מחשבים וכיף – גיליון מספר 3

עיתון מחשבים לנוער – נסרק על ידי Atanvarno

OCR (הסבר)
עיתון מחשבים לנוער ₪ גליון מט' ₪3 ניסן תשנ"א, מרץ 1991 מחיר:8 ש"ח (כולל מע"מ), באילת: 6.80 ש"ח. , . . / י. . - . ₪ המחשב. - ו / .ור - / מטתתרמאסרי רב *וי "*. ; 7 5" . ' , 4 % "א-ש שיא2 שק ר.= 1% ור %:- 55 =" . הו יי ,+ + "תגלית" היא סדרת תכניות ללימוד ולהעשרה למחשב האישי, המוגשת על-גבי תקליטונים "5% או "3% והמלווה בספרים ובחוברות הדרכה. "תגלית" מיועדת להפעלה במחשבי 6ק-ואפו ותואמיו בביח-הספר ובבית. היא מיועדת לילדים, לנוער ולמבוגרים. "תגלית" מציעה ללומד סוגי פעילות שונים: יישומי מחשג, לומדות בדרך של משחק והיכרות עם עולם זוטא בתחומי תוכן שונים. מטח מציע לבתי הספר שתי דרכים לרכישת הלומדות של "תגלית": בהתאם לאפשרות זו, ירכוש בית הספר ממטח, באופן חד פענזי, פלגי הגנה כמספר המחשבים שברשותו. לכל לומדה שבית הספר יחלינו לרכוש, יסופק עבורה תקליטון אחד הניתן להעתקה למספר בלתי מוגבל של עותקים. אפשר יהיה להפעיל את הלומדה רק כאשו פלג ההננה מחובר למחשב. פלגי ההגנה יאפשרו הפעלה של כל הלומדות מסדרת "תגלית" שבית הספר רכש על עמדות המחשב שברשות בית הספר, וכן הוספת לומדות חדשות. חלק מהלומדות ניתן לרכוש במתכונת של "סל" לומדות לפי תחומי תוכן (ראה פירוט *סלי* הלומדות להלן). שיטה זו מוזילה באופן משמעוחי את העלות ליחידה. בהתאם לדרך זו. ניתן לרכוש לומדות בודדות לשימוש בבית או בבית הספר. כל לומדה תכלול תקליטון מוגן ומדריך הפעלה. 2 0 0 40 770כ222022/ת קי2כיק. רח' קלאחנר 14 ת ד ננשפנ רמת אביב 44 ס(. 80ו4440-נס0. פקס %ו44118 מונקו-. פיווט הוומזות שם הלומדה משער ניאונוטרי הסקץ )גאה אסוזסאו מעבדת המספרים מה עושים נשהסחשנון מתקלקל? "חקור ופתורי פיםיקה לכיתה ז' "חקור ופתור" פיסיקה לכיתה ח' תיוקל - מעוכת לניהול נתונים *סל" משחקי מחשב במתמטיקה* "סל" משחקי מחשב בלשון ובהבנת הנקרא** "סל משחקי מחשב באנולית*** "סל" יישומִ' מחשבי''י ה שם הלומדה תיוקל קל כתב | קל חשב אשכולית ו אשנולית 2 אותיות חסרות נחש אותה! ארנעה נקו אחד א-ג | ארנעה בקו אחד דיו לשונירע + שוא סדג "שלושה משחקים' - חשכון איג "שלושה משחקים' - חשבון ד-ו "שלושה משחקים: > לשון ואנגלית ארמון של שברים 6 ו 51 1 סו 5אא-1 0א-55-א 2 נסיזסו5 05 55-0-₪ 1 60006000ע61066א פאא-) ₪0-55-₪ 2 600 5אא-. ב0א-55- ו המפעל חוק המלך | חידות מיכלים טוה עושים כשהמחשנון מתקלקל? הלומדות ומהיו'ה| מחיר לעותק (בש"ח] עותק 2 | 15-6 + אחד | | עותקים | עותקים | עותקים ו ה מ חה'יר'ם מחיר לעוחק לנתי ספר (בש"ת) 1-1 עותקים +18 עותקים יפ וויא > יא בו ...לי המוקיש בי 6 ל 10 וממ 0 := 0 7 5 ו ל ?יו רל בר לו בר ול | כ 2 ב ה בק ל בל ל ל 0 לי ו כו יז : 4 ו 2 באו וי 0 ו דבר וועורך לחמת המפרץ הסתיימה, וכמו קפיץ דרוך שהשתחרר הצטרפו אלינו בחודש האחרון מאות מנויים חדשים. המועדון הממוחשב של מחשביסם וכיף עבר לפעילות מלאה, ובחודש האחרון התקיימו מפגשיס במקומות שונים באר+. חברי מועדון ואורחים רביס השתתפו במפגשים אלה. הפעילות : תתחדש לאחר חופשת הפסח ולשיאה היא תגיע בפתיחה חהארצית של חמועדון הממוחשב של 7 | מחשבים וכיף, שתתקיים בחודש זוני. > | הכתבה המרכזית בגיליון זה עוסקת בניצול המחשב ללמידה בבית. אחת ממטרותינו העיקריות היא פיתוח ועידוד הנושא הצזה, ולכן, בגיליונות הקרוביס נרחיב את העיסוק בנושא, ויחד אתכם ו ] כבדוק את יישומו בשטח. לשס כך אנו וקוקים לשיתוף הפעולה שלכם. כתבו לנו על ניסיונות = מעמעים של ניצול המחשב בבית. שלחו רעיונות שיכולים לעניין את ציבור הקוראים שלנו - ילדים, = נער, הוריס ומוריס. << | הלמידה הממוחשבת מתרחבת גם בבתי הספר. מחשבים וכיף מארח בגיליון זה את יעל קולודנר, המנהלת את מרכו ההדרכה למחשבים בחינוך, של מחוז המרכז. בכתבתה מתארת יעל קולודנר את המציאות הממוחשבת, ההולכת ומתרקמת בבתי ספר רבים. בגיליונות הבאים נשתדל לאארח עוד מומחיס בתחום זה, ונשמח לספר על רעיונות והתרחשויות בתחוס המחשבים בבתי הספר, במועדונים ועוד. בתגובה לגיליון השני של מחשבים וכיף הגיעו אלינו פניות רבות, מכתבים, תכניות ושאלות. תגובותיכם חשובות לנו מאוד, ונשמח להמשיך ולקבל כל תגובה שלכם על כל נושאי העיתון וכן על נושאים אחרים בתחום המתשביס. בגיליון וה הרחבנו את מדור זה רעיון, ושילבנו בו רעיונות של בני נוער, ומתכנתים אחרים. כמו כן הבאנו רעיון שנכתב כיישום של גיליון אלקטרוני. פתחנו בסדרת כתבות של יוני סגליס, שיביא לנו בכל גיליון רעיונות מתקדמים ומענייניסם בפסקל. הכתבה העוסקת בסוגי המסכיס פותחת בפניכס צוהר לעולס מורכב ומעניין, ואנו מקווים שכעת יהיה לכם קל יותר להחליט איוה מסך כדאי לרכוש. אנו ממשיכים במדור בנבכי המחשב, המיועד למתקדמים שבינינו. במדור זה נוכל להתייחס לשאלות שישאלו קוראינו המתקדמים, או לנושאיס שהם ישלחו אלינו. הגיליון השלישי של מחשביס וכיף חוא מורחב ומגוון יותר מקודמיו, ואגו מקוויס שתיהנו ממנו. או פונים באוכן אישי, לכל אחד מקוראינו, ומציעים להרחיב את משפחת הקוראיס של מחשביס וכיף - צרפו עוד קוראיס כמנוייס לעיתונגו! 2 < בני פיינשטיין ו " 8 לת ממ גוית סכ יר . ו 58 = :5 4 5 3-3 ,1 8: .השמו -גבמנק השח השח וקה : . 6 0 4 : ו , 0% ב : - 1 .+ 4 ו "ישו . . . . או : 0 ו . 2 : : ו ' + צ'י " "ו . . בי "וו" א"י , ." , ו ו . 0 , : "ויויץ לייו ורוי ויוי דיורו יורוריו ו וריוייו ויוי יי רבוגינו. הגיל דסי יאג שס? של ' | שחויא..! אל נונָה : דא->ק |פן | 27100 6 %1 עורכת משנת: עיצוב ועריבת גרפית: עורכת לשונית: ביצוע גרפי: משתתפים: נכתבים צעירים: צלם המערכת: הדפטסת וכריכת: ביינימין ביינשטיין שרית יעקב שירלי קריס רבקה שביט שלי שלו דוד גורדון מלינה דיין עמוס דרייפוט שרית יעקב ליוי לניר יורם מריעז יוני סגליס רמי סולומון בני פיינשטיון יעל קולודנר שירלי קריס חררדו רודניק דוד רחימי גיא הראל יהודית פיינשטיין אורי רוונבוג מרסלו שוטלנדר דפוס המאירי >9 בשער: המחשב- חבר חדש ללימודים. ראה כתבה עמז* 7. צילום: מרסלו שוטלנדר עיצוב: שירלי קריס ותה שי יי ם המחשב - חבר חדש ללימודים בני פיינש טיט | הלמידה אינה נגמרת בבית הספו. על החזון, המציאות ועל השימוש במחשב בבית. -. חלום או מציאות מספרת כיצד ניתן להשתמש במחשב בכיתה. תקשורת בזמן מלחמה התכתבות אלקטרונית שנערכה בזמן המלחמה בין ילדים מישראל לילדים מארצות הברית. דעו הדיסקט - הקנקן ומה שיש בו דג דו1] הדיסקט אינו אלא קנקן של ביטים הלזבו, שתי אותיות בלבד: 1, 0. 7 הפר עולה / שרית יעקב | מה מסתתר מאחורי הצג? עושים סדר - ב*עולם המסכים" כך לומדים מחשבים..?ו תגובות בהמשך לכתבת התחקיר שהתפרסמה בגוליון..---- מס' 2 בנושא לימודי המחשב בבתי הספר. קוראים כותבים מכתבי קוראים קול'קם השכן ממול 5 24 ] מחשב או ידיד? זה דעיון * | 27 ] רעיונות ואתגרים בתכנות מוסף מורחב סבריית התוכלנה של מחשבים וכיף רמזים למשחקי הרפתקה שונים טקירת תוכנה סקירה על תוכנות נבחהות, | ז4] חידות מכלים ₪ היכן בעולם נמצאת | כרמן סו משחקים, לומדות וסביבות פיתוח. הפקודה שתעש ה הרבה רעש בנבכי המאחעוב ]פד אשליה של בוא דוד וטווש₪ השדאם להורים להשתתף בהצלחה - - . בו 1 - . המועדון הממוחעוב של מחשבים וכיף חדוות מעולם המחשבים > הפקה והוצאה לאורו חברת אחיעם בעיימ כתובת המערכת. ת.ד. 675 רחזבות טיל: 08-4702170 פקט, 08-491002 + השבכש וכץ' יוצא לאור אחת לחודשיים * כל הזכויות שמורות לצחשגש וכץ, למחשבים וכיף - שלוס אני מנוי על עיתונכס ומוכרח לציין שהוא ערוך וכתוב בצורה מעולה. בין מעלותיו הטובות (והרבות) היא האפשרות לקשר בין העיתון לקוראים. כמו כן התלהבתי מאוד מהמועדון הנהדר שלכם. כל הכבוד!" אני מעונייין להקים מועדון מחשבים קטן שיכלול בתוכו כמה אפשרויות לבעלי - מחשבים, כמו: היכרות, החלפת תוכנות ומשחקים (צת ]אסיכ 0₪116:) והחשוב מכול: החלפת ידע בתכנות. המועדון המיועד ישמור על קשר הדוק עס מועדונכם (שאני חבר ב0) וידאג להצטרפות ילדים חדשים לשורותיוי אית? איזינגר, נהריה איתי היקר, 1) תודה עבור המחמאות! אכן ואת מעלתו העיקרית של העיתון ושל המועדון הממוחשב שהקמנו. אנו מקווים שתמשיך ליהנות ממנו גם בעתיד. 2) הצעתך לגבי המועדון הקסימה אותנו, ואכן שמחנו להסכמתך שהמועדון שלכם יהווה סניף נהריה של המועדון הממוחשב של מחשבים וכיף. בהצלחה ובברכה עבור יומתך. 3) הקטלוג של ספריית התוכנה הציבורית יופיע בקרוב והוא יישלח לכל חברי המועדון הממוחשב. בבוכה מערכת מחשבים וכייף = ה הש-- *ששטר אל מערכת מחשבים וכיף שלום רב! אני מורה למחשביס. קראתי במקרה את מחשבים וכיף, אשר קיבלתי מתלמידי שהוא מנוי של העיתון. העיתון מאוד מצא חן בעיניי. יש בו הרבה. נושאים אשר יכולים לעניין כל מורה ותלמיד ולעודר את סקרנותם. האם אפשר למצוא את הירחון במקומות שבהם נמכדים עיתונים! בכבוד רב תבא?ב מוחמד, נפר קוע תבאיב מוחמד היקר, אנו מודים לך מקרב לב עבור המחמאות, וכן עבור התכנית ששלחת אלינו (ראה מוסף זה ועיון בגיליון זה). את מחשבים וכיף אפשר למצוא ברשת סטימצקי וכן בחנויות מרכזיות למכירת עיתונים. אנו מקווים שבעתיד העיתון ייומצא בכל דוכני העיתונים. נשמח אם העיתון יופץ גם במגזר הערבי ונשמח לשמוע ממך הצעות. בברכה מעוכת מחשבים וכייף לכבוד מחשבים וכיף אני ועוד כמה חברים פתחנו מועדון חברי צאזא. התלהבנו מאחד מהעיתון, | אך התאנזבנו שכל התכנוות והתוכנות למכירה אינם בשביל ה-57. אודה לכם אם תפרסמו גם חומר שמתנוחס ל-57. בתודה ושתמשיכו לעניין אותנו, ד אל מועדון חברי צת גיד שמחנו לשמוע שקיים מועדון חברי אטארי. על פיי בקשתכם, נשתדל לשלב תוכנות ותכניות של אטארי בגיליונות הבאים של מחשבים וכיף. בונתוים, כדאי שתשלחו אלינו תכניות מעניינות ונשקול את פרסומן. נשמח להקים תא מיוחד במסגרת המועדון הממוחשב של מחשבים וכיף לבעלי אטארי. אנא פנו אלינו טלפונית לתיאום. בברכה מערכת מחשבים וכיף אצת והגינות בטרטום לכבוד מערכת מחשבים כיף שלוס רב! ברצוני להתריע על תופעה, שבה חברות מוכרות מוצר ואינן בודקות אותו כדבעי. בזמנו קניתי את המילונית של יילנסופט מחשוביי. בחוברת שמצורפת לתוכנה נכתב: "באפשרותך להוסיף מלים ופירושים שונים לתוך המילונית, לפי ראות עיניך. תוכל ליצור מילון חדש עם המלים החדשות כגון מילון מונחים מקצועי או ספר טלפונים אישי.יי (עמוד 2 בחוברת) מאחר שהובטחה שיטת דחיסת המודע, אכן רציתי ליצור קוב+ טלפונים ומילון בייסיק. אך בבואי לעבוד בשטח, גיליתי שהמילון לא מוכן לקבלת ספרות והמשימה הייתה בלתי אפשרית. החנות שמכרה לי את התוכנה (באג מחשבים תיא) הסביוה שזו הבעיה שלי, אבל שכדאי לנסות ולפנות לחברה כדי לפתור את הבעיה. בשיחות טלפוניות לחברה, הודיעו לו כל פעסם שהאחראי איננו. על המכתבים לא קיבלתי תשובה. עד היוס כ-4 שנים מאז, לא מצאתי את הפתרון. הנני פונה מעל דפי העיתון החדש כדי לפתור בעיה זו. מקרה נוסף שמחזק את הבעיה: בכנס שערכתם במגדל העמק, קניתי את התוכנה "מחשבת - השער לעולם המחשבים.יי כבר לאחר שעה גילית: את הבאגים הבאים: 1. התכנית מ%ם.70850 תוקעת את המחשב. 2. במעטפת הדוס פאם.סד המקש , חאמור להציג את ה-1.157, אינו מציג כל רשימה. המקש ם, האמור לערוך קובצי 'זאם, אינו מאפשר להיכנס כלל לעריכה. 3 מצב הכנסת פקודות מערכת אינו מתאפשר. למרות שבחוברת מבוקש לבצע אז אין המערכת מגיבה לפקודה זו ולשכמותה. בתקווח לתשובה לשני ענייניס אלו ובברכת חיווק ידיכסם במלאכה חשובה צו. אברחם מבצרי, כפר חטיזים אברהם מבצרי, הבעיה העקוונית שאתה מעלה היא חשובה ביותר ונוגעת לבולנו , אולס לא נוכל לענות עליח במדור וה. החלטנו לטפל היאק קזאוךף 61 -- 0. בשמדובר על שיצוש במחוב בבחי הפר אחד הבחרונוח האבעריים הוא לנצל אח המחעוב בב'ח, גם ללמ'דה. ית הספר אמור ללמד אותנו דברים שיעזרו לנו לתפקד | ] בחברת המבוגרים. אנו לומדים לקרוא ולכתוב, לומדים | 9 מתמטיקה ומדעי טבע וכן לומדים כיצד ללמוד, להקשיב 5 7 ולעבוד בקבוצות ובצוותים, כפי שהמבוגרים עובדים. 0 אחד התחומים שדורש הכשרה והכנה הוא עולם הטכנולוגיה המתקדמת. ילדים רבים, כמו המבוגרים, באיס היוס במגע עס העולם הטכנולוגי המורכב. ואולם, בית הספר אונו יכול להעניק לתלמידיו את המיומנויות הדרושות, כדי שיוכלו להפיק את מלוא התועלת מעולסם זה. לעומת השינויים המהירים המתרחשים בעולס הסובב אותנו, חומרי הלמידה ושיטות ההוראה משתנים באיטיות רבה. בעזרת טכנולוגיה מתקדמת בוניסם את המטוסים החדישים; הלוויינים מגיעים למקומות רחוקים בחלל, הרפואה מתפתחת = ומתקדמת והחקלאות נעשית מתוחכמת יותר. במלחמת המפר ראינו כיצד באה לידי ביטוי הטכנולוגיה המתקדמת, כאשר בעזרת המחשבים יכלו להפציץ מטרות, ולפגוע בדיוק של כמה סנטימטרים; יכלו לפקח על תנועתם של מאות מטוסים ולתאם 3-4 בין מאות אלפי חיילים שנעו בבת אחת:. = נכון, אפשר להמשיך לקרוא ולכתוב, ולעשות פעולות תשבוניות גם ללא מחשב. אבל מי שיכול להיעזר במחשב יש לו כלים | חזקים יותר לביצוע אותן פעולות. יש הרבה מצבים בחיים, שבהם יש יתרון עצוס למשתמש במחשב על פני מי שאיננר ן משתמש בו. 4 4 4 לפנִי עשרים וחמש שנים, המחשבים היו יקרים והשתמשו בהס רק יחידי סגולה. כיום, המחשבים זולים יותר, חזקים יותר ומצוייס כמעט בכל בית. הם משמשים כלי עזר שגרת: ויום-יומי למיליוני אנשים ברחבי העולם. ואולס, מרבית בתי הספר באו טרס התאימו את עצמם להתפתחות הטכנולוגית. ברוב בתי הספר יש מספר מחשבים מצומצם וחסית, והם מרוכזים בדרך-כלל במעבדת מחשבים (אין אפשרות לגשת אל המחשב ולהשתמש בו בכל שעה שרוצים). מרבית המורים אינס משתמשים במחשב לפתרון אותן בעיות שהם מלמדים כיצד לפתור. אפילנ ספרי הלימוד המתקדמים ביותר אינם מתייחסים למחשב ככלי בעל עצמה, היכול לארגן נתונים ולשמור עליהם, להפיק מידע ולנתח אותו. רוב המבחנים אינס בנוייסם על בסיס השימוש במחשבים. התוצאה היא, שבבית הספר כמעט שאין משתמשים במחשב ככלי עזר לפעולות הלמידה השגרתיות, ובעיקר לא ככלי עזר בפתרון בעיות. בתחום הוה, בית הספר איננו מכין את תלמידיו לעולם העתיד. בית הספר כיום עוסק בתחומים ספציפיים מאוד, והוא מוגבל על ידי תכנית לימודים מוכתבת. מעבר לתכנית זאת, חשוב להעמיד לרשות התלמידים אפשרויות רבות שיעשירו את ידיעותיהם בתחומים שונים. עם זאת, עלינו לזכור שהפעילות החינוכית והלימודית איננה נחלת בית הספר בלבד; משתתפים בה גם מבוגריס ומוסדות אחרים בקהילה, ובעיקר הבית וההורים. לכן, חשוב מאוד שהבית יהיה המשכו של בית הספר, שיהיה שילוב בתהליך הלמידה של הילד בבית הספר ובבית. והיוס, כאשר בבתים רביס כבר יש מחשבים, אפשר לפתח את הפעילות הלימודית גם בתא המשפחתי. אם אנו רוצים להשתתף בתינוך ילדינו, הדרך המהירה והיחידה לעשות זאת היא להפוך את המחשב בבית לכלי חינוכי ולנצלו בלמידה ובחיי היום-יום. לא נפסיק לשחק במשחקי מחשב, אבל נתחיל להשתמש בו גם כייתחנת עבודהיי וכי"מרכז למידהיי יום-יומיים. הכה נשלב את המחשב בשגרת חיי היוס-יום שלנו. מערכת מחשבים וכיף תשמח להציג בפניכם דוגמאות של לדמ'דה שה'א משחק תוכנות לימודיות שונות - לומדות - מאפשרות לנו ללמוד בעצמנו נושאים מסוימים, בזמן העומד לרשותנו ובקצב שלנו, ללא לח של הסביבה או החבויס היושבים סביבנו. יש לומדות המתאימות לעבודה בצוות, עם חבר או חברים אחדים. נוכל להזמין, כמובן, חבר שעדיין אין לו מחשב בבית. בחלק מן הנושאים אפשר להיעזר בהורים. בין הלומדות שאפשר לרכוש יש לומדות מלמדות, שבעזרתן אפשר ללמוד נושא מסוים, ויש לומדות מתוגלות. באמצעות לומדות אלה, אפשר לחזור על חומר שכבר נלמד, כדי לחזק ולבסס את ידיעותינו. ביו הלומדות המתוגלות יש כאלה המציעות עורה לתלמיד המתקשה, ומעירות הערות לכל תרגיל; ויש כאלה שאינן מגיבות על תשובה שניתנת, פרט לנכון או לא נכון. מרבית הלומדות המתרגלות נותנות למשתמש את התשובה הנכונה, ובלומדות רבות, התשובה הנכונה ניתנת רק לאחר שניים או שלושה ניסיונות. ואולם, כאשר עובדים עם לומדות (מתרגלות או מלמדות), חשוב להתאמץ ולנסות להגיע בכוחות עצמנו לתשובה הנכונה. אם נמהר לבקש מן המחשב את התשובה הנכונה יצא שכרנו בהפסדנו, ולמעשה לא נלמד שום דבו. כיוס, ניתן למצוא לומדות רבות שהן חכמות יותר ועוסקות בפתרון בעיות, ובשאלות המחייבות אותנו לחשוב. התשובה הנכוגה אינה ניתנת באופן מידי. כמו כן ניתן למצוא משחק למידת ההופכים את הלמידה לשעשוע. בעזרת משחקי למידה כאלה אפשר לשפר את ידיעותינו בחשבון או באנגלית, ואפשר לפתח דרכי חשיבה מיוחדים לפתרון בעיות ולהבין מושגים ונושאים קשים במיוחד. ; 0 ו 4 ו 4 ל : ₪" 41 פ .ל . 4 2 / ל . . ו 5 ריר מ ב" ו ה ו "= *ק | -% ] [: 1 מהחהברת ממוהשבה בגיליון 2 של מחשבים וכיף הבאנו כמה הצעות לניצול כלים ממוחשבים שונים בימי החירום. למעשה, חלק מההצעות ההן טובות גם לחיי היוס-יוס חשגרתיים. המחשב יכול לסייע לנו רבות בלמידה, בהכנת שיעורי הבית (גם כאלה שאינס ממוחשבים עדיין), בפתרון בעיות ועוד ועוד. נתחיל במעבד תתמלילים. מי מכס באמת משתמש במעבד תמליליסו ראשית, כדאי ללמוד לכתוב במחירות, ולהשתמש בכל אצבעות הידיים. לאחר שתלמדו את חהשיטח, המחירות גם היא תושג, עם הומן, ואו תגלו לפתע שאינכם יכולים לעשות שום דבר ללא מעבד תמלילים. (כדי ללמוד כתיבח במחשב, יש תוכנה מיוחדת. בדבר פרטים אפשר לפנות למועדון הממוחשב של מחשביס וכיף.) לאחר שתלמדו לכתוב במחירות וללא שגיאות, תוכלו להכין לכם "מחברת ממוחשבתיי ולכתוב בה את כל שועורי הבית. הכול יהיה נקי ומסודר, והעיקר, אם תשמרו את עבודותיכם ביימחברת הממוחשבת", תוכלו לחזור ולחשתמש בעבודות אלח בכל הודמנות שתרצו. במחברת הממוחשבת תוכלו לסכם גס את כל השיעורים הנלמדים בכיתה. ואס תארגנו את כל החומר בשיטה נכונה ויעילה (על השיטה תוכלו לקרוא באחד מהגיליותות הקרובים), תוכלו לנצל אותו בקלות, בכל פעם שתזדקקו לו. "= קנ או כל החומר הנלמד בכיחה. -/ : הכול יהיה קי ועטודר, מעבד התמלילים הוא כלי רב-עצמה, והוא עשוי לשנות את יחסכם לכתיבת עבודות ולכתיבה בכלל. המעבד מאפשר לכם לכתוב ולמחוק, לעווך ולהזיו קטעים שלמים, והכול בדקות ספורות ובקלות ובה. הוא מאפשר לכם לשלוף חומר מקובףצ אחד ולהעביר אותו לקובא אחר, וכך לנצל עבודות קודמות, או חומר שאספתם ממקורות שונים. העבודה עם מעבד תמלילים תאפשר לכסם לפתח את כישרון הכתיבה שלכם, ללא מאמצ מיוחד, ותסייע לכם בארגון החומר הלימודי. תוכלו לשפר ולייעל את הלמידה שלכם בכל המקצועות. ככול שתשפרו את שליטתכס במעבד התמלילים יתקצר הזמן שתצטרכו להקדיש ללמידה, אבל ההספק יגבר; וכך יישאר לכם זמן פנוי להנאות אחרות כולל משחקיס במחשב. אז למה אתס מתכיסם! התחילו לנצל את מעבד התמלילים, וממחר תגישו את כל עבודות*כס בכתב, כשהן כתובות במעבד התמלילים ומודפסות במדפסת. מעבד התמלילים הוא כלי מצוין ללימוד אנגלית. ככול שנכתוב יותר כך תשתפר ידיעת האנגלית שלנו. עבודה בצוות יכולה לעזור מאוד; אחד כותב וחאחר בודק ומתקן, וכך לומדיס גס מן השגיאות. אין ספק, שכך יהיה נעיסם יותר להתכונן לבחינה באנגלית. האם לא כןז! גרן לנ' בקשחו מרכיב חשוב בלמידה ובמיוחד במדעי הטבע ובמתמטיקה חוא הטיפול בנתונים - ארגון הנתונים ועיבודם, וכן הצגת הנתונים בגרף. ההתנסות בפתרון בעיות תורמת לא מעט להבנה טובה יותר של חומר הלימודים. מדוע שלא נשתמש במחשב ללימוד ולפתרון בעיות במתמטיקה ובמדעיסם: הגיליון האלקטרוני הוא הכלי החשוב ביותר בתחום זה, ולאמיתו של דבר הוא עשוי לחסוך לנו שעות רבות של עבודה ותסכולים רבים. כיום, כאשר תהמחשב יכול לסייע לנו בפתרון בעיה מסובכת במתמטיקה או בפיסיקה, כאשר אין צורך לזכור נוסחאות מורכבות (כי הן נמצאות בזיכרון המחשב), נוכל להשקיע את מרבית הומן והמאמץ בהבנת החומר הלימודי. הגיליון האלקטרוני הוא מערכת המאפשרת לנו לעשות חישוביס מורכבים, להציב נוסחאות, לקשור בין נתונים שונים, ולהביג כל זאת בגרפים מסוגים שונים. ייחודו של הגיליון האלקטרוני הוא ביכולתו לבדוק את ההשערה שאנו מציגים ולשנות אותה במהירות, מבלי שנצטרך לחשב או להציב את הנתונים כל פעם מחדש. טעית בהצבת הנתונים! לא נורא! משנים את הנתונים בנוסחה, והמחשב יעשה את העבודה המורכבת בחלקיקי השניות. יו | + .* 4 ו קניית מדפסת - כן או לא? , רבים רוכשים מערכת ממוחשבת יקרה, ובשעת הרכישה הם שמיס לב למוניטור המשוכלל ולסוג המחשב (שלרוב הם דומים מאוד); מתעניינים בגודל הזיכרון, במהירות הפעולה של המחשב ובגודל הכוננים. רבים ממבקשי הייעוץ+ במדור המומחה של מחשבים וכיף מתייחסים למרכיבים הנייל ולאחריס, אבל רק מעטים שואלים את עצמסם את השאלה המרכזית: מה אני רוצה לעשות בעורת המחשב!ז חשיבה מעמיקה וניתוח צרכים הייתה חוטכת ממון רב ותורמת לניצול טוב יותר של המחשב לאחר הקנייה. באחד הגיליונות הקרובים נתייחס בהרחבה לשאלות שעלינו לשאול בעת רכישת מחשב. הפעם נתייחס לרכישת מדפסת בעת קניית המחשב. הייעוץצ הניתן בחנויות מכוון בדרך-כלל לרכישת מחשב בעל זיכרון כזה או אחר, למוניטור משוכלל ועוד. כאמור, רק מעטים יודעיס, בשלב זה, מה יהיה השימוש במחשב, ולכן מעטיים מאוד רוכשים מזפסת יחד עס המחשב. לא נייר צ'לימטרי, לא שעוח. של מאמצים, לא ניידוח דבים בףח. הבול בעווט, נק' ואלגנטי. צריך להכין גרף על פי הנתוניס והתוצאות שנתקבלו: אין פשוט מזה. עושיס כמה פעולות פשוטות וקלות, וגרף-עמודות עם כל הכיתובים הדרושים יופיע על המסך. גרף העמודות לא מצא-חו בעיניך או לא מתאים להצגת הנתונים! אל דאגה!! בפקודה אחת אתה הופך את הגרף לגרף-קווי או לגרף-עוגה, והכול בא פורג ,0 /, ,₪ ף, ,ומ ...