Elektor Electronics Israel – הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקה, גיליון 15, דצמבר 1991

מבוא ל VXIbus, מנעול אופטי, צורב 87C51, ניקוי מכשיר וידאו-טייפ ביתי, כרטיס I/O רב תפקודי ל PC. מזהה מוליכים

OCR (הסבר)
ההקר - 7 האשקקתעמהיה הק ב ה'רחון הב'נלאווז' ל אלקורוניהה המחיר 12.5 ש'ייח כולל מעיימ (באילת 10.30 שייה) דצמבר 1991 ₪ מבוא ל - 8טס]%אץ ₪ ניקוי מכשיר וידאו-טייפ ביתי ₪ מנעול אופטי ₪ כרטיס 0/] רב תפקודי ל .0 ₪ צורב 870651 ₪ מזהה מוליכים 1 ₪09 2 0-2 רש 5165101)הטח0זסשנו05-2ח1.6/10 ן | -8 0 | | | 0 5 , 1 | ח8)קוח= -ֶחט)/1.6 ז310510הנוחזסוו2 26 עשם מבצע למשתמשי 70640 מבצע מיוחד לבעלי 65.ש. מוניטור היטאציי "15 1280%1024 כרטיס סאונד בלסטר! 0 מהייצ רוחב סרט, יחד עס כרטיס גרפי 41105 6 םס זהז אחא . 5 שייח בלבד!! עס פרוססור ו 2 מב' זכרון. מחיר: 2000 % + מעיימ (במקוס 3000 5) החבילה כוללת 1/%885קכ לפ/ושסכצנצצ ו כה6סזה ווזס דוו 6 מוניטוריס 64 507708 1024/768 הטוביס מסוגס!! במחיר של: 1200 שייח בלבד!! עכבר 1/00111₪0?71 0-7) (מחיר רגיל- 360 שייח) במבצע מיוחד: 249 שייח בלבד. כרטיסי 1024/768 04 60208 כולל דריברים ל - כ40070-07 במחיר של: 290 שייח כולל 512% זכרון על הכרטיס 0 ג 2 | 5 תנא*ם כלל*ים: מינימוס להזמנה -60 שחי * אפשרות למשלוח בדואר-תוספת 12 שחי, המחירים כוללים מעיימ- התשלום מזומן בלבד בויוה או ציק. הזמנות בויזח טל: 03-5374380 פקס: 03-376453 י.א.ד אלקטרוניקה בע''מ מבצע מיוחד על 386/ 486 ₪1 = [] [8 1 נעדועוב-יבו ₪ מכירת מחשבים לבתי עסק ₪ התתקנת רשתות תקשורת ופרויקטים ₪ מעבדת תיקונים צמודה ממובצ למר שב 17 0- -. י231 תכ 287918 --... כ116כ>9/1/ צוכ>). זכ>כ> 3 א בנכזן 1615 כרכויש 2% 5962 +216 51 131 16 דיסק 808%193 217 מכ כז.שש 1618 380% כרנויש 4 כג6ש 13 8 23 237 בנכזת 161% כרויס בקר בזכד יד 33 3נ1א 200 4/5%231וכדד כרטויס כ116תא + בזכד יד כרכויסש 5232< כרכויס מדפסת כרכויש ‏ 5232%2< צ+פ+₪125 ₪044 2.0 אבר > מחשב .7 121א.1 286-116 -זיכרון 1024% * כונן 1.2183 4)2דד + דישק 40%3 מה:ר 15א16 + כרטיס תצוגה דוצאל? אכ), זכ)כ< כש)צנכ)ן > מסך "14 דואל? אי ספ 200 מתנה עכבר *- מארזצ ב?*?ב:? מקלדת 101 מקש?<ס ארורלות שנה בורדיכו: בורד 12 -2/90286/ בורד 970286-16 בורד 26-25 5 2/7386 בורד 24-25כ7738₪61/ בורד 33-22%כ861 73 כמשך דו4אאלי "'12 בורד 33-%ככ2/14861 מסך דואלי "14 1% הכל ב- 810% + מעיימ מסך )5 147 0.39 5 ו" 5 מסך )5 "14 0.28 5 [' [ ד מ ם א ב ו 1 משסך 517162 ריד זנ + זא לרות קן שר * תוספת /5/62 0.28 + כרטיס 1113 1% מסך 20% 5117162 עדי צנ צן/ + תוספת /2)/י 0.31 + כרטיס ד131 8 200% + תוספת לכונן 1.44 (יי3.5) 5% במחיר מיוחד מודש 2,4000213[1<5+ ניקון שגי+תות 1/11711<5 %צ מודשו 224000013125+ תניקון 1/171125+פקס יוצ+: 210% אישור משרד התקשורת מודש +תיקון 117125+ פקש יד זכ צידד ונמיכה מל+זה בעברית כמק לדת 4% כמ4תרז עיכ1 13 [-7ג--- ב כונן ..% כונן כבל מדפסת כונן כונן ‏ 7201 62. זי 1% אישור משרד התנק שורת * כל המחירים ניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת המהירים בדולר ארה"ב לפי שער המהאות לא כולל מע"מ ב 0[ 277 7 1 לוו יור קיפ ורי ו ו ה רח' ישראל מסלננט 61 ת''א (לבנדה 1) טל. 03-374750 פקס. 03-5376604 ל :0 816%וח! מדי הספק סיפרתיים מדוייקים תלת פאזים 204-200 :זתסחט) ₪ 000% 0 2 :6שגווסצ ₪ אא 200 0ן / 40 :זסששסק ₪ תג 1 18-2576 ל /ץצ 1 :ץסגזטסס םש חד פאזים ץג זטססג 0.2% ₪ 4 0 /1 86תגז ]תסדוטס 16 6 72 0 ?0 6קתגז ץסת6ט16 66גאו ₪ 4 ,תץ ,ז6אוסק ,5מח ,5מחג ₪ למידע נוסף סמן 22 בגלויית המידע 8 =שם ש| ד-אל טכנולוגיות בע"מ סדו 0100155ו0ד ש-אתס 9+ משרד רחי פנקס 60 תל-אביב 62151 מען למכתבים ת.ד. 21362, .. תל-אביב 61213 טלי 03-5441466 פקט-3-5441468 טלקס.342105 מוניטור - נתח נתוני תקנטורת המיועד בעיקר למפתחי מערכות תוכנה וחמרה העונטים נעוימוטו ב ₪5-232 * הצגת המידע הזורם בערוץ * הצגת קווי הבקרה והשגיאות בערוץ * אפשרות הקלטה של המידע הזורם בערוץ * פועל על כל מחשב זא-זה /6ק מה זורם ב-₪5-232 4 1867נוק 6 תס 4 +צגוסץ מזגט | == כשדים מערכות תוכנה בע"מ. 64 5516088 6זג )501 69880181 רח' קהילת סלוניקי 11, ת"א 61241, טל' 03-5447757 פקס' 03-5447754 70000 סוס או ו ד 1 .עפ ,165א0ת יז מסל)זץ 60 חסו סצוא 5 וסאא/ 6או/וסוע =פסו/ש * 5 [5 ] ץדן ואטכ) סצוא לזווופא / ושח הסוח צוסוזסטססאק אוש 5 = ד אםקאשד אוו םק שסו/ש זחס| |א6א זכ צזם|/צ א 5 וטססוש ובד5+צח6 סועסוו אסזפט6 8 סההסאהג זפ 60 זסט5 ₪0 (ד) 86 ח6\! 60ז5ועד 0ז08ח518 01 ץ61וז8ש 06וע 8 0015 .110 פסוחסזז66ום וק 80 0וטו1 6פח8ז 6זט80זקרח16 06וש חזועצ 6ו80|ו8ע8 86 65| סרח 7656 .65|טססרח ץ8015ו0 (צד5) 6וז8 חפ (51) 16 .065ץ1 סוח סז 0ח8 ז6ז880 0 סזחו 011060 6זה 65|טססוח 51800870 שד .חחוזחףו| 080% 01 06וסח6 .080805 |8ז61ח זס 6טוס ,ח66זף ,וסוופץ 01 06וסח6 8 חזועצ 06|5סוח |!8 חו 6|ספווהט8 6ז8 01501875 אלקום אינטרנטיונל דרך פתה-תקוה 98 ת"א, ת.ד. 4966 ת"א, ת.ד. 57249 טלפון: 03-5622599 או 03/5611064, פקס: 03-5622599 (|וםםשה.) ]₪ .שח = המשקף הספרתי החדש שלנו מאתררתו אתה פשוט תאהב אותו. מעכשיו, לרשותכס משקף ספרתי בתדר 82וא100 עס תחושה אנלוגית מוחלטת. למשקפי תנודות ספרתייס יתרונות שקשה להתעלס מהם, אבל לצורך איתור תקלות, מהנדסים רבים עדיין מעדיפיס משקפים אנלוגיים, פשוט, משוס שהסם אוהבים את התחושה המיוחדת להס. משקף 54600 קת של קת משנה את המצב. הוא נראה כמו משקף אנלוגי לתדר 702/%א100. השליטה בכל הפונקציות העיקריות שלו מתבצעת ישירות באמצעות כפתורים/מקשיס יעודיים, והתחושה אנלוגית לחלוטיו. המצג מגיב מיידית לנגיעה הקלה ביותר בכפתורי השליטה. יחד עס זאת, כשמדובר באיתור תקלות, משאירים ביצועיו הספרתיים, את המשקפיס האנלוגים וההייברדים הרחק מאחור. המצג נקי מריצודיס גם במהירות מח"י (ק566) של אלפיות השניה. אותות בעלי חזרתיות נמוכה נראים עליו היטב ללא אמצעי עזר. למשקף כל היתרונות שרק משקף ספרתי אמיתי מסוגל לספק, כגון גודל זיכרון, דיוק גבוה, אפשרות צפייה בנתוני קדם-פיטור (111861 66ז"), הדפסת הפלט ויכולת תיכנות. ומאחר והוא נמנה על המכשירים הבסיסים של קה, הוא מציע לכם כל זאת במחיר סביר ביותר. 2 2 7 אס אתם אוהבים את התחושה של שליטה אנלוגית - תאהבו את הדרך שבה מטפל המשקף הספרתי החדש שלנו באיתור תקלות. פנה עוד היוס למערכות מחשוב ומדידה. מרכז מידע ללקוח טל. 03-5380333 דדם )צעצ= ₪ סמה>בס גבנצו 6 אורלדקבוריונילןר; ב-נ''נז גכעון סוכעיות. בע"מ כסד! פסוטוסמודסם ום אסמעום | .סזו ו אנחנו כבר... בדרך השלום... החל :11.11.91 כתובתנו החדשה: | דרך השלום 22 תל"אביב 67892 מספר הטלפון -- 03-5612171 (4 קווים) והפקסימ'ליה ‏ -- 03-5612173 ללא שינוי חניה בשפע בסביבה ואוטובוטים גם. 6 גבעון אלקטרונ'ה בעיפ תודה ולהתראות גבעון סוכנויות געיפ מידע נוסף סמן 17 בי, אנד. פי. ציוד אלקטרוני בע"מ רחי טשרניחובסקי 3, תל-אביב טל. 03-657943, פקס. 03-663760 ת.ד. 956 רמת-גן 52109 - ו = | ואו 4 ו וש ואו = | ותו 04 )66 וז ותו * 0 1 0 1 ]חא ככ תק ₪ 1 165% ע6116011/01 2051) -01- 6תג תג 1סס 108 1 165 62/1025 תג ,1771 6818 בת ]4/1 513110 קתננט[סת1 .]אסא תג 0601065 16515 ץ[0001816/ .ת10ז81זט12]ת 00 03:6ת513-תסת זשס 16515 /81זט11 1ת1465106 -28 10 14 אַת1ז15א6 1ט 90% .4 תנק התקשר עוד היוס וקבל מעטפות דוגמה חינם. יצא קטלוג חומרי אריזה 1/1991 התקשר וקבל אותו בתוספת של?. כא ספ סת 5000 ,זק אס ]דצ התג ,01/1025 ,111 6515 ו | 1 ,1 קתוט[סתג ות ,1 ץק שת , /זסותסות 01 ]זנטסזוס-ת1 ...66/1068 6 .01-011001-]ס 8 10 10518 881611 6 קתושט[6ת1 ,615תתגתס ...ונס 6ז8טת 4 0 04016ת8א6 תס-ק]1?) 615תתגתס 58 166%5ש0זכ 168118 1 1ת6]]101 6051 תה .806]ז0]תז קתופת56 801]ת60 6ססזק זסקסזן 85510165 ץזונטוסז1ס -66%106 10 ת60110תת00 ת116 1651-ז6תט 658 4110811 811101 [4תס1זק2) 06ת5606 1051 ת018110ת26 50614110 תס ) ה 6 ת11109810זת106 1 ץז זו 167 6ענפתסזאם ץ|תסותותסס 2000 ז6עטס .8 86060 + מוצרינו מגינים על מוצריך / יל -2/ מוצר, מעטפה מנייר קשיח עם סרט הדבקה מהיר וריפוד בועות להגנה בעת משלוח. הפתרון הבטוח למשלוח בדואר של חלקים, אביזרים, פרוספקטים וכו'. 0 מידות שונות במלאי. מעטפה מיוחדת לאריזת דיסקטים. די. סי. פאק בע"מ רח' שנקר פינת המנופיס, ת.ד. 12325 הרצליה 46725, טל: 052-507380, פקט: 052-580439 מוצרינו מגינים על מוצריך מוצרינו מגינים על מוצריך מוצרינו מגינים על מוצריך . *)1 מד עוצמת שדה המשוכלל מסוגו כולל כל תחומי :11 :"זט ,זא היפר בנד. בעל תו תקן גרמני תחוס רציף 2 35-870. איפנון את ,41 ,85 סוללות נטענות +תיק נשיאה ואביזרים נלוויס 1 כוללים עיגול בר גנרטור צבעוני נייד 020981 כולל סוללה ניטענת, מטען ותיק נשיאה מתאיס לטכנאי שירות טלוויזיה. דגס 090 כולל יציאת ₪022 +סינכ + וידאו מתאים לטכנאי מחשבים, וידאו צ'1' במעגל סגור ועוד. ו מגינים על מוצריך * מוצרינו מגינים על מוצריך * פמנזזעקעסא תמתחסעץ מפסקתסץ גתמאמס 200 אזזת וס סט או 5 זט ג זאג צ וא 8% 5% 4% 0-36%א2 15 דוסזס 4 5% 8% 2%0-36% אצ אאטד 10 6 4 5% 4 0-30%א2 ו 8% 5% 3 0-20%א2 .06 3 ,200 הטוספ קדס ,זג יסד פמ [קע 51 את סע סכ ₪ זפ זאג צ דמפאתעקספצז סיד .34 צ5 01177 סמא דאתכאתקמסצ ,זג אסזהפסגא .א10 תק 1 1 1 אע 8 אסדד סקס ,5011 - מססוא סאזאג חד .4110 אק דאתתא 60 זאג 605 08 105 זסצ זאג דפאס .כ ד זז 1,507 הזז 1 5 49130 ג 1-1 דט 3872 0.5 ק 9 :א 03-9230091 ; זאיד 165א0 ,זט א20?זתסזז ₪ א. תואר הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקה ו דר'/פרופי' 5 בא. - 2 גלוית מידע גליון החודעש| --‏ = | 3 הנדסאי 7 אחר 4 טכנאי מנוי מספר | | |איני מנו: ₪1 מקצוע ב. עיסוק / תפקיד . ניהול 6 תחזוקה 2 מחקר ופיתוח | 7 מכיחת ושיווק הנממה כ ן . - השח - טל. בעבודה 0 סל.בב'ית = == == = סמן את הכתובת [] בבית | [] בעבודה . . ו 5 בדיקת איכות האלקטרוניקה אני מבקש מידע נוסף על המוצרים תבאלם (הקף בעיגול את המספריס המתאימים) 3 4 5 6 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 350 31 32 3 34 15 156 17 38 19 40 43 44 5 66 217 >38 259 0 1 52 3 4 5 6 7 8 9 60 מ 1 טא ₪ ג. תחום 00|( 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 תקשורת 8 מעגלים מודפסים | 00 ( 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 2 צביך 9 עיבוד תמונה 0 119 8ו1 117 116 5ו1 114 3ו1 2ו1 ודוד סוד 109 108 107 106 105 104 103 102 וסור 3 פיקוד ובקרה ו 0 139 138 137 136 135 134 133 132 ו13 130 129 128 127 126 125 124 123 122 ו12 4 , 0 159 158 157 156 155 154 153 152 ו15 150 149 148 147 146 145 144 143 142 ו14 4 אלקטרוניקה זו. רחבוטיקה 0 179 178 177 176 175 174 173 172 ו17 170 169 168 167 166 165 164 163 162 ו16 5 ציוד ₪ ומיקרוגל 2. זיווד 0 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 ופו 6 רכיבים חיוט 3. מחשבים 0 219 218 217 216 215 214 213 212 וו2 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 7 צוד יצור נוירות מידע חינם! נא הקפד למלא את הפרטיטו נא הזדרז במנשולוח הגלויהו!. הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקה א. תואר 1 דר'/פרופ' 5 בא 2 מהנדס 8 מא גלוית מידע גליון חודש | !| 3 הנדסאי 7 אחר 4 טכנאי מנו* מספר .ה אינני מנוי [] 3 עיסוק שס מלא --- וצ[ ל מקוס עבודה .0000000 תפקיד 1 ניהול 6 תחזוקה 2 מחקר ופיתוח 7 מכירות ושיווק וו יי . כ 3 תיכנון 8 רכש 2 4 יצור 9 ספק לענף טל. בעבודה 0000000000 של בבית 02-ה = = סמן את הכתובת [! בבית | [] בעבודה 5 בדיקת איכות האלקטרוניקה אני מבקש מידע נוסף על המוצרים הבאלם (הקף בעיגול את המספריס המתאימים) 0 19 18 17 16 15 14 13 12 וד סד פ 8 7 6 5 4 3 2 1 00|( 39 38 37 36 35 34 33 32 ו3- 30 29 28 27 26 25 24 23 22 -ו2 00|( 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 046 0 045 0 044 43 0 42 410 ג. תחום 79(|0‏ 78 77 76 75 74 73 72 ו 7‏ 70 69 68 67 66 65 64 63 62 0 ו6 / תקשורת 8 מעגלים מודפסים 0 99 %8. 7 %66>. %5. 4. 3 2 1 0 9 8 7 66 5 4 3 2 1[ צנ = פעבדתמנה 7 יי ו 0 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 ו14 9% ו ה 0 179 178 177 176 175 174 173 172 ו17 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 5 ציוד + ומיקרוגל 2ו. זיווד 0 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 ו18 6 רכיבים חיוט 3. מחשבים 0 219 218 217 216 215 214 3ו2 212 וו2 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 7 צוד צור נטירות מידע חינם! נא הקפד למלא את הפרטיםו נא הזדרז במנמלוח הגלויה! א. תואר - : 1 [נם! לקוראי הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקה ו דר'/ פרופ' 5 בא 2 מהנדס 6 מא 3 הנדסאי 7 אחר 4 טכנאי כעל ;172 <ק227<23 כ2כ<27 << <73 צק22<2ו,2< אנא מלא הפרטיס בכתב ברור נ:] אינני מנוי ב. עיסוק | . ניהול 6 תחזוקה | ב 2 מחקר ופיתוח | 7 מכירות ושיווק י: 3 תיכנון 8 רכש * מודעות פרטיות בלבד. 4 יצור 9 ספק לענף 5 בדיקת איכות האלקטרוניקה || אבקש לפרסם תוכן מודעה זו בלוח אלקטור: טלי עבודה: ג. תחום | ו תקשורת 8 מעגלים מודפסים | 2 צביד 9 עיבוד תמונה | ג 3 פיקוד ובקרה סו. טלויזיה ווידאו ן 4 אלקטרוניקה וו. רובוטיקה | 5 ציוד ₪ ומיקרוגל <ו. זיווד . 6 רכיבים חיוט ּּ. מחשבים ן 7 ציוד יצור | תאריך חתימה דמי הדואר ישולמו בידי הנמען אישור מס' 24364 לכבו אלקטורקל בע''מ באמצעות סניף הדואר המרכזי ת.ד. 3000 בת-יס 59100 דמי הדואר ישולמו בידי הנמען אישור מס' 24364 לכבוד אלקטורקל בע''ימ באמצעות סניף הדואר המרכזי ת.ד. 3000 בת-יס 59100 דמי הדואר ישולמו בידי הנמען אישור מש' 24564 לכבוד אלקטורקל בע'/מ באמצעות סניף הדואר המרכזי ת.ד. 3000 בת-יס 59100 הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקה גיליון מספר 15. דצמבר 1991. טבת תשנייב. ניהול ועריכה: מנהל שיווק ופרסוס: עיצוב ועריכה גרפית: דפוס: תרגוס: הגהה: מחלקת מנויים: הקלדה ועימוד: הנהלת חשבונות: הפצה;: מוייל והפקה: כתובת למכתבים: ת.ד. 41096 תל-אביב 61410 משה אברהס גבי זיסו לין ארט גרפיק דפוס המקור אריק פררה איל וירזעסקי עדית פריאנטי סיגל בהלול מלי אטיאס סטימצקי אלקטורקל בעיימ טל: 03-879619 , 03-879701 פקס: 03-596244 תוכן המודעות באחריות המפרסס בלבד. כל הזכויות שמורות 1 0 זגוטזא16 6 קורא יקר, תוכן עניינים חדשות מעולם האלקטרוניקת גורמיס רשמייס בגרמניה מזהירים מפני קרינת טלפונים ניידיס שוק הטלקומוניקציה הספרתית עומד בפני גידול משמעותי יצרנים יפאניס וקוריאניס הגישו בקשות לרשיונות ‏ 146-ס התעשיה מצפה לרווחים מהירים בשוק הסלולארי הספרתי מוצרים חדשים כרטיסי בדיקה לסדרת המשקפיסם 54600 :11 מחשב 17 על כרטיס יחיד; 1486 עובר את משוכת ה-172א100; נתח מישור תדר עד 1112א150%; אנטנות לוגריתמיות חדשות; מערכת פיתוח משולבת לזמן אמת; מתג ]8 ל-0105/ זדך 4 מאמרים הקהילה האירופית בדרך להקמת שירותיס מאוחדיס לגו-לוגו מערכת הדמיה טכנולוגית ממוחשבת אלקטרוניקה כללית בנה מנעול אופטי (חלק 1) רדיו טלויזיה ותקשורת ניקוי מכשיר וידאו טייפ ביתי סיביס אופטיים (חלק 1) בדיקה ומדידה טא - מבוא ל 1 טכניקות מדידה-חלק חי מזהה מוליכיס מחשבים ומיקרו מחשבים כרטיס 1/0 רב תפקודי ל .6.ק צורב 87051 תיקוניס שיוות לקוואים 55;56; בעל עסק - מנהל עסק נכב1, הנך מוזמן למכור יותר על-ידי פרסום יעיל ב 108אע ]₪1 הגישה לאינפורמציה הפכה זה מכבר לנחלת הכלל. לפני עשור או שנייס זכות זו הייתה שמורה לבודדיס בלבד, אשר הסתייעו במידע הרב שהגיע לשולחנס לקבלת החלטות. כיוס, עס התפתחות הטלקומוניקציה, מידע זה מגיע לכל בית בעולס המערבי וניתן לצפות בארועיס בעת התרחשותם. אס זו מלחמה במפרץ, הפיכה במוסקווה, או המסחר בבורסות העולס ומצב שוק ההון. הדרישות הגבוהות ממערכות הטלקומוניקציה מחייבות מעבר לשיטות ודרכי התקשרות מהירות ואמינות יותר, צעד בכוון זה מהוויסם הסיבים האופטיים המשמשיסם ביותר ויותר מערכות תקשורת. ישנס מספר תקנים, המצריכיס התאמות ושינויים בין שיטה אחת לשניה. אך נראה כי במעבר לתקנים אחידיס היתרונות הס עצומים וזהו הכיוון שאליו צועד עולס התקשורת. החלוצה היא אירופה, אשר מאחדת את שרותי הטלקומוניקציה שלה מבחינה טכנית. ישראל, אשר לה הסכמי סחר וקשרי מסחר ענפים עם אירופה, צריכה וחייבת להשתלב בפרוייקטיס אלה. קריאה מהנה שלכם העורך הירחון היחודי משמש לקריאה רב פעמית ונשמר לעיון נשנה וחוזר על-ידי אנשי המפתח בתחומי האלקטרוניקה והמחשבים. תפוצת אלקטור הינה לאלפי מינויים חודשיים קבועים, ראשי פרויקטים, בעלי עסקים, מהנדסים, הנדסאים וטכנאים הזקוקים למוצריס והשרותים שלך. הצטרף למפרסמים מרוצים וחשוף את עצמך עכשיו בפני לקוחות נוספים. לפרטיס נא התקשר כעת לאלקטורקל. טלפון: 03-879619 פקס 596244 אתה עושה עסקה מוצלחת תן לקוראי האלקט(לניקה לקנות את מוצריך ושרותיך. 10 תוכן עניינים שנת 90 - מאמרים ממציא המעגל המשולב (השבב). 20 : רכיבים מגבריס מבודדים. 0 תקשורת בין שבביס. 22-20 מערנות צליל ושמע מגבר שמע הספק בינוני (חלק 1) 1 מגבר שמע הספק בינוני (חלק 2) 12 מיני רמקול אקטיבי (חלק 1) 12 מערבל דיבוב (חלק 1) 311 מערבל דיבוב (חלק 2) 12 2-0 קדס מגבר סטריאו א אלקטרוניקה כללית אועקה דיגיטלית לרכב 2-20 בקר מהירות למנועיס 11 גלאי עשן 12 התנגדות שלילית 2-11 מחולל צליליס 0 מכוון גיטרה 21 מפסק אורות אוטומטי לרכב 2-20 מדחום 222 מפענח 1 מתוך א 1-2 עשה מעגלים מודפסים במו ידיך 220 מרכזיה ממוחשבת 21 שלט רחוק איפרא אדום. 20 מד מופע 1+ שלושה בשורה 1-20 אנטנת לולאה (שדור/קליטה) 2-2 מגבר הקלטה לוידאו 221 ממיר 115/0%5/-5 ל-02 חלק 1 1120 ממיר %115/0%5-5 ל ₪0 חלק 2 2001 קדס מגבר מתכוונן ל "ןז 1 רדיו סולארי לגלים בינוניס 212 בדיקה ומדידה בודק ש"ת (עד 103). 1220 בחון מדידה לתדרים גבוהים/נמוכים 220 מד קיבוליות דיגיטלי 212 מחלק תדר 1.5)02112 1-20 שיטות מדידה (חלק 61 . 211 מדע וטמננולוניה יצור אנרגיה סולרית 1-0 קיטוע תמונה 2-20 : ספקי כה | ספק כח בעל הספק של /ו400 (חלק 1). 1+ ספק כח בעל הספק של /400 (חלק 2) 2-2 תוכן עניינים שנת 91 = מאמרים בינה מלאכותית גידול פי 20 ביכולת לווייני ה ]פותסס 111 הדמיית ראייה לרובוטיס 2/9 הקהילה האירופית בדרך להקמת שירותים מאוחדיס 12 חישובי ישור 2-20 טלקומוניקציה ובטיחות חיי אדם 17 טלקומוניקציה ומעקב אחר מזג אויר בעולס18-8/9 יסודות העברת דפקיס 211 כבלים מובילים למהפכה בשידורים 41 | 0 מליון ממסריס במכוניות השנה 1 לגו-לוגו מערכת הדמיה טכנולוגית ממוחשבת 23-12 לויין -12ת-1 547 זם חח זם 2 מבוא לקוי העברה מתכתייס 11 מהפכת הסיליקון השניה 11 מחשבים הופכים למומחים בזמן אמת | 14-11 מעבד חדש מקדס פי עשרה את ביצועי | 1-00 המחשב המקבילי מערכות מידע (%05) 1200 מסעות מדעיים בעולס הדמיון. 11 דצמבר 1991 6-77 קבל העל-פעולה וישוס. 1-1 שוק ה 122 מתרחב 1/9 תקיפת מגבלות גופניות באמצעות תקשורת 4-2 תחנות רדיו אזוריות בישראל 10 182 -מהפכה במחשוב 29 רכיבים מגברים אופרטיבים קוטעים מיוצבים 1 - מערכות צליל ושמע בודק מופע למערכות שמע 11 מגבר לאוזנית 20-4 מחולל רחש גלי ים | 35-5 מיני רמקול אקטיבי (חלק 2) 21 ממשק ]0]א- ל +6 3 ממשק [1וא ל 6 (עדכון) 4 משנה תכניות [סחא 5 קדס הגבר המושלסם-(1) 2 קדס המגבר המושלם (2) 14 אלקטרוניקה כללית - אור מובטח 11 אזעקה אולטרסונית לרכב 16 בנה מנעול אופטי (חלק 1) 2 בקרת מהירות למנועי .6.כ גדולים 56 בקר לחימוסם מרכזי (1) 3 בקר לחימוס מרכזי (2) 4 גלאי כיוון 6 דוחס פורס (08צ14א6)2) אוניברסלי 5110 דו-יציב מבוקר מכנית | 6 הוספת חיישנים למערכת אזעקה 2/9 הצתה אלקטרונית 00 הוספת שלוחה לטלפון 9 טלפון בית" 2-9 כפתור להפעלה ריגעית 19 כיבוי אוטומטי 9/9 כיבוי אוטומטי למערכות שמע 9-9 לייזר חלק 1 16 לייזר חלק 2 17 לייזר חלק 3 2/9 222 מונה סיבוביס שמאלה/ימינה תוכן עניינים שנת מד טווח אולטרסוני 13 מערכת ניווט אלקטרונית לרכב 156 ממיר 0.6 ל.6.ש 6 מאפנן רוחב פולס רבגוני 07 משדר/מקלט אור 7 מטען סוללות ניקל-קדמיום 7 מפסק תאורה מבוקר שלט רחוק 9 ממשק תזמון לבקרת מקרן שקופיות (חלק 1) 30-10 מד סלייד דיגיטלי 00 מסנן לרעשי פטיפון 0 מחוון עוצמה לקדס מגבר 1-20 מפסק ללא ריטוטים 9 מטען סוללות אוטומטי 99 מעגל הפיכה אלקטרוני 9 מפטק רגיש לאור 1-9 מטען סוללות 1-9 מחוון 1.22 מתוכנת 9,/ג מעגל השהיה עס 555 יחיד 1-9 מפסק למשאבת חימוס מרכזי 9-9 מייצב הניתן לקביעה מראש 9 מסנן חוטס פס ל-50112 9 מייצב על למתח 1-9 ממשק תזמון לבקרת מקרן שקופיות (חלק 2) 39-10 מפסק רגיש לחושך 9 2 מחליף צבעיס 9-9 פיטור פלש מישני 9 קוצב זמן לממסר אלקטרוני 5-9 קוצב חשיפה אלקטרוני 24 שלט רחוק לעמעוס תאורת הלוגן = 1-5 שעון 152 מודרני : 9 תאורה אוטומטית לאופנייס 1-9 תזמון התזת מיס על שימשת מכונית 9 תחנה מטראולוגית מבוקרת מחשב (1) 14 ירדיו וטלויזיה אנטנת לולאה 6 בורר אנטנות אלקטרוני 20 = גלאי מכיים 4 מגבר אנטנה רחב תחום 2209 מגבר קו אוניברסלי 11 מגבר "71 רחב סרט 11 | מפענח וידאוטקסט מבוקר 202 חלק 1. 2201 מפענח וידאוטקסט מבוקר 26. חלק 2. = = 24-2 מפענח ל-1 51 צ5 ג ידכ סזסגת = 3 ממיר אורך גל לתחוט 2 מטר 24 מקלט 411 25 מערבל ומאפנן חוזי/שמע לתדרי הזש 120 משדר ממיר לתחוס 6 מטר | 5 = מפסק שמע/חוזי ל-8 ערוציס 4 ממיר חוזי 0-8/כ-4 ניקוי מכשיר וידאו טייפ ביתי סיבים אופטיים (חלק 1) רדיו ל .6.? תקשורת סיב-אופטית בדיקה ומדידה . בודק חצאי מוליכיס בודק חצאי מוליכים מבוקר מחשב (חלק 1) 54-4 בודק חצאי מוליכים מבוקר מחשב (חלק 2) 28-5 בודק טרנזיסטורים על גבי מעגלים בודק מעגלים משולבים בודק סוללות בוחן חשמלי לרכב מסחרי בוחן לוגי בחון בדיקה אוניברטלי גשר 6-8-,1 אלגנטי ופשוט דקאדות לחלוקת מתח השגחה על מצב המצבר זהוי ותיקון שגיאות חישת טמפ מרחוק כרטיס שירות ל 265 מדידת קבלים אלקטרוליטיים מד מוליכות מד הספק ( דד /) מד עוצמת שדה מד מופע (פאזה) דיגיטלי מד מתח ספרתי עס תצוגת לדים מודד יחס גלים עומדים (8%/8). מודד מיליאוהס מודד 1 עם נוריות 1.0 מודד 5 עבור גלים קצרים מזהה מוליכיס מחולל דפקים עם 4066 מחולל פונקציות מחולל פונקציות דיגיטלי -חלק 1 מחולל רצף פולסיס בלחיצה מחלל שן מסור למשקף תנודות מיישר מדוייק למד מתח דיגיטלי מכפיל תדר ממיר גל סינוס לגל מלבני/משולש ממיר מתח לתדר מקור זרס מפוצה טמפרטורה מקור זרס מבוקר מתת מפריד סינכרון משגוח (מוניטור) טרמי מתנד גשר אמן/) מתנד מבוקר מתח (00)/) פשוט נתח לוגי 6 212 47-12 1-20 4 9 +0 11 6 13 1 9 2 3 1/9 +2 9 9 9 +6 1-5 9-9 27 9 2 1 1-/9 9 112 1/9 13 +1 3 11-|/,9 9 12 1-20 +1 9 9 9 1-20 -/9 2:3 5 1 נתח לוגי חלק 4 7 . נתח לוגי (חלק 5) 9 נתח לוגי (5₪צ, 41 4 00016 1) חלק-1 | 18-2 נתח לוגי (58ץ,41א4א 1/0016) חלק- 2‏ 24-3 ספק מתח צ3 לרדיו נייד 3 ספק מתח .4.06 משתנה 7 שיטות מדידה (חלק 2) 1 שיטות מדידה (חלק 3) 2 שיטות מדידה (חלק 4) 3 שיטות מדידה (חלק 5) 4 שיטות מדידה (חלק 6) 2/9 שיטות מדידה (חלק 7) 1+ שיטות מדידה (חלק 8) 12 ולא - מבוא ל [4/י ע-19 מחשבים ומיקרז מחשבים בקרה טורית 9 דיגיטייזר חוזי שחור לבן 9 המרת קבציס לפורמט :1111211 עבור ?).51-11 כרטיס 1/0 רב תפקודי ל .6.ק 20-12 כרטיס חוזי טורי 3 כרטיס לבקרת מנוע צעד (חלק 1) 9 כרטיס לבקרת מנוע צעד (חלק 2) 2220 כרטיס מדידות רב תפקודי למחשבי 2.0 | 6-2 כרטיס מדידות רב תפקודי למחשבי .2.0 8-3 כרטיס כ- 2-4 לקומודור 64 1+ מחשב 8032/8052 על כרטיס יחיד 6 מחשב 8031 על כרטיס יחיד 2 מייצב מתח למיקרופרוססור 1-9 ממשק 0/ ל 06.ץ זאמ 6 ממשק 1/0 8 סיביות לאטארי 51 5 מעגל טיפול בפסיקות ל .6.ע 9 מפסק לבחירת ידית משחק עבור קומודור 87-8/964 מפסק להחלפת לוח מקשים 1-9 מרחיב ערוץ זויתי ל 26 9 מתאס 11877 לצורב ]א0אק 1-9 ערוצי תקשורת 9 . צורב 87651 2-12 שיפור חוזי למחשב ארכימדס 9 שעון זמן אמת לאטארי 51 2/9 תצוגת 122 למיקרובקר 8052 20 תיקוניס 1-12 0 של,ז4 הסוס 5 > מדע וטכנולוגיה מטריצות 8 מורחבות 6 דצמבר 1991 | שח שב מוצרים הדשים כרטיסי בדיקה לסדרת המשקפים 0 קז חברת היולט פאקרד מכריזה על דגמי 4% 15 ו-546564 112, מיקטע (₪,10111א) ממשק חדשיס למשפחת משקפי התנודות 54600 1. המקטעיס החדשיס מאפשרים ביצוע בדיקות אוטומטיות באמצעות המשקף ללא בקר חיצוני. החיבור למשקף נעשה באמצעות תקיעה למחבר ההרחבה שבאחורי המכשיר. בעזרת המקטעיס הופך המשקף למבדק זול ויעיל, המקל על המשתמש במעבר מעבודה ידנית לבדיקה חצי-אוטומטית וממנה לבדיקות אוטומטיות מלאות, לפי הצורך. דגס 546554 112 כולל מבוא תקשורת מסוג 11-18 ואילו דגם 546568 12 מצוייד במבוא מסוג 5232א8. בנוסף ליכולת הבדיקה האוטומטית שלהם כוללים הכרטיסיס יכולת תיכנות מלאה ותמיכה בהדפסת התוצאות על מדפסת או תווין. 