PalmPilot המדריך למשתמש

מותאם ל- PalmPilot III הגירסה החדשה של מחשב כף היד הנמכר ביותר בעולם. כלנית המרכז לתוכנות PC

OCR (הסבר)
ואד המדריך למשתמ התקליטור המצורף כולל יותר מ-500 תוכניות עזר שיתופיות ותוכניות חינם ל-"+0!וקוח|הּק + ברקי בונוס באנגלית ₪ | זו ג'רסה החדעה של מחעב כן כ ש == 5 ג : זחוויווווי המדריך למעותמ(]ז יי בי 16500766 "+10 !ג משו0ז תמ2[6) 158% 5-7 6וזס 80095 106 עפ 1998 6 1637 צק 60 מאנגלית : גיא אהרון עיצוב כריכה : יפה נוימן אופוס הוצאה לאור בעיימ תייד 65101, ת''יא 61650 טלי: 03-6814231, פקס : 03-6814230 |ו.)6ח. חסופו6חש6פטסס :5-13 כתובת אתר האינטרנט: |ו.0ס.פ5טסס. ששו הודפס בישראל דפוס איל נכרך בכריכיית אהרון בעיימ כל הזכויות למהדורה העברית שמורות 6 1999 לאופוס הוצאה לאור בעיימ מהדורה ראשונה 1999 2 ***2002-2001-2000 השתתפו בעשייה: עריכה מקצועית - גל מור עיצוב וסדר - נחוס שטיינברג סימניס מסחריים : כל שמות המותגיס והמוצריס שמוזכריס בערכת לימוד זו הס שמות מסחריים, סימנים מסחריים, או סימניס מסחרייס רשומיס השייכים לבעליהסם על-פי חוק. להוצאת אופוס אין קשר כלשהו לאף אחד מהמוצריס המוזכריס בספר. אין להעתיק או לצלס ספר זה או קטעיס ממנו בשוס צורה ואופן ובשוס אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני לכל מטרה שהיא. אין לעשות בספר זה כל שימוש מסחרי, לרבות צילוס והקלטה, ללא אישור בכתב מההוצאה. תוכן עניינים פרקיס בספר ב טכ מוסכמות פרק 1-- מת 270 ל וו יינ צעדיס ראשוניס || ורי רורט הלאה המיס הסטכססםככיב כ ככב רכ סינכרון ראשון... 0 ב רישוס העברית .. ו כ טסב בככמ בב-2) היכרות קצרה יי[ ||[ 0 כםסטכהבב-) חזית המכשיר .... 4 גב המכשיר 7[ סג סמס-=) מסך המגע 1 מנשא | || סמו מודס ל-111 /א.41? 7 ור המא מממ 11 שיגור אירועיס למשתמשי ]11 וא.41? אחריס 0 לכבכ 2 ל לאן ממשיכיס מכאן? 7 רוס בס הכסמ ככססמממסמ 1/7 פרק 2 - היישומיס הבסיל??ם....רוורורוווווווווויררייייופווווייי66665445שש ששל שש 1130004 אססט פדאכ (יומן) 09[ רטסמס בסכסכס- 113 גישה ליומן 7 ב וק בכ 3 הזנת נתוניס ליומן רביסר דודה ב טבממ תצוגה יומית (שסוצ צְגּם) 7 בר הוואר בר בר צס צט קבססקם )| תצוגה שבועית (ש16/ 66%/) בל 2 תצוגה חודשית (ש6ג/ הוחסוא) 2 תפריטי היומן ויוי רנה הנה לבס הס הנכס א0סם 4008858 - ספר הטלפוניס 25 פתיחת ספר הטלפוניס כ 2 הוספת רשומה ורד טיע רככ סט ממכב ב איתור רשומה 20 עריכת רשומות ב 2 שיוך לקטגוריה .... 2 יבוא ראשון צר דט בבס טטממככמ-5? תפריטיס רכס כב בבש ד סכ סד - דבריס לעשות ב למסמ פתיחת הרשימה דבריס לעשות.. 22 הוספת פריט לדבריס לעשות וו רבס 72 עריכת פריטי דבריס לעשות ... הצ שיוך לקטגוריות 7 תפריטיס 34 פג סואמ!/ - פנקס רשימות... מל כ פתיחת פנקס הרשימות .... לו ל יצירת רשימה 2 עריכת רשימות צר רד בג רגבט כבסה כציל בבל רב בד בסו סוטטס סמ 215 שיוך לקטגוריות 2 תפריטיס סזוויווודוויודויוויוווייוויודיייווויווידודייוויווווויוווווורווויייווייוריוויייוודוריודייויוווויו-ו.1.....6..ש11 37 539 ז006ת1.30 ח1168110קק4/ (מפעיל היישומיס) ו ה 20 רולכ ששל בלס ב ...39 ארגון יישומיס קמווו קוור קר ז0ז19טס091 (מחשבון)... אוש 12 ו (חיפוש) וו סחי רישלו 2 6תע1015 (סינכרון) 4צ חל לכ ב 0-ו 5 זז (העדפות) ירי ה וה לוט בל יילע בהל ל 20 0 מס הל ללש ברל מל ,כ 4 היישומיס 55א5קא> והזג ]א ...- .)וול 6 א דד [41/]א - דואר אלקטרוני פרק 4-- הזנת טקסט ב-111 41/1 יווודוטוטוטוט קרט הטרט רטרדרטרורורורורורולורורוטוווויויווי- 5:36 סְפָרות יר הרל קל ררכ-2, שג ל2- שמ בכו בלס 02 4 60 סימני פיסוק בסיסיים... 7 הקשות מתקדמות 07 וטע 055-ב 505 לטבל טלטראב קלללל ה ה5בוקכובק4055ל יאו :58202.0 תנועה 0 תוויס מיוחדיס . .4 קיצורי דרך ו ו סימני הפיסוק בכ תוויס נוספיס כו 0 פרק 5 - התוכנה 556707 41.01 רודווווווווווווויויווויוי2020201164165.55.555555555 044 הפעלת פסדאפסכ וא.1גץ .... 4 5אוסתו/ וכ כ | מקינטוש סוה טלכי ססר כ היישומיס הבסיסייס ב-02דא8טכ /א.41? .ו יומן - אססם 36 4 ספר הטלפוניס (800% 4007655) 66 הרשימה דבריס לעשות (0ו.1 סם 76) שד פנקס רשימות (236 סוחט!א) 67 תפריטים ו 444 6 (קובצ) 6 (עריכה) ד צו16 (תצוגה) הלבנ ו ו 5 (כלים) .תכ 9 6חץ1015ז (סינכרון)... 0 סן16ז (עזרה) ב ב פרק סכר התצורה של סאוצפדסו1 כ הר מ .בש .724 סינכרון ו כלי עזר לסינכרון ... 44 תוכנות מקינטוש.... ו סמעפצוסאן | 0 טעינת תוכנה אל 11 וא1ץ 0-6 6-0 ימיש .77 טעינת יישומים אל ]11 וח[ .. ממה ורוו ו ו וו מחיקת יישומים ב-]11 וח[8? רדנ ל בס טי היל 72 תוכן עניינים ו פרק 7 - תוכנות חיוניות ל-זזז וא.41ץ? 5 ה סבב :7/0 מה זו תוכנית שיתופית? (₪א /ש5ת514) יישומי א6א11 טר ההרב לככ ככ סכ: זא סגו 0 זס)ותס]א טוה 0% 00 0 אתו 0 1 טת6ו 0 ![קסץ 0/7 180% 510 6 מפעילי יישומיס 0 מפעיל היישומיס של 111 וח|ג? תוס 0 וח תסחטה 1 ל הסתטב.]אסוט)... ל ממירי כספים .... | הט ... חפוסזס ]1 6 זט זך ָ/נ// 0 יישומי מיתאר (585א.ודטס). ורוו ירי ל רד ל מב בס ]תוזת 0 6סצ ו קנ ||ו]א)תקטסתך 0 מודדי זמן 8 5זס אס - 5% פקת 0 00% וזו 0 0 ל 6 אסדאוד... 3 6ח620חזך. אצ 1 סז לזטס11... 001 מכ 4 זסזס|קאם )סווק כ סזץ | 75 ל תה סות] ז0ו1ק יישומיס חיונייס 0 3 ל 1 ז1106ט 1350 8 זאו כ רנוט ואא0ס1ץ ל כ בס הורדת תוכנה כ סיומות של קבציס. ארגון קבציס ב תוכנות שיתופיות (8:6ש508:6) אתריס של חברות ל אתריס של מפתחיס פרטייסם לוו הבר צו + וחק המדריך למשתמש אוספיס של תוכנות חנויות על הרשת של חומרה ל-]1 וא.7?41 0 מידע וחדשות על דסזזקוא1ץ . גיבוי 0ימסתכטאטמה א לרוס ודצ ב ב ב זיכרון הלט 00 ב-:ש.שב.ללט מטם.בנשקל.גלל-טגלר8ההםנצל-10-גלכגםה-פלולילהיק ...120.6 איפוס ]11 וח[73 11 חומרה ולבקי ב-בם בלשב אלכיייקכלילא-12בלטירייריפפיייבופיפיי-:.--4.0.20.-.-. 1205 סוללות 1 סוללות נטענות 077 שש 12 כרטיס זיכרון רופף.. 14 תיקוניס | מסך כ | בעיות בסינכרון 6בבסנכסרט טכה כ יהמ ו ו 0 בעיות כלליות ססהרסקרנההכלה בי כם בי וא ו ו ו טעינת יישומים ו-6חצ6!1:5וח] || ו וו | א בעיות הקשורות ברישוס (ע50ו468) של פצוס6םו/ 1 בעיות במקינטוש סמנ להמלסקכידססרבנהכם ו ו ו קובץ העדפות פגוס ב-ק0וא265 )110 .240 32| בעיות סינכרון למקינטוש מידע נוסף 1 בב -/-. הקדמה הספר )201812110 המדריך למשתמש מיועד למשתמשי ]11 הז[24 בכל הרמות. אס כעת אתה משתמש מתחיל, הרי שבסיוס הקריאה תהיה כבר משתמש מתקדס. פרקים בספר פרק 1 מיועד לבעלי 01101וח[28 חדש מסוג ]11 נח[8/ אשר זקוקיס לעזרה כדי להתחיל. פרק זה מלווה אותך שלב אחר שלב בביצוע הפעולות הראשוניות. פרקים 2 ו-3 סוקריס לעומק את היישומיס המוּבניס ב-111 ות[28 : תלמד א*ך להשתמש בהם, ותקרא עצות וטריקיס שיסייעו לך לנצל באופן מרבי את היכולות של ]11 ח[28. פרק 4 עוסק במערכת כתב היד של ]11 ח!גק, גרפיטי, עס כל התוולס הכלוליס בה. נוסף על כך, תלמד כיצד להשתמש בעברית ב-111 מז[8ק. בפרק 5 תלמד כיצד לנצל במלוא היעילות את התוכנה ק1265%00 וח[28 אשר מצורפת ב-111 וח|3? בעבור 8/ש60ם1/ או מקינטוש. פרק 6 מלמד אותך את כל שעליך לדעת על סינכרון 111 ות|23 עס המחשב שלך, וכולל מידע על טעינת תוכנה ומיטוב הסינכרון. הפרק גס סוקר כמה מוצריס המאפשריס לסנכרן את מנהלי המידע האישייס שכבר יש לך עס 1 וח[8ק. פרק 7 מספק הצצה אל חלק מהתוכניות החיוניות שקיימות בשוק בעבור + ה]את, ובכלל זה תוכנות שיתופיות ויישומיס מסתחרייס מצויניס. פרק 8 הוא סיור בכ-50 מהאתריס הטובים ביותר עבור )0!וקו[גק. לעתיס רחוקות דבריס ב-]1] מז[28 משתבשיס, אך כאשר זה קורה, פרק 9 נותן לך את כל המידע הדרוש כדי לצאת מהצרה. |/ ווחש המדריך למשתמש מוסכמות לאורך הספר, עצות מופיעות באופן הזה. עצ אזהרות מופיעות כך. זהירות מתחילים... פרק זה מיועד למי שקנה את ה-41₪21100 וזקוק לעזרה כדי להתחיל. נסקור את הפעולות הראשונות שעליך לעשות לאחר פתיחת המוצר, נעקוב אחר תהליך ה-6תץ15ז110 הראשון שלך (אחרי שנלמד מה זה), ונעיף מבט מהיר על כמה מהתכונות הבסיסיות. צעדים ראשונים סביר להניח, שלא תהיה לך הסבלנות להתקין את התוכנה 05:ז265%] ח[8ק ולחבר את מנשא הסינכרון ותעדיף לפתות את ה-]11 ח|ג3? החדש שלך ולשחק איתו. כדי להתתיל להשתמש ב-]11 ג[8ק : 1. פתת את אריות 111 281 והוצא אותו מתוך אריזת הניילון. 2 המכשיר אמור להגיע עס הסוללות בתוכו. אס הן לא בפניס, פתת את מכסה הסוללות שבגב המכשיר והכנס את הסוללות. לעיתים תגלה שמכסה הסוללה אינו נסגר היטב. אס הסוללות אינן מוכנסות בזהירות, הקפיץ שמחזיק אותן במקומן עלול להתעקס ולהפריע למכסה להיסגר. הפתרון הוא פשוט - הוצא את הסוללות והכנס אותן מחדש (בזהירות). עצה 3 לח על הלחצן הירוק כדי להפעיל את 111 ₪מ[4ע, והמשך ללחוצ עליו במשך שתי שניות אס אתה זקוק לתאורת מסך. 2 + וק המדריך למשתמש כ 60-05 מ הו רו ו הר ו על המסך תוצג ההודעה "]]] וח[8/ 10 6וחס6|6/צ** (תרשיס 1-1). אס אינך רואה את המסך "6ותסס|6/*, נסה לכוון את גלגל החדות (קונטרסט) בצד השמאלי של ה-זס11ק. 0 ו % תרשים 1-1 מסך הפתיחה של |וו! ובס 4 קח את העט הדיגיטלי ממקומו בפינה הימנית של גב [11 וח|24 - תתבקש להקיש על שלוש מטרות שיופיעו על המסך כדי לכווו את המספרת (ז126ז6181) של ]11 ות[ג24 ולהתאימה לעט הדיגיטלי (תרשיס 1-2). פעולה זו מראה ל-]11 וח[28 היכן אתה מקיש. ₪ ₪ 01 %67ח66 קנ ד "ג תרשים 1-2 כיוון המספרת עצה ת אס תגלה בהמשך ש-]11 וח|28 קורא את הקשות העט מעל או מתחת למקוס שהן אמורות להיות, מומלצ לפתות את 066 מתוך 5מסוז8סו|קק | ולבתור | ב267חופוכ | מהתפריט הנגלל בפינה הימנית-העליונה, וזאת כדי לחזור על הכיוון. לאחר שתסיים, ]11 וח|28 יציג את המסך 065ח6ז616זק, בו תוכל לכוון את השעה ואת התאריך. רכיביס רביס שמופיעיםס על המסך של ]11 הוה[ הינס במצב פעיל - תוכל להקיש עליהס עס העט כדי לבצע פעולה כלשהי. הקש על השעה (המופיעה מימין ל-6וחו1 56 בתרשים 1-3) כדי להציג את תיבת הדו-שלח 1166 +56, המוצגת בתרשיס 1-4. הקש על השעות או על הדקות ולאחר מכן כוון מעלה או מטה על-ידי הקשה על המשולשיס שבמרכז תיבת הדודשיח. כאשר תהיה שבע רצון מהתוצאה, הקש על 08 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח. הקש על התאריך (מופיע מימין ל-46 561 בתרשיס 1-4) כדי להציג את לוח השנה 2816 561, המוצג בתרשים 1-5. פרק 1 - מתחילים... 3 וא ו 8 השתמש במשולשיס משמאל ומימין לשנה כדי לכוונה, והקש על החודש ועל היוס כדי לבחור בתאריך הנוכחי. שים לב: 111 ח[9ק מציג בסוגרייס את תאריך ברירת המחדל שלו. |0 חר [6065ו10 יו | | :חוד 56% 56 6: 2 5חווה 2 = :015067 050-011 חפָו4] = :6ה500 חז5%6ע5 חףו4] י -6הט50 חזזוםו חור = :6חט50 6חזם6 1 שי נש6טן606: ח607 תרשים 1-3 המסך 085ח61685זק של |!! חוהק [670ה6) שי | 61616066 | :זו 5 5 חח 2 = :01607 %0-011ט₪ בו ו ב ₪ > הצק תרשים 1-4 כיוון השעון של |!! חוהס ? 1998 4 | ה זכה | זסו | 60 | 6 | צסא | 061 | ק56 | פָטם וא 14 5 % 17 18 19 20 21! 22 3 28 29 0 תרשים 1-5 כיוון לוח השנה של ו!! חוגּס 4 הו המדריך למשתמש סינכרון ראשון לפני שתתתיל להצין נתוניס אל ]11 וח[א8ק, וכדי שתוכל לרשוס את תוכנת העברית, עליך להתקין את המנשא, כדי שתוכל לבצע את הסינכרון הראשון. הסינכרון הינו התהליך שמבצע ]1 ח|28 כדי לתאם בין הנתוניס שלו ובין נתוני המחשב האישי שלך. אס לא תבקש אחרת, הסינכרון יעדכן את שתי הגרסאות, זו שבמחשב האישי וזו שב-]11 חז!74, כך ששתיהן יהיו זהות. התוכנה אשר מבצעת את הסינכרון נקראת 6חץ1015]. הכנס את תקליטור ]11 וח[4ק אל תוך כונן התקליטוריס של המחשב שלך. משתמשי 95/98/%7 5שסשחו/צ צריכיס לבחור בהפעלה מהתפריט התחלה ולהקליד ק/551%:₪ (בהנחה ש-₪ הוא כונן התקליטוריס); משתמשי מקינטוש צריכיס לרכוש את ה-136286/ 1101;וח|8/, אשר מבצע את ההתקנה מתקליטוניס. משתמשי מקינטוש ייאלצו להפעיל מחדש את המחשב כדי לטעון את התוכנה 6תץ0:5ס1] של ]1] מז|9/. משתמשי פ5שס6מו/ט. יגלו ש-6חע10:5] תחל לפעול לאחר ההתקנה (סמל אדוס-כחול עס שני חיציס יופיע בשורת המשימות). התוכנה 6חץ11015 של ]11 וח[8ק טוענת עצמה בזמן הפעלת המחשב, ונשארת ברקע עד שיש בה צורך. משתמשל 95/98 פשס6חו/ או 4 דצו יראו את הסמל 6תע10ע במגש המערכת של שורת המשימות; משתמשלי מקינטוש יכוליס להגיע אליו מתוך לוח הבקרה (28061 |0זזח0ס0)). חבר את מנשא הסינכרון ליציאה טורית בגב המחשב. משתמשי מקינטוש צריכיס קודס לחבר את המתאם של מקינטוש אל המנשא. חדשות רעות למשתמשי מקינטוש: נכון לכתיבת ספר זה, מקינטוש אינו תומך בסינכרון מסדי נתוניס של חברות אחרות, ומשמעות הדבר היא שכמה מוצריס עלוליס לא לפעול כראוי כאשר יורצו על מקינטוש. ב למשתמשי מקינטוש אשר מעונייניס בסינכרון טוב יותר הזמין 4 למשתמשי פשסחו/), כדאי לשקול להפעיל את 95 פשסשחו/ ₪ במקינטוש בעזרת 26 [4טחו א600חת00 - זכרו רק לכבות את צג ה-סחץ11015 בצד המקינטוש, ולקשר את 6011 ליציאה הטורית (מודס או מדפסת) שאליה מחובר 111 ז1ק. הנה אחד הדבריס הטוביס ביותר ב-1]] וח|29 : כאשר תרכיב את המכשיר במנשא (ראה תרשיס 1-6) ותלחץ על לחצן הסינכרון של המנשא, כל שאר התהליך יתבצע מעצמו (מלבד בעת הסינכרון הראשון, בה עליך לבחור בשס המשתמש שלך). וכעת, להסבר מורחב של תהליך הסינכרון: פרק 1 - מתחילים... 5 תרשים 1-6 !|| ח|3ק במנשא ה-סחץ0)5ר] 1. ]]] ת[28 יציג שלושה סמלי סינכרון (דומיס מאד לסמלי שולחן העבודה המופיעיס בתרשיס 1-77); שני הסמלים הימניס יהיו אפורים. מעל הסמליסם יהיה כתוב: "ק0זא665 186 הזוצ 8ת6611חח0ס)*. 0ב תוא וס תס :518008 ו תרשים 1-7 6חע10)5] בפעולה 1 !3 המדריך למשתמש 2 בתוך עשר שניות, 111 וח[49? ישמיע צליל עולה, הסמל האמצעי לא יהיה עוד אפור, וההודעה תשתנה ל-"ז56ט שַתוץ1ו1ת106*. בתוך כמה שניות, תוכנת שולחן העבודה תציג תיבת דו-שיח, הדומה לזו המופיעה בתרשיס 7. עבור לפרק 9 אס אתה מתקשה בביצוע הסינכרון. ניתן לכבות את הצליליס של מערכת ]1] ח[74 על-ידי כניסה ל-065ח0ז610זק, אך אחד החסרונות בכך הוא שתאבד את היכולת לשמוע התראות על התקדמות תהליך הסינכרון. עצה 3 מאחר שזוהי הפעס הראשונה שסינכרנת את ]11 וח[4, תתבקש לבחור בשס משתמש. שס המשתמש שלך אמור להופיע בחלון שיוצג על המסך. בחר בשס, לח על 0% באמצעות העכבר או הקש על זסות= כדי להמשיך. 4 ]]] ת[28 יעבור תהליך של סינכרון הנתוניס שבו עס אלו שבשולחן העבודה. כאשר יסייס, תשמע צליל יורד, וההודעה "0|616ות60 סתץ71015* תופיע בראש המסך של ]11 חזק. סינכרון ]1] וח|4, ובכלל זה סינכרון עס מנהלי מידע אישיים ([8חספזסק 5 וח ה0וז8וז0ס1תו-1/15< ), מתואר בפרוטרוט בפרק 6. רישום העברית אס קנית את מכשיר ה-]1] וח|8 דרך חברת כלנית, הרי שהמכשיר שברשותך כולל תמיכה עברית מובנית, אשר דורשת רישוס. יש לבצע את הרישוס רק לאחר הזנת שס המשתמש והסינכרון הראשון. אס אין ברשותך מחשב אישי, שיס לב לכך שעליך להתחבר למחשב בפעס הראשונה לשם ביצוע הרישוס, אשר הינו חיוני לשס קבלת קוד רשיון. לשס רישוס התמיכה העברית הקש על הלחצן 5ח00וו69ו1פ4. (סמל עגול עס חצ בצד השמאלי של ]11 וח|4/). הקש על הסמל א6זס116 ( ). עם ההקשה תתבצע ההרשמה באופן אוטומטי, ועל המסך יופיע קוד הרישוס (ץ6א). את שס המשתמש ואת קוד הרישוס מומלצ מאד לרשוס בצד למקרה של בעיה ברישוס העברית. בסוף התהליך תראה על המסך את ההודעה עברית מותקנת (5285166). כעת הקש על 6חסכ. כדי לראות בהמשך את שס המשתמש ואת הקוד, יש להיכנס שוב ל-או6זט116, להקיש על הסמל טח6וא ולהקיש על חסוז₪601579. אס אתה נתקל בבעיות ברישוס העברית, או שהתמיכה העברית אצלך נמחקה, בדוק את החלק העוסק בעברית בפרק 9. היכרות קצרה בסעיפיס הבאיס תערוך היכרות ראשונית וקצרה עס ]11 וח[גק. פרק 1 - מתחילים... 7 חזית המכשיר בוודאי כבר מצאת את העט הדיגיטלי ועשית בו שימוש. תרשיס 1-8 מציג את החזית של ה-]111ה|8ק שלך. משמאל לימין נמצאיס הלחצניס הבאיס : פנקס רשימות גלילה למעלה/למטה יומן הפעלה/תאורה דבריס לעשות ספר טלפוניס תרשים 1-8 החזית של !!!| וח|גק * לחצן ההפעלה הירוק משמש גס כמתג תאורה. התזק אותו במשך שת שניות כדי להפעיל תאורת מסך. כל הלחצניס העיקרייס שעל חזית 111 ות|ג4? משמשיס גס כלחצני 4 הפעלה - לחצ על הלחצן יומן, ו-111 ות[78 יופעל כשהוא מציג את היומן, = לחץ על הלתצן ספר טלפונים, ו-]11 תח[ יופעל כשהוא מציג את רשימת הטלפוניס שלך. יומן (006ם סזהּם) * היומן הוא לוח השנה של ]11 מ|74. בפעס הראשונה שתלתחצ על הלחצן, תקבל את התצוגה היומית לתאריך של אותו היוסם; לחיצות נוספות יתנו לך את התצוגה השבועית והחודשית. וו ההק המדריך למשתמש ספר טלפונים (₪00% 007655) ספר הטלפוניס הוא רשימת הקשרים שלך. בפעס הראשונה שתלתצ על הלחצן, תקבל את רשימת כל קשריך, בעוד שלחיצות נוספות יציגו רשימות בכל אחת מהקטגוריות שיצרת (עוד בנושא זה בפרק 2). לחצן הגלילה = לחצן הגלילה במרכז חלקו הקדמי-התחתון של 111 ות|ג4עת מאפשר לך לדפדף ברשימותיך מעלה ומטה, ולדלג מיוס ליוס בתצוגות לוח-השנה. דברים לעשות 1150 סס סד) = בפעס הראשונה שתלחצ על הלחצן, תקבל את כל רשימת כל הדבריס שעליך לעשות, בעוד שלחיצות נוספות יציגו רשימות בכל אחת מהקטגוריות שיצרת. פנקס רשימות (230 סוחס!) * פנקס הרשימות הוא כלי של ]11 וח|3? המאגד בתוכו תזכיריס שוניס ; למעשה, מדובר במעבד תמליליס פשוט. כמו בלחצניס האחרים, הלחיצה הראשונה על הלחצן מציגה את התזכיריס שלך, בעוד שלחיצות נוספות יציגו רשימות בכל אחת מהקטגוריות שיצרת. גלגל החדות (קונטרסט) *= בצדו השמאלי של ]11 | ישנו גלגל חדות - נסה לכוון את הגלגל מעלה ומטה עד שתגיע לתצוגת המסך העדיפה עליך. אחד היתרונות הגדולים ב-]1] וח|28 הוא שאין בו שמירה משוס סוג - 24 אס אתה מבצע שינוי ברשימה מסוימת, ולאחר מכן מכבה את ₪ המכשיר, הפריט ששינית יישמר כשתפעיל את המכשלר בשנית. גב המכשיר לפני שנתחיל להשתמש ב-]11 וח|8ק, כדאי שנעיף מבט מהיר אל גב ה+110ח!8 ותכולתו, כמוצג בתרשים 1-9. חשוב לשיס לב לכמה דבריס: * רוב המשתמשים לא יצטרכו לעולס להתייחס לכרטיס הזיכרון, אלא במקרה של הרחבת ויכרון או תקלה. כדי להגיע לכרטיס הזיכרון, יש פרק 1 - מתחילים... 9 להוציא את ארבעת הברגיס מספר 0 בכל אחת מהפינות, ואז לפתוח את המכשיר (עבור לפרק 9 לפרטיס). 5 המספר הסידורי נמצא מתחת לברקוד על התווית שבמרכז גב ה-]1] וח|9 - מומלצ מאוד לרשוס אותו כעת. צור רשימה הקרויה א/5 ]11 וח[28, והאן בה את המספר הסידורי שלך - בפעס הבאה שתבצע 0הץ105, הוא יאוחסן על המחשב שלך! 5 לחצן האיפוס הוא חור קטנטן הממוקס בצד הימני של גב במכשיר. אס 1 וח[8 נתקע או עושה בעיות, הדבר הראשון שכדאי לנסות (לאחר כיבוי והפעלה), הוא לפרק את ראשו של העט הדיגיטלי, ולהכניס את הסיכה שנמצאת שס לחור זה. בשלב זה תראה את המסך "סותסס|6/)", ולאחר מכן הדבריס אמוריס לחזור למסלולס. סביר שתצטרך להשתמש באפשרות זו לעיתיס רחוקות בלבד. 5 | את מכסה הסוללה תצטרך לפתוח בכל פעס שתרצה להחליף סוללות. 5 היציאה הטורית היא המקוס במנשא שבו מתבצע החיבור בין 111 ות[גת לבין המחשב האישי שלך. מכסה הסוללה איפוס כרטיס הזיכרון| מספר סידורי וו 8 5 ו יציאה טורית תרשים 1-9 צדו האחורי של |!! חוהק 10 סוק וק המדריך למשתמש מסך המגע אזור מסך המגע בתחתית מסך ]1] וח|4 (תרשים 1-10), הוא המקוס שבו תבצע את מרבית הזנת הנתוניס : הכנס מספריס כאן, ואותיות כאן !63 (מחשבון) 6-2 פחסוז63ו!קקג (יישומיס) ף 7 ₪ אא אא : 8 ות (מצא) -6 - . 9- פטווט!א (תפריטיס) בי = 4 אא גישה למקלדת הנומרית גישה למקלדת האותיות תרשים 1-10 סמלים במסך המגע ל-]]1 וח[28 ישנה מערכת זיהוי טקסט בשם גרפיטי. הזנת הטקסט מתבצעת במסך זה. המסך מחולק לשני חצאיס -- השמאלי להזנת טקסט אנגלי, והימני למספריס. באמצעות הקשה על הסמל 806 בפינה השמאלית-התחתונה של מסך זה אפשר לגשת למקלדת האותיות, ואילו באמצעות הקשה על הסמל 123 שבפינה הימנית-התחתונה של מסך המגע ניתן לגשת למקלדת הנומרית. נכון לעתה, מערכת גרפיטי אינה תומכת בעברית, ויש להזין טקסט עברי באמצעות המקלדת העברית. כאשר יש עניין להזין טקסט, הקשה ראשונה על הנקודה בפינה השמאלית מציגה את המקלדת העברית, והקשה נוספת מציגה את המקלדת האנגלית. הסמלים בפינות של אזור מסך המגע הס כדלהלן: פחסוזפּסו!סס (יישומים) בחירה באפשרות זו מציגה חלון ובו היישומיס המותקניס ב-111 וח[28 (נכנסת אליו כבר אס ביצעת רישוס של התמיכה העברית). בתחילה הוא ייראה כמו החלון המופיע בתרשיס 1-11, אך עד שתסייס ספר זה, רשימת היישומיס שלך תיראה שונה לחלוטין. וו * התדוה 00% 006 5 5 9 ₪ ₪ הסוא 05% | 6+ה6קא; ₪ 9 ₪ ל 5זק 46 סרח6וא] % סך תרשים 1-11 יישומי |!! חן פרק 1 - מתחילים... 11 5 תסו (תפריטים) הקשה על הסמל בצד השמאלי-התחתון תביא לגלילת תפריטיס ביישוס שאותו מפעילים (אס יש לו תפריטיס כלל). עבור לנושא "130%טות6)א** בפרק 7 כדי לקרוא על דרך אלגנטית יותר להגיע לתפריטים. זסז+3!|טס|68 (מחשבון) המחשבון מספק אותן פונקציות כמו מחשב כיס. דבר אחד נחמד בקשר למחשבון זה: לעומת מחשבוניס אחרים, המקשיס בו גדולים דייס כדי להקיש עליהס באצבעותיך. בחו= (חיפוש) הסמל בצד הימני-התחתון מאפשר לחפש טקסט בתוך רשומות של כל היישומיס המאוחסנים ב-]11 ח[גק. מנשא המנשא הוא אחד הדבריס הטוביס ביותר ב-11] ות[8 - פשוט ואלגנטי. לאחר שהתקנת את המנשא, כל מה שנותר כדי לבצע סינכרון זה להרכיב את [[] הת[ במנשא וללחוץ על הלחצן. אס המנשא ניצב על שולחן, ממנו הוא עלול ליפול בקלות (עס]11 ח|24 4 בתוכו), מומלצ מאד להדביק אותו לשולחן. מודם ל-!ו!! ₪ 41 ניתן לרכוש מודס בשס 1006 110 ז[49? אשר מתחבר לגוף של ]11 ח[28 ומתפקד במהירות 14.4%. כמו כן, ניתן לחבר את ]11 ח[28 למודס חיצונל בעזרת כבל מיוחד. את המודס ואת הכבל ניתן לרכוש באמצעות חברת כלנית. בעזרת מודם של 111 ח|28 ניתן לבצע את הפעולות הבאות: 1. להתקשר למחשב האישלי מרחוק ולבצע סינכרון. 2 להתחבר לאינטרנט ולדואר אלקטרוני באמצעות יישומיס מתאימיס. 3. לשלוח פקסים באמצעות יישוס מתאיס. ניתן גסם לחבר את המודס לטלפון סלולריל. 12 3% המדריך למשתמש שיגור אירועים למשתמשי ו!! א ו4= אחרים התכונה החדשה :268 (שיגור) מאפשרת למשתמשי ]11 מו!39/ לשגר אירועיס ויישומיסם זה לזה באמצעות כן שיגור הקרן האינפרה-אדומה שבקודקוד המכשיר. לאן ממשיכים מכאן? הצעד ההגיוני הבא הוא ללמוד קצת על השימוש בתוכנת העברית ועל התכונה גרפיטי. לשס כך, עבור לפרק 4. מומלץ גס לקרוא על כמה מהיישומיס הבסיסייס של ]11 ₪|4/ בפרק 2. היישומים הבסיסיים אחד מהיתרונות הבולטיס של מערכת ההפעלה של 111 מז[24 הוא פשטותה. בתחתית 111 הו[28, כפי שמופיע בתרשים 2-1, ישנס ארבעה לחצנים עגולים. לחיצה על כל אחד מהס מפעילה את ]11 וח|8ק, ומציגה על המסך אחד מהיישומיס הבסיסיים - יומן, ספר הטלפונים, הרשימה דברים לעשות ופנקט הרשימות. בפרק זה נכיר את השימוש ביישומיס אלה יותר לעומק, וכן נלמד מספר שימושיס מעשיים, עצות וטריקיס. 7 - / + 2 יש | ה 5/4 פנקס רשימותן | [ ] |מ5ם ויומן 9 89 רשימת /-ף ספר טלפוניס דבריס גלילה לעשות מעלה/מטה תרשים 2-1 היישומים הבסיסיים של |!! ח|בק אססם שדאכ (יומן) = היומן של 111 ח|4? הוא גירסה אלקטרונית של יומן משרדי רגיל. תוכל להשתמש בו כדי לקבוע פגישות בשעה ידועה או בלתי-ידועה, לתכנת התראות ותזכורות, שייכירו לך פגישות ואירועים, ולעיין בלוח השנה באחת משלוש דרכים : לפי יוס, שבוע או חודש. היומן יותר מתותכס ממה שנראזה במבט ראשון - משתמשיסם רבים מנהלים בעזרתו את שגרת תייהס. גישה ליומן הדרך הפשוטה ביותר להגיע ליומן היא ללחוץ על הלתצן 800% 2416. אס 1 ות[ כבר פועל, תוכל גס להקיש על הסמל 05ח0ו081ו1קק4/ (ראה תרשיס 2) ואז להקיש על הסמל 300% 6. 14 הסמל ז0זג!ט63!6 (מחשבון) הסמל 4חו" (חפש) סמלי מסך המגע ווה המדריך למשתמש הסמל פחסוופסו!פקג. (יישומיס) הסמל שחטוא (תפריט) הלחצן 800% טוג (יומן) תרשים 2-2 פתיחת היומן ארבעת הלחצניס בתחתית ]11 ח!|4/ משמשיס למטרות רבות. כולס משמשיסם גס כלחצני הפעלה (אך לא כיבוי) של הפיילוט. לחיצה עליהס מפעילה את 111 ו!8?, ומציגה את היישוס שבו בחרת. לחצניס אלה גס יחליפו בין תצוגות שונות בכל אחד מהיישומיס. לחיצות נוספות על הלחצן 800% 2816 יעבירו אותך בין תצוגות היוס, השבוע והחודש של לוח השנה. עצה הזנת נתונים ליומן לקביעת הפגישה הראשונה, הקש על אחת השעות בצד השמאלי של המסך שסו/ 28 (תצוגת היוס), ואו השתמש בגרפיטי או בלוח המקשים (ראה פרק 4) כדי להכניס את הפרטים. אס ברצונך לקבוע פגישה בשעה אחרת או באורך שונה (ברירת המחדל היא שעה אחת), הקש על הסמל א6צן במסך תצוגת היוס כדי לקבוע את שעת ההתחלה. קביעת שעה לפגישה קביעת שעה לאירוע תהפוך להיות קלה יותר ויותר ככל שתצבור ניסיון. נתחיל עס תהליך בן חמישה שלביס - אל תדאג, בהמשך הספר תלמד דרכים אשר יפשטו את התהליך. אס אתה מעוניין לקבוע פגישה ללא שעת התחלה, הקש על שוו'ד סצן, אחרת : 1. הקש על המסך כדי לקבוע שעת התחלה. אס בחרת שעת התחלה באמצעות הקשה בחלון שעה או באמצעות שימוש בגרפיטי, תיווצר בעבורך פגישה, שאותה תוכל לערוך. 2 בתיבת הדו-שיח 116 56 (ראה תרשים 2-3), הקש על השעה. אס אינך רואה את השעה הרצויה לך, השתמש בחיציס בראש התיבה ובתחתיתה כדי לגלול את השעה מעלה ומטה. אס הפגישה אינה בטווח שעות פרק 2 - היישומים הבסיסיים 15 העבודה הרגילות שלך, תיאלץ להשתמש בלחצן ש6צז או לערוך פגישה שנקבעה בטווח השעות המוצגות. 1 הקש כדי לקבוע את שעת ההתחלה ב וב 2 הקש על השעה (השתמש בחיציס כדי לגלול את תצוגת השעה) 3הקש כדי לבחור בשעה מדויקת (לא חובה) 4.הקש כדי לקבוע את שעת הסיוס. הקש כאן כדי 5. לאחר שסיימת, הקש כאן כדי לחזור ליומן. תרשים 2-3 קביעת שעה לאירוע בתיבת הדו-שיח פוחוד !56 3 אם ברצונך לדייק, הקש על אחד מהמרוותחיס בני חמש הדקות. )( ב אס אתה מעוניין באפשרות לקבוע את הפגישות שלך בדיוק של דקות 4 בודדות, נסה את 416283 של חברת 6ז9 50 60ו!חזוק. ווהי תוכנה = שיתופית מצוינת. על אף היותה מאד תובענית בכל הקשור לזיכרון (דורשת מעל 120%), היא מוסיפה ליומן פונקציות חדשות, כולל תצוגה רב-שבועית. 4. אס הפגישה ארוכה או קצרה משעה אחת, הקש על שוחוך תם, וחזור על הצעדיס ?2 ו-3. 5 לסיום, הקש על 08 כדי לחזור ליומן. אס תקיש על הסמל ז בפינה הימנית-העליונה של תיבת הדו-שיח 6חוז'ד 561, תקבל הסבר על שלוש דרכיס נוספות להגיע לתיבה זו: *= במסך תצוגת היוס (ע4ם), הקש על שעה מסוימת, ותיבת הדו-שיח תפתת ותציג פגישה בת שעה אחת המתחילה בשעה שבחרת, כברירת מחדל. אס תקיש על שעה שליד פגישה קיימת, תוכל לערוך את השעה. + הקש על השעה בתיבת הדו-שלח 264185 זת6שם. והדרך הכי נחמדה: *= במסך התצוגה היומית, כתוב מספר באזור המספריס של גרפיטי ותיבת הדו-שיח תיפתח, כשברירת המחדל היא פגישה בת שעה אחת המתחילה בשעה שכתבת (אפשרות זו תפעל רק אס עדיין לא נבחרה שעה). 