מחשבים וכיף – גיליון מספר 30

עיתון מחשבים למשפחה – נסרק על ידי Atanvarno

OCR (הסבר)
וגייד 2 0 . - - 6 , 6 . = משופחה. גדיוה: ' ט3ָ'ןני 4 17% תח .)| :. . [ מולל מע"ס) 2000 ץוחו - ] ה טיול יצייח. העתיד 6 ;= לתכנח ב - ו856ק < = ארגון הדיפק הקעויח = עיתון לעותעור | וש ל ו | : ה 0 1 ו | | | שו . ₪ יו - עשה פנ ₪ 0 | 6 0 ש"ח 34 במתנה | =החקן] היו ד | -- ₪ == - = ------ --00].].].-,2/ ו | ב : : נש כ = == 6 - 4 . - 6 | - == 4 == - . תתה ו סבצעים מעולם אחר ור / של ששה מכ ג --: שממ ==-.ש=-גה ג ג נמשנונע מממטמנם. המהמשלעוטם בב -. מממצק|] הממח ההמשהמממת. יבש 25 =ק0-במ ועט שגר 4 200/40 דיןז/ 5 החדשות של / יז מניאות נך חדוי ות נפלאות נהי ופסהי ששששק = שקטות ₪ / ו ררקו לוז זו ודו 1 7 |[ חצ ו ז 1 -% : | והן, בעצם טופסות סיכה | וצבע - לשתי המדפסות זנמי צבע | המאפשרינ הדפסה בגווגיח מרהיבים. בעלות י בנע מאוז |נכ שו] 0 ל 00 2 ור ודעות לנובל ר ור "ציך ב הי מעטפות בוח יות ואמינות. לזי יתיהו פנל פעלה ידידוו זי המאו פש הי פעלר ליו מוקזם זבייצועיר = מהיחות הד פה עד 30 כל ש, + פפסיכות בראו ההזפסה. מנ | עצום של פונטים לתב יחחי וינ 4 ] והוז הח ל ט] מהתכונות נציגים בלעדייים: | אריסמה בע"מ. רח' נאולה 45 תלאביב. טל.: 02581 03"51, פקס.: 35102584 וסיטיז אם לא ידע רצונו רס להשינ אצל המשווקים המונבחדים. = <הזכירשר)ץ' 4 היו תאניד וס רב"לאות המייצרמדפטות שעוי ה ושנתיים -ר קוו | בו תה 2שנות אחויות סלאות למדפסות מחו יוחו נמנה ₪ ההז 5 חנ וו צין אלנקטח1 משתוחנם דנ זתו מ" ₪ %. פלא שנם עורכי או )א לא קתו היא יזידת הסביבה ובעזי החיים התוכי צולם ללא חגל על מקורו והתטונת עובדה בנזעוכת עחשב. בוחריר נמדפסוח אששזוש) לעייתיר תו פוח ₪ 9 אך ך הדנור אחה נם אתו הרבחו ובל 5% | : : מיקחולנד - טרוספלווו 67, 057-279095; דורון - ההסתדחת בל 225ונ057'4; אמפיסל - קניון הנוב קומה ר' סנכל הליה הד 6-5 אוטוג ה- נזרכז כלל, 233550 כס: טוכנולוניה מטוחטנה - '(אי ב, 0228220 ₪ באר שבע: מיקוולו - שוח 2. 12082 שש ש חיפה: עתיז - צ'ק פיסט, פ4טו ו 04 + קרית שנזונה: סננון ורעת - ור | זרז 3 4 :סי אר - הרצל 4. 132166 כ05 = עפולה: אר-סל.סי, / : = אריאל אוב מ ער חיוום 0 8 2 ם הי ו ל ו 5 ב 4 נצרת: שזננה - פאולוס השישי, 061164004 יי בית שאן: חיש קול - מרכז השווקי 50 ₪ אילת: ג. סיכון מחשבים - מוכז סנטר כז. ם - וחלה ננינוין ז. 03664858 ואנ - שוב ?6, 03-238862; אומונה. - בן 'הודה 1₪, 298559 נס; ניי סי וט = מורמורנן 14, ו ב ו : רם מוחשנים - היודן35. 33 891 03 ₪ תל אביב:אוליטניום - / .5 7 ו ₪ ב י : ה- / 0 : , : 0 7 ףנ 7 : 2 ְ 3 ו 0 2 8 19 0 2 ₪ הוצליה: לטיו - סוקולוב פ. 547832 052 = באק אל נ'רבייה: עיד סוחטיבים - כפר יןרע. 353750 ₪00 אשדוד: מ ש. טחשבם - חיים משה שפיר. ד 03 אשקלון: חי חוני - וכזו 43, 29888" | 08 = פתח תקוה: מונאטקן - אפעל ₪ 1, 0370248557 ₪ נבעתיים: דגש - תפוצות ישראנ 6. 5717148 דבר העורך וח חד וור התכ של שור המחר. אנו יוצאים לחופשו הגדול, ובזמן זה "ות שו בי נים כ ו - 6 תוכלו בודאי לנצל ולהכיר טוב יוחר סימולציית 2000 ץזוסות81, - הפותחת ‏ הולדתו את המחשב עוברשותכם את הגיליון ‏ מסי 30 של "מחשבים | נהנים. ו ים תוע לו ת/ למעלה מסאה ילדים ובני נוער סכל וכיף", מייצגת יותר מכול את מהמידע הרב המוב רחבי האר כבר נרשמו לסדנת ההתפתחות שחלה בעולם המחשבים. זה תוכי ל 0% "מחעשבים וכיף" החוגגת בר סצווה, בשנים האחרונות. | לפני שנים | שסופנות לסו 0 אז אל תחכו לרגע האחוון, והירשסו אחדות בלבד שיחקנו והתחדינו | ל זו קדסים, ‏ וכ 0 טחנו, 0 לסזנה זו, המיועדת לכם. מספו בסימולציה מקסיסה זאת (במסכים מספ ים על 6 על המקומות מאור מוגבל. מצפים לכם שחור לבן או 06), והנה היום | העיתון הממוחשב שלנו. סדור חדש | בשפיים. לפנינו | מוצר | מולטימדיה, | לנושאי סולטיסדיה סתוסף ‏ לגילי שלכם, אינטראקטיבי ומרתק, המעניק לך | זה, ואנו מקווים להגדיל אותוו באופן בני. פיינשטיין. הרגשה שאתה פשוט נמצא בחוך משסעותי כבר בגיליווות ‏ הקרובים. עורר מחשבים וכיף ₪ = | - = טדנה וקייטנת 0 וכיףי" 4 1 /. / | יו 1 / : 9 2 + 2] לגילאי 5 החל יוו ₪ פיתוח תוכניות בעזרת מהחולל 4 = גרפיקה אנימציה ועוד = לימוד והתנסות ב- הז = פיתוח פרוייקטים בתכנות שלוש ה 5 חזורי 1 - 0 <==---= ו ₪ מ 15 ביולי ‏ 22-17 ביוכי 24 > 29 ביולי ו = = | ירחון וחשביםו לכל הפמשפחה שנה ד, גיליון 30 יוני 1994, תעונ"ד עורך ראששי: בני פיינשטיין עוזר לעורך: ד"ר מאיר בר אילן עורכת כודור "זה רעיון": הילדה דיין עורך סדור "משוחכיף": אורי רוזנברג וריכת הלשוון: לאה חלמי עיצוב גרפי: דפוה גילת ביצוע גרפיקה: נורית הדדי בגיליון 30 משתתפים (לפי א-ב): ,מאיר בר-אילן, חגי בצר, גלעד בר-אילן, טל גוטמן, ‏ , הילדה דיין, שמטון וייסמן, | אביחי חטב, אמנון טיל, דוד לסרי, אלכס פולק., בני פיינשטיין, ‏ יוסף קליין, חררדו רודניק, אורי רוזנברג, רון שפיגל, רמי שפר. כוזכירות, כונויים, שיווק ופרסום: חנה פיינעוטיין, חוה קמרינסקי, אורן מרטן, הדפטה, כריכה ולוחות: דפוס המקור איספוזיציה ופלט פוסטקריפט: "שער דיגיטל גרפיקסיי "מחשבים וכיף", ירחון המחשבים לכל המשפחה, יוצא לאור אחת לחודש. כתובת המורכת וכוחלקת סודעות: "מחשבים וכיף" - חברת אחיעם בע" חת"ד 675 רחובות, 76100 טלפונים: 08-456556, 08-450676 טלפון/פאקס: 08-450616 * המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. כל הזכויות שמורות (60) ל"מחששובים וכיף" ולחברת אחיעם בנו"ם. תוכן הטניינים 5 | 16011-2000א51 - סימולציית העתיד ........... סאיר בר-אילן 0 תוכנות מעוברתות 2 ארגון הדיטק הקשיח 4 עיתון סמוחשב . 65 סקירת ספרים .. 8 כעבדי תסלילים - - האם איבוד ד תסליל ים 9 ההליך ה- 3007 כ אסומ 0 לונורכת מחשרים וליף ורפי פופה ב אלכס פולק .ח"ח לייו 5 מוזיקה ומחשבים 3 2 6 הקמולטימדיה - עולם ו המחר כבר היום. 0 פתכנתים בפסקל .. 4 ללסוד בייטי רורדו רורניו = קביחי חטב 0 רמדם ב בעוריכת אורי רוזגברג 4 האם ניסית? . כ ארי ררנברג פ3 ]200% -בודר באפלה " 70 גוטוקן 8 ]2000001 - הפרצופונים המופלאים ......-----ש--שש- דוד לסרי 9 ]020% - המשחק שיוציא אתכם .........- גלעד בר אילן 0כממנ- 0 גל שוורא 0 תוהו ובוהו ווחש יו שמעון וייסמן 2 בית כנסת ממוחששב ב דייר מאיר בר אילן 4 חדשות אכריק ה טייוו ד רשפ 8 חדיש חדעש ומחושב - חדשות מעולם המחשבים הג רצר 6 רכילות מטולם המחטורים ... 0 סבצעי החודשש . 2 עשה מנוי שנתי ל"פחשבים וכיף" ]| מאיר בר-אילן . הור | חן ד ( 1 , המשחק 2000 ץ1ו")וזו5 כבר הפך לקלסיקה. מטוחק זה זו 93 סבית התוכנה 5ואג]. שווק לראשונה רצונת 1989 למחשרי אפל, ועדיין טעמו עמו, הן בעול תחומו המיוחד (כמטט ללא בגרסתו הישנה היה משחק זה להיט, ומשווקיו טוענים כי זהו ששחק המחשב הנמכר ביותר בכל הזמסנים. עתה, משחודש המשחק לאחר שיפוצ יסודי, כדאי לשחק בו פעם נוספת. משחקים טובים אינם מתים - הם הולכים ומשתכללים אט אט. כבר בתחילת הדברים חובה לציין את ממשק המשתמש הפועל בסביבת 05 כאילו היה חלונות.. האייקונים (צלמיות) מבטאים היטב את כוונת המשחק כך שבאופן כמעט אינטואיטיבי יכול כל אחד לפתח עיר,. אם ני המתחילים יתקשו בתחילה במקצת, כסו בכל דבר חדש. טוב, אם לא הבנתם עד עכשיו שלפניכם עניין רציני, אז התחילו לקרוא בחובות העזר (ספר בן 140 עסודים בטרך) באמצעות החוברת תלסדו איך לתפעל נכון את המשחק, בין בשליטה על כרטיט הקול (עוד התשמעו את פטישי האוויר], ובין בכל הגושאים האחרים של המשחק. כמו בכל משחק טוב, ניתן לקבוע את רמת המשחק, וכדאי גם ל"טעון" ערים "מוכנות" על מנת לראות אח העיר בצורה "חיה". הגרפיקה פה ממטו מרטוימה (בסטנדרט של קווסט ומעלה, ולא כמו לומדה רגילה). 4 א הרעיון העוסד מאחורי הוכנה זו הוא פשוט לכאורה: הדסייה של תכנון עירוני, פיתוח עיר, הקצאת תקציב לסטרה. זו, ניהול נוכון של עיה, חיקויים). והן בשל הגרפיקה הכויוחדת שלו. | ואחרון "חביב" - טיפול באסונות שעלולים לקרות בעיר (ביחוד בעיר גדולה). כשחקן אתה נעשה מפתה עירוני. עליך להחליט היכן לבנות את שכונות הסגורים, היכן להשאיר אזורים ירוקים לרווחת הציבור, היכן לבנות את אזורי התעשייה, את הכבישים, את תחנות הכוח, את הנמל ושדה התעופה. בקיצור, המשחק מכין אותך לעתיד (אם כי, אין במשחק הכנה לפוליטיקה היווראלית: באלו דרכים משיגים תקציב ממשרד הפנים). אם קראתם עד כאן, הבנתם ש- 1ו0חו5 אינו רק משחק, אלא גם אמצעי למידה, למעשה, כסו כל משחק הדמייה. ליתר דיוק, ץזו:)חופ 1272-ו 8 ללוסדה > ונר ו ו % 0 " ליגה העוסדת בפני עצסה.. משחקי, | ז דף חדש. בתולדות שחקים. (יש. דבר. כזה: בספרות - על ההטטוריה של משחקי ילדים, החל מ העת. העתיקה. ועד העידן המודרנ', שת שונות בטולם). - % בסהל בניית עיר - בין שהיא עיר מראושית. המאה, ובין שהיא עיר מאה ה-21 - יהפוך כל אחד מכם / 'מתכנן עירוני, ויהיה עליו לקחת ; בחשבון תופעות שונות וסגוונות, = כגון: היכן לבנות את העיר? לאיזה | כיוון. היא תתפתח? על מה צריך להקפיד בעת הבנייה? אם הגעת עד כאן, כבר ברור לן שאתה לא רק מתכנן עירוני, אלא גם, ובעיקור, ראש העיריה. בתכנון עיר העתיד יש להיות מודע לאקולוגיה - שמירת "משבצות" ירוקות בתוך הטיר, הרחקת אזורי תעשייה מהמרכז העירוני ועוד. העיר המזודרנית חיה ללא חקלאות, אלא מבוססת על ורשת של כבישים, מסילות ברזל ושדות תעופה, והיא | מופעלת על ידי תחנות כוח (פחם, ופט, גז ועוד). איכות החיים בעיר נקבעח לא רק בהתאם לרסת הז יהום כי אם, כמובן, רמת הפשיעה ואיכות החינוך, אספקת המים ועוד. במהלך המשחק יצוץ לפת העיתון המקומי, ותקראו בו | על בטיות העיר או לחילופין, טל מצעד הצדעה לכבוד ראש טירייה. מגמת המשחק היא לבנות עיר = הדמייה (סיסולציו ה הדמיייה, כלוסו, לשחק משחק הדוסה למציאוות, אך הוא רק משחק משחק השח, שמקורו בהודו. ולאחו מכ בפרם, הואי אחד ממשחקי ההדמיייה: העתיקים העתיקה ‏ כבו ביחייילים!, ‏ אלא שטיב שלהם לא התבהה, ‏ קשחק. השח המולר כיום ‏ כמשחק ‏ השיגו אינטליגנטי (נמסוחשבו, כבר מזסן איגו הק משחק. למעשה השח הוא ההמ'יה: של ימלתסהי. שני: מלכיב נלחפים "זה בזה באמצטות הצבאור ביותר, ‏ אף כי שיחקו הקשחק במצרים - 77 = 1ג או 1 2 5 | ההיסטורית. המקצועית תוכלו לקרוא גם על פי קוראי מחשבים ופיף יכוליס קריענן את וכרוכס, לנקות יאת האבק | מחוברות<שנות (חוברת 19 -1993, עמי/10 חובהת 4 1993 עמי 82), גלמצוא שס המזיס שוניס לשינור ביבועיהס כראש עירייה. והגדיל אותה, כלומר, ליצור מאזן נכזן בין גובה המסים שגובים מן התושבים לבין הפיתוח הטירוני, כך שיותר תושבים יצטרפו לעיר. יש להקים תחנת כוח ולפרוס את קווי החשמל, ולאחר מכן לבנות כבישים, שכונות מגורים, בתי חרושת, בתי ספר, בתי חולים ועוד. אם תשתפרו, תגיעו גם להקמת מוזיאון, ספרייה וגם גן-חיות, וזה עוד לא הכול. המשחק הזה יכול לשמוש כלי ווזר ראשון במעלה לכל מורה הרוצה להדגים את בעיות העיור המודרניות, המשולבות בבעיות אקולוגיות, פיתוח קרקע ועוד. מורה לאזרחות, שלהם כשהמגסה היא הכהעת הסלר במאה ‏ הי19 נחשב משחהק זו למשחק של פוליטיקאים:ומלכום, והוו שחשבו ‏ כי |אלוף ‏ בשח יהיה: גנהל קוצלח. במלחסה תחזית ‏ זו לא התממשה מעולם בתקופה השודהנית ‏ התפחחה הוהת ההדסייה (ואפן זו תוגה המתואהתע? ידי פסיכולוגים,: חוקגי ביצועים ועוה בשני יכיוונים: האטויים הכווון יהאחה הפולוטי הדמיוח | מצבים' יבניהו מדינה ‏ ומלחסה, והדמייה ‏ בתרגיל יע קצבי חירום. למטול צבאית. הפוון האחה התהפהיצו: סונגה הווחו מפורסם | לפטל וכל ל להדגים. כיצד. הטיתונות %- וצר התארגנות- ו לפ 7 ששו -1 שכן בהתנסות. אישית = "יביגו ו התלסידים. טוב ב יותר ! את. | בעיות . העיור והתחבורה של לט המודרגית. המשחק כולל כסה. ערים | "בנויות". ל ידי | עובדי חברת מקסיס), ובתאויכים מוגדרים. (לסשל, בגרסה הישנה, סן-פרנסיטקו. 