8 למידע נוסף סמן 61 בגלוית תמידע מאוז מגברים מודולארי חברת 1]%/5 הכריזה על סידרת מארזיס מודולרית למגבריס בתחוס תדריס 0112 2-33. מדובר במארז קרמיקה אטוס במידות "0.045 "390 "0.330 קלט/פלט של חא מבוצע בעזרת מחברי מיקרוסטריפ 1 10. יחידה מזערית זו ניזונה ממקור מתח ישר של 5 וולט. אלקטוונדארט למידע נוסף סמן 57 בגלויות חמידע 4 דצמבר 1991 ופ מחשב ד על כרטיט יחיד חברת פסנותהתץכ] זסוטקותס?) הציגה את 586-5%, כרטיס יחיד המממש את כל העוצמה של מעבד א803865 בן 32 ביט של אינטל ומגביר את אמינות ה-20. הכרטיס מיועד ליישומיס הדורשיס את עוצמת הזכרון של ה-386 והיכולת המתימטית של 32 ביט. הוא מתאיס במיוחד להרצת 1%א1, תוכנות חלונות ו-ש6וש265 ומערכות הפעלה רב-משימתיות אחרות. ניתן לקבלו עס מגוון אופציות תצוגה (4 )4/0 4/0 סצ) המאפשרות השבחה הדרגתית ומתאימות לסביבה תעשייתית. הכרטיס כולל 81025 מוכן להרצת 15-2)025/ מתקליטון, דיסק קשיח או 1א80 על הכרטיס. אולטרם למידע נוסף סמן 63 בגלוית המידע ?טוה ץ: מתנד עד ?600411 חברת א616צג/ הכריזה על מכשיר נוסף בסדרת 90 - דגס 98 מתנד עד 12 בעל עוצמה גבוהה ואות בעל רעש הרמוני ורעש כללי נמוך. נתוני המכשיר: *תחוס תדר -1₪82 12 *יוק תדר ]א2527. * עוצמת יציאה עד 1527 בהעמסה של 600 אוהם. *רעש הרמוני ורעש כללי (1₪) < 0.03%. המכשיר מהווה תחליף ישר למכשירי -קח 20002. המכשיר ניתן לבקרת מחשב באמצעות 02273). דן-אל למידע נוסף סמן 121 בגלויות תמידע מחוללי אותות חברת 105א1800- 4 0010 הכריזה על הרחבה לסדרת 7000 של מחוללי אותות מתוצרתה. כל מכשירי סדרת 0 מגיעים מעתה עד לתדר של 72 החל מ-1712א10. סדרת 7000 מכילה את המכשיריס הבאים: *דגם 7000-מקור תדר מסונטז. *דגסם 7100-מחולל אות מסונטז כולל אפנוני תדר פולסים ורמה. *דגם 7200-מחולל מסונטז כולל כל שיטות האפנון. *דגם 7300-מחולל מסונטז כולל כל שיטות האיפנון (מונה תדר עד ל- 72 כולל תדר של פולסים), מד הספק לתדר עד 26.501712. דןו-אל למידע נוסף סמן 63 בגלוית המידע 6 עובר את משוכת ה-112א100 אינטל הכריזה על שבב סיליקון חדש ועובד: 486 בתדר שעון של 1782א100, אשר יניב ביצועיס של 1105א 60-70 ויריץ בתאימות מלאה את כל התוכנות אשר רצות על המעבדים הנוכחיים ממשפחת ה-86א. הרכיב הוא תוצאה של פרויקט מחקר טכנולוגי אשר בו הוכחה טכנולוגית 6685סזק |6:6ות תסזסו]-5118 61025 ₪ צ,1 66זחיד. הרכיב הוא 486 שעבר שינויי תכנון והוא מכיל 1200000 טרנזיסטורים. פרויקט זה הינו שלב בתכנית מקירו- 0 שמטרתה היא מעבד המכיל 0 טרנזיסטורים ופועל בתדר שעון של 112]א250. רכיב יעד זה מתוכנן לשנת 2000. הרכיב שנבדק הוא רכיב אופייני מתוך סדרה שיוצרה ולא רכיב שעבר אַתנגת50:66. הכנסתו העתידית של רכיב זה לשוק המחשוב היא בהתאמה לנטיית שוק ה-115א להחליף 8165ז7-ת1ג]א במחשבי 6ק עתידי יכולת חישוב. איסטרוניקט למידע נוסף סמן 47 בגלויות המיוע מאבחן תקלות ל- 3 חברת 1.207807₪57ם הכריזה לאחרונה על שני מכשירי בדיקה ואיתור תקלות בחומרה ו-8081. 0 הוא מערכת לבדיקת כל רכיבי ה-50:51. הוא כולל פרוצדורות איבחון ל-4כ ו-542 עס תמיכה למודול 08 אתץ. הוא כולל פנל ניפרד המאפשר גישה ישירה לאותות הערוץ, הפעלה בעזרת תפריט וממשק 2 לתקשורת מחשבים ומדפסת. 0 היא מערכת איבחון מתרחבת המיועדת לאתר תקלות בציוד חומרה אלקטרוני הכולל כרטיסי מחשב, רכיבי (5051, כונני דיסקטים, מדפסות ותווינים וציוד תקשורת מחשבים. הוא בנוי משני מרכיבים, 0087801248 רדר 8% המאפשרים גמישות בעוצמת המערכת והרחבתה ליישומים חדשים ומורכבים יותר. בי אנד פי למידע נוסף סמן 131 בגלויות חמידע מתאמים חדשים של אדקום חברת אדקום מחשביס ותקשורת מכריזה על מתאמים חדשיס המצטרפים למשפחת הצורבים דגס א-00את; *דגס 280-2 מאפשר צריבת רכיבים עד ]4% באריזת 32 פין. מדובר ברכיביסם מסוג -270010 0 וכן 2732-27512. *דגסם 1 כולל 51688 ץז1ז5600. המתאמיס החדשים מצטרפים לדגמיס הקיימים 2802-1 עד 00-6אק. אזקום למידע נוסף סמן 127 בגלויות המידע |3 מוצרים הדעשים כרטיס 6 לבדיקת כבלים 6-1 אדקום: דמיין ואסחקט לרכיבים בני 32 פין עזז: נתח מישור תדר עד 150 מה'יצ משפחת כרטיסי :0 התומכים במיפרט 0 1)]:)ץ חברת אדקוס מכריזה על דמיין ]0 לרכיביס עד 41 באריזת 2 פין. המדובר ברכיבים מסוג | |4 6 0 וכן ברכיבים | | .555 115: באריות 28 פין מ-2732 עד 27512 | ₪8 "שר הדמיין מאפשר למהנדס הפיתותח לבדוק את תוכנת המכשיר המפותח באמצעות שליטה ממחשב, ללא צורך בצריבות ומחיקות של 280%1ם. המכשיר מורכב משני חלקיסם: *כרטיס נתקע למחשב 6ק. *יחידת תאוס חיצונית המתחברת לתושבת ה-1א7800-ים עד לגודל 4%1 באריזת 2 פין. הצריבה תתבצע בשיטת ותת!ו1ז0ק1 זת6ק61!1זת1 או 16%ג() ות3תז18011. התוכנה תאפשר עבודה מול ה-41 8 או מול ה-][א5780 שבמחבר. הדמיין דגם 8)2-5? מצטרף למשפחה של צורבי הרכיבים של אדקוס החל ב ₪00-1? וכלה ב -₪0ץ 6 חברת אינטל מכריזה על סדרה של כרטיסים תקיעים וניתניס להחלפה למחשב אישי, התומכיס במהדורה החדשה של מיפרט האגודה הבינלאומית לכרטיסי זכרון למחשביס אישיים בדבר מחשבי- ירך ומחשבי מחברת. בנוסף הציגה החברה את בקר המימשק הראשון המממש את תקן 6616956 /21)]א")ק 0 לתמיכה בכרטיסיס החדשים. הכרטיסיסם החדשים. הכרטיסים החדשים, מודס (2400 :%1046+) וכרטיס זכרון הבזק בנפח 2 מייב, ממשיס ‏ את כל המיפרטיס החשמליים והפיסיים של התקן החדש, ומבוססים אל ארכיטקטורת הכרטיסים החילופיים של אינטל. את הכרטיסיסם תואמי תקן 14 של אינטל, שגודלס כשל כרטיס אשראי, ניתן לתקוע בכל מחשב ירך, מחשב-מחברת או מערכת לנשיאה ביד (0(616ת113), המכיליס חריץ הרכבה בתקן 101א?)2. יצרני ציוד מקורי (025/1)) יוכלו להשתמש בבקר המימשק החדש, דגס ,17, לצורך בניית מערכת המאפשרת להחליף בין כרטיסי קלט/ פלט (1/00) וכרטיסי תוסף (אז-00) לזכרון, בתוך אותו חריץ הרחבה. חברת אדקוס מכריזה על מיתקן בדיקת כבליס מבוסס 20. בודק הכבליס דגס 0471-1 מבוסס על כרטיס תקוע ב-202 ויחידה חיצונית אליה מתחבר הכבל הנבדק. הבודק מאפשר באמצעות תוכנה מתאימה לבצע את הפעולות הבאות: *קריאת הכבל-הוצאת תרשים חיווט של כבל קיים. *הגדרת הכבל-הגדרת תרשים החיווט לכבל. *זיהוי הכבל-השוואת כבל לא ידוע לרשימת הכבליס במחשב. *בדיקת הכבל קצר/נתק לפי סכמת החיווט שלו. *הצגת הטעויות על המסך, בקבץ או במדפסת. הבדיקה נעשית כהרף עין ובסיומה יודיע המחשב על התוצאה בהודעת .1. בודק הכבלים מאפשר בדיקת כבל בגודל של עד 48 גידים. ו (--- 5 חברת היולט פאקרד מכריזה על 4 8123589, נתח ספקטרוס/רשת במכשיר אחד. הנתח פועל בתחוס תדר של 10 הר עד 150 מהייצ בצירוף מערכי בדיקה כפולי מבואות בעכבה של 50 או 0 אוהם, למדידת פרמטר 8. המכשיר מספק צירוף רב-עוצמה של ניתוחי ספקטרום ורשת. הנתח החגש מבוסס על נתח ספקטרוסם ייעודי דגס ₪8 4, בתוספת מערכי בדיקת -5 תאז בעכבה של 50 או 70 אוהם, ומאפשר ניתוח ספקטרוס אופציונלי בשיטת 6-028166ו(1ג'1, ותמיכה בהמרה כלפי מטה (תס1פזסשתססתשש120) מנתחי ומיקרו-גל. מערכי הבדיקה כולליס מבוא לכניסת ספקטרוס המונע את הצורך במיתוג והחלפת כבלים. הנתח פועל בתאימות ל-2025 ומסופק עס תוכניות | שירות ‏ ל-260, שפת זתש6ותטזזפת1, כונן דיסקט פנימי ומקלדת תואמת ?)ץ. 11 אדקום למידע נוסף סמן 137 בגלוית חמידע אדקום למידע נוסף סמן 126 בגלויות המידע אנטנות לוגריתמיות מתג סיבובי עם תצוגת לילה אינטל למידע נוסף סמן 43 בגלויות המידע 658 למידע נוסף סמן 71 בגלויות המידע מנועי זֶרם ישר חברת 8/ המתמחה בייצור כל סוגי האנטנות לתחוס ה-ח%8 וה-קתחש הכריזה לאחרונה על סדרת אנטנות דו כיווניות לרוחב סרט גדול. האנטנות, 5 ,1.45 ו-1.2345 הינן מסוג 6 0 75 אוהם. הן מופיעות מורכבות ועמידות ברוח עד 0 קמייש ובעלות מידות מכסימליות של עד 86 על 123 סיימ. כלי תכנות לכותבים בטורבו פסקל חברת 56:42 הכריזה על מנועי זרס ישר מסידרת 351/172812. למנוע זה 0 סלייד בריקס, מהירות מירבית של 9000 סלייד ומומנט הזדקרות של 0 אלפיות ניוטון-מי במתח ישר של 4 וולט, והספק מוצא של 33.5 ווט. את ביצועי המנוע ניתן לראות בעזרת האופין של המנוע. אולטרס מודיעה על הגעת משלוח כלי תכנות יעילים לכותביס בטורבו-פסקל: ת6ןו 2-1:66 ,ספזט1 0[60כ) סלזטך ,1366 [8ת0]6%%10זק ץ5 ,15 5ַע41ת4/ ,41ת6551]סזק. כל התוכנות בגירסאות המעודכנות ביותר ומיועדות לטורבו פסקל 6. חברת (60צ1841 הכריזה על מתגיס סיבובייס עס תצוגת לילה מהבהבת. למתגיס חד ודו-כיוונייס אלו תצוגה נוחה לקריאה לילה, ואינה צורכת הספק לתצוגה בשעות היוס. בי אנד פי למידע נוסף סמן 123 בגלויות תמידע אלקטרונדארט למידע נוסף סמן 50 בגלויות המידע אולטרם למידע נוסף סמן 75 בגלו?ות חמידע אלקטרונדארט למידע נוסף סמן 51 בגלויות המידע דצמבר 1991 5 מוצרים הדשים מתג זא ל-105א)/. זי אינטל: מערכת פיתוח משולבת לזמן אמת חברת אינטל הכריזה על מערכת פיתוח משולבת לזמן אמת עבור ה-6ק התעשייתי. מערכת זאת כוללת בתוכה את כל מרכיבי החומרה, התוכנה והשרות הנדרשיס על מנת לפתת מערכות זמן אמת עבור סביבות תעשייתיות וצבאיות. המערכת כוללת: *חומרה-מחשב 6ק תעשייתי מוקשח מבוסס 38620% בתדר 25 מהיצ, זכרון 18א4, דיסק קשיח 120 מייב, כונן דיסקט 3.5, מסך צבעוני, לוח מקשים עברי ועכבר. *תוכנה - מערכות ההפעלה 05 ו- 02/5 צ11/צ, מערכת ההפעלה לזמן אמת 5/וססצזו 08 א]אא, שפת 6) ל-א1/אא, מעבד תמליל [01, מש ואד ,זג שא-ז. ו חברת 007808108 | ז[כא הכריזה לאחרונה על מתג "א 507 חדש הכולל חוצציס מונוליטייס פנימיים להפעלה בטווח התדריס 5 גה"צ-50 מה"צ תואמיס ל-105א6 ו-.1771. רכיב זה, מדגס 1 ו8, מופיע במארז ניתקע פיניס הרמטי ומתאים ל-570-, ]זוא 0. הוא מיוצר בטכנולוגיית סרט-דק ומצטיין בהפסד הכנסה מכסימלי של 1 דיב עס אשפצ מכסימלי של 1:31. מהירות המיתוג הטיפוסית 60 ננו-שניות להדלקה וכיבוי ואיזון הגבר של 0.1 דיב. הדגסם מופיע בגירסא אזרחית ובגירסא צבאית המיועדת לעבוד בטווח טמפרטורות של 55- מעלות עד 5 מעלות צלסיוס. איסטרוניקס למידע נוסף סמן 68 בגלויות המיזע סורק נישא חדש חברת היולט פאקרד מכריזה על זסתת568 קתגת 12196ק11, מערך בדיקה נישא ביד ומופעל בסוללות, המיועד לבידוד ואיתור מהיר של בעיות חיווט ברשתות תקשורת מקומיות מסוג ייטבעת אסימון"י בתקן 5. ההתקן מיועד למפעילי שירותי רשתות ומנהלי רשתות פרטיות העוסקיסם בהתקנה ותחזוקה של רשתות א 1.4 בקצב 4 או 16 מייב לשניה. סורק הרשת פותח במיוחד לאיתו בעיות ברשתות "טבעת אסימון" והוא מאתר במהירות בעיות חיווט, יחידות ‏ 1580א פגומות ושגיאות התקנה, במחיר נמוך בהרבה ממוצרי בדיקה אחריס ליישומיס זהיס. הסורק מתאיס לבדיקות כבלי זוג שזור בלתי-מסוכך (17) או מסוכך (512). בכבלים מסוככיס הסורק מאתר תקלות גס בסיכוך עצמו (נתקיס וקצריס). אולטרם למידע נוסף סמן 68 בגלויות המידע סדרת רשמי סרט בטכנולוגית 547 חברת 6 4 ₪ 7 מכריזה על 801קות 60 (081 160010015 6818)-סדרת רשמי סרט בטכנולוגית ‏ 287. תיכנון קומפקטי וקשיח. 4, 2 או 8 ערוצי הקלטה/ השמעה ברוחבי סרט של עד 20%112 לערוץ. זמן הקלטה של עד שעתיים על קלטת 2/1 תקנית. 4110 8 א/5 7200 ו-0.5 מעלה הפרש מופע בין ערוצים. 0.68 למידע נוסף סמן 66 בגלויות המידע דן-אל למידע נוסף סמן 64 בגלויות חמידע שי דצמבר 1991 8 מבדק מעגלים מיתכנת מתנדים מתקדמים חברת היולט פאקרד מכריזה כי שני מתנדי גביש קווארץ מתקדמיס בתדר 0 מהייצ, שנמכרו עד כה ללקוחות פנימייסם במסגרת החברה, זמיניס מעתה למכירה מסחרית כרכיבים. דגמי המתנדים 108112 12 ו-10811₪ קז זמיניס בשתי תצורות: *לשימוש בציוד מקורי כבסיסי זמן. *כמתנדיס מקומייס במגוון יישומי תקשורת, ניווט ומיכשור. ביצועי המתנדיס מושגיס על-ידי שילוב של חיתוך גביש בסיבוב כפול ותיכון מעגל יעיל במיוחד. חברת 660אג]//2% עס 6תג,1-סזק הכריזה על דגס 5010 ,21, מבדק מעגליס מוכללים הניתן לתיכנות. המבדק מיועד מעגליס ספרתייסם בתוך ומחוץ למעגל. הוא בודק מעגלי ו-01028א0, זכרונות ]א 4 8 סטטיים ו-1אכ0)א, והתקניס בתצורות לא-תקניות. המבדק מכיל ספריה עשירה המכסה את מרבית המעגלים במבנה 14 עד 28 פינים, ומציג נתוני איבחון על מצב בן שתי שורות של 0 תוויס. הוא מבצע זיהוי אוטומטי של התקניס הנבדקיס מחו למעגל וכולל פונקציית בדיקת-חוג לאיתור תקלות המופיעות לסירוגין. מבוא טורי 85-232 משופר מאפשר יצירת ספריות משתמש, פריקת נתוניס ושליטה מלאה דרך 6ק. ההתקן מבקר עד 28 ערוצים בו- זמנית במוד 2006 10816 ומבצע מבחני עבר/נכשל. 5. ) למידע נוסף סמן 65 בגלוות תמידע אולטרם: 201-2)חסי) חברת אולטרס טכנולוגיות מכריזה על 2),, זוהי מערכת פיננסית מתקדמת מאד לחישוב וניתוח חשבונות עס ריביות, מסגרות, הפרשי הצמדה ומערכות אשראי מורכבות: בשקליס במטייח או בהמרה הדדית, לטיפול בכל סוגי החשבונות ובכל חתכי התקופות. 1-2סשת60 מיועדת לכל עסק ובמיוחד לצרכני/נותני אשראי במערכת הבנקאית, המסחרית, או השוק הפרטי. 1-2סזותס6 פועלת על מחשבי 20 ותואמים תחת מערכת ההפעלה 005ש. בי. אנד. 5י. למידע נוסף סמן 129 בגלויות המידע אולטרס למידע נוסף סמן 68 בגלויות המידע שירות ''בינגו'י אלקטור אתה רוצה מידע נוסף! נשמח להעביר אליך. כיצד! סיניס יזר ]א05 חברת /2102) הכריזה על סינטיסיזר ]0% מסידרת 1000 07 לפעולה בתחוס תדריס ‏ 1.18082. לסינטיסיזר זה מגוון ישומיס בתחומי טלקומוניקציה, מכ"מ ותקשורת לווינים. ב נא סמן בגלוית המידע הנמצאת בירחון את מספרי . הבינגו מתוך הפרסומים. מלא את פרטיך האישייסם בכתב ברור. שיס בתיבת הדאר הקרובה, (אין צורך בבול) והמידע יגיע אליך אלקטרונדארט למידע נוסף סמן 56 בגלו'ות המידע שוק הטלקומוניקציה הספרתית עומד בפני גידול משמעותי בשנים שבין 1990 ועד 1995 ינסוק השוק האירופאי עבור ציוד הטלקומוניקציה הספרתית ומוצריס נלוויסם ב-50 אחוזים, מ 29.45 מיליארדי דולארים ל 45.1 מיליארד. לדברי תגטג1ט5 )פסז קבוצת המחקר הבריטית, מערכות ממותגות / ציבוריות יתרבו ב 21.6 אחוזים, מ 9.46 מיליארדי דולאריס ב 1990 ל 11.5 מיליארד ב 1995, בעוד מספרן של מערכות ממותגות פרטיות יגדל ב 23 אחוזים, מ 3.09 מיליארדי דולארים ל-3.8 מיליארד. במערכות שידור ספרתיות, מצד שני, צפוי גידול של 60 אחוזים, מ 7.5 מיליארד דולאריס ל 12 מיליארד, בעוד בבנייניס ובפריטים נלוויס שונים יחול גידול מדהים של 200 אחוזים, תוך טיפוס מ 4.4 מיליארד דולארים ל 8.8 מיליארד תוך חמש שניס. . הווווווווככווככ תת *צרנים *יפאנים וקוריאנים הגישו בקשות לרשיונות 146א-פזז שלושה מהשמות המוביליס בתחוס ציוד השמע/ חוזי (+/4) הס בין היצרנים הראשוניס מאסיה המבקשים רשיונות ל 46 וא-ס. חברות עתס8 ו 1/2 מיפאן ו ז20105₪) מקוריאה הגישו בקשות לרשיונות מהועדה האירופאית (20) בבריסל, בלגיה. רוב היצרנים היפאנים והקוריאניס ממתיניס להתפתחויות נוספות בשוק האירופאי של טלויזיות תסנזגתג)11121-126 לפני שיגישו בקשה לרשיון. התעשית מצפת לרווחים מהירים בשוק הסלולארי הספרת? עד 199%6, מכשירי טלפון ניידים ספרתיים לחלוטין שיאמצו את תקן ה 100116 [6018ק5 6קט0ז2) (0881) יימכרו במספרים גדולים בהרבה מהמכשירים האנאלוגיים. תוך השתלטות מהירה על נתחי שוק, ישלשו הדגמיס הטלולאריים את מידת חדירתס לשוק עד 1996. 859 ₪ְ5118681:2 21% מבריטניה חוזה שמספר הדגמיס האנאלוגיים שיותקנו ימשיך לגדול, מ 4.612 מיליון בשנה זו ל 6.378 מיליון ב 19%. הגידול יהיה צנוע, בהשוואה לדגמיס תואמי 35/1), שיתקדמו מ 12,000 יחידות בשנה זו ל-6.837 מיליון ב 1996. מספר המנוייס הבסיטי מונה השנה 4.624 מיליונים, אך יגיע ל 13.215 מיליון בשנה הבאה, בעוד החדירה לשוק תתקדס מ 1.1 אחוזיס ל 3.2 אחוזים. חדשות מעולם האלקטרוניקה חברת תעופה מתקינה מטבי 1,605 לצפיית בטרטים חברת תעופה בריטית מציעה אמצעי בידור בוידאו תוך כדי טיסה, על-ידי שימוש במסכי 102 נפרדים עבור כל נוסע. חברת התעופה, תוקזגץ, התקינה את המסכים בכל מטוטי הבואינג 747 בעלות כוללת של כ-1.2 מיליוני דולארים. במחלקות העסקיס והתיירים מותקנים על גבי משענות המושביס מסכי צבע בגודל 3 אינצי, המציעיס ששה ערוצים-שניים לסרטים, אחד למוסיקה, אחד לקומדיות, אחד לספורט ולתכניות ילדים, ואחד למגזין אמנויות. נוטעי המחלקה הראשונה יוכלו לצפות באותס ערוצים דרך מסכי 6 אינצי. כל אחד משני ערוצי הסרטיס מציג שלושה סרטים שונים. לדברי חברת התעופה, סוג בידור זה תוך טיסה יהפוך לנקודה חשובה במכירותיהן של כל חברות התעופה עד סוף העשור. ה פה אנטנה שטוחת לקליטת לווינים- עם תוית מחיר טסבירה בפינלנד הוצאה לשוק אנטנה שטוחה ומרובעת, המתאימה ללווין האירופאי 54/12-צ'1 ומתחברת למקלט ולמפענח 14%א-2. מימדי האנטנה -38 א 8 סי"ימ, והמערכת המשולבת נמכרת בכ-400 דולאר. המקלט כולל תיכנות מראש לשידור הערוצים של לוויין ה 54/12-צ. עידבוני הטלקומוניקציה ידרשו 15 שנה הבאת רשת הטלקומוניקציה ברומניה לסטנדרטיס מערב אירופאייס תדרוש לפחות 15 שנה של עבודה, בהתאם לתכנית הממשלתית. מתוך אוכלוסיית המדינה, המונה 23 מיליון נפשות, 3000 כפרים אינס מחוברים כלל לרשת הטלפונים. המספר הכולל של מכשירי הטלפון המשרתים את האוכלוסיה מונה 2.3 מיליון יחידות. מטרת התכנית הממשלתית היא לשלש את מספר המכשירים עד שנת 2005 ולפעול לאימוץ פורמטים ספרתיים בכל 8 המרכזיות הציבוריות הקיימות. כמו כן, כוללת התכנית התקנת שמונה מרכזיות ספרתיות חדשות, כאשר 2500 קיימ של כבלים סיב-אופטיים יחליפו את הכבלים הקואקסיאלייס הקיימים, הממשלה מתכוונת לשפ לגמרי את רשת הטלפאקס, שהותקנה בין 1955 ל 1966. 15 גורמים רשמיים בגרמניה מזהירים מפני קרינת טלפונים ניידים קרינה בתדרים גבוהים מטלפונים ניידים עלולה להזיק לבריאות בתנאים מסויימים, לדברי המשרד הפדרלי הגרמני להגנה מפני קרינה. הסוכנות טוענת שמכשירי טלפון בעלי הספק שידור העולה על או0.8- יותר מהספקים של רוב הדגמים הקיימים -עלוליס לשנות את תהליך חילוף:החמריס בתאים האנושייס ולהשפיע על תיפקוד העצבים. בעוד הסוכנות טוענת כי ממציאה אינס דרמאטיים, מעודדיס הגורמיס הרשמיים את ההשגחה על ההשפעות בעתיד. רשמי קלטות בעלי סימוני בראייל רשמי הקלטות מהדגמים 608-105 ו 68-110, השימושייסם עבור צרכנים מוגבלים בראייה ועווריסם, הס בעלי סימונים סטנדרטיים וסימוני בראייל על מקשי ההפעלה. המוצרים מסופקים על-ידי קנ6תגתנ). ה-68-110 הוא בעל צליל סטריאופוני. בשניהם ניתן גס לאחסן מידע ממחשבים אישייים. את ה 608-110 ניתן לתכנת להקלטת תכניות בזמנים שנקבעו מראש, כאשר הוא מחובר לאחד ממקלטי סדרת- הלוויניס של החברה. הרטמב יב השב ל בבר ללכש ו ב == >ו| יצרן הולנדי זכה בחזמנת של 16660 תגרמנית יותר מ-200 מערכות מיתוג יכנסו לפעולה בגרמניה, : לאחר שחברה הולנדית תתקין אותם. חברת 8 ההולנדית זכתה במרכז של 76160081 הגרמנית להזמנה המוערכת בסכום בן שש ספרות של מארקים גרמניים. המערכת תיבנה תוך שימוש טכנולוגית ה 755 החדשה של החברה. 1616001 הגרמנית כבר משתמשת בציוד כזה ביותר מ 70 מקומות בכל רחבי גרמניה, לשירותי מרכזיות ומידע מוקלט. אי-ודאות כלכלית מעכבת את תצגת ת צידפת בעקבות קשייס בכלכלה הבריטית, יצרן טלויזיות בריטי ישהה את הצגת מכשירי ה "11 עד 1992. לדברי חברת ת62₪50ע, השייכת ל תספותסך 685 קססגתטפ5ת20) הצרפתית, אי-הודאות הכללית אודות מועד תחילת שידורי ה צדסת תרמה להחלטה לעכב את ההוצאה לשוק של מוצרי גו דצמבר991ו 4 16 הקהילה הא*רופאית בדרך להקמת שירותים מאוחדים זהו חלקו הראשון של מאמר, המתאר את מצבה של מערכת הטלקומניקציה באירופה, את השינויים המתחוללים בשוק ואת התחרות בין החברות המובילות. חלק זה של המאמר עוקב אחר התקדמותה של אירופה לקראת מערכת מאוחדת, שתהפוך את שירותי הטלקומוניקציה לשוטפים *ותר על-ידי חלוקתם לשלוש קטיגוריות רחבות. החלק הבא של המאמר י*תאר את המאבק המתנהל בין המתחרות העיקריות בזירה הא*רופאית. כאשר ראש ממשלת בריטניה ווינסטון צרצייל והמפלגה השמרנית בראשה עמד הפסידו בבחירות | לפרלמנט בקיץ 1945, מספר שבועות בלבד לאחר > שכוחות בעלות הברית הביסו את גרמניה במלחמת העולם השנייה, שאל אותו עתונאי - אילו מזכויות היתר של השלטון יחסרו לו במיוחד בעתיד. תשובתו של צרצייל הייתה מהירה, קצרה ומדוייקת: יימידע ותחבורהיי. כיום, כמעט חצי-מאה לאחר מכן, המידע והתחבורה הפכו להיות חשובים מתמיד; הם מהווים את המפתח לצמיחה כלכלית ולרווחה; ואין הס שמוריס עוד אך ורק לבודדיס בעלי זכויות היתר. הקהילה האירופאית (0ם) - כגוף אחד, ו-12 המדינות החברות בה - כל אחת לחוד, משקיעות כמויות ענק של כסף במטרה לעצב את נוף המידע האירופאי של שנות ה 90, תוך התמקדות עיקרית בטלקומניקציה. המיזוג, שמשמעותו כפולה, הוא הנושא החשוב ביותר בדרך להשגת טלקומניקציה רבה, מהירה וזולה יותר. מצד אחד, המיזוג מתייחס לאיחוד של תקנים. טלפון סלולארי המיוצר עבור השוק הסקנדינאבי, לדוגמה, אינו מתאיס לדרישות הטכניות של רשת התקשורת הניידת האיטלקית, ולהיפך. וכן הדבר לגבי מדינות אחרות: רשתות תקשורת מתוחכמות - לאומיות או איזוריות - אינן תואמות, או שאינן תואמות באופן מלא, למערכות דומות מבחינה טכנית הקיימות באיזורים אחריס באירופה. מצד שני, מיזוג פירושו קישור בין רשתות, פעילויות ומכשירי תקשורת שונים. כבר היום, ניתן להשתמש בכל מכשיר טלפון כדי לבצע שיחות, לשדר פקסימיליה או להחליף מידע בין מחשביס דרך מצמד אקוסטי או מודס. מבט קצר אל ההיסטוריה של הטלקומינקציה מסביר את הצורך הגובר ברשתות שהנן מאוחדות מבחינה טכנית. כמוצג באיור 1, כאשר הוצגה הטלגרפיה לראשונה, בשנת 1847, היא היוותה את דצמבר 1991 מ טילגרף טלגרף טלקט טלגרף טלקס טלגרף שדורת נתונים. טלקס טלגרף טלגרף פקסמיליה פקסמילית תמונה טלפון טלפון פקסמיליה טלפון פקסמיליה טלפון טלפון צליל 5ל'ל = צליל סטריאופוני צליל סטריאופוני טלויזיה טלוויזיה צבעונית טלוויזּיה צבעונית מערכות איתור תקשודת ניידת מערכות איתור טלקט שידור מידע בחבילות ממותגות תשדורת נתונים בקצב גבוה תשדורת נתונים בקצב בינוני שידור מידע בקוים ממותגים תשדורת נתונים כקצב נמוד טלמטריה פקסמיליה צבעונית שידור תמונות סטיל טלטקסט פקסמיליה ווידאו טקסט טלפון ועידת וידאו צליל סטריאופוני טלויזיה עט צליל סטריאופוני טלוויזיה צבעונית תקשורת ניידת מערכות איתור איור 1. תתפתחות הטלקומוניקצית עד לשנת 2000. הטכנולוגיה הראשונה והיחידה להחלפת מידע מיידית על פני מרחקיס העולים על טווח צעקה או על טווח המאפשר העברת מידע בצורה אופטית. במשך יותר מ-130 שנים, עד אמצע שנות ה 70 של המאה הנוכחית, נוספו רק תשע צורות נוספות של שירותי טלקומינקציה. בניגוד לכך, עד סוף המאה הנוכחית - תוך 25 שנה בלבד מאז אמצע שנות ה 70, מספר מערכות טלגרף טלקס תשדורת רחבת סרט שידור מידע בחבילות ממותגות שידור מידע בקוים ממותגים טלויויה טלטקסט שידור טקסט ותמונות סטיל פקסמיליה צבעונית דואר אלקטרוני עיתון וידאו וידאו טקסט פקטמיליה קולית טלפון טלפון סטראופוני ועידת טלפון ועידת וידאו טלפון וידאו צליל סטריאופוני צליל קואדרופוני טלוויזיה צבעונית טלויזיה עם צליל סטריאופוני טלויזיה ברזולוציה גבוהה (/01077 תקשורת וידאו ניידת תקשורת ניידת תשדורת טקסט ניידת תקשורת פקסמיליה ניידת תשדורת נתונים ניידת וידאוטקסט נייד מערכות איתוד תשדורת נתונים ניידת וידאוטקסט נייד מערכות איתוד תשדורת נתונים בקצב גבוהה טלמטריה שידור תמונות סטיל פקסמיליה תשדורת נתונים תשדורת נתונים בקצב בינוני תשדורת נתונים בקצב נמוך פקסמליית תמונה צליל 2009 הטלקומוניקציה ישולש ויגיע ל-30 בקירוב. היצירה המהירה של מגוון אמצעי הטלקומוניקציה דורשת תיאום, אם משתמשים רוצים להמנע מיצירת 'רשתות אייסי. לדוגמא, מחשב אישי עצמאי מסוגל לעבוד במידת יעילות שווה כשהוא פועל לבדו או כשהוא קשור ברשת איזורית מקומית (אג.1). אך חיבור ל 1.84% מספק למחשב גישה למידע נוסף, המאפשר למשתמש אופציות רחבות רשתות ציבוריות 20% מערכות טלמאטיות | 55% מאוחדות התקניס ומתקניס עצמאיים 2% 0 מיליארד 3011 ציוד למרכזיות ‏ 115% ציבוריותת מרכזיות ושידוריס ציבוריים שידור 16% מרכזיות ניתוב | 98% אוטומטי טלפונים % למשתמשי קצה מערכות מידע לא ממורכזות מסופים 9% לא קוליים . מכונות כתיבה מערכות ורשתות פניס ביתיות (מידע וטלטקסט) מדפסות 1% 1% 1% מערכות והתקני פלט מערכות והתקני התקניס ומתקנים עצמאיים 0 מיליארד 0611 אור 2. התפתחות השוק העולמי; המגמת - לעבר מערכות מאוחדות. יותר. אומות אירופה הבחינו בצורך לתיאום לפני יותר מ-10 שניס ומאז התמידו במאמף למיזוג. לאחר התכנית הראשונה למדיניות טלקומוניקציה משותפת ב 1984, החליטה הקהילה האירופאית ב 1988 ש"חיזוק הטלקומוניקציה באירופה היא אחד התנאים המוקדמים החיונייס להשלמתו של שוק יחיד ב 1992". כתוצאה מעשית מכך, החלה הקהילה האירופאית בהשקעת 2.275 מיליארד יחידות מטבע אירופיות ((301) - כשלושה מיליארד דולארים - החל מקיץ 7 ועד נובמבר 1992, במחקר ובפיתוח תכניות על טכנולוגיות תקשורת והעברת מידע. הפרוייקט הגדול מבין מאמציס אלה הוא ה-11 ₪82811, התכנית האסטרטגית האירופאית למחקר ופיתוח בטכנולוגיות מידע, עבורה הוקצב על-ידי מינהלת הקהילה האירופאית בבריסל סכוס של 16 מיליארד ₪ (כ 2.2 מיליארדי דולאריסם). האסטרטגיה לאיחוד תקנים טכניים ולמיזוג שירותים שונים, מגלה מחקר שביצעה הקהילה האירופאית, 'תכווץ' את שדה הטלקומוניקציה לשלושה תחומים עקרוניים בלבד מ-1994 והלאה, הן באירופה והן בשאר העולם. כמוצג באיור 2, מערכות טלמאטיות מאוחדות עומדות להוות כ-55 אחוזים משוק הטלקומוניקציה העולמי, שידרוש חומרה ותוכנה המוערכים ב 300 עד 400 מיליארד זי (כ-406 עד 541 מיליארדי דולארים) מדי שנה. בתחילת המאה הבאה, חוזים מקבלי ההחלטות בקהילה האירופאית מיזוג של כל סוגי התקשורת רחבת השרט. פעולה כזו תספק רשת אחת להפעלת כל היבטי הטלקומוניקציה, החל מתכתובת עסקית ושידור מידע ועד לתכניות טלוויזיה וטלפוני-ווידאו ביתייס. ללא קשר לאסטרטגיות הרשת ותוצאותיהן הסופיות, מצפה הקהילה האירופאית לגידול משמעותי בשוק התקני התקשורת לשימוש פרטי, כמו גס בשוק לציוד מקצועי ושימוש עסקי, במשך העשור הקרוב (איור 3). מוצרי צריכה אלקטרוניים שאינם נמצאים עדיין בשוק, או שמחירס עדיין אינו עממי, צפויים למשוך מיליוני קונים בעתיד הקרוב יחסית. לפי מחקר שערכה הקהילה האירופאית, דוגמא טיפוסית אחת היא מכשיר הטלוויזיה בעל המסך השטוח שאורך אלכסונן עולה על מטר אחד, הצפוי להכנס לשימוש ב 30 אחוזים שמירת מידע 11% 0 מיליארד 011 מהבתים עד שנת 2000. בעוד התעשייה, הקהילה האירופאית והמדינות החברות בה מתקדמות לקראת שירותי והתקני טלקומוניקציה אחידים יותר ויותר - ונגישים מכל מקום, בכל זמן ועבור כל אחד - מספר מומחים מטילים ספק בכך שהתקדמות טכנולוגית זו תוביל לעולם טוב יותר. לפי ניסוחי האירוני של תק1056 הזט8סת6126//, פרופסור במכון הטכנולוגי הידוע של מסציוסטס (111א) ואחד ממנתחי טכנולוגיית המידע המובילים, בוועדה שנערכה במינכן בפברואר, "אינני כה בטוח שמסך טלוויזיה גדול יותר בעל תמונה חדה יותר יביא בהכרח לשיפור איכותה של התכנית המשודרתיי. מדריך לג'ונגל הקיצורים - מ ₪6 ועד 46אז: כיצד ישפיעו המלצות 001.86 על ד571 ומה תחשוב על כך 1264 כדי להקל על הקורא, מובא כאן מדריך אלפביתי קצר לגיונגל הקיצורים של הקהילה האירופאית, הכולל את שמות התכניות, הועדות, הגופים והארגונים הקשורים או המעורבים בפיתוח הטלקומוניקציה האירופאית. דצמבר 1991 5/8077 |18 במספר מקרים, ראשי התיבות מבוססים על השפה הצרפתית ואינם מתאימים בדיוק לביטוייס באנגלית. | ת! 81105 0)ת1 60סתה4 | -:חגה 66 תכנית של הקהילה האירופאית (05) לטכנולוגית מידע שימושית וטלקומוניקציה בנושאיס רפואיים. 