16 1 !3 המדריך למשתמש עריכת פגישות איך משניס פגישה כמו זו המופיעה בתרשים 2-4! ראשית, הקש עס העט על פריט (פגישה) בתצוגה היומית ביומן. השעה תודגש, והסמן (קו אנכי), יופיע בתוך הערך. לאחר שבחרת בפריט ביומן, הקש על הלתצן 68115 (אשר ממוקס בין שס6צז לבין סז ס₪ בתחתית המסך) כדי לפתוח את תיבת הדו-שית 5 ותש6עת (תרשים 2-5). ל[15 ד די 4 בו תרשים 2-4 עריכת פגישה הקש על השעה כדי לפתוח הקש כאן כדי להפוך את תיבת הדו-שיח טוחוד 561. את הפגישה לאישית. הקש על התאריך כדי ג נוי ביר הד לפתוח את תיבת הדו-שיח 036 561. הקש כאן כדי לקבוע התראה בעבור האירוע. הקש כאן כדי לקבוע אירוע חוזר (תיבת הדו-שיח ז63ק₪6 6מַתבּת0). ך) :%6טוזק הקש כאן אס ברצונך להוסיף הערה. | הקש כאן אס ברצונך לאחר שסיימת, הקש למחוק את האירוע. כאן כדי לחזור ליומן. תרשים 2-5 תיבת הדו-שיח 18ו609כ )חפצ= תראה את תיבת דו-שיח זו לעיתיס קרובות. בתיבה זו תבצע את רוב השינוייס בפגישותיך - שינוי התאריך והשעה, הוספת התראה(הח418), הגדרת האירוע כאירוע החוזר על עצמו, הוספת הערה, או אפילו מחיקה והתחלה מחדש. כעת נסקור את כל האפשרויות מלמעלה למטה: * הקשה על תצוגת השעה (פוחו1) תעביר אותך לתיבת הדו-שית 6חו'ד 561 (תרשים 2-3), בה תוכל לכוון את שעות הפגישה, או להפוך אותה לפגישה ללא שעה מסוימת (כמו יוס-הולדת או יוס-נישואים). פרק 2 - היישומים הבסיסיים 17 הקשה על תצוגת התאריך (40כ) תעביר אותך לתיבת הדו-שיח 416 561 (ראה תרשיס 2-6). החודש והיוס של הפגישה יהיו מודגשיס, ואילו היוס הנוכחי יופיע בסוגרייס. הקש על היוס שאליו אתה מעוניין להעביר את הפגישה, או על לחצן 17008 (כדי להעביר אותה ליוס הנוכתי), והפגישה תתעדכן לתאריך החדש. בצוי ב ץ 1998 4+ | ה ₪88 זקף | וס | 565 | הסכ] צסא | 06% | ק56 וטנ תרשים 2-6 שימוש בתיבת הדו-שיח 0816 561 כדי לקבוע תאריך לפגישה הקשה על התיבה 4878 בתיבת הדו-שית 26815 זחסטם, מאפשרת להפעיל התראה. ברירת המחדל לזמן ההתראה הוא חמש דקות. אס ברצונך לשנות אותו, מחק אותו לאחור, ובאמצעות גרפיטי, שנה לפרק הזמן המועדף עליך. רשימה נפתחת תאפשר לך לבחור בין דקות, שעות או ימיס. לאחר שנקבעה התראה לפריט מסוים, הוא יופיע במסך התצוגה היומית עס סמל התראה, כפי שמופיע בתרשיס 2-8. ניתן לקבוע שהתראה תופעל כברירת מחדל בעבור כל פגישה חדשה שנקבעת, על-ידי בחירה בסמל טת6וא ולאחר מכן בחירה באפשרות 60065ז66זע מהתפריט הנפתח פהסווקס, ולבסוף בחירה באפשרות ז656ז2 וחז18. הקשה על פחסאז מימין ל-641ק₪6 תפתח את תיבת הדו-שיח |6064 68056 (ראה תרשיס 2-7). כאן תוכל לקבוע אירועיס החוזריס על בסיס יומי, שבועי, חודשי, או שנתי, וכמה זמן הס יימשכו. כמו פריטיס עס התראה, אירועיס חוזריס *ופיעו עס סמל מיוחד במסך התצוגה היומית של היומן. (ג) + חח > 7 םק | שחסו | :סט 8 שוח = :ה60ה] [5];] ד]] ד]ום] :חס 660% תרשים 2-7 תזמון אירוע החוזר על עצמו 18 וחק המדריך למשתמש == + הקשה על התיבה 6ואשוזק מאפשרת לך להפוך את האירוע לאישי (ראה פרק 3 כדי לדעת עוד על פריטיס אישייס). = אס אתה מעוניין בכך, תוכל להקיש על הלחצן 6וסאז, כדי להוסיף הערות או מידע נוסף על הפגישה שלך. = באמצעות הלחצן 26166 ניתן למחוק פגישות. תינתן לך האפשרות לשמור עותק ארכיון על המחשב שלך. ניתן ליצור עותקי ארכיון של אירועיס שנמחקיס ממכשיר ה-:]1]וח|3? או מהתוכנה 2658000 ממ[28. יצירת עותקי ארכיון מאפשרת לך לחסוך מקוס במכשיר ה-]11וח|74 שלך, בעוד המידע זמין בעבורך בכל עת. כאשר תבצע סינכרוניזציה, יתווספו עותקי ארכיון של אירועיס שיצרת מאז הסינכרון האחרון ב-111וח|4ק או ב-ק0זא265] וח[ למאגר קובצי הארכיון. מאגר זה נשמר במחשב האישי שלך, כשהקבציס שבתוכו נחלקיס על-פי קטגוריות הזהות לאלה של ה-1]מ|4ק (ספר טלפונים, הרשימה דברים לעשות, פנקס רשימות, וכו). *= הקש על 06ם04 אס אתה מעדיף שלא לבצע את שינויי העריכה. אחרת, הקש על 08 כדי להמשיך. תצוגה יומית (שסו/ עְהּם) לאחר שסקרנו את האפשרויות הבסיסיות, כעת ניכנס לעובי הקורה. היומן בדרך-כלל מציג תצוגה יומית (23) עס פתיחתו. ניתן לחזור לתצוגה היומית מהתצוגה השבועית או החודשית על-ידי הקשה בתיבה עס הנקודה הבודדת, שנמצאת מעל לסמל 41:005סו!קק א במסך המגע. תרשים 2-8 מציג כמה מהאפשרויות בתצוגה היומית של היומן. נתחיל מימין ונמשיך בכיוון השעון: הקש על המשולשיס כדי לעבור לשבוע הבא (ימני) או הקש על אחת לשבוע הקודסם (שמאלי). המשבצות כדי לעבור ליוס אחר בשבוע. הקש כאן כדי להציג את השעה המעויין מציין אירוע ללא שעה. שו י 5 : הערה ----- --.. .₪ הקש כאן כדי לשנות 1 את השעה, להוסיף התראה או הערות. מציין את משך האירוע/הפגישה. הקש על אחת השעות, כדי לקבוע אירוע הקש כאן כדי להציג בוה רשה תאריך אחר. קוויס מתנגשיס כתוב מספר כדי מציינים אירועיס לקבוע פגישה חופפים. באותה השעה. הקש כאן כדי הקש כאן כדי להוסיף : להחליף בין התצוגות פגישה חדשה. היומית, השבועית והחודשית. תרשים 2-8 התצוגה היומית של היומן פרק 2 - היישומים הבסיסיים 19 + הקשה על הלחצן שסאן תביא את תיבת הדודשלת סותניד 86%. 5 ניִתן להשתמש בלחצן היומן או בסמליס שמעל ל-005ו040ו!סקה, כדי לעבור בין התצוגות היומית, השבועית או החודשית של היומן. ₪ קוויס שמופיעיס משמאל לשעות מצייניס את משך כל פגישה. קוויס אשר מכסיס זה על זה מסמניס חפיפה בשעות של שני אירועיס. * | אירועיס ללא שעה מסוימת מסומניס במעויין ולא בשעה ומוצגיס בראש היוס - כך תוכל לזכור ימי הולדת, ימי נישואין ועוד אירועיס מרכזייס. = הקשה על התאריך המופיע בפינה השמאלית-העליונה תציג למשך שנייה את השעה הנוכחית. למעשה, גס בעבור אירועיס שלא הוגדרה להס שעה מסוימת יש שעה - 4 12 בלילה שלפני יוס האירוע. אס ברצונך בתזכורת ביוס שלפני ₪ האירוע, כוון התראה ל-12 שעות מוקדס יותר. הסמליס שעל המסך מאפשריסם גישה מידית לפרטי פגישותיך, כפי שמוצג בטבלה 2-1. טבלה 2-1 סמלים על המסך סמל שם תיאור ₪ אירוע חוזר | סמל זה מציין שזהו אירוע החוזר על עצמו. הקש עליו כדי לפתות את תיבת הדו-שית 58 וחתסטם (ראה תרשיס 2-5) על-מנת לבדוק את ההגדרות או לשנותן. 5 התראה סמל זה מציין התראה שנקבעה בעבור אירוע זה. הקש עליו כדי לפתוח את תיבת הדו-של:ת 5 זתסטם (ראה תרשיס 2-5) על-מנת לבדוק את ההגדרות או לשנותן. ה הערה סמל זה מציין שהערה מצורפת לאירוע זה. הקש עליו כדי לקרוא את ההערה או לערכה. * כשהסמן (קו העריכה |) נמצא באירוע מסויס, הקש על הלתצן 6915 כדי לפתות את תיבת הדו-שלת 268115 זחסצם. * הקש על הלחצן 10 00 כדי לעבור לתאריך אחר בעזרת תיבת הדו-שית 6 ס 0). כעת, לאחר שכיסינו את העקרונות הבסיסייס של התצוגה היומית, הבה נעיף מבט בתצוגות השבועית והחודשית. 20 וו וק המדריך למשתמש תצוגה שבועית (שסו/ א66+/) מתוך התצוגה היומית או החודשית, הקשה על הסמל השני (עם שורה של ארבע נקודות) מעל לסמל 5חסוז8סו!קק במסך המגע פותחת את התצוגה השבועית (0/66%). תצוגה זו מאפשרת לך מבט כולל על סדר יומך. כפי שמוצג בתרשים 2-9, על-ידי הקשה מהירה על כל אחת מפגישותיך בתצוגה השבועית, תוכל לצפות בפרטים על פגישה זו, ניתן לשנות מועדי אירועיס בתצוגה השבועית על-ידי הקשה על אירוע בריבוע-זמן מסויס וגרירתו לריבוע -זמן אחר. המשולשיס יעבירו הנקודה מציינת הקש על אירוע אותך קדימה בשבוע אירוע ללא שעה. כלשהו כדי להדגישו | (ימני) או אחורה | הפסיס מייצגיס אירועיס חופפים. ולהציג את פרטיו. בשבוע (שמאלי). = פגישות/אירועיס. קד ו : 3 קן |ן 0 ל 8 קוויס אלו מצייניס פגישות מחוץ לשעות העבודה הרגילות. תרשים 2-9 הצגת פרטים בתצוגה השבועית הקש כאן כדי להציג שעות מאוחרות אס ברצונך לעבור לתצוגה היומית של יוס מסויס, הקש על אותו היוס 4 בכל אזור שאין בו אירוע. תצוגה חודשית (עצסו/ חז%חסו₪) בתוך התצוגה היומית או השבועית, הקשה על הסמל השלישי (עס 16 נקודות), מעל לסמל 088005ו|פק שבמסך המגע פותחת את התצוגה החודשית (ש6ו/ חזחס1א). תצוגה זאת נותנת לך מבט כולל של החודש, עס נקודות קטנות המציינות אירועיס שנקבעו בימיס מסוימים. אס הינך מעוניין בכך שבתצוגה החודשית יוצגו אירועיס שלא נקבעה שעה מסוימת בעבורסם, בתר באפשרות פחסוזק 15018 | וחסוא, ובאזור א6ו/ הזחסוא בחר באפשרות >וח6טם 6הוזח אוסת5. אס אתה מעדיף שיוצגו אירועיס שנקבעה שעה מסוימת בעבורס, בחר באפשרות 5ח6/ 66חחו ששסן5. אס אתה מעדיף שבתצוגה החודשית יוצגו אירועיס שתוזרים על עצמס, בחר באפשרות 500 פרק 2 - היישומים הבסיסיים 21 5 ו ץ[ו4ם. הקשה על אחד הימיס תפתח את התצוגה היומית של אותו התאריך. ניתן לעבור בין התצוגות היומית, השבועית והחודשית על-ידי לחיצה ₪ על הלחצן יומן. בכל תצוגה, הלתחצניס גלילה מעלה/מטה מעביריס = אותך קדימה או אחורה ביוס אחד, שבוע אחד או חודש אחד. תפריטי היומן הקשה על הסמל טח6)/א, בפינה השמאלית-התחתונה של המסך, גוללת את התפריטיס בכל יישומי ]]] ז[28. רבות מהפקודות בתפריטי ה*ומן מבצעות פונקציות שניתן לבצע גס בדרכיס אחרות, אך חלק מהפקודות נמצא רק בתפריטיס אלו. להלן התפריטיס והפקודות : התפריט 06זס66=₪ התפריט 6ז660 מאפשר לך להוסיף אל היומן פריטיס או הערות או להסירסם, וכן למחוק אירועיס שפג תוקפס : > )ח6טם שסא זהה להקשה על הלחצן ש6אן. אפשרות זו יוצרת אירוע חדש. > וסט 0616066 מאפשרת למחוק אירוע בלי לפתוח את תיבת הדו-שית 58 וחתסעם. = 1066 1686 מאפשרת לצרף הערה בלי לפתוח את תיבת הדו-שלח זתסצם 5 = %6סצ] 61616 מאפשרת למחוק הערות. = 6פזטק מביאה תיבת דו-שיח המאפשרת למחוק רשומות שתוקפן פג לפני שבוע עד חודש. תוכל לשמור עותק של הפגישות שנמחתקו על-גבי המחשב שלך. * | )ת6טם 2688 מאפשרת למשתמשי 111 ות|74 לשגר פגישות ואירועיס זה לוזה. התפריט +זו6= התפריט ₪61 מבצע פונקציות אשר בוודאי מוכרות לרוב משתמשל פאשסשחו/ (-ח105ח1861/ : 1ט0) (גזור) עקסל) (העתק) ו-856ק (הדבק). הקש וגרור כדי לבחור בבלוק של טקסט, ולאחר מכן השתמש בפקודות אלה: * | 60ת!1 מאפשרת לבטל את הפעולה האחרונה שבוצעה. * 00% מאפשרת לגזור בלוק של טקסט, שאותו ניתן להדביק במקוס אחר. 2 הו המדריך למשתמש * עק00 מאפשרת להעתיק בלוק של טקסט, שאותו ניתן להדביק במקוס אחר. * | 04566 מאפשרת להדביק טקסט שנגזר או הועתק. * | !41 5616 בוחרת בכל הטקסט שברשומה הנוכחית (הרשומה שבה נמצא הסמן באותו זמן). + 6/0006 מציגה את לוח המקשים. = כן[116 8616₪ז2) מציגה את מסכי העזרה של גרפיטי. בעת עבודתך במחשב האישי תוכל לחסוך זמן רב אס תשתמש במקשלי הקיצור בעבור 6₪1, עק60 ו085167. עובדה זו נכונה גס לגבי 111 ח|28. אס תלמד את ההקשות לפקודות בסיסיות אלה, תוכל לחסוך לעצמך זמן רב. בטבלה 2-2 בסוף פרק זה מופיעה רשימה מלאה של ההקשות בעבור הפקודות השונות. עצה התפריט פחסוזסכ) התפריט פחסוזקכ) ביומן וביישומיס רביס אחריס של ]11 וח[8ק, מציע הגדרות בעבור היישום, כלי-עזר חביב בשס קטאסס.1 6חסגק ומידע על היישוס וכותביו. הפקודה ...07 פקודת תפריט ואת, שמופיעה לראשונה ב-111 וח|28, מאפשרת לשנות את גודל התצוגה של רשומות היומן. א תי תיבת הדו-שיח 065ח61076זע של היומן (מוצגת בתרשיס 2-10) היא פשוטה למדי: תוכל לקבוע בה את שעות העבודה הרגילות שלך (6ח11 518 ו67תם 6ותו'ד), ותוכל לבחור את טווח ההתראה המועדף עליך (16560 הח18). כמו כן, תוכל לשנות את צליל ההתראה (6תט50 ח418), את מספר החזרות שלה (6]א 6תוות36) ואת המרוות בין החזרות (עזסשם ץ18;). שינוי כל אחת מהאופציות נעשית על-דידי לחיצה על המשולש, ובחירה מהרשימה הנפתחת. אס תבחר ביוס עבודה ארוך מכדי להיות מוצג על המסך במלואו, תאלצ לגלול אותו מעלה ומטה כדי לראות את כולו. זכור שעדיין באפשרותך לקבוע פגישות מחוצ ליוס העבודה או לשנות את הגדרות ההתראה. 5 :הזד 5 :חוד הח צסזטחו = 5 | = %]:6561זק הזו תרשים 2-10 תיבת הדו-שיח 065ח6)676זק ביומן פרק 2 - היישומים הבסיסיים 23 5אסזדץס צאג זקפוכס תיבת הדו-שיח 5חסק0 עְ13ק5ו1ע (תרשיס 2-11) מאפשרת לך לקבוע את ההגדרות הבאות בתצוגה היומית : [ ג) 05ו+ק0 ענ!ק5ום -שסוע עס 5 6חזו ד עשסח5 ₪ שו 009 655 זקחזס> ₪ :נטשועצ ח+חסוח 65ט] 66חזו ד שסח5 ] 5 ת6ט] 60חזו+צח( עשסח5 ך[] 5 שַחו16060 עוו 0‏ שסח5 ךק תרשים 2-11 תיבת הדו-שיח פחסוופס עְ8וס8ום ביומן > 2878 6ותו1 שסת5 מאפשרת להפעיל או לבטל את תצוגת קווי משך הפגישה המופיעיס משמאל לרשימת הפגישות שלך. סו ץ28 0000655 מסירה כמה משעות היממה, כדי שניתן יהיה להציג רק את השעות בהן הוזנו רשומות. כאשר אפשרות זו אינה נבחרת, היא מראה הן את השעות הריקות והן את אלה שיש בהן פגישות, החל מתחילת יוס העבודה. לשס המחשה, עיין בתרשיס 2-12: בצד השמאלי מוצגות כל הרשומות, בעוד שבצד חימני מופיעות רק הרשומות אשר הוזנו. ץ[15 דןו ₪ 4 | 6 5 59 0 59 הדש תרשים 2-12 יום המציג את כל הרשומות (משמאל) ויום המציג רק את הרשומות שהוזנו (מימין) תיבת הדו-שיח פחסוזק ע18ס5וש (תרשיס 2-11) מאפשרת לך לקבוע את ההגדרות הבאות בתצוגה החודשית (תרשים 2-13): * 15ח2/6 111166 ש0ם5 - הצג אירועיס עס שעה. * 65ת6ש 64ומוזת!1 ששסם5 - הצג אירועיס ללא שעה. > 5)מ6ש2 שתו681ק6 ע1ו24] אוסם5 - הצג אירועיס החוזריס על בסיס יומל. 24 וק המדריך למשתמש סימני + מייצגיס אירועיס ללא שעה. קמלבניס מייצגיס פגישות/אירועיס. אירועיס החוזרים מדי יום ‏ |" יא י זי | 25 מ מיוצגיס על-ידי נקודות בתחתית. תרשים 2-13 אפשרויות התצוגה החודשית סטאסס ] ס6הסחק (איתור מספר טלפון) באפשרותך להשתמש בפקודה קטאסס.] 6חסג כדי לדלג מהיומן או מרשימת דבריס לעשות אל ספר הטלפונים, לחפש מספר טלפון, ולהדביק אותו בפגישה או ברשומת דבר לעשות. פשוט פתח את הפריט במילים יילהתקשר ל...יי ובחר בפקודה זו כדי לדלג אל ספר הטלפוניס. שס תוכל למצוא את האדס שבו אתה מעוניין, ולהקיש על 4066 כדי להוסיף את שמו ואת מספר הטלפון שלו באופן אוטומטי לפריט המקורי. תקבל פריט בנוסח דומה לזה: להתקשר לתמיכה של כלנית ?ו 09-9525410 (האות 7 מציינת שזהו מספר הטלפון בעבודה, להבדיל מ-11 המציינת מסי טלפון בבית). ב תוכל לחסוך ומן על-ידי שינוו הקשות הפקודה של גרפיטי. הקשה 4 פשוטה וגרירה מצד שמאל למטה לצד ימין למעלה תפעיל את מצב = הפקודות (ראה תרשיס 2-14). לאחר שביצעת ואת יוותרו לך שתי שניות לבצע את ההקשה השנייה (במקרה של קטאסס,1 6חסווש, מדובר בהקשת האות ,1). אל תשכח לעיין בטבלת הקשות הפקודה הבסיסיות בסוף פרק זה. ?| ד 44 בבוייי 7 | 10:00 1 אוו 1 2 > 00 00 יוב 07 6 תרשים 2-14 מצב הפקודות של גרפיטי פרק 2 - היישומים הבסיסיים 255 אססם 55םהססג -- ספר הטלפונים ספר הטלפונים הוא הסיבה העיקרית הראשונית של אנשיס רביס לרכישת [!] 281 - אמצעי יעיל ונוח לאתחסון כתובות וטלפוניס. ניתן לומר, ש-]1] גח[8 הוא העדכון המושלס לספר הטלפונים הידני הקטן. ספר של 1 ]8 הוא מהיר, פשוט, וקטן יותר מרוב הספריס, ובכלל וה מספר זה! ספר הטלפונים מאפשר לך לאחסן ולשלוף מספר עצוס של רשומות. תוכל להחזיק רשימת מכריס הכוללת עד חמישה מספרי טלפון או כתובות דואר אלקטרוני לכל רשומה, הערות על כל אחת וכן קטגוריות (עבודה, בית או כל דבר אחר), שיאפשרו לך לסנן את מה שאינך צריך בכל רגע נתון. פתיחת ספר הטלפונים הדרך הפשוטה ביותר להגיע לספר הטלפונים הוא ללחו על הלתצן שלו (הלחצן עס סמל הטלפון עליו). אס 111 וח|8? כבר פועל, באפשרותך גס להקיש על הסמל 05ח0ו080ו1קק 4 ואז להקיש על הסמל 300% 655ז4/00. הדרך הכי נחמדה לפתוח את ספר הטלפונים היא בשימוש בפקודה קט1,006 6חסתק מתוך אחד מהיישומיס הבסיסייס האחרים (ראה ''קט1,/00 6תסחשיי במקוס קודס בפרק זה). הוספת רשומה השימוש בספר הטלפונים הוא פשוט למדי. כדי להתחיל, הקש על הלחצן שס6צן מתוך המסך 1,158 4,001655 כדי לקבל רשומה חדשה ריקה. "6ואצ +1,85** יופיע מודגש, כשהסמן מוכן להכנסת הרשומה הראשונה, והסמל 6305 מופעל, מה שאומר שהאות האנגלית הראשונה שתזין תהיה אות רישית (אס תשתמש באנגלית). השתמש בגרפיטי או בלוח המקשים העברי (ראה פרק 64 כדי להצין שס, ולאחר מכן הקש על השדות האחרים כדי להזין את שאר הפרטיס (ראה תרשיס 2-15). כל שמות שדות מספרל הטלפון ניתניס לשינוי. הקש על המשולש כדי לשנות כל אחד מהס לאחת משמונה הקטגוריות הבאות: * | אזס/ (עבודה) * |ן8א-₪ (דואר אלקטרוני) > 6ותס1] (בית) * תןג]/ (עיקרי) * א8 (פקס) > 86 (מְזַמן) * 010 (אחר) * 116סס]/א (נייד) אין שוס סיבה שלא יהיו לך כמה כתובות מאותו הסוג. למשל, אס יש לך שתי כתובות דואר אלקטרוני של אותו הגורס, השתמש במשולשיס כדי להראות שתי כתובות דואר אלקטרונל ([141א-5). עצה 26 זסווק ווק המדריך למשתמש 6 + בדה ) 606 ( )5986-( 166 4 > תרשים 2-15 החלק העליון של מסך רשומה לאחר שסיימת עס מסך זה, הקש על התחתון מבין שניי המשולשים, מעל לסמל ז1400ט6910 שבמסך המגע, כדי להציג את המסך השני של הרשומה (תרשיס 2-16). באפשרותך גס להשתמש בלחצניס גלילה מעלה/מטה במרכז תחתית ]11 נז[3ק כדי להחליף בין שני המסכים הללו. באופן הזהה לקודס, השלס את פרטי הכתובת, ואס אתה מעוניין בכך, שייך את הרשומה לקטגוריה מהתפריט הנפתח בפינה הימנית-העליונה של המסך. בשלב זה, באפשרותך להוסיף הערה (0%016, להתאיס את ההגדרות (6)8115) או להקיש על 6ח0סכ כדי לטייס את הרשומה. לעת עתה, פשוט הקש על 6חסשם - נגיע למסך 6118 תוך דקה. אל תהיה מוטרד מכך שהזנת כל רשומה אורכת זמן רב, משוס שאס אתה כמו מרבית האנשים, את רוב רשומות ספר הטלפונים תוסיף במחשב שלך, ותטען אותן אל 111 ות|4ת בעזרת סינכרון. עיין בפרק 5 לעוד פרטים על שימוש ב-00ז1265% הח [4:, ובפרק 6 לעוד פרטיס על סינכרון מידע ל-111 ז[ק. ו - +ו4= בדו 0 לח 6051000 1: - 65100 2: % תרשים 2-16 החלק התחתון של מסך רשומה איתור רשומה מתוך המסך 1.15% 661655 (המסך שמופיע כאשר אתה לוחצ על לחצן היומן), הזן את תחילת שם המשפחה ברשומה שאותה אתה מחפש. כל אות שתכתוב מ פרק 2 - היישומים הבסיסיים 27 באזור הגרפיטי, או על-ידי שימוש בלוח המקשים, תופיע מימין ל-"1,00% ס! יי והרשימה תיגלל מעלה או מטה, כך שהחיפוש יעשה מדויק ככל שתזין אותיות. סביר שתצטרך להכניס רק מספר מועט של אותיות לפני שהמידע שלו אתה זקוק יופיע על המסך. אס אינך מצליח למצוא רשומה שזה עתה הוספת, נסה להזין את 4 האותיות הראשונות של השס הפרטי - בהחלט ייתכן, שבעת הזנת = הרשומה, החלפת בין השס הפרטי ושס המשפחה. אס אינך זוכר את שמו של מישהו, תמיד תוכל להקיש על הלחצן 16" כדי לחפש כל פיסת מידע שאותה אתה כן זוכר. הבעיה היתחידה היא ש-0חות מחפש בכל מאגרי המידע שב-]1! וח[28, לא רק בספר הטלפוניס. זה עלול לקחת יותר זמן, או אף לגרוס לתקיעה של ]11 נז[49/ במקריס מסוימיס. עס זאת, אס ספר הטלפונים מוצג על המסך בעת החיפוש, יתבצע החיפוש קודס בספר הטלפונים (או לחלופין, בכל רשומה אתחרת שמוצגת בעת החיפוש) ורק לאחר מכן במאגריס האחרים. אס ברצונך לחפש רק בספר הטלפונים, עליך להשתמש בתוכנית א01186ַח1" (ראה פרק 7). עריכת רשומות לאחר שהוספת מספר רשומות, ודאי תרצה לשנות את הגדרותיהן. תהליך זה פתחות טבעי מרוב התהליכיס ב-1]] ח[74, משוס שהמסך 1.15 655ז06// אינו ניתן לעריכה (אחרת, היית עלול לשנות או למחוק מידע בעת תיפושו). תרשים 2-17 מציג רשומת כתובות עס כמה פריטיס לדוגמה. הקש על פריט ברשימה כדי להגיע למסך 16 655ז446, הגדול יותר, ומשס תוכל להקיש על הלחצן ₪611 כדי לעשות שינוייס באמצעות תיבת הדו-שלת 5011 00:655./. זקש על רשומה כדי להציגה ₪000655 5% הקש על המשולש כדי להציג קטגוריה מסוימת בלבד. 123-4567 650 ףזס ,חשיסזום 222-2222 613 5וזת> 2560 ,חזזדזס] -99 13 66ח6זטס.] ,1606 בַבבָבַ-333 416 6 , ז6ס 16 הקש על סמל א777-7777 וח( , חס5תחסנן ההערה כדי 800-881-72560 ...ז6550>)₪ זסוןקחחום ץק להציגה. 123-6789 650 סזטס!₪ .זק ,66115 847-676-14410 | +זסקקט5 |60חת66 7 הקש כאן כדי )888-8888 613 6חוז5וזה6> זכ , ח6!סחצו להוסיף רשומה זטקסט לחיפוש יופיע כאן. חדשה. תרשים 2-17 רשימת ספר הטלפונים במסך 561% 601655/, תוכל לשנות את הגדרות הרשומה (1264115) או להוסיף הערה (6זסצ0. ההגדרות פשוטות: איזה מספר טלפון ברצונך להציג ברשימה הראשית 1/5 תו שסת5), ולאיזו קטגוריה ברצונך לשייך את הרשומה 28 ו המדריך למשתמש (0פ0916). באפשרותך גס לשנות את הקטגוריה על-ידי הקשה עליה במסך העריכה 26/0 001655 /4). שיוך לקטגוריה תוכל לסמן את הרשומות שלך באמצעות קטגוריה: בית, משרד, חבריס, משפחה, כל מה שתבחר. קטגוריות מאפשרות לך לסנן את המידע שלך, וכך למצוא במהירות את מה שאתה זקוק לו באותו הרגע. פונקציה ואת קיימת גסם ברשימה דברים לעשות ובפנקס הרשימות, אך הקטגוריות אינן משותפות. ביומן אין קטגוריות. אס תקיש על המשולש שליד "[41* בפינה הימנית-העליונה, התפריט 865 לי*פתח (ראה תרשים 2-18). בחירת קטגוריה תסנן רשומות אחרות, ותגרוס להצגת זו שבחתרת בלבד. אס תבחר ב-08016007658 201 מתחתית הרשימה שנפתחה, תופיע תיבת הדו-שיח המוצגת בתרשיס 2-19, שס תוכל להוסיף קטגוריות, לשנות את שמותיהן או למחקן (מספר הקטגוריות המקסימלי הוא 15). ב באפשרותך להשתמש בלחצן 200% 4007655 כדי לעבור בין הקטגוריות 4 | - כל לחיצה תשנה את הרשימה, ותציג קטגוריה אחרת. הלחצניס ₪ גלילה מעלה/מטה במרכז חלקו התחתון של ה-111 וח|239 מזיויס את תצוגת הרשימה למעלה ולמטה. ₪006655 5% 10 , ז00ח06!0 (ג) נבוון בי יד | |05] 1051 5 5 ףס( ,חשסזם 8 5 01560 , חוזזס] ןוחט א 6ח6טם | ,4606 בי , %- 6 , וס זסו 0% 06 ,ח50חח10 [6ח50ץק 0 זסוו ...6665507 +1!0חחוסק ו סזטסו .זס ,6115א6א 4 | *זסקקט5 )חח ד 0 שחוצ5וזח> זס , ח6!סחצ/ 6 בק 100% תרשים 2-18 רשימת הקטגוריות תרשים 2-19 עריכת קטגוריות יבוא ראשון אחד מהדבריס הראשוניס שמשתמשים רבים יירצו לעשות הוא לייבא את הרשומה הקיימת מהמתשב שלהם אל תוך 111 ות[28. והו תהליך פשוט יחסית : 1. פתח את רשימת הכתובות שלך במחשב האישי שלך, עבור לתצוגה או לרשימה של הרשומות, ובחר באפשרות אסקאם מהתפריט 1!6=. לאחר הו - פרק 2 - היישומים הבסיסיים 29 מכן בחר באפשרות 135-126[11864 5/ הסקאם. ייתכן שאפשרויות יוצגו באופן שונה בתוכנית שלך, ולבירור הסוגיה ולקבלת פרטיס נוספים תיאלצ לעיין בספר ההדרכה של התוכנית. 2 עבור ל-200% 6061658// בתוכנית ק0ז1265% גח|28 שבמחשב האישי שלך. 3 בחר באפשרות הסקוח! מהתפריט קוב ובחר בקובצ שייצאת בשלב 1. תצטרך לשנות קבציס מסוגיס שוניס לערכים מסוג 790-500919160 (צ15.* ,180 * או 1אז.*). 4. המסך הבא שתראה הוא 16165" אהסקח! 50601 (ראה תרשיס 2-20). תחילה גרור את השדות השמאלייס של ]11 מז|9/ מעלה ומטה עד שהס מתאימיס ככל האפשר לשדות הנתוניס מצד ימין. אס זה עוזר, עבור בעזרת המשולשיס בצד השמאלי והימני של 46001065 ת508 בין נתוני הרשומה. זכור, אס חסר לך מידע באחד משדות 111 וז[28, תוכל לבטלו על-ידי הסרת הסימון ממנו. 5 לתצ על 08 כאשר אתה מוכן לייבא את נתוני הכתובות שלך לתוך הִוגק קסזא5סכ. 6. כעת, כאשר מידע הכתובות שלך נמצא בתוך יישוס המחשב, נשאר רק עוד צעד אחד - בצע 6תץ11015 (סינכרון) כדי להעתיק את רשימת הכתובות אל תוך ]11 מח[28 (עיין בפרק 6 לקבלת מידע נוסף בנושא זה). לחץ על שדות כדי לבטל את סימונסם אס אינך רוצה לייבא אותס. כאשר תהיה מרוצה מההגדרות, לח על א0 כדי להתחיל בייבוא. ה גרור שדות מעלה ומטה בצד השמאלי עד שהס תאימיס לאלה שבצד לחף כאן כדי ימין. להתחיל מהתחלה. אס היישוס שלך מאפשר לך לייצא את שמות השדות, ההתאמה בין השדות תהיה פשוטה יותר. ל | ל ל 4 החיציס יעבירו אותך בין נתוני הרשומות שלך, ויקלו על ההתאמה. טרצוסיטו 0000 ס)סיסוס5 ₪ עוססס:פ6 '.] !בל פוט ו! שר!! רא 6כ/548/ים 6כו אוש 9% ע וסני 0 שר .1900038 5 שר הכוסה 0! וסי! עוסכיס651 סוט סוכ ₪ ₪ וראו פיר! רוכ רוכן בכוכ 0 סכ הי ססלוסטיסום: 39 ם רשימה נפתחת זאת חר רל שמשו סכ ו ו כל מאפשרת לך לבחור ער ה שר שו ב-186א, 5או60חו/ או 5 כמקור לנתוניס, תרשים 2-20 ייבוא רשומות אל תוך ספר הטלפונים אס הייבוא הראשון שלך אינו עולה יפה, אל דאגה - באפשרותך להתחיל מהתחלה. בחר ברשומה הראשונה בספר הטלפונים של 12656100 הז[ג4ע, הקש על המקש 5018 ומבלי להרפות, גלול מטה ובחר ברשומה האחרונה. פעולה זו בוחרת את כל הרשומות. כל מה שנותר לך לעשות הוא להקיש על המקש 6 במקלדת כדי לרוקן את ספר הטלפונים ולהתחיל מההתחלה. אס אתה עושה זאת, אנו מציעיס לך לשיס לב לשדות הכתובת של 111 מזזגק 30 ו חחוש המדריך למשתמש כאשר אתה קובע את תצורת הייצוא מהתוכנית המקורית. סדר ברירת המחדל (ב-]]] ז[4) הוא: 1. שס משפחה - 6וחא8צן 1.851 | 11. עיר - עזול) 2 שס פרטל - 6ותגצצז 51ז1] 2. מדינה - 51816 3. תפקיד - 716 3. מיקוד - ק21 4. חברה - עתגקותס?) 4. ארץ - עתטס?) 5. עבודה - אזס/ 5. [ 005000 6. בית - ש6נחסזת 6. 2 2005)01) 7. פקס - 794% 7. 3 1ת0ז5ט0) 8 אחר - ז6ח01) 8. 4 וח0סז5?) פ. דואר אלקטרוני - [ואא-5 | 19. הערה - סוסא 0. כתובת - 0061655// 0. פרטל - 816צוזק ב אס מאוחר יותר תרצה לייבא רשומות לקטגוריה מסוימת, השתמש בבורר הקטגוריה (מימין לכיתוב 1.5% 655ז4606) כדי לבחור את קטגורית היעד לפני הייבוא. אחרת, תיאלצ לשייך כל רשומה לקטגוריה באופן ידני. צה עבור לפרק 5 כדי לעיין בפרטים נוספים אודות היישומים של 265100 ות[ ועיין בפרק 6 כדי לקרוא על מוצריס המאפשרים לך לסנכרן את 111 ות[8ק עס מנהלי מידע אישיים (אזע). תפריטים שלושה תפריטים זמיניס מתוך מסכי ספר הטלפונים, 851] 4001055/ (007655// שסוץ - התפריט 4660:6, התפריט 91% הזהה לזה שביומן, והתפריט 5 התפריט 8זס₪4660 בתפריט זה ישנס שני פריטים: 0910807 06948 ו081067 655ח351 808 פקודות אלו מאפשרות למשתמש 111 ח|28 לשגר קטגוריה של ספר הטלפונים (לדוגמה, מספרי הטלפון במשרד) או את כרטיס הביקור שלו למשתמש ]11 וח[8ק אחר. כדי לבחור את המידע שישמש ככרטיט הביקור לשיגור: = פתח את הרשומה הרצויה על-ידי הקשה ברשימת הכתובות (או הקש על סא אם אתה צריך ליצור רשומה חדשה). פרק 2 - היישומים הבסיסיים 31 = הקש על הסמל טתס1א ואז על 0810 655חו5ט0 561601. = בחר ב-65צ בתיבת הדו-שית כדי לאשר את בחירתך. כעת תראה סמל של כרטיס בראש המסך, שמציין שזוהי הרשומה שנבחרה ככרטיס הביקור שלך. התפריט פחסוזסכ) התפריט פתסק 60 מאפשר לך להתאים אישית את ספר הטלפונים על-ידי שינוי ההעדפות (065ח6ז610זק) והוספת שדות משל עצמך. הפקודה ... 7087 פקודת תפריט זו, המופיעה לראשונה ב-:]11 ח[28, מאפשרת לשנות את גודל התצוגה של פריטי ספר הטלפונים. 5 )צ צזמיןצ (העדפות) ההעדפות שבספר הטלפונים מצומצמות למדי: באפשרותך לבחור אס ספר הטלפונים יפתח בפעס הבאה עס הקטגוריה האחרונה שבה השתמשת, וכן תוכל לבחור למיין את הרשומות לפי שס משפחה או לפי חברה. הפקודה 181,205 605701 מזא4 אמ פקודת תפריט זאת (ראה תרשיס 2-21) מאפשרת לך לשנות את שמותיהס של ארבע שדות, ועשויה להיות שימושית מאד. באפשרותך להמציא שמות שיהיו שימושייס עבורך, ובכלל וה שמות עברייס. בתרשיס הבא מוצגות כמה דוגמאות פשוטות : 5 ;605017 6חזח6 3 5 טח 11616 חשס יוטסע 66016 6חז חס 634 שחש שַחהוזו60 עפ :5610 65ח/ו! זו תרשים 2-21 שינוי שמות של שדות וחסופט6 דפו | סכ סז - דברים לעשות הרשימה דברים לעשות מאפשרת לך לעשות כמעט כל מה שתרצה עס המטלות היומיומיות שלך - ליצור מטלות, לשייך אותן לקטגוריות, לתת סדרי עדיפויות, למיין, לקבוע תאריכיס לביצוע ואף לא לעמוד בהם. ניהול 2 + חחוש המדריך למשתמש הרשימות הקיימות פשוט אף הוא - ניתן לסמן מטלות שבוצעו ולהעלים אותן מהמסך, לדחות מטלה ליוס אחר, לשייכה לקטגוריה אחרת, או אף למחקה כליל. פתיחת הרשימה דברים לעשות הדרך הפשוטה ביותר להגיע לרשימה דברים לעשות היא בלחיצה על לחצן הרשימה (הלחצן שעליו ציור של רשימת סימון). אם ]11 וח|4? כבר פועל, תוכל גס להקיש על הסמל 80005ס11פק , ולאחר מכן להקיש על הסמל )118 0 66'. הוספת פריט לדברים לעשות מסך זה עמוס בפריטיס אשר ניתן להקיש עליהס, לשנותס או להתאימס לצרכיך. כדי להזין מטלה חדשה, הקש על הלחצן ששוצן. כפי שמוצג בתרשיס 2, תופיע לפניך מטלה ריקה, אשר בתחילתה הסמן (ן), והסמל 0805 מופעל ומופיע בתחתית המסך (כלומר, האות הראשונה שתקיש באנגלית תהיה אות רישית). כתוב את המטלה באמצעות גרפיטי או לוח המקשיס, וסיימת! סימן קריאה מציין מטלה שיש לבצעה ביוס הנוכחי. בב יז ו וס הפוה ו ם .. 2/1400 פריט שנוצר בעזרת 6 חנ 2/26 קטאסס.] 6חסתל. הקש כאן כדי לשנות ה 5 הסמל 05 מופעל ‏ את התצוגה ראה פרטיס בעבור כל פריט ...ב+ני4 005% תרשים 2-22 הוספת פריט עריכת פריטי דברים לעשות אם ברצונך לבצע שינויים, הדבר פשוט למדי: הקש על המספר שמשמאל למטלה כדי לשנות את עדיפותה, והקש על התאריך או על הקטגוריה כדי .- פרק 2 - היישומים הבסיסיים 3 לפתוח רשימה ולבחור ממנה. הקש על מטלה כדי לבחור בה, ואז הקש על 5 כדי לפתותח את תיבת הדוהשלת 26/4115 ותו[ 0 10 (תרשים 2-23), שבה תוכל למחוק מטלה 0261606), להפכה לאישית (שגטוזק), או להוסיף הערה (401%6). תיבת דו-שיח זאת מאפשרת לבצע גס חלק מהפונקציות של מסך המטלות הראשי - לשנות את העדיפות על-ידי בחירת המספר הרצוי, ולשנות את הקטגוריה או את התאריך לביצוע על-ידי הקשה על אחד המשולשיס שבמסך, ובחירה מתוך הרשימה. במסך 1:81 0 16 יש לבחור במטלה לפני ההקשה על אחד מהלתחצניס 4 1261815 או שסת5. אחרת, תופיע הודעה המודיעה 8 6שאם ז5טוח טוסצ ₪ ...50100066 6זססטזיי. תדע שהמטלה הרצויה נבחרה, כאשר מספר העדיפות שלה יהיה מודגש, והסמן (ן) יופיע במקוס כלשהו בתוכה. מויצביםבצ יניו | 5] 4 ]₪] 2] 1 | :עףויזסווש 60560097: = 6 40 = :2056 שש [] :%6שעטווץ 6 ]| [... 