= | | . ום 5 2 ה לא ניור מילימטרי, לא שעות של מאמצים, לא ניירות רבים ו של ל לגושום כל האפשרויות שהמחשב : בפח. הכול פשוט, נקי ואלגנטי. אז קדימה! מחר תפתיע את ל ית טל הבשי בבתבת זאת. : המורה ותתחיל להכין את עבודותיך במתמטיקה, במדעים ובכל. 4 | . מקצוע אחר שדורש עיבוד נתונים, בעזרת גיליון אלקטרוני. ו ו קיימים גיליונות אלקטרוניים רבים. בגיליון אלקטרוני מיוחד, שפותח באר) ושמו פטיפט, תוכל גם לראות (ב-1.6 אס) כיצד הגרף משתנה, עס כל שינוי בנתונים. כך תוכל לעשות סימולציה של ניסוייס או לבדוק רעיונות ונתונים שונים. ואם אתה מתעניין בכדורגל או בכדורסל, תוכל לבנות את טבלת הליגה ולבדוק 115 אס כיצד תוצאות שונות של משחקים ושפיעו על מצב הליגה. העבודה עס הגוליון האלקטרוני מתאימה לילדים בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי ובמיוחד לילדי חטיבת חהבינייס , והתיכון. לאחר שאתה כבר יודע להשתמש במעבד התמלילים ובגיליון ₪ האלסטרוני, תוכל לעבור לשלב גבוה יותר ולארגן את כל החומר הלימודי בעורת תוכנה של בסיס נתונים (מסד נתונים). העבודה עם בסיס נתונים תאפשר לך, בראש ובראשונה, לארגן ולמיין את כל חומר הלימודים על פי נושאים, נושאי משנה, מאורעות וכוי. עבודת צוות בתחום זה יכולה לעזור רבות. איסוף נתוניס ומיונם הוא תהליך מייגע וארוך טווח, והוא דורש סבלנות רבה ובעיקר התמדה. בוודאי שמעת על מסדי הנתונים של מוסדות הריגול והמשטרות למיניחם. מסדים אלח נבנו על סמך אלפי פריטי מידע שנאספו במשך שנים. גם עבודת האיסוף של הנתונים שלך יכולה להימשך ללא הפסקה, למעשה. אבל מרגע שהנתונים בתוך המחשב, תוכל לנצלם בכל שעה שתרצה,והעיקר תוכל לעשות ואת ללא כל מאמ1י. לכן, ההתמדה משתלמת מאוד. בסיסי נתונים יכולים לסינע לנו רבות בלימודים, בהבנת תהליכים ומאורעות שוניס בהיסטוריה, גיאוגרפיה, מדעי החברה, מדעי החיים ועוד. העבודה עס בסיסי נתוניס תורמת להבניה של החשיבה שלנו ומסייעת בלימוד ובקליטת חומר חדש, בתחומים שונים. בעורת העבודה עם בסיסי נתונים נוכל לגלות תופעות שונות, לחגיע למסקנות חדשות, להשוות בין נתונים והתרחשויות ולטפל במידע שברשותנו ביתר יעילות. | ללא חשש המחשב שברשותנו יכול להיות, תוך זמן קצר יחסית, הכלי התומך בלמידה שלנו. כל מה שעלינו לעשות הוא להשקיע מעט ברכישת תוכנות שונות ולומדות טובות; להיערך לקראת עבודה מול המחשב, לשתף חברים, אחים והורים וקדימה לעבודה. הגיע הזמן שנתחיל לנצל את המחשב בכל התחומים האפשריים, וככול שיעבוד יותר כך נהנה ממנו יותר. ואל תחששו! עדיין יישאר גם זמן לשחק במשחקי המחשב. אז צאו לדרך, ואל תשכחו לשתף גם אותנו בחוויותיכס. ס כותב חמאמר: בני פיינשטיין עורך יי מחשבים וכיףיי מנהל פרוייקט לפיתוח מערכות למידה ממוחשבות בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית. לשעבר מנהל המחלקה לתוכניות לימודיסם ממוחשבות במשרד ה חבר 0 האיגוד פרטים על תוכנת פסיפס ורעיונות ; לעבודה עם ג'יליונות אלקטווניים : אחרים תוכל לקבל על ידי פנייה למועדון הממוהשב ולספרוית + | התוכנה הציבורית של מחשב'ם צי ניתון להשיג פעילויות למידה במעבו : תמלילים, שפותחו על :די מומחים | ממשרד החינוץ, בספריית התוכנת החציבורית של מחשב'ם וכיף. . : מעוניין בלומדות, שיטייעו לך ללמוד" : מקצועות שונים טוב יותרז ; המועדון תממוחשב של מחשג'ים ; וכיף ישמה לשלוה לך ושימת ; מעודכנת של לומדות, ערוכת על ידי : מומחי חינון. את הלומזות תוכל : לרכוש בהנחת מ'יוחדת במועדון + הממוחשב צו ₪ א ה וח וו תו חוד מז ו מ ו ו לעבודה במחשב " יעל קולודנר מספרת כיצד חודר המחשב לבית הספר. שעה - שעת בוקר. היום בהיר ונעים. יובל הולך בצעדי קפיצה קליס וזריזים לבית הספר. התיק הקטן והקל שבידיו מתנועע הלוך ושוב לפי קצב הליכתו. בדרכו פוגש יובל את דן. דן ממהר להציג בגאווה את התיק החדש שקיבל ליום הולדתו. אגב כך, נפתח חתיק, שכל גודלו 20א20% סיימ, ומתוכו יינשפכיסיי תקליטונים (דיטסקטים). על כל תקליטון יש מדבקה צבעונית ועליה כתובות כמה מלים. על האחת כתוב טיפורים וש'רים, על ] "בתא קטן בתוך הילקוט הגדול |המסורבל של דן, מונח תקליטו שלו -. 34 1 ו 1 1 ו האחרת - חשבון - תרג*לים ובעיות, ועל תקליטון נוסף כתוב פעללולות ועבודות - דן. בין התקליטונים יש גם אחד שכתוב עליר עבודות לבדיקת - למורת. האם כל הסיפור הוה חלום או מציאות! לצערנו, זה עדיין חלום, ואם כי וש כמה מחשבים בבית הספר שיובל לומד בו, עדיין הגישח אליהם מוגבלת, במידה מסוימת. ולמוות הכול, בתא קטן בתון הילקוט הגדול והמסורבל של דן, מונח תקליטון ועליו כתוב דן. גם ליובל חברו יש תקליטון, ועליו רשום שמו. יובל ודן נעזרים .. ₪ ו ₪ 0/8 רסו ",= דר" .5 1 יא ב : : ו ו ו 0 ב" ₪ ₪ - 8 לי רוי . 2 0 מ 7 ה 9% הצ . .* 4 / א 7 = 4 0 : 7 סק 2 - ."1 הד :זה ב מ תתה ץ:.; ו 8 1-4 וי ו ל 4 , ד - 5 +" 1 = - שו 1 :5-2 זה - . ה ₪ -מעת ] , ו :2 7 ₪ לע" ו תק - 1 ה . ₪ ה 1 ₪ קש ו 4 4 1 .2 ה ₪ '%-"-"5- ה - 2 הי גישי ציו 1 ו 7 6 / ו . קנ [ 2 ג 2 "1 1 = == % 1 1 | שג עו - .1 7 : אי יע זי "ברע : , / 1 זו ו ל | . % ] ו א יי + - רד 70 יי ₪2 בתקליטון חאישי שלהם בשעה שהס עובדים בכיתה. הם עובדיס בעזרת מעבד תמלילים, בקבצים שונים העוסקים בספרות, בהבעה ובהבנת הנקרא. בכיתה של יובל ודן, בפינה מיוחדת, נמצא מחשב. מעל המחשב תלוי לוח מעקב ובו רשומים השמות של כל ילדי הכיתה, וכן תאריכי הפעילות של כל תלמיד ונושאי העבודה של כל אחד. על אותו לוח, באותיות בהירות וברורות, כתובות הוראות כלליות לעבודה עם המחשב, וכן חוראות לשמירה על - 00 ו > ה 7-9 5 - ּ | 1 ./' התקליטונים. גם חדשות "לוהטות" מעולס המחשביס אפשר למצוא על אותו לות. דן ויובל לומדים בכיתה ה'. בשיעורי עברית הס לומדים עכשיו את היצירות של המשוררת לאה גולדברג. המורה קראה בכיתה, בקריאה מוטעמת, את השיר מציאה. הילדים עיינו בשיר, וייגילויי את המציאה המוזרה של המשוררת. לאחר מכן פנה כל אחד לעבודה עצמית. חלק מהילדים בחרו לצייר את השלולית המיוחדת ש"מצאהיי לאה גולדברג ואת פיסת השמים שבה. ילדים אחריס כתבו על כל מיני 'ימציאות" שהסם מצאו, וחלק מן הילדיס ניתחו את השיר כדי להכיר את זרך הכתיבה המיוחדת כל-כך של המשוררת. דן ויובל פנו אל המחשב. הס הכניסו לכונן המחשב את התקליטון שהיה רשוס עליו שירים, וטענו ממנו את הקוב מציאה. להפתעתם הרבה, הם מצאו שיר מוזר מאוד, שיר שהתבלבל וייחשביי שהוא סיפור. הוא היה כתוב בשורות ארוכות ומבולבלות. דן ויובל החליטו לייסדריי את השיר והתחילו לחפש ביחד את החרוזים. לפי החרוזים והקצב הם קיצצו את השורות וסידרו אותן. העבודה לא הייתה פשוטה כל כך. יובל ודן התווכחו ביניהם, לא פעם אחת, היכן לקצ את השורה ואילו מליס מתאימות להתחרז זו עס זו. הוויכוח היה מסתיים רק כאשר הצליח אחד מהם להוכיח, בעזרת פעולות של התמלילן, שהוא הצודק מבין השניים. כשדן ויובל סיימו לייסדריי את השיר, הם גילו שהשיר המקורי של המשוררת יימתחבאי'י אי שם בקובא. הם החליטו לבדוק אס אמנם הצליחו לסדר את השיר שהתבלבל. בשעת הבדיקה הס הבליטו את החרוזים על ידי הדגשה, ועשו כך גם לגבי המליס שמופיעות בשיר פעמיס רבות. לבסוך, הם הוציאו במדפסת את השיר, ובו כל ההדגשות. כשיובל ודן סיימו את עבוזתס ליד המחשב, פנו אל המחשב שלוש תלמידות, אשר רצו לגלות בשיר יימציאותיי אחרות. באמצעות תוכנה מיוחדת הן איירו איור מתאים, שביטא את הרעיון המרכזי של השיר. גם הן הוציאו תדפיס מעבודתן ותלו אותו במקוס מתאיס בכיתה. ככה לומדים ועובדים בכיתה של יובל ודן. אבל בבתי ספר אחרים משתמשיס במחשב בדרכים אחרות. רונית וחגית הולכות, פעמיים בשבוע, עם כל תלמידי כיתתן לחדר המיומנויות, שנמצא בקומת הקרקע בבית ספרס. בחדר זה שוכנים, אחר כבוד, המחשבים ושס גם אפשר לעסוק בפעילויות שונות המתאימות לחומר הלימודים. יש ילדים שמחזקים את ידיעותיהם בכפל וחילוק, אחרים מנסיס להכיר את כללי הלשון ועובדים בעזרת תבניות משחק שונות. בכיתה אחרת, בבית ספר אחר ואפילו בעיר אחרת לומד גיל. בחדר המחשבים הוא לומד לוגו, ויואב חברו שייך לקבוצת נאמני המחשב של בית ספרו. מי הס נאמני המחשב! מה הם עושיסם! איך נבחרים לקבוצה וו על כך נספר לכם בפעם אחרת... >9 חודש יוני הוא מועד ההגרלָה הגדולה | | | ו ל ו . 2 ו ה : 0] ש 'ח ב יבד | . - 7 | ן 5 0 0 " ד וי א א םש" 1 ן 1 ו מ *) יעל קולודנר - מרכזת מוכו תזרכה למחשבים בתינון, של מחוו מוכז. בתי ספר יסודיים בבתי ספר יסודיים רבים בארץ כבר יש היוס מחשביס. בחלק מהם יש מעבדות מחשבים ובהן יש כ-15 מחשבים ויותו. חלק מבתי הספר מכניסים את המחשבים לכיתות האם, וחלק מפעולים את המחשבים במסדרונות או במקומות מרכזיים אחרים בבית הספר. יש בתי ספר שהמחשבים נמצאים בחדר הטבע, בחדרי מקצוע אחרים או בספרייה. בבתי ספר אלה המחשב משמש ככלי לעיבוד נתוניסם ולקבלת מידע, בדרך-כלל בתחוס שבו נמצא המחשב. יש בתי ספר שיש להם מחשב אחד בלבד והוא משמש למינהל בית הספר. המחשב הזה נמצא בדרך-כלל במזכירות והוא משמש בעיקר לרישום התלמידים. אפשר לרשום בו גם את חציונים של תלמידי בית הספר, לפי הכיתות, ולהיעזר ברישומים אלה למטרות שתות. חטיבות ביניים גם בכמה חטיבות בינייס כבר יש היוס מחשבים. ברוב המקרים משתמשים במחשבים להכות המחשב - במסגרת התכנית מבוא לעיבוד מידע. בחלק מבתי הספר מתחילים להכניס את המחשב גס כאמצעי עזר להוראה, ומשתמשים בפעילויות ממוחשבות בתחומי דעת אחדים. |מה בעתיד אנו מקווים שהמחשב יהיה לחלק בלתי נפרד מהלימודים, וישמש את הלומדים ככלי שקולט מידע, מעבד ופולט אותו. המידע שנקבל מן המחשב יעזור לנו להסיק מסקנות ולבצע כל מיני פעולות חשיבה אחרות. בנ ב ו ₪ הז ם פווץ מלחמת המפרץ ק'בלת! עשרות מכתבים של ידידים, מכל העולם. כולם הביעו דאגה ותמיכה בישראל. המכתבים הגיעו אליי באמצעות רשתות התקשורת שאני קשור אליהן. מבין כל המכתבים ריגש אותי במיוחד מכתב שקיבלתי ממורה בניו-ג'רסי. במכתב, המורה העבירה את בקשת תלמידיה להתכתב עם ילדים מישראל, כדי לשמוע מהם על המצר בארץ, ועל הרגשתם של הילדים כאן. על סמך המכתב הזה פניתי לעדה אדלר, מנהלת בית ספר סמילנסק' ברחובות, והצעתי שילדי כיתות ו" יענו לשאלות הילדים מניו-ג'רסי, בארה"ב. המנהלת, מרכזת המחשבים, המורות לאנגלית, וכמובן הילדים נענו לאתגר. הם התיישבו ליד המחשב וכתבו את מכתביהם במעבד תמלילים. בית הספר העביר אליי את כל קובצי המכתבים, ובו ביום נשלחו המכתבים לארה"ב. אחרי כמה ימים קיבלנו גל נוסף של מכתבים אישיים מתלמידי אותו בית ספר. בגיליון זה, במדור התקשורת, בחרנו להביא לקט מהמכתבים שנכתבו. קראו, תיהנו והגיבו. אנו מזמינים את קוראי מחשבים וכיף, המעוניינים להתכתב עם ילדים מארה"ב, לשלוח מכתבים ישירות או באמצעותנו (רק בתקליטון). | אנו מקווים שתקשורת המחשבים כפי | שנעשתה בזמן החירום אכן תימשך. תקשורת בזמן 8 תטנזי] זה | ל 6 שוס1] .1.158 15 סחתפת ]א !וז -020023) עחתגכ] 5 סחזגה ע1 !ו מכתבים שתגיעו 1 סו 0ק 1 ?סותגת זטסץ 15 ]ה ?טסץ" קסזץ] >זסקזטת סז 0ק ]1 תג מס[ ארצות חבו : תותקוס הו וח'1 תה [ססת50 ק6זק 8 3 ותה תה 81 הג התג 1 .00[1ת56 איזר: שירלי קריט עד בוו / 3- הר רו רו רו רו : 1 תא 016 מתאטץ הסטתות! ותה [ .806ז2 6 16 תג 05160זטזת: עזסץ ותה ] .010 5 [ וק [סצ 4 סוט ו18או תסוזהטו5 ₪6 תג [86ז5] הו 0 1 וטול זבאו 115 ]נוסלה הסטחז שיסו) ז'חס4 [ זטסץ 5 עס זאחי ח] ו בר 05-50 ₪ 509 15 וו זגו שסת/ | ה!ן תססל שסת% טסץ 6תסעתה זס טסץ סצה 0 ל ו ?א ₪6 ₪ סוסוס ספ קופס 1166 1 3 ואת 40 אתה ?אספזוה 6 הפפוחז 5 חס זספה3ם 6 :1 טסו פווזסצג] ע1( .אס אספו 5 זה 8 0] סוחסס ז6ט6 6צ'1 ]010568 16 | ?[56(00 ]םס זטם שז'נוסץ הטוא 60 0! 1166 סע ו 0 אס .זסתוסזס קוח ואו קתוותקת | 0 קתתפטו] 0 6נפאוס] %סס1 1 !₪0 גזוסא ,611 טסץ 00 אס .זטתוסזס קוח תזואי מתוותק .ת500 נוסץ וחסז!] ₪ 0 ו .4 תג 6טגת טסץ סכ ?שאי 36 זטספה [60] ע[טזססת51 תד 138 .סוס סא סטאת 1 0151516757 5ז6ת1סזט עתתגכן 0 ?סו 507 6)תסצג] זטסץ 15 וגתצו ל 7 - .ו וו ד ₪ הז .1 .הזהות3זת58 400 15 6וההת ]א ח 6עפו ] 6תג 016 פזגסץ 13 וח" -41 נוס 1 .6765 106[ם, זו3ו[ תשסזס 1 .ק6ז 5ז6קזטות סו סק ] זהתז אוסתא% ץ680ז 6 1 .ע16756 ש16 , עססות/ תוזז תו 6צון -3[ 06ת3 ,0311 01167 ,5[תת16 עְג| ,1680 סז 8 תג ,תהּה!ה8+] זסווסזט 8 6אאת 1 .60556 שסו[ שיסתא 0 6או] 8[טסא 1 3ת3וח%/ ז6ז515 .זאו 16 ונוא [66] סע 6 ]0 100[6וח 1116 תו 6 סז 1186 11 15 זה 6 67ץ 56001 סז סש טסץ 20 ? זבּאו טס ]300 6וח [[16 תה אסגס 6!וז טסץ ]1 ,60 סו 116 טסץ זהתצו ,6או1 טסץ ותא טסץ |התש ,פזס!515 זס פזסת!וסזכ עתה סטגה .116 100% עס פעוסץ ץ[6ז6סת51 התהותגזת53 עסס/ חסוז' 087 ] .ז0עו6ץ₪ תוז5ט1 15 6חתבח ע]/1 !וז -1וח(1 6ת! תו ס6טו[ [ותגּ .13 6קהּ ותה קז 8 קתות116ה ותג ] .518105 60 -10 6)] 50ז0וה50 תו [ססת50 7 נוסץ 6זסתאו הסוזגנחו5 16 15 אוסד1] .56 סכ ?563160 סצו| טס סזסהאו 6|[קססקן סתן סז 6 ת0565ס טסץ 1876] ?הסטו וטס ₪61 טסע סו 6או1 נוסץ 40 ]41 ?קתותה[ 155116וח 8 0] הזסז] זפ סו 11076 ?08 ס6ת! קהנזט 60 .ח500 וס זט 6ז3] תזו5ט1. ,וחס[53 1 חו פטו[ 1 ח3 06[ 15 6וחגח ע1א ]‏ הסוז6ח/ חו [צ] ,תהקגּ1הת3 1/1 ]ה6חנוס זטסץ ]0 6זהאיג [[6או וחב -קט 5או6ת 6צאת 6\ .5חסוו61תסס זז[ .זטסת /7ז6/6 זטסס8 ת0ו616%15ז הס 08165 3 15 לְטתטסם זטסץ אוסתא סז 36817 06 ו3נווח גז] ]0 ]6קזהז 01סזו 0 שתף 0875 12/02 6ז פשנסססת צ)23 6 זסצ6ת6ה(ו 5"זסק5 עס[ת6 1 .פ6חגש 6 [56(00 ת 665הזק 1 .₪006 15 זסת!6או -זסצ8] עות 01 ]|ט68ז 8 15 %הותו [ .6קגז6עה שקטו] 1 זס אס 15 61855 5ג11 ,611 . עטססת 16 .וסץ זס] ]טס אזסשי 5קחות! 6 [השתיז זטס ץצ שאלות נוספות שתופנו אל התלמידים בישראל: הו 6הסץז6ע5 שטוק ]ה6ותהז6טסק 6תו אנ .1 רת 85 1166 [1586 006 פותססז תג ע8ו5 טסץ 60 ץת/ .2 סן 1ח56 קתו6ס 6זג 5|!65פוות תשת/אי )תטסזק נטסץ -00 6ז8 פתהסוזסותג/ שת! [66] נוסץ 60 אוס1] ,23 נוסץ 0010 ?זפ 16 תו קתו 6 7 זטסץ תו ק65א טסץ 60 פקתות! וגת/ .4 7 טסץ קשסא ס! פחזססז 568160 7הססז 568160 6 תו ק6ס51 טסץ סכ] ,5 ,ו ז68 רחג 1 .316וח[3] ת8ז2) 15 סותאה ע11 -5] תן 6צו| 1 4תה 016 5:ַ68ץ 12 5 ז6סותנטות פתסתק16[6 | עץ]/.[86ז | ,5ז51510 סאוז 6צפת 1 .08-451-065 זשתז8] 2 תה זותוסוח ה ו טסץ סז קתוותאי הא 1 108% ה6350+ שו 5זר שש טסץ |[16 סז ותגאו 1 41תז 5 66 חטשו[ סק 6או 6ז6האו 0ת8 קתנת6קקגת .הוחזג|8 תא 5 6טוק 0065 ]ת6ות6לסק ₪16 [[8 ]0 |פזוץ 6צססה עֶ518 3150 6\ .66]] זס] 5א5גו 2855 .החהססת 563100 8 15 שזטו! 6פט3שש0 תנוסזק 6הו -15 קתנ193% 6[קס6ק ]0 101 3 6זה 6זסת! ,פסצ -[76 :68 6עו[ ]'חם טש וסצסת6ת ה] .[שגז .66 160ותג[ ז צשת 85 55!6ווח 2 תה ץוצ/ קתו00 816 פתבסוז6ו1/ 16 זגּת! אתותז 46 ] 6 ת[] .קחות] ותקח 6 ,ןז 3 1תה י, 1[ 8 ק66א 6או התססז 558150 סצגת 60 שאו וס 5קסז שתגוח ק66א 1ה00 0/6 וחססז 568|50 6ת] תו 5166 00 [ 65 .0קשן סק 6/ .568[60 8:6 פחזססז 116 [[8 608056 1 036% 6016 6 6תג 12:00 341 [ססת50 סו 1 5/8185 68 |סס(50 [ההחסת זט0 .3:00 ,0 1 ת5ותו] 6או 0ת8 | 8:00 .אססשו 8 פסותגז 6 [00ת3:6 10 סק 6 [הקחטכ וס" 16 וח[ תשז2) >%( בלבד ויש לך נלנו" עונרו' ער מלחעבים וביף ברמים בטון" החונרת !6 ![סן[6 6 נות8כ1 15 6רתצת 1 הח שד .|15:86 מסצסו6ת תו שון [ | 5 66ז] 5ָ 2206 זת6ותז20%6 - תו 261 ץ[68ז ]'ת68 6/ .5א5%אוח הו חו צֶ8ו5 6 50 ,68[:6ת5 116 סז 6וחט .החססז 568160 זסה ]טול ,[15186 1686 סתאו 6[קס6ק 6ז3 סז6ררך סהו אחות) ] .₪8 8 6!קס6ק 1000 6און ]טל , לסן 7006 8 קַת601 816 פתהסוזסות/ ]'תס ] .0%5ג:/2 =[ו=פוות [|1ז5 הזה הזההז -1ו1 !טכ 'תסש 1 .וחססז 568150 116 תג 51660 1'ת0 [ 66856 , ותססז 56816 עות תו פקת .קת 6ת 01 0016ווז 6ת1 תג עגוק 10 שאון פזטסת 3 זסת5 6תסק 6זה 685 |ססת56 שודד הז168 [[511 שאו וטס .5 אן6 וח[ 6זוחאו תה 186% 8 186| שזג 165[ זטכ) 5 ות 5 687 .זסקתנ[25 ]4558 15 =וחהה 1 .טק 8 ות 1 .]6600 תג סצון 1 5 166₪] 65ץוק |ת6ות6ות0+6ק זגוכ) תג 5137 6 .6תסץז6ל6 0! פאפגות 63 1551165ות 116 6856 תו ותססז 568160 6תו 1 צוצ4 [16' ותסז) חא 25 וטססה 6צון 1 .285 1 פת66ות// 6ת] 60זתגע 6ב 8[טסשו עתג ק5[66 71ת00 [] .הסופהצתו 5ת] זטו|זַה6 ,5קאוח ק%66 6 .וחססז 56815 116 תו שזסוה 48 שו תו 006] 4ת8 סו6אז 8 ,פאססט . ותססז .ג 8 5זנוסר זטוס] 5000 1 6875 656תיך ג ]55 5 3 -0 (123]11) תתכאכ] 15 שותאת עו 6 1 .016 5ז68ץ 6צ[6אש וח'] .תו 1 לוס [[גות5 8 5']] .]סצסת46 הו -061ק צט() .[15786 ]0 ז6זת06 6הו 6ז 6זסת! ת6האו .5אפאות 85ק ₪5 2876 זתטות -06 ,100015 568160 136 סזתו ₪0 6או פההתגוג חס 155115 [168ותו0 או6ז] זה קוות הז[ 68156 5 ואת 15כסשכן או6] 8 שזה 6זסו1 .151861 -[16 10 01056 7ז6ד :'ת15 זס,סה6 .151861 ] .ז68 8 תו זטסת תה ][גת 8 1ססה 15 ]1 , ץנץי, ] .|[6ש שת601 6ז8 ת08ת42236/ 6ת1 ]13 %תותו 6 0668056 והססז 568160 116 תו ק566 | תס .הז00ז 5'ז51516 01061 עות 15 ותססז 568166 זטוס תו 68:05 תו זמופעו 006 506 שש 6 0 ותסז] 681[ שאו אוסז[ .ותססז | 568161 סו 8:00 ותסז] האס[ סא צ25081) .15:00 סז ותסז] הזג16 6 .14:00 זס 13:00, 12:00 . ע[טופטו 25 ,108 [[11 ע18תזו5 164 תקפז הו שרוי א ב יעבוי וריו ריש - רק -% ש ער רד" . בו שד ב" בו עב "שר = בו ו | הכל יעל) השדם. | תקשו המדרה בואו לראות, לרכוש ולהנות מודמים לחיוג *שתפי מדפסות מחשבים ביתיים ועסקיים : : =קופסאות מיתוג *תוכנה ולומדה בטיב מעולה, ובמחירים נוחים! + *רשתות מחעבים ועוד מיגווץ של | * מחשבי דא ,דה מוצרים מטובי היצרנים בעולם.. | * מבחר תוכנות לכל מטרה : והרבה כחול לבן | * סוכנות מורשה של חשבשבת : . * מסכי 663 ,64/ אפק5 : : .2 מ על | | | : 5 לה 7 לגינת חנות מטריפה של ציוד . בחנות מבצע תנחות שבוע : בואו לבקו בטניפ! בינת בנל הארץ. תל אביב ירושלים חיפה 0 רח' הנחושת 8 גשר החיים 3 פינת שד' מוריה 108 : רמת החיל יפו 202 1 טל:04-254088 ; 6 0ל:03-498811 טל: 02-3389087 : - ב - : י וו וו וו ו ו כו ךרו רו רו רא א שר א שר ₪ ₪ שר בית הארחה - קיבוץ שביים = המקום היפה ביותר אוירה מיוחדת - מתקני נופש מרכז הדרכה והשתלמויות אולמות בכל הגדלים קיבוץ שפיים טל. 052-5%7234/5 טלקם. 33693 בקס. 052-523411 11 0 1] 1 001 1 1 11 1 | 0 אנחנו קוראים להן "אחד" ו"אפס". הדיסקט אינו אלא קנקן של ביטים. 0 - ש שק ל שקה /) .0 0 0 000 וו 0100011011 50 ילו היה אפשר לעצור מחשב טיפוסי באמצע העבודה ולדרוש ממנו תשובתח חד-משמעית: "ימה יש לך בדיסקטויי קרוב לוודאי שהיה מתקבל מענה סתוס ואולי קצת מאכזב: א "0011000 ]1 0110000111 0 1 1 0111110010011100010 ב 10 1 0111000101 0 111 11 0010001101111011101010 101110 001001110 1[ אנחנו רואים אוסף של ייאחדיםיי ו-י"אפסיםיי - אך יודעי-דבר יגידו, שזח בסך הכול חופן ביטים (רבים של ייחזמיי). ביט הוא האות של שפת המחשב האלקטרוניו בעברית יש 22 אותיות, באנגלית - 26; ולשפת המחשב, וש רק שתי אותיות. מתברו, שבאמצעות צירופים של ייאחדיסיי ו-"אפסיסיי, אפשר לשלות חללית לירח. אדם ישאל - ובצדק - איפה כל הביטים האלה, שכולם מדברים עליהם כל הזמןו הרי כשכותבים מכתב או תכנית בבייסיק, וואים בעיקר אותיות וספרות, ואלה מצטרפות למלים ולמשפטים ו אז ככה. זה קצת כמו ברדיו או במנורה חשמלית. אני לא מכיר אף אחד שמסוגל לראות או לשמוע גלי רדיו. ואף-על-פי-כן, המון אנשיס מצליחיס לשמוע את רפי רשף ב-יינכון לעכשיויי. מעולם גם לא פגשתי מישהו שהצליח לראות את החשמל הוורם בחוטים. ובכל זאת, אנחנו יחדעים שהחשמל קיים, כי אנו נהנים מקרני האור של מגורת החשמל. כלומר, יש גלי רדיר ויש זרמי חשמל, אבל אנחנו לא מצליחיס 3 ג 11 0011100100 001ו 101 18% 001 101 1 ו לראות אותס; לעומת זאת, יש מכשירים, כמו מקלט הודיו והמנורה, שבזכותם אנו שומעים ורואים את הנסתר. כך גם הדבר בשפת המחשב: אנחנו לא מצליחים לראות את שפת המחשב, אבל יש מכשירים שיודעים לתרגס לנו את הנסתר. הסוד, במקרה של המחשב, טמון במכשירים שיודעים לתוגם. התרגוס הוא משפת הביטים שהמחשב מבין - לשפת בני אדם עס אותיות ומילים. מכשירים מתרגמים כאלה מונחים, קרוב לוודאי, ממש מולך. האחד הואיהמסך: המסך יודע לתרגם צירופים של ביטים לאותיות וספרות שבני אדס יכולים לראות. המדפסת עושה דבר דומה. לטובתם של בני אדם שאינם יכולים לראות, קיימיס ו = רקחה יי" א "אכסיסיי ו'יאחדיסיי במחשב מייצגים תנונה של מכשירום אלקטרוניים - והרי המחשב (האלקטרוני) הוא קודם כול מכשיר אלקטרוני. המפסק של המנורה הוא במצב דלוק או כבה, אס או תס. אפשר לקרוא לזה - 1 או 0. התוצאה - הנורה דולקת או לא (שוב, 1 או 0). המעגל החשמלי פתוח או סגור (1 או 0). הזרם החשמלי וורם בחוט לכיונן אחד או לכיוון אחר (1 או 0). בנקודה מסוימת בדיסקט *₪ או אין מיגנוט (1או 0). ואכן, כונן הדיסקטים והדיסקט הם העט והנייר של המחשב | שלנו. המיגנוט הוא דיו אלקטרוני, והכונן ממלא נקודות על גבי הדיסקט. נקודה שיש לה מיגנוט היא 1, נקודה שאין לה.