16 107 11106התותסי) 5 )6%[- ועדת התיאוס של ךקעי) לענייני הרמוניזציה. תס 11166ותות 60 ת10ז8ת01זססי) ,ת28110נתסות זה שמה הקודם של 0/1, עד סתו 1988. תג 16162180 [8ת10ז8 תתסותך 06 ) 6 6תסתק616ך ועדה השייכת ל טית. = - 1 11166ותותס) תסגו8תנ0זססי) 10 10תוותות 161600 81611106 5 ועדה השייכת ל 77 0. 601106 תא6קסזט .31129110 ות זסצך 1 11166ותותס) תה6קסזט .ת81128110ותזסצ[ [160110160108 ([4ַתס411ת) 01 06ת6ז10ת0) תג6קסזטן ות 6160 1 תג 2081 ת ותו 1 11166נתותסי) תספוג1 1 תג זיך ,5ת110 סנתטותות 6[600יך' ועדה השייכת ל 6277 קַתנות168 ת68קסזט קתנקסן6צ6 16 ו[קנוסזתז 6 תכנית של ₪6 שנועדה להשתמש בטלקומוניקציה ובטכנולוגיית המידע בחינוך והכשרה מקצועיים. 1 6זנסגרט 795 ת] 1080 60108166 ,סט תו /5861 16סגת6 /י תכנית של :6 לשימוש בטכנולוגיית הטלקומוניקציה לשיפור בטיחות התנועה בדרכים. 1831801078 זסוגוקותס-) ת68קסזטו .550018110 5 רתות 60 תג6קסזט 9 6 01 ה4550019110/ ת68קסזנום 160 86 5ת108110ת והות 16160 )1- 0 )0)?176- -אם) -6 א 7? - -אין ]) -14 זט שא 14 - 56- 17 . ץז51ו0ח[ ([4חסגו8ת) 01 11סתנוסכ) תה6סזט - וד 1 5500181105 .8 פתס10811תטותות 61600 | 10 הזז 0 511816210 תג6קסזת-ה דזאק 5 תג זת6ותקס[6ש126 6תג בת686810 15 תסגזהותזס)ת[ 4 דצמבר 1991 שש 10095 9098 80% 7096 60% 5096 40% 30% 2098 10% % תכנית של 26 למחקר ופיתוח של טכנולוגיות בסיסיות. 616001080 1 תה6קסזט3ן 5% זידד זו .ת129110ת8ַזכ) 881611116 > ,6קסזגו] ת: זזסק5ת1?9 תס 650810 תכנית של ₪02 למערכת תנועה בדרכים כלל-אירופית שתנצל בצורה אופטימלית את רשתות הדרכיס הקיימות באויר, ביס וביבשה; תשפר את הלוגיסטיקה; ותביא להפחתת התאונות, הרעש והזיהוס בדרכים. תסקס 101 קסת5אזס/ תה6קסזטום .5 6תה 5515ע1גת4/ קנוסזנ) ועדה השייכת ל 50031. 160101 [8ת810 תת16תך .15510 תות 0) 6 13116[ [8ת410 תת6ות1. 7 5 ג ]אא .028123110 תות 61600 1 [8ת10זהתז6ות1 -"7 5 רדא .ת128110ת28ז) 81611116 5 1 1166ותותסי) תסנזגת61זססי) 160 תסוז8ותזס)תך ועדה משותפת ל- -71) ול-6ם, זחא אס . תת 161600 [8ת18110ת6זתך .תסנתז ות 61600 1 תה6קסזט -[וו 005- 6 -6 ו .ותזסצך איור 3. תשימוש בהתקני תקשורת בבת'-אב באירופת משנת 1995 ועד שנת 2000. חו זת6ותקס[0ט126 תג ה0ז6568 | -תש קת ות ס) 006ת 0 ,זנ ז0'] 108165סתו[ס6ך תכנית של 62 להצגת איחוד של תקשורת רחבת-סרט (1302) הכולל את הרשת הספרתית לשירותים מאוחדים (א150). ,גה6ז55 581011116 15619106 שירות המוצע על-ידי | 8/1 זםות. תס קטסזנ) 21/101815) 56101 0105 תגוותרת 61600 ועדה מייעצת בועד האירופי. תס קטסזכ) 21/101815) זסגת56 5 1 תסנז8 ותזס!ת1 5 ועדה מייעצת בועד האירופי. 4 תסנוסותסז' 51308165 .קגו210) 5ת1108110סק התאגדות של יצרנים אירופאיים. תכנית של :0 לפיתוח מוגבר של שירותי טלקומוניקציה מתקדמים לאיזוריס פחות מפותחים השייכים לקהילה האירופאית. רת 600 601081 תת 20) 5ת1109110כק א ועדה השייכת ל-071 להגדרת נורמות טכניות. 5%15- 50- 56()118- 5 /)2- 8- -46 א 19 מוצרים וכרטיסים אלקטווניים ובים עוברים כיום בדיקות אוטומטיות כחלק בלתי נפוד משלבי הפיתוח והייצור שלהם. מעוכות הבדיקה הממוחשבות ה'מסוות'יות' מורכבות בדוך-כלל מכמה מכשירים בדידים, הנערמים על מסד (שיטת 006גו5 6תג 6%ג:'), ומחוברים זה לזת ולמחשב השולט בהם בעזרת כבלים, היוצרים את עווץ ה-678 (פט2 6סבהסות1 ספסקנט |678ת36)) תפופולרל. צעד גדול קדימה מהוות מערכות ה [אצ: מערכת כזו מורכבת מ'כלוב' המכיל חריצים פנויים, אליהם נתקעים כרטיסים, שכל אחד מהם מהוות מכשיר עצמאי. העברת נתונים בין המכשירים הנתקעים מתבצעת זוך ערוץ ה ואצ הפנימי של ה/כלוב', הכולל גם מימשק חיצוני. (ערוץ ה ואט מהווה הרחבה ל-שסמאצ - עווץ מהיר בן 32 סיביות של מוטורולה). מערכות בדיקה מבוססות ואט מציעות ביצועים גבוהים *ותו, במשקל ובנפח קטנים *ותו. מכשירי ואצ המיוצרים על-ידי יצונים שונים תוכננו לפי תקן אחיד, ולכן - תואמים זה לזה, וחמשתמש אינו מוגבל ליצון מסויים. אלה מכם המתעניינים בנושא, מוזמנים לקווא מאמר זת: מבוא איפיון ערוץ ה-1]%א% (הפירוש של 1[אץ הוא "הרחבות ערו+ן 18 % למכשיריס 8 ת10ז8]ת6ותטזו5ת1 זס] פתסופת16 6 פטסם]/ ץ) הוכרז ביולי 1987, על-ידי חמישה יצרני מכשיריס עיקרייס: פות516ץ5 | 2868 | 840:ז0010, 6 16ש116, פ)תסותטזופת1 8ת034081-23, אותסזו16% ו-א616צג /. מטרת התקן של ערו ה-1 היא לקדס את הפיתוח של מערכות בדיקה אוטומטיות על-ידי הקלת השימוש במיכשור מודולרי, וכן לספק מגוון רחב יותר של יימכשיריס על כרטיסיסיי. על אף שמבחינה טכנולוגית העקרון של 1[אץ הוא מאוד חדשני, הרי שזהו צעד התפתחותי יותר מאשר מהפכני. שני כוחות בסיסיים ועצמאייס חברו יחד להבאת ערוץ 1 לקו הקידמי. הכוח הראשון הוא הדרישה הגוברת, בעיקר מצד הצבא, למערכות בדיקה קטנות וקלות יותר. הכוח השני הוא הצורך למערכות בדיקה בעלות רמה גבוהה יותר של ביצועים מאשר ניתן להשיג מהציוד המסורתי המורכב על ארונות בדיקה. שים לב שהצורך הוא במעוכות בעלות ביצועים גבוהיס יותר, ועל אף הקשר האפשרי לביצועי מכשיר כלשהו, הדרישה היא בעצם לתיאוסם זמניס הדוק יותר בין מכשיריס שוניס. תקן ערוץ ה-1א יאפשר למשתמש לבחור מתוך מגוון רחב של מכשירים, כרטיסי ממשק ומחשביס של יצרניס שונים, תוך בטחון מלא שמכלולים אלה יפעלו יחדיו בצורה מתואמת כאשר ישמשו במערכת בדיקה אחת. מתכנני מערכות בדיקה, המשתמשים בערוץ 1אש, יוכלו ילתפורי לעצמס בדיקות בהתאס לצרכים עכשויים, מאחר שביכולתס לתכנן את הציוד בהתאס לבדיקה, ולא להיפך. היסטוריה קצרת בשנת 1985, ביקש חיל האוויר האמריקאי מקבוצת משתמשי ציוד הבדיקה האוטומטי המודולרי (סטזא - 02007 0585 םד2/א) להגיש המלצות מוגדרות בנוגע לסטנדרטיזציה של טכנולוגיית יימכשיר על כרטיסיי (186). כוונתסם היתה להפוך את ההמלצות לתקן שיוכל להתווסף למדריכי ציוד הבדיקה האוטומטי המודולרי של דצמבר 1991 23 --] 20 חיל האוויר. משימה זו הושלמה וההמלצות נמסרו לחיל האוויר האמריקאי בתחילת 1986. ההמלצות התבססו על הרחבות ושינויים קליס ב-8]א+ (ערוץ מהיר בן 32 סיביות של חברת מוטורולה). חיל האוויר האמריקאי עצמו ביצע הערכה נרחבת להמלצות אלה. אבן הנגף העיקרית לאימוץ תקן ה 180 על ידי חיל האוויר היתה חוסר הקונסנזוס לגבי חלקה של התעשייה, ובמיוחד חלקס של היצרנים, לגבי התוכן הטכני המדויק של התקן. (הצווץ הממשי לתקן הוכר כבר הן על-ידי היצרניס והן על-ידי המשתמשיס). במאמץ מקביל, כל אחת מחמש החברות המקוריות של קונסורציוס ה 1, הגיעה לשלב מסויים של פיתוח תקן 186 פנימי. המכנה המשותף של מאמציס אלה היה ה-ם]/). שיחות פרטיות בין חמש חברות הקונסורציוס החלו במהלך 1986. עד לתחילת 1987, היה ברור, שלטובת התעשיה, על החברות להניח בצד את ההבדלים ולמצוא את הדרך להסכים על תקן. סידרת הפגישות באה לסיומה בהכרזה על תקן ערוץ ה-21/, ביולי 1987. פרט מעניין הוא שתקן ערוץ ה-%1 לא רק שמילא את כל המלצותיה של ועדת ה-11202/, אלא שהשילדה שתוכננה עבורו (ה-6ת18ק086%) דומה מאוד מבחינה פונקציונלית לזו שהוגדרה על-ידי אותה קבוצה. מחו ערוץ ה-[אצ! לפני שמנסיס להבין מהו ערוץ ה-%1 (5טס1א/) ואיך הוא פועל, יש להבין מדוע היה צריך להרחיב את ערוץ ה-5]א%% במקוס להשתמש בו כמות שהוא. הסיבה הבסיסית היא שה-ם]אץ הוא בראש וראשונה ערוץ שנועד למחשב, ואינו מתאיס בצורה אידיאלית לעולס המיכשור. ה 15א נוטה להיות רועש, בעייה חמורה למכשיריס אנאלוגייס רגישים. ה-15א % אינו כולל שוס אמצעיס לטיפול 5 א 9.15 טימ 5 א 23 ס/מ 5 א 23 ס"מ 5 א 36 ס''מ גדלי כרטיסים סטנדרטיים. יי דצמבר 1991 -- 061 אספקת מתח, מערכת קירור, וכו' החלק הפנימי של גב הכלוב (1376קא36 ) מיגון לשילדה זתאמה ל 388 | ב 0 ל זיז ה הל חרי ל מל כרטיס 5128-כ ללא לוחות מיגון עם זיזי התאמת ל - 28 - 1.0681 כרטיס 5128-כ ללא לוחות מיגון כרטיס ‏ 512-כ ברוחב כפול , לקירור עם לוחות מיגון כרטיס 606-5175 ללא לוחות מיגון בחלק מהאותות הדרושים למיכשור, כגון אותות דירבון (טריגר) ואותות אנלוגייס. ליצירת תנאיס המוביליס לביצועי מערכת גבוהים יותר, יש צורך בשעוניס במסלולי אותות נוספים. ה-5]אץ גס אינו מתאיס להספק הנדרש על-ידי מכשירים. תקן ה-1א+ בנוי על התקן הקיים עבור ה-ם]אץ (151014). ה-1א/ אינו פוגע ב-]אץ; למעשה, כל עוד המשתמש נוקט באמצעי הזהירות המתאימים, ווב הכרטיסים הסטנדרטייס המתאימיס ל-]א/ יפעלו בצורה טובה במערכות 1 צ. ה-1אץ מגדיר ארבעה גדלים של כרטיסיס סטנדרטיים, המכוניס 4, ם, 0 ו-2, והנגזריס מתקן ה-68:6קסזטם. בהתאם לגודלו של הכרטיס הנבחר, כרטיסיס אלה עשוייס לכלול אחד, שניים או שלושה מחברי א21 בני 96 פינים. כל מחבר נוסף או דרגת-גודל נוספת מגבירים את ההספק והביצועים, אך בניגוד ל-18/א +, כל המחבריס מוגדריס במלואס. הגדרתו של מחבר 1 של ערוץ 81 מתאימה במדוייק להגדרה של 8 למחבר 21, והמחבר משמש לפקודות ולבקרה. בדומה לכך, שורה 8 של מחבר 22 מוגדרת בדיוק כמו ב-1₪אץצ. ערוץ ה-1א% משתמש בשורות 8 ו-60 של מחבר 2ת, ובמחבר 23 בשלמותו, להגדרת נקודות מתח והארקה נוספים, שני ערוציס מקומיים, שני שעוניס נוספות, אותת דירבון וסינכרון, וערוץ סיכוס (5טסותט5). מאחר שתחומי היישוס הפוטנציאלייס כוללים את כל התחומיס שבהס משתמשיס כיוס לבדיקות אוטומטיות או חצי אוטומטיות, ארכיטקטורת ערו ה-1א ץצ היא גמישה ביותר. ה-%1 יכול להכיל כמעט כל הירארכיה או טופולוגיה של מערכת, והוא אינו מגדיר (בכוונה) את השימוש בסוג מסוייס של מיקרופרוססור, מערכת הפעלה, או ממשק מחשב מארח. ה-1א מגדיר בפשטות את הדרישות הטכניות (חומרה ותוכנה) הדרושות עבור מבחר של מודולים מיצרנים שונים, כדי שניתן יהיה להשתמש בהם על גבי שילדה משותפת. ערוץ ה-1א מגדיר הירארכיה של סוגי התקנים, עס פרוטוקול תצורה אוטומטי עבור כל הסוגים. סט של אוגרי (רגיסטרי) תצורה, הניתניס לגישה דרך מחבר 1ת, מוגדר לכל סוג התקן. דרך רגיסטריס אלה, המערכת יכולה לזהות כל התקן ואת סוגו, יחד עס הדגם והיצרן, ודרישות הזכרון שלו. ההתקנים הפשוטים ביותר הם התקניס מבוססי רגיסטריס ('66%10065 8566 ז618%6ז') והם נחשביםס להתקניס "טיפשיסיי משוס שבדרך כלל אינס מכילים בינה מקומית. הדרגה השניה כוללת התקני זכרון מסוג 41 8 ו-80%1. הדרגה השלישית כוללת התקנים מבוססי הודעות ( 0641665 085060 655886גת'), המיועדים לשימוש בתפקידיס המצריכיס רמות גבוהות של תקשורת, ועליהס לכלול רגיסטרי תקשורת שאליהם יכוליס חרירי איוורור > מחברי [] וכע שיתקעו לתוך החלק שליפה הפנימי של גב הכלוב (טגוג!ןא36]) 2 שקעי - כניסה *- למכשיר ידית שליפה כרטיס נתקע שרוחבו חרי בודד. לגשת מודוליסם אחריס במערכת. התקניס מסוג זה הס התקנים ייחכמיסיי בדרך כלל, ומסוגליס לפרש פקודות 50211. כמו כן, הס יכוליס לבקר התקניס מבוססי רגיסטרים. התקשורת בין התקני ערוץ ה-1אץ מבוססת על יחס הירארכי הכולל יימפקדים" (158ז66ת8ותותסס) ו"משרתיס" (פַתג8צז56). בתוך מערכת, יימפקדיי יכול לבקר תת-קבוצה של מודולי מכשיריס. מערכת %%1 עשוייה להכיל עד 256 התקניס שוניס. תצורת מערכת ערוץ %1 הנפוצה ביותר תהיה קרוב לוודאי מערכת עס ממשק 1558.488 (02218) לערוץ 1[ , המבקר את המכשיר שבתוך סל הכרטיסים. באופן (66סו) זה, ניתן להפוך את ערוץ ה-1[%% לשקוף עבור המשתמשים, על אף שמשתמשיס ברמה גבוהה יותר יכוליס לבצע גישה ישירה לערוץ אס מתעורר הצורך. תצורה אפשרית נוספת היא מערכת עצמאית בעלת יחידת עיבוד מרכזית, כרטיסי זכרון, ואמצעי אחסון משלה. מערכת כזו יכולה לפעול בצורה עצמאית, או תוך שיתוף פעולה עס בקר מערכת חיצוני. תקשורת בסיסית בתוך מערכת ערוץ [אצ מבוססת על פרוטוקול מלה טורי. המשמעות מכך היא שמודולי מכשיר בערוץ 1 יכוליס להופיע במגוון רחב של תצורות בהתאס לדרישות היישוס, המוגבלות רק על ידי דמיון המשתמש, ועל ידי הפונקציות הכלולות במכשיריס בעת בניית המערכת. אחת האפשרויות המרתקות ביותר של שימוש במספר מכשירים בסביבה משותפת ובצמידות זה לזה היא תיאוס זמניסם הדוק יותר, המוביל לביצועי מערכת שלא התאפשרו עד כה. קווי הדירבון (טריגר) של ערוץ 1אץ הוגדרו כאשר המחשבה על האפשרות הזו היתה העיקר. ארונות המכשיריס המסורתיים ('א5140 6ת8 86%ז') שבהס המכשיריס מחובריס באמצעות כבלים אינס יכוליסם להגיע לרמת בקרה על אופייני האותות וזמני ההשהייה, אליה מגיעה סביבה המוגדרת ומבוקרת בערו ה-1א/. אותות שהוספו לערו ה-1 במיוחד למטרות אלה כוללות שעוני ,01 ל-10%1112 ו-100%1712, קווי דירבון ‏ ₪01 ו-/ד1, ויערוץ מקומי' (5טס [1068). כדי לתת מושג על רמות הביצועיס האפשרית, דירבון ,1771 אפשרי בקצבים העולים על 1812א10 ואילו קצבי דירבון 2 יכולים לעלות על על 50%1712. היערוץ המקומי' (פוס [1068) המוגדר הן עבור 22 והן עבור 23, הוא בעל מבנה של תנגתס /6815', ומאפשר ליצרניסם (או למשתמשים) להגדיר פרוטוקוליםס ושימושיס יחודיים משלהם. בערו המקומי ניתן להשתמש בהעברת אותות אנלוגיים, 21 מידע ,1711 ומידע ,₪01 בין מודוליס שכניס של סט מכשירים. מודולי ‏ 146 המשתמשים בערו המקומי חייבים להתאים לתכנית סיווג הירארכית, המבוססת על השימוש שאמור המודול לעשות בערוץ המקומי. תכנית זו כוללת מנגנון קידוד המתוכנן להבטיח שמודול השייך לקטיגוריה מסויימת של שימוש בערו המקומי לא יחובר למודול השייך לקטיגוריה שונה, פעולה העלולה לגרוס נזק לכל אחד ממודולי ה-186 או אף לשניהם. סיווגים המוגדריס כיוס בערו ה-%1 כוללים ,1771, ,801 ומכלולים אנלוגייס ברמה נמוכה, רמה בינונית ורמה גבוהה. מודול 146 נתון יכול לכלול יותר מסיווג אחד. אחת הבעיות הקשות ביותר שעמדו לפני מעצבי ה-%1 היו דרישות ההספק והקירור. בעיות אלה נפתרו בהגדרת התקן על-ידי דרישה מהיצרניס לציין תמיד את דרישות ההספק והקירור עבור כל מודול המשתמש בתקן. בצורה דומה, יצרניס של סלי כרטיסים (יכלובים') מציינים את יכולת ההספק והקירור של הסלים. המשמעות היא שהמשתמשים יכוליס לקבוע בקלות אס מודול או קבוצת מודוליס ניתניס לשימוש עס יכלובי נתון. לקבלת מידע נוסף על מערכות זא סמן 27 בגלויית המידע מערכת בדיקה פונקציונלית מבוססת זאצ של קז חברת 16ז16/1-246%8ש116 הציגה מערכת בדיקה פונקציונלית דיגיטלית המבוססת על ערוץ ה-[א). מערכת ה 75000 112 מדגס 220 מציעה את התכונות הבאות: ארכיטקטורה בעלת גודל משתנה, המאפשרת למשתמשיס לקנות רק את הגודל והיכולת הדרושיס להס; דירבון (8תגז26ק1) שתוכנן עבור בדיקת אותות מעורבים; שינויי תיזמון מהירים; אותות תיזמון/בקרה רבים; פיצוי אוטומטי לאורך כבל ה 04ק ופיצוי להחלקה (ש86א58) בין פין לפין לאבטחת דיוק בתיזמוניס. המערכת מבצעת את הבדיקה הפונקציונלית דרך מחברי קצה 6) (601018תת00. המערכת כוללת מיכלול תיזמון ל 12]א40, המסוגל לבקר עד 320 פיני כ1/0 ו61ו241, כאשר כל פין מסוגל לפעול בקצבי מידע של עד 58, עומק התבנית (ג1ק46 תזסזז8ק) עבור כל פין הוא 64% והוא ניתן לחלוקה למקטעים (סיגמנטיס). התבניות ניתנות להצגה, הקלטה או השוואה. דגס ה 220 מורכב מיכלובי לכרטיסי 1[ץ, עס || מכלול 510% 0ז26' ((המשמש כממשק לבקרה), מכלול תיזמון ואחד או יותר מכלולי קלט/פלט. כמו כן, כלולה במערכת תוכנה לפיתוח בדיקות בעלת מימשק גראפי המופעל דרך תפריטים. מכלולי ה 1/0 מספקים 32 פיני 1/0 (4 פורטים בני 8 סיביות כייא) עם אותות תואמי /.771ך 5). הפורטים יכולים לעבור למצב 5866-ו בין-רגע. מיכלוליסם אלה מהווים יחידות בגודל 6, מבוססות רגיסטרים, שכל אחת מהן תופסת חריץ 1 אחד. מיכלול התיזמון מסוגל לבקר עד עשרה מיכלולי 0 בעזרת שלושה מחוללי תיזמון עצמאיים: עירור, תגובה ובקרה. ניתן למקס 318 58 או עליות /ירידות ברזולוציית תיזמון של 5ת6.25. מיכלול התיזמון מסוג ₪455 1255405 מאכלס שני חריצי %1ץ. למיכלול התיזמון יכולת %% לצורך סינכרון מספר כלובי כרטיסים, והוא ניתן לסינכרון עס ציוד נוסף עבור בדיקות אותות מעורביס. מימשק המערכת מסוגל לדמות את רוב סוגי ה-5טפ הסטנדרטיים והמיוחדים. מבואות התנייה, מוצאי בקרה ומבוא צעם%54 מאפשרים למערכת להתמודד עס קתגא8 3465 פטס ומצבי ]41ש. כל מרכיבי המערכת הנס תואמי 50721 (שפת פקודות-מכשיריסם סטנדרטית, הנכנסת עתה לשימוש ברוב המכשיריס החדשים). תוכנת פיתוח הבדיקות הספרתיות מבוססת על %< 5וס6תו/ גירסה 1 | ו- ]10₪א//025), ורצה על תחנות עבודה ק1]. למידע נוסף על המערכת סמן 30 בגלוית המידע דצמבר 1991 5 שו יי ₪ מוצרים החדשים לשילוב במערנות מבוססות וא+ 66%צגּו. מחולל צורות גל אקרא' זאץ 5%: לוח אב ל- זאש 6 מערכת זאצ חדשהת חברת אסגזז5 הכריזה לאחרונה על 5188011, כרטיס המאפשר למשתמש לבנות אב טיפוס בשיטת קגזש-6ז1). הודות למשטחי האדמה ואספקה גדולים הוא מתאים ביותר לתכנוניס מהירים. הכרטיס בגודל כ, דו שכבתי מכוסה במשטחי אדמה ואספקות משני צידיו, ומותקניס עליו מסנניס לאספקות ואפשרות לחלוקת אספקות. איי. אי. אס למידע נוסף סמן 33 בגלוית המידע חברת סגַפַסוגַתא יצאה עס מערכת [אץ חדשה בגודל 6 מודל 2258701. למודול החדש, 8 ערוציסם של הרכשת 24778 עם דיוק של 16 ביט וקצב של 400,000 מדידות בשניה. 1 תוכנן במיוחד לעבודה בזמן אמיתי בסביבת 1א% היכן שנדרשים מכשיריס רבי ערוצים בעלי דיוק ומהירות גבוהיס. חסוג'ד. מודול חדש | ל-זא% 1גץ 4 ושטסו 5 ו גוווהתססחק 05 חסדג וט סאג חברת א6ז6צג8/ הכריזה על מחולל צורת גל אקראי (482) באפיק 1[ התואם את מתכונת התיכנות מרחוק ב-65תגותותס6) 6:ַ08ת518 506.01 תסותטזופת] 6[סגותותגזקסז? זס). דגם 1375 אנרטק למידע נוסף סמן 36 בגלוית המידע + דוטום מיועד לשילוב ביישומי 81 קיימים בתחוסם סחסש הסדא הצבאי והבטחוני וכן ביישומי בדיקות ייצור. הוא מדידות תדר וזמן ממומש בכרטיס בגודל 6 ברזולוציה אנכית של 12 ביט ומצויד ב-32 קייב זכרון נדיף הניתן להרחבה עד 128 קייב. הוא מסוגל להרחיב או לכווץ צורת גל נתונה לנפח זכרון גדול או קטן יותר מן הנפח המקורי שלה באמצעות אלגוריתסם הרחבה או דחיסה ייחודי. כן הוא כולל מוד רצף מיוחד המאפשר למשתמש לחלק את נפח הזכרון לגושים בני 8 קייב כל אחד ולבצע מיתוג מופע רצוף בין גושי הזכרון עד קבלת אות טריגר תקף מכרטיס ה- 1 או ממעבד חיצוני, תכונה חשובה במיוחד למיכשור צבייד וז אסוזה.ווא= 805 או ה6סא= סז חסוג) 7 ?| אא 809-0690 734 0 5 , אל שישחוא -8/ 50 0 ב חברת תס[13" מכריזה על מודול חדש ל-1א שמספרו 82764. הכרטיס מסוגל לבצע סימולציה של 2058 שונים, עד 32 ביט הן למיקרומעבדים כגון 80386, 68030 וכד' והן למערכות מבוססות 0117118005]א, 1₪אצ וכדי. ניתן להגיע לאותות | תיזמון ובקרה של 2 ולהסתנכרן לפולסי שעון במערכת הנבדקת של עד 1712א80. המודול התופס 51/01 אחד בגודל ">" ומסוגל לתפקד כ-ז61910ח26 6זאי / תואם לרוב ה [אי הקיימים והפקודות תואמות לפורמט 1. ניתן להשתמש במוד זה הן כמקבילי והן כטורי. למודול 64 קוי 418 1/0 בתדר של 251112 עם זיכרון של א32 לערוץ. הזיכרון ניתן לחלוקה בתוכנה לטבלאות על פי הדרישות הספציפיות של המשתמש. כל טבלה יכולה לשמש הן עבור כניסות והן עבור יציאות. חברת 8ת2ג4641-2 מציגה את הדגס 2351 המציע ביצועי דגימת מידע גבוהים במיוחד, יכולת ניתוח מתוחכמת ומבחר רחב של פורמטי מוצא. ה 251 דוגם אירועים בקצב של עד 112א5 על אותות של 1112א250. מדידות כגון רוחב פולס, זמן מחזור, וזמני עליה וירידה נקבעיס אוטומטית. בעזרת ה 2351 ניתן לאפיין בזמן אמת אותות מכיים, יציבות מתנדים, ודבקי ,₪01 מהירים. ה 2351 יכול לאכסן 8000 אירועיס לערוץ. כל נקודת מידע מסומנת כך שניתן לנתח רצף אירועים. מדידות כגון רוחב פולס וגובה אות ניתניסם לבחירה בין 20025; 5025 ; ו 825 וזה מאפשר אפיון מדוייק יותר של אותות כגון 8 והזזות מופע. דן-אל למידע נוסף סמן 34 בגלוית המידע 6 ה)זסא: מוצרים תואמ? פטפזאצ חברת סגותג11 גזזסצ[ מכריזה על מוצריס חדשיס תואמי פ5טס]א: *11227א / 6[קתג 72 610הע[סץ 1008112 10 פטס%1 * ]א 015388 ז2:0008850 ז6צ[0650 / סזסתץ5. אמדו למידע נוסף סמן 31 בגלוית המידע דו-אל דן-אל למידע נוסף סמן 35 בגלוית המידע למידע נוסף סמן 32 בגלוית המידע שי דצמבר 1991 6-7 לגו- לוגו 23 מערכת הדמייה טכנולוגית ממוחשבת מערכת ההדמייה לגו לוגו היא סביבה לימודית המאפשרת ללומד הצעיר להכיר עקרונות מדעיים ו*ישומים טכנולוגיים בהתנסות אטקרטיבית. ההתנסות מתבטאת בבנית דגמים של מתקנים נפוצים הסובבים את חילד בבית וברחוב, ובמפגש עם העקרונות המדעיים, בעיקר הפיסיקליים, המיושמים במתקנים אלה. מערכת לגו-לוגו מהיו לגו-לוגו היא מערכת הדמייה ממוחשבת המטפלת בתכנון, בנייה והפעלה של מכונות. המערכת פותחה כדי לאפשר טיפול במושגים מדעיים וטכנולוגיס ועוצבה כך שתהיה ידידותית ומשמעותית גסם ללומדים צעירים. בפיתוחה של מערכת הלגו-לוגו החלו בשנת 1983 במסגרת מחקר משותף של צוות מעבדת המדיה של ץ.ז.]א בוסטון בניהולו של פרופי סימור פאפרט ושל חברת המשחקים הדנית כ₪0:0, [אשידצת. הפעילות בסביבת לגו-לוגו נעשית בשני תחומיס עיקריים: בניית דגמיס מלבני לגו ותכנות מחשב בשפת לוגו להפעלה מבוקרת של הדגמים הבנויים. -מורכב מאבני בנייה מגוונות מהן ניתן לבנות דגמיס תלת-מימדיים מציאותיים או דימיונייס ברמות שונות של מורכבות. ערכת הלגו במערכת לגו-לוגו כוללת את לבני הבנייה המוכרות בתוספת רכיביס מכנייס ואלקטרונייס. לוג!