Command & Conquer – הדרך לתהילה – חוברת הדרכה בעברית

OCR (הסבר)
ה ו ברה 1 ₪4 דרנה א 6 8 פאגוו 60 הכנת דיסקט אתחול: 1) עבור לכונן הקשיח. 2) הכנס דיסקט חדש לכונן 4 3 הכנס לספריה של הדוס בכונן הקשיח. 4) הקש 8 נ :4 דה ]אתסע ולחץ על אפדאם. 5) לאחר גמר הפירמוט עבור לכונן ג. 6) הקש 5צ₪10.5א4:�0% 60 605 ולחץ על ממדאם. 7 הקש 5צ5.זאם]א0511כ:0=םס1עמס ולחץ על אמדאם. 8 הקש וא שאם.386]/]אם�5כ:65=6]צמכ ולחץ על אמדאם. (שורה זו הינה לבעלי מחשבים בעלי יותר מ-8 מגה זיכרון). 9) הקש 5=30ם,]1ת ולחץ על ממדאם. 0) הקש 5=30תםתתטם ולחץ על אמדאם. וד) הקש חואט ,₪10₪=אסכ ולחץ על אמדאם. 2) לחץ על המקשים .607801 ו 2 בעת ובעונה אחת, ולחץ על אמדאם. (יופיע על המסך סימן *2). 3) הקש 6.847מאטסד\:4 אסס 607 ולחץ על ממדאם. 4) הקש :05;0כ:4111=0? ולחץ על אמדאם. 5) הקש 088וא1)0150א:0 ולחץ על אמדאם. (אם שם הדריבר של העכבר והספריה שלו שונים, הכנס את השמות הקיימים אצלך). 6) חקש א0=א804ם ולחץ על אמדאם. 7) לחץ שוב על .6071 ו 2 לקבלת הסימן 22 ולחץ על חפדאם. 8) השאר את הדיסקט בכונן 4. 9) כבה את המחשב. 0) חכה כ-20 שניות והדלק את המחשב מחדש כשדיסקט האתחול בכונן 4. 1) המשך לעבוד כרגיל. הערות: * ההוראות הן לבעלי דוס 5 ומעלה. * בעלי דוס 6 המבינים ברמה סבירה בהפעלת המחשב יכולים לפנות זיכרון ע"י הפעלת התוכנה ₪8 א ]םוא * בעלי מחשבים המשתמשים במנהל זיכרון אחר שהוא לא ה 5א1/1386.2%א₪ של דוס יחליפו את השורה 5א1386.8א!אם�5כ:6=ם6ז/יתכ בנתונים של מנהל הזכרון שלהם. (שם הדרייבר והפרמטרים שלו). ₪ * בדקו היטב שכתבתם את הפקודות כנדרש ללא שגיאות כתיב. * בדקו שהדיסקט שהכנסתם לכונן א אעו דיסקט חשוב כי המידע עליו ימחק לחלוטין * דיסקט האתחול נועד לטפל בבעיות של זיכרון. * דיסקט זה מיועד לפתרון בעיות זיכרון לגירסת הדיסקטים בלבד. * לגירסת [אס0-8ס, הכנס את הדרייברים המתאימים לקובצי ה- 60% וה- 40705%56. * לעזרה נוספת נא לפנות לקו החם 03-5105764. עזרה תינתן לבעלי עותק חוקי בלבד. דרישות המערכת: : מחשב 33-4860% ומעלה (486082-66 למשחק במודם). * 8 מגה זיכרון (5608 1א/₪ פנויים). * עכבר תואם מיקרוסופט ומקלדת. . כרטיס קול: (רגיל6� 1 ו ) ו סאטס , פאטספג דוט 6015 , א 0 סססטה 0, תואמי 1.4558 פאע0ס5, 10-פגא סאג.וסא ועוד. 120 מגה חופשיים על הדיסק הקשיח. 5 כונן וא60-80 מהירות כפולה. * דוס 5.0 ומעלה. * 1 1 פ/וספא] ומעלה (למשחק דרך 5אוססאזאו) * למישחק ברשת: אקן. | 1 מודם בעל קצב שידור של לפחות 0 (למישחק דרך מודם) התקנת המשחק: (05): . הכנס אחד מהדיסקטים לכונן ה - עבור לכונן ה- 1א0א-6. , . - 1א60-0. 3. הקש .411 פאז ולחץ על אמדאט 4 5 . עבוד לפי ההוראות שיתן המחשב . בכדי להפעיל א : על א דאם. ת המישח ומישחק, היכנס לספריה בה התקנת את המישחק, הקש 686 ולחץ התקנת המשחק: (פאוספאצצו): 1. הכנס אחד מהדיסקטים לכונן ה- ואס60-8. 2. עבור לכונן התקליטורים. 3 הקש ע0'ד50 אןאו ולחץ על אטדאם. 4. עבוד לפי ההוראות שיתן המחשב. 