אי הקופים 2 – נקמתו של לה-צ'אק. מדריך למשתמש

באי הקופים 2, אתה משחק את דמותו של גאיבראש מויפוורד. בחודשים שעברו מאז גבר על השודד לה-צ'אק והציל את אהובתו – המושלת איליין מארלי – ב'אי הקופים', הגיע גאיבראש לאי סקאב (Scabb) במסע אחר האוצר הגדול מכולם: Big Whoop. כאן אתה נכנס לתמונה… עליך לכוון את מהלכיו של גאיבראש בחיפוש אחר הרפתקאות, אוצרות והכרה של עמיתיו למקצוע. בפני גאיבראש עומדים מכשולים רבים וביניהם גם האפשרות של… נקמתו של לה-צ'אק. אם זוהי הרפתקאת המחשב הראשונה שלך, התכונן לאתגר מהנה. התאזר בסבלנות, אפילו אם יקח זמן לפתור חלק מהחידות. אם תתקע, ייתכן ותידרש לפתור חידה אחרת קודם או למצוא חפץ כלשהו ולהשתמש בו. אבל אל תתיאש ומעל הכל – השתמש בדמיון שלך. אתה רגאיבראש תצליחו בסופו של דבר!

פריטים קשורים
אי הקופים 2 – נקמתו של לה-צ'אק. קופסת המשחק
אי הקופים 2 – נקמתו של לה-צ'אק. גלגל מרשמים למכשפי וודו

OCR (הסבר)
נקמתו של לה-צ'אק פּ 2 כל הזכויות למהדורה העברית שמורות למחשגת מ.ל. בע"מ ₪ מחטבת מוכז השיווק קגוץ גליל ים מיקוד 46905 טל 062-618741. ] 6350] 6 865 5 :2 סוריא 151 ץ=אורוסרך) "6 2] 5 א6!ורן->= 1 3 ע616ו[5 עס 666ט0סז וו חס עס 166 חסןסזק ח6) 0 20] :13300 ]663 > 62365 רז1ו6350ט1 660 ]0 121660 6/3165 וח63501 1 עו זז 2] 55061816/ 365 > רח]ו350ט .1 0736503 /0ט13 :]ח6וחקסו6ש6כ 1 6865 רח63501ט 1 חהבוח!ט// !> זז וטס :הו סחזו6אז3ו/ זסט6סזק ח8 5056 6ט5 עט פחסו₪6!31 6וזטט השטסז9 5ח63! עט הסקקט5 וסטטסזק חפט ח6שוץ) 6חה 53 1.153 :זס)בחו6זסס ) [החסו!3חחש!ח! 110166 קת השק :0060 01816 בושחת עס הסקקט5 הווח ,ה6חטם 3 ,31011 ה661ז16 ,הבז ק6ת6עע קה בחח6זק ,113611 60016 ,הז870ו-1 8ו0טבן) 503 1153 ,2310 200016 ,663510 התב ,ח06וסו-1 חל העצג2] 806 ,000// 365( ,חס ד וחו6 01 על 269 0396 זט 5166 עט 60)גזופטזזן סזס6ט.1 חווט על ח6ווח// |טחגוש] שק 5 13% עס הקוצסכ] [הטחבוש חספ!טח6! הץ!0ז3 6 עס הסוו6טסזל] ותחק 5031 10305 10 | חסטוו) הס עס 26566 300 63)60ז) 6זסת וח ד 5608/08 הז 1 על 66החוהבזפסזק ו 86 ,הב וחפפסז ) ששה ,]שטק ,6 ז6ו6<] עט ג תטסזק80% ז 20 365( הג ,זסחזט 1 508 ,ח6/ עחג] ,זטוחט 7 ח563 על חסו!הוח/ ,36 ה66! [1ס6זט] 6ש516 ,חזזוופטה. וסו! וו 6 ז6ו] 86 ,6 ] .2 [0086ו1/! עס 6פטו/ [החופחזכ) ח8ו36ן08 ]הו[ 0חג ,[ו6התס- )6ש] ז6ו6ק ,01056 וטס ,86300 86 עט הס הבא שור // עחסו!ות/ .( 36 ,ועהבמזה/] חסטסק חסטוו) חס עס וח6ופץ5 510 וע///// 56% 6 66ח1/ 6ח3 זסוע ד .?] ₪138 ,זססחטוחו// 6ח/ 4 .2 1686 עט וח6ופץ5 אפטושו 7 5 וש חס )6/] זו 6חה חס!