רשימת דרגות העדיפות לקבלת טלפונים

העודף הגדול של בקשות לטלפונים לעומת אפשרויות הביצוע, מחייב את משרד התקשורת להתקין טלפונים בהתאם ללוח עדיפויות המובא להלן:

OCR (הסבר)
הפי הת דר ג הת ה ער יפ ות לק ב לת 5 ל ונ םס ינ ו א ר 6 זו + הקודף הגדול חל בקטות לסלפונים לעומה א;פטרויות הביצול, סחייב את ססרר ההקסורת להת;ין סלפוניס בהתאם ללוח עדיפויות המובא להלן! קייפות דרגות עדיפות שלשם קבלתן חובה עליך להמציא מססכים פסוגיס טונים. אנא, ליין ברפימת ואס לרעתך פגיעה לך עדיפות כלטהי, הפצא נא את המסםכים הדרוטים לפנהל שטירות* הסלפון הפהוזי לפ" הכתובת המצוית על גבי איסור קבלת בקסתך המצ"ב וציין את מספר הבקשת לסלפון. | הפבקס | המקוס | המבקט | המקום ן גדיפות א" (קוד !| 0 ליווריל 4150 דירה ובית עסץ 1. חולי לב דירה ובית עסץ ו . 2 .חוליס להס הופתלה כל'ית הי ככ או נמצאיס במיפול בכלית . צה"ל מלאכותית %%ל9פ דירה ובית עסץ . בתי חוליס 2 חול* קצגרת 8%99%% דירה ובית עסק מס כ 4 תול* המופיליה %%%'% דירת ובית עסץ 6 5 חברות תעופה הפסרדיס ודירת -] 7, משסרת *שראל הפנהל הכלל*. 8. קווים נוספים למנויים 6. חברות אניות הפסרדים ודירת עמוסים לטיתות נכנסות 0 ל יכות סיור 7.מוסד ציבורי בהיץקף משרדי המרכז, 1 ארצי הסניפים ודירת קריפות ב' (קוד 2) המגהל הכלל* 8. בנקיס 2 5 לת תולתל 9 חברות הובלה יבשתיה, 2 מע : זֶּ מסאות וגוסעיס 3. רסויות מץומיות מסרדי הרסות ורחס 0. תחנות מוניות ו , | 21. מפעליס מאוטרים מפעל וססרד" המפעל השרה המשמ ב תיור (באיסור פרכז ההשקלות) 4. נציגויות דיפלופסיות 2, בהי מלון וקונסולריות. . 3. בתי מרקתת 5. הסוכנות היהודית מסרדים וחבר 4. בתי קולנוע 0 5. מפלגה - המרכז הראסל 6. קופות חולים זפרפאות בלבר; 7 ערותי הסמל ומים מתקניס ופסררים 6.בתי ספר, גני ילדים 8. עתונים יומיים המערכות בקי סער ערב ויטיכוה. 9. בקסות לסל;ס - 7. בת עסץ הםעסיקים לא במקוס בו דרול (אם הקד'פוה הבסיסית פחוה מ-0! קובדיס הסלפון(באיסור אינה עולה על זו) מוסד מפסלת* פוכר) 0. קווי סלפון 8. אתרי בנית בינעירונייס ו;וו%" נל"ן להעברת נהונים. 1 קווי אזלקה - עדיפות בסיסית למנויים בדרגת 9. קווים נוספיס למנויים קעמוסיס(עדיפות בסיסית למנויים בדרגות עדיפות | א" - ג'"ןלבקפות סנו'ים אהרים,דרגת עד'פוה ג") עדיפות א"(71) קדיפות ד"(קוד 74) למנויים אחריס- [. מפלגות ותנועות מדיניות משררדיס דוגחת עדיפות ב"(02 2. עיהונ'ס אהריס(לא יומיים)| המערכות 0 3. נכים שדרגת נכותם אינת דירה ובית לסץ | דיפות ג וד שהותה מ-50% 5 1 רופאים ירה ומרפאה 4. עתונאים (באיסור לסכם העתונות המסשלתית 2. רופאי שטיניים או אגודת הקתונאיס) ומרפאי ט'נ'ים ירת ומרפאה רופאים וסרינריים ירה ומרפאה 5. הלתקות סלפונים(עריפות 4. הוריס שכולים ?9‏ "רה ובית עסק ה למגוייס בר/? 5. הורי חיילים נעדרים' ל או שבויים *** ירה וביה עסץ אחרים ר/ע ד") 6. אלמנות של חיילים ו לדיפוח ה"(קוד 75). שנספו בטערכה *** דירח ובית עס; "7 | 1, משקיעים מתו"ל (באיסור מְרכז 7 נטות חיילים 3עדרים 5 ההסקעות)ד'רה 7 אן שבויים *** ירה ובית עסק --י וביה לסץ. י 2 ה[רים שכולים ואלמנות 2. ענרכא דין לסכות של נפגעי פעולות א'בה*י** ‏ ד'רה ובית לסץ 3. רוא" חסכון לשכות 9 נכום - אם דרגה נכותם 4. מהנדםסים לשכות 'אינה פהיחה ס-%80% ירה ובית לסץ 5. אררזכליס לשכות 0/ | | , ו 1 - 20 - ר טי מפת ‏ ד רג ות הח קל די מ ות לק ב לת ט ל5 הנ י"ם / יגכ|ן א ר 6 . 