26]616 ] [ |66ח0> אס תרשים 2-23 תיבת הדו-שיח 0619115 וח6ו! סם סד 0 סס0:%א065 הפסזחוס3 ₪ באופן מעניין, גירסת ה-80]א, של התוכנית 205%00 מ[4ק שונה במקצת במה שנוגע לרשימה דברים לעשות. הרשימה הנפתחת לשינו? התאריך לביצוע המטלה אינה כוללת את האופציה ייעוד שבועיי (סתכ) 7 ] 0/66%), אף-על-פי שהאופציות ייסוף השבועיי (669/ +0 56) וייסוף החודש'י (תזתס1/ 01 6ם5) נמצאות במקומן. חוסר בולט נוסף הן בגירסת ה-186/ והן בגירסת ה-608ם1/ הוא היעדר התכונה 6תסגק קטאסס] - ולכן תיאלצ לחפש את מספר הטלפון, לגזור אותו ולהדביקו ידנית אל תוך המטלה. קרוב לוודאי שתשתמש רבות בלחצן שסח5. לחצן זה מציג את ההעדפות של המסך 1% ₪0 10. תרשיס 2-24 מציג אפשרות מומלצת לקבוע העדפות אלה. שלושת השדות התחתוניס מסומניס, מה שמאפשר לראות הן את התאריך, הן את העדיפות והן את הקטגוריה של כל פריט. אי-סימונו של השדה הראשון מביא לאי-הצגת המטלות שכבר בוצעו. השדה השני, כאשר הוא מסומן, מביא להצגת מטלות הדורשות ביצוע עכשווי בלבד. בדרך זו, ניתן להתרכז במטלות הדורשות ביצוע בכל זמן וזמן, בביטחון מלא, ש-]1] ות|28 יציג את שאר המטלות כשזמנן יגיע. השדה השלישי גורס 4 + וק המדריך למשתמש לשמירת תאריך הביצוע של כל פריט. בראש המסך ניתן לבחור באופן המיון של המטלות, שבמקרה זה ימוינו על-פי העדיפות. זוהי רק דרך אחת לקבוע את ההעדפות. שיס לב, שאס בטעות תסמן 4 מטלה כאילו היא בוצעה, או תשנה את תאריך הביצוע שלה, תאלצ לשנות את שני הפריטיס העליוניסם בתרשיס 2-24 כדי לראות את מטלותיך. ₪ (ג) נדד בר ב יי יו ו 6 ש6שט0 ,עזוזסוזק = :עפ 507% 5חז6+] 1660ק הז > תשסח5 ך] 5+ טכ עוחסס שסח5 ] 6 חס0ו6!קחז 60 660170 ] 5 שט 0‏ שסח5 ] 5 50 ] 5 ששסח5 ] תרשים 2-24 תיבת הדו-שיח 665ח61076זק ססם סד אחד היתרונות של היות הרשימה דברים לעשות אלקטרונית היא האפשרות לדחות את מועדי הביצוע של מטלות באופן אוטומטי. אס תמצא את עצמך לעיתיס קרובות דוחה מטלות למועדיס מאוחריס יותר, משוס שלא סיימת אותן בזמן, נסה את התוכנית אאס1פ, תוכנית שיתופית, שמאפשרת דחייה אוטומטית של מטלות שלא בוצעו בזמן. שיוך לקטגוריות כמו בספר הטלפונים, באפשרותך לשייך את מטלותיך לקטגוריות. אלה לא חייבות להיות אותן הקטגוריות שבחרת בספר הטלפונים או בפנקס הרשימות, אף-על-פי שתוכל להימנע מבלבול אם רוב הקטגוריות יהיו משותפות. הקטגוריות מאפשרות לסנן מידע, וכך למצוא את הדרוש בכל רגע נתון. באמצעות לחצן הרשימה דברים לעשות (8ו.1 20 16) ניתן לעבור בין 4 הקטגוריות, המכילות מטלות פעילות. כדי לגלול את הרשימה, = השתמש בלחצנים גלילה מעלה/מטה. תפריטים התפריטיס ברשימה דברים לעשות דומיס מאד לאלה שביומן: פרק 2 - היישומים הבסיסיים 5 = התפריט 36606 מאפשר למחוק מטלה, להוסיף הערות או למחקן, או יילנקותיי מהרשימה מטלות שפג תוקפן. משתמשי 111 ות[8ק ימצאו בתפריט זה גס את הפקודות 106 3681 (63)60807/7 (ח368, הדומות לפקודות המקבילות בספר הטלפונים. באופן מפתיע, נעדרת מתפריט זה האפשרות נח6] ש6אז (במקוס זאת, יש להשתמש בלחצן ש6צ). = התפריט ₪68 זהה למקבילו ביומן, עס הפקודות 28566/ק00שט6, ועס גישה ללוח המקשיס ולמסך העזרה של גרפיטי. = התפריט פתסק0, מסיבות לא ברורות, אינו מכיל 065ת6)070זע (הגישה להעדפות היא מהלחצן אשסמ5), אך הוא כולל את התכונה קטאסס,1 6חסתץ, שבתפריט זה היא אף נוחה יותר לשימוש מאשר מקבילתה ביומן, וכן את הפקודה זחסע לשינוי גודל התצוגה. סג= סוו=שו! - פנקס רשימות = אס חשבת שתכונה זו אינה מציעה הרבה - טעית! הסינכרון המהיר של [ז] גת[ עס המחשב שלך הופך את פנקס הרשימות לכלי רב-עוצמה לשאת איתו מידע בתוך הכיס. בפנקט הרשימות של ]11 !9 טמונות אפשרויות בלתי מוגבלות. רוצה לקרוא תזכיר בדרך הביתה! העתק אותו ממעבד התמליליס של המחשב שלך והדבק אותו בפנקס הרשימות של 2656000 החובק. התזכיר יעבור ל-111 מז[74 אחרי הסינכרון הבא. פתיחת פנקס הרשימות הדרך הפשוטה ביותר להגיע לפנקס הרשימות הוא ללחו על הלחצן שלו (הלחצן עס סמל של עפרון ופנקס). אס ]11 וח[24 כבר פועל, תוכל גס להקיש על הסמל 116811:005קק 4 ואז להקיש על הסמל 86 סמ6ו/. יצירת רשימה הוספת רשימה חדשה היא פעולה פשוטה. מתוך המסך 2246 סוח1/16, הקש על הלחצן 16 כדי לקבל רשימה חדשה (תרשיםס 2-25). כמו ביישומיס הבסיסייס האחרים, גס כאן באפשרותך לשייך לקטגוריות ולסנן באמצעותן את התזכירים. הקשה על הלחצן 268115 פותחת את תיבת הדו-שית סוח6וא 5, שבה ניתן גס לשייך את הרשימה לקטגוריה מסוימת, להפכה לפריט אישי או למחקו. 6 ווק המדריך למשתמש ג 2006 השורה הראשונה תהיה כותרת הרשימה. שוקווזם<] אמ שי ג יג 6 6 בס +שיפת: פחון + כחות1 5 הקש כאן כדי לגלול מעלה אי-] , 14 ו 5 0 מטה רשימות ארוכות. שו | זיק > חפ 115 סיתופס פת: ( חס )--- הקש כאן כשסיימת. הקש כאן כדי לשנות את התצוגה. תרשים 2-25 יצירת רשימה חדשה השורה הראשונה של הרשימה הופכת לשמה בפנקט הרשימות. עצה עריכת רשימות עריכת רשימה היא פעולה פשוטה להפליא - פשוט הקש על אחת הרשימות שבפנקס הרשימות, והרשימה תוצג. אס ברצונך למחוק בלוק של טקסט, הקש וגרור כדי לבחור אותו, ואז בצע מחיקה-לאחור של גרפיטי בכדי למחקו. כדי להוסיף מידע, הקש במקוס שבו ברצונך להוסיף טקסט, והתחל לכתוב. באפשרותך להשתמש בלחצנים גלילה מעלה/מטה שעל 111 הה[9ק (או בחיצי הגלילה שעל המסך), כדי להציג במלואן רשימות שארוכות ממסך שלס. אחד המקומות הטוביס ביותר לערוך בהס רשימות הוא המחשב שלך. ניתן להעתיק מתוך מעבד התמלילים שעל המחשב רשימות או כל מידע אחר שאתה מעוניין בו, ואו להדביק אותס בתוכנית 1265000 ח|28. אחרל הסינכרון, האינפורמציה תהיה בשני המקומות. ניתן גס להשתמש בפקודה שַחואחו.1 7116 כדי לעדכן באופן אוטומטי מידע מסוג זה. עיין בפרק 5 לעוד פרטיים על ק00ו265%] וח|8ק. שיוך לקטגוריות כמו בספר הטלפונים וברשימה דברים לעשות, באפשרותך לשייך רשימה של פנקס הרשימות לקטגוריות. קטגוריות מאפשרות לך לסנן את המידע, וכך למצוא במהירות את הדרוש לך ברגע נתון. - פרק 2 - היישומים הבסיסיים 17 באפשרותך להשתמש בלחצן פנקס הרשימות כדי לעבור בין ₪ הקטגוריות המכילות רשימות פעילות. הלחצניס גלילה מעלה/מטה ₪ גולליס את הקטגוריות שגודלן עולה על גודל מסך 111 וח|גק. תפריטים לפנקס הרשימות יש שתי מערכות של תפריטיסם. אל האחת ניתן להגיע מתוך מסך הרשימות, והיא מציגה מידע ופותחת את מסך ההעדפות (665ח6ז616זק), אשר מאפשר לבחור בין מיון ידני ((4וח8]א) לבין מיון אלפביתי (0ו6ט4חק]) של הרשימות. למערכת השנייה, אשר מציעה יותר אפשרויות, ניתן לגשת כאשר אחת הרשימות מוצגת על המסך. התפריטיס 36006 ו-7ו₪91 דומיס לאלו שנידונו קודס לכן בפרק זה; התפריט פ5תס%ק0 מכיל פקודות המאפשרות לעבור לתחילתה או לסופה של רשימה ארוכה, וכמו כן מכיל את התוכנה קטאסס.1 סחסתק. הקשות הפקודה הקשות הפקודה הן המקבילה של 111 מז|8? למקשי קיצור במחשב האישי. הגישה אליהן מתאפשרת באמצעות הקשה אלכסונית משמאל-למטה עד ימין-למעלה במסך הגרפיטי. המילה 6תאמוחס6 תופיע מעל הלחצן 5 (תוכל לבדוק שוב את תרשיס 2-14), וברשותך יהיו כשתי שניות להשליס את הפקודה. טבלה 2-2 מראה את הקשות הפקודה של היישומיס הבסיסיים שנידונו בפרק זה. אחרי למידתן, עשויות פקודות אלה לשפר באופן ניכר את מהירות עבודתך ב-111 מח[9, בייחוד לאחר שתגלה שרבות מהן דומות ביישומיס השוניס. צורות ההקשה של כל אחד מהתוויס מתוארות בפרק 4. טבלה 2-2 הקשות הפקודה של היישומים הבסיסיים תפריט בנ מקש ‏ יומן ספר רשימת פנקס פקודה הטלפונים דברים לעשות רשימות א - 0 אירוע/רשימה חדשה כ . . . מחיקת פריט/אירוע 4 5 . הוספת הערה . . מחיקת הערה 5 . . ניקוי פריטיס ישניס 38 +6ווק חחוש המדריך למשתמש ----------------------------------------7)))---- איהה == תפריט | מקש ‏ יומן ספר רשימת פנקס פקודה הטלפונים | דברים לעשות רשימות 8 . . - שיגור אירוע/מטלה /רשימה . ב . שיגור קטגוריה . בחירת כרטיס ביקור 0 ₪ . . 0 . ביטול פעולה אחרונה % . 0 0 . גזור 0 9 . - . העתק 4 : . : . הדבק 5 ₪ - ס . בחר הכל % . 5 ם . מעבר ללות המקשיס . . . . מסך עזרה של גרפיטי וז בו . . . . גודל גופן ------------ת0-----ר-------------------- וי לוקו : 0 . העדפות לל-/-/ם-ם-םם-// ‏ /- ה הר כ שש כב וע .יב שש. :5 שְ אפשרויות תצוגה 10 . . . 6מסחק קט סס 1 ב . שינוי שס לשדות ו0ז5גו) - . מעבר לראש העמוד ה השמההה========שו הרו . מעבר לתחתית העמוד ₪ רו 4 ו ו . . . . אודות... בוו ₪ יישומים נוספים בפרק זה נעסוק בשאר התוכנות המצורפות ב-]11 ח[4ק. בין השאר, נפרט על העזריס המצורפיס ב-]11 וח[גק, ובכלל זה מפעיל היישומים של 111 ח|29 והמחשבון (זסז0816018), וכן כיצד להתאיס את 111 מ[74 לצורת העבודה הנכונה לך באמצעות הגדרת ההעדפות (665ת6ז616זק). נעסוק גס בנושא אבטחת המידע (1ז5660), ביישוס 56ח6קא> ובדואר אלקטרוני. עזרים 1[ ז[8 לא היה שלס בלי מספר עזרים. ישנס עזריס להטענת יישומיס ולניהולס, חיפוש נתוניס (6חו*0, הגדרות ואבטחת מידע. משתמשל פשס6תו/ נהניס גס מהיישומיס 56ת6קא ו-]181א. זסחסחגוב | חסוזהּסווסקג (מפעיל היישומים) מפעיל היישומים (תרשיס 3-1) הוא הבסיס למעבר מיישוס ליישוס ב-111] וח[28. הקש על הסמל 041:005ו1קק 4 באזור מסך המגע שבתחתית המסך של ]11 ז[24 בכדי להגיע למפעיל היישומים מכל יישוס שהוא. ארגון יישומים עס מפעיל היישומים תוכל לטפל ביתר קלות בכל היישומיס שתטען אל תוך הזיכרון של 111 ז[24. הקש על הסמל טח16/ ונעיף מבט בתפריטים: התפריט 4 תפריט זה מספק פונקציות שימושיות לעבודה עס יישומיס: 240 וק וק המדריך למשתמש תרשים 3-1 מפעיל היישומים של ו!! חובּק מדמ, ספ (מחיקה) מחיקת יישוס היא פעולה פשוטה - בחר ב-126606 מתוך התפריט סס4 בכדי לקבל רשימה של היישומיס המותקנים, הקש על זה שברצונך למחוק, הקש על 65'צ, בתיבת האישור, וסיימת. ]ַא (שיגור) שיגור של יישוס למשתמש ₪[28 אחר היא פעולה פשוטה, בתנאי שלשניכס יש 1 וח!8 (ולא גירסאות קודמות של :ס!71ה|28). בחר באפשרות 2688 מהתפריט 805 כדי לקבל רשימה של היישומיס המותקניס במכשיר שלך, הקש על גה שברצונך לשלוח, ואו הקש על ₪68 (תרשים 3-2). אס שניכס נמצאים בטווח 5 סיימ עד מטר אחד, יתקבל האות במכשיר של המשתמש האחר ותוצג הודעה. בשלב זה המשתמש האחר יתבקש לאשר קבלת שיגור הקרן האינפרה-אדומה, ומיד לאחר האישור יתבצע השיגור בפועל. כאשר השיגור יסתיים תוצג תיבת הדו-שיח 6010166 זס)5חגזז 816. שיס לב: לא ניתן יישומיס שמוגניס מפני העתקה. לצד שמם של יישומים אלה, הכוללים גס את כל היישומיס הבסיסיים ב-111 ות[08, מופיע סמל מנעול (ראה תרשים 3-2). 3 5 ווססדח ]חוטזם 6-ו 03 *זס+>קחז! חז' ח+חטנ 1 51 | תרשים 3-2 שיגור יישום שש ה פרק 3 - יישומים נוספים 11| ץד > (קטגוריה) האפשרות 681660 מְחקה יישומיס של חברות אחרות כמו וס תסתטג.], | 12 ור-תסתגוה, [אס1טל) (ראה פרק 7), ומאפשרת ליצור קטגוריות של יישומיס. | כדי לשנות קטגוריה בעבור יישוס מסויס, בחר באפשרות 081650165 מהתפריט סק א, בחר בקטגוריה הנוכחית של היישוס ובחר בקטגוריה חדשה מהרשימה הנפתחת. כדי ליצור קטגוריה חדשה או לשנות שס לקטגוריה קיימת, בחר באחת הקטגוריות מצד ימין, ובחר באפשרות 0416501166 01% מהרשימה הנפתחת. תוכל להגיע למסך זה (המוצג בתרשים 3-3) גס באמצעות בחירה באפשרות 858 :61 מהרשימה הנפתחת במבפעיל היישומים. כדי להוסיף קטגוריה חדשה, בתר באפשרות שש6א, הזן את השס בעבור הקטגוריה החדשה, והקש על 0% לאישור. כדי לשנות שס לקטגוריה קיימת, בחר בקטגוריה שאת שמה ברצונך לשנות, הקש על האפשרות ש6וחגחסא, הזן את השס החדש והקש על 0% לאישור. אס אתה מעוניין להצטייד במפעיל יישומיס הכולל אפשרויות נוספות בדוק מפעילי יישומיס נוספים בפרק 7. ]6:+ 60+60017166... תרשים 3-3 עריכת קטגוריות של יישומים סתא (מידע) האפשרות 10ח] שבתפריט 4 מספקת מידע על גודלו של כל יישוס (5126), מספר הרשומות בו (49660705) ומספר גירסתו (תסופז6/), וכן היא מציגה את צריכת הזיכרון הנוכחית של 111 ות[גק. התפריט 0277105 (אפשרויות) תפריט זה אינו מציע אפשרויות רבות. האפשרות 065ם61076זק מאפשרת לך לקבוע שהבתירה ביישוס כלשהו ב-5תסוו1109סק// תציג אוטומטית רשימות שמשויכות לקטגוריה האחרונה שבה השתמשת ביישוס זה (לשס כך, עליך לבחור באפשרות 0000507 1.851 זססותסות6). אס לא תגדיר קטגוריה מסוימת יוצגו כל הרשימות מכל הקטגוריות על המסך (האפשרות [1). כמו-כן באפשרותך להציג את רשימת היישומיס בתצוגה קומפקטית יותר של רשימה (1,15 ץ שי16/). 22 חחוש המדריך למשתמש זסְז8|טס|68 (מחשבון) המחשבון בסיסי למדי, אבל בתפריטים שלו כלולות כמה אפשריות נחמדות. התפריט ₪64 מאפשר לבצע גזירה והדבקה, והתפריט פ>חסווקס מאפשר להציג את החישוביס האחרוניס שבוצעו (תרשים 3-4). 5 ְח660] 4 4 תרשים 3-4 חישובים אחרונים שבוצעו סחו= (חיפוש) הסמל 6חו" בפינה השמאלית-התחתונה של המסך יבצע חיפוש אחר כל פריט מידע שתבקש בכל מאגרי המידע שב-11] וח|24. תכונה זו היא שימושית כאשר אתה ווכר את שמו הפרטי של מישהו, אך לא את שס משפחתו. יתרונה של הפקודה 6חו" הוא גס חסרונה: מאחר שהיא מחפשת בכל המאגרים, היא עלולה למצוא רשומות פגומות אשר ייתוקעות'י את ]11 החז[8ק. ו תמיד תחפש ביישוס הנוכחי שפועל. לכן, אס ידוע לך באיזה יישוס נמצא המידע שאתה מחפש, עבור לאותו יישוס לפני שתבחר ב-6חו1". לפרטיס נוספים, עיין בפרק ל. לתוכנת חיפוש מוצלחת יותר, בדוק את א0086ח1ת בפרק 7. סחץסזסו (סינכרון) תהליך הסינכרון (0תץ5ז01310) הוא ברובו תהליך אוטומטי. לצערנו, והו גס התהליך שבמהלכו מתרחשות תקלות רבות. אס נתקלת בבעיה במהלך ביצוע הסינכרון, עיין בפרק ל לקבלת סיוע. בחירה בסמל 0חץ110%5 מציגה את מסך הסינכרון. בחירה באפשרות 1.06, אשר ממוקמת בצד השמאלי-התחתון של המסך מאפשר לך לעיין בפרטי הסינכרון האחרון שלך. הקשה על האפשרות 8 סחסחק זסוחם מאפשרת לך להגין מספר טלפון לסינכרון באמצעות מודס. באמצעות אפשרויות התפריט פחסווק0 שבמסך הסינכרון ניתן לציין אילו רכיביס ברצונך לסנכרן, והיכן מותקן המודס לסינכרון מרחוק. -- פרק 3 - יישומים נוספים | 43 בכדי לזרז את הסינכרון באמצעות מודסם, בתר ב-2ק56₪ 81ט6ת60 מהתפריט פחסווזקכ) שבמסך 6תע11015 ותגיע לתיבת הדו-שלית זוט0חס6 קש 9פ.- באמצעות תיבה זו ניתן לבטל ביצוע סינכרון ליישומיס מסוימים, כמו משחקים, אשר אינס זקוקיס לסינכרון. לקבלת מידע נוסף על תהליך הסינכרון, ראה פרק 6. 5 (העדפות) הקשה על הסמל 66זק מציגה את מסך ההעדפות הכלליות ([6-4ת06), בו תוכל להתאיס לצרכיך את ביצועי ]1] וח[24. הרשימה הנפתחת אשר בפינה חימנית-העליונה של המסך תביא אותך לאחד מתשעת האזוריס המפורטיס בהמשך. 5 (לחצנים) באמצעות אפשרות מועילה זו ניתן להקצות מחדש את כל סמלי הלחצנים ב-111 ות[8/, ובכלל וה לחצן הסינכרון (ראה תרשיס 3-5). הקשה על כל אחד מהסמלים במסך זה ובמסך פתסחטם 6תץ11015 (נפתת על-ידי הקשה על הלחצן 6חץ15ז10] בתחתית) תציג רשימה מוקפצת של כל היישומיס המותקניס ב-11] ח[79. בחר את הלחצן שברצונך לשנות את ייעודו, בחר את היישוס החדש, וסיימת. שימוש מתבקש אחד הוא להקצות מחדש סמל שאינך משתמש בו ביישוס הנוכתי שמשויך אליו ליישוס אתר שהתקנת (למשל, משחק). 5 - ו 0+ ו 160קקט חס 56166% :סז טכ ₪060 26/הז6₪510> 0% 06 חר 69 כ 8 0 סז .י 65 5ה0+%₪ 6הע110+5 >הע0+5!] ₪16 =2וחזסי+9> +ס 670016 6+ חס הסמט .הז>6שחז !!!| הזופ <] וטחסוףקס יא 4 סרח6!/ = ב 6הע5ז0 *י (6 הז סד - 6 חש> טסע 0160176 59166 ח6ק וטע פַחוּפַציז0 עפ ₪%6555 ₪חז 0ז 60"זם חָחוז !ישש שחז הוסיו1 -ה766:+ 86 61 9+ !0% וד 0 זני ו | ק|46 00101 ד ₪ תרשים 3-5 מסכי פחסווטם של האפשרות 085ח6ז610זק (הסמל ‏ 66זם) 44 ווק ווק המדריך למשתמש כמו כן, ניתן לייעד לחצן ליישוס חדש שטענת לאחרונה ל-!11 [4/, ואשר מבצע פונקציה הדומה לזו של היישוס הישן. למשל, אפשר לשייך את סמל היומן ליישוס 24168%3, את הלחצן 5חסו041ו!קק - למפעיל היישומים וס 'תסתטג.], את הלתצן ז0ו4גוס/9 ניתן לשייך ליישוס 5060816 ואילו באמצעות הלחצן 6תו: ניתן לקרוא ליישוס החיפוש א01140חו/. אס תקצה מחדש את הסמלים הקיימים ליישומיס אחרים, תוכל עדיין ₪ להפעלל את היישומיס המקוריים, באמצעות מפעיל היישומים. הקשה על הלחצן ח6ק מאפשרת לקבוע התאיס אישית של הקשה מיוחדת (הקשה באזור הגרפיטי וגרירת העט אל ראש המסך) כדי לבצע אחת מהאפשרויות הבאות : = להדליק את תאורת המסך. * | להציג את לוח המקשים. = | להציג את העזרה של גרפיטי. = לכבות ולנעול את ]11 ת[24. = לשגר נתוניס למשתמש אחר. זו (מספרת) אס אתה משתמש בסוללות נטענות, סביר שתשתמש הרבה באפשרות זו. המספרת משמשת לכוונוןו מחדש של התוכנה שעוקבת אחרי מיקומו של העט על המסך. אס אתה מקיש על המסך בלי שתתקבל כל תוצאה, ייתכן שהגיע הומן לכוונן מחדש את המספרת של 111 ח|4? (פירוט נוסף בנושא וה בפרק ל). 1 (כללי) אהו מסך נוסף שלא סביר שתשנה לעיתיס קרובות. כפי שמצוין בפרק 1, במסך 2161676065 [678ת26) ניתן להגדיר את השעה והתאריך, את פרק הזמן לפני כיבוי אוטומטי של המכשיר (08 ס0ו4₪), ואת עוצמת צלילי המערכת (0חטספ ח5%6ע5), ההתראה (6מט0ס5 מח418) והמשחקיס (6תס5 028%6). כמו כן, תוכל לצייו אס ברצונך שמשתמשי 111 ]28 אחרים יוכלו לשגר אליך מידע (₪60616 268). ב הכיבוי האוטומטי חשוב להארכת חיי הסוללות. את צלילי המערכת 4 רצוי לא לכבות לגמרי שכן או לא תשמע, למשל, את הצליל המציין את = | תחילת הסינכרון. חלק מהמשחקים של ]11 ₪[ משתמשים בצלילי מערכת, ולכן כיבוי של 500 6וח08 לא תמיד יעזור. ורררר. פרק 3 - יישומים נוספים ‏ 45 0 7 קה ק-יה------------------------------------------------ 5ז סע (תבניות) אהו מסך שאותו יש להגדיר פעס אחת, ולאחר מכן אפשר לשכוח ממנו. המסך 011886" (תרשיס 3-6) מאפשר לך לציין את ארצ מגוריך, ואת תבניות השעה, התאריך והמספריס המועדפות עליך. אהו גס המקוס שבו באפשרותך לבקש מ-]11 וח|28 אס להתחיל את השבוע ביוס ראשון או שני. כפי שוודאי תשיס לב, ישראל אינה נמצאת בין המדינות. תוכל לבחור ב-66וות(ז והס6פחוא, שס התבניות דומות לאלה שבארצ. 5 שר ה 5 66ח() = -0ם 7656%] החק/חחם [טז:4ו] יי :שהזודך חק 11:44 0 = :06 8 8 חש 00ח50 ₪ :510765 666 ער 0 שי :65 חזטצז תרשים 3-6 המסך 815חזס-] של היישום 685ח61076זק (הסמל 668זק) בחר באפשרות 0028 מהתפריט הנפתח אשר ממוקס מימין האפשרות ₪ | 46006 681, על מנת למנוע בזבוז אנרגיה של בטריות. 106 (מודס) אס ברשותך מודס בעבור ]11 ות[24, הדבר הראשון שיהיה עליך לעשות הוא להתאיסם את העדפות המודס. כמו ביתר המסכים, גם במסך זה המשולשיס מצייניס רשימות נפתחות, כפי שניתן לראות בתרשיס 3-7. ו רחס זונס > 05800015 5005 1 50015167 0500001%5 וז [0 61 זיק 5 65 עסו מ אט 00 ןר ד 4 יי :106500 5 57,600 = :57686 שס| > :5260087 ל ₪10 = :]6% שסן] 18/84 -פַתוז5% 12,005 20 גיי ו 14400 0 דיס ד 1% [ תרשים 3-7 המסך וח6סו של האפשרות 085ח6ז60זק (הסמל 66זם) 46 + וק המדריך למשתמש ברירות המחדל למודס +8[11!0? של ג300₪ הן כדלקמן: 48 )+10 1ח[28 : גח1000) | 5 5 57,600 :52600 * שס,] :9064667 - 9 :[070ה20) צוס] | 9 4 ני:פחוז)5 - 5 בדוק במדריך של המודס שלך מהן ההגדרות המתאימות לך. ב יש שתי אפשרויות גישה למסך זה: ניתן לבחור ב-1ת1006א מהרשימה 4 הנפתחת שבצד הימני-העליון במסך 66זק. לחלופין, ניתן להציג את ₪ מסך זה מתוך היישוס 6חץ1105 באמצעות בחירה בפקודה 10008 קט56 שבתפריט פמסוזק0ט. אזס6א (רשת) אס אתה מתכנן להשתמש ב-]]] וח|23 כדי לקבל דואר אלקטרוני, לבצע סינכרון מרוחק, או אפילו לגלוש באינטרנט, עליך להגדיר קודס לכן את העדפות הרשת (תרשיס 3-8). זה פשוט בהרבה ממה שנדמה לך: 1. בחר בספק רשת מהרשימה המוקפצת 6סו567%, או הקש על השורה שליד והוגן עצמאית (למעשה, השס אינו חיוני ליצירת החיבור, כך שתוכל להקיש כל שסם שתרצה). 2 בשדה 6וחגּא ז1(50 הון את שס המשתמש שלך אצל ספק האינטרנט שלך. 3 הקש על וקותסזק שליד 6זסאו355/ כדי להזין את ססמתך. 4 הקש באזור ליד 6חסחת, והזן את מספר הטלפון של הספק בשדה אסחסתת. כדי לציין קידומת חיוג (כמו 5, אס אתה מטלפן ממרכזיה) עשה זאת בשדה א6%זק |18כם. לשימוש בכרטיס חיוג, סמן את השדה 10565 64 פתו!|63 והקש את מספר הכרטיס. הקשה על הלחצן 69115 תאפשר לך להגדיר את סוג החיבור שלך, את הזמן עד לניתוק כשהתקשורת אינה פעילה, שימוש ב-ץזסט) 5אאכ, והקצאת כתובות 1 (אוטומטית או ידנית). הלחצן 56171 עשוי להקל עליך להתקין את הק1ז56 שלך לכניסה לרשת. ז6מצו0 (משתמש) אם עדיין לא הונת את שמך וכתובתך בתוך העדפות המשתמש, הנח את הספר ועשה ואת כעת -- משמעות הדבר עשויה להיות שתקבל את ]11 וח בחורה אם זה יאבד לך יוס אחד. תוכל לכלול כאן את שמך, כתובתך, מספר --- פרק 3 - יישומים נוספים | 47 הטלפון, כתובת ה-1וַ₪א-2 וכן הודעה בלשון: ייפיצוי כספי למוצא מכשיר זה'י. . 40% = 0076ש05%] ז יקס זפצה] ?‏ |00% :58/9166 .₪ ב ו טש 0ף:055 +סח סט טסע ]1 4 6 !וט טסע ,05500076 6% חת0) טסץ השח סחס זס1 קט56% סחסת:ן 05500076: | -[ ]1 |: פהסת :א וסוס ב :חוטש !60 >!פ09ום כ :פ!!60פש ך) תרשים 3-8 המסך אזסש6 אשר באפשרות 085ח6ז0ו6ז: (הסמל 86זק) 5 (קיצורי דרך) את הקשת קיצורי- הדרך של גרפיטי ניתן לתאר כאות עי הפוכה בכתב יד. כדי להבין את משמעות הדבר, בצע את הצעדיס הבאיס: 1. פתח מטלה חדשה במסך דברים לעשות 1,150 סכ ס). 2 צור את סימן קיצור- הדרך במסך הגרפיטי (הצורה ההפוכה של האות עי בכתב יד). סימן קיצור הדרך יופיע כעת על המסך אס ביצעת אותו נכון. 3. צור בעזרת העט את האותיות 688. 4. ברגע שתסייס להקיש את האות 5, הטקסט שלך יוחלף ביוס ובשעה הנוכתחייס. 5 הלא רק אחת מקיצורי-הדרך המובניס (6₪ היא קיצור של 6מ71/ קת 5). במסך 5100015 של האפשרות 665ה6ז616זק (תרשים 3-9) ניתן לעיין בקליצורי-דרך מובניס נוספים. כמו כן, תוכל ליצור קיצורי-דרך נוספים משל עצמך. לדוגמה, תוכל ליצור קיצור-דרך שיכלול את האותיות הלועזיות הראשונות של שמך ושל שס משפתתך, וכשתקיש את קיצור-דרך זה, יופיעו על המסך שמך המלא וכתובתך. לקבלת מידע נוסף בנושא קיצורי-דרך עיין בפרק 4. 38 החוש המדריך למשתמש 5 -ר ה - זשחחוס - ו [קחז0ז5 0016] - 05 [ק00ז5 חוד חס 2016] - 015 ח6חט] - שז 9חו661] - 6רח [ק7ח0ז51 6חו1] - 5+ תרשים 3-9 המסך זט0סחסח5 של האפשרות 6085ח61976זש 50617 (אבטחת מידע) אס האפשרות שמישהו יקרא מידע אישי שלך ב-]1!] ח[8 מדאיגה אותך, תוכל להפוך כל פריט יומן, ספר טלפונים, רשימת דברים לעשות, או פנקס הרשימות לאישי על-ידי שימוש בלחצן 68115 בכל אחד מהיישומים. לאחר שקבעת ססמה, תוכל להיכנס למסך ץוזט560 מתוך מפעיל היישומים (תרשיס 3-10) כדי להציג או להסתיר רשומות אישיות (%600:65 16צצוזק), לקבוע ססמה או לשנותה, ולכבות ולנעול את ]1] וח[28 1.008(‏ 8 08 חטך 6 אם שכחת את ססמתך, באפשרותך להשתמש בלחצן ח06שזסת 6 359%, אך זה ימחק את כל רשומותיך הפרטיות. ב ₪ [1ן) -1660%65 6+סטוו -5 0 05500006 ...05506 ה00116 זז ...06166 1.06% 5 +01 חזנוך תרשים 3-10 המסך ע08ש586 היישומים פפ5אםקאת= ו- וואהו היישומיס ספח6קאם ו-1811א זמיניס למשתמשל פאוספח!/ בלבד. 6פחסכא= היישוס 6פח6קאם הינו כלי עור פשוט למעקב אחר הוצאות. אחת ממגבלותיו הבולטות של יישום זה היא אי-יכולתו לסכס את ההוצאות -- כדי לבצע - פרק 3 - יישומים נוספים | 49 חישוביס יש לעבור ל-]6סא5. כדי לקרוא על אפשרויות מתותכמות נוספות למעקב-הוצאות עבור לפרק 7. כניסה ל567ח6קצע כדי להגיע לרשימת ההוצאות, הקש על הסמל 6פח6קאם שבתוך מפעיל היישומים, ולפניך יובג מסך ריק. הקש על ש6אז כדי ליצור את הרשומה הראשונה, ועל המסך תופיע שורה עס התאריך הנוכתי, הכיתוב 'י-6כ1 6פח6קאם-'י, סימן המטבע (בהמשך יוסבר כיצד להשתמש בשקלים) ושורה ריקה. הזן סכוס בעזרת הצד הימני (הנומרי) של אזור הגרפיטי, ולאחר מכן הקש על הלחצן 269115, כדי להגיע למסך המוצג בתרשיס 3-11. במסך זה יש לבחור בקטגוריה הרצויה (בחר ברשימה הנפתחת אשר לימין האפשרות 09080 - באותו אופן כמו ביישומיס הבסיסיים), את סוג ההוצאה (06ץ1), את אופן התשלוס (זת6ומץ28), את המטבע (עסת6חטט?)), את מקבל התשלוס (זס6ת6/) ואת העיר (ע01). במקרה שנוכחיס אנשיס נוספיס במעמד, הקש על 4760665 כדי להזין את שמותיהס. באפשרותך גס לצרף הערה (פזסא) עס פרטיס נוספיס. הקש על 08 כדי לסיים את הפעולה. 5 => 6 6 אאק? > :ע6007+60% 5 655חו005 = :שקעך 8 שי :+השהוענק % = :ע6ה6"יט6 ₪ 16 תרשים 3-11 המסך 261918 של היישום 586ח6קא= עס חזרתך לרשימת ההוצאות, תופיע בה פעולתך החדשה, ותוכל לערוך את המידע באמצעות הקשה על התאריך (תוצג תיבת הדו-שיח 2866), סוג התשלוס (תוצג רשימה נפתחת), המטבע (תוצג רשימה נפתחת) או הסכוס (תוכל לערוך עס גרפיטי). בהזנה הבאה של פעולה כספית תגלה שהשדות זסת6/ 00171 הפכו י*חכמיס'י - הקש את האות הראשונה של מקבל תשלוס או עיר שכבר השתמשת בהם, ו-111 וח[4/ יסייס את השס בעבורך. לאחר שתזין כמה פעולות כספיות, ייתכן שתצטרך להקיש יותר מאות אחת כדי ש-]]] וח|24 ימצא שס מסויס בעבורך. ב הימנע מהפיתוי לבצע שינוי בפרטי ההוצאה לפני כניסה למסך ₪6198115. 4 הדבר עשוי לגרוס לאובדן הרשומה. אס לא בחרת באף שורה, תוכל ₪ לכתוב את האות הראשונה של ה-67קץ1 6פת6קאם ורשומה חדשה תיפתת - עליך רק למלא את הסכוס. 50 +6!וקחוהש המדריך למשתמש התפריטים ביישוס 6פתס6קאם פשוטים למדי: התפריט 6ז₪660 מאפשר לך למחוק פריטיסם או להסיר את הישנים, והתפריט 011 זהה לזה הקיים ביישומיס הבסיסיים. התפריט פחסוק מאפשר להגדיר העדפות (065ח6ז6]9ז0), במסך שבו ניתן להפעיל ולבטל מילוי נתוניס אוטומטי ([11 | 018116ז8), ולבחור במטבע ברירת המחדל. האפשרות 6090 5 אשר בתפריט פחסווקכ מאפשרת לך ליצור עד ארבעה מטבעות שוניס. באפשרותך להוסיף כאן את ישראל, על-ידי הקשה על אחת מהתיבות עזותטס6, והזנה של השס יישראליי והמטבע יישחיי. באמצעות בחירה באפשרות 761060065 מהתפריט פחסוזקפס, ולאחר מכן בחירה באפשרות שת מהתפריט הנפתח אשר מימין לאפשרות שסחשזזט6 619011, ניתן לבחור במטבע הישראלי כמטבע ברירת המחדל. העברת רשימת ההוצאות אל המחשב האישי לאחר שהזנת מספר פעולות כספיות, באפשרותך להעביר את הנתוניס ל-!66א₪ (גירסה 5.0 ומעלה), כדי ליצור דוייח. לאחר הסינכרון, ההוצאות המעודכנות יועתקו אל ]11 הח [גק. לחץ על הלחצן 6פ5תסקא5 בתוכנת ]]]מז|79 אשר במחשב האישי. ראשית תישאל אם ברצונך להפוך את פקודות המאקרו ללא זמינות (ש61580 85א) - בחר בהפוך פקודות מאקרו לזמינות, ותופיע תיבת הדו-שיח חסקסת 6פתח6קאם. בחר בקטגוריות, ואס תרצה גס בטווח התאריכיס, המתאימיס למידע שאותו ברצונך לייבא. אס השתמשת במטבעות שונים, בפעס הראשונה שתפתח את הגיליון האלקטרוני תופיע תיבת הדו-שיח תא 6פח6קאם. אם ברצונך לקבוע תעריפים, באפשרותך לעשות כן. הקשה על פחסטקס תאפשר לך להזין מידע אישי, ולבחור באיוו מחמש תבניות אפשריות תשתמש. כשתסיים, המידע יופיע ב-[66א= (תרשיס 3-12). משתמשליס מתקדמים ב-661א₪ יכולים ליצור תבנית משלהם, ולמפות 4 לתוכה את נתוניהסם. | 6 סש =צא 45ם 15 154" ואתן =אן א 5 52% %6|-.- 6פפג 3% > ם ב, = 5 1 ש 8 ; 8 טי 7 3 566 זטםוחו6ה 56ח6קאם וסצבּזד �% 0 ו ו / 8 סק 8 0% 906664 | 8 ב 18046 עמשוצט) ומשמ | ₪4 ות תרשים 3-12 גיליון אלקטרוני של 6פחסקאם פרק 3 - יישומים נוספים 1 ווּ/ - דואר אלקטרוני באמצעות 111 וח[28 ניתן לעיין בדואר האלקטרוני ולטפל בו. לשס כך דרוש יישוס דואר אלקטרוני מסוג 141 (0%ס11טכ) ,56ַתַ8ת6א 5086ססו]/ וכוי) או אוצ (01/009. את הדואר האלקטרוני ניתן להעביר מהמחשב האישי ל-11] ות[28 באמצעות סינכרון, לענות על ההודעות, ולאחר מכן להחזיר את התשובות למחשב האישי בסינכרון הבא. הגדרת הדואר האלקטרוני לאחר מספר שלבים פשוטיס תוכל לקרוא את הדואר שלך ב-111 ות[8ק : 1. בחר ב-מסז5ט2) מהתפריט 56ע11015 שב-00ז265% ות[גק. 2 בחר באפשרות !31 ולחץ על הלחצן 86ח08. 3 אס עדיין לא התקנת את הדואר האלקטרוני, ק0ז1265 ות[28 תריצ תוכנית התקנה. כל מה שעליך לעשות הוא לבחור בתוכנית הדואר האלקטרוני שאתה תשתמש בסינכרון. 4 תוכל לשנות את התצורה בכל זמן שתרצה בחלק התתתון של תיבת הדו-שיח תסוז0. 6תץ11015 56ַתבת) (תרשיס 3-13). 