- מיגנוטי חיאטי ' = ה מכשירים המתרגמים ביטים של מחשב למלים בשפת אנוש, שאפשר לשמוע! מכשיר המתרגם בכיוון הפוך, מאותיות וטפרות של בני אדם לביטים של מחשב, הוא לוח המקשיס (או המקלדת). כאן כל אות מתורגמת לסדרה של ביטים. היימילון" לכל התרגומים האלה הוא מעין טבלה המציבה מו2 כל אות או ספרה את הביטים שיש לכתוב במקומם. היימללון", שמשתמשים בו בדרך-כלל במחשבים האישיים, נקרא קוד -45 חס (ואומריס: קוד אסקי). לפי קוד זה, צירוף הביטים 1001000 מייצג את האות האנגלית 11. הצירוף 1011010 - את 2, והצירוף 0110111 - את הספרה 7. כמו כל דבר בעולס המחשבים, גם בעסק הזה יש הרבה שמות: כל סימן (אות או ספרה) נקרא בשפת אנשי המחשב תו. כל צירוף של ביטים בשפת מחשב, המייצג תו כזה, נקרא ביית (באנגלית ₪'דצ8). אוסף של ביטיס - שמרכיב למשל, מכתב, תכנית בייסיק, משחק מחשב או מעבד תמלילים - נקרא קובץ (באנגלית 5,חת). בעצם, כל מה שנמצא על הדיסקט מקובץ בקבצים. הדיסקט אינו אלא קנקן של ביטים. זהו קנקן שמסתובב כמו תקליט ומקליט כמו קסטה. בקנקן הזה אנחנו אוגרים את הקבצים - המכתבים, הציוריס והתכניות שלנו. אבל כדאי לזכור! במכתב שכתבנו במעבד התמלילים אנחנו רואים אוסף של אותיות, מלים ומשפטים. אבל למחשב, הכול נראה כמו ביטיס ובייתים. כל הביטים יינשפכויי לתוך הדיסקט בצורה מאוד מסודרת. ומי שכבר מבין עניין, יודע שלנושא הסזר במחשב יש רק אחראי אחד - ה-205 - הבמאי הבלתי נלאה של הצגת המחשב הגדולה. אפשר לעקוב אחר ה-205 ולראות איך הוא עושה סדר בדיסקט. נכניס את דיסקט ה-05 לתוך כונן 4. נדליק את המחשב, נקיש ז6זחם, עד שנקבל את הסימן: 4< דבר קטן שצריך לדעת! ה-05 יודע שגמרת להקיש את % הפקוזה שלך רק כשלחצת על מקש ה-א5א₪. חסימן ₪ הוא, למעשה, הודעה כפולה של ה-05: א. אני מוכן לפקודה. ב. הפקודה שאקבל מתייחסת לכונן 4., אלא אם אקבל פקודה אחות (פקודה אחרת! - ראה מסגרת). ו רנר ררה ו שרה |" 4 ו = ו 5 םש יצו" א "גא לציד". כ 5 . ו 1/ ₪ 0 ל %- 7 = ישן % א וו" "| .= ב - - ו 1% ה יש ו - ." ה ו ו ג א ". "ר ה בנ לרבים יש יותר מכונן דיסקטים אחד. במקוה כזה, כונן אחד | מסומן בדרך-כלל ב-, והאחר ב-8. ּ / ₪ו ₪ שי ) ה-205 מתייחס ל-4, אבל רוצים שיתייחס ל-8. ) מה עושיס! א - מקישים :5 ליד הסיימן 2/. , ה-205] מתייחט ל-₪ ורוצים שיתייחס ל-4 ! | - מקישים := ליד הסימן <8. ב רל" בו בר" צו" 7 שמ ה כמו כל דיסקט, גם דיסקט ה-205 הוא קנקן של ביטים. נראה איזה סדר יש בו. נכתוב: ונקבל, למשל: 1 סת פה 44 6צוז תו פותנו[סר : 01 ע 6 20 12-30-85 23791 0%1> אאא 0 12-30-85 11135 6081 | ךג/אאסץ 1:43 33-07-85 2612 60% סאמקקה 0 12-30-85 1536 60% | א3550 200 12-30-85 6234 60% ק86%60 20 7-07-86 78864 %5ם 024816 12-30-85 9832 אס 685% ₪% (1-01-80 60| | 847 ₪ 6 פסועס 7168 | (1605= 40 קיבלנו רשימה של הקבצים (כלומר: תכניות, משחקים, גרפים, מכתבים...) שנמצאים כעת על הדיסקט. ה-05 מפרט, למשל, שקונבץ בשם 60%.סאג 601% נמצא על הדיסקט שלי ושהוא מכיל 23791 בייתים (כמו מכתב של, נניח, כ-4500 מלים). ה-05 גם מצרף את התאריך שהקובצ נוצר (לפי ידיעתו של ה-05ס). לא תמיד התאריך הרשום נכון. אבל אין זה באשמת ה-005כ, כי אם באשמתנו (וזה כבר סיפור לפעס אחרת). רואים גם שדיסקט ה-005 שלי עמוס לעייפה; יש בו 40 קבצים, ונשאר מקוסם רק ל-7168 תווים נוספים. ה-2005 הוא אפילו יותר מסודר ממה שנראה לנו: לא רק שהוא יודע איזה קבצים נמצאים על הדיסקט - הוא גם יודע איפה נמצא כל קובץ. ובצדק, מבחינתו: הרי בכל רגע אנחנו עלולים לדרוש ממנו להפעיל תכנית מסוימת, והוא יצטרך לחטט בין הביטים ולמצוא את התכנית. ואם יהיה באלאגן... רוב הפרטים, שה-05כ זקוק להם כדי להתמצא בדיסקט, מצוייס בתוך מדריך (באנגלית צאסיד)מצתכ). מכאן שס הפקודה - ₪18 - המספקת לנו את הפרטים על הקבצים בדיסקט. אם נשווה את הדיסקט לספר עב-כרס, הרי ה-+670%1אזכ הוא תוכן העניינים שלו. ואז נשאלת השאלה: היכן ישמור ה-₪005 את כל הפרטים האלה עבור כל דיסקט ודיסקט!? רמז: נבצע שוב את פקודת ה-א1כ, אך בזמן שנקיש על מקש ה-א זא נסתכל על הכונן שבו נמצא הדיסקט. משמעות הדבר היא שה-205 פונה לדיסקט עצמו כדי לקבל את ה- 6108%שאכ - בדומה לתוכן העניינים, שאפשר למצוא אותו בראשיתו של כל ספר. 5 כאשר המחשב שולח ביטים לכונן, או להפך, כשהכונן שולח ; 5 ביטים למחשב בהוראת מערכת ההפעלה. | כשהנורית אינה דולקת - הכונן אינו אלא גוש ציוד דומס. וה ; ₪ הזמן להכניס או להוציא דיסקט 5 אבל כשהנורית דולקת - שקט, משדרים! - הפרעה באמצע > ] השידור יכולה לקלקל את הכונן, את הדיסקט או חלקים 2 למעשה, את הפרטים על הקבציס של דיסקט מסוים, ה-058 שומר בתוך קוב מיוחד, שנמצא על אותו דיסקט. קוב זה אכן נקרא קוב+ ה-צאסד6תוס. 0 בגיליון חבא: (*. הקוב) ואני - מי שולט במיו 1 1010001011 ו 1001 1001 110010001 1011 1 21 111 1 1001 1011001 1001 יז ו" 2 4 " 2 22 ₪ % 1 2 לון! כז\. ה לור יר 1- |,ף ן מ ?2 ?' כאהיםן י ינן : א[ מנן ר .במ כ | - -* ב) 6 -) 7 < 5 -" 4 ₪ א א ₪ שו 808 שר ₪ 8 ₪ 48 ה .98 - .8 9",8.*.* ..."ב 'ב "בגב "שש ברג ק"ש קש א איש ה קש א 4 שרשירמ מו או ₪ 4" ו שריו ה | 5 ףיש ₪ מ ₪ ₪ ₪ | א ₪ א ₪ וק א א או רה הרברריררררה רדר ררה:"רארו" רוד ורזדזידז ו זו קז ררוז ודד זה ַהזוו]ז::ז|:ז 5 ₪" 4 0 .- 0 | ב הו 0% 4 8 לצו ו :בי ו " -- סך עולה .ו א | --522 ב], 0 2% די הת - לדו קדהה יו ד הח קוד 5 : ל פוא" 2 יי א 8 ל 7 הי ל 5 2 4 = א == ד 7 7 לד = 7 - 0 - ₪ ו בצ ל -7 ב ק"ש אלא 9 ו 6 | | אשמקשמט הרמהה ). | שי אתם רוצים לקנות מסך למחשב? איזה מסך %₪: 3 ומשר - | | על = | 0 ה | | 2 י -" ]7 8 2 | | | = | | ור 1 כדאי לקנות? מונוכרום? הרקולס? דואלי? 7664 | יר . ו : ₪ - ו . . . 7 יצו ל ד | 2 יש ל 5 1 1 | ₪ וקמ מ ירהל | 1 62 ב6צ? אולי, בעצם, כבר כדאי לקנות 3094 1 , | | | שא 0 | . | יש | ה סע ₪א5ק50? התבלבלתם? לא רק אתם 28| הרו ו , . , | | ב ל 2 כ מתבלבלים! אז בואו ננסה לעשות סדר ב"עולם | ₪ | בשט רו " - ב" 1 6 ,. ; 6 של | הו ילבו ישן 5 ל | בו ₪ ו ב / ו 5 כ = א -ץ . 5 י ] ו 5 מ - : - 2 - 1 ל לפוא ל 8 6 + יה / ו שי יר ו 4 / - . ד שי . , %% "ב.'מר -% [, . ג ג . 6 : - : --- ו 2 2 . . 4 בלל ללכו רצו -2 ב עה -רליצ? שעיש 7+ ארי 1 4 | 2-5 3-ה ל ל דר 5 ו ל קר ושמיה-דקן: אלמ מ לקתנו השש לד לוו לו חן הדסק הנייר מש" ב . - . = ₪ שי - / 4-ה - ₪ ם " 8 ל א ד ב - ₪ -] - .₪ *ץ] "= זי ו 2% . מ של ה, צר ה0 2105 10 7 ל ו 0 הי בצצה 7 > יי יש : - וו וי = ₪5 -9/ ג 5 = כישכד שר - 5-5 ₪9 4-ו = קיש, .48 אה שת אה = שר ₪ ו = 2-5 -₪ "1% יח == ה דש - ₪ לש 5 : - 4 מומו שנת 1980 הציגה חברת יבמ, בפעסם הראשונה, את המחשב האישי (6ש). מי שקנה אז מחשב אישי, לא היה צריך להתלבט הרבה בבחירת מסך למחשב שלו. היו או רק שני סוגים של מסכים וכרטיסים, שהתאימו למחשבים האישיים: גרפי ולא גרפי. חכרטיס הגרפי נקרא כרטיס 604 (ראה מילון), והוא התאים למסך צבעוני. על המסך :כלו להופיע בו-זמנית אובעה צבעים בלבד, ברזולוציה (כושר הפרדה) של 0 כ(רזולוציה גרועה, יחסית לרזולוציה במסכים של היוס). הכרטיס האחר, חלא-גרפי, נקרא כרטיס מונוכרום, והוא התאים למסך לא צבעונ?, שנקרא אף הוא - מנוכרום. הרזולוציה במסך זה הייתה גבוהה. יותר (400א720), והמסך התאים להצגה טובה של טקסטים בלבד, לא הייתה כל אפשרות להציג עליו גרפיקה וצבעים. בשלב כלשהו, פיתחה חבות הוקולס האמריקאית, כרטיס גרפי למסכי מונוכרום. כרטיס זה אפשר תצוגה גרפית ברזולוציה גבוהה, אך לא אפשר תצוגה צבעונית. באותס ימים, מתכנתים, ובעיקר מתכנתי משחקים, פיתחו את תכניותיהס בהתאסם לסטנדרט של ה-60₪, בעיקר בגלל הצבעים. הבעיה העיקרית הייתה, שמסך שהתאים למשחקים (664) לא התאים לכתיבה (הכתב במסכי 6004 איגו ברור בגלל הרזולוציה הנמוכה), ולהפך. בעיה זו נפתרה, באופן חלקי, עם פיתוח המסך הדואלי והכרטיס הדואלי. התפתחות זו התרחשה בעיקר במזרח הרחוק, בחברות שבנו את ה"תואמיסיי למיניהס. המסך הזדואלי מסוגל לקבל את שלושת הכרטיסים הקודמים (668, מונוכרום, הרקולס), אבל ללא צבע. בכרטיס הדואלי היו, למעשה, שתי שיטות על כרטיס אחד, ואפשר בעזרתו לעבור אוטומטית (או בעזרת תוכנה) משיטח לשיטה. כך נתקבל מחשב שמתאיס גם למשחק וגם לכתיבה. הבעיה העיקרית היתה שמחשב שהתאים למשחקים לא התאים לכתיבה ולהיפך. במקביל התפתח כוטיס ה-204 ומסך שמתאים לו, וניתן להצוג עליו בו-זמנית, 6 צבעים ברזולוציה של 350א640. לאחר שנים רבות, יחסית, של שימוש במסכי 4) או מונוכרום, היה מסך ה-₪043 בגדר שיפור משמעותי למסכים המתאימים למחשבים אישיים; במשך זמן מסוים, התבטא שיפור וה גם במחיר היקר של המסך החדש. באותו שלב, אס כן, עבדו בעיקר עם שלושה סוגי מסכים: 1. מסכי 60 שהתאימו למשחקים 2. מסכי 0ם, היקרים יחסית, שהיו בעל!י איכות תצוגה (אלה נרכשו בעיקר על ידי מוסדות ואנשי מקצוע, שחיו זקוקיםס לאיכות שמטך כזה מאפשר.) 3 מסכים דואליים שהתאימו למשחק ולכתיבה (לאנשים שרצו ליהנות משני הייעולמותיי במחיר נמוך יחסית). לפני ארבע שנים נוסף כרטיס חדש - כרטיט 0י. לכרטיס זה ?ש זיכרון של 2566. לשם השוואה כדאי לציין שלכרטיס 008 יש זיכרון של 64% בלבד, ולכרטיס 128% - סת. זיכרון גדול יותר מאפשר לכרטוס להתמודד עס מספר גדול יותר של צבעים ברזולוציה טובח. כרטיס ח-943 מחייב מסך 04+ מיוחד, והשילוב של הכרטיס והמסך החדשים מאפשר לתגיע לרזולוציה של 600א800 ב-16 צבעים, או לרזולוציה של 320%200 ב-256 צבעיס. כושר הפרדה, רזולוציה מתאם צבע/גרפיקה מתאס גרפיקה מורחב מתאם וידאו/גרפיקה צג, מסך אסות )₪590 (60) םדק סה 65וק חס | (00ם) חם זקגסג 65וחק ג 00א הא (8)/) ץ34ה 05ו4 ספסוצ הסחאסוש | מה מסתתר מאחורי הצג? הצג, הנקרא גס מוניטור או מסך, מהווה חלק מהחומרה, היוצרת את הפלט החזותי של המחשב. כל הצגים, ללא תלות בטכנולוגיה, מבצעים משימה אחת: הס מתרגמים אותות חשמליים לתבניות, המורכבות מנקודות זעירות, ואלה יוצרות את האותיות או את הצורות שעל המסך. כל נקודה כזו נקראת - פאז (דאטואמזם מתטדסזק). ככול שמספר הנקודות בתמונה גדול יותר, כך גדלה חדות התמונה. חדות התמונה (או כושר ההפרדה - 1708 5501א) תלויה בצג עצמו, ובמתאסם המסך ( קה צג כ מתאם המסך מפקת על התצוגה. יש מחשבים שבהם מתאם המסך מהווה חלק מהלוח הראשי של המחשב. מתאס המסך יכול להיות גם לוח מעגל מודפס. (כרטיס) נפרד, המותקן בחריץ מתאים במחשב. מתאסם המסך יכול להיות חד-צבעי (ג,פוא), מתאם צבע/גרפיקה (0034), מתאם גרפיקה מורחב (04מ), מתאם וודאו/גרפיקה (04) או מתאם מיוחד תצוגת טקסט האותיות, המספרים וסימני הפיסוק המוכרים, המופיעים על המסך, נקואים טקסט. הטקסט נשמר בויכרון המחשב בצורה סטנדרטית, המוכרת לרוב המחשבים, ונקואת 45011 (קוד תקן אמרוקאי). כל תו 450 מייצג אות או סימן. המחשב שולח למתאם המסך תווי [1, ואלה גורמים להופעת האותיות המתאימות על המסך. מכיוון שמדובר בקוד תקני ואחיד, מתאס המסך יכול להשתמש בטבלה אלקטרונית, ולשלוף ממנה את תצורת הנקודות המתאימה לכל אות, לכל מספר ולכל סימן. קוד וו850 מורחב טבלת הקודים של 45611 יכולה להכיל 6 צירופים שונים. מספר זה עולה בהרבה על הצירופים הנדרשים להצגת האותיות, המספרים והסימנים בשפה האנגלית. | בקודים הנותרים, מתאמי המסך יכולים להשתמש להצגת סימניס מיוחדים, כגון: אותיות בשפה אחורת (עברית למשל]), או תווי מוסיקה. תצוגה גרפית תצוגה גרפית אינה מוגבלת מבחינת צירופי הנקודות. בעת יצירת תצוגה גרכפית, מוטלת על המחשב משימה קשה ביותר: עליו לאתר את המקום המדויק של כל נקודזה שהוא מתבקש להאיר. אין לו אפשרות להיעזר בטבלה, כמו בתצוגת טקסט. איכות הצגים חגרפיים נקבעת על בשלב זה של היסטוריית המסכים, נחשב מסן ה- 6צ לאיכותי ביותר מבין המסכים המתאימים למחשבים אישיים, אולם מחירו הגבוה במיוחד הרתיע את הקונים. הדמויות שעל המסך מורכבות מנקודות זעירות. כל נקודה כזו נקרואת זז כרדן:ח:ן זם או דויוז). חדות התמונח גדלה ככל שמספר הנקודות בתמנה גדול וותר. (א10ח501.1) חדות התמונה נקואת כושר הפרודה מספר הנקודות שבתמונה בעלת ההפרדה הגבוהה יותר (משמאל] עולה פי ארבעה על מספר חהנקודות שבתמונת בעלת ההפרדח הנמוכח (למעלח). ידי מספר הנקודות האפשרי. ככול שמספר הנקודות גדול יותר, כך עולה איכות התצוגה. כל פריט מידע נקודתי מכיל את ציוני העצמה והצבע המבוקשים. כמות הויכרון הדרושה גדלה ככול שמגוון העצמות והצבעים גדול יותר. מלבד מסך ה-704, שמתאים רק לכרטיס 64, פותח מסך מולטי-סקין (סתץפגזוגווא]) שיכול לעבוד גס עם כרטיסים אחרים. בשלב זה של היסטוריית המסכים, נחשב מסך ה-64/ לאיכותי ביותר מבין המסכיס המתאימיס למחשבים אישיים. אולם מחירו הגבוה במיוחד הרתיע את הקוניס. בעקבות כרטיס ה-%643 היפשוטיי, פותח כרטיס נוסף - כרטיס 04 אםקש5, וכן ₪ יא<8ויויפון.* פותח מסך מתאכם בשבילו. הנתונים של מסך זה הס: רזולוציה של 768 א1024 ב-16 צבעים או רזולוציה של 640%400 ב-256 צבעים. הכרטיס הוא כרשיס וגס-16 בעל זיכרון של א512. הוא בגוי אמנס עבור מחשבי 1ג, אולס בדוך-כלל אפשר להרכיב אותו גם במחשבי זא. במדור חדש חדיש ומחושב, בגיליון וה, תוכלו לקרוא ידיעה על כרטיס 64 נוסף, חדש באמת. במהלך השנה האחרונה חלה ירידה משמעותית במחירים של מסכי ה-הסז. המחירים החדשים נתנו למעשה יימכת מוותיי לשאר סוגי המסכים. אם המחירים אינס בשמים, למה לא לקנות את הטוב ביותרז! וכך, אין פלא שבעולם כולו, וגם בארצ, קונים עכשיר כמעט רק 64ץ. >9 2 8077 אאא , <*.ל ריר כ א צר צר ור א א א ו א א א צר ור ו ? נירט" בעמ' נעלם' 54 ע /, 2/2 222222 /222אע הקטע לקו" מת ון הספו: 5 הדר*ך למתח'ל מאת: דוויד ולואניס שרמן תרגום: רות שר אופוס חוצ*וז לאור בע'ימ ₪ ו.א א אצ אצ לצ לצ א לצ אלאל לצ השכן מִמול 0 5 רן, חבר של שי, הגיע לפני כמה זמן אל שי, והביא עמו משחק : = מחשב חדש. שי וערן קוראים לסוג הזה של משחקים - משחקי הרפתקה, ואני אימצתי את השם. במשחקים מהסוג הזה, שולטים, בעורת המקלדת, בגיבור של המשחק. הגיבור "נזרק" להרפתקה המתרחשת במקוס זר (בכדור הארץ, בחלל, בזמן עתיד, הווה או עבר), והוא צריך לפלס את דרכו אל מטרה כלשהי. במהלך המסע, הגיבור נקלע למצבים שונים ומשונים ועליו לדעת איך להיחל+ מהס. צריך להפעיל הרבה דמיון ותושייה בשביל לדעת מה לעשות בכל רגע. חוץ מהזזת הגיבור לכיווניס שוניס על גבי המסך, אפשר לרשום, באנגלית, הוראות שונות, כמו: קותט1, חסחטס תפטק ו-511. ברגע שמסיימים משחק הרפתקה אחד, כבר מכירים את המשחק ואין הרבה טעם לשוב ולשחק בו. לכן, מייצריסם את משחקי ההרפתקה האלה, בדרך כלל, בסדרות. בכל אופן, לא עבר זמן רב מאז שערן הגיע אל שי עם המשחק החדש, ושני החברים היו שקועים עמוק בתוך ההרפתקה. לא עברה שעה נוספת, ושניהס התייצבו אצלי ובידיהס שישה דיסקטים (לא פחות ולא יותר) שמכילים את המשחק. יישרית. את חייבת לראות את המשחק. זה משהו! את לא תאמיני מה קרה לנו עכשיו. את חייבת לשמוע. נחתנו באיוה כוכב מוזר. יצאנו מהחללית לתוך משהו שדומה למגרש גרוטאות. כל מיני חלקים היו פזורים מסביב. לא ידענו לאן ללכת. אחרי הרבה זמן הצלחנו לגלות מעלית שלקחה אותנו למעלה. הגענו לאיזה חדר והיה שם רובוט מפחיד שרדף אחרינר ... בסוף הצלחנו לברוח ממנו. אחר כך הגענו לכוכב אחו. הייתה שם מסעדת המבורגרים, כמו מקדונלד. נכנסנו ורצינו להזמין המבורגר, אבל לא ידענו אס כדאי... איזה קטע זה פתאום, להגיע לכוכב שיש בו סניף של מקדונלד/י כך הם המשיכו לתאר את מה שעבר איור: שירלי קריס. עליהם, וכל הזמן וציתי להפסיק אותס ולשאול: יימה זה יצאנו, גיכינו, נחתנו, ברחנוז אתם הייתם בכוכב זה לא. משחק בסך הכולחי אבל לא שאלתי. נהניתי לראות כיצד הס ייחיים" את המשחק, כאילו חס עצמם היו שותפיסם להרפתקה. כשהס ושבו מול המחשב ושיחקו, היה אפשר לחוש בהתלהבות ובמתח, לשמוע את ההתלבטות שלהם לגבי ההמשך, ואת התגובות לגבי האירועים שמתרחשים על המסך. הכול, כאילו הדבר קורה באמת. שי וערן הזכירו לי את קטע הפתיחה של הסוט ייביגיי (810). בטח ראיתם את הסרט הזה! נכון שיש בסרט הרבה קטעים נחמדיס ומצחיקים, אבל אני, עם חנטייה שלי למחשבים, אהבתי בעיקר את קטע הפתיחה. זוכרים אותוז הילד הגיבור (איך קראו לוו) יושב מול המחשב ומשחק באחד מאותס משחקי הופתקה. הוא מנסה להחליט מה לעשות בשלב הבא. תוך כדי ההתלבטות הוא מדבר אל עצמו. כשהוא מחליט מה לעשות ורושס למחשב את ההוראה לביצוע, הוא שוב מדבו אל עצמו ואל המחשב. אימא שלו קוראת לו שוב ושוב לבוא, אך הוא לא שומע. הוא מתלבט, חושב, וממתין לראות מה יקרה. יש עוד סרטים שיש בהם קטעים של מחשבים, שאני אוהבת. לפני כמה שבועות הקרינה הטלוויזיה הישראלית את הסרט ייגיק פלש המקפף" (מכירים את השיר!). למי שלא ראה את הסרט, מסופר בו על אישה שעובדת בחדר המחשבים של בנק בארצות הברית. עבודתה מתבטאת בהקלדת נתונים שוניסם למחשב. עבודה שלכאורה אין בה עניין רב. יום אחד, במהלך העבודה, מתחבר מישהו זר אל המחשב שלה ומתחיל לדבר אתה, דרך המחשב. לאט לאט מתברר לה שהיא מנהלת שיחות מחשב עם מרגל אמריקאיו, שנמצא בסכנת חיים, בארצ קומוניסטית. המרגל מבקש ממנה שתעזור לו. וכך מתפתח הסרט, לסרט ריגול מותח ומבדח ... שמתנהל דרך המחשב, הסרט נחמד מאוד, אבל אתם יודעים מה הכי אהבתי בסרט! את הדרך שבה הגיבורה מתייחסת אל המחשב. אפילו כשהיא מקלידה "סתם" נתונים משעממים, היא דואגת להוסין שורה אישית בתחתית הנתונים. שורה המיועדת אל מי שמקבל את הנתונים שהיא מקלידה. היא מוסרת דרישות שלום, שולחת מתכונים, מחליפה דעות על מוסיקה ועוד. היא מכירה את האנשים שנמצאים "מאחורייי המחשב, האנשים שמקבלים את הנתונים שהיא מקלידה, אפילו שאף פעם לא פגשה אותס. לגבי אותה אישה המחשב אינו מכשיר מפחיד, ובלתי חברותי. כאשר המרגל המסתורי פורץ אל המחשב שלה, היחס שלה אל המחשב נעשה כמעט כאל בן-אדם. היא מדברת אל המחשב, מתרגזת עליו, מנסה לשכנע אותו, לפייס אותו. נכון, שבאמצעות המחשב, היא ניהלה שיחה עס בן אדם אחר. אבל באופן מעשי היא יידיברהיי עם מחשב. ואני, ממש אהבתי את וה. כשאני עובדת עם המחשב, אני לא מדברת אליו. אבל אני חייבת להודות, אני מדברת בקול, עס עצמי. אס מישהו היה שומע אותי, קרוב לוודאי שהוא היה מתגלגל מצחוק. ואתם! איך אתם מתייחסים אל המחשבו! אתם מדברים אליו! אתם ם א .₪ ₪ . . ₪ ב אע -- כועסים עליוז האם הוא בסך הכול מכשור מכני, קר, ולא ידידותי בעיניכם, או שיש בו משהו אנושיז האס גס אתם מתייחסים להרפתקות כאילו הן קרו לכס! האס גס אתם רואים בו ידיד! )( טר בו שר רטכר שר שר שר שר שר שר ךר רו "₪ "7 ,₪ "ימ בכר טר טר רגר רברב א כ -₪ 0 - ₪ ו י % ז 1 : כ "₪ 0 - . ₪ יבואני מחשבי ודו המעולים. איכות גבוהה במחירים אטרקטיבים שירות מעולה המילה האחרונה!!!ז עכשיו אצלנו בשבילךוז בקר בסניפי +6ק תל-אביב רח' מרמורק 14 תל-אביב טל' 03-5617274 רחובות רח' הרצל 192 רחובות ט0ל' 08-461212 ראשל"צ רח' רוטשילד 74 ראשל"צ טל' 03-9997311 - -- 0-7 עציור יר +<-י ;20% ל ירי ויק 2 - ו - 0 .+ ו ומ רו מל ?ג הנימא ל ג תונמה - למנויי "מחשבים וכיף", ותוכל לזכות באחד מהפרסים: * מדפסת משוכללת כל שעליכם לעשות- ההגרלה הגדולה * עכבר ותוכנה לעכבר לרכוש תוכנה, ספרים תערך מדי חודשיים. * 3 תוכנות של חברת מחשבת | או חומרה בסך-60 ש"ח ההגרלה הקרובה * 3 סטים של 2 תוכנות,של ואתם "*בפנים". תערך בחודש יוני. המרכז לטכנולוגיה חינוכית * 10 תוכנות משחקיות של חברת "אוטופיה" ה עוד. 4 ץ'. -.;א. ל ה 4 א לכי - - 5 .. 2 23:67 ₪3 רש כ ד 4 2/4 הי ער קל שצייב 0.22" : | ל 102 :₪ כ = )ו "4 14547 ה א ]ו תי כ יר יו לו וכ > ל - |" 1 הנר יר -= + ג .י" ה של = | + ו - יר ליי % ו 2 5 ירע ל ששו 3 צר ו צר בל ' - - 1 ל לו ה ל 2 ₪ 6 0 אי . לו ש לו 7 ,ה ל 2 - *". ו כ - = נ יי : 3 ב ו רא 7 . ' - - "." < ו ו - י לש- . - 5 . /- -- . 2 | 1 '=. וי - ו 1) *. ₪ = ]- 2 ו דה - ' וש / קל-* . -ס . " . א ₪ 3 [ , . בלה לדרגות קושי: ו א, ₪ "וצ ₪ " ' 2-5" - / = 4 ל* -- - "*". וד" ו ",= 9% % 0% ג + ₪ - . 4 קל " 3 . זך ! 7 ו " , . 8 כ - בינונית ‏ מתקדמת הששו . ה ' ול 'ן ו בי ו ג ו ' .או 7 ?7 יש 2 2 4 ל 0 ₪ ו ג יש .ו 0 - 3 כ ָ 7 ל ו 7 ה + -2- 1 ו % ץז % ה ג 0 . א ו ו = עוד צורות יפות / עודד רגב / פסקל הודעת מטוס / אורי רוזנברג / בייטיק תפריט בבקשה / מלינה דיין / דוט לוטוס למשחקים? / דוד רחמי / לוטוט בול פגיעה פרק ב / עמוס דרייפוס / בייטיק לנגן בבייסיק / חבאיב מוחמד / בייפיק איך לכתוב... שעון? / יורם מריעז / פסקל 1 | ו | - 1 .- מה לעשות עם... דיסקט / שירלי קריס 29 מתאימה, ואפשר לקרוא לו מוטן זת רעיון: הפעס במוסף, בנוסף לרעיונות חדשיים לגמרי, אנחנו ממשיכים לפתח רעיונות שהועלו בגיליונות הקודמים של מחשבים וכיף. הההמשך כאלה מדגישיס למעשה את "מנכנות, שיהוו בסיס לפיתוח לא יכול להשתמש בועיונות המובאים, להוסיף עליהם כל מיני שייפורים, או לנצל את הרעיון כבסיס לפיתוח משהו אחר לגמרי. : בגיליונות הבאיס נשתדל להמשיך להביא מגוון של רעיונות, בשיפות תכנות שונות וברמות שונות. כץ צריך לשלוח תכנית מי שמעוניין לשלוח רעיונות למוסף זה רעיון צריך לשלוח אלו דיסקט ובו שלושה קבציסו 1. קוב המכיל את הקחד של התכנית - התכנית צריכה להיות כתובה בצורה מסודרת וברורה, בצירוף הערות המסבידות את אופן מעולתה. 