5. בכדי להפעיל את המישחק, היכנס לקבוצה שנוצרה ולחץ על סמלון המישחק. התקנת המשחק (95 פ/צספצצ): לאחר שהתקנת את המשחק (דרך דוס) עשה את הדברים הבאים: ו. מצא את הסיפריה בה התקנת את המשחק. . לאחר שמצאת לחץ על הקובץ 5א6860.5 (כפתור ימני של העכבר). . בחר ב- 1₪5דתקסק. . שנה את מססוא 0700750 005 15א למספר 16384. . לחץ על 0%. המשחק יעבוד דרך 95 5אוססאן/ו. 9 ₪ ₪ ת) המשחק: בחירת הצד: עסא 0 00 א 30 זכש. לאחר ההקדמה תתבקש לבחור צד, ה-001 הינם החברה הטובים (האו"ם) ואילו ססא חס פסס1 0 הם הטרוריסטים, החברה הרעים. לכל צד מבנים שונים, חיילים שונים, טכנולוגיה שונה. ישנם דברים שצד אחד יוכל לעשות והצד השני לא. ופט טחסוח ה56766 6!ווך המסך הראשיל: בפעם הראשונה שתפעיל את המשחק, תצפה בהקדמה. לאחר מכן תיגש ישר למסך זה. התחלת ממשחק חדש (64%18 ומא 7 614): אם ברצונך להתחיל משחק חדש, בחר באפשרות זו. תתבקש לבחור צד, ההקדמה תרוץ שוב ואז יתחיל המשחק. העלאת משימה שמורה (15510%וא 4 1.04): אם ברצונך להעלות משחק שמור בחר באפשרות זו. ח66ז56 ה0ז55!)/ 1006 תתבקש לבחור את השמירה וללחוץ על 1.040. משחק רב משתתפים (15א6 חצ ג. זקדך זוא): אופציה זו מאפשרת לשחק את המשחק דרך רשת, |אמססוא ‏ 11טא או מודם. צפיה בהקדמה (0617108 0 דא צג,זק): אם ברצונך לצפות בהקדמה שוב, בחר באופציה זו. יציאה מהמשחק (618₪ דזא): בחר באפשרות זו בכדי לצאת מהמשחק בחזרה לדוס 5אוססאז/. 5 ₪] הפקוד על החילות שלך: ₪ בכדי לגרום לחילות שלך לפעול, בחר את היחידה ע"י לחיצה על הכפתור השמאלי של העכבר. הזז את הסמן לנקודה במסך אליה אתה רוצה שהם יזוזו. אם הסמן הונך על נקודה בה ישנה מטרה פוטנציאלית, הסמן יהפוך למטרה אדומה, לחיצה על הכפתור השמאלי תגרום ליחידה לתקוף את המטרה. לחיצה על הכפתור הימני על היחידה תבטל את הפקודה. . ב / 2 מסך המשחק | ד" ] ₪ < -סמן תזוזה סימון מטרה מסך הבחירה | לתקיפה העדה: ניתן לסמן מספר יחידות ע"י לחיצה רצופה על הכפתור השמאלי ופתיחת חלון. כל היחידות בשטח החלון יבצעו את אותו הדבר. = החזק את הכפתור השמאלי לחוץ פיקוד על החזיילות במסך המשחק ניתן לפתוח ולסגור את הפנל הזה. פנל זה נפתח אוטומטית כאשר ישנו אתר בנייה פתוח. בכדי לפתור/לסגור את הפנל, לחץ עליו עם הכפתור השמאלי של העכבר. בניית דברים: דבר הכרחי להצלחה הוא תכנון ובניה נכונים של הבסיס שלך וכן הגנה ותחזוקה שוטפים שלו. בכדי להתחיל לבנות עליך להקים אתר בנייה. אתר הבנייה מגיע בתור 16%א (5 108₪11א ם [6זהת א10ד00ד6005). בכדי לפתוח את ה- צ6וא כדי שיהפוך לאתר בניה, הבא אותו למקום מרווח, הבא את הסמן עליו. אם הסמן הפך לסמן פתיחה, לחץ על ה- צ16א בכדי לפותחו לאתר בנייה, אחרת הזז את ה- צ6וא למקום מרווח יותר. >[ אתר בנייה סמן פתיחה צ6זא לאחר שהקמת אתר בנייה, ה- 510884 יופיע ותוכל להתחיל לבנות מתקנים שונים ולפתח את הבסיס שלך. השטח בו מופיע הסמל שלך יהפוך לראדאר כאשר תבנה מתקני הי טק מסויימים. סמלון בנייה סמלון יחידה כפתורי גלילה מתחת לכפתורים 8418 (תיקון) ו-.5811 (מכירה) ישנם שני טורים. הטור הימני מכיל את סוגי היחידות הניתנות לייצור ואילו הטור השמאלי מכיל סוגי מבנים לבנייה (מחירי המבנים והיחידות ניתן כאשר הסמן מונח על הסמלון). כאשר ישנן יותר מ-4 אפשרויות לבנייה, ניתן לגלול את האפשרויות באמצעות כפתורי הגלילה. בכדי לבנות מתקן או יחידה, לחץ על הסמלון המתאים. הבנייה תיקח זמן מה. ניתן לבנות יחידה אחת ומתקן אחד באותו הזמן. כאשר המתקן מוכן, יופיע ₪50% בתחתית הסמלון. לחץ על הסמלון ותקבל שטח מקווקו בגודל המתקן. הנח את המתקן בצמוד למתקן אחר ובמקום אשר שטח המתקן לו עולה על יחידה או מתקן אחר (כל הריבועים בלבן). לחץ שוב בכדי להניח את המתקן. [ בכדי לבטל יצור, לחץ על סמלון המתקן הנבנה (כפתור ימני). בכדי להחזיר את המתקן מהנחה למצב של צכ 4 5א, לחץ על הכפתור הימני. | המסך יתחיל לזוז. החזר את הסמן לתוך גבולות 4< המסך בכדי להפסיק את הגלילה. יצור יחידות נוספות: 5שסזזם ||0ז56 בכדי לייצר יחידות נוספות לחץ על סמלון היחידה הרצויה לך. רמת היחידות עולה ככל כאשר לא ניתן לגלול יותר יהפוך הסמן ל: שמתקדם המישחק. ישנם מתקנים מסויימים המייצרים יחידות מסויימות. --] כבישת מבני אויב: במהלך המשחק, תוכל לייצר מהנדסים. הם אינם יכולים להגן על עצמם אך הם מסוגלים להשתלט על מבני אוייב. בכדי להשתלט, "תקוף" את מבנה האוייב עם מהנדס. לפעמים יש צורך ביותר ממהנדס אחד. צבע המבנה הכבוש ישתנה לצבע שלך. / | .- 0 ו "סח |ס5ז6טוחט"--פשצסזזם |[5670 ז'חם6 תיקון מתקנים: בכדי לתקן מבנה, לחץ על 8]קמת. הבא את הסמן למבנה אותו אתה רוצה לתקן. לחץ על המבנה. לחיצה עם כפתור ימני תבטל את הוראת התיקון. תפריט האפשרויות (אסזידקס0): מכירת מבנים: 4% לחץ על ,581.1 בכדי למכור מתקן, הבא את הסמן למתקן הרצוי לך ולחץ עליו. בכדי לחזור למצב רגיל לחץ על הכפתור הימני. לא ניתן לבטל מכירה. מחיר המבנה יהיה חלקי בלבד. כסף (60115): בצד הימני העליון של המסך מופיע כמות הכסף שלך. כסף מושג ע"י חציבה. בדיקה: תפריט האפשרויות נמצא בקצה השמאלי של המסך, בו ניתן לשלוט על המוסיקה, גרפיקה, בכדי לבדוק את מצבם של מבנים ויחידות, לחץ על היחידה. ככל שהקו ק ו ה , ו לשמור משחקים וכו'. ה /2 יותר כך היחידה פגועה יותר. ניתן לתקן יחידות במתקן תיקון. גלילת המסך: בכדי לטייל במסך הבא את הסמן לקצה המסך עד שהוא הופך לאחד מהסמלונים הבאים: ו העלאת משימה שמורה (א15510]א 1,04): מחיקת משימה (115510%/ אד זטת): בחר באפשרות זו כאשר ברצונך למחוק משימה. סמן את המשימה שהינך רוצה למחוק, לחץ על מזם, וטס בכדי למחוק את המשימה. לחץ על 0% בכדי לאשר את הפעולה. לחץ על ,648081 בכדי לבטל. יציאה מהמשחק (₪]א64 זז 0)): לחץ על יציאה בכדי לחזור למסך הראשי. שליטה במשחק (,1801א60 15 6): לחץ על א115510א 1.03 בכדי להעלות משחק שמור. לחץ על השמירה הרצויה לך ולאחר 5 מכן על 0 0.]. לביטול הפעולה לחץ על .ו₪סאג6. לה | 4שטמדוטם סועו = 1 ) ₪1 25 נ שש הג 2-ב ---------כ-----כ-=------ 18008 0-ב 1 משזכת? שמירת משימה (א115510א ₪ / 84): בבוומטטוטטמממממטונפמם 6-118*. 5 1 מטמטממטטטם ‏ בו גי א סצוטס3 | 6 ₪ בחר באפשרות זו בכדי לשמור משימה. בחר תא בו ישמר המשחק (בחר ב- 51.01 צידקואם בכדי לשמור משחק חדש או בחר שמירה ישנה בכדי לשמור עליה) הכנס ב- א10ד0550810 את תאור המשימה ולחץ על /54. כאשר אין מקום לשמור, לא יופיע | ₪ ₪ ...| 0 צידפואם. לחץ על .63081 בכדי לבטל את הפעולה. במסך זה תוכל לשנות את עוצמת הקול ולבחור אילו קטעי קול יושמעו ברקע. | שליטה בתצוגה: 8-ו וי 1 במסך זה תוכל לשנות את עומק וחדות הצבעים, את הצבעים עצמם וכו ]את - חזרה למשחק. 