מערכות המשרד הממוחשב

יום עיון, כפר המכביה

OCR (הסבר)
יי | 7 1 / / ([וור. ור > א = ְ / | וול = 1 7 המשרד כפר המכביה אגוד ישראלי לעיבוד-אינפורמציה מערכות הממוחשב המיקוד סביב המיחשוב המשרדי הינו ענין של עשר השנים האחרונות בלבד, ואף על פי כן הפך המושג למטבע שחוק, האומר דבר אחר לאנשים שונים באם נאמץ את ההנחה שמיחשוב המשרד הינו אוסף האמצעים הטכנולוגים שמטרתם לשפר את תפוקת עובדי הצווארון הלבן, הרי ברור שמושג זה רחב דיו בכדי לכלול תחת הכותרת "משוד ממוחשב" כמעט כל נושא שבעולם החל בסטנדרטים ליצירת מסמכים, פרוטוקולי תקשורת, טיפול במידע לא מובנה, הדפסת איכות, שיטות לאנטגרציה של טקסט, קול ותמונה, מימשקים ידידותיים למשתמשי קצה וכו'... וכו'... במסגרת יום העיון החלטנו להתרכז בסקירה של מספר מוצרי תוכנה לסביבת המשרד הממוחשב מחד ובחינת מקצת ההשלכות של קליטת הטכנולוגיה במציאות הישראלית מאידך. 2 2 מערכות מלחשוב המשרד (צלפלות לעומת הטכנולוגלה) לצחק שמר הפקולטה להנדסח תעשלה ונ*הול הטכניון - מכון טכנולוג* לישראל הגל השללש? חברה תקלאית חברה תעשללתלת חברת מלדע הייחס בין מספר עובד? משרד למספר עובדל ל*יצור מתקרב ל-1:3 בשנות השמונלם השקעה | בעובד משרד ‏ : 2,000-6,0006 השקעה בעובד ייצור ‏ : כ-0006, 25 גידול בתפוקה (ארה"ב, בעשור 1960-1970) : עובד?ל ליצור - 83% עובד? משרד - 4% = 2 = 6 מאל 1986 אם התשובה הלא "מלחשוב המשרד" - מה? בדלוק הבעליה ? דחלפה ומשלכה דחילפה ע"* התפתחות הטכנולוגלה צילוד מחשבלם תקשורת משלכה ע"ל הצורך "פעללות משרדית" כוללת (לפחות) תקשורת מללוללת (לא פורמלית) סלנכרונלת טלפונים לשיבות ופגישות . א-סלנכרונית מזכרים מכתבלם טלקסים אילחזור מלדע (אלחזור מסמכים) עיבוד מלדע (עלבוד מסמכ?ם) ערלכת מסמכלם מובנלם (פמטצסטפד5 ) בלת?ל מובנלם קלים יחס *שר בין המעמד במידרג האירגונ* לבין החלק הלחסי של הזמן המוקצה לקלוט תקשורת בין-אלשלת שלוש קבוצות שונות מהותלת של עובדל משרד מנהללם "מקצוענ לם" לבלרלם השונ" מחבטא בהלבטלם רבים : השכלה / הכשרה חשלפה למלחשוב אופק ההתללחסות מלקוד פנלמל / חלצונבל סל השלרותלם הנדרשלם השפעה נלכרת ל"חרבות האלרגונית" (המושפעת, בלן השאר, מאופל הענף, ג*ל האירגון, רקע קודם במלחשוב) הצורך (מטרות לתהליך מלחשוב המשרד) : לעללות (כלפי פנים) צסאמדסדסקק הפחתת עלולות (כת-אדם, החומרים) הפקת מסמכים מהירה ואלכותית הלקף פעללות (תפוקה) לעיללות (כלפי האירגון ) 55מאמטדד)מקקק אלכות הפעללות נגישות למידע סביבה טובה לותר לקבלת החלטות תקשורת בין-אלשלת זרז לשינוי דפוסי ניהול ואירגון איכות חלים בעבודה עניין סילפוק והנאה התכנסות הטכנולוגלות ושללובן משרד מכונות כתיבה, העתקה, חישוב, הכחבה חומרת מלחשוב : מחשבלם אמצעל אלחסון אמצעלט קלסלים, מלקרופיש, וולדלאו-דלסק אמצעל קלט ופלט לוח מקשלים, | עכבר, עט-אור, מצג -מגע ) קרלאת מסמך מודפס, בכתב-:יד קול תחנות עבודה תיקשורת מכשירל טלקס פקסימילה מתגלם מקומלים אפץ רשתות תלקשורת מקומלות אג.ן רשתות תלקשורת נתונים צלבורילות טלוולזיה בכבלים לוויני תקשורת תוכנה מערכות הפעלה מסד?ל נתונים עלבודים מכבוזרלם חבונה מלאכותית 6 מאל 1986 - 6 - 6 מאל 1986 8% תכבון סטרטג ל 85 . - . בקרה ניהוללתח . פצסם מלגוון הללשומלם האופללנל למלחשוב המשרד : ערלכת מסמכלם תלוק מסמכלם ואלחזורם (ארכלב) דואר אלקטרונ? פנבלמל חילצובל לומן פגלשות ללשומלם נוספלם ניהול פרוללקטלם גרפלקה חלשובלם מלחשוב אלשל (מלחשוב משתמש-הקצה) סל ללשומלם : מיקרו-*לשום מלחשוב המשרד ללשום ליעודל תמיכה בהחלטות מחולל? *לשומלם מרכז מלדע התארבבות חמלכה כללם סבלבה - 5 - 6 מאל 1986 שילוב שילוב מעבר למרחק שילוב מעבר לזמן שילוב במדלה קול, טקסט,, נתונים, תמונה שללוב חומרות ותוכנות שילוב בכלים וביישומלם ארכלטקטורה, מבנה נתונים מלמשק משתמש אחלד במבנה (סלנטקטל) במהות (סמנט? ) מלמוש תפלסת מלחשוב המשרד - שלנול אלרגונל מל עושה מה ? מל עושה אלפה ? מל עושה עם מ? ? תקשורת לא-פורמללת דלווח שללטה ונלהול ביזור / ריכוזלות מת* ? בעלות טכנולוגלה עוברלת