4600 6הע11015 ססְההח0 5רו) סמצוס 6 הי סש סוכ 077 11 1) | בשי ₪ 7 009 "6 ב יים 500 113 :סגו הס טרואיס8ס| סנ ה(אי כ 561 לוה6ז וס 5 ה צוס/ו" סט 0 4.0 06 המסא ]140050 :חסונע5 1153 :סו תרשים 3-13 תיבת הדו-שיח חסו60/ 6הץ1015 סַהַח3ת6 שימוש ב-ווגזא לאחר ההתקנה ב-1265%100 וח[28, הסינכרון הבא יטען דואר מה-אססם] של המחשב שלך. הקש על הסמל [41] שבמפעיל היישומים, ויוצג בפניך מסך כמו וה שבתרשים 3-14. הקש על כל הודעת דואר כדי לקרוא אותה. כדי ליצור הודעה חדשה, הקש על הלתצן אסא במסך הראשי של הדואר ((44/) כדי להגיע למסך 1655886 שסצ1. הקשה על הלחצן 126818 תאפשר לך להגדיר את עדיפות ההודעה ופרטיס נוספים. 2 + וק המדריך למשתמש 007 בּך") + הד >ספחו "ןד 15 בי] + 11004 ונק וד ו | 1416076 | - .סכן 0 > ו3%60 3667 )דוס 6 הריקד זוס-סכנו5 = רחס (חסו סק ז0> רחס 6)/ :( סי 0 9200 3/1/98 :18ב קשב הד 1 6רחס 6% 1 0450100 זנו6ץ ז16 ז04וס ח] גוו 0 ,6 6 וסי6כוקם 0+ 6550962חו 662100 זט סק חס >ץ5 101 ₪ זגו חס תרשים 3-14 קריאת הודעות הדואר האלקטרוני שלך תפריטיס ב-!וגזת התפריט 1655486 מציע שתי אפשרויות: שסא - להודעת דואר חדשה (126167607 86תט - להסרת הודעות הדואר שנמחקו. התפריט פחסווקכ) מציע כמה אפשרויות נוספות, ביניהן: = שינוי גודל הגופן (וםסת). = | 6008ת61076זק מאפשר לקבוע טקסט שישמש כחתימה 6זג980ח618), וכן להגדיר אס לבקלש אישור על מחיקת הודעות (6616060 הזת 00 5-ו . במסך 5ח0:00ק02 1101586 ניתן לקבוע הגדרות לסינכרון מקומי או מרוחק : * האפשרות 411 : סינכרון כל ההודעות בין 111 וז|8: ובין המחשב. >= האפשרות 01 5606: תתבצע העברת הודעות מ-111 וח[ג2, אך לא יועברו הודעות מהמחשב האישי. *= האפשרות 684זם11: יועברו מהמחשב רק העתקיס של הודעות דואר מקוריות שלא נקראו. * האפשרות זט!ות: הודעות יועברו או לא יועברו מהמחשב בהתאס לקריטריוניס שייקבעו. הקשה על הלחצן 686תטז1 מאפשרת לקצר הודעות ארוכות, כך שהן לא יעמיסו על הציכרון של 111 חז[ג. הזנת טקסט ב-ו!! וחובּק מערכת זיהוי כתב היד גרפיטי היא אחד הדבריס המבדיליס את 111 מ[גק מהמתחרים. שלא כמו מערכות אחרות אשר מנסות ללמוד את כתב היד שלך, גרפיטי מאלצת אותך ללמוד אותה. לצערנו, נכון לעכשיו מערכת הגרפיטי אינה תומכת באותיות עבריות, וניתן להזין עברית באמצעות לוח המקשים העברי בלבד. עס זאת, ניתן להשתמש בגרפיטי לכתיבת אותיות באנגלית, מספרים וסימני פיסוק ולהזנת פקודות וקיצורי דרך. פרק זה סוקר את כל ההיבטים והאפשרויות שמציעה גרפיטי, וכן מסביר כיצד להציג את לוח המקשיס העברי ולהשתמש בו. בגרפיטי, כל האותיות נכתבות במקוס אחד (אחת על גבי השנייה). אזור הגרפיטי בתחתית המסך מאפשר זאת (תרשים 4-1). הזן כאן ספרות הזן כאן אותיות באנגלית הצגת המקלדת הנומרית הצגת המקלדת העברית/הלטינית תרשים 4-1 אזור הגרפיטי שני המשולשים הקטנים מחלקים את אזור הגרפיטי: הצד השמאלי, הגדול יותר, מיועד לאותיות לטיניות, ואילו הצד החימני משמש להזנת ספרות. הקשה אחת על הנקודה בפינה השמאלית-התחתונה (אשר לצד הסמל 306) מציגה את לוח המקשים העברי, שהיא הדרך היחידה הקיימת כיום להזנת עברית ב-11 מז[24. הקשה נוספת על הנקודה מציגה את לוח המקשים 4 וו החוש המדריך למשתמש הלטיני, אשר מסייע לאלה שאינס בקיאים בשימוש בגרפיטי. הקשה על הנקודה בפינה הימנית-התחתונה פותחת את לוח המקשים הנומרי. עברית התמיכה העברית מאפשרת לכתוב ולקרוא בעברית ב-]111 (ת[28. ניתן להזין עברית בכל אזור ב-]]] וח[8? אשר מאפשר הזנה של טקסט, על-ידי הקשה על הנקודה בפינה השמאלית-התחתונה. הקשה זו תציג את לוח המקשים העברי, כשמעליו יופיעו מספר שורות ריקות, אשר מציגות את הטקסט בעת כתיבתו. אס ברצונך להוסיף לטקסט זה גם אותיות באנגלית, תוכל להקיש פעס נוספת על הנקודה בפינה השמאלית, ויוצג לוח המקשים הלטיני. לוח זה הוא לוח המקשיס הרגיל של ]11 מִז[ְגק, וניתן לעבור ממנו ללוח המקשים הנומרי על-ידי הקשה על הסמל 123 שממוקס מתחת למקש 50806. ניתן לעבור מלוח המקשיס הלטיני ללוח המקשים העברי על-ידי הקשה על ['חו (ראה תרשיס 4-2). ניתן להקיש על המקש 680 בלוח המקשיסם הלטיני כדי להקיש אותיות רישיות באנגלית. הקשה על 680 בלוח המקשים העברי, תציג לוח מקשיס המכיל תוויס לועזייס מיוחדים. כדי לסיים את הזנת הטקסט הלועזי לח על הלחצן 6מס ותגיע חזרה ללוח המקשים העברי. הקש על 6 בלוח המקשים העברי כדי לחזור למסך המקורי. הטקסט שהונת יופיע בשדה. ניתן להשתמש במערכת גרפיטי גס במצב בו לוח המקשים העברי מוצג על המסך. זערה ץע 5 ו תרשים 4-2 לוחות המקשים פרק 4 - הזנת טקסט ב-!!! חו3ם 55 כדי לבצע שינוי בטקסט העברי שהוספת הקש על הטקסט פעס אחת והפעל את לוח המקשיס העברי. הטקסט יופיע בראש המסך מעל ללוח המקשיסם. כדי שתוכל לערוך את הטקסט הנבחר באופן נוח (כך שמחיקה לאחור, למשל, תמחק את האות האחרונה ולא הראשונה בטקסט), הקש על הלחצן בתחתית לוח המקשים, והטקסט יתהפך. כעת תוכל לערוך את הטקסט בנוחות, ולאחר השינוי הקש על הלחצן |גחחסצן כדי לחזור לתצוגה הרגילה של הטקסט. הקש על ס6חסכ כדי לסיים. גרפיטי - הזנת אותיות לטיניות הונת האלפבית הלטיני של גרפיטי קלה ללימוד, כמוצג בתרשימים 4-3, 4-4. רוב התוויס מבוססיס על אותיות דפוס לטיניות גדולות. להלן מספר הערות: > | כדאי לכתוב תוויס גדוליס למדי. 5 הקפד על כתיבת התוויס בקוויס ישריס למעלה ולמטה. גס סטייה קטנה עלולה להפחית את יעילות הכתיבה. 5 התוויס 1 ודצ מבוססיס על האותיות הקטנות ולא על הגדולות. 0 5 ₪ 4 6 6 > ₪ | )| א ₪ ₪ | ס ₪ 0 ם (חלופי) (חלופי) תרשים 4-3 האלפבית הלטיני של גרפיטי 56 + וק המדריך למשתמש ₪ א 939 60 (חלופי) שר שש שש 7 סק 2 שש (חלופי) ₪ ץ + (חלופי) תרשים 4-4 האלפבית הלטיני של גרפיטי - המשך התוויס 7,א,, 4 נכתביס באופן חלקי בהתבסס על האותיות. קל לזכור אותס. חלק מההקשות החלופיות פחות טבעיות אך יותר אמינות. נכון בייחוד במקרה של צ ו-צ. חוצ מהצורה הרגילה של א, כל ההקשות מתבצעות בלי הרמת העט. סְפָרות הספרות של גרפיטי (תרשיס 4-5) קלות ללימוד. וכור רק לכתוב אותן בצד הימני של מסך הגרפיטי. כל הספרות מלבד 4 ניתנות ליצירה על-ידי התוויה פשוטה של הספרה. הספרה 4 נוצרת ללא הקו הפונה כלפי מטה. (חלופי) תרשים 4-5 הסְפָרות של גרפיטי פרק 4 - הזנת טקסט ב-וו! חוהּם ‏ 57 סימני פיסוק בסיסיים כמו שאר התווים, גס אלה המוצגיס בתרשיס 4-6 אינטואיטיבייס למדי. רווח ומחיקה-לאחור (50806א286) הס שני תוויס שתשתמש בהס הרבה. תוול הנקודה, ה-51 וה-אסס! 6905 מאפשרים גישה לתוויס נוספיס. א< 000 3 (מעבר שורה - זטוחם) (מחק לאחור) (רווח) ₪. (100% 0405) (0וח5) נקודה) תרשים 4-6 פיסוק בסיסי > הקשה וגרירה כלפי מעלה בקו ישר תביא אותך למצב 5818, וסמל של חצ יופיע מעל סמל המחשבון. האות הבאה שתזין במצב זה תהיה אות רישית (באנגלית). בתחילתם של שדות מסוימיס בספר הטלפונים ובכמה יישומיס נוספיס תופיע אוטומטית אות אנגלית רישית. = שתי הקשות וגרירות כלפי מעלה בקו ישר כלפי מעלה, זו אחר זו, יעבירו את ]1! ₪|79 למצב 100% 6805 (אותיות לטיניות רישיות), שמצוין באמצעות סמל של חצ קטוע מעל סמל המתשבון. כל האותיות הלטיניות שיוזנו יהיו רישיות, עד לכיבוי מצב 100% 6805, אשר מתבצע על-ידי הקשה נוספת וגרירה כלפי מעלה בקו ישר. = הקשת נקודה באזור הגרפיטי (בשני צדדיו) תציג סמל של נקודה מעל סמל המחשבון. סמל זה מציין מצב סימני הפיסוק. כדי להזין נקודה בשדה יש להקיש נקודה באזור הגרפיטי. עיין בנושא "הקשות מתקדמותיי לקבלת מידע על סימני פיסוק. כדי למחוק בלוק של טקסט: הקש על הטקסט וגרור כדי לסמן אותו, ואז בצע 086%508406. אס אתה לומד עס מדריך זה שלב אחר שלב, עצור כאן. קח את המדבקה ללימוד גרפיטי בסיסי, אשר מצורפת באריזת ה-]1] ₪[4ק, והדבק אותה בחלק הפנימי של מכסה המסך. כעת נסה להקיש מיליס באנגלית ומספריס (לתוך פנקס הרשימות, למשל). הדבק את המדבקה ללימוד גרפיטי מתקדס על גב כרטיס הביקור האישי שלך והכנס אותו לתוך קופסת ה-11וה[4ק בכל פעס שאתה סוגר את המכסה. המהירות שבה תלמד תפתנע אותך. תוכל גס לטעון על 111 מז[74 את התוכנה 01886 - משחק לימוד לגרפיטי אשר מגיע עס התוכנה ק0זא265] וח|28. לקבלת מידע נוסף על טעינת יישומיס על מִוגק [זזז, עיין בפרק 6. 8 ווק חחוש המדריך למשתמש הקשות מתקדמות אפשרויות השימוש המתקדמות בגרפיטי הן מדהימות. אם תלמד את כולן, לא תצטרך עוד להשתמש בלוח המקשים כלל. משתלם ללמוד את ההקשות 7 המתקדמות בכדי לחסוך בזמן, בדיוק כמו קיצורי הדרך במחשב האיש שלך. תנועה את תווי התנועה הבסיסיים כבר פגשת בשלב קודס (תרשיס 4-6). ההקשות המוצגות בתרשים 4-7 עשויות להקל על חייך עוד יותר. התוויס הזזת הסמן שמאלה והזזת הסמן ימינה שימושיים במיוחד כדי שתוכל להתמקם בדיוק היכן שאתה רוצה (יותר קשה לעשות זאת, לפעמים, בהקשה על הטקסט עצמו). השורה התחתונה מציגה הקשות תנועה אשר פועלות רק בספר הטלפונים. -/ 5 "0 (מעבר שורה - זוחט) (מחק לאחור) (רווח) = = (סבו) | (הוות הסמן שמאלה) (הזות הסמן ימינה) ספר הטלפונים בלבד: | | 4 (פתח רשומה) (השדה הבא) (שדה קודס) תרשים 4-7 הקשות התנועה של גרפיטי תווים מיוחדים כדי לנצל ביעילות את האפשרויות הטמונות ב-111 וח[28, מומלצ להשתמש בתוויס אלו. ניתן להוין תוויס אלו על-ידי שתי הקשות, אחת כדי לשנות את מצב הכתיבה, והשנייה כדי לבצע. אס הזנת נקודה בעבר, הרי שכבר השתמשת בתו כצה. אלה הס התוויס המופיעיס בתרשים 4-8: + | תו קיצור הדרך נכתב כמו אות עי הפוכה בכתב יד, ולאחר כתיבתו ניתן להוין קיצור של מילה או משפט ארוכיס. -- פרק 4 - הזנת טקסט ב-!!! חוגק 59 5 הקשת הפקודה היא הקשה אלכסונית משמאל-למטה עד ימין-למעלה. המילה "6ת8וחותס6* תופיע מעל הלחצן 5תסגז64ו1סק4, ולאחר מכן יעמדו לרשותך שתי שניות להשליס את הפקודה (עייו בפרק 2 לרשימה של הקשות הפקודה של יישומי ]11 וז[24 הבסיסיים). 5 למצב תווים נוספים ניתן להגיע עלזידי הקשה אלכסונית משמאל-למעלה עד ימיןו-למטה. לוכסן דומה מופיע על המסך ומציין שאתה במצב הקשת תווים נוספים (ראה תרשיס 4-13). 5 למצב סימני פיסוק ניתן להגיע באמצעות הקשת נקודה. סמל נקודה יופיע על המסך ויציין שאתה במצב סימני פיסוק (ראה תרשים 4-12). | 1.06% 62305 מופעל על-ידי שתי הקשות אנכיות מלמטה למעלה, ומשמש להקשת אותיות רישיות באנגלית. חצ שבור מציין את היותך במצב זה. 5 06305 מופעל על-ידי הקשה אחת כלפי מעלה, ומתפקד כמו 1.00% 0805, אך חל על התו הבא בלבד. חצ שלס מציין מצב זה. הקשה פעולה וגרירה תצוגה קיצור דרך /. הקשת הפקודה 2 תוויס - ו . סימני פיסוק . 6 <> 0% ] ות | 4 תרשים 4-8 גישה להקשות המתקדמות בגרפיטי == == 22-12 גוו > *ו קיצורי דרך באמצעות קיצורי הדרך ניתן להקיש מילה או משפט ארוכים על-ידי שימוש בכמה הקשות פשוטות. כל שעליך לבצע הוא להזין את סמל קיצור הדרך (צורה של עי הפוכה), ובעקבות זאת יופיע תו קיצור הדרך (הנראה כמו 60 וש המדריך למשתמש ההקשה), המופיע בתרשיס 4-8. בשלב זה עליך להזין את האותיות שהוקצו בעבור קיצור הדרך. אפשרויות נוספות לקיצור טקסט כוללות את 1א16%16ש (הנכלל 4 באוסף 80/א10ט() 6'5ז0/4ת1.8) או ב-קסץ של 0:8 אסוא. ליצירת השעה והתאריך שבתרשיס 4-9, לדוגמה, יש להזין את תו קיצור הדרך, ואחריו 665. בעקבות זאת יוחלף תו קיצור הדרך בתאריך ובשעה הנוכחיים. ( ה 1 מ תרשים 4-9 שימוש בקיצור דרך להזנת תאריך ושעה קיצורי הדרך הבאים מובנים לתוך 111 8 : > תס --68%)856זט > |6 - ז6תת61 . ז -- תאריך נוכחי 5 - תאריך ושעה נוכחייס * |- הסחטן * 6ף- 5ח66%ות 6 - שעה נוכתית יצירת קיצורי דרך מותאמים אישית האפשרות לקיצור דרך היא רבת עוצמה משום שהיא מאפשרת ליצור את קיצורי הדרך הדרושיס לך, למשל, על מנת להצין את שמך ואת כתובתך בשלוש הקשות בלבד. יצירת קיצור דרך מתבצעת באופן הבא: -. פרק 4 - הזנת טקסט ב-וו| חו3 61 1 הקש על הסמל 11681:005סק א ובחר ב-686זק. 2 בחר ב-018זסו[5 מהתפריט הנפתח בפינה הימנית-העליונה. כעת יופיע מסך הדומה לזה המוצג בתרשיס 4-10. 5 .₪ הויו ו 1 - זס החוכ - 01 5 - ]2016 510700[ [קה0ז5 6חו 1[ חס 2016] - 015 ח6חט - שו 9חו861] - 6רח 665066 ז0!וחחוס - אחקץ [0700ז5 6חוד] - 5+ תרשים 4-10 הוספת קיצור דרך 3 הקש על הלחצן אופא כדי להגיע לתיבת הדו-שיח ות זט)חסתפ, המופיעה בתרשים 4-11, והזן את ראשי התיבות שבהס ברצונך להשתמש, ולאחריהס את הטקסט שיוכנס על-ידי קיצור הדרך. אל תשכח להוסיף רווח לאחר האות האחרונה בטקסט, אס ברצונך שקיצור הדרך יופיע בתוך משפט. (ג] עיו+ח] +ט6+ו0ח5 :זט 506 :ד 50606 תרשים 4-11 תיבת הדו-שיח עזוחם )טסהסחפ בעת יצירת קיצור דרך, רצוי לא להשתמש באותיות רישיות (11485ק69) בקיצור עצמו, כמו אלו שבתרשים 4-11. אס תעשה כן, תידרש להקיש אותיות רישיות כדי לגשת לקיצור, והתהליך ידרוש מספר גדול יותר של צעדיס. עצה סימני הפיסוק סימני הפיסוק שימושיים בהרבה ממה שנדמה במבט ראשון. כל התוויס האלה נוצריס באמצעות שתי הקשות - הקשת נקודה (ראה תרשים 4-8 --. ...ה-שחהה..‎ 2 +6ווק החוש המדריך למשתמש ולאחר מכן שרבוט אחד הסימניס המוצגיס בתרשים 4-12. ניתן לכתוב סימני פיסוק בשני בדי מסך הגרפיטי. 8 /% 1 > ? סוגריים | סוגריים שמאלייס סימן קריאה סימן שאלה ימנייסם סבו סימן וג סימן דולר לוכסן סימן שוויון פלוטס כוכבית סולמית נקודה-פסיק נקודותייס אחוז סימן 4חגּ 0 . 2 2 סוגרייס סוגרייס סוגר ם מרובעיס סוגרייס מרובעים ‏ מסולסלים מסולסליס ימנייס שמאליים ימנייס שמאליים <==---₪ קו תחתי יותר מ- פחות מ- כובע גרשיים גרש ישר לוכסן הפוך חוצ אנכי גל (טילדה תרשים 4-12 סימני הפיסוק של גרפיטי פרק 4 - הזנת טקסט ב-!ו!! ח|3ק 63 תווים נוספים לרוב המשתמשיס לא תהיה סיבה מיוחדת ללמוד את ההקשות האלה. התוויס הנוספיס דורשיס שתי הקשות - הקשה אלכסונית משמאל-למעלה עד ימין-למטה (ראה תרשיס 4-8) ואז אחת מההקשות שבתרשים 4-13. כמו את סימני הפיסוק, ניתן להזין את התוויס המיוחדיס בשני צדי מסך הגרפיטי. 02 תי ₪ ' זו(אחעקס) 60 והז עיגול מלא ו גרש שמאלי מרכאות ימניות מרכאות שמאליות 2 1 סימו קריה | סימן שאלה הפוך מעלות 5 הפוך 8 / - 09 חילוק מינוס פלוסי לישייט סנטיס שוויון 9 ] אומגה בטא תרשים 4-13 הקשות התווים הנוספים התוכנה 265000 ווחובּק 650 וח|28 היא מערכת ההפעלה של 111 וח!4ץ, והיא מבצעת את אותן הפונקציות כמו ארבעת היישומיס הבסיסיים של 111 וח|28: יומן (86כם 00% ספר הטלפוניםס (009ם 655ז466), הרשימה דברים לעשות (ס0כש 6ך %) ופנקס הרשימות (30/ סותחס1א). התוכנה (3.0 ק0ז265%] וח[28) מצורפת בתקליטור הנלווה ל-111 וח|24. אס מסיבה כלשהי התקליטור אינו ברשותך, תוכל להוריד את התוכנה 3.0 68500 מ|28 מאתר האינטרנט |והזח. 1085/6130 העצ00/סק65150/רווס6. וח|8ק. צוצצצ//נקצום. נכון לעכשיו, התוכנה פועלת בסביבת 4.0 95/9841 פאוס6חתו/. משתמשי מקינטוש יכוליס להתחבר לגירסה 3.0 על-ידי שימוש במערכת ההפעלה 1.0 00ו1265% 186א, אשר נמכרת באופן נפרד בשס 186286/א. לעדכון לגבי גירסאות חדשות של מערכת ההפעלה, רצוי לבדוק באתר של 300 : וחסס. וח[פק. ששש//:קח. ב בעבר, לא היו מנהלי מידע אישיים (8א1) שעבדו בפלטפורמות שונות, אך השתמשו בקבצי נתוניס והיס לשתיהן. כלומר, משתמשים שעבדו עס 8אשס6חו/ ועס מקינטוש היו חייביס לבחור באחת הפלטפורמות בלבד לעבודה עס ה-1א21. ב-ק0ז265% ז|4? המצב שונה - ניתן לסנכרן את ]11 וז|4/ עס פלטפורמות שונות, כלומר, גס עס 605חו/ וגס עס מקינטוש במקביל. צה הפעלת ססדא5פסס א ואס משתמשי פמוס6חוו ייהנו מיותר פונקציות מאשר משתמשי 6 ה"זוטחס6 (האמצעי להעברת הנתונים בין 111 וח למחשב) של ה הוא משוכלל יותר, ומאפשר להעביר נתונים ל-ו6סאם וכן לסנכרו שוניס של תוכניות. -.--- פרק 5 - התוכנה 0659002 חוכ | 65 5שססחוצ כדי להיכנס ל-ק10א265 הז[4ק, על משתמשל 4.0 95/98/71 פאוסשחו/ להיכנס לתפריט התחלהותוכניות!ק1265%40 וח[73!ק1265%00 מ[23. לחלופין, ניתן לבחור בסמל 12656000 גת!ג שבשולחן העבודה. מקינטוש על משתמשל מקינטוש לקנות בנפרד את 146286א, המכילה גירסה ישנה יותר של מערכת ההפעלה (1.0) עס פחות פונקציות. (05 ה עול למשתמשי מקינטוש שאינס יכוליס להסתדר בלי :כולות החיבור המשופרות של 5שס4חו/, מומלצ להשתמש ב-0ק [4ט1ו/ או601תתס6, אשר מאפשר להס להפעיל את 95 פאוסשתו/) ואת ק265%00 התוגק בעבור 5שסשחו/. היישומים הבסיסיים ב-קסדא5םכ ₪ וג 6507 וח[ מכילה את ארבעת היישומיס הבסיסיים של 111 זוגק, בגירסה המותאמת למחשב האישי. יומן - 00% 36 תרשים 5-1 מציג את גירסת ה-פאוסַתו/% של היומן. רצוי לשים לב למספר דבריס במסך: לחיצה על הסמליס 658ז400, 0 16 או סופוא בצד השמאלי של המסך משנה את התצוגה לאחד היישומיס האחריסם. לחיצה על הסמל 56ח6קא₪ מתחת לסמלי היישומיס תפתח את הגיליון האלקטרוני של 56ת6קאם ב-[06א5, בתנאי שברשותך 95/97 |6סאם. הכלי 185811 מאפשר להתקין מספר קבצים על ]11 ז[גק. כמו-כן, לתיצה כפולה על כל קובצ עס הסיומת 6זק, תסנכרן אותו עס 111 וח|29 ב-6תץ5ז110 הבא. באפשרותך לבתור במשתמש מהרשימה המוקפצת שבפינה הימנית-העליונה, אס יותר ממשתמש אחד מסנכרן מאותו מחשב. היומן מציג גס את המטלות הראשונות ברשימת דברים לעשות, ויכול להציג לחלופין את ספר הטלפונים. בשתי התצוגות ניתן להשתמש מתוך היומן, ואת שתיהן ניתן לסנן על-פי קטגוריה. שורת המשימות של פשסמו/ט מציגה את הסמל סתע5ס1!, משמע שהוא פעיל. לחיצה ימנית על הסמל מאפשרת לשנות את הגדרותיו או לסגור אותו. 66 הלשוניות מחליפות בין תצוגה יומית/שבועית/חודשית עורה וק המדריך למשתמש פריט חדש בטל פעולה העתק הדפסה הסמליס התראה/אישי/הערה לח כאן כדי להתקין יישומים על ]11 וחזוגץ לח על הלחצנים כדי להחליף בין יישומיס לחץ כאן כדי לפתוח דיווחי הוצאות (טח6קא6) ב-|66א תרשים 5-1 היומן של ס065%)0 חוהס ספר הטלפונים (₪00% 407655) האס אתה יכול להזין את כל ספר הטלפונים שלך בשימוש בגרפיטי ובלוח המקשים של ]11 ₪|28! אם כן, אצ בעמל רב. גירסת ה-ק65%0 של ספר הטלפונים מאפשרת לך להצין את כל המידע דרך המחשב האישי. מעבר לכך, קרא בפרק 2 כיצד לייבא את רשימת הטלפונים הנוכחית שבמחשב שלך אל 0ק0ו265%] וח[24, ובפרק 6 על תוכנה המאפשרת לך לבצע סינכרון ישיר של 1 וח081 עס תוכנות אחרות. למי שרוצה את הטוב ביותר כדאי לבדוק את 0 א6זס ). הרשימה דברים לעשות 1150 סם 6ד) רשימת דברים לעשות המופיעה בתרשים 5-2 מציגה תכונה נוספת של ח|ג? ססו6% - ניתן לגרור מטלות ולשחררן על גבי סמליס, להעברה מידית ל-6זס\, ל"וטסאם או ללוח. פשוט לחץ על המטלה, ובלי לעזוב את לחצן העכבר גרור אותה למקוס שאליו ברצונך להעבירה. הסמן ישתנה כדי לציץ שאתה גורר פריטי. תרשים 5-2 לחיצה וגרירה של מטלה בּ פונקציה זאת אינה קיימת בגירסה 0 של התוכנה למקינטוש. לחי גזירה והדבקה משיגות במקינטוש את אותה המטרה. פנקס רשימות (30= סוחסו) בפנקט הרשימות ה-ק0מסס וחוג? הוא במיטבו. באפשרותך להעבכר- טקסט שתרצה אל 111 וחז4? כרשימה. כך עושיס ואת: 1. בחר בטקסט שברצונך להעתיק במעבד התמלילים (או בכל ישוס אר- בחר בהעתק (עק60) מתוך התפריט עריכה (/56), או לחלופין, ב- 2 1+2ז)-) ב-5ש60%ת1/ או 6+65ת8וזחזס6) במקינטוש. עבור לפנקס הרשימות של 2656100 וחגל. 4. לחץ על הלחצן שטא. בחר ב-3306? מהתפריט ₪41 (או +806וס0)/ז1)). תפריטים סאות של ואו ושל מקינטוש והי כ-- יר בג 68 ה ממשוס ליישוס. תפריטי 100 5 לחלוטין. הס משתנ >[8 ו וק המדריך למשתמש 6ו= (קובץ) בתפריט 116 תמצא, כצפוי, אפשרויות הדפסה (חוזק) ושמירה ]41 58/6). כמו כן, תפריט זה מאפשר לך לפתוח קובצי ארכיון (01%6ז חסק0) - קבציס שנמחקו מ-]111 וח|גש אך בעבורס נבחרה האפשרות ''חס 6טוו[0יזא, 58%6 6'י. בספר הטלפונים מתווספים לתפריט גס פריטים המאפשרים לך לייבא או לייצא רשומות טלפוניס (חסקות1 ו-החסקא5). + (עריכה) כרגיל, תפריט זה כולל אפשרויות 1160 (בטל פעולה), וכן את זט0, עץקס6 (85167/. מתפריט זה ניתן גם להוסיף פריט ביישוס הנוכחי: זחסטם טא ביומן, 4001655 ש6צ] בספר הטלפונים, 00 16 סא ברשימת דברים לעשות ו-סנח16/ שש6צ] בפנקס הרשימות. אס תעתיק פריט (פריט מדברים לעשות, פנקס רשימות או ספר הטלפונים) על-ידי בחירתו מהרשימה וביצוע ץ600, תוכנית. ח|ג 24 קסוא65 תבחר בכל פרטי הרשומה בעבור הדבקה ביישוס אחר. ₪ עשסו/צ (תצוגה) התפריט ש6ו/ מציין את מקשי הקיצור למעבר בין היישומיס, וכן מאפשר להציג או להסתיר את הרשומות המסומנות כפרטיות. הפקודה ץ₪ 118% משתנה לפקודה שסח5 ברשימה דבוים לעשות, ומאפשרת לשנות את העדפות התצוגה, כמוצג בתרשיס 5-3. |<| פחסו!ם )0 ושסח5 | * 036 סוס .וס עס )501 פחסום 0 עשסו/י 5וח6 8160|קהחסס סופ ] 65| 6ג� עוזס אוסוז5. שן 6 סופ ןטס 66016 שן 35 06 וספ ש] סו וספ שן אס שן תרשים 5-3 תיבת הדו-ש'ח פחסו₪ס0 שסחפ 52 מו פרק 5 - התוכנה 065000 חובּק | 69 5ססך (כלים) התפריט 710085 מאפשר לערוך קטגוריות - 6316801165 - (פרט ליומן, שבו אין קטגוריות), ולבחור במשתמש - -6(). ברשימה דברים לעשות קיימת האפשרות 0'5 10 601016060 86זטץ להסרת מטלות שבוצעו, בעוד שביומן מחליפה אותה 5/6015 6קזטץ; להסרת אירועיס שפג תוקפס. בספר הטלפונים תמצא את 8005 71686 וחסזפט6, המאפשרת לשנות את שמות השדות 5 הוספט6. הפקודה פתס%ק0) מאפשרת לשנות הגדרות בסיסיות: היישוס ש-ק0זא265 מז[8? נפתת איתו, אבטחת מידע והדרך להציג את היוס ואת השבוע. סחעץסשזסר (סינכרון) התפריט 6חץ11015 מאפשר לשנות את ההגדרות בעבור סינכרון מקומי או באמצעות מודם, ולהציג את פרטי הסינכרוניס הקודמיס, אס היו בעיות בהתחברות. ההחסז05 (התאמה אישית) ההגדרה ותסופט6 (תרשיס 5-4) מאפשרת לבטל או לשנות בהתאמה אישית את הגדרות הרכיבים שאינך מעוניין לסנכרן. בכדי לשנות פריט, לח עליו ואז לחץ על הלחצן 008086 כדי להגיע לתיבת הדו-שיח 6חץ1015] 6פַח88ת2) ח400/ (תרשים 5-5). כאן באפשרותך לבקש מה-265%000] ח|4? לעלות על המידע אשר ב-111 הז|28, או להפך, או לבקש ממנה לא לעשות כלוס כשאין צורך בשינוי. הסזפט) | 40 חאשסזם חפו] חסווס א ו ומוס סם וא 5 6 26וחסזתסחעפ 00% 36 5 8ח] 26וחסזו!סחע5 | .6 5 6ח]) 26וחסזתסחץ5 זוב 5 18 26וחסזתסחע5 6 6[ 5 6ת]) 26וחסזסהע5 6חסכא= 6 5 6ת! 26וחסזה סהע5 5 אהד 5 6 26וחסזתסחץ5 זוס סוד 5 6ת) 26וחסזתסתע5 סווסוח! 4 15 15 ב לזמרוז תו הזר 510 1ב ₪ תרשים 5-4 אפשרות ה ס)פו6 של סחע6וסו] ס7 וק המדריך למשתמש אפשרות זו מאפשרת לך להחליף את פרי עבודתך הקשה בגירסה ריקה. כמעט בכל המקרים, ברירת המחדל (₪116 106 26ותסזתסחע5) תהיה הבחירה הטובה ביותר. עבור לפרק 9 לעוד פרטים על הגדרות 6ץ 0 [<] ח0ו461 0חע1015 6פַחבּח0) 0 סד זס] ה00ס0 0הע5ו0 - ₪ ה זהירות | ₪ |] | 8 . | 0 6 ביים | ₪ - 0 65 סיס ק063%!0. 67 בּ* ם 06/91 53 561 -7] | 0 וס המ 6 + פתוחוסם טס -) היים תרשים 5-5 הגדרות 6חע5)סר] סָחואחו.1 6!ו= (קישור בין קבצים) שחואחו1 7116 היא תכונה המאפשרת ליצור קישור בין קובץ של ספר הטלפונים או פנקס הרשימות לבין קוב במחשב שלך. אס הקובצ על המחשב מעודכן, הקובצ על ]11 23[8 יעודכן אוטומטית בסינכרון הבא, מה שמאפשר לך לסנכרן מסמכיס ורשימות המשתניס לעיתיס קרובות, ותמיד להחזיק ב-111 וח|4? את הגירסה העדכנית. יצירת קישור לקובץ מתבצעת באופן הבא : 1. בחר ב-אם1 716 מהתפריט 6תע11005. על המסך תופיע תיבת דודשיח שתבקש את שס המשתמש אשר מעוניין ליצור את הקישור, ואס ברצונך ליצור קישור חדש או לעשות שינוי בקישור קייס. 2 בשלב הבא תופיע תיבת הדו-שיח המוצגת בתרשיס 5-6. כאן עליך לענות על שלוש שאלות פשוטות : + איזה יישום ברצונך לקשר לקובץ (ספר הטלפוניס או פנקס יְ הרשימות!). > לאיוה קובצ על המחשב ברצונך לקשר אותו! פנקס הרשימות תומך בקבצי 65% (ש5ס.*), 1100106 סוחס (8קות.*) או טקסט פשוט (0א.*). ספר הטלפונים תומך בקבצי 05% או 106תסז/ 4001655 (808.*). + כיצד תרצה לקרוא לקטגוריה החדשה, שתשמש לאחסון הנתוניס המקושרים!: פרק 5 -- התוכנה 0659000 חוגק 1 לאחר ביצוע הבחירה, תיבת הדו-שיח הבאה תבקש אישור בעבור ההגדרות החדשות, ותאפשר גס לקבוע את תדירות העדכוניס (בכל פעס שהקובצ מתעדכן, או אחת ליוס, שבוע או חודש). 50 (הגדרה) פריט זה מאפשר לקבוע את תצורת ההפעלה של 6מע15ז10. אחו.] 16% 3 216316 910 635 66ות! 85/]סצחן א עשפו 3 8000 216) : 0808 6ת! 0ח6פ 0) 4חפא גוסע 6ו6חש הסטם=וקסם 6 5660 .1 [- 6 סוח6א] :םח הוסנוהספקק ב : סז חס 5 0818 6 6זסרואו 85] 6ת) זס] הומכ 6ה! זסוחם .2 ו :חומ ו | ...8/0046 6 ס! 61631606 56 81 !ו עוסס65:6 סח 6!! זס! שותמחו 6 ₪67 .3 .)08 16 536 6 הקקן 1607 | שא | שש תרשים 5-6 יצירת קישור לקובץ !6 (עזרה) לקבלת עזרה נוספת או מדריך מולטימדיה ל-111 וח[24, זה המקוס. . סינכרון !!! וח!ב3ק מנשא הסינכרון הוא אחד מהרכיביס המוצלחים של 111 וח|28. במקוס לרכוש תוכנה וחומרה נפרדות כדי לחבר את 111 הה|28 למחשב, אלה כבר כלולות בערכה (על משתמשי מקינטוש לרכוש בנפרד את ערכת התיבור 6 זס11ח81:). מעבר לכך, התהליך מסתכס בלתיצה על כפתור בלבד. פרק זה מסביר כיצד לבצע סינכרון בין 111 ח|23 למחשב האישי, מוסיף מידע אודות כמה מוצריס המשמשים לסינכרון עס 85א21 (מנהלי מידע אישיים), ומסביר כיצד לטעון תוכנה ולהסירה. התצורה של 6אצסדס] בפרק 1 התייחסנו לנושא זה באופן בסיסי. כעתו נתייחס אליו ביתר פרוט. בחירה ב-ותסז5ט2) מהתפריט 6תץ1015 שבתוכנה ק0שא265% ה[28 מציגה את תיבת הדו-שיח המוצגת בתרשיס 6-1. לחיצה על כל אחד מהפריטיס ברשימה מאפשרת לשנות את פעולת הסינכרון. שח ו חאסוםתת6ם] 5 6 06 וח [ = 6 026 6חץ6 0% 6 יי 800 1655 26ס ות סח 6 ם 6 6 עס 6 460 | ספ 5 6 026 6חע עס אס זסו 11 5 6 סו סחעפ 66קא . | 1 ח| 556 !63% 61863 יס וספלוותים יק תרשים 6-1 הגדרות 6חץ5)סו] -₪- וו ...ה פרק 6 - סינכרון ו|! וחופש 73 ה -<--------------------/-7]-]-]-/-]-/-/]/-00-0-0-0-00-0-0-0/----0-0-0-0--------------- ברירת המחדל (]ט268) בעבור כל הפריטיס היא סינכרון של הקבציס (11165 116 26ותסזתסתץ5). עס זאת, ייתכנו מצביס שבהס תרצה לשנות את ההגדרות : 5 אם ]11 וח|24 נתקע, או אס בעקבות איפוס כולל נמהר כל הנתוניס אבדו, יש לבחור ב-28[121100 65ואתסטס פסז65% כדי לעלות על הנתוניס שעל 1 גת[8ק. = אס הסינכרון מתבצע מול שני מחשבים שוניס, והגירסה על ה-פסוא65כ מיושנת, ניתן לבחור ב-ק0ז12656 65זוזשות6טס )110 נת[28 כדי לעלות על נתוני ה-000א05כ וח[ג2. אס אתה ממהר, וכבר ביצעת סינכרון בעבר, תוכל לבטל את סינכרונס של רכיבים מסוימים על-ידי בחירה ב-פחותוסת ספש. שינוייסם אשר מתבצעיס בתיבת הדו-שית ‏ מסופט0) ישפיעו רק על הסינכרון הבא, אלא אס כן תלת על 1260011 45 561, ואז הס יהפכו לברירת המחדל. מומלצ להיזהר עס ההגדרות בתיבת הדו-שיח הזאת, שכן לאחר שנתוניך נדרסיס, אין דרך לשחזרס. זהירוה סינכרון הנח את ]11 וח[28 בתוך המנשא ולח על הלחצן אשר בתחתיתו. אס לא ביטלת את הצלילים ב-111 ח[8, יישמע צליל עולה בשלב זה, ו-111 וח[28 יתחיל את סינכרונו עס המחשב. עבור לפרק 9 אס אתה נתקל בבעיות בתהליך הסינכרון. לאחר שהסינכרון הסתיים, יישמע צליל יורד, ו-111 ח|? יציג הודעה שהסינכרון הסתיים. אס בזמן התהליך נוצרו הודעות, תופיע תיבת הדו-שיח שמוצגת בתרשיס 6-2, והיא תעלם כעבור 60 שניות באופן אוטומטי. בחירה באפשרות 1.08 ש16/ תציג כעת את ההודעות. על משתמשי מקינטוש המעוניניס לקרוא את ההודעות לבחור ב-1.08 שסו/ מתוך התפריט 6תץ11015 שביישוס 00ז1265% ח!אק. ב סוה זס 6חס 060878160 הסנה2והסזהסחעפ 3 .66085 זס] 1.00 0הע1015] 6ח! 566 56ב6וק | פס.] שפצ תרשים 6-2 הודעה על בעיה ב-סחץ10)5] הודעת השגיאה הנפוצה ביותר במהלך סינכרון תתקבל כאשר יווצרו רשומות כפולות. תופעה זו תתרחש אס שינית פריט הן ב-111 מז[גק והן במחשב. הפתרון לבעיה זו הוא פשוט: מחק את אחת הרשומות, ובצע סינכרון מחדש. עצה 4 חק המדריך למשתמש כלי עזר לסינכרון סינכרון ]]] וח|28 עס המחשב הוא פשוט כאשר הוא מתבצע עס התוכנה 6500 ח[28. הדבריס הופכים להיות מסובכיס יותר בסינכרון עס כליס אחרים כמו ז120ח89זכ) 1/0105 א1!00ט 00‏ 0508ז10וא, 10-2816-ק0 שסא ואחריס. למרבה המזל, ישנס כלים אחריס העשויים לסייע. נוסף על שלושת המוצריס להלן. נפתח בהיכרות עס שלושה מוצריס המאפשריס לסנכרן את ]11 ח[8ק עס 8 א00ס110ט) 116070501/. 0 זסזזו!+6א06] חברה : 8זטק8ת6) אתר: 4.008זטק4ה6.