5 - קבלת דווח המשימה מחדש. משחק רב משתתפים ברשת: 6 תומך בעד 4 שחקנים למשחק ברשת, המשתמשת בפרוטוקול אק1. המשחק תומך במספר לא מוגבל של משחקים ברירת מחדל, 5006851 זה אינו שמיש ע בכל 50681. המשחק משתמש ב- ד 500% 881381 בתור "י אפליקציות אחרות. אם נתקלת בבעיה כלשהי וברצונך להחליף את ה- 500657 הקש אאאא7זא500%- 686 (אאאא מספר בין 4) המספר שהכנסת שאלה פנה אל מנהל הרשת. הוא כתובת ה- 5006881 החדש. בכל מקרה של בעיה או בכדי להתחיל משחק ברשת, בחר באפשרות 6315 תמ צג, זקוד.101א בתפריט הראשי. תתבקש לבחור בין משחק במודם/קבל ₪5232 (,888141אמססוא) לבין משחק ברשת (אתס/ודתא). אם לא מופיעה האפשרות למשחק ברשת סימן שהדרייבר 1% או אחד ממרכיבי הרשת לא מותקנים כהלכה. לאחר שבחרת במשחק ברשת, תתבקש להכניס את שמך, לבחור את הצד שתשחק ואת צבע היחידות שלך. לאחר מכן יופיעו שני חלונות 60185 ו- 5חםצג.1ק. ב- 6155 תופיע רשימת המשחקים המתנהלים כרגע, כאן תתבקש לבחור בין משחק חדש להצטרפות למשחק. משחק חדש: כאשר תלחץ על ;ומא תהפוך להיות המארח של המשחק. תתבקש לבחור את השחקנים שישתתפו במשחק (1//585ע) ואת כללי המשחק. (565%410) לאחר שהצטרפו שני שחקנים או יותר תוכל ללחוץ על 0% ולהמשיך למשחק. הצטרפות למשחק קיים: לפני שתלחץ על א101 תצטרך לבחור משחק, משחקים המופיעים בסוגריים [ ] הינם סגורים ולא תוכל להצטרף אליהם. לאחר שבחרת, לחץ על א101. אם אחד מהמרכיבים (שם, צבע וכו') שלך כבר קיים, תתבקש לבחור חדש. כאשר תלחץ על א101, תעבור למצב המתנה עד אשר המארח יבחר בך לשחקן במשחק. שליחת הודעות: ניתן לשלוח הודעות בעזרת הכפתורים 3:-1= במהלך המשחק. לחץ על אחד מה-> בכדי לראות מי השחקנים כרגע. ₪4 שולח הודעה לכל השחקנים. ₪56 מבטל שליחת הודעה. משחק סריאלי (18₪א64 ,560141): ניתן לשחק את המשחק דרך קבל 85232 לא ארוך יותר מ-8 מטר. פעולות הכנה למשחק סריאלי: 1. לאחר שבחרת 018 אטצג. וקוד ]א בתפריט הראשי, בחר ב-.141אפ!אם כסוא. לאחר מכן בחר ב- סא1ד501. 2. תפריט זה יופיע גם כאשר אין שום חיבור רשת. התקנה: תתבקש לבחור את הממשק אליו מחובר הקבל (208₪1 60%1) ואת ה-0א1 של אותו ממשק תתבקש לבחור גם את קצב השידור (8/41/0). שני הצדדים חייבים לבחור באותו קצב שידור. (בתפריט זה נעשית גם ההתקנה למודם). ףי] (פוסחז0!6) 12 (06/0011) 18 [חסק * - 4 8 * [%א60 - -3 | 278 * 602 7 ו 5 3 5 ,2/9 | 288 " 04 לאחר שסיימת לבחור, לחץ על 54/5. לאחר הלחיצה על 545 חזרת תפריט אחד אחורה, בתפריט זה תתבקש לבחור בין משחק במודם לבין משחק דרך קבל 85232 (ואםססוא-1 1טא). משחק דוך מודם: המשחק דורש מודם בעל קצב שידור של 9600 לפחות. לאחר שבחר במשחק דרך מודם תתבקש לבחור בין |אמססוא אמ אופא (מחכה לשיחה) לבין [א1005א .181 (מחייג). כאשר תבחר במחכה לשיחה, יופיע על המסך תפריט ההתקנה ולאחר החיבור, יופיע מסך ההצטרפות למשחק ברשת. אם בחרת במחייג תקבל את המסך הבא: תוכל להכניס כאן מספר טלפון ידנית בכדי פרטים של מספר מוכנס. או לבחור אחד מהרשימה (בתנאי שיש כאלו). בש מספר לרשימה לחץ על הוספה (פוג). לחץ על עריכה (דוסם) בכדי לשנות לאחר שחוברת יופיע תפריט המארח. (כמו ברשת). משחק ואמפסוא זזטא: לאחר שבחרת באפשרות |אמססוא טא תכנס לתפריט המארח או האורח (תלוי מי לחץ קודם על ואמססוא .וטא 001 שאונ השש.0 47 סי 0 5 ץ-ומוס-) 1 5663810 206 , 50175 46 דה 5 2 0 בתור מארח תתבקש לבחור את תנאי המשחק. 6700185 * )-700165 606 00/6 6075 .055 168 6 חסו06סזכ 00195/0/500165ח= * 0505 חס פסט-16%ן 60 00065/0/500165ח5 " 70165 סז הזטוז7/06 65/0150165!ססח " וחטוזסטוך וס 6 65| 6חס 5ז6עס!ס הסוחטה-הסה 06 0165ש061 וח * 5זסקסוק | .4 |סוסו ₪ זס! 5זסעס!