איפלון דרלשות ? (לקוח / משתמש) הערכה מראש של ההשפעה מדלדת השפעה על תפוקה בילסוס הצדקה כלכללת שלנול ארגונל אבטחת סודלות, פרטלות "האח הגדול" בשלות טכנולוגית (הלתכנות) בשלות כלכלית (כדאיות) בשלות אירגונלת בשלות אלשלת איך ? מ? אחראל ?' ניהול משאב המידע - אתך הדרך הארוכה ‏ / הקצרה ‏ : הגדרת מטרות, מדדי-ביצוע, גורמלם, תהללכלם, נהללם, ..... וגבל : אם רק מעט גורמלם מעורבלם של נלסול בהלקף מ : ו מצומצמת והתועלת זעומה. מאלדך - אם התועלת אלנה מושגת ‏ - הגורמלם המועמדלם נרתעלם ממעורבות. מאפינים עקריים של המשרד הטיפוסי + התפוצצות מידע (איחסון, איחזור, עיבוד...) + זרימת מידע בארגון + קומוניקציה בין אנשים + קבלת החלטות בזמנים קצרים + ריבוי סוגי בלים + צורך בקשר למאגרי המידע הקיימים ביזור גיאוגרפי נוכחות משתנה של העובדים המטרה יעול, שיפור ופישוט התהליכים הקיימים במשרדי האירגון לצורך הגברת האיכות והפריון של עובדי "צווארון לבן" עקרונות מנחים בפתרון לתדיראן "שרות עצמי" ללקוח + אפשרות גישה למידע מרכזי * תקשורת טובה בין המשתמשים + שימוש בתשתית תקשורת וציוד קיימת + בל השרותים מ-"אותו מסוף" + אין להעמיס על הלקוח טיפול בתחזוקה אינטגרציה בין בל מערכות ענ"א תמיבה מרכזית (הדרבה,פתרון בעיות...) המשרד הממובך דאר אלקטרוני גרפיקה ושקפים עיבוד תמלילים אחנור מידע טלקט רשחוח בינלאומיות תיוק מערכות תומכות החלטה מחולל ישומים סטטיסטי לות מודלים פיננסיים | גליון עבורה "א 1- "שרות-צָּטמי" מחולל דוחות מחולל ישומים מרבו מידע המשרד המנובן דאר אלקטרוני חבילח התוכנה *חדואר" שפותחה בתדיראן , ומאפשרת שליחת מכחבים וקבלתם, משלוח לדשימות תפוצה, ניתוב לגורמים נוספים, שמירה בחיקיה, עריבה, וכו'... טלקס חבילח הוכנה שפותחה בחדיראן ומאפשרת: עריכח טלקס, משלוח טלקס, מעקב טלקסים טנטלחו וכו'. הקשר לרשת הטלקס באמצעות מיקרו טל יסינטל* המחובד למחשב המרבוי תיוק חבילח תוכנה שפותחה בחדיראן רמשולבח עם יתרארי ונמאפשרח תיוק מסמבים יוצאים מיתדאד* ומהטלקס, חיוק מבתבים נבנסים, איחזור מסמכים לפי תיקים, איחזור לפ: מילוח מפחח קבועות, שליפה בחחך תאריבים, תיק-תוכורח אוטומטי ועוד. עיבוד תמלילים הפעלת החוכנה *:שתי מתוך ארי וה שפותחה בתדיראן ומאפשרח למשתמט: עדיבה, הגהה, הצגה עיג ‏ תשך, טילוב טבלאות מה"05פ", העברה ליתדוארי ובו'. משתמשי מרכז המידע בתדירא פקידים + מהנדסים כלבלנים + בקרים מנהלים = + מזכירות מנהלי עבודה + רבש;שווק אוביה ורכז מ'ד -=הדיר<| רשת התקשורת והציוד תדיראן -מיכון מחשב פך לעיבוד נחונים מחשב 188 לערוח עצמי מחשב 188 6-7 מחשבים לפיתוח הנדסי (66פ) מחשבים ביצור / מחשבים אישיים יפוסמ‎ 1270 רשחתות ציבוריות איסוף נתונים תחנות ₪26 מסופי מחשבי ₪6 0 לעיבוד תמלילים מרכז מידע תדיראן -מיכון "תדואך"- מטרבח דואר אלקטרווי פותח ומשווק ע"י מח' המיכון בתדיראן פועל משנת 1983 0 מעתמשים פעילים מופעל ברשת תקשורת בת כ-2800 מסופים קשר בין שלוחות תדיראן וחברות-בת בארץ ובחו"ל ל ד ד "7 18% חטיבת התקשורת מפעל מערכות מידע דואר אלקטרוני מטרות עיקריות 1. העברה מהירה. 2. חסכון בשיחות טלמון - | הימנעות משיחות סרק (האיש איננו, האיש לא פנוי, הטלפון תפוס). - | הימנעות משיחות לצורך השארת הודעות קצרות. . אי תלות במגבלות גיאוגרפיות. 4. חסכון בהוצאות תפעול - הורדת שמוש במכונות צילום. - הורדת כמות הניירת..: 5. תקשורת בזמן הנות והמתאים הן לשולח והן למקבל. שם השבשזי 2 - ₪3 הוכן בחטיבת התקעורת - יחידת המחשב 7 לע עדיו 8%] חטיבת התקשרת מפצל מערכות מידצ תדואר תכונות עיקריות כתיבת מכתבים/הודעות/תזכירים (בדרך כלל בעזרת מעבד תמלילים) משלוח מכתב למספר רב של נמענים - רשימת תפוצה - סוג נמעניםי נמענים לפעולה, נמענים לידיעה. נמענים חסויים. משלוח טלקסים בארץ ובתו"ל. העברת מכתב לנמענים נוספים (6אז סםהשמסם) תיוק אחזור ידיעה מתי מכתב נפתח (לא מתי נקרא) . גישה חפשית לדואר ללא מגבלות גיאוגרפיו עבודה משולבתי מנהל - מזכירה. עם הקובשי 3 3 : הזכן בחטיבת התקעורת - יחידת המהעב - % 0 זי 0% חטיבת התקשורת | מערכת הדואר האלקטרוני של תדיראן | מפצל מערכות מידע תדואר מאפיינים עיקריים שם הקובץי 1 מחשב מרכז י אם. מערכת הפעלה וזץ. מספר מנויים בלתי מוגבל. פריסת מסופים רחבה. 0 משפחת 32704 - 1 .