נטוויז'ן – חוברת הגדרות חיבור ודואר אלקטרוני

OCR (הסבר)
הגדרות חיבור ודואר אלקטרוני עמוד ! מתוך 8 [ מערכת ההפעלה ₪ 8ס4חו/ מכילה את פרוטוקול ה-102/7 ואפשרות גישה לאונטרנט, אשר נתמבים מלב ליבה של מערכת ההפעלה. לשם התקנת החיבור לאינטרנט באמצעות נטוויזץ ייתכן שתזדקק לתקליטור של םא פשססחו/ט. על תקליטור 0 סנפ /6קט5 ישנד: תוכנה הנקראת פ6אוץןתסות. מומלץ שתתקין תוכנה זו. התוכנה תבצע עבורך את כל תהליך ההתחברות לנטווזין והגדרות הדואר האלקטרוני באופן אוטומטי. * אם מחשבך מחובר לרשת תקשורת מקומית (אא/1), אנא היווע | במנהל הרשת בטרם תבצע שינוי כלשהו בהגדרות. תוכל להתקין את החייגן להתחברות לנטוויז'ן ב-8א פאס6חוו ידנית ע"י הרצת "אשף ההתקשרות לאינטרנט". אשף זה יפתח באופן אוטומטי בפתיחה ראשונה של תוכנת הגלישה 5.5 זטוסוקא 861ו6וח1 הספסוסו]א. (תוכל לזהות את התוכנה על ידי הצלמית 68 ). אם זו אינה הפעם הראשונה בה הינך מפעיל את ה-זסוסוקאם ופוחטווון, והא שף לא נפתח באופן אוטומטי, תוכל להריצו בצורה הבאה: הכנס ל-"התחל" ‏ > "תוכניות" ‏ > "עזרים" ‏ > "תקשורת" > "אשף ההתקשרות". ו שב יי ל ער יְ : ְ / , ( 5 3 4 : ו למסו ב בחואזסאוס! ם!-ומו ‏ [4ם! / 8 הלו מש שש בזב2ו\ הַתואזסאווט 4 סוחסרן 0ב , משחמום)סתם ב * | 62000ס!)0 )050זסו1 בכ , ומס 3" ₪ 5 וט תס +סחזסוחן יש , 5|סס ‏ )6חזס)ח! | 1 7 ))0פסזסו!! 2 8 0 6 =] 5 ה 6שחוווסב - 225 : וז 5 ז0םח6980|] 15 5 , 6 )פע ךסו ל 60 ד )]ספסזסון של באה / = וו 6%[ ל 1 חסו098 005 בל ץ 7 4 5 זטובו כ סחסתלן 5 זס)ה!וס|ב ]₪ + )5 = = 5 , : = 0 % = חוםה | [₪ 6צו)וחב/ כ = ₪0 )סוק 455-005 * מוליו/צ. 2 | ב הפוסו |45 זסזסוקא = +6חז6)ח! 6. 7 ל . וצר 9 , וחומ = 36016 145-005 5 ו % סוק ותוא כ זא טסוט ל 5 סוצסו! פאוסטחו/ - 9 | זסעב|ק 8ו60! פאוססהוש << ...וס 5 (5 0 מ 2 הגדרות חיבור ודואר אלקטרוני עמוד תוך 8 = בחר באפשרות השלישית "ברצוני להתקשר לאינטרנט באופן ידני, או להתקשר באמצעות רשת תקשורת מקומית (אַא.1), ולחץ על לחצן הב ה0ו601הח 00 61ה67זח! שו 0+ 6 60|ס/צ םק זס )וסקס זוסץ )60החס6 טס 5כ|6ח 28]6וש הסו)60מחס-) )סחז6ח| סד זס שח 6 קט 56% ס 2810ואו פוו|) 56 ח8ס טס וסחזשוה! 6 ס) )300000 |סחז6ח! סחוופואס | 6חסוק616) ]8000 | חזסת| סח 8 זס) קט חףו5 ס) וחמ | 7+ (.