קוח8]-1 6|כףט?] 365( :ז6ו65 7 1.636 ,638 חווט( ,]השחט-6 ותו[ :פז65)6 ד ,508 5ח6] 6ז18/! 185 ,טזסטת6תתו1-1 קוו > ח4/ חס[ (0ססעעק!!סו-]) חב 6חו]-) עב // ,החטטרפ/ 0( ט פַה6511 ד [8ח0סו00/1/ 6 ] 21007" אזו>] ,/16ח18-] "518101655" סרחה וס 1 /656וופס/ "פס" וסזם פוט 306 ,ה8וח655// וצה אי הקופים 2 - נקמתו של לה-צ'אק או הקופום 2; נקמתו של לה-צ'אק באי הקופים 2, אתה משחק את דמותו של גאיבראש ת'ריפווד. בחודשים שעברו מאז גבר על השודד לה-ציאק והציל את אהובתו - המושלת איליין מארלי - ביאי הקופיסי הגיע גאיבראש לאי סקאב (9סג56) במסע אחר האוצר הגדול מכולס: קססמצ קָוּ . כאן אתה נכנס לתמונה... עליך לכוון את מהלכיו של גאיבראש בחיפוש אחר הרפתקאות, אוצרות והכרה של עמיתיו למקצוע. בפני גאיבראש עומדים מכשולים רביס וביניהס גס האפשרות של... נקמתו של לה-ציאק. אם זוהי הרפתקאת המחשב הראשונה שלך, התכונן לאתגר מהנה. התאזר בסבלנות, אפילו אם יקח זמן לפתור חלק מהחידות. אס תתקע, ייתכן ותידרש לפתור חידה אחרת קודם או למצוא חפ כלשהו ולהשתמש בו. אבל אל תתיאש ומעל הכל - השתמש בדמיון שלך. אתה וגאיבראש תצליחו בסופו של דבר! 0 התקנת המשחק הכנס את דיסקט מסי 1 לכונן. עבור לכונן המתאיס (4 או ₪ |- זוחם). כאשר מופיע הסמן :4 או 8 , כתוב ||גוצחז ולח זטוחט. כעת עליך לבחור את הכונן הקשיח שעליו ברצונך להתקין את המשחק (שנה את האות המופיעה בעזרת מקשי החיצים למעלה ולמטה) וללח!ף זטוח ולאחר מכן לבחור באותה צורה את הכונן שממנו הינך מתקין את המשחק (לרוב עליך פשוט ללחו זסוחם ). כדי לשחק במשחק מהדיסק הקשיח שלך: 8 עבור לכונן המתאים (למשל : 0 [- זטוחם). 8 כתוב 2ע66חסות�0 ולח זטותם. 8 כתוב 2ע6)חסוח ולח זטוחם. כאשר אתה טוען את המשחק, הוא יבחר באופן אוטומטי את המסך הגרפי המתאיס למחשב שלך, המשחק גם יבדוק אם יש לך עכבר או ג'ויסטיק ואיזה סוג של כרטיס צליל נמצא ברשותך. תוכל לבחור באפשרויות אחרות על ידי הוספת אחת או יותר מן האותיות הבאות (עם רווח ביניהס) בשורת הפקודה: - כרטיס 010 - כרט'ס ז81356 6חט50 - כרטיס צליל תגוס - שימוש ברמקול פנימי - כרטיס גרפי מסוג004וא - כרטיס גרפי מסוג 04 0 - שימוש בעכבר 1 - שימוש בגציסטיק א - שימוש במקלדת לדוגמה, כדי לטעון את המשחק עם כרטיס גרפי 604 וכרטיס צליל מסוג 00ו.01: בוח 2ץ>חסות לאחר שטענת את המשחק ולפני שתוכל לשחק בו, עליך להכניס צופן של שני מספרים. על המסך מופיעה כותרת: אאא 08 850178 . מתחת לכותרת מופיעים שני ציורים. עליך למצוא את שני