-הוא שם של שפת מחשב ביחד עס פילוסופיה חינוכית המעמידה את הלומד במרכז תהליך הלמידה וההוראה. המושג "סביבת לוגוי" מתאר שילוב של שפת התכנות לוגו עס גישה חינוכית המבוססת על למידה טבעית ועל למידת חקר עצמאית. שפת לוגו היא גירסה ידידותית של שפת עיבוד הרשימות 1.1% המקובלת בחקר הבינה המלאכותית. לוגו מוכרת לציבור הרחב בעיקר בחלקה הגרפי -ייגרפיקת-הצביי - המהווה רק חלק מאת: ד'ר נירה קרומהולץ המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעיס הטכניון, חיפה מערכת לבנית המכילה מנועים חשמליים חיישני מגע וחיישנים אופטיים. קטן מן השפה. השילוב בין לגו ללוגו מבוסס על הפעלה מבוקרת של הדגמיס הבנוייס מאבני לגו בעזרת תוכניות הכתובות בשפת לוגו. השילוב בין שתי הסביבות הוא שמייחד סביבת לימוד חדשנית זו. חלקי מערכת לגו-לוגו תם: ערכת לבני לוגו מאורגנת בקופסה קשיחה ונוחה הכוללת את לבני הלגו המוכרות בתוספת מגוון רחב של חלקיםס מכניים כגון: גלגלי שיניים, גלגלי רצועה, אמצעי חיבור שוניסם וכן רכיביס אלקטרונייס הכוללים מנועים, נורות, חיישני מגע וחיישניס אופטיים. קופסת מימשק (405ת א דַא1) המקשרת בין הדגמיס הנבניס לבין המחשב. לקופסת המימשק מספר תפקידים: ניתן להשתמש בה כספק מתח קבוע (20 צ4.5) ללא תלות במחשב. כאשר היא מחוברת למחשב, משמשת קופסת המימשק כקופסת מיתוג להפעלת הרכיבים האלקטרונייסם בהתאס לפקודות פלט המגיעות מן המחשב. תפקיד נוסף של קופסת המימשק הוא להעביר למחשב הודעות על יימצב הסביבהיי המגיעות כקלט דצמבר 9[ 06 24 מן החיישנים. בקופסת המימשק הקיימת כיוס תשעה ערוצי- יציאה (וזסק זטקוטס) כאשר בשלושה מהם ניתן לשלוט על כיוון הזרס החשמלי תוך שימוש בפקודות מחשב מתאימות. שני ערוצים נוספים משמשיסם כערוצי-כניסה (₪זס? זטקת]) המאפשריס לקבל קלט מהחיישנים. כוטיט מחשב המקשר בין קופסת המימשק למחשב (בתקשורת מקבילית). כיוס ניתן להפעיל את מערכת לגו-לוגו בעזרת מחשבי 1א.1.8 ותואמיו או מחשבי ,4771 בעלי 43 128 זיכרון. גירסה מ'וחדת של שפת לוג (16-1080) הכוללת פקודות מיוחדות המאפשרות שליטה על קופסת המימשק לבקרה על הדגמים הנבנים. גירסה זו היא גירסה מורחבת של שפת לוגו המקורית. העבודה בסביבה זו דומה לעבודה בסביבת ז6זגז\-1/080. כרטיסיות בנית הכוללות תרשימים להרכבה בשלביס של דגמיס שוניסם. בין הדגמיס המוצעיס לבניה במערכת הבסיסית: רמזור, מכונית ממונעת המסוגלת לזהות מגע עס מכשול, מסוע לספירה ולמיון של חפצים, מכונת כביסה בעלת דלת ביטחון, סחרחרת מבוקרת מחשב, כלי רכב מונחה בעל יכולת לעקוף מכשוליס ולעקוב אחר מסלול כלשהו. מערכות לגו-לוגו מתקדמות מציעות דגמיס מורכביס כמו רובוט בעל מספר דרגות חופש, תויין אשר ניתן לשלוט על תנועתו בשלושה צירים ואף להשתמש בו כסורק אופטי. לגו-לוגו כסביבת לימוד טכנולוגית ומדעית מערכת לגו-לוגו היא מערכת משחק ולימוד משולבת מחשב המציעה התנסויות בסביבה המדמה את המציאות. הגישה הפדגוגית המיושמת בסביבה זו מבוססת על למידת חקר עצמאית והובלה של הלמידה על-ידי הלומד. הלומד מתחיל להפעיל את מערכת הלגו-לוגו על-פ5י הידע ומבני החשיבה הקיימיםס אצלו ועובר אל הבנה טובה יותר של ש 4 דצמבר 1991 המושגיס ואל היכולת להכללה. סביבת הלגו-לוגו משלבת רעיונות מתקדמיס מתחוס מדעי-המחשב כגון אלגוריתמיס, הכללה והפשטה עס מושגיס מתחוס המתימטיקה כמו פונקציות ורקורסיה. בנוסף מעוררת הסביבה צורך בטיפול במושגים ועקרונות מתחוס הטכנולוגיה כמו מבנים, מומנטים, משוב, בקרה בחוג-פתוח בקרה בחוג-סגור ורובוטיקה. כדי ללמוד מושגיס מדעיים וטכנולוגייס אלו ולהתנסות בתהליכיס של פתרון בעיות בדרך שתוביל את הלומד מהבנה אינטואיטיבית של המושגיס להבנה פורמלית ומדעית, חשוב לספק ללומד טווח רחב של התנסויות מוחשיות במודליס פשוטיס ובכלים מוכרים. מערכת הלגו-לוגו מאפשרת בניית מודליסם המדמיס את המציאות ברמות שונות של מורכבות, ובכך ממחישה רעיונות טכנולוגייס מופשטיס בסביבה המוכרת ללומד. במהלך הפעילות בלגו-לוגו על פי גישה חינוכית זו, מושס דגש על תהליך הבנייה ולא רק על התוצר, ובכך מתמקדת תשומת הלב באסטרטגיות שונות של פתרון בעיות: - | העלאת השערות ומציאת דרכיסם לבדיקתן. - | התמודדות עס סיבוכיות על-ידי פירוק לתת- בעיות פשוטות יותר, פתרון כל תת-בעיה בנפרד והרכבת הפתרון השלס מתת-פתרונות. - | הצעת פתרונות שוניס לאותה בעיה. לדוגמא, אסטרטגיית בניית השלס מחלקיס פשוטיס יותר מתאפשרת בלגו על-ידי בניית מבנה שלס ומורכב מרכיבים מודולרייס פשוטים יותר. בשפת לוגו, ההליכים (פרוצדורות) משמשות אף הן "אבני בניין" ביצירת תוכניות מורכבות יותר. בניית הדגמיס והפעלתס משלבים יישוס מעשי של מושגי יסוד מתחוס מדע הפיסיקה כמו: כוח, מומנטים, חיכוך, עס מושגיס מתחוס הטכנולוגיה והרובוטיקה כמו, משוב, בקרה, המרת כוחות ויתרון מכני. למשל, כדי להגביר את כוחו של מנוע מכונית הבנוייה מלגו, מיישס הלומד את המושגיס של המרת כוחות ויחסי תמסורות על-ידי בניית צירופים שוניס של תמסורות גלגלי שיניים. כדי לבקר את פעולת המכונית, למשל לשנות את כוון נסיעתה כאשר היא נתקלת במכשול, מצמיד הלומד חיישן מגע לחזית המכונית. המשוב מהחיישן משמש כקלט למחשב השולט על פעולת המכונית בתהליך בקרה של חוג-סגור. באופן כזה ניתן לראות את השילוב בין לגו ללוגו כעין גשר בין העולס המוחשי לבין העולס המופשט של מדעי-המחשב. המודלים הנבנים מלבני לגו מייצגים את העולס הפיסי ותיכנות בשפת לוגו מאפשר יצירת מבניס מחשבתייס מופשטים. 'ימרכז יישומ? ל1ג1"? פועל במסגרת המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון, בחיפה. המרכז עוסק בפיתוח סביבות למידה ממוחשבות, ביניהן סביבת לגו-לוגו. תוך הדגשת תהליכי למידת חקר ולמידה עצמאית. פעילות המרכז ממוקדת במספר תחומים עיקריים: - פיתוח חומרי לימוד: המרכז עוסק זה מספר שניס בפיתוח חומרי למידה והדרכה בנושאי לוגו ולאחרונה לוקח חלק בפיתוח תוכנית הלימודים יטכנולוגיהיי המיועדת לכלל תלמידי בתי הספר. במסגרת זו נכתבו חוברות המטפלות במערכות הדמייה טכנולוגיות. - הכשרת מורים: במהלך השניס הוכשרו על-ידי המרכז מאות מוריס בתחוס הוראת הלוגו ובשנתייסם האחרונות החל המרכז בהכשרת מורים גס להוראת יטכנולוגיהי לכלל התלמידיס בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים. מקצוע זה נלמד תוך שימוש במערכות הדמייה טכנולוגיות כמו מערכת הלגו לוגו. במסגרת זו מקייס המרכז השתלמויות ממושכות, סדנאות מרוכזות, ימי עיון והדגמות. -‏ הפעלת תלמידים במסגרות ניסויית: במסגרת זו מופעלות סביבות הלימוד עס קבוצות תלמידיס ממקומות שוניס בארצ. בין פעילויות אלה ניתן למנות הדגמות של סביבת לגו-לוגו לתלמידים, סדנאות במסגרת בית-ספר וחוגיסם בשעות אחר-הצהריים. - מחקו: במשך השניס ביצע המרכז פעולות מחקר מקיפות על הפעלת סביבת לוגו תוך התמקדות הן בתהליכי הוראה והן בתהליכי למידה. בשנתיסם האחרונות כלל המחקר גס את סביבת לגו-לוגו. פעילותו של המרכז בכיוון זה, היא חלק מהשתלבותו במאמץ של החינוך המודרני להציע ולפתח סביבות לימוד שיקדמו את רכישת הידע וההבנה של עובדות ועקרונות מדעיים וטכנולוגייס. ידע זה מהווה בסיס לתיפקוד איכותי בעולס מודרני ועתיר טכנולוגיה. 25 ניקוי מכשיר וידאוטיים ביתי מאת: חששַקַגם .זז ה-05/ (מכשיר הווידאו -רשם קלטות חוזי), הפך, תוך שנים מספר, למבוקש במעט כמו מכשיר חטלוויזיה עצמו, בעיקר עקב יכולתו 'להזיז את הזמן' (בלומר, לאפשר צפייה לאחר זמן השידור). מאחר שה-6/ פועל על סרט מגנטי, המנגנון המיכני צובר לכלוך לאחר זמן מה, בדיוק כפי שקורה לרשם קלטות שמע. לכן, ניקוי תדיר, במיוחד של ראשי ההקלטה והשחוור, הוא חיוני לקבלת תמונה וקול מיטביים, וכן להקטנת קצב ההתבלות של הראשים. לרוע המזל, ראשים אלה עדינים ביותר ואינם סובלים טיפול במברשת ובאלכוחול. כמו כן, קיימים אספקטים נוספים במנגנון ה-6₪/, המצריכים תשומת לב מיוחדת. מטרת המאמר היא להביא לידיעתך את הפעולות שתוכל לבצע בעצמך, ואת אלו שעדיף להשאיר למומחים. על אף שכבר נכתב רבות על ניקוי רשמי וידאו, קייס מעט מאד חומר הסברה המבהיר כיצד לבצע זאת באופן מעשי. קלטות ניקוי וערכות ניקוי רבות הוכנסו לשוק במהלך השנים האחרונות, אך רובן התגלו כבלתי יעילות. מפיצים, יבואנים ויצרניס טוענים, שרשמיס יש לנקות במעבדות השירות המורשות בלבד. טענה זו מבוססת על הדיעה, שרוכשי הרשמים יודעים מעט מאד, או שאין להם ידע בנושאי אלקטרוניקה ומכניקה עדינה. מכל מקוס, עס קצת חוש טכני, ₪===תככמ מ ,][]|.|.|.|].. 000000000 1גָ*ףָף'*'ּמפ=כע ה מיומנות וזהירות, ניתן לנקות את הרשס ולחסוך בכך את הסכומיס הבלתי מבוטלים הנגביס על-ידי מעבדות השירות. אך, זהירות היא מלת המפתח: ראשי הוידאו עלוליס להינזק בקלות, והחלפתם בחדשיס תגרוס להוצאה גדולה בהרבה מזו הנדרשת לניקויים! מחיבן מגיע הלבלוך! לכלוך ברשס הוידאו נובע מהצטברות אבק וחלקיקיס מיקרוסקופיים של חומר הבסיס ותחמוצת-ברזל. תחמוצת הברזל משמשת כמצע הבסיסי הניתן למיגנוט, המצפה את סרט הקלטת והמשווה לו צבע חום. חומר הבסיס של הסרּט הוא בדרך כלל פוליאסטר (נקרא בשם מיילר (ז14ץגת) בארהייב), אך הוא יכול להיות גם סצק או אצטט - צלולוזה. חלקיקי חומר הבסיס מהוויס את רוב הלכלוך המצטבר. הדבר נובע מכך, שסרט הקלטת עובר במסלול מאוד מורכב. מסלול זה כולל גלגלות כיוון שונות, גלגלות לחיצה, קפסטן וכן את ראשי ההקלטה, השחזור והמחיקה. למרות דצמבר 1991 26 שהציפוי וההתנגדות לשפשפוף של הסרטיס החדשיס הס טובים מאד, חלקיקים קטנים עדיין נשחקים לאחר שימוש ארוך בסרט ונשאריס ברשם. אי לכך, ככל שאיכותו של הסרט עולה, כך יורדת התדירות שבה יש צורך לנקות את הראשיס. ניתן להקטין את כמות האבק שעל הסרטיס (הנשארת בתוך הרשם), על-ידי אחסונס בקופסאות סגורות. גס הרשס עצמו צריך להיות במקוס חופשי מאבק ככל שניתן. שיס לב שמסך הטלוויזיה מהווה מלכודת אבק עקב השדה הסטטי החזק שמסביב לשפופרת המסך. מתי נחוץ הניקוי! אף אס הרשס נמצא בסביבה חופשית מאבק ואנו משתמשיס בסרטים באיכות גבוהה, מגיע הזמן שבו יש לנקות את המכשיר ולא רק את הראשיס. למרבה המזל, הראשיסם נשמריס במצב נקי הרבה יותר מאשר שאר הגלגלות, וזאת עקב מהירות הסיבוב הגבוהה שלהם. ניקוי הרשס הופך להכרחי כאשר התמונה המתקבלת ימושלגת' (בדומה לקליטה גרועה), או שאיכות הקול יורדת (במקרה זה, אין צורך בניקוי הראשיס עצמס). איך לנקות! לפני שניגשיס לתהליך הניקוי, יש לשיס לב לכמה תופעות: ₪ ראשי הוידאו מאוד פגיעים, תנועה או טיפול לקויים גורמיס להריסתם, ומחיר החלפתם מאוד גבוה! ₪ השתמש בחומרים נכונים: ללא רצועות כותנה, ללא ספירט ניקוי, ללא יקלטות ניקויי, ללא תרסיסים. את ראשי הוידאו יש לנקות בעזרת מקלוני ניקוי שקצותיהס מצופים בעור צבי, ואת החלקיס יש לנקות בעזרת אותם המקלונים, או עס מקלוניס שבקצותיהס בד לא פלומי. מקלוניס אלה יש לטבול באלכוהול נקי או בספירט ניקוי, הניתניס להשגה בחנויות וידאו או בבתי מרקחת. . מומלץ להשתמש בכפפות-גומי, מאחר שהשומן והזיעה בעור מכילים חומצות העלולות להזיק לחלקיס מסוימים. ₪ אס יש לך ספקות כלשהם לגבי ביצוע הניקוי בעצמך, מסור את הרשס למעבדת שירות. לפני שמתחיליס בתהליך הניקוי, חיוני לדעת את מיקוס החלקים השוניס במערכת. שלושת סוגי המערכות הקיימות כיום, 115), א88ו(861]8 ו-72000 מוצגים באיוריס ?2, 3 ו-4. איוריס אלה מציגיס באופן ברור את מיקומס של הראשים השוניס ושל החלקיס האחרים. שיטת ה-2000 היא מסוג טעינת ]א (5ק111ת7) או טעינת 0 (ק61תטזז0)), כמוצג באיורים 4 () ו-4 (5) בהתאמה. כאשר אין סרט במכשיר, מיקוס גלגלות הכיוון יכול להשתנות במקצת בהשוואה למיקוס המוצג באיוריס. ראשית, נתק את המכשיר מהרשת והוצא את הקלטת (אם נמצאת). הנח את הרשס במקום מואר היטב והסר את המכסה העליון. במכשיריס מדגמיס ישניס, בהס מכניסיס את הקלטת של דצמבר 1991 מלמעלה, יש צורך בהסרת תא הקלטת בהתאם למפורט בחוברת השירות. לאחר הסרת המכסה העליון, ניתן לראות בבירור מה נותר להסיר לקבלת גישה חופשית לגלגלות. כעת, ניתן לנקות באמצעות מקלוניס שקצותיהס מצופיס בעור צבי, או בבד טבול באלכוהול או ספירט ניקוי את החלקיס הבאיסם: כל הראשיס הרגיליס (פרט לראשי הוידאו), הקפסטן, גלגלות הכיוון וגלגלות הלחיצה (לפני ניקוי הגלגלות יש לוודא, שהחומר ממנו הן עשויות אינו מושפע מאלכוהול או מספירט-ניקוי). כעת, נקה באמצעות מקלון מצופה בעור צבי את החלק החיצוני של תוף סריקת התמונה. לעולם אין לגעת בתוף זה ביד חשופה! שיס לב במיוחד לחריצים האלכסוניים בחלק התחתון של התוף ולחלקיקי הלכלוך שעל פני הראש. נקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי שלא לגעת בראשלי הוידא1! טבול מקלון מצופה עור צבי באלכוהול, ובהתאם למוצג באיור 6 לחץ אותו קלות כנגד המרווח שבהיקף התוף, בו הראשיס מסתובבים. אחוז את המקלון ביציבות, וסובב כל אחד מהראשים בידך (השתמש בכפפות גומי!) סיבוביסם מספר. בדרך-כלל ניתן לבצע זאת גם על-ידי סיבובו של ציר התוף מהקצה העליון. פעולה זו אינה ניתנת לביצוע במערכות מסוג 0, וזאת מאחר שהקצה העליון של התוף כולל מספר מגעי-החלקה וגשר מגעיס. בשום מקרה אין לשחרר את הגשר תוך כזי הנ*ק1*!. לכן, בסוג זה של רשמים, סובב בזהירות רבה את חלקו העליון של התוף בידך (השתמש בכפפות גומי). אין לגעת בראשים, ואין להזיז את המקלון אנכית ! תנועה פזיזה כלשהי כאן יכולה לגרוס להקפצת הראש ממקומו! איור 1. | תכל מסתובב סביב זה: תוף טריקת התמונת עם ואשי תוידאו. הקו הדק בחור התוף הוא ואש הוידאו, המסתובב ב-1500 סלייד. היזהר שלא להזיז ממקומו שוס רכיב הכוונה בעת הניקוי. לדוגמא, אל תנסה להזיז את מנגנון מתיחת הסרט. בקיצור, בצע רק את מה שנחוץ וסגור את המכסים. . 5 8 600 8 סו0ט8 4 87858 זפ!|סז הסחום האזפהס איור 2. מעוכת תכוונת הסרט במעוכת %115 של "1. תמנגנון במערכות 115 אחרות כמעט זהת. זפ!|סז הסחום שק |סז1ח0ס6 ₪ סוט 53 זפ!וסז 00/68 = ₪ איור 3. מערכת הכוונת הסרט במערכת אגו(תגז06. איור 5. צילום זה מציג תוף סריקת תמונה של א8ח6)8ת. במוכז הראש ניתן לראות את המוווה שבו מסתובבים ראשי הוידאו. במכש'רי %2000 ו-%115 מסתובב כל החצי העליון של התוף. בחלק התחתון ניתן לראות את חריצי העקיבה המשופעים,המכוונים את תסרט הנע לאורך התוף. דצמבר 1991 00 ......... 7-7 -.- .1 1. . .2 [][][-[|[|'*'*'"' -* ע , 28 שחו 030 |-1/! 2000 זפ!||סז הסחוס : חהזפט הס 4 808 ץ8!כ/0ז860ז סטב 858 8:0 07858 0 והוטז חַהוהח568 פזטזסוכ 5 )וצ 86 860וץ זס||סז 06/טףָ = 8 0304 ]-( 2000 צ 0 07859 ₪00 68 660וץ +0 הסוז80ז/₪ 80 ץ8!כ/90070ז סוטבּ והטז0 הַה(הה508 6זטזס:ם / זפ|וסז הסחוש הפס 5 680וצ 6 9856 86 6860וץ איור 4. | מערכת התכוונת במכשיר מסוג 2000 עם מערכת טעינת סרט ]א (פ5קו[וגק) (3) ושל מכשיר עם טעינת סרט [1 (קג0תגת0)) (ט). 1 4 איור 6. | הוגע הקריטי: המקלון, שקצהו מצופת בעור צבי, נלחץ בצורת עדינת כנגד התוף, ולאחר מכן - הואשים מוזזים על-ידי טיבוב הדיסקת הבולטת שקצת העליון של התוף, בעזרת הידיים (עם כפפות גומי). דצמבר 1991 77 0ן 29 כרטיס 1/0 רב תפקודי ל-6ק כרטיס הרחבה זה ל-6ק ]18 ותואמיו הוא שער הכניסה לבקרה המבוססת על 6 = של כמעט כל סוגי הציוד. הכרטיס המבוסס על רכיב ה-8255/71 חידוע של אינטל, מציע לא פחות מ-16 מוצאי ממסרים, 8 מבואות דיגיטליים מבודדים חשמלית, רובן של מערכות הבקרה התעשייתיות הנמצאות בשימוש כיוס מבוססות על 1.05 (בקרים לוגייס מתוכנתים), המספקים כמות קטנה של ייבינהיי לטיפול בתהליכים אוטומטייס בנקודות שונות לאורך קווי הייצור או ההרכבה. בדרך כלל, פעולת ה-21 מסתכמת בגילוי שגיאות ותיקונן. לדוגמה, בעבודות נייר, עמודי הנייר המיוצריס על-ידי המכונה צריכים להיות ארוזים. פעולה זו מבוצעת בדרך כלל על-ידי גלגול דפי הנייר על גבי גלילים גדוליס. מאחר שהנייר יוצא מהמכונה במהירות קבועה, והקוטר האמיתי של הגלילים גדל ככל שיותר נייר מתגלגל עליהם, יש לבקר את מהירות הגלילים למניעת קריעתו של הנייר. משימה כזו ניתן לבצע באמצעות ‏ 76 המצוייד בכרטיס המתואר כאן. תיאור המעגל כרטיס ה-1/0 הנוכחי הינו פשוט יחסית וזאת משוס שהחומרה מתוכננת ליישומי בקרה ומיתוג. תרשיס המעגל באיור 1 מציג את המבנה הכללי של הממשק. אותות המיעון והמידע המיועדים לכרטיס ו-24 קווי 1/0 מתוכנתים. מאת: צמסזת .ה ה-1/0 מסופקים על-ידי ה-260 דרך מחבה הרחבת ערוץ. ערוץ המידע (פטס 6418) נחצץ על-ידי דוחף אוקטלי דו כיווני מסוג 741161245, 109. קווי המיעון נחצצים על-ידי דוחפים חד כיווניים מסוג 0 (1610) ו-7411027244 (16:11). מאחר שכרטיס ה-1/0 משתמש ב-10 קווי מיעון בלבד, הדוחפיסם האחרים ב-1011 משמשיס כחוצציס לאותות הבקרה %/)1, ספ שת ו-אפא. מוצאי חוצצי המיעון נכנסים למפענח כתובות, הממומש עייי רכיב ,41 (10)12). רכיב זה, הניתן להשגה מתוכנת מראש, מבצע פונקציות לוגיות מסויימות אשר היו מחייבות אחרת שימוש במספר מעגלים משולבים. ה-.241 בוחר שני בלוקי כתובות שבהם ניתן לגשת לשני רכיבי ה-ז[קץ (ממשק היקפי מתוכנת) מסוג 8255. ה-8255 נבחר לשימוש, מאחר שהוא זול יחסית, פשוט להשגה וקל לתכנות. פורטי ה-1/0 של 1014 מחווטיסם ישירות למחבר 861. פורטי ה-1/0 של ה-8255 האחר, 1613, מחוברים לממסריס ולמצמדים האופטיים שעל המעגל. פורט 4 מחובר למצמדים האופטיים 161-168 בעוד מוצאיס 280-287 תכונות עיקריות כרטיס (1/0 אוניברסלי ל-26 ולתואמיו. 6 ממסרים עס מגעיס מתחלפים. 4 קוי מבוא/מוצא דיגיטליים. 8 מצמדים אופטיים לבידוד חשמלי מלא. חצציס לכל אותות ה-200. לא יקר וקומפקטי. מבוסס על 21 8255, פשוט לתכנות ב-8/.816 או בפסקל נחצציס על-ידי שני דוחפים מסוג ו-200-207 3 המבקריס את הממסרים. דוחפים אלה מבטיחיס העמסה מזערית של מוצאי ה-8255, ודיודות המוצא הפנימיות שלהסם מנחיתות דפקי (כח אלקטרו-מגנטי) אחורנייס הנוצריס כתוצאה ממיתוג סלילי הממסרים. פורט 8 של ה- דצמבר 1991 20 1 ממתג את ממסריסם 61-868א, ואילו פורט ?6 ממתג את ממסריס 616א869-8. הממטריס מאפשריסם בחירה בין מצב ץ411ותזסת ת6קס (02).א) לבין מצב 610564 ץ4!1ותזסת (.).א) בהתאם ליישום. הממסריסם הס מסוג -23040 1 של פתסות516. ממסרים אלה אמיניס לאורך זמן, למרות שהם שוקלים 6 גרס בלבד. מגעי הממסרים מיוצרים מניקל-פלדיוס ומצופים בזהב. בהתאסם לנתוני היצרן, המגעים מסוגלים לעמוד בזרס של 28 ובמתח של 60 או 1507200. מכל מקוס, הכרטיס המודפס הוא זה שמגביל את הזרם, וזאת משוסם שהמוליכים המודפסים על המעגל אינס יכולים להעביר זרם גדול מ-18. כמו כן, שיס לב שמוליכים אלו אינס מתאימיס למתח גבוה. אותות מבוא דיגיטליים נמדדיס דרך מצמדים אופטייסם המבטיחים בידוד חשמלי בין ה-0 לבין הציוד ההיקפי. עקב תכונת ההיפוך של המצמד האופטי, מבוא לוגי גבוה יקרא כ-:0' לוגי. במבואות המצמדים האופטיים מותקנים נגדי הגבלת זרס. בהתאם לצורך, ערכי הנגדים ניתניס לשינוי להתאמתם לרמת המתח המסופק, גז. ערך הנגדים, ת, ניתן לחישוב מתוך 8=%11//1 כאשר ערכו של 1 בין 4גת5 לבין 10[14. ה-05א.] שבמצמדיס האופטייס מוגנים באמצעות דיודות מקבילות כנגד מתחים אחורניים גבוהים מדי. בניית הכרטיסי בניית הכרטיס פשוטה, ואינה דורשת תיעוד מפורט. שרטוטי המוליכים ומיקוס החלקיס של המעגל המודפס הדו-צדדי עם ציפוי החורים מוצגיס באיור 4. כרטיסים מוכניס מסופקים דרך השירות לקורא, והם מגיעים עם מגעי ערוץ מצופי זהב. כל הרכיבים, כולל הממסרים, מותקנים על הכרטיס. מגעי הממסרים מחובריס למחברים 42 עד 5. אותות מבוא מסופקים לכרטיס דרך מחבר 6, ואילו קווי ה-1/0 הניתניס לתכנות של ה- [קק, 4, מחוברים ל-1. הכבליסם השטוחים המחוברים לכרטיס ה-1/0 צריכים להיכנס למארז ה-26 במיקוס מתאים. עקב האופי האוניברסלי של כרטיס ה-1/0, אין שוס דרך אחרת. במקריס מסויימיס יש להשאיר את מכסה ה-206 פתוח במהלך הבדיקות הראשוניות. לאחר שהכרטיס ותוכנת הבקרה עברו את שלבי הבדיקות, יש להגיע לפתרון קבוע יותר עבור הכבליס השטוחים. המחבר היחיד שניתן להגיע אליו ישירות בחלק האחורי של המחשב הוא מחבר שק 2 25 פין המחבר את ה- 221 ,1614, לעולם החיצון. מחבר זה בולט מלוח ההתקנה מאלומיניוס, המשמש לאבטחת כרטיס ה-1/0 למסגרת המתכת בחלקו האחורי של המחשב. יש לקבוע כתובת לכרטיס לפני התקנתו בחריץ הרחבה פנוי. שני מקצריס משמשיס לקביעת כתובת כרטיס ה-1/0 בתחוס שבין 30011 לבין 31211, שבו הכרטיס תופס בלוק של 8 כתובות. המקצרים מגדיריסם את כתובות הבסיס הבאות: דצמבר 1991 089-777 69 69 69-69 1 2 5 6 שעעעיעיעעעעעעיע/ יע /// ל ל ל ג ל ל ל צ ' צ צ' צ'ניצצ יציציצ ריל לכל ל ל צ'צ י'צ ייצ א ו אאא רא ל צנ ליל ל ו ל צ'צ' ל יל צ' ביצי יר ואר ואוו לט ב ל בצ ל ו כ ילל ילוצ וכל ליב יווילב וו מו חח ש ו ו חח א ה ל וצצ ל ליל ליצי הור ה לצ צ ל ל ל ל ל ל ל ל ל לבל ל צ ל ל כ ייל ביצי ביבן 1 צנ ל ל ל ליל לל ל צ' צ' ל ל ל ל צ' ליל יצ ילצ בצ יצ יצ בי יביר הר ררה םלצ רל ל ל ל לצ בל רפ ל ל ל צ גצ ל ל ל ל צ' צ' ל ב צ' לבג ב-כייכ] ל ל רל ל ל ל ל ליל צ' ל ל גצ ל צ'יליצ' יצ יליצ יי וריבכיב-ביביבן 1ו - 910029 יבייב טור ל ל ל ל ליל צנ ליל יניצ ל ל ל ל לו ל ל ל ל ןציל ליצי ' יצ ציציב'יצי אא ורוו ל לילל ו ל ל ל לצ ל ילל לילצ צ'יצ יל יל צ'ילינ'יליביבביצ-ביליביבי ו | )6 מ ב לצ ל לצלצ ל לילצ לצי יצ יצ יצ ול ל ללוצ 'יג צינ'יצ'-בוציבן ] ]1 |: 4 ₪ אאא א א ד ₪ ה וצצ ל ל ל ל לג בל ל ל ליל ל ל ל צ' י'צ צ רייצ יליצ יצ 'ניציציל. ול לצ בול לצו ליפ ל לצ לצ ל ל ל ילצ לצינ ליצי ל ביבח ך לצנל ל לצ צנ ל לצ ל ל צ' ל צ' צ' ל ל ל ל צ' בג ג בל יצ כ כ צ'ל לצ יליב ביכייבן] לו ל לצ לול ל ב ל לצ צ יצ נ' ג ל ל ל ל ג צ' ' ל ל ג ל ל ' ' צ' ג צ' צי צ'י ג יצ ' צ' ביביצי] = איור 1. תרשים מעגל כרטיט ה -1/00. רכיב ה-.1/ (עגזוג/ סגקסן 6|סגותתנהזקסז'), 1012 אחראי על ₪ | : חח ₪ ₪ ₪ 4 - פ'ענוח הכתובות ובכך נמנע השימוש במפענח חבנוי על פונקציות לוגיות סטנדרטיות. 6% | | - |68 = 7 08 = 8 18 7 .. 61 וס ל בכ יצל 'יביליביצ לכבכ 2 |₪ |= |ש |ש | ץצ | | א 2 / 27 ////////// 6 יצ -זן ₪ צן זר 0 מ ₪ א א -' א דד בר | 0 | זט ב-כיביל צ-גיביליציל ייג צ'י'יניב'יביצב יי ביציצימן 5% יע //י////// / גניב ליצי ג'יבייצ'יכיב יג'י ולי'יביביליליל ליי בייל יביר יבייב 1 פו | חו 2 % 18606 :%0ת1 סנחסג 6 חן 6ק-188 0+ 1%1-1/0-6858₪ג 4תהג011:%ה60 אמת 68300-68307 1: 88308-30% 2: 870310-80317 3: 1" %טקחג 61 תח6 81 +טק+טס 6 8ח3 8 5חסק 1/0 +0 665% ' :3+א-6718₪11 :2+א- :+א-21 :0+א-1ת 7 ::6+א-02 :5+א-82 :4+א-2ת ' :98 11ד6 דטס 007 60782 ,: "1/0 שַת765%1" דאזאק:23,1 מךת06ם 1 שדת06ס 7 סד 1-0 08 1, 2 דטס 60508 0 1 דאשא 7 סד 1-0 08 ד 6212 דטס 60508 0 1 דאפא (601)פא81(,1)קא1(,1נג2)פא22((,1)קא1 )5אם3ה דאזתק 0 6070 דאפא:100 סד 1-0 אסס אפטדסת איור 2. | דוגמת לתוכנית בדיקת עבור כרטיס ת-1/00. ,א +האסודס )וס וג ] 8 - אל רהס 880038 - 4 7-7 % זא 0 5 איז וש ו 5 655 ססה 5 זא 60 5 מזהגס זאסס 0 0 08 סו 08 ח ך יו 8 ב 8 איור 3. | מבנת פנימי (33) ואופציות תכנות פורטים (ט3) של ת-8255771 (אינטל). דצמבר 1991 1% רנשימת רניבים נגדים: 16 קבלים: 6 חצאי מוליכים: 2צא 8 7-5 9 40 110 74 11 59911 085) 161.8 ,1 12 72| 16131014 3" 16151616 18 1:08 6 ממסרים מתחלפים למעגל מודפס, 861-8616 צ5, כגון 23040-0001-8201 של 5ת6ות516 . מחבר 6כץ1 כ, 25 פין, זכר, 900 1 למעגל מודפס, פיניס להלחמה מחבר ראש (ז6400ת אסס), 26 | 2-86 פין, זכר מעגל מודפס 0009 38 320 08 500 3 3 3 3 4 4 44 4 ברוב המקרים, אחת מכתובות בסיס אלה תהיה פנוייה עבור כרטיס ה-(1/0. אס ארבע הכתובות פנויות, ניתן להתקין עד ארבעה כרטיסי כ0/. תוכנת הבקרת לב המעגל הס שני רכיבי 271 מסוג 8255 שאותס יש לתכנת בהתאם לפונקציית הבקרה של כרטיס ה-1/0. המבנה הפנימי של 8255 מוצג באיור 3. שלושת פורטי ה-1/0 (8 סיביות) הכלולים במעגל המשולב, מסודריס בשתי קבוצות של פורט וחצי בכל קבוצה. חלוקה בלתי רגילה זו היא תוצאה של תכונת ה-8%6ב652ַתאת של ה-221, הניתנת לשימוש באחד משלושה אופנים: אופן 0: מבוא/מוצא בסיסי אופן 1: מבוא/מוצא 810060 אופן 2: ערוץ דו כיווני. בחירת האופן מתבצעת על-ידי שליחת מילת בקרה ל-8255. כפי שמוצג באיור 3, מבוא 6 יוצא דופן מכיוון שהוא מורכב משני פורטים של 4 סיביות, הניתנות לשימוש הן ל-1/02 והן ל-6אַַתפוַתאת או פסיקות. כל אחד משני "חצאייי הפורט מחובר לשני הפורטים היישלמיסיי (8 סיביות). המבנה הפנימי המיוחד של ה-8255, שהוא בעצס רכיב 1/0 עם 2 פורטים של 12 סיביות, בא לידי וס 2 מל ה ו - 8 5 % 0 0 0 -% | 9 | 2 : ה ב 0 א'ור 43. | תכנית מיקום תחלקים ושרטוט מוליכים בצד הרכיבים (בבואת ראי) של תכרטיס המודפס הדו צדדי (עם ציפוי החונים). !8185 !ו 5 5ָ: 0-6 0 0 3/5 || מ 0 ₪000 בנמווו שר שממו 2 ר-== 95‏ 5ם = == 05 פא 2/5 = ..: היקות‎ 008 /( == = 1 ווה 0 איור 40. | שרטוט המוליכים בצד ההלחמות (בבואת ראי). פרוייקט זה ניתן להזמין ישירות מאלקטורקל בע''מ. 0( טל. 879619 / 879701 -03 פקס. 03-596244 ו דצמבר 1991 7 096פן 0 אא ואי ביטוי גס בבקרת הרכיב. מבנה מילת הבקרה, והתפקוד של כל סיבית ניתן בדפי המידע של ה- 5. שים לב שאין אפשרות לקבוע אם סיבית מסויימת בפורט תהווה כניסה או יציאה. ניתן לקבוע פורט שלס בלבד ככניסה או יציאה. בעת בחירת אופן, סיבית 7 תמיד ב 1'. האופן הפשוט ביותר הוא אופן 0, שבו המעבד צריך לבצע פעולות קריאה או כתיבה בלבד מרגיסטריס מסויימים. פורט המתוכנת לתפקד כמוצא, ניתן לקריאה בכל זמן. השימוש באופן 1, באופן 2, ותכנות סיבית 7 במילת הבקרה אינס מכוסים כאן, מאחר שה-721 משמש בכרטיס באופן 0 בלבד. פרטים נוספים לגבי ה- 8255 ניתן למצוא בדפי המידע המסופקים על-ידי אינטל, או ב-.8714כ 2 00008 [5115 המופ על-ידי אלקטור. מוצאי ה-21? מסוגליס לספק זרס מירבי של 4:ח1 במתח מפורט יציאה של צ1.5. זה מאפשר לחבר קו מוצא לדוחף דרלינגטון (טרנזיסטורי או מעגל משולב). יכולת משיכת הזרס של קווי המוצא היא כ-1/4ז2.5. התוכנית המוצגת באיור 2 היא תוכנית 45816 8 קטנה שנועדה לעזור לך בפיתוח תוכנת בקרה משלך לכרטיס ה-1/00. התוכנית מראה כיצד לאתחל את רכיבי ה-][77 וכיצד לבדוק את הממסריס ואת המצמדיס האופטיים. הממסריס מעורריס בזה אחר זה והרמות הלוגיות של מבואות המצמדים האופטיים נקראים ברציפות. קווי הפורט של 771 1014 מוגדריס בכניסות, והרמות הלוגיות שלהם מוצגות על המסך. . 