כ סא זסהוס 6ח1 סוס בחלון ההודעות תוכל לתקשר עם יריבך בכדי להתחיל, לחץ על 0%. הערות: כל אחד מהצדדים יצטרך לבחור צד, צבע ולהכניס את שמו. בכדי לשלוח הודעות, לחץ על [:. מבנים: פתגצ א0 6 שריון: בינוני כות: 30. מטרה: יצור מתקנים. אתר הבניה הוא למעשה לב הבסיס שלך, בלעדיו לא תוכל לבנות מתקנים. זאג/זץ אטצוסק שריון: בינוני כות: לא משתמש. מטדה: יצור כוח להפעלת המתקנים. תחנת הכוח משמשת ליצור כוח להפעלת המתקנים. לכל מתקן תצרוכת כוח משלו. אם תחנת הכוח נפגעת נפגעת גם אספקת הכוח. דאג.זץ אהמצוסץ פמטסא צכה שריון: בינוני כוח: לא משתמש מטדה: יצור כוח. גרסה מתוחכמת יותר של תחנת הכוח. ))( 5 שריון: בינוני כות: 10 מטרה: יצור פלוגות. מתקן זה מייצר כוחות לוחמים ל-001. אמ סד 043 כמכש) שריון: קל כות: 0 מטרה: הגנה. מגדל השמירה מצוייד במקלע רב עוצמה המשמש להגנה כנגד התקפות ה- פסא. 5 ל עסא 0 סאג (פסא) שריון: בינוני כות: סו מטרה: יצור פלוגות. מתקן זה מייצר כוח לוחמים ל- פסא. סיד פא 60 כמ6אג יפא 2כ6) שריון: בינוני| כות: 0 מטרה: הגנה. מגדל השמירה המשופר מצוייד במערכת רקטות להגנה באוויר וביבשה כנגד כוחות פסאז. [פן צתג את שריון: בינוני כות: 40 מטרה: הופך טיבריום לכסף. מבנה זה מפרק את הטיבריום ליסודותיו והופך אותם לכסף. לכל מתקן כזה חוצב אחד (₪6ד85/ 1). כל מתקן כזה יכול להחזיק עד 1000 6880115 (כסף) של טיבריום מעובד. 10 שריון: קל כותח: 10 מטרה: אחסנת טיבריום מעובד. מתקן זה יכול להחזיק עד 1500 6880115 של טיבריום מעובד. אם הושמד, כמות הטיביריום שהיתה בו יורדת מהכסף שלך. (פפן "ר דמאאשסד שריון: בינוני כות: 20 מטרה: הגנה על הבסיס. משמש להגנה בטווח קצר כנגד שריון של האוייב. 5 ]א (עסא) שריון: קל כות: 20 מטרה: הגנה מפני כוחות מעופפים. טילי קרקע אוויר. אדא 05 6זאזא 66 שריון: בינוני כות: 40 מטרה: ראדאר וקומיוניקציה. מאפשר שימוש בראדאר כל עוד יש מספיק כוח. 618 105 16אות א 60 פמסצה אסאא 6 אסז 0 שריון: קל כות: 200 מטרה: ראדאר וקומיוניקציה + תקשורת לווינים לתותח איונים. שיפור זה של מתקן הקומיוניקציה מאפשר שימוש בתותח רב העוצמה צ דע פאס הא (1) שריון: בינוני כות: 30 מטרה: יצור כלי רכב משורינים וכלי טיס. מפעל זה מייצר כלי טיס ומשורינים. חלק מהכלים דורשים שיפור של המפעל לפני שיהיה אפשר ליצרם. כגץ זמת ככ 6) שריון: בינוני כות: 10 מטדה: מנחת מסוקים. משמש לאיחסון מסוקי 086. כל מסוק דורש מנחת. [פפן צהאואסת צמטז זפס 5אס> ה (פסא) זז 07 זז 0 (פסא) שריון: בינוני כות: 30 שריון: קל כות: 150 מטרה: מתקן לקבלת נשק. מטרה: מערכת לייזר להגנת הבסיס. פסא קונים את האספקה שלהם, מסלול המראה זה מאפשר למשלוחים להגיע. (משמש משמש להגנה לטווח רחוק כנגד כוחות האוייב. לא מומלץ לשימוש כאשר אין מספיק כמו מפעל הנשק של ה-601). ורי ךז ג זג קת פסא עס ם.זקואמד (פסא) שריון: קל כות: 30 שריון: כבד כות: 150 מטרה: תיקון מטרה: מרכז בקרה. מתקן זה מתקן כלי רכב פגועים, אם המתקן נפגע, הו יעבוד לאט יותר. = | זהו מרכז הבקרה של כוסא, כל בקרת הקומיוניקציה של הארגון שוכנת כאן. [לפן 6 א שריון: קל כוח: לא משתמש מטרה: הגנה. משמש להגנה חלקית מהתקדמות כוחות, מאט התקדמות ונותן הגנה חלקית. המזתתג תאז אזג שריון: קל כות: לא משתמש מטרה: הגנה. משמש להגנה מהתקדמות כוחות ממונעים קלים אך ניתן למעבר ע"י כלים כבדים יותר. בבר ו ו ו ו ו שריון: בינוני כוח: לא משתמש מטרה: הגנה. משמש להגנה מכל סוגי הכוחות היבשתיים למעט טנק אחד של ה-601: אאגד אזסואואג א. תיאור כוח | שרון מטדרה סתגץצ אסוד6טאד5אסס 20 בינוני מייצר מתקנים. דאג.