Windows Me – קופסה

OCR (הסבר)
טוה תטוווו ו לתשומת לבך! התוכנית המצורפת תבצע חיפוש בדיסק הקשיח ו/א1 בתקליטון כדי לוודא שאתה זכאי לשדרוג זה. התוכנה תותקן רק אם אתה משתמש מורשה של אחד מהמוצרים הבאים: * 98 00095 * 95 פפאיס0חו// פהספסזסוו חסו0= 560000 98 פאיסטחו/ עליך לקבל את תנאי הסכם הרשיון המצורף כתנאי לשימוש במוצר זה. אם אינך מקבל את תנאי הסכם הרשיון, עליך להחזיר את המוצר בהקדם תמורת החזר. ר 00| עבור מטותמט" 95 פאוסטהי, כדי להשתמם ב- פפאוסטחו/ע ))ס5סזסוו חסוזו₪6 חטזחחפווווא, דרושים לך הפריטים 8 פעטססחו/ [- 98 פשוססחו/ הבאים: חסווו0= 560000 + מעבד 42 150 וחטמח6ק או מעכד מתקדם יותר. 2 + 08 32 של 84%; זיברון רב יותר משפר את לקבלת פרטים עיין הביצועים ברשימה הצדדית + ססה פנוי דרוש בדיסק הקשיח: להתקנה רגילה דרושים כ- ₪8 295 של שטח פנוי בדיסק הקשיח (כולל 48! 100 בממוצע עבור קבצ" גיבוי במהלך ההתקנה). אך הטווח עשוי לנוע בין 8/% 245 ל- ₪ 435 (כולל 8א 125 בממוצע עבור קבצי גיבוי במהלך ההתקנה), בהתאם לתצורת המערכת ולאפשרויות הנבחרות. + כונן תקליטודים או כונן ואסח-סטס > צג 68 אד צג בעל רזולוציה גבוהה יותר. * ₪0058 10508! או התקן הצבעה תואם. פריטים או שירותים נוספים הדרושים לשימוש בתכונות מסוימות: + מודם או פקס-מודם בעל קצב שידור (באוד) של 8 ומעלה דרוש לצורך גישה לאינטרנם + גישה לאינטרנט באמצעות ספק שירות (ייתכן שיידרש תשלום נפרד), ייתכן שתחויב בתשלוס עבור שיחות מקומיות ושיחות בינעירוניות - להשמעת צלילים: - כרטים קול עס רמקולים או אוזניות, או רמקולי 058 (נדרש מחשב עם תמיכה ב- 058) > עבור וידאו סצס: - כונן ואסח-סצס. - כרטיס פענוח סשם או תוכנת פענוח סצם תואמים. * עבור ז6ץג! ד8ו₪190 פאיסטחו/צ: - ₪8 4 של שמח דיסק קשיח לכל שיר מאוחסן. - נגן מוסיקה נייד להעברת קסעים מוסיקליים מהמחשב האישי. * עבור 8607 פוצסוא פאוסטחוצש: - מעבד ;זוא 300 או מעבד מתקדם יותר (מעבד 2רוא 400 או מעבד מתקדם יותר עבור מצלמת וידאו דיגיםלית). - 8 64 של ואה - דרוש התקן לכידת וידאו, בהתאם לסוג מצלמת הווידאו הביתית: דיגיםלית או אנלוגית (התקנים אלה נמכרים בנפרד). - חיבור לאינסרנם ויישום דואר אלקטרוני (דרושה חומרה) * עבור ועידות וידאה: - מצלמה המשמשת לוועידות וידאו. * עבור רשת ביתית: - חומרת רשת ביתית. 0200 0506א1א 2000 ס). כל הזכויות שמורות. פטהאוא, אוווכ), אפוא, פאיסטחו, סמל פאוסטחוא, 60! פאוסטח) ו- דא באוסטחו הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של /0פסזסאו 00000 בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. הטומ ח6וווו 89 סו בקר באתר האינטרנט של התמיכה הטכנית של ספסוא בכתובת: ו בקר באתר האינטרנט של |)ספסזסווא 6 פאוסטחו בכתובת: 86 00ח!א/ח90]1.600סז6!