ח006וח עו ס) 60166החסס 15 חס פוח) 0 )8000 61חו6)ח] חתו9ו6% ער 561ת3 1 ס ותא | %7 (.הח06וח עחז 0) 80466 חס 15 6חו! 6מסתק6ו6 עוו) 07 0500 ותסות1 עו קט 50 10 המר ה > 1/0 וסשת 5168 08| 8 מסטסוה) 0 תחסס: - 3 0% ,8860 הסח פַחַחו)56 סחו6ח] זטסע 68| סד | סוד |בוזסוט 1 סוס ,6חזשח| שו!) )גוספה שוסוז 58| סך * בחר "התקשר באמצעות קו הטלפון ומודם." ולחץ על הלחצן "הבא". 1 חח 3 800 6חו! סחסרום זוס 56 חס סע )טס ססה זסטוצסום 6סוש501 )| 80 8/6 טסע ]| הו ח68 סע[ | סח 8168 |008| 8 ס) 0060466 5 ז9זוחזס6 זטסץ ]1 א סו ספחחסס ס) | 6 זס עס )6חז6)ח| 6) ס) 860655 ?)חן 6] 10 )60חחס60 טסץ 60 אוסרן | (14]) אזסש)סה 8 || 8 זו 6060 | 7+ הגדרות חיבור ודואר אלקטרוני עמוד 3 מתוך 8 הערה: ייתכן שבשלב זה תתבקש לבחור במודם בו ברצונך להשתמש. במידה ואין מודם מותקן במחשב, המערכת תציג חלון לאיתור אוטומטי של המודם. + הקלד במשבצת "מספר הטלפון" את מספר הגישה לנטוויז'ן באיזור החיוג שלך. וודא שהמשבצת "חייג תוך שימוש באחור החיוג ובקידומת מדינה" לא מסומנת ולחץ על הלחצן "מתקדם". ו חסוו ה זס)חו הסו!60 הח60 |הטסס6סה 61חז6)ח! :3 ]ס 1 ק6ופ .5 זטסע ס) )60חחסס ס) !018 טסע זססוחטת טהסחק 6ח! סקעד :סוט 6הסהק6ו6 ד 4 ₪ - 0 | ו .4086 010% ,68ו610ק0זק הס:ספהחסס 6זשפו/חסס סד = (.5חַחו)!56 30/80060 6זוט80ז סח ₪0 505! פס [06וז 1% > = בלשונית ייצירת קשר" וודא כי מסומנות האפשרויות הבאות: = | 5 | סוחס 06000 6 החדה 7-77 -6-7ש0066] 10900 6חס 6 ]חפנ חס 100 7+ )7 1156 |00 501 | .6 ו הגדרות חיבור ודואר אלקטרוני עמוד 4 מתוך 8 * בלשונית "כתובות" סמן את האפשרות "השתמש תמיד בכתובת הבאה" והכנס את הכתובות: שרת פאס ראשי 194.90.1.5 שרת פאק חלופי: 199.205.1.20 | ג - |; 00655 6 ₪65ושסום עז3סוהוחסטם ז66וצסוק 6סוצו56 ופחוסותן. ₪ | :9ואו010] 6ו) ספט פעְמשה. 67 | . ופ פא הק 5 [|95א0) וח הו חס 8 665ושסז ע3008חסטה 9 עאן 67 | | 8 וסוס 6 6פט 105 65 | פחואיסרס1 06) 6פג פעפושום, 15 566 045 עופוחווק 0 045 8)6חוס|. כעת לחץ על "אישור" ולאחר מכן על הלחצן "הבא". * הקלד במקומות המתאימים את שם המשתמש והסיסמה, אשר קיבלת מנטוויזן ולאחר מכן, לחץ על הלחצן "הבא" שים לב ! עליך להקליד את שם המשתמש שלך באנגלית באותיות קטנות (על מנת לעבור למצב הקלדה של אנגלית, לחץ על 818 + ₪1 השמאליים במקלדת). כאשר הנך מקליד את סיסמתך, הקפד על הבחנה בין אותיות גדולות לבין אותיות קטנות. | חסו!