זק חםאוסט - -- בנוני מייצר כוח. דאג. וק אםאוסט סמסאג סג --- בנוני מייצר כות. (0) 4045 8 10 בינוני מייצר לוחמים. (א) פסא "0 פאגם 10 בינוני מייצר לוחמים. (0) חשאוסד ק8ה0 --- קל הגנה. (0) מש/וסד 004% סמסאה לכא 20 בינוני הגנה - רקטות. צתמאוחסת 20 בינוני הופך טיבריום לכסף. 50 10 קל מאחסן טיבריום. דמתאטדך 20 בינוני הגנה. (א) 5115 וא5 20 קל הגנה אווירית. ממדאתס ואואסס 0 בינוני ראדאר ותקשורת. (0) אשדאם 6‏ אואסס צסגא 0 קל תותח חלקיקים. (0) צ460₪%ת 8405 20 בינוני מייצר כלי טיס/ משוריינים. (0) סג קן זמו1 10 בינוני מנחת מסוקים. (א) צשאא ?זכ 542085 20 בינוני אספקת כלי טייס ומשוריינים. צדן ןת חן קסת 20 קל תיקון כלי רכב. (א) 1107 "0 15% ז08₪ 0 קל הגנת לייזר. (א) פסא חס ם, זאמ 0 כבד מרכז תקשורת. כל ה- 24001585 --- משתנה הגנת בסיס. יחידות: 3 צאדאגתאז אש6זאחא שריון: קל טוות: קצר נשק: מקלע 5.56 חיילים אלו הינם הכוח המרכזי של שני הצדדים. ל % . * צְ שש צתדאגזצ מ בגא 6) שריון: קל טווח: קצר נשק: רימונים חיילים אלו מיומנים בהטלת רימונים. צאדאג א 0 (פסא) שריון: קל טוות: בינוני נשק: טילים חיילים אלו מצויידים במשגר טילים רב עוצמה. יכולים לתקוף גם כוחות אוויר. צאדאג זאז אמ סא דאג זז (עסא) שריון: קל טווח: קצר נשק: טילים חיילים אלו מצויידים בלהביור רב עוצמה. ₪ צאזאגתאז ספאג1זאא60 (כ6) שריון: קל טווח: ארוך נשק: 4-8 עם משתיק קול. חיילים אלו הם העלית, מצויידים בציוד לראית לילה ונשק רב עוצמה. אאא שריון: קל טוותח: ארוך נשק: אין. המהנדסים משמשים לתפיסת מבנים של האוייב, הם יעילים אך חסרי הגנה. [59ן ץצ יז זז 455 (עסא) שריון: קל מאוד טוות: קצר/בינוני נשק: טילים/ תותח כלי רכב יעיל להתקפות בטווח קצר. צ6ת פאטספ (פסא) שריון: קל טווח: קצר נשק: מכונת יריה. כלי רכב לכל סוגי השטח, יעיל למדי. מ זאתאסז )6 שריון: קל טווח: קצר נשק: מקלע 7.62 כלי הרכב המהיר ביותר של ה-601. יעיל בכל תנאי שטח. )( 6 שריון: בינוני טוות: קצר נשק: מכונת יריה 0.5 נושא גייסות משוריין, יכול להגן על עד 5 חיילים. אא ד צם,זס ג א 27-זא (עסא) שריון: בינוני טוות: בינוני נשק: תותח 70 מ"מ טנק קל ויעיל מאוד. אאגד 6 תג זהזזא (1) שריון: בינוני טווח: בינוני נשק: תותח 120 מ"מ " יורה פגזים חודרי שריון, יעיל יותר מה 2-]א של ה- ססא. ג צחם זז דד םסוא (פעסא) שריון: בינוני טוות: גדול מאוד נשק: טילים כלי הנשק הכבד ביותר של ה- ססא, איטי וזקוק לשמירה צמודה. 5, אא 660 שריון: קל טוותח: ארוך נשק: רקטות 227 מ"מ משגר רקטות זה יעיל לטווח ארוך וזקוק לשמירה צמודה. אאגד אזאג.זץ (עסא) שריון: קל טוותח: קצר נשק: תותח להבה יעיל כנגד יחידות לוחמות בטווחים קצרים בלבד. - על אא ד דד (פסא) שריון: קל טוות: בינוני נשק: רקטות טנק זה מצוייד בשריון שהופך אותו לבלתי נראה כל עוד אין הוא יורה. ₪ - % / - אאגד זא 1 66 (61) שריון: כבד ‏ טוות: ארוך/בינוני נשק: טילים/רקטות/תותח 120 מ"מ טנק איטי אך יעיל מאוד. ץ6א שריון: בינוני טוות: --- נשק: --=- רכב זה נפתח לאתר בניה. ו שריון: כבד ‏ טוות:--- נשק: --.- משמש לכריית הטיבריום, הוא איטי ומגושם (ודורס יופי חיילי אוייב). 