4 6.תנועות צ'בוריות 1. סופריס 8 ראסי מועצות דתיות ומסלאי מקומם משרדים 6. מכבי-אס קצינים (באיטור אגודת הסופ ונהגים 7 רוץקתים 8 פסיכולוגיםס קל'ניים 9 שי כשדרגת נכותס אינת פהותה מ-20% 9% 0 אסירי ציון דירת(באיסור פכבי אש) דירת ‏ . דירה ומרפאת דיפות ו'(;וד 76 דירח ובית עסק דירה וב'ית עקסץק | (באיסור הסוכנות היהוד'ת לא"? הועדת לאסירי ציון) [. בת' סק המקסיקיט פחות מעסרת (10) עובדיס 2אחיות ראסיות בפקוס בו דרוטס הסלפון דירה(באישור תמוסר הרפוחי) 3. מזכיריס איסיים של שריס וסגני סריט 4 מוסדות ציבוריים בהיקף ארצ'-רובריס. 1 עולים חדסים דירה ובית עסק (באיסור הסוכנות היהורית לא"י העודת קולה). עדיפות וד 2. איט בודד או זוג סגיל אחד פתס הוא 5 שגח ומעקלח הת9 לגר בוירת 1 קציניםס ומסק"ים בצבא קב 2. קצינים ומטק"יס מסטרת יסראל ופסמר תכנסת 5 3 קצינים ומסק ים דירח(באיסור הסליסות הראשית) ד'רה(באיסור מססרת יסראל וקצין הכנסת) דירה(באיטור מטסרת דירת 3 בעל" עסקים מהוך לארץ אשר רכטו או בנו דירות ותסותיס דירה וב'ת עסק (לפי איטשור סיוחד) מסמר הגבול. ישראל) חלקמזמנם באר]% 4 מגן דוד ארוס- נתג% דירה(באיטור סגן 14 י. סי ל ב : רשוה פקומית קעבור המשמר האזרו* דירות אנסים המפלגאיס תפקידים פיקודייס ולצורך מילו" תפקירס% 5 אמבולנסיס פרטיים-נתגיס דירוה (באיסור מנחל הפוסד הרפוא") 5 בעל מסק הקלא" קריפות תח" (קוד 78) מבקטיס אתרים. הערות] 1, כל סנה על בקסת בדרגת עדיפות בסיסית ד' - ח" הממתינה לסלפון הדט או שנת המתנה אחת להעתקת של סלפון ק'יס, תקנה לבקטה כוח קידום של ררגח עריפות אחת, ובלבד טקידום זה לא יעלה את דרגת העדיפות של הבקסה מעל דרגת עריפוה ג". לגבי קידוס בררגה עד"פות קפ"* ווחק, קובק תאריך ההעברה לדרגה הגבוהה יותר ותארין אחרון זה הוא גס הקובע לצורך התתחרות עם בקשח קיימת באותת דרגה עדיפוה. 2. אם מתנגפות טת* הקתקות שעד'פותן הבסיסית היא ד" - ת' והפער בין תאריכי בקטתן אינו לולח מקל שנה אחת, תועדן נָו טעד'פותה הבסיפסית גרולת יותר. עולה הפער על סנת אחת, תועדף זו סבקסתה הוגסת לראסונח. 3. בקסה להקתקה למען חרט הנפבצא אף הות בתהום הפרכזת הציכורית טל הפען הקיים - אם במרכזת האמורה אין פאסריס סלפונים חדסים עקב המתסור במספר'ט פנויים, תאוטר הבקסת להעתקת אף אס באזור הרטת של המקן החדש קייפות בקסות לסלפונים חרסיס בעלות עריפות גבוהה יותר מזו של הבקטה להעתקת. *% האיסורים הדרוטים! נכי צה"ל - אגף הסיקום טל פסרד הבטתון. נכי מלחהמת בנאצים - הרשטות הפוספכת במטרד האוצר. נכים נפגעי פעולות איבה - הפוסד לב'סות לאום". נכים אתרים - לסכת הבריאוה הפתוז'ת של פטרד הבריאות או הפוסד לב'סות לאוס'י. ** נכי אה"ל - אגף הט'קום של פסרד הגטחון. (כ' מלחסת בנאצים - הרסות הפוססכת במטרד האוצר. גכיס נפגע' פעולות איבה - המוסד לגיסות לאופ*. עוור'ם אחריס - הש'רות למען העיוור במשרד הסץ%, או הקודת מרופא עלניים הרטום בהתהאם לתקנות המהעסקים ברפואת,י %*" אבף הסיקום של מסרד תבסתון. **** הפוסד לביסוח לאוס'. 9%" באישסור תעודה רפואית פוסמכת.