| סק-אמן - מסופים אסינכרוניים ל == הכן בחטיבת התקעזרת - יחידת המחשב 0% לע לדיר 188 חשבת התקשרת מפעל מצרכות מידצ תדואר תכונות נוסמות הצגת רשימת המכתבים ששלחת ולא נקראו הכוונת המשתמש ע'י המערכת לכל אורך התהליך. מדריך למשתמש בנוי בתוך המערכת הגנה מפני ביטול, שליחה והדפסה של המכתבים שלא במתכוון עם הקוב 2-9 הוכן בחטיבת התקשורת - יחידת המחשב דע 7---%קך חטיב הת התקשורת ן מפעל מערכות מידע תדואר כתיבת מכתב כתיבה באמצעות מעבד תמלילים. | על כל תכונותיו: עריכה, עמוד, עשם הקוב וי תקון שגיאות כתיב וכו' אפשר להשאיר מכתב להגהה נוספת. קיום קוב שבלונות מרכזי. 4 2 הוכן בחטיבת התקעשורת - יחידת המחשב ו לע ץד יל 8%[ חטיבת התקשורת מפעל מערכות מידע תדואר שליחת מכתב - תמיכה ברשימות תפוצה אישיות וכלליות. - עד 3% נמענים למכתב אחד. . אבחנה בין נמענים לפעולה לבין נמענים לידיעה / תמיכה בנמענים חסויים (עותקים סמויים) ₪ סמוכין אוטומטי שם הקוב 6 77 | הזכן בחטיבה. התקעורת - יחודת. המחשב 8 לע דיר 8%] חשטיבת התקשורת מפצל מערכות מידע תדואר קריאת מכתב - | הצגת רשימת המכתבים בתיבת הדואר + שם השולת + הנדון + תאריך משלוח המכתב + מספר השורות במכתב + אפיון המכתב-דחוף,אישי,ת.ת.,מבוטל -‏ ניתן לבטל או להדפיס מכתב בלי לקרוא אותו. שם השבשי 6 א 00000000 הכן בחטבת התקשרת - יחידת המחשב 7 לע די 8%] חטשבת התקשרת מפעל מערכות מידע תדואר קריאת מכתב (המשך) מה ניתן לעשות עם מכתב שקראת: עם השבץי 7 ₪2 שמירה שמירה העברה תשובה ניתוב הדפסת קריאת בתיקיה בדואר לטיפול להג הה לשולת לגורמים נוספים המכתב המכתב הבא הוכן בחטיבת התקעורת - יחידת המחשב דיר ה םרתלטרת מפצל מצרכות מידצ תדואר תיוק ואחזור תיתן הגדרה דינמית של תיקים (כ- 330 תיקים) תיוק לפרק זמן שקובע המשתמש תמיכה בתיק תיזכורות (ת.ת.) תיוק מכתב חיצוני אחזור לפי שמות תיקים (אס/סאא ) תחום תאריכים שם השולח תאריך תזכורת סימוכין עם השבי 8 3 הכן בחטיבת התקעורת - יחידת המחשב 8 תדיר אן חטיבת. התקעשורת מפצל מערכות מידע שמוש בתדואר בתדיראן לחודשים 8-12.84 16624 | 5 8218 || 7569 | 9 5688 | 8 3180| 3655 | 12 הכן בחטיבת התקעורת - יחידת המחשב משתמשים דברי דואר מכתבים (יחודיים) תדיראן חטיבת התקשורת מפעל מערכות מידצ שמוש בתדואר בתדיראן לחודשים 1-5.88 18 1556 17 9 78 14669 | 19009| 401 | 12 +6 6444| 5600| 1 הוכן בחטיבת התקשודת - יחידת המחעב משתמשים דברי דואר 50 מכתבים (יחודיים) 63 תדידאן חטיבת התקעצורת מפצל מערכות מידצ שמוש בתדואר בתדיראן (המשך) עותקים למכתב 1 עותק 2 עותקים 3 עותקים ממוצע עותקים למכתב | ממוצע עותקים למכתב (ל-99% ) עם השבץ 232-1018 ההכן בחקיבת התקעודת - יחידת המחוב מרכז מידע תדיראן -מיכון מריבה נחדצה גיבוי ההנהלה ‏ שימוש ע"י ההנהלה תשתית תקשורת ומיחשוב + אימוץ תפישה של הפעלה ב-"תזמורת" של המרכז למידע + מיסוד פונקציה מרכזית באירגון לניהול ותמיכה ,% 2 מרכז מידע תדיראן -מיכון שיטת ההחדרה זיהוי מעגלי משתמשים סגורים שילוב מערך המזכירות בתחילה + ישום בפונקציות קוויות באירגון | ;מ תוקף כאסמכתא) החלפת טפסים ידניים בשבלונות ממוחשבות ארגון מרכזי של רשימות תפוצה דרישות מהמוצר פשטות הפעלה זמני תגובה טובים שילוב עם שאר מרכיבי המרכז למידע אוריינטציה "ישראלית" (עיצוב משתמשים , וחות...) אפשרות הפעלה תוך ניצול מכסימלי של התשתית הקיימת גמישות לשינויים והתאמה לאירגון תעוד והדרכה במוצר ומחוצה לו מוצר "חי" 4-0 4355ב ו רו 7 (וצרכת. 0-5אק מתי אכלוש .כו אפ [165510₪8סזק 06 וחה6ז5צ5 5ק סי גירסה עברית של 075אק סיוע בשווק 5 = 0 א ק םה |" מיחשוב אישל גרפיקה עסקית. מערכות תומכות. החלטה יבמם ישראל שא)1 44ז2 5% 634 2 0086 04א) 18מטם 0441 4נזך 1 :800 8|. 