9), אך כל אחד. יכול. לבנות. לעצמו טיר כלבבו (מה דעתכם על | תל-ביוב?). במשחק הזה יש הדפייה טול מצבי , לחץ, שדוסה למצבים בסציאות - (למשל, בקורס טייס). מי יודע. היכן,. | אם לא במשחק, אפשר ללסוד. ניצד לטפל בסטוס מתרסק, או כיצד מרגיעים אוכלוסייה. וסטפלים בקוף משתולל שבוח מגן. החיות המקוסי? קצת מפתיע בעיניי שמשחק -לומדה . (בקיצור: לושמשחק) זה התפתח ‏ לגרסתו החדשה סבלי שהותיר ‏ (כמעט) אח וישומו על ספתחים ‏ אחרים (עיין ערן: וז וזו 5, | ואולי ‏ איני יוזע סה ימתבשלי עתה בחברות מחשבים בעולם). היה אפשר לצפות לפיתוח "משפחה" ‏ שלסה של לוסדות | ססוג זה, לניהול - נכון ול בתי ספר, של מפטולים, של משרדים וכדומה. 7 : בבתי ספר שונים. | בארה"ב. לודים התלסידים, באמצעות התוכנה, היהיהדמייה של מטוסים וחלליות) סים|לטרים ‏ .אמיתיים של מטופיב קבוססים על ימחעובים ,וטל ציוד עזר הב טולים(טדיין),ימילוונום הבים 7 חולרום ואולם, |הם יחוסכים כסף הג לחגהות התעופה, ומעוום שהם מקנוב ניסיון :לטייסים ו קתחילים, ‏ ומאפשרים לטייסים ותיקים לתהגל קצבים אשה בדרך כלל, !עדיף עולא להגיע אליהם בסצב אפחיחי עם התפתחחות:והמציאות ויהמהוחהי נכנםו הסומולטוהום וו | הדא<ואחט בטלי המהעובום האישווםו הוכונו 0-ו - ד ₪ זה 5 ₪ ₪ = ששה | ומ בעיותיה של הטיר המודרגית. בחר כ 4 ו - 5 משחק הדמייה. + שסאפשר | לתלמיד | ויו וו ו וכ [היווןל 05| להתנסות. באופן : אישי. | בבניית - | ובטיפול. בה למ את הסציאות. 6 בצורה סוצלחת. | לאין-שיעור מהמורה ‏ - הטוב. ביותר. סטודנטים למדעי ‏ , יפי יום ‏ |] המדינהו א עד ה היום טור לא נבחנתם י 0 0 אל על ו תוכנה ווכנה זו בקורס. "קוה יסודי, | דעו כי 0 וחי / א | הת וטו ל לפנ כם. יכם. ראו. הוזהרתם. 11 ווה ו יְ 6 | ו | , /) 1 | -. 00 0 מרשים ביותר, אך בלי (קצת) ‏ ביקורת. אי- | אפשה ו ובכן, / |א) בתי העיר. והכבישים שנבנים הם | - ו כב במצב מפותח. : כא ילו שלא | סיול יטורים ע על מחטוו וב איטטוי | | שסטתם. | אף | פוח טל דרך שהופכת ה | לכביע ש ומאוחר. יוחר הופך לכביע בין- הסימולנווריח היותר ‏ מפוהסמיח ‏ טול ימחטובים איטויים ‏ הם ול מטופים - מזכ | עירוני ‏ טיסה של .15 (בשתי גהסאות, לפחות) ושל ‏ מטוסים. אחרים. | >חת. ההדמיוה 8 העיר נראית. יחגיגיתי וצבעונית | הטובות (לפעשה מעין יבית ספר לטייט במהזוהה ‏ מוהטנת). סיוצרת טל:ידי , מדי (כדי לנצל. את קסם הסחשב), חבהת מיקהוסופט (גהסה. 5). "עם זואח, ייצ סיטולטורים של חלליות. ובעולו / ל פיכך היא רחוקה מן המציאות. אין היאיפונים' ביות קפ הסוהזים:) ועוד. ספוהטמים פחותיהם סימולטורים של טנקיר | היא מכוסה. בערפל. ובעשן (למרות = (2א), של צוללה, ועוד (ניחן לקהוא על כך בחור של הפצוחקיםי יבהוצאת יבאגו שיש מוזעות | לבעיה זו מן ההיבט ‏ > האקולוגי). ואין. להנהלת העיר בעיות | לגד מטחקים, קיימים טימולטורים בתחום הלוסזות במיוחד בחדעי הבע ניחו של ניקוי כבישים ופינוי הזבל. מסש לבצע על המחשב הדמייה של ריאקציה. כימיח, גיסוי ‏ השוסלי. ועור.. הטזהח ה הונות.הדמייה בתחום ‏ הרפואי. פותחו: חהופות טויטדיהן הוגדהו ימרא באמצוווה כל. הכבישים והשכונות בנויים הדמייה "של המבנה המולקולארי. ההצוי ו ישרות, על בסיס של משבצת מרובעת. (דוסה שח אך ללא דפיון למציאות).. 0 לא רק תחנות כוח טעונות. תחזוק 5 | גם כבישים, |לבן מפטולת. התחזוק הסופיעה בתקצי. מצרין מדי פעם לבנות את. הטול 8 [ , ההדסייה בץוסה ו היא רל 0 ה העיר מתקדמת 4קשר השנים, אך = (כסו בס ויולטור. אמיתי של סטוס).. ו לעונות ]שה או לשוני משחק. ולא רק. ו ו | | שבין - 1 | עיר בלילה למשל: הרבה. ו (מכירים. וולטור. של יותר סטוושו, והטיר ההבדלים העיקריים בין שתי הגרסאות: הגרסה הישנה הצבעוניות 6 צבטים צבע הקועשי דוגמה אחת מכל פריט גיוון באפטרויות (למשל: דרך, תחנת-כוח) לש סוגים ע ל תחנות-כוח). הכוחיר בארה"ב 20 0 טוג המחשב מק, 051 זא סץ 3508 7 מערכת ההפעלה דוס וחלונות ות ד הזיכרון הדרועו. א 640 וא 3 וא הנפח על הדיסק פחות מ- ]וא 1 בערך זא 7 ייר העתידית יש בתים עתידיים. לאחר שהתושבים מגיעים אל העיר נבנים בה בתים. תחילה הבתים הם בתי מגורים | רגילים (באמריקה), לאחר מכן נבנים הבתים הגדולים יותר, ולבסוף בתים *ירוקים'. תהאחרות), ההואז הגיג לשנת המתחרים האחרֶי רת: מחשיבנג שטנר 1 1 בה זרכוה למחש בי3 ()אחספים ופי 6/ום. אנא פרסמו מודעה זו: הצילו ו!! אני תקוע במשחק [טוזטהג) ותאוהא, אז למי שלא "יורע ] אנגלית: גבריאל (האביר) זכרונות אפלים. מי שיורע לעבור את השעון בטליית הגג בבית של סבתא שיתקשר פיד לטלפון 03-9618267. תודה מראש. אמיר פילוסוף ראשל"צ. ו.ר. הנוחון הזה סמגניב. תגובת הכוערכת: אנו סקווים כי כשתגרל חוכל לא רק לעבור את השעון בעליית הגג של סבתא אלא גם מכשולים אחרים בחיים. למערכת מחשבים וכיף שלום, החיאור שמתאר פרופסור עמוס דרייפוס את בית הספר בשנת 2000 הוא מחריד למדי, ואינני מבין מסדוע החלסיד יזוקק לבית ספר. התלמיד יוכל לעשרח בבגית ודרך המחטור יוכל לעשות כמעט הכל. אמנם, אינני מבין כיצד עבודת מעבדה או ניתוח צפרדע ייעשו באמצעות המחשב, או שכוונתו של הפרופסור היא רק לחתיאוריה. גם ספורט ניתן 'היה לעשות על המחשב, והבעייה של החלמיד תהיה בעיקר כיצד לתפוש את מרכזי המחקר בזמן שנוח לו. אני לא הייתי רוצה ללמוד גבית ספר כזה, ואני חושב שזהו רק מקרה דמיוני, שכן הבעייה היא שלמחשב אין שיקול דעת, ואז בסקצועות הפחות מדייקים איני יודע כיצו ייראו הדברים. תסיר אמנון עפולה. תגובת הכוערכת: ראשית, חרגע, אתה כבר לא תהיה בנבית הספר המתואר בכתבתו- של פרופי דרייפום, ווכן דומה שבטונת 0 תשרת בצבא (אך אולי תלמד שם כיצד המחשב ישפר את ביצועיר בתחומים אחרים). שנית לא מדובר בתיאוריה. כבר היום קייסים למעשה כל מרכיביה של שיטת הלימוד המתוארת בכתבה ומה שחסר זה אינטגרציה (כלוסר: הכללה) של כל תוכנות המחשב והפיכחן לזמינות (כספית ופיטית) עבור כל התלמידים. ובאשר לצפרדע, התשובה פשוטה. תוכנה בתקליטור תאפשר לן לבצע ניתוח בגופה של צפרדע. אתה תססמן את קו החתך ואת עומקו, והתוכנה תראה לך על הצג איך הניתוח מתבצע. התוכנה תקבע אם הניתוח שביצעת היה טוב דיו, ואף תעניק לך ציון על כך. אם התקליטור יהיה חלק משרת הרשת יוכלו גם חבירן לכחה לעשות ניתוח דומה על אותה תוכנה, ובסוף המבחן תצא מהכחב ם ציון 9 (או 6) בבגרות ביולוגית. הרווח: לא רק שתדע יותר טוב את חומר ופתכים שוטכרפת הלימודים, ולא רק שהוא יהיה הרבה יותר סעניין, אלא שנמקום להרוג אלפי צפרדעים תומת צפרדט וירטואלית (יכאילו' אמיתית), וארצ ישראל חתמלא בקרקור צפרדעים... ואגב, גם אם המורה יהיה מאד עסוק לא תהיה בעייה להשיגו. יאת שיעורי ‏ הבית שלןך תשלח מהמהשב ‏ שלך (באמצעות המודם) למחשב בית הספורו, והספורה יקבל את שיעורי הבית בזמן הנוח לו. כל מה שצרין זה תוכנת תקשורת היודעת להתקשר באופן אוטומטי ולעשות שגס!קט (משלוח) של הקובצ ובו תשובות התלמיד אל המורה. התוכנה חבצע זאת בשעה 2 בבקר בשעה שכולם כ"ישנו, כך שכולם יהיו מרוצים (גם חברת בזזק). אשר למדעי הרוח, כבר היום קיימות תוכנות היודעות לכתוב (וטואף זכו להצלחה בין מבקרי הספרות), ואין בעייה עקרונית למחשב לקבוע אם אתה יודע לכחוב חיבור אם לאו. למעשה, בכל תיאורו של פרופסור דרייפוס אין שום דבר דמיוני שכן לסעשה הכל כבר קיים. ספורט ‏ לא יעשו באמצעות הסחשב, יאך המחשב יוכל לתת סקירה מדוייקת של מצבך הגופני, כושרך הפיסי, וכדומה, ואין ספק | שהוא יהיה כלי-עזר מצויין עבור הסורים להתעמלות (במיוחד כדי ‏ לקבוע מיהם התלמידים היותר טובים, או לסי יש פוטנציאל יותר גבוה). ואגב, אתה עוד תצטער על כך, שלא תוכל להיות תלמיד בבית הספר הממוחשב בשנח 2000, או אף קורם לכן. ד"ר אמנון טיל רהיסטוריה של "גיור" תוכנות זרות לענרית, "גיירו" תחילה אח מטברי התמסלילים הזרים. (תוכנת "איינעוטיין" הייתה בין חלוצי הגיור, ותוכנות זד)- םתסש ו-מחסאח - בין חלוצי ה"חלונות"). | בשלב הבא גגירו את הפערכות לניהול בסיסי נתוניש ואת הגיליונות האלקטרוניים (05ד0. ו- סאץסידעכ)). גוירו גם תוכנות גרפיות והנרסיות, תוכנות שכוללות פונטים עבריים, שלעתים נכתבים משמאל ליסין (כסו התרגום של 11571 דא הק לעברית של סביבוח) ולעתים - מיפין לשמאל (כמו במחולל הגרפי של מיקרופופט ל-005 בעברית). וה התורחש בתחום החומרה? כבר בתחילת שנות הששמונים, כעוהביאו את "אפל" לישראל, הוכנס בו ג'וק עברי, שישב על לוח האם ואיפשר משלוח אותיות עבריות למדפסת. המיקום של העברית ב- 1 היה על האות'יות הקטנות באנגלית. כלוסר, ניתן היה להדפיס בעברית ובאותיות גדולות באנגלית (בלבד), או באנגלית, ללא טברית, באותיות קטנות וגדולות. כאשר 6ק ]א8] הובא לארצ, החארגנה בארצ קבוצת מתכנתים שקיבלה על עצמה לפתח ג'וק ווברי. הפוום, מיקום ה-56011 של האותיות העבריות איפשר לכתוב גם אותיות קטנות וגדולות באנגלית וגם אותיות בעברית. בגרסות א.3 2005 הייתה אפשרות נוחה להכניס חווים עבריים מימין לשסאל בעזרת 1.7 + ₪ גד לקובצי האצווה (5ם.11 7611). ואולם משום סה, החל מגרסת א.5 ומעלה, הכנסת איך כותבים עברית בתוכנה שתוכננה לכתוב משטואל ליסוין ובאותיות כוסוג שונה ? אם השד הטוב באלדין דובר עברית, מדוע לא ידעו עברית תוכנות אנימציה שפותחו בארה"'ב? החווים העבריים ל-005 נעשתה יותר מסובכת. הפיכת חוכנה אנגלית לחוכוה עברית/ אנגלית, הייחה ועדיין נשארה אתגר גדול למתכנתים. השיטות שבהן השתמשו המתכנתים, כדי לאלצ את התוכנוח לעבוד בעגרית, היו מגוונות מאוד. השיטה הפעווטה והנפוצה הייתה להכין תכנית שוכנת זיכרון (158₪), שידעה לתרגם את האותיות האנגליות לאותיוח עבריות מקבילות, ואלה נרשכוו בקובצ ובצג. תוכנות אלו ראגו גם לניון הכתינה, הן של המלה הבודדת והן של השורה כולה. עם זאת, חלק גדול מהתקלות בכתיבה מעורבת של תווים עבריים |אנגליים היה במעבר משורה לשורה, בגלל הכיון השונה של הכתיבה בברית ובאנגלית. החיסרון הגדול ‏ של חלק כוהתוכנוח האלה היה שהן היו מוגבלות לשיחושים בסיסיים בלבז. כן למשל, שיטת התרגום לא איפשוה סידור אלפביתי, תיכנות גרפי או מצבי עבודה גרפיים, וכן | כתיבת עברית משמאל לימין בתוך תמונה גרפית. שיטה אחרח לאלצ את התוכנות לעבוד בעבוית הייתה לקבל קוד סמקור (0₪ם60 ם501286) של תוכנה (בדרן כלל מארה"ב), ולהכניפ שורה של שגרות המשנות את התייחסות התוכנה המקורית לקלט מלוח הסקשים, להצגת החומר על הצג ולכתיבתו לקובצ. ייש לזכור, שכדי לקבל את תוכנת המקור מבית התוכנה האסריקאי, היו צריכים לקיים מערכת יהחסים של אפון הדדי עם החברה האמריקאית, ולהביא בחשבון שהגוף האמריקאי מצפה לרווח עסקי, לאחר שהשקיע עשרות שנות אדם בפיתוח התוכנה. לצערנו, היה קשה לתת אמון רב בחברות ישראליוחת, הפועלוח ב"מדינת התקליטון הבודר". ] , 1 - - - מ /- ות שה שה א תרק א - או עה או א ה א תמל א התעמ לזמו תפות יאל לכן, חלק מהחברוח האסריקאיות (כמזו מיקרוסופט) הקיפמו חברות-בת בישראל, ואת הקוד הסקורי מסרו רק להן. חברות אחרות הקימו בארה"ב חטיבה לשפות השמיות, והתוכנות הוסבו לעברית ולערבית בארה"ב. למשל, גרסת העברית של פ5אאסצו ל-05סם (כולל הספר בטברית) הוכנה בארהייב. חברת סיקרוסופט ניסתה לפתור את בעיית השפות השמיות באמצעות ‏ מערכת הפעלה של 5 בערבית ולאחר מכן - בעברוית. לא ידוע לי מה קוה ל- 5 הנווררי, אבל אוי יודע שה-25)ם העברי היה אמור להפון את כיווני המסן, את קוד המקלרת והצג. | ה- 5 האעברי יצא בשתי גרסות: האחת - 0 שתוחלת החיים שלה הזכיוה את 0 05 ו-6.0 ₪05 (שהיו מלאי באגים והוחלפו תוך זמן קצר), והאחרת - 1 שִתוחלת החיים שלה הייתה קצת יותר ארונה אבל לא בהובה. ה-₪05 העברי היה שורה של תוכנות שוכנות זיכרון, שהפעילו מערכת תרגום והיפוך מוסך, על פי הצורן. משתסמשיי מערכת החינוך אולי זוכרים את הגרסה הישנה בעברית של 5, ה שהייתה