55 טכניקות מד*דה-חלק ח' | מדידות במעגלים דיגיטליים מדידות במעגלים דיגיטליים מתחלקות לשני סוגים: 1) מתח, זרס והתנגדות, 2) מידע. הבעיות במדידות מהסוג הראשון נידונו במאמריס קודמים בסדרה. מאמר זה דן במדידות המידע. טכניקות מדידה למעגלים דיגיטלייסם טכניקות מדידה לבחינת תכנון המעגל טכניקות מדידה לבחינת זרימת המידע רב מודד סקופ סקופ נתח לוגי איור1. מדידות במעגלים דיגיטליים מתחלקות לשני סוגים. שיטות לבדיקת תכנון מעגל אחד המאפיינים של מעגלים דיגיטליים הוא צפיפות הרכיבים על המעגל המודפס, ועקב מגבלות מקום, המוליכים הס דקים במיוחד. מצב זה הופך את איתור התקלות לקשה במיוחד, ואי לכך מומל לבצע בדיקה מקיפה של הכרטיס לפני איכלוטו ברכיבים. לצורך זה, מד התנגדות, רב מודד, סקופ (משקף) או מודד רציפות פשוט, מספיקים בהחלט. עס התקנת הרכיבים, השימוש ברב מודד מצטמצסם למדידת מתחי האספקה בלבד. בודק רכיבים יהיה שימושי במיוחד לבדיקה של תקינות הרכיבים. רמות מתח וצורות גל ניתן לבדוק באמצעות סקופ. פולסי מידע עלולים ליצור בעיות בסינכרון הסקופ. אי לכך סקופים רביס כוללים פונקציות מיוחדות כגון קדם דירבון או השהייה. פונקציית קדס הדירבון מאפשרת לראות גם פרק זמן קצר לפני הדירבון. במיליס אחרות, ניתן לראות את התנהגות האות לפני הדירבון. במצב זה, אות הדירבון אינו מוצג בקצה השמאלי של התצוגה, אלא במרכז או אפילו בצד ימין. פונקציית ההשהייה ((1016-04) מאפשרת הארכה רציפה של ההשהייה בין שני מתחי סריקה של בסיס הזמן כמוצג באיור 2. דפקים או אותות הפרעה כלשהס המופיעיס בזמן ההשהייה אינס מאת: 0ת28 .ק.ק יכולים להשפיע על הדירבון, ותכונה זו שימושית במיוחד במקרה של פר4 דפקים לא מחזורי. ניתן לדרבן את הסקופ לפיטור בנקודות שונות של הגל. סקופ בעל זכרון שימושי במיוחד למדידת אותות לא מחזוריים. שים לב, מכל מקום, שבסקופים זוליסם לא ניתן לזהות דפקים צרים מאוד. קצב הסריקה ויכולת הזיכרון מגביליסם את השימוש בטקופים אלה. = בדיקת זרימת המידע כפי שידוע, אותות דיגיטליים יכולים לקבל ערך של עי (גבוה) או 0 (נמוך) בלבד. ניתן לגלות בשיטות. . בדיקה סטנדרטיות שגיאות הנובעות מרמות מתחיס לא מספיקות או עקב זמן מעבר ארוך מדי בין רמות. בעיה טיפוסית במדידות במעגלים דיגיטליים היא שהבדיקה של אות אחד בדרך כלל אינה מספקת די מידע על תפקוד המעגל. בדרך כלל, שני אותות או יותר חייביס להבדק בו זמנית. לניתוח שני אותות, יש צורך בסקופ בעל קרן כפולה (לא דו ערוצי, מאחר שהוא אינו מצליח לתפוס שתי תופעות מעבר מהירות). בדיקת ערו מידע בן 8 סיביות של מערכת מיקרופרוססור ומחייבת שימוש בסקופ בעל 8 ערוצים. גס זה אינו מספק אם רוצים לראות אותות נוספים כמו קריאה או כתיבה (8ו ,סא). קיימיסם סקופים די יקרים, המאפשרים להציג עד ארבעה אותות בו זמנית-ראה איור 3. ניתן להפוך סקופ בעל קרן כפולה, באמצעות מתאם רב ערוצי, לבודק איכותי של מספר ערוצים גדול. החסרון הגדול של מתאמיס אלה הוא קצב העבודה הנמוך שלהם, המאפשר לבדוק אותות איטיים יחסית בלבד. בניגוד לסקופים, המודדים מתחים כפונקצייה של זמן, נתחיס לוגיים (4145615ת8 1:0210) מתוכננים בראש ובראשונה לבחינת זרימת מידע במעגלים דיגיטליים מורכבים ובמערכות מיקרופרוססורים. נתח לוגי מתאיס לבדיקת חומרה ותוכנה גם יחד. הנתח מודד מידע, כלומר, דופק נחשב כסיבית בעלת ערך של 2' או '0', ולא כגל מרובע בעל משרעת מסויימת. כיום, קיימים נתחים לוגיים המסוגלים לבחון עד 72 ערוצים. ו 6 זה 866)!|סצ 5 (א) | ס2וזסת 01 6 )3 סחָ8ווסע 5],ָ (א) |ה1חס2וזסת 6חון 010-011 66ז1)0ב איור 2. הדגמת פעולת פונקציית ההשהייה. בחלק העליון פונקציה וו אינת מופעלת. הטקום מדורבן כאשר קון האלקטרונים נמצאת במצב המוצא, ויש עלייה באות. החלקים המודגשים של האות מופיעים אז בתצוגה; התמונה רצה על פני המסץ. במצב זה, ניתוח אינו אפשרי. בחצי התחתון משנים את זמן ההשהייה כך שהדירבון *ופיע תמיד באותן עליות, ותתמונה תשאר יציבה. במצב זה ניתן לוהות דפקי הפרעה קצרים. שג אפ דצמבר 1991 6 איור 3. תצוגת ארבעח אותות לוגיים בסקופ ארבע ערוצי. זס8ז 06 סוףָס!ו ז50ץ!החה סוחָסו זסצוזס זסצוזס 6 חפ 1 זססחט אחט (ץזסוח6וח ,.6.0) א'ור 4. | יישום טיפוסי של צירוף נתח לוגי למחולל לוגי. 0 6 זס)הוזק ה|68)8 665% 7 108 7 + ו 1 יְ -- = 5 18| וו 8 7% 9 4 | 518105 [ 0 | זו . 5 - סו 50 ו חסו91ז 50 יל 0 איור 5. דיאגרמת זמנים המוצגת בנתח לוגי. דצמבר 1991 שר צירוף של נתח לוגי למחולל לוגי (618101ת26 1.0816), המספק סיביות בדיקה, אותן ניתן להזין למעגל נבדק, הוא שימושי במיוחד. צירוף זה מאפשר לבדוק את פעולתו של חלקיס מסויימים מהכרטיס גם כאשר הם נטזוניס ממקורות חיצוניים. יישוס טיפוסי של צירוף כזה מוצג באיור 4, שבו היחידה הנבדקת מבוקרת דרך ערו מידע (פטס 6812) וערוץ כתובות (פטל 655ז8400). המחולל הלוגי מספק את הכתובות, כניסת המידע והתזמון, בעוד שהנתח רושסם את מידע הבדיקה. החלק החשוב ביותר של הנתח הלוגי הוא מחשב הבקרה, שהתוכנה שלו משמשת להפעלת הנתח ולניתוח והצגת תוצאות הבדיקה. בתהליך זה, יש להוריד את המידע הרלוונטי מתוך הכמות העצומה של המידע שנרשס. במקרה הפשוט ביותר, הדירבון מתקבל מסיבית נפ) מסוימת. מערכות יותר מורכבות מאפשרות דירבון בעקבות מצב מסויס של ערוץ המידע או אפילו כמה ערוצי מידע. ההבדליס בין נתחים שונים, הבאים לידי ביטוי במחירם, הס במיוחד באפשרויות שאיבת המידע והאופן שבו תהליך זה מבוצע. ישנן מספר דרכים להציג את המידע על המסך. פרט לדיאגרמת הזמנים הרגילה המוצגת באיור 5, המראה את התנהגות האותות כפונקצייה של זמן, ניתן להציג גם את הסטטוס או את התרגוס לשפת מכונה. דיאגרמת הסטטוס מציגה את ערוצי הכניסה בקטע מעגל שהוגדר קודס לכן בתפריט התצורות. דיאגרמת שפת המכונה שימושית במיוחד לצורך בדיקת השילוב בין החומרה לבין התוכנה. המידע הרשוס מציג את שפת המכונה המומרת לקוד (סנתסותפתות) של המחשב הנבדק. תהליך זה נקרא פירוק (ע1ות6158586). כל נתח לוגי מסופק עס בחונים מיוחדים (0065זק), המאפשרים חיבור של הכניסות הרבות ליחידה הנבדקת. ברור שדפקיסם מהיריס צריכים להיות מועבריס בקוויס קצריס המונעיס הפסדים. הבחוניס כוללים דוחפים המגביריס את האותות לפני העברתס למבואות המתאימיס בנתח. ₪ מקוו: "ינתח לוגי" (זַספ5צְנַגת 10816) חלקים 1-5, אלקטור (בעברית), פברואר, מרץ, מאי, יולי, אוגוסט 1991. מזהה מוליכים 37 סט זה של מכשירי בדיקה שימושיים, שתוכנן על-ידי ט, זי משווק על ידי אלקטורקל בע''מ, פותר בעיית זיהוי המוליכים ואיתור התקלות במהלך עבודת התקנת חיוט. כל מי שהתנסה בהתקנת כבל רב מוליכים בין שתי נקודות בבית או במשרד, מודע בוודאי לבעיית זיהוי החוטים. לעתיס קרובות, החיבוריס מתבצעיס במקומות קשיס לגישה, והקשר עס הקצה השני הוא קשה או בלתי אפשרי. השימוש בכבליס רב מוליכים נפוץ בעיקר במערכות טלפון, אינטרקוס ואזעקה. ברור, שבעיה זו אינה קיימת כאשר הכבל כולל שני מוליכיס בלבד, או כאשר לכל מוליך צבע ייחודי משלו. מכל מקוס, במערכות אזעקה המוליכיס אינס צבעוניים בד"כ, מסיבות ביטחוניות. בעיית הזיהוי מתעוררת גס כאשר מאריכים כבל על-ידי הכנסתו של כבל נוסף באמצע. במקריס אלה, יש לוודא שניתן לבדוק ולרשוס את הפונקצייה או את מספרו של כל מוליך בתוך הכבל. הבודק המתואר כאן, מאפשר לבצע את פעולת זיהוי זו בצורה יעילה מאד והוא מבטיח שהחיבוריס נכונים. משדר קוד משמש בקצה האחד של הכבל, ומקלט מיוחד עס מצג ספרתי בקצה האחר. הן המשדר והן המקלט קלי - משקל, מופעלים על-ידי סוללות ומורכביס בקופסאות 5 קשיחות. הפעלה ובקרים כפי שצוין קודס לכן, בודק המיקוס כולל שתי יחידות: יחידה אחת היא משדר קוד המשמש לבדיקה של עד 16 מוליכיס בו זמנית, והאחרת היא מקלט עס חיווי ספרתי המציינת את מספר המוליך. המשדר מתחבר למוליכים שבכבל בעזרת 16 מהדקי קרוקודיל קטנים. אס הכבל כולל פחות מ-16 מוליכים, המהדקים הנותרים פשוט אינס משומשים. אם הכבל כולל מעל ל-16 מוליכים הס ימוקמו במספר המתאים למעבר על פני 16 בכל פעם. חשוב מאד לוודא שהמוליכים הנבדקים אינס נושאיס כל פוטנציאל וכן שאינס מחובריס לכל נקודה. בקצה המשדר, קצות המוליכיסם מסומניס באמצעות מדבקות קטנות הממוספרות מ-1 עד 16 בהתאס למספרים שעל הלוח הקדמי של המשדר. המוליך הבודד בצד הנגדי של המשדר מסומן כ- 5 ויש לחברו, בכל בדיקה, למוליך המתאיס שבמקלט. ברוב המקרים, דבר זה מתאפשר על-ידי שימוש בסיכוך של הכבל הנבדק, ז510818[הנוחסוסט5-2החטווס.ן או במוליך בעל צבע או עובי השוניס מהשאר. אס שתי האפשרויות אינן בנמצא, מוליכי ה- 5 של המשדר והמקלט ניתניס לחיבור לנקודת הארקה קרובה, צינור מים, או צינור חימוס מרכזי. המקלט כולל שני מוליכים, אחד להארקה (65את אתםא), והאחר המתחבר למוליך הנבדק - שאותו יש לזהות בקצה המרוחק של הכבל. גם שני מוליכי המקלט כוללים מהדקי קרוקודיל קטניס. חוט הולכת אות המבוא למקלט מחובר לכל אחד מהמוליכים שבכבל. המקלט מציין את מספרו של המוליך, כפי שהוגדר בצד המשדר (1-16) על גבי תצוגת [006. קצרים בין המוליך לפוטנציאל ה-םס6אם 82708 מצויניס על-ידי הצגת המספר :'. שתי היחידות (המשדר והמקלט) מופעלות על-ידי סוללות 9%. במשדר, הסוללה מותקנת על-ידי פתיחת הבורג בחלק האחורי של הקופסה, והסרת החצי העליון שלה. במקלט, הסוללה מותקנת בתא נפרד, הניתן לפתיחה ללא פתיחתו של בורג. שימוש בסוללות מנגן אלקאלי יאפשר 400 שעות פעולה למשדר ו-2000 שעות עבודה למקלט. נורית 1.82 אדומה במשדר מהבהבת כאשר הוא מ -5ָָוט)/0.+ 18108101שָהטוחויוסנוקע 6 זק | וש מופעל. הנורית כבית כאשר מתח הסוללה יורד מתחת ל-6.5%. במצב זה, עדיין ניתן להשתמש במשדר למשך כמה שעות. מפסק ההפעלה של המקלט ממוקס בצדו השמאלי של המכשיר. מספר מוליך מוצג כאשר אות המבוא המתקבל מהמשדר חוקי. בעיקרון, המשדר מסוגל לספק מתח הפעלה למקלט דרך שני המוליכים שבכבל. אופציה זו מבטלת את הצורך בסוללה עבור המקלט, אולס במצב זה לא ניתן להשתמש בפונקציית בדיקת הקצר ('ש3י). מעגל המשדר תרשיסם מעגל המשדר מוצג באיור 1. מתח ה-9% מסופק לקבל חציצה 63 דרך מפסק 81 ונגד 6א8. המתח שעל פני 63 מגיע לכל מעגלי המשדר פרט ל-1,22. ערך מתח האספקה אינו בעל חשיבות רבה, ויכול לנוע בין צ5 לבין +8 בהתאס למטפר המוליכים הנבדק (זכור שרכיבי ה-11)0058) המשמשים במעגל זה מטוגלים לפעול במתחי אספקה שבין צ3 לבין צ15). המתנד ב-161 פועל בתדר של 112א32.768% כפי שנקבע על-ידי גביש הקוור 1). המחלקיס הבאים (דו יציבים) ב-101 מספקיס כמה אותות דצמנמבר 1991 8 בקרה המשמשיס בשאר המעגל. מוצא 05) מספק תדר של 1,024112. אות זה מתזמן ארבעה רגיסטרי הזזה מסוג 0124015, 162 ו-163 (שיס לב שכל אחד מאלה כולל שני רגיסטרי הזזה). מבוא המידע של הרגיסטר העליון מחובר למתח החיובי. כתוצאה מכך מוצא 1() משתנה מנמוך לגבוה עס קליטתו של אות השעון הראשון ממוצא 5 של 161. מוצא 2( משתנה מנמוך לגבוה באות השעון השני. בצורה דומה, 3() ו-244) עולים באותות השעון השלישי והרביעי בהתאמה. מוצא 24) של רגיסטר ההזזה העליון מחובר למבוא המידע, פין 15, של רגיסטר ההזזה השני. כתוצאה מכך, 1( של רגיסטר ההזזה השני עולה עם אות השעון החמישי המסופק ל-1028. מוצאיס 002), 3) ו-24) עוליסם באותות שעון שישי, שביעי ושמיני, בהתאמה. המוצא שעולה אחרון הוא 04) של רגיסטר ההזזה האחרון, 1035. מיד לאחר מכן, המעבר מנמוך לגבוה ב-210) של 161 גורס לכל המוצאיס של רגיסטרי ההזזה לרדת חזרה. מצב 1 זה נמשך לזמן של 16 אותות השעון. לאחר ש-210) יורד בפעם השנייה (לאחר 32 אותות 64 . 104 09 5 2 4 9 7 1 . 4 1 - 3 1 9 .. 9 26 5 - - 7 -- 1 0 - 1 0 0 0 ₪2 ג . 6 4 0 7 4 - 1 9 0 4 . 1 ור 8 2 2% כ - ב + 6 שעון), רגיסטרי ההזזה מאופשריס שוב ומקבלים את אותות השעון מ-35) של 101. תהליך זה חוזר על עצמו, החל במעבר הנמוך-לגבוה של 091 של 8%₪. משך הזמן שבו מוצא של רגיסטר הזזה נמצא בגבוה מתקצר ככל שהוא רחוק יותר מהמוצא הראשון. על כן, 1() של 1024 נשאר גבוה במשך 16 אותות שעון, בעוד ש-04 של 1020 נשאר גבוה למשך אות שעון אחד בלבד. זמניסם אלה מעובדים במקלט לצורך זיהוי המוליכים שדרכם עוברים האותות המתאימים. מהפכים 104 עד 1026 פועלים גס בחוצצים. פין 2 של 164 מספק אות נמוך שמשכו 16 אותות שעון, בעוד שפין 10 של 166 מספק אות נמוך שמשכו אות שעון אחד בלבד. נורית 1.82 אדומה, 24 , מתפקדת כחיווי למצב ה-027/א0 של המשדר. האנודה של ה-כם,1 מחוברת ישירות ל-9% מאחורי המגע של מפסק 1. הקתודה שלו מחוברת לקולט של טרנזיסטור 1 דרך דיודת זנר 4.7% ,25. הטרנזיסטור יחד עס 85-27-26 יוצרים מקור זרס של 18ת10. נורית ה-כ[1,2 תדלוק בעוצמה קבועה כל עוד מתח סחטסזם == 7-ו ב מ יהי ]-.-.]///./// 0 .57))|/| 7 ו הסוללה עולה על צ6.7. ערך זה מתקבל מתוך חיסור מפלי המתח על פני 2 64 ((25))0.7%, ו-4 (צ1.3) ממתח הסוללה הנומינלי (9%). הזרס הנמוך יחסית המועבר על- ידי 11' גורס למפל מתח זניח בצומת הקולט-פולט. ירידת מתח הסוללה אל מתחת ל-6.7% גורמת לירידה חדה בעוצמת ההארה של נורית ה-כם.], ובמתח של 6.0% היא כבית לגמרי. מקור הזרס מסביב ל-11 מבוקר דופק וזאת לשמירת צריכת זרס נמוכה של ה-1.2. גורס הפעולה (ז0ו186 עֶזט4) של אות הבקרה, ויחד עמו זרם ה-1,52, הוא כ-0.14 (יחס 156/08056טק של 7. גורם פעולה זה נקבע על-ידי דיודות 21 עד 3, המשלבות שלושה אותות מוצא של מונה 1 לאספקת תדר הבהוב של 2712 ל-1,₪2. סידור זה מביא לחיסכון הספק של 12.5%. מעגל המקלט תרשים מעגל המקלט מוצג באיור 2. בדומה למשדר, גם המקלט מופעל על-ידי סוללת צ9 דרך מפסק ורשת 8-06, 8%8-03. ערכו של 88 הוא די 8 חוכ 8+ = 16 חק 14 חח ,0ם | 1גק = 5.6 .104 )( 8 1 03 8 8נאן 9 09 603 |+- 100 656 10 9 9 מ ממטסו) = 8 חן .6ח = 16 חן₪ 5 איור 1. תרשים מעגל של יחיזות המשדל. ו דצמבר 1991 ₪ 39 וו - 31/2 ו פפצ]צ 0ס ספ 4 שסו/טן 9 ו / ה 32.77 2 4 8 6 ם 5 ב 6 103 5 10 5 3 ו ממ המד ות ₪ 7 | | | 9 |2 |[ | | 13| 10 ג 14 14 1 ]14 [| | 4| 8 11 5 184148 | א22 | גבוה ומבטיח אספקת מתח של כ-/5 למעגל. מאחר שהמקלט אינו כולל רכיבים יזוללייי אנרגיה, הסוללה תעמוד ב-2000 שעות פעולה. בדומה למשדר, המקלט עושה שימוש במתנד/ מחלק מסוג 024060 כמקור שעון מרכזי. תדר אותות השעון במוצא 05 הוא 1024712 כפי שנקבע על-ידי גביש הקוורץ 21) (32.768%.82). אות השעון מסופק למבוא המונה, פין 9, של 164. מספר האותות הניתנים למנייה נקבע על-ידי אורכו של אות אפשור המונה, המסופק לפין 10. תיאור תהליך התזמון של המקלט מתחיל ברגע בו מוצא 0210 של 102 מספק אות איפוס (16560). מעבר נמוך-לגבוה זה מושהה על-ידי רשת 86-64 ולאחר ההשהיה הוא מסופק למבוא של מהפך %8. כתוצאה מכך, מהפך 10:36 מספק מעבר נמוך-גבוה המאפס את המונים ב-104 וכן את המתנד/מחלק, 102. באותו זמן, מוצא 010 של 2 יורד, ואות האיפוס המסופק על-ידי 1636 | נפסק. המעגל מוכן למחזור מנייה חדש. מתוך הנחה שמבואות 513 ו-514 אינס מחוברים, המבואות של שער 1036 נמשכים לרמה גבוהה על- ידי 82. מאחר ש-1036 הוא מהפך, המוצא שלו , / - יי מספק רמה נמוכה המונעת את הפעלתו של המונה ו 40 למרות שזה מקבל אותות שעון. במצב זה 0 התצוגה מציגה '00. אס 513 ו-5814 מחוברים, 1034 0 רמה | ו גבוהה המאפשרת את הפעלתו של מונה 1640. | השער מספק בד בבד אות, דרך 05, ל-1635, איור 3. דיאגרמות זמנים המתארות את פעולתם של משדר קוד ושל המקלט. מ דצמבר 1991 0 מאפס את שני המונים ב-104, וכן את המתנד/ מחלק, 162. מאחר שאות זה מאד קצר, מעגליס אלה מאופשרים מחדש כמעט מידית, כך שאותות השעון המסופקים על-ידי מוצא 025) של 162 ניתנים למנייה על-ידי 1043 ו-1640. לאחר שמונה 1645 מגיע למצב יפי, מועבר נשא (עזז8ס) ל-16:43 דרך מוצא 24) ומבוא האפשור (אם) של המוניס המתאימים. בצורה זו, 16 אותות שעון נמניס עד שמוצא 010 של 1062 משתנה מנמוך לגבוה. = כאשר זה מתרחש, אות גבוה מגיע למבואות ה-5₪006 של מפענחי/דוחפי 1,02, 165 ו-166. אירוע זה גורס לערך הנוכחי של מונה ה-30 (16, למשל) להינעל, ולעבור לתצוגה. מאחר שמונה הערך הגבוה ביותר צריך למנות 1 או 0 (אין ערכים גבוהים מ-16), 1() מחובר למבוא הערך הנמוך ביותר של מפענח/דוחף ה-1/02, 1065. המבוא הבא הגבוה יותר של 165, פין 3, נדחף על-ידי 1634. אם קיים קצר בין המוליך הנבדק לבין ה-06ת16/016, שער זה מספק רמה גבוהה קבועה, הגורמת לערך המבוא של 165 לגדול ב-2. כתוצאה מכך, ערך ה-ע' הנקבע על-ידי פין 3 של 4 משתנה ל-*'. זו הסיבה, שקצרים בכבל מצויניס על-ידי הערך '36'. זמן קצר לאחר אות ה-50006, 1036 מאפס את 2 ואת מוניס 1048-1040 בעזרת אות איפוס מושהה (86-04). מאחר שהערך האחרון של המוניס נעול ב-105 וב-106, הקריאה בתצוגה 5 2 3 1 ו = 16% 100 "7 64 101 3 060 | 3 015 | 6 2-9 | . 8 7 וו ויו - 4148א 1‏ . :2:03ת;ות. 7 6 4 גביש קוור זעיר 32.768%112. 7-57 01 | פסקי. 0 זעיר (ס1אַאַ10) 0+ | | 1 מהדק טוללה > = | דיקה גמישים עס מהדקי קרוקודיל דצמבר 1991 נשארת ללא שינוי. כאשר הדקי המבוא, 513-514, מנותקים, הקריאה משתנה ל-:00י לאחר מחזור המנייה הבא. מאחר שקצב המדידה הוא כ-30 בשנייה, הקריאה עוקבת אחר פעולת הבדיקה באופן כמעט מיידי. לתיאור הבא של פעולת פיענוח המוליך, נניח שהדק המבוא, 513, מחובר למוליך מטפר 8 בכבל. במצב ההיכון (עט 6ת8ז5), המשדר מספק רמה גבוהה, כך שהמוצא של 1034 נמוך. עס ירידתו של אות המבוא, מוצא זה משתנה לגבוה. קבל 65 מספק אות איפוס ל-162 ולמוניס ב-104. כעת, מחזור המנייה מתחיל. מונה 1640 מונה את אותות השעון המסופקים על-ידי מוצא 25) של 2, עד שהמוצא של 1634 עולה. בדוגמה זו, מבוא 813 נמוך למשך 8 אותות שעון, ואז הוא חוזר לגבוה. הרמה הנמוכה המתקבלת במוצא של 4 מנטרלת את 10:48 וכך עוצרת את המונים כאשר המוצא שלהם במצב 0י. לאחר 16 אותות שעון, 10() של 162 משתנה לגבוה וגורס למצבו של המונה להינעל בדוחפי ה-102. במקרה זה תתקבל קריאה של א0י בתצוגה. לאחר מכן, רשת 86-64 גורמת לאיפוס המונים, ולהתחלתו של מחזור מדידה חדש. המבוא של 1634 מוגן על-ידי 3כש-2כ-854. 3 היא דיודת זנר, הדרושה עקב ערכו הגבוה של נגד טורי הנמצא בקו אספקת המתח (להקטנת צריכת איור 4. מעגל מודפס עבור תמשזו. הזרס), וכן מאחר שדיודה 222 לבדה אינה יכולה להגן בפני מצבי עומס יתר רציניים. כאשר משתמשים במקלט ללא סוללה, המעגל מומתח על-ידי המשדר דרך מוליכי הכבל, הדקי המבוא ,513-514‏ 84-02 ו-63. 63 הוא רכיב חציצה המחזיק במתח המספיק להפעלתו של מעגל המקלט במשך הקטעים הנמוכים של אות המבוא. ברור שהמקלט אינו יכול לפעול ללא סוללה כאשר המבואות שלו פתוחיסם או מקוצרים. תדר של 128%112 הנלקח מ-8() של 162 מסופק להדקי א1יז2 (תג עסת6טף816 /14ק415) של דוחפי ה-כ1/0, 105-166, ולהדק של הלוח האחורי, פין 2 של תצוגת ה-כ:1 בת 1/2 3 הספרות. בניית המשדר : המשדר נבנה על מעגל מודפס יחיד. התקנת הרכיבים פשוטָה ביותר תוך התייחסות לרשימת הרכיבים, לתרשיס התקנת הרכיבים ולצילום שבאיור 3. | התחל ברכיבים הפשוטים כגון חוטי הקישור, הדיודות, רכיבי ה-16 והנגדיס (תושבות 16 אינן בשימוש). דחף את ההדקיס של מפסק הזעיר, 51, ככל האפשר לתוך החורים המתאימים, והלחס אותם בצד פסי ההולכה של הכרטיס, הדקי הלחמה אינס ' דרושיס בעת בנייתס של המשדר והמקלט. התקן את ה-2ת.1 כך שהחלק התחתון של הגוף הפלסטיק שלו יבלוט כ-15 מיימ מעל למשטח הכרטיס. חבר את חוטי החיבור של הסוללה לנקודות הלחמה 5118 (+; חוט אדוס) ול-51719 (-; חוט שחור). 7 מהדקי קרוקודיל וחוטיס גמישיס מסופקיס עס הקיט, לשימוש עבור המשדר. ארגן את החוטיס בהתאס להתפלגות צבע מקובלת, והשתמש בחוט שחור או בחוט לבן עבור חיבור ה-א תםא הנפרד. הכנס את הקצה החופשי של כל אחד מהחוטיס לחור מתאיס בלוח הצדדי של החצי העליון של קופסת המשדר. בצע קשר בכל חוט בצד הפנימי של הקופסה להקלת הלח על ההלחמה. השאר כ-10 מיימ מאורך החוט בצד הפנימי של הקופסה. חבר את כל 16 החוטיס ואת חוט ה-65א 7:8( הבודד לנקודות המתאימות על הכרטיס המודפס. בזהירות הכנס את הכרטיס המושלס למקומו בחצי התחתון של הקופסה. התקן את הסוללה וחבר אותה. הסר את האומיס מציר המפסק. התאס את החצי העליון של הקופסה לחצי התחתון תוך משיכה זהירה החוצה של 17 החוטים עד לנקודה שבה הס קשורים. חבר את שני חצאי הקופסה באמצעות הבורג המסופק בקיט. ודא שהקצה העליון של ה-80,] נמצא בגובה זהה למשטח הלוח הקדמי של הקופסה. רעשימת רנכיבים 44 10% 7 2% 2 3% 9 2% 8 1% 1 2 2 330 6 0 ם10 5 צ16 סון1 3) חצא* מוליכים: 1 0 7 1 21 3 1 0-28 4 2 026 6 1 2 20 33| 4 8 1;2;04;05כ שונות: 1 גביש קוור זעיר 32.768%112 1) 1 מפסק החלקה 507 1 1 מהדק סוללה תצוגת 1/2 3 ספרות תושבת 16 40 מגעיס (לתצוגת 15) 2 חוטים גמישים עס מהדקי קרוקודיל חוט מצופה כסף באורך 39 סיימ 1 בניית המקלט גם בנייתו של המקלט פשוטה ביותר. מכל מקום, ישנן כמה נקודות ראויות לציון. תצוגת ה-1,6 אינה מותקנת ישירות לכרטיס. הכנס את התצוגה לתוך שתי צמות מגע (20 חיבוריס) שהולחמו קודם לכן לכרטיס. צמות המגע מרימות את התצוגה במעט, כך שפניה יהיו במשטח אחד עס הלוח הקדמי של הקופסה. התקן את קבל 63 ואת גביש 1() אופקית. חתוך שלוש חתיכות חוט מצופה כסף (מסופק בקיט) באורך של 10 מיימ והתקן אותן בחורים המיועדים למפסק 51. הלחס את שלוש החתיכות בצד פסי ההולכה וודא שהן נשארות במצב אנכי. כעת, הלחסם את הדקי המפסק לשלושת הקצוות החופשייס של החוטיס. חוטי הבדיקה של המקלט מחובריס באותה צורה שתוארה עבור המשדר. החוט האדוס מתחבר לנקודת 513 על המעגל המודפס ואילו החוט השחור (או הלבן) לנקודה 814. חיבור מהדקי הסוללה זהה לזה שבמשדר - החוט האדוס מתחבר ל-511 (+), והחט השחור ל-812 (-). התקן את הכרטיס המודפס כאשר התצוגה מופנית מטה אל החצי העליון של הקופסה. דחוף את הכרטיס המודפס כלפי מטה עד שהתצוגה תהיה במשטח אחד עס הלוח הקדמי. אבטח את הכרטיס באמצעות שני ברגיס לצדו של תא הסוללה. מרח שכבה קלה של דבק בצד הדקי המבוא לחיזוק איור 5. מעגל מודפס עבור המקלט. ם...ש.שםש₪₪₪₪₪₪₪₪₪0-<עתשווה 1 הכרטיס למקומו. הסר את כיסוי הסוללה והנח את החצי התחתון של הקופסה על גבי החצי העליון. באותו זמן, משוך החוצה את שני החוטים וכוון את מהדקי הסוללה לתא הסוללה, דרך החריץ המיועד לכך. כוון את מיקוס מהדקי הסוללה בתוך התא התאם לצורך. חבר את שני חצאי הקופסה באמצעות הברגים המסופקים בקיט, והתקן את הסוללה. בודק מיקוס החיוטים מוכן לשימוש. אין צורך בכיוליס. - פרויקט זה ניתן להזמין מאלקטורקל בע''מ. טל. 03-879619 201 פקס. 03-596244 דצמבר 1991 0 ]5891-= 2 בנה מנעול אופטי - חלק 1 מנעולי צירופים שימושיים מאוד מאחר שאין אפשרות לפותחם תוך שימוש במכשיר חד במו מנעולי מפתחות. אם מנעול צירופים *וכל להפעיל אזעקה לפני שהוא מפוצח, הסיכוי לתפיסת מקרית של הקוד הנכון ישאף לאפט. הבעיה עם מנעולי הצירופים היא, שהצירוף שלהם קבוע מראש ואינו ניתן לשינול. צירופים כאלה מסוכנים מאחר שהם *כולים ליפול לידיים לא נכונות. אם כך, מח בקשר ליצירת מערכת נעילת יחידה במינה, בעלת צירוף ניתן לתיכנות, שחיא כה מתוחכמת עד שמעשית אינה ניתנת לפריצה! מערכת הנעילה המתוארת במאמר זה מתאימה במיוחד לכניסות מבוקרות עקב הסיבות הבאות: 1) המערכת מאפשרת שלושה נסיונות סרק בלבד לפני שהיא מפעילה אזעקה; 2) הצירוף ניתן לתכנות מחדש בכל זמן - יתר על כן, פעולה זו קלה לביצוע; 3 המנעול כולל 127 צירופים אפשריים; כיוון שרק שלושה נסיונות סרק מתאפשרים, הסיכוי לתפיסה מקרית של הקוד הוא מזערי. 6 מאחר שהמערכת היא כה חדישה, הסבירות שאדם לא רצוי יוכל ליצור ימפתח שלדי היא נמוכה ביותר. המפתח בתכנון המפתח למערכת הושס דגש על נוחות; המפתח ניתן לשינוי (תיכנות מחדש) בכל זמן. ממדי המפתח (המותאם לגודל כף יד) מאפשרים להתקינו בקופסה קטנה כלשהי ולהוסיפו למחזיק מפתחות. | פעולת המפתח ובנייתו פשוטים ביותר. הוא ניתן להרכבה בקלות רבה על גבי המעגל המודפס המוצג באיור 6. 1 1 5 50 צפ איור 1. תרשים המעגל של ה'מפתח' למנעול הצירופים. דצמבר 1991 מאת: ז07₪056ת26)ץ"ַה 57 [6הת6וזא המפתח פועל כדלקמן - ראה איור 1: כל פולטי האינפרא-אדום (18) המאופשרים מופעלים על-ידי סגירת כפתור לחיצה מסוג תסקס-ע811ותזסת. פעולת הלחיצה מחברת את מתח הסוללה לערוצים (0₪508) שעל לוח המקשים. כל אחד מפולטי האינפרא-אדוס מחובר במקביל לערוץ מתח (פטס זסששסס) זה. הפולטים המאופשריס היחידים הס אלו שבענף שלהם עובר המתח; המתח מחובר לפולט על-ידי מפסק ה- ק1כ, 52, בענף. אם מפסק ה-עזכ באותו ענף סגור, זרס יזרוסם באותו ענף והפולט יהיה פעיל. אס מפסק ה-212 באותו ערוץ פתוח, הפולט לא יזרים דרכו זרס ולא יהיה פעיל. הנגדיס מגבילים את הזרס לרמה, המבטיחה פעולה אמינה של הפולטיס. פולטי האינפרא-אדוס מתאימים לגלאים הנמצאיס ביחידת המנעול. יחידת המנעול מתוכנתת לצפות לכך שפולטים מסויימים יהיו פעילים, על-ידי קביעת מצביהם של מפסקי ה-212 המתאימים בה. בצורה זו ניתן לבחור ולשנות את הקוד הרצוי.. והמנעול ייפתח' רק כאשר הצירוף במנעול ובמפתח : יהיו זהים לחלוטין. המנעול המנעול מחולק לארבעה מקטעים שונים: מקטע מערך גלאי אינפרא-אדום ומגברים; מקטע תיכנות הצירוף; מקטע לוגיקת גלאי הצירוף ודחיפת המנעול; מקטע מונה נסיונות הכניסה ומפעיל האזעקה. כל אחד מהמקטעים מתואר בנפרד; לאחר מכן תהיה פעולת המערכת קלה להבנה. מערך חיישנים/מגברים (חור המפתת) מערך גלאי האינפרא-אדום ומגברי הגילוי, המוצג באיור 2, מהווה את יחור המנעולי של המערכת. מערך גלאי האינפרא אדום, 18-11, חש מיהם הפולטים הפעילים של המפתח. כאשר הגלאיס נחשפיס לקרינת אינפרא-אדום, הס מתחילים להוליך. כתוצאה מכך, עולה המתח בבסיס טרנזיסטור הגברת הזרם, המחובר לגלאי המתאים. הטרנזיסטור נכנס להולכה וגורם לרמה לוגית גבוהה בצד הפולט של נגד הממתח. מתח זה משמש כמבוא לשערים של המקטעים הלוגיים. ערוצי המגבריס שאינס מעוררים באנרגיית אינפרא-אדום נשארים מרותקיס לרמה לוגית נמוכה. גלאי הצירוף מקטע גלאי הצירוף/דחיפת המנעול פועל כדלקמן- ראה איור 3: שמונה קווי המוצא של מערך גלאי/ מגברי האינפרא-אדום, 4-11, מחוברים במקביל לשמונה מבואות ה-() של משווה לוגי 163, ולשמונת המבואות של שער 08)א, 165. שמונה מבואות ה-2 של 163 מקושרים למפטסק :זכ 54, שבו נקבע קוד הפתיחה. אם המפתח שתואר קודם לכן מתוכנת לאיפשור פולט מסויים, הגלאי- הרלוונטי לפולט זה יהיה מרותק לרמה לוגית גבוהה ומעגל ההגברה שלו יספק אות ברמה גבוהה למבוא ה-2 ולמבוא של 105 הקשור לערו4 גלאי זה | אם הקוד שנקבע במפתח תואם לזה שנקבע במנעול, כלומר שני מפסקי ה-19כ נמצאים באותו מצב, מוצא (0= (פין 2) של המשווה יעלה לרמה לוגית גבוהה עס ההקשה על כפתור הלחיצה שבמפתח. אם הצירופים אינס תואמים, מוצא ' ()-2 ישאר ברמה נמוכה. כאשר מופיעה התאמה, הרמה הגבוהה במוצא ()=/ מסופקת ל-168, דוחף זרס-גבוה מסוג 08%1 א /ות. דוחף זה מפעיל מנגנון נעילה המופעל על-ידי סליל, או סליל של ממסר או כל התקן אלקטרומכני אותו תרצה להפעיל. שער 028 בעל 8 מבואות, 167, מתפקד כגלאי אות דיגיטלי שהמוצא שלו (פין 13) יורד בכל פעס . שאחד (או יותר) מהמבואות שלו עולה, כלומר, בכל פעם שהמפתח משמש לשידור קוד, בלא קשר לנכונות שלו. מצב זה מאפשר לשער ה-5סא לתזמן את מונה נסיונות הכניסה, המורכב ממעגלי דו-יציב 1043-16:40, דרך מבוא 01% של 1643. מנגנון המנעול ניתן לעקיפה על-ידי מיתוג פין ₪ קד של המשווה בן 8 הסיביות -- -- | 6 -₪= - דד | -- - | 8 2 7 [ איור 2. תרשים המעגל של מעוך הגלאים/מגברים. ל-00/י. זה מרתק את מוצא ()=2 לרמה נמוכה. שים לב שישנו .1 הנדלק בכל פעם שדוחף ההספק מספק זרם לעומס. 