05 5 שש ₪100 4בך0 92% 2 92 9200000620 72 02 6% זפ זק ]9 אא|+₪ %א|:6 שא א1|8ז 944 | זה זל 90 זק זז ז0 620 6אועט |0ו. שא 02 44/ | 1-9 2900900609 ₪ (₪8))4 000640 005 934 | זָ ₪ ₪1 536 | 8 ||+ כש-2 5 א 0 )₪10 852 בבל | 5977 1% 971 ₪ 544 4 >אש שא געם 234 זטיזק :₪76 8 86)1)1 001 4בז +אט 60180 00004 שא 88 214 0% 4 .מש - 61מסט 1 חגט ₪064 - 5308484 | +3ז0 434 10)ש בבס 620 בכבם אסט בבץ ‏ אא בבפ ‏ 6טזש בב 2‏ %סחחזש בבז (1ו::₪% ש4.א) שב.מססש 6₪%₪ם 8411 ם%% :בט\חש ,א 00+ה: 6%8%5 זם:יסן זם: 0 .שש ץז |]|בחש 110 .665 ₪)11 שם+שם :062% ₪ ז :0% (= וחט 2אם) ...שא ששטוא ]0-0 ז 99 4במסכם 76 טאאש זמ:ם-=0 ]0 ₪)מ6שי 066% 6705ב 09 שה.א 406% :%₪.ב 9[ 0 ש)איט 2ם|%ב יו שי הן|6א %נצט₪ש :|ום] ש5ב .8 410 ' 98 * 0ב * 85 1>אש 08| |ט|א 000 )א 0.ז0) טש6%ם 441] 6% +בז2 0 עוש בבזז אחט :וש בבזס 8% 6434 6 ₪33 טם.). 34/ 0 10 בבם אסט ‏ 0. בבל 0 9131 ש:₪ם בב ם+> בבז + ---ההההה--- ההההה------------------הח------------------+ -החהחהה----+ -ההחהה----+ | :קט 6₪שם !):.]ז )> ו | | + --77-7-----+ --החהה----+ ----------+ - 0 7 --החהה-----+ --ה-הה--ה----+ ו | ה | ₪-(05--75-₪-8- 8 ₪ = | | 3 | -₪5-5-57-55 5 . | | שפז ₪ 6 ₪ 2-6 5 5% +----------+----------+----------+----------+חח--------+----------+ ההלחרח-- | 6ל | ₪65 | ₪ | = | ₪ | ץז | זם ז +-- -חההה---+ -ההההה----+ -הההההה----+ החההה-----+ --ה--------+ --ה--------+ --הה-ה------+ | ז | זל | זף | זל | זש | זש | זז | +-- --ההה----+ --77ה------+ --ההההה----+ ---ה---ה----+ -ההחהחההה----+ -ההחהחההה----+ החהההה----+ ור | ןיש ןש | +-- --------+ ----------+ -ה-ה-ה------+----------+ ----------+ ה-ה-ה-------+ ---ה-ה------+ 5 ש]רם יק 2 | | | | | +-- + 7+ ההחהה=7ה7-+ -חחההה77--+ ההחההה + 4-77 החה 7+ צשחז + .ה > + היחטש .זם): .0 + 6 ₪ ]חא * ₪0 * 02 1.טשטאט הו6א +שטש ו)||ם] שב |-01": | ע2ושם 6.41 >)וש בנז 0 270:ש בבזז אסט הע2וש 34ז9 \+064 63434 "47מ0סכ5 6 ]וסט שא ש686 :₪2 בא1בם ;60 ב זש)] ‏ ₪ וס.סזם *ש )466 6 !%6ם ש|₪16 06% שא) '6+8ש) \4שש ש)שצטטה טת+. טטאה ססזשש 066 שא ]606 060 *ס.מדם ₪056 ט%\ם:טטש טא מ666 1+תם סת זפס וטז0ם :+ 6 | 85 46 95 ₪5 6 ןז 02 ז6 (-זם זם ‏ וע זפ |זש זז 8 4 ל ספ ל ז ₪ % + שַ 2 + ו 90 זה 0 - אחסש 605)7 |זט2|שה !)תשש טעא 6112 65656 זטםף 9 -- 4 שי זז וח ז; ז% החחחחה---77-7---.- זס 6 זץ//סם 1+5+%חאש פ 6 ₪ א *00₪56 1זת)סה ם):ש)שש שם)* טא ז םס ההש %)= �ש יט%וו+טט שא 606006 טשחשש סשם שזהט) ]גואטט שא השש �6 7\א 66 ש%ש:ש 6606 62% ש:0ס�|א ש%6%+ש 6:66 4% 2714 בּאובא 204| '₪₪04 .שא 40024 ₪003 '820.0 ם.הנםטש ₪686 8441 ₪16 2 1וקם 1 01 כ<בםבב 74989 793 9 6% 6 69:27 39 %%5 6 %ל:06 6 66:%9% 6 7%%ל:66 46 05:9%% 1 000 1 41:א] 1% 2 זט :4 טסט ט )זט טסט 5% צ|ם וקה 1%.830 :ן|1זט ם:1) 1.6 *בה סזא. 604% 1] 008 ון|1זט !!תפש אב0 ה '.20 48ב אה|6ם אחש 541 י-ן|1זט 5 --1בראאז 1.') 0:.:ם 6 אטפץן1 :-ו1שט ₪6 55| טסכגאי ש1.8םח :|1זט 5 --1בראאז 1 6.:ם סכמי 4.846ח : |ן|1:ט 5 --1בו,אז 1) ).:ם 48ב אה|]ז אחטש |.1 :-1ן|1ש 5 --1בראאז 1 !:.:ם 'שהוטם 725 טד1|ש :ן)1ש 5 --1בראאז 55 --1בּראז = )אש | כשה2-ש=18011- ה קת '21) ₪168 20001 ם.אשגטע 26|דמט 088 726 אשאא�1 שא ושם 8 ₪01 4בזז אחש ₪01 44ז0 1% 6ב: 34 4 4 4 בבל 34 234 4 4 %+ 14ז0 4% 64% אחזט 01במם |0846 4בז% זא ₪10 914 שא|1: [|80|. .]|ש: שא 0:86 134 שת|משט ש0.ה:ם 087541 4ב9 ושוא ₪756 634 שאוגט וקן|.םן 6:0:₪ שאוט 01 068 4בל שאן|₪1 !₪0|.מח| ם]ש;ש %א|:ם )אהש ‏ 534 234 שא|ו%ט ₪1 אטם שאווש |עם.ם 4.8ש 1 7441 4בך :ם.,אחש 64₪|זמט גא 70 6040 .)ב : ץ0% 1 1040 וה%|ןן;ש ל לךל2ל :+ 01 0060 ]א|. 604% + שאם ש>אעטש שא 751 + יי - .חר ור -. / המד הליג הזק=; - ד -3 וי יקיו ו וש ריוור ור ₪ 07134 634 יהום.שט שק2טשטם באובט 86404 *טש) 42% אוןם.שם ,|א.-ם םץן, שא ₪622 534 ועשספשש ש)0.₪ 62 שא .006120 ם.6טנגט שא אאם 644 :יז 8.0718 ם.6מםם אתם 4בז / / גשםצע - 0-0 - םצו / / ג:צם == = === סץ / / וטיוום , / 3 ?