וח. צוראוצצ 6 ו 209 | | 06 0 ווה 1 0 8 סקס לע וו885פו אזסם טוא ו 8וססאוצו ו 59 ו יו אם אתה סבור כי התווית שלעיל או המוצר שבתוך האריזה טופלו שלא כדין, אנא פנה אל חספ5פחסו בדואר אלקטרוני לכתובת וחסס.050/1זאוח ₪ ץסמזוכן אד התקשר אל משרד המכירות המקומי של 50ס6וא. תמיכה חינס * החל משיחת הטלפון הראשונה (מותנה בשליחת כרטיס הרישוס המצורף) שו 04-96699א ,סא ובס 0899 חיים טובים יותר בעולם הדיגיטלי גלה את העולם הדיגיטלי עם: "סו ווו בטןמסט סטטוחוט יכולות שחזור מתקדמות! אם נקלעת לבעיה כלשהי, באמצעות פשוסטחו/ 6 באפשרותך לשחזר במהירות את מעדכת הפעלה המחשב שלך למצב עבודה קודם איזו גירסת פשסשחו/צ מתאימה עבורך? תואמת לתוכניות המיועדות ל- חס00 590000 98 פעוססחוש), 8 פעוססחו// ז- 95 פעוססחו/ץ מוצר וא פצוסטחו/ מקורי משווק עם טכנולוגיית הולוגרמות מתקדמת, באמצעותה ניתן לאמת את מקוריות המוצר. לחוויה מיטבית של שימום ב- 60%5ח1/), חפש מוצרים הנושאים אחד מסמלים אלה: זסז 6516060 5 . "670501 "זפ סח 8מו הסטום= והטוהח6!!וו .5עטססחו/ +וספסזסוו כעת במחטוג האזן לרדיו בשידור חי באינטרנט, הורד קטעי מוסיקה אוצפה בסרטי וידאו מוסיקליים לוהטים חדשים באמצעות 1008 פעצססחוצ 7 ז6ץ₪8 המשופר. אורות, מצלמה, אקעון' פווספסזסוו/ זסאהו סוטסו/ ספאוססחוש\* מאפשר לך להפגין את כישוריך כבמאי. צור ושתף את סרטיך הביתיים (דרושה חומרה).** סביבת המיחשוב ₪ל פשסשחו/צ מעולם לא היתה קלה יותר לוימוש. * קבל את העדכונים האחרונים ביותר של ₪6 פשסטחוץש. מערכת ההפעלה יכולה לשמור על עצמה במצב עדכני, על-ידי הורדה אוטומטית של שיפורים מן האינטרנט. * עזרה מועילה וקלה לאיתור. כעת קיים מקום מרכזי אחד לקבלת עזרה מקיפה וקלה לשימוש - מרכז הערה של פצוסטחוצ/. + מנע בעיות לפני התרתחשותן. הגנה על קובצי מערכת מונעת מחיקה או החלפה של קובצי מערכת מרכזיים. חבר את ביתך לעולם הדיגיטלי * בצע את כל הפעולות באמצעות 6 פשססחו/ש. באפשרותך לדפדף, לקנות, לשוחח בצ'אט, לשלוח דואר אלקטרוני ולהשתתף בוועידת וידאו* ישירות מהמחשב בביתך. * למקומות, היכון, כתוב! באמצעות ז08ח6556!₪ )ח8ופח! אזפו/ באפשרותך לדעת באופן מיידי מי מחבריך מקוון ומוכן להשתתף בצ'אט. זהז בידור. * הפוך את חווית המשחק למרתקת' 16 פשסטחוצ תומך בטכנולוגיות העדכניות ביותר, כגון זו פשסטחו/ש, מאיצים גרפיים, צ'אט בתוך משחקים ועוד. * חייך למצלמה! כלים פשוטים מאפשרים לייבא בקלות צילומים מסורקים ומצלמות**, ולאחר מכן לארגן, להדפיס ולשתף את הצילומים עם חברים וקרובי משפחה. מחשבים ביתיים מרובים זה לזה * צור השת בביתך. השתמש באשף כדי לקשר בין קבצים ומדפסות במחשבים העונים בביתך, והשתמש באותה התקשרות לאינטרנט בכל המחשבים.*** חבו (***,**,*) עיין בדרישות המערכת בצד האריזה. )| 05-80666א .סא ח8ק 0600