7 המצססה שריון: כבד טוות: --- נשק: --- משמש להעברת חיילות בים. 4 אא זז 6אס מ 6) שריון: בינוני טוות: --- שריון: קל טווח: בינוני/ארוך נשק: --- נשק: תותח 30 מ"מ/רקטות 70 מ"מ מסוק זה משמש להתקפות מהאוויר לטווח בינוני של מתקני האויב. לאחר התקיפה המסוק חוזר לבסיסו. משמש להעברת חיילות באוויר. = שאג,זץ 660 22-א4 צסאסדאג (פסא) ו אס 60 106%דא ה יי 4-10 62) שריון: כבד טוות: --- שריון: כבד טוות: ארוך נשק: --- נשק: פצצות נפלאם. מטוס זה משמש להעברת ציוד אל בסיס ה- פסא. מטוס זה תוקף מהאוויר עם נפלאם את האויב. ₪4 א 6 (6) שריון: כבד טוותח: ארוך נשק: טילים ספינה זו משמשת לתקיפות מהים של מטרות קרקע. יחידות: תאור צאדאתאז אשססזאזוא צדא תא מס אמאס מכס) אתא זט 0 (פסא) צתדאה תא תםאוסאה טואא (פסא) צאדאה-אז ססאג אואסס כס) אמטאסאם 5 455017 (פסא) צ00סטפ פאטפ (פסא) מםצ ואואטא פסס) 6 (סס) אא ד 10 צם ]סמ 2-ו (פסא) אאגד ואה זה זוא פסס) צחם ןזוידה א מז טסוא (ססא) )0 5 אאגד טוא (ספסא) אא ד דד (ססא) אאגד אאא 66א (זסס) שא אםדךפםצאגאת 07 תפצססת 0 מאג.זץ 6048000 22-א4א צסאסדאא (ססא) 107 ג0אס מסס) ךז דהסקק50 סאטסתס *ססהדתג יי 4-10 תסס) א 0 שריון טוות קל קצר קל קצר קל בינוני קל קצר קל ארוך קל ארוך קל מאוד קצר/בינוני קל קצר קל קצר בינוני | קצר בינוני | בינוני בינוני | בינוני בינוני = ארוך מאוד קל ארוך קל קצר קל בינוני כבד בינוני בינוני כבד כבד בינוני כבד קל בינוני כבד ארוך כבד ארוך פתרון תקלות: - מדוע המשחק לא מתקין את עצמו לכונן הקשית ? + אין מספיק מקום בכונן הקשיח (המשחק דורש 18א30), משתמשי תוכנת כיווץ צריכים להכפיל את המקום הפנוי ב-2 (18א60). פנה מקום ונסה שוב. - מדוע המשחק לא עולה? + אין מספיק זיכרון פנוי (המשחק דורש 4096% זכרון 5 פנוי + 560% ]א 84). פנה זיכרון ונסה שוב. - האם ישנו צורך במנהל זיכרון? + לא אין צורך במנהל זיכרון 65 יש צורך בזכרון 5!אא בלבד. - מדוע אין קול? + התקנת כרטיס הקול לא בוצעה כהלכה. הרץ את תוכנת ה- 55107 מהספריה בה התקנת את המשחק והתקן מחדש את כרטיס הקול. - מדוע הסרטים קופצים? + כנראה שכונן ה 1א60-80 שלך לא מעביר 300% לשניה. (מהירות כפולה). - העכבר שלי לא עובד. + הדרייבר לא תומך במיקרוסופט, החלף דרייבר. הערות: * בעלי מודם 28,800 צריכים לבחור 38400 בכדי לשחק במודם. * בעלי מודם 14,400 צריכים לבחור 19200 בכדי לשחק במודם. * שיחה ממתינה עלולה לתקוע או לנתק את המשחק. * המשחק לא מגיב יותר מ-30 שניות, משהו לא בסדר. * קצב שידור גבוהה מדי יכול לתקוע את המשחק. * בעיות ב- 0א5781 דזא1 יכולות לגרום לחוסר תקשורת, בדוק ב- דא ם]אכ 54א. * תקלות ברשת: צאסואמוא 41אסזדאמצאסס אוס.1 - אין מספיק זיכרון 1אגא, פנה זיכרון נוסף. 7 א 00 500% אפ] - שנה את ה- 506857 לאחר, ישנו קונפליקט בין המשחק לתוכנה אחרת המשתמשת באותו 07א506. אא 6005180 - כאשר ישנם יותר מדי משתמשים ברשת והמשחק יצא מסנכרון. * בעיות בחירות (א101) דרך רשת: הקש אא.אא.אא.אאזםא טכ 086 כאשר אא.אא. אא.אא היא כתובת המחשב המארח. * בכל תקלה מומלץ לבדוק בקובץ דאד. 8ואכ ₪54 לפתרון. * כתובת באינטרנט: 5 פא מזץא .60 מזץ אשץו:ק דד .1 ]1]א-8: כ ]ק5-א ואד תוספות ועידכונים: (מופיע בקובץ דא ₪ואכ ג85) 4. 6600876 50 10018 800 506018[ 658 -ץ66 816 תסוח/ט 6 400 015 סת5 8600816 01 886 8 185 60262 [114ה6556 01 6זה 80 18/67 4 ל ס6ת] 107 066מ16ת1 816 71656" .