2. קובץ+ הרצה (52011.) של התכנית 3 קוב המתאר את התכנית ואת אופן רצוי לצרף גם הדפסה של התכנית. את הדיסקט יש לארוז בין שתי חתיכות קרטון, ולשלוח אל: מחשבים ומיף זת רעיוני/ ת"ד 675 לחובות שימו לב! למוסף וה רעיון מתאימות תכניות קצרות בלבד (עד 50 שורות). אם יש לכס רעיונות "ארוכיס", אך הס טוביס במיוחד נפרסס גם אותס. > בגיליון הקודם הבאנו תכנית בשפת פסקל, שבאמצעותה אפשר לצייר צורות יפות ומיוחדות על המסך. התכנית, שכתב :ורס מריעז, השתמשה בנוסחאות ליסזץ לציור הצורות. הפעם, נביא תכנית אחרת, ואף היא מאפשרת לצייר צורות מיוחדות, כדוגמת הצורות המופיעות בעמודים אלה. התוכנית נכתבה בשפת |235868 ססתט1, על ידי עודד רגב, תלמיד כיתה זי מראשון לציון. הפעלת התוכנית נש לכתוב את התכנית ב-[%24 סטזטיך ללא מתאיס כמעט לכל הגרסאות). ו כך צריך לקמפל אותה על ידי "| 00000165 או להרחצה על ידי תנו>ז. כ 2. תוך כדי כתיבת התכנית, יש לשים לב ם ל לשורות 3 ו-4. את המספרים שמקבלים הקבועיס 068% ו-%ח06 יש להתאים ---דלמס-משברשותכם. לדוגמה: אס יש לכם מסך ,00/‏ אס צריך לחיות שווה : 7 ל-320, ן- צח66 שווה ל-100. בל 3. כשמריצים את התכנית, מתבקשים להקליד שני מספרים. המספר הראשון ו הצלעות או הנקודות של לת ליזתק 87 חלוק /רק+-<-<---- הוה ָָ :2:מ-3). המספו השני הוא ------ימספר הקווים שיוצאים מכל נקוזה. מספר הקוויסם חייב להיות בין המספר 1 ובין מחצית מספר הצלעות. שני המספרים חייבים להיות מספריס שלמים. לאחר כל 7 מספר שמקישים יש להקיש זטוחט. -.... 47.קאחר שמקישים את המספרים, הצווה מצט*ורת שלב אחר שלב על גבי המסך. בסיוס התהליך, אפשר להקיש מספרים של צורה אחרת. אין צורך להקיש על אשת לפני כן. 5. כדי לצאת מהתכנית יש ללחו על. % 0-1 -- ג , ו . 2 : ""'י-] . " 0% 0 . שריש 7 "+4י + *'פ' . 4 : ז %- י 4 . 4 "*' 5 98 9 יע / 6. כדאי לנסות את זוגות המספריס התוכנית האלה: 5וק; 2,6; 2,7; 3,8; ל,3; 6,7; 10,4; 20,9; 99 200; 0, 200; ;זז הקאזק 565 ו (320 = ג ג ; 4 ; 360 = כא ; 320 = )| ; 320 = אתס) (240 = הצ ; 175 = 04 ; 174 = הכוא ; 100 = 00] | ; 240 = צת66 שימו לב להערות המופיעות בצד התכנית. הערות אלו מאפשרות לקורא להבין טוב ( התה זקסוזק סו₪ תג [856[ 16 פסתחטנ ) ,תוקא |שסאן יותר את ההוראות השונות, אפילו כ 0 . | סיכ תה זכ) בקריאה ראשונה. קל ונוח לקרוא תכנית א תקפז הכתובה בצורה מסודרת, תכנית שיש לה זזהנוס) , 51065 סו תיעוד המסביר את אופן פעולתה! ;ותו : זתוס] וחסז"] פפתו [ 4% : 1, ס 5 (6 ( 000 והאזקסוקן ) תוקפס ( ת5066 סר! פזשט[ס ) ו :הנקב / ( זתוסקן 1661 ז6קקט 116 10 זספזט6 16 615 ]ָ :(1,1) עצאסזסם (' + 51165 01 זסוחנוח ז6זה6 , 216856 ) 5זרחט :(51065. 0צ1) 1680 ) צאסוסם ;(' : ]תוסכן ה630 ותסז] 65ת11 01 זססותטת ז16ת6 , 216856 ) פזוד ; ( ]תוס?] וחסז"] 65ת1.1 ) 1686 2/0 7 1 8" ו | ו ל = ₪ 1 כ חסת 0% 07 | | = 2 4 = [ ת66ז50 סנואזק 16 5615 ] | ;(1006,7 הכז )12/6 כה זכ ))הכה זכ )זנת1 שר" א 0% ו /. = | ה יי ]הס :51065*2 8:=8121/110 0 |תנס? ומס 65ת51865-11 40[ 10 ]תוסכ ותסזי] 65תג ]-=:ז6!תנוס2) זס1 [ 6זנם10נן 116 5אי13 קססן פוגו ) את + ( לת66 * ( 8 ) ת51 ) סתנרט)6תון 'ת26) + ( צצת6) * ( 8 ) 605 ) סתגרט את + ( צת6כ) * ( זסותטוס) * ( 2 * 51065 סו / ו ) + 8 ) תו5 ) סתגרט ;( ת06 + ( ת06) * ( זטותטס6 * (( 2 * 51665 ס1/ וכ ) + 3 ) פסס ) סתנרם <= 2* 1‏ [הוחנו בל שב (‏ 5500סתקן 15 ץ6א ה [1ותנו 5ז1האי )| ,65560זקש6א [נותנו ז63ק6ך ( ת30160 116 616815 ] :כ 610561 [ תו8קג זשטס )1 00 ] [תנפקהּ סוס .תס לינג!א טק 6 6 = ד ג טש 6 או * במספר דקות ליוס באוירה הנוחה בביתך תוכל וש ר אל ו לבנות אוצר מילים מקיף באנגלית. יתך * פתרון אאידיאלי לצרכי האנגלית שלך * מתאים מאד לתלמידים ולמבוגרים. החדה 0 * 3 רמות!!! יותר מ- 3000 מילים!!! ו וו סו | * מתאיס לכיתות וי - יייב 2 * סיתע בהיגוי נכון של המילים. * משפר את הדיקדוק שלך באותו זמן. * מתאים לכל מחשבי 6]. * מומלצת על ידי מומחי חעוך הפקת לינגואטק ת.ד. 841 רחובות 76103 סלפון 23 שי פיתוח ו 5 2 = בסיק ₪ תכנית, הנקראת ייהודעת מטוסיי, 9 / היא תכנית נחמדה בבייסיק. היא . 8 0-4 6 . נועדה למי שרוצה למסור הודעה למישהו מבני הבית. למשל, אם אני רוצה להודיע לאנבי שיצאתי לשחק כדווגל, אני יכול לכתוב את ההודעה במחשב ולהשאיר את המחשב פועל. כשאב: יחזור הביתה, הוא יראה את ההודעה נעה לאורך ולרוחב המסך, בצורה שקשה לא לשים לב אליה. את הרעיון לתכנית ראיתי לפני כמה שניס בעיתון מחשבים משפחתי בארצות הברית. ביחד עם גיא הראל, הכנסנו לתכנית המקורית, כמה שינויים, והתוצאה הריהי לפניכם. 2 "ו 9% , א 7 הפעלת התוכנית המחשב מבקש מהמשתמש לכתוב הודעה חחואדד :?האססצז ₪ :80 = |שו 10 יס צמא :ןא ודדס/ 20 3058 קצרה. יש להדפיס הודעה קצרה, ולהקפיד 7 35 שלא יהיו בה יותר מ- 3 תוויס (אותיות "< 1655926 6ח3[ק >---+" ;(17 - (2 / [א))48ד דאזאק 40 ורווחים), בגמר הדפסת ההודעה מקישים אא 50 "ות 5011 8 6)וז/ש" "ןאזאק 60 "ךא 655זק שת" דאחאק 70 ידא אץ 80 5 יד )אצ מצו ] 90 0 2 *[אי - 250 > (פ5וח)ְאןם 1 1 100 זות. ההודעה שהדפסנו תופיע על המסך, כשהיא נעה לאורכו ולרוחבו של המסך. ההודעה ממשיכה בתנועתה עד אשר לוחצים על מקש כלשהו, ואז אפשר ".קחס[ ססן 1653886א" ידו אע 110 לרשום הודעה חדשה. 0 סיס 120 אפשר להגביר את המהירות שבה עוברת 5 130 ההודעה על פני המסן. לשם כך יש לשנות (32 ,1ש)81%005 57 + "<" + 5 + ">---+" + (32 ,1א005)0) 51 = 5 140 " ;(19 - זאזאץ :23 601/08 150 את שורה 210: א4ו-2101. סו () זס ,חס 0 0) ע6א עת פפסזק" ;(19 - (2 / [ש))מ גיד ק :23 א 2 כמה ש-א גדול יותר, כך ההודעה תנוע על 2 (22 * מאא)דא = צ 160 גבי המסך במהירות גדולה יותר. 1701=1 ;([או = ,5ק)5 חא דאזאץ :(1 + (10 * (1)שאא)דאן) 60108 :1 ,א 06475 180 5 אא = פא 185 סִ סאם אפוד "0" = ₪ אס "כ" = א ץז 190 שי 0 אמזד"" <> ₪5 ץז 195 68 אא :300 0ך 1 = גוטט אסת 197 0 אמזדד (1 - [א) - (5ק)אם.1 = + יז 200 1+ =:210 0 00070 220 הקיני 0 3 3915!ן % 2'6)' - ה -- --- 1 : 0 0 2 . + י ו ; . ג "ג .9% 0 1 / יק )3 .' 41| 3 "יי ור ו ווח אם אתס יודעיס איך לבנות . תפריט! תפריט שיאפשר להציג בצורה מסוזרת וברורה את התכניות הקיימות; תפריט שיקל באיתור התכניות ובהרצתן; תפריט שיופיע עם הפעלת המחשב ויאפשר הפעלה של תכניות על ידי הקשה על מקש אחד בלבד. למעשה, אין דבר קל ופשוט מאשר לבנות תפריט. לבניית תפריט אפשר להיעזר בשפת מערכת ההפעלה, ולהשתמש בפקודות המוגדרות בתוך קובצי 70611. בקוב+ שהסיומת שלו היא 847 יש 5קודות שמערכת ההפעלה מבצעת בו אחר זו (הקובץ 847 56אמסדזג הוא קוב כוה). בניית התפריט כדי שיהיה קל יותר להבין במה מדובר, נבנה ביחד קובץ ונקרא לו דא ם. זאטוא. קובץ זה יהיה קוב התפריט, והוא יציג את התכניות הנמצאות בדיסק חקשיח, ואת אופן הפעלתן. לצורך ההדגמה, נניח שהדיסק הקשיח שלנו מאורגן באופן כזה: | אה0ד0שחופ דססה | ב 1 וי הרב 2 ₪ 5 חן |2 ןק ₪ 3 הקגמם את הקוב (47 מ נזאם!וא) נכתוב בעזרת עורך השורות זו 1ס, שהוא חלק מה-5 (מובן שניתן לכתוב את הקובץ בעזרת כל עורך אחר). אם הקובצ ₪א8.א011 נמצא בדיסק הקשיח, בספרייה ששמה 05, נכתוב את הפקודה הזאת: | י ודב [(זדז:וא תו[6י05:) באמצעות פקודה זו פותחיס קוב בשם ד ם [זאם]/א. עכשיו, רושמיםס את הפקודות הבאות (מובן שלאחר כל פקודה יש להקיש ןו מעבר למצב של קליטת שורות % 1:0 5) :2 אצאצו%+צ+א+צ++הוצווצוצה סמסת :2 *פפעקק זצתוק סך* סמסם:4 *+%++%+++++צ+צ%צצרווצדי++ סיק :5 2 1 א * 10 :6 3 ד * 00 :9 4 || 0402* סם6 :9 5 |70?א0 *010 :10 6 2חץתס * סחסט :11 *- 7 :תת *010ם 2 4+ +אא,וווי,לצוצוע סחסת 7 7 :14 (סיום עריכת תקוב) סאקי * + + * על ידי הפקודות האלה בנינו קוב שנקרא ימכח והנה הסבר לפקודות שנכתבו בקובף: (כדי שפקודות ה-31 :08 90030 לא ייראו על המסך) (ניקוי המסן) 53 (כל מה שמופיע אחרי המלה | 0110 , ירשם על גבי המסך; דומה ל- דאזאק. בבייסיק) (סיוס כתיבת הפקודות) 27 עכשיו, כאשר נכתוב את המלה טאפוא ונלחצ על המחיים, יופיע על המסך התפרלט הזה: 4%++++++3%+%%++%%%%%*%+ *5פ5מתק זצתזת סך* %%4++%+++3+++++%+++++צוצ + 9 * * + , %%ֶפֶ+א+%%++%+++++++%4+4 תמשךץ בעמוד הבא ' ג בניית קובצי 847 להפעלה עד כה יצרנו רק את החלק האסתטי והתצוגתי של התפריט. כדי שנוכל להפעיל את התכניות על ידי הקשח על המספרים (1 עד 7), נצטרך לבנות קובצי 887 נוספים. לכל מספר חייבים לבנות קוב) 87. לדוגמה, כדי שנוכל להפעיל את תוכנת איינשטיין, הנמצאת ‏ בספוייה אזט דפאז:יפס אס זו, על ידי הקשה על הספרה 1, נכתוב את השורות האלה: זאמ א וי 0 :1 5 סי :2 :3 כס :4 [ואטזא,ז ]5:4 6:7 כמישי תכשיו, אם נקיש על הספרה 1 ועל אמחאט, הקובץ 1.847 יופעל וכל הפקודות שבתוכו יבוצעו. כלומר, המחשב ויכנס לספרייה אמ ד5צתת5ם אי ויפעיל את התכנית על ידי הרצתה (ש). אם נצא מהתכנית בצורה מסודרת, המחשב *חזיר אותנו לספרייה הראשית (עייי ם0), ויציג את התפריט (זאח]א ,01.1) ואנחנו נוכל לבחור תוכנה אחרת, עייי הקשה על מספר אחר. באותה דרך נוכל להפעיל תכניות אחרות, למשל, את המשחק 181/1, הנמצא ב- [טזא ו 6. לשס כך נרשום: זו 6 1י יהזס 1:60 [מזא סואה סיס :2 הזד כ6 :4 .6 7 סאשי םחו 6 ששחש .א = שמחטט .חם" סו ואיו |ו וזיו .ד אס רוצים שהתפריט יופיע אוטומטית, מיד עם הפעלת המחשב, יש להוסיף בקובצ דא 6םאםסדטה את השורה הזאת (כשורה אחרונה): ]זא ,1 ]6 לסיום התפריט שהצגנו לפניכס הוא תפריט בסיסי ביותר, ואף על פי שההסבר היה ארוך, הביצוע עצמו הוא קל ופשוט, יש | משחק? ה מהמחשב שלך. בין השאר תוכל: בשיטת הלימוד העצמי. וזאת רק רשימה חלקית.. חידתו של איציק: הנטער לעוכם המחטובים! 1 מחשבת מ.ל. בע"מ - מערכות למידה | . תיכנות .. . ל?מוד . . . וכל השאר . סל המוצרים המגוון שלנו למחשבי 70 יאפשר לך להנות עוד ועוד 9 לשחק באחד מ"משחקי מחשבת" שיציתו את דמיונך. ₪ ללמוד לתכנת ולפתח משחקים בכוחות עצמך, בעזרת הסידרה המפורסמת של מחשבת וללמוד שם 81510 ו-005, ליצור סרטי אנימציה, לצייר ולהלחין בעזרת אחד המחוללים היצירתיים של מחשבת, שגם ילמדו אותך כיצד לעשות זאת. מעוניין בפרטים נוספים? צלצל לטלפון: 03-5400465 האם תוכל לנחש מה מסתתר מתחת ו האדום? שוטפת דרכים אחדות לבניית תפריט, וגם את התפריט שהצגנו כאן אפשר לייעל ולייפות, על ידי שינוייס קלים פה ושם, לפי טעמו של כל אחד. אפשר להשתמש בשפת מערכת ההפעלה או אפילו בשפות עיליות, כגון בייסיק או פסקל, ולשפר את התצוגה הגרפית. אני מקווה שכתבה זו תעזור לכם להכון תפריט משלכם, לכל אחד - תפריט שיתאים לדרישותיו שלו. בהצלחה!!! ּ- וי מלכודת המממון:. 2=ז ממוס הקרב העתידי מחעובת ינופון. בצורה כזאת. בוניס 7 קובצי 547 (מ-1.531 עד ל-ד7.88). כל אחד | מהקבצים מיועד להפעלה של תוכנה | 2 אחרת. שן | | | | ו ו 7 7 א ו ויו ₪ 0 + " ו ו | / ו 0 4 ו )) 0 זו 0 וול וו ו 1 וו זו ותד | ו ּ ְּ 0 סנאית מ וםא0.ם שאא. שם]וא ‏ ₪6 וחום. לוטוט 5 ₪ וטוט 123 היא תוכנה פופולארית ביותר. בדרך-כלל אנשי עסקים, מדענים וסטודנטים משתמשים בלוטוס לעיבוד נתונים. על המסך מופיעה טבלה, ויש בה עמודות ושורות. בתוך הטבלה אפשר לרשום נתוניס ולבצע פעולות שונות בנתונים אלה. פעולה כלשהיא המתבצעת בנתון מסוים, עשויה לשנות גם את הנתוניסם האחרים בטבלה. טבלה כזו נקואת גיליון אלקטטרונו (זטם 551 6חתסוד6 זם). הנתוניס המופיעים בטבלה יכולים להופיע על המסך גם בצורה גרפית. נו, אז מה! מה עושה טבלה לעיבוד נתוניס במוסף זת רע*ון1 ובכן, מתברר שיש עוד דברים שאפשר לעשות בעזרת לוטוס, למשל, משחקים. כן, כן, משחקים! דוד רחימי, מהפקולטה לחקלאות ברחובות, מצטוף אל צוות הכותבים של מחשבים וכיף. בכל גיליון הוא יביא רעיון למשחק או לשעשוע, שניתן לתכנת בעזרת לוטוס. ואס עד היום רק ההוריס השתמשו בלוטוס, אולי כדאי שמעתה גם הילדים יתחילוז! שפת המקרו את הרעיונות השונים נכתוב בשפת המקרו של לוטוס. שפה זו מאפשרת לבצע, בצורה אוטומטית, רצף של פעולות. שפת המקרו מאפשרת גס פעולות שאינן ניתנות לביצוע דרך פקודות התפריט המוכרות של לוטוס. שפת המקרו בלוטוס היא, למעשה, שפת תכנות פשוטה וחזקה. היא שפה קלה ללימוד, וינה דורשת ידיעה מוקדמת. מי שלמד שפת תכנות אחרת, ימצא אפילו דמיון מסוים בין ההוראות בשפת המקרו ובין ההוראות המוכרות לו. במסגרת זת רעיון לא נוכל ללמד את שפת המקרו, אבל נראה את הדרך לביצוע הרעיונות השונים, ונצרף כמה הסברים. מי שמוצא עניין ברעיונות, ורוצה להפיק את מרב התועלת מרעיונות אלה, כדאי שיעיין בספר המלמד את שפת המקרו של לוטוס (למשל, לוטוס 123 למתקדמים - שפת המקרו, בהוצאת הוד עמי). הרעיון הפעם, רעיון פשוט, יחסית, והוא ישמש ז ה שם המשחק/שעשוע א- בול פגיעה ב- איקס מיקס דריקס ג- לוטומט ד- טוטומט ה- גימטריה ו- ספרות ביקורת סִ- סיום לתנועה השתמש במקשי החצים לבחירה הקש אדא אותנו גס בהמשך. הרעיון הוא ליצור תפריט בתוך הטבלה של הלוטוס. התפריט להדגמה מובא במסגרת העליונה; תכנית המקרו, המבצעת את התפריט, מובאת בעמוד הבא. התפויט הוא המסך המציג את האפשרויות שוש למשתמש, בשלב שבו חוא נמצא. לאפשרויות השונות אפשר לעבור על ידי הקשה על מקש, בהתאט למפורט בתפריט. הערות לתוכנית 1. סהוא שס המקרו (מופיע מיד בתחילת התכנית). מקרו בעל שס כוה, הוא מיוחד, והוא מבוצע אוטומטית עם טעינת הקוב, המכיל את המקרו. אם נקרא לקובצ המכיל | את המקרו 123.%1סדש, תעלה התכנית אוטומטית עס הפעלת הלוטוס. מי שאינו מעוניין בתהליך אוטומטי שכזה, ייתן לקובצ שם אחר. (6וחסת] [8!010ח3כ) 0 2. הפקודה (6חסת] מציבה את הסמן (3 3[)0 ז) בפינה השמאלית העליונה (תא [3). (₪א!ד351) הסחגזם) 3 הפקודה (3 ז), גורמת לתווזת הסמן דן 41 461) 6אודז=0 שלושה תאים ימינה. (3 4) - שלושה "(סט)"<> ד| 430841" [חאו00]"<>/ ד] |א א0ַהַ83"-"<> ד |א ]ו) למטה, [13) - שלושה שמאלה ו-[3 ט) (" !)"<> דו.64ח3א"[חז) "<> ד 3081 - שלושה למעלה. [א] 63571 הסהבּזס)(960ס) 4 הסימן + (טילדה) מסמל לחיצה על [!80 הסחגזפ)["-"= ד!.6 זו המקש אנדום. (זוטף: (7 4(]6>("אוסז")ז18חוסס!!268 ]ו) (ז] (ק66ם][4>("!ס6")זס!חהוסק!|!968). 1ו) [7 ט)[10<("אוסז")ז18ח!ססם!!0268 ]ו) 5. [ח00), [קט), (זחקוז), [1664) מסמלים לתיצה על מקשי החיצים - למטה, למעלה, ימי = אלה (בהתאמה). + 4 [|)(8₪6ם)(60!"(<4")זפ1חו0סם||066 . ]ו) 6. הפננע?יצי: (שזטפוזזזג)זס:תוסק[60661 (0א!0-11 הסחגזם) מחזירה את האיפיון של התא שעליו נמצא ו > הכ איש 7 משמעות הפקודה טואא אט.11?זז היא - - 0707 |5=א 6ז!/["ג "=("15חה6!חסס")זם!וחהוסכ!|668₪ ]ו קריאת הקובץ טוא אם.ז1= והצגתו על - דאס דס ז2₪5 6ז]/("ד "=("15ח6וחסס6")ז6וחוסכ!!06 ]ו) המסך או ביצועו, אם זהו קובץ מקרו. - צר דו!5=)\ סז]/("ה "=("15חהם!חסם")זם!חוסם!!268 ]ו) 8 הפקודה צַ6ש, הפקודה האחרונה - א -!55= 2 6ז)/(" "=("15ח6!חהסס6")זזהוסכ!ו69 1ו) בתוכנית מחזירה את המצב למסך לוטוס ץפש/("ם "=("15ה18חס6")ז1חוסכ|!968 ]ו) רגיל (ריק). הערה: שורה מס' 5 המתתילה -4 8"--"<>/ - כר , ב 0 - 2 ל לש שש 2/7 / , ו ו / כאן, מטעמים של מקוםס. 1 / ח ן ש ב' א ש ך ן ך | 1 0 1 1% ה הפעם, לכבוד ההופעה הראשונה של שפת 2 8 ךר כז ר / ח טש ד י'בו המקרו של הלוטוס, ניסינו לפרט ככל | / ג האפשר את הפקודות השונות המופיעות / בתכנית. בפעמים הבאות נשאיר לכם | 2 ו ה 2 ס ה ן ח הקוראים, יותר עבודה. 2 בפעס הבאה, יביא דוד את הגרסה שלו | 2 למשחק בול פגיעה (בלוטוס כמובן ....). / בהנהלת יהודה אמיר , 1 יא א של .ל ) פועל משנת 1978 לשרות משתמשי המחשבים באשדוד והסביבה, 6 מפיץ מורשה של מחשבי סזו ו=, מהמובחרים בשוק ותואמים. מחשבי פזו ₪ זכו במכרז החשב הכללי *המחשב האידיאלי לבית ולבית הספר *ייעוץ אישי לכל לקוח ברכישת חומרה ותכנה ) *שירות מיוחד לבתי הספר באשדוד והסביבה *הספקה מיידית ;) ותנאי תשלום נוחים. ) לבעלי מחשבים מסכים צבעוניים, הרחבת זיכרון, החלפת כוננים ש"ח | ] פנה עוד היום לטלפון 08-523976 ותוכל להנות ממחשב משוכלל ] בביתך. תנאים מיוחדים למנויי מחשבים וכיף. מלרכז המחעובים והקטטות ₪ מנוי שנתי ₪ ₪723 וצוו,א,'א\\''\\\י \ מרכז מסחרי א' ו מסי 2) ירידה לרח" הראשונים אדו עו וק ץע ע חש "; ןכ שמא בייסיק ₪ ₪ רופ' עמוס דוייפוס התארח ף בגיליון הקודם של מחשבים וכיף (בכתבה ייבית הספו בשנת 2000 ומשהויי), והפעם הוא חוזר אלינו עם ... תכנית בבייסיק. בלילות מורטי העצבים שעברו על כולנו, בימי המלחמה במפרץ, חיפש עמוס דרך משעשעת להעביר את הזמן. כשקיבל את גיליון מסי 2 של מחשבים וכיף, ראה את התכנית שכתב אונון פוליטי מרחובות. כזכור, הייתה זו תכנית למשחק הידוע -בול פגיעה. עמוס התיישב ליד המחשב והתחיל לשחק. בהתחלה, סתם כך, לשם שעשוע. אחר כך, התעוררו אצלו כמה שאלות והן לא נתנו לו מנוח. עמוס חיפש מענה לשאלות האלה: האם יש שיטה, שהיא הטובה ביותר לגילוי המספר הנבחרז האס יש מספר מינימלי של ניחושיס שיש לנחש, לפני שמגלים את המספרז האם יש מספר מקסימלי של ניחושיםו השאלות האלה הן שאלות מעניינות וייתכן שעוד נחזור אליהן בגיליונות הבאים. אבל בינתיים, בשעה שעמוס ישב ושיחק, על פי התכנית של ארנון פוליטי, הוא גילה שאפשר לשפר כמה דבוים בתכנית המקורית, וזה מה שהוא עשה. עמוס ביקש שנדגיש שהוא מאוד נהנה מהתוכנית של ארנון, ואפילו למד ממנה דבוים חדשים בבייסיק. השיפורים 1. טיפול בשגיאות - אס המשתמש לא הקיש מספר בן ארבע ספרות, התכנית תודיע לו על כך, ותחכה להקשת מספו בן ארבע ספרות. 2. הודעת כניעה - התכנית תאפשר למשתמש לייהיכנעיי, על ידי הקשת 11. אפשרות זו חשובה במיוחד למקרה שלא מצליחים למצוא את המספר, אבל רוצים לדעת מהו המספו. לאחר הקשה על 1 תופיע על המסך הודעה, וגם המספו המבוקש יופיע. 3 רישום הניחושים - הניחושים שנעשו על ידי המשתמש לא יימחקו מעל גבי המסך, והדבר יסייע לו בהמשך תהליך הגילוי. 6. דוווח על מספר הניסיונות - נוסף לדיווח על מספר הבולים ועל מספר הפגיעות, המשתמש יקבל דיווח על מספר הניסיונות "++++>ד0ז6'ק סאג ואו זסם זס 05 *****>" שאק :65 1 - 5" זק יהאגאן השסצ" הצ 2 "ץ מקצך ?7? אתסמם סוד צס תא" דותאץ 3 (1)פי)קצת-5 4 0:00 1.55 20 0070 "ע"=5 08 ו 1 9999(1*אא)זצה= 40 0 דסיש ודד 5 <>( 576504)אד 1 יז 42 (115)515)4(,4 15-10 45 3 1-1 0% 50 (05,1,1 35-05 55 4 כדך 1+1=ד 008 60 (125095.7.1א(=2%) 70 00 דד 85-05 יי 80 =א :025" מס אממותחץ תזסץ פד דאוזארי יחה וקית 1+א=א :05;"סצתוסא 5חזיד 5 "05 זז 105 * קממואא הסוס פטס ג קד ,וק " האזאק אמזדד4 <>( 05)א זי 110 00 0 :1-א=א 4 סד [=] 0 120 (103005.1.1וא=35 130 4 ד [=ד 05 140 ו ה .ק= 1+ דד ד=1 ית אנ , | 41 1 1+ ו "ְ ְ 10 0 / "וו וו ו , 4 ." , ות תזסם " :ם; "מ | : , ן ו "אנא 5פמאק שפג זק (1) 5-1 185 000 1.5 191 סיד ודד 4-מ יח 190 דאזאץ ו ו 1 9 "5 [זחד".ן-א" פס טס 4 <- אז שס +>*>+***"**" צאתץ 192 7 0= א:0=ק :5=0:"(זתטסס וסת 0065 [גג ז135) "ידוו ב9ן "ל ו ר0) הרסוה" חיק 194 | (15)1זקא25=1 195 1000 1 600 "ע"=25 אס "ץ"=25ית 196 0 600 :0 :3=0 200 200 00 30) :א :" 15 את גא זאן מצד > :ידאתאץ: הימ 02 2 את אק :5 61 205 "שואנד דאאא חח דות סס.1 חאו עטסד אאסזנת 5 סע ,אס" יחינתץ 206 0 00 :./;" 15 ו ₪3 ו 207 "*ייי*טסצ אאג " חאתאץ :4 2000 03 2001 סא" אהמס ,טסץ נדואי צגזק סד תשא ית * | יזתאץ 2002 שנעשו לגילוי המספר (הניסיון האחרון, שבו התגלח חמספר, לא נחשב). 5. משחק נוסןף - בסיום המשחק, המשתמש יישאל אס ברצונו לשחק משחק נוסף. במקרה שהתשובה היא חיובית, יאופסו כל המונים, ויתחיל משחק חדש (מבלי שנצטרן לטעון מחדש את התכנית). 6. הודעת סיום - לסיום, תופיע על המסך הודעה, ובה דברי תודה למשתמש (בשמו) ששיחק במשחק. 2. כר! נג| בבייסיק כפי שאתס רואים, חשינוייס שחציע עמוס נועדו לעשות את התכנית ידידותית יותר. מתכנתים רבים שוכחים את ההיבט הוה בשעת התכנות. וכך, גס תכניות מעניינות אינן זוכות לתשומת לב, מכיוון שהן לא לוד גוד רות יוורית.. >6( פעפאשס, הפקודה שתגרוום לקיסריה/חגכה סנש). יילנגן" במחשב בעזרת כל שפת תכנות. | למשל). החבאיב מוהמז מכפר קרע, שלח (6 5 10 דאזאץ:"שיר: אבי אבי | ":זצתאץ 20 זאזאק:"מוגש במתנה בבכד יבדי ישראב ":דאזאץ 30 זאזתק:"מאת: החבאיב מוחמד "דאתאקץ 40 אא -==--==----=-===---------------" דאחק 50 65 "באיוה מהירות(32-255) דיצ 60 5 אק :1031 טידה 100 :"5="50!/דד אמצד ""=8ואדד :ה 70 65 צצג. [ק:5!אדד--"יד"-5ותד 80 "13.10 5] > 32ק 13 < 182 02 אוא"=515 100 "32 13 1,164 1,160 +:1.8 1,156 1,164 - 1.88 525="1,166 110 "16ק 1,164 14 1,160 +=1,16 1,860 146 535="1.80 120 ">16ק 1,160 140 < -168,] 1.168 -1.88 -148 1,164 545="1,1662 130 16"7ץ -168,] -145 1,162 1.160 18 14 1,166 < -555="1,168 140 167 130 180 180 140 -565="1,85 150 160 575="1.80 > 14 188- < 180> ]35- 16" "16 1,160 140 18 1.800 +14 1.160 1.16 ,1א"=585 170 180 595="1,80 < 145- 147 185- 180 180 > 188-" 190 5105="116 1.160 14+ 180 1.84 130 716" 95 ויז 200 0 0070 :565+575+585+595+5105 צ ג זק 210 4 5 ב ! 