החזזס]חו הספסו 30000 61חז6)ח] :3 ]2/0 5160 ץח 6וחבח ז6פט זטסצ .15 סע 10 חס סו ס 6פגו טסע 355010 : 0 0 6חפח זספג שח) 6סעד ,חסו!הוחוס/תו פוח איסא סח 60 שסע ]| .0 0561 זס ק] זוחא סע 85 0 16161160 6פ 350 .55 זטסע 0080 66 :6 561 ]| 6וסאעמם > 6% 0 | הגדרות חיבור ודואר אלקטרוני עמוד 5 מתוך 8 + בשדה "שם התקשרות" הקלד "נטוויזץ" ולחץ על לחצן "הבא". טק 60 זטסע פחווטפוה0 :3 01 3 ק6ו5 6060 קטי0161/ 85/8 61ת�96! ססקטסו 5000 61ח/46| סע 80 חסוו8חוס!חן -006וכן סע חפה 8 הויו 806150! 00 6זפח עמ וס 5 5] זטוסע וס שומח שחו 6 חמ 5 1 .הסוס החסס קטי51: 6) וס] פחזפח 8 ספעד .6 0) וחפצי גוס ב חסופוצסאן > 0% 8008 + אם ברצונך לקבל ולשלוח דואר אלקטרוני באמצעות התוכנה 5 100%ט2) ז11070501/, סמן את האפשרות "כן" ולחץ על "הבא". אם אינך מעוניין להגדיר את תוכנת הדואר כעת, בחר באפשרות "לא" ולחץ על "הבא". במקרה זה במסך הבא לחץ על "סיים". ]> , פָ - 5 0 - שזם2ו תסוזססהתס<) זסחזסזח! ]000 [ו43) 61חז6)ח] זטסצ ק!! )56 0 סע 87085 81 |סחז6ח | ז 60 זטסע חס 860 צחו 15 חזה סוק 1 ושחזטווזן חב. 5" 6:05 5600 800 1606106 זס] קט 510060 3680 6 |צטחז סע ,חטסססה 4בחז שחושוח! זטסע קט 56% ע0095501ט5 ד וח 60 !01 קחזו ס6חום וטס 806 ו6סושסוק 6סוצז56 ושחושח| ח8 חואו והטסססב 6-81 רוב 80)חסס ,6סושסזם 0 סע 855 816קוטו 16 חסוהוחזס!חו עה פַהופפוח 876 גוסע !! .מסווהחזוסומו 61 סוק 6סוצו56 6חו6ח! וטס ?סח 800001 8 6חו6ח! ח8 קט |56 ס) ומפצ) טסע םש > 0% | | הערה: אם כבר קיימים חשבונות דואר מוגדרים ב-058ז0א2 281100%), בחר בחשבון בו ברצונך להשתמש. ליצירת הגדרות חדשות, בחר באפשרות "צור חשבון דואר אלקטרוני חדשי. לחץ על "הבא". עמוד 6 מתוך 8 הגדרות חיבור ודואר אלקטרוני = בשדה "שם תצוגה", הקלד את שמך הפרטי ואת שם המשפחה (מומלץ להקליד את השם באנגלית) ולחץ על "הבא". שם זה יופיע כיישם השולח" בעת שליחת דואר אלקטרוני. זמ תח 0 61תז16ח! 6חפא זטסצי .655806 0חוספטוס 6ת! /ס 6ו] החסו=] 6ת! חו וה6סקב וא שוח זטסע ,6-88 0ח56 גוסע חשה/ . שקה ס! ₪ 86 ס]טסצו וסע 85 6וחפח זוסע 6פעד ]|5186] 151661 :חח עהוספום. 