ששו//:קזות היכן להשיג: נמצאת בדיסק ה-א40 פטותסם שנלווה ל-111 ות[ג9ק. מעלתה העיקרית של תוכנית זאת היא פשטותה (ראה תרשיס 6-3). ההתקנה פשוטה ומהירה, ולאחר מכן יש ללחוץ על כפתור - וזהו. בתוכנית ניתן למצוא את 56002 6חצ5 אסוט?) (המאפשרת לשנות הגדרות סינכרון), תמיכה בעבור הקטגוריות של ]11 הזו|23 ובעבור |גוחטס! אססזט0 ועוד. למי שמחפש תוכנה מהירה וקלה לשימוש - ווהי הבחירה הנכונה. 65 הסו!ב2?וחסזת6הע5 86ַח3 חע5 6% ח0 הסטסת. אססונ() יס וסשלותום יק 6 0000 665 צס )סקלוום יק 6 וח אססג כ 165ז6 יס וסשלוחוב כ 6 00%נו() 0665 1סק ומק 6 0/6163 וס6/הום יק 465ש וס 4ס4לותמק 0 6 תרשים 6-3 היישום זסזזוו)6אססס 654600 0 )50 5 חברה: 2ו8וק אתר: ה0818%12.608. צוצצעצ//: כ היכן להשיג: ניתן לרכוש דרך כלנית. פרק 6 - סינכרון ו||! חוגם 75 -----------ת77- ה -3- !><ק-קק >7לחרד-.-------------------- ששל ש.י בעוד ש-זסחו)א200%61 משמשת לסינכרון של אססוט0 בלבד, הרי שגירסה 5 של 000 170 65100 מוסיפה גס תמיכה ב-+56066016. היא מכילה גס פונקציות מצוינות כמו 6ז294ו/ ק56₪ - כדי להתחיל, מיפוי שדות המוגדר על-ידי המשתמש וסינכרון ברמת השדה של רשומות טלפונים, פגישות, מטלות ורשימות. |< ₪ יי [ סוה | ₪86 160 | 181 0 סד | 800% 0816 | 0%ס₪ 5 | סו --- מסו)הוחזס/ח! 08180856 -] == [ : כיץ7: קס דאפשם :וא ?| 26וחסזתסחע5 ש ו הסווה2והסזת סע | - 6וחסזסחץ5 | 6קוחסזמכחש3 חפחן סח 6ם -ן :650 )סוחס - 5 ח80 0 ] 600165 6] :חסוו8 פוטס זוה ס] 0818 )הווחו קטאסהם -] חסו)28וחסזת סתעפ )3 קס�65% (82) 2.104 :חסופו6/ | סופו] | עפ | ו תרשים 6-4 מסך ההגדרות של 60 סד ק0ו656כם 0 +סווק וחק זס1 סהעפו!!6זחו חברה: 108165סת7661 הוחטק אתר: 60.ת4160ותטכ.ששש//:קזות היכן להשיג: ראה פרטיס באתר. סהץ5ו!|ה] (תרשיס 6-5) היא תוכנית מעולה, התומכת ב-אססש0, +5006006, 401/, 2.1/97 ז126ת3קת2) 1,0105, 6ת1א2014), 5166%0% ו617תח6וחז 6% 20060, 10-2866-ק00 אוסצן, | 156/קטסז0, 6018106!ח], 6618/87 (פעילויות בלבד) (7ז126ת08ז2) זסוחו'ד-ץ8. אס תרצה לעשות זאת, תוכל למפות את כל השדות של ]11 וז[29 למנהלי מידע רבים (אזק). הממשק של תוכנית זו הוא פשוט להפליא, וניתנת אפשרות לפתור התנגשויות באופן גמיש ונוח. 76 זוו ווה המדריך למשתמש 5) 800% 4001655 חוזו|חס:) 0) 0חע16-5] 855זכ זס ,306 06 66שהבח6 |]8 )6 סו )ק660 8 2% עה 0חו8% 0/0/י3 0! [3006 655זכ זס ,ה501310 חחסז] 26והסזסהעפ-16 .הס חזזס/חו 6וסוח 566 0) 261383 2655 .6חזו! פוו!ו )3 03065 6 וש 800% 4007655/ ז26/ח05ז0 )סוורו הזו הזסז! 65בַההחס בַמושסווס] שד : 6א0)!00 45 חו 0378 65ס8)חס-) זגוסע ס! ספווקקפ (5)חסוו0!6 2 [5)חסו400 2 (8096)5ת0 1 | בוג | סתע16-5] | ...85 | [306 תרשים 6-5 אישור שינויים ב-סחץ5:ו/6)ח! תוכנות מקינטוש חברת ח[24 הוציאה ערכת פיתוח תוכנה למקינטוש שתאפשר למפתחי תוכנות ל-]]] וח|9ק לתמוך בתוכנת ה-ק0זא1265% וח[28 החדשה למקינטוש. תוכנה ואת מבוססת על ז20ות68זכ) 018718 וניתן לטעון גירסת בטא שלה מהאתר של 1 ב-[הזח. 0618 1085/40 סק ט15ט0/רסס. הז[הכן. אורא//:כ1ור1. כיוס קיימת רק תוכנית אחת נוספת אשר זמינה למשתמשי מקינטוש וזו היא 6חעפאוסצן. סחעפצצס1 חברה: 8160 זסכ 160 וחת8160) אתר: וחסס. ווח 8|60טף. צאא//:קוות היכן להשיג: ראה פרטיס באתר. התוכנית סחעפצוסצ! מחליפה את התוכנה 6חצ1015 של ח[8? בשורה של יישומיס המאפשריס למשתמשי מקינטוש לסנכרן את הקבציס של אסצן ו170-08%67-ק10 עס 111 ת|8ת. זסזוחס! סחהץפשסצן מחליף את זסזותס]א סתעפזס1, וניתן לבחור אילו קובצי 001064 שסצו ו- 816כ-170-פ ברצונך לסנכרן (תרשים 6-6). במקוס 5ק541/4ח1 של הח08[1, נמצא כאן יישוס מקביל בשס 0ק584!/4ח1 צוסצו. אין בתוכנית תמיכה ישירה לתוכנה ח|ג? 0סו65%כ, מה שאומר שלא ניתן לסנכרן רשימות ולא ניתן להתאיס אישית את הסינכרון. פרק 6 - סינכרון ||| חוג3ש 77 ₪ = !8 וס 26|תסזח 56 וטא ====== ך] 7ג04ה₪116 5 וז זב 816 5 א - חס 5 (6) תווש ג 0 6005 6190 0616 כ ג יי 60 6 6 10 64 וג 60 ג 1306 (15 0 חטיחאג ג 10 קט) 64וחסיות6ח שת תרשים 6-6 התחברות ל- 0-86 ד-ק(-שסא באמצעות 6חץ5צשסא טעינת תוכנה אל וו! ₪ וַ4ש באופן מפתיע, רוב משתמשי [11 ח[28 אינס מודעיס לאפשרות לטעון תוכנלות נוספות למכשיר זה. הס לא יודעיס מה הס מפסידיס - יש בשוק אלפי יישומיס ל-]]] וח[24. ספר וה מספק מידע רב על התוכניות שקיימות בשוק. ראשית נלמד איך טועניס תוכנה ל-]11 וח|4/. חלק זה מציג את התהליך צעד אחר צעד כולל המכשוליס שבדרך, וכן את תהליך ההסרה של יישומיסם כדי לפנות זיכרון. לפני שמתקיניס יישוס חשוב לקרוא את הקובצ 15אכ ₪24 וכל תיעוד חשוב אחר הנלווה לתוכנה. כך תדע אילו קבציס יש לטעון, ותלמד איך להימנע מהתנגשויות ומבעיות אחרות (לא כל היישומיס ל-]11 וח[28 מסתדריס ביניהסם). טעינת יישומים אל |!! וח|ב3ק 1. כדי להגיע לתוכנית ההתקנה של ]11 וח[ : מתוך התחל | תוכניות | ות[גק 0ק0זא65, לחץ על [ססד |!514ח1 ות[4ק. לחלופין, לחץ על הסמל |[[518ח1 מתוך המסך הראשל 000א1265 ח[28. באפשרותך גס להריץ ישירות את הקוב 6א6.ק9ז5ח1 (אמור להיות בתיקייה וח[0:/8). במקינטוש מופיע קוב וה בשס 1561/8905 (אמור להיות בתיקייה 1.0 ק0ו065%). על משתמשי מקינטוש אשר נעזריס ב-סתעפ5שסצ להפעיל את צשסא סק ][518ח]. 2 בתיבת הדורשית |700 |5181ח1 וח[28 המוצגת בתרשים 6-77, לחץ על הלחצן 466 (במקינטוש - 566%), ומצא את הקובץ או הקבציס שברצונך לטעון ל-111 וח [8ק. 8 וו חושק המדריך למשתמש סיומת הקוב ליישומי 4]71]01/ היא סזק.* והסיומת לקובצי בסיס נתוניס היא ס6ק.*. אס הקובצ שברצונך לטעון אינו מופיע בתיבת הדו-שיח, נסה לבחור ב-כל הקבצים בתיבה קבצים מסוג. אס תשייך את סיומות הקבצים 6זק. ו-69ק. אל 6א6.קקאזפחו תוכל לטעון קובצ באמצעות לחיצה כפולה עליו בלבד. עצה 3 תיבת הדודשיח לבחירת הקובץ (תרשים 6-7) תופיע שוב, אך הפעס יוצגו ברשימה הקבציס שבהס בחרת. לח שוב על 466 כדי לבחור קבציס נוספים, או על סחסכ] כדי לסיים. זהו זה - בפעס הבאה שתסנכרן את ]1] ז[28, היישומיס החדשיס שבחרת יותקנו עליו. [<] !ססד !/518ח! מוזהקן 8[ ₪6 ]8 " 6 וסקירום סוס חעם?] צוסעי חס 8160 כו 06 א ציסוסס 160 [6)5]. :סחע 1005 נוסע 6חו] זאמ הצ ו - ו סז ו דצב ?] אסיע חוס 1ב )תו ס >חסטוםס6קקם וסוס 4רו] החוסס .רבכ יאיש / קוח 5 רומ וס | | 1036 0- כ )\ סת! תו 854] 00%5! הסוצוט 40 סד | 5 09061] ו 1 .0406 3( 1ן:) סע ססופתו | 8 ?] 1040100060 106 0) סשםוכן והספתסיחסס 0 | תרשים 6-7 טעינת יישומים בעזרת ק065%00 חובּק מחיקת יישומים ב-!!! וח|3ס אחת הבעיות בהתקנת יישומיס על 111 ות|23 היא שהוא מכיל כמות מוגבלת של זיכרון - 18א2 בתצורה הסטנדרטית. במוקדס או במאוחר, כמות הזיכרון הפנוי תלך ותקטן. הפתרון פשוט אף יותר מטעינת יישומיס: רכוש זיכרון חדש או לחלופין, הסר את היישומיס שבהס אינך משתמש: 1. מתוך מפעיל היישומים הקש על הסמל טח16/ ובחר ב-61606ש. 2 הקש על היישוס שברצונך למחוק, ואו הקש על הלחצן 666. תיבת דו-שיח תבקש ממך לאשר את המחיקה. 7 וי 7 00/ 13- ; / / טס / תוכנות חיוניות ל-וו!! וחובּק אחת הסיבות המרכזיות להצלחתה העצומה של סדרת 24121106 ה*א הכמות הגדולה של פיתותי התוכנה בעבורה. ישנם בנמצא מעל 1000 יישומיס בעבור 241021160 - החל מכלי פיתוח ועזריס וכלה במשחקיס. בפרק זה נעסוק בכמה מהטובות שבתוכניות השיתופיות (648:6ז4ת5) ותוכניות ההדגמה (סות6) שקיימות בעבור 111ח[28. נפתת ונסייס בשתי קבוצות יישומיס חשובות ביותר: יישומי 1136 ויישומים חיונייס. מה זו תוכנית שיתופית (25₪/שםההחפ)? שיטת התוכנית השיתופית גורסת: יינסה לפני שתקנהיי. אס אתה משתמש בתוכנית שיתופית - מתקליטור או מהאינטרנט - הינך מחויב לשלס ליוצרה. לאחר שפג זמן הניסיון. רוב התוכניות השיתופיות משתלמות יותר מבחינה כספית מאשר תוכניות מסחריות -- מכירתן אינה מממנת ארייה או הפצה. יתרון נוסף הוא שדרוג ותמיכה שניתן לקבל על-ידי רישוס התוכנה. תשלוס על תוכנות שיתופיות הוא כיוס פשוט להפליא: שירותים כמו |ק%3 (הת821.60א.ז60זס//:קו) | ו1)07] | ז0ג110)06 ((ת00.ז268)ס!וק. אואתט//:ק1רן) מאפשריס לרשוס מספר רב של תוכניות שיתופיות. ייתכן שחלק מכתובות האתריסם והדואר האלקטרוני השתנו מאז צ' -. הוצאת ספר זה. רה יישומי א6ג כל התוכניות בחלק זה דורשות כתנאי מוקדס את ז1180%/90500 על מנת שיוכלו לפעול. ז1140%/4400 הינו כלי עזר אשר מאפשר למפתחי תוכנות 50 1 הו המדריך למשתמש להרחיב את מערכת ההפעלה של )417110 באותו אופן שיישומי 758 (תוכניות שוכנות זיכרון) פועליס ב-8א60חו/ או שהרחבות (פחסופח6זא2) פועלות במקינטוש. כמה מהיישומיס הללו מבצעיס פונקציות כה יעילות, שנראה כאילו מקומס היה ב-]1] וח|8/ מאז ומתמיד. כדי להסיר בבטחה יישומי 86% מהזיכרון של 111 מ|78 יש תחילה להפסיק את פעולתס באמצעות ז6ז95]/א186/. זהירות 33 אופן הפצה: תוכנית שיתופית (55.00) יוצר: 6665 0ז8/ו0 דואר אלקטרוני: והסס.6ז0080900/8)פשטפות אתר: 96.00ו089007. צצצ//: קז ]180 (תרשים 7-1) הוא היישוס הבסיסי הדרוש לכל יישומי ה-א6גוו, דהיינו להרחבות מערכת ההפעלה של ]11 הּוהּק. [-6 א ה זסזוחס1 ע7ז%6+₪0 ךז 1% 60 ם ו םס 106 טח6וא ךז !קסם ם 5% ךז ב וו ו510חוח! תרשים 7-1 היישום ז13506א336 זסזוחסו עזִסז31ם אופן הפצה: תוכנית שיתופית (58.00) יוצר: [006ז51 ז2610 דואר אלקטרוני: 8.06051.66ז6סח6ז0נוח616סס51. קש אתר: ז6.06/00710/251]0חו|תס-6.1וחסת//:קו פרק 7 - תוכנות חיוניות ל-וו! ובס 1 >------------ 33|( 7-7 0ת0ר0ת0ת0מ0-00000--------------------- ל יוויל ולוווו .וירב רוצה לדעת מה מצב הסוללות, כמה זמן עוד נשאר להן ומתי תצטרך להחליפן? היישוס זסטוחס) 88067 (תרשיס 7-2) עוקב אחר פעילות הסוללות, ומציג את רמת הביצוע הקודמת, הנוכחית והצפויה. האתר לעיל מומלצ גס לקבלת מידע נוסף בנושא סוללות בעבור 111 וח[8ק. רח360 - 6חו!ס>ום | תי :]| (חוחח %13 107 8 -:66ח51 229 :6רחוץ-0 [06 ד 327% 0 :0+ 560 זַתףו|806 %, 0 :107 560ט זזסק !56710 0 :10 560 06סרח ספזטד; | ] 0 :106 0560 006 560 חחח 5 :/זו60006 ₪566 0160רחו551 % כ צַתִףו!806 % [---------ם %זסק |56710 % [---------] שוחו 51667 ד---------= 066 ספשטדך ד--------- צפַחוצ50 160 תרשים 7-2 היישום זסווחסו ‏ 280867 -60 6% אופן הפצה: תוכנית שיתופית (58.00) יוצר: [517006 ז0ז6 דואר אלקטרוני: 615011.06ת.₪זססת6זסטת006[60זו5.ק אתר: 1101 0116/25ה/6.86מו[חס-.6מוסוה/:סזות עוד יישוס 186% מצוין. אס תגרור את העט מהסמל ז64160]400 שעל מסך המגע אל הסמל 4מזת, ]11 ח[28 יעבור למצב חסכוני - מהירותו תרד ל- 2 , וכתוצאה מכך הוא יצרוך פתות כוח סוללות. גרירת העט מהסמל ו אל הסמל 6816019400 תחזיר את ]11 ח[24 למצב הרגיל של 1782א16. והנה החלק המדליק ביותר: באפשרותך גס להאיץ את מהירותו של [11 ת|גק ל- 712/א19, 172א21 ואף 1112א23, עס עלייה מתאימה בצריכת הסוללות (ראה תרשים 7-3). ליתר בטחון נסה קודס כל את המהירות הנמוכה ביותר. אס ]11 ז!4? עף או נתקע, איפוס אמור להחזיר את הדבריס לקדמותס. 2חוח 16 לחז 25 ?וח [2 2חוח 10 / 2 19 תרשים 7-3 המהירויות של 486% ₪60 --------₪כקלק--ד-ר-ר-ר--------= 0 2 חחוש המדריך למשתמש דסחו אופן הפצה: תוכנית שיתופית (56.00) יוצר: 711161 זת6זסן= דואר אלקטרוני: 17.ז60016950!]וכ1 אתר: שס!1ק/10116--/1. ז16850. ששש//:קזוה ליישוס החיפוש (6ח1:) המובנה ב-111 | יש מספר מגבלות : הוא מחפש על כל בסיסי הנתוניס ב-111 !4 (מה שעלול ליצור ייתקיעהיי), הוא אינו יכול לזכור מספר קריטריוני חיפוש, והוא אינו מאפשר שימוש בתווים כללייס (11008705/ש). 61180%ח1/ (תרשיסם 7-4) נותן פתרון לכל המגבלות האלה. 0% סד זוסץ 5000 1 רש 8 0/1004ח:] 506 786 :6חו] ה ןם]] :חו ₪7 256 1600765 )* ?.( תרשים 7-4 היישום א446ו0חו= א6ה ה טחסו אופן הפצה: תוכנית חופשית יוצר: 665א הַזגש0ם חברה: 50686 דואר אלקטרוני: ב56008226/8:6.60/גושות אתר: 816.60 03506 צשוצאא//:קן קרה לך שניסית להקיש על הפס העליון במסך בניסיון לפתוח תפריט, כמו שעושיס במחשב! היישוס 140%טח6)א מאפשר לבצע את הפעולה הבסיסית הוואת במקוס להקיש על הסמל טח6ו/1. !וקסם אופן הפצה: תוכנית שיתופית(88.95) יוצר: וזבזם 310% פרק 7 - תוכנות חיוניות ל-ו!! חושק 3 חברה: 508816 קץ])ת[גק דואר אלקטרוני: ותסס.5וחהסק08טאסוז אתר: ותסס.םקע[פהזזגק.שש//:קוות -. קיצור הדוך ב-]]] ח|4 היא טובה, אבל ניתנת לשיפור. למה ר את קיצורי הדרך! כאשר 500 מותקן על ]11 ₪[79, הקשה כפולה על שדה טקסט כלשהו ימקפיצהיי רשימה מותאמת אישית של אפשרויות (תרשיס 7-5). 5% פד 5 ופט 6 זז 50 [|סץזחס>פסץ] תרשים 5 שימוש ב-!פסם ברשימת המטלות. סה תס)שוס אופן הפצה: תוכנית שיתופית (55.00) יוצר: פתו|שסס עאחטו חברה: 1/81018:66 דואר אלקטרוני: 66.00 465%()ץ4חטות אתר: הת60 .1656/06 שוש//:סזות ;קשה וגרירה מהסמל >חסזזגסו1קק א לאזור הגרפיטי (תרשיס 7-6) הן כל מה שצריך כדי להחליף בין שני היישומים האתרוניס שבהס השתמשת. ו תרשים 6 הפעלת ו 54 1 החוש המדריך למשתמש מפעילי יישומים לכל מי שמפעיל יותר מהיישומים הבסיסיים על ה-111 וח[ שלו, מפעיל לישומיס הוא כלי-עזר חיוני. חלק זה עוסק במפעיל היישומיס המצורף ב-וח|28 1 ובמפעילי יישומיס אחריס, המספקיס אפשרויות מתקדמות יותר. מפעיל היישומים של |!! ח|8ק אופן הפצה: מצורף ב-111 ]28 חברה: פחוזטקותס6 וח[0/73 36 אתר: ה ס6.מ!8ק. שעש//:קוות מפעיל היישומיס אשר מובנה אל תוך ]11 חז|8/ מסוגל לטפל ביישומיס רבים, ככל שהזיכרון מאפשר זאת, נותן אפשרות להציג את חיישומיס כסמליס או ברשימה (ראה תרשיס 7-7), ומאפשר לעבור בין קטגוריות של יישומיס. 8+ ₪ הו 2 % ספה 2" !סז 2 6 סק ג ₪6 658ז0]הוםז0 2 ב יי 2% 6 5 3 2 וג 0 כ 2 6זםא זא נש סה 2 זנ קטז56>א 2 4 60 ] ומא 5 95 אחסוק 2 0-5 66%ה0₪665 ב) תרשים 7-7 תצוגה ברשימה של מפעיל היישומים של וו! חובק = אס אתה משתמש במפעיל יישומיס אחר ב-]1] וח|24, יופיע סמל 4 5ח0ס600ו!קק. חדש בתוך מפעיל היישומים, שיאפשר לך לגשת אל ₪ מפעיל היישומים המובנה של וחז|9? ובעזרתו לקבל מידע על יישומיס או למחוק אותס. זו 6 אופן הפצה: תוכנית שיתופית יוצר: [|8₪556 180% חברה: 1166וח1,1 מסוזהוה[הק דואר אלקטרוני: הז60.ח0ו581656008|1�1 אתר: הח60.ח00ז8ה|8ק.צועצא//: קוו פרק 7 - תוכנות חיוניות ל-!!| דוק 5 מפעיל היישומיס ז66ח8 ווח 60 ה המובנה של 1 חן והן של אב 1 ו 6 9 9 5חסוז60ו!קק - 8607655 וא גירסה משופרת הן של מפ:עיל היישומיכ--- טחת המידע של [1] וח[ (ע506711). 6חפקא] 0% "66 הסוח 60 0 סרח6ו] הסוא ₪ 6 2 0 סד 9 ו 5 > .> ששש==א ןהק 3:04‏ הש50%62 תרשים 7-8 מפעיל היישומים ז6סחוחוחס6 רח= תסחטה | אופן הפצה: תוכנית מסחרית (539.95 כחלק מהערכה 11-16 חברה: 5חסוזט!50 ע8זסחץ5 דואר אלקטרוני: 501011005.60ת10605ח1 אתר: ת5.00ח10ט !550 שישע//: קת כפי שמוצג בתרש:ס 7-9, ל-זם' ת0חט1.3 נש ממשק מותאס אישיחת של תוצציים בעוד שסמליס המוצביס בתחתית מאפשרים גישה לשש פונקצי ות של מפעיל היישומיס. ניתן להגן על קטגוריות קיימות באמצעות סיסמאה, ולהקצות מחדש פריטל ננשומיס בדרך פשוטה: יש לגרורך אותס לקטפוריה אחרת. אחת היא הוספת איפוס חס כפקודה בתפריט (ראה - 0 2 ה הסתט1.8 מופ כחלק מהערכה המצוינת 6שו1-5, = לת 0 0 הלו 1.150/26 (ראה וויישומים חיוניסי בסוף ] זהו, , ה 05ו6ת. שא את היומן ומטלות לביצוע על המסך) משחק הצעולה 159/05 5 6% 60% )הע5ז0ת זו 6ח6קא 4 160 וא עץסח6] 5 5 *80606 7% ל היישומים 1.80 תרשים 9 מפעי 86 + חושק המדריך למשתמש |] אופן הפצה: תוכנית שיתופית(512.00) חברה: ותססשטסס דואר אלקטרוני: מזס6.וז60ש6/00הסקקט5 אתר: חחס6.ותססטס0.ששוש//:קחת מפעיל היישומים ,541 (תרשים 7-10) דומה למפעיל היישומיס של ]11 וחןג:, עס רשימה נפתחת של קטגוריות יישומיס, ותצוגות שעה, תאריך ומצב הסוללה. 6 9 ₪006:655 הקק!ו60זוסח5‎ 6 ₪ 9 ש חקא | א00%ם טזסס 2 2 עסו 4 סח ווםויז זו 00 סד עזוז5860 9 8 ,27 םוח | .= 7% חזק 6:44 ו אי תרשים 7-10 מפעיל היישומים |4ס מסחגובּ |א6וטכ) אופן הפצה: תוכנית מסחרית (539.95) חברה: .6ח1 ,16ב /\ 6חהג. ] דואר אלקטרוני: ג916.60/ו0ת10618חו אתר: 816.00 או0ת13. שטצוו//:קחון אס אתה מחפש גמישות, הסחטג ]אסוטכ) היא הבחירה הברורה: זהו מפעיל היישומיס היחיד המאפשר לבחור בין רשימה נפתחת של קטגוריות לבין חוצצים, ובין תצוגה בסמליס לבין תצוגה בטקסט (תרשים 7-11). תוכל גם לבחור עד שישה סמליס מתוך עשרה שיופיעו על המסך לביצוע פונקציות בסיסיות. החסרון היחיד הוא שכדי לראות יישומיס שהוטענו לאחרונה יש לבצע עדכון (6816קט). הסחטג, 081וט?) משווק כחלק מהערכה 20106746 של חברת 6ז8/9ח1.8, הכוללת גס את 10%286ש0) (פנקס רשימות. גרפס, | א סוט (תחליף מוקפף לקיצורי הדרך) ו687ח26 סוט (כלי-עזר המאפשר מבט מהיר בסדר היוס). פרק 7 - תוכנות חיוניות ל-!!! חוגק 7 5חסוזס6ו!קק 8667655 | 5:6ה6קאם 800% 0%6ש 5זץ| 04 16000 הסוא סד ,5600 ₪0 / ואש הזק 6:46 תרשים 7-11 ממשק חוצצים/ טקסט ב-חסחטבה |אסוטר) ממירי כספים היישוס 6056קאש המגיע עס ]11 ות[28 מאפשר אמנס הזנת סכומיס במטבעות שוניס, אך אינו מאפשר להמליר ביניהם. היישומיס הבאיס מאפשריס המרה מידית בין מטבעות שונים, והס מאוד שימושיים לנסיעות לתוייל. | סְהסזס אופן הפצה: תוכנית שיתופית(510.00) יוצר: 38041 ט5זווזותפ5ס צ דואר אלקטרוני: ה60491.60₪והח8אץ !0080 הוא למעשה אוסף של שלושה יישומיס : 3066ת0א₪ עסתסחט מטבעות), חסופזסשת0ס6 זומ(1 (המרת יחידות) ו-0106%7 6!זס/ט (שעון בינ; עס מאגר מידע על מדינות. !080זט מבצע המרה של מטבע אחד לכמה מטבעות שוניס - הזן סכוס במטבע המקומי והוא יופיע בתשעה מטבעות שונים, מה שעשוי להיות מעט מיותר. האפשרות 0100% 6!זס/ תעזור לך לא להתקשר הביתה בשעות מוזרות. ל-!4.07080 נלווה תיעוד ]3111 טוב זז ס-> וס ל 2/5 4 חח תסו = 6 שנ ו 1 תרשים 7-12 היישום !סזפג |08 ו וחק המדריך למשתמש 66 אופן הפצה: תוכנית שיתופית (812.95) יוצר: 6ת36 ז02108 דואר אלקטרוני: זה.|[0)250.16ח06.ז2108סט אתר: /0ח11015.003/006.שטעש//: קת היישוס 6410חט0 הוא שילוב של ממיר יחידות ומחשבון רגיל (ראה תרשיס 3). ניתן להגדיר עד 15 קטגוריות המרה עס 200 פריטיס בכל קטגוריה, מה שנותן מעין כלי המרה אוניברסלי. הספרות גדולות וקלות לקריאה, וההזנה מתבצעת באמצעות מקשיסם גדוליס דמויי לחצני מחשבון. היחידות שאותן ממיריס ניתנות להחלפה באמצעות הקשה עליהן ופתיחת תפריט אפשרויות. על המסך מוצגות גסם השעה המקומית או השעה בבית (ניתן להחליף ביניהן על-ידי הקשה) ותצוגה מדויקת של רמת-הכוח בסוללה. = |[השהתעטתן תרשים 7-13 היישום 6ו|68זזטס חסוסזס- אופן הפצה: תוכנית שיתופית(587.00) יוצר: 5600 6תטות0 דואר אלקטרוני: 60 ץ6|6אזסט. ע501%תט 6 אתר: חזח.זס!1קות[8ק/6תטה64--/ט60. ש616אז6ס. צאז8ס5//: קוו היישוס חפוסזס? (ראה תרשיס 7-14) מכיל מעל ל-150 שעריסם של מטבע זר, תצוגת ספרות גדולה והמרה בין שני שערים. התוכנית עובדת היטב, אך בחירת השעריס מהרשימות של 150 פריטיס היא מסורבלת למדי. פרק 7 - תוכנות חיוניות ל-וו! חובּק 9 בר חאש 0 זסווס 5 = ממ (->- | <ואן סא ,סוס פְחסא פָחס3] שי 1.055 תרשים 7-14 היישום חוסזס- זס|סצהזדך אופן הפצה: תוכנית שיתופית (810.00) יוצר: |[26ם |וום דואר אלקטרוני: ותסס.תת-6600511[/ט אתר: [1זם.6/1101[ש/5ז56ט/1ס6.עות.שטשש//:קחת יד מאפשר לבצע המרות מטבע ושעה, לחשב מיסים ותשריס ולשמור כמה מקומות שוניס בעולס שתרצה. את ההמרות ניתן להעביר לתזכיר, כדי שתוכל לעקוב אחר הוצאותיך. מסך הזנת הנתוניס נראה כמו חשבונית, וכאשר מוזן לתוכו סכוס הוא מחשב מיסיס ותשרים ומציג את סך-הכל. חסרון בולט הוא שאין אפשרות להתזיק רשימה של שערים - מה שתיוני בנסיעה למספר ארצות. (60/5+6760'וחט) א וס נטפא ו || 55ש: ( 010 ) 10 ה0ו60₪00 :ח( סד ) 6: 0 רחס 5:50 3/28/98 |1060 ך] חק 11:50 3/27/98 6חסו] ] תרשים 7-15 היישום זס|שטבּזד 0פ וו ווק המדריך למשתמש יישומי מיתאר (5חשאצו ודטכ)) יישומיס אלה מאפשריס לארגן רעיונות ומחשבות. המבנה ההירארכי עוזר לכלול מושגיס ופרויקטיס בתוכנית כוללת. וס חוהזכם אופן הפצה: תוכנית מסחרית (839.95) לוצר: 7116 זת6זסו- דואר אלקטרונל: ב000510816)0(4001115.60 אתר: /0ת00ס.15הסק3.ששש//:קזות מכיל ממשק גרור-ושתרר המאפשר לארגן מחדש באופן פשוט את המבנה (ראה תרשיס 7-16). כל פריט יכול להיות תזכיר או מטלה עס עדיפות ותאריך לביצוע. ‏ 0:6%/ת91: מאפשר לייבא או לייצא פריטיס בודדיס אל פנקס הרשימות של ]11 ח[08 וממנו. 6 | 56 א חי | 6 זסווק.1 5זפחווזט כ .2 שי זוז .2.1 ב |ווו+תףַטסחד.2.2 רז 6-ו .2.3 559 9 )99( 699 6 תרשים 7-16 היישום 69%0זס-חופּזם 6-ו אופן הפצה: תוכנית שיתופית (820.00) יוצר: ההמהססג) [[ו1ם דואר אלקטרוני: ג1)0000105.00סקקט5 אתר: 0105.60ע6. עצצצצ//: סת 6סצו הוא יישוס המיתאר היתיד של 111 ₪ז|8? אשר מאפשר הן פריטי טקסט והן פריטים גרפיים. הוא מאפשר ייבוא וייצוא של פריטי פנקס הרשימות לפי קטגוריה בלבד (ראה תרשים 7-17). יצירת פריט-משנה דורשת בחירה מתפריט - לא ניתן ליצור או לשנות פריט באמצעות גרירה ושחרור. פרק 7 - תוכנות חיוניות ל-זו! וחוגּק 1( ------- ₪03 7:3-7>- 7 7לל ...77-77-77 77-77-77 ] ו שי בדו ...106 107 6!ק0א6 זסת+סחם 5 וחד | 1] 6-ו 5 סרח 600 |וו8 15 תד * 5] .6 הזש 07601660 זט 0165 סט ז | 1] 6 ) ( 5ו2610 ] ( שפא תרשים 7-17 היישום 6וסא-ו |ווווזח סח ד אופן הפצה: תוכנית מסחרית (517.95) חברה: 50/8106 118 11805 דואר אלקטרוני: ה0ס.051118ת1069713ת1 אתר: 11300511120.6008.שיעצש//:קחת משלושת יישומי המיתאר המוצגים כאן, [1/81תפטסת1 הוא ככל הנראה בעל הממשק האלגנטי ביותר, הפועל עם גרירה ושחרור. ב-!₪1/ותקטסתד ניתן להציג רשימות בתבנית של תיבות סימון, וניתן לייבא ולייצא בעזרתו פריטי רשימות לפי קטגוריה (ראה תרשים 7-18). ב שי / וודה+תטטסחד | 5 פוקס 2 9 |[ ₪ כ ם (.-66 (+)(5006) תרשים 7-18 היישום וווואוחפטסחד מודדי זמן יש אינספור שעוניס ל-]11 ות[24, חלקס מוצגים כאן. אס אתה מתפש קוצבי-זמן מיוחדיס לספורט, כדאי לבדוק כמה מהס באתר של 5ח6ש6ו5 6 266%) (1100ק/ה60. 6050766%ש516. עתצוט//:קוו). 52 חק המדריך למשתמש 5זס/\א6ס<) אופן הפצה: תוכנית שיתופית(57.00) יוצר: [[23 ש6ז6ח 4 דואר אלקטרוני: 08.חס.808||601615 05 מכיל שלוש תצוגות עיקריות: שעון הכולל תאריך, שעה, מצב סוללה, אזורי ומן קבועיס מראש שניתן לבחור מתפריט, וכן קוצב ומן ושעון-עצר (תרשיס 7-19), עס תאריך ושעה כל-אחד. הספרות והטקסט גדוליס בכל התצוגות, והכיוון נעשה עלדידי נגיעה בספרות. 5 וס /+0]> עה חפ 888 1% 8 . 7,98 חט(. חט5 וחק 1:05 0%: 277 6 8 ,6 חט( חסוש] חחם 9:00! :רחזטוח : תרשים 7-19 היישום פאזסצ/אססו) א6 256 = אופן הפצה: תוכנית שיתופית(59.95) חברה: 6ז500\8 1101 ז10ת18ת דואר אלקטרוני: בז106105.00ח1 אתר: /5.00ס).שצעו//: קת כפי שמוצג בתרשיס 7-20, הממשק של א0100 55 הוא פשוט וקל לשימוש, ותצוגת השעה היא הגדולה ביותר שניתן למצוא. כל הפרמטריס מוצגיס בבהירות על מסך אחד, כולל תצוגה עוקבת של התאריך, השעה (בשעון מחוגיס) ומצב הסוללה. ניתן לבחור בזמן עד לכיבוי (6תו'ד 51660) מדקה עד חמש דקות, או לעולס לא (ז6ט6צ0. פרק 7 - תוכנות חיוניות ל-וו! וחובק 33 05 61066 2 9 0 55פפָחוה 5 21:00 % :חוד הזיו וה תרשים 7-20 היישום אסס!0 6ק- 06% זסוו= אופן הפצה: תוכנית מסחרית (819.95) חברה: ]הסוח6קס|6ש26 6ז8 5010 שתו/ 1.1016 אתר: וח56.00[.צשצש//:קזות ב-א0ס!0 110% (תרשיס 7-21) ניתן לבחור מארבעה מסכים: שעון (תאריך, שעה, סוללה ואזור זמן), קוצב זמן (שעה, תאריך, בקרת התראה, עוצמת קול ומשך ההתראה), שעון-עצר (תאריך, שעה, ושני שעוני-מדידה) והתראות (מסך נפרד לכיוון כמה התראות). זהו בלי ספק המוצר המלא ביותר. עם זאת, אס אתה מעדיף את הפונקציות הבסיסיות בלבד, תוכל להישאר עס יישומי ה-שיתופית. זהו, עס זאת, המוצר היחיד אשר עושה שימוש בלחצניס הפיסייס של ]11 ות[4/ בתוך קוצב-הזמן ושעון-העצר. שה +20 5+0 =0%!>+סוו] 8 ע 0600וז] החק7:25:33 )6 03" - 1 6 56593 /קטן 507% -ר > קס+5 1656%] ש ש₪ תרשים 7-21 שעון-העצר של אססו6 )סוום ז6ק2ססחס אופן הפצה: תוכנית שיתופית(%5.00) יוצר: 0|8ז339 חו8] 54 זסוו ווק המדריך למשתמש דואר אלקטרוני: הז60805010805.00חו19 אתר: [ת5.00ז0806006ז. ששש//:סזות (תרשיס 7-22) אינו שעון, אך הוא מוסיף פונקציות רבות להתראות. ]50 מאפשר להתאיס אישית את ההתראות: איך הן יישמעו, האס הן יגרמו להבהוב של תאורת המסך של ]11 ]4 והאס הן יינדנדויי לך. 5 תומך גס בתוספות החומרה 180% 78161 ו416/10657ך. חח 15 שי רדיי זט :50 וסוט עסוק 6 16 = :65206 סז 6 פָבוז 6 ווח 1 שי :005ח ה66ז06 07 :50 םוח 6אחואיך שר זוז רב 1חףו|06 ך] תרשים 7-22 ז28ססח6 6 אסדאוך אופן הפצה: תוכנה חופשית יוצר: ח50ז68 . / טושה דואר אלקטרוני: אט.60. חסו06. 8660080000 אתר: /800486.60/0890910. אשעצ//: קת 10% אוד (תרשיס 7-23) מציע תצוגת זמן פשוטה ועד עשרה שעוני-עצר על המסך. התחלה ועצירה של השעונים קצת לא נוחה - היא נעשית על-ידי סימון או הסרת הסימון בתיבה קטנה. בי ו 7 תרשים 7-23 היישום אסדאוד == פרק 7 - תוכנות חיוניות ל-ו!! וחוגס 55 3 6ח620חחודך אופן הפצה: תוכנית שיתופית(515.00) חברה: 7600108165 68ו6והסז?) דואר אלקטרוני: ות167109.60ת0ז10606ת1 אתר: [162.006.00ת1'1 168.601/0/1ז6ותסז6. אוצצ//: קת 6 וד (תרשיס 7-24) מתאיס לנוסע בעולס. הוא מכיל מידע על יותר מ-900 אתרים, עריס, ארצות ואזוריס ומחשב את התאריך והשעה בכל אחד מהס ביחס לשעה בבית. המידע על המקומות השוניס מוצג ברשימה נגללת בחלק התחתון של המסך. 1162006 כולל גם אפשרות חיפוש משופרת, סינון של מקומות ואפשרות לכוון עד שלוש התראות. [ 3וחזם| 2חזסוה ‏ [ [וחזם!ה | + 4 11/13/97 09:50 יי ו + 11/12/97 18:50 06 1/3/97 12:50 + 11/13/97 00:50 תרשים 7-24 היישום 8חס62וחוך אצ אופן הפצה: תוכנית שיתופית(510.00) יוצר: 0תג8זנ) 106 חברה: מ126518 0מ8ז) 6מיך דואר אלקטרונל: בתס8.6תוזק65םובת תד אתר: 0ח1878--/הס6.>הוזק65חווח. שצעש//: קת 6 (תרשיס 7-25) הוא מונה של ספירה לאחור עד לשנת 2000 (או 2001). זהו כלי מכירה מצוין ליועצי מחשוב, הרוצים להמחיש את הדחיפות של תיקוני באג 2000. 6 וחוה המדריך למשתמש | הטוע - -6 | 1 08 ק56 :20+6 +ח6"יזט6> חק 1:22 :6חזוד +ח6ייוש6 0 חסם! :20%6 חשש640+ה00> 095: 2 0 :110075 7 :65+טח:ו 4 :5660765 תרשים 7-25 26צ סז 2זטסר] אופן הפצה: תוכנית מסחרית (549.95) יוצר: 2.05% ש6ז0ח/ חברה: 2.05%/816 דואר אלקטרונ?: בז6205%/416.60ה סקנפ אתר: ו6.00₪ז8/ו205%. צעצש//: קת 0 2זטס11 (תרשיס 7-26) מאפשרת להציג שעות עבודה שלך ושל אחרים, שכר לשעה והוצאות אחרות. ניתן להציג פריטיס לפי יוס או לפי פרויקט, להזין תאריך ושעות עבודה בפועל, למדוד את זמן העבודה, לתעד את מרחקי הנסיעה וכל הוצאה אחרת ואף להוסיף הערות. סזץ 2זטס1] כולל את 2החסק6א, המאפשרת לייצא את הנתוניס ל-061א₪, 6וטזחן סז 0085 2108), 6אט[20] 5ק:1651ח11 וכן כ-0818 180-590818166. בעת סינכרון של ]11 וח[24 עס המחשב, הדוייח המיוצא יישמר בהתאם. בעת יצירת דוייח כזה, ניתן לכלול בו רק שדות מסוימיס או את כולם. תוכנות נוספות לניהול שעות עבודה והוצאות הן 1460 1486, המד (7ז6)ז0ק66וחוי. 8 עזזח] 11020 = 6500 01|קחוט] 800% | 66(סזק ד :5 | 65חחוך 7]) -זסרחוך 0 :5זטסר] ₪ 5 החדה הרהה הרהה קדה דה רההההההה%ההחטוהההההההה ההא ט הוור וקקה הר ידיויד ) 558% -( (50 8 תרשים 7-26 היישום סזפ <וטסו] פרק 7 - תוכנות חיוניות ל-וו! חוג3ק 7 עזרים חלק זה עוסק בכמה עזריס לעבודה עס ]11 הח[גק. |וססד3 אופן הפצה: תוכנית חופשית יוצר: זסט]ן/ תודגוא דואר אלקטרונ?: וז6105.60ז6ס!1אוות אתר: ז6פ]ושוה--/ו05.607. שצעש//: קוו 001 (תרשים 7-27) מיועד למשתמש הבסיסי ב-]11 מז[28. כמה כלי-עבודה שימושיים מופיעים על המסך, ביניהס מחשבון לוח-שנה (סופר את השעות והימיס בין התאריך הנוכחי לתאריך אחר), פונקציות גרף סוללה (₪316 הק8ז)) ותאריך סוללה (0816 עז046), אפשרות איפוס למי שזקוק לאיפוס רך, גישה לעזרה של גרפיטי והטלת מטבע אקראית. ו גג חק 2:13 1998 ,15 ק56 9/15/98 5 החק2:15 | 930007 (60תחוד) ה5ו-30 1201 0600066 = 80 0!155/ 8011 8 :5%0/!86ח! תרשים 7-27 היישום וססדה 4 זסזס!