2 ב - - 2 כ א" 2. . 2 2 1 אם דפדפתס כבר עד לסוף הגיליון, = אלינו תכנית בבייסיק שמשמיעה במחשב בוודאי נתקלתסם בכתבה - את השיר אלי, אלי... (בדרך למחשב שלך לעשות חרבת רעש. | נסו לכתוב את התכנית, להריץ אותה כתבה זו מלמדת איך ניתן להפיק צלילים | (אנ0א) ו...להקשיב. השיר יתנגן שוב ושוב באמצעות פקודות בפסקל. אבל אפשר עד שתפסיקו אותו (על ידי %ג6ז [סטתס0, פעם, אציג בפניכם לא רק תוכנה, / אלא גם הסבר כיצד לכתוב אותה. נתחיל מהרעיון, נעבור לתכנון ומשס לביצוע-לכתיבת התכנית. את התוכנה נכתוב בשפת טורבו פסקל (4.0), אולס בוודאי תוכלו לראות שאין זו מלאכה קשה מדיי לכתוב את אותה תכנית גם בעזרת שפות תכנות אחוות. מי שמתכנת בשפה אחרת, מוזמן לנסות לכתוב תוכנת יישעוני כזו, על פי ההסברים הבאים. 0 רר ם מ ךר י 1 ד : | הרעיון הרעיון הוא לצייר שעון על המסך, שיראה את השעה בעזרת שלושה מחוגים: מחוג שעות - קו עבה וקצו מחוג דקות - קו עבה וארוך מחוג שניות - קו דק וארוך השעון הזה יוכל לצפצף צפצוף כלשהו, ולהעיר אותנו, בכל שעה שנרצה. בעזרת תוכנה זאת תוכלו לבצע רעיון נוסף. תוכלו לציור כמה שעונים שכל אחד מהס יראה את השעה באותו זמן, בעיר אחות בעולס. לשס כך עליכם לדעת בכמה שעות מקדים או מאחר השעון שלנו את השעון באותס מקומות בעולם. זה היה הרעיון, וכעת נעבור לשלב התכנון. שלב התכנון תחילה נצטוך לסרטט את השעון על המסך. כלומו, לסרטט מעגל (עבה) ובתוכו לסמן את השעות (12-1). לאחר מכן נצטרך לסרטט את המחוגים כך שוראו, בכל שניוה, את השעה הנכונה. כמו כן, עלינו לבדוק כל הזמן אס הגיעה השעה לביצוע ההשכמה. אם כן, נפעיל את הצפצוף המעורר. נמשיך לחלק מטלות אלו לתתי-תכניות - שגרות, שכל אחת מהן תבצע חלק מהמטלות. נשים לב, שכל שגרה תהיה קצרה ותבצע מטלות פשוטות להבנה (לכל מי שירצה להבין, לתקן או לשנות את התוכנה שכתבנו). כתיבה באופן כוה נקואת כתיבה מבנית וקריאה. מגניות וקריאות הם שני עקרונות חשובים של תכנות טוב. זזה דעיון איך לכתוב..שעון? ;אס זט 1( הנוכו 0 ,05 565 זַפּצ [זטקסות : ותא רדת [/, 1,311 .20 ותו : 13ה12,01תוסץ, 11ת01, ז16ת6) זט תא ו ו ח5,5100,0,חח,ת 0 3 א וצ גא ו גוג 5 הפס )0 21 רל | +%+י%+++++%,+++ולולצי++ר+' הוטגרות %%%++44%%%4%%++++++++++++] ( נטגרת שרטוט הושעוך | :106%)ש0ת5 6ז660סזק תוקפס (0,3.ח 16)501101 65ת: 5611 (13ת1201, ז0זח6) /, 16ת0|6)620זו 6 -([3]:*5 ץצ [5*ג]3א, [2]:*5צ, [6)2]:*5תו 1 0 11 סז 0 =: 1 זס) | א100)אוסו5 ) ;6ת6 | ( וטגרת הצגת ומחיקת המחוגים ] ו | ((0,1.ח 61ו16)501 65תו. 5611 56100101)0(; ([5כ]2 ץצ [2]5 א ז6)ת6) ,061 )תו 1 56162010:)15(: ([2]5 ל [2]5 ,ז16ת6) ל ז6זת6) )תו [ :(0.3,ת.16)501101 65תו 5611 560 :0[01)0(: 1 /ה *תס)טתנוסז]1 ל [(12/ הכ 5*חהק)תטסז] [%,6ת66ץ ,ז16ה6->א )תו 1 ([(12/וחק-+-5* תכ טתסת] 1" [(12/ חכ + 5* חכ מ ((ת ]2 [וח]2 א ז16 תש זת6<) )תו 1 ([(12/ת+5* )6 תטסז] | ץ, [(2 1/רת+-5* )6 תטסז] [ א זז ת6 רז תתו 1 [ 6ותג דאוסו5 ) 61 | 5 ₪4 בסקל את התכנית נחלק, אס כן, לשלוש שגרות ראשיות: ּ שגרת איתחול - * נתינת עוך ראשון לקבועים ולמשתניס בתוכנה * איתחול המסך הגרפי * ציור המסך * קליטה מהמקלדת של שעת ההשכמה הרצויה שגות זרימה - * סרטוט המחוגיס - השעה * השוואת הומן הנוכחי לומן ההשכמה * הפעלת ההשכמה בהתאם שגרת טום - * סיום המצב הגרפי שַל המסך * סיום ההשכמה * יציאה מהתכנית נוסף לשנרות הראשיות, נכתוב עוד שגרות והן ייקראו מהשגרות הראשיות;: - שגרה לציור המשך - שגרה לציור המחוגיס ומחיקת המחוגים הקודמים - שגרה לנתינת ערך ראשון למשתנים בתוכנה | = ₪7. עכשיו וה נראה קצת פחות מסובך לכתוב תוכנה כזאת, נכון1! ובכן, ככול שמחלקים את הרעיון המרכזי למספר מטלות רב יותר, כך נעשה ברור יותר הביצוע של הרעיון - כתיבת התוכנה. כעת, מה שנותר הוא לכתוב את השגוות האלה. את ואת עשיתי עבורכס. מה א02 אוחר'ם י73י0 , נגיע הבית לד 0ו/ף התכןית ? השגרות [ איתחול המשתנים ) ;35165ת8 512911 6זט60ססזק חוק6ס ;((5,51060, וח, )6 ותג 62607 :2 - ת =: ת ח6ת! 12 =< ת ]1 ;=:פכן ;וח=:ותכן ;ת=:תק [(ק35 ,850 )81/0 61/450601) ; ק35 / ק85 =: 3310 , ,: ) .7 / %א18א261) )6תטסז =: 1)תוסע .5 / %א18א)026 )6תטסז =: 2ותוסק .4 / %%ג]161) )נ)תנוסז =: 3!ותוסע תוקל 60 59 0 0 =: | זס) ;180 / 1 * ( 90 + 6 *1 ) )605 =: וחטצ]05ס?) ( 180 / וק * ((90+ 6 * 1 ) )תו5 * סטוה א =: וחטצזתו5 ;|( ותטצ605 * 1]תוסק - זשות26)א )תטסז =: [ג]1< = ; ותטאתו5 * 1זתוס - זת26)ץ )6תטסז =: [ג]1 ץצ :|( וחנוא05") * ?זחוסק - ז16ת0-6א )1)תנוסז =: [2]1 ;( ותותו5 * 2זתוסק - ז6זח626? )התטסז =: [ג]2צ |( וחט05) * 3זתוסק - ז6)ת0-6א )תטסז =: [23]1 ;( והטצ1ת51 * תוס - זשזת6<) ץצ )תטסז =: [3]1צ :חס ( שוחו ['אוסת5 ) ;66 +גצצ+צ3ו4+%ל++ 33 4+ יו- רוי | .+++++%++++++++++%++%א, הראשיות ( טשגרת האיתחוד ) ;10₪81 6זטס6ססזק תוק6ם |( 11081 ודתנ3[/ )ת, 68601 ;(' :| זטס11 ההג6)'/41ות/ (6זטת:1התג41/)ֶת, 6801 ;(' : 6זטותו]/ הדת6)'/418ז1ז/ [ איתחו המסך הגרפי ) ;(חק,26)תקגזכ66 (",וחק, 2 )תק זג)ז גת[ ,180165 5311 ;0%ס[-)אוסח5 [ 4טנת1 ) ;6ת6 [ נטגברת הורימה ) ;אס1] 6זטושססזק תואס / זַ (5,5100, וח ר)6רתו 63617 - ת =: ת תפתז 12 =< ה )1 ;וח ]וס 5 ת6ת1 (5 <> 5כ) זס (רת <> וחק) זס (ת <> תס) )1 (700)תט50 ת6ת1 (16טתו1 זג 1/ = ות) 6תה (ז0ו110ודחה[4/ = ת) ]1 6:5 ; הח=:וחק ;ת=:חק ;6 [נותט ( שסה] ) ;6ת6 ( שגרת הסיום ) ;קתג4ת 6זגוסססזכ תוק6ס ;88ז056|?) ;תטס5סצן ( קתוטת ) ;6ת6 התבנית ++++צ+יצ+וצ++צ+צצו+צוצ+ו+ו, ]) ++*+*%+%%++++%צ+צ+++ו++וצ: הנה אא רואיט -לןף.. הראשית תוקסס ; [טות] ]1 תות [ תנג/א ) .ַת6 גסם הפעם בפינה רעיונות למה אפשר לעשות עס ריסקט. רעיונות נוספיס ייתקבלו בברכה בת.ד. 675 רחובווז. 9 וו | \ב פוב ל / ! ספריית התכנה עול מחעובים וכיןי האם כבר שלחת את תכניתך לספריית התוכנה? מה אפשר לעשות עם... שלח עוד היוס תכנית מחשב עס תיעוד מרבי לספריית התוכנה של מחשבים וכיף. התוכנה יכולה להיות בכל שפת מחשב, וכן יתקבלו תכניות ויישומים שפותחו בתוכנות שונות כמו מ5גמכ, 107₪5, מעבדו תמלילים, מחוללי יישומים ודומיהס. שים לב!!! לא יתקבלו תוכנות מועתקות או מסחריות. התוכנות יכולות להיות בעברית, באנגלית או בשפות אחרות. !וו כל השולח תכנית שתשולב בספריות התוכנה של מחשבים וכיף יחיח וכאי לקבל חינם, 3 תקליטונים ובהס תכניות אחרות מספריית התוכנה. כיצד לשלוחו שלח תקליטון בצירוף הוראות תפעלה ברורות. צרף את פרטי חתיעוד חאלח: שם התכנית: וכיף, ספריית תוכנה תייד 675 רחובות. אפריל 1991.. טלפון לשאלות המשתמש (אם מעוניונים בכך)י שלח תכנית עוד היום. איָן הגבלה על. מדי חודש תוגרל תוכנה בין שולחי חתכניות. לקבלת ייעוץ, כתוב למערכת מתשבים. [ סקל אלל ספריית התוכנה תתחיל לפעול. ל . . . ב 4 - - . " <.י .0% 2 . "ו - , / ש "/, , - יש* . . . + . - . , צ" * - - . + ו - איור: שירלי קריס | : ₪ הידיעות הבאות לוקטו מתוך מאמר על מצב הווירוסים כיום בע'תון זסזטקח 60 8 ץזוזט560 גליו|ן פברואר 91'. 2 וירופים עליר . == ₪0 . א כמה וירוסים יימטייליסיי היוס ברחבי העולס! ידוע, שכיום יש יותר מ-350 וירוסים (בגרסאות שונות). את המספר המדויק אי אפשר לדעת, אבל כמעט בכל יום, מגיעה שמועה או ידיעה מקצה אחר של העולס, על וירוס חדש שתקף את המחשב. לפני כארבע שנים, בתחילת ייעידן הווירוסיםיי, נחשבה ישראל כמקור העיקרי לייצור וירוסים. בינתייס תפסה בולגריה את מקומה של ישראל, וידוע על כמאה וירוסיס(!) שהופצו ממדינה זו. אמנס, רוב הווירוטים הבולגריים עדיין לא נמצאו במערב, אולס הס הדביקו מחשבים רבים בגוש המזרתי. לא, עדיין אין וירוס שקוראים לו רובין הוד, אבל לעומת זאת קיימים וירוסים חדשים שמוזכירים בהתנהגותם את רובין הוד. וירוסים חדשים אלה מתוכנניס בדרך-כלל לתקוף מערכות מחשב חדישות בלבדז. ;זז הוא וירוס חדש כזה. הוא תוקף רק מחשבים בעלי מסך 50 או 03/. הוא שאמרנו, וירוס לעשירים בלבד ... עד עכשיו נהגו חוקרי הווירוסיס לחלק אותם לשתי קבוצות: אלה המשפיעים על ה-ז0ו55 +₪00, ואלה שתוקפים תכניות הרצה., ?11 שייך לקבוצה חדשה יחסית של וירוסים. קבוצה זו תוקפת גם את ה-ז5600 300 וגם תכניות הרצה. וירוס סדאם הידוע גם בכינויו הווירוס הטיפש התגלה לאחרונה בישראל. וירוס זה פוגע בקבצי ]00%, מוסיף כ-900 בייתים לקובץ המקורי וגורס להופעת ההודעה הבאה על גבל המסן: ]40% צטת 60% ז אסמם מס מע | נכון שככה לא כותבים באנגלית סדאם וכווית, אבל המסר ברור בהחלט, ואנחנו היינו מאושריס אם כל הווירוסים היו נחמדים כמו וירוס סדאם. אם אתם שייכיס לאותה קבוצה גדולה של ילדים, שאוהבים משחקים כמו - ץג ] !וט5 6זט1,015, או 651ט() 6ס3ק5פינת הרמזים היא הפינה שלכם. אם שיחקתס באחד ממשחקי ההרפתקה, שבהם צריך לגלות את הדרך הנכונה, ו... נתקעתס, אולי הפינה הזו תציל אתכסם. אורי רוזנברג, מחיפה, מביא הפעם רמזים למשחק צחַג13וט5 12006 , של חבות הדשו כמובן. קראו את הרמזים ותראו אם הס עוזרים לכם. - לפעמים, מסמכים חשובים נזרקיס בטעות. - כשאתה בברכה, צלול עמוק. - כדאי להמיס את הקרח בחומר שנשרף כרגע. - לא צריך לאכול כל דבר! - אל תמהר לקנות כרטיס טיסה! - משעמם לך בטיסה: קרא ספר טוב. -לא רק מפתחות פותחים דלתות נעולות... אס יש לכם רעיונות לרמזים נוספים, שיכוליס להתאיס למשחקיס דומים, שלחו אותם אלינו. רמזיס טוביס יפורסמו במסגרת פינה זו. בתוכנה חידות מפלים יש למלא מס ב סשקירת תוכנה מוץ פלא, ליקר קקאו, מי-ממתק או במשקה מול. וכל זאת למה! אז ככה.. הנושא: פתרון בעיות נניח שמוטלת עליך המשימה הזאת: אוכלוסיית ה*עד: כיתה בי ומעלה מחקדמים המפתחים: שחר. המטרה: 2 < טד של זו עיבוד הגרסה תעברית: מטייח טוג המחשב : | / יט מיכלים של 5 ושל 6 גרם ]א ם.ז ותואמיו | . . : כדי להמטשיך יש להקיש ‏ -+ . לרשותך שני מכלים - אי ו-בי: מכל אי מכיל 5 ליטרים, ומכל בי - 6 ליטרים (אין סימון של הליטרים על גבי המכלים). יש לך גם מקור בלתי מוגבל של משקת שובב, ומכל שלישי, המשמש ככלי אחסון. עליך להשתמש בשני המכלים הראשונים (א+ב) כדי להעביר לכלי השלישי (מכל האחסון) 2 לוטרים של משקה שובב. כדי לבצע את המשימה, ממלאים את מכל ב'י(6 לי) ומעבירים את תוכנו אל מכל א'. במכל בי יישאר רק ליטר אחד, ואותו מעבירים למכל האחסון. אחר-כך, מרוקנים את מכל אי (5 לי), ומבצעים פעם נוספת את כל הפעולות הנ"ל. לאחר שחוזריס על התהליך הנייל פעמיים, יה:ו במכל האחסון 2 ליטרים של משקה שובב. מה עשינון ביצענו תהליך של פתרון בעיה. . 4 ₪" 9%. *ג = ייה.'*ו."*:,. "ג *":. *":, "ו "א- +.. .כ אצת - לכבמ ₪ חש . ₪: = ז "ופא, לק : פתוון בעית תוא תתלין, שגו מאוגנים רעיונות לשם תשגת מטות ו הויו אתא הווה (רוד גורהה 3 רגג) ילוו א | 06 וו 1 9 ו שגו ו ויוי ו ו 9 / \ 0 ה ולו לי ו , 10 ל 0( ו ְּ 2 )וו גוו וו ו וגא תיאור התוכנה בתוכנה חידות מכלים יש ארבע ומות משחק: מתחילים, מתקדמים, מומחים ואלופים. כל רמה קשה יותר מקודמתה. ברמת האלופים, נשמוות בזיכרון התוצאות הטובות ביותר שהושגו. לאחר שבוחרים את הרמה, מוצגת בעיה, בצורה מילולית וגרפית. כדי לפתור את הבעיה, אפשר למלא את המכלים, להעביר את המשקה ממכל למכל וכן אפשר לרוקן את המכלים. כדי לבחור את הפעולה הרצויה נעורים במקשי החצים, ולאחר שהסמן ניצב על הפעולה הרצויה, יש להקיש אפדאם או א דתא, לאישור. פירוט הפעולות האפשריות: + מבין כל האפשרויות המוצגות על המסך - אפשר לבחור את האפשרות הרצויה, (ראה איור מסי1) . אפשר למלא אחד משני המכלים. אס בוחריסם באפשרות זו, מופיעיםס קיבוליהס של שני המכלים והמלה חזור (שמשמעותה חזרה לתפריט הקודם). שר להעביר נוולים ממכל למכל. אם בוחרים באפשרות זו, מופיעות כל האפשרויות להעברה, והמלה חזור (ראה איור מסי?). אפשר לרוקן את המכל. פעולה זו מרוקנת את המכל לחלוטין. את מכל האחסון, שבו נאסף המשקה, אי-אפשר לרוקן! [ לא-פתיר] אם נראח לנו שלבעיה המוצגת אין פתרון, בוחריס באפשרות זו. ואכן, כמה מן הבעיות אינן ניתנות לפתרון, על סמך המספרים הנתונים. אם בוחריס באפשרות זו, והבעיה כן ניתנת לפתרון, יירשם ניסיון אחד לחובתנו. אבל, אם הבעיה אכן איננה ניתנת לפתרון, נוכח בניצחון. | [ט9ו] אם בוחרים באפשרות זו, אפשר א 0 מחדש בפתרון אותה בעיה, = להתחיל בפתרון בעיה חדשה באותה רמה, = או לחזור לתפריט הראשי, כדי לעבור לרמה ו | % - | | אחרת. | חתוכנח. רושמת. את מספר הפעולות -1- גי 1%. קן העבר סיום איור מסי 1 המטרה איור מסי 2 ברמת המתחללים - פתרון הבעיות מחייב ידיעת פעולות פשוטות של חיבור, חיטור,כפל וחילוק. ברמת חמתקדמים - קיבולס של המכלים נבחר באופן אקראי, בתחוס המספרים 9-1, והפעולות הנדרשות כדי להגיע אל המטרה - וכולות להוות מורכבות יותר. וגמח: נתונים מכלים אי ו-בי, שמכילים 5 = |-6 ליטרים, בהתאמה. המטרה היא | למלא 5 ות ה 0 , . .יי ₪ 0% ש 1 |" 1 ור וצ 44| 1 .ו.. המגפרה: 2 ליטר מלא דא יפת יר + 2 ליטך ו 3 במכל האחסון 8 ליטרים. 9 אפשר להגיע אל המטרה על ידי פעולת נזו;:!* (6-5)א8, כלומר, 8 פעמיט 6 פחות 5; בכל : 0% = פעם מעבירים למכל האחסון ליטר ו ש . של המשקה, שנשאר במכל אי. 0 אפשר לעשות זאת גם על ידי פעולה כזו: אא ן 6+ 1, כלומר - 8 1. ממלאיס את מכל ב' (6 לי), ומעביריס / 7 ) . את תכולתו למכל האחסון. + 2. ממלאים שוב את מכל בי, ומעבירים את תכולתו אל מכל אי, עד שמכל אי . יתמלא. 3 את הליטר שנותר במכל בי מעבירים | אל מכל האחסון. 4 חוזריס פעס נוספת על הפעולות של ] שלבים 2. במכל האחסון יהיו עכשיו 8 ליטרים. ₪ גומת המומה'ם - בניגוד לרמות % המתחילים והמתקדמים, אין מכל אחסון. צריך להגיע אל המטרה בעזרת שני מכלים ₪ בלבד. התוכנה מוהה את הפתרון הנכון, בין שהכמות הרצויה נמצאת במכל אחד בלבד ובין שהיא בשני מכלים גס יחד. + דוגמה: נתונים מכלים אי ו-בי, שמכילים 5 ₪ ו-6 ליטרים, בהתאמה. המטוה היא | שבשני המכלים יהיו 3 ליטרים. רגעו רגע! עצור ! = בטבלה שבראש העמוד יש הצעה לפתרון + הבעיה. נסה להציע רעיון שלך, לפני שתציי | בפתרון שלנו. ין ברמת האלופםים - נרשמות תוצאות . המשחקיס של האלופים. ברמה ז, המטרה היא לפתור את החידות במספר | פעולות קטן ככל האפשר. אם מגיעים אל .| המטוה במספר פעולות קטן ממספו + הפעולות של האלון, התוצאה נרשמת. > חשוב לציין שקיימת אפשרות למחוק את התוצאות שנרשמות ברמת חאלופיס. אפשרות זו חשובה, כאשר רוצים | שההתמודדות לא תהיה מול תוצאות ] קחמות. בעיות שאינן ניתנות לפיתרון ש כדי להוסיף יפלפליי למשחק, חלק מהבעיות המוצגות בתוכנה אינן ניתנות לפתרון, לדוגמה: נסה להשתמש במכלים של 2 לי ושל 6 לי כדי לקבל 1 לי, בעורת מכל אחסון או בלעדיו. למטרה זו אי אפשר להגיע. מי שיתמודד עס חידות מכלים כמח וכמה בעמים, יוכל לגלות כמה כללים מתמטיים, המטתתרים מאחורי החידות. על פי כללים מלא את המיכל של 5 העבר את התוכן של 5 ל-6 מלא את הטיכל של 5 העבר את התוכן של 5 ל-6 רוקן את המיכל של 6 העבר את התוכן של 5 ל-6 מלא את המיכל של 5 העבר את התוכן של 5 כ-6 רוקן את המיכל של 6 אלה, אפשר לזהות מיזד את החידות שאין להן פתרון. יתרונות וחסרונות של התוכנה * התוכנה חידות מכלים מפתחת את הכושר לגלות מהו ההיגיון העומד בבסיס הבעיות. * לכל בעיה יש פתרונות אפשריים רבים, ואין יידרך נכונה אחתיי. התוכנה מעודדת לנסות דרכים שונות לפתרון. * התוכנה מאפשרת להציע פתרונות, לשנות אותם ואפילו לטעות. * העבודה בתוכנה מדורגת לפי רמות קושי: היא מתחילה בבעיות פשוטות מאוד וממשיכה בבעיות ברמות קושי גבוהות. * התוכנה מציגה מצבים יימציאותייסי, שיש להם בעיות הדורשות פתרון. * ברמת המתקדמים, מופיעות לפעמים בעיות השייכות לרמת המתחיליס, מבחינת רמת הקושי, וזה די מאכוב. * כאשר לא מצליחיסם לפתור בעיה, אין התוכנה נותנת רמזים כדי לעזור לנו להגיע אל המטרה. ואס אין במי להיעור, אין בררה אלא לעבור לבעיה חדשה - וזה חבלו! ואלה המיומנויות שהתוכנה מסיעת בפיתוחן: 1. ביצוע פעולות חיבור, חיסור, ככל וחילוק 2. חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות 3. הצעת רעיונות לפתרון בעיה והעמזתם לנוסוי במצבים נתונים. | 0 ₪ 0 ₪ 5 5 כ ח ש ש 4. שימוש בארבע פעולות החשבון לצורך פתרון בעיות. לסיכום חידות מכלים היא תוכנה מעניינת ומגוונת המאפשרת למשתמש בה להיות פעיל: להציע רעיתות, לנסות ליישס את הרעיונות, ולשנות אותם, אם צריך. התוכנה יכולה לשמש כמשחק קבוצתי משעשע. היא מאפשרת בחינת דרכים שונות לפתרון אותה בעיה. תרך כדי משחק, ‏ 8." המשתתפים יכולים לפתח את החשיבה - ...' 6 הביקורתית ולשפר את הטכניקה של פתרון ,2+ בעיות. המשחק מחזק את :כולת החישוב במספרים טבעיים, וכן את הכושר לתכנן מראש פעולות חשבתיות, שיובילו למטרה. התוכנה חידות מכלים מלווה במדריך א למשתמש. במדריך יש הוראות מפורטות של שימוש בתוכנה, וכן הצעות לדפי פעילות. כדאי להקדים ולבצע את הפעילויות האלה, כהכנה לקראת העבודה במחתשב. בשתי מלים: מומלץ ביותר! דרישות תמערכת: במחשבי וא.ם.] יש צורך בזיכרון של 256% לפחות, וכן בכרטיס תצוגה גרפי. כדי לעבוד בכרטיס 4 ו-704' דרושה תוכנה נוספת, המכילה את הגופנים (5זזסי1) של העברית. : ןו % 2 + א ]7 ו | )| . .6 3 עו ע א ₪ לצ ו י 8% ו יה. '/ 0 ל עב ₪ : 062 ו ג | ו ו וו וריה א ל 6 069 ל ספקירת תוכנה כרמן סנדייגו - מי שלא מכיר, כדאי שישים לב! כרמ] | כמויס המובילים אותך אל מקום סנדייגו הוא משחק על שם אישה נועזת וחכמה, | המשה במקרה של האוצר שנגנב מקחיר, טבעי המנצלת את תכפמתה.. למעשי פשע. אישה זו עומדת = שחחקייה תתחיל בקהיר. לשם הדגמה, בראש כנופייה ידועה לשמצה. חברי הכנופייה גונבים נעקוב אחרי המידע שניתן לאסוף תכשיטים וחפצי אמנות יקרים מכל מיני מקומוֶת | במקמת שויס עיו. בהחבי העולם"" אנשי |ה"אינסהפול" (המשטרה | *** "= ספ ראיתו א וה מסתובבת בבנק. היא החליפה את הכסף הבין-לאומית) עסוקים כל הזמן בחיפוש אחרי חברי שברשותה ל-445!א. דרך אגב, היא ענדה הכנופייה ואחרי האישה העומדת בראשם. טבעת יהלום גדולה על אצבעה. פקיד במשרד החוץ מדוות: ראיתי את האישה שאתה מחפש. היא נסעה במכונית, ועל המכונית היה דגל בצבעיס צהוב-אדוס-שחור. הנושא: מדריך במוז'און מספר: שמעתי שהיא היכן בעולם [(צא || מסשת חיפוש (החשודה) רוצה ללמוד שפות מלנזיות. וובן? אוכלוסיית ת'עז: עסם המידע הזה, אתה פונה אל שדה כרמן סנדייגו; כיתות חי ומעלה התעופה, כדי לטוס בעקבות הפושעת. משדה התעופה אפשר להמריא לאחד המפתתים: סזומ קססטט מהיעדיס האלה: קולומבו, בואנוס איירס, לונדון או פורט מורסבי. טוג תמחשב: - לאן כדאי לך לטוס! ו כדי שתוכל להחליט לאן כדאי לך לטוס, עליך לדעת - א. לאיזה מדינה שייכת כל אחת מהעריס האלה! ב. מהו המטבע הנהוג בכל אחת מהמדינות האלה! ג. מהו הדגל של כל אחת מהמדינותז המשחק הוא בעיקרון לימודי, מתקבלת הודעה, למשל: ייאוצר לאומי ד. באיזה שפה מדברים בכל אחת אולס אין זה גורע מההנאה נגנב בקהיר. אישה חשודה נראתה במקום מהמדינותז שבמשחק. נכומן הוא פשוט הפשע. עליך לגלות את האישה, ולעצור את כל המידע הזה אפשר למצוא בספרים, משחק של כיף. אותה יי או בספר עזר המלווה את המשחק, וזהו כבלש, אתה :כול לנהל חקירה במקומות החלק הלימודי של המשחק. במקרה שלנו ובכן, המשחק מתנהל בערך כך: שונים, בכל עיר שאתח מגיע אליה. על | כדאי לטוס מקהיר ל-פורט מורסבי (בירת אתה בלש מתחיל בסוכנות הבלשים סמך המידע שאתה אוסף, אתה יכול לטוס גיניאה החדשה), שכן כל הפרטים שנאספו יאקמהיי. באחד מימי העבודה, אתה מגיע בעקבות האישה החשודה, לכל מקום קודם לכן, מתאימים רק ל-פורט מורסבי. למשרדך, ורושס את שמך במחשב. אחרי בעולם. המידע שנאסף כולל עובדות בהמשך המשחק אתה תטוס למקומות שהונת את המחשב בשסם שלך, גיאוגרפיות רות ואלה משמשות שוניס ברחב העולם, על | 5י הרמזים 160 --= -"7 .