1.52 זה משמש לחיווי על מנעול פתוחי. אות המוצא של שער כ[צ41, 1060, משמש לאיפוס המונה במעגל גלוי נטיונות הסרק. האות מסופק למבוא 018 של זוג דו-יציבים מטיפוס א1, 40 מונה נטיונות הסרק ומפעיל האזעקת מקטע מונה נסיונות הסרק ומפעיל האזעקה פועל כדלקמן. כל האותות ממערך הגלאים עוברים פעולת 28) יחדיו, ב- 165. בכל פעס שאחד מהחיישנים מגלה אות אינפרא- אדום, המוצא של 105 יעלה לגבוה כל עוד העירור נמשך, והוא משמש לתזמון זוג דו-יציבים מטיפוס > 1048-1040 הדו-יציביס מחוייטים בחיבור 816ַפַסז, כלומר, הס משניס מצב עם כל כניטת שעון. מוצא ה-() של הדו-יציב הראשון מחובר למבוא ה-א01,8 של הדו-יציב השני: תצורה זו מהווה מונה סו דו-דרגתי. מוצאי ה-() של שני מעגלי הדו-יציב מחוייטים לשער עא, 1065; כאשר שניהס במצב גבוה, ומייצגים ע1' בינארי או ' עשרוני, שני המבואות לשער ה-2א81 יהיו גבוהים. במצב 43 זה שער ה-א מאופשר. מוצא השער דוחף רכיב מסוג 1 אכ /וץ, המבקר מימסר. מגעי המימסר ניתניס לחיוט בקלות כגלאי ממותג (ת6קס ע11גותזסת או 010566 ץ1[אותזסת) בכל לולאת אזעקה, או יכולים לאפשר אזעקה. > האזעקה ניתנת לניטרול על-ידי סגירת מפסק 53, ]0 1 41. פעולה זו גורמת לאספקת דופק לקווי ה- 015 של מעגל הדו-יציב כדי לנטרל את ממסר האזעקה. בניית המנעול הדרך הטובה ביותר להתחיל את הפרוייקט היא בבניית המפתח. התחל בהכנסת תושבת כ 16 פינים למעגל המודפס, במקוס המסומן ב-51. ודא שכל רגלי התושבת נכנסו היטב ושהשקע מהודק היטב כנגד הכרטיס. הלחס את כל המוליכים למעגל, תוך נקיטת זהירות שלא לגרום קצרים בין רגלייסם שכנות. הכנס מפסק 21 זעיר מטיפוס 1 בן 8 ערוצים לתוך התושבת. הכנס נגדים 88-81 לתוך המקומות המתאימיס בכרטיס. שים לב, שכתוצאה מהמאמץ שהושקע להקטנת הכרטיס, יש להכניס את הנגדים בזווית: החלק המורם מעל לכרטיס צריך לפנות בכיוון מפסק ה יזס. כעת, התקן את המוליכיס של תופסן סוללת ה-9% בחוריס המסומנים (+) ו- (-). חתוך שתי חתיכות (באורך של 5 טיימ) של חוט קשיח והסר קטע של 3 מ"מ מהבידוד בכל אחד מקצוות החוטים. הלחס את קצוות שני החוטיס לנקודות המסומנות 51 על הכרטיס. הלחם כל אחד מהקצוות הפנויים לאחד מרגליו של כפתור לחיצה מסוג מגע-רגעי, מסקס ע411 ותזסת. | | לבסוף, התקן את מערך פולטי האינפרא-אדום, 1, בהתאם למפורט בציור. שים לב שרכיבים זה הוא בעל קוטביות, כלומר, הוא יפעל רק אס יותקן בכיוון הנכון. לאחר שווידאת שההתקנה נכונה, הלחט את כל ההדקיס במקומם. בצע את ההלחמות במהירות או השתמש במפזר חוס למניעת נזקי חוס לרכיבים. כאשר הכרטיס מושלם, חבר את מתקן הבדיקה הפשוט המתואר, לבדיקת פעולת המעגל. פתח, או סגור, את מפסקי ה-12 (אחד בכל פעם) וכוון את הפולט המתאים אל מתקן הבדיקה. רמת המתח המצויינת על-ידי המודד צריכה להיות 5%. אס אף אחד מהפולטים אינו פועל, בדוק את חיוט הסוללה, את כווני קוטביות המערך, ואת חיוט מתקן הבדיקה. אם אחד או יותר (אך לא כל) הפולטים אינם פועלים, החלף את המערך. עתה, השלם את מערך הגלאים ואת כרטיס המגבר. ראשית, הכן את מוליכי מערך האינפרא-אדום, 1, כך שהם יתאימו לפולטים המתאימים, במפתח, בהתאם לתרשים המפורט. ודא שהרכיב המקוטב מותקן בכוון הנכון. הלחס את המקטע במקומו; בצע את ההלחמות במהירות, או השתמש במפזר חוס למניעת נזקי חום לרכיב. בשלב הבא, התקן תושבות עבור מגברי הזרם, 1 ו-102. הושב אותן בחוזקה כנגד הכרטיס תוך ב שי דצמבר 1991 הםצוחס 106 עס ₪. [ איור 3. תרשים המעגל של תכרטיס הלוגי הראשל. כיפוף החוצה של הרגליים הפינתיות בזוית של *60). התקן את התושבות על הכרטיס; הזהר שלא לגרוס לקצרים בין רגלייס סמוכות. התקן את נגדי ממתח הבסיס 89-816 ואת נגדי הפולטים 4 לכרטיס וכופף את ההדקים שלהם להידוקם למקום. כעת, הלחם את כל ההדקים . לכרטיס וחתוך את עודפי ההדקים הבולטיס. הלחם את קבל ייצוב המתח 61 לכרטיס. שיס לב לקוטביות הנכונה: קבל אלקטרוליטי המותקן בקוטביות הפוכה יתפוצ. הכן שתי חתיכות חוט 18/0 (שטח חתך של 1 ממייר) והסר את הבידוד (באורך של 3 מיימ) מקצה אחד של כל חוט. הכנס את הקצוות החשופים לנקודות ה (+) וה (-). בדוק את הכרטיס על-ידי אספקת 05 5 (בדוק קוטביות) למעגל. מדוד 5% בכל אחד מקולטי תושבות הטרנזיסטורים ובמערך הגלאים. בכל ו דצמבר 1991 7 66-7פן 5 ₪ם מו 0% %. (6 60 0 60 (60 0) שאר הנקודות בכרטיס צריך להתקבל צ0. אם הכרטיס עובר את הבדיקה, נתק את אספקת המתח והתקן את מערך הטרנזיסטוריס. הבדיקה הבאה היא לכוון את פולטי המפתח למערך הגלאים ולמדוד את המתחים בפולטים של טרנזיסטורי ההגבר. המתח יהיה גבוה עבור פולטים מאופשרים ונמוך עבור האחרים. הסר את המתח מהמכלול וחבר כבל צמה בן 8 מוליכיס לחיבור המוצא של הכרטיס. בזהירות הפרד את מוליכי הצמה לאורך 7.5 עד 10 סיימ. בזהירות רבה, קלף את הבידוד מכל מוליך, פתל את הסיבים הדקים בכל אחד מקצוות המוליכים וצפה קלות בבדיל. הכנס קצה אחד של כבל הצמה לחיבור המוצא של כרטיס מערך הגלאיס והנח את המכלול בצד עד להשלמתו של הכרטיס הבא. שים לב: אם מקטע גלאי האינפרא-אדום אמור להחשף לאור חשמלי, ובמיוחד לאור נורת פלורסצנט, במהלך פעולתו הרגילה, יש להלחיס קבלי עקיפת "8 (קבלי '6]אסנס' 65001עוס של עו 0.00) על פני מוליכי הקולט והפולט של כל גלאי, וזאת למניעת הפעלות אקראיות עקב האור. ראה בצילוס כיצד יש לבצע זאת. המכלול הבא שיש לבנות הוא הכרטיס הלוגי העיקרי. התחל בהתקנת תושבות 16 עבור 3, ודא שתהתושבות הן במישור אחד עס הכרטיס לפני הלחמתן למקום. התקן תושבת יזע ל-16 פין עבור 84. הכן חוטי קיצור (גימפרים) מבודדים עבור כל אחד מהמקצרים שעל הכרטיס על-ידי מדידת החוט מנקודת הקיצור והוספת אורך המספיק להכנסת החוט לחורים להלחמתם בכל אחד מצידיו. הנח בזהירות את המקצרים במצב שטוח לגמרי על הכרטיס והלחס אותם במקומם. חתוך עודפי חוט. במקרים מסויימים, המקצרים עוברים קרוב מאוד + + 0.סן ב , סֶ]0-0 0 0 2 שי ַ ₪ 9 פםו טְ 0]15[0 | - - - [ [ ו ו ו [ 0% - איור 5. מעגל מודפס למערך גלאי/מגברי האינפרא-אדום. לרכיבים או חיבוריסם אחרים. ודא שהמקצריסם מנותביסם בצורה שאינה מפריעה להתקנת הרכיבים. בשלב הבא, התקן נגדיסם 825-840. לאחר ההלחמה חתוך אורכי הדקים עודפים. בדוק את עבודתך תוך כדי ההתקדמות, וחפש הלחמות קרות, וקצריס בין נקודות הלחמה קרובות. התקן את 29-213. השתמש במעט חום ככל האפשר בעת התקנת הרכיבים. כמו כן, בדוק שהקוטביות נכונה. לאחר מכן - הלחס את הרכיביס והסר את עודפי ההדקיס. התקן קבליס 62-07. שיס לב שחלק מהקבלים הס אלקטרוליטיים, וודא קוטביות נכונה והלחסם. הכן שני חוטים מסוג ‏ 224.%0 (קוטר 0.6 מיימ) 65 רשימת רכניבים - 8 8 *15600 88 9 100 238 ,29-16 8 *2209 1-24 8 *3300 22 1 א 3.3 3 2 56.א ןו גו 2.7 16 2 % ,1% 56% 07 1 1 ל 1 *4700 100 % ,1/4 = * קבלים: : 1 0ם0ע01ש6166 ,16% ,תון100 1 1 0סגץ01ט6160 ,16% ,תגן 220 2) 3 **יזון1 04,07, 63 2 **תנן 10 6 זו סק ז0 10ות8ז06 = ** חצאי מוליכים: 1 ,66 18 תסגונפסק-8 8 שס6קץ1 5ת0וח516 2 56סכזטק [84ז0ת6 זס 914א1 6 קאפ תת 510 |08 0,פס 1 65 3/4 ,100 ננסם 2 ,12 1 ₪ תסגונפסק 8 | 1-08() 51665 ,ז0ז15פת8זו10סהק 8 סשטכעץך 2 מז , עְגדזה זס)פנפתגט 1021,1022 2 6עך 1 ,ז0ז8זהקותסס 66נה1תק8ות 8-11 163 8 טסשקסץ'1' 6885 1 ,קסה-קוה 1% [4 14 6 ססץ1' 76885 1 ,6 <) זטקתו-8 15 8 סלסץ1' 85א6 1 85 ,36 כץ41 5080 156 0 סע 2 זטשסק) [שתכאוץ 107,108 (0102165ת7601 שונות: 3 מפסק מסוג מגע-רגעי, ע4[!1ממחסת חסקס. 4 מפסק 5057 (:1כ) בן 8 ערוצים. 5 מפסק 5751 מסוג החלקה או 108816. מעגלים מודפסים; מלחם; חוטי חיבור; חוטי קיצור, קופסאות; כלי התקנה; מהדק לסוללת 9%; תושבות <16; מחברי ראש זויתיים למעגל מודפס (0.25 א 0.25 סיימ); כבל צמה: באורך של 15 סיימ, עס הסרת בידוד באורך של 6 מיימ בכל קצה, עבור מפסק איפוס האזעקה, 53, ושלושה חוטיס באורך 20 סיימ עבור מפסק אפשור הנעילה 55. הלחס את החוטים למקומס בכרטיס בדוק את הכרטיס על-ידי אספקת 0 24 ו-.5/06 לנקודות המתאימות על הכרטיס (שים לב לקוטביות) ובצע את המדידות הבאות: פינים 7 ו-8 של 167 ו-168 צריכיס להיות ב-26 24%; כל שאר דצמבר 1991 66 -% ו ל ' איור 6. מעגל מודפס עבור ת'מפתח'. הפיניס בשתי התושבות צריכיס להיות ב-צ0. הכנס את 54 לתוך התושבת שלו כאשר צד ה-א) ממוקס בכיוון 25-832א8. סגור את כל המפסקים, ובדוק שבפיניס 2, 4, 6, 8, 11, 13, 5, ר 17 של 103 מתקבל 020 5%. פתח את כל המפסקים, ובדוק שבכל הפינים המתח ירד לאפס. הרמה בפין 1 יכולה להיות גבוהה או נמוכה, בהתאס למצבו של המפסק מחליף המגעים, 55, המחובר לנקודות א, צ ו-2. בפין 20 צריך להיות 506 בכל זמן. בכל שאר הפיניס צריך להיות אפס בכל זמן. פיניס 2, 4, 5, 7, 9, 12 ו-16 של 164 צריכיס להיות ב-526. כל שאר הפיניס צריכיס להיות באפס בכל זמן. פין 14 של 105 ושל 106 צריך להיות ב-06 צ5; כל שאר הפיניס בתושבות אלה צריכים להיות באפס. אס אתה מקבל מתחים שוניסם ממה שצויין, עצור 2 6 6 -- | 1-4ססצנםסם ות ובדוק את הסיבה. לאחר תיקון הבעייה, בצע איפוס (ז1656) לכרטיס כפי שתואר. עתה, הסר את המתח מהמעגל. חבר את כבל הצמה בין כרטיס מערך הגלאיס (שהושלס קודס לכן) לבין הכרטיס הלוגי. האותיות שעל הכרטיס הלוגי מתאימות לאותיות מוצאי הערוצים שעל כרטיס מערך הגלאים/מגבריס. הכן את הכבל להרכבה על-ידי קילוף זהיר של הבידוד בקצוות הגידים. הזהר שלא לחתוך את המוליכים העדינים. פתל את המוליכים לפני ההלחמה, וצפה במעט בדיל: הזהר שלא לגרוס נזק לבידוד הכבל מחוס המלחם. הפרד את הכבל לאורך המוליכיסם המרכזיים שלו למרחק של .7 סיימ מהקצוות. עתה, הפרד כל מוליך בכבל לאורך כ-2.5 ס"מ מהקצה. הכנס את החוטים של כל ערוץ לחור המתאיס בכרטיס הלוגי. שיסם לב שערוצים 7 ו-8 אינס בסדר הנכון ומחייביס יחצי פיתולי. חבר ממסר או סליל או כל עומס מתאיס אחר לנקודות העומס בכרטיס הלוגי. התקן את מערך הגלאים/מגברים, את הכרטיס הלוגי הראשי ואת עומסי המוצא בקופסה מתאימה. קבע את מפסק 55 כך שפין 1 של 103 יהיה בנמוך לאפשור דחיפת המנעול. התקן את 103-108 בתושבות המתאימות: ודא שהם ממוקמים נכון ושכל הפינים מוכנסים נכון. שיס לב שרכיבים 103 ,105 ,1027 ו-1)028 רגישיס למטען אלקטרוסטטי ונקוט באמצָעי הזהירות הדרושיס תוך כדי הטיפול ברכיביס אלה. ם פרוייקט זה ניתן להזמין מאלקטורקל בע''מ. טל. 879619 / 879701 -03 פקס. 03-596244 חלקו השני של המאמר ידון בתיכנות הקוד ובבדיקת המנעול האופטי. מגבר אנטנה רהב תחהום מגבר אקטיבי זה התפרסם בגליון אוגוסט/ספטמבר 1991. * הענות לתדר 8601112 - 40 236 זס6סץת) * מיועד לערוצי הטלויזיה זצ ו- חח * מתאיס לתחוס השידור של טלויזית הכבליס * כולל את תחום ה - ]את של הרדיו * ניתן לשילוב במערכות קליטה מלוויניס. * הגבר של 2012!!! * יחס אות לרעש גבוה * הזנה פנטומית קיטם רכיבים מונולם 8 ו"ח בלבד כולל מע"מ המגבר יחידת ההזנה הפנטומית בעלי כרטיס אנטראי יכולים להזמין בהזמנה טלפונית טלפון: 879701 / 879619 - 03 ניתן לחזמין מגבר זח באמצעות טופס החזמנת מלא את פרסיך וצרף שיק על סך 98 שייח. דצמבר 1991 . ל טיבים אופט?ים - חלק 1 הסיבים האופטיים הם תווך (מדיום) ההעברה החדיש ביותר בתקשורת ובטכנולוגיית המיכשור. ניתן למצוא טיבים אופטיים בטלקומוניקציה, בתקשורת מידע בין מחשבים ובכל סוגי המיכשור המדעי, ההנדסי והרפואי. בקיצור נמרץ, הסיבים האופטיים חם הטכנולוגייה שבה מועבר אור דרך סיב פלסטיק או זכוכית כך שניתן לכוונו ליעד רצול. אם האור מקודד (מאופנן) באות מידע, אות המידע *ועבר במסלול האופטי של הסיב. קיימיס יתרונות רבים בתקשורת באמצעות סיבית אופטיים. היתרונות כוללים: . רוחב פס גבוה מאד (מתאים לאותות חוזי --- 0 (וידאו), ערוצי קול רבים, או העברת מידע בקצב גבוה בין מחשביס). . משקל נמוך ביותר ומימדים זעירים. . הפסדים נמוכיס ביחס לתווכיס אחרים. . נקי מהפרעות אלקטרומגנטיות (1א3). . בידוד חשמלי גבוה. . עמיד בפני התפוצצויות. . בטיחות מידע גבוהה. . יכולת 811-5816+' משופרת. רוחב הפס הגבוה של ערוץ תקשורת המבוסט על סיבים אופטיים מאפשר לו לטפל בכמות עצומה של מידע בו זמנית. לדוגמא, הסיב מסוגל לטפל ביותר מאשר אות חוזי אחד (אשר בדוך כלל מצריך רוחב פס של 72 עד 10%112, בתלות ברזולוציה). לחילופין, הסיב יכול לטפל בכמות עצומה של ערוצי טלפון המעבירים מידע קולי. כמו כן, לסיב יכולת לבצע תקשורת מהירה להעברת. מידע בין מחשבים. ניתן להעביר מספר קטן של ערוצים בעלי מהירות גבוהה ביותר, או מספר גדול יותר של ערוצים מקביליים בעלי מהירות נמוכה יותר. הסיבים האופטייס הם כה משמעותיים, עד שניתן לצפות לראותס בכל מקוסם בתעשייה, במהלך השניס הבאות. המשקל הקל והמימדים הזעירים של הסיבים האופטיים, יחד עס הפסדי ההספק הנמוכים, הופכים את ערוצי התקשורת המבוססים על סיבים אופטיים לטובים במיוחד להעברה של מספר ערוצים גדול בצורה חסכונית. העברת כמות דומה של ערוצים בקוויס קואקסיאליים או בכבלי זוגות תצריך מערכת גדולה, מסורבלת ומסובכת פי כמה וכמה. הפרעות אלקטרומגנטיות (1/) היוו גורס מפריע לאלקטרוניקה מאז שמרקוני ודה-פורסט הפריעו זה לזה בניסויי רדיו עוד לפני תחילת המאה העשריס. כיום, 211 יכול להיות יותר מסתס גורם מטריד, ועלול לגרום לתאונות טרגיות. לדוגמה, מטוסי מאת: ץזג) .]. תק10560 01355 0 6 50 1חשוו איור 1. | העברת אור במוט זכוכית הוצגה כבר לפני למעלת ממאת שנים. נוסעים מופעלים יותר ויותר באמצעות מחשביס דיגיטליים. ואמנם, טייס של אחד המטוסים המצוידיס בציוד מודרני טען לאחרונה, שכיוס אין צורך לדעת להטיס מטוס, אלא צריך לדעת לקלוד במהירות. למרות שהטייס לא התכוון לכך ברצינות, הרי שהוא הדגיש עד כמה תלויים כיוס המטוסים במחשביס ובתקשורת בין מכשיריס דיגיטליים. המצאותם של משדר רדיו, מכיים או מנוע חשמלי בקרבת אחד מקווי התקשורת עשויה לגרוס או להכנסת מידע שגוי או להריסתו של המידע הקיים ולתוצאות הרות אסון. מאחר שה- 1 נגרס על-ידי שדות חשמליים או מגנטיים המצומדים בין כבליס חשמליים, הסיביס האופטיים (החופשיים משדות אלו) מציגיסם חופש מוחלט מנוכחות 1/. בידוד חשמלי נדרש במערכות רבות הן עבור בטיחות למשתמש והן למניעת נזקים למעגלים חשמליים המחובריס למערכת. לדוגמה, בתהליכים תעשיתיים מסויימים, משתמשים במתחים גבוהים, אך הציוד האלקטרוני המשמש לבדיקת התהליכים פועל במתח נמוך, ומיוחס להארקה. כתוצאה מכך, המתח הגבוה מסוגל להרוס את ציוד המדידה. במערכת סיב-אופטי ניתן להשתמש בחיישן (הצף מבחינה חשמלית) ולשדר את המידע בקו תקשורת אופטי למחשב, למכשיר מדידה, או למערכת בקרה, בעלי מתח נמוך והארקה חשמלית. העובדה שהסיביס האופטיים משתמשים בקרני אור, הנוצרות במעגליס אלקטרוניים מופרדים, הופכת את המערכת האופטית לאידיאלית עבור מערכות בקרה ומיתוג הממוקמות בסביבת גזים ואדיס דליקים. לדוגמה, במדידות במערכות המשתמשות בדלק או בגז טבעי, או בחמרי-הרדמה רפואיים דליקים. מפסקים מכניים רגילים או ממסרים יוצרים ניצוצות בעת החלפת מצבס של המגעים. ניצוצות אלה עשויים לגרום לפיצוץ אם בסביבה קיימים גזים דליקים. עד לתחילתָּ שנות השישים ארעו מספר התפוצצויות בבתל חולים ובתחנות דלק שהשתמשו במפסקים חשמליים. הסיבים תורמים לבטיחות מערכות המשתמשות בהם, כי קשה להתחבר אליהם למטרות ציתות. כדי לבצע זאת, יש להתחבר למערכת בחיבור פיזי. במערכות המבוססות על חוטים ניתן לצותת דצמבר 1991 8 6חו! |בוזחסת 2002 איור 2. תופעת שבירה בטיטית. | לאותות בדרך קיבולית או השראית, הדורשת פחות מאשר חיבור פיזי מלא. בצורה דומה, המערכת בטוחה יותר במובן אחר של המילה, כיוון שניתן לתכנן משדרים ומקלטים סיב-אופטיים כמערכות אל-כשל (1811-54/6), כך שתקלה אחת בודדת לא תגרום לנפילת המערכת כולה. באחד מבתי החולים שבו המידע הועבר ממוניטורים למחשב מרכזי דרך זוגות חוטים, קצר באחד מזוגות החוטיס היה גורס לנפילתה של כל המערכת! תופעות כאלה כמעט שאינן קורות במערכות עס סיבים אופטיים. טיבים אופט*ים: היסטורית וישומים מעשיים העובדה הבסיסית לגבי הסיבים האופטיים, כלומר התפשטותן של קרני אור במוליך זכוכית שקוף (איור 1), התגלתה בשנית בשלהי 1870, כאשר 1 ץ תגס[ הציג בפני חברי ה- 81ץ80 50016 את נסיונותיו. מערכת טלויזיה צבעונית מוקדמת, אך לא מעשית במיוחד, שהומצאה על-ידי 4 .1.1" השתמשה במוטות זכוכית להעברת מידע צבעוני. ב 1966 הציגו תתגתא0.1100) ו-.?) 0 (בריטניה) מערכת שבה קרני אור העבירו מידע דרך טיבי זכוכית. העובדה המשמעותית שהפכה את המערכת של 100 למעשית, היתה הורדת ההפסדים בחומר הזכוכית הדיאלקטרי לרמה סבירה. ב-1970, תקשורת מעשית באמצעות סיביס אופטיים הפכה לאפשרית. הרפואה משתמשת בסיבים אופטייס במשך יותר משני עשורים. ניתן להעביר אנדוסקופים-טיב אופטייס דרך מעברים שונים בגוף, הן טבעיים והן כאלה שנוצרו תוך כדי ניתוח, וזאת לבּדיקת חלקים פנימיים בגוף. בדרך כלל קיימים" שתי קבוצות סיבים, אחת להסתכלות והאחרת - להעברת אור ממקור אור יקרי (נקרא כך בטעות) ו דצמבר 1991 ₪ 6 885] וחטו60רח ץזבּתטסם 686 660956 שזסוח וחטו6וח 10 6חון |התסת 6 885| וטו וח ץז הטספ 6 606005895 6זסחז וגו 60 וח איור 3. | השבירת המעורבת בתופעת 'ההחזרה תפנימית המלאת'. |3ןז6)הח 81 -= 1ןז)הוח 2 -> 0-4 איור 4. אל תוך הגוף. לדוגמה, גניקולוגים מסוגליס לבדוק ולנתח איברים פנימייס מסויימים אצל נשים תוך שימוש בלאפראסקופ המוחדר דרך חתך באיזור הבטן. מנתתחי ברכיים יכולים להשתמש בארתרוסקופ סיב-אופטי כדי לבצע ניתוחים מפליאיס בברך האנושית ובצורה הרבה פחות טרמאומטית מאשר בשיטות הקודמות. משתמשיס בסיביס אופטיים גםס לבדיקות קיבה ותריסריון. גשש סיב-אופטי מוחדר דרך הפה או דרך האף לוושט ומשס לבטן, והוא מאפשר לבדוק כיביס וגידולים ללא צורך בניתוח. לאחרונה, ניתן להשתמש במצלמות טלויזיה זעירות, המשתמשות במערכי 660, כאשר סיבים אופטיים מעבירים את האור לתוך הבטן. בדיקות באמצעות סיבים אופטים מתבצעות גסם מחוץ לתחומי הרפואה. לדוגמה, חברה המספקת מיכלי ביוב ניידים מבצעת בדיקות למיכלים באמצעות סיביס אופטיים ומצלמת טלויזיה. כך אנלוגייח של מוביל גלים לסיבים אופטיים. נעשה גם בתיקוני צנרת שוניס. חברות תעשיתיות אחרות משתמשות בסיבים אופטיים לבדיקת איזוריס שהגישה אליהם קשה או מסוכנת. לפני בדיקת טכנולוגיות הסיבים האופטיים, כדאי לדון בכמה מושגים הבסיסיים של מערכות אופטיות המיושמות במערכות סיבים אופטיים. עובדות בסיסיות מקדם השבירה (ת), או מקדס ההשתברות של חומר, הוא היחס בין מהירות האור בריק ומהירותו בחומר (כגון זכוכית, פלסטיק, מיס). למטרות מעשיות, מהירות האור באוויר קרובה מספיק למהירותו בריק. מבחינה מתימטית, מקדסם השבירה (ם), הנו: 3 0 היא מהירות האור בריק (כ 10%א3 מ/ש); + היא מהירות האור בתווך. שבירה היא התופעה שבה קרן האור משנה את כיוונה כאשר היא עוברת בגבול שבין שני תווכיס שמקדס השבירה שלהס שונה. (2ת = 1ת). נתייחס לאיור 2 שבו שני חומרים בעלי מקדמי שבירה וַת ו-2ת; נתיחס לקרן אור , המתקרבת לגבול מהצד הפחות צפוף (2ת 3- 1ת). כאשר הקרן עוברת דרך הגבול בין החומרים, כיוונה משתנה לעבר הקו הניצב לפני המשטח. בצורה הפוכה, קון 8 מתקרבת לגבול מהצד הצפוף יותר (1ת +- 2ת). במקרה זה, הקרן נשברת בצורה דומה, אך הפעם היא מתרחקת מהקו הניצב לפני המשטח. במערכות שבירה, זווית השבירה היא פונקציה של היחס בין שני מקדמי השבירה, כלומר - מקיימת את חוק סנל: [2] . 0 גת = ,510% ות או ות [3] <ת המקרה המיוחד הקשור לסיבים האופטיים הוא המקרה שבו הקרן עוברת מתווך יותר צפוף אל תווך פחות צפוף. אנו יכולים להשתמש או במערכת מים-לאוויר, או במערכת שבה שתי זכוכיות שונות, בעלות מקדמי שבירה שונים, מקושרות אחת לשניה. לסוג כזה של מערכת כוונה קרן 8 באיור 2. איור 3 מציג מערכת דומה, עס שלוש קרני אור שונות (8, 8 ו-6), המתקרבות לאותה נקודת גבול משלושה כיוונים שוניס (8: 5 ו-6, בהתאמה). קרן 4 מתקרבת בזווית תת קריטית ועל-כן תתפצל לשני חלקים ('8 ו-"). החלק המוחזר ("8) כולל כמות יחסית קטנה של אנרגיית האור המקורית, והוא ניתן להזנחה. החלק העיקרי של אנרגיית האור מועבר, ונשבר בזווית ש? בצורה הרגילה. קרן 2, לעומת זאת, מתקרבת למשטח בזווית הקריטית, ש', והיא נשברת לאורך קו מאונך לקו המשמש אנך למשטח, כלומר, היא נעה לאורך הגבול שבין החומרים. זווית זו מסומנת בדרך כלל ב-6 בספרי אופטיקה. לבסוף, קרן ‏ 6 מתקרבת למשטח בזווית הגדולה מהזווית הקריטית, כלומר בזווית על-קריטית. קרן זו אינה מצליחה לעבור את הגבול שבין החומרים, והיא מוחזרת חזרה, בשלמותה, אל התווך המקורי. תופעה זו נקראת 118' (החזרה פנימית מלאה) והיא מהווה את הבסיס לפעולת הסיבים אופטיים. טיבים אופטיים הסיב האופטי דומה במשהו למוביל גלי מיקרוגל, ואי לכך הבנת אופן הפעולה של מוביל-גלים היא שימושית להבנת הסיב האופטי. איור 4 מציג מודל טכמטי של סיב אופטי. פרוסת חומר בעל צפיפות גבוהה יחסית (נת) נמצאת בין שתי פרוסות של חומר פחות צפוף (2ת). קרני אור המגיעות בזווית על- קריטית מוחזרות במלואן (החזרה פנימית (1א) 6זס6 (2א) 0הו613060 |63ו)קס 5 ל70 49 30 6 |63וזוזס = איור 5. | האור מתקדם בסיב אופטי על-ידי /החזרה פנימית מלאת' חוזרת ונשנית. מלאה) משני קוי הגבול (2ת -> גת ו-1ת -> 2ת). על אף שרק 'החזרה' אחת מוצגת באיור, הקרן תמשיך להיות מוחזרת פעסם אחר פעסם תוך התקדמותה דרך חומר גת. כמות האנרגייה המוחזרת דרך מנגנון | ה-118 היא בסדר גודל של 99.9%, טובה בהרבה מזו המושגת במראות מישוריות (85-96%). הסיבים האופטיים אינס מלבניים, אלא גליליים, כמתואר באיור 5. באיור זה ניתן לראות שתי קרנייס הפוגעות במשטח בזווית הגדולה מהזווית הקריטית. קרניים אלה יתקדמו דרך הסיב האופטי הגלילי תוך איבוד אנרגיה קטן ביותר. ישנן, למעשה, שתי צורות התקדמות. הקרנייס שבאיור 4, הנקראות קרניים מרידיאניות (אורכיות), קלות 6% 2200 יותר להבנה, והן מתוארות על-ידי מודל מתמטי בספרות מאחר שכולן נמצאות במישור אחד עס הציר האופטי. הקרניים באיור 65, שמספרן גדול יותר, נעות בתנועה מעגלית ולכן הן קשות יותר להבנה (ראה מקור 1). | ימשפךי הכניסה של האור לתוך הסיב האופטי (איור 7) הוא בצורת קונוס הנמצא במרכז הציר האופטי. זווית הכניסה 8 היא הזווית הקריטית למעבר מהאוויר (גת = ת) לחומר הליבה (1ת=ת). היכולת ילאסוף' אור קשורה ישירות לגודלו של הקונוס, והוא מבוטאת במונחים של המיפתת המספרי, 4א, שהוא: [4] = אא מקדס השבירה הפנימי, בגבול שבין האוויר ל-1ח, 00108 = 5 חסן55 וחב |התסו10זסרה הסן55ווה5ח1]3 /ו6א5% איור 6. | א) התקדמות מרידיאנית ב) התקדמות מעגלית. דצמבר 1991 2 0 [חשת 068 2 = ח 4חו01300 ₪ = ח |ח6!פוחה 00-07 איור 7. קונוט כניסול לסיב אופטי. >> איור 5. | אופני העברת בסיבים אופטיים. ניתן על-ידי חוק סנל:. [5] (3%) תןפסזה = 051 במונחים של מקדמים יחסיים של שבירה בין חן היו יב ד 08ו5 0 (29500 אשר 9. א) ז'ופק אור במבוא ב) דופק המוצא - מתרחב (מונפזר) בזמן. יי ו -- דצמבר 1991 068] | אב וס 0008 0] 6 הסביבה החיצונית לסיב, חומר הליבה וחומר המעטפת, המיפתח המספרי ניתן על-ידי: ]6[ .ת-?