א הבאש | הההרהההההההההה הרהה || טתהחהההה הההה רה ה ה הרי נץ , / ושםם 2.21 וו[ ו ו םשו , /, :א , 13 א8ם '12₪סט (288)4 74 4 *8|ם.שש שא ש|זהה .4 *201 ם..ות%₪ ם.;|ש]שט שא 0621 הט * (₪₪0₪ם 164) וקא 8217 |א)וט 4�1ם המטם |:4א םא ₪ וצנז? 1 ₪60 צ4נבזןז אחטו !₪0 4ב1ז0 14% <-בב בא1ב3א 404! 4 שא 40624 ₪808 'ם1.םבננטש 508 206461 5 % |ושם | ץז ₪08 :וט אס יט א 1+ );א₪. 34ך טס|צצט --07--777%84--- ------081----- י01 4ןאשש ₪01 2664 0826בט 008 78 גשה 6 66 1 >200 שןםב ש2+6ם |א08] 00641 6.0 חן 4בז0 614 ₪4 34/ *2|4הה 4) 234 20604| טד1|טט שא הנאט 1 זו 0738 ם:ן) ₪08 4נבזז אחט !₪0 34ז 0‏ %)+7 6434 1 116 91364 4% ם.מ8וום ןה טםוש בבל ט%ןה ₪08 534 ט.טטע 234 הא% 33ז 1: *‏ םן₪20 1 4 :שאם 106 -- ] כּראז .א 195 --1בןאאז :שאם ₪010 "הרלוכ זו יירפ ה חוודלו ליה וו תס ור 2 ₪וורר ‏ ב ]1 8 בצבןז2ל ₪ 14 .080 944 ' כאריייקיי"ישיי*"פיי""+ שו חה חקו הלח הלד הלה ליש>-= 2 8 934 אסט 48 4ב/ 8 4נזז שם.1הא 34ז0 ן74 64 בן||א 8 34פ %סוט% 238 64.1 4בז 1 614 34בל ציייישייייצייייצ'יייצייין '*ררושיי'*י%*"""פי''י4י-*שה*.: ------ 2 1ש₪ ץז 188 ------ ום.הש 01.₪ :םוש |6:ש א 'אה/8 '01/₪ 0%; :|.06.ם :ןן1זט :אא (1540)00סט םה שןם.ש .האו 01846 ₪1 0 2021 ₪66 7--------- 0005 14.01 הדדהקרה-- 4 000 ₪2 ששא '001 ב.]|ש]ש שא האט 1 ש 6 9 :י00 :₪00 יבא1בט ₪ 8148 'ם..].הט שא ב|680 614 + ז בב 2 4 )!71 6134 אש 4 אחסש 68ש 4 000% 14ל ‏ 6661 ב4בז + ,יוווצייייפיייוציייישיייויציייופייייצייייפייייצייייםייריצייייצייייצייי| *'21..8 .4 2734 64| 'ן[ההגט ןשוש שא [262 ה<ש :00 285 1 1 61:ש 9 :יב₪ (גםם ו ה מ | ועור- יי א7-> 5<כוצושוו .ופה ברקצירת -₪- | ₪ ו רכקים הגילים של שש השק 4 ך בר הד הכ כ ך- נדערורכו ‏ רכ 2 רד == ג בד יעור אשד -:)-] -‏ ורגכוללוא ער מ עד יקור ר ?< וצקועור רד 5 2 ר:2ו2יו1 ע רבזס ע2 מרועוב מררכ‎ - ואו של אילא ‏ - כפר המכביה המשרד הממוחשב 0:5אקט 2₪/05(‏ יום עיוו ייר 6 / ככ ה ה 0-5 209-0-2-5-- וצ ו תת 7/2222 ו וו ו 5 ב- 7 2 ךר ד- נ"ר ב לוגבצ ?+ ר ודצ 2י--2:%-] = ב >< נכבו: ר 722 כדצ+ רג ככקיים ‏ עד -:)-] מ 4 ך צבר רד ו 5 רד בזוע הנכת נזרר-כ- 7 < וצ בש ג בדי עור רד נש 2 2-)-] 5 ר:?<ו קיו ע ר ברבזכד גע ד קר ךר >< רד<ועור ר-וצ = ר:<וק<יוד ער רזכד נע לד בזרועוב- ממרנ על + תויוור בתככ רומו ים אייר 2056 יום עיון של אילא ‏ - כפר המכביה המשרד הממוחשב 5-סאקה מו ד כ רוניצב ר: +זקי2ורפור-ר ב < רצ 4 בזצזת ר- בזכיבזב - רז בזר-ב- 2 >= -4- +זרז שר ך + ורזיכ ירעש -4 ב ג י< עור רד 7 :רדג ר ך וו ורוו ילא - כפר המכביה המשרד הממוחשב 5=שתקן 20 יום עיון של א 0 יטם אייר 68 הק ברב המבו הכנכ ונ וההוווורייוקריקוהרכהרהוככרכהם תמ ך רד רד בכ-בזדר מתרזי ר רד = -]4)32+]-ןו| + >< ך צר ר-ד ב-כזר בזרז:? ר ורצ רד<ועור ר-רד - שר כ לצ קר רד בכ-ררבזר.: ג בכר ר;ר: קדר ה כדזר;: ב -+-‏ ר:וד קורעור- עשם המערכת האמרכ ל רד + רגצ 2 ררהע לת מממכ 5 2-]כ)>]-ו4ו ער ר:כזעשורצברזעו + העבר ‏ מטסמדך ‏ מ-- וצו קוו כ2י--2)-ן -‏ ביתז ‏ לוילרבב עם כל תרככ רת ב--)-ו .וו ונ 846 רייום עיוז של אילא - כפר המכביה המשרד הממוחשב ₪0:5ק₪ יש אייר 5 ו ו ו ה נוערכות משרר במגפר הטיבורי אביכצדור. אולשנסִיקד תכלש רק תחרמר. המשרד. הממנחשב מעד המללל ארכיב אלקטרוני דואר אלקטרוןל מערכת לרלרית מיךע וידאורסט טלטקסט טזר אלקטרון% בלים טכנגלובייח מחשב אלש" רעתות תקפורת רשף מקטורה לאומים להעגרת וַהוניה רעת מקומיו רשפות פרטיוו יחוק המספריה ההדלים בארגונים גדולים: % מסהיכ מדברי הדואר נוצר?ם עבור הארגוז עצמוי. % משרד" ממשלה רעויות מקומיות <תרונוגת הננבעים מפ?מוש בעזרת המפרד. הממנחשב -1. הצלבנר? הסכון בושומות כיא נלצול טוב יותר של מלדע ההדלת טווה השליטה של רמת הניהול הבכירה יכולת מעקב אחר ארועים ואהרר ההליכי קבלתה החלטום קשך טוב יותר בין האגרת לרשויות יהרונוף נוספים שר ה ו 0 יוו דנגמאות מהטקטנר הציבנרי משרד האוצר ה 13 טף משרד המשפטל בוני המשפט הרשויום המקומיוח ולכ כווגרכת. 