Windows Me – המדריך למשתמש

OCR (הסבר)
- המדריך למשתמש ?| | פעוסווהווע | ו הסוזוו0= .| מידע חיוני כדי להתחיל לעבוד במהירות 6 וי וש | + וח החד הסה :1 השוה שיאו קה . * כ חצ ,זדזרוו סא . = נה 0-7 . בושחט 0 וטלש דש כ חן ו 6 זוע 06 % ו א וקו לא .₪ 0 >> 9/0998 ₪ 1" סיוהס, חש 0000 ₪ ו 6 055 0ת!)] 1007080108-- משכיי- יציש יי ו ו ו המדריך למשתמש : : :ד קה 56 6 מומקסת > וו מושו ור א נזצזיה חזישו .ב קורו כוונופת! אי % . % חח 06 05-01 ןדו כו יו ו זב ו ה המ ו ומוס עוקול ור כ 7 : 1 היק הוצואם 0 100( השיהא1:סו - 2 כדי "רוק סיוחיט ולוו | 4. זחיוו 7 . 08% זז זזש ה'היסו שישו "ופה ושי "7 המידע הכלול במסמך זה, כולל כתובות .1 והפנלות אחרות לאתרי אינטרנט, נתון לשינוייס ללא הודעה מוקדמת. אלא אס נאמר אחרת, שמות החברות, הארגוניס, המוצריס, האנשיס והאירועיס המופיעיס כדוגמאות במסמך זה הינס בדויים. לא קיים כל קשר לכל חברה, אַרגון, מוצר, אדם או אירוע אמיתיים, ואין להסיק קשר כזה. הציות לכל חוקי זכויות היוצרים החלים הוא באחריות המשתמש. מבלי להגביל את הזכויות במסגרת זכויות היוצרים, אין לשכפל כל חלק ממסמך זה, לאחסנו במערכת אחזור או להכניסו למערכת כזו, או לשדרו בכל צורה ובכל אמצעי (אלקטרוני, מכני, צילוס במכונת צילוס, הקלטה או אמצעי אחר), לכל מטרה, ללא רשות מפורשת בכתב מ- חסווגזסט60 6 050זסו]/ן. ל- 11670508( עשויים להיות פטנטים, בקשות לפטנטים, סימניס מסחריים, זכויות יוצריס או זכויות קניין רוחני אחרות לגבי החומר הכלול במסמך זה. למעט כפי שנאמר במפורש בהסכם רשיון כתוב של 11610506, קבלת מסמך זה אינה מעניקה לך כל רשיון לגבי הפטנטים, הסימנים המסחריים, זכויות היוצרים או זכויות הקניין הרוחני האחרות הללו. זכ 60 11670506 1981-2000 6. כל הזכויות שמורות. 8, 15-0005א, 15% 5אוסתו/, 1א 5א60מו/ ו- 110010411 הם סימניס מסחרייס רשומים או סימניס מסחרייס של חסג4זסכף 60 %/11607050/ בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. שמות חברות ומוצרים אמיתיים המוזכריס במסמך זה עשוייס להיות סימניס מסתרייס של בעליהם. 4. .סצ זז 0800 0 :161800 חו 66וחוחזק חוכן העניינים לפני התקנה, העתקה, הורדה, גישה או שימוש אחר במוצר תוכנה זה, עליך להסכים לתנאי הסכם הרשיון למשתמש הקצה. נא קרא את תנאי הסכס הרשיון, המופיע בעמוד 59 במדריך זה. אס אינך מסכים לתנאי הסכם הרשיון, אל תתקין את מוצר התוכנה ואל תשתמש בו; עס זאת, אתה רשאי להחזיר את המוצר למקוס בו רכשת אותו תמורת החזר מלא. לקבלת מידע אודות פנייה אל 11107050 בנושאי תמיכה, עיין בסעיף יישירותי התמיכה במוצר של 1/11070501%יי בעמוד 63 במדריך זה. פרק 1 התקנת 66 פשסטחו) - 1 ברוך הבא 3 השימוש במדריך זה 4 לפני שתתחיל ‏ 4 הרכיביס הדרושיס ‏ 5 שיקוליס חשוביס ‏ 6 התקנת המחשב ‏ 9 גו ש פרק 2 האינמרנם, דואר אלקמרוני והעברת הודעות | 13 התקשרות לאינטרנט ‏ 15 גולשי אינטרנט רביס, התקשרות אחת לאינטרנט 18 התקנת דואר אלקטרוני והעברת הודעות ‏ 18 שימוש בדואר אלקטרוני באמצעות חשבון אינטרנט המנוהל על-ידי ספק שירותי האינטרנט 19 שימוש בדואר אלקטרוני ללא תשלום ‏ 23 שימוש בהעברת הודעות מיידית | 25 היכן ניתן לקבל עזרה 28 פרק 3 ביצוע עבודתך ‏ 29 חיפוש המידע הרצוי לך ‏ 31 לימוד 6 5א60%ת \1‏ 31 שימוש ב- 6] 60%5מו/ ‏ 32 קבלת עזרה ותמיכה ‏ 33 שאל את מקסוול - לשס קבלת תשובות במהירות ובקלות ‏ 36 שימוש בעזרה ותמיכה ‏ 34 תוכן העניינים נספח א התקנת 6) פושסטחו/) בדיסק קשיח נקי | 37 תרתישיס להתקנה נקייה 39 פעולות הכנה 40 הנחות מוקדמות ‏ 40 שיקוליס חשוביס ‏ 42 הרכיביס הדרושים ‏ 43 יצירת תקליטון אתחול של פס6ַתו /1‏ 45 חלוקת הדיסק הקשיח למחיצות 46 שימוש ב- 018% לחלוקת הדיסק הקשיח למחיצות | 48 אתחול הכוננים ‏ 53 התקנת 1/866 5א60ח1/ בכונן שזה עתה עבר אתחול ‏ 55 הסכם רשיון למשתמש קצה 59 נטירותי התמיכה במוצר של 50%סזסו₪] = 63 תוכן העמימים ץצ פרק 1 התקנת 6/ פאוססחו)/ ברוך הבא מערכת ההפעלה 2610008 נמטוםמ1/8116 58ש60תנ/ 11005048 מציגה בפניך את העושר והנוחות של העולס הדיגיטלי. המהימנות המשופרת, הפשטות היעילה ואפשרויות העזרה המתקדמות של 16/ 5או60ת1/\ הופכות אותה למערכת ההפעלה הביתית הנקיה ביותר מבעיות. באמצעות התכונות הגמישות ורבות-העוצמה של הגישה לאינטרנט, באפשרותך לערוך קניות, לגלוש, לשלוח דואר אלקטרוני, לנהל שיחה אלקטרונית, לשחק ולשמור על קשר עם העולס הסובב אותך. בנוסף, באמצעות 1/6 פאוס6תג קל היוס, יותר מאי-פעם, ליצור רשת ביתית משלך. חבר את המחשביס שלך כדי לשתף התקשרויות לאינטרנט, מדפסות והתקניס אחרים - לשס חיסכון בזמן, כסף ומקוס. באמצעות 16 5או60םג/ קל *ותר לנהל ולשתף תמונות דיגיטליות, וידאו דיגיטלי ומוסיקה דיגיטלית. כמו כן, באפשרותך לשחק במשחקים עס גרפיקה וקול באיכות הגבוהה ביותר. כדי להפיק את המירב מ- 1/]6 1860%5\, מומלץ להחזיק מדריך ה בקרבת מקוס כדי שתוכל לעיין בו בקלות. בתוך אריזת המוצר תמצא : = המדריך למשתמש של 6 פעוסז/ 60301 (ספר זה) * המדיה של 86/ 5ששס6תו/ 0508עסו1א (תוכנה) התקכת 6 צוסוןו1 השימוע במדריך זה מדריך זה כולל הוראות שיסייעו לך בהתקנת 16 5א80ת1\. המדריך מחולק לארבעה פרקים : התקנת 16 פאס6מו/ האינטרנט, דואר אלקטרוני והעברת הודעות ביצוע עבודתך התקנת 6]א פא00ח1/ בדיסק קשיח נקי במדריך זה תיתקל בהפניות למדריך המקוון של 86 פאוּס6ֶתנ/, ייביצוע עבודתךיי, וכן לעזרה ותמיכה של 11070508₪/(. משאבים אלה כולליס מידע מעמיק יותר שיסייע לך בשאלותיך. לקבלת מידע נוסף אודות משאבים אלה, ראה פרק 3, ייביצוע עבודתך''. לפני שתתחיל זמן ביצוע: 10-30 דקות לערך מערכת ההפעלה 16 5אוס60תו/\ 11670508 תציג בפניך בקשה לקבלת מידע לצורך התקנה תקינה. סעיף זה יסייע לך להכין את המידע שייתכן כי יידרש במהלך התקנת 16/ 8או60חו/ו. המדריך למשתמש של ש] צשוסטחז'11 ז[ספסזסו1 ג הרכיבים הדרועוים לפני שתתחלל, אסוף את הפריטיס המתואריס להלן: 1 תקליטון 3.5 אינצ'. תקליטון זה דרוש לצורך יצירת תקליטון אתחול של %5ו60חו/. התקליטון שתיצור נקרא גס תקליטון לאתחול בשעת חירוס (00). מפתח מוצר. 25 האותיות והמספריס של מפתח המוצר מבחינים בין מוצר 070506ו1/8 המקורי שלך לבין עותק פירטי. 16 1800%5/ לא יפעל ללא מפתח המוצר שלך. מפתח המוצר מופיע על התווית הכתומה הנמצאת על הצד האחורי של קופסת התקליטור. דיסקים עם מנהלי התקנים של יצרני הציוד. בעת ביצוע התקנה נקיה, או כאשר החומרה שברשותך לא הותקנה ולהתקני החומרה דרושה תוכנת מנהלי התקנים, יהיה צורך בדיסק או בתקליטור הכולליס את מנהלי ההתקניס אשר סופקו על-ידי היצרן. התקנת 46 צעוסמז/ו] * בדוק כי המחשב עומד בדרישות עבור תכונות נוספות. נטיקולים חהעובים עליך לנקוט מספר צעדים חשובים לפני השדרוג ל- 16 5א60%מ1/: * לצורך קבלת גישה לאינטרנט, דרוש מודס או פקס מודס עס מהירות מינימלית של 5 28.8 (קילו-סיביות לשניה) וספק שירותים כגון אזסצ6א 1/1070501% = בדוק כי המחשב עומד בדרישות המערכת עבור 16/ 85ו60מ1/. על המחשב שלך לעמוד (8א15/). (ייתכן כי ספק השירותים יחייב אותך בתשלום) * לצורך השמעת צלילים, דרושיס כרטיס קול ורמקולים, או אוזניות, או רמקולי בדרישות הבאות : 1 | ₪ > . . -< וזח או מחשב מקביל, מעבד 72 150 (מגה-הרא) או מעבד מתקדס 8 (פ3 [80118 [1/6188ה1)). (כדי להשתמש ברמקוליס מסוג זה, דרוש מחשב -- עס יציאת 1158 אחת לפחות). = 8( 32 (מגה-בתים) של ]/8/41 (זיכרון גישה אקראית). זיכרון נוסף ישפר את * לצורך הפעלת וידאו כ /יכ, דרוש כונן כ וכרטיס פענוח כ /כ תואס ( , או ה תוכנת פענוח של כ /יכ). ו * לצורך קליטת שידורים, דרוש מעבד הווטווח6 וכרטיס טיונר תואס. (הקליטה = כמות מספיקה של שטח פנוי בדיסק הקשיח. הכמות המספיקה של שטח פנןל תלויה בזמינות אמצעי השידור באזורך). משתנה בהתאם לסוג ההתקנה שתבחר. להתקנת שדרוג רגילה דרוש שטח בדיסק הקשיח בגודל של כ- 8]א 295, אך הטוות עשוי לנוע בין 8]/] 245 ל- 18 135, בהתאס לתצורת המערכת ולאפשרויות שבחרת. להתקנה נקיה דרושיס בין 480 * בצע סריקה לאיתור וירוסיס ולאחר מכן סגור את כל התוכניות המופעלות באופן הא ל- 8 545 של שטח בדיסק הקשיח, אך הטווח עשוי לנוע בין ₪] 455 ל- אוטומטי. תוכניות אלה כוללות תוכניות אנטי-וירוס, שומרי