מלאה תקלות. גרסה זו התבססה על ה-005 העברי של חברת מיקרוסופט. הגרסה הבאה של 5א08א ל-05כ כגבר לא התבססה על ה-005 העברי, ובשנים 4 כבר לא טומטנו טליו. נראה, שגם חברת מיקרוסופט הכירה בעובדה שזהו פתרון מאוד לא מושלם לבעיות השפה הטברית. בעיות של השפה העברית קיימות גם בתחום המולטימדיה. בסרטי האנימציה באנגלית אנו מכירים את תופעת הדיבוב, כלוסר, התאסת הדיגור של גיבורי הסרט לשפה המקומית. במקרים רבים, רמת הדיבוב לא ה"תה גבוהה, כי החברות שייבאו סרטי אניפציה או סרטי וידיאו לא רצו לשלם סכומים רבים כדי ליצור דיבוב ברמה איכותית. בתחום זה יש לציין לטובה את חברת וולט דיסני, שהשקיעה מאמצים רבים ליצור דיבוב טוב לסרטיה. ואמנם, לאחרונה ראינו את הסרט אלדין, בגרסתו העברית, כאשר את תפקיד ה"שד הטוב" מסלא טוביה צפיר (במקום רובין ויליאסס, שזכה באוסקר על ביצוע תפקידו זה). כיוּוע, תוכנות המולטימדיה מכילות קובצי דיבור. עדיין לא נתקלתי בדיבוב של תוכנת מולטימדיה סאנגלית לעברית (אני מניח שזה יקרה בקרוב, אם עדיין זה לא קרה), אולם תופעה הפוכה כבר ישנה. חברת "מהשבת" מכינה עתה סדרה חינוכית טול משחקי מחשב במולטימדיה. המשחק הראשון נקרא בעברית "הרפתקאות טל בעיר בוביה", ובגרסחו האנגלית - מכן5ש מהך אהאוסד. המשחק הוכן בליווי קול אנגלי ועברי בו-זמנית, כאשר גרסת ה-סואטכ באנגלית הוכנה עוז לפני הגרסה העברית. עתה מכינה חגרת קומפדיה יחד עם חנגרת מחשבת, סדרה של סיפורי אגדות הכובוססים על העיקרון של סיפוו אינטראקטיבי מתפצל. הגרסה האנגלית של סיפורים אלה תשווק בקרוב לחו"ל. גם מט"ה הכינה גרסה אנגלית לסיפור אגרות כותפצל. סיפורי האגדות האלה יאפשרו לחברות התוכנוה - "מחשבת", "קומפדיה" ומט"ח - לפרוצ אל השוק העולמי של התוכנות לילדים, שוק שסגלגל היום יוחר ממיליארד דולר. האח כדאי להשוקיוו כסף בתוכנה נקווה ששיווק גרסוח הכויועדת ל"כודינת התקליטון הבודד"? אוגליות סוצלחות יביא מספיק כסף למפתחים, וגם אנו נזכה להנות סגרסות עבריות מלוות בקולם של חני נחסיאס, טוביה = צפיר, הגששים, חיים יבין ויתר גיבורי הטלוויזיה שלנו, וגם קריינים ושחקנים אלה יוכלו למצוא פרנסה לעת זקנה, בדיבוב של משחקי מחשב או אגדות ילדים אינטראקטיביות. לסיום, אולי כדאי להגדיר מהי אגדת ילדים אינטראקטיבית. באגדת ילדים רגילה העלילה מתפתחת בצורה ליניארית, משלב לשלב צקו ישר, ואילו באגדת ילדים איוטראקטיבית, הילד ינול לבחור בכל שלב נמה אלטרנטיבות, שעל פיהן העלילה תתפתח. אם, למשל, רציתם המיד שהסבתא של "כיפה אדומה" תטרוף את הזאב, ותה תוכלו להגשים את החלום הזה... דיר אמנון טיל הוא יועצ עצסאי, וכן | מורה למחטובים במכללת תלפיות בתל אביב ובמכללת בית ברל בכפר סבא. חיום 9169 ומוולפסת ]שחר 3₪/ מפית. 6ם 6/יח להזכונות באכוצעות כרטיטס אשראי "קוחשבים וכיף' 08-450616 ; 08-450676 בניי"ת פשוזסוסטזו משפרת את ארגון הדיסק, ויוצרת ארגון לוג" של הקבצים, שיש להם מכנה משותף.נוסף לכך, בניית 166ז66)0זו מקטינה את הסיכון של מחיקת קבצים, כיון שפקודות הזוס מתייחסות (כבורת מחדל) ל.-עזסו66זום שטובדים אתו באותו זסן, א! ל-עזסו6:זום המצוין במפורש בפקודה. הפקודה ך.]אמסם יצרה את הספרייה הראשית (חוּגּ!א צזסוסטזום, או ספריית שורש - זססא ץזסזס6זוטט). לחהאר את ארגון הדיסק בצורתו ההיררכית, ניעזר באיור. בראש האיור נמצא ה-ץז66)0זוע הראשי הנקרא "שורש", ומתחתיו נמצאים -פט5 5 (מדריכים משניים). בדוגסה טולפנינו המדריכים המויוניים הם , ,₪65 שח ], הזה6.] ,ק 65-1והנ) הפקודה ת]₪ מציגה את שמות הקבצים בספרייה הראשית ואת שמות ספריות המשנה המתפצלות סמנה. כאשר "נעבור" לספריית משנה כלשהי ונבצע את הפקודה הזכ, נראה את רשימת הקבצים הכלולים בה ורשיסה של ספריות פשנה המתפצלות ממנה. ניתחן לראות את החלוקה לספריות 6 ]| [אפם1 (עופה) | ולומדהו | - ה ה /- "דרי - ז זז . 1] -- --)-1-/ 4 ,.8..]- 1-4 משנה כאוון שיש בו בגדים גלויים לעין וכמה סגירות, שלכל אחת מהן יש שם שונה. כשפוחחים את הארון רואים רק את הגגדים הגלויים והמגירות הראשונות ואין רואים ה - . או א ו ₪ שבחלק מהסגירות יש סגירות נוספות, שיש להן שמות שונים ובתוכן בגדים נוספים ו/או מגירות נוספות. אנו משתסמסשים באפשרות של ניהול ספריות משנה בדיסק הקשיח בעיקר, אן גם בדיסקטים נוהגים ליצור ספריות לנוחות הגעבודה. חלוקת הדיסק ו/או הדיסקט לספריות משנה ופיזור הקבצים תורמים ליטעילות העבודרה בכתיבה ובקריאה וליעילות האחזקה (הטותקה, מחיקה) והחיפונש. הגדרת ספריות פטשוזסוסטיזו(1 כזי להודיר ספרייה עזסוס6זום חדש, יש לכתוב את הפקודה הזאת: ו'וק[:6] כזא 4 = שם הכונן, וווגק = המסלול שבו נגריר את המדרין החדש, והוא כולל את שסו הערה: לנתון שמופיע בין סוגריים מרובעים יש בררת מחדל, כלומר: אין חובה לציין אותו, אם לא יצוין, התכנית תפעל לפי בררת הסחדל. לדוגמה: אם רוצים להגדריר את הכודריך 5 בכונן :6, כותבים את הפקודה הזאת: 5% כןזא אן אם כבר נמצאים בכונן :6 מספיק לכחוב כך: ו ואם נמצאים בכונן :6 והמדריך שאתו עובדים הוא השורש (:0), מספיק לכתוב כן: 5% וא בצורה דומה אפשר להגדיר את כל המדריכים האחרים: 05 ספוא ת/ וא אגא | סזא ג ] סוא אם רוצים להגזיר מדריך משני של סוריןך 05כ, שנקרא ₪768 יש לכחוב פקודה כזאת: וי)רגפסם וא אפשר גם להנדיר מדריכים בתון דיסקטים, למשל: אאא י. סוט )0 [י:ג1 טוא מעבר לספרייה: הפקודה 62 כאשר מערכת ההפעלה סמגדירה ספרייה על ידי הפקודה כ]א, היא אינה עוברת אוטוסטית לספרייה שהוגדרה. ב החחלה <:9) מעבר לספרייה בשם 1,005 זט 700 ) סיום <7₪05ד61.0 שימושים נוספים בפקודה 62: מעבר לספריית 1.070% שנמצאת בספריית בררת המחדל, שבה הינור נמצא. בדוגמה שלנו, אם הינך נסמצא בספרייה הראשית, תוכל לעבור לספריית 1.0705 שנמצאת בה. בט|ס ₪6 אם אתה נמצא בספר"ה אחרת, הניסיון 'יכשל, כיון שלא קיימת באותה ספרייה ספרייתה משונה בשם 8, אלא רק תחת הספר"ה הראשית. הודעת הכישלון תהיה: תסוששזו כשמסלול החיפוש צרין לעבור דרן הספרייה הראשית (ראה את הזוגמה של מעבר לספדיית 1.0705 שתחת הספרייה הראשית) ללא תלות בספרייה שבה הינך נסצא: 6 מעבר לספרייה הראשית, ללא תלות בספרייה שבה הינך נמצא.: ₪ הצגה של שם הספרייה שבה הינך נמצא. ₪ שים לבו כשאנו עוסקים בספריות, הוא משמאל לימין הסימן (לוכסן הפוך). מוחיקקת מדריכים. אם רוצים למחוק מדריך כלשהו, יש לוודא שהוא ריק (במלים אחרות, שלא קיים בו לא קובצ ולא מדריך משני). לדוגמה: אם רוצים למחוק את המדריןך המשני ₪706 ואין בו קבצים, כותבים את הפקודה הזאת: ד כו אן את המדריך 64155 לא נוכל למחוק, אפילו אם הוא ריק מקבצים, כיוון שיש בו שני מדריכים (ראה באיור). אם רוצים לבזוק אילו מדריכים קיימים בדיסק מסוים, כותבים את הפקודה הזאת: [:6] חמ" 4 = שם הכונן שרוצים לבדוק. (אם אין כונן 4, הבדיקה תיעשה על הכונן שאתו עובדים באותו זמן.) כדי לקבל את ורשימת כל הקבצים הנמצאים בתוך המדריכים, כותבים את הפקודה הזאת: :]םי חן מוחיקת ספרייה: הפקודה 16 כן מוחקים את ספריית 15אד7טץ7 שתחת הספרייה הראששית: התחלה 7 מעבר לספריית 5 >*זז6! 67:00 מחיקת הקבצים 1806 דד מחעשב: 6ט)|ט[6 טכ [|וצ צזסו66זו1 חו בטוו! ||ב 7/ץ) טזט5 טטצ טז/ עונים בחיוב מחשב: יציאה לספרייה הראשית 1די ) מחב: <:7) מחיקת הספרייה 11:1016 >חוטו 6זכהר) (ר) |-זטות:] 6:5 עצה ידידותית: א.בל מה שנאמר לגבי הפקודה עס וקבצים, נכון גם נאן: בצע את הפקודה ‏ 581ק המיועדת למחיקה ולא בשום מקום אחר. נמו בדוגמה, נדי למחוק את הקבצים בספריית. 85, עברנו תחילה לספרייה זו ורק אח"נ הפענוו את הפקודה ,ומת. ][ בצע את הפקודה למחיקת ספרייה (סמת) מהספוייה שמעל לספרייה הסועמדת לסחיקה. בדוגמה שלנו, מחקנו את הספרייה 5[אדמד שתחת הספרייה הראשית, ולכן ביצענו את הפקוזה ₪ מהספרייה הראשית. כדי למחוק את ספריית ₪470 שתחת ספרייית 1.0705 שתחת הספייה הראשית, ‏ יש להיסצא בספריית 5 מערכת ההפעלה אינה מאפשרת למחוק ספוייה שיש בה קצבצים. ההודעה הבאה תופיע כאשר תנסה למחוק ספרייה נום קרצים: עזסוס6זו6 זס ,צזסוטשזו0 וסח ,וב 6ז!גשהו 61 )סח 5 אם לאחר גיצוע הפקוזה .מכ לא ניתן למחוק את הספרייה, יש לנדוק אם אין בה קבצים נסתרים,. עשה זאת באמצעות הפקודה ג:3/ זו0. רעיונות ועצות לניהול ספריות פתה ספריית משנה לכל תוכנה בנפרד. ברוגכזה: טפריית א1ם דצ לתוכנת מעבד התמלילים איינשטיין, ספריית 5 לתוכנח לוטוס 123, ספריית 5 לקובצי מערכת ההפעלה וכד'. ב[ הפוד בין קובצי תכניות לקובצי נתונים. לכן, פתח ספרייה או ספריות משנה לקובצי הנתונים של אותה תוכנה. בספריית א61ד57אום יהו הקבצים להפעלת התוכנה ובספרייה ד שבתוך ספריית אזד5או₪ יהיו המססמכים. 8 פתח ספריות משנה לפי נושאים: מערכת הפעלה, תוכניות שירות, משחקים וכוי. אף על פי שאין הגבלה ב"עומק", כלומר, ניתן ליצור ספרייה בתוך ספרייה בתוך ספרייה, מוסלצ לבנות עד רמת עומק של 3 בלבד. ].3 מערכת ההפעלה פועלת לאט יותר כאשר הספריות מכילות מעל 200 קבצים לערן. | השיכזוש בספריות סשנה חיוני בסיוחר בעבודה עם דיסק, אך הוא טוב גם לדיסקט. חוברת 'מחנטובים וכיף' נננאתם קוראים ברגע זה נראית לכם כמו קודמותיה, אך למעטשה אין הדבר כן. חוברת זו בוצננה כולה - משלב התכנון הראטוני ועד לשלב הביצוע הסופי - על גבי מחנטבים. הכתבים של היום, גבניגוד להוריהם הרעיוניים, מקלידים את הגיגיהם החשובים (וגם פחות חשובים) ישירות למחשב. כיום כמעט ואין משמעות על איזה מחשב ובאיזו חכנת עיבוד תסלילים. זה יכול להיות 65 (אם! או תואם עם מעבד תסלילים איינשטיין, וורדמיל, דאמדס או כל אחד אחר. בדומה לכך אפשר לעבוד עם מקינטוש שעליו מעבד תמלילים כלשהו. תוך כדי הקלדה יכול הכתב גם לקבוע את אפין הכוחרות או את הדגשות המלל בתוך הטקסט. הקבצים מועברים למערכת באמצעות דיסקטים או בסמודם ישירות לחוך שמחשובי העריכה. גם אלו יכולים להיות מחשבי מקינטוש או 6. בשלב העריכה הגרפית יש ג|ש|ש|שמ|ש| ש ש|ש| | או "ברד הברהחח "בבבטבנבבטח 0 מציירות בעצמן ציורים ‏ שונים להדגמות הכתבה, ועורכות את העיסמוד הסופי בו מופיע המלל משולב בתמונות. בשלב זה של העיבוד כבר אין טקסטים, אלא המחשב יחושבי שלפניו חמונות ואותן יש להדפיט כקובצ גרפי. בינתיים בלשכח השרוות - הוא בית הרפוס האלקטרוני המודרני - עומד סורק תופי כבד הסורק את התמונות המיועדות להישתל בכתבה, והופן אוחן לקובצ מחשב באיכות גבוהה. הבעיה בקבצים אלו היא הגודל. גודלו של קובצ אחד גו משולב הטקסט יחו עם התמונות והציורים יכול להגיע ל- 0 מגה בייט, וממילא ברור כי קשה להעביר קבצים אלה ממהשב אחר למישנהו, קשה למקם אותם, וקשה לעבר אותם. טריקוה נעיכה ! עדיפות למחשבי המקינטוש בגלל קלות ההעברה של מלל, גרפיקה ותמונה המשולבים יחדיו בתון הכתבות. העורכת הגרפית או המטצבת מכינות על גבי המחשב את הכתבה כפי שהיא נראית להם. הן משלבות את הטקסטים יחד עם תמונות הקעשורות לכתבה, | מוסיפות תמונוות או מסיבה זו מתבצע בלשכת השרות טריק קטן: לוקחים את הקוב הענקי ומייצרים עותק שלו ברזולוציה נסוכה ([עמ72 בדרך כלל) שגודלו כ-2% מהגודל המקווי. קוב* ז" נמסר למערכת העיתון ו"נשתל" בסקום הקוב+ המקורי בדף. טר ו ו " לאחר הכנת הכתבות השונות לג' הוךד רוסמותו העורך, רואה את הפסוד כולן על גבי מסן המחשב הצבעוני וסאשר אח הכתבה כמו שהיא. טוב, זה לא כל כן פשוט. מעורך סגיע ומתחיל להתעצבן. למה הכתבה וראית כמו שהיא נראית? מדוע יש שגיאות דפוס? למה הכתבה מעומזת כפי שהיא? שאלות אלו ואחרות נפתרות על ידי הטורך והמעצבות הגרפיות עד אשר כולם מרוצים מן הסופית. התוצאה יי 6 זהו, עשתה נעסגרי הטתון עשכן הכתבות הופכות להיות קבצים בשפת הפוסטסקריפט ‏ (קובץ המיועד להדפסה כשהמדפסת 'חושבת' שפדובר בציור למרות שמדוגר בטקסט ועל כן אותיות הרפוס הסופיות נראות יפה כל-כר). : קובצ פוסטסקריפט הוא קוב שורות הכתובות בשפה עילית. את אותו עמוד יכול היה ליצור תכניתן לו מסוגל היה לראות בדמיונו את כל פרטי העתון. קבצים סופיים אלו נשלחים שוב, באמצעות זיסקט או מודם, ללשכת השרות. כאן עלינו לעשות הפסקה קטנה כזי להבין איך מתבצע תהליך הדפוס: בבית דפוס אין מדפיסים עמוד עמוד בחוברת כיון שהתהליך כולו היה 'וצא בזגזני ויקר מאד. משום כך מודפסים 16 עסמודים ביחד, כלומר 8 דפים בשני צדדים (ראה בתרשים המצורף). המחשטב בעידן הגוטנברני היה זה " גוטנברג אשר המציא את הדפוס בערך ב-1438. הוא הדפים את ספר התנייך בלטינית בדיו ‏ שחורה אבל אותיות 'ראשושיות' הפותחות פרק או ספר נכתבו ביד בדיו אדוסה. המצאתו הביאה לסהפך תרבותי אשר בדורנו כונה בשם 'העידן הגוטנברגיי. משמעו של ביטוי זה הוא שבעקבות אמצאת הדפום הגיע המין האנושי לתקופה חדשה טול הפצת אינפורמציה ועוינויים חברתיים שנבעו מכך. המשכה של סהפיכה זו ברשת חח6 ואת סופה לא ניתן לשער. כל 8 עמודים יודפסו ביחד, ולפעסים יודפסו שני צידי הדף בעת ובעונה אחת, ואז ההדפסה היא של 16 עמודים בו זמנית (בשפה המקצועית קוראים לזה 'פורמה'). כל זה טוב ויפה ביחס לעמודים הפודפסים בשחור לנן בלבד. ואולם, בטמוד צבטוני הסיפור קצת שונה, והסיבה לכן פשוטה: בעמוד צבעוני ישנם כמעט אין-סוף צבעים, והבעייה המתעוררת עתה היא כיצד לדאוג לכך שכול הצבעים יופיעו על גבי הגליון. כאן בא לעזרתנו תהליך טכנולוגי די מופלא. כבר לפני כמאתים שנה החברר כי סליוני הצבעים שעינינו קולטות מורכבים למעשה משלושה 1 ₪ ו וו וו 4 [דן ופט | וגו וצוונפות / 8 ו 5 ו] .. ו ודל | ו ם ,' :)1 )| | =ןווו . ]ו -- 1 ןוש וו 7 הר + הו.