0 קווכי ליורן ל 4 ו 7 8 5זסזטהוס) החפסד ו הסווגז6ח6) ₪ 1 מרכז מסחרי רמת אילן. וערר במערכת 350 ניבבל - י0הי משבכב (בצ"מ) מתפישת,.ע פררבגנם. תכובות. .בנצירנט מרכיבים תפישה בעהבנברת הנושא המרכזי הבככד האירגונים העיסקיים הוא ניהול המידע המידע קיים נכל תחורמי הפעיכות העיססית, בתתום ‏ הפינבסי, בתחום פייצרר, בתחום השיווםק וצוד.. המידע כובש צורות מגוונות ביותר, כגוו נתונים, טססטים, דוחות, הודעות יבכתב ו-"סרליות"), אראפים, תמונות ועוד.. אך ככל סוגי המידע יש מאפיינים משותפים: סה"כ כמות המידע הוככת וגדכה עם הזמן יחד עם גידרכ הצורר להעביר מידע ‏ בין בפכי התפהידים השונים. בככל הדרגים המידע זרוש במהירות בתהליך קבכת ההחלטות. על רקע "התפוצצות המידע" גיבשה עתפפא625 ת"תס את התפישה שכ ביהוכל עיסהקי משוכב - ופותחה המערכת שבאמצעותה כניתן יהיה כלהשתכט צכ המצב, הדינאמי הקיים. מערכת ניהול עיסקי משרלב :;בע"מ) צריכה כככוכד מערון תוכבות ספציפיות לעססקס (ועיבוד נתובים קונבונציונאכלי) יתד עם מערך מחשוב משרדי כוככל והמכונה אס1עצתאסדטת שסןטפס). בנוסף ככך מתתייב סיומו שכ מערך תקשורת יעיכ ומפותח בין תחנות עבודה וביו מרקדי יצירת מידע מרוחסים. הדגש הוא עכ שיכוב מכא ונוח למשתמש הרואה מולו תחנת עבודה אחת שצריכה כתמוך בַכַכל הצרכים של עבודתו. כיסוד כלבנית מערכת ניהוכ עיסהקי משוכלב משתמשת ‏ חברת ‏ תלגס פ5תתסאסס בתוכנת המשרד האכקטרוני הכוככל ( מא'כ2 ) המכונה במקור האנגכלי 68ס1עפס סנזַאספלסתמם שצ1פאםתאפתקאסס ( 620 ). אפאםס תלגע משלבת בתוכה ;או מאפשרת שילוב!) את וכנה של עג -- הפונקציות הזרושות לעובד או כמנהל באירגון על מנת לאפשר כו כמלא את תפקידו מתחנת עבודה אחת. , טלפון 340962-6ו03). טלקט: 341491 ב וו ודו א דהואה הדא גוסה ואס בנגו [תן + 4 תים מחנוכים ומוערכות בעיימ 5 ך) ₪ % 10 7 [ו6ת6 )113 ,0 4 8ו5167ץ5 5 5ז10טקוח0;) וחהפד 67800 ח26) / תים וחשכים ומערכות בע"מז נערך במערכת 650 ב 2 בד ד רד " / י עתפטאם2 6 גחתת. מחשבי - - 0 8 תחת מערכת הפעלה תקנית 5/5סג מהווים 0 . ,החל ממחשבי %2000א הקומפקטיים ביותר ועד מחשבי יי מאות משתמשים) .משפחה זו מאפשרת בנית מערך עיבוד כ ם הונבנצינאלי ,מבוזר או ריכוזי, תוך שימוש באותה - ה . בכל גודל מחשב ניתו להפעיכל את כל הפונקציות של דד פתר עב תוך שיכוב מלא עם מערך עיבוזד הנתונים הקיים 7 כותר על יכולת תקשורת ועכ אופציות הביזור והרחבת ומערד. 1 כאחרונה צורפו למערן נע"מ תחנות עבוזה חכמות ברמת מחשב אישי ‏ תואם ‏ אפ11 אשר מאפשרים גם עבוזה עצמאית עם "תוכנות מדף" וגם עבודה משוכלבת. 3 מרכיבי המשרד האלעטרוני י הכרכל (מא'כ2). המרכיבים העיקריים הם עיבוד ‏ תמליכים , זאר ‏ אלקטרוני. תמיכה-מנהכית. תיוק ואיחזור מיזע ותמיכה בקבלת החלטות. תמכילים: כוכלכ ככים ‏ כעריכת ‏ מסמכים, תיקונם והדפסתם : כמובו קיימות פונקציות מתקדמות להעתקה. לאיתור והחלפת ‏ קטעים, כלשינויי סרגלים וצורות הדפסה ; כמו כו ככלוכל מחשבוו עזר ‏ לביצוע חישובים משוכלב בעיבוד התמלילים, יכוכת החלפה ביו עמוזות וטיפוכ מתקדם ברשימות תפוצה וכתובות (כוכל מיוו+. עיבוד במסמכים מבוצע ‏ כאשר המסמר מתוייק במערך ‏ התיק מסויים. כמו ‏ כן ניתו להפעיכ יומן פגישות ‏ ועוד> מתוך הטיפוכל ב"מגירה" מסויימת רב"תיק" פונקציות אחרות נכגוו תיוק., דאר.: מעבד התמלילים. על מנת כיעכ ‏ את המצרכת ניתו "לעייו" במסמכים ולחסוך את המשאבים המנוצלים בעת כניסה למסמרך לצורר עריכה: אופציה ‏ זו נוספה מאחר והוכח כי רק אחוז קטו של המשתמשים "עורך" והיתר רס "ימעידין" בחומר. מאפשר העברת דאר ביו נמענים המחוברים כלאותו מחשב או כמספר מחשבים עכיהם ‏ רץ מא'כ2. האופציות הסטנדרטיות כוכללות רשימות תפוצה, דאר דתוף. דאר שמות נרדפים לאותו נמצעו, דאר רשום, הגבלת דאר אכלקטרוני: אישי, זכוית ‏ גישה וטיפוכ יעיכ במיוחד בתזכירים ובהודעות טכפוניות ניכהבדיכ ממשלוח ‏ מסמכים ארוכים). מרכז מסחרי רמת אילן. גבעת-שמואל 51905. :א פד 6 (03) .)