ות = ,0מ51 = א 9 ת אס החומר החיצוני הוא אוויר, אזי ניתן לצמצם את הביטוי ל: [7] 2-7 ות =8א פנימית, זוויות השבירה (81 ו-82), בזווית הקריטית, נקבעות על-ידי היחס שבין מקדמי השבירה של שני החומרים, 1ת ו- 2ת: מ - 12ת/ת81051 =,.0 [8] "ו ,‏ 1. לסיבים אופטיים טיפוסיים מיפתח מיספרי של 0.1 עד 0.5; הקוטר, כ, נע בין מ גן25 לבין גגן650. יכולתו של הסיב לקלוט אור היא יחסית לריבוע המיפתח המספרי: [9 וס . )== פיזור פנלמ? קרן אור הנכנסת לתוך סיב אופטי יכולה לנוע בכל אחד ממספר מסלולים שונים, התלויים במידת-מה בזווית הכניסה (איור 8). מסלולים אלה ידועיס כאופני העברה, והם משתנים החל מאופנים בעלי סדר נמוך ביותר המקבילים לציר האופטי של הסיב (קרן .4 באיור 8), ועד לאופנים בעלי סדר גבוה ביותר, קרוב לזווית הקריטית (קרן 6); בנוסף, קייס מספר גדול מאד של קרניים בין שני גבולות אלה, תכונה חשובה של האופנים השוניס היא שאורכי המסלולים המתאימים משתנים בצורה חריפה, תוך שהם מתקצרים באופני הסדר הנמוך ומתארכיס באופני הסדר הגבוה. אס לסיב האופטי יש ליבה אחת בלבד ושכבת מעטפת אחת, הסיב נקרא סיב בעל מקדם מדרגה (א66ת1 כ506), וזאת מאחר שמקדס השבירה משתנה בצורה חריפה בין הליבה לבין המעטפת. מספר האופניס, א, שהסיב יכול לקיים, ניתן על-ידי: [0] א כל סיב בעל קוטר, כ, הגדול מכ-10 אורכי גל (10%) יספק מספר גדול מאד של אופנים, ועקב כך נקרא סיב רב-אופני. קרן אור טיפוסית, הנכנסת לסיב מסוג זה בעל מקדם מדרגה, תמצא בו זמנית מספר גדול של אופניס האפשריים עבורה. מצב זה עלול להשפיע או לא להשפיע על אותות אנלוגיים, אך יש לו השפעה עצומה על אותות דיגיטליים, דרך תופעה הנקראת פיזור בין-אופני. איור 9 מציג את ההשפעה על אות דיגיטלי. כאשר דופק אור קצר (איור 94) מסופק לסיב אופטי בעל פיזור פנימי גבוה, האות המתקבל (איור 90) עמרחי או 'מתפזרי על פני שטח רחב יותר. בקצב העברת מידע נמוך, השפעה זו זניחה, מאחר שהאות המתפזר ידעך לפני שהדופק הבא מגיע. אולס, בקצבי העברה מהירים, הדפקים עלולים להשפיע זה על זה (איור 10) ולגרום בכך למצביס דו- משמעיים שעלולים להביא לאחוז שגיאות גבוה. הפיזור הבין-אופני נמדד בדרך כלל יחסית לרוחב הדפקיס בנקודות ה-368- (מחצית ההספק). באיור 9, הזמן בין נקודות ה-348- של הדופק הנכנס לסיב האופטי הוא '1, בעוד שבאות הנקלט, הזמן בין נקודות ה-368- הוא 16'. הפיזור מבוטא כהפרש, או: [11] 1-16 * תסן5ז6ק15 (פיזור) הדרך למדידת הפיזור של סיב אופטי נתון היא למדוד את הפיזור של דופק גאוסיאני (התפלגות נורמלית) בנקודות ה-368-. הסיב מוערך אז במונחים של פיזור בננו-שניות לקילומטר של סיב (מזא/5ת). רוחב הסרט של הסיב, במגה-הרץ לקילומטר | וי בי ופ 0| 01 חסו5ז6ק015 , , , . , % ₪ , . א / , א , . 3 . , - "א , 0-0 א'ור 10. השפעות תפיזור על רוחב הסרט של אות דיגיטלי: א) אות המידע המקורי; ב) דופק אוו מוכנס לתוך סיב אופטי; ג) הדפקים שהורחבו חופפים זה לזת. וא... 5א< 4א<3א < 2א <וא איור 11. סיב אופטי בעל מקדם מדווג. (ה'זא/1112/), ניתן לחישוב מתוך ידיעת הפיזור, תוך שימוש בביטוי: 210 -----%+>------ = (11א/1112/) 1 (ותא/5ת) .ספוש ]12[ סיבים מדורגים הפתרון לבעיית הפיזור הוא לבנות סיב אופטי עס מקדס שבירה משתנה ברציפות כך ש-ת יורד עס המרחק מהציר האופטי. סיב מסוג זה (בעל מקדס שבירה משתנה ברציפות) קשה לבנייה, אך ניתן לבנות סיב אופטי בעל שכבות שלכל אחת מהן מקדסם שבירה שונה (איור 11). היחס בין מקדמי השבירה של השכבות הוא ₪1.. < 5ת < 4ת < גת < 2ַת < ות מקדס השבירה הכולל קובע את המיפתח המיספרי, והוא נלקח כממוצע של השכבות השונות. בסיבים מדורגיס, מהירות התפשטות הקרן גבוהה יותר בשכבות הרחוקות מהציר האופטי מאשר בשכבות הקרובות לציר. כתוצאה מכך, גל באופן מסדר גבוה ינוע מהר יותר מאשר גל באופן מסדר נמוך. מספר האופניס הקיימיס בסיב מדורג הוא: ג [גא]פה) [14] 4 %= כבלים מסויימיס פועלים באופן קריטי, הנקרא (מושאל מטרמינולוגיית גלי מיקרו) שבו הכבל דק מאד בהשוואה לכבלים רב אופניים. ככל שקוטרה של הליבה יורד, כך יורד גם מספר האופניס האפשרי עד שלבסוף הסיב הופך לחד- אופני. כאשר קוטר הליבה יורד ל-3 עד 5 מיקרון, רק אופן ה-1ג11 אפשרי. הקוטר הקריטי לפעולה חד אופנית הוא: ( 2.44 [אא ה ]15[ 1 - 1 הקטנת מספר האופניס בסיבים אלה מקטינה גס את הפיזור הבין-אופני. עקב כך, סיבים חד אופניים משמשיםס להעברת מידע בקצב גבוה במיוחד או לרוחבי-פס אנלוגייס. בחלקו השני והמסיים של המאמר, נדון בהפסדיס הנגרמיס במערכות סיבים אופטיים, בתקשורת סיב-אופטית ובמעגלי דחיפה וקליטה בסיסיים הנדרשיס לפעולת הסיבים האופטיים. ב מקורות: 1 ייתקשורת סיב-אופטיתיי, אלקטור (בעברית) אפריל 1991, עמוד 36. תיקונים מד הספק מא*ל 1991 בהתייחס לתרשים המעגל באיור 1, ההדק הימני במקטע התחתון של מפסק 52 צריך להיות מחובר להארקה. נקודה זו מצויינת על-ידי נקודה שחורה. בתהליך הכיול, ההתייחסות ל-24 ול-25 צריכה להיות הפוכה. בניגוד לנאמר, 74 קובע את ההיסט של צצ, ו-25-את ההיסט של %%. התפקוד של פוטנציומטריס אלה מוצג נכון בתרשים שבאיור 1. לשיפור הדיוק של המכשיר, חבר את 85 ישירות להארקת המעגל במקוס לצומת 7א6-8א. לבסוף, אס מתכווניס למדוד זרס העולה על /5, יש לחזק את כל הפסים המוליכים של הכרטיס המודפס, הנושאיסם את הזרס הנמדד, בחוט נחושת בעל חתך של 2.5 ממייר. מחשב 8052/80032 על כרטיס *חיד יוני 1991 כאשר ‏ משתמשים ב-ש6 מסוג 85031 או 24516 - 8052411, רכיבים 101, 162, 163 ו-1612-108 חייביס להיות ממשפחת ‏ 741107. למקצר 8 מתייחס הכתוב בטעות כ-812 בטקסט שמתחת לכותרת המשנה יצורב ]1א02אקם'. בניגוד לנאמר, מקצר זה חייב להיות מותקן רק כאשר צורבים ₪801 - בכל שאר השימושים יש להסיר את המקצר. בנוסף, שיס לב שמקצר ₪ ניתן להתקנה רק כאשר 1.2 הצריבה כבוי. בקרה טורית אוגוסט- ספטמבר 1991 מנוע ]א צריך להיות מנוע 20 ולא 40 כפי שמוצג בתרשים המעגל. מד מופע דיגיטלי *ולי 1991 באיור 5, המפסק שבין מבוא '4' לבין 101 צריך להיות מזוהה כ-'51' וזה שבין מבוא '8' לבין 2 כ-'82'. מפסק 54 הוא מסוג 077/א0 ולא כפתור לחיצה כמוצג בתרשים. קבליס 63 ו-606 מוצגיסם בקוטביות הפוכה. תרשים מיקוס הרכיבים באיור 8 תקין. מטען סוללות ניקל-קדמיום אוניברסלי *ולי 1991 יש לתקן ברשימת הרכיבים: 25% תגן2200 = 67 אס יש קשיים בהשגת 29/100/צ (25), ניתן להחליפה ב-229צ3 המתאימה ל-64. בטקסט שמתח לכותרת יכיולי, יש לתקן את סעיף 4 כדלקמן: 4. חבר רב מודד בין נקודות 0 ו-11 על הכרטיס, וכוון את 24 לקבלת מתח נמוך ב-1% מהמתח שבין הדקי הסוללה. משנת תכניות זכזוא מאי 1991 את התוכן של ה-07801 יש לשנות כדלקמן: כתובת מידזע 006 5 0007 00 08 8 0% 5 00% 28 008 12 0000 0( 0062 005 00 00020 001 קוראיס אשר רכשו 228021 מתוכנת דרך השרות לקורא מוזמנים להחליפו ב-1א802 מעודכן. קוצב זמן חשיפה אלקטרוני אפריל 1991 ברשימת הרכיבים יש להוסיף: 6916 = 33 דצמבר 1991 2 1 צ(7ב 87651 במאמרי הראשון (מקור 1) תיארתי את הבעיות הקשורות בפיתוח יישומיס למיקרובקר בשבב אחד - ה-87051, ובמיוחד בעיות הקשורות בתוכנה. במאמר השני (מקור 2), תיארתי אמולטור (105) זול, המספק דרך טובה לדימוי פעולת הרכיב, פעולה המתאפשרת בדרך כלל רק למקצועניסם. הבעיה האחרונה שנשארה לחובב לאחר פיתוח התוכנה בסביבת היעד, היא תיכנות (צריבת) המיקרו-בקר. לרוב צורבי ה-]₪280% הזוליס תושבות 28 פיניס שאינן מאפשרות לצרוב את ה-870251, בעל 40 הפינים. ה-2/51 המתואר כאן הוא צורב במחיר מזערי, המשתמש בחומרת 10851 ובבקר התוכנה. התרשים באיור 1 מתאר את החומרה. ה-24751 כולל תושבת, 23, שאליה מתחבר ה-102051; מעגל ממיר מתח ליצירת צ12.5 מספק מתח של צ15; ושתי תושבות הכנסה ללא לחץ (210/): אחת בת 28 פינים, 111, לצריבת רכיבי [((2280, והאחרת בת 40 פינים, 16", לצריבת המיקרו-בקריס. ה-294251 יכול לצרוב רכיבי 58 בלבד: הוא יכול, לכן, לצרוב את ה-87051, אך לא את ה 8751 שהוא ממשפחת ה-1]025א. ה 8751 מצריך מתח צריבה של צ21, אשר הושמט מהצורב הנוכחי עקב שיקולי מחיר. תוכנת התוכנה המסופקת עס ה-2/.251 מחולקת לשני חלקים. החלק הראשון מתבצע על 20; החלק האחר - על ה-10₪51. תוכנית ה-1651 מרחיבה את תפקוד תוכנית המוניטור הסטנדרטית של ה-10851, כך שתכלול קוד צריבה. תוכנת ה-206 כוללת קוד המופעל מתפריטיס לבקרת ה-10851. תיאור קצר על תהליך צריבת המיקרו-בקר מוצג בהמשך. התיאור מלווה בהסבר עבור כל אחת מהאופציות בתפריט. צריבת רכיב 1 ה-א₪4 ב-10551 צריך להקבע ל- תקגת' תוך שימוש בתכנית ה-זסזותסות. הזז את הסמן לאופציית ‏ תסוחז' ולחץ על תזנס6ז. מלא את הזיכרון ב-8/7 על-ידי הקשת ₪1 1000-2000 א חזור לתפריט על-ידי הקשת : 2 סוג הרכיב (מיקרו-בקר/]א280ם) חייב להיבחר על-ידי הזזות הסמן אל אופציית 6ט דצמבר 1991 מאת: 66עא 6ווגכ .זס בתפריט, ולאחר מכן הקשה על ותנסס6ז. 3 להטענת קובץ, בחר באופציית ‏ תסגת' ולאחר מכן הקש [שס קוב ]1088 הקש ש' ליציאה חזרה לתפריט. 4 כתובת היעד ב-870651 חייבת להקבע על-ידי הגדרת כתובת ה--01/856 של הרכיב בהקסה. ובו 0 5 מספר הבתים שיש לצרוב מוכנס על-ידי הקשת האופצייה 45 0000 6. לצריבת הרכיב, בחר באופציית ‏ וחגזקסזק'. המידע הנצרב יאומת (פעולת ץ%6111) אוטומטית לאחר השלמת פונקציית הצריבה. 7 אופציונאלית, בחר בנעילת האבטחה, 1 ו-2, או בפונקציות תסנזקץזסת6 במהלך ייצור רכיביס צרוביס. 8 חזור על כל התהליך, או על חלקו, עבור כל הרכיבים, או צא מהתכנית כדי לחזור ל-2005. תכנית ה זסווחסות תוכנת ה-24051 כוללת סט מיוחד של פקודות 1 ססטנדרטיות. תוכנה זו מאפשרת שימוש בעזרי הפיתוח הקיימים ב-10051, וכן את הגישה אליהם על-ידי בחירת אופציית אופציית ה זסזנתסות. 6858 % אופציית 8765 8 מאפשרת למשתמש להגדיר את מספר הבתים לשימוש בפעולה כלשהי. פעולה זו משפיעה על מספר הבתים הנצרבים, הנקראים, המאומתים (611/166/) וכן אלו שלגביהס יתבצע 1תט5א66ת6. הערך המספרי מוכנס בהקסה. 4% אופצייה זו בוחרת את הכתובת ברכיב היעד לתחילת הצריבה או לתחילת קריאת המידע. הערך מוכנס בהקסה. אופצייה זו ניתנת לשימוש להזזה, העתקה או לשינוי מיקוס מידע בתוך הרכיב. ברוב המקרים, ערך זה יקבע ל-0. 6 מידע נקרא מתוך הרכיב לזיכרון ה-10851. מידע זה ניתן לבדיקה ולשינוי תוך שימוש באופציית ה-1101תסות. לדוגמה, לקריאת 5100 בתים מתחילת ה-]א0אקם הקש 0 0 פפועס % 4 18 18 :ה ( או-חת/וסט 2 = 6 / ₪. לציילג'צ ציכ גכ צ' צ צי כ ל בצ א בר ו ו ביל בוב יצ ' ל צ וצ צ' לצ צ'צ א > = ו ורצ צצ כ לצ לצ לבב בד == ב ] ס [:= פן ס = - - - פן כין *-], 2 ב ? ליביב'יג'י' ג צ י'צ ביצי פס לצ לצ ל ב בי 1 (בו לכ רככ צ בצ גצ ברל ל ו בצ 1 |0 0 0 000 00000 00 00 0 ס 2 = וא אאא א יבג יבצ ב ל לי - אאא אאא אאא אאא יואר 2 4 וננ 4 סנ ה01.50ההקק> ה2.50סטהקקם ‏ מ 0.214 %/2/22/9//////// א 4 707 .2/9 910101 . 1 איור1. תרשים מעגל ח-284251. לשינוי המידע, היכנס לתכנית ה-זסזותסות תוך שימוש באופציית חסות. המידע נקרא לתוך ה-105] החל מכתובת %1000. לכן, להעברת המידע בצע את פקודת ה זסונתסות 0צ לשינוי הקוד הקש .4 1000א לחזרה לתפריט הקש : המידע ששונה ניתן עתה לצריבה ברכיב החדש. כברירת המחדל בהדלקת ה-10851, נקבע ערך ה-01/861 בקובץ האתחול ל-81000. כתוצאה מכך, מידע הנטען מקובץ בפורמט א6ת 66זת1, מוזז ב-5%1000 בתיסם - המידע המיועד לכתיבת 0 נטען בכתובת 581000, 81 ב- 81001, וכו'. להצגת ערך ה-01]56% של ה-10₪51, הקש 0 מתוך תכנית ה זסזותסות. התצוגה צריכה להגיב עס הערך 1000. אס מוצג ערך אחר, קבע את ה-01/56 חזרה ל-1000 על-ידי הקשת 0 0 אס קוראיס קוד מתוך ה-1א2800, הוא יאוחסן בכתובת %1000 בזיכרון המידע. כדי לבצע 86 למידע זה, יש לשנות את מצביע (ז16ת201) המידע ב 10551. מצביע זה מגדיר את הגבולות שבין זיכרון המידע לבין זכרון הקוד ברכיב ה-252250. בדרך כלל, זיכרון הקוד של ה-15651 נקבע בין כתובות 0 ו-50271 כאשר משתמשיס ב-24.251. זיכרון המידע קייס במצב זה החל מכתובת 81001. פקודת 118% (1') משמשת לביצוע 106ת6158556 של זכרון הקוד: 0 1 אך היא פועלת על זכרון הקוד בלבד. לביצוע 85686 על תוכן זכרון המידע, הנמצא מעל לכתובת 51000, זכרון המידע צריך להפוך זמנית לזכרון קוד. ניתן לבצע זאת על-ידי הקשת 0 13 ו דצמבר 1991 90% 5 ו 0 1 100 לאחר ביצוע התהליך, הכרחי להחזיר את מצביע המידע ל-1000. אחרת, המידע הנצרב או המידע הנקרא מהרכיב יהיה שגוי. והגזקסזץ מספר בתי מידע, שנקבע ב 1658ץ3*, נצרב ברכיב הנבחר, החל מכתובת יעד ה-0]156%. פקודת 'ותגזקסז?' קוראת אוטומטית לפקודת "ץ]1ז6/' לבדיקת תוצאת פעולת הצריבה. ץ]וזסץ תוכנו של הרכיב ניתן לאימות כנגד התוכן של קוב אסת [16ת1 או כנגד התוכן של רכיב אחר. במקרה שהאימות הוא כנגד קובץ הקסה, המידע נקרא לתוך ]ג אתוך שימוש ב זסונתסות לטעינת הקוב> כפי שתואר קודם. כעת ניתן לאמת את תוכן הקוב, מול תוכן הרכיב שבתושבת. להשוואת תוכנס של שני רכיבים, קרא את הרכיב הראשון, ואז אמת את תוכנו מול תוכן הרכיב האחר. וחש66%5) אופצייה זו מאפשרת למשתמש לייצר ותט5א60%ת0 מהמידע הנמצא בזיכרון. ה-ותט85א60%ת6 ניתן לשימוש לבדיקת שלמות הצריבה כאשר צורביס מספר רכיבים. לאחר כל צריבה, נגצר ותט5א60%ת0 המשקף את תוכן הזיכרון ששימש לצריבת הרכיב. ה-וחט6166%% מספק אישור חזותי שהמידע הנצרב במספר רכיביס הוא עקבי. 27 2-1 אופצייה זו בוחרת את סוג הרכיב המיועד לצריבה. ה-87051 מוכנס לתושבת ה 21 בת 40 הפיניס ואילו השניים האחרים מוכנסיס לתושבת 28 הפיניס. % תג אופצייה זו מספקת למשתמש כלים לבדיקת אפשרות התכנות של איזור מסויים בזיכרון, כלומר, בודקת אם האיזור במצב מחוק. 658 ץ+ן)560071 ה-87651 מספק שתי סיביות לנעילת אבטחה. הסיבית הראשונה, 51,1, מונעת צריבה נוספת של הרכיב - תכונה שימושית אם עומדים לייצר רכיבי ות. הסיבית השניה, 51.2, מונעת את קריאתו של הרכיב. סיבית זו נצרבת בדרך כלל בעת ייצור רכיבים, לצרכי ביטחון מסחרי בלבד. שתי הסיביות מאופסות כאשר מוחקים את תוכן הרכיב באמצעות אור אולטרא-סגול. סחי ה-87651 מספק אפשרות להצפנת המידע שעל ה-878001. לשס כך משמשת טבלת הצפנה בת 32 בתים, העוברים פעולת 028אא עס הקוד הנצרב. טבלת ההצפנה מספקת מידה מסויימת של ביטחון כנגד העתקת תוכנה פיראטית. + אופצייה זו מחזירה את המשתמש לסביבת ה- 005ש. מבט לעתיד ה-87051 בתצורת הצריבה החד פעמית שלו עולה כ-18.00 לישייט. מאחר שלעיתיס קרובות זהו הרכיב היחיד הנדרש להשלמת יישומים רבים, תכנון בהתאס לדרישות מיוחדות זול למדי לייצור. יתרון נוסף הוא, שאס המתכנן מייצר מוצר מצליח במיוחד, הייצור שלו בכמויות ע"י שימוש בימסיכהי עשוי להוריד את המחיר עד לכדי 2 לישייט לרכיב. . מקווות: , ז][0זותסססזסו]א 8031/8751 תזזד" - .1 .6 .2 ,1990 ע1ט1 105ת216000 זסז16% יירכיב דימוי (162) עבור 8031" - .2 אלקטור (בעברית) בפרואר 1991 עמוד 30 לקריאה נוספת: יימתכנת (צורב) עבור ה 8751" אלקטור (בעברית) דצמבר 1990 עמוד 22 שירות לקוראים אלקטורקל בעיימ מעמידה לרשות קוראיה אפשרות להזמנת מעגלים מודפסים, תוכנות ולוחות קדמיים של הפרוייקטים המתפרטמים בירחון. כמו כן, את כל ספרי אלקטור בשפה האנגלית. | המחיריס המתפרסמיס בירחון כוללים מעיימ. למחיר יש להוסיף שני שייח (2 ש") הוצאות אריזה ומשלוח עבור כל הזמנה. (עבור הזמנת ספר יש להוסיף 3 שייח.) להזמנות גדולות יקבע מחיר משלוח ואריזה על פי הכמות. את ההזמנות יש לבצע באמצעות טופס ההזמנה המתפרסם בירחון. את ההזמנה יש לשלוח בדואר לכתובת: אלקטורקל בעיימ מחלקת רכיביס ת.ד. 41096 תל אביב 61410 ניתן לבצע הזמנות טלפוניות באמצעות כרטיס אשראי ישראכרט או ויזה טלפון: 03-879619 בכל מקרה של מספר מוגבל במלאי תנתן עדיפות למנוי תירחון. שירות נוסף לקוראי /*אלקטור* הוא הזמנת מעגלים מודפסים, תוכנות, ולוחות קדמיים של פרוייקטיס אשר התפרסמו בירחוניס קודמים בשפה האנגלית. את ההזמנה יש לבצע באמצעות טופס הזמנה תוך ציון כל הפרטים הנחוצים לאיתור המוצר. בכל מקרח של מטפר מוגבל במלאי תנתן עדיפות למנוי תירחון. תשלום עבור הזמנות של מעגלים מודפטים שהתפרסמו בירחון. את ההזמנה יש לשלוח בצרוף שיק לפקודת אלקטורקל בעיימ. אין לשלוח כסף מזומן. כמו כן ניתן לבצע הזמנות באמצעות כרטיס אשראי. משלוח המוצרים ישלחו אל המזמין בדאר תוך 7 ימים מקבלת ההזמנה. במקרים שאין במלאי את ההזמנה תיתכן הארכה בזמן המשלוח. החזרים החזר של מוצריסם אשר נשלחו בטעות יש לבצע מיד עס קבלתס עייי משלוח בדאר תוך צירוף חשבונית המס. ביטול הזמנה ניתן לבטל הזמנה כל עוד לא נשלחה אל הלקוח. ביטול הזמנה תחוייב בתשלום של 15% מערך ההזמנה עם מינמוס של 3 שקלים. דמי משלוח ואריזה לא יוחזרו במקרה של ביטול הזמנה. מנויים מנויים יכולים להצטרף עייי משלוח דמי מנוי, שמם, וכתובת למשלוח הירחון אל הכתובת: אלקטורקל בעיימ מחלקת מנוייס ת.ד. 41096 תל אביב 61410 או באמצעות כרטיס אשרא? ישראכרט או ויזה טלפון: 03-879619 מכתבים מכתבים בנושאיסם כלליםס הקשורים לאלקטרוניקה, בעיות, והערות הקשורות לירחון יש להפנות אל המערכת ולציין על המעטפה - עבור העורך. מאמרים קודמים אלקטורקל בעיימ תפרסם בכל ירחון מאמריסם מירחונים קודמיס על פי תחומי ההתעניינות של הקוראיסם ובקשותיהס. הצעות ובקשות יש להפנות בכתב אל המערכת ולציין על גבי המעטפה - עבור העורך. בעיות טכניות אלקטרוקל בעיימ עומדת בקשר ישיר עס המשרד הראשי ומתכנני הפרוייקטים. בעיות טכניות בבניית הפרוייקטים יש להפנות בכתב אל המערכת ולציין על המעטפה - מחלקת יעו טכני. תשובה תשלח בהקדס לאחר בירור עס המשרד הראשי בחוייל. אין למערכת אפשרות לתת תשובות טלפוניות לבעיות. רכיבים לפרוייקטיס המתפרסמים בירחון אין בדרך כלל בעיה להשיג רכיביס אצל המפרסמים בירחון זה. במקרה של קשיים בהשגת רכיב מסויים יתפרסם בירחון מקוס מומלץ להשגת הרכיבים. 5 זכויות ?וצרים כל השרטוטים, תמונות, מאמרים, מעגלים מודפסים, ]₪28)(%1-ים וקלטות המתפרטמים בירחון זה ואשר התפרשמו בירחונים קודמים (פרט לפרסומי צד שלישי) הם מוגני זכויות יוצרים ואין לפרסמם, ליצרם, או לשדרט בכל צורה ובכל אמצעי, כולל שיכפול צילומי או הקלטה. כמכלול או כחלק, ללא רשות מוקדמת בכתב מאלקטורקל. יש לקבל אשור שכזה בכתב לפני אחטון חלק כלשהוא מהפרסומים הללו במאגר מידע מסוג כלשהוא. בלי קשר לאמור לעיל, ניתן לייצר מעגלים מודפסים לשמוש פרטי ואישי ללא רשות מוקדמת מאלקטורקל. הגבלת תחבות : אלקטורקל בעיימ לא תהיה אחראית חוזית או בהסכמה או בדרך אחרת בגין אובדן או נזק שיגרמו או נגרמו לקונה כלשהוא או בדרך כלשהיא או בהקשר עם אספקת טובין או שירותים מאת אלקטורקל בעיימ, אלה להספקת טובין כמתואר, או לברירה בידי אלקטורקל בעיימ להחזיר לקונה כסף כלשהו ששילם בהקשר לטובין. - התד*ינות כל ישאלה המתייחסת לאספקה של טובין ושירותים עייי אלקטורקל בעיימ תידון מכל הבחינות לפי חוקי מדינת ישראל. פטני יכולה להיות קיימת הגנה באמצעות פטנט לתוכניות, התקנים, רכיבים וכוי (המתוארים בירחון) אלקטורקל בעיימ לא תהיה אחראית ולא תהיה לה שוס חבות אס נכשלה בזיהוי פטנט שכזה או הזנחה אחרת. צילומי מאמרים (בשפה האנגלית) ניתן לרכוש דרך אלקטורקל בעיימ צילומי מאמרים מירחונים קודמים אשר התפרסמו בשפה האנגלית. המחיר הינו 80 אגורות עבור כל עמוד, כולל מעיימ ומשלוח. *רחינים קודמים ניתן לרכוש ירחונים קודמים במחיר 12.5 שייח לירחון כולל מעיימ ומשלוח, באמצעות טופס הזמנה הנמצא בירחון. דצמבר 1991 = 56 כ 0 ] מעגלים ו דצמבר 1991 רפ ה הלפת הת בושק הר שגרו ה-י| מודפסים אוקטובר 1990 שם פרוייקט מס' קטלוגי מחהיר בודק טיזת 08 5 שייח מכבה אורות אוטומטי | 900083 1 שייח שלט רחוק א.א. 006 3 שייח מחלק תדר 02712 1.5 20001 16 שיח קדס מגבר טטריאו 2 6 שייח שלושה בשורה געעוב1ו1: 7 שייח מחולל הצלילים ניתן לרכוש כקיט נובמבר 1990 מגבר שמע הספק בינוני | 900098 4 שייח מרכזת טלפונים מבוקרת מיקרו 201 1 שייח מכוון גיטרה - 900020 2 שייח ממיר ל 115-5 ל 08| 900055 7 שייח מד מופע 56 3 שייח מגבר מתכוונן לז11ז ל 1 שייח ערבל דיבוב ניתן לרכוש כקיט - . מגבר וידאו 124 1 שיח דצמבר 1990 מחשב בייסיק 1.2 9 שייח מיני רמקול אקטיבי 211 0 שייח מתכנת ל-8751 0000 1 שייח מד קיבוליות דיגיטלי 3 7 שייח מדחום 0066 2 שייח ספק כח מעבדת? 002 3 שייח מגבר שמע הספק בינוני | 900098 4 שייח ינואר 1991 מודד מיליאום 0004 5 שייח בודק מופע למערכות שמע 2 " "39 ש"ת מדבר אותות 4 18 שיח מיני רמקול אקטיבי 2 "28 שיח פברואר 1991 נתח אותות 74 45 שיח מודד יחס גליס עומדים 3 18 ש"ת מרץ מד טווח אולטראסוני | 880144 5 שייח נתח אותות: כרטיס 41 72 87 שית כרטיס הפרוב 3 25 שית כרטיס מדידות רב תפקודי למחשבי 6 1 140 שיח מפענח ל-8125: כרטיס המפענח 09 7 שייח כרטיס המעבד 20000 8 שייח אפריל 1991 תחנה מטאורולוגית מבוקרת מחשב (1) | 900124-3‏ 21 שיח המגבר המושלם כרטיס הערו 1 0 / 110 שייח כרטיס ראשי 72 "179 שייח קוצב חשיפה אלקטרוני 1 55 ש"ת בודק חצאי מוליכים מבוקר 2.6 ניתן לרכוש כקיט. ממיר אורך גל ל-2 מי 71 = 22 שיח מאי 1 .. נתח אותות: כרטיס בקרה . 900094-5‏ 75 שייח משנה תכניות [כו]וא 8 289 שייח ממשק (1/0 לאטארי 5 49 שייח משדר ממיר לתחוס 6 מטר 910010 49 שיח מד הספק: כרטיס המדידה 1 ₪ שייח | כרטיס התצוגה 2 77 שייח עמעס לתאורת הלוגן: כרטיס משדר 1 77 שייח כרטיס מקלט 2 89 שיח רדיו ל-2) נובמבר 1991 כרטיס ראשי כרטיס תצוגה בודק מעגלים משולביס דצמבר 1991 כרטיס )/1 רב תפקודי מזהה מוליכים מנעול אופטי ניתן לרכוש כקיט. מחולל פונקציות דיגיטלי 1 122 ניתן להשיג כקיט. פ50 - ניתן לרכוש כקיט 3" ניתן לבצע הזמנות טלפונית באמצעות כרטיט אשראי של *שראכרט / ויזה = (או באמצעות דף ההזמנות הנמצא ב'רחון) מעגלים מודפסים יוני 1991 שס פרוייקט מסי קטלוגי מחיר מחשב 8032/8052 22 7 שייח בודק סוללות 6 5 שיית לייור (1) ניתן לרכוש כקיט. ממשק 1/0 ל-.6. 06 44 שייח אזעקה אולטרסונית לרכב ניתן לרכוש כקיט. יולי 1991 מטען סוללות 204 0 שייח נתח אותות: -| ספק מתח 7 8 שייח ממשק לאטארי 6 4 שייח ממשק ל-]אנ [ 0( 2 שייח מד מופע דיגיטלי 910045-1/2]3 2 שייח (סט 3 מעגלים) משדר/מקלט אור 1 0 שיית ספק מתח .4.0 04 6 שייח אוגוסט/ספטמבר 1991 דיגיטייזר חוזי שחור/לבן 13 7 שיית בקר למנועי צעד 1 8 שיית כרטיס :)2 מפסק תאורה מבוקר שלט רחוק 108 2 שייח תצוגת כ[1/5 למד מתח | 914005 3 שייח גשר וויין 2|007 7 שייח כרטיס הרחבה זויתי ל- 0 2000 1 שייח מפרד סינכרון 207 9 שייח שעון זמן אמת לאטארי 51 10006 6 שייח אוקטובר 1991 ממשק תזמון לבקרת מקרן שקופיות. כרטיס ראשי <ס 0 שייח כרטיס תצוגה 2-8 8 שיח בקר למנועי צעד (2) כרטיס דוחף ההספק 2 2 שייח בודק טרנזיסטורים 009 8 שיח | מד סלייד דיגיטלי 1 1 שייח 22 5 שייח 8 שלח 2 שיח 2 שיח 2 שיח 5וטס) 301 5שסי) 302 8טס) 303 308 50661 2008 2 818 300% 3 4 200% גומ ו ספרים (באנגלית 6 שייח 8 שייח 0 שייח 0 שייח 0 שייח 4 שייח. 4 שייח | דיסקטים | מתכנת ל-8751 11 מדחום 11 כרטיס מדידות רב תפקודי למחשבי .ץק 11 תחנה מטארולוגית מבוקרת מחשב 11 ממשק (/1 לאטארי 11 שעון לאטארי 51 11 נתח אותות: תכנה ל-131 כולל,141) 1491 תכנה לאטארי כולל, 0141 1501 דיגיטייזר חוזי ש/ל 11 ממשק תזמון לבקרת מקרן שקופיות. 11 המרת קבצים ל אא 11 בודק מאת ש-900078 ספק מתח 400% | -900082 מד מיליאוהס ק-910004 קדם מגבר מושלם | ת-890169 מטען טוללות ק-900134 מד מופע דיגיטלי ע-910045 ספק מתח .4.06 ע-900104 ממשק תזמון לבקרת מקרן שקופיות שת-910055 לוחות קידמיים 8 שייח 8 שייח 3 שי'ית 3 שיח 3 ש'יח 3 שיח 2 שיח 2 שייח 9 שייח 3 שי'יח 3 שיח 6 שח 3 שיח 6 שייח 9 שייח 7 שייח 0 שיח 0 שייח 8 שליח תוכנות + פשסמקם" מתכנת ל-8751 (188751) 011 מרכזת טלפונים מבוקרת מיקרו (1%27128) 1 מקודד ל 805 (2764א1) 1 ממשק 101]א ל-י) 08| 4 שיח 3 שי'יח 5 שייח 5 שי'יח כרטיט מדידות רב תפקודי למחשבי 00 ק (1.161.8קא1) 1 בקר למנועי צעד (1) (161.8א1) 1 נתח אותות: ממשק ל- ]א ם.ז 1 כרטיס (1/0 רב תפקודי (161.8. 1/א1) 11 5 שייח 5 ש'יח 5 שייח 5 שי'יח דמי הדואצאר ישולמו בידי הנמען אישור מס' 24364 לכבוד אלקטורקל בע'ימ באמצעות סניף הדואר המרכזי ת.ד. 3000 בת-יס 59100 דמי הדואר ישולמו בידי הנמען אישור מס' 24364 לכבוד אלקטורקל בע''מ באמצעות סניף הדואר המרכזי ת.ד. 3000 בת-יס 59100 דמי הדואר ישולמו בידי הנמען אישור מש' 24364 לכבוד אלקטורקל בע''מ באמצעות סניף הדואר המרכזי ת.ד. 3000 בת-יס 59100 אל נומיץ אךף גל*ון! ללצ א. תואר אלקטורקל בע'/ימ -- 7 ו. דר/פרופי 5 בא ת.ד. 41096 ברצוני להתעדכן בחידונוי האלקטרוניקה 2 מהנדס 6 מא תל-אביב 61410 לחטסוך 20% 3 הנדסאי 7 אחר 4 טכנאי ולקבכל את הירחון אכי מידי חודנם | | מנוי לשנת -11 ירחונים (1 ירחון כפול) במחיר של 120 ש'יח ( חסכון של 20%) ב. עיסוק ו. ניהול 6 תחזוקה | | מנו? לשנת*ים-- 22 ירחונים (2 ירחונים כפולים)-מחיר של 225 ש''ח (חסכון של 25%) >-.ירר----./ שס מלא מקצוע 3 תיכנון 8 רכש ו 4 יצור 9 ספק לענף מקוס עבודה בתפקיד 5 בדיקת איכות האלקטרוניקה כתובת למשלוח טלי בעבודה טלי בבית ג. תחום ו. תקשורת 8 מעגלים מודפסים כ)מצייב המחאה בסך = = | = = = = = = ש"ח לפקודת אלקטורקל בעיימ לשור 2-95 [] בבית 3 פיקוד ובקרה | סו. טלוזיה ווידאו ב נא חייבו את כרטיס האשראי שלי מל' וו וו ?ה 9 " [] בעבודה 5 ציוד ₪ ומיקרוגל 2ו. זיווד וח ונר בק ל ----------- 0070 .0 7 ציוד יצור חתימה ניתן לבצע הזמנות טלפוניות באמ א. תואר ו. דר'/פרופי 5 בא. 2 מהנדס 6 מא 3 הנדסאי 7 אחר אלקטורקל בע'/מ 4 טכנאי ת.