ו ה ו ן א | 1 )ןה רה דט ווווו4|פ ו : 8 צבעי יסוד: אדום כחול וצהוב. לפיכך, כל תמונה צבעונית מודפסת על די שלושה פילמים אשר כל אחד נותן מידה מסוימת מצבע היסוד שלו (10% מהצבע, 20% ממנו או 100% ממנו). בנוסף לכך מנכינים פילם רבישי מסיבות שאין כאן מקום לפורטן, ואולי בכתבה אחרת יוסבר פישרו של פילם 'מזיותר" זה. כל שטמוד בנפרד. הדפוס נעשה - | 8 שש ן ב 5 כ ל 5 ו נחזור אם כן לעסודינו הנמצאים על המחשבים בלשכת השרות. הבחורה האחראית על ההדפסה מקבלת את עמודי הפוספקריפט, מעפדת אותם באופן אוטומטי אלקטרוני על גני גליון וסוציאה את החומר במדפסת גדולה שגודל הדף (שהיא מוציאה הוא 0 א 70 ס"ס. דף זה אעו עשוי סנייר אלא ספילם שקוף. הרזולוציה של סכונת פוטו זו היא 2540 וקכ (לשם השוואה, רזולוציה של סדפסת לייזר רגילה היא |שכ 300). ובכן, גליון בגודל של 100 א 70 מוקרן בספשךן כ-7 דקות בלבד. מערכת זו המורכבת ממדפסת ומחשב הוא כחצי מליון זולאר. המדפסת 1 א 5 ] יד ]9 | ו חן ' היד ב וווווגוו 4 = הר ₪ | 5 מו ו ו 1 מופעלת באמצעות מחשב "סאן" ('יתחנת עבודה'), המהיר פי 30 בערך ממחשב 26 רגיל. לדוגסה - זכרון ה- וא של מחשב זה הוא כ-1000 מגה בייט והדיסק שלו מכיל כ-5000 סגה רייט). למושה זהו התהליך המתקדם ביותר בעולם להכנה לדפום בכמויות גדולות. מדוגר על כןך שבשנים הקרובות לא תהיה מכונת דפוס כלל אלא מדפסת צבעונית גדולה וסהירה שתחליף את כל תהליך הדפוס הקיים היום. לאחר שהוכנו הפילמים, הם מועברים לבית הדפוס שם מודפס הגליון, סקופל, נחתך ונכרך ועושה את דרכו אל מנויי העיתון. ובזמ| הזה כבר יושבת המערכת ומכינה את הגליון הבא. * המי שפר הוא סנהל לשכת שרות 'ש.ע.ר. דיגיטל גרפיקסי להכנה לדפוס.: .- 4 >>" ו 7 %-שג הר ;ה יו ייט | הספר: מלאכת מחשב 6 ) המחבר: דרור מיפמוון הוצאת: הוד-עמי וט היא גרסה סעודכנת של שפת התכנות 235866 הוות'קה. שפה זאת מסופקת עם כל גרסת 05 תקנית. בגרסאות אחרונות של השפה הוכנסו שיפורים רבים המקלים על המשתמש. הספר פותח בפני הקורא את טולם התכנוה. גישת המחבר היא מעשית ומדורגת: בפרקים הראשונים נלמד את השימוש בעורך וסביבת העבודה של השפה, לאחר סמכן נכיר את הפקודות השולטות בסוטך. פרק 3 מוקדש למשתנים. פרקים 6-4 ופרק 8 מטפלים בפקודות לבקרת זרימה. פרק 7 עוסק בסחרוזות. הספר מכיל 100 משימות תכנותיות. (פתרון של חלק מהן נמצא בחלק השני ששל הספר.) הספר ערון בצורה נאה מאוד. הוא מודפס בתבנית של מחברת, מכיל טבלת ]561 ואינדקט שימושי לפקודות השפה. הקורא מונחה, בנוסף לטקסט, גם על ידי סימנים גרפיים בהירים המופיטים לאורן כל הספר. אין ספק בכך שמי שישלים את כל המושימות המופינוות רספר אכן ירכוש שליטה בתכנות ב- 3516 )סוט אלכס פולק עשה כונוי כותנה לחבררך הספר: ללסוד אזאזז המחבר: אנדריאס פילאוואקיס הוצאת: הוד-עמי כיום א|1ואש היא מערכת ההפעלה הנפוצה ביותר בעולם בתחום של פיתוח תוכנה למערכות 611-1:0611זזז. היא הגיעה למעמד זה בזכוח מספר תכונות חשובות כגון: קלות העברה לסוגים שונים של הומרה, עלות נמוכה, ריבוי כלי.-עזר למפתחים ולמשתמשים מן השורה. המערכת פועלת היום על סמגון רחב של מחשבים החל מה- 6 וכלה בסופר- מחשבים מסוג צג 6. החשיבות הגדולה של הספר היא בעצם הוצאתו לאור בעברית. אם אינני טועה, זה הספר הראשון הסוקדש כולו למערכת הפעלה אזאז שהופיע בעברית בהדפסה מסחרית,. להוצאת הוד-עמי הוותיקה בהחלט מגיעים שבחים על כן! הספר מהווה סקירה מקיפה על אזאש עבור שלושה סוג'ים של משתמשים פוטנציאליים: משתסשי האפליקציות, סמתכנתים המפתחים תוכנה בעזרת אזאט, ומנהלי המערכות, אותם אנשי ]אצ האמורים לתמון בעבודתם של שאר המשתמשים. מובן שאין כל אפשוות מעשית להקיף את כל מיגוון הנושאים הללו במסגרת ספר אחד, לכן המחרר לא מטפל ונושאים בצורה יסודית אלא סוקר אוחם בצורה רחבה ברסמה של סבוא. פרקים |-7 של הספר מיועדים לכל המשתמשים במערכת, פרקים 11-8ן מיועזים למתכנתים ופרקים 15-12 למנהלי המוורכות. חשוב לציין שקיימות שתי גרסאות עיקריות של מערכת הפעלה אזאש : ₪50 של אוניברסיטת נרקלי ו 5%צ5 ו וקבל מתנה בשווי של עד 120 ש"ח טלפון: 08-450616, 08-450676 9 של מעבדות ‏ 4767. הספר הנידון כותאים בעיקר למערכות ססוג 8%צ5. מחבר הספר סגיש את החומר בצורה שיטתית ובהירה. הסבר על השיסוש בתוכנות | שירות מלווה בדוגמאות שימושיות ומכיל גם פלט של הפעולות השונות. הפרקים הדנים בתכנות במעטפת מאה1וסמ מכילים אפליקציות טיפוסיות הנכתבות בדרך- כלל בשפת תכנות זאת. הפרקים הזנים בפיתוח חוכנה מכילים הסבר על ההתוכנות המשמשות כלי עבוזה של כל מתכנת כגון, 5א1א 1- 5065. גם | שגרות המערכת, המשמשות בעיקר לתכנות מערכות, זוכות להסבר מקיף וממסצה. לצערי, עליי לציין שהספר לא עבר הגהה מקצועית ראויה לשמה. אביא שתי דוגמאוח על מנח לעזור לקורא הבלתי מנוסה: נ) טורי ההודעות הם כסובן 5 םוא ולא 5508 5 (עסכ' 12). משחקי מוחטוב מזנווגננים במחירים מיוחדים החל להיטי משחקי המחשב תוכל לרכוש ב"מחשבים וכיך" המחבצנים נוזנטיכיםו 2) קובצי מקור עם סיומת ₪. הם קובצי א4אדאסץ סמכאטדאט (חם מסהעטסאת]) ולא קבצים בשפה דמיונית בשם ₪1ם. (עס' 148). לבסוף יש לציין שהספר נכתב בשנת 0 ולכן אינו מכסה נושאים חשובים שהתפתחו בסשן 4 השנים האחרונות כגון, ניוימוש נרחב ברנשתות תקשורת מקוסיות מסוג דטאאטזוזם, ושימוש | במערכת חלונות ‏ -% 5וספאז/ש. יש לציין ששני התחוסים מהווים היום חלק בלתי נפרד ממערכח ההפעלה אואטש, וחשיבותם רבה לכל סוגי המשתמשים. לקוראים המעוניינים | בחחומים אלה אני ממליצ בחום על הספרים הנפלאים של הוצאת צזמא0. את הספרים הנ"ל ניתן למצוא ברשת %. אני מקוה שבמהרה "יימצא מותרגם ומוציא לאור לספרים חשובים אלה. אלכס פולק הספר: | גרפיקה במחשב האישי המחברת: קטי פוריי הוצאת: הוד-עמי יש הפותחים את היכרותם עם מחשבים בשפת תכנות (וכך החל הסיפור), יש הפותחים את היכרותם עם עולם המחשבים באמצעות מעבדי תמלילים או משחקים (וכך נמשן הסיפור), ויש שזה עתה החלו לעשות את צעדיהם בתחום המיחשוב, והם מעוניינים בעבודה גרפיח באמצעות מחשב. עבור הקבוצה השלישית מיוועד הספר. ניכר על המחברת שהיא מנוסה בדידקטיקה של ההוראה בתחום המחשבים, ודרכה השיטתית בהוראה ניכרת לא רק בגרפיקה: עיקרו של הספר - ני אם גם בטיפול במחשב וניהול הקבצים והדיסק. כתוצאה מכך מכירי המחשב יגלו מיד קטעים 'כפוליםי, היינו, שהם סכירים את הנושא ממקום אחר, כשהדוגמה היותר מובהקח לכך הוא פרק 10 הדן ב-פוח3 והוגץ, נושא שאותו צריכים להכיר מתוכנת 5איסטחו/. ל בנלרועובב ך:אאיעוי הספר לא כל כך מעדכן, וזאת לסרות שראה אור באנגלית רק לפני שנה. אין בספר הסבר על סאיצי מסן, ולהפתעתי גם אין הסבר על פמוזסם החשובים הן בהקשר של המסכים והן בהקשר של המדפסות. אין הסבר על 5מ5/, ואף נושאים נוספים חסרים, לאו דווקא מתקדמים (על פרקטלים לא דיברתי). הספר מלווה בדיסקט ובו תכניות טובות (אוות מיושנת בהשוואה לשלי, ואחת מתקדמת יותר, אך היא לא נפרסה כראוי). חבל שהסהדירים לא הוסיפו פרק משלהם, ולו בקיצור, על תוכנות ורפיקה הקיימות בשוק, סוגיהו ומטטורותיהן, פרק מתבקש בספר מעין זה. עם זאת, חהסרונות אלה זניחים ביחס לספר כולו, והוא מומלצ סאוד לכל המתחילים לגלות את סוד הגרפיקה במחשב האישי, ואלה הולכים ורבים מדי יום. מאיר בר-אילן מ מ 0 7 | שש ₪ בי[ | מ 5 | ןק םש דמימ אהסותפים כש]וכסות. זוחסכ והועשתושים ה8ו2/6יק/יים, מו/פים /שיפול משו 08ן0 פסושים שונים 6/ אססלי תאו/י/ים. אפס /09ם /66/ות: 06/ות, 9 5'8ה 90 תוי/ים 23וי 7/אול? 0 /תל שיאו פאשפל יסן הת //אול 90/01 69 2:6 200061 יוסף קליין התייעצות עטם משתמע מנוסה, אודות מעבד התמלילים המועדף, מוליכה לעתים תכופות להמלצה על המעבד הספציפי שהססמליצ עצמו משתפש בו, וככל שמדגם הנשאלים גדול יותר, כך עולה הסבירות שהמבוכה תגבר. בכחבה זאת וננסה לדון רהמספר מצומצם ‏ של שיקולים בסיסיים, שכדאי להתחשב בהם בבחירת מעבד תמלילים. ‏ לא נעסוק בשיקולים כלכליים, או בשיקולי חופרה והנדסת אנוש הרלוונטיים לעניין, בהנחה ששיקולים אלה ידועים ונידונים בדרן כלל. תוכן הכתיבה את מעבדי התמלילים אפשר לחלק לשתי קבוצות טיקריות: (א) מעבדים טקסטואליים (ב) סעבדים גרפיים. בכל אחת משתי הקבוצות האלה יש שני סוגים: 31 מעבדים המאפשרים לכתוב טקסט ולסרטט טבלאות בסיסיות בלבד 2 מעבזיש הקשורים לתוכנות המאפשרות לשלב עיבודים מתמטיים,סטטיסטיים, מוסיקליים וכיוצא בזאת, והכול בטקסט. " כשרוצים לבחור מעבד תסלילים, רצוי להביא בחשבון את כל סגי התוכן שבכוונתנו לבצע. בעתיד הנראה לעין. העדפה אוטוסטית של הועבד המתקדם ביותר המצוי בשוק אינה מומלצה, ויש כמה סיבות לכן. סיבה אחת היא, קצב העבוזה האיטי ככל שהטכנולוגיה כותקדכות יותר, כוציב האדם לעצסו יעדים כורחיקי לכת יותר לפדיי של מעבדי תסלילים מסשוכללים בסביבת חומרה שאינה מתקדמת מאוד. אם רוצים להעשיג הפעלה יעילה של מעבד תסמלילים גרפי משוכלל בחלונוח, חייבים לרכוש מחשב מסוג מתקדם. סיבה אחרת היא הצורךן להתאים את מעבד התסלילים לסוג המדפסת המצויה ברשותנו. הדפסח טקסט שנכתב באמצעות מעבד תסלילים טקסטואלי (קבוצה א') במדפסת סיכות, או בסוגים מסוימים של מדפסות הזרקת דיו, נמשכת זמן רב מאוז. השיקול של סהירות ההדפסה רלוונטי בעיקר לאנשים המדפיסים מספר רב של דפים, והוא זניח לאלה הממעטים להטותמטו במדפסת. אנשים רבים, וביניהם גם כותב שורות אלה, מיחסים השיבות רבה יותר לתוכן הטקסט ופחות לקוסמטיקת הפונטים, הטורים והטבלאות, אם כי גם בהם אין לזלזל. עד עתה, אי מצליח לממש ללא קושי את מטרותיי בתחום הכתיבה, באמצעות מעבד תמלילים המסווג בקבוצה או, הגם שאני מכיר היטב מעבדים בקבוצה ב2. את המעבר למעבד התמלללים המשוכלל אנ' אעשה, אם וכאשר מטרות הכתיבה יחייבו זאוז. תמיכה עתידית 2 ישן ווח ו בל אחז השיקולים בבחירת מעבד תמלילים הוא האפשרות לצעוד עם הטכנולוגיה המתקדמת. מי שעובד עם מעבד תסלילים מתוצרת בית חוכנה מבוסס, מבטיחה לעצמו אפשרות לנודכן את גרסת המעבד שברשותו, במאמצ מינימלי של לימוד. אם משתסשים במעבד תסלילים שאינו מצוי בתהלין של פיתוה מתמיד, עלולים להגיע למצב שבו נאלצים לבחור בתוכנה חלופית, ‏ משום אינו מתאים לצרכים שהמוצר היעון המשתנים. סביבת עבודה בסגנון 5אוספאואו, ואף משוכללת בהרבה ממנה, שתכיל