=" 2-47 5 ו '+.. שתאסוף, עד שתתפוס את הפושעת. כל טיסה שלך תהיה מלווה במפת העולם, וכן תקבל דבוי הסבר על המדינות שבהן וכך, תוך כדי משחק מותתח ומעניין, אתה י"הבלשיי רוכש ידע גיאוגרפי לא מבוטל. הוצאה המתמחה בפרסום ספרים בנושאי מחעשבים בלש שעומד במשימה ומצליח לגלות את הפושעים, יעלה בדרך-כלל בדרגה, ויקבל משימה חדשה. במשחק יש מספר רב של משימות, ואפשר לשחק בו שוב ושוב. המשחק כולו מתנהל באנגלית, ולכן צריך | לדעת לקרוא אנגלית (או לדעת להיעזר 0 במילון כדי להבין את ההוראות). ה ה | ודו ' זומשחק * המחשב האלקטרוני (כולל בייסיק) 200 0וןו מתאים גס למבוגרים. המשחק כרמן סנדייגו וכה להצלחה רבה, וכרמן נעשתה הגיבורה הראשית בסדרה של משחקים: יהיכן בארצות הברוית נמצאת כרמן סנדייגוזיי, ייהיכן באירופה נמצאת כרמן סנדייגוזיי, וייהיכן בזמן נמצאת כרמן סנדייגו'. כרמן הוא משחק מהנה מאוד. הגרפיקה לא כל כך מוצלחת, אבל אין זה פוגם במשחק. מומלצ!! * התלמיד והמחשב - 80 בעיות ;) * תכנון ותכנות (מבוא, קובול ועוד) * 1060 תכנון פונקציונלי * פסקל - שפה לתכנות מבני * ספר התשובות לפסקל * פרולוג -- שפת בינה מלאכותית * מערכות תקשורת נתונים * מיקרו - מחשבים חומרה ותוכנה * הכנה לבגרות במחשבים * המדריך למחשב האישי ותואמיו * ספר הפקודות של 4 005 * המחשב האישי (דוס, בייסיק+דיסקט) * קובול 85 מבני * המדריך השימושי של לוטוס 123 * רשימה חלקית של ספרי ההוצאה ו ו ו ₪ לכבוד הוצאת הוד עמי רח" בילו 3 הרצליח, 48426 הנני מבקש להזמין את הספרים הבאים: שם הספר המחיר לאחר הנחה ההגרלה | הגדולה 7 ו 5 0 5 לה ו ו הצטרף למווי ל :ים וכיוי. ל 2 5 8 ל 0 ו 5 - " כ . ו ככ ה 5 . ו ו ל ו . ו (מחשבים וכיף 4/81) שם: | כתובת: טלפון: הוצאת הוד עמי רחז בילו 3 הרצליה, 46426 טל' 052-5541207 פקס: 052-571582 ּ לאונרדו דה ₪6 או האמנות שבתכנות הוא מדור חדש במחשבים וכיף. במסגרת מדור זה נעסוק בנושאים 2 גם מי שמתכנת בבייסיק או ב-0 (בכל אופן לא רק בפסקל), מוזמן להצטרף אל קוראי המדור החדש - לאונרדו דה << או האמנות שבתכנות. התכניות במדור זה אמנס כתובות בפטקל, אולס העקרונות המסביריס כיצד יש להתמודד עס כל בעיה, נכתיס לכל שפה! מי שירצה ליישס נבחרים הקשורים | ָ 0 ] בתכנות. ה א לונות יוני סגליס, מנכ"ל את העקוונות בשפה אחרת, יצטרך בסך בית התוכנה אוטופיה, יציג בפני הקוראים כמה מן העקרונות לפתרון בעיות | הכול לעבוד קצת יותר קשה. המשימה שונות, וכן יובאו תכניות בפסקל, המיישמות את העקרונות הנ"ל. בכל גילוו] | הללקרית שלו תהיה למצוא בשפת התכנות נציב לקוראים שאלה כאתגר, ובין הפותרים נכונה, תוגרל חבילה של ב ו 2 תוכנות אוטופיה. בכתבה הראשונה של סדרה זו, נסביר כיצד כל אחד יכול | אלו נמצאו, כל מה שנותר לעשות זה להפיק צלילים מהמחשב האישי. ליישס את העקרונות על פי ההסברים. אז למה אנחנו מחכים ... בואו נתחיל לעשות רעש] ייתכן אפילו, שהאתגר והעניין יהו גדולים יותר, למי שלא מתכנת בפסקל. בכל אופן, הדלת פתוחה. כולכס מוזמניס! הפקודה שתגרום למחשב שלך לעשות הרבה רעש וא נמצא בכל 6ע. רוב התוכנות בכתבה וו ננסה להאיר מעט את -47 נעורות בו. השימושים בו הס המחשכים, ולהציע לכם כמה יישומיס | , בלת: מוגבלים, ובכל זאת כמעט = פשוטים שמובילום לאינסוף אפשרויות. כולנו לא יודעיס לעבוד אתו בניגוד למחשבים עתירי מוסיקה, כמו בחכמה וביעילות. והו הרמקול הפנימי. האטארי והאמיגה, ה-6 אינו מסוגל רמקול המחשב הוא אביור, שהפעלתו | להשמיע יותר מצליל אחד בו-זמנית. מתוך תכנית פסקל קלח מאוד, אולס כלומר, בכל רגע נתון יכול להישלח אל שימוש מתוחכם בו, הוא נחלתן הבלעדית | הרמקול אך ורק צליל אחד. של התוכנות חמורכבות והיקרות ביותר. כל צליל מורכב מאות מחוורי בתדר מסוים. התדר - זהו מספו הפעמיס שהאות חוזר על עצמו במשך שנייה אחת. ככול שהתדר גבוה יותר, כלומר ככול שהאות חוזר על עצמו יותר פעמים בשנייה, גם הצליל גבוה יותר. ככול שהתדר נמוך יותר גם הצליל נמוך יותר. מחשב ה-6, הפרימיטיבי מבתינה מוסיקלית, מסוגל לייצר אות מחזורי מסוג אחד בלבד, ובעצמח אחידה. הדבר היחיד שנוכל לשנות, הוא גובה הצליל; מצליל נמוך (בס) ועד לצליל גבוה ודק (סופראן). בטורבו פסקל אפשר להשמיע, דרך הומקול, צליל בתדר מסוים, באמצעות הפקודה 6תטס5. כאשר נכתוב בתכנית פסקל את הפקודה (6)100ת300 נשמע ברמקול צליל נמוך ללא הפסקה. אם נחליף את התדו (שבתוך הסוגריים) ל-(0)3000תט50 נשמע צליל גבוה ומעצבן. כדי להפסיק את השמעת הצליל, על הפסקל לבצע את הפקודה 4תטס5סצן. כעת, אנו כבר יודעים איך להשמוע צליל בגובה מסוים ואיך לבטל אותו. עוד פקודה אחת כדאי שנדע, והיא תאפשר לנו לשלוט על משך הזמן שהצליל יישמע. הפקודה הזיא עגּו6כ. עכשייו, נסו את התכנית הקצרצרה הזאת: ו ל תנק6ת :(100)תטס6 :(6[)050 1050 4חם התכנית הזאת תשמיע במשך כשנייה אחת צליל נמוך ומעצבן, ולמשך שנייח נוספת - ליל גבוה ומעצבן. וופו, כעת כולנו חכמים ונבונים, אבל היכן כל אותס חיישומים המובלאים שהובטחו בתחילת הכתבהו זו שאלח לעניין, אנו מתחיליס לענות עליה מיד ברגע זת: ל ל בתחום האפקטים אנו כוללים כל השמעת צליל שאינה מוסיקה או דיבור. נלמד להכיר שלושה אפקטים פשוטים, וכאתגר, תתבקשו להשמיע ו ון + האזעקה, העולה ויורדת, אינה האפקט 1 פים. ו המועדף על בני הבית (בעיקר לאחר ימו המלחמה שעברו עלינו). ואולס, והו האפקט הבסיסי והפשוט ביותו. מהל בעצם אזעקה עולח ויורדתו כשמה כן היא. זהו צליל שמתחיל נמוץ, והוא עולה ועולה עד שמגיע לצליל גבוה, ואז מתחיל לרדת בחזרח אל הצליל הנמוך. אפקט זה הוא פשוט ביותר, והוא מבוצע על ידי לולאה אחת עולה ולאחריה לולאח יורדת. כל חתהליך חוזר על עצמו פעמים אחדות. ו 6 :5001 ת5116 6זנו60ססזץ זי 1 :ות : סט [ תוקסם לולאח שמנצעת את כל התחליך 5 פעמים וצופות] לי | לולאח עולח מתדר נמוך (500) ועד תדר גבוח (2000)] 2000120 500770 0 (השימעת הצליל בתדר חלולאח ) 0 ( השחיח קצרת מואוד) 0 (לולאח יורדת מתדר גבוח לתזר נמוך יותר) 00 800 10'תאיסכ] 2000 =: 1 2 (השחיה קצרח מאוד] 1 :הת 050[ ;ת ו = ד ן / 7 ? פרטים בעמ' מס' 5% "7 0/% ( ערך התחלת: של צליל נפילח גבות ראשון) ( ערך התחלתי של צליל נפילה גבוח שני) ( לולאת נפילת הפצצה] ( השמעת צליל ראשון) [ חשחיח קצרה מאוד| ( השמעת צליל שני) ( חשחיה קצרח מאוד ] ( השמעת צליל האשון) [ השהלה קצרח מאוד] ( הומכת הצליל הראשון] | תנמכת הצליל השני] [רעש לבן - לולאת התתפוצצות] ( צליל אקראי) 2 << ו י.מ:.ב. צ.ע. אל א ל א צר א א א רא רא ור ר ר א צר ו ו 4 מל" א" >" א" "א" ל א ל א א ל א א א א אלל ₪ 15 1: :050 וחס 3 6ז66סזק זג 1 2 קת : קסס. ] חוקסת 6% =: 1 0 =: 2 0 400 70 1 =: קסס, ]1 זס] חוקסת סכ 5000 10 1 =: קסס. 1 זסי :(40 + (700)ה 300 )500 ;תוס 05 חי הוק6ם תגוס 5סוחס הת בטבע יש מאות וני ציפורים ומאות ציוציס שונים. גס במחשב אפשר לחשמיע ציוצים שונים ומשוניס. אבל הפעם, אציג לכס ציו+ מסוג אחד, ועל ידי שינוי משך חציוץ ושינוי גובהו ההתחלתי, תוכלו להשמיע ייכנופיחיי שלמח של ציפורים מזנים, מינים וגילים שונים. נסו לחבין בעצמכם את התכנית. בהצלחה! עוד אחד מאותם אפקטים שאינס מתאימים לימים של מתח וחרדה, אבל אפקט זה שימושי ביותר במשחקי מחשב. האפקט משמיע ורעש של נפילת פצצה ולאחר מכן את ההתפוצצות על הקרקע. האפקט מתבסס על העובדה, שפצצה שנופלת משמיעה צליל גבוה שיורד לצליל נמוך, וההתפוצצות עצמה היא מה שנקרא ב"מקצוענית" (הסלנג המקצועי) - רעש לבן. רעש לבן הוא פשוט אוסף של צלילים אקראיים. 158 :זז זס/ : תסטפזטכ]) זג טזטססטתץ |(ז6ק6ות1 : ת2100 זה | ;שת זז ]ז ת1וק6 : נש :] :(10 אכ + =: 1 0כ] תסנובּזנוכ] > 1 6[גרר תוק6 :(1 + ה0)0110תטס50 :(1)סת] (6187)100 0 1 < 1 6!נתו תוק6ת (1 + תסוג:)0ת50 ו ; 10506 46תם 0606 350 חוקסת 6 0 + (2000)ותס6תה )זו :(200 + (₪010)4000 תג [טה ית תוקסת טסו ו סיימנו את ענייני האפקטים, וכעת נעבור קצת למוסיקה. מאסטרו, בבקשה! מוסיקה, לפי הגדרתה הפשטנית ביותר, היא אוסף של צליליסם בתדרים מוגדריס, המושמעיס בהרמוניה מסוימת. לעניות דעתי, עניין ההרמוניה נשכח מעט בכמה מן היצירות המוסיקליות, אולם העיקרון נכון ברוב המקרים. כדי שנוכל להתחיל לנגן, עלינו להכיר כמה מושגים מוסיקליים יסודיים: תווים - אנו מכירים 7 תווים: דו, רה, מי, כה, סול, לה, טל. אוקטבת - התווים יכולים להופיע בגבהיס שוניס כאשר ההפרשים ביניהס נשמרים. הגבהים השונים הם האוקטבות. כל אוקטבה מכילה את 7 התוויס היסודייס. זיאז - הגבהת תו בחצי טון (מוסיקלי כמובן). במול - הנמכת תו בחצי טון (מוסיקלי). לכל אחד משבעה התוויס היסודיים יש תדר קבוע ומוגדר: דו * (0)1047תט50 רה * (4)1175חט50 מי * (1319)תטספ 5ח * (0)1397ַת50 סול * (8)1568ַת50 לה * (8)1760תט50 סי * (1976)תטספ התוויס שיכולים לקבל דיאז הם: דו, רה, פה, סול, לה. כדי לחוסיף לתו חצי טון מוסיקלי, עלינו למצוא את הצליל שנמצא בין התו לתו הבא אחריו, כלומר, כדי לקבל דו דיאז, עלינו למצוא את האמצע בין דו לרת. נעשה זאת על ידי חיבור חתדרים של שני התוויט וחלוקת התוצאח לשניים. חתווים שיכולים לקבל במול הם:; רח, מין סול, לה, סי. כדי לקבל תו נמוך בחצי טון, עלינו לחבר את התדרים של הפי ושל התו שלפניו ולחלק את התוצאה לשניים, כלומר, כדי לקבל מי במול, עלינו למצוא את האמצע בין מי לרה. כדי להוריד אוקטבה, עלינו לחלק את תדר התו לשניים. הורדת אוקטבה פעם נוסכפת תבוצע על ידי חלוקה נוספת לשניים, וכך הלאה. בתכנית הבאה נמצא את ההליכים האלה: 1. 0662 - חישוב הצליל הגבוה בחצי טון מהתו הרגיל 2. |סד8ם - חישוב הצליל הגנמוך בחצי טון מהתו הרגיל 3 צְ0|3 - נגינת תו אחד בתדר והשהייתו (מועבריס כפרמטרים) 4. 9510108 | - נגינת קטע בן 12 תוויסם, מתוך שיר של להקת החיפושיות. זה הכל בנתיים בנתיים, זה הכל. |65 1 01 )| = ]00ח! ]2 [1..7] צְפזזא/ %0108]חתדרים חמתאימיס לתווים באוקטבה גבוחה[ :(1976 ,1760 ,1568 ,1397 ,1319 ,1175 ,1047) ] דה, רח, מי, פה, סול, לח, סי[ ]) (32 ,24 ,16 ,4 ,2 ,1) = ₪6 ]0 [1..7]ץְגּזזה :| סקופ דאורך הצלילן 6, 1/24, 1/32) ,יחידת, חצי, רבע, שמשית[ ו !הו : (10ץ : 016204016 חסווסחט-] )דואז - הגבתת חצלול בחצי טון( הו :2 םס ([1 + 6וסא]85וסצ! + [165]4016ס!) =: 18214016 | : (5716 : 4016)!סוח39 חסווסחט- =, ] במול - הנמכת חצליל בחצי טון (. = חוחפם :2 א ([1 - 40195]8016! + [0195]4019א) =: |סוח6ם ; (ז1909חו : הסוובזט ,ה116 ,03968 חוד)/3|ק] פזט0פססזק ( ה 00 (הסוז זט עו 8886 9חוד)ץ6!3ם 40 )חשמעת תו אחד[ חוספם זר הצללן | משך חשימעתו[ | תפטיקת הצלילן כ ן| כמשימות, אני מציב לכס כמה אתגריס. עליכס לבצע את המשימות ולשלוח את הצעותיכם אלינו. המשימה שתבוצע בצורה הטובה ביותר, היפה ביותר או המעניינת ביותר, תזכה את שולחה בחבילה של 7 תוכנות אוטופית (שוויה כ-270 שייח), שני פתרונות נוספים יזכו את שולחיהם בתוכנת קזנו אינטלקט 1 של אוטופיה. בהצלחה! חמשימות 1. כתבו תכנית ליצירת אפקטים אחרים, כגון: צעקות, נביחות, יללות, שקשוק מתכת, שבירת :כוכית, פתיחת דלת, צעדים, יריות, פיצוצים ועוד, ועוד, ועוד.. 2. כתבו תכנית שתאפשר להכניס לתוכה מנגינה, לערוך אותה ולהשמיע אותה. 3. כתבו תכנית שתאפשר לרמקול המחשב להשמיע אקורד, כלומר, שני צלילים בבת אחת. המטרה היא להשמיע שני תווים שיישמעו כאילו הם מתנגנים ביחד. נסו לחשוב ולמצוא פתרונות לבעיה. את המשימות שלחו על דיסקט שיכלול את קובץ הפסקל. רצוי לצרף גם הדפסה של התכנית. אפשר לשלוח גס תכניות בשפות אחרות. במקרה כזה יש לצרף גם | את קובץ ההרצה (88). ארוו חכול בין שתי חתיכות קרטון, שימו במעטפה ושלחו אל הכתובת הזאת: אוטופית תוכנות ת'יד 403 שור כו | הזת , ו '/, / / 0 0% 2 / (?2 6 שק 1 1 . . ₪ אשיי ץ/, [ ט 1 ( ם 1 3 - 2 , . , . זַ : 7 : .<< | ב 4 5 "ץז 8 המשך התוכנית מעמוד קודס: :ץ083ז05)0ן ץ2|3] 6זט00ססזק (השמעת מנגינה שלמה) 60 [מספר התוויס שיושמעו) = <3)₪ [התווים היסודיים] = 0..7 ]2) [א3/א..1] ץח : 4016 ;(6 ,6 ,7 ,5 ,6 ,7 ,1 ,2 ,2 ,2 ,2 ,9 ,4 ,9 ,2 ,1 ,7 ,6 ,4 ,4 ,5) [האוקטבות) = 0..4 ]0 [א1../8] קְפזזה :| 0%כ) (3/3/3/3/3. 2/3 2 .2 2.2 ,2 ,2 ,2 ,2 ;2 ,3,.3 ,3 ,3 ,3) [משכי ההשמעה] = 1..7 01 [אגו/)..1] הזזה : קוחפך (4 ,4 ,3 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,2 ,5 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,2 ,4 ,4) [דיאז נתו השישי] ;|6] = 06ץ0 21) ]50 : 01625 (במול בתווים ה-16 וה-19] 1 16] = 016 ]2) 561 : 601015 זב : קסס | ששח :1611 חו60ם סכ אה3ו סך 1 =: קסס | זס-] חוססם ;[[קסס 165]4018]1סצ =: חסווק החד 5!סוח06 ח! קסס וו ; ([קסס ]]4016])!סוח₪6 =: חסווק השרד 825וכ ח! קסס | וו ; ([קסס.016]1צ62)1/ =: חסווק :((((2)ח1 * (1 - [ססס )צו020)))קאם))הט0סח צום חסווק =: חסווק (באוקטבה הנכונה) (השמעת הצליל] :([[קסס !]קוח ד]סקוח9 ד , חסווק ,2000)ץג1 :סח ,405060 [מונה תווים להשמע] ( תדר הצליל ‏ ) (תדר הצליל היסודי] (אס יש צווך נבמול) [אס יש צורך בדיאו) חו60ם ; ל08ז516 6 ץ ץ13ק .= " 4 7/1 ל ו ו שו כו אלא ב בבבכי המחשב מיועד למתקדמים. מִי הוא קדם;? מִ' יודע לערורך את הקוב 5צ5 .4ו1חס6 ומי שמבין שבין תעוד של פקודות 5, למשל. ובקיצור מי שיודע להשתמש במחשב במסגרת מדור זה נענה לשאלות הקשורות לנושאים מתקדמים (יחסית), וננסה לנבור עמוק יותר בנבכי המחשב. מה היא תכנית תושבת זיכרוןז תשובת: בניגוד לתכניות רגילות שמופעלות בדרך-כלל, לתכנית תושבת | %יכרון, | או בקיצור 758 (זה06ו03 ע518 6תג 6והתוההח6ד), יש חלק שלא עוזב את הזיכרון לאחר הביצוע הראשוני של התכנית. כשמפעילים תכנית %, התכנית עולה לזיכרון, נשאות שם במצב רדום, ומחכה להתרחשות של אירוע מסוים. אירוע כזה יכול להיות אחת מהאפשרויות האלה: הקשה של צירוף מקשיס או הקלדה של כמה מקשיסם, קריאה מתכנית הרצה או אירוע חיבוני אחר (לדוגמה, המודס מודיע למחשב על שיחה שממתינה לתגובתו). אירוע כזה, שמעיר את תכנית ה-158/ יכול להתרחש רק כשהיעיים (יחידה לעיבוד מרכזי, או באנגלית 07% - -%6 |08ת6 וותש 6655) פנויה. לאחר שאירוע כות הבקרה עוברת לתכנית ה-75%8, והיא בודקת אם אפשר להיכנס לפעולה. מה משמעות הבדיקה הזאתז ראשית כול, צריך לבדוק אם התכנית הקודמת סיימה בהצלחה את פעולות הקלט-פלט. למשל, אם הסתיימה כתיבת נתוניס על הדיסקט או הקרנת ציור על המסץ. אס תוצאות הבדיקה הן חיוביות, יש לשמור תחילה את המצב שבו נמצאת התכנית שהופסקה. למשל, צריך לשמור את המסך ואת מיקוס הסמן (אס בשעת הפעלת תכנית ה-15%, מצבם אמור להשתנות). אבל ... ברגע שתכנית ד מופעלת, היא תופסת מקוס בזיכרון ולא משחרות אותו. כפו שידוע, כל חלק של זיכרון יקר לנו, ולא (רצה לבזבז מקום בזיכרון. בנבכי העחעוב תאם אפשו לשחררו תכנית פד מתזכוון לאתר חשימוש! תשובת: כן, בתנאי שלפני הפעלת התכנית לקחנו בחשבון כי נרצה לשחור את הזיכרון, לאחר שנשתמש בה. יש כמה תכניות ציבוריות (הניתנות להשגה בספריות תוכנה ציבוריות) שמטפלות בשחרור תכניות 758 מהזיכרון. שתי תכניות כאלה, למשל, הן אזג)/ (-2616356. השימוש בשת* התכניות האלה נעשה כך: לפני שתכנית 75% (למשל, א10%א5146%) 0 יש לסמן את מיקומה בזיכרון, אחר כך כשנוצה להוויד את התכנית מהזיכרון נרשוס: פקודה זו תוריד את 0%ו51098 מהזיכרון ( 1 אך תוריד גס כל תכנית 158 שנטענה עשאלות ותעוובות [ וו = | ! אחרי ה-5106%16% ! יש גם תוכנות המשחררות את עצמן, למשל, סזו6/ פגזס ], האס תכניות א5ך עלולות להפריע לפעולה תקינה של המחשבן תשובת: כן. יש סיכוניס רבים בשימוש בתכניות מהסוג הוה. לפעמיס תכניות 715% משבשות את פעולתה של מערכת ההפעלה, והדבר יכול להשפיע על המחשב לבצע פעולות בלתי רצויות או אפילו לגרוס למחשב שייייתקעיי. לבעיה זו אין פתרון כללי. כדי למנוע הפתעות, כדאי לבדוק היטב, אס אין התנגשות בין התכניות. הפעס נדון בפקודה דַא1ַאק, המאפשרת לשלוח הדפסות למדפסת. כדאי לשים לב שהתכנית 60%1.דאזאץ, שאחראית לביצוע פקודת ההדפסה, היא תכנית תושבת זיכרון. נציג כאן נוסח חלקסי של הפקודה: דאאק [תוגכ][:4] [5120ז6)]וס:/] [6פסטטט:)/] [6/ [חן [...] [+א6.6ותהת116]] בהפעלה הראשונה של התכנית/פקודה, נציון מה הן הדרישות שהתכנית דאחאס תצטרך לעמוד בהן. לדוגמה: המתג (6/ מאפשר לקבוע את מספר ההדפסות שיכולות להמתין בתור, כבאשר המדפסת פועלת ומדפיסה הדפסות שנשלחו לפני כן. בצורה דומה אפשר להגדיר את גודל הויכרון שיעמוד לצורך אחסון התור, על ידי המתג 8/. המספר הרשום לאחר המתג מציין את גודל הזיכרון ב-6שעס (מספר וה צריך לחיות כפולה של 512). דוגמאות: 6 322:))/ דצחאק הפקודה הנייל קובעת תור של 32 הדפסות וכמות הזיכרון לאחסון התור מסתכמת ב-6זץל 4096. בהפעלות שוטפות אפשר - להוסיף הדפסה לתור על ידי הפקודה: ]6 .סותהת16 יה הק להוריד הדפסה מהתור על ידי: 2 1א6.6ותהת16 וצח אק לבטל את כל התור על ידי. * מתלבט בבעיות בקעשר להפעלת המחשב שלךו* ברצונך לברר שאלות שאין לך תשובותו * מתקשה להחליט ברכישת תכנה או חומרה! * המחשב שלך חלה בוירוסים ואינך יודע מה לעשותו על כל אלה ועל שאלות נוספות תוכל להתייע+ עס "המומחה לטרותִדְ"של מחשביס וכיף. כתוב אלינו את שאלתך והמומחה יענה לך בהקדס האפשרי בכתב ו/או על גבי הגליון הקרוב של מחשבים וכיף. הקפד לנסח את שאלתך באופן ברור ובקיצור. לעתיס נפגנה את שאלתך למומחום מחבוות שונות מהס תקבלו את + + תצובתכס ישירות. אל (6 תהסס וכתוב אלנו עוד היוס. בגליון זה מתפרסמיס מכתביס מקוואיס רביס. נשמח להמשיך ולשָמוע את העוותיכס ותגובתכס על העיתון. המדוור "קוראים כותביס" פותח את שעריו למכתבים קצריס בהס תוכלו להתיחס לכל עניין הקשור למחשבים, חברות מסחריות, לימודי מרושב ושימוש של מחשביס בבית הטכר ועוד. נשתדל לפרסם את כל מכתביכם או את תמציתם, כמו כן נשמח להפנות את מכתבינם לועדם במידת הצורך. ציין על המעטפה; עבור מדור "קוראים כותבים". ש - נ ש. ם ש'ימו לב לאופן העבודה של תכנית מנהלת תור של הדפסות ההדפסה; היא ומבצעת אותן ביירקעיי (המשתמש :כול בינתייס לבצע פעולות אחרות במחשב). תכנית תושבת זיכרון כמו דאקאק יוצרת אשליה כאילו המחשב מבצע כמה פעולות במקביל. הרצת כמה תכניות במקביל נקראת באנגלית קתואפגונז!ט]א. במסגרת מערכת ההפעלה דוס, אין אפשרות להריץ כמה תכניות במקביל, אך יש תכניות המחקות שיטה זו. תכנית כזו היא התכנית אס דא אק. * יש לכם רעיון מעניין! * תכנתתם תכנית מעניינתו * מצאתס פתרון לבעיה מיוחדתו * אתס חושבים על גישות חדשות בלימודי המחשב בית הספרו "ימחשביס וכיף" פותח את דפיו לרעיונותיכם, כתכו אלינו ובכל גליוו נפוסס את הרעיונות וההצעות הטובות ביותו. בעלי רעיונות שיתפרסמו בעיתון יוכו במינוי שנתי חינס ובחנרות במועדון המשתמשים של "מחשבים וכיף". (אלה שכבר נמנים על מינויי העותון יוכו בתכנה כמתנה של "מחשביס וכיף"). או, / ., )+% - למה אתס מחכיסו שבו, חישבו וכתבו אלינו במהירות 2 " האפשרית. ועיונות שלא - (69 -. | / יתפרסמו יוחורו לשולחיס. ז' ה ר עי !| * רובה למכור או לקנות מחשב, תוכנה או כל ציוד היקפיו * מחנש ספר מיוחד או תכנה נדיוהז * מעוניין להחליף תכניות, ספריס ורעיונות! את כל אלה תוכל למצוא בלוח המודעות של מחשביס וכיף. הקפד שמודעתך תיהיה קצרח ככל שניתן, אל תשכח לציין מספר טלפון וכתובת במידת הצווך. הלוח פתוח חינס לכל מינויי מחשבים וכין. בפניותך ציין את מספר המינוי. במידה וטרס חתמת על מינוי שנתי שלח את הרשמתך עס המודעח, לוה מודעות - עזי ופ - הךוק, א-3. 634 רח\, ₪ (אן 9 = ₪ = ₪ ₪5 53 בכתבה המרכזית של הגיליון הזה אנו מדברים על המחשב ככלי עזר ללימוד עצמי בבית, מתוך הנחה שתהליך הלמידה אינו נגמר במסגרת בית הספר. להורים יש תפקיד מרכזי בהפיכת המחשב לכלי עזר בלמידה. ללא שיתוף פעולה מלא של ההורים ושל המשפחה כולה אין כמעט טיכוי להצלחה. כאשר רוצים לרכוש מתשב וצריכיס לבחור מתוך המבחר הקיים בשוק, השיקול העיקרי בדרך-כלל הוא השיקול הכספי. ואולס כבר בשלב זה, רצוי להביא בחשבון את השימוש שייעשה במחשב ובהתאם לכך לבחור את סוג המחשב ואת מרכיביו. להלן נציין כמה מרכיביס חשובים שיש לשיס לב אליהס בשעה שרוצים לרכוש מחשב, או אפילו כאשר רובים לשפר את המערכת שכבר נמצאת ברשותנו. א) הזיכרון הפנימי - מרבית התוכנות שאנו משתמשים כיום דורשות נפח זיכרון גדול, לפחות 6406. ב) מהירות המחשב - חלק מהתוכנות הלימודיות וכן התוכנות היישומיות - כמו: מעבד תמלילים, בסיס נתונים וגיליון אלקטרוני - הן תוכנות כבדות ומורכבות, ומתאימות למחשבים מהירים. מחשב מהיר יקל על העבודה של המשתמשים בו. לכן, כדאי להפוך את המחשב איטי למהיר יותר (בכמה מאות שקליס בלבד ניתן להפוך מחשב זא ישן ואיטי למחשב ד מהיר). ג) מדפסת - מרבית האנשיס מעדיפיס להשקיע במסך משוכלל, שלעתים קרובות מחירו כמחיר המחשב כולו, ולא רוכשים מדפטת. לדעתנו, כאשר התקציב מוגבל, מוטב לרכוש מדפסת ולא מסך צבעוני משוכלל. את המדפסת כדאי לרכוש עם רכישת המחשב, או במועד קרוב לרכושת המחשב (בהת אם לאפשרויות הכספיות). אין צורך לרכוש מדפסת יקרה, ואפשר להסתפק בהחלט במדפסת קטנה ופשוטה, שתשרת את הצרכים של בנו הבית. ללא מדפסת לא נוכל ליישם את כל אותם הרעיונות שציינו בכתבה המרכזית. ד סוג המסך - אם אפשר לקנות מסך טוב ומשוכלל, גוכל ליהנות מצבעי התוכנות ומכל אמצעי האנימציה (ראה כתבה על סוגי המסכים בגיליון וה). ה) דיסק קשיח - מרכיב זה חשוב ביותר, ורצוי לרכוש אותו אס הדבר ניתן מבחינה כספית. עבודה עס דיסק קשיח היא מהירה יותר, נוחה יותר ומאפשרת לנו לנצל את המחשב ואת התוכנות. השונות באופן יעיל. אם כבר יש לנס מחשב, תוספת של דיסק קשיח היא הוצאה לא גדולה במיוחד, ולדעתנו משתלמת ביותר. עד כה דיברנו על החומרה, אבל למעשה אסור לשכוח שמתחשב ללא תוכנה דומה למכונית ללא בנזין. פשוט אי אפשר לנסוע! כדי שהמחשב יהיה לכלי עזר בלמידה, חייבים להשקיע גם ברכישת תוכנות לימודיות, ותוכנות יישומיות. חשוב לוכור שרכישת המחשב אינה מסתיימת עס רכישת החומרה. ההשקעה בתוכנה היא חיונית בכל מקרה, אבל בעיקר היא חשובה אם אמנס רוציס להפוך את המחשב מכלי משחק לייתחנת עבודה" של כל בני הבית. מרבית התוכנות הלימודיות ובוודאי התוכנות היישומיות מלוות בחומר הדרכה למשתמש, ובלעדיו קשה לנצל את התוכנות באופן יעיל. ואולס, אין צורך לרכוש את כל התוכנות בבת אחת. בדומה לספרי לימוד, רכישת תוכנה ובעיקר תוכנה לימודית היא תהליך בלתי נפסק. רוכשיס תוכנה כשהילד גדל ותחומי התעניינותו משתנים, או כאשר מופיעות תוכנות חדישות ומעניינות. וכך, למעשה, רכישת התוכנות מלווה אותנו לאורך זמן. ל ה ו תה כאשר ווכשים תוכנה למטרות למידה, רצוי לשקול היטב את צורכי הילד ולבדוק את מידת ההתאמה לגילו; חשוב לבחון את הספרות המלווה, ואת התאמתה לתכני הלימוד הנלמדיס בבית הספר. רצוי לבדוק גם את שנת ייצור התוכנה, ומי הם המפתחים שלה. המועדון הממוחשב של מחשבים וכיף יפרסס בחודשיס הקרובים קטלוג מוער של לומדות, כדי לסייע להוריס שרוצים לרכוש תוכנות. אפשר גם להיעזר בסקירות שאנו נותנים לתוכנות לומודיות, בכל גיליון - סקירה מפורטת על תוכנה לימודית אחרת. על 5י בקשתם של הורים רבים, נרחיב את המדור של הסקירות האלה, ובגיליונות הבאים נביא סקירות מקוצרות על כמה תוכנות, לבד מן הסקירה המפורטת. לאחר שרוכשים את המחשב ואת הציוד ההיקפי המתאים, וכן כמה תוכנות מומלצות, מגיעים למעשה לשלב השאלה המכרעת: כיצד אנו, ההורים, יכולים להשתלב, לסייע ולעודד את הלמידה ואת השימוש הפונקציוגנלי במחשבז הצעד הראשון שלנר הוא להכיר מעט, ובאופן בסיסי, את המחשב ואת תכתותיו. אין דרך טובה יותר להשיג זאת, אלא על ידי | | | | ן | | | שש ]| = = שש ₪( ₪ א == == == == כתוב הקדשה מיוחדת על גבי הספח המצורף הזדרז ושלח ו היום את הספח עם התשלום, התנסות עצמית. בהמשך, כשאנחנו כבר לא פוחדים מהמקלדת ומייחגולס" חנקרא מחשב, נוכל להתחיל במשימה העיקרית. השתלבותנו בלמידה הממוחשבת יכולה להיות חוויה עבור הילד ועבורנו גם יחד. אין צורך להיות צמודים אל המחשב כל הזמן, אבל נצטרך לייעץ במה לבחור; נצטרך לעודד את השימוש במחשב ללמידה, ולעתים גם לעבוד יחד עם הילד על תוכנה מסוימת. הקשיים עשויים להיות מסוגים שונים ואנו צריכים להיות ערים לכך. פעמים רבות יעדיפו הילדים להמשיך לשחק במחשב, כפי שהתרגלו עד כה, וכפי שכבר ציינו במאמר אחר, אין למנוע זאת מהם. המשחק יביא בעקבותיו גם את הלמידה. תוכנות מסוימות עשויות להתגלות כקשות ומורכבות מדינ, לפעמים בגלל הרמה שלהן ולפעמים בגלל דרן ההפעלה. במקריס כאלה נצטרך ללמוד את התוכנה יחד עס הילד, מבצע מיוחד לחברי המועדון הממוחשב והמנויים של מחשבים וכיף הפתע את חבריך ושלח להם עוד היום מנוי במתנה. כאן, ואנו נצרף אותה לחוברת הראשונה שנשלח לחברך. אתה נותן מתנה וחברך נהנה מהעיתון ומחברות במועדון במשך שנה שלמה. מי שישלח שתי מתנות, יקבל מתנה מיוחדת ממחשבים וכיף - תוכנה משחקית של חברת אוטופיה. *מחשבים וכיף" חברת אחיעם בע*מ 4 ת.