הציוריס על גלגל הצופן שבידיך ולהתאים ביניהס. לאחר מכן עליך למצוא את המילה אאאא מעל אחד החלונות שבגלגל הפנימי. בתוך החלון מופיעים שני מספרים. עליך לכתוב את שני המספרים לפי הסדר. חערת: המשחק מוגן מפני העתקה ולכן בכל פעם שאתה משחק דיסקט מס'1 של התוכנה צריך להיות בתוך הכונן לשם זיהוי הדיסקט המקורי. כ כ 5 % אי הקופים 2 - נקמתו של לה-צ'אק בקרת המשחק תוכל להשתמש בעכבר כדי להזיז את הסמן אם יש לך עכבר מותקן במחשב. השתמש בכפתור השמאלי של העכבר כדי לבחור חפצים מהמסך לשימוש בשורת המשפט וכן כדי לבחור משפטים לשימוש במהלך שיחה. השתמש בכפתור הימני כדי להשתמש בפועל מואר בשילוב עס החפ שעליו מצביע הסמן. אם יש ברשותך גם עכבר וגס גשיסטיק תוכל לבחור באחד מהם על ידי לחיצה על ח+,01%1 לעכבר או [+ 6181 לגציסטיק. אם אתה משתמש בגשיסטיק והסמן שלך מרתף על המסך, תוכל לאפס את הגשיסטיק באמצעות לחיצה על [+ 01 כדי לשלוט על המשחק באמצעות מקלדת, עליך להשתמש במקשי החיצים. מקש ז6!חם או 5 על המקלדת הספרתית, פועליס בדומה לכפתור השמאלי של העכבר. מקש 78 פועל בדומה לכפתור הימני של כל הפעלים שבמשחק ניתנים לבחירה באמצעות הסמן או באמצעות האותיות הבאות: 6 - | 606 - לתת חפף למישהו 0 - הס - לפתות 6 - 666 - לסגור ל - קט - להרים חפ 7 - 1%% - להסתכל על חפ 1 - 66 - לשוחת עם מישהו / >ש - להשתמש בחפף כלשהו 5 מו - לדחוף צ- ₪ - למשך 3% וסט ₪11 115 1 חב זוטי !קפסש 7 1 5+ ד : שוח [[=₪7 ם שדב + 0 או הקופום 2 - נקמתו של לה -צ'אק בעיות זברון אם בשלב כלשהו של המשחק לא ישאר לו מספיק זיכרון, הוא סה להשתמש בדיסק הקשיח בתור תחליף. פעולה זו תגרוס כמובן להאטה ניכרת במשחק ולכן מומל לשמור את המצב הנוכתי ולנסות לפנות יותר זיכרון. שמירת/טעינת מצבי משחק לחף על 55 ובחר באחת האפשרויות: 6 - שמור מצב משחק 6 - טען מצב משחק לג - חזור למשחק - סיום המשחק ויציאה ל- ₪05 לאחר שבחרת שמירה/טעינה עליך לגשת לאחד המקומות ברשימה שמופיעה וללחוף על הכפתור השמאלי. אס בחרת שמירה, תידרש גם לבחור שס למצב שתשמור. מקשים אחרים 6 - דילוג על קטעי פעולה (אפשר גס ללחו על שני כפתורי העכבר בו-זמנית) ₪ - התחלת המשחק מחדש רווח - השהית המשחק. לח שוב על רווח כדי להמשיך - הורדת הקולות (הפסקת הקולות עבור רמקול פנימי) - הגברת הקולות (הפעלת הקולות עבור רמקול פנימי) - הגברת קצב הופעת ההודעות (=)- הורדת קצב הופעת ההודעות (=)- מחיקת הודעה וח+]ז!6 - הפעלת העכבר [+1זו0 - הפעלת הגויסטיק א+!!