מערכת הפעלה עצמאית, תחליף כנראה את סביבת העבודה של פקודות 5. הסביבה החדשה חהא נוחה יותר לעבודה. לכן, כדאי להכשיר את האוכלוסייה הצעירה לעבודה בסביבת החלונות. לומדי ה"חלונות" בגרסות החדשות הקוובות, יוכלו לקרוא בספרי ההיסטוריה על היסטריית ה-05ם בגרסותיו השונות. הם יגלו כי ה-05פ, בגרסותיו השונות, לא הצליח מעולם להתפתח ליצירה אנושית משביטה רצון, ולכן נאלצו לזנוח אותו ולאפצ שיטה אנושיח, בדמות ה-פ/צססצי/. ומה תעשה האוכלוסייה המבוגרח? המחקרים מלמזים שיש קשר בין הגיל לבין היכולת להסתגל לשיויים מהירים. מבוגרים הפעילו ביעילות רבה מעבדי תסלילים שלמדו בעבר, אבל לאחר ידועים מקרים, שאנשים. שעברו לעבוזד במעבוי תסלילים אחרים, פחתה יעילות עבודתם, ואף נגרמה להם אי-נוחות רבה. רצונו הטוב של צעיר דינמי להסב את סבו הישיש מעבודה עם 05 לעבודה עם 5אשססאזא, עלול לגרום לסב תסכולים קשים, בשעה שהצעיר סבור לתומו, שהוא מכשיר את זקו לפעולה עתידית בסביבת גן עדן. כדאי לזכור שבין השיקולים יש גם כאלה שאינם עולים בקנה אחד זה עם זה. לדוגמה, אחת ההמלצות שלנו הייתה להכנשיר את הלומדים הצצצירים לענודה בסביבת חלונות. אבל עוד קודם לכן ציינו, שבבחירת כקעבד התמלילים יש להביא בחשבון את החופרה הנדרשת לאותו סעבר. סבין השיקולים השונים צריכים לקבוע סהו סדר העדיפות של כל אחד. בוויות , בויות אחת הבעיות שמעבזי החמלילים השונים, היא שלרוב המעבדים יש תווים נסתרים בקובצי הכתיבה. התווים הנסתרים שונים זה מזה במעבדים השונים, וקיוסם מקשה על קריאת טקסט שנכתב באמצעות מעבד מסוג אחד, על ידי מעבד ססוג אחר. אפנם, קיימות תוכנות להסבת קבצים בין מוובדי תמלילים שונים, ובכללן תוכנות להסבת קבצים שנכתבו באמצעות מעבדי תמלילים טקסטואליים לקבצים גרפיים. ואולם לפי שעה, חלק ניכר מתוכנות ההסבה אינן מבצעות זאת באופן מושלם, וככל שהטקסט מורכב יותר, גם התקלות שמתגלוח בהסבה רבות יותר. מי שכותב קובצי טקסט בסטרה להעבירם לאנשים אחרים נדרשו להתחשב באמצעי הקריאה המצויים אצל האנשים האחרים. כן למשל. מורים (שכותבים דפי עגודה נפלאים לתלמידיהם, באמצעות מעבדי תמלילים שברשותם, ומעוניינים להחליף את קובצי התרגילים ביניהם, ייתקלו בקושי אם לא יעבדו עם אותם מטבדי תסלילים. כמוהו מעבד התכולילים העדיף? הקושי של העברת קובצי טקסט בין מעבדי תמלילים שונים סורגש היטב בעת השימוש בדואר אלקטרוני. על מנת למנוע בעיות של אי-התאמת צופן הכתיבה |הקריאה, נכתבים כל השדרים בקודים מקובלים (למשל, [56). שיטה זו מגבילה למדיי את השמתקשרים, ואינה מאפשרת גיון בהתקשרות. אבל יש דוכים שונות לצמצם את קשיי התקשורת ‏ גין מעבדי התמלילים, וחלק מן הדרכים האלה קשור בסוג מעבדי התסמלילים הנרכשים. ככל הידוע, חיל הים האמריקני הצליח להתסמודר עם העברת טקסטים בין מעבדים מסוגים שונים. הוא איטשור להשתמט במובדי תמלילים שוגים, אן קבע תקנים מחמירים, שחייבו כתיבת טקטטים בסטנדרטים אחידים, והעברת הטקסטים בין המעבדים השונים בחיל הים השתפרה ב-90%. לסיכום, בחירת מעבד תסמלילים עשויה להשפיע על יכולת השליטה בטקסטים, בעבודת יחיד ובעבודה משותפת, במשך תקופה ארוכה. רצוי על כן לבחון היטב את השויקולים השונים הקשורים בבחירת התוכנה, על סנת שלא ללכת לאיבוד בסבוך המעבזים. ד"ר יוסף קליין, פחבר ספר :' "מעבד התסלילים אייגשטיין- מדריך לליסוד עצסי" ראש - המגמה לסינהל, בית הספר לחיגוף. = אוניברסיטת בר-אילן ‏ > לצורןך הורצת תכניות פסקל יש להשתכוש בכמהדר תאים. לדוגסה 5וא 7 סאאשז, א56ץ או .3 00 החדה שי. כיום קיימות גרסאות חזישות של טורבו פסקל .7 שמתאימות, כמובן, למתקדמים טוביניכם. לצורך העבודה ההתחלתית תצטרכו להחצטייר בתוכנת פסקל מוורסיות 20 ומטלה. חיררדו רודניק שיעור מס' 1 שפת פסקל היא שפת תכנות סבנית. כל תכנית בשפת פסקל מחולקת לחלקים שונים, וכל חלק מהווה מבנה בפני עצמו. לכל חלק (או מבנה) יש נקודת כניסה ונקודת יציאה. ‏ אם צריכים, אפשר לחלק את הסבנה לקטעים מפורטים יותר. בתכנית עשאנו מביאים כאן, נכיר שני חלקים: החלק הראשון, שבו נרשסות הגדרות הסתייחטות לסרכיבי התכנית, והחלק השנ' שבו כותבים את הפקודות שהתכנית תבצע. התכנית וטומוצגת כדלהלן תדפיס טל המסך את ההודעה ! ]אס 5111 :סוח6כ ]א ססאץ א ; | 01 51711 = 150 אוספם :(150א) טוח הסברים לתכנית: בחלק הראשון, בשורה הראשונה הגדרנו את עשם התכנית, על ידי המלה ]001 (תכנית). בזוגסה שלנו שם התכנית הוא [סותנפ. המלה 00851 פיחש - צג מופיעה לפני הקטע המעוסעו להגדרת י . / -' קרו . 3 0 .6 ב ./ ב 142 - בשו תכתוב את תוכן תתנ בפס 0 פי פכש6ת. קורי רפימ 0 ]חלשי שת הלוב ]ות0/תים 22099. פשיניון 05 [תתי/ משני ש6יסובי פסיסיים רו קותתי/ים שפיזיו שי 19/1 35 ₪8 הת 00 7/0 9/יו 6ת 9 !910 ₪6 [/2/ סיס /סווקה 6/ השפה, ₪ שת /חני 6 הפוה הי 06 חפוית. 0095 1פפ/ שיו 0 פקולות. ]תפות סיסייסו 7 פתפ/ות. ספה 7 הקבועים. בסקרה שלנו, הקבוע הוא ההודעה (156א) 1א531.0. כלוסר, בוגע שבתכנית נצ'י[- 56 א, ההתייחסות תהיה למלה ואס.511. הפלים ]1א4 80068 -57א60 הן מלים "שמורות", כלומר, הן מלים נטמשתמששים בהן להגדרות קגווות במעוך התכנית. שים לב ו!ו! בסוף כל שורה בתכנית ,50/1 יש לכתוב את הסימן ; (נקודה פסיק). הלה א8561 מגדירה את תחילתו של כל קטע (81.066), בחלק שבו נכתבות פקודות הביצוע של התכנית. המלה פא בתוספת הסימן: מציינת סיום של קטע. המלה מאם ואחריה נקודה. (.םאם) מציינת את סיום התכנית כולה. (בהגדרת קטעים שונים של התכנית, נעסוק בשיעורים הקרובים.) הפקודה מדואחצו כותבת על המסן את התוכן שנמצא בין הסוגריים. בסקרה שלנו, הפקודה ה-156א, שהוא 2 4% יי 6 7 | יקא-* 475-116 . , א ! '5111.0(1. את החוכן עצמו הגדרנו על ידי ; 1,0%8ג511'-156א בחלק הראשון של התכנית (חלק ההגדרות). על מנת לתרגל את מה שלסמדנו עד כה, נסו לכחוב תכנית קצרה שתכתוב על המסך את השם של כותב התכנית וכן .1581 6אזא הסוא 0002. | ו תכנית ססי לסיכום, התכנית בנויה בצורה הבאה: :שם התכנית |אההססאק ₪ :חכ וא אע | ו ; זסטוחטת ב זט)ה' = 15021 ; ' ]0 סזהטך8 סו 1' = 15022א | הא | דא : 6זהטף5 זטלוחטה | בתכנית הראשונה לסדנו לכתוב מלה על הפסן. בתכנית השנייה נלסד כיצב לבצע חישובים מתסטיים, וכיצד לקלוט נחונים חיצוניים מהמשתמש. ;חוכן = שם קבוע1 ;חוכן : = שם. קבוע2 | ;חוכן = : שם קבועב א[סטע :(1501א) טותז/ (זטטותנוח) ח₪6801 ז6טוחטח = :6זהטף5 :(500876 ,15 ,ז6סוחטת,15022א) ח|6זוז/ סאם התכנית תקלוט מהמשתמש מספר, תחשב את הריבוע שלו ותדפים אותו | ל ;טיפוס : שם משתנהו על המסך. ;טיפוס :שם פשתנה1 אחספ פקודה בשורה הראשונה, כמו בתננית ! הגדרנו את שם התכנית על ידי המלה הקטע, והמלה סאם עם הנקודה השמורה 8א4 5007ק. שם התכנית (.,תאם) הגדירה את סיום התכנית בדוגמה שלנו הוא 2סוח06 . כפי שכבר | כולה. אמרנו בתכנית הקודמת, אין לשכוח בסוף, הפקודה ה[ תשוחטו כותבת על את הסימן ; (נקודה פסיק) בסוף כל | הפקודה שחש תכתוב על המסך את | המסך אח מה שנמצא בתוך הסוגריים. שורה. מה שכתוב בין הסוגריים. במקרה הזה במקרה הזה היא תכתוב המלה השמורה 60857 נרשסת לפני תכתוב 5 ]0 טזהּטם5 שה הקטע שמשמש להגדרת הקבועים. זט ונת ה זטוח המלה השסורה אה נרשסת לפני כעת, לאחר שלמדו לתכנת שתי הקטע המשמש להגדרת משתנים. הפקודה הבאה ה][ַ630א8 תחכה תכניות מסוגים שונים, כדאי לחרגל המשתנים בתכנית הזו הם זטטוחטח ו- שהמשתמש יכנים מספר ובסיום יקיש את מה שלמדנו. חזרו וקראו היטב %6. ששני המשתנים מוגדרים כ- ממדאם. המספר יוכנס לתוך המשתנה את התכניות ואת ההסברים המלווים אמסמדאן, כלומר, כמשתנים המכילים | שנמצא בין הסוגריים | זטסוחטת. אותם. לאחר שתהיו בטוחים עוהבנתם מספר שלם. בשורה הבאה, תוכן המשתנה זסטחטה | את התכניות, נסו לכתוב תכניות יועלה בריבוע ואת התוצאה נקבל | דומות, תוך שינוי חלק מהסרכיבים. המלה א[0ממ הגדירה את תחילת בתוך הקושתנה 6זהטףפ . בהצלחה ! העורה בתכנית 2, מופיע הסימן * , פירושו - העלה בריבוע. יש מהדרים שלא מכירים בפעולה הזאת. במקרים כאלה, הפתרון הוא שימוש בפונקציה הנקראת 50(8. :(זטטוחטה) 502 = :6זהט5 אשמח אם תעולחו אליי לתכנית משופרת לתכנית הנ"ל. :דד ,ידוקא1) 3ות6כ וא הס 5 ;הקש מרחק בק"מ:י = אן ₪157 :הק זמון הנסיטווה בשטות:י =אז חואו :מהירות ומוצעת:' = דעס כמת5 :הקש כמות הליטרים:י אז אמידז.ז ,מספר קילוסטרים ללי: יש יה ןא6!ואא כעת נבנה תכנית חדשה המקבלת שני נתוני נסיננה: שמרחק בקילוסטרים וצריכת דלק בליטרים, ומחשבת את הסהירות הממוצעת ואת צריכת הדלק לפי מספר הקילומטרים לליטר רלק ל 6נת!) ,0151 ,8660 :. ].1/א :1115 ,זטקוטסן ררה (460)ה6301 ;א 6)01576 וצ (1106)ה631 ;(אז הווא דר)וות/י 0/6 50:61 1% ה 5)ופות ו | ? ;חוסות אי יְ 0 א המיד )ות :018/178=<)טקוטסן. ו וס ו 1 4 עד כה עסקנו בתכנית שקולטת נתונים ענור נסיעה אחת בלבד. מעתה נעסוק בתכנית שקולטת נתונים של כמה נסיעוח ונחשב: את פכום הקילומטרים הכולל: את הסהירות הסמוצעת הכללית: את תצרוכת הדלק הכוללת: את סך כל שעות הנסיעה: את ממוצע השעות לנסיעה; את ממוצע הקילומטרים לנסיעה. % 8 - [ בתכנית הזאת נלסד את משסעות הפקודה ידג מקסת. היא | . מבצעת את כל הפקודות הנמצאות בינה לבין .זוידאש. השורה שבה נמצאת הפקודה ,זזדא, בודקת אם התנאי מתקיים, כלומר, אם ערך התנאי הוא אמיתי. בדוגמה שלנו יש משתנה קס0ו% מסוג בוליאני. בסלים אחרות, מצב בוליאני מצביע על קיום של תופעה או על אי-קיוסה. בדוגמה שלנו קסו5 מקבל ערך אסיתי, כאשר התשובה היא +. (אוץ). אם יש תשובה אחרת, הערך המתקבל הוא שקרי. להלן השורה המתאיסה סתוך הדוגה: ;("ץ'=5ח8) זס ('ץ'=5ח3) = : 3000 "ה וידה וס ידוקצן) 4סות6כ ]אב אהססאץ הקש מרחק גקילומטרים: ' = א] 157 60%57 ;'מאחר הר" הקש זמן הנסיעה בשעות: = אן מאזד ;'מהירות ממוצעת: = זז0 סמםץפ הקש כמות הליטרים: י= א] אחז ז 'מספר קילוסטרים: | =07 ד פא ;'רוצה לסיים ? מל = הפזאןת | זה | 6וחו] ,0151 ,50660 | 4 :1185 ,זטקזטס! | :א דו] :ווח ,חה ,5קחו | 1 )!0 :1 :115 )0) ,16 )0 :1" :הג | :00 :קסו5 | תוק6ם | (* איפוס מססכים *) | | 10) 6154+ 0 0.: שוחו 01) )01 118 ;0 =: 5ק]ז) (*הכנסת הנחונים וחיעוובים לנסיעה") . | ;1 + קוז1 -: 5קוזו ;תסו ל | ',פקוז))ח|6!וז ;(468610)6150 ;נא ד015)מו6ווז עו (6וחו!)ת46361 ,(א1 15א11)חו6וזצו | | ; ח[6)וז א (ד0 -151.7/א,7:2:וטקוטסן)חו6ות ו | (* עדכון צוברים *) | 1 + ]015 106=: ₪151 0% ו6ח1] + 6וח1] 01| =: 6ותו] 01 :65 + 18| ]40 =: 115 )סו (* רוצה להמשיך או לסיים ? * | :(5ח3)ח6301א ;(11711513)ה61זו אי ( כ'=5ח8) ז0 (]'=5ח8) זס ('405='6) =: קסו5 ;קסן וווח) ; ח[6ו א ;(' סכום כללי ')ה[6זו/י סה"כ: : ('קילוכוטרים 2 10%)ח61זוז אי ('סה'כ שעות נסיעה :',107:8:2] 101)ח61זוז ('סה"כ ליטרים | ,115:83:2 -101)ח[6ווז/ ; ח[116ז ו א,115:6:2] זסו/ז15 וס))םטווזי טס יי 0070 0םם11₪0:6:2,52 01ו/ 3131‏ 01!)ח[6וו/ ;('וכון מסוצע לנסיעה : ,8:6.2קו/6וח!) 0%))ח[6ו ל :(' סה" הנסיעות :',105ז))ה|6)ת/ 4. שו צ דוה זו הרצה נסיעה כוס' ז הקש סרחק נסיעה בק"ס: 0 הקש זמן הנסיעה בשעות 0 מהירות ממוצעת 43 הקש כמות הליטרים: 0 מספר קילומטרים לליטר 3: רוצה לסיים ? מל 7 [סיעה כזם' 2 הקש מרחק בק"ס: 6 הקש זמן הנסיעה בשעות 15 מהירות ממוצעת 9 הקש כמות הליטרים: 0 מספר קילומטרים לליטר: 29 רוצה לסיים? כ/ל ל נסיעה סי 3 הקש סרחק בק"לו 7.00 הקשש זמן הנסיעה בשטות 5 מהירות ממוצעת 4 הקש כמות הליטרים: 00 מספר קילוסטרים לליטר: 117 רוצה לסיים כ/ל כ כללי ס'כום סה"כ קילומטרים לליטר: 2.00 סה"כ שעות נסיעה: 3.10 סה"כ ליטרים: 2-00 מספר קילוסטרים לליטר: 4 מהירות ממוצעת: 8 זמן מסוצע לנסיעה: 3.