מסך או כלי שירות של 3 635 בהתאם לתצורת המערכת ולאפשרויות שבחרת. עבור כל אחד המערכת. מהתרחישים האלה, בחירה באפשרות לגבות את הגירסה הקודמת של %8ו60מ1/ * הסר כלי שירות או כלים שתפקידם להצפין או להגן על רשומת האתחול הראשית (1813א) או על טבלת המחיצות. ייתכן שבמחשב שלך מותקנת תוכנת אבטחה הנועלת את עשויה לדרוש עד ל- 18 125 נוספים. גיבוי הגירסה הקודמת יאפשר לך להסיר את התקנת 16 5או60ת1/\ במידת הצורך ולהחזיר את המחשב למצבו הקודס. הגישה לדיסק הקשיח של המחשב. דוגמה לתוכנית כזו היא 8001106 11715/011ו1 הנכללת ור בתוכנה ע1תכ) 2765 זטס ץצ מסוזסצן 160ה8וץ5. במקרה שאינך בטוח אס יצרן המחשב שלך התקין תוכנה כצו, עיין בתיעוד המחשב או פנה אל יצרן המחשב. * כונן תקליטוריס או כונן סצפ. = 56ט10/ 1100508 או התקן הצבעה תואס. המדריך למשתמש של | צטוסשחזז'1| ז[סצסיזט רסו התקנת 116 צעוסטוז' * בצע גיבוי של כל הנתונים החשובים בדיסק הקשית שלך. למרות שלא סביר כי תיתקל בבעיה רצינית במהלך התקנת 6 8א800ם:/, מומלץ תמיד לבצע גיבוי מלא של המערכת לפני התקנת מערכת הפעלה חדשה. בעת ביצוע שדרוג של מערכת ההפעלה של המחשב, עשויה להתעורר בעיה (כגון בעיית תאימות חומרה או בעיה עקב הפסקת חשמל) שתמנע באופן זמני את אפשרות הגישה לנתוניס בדיסק הקשית. אס ברשותך מוצר השדרוג של 16 60105ם1/ וברצונך לבצע התקנה נקיה, דאג להביא גם את דיסק המוצר של הגירסה הקודמת של 5ש601םג/. אס ברשותך דיסק המוצר המלא של גירסה קודמת של 5או600ת1/ל (95 5שו60ת1/, 98 5אוס6תו\ או 98 5שו60חו/\ =), באפשרותך לבצע התקנה נקיה של 16/ 00%5ת:/\ באמצעות תקליטור השדרוג. לשם כך, התחל בהתקנת 6 1608 עס תקליטון השדרוג של 6 5ע60%ח1/. לאחר מכן תתבקש להכניס את התקליטור או התקליטוניס של הגירסה הקודמת. לאחר שתתבצע בדיקה של הגירסה המלאה, תתבקש להכניס שוב את תקליטור השדרוג של 16 %5ו1800/ ותהליך ההתקנה יימשך. לא מותקנים כל קבציס מהגירסה הקודמת של פטוס6תו/. תקליטורי המוצר של 98 5או60תו/, 55 98 5ו60ת:/ל או 95 5ש80ַתו/% משמשיס לבדיקת קיומה של גירסה קודמת של מוצר 5אוס6תו. אתר תקליטונים עם מנהלי התקניס של יצרנים. אס ברשותך התקן חומרה המחייב שימוש במנהלי התקנים שאינם נכללים ב- 16 5או60חו1/, עליך לדאוג להביא את התקליטון או התקליטור שסופקו על-ידי היצרן וכולליס את מנהלי ההתקנים. המדריך למשתמש של 416 צטוסשת11 /050זסו ג התקנת המחעשב זמן ביצוע: 30-60 דקות לערך בעת ביצוע שדרוג מגירסה קודמת של 5או80ת1/, תוכנית ההתקנה מעבירה באופן אוטומטי את הגדרות המערכת הקודמות ואת התוכניות המותקנות. במהלך ההתקנה, אשף ההתקנה מפעיל מחדש את המחשב מספר פעמים באופן אוטומטי. לעם ביצוע שדרוג מגירסה קודמת ‏ של פשספחו/ 1 הפעל את הגירסה הקודמת של פששס6חנ/. 2 ודא כי המחשב אינו נגוע בווירוס כלשהו. לשס כך, הפעל תוכנית אנטי-וירוס הכוללת את חותמות הווירוס העדכניות ביותר ואפשר לתוכנית להסיר את כל הווירוסיס שיאותרו. 3 אם עדיין לא עשית כן, התנתק מהאינטרנט ולאחר מכן סגור את כל התוכניות, לרבות תוכניות אנטי-וירוס. לקבלת מידע אודות סגירת תוכנית אנטי-וירוס, עיין בתיעוד של תוכנית האנטי-וירוס. 4 הכנס את תקליטור המוצר של 6 5אוס6מו/ לכונן התקליטוריס. התקנת 16 צעוסשתו]] 10 5 אם תופיע הודעה בה תישאל אם ברצונך לבצע שדרוג, לתף על כן. אשף ההתקנה של 16/ 5א40ח1//' יתחיל לפעול. עבור אל שלב 7. אם לא מופיעה הודעה, המשך לשלב 6. לתצ+ על לחצן התתל ולאחר מכן לחא על הפעלה. בתיבה פתח את, הקלד את שם הנתיב והקובץ של קוב ההתקנה הנמצא בתקליטור. כלומר, הקלד את אות הכונן של כונן התקליטורים (בדרך כלל כ), לאחר מכן נקודתיים (:, קו נטוי הפוך () ואחריו המילה 5 לדוגמה: 4: לאחר מכן לחץ על אישור. אשף ההתקנה של 16 5או00ח1/\ לתחיל לפעול. בצע את ההוראות המופיעות. הקפד לבצע את הפעולות הבאות: = שמור את קבצי המערכת כאשר תוצג לך בקשה לכך על-ידי תוכנית ההתקנה. מומל מאד לבצע פעולה זו, למקרה שיהיה עליך לחזור לגירסה הקודמת של 605ת1/. כדי לבצע פעולה גו דרושיס עד 18 150 של שטח דיסק הקשיח. = צור את תקליטון האתחול של 16 או60םג\ כאשר תוצג לך בקשה לכך על-ידי תוכנית ההתקנה. בנוסף למספר כלי שירות, תקליטון זה כולל מנהלי התקניס של 8% עבור מרבית כונני התקליטורים, כך שתוכל לקבל גישה לכונן התקליטוריס או לכונן ה- פ/ מתוך 2005 5] בעת הפעלת המחשב מתוך תקליטון האתחול. לאחר השלמת ההתקנה של 16 פשס6תו/, תופיע תיבת הדו-שיח הזנת סיסמת %5ו00ם1\. הקלד את שס המשתמש והסיסמה שלך ולאחר מכן לחי על אישור. בשדה של שס המשתמש באפשרותך להצין כל טקסט שתרצה. הסיסמה תופיע ככוכביות (*) על-גבי המסך. אס אין ברצונך להשתמש בסיסמה, באפשרותך להשאיר את התיבה ריקה ולאחר מכן ללחו על אישור. המדריך למשתמש של ש]. צשוסשמ11 67050/1 הונם סיטת פאיסטתו/ הפלד שס שישחש לזיהרי סלך ב כיוסטח/ חזן. שו טיספה אם דצונך בכד שצח: אם לה תזין סיטסת, בקוסח זר לא תופיע שנית בטור | בעת ההפעלה שם ספחפש: 1 שר 9 בתיבת הדו-שיח הגדרת סיסמת %5ו1860/, הקלד שוב את הסיסמה ולאחר מכן לח על אישור. הגדר טייספת :איסנתו/ אער את חסיסטה שחונת. היא תשמש כסיפמה שלך בי יש פיספה חדשת אשר סיממח הדשה כעת אתה מוכן להתחיל להשתמש ב- 1/6 5וס60מג/\. אס רצונך בכך, באפשרותך להפעיל את הסיור של 301010₪ נחטותת1111]6 פשוס6תו/, שיימשך מספר דקות. הסיור מעביר למשתמשים מתתיליס את הרעלונות הבסיסיים בשימוש ב- 66 5או60מו/), תוך הדגשת התכונות החדשות ב- 6 1860%5/. כדי להתחיל בסיור, לחץ על לחצן התתל, להא על עזרה ולאחר מכן לח על סיורים וערכות לימוד בסרגל הכליס של עזרה ותמיכה. אם ברצונך להגדיר חשבון אינטרנט, חשבון דואר אלקטרוני או העברת הודעות מיידית, ראה פרק 2, ייהאינטרנט, דואר אלקטרוני והעברת הודעות'י. התקנת 6 צעוסשמזו] 11 פרק , האינטרנט, דואר אלקטרוני והעברת הודעות התקערות לאינטרנטם ניתן ליצור חשבון אינטרנט מתוך שולחן העבודה בשתי דרכים : יצירת חשבון אינטרנט חדש או העברת הגדרות מחשבון אינטרנט קייס למחשב שלך. בכל מקרה, עליך להשתמש באשף ההתקשרות לאינטרנט. אשף ההפעשוום לאינטונט סקיה ₪ ברוך הבא לאשף ההתקשרות לאינטרנט אשף ההתפשוות לאינטרנט פסייע בקישור הפחשב שלך לאינטרנט באפשרותך להשתמש באשף זה כדי להגדיר חשנון אינטרנט חדש או קיים ₪ |ברצתי לחיבשם לחשברן אינטרנט חדט (קר הטלפרן שלי] סחובר למודם)....- ר נרצוני להפביר את חשנון חאינטרנט חקיים שלי למחשב זה (פו הטלפון שלי מחובר לסודם) ר נוצוני להחפשר לאינטרנט באופן ידני. או להתפשר בהסצעות רשת תקשורת ספוסית (4/) כדי להעואיר את הגדרות האינטרנט שלך ללא שינוי. לחץ על ביט הנר אודות האינטרנט לחץ פל ערכת ליחרר חברה המנהלת מחשב שרת המחובר ישירות לאינטרנט. עליך להתחבר באמצעות ספק שירותי אינטרנט, אלא אס החברה בה אתה עובד מחוברת ישירות לאינטרנט. ברגע שתהיה מחובר לאינטרנט, תקבל גישה אליו באמצעות דפדפן אינטרנט. באפשרותך לפנות אל יצרן המחשב או אל ספק שירותי האינטרנט (15) לקבלת מידע אודות מגוון תוכנות הדפדוף הזמינות. אס אתה מעדיף, באפשרותך להשתמש ב- ז6זס[א 161ח16ח1 1 050זסו1/1. האינטרנט, דואר אלקטרונ? והעברת הנדעות. 155 16 = לשם יצירת חשבון אינטרנט הדע 1 2 ודא כי המודס מחובר לקו טלפון פעיל. לחץ על לחצן התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על תקשורת ולאחר מכן לחץ על אשף ההתקשרות לאינטרנט. לחץ על ברצוני להירשם לחשבון אינטרנט חדש ולאחר מכן לח על הבא. בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך לצורך הגדרת מאפייני חיוג וזיהוי המודס. לאחר ש- 06 1800105 מזהה את המודס, מתבצע חיוג למספר ללא תשלוס לצורך יצירת קשר עס שירות הפניות האינטרנט של 1/070508/! ואחזור רשימה של ספקי שירותי האינטרנט באזור שלך. בחר ספק שירותי אינטרנט מן הרשימה ולאחר מכן בצע את ההוראות להגדרת חשבון אינטרנט חדש. לאחר שתשלים את אשף ההתקשרות לאינטרנט, באפשרותך להתחבר לאינטרנט על-ידי איתור תוכנית הדפדפן המועדפת עליך ולאחר מכן לחיצה כפולה על הסמל שלה. המדריך למשתמש של 116 צשוסש11 [50ססז] לשם העברת הגדרות מחטבון אינטרנט קיים למחשב ההדע 1 לח על לחצן התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על תקשורת ולאחר מכן לחץ על אשף ההתקשרות לאינטרנט. לח על ברצוני להעביר את חשבון האינטרנט הקיים שלי למחשב זה ולאחר מכן לח על הבא. בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך לצורך הגדרת מאפייני החיוג וזיהוי המודס. לאחר ש- 16 60%5ח1/ מזהה את המודם, מתבצע חיוג למספר ללא תשלוס לצורך יצירת קשר עס שירות הפניות האינטרנט של 11070504/! ואחזור רשימה של ספקי שירותי האינטרנט באזור שלך. אס ספק שירותי האינטרנט שלך נמצא ברשימה, בצע את ההוראות לבחירתו ולהעברת הגדרות חשבון האינטרנט שלך. אס ספק שירותי האינטרנט שלך אינו נמצא ברשימה, לתצ על ביטול כדי לצאת מאשף ההתקשרות לאינטרנט ולאתחר מכן התקשר למספר התמיכה של ספק שירותי האינטרנט שלך. הסבר לנציג התמיכה כי ברצונך להעביר את הגדרות חשבון האינטרנט שלך למחשב חדש. נציג התמיכה ינחה אותך בביצוע התהליך ויאפשר לך להתחבר במהירות. לאחר שתשליס את העברת ההגדרות, תוכל להתחבר לאינטרנט על-ידי איתור תוכנת הדפדפן המועדפת עליך ולאחר מכן לחיצה כפולה על הסמל שלה. האינטרנט, דואר אלקטרוני והעברת הנדעות. 