מ6ש011 810סס סט ,ז6ש6עוסת ,8176 ע6ה7 . 881618 [הההחסת סן :0 )וז 8 6טל) : טנ) סזת! נתסג ווק סו 00 וו ת6ו] 80 >וותט ]0 קטסעפ 8 561601 ץח תס 6ז1) השקס 0חה [סזוהק |[ פזוחט ,1006 1015 ח] .006 108 .86 תוהזו 606 1101 פווחט ערתסחס 65 0 : 0 6[קוחה א6 זס]) ז508000 0ז פזוחט ]0 קטסזט 56160100 4 088565 פוחך (878618] 61110011 6זסגת 10ת1 65ע[86רח6ו!ז 6א4וח ]ומ סו : .8 118 חו ק810 10 ]וחט 8 6280865 6 600 1: 51506 אהת א00ם קג1א : סז 10--7ת ₪56 ח6] ,אזהותאססט ג 1406 סו 10=-77+ 1 ך) 6פצ זז 0) קוחטן ה0ו68) ות768 : 6 61 קטסז9 8 אוהו 0ז (0-9) ע6א ז6סנתטם 8 6חה 0781 186 .68 8 85 8ווחט 1-0 >)1.<-8 ]ד 6 116 85 (מ2160010) בת68 1 566) 1081 181660ת-6זק 8 5616018 .קטסז 807106 106087 21056)ת6ק0) : מסס זטסץ 6מטסזה או16ץ 116 0018ה66 06חה 5616018 ע81108[1ותסוטו : תס)סטרו5 5 סע 116 0תה 50160160 15 116[0 8הוע18ק 16 מס זותט זאסת זטוס : 0616760 800 1136 טג 85 [[6/ו 85 006 18/67 816ח51 הו פהותפ651ז פאוסן[/ : % 8616016060 /]1ת6זט0 16 6מטסעה וסוט 16 1678ת06 : 6 הנחת 1081 8 8ה6581זק 6!ות/ 1610 18 עסא <7/ ]> 6חז ו : 6 0/6 6016760 עש6וע 16) 860 56160100 06 [[1או 68 56016160 06 תטות 6 16 5ה6891זק 10 [1168ה106 18 11118 .68 תשר 68 .<15/א102[> פתופפסעק ה6חז חב ת566000 ו7680 : א 8 >110%15< >41/1< :1 שווטא 6שחפון! : 0 פווחט וטס 6805865 18ה'ך .4 11 6חה זוחט ץתת6ת6 חב 561601 )סה [!1או טסץ 800 85 ,116001 85 5106 811160 ₪6 ]0 6וותט 6 [[ה חדוה 60170081 8 04 15 1018 1081 שוסצ] . בחסוו 181566 סז 8016 6פ 0 שחגוןז 586 116 00 ע1וסו[קא6 )פטרת 811 עוסח וטסץ 6חב וה6וה 6וחוו! 6ת5600 ב זס] ג פהחווה 0חה 08816 8 18 8ומך .פווחט תטסץ .ץן1 010 זטסץ מס ז8/ש 6601816 סו טסץ 68056 [[וש 6 ץק 1ט]/ ותסי] ם6%18] : 6 פחווו עס ,61 0חסיט8 וס ,שופ תהס טסץ 1051 15 6קסת [1ה +1 560 2 הו 6801006 0ן 8וומט וטס [[8 680568 >וך .צ6> ץז סוסוצ 30501016 ]0 עמ6ה6 עטסץ > הוטנוק06 >טוםז שחו ההוז )0 הו הסווקס 118 פהופט 6הסעחה 1091 60וסה 06 6[טסם5 4 8 זוז עס קוזושי 8 6005106160 06 [11ש 5ת51108010 61655קסת .65 1ת50056006 חו 160ת90ז ע[01655ת6 56 [!1שי 6ת8 5ות6מסקקס .ץ|80ססזק :1 וי ) 0% 6סזסת 1 ו 16 0זםו זספזטס זטסץ 065זס] ע6א ,6:11 16 התש0ס6 שתוט!סו זו זפ תסותה ,18נתט תוס זטסץ 191861 0+ טסע 8ש0ס811 115" .תספזטס .שחו 06 06עסת : זזה 6 זפטן ע4[1מחוסת 0[טסשו ע116 הסתע 6טסנת 0 פוותט זטסץ 65סזס-] זס ,ץותפותו לות6ח6 51ה8881 18088 הווא [8610ט 18 015067018 סחם .6 שת 16 ע1ך .8!6א6 1 4168 6תהט0) : 1/7 + זא 8 תס 616% 7 41/+.1 01 חסת1 6מ8 8)וחט ]0 קטסעפ 8 561601 16 6תטסזה 8768 16 [8170ק 0ז 5!וחט זטסץ 107005 118 ,8ַחו0]וטס 11 עהת6ת6 116 8886ח6 [[1 16 .עבת6ת6 6 זס] פתנאסס] 8הו6!וטס ופט זטסץ ]0 6חס זסתזסת8 מס אסו[6 7 1+ 611 טסץ ]1 .סתטס! 1 6ז טפ 111 118חט 56160160 זטסץ (187/68101 116 ,6[קרםא6 זס1) ץות6ת6 סז 8001105 4150 7015 .קבוח 106 6תטסזה 68טסגת )1 85 !וחט .1 60 )סח 5קהםז6ק 15 מסוםעו ,פווחט תרגום: ליאור אלמרו 0 נמ 54-64 צבעים מינימום זכרון פנימי 818 חובה דיסק קשית הו זובה םיבו חובה נרטיס קול החובה א%0 605 מטזעסגתמדאן ]הווח טי כל הזכויוח לגירפה העברית שמורות לפאני אלקטרוניקה בע"מ י = חרגום: ריאור אלמרו טיצוב גרבי: אלינה