| סה"כ הנסיעות: 3 0% /פוות: ות עפ כודפסות. האיכות . ; | 0 | ו לו ור 7 ה תשלומים של 50 הש" ח ז כ"א)' ]0 - 8 סיכות צבעוניו ז לל מע"פ (או בשלושה תעולומים עול 79 2 שר 5 , ₪ 0 / ₪ 7 ה 0 7 0 0 00 00 | 1 | / ור'ת 13 : 1 . . ות זט שלותי יד הוהי לרל ז[פסו הצרא תפורח 5 שיירו: = 1 ה 8 ב מ גמ משמיה משה מא מ--- .ב -[הממאש-א; = 5 == . : - ב - 2% אביחי חטב הערה: בחודש שעבר (גיליון29) הייתה בעיה טכנית ולכן לא פורסמה הכתבה על 561ק.(ומכאן כל השיבושים.) יש לי הצעה: אולי תקראו קודס את גיליון 0, ורק אח"כ את גיליון 9, וכך לא יהיו שיבושיס (סתאאאאאאאאס! ולהשאיר אתכם חודשיים בלי "מחשבים וכיף"ז) טוב, או אוכל רק לסכם ולומר שאני מצטער על הטעות ודבר זה לא יחזור על עצמו. אז, לאחר פתיחה צינית אך דרמטית נוכל ללמוד את הפקודה שעוכבה והיא, הפקודה 56ק. הפקודה 056% מציירת נקודה על המסך, והשלד ששל הפקודה הוא: ס,(ץ,א))56ק. | א מציין נקוזה לרוחב הסטך, ואילו ץ מציין נקודה לאורך המסן. האות 6 היא, כסמובן, הצבע. למשל, אם אכחוב 9 (100.100 )וק המחשבר יצייר וקודה בגרף אורן 100 רוחב 0 וצבעה של הנקודה יהיה כחול בהיר. עד כאן פקודת |50ק. הפקודה זחובּס. כפי שהבטחתי בגיליון הקודם (29), אלמד עכשיו את הפקודה וחובק. זוכרים את התכנית בפטם טועברה, שמציירת עיגול ובתוכו (באמצעו) נקודה? אז הפעם באמת אפשר להגיר, שכל הפקודות ידועוח (חוצ - חס6ז30. אבל אני מניח, שסי שלא מכיר פקודת יסוד זאת, צריך לקנות ספר על בייסיק). רצינו לצייר שפש, אז הפעם אלמד אתכם את הפקודה זהוהק. 6%. הפקודה וחוגק היא צבע)), ולכן פקודה זאת צובעח או ממלאת את המסן עד אשר היא נתחמח באותם הצבעים על ידי עיגול או ריבוע. כלוור, אם כתבתי תכנית כזאת: 5 חססז0ס5 10 | / 4 3 קַ התוצאה תהיה זהה. גם / / / אם נשים את ערכי ה-א 2 / ש\ וה-ץ במקום אחר בתחוסי = שש ' וד ו ו ) / = 0-ה ה ₪ 1 1 ,. [ דרח == [ | 14 ו | 1 1 2 ו בשקה כ ב 0 מ בס .א = ב = באופן חופשי. אם אלמו 200 :,],],)+),),- (זרך אגב, אמרנו ש-5 זה קיצור של אסס, אז ]ם זה קיצור של |₪1 אסט ולכן הפקודה לא רק שהיא סותחח אלא גם צובטות אח כל מה שובפנים.) נניח שלא הייתה אפשרות בפקודת 6הו| לעשות |]ט] אסס או ב-0|6:ו0, ובאמת אי אפשר למלא את הטיגול אלא על ידי הפקודה וחוגק. ה היינו עושים? - כאן באה הפקודה זחוהק לעזרתנו: השלד של הפקודה הוא ס, (ץ,א)וחוגּק, ממש כמו הפקודה 61פק, לא כן? א סציין נקודת רוחב בססף. ץצ ו 7 == | מציין נקודת אורך במסך ו-6, כפובן, מציין צבע. הצבע חייב להיות זהה לצבע שבמסורת, כן שאם בפקודה ש6חו! או בפקודה 0]66זו₪ הצבע יהיה 6 אז גם בפקודה |חוגק הצבע יהיה 6 (מספר 6, שלא יהיו אי הבנות). נחזור לתכנית שלעיל: חשוב שהנקודה שסממנה תחחהל הצביעה תהיה בתון תחומי הריבוע, כך שאם נעשה:(בהסתמך ‏ על התכנית שלעיל), 3, )ווק 30 הריבוע או אפילו בסרכזו. כך תוכלו לצבוע צורות. אלא שיש לשים לגב שהציור מתוחם ושאין בו אפילו רווח של פיקסל אחד. ‏ עד כאן על הפקודה |חובק. הפקודה גוס היא "שפה גרפית בפי עצמה", ואפשר לצייר בה את כל הפקודות (אופס,סליחה- האופציות) של הפקודה, "מחנשריםח וכיף" יהיה ספר עב כרס. ולכן, אתקדם "טיפין טיפין" עם הפקודה. טוב, השלד של הפקודה הוא: אין שלד. אמנם, אפשר להג'יד שגזט, אבל אז מצטרפות לזה | בערך עוד 15 אופציות. לכן, אתחיל עם האופציה הראשונה: א)0. זה אומר, הזזת הסמן * פיקסלים כלפי מטה. לזוגמה: 58 תסס7ז30 10 00 20 הפקודה תרד לסטה 30 פיקטלים. בפעם הבאה נלמד 3 אופציות של שוגז והן:6,,8. ער א] . ביי. ננטה מנוי ב"//0*260 /79/" ותהיה בעניינים צנצל עכנטיו בין 7.30 - 20.00 ותהנה מכל המבצעים והמתנות טנ' 08-4550616 ; 08-450676 - - . : = ]| מ ₪ 1 - ב | ו שא הרקנא א, ארי שור אהלן חבריה, קוראים לי ארי ואני עוסמזד לפתוח רפויכם טולח קסום וול צלילים, בעזרת מקשים, מקלדות, חלונות, שירים וחוכנות. האוסונם, טולם של מוזיקה באמצעות מחשבים? נשמע אולי מפחיד, קצת, אבל במדור הזה נלמד להכיר אח הדרך לשלב מוזיקה ומחשבים, כדי שנוכל להיות סופר- סנוארים מוזיקליים ואפילו זמרים מדופלמים. מוזיקה באמצעוה מחשבים, זהו טולם שבו אתם סטוגלים לעשות כל העולה בדפיונכם בתחום המוזיקה. רוצים להלחין מוזיקה באמצטות המחשב? אין בטיה! רוצים לענד מוזיקה לחון המחשבל אפשר ואפשרו! רוצים לשיר דרך המחשב? קלי קלות, וק תגידו כו! היום אני בן עשרים וארבע, ואת דרכי הכווזיקלית התחלחי, כמו כל ילד טוב טל אימא, כשהייתי בן עשר. אז למדתי לוגן מוזיקה קלסית בפסנתר. "הרומן" שלי עם המוזיקה היה בהחלט לא היטטרי, לא עם המוזיקה, לא עם הפסנחר ובוודאי שלא עם הסורה ההונגריה, שביקשה ממני בכל שיעור "לחרמן" לה את האקורר (במקום: להרמן - מלשון הרמוניה - את האקווד, כי וו 2 ץק = | | ה וסה- . + | ד / "ו קה 5 + 4 - 4 = מ "יו / ' 1 - להונגרים קשה להגיד ה"א). לאחר כשה שנים של לימוד נגינה בפסנתר, שכללו הפסקות והתחלות מחדש, התחלתי ללמוד גם הלחנה. לאחר מכן למדתי גם קצת ג'אז בפסנתר, וזה כבר היה יוחר מעניין. כשהייחי בן 16, החלטתי ללמוד גם קצת נגינה על תופים. נרשמתי לסכון של אהרליה קמינסקי הגדול, קניתי מטרכת תופים די פשוטה (ההורים שלי, כנראה, לא צפו לי טחיד גדול בתחום), ובפשך שנתיים לסותי לחופף. הייתי בהחלט סחופף לא רע. ואז, עם ידע בנגינה על פסותר, עם ידע בהלחנה ובתיפוף החלטתי לחדור לעולם ‏ של המעבזים המויקליים. ההקלטות באולפנים נתנו לי דחיפה עצוסה "ו = / הלריות. האעזנות של ופט : .= שו ב חחח ויתמ ו ו ו ו יו ו = ה הטיסה על ל 7 24-77 75 הק תה קמ הררה החדה 7 = ומטוובן לול ורוה התה ה חח ה ה הח ארחה = תו דח ₪- דה לוואר קול וכה לור 0 ות ₪ ה הו ו םי = 9 = ו > ₪ - 0 ו וט ו 9 ו אל תוך העולם הזה, והיום אינגי מסוגל לעזוב אותו. כזי לשפר את עצס'י בתחום העיבוד המוז'קלי. למרתי שנה בבית ספר "רימון", ועוד שנה אצל רפי קדישזון, האחד והיחיד. היום, אני מעבד פוזיקלי מקצועי וטוב (כך אוסרים...). אני טוב, בעיקר בזכות העובזה, שלפני שבע שנים, כאשר הרומן בין - המחשבים ובין המוזיקה רק התחיל, אני כבר הייתי שם, ויכולחי להשוהחף בהתמזגות החדשה והמרתקת הזאת. לאט לאט, כאשר אני מביט על הכול מהצד, למרת' להבין את החשיבות העצוסה של מיוג זה, ואת האופציות המדהימות שהמחשב מקנה לפוזיקאי. ניום, כאשר יש ברשותי מחשב, תוכנות מתאיסות וציוד סוזיקלי מקצועי אחר, וגם ניסיון של 7 שנים, אני שולט בטכנולוגיה שעומדת להיות החשובה ביותר בטולם הסוזיקה בעתיד הקרוב מאוד - מוזיקה באמצעות מחשבים. מקצת מן הידע שצברתי על החידושים וההמצאות בחחום זה, ‏ אשתזל לסטור לכם בשור ‏ ה, בתוספת קצת הומור והמלצות. וכסובן, העיקר שלא נפסיק לששמוע מוזיקה ולשיר. להתראות בינתיים. - הר 0 . זוז תבב ד עולם תמחר בר חיום ב מולטיסויה - עולם המחר נמצא כבר בביתנו סזמן. הטלוויזיה הנמצאת בכל בית היא דוגמה למכנשיר מולטיסדיה - אנו רואים את התסונות ושוסעים את הקולות. פירוש הלה מולטיסדיה הוא - ריבוי של מדיות. כלוסר. ריבוי של אמצעים להעברח מסרים באמצטות חושים שוונים.* ההבדל המהותי בין הטלוויזיה כסמכשיר מולטימדיה לבין עולם המולטימדיה, הממוחשב שאותו נכיר גגיליון הזה (ובניליונות הקרובים של "מחשבים וכיף") הוא בכך, שעולם המולטימדיה הממוחשב נשלט על ידי המשתמש. זה :כול להתבטא נגאניסציית שחשב, באנציקלופדיה ממוחשבת המשלבת מוסיקה וקולות, במשחק המשולב בקטעי סרטים, במוסיקה של מיטב הוגנים ובעוד אפשרויות רבות, שובינתיים רק הדמיון שלנו הוא הגבול. הסולטימדיה מעורות לחיים דפי מיזע, היא מאפשרת לך לשמוע את דגבריהם של אנשי שם, לחוות שילוח עול חללית לחלל או להנות ממשחק מחשב המשלב אנימציות תלת סימדיות ומוסיקת רקע משגעת. ה"מולטימדיה" היא סביבה עשירה, שאינה מורכבת רק מסלים אלא מתספונות, מקטעי אנימציה, וידאו, טקסט, קול וגרפיקה, וממוטיבים של תנועה. מה גרם להתפתחות המולטימדיה בשנים האחרונות, ומדוע לא הופיעה בתחילת התפתחות הסיקרומחשובים? מולטימדיה ממוחשנת דורשת אמצטים מסוחשבים שער לפני שנים מעטות לא היו קיימים. שילוב של גרפיקה, אניסציה, קול ותסונות וידאו נעות דורש נפחו זיכרון שלא. היינו ססוגלים להגיע אליו. ה-קש. 1 (תלקליטור) ( 256-3686 |סהקותס6 ץ|ת0) הזהה בגודלו לתקליטור שאתה משתסמסש בו במערכת הסטריאו שלך, הופיע לראשונה רק לפגי שנים אחדות, והוא מאפשר לנו לאחס| מירע באופו טלא יכולנו לשוגר אפילו לפגי זמן קצר. האחסון. של 60-50 הוא 650 סגה בייט | וכו מגה ווו) כלוסר, פי 3 עד 4 סוב | הריסקים הקשיחים. הנפצאים בבתים. כונני תקליטורים משוכללים אף מאפשרים השמעת תקליטורי מווזיקה בלחיצת כפתור (כגון כונן התקליטורים של זז0יד2 ). תקליטור יחיד מסוגל להכיל עד 680 מג"ב, שהם בערך 0 טסודים או כ-350 ספרי מידוע. אסנם, ניתן להנות מעולם המולטיכוזיה גם בעזרת המדושב שברשותנו יחד עם תוכנת 5הסשחתוו ותוכנת מוסיקה ואניסציה טובה, אן החוויות האמיתיות מצפות לנו אם נצטייד ברכיבים מתקדמים נוספים. ראשית, עלינו להצטייד במחשב הזק ומהיר, מחשב בעל מעבר אכ 386 הוא כיום המינימום הדרוש לנו להפטלת מערכת מולטימדיה מושלסת אן גם מחשב 286 עם כרטים קול יכול להוסיף הרבה כאוד להנאתנו סתוכנות רבות שברשותנו. האביזר הבסיסי הוא כרטיס קול המסוגל לחרגם את האותות המגיטים ממקור כסו מיקרופון או רשמקול או, כסובן, קומפקט דיסק לקולות שהמחשב מבין, ולהפך.. כיום יש כרטיסי קול משוכללים המסוגלים להפיק צליליח סטריאופוניים (בתמונה סאונד גלאקסי 16 84516 התוכוך בחמישה סטנדרטים של קול ושלושה סוגי כונני תקליטורים). אן בל נטעה: גם כרטיס קול בסיסי (לדוגמה, כרטיס קולא8 צא3ג]₪03 6מטס9 הזואם 11), ניתן לחבר לזוג רמקולים ולהשמיע באמצעותו מוסיקה וקולות מקסימים. כרטיס הקול משנה לחלוטין את הענודה עם המחשב והופן אותה מפילות חד גונית לחוויה אינטראקטיבית ממדרגה ראשונה. אתה פשוט חי את התוכנה, את המשחק או את הלומדה. (בתסונה - כרטיס קול ]א.601 מאשספ - שים לב ליציאות לרמקולים ולמיקרופון. ) כנר עם כרטיס קול ותוכנה מתאימה יש לנו מולטיסזיה בסיסית, אך סובן שמעוכת מולטימדיה מושלמת תכלול כיום גם כונן [אכוא-60 ובקר מתאים המחבר אותו אל המחשב. מערכת כזאת מופיעה בתמונה- נורכת מולטימדיה מוכת:דד5. מערכת, המצוידת ברסקולים טובים, יכולה להתחרות במיטב מערכות הסטריאו שבנית. אז מעתה תוכל לשבת ולעבוד במחשב ובמקניל לשמוע מוסיקה טובה ואהונה עלין. הפעלת המוסיקה אינה מפריעה להמשך עבודתך עם המחשב. עולם המולטימויה מאפשר לנו גם להקליט, לצלם, להשמיע. ואח כל אלה להונגיר בקלות למחשב שברשותנו. כיום קיימות תוכנות שונות המאפשרות לך להכין מצגות מולטימדיה שאותן תוכל להציג בבית הספר, במסיבה, בעסק או בעבודה וכל זאת בעזרת כלים פשוטים ותוכנות ידידוחיות הפועלות על פי רוג בסביבת וו אכן, עולם העתיד נפרעש לפנינו | ובקלוח רבה נוכל להנות מפירותיו. בגיליונות הקרובים של "מחשבים וכיף" נביא לכם מידע, עצות והמלצות בכל תחומי המולטיסדיה, אז אל תחסוצוווו * המרור בחסות רשת ורכזי המולטיסריה: מדיה סנטר וקרביצ טכנולוגיה. ה 0 ו == שוב - | לת 8 צ 7 1 מ ו בי[ = ₪ =" ; כרטיס קול 4)א] [1 22 631% החטי תומך בסאונד בלסטר ו-18 זס, כולל 13 תוכנות קול שימושיות וזוג רזקולים. וא (4)6ק אצ צ2313%)-בחטספ כרטיס קול סטריאופוני תומוך ב-4 סטנדרטים של קול: סאונד-בלסטר, 18 זס, דיסני ו- א0/י0), בקר 600 (לסוני, פנסוניק וסיצומי) כולל 14 תוכנות קול שיזושיות וזוג רמקולים. = זז סאגווה ז6שסטאז מ |0אוסק) זא גוא הזז בוו ד ורוו ]₪ 7 ₪ | וכח א 5 ו 5 ו 0% 6 916/ לאו ]הנ [חמטספ - כרטיס קול מקצוטי 16 ביט סטריאופוני היחיד שתומך ב-5 סטנדרטים של קול: סאונד-בלסטר 3 4121 ,דיסני, 0% וחלונות, כ)-וו[ט]א סטנדרט, 14 תוכנות קול שימושיות ואוזניות. | = 7 5 יו הלל , 8 - כוגן 2-1+0(1]-) מהירות כפולה - 3505, כולל תוכנה הסכפילה אח הסהידות פי 55 ווו אפשרות להשכועת תקליטורי מוזיקה ישירות סהכונן בלחיצת כפתור. תוסך באופן מלא בתקנים: סוסטה-כ6 מאסה-600 ,הם-60 ,60 סוסחתץ 003% הכונן כלול בכל ערכות הסולטיסדיה ערכת מולטיסדיה 2514 - כוללת כוון |א6:0-00 מהירוח כפולה ותקליטור. ערכת מולטיסדיה 3401 51 כוללת כונן 60-01 מהירוח כפולה, כרטיס קול מקצוע' 16 ביט סטריאופווי, 4 כותרים טל תקליטורים ואוזניות ערכת מולטיסדיה 0254 צ)/ = כוללת כונן 1א00א₪-כ:) מהירות כפולה, 55 - 6 כרטיס קול סקצועי 16 ביט סטריאופוני, ל ו 7 כותרים על תקליטורים , מיקרופון ורמקולים איכותיים םס סגבה | 16 סא ה ה . שר 2 ו וידיאן / | טלב 9 9 - | כרטיט קול מקצועי 6 ביט סטריאופוני, : ל 2 | | 2 ל | תוסך ב-6 סטנדרטים של קולו סם-וווא ו ל תקליטור סולטימדיה, כנות קול שימושיום 00 00000000 - ל ה 1 ה 0 0 0 0 1 : 5 -7 ה ה 2 - ו . . - רו | 2 ל 2 אוו ל ב ורא ב ב וב לוב וט בי ג וק" קוק יו קיו יי ו ו יו יוו יק יוק "קיו ו ויו ו ו שיווק | והפצה: קרביצ טכנולוגיה בע"כו בנ ל בי [ור רת ד :לוזב ו קרי זי >ך ןי כ ד 5 1-10- [-- | 16-15 '. ו ו ו ו | הפוסה האווסה פתול6. פַח- ₪08 מית 10. 