ד. 675, ו , 2 משחקים מותקים ולהתנסות בעצמנו בהפעלת התוכנה. התייחסות מיוחדת ובוגרת צריכה להיות כלפי ילדיס בחטייבת הביניים ובתיכון. מי שלא עבד עם מחשב עד כיתה ז' או עד לתיכון, ולא התרגל לצורת העבודה הזאת, קשה לשכנעו לשבת ליד המחשב ולהתחיל להשתמש בו. במקרה כזה הדרך הטובה ביותר היא להראות מה אפשר לבצע באמצעות המחשב. ולבסוף, אם אנו רוצים לבצע את כל הרעיונות שהזכרנו, אנו חייבים לעשות את הצעד הראשון ולהיות בעצמנו צרכני מחשב. לכן, הבה נתחיל להשתמש בו לצרכים האישיים שלנו - לכתיבת מכתבים, לניהול חשבונות, לאחסון מידע, לתקשורת וגם. למשחקים... רק כך נרגיש בטוחים יותר ונוכל להפוך את המחשב לכלי עזר לכל בני הבית. סט (6= חדש הדעו הדש חדש הדעו בתוון למכת הוירוטים / יררצר =156 ש'יח. סוף מכת הוירוטים. באמצעות ויהוסוף+וירוטן- תפתור את בעיות הוירוטסים במחשב קוטל הוירופים הטוב בעולם! משחקים לפיתוח החשיבה עוב העוב ומעחעוב: 6 תקליטונים+ספר לתלמידים מצטיינים ואוהבי משחקי חשיבה מכיתות ג' (עד יייב) פותחו ע'יי מורים ממכון ויצמן כיותים - הוצאה לאור בע"מ רח' האחים טרבם 3 רחובות 7%%58 סל' 4562384, 08-454589 פקס' 087462814 התחקיר על לימודי מחשבים בבתי הספר התיכוניים קיבלנו שיחות שהביעו את הסכמתם המלאה עם תוכנה של הכתבה. לצערנו, מרבית המשוחחים לא הסכימו לשלוח מכתב בנושא. לעומת זאת, אנו מִפרסמִים את מכתבו של נושא (בהשמטות קלות) ואת תגובת המערכת. אל מחשבים וכיף חנידון: תגובה לכתבת תחקיר ייכך לומדים מחשבים ...1" ראתי כתבה שאמורה להיות כתבת תחקיר, וכל אשר היה בה הוא אוסף מקרי ולא מחייב של דעות שנאספו ע"י אנשים לא מקצועיים. צר לי שכתבה כזו מתפרסמת בעיתון שאני מברך על היומה להוצאתו - ירחון מחשבים, שלא ידבר רק לאנשי מחשבים אלא לכל ילד וילדה בישראל חמתעניינים במחשבים, וכך יתרוס תרומה נכבדה להרחבת שימושי המחשב בחינוך, בבית, בקהילה ובבית הספר. כמנחה מחשביס באזור חדרום, אני יודע שהמצב בשטח שונה מהמצב שתואו בכתבה. המווים הם טובים, מוביתם משתלמיס יותר מאשר בכל מקצוע אחר והם לא מורה ש-יילא ידעה מהחייס שלה ...'. הציוד בבתי הספר אינו מיושן ובמרבית בתי הספר המחשבים אינם ייעומדים סתם". בשנתיים תאחרונות, מקצוע המחשביס ותכניו עוברים שינויים מהותיים שלא היו כדוגמתם. אותם מורים המתוארים בכתבה בסטריאוטיפ לא מחמיא, מגיעים || להשתלמויות, על חשבון חופשות, עס ידע, רצון ורעיונות חדשיס. הכתבה מקדישה ביקורת רבה ליישומי המחשב בתחומים שונים. ברור לי שדברים אלו נכתבו ללא ידיעה בסיסית על הנעשה בשטח. יתרה מזו, חבוים במערכת עיתונכם היו שותפים לפרוייקטים של שילוב מחשב בהוראה. אוסיף ואומר שבסיורי בבתי ספר באר), מוצגיס בפני פרוייקטים רביס, חדשניים ומקוריס, פרי יזמות מקומיות בתחומיס של יישומי מחשב בהוראה, במינהל, וכן שימוש בכליס פתוחים, כגון: גיליון אלקטרוני, מעבד תמלילים ומסדי מידע. אסכם ואומר, שאין ספק שיש קשיים ויש מה לשפר. אני קורא מאמרים רבים על הנעשה בעולם בתחום מחשבים וחינוך, וניתן לציין שאנו ייבמקום טוב באמצעי". כותבי הכתבה לא מכירים מקרוב את הקשיים בהוראת מקצוע טכנולוגי מדעי, אשר פועל בסביבה המשתנה ללא הוף בכל המישורים - ציוד, כלים ושיטות. כותבי הכתבה נמנים עם הכתביס הצעירים של הירחון ואני מברך על יזמה זו. אולס המרחק ממתן אפשרות לילדינו להביע את דעתם ואף לבקר, לבין ביקורת שלוחת רסן, תוך העלבת ציבור גדול של מורים והכפשת כל הנעשה בתחום הוראה חשוב זה, הוא רב מאוד. בברכח, פרגון ו*ליאם מנחח מחשבים, אזור חדרום, ו לומדים מחעובים... ?! איור: שירלי קרים מחתי לקבל את מכתב התגובה שלך לכתבה "כך לומדים מחשבים זי והרשה לי להתייחט לנקודות שהעלית. הכתבה נועדה לבדוק את לימוד המחשבים בבית הספר העל-יסודי. המדגם שבחרנו היה אכן ייאוסף מקרייי של תלמידים מבתי ספר באזורים שונים באר+. והרי כשרוצים לערוך סקר או מחקר כלשהו, בוחרים יאוסף מקרייי של אנשים, ואלה מיוצגים בדרך-כלל את האוכלוסליה כולה. הילדים שבחרנו לראיין מייצגיס שכבות גיל שונות, ערים שונות ובתי טפר מרמות מגוונות. לכן, מפתיעה קביעתך ישהמרואיינים היו אוסף מקרי ולא מייצג". נדמח לי שתסכים אתנו, שאם היינו בוחרים לראיין רק תלמידים מבתי הספר שאתה מציין כמצטיינים, אז בהחלט המדגס לא חיה מייצג. מטרת הכתבח חייתה לאפשר לבני הנוער לחביע את חרגשתם כלפי חנושא חנידון. הדבר חעיקרי שמצאגו היה שברוב בת הספר, חדגש ניתן לילדים הלומדים מחשביס במסגרת מוגברת, ואילו את כלל אוכלוסיית התלמידים מוניחים. כמו כן מצאנו שכמעט אין שילוב של המחשב במקצועות השונים בבית הספר התיכון, ומרבית תהמוריסם אף לא מכירים את האפשרויות של השימוש במחשב. ברצוני להדגיש שהכתבה ייצגה את דעותיהם של בני הנוער, ואין לה שוס קשר עם הדעות והרקע של עורך העיתון או של מבוגריט אחרים חמשתתפים בו. 8 שש שר ב 2 | ש-. 5 848-מ ₪5 =- 1 ב 7 1 אין לזלזל בתמורה שחלה בפיתוח תכניות מחשבים ושילובן במערכת התינוך. שמחתי גם לקרוא במכתבך, שיש בארף מקומות שבהם מתנהלים פרוייקטים חדשניים. עס זאת, צר לנו שמרבית הנוער איננו נהנה מפרוייקטיס אלה. העובדה היא שבני נוער רבים שאלו יימה התועלת של השתלמויות כה רבות אם אין לזה ביטוי בבית הספרזי נראה לי, שכאיש חינוך אינך יכול לבטל את טענותינו, הן לגבי לימוד נושא המחשבים והן לגבי דרכי ההוראה; נראה לנו שמערכת החינוך ואנשי החינוך חייבים לדעת לקבל גס ביקורת, ולשנות את הדרוש בהתאס. אס מערכת התינוך תדע לקבל ביקורת, ואפילו היא קשה וצורבת, הדברים עשויים להשתנות לטובה. לסיכום, נראה לנו שכתבת התחקיר, שאתה מתייחס אליה, נכתבה בקפידה, והיא מייצגת את הנעשה בבתי ספר רבים. אנו נשמח לשמוע על בתי ספר אחרים, ולפרסם את דעותיהם של בני נוער במקומות אלה. בברכת יהודית פיינשטיין כתבת צעירת של מחשבים וכיף לוה מוד עות מעוניין לפרסם.. מודעה! כל המחיעות במדור זה מתברסמות | חינם לחברי המועדון הממוחשב של מחשבים וכיף. שלח את מודעתך מודפסת או בכתב יד ברור. המודעה חייבת להיות קצרה, לא נוכל לפרסם לכבוד מר וילאם פרג'ון מנחת מחשבים אזור תדרום נני מצטער על הרושם המוטעה שקיבלת מהכתבה "כך לומדים ְ מחשביס [1. הכתבה התייחסה בעיקר ללימודי המחשב ולשילוב המחשב במקצועות השונים בבית הספר העל-יסודי. היא הוכנה ועובדה על ידי כתבים צעיריס וללא כל התערבות של המערכת. עס זאת, ועל מנת להיות בטוחים בממצאים, ראיינתי בעצמי כמה תלמידים מבתי ספר שונים ברחבי האר, ועברתי בעיון ובהקפדה רבה על ממצאי הכתביס הצעיריס. נדמה לי, שכאנשי חינוך חשוב לנו לשמוע את הרגשת הילדים והנוער ולהיות ערים לתחושותיהם. כך נהגתי כשהייתי מורה בבית הספר וכן בתפקידיי השונים באגף לתכניות לימודים. כולנו מודעים לפרוייקטים מתקדמיס הנעשים בבתי ספר שונים ברחבי הארצ. אבל כתבה זאת ייצגה את אותס עשוות תלמידים ואת הנעשה בבתי ספר שאותם תלמידים לומדים בהם, ואסור לנו להתכחש לממצאים. עסקים וכו דורי בן דב - 04-831663 חפש טפרים! נראה לי, שהדרך הטובה ביותר לאיזון התמונה היא לספר על פרוייקטים מעניינים הנעשים ברחבי הארץ. אני מזמין אותך באופן אישי לכתוב כתבה ברוח זאת, וכבר בגיליון הקרוב של עיתוננו נפרסם אותה. כמו כן, נשמח להפגיש את אחד הכתבים הצעירים שלנו אתך, כדי שיוכל להתלוות אליך לבתי הספר שבהם מתנהלים פרוייקטים ייחודים, על מנת להכין כתבה מעניינת עליהס. ולבסוף, אנו שמחים מאוד שהעיתון מצא חן בעיניך, ואנו מקוויסם שתיהנה גס מהגיליונות הבאים. בברכה בני ביינשטיין עורך מתשבים וכיף ס >> ני נעריס מתמחים בתכנות בשפות פסקל,בייסיק ו-8455 כ מעונייניס לעשות בשבילך כל תוכנה שתרצה. תכניות חישזבים, רשימות, ג'ורא אלון - 03-471379 * יוירוסי המחשב מחלת הייטקיי - של רי בורגר (בעברית או באנגלית). * ספר הדרכה מפורט ליילוטוס 123" - (תמורת תשלוס) יוגב שקד, ש'מעוני 9/38 באר שבע, מיקוד: 84360, טל'; 057-30924 לילדי נהריה והסביבה המתענייניס במחשביס אני מארגן סניף של המועדון הממוחשב של מחשבים וכיף בנהריה בעל מחשב ..... בעל ידע במחשביס ..... מתעניין במחשבים ..... פה עוד היוס לכתובתי המועדון שומר על קשר רצוף עס מערכת מחשבים וכיף. להתראות: איתי איזינגר, רח' האונון 21, נהריח 22342. גמול יפה למוצא.... עוניין בתוכנה המעבירה תכניות של מחשב קומודור 64 לתואם ]13% , * מעוניין בחומר, מידע ועזרים לתקשורת מחשבים. איתי איזינגר, רח' האונון 21, נהרית 22342 / | באווירה מיוחדת, ללמוד ולהעמיק 4 את ידיעותיכם בעולם 2 המופלא של המחשבים; ? ליהנות מטיולים בטבע, / ולפגוש חברים חדשים. הצטרפו גם אתם | למאות הבוגרים ; של סזנאות ; מחשבים וכיף. ; הנחה מ*וחדת לחבר? המועדון ] הממוחשב של ל ; מחשבים וכיף. 0 מספר המקומות 0 מוגבל ולכן בדאי מאוד להקזים / ולהירשם! ₪ ה 2 5 ו יק ו ו ו : , 4 רד--]: / 9 בשיו -- - ו ליליסיסדקריכוכיההה הסוס וס ה ו ו ו ידימת המרה מס רה אהי הרמה הת תרח 7 7 ו 2 9 ₪ > - 0 . 5 6 ו וו וק 9-, יקימו בחובעות הקיץ, בעטבר לועות באדץ. כמיטב המסורת של סזנאות מחשבים וכיף, גם בקיץ הזה תוכלו לבלות : 1 ז . די ₪ | "5 7 יש ה מפעולות חברתיות. בקיצור - לנייף ל בו יק ב" ה בר יל בר [ ו כ -י ]" 8 5 2 1 | 1 "ו ₪ . = ל -/ =" % ו 8 ל ל . := ב = ם, 7 | ב-א =, - 0 +" + שר ללש ה 5 ל . 5 = | 6 ב ה אל תחחמיצו חויו מיוח . ח₪ זו | 0 ו ₪ ו 8 ו ו -] = פ / . . "ג' 1 כ , נ תו ג = | לכי , בי ביל , יר 8 ו מם' המקומות | מוגבל!!! ו : 8 : יע ו-1 א רל ל שר 7 ו ריר ל יל ל א ב ו 7 ב 7 ל כ ו 2 ב ל ול ל ו ל 4 נש ו -' 2 | ו 1/1 ]. ן יי 0 9 9 ברל רי, - 3 . ל ב בוו שיר ה ל רבוו 6 ו ב +" ל ו : רצ ב יש = 6 .1% יי ור ו וי - ...יל גייק" ל )ו ןר לי ₪ טי ) צר ז ו 0% לי 2 = יא | רש * *ש ה לילו ררוב כ םס ל ל הרו לור יר * > ₪ :' א 4 9 7% - = הא 2 - לה ל 2 2% 1 ו .₪ כ וז אשת הא האחרון קיימנו כמה מפגשיס לחברי המועדון. בצפון האר+ התקיימו שני מפגשים: אחד - במגדל העמק, בבית הספר המקיף רוגוזין, והאחר - ביקנעס, במרכו המדעי של המתניס. במרכז האר>, ברחובות התקייס המפגש בבית ספר סמילנסקי, ובתל אביב - בבית ספר תיכון עירוני הי. בחופשת הפסח קיימנו | מפגש מיוחד לחברי המועדון המתגורריס במבשרת ציון ובסביבתה (כולל ירושלים). המפגש התקיים בבית = הנאה של משפחת פרנקל. לאחר יוס העצמאות נחדש את מפגשי המועדון ברחבי הארצ. הודעות על מועדי המפגשים ועל מקומות המפגש יישלחו לחברי המועדון, לכל אחד על פי אזור מגוריו. בחודש מרס הצטרפו מאות חבריס חדשים למועדון שלנו. מי שטרם נרשם למועדון הממוחשב יכול לשלות 15 שייח, ויוכל ליהנות מהמפגשיס של חברי המועדון ומכל הפעולות האחרות שלנו. בתחילת חודש יוני יתקייס מפגש הפתיחה החגיגי של המועדון הממוחשב של מחשבים וכיף. המפגש יתקיים בתל אביב, והודעות על המועד. והמקוס המדויקיס יישלחו אל כל המנוייס. אנחנו שמחיס לבשר לתושבי נהריה שגם אצלס כבר הוקם סניף של המועדון הממוחשב (ראה לוח המודעות בגיליון זה). ילדיס ובני נוער המעונליניס לפתוח סניף כזה במקום מגוריהם, יכולים לפנות אלינו בכתב. כתבו אלינו, ולהתראות במפגשיס האזוריים. 0-כ מנתל תמועדון הממוחשב של מחשבים וניף . ₪ "ו ."יב 57 6 1 הממוחשב עו 7 א כ =" ₪ ]ה "ה לש" ו .6 ו אי ב 7% ל 4+ ו)ערי* ה-א 1 יר 6 ו ו וגיר 0 6 '"-.. שר ןי - 2 ב לשל ג לבל לודג קרפ ותו ננבעולות. המלועדוו 1) קיום מפגשים אזוריים מספר פעמים במשך השנה ומפגש ארצי פעס בשנה. במפגשים אלה יהיה אפשר להציג מידע או להחליף מידע, לראות תוכנות ולהתרשם מהחידושים בתחוס המחשבים 2) החלפת תוכניות ורעיונות באמצעות ספריית התוכנות של מחשבים וכיף (ראה פרטים בהמשך) 3) הצעות מיוחדות לרכישת תוכנה, חומרה או חומרו עזר למוניהם בהנחה מיוחדת לחברי המועדון הממוחשב של מחשבים וכיף 4) חברי ייהמועדון הממוחשביי זכאים להנחה מווחדת בהשתתפות בסדנאות מחשבים וכיף. סדנאות אלה נערכות בכל החופשות, בבית הארחה של הקיבוצים שפיוס וקרית ענבים, וכן במקומות אחרים בארף 5) תכנון וביצוע של חוגים יחודיים (במחירים מיוחדים) באזורים שונים באר | 6] | הצעות מיוחדות לבתי-ספר, | מתנסים ומוסדות בייעו>, השתלמויות, הדרכה ורכישת תכנה. הזנלנורו * ניתן להזמין בכתב או טלפונית (08-470270). * הומנות יתקבלו רק בצירוף שיק לפקודת חברת אחיעס בעיימ / המועדון הממוחשב או בטלפון אמצעות כרטיסי אשראי (ויוה, ישראכרט, אשמורת ודיינרס). * לכל הומנה יש להוסיף 4 שייח דמי משלוח. * אפשר להירשם כחברים במועדון הממוחשב של מחשבים וכיף עס משלוח החזמנה הראשונה, ועל ידי כך לוכות בהנחות המיוחדות. * למזמיניס בטכום שמעל 200 שייח שני תשלומים. * למזמינים בסכום שמעל 400 ש!/ח שלושת תשלומים. * זמן הספקה לתוכנה מחוייל - כחודש, 7] . ₪ ₪ | 5 >9 ₪ ו - -> ור ו לילח ות 7% /. . 5 0 אל יצ . = 4 = יר ר* ג ול זז "פות* ריועדהצוורת חידות ומיכלים- (המרכז לטכנולוגיה חינולית) * ראה טקירה של התוכנה במדור סקירת תוכנות בגליון זה. * המשחק פותח בחברת סאנברסט באוצות-הבוית, תוגס והותאס על ידי המרכז לטכנולוגיה חינוכית. * המשחק מחזק את היכולת החישובית במספרים טבעיים וכן את הכושר לתכנן מראש פעולות חשבוניות על-מנת להגיע למספר מטרה. * המשחק מיועד לבני 7 ומעלה. * לתוכנה מצורפים דפי הדרכה ופעילות. * תהמחיור המ"וחד לחבו* המועדו הממוחשב של מחשבים וכו - 54 ש"ח הטונו לטכנולוגית חלנוכית) * משחק העוסק בשני נושאים מתמטיים : א) יחס הסדר של שברים פשוטים. ב) צפיפות המספרים : בין כל שני שברים אפשר לימצוא שבר נוסף. בית הספר התיכון (דוגות הקושי הגבוהות). * הלומדה פותחה על ידי מורים ממכון ויצמן למדע, ברחובות. * הלומדה כוללת 6 דיסקטים וספר הדרכה מלווה. + תמחיר תמיוחד לחברי מועזון המשתמשים של מחשבים וכיף - 99 ש''ח (בשני תשלומים). מב קנ -- * תכנית לניחוש מילים , בתכנה מאגר של כ-2000 מילים ומושגיס המחולקים לנושאים שונים ומגוונים. * התוכנה מאפשות להוסיף למשחק קטגוריות ונושאים ומיליס חדשות. * מתאימה לכל גיל * המחיר המיוחד לחברי המועזון הממוחשב של מחשבים וכיף - 54 ש"ח (חמרכז 0 חלנובית) ‏ * הלומדה פותחה עייי חברת 31411857 בארצות-הברית. תורגמה והותאמה לתלמיד הישראלי, הלומד אנגלית כשפה זרה על ידי המרכז לטכנולוגיה חינוכית. * הלומדה מתאימה לילדים המתחילים ללמוד אנגלית בכתות ג-ה, ובתלקו לכתה ת * תהמחיר המיוחד לחבו'י תמועזון הממוחשב של מחשבים וכיף - 64 ש'יח תוכנת ה ב (חברת לצגואטק) * הלומדה מבוססת על סדרת ספרי לומוד מצליחה מאת והז .א..1, הידועה בשם: 3 ,2 ,1 1658 ץז[ 068 / 8[1264נ א16תס:). * ב-6.₪ יש כ-120 שיעורים ובהם 5000 מלים. המלים נבחרו לפי מידת תכיפותן בשפה האנגלית. * עיקר הלומדה הוא התורגול הקונטקסטואלי. * לאחר כל שלושה שיעורים, הלומדה מציעה תרגיל מסכם. * הלומדה מאפשרת לכל תלמיד להתקדם לפי וכולתו. * הלומדה מורכבת משלוש רמות. ברמות 3 יש שני תקליטונים וספר לימודן ברמה 1 יש שלושה תקליטונים וספר לימוד. * המח'יר המ'ותד לחברי מועזון חמשתמשלם של מחשבים וכיף - * המשחק מדורג עפייי רמות קושי, והילד * כאשר חלק מהאותיות ומהמלים חסר, ש''ח לכל רמת. יכול לשחק לפי רמת ידיעותיו. ואינו מופיע על הצג. הילד מנסה לשתזר * המחיר לכל שלושת חרמות 129 ש"ח * המשחק מתאיס לתמידי כיתות ד+ חי * המהיר המ*וחד לחברי המועדון הממוחשב של מחשבים ונכיף - 54 ש!יח לפ - ידיעות א * בעדים ראשוניס בחשבון. התוכנה כוללת עלילתי המשלב פעילויות המלמדות את מושג המספר, יותר-פחות-שווה, המספר הסודר ועוד. * התוכנה מתבססת על שיטתו של המד 1016 המיושמת בבתל הספר בבריטניה * מתאימה לילדים כגיל 5-8. * המהיר המיוהץד להבר* המועזון הממוחשב של מחשבים וכיף - 44 שח 0 ב את הקטע המקורי באמצעות השלמת האותיות החסרות, בזו אחר זו. * התכנית מתאימח לבני חטיבת הביניים ובית הספר התיכון. התכנית מלווה במדריך למורה (באנגלות) ובמדריך למשתמש. * תמחיר תמיוחד להבוי המועדוו חממוחשב של מחשבים |כיף - 54 ש'/ח ה - לזלעות 0 * צעדים ראשונים באנגלית : הכות האותיות ומילים ראשונות. * בלומדה נעשה שימוש במגוון משחקים ופעילויות כדי לפתח מיומנויות בסיסיות באנגלית. * הלומדה מתאימה לגילאייס 6-9 * תמתיר המיוחד לחברי המועדון הממוחשב של מחשבים ו - 44 0'/ח - > 5 ווחוה: . 0 0 ]סה א ו ₪ן 2 0 1 בשני תשלומים. ה ה 0 * סדרת תקליטונים, ובהם משחקיס לתרגול נושאים שתים. * לכל המשחקים תבנית אחת, והם שונים זה מה בנושא שהס מתרגלים וברמות הקושי שלהם. * המשחקים חוברו בידי צוות מומחים להוראת חשבון, עברית ואנגלית בביה"ס היסודי. * בנוסף על המשחקים המופיעים בתקליטון יכול גם המשתמש (צעיר או מבוגר) ליצור בעצמו משחקים חדשים באמצעות מחולל משחקים קל ינוח לשימוש. * קיימים תקליטוניס בנושאים הבאיס: א) חשבון א-ג ב) חשבון ד-ו. ג) לשון ד) אנגלית התקליטון מלווה בחוברת הדרכה מפורטת. * המחיר המלוחד לחברי המועדון ל 4 ₪ 0% יע קנש יכ כ*יכת יז שיק :יו .2-ו ו | ן ן ו ב 1 בר ל כ ידי ו ב בו ב צר ה ב ל ל לטל ב ותיר ו ל +22 ונכותו זוי 0 7 4 לה "ל ונ .2% וי -- + יוו ל 4 ו ו , ל כ טי וו "יי ירי * לומדה ייחודית לפיתותח חשיבה הת - ודעות אחוזנות). מתמטית, מדורגת על פי רמות קושין * הלומדות מיועדות לילדים החל מכיתה גי (דרגות הקושי הנמוכות), וכלה במסיימי הממוחשב של מחשבים [כ*ף -54 ₪ לכל תקליטון. ה * הלומדה מלמדת ומתרגלת מילים בתחום הבית והמשפחה להקה - לשל הריט * התוכנה מספרת על רובוט הלומד, תוך שימוש באנימציה ואיורים, את כללו ההתנהגות הנכוניסם בדרך בצומת, בעיר ומחוצ לעיר,בלילה, במעבר החצייה,ליד מכוניס חוגה וכדומה. * התכנה מתאימה לילדים החל מגיל 4. * תהמחיר תמ'יוחד לתבוי המועזון הממוחשב של מחשבים וכיף - 44 ש''ח (לומדעת - ידיעות אחרונות) - * תוכנה רגישה ומקסימה מסבירה לילד כיצד באים ילדים לעולם. דרך נעימה וקלה להתגברות על מעצורים ומחסומים בין ילדים להוריהם בנושא רגיש ועדין זה. * התוכנה מתאימה לילדים מגיל 5 ומעלה. * המחיר המיוחד לתבוי המועדון הממוחשב של מחשבים וכיף - 44 ש!יח ב ל משחקי מחשב ה בדרך קלה ובוורה המלווה בהמשות וציורים, מובילה התוכנה צעד אחר צעד, את הלומד עד להבנה מלאה של יסודות תיכנות המחשבים. הנושאים הנלמדים הם . מושג האלגוריתם, .כיצד המחשב באמת פועל, לימוד יסודות שפת הבייסיק. מומלא לילדים מגיל עשר ולמבוגרים. * המתיר המיוהד לחבו? המועדון וממוחשב של מחשבים וכיף - 44 שיח (חברת ו בע''מ) * משחק פעולה אסטרטגי תלת-ממדי, שבו מפעילים מטוס קרב עתידי; המטרות האסטרטגיות כוללות שדות תעופה, בתי חרושת ומרכוי קשר. * המשימות הן אתגריות ביותר. תוך כדי טיסה לעבר המטרות, מתמודדים עס מטוסי יירוט של האויב. *< המשחק כולל 8 מפות כלל עולמיות, המתארות יבשות, איים ונהרות. המטרות הממונעות כוללות: טנקים, אניות, צוללות וארטילריה. * מהיר תמיוחד לחבוי המועדון הממוחשב של מחשבים וכיף- 64 ש''ח. : ברמזור, *ז ₪ ₪ 0 - - ב* . טי - 0 0 8 ו ל 2 וב 19-7921520 ₪21 רל 0 0 5 :2 זצתי ו תי דל 3 ב ו הש 7 ןר ו 4 ו וי ו + 1 1 / ו ובושל ל ו "ליכ דירי ₪ ה 6 ל בלל ו ל 8 0 יי ו ל כל ל . 