סא= +סוו= אופן הפצה: תוכנית שיתופית יוצר: [|06 506006 דואר אלקטרונ?: ה0ס.6||]606801/שסק5001 זסזס|קאם 110% הוא יישוס 0101 (ממשק משתמש גרפי - זשפט סותקבזם 6) לעיון בתוכנות של ]11 ח[24. העזר מיועד למשתמשי 111 ח[גק בינונייס או מתקדמיס - לוקת זמן להתרגל לממשק שלו (תרשים 7-28). בסיסי הנתוניס של ]11 ממ[28 מופיעיס במבנה יידמוי-עציי בשני השלישיס השמאליים של המסך, והשליש הנותר מציג את כמות הפריטים בבסיס |38 ו !הק המדריך למשתמש נתוניס מסויס או את נתוני ברירת המחדל של הערך (למשל, רשומות טלפונים מציגות מספרי טלפון). כדי להציג את תוכנו של בסיסי נתוניס, יש צורך בתוספיס (5ח8-1ט1כ). התוסף בעבור בסיסי הנתוניס העיקרייס של וח[ ]ו (ואזש) כבר קייס, אך תוספיס בעבור יישומיס אחריס אינס מצורפים עס 1 ]28. בעבור היישומיס הבסיסיים של ]11 !28 ניתן ליצור, לערוך או למחוק ערכיס. 5ססח-זוקב] 0% 667655 ך] 800% פזססך 4 6 1 0 סדך] חוּפָטו?-760] חופָט|-06%ו16] חס6-ח05 דד חוסָטוץ- ז6ז901] 5ב + 5 50/05 56 שמשמה תרשים 7-28 היישום זסזסוסא= +סווק סז |%(1 26 = אופן הפצה: תוכנית שיתופית(815.00) חברה: 507916 21101 זסזחקות דואר אלקטרוני: וז1060105.00ם1 אתר: / 105.00 עצעט/א//: קת סזק 11 25/ הוא עזר מעולה אשר מציע שפע רב. המסך מאורגן למופת וכולל שלושה חוצציס. המסך הראשי (תרשים 7-29) מכיל מד ניצולת גיכרון הניתן להצגה באחוזיס או ב-65עטס!!וא (יש להפעיל מחדש את היישוס כדי להחליף את אופן ההצגה). ישנו גס לחצן 46561 לאיפוס רך (ללא סיכה). המסך כולל גס אפשרות ניפוי שגיאות (ז886ט400) המאפשרת לפתוח יציאה טורית (שימושי לתוכניתניס ולמפתחי-תוכנה). היישוס מאפשר לקבוע את הזמן עד לכיבוי (ק5166) מדקה עד חמש דקות או אף-פעם. מד סוללה מציג באופן גרפי ובוולטיס כמה כוח נשאר בסוללות. מתחת למד הסוללה מופיעות רמות הכוח הנמוכה והקריטית. כמו כן ישנו ב-25ת מד לתיי סוללה המציג את הזמן שעבר מאז החלפת הסוללה האחרונה. שני החוצציס האחריס אינס מומלציס למשתמשיס מתתילים. החוצץ השני מכיל רשימה של כל נתוני ]111 ]08 ב-1א 3 או ב-01א. בשתי עמודות ניתן לראות את התאריך, היוצר, הסוג, הגודל, מספר הרשומות, תאריך היצירה ותאריך הגיבוי האחרון של כל נתוני 111 וז[24. בחירה באחד הערכים מביאה פרק 7 - תוכנות חיוניות ל-וו! חובס 9. את החוצץ השלישי, אשר מציג נתוני ]11 וח[4? שאותס ניתן לערוך. שלל האפשרויות האלו, בשילוב עס קוב עזרה מצוין ב-"סץ וכן אפשרויות נוספות בגירסה הרשומה, הופכיס את מוצר זה לאחד מהטוביס שבנמצא. | א014096 89% :0566 עיוסחז₪16 המר מ שת תו 9 0 327 | 248 5+ - 5חון-2 > :ק5!66 -75 2 5061051 חוד ה0) זס וס 2 20 0 ₪660 2257 זח6 זט חס שחו | 2007 0 56 57 :)הע5%5 | ++2.00: שס ]1 חחם 12:00 וו 04 22.05 [ 800%)(] הוג1] תרשים 7-29 היישום סזק וש 5ק= זססבהּחה3ּו סזח! זסווק אופן הפצה: תוכנית שיתופית יוצר: תג א6זסשם דואר אלקטרונ?: 411.60ה0סח6)סו][ 6 התג 0ח1 זסווש הוא עזר שימושי להתאמה אישית של ]11 ח!28. הוא מגיע עם שלושה רכיבים עיקרייס: זסקַגת42]א 05, זסקְת4] 8707 ו7ז880ח8)א עזסות1/6. ב-זספַאת8]א 25) ניתן לכוון את הזמן עד לכיבוי ואת עוצמת הקול. ז889ח3) ₪306 מאפשר לערוך שינוייס בניהול הכוח של 1 הח]8. זסקַהתג!/ זסות6וא (תרשיס 7-30) מציג את מצב הזיכרון של 1 ות[ק. 7 ז6 0 ח10 10ח! עיוסחז16/ :א 7 3 ח5זס - חסש6 66% ץ 2 י זזש פָחוז קר 60 רח!ס? עפ זט >חוםץק (1123%) 165 1150972 :526 תס (40966) 0165 4194304 :5026 חחח 4006%) 0/165 4102322 :/זסרח6/] 66ץ] הז זסרח16/! 104696 ( ]6 (--- = הו ) תרשים 7-30 היישום זסטְבּח3ּ)! סוחו וסווק 100 ווק המדריך למשתמש יישומים חיוניים פרק זה מסיים בסקירה על כמה יישומיס שלאחר שתתחיל להשתמש בהס לא תבין איך הצלחת לחיות בלעדיהם. ערכס של כל אלה עולה על מחירס והס מומלציס בחוס. 3 הס אופן הפצה: תוכנית שיתופית(520.00) יוצר: ז0או20] חַהט0ז5 .60.5 חברה: 6ז9א5010 0ס6ו!וחוק דואר אלקטרוני: פזס.ח6ש665065071118-14 אתר: 0סו!מווס/פזס. ת6ע1]13-18 50 אשצצש//: 3 מחליפה לחלוטין את היומן של ]11 וח|79. למראית עין הס זהים, אך לא כן. כפי שניתן לראות בתרשיס 7-31, 280603 מציע תצוגה רביעית אשר בה ניתן להציג שבוע אחד או שבועייס של אירועיס ופגישות כולל פרטים. יש כאן יותר שיפוריס משניתן לפרט: מטלות בתוך לוח-השנה, מסך שעות משופר ועוד. ?] יזס1 6!חז5 ק1 5 ףָ קש תרשים 7-31 תצוגת שבוע ב-3ּאספובכ |!| ז06!וטם חפ5ב3ּ|- אופן הפצה: תוכנית מסחרית (849.95) חברה: קטסז2) 6500106 עפס1סתת60 דואר אלקטרונל: הז0ס.61ח8זו060ססצום אתר: 61.008ה118 שצוצ//: קת פרק 7 - תוכנות חיוניות ל-!!! חובק ז1סן למעשה, ]11 וח[28 מגיע עס 18א4 של זיכרון: 18א2 של ₪41 ועוד 218 של ]₪0 1985. מערכת ההפעלה 3 ₪|49/ מאכלסת כ-18א1.1 מזיכרון ה-תַפגּףח [אסא. 11] ז11006ט1850 מאפשר לטעון יישומיס לתוך ה-+א800 הנותריס. נוסף על כך שהיישוס מספק קרוב למגה-בית נוסף של זיכרון בעבור 550, הוא גס מפנה את הזיכרון הרגיל, ותוכניות אינן הולכות לאיבוד בגלל תעופות או נפילות כוח, והגישה לזיכרון מהירה יותר. המגבלות היחידות הן שאת היישומים יש לטעון באמצעות ]11 ז1850201106/, הפועל תחת פשסנחו/ש 4 7א/95/98, וישנס יישומיס מסוימיס שאותס לא ניתן לטעון באמצעותו. את הרשימה העדכנית ביותר של התוכניות התואמות ל-1858/ בתבניות [06א ו18167 ניתן למצוא באתר של 70 (לעיל). אהו מצרך חיוני ביותר למשתמשיס הרצינייס ב-111 וז[ג2. - ₪5 189 עפ ל -ן" ב 8 768 ]0 זטם [] 10% תנפן] 0 106 = 0 טהש4] 116 [ == || 4 [ בש | < 46% 2% > | בי תרשים 7-32 טעינת יישומים בעזרת !!! ז06ו0 ח35!= ]סא הז | אופן הפצה: תוכנית מסחרית (539.95 כחלק מ-6שוע-11) חברה: 5חסנזט501 עשזסחץ5 דואר אלקטרוני: נתסס.פתסוזט!50תץ10605ת1 אתר: הה0ס.5חסוזט501תע5 שיצש//: קת ]1.1 מאפשרת ליצור רשימות הניתנות לשימוש חוזר, כמו רשימת הקניות בתרשיס 7-33. נכון לכתיבת ספר זה, גירסה 1.5 נמצאת בפיתוח, ועתידות להתווסף בה אפשרויות לסידור הירארכי של הרשימה והתאמתה ליישומי המיתאר המתואריס בחלק אחר של פרק זה. 2 חק המדריך למשתמש [6+ || ברה +4 תרשים 7-33 רשימת קניות ב-6א51//3ו !| !אא 1 אופן הפצה: תוכנית שיתופית(85.00) יוצר: ת8ות02000) 80זם דואר אלקטרוני: ות0ס.041)ת8נבססט אתר: שס!]וק/פאט/וחס81.6ס.ששש//: קת למה לעשות היוס כשאפשר לדחות למחר? !אא1.0ק (תרשים 7-34) הוא עזר פשוט אשר מזיז אוטומטית קדימה מטלות שעוד לא השלמת. !אצס.ו; ח08 טוסץ ופח/עצ 008 סס עחצע ?שצסזץזסחזס1 וווהג 011 וו 6זסחז זס1 הסזווום 0 6ח1 אסו|) !זו סהץ5עסך] !0618 18 פוחך חזסס. 608 הזוס ס סט אחסןקס%ט ךז תרשים 7-34 היישום !אאס וק וו אופן הפצה: תוכנית מסחרית (549.95) חברה: .סח] ,816/ו500 2686 פחוזט) אתר: ו 0.60ח6651.צורצוצ//:קות פרק 7 - תוכנות חיוניות ל-!!! חובּס 13 וו אהאהסמטרררררררררר-ר-רר-ד"""מ"ס"'""-'''''''''''''פפוההההרטרטטטר א ררר רו כפי שהוזכר כבר קודם, אחד הדבריס הבולטיס ביישוס 56ח6קאם של וג 1 הוא שאין בו אפשרות לסכס את ההוצאות, ויש להשתמש בגיליון אלקטרוני על המחשב לשס כך. 0%65066ו1ט2) מאפשר לסכס הוצאות על גבי ] גח[28, וכן לבצע פעולות רבות אחרות של גיליון אלקטרוני. תרשיס 7-35 עשוי לתת מושג על העוצמה הטמונה ביישוס זה, אשר מאפשר גס לייבא ולייצא נתוניס מ-661א₪ ואליו. וזו סק .6016007165 611 = 1 6קחוס א הק == יו -- (זק<89566 (דפ!|זק ₪066 זב1יביטידז מ (0/005/ .זק<0566> (זס60] תרשים 7-35 היישום )86ח5אסוש3) ס6סטפחנ אופן הפצה : תוכנית שיתופית(54.95) חברה: 6ז8א)501 02766%) 5ח516/6 דואר אלקטרונ?: ב50166%.00ת60516/6ק51 אתר: 1101/נתס0. 5166050166 עטש//:קזות הפרק מסתייס בכלי-עזר תיוני: 6קטסח (תרשים 7-36). לעיתים בעת הסינכרון, בייחוד אס מתבצע סינכרון עס שנל מחשביס שונים, ייווצרו רשומות כפולות. לפעמיס מדובר באחת או שתיים, ולפעמיס במאות רשימות כפולות. ביצוע סינכרון נוסף במצב זה תגרוס להכפלה נוספת, ומהר מאד 14 + החוש המדריך למשתמש ייגמר המקוס על ]11 ח[8/. מספיקה פעס אחת שבה תיתקל בכך (וזה יקרה) - ותצטרך את 6קטכח!(ז. הגירסה השיתופית של התוכנית תזהה רשומות כפולות. אס תשלח את דמי הרישוס, תקבל את הגירסה שמוחקת רשומות כפולות. [ג] ‏ *560ה66והע* ‏ ורתי 0% 5 60 6חם ו ךם עוחס 4חו] ] [ג] 501602076 666 5160605 ).66% ז56ה6י5+6.ששיש/ /:קזזת 66 15חףוז ווח ,621997-8 8 ווזקח 12 ,1.2.3 ח0ו5ז6/י תרשים 7-36 היישום 6קטסחנ וו!| חוו₪3 באינטרנט רוצה למצוא את התוכנה או החומרה העדכניות ביותר בעבור 111 ח[4ק, לגלות על חידושיס או סתס לדבר עס מישהו שיש לו ]11 מ|28! נסה את האינטרנט. קשה היה לברור את האתריס הטוביס שמוזכריס בפרק זה, מאחר שישנס ברשת מאות אתריס מצויניס של זסווקחו8ק, ומדי :וס מתווספיס עוד. פרק זה מספק כמה עצות בנושא הורדת תוכנות מהאינטרנט, ומציין כמה אתריס שמציעים תוכנות שניתנות להורדה. ראוי לזכור שהאינטרנט משתנה בכל יוס ובכל שעה, כך שכתובות האתריס ותוכניהס עשוייס להשתנות עד להוצאת הספר. הורדת תוכנה הרשת היא מקור אינסופי לעדכוניס ויישומיס חדשיס ל)ס!וקה[גק. בשל גודלס הקטן יחסית של הקבציס הורדתס אינה אורכת זמן רב. יש לציין שרוב הקבצים שניתניס להורדה באמצעות האינטרנט הס דחוסים. תהליך הדחיסה משתמש בתוכנית מתוחכמת כדי לצמצס חללים ריקיס בתוכנה מסוימת וכדי להפחית את כמות המידע העודף בקבצים, ועל-ידי כך ליצור תוכנה קטנה בהרבה. החסרון של הדחיסה הוא שיש צורך להצטייד בתוכנית עזר מיוחדת כדי לפתותח תוכנה דחוסה זו. אס ברשותך מחשב 6ת, עליך להצטייד בתוכניות קוא או קועתו/ כדי לפתוח את הקבציס הדחוסים. משתמשל 1050ח₪1801 זקוקיס לכלי כדוגמת ז66ת8קאם 50181. החדשות הטובות הן שרוב אתרי התוכנות מציעיס תוכניות עזר לפתיחת קבציס דחוסים בחינס. ניתן גם למצוא את אותן תוכניות באתרים הבאים: 6 סוק והש המדריך למשתמש (ק2621) /ו6.60ז8שטא כ ששש//:כות . (186210/ ,210 06) /מ00.ק45121 שצש//:קזז ₪ (2:10ח1/%) /מז60.קו2חוש.ששטש//:קוזת . (ז66ת08א= 500181) /(5.600ע81866105.שצש//:קחת ₪ סיומות של קבצים איך תדע באיזה עזר להשתמש! המדד הראשון הוא סיומת הקובצ. שיטת הסיומות, אף-על-פי שאינה נחוצה במערכות הפעלה מודרניות, עדיין נהוגה באינטרנט. מומלצ לבחור בתוכנית שמשתמשת בסיומות הנפוצות ביותר. הרשימות הבאות מתארות את הסיומות הנפוצות בעבור קבציס דתוסים: * | קו2. בשימוש של ק21את ו-קו2תו/ט (20) > 51 בשימוש של 501016 (מפסזתו1490א) *‏ 568 קובצ אשר נפתח אוטומטית ממצבו הדחוס, בלי צורך בעזר פענות (ת105תו86]א). ובעבור קבציס אחרים : * 6006. מסמך טקסט לקריאה באמצעות מעבד תמלילים. *‏ +:8. תמונות. * מחם. (או [חחת.) 6פ4טפת3! קטאזגות זאסהקץת היא שפת האינטרנט. חלק ממפתחי התוכנה מפיצים את התיעוד של התוכנה בתבנית ,זואדז. ניתן לפתוח ולקרוא קבציס אלה בדפדפן האינטרנט שלך (שהוא קרוב לוודאל ז0ז9198צ1 146156806 או זסזס[קא א 50סהסו]/א). *‏ 66ק. תבנית מסמך נישאת של 400048 86006. חלק מהמפתתים משתמשיס בה לתיעוד. תוכל למצוא קורא לקבצים אלה ((004ז40 7) על התקליטור. * 60ק. קוב בסיס נתוניס של 31110 (ובכלל זה 111 וז[גק, כמובן). * 6זק. תוכנלת +1!0ות[אק. = ₪ם. קובצ טקסט, מיועד לקריאה במעבד תמלילים. ארגון קבצים מומלצ ליצור תיקיה נפרדת במחשב האישל המיועדת להורדות בעבור וח|ג? ]. באופן וה תוכל למצוא את הקוב אס תהיה וקוק להתקין אותו מחדש. השיטה הפשוטה ביותר היא לפתוח כל קובצ דחוס לתיקיה חדשה ששמה פרק 8 - ||! חושק באינטרנט 17 -]------"-"]-]6מ00-0-7-7]0-------------------- שביו וולוו זהה לשסם התוכנית. בתיקיה זו סביר שתמצא תיעוד, מידע על עדכוניס ראת התוכנית עצמה (סזק.). מומלץ לקרוא את הקוב ₪אכ 54 או כל קובצ תיעוד אחר, שכן כותבי התוכנה מוסיפים בהס לעיתיס קרובות מידע חשוב, הכולל דרישות, הוראות ועצות שימושיות. ליישומי 28137110 מסוימיס יש דרישות מיוחדות - למשל הס זקוקיס ל-7ז1146%/9516 או ליישוס רקע אחר כדי שיוכלו לפעול - והקובץ 15אכ 854 הוא המקוס שבו ניתן ללמוד על דרישות אלה. לאחר הורדת תוכנית כלשהי, כל שעליך לעשות הוא להתקין אותה ולסנכרן עס ]11ות[28 כדי שעל ]11 ]4 יהיה יישוס חדש. קרא עוד בפרק 6 על טע?נת תוכנה והסרת יישומיס לפינוי מקוס. א חשוב מאד: צור תיקיה נפרדת בעבור הקבציס שטענת ל-]]] ח[28. צור 7 ₪ = העתקים לכל קבצי סזק. ודט6ק. שטענת, כדי שיהיה בידך גיבוי לכל תוכנו "א של [11 ז[28. תיקיית הגיבוי תתסוך לך צער רב, כשתרצה לטעון מחדש וערה את כל היישומיס לאחר איפוס קשיח או היתקעות של המחשב. תוכנות שיתופיות (סזהּששסזהּח5) תוכנה שיתופית היא זו אשר מאפשרת לנסותה לפני רכישתה. תוכנות שיתופיות מוגבלות בזמן או בתכונותיהן, כדי לעודד אותך לשלס בעבורן. כיוס, כאשר ישנן דרכיס בטוחות להשתמש בכרטיס האשראי באינטרנכו, ולכן אין תירוצ לחימנע מלשלס בעבור התוכנה השיתופית שבה אותה משתמש. בזכות התשלוס תהנה מקבלת עדכוני תוכנה, תיקוניס לבאגיס ותמיכה טכנית. אתרים של חברות האתר הראשון כאן שייך לחברה שהמציאה את ה-111 ות[ : האתר של ח[23 קמוטק ות ). שאר האתריס מפניס לחברות צעירות ומבטיחות אשר מפתחות מוצריס ל-1101ק וח [גק. אד זא זז ?360 /60. חז[8<]. שש //: קת אהו המקוס הראשון הטבעי לבקר בו, בייחוד למשתמשיס חדשיס (תרשיס 1. ניתן למצוא כאן עדכוניס למערכת 111 ת[28 ולתוכנה ק0ז2656 ות[3, משחקיס ומוצריס למכירה. הגרפיקה והתכנים משתניס תדירות, ולכן כדאי לשוב ולבקר באתר מדי פעם. כמו כן, אל תשכח להירשם לשירות הידיעות 6חז[תכ) סתעפחז]. 4-08 1 וק המדריך למשתמש = ו 00 הזובק | 8 5 0016060 הח 2110060 | 606 01 6הסה ו ז הפשו ב הר 5016 5 659ט00ז= ךס ₪ , ה>0וע10ק הזז ב) :סק קט כ וס 9 ו 2006 ז0ק056!0 7 ]|| חוגּק ז כ(-806ד 5 וחב 01005 0זק !50668 +שווס ומ ג ה זסווכ סז בהסוזק 6 . - 250016 550 106 בח ג . 5 גת תרשים 8-1 האתר של הח!|28/וח360 5 0 /ה60.ח6ת110א6601ת60. טש//: קת זה המקוס לחפש עזריס לניקוי המסך של ]11 וח|8/ ולהגנתו. ניתן גס להשיג כאן יישוס תרגוס רב-לשוני ל-]]1 וח|28 הנקרא 181% [[5₪8, וכן את תיבת זו ]א0צסכ /ה60. ו 60ש60. עצוצעש//: קחת וחס6שסכ] היא אחת ממפתחות התוכנה בעבור )74171101 הראשונות והפורות ביותר. מידע על התוכניות שלה ניתן למצוא בפרק 7 בספר זה. שא ופא 816.60 או0ת8[. עצצצעט//: כח תת 6זאו0ת1.8 מפתחת תוכנה מסחרית ל-4[2110, ל-תסזש6צן ולאביורי 05. מידע על התוכנה שלהס ניתן למצוא בפרק 7. דאס זאד /ה0ס.זהוסק[168. צצצ//: קזזת זחו68|?0ד (תרשיס 8-2) מייצרת תוכנה מצוינת ל-28[31|01 (ראה פרק 7). כמו כן, התוכנה 86ץ615זו היא תוצר שלה בשיתוף עס 110 ז068זס1וק. פרק 8 - !!!| חו3ק באינטרנט 9 ] | פיוו 0 | 366 6מסק 1946 :א500 סאזוצס | פד ,8086ת1181 ,60שסעקנם! 17156 - +ק16815011 יי == תרשים 8-2 האתר של )חוסק|68ד אתרים של מפתחים פרטיים כותביס רביס של תוכנה ל-281₪71101 הקימו אתריס של עצמס, עס עדכוניס וחדשות על המוצריס בפיתוחס. ₪5 ד יזא זג שי זו /זסןוק/ותסס.זטהתסז6|661. שעש//: קת ניתן למצוא כאן עדכוניס למשחקיו של ץסזוא [11. ס6. הז 08006 שעעש//: קת מידע על ז1180%[/14516 של 86765 00910 (פרק 7), היישוס התיוני להרחבת מערכת ההפעלה של ]11 [4ק2. ד זז זא זה /המס6. קש[ וח[8כ. אשיצצ//: קת זהו אתרו של החגזם אסוא, הכולל את 06כ, כמוא ו-212. 66 הפך ל"115206סק // וכעת הוא חסוז01 [4ת01063510זק 100116 סספוהסק. ספוא הוא 128740856 0114016 זספטו!ט]/1 (בסיס נתוניס הניתן לעריכה על-ידי משתמשיס רבים). 215 הוא :ישוס אשר מאפשר לשחק משחקיס אינטראקטיבייס דוגמת %ז20 על ]11 וח[גק. 5 /-0/ זז 6יאמדק שס|1? 6/5ותסת/6.46ח1[תס-6.1וחסרב//: קצות אתרו של [006ז51 ז0ז6ק הינו אתר מצוין אס הינך מעוניין במידע על סוללות וספקי כוח בעבור ]11 מז [גק. ד זז /תטו א60א--/461116.061.52ק. 6ותסת//:קת אתרו של חט]/ 80% הג מוקדש ליישומי ז110וח|4? אשר נכתבו ב-₪8516. סון וה המדריך למשתמש 5 אסזדגזאותסתא דס/ זיא 41 פיאסת /|מזת.זס11ק/תהז/ותס6. 50| סתסוח. צשיע//:קת אתר ה-8[1101/ של מס85!סתסוצ7 .11 8[6תסא. !ד ץג יד [ותזח. א06ח5/1סק 1101 5.80[.60ז6ט רת6רח//: כ האתר !115 ק18 מוצג בתרשיס 8-3. ו" == ור 8 זס] ת1)15דוו פדו 1 5ת5110-א1קקם 161% | תב =-169ב-] את ]טסל 1 !צצודד 15 0 פהזסכ6ון ב 04ב 15| 1ב [ות!ב] [בנות6+56 01 +15] ב את1) 150ב |['טט'צ .4ב אזסו 1841 תב +%10] הזזבין ואס סן את1 3ב [1 טאו 55 זטיהיסנ/ שש.ח1 1%101תת!גל] 5( 'זס] 5זספטו )ס!ו/ות1גל] עם 663066 >6וטשונו 11-61 זקקס!דרלכ] +420] 1 ה] עם] מ סנו ההדזט]ת1 ות 50 ה911ו זייורו ו 6 דיווס[ + פטבשוצצות נבדאוסט 1 טביט 513 0 ₪ מטומבמט לט - ב ונ מבנה9 שש - ₪ שטק מס כקמותו סנ זקן א9.-. )ווק + 9 שמוף 50 בצרקוסהם ,3.46 עפ -1 בע 4 וו . בו ,וכ 1 0 5 | תרשים 8-3 האתר !פוחד קאד אז)אמטס /ת60.אוחסז6סט. צוצוצ//: קז ברור למדי שמי שכתב את האתר הזה (תרשיס 8-4) אינו חסר חוש הומור. אוו 66 עו יש הנופק 2412 4 ו הנגט211 121 1 .51 סובּ))טם ] 6 ליפו ב לה-] 4 3 558% 6 + אע 4 ו ל תד הס סח 55403 בב תרשים 8-4 האתר אוחסזפס/ פרק 8 - |!! חו3ּק באינטרנט 11 אוספים של תוכנות מכור לתוכנה! וקוק לתיקון של תוכנה חדשה! חלק זה כולל כמה אתריס מצויניס המכיליס מבחר של תוכנות בעבור וס1ו;חחו28. /ו[/ 0600[.60זט6. שוצצ//: קת נכון לכתיבת ספר זה, באתר זה יש 700 תוכניות ל-28[₪7110% הניתנות למלון ולתצוגה בכל דרך שתבחר - לפי קטגוריה, סוג, כותב ועוד. בהחלט שווה בדיקה. עעזו א אוד 50 דס זזיחא.41ת פיצ את /הוסש. 10111165וק | פק. ששאא//: קת באתר זה תוכל למצוא מידע על 281₪0110% ותוכנות בעבורו. מנהל האתר הוא 180 6חסחעג, יוצר כלי הדחיסה, 51011 בעבור מ05זחו1)86/. דס זזץזא 41 פם זא6זק מאד /ותס6. 60|א16כ. שצש//: קחזת (רוו60. 85516015 0071 ץ6. שועצ//: סז אתר מעוצב היטב (תרשים 8-5) אשר מכיל שלל תוכנה, כתבות ורשימות מנויים. 5 099-16059ז51 06 טהןתהואו-זבשת בח צ ד ב וס הדות הננ 0 2640 1 ות 608 סת והי 6 009 1 ן 0 . סחץ2עסח א)סשזשה | 415הצ טכ , וכזו 26 חקא . ורוג 156 10 | וס 00 .שאו מ 6 דוזשו = 16ב וום 6 6 בשי זס 366וקה זגהו 5 הבוטה . צחובום ב השע61 , נהכוש .01 .ה . 5 חו- טפ 8ת1 06-10 2 0 *+65הובש וניק . 0 הזוה ה ישיו 0 0 . . 5 7 5 5 דש סה 5 חב 2210065 651 ] 06 | = 21 .1260/0216 רדה וס | וו וחובּץ 0 .20070 חסף שה 264 זגה 'צא6גתך סה , 6 וצ ככ ב ן .עס 2 8 פ'1בותעור ₪ 56 ה ווכי5א ספ |בטד . חס עבוק 10 תנ] זווס סכתווב 121 2 חוסוזג וקד שו 0 .66 ,10600667 ,2615 | ,עושהחבוק 02 , :וחב נהס .05 063400 106 חא ה 4 ססרה 8 25 ,00% .ו עו מה הדב ו 6 הוח ס6קט 6ת011 זסתוטג ,הטסו הה4! מונו - - + .(הו01 86200166 101 הו!ג ? ותד - אס 8 % סן1 !חס 2 הָהו6!סת : 0 , |( 46 .500% פוח זס) 05 סה 00סת62ופט 10 ליק 0 תווש הק 6 זס) 6צו1.ץ הש 5621 6ת1 261461 יי לו ולוו ליו 6% 500 שת הו (000₪26 01 016601 רו ץק 60 106 2 6666 | 1-ה 6 6 .ו 6ץ צות! 12167 66 תצו!פטק 2 1ו השחשש אס חס ג :ג 6 צו 66 2:0 ||אש 16 064 6ת1 תרשים 8-5 האתר )סווקוח|3ק 60!אסוק 6חד 12 % וחו3ש המדריך למשתמש ב ד זץ מצד /וה6.60חסוס!וק. שצצ//:ק11 האתר מנוהל על-ידי 56001881 50006, ומכיל שלל תוכנות וגרפיקה מצוינת (תרשיס 8-6). 0 50 0 ז65 16 חם) 4 תרשים 8-6 האתר פחסשסוום פחד חנויות על הרשת האתר 1102 ז00268ס211 נמצא בראש הרשימה כאן מסיבה פשוטה: זהו אתר ה-11101ת[8 הטוב ביותר על הרשת כיוס. רוב המשתמשים ימצאו בו את כל מבוקשס. כ ןדס וזץ 60 ז068זס!וכ. שצוצש//:כ1 הו האתר הטוב ביותר שקיים כיום לוו חו81ק, והוא מכיל תערובת מעולה של תוכנות חופשיות, תוכנות שיתופיות ויישומים מסחריים. האתר המצוין הזה (תרשים 8-7) מנוהל על"ידי 6 עתחס6 ושותפו ווסגוסזס .כ1.1, ונוסף על תוכנות הוא מציע חדשות ומידע. צוות של שישה אנשים מתמודד באתר זה עם ממוצע של 22,000 כניסות ביוס! פרק 8 - |!! חו3סק באינטרנט 13 = 5 4 2 הווחו 6 1466 64-50 | 636 = זָק | א ח/ה ולע 1=060046 | קם 0024 = 5 | | קוק 26 1-10 30 | 6 הו 026166 = קט | ץג 30 21| 6 הו א" אה ₪ 7823001 4" אוה 000681 69375 | ₪315 חד האס 50 ססד | 95! 4 0 000 0031'5 | 5558011915 פחד | 0305 | 5099 006 יפצ 2 !לוגיע 5הַ6%2גק 6וגה0: 1518 וס 508 01 5ע02) 26 04ב 14 ,7 דצב1 5 ]50 שפא ם !.יזסש5 | 4.11 פום ץד | 9 0573198 |[ 8 8צסרח6כ . (הס5ז6/ ה3 8 9) ]סו וח!3ק תו זסו 5ק43-ו6 ובזיפוס 8 טק הט 156 | 3105 זס 00381 056009ז0! 1 05131198 ב 6 סמצא פת] ח| 50/9378 3510/0006 51זח ספתו 5 א3ת0 56006סזסרו.1 פום טפט 23130356 | 855151201 03000 0531/98 | כ סו 5 137815 זט 1ה4551513 5ח0ף3זכ) 36 5ח80פַחטכ) 03666 . 0 פ 19006031 | 1 2 10015 0ה5 4901631 5731/98 | ךב 0 8 | 30 1.5 503% 85זוט80ז) 5ז63!6013!0 !803 זס 18וט0פ יואאוטה | פ ו ם קט 20370 :030785 | !30 סד 00 05/31/98 8 8 ם 3 886008 101 הח! זס) 0308 851318 !183 פתו - וו סד 00 יאוטס | פע קט 136085197 | 18/10189הצץ) 97 0 8[תצץח 6199 05/31/98 = 0 8 5686 זטסץ סוחס ע961זו - עבצו פית]וטזהו פתו 03700 6וח/יצ סקט חסבּמַי אצ זד | 1.66 0%30ח13] 0531/98 פּ תרשים 8-7 האתר 0 ז639סוסווש ?07 דס. יתא 41ץ 5102 פאס סח רת16=--/6ת. צבעטט. שאט//: זו בעל האתר הוא מעריצ גדול של )28[17110. אתר זה מביא עצות שימושיות למשתמשל +110קוח[גק. חומרה ל-:!! ₪ |ו4= המשוגעיס על חומרה אינס מקופתיס בכמות המוצריס הקיימיס בעבור תן8ק. ישנס מוצריס בשפע. מסגץ סד דך0 זע פימע שסןוק/חסות ות51ז6/5ת. [81 2.81 ס6/ל//:קת זהו אתר לייפריקיסיי של חומרה. הוא מכיל תמונות של כרטיסי שדרוג ל110% ח[4ק. ד זי זג ד ב1ז1ת.101/11001/ 8 8 0ז5/ר5.80[.00ז06 ות6וח//:קזות זהו אתר הבית של 19161/₪08, מנורה מדליקה אשר מתחברת ליציאה הטורית של ]11 ח[28. 18114%א /זג0, בעל האתר, מייצר גס את אחז ]וס תח 0), מחבר המשמש להעברת נתוניס בין שני מכשירי ז110קח[4/, ואת %6%5, מכשיר אשר רוטט כדי לציין שהופעלה התראה ב-]11 !בק שבכיס. 14 וק המדריך למשתמש מידע וחדשות על דס ווסוו 41 רוצה ללמוד עוד על ]11 ₪[8?! רוצה למצוא פתרון לבעיה או לקבל את החדשות האחרונות! באתריס אלה תמצא ידיעות ומידע הנוגעיס למשתמשי ג סג ד0. זא 41 שיאזש 641 /הח80.60)ז0!וק. שעצצ//: קת זז תוט|08 כתב את 166ט02) זס|וק ות[ 6011616 716, אחד הספריס הראשונים על +9|7110ק. באתר ניתן למצוא שאלות נפוצות על 71101 [24. 5 .זא 41 פיאמסנ שס!וק/6תתס[--ש6ח. 168 6וסם//: קזות דף העצות המצוין של ותוזח0056 חהס1 מכיל שאלות נפוצות (), עצות וטריקיס, ושינוייס ב-71101וח[24. אע םעד תמדא זה.90/101678011/6 116811880/95/ ו ס6. 060011165. צצע//: כו רוצה לשחק ב-אז20 ובעוד משחקי טקסט על 111 מו[24! קודס כל, לך ל-תקץ21)וח[8ק (ותס6.מקץ]פהו1פק. שוצא//:קחו) והורד את 21, ואז חזור הנה לקלאסיקות של וחססס/ם1 ועוד משחקיס אינטראקטיביים ל-זס![ו37ז|28. וק( וו 86.00 0 ת6רת. עצעצצט//: קר אתר מיוחד זה מכיל מעל 300 מסמכים המותאמים ל-1101 הז[גק. .א זא /ה05.60וח[4ק. צעצצ//: קת באתר מעוצב זה (תרשיס 8-8) תמצא מידע, סקירות, תוכנות וציט. וחס>.5כ)וז[פ?) [. = 8 ת6וב! ₪ 4 רורדו 14 א 2 כ :בר א ד וג 1201 ונכ ב01ב!] - לש \1וח1!] - סז קוהגז69ווג!1 83 ₪64 הכל ההכה :₪22 ₪6 פר הס "ופ כל ורוט פאה ה נא 65 8 את כ ה 908 ל 5 כו > פ-קסלק וס = 886 4 6% .4 חאו ול הל מש אס הס :חרי שח 6 .₪555 הסצ 595% הס 09" חיה אתו כו ₪ מצד 2 רא ל 4 ב 8 ו 3:19 רתרו ב א ה 1 א 81 0 2381 א איה תו 8583 98 ד 950 66 הכ בה 6 16598 תרשים 8-8 האתר ח0ס025.6)ח!3ק ."הוה הד פרק 8 - ||!| חו3ש באינטרנט 15 כ זתסש דס נזיא זג [והז.1101ק/60א1נ--/ש6ת. 6תוצתזטס5. 2שצצצ//: קת באתר זה יש מידע וקישוריס מענייניס במיוחד. 5אז זא תמ לצסשזא זהץ /וחס6. זטעוסכ וה [8כ. אשעצש//:כת אתר חדשות )281112110 מ*וחד במראהו. 5 יא פיד דס. זוץ ור!. א6 11/10 6א/והסס. ח806518שסם.צשצעש//: ות אתר טוב לעצות (תרשיס 8-9), אשר מפרט גס כמה מקבוצות הדיון. םש ו 5 +10 מו 80 רשו הבוב שויה מ [=] - 003 ₪ 8 ה 7 הרנסם ‏ חטא. וו9א,! הגרה אושיל ל ]ב 4 6 4 תרשים 8-9 האתר 68אסחד 'א' פסוד וסווק ממיר לקובצי ד0. ]זיא זג שסח.זסע071/צ6ז1101.56ק//: קת אתר זה מספק שרות של הפיכת קבצי ,1א111 וקבציס אחריס לתבניות לקריאה ב-]111 ה [גק. סקירות של 07 ז]?חא, 41 [רחז. צ16ש166/01101-76ץ--/60. 8 וס ותט[60. צצצש//:ק אס ברצונך לקרוא מה העיתונות מספרת על [11 ח[78, באתר זה יש קישוריס למאות סקירות על )110ק[ג. 6 זו וק המדריך למשתמש א ץש גד [ח4292106.60 180 שאוש//:קחת זהו אתר הבית של 2 14, מגזין 6!וו|08 המקורי. סש דש תת ד פחד /161 26885/1/ש3116/ ת860010165.601/511160. ששש//: קת תכניות : א6ז1 וח|8ק אתר זה מיועד למעריצי א6%ז' ז514. ₪ ד0. זנק פמ דאמזאט6ספאשט מאד |וחזח. 000תט/ס!וק/זת סזוה--/סה.זתשוזס. עיצרש//: קת זהו אחד מאתרי העצות והטריקיס הטוביס ביותר בנמצא. איפה מוצאים עוד? רוצה עוד! אתריס אלה יובילו אותך למאות אתריס של 871106ה|78 ברחבי העולס : 5 ד0 יתא 41 פיצג1 חזח.ז1]0קוח|5.60/08ה69116000501סס. צצוע//: קת אתר זה מכיל קישוריס ללמעלה מ-100 אתריל זס1וקוח[גק. 6את פמע דס זחא זא 07 מססו]260011165.600/51. ששט//: קת רביס מהאתריס שהוזכרו כאן שייכים ל-שחוא 0/6 06!ושות|3/ (טבעת הרשת של 2110ח[3). ברגע שנכנסת לאתר אחד, תוכל לעבור לבא אחריו, לקודס או לאחד אחר באופן מקרי. זוהי דרך מצוינת לגלות אתרי 1101ח|28 חדשיס. / <הה-|שי .הו בעיות נפוצות 1 | מתקרב למצב של אפס תקלות יותר מכל אביזר ממוחשב אחר. רוב הבעיות צצות כשמחברים את ]11 ות[74 למחשב. פרק זה מפרט כמה מהמצבים הבעליתייס שבהס אתה עלול להיתקל. עצות כלליות נתחיל בכמה נושאים כללייס שרצוי לשיס אליהס לב. גיבוי ככל שטועניס יותר תוכנות, כך גס יותר סביר שבסופו של דבר תיווצר בעיה מסוימת הדורשת איפוס. גס אס תהליך הסינכרון ישתזר את הנתונים, תאלצ לטעון מחדש את כל הלישומיס הנוספים. מומלצ ליצור תיקייה במתשב שתכיל עותקים של הגירסאות העדכניות של קובצי 280 ו-208. כשתסיר קוב מ-]11 ח!4ק, מחק אותו מהתיקייה, וכשתוסיף קובץ, צור עותק של ה-0אע וגרור אותו אל התיקייה. בפעס הבאה ש-]1] גח41/ יתקע ויהיה צורך באיפוס, כל מה שיהיה עליך לעשות הוא לטעון את כל הקבציס מהתיקייה, ואז לבצע סינכרון. כיצד ניתן לגבות את הנתונים של 12656402 גח[3 על תקליטון/ תיקייה אחרת ? יש שתי אפשרויות לגיבו? של נתוני ק265%10 הז|8ק : 1. ניתן לגבות את כל הנתוניס של משתמש 2659000 גח|9/ מסוים על-ידי העברת התיקייה <שס משתמש>\ח[2:4) (או כל שס אחר במקוס ח[4? שנתת לתיקייה בעת ההתקנה) בשלמותה + לתיקייה/תקליטון. 18 וק המדריך למשתמש אוחו וו 2 ניתן להשתמש באופציה הסקא₪ מהתפריט 116 של 2656100 ת[אק, כדי להעביר נתוניס של יישוס מסויס לתיקייה אחרת/תקליטון. כדי לשחזר את הנתוניס בכל אחת מהאפשרויות לעיל: 1. יש להעתיק לתוך התיקייה של שס המשתמש, אשר בתיקייה של ח[ןג? קסז65%כ, את כל הנתוניס שגובו באפשרות 1 לעיל. 2 יש לפתוח את היישוס הרלבנטי ב-ק265%10 %[24 ולייבא את הנתוניס מהגיבוי שבאופציה 2 לעיל באמצעות הפקודה הסקוח] בתפריט 6!וץ. עליתי על נתוני ק1265%)0 מז[ג/ באמצעות סינכרון עם 111 וח[ ריק, וכל הנתוניס על המחשב נמחקו. אין לי גיבוי או שהגיבוי אינו מעודכן. האם יש מה לעשות ? 05 הת[ שומרת באופן אוטומטי עותק גיבוי של נתוני כל יישום. קובצ הגיבוי נמצא בתיקייה של אותו יישוס תחת תיקיית שס המשתמש, והוא מופיע עס הסיומת א8פ.*. לדוגמה, קוב הגיבוי של היומן ב-11] ח[8? של המשתמש צ8ס נמצא בתיקייה א08�416000צוח|[4;:) ושמו הוא 8% 310000. כדי לשחזר את הנתוניס, יש לשנות את שמו של אותו הקובצ מ-א8%.* ל-481.*, ובדוגמה שלנו, מ-א00%.084ס0816 ל-4816000%.081. שיס לב: פעולה זאת תעלה על הקוב ז04.