17 גולשי אינמרנט רבים, התקשרות אחת לאינטרנם באמצעות 16 %5ו00ם1/1 באפשרותך לחבר לאינטרנט מספר מתשבים הנמצאיס בביתך - תוך שימוש בחשבון אינטרנט אחד. תכונה זו נקראת שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט, והיא תכונה של הרשת הביתית של 16 60098ם0/1'. שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט פועל ברוב חשבונות האינטרנט, והוא פועל גס כאשר במחשבים האחרים פועלות גירסאות אחרות של 5שו60ח1/. לקבלת מידע נוסף, לח על לחצן התתל, לח על עזרה (כדי לפתוח את עזרה ותמיכה של 8), לחצ על רשת ביתית, ולאחר מכן לחץ על שיתוף התקשרות לאינטרנט. ייתכן שספק שירותי האינטרנט שלך יחייב אותך עבור התחברות של מספר מחשבים בהתקשרות אינטרנט בודדת. התקנת דואר אלקטרוני והעברת הודעות באמצעות 16 5א60ת1/\ 11010506 קל לשמור על קשר עס אנשיס. באפשרותך להשתמש בשילוב כלשהו של שלוש האפשרויות הבאות : * דואר אלקטרוני באמצעות חשבון אינטרנט המנוהל על-ידי ספק שירותי האינטרנט שלך = דואר אלקטרוני ללא תשלוס = העברת הודעות מיידית 8 המדריך למשתמש של 16 צעוסטמ11 [סצסזס: כדי לשלוח דואר אלקטרוני, עליך להיות בעל חשבון אינטרנט פעיל. לצורך שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני, יש להשתמש בתוכנית דואר אלקטרוני. באפשרותך לפנות אל יצרן המחשב שלך או אל ספק שירותי האינטרנט לקבלת מידע אודות תוכניות הדואר האלקטרוני השונות. אס אתה מעדיף, באפשרותך להשתמש ב- 1100%ט )0‏ 1/1:670508 5 לניהול צרכי הדואר האלקטרוני. א 02011008 מביא את עולס התקשורת המקוונת אל שולחן העבודה שלך. באמצעות ישוס ה, באפשרותך לשלוח, לקבל ולאחסן דואר אלקטרוני הן בחשבונות דואר אלקטרוני המנוהלים על-ידי ספק שירותי אינטרנט והן בתשבונות דואר אלקטרוני ללא תשלוס. באפשרותך גס להצטרף לקבוצות דיון לצורך החלפת רעיונות ומידע. 655זקא 1100%ט2) פועל גס בשיתוף עס תוכנות להעברת הודעות מיידית. נעימוש בדואר אלקטרוני באמצעות חעבון אינטרנט המנוהל על-ידי ספק שירותי האינטרנט למעשה, כל ספקי שירותי האינטרנט (15) כולליס שירות דואר אלקטרוני כתלק מחשבון האינטרנט, כך שאס כבר הגדרת חשבון אינטרנט במחשב, ההפעלה והשימוש בדואר אלקטרוני יהיו פשוטים. אס עדיין לא הגדרת חשבון אינטרנט, עיין בסעיפיס הקודמים בפרק זה. האינטרנט, דואר אלקטרומי והעברת הודעות 19 <> לשם שימו₪ ב- 655זקא= 00000% באמצעות חשבון אינמרנט המנוהל על-ידי ספק נסירותי אינמרנם 1 בשולחן העבודה, לח פעמייס על סמל 1688 2₪11006). רשימת ההודעות אע תת | א כ עבקש)) או, בשקמם שפע. : 0 ברב 1ושא: ברזכיק הבאים 7/ל מפפסשו) עששצם. [ ודו 1 = חלונית תצוגה "שש מקדימה ד ₪7 בגר נמגג סקוו 20 המדריך למשתמש של 16( פוטטמ11 0050 2 מאחר ש- 655זקא 0₪1100%) משתמש באותן הגדרות של ז6זס]קא3 וסוח6זת1 הוא מוכן לפעולה באופן מיידי. בתיבת הדואר הנכנס כבר ממתינה לך הודעה אחת מהצוות של 58 אסס1ט 0 ₪ 050ת0ו]. אס אינך מחובר כעת לאינטרנט, 655זקא5 אסס!וט0 נמצא במצב לא מקוון, כפי שמצוין בשורת המצב לאורך החלק התחתון של חלון 5 1100%ט2). כלומר, אתה משתמש ב- 655זקא5 2₪1100%) מבלי להיות מחובר לאינטרנט. כברירת מחדל, 685זקא: אסס11טכ) מוגדר כך שתוצג תיבת דו-שיח המשמשת לכניסה אל ספק שירותי האינטרנט, ומאפשרת לך להתחבר לאינטרנט ולהוריד הודעות חדשות שאולי קיבלת. באפשרותך לבחור להתחבר או להישאר במצב לא מקוון. כדי להוריד הודעות חדשות, בחר להתחבר כאשר 658זקא2 1100%ט2) מציג את תיבת הדו-שיח המשמשת לכניסה אל ספק שירותי האינטרנט; לחלופין, אס אתה כבר מחובר, לחץ על לחצן שלח/קבל בסרגל הכליס של 655זקא אסס!וטכ). כדי לקרוא הודעות חדשות (הן בחלון נפרד והן בחלונית תצוגה מקדימה), לחי על סמל תיבת דואר נכנס בסרגל 21100%) או ברשימת התיקיות. כדי להציג תצוגה מקדימה של תחילת ההודעה בחלונית, לח על ההודעה ברשימת ההודעות. כדי להציג את ההודעה בשלמותה בחלון נפרד, לח פעמייס על ההודעה ברשימת ההודעות. האינטרנט, דואר אלקטרוני והעברת הודעות 21 22 5 כדי ליצור הודעת דואר אלקטרוני, לחא על לחצן דואד חדש בסרגל הכלים. לאחר מכן לח על התיבות אל ו/או עותק, ולאחר מכן הקלד את שס הדואר האלקטרוני של כל נמען, תוך הפרדת השמות על-ידי פסיקים או תווי נקודה-פסיק (;). באפשרותך גס להוסיף שמות דואר אלקטרוני, אם קיימים כאלה, מתוך פנקס הכתובות, על-ידי לחיצה על סמל הספר הסמוך לתיבות אל ועותק בחלון הודעה חדשה, ולאחר מכן לחיצה על שמות. המדריך למשתמש של >] צעוסשחז'1] 50]1סזט/ לחץ על התיבה נושא והקלד כותרת להודעה. לבסוף, לחץ בתוך אזור הטקסט הגדול והקלד את הודעתך. כדי לשלוח את ההודעה, לח על לחצן שלח בסרגל הכליס של החלון. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש ב- 655זקא= 1100%ט02), לח על תפריט עזרה ב- 5 א א1100%ט2) ולאחר מכן לחצ על תוכן ואינדקס. נטימוש בדואר אלקטרוני ללא תשלום בדרך כלל, חשבון אינטרנט מאפשר שימוש בכתובת אחת בלבד של דואר אלקטרוני. כלומר, כל הודעות הדואר האלקטרוני עבור כל בני הבית מגיעות דרך חשבון אחד. דואר אלקטרוני ללא תשלום הוא דרך מצוינת לקבלת חשבון דואר אלקטרוני נפרד משלך. באפשרותך לפנות אל יצרן המחשב או אל ספק שירותי האינטרנט שלך לקבלת מידע אודות חשבונות הדואר האלקטרוני השונים הזמיניס ללא תשלוס. אס אתה מעדיף, באפשרותך להשתמש ב- 118 [10110481/ כחשבון דואר אלקטרוני ללא תשלוס. 3 העדה ייתכן ש- 11010411 לא יהיה ומין בשפה שלך. האינטרנט, דואר אלקטרוגי והעכרת הודעות. 3 <> לם הגדרת הנמבון דואר אלקטרוני ללא תשלום באמצעות !0003 1 לת על לחצן התחל , לח על הפעלה, בתיבה פתח את הקלד א ערא//:₪110 ולאחר מכן לחץ על אישור. לאחר שתתחבר לאינטרנט, יופיע דף האינטרנט של [81חזוס1]. 4במווסח :₪ - דראד פ בד א"01701 - סוק ) 4סמושות! 500% | שוגץ עדיכה תצוגט מעדפת בכש שה רש ה | שפח - - - 69 ₪ כ ₪ מעוט ₪ מהמדפים ₪ מיפפוריה גד ב 2 שד פומ ₪ | 6 8 > מעב אל 5 "ן ]וס "115177 כניסה ל [נ4וחזסגן ת5מז ד בה חח ממה אכשירויות: ₪1 נוצט 1 7 ₪ אעטתס 2 כדי ליצור חשבון משתמש חדש, לח על הצטרפות. 3 בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך. בתהליך זה, תיצור שם כניסה וסיסמה. אס תהיה לך שאלה בכל שלב שהוא, לחצ על עזרה. המדריך למשתמש של 416 צטוסטו11 [[50סזסו 4 כדי לקבל גישה לחשבון [1101₪181, עבור אל [811.60.1וזוסם. אואואו//:זו ובצע כניסה תוך שימוש בשס הכניסה ובסיסמה שלך. ייתכן כי המראה של דף האינטרנט של [1101₪181 יהיה שונה מזה שמופיע במדריך זה. * אם אתה מעדיף, באפשרותך להשתמש בחשבון [11011081 מתוך 1100% א לשס כך, לח על סמל ₪655 02₪1100%) בשולחן העבודה. לאחר מכן לחף על תפריט כלים, לחץ על חשבונות, לח על הוסף ולאחר מכן לחי על דואר. בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך כדי להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני הקיימת ([1101₪(81) שלך. שימוש בהעברת הודעות מיידית העברת הודעות מיידית מאפשרת לך ולחבריך ליצור מעגל שיחה משלכם, כך שניתן להעביר הודעות הלוך ושוב במיידיות של שיחה מדוברת. באפשרותך לפנות ליצרן המחשב או לספק שירותי האינטרנט לקבלת מידע אודות מגוון התוכנות הזמינות להעברת הודעות מיידית. אס אתה מעדיף, באפשרותך להשתמש ב- 567/106 ז80ח10556/ן צן1/15. האינטרנט, דנאר אלקטרוני והעברת הודעות. 