/ - או 0+]זו0 - יציאה מהמשחק ץ+]ז01 - בדיקת גירסה בתחילת הסיפור מופיע גאיבראש המנסה להסביר לאיליין כיצד הגיע למצב שבו הוא תלוי על חבל בלוע הר. התמונה עוברת אחורה בזמן, למדורה על האל סקאב, שם מספר גאיבראש לחבריו החדשיס את סיפורו המותח על תבוסתו של השודד לה-ציאק. קטעיס מסוג זה נקראים קטעי פעולה - קטעים קצרים, כמו סצינות מסרט, שבהם אין לך שליטה על ההתרחשויות. אתה מתחיל לשלוט על פעולותיו של גאיבראש כשהוא מגיע לגשר המוביל ל- 66וו000 . המסך מחולק לחלקים הבאיס: חלון האנימציח הוא החלק העיקרי והגדול ביותר של המסך. כאן מתרחשת כל הפעילות וכאן מופיעים גם הדברים שאומרים לך אנשים אחרים והודעות של המשחק עצמו. בפינה השמאלית התתתונה של המסך מופיעים הפעלים. כדי לבחור בפועל העבר את הסמן מעליו ולח על הכפתור השמאלי. כאשר הסמן נמצא מעל חפ כלשהו, יואר באופן אוטומטי אחד הפעלים - זהו הפועל ההגיוני לשימוש עבור התפף המסומן (למשל ייפתחיי עבור דלת) - וניתן לבחור פועל זה באמצעות הכפתור הימני של העכבר (שים לב שזה אינו בהכרח הפועל היחיד שניתן להשתמש בו, נסה גם פעלים אחרים). מתחת לחלון האנימציה מופיעה שורת המשפט. בשורה זו תוכל להרכיב משפטים שיכוונו את פעולותיו של גאיבראש. משפט מורכב מפועל ושס עצם (לעיתים שני שמות עצס). מילות חיבור יופיעו באופן אוטומטי. עליך רק לבחור את הפעליס באמצעות רשימת הפעלים ואת שם/שמות העצס ישירות מתוך חלון האנימציה. אס חפף כלשהו המופיע בחלון האנימציה הוא בעל חשיבות למשחק, שמו יופיע בשורת המשפט כאשר הסמן יעבור מעליו. אם לא יופיע שם עבור חפץ מסויים, תוכל להיות בטוח שזהו רק חלק מהרקע. בפנה ה*מנית התחתונה מופיע הרכוש שלך. בתחילת המשחק הרכוש שלך כולל כמות עצומה של כסף ואוצרות. כאשר תיקת חפץ כלשהו (באמצעות הפועל קט 6% ) הוא יופיע באיזור זה של המסך. אס אין מקוס בשמונת הריבועים הקיימים, לכל החפציס שלך, תוכל לראות את שאר החפצים באמצעות החיצים הנמצאים משמאל לציורי הרכוש שלך. כדי ללכת ממקום למקום, עליך פשוט להצביע על הנקודה הרצויה וללחוץ על הכפתור השמאלי של העכבר (שים לב שהפועל המופיע בשורת המשפט באופן רגיל הוא סו גו - ללכת אל). ----- ₪=-=/ אי הקופים 2 - נקמתו של לה-צ'אק דברים שבדאי לנטות זמן קצר לאחר תחילת המשחק תהיה לך הודמנות לשוחח עם התושבים של האי. עבור לקטע הבא כדי לראות איך משוחחיס עס דמויות אחרות. כעת, הבט בשלט שנמצא ליד הגשר: מקס את הסמן מעל השלט. שים לב שהפועל 9 100% מואר. לח על הכפתור הימני של העכבר. גאיבראש ייגש אל השלט ויתאר לך את מה שהוא רואה. שודדים מנוסים יודעיס שעליהס לקחת כל דבר שאינו ממוסמר לריצפה, לכן עליך לנסות לקחת את השלט: מקס את הסמן מעל הפועל קט אסו? ולחץ על הכפתור השמאלי. שיס לב שהמילים קט 6סוק מופיעות בשורת המשפט. מקס את הסמן מעל השלט כך שבשורת המשפט יופוע המשפט חם%1 סט סו כעת לח על הכפתור השמאלי של העכבר כדי להורות לגאיבראש לבצע את הפעולה. או הקופום 2 - נקמתו של לה- צ'אק אם גאיבראש אישו עומד ליד השלט הוא ייגש אליו ועסה לקחת אותו. חפ חדש יופיע בציורי הרכוש שלך. כדי להמשיך בסיור שלך, לך אל הקצה השמאלי של המסך. קיימים מספר מקומות לביקור בעיירה וכדאי לך לחקור את כולס. נתחיל במסבאה המקומית: לך אל הפתח (מסומ1!) שנמצא בחלק התחתון של חלון האנימציה. נסה לגלות כל מה שתוכל על ידי שיחה עס הבארמן. מקם את הסמן מעליו ולח על הכפתור הימני. נסה ללכת אל הדלת שבצד שמאל של המסך. הנה אחד מהמכשולים הרבים שיעמדו בדרכך... נטה לגלות דרך אחרת לעבור אותו. שיחות עם דמויות אחרות קיימות דמויות רבות במשחק שעימן תוכל לשוחח. כמעט לכל הדמויות שתפגוש יהיה מה לומר לך. לעיתים תוכל לשוחח עם מישהו בשלב כלשהו של המשחק ולאחר מכן לחזור אליו ולקבל מידע נוסף. דבריס שתגלה כתוצאה משיחה עם אדם מסויים עשויים לפתוח בפניך אפשרויות שיחה חדשות עם דמויות אחרות. כדי לשותחח עם מישהו מקס את הסמן מעליו ולח על הכפתור הימני. במהלך שיחה עליך לבחור את דבריו של גאיבראש מתוך רשימת משפטים שבתחתית המטך. לח על המשפט שברצונך לומר. מובן שדבריך ישפיעו על תשובותיהם של המשותחים עימך. אל תדאג, לעולס לא תיענש על בחירת משפט מצחיק - אתה הרי משחק במשחק כדי להנות! פילוטופית המשחק שלנו אנו חושבים שאתה קונה משחקים כדי להנות ולא כדי להענש בכל פעם שאתה טועה. לכן, המשחק לא יגיע לסוף פתאומי בכל פעם שתדחוף את האף למקום שלא היית בו קודם לכן. אנו נשתדל להבהיר לך כשתגיע למצב מסוכן. אנו חושביס שאתה מעדיך לפתור את החידות באמצעות חשיבה ולא על ידי אלף מיתות. אנו חושבים גם שאתה מעוניין להקדיש את זמנך לעלילה ולא לכתיבת מילים נרדפות עד שתגלה את המילה המתאימה לפעולה מסויימת. שמור את המשחק כשאתה עומד להיכנט לאיזור מסוכן אבל אל תפחד מכך שכל צעד מוטעה יוביל למוות. לרוב, תהיה לך הזדמנות נוספת. כבמה עצות 0 אסוף כל חפא שתוכל. רוב הטיכויים הס שבשלב כלשהו יהיה שימוש לכל דבר. 6 אם תתקע ואינך יודע מה לעשות, גסה לעבור על כל החפצים שאספת ולחשוב כיצד כל אחד מהם עשוי לעזור (אולי בשילוב עס חפ נוסף). חשוב על המקומות שבהם היית ועל האנשים שפגשת. לרוב תוכל למצוא קשר שיחזיר אותך לפסי ההצלחה. 8 ישנן מספר דרכיס לפתור חלק גדול מהחידות. מרכז השיווק 241" | מחטבת | ה | 0 2/0050 1