* הקיים. לאחר ביצוע השחזור בכל היישומים תוכל לסנכרן את 111 ₪[28. שיס לב שבתיבת הדודשית ותסזפט) (בתפריט 6חץ11015), כל היישומים מסונכרניס ב-110% ]8 1165זת6שס ק0זא65%. הסרת מפעילי יישומים הסרתי מפעיל יישומים (ז0ם6םטג1 מסו)63ו![קק4) מ-111 ח[ג?, ועתה מפעיל היישומים המובנה אינו פועל כראוי. כאשר תתקין מפעיל יישומיס חדש על 111 ח|4/ ואז תסירו, תגלה שכדי להפעיל יישוס יש להקיש על שני סמלי יישומיס : הסמל 091:005ו1קקג שבמסך המשי, ואז סמל מפעיל היישומיס שהתקנת כדי לאפשר לך למחוק יישומים בעזרת מפעיל היישומיס האחר. איפוס קשיח לא יפתור את הבעיה. הפתרון הוא למחוק מהתיקייה קטא8986 (תחת תיקיית שס המשתמש) את כל שאריות מפעיל היישומים הנוסף ואז לבצע איפוס קשיח וסינכרון. עברית התוכנה העברית מודיעה לי שתוך כמה ימים יפוג תוקפה. מה עליי לעשות! אס התוכנה העברית נרכשה, אנא צור קשר עס אנשי התמיכה בכלנית (הצטייד בתשבונית רכישה ו/או בתעודת האחריות). פרק 9 - בעיות נפוצות 119 התמיכה העברית נמחקה/נעלמה. איך אני מתקין אותה מחדש? ראשית יהיה עליך להצטייד בקובצי תוכנת העברית שאותס תוכל להוריד מהאתרים 818011.600.11א./ואחש//:קוות | או תסס.תססטת6ק.שטצו//:קצות. הקובצ מכווצ ב-ק:2, ולכן מומלצ שתצטייד בתוכנה קו?חו/ (ניתן להורידה מהאינטרנט בחינס מהאתר גח 0סס0.ק21?תנשט. ששצצ//:קחת ). שמור את הקבציס בתיקייה שבה יהיה לך נוח לאתרס. להלן תהליך התקנת העברית מחדש: 1. פתת את קובצי העברית (אס הס הגיעו מכווציס). אמוריס להיות לך שלושה קבציס מרכזיים : 6זק. או6ז0ס116, 6זק.05ק116018 והס6ק.זחסי 1160. 2 הפעל את תוכנית ההתקנה של תוכניות ה-111 ח[4?: התחל > תוכניות > 12650000 וה[78 > [700 ||518ח1 וח[אק. כעת יופיע המסך המוצג בתרשיס 9-1. 3 בתלון ז1(56 בחר את שס המשתמש שלך. לח על הלחצן 400 ואתר את שלושת הקבצים שבשלב 1. לאחר החזרה למסך |700 |[54ח] וח|8ק אמוריס שלושת הקבציס להופיע ברשימה. לח על 6חסכ כדי לסייס. 4. בצע סינכרון, וקבצי העברית יותקנו על ]11 הח[4ק. [סס 1 |!5131ח! 31 [+ :53 ימסזי] כו 6 וסקחב וס והום<] וסץ חס 85ב נחו 6 יו וצ 1 1ג] [ וס 10150 טוסע סחוט שת ו הזב <] צוסע חס 4םנחו | כהכוםספנקם ונוט בורו ₪ וסט הומכ ואיוייו/ :קור 56 םכוס 0106 0-01 כוג/ 6ת תו 34 5אססו הסנעוט 4מ/ סח 5 06 ד .0 3 ד 0 !0:1 צוסע ססנתו הב 0506/חוייס 5016 ס! מספוכן ארוס הס מוום וס תרשים 9-1 התקנת קובצי העברית 5 ב-]]] ות[4/, הקש על הסמל 5תסג11091קק. ובחר בסמל ו6זט16]. הקש על הלחצן ₪816 כדי להפעיל את התמיכה העברית. בעת הפעלת העברית 111 וח!ג3? נתקע. מה לעשות? הסר את היישוס א6זס116 מ-]111 וח|3ק על-ידי כניסה ל-04110005ו!פק4/, בחירה ב-6ו126!6 מהתפריט קק4, בחירה ב-צוסז1160 ולחיצה על הלחצן 26166. לאחר הסרתה, התקן אותה מחדש. 120 זסווקחוש המדריך למשתמש ביומן של 656000 !7/3 כל הפגישות מופיעות בגי'בריש (אותיות בלתי קריאות). מה קרה לתמיכה בעברית! התוכנה ק10א65ם ח|8/ נבנתה בקוד-מקור אנגלי ולכן עלולות להיווצר בעיות בתצוגה. למרות בעיות אלו, היא מגבה את כל מסדי הנתוניס: יומן, טפר הטלפונים, רשימת דברים לעשות ופנקס הרשימות. בעיות אלה יפתרו על-ידי שינוי ההפרדה במסך ל-480 % 640. לשם כך, יש להיכנס ל-המחשב שלי > לוח הבקרה > תצוגה > הגדרות. בשטח שולחן עבודה יש לגרור את המחוון ל-480 % 640 ולבצע הפעלה מחדש של המחשב. התאריך בראש היומן ב7ק0+265% וח[23 מופיע בג'יבריש. את התאריך בראש היומן לא ניתן להציג בעברית. ניתן להציגו באנגלית על-ידי שינוי ההגדרות האזוריות ב-5שסשחו/צ. יש להיכנס ל-המחשב שלי > לוח הבקרה > הגדרות אזוריות ולשנות מ-עברית ל-אנגלית ארצות הברית. שיס לב שהשינוי ישפיע על תבניות השעה, התאריך והמטבע בכל היישומיס ב-5/ו60חו/, ולכן חלק מהמשתמשיס יבחרו שלא לבצע את השינוי. לא ניתן לכתוב ולקרוא תזכירים בעברית בפנקס הרשימות (730 סגח16א) של 1265%000 וח[גק. לצערנו, פנקטס הרשימות בגירסת 2658000 | של המחשב האישי אינו תומך בעברית. עס זאת, ניתן לבצע גזירה (וטס) של קטע מפנקס הרשימות של קסז65 הח[28 אל פנקס הרשימות או 6זס/ של פשסטחו/, ושס להוסיף טקסט עברי. שימוש בגרפיטי 1 וח[ אינו קורא נכונה את התוויס שאני כותב. אס אתה נתקל בבעיות בשימוש בגרפיטי, נסה את ההקשות החלופיות (ראה פרק 4), שכן לרוב הן יותר אמינות, בייחוד אלה של צ ושל צ. להלן מספר הצעות : = צ- השתמש ב-צ מימין לשמאל, במקוס ב-/ רגילה עס זנב. = | - בצע לולאה, כמו הקשת קיצור הדרך אבל הפוך, כלומר התחל בימין-למטה, עלה בלולאה, וסייס בשמאל-למטה. = 8- בצע קו אלכסוני מימין למעלה עד שמאל למטה וחזרה בצד הספרתי של מסך הגרפיטי. זיכרון נגמר המקום הפנוי בעבור טעינת יישומים נוספים ב-111 הזוגּק. כדי למחוק יישומים ולפנות מקוס, הקש על הסמל 5ת0000ו1קק4 ואז על פרק פ - בעיות נפוצות ו12 הסמל טוחסו ובחר ב-1261666 מהתפריט 40 (תרשים 9-2). כעת בחר ביישוס שברצונך למחוק, והקש על הלחצן 261686 (תרשים 9-3). - 91616 8 ..חז60 ל .60560099 4 ...10ח! 0% 01 *3954 :ע'זסחז16 66 [ .ףאה קהההממקההמתממםן אוו !וססדה אלו 6 10% +חט1]פח:וא פ9 6 6קאפ | 800% 2016 | 66ַספסוז6 0 9 ₪ 46 סרח6וש] וסוז 6הע5זסו 2 = /566071 5ז +חט1] שחו תרשים 9-2 התפריט ססג תרשים 9-3 מחיקת יישום איפוס ||! חח|הק 1 וח[גק נתקע ומציג הודעת /'זסז6 [1+3/ איך להתחיל מחדש! 1 ות[ מגיע עס יציאת חירוס מובנית: איפוס. הדבר הראשון שכדאי לנסות כאשר משהו משתבש ב-111 וז|4 -- למשל כאשר הוא נתקע, כאשר מופיעה הודעת 'יזסזו6 [1814'י או כאשר מופיעה תיבת דו-שיח הנועלת את המסך - הוא להבריג את החלק העליון של העט, לגלות את הסיכה המחוברת, ולהכניס אותה לחור האיפוס שבגב המכשלר. פעולה ואת נקראת איפוס יירךיי - 111 וחז|4 מופעל מחדש ושומר על כל המידע. עס האיפוס התהליך הבא אמור להתרחש: 1. יופיע המסך 111 וח[8 10 סוזסס|6/. 2 יופיע המסך 60065ז616זק הראשי. איפוס "חם" ו לאחר ביצוע איפוס רך מופיע המסך //111 מז[3? 40 6וחס6|6/'י ומהבהב 1 וח[ אינו עולה. האם יש לבצע איפוס קשיח1 משתמשי רביס מבצעיס בשלב מסויס איפוס קשית לאחר שהאיפוס הרך אינו עובד. אחד המצביס הגורס לכך הוא ייאיפוס לולאתייי, שבו המסך הראשון מהבהב לאחר לחיצה על חור האיפוס, או שתיבה קטנה מופיעה בפינה השמאלית-העליונה (המציינת שצג ניפוי השגיאות של []] ח|4 הופעל). מה יוצר את הבעיה: הגורס השכיח ביותר הוא יישוס שנטען באופו חלקי בלבד - לרוב כתוצאה מסינכרון כושל. היישוס סחש5ו40 עלול להיתקע כאשר הוא נתקל בבעיה, וכתוצאה מכך לטעון ב-111 וג חלק מהיישוס 12 וי המדריך למשתמש 0000000000 0/0 ודד הי בלבד. הבעיה היא, שכאשר מתבצע איפוס רך, 111 הז[8? שולת לכל היישומיס ב-]]] | הודעה שהתבצע איפוס. היישוס שנטען חלקית מנסה לרוצ וכתוצאה מכך תוקע את ]11 ווגק. עס זאת, רוב המשתמשים אינם יודעים שניתן לפתור בעיה ואת בלי צורך בביצוע איפוס קשיח. ניתן לבצע איפוס ''יחס'י על-ידי לחיצה על חור האיפוטס תוך כדי לחיצה ממושכת על חצ הגלילה העליון. 111 וח|4? מבצע איפוס רגיל אך אינו שולת את ההודעה לכל אחד מהיישומים. כמו-כן, הוא אינו מעלה 5 ולא עדכוניס של מערכת ההפעלה (מצב זה מקביל ל-1066 5816 ב-5שסתו/% או ל0/0 פחסופתסזא6 במקינטוש). | כעת תוכל להיכנס ל-110411005קק/ ולמחוק את היישוס הבעייתי, ואז תוכל לבצע איפוס רגיל. איפוס קשיח ביצעתי איפוס רך ואיפוס חם, אך 111 וחז[3; עדיין אינו עולה. מה עכשיו! במצביס מסוימיס אין מפלט מצעד נואש, וזאת כאשר איפוס רך או חס אינו פותר את הבעיה. איפוס קשיח ימחק את כל המידע שעל ]1] ₪מ[8ק ויחזיר אותו למצב הראשוני שלו. את המידע ששמרת בסינכרון האחרון תוכל לשחזר על-ידי ביצוע 6חע15ז10], וכן תוכל לטעון מחדש את כל היישומיס הנוספים. 1. לחץ עס סיכה על לחצן האיפוס שבגב המכשיר תוך כדי לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה. 2 על המסך תופיע ההודעה: ''?6914 |81 856זם'י. לחץ על חץ הגלילה העליון בעבור ייכןיי, ועל כל לחצן אחר בעבור יילאיי. לחיצה על חץ הגלילה העליון תרוקן את ]11 וח[28 מכל מידע. 3 פתת את התוכנה ק0זא265 ות[28 ובחר ב-ומסזפו0 מהתפרלט סתץ11015. 4. בחר בכל אחד מהיישומים (₪00% 2866 וכוי) בתורו, לחץ על 6098056 ובחר ב-'ש0110וח[9/ 165 או6שכ) קסז65%כי. 5. בצע סינכרון בכדי לאחזר את המידע על ]11 מ ובק. הערות: *= תצטרך להתקין מחדש כל תוכנה נוספת שטענת. מסיבה זו מומלצ לשמור עותק גיבוי של כל היישומיס (ראה ייגיבוייי בתחילת פרק זה). = אל תדאג בקשר להגדרות הסינכרון. הן יחזרו לברירת המחדל בסינכרון הבא. פרק 9 - בעיות נפוצות 123 חומרה אס תשמור על 111 וח[28 היטב, הוא יישאר במצב פעולה תקין. לשמור את 1 וח[ בכיס, לדוגמה, אינו רעיון מוצלח במיוחד. בחלק זה נעסוק בסוללות ובטיפול ב-111 ות[28 ובמסכו. סוללות הסוללות של 111 וח31/ נגמרו, ואני חושש שמידע ייאבד בעת החלפתן. האס יש משהו שניתן לעשות כדי להקטין את הסיכון? יש להחליף הסוללות אחת אחר השנייה. הוצא סוללה ישנה אחת והכנס במקומה סוללה חדשה, ורק אז הוצא את הסוללה הישנה השנייה והכנט חדשה. כאשר אינך משתמש ב-111 וה[28, עדיף לכבותו ולא לתכות לכיבויו 41 האוטומטי. בדרך זו, הסוללות יישמרו זמן רב יותר. סוללות נטענות אני משתמש רבות ב-111 ו [ג, ועלות רכישת הסוללות שלי היא יקרה. יש אפשרות להשתמש בסוללות נטענות! ניתן להשתמש בסוללות נטענות, אך כדאי לשיס לב למספר דברים. המתת שעובר מסוללות נטענות נוטה לצנוח באופן פתאומי כאשר אספקת הכות נמוכה. זה עשוי להיות בעייתי, בייחוד אס בסיס הנתוניס מתרסק ו-]11 וח|8ק נשאר פועל כל הלילה. אס ]11 מ[24 אינו מקבל כוח כלל, לא רק שתאלצ לסנכרן מחדש, אלא גס תצטרך לטעון מחדש יישומים. גרוע מזאת, ישנס בסיסי נתוניס מוּספים שאינס מאוחזריס באמצעות סינכרון, וכך אתה עלול לאבד נתוניס. אלה כללי השימוש המומלציס בסוללות נטענות : *= עקוב אחר רמת הכוח של הסוללה, והחלף אותה כשהיא ב-40-50 אחוזיס. *= שא עמך זוג סוללות רגילות למקרה חירוס. *= גבה את 11 ₪מ[24 על המחשב לעיתיס קרובות (בייחוד לפני החלפת סוללות). = כפי שמוצע לעיל, החלף את הסוללות אחת אחר השנייה. הדבר עשוי לעזור כאשר הסוללות המוחלפות ריקות כמעט לגמרי. 14 וק המדריך למשתמש --- 0000000 7777707000 7 7קס * מומלצ להשתמש בכלי העזר זווחסוא 806 העוקב אחר תפקוד הסוללות (ראה פרק 7). לקבלת מידע נוסף על סוללות, כדאי לגלוש לאתר הבא של פיטר סטרובל: 6.06/2016/251106חו[מס-6.1ותסה//:קטם. אני נתקל בבעיה חוזרת ונשנית בזיהוי לחיצות העט על-ידי 111 מחזוגק. הבעיה מסתדרת על-ידי כוונון המספרת, אך חוזרת לאחר כמה ימים. זוהי בעיה אשר עלולה להיווצר משימוש בסוללות נטענות, ונכון לעתה אין לה פתרון. כרטיס זיכרון רופף אני נתקל בקשייס בהפעלת 111 וח!3 -- לעיתים הוא אינו מגיב. אס אתה נתקל בבעיות חוזרות בהפעלת 111 ₪[28, וניסית את ההצעות האחרות בפרק זה (סוללות חדשות, איפוס וכדומה), תוכל לנסות להרכיב מחדש את כרטיס הזיכרון. הדבר מומלץצ במיוחד לאלה שביצעו הרחבת זיכרון. התהליך מתואר להלן. כרטיס הזיכרון המשמש ב-]11 ₪[9/ עלול לאגור חשמל סטטי. לפני 4 נגיעה בו בצע הארקה, למשל על-ידי נגיעה במכסה המחשב. 1 בצע סינכרון כדי להבטיתח שברשותך גיבוי עדכני. 2 הסר את מכסה הסוללות ואת הסוללות עצמן. באמצעות מברג מספר 0, הוצא את ארבעת הברגיס המחבריס את גב המכשיר (תרשיס 9-4). הפעולה הבאה עשויה לדרוש מעט מאמצ בפעס הראשונה. בעזרת הציפורן או מברג קטן הפרד בעדינות את שני החצאיס של המכשיר. כפי שמוצג בתרשים 9-4, כרטיס הזיכרון מונח במאוזן. בשני צדי הכרטיס ישנן זרועות בצבע קרס. בראש הזרועות האלה יש תופסניס שיש לדחפם בכדי לשחרר את הכרטיס. מומלץ לדחוף את התופסניס בעזרת האגודלים, ולמשוך את כרטיס הזיכרון כסנטימטר אחד למעלה בעזרת האצבעות. 6. הוצא את הכרטיס בעדינות. אס הוא נדבק, משוך בעדינות מצד אחד, ואז מהצד השני. 7. בדוק את התחיבוריס בתוך ]11 וח[28 כדי לוודא שאין ביניהס מכופפים או שבוריס. פרק 9 - בעיות נפוצות 125 8 הדרך הטובה ביותר להרכיב מחדש את כרטיס הזיכרון בתוך 111 וח|גק היא ראשית להכניס בעדינות את הצד עס החיבור, כך שהכרטיס יהיה באותו מצב כמו בשלב 5. 9 דחוף את הכרטיס מטה עד שהתופסניס נסגריס מעליו מחדש. כדאי גסם לתת דחיפה קלה, כדי להבטיח חיבור תקין. 0. חבר מחדש את שני החצאיס והברג אותס בזהירות. הכנס את הבטריות וסגור את המכסה. כעת לחצ על לחצן האיפוס בגב ]11 חוגּק. 1. פתת את 1265800 מז[8ק ובחר ב-מחזסזפט:6 מהתפריט סהץ5זס1. 2. בחר ב28]711007 1165 ת6טכ) 00זא265] בעבור 300% 24166, 00655/ אססם, 86 סוח16א, ודס 6ד. 3. בצע מחדש סינכרון כדי לאחזר את המידע. לאחר הסינכרון ההגדרות יחזרו לברירת המחדל. אס הבעיה עדיין לא נפתרה, ייתכן של-]11 ות[24 דרוש תיקון. יציאת אינפרה-אדוס ברגיס כרטיס זיכרון איפוס מכסה | הסוללה : ברגיס תרשים 9-4 כרטיס הזיכרון - מבט מקרוב ד ד תיקונים הפלתי את 111 וח[39/ והמסך נשבר. חיי אינס חיים עוד. מה לעשות ? שבר אינו מכוסה בתעודת האחריות של 111 וח|28. פנה לכלנית בטלפון 3.. 6 ווק המדריך למשתמש = 0000000 מסך המסך הוא הרכיב העדין (והיקר) ביותר של ]11 ח[4ק. כדאי לשמור עליו. בחלק זה נעסוק בהגנה ובטיפול במסך ובבעיות הנוגעות למסך. שמירה על המסך אני חושש ששימוש ממושך ישרוט את המסך של 111 וחוַג2. האם ניתן לעשות משהו כדי להגן עליו! ניתן להשתמש במגני מסך. מגן מסך מומלצ אשר מכסה את כל מסך זז וח|גק הוא 5 שניתן למצוא עליו פרטיס ב-[0ת.א1/11018116/1866ת5/801.60ז6טוח6וח//:קטת. | מגני מסך מקשים, באופן כללי, על קריאת הנתוניס ב-111 החז[8ק. לכן ניתן, לחלופין, להגן על מסך הגרפיטי בלבד על-ידי הדבקת פתק נצמד או נייר צלופן החתוכיס לגודל מסך הגרפיטי, או לחלופין להשיג מגינייס כאלה ב-1ח00.ח11006א6601הסס. אאיעץ//:כטרן. ניקוי המסך המסך של 111 וח!78 מלוכלך וקשה לקרוא ממנו. מה ניתן לעשות כדי לנקותו! ניקיון המסך הוא נושא חשוב, שכן ניקיון לא נכון עלול לשרוט את המסך של [ז ח!08. כמו כן, לכלוך אשר נדבק לעט עלול אף הוא לגרוס לשריטות. הפתרון הטוב ביותר הוא לנקות את המסך בעזרת בד המשמש לניקוי עדשות מצלמה או משקפיים. מוצריס נוספים לניקוי והברקת המסך ניתן למצוא ב-1ת60.ח11606א6001ת60.ששעצ//:קחה, ומוצר להסרת שריטות מהמסך אפשר להשיג ב-הסס.זסתתה/וותו. אושצא//: כזת. לא ניתן לקרוא מהמסך קשה לקרוא מהמסך של 111 וז[3/ שכן האותיות אינן ברורות מספיק. אס קשה לקרוא מהמסך, נסה לכוון את גלגל החדות (בצד השמאלי של המכשיר). אס ביצעת לאחרונה הרחבת זיכרון, נסה להוציא ולהכניס את כרטיס הזיכרון (קרא את החלק ייכרטיס זיכרון רופףיי לעיל). אזור כהה במסך במרכז המסך נוצר אזור כהה אשר נשאר שם גם כאשר 111 וז[3/ כבוי. אזור כהה במסך עלול להיווצר מעודף לח על המסך. צור קשר עס חברת כלנית בטלפון 03-6836363. פרק פ - בעיות נפוצות 127 בעיה בהקשות העט 1 וח[ אינו קורא את הקשות העט במקומן. תצטרך לכוון מחדש את מספרת המסך לפי השלבים הבאים: 1 :2 - .4 הקש על הסמל 011690005 /. בחר ב-618זק. בחר ב-ז₪1810:26 מתוך הרשימה הנפתחת שבפינה הימנית-העליונה של המסך. הקש במרכון של שלוש המטרות שיופיעו כדי לכוון מחדש את המספרת. אס תהליך זה אינו פותר את הבעיה, נסה איפוס קשית. אס אתה משתמש בסוללות נטענות, ווהי תופעה מוכרת. נסה להחליפן בסוללות רגילות ולבדוק אס הבעיה נפתרת. בעיות בסינכרון כפי שנאמר בתחילת פרק זה, רוב הבעיות שצצות ב-11] ח[4? קשורות למחשב. החלקים הבאיס עוסקים בעיקר ב-95/98/%1 5אוס0חו/. בהמשך הפרק מופיע גס חלק העוסק במקינטוש. בעיות כלליות אס נתקלת בבעיה בסינכרון, נסה את העצות הבאות: האס התוכנית 56ץ11015 פועלת: משתמשי 95/98/%7 פאוסחו/ יראו ל של 6חץ11015 בשורת המשימות - אם לא, יש להפעיל מחדש את 6מע1015/ זחא (מתוך התחל - תוכניות - 2650100 וחו23). נסה לסגור את ז486ח1/8 6תץ11005 ולהפעיל אותה מחדש. נסה לשנות| את מהירות| הסיככרון ל-6ט8ט 9600 תחת 0641 1/ק0ז0/56ה110+5. אס התוכנית 6חץ11015 מפסיקה מיד, נסה למחוק את היציאות הטוריות (15סק [56118) מ957 פאיסשתו/ (הן *ותקנו מחדש מיד). אס 1100590 משתתקת בעת טעינת יישוס, ייתכן שאין מספיק זיכרון פנוי על ]11 חז[28 כדי לטעון אותו. הפתרון הוא מחיקת יישומיסם לפינוי +יכרון. בדוק את המגעיס של מנשא הסינכרון. לעיתיס יש להשתמש בקיסם כדי להוציא את החיבוריס מעט החוצה על מנת ליצור מגע. 18 זו חוג3: המדריך למשתמש התוכנות ק1265%40 וח[3/ ו7ז320מ13 6מץ110+5 כלל לא מופיעות על המחשב שלי. לפני שתוכל לבצע סינכרון, עליך להתקין את הדיסק שהגיע עס 111 ח|28 (בצבע כחול/אדוס) על המחשב שלך. עיין בפרק 1 בחלק ייסינכרון ראשוו' לפרטים. עס הפעלת ז386םמג]) 6הץ11005 מופיעה ההודעה )זסק מ6קס )'תג63. מה הבעיה? ודא שהיציאה שנבחרה בתיבת הדו-שיח 5607 |1.064 תחת 6מץ1101:5 היא היציאה הנכונה, ושאינה בשימוש על-ידי התקן אחר (למשל המודס או העכבר). לכרטיסייה |1/064 של תיבת הדודשיח ק56₪ (תרשים 9-5) ניתן להגיע באחת משתי דרכים: 1. לחיצה ימנית על הסמל של 6חץ5ז110 בשורת המשימות, בחירה בפקודה ק56₪ ובחירה בחוצצ [1.008. 2 מתוך מסך 265000 וח|28, בכניסה לתפריט 6חץ11015, בחירה ב-קטו50 ואז בחוצ [1,068. 64 100 | 10 | 188080088888ה107)]| סק 50% ₪ 6 :1 ונמ 3 ] 50906 תרשים 9-5 בחירת יציאה ל-ו!! וח|הּק שיס לב שאס המודם נמצא ביציאה מקבילה ל-111 ח[9? (לדוגמה, אס המודס ב-14א0<) ו-111 וח[28 ב-00%]2), אז כל עוד המודם פועל, לא ניתן יהיה לבצע סינכרון. כמו-כן, אס העכבר מחובר ביציאה מקבילה ל-111 ה[ הוא עשוי להפסיק לעבוד בעת הפעלת זְ0ְקַ8ח8)/ 6הץ11015. משתמשיס מתקדמים יכוליס לבדוק ב-2105 אס היציאה שאליה מחובר 1 !28 אינה מבוטלת ויכולים גם לשנות את הגדרות היציאה כך שלא תיווצר התנגשות. כמודכן, ניתן לשנות את הפסיקה של המודס כדי לאפשר עבודה במקביל ב-111 וח|74 ובמודס. התוכנה 56ץ11045 נתקעה לאחר שביצעתי חיבור ל-100//1311ט0. ככל הנראה יש התנגשות בין ]11 וח|24 ובין המודס. קרא את פתרון הבעיה הקודמת. אס אתה עובד ברשת ולא במודס והתוכנה נתקעת בחיבור פרק 9 - בעיות נפוצות 129 ל-א0ס001, בדוק עס מנהל הרשת שלך לגבי לגישה ללא מגבלות למסד הנתוניס של התוכנה. התראות לא ניתן להתחיל בביצוע סינכרון. יש תיעוד על תקלה מוזרה בסינכרון הקשורה בהתראות (5חג41). מסיבה בלתי-ברורה, לעיתיס הסינכרון אינו מתבצע כאשר קייס אירוע עס התראה (למשל אירוע ביומן), עד שההתראה אינה מופעלת. אס אתה נתקל במצב שבו הסינכרון אינו פועל פתאוס לאחר שבעבר הוא פעל, נסה להצין ליומן לפני ביצוע הסינכרון אירוע עס התראה לעוד דקה או שתייס. לאחר שההתראה מופעלת, נסה לבצע את הסינכרון, והבעיה עשויה להיפתר. שיס לב גס שאס תבצע סינכרון, ואחריו תיכנס ל-0005ו)1108קק4 ותנסה לבצע סינכרון נוסף (על-ידי לחיצה על הלחצן במנשא), הסינכרון לא יתבצע. כניסה לכל יישוס אחר תגרוס לו לעבוד. הפסקה באמצע הסינכרון תהליך הסינכרון נפסק באמצע עם/בלי הודעה. לעיתים, בעקבות בעיה באחד מהיישומים המסתנכרנים, תהליך הסינ ייתקע. בכל שלב של תהליך הסינכרון מופיע על המסך שס היישוס העובר סינכרון. עקוב אחר הסינכרון ובדוק בסינכרון של איזה ישוס נתקע התהליך. כעת, היכנס ל-וחסופט0 בתפריט 6חץ110)8 ושנה את הפעולה של היישוס הספציפי ל-שחווס1 6 (באמצעות הפקודה 86ַת009). אס התקלה חוזרת, עבור לסעיף הבא. אס התקלה אינה חוזרת על עצמה, הבעיה היצז, ככל הנראה, ביישוס המסויס. נסה לאחתזר את נתוני היישוס מעותק הגיבוי (נמצא בתיקיית היישוס שתחת תיקיית שס המשתמש ובעלת הסיומת 8%.*). אס הבעיה נמשכת, צור גיבוי לכל נתוני ק265%10] וח[28 (ראה ייגיבוליי בתחילת הפרק), הסר את 265100 ₪[24 והתקן אותה מחדש. ביטול הניתוק האוטומטי לעיתים, בייחוד כאשר יש נתוניס רביס לסינכרון, תהליך הסינכרון יופסק באמצע בגלל מנגנון הניתוק האוטומטי (טסטוחו)). אס הדבר קורה לך, ישנו כלי אשר מאפשר לבטל את הניתוק האוטומטי של הסינכרון. מתוך המסך סתע11015, לחץ על שני לחצני הגלילה בו זמנית, ובעוד הס לחוציס, הקש בפינה הימנית-העליונה של המסך. אמורה להופיע ההודעה ',600א890 5'זסקס|6ש6כ 0 5 זסש6זס 0/4/11 ז1,566כיי. הקש על 08, והניתוק לא יתבצע בסינכרון הבא. מצב ה נמשך רק עד לפתיחת יישוס אחר או כיבוי של ]11 זזגק. 130 ווחוג<; המדריך למשתמש אס תקיש בטעות בפינה הימנית-התחתונה של המסך, תראה כיתוב על המסך - זהו מנפה השגיאות, שבו לא ניתן להיעזר ללא חומרה מיוחדת. החלף ליישוס אחר, והדבריס יחזרו למסלולס. תקלות בהתקנה מחדש של זס6א3ּ1/פו. | הסינכרון אינו עובד בעת ניסיון להתקין מחדש את 1.0 ז1/15144%6. כדי להתקין מחדש את 1.0 -86א ,115/)8‏ יש לטעון את הקוב 0+ בסינכרון אחד, ואת הקובץ 6זק.ז6א8//ו1.5 בסינכרון הבא. אס הקבציס יותקנו בסדר ההפוך או בו-זמנית, הסינכרון לא יעבוד. הבעיה אינה קיימת בגירסה 1.5 של ז6א18א5ו,1. אי-עדכון של נתונים לאחר ביצוע סינכרון, הנתוניס שעל ]11 ₪![78 לא התעדכנו בהתאם לשינוייס ב7ק1265/40 ממז[גק. ייתכן שאתה משתמש בשס משתמש שגוי. בדוק שיש התאמה בין שס המשתמש שאיתו אתה עובד ב-ק00א65 28[8 (מופיע בתיבה בפינה הימנית-העליונה של המסך), ובין שס המשתמש המופיע בתיבת הדו-שיח 01 |!61ז5ח] וח[8ק (כניסה מהלחצן [|58ח1 במסך כ00זא265 ה[8). במידת הצורך, מחק שמות משתמש מיותריס בתיבת הדו-שיח 11568 (כניסה מתוך התפריט 170015). שיס לב, שהתוכנה מבחינה בין אותיות רישיות ורגילות (6ש5111ח56 6856), כלומר, השמות וצ8 ו-1א הס שני שמות משתמש שונים. טעינת יישומים ו-6חץשו!!%6ח! התקנתי את 6מע61!5+ם1, וכעת לא ניתן לטעון יישומים ל-111 מז[גק. אס לאחר התקנת 6תע6!!!5זת1, היישוס 001ד |5141ח1 של ק0ז265%6] ות[8ק אינו עובד עוד, עליך להתקין מחדש את ק0זא1265 וח|8/. ההתקנה מחדש לא תפגע ב-6חע1611:5ח1, ותוכל לטעון יישומיס מחדש. בעיות הקשורות ברישום (469151) של 5וססחו/ ישנו בעיות מסוימות שאופייניות למשתמשי 1א/95/98 פאוסמו/ץ שניתן לפתור אותן רק על-ידי עריכת מערכת הרישוס של פוססתו/). זהו מאגר נתונים המאחסן את כל הגדרות המחשב, כולל תוכנות מותקנות. פרק 9 - בעיות נפוצות 131 בעיות העברת נתונים היישומים של 111 ומ[23 אינס מסתנכרניס בעזרת 6מץ11005, ובעת הצגת ההגדרות בתפריט וח0+6/)?05%מץ110)5, הס מוצגיס כ")ם6מסקומ60 במקוס בשמס האמיתי. התוכנית אשר מקשרת בין 111 ת|28 ובין המחשב נקראת זוטחסס. ]11 וח[הק מגיע עס תוכנית 606111 כזאת בעבור כל היישומים הבסיסיים. ייתכנו בעיות עס תוכניות 011ו6ם60 של יישומיס נוספיס שטענת, בייחוד הס לאחר מכן הסרת אותס. תוצאה אפשרית אחת היא שחלק מהיישומיס של 11 הח[ לא יסונכרנו. בבדיקה בתפריט וחסזפט0/0תע11015 ב-00ז265%] ח|24, חלק מיישומי []] וח|8ק או כולס ייקראו בשס זתסחסקות0ס6, ולא תוכל לשנות את ההגדרות שלהס. אם אתה נמצא במצב זה עליך לבצע את הצעדיס המופיעים להלן. גיבוי תוכנת הרישום (46015%) עריכה של תוכנת הרישוס (תרשים 9-6) היא הליך מסוכן. מחיקה של קוב לא נכון עשויה לגרוס נזק רציני. הצעד הראשון לפני עריכה של תוכנת הרישוס הוא גיבויה: תרשים 9-6 תוכנת הרישום של פששסטחו/ 1. בחר בהפעלה מתוך התפריט התחל, והקלד ו68601ז (תרשים 9-77). 2 בחר ב-116: 868150 חסקאם מהתפריט 681511 א. 3. הקלד 68ז.קט0806 ושמור את הקוב בתיקייה 5או60תו/ץ:0. [<]?] ן 4 0 וס שר צוסע וס) ג הסכוס יאסרו מסבם5 עשח,/ן ששב ו הו קן [ שש |[ שאה תרשים 9-7 הפעלת )360601 2 וק החוש המדריך למשתמש מחיקת הערך פתח את התיקיות בסדר הבא: א דאתאאשס צסאת 506 1.5 קסזא65%כ זסן1 מתוך 265%000] 2110%, מחק את הערכים הקשורים לתוכנת ה- 00001 (110411000קק /, 400655 קק .450 וכו). אל תמחק את ][1ג]חסוז8סווסק, 6 ןוקק או את כל אחד מהערכיס הנקראיס זח6הסקוחתס?). סגור את ז00זו6ם 868151 ובדוק אס הבעיה נפתרה. אס מחקת בטעות רכיב מיותר, השתמש בעותק הגיבוי ששמרת (באמצעות הפקודה זסקמ! שבתפריט ז46015%6 של תוכנת הרישוס). בעיות במקינטוש נכון לעתה, משתמשלי מקינטוש עדיין משתמשיס בגירסה 1.0.1 של ושס11ק281 סז המגיעה עס 180586/א. בקרוב, עס ואת, תצא לשוק גירסה חדשה של מערכת ההפעלה למקינטוש. ברצוני להשתמש באחד מהיישומים הרבים שאינס מאפשרים סינכרון עם מקינטוש. משתמשיס אשר מעוניניס באמינות הגבוהה של גירסת ה-8/שס6ח1/ש, או אשר רוציס להשתמש ביישומיס המאפשרים סינכרון עס 5אסחו/ בלבד, יכולים לנסות את 2.0 20 |גטחו% של 508886 א600תתס6 המאפשר הפעלת 5ו60תו/ מתוך המקינטוש. בעת הניסיון לבצע סינכרון בשימוש ב-0 |8טחו/ על מקינטוש, ודא 4 שצג 0םץ11015 אינו פועל בצד של מקינטוש לפני שתפעיל את פששסשמו/. ₪ אחרת, צד המקינטוש, שהוא יותר מהיר, ינסה לבצע את הסינכרון. קובץ העדפות פגום ב-ק0ז2654 זסוו= כאשר אני מנסה להפעיל את תוכנת ה-65/4007 במקינטוש, מתקבלת ההודעה "ק1265%)0 11106 ₪מ0המותז16 תס0ו)הזט0ו/ם0?) 6ו[הצת1" או //'1-610761665 12658107 +1110* 0ם11 +'םג?)'י והתוכנה אינה מופעלת. אם אחת מההודעות הנייל מופיעה, קובף ההעדפות (009ת6610זע2) של 9 0% פגוס. הפתרון הוא למחוק את הקובא 2656000 1106 5 מהתלקליה 1616760065 (שבתוך התיקייה :ת5/506), ולהפעיל את פרק 9 - בעיות נפוצות 133 היישוס 265100 זס!ו1ע מחדש. תצטרך לקבוע מחדש את ההעדפות, אבל לפחות 00זא265] ז110 יעבוד. בעיות סינכרון למקינטוש אני נתקל בבעיות להתחיל את הסינכרון במקינטוש או לבצע אותו במלואו. מה ניתן לעשות 1 ללא ספק, הסנכרון מהיר ואמין יותר תחת פשספחו/ מאשר תחת מקינטוש. להלן כמה עצות העשויות לעזור לך: 5 פתח את לוחות הבקרה (68מ8/ [0חס0) וודא ש-0הץ5ז10 פועל. = אם לחצן הסינכרון פשוט מפעיל את 111 ח[24, או שתהליך הסינכרון בתוך כ-15 שניות, נסה לסגור את התוכנית 6חע1108 (במקינטוש) ולהפעילה מחדש. = לעיתים, סינכרון שני ייכשל, והפתרון הוא הפעלה מחדש של מקינטוש. * | הפעל במצב 0 5ח0ו5ת16א6 על-ידי לחיצה על המקש 5018 בעת האתחול (ודא ש-א4016191 אינו מופעל). . קבע את מהירות היציאה הטורית ל- 6גס 9600. > | נסה לסגור את התוכנית 6חע110:8, ללחו על לתצן הסינכרון במנשא של ] ות[28 ואז להפעיל את 56ע11015 מחדש. משאבים פגומים בעת ניסיון לבצע סינכרון מופיעה ההודעה ''זסזז6 166ש06 מאוסתמנו .2 קתו תות ז6) 15 6מ7ץ11015 .0661160 פה י. ככל הנראה מדובר במשאביס פגומים. הסרה של 265600 110%[ והתקנתה מחדש אמורה לפתור את הבעיה. בעיות בסינכרון עם 3כ) ברשותי מחשב מקינטוש 03, ואני נתקל בבעיות בסינכרון. כיצד לפתור את הבעיה! במחשבי מקינטוש 03, יש שתי אפשרוליות לסנכרן את 111 !3 : * אם המקינטוש פועל, ודא שהאופציה להריץ את זסוותס) סתץ1015] בהפעלה לא נבחרה. הפעל מחדש את המחשב, עבור ללוח הבקרה של מקינטוש והפעל את זסוותסוון סתעוסון. מיד לאחר הפעלת 0מץ11015 זסטותסוא לחצ על לחצן הסינכרון במנשא של 11 מ[28. לאחר סיוס הסינכרון, תוכל לסגור את זסוותס)/ סתץ11015. 14 1 חש המדריך למשתמש = אס המקינטוש פועל, ודא שהאפשרות להריף את זסווהס)א 6חע5ו10 בהפעלה לא נבחרה. כבה את המחשב ונתק את חיבור מנשא הסינכרון. הפעל מחדש במצב 0% 51005ח16א6 (לחיצה על מקש 5018 בעת ההפעלה). לך ל-[24806 [0זוחס0, קבע את היציאה ב- חסק זטוחוזע, קבע את המהירות כ- 9600, והפעל את זסזותס])א 6תע11015. לבסוף, חבר את מנשא הסינכרון ליציאת המדפסת ונסה לבצע סינכרון. דליפות זיכרון הקשר בין 111 וח[ג? והמקינטוש ניתק בזמן תהליך הסינכרון. איך ניתן לדאוג שכל המידע יסונכרן! 6500 1106 ות|3? של מקינטוש נוטה ליידליפותיי זיכרון, אשר מחמירות כאשר יש הרבה נתוניס לסנכרן. אס הסינכרון נפסק לאחר זמן מסוים (זטס6וזו1), נסה לבחור ב-ומסופט0 מהתפריט 6חע5ז110, ולסנכרן כל רכיב (300% 4/0061655/, 200% 2816 וכוי) בנפרד. ץסחסוזסוו ץ6מ11010 מותקן אצלי על 111 ות[ג/. לאחר ביצוע איפוס קשיח לא ניתן לבצע סינכרון. מה לעשות ! תוכנית ה-11ט6ת60 של ע6ם1101/10 אינה תואמת לתוכנה 00זא265% 110% של מקינטוש (גירסה 1.01). כאשר שקסחסואזסווק מותקן, אחזור הנתוניס אחרי איפוס קשלת יגרוס לסיוס פעולתה של 265%000 110% ולהפסקת הסינכרון. כדי למנוע זאת, יש למחוק את הקובצ ט6ק. כ עפחסוא מהתיקייה קטא886 אחרי האיפוס הקשליח ולפני הסינכרון. לוח ציור של וחסס36/ חיברתי לוח ציור של מססג/ש למקינטוש וכעת אין באפשרותי לבצע סינכרון. ישנה התנגשות בין התוכנה של ]11 ₪|28 ובין ההרחבות (05ת0ס51ת6זא5) של לוחות הציור. כדי לפתור את הבעיה, יש לבטל את ההרחבות של ₪ 860/ באמצעות :8886 פתסופת6זאם ולהפעיל מחדש את המחשב לפני ביצוע הסינכרון. כדי להפוך את התהליך לאוטומטי, ניתן ליצור ערכת הרחבות אשר אינה כוללת את ההרחבות של ותססג/ וכוללת את זסזוחסו/א 6מע105]. מידע נוסף באתר של חברת ]28 יש חלק מצוין העוסק בבעיות ושאלות נפוצות [החזזח. תה[ א06ח0165/1תק61/קק 05150/וחסס. חז| הק שעצעש//:כז). 