28 6/ח ₪/יי: באמים ]3ייים 7 00600 | 2 שזוום. שו 976/00 /09ו6 תת ה008/! מזי 030 %, ססות חאמים 0 64 2006 ₪7 תספתי 6מי 9 יי /0008 60/יו חופיס "ורש קואפ6'. | והי | מופחה. [יפמת. /סק. 56 אשחק 6 6000 יסת /שרור שחפיו | שורה 16 האפים. 88יו ]ו6ת0 | "פשס", /כשורה. ₪6 ]וסות. ₪ 0 שם שתם מונים 00/1 | 8 2181 (תופום | והספחיים | סתפו ₪/וי? | שוחי | היפורית), 0ופ/609, רת" רסנן 25, תיפה, 4 6 חק 9 סותם 20 6יסות ריכת זוסחמים. שין + קורק פתן 06 090 י6ר. העליסים 6מותת 16 זופרסם, כ הם ‏ פסת(ם ‏ ישים סהחפרות הפריפו. סניהם, - ₪3 פריכות. 7 הטונות. תוס זישחמים. חמ 0 הפו 00/6:- יוחמת 00 יניב בן ישי מאשקלון העביר אלי קודים עול עולבים... שמתחלקים ב-4. מתמטיקה זה בהחלט הצר החזק שלן, יניב. (אבל מה עם המספר 4 עצס, הא?) 1-4 | 3 9-ו 20-07 2-28 9 זו1,8 5'ה97820 כדי לראות את כל המשחק רצ לפנין, מההתחלה עד הסוף, פשוט הקש על המקנשים הבאיח: ,>1< ,>]%< ,>7<‏ <>, <₪>) <56ם> ואז לחצ על מקש היריות בג'ויסטיק. סיגל שקד מצאה את הדרן הבטוחה לניצחון בהימורים: לפני כל הימור, כדאי לשמור את המשחק. אם ניצחתם, תשמרו את המשחק שוב. אם הפסדחם, תעלו את המשחק השמור (לפני ההיסור). זה לוקח קצת זמן, אבל זו הדרך הבטוחה. תו צאג!|הז) 186 0) לפני כחצי שנה, כשדיברתי עם אחד מכתבי המשחקים (אני לא זוכר אם זה היה טל או רון) ושואלתי אותו סה הוא חושב על הרעיון של פרסום ומזים למשחק הזה, הוא הגיב בטוריקת הטלפון, ואחרי שבוע, כשהוא נרגע, הוא צעק עליי שאנחנו לא "אלטע זאכן", ובטח לא ארכיאולוגים (והמבין יבין). אבל לאחר שפוסמתי קטעים במדור "האם ניסית" למשחק הנפלא הזה (לדעתי), גיליתי שהמשחק נמצא אצל הרבה ילדים,יותר מאשר תיארתי לעצמי, והם פשוט "דלוקים" עליו. ההחנוניינות הייחתה עצומה, וכ-5 חברהי ביקשו ממני רמזים למשחק. אוק, עכשיו, כשהבנתם מדוע אני מתעקעו "להחיות" את ה"תים", בואו נתחיל, הא? ₪= חושן? לא, אתה לא עיוור. אחוי שיצאת מהמיטה, כדאי שתתלבש. מה זה בכיס? ₪ כדאי לצאת החוצה ולברר מהו הרווויו הנורא הזה. ₪ ארתור הוא לא הבן אדם הכי מקובל בעולם, אבל תמיד יש ג'אנק מייל (פרסוסות בדואר). ₪ כדאי לבדוק את הגינה עצסה. ₪ מה צריך לעשות עם הבולדוזר? לא, לא לשקר, אבל באנגלית זה הומה... ורמז ווסף לאותה בעיה (קשה, אגב): פרוסר, נהג הבולדוזר, הוא די אנוושי. את פורד אתה צריך הלאה, אז אל תקבל ממנו מתנות. פורד היה פסיכולוג בכוכב הלכת שלו... ₪ עכשיו, כשמצאת לך שחקן מחליף, אפשר לקחת את מתותו של פורד. ₪ תאכל טוב, היום הוא יוסך האחרון על כדור הארצ. ₪ 3 זה מספר מזל. ₪ ארחור תמיד אהב בעלי חיים, אז זה עואתה משחק אותו עכטויו,. זה לא נותן לך זכות לשנות את אופיו, אוקי? ₪ חללית הווגונים לא טוצרת באדום! (איזה רמז, וואוו) ₪ תסתכל טוב, ולאחר זמן מה "תחזור לחושיך", באופן מילולי. (אני שדבר על החשיכה בספיות הווגונים, כטובן). המשך יבוא... מיקי גולדובסקי מחיפה מוסר את הסבזק הבא: אם תלחצו בו-זסנית על 1,6 ומקעו הרווח, חקבלו מאה יריות במתנה. כמו כן, תקבלו גם את כל המפתחות לדלחות. באחד המסכים בקין 3, יש אפשרות לאסוף הרבה פסילות, בגלל ריבוי הנקודות במקום (כ-25 אלף נקודות במקום, 5 רובונים). בקין 3 - יש בית ספר שבו תוכלו ללמוד את השפה הגלקטית, דגר שיקל על קריאת שלטים במשחק. אייל כצ כתב בסן הכול 5 רפמזים למשחק, והוא בכל זאת הזוכה של החודש, ממה שמראה לכם טלא הכמות אלא האיכות עושה את ההבדל.. ₪ היזהר סה- |שזזט'ד ₪06%61 - הכזבנה הנ"ל יכול להשמיד כל כלי בזמן "א קצר - והאויב מתקן אותו כל הזמן. הדרן לחסלם: הפעל טנק טילים א6ג311, משבצת אחת לפני הסטרה. ה- | [תתחתשך לא יפגע בטנק, אבל ההפך יעבוד. זה לוקח זמן, אבל זו דרן בטוחה יחסית להתמודד עם מבנים מטילי איסה שכאלה. ₪ לתקיפה השתמש ב- 56/51/08 וב - 180% סוםס5. ₪ מומלצ להניותמנט ב-זסוהוש6ז. הם מאוד יעילים. "פתה" את האויב עם טנק מלחסתי, התקף אותו עם זטוהוצטכע, ולאחר שהפכת לבעלים שלו, השתמש בו כסוכן, לחיסול המחנה שלו לועבר. זהירות: פגיעה ב"סוכן" האויב שלך תחזיר את האויב למחנהו המקורי. כמו כן, אחוי כמה דקות האויב "יתעורר", כך שלא כדאי לססור עליו בסיוחד. אם אתה באמת בונה טליו, שמור את הזסופוט6ש בהישג יד. * בנה כמה שיותר ארמונות. בסיוחד בסקרה של ייד המוות". כן תוכל לקבל בסהירות את הנשק המיוחד. * אין טעם לנסות להתקיף במשן כל הזמן גם כלים חלשים. הכן החקפה מרוכזת עם הכלים החזקים ביוחר שברשותר. אייל, אתה מוזמן להמשיןך את הרכוזים האסטרטגיים שלך. כמעט אין סוף לרמזים שאפשר לתת למשחקי אסטרטגיה, וכמו כן, כמעט אין סוף לפרסים שאני יכול להעניק לזוכה החודשי (אולי ער שיפטרו אותי...), אז אתה ואחרים - כתבוו! סיגל שקד מגת.ים (בבקשה - לא רק בנים משחקים משחקי מחשב.) מוסיפה: ₪ המקום היחיד שבו אתה בטוח מהתולעת הוא על פני הקרקע. ₪ אסור להשאיר רכב או חילים בשטחה חולי יותר סדיי זפן (תולעים???) ₪ כדאי לנסות להקים עוד מפעל ליד האויב. אורי רייךן מחיפה מוסיף: ₪ להגנה - לבנות שורה של אפוטזזטיד לפני הבסיס שלך. ₪ כדאי לבנות 2 >6סתו]9ק 6סוקפ, ולא רק 1. הדבר יעזור למצבון הכלכלי. ₪ ניתן לורוס את הח"לים של האויב עם כל טנק שהוא, אם לא נוח לירות בהם. ₪ מדי פעם, יש במסך מסוים פלע, שאם יורים עליו, או "דורכים" עליו עם חיילים או טנקים, נוצר סביבו שדה של תבלינים. הסלע נראה כגוש, אשר צבטו כהה מהצהוב של הסביבה. אני מוסיף: עדיף לירות על הסלע, משום עשהחיילים או הטנק ימותו עם ההתפוצצות. ₪ כדאי לבנות |1-ץזז63 שיעביר את ה-6₪ופ6עזג שלך לשדות ובחזרה, וגם יעביר את הרכבים הפגועים שלך למפעל התיקונים שבוית. תוספות עולי: ₪ השיטה שלי להתקפה שונה במהותה ‏ משיטתו ‏ של אייל (סליחה, אייל!) והיא: אני מתקיף את הבניינים עם טנק טילים, וסגן על אותו טנק בעזרת טנק סצור. טנק הטילים יעיל רק לטווח ארוך. אם ‏ אתה מותקף ‏ על ידי זסוגו9וצ6ש (הנשק המיוחד של האדומים - הארקונן),. התקף אותו בעזרת טנק הטילים, וחסל אותו ממרחק. ‏ זה דומה לירייה בחרסינות בלונה-פארק. לא צריך לבנות סקסו וחזסו כי ה- זט !00806 מחסלים אותם במהירות. כדאי לבנות קן ההתחלה )זט - אחד לפחות, משלך, כדי שיחסל. התקפות מוצנחות של האויב, וגם" טסוו חזסדו. | 4 ל ₪ ה-גושחטיד הקטנים הם אסצעי הגוה > מעולה לטווח 2 הם בעלי 0 אש רצחני.. יש = מחסור. - בחעומל, שדיף ו בעיקר בקטנים, כיוון שהם צורכים פחות. אורגיה. 1 2 ₪ כשיש ברשותך /.6.]א, הבא אותו בסמוך למפקדת האויב והתחל לשלוח יסודות לעבר המפקדה. כן תוכל להצ'ב 6)8זזטך ליד מפקדת היריב (עדיף ארוכים), כדי שהם יפגעו בכלי הרכב או בחיילים של יריבך בעודם בבסיס. ₪ תוכל להקדים גם ראדאר, כדי לחשוף שטח נוסף שליד בסיס האויב. כל ראדאר חושף את העיגול הקרוב אליו (בקוטר של המסך). אחרי בניית הראדאר תוכל לפרקו, כיוון שהוא צורן השמל מיותר, ואין בו תועלת, משום שהשטח כבר נתגלה. ראדאר אחד בכל זאת צריך להשאיר, כי אם גם הוא יימחק, תימחק אתו המפה הגדולה. ₪ מנסיוני במשחק, היתי מסמליצ לשחק עם הכחולים-אטריידיס. יתרונותיהם: 5 1 הם הראשונים שמקבלים משגרי טילים, דבר שמקל סאוד בססכים ה-5 וה-6; הארמון שולח להם מספר רב של חיילים, שסגינים על הבסיס ומפריעים לאויב. ₪ עם הירוקים (0:805%) הכי קשה לנצח במשחק, כיוון שאין להם משגרי טילים שימוטטו את הגנת היריב. ₪ כשאתה משחק את האדופים, לפני הקסת הארמון, גלה את בסיס האויב, וכן תוכל לשגר את "יד המוות" לסביבה מדויקת. ₪ שמור את המצב לפני יריית הטיל הקטלני, כזי להבטיח פגיעה מדויקת במקום (שתבחר. אם לא פגעת במקום הרצוי, אין בעיה - תוכל להעלוח את המשחק השמור, ולנסות את מזלך מחדש. ₪ כשאתה משחק במסך 8 נגד האדומים, או במסך 9 נגד הקיסר, שמור את המצב בתכיפות גבוהה, משום צוגם אויביך יכולו להשתמש בטיל הקטלני "יד המוות". ₪ שלב 5 - כדאי לבנות ואדאר במהרה, כדי שתהיה לך האפשרות לבנות |פזזטד' לטווח ארוך. ₪ בשלב האחרון (9), יש ליד הבסיס שלן,בחלק הקדסמי שדה של חבלינים. נסה לקצור במהירות שזה זה, משום שהוא ייהרס בקרבות העקובים מדם שיתרחעוו בסביבה זו. ₪ עוד בשלב האחרון - אתה יכול להקים שורה של יסודות שתקיף את השדה מצד שסאל, ולהקים בה, בסוף השורה, )6זזטד קטן וגם גדול, כדי שיפגעו בכל מי שיתקרב סכיוון זה. ₪ נסה לשלוחה כלי רכב סהיר למקום, בסביבות חצי המסן, וחקור בעזרתו רצועות ישרות (מאוזנות או סאונכות). זאת כדי שתיצור קו החרעה מפני התקפות האויב. ₪ כדי להסל טנק טילים, החקרב אליו עם כלי נשק לטווח קצר, והתקף אותו, כך שהוא לא יוכל לפגוע בן. ₪ נסה לחשוף כמה שיוחר מהמסך, כדי להימנע מהפתעות ‏ לא נעימות. ₪ הטנקים הקטנים ‏ (06)ו₪3 ,שאוזך) הם כלים מצוינים לסיור, בשל מהירותם הרבה. ₪ היזהר מתולעי חול, כיון שהן יאכלו כל מה שנקרה בדרכן. ברגע שקיבלת הודעה על קיומה של התולעת, צריך לזוז לקרקוע' מוצקה. | ₪ %מ18 6וה50 הוא כלי נשק מצוין למלחמה בתולעי החול. ₪ השתרל לשחק בסהירויות איטיות (למורות השעמום היחס), כיון שכך תוכל להאט את פעולת המחששב, ותרוויח זסן לשחשבה. אני לא יודע מה אתם חושבים, אבל נראה לי, | שסגיע לי הפרס. לאל מעל 20 רמזים! לא רעשו וברצינות - אם יש לכם מה להוסיף, אתם מוזמנים לשלוח את רמזיכם. 1 6ו0 ההזה במסך השיאים, כחוב "5 מ[ממםמם" להשגת חיי נצחו 5 התגוהה! (משחק הפעולהו) במסך הפתיחה, כתבו "זן4 110" (החנצלות מלאה לקוראינו המאמינים: זה לא הצייט שלי). המסך יהבהב. במהלך המששחק, תוכל לקפצ בין השלבים בעזרת המקש .1. א 6 וז אגא 48 6ם] יש לי הבהרה קטנה בשבילכם, בזכות הערתה של שולי מב"שש, (סוף סוף גם בנות כותבות אליי: איזה פופולארי אניו כן, שולי, אני מודע לכך, שהכול נעשה בשביל הפרס, אבל אם לא..) ולהבהרה: את העדשה למשקפת השגחם כבר בקרובל, וכשאסרתי "לא תצטרכו ללכת רחוק בשבילה", לא התכוונת' באמת "ללכת", אלא שהיא נמצאת טליכם. אבן הצפרדוג: ₪ החפרפרת אמרה כסמה דבוי חכסה ... ה"עיר": ₪ להוציא ספר ילדים... ₪ ידוע שספר יכול להשפיע מאוד על בני אדם ולא רק עליהם. ₪ השג מפתח מדומה... ₪ ברור לסה המפתח, הלא כן? אכסניית הגוינגל: | דבר, זה אף פעם לא הזיק: אין כמו פרוספקטים כדי לגרום הנאה לכלב וארנב מסמוצעים. כשמקס הולך לשירותים הפושעים חוגגים... (אח, איזה רמזווו) ביגפוטים לא מזהים מוצר גנוב. סם ומקס אוהבים קצת סיכונים בחיים. זה לא משחק ₪ מי היה מאמין שאתה צרין זפת כדי להתקדם במושוחק הזה? ₪ ללקיחת הזפת צריך 2 אביזרים. הצ'יט הבא לא יעבוד בכל הגרסאות: כשמסן הפתיחה מופיע, החזק את כפחורי העכבר וגם את כפתור הג'ויסטיק, עד שיבקשו מסך להכניס את דיסק 2. | ארי ; ל :קב 0 סא יעקב סלסד מסבשרת שלח אליי את הרמזים הבאים: הוחספ: כדי לירוח את היריה הוורודה שלה: פעסיים "אחורה", ואגרוף נסוך. כדי לעבור צד במסן, צריך ללחוצ 4 פעסים "אחורה --> קדימה", ולתת אגרופים גבוהים כל הזנון. 