פד | .51905 5 [ז6חסג ) 218 ] ?6 4 0005ז5ץ5 4 5ז6+טקוה 0 וחההסדך סז ח) / תים מחובים ונוערכות בע" נערר במערכת 680 8 כהרחבה כל דאר האכלקטרוני הו בהעברת הודעות קוליות ו מטופכת במערכת הערכת ע:תא פסזסץ המטפכלת בין משתמשי המערכת. הוזעה ‏ קוכלית ב כמסמך אכקטרוני רגיל מבתינת התיוק, המשלות . וצורת הדיווח כמשתמש - הככי שבאמצעותו מושמעת ההודעה נמען ושבאמצעותו יוצרים את ההודעה זהו טלפוו רגיל ! ניתן כהפעיל את הדאר האלקטרוני מככ מצב אחר שכ המערכת ללא צורר בסגירת פעילות מסוימת. ניתו כשגר בדאר כל סוג מסמר המתוייק במעררך התיוק כלא צורך ביציאה כמרכיב אחר או בהפסקת פעילות מסוימת. תים וח חתיוק אלקטרוני: מאפשר ‏ "תפירה ‏ עצמית" של מערך תיוק כפי רצון המשתמש בחכוקה חופשית ‏ ל-"מגירות" ו-"תיקים". קיימים כלים נוחים להעתקת מסמכים ו/או העברתם מתיק כלתיק ולא רק באמצעות הדאר. ניתו כהצמיד כככ מסמך מפתחות מיוו ושליפה וע"י כך לקשור את המסמר לנושאים שונים ללא צורר בתיוק העתקים. 3 מערך התיוק בנוי על בסיס נתונים 11 פספאן רמכאן נגזרות האופציות המשוכללות הקשורות כנושאי איחתזור המידע ,דתיסת נתונים ושיטות גבוי כאחר "נפילה". איחזור ‏ מידע ניתן כלביצוע ‏ כפי שילוב של ארבעה קריטריונים ‏ לוגיים , ביניהם ‏ נציין : שם מסמך, שם המחבר, המגירה או התיק, מפתחות מיוו, תאריר חיבור ‏ או עידכוןו, למי נשלח ועוד... המערר מאפשר מתןו זכות גישה סלקטיבי במספר רמות (!עריכה ,עיוו בלבד או הוספה) כפי רצוו המשתמש. תמיכה מנהלית: כוכלת טיפול ביומני משתמשים כוכלל ‏ תאום פגישות, ניהול ‏ חדרי ישיבות, הגדרת ימי חג, הגדרת שעות עבודה ‏ לכל משתמש. טיפוכ בהודעות טלפוניות ובתזכירים. יומני המשתמשים ניתנים כתצוגה ברמה יומית, שבועית וחודשית. 8-ל +-6שי. ל בנוסף ישנר מנגנוו תזכורות משוכלל המאפשר תזכורת אוטומטית מהבהבת ורישום מטלות. מנגנונים אלה מופעכים גם כאשר המשתמש מפעיל פונקציות אתחרות (מבלי להפריצ) וניתו לראות תזכורות ומטכות מככ מצב דרך "פסיקה". << ליה זף מס. 5 מרכז מסחרי רמת אילן. גבעת-שמואל 51905. טלפון 03(340962-6). טלקק: 341491 3149 :פד ,340962-6 (03) ופד 88481 ,51905 58066- ו וה ו | ₪ 60 ) הומכ ?) 64 005ח575+0 5 601078 סד 0660 / תים נוחשבים ומערכות בעע"כו / -ר] נערךר במערכת סשס אמ ...0 תמיכה בקבלת החלטות: , כולכלת במסגרת מא'כ? שלוש אופציות משולבות: א : מערכת צאמפפתע ‏ - הכוללת שפת שאילתות לעריכת דוחות, נומוגראמות וגראפים מתורךר בסיסי נתונים ‏ או מתוך קובץ ₪ סזרתי רגיל. *מערכת פ95פתפ א0ס:5018כ ‏ - המהווה ‏ שילוב דף חישוב אלקטרוני עם טבלאות נתונים תוך שיכוב נוח עם הרכיבים האחרים של המשרד הממותחשב ‏ (בעיקר דאר, תיוק ומערכת +צאפפסתק). הערה: בנוסף יוכל המשתמש להפעיל תוכנות מדף מתקדמות כגון 5259/2058 (!המופעלות לבחינת מודכים מורכבים במיוחד) או כהשתמש בתוכנות סטטיסטיות כגון ‏ 5555 או ע5א1 ועוד. 3 *בנוסף אפשר ‏ לצרף ‏ מערכת ‏ ניהול ‏ פרויקטים (תתמשכק) משוכככת המכונה את2קא16ט0. שילוב זה נעשה במספר כיוונים *כאשר עבוד הנתונים הפונונציונבאלי מבוצע ‏ מחשב שכל עשתתפאמס ‏ הלתכע ונמצאים לרשותו של המשתמש מבחר שפות תכנות תהניות ( 58510ת8, עספסס, אתתדצתסס, 1עק, ע1תספתס, 1םת, 6 והן כלי עזר לפיתותח תוכנה. כמו כו עומדים כרשות המשתמש בסיסי נתונים החל מ- אג5: ועד בסיסי בתובי משוכללים ,כגון ע6/50% ג( עתאסזצלתעםת >). 38.40% ,0 -א5,. גל 34-39-25 *כרשות המשתמש מבחר גדול של תוכנות יישומיות שפותתו בארץ ורבתו"ל על ידי בתי תוכנה שעובדים על ציוד תלתס עתתמסאפס הערה: על מנת ‏ כחזק ‏ את השילוב בין עיבוד ‏ הנתונים הקונבנציובאכי, מאפשרת ‏ פעפתפפאספ6 הלת גישה כלככל הפונקציות שכ מא"כ2 מתוך האפליקציה. % שב 6-7 5-6 201 8, ב שי 0-5 *כאשר ‏ האיראון מבוזר ‏ עכ ‏ מספר מחשבי פתאפאם6 תלגס מאפשרת המערכת תקשורת שקופה בין מחשבים ‏ שונים וביון אפליקציות באמצעות תכנת ה-6ג1ַפסא. תוכנה זו מבוססת צכ בפרוטוקוכל 5 ועובדת עם רשתות תפמשורת הבנויות צכ פרוטוקוכ זה יכגון ישראנט או טלנט):;לחתליפין מאפשרת תכנת ס6ג:פסא שימוש ב- אתת (למאתםאעם). גבעת-שמואל 51905. טלפון 03(340962-6). טלקס: ו34149 י רמת אילן. מרכז מסחר 4 (03) = 58451! .51905 ופד טוט .