00 1 אבטחת מידע, ות ), 85-84 העדפות, 48 אותיות רישיות, 57, 59, 61 אחריות, 125 אינטרנט (ראה גס חברות ואתריס פרטניים), אוספי תוכנה, 112-111 אתרי חומרה, 114-113 אתרי מידע וחדשות, 116-114 אתריס של חברות, 108-107 אתריס של מפתחי תוכנה, 110-109 הורדה של תוכנה, 107-105 חנויות על הרשת, 113-112 מוצריס לסינכרון, 76-74 תוכניות תוכנה שיתופית, 103-79 איפוס, 122-121 חס, 85, 122-121 לחצן, 9, 98 קשיח, 73, 122 רך, 97, 98, 121 אירוע חוזר, סמל, 19 אירועיס (ראה פגישות) אלפבית של גרפיטי, 56-55 ארגון קבציס, 107-106 90 בסיסי נתונים, 4, 42, 98-97 בעיות נפוצות, 134-117 חומרה, 127-123 כרטיס זיכרון רופף, 125-124, 126 מסך, 126 סוללות, 124-123 תיקוניס, 125 מקינטוש, 134-132 סינכרון, 132-129, 134-133 עצות כלליות, 122-117 איפוס, 122-121 גיבוי קבצים, 117 גרפיטי, 120 זיכרון, 121-120 טעינה, 118 מפעילי יישומים, 118 גופן, שינוי, יומן, 22 ספר הטלפונים, 31 פנקס הרשימות, 37 גיבוי, קבציס, 117 תוכנת הרישוס, 131 תיקיה, 107 גיליון אלקטרוני, 6חסקאט, 50 וט, 103-102 2חסק6א, 96 גרפיטיי, אלפבית, 56-55 בעיות נפוצות, 120, 127 הזנת שמות, 25 הקשות נוספות, 63 הקשות פקודה, 24, 39-38 הקשות שינוי מצב, 58 הקשות תנועה, 58 לוחות מקשים, 54-53 לימוד, 12 סימני פיסוק, 57, 62-61 ספרות, 56 קיצורי דרך, 61-59 תוויס מיוחדים, 63 7 דבריס לעשות (ראה רשימה דברים לעשות) דואר אלקטרוני (ראה גס ספר הטלפונים), כתובות, 25 שימוש ב-11] חחז[29, 52-51 דחיסת קבציס, 106-105 6 וו ההק המדריך למשתמש הודעות שגיאה של סחץפוסו], 73 הוצאות, היישוס 56ח6קא₪ (ראה 56ח6סא0) הורדת תוכנה, 107-105 העדפות, ו3)/א, 52 קסזא065 זסווק פגוס, 132 5טסחסח5, 47, 48 יומן, 22 כלליות, 48-43 05 44-43 זס2ווופוס, 2 5חסת, 45 [674ח06), 44 וח1066א, 46-45 אזסאס6צ], 46, 47 זסתאוכ), 47-46 קת 6, 48 מודם, 46-45 מספרת, 2 מפעיל היישומים, 41 ספר הטלפונים, 31 פנקס הרשימות, 37 צלילי מערכת, 6 רשימת דבריס לעשות, 34-33 רשת, 47-46 שעה ותאריך, 3-2 הערה, הוספה לפגישה, 18, 19, 21 הוספה לרשומת ספר הטלפונים, 26 מהתפריט 6זס66א, 21 סמל, 19 הקשה, בעיות, 127 הקשות פקודה, 24, 38-37, 59 הקשות פקודה, טבלה של-, 38-37 הקשות פקודה, שינוי פונקציות, 22 הקשות תנועה של גרפיטי, 58 הקשת טגּד, 58 התפריט קְקְא, 39 התפריט ז1ו4ם, 6חסאם, 50 600 וח!73 ביישוס, 68 יומן, 27-21 רשימת דבריס לעשות, 35 התפריט קוסוו, 71 התפריט 6זסס6א, 6ח6קאםט, 50 יומן, 21 ספר הטלפוניס, 31-30 פנקס הרשימות, 37 רשימת דבריס לעשות, 35 התפריט 0015ד, 69 התפריט שסוצ, 68 התקנה, 6-4 התראות (ראה גס שעונים), התיבה חזזג|א, 17 סינכרון ו-, 129 סמל, 19 9 זיכרון, 01 הִ835, 101-100 בעיות נפוצות, 121-120 דליפות, 134 כמות, 78 מחיקת יישומיס בלתי-רצוייס, 121-120 1 חדות מסך, 2, 8, 126 חומרה, בעיות נפוצות, 127-123 חיפוש, 10, 11, 27, 42 חנויות על הרשת, 113-112 טלפוניס (ראה ספר הטלפונים), טעינת יישומים, 78-77 בעיות נפוצות, 118 יומן, 24-13 היישוס של 066002 וחוגק, 65, 66 הקשות פקודה, 38-37 137 סקדניא‎ לחצן 7, 13, 14, 21 על 265600 וחוגק, 71-64 פגישות, 18-14 שיגור, 40 מחיקה, 18, 21 תוכנה שיתופית, 104-79 עריכה, 18-16, 22-21 זט 87 קביעת שעה, 15-14 פתיחה, 14-13 תפריטיס, 24-21 22-21 5חסווקכ, 24-22 ב 21 תצוגה חודשית, 21-20, 24 תצוגה יומית, 19-18 אפשרויות על המסך, 23 אפשרויות תצוגה, 23 הצגת הפונקציות, 19 תצוגה שבועית, 20 ייבוא רשומות, 30-28 יישומי אסבח, 83-79 זסווחסוא חַ6זו3, 81-80 130% 200, 81 130% 6חו, 82 זז א30, 80 80%]]טח6!א, 82 'קסק, 83-82 130% ת0וואו5, 83 יישומי מיתאר, 91-90 תוזם, 90 6וסצ-ודן, 91-90 |וןאופטוסתד, 91 יישומיס חיונייס, 100 93, 100 1 ז166וטם ת135:, 101-100 זסא)אוו1, 102-101 !אאסזץ, 102 וט 103-102 6קטכחט, 104-103 יישומים, טעינה, 78-77 1 ז1106ת195, 101-100 מובניס, זסוג|טס|63, 42 6חסקאם, 50-48 4 42 סחץ1015], 43-42 [וג!/א, 52-51 חיפוש, 42 יומן, 24-13 מחשבון, 42 מפעיל היישומים, 41-39 ספר הטלפונים, 31-25 פנקס הרשימות, 55 רשימת דבריס לעשות, 35-31 מחיקה, 78 וססוה, 97 זסווחסוא הִ6גם, 81-80 ]סי תוהּזם, 90, פאזס/אסס|0, 92 זס תה וחוהס), 84-85 טס 88 ,100 ,,3 81 00 180% 1% תו, 82 1 ז1146ט0ת135:, 101-100 חפוסזס ], 89-88 93-92 05 0% סזק [וז(ז 5ת, 99-98 זוא א0ג11, 80 6וסצ-ו1, 91-90, סז קזטס1], 96 החם' הסחטב 1, 85 151, 102-101 180% טת6וא, 82 86 1. 010% זסווק, 93 4 זסזס|קאם זסווק, 98-97 זסקהתג א ס)ח1 וסווק, 99 !אאסוק, 102, !סק 83-82, הסחטב. 1אסוטל), 87-86 103-102 500 94-93 1% וו5, 83, |וגוותפטסתד, 91, 6 אסדאוד, 94 3 6ח620וחוד, 95 זס|6/הזך, 89 6טסחט, 104-103 96-95 ,% יישומי אסגה, 83-79 יישומי מיתאר, 91-90 יישומיס חיונייס, 104-100 ממירי כספים, 89-87 מפעיל היישומיס של ]11 וחוגק, 84 מפעילי יישומים, 87-84 עזרים, 99-97 שעוניס, 96-91 יציאה טורית, 4, 9 כיבוי אוטומטי, 44 18 ו חו: המדריך למשתמש ביטול, 130-129 כתובות (ראה ספר הטלפונים), / לוח הזיכרון, רופף, 125-124 תא, 9 לוח מקשיס אלפביתי, 10, 55-53 לוח מקשים, עברי, 55-54 לוח שנה (ראה גס יומן), 93, 100 כיוון, 3-2 לוחות מקשיס, 10 לטיני, 10, 56-55 נומרי, 10, 56 עברי, 55-54 לחצן ההפעלה, 7 לחצני גלילה, 7, 8, 36 / מודם, 11, 46-45 מחיקה לאחור, הקשת גרפיטי, 58 מחיקת טקסט, 57 מחיקת יישומים, 78 מחשבון, היישוס 6ג3חטס, 88 העזר זסוגּ!טס!03, 42 מטבעות (ראה ממירי כספים), ממירי כספים, 89-87 !סזט, 87 6 אטס, 88 השוסזס], 89-88 זט!|6/הזך, 89 מנהלי מידע אישיים (וא1), 64, 65 מנשא, 11 חיבור, 5-4 מגעים, 127 מסך המגע (ראה גם גרפיטי), 11-10 מסך הפתיחה, 2 מסך, אזור כהה, 126 בעיות נפוצות, 126 כיסוי מגן, 126 ניקוי, 108, 126 מספר סידורי, 9 מספרת, העדפות, 44 כיוון מחדש, 127 כיוון, 2 מעבר שורה, הקשת גרפיטי, 58 מפעיל היישומים, 41-39 התפריט קְקא, 41-39 התפריט פחסווקס, 41 מפעילי יישומים, 87-84 תווח ), 84-85 וחם' תסחט3 1, 85 1, 86 הסחטבג ]א0וטכ), 87-86 בעיות נפוצות, 118 מחיקה, 118 של [11 וחוגק, 84 מצב או5, 57 מקינטוש, 0, 9, 65 סחעפצוסצן, 77-76, 76 בעיות נפוצות, 134-132 היישוס ק00זא65כ ו10ו2, 65, 67 חיבור מנשא הסינכרון, 4, 72 טעינת יישומיס, 78-77 יישומיס לא זמיניס פתיחת קבציס דחוסים, 105, 106 רשימת דבריס לעשות, 33 / ניקוי, אביזריס, 108 סוללות, החלפה, 123, 124-123 הכנסה, 1, 9 יישומי עזר ו-, 97, 98, 99 מספרת ו-, 44 139 סקדניא‎ נטענות, 124-123, 127 שימור, 44, 81-80 סיומות קבצים, 78, 106 סימון טקסט, 57 סימני פיסוק, 57 הקשה של גרפיטי, 59 מציין המצב, 57 תוויס, 62-61 סינכרון, בעיות נפוצות, 1131-129 הודעות שגיאה, 73 התאמה אישית, 73-72 ייבוא רשומות לספר הטלפוניס, 29 כפילויות, 104-103 מוצריס אחרים, 77-74 מוצריס אחרים, 2.1 ₪0 סז ק65%10 75-76, 5 מוצריס אחריס, 0!וקח!ג? זס) 6הע5ו!!6זה1 0, 76-75 מוצריס אחרים, סחץפסצו, 77-76 מוצריס אחרים, 2.0 זסחוואז6אססק, 74 סמלים, 6-5 עס מחשביס שוניס, 65 ראשון, 6-4 תהליך, 73 סיסמה, 48 ספר הטלפונים, 31-25 הוספת רשומות, 26-25 היישוס ב-265%002 וח[ג?, 66 המסך ]1.8 061055, 26, 27 הקשות הפקודה, 38-37 הקשות התנועה של גרפיטי, 58 חיפוש רשומות, 27-26 ייבוא רשומות, 30-28 לחצן, 7, 8 עריכת רשומות, 28-27 פתיחה, 25 קטגוריות, 28 תפריטים, 31-30 31 5 31-30 ,86 ספרות בגרפיטי, 56 עברית, בעיות נפוצות, 120-118 בעיות, 120-118 הזנת טקסט, 55-54 התקנה מחדש, 119 העברית, 120-118 התקנה, 119 לוח מקשיסם, 55-54 רישוס, 6 עזרים, 99-97 [ססוה, 97, זג טס|0, 42 6ח6קאת, 50-48 סז [וז(1 5ק", 99-98 6הץ1015], 43-42 41]א, 52-51 4 ז6זס!קאם זסווץ, 98-97 זספַבּת3) א סות! וסווץ, 99 חיפוש, 42 לטעינת קבציס, 78 מפעיל היישומים, 41-39 פגישות, 18-14 התפריט 6זס66ת, 21 כיוון השעה, 15-14 מחיקה, 18, 21 עריכה, 18-16 שיגור, 21 פנקס הרשימות, 5 ביישוס ק00ו06:6 וחוג?, 67 הוספת תזכיר, 36-35 הקשות הפקודה, 38-37 לחצן, 8-7 עריכת רשימות, 36 פתיחה, 35 קטגוריות, 37-36 תפריטים, 37 . צג ניפוי השגיאות, 121 צלילים, מערכת, 6, 44 ק קבצים, ארגון, 107-106 קבציס, קישור, 71-70 1410 +וו חק המדריך למשתמש קול (ראה צלילים) קטגוריות, מוקפצות, 86 מפעיל היישומים, 41 ספר הטלפונים, 28 פנקס הרשימות, 37-36 רשימת דבריס לעשות, 34 קיצורי דרך, 61-59 העדפות, 47, 48 הקשה של גרפיטי, 60-59 יצירה, 61-60 מובניס, 60 רשימה נפתחת, 83, 86 קישור קבצים, 71-70 רווח, הקשה של גרפיטי, 58 רישוס תוכנית שיתופית, 79 רשימות (ראה פנקס הרשימות) רשימת דבריס לעשות, ב-ק00א265 וח!ג2, 66, 67 גרירה ושחרור, 66, 67 הוספת דבריס לעשות, 32 הקשות הפקודה, 38-37 לחצן, 7, 8 עריכת דבריס לעשות, 34-32 פתיחה, 32 קטגוריות, 34 תפריטים, 37 שיגור, יישום, 40 כרטיס ביקור, 30 מטלה, 35 פגישה, 21 קטגוריה, 30, 35 שירות 6חו|חכ) סחצפח], 107 שמירה, 8 שעה, כיוון, 2 עריכת פגישה, 18-16 קביעת פגישה, 15-14 קיצור דרך, 60 תוכניות להמרה, 89-88 שעוניס, פאזס/אססו), 96-91 93-92 ,:05 00% סז ?זטס1], 96 06%[ וסווק, 93 זסס0ח5, 94-93 6 אסךאוך, 94 3 | 6חס/טוחוך, 95 שעון-עצר (ראה שעונים) שערי מטבע (ראה ממירי כספים), / תאורת מסך, 7 תאריך (ראה גס שעונים), כיוון, 3-2 קיצור דרך, 60 תווים, מיוחדים, 59-58 נוספים, 63 סימני פיסוק, 62-61 תוכנה (ראה יישומיס) תוכנה שיתופית (ראה גס ביישומיס הספציפיים), הורדה, 107 יישומים, 104-79 רישוס, 79 תיקוניסם, 125 תנועת הסמן בגרפיטי, 58 תצוגה חודשית, 21-20 אפשרויות תצוגה, 24 תצוגה יומית, 19-18 אפשרויות תצוגה, 23 תצוגה שבועית, 20 4 !זט 87 00% 007658 ראה (ספר הטלפונים) 15 פוחסק, 90 טחטוח קק, 39 חססו 5חסו]3סו!קק, 11-10, 39 ו00דא, 97 2 57 ,6 זס)וחסא קטזוה, 81-80, 124-123 86 30510658%] וח68, 30 סקט ) וח368, 30, 35 ]הטע וח368, 21 וחטו] ות368, 35 זס הוהזט, 90 5חסז6)0ז פחסזוטום, 44-43 - חסטו ז0זה1ט010, 10, 11 זסוגּ|טס!ג6(ראה מחשבון) אסס 0805, 57, 59 59 ,)5 28 ,)2816080716086 1 זט)|ו'] 0 030080, 30 4010 0הע1015] 86ַת03), 70 1 ט6פחהו, 17 טסה ), 74 זסל?ות8שזכ) 5וז0|8), 72, 76 ות 0), 84-85, שוסו/ ע28] 55סזקוחס), 23 התא 061 0, אביזרי ניקוי, 126 אתר ברשת, 108, 126 מגיני מסך, 126 56 ]וט6חס0, 43 ]ו ח00, 131 או001חח00), 4, 65, 132 8563 א6ז20), 66 66 הטס, 88, 5 חט?) וח0ז5ט02, 50-49 0הץ1015] וחסופטכ), 71-70, 73-72, 73 סח] ,6ז9או501 686 פחוזוטכ), 103-102 5וח5516 68פץ0, 111 90 ,5 5 6זג\ז6פַפַבכ, 80, 82, 109 2, 75-74 3, 15, 100 זס)ותסות פַטס6, 121 [. 20) 10 00ז65%, 75-76, 75 5 6פתסקאם, 49 5 אזסא6צ[, 46 יומן, 20 פנקס הרשימות, 37 זטלווופזם (ראה מספרת), פחסוזק) עְג!קצוס, 23 6 סיומת קוב, 16 וחס)צסכ, 86, 108 6 1% 00ם, 81 6% התפריטו, 6חשקאם, 50 קסוא65%] וח!78 ביישוס, 68 יומן, 27-21 רשימת דבריס לעשות, 35 [גוח-6 (ראה דואר אלקטרוני), |[ססזטט, האתר, 111 5 זוחסעם, תיבת הדו-שיח, 17-15, 16 פתיחה מתוך התצוגה היומית, 20 [66אם, 0508ז0ו)א, 103 רשומות של ספחסקאם, 50 412 + וק המדריך למשתמש תא 6פח6קאם, תיבת הדו-שיח, 50 1וסק6) 56ח6קא5, תיבת הדו-שיח, 50 6חשקאם, היישוס, 50-48 העברת רשומות, 50 פתיחה, 49 142-664 85 חהסקאם, 29 7 6 זס6זתפו", 92, 98 פַחואתו] 116:, 71-70 6, התפריט, 68 4ות, 10, 11, 27, 42 % הו 27, 42, 82 1 ז166וט ת135:, 101-100 זחסץ (ראה גופן), תפוסזס], 89-88 6 ה6שזספזס:, הלחצן, 48 )6 315 החס, 45 0% 5ק:, 93-92 סזק |ט(] 5קש, 99-98 2 ,, האתר, 116 פוס, סיומת קוב, 106 57 ,)86 126 ,)6%5 6 סד 0), תיבת הדו-שיח, 20 וז (ראה גרפיטי), + 5 ]110, 80 50/0036 :1118 05ַת118, 91 מוסז, התפריט, 71 6שו"-ו1], 85 6-ו 91-90 6חע5וסו] (ראה גס סינכרון), 43-42 |וג!א, הגדרה ביישוס, 51 1ו4]א, העדפות, 52 6 וח!גק, תפריטיס, 71-69 וחסז5ט2), הגדרות, 70-69 קישור קבציס, 71-70 סז ?זנוס1], 96 [אדוו, סיומת הקובץ, 106 2 סחז, האפשרות, 41 1 |וח], 65, 78, 6חו|חכ) סהץ5ח1, שירות, 107 סתע5ו!|6)ח], 76-75, חסוזסו) 6צוזסזטוח], אתר, 114 -< ופַהּא, 79 / 6 ות ], 60, 86, 108 וחם' תסחטה ], 41, 85 זס15, 102-101, 130 ]ח6וחקס|6ע126 6ז8א50/0 פחו/ 1.10116, 93 1-0 108ז6והסז), 95 /4 1 היישוס, 52-51 הגדרות, 51 שימוש, 52-51 תפריטים, 52 אינדקס 143 4 סוחסוא (ראה פנקס הרשימות) וח6.60זה / סוח16א, האתר, 114 טחט)א, הלחצן, 10, 11 10% ח6)וא, 82 6טא, התפריט, 52 א*סס!!גוכ0 0501ז110א, 75-74 6 הוא, 83 / 5 אזסצווסצן, 46, 47 קסח5 1101 !8 ק6-5160ת0), האתר, 113 5מסווקס, התפריט, 6אסשקאם, 50 ו8/א, 52 מפעיל היישומים, 41 ספר הטלפונים, 31 פנקס הרשימות, 37 רשימת דבריס לעשות, 35 ,אסס!וטכס, 75-74 זז זסהאוכ), 47-46 2 1, 41, 86 שחוזטקוחס) וח[ג;, האתר, 64, 107, 108, 134 265% וח[8ק, 71-64 בעיות נפוצות, 130-129 גירסאות, 64 יישומיס בסיסיים, 67-65 יומן, 65, 66 ספר הטלפונים, 66 פנקס הרשימות, 67 רשימת דבריס לעשות, 66, 67 פתיחה, 65-64 תפריטים, 71-67 68 8 68 6 קוס, 71 6הץ1105, 71-69 5, 69 צוסו', 68 1.4 חסוז4וח[3ק, 84 50/06 הכץ!0וח!הק, 83, 109, 114 1ח0ס.05ח[3/, האתר, 114 שחו 65/ זס!וקוח|גק, 116 סל זס!ווח!גק, האתר, 115 וח ק, עברית, בעיות, 120-118 הזנת טקסט, 55-54 לוח מקשים, 55-54 רישוס, 6 6חו1]3232/! זסאוס?וח281, האתר, 115 8, סיומת קוב, 116 זסק, סיומת קובץ, 106 5 )6זק ח6ק, 44 (1א]) זסקגתג!וא סוחס ח] |3ח50ז6, 64, 65 קט00 ] 6חסק, 24, 33, 35 חח 164א6וק, האתר, 111 0%) שסוות, 93 זסקבתה]/ ס!ח1 זסווש, 99 חס 116 61ח16ח1 זסווק, 115 5 'ח' פקוד זס1וק, האתר, 115 0 זג06וסווק, האתר, 79, 113-112 ץ6חס)!/סווק, 134 6וואזסווק, 126 6חסלוסוום, האתר, 112 ואז, 64, 65 6 /50 ססו!וחוק, 15, 100 קו2א, 106-105, 106 שא וזק, 34, 102, 0 זסחו!א006%61, 74 !קסם, 60, 83-82 6 סיומת קובץ, 106 וק ראה (העדפות) 6 ראה (העדפות) 14 !וק המדריך למשתמש 6שטוזס, התיבה, 17 165 4וחט, 75 6פזטץ, תיבת הדו-שיח, 21 כ וחוח8160ש2), 76 חסתטב ]א0וטכ), 41, 87-86 103-102 אוט), 60 /- 5 םא, קבצי, 107-106 64, התפריט, 6חשקאם, 50 יומן, 21 ספר הטלפונים, 31-30 פנקס הרשימות, 37 רשימת דבריס לעשות, 35 עפופ6א, בעיות ב-, 132-130 5 605108 6וה8ח86, 31 2 סק6א, 96 1 ראה (איפוס) == +16ש5660, 75 4 סיומת הקוב, 106 שחט56, ראה (אבטחת מידע) 6 56, תיבת הדו-שיח, 3, 17 6וחוך ז56, תיבת הדו-שיח, 3-2, 15 פתיחה מתוך התצוגה היומית, 18 וח מצב, 57 >וטסחסח5, ראה (קיצורי דרך) וק אוסם5, תיבת הדו-שיח, 68 3% 6וחו'ד אוסח5, 23 דו5, סיומת הקוב, 106 94-93 0 |5147066, האתר, 116 6 ח166 ז0|וק 5'סצ6ו5, 113 06 160%) 5ח6ש516, 91, 103 סקא זז 0ו5, 106, 106 1% וו5, 83 סוט עפזטהץ5, 85, 101 7 9ך, הקשת, 58 זו ]|13, האתר, 113 6חו3882)א 1/.2, האתר, 116 !וחד ק'ד, האתר, 110 זחוסק]168, האתר, 108, 109 קט0ז2) 16500106 לשַס|סחוןס6יך, 101-100 וא פטסחד, 91 6 אסךאוץ, 94 3 טחסל?טוחו, 95 0 סד ראה (רשימת דבריס לעשות) 5, התפריט, 69 ז6|6הזך, 89 דאך, סיומת הקוב, 106 6 אוח6ז6ט(, האתר, 110 6 1 66זחטותטססטת(, האתר, 116 6קטכחט, 104-103 8 צוטו , 73 צוטו, התפריט, 68 0 |גטחוץ, 4, 65, 132 אינדקס 145 /0 וחססג/, לוח ציור של, 134 סח א, קסואטכ] וח!8?, 65 בעיות סינכרון, 132-129 טעינת יישומיס, 78-77 פתיחת קבציס דחוסים, 105, 106 קו2חו/, 105, 106 / 96-95 86 = קן2, סיומת הקובצ, 106 נספח תוכן התקליטור לתקליטור אשר מצורף ל-201821106 המדריך למשתמש יש שני חלסים: גירסת הספר באנגלית ותוכניות רבות. בתיקייה בשס 4005אזק2 מצורפות מובאות מהגרסה המקורית, האנגלית, של הספר, בתבנית 00 הניתנת לקריאה ב-]1] ₪ח[8ק. ניתן לטעון קטעיס אלו כמו כל קוב 6אם, ולקראס באמצעות אחד מקוראי המסמכיס 420115206 או 06כ|64ד. הגירסה האנגלית של הספר נמצאת במלואה בתיקייה 5'זכ שבתקליטור, בתבנית "22 00481ז6/ 46006, והיא כוללת שבעה פרקיס ושלושה נספתחיס נוספים. פרקיס אלה מכסיס יותר מ-300 יישומיס ל-111 !78 אשר נמצאים אף הס על התקליטור. התוכנה ממוינת בתיקיות לפי היוצר ולפי החברה, כל אחד בתיקיית-משנה נפרדת. ב שתי הערות חשובות לגבי התוכניות שבתקליטור: 24 = (1) בעת טעינת קובץ על 111 ₪]4ק, ראשית שמור אותו על הכונן הקשיח, ואז טען אותו באמצעות 1001 |581ח1. הדבר ימנע בעיות בהמשך, אס תרצה לעדכן אותו. (קרא עוד בפרק 6 בנושא טעינת יישומים). (2) אם אתה משתמש בתוכנית שיתופית, אנא רשוס אותה. תופתע לטובה מרמת התמיכה שתקבל בתמורה. התיקיות והתוכניות המופיעות בטבלה הבאה נמצאות בתיקייה 5008916 שבתקליטור: תיקיה תיקיית משנה.. שיס לב: שמות כל התיקיות קוצרו לשמונה תוויס. 7% (יישומיס) 6-ו 1-0 6וחוך 816 (יומנים/שעונים) החג]/ 6 הו זו 16 680 2 5 0% חססו א"תססות % סותו ד 652005106 0-5 תטפ אסדאוך זסותוך 6 ע65ומוך 6206חוך אצ ש/5 6'5ותספ]1/ 6 סקאז (עזרים גרפיים) 4 שאחו 166 / 886חז] 1%08 וק וק המדריך למשתמש תיקיה תיקיית משנה תוכנה 137 ח0ו655זקוה0?) 1886 דח ס") 1886 קז[ 1 ש6וש6ז 1886 זס1 ח[-קט]? זס/ו6ן / חן חס סו ההז או8זכ וח|8 6טא ןגק זכ חסק וטס סזסתק צנ 468 1 8 סז שג 1 ו68|]?8ך 5 (רשימות) הז ||1]זתפטסדך 5 (מפות) ג חגות שתטספ (קול) 66 וזה ץזסצ)עמסטם ב אס0םסופטא סחגוק חח == סח8ו 06%61סק תיקיה תיקיית משנה | תוכנה הזתץ6)5א0סק ס6ותסתסזז16/ 6שו5הסק5ס אזספתותטך 6ותטןס/ [5066/8 (מיוחדים) 631010 6'5ז4116/ ור זסוטך- זסזק וס 6תג/\ סוק זו 00617 [60080ו1ואו5 86 6 ז8ו6/ |[6צגז'ך (עזריס לנסיעות) ב 600 5 6816007 סת6חט?) אמחט 6ותו 1 חפוס 6 |[58 [768]/60 6206חויך זא 8מנמ/-/-/-/-/ 0 - הררב אתרשא גאט סש ------- רורטו שד- ששה לאפשא בי ו 6 0 10זס/ט ---- 0 רש 10 1 חק המדריך למשתמש תיקיה תיקיית משנה . תוכנה 2100 (מחשבונים) 6סתאחו (עזרים לענייני כספים) ץ6חסוא עווגס 1/0 [4ח0ו701055 12870/) תס[ 6 הסוא הסוא 66 6 קוך [674ח6) (עזריס כלליים) 5 אס ץח ע0חגו 3 ו סז ]זא 6 הח[הק 65זגק 6 אשת 5ט5 6 05 (מסמכים) ממ ב = 5 (עזרי עזרת) == 7 הס 2 היהנ תיקיה תיקיית משנה. . ו ךא זס) ןוז סס6>גוא 6 ככססכ 46 קה 5 6 ץזתסוז210 ת4110]פתגזיך 5סקאם (הוצאות) שד ד אגפך סזח] (מידע) 65 זס טפס 6 6 6 610000 5 (רשימות) 6טוחות 0 1-5 -7-7-7]7]7-7----------------------------------- ו סו ו תת --- רו 70 ומיד 12 ווק המדריך למשתמש תיקיה תיקיית משנה תוכנה 5 (רישום פעולות) 5 6 תג זה 4/6000 6|וטסו סו גת א[ג/ 68" (רַכבים) 8 6 קוזך 5צסך (משחקים) צום || 8 5וחתועתזסום 005 5 ס[118טם 0 סזסשו22גום זו 01 אסס-ופוס ופוס 18 58 צנ וו סק => 7777 00 5 מ 7 0 1 6 ססוזיך 6 (פעולה) 0-0 תת ו א ש-7 7777 תיקיה תיקיית משנחה = 6568 זחטזת 8|0ז6וח זז שתותזסכ6ת1 65 תג]/הססז 6% וח[ 5 תפות 66-75 סותסזך הת6-80% ה זס|ז3; (קלפים) 6 8זסוח 20) 4 6חו,]-ח[-4 5 אאגזו קות41165 ]100 05 5-ו 0705500 6זת סט ---00000ררררררר ו 6צוח קוו הר 14 +סווקוח|גק המדריך למשתמש תיקיה | תיקיית משנה תוכנה ו סו [[766026ע זט 606 6זו !50 62011 6 תהותקחגות 5 סו 1-5 10 <סצ ד 6 6ו8/אן 5 126 1357 החו]/ן 4 תוא 6 שפחס) וח[8ק א6|נסק חהססאוק תוא )סוק מסותגת08)ז6א06ק 6 מף6נותפזעק 0 עו תיקיה תיקיית משנה תוכנה 500 6 780 6ו'ך זסקט5 6 סד סויך 686 01 [66/ סותסטא בס 8|6)וחה צ גו 00 [50 הג סוס 0 216 5'ז0ח08) תת 6 16[]102011ח] זג ז61110201זת1 10 [וש22טק טס ד קאצ 5 (כלים) עזג (סוללות) 07 עזג זסזותס 3116 זס)סותת צ6סם 60 06 77-7777777 16 ווק חחוש המדריך למשתמש תיקיה תיקיית משנה תוכנה 00 זססתות חן 6 1-06 5 067 05 (טפסים) 05 6078808 58 810[1166 5 1 (גרפיטי) מס[ 08106 6 ו 0% |68ך ]אק ]א זה אס סק 10%]אסג ח[-א60) א ו 6 רתס ) ו 6% 5פחו/58 זח8ו|ץס 8% 00 0% ו 0000000000 000 ל ו 00 -ר .ררשש -ר. ו עב אי יה, השב םיב בל אש ג ב תיקיה. | תיקיית משנה "77 | תוכנה. וו 1% הט 8% תו 6ווז ו חטת א" 0% 0% 500% 1% 6תט50 55101 69]60ך ![06ת768[018 4] 5 (עזרים) זט [00ך וט 61 או16/ 6זבססקו1) 6% וקו 1 ז1106ט 195 ?7 6תטסץ סז [וז10 5 1 סות6 4060 6[נססו/ת הת[ זתוזות|8ק ז6זסןקא זסווק 18 החוש המדריך למשתמש ונ תא 10ח1 זסווק זז - %רְךד 6הץ6וחוך 6שוסתנז 45 וח" רפת וב ובו .| 0 .>" גאצת אדא (תוספים) 650 (שולחן עבודה) ץסטם קטאסגם ב 0 סד 100א65 ]0 ץ105 עססטם 6|טו] וא [|5ח1 זסאוסק +110קוח[8ק ו מ לו 0 וו שממ ל 16 1.151 סכוסידך 5 סו6ו/ן שש == ה ו ל ][אזס ו תיקיה תיקיית משנה 0 - 2 1 8 !6]אפטם 23 זסתתב[ 1101102 זסתתג[? וח[8ק תו ה ! אצוסוק 20( 502 אגזווך פטןקסכסך [4סות צ הז6[600ד (טלפוניה) 60 04000%2 אתו,1ותוחס?) וצו סז 113005183 60 גו 0 602 156006 [41]/הזוטוא סזק [1/181ז1ט1/ן ששסצן6קגק חס 161קותופ 6 -------ֶ------------------------ .ודודו וו וי ו(0ת3 /0/א0/20? ספר הדרכה בהיר וקל לקריאה, המיועד למשתמש המתחיל שאינו מתמצא במחשבים ובאינטרנט. הבנת הספר אינה דורשת ידע מוקדם בשימוש במחשב או בגלישה ב-ס8/, והוא מלווה את הקורא צעד-אחר-צעד, מהפעלת המחשב ועד שימוש במעבדי תמלילים ובתוכנות 06ו11ס אחרות, התקנת משחקים וגלישה ברשת. בספר משולבות הוראות ממוספרות ומדויקות המדגימות ביצוע פעולות שונות במחשב האישי ותפעול תוכנות, בליווי צילומי מסך רבים. ספר חובה למשתמש המתחיל! מחיר: 72 ש"ח מספר עמודים: 324 8 7/0/0606 ((09 2/3 ]וע 8 פוססחו/ היא מערכת הפעלה מצוינת, אך קשה ללמוד אותה לבד. אם ברצונך להכיר את 98 פישססחו/ לצורכי עבודה, לימודים או לשימושים פרטיים, זה הספר בשבילך: תוך זמן קצר תדע לפתוח, לשמור ולהעתיק קבצים, להשתמש בתוכנות העזר המצורפות חינם למערכת ההפעלה, ואף לגלוש באינטרנט! סדרת הקורס הידידותי היא ערכת הלמידה המושלמת למתחילים החוששים מעט מעולם המחשבים: הסדרה נכתבה במטרה להקל ככל האפשר את הלימוד ולהפוך אותו לחוויה מהנה. " מחיר: 99 ש"ח מספר עמודים: 344 אינטתס לאנשים עסוקים :! מחיר: 99 ש"ח תכנות מעשי | ב- 00501 | מחיר: 129 ש"ח 4 אזו קורס ידידותי למתחילים מחיר: 99 ש"ח !שמשה | | אופום- 00/5 כתובת למכתבים: ת"ד 65101 ת"א 850 6 החנות שלעו באינטרט: דואר אלקטרוגי: לגלוש באינטרנט עם אופוס אינטרנע די מחיר כרך: 89 ש"ח | 2 זססזסוו ן בו ב | זו ₪ . 4 זסזס!קאם 61חז16ח]| | | הפול ב-6 פרקים 2 מחיר: 99 ש"ח כולל ל | 8 6סק!חסז] ן קורס ידידותי ן למתחילים מחיר: 99 ש"ח בוקד להזטעות: טשלי|428|ו03-68ס פקסט: 4230 | 03-68 וו. 5.60טכןס. צשצשצשצ |[.61ח. חסו5ו/61 חל)פטכןס ₪ רנ 5 אלו האנ רק 0 גולשים בושת | גל ו -%5 4 זס ו עם 616006 / ל 6 0 4 ב 6 כרכים א' וב' וו י 0% טלל תקליטות | 7 תכנות מעשי יסודות ג'אווה : ב- וקוז56טצם! | מחיר: 129 ש"ח | 5 סול חל 29% מופרילה. וס שור מחיר: 129 ש"ח ! 5 8056 |םע8ו מהיסור 8 מחיר: 169 ש"ח / תכנות מכוון עצמים ב- + +6 מחיר: 129 ש"ח 5+ 1 0 ו ז . ++6 מדריך / קורס ידידותי ל- 805% [0ע15!/ למתחילים ביישומים 1 מחיר: 99 ש"ח | מחיר: 99 ש"ח 0 | פקס: 4230 08-681ס- ‏ 2 ב כתובת למכתבים: ת"ד 6865101 ת"א 61850 החעות שלגו באינטרנט: |ו.5.60טכןס. שוש דואר אלקטרוני: | |.61ח.חסופוש61ח6פ5טקס ₪ ממוצרים ל-:)? בחברת כלנית ! קט [ | 5" ע 8-8 |ו.60.)ותג|גא.אשטש ה ₪77 חומה ומגדל 16 ת"א 67771 1:11 זי לרוכשי אביזרים נלוויס חי בנלנית 1 השמות הגדולים ב 1 7 7 --- | 8+ | המרכד ב 17 השילוב המנצח בתוכנות ובמוצרים ה=מחעחם: האששנקטפי: הקפאאעהאי ‏ ! . 92 | 2 - ו 2- )| ו יּ | בא ה ים : . מ עופיו אי | לה : ו בחילב השחרונה בחדיה (יידת = = / ה 5 | הרש החידה הכווכןה ] | , ההשו הזם לדרישו הכזתר / / 2 - | | ההודמים הטוב | 8 8 ₪ הטובים כ 5 יק ) שעוצ רדק ( פרטיסים וסרטיסים 7 2 = ל-*, = - 6 פ] 67 ןרפס תוגוע גדיר ככוכדלרית בקולם כ--? 6 / 6 0 לה גלי עזו למפתתי 2 66זוו4850! - -5? גשלפ- --ר 10 = 8 0 7 | ל 5 ₪ וצצש | ו ( 6 ₪ כלי עזר לכת'בת 11617 גג יונות 10 ים 00 ₪0 או 60260 .56 וסט שוטשט 6). אספקה מדלת לדלת אובייקטיביות בטיתת טלנון אחת (או נקס אחד) אתה מזמין את כל התוכנות הנתוצות לאירנך השנדה שככנית מטווקת את כל התוכנות מאבשרת ליועצי המכירות שלנו להמלין תרך 3 טעות תסכק כלנית את ההזמנה יטירות לכתבת המנוקטת ללקוח על התוכנה המתאימה ביוחר לצרכיו מחירים תחרותיים ביטחון היקף המכירות טל כלנית וההספקה מכתובח אתת, מבטיחים מחירי תוכנה תחרותיים ביותר ‏ היקף העסקים הגדול של כלגית מבטיח התחשבות נוספת לצרכי לקוחות כלנית מבחר בלתי מוגבל שקט נפשי מוסף לכל הגיל מחלקה סיוחדת מככלת ביבא תוכנות מחר"ל ע"פ הזמנה (תך 14 ים) ננעות מחלקת תמיכה והדרכה לסיתע ללקותותינו לאחר הרכישה מרכז הזמנות באינטרנט 24 שעות: |60.1.)וחג]הא.ווורש בקרו באתרנו באינטרנט: 11.60.11ח13הא.אוצוו חומה ומגדל 16 ת*א 67771 6 טל. 83 ₪ פקס. 03-5372928 ניתן להשיג את ספרי הוצאת אופוס בכל חנויות הספריס אס יש ספר של אופוס שלא מצאת בחנות הספריס הסמוכה למקוס מגוריך, תוכל לרכוש אותו ישירות מבית ההוצאה. שלח אלינו את טופס ההזמנה, והספר יישלת לביתך בדואר. לחלופין, תוכל להזמין את הספר בחנות שלנו באינטרנט: [1 טס עשי לכבוד אנפוס הוצאה לאור בעיימ תייד 65101 ת'יא 61650 טלפון לבירוריס 03-6814231 נא לשלוח לי את הספר מצייב בוה שיק על סך שס שס משפחה רחוב עיר מיקוד טלפון הדבק בול דואר אופום לכבו [. אופזק הוצאה לאור 4=- ת"ד 65101 תל-אביב 61650 משתם 5 וו .סח! ,06ושיס!זס/ פאסס8 6כ! עם 1998 6 זתףוזץק 60 הסוז3!וק 60 6זג/50 חג ו%סה-60 8 ץח 80 5זסהשטס 8שנ850601ז זו6ת1 עפ 180חש ץקס6 זב 5הה3זףסזכן [הטטועוטח! .650/86 הזו זו זסוזק זטסתזועש 80זטפ/זז6015ז 56 ]סה 8 62-80 8וחד .ַחהופח6סו| 56087818 וזח סזס |8ט0ועו6ח: 8ח1 פזטסזז6015ז סז זוז סד .זפתפו!פטכ 6ח1 ההסז1 תסו55ווחז6ק זט סזק ה680 50|1ח00 .06058| 5'רת8ז8סזק ה680 חס 6626005 60-40 פחז חס 6 פחד .חסוז3זסקזס6 ]300 +0 18060876 8 5 זס!וץ !23 .0618085 זס+ 8 6עו8ט!0א6 ז6חט א%ז08ו1:806 8 15 0ףס! 66ו/ש!זס\ פאסספ [008ו]8ז6זח! הה0ז1 ,6ח! ,106ש0!זסש 80085 6כו סז 939 זז8ק ‏ .סה!|,קטסז0 גז8ס המדדיך המקיף למשתמש ב- השילה האחרדונה שבית היוצר של וס <-ן ה ומדריך למשתמ בעזרת "2210]מזן המדריך למשתמש תלמד כיצד של ההמצאה אשר שינתה את עולם המחשוב. בעזרת לשימוש נכון ויעיל ב-"'+3[1110/, תוכל גם ליהנות יותר מ-300 יישומים, תוכניות עזר ותוספים, מהמובילים כיום בשוק. למד להשתמש באלפבית האנגלי בשיטת 27418 של | חמ למד לכתוב בעברית ב-"/738[110 בעזרת המקלדת הווירטואלית ארגן ונהל רשימות קשרים, הוצאות, דברים לעשות, תזכירים ולוח זמנים חבר ושלח דואר אלקטרוני או מסמך פקס בכל זמן ומכל מקום! גלה את היכולות הגרפיות של *שס1גק ווק פתור בעיות וקבע הגדרות מיטביות במכשיר ה-|!] וח4] שלך התאם אישית את מכשיר ה-"217110 שלך לפי צרכיך כו שכקא] > מליית א 0/5 - הוצאח לאזר בע"מ = . 6% ה ו להפיק את המרב ממכשיר ה-")110 וח[ - מחשב כף היד הנמכר ביותר בעולם. ספר זה סוקר את כל התכונות של []] ח|9'] הגירסה האחרונה ערכת לימוד זו לא רק שתקבל את כל העצות משימוש חינם בקובצי התקליטור, שכוללים ₪ שו יי ג ו מ = ה ב | או 4.0 דא; מינימום |אג ₪ 818, ייה הקשיח; יציאת מודם אחת פנויה או יציאת מדפסת פנויה; כונן תקליטורים. או טג'] מערכת 7.1 ומעלה, הפועלת עם מעבד 68040 או טש זטצוסץ; מינימום | /₪ 818, מומלץ 16(18; ₪ 8 פנויים בדיסק הקשיח; יציאת מודם אחת פנויה או יציאת מדפסת פנויה; כונן תקליטורים. להזמנת קטלוג חינם: וו דאנאקוד 348-1229 וו 1א300, הסמל המסחרי 3601 ,גוז |- קחוזטקוחס) וח[ הם סימנים מסחריים רשומים, ו-111 וח!גק , וח8? [--)110וח! הם סימנים מסחריים של .סח ,ַתנוטקוחס0) ח!גץ, תאגיד 360% או החברות הבנות שלה. הסמל המסחרי 66!ש6!זס/ 00% 120 הוא סימן מסחרי ייחודי ברָשיון של שח ,16 !זסל 800% 100 מיסודה של 8חו1680 06 וכ [החס!1ההח6!ח1 .הסנוט[סע6ת 6686]עוסח 8 6תו זה סימן מסחרי רשום של סה[ ,4%166!זס 800% 10. טל':03-6814231 פקס':03-6814230 ו סו חפט ס:1/31- 000