Express Italian – קופסה

קורס מזורז ללימוד איטלקית לבעלי ידע בסיסי

פריטים קשורים
Express Italian – מדריך למשתמשים

OCR (הסבר)
קורס ג ובז ללימוד ל לית בל בעלי ידע בסיסי: ₪ ₪ ד צפודוטא 6 0: 5 ו מעקב אחר ההתקדמות ביחידות השונות | - ₪ - 2 ב ₪ - 200% ו0 0ת8ו!הס6 1 . ו > את 1 = ב = 6 1ו0/צ6055 3 דרך מהנה לתרגול אוצר המילים הנלמד : םט 1 | | 1% :1 0 :0 | | , ו . כ 4 | / יּ | 2 |68 1 ' 2 "6 3 */, גוא 1% :1 0 :0 י 5 2 1 5 0 משהקהאשאק] 0'0/0/‏ וההתגום | ]| 7 ₪ 2 פוחוס! 683150 חסוופסקטוק ד 6 665066 1 הזייי ת0ו11361ח0 > | ₪ 15 של 064 0ף 18180 ה ר ,655810 , ,60010 % 5 6 ו , 8 9 8 "שש שש 800% זהּהוחוהּז - ה 4 , 8 .0 | א : 3 7 "22 5% ספר דקדוק שימושי | 2 1% | 0 . בלו | .== = : | מו | הניתן להדפסה ו ₪ | ]| 068 . 4 1 מומפון ון 58 6 וח 5% :50608 0% :1 60088 66 8 | | 8 ותט | ב | .8). 600 1970007819 פחסמוחוו6כ) 5% :5008 בוו | ₪ = לוג סְפפָ וו ג, 4 8 המ ומכ 7 סו 50 ,5 6301 וס 5: תו וא/ו סרק 10 וק ת עפ/ן סק 0 שף וזזט) סיחגופ ,5 ,ו תו אס 8 ופ תכל וטף 51016 60 ,0פָטו 6953 1 7 גיחווק 3! זפק ס)חבזוס. 0 ₪953 תו 9ון ,גי 2 | 0 9 וספ |סז1ה60 61016 השלט-הרחוק הוא הכלי שבו תשתמש כדי לנווט ברחבי הלומדה 5 מגוון רחב של תרגילים המתמקדים בשמיעה, בדיבור, בקריאה ובכתיבה ל התוְכעות של | מזלטימדיה . הלומדה ח94!!8!] 655זקאם 0 הלומדה חג₪!14] 655זקאם 6 מתוכננת באופן מיוחד ללימוד עצמי ומטרתה לפתח מיומנויות תקשורת יעילות. הלומדה ח19/!3] 655זקאם 60 מאגדת בתוכה 0 יחידות. כל יחידה מתמקדת בנושא, במיומנות תקשורת או במילים ספציפיות האופייניות לשפה ולתרבות האיטלקית, כגון אתרים לאומיים, התמצאות ועוד. בנוסף לחומר הלימוד, כוללת הלומדה 5 סרטי וידאו. הסרטים כוללים פעילויות לימוד בהן ניתן לצפות בכל עת בזמן הלימוד. יתרונות סדרת 655זקאש 0: > סרטי וידאו מרתקים הממחישים באופן מעשי את תרבות השפה > יכולת הקלטה והשמעה > התנסות מעשית בדיבור, בקריאה ובכתיבה תוך כדי שמיעת השפה האותנטית > לקסיקון דו-לשוני - > ספר דקדוק מקיף > יחידת מבחנים לבדיקת ההתקדמות > תשבצים לתרגול אוצר המילים > דוח הישגים דים פטן 51605 () = = 0/8060 לימוד אנגלית בשלבים 188%ח8= ₪ הראשונים 5 ועו | מבוגו'ם 1 5 0 שיפור ורענון השפה האנגלית. 2 שְ00ז5 ₪ ולימוד אנגלית לבחינות הבגרות, 2 500 ₪ 3-5 וחידות עוד מוצו איכות של חבות מול > "ש מהחברות המובילות. בעולם בפיתוח לומדות ללימוד שפות. מוצגי 0 מולטימדיה (מכרים בהצלחה | בלמעלה מ-40 מדיטת = | ומתורגמים ללמעלה מ-24 שפות = = טימדיה 6 + החד 5 ).וטש =עטודהעשסאאו 0 טס () 16 עט 66מ8ג1טטק. 06 )קז 311 ₪ 1999 ,1.00 620 ?) היד כ 2 סאגו בלום עיצוב גרפי מ בוגו'ם א הווח ו 2 לימוד אנגלית, איטלקית, ח8ו!8!| 855זקא= 62 ספרדית וצרפתית לבעלי ידע = וחק 855זקא= ₪ בסיסי בשפה הסח 855זקא= () 0 אנגלית לאנשי עסק'ים 2י חפו|0ח= 80510955 685זקא= (6) = ₪0 70 80510055 6 חט3 70 8510985 () לימוד אנגלית לאנשי עסקים. = בדרגות קושי שונות- כו וש דפ צפודוטשו