5 %ך ₪5 1 | . " ה ו ל ו קברת מחשבת ביט ' חברת מחשבת רכשה את הזכויות של אחד מהסימולטורים הטוביסם והידועיס ביותר - סימולטור הטיסה של חברת -16ש אסזזג סא ,1ה, הנקרא בעברית טיייס קרב. * בעזרת מדריך הטיסה, הכתוב בעברית, אפשר לבחור משימה, לחמש את המטוס ולהמריא. * התוכנה מאפשרת, בין השאר, להתבונן לכל הכיוונים, לראות את כל השעוניסם והמחוונים בתצוגה ריאלית, לשחור אמצעים נגד טילים, להתבונן במפה ולצנותח. * המהיור המ'וחד לחברי תמועזון הממוחשב של מחשבים וכיף - 84 שייח. 0 ו ארת'ים * משחק סימולציה מיוחד במינו; זכה לפרסים שונים כסימולציה הטובה ביותר. * המשחק מתאיס לילדים מכיתה ז' ומעלה (או לכיתה ו', אס האנגלית שלהס טובה). * סקירה על תוכנה זאת אפשר לקרוא במדור סקירת תוכנה בגיליון הראשון של מחשבים וכיף. * המתיר המיוחד לחברי המועזון הממוחשג של מחשבים וכיף - 110 ש'יח | בשני תשלומיסן המח'ר צמוד לשער הדולר חיציג (2.25 שח * 5). *ומן הספקת - כחודש. ל ה | * משחק סימולציה לייהתעשרותיי מהירה, המשחק מיועד ל-4-2 משתתפים בני 10 ומעלה. המשחק מכניס את השחקן לאווירה של תקופת ייהבהלה לזהביי. * מתחיליסם את המשחק על אי ליד אוסטרליה, עם סכום כסף ומכרה זהב קטן. במהלך המשחק צריךלכרות מחצביס שוניס באדמת האי, לקנות ולמכור מבניס ומוסדות הקיימים באי, ולהשתלט על מרבבי כרייה נוספים. כמו כן, צריך ללמוד לשכור עובדים בצורה חכמה, למכור מחצבים בבורסת המחצבים, תוך התחשבות בחוקי ההיצע והביקוש, להתגונן מפני רוצחים ושודדיס וגם... מפני איתני הטבע, ועוד, ועוד, ועוד.. * המתיר המיוחד לחבוי תמועזון הממוחשב של מחשב'ם וכיף - 36 ש''ח. 5 מחשבת ל בעים) | * משחק הרפתקאות תלת-ממדי במצולות-ים; כדי לזכות באוצר הגנוז ולהישאר בחיים, דרושה מחשבה וזריזות. * במשחק יש 100 חדרים תלת-ממדיים. כל חדר הוא אתגר בפני עצמו.בכדי להגיע למטמון הנכסף, יש לאתר את מטילי הזהב ולתכנן היטב את ההתקדמות במסלול תלת-ממדי. *הגופיקה במשחק מיוחדת במינה. * המח'ר המיוחד לחברי המועדון הממוחשב של מחשבים וכיף- 64 ש'יח. (הגף ץ אטפיה) * משחק טריוויה ממוחשב בנושאי ידע כללי; מיועד ל-4-1 משתתפים בני 9 ומעלה. * כל משתתף מהמר על סכום כסף באמצעות הידע שלו. * במאגר של המשחק יש אלפי שאלות (ב-32 נושאים שונים). * השאלות מחולקות לארבע רמות קושי. רמת הקושי הנמוכה ממאימה לילדי הכיתות הגבוהות של בתי-הספר היסודיים, והרמה הגבוהה - לאקדמאים או למתמחים בתחומים ספציפיים. * המחיר תמיותד לחברי המועדון הממוחשב של מחשבים וכיף - 36 ש'יח. 5 - יזיעות ונת * מיגוון פעילויות ברמות שונות לפיתוח היכולת הפסיכומטוית: התאמות של צורות, פזלים ועוד. * הלומדה מהנה ביותר וכוללת מיגוון ציורים ואגימציות. * מומל לילדיס מגיל 4 עד 9. * המחיר המיוחד לחבו* המועזון הממוחשב של מחשבים וכ - 44 ש!/ח הר לשו ית ו * משחק החשיבה פותח בחברת סאנברסט בארצות חברית. המפעל תורגס והותאם לתכניות הלימודיס בישראל על ידי מומחי המרכז לטכנולוגיה חינוכית. * על המשחק לתכנן פס יוצור תוך שימוש במכונות המוצגות לפניו. המשחק מפתח חשיבה, אסטרטגיות של ניתוח הבעיה, העלאת השערות ובדיקתן. * המשחק מרתק ומיועד לבני 7 ומעלה שא ;ו 6" ו ותו 0 0 ובו י לאל . ה ל רוח יו ו= 8 ₪ ל 5 א 0 ץ טר ה 2 0 ה 0 - 0 כולל למבוגרים וניתן לשחק בו לבד או בקבוצות. * למשחק מצורפים דפי הדרכה והצעות לפעילויות. * המחיר המיוהחד לחברי המועדון הממוחשב של מחשבים וכיף - 54 שייח ווק וזה א ארה'נ 7 * תוכנה ייחודית המאפשרת פיתוח יישומיס מיוחדים ללא ידע בתכנות * התוכנה יוצרת כרטיסים (405ת) שאפשר לקשר ביניהם, כמו בבסיס נתוניס. * ניהול התוכנה והפעלתה נעשים על ידי "כנפתורים"י אינטראקטיבים שגודלס ומיקומם נקבעים על ידי המשתמש. * לתוכנה יש שפת מקרו מפותחת (א781 ת), והיא מאפשרת פיתוח יישומים מתקדמים מאוד. * התוכנה מתאימה בייחוד לעבודה בבתי-ספר, ולפיתוח יישומים מיוחדים לשומוש בבית ובבית הספר. * ניתן לעבוד עם ה-6084קע11 בכל מחשב אישי (6ק), רצוי א512. אין צורך בדיסק קשיח; יש יתרון למסך צבעוני אך אין זה הכרחי. * תמחיר תמיוהד לחבוי המועדון הממוחשב של מחשבים וכיף - (המתיר צמוד לשער חדולר ח'ציג 2.25 ש''ח *5) 9 שזית בשני תשלומים. ₪ 3 חספקת - כחודש., חבות מחשנת בע'מ) * סרטי מחשבת מאפשרים לכל אחד ליצור סוטי אנימציה (הנפשה), כמו הסרטיס המוצגיס בטלוויויה ובמשחקי המחשב המתוחכמים. * סרטי מחשבת מכילים - 1. מחולל אגימציח בשפה העברית מאפשר, בין השאר - * ליצור דמויות על פי הדמיון; * להניע את הדמויות על חמסך; * לשמור את כל חצורים והסרטים; * לשלב מנגינות בסוט. 2. חוברת לימוד, שבעורתה אפשר ללמוד לנצל את כל האפשרויות שמחולל הגרפיקה והאנימציה מעמיד לרשותנו. כל הפעילות בסוטי מחשבת נעשית בשיטה פעלתנית, והמשימות מגוונות. * תמהתיר המיוחד לחברי תמועזון הממוחשב של מחשבים וכיך - 59 ש''ח. אשר רכת ממוח/ והל לימוד כתבנות = (חברת מחשבת בע'ימ) * קורס כתבנות בשפה העברית והאנגלית, למחשבי 6ז-ואמ1ן * מערכת הקורס כוללת: תוכנה, חוברת הדרכה ותמלילים. * הקורס בגוי כך, שאחרי כ-12 שעות לימוד עצמי, כבר אפשר לתקתק על המחשב בכל 0 האצבעות. * הלימוד מדורג ומאפשר בדיקה של רמת הידע בכל שלב. * תמחיר המ'יוחהד לחבו'י תמועזוו הממוחשב של מחשבים |כיף - 59 ש''ח. הבית כיונים) * תוכנת חובה לכל מחשב! * התוכנה מזהה ומנקה עשוות סוגי וירוסים. * פקודות ההפעלה וחובות ההדרכה כתובות בעברית. * המח'יר תהמ'והד לחבוי תמועזון הממוחשב של מחשבים וכיף - 109 שח בשני תשלומים. (חוצאת חוד-עמי) * הספר נועד להכרת המחשב האישי והוא מתאיס לחטרי ידע מוקדס במחשב. * הספר מציע דרך מהירה לרכישת מיומנות עבודה וביטחון עצמי בשימוש במתשב אישי(0). = * והו ספר חובה לכל מי שמפעיל מחשב אישי, לראשונה. * המחיר תמ'וחד לחברי תמועדזון הממוחשב של מחשבים וכיף - 32 שייח. (חוצאת יק | * ספר שימושי לכל המשתמשים במחשב האישין * בספר יש הסבר מפורט ודוגמאות מעשיות של פקודות מערכת התפעלה, כולל גרסאות קודמות. * הספר כתוב בפשטות וחוא מובן גם למי שאינו עוסק בתכנות. * הו ספר חובח לצד המחשב. * המחיר תמיוהד לחבוי המועדוו הממוחשב של מחשבים וכיף - 27 ש"ח. ‏ | ידיעות אחרונות). את תוכנת התקשורת הסט ס. התכונות של תוכנת התקשורת * יצירת קשר על ידי חיוג * תשובח אוטומטיית לתשדורת נכנסת * שיגור וקליטה של קבצים * ניחול ספריית מספרי טלפון * עריכת הודעות * בעולה אוטזמטית לא מאוישת * הפעלח פשוטה וידידותית -1 מבצע מוחד 11/)1ו 7 77777777 ; קנח שתי תוכנות וקבל שלישית בחלנם. כל הרוכש שתי תוכנות של המולז לטכנולוגיח ח*נוכית יקבל תוכנה שלישית בחינם (של המרכז לטיכנולוגיה חינוכית או כל הרוכש שתי תוכנות של אחוזנות יקבל תוכנה שלישית 8 ה חוד-עמץ) * הספר נועד לכל מי שמתחיל בלימודי מחשב, ומעוניין להכירו מקרוב ולדעת איך להשתמש בו. * הספר מיועד גס לתלמידיס הלומדיס לבגרות. * בספר יש שלושה חלקים: הכרת המחשב האישי, מערכת ההפעלה 05, ותכנות בייסיק. לספר מצורף דיסקט תרגול. המהיר תמיוהך לתברוי המועדון תממוחשב של מחשבים וכיף - 44 ש"ח. הור לככו 7 ו ו - שי : 8 אה : התכונות: * חצי כרטייס למחשבי ואג או תואמיו דיכ או * קצבים על פי תקניס סטנדרטיים (עד 5 2400) * תואס פקודות 5 זק דגא פמץצ 1. * תומך בשיטות תיוג 55 תזק/טאסך * חיוג אוטומטי ומענה אוטומטי * ניתן לאלץ 5'ד4א101א0/אם פאה הטסו * אפשרות להגדרת 28 קונפיגורביות * כולל רמקול על הפרינט * פלג לחיבור לטלפון * המה'יר המ'יוחד לחבו* תמועדון הממוחשב של מחשבים |וכיף - 439 ש"ח בשני תשלומים. (המח"לר צמוד לטער חדולר חיציג 2.25 שיח = 6.5 1! כל חרוכש את תמוזם, מקבל חינם , , , 2 2 / , / / , / / ויוי שי %%,,,,,,? 02 - 6 - אי % זי צא : %, 9% *. 9 זּ == מא כב- - - כב- = 8 כב- ר-) שש | 9 =|-7 4-| == +4 = = |ע- ₪ טדרת תגלית למלהעוב האיעוי - ייעצור! אני השומר של שער הטירה. כדי לעבור, עליך לפתור 3 חידות .. כך נפתחת הלומדה חוק חמלן. בכל חידה יש סדרה של מספרים | שמאחתוריהס "מסתתר" חוק. התלמיד צריך לגלות מהו אותו חוק. לשם כך הוא יכול לשער כל מיני השערות והתוכנה בודקת אס ההשערות מתאימות לחוק המבוקש. העלאת ההשערות ובדיקתן הן הפעולויות העיקריות בלומדה חוק המלץ. המשתמש בלומדה מתנסה בחוויה משחקית מהנה, ותון כדי כך הוא מפתח את יכולת החשיבה הביקורתית חוק תמלך היא אחת מן הלומדות המתמטיות בסדרת תגלית, שהמרכו לטכנולוגיה חינוכית (מטייח) מציע לבני 7 ומעלה (כולל נוער ומבוגרים). לומזדות אלה נועדו להעשרת ידיעותיהם של התלמידים, בדרך של משחק מהנה בבית, ואפשר להשתמש בהן גם בשעת הלימוד בכיתה. לסדורת תגלית שייכת גם הלומדה ט'רת תשבו'ם. לומדה זו עוסקת בשנ? נושאיס מתמטיים: הסדר של שברים פשוטים, וצפיפות המספרים (בין כל שני שברים אפשו למצוא שבר נוסן). בין מטרות המשחק - הקניית מיומנות של ניתוח וחיזוי, וכן הקניית העיקרון שייתכנו כמה פתרונות לבעיה אחת. לומדה אחרת שפותחה במט"ח נקואת משחקים שנאים בחשבון. בלומדה זו יש משחקי חשבון בנושאים שזנים, והס מתאימים לתכנית הלימודים של כל שנת לימוד. לומדה זו כוללת את המשחקים שלושת משחקים וארבעה בקו אחד. לומדה | אחרת בתחוס המתמטיקה היא ח'יזות מכלים. כתבה מיוחדת על לומדה זו אפשר לקרוא בעמוד בגיליון הזה. בגיליון מס' 1 של מחשביסם וכיף, הצגנו את הלומדה המפעל, המתאימה לאותו חלק מתכניות הלימודיס העוסק בנושא הזווית והסיבוב, במסגרת שיעורי הגיאומטריה. בלומדה זו לומדיס לתכנן פס ייצור, תוך שימוש במכונות העומדות לרשותנו. הלומדות חוק המלך, המפעל וחידות מכליס פותחו על ידי חברת ד5א0מאע5 - חברה לפיתוח לומדות איכותיות בארה"ב ‏ - והן תורגמו והותאמו לתכנית הלימודים בישראל ‏ על ידי צוות המתמטיקח של מטייח. מי שכבר מכיו את סדרת תגלית באמצעות חלומדות המתמטיות, מוזמן להתנסות בלומדות אחרות - באנגלית, וכן בלשון וכהבנת חנקרא. תגלית מציעח גס תוכנות ליישומי מחשב, אשר באמצעותן נערכת היכרות עם מחשבי 6ק-18%1 ותואמיו, וכן תוכנות של ייעולם זוטאייי, שטבחן אפשר לגלות את חחוקיס הפועליס באותו עולסם, בדרך של ניסוי וטעייה. כל חלומדות של תגלית מיועדות להפעלה במחשבים אישיים 26-א18ז ותואמיהם. ניתן לרכוש אותן תקליטונים "3.5 או ",5.25, ולכולן יש ספרי הדרכה או חוברות הדרכה. כדטים חדישו 7 חברת טרידנט, הוציאה לשוק כרטיס חדש למסכי -אמק50 4 . הכרטיס החדש מסוגל להגיע ל-256 צבעים ברזולוציה של 1024%768, והוא בעל זיכרון של 1א1. מחירו של הכרטיס אינו גבוה בחרבח מהמחיר של כרטיס 4 %0-50728 רגיל. בעשר חשנים האחחרונות חלה התקדמות עצומה במסכים המתאימים למחשבים אישיים. על התקדמות זו אפשר לקרוא בגיליון זח, בכתבה המסך עולח, הכרטיס החדש הוא צעד נוסף בהתקדמות זו, והוא משפר את המחשבים האישיים, במחירים זולים, יחסית. 0 - 6-0 -- -*6 < רשת החנויות +6ק לשיווק מחשבים ותוכנה, מדווחת על עלייה משמעותית במספר הקונים, שפקדו את החנויות בתקופת המלחמה במפרצ. גם בימיס שרוב חאנשיס מיהרו לבתיהס עס רדת החשכה, הגיעו אנשים רבים לחנויות ורכשו ציוד. בדרך כלל, הגיעו משפחות שקנו ציוד לילדיהם. קנו כל מה שיש, החל מתוכנות ללימוד, דרך משחקים שוניס ועד - ואולי בעיקר - למחשביס וציוד נלווה. עובדה זו מעידה, אולי יותר מכול דבר אחר, על מה שהעסיק אותנו בזמן המלחמה. םא היהש ל החשמה הבר שד = הש- א נה האמ השרה הו ד =] תיקון טוח בשש 2 ששה םכנה שבים בש נה --ם בעמוד החדשות בגיליון הקודס נפלח טעות בידיעח "יש גם א 0איי. הרזולוציח של א 6א וחח ל-4ג)ו, אבל נוסף. לכך חיא מאפשרת 256 צבעים . | ברזולוציה של 1024768 (-65536 צבעים (16 ביטים לפיקסל) ברזולוציה של אנחנו מצטערים על הטעות. חבות בווזרבנד, הוציאה בימים אלה מוצר חדש - פאך קסע5 זאזתץ? חמא אסזאג שו , לשימוש במחשבי 06 עם התוכנה - מז 507 דאזאץ אטא. באמצעות המוצר החדש אפשר להדפיס טקסט על גבי נייר מכתבים שמפיקים בעורת התוכנה וליצור מעטפות תואמות לנייר המכתבים או לכרטיסי הברכה שתוכננו. התוכנה החדשה מסייעת לבצע בקלות את חגרפיקה ואת חמלל. לא פלא שהיא נקראת בשם אסאצזהיןאסס (חבר) 33 2 >- קשה לך להזיו את העכבר בדיוק לנקודה הוצויהז העכבר מתחלקז ואאט, מוצר חדש של חברת ‏ 700008 סאסוו 5ד צ5, אולי יפתור את בעיותיך. מ5נזסאו חהוא משטח וכוכית בגודל של 0 סי"מ (בערך), והוא נתון בתוןך מסגות. המתקן כולו תופס פחות מקוס מאשר משטח רגיל של עכבו. חוא זקוק לכרטיס %5-232 ועובד עס תוכנת 3 5סכאא. את הסמן שעל המסך ניתן להזיז על ידי החלקה של אצבע על גבי משטח הזכוכית. לחיצה על הזכוכית בנקודה מסוימת שווה ללחיצה על כפתור העכבר. במסגרת של 58ס!/א נמצא כפתור שניתן לתכנות, והוא מקביל לכפתור האמצעי בעכבר הרגיל. (6> ו כרמן טן-דייגו ו יצאה גרסה חדשה לסדרת המשחקים הפופולרית של חברת ברודרבנד - היכן בעולם נמצאת כרמן סן-דייגוז בגרסה זו יש שיפור ניכר בגרפיקח, אולס מחירה יקר. כדי לשחק במשחק זרוש לפחות מחשב 6 <*1וא-10 בעל א640, כרטיס 704 ולפחות 18א6 מקוס פנוי בדיסק חקשיח. ו 5 3 5 9 ₪9 5 ₪5 34 ₪ 05 (המשך מעמוד 6) בבעיה בצורה מעמיקה יותר ואנו מתכוונים להכין כתבה בנושא, והיא תפורסם באחד מהגיליונות הקרובים. לגבי בעיית המילון - נראה לנו שעבר ומן רב מאז קנית את התוכנה ולכן לא פנינו ליצרן על מנת לקבל את תגובתו. לגבי התוכנה יישער מחשבתיי - פנינו אל דני קדם, מנהל חברת מחשבת והוא ציין בפנינו את הדברים האלה: א) לכל תוכנה של מחשבת מצורפת גלויה שיש לשלוח אל החברה והיא מקנה אחריות על התוכנה למשך כמה חודשים. ב) החברה עונה לטלפונים ותשמח להחליף לך את הדיסקט וכן לבדוק את הסיבות לתקלות. אנו נשמח לשמוע ממך על מקרים נוספים שקרו לך או לקוראים אחרים על מנת שנוכל לשפר את איכות התוכנה שנמכרת לטו בברכה מעורכת מחשבים וכייף המומחה לשרותך ברכה רבה! אני מודה לכם על החוברות המעניינות, שעוברות מיד ליד בקרית החינוך (ברכה מיוחדת על וה שאין בחוברת בעיות של צניעות. זה נדיר בחוברות וירחונים, גם מקצועיים ועל זה תודה רבה !). יש לי שאלות לגבי המדפסת: 1. כשאני מכבה את המחשב ושוכח את המדפסת דולקת, אחרי זקה-שתיים הנייר מתחיל להתקדם לבד! לא מצאתי הסבר לזה. 2. הרבח פעמיסם, הנייר ינתפסיי בזווית שנוצרת בחיבור בין דף לדן, כאשר הנקודה חזו מגיעה למלחצת של הדפים אל חגליל. ניסיתי כל מיני פטנטיס ולא הצלחתי לפתור את חבעיה! 3. כשאני נמצא במצב 141₪א מססוא כדי לעבוד בתמלילים - אין תגובה בלחיצה על 58177 ורק כשאני עובר חורה )- ל-80 60 מססוא יש תגובה. מדועז בתודה ובברכה, יואל קטן ליואל שלום רב! אנו מודים לך על הברכות. העיתון מיועד לכל עם ישראל ובעיקר לבני נוער ולכן אנו משתדלים לשמור על רמה הולמת. שאלותיך הועברו למדריך הראשי שלנו, אך מחוסר פרטים מדויקים, ייתבן שתשובתנו לא תהיה מספקת. אנו ממליצים לפנות ליצון על מנת לקבל תשובות מוסמכות יותר. 1. ייתכן שעם ניתוק הקשר בין המדפסת למחשב (עם כיבוי המחשב), המדפסת חוזרת למצבה המקורי. לגבי ומן התגובה אין לנו הסבר והדבר שונה בכל מדפסת. 2. תופעה זאת נגרמת פעמים רבות עקב לכלוכים (אפילו זעירים). ייתכן גם שהניור שברשותך הוא באיכות גרועה או שאנו מטופל כראוי. וסיבה אפשרית נוספת היא תקלה מכנית המחייבת בדיקת מעבדה. 3. השאלה ספביפית מאוד - למעבד תמלילום מסוים - ולכן אין באפשרותנו לענות לך. בברכה מערכת מחשבים וכייף . - ₪ . 9% 5 א : לכבוד מחשבים וכיף א. נהנותי מאוד מהכנס שהיה במגדל העמק ואקווה שיהיו עוד הרבה כנסים. ב. אבקש לקבל וותר פרטים על המודם, כגון: מה עלות השיחה ואיך אפשר לקבל סיסמאות של אנשים אחרים שאפשר להתקשר אתםז בתודה רועי שויער לרועי שמחנו מאוד לקבל את מכתבך ואת התוכנה המצורפת אליו. לצערנו, הדיסקט שששלחת אלינו נגוע בווירוסים ואין באפשרותנו לספל בו. אנו יכולים להציע לך, במסגרת המועדון הממוחשב, לרכוש תוכנת אנטי-ווירוס, והיא תזהה את הווירוס ותנקה אותו. תוכנה כואת היא חובה לכל בעל מחשבים. לגבי שאלותיך האחרות: * אס השיחות באמצעות המודם, נעשות מקו הטלפון שלך אל קו טלפון אחר (נל"ן), העלות היא רגילה, בהתאס למספר הטלפון שאליו התקשרת. אס אתח מנוי של רשת, כגון: ישראנט או בוק-זהב, השיחה תהיה בדרך כלל מקומית. מובן שכדי להיות מנוי של רשת צריך לשלס תשלום מסוים. * לגבי טלפונים של 35 בארצ, אנו נפרסם רשימה מפורטת בגיליון הקרוב של מחשבים וכיף. להתראות בכנסים הבאים של מועדון מחשבים וכיף!!! אל: מחשבים וכיף אני מבקש מידע על שתי תוכנות: 1) תוכנה לשתילת קוד בכל קובצ 2) תוכנה אשר מעלה ומורידה תוכנות שוכנות זיכרון. יעקב ויסמן, תל-חנן אל: יעקב בקשר לבקשתך הראשונה, תוכל למצוא שני מאמרים העוסקים בנושא זה, בגיליון השני של מחשבים וכיף. לגבי בקשתך השנייה - ראה כתבה בגיליון זה, במדוו בנבכ? תמחשב. התוכנות המוצעות ואחוות יופצו ויעמדו לרשות חברי המועדון הממוחשב, במסגרת ספריית התוכנה הציבורית. בברכה מערכת מחשבים וכננף >%( בגיליון הבא: * רשמים וחוו'ות מתערובת מחשבים | בינלאומית * הקוב ואני-מי שולט במין * תכנות עווך -כיצוי (ח0ו)601) לקלוט נתונים מהמקלוית * המדורים הקבועים ועוד... ועוד,.. | ערכה ליחיד להפעלת המחשב ור ומערכת ההפעלה ה-05 בב בב "בב בב וצ ב בב יניב הי.פי.טי. מחשבים בע"מ םר 1 ימַה והקלה ללימודי המחשב באמצעות: * קלטת וידאו * דיסקט תירגול * חוברת הדרכה עבור קי. פי. סי. - , / יי מחשבים בע"מ | ו ְ רחוב המנהרה 16 ו הרצליה 46586 י ן . . ן נא לשלוח לי ערכת אש=זם ו ! לכתובת: ‏ | ! ו ו ! = ין , ן ו מצ"ב צק' על-סך | | | 5 ש"ח (79 ש"ח + 6 ש*"ח דמי משלוח) 4 = ה 7 ה חח חח להזמנה טלפונית נא להתקשר: 2-0 * יעוץ, תכנון וביצוע של סמינרים וסדנאות מקצועיות בארץ ובעולם. * יוזום, קידום, תכנון יעוץ וביצוע של פרוייקטים בתחומי חינוך והדרכה כלליים ומשולבי מחשב בארץ ובעולם. * לרשות החברה עומדים מומחים בתחומים רבים דוברי שפות שונות. * התמחות מיוחדת עם ארצות דוברות ספרדית. שרותי יעוץ בע"מ . == א שר" 9 > ]7 ₪ "24 ,7 ] > ל לצ ה 4% ₪ ד . בב - 1 + - - % % .ןו = ] 0% % % = (%יק = % = = ח ."ל" בר "= )תור % ז ן קר ₪ ו 7 . = : : , 2 1 קר ל 2 תו ד ל יר ה א רו קר רב ב בר רו ו = %= | 0 א ,* שו = ] ל-י ה ! = = ו = = 000 0% "= ןה ]2 ל ק "9 ,! ו ו / 2 = |:='.= " "2 > | %" ₪ , %" 1 -,ווו;.'= 7 - וז ו א ו וב ד קוה ןא . ו 1 צר | 4 וי ו בו : ו נש = "= /<%- | ו- ב ל ו*? 2-0 / 7 - 7 ל הלמ יכו ול א ו / .1 % יצו | .= !. 1 | 4" % ו ₪ 4 ה . " ; > ]-] ₪ + - * > יי =.ק ! | , 2% | == %. למ שה ה 2+ כ שת לתה > רש ואל כב ו דט וו א -] 7 7-7 - ל ריו:? 27 - רז 71 %* <רן שי 4 ו ו 4-7 2 ל שר א - : % 0 == 9 0 - <. ו ייפ ' ]| 1" = | ה =-] = "יי -7)% 9 | ". ]| = > % "ו / = )= ] < - )> - ו = ₪ ₪ א וק "= =" 1 %.!1 = - == / ).= לו]ב -.* -; "ו % % % י ו . 7-9 ו - | ה ו 9 > 7 = [ 6 ו ק", 4 = 9 א / , 4 1 בו = % %/ . / א | ור % ז - = | "ו = - . ₪ . 7- . . יְ || יי ן ו ו 1 7- . : ! , 1-ו י : | - = ן 2 - ו 1 % 5 2 | ₪ . וז . ו !* : ו ]יי וז =" ה 0/0 , , / | :ו / ו לול . | = דש 1 / לג וצ "ל ן " . קל" 4% ו ./ | .. 2 "אר ו / "2 : | ק'- < = + / ו . / ּ/ ו ₪ . ' + ו יי ל . 0% 0 -. ו ְ ו 0% 6 ן ב > 0% 2 | " . 4 . 1-6 ", ₪ . יי ו *. כ ד . " ' " " . . / , 0 / + יגןק.!'ר| 1 .₪ : | /" / + 0 ְ / : * "ןר - : : : / 9% %ו 8% יְּ "4 0% - / ₪ + ן-* כ 2 . תד י: 1 = 1 , . , ל" 9 יו ה ו 3 - + 8 שר ל ו . 0 ! 1-4 % - 0 : = = "ן | . 0 , 3 לי ביר 4 . / 0% ₪ , : , : . א %-. א . | 1 '/הי- 1 יז ! / ו - 4 = - ד [ י?- / | ד ה ל | 2 י . וכיף" ותקבל את העיתון מדי ₪ הודש'יים ישיוות ביתן 8 בנוסף לכך תהנה משפע של הצעות, הנחות ספריית >" תוכנות ציבורית, מפגשים מעניינים ארציים ואזורים. הזדרז ושלח את טופס ההרשמה עוד היום ותהנה מכל ההטבות. 5 מ הפו ₪ 6 מש מחשב'ם וכיף חברת אחיעם ת.ד. 675 וחובות השס הטלאו הכתובת: = 6 - | == ברשותי מחשב מסוג גודל זכרון .. סוג הכונן/ים (למחשב קטן/גדול) דיסק קשיח (כן/לא) ברשותי מדפסת (כן/לא) (למחוק את המיותר) סוג המדפסת ותוצרתה. בביתי משתמשים במחשב בעיקר ל- 1 3 מצ"ב שיק בסך לפקודת אחיעס בעיים תשלום באמצעות כרטיס אשראי ויזה / דיינרס / ישראכרט / אשמורת (מחק את המיותר) שם בעל הכרטיס מס. תעודת זהות - ר טלפון -- - ן - -₪₪- -- אש א = א | השח | מאחאא ‏ | שח שאחחממאן ‏ == 7 2 5 ב - -- - במאט הר הר להואה האבו מקה .ה -- מספר כרטיס בתוקף עד תאריך סך הכל לחיוב .= תאריך ן | ו | חתימת המזטין (הכרחית) | * ניתן להזמין טילפונית באמצעות כרטיס אשראי 4 . ה ממא אא = == = סק ה שת = שא = שא ה .ה ה == = --. = ה 6-ו 1 / ש.י *, - | יש יל א . 2% ₪ א / / / יר | י/ . -. 17 ו שו ב ל יר )0 ןר יל א ו = ל 7 4 ל .5 4 /- 2% ,ו 2% % א ל * ,> "= וו 4 לי ר+.] 92" ,. <> ו ו 9 + = + . % + , "= - | % ". ל הו ו+ן.2' , ל 1-7 5 ו כ )וי 1,917 4 0 ו / 5% ל % - 4 . ". 5 ?0 . : . % . רורב - ₪ א דור רר.. ור ו ו 2 עב ₪ ב 7 לש קינואוקו הרו ןא ל 7 0 ' : [ ' מעב מחשבם | מקשבם ‏ וחשבים יי --- ה | 1 1 5 עב | עניה | | 7 ,' קשב שת מחעוביח מחעוריה 0 ו ה ל ה ו / -- יי ו פוב ור אא | תכנון, הפקה והפצה: ו ורי ו ו ת.ד. 625 רחובות טל. 08-3470270 פקס. 2051 דדה/08-491902