5 החס(. :16קהח8א6 זס] ב 1% > + בעת הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. הכתובת היא מהצורה: [66.1ת.6718100ת 6 836תע6פט, | כאעשר במקום "8(26תע86ט" יופיע שם המשתמש שלך. לחץ על הלחצן "הבא". -1ה 3/2 הסוס טתתסם) זסחז16ח! 5 ווהח-= )6חז6)ח! .גוסץ 0) 6558065 [ו08ח-0 5606 0) 86 6|ק60כ ז6ח)0 8601655 6 ו 3001655 6-08 וטס | סופוש64 56/8766 | הז 60650.0 חזס> :6|קוחםא6 וס > 0% | הגדרות חיבור ודואר אלקטרוני עמוד 7 מתוך 8 * כעת הכנס את הגדרות שרתי הדואר במקומות המתאימים ולאחר מכן לחץ על "הבא": שרת דואר נכנס שלי הוא שרת 2023 שרת דואר נכנס: 61.11ת.811.60/15100רת שרת דואר יוצא: 61.11ת.ם6071810ת. ש15נגרת /65 2016 תסנוסטתתס: 61חז16ח! א ז0צז56 |ו8-₪ 2 [+ סק 8 15 561961 81 התוחזססחו עו 566 ( ד 117 זס | ,03 20) הפוח פהווהססח]. [ו.ו6ח.תסופוצ)6ח 108 | 6-08 חסף)טוס זטסע זס] 66פט כו 381 561907 6 פו וששו5 ק 50 חג 566 ( 5141) ופוח הַחוסטוטם 6ח.חסופוצסת .אמח | |6סח8) 0% > * הקלד את שם המשתמש בשדה "שם חשבון" ואת הסיסמה שלך בשדה "סיסמה". הקפד על כתיבה באנגלית, ואותיות גדולות או קטנות כפי שהוסבר לעיל, בסיום לחץ על הלחצן "הבא". חספס ] [ו18א |6חזס)ח! סע הששו 5 006זק 6סושו86 |6חז6ח| זטסע 6ז0או5פמק חם סוחמח )ה8060 6ח) שפעד זט 6 00 ו ו סק 7 6 וה6וח6 1 סוס 359010 6זטס6 5 6פט ס! טסץ פסזוטס6ז 06ושסזם 06וש501 |6חוסוח| זטסע ]1 6 5606 הַחו5! 0 חס 6ת) 56601 ,30001 81 זנוסע 800655 0! [50) .20% 60%ח0 ]₪ 5) הסו)הסווח6תוגום. [5₪4) 3)0601/08000 285504070] 560016 פחופט חס פס 7] | |[ א6%> הגדרות חיבור ודואר אלקטרוני * כעת לחץ על הלחצץ "סיים". הסוח 00 +6חה6+ח! 6 [ח16כו ס) זה קוו סוס 61| 6ח! 6060!קחזס6 עו1ט/6000655 6שפח טס ]66| זטסע 0) 60החסס 0) 60טםוחס6 שוסת 18 זסווקחזסס זטסי 8000 4 6 0! !6066 08 טסע ,280וש 5וח! 6!056 סע זס)ם 6% 61חז16ח! 6) פחואסווס-6!פטס0 עפ פחזו) עח8 81 )6תז6וחו .ק065%)0 זטסץ מס חססו ז6זסוקא= 203 05 5 0000 03009 ה ו 6 0 5 שן תפומו אסוסן הוחו" אסו|ס ,0זב2וש 6! 01056 סד בלשה בעדתלדה, ותודה שבחרת נטוויז'ין 0 ד ל עמוד 8 מתוך 8 הערה: מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ומיועד לנשים ולגברים כאחד. בשאלות, הערות או הצעות, אנא פנה למרכז התמיכה הטכנית של נטוויז'ן 24 שעות ביממה בטלפון: 04-8560570. ופפרכות; 27/3 20:22 /27כ2; 7./26₪22כע, 4