0 20- 0ום: כדי להקפיא את היריב, יש ללחוצ סהר "למטה --> קזימה", ולתת אגרוף נמוך. ₪7 = | דחחוו בסיום .- כזי להוצ'יאה את הראש והשלד (איכס, איזה משחק זוועתי!ו)ו יש ללחו "למטה ‏ -> קדימה" פעמיים, ולתת אגרוף נמוך, אבל מהר. ההוז 560 כדי לירוח את הצלצל, צריך ללחוצ פעסיים "אחורה", ולתת אגרוף נסוך. כדִי לשרוף את היריב בסיום (זה לא בניגוד לאסות ג'נבה?), יש ללחוצ פעסיים "למטלהי" ועל כפתור ההגנה. קחה -טו. 1: כדי לירות, יש ללוצ פעמיים "קדיזה", ולתת אגרוף גבוה. כדי לתת את הבטיטה המיוחדת שלו - פעמיים "קדימה" ובעיטה גבוהה. ו כדי להיעלם ולעבור צד, צריך ללחוצ+ "לכוטה --> למעלה" בסהירות. אם רציתם לירות, צרין ללחוצ מהר "למטה --> קדימה", ולתת אגרוף נמוך. כדי לדחוף את היריב אל הקיר, צריך ללחוצ כל הזמן "אחורה --> קזימה", ובו- זמנית לחת אגרופים נמוכים (נשמפע מסובן, יעקבו). 6 כדי לירות את הירייה הירוקה, הקטלנית, יש ללחוצ מהר "אחורה --> קדיסה", ולתת אגרוף נסון. הבעיטה המיוחדת תתבצע כך: "אחורה --> קדימה" ובעיטה נמוכה. לאגרוף המיוחד עם השפגאט (סנש בלט, המשחק הזה), יש ללחוצ על המקעוים הבאים ביחד: "למטה", הגנה ואגרוף נמוך" (איך, לעזאזל, גילית את זה, קולוסובוסל). לבסוף - כדי להוציא את הראש מהגוף: 4 פעמים "קדימה" ואגרוף גבוה. חודה, יעקב. תה 65ת0[ בהבו01ה] 6) ]0 ]966006 6ה) 65 המשך סגיליון 29: = גם תמנונים, אם הם מקבלים יחס טוב, יכולים לעזור לך בהרפתקה. בתעלה: רק אורגיה חזקה מאוד תפעיל את הרפסודה. הארון יעזור לן, אבל לא במצב שבו אתה וגיל שהוא עוזר לך (נראה אם מישהו יבין את זה..). הסולם יכול לעזור שוב. | בניית הרובוט? את זה אני משאיר לכם. זו לא בעיה גרולה כ"כ. ₪ ידו הימנית ‏ של הרוגוט היא הרסניח, אבל ברמהו ₪ סופיה הייתה פורצח מנעולים, לפני שהסבה את סקצועה. ₪ אל תוותר על כלי הפריצה, מי יודע במה תיתקל בהמשר.. ₪ העדיליון של סופיה דורש תשוסח לב ₪ אתה מלך ליד השלדים.. ₪ ידיותל אפשר לאלתר. ,לאלחור הנ"ל תזדקק לכשרונות של קוסם + כשרונמת של גנב. (לא, וזה לא "מזגוכים ודרקונים"ו) |כמובן שתצטרך למעט אנרגיה (זה וכבר ינדוש!). | ₪ של הלאבה: וסדר אֶת הדיסקיות לפי התסונה שראית קודם. (אבל קודם תפענח את התסונהו הא הא הא!) שיטת ההפחזה תפעטל מצוין על הגרמני השניו ₪ אבל מה עם סופיה? אז הסוף כאן הוא לא מי יודע מה נומח, אז מה? זהו, גמרת את אינדיאנה ג'ונס... בחודשש הבא: זרע האופלווו בטבלת השיאים, אם תכתוב הגס זג (כסה צפון), תוכל ללחוצ על 2, ולעבור שלבים כמו מלךןו !5268: 06 יאיר בן חורין ממרחביה שלח אליי את הצ'יט הבא: בכל רגע שתרצו, לחצו על המקשים <ת57דא <)-> <> <1> (לפי הסדר, כמובן). צירוף האותיות הזה מאפשור לעבור בקלות מנוולב לשלב, בכך שהוא נותן את כל סוגי כלי הנשק והתחמושת. 6 - 1 תט הד | אם תכתוב 074511 בטבלת השיאים, חוכל לפסוח על שלבים בעזרת סקעש ה"עזרה". שור חח ההק מ המרי הרי | שמררקרה. ‏ הממהההר השאה מוצרי ₪ח0ש 00/1 הם תמיד לפני כולם. | בכל מובן. במראה. בטכנולוגיה. בתכונות, באמינות. נקודה. = -- = = "כ 2 תע" ת2/2' בד . סייברמן - כך ייראה עכבר העתיד. שילוב של עכבר וג'ויסטיק. תלת -מימדי ומגביר כרטיסי קול וערכות מולטימדיה באיכות מדהימה 4-וקס זו168. את חווית השימוש ברמה שלא ( הכרתם. / ו / - , ") = אד | | בצ ל 4 צ : ה 2 4 "א - א 45 | עכברים - משפחה של עכברים מקצועיים שכבר מזמן הפכו שם נרדף לסטנדרט הגבוה ביותר או-5 סש החד זסו ו-₪ 6001 הם הפתרונות האיכותיים והאמינים ביותר הקיימים בשוק. פוטומן - מצלמה דיגיטלית למחשבים אישיים. 32 תמונות %- ו ללא פילם + תוכנת עריכה. סורקים ידניים בצבע או שחור-לבן באיכות סריקה גבוהה. מעתק מערכות [1987) בע"מ תל-אביב: רח' האחים מסלאויטה 15, 0 92, פקס. 03-5616577 סניפים: רעגנה והשרון: רח' ז'בוטינסקי 3, מרכז גירון רעננה, טל. 09-913655. תליאביב: דיזנגוף סנטר, קומת הגשר טל. 03-298848, פקס. 03-298740. רמת השרון: רח' אוסישקין 22, טל. 03-5405802, פקס. 03-5496056. ירושלים: שריון-גרף, טל. 02-536131. >) = % ו ו טנא אלי / / 9 / 0(| האם ני'סיח...? 6, 5 מ0ף]עות. ו(שריפות 3 ] ה 09 / ו ָ רי ₪ יר . 1 0 1) ₪ ]+ פוה תוספוח. ור 0 2 0 שו | | כ האם ניסית..ז ומתול 3006 (הווסחק 5 במטוס: "מִירקר6'ה" ‏ 6/ ווס6ס]ו1), ו | ִ * לשאול את האישה הזקנה על : ארתור? ‏ על "הדבר"? על וסזוו סן, תמפ/ קטסים הערה: לאחוונה יצאה גרסה גרפית : ה"יורם"? על התבשיל? ]חק שחר 6 שותה של המשחק. אני לא בדיוק מכיר * לצאת מהמטוס ללא מצנח, ואז מפחה. /₪ פחות 016 > אותה (למען האסת, אני בחיים לא לשים את המצנח בטת הנפילה? ראיתי אותה), ולא אוכל להגיד לכם חרנה יותר שסוו * לשים את ה- 6:בס זשקטטט בחור של אם הקטעים במדור יותאמו לגרסה הטלפון? 5 601 וכ /כתום החדשה. אם יש לכם אוחה, אז כדאי * לשאול את הפוליטקאי שאלות? 000 /וססססים - /?ור. לנסות, וכתבו אליי, אם אכן הקטעים * לשאול אנשים על כפתורים? סתופתי: שורי. 0ו070/5, עובדים. חודה. * ללכח לשירותים הרבה פעמים? | * לדפוק על הדלת בשירותים? רח' רסו 25, חיפה, האם ניסית...? * להסתכל על קערית האוכל, ואז 4. * להיכנס למוד ה-6שי1.6₪ (הגס ביותר), לזרוק את האוכל על היילת? וט פַּחסים | ולהגיד שגילך הוא 4 או פחות? * לבהות בדיילות? : * אח"כ לנסות שוב (מבלי להתחיל מההתחלה), ולהגיד שגילך הוא 8! ומעלה? בעוירותים: (בעיקרון, השירותים ועדו לקבוע מהו המין שלך, ובכך להתאים לן את בן/בת הזוג.) י כלל לא להיכנס לשירותים? י לא לכוון לאסלה (על הרצפה, למשל..)? * להיכנס לשירותי הבנים, ואח"כ לשירותי הבנות (ולהפר)? * לא להסתפק בהנשתנה אחת? * לא להסתפק בהשתנה? (זה כבר מתחיל להיראוח כמו מדור הרסזים, אבל אנ'י פשוט מנסה להימנע מהצנזורה של עורך העיחון.) * להוריד את הסים (קצת נימוסו!]? * לרחוצ את הידיים (כנ"ל)? * לנסות לקחת את הפיצה? (היית מתו) בבר: להזמין עוד טותייה? יש . = ל ₪ יל 1 לי 8 5 + 0 כו 0 % 1 ' - . 5 . - 77 :( ריו3 תות י 5 [ 4 ו / ]וז / ' ו ב - . , .ו 1 / ו ו ור | ו | ששחקתי במשחקים כגון, אי ₪ הקופים והיוצאים ממשפחתם, הגעתי למסקנה, ששודדי ים הם חבורה של אדיוטים חסרי יכולת, ‏ שכל מטרתם רבחיים היא להשיג איזה אוצר, ותוך כדי כן,. נשתעשע אתם. כנראה שמישהו בחברת אינפוגרמס ניסה להודיע לי שטעיתי. עובדה, הם פרספו בי חי ו כ הר משחק שיגרום גם לחובב הרפתקאות ימיות גדולות ביותר לחשוב פעמיים לפני שהוא מסתבן עם שודד ים, או אפילו גרוע יותר - שודד ים מת. (לכל חובבי סדרת אי הקופים: נא לא להיעלב, אני אתכם.) טל גוטמן או: ממתי שווזזי ים הם גגני אדם רעים? הכול התחיל בערך לפני שנה וחצי, כשבחנויות התחיל להיות מופצא המשחק בודד באפלה. הוא נוצר על ידי חברת אינפוגרמס ושווק בארצ על ידי באג. וכולם אהבו אותו. כולם. פרקי, המתחרה הישיר של באג (וויד), נתן למשחק ממוצע של 89 - אחד הציונים הגבוהים ביותר למשחק מחשב, בוויז בטח התלהבו סמנ, אבל מעטל הכול אהב אותו אדם בשם ליאור, אחד סחבריי הטובים ביותר. הבנאדם פשוט השתגע מהמשחק: לאישן (?7) לא אכל |(!?) וכסשעט הועף כוביה"ט על כך שכתב את העשם קראנני (השם של אחד סגיבורי המשחק) על בחינת מגן בלשו במלים אחרות: כולם אהבו אותו. חוצ ממני. אני תיעגתי אותו. שנאתי אותו כמו שרק אני יודע לשנוא וכו'. (טוב, אולי אני קצח מגזים, אבל זה מנשהו בסגנון הזה.) מה שבעיקר לא אהבתי בו, היה השילוב (הלא טוב לטעפמי) של משחק פעולה עם קווסט. תוסיפו לזה ממשק איום וחוסר בצלילים גדומים נותני אווירה, ותקבלו את הסיבות שבגללן שנאתי את המשחק, למרות שמאוד התרשמתי מהגרפיקה המיוחדת ומהשימוש החכם שלה בגרפיקת פוליגנים (שבה השתמשו עד לאותה תקופה בסימולטורים בלבד.) פה עוד, כן הסתבר לי, שהרבה אנשים אהבו את המשחק בגלל היותו פוליטיקלי קורקט מאוד - ניתנה האופציה לבחור בגיבורה או בגיבור המשחק,. ולא היה כל הבדל בביצועיהם בלחיסה נגד כל מיני יצורי אופל. כמובן, שאחרי הקדמה כזאת אתם חושבים שאני הולך לבצע פה את אם כל קטילות משחקי המחשב. ובכן, יש לי חדשות בשבילכם - אתם די צודקים... בכל מקרה, מבחינה טכנולוגית המשחק לא מחדש שום דבר סבודד באפלה 1, מלבד העובדה שפה הותר השימוש בצלילים דגומים. (לסרות ]5| "2: ּ[ּ/[/[ז'‎ 2/' 2/)[13/ 3 3/)[ רנ - תו א הלל ]וג רסקולים 9. ייח בלבדי "> ו | כל מע ב ויל 4 - | = דגוסים. (למרות טוהייתי צריך להריצ מגוון קבצ'ים צופתיים תון כדי מלמול מלות "ודו עתיקות, כדי שהמפשחק יכיר בעובדה שיש לי כרטיס קול כלשהו, אבל נתעלם גם מזה.) סטייה מהנושא לרגע. הייתי רוצה לשבח את חברת באג, המייבאת את המשחק ארצה, על כך שעשתה צעד חכם . היא השאירה את התיעוד והעטיפה המקוריים טול המשחק כסמו שהם, ופשוט הוסיפה חוברת קצרה ומתורגמת, ללא גרפיקה מיותרת (למען האסת, אפילוּ שער כפו שצריך אין לה). כל הכבוד. כך היא מרצה גם את קהל השחקנים הקוראים אנגלית ומחפשים תיעוד ברסה טובה במשחקים, וגם את אלה שלא קוראים אנגלית וחושבים שהם יכולים לסיים משחק רק על "די ניחושים. טוב, נחזור לממשחק. הוא סתרחש אי שם בשנות ה-20, והולן (לפי סיטב הבנתי, כי אין זמן להבין עלילה כשזומבים עשויים ספוליגנים רודפים אחריך עם רובה גדול) בסגנון הזה: אתה הוא הבלש הפרטי ג"ימס קראנבי, שכבר פתר בעבר תעלופות על.-טבעיות, ועכשיו נקרא לאחוזה ישנה בשם הלם קיטצין (מטבח הגהינום), כדי לפתור את תעלומת חטיפתה של ילדחו הקטנה של בסאי סרטים ספורסם ועשיר על ידי "זרים לבושים בנגדים משונים". כמובן, שברוב חכסתך, ולאור יכולת הלמיזה שלן מהעבר, שוב עשית את טעות חייך והגעת למצודה לבדך, וכרג'ל, אתה עשוב בודד באפלה. הההאהההאהאהאהאה! (ברקע מתגלה דמותו האצילית של פרוקנשטיין.) כמובן, שאם מישהו מכם השב שבאחוזה יש יותר מדיי דברים חיים - שיחשוב שוב. בעצם, הכול תלוי בהגדרה שלכם לדברים חיים: אם יצורים ירוקים, שנראים כמו גופות ורוזפים אחרין עם רובה גדול במטרה להרוג אוחן, נקראים יצורים חיים, אז כאלה יש לנו הרבה. יותר מדיי. עכעויו, כשחושבים על זה, אולי תיקחו קצת? בכל מקרה, משם אחה מגלה הברחה לא חוקית של מוצרי אלכוהול על ידי מגווון רוחות של שודדי ים ושאר 'רקות. בשלב זה יש לכותב שורות אלו וידוי קטן (ברקע מנגינת עמוד האש): לא הצלחתי לסיים את המשחק . לא שלא ניסיתי (אוך כסה ניסיתי), אלא שפשוט הוא קשה מדיי. לא מבחינת הקווסט (?) שבו, אלא בגלל המוני הדברים האלה שיורים עלין, וחוסר החוש הטכני במשחקי יריות שכאלה. הגרפיקה במשחק היא הדבר העיקרי שמייחד אותו מעשרות משחקים דומים לו וטובים ממנו. בכל אזור במסן יש לפחות 3 זוויות מצלמה שמשתנות כל הזמן, עשרות חפצים בתצוגה חלת ממדית ותנועות מיוחדות מאוד של הדמויות על המסך. כל הגרפיקה היא גרפיקת פוליגנים (צורות מתמטיות כגון, ריבועים, מחשולעוים וכוי) וכך התמונה נראית מהירה וחלקה, אם כי מוזרה במקצת. דיה של במ | - > ₪ כרטיס. קול: 3 [א30]8) הטספ א סק חואם סאווד בלסטר ו בול זוג המקולים. ו | תרש מע הצליל גם הוא נעשה טוב סאוד, ושוסר על אווירה, אם כי הוא סודגש (כגון רצליל של צעדיך כאשר אתה צועד) וחזק במקצת. הממפשטק ובכן, כאן מגיעה עת הנקמה הגדולה שלי במתכנני המשחק! בסמלים פשוטות: חתיכת ------, | ובגדול. .א .0 הבנו את הרצון הגדול שלכם להיות שונים ולעשות דברים נחמדים עם גרפיקה כמו תצוגה תלת סמדית של החפצים. אבל שמעתם על מכשיר הממשק הפופולארי ביותר בעולם כיום. העכבר? כן, זהו מכשיר פלאים שכאשר אתה פזיז אותו, באה תגובה וול המסך - ממנשוק מפליא. המטוחק לא תומך בעכבר, וזה פשוט מעצבוו אחרי שמתרגלים לנוחות של מכשיר הצבעה, קצתח קשה להתרגל לסרבול של המקלדת. הממשק פריסיטיבי, וחבל, כי הוא היה יכול להעלות את ציוניו של המשחק בהרבה. בסה"כ משחק נחמד, אבל תחשבו אם אתם רוצים לשלם 200 שקל על בן כלאיים. בואו נגיד את זה כן: אם בידי הייחתה הברירה לקנות את בודד באפלה ‏ 2 או, לחילופין, לרכוש משחק מחