Worms 2 – קופסת המשחק – פנימית

OCR (הסבר)
דיה פלוס מקבוצת גלובוס ווגייטד שיווק והפצה בלעדי; מדיה פלוס שיווק והפצה בע"מ מקבוצת גלובוס-יונייטד רחוב גיבורי ישראל 16 ת"ד 4567 א,ת, חדש נתניה 42504 טל! 09-8853535, פקס: 09-8858311 [761.1. 6761771601 7107107015 :11 רת 1 מרכז הזמנות 0901 - 220 - 800 - 1 חפש את טבלת סיווג המשחקים של מדיה פלוס כ ספורט 9 הרפתקאות