אה וו-זהואגה 5הזא66 600 1 :6א6 !6 .0962-6 מרכז מסחרי רמת אילן. 211 ;8% )פד 0962-6 בהכ],) 6 5751008 5 5ז0זכווס<) וההפך 060 / תים כוחשבים ונוערכות בע"ימ נטרך במערכת ספס *כאשר ‏ יש צורך בשילוב עם מחשב 18% ,אזי מאפשרות מערכות ההפעלה הרצת אמולציות למערכי גאפ או 850 שכ אפז בו זמנית עם הרצת ישומים מקומיים על מחשב גדגס עגתפאםס | האמולציה כוללת הרצת ‏ עבודות ‏ ב- ‏ ה6לתפ ועבודה אינטראקטיבית. א בנוסף ניתן לנצל קווי תקשורת קיימים ל-18% עכ מנת כקיים תקשורת ביו מתשבי1גפפאםס הלגע שמחוברים ‏ ל-א8: בו זמנית עם תקשורת הא5. *מסוף שמחובר למחשב עגתפאם6 גלגסע ועובד בתקשורת גא5 יוככ כהקיים עד 3 שיתות (5א52585510) עם ‏ ה- ₪805%‏ מבכי שיהיה צורןך להתנתק כצורך מעבר משיחה לשיתה. 5 הבמבות בוספרונת. כנהשלמת ‏ השרותים הניתנים הכריזה חברת ‏ עתפפאםפס ‏ גלגס צכ הנושאים הבאים: *תמיכה במערר טכקס וגם אפצפעםץל משולבים עם מערכת הדאר שכ מא'כ2 *תמיכה בנוהלי העברת מסמכים של חברת אפ:ז (גספ/ת1ס) ושכ הצי האמריקאי *תמיכה בשלוב קורל ונתונים ‏ על אותר קר, באמצאות התחברות כמרכזיות דיגיטאליות מודרניות *תכבה להכנת שקפים במשוכב עם עיבוד התמכיכים - המערכת מכונה אם1טספתסאח. * מערכת לעריכה גרפית ‏ אינטראקטיבית (יצבעונית ושתחור כבן> בעזרת "עכבר" - שם המערכת סתאספ 6אזחאתתת. *הוכרז צג חדש מדגם 0 המשלב יכוכת של צג גראפי עם טלפוו חכם המתפקד גם כטלפון רגיל וגם כתחנת ‏ קכיטה והשמעה של הוזעות קוכיות :גא 70:05). 6 שיכגב מתשבים ביידים מסנג 06/0886 ב-מאיכ2> עם הכרזת מחשבי פאס/6ע, נכנסה עתאפפא65 הלגע לשוק החדש שכ מחשכים נייזים וניתנים כנשיאה(כ-5 4 ק"ג). מחשב זה מאפשר הרחבה נוספת ליישומי המשרד האכקטרוני המבוזר. מערכת מא'כ2 מאפשרת שימוש במחשב האישי החדש תור הדברות מכאה בינר לבין מחשב מרותם. זף מט. 5 גבעת-שמואל 5!905. טלפון 03(340962-6). טלק 341491 1 51905. | 151. )03( 4 א ו בע 0 ו [ ה 4 57516705 ₪ פזסזטקוחס וההסך הת ב ו נערר במערכת 650 7 עד רד ד ןר ר " הכרזת םאס/פאפממפתכ הכניסה כמערכת בע"מ של עאתפפאם6 תגעלגס תחהנת עבודה "חכמה" ועצמאית וזאת מבלי לוותר עכל אינטגראציה מלאה עם מערך התיוה, עם ‏ הדאר האלקטרוני ועם בסיסי הנתונים והאפכיהציות שמופעלים על מחשב מחלקתי או מפעכלי. מערכת מאס/אפאהפגסע כוללת דיסק בנפחה 10%8 ודיסקט ‏ "1/2 3 ותואם לחהלוטין למתשב 8א0ס/6ע הנייד. המשר בין מחשבים אישיים כבין מערכת בע"מ שכ טתגתפאפ הלהס מתבצע עק ידי תוכנת אס:עסשאאסס ספס השומרת על קשר הדוק כמערכת המרכזת ומאפשרת כבזר עיבודים ויישומים אישיים גם על מערכות פתתפאם6 אצגם וגם עכ מערכות תואמות כ-%א/20 %פ18. תום חש 8 סיכום. מערכת ניהול עיסקי כולל (ינע"מ) מהווה מערכת הכרתית לניהוכל יעיכל של אירגוו כלכלי שלגביו המידע הוא אחד הנכסים החשובים ביותר. מערכת המשרד האלקטרוני הכולכל (מא'כ2+ הינה פרי מחקר ‏ מעמיק באכפי אירגונים רורהשקעת משאבים עצומה צעצכ רצו חברת כו כו תדתם במטרה כלתת מוצר מותאם לצרכים, מתותכם ויתד עם זאת בות כלמשתמש: בנוסף ‏ ככך המוצר ממשיך כלהתפתת כתוצאה מיישום כקחים ובהשפעת אוכלוסית המשתמשים הגדרלה ;כ-150,000 משתמשים בכל העולם!!!!). שילוב ‏ מא"כ2 עם מגווןו התוכנות היישומיות ועם מערך תקשורת אמיש ומגווןו מאפשר לנו ולתחברת עתתפאם6 תלגע לספק כבר ‏ היום את מערכת ניכוכ עיסקי משולב המתאים כשנות ה-80 ואיכך. לע % תים מחשבים מטפכת בארץ במוצר בכל הנושאים הקשורים בהסבתו לעברית וזאת תוך שמירת קשר הדוק עם צוות הפיתותח בארה"ב. תים מחשבים מיחסת כנושא חשיבות רבה ואנו משוכנעים כי הצוות העומד כרשות הלקוחות בנושא זה יתו גיבוי רצוף למצטרפים כחוג משתמשי משרז העתיד. מרכז מסחרי רמת אילן. גבעת-שמואל 51905. טלפון 03(340962-6). טלקט 341491 21 :5% ]פד .340962-6 (03) !פד 158451 ,5 |505-ז ה עו6 .אה וו-זה וגח 5הזא66 הוח ואס : / /