25 אינך צריך להיות מנוי ב- 18% כדי להשתמש ב- 560/106 ז1/16550090 צ1/151 באינטרנט. דרוש לך דרכון בלבד, שהוא שירות הניתן ללא תשלוס. אס ברשותך חשבון 1101₪1311, כבר יש לך דרכון. אס אין ברשותך דרכון, באפשרותך לקבל אותו בעת ההרשמה ל- ז90ת16556/ א8]/ן 6 כמתואר בהליך הבא. = לשם התקנה ושימועע ב- 56166 6556006 או 1 לת על לחצן התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על תקשורת ולאחר מכן לחץ על 5617/166 61 מ16556 18 ביב זמר נָ | 2 אס 245500 1/110705011 כבר נמצא ברשותך, לחצ על הבא. חי. דדצה להיפיגש לאד צחדיים? שחנו צדיביט קעבור על חערכת תתקציב לשנה הבאח טר אס לא, לחץ על קבל דרכון ולאחר מכן הזן את המידע הדרוש לקבלת דרכון. 9 אגב, באמצעות דרכון באפשרותך לקבל חשבון [1101₪191 ללא תשלוס. לאחר שנרשמת בהצלחה, לח על 561106 16556061 151%) +4 06(שת1)ם00, לתף על 021056 כדי לסגור את חלון קטמ518 455008 ולאחר מכן לחץ על הבא. טוב הח ךפהמה למשרד מל 3 ְּ 1 3 בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך. 4 כאשר 56/1086 165500807 צ[15/ נפתח, לח על תפריט עזרה ולאחר מכן לחץ על נושאי עזרה לקבלת מידע אודות השימוש בשירות זה. באמצעות 5670106 ז90מ16556/ 15% באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות : = לבדוק מי מחבריך נמצא במצב מקוון. * לשלוח הודעה מיידית. * להשתתף בצ'אט עס קבוצת חבריס. * להזמין מישהו לפגישה מקוונת או משחק מקוון. * לקבל דיווח אודות הודעת דואר אלקטרוני חדשה שהגיעה לתיבת הדואר הנכנס של חשבון ]םס 6 המדריך למשתמש של 46 צטוסטחז'ז] 07050/1:] האינטרנט, דואר אלקטרוני והעברת הודעות. 27 1 1 / היכן ניתן לקבל עזרה באפשרותך גס למצוא רשימה של משאבי עזרה ותמיכה נוספים בפרק 3, ייביצוע עבודתך'י. | פרק = לשם קבלת עזרה ותמיכה 1 לח על התתל ולאחר מכן לחץ על עזרה. ן 2 לת על האפשרות המתאימה ביותר לצרכיך: = עבור שאלות הקשורות לאינטרנט, לתץ על חיבור ושימוש באינטרנט. = עבור שאלות הקשורות לדואר אלקטרוני והעברת הודעות מיידית, לח על דואר אלקטרוני, העברת הודעות ושליחת פקסים. 3 לחצ על הנושא הרצוי. ביצוע עבודתך 28 המדריך למשתמש של 6] בשוסזז'17 50[1סזט/ חיפוש המידע הרצוי לך אס דרוש לך מידע אודות פעולות אותן ברצונך לבצע לעיתיס תכופות ביותר, או אס ברצונך ללמוד כיצד להשתמש ב- מ0ו5011 ותג0גת111!0/ 005 תג / ₪ 50סזס1!/ז, מומל לעיין במדריך המקוון 'יביצוע עבודתך'י של 66 5אוס00חג/. > לשם שימוש במדריך המקוון "ביצוע עבודתך" 1 לח על לחצן התחל ולאחר מכן לח על עזרה. 2 לח על שימוש ב- 00ג)₪01 ומטגמת11116/ 05 תג . 3 לחי על המדריך המקוון '/ביצוע עבודתך'י. 4 לח על הנושא הרצוי. לימוד 6! פשססחו// המדריך המקוון של 16 פאוס6חו/ט, ייביצוע עבודתך'י, מקשר אותך למידע רב-ערך אודות השימוש ב- 16 פ5ו00ח1/ : * הפעלת תוכנית * הוספה, הסרה ושינוי שס של פריטיס בתפריט התחלה. * שימוש בסמליס בשולחן העבודה. * שינוי המראה וההתנהגות של שורת המשימות. * טיפול בחלון אחד או יותר. * שימוש בקבצים ותיקיות. ביצוע עבודתך 1 " * התאמה אישית של 16 40₪5ם1/ט = שימוש בצלילים * שימוש בתכונות נגישות = לימוד השימוש בעכבר ננוימונ ב- ₪6 פשסטחו/צ המדריך המקוון של 16 5אוס6ַמנ/, ייביצוע עבודתךיי, משמש גס כאמצעי נוח ומרוכז ללימוד דרכיס להשגת הצלחה בביצוע המשימות החשובות לך ביותר: * התקשרות לאינטרנט * התקנה ושימוש בדואר אלקטרוני ובמערכת העברת הודעות * חיבור ציוד נוסף למחשב = שימוש בתמונות = שימוש בווידאו ביתי * השמעת מוסיקה * הפעלת משחקיס * הפעלת סרטים וזרימת וידאו * צפייה בטלוויזיה = יצירת רשת ביתית * התקנה והסרה של 16א פשוס6תו/\, רכיבים ותוכניות * קבלת עזרה ותמיכה 2 המדריך למשתמש של 6( צפוסחזז1 ז[סצסזס ה קבלת עזרה ותמיכה בנוסף למדריך המקוון של 6 פצ60מו/, ייביצוע עבודתךיי, באפשרותך להשתמש במשאבים נוספיס הזמיניס בשירות העזרה והתמיכה של 1/11070500 לקבלת סיוע בנושאים הרצוייס לך. 5 פווה ותפיכה : 8 אוו 7 0506סווא הפמ << עזרה ותמיכה עבור איזה נושא ברצונך לקבל עזר נוכניות, קבצים ותיכי אודות עזרה ותמיכה המשאבים במרכז זה יסייש לך ללמד ואדות המחשב שלך ולמצוא תשבות לשאלות העישיות להתעזרר במהלך העבודה, תמצי; כצץ סייורים, הורצצת שלב אחור שלב, פותרי בעיזת וקישורים אל המידע העדכני ביותר באינטרנט. נסר: את הקישרים שבצד וע את החיפוש ב+עצעות מילות המפתח כדי | תקן בציה ל)אתר במחיירות את המידע הדרוש לך. ו ב וור המערי קבלת תמיבה. נתגואי עזרה עותוצג ו קודם ₪ לשם חכ 2 משאבים נוספים חפש נש באערקפ בגג פיורים וערכות לימ זור על. | | דוור על בצ ב" העאחח שו ו ביצוע עבודתך 3 נםאל את מקסוול - לשם קבלת תנטובות במהירות ובקלות "ישאל את מקסווליי הוא שירות מבוסס-אינטרנט, ללא תשלום, של שירותי התמיכה במוצר של . (שירות 'ישאל את מקסווליי זמין באנגלית בלבד). לאחר הקלדת שאלה באנגלית פשוטה ולחיצה על 445%, מתבצעת השוואה בין שאלתך לבין מאגר מידע של שאלות קיימות. לאחר מכן, שירות יישאל את מקסווליי מחזיר רשימה של השאלות והתשובות הקרובות ביותר לשאלה שלך. עליך ללחוץ על התוצאה המתאימה ביותר, ושירות יישאל את מקסווליי יכוון אותך אל התשובה. > לומם שימום בשירות "נםאל את מקסוול" * לת על לחצן התחל, לח על עזרה ולאתר מכן תחת הכותרת משאבים נוספים, לחץ על חיפוש בתמיכה המקוונת. נטימוש בעזרה ותמיכה שירות עזרה ותמיכה כולל דרכיס מגוונות לקבלת סיוע - הן על-ידי קבלת סיוע באיתור התשובות בעצמך והן על-ידי גיוס עזרתס של אחריס. = לשםם קבלת עזרה ותמיכה עבור נשאלות הקנטורות ל- 6 פאוסטחו/. 1 לח על לחצן התחל ולאחר מכן לח על עזרה. בפעם הראשונה שתפתח את עזרה ותמיכה תהיה השהיה קלה בהפעלה, אולם בפעס הבאה השירות ייפתח מיד. 2 בעזרה ותמיכה, בחר באחת מהאפשרויות הבאות, בהתאס לאפשרות המתאימה לך ביותר: = בחירת נושא מתוך הרשימה. כל נושא מוביל לרשימת נושאיס קרוביס מתוכס באפשרותך לאתר את המידע הדרוש לך. המדריך למשתמש של 16 צטוסטנ/11 50[1סזסו חיפוש נושא. בתיבה חיפוש בעזרה ותמיכה, הקלד מילת מפתח אחת או יותר (או צירוף מילים), הקשורה לשאלה שלך, ולאחר מכן לחצ על עבור. תופיע רשימ נושאיס שמתוכס באפשרותך לבחור. * חיפוש נושא באמצעות האינדקס. בסרגל הכלים, לח על אינדקס, הקלד מילתת מפתח, לחץ על הנושא הרצוי ולאחר מכן לח על הצג. * שימוש במשאבי 11670506 באינטרנט או באמצעות הטלפון. בסרגל הכלים, לח על תמיכה. כעת באפשרותך לבחור בין שני סוגי תמיכה: לוחות הודעות - שיתוף שאלות, תשובות ועצות עס משתמשל מתשב אחרים. פורומיס - שווקי מידע בהס ניתן לקבל עזרה ולהתעדכן בנושאי מגמות מחשוב. וועוו ייתכן כי חלק ממשאבים אלה יהיו ומיניס באנגלית בלבד. ביצוע עבודתך 355 א התקנת 6|₪ פאוססחו// בדיסק קשית נקי תרחיוים להתקנה נקייה אס אתה שוקל להתקין את מ01000: נתטותת11!6// 5אוס60תנ/ 0508ז110/! בדיסק קשית ייריקיי או יינקייי, סביר להניח כי אחד מן התרחישיס הבאיס מתאר את המחשב שלך: * במחשב מותקן דיסק קשיח חדש ללא מערכת הפעלה. * במחשב קייס דיסק קשיח אותו ברצונך לחלק מחדש למחיצות ולאתחל מחדש. פעולות אלה יסירו באופן בלתי הפיך את מערכת ההפעלה הקודמת, וכל מידע אחר במחשב, כך שיתקבל דיסק קשיח יינקייי. התקנת 16 1860%5/ על-פי תרחישיס אלה, מספקת לך מספר הודמנויות. זה הזמן לחלק את הדיסק הקשיח ליותר מכונן דיסקיס אחד. לדוגמה, דיסק קשית של 12 גייגה-בתיס עס מחיצה בודדת רגילה, כולל כונן אחד בלבד בדיסק הקשית - כלומר, כונן 6. אולס, באפשרותך לחלק את הדיסק הקשית למספר כונניס : למשל, כונן 0 יכיל 6 גייגה-בתים, כונן כ יכיל 4 גייגה-בתים וכונן ₪ יכיל 2 גייגה-בתים. שיס לב לכך שהשטת הזמין של שלושת הכונניס מסתכס בשטח דיסק כולל של 12 ג'יגה-בתים. בתרתיש זה, לכונן התקליטורים או לכונן ה- כעצכ תוקצה אות הכונן 7. חלוקה כזו למחיצות תאפשר לך להתקין בכונן אחר מערכת הפעלה נוספת, כגון %/050ז0ו/1 0 צעו60ת1/, ללא יצירת התנגשות עס 16 60%5ח1/. לחלופין, באפשרותך להשתמש בכונניס אחריס לשס אחסון קבצים גדוליס או להתקנת תוכניות בעלות דרישות ביצועיס גבוהות, כגון משחקים, ועל-ידי כך למזער את ההשפעה של תוכניות אלה על הביצועיס של 1/6 פאשס6תו/, הממוקם בכונן 6. התקנת 6) צעוסשוון/]| בדיסק קשית נקי 59 כל זאת כרוך בתהליך אותו יש לבצע בדייקנות. הסעיפים הבאים ידריכו אותך בתהליך זה, המתואר כסידרה של ארבע פעולות : * פעולות הכנה = שימוש בכלי השירות 615%/ כדי לחלק את הדיסק הקשיח למחיצות * אתחול הכונניס * התקנת 16 5א00םו/ פעולות הכנה זמן ביצוע: 30-60 דקות לערך באפשרותך לבצע את ההליכיס הבאים רק אס מצב המחשב שלך תואס להנחות המוקדמות ולשיקוליס התשוביס המתוארים להלן. הנחות מוקדמות אם ברשותך דיסק קשיח חדש, ההנחה היא שתטפל בנושאיס הבאיס לפני שתמשיך: *= הדיסק הקשיח מותקן באופן פיזי במחשב. כלומר, הדיסק הקשיח מותקן כהלכה, וכבל החשמל וכבלי הנתוניס מחוברים. המדריך למשתמש של 6] פצוסשחז11 1/סצסזס ה המחשב מזהה את הדיסק הקשיח. שני הסוגים השכיחיס של דיסקים קשיחים הס 1 (131601100105 תכ 10918160ת]) ר- 5051 (1206ת16ת1 הת516ע5 זסוטוקתתס) 58[1). אס ברשותך כונן מסוג 508[1, כרטיס מתאם ה- 5051 יזהה את הדיסק הקשיח. אם ברשותך כונן מסוג 108, עליך לוודא כי ה- 01/05 (166א02 [618/[ 181ח6ותס1קהונס) 0007 50100) של המחשב מוגדר כך שיוהה את הדיסק. אס באפשרותך לבחור בייזיהוי אוטומטייי, תחילה נסה לבחור באפשרות זו. עס זאת, לפני כן מומלצ לעיין בתיעוד החומרה; קיימיס הבדלים רבים בין יצרני 3105 ((575168 וקוט שטקת1 38516) שוניס ומהדורות שונות. התקנה פיזית של הדיסק והכנתו לשימוש אינן מומלצות עבור משתמשים שאינס מנוסים. אס אינך בקי בנושאיס הטכנייס הקשורים לביצוע פעולות אלה, מומלץ לפנות לחברה הנותנת שירותי מחשביס כדי לבצע משימה זו. יצרת תקליטון אתחול של 8ו00מ1/ לשם הפעלת המחשב והפיכת הדיסק הקשית החדש לניתן לשימוש. הנחה נוספת היא שבדקת את המחשב כדי להבטיח שניתן להפעיל אותו מתקליטון האתחול של 5שצ60םו/. תקליטון זה נקרא גס תקליטון אתחול לשעת חירוס. אם אין ברשותך תקליטון אתחול של פאוס6מ0/1, בצע את ההוראות המתוארות בסעיף יייצירת תקליטון אתחול של 8או60ת1/יי בהמשך נספת זה. התקנת 6 צעוס0חז117 בדיסק קשית נק? 1+ נטיקולים הנםובים אס תתחשב בשיקוליס המתואריס להלן, תסייע לכך ש- ₪6 פ/שסְ₪ַמ1/ יותקן ויפעל כראוי. *= בדוק כי המהשב עומד בדרישות המערכת עבור 16 5א60מג/. על המחשב לעמוד בדרישות הבאות : * מהשב וחטטת26 או מחשב מקביל, מעבד 112 150 (מגה-הרף) או מעבד מתקדם יותר. = 8]/ 32 (מגה-בתיס) של ]₪ (זיכרון גישה אקראית): זיכרון נוסף ישפר את הביצועים. == כמות מספיקה של שטת פנוי בדיסק הקשיח. הכמות המספיקה משתנה בהתאס לתרחיש ההתקנה שתבחר. להתקנה קומפקטית, עם מספר מינימלי של תכונות, דרושים כ- 18 455. להתקנה רגילה דרושיס בין ]א 480 ל- 8 545. להתקנה מותאמת אישית, הכוללת בחירה של כל האפשרויות, דרושים עד ₪ 635. * צג 1)/ או צג בעל רזולוציה גבוהה יותר. * כונן תקליטורים או כונן פצפ. * 10056 11070501 או התקן הצבעה תואם. * אתר את התיעוד של חומרת המחשב. התיעוד דרוש במקרה שיהיה עליך לשנות את הגדרות ה- 61025 או לבדוק מידע אחר. * בדוק אם למתשב שלך דרושה '/תוכנת שכבת-על של כונן'' כדי לאפשר לו לזהות דיסקים קשיחים גדולים. אס למחשב דרושה תוכנה כזאת, ייתכן שיהיה עליך להשתמש בה כדי להכין את כונן הדיסקים. עס זאת, למרות שתוכנה זו מצורפת לרוב הדיסקיס הקשיחים, אל תתקין אותה, אלא אם היא דרושה לצורך גישה תקינה לדיסק. מחשבים שיוצרו לאחרונה אינם דורשים תוכנה זו. המדריך למשתמש של ש) צעוסשוזן/!] ]/ספסיזסו ג = תפש מידע עדכני אודות התקנת 16 5ו00מגל. עליך לקרוא את הקוב> /א1.ק56000 בתקליטור המוצר של 16 פאו60ם1/\ ולבצע את שלבי ההתקנה המקדימים המוצעים. = בצע גיבוי של כל הנתונים החשובים בדיסק הקשיח. למרות שלא סביר כי תיתקל בבעיה רצינית במהלך התקנת 16 5או60ח1/\, מומלץ תמיד לבצע גיבוי מלא של המערכת לפני התקנת מערכת הפעלה חדשה. בעת ביצוע שדרוג של מערכת ההפעלה של המחשב, עשויה להתעורר בעיה (כגון בעיית תאימות חומרה או בעיה עקב הפסקת חשמל) שתמנע באופן זמני את אפשרות הגישה לנתוניס בדיסק הקשיח. * אם אתה מתכנן תרחיש של אתחול כפול עם 11₪ 5שו60ם1/ 11605016/, התקן תחילה את 16 5שו60מו/. הרכיבים הדרושים לפני שתתחיל, אסוף את הפריטים המתוארים להלן: 1 תקליטור המוצר של 16 5או00מג\. ייתכן כי תודקק לתקליטור זה אס בכוונתך לחבר למחשב ציוד נוסף, שאינו מזוהה באופן אוטומטי על-ידי 6 5או60תו/. 2 תקליטון 3.5 אינצ'. תקליטון זה דרוש לצורך יצירת תקליטון אתחול של 8/ו00חג/. התקנת 16 צעוסשוזו'/!| כדיסק קשית נק? 43 3 דיסק מוצר מלא של גירסה קודמת של 1860108 אס ברשותך מוצר השדרוג של 6 11860908 אס ברשותך דיסק מוצר מלא של גירסה קודמת של 8עו60חו', באפשרותך לבצע התקנה מלאה של 6 5או60מ1/' באמצעות תקליטור השדרוג. לשם כך, התחל בהתקנת 6 8או60ח1/ עס תקליטון השדרוג של 16 5או60חו/\. לאחר מכן תתבקש להכניס את התקליטור או התקליטונים של הגירסה המלאה הקודמת. לאחר שתתבצע בדיקה של הגירסה המלאה, תתבקש להכניס שוב את תקליטור השדרוג של 16 5א001ם1 ותהליך ההתקנה *ימשך. לא מותקניס כל קבציס מהגירסה הקודמת של פעוס6תו/\. תקליטורי המוצר המלא של 98 %5ו00ת1/\ 1070508 או של 5 00%5ם1/, או התקליטוניס של פקטסזפאזס// זס1 5או00ח1/, משמשים לבדיקת קיומה של גירסה קודמת של מוצר פאוס0חו\. 4 תקליטונים עם מנהלי התקנים של יצרנים. אם ברשותך התקן חומרה המחייב שימוש במנהלי התקניס שאינס נכללים ב- 16 5אוס6ת1/, עליך לדאוג להביא את התקליטון או התקליטור שסופקו על-ידי היצרן וכולליס את מנהלי ההתקנים. 5 מפתח המוצר. 25 האותיות והמספריס של מפתח המוצר מבחיניס בין מוצר 0% המקורי שלך לבין עותק פירטי. 16 פאוס6חו/\ לא יפעל ללא מפתח המוצר שלך. מפתח המוצר מופיע על התווית הכתומה הנמצאת על גב קופסת התקליטור. המדריך למשתמש של >] צטוסשמ11 [/סצסתש ב יצירת תקליטון אתחול ‏ של פשססחו/ זמן ביצוע: 5-15 דקות לערך באפשרותך ליצור תקליטון אתחול מתוך 16 5או1860/ או 98 5אוס6חו/). לשם יצירת תקליטון אתחול של פשסטחו\ 1 לח על לחצן התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה. 2 לח פעמיים על הוספה/הסרה של תוכניות, לח על הכרטיסיה תקליטון אתחול ולאחר מכן לחץ על יצירת תקליטון. 3 לאחר יצירת תקליטון האתחול של שו600ח1/, בדוק כי המחשב אכן מופעל מן התקליטון. לשס כך, הכנס את התקליטון לכונן 4 במחשב שבו ברצונך להתקין את 6 8שש60חג'\, כבה את המחשב ולאחר כמה שניות הפעל אותו מחדש. על המטך יופיע תפריט שמציע שתי אפשרויות הפעלה: עס או בלי תמיכה בתקליטור. בחר באפשרות עם תמיכה בתקליטור. * באמצעות תקליטון האתחול של פאוס6תו/ שיצרת באפשרותך לאתר ולקבל גישה אל רוב כונני התקליטורים, אך לא אל כולס. אס התקליטון אינו מזהה את הכונן או אינו מקבל גישה אליו, בצע את ההוראות המצורפות לחומרה, לשם יצירת תקליטון אתחול של 5א00ם1/ שיאפשר לקבל גישה לכונן התקליטוריס. * אם מוצגת הודעת שגיאה, ייתכן שהמחשב מוגדר להפעלה מהדיסק הקשיח בלבד, ולא מהתקליטון. כדי לשנות אפשרות זו בהתקנת ה- 02/1025 של המחשב, עיין בתיעוד המחשב. התקנת 16 צייוסו6מזו'/!| בדיסק קשית נקי 15 7% חלוקת הדיסק הקשיח למחיצות זמן ביצוע: 30-60 דקות לערך חלוקת דיסק קשית פיזי מחייבת יצירת מחיצות וכוננים לוגיים. קיימיס שני סוגיס של מחיצות: ראשית ומורחבת. מחשב רגיל, בו מותקן דיסק קשיח אחד בלבד, הוא בעל קיבולת מלאה של הדיסק המוגדר ככונן 6. כלומר, המחיצה הראשית מורכבת מהקיבולת המלאה של הדיסק הקשיח. אולם, ניתן להגדיר את אותו דיסק קשיח כך שיכלול למעלה מכונן אחד. לשס כך, עליך לבטל את המחיצה הראשית הישנה וליצור מחיצה ראשית חדשה, המנצלת רק חלק מן הקיבולת הכוללת של הדיסק הקשית - לדוגמה, 60%. המערכת מגדירה מחיצה זו ככונן 6. בשלב הבא, עליך ליצור מחיצה מורחבת. לאחר מכן, במחיצה המורחבת, עליך להגדיר כונן לוגי אחד או יותר, תוך חלוקת 40% מהמקוס שנותר לפי ראות עיניך - למשל, 20% לכונן לוגי שיוגדר על-ידי המערכת ככונן כ, ו- 20% הנותרים לכונן לוגי נוסף שיוגדר על-ידי המערכת ככונן 5. המערכת תקצה אותיות כונן באופן אוטומטי, בסדר אלפביתי, לכל כונן לוגי שתיצור. 46 המדריך למשתמש של 16 צעוסח'11 ז[טצטזס לכל מחיצה ראשית וכונן לוגי מוקצית אות כונן. מחיצה מורחבת לעולס אינה מקבלת אות כונן. יש לבצע בקפדנות את ההוראות של 618% המוצגות על-גבי המסך. הוראות אלה מסבירות כיצד לתמרן בין התפריטים. לקבלת מידע נוסף אודות 615%/, עיין בסעיף הבא יישימוש ב- % לחלוקת הדיסק הקשיח למחיצצותיי. בעת מחיקת מחיצה קיימת או יצירת מחיצה חדשה, כל הנתוניס הקודמיס שהיו בדיסק הקשיח מושמדים. הקפד לבצע גיבוי למידע החשוב לך לפני שתבצע הליך זה. ייתכן שתיתקל במספר הבדליס בהליך הבא, בהתאם למערכת ולהעדפות שלך. לדוגמה, חלק מן השלבים הבאים עשויים להיות שוניס אס המחשב שלך כולל יותר מכונן דיסק קשיח פיזי אחד, כמו מקרה בו בכונן 6 מותקנות תוכניות וברצונך להתקין את 6 8/וס6ת1/\ בכונן כ ולא בכונן 6. אס במחשב שלך מותקן יותר מדיסק קשית אחד, הדיסק הקשיח הראשון חייב לכלול מחיצה ראשית, ולאחר מכן, מחיצה מורחבת עס כונן לוגי אחד או יותר, בהתאס לרצונך. את הדיסקיס הקשיחיס הנותריס ניתן לחלק למחיצה ראשית אחת, או למחיצה ראשית אחת ומחיצה מורחבת אחת (כשהמחיצה המורחבת מחולקת לכונן לוגי אחד או יותר), או למחיצה מורחבת אחת עס כונן לוגי אחד או יותר. התקנת 6)! צטוסון/!] בדיסק קשית נק? 17 ימו ב- 015% לחלוקת הדיסק הקשיח למחיצות בעת חלוקת הדיסק הקשיח למחיצות, נעשה שימוש בכלי השירות 618% (קיצור של 1760 %/, שם נוסף לדיסק קשיח פנימי) שנמצא בתקליטון האתחול של %5ו00ת1/\ שכבר יצרת. <> לשם חלוקת הדיסק הקשיח למחיצות 1 כבה את המחשב והכנס את תקליטון האתחול של 5אוס0תו// לכונן 4,. לאחר מכן הפעל את המחשב מחדש. 2 בתפריט ק[51800 5או60ת:/\ 11070501/(, באפשרותך לבחור אס להפעיל את המחשב עס או בלי תמיכה בתקליטור. הקש בלוח המקשים על המספר המתאיס לאפשרות הרצויה לך. לאחר 30 שניות, תקליטון האתחול של 8/ש60ת!1\ יפעיל את המחשב עס תמיכה בתקליטור, וייתכן כי יוצג קובץ עזרה. באפשרותך לצאת מקובף העזרה על-ידי הקשת "-41.1. בלוח המקשים, לשם פתיחת תפריט 1116, ולאחר מכן הקשת א. המדריך למשתמש של 16 צעוסטנן'( זספסזס ג 3 אס בדיסק הקשיח מותקנת מערכת הפעלה (ולכן הוא מחולק למחיצות), יהיה עליך להסיר את המחיצות. כדי לבצע פעולה זו באמצעות 615%/, עליך לספק את שם אמצעי האתסון של כל כונן שבו מוגדרת מחיצה. כדי לאתר את שמות אמצעי האחסון, בשורת הפקודה, הקלד את השורה הבאה ולאחר מכן הקש אש דאם. :אע כאשר ג מייצג את אות הכונן של הדיסק הקשליח, כגון 6 או 2. הקפד להוסיף נקודתייס (:) לאחר אות הכונן. כתוב את שס אמצעי האחסון. חזור על שלב זה עבור כל כונן שנמצא בדיסק הקשיח. מצב בו לכונן אין שס אמצעי אחסון, הוא מצב תקין. מידע אודות שס אמצעי האחסון אינו דרוש עבור כונני תקליטונים או כונני תקליטוריס. 4 כדי להפעיל את 018%/, הקלד 1618% בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש אמדאט. כ אס נשאלת אס ברצונך לאפשר תמיכה בדיסקים גדולים, הקש על צ או על א, בהתאס לאחד מן הקריטריוניס המפורטיס להלן, המתאר את צרכיך בצורה הטובה ביותר ולאחר מכן הקש א8דא₪. התפריט הראשי של ו8זפ0סז 56000 215% 66או (0156) יופיע על המסך. * הקשה על צ מגדירה את המחיצות לשימוש בתבנית קוב מסוג 41332 (טבלת מיקומי קבציס). השתמש באפשרות זו אס ברצונך ליצור מחיצות שגודלן עולה על 2 ג'יגה-בתים, או אס מערכות הפעלה נוספות שאתה עשוי להתקין תומכות בתבנית קוב מסוג 132/, כגון 2000 פשוס6תו/, 98 5אוס6ח1/ או 95 5ששס6חו/. התקנת > צעוסטוןז'!! כדיסק קשית נקי 19 *= הקשה על א מגדירה את המחיצות לשימוש בתבנית הקובף הישנה יותר, 7716/. השתמש באפשרות זו אס אינך מעונין ליצור מחיצות שגודלן עולה על 2 גייגה-בתים, או אס מערכות הפעלה נוספות שאתה עשוי להתקין תומכות בתבנית בעת בחירת מחיצה או כונן לוגי לצורך מחיקה, 688% יציג לך בקשה לספק את שם קוב של 4116 בלבד, כגון 4.0 1 5א60%תו/ או גירסה מוקדמת יותר, או אמצעי האחסון של הכונן. אם לכונן אין שט אמצעי אחסון, השאר שדה וה ריק. . 1 - 95 5 1 גירסאות של פ5או00תו/ הקודמות ל- 95 00/5ת1 אם ברצונך לשנות את האופן שבו חילקת את הדיסק הקשיח למחיצות, באפשרותך למחוק כונניס לוגייס ומחיצות ולאחר מכן ליצור אותס מחדש, כך שיתאימו טוב יותר לצרכיך. 85 5 8 כדי ליצור מחיצה ראשית חדשה, במסך פתסגוכ 0 015%, הקש 1 בלוח המקשים, הקש אמדאט, הקש | ולאחר מכן הקש אפדאם. כאשר תישאל אס ברצונך להשתמש בשטח המירבי (הכונן כולו), בחר באחת משתי האפשרויות הבאות ולאחר מכן הקש אמדאם : * הקש ץצ כאשר התשובה היא ייכןיי. בחר באפשרות זו רק אס אין ברצונך להגדיר כונניס נוספיס בדיסק הקשיח. בחירה באפשרות זו תגרוס לניצול של כל הכונן 777 במחיצה מסוג 132//, או לניצול של עד 2 ג'יגה-בתיס במחיצה מסוג 7716//:. לאחר שתבחר באפשרות זו ותקיש חמדאם, 615% *יצור את המחיצה ויציג לך בקשה להפעיל את המחשב מחדש ולהקיש ₪56 כדי לצאת מ- 1015%. לאחר שתשלים את חלוקת הדיסק למחיצות, באפשרותך להמשיך לשלב הבא, ייאתחול הכונניסיי, בסעיף הבא. 6 בדוק אם כבר מוגדרות בכונן מחיצות. לשס כך, הקש 4 בלוח המקשים ולאחר מכן הקש 58 דאם. אס לא קיימות מחיצות, אתה מוכן להגדיר מחיצות חדשות; עבור לשלב 8. אם קיימות מחיצות, תחילה עליך למחוק אותן; עבור לשלב 7. 7 כעת אתה מוכן למחיקת כוננים לוגייס ומחיצות. אם עדיין לא ביצעת פעולה זו, הקש 6 בלוח המקשים כדי לסגור את מסך ח4110חס/ת] חסזזווז8 215018 ולתזור למסך פחסזזקכ0) 615%/. כדי למחוק מחיצות, הקש 3 במסך הראשי של 015% ולאחר מכן הקש אפדאם. בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך, כאשר תחילה עליך למחוק את הכוננים הלוגיים, לאחר מכן את המחיצה המורחבת ולבסוף את המחיצה הראשית. לאחר כל פעולת מחיקה, ייתכן שיהיה עליך להקיש ₪56 פעס או פעמיים כדי לתזור למסך פמסנזק2) א615/. = הקש א כאשר התשובה היא יילאיי. בחר באפשרות זו אס כלצנקץ להגדיר כונניס נוספיס בדיסק הקשיח. באפשרותך לקבוע את גודל המחיצה: הן כאחוז מסך הקיבולת של הדיסק הקשיח, והן במגה-בתים. לאחר שתקליד ערך, הקש תמדופו. 5% יציג מידע אודות המחיצה הראשית החדשה. כדי לתזור למסך 618% 85, הקש 886. קו 5: וז 1 2 . המדריך למשתמש של 6( צעוסשמ1] ]ס3סזט התקנת 46 פעוסשמזן'/!| בדיסק קשית נקג 9 כדי ליצור מחיצה מורחבת, במסך 5ח0זזק0) 615%/, הקש 1 בלוח המקשים, הקש אמ דא, הקש 2 ולאחר מכן הקש אמדאם. 1% יציג את הגודל המירבי האפשרי עבור מחיצה מורחבת. מומלף להשתמש בערך מירבי, מאחר שבאפשרותך ליצור מחיצה מורחבת אחת בלבד. לדיסק הקשיח אין אפשרות לבצע גישה לשטח בדיסק הקשיח שאינו מוקצה למחיצה המורחבת, ולכן גם ל- 6 5א60ח1/ לא תהיה אפשרות גישה לשטח זה. 0 לאחר הקצאת הגודל של המחיצה המורחבת והקשה על אמדאם, 615% יציג מסך בו 1 באפשרותך ליצור כוננים לוגייס במחיצה המורחבת. לחלופין, יוצג מידע אודות המחיצה המורחבת והמחיצה הראשית. אם מוצג מידע אודות המחיצה, הקש ₪86 כדי להגיע למסך שבו ניתן ליצור כונניס לוגייס. השטח המירבי הזמין במחיצה המורחבת מוצג גם באחוזים (100%) וגם במגה-בתים. בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך כדי לחלק את השטח לכונן לוגי אחד או יותר, תוך הקשה על אהטזא₪ לאחר הקלדת האחוזיס או כמות המגה-בתים. המשך ליצור כוננים לוגיים עד שתנצל את כל השטת של המחיצה המורחבת. כדי לחזור למסך 5ת0ווק2) א7618%, הקש ₪80. אם הדיסק הקשיח בו אתה יוצר את המחיצות הוא הדיסק הקשית היחיד או הראשון, ויצרת מחיצה מורחבת, עליך להגדיר את המחיצה הראשית כמחיצה הפעילה, כדי לציין שזוהי המחיצה ממנה מופעל המחשב. כדי להגדיר את המחיצה הראשית כמחיצה הפעילה, הקש 2 בלוח המקשים, הקש אמדאם, הקש על המספר המייצג את המחיצה הראשית ולאחר מכן הקש אפדאם. כדי לחזור למסך 02011005 618%/, הקש ₪86. המדריך למשתמש של 16 צעוסטז11 ז[ס3ס"טת ה 12 לאחר יצירת המחיצות והכוננים הלוגייס, במסך 000105 615%/, הקש ₪880 כדי לצאת מ- 615% ולחזור לשורת הפקודה, הקש שוב 886. כאשר תגיע אל שורת הפקודה, עליך לכבות את המחשב כדי שהשינוייס שביצעת במחיצות ייכנסו לתוקף. 3 כעת אתה מוכן לאתחל את הכוננים שיצרת. אתחול הכוננים זמן ביצוע: 15-60 לערך לאחר יצירת המחיצות והכונניס הלוגייס, עליך לאתחל אותם. הזמן הדרוש לביצוע האתחול תלוי בגודל הדיסק הקשיח, בכמות הדיסקיס הקשיחיס המותקניס במחשב ובכמות הכונניס הלוגייס שיצרת. לשם אתחול הכוננים 1 הכנס את תקליטון האתחול של 8/ש80ת1/ לכונן ג ולאחר מכן הפעל את המחשב. 2 בתפריט 5181002 5או60חנ/ /11070501/, באפשרותך לבחור אס להפעיל את המחשב עס או בלי תמיכה בתקליטור. הקש בלוח המקשיס על המספר המתאיס לאפשרות הרצויה לך. לאחר שתבחר באפשרות הרצויה, תקליטון האתחול של א60ח1/ ישלים את הפעלת המחשב. וו לרשותך עומדות 30 שניות לבחירת אפשרות. אס לא תבחר באחת האפשרויות תוך 30 שניות, תקליטון האתחול של 8או60מ1/ יפעיל את המחשב עם תמיכה בתקליטור וייתכן כי יוצג קובץ עזרה. באפשרותך לצאת מקוב העזרה על-ידי הקשת 1/1+5 בלות המקשים כדי לפתות את תפריט 1116 ולאחר מכן הקשה על . התקנת 16 צטוסטוע'ו! בדיסק קשית נקי 3 אם במחשב מותקניס מספר כונני דיסק קשיח, ודא שאתה מאתחל את הכונן הנכון: לשס כך, הקלד בשורת הפקודה: :א זו כאשר א מייצג את אות הכונן בדיסק הקשרח, כגון :) או כ. הקפד להוסיף נקודתיים (:) לאחר אות הכונן. לאחר מכן הקש אמדאט. אם הכונן ריק ומוכן לאתחול, אמורה להופיע ההודעה הבאה: 6 6עד0 8הו680" 6ק/ס 8ו₪60 שווהטהד 7 ,₪657 ,0076 הקש ג/ לשם ביטול. אס במקוס הודעה זו מופיעה רשימת קבצים, אתה קורא מדיסק קשיח אחר או מכונן התקליטוריס, כאשר סביר להניח שאין ברצונך לאתחל אף אחד מהם, מאחר שפעולה זו תשמיד את המידע. בצע אתחול של הכונן על-ידי הקלדת הפקודה שלהלן: :א סו כאשר א מייצג את אות הכונן שזה עתה וידאת שהוא ריק. הקש מפדאט ולאחר מכן אשר כי ברצונך להמשיך על-ידי הקשה על צ. אם רצונך בכך, הענק לכונן שעבר אתחול שס של אמצעי אחסון ולאחר מכן הקש אמדאם. חזור על שלבים 3 עד 5 עבור כונניס חדשיס נוספים שיצרת בתהליך החלוקה למחיצות. המדריך למשתמש של 16 צטוס 11 []סצסזטו ה התקנת 6! פשוסחו)) בכונן וזה עתה עבר אתחול זמן ביצוע: 30-60 דקות לערך > לטם התקנת 6 פשספחו/ בכונן החדו 1 הכנס את תקליטון האתחול של פמוס6תו/ לכונן 4 ולאחר מכן הפעל את המחשב. 2 בתפריט 5800 5או60ת1/ 1107050/, באפשרותך לבחור להפעיל את המחשב עס או בלי תמיכה בתקליטור. הקש בלוח המקשים על המספר המתאים לאפשרות הרצויה לך 34 הננרה לרשותך עומדות 30 שניות לבתירת אפשרות. אס לא תבחר באחת האפשרויות תוך 0 שניות, תקליטון האתחול של 160/8:// יפעיל את המחשב עס תמיכה בתקליטור וייתכן כי יוצג קובץ עזרה. באפשרותך לצאת מקובצ העזרה על-ידי הקשת "+41/1 בלוח המקשים כדי לפתוח את תפריט 1116 ולאחר מכן הקשת . 3 כאשר שורת הפקודה מופיעה, הכנס את תקליטור המוצר של 116 160895/ לכונן התקליטוריס. 4 עבור לכונן התקליטורים. לשס כך, בשורת הפקודה הקלד :2 (או את אות הכונן המתאימה ואחריה נקודתיים) ולאחר מכן הקש אשדאם. 4 הננדה לכונן התקליטוריס מוקצית באופן אוטומטי האות שבאה אחרי האות של הדיסק הקשיח האחרון. אם במחשב שלך מותקן רק כונן 6, כונן התקליטוריס יהיה כ]. 5 הקלד 56080 ולאחר מכן הקש תמדאט. התקנת 6 פעוסשמז/!! בדיסק קשית נקג 5 6 בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך. אס ברשותך מוצר השדרוג של 6 פשטס0חו\, עליך להכניס תקליטור מוצר או תקליטון מגירסה מלאה קודמת של 605ם1/. בהתאם להוראות המוצגות, הכנס שוב את תקליטור המוצר של 6 פאוס6תו לכוגן. 7 לאחר השלמת ההתקנה של 16( 5אוס6חו/, תופיע תיבת הדו-שיח הזנת סיסמת 5 הקלד את שס המשתמש ואת הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור. בשדה של שס המשתמש באפשרותך להזין כל טקסט שתרצה. הסיסמה שלך תופיע ככוכביות (*) על-גבי המסך. אם אין ברצונך להשתמש בסיסמה, באפשרותך להשאיר את התיבה ריקה ולאחר מכן ללחוץ על אישור. בד ₪ המדריך למשתמש שק ט] צ'והסטחז'11 ז[סצסזטם 8 בתיבת הדו-שיח הגדרת סיסמת %8ו1860/\, הקלד שוב את הסיסמה שלך ולאחר מכן לחץ על אישור. הגדרת סיטםת צאפנת:/ש. אשר את הסיסמח שהזנת. היא תשמש כסר ו כסיסטה > שור || שיסחח תדשחי | שר טיסמח חדשח: רת לאחר השלמת ההתקנה של 1/6 5או60מ1/\, באפשרותך להפעיל את הסיור של 5עו60ת1/ הסוו501 1ת10חת11116/]. הטיור מעביר למשתמשיס מתחיליס את הרעיונות הבסיסיים בשימוש ב- 16 8אוס6חג/ו, תוך הדגשת התכונות החדשות ב- 116 5ש1860/. כדי להתחיל בסיור, לח על לחצן התחל, לחץ על עזרה ולאחר מכן לח על סיורים וערכות לימוד בסרגל הכלים של עזרה ותמיכה. אס ברצונך להגדיר חשבון אינטרנט, חשבון דואר אלקטרוני, או העברת הודעות מיידית, ראה פרק 2, ייהאינטרנט, דואר אלקטרוני והעברת הודעות מיידית'י. התקנת 6)/ צטוסוןן/1! בדיסק קשיח נקי 57 +50סזסו] הסו0= ה טוהח6!!וו! 5שצססחו/ 501%סז6וו הסכם רנטיון למשתמעו קצה עבור תוכנת 050%-:6!!! חשוב- קרא בעיון: הסכס רשיון למשתמש קצה זה (להלן: "קסכס הדש[ הנו הסכם משפטי בינך (בין אס הנך אדם ובין אם ישות *חידה) לבין מ300ז0כך01<) 160508 עבור מוצר התוכנה של 116:050%] ששמו מופיע לעיל, הבולל תוכנת מחשב ועשוי לכלול אמצעי אחסון נלווים, חומר מודפס ותיעוד ''מקוון'' או אלקטרוני (להלן: 'מוצד ההוכנה /). מוצר התוכנה בולל גם כל עדבונים והשלמות למוצר התוכנה המקורי שסופקו לך על-ידי %. כל תוכנה המסופקת יחד עם מוצל התוכנה, אשר נלווה אליה הסכם רשיון נפרד למשתמש קצה, מורשית לשימושך בהתאם לתנאי הסכם הרשיון הנלווה אליה. על-ידי התקנת מוצר התוכנה, העתקתו, הורדתו, גישה אליו או שימוש אחר בו הנך מביע את הסכמתך להיות כפוף לתנאיהסכם לש;ן זה. אם אינך מסבים לתנאיהסכס דשיון זה, אל תתקין את מוצר התוכנה ואל תשתמש בו; עם זאת, הנך רשאי להחזיר את מוצל התוכנה למקום בו רכשת אותו לקבלת זיבול. רשיון למוצר התוכנה מוצר התוכנה מוגן על-ידי חוקי זכויות יוצרים ואמנות בינלאומיות לעניין זכויות יוצרים, וכן על-ידי חוקים ואמנות אחרים המגנים על זכויות קניין רוחני. מוצר התנכנה אינו נמכר אלא מורשה לשימוש בלבד 1. מתן רשיון. 1 מעניקה לך את הזכויות הבאות, בתנאי שתציית לכל תנאי הסכם רשיקן זה. *+ התקנה ושימוש. הנך רשאי להתקין עותק אחד שלמוצר התוכעק ולהשתמש בו במחשב יחיד, כולל תחנת עבודה, מסוף או התקן אלקטרונל דיגיטלי אחר (להלן: ימחשניי). אתה רשא לאפשר למספר מירבי של חמישה (5) מחשבים להתחבר למחשב היחיד בו פועלמוצר התנכעה, למטרה היחידה של גישה לאינטרנט באמצעות תכונת שיתוף ההתקשרויות לאינטרנט שלמוצר התנכעה. אינך רשאי לאפשר למחשמיש מחוברים אלה לעשות שימוש ברכיבים אחרים שלמוצר התוכנה, או להפעיל שיתוף יישומיס כמתואר להלן. המספר המירבי של חמישה (5) חיבוריס כולל כל חיבור עקיף המבוצע באמצעות תוכנה או חומרה המשמשת לצבירה (001?) או איגוד (0000310/) של חיבוריס. 59 = שימוש ברשת/אחסון. אתה רשאי גם לאתסן או להתקין עותק שילמוצר התנכעק בהתקן אחסון, כגון שרת רשת, המשמש רק להתקנה או להפעלה שלמוצר התוכנה במחשבים האחרים שלך באמצעות רשת פנימית; עס זאת, עליך לרכוש ולהקדיש רשיון עבור כלמחשב נפרד שבז או מתוכד מתבצעים התקנה שלמוצר התוכעה, שימוש בוו גישה אליו, הצגתו או הפעלתו. אין לשתף רשיון עמורמוצר התוכעה או להשתמשי בו בו-זמנית במחשבים שונים. על אף האמור לעיל, כל מספר שלמחשמים לכולים לבצע גישה או שימוש אחר בשירותי הקבצים וההדפסה ובשירותל רשת עמיתים (ס1//6 זשט]) שלמוצר התוככה. בנוסף, אתה רשאי להשתמש בתכונת ייריבוי הצגיס'י שלמוצר התזכעה כדי להרחיב את שולחן העבודה שלך כמתואר בקובץ העזרה המקוונת, מבלי לרכוש רשיון עבור כל צג. 06056.]. אס חבילה זו השא 72% שפחטטו.] 11070501/, אתה רשאי להתקין ולהשתמש בעותקיס נוספים של מרכיב תוכנת המחשב מתוךְמוצר התנכנה במספר שלא יעלה על מספר העותקים שצוין לעיל כייעותקים מורשים". 2. תיאור זכויות והגבלות אחרות. = מהדורה אקדמית של התוכנה. בדי להשתמש במוצר התוכנה המזוהה כיימהדורה אקדמיתיי או 'ימאיי, עליך להיות יימשתמש מורשה לצורכי חינוך''. אס יש לך שאלות הקשורות. לרישוי זה, נא פנה אל 58105 �פסזסו1א 9 ב.,// ,6תטוח1% בר 006 זשזתט) מ110הוחס!