ד. 41096 תל-אביב 61410 מחלקת רכ*בים ב. עיסוק טלי עבודה: 1 ניהול 6 תחזוקה 2 מחקר ופיתוח 7 מכירות ושיווק . 3. תיכנון 8 רכש 4 יצור 9 ספק לענף 5 בדיקת איכות האלקטרוניקה ג. תחום ו תקשורת 8 מעגלים מודפסים 2 צביד 9 עיבוד תמונה *יש לצרף 2 שייח לכל מעגל מודפס או תכנה ו-3 שייח לכל ספר, לכיסוי הוצאות המשלוח. טוא 3 פיקור ובקרה סו. טלויזיה ווידאו ו . " 4 אלקטרוניקה וו. רובוטיקה . ל כ 1 ' ו מצורף שיק על סך = שח"ח לפקודת אלקטורקל בעיימ. ו ווה | . ד קרוגל - -- 9 תאריך חתימה לתשלום | 7 ציוד יצור א. תואר ניתן לבצע הזמנות טלפוניות באמצעות כרטיסי אשראי של ישראכרט/ויזה | 2+ 22 רג ו דר'/פרופי 5 בא 2 מהנדס 6 מא <ררזו3<שו קקד כנ< כ 3 הנדסאי 7 אחר 4 טכנאי | ברצוני להזמין גליונות קודמים של הירחון | הבינלאומי לאלקטרוניקה בשפה העברית. |ב. עיסוק 1 מל 6 תחזוקה 2 מחקר ופיתוח | 7 מכירות ושיווק 4 יצור 9 ספק לענף הווותתתוווו | 5 בדיקת איכות האלקטרוניקה ב ג. תחום | 2 צביד 9 עיבוד תמונה "ד | מ" מצורף שיק על סך שייח לפקודת אלקטורקל בעיימ. 2 0% קם ומיקחגל .. 5 ₪ תאריך חתימה - + ּ. מחשבים 5% -הפתרון בידך! כי עם 8-52 (52 34616) 0% אינך צריך לפתח חומרה 2 4" 1% או להשתמש ב-108 . ובצורב 78010 7% ואינך חייב לדעת אסמבלר ודע 510מ וה מספיקי 2 - מאפשר לך לפתח מיקררבקר במהירות מירבית ובאמינות גבוהה! 2 - הוא מיקררבקר עם מערכת פיתוח בתגנז-131111%! % כל החומרה הדרושה לך מוכנה מראש! % פיתוח התוכנה ב 3516 (או באסמבלר) על ה-26 שלך דרך ממשק 85-232א. א ניפוי שגיאות (עמ61גוס6כ1) בהוראות 23516 פשוטות - אין צורך בתוכנה או חומרה נוספים. %> בפקודת 3.5106 פשוטה התוכנה נצרבת ב-01א₪2 בעזרת צורב הכלול בכרטיס. תכונות: 8052/31/32 טקס, זכרון: זאסחקם א16-, ואת 32, 54 כניסות / יציאות (דדד), תקשורת 5232,422,485א, יציאת רמקול, לחצן [שפפא, כל האותות יוצאים ל-305 דרך פתמעטם, מתח הפעלה 5 וולט, יציאת ]אוש, צורב ואסאקש בנוי על המעגל, ניתן להוסיף זיכרון מגובה סוללה, 00008 ₪ודד זהפת, מעגל 06 צוסידאאו, מעגל בקרת מתח (מסיחאסוא אפאוסת), כרטיס פיתות ועוד... אולטרם טכנולוגיות בע''מ טל. 03-9331696 6 פקס. 03-9331643 כל הקיטים המופיעים בדף זה הופיעו באלקטור ישראל בירחונים קודמים. בכל קיט יצורף צילום של המאמר שבו ק*ימים הסברים מפורטים על אופן עבודת הפרויקט ואופן בנייתו. חזמנות: מלפוניות: באמצעות כרטיסי אשראי, ויזה וישראכרט. טלפון: 879701 ,03-879619 באמצעות הדואר : מלא טופס ההזמנה (התליש), צרף שיק על העוך הנקוב ושלח לכתובת הרשומת ע'"ג הטופס. י--' 0006000000000 ₪ 89 607 8 4 23 1 0 40 30 20 10 0 5 86-/-/-][]/]|[|[-/]/][][-]1]-1 |""] פ 8 7 6 8 34 2 ו 0 .הוחו .הו10 פאוסה בת | וע ליזר הל*ום-ניאון שפופרת לייזר לניסויים חזותיים:ציורי ליסז+ (11588[0₪5) הולוגרמות וכו'. צבע: אדוס הספק כ- ות5. 1 קיט מושלס שפורפרת לייזר עס חלקים לספק כח. מחיר- 620 ש"ח (המאמר הופיע יוני 91) מחשב על כרטיס יחיד 22 זוהי גירסת 2 148%א של מחשב ה-84516 הכרטיס אידיאלי לישומי בקרה קטניס ולפיתוח תוכנה, והוא מסוגל לפעול עס מעבדי אינטל רבי עצמה מסוג 800232,8032. המעבד האחרון כולל אנודתקאגדאז פנימי המאפשר לך לתכנת ב-84516 עס גישה ישירה לשפת מכונה. מאפיינים עיקרלים 77 * כרטיס חד צדדי סטנדרטי זול (16א10 סיימ) * אידאלי לפיתוח תוכנה וחומרה * ניתן לתיכנות ב-84510, שפת מכונה או אסמבלר * מיקרובקר 8032 ,80032 או852411-84510 * זכרון !80% בן 6ע32%0 * זכרון !₪4 בן 6ועט32% * סוללת גיבוי לזכרון * ספק מתח פשוט * צורב ₪801 כלול בכרטיס * ממשק טורי פשוט לשימוש * תדר שעון של עד 1112א24 (80032) או 2 (8032 או 4516 8052411-8) * מחבר אזכ 64 פינים זול לממשק טורי והרחבות חומרה מעגל מודפס +רכיבים מחיר 280 ש"יח (המאמר הופיע יוני 91) שעון כם.1 מודרני שעוניס, כפי שכולס יודעים, קיימים במספר רב של צורות וגדלים. השעון המוצג כאן הוא בעל תצוגה יוצאת דופן, המיועדת ילתפוס' את העין כשהוא מונח על שולחנך. כפי שניתן לראות באיור 29 נוריות ה-1,50 על הלוח הקדמי של השעון מסודרות בארבע קבוצות: 12 נוריות לציון שעות, 6 נוריות לציון עשרות דקות, 10 נוריות לציון דקות, ונורית אחת לציון שניות. התצוגה עובדת כדלקמן: נניח שהשעה 3:54 (1א.4 או [א.ת), זמן זה מצויין כדלקמן: בעמודת הנוריות העליונה דולקת הנורית השלישית משמאל (3 שעות): בעמודה האמצעית דולקת הנורית הקיצונית (50 דקות), ובעמודה התחתונה דולקת הנורית החמישית משמאל (4 דקות). הזמן המצויין, לכן, מושג על-ידי צרוף הערכים המוצגיס בשלוש העמודות. .מעגל מודפס+רכיביס מחיר 120 שיח (אוגוסט.ספטמבר 91) גלוונומטרי מראה גלוונומטר מראה הוא בעצס מכשיר מדידה המבוסס על מראה קטנה המחוברת למערכת תליה. מצב המראה נקבע על ידי רמת הזרם הזורס דרך סליל במכלול מגנט קבוע. קרן אור מוחזרת על ידי המראה, ונקודת האור נעה, בעיקרון, על פני סקלה ליניארית. ביישוס הנוכחי, גלוונומטר מראה זעיר מותקן במקוס שבו קרן הלייזר יוצאת משפופרת העירור, בצורה המאפשרת לכוון את הקרן לקבלת תבנית רצוייה. מצב המראה נקבע על ידי אות דחיפה מתאים, אותו יכול לספק מגבר שמע. על ידי שימוש בשני גלוונומטרי מראה המותקנים בזוויות ישרות, אנו יכוליס להטות את הקרן בשני כיוונים, אופקי (א) ואנכי (ץ). מחיר 396 שיח (מאמר הופיע יוני 91) 3 ממשק 0 אוניברסלי ל-.6 ח היו ימיס בהס יכולת להשתמש במחשביס מסוג 6זס0סותותס<), וח110/ וזסס/ או 1 לבקרה מחוכמת של חומרה. דגמי רכבות חשמליות, רובוטים, השקיה ובקרת טמפרטורה לחממה-כל אלה היו בהישג ידס של מתכנתים נלהבים בעלי ידע דל (או ללא כל ידע) בחומרה. אך אבוי, הגעתס של מחשבי ה-1א13 26, התואמים, ומערכות ה-41, וה-386, הפכה את הגישה הקלה לחומרה לנחלת העבר: נראה שקיבלנו קופסה יקרה בעלת כוח חישוב רב, אך מוגבלת לסביבה משרדית. אנו לא מסכימיס לעובדה שה-6? אינו מתאים ליישומי בקרה: כל מה שנחוץ הוא המעגל המתואר כאן, כרטיס זול הניתן להכנסה למחשב, והיוצר קשר פשוט, רבגוני ובטוח בין ה-6 (1א ,41 או מבוסס 386) לבין החומרה שלך .מעגל מודפס +רכיבים מחיר 80 ש"ח (יוני 91) בודק טרנזיסטורים על גבי מעגלים בודק טרנזיסטוריס זה, מסוגל לבדוק כמעט כל טרנזיסטור - על גבי המעגל בו הוא מורכב. תכונה שימושית נוספת של הבודק היא אפשרות הבחנה בין טרנזיסטורי קתק ו-תקת. המעגל, הנו קל לבניה, ומבוסס על רכיביס שעלותס נמוכה. יחידת בקרה יחידת בקרת הלייזר מהווה תכנון מורכב למדי, המאפשר לייצר תבניות לייזר אטרקטיביות. למרבה המזל, הרכבת הקיט היא די קלה, על אף שדרושות כמה שעות של עבודת הלחמה זהירה. מאפשר לבקר, ללא תלות, את תדר האות (כלומר, צורת התבנית), ואת משרעת (אמפליטודת) האות (כלומר, גודל התבנית). זווד מושלס-מעגל מודפס+רכיביס +קופסה מחיר 596 ש"ח (הופיע יוני + אוגוסט/ספטמבר 91) מעגל מודפס +רכיביס מחיר 35 שיח (אוגוסט.ספטמבר 91) ]]] [0 מכירה מהמלאי של רכיבי אלקטרוניקה מכל הסוגיס לבתי ספר מקצועיים, מפעלים, חנויות אלקטרוניקה ומוסדות. ניתן לבצע גם קניות מרוכזות בלבד של רכיבים לפרוייקטים במחירים מוזלים. כמו כן במלאי קיטים לבניה עצמית לכל הרמות במחיריס ללא תחרות קיטים המחירים לא כולל קופסא. אלא אם צוין אחרת. משדר 1 -24 ש'/ח מעגל אלקטרוני המכיל מיקרופון המשדר בשיטת ]11% לתחום התחנות של הרדיו הביתי. ניתן לשלוט הן על תדר השדור והן על רגישות המיקרופון. טווח השדור עד 200 מטר. מופעל עייי סוללה צ9. משדר ]א מיני -24 שייח כנייל אך הגודל הפיזי של המעגל קטן (כגודל סוללה צ9) טוב להאזנות. צייצן (ציוץ ציפורים) -20 שייח. מעגל המשמיע קול כשל ציוץ צפורים. טוב כפעמון דלת כניסה, רוורס לאוטו, שעשועים וכוי. מופעל עייי סוללה צ9. פעמון מוסיקלי 16 מנגינות- 32 ש'/ח. מעגל המשמיע עד 16 מנגינות באפשרויות השמעה שונות. ניתן לשלוט על הצליל והקצב. ניתן להחליף את המעגל המשולב באחר המכיל מנגינות אחרות. מתאיס כפעמון דלת, רוורס לאוטו, ועוד. פועל עייי סוללה צ9. עין אלקטרונית- 26 ש'/ח. מעגל הפועל על מתח הרשת 220% ומפעיל מנורה באופן אוטומטי בשעת חשיכה ומכבה אותה בשעות האור. (אפשר גם להיפך). מתאיס לתאורת כניסה לבית, לגינות, פנטהאוזים או כגלאי הסתרת אור. אורגן אורות- 32 ש'/ח. מעגל המפעיל 3 ערוצי מנורות (צבעוניות) לפי קצב ותדירות 2 המוסיקה (מתחבר למוצא מערכת סטריאו או טייפ) ניתן להפעיל בכל ערוץ עד אי1600 (כ- |2 2 0 מנורות). אינו כולל נורות ובתי נורות (מופעל מהרשת שש220). 2 מריץ אורות + אורגן- 45 ש''ח. מעגל המכיל בנוסף לאורגן אורות גם מריץ אורות כך / שניתן בהזות מתג להפעיל אורות רצים לפי קצב רצוי. (ש220). 2 מגבר טלפון- 36 ש'/ח. מעגל הקולט עייי מקרופון השראתי (אלקטרומגנטי) את השיחה / מהטלפון ומגביר אותה כך שניתן לשמוע אותה בצורה חופשית בחדר. 2 שעון דיגיטלי- 48 ש'/ח. שעון בעל ספרות גדולות מאירות המכיל גם השכמה וטיימר. ניתן / / 2 % 2 % 4 4 2 4% % 4% 2 % 4 ש 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 רביב בב ב ב יכבב רבב רייר 1. ספק כח מעבדתי המכניל: * שתי יציאות מתח חלופין 110% להפעלת מכשיריס אמריקאיים (הספק כולל 300). * תצוגה 121/22 3 ספרות למתח/זרס. * ספק משתנה 18. * מטען מצבריס אוטומטי לרכב. * יציאת 5% קבוע 24 (אופציה). * כולל שנאי מעולה, קופסת מתכת, וכל האביזרים הנלווים וכן דפי הוראות ונתוניס בעברית /אנגלית (מחיר: 295 שייח כולל מעיימ). | 2. מד סלייד דיגיטלי לרכב: 100 ש''ח בולל מעיימ. * מראה בתצוגה 12 3 ספרות את מספר סבובי המנוע של הרכב. * מראה את זוית המיפתח של הפלטינות (,1 ₪1 /וכ). * חבור פשוט וקל ליציאת הקבל שעל הפלטינה. 3 ערכת נטויים במעגלי מיתוג -(מזוודה לוגית) 132 ש'/ח. מעגל המכיל לוח ניסויים (מטריצה). מתנד 1812 ו-18117. ספק כח פנימי ל-צ5, פרוב לוגי לשלושה מצבים, 8 מעגלי 1,505 כאינדיקצית מצב לוגי של מוצאיס. 6 מפסקים ככניסות לוגיות. מתאים לתלמידי בתי ספר מקצועיים לנסיונות באלקטרוניקה. תצוגות ואופטואלקטרוניקה הק 4 3914/5/6א5א - 16 שייח. שורה בת 10 דיודות פולטות אור, בצבעים שונים, וכולל את המעגל המשולב הדוחף את הלדים 1//13914/5/6. שימושי כמד עוצמה למערכות סטריאו, בקרת תהליכים וכוי. 6 - - 22 שייח. תצוגה אלפנומרית המכילה 4 ספרות א0זוא מתאיס לעבודה עס מקרופרוססורים, מכשור וכוי. מכוסה בבועות 2 2 2 0 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2 4 להפעיל באמצעותו מכשירים בשעה מיועדת עייי תוספת ממסר. כולל שנאי ורמקול. אינטרקום- 38 ש'/ח. מערכת בעלת 2 יחידות המחוברות ביניהן בחוט וניתן לשוחח ביניהן ללא הגבלת מרחק. מופעל על סוללה צ9. מגבר ש40 - 80 ש'/ח. מגבר 1 - 111 מונו עד ש40. לכריזה, מוסיקה וכוי. מכיל את כל הרכיבים +מעגל מודפס +גוף קרור +51186082 (תוספת עבור שנאי 18 שייח). ספק ממותג 4 5.1-40% - 42 ש'ח. מעגל המבוסס על רכיב 296-,1 המקבל בכניסה עד 50% ישר ומוציא מתח משתנה- 5.1-40 בזרם עד 4/4 הרכיב מכיל בקרות דיגיטליות להפעלה וכבוי, הגנות כנגד זרס יתר (הגבלת זרס) וכנגד התחממות יתר וקצר במוצא. מכיל מעגל +רכיביס (לתוספת שנאי/ 35% /35-4 שייח). מטען מצברים אוטומטי- 37 ש'/ח. מעגל המטעין מצברים לרכב (12%) בצורה אוטומטית לפי מצב מצבר ולפי אופי טעינה המתאים למצברי עופרת /חומצה. מכיל את הרכיבים +מעגל מודפס +קרוקדלים למצבר (אינו כולל שנאי). תצוגת כ1/?1 1/2 3 ספרות ואשר ניתן למדוד באמצעותו מתח/זרס. מתאים כמודד עבור ספקי כח או כתצוגה עבור מכשירים שונים. טמפרטורה, מרחק, משקל וכוי. מולט* טירנת -25 ש'/ח. מעגל המשמיע 3 סוגים של סירנות: משטרה, אמבולנס ומכבי אש. מופעל על סוללה 9% כולל קופסת פלסטיק. נצנץ -25 ש''יח. מעגל המכיל 2 נורות צבעוניות (או יותר) המנצנצות לפי קצב משתנה. מתאיסם לקישוט, פרסומת, וכוי. עובד על צ9. מגבר שו20-2 ש'/ח. מגבר המבוסס על 13/4820 עובד על סוללה 9% (או עד 16% ממקור אחר). מתאים להגברה מווקמן, מיקורפון וכוי. אועקת -33 ש'/ח. מערכת אזעקה פשוטה ללא השהייה, המזעיקה כשאחד הערוצים שלה מופרע עייי חיישן תזוזה, אור, או עקב מפסק. קופסת פלסטיק קטנת לקיטים (דקורטיבית)- 4 שייח. קופסת פלסטיק גדולת לקיטים (דקורטיבית +מקוס לסוללה) -6 שייח. אזעקת לרכב - 48 ש'/ח. מעגל זה מתאים לרכב מכיוון שיש לו שתי הפעלות. 1. מיידית-לתא מטען, מכסה מנוע, מיכל דלק וכו'. 2 מושבית-לתא הנהג על מנת לאפשר לנהג לנטרל בזמן זה את האזעקה. האזעקה מפעילה את הצופר של הרכב באמצעות ממסר, לזמן קצוב ואחר מפסיקה. (בניה למתקדמים). קוצב זמן (טיימר) -25 ש'/ח. מעגל וה משמיע צפצוף לאחר זמן מוקצב הנקבע עייי פוטנציומטר, מתאים לזמנים בין 1-30 דקות. מופעל על סוללה צ9. רולטת - 22 ש'/ח מחיר ת*כרות. 10 לדים מופעלים על ידי מונה בצורה אקראית. משמיע צליל תוך כדי ריצת הלדים. עובד על סוללת 9 וולט. עין מוזיקלית - 30 ש''ח. כולל קופסה תואמת. המעגל עובד עייי נגד רגיש לאור המזהה שינויי אור ומפעיל מנגינה. ניתן לכוון את רגישות ההפעלה באמצעות נגד משתנה. וכן ניתן לכוון הפעלה ברגישות לאור או רגישות לחושך על ידי מפסק. פועל על סוללת 9 וולט. זכוכית מגדלת המצטיינת בצריכת זרס נמוכה וגודל פיזי קטן. מתאים לתצוגת מכשירים, טיימרים, מונים, מחשבוניס וכו'. 5 17 שייח. תצוגה מונולוטית כנייל בת 8 ספרות. 0 ".א -5 שייח. תצוגה כפולה "0.5 7 מקטעים 158א15א5002 כייא. בצבעיס ירוק, כתום, אדוס, צהוב. (5דזסזכ 2). 0 ,6750 ,6650 ,6450 צ/1א -4 שייח. תצוגה כפולה 11/2 ספרות 8 +בצבעים ירוק, כתום, אדוס וצהוב. 4 1% -1 שייח. כנייל. אך שתי התצוגות מחוברות בצורה מרובבת. (0 א זקדה זנ זוא). 4+ + + + -15 שייח. כנייל "0.5. 0 -22 שייח. תצוגה חכמה בת 4 ספרות "0.3 המכילה מפענח, זכרון ודוחף פנימי המקבל את המידע בצורה טורית ולכן מתאיסם לעבודה עס מיקרופרוססוריס. 7 -22 שייח. כנייל תצוגה חכמה בעלת כניסה טורית בעלת 2 ספרות "0.5. 5 1 1/0 -3 ספרות, 1/2 ספרות, 16א2 סימנים כולל מפענח 24 א? סימנים כולל מפענח במחירים מפתיעים. לדים אינפרה אדוס במגוון עצוס בהספקים שוניסם. | % ניתן לבצע מישלוחים בדואר ** כל המחירים כוללים מע'ימ %: אריהב בע'ימ גבעת חיים 12, נתניה, 053-343217 053-629494 פקס: 053-339954 נ0/0נ000000כתננרמונר 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 חק 117771 111 מאייך : נוגמנר. חייבים לנסוע עם אורות דולקים בממעשך כל שעות היממה ברכב. אלקטור פותרת את הבעיה באמצעות: מפסק אורות אוטומטי לרכב המאמר הופיע באוקטובר 1990 . ניתן לרבישה בקיט לבנייח עצמית במחיר של 45 ש''ח המעגל מפעיל אוטומטית את הפנסיס של הרכב לאחר הפעלת המנוע. מאפשר אספקת תאורה בעוצמה נמוכה.מכבה את האורות אוטומטית עס הפסקת פעולת המנוע ומונע התפרקות של המצבר. המערכת מתחברת על המערכת הקיימת ללא צורך בניתוק חוטיס ואינה פוגעת בהמשך פעילות של המערכת הקיימת. להזמנות: | אלקטורקל בע''מ , ת.ד. 41096 , תל-אביב 61410 , באמצעות טופס ההזמנה ניתן לבצע הזמנות טלפוניות למחזיקי כרטיסי אשראי ישראכרט או ויזה באמצעות הטלפון : 03-879701/03-879619 , פקס : 03-596244 ץךן |( ו 5וכ0 וסצהד 5-1 אופטואלקטרוניקה גלאים / נוריות לד צלצל ובקש דפי הסבו אינפרא 1 [פתנת על כל סיידרת מוצרי 555 ל-20 - בם101אג | זשעעטוהּת 6ושס ] 2 0 16 ערוציס +מד תדר+מחולל גל מלבני - ב 1-3088= | כרטיס (ק?) 8088 כולל ז12601080 משוכלל, פונקציות אסמבלר/דיסאסמבלר 0/0 ויציאת אמולטור לפיתוח הצוגות 3 ב 1798-ד1 כרטיס אב טיפוס 8088 00| | 5 / ב 16-11 [קקג כרטיס (ק0 8031 5 כולל ז1260180 משוכלל . ויציאת אמולטור לפיתוח אצננו במנא םב 1795-דא כרטיב אב טיפוס 8031 3 * המוצריס כוללים ספרות בעברית א המחירים אינם כוללים מעיימ ער אג'בסנדר שניידר חב' בע"מ אס.אי.אס. מערכות לימוד בע'ימ : ת.ד. 12091 תעל-אביב 61120 ת"א-דרן פ ת 44 טלפון:03(370337:005)03(372089) טל: 03-8166314 פקס: 03-820670 ספרים באלקטור 3 5 3 מעגלים -6180611115 303 כמו הקודמים לו, "303 מעגלים'י מציע קולקציה מקיפה של רעיונות מעשיים , תפיסות ופיתוחים בשטח האלקטרוניקה, שלא כקודמו, הספר מחולק ל- 1 נושאיס על מנת להקל על הקורא למצוא את הרצוי לו. על פני יותר מ-300 עמי , הספר מציע 32 פרוייקטים עבור אודיו ו-11-8, 14 מעגלים למכוניות, ואופניים, 43 מעגלים למחשבים ומיקרו פרוססורים, 11 פרוייקטיס אלקטרופוניים 24 מעגלים ל-=11, =11/, 1 מעגלים עבור תחביבים שונים, 54 פרוייקטים עבור ציוד לבית וגן, 29 מעגלי ספקי כח, 29 מעגלים עבור מכשור מדידה ובדיקה, 9 פרוייקטים לטלוויזיות ווידאו, 42 רעיונות תכנון. | מחיר 50 ש''ח 2 מעגלים - 618011175 302 הפופולריות של ספר זה מתבטאת בהדפסתו החוזרת לא פחות משלוש פעמים. הספר מציע מבחר של מאמרים מהמעניינים ביותר שהוצאו בשנים 82, 83, 84 ע'יי אלקטור אלקטרוניקס. בספר ניתן למצוא מעגליס עבור שמע (אודיו) וידאו, מכוניות, אופניים, ואופנועים, ציוד לבית וגן, מקלטים ואנטנות, תחביביס ומשחקים, ציוד מדידה ובדיקה, מנועים, מקורות זרס וספקי כח, מיקרו מחשבים, מוסיקה אלקטרונית ומבחר נושאים מענייניסם אחרים. מחיר 48 ש''ח 1 מעגלים - 01800115 301 הספר מכיל יותר מ-300 מעגלים, שפורסמו לראשונה באלקטור אלקטרוניקס בשנים 1979-1981. הספר מכיל מעגליס פשוטים וכן מעגליס מורכבים שמוסברים ומתואריסם בשפה פשוטה. הספר הוא מקור לרעיונות ובניה של פרוייקטיס לכל המתענייניס באלקטרוניקה. מחיר 46 ש''ח ספר נתונים 4 | ספר נתונים מס' 3 3008 גכ | ספר נתונים מס' 2 ספר המיקרופרוססורים - הולוסם) הסומוטוס פסטר ו ופחו הסט ₪ | רכיבים מוכללים הספיים מאפשרים 2 ₪008 ז555 דה דכ 055078 06אקסאזא אמות מידה של פרקטיות ותדירות המוט בהס. למיקרו מעבדים לבצע את 0% משימותיהם, למעשה בלעדי רכיבים אלה 00-ל ,| למיקרו מעבדים היה קשה לבקר ("אסווס/ט ,וסזהז, 117 אחץ") ,")| מסופים, מצגים, מדפסות, יחידות 8 ל [מסמוהא , אד ד5 ,1א0 .11501 | זכרונות מננטלים, קלט/פלט ועוד ** ' (0101ט110006ת56 1281185 ,זסזסט6תסס1ומ56] הספר כולל מידע מושלם על רוב 9 ממשקים טוריים של שידור וקליטה מסוגים הרכיביס ההיקפיים שבאופן הגיוני 5 ,422 ,5323 מ- משתמשיס בהס והם משתייכים ,הת1א3]/ ,618תסקוהס?) סק וסא? ,018זסוס1 | למשפחת המיקרו מעבדיס המתואריסם 600ה0ס1ות56 [החסגוג צ ,פזתסותנרזפח1 8%א16| בספר מיקרו מעבדים 50100600 1281188 , 7600108 זא6הו. 1 9 מעבדי מידע טורי ורכיבים מתוכנתים הנצרכים עייי שידור מידע 6ת3 18א זכ ,דא ש") (" הס 8 מערך של 658221 ( אשר משתמשים בהם במספר רב של כרטיסי אם במחשבים אשיים ("2)6) כולל דפי מדיע על תוכנה מתאימה 4.0 1א], 1 וכן הלאה לארגון של מערך זכרון מורחב. חלק מתוך המידע 9 משפי 1800 האקטואלי, הספר כולל עוד אינפורמציה שימושית כגון: 9 משפ' 5 צן 3200. השוואה בין מקורות מידע של משפחות רכיבים | מחיר 50 ש''ח חשוביס. 9 כתובות של יצרנים ונציגיהם. מחיר 54 ש''ח כקודמיו (כעת אינס מודפסים יותר) ספר זה מציע מידע תמציתי, רלוונטי וקל להבנה. חומר שהוא גם מעשי וגם אינפורמטיבי. הספר מכיל נתונים על מעגלים משולבים טרנסיסטוריס ודיודות. בנוסף הספר מציג רכיבים מהירים (1)25א:110) ומציג את הסמלים הלוגיים כפי שמובאיס בסטנדרט האנגלי 9, סעיף 21 -617 0810ת518 -156) (12. החלק האחרון של הספר עוסק במספר רכיבי מחשב כמו הזכרון (כולל מידע לגבי תוכנית בנושא) במערכת קלט/ פלט. חלק זה כולל גם מידע על מתקנים לא דיגיטלים (לדוגמא ה- .ות? 83554 2 1)/ 6580). מחיר 50 ש''ח. הספר הוצא מתוך הבחנה של מהנדסי טכנאי ועורכי אלקטור, בצורך בעבודה מקיפה ומדוייקת בנושא המיקרופרוססורים החשובים ביותר. עובדה זו מלמדת כי ספר זה כולל לא רק מידע על הציוד החדש אלא גם על הדגמים הידועים והממוסדים היטב כמו ה-280 וה-6800. תאור כללי; תרשימי חומרה, מיבנה תוכנה מאפייני 65, ומערכת הוראות ניתניס עבור למעלה מ-70 מיקרופרוססורים. על מנת שהספר יהיה שמושי (ויחד עס זאת להותיר את העליות נמוכות) הושמטו דיאגרמת זמנים ומאפייניי ?)/. בספר כלולים בין השאר: * סדרה ה-68000 * משפחת ה- 2, 2/80, 8080, 8085 * אינטל 8086, 6, 80188, 80286, 30386 * סדרת אא * מסוטקפתג 5ז]אצ. מחיר 54 ש''ח. ספרים אלו ניתנים להשגה ישירות מאלקטורקל (03-879619 .03-879701) דרך שרות לקוראים, ממספר חנויות ספרים ואלקטרוניקה. 9 משפ' 6800 --- > 6821; 6845. 9 משפ' 6500 ---> 6551, 6545, 6521. 8 810-200 ---> 0 סוקולוב 11, הרצליה" טלפון : 508417 ,052-508093| פקס: 052-570034 כלי עבודת - מחירים כוללים מעיימ מודד 1302כ -. 69 ש''ח מלחם 3 -.28 ש""יח . ל 0 דריכה וניטרול המערכת באמצעות שלט רחוק המשדר גלי רדיו. , - מלחם וולר 6 שייח נורית בקרה נדלקת 5 שניות לאחר פעולת הדריכה, לאחר עוד 10 שניות המערכת סטנד למלחס -.16 ש'יח נדרכת. נורית הבקרה תשאר דלוקה כל הזמן שהמערכת דרוכה. פתיחת דלת, מכסה קטר עם קפיץ -.15 ש'"יח / , מנוע או מטען מפעילים מיידית את המערכת. לוי . 15 זמן הצפירה על כל נסיון פריצת חלון - 45 שניות. - 1 פלייר עס קפיצ . שייח | ] עס תוס הצפירה המערכת נדרכת מחדש באופן אוטומטי. מוריד בידוד ח16 -.23 שייח) ‏ "+ משדר השלט רחוק מופעי מקודד, אך המשתמש יכול לשנות את הקוד כרצונו לכך. % לוח ניסוייס -.15 ש'"יח הפעלת חירום - לחיצה על כפתור השלט רחוק מעל 2 שניות תפעיל את הסירנה. לום פלסטל 0 שי הסירנה תפעל כל זמן שתלחץ על הכפתור. הדבר יכול לתעשות בזמן נסיעה או לשס ארגז כלים פלסטי ,' שייח איתור מכוניתך במגרש החניה. הפעלת סירנת החירום לא משפיעה על מצב דריכת מחזיק מעגלים מודפסים | -.16 שיח המערכת. סמן 161 החסירנה והמעגל תאלקטרוני מופ'עים כ'חידה אחת קומפקטית. מלחצים למעגלים מודפסים -.14 שייח צמת של חוטים מצורפת למערכת, לנוח'ות המתקין. מעגלים לבניה עצניית - ניחירים כוללים נוע'"נו - ממעגלים מסונינים ב- א כוללים זיווד משלוחים בדואר בגובינא לכל חלקי האר). נצנץ 4 לדיס . מד מהירות תגובה פעמון מנגינה אחת -.20 שייח אורות רציסם 12% ; ערכת נגדיסם ו משדר לשלט רחוק 0300 -.30 שייח בודק למצבר רכב . ערכת קבלים : מקלט לשלט רחוק 2300)/ -.44 שת רמזור , קוביה . אזעקה לרכב 0300 | 5" -.146 שייח מיני אזעקה . סירנה 3 מנגינות : אזעקה לרכב 2105) -.110 שייח זמזמור . פעמון 18 מנגינות . מעגל הקלטה -.110 שייח יד הברזל א מיקרופון 1א: מחזיק מפתחות מאיר -.19 שייח 6 6 6 -% 8ך80י:36 .8 ₪ אנו היחידיס בארצ המעמידים לרשות הבוגריס בתוס הקורט : מעבדה. מכשור וסיוע טכני. עזרה מקצועית לפתרון בעיות טכניות שיתקלו בהן בתחילת דרכסם. הדרכה ברכישת רכיביס והמלצות על מקומות מועדפים. סיוע והדרכה בפתיחת מעבדה. : בוה מרכז ארצי לספרי שרות והדרכה לטלוויזיות, . וידאו, מזכירות אלקטרוניות, קומפקט דיסק ועוד. רח' ההסתדרות 24 פ"ת טל. 9303184, 8 -03 ללד טפש פוט א יעוץ והבוונה בפרו'"קטים לתלמידי בח' ספר לאלקטרוניקה (בולל חזמר רקע). לעבודות גמר +בל הצ'וד הדרועו לעונת הל'מודים. + רניבים לבנ'ת פרו'יקטים המופיעים בירחון +צינום פרוספקוים עול הרביבים. אקניות מרובזות לתלמידים. +בני עבודה ומבעוירי מדידה. | אמבחר גדול של מחברים, מעגלים משולבים והרחבות זברון למחעובים. + בל ספר' אלקטור 301, 302, 303 מווייקט לתלמידים: מיקרו ממשנ המנולל על 052 | א .א. עלאי אלקטרוניקה בע" ז'בוטינסקי 39 ר''ג טל. 7518931 פקס. 7517278 שעות פתיחה: א', ב', ד', ה' - 8.30-19.00 רצוף ו' - 8.30-14.00 שעות פתיחה: ג' - 8.30-17 יצו אלקטרונ?קה חדש בדרוס !!!ו נציגות אלקטור בדרום רכיבי אלקטרוניקה, מחשבים, פרויקטים, ציוד למעבדות וכלי עבודה, לרגל הפתיחה אלקטורקל בעיימ מברכת במיטב הברכות 6 1וה53ח 1 לטכנאים, למעבדות, לתלמידים, לתעשיה ולבתי - ספר בלצר אלקטרוניקה בע''מ יבוא ושיווק רכיבים לוידאו, טלויזּיה ותעשיה % מלאי של חצאי מוליכים, גבישים, קבלים ונגדיס. % מכשירי מדידה, בר גנרטורים, סקופים וספקי כח. 5 % חלקי החילוף לטלויזיות ולוידאו - מודולים, מכניקה וראשים. % ספרות טכנית לרכיבים - סוכנים בלעדיים :06 גרמניה. 4 רכיביס לפרויקטים לבניה עצמית שד' הר - ציון 17 ת"א 66057 טל: 6 7 3769003: א /-] סניף רייג: זיבוטינסקי 30 ריג טל.735707 רחי קק"ל 82 (פסג' צ'"ון) ת"ד 5522 באר שבע מיקוד 84154 טל. 057-73335 | דרוש ָ / 0 - | | הנדסאי/טכנאי מכירות. | נדרש הכרת הלרחון.. , ו לבעלי ניסיון בשיו | קורות חיים.. תל 6 , 5 6 ב ברו 0 : - 0 ₪ אבן אלקטרוניקה * *יבוא * שווק א* הפצה * ז1 רכיבים אלקטרונייס לטכנאיס ולתלמידי בתי ספר מקצועים מפעלים ומוסדות צי ז1 מעגליסם מודפסים של אלקטור צ זו ירחוניס של אלקטור זי נגדיס א קבליס א מלחמיס * מכשירי א מדידה * ניתן לבצע הזמגות טלפוניות 4 שדי הר ציון ‏ 22 הל-אביב 7אנםם טולבון: ₪3-383787 בקם 1-18203%ם : , 2 , 0 | ו זוווקס חמצש | 2 0 0 - 15 0 5 6 .א ₪ הת וו ו 8" . הווש הווהה 111008 הי סי תותסל ה ו 6 לול הרז תה וו . יש 9 / | - 5 2 3 10 הי ל - .131א תס הסה ייאגר וויה 1% ור - 4 0 | וא התה 1 יי ב סט ב הח - : + ה יש ו ו טטצ 8 , 06 1181 ו סכ בכר רא 2 - , ב 0 -.- ,5 + כ תס [ סכנ 1 סוה רטש 118 2% 4 2 , | > > 0 . . % : | | = | | \ מעדך יכה טכנית, הדרכה ושידות - ללא תחרות / רוזאניס 11 תל-ברוך, ת"ד 39300 ת"א 61390, טלי 03-475151, פקס: 03-475125 יְ