ה] או אל נציגות 6 050ז116/! במדינתך > תוכנה שאינה למבירה חוזרת. מוצר תזכנה המזוהה כיילא למכירה חוזרתיי או ייא" אי (ללייח) אזינו ניתן למכירה חוזרת, העברה או שימוש לכל מטרה למעט הדגמה, בדיקה או הערכה. = הגבלות על הנדסה לאחור (180ז66הוטח 1 6 56]), הדור לאחוד (001121100ח 0122660 ופירוק (ע101ח21%9556]). אינך רשאי לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור או פירוק שלמוצר התזכנה, למעט ורק במידה שפעילות כזו מותרת במפורש בחוק החל למרות הגבלה זו. * הפרדת רכזבים. מוצר התוכטה מורשה כמוצר יחיד. אין להפריד בין רכיביו לשימוש ביותר ממחשב אחד. = השכרה. אין להשכיר, להחכיר או להשאיל את מוצר התוכטה. >= סימנים מסחריים. הסכס דשקן זה אינו מעניק לך זכויות כלשהן לגבי סימניס מסחרייס או סימני שירות של וא > שיתוף יישומים. מוצר התוכעה עשוי לכלול את פחוזטט1/זט? 11670506, מוצר המאפשר שיתוף יישומים בין שני מחשבים או יותר, גם אס היישוס מותקן רק באחד המחשבים. הנך רשאי להשתמש בטכנולוגיה זו עס כל מוצרי ו לצורך ועידות מרובות משתמשים. לגבי יישומים שאינס של 1/11070508, עליך לעיין בהסכס הרשיון הנלווה או לפנות אל מנפיק הרשיון כדי לקבוע אם שיתוף יישומים מותר. = שירותי תמיכה. 11070501 עשויה לספק לך שירותי תמיכה הקשורים למוצר התוכגה (להלן: ישירותי תמיכת 'י). השימוש בשירות? התמיכק כפוף למדיניות ולתוכניות של 11670506/! המתוארות במדריך למשתמש, בתיעוד יימקוון' ו/או בחומר אחר שסופק על-ידי ]050ז0ו1/. כל קוד תוכנה נוסף שיסופק לך כחלק משירותי התמיכה ייחשב לחלק ממוצר התוכנה ויהיה כפוף לתנאיהסכס רשיןן זה. ביחס למידע הטכני שתספק ל- +/050ז110 כחלק משירות? התמלכק, |07050ו1/! תוכל להשתמש במידע כזה למטרותיה העסקיות, כולל עבור תמיכה במוצרים ופיתוח. 0501%ז0ו1/1 לא תנצל מידע טכני זה באופן שיחשוף את זהותך. > העברת התוכנה. המשתמש המקורי שלמוצר התוכעה רשאי לבצע העברה חד-פעמית לצמיתות שלהסכס רשיון זה ושלמוצר התוכעה, אך ורק ישירות לידי משתמש קצה. העברה זו חייבת לכלול את מוצר התנכעה בשלמותו (כולל כל הרכיבים, אמצעי האחסון והחומר המודפס, שדרוגים, הסכס רשינן זה ותעודת המקוריות, אס ניתנה). העברה זו לא תהיה בדרך של קונסיגנציה או בכל דרך אחרת של העברה בלתי ישירה. מקבל ההעברה החד-פעמית הצו חייב להסכים לתנאיהסכט רשיןן זה, לרבות ההתחייבות שלא להמשיך ולהעביר הלאה את הסכס הרשיון ואת מוצר התוכנת. > סלום ההסכם. מבלי לפגוע בזכויות אחרות, |/050ז116/! רשאית לבטלהסכס רשי:ון זה אס לא תעמוד בתנאים המפורטים בהסכס הרשי . במקרה זה עליך להשמיד את כל העותקים שלמוצר התוכנה ושל כל רכיביו. 3. שדרוגים. כדי להשתמש במוצר תוכנה המסומן כשדרוג, תחילה עליך להיות מורשה להשתמש במוצר המוכר על-ידל כזכאי לשדרוג. לאחר השדרוג, אינך רשאי עוד להשתמש במוצר שהיווה את הבסיס לזכאותך לשדרוג. 4. זכויות יוצרים. כל זכויות הבעלות וזכויות הקניין הרוחני במוצר התוכטה (כולל אך לא מוגבל לתמונות, צילומים, הנפשה, וידאו, שמע, מוסיקה, טקסט ויייישומוניס'' (168קק/) המשולבים במוצר התוכעה), בתומר המודפס הנלווה ובכל עותסימוצר התוכנה, נמצאות בבעלות �501ז116/! או ספקיה. כל זכויות הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתוכן שאליו ניתן להגיע באמצעות מנצר התוכעק נמצאות בבעלותס של בעלי התוכן המתאימים ועשויות להיות מוגנות על-ידי חוקי זכויות יוצרים או על-ידי חוקייס ואמנות אחרים הדנים בזכויות קניין רוחני. הסכם רשיזן זה אינו מקנה לך זכות כלשהי לגבי תוכן זה. כל הזכויות שלא הוענקו במפורש שמורות ל- +]1/1:67050 5. תוכנה באמצעי אחטון (מדיה) כפולים. ייתכן שתקבל את מוצר התוכעק ביותר מאמצעי אחסון אחד. ללא קשר לסוג או לגודל של אמצעי האחסון שתקבל, הנך רשאל להשתמש רק באמצעי אחסון אחד המתאיס למחשב הלחיד שלך. אינך רשאי להתקין את אמצעי האחסון האחר או להשתמש בו במחשב אחר. אין להשאיל, להשכיר, להחכיר, להלוות או להעביר בכל דרך אחרת את אמצעי האחסון האחר למשתמש אחר, למעט כחלק מהעברה לצמיתותת (כמתואר לעיל) שלמוצר התוכטה. 6. עותק גיבוי. לאחר התקנת עותק אחד שלמוצר התנכעה בהתאם להסכס דשקן זה, הנך רשאי לשמור את אמצעי האחסון המקורי שבו קיבלת את מנצר התנכעה מ- �501ז1/110, אך ורק למטרות גיבוי או ארכיון. אס אמצעי האחסון המקורי דרוש לצורך שימוש במוצר התוכטה במחשב, הנך רשאי ליצור עותק אחד שלמוצר התנכעק אך ורק למטרות גיבוי או ארכיון. למעט כפי שהוגדר במפורש בקסכס דשקן זה, אינך רשאי ליצור עותקים נוספים שלמוצר התוכעה אזר של החומר המודפס הנלווה למוצר התוכעה. 1 2 7. הגבלות ייצוא. אתה מכיר בכך שמוצר התזכנה מגיע מארהייב. אתה מסכים לציית לכל החוקיים הבעלאומיים והלאומיים המתאימיס התליס על מוצריס כאלה, כולל תקטות מינהל הייצוא של ארהזיב, וכן להגבלות על משתמשי קצה, שימושי קצה ויעדים שפורסימו על-ידי ממשלת ארה"יב וממשלות אחרות. לקבלת מידע נוסף אודות ייצוא מוצרל ראה סקא חתסס.8 050תש1רת. אראראר//מכזת. 8. הערה אודות תמיכה בשיפת ג:13. מוצר התוכטה עשוי להכיל תמיכה בתוכניות הכתובות בשפת ג13. טכנולוגיית 138 אינה בעלת סייבולת לתקלות (פסתגה0!6 1 ז01:) הינה מתוכננת, מיוצרת או מיועדת לשימוש או למכירה כציוד פיקות מקזון עבור סביבות עבודה מסוכנות הדורשווג ביצועי אל-כשל, כגון תפעול מתקנים גרעיניים, ניווט מטוסים או מערכות תקשזורת אווירית, פיקות על תעבורה אווירית, מכונות הנשמה והתייאה או מערכות נשק, שבהן כשל בטכנולוגיית 138 עלול לגרוס ישירות למוות, פגיעה גופנית או נזק פזי או סביבתי חמור. חברת ,15ח16705516/! תפ .שח] חייבה את 0508ת%110 בחוזה להצהיר על הגבלת אחריות זו. 9. משחקים באינטרנט. אס תבחר לבצע גישה אל תכונת המשחקים באינטרנט מתוך מוצר התוכנה, מידע מסוים אחחות המערכת וזיהדי מחשב החיוניים לניהול המשחק ייטענו לאתר המשחקים באינטרנט. על-ידי גישה אל תכונת המשחקים באונטרנט, אתה מעניק אישור מפורש ל- 1167050 ו/או לנציג המורשה שלה לבצע גישה אל מידע זה ולהשתמש בו למטורה זו. 8 ה לדוי 1 | רשק ם-=<.-א = -=שם- ).שש .בשי ,. ל -שששים ש ‏ טב אחריות מוגבלת לגבי אחריות מוגבלת ותנאים מיוחדים בנוגע לתחוס השיפוט הספציפי שלך, נא עיין בחוברת האחריות הכלולה בחבילה זו או מצודפת לחומר המודפס טילמוצד התזכנה. מערכות הפעלה במחעבים חדנטים - 6₪₪1 לקוחות אשר רכשו מחשב חדש, הכולל מערכת הפעלה ם0:ו518אזס/ דצ פאוס6םו או סמו / אצל אחד ממשווקי החומרה (/005)), זכאיס לתמיכה אצל המשווק ממנו רכשו את המחשב בלבד. 5שססחו//, 66ו0218) ומוצרי מולטימדיה מסדרת הט 016ס5סז6וו₪ לקוחות אשר רכשו תוכנות מיקרוסופט בקופסה ושלחו את כרטיס הרישוס שלהס לחברת מיקרוסופט, זכאים לשירות תמיכה טלפונית. התמיכה ניתנת חינס לכל לקוח רשום, למשך 90 יוס משיחת הטלפון הראשונה. (ניתן לפנות לראשונה במהלך שנה וחצי מיוס הרכישה). לשליחת גלויות רישוס, פקט: 09-9520646 מרכו תמיכה ללקוחות זכאיס טלי: 09-9525400 שלוחה 1, פקס : 09-9525403. ללקוחות שאינס זכאים לתמיכה תינס במוצרים הנייל מוצעת תמיכה דרך מרכזי התמיכה המורשים של מיקרוסופט לתתוס משס6ת1/, 02106): כלנית כרמון שרותי תוכנה בעיימ, טלי: 09-9602266 נטוויז/ן, טלי: 04-8560606 3 אתר האינטרנטם של מיקרוסופט ישראל אתר מיקרוסופט ישראל נועד לענות על הצרכים הייחודיים של קהל הלקוחות הישראלי. ניתן למצוא בו מידע הנוגע לכל סוגי המוצרים, טכנולוגיות, הורדת עדכוניס למוצרים שונים, תשובות לשאלות נפוצות, מידע על מבצעיס ואירועים וכן מידע אודות כללי הרישוי של המוצריס השונים. כתובת האתר : [8.00₪1/15186 050ז16גת. צרארא//:קות קבוצות דיון באינטרנט קבוצות דיון אלה הוקמו עייי מיקרוסופט על מנת לאפשר למשתמשים בתוכנות מיקרוסופט לשאול שאלות, להציג בעיות בהן נתקליס במהלך השימוש, ולקבל תשובות ממשתמשיס מנוסיס ומומחים. קבוצות הדיון נמצאות ב: ות5.1110705060.60או6ח15ח וכתובתם: (טותבת זסט6סזק) . אסזט6ם.11. 110סטוק.4 167050 נטרות לקוחות חברת מיקרוסופט ממשיכה לחדש, להרחיב ולשפר את קו המוצרים שלה. לקוחות החברה נהניס ממגוון רחב של מוצרים, מבחר פתרונות ואמצעיס מתקדמים ליישום רעיונותיהס. שרות הלקוחות של מיקרוסופט מסייע ללקוחות במתן מידע על כל פעילויות החברה. צוות שרות הלקוחות עושה כל מאמצ לתת מענה מיידי לכל פנייה וללוות את הפונה עד לברור הנושא. לקוחות רבים פונים אלינו מידי יוס בנושאיס שוניס: קבלת מידע, ברור זכויות, הסדרת רישוס במאגר לקוחות, מידע לגבי ימי עיון, המלצות לשיפור ועוד. לשרות הלקוחות ניתן לפנות : בימים א' עד ה' בין השעות 08:00-18:00 , טלי: 09-9525400, שלוחה 2, פקס: 09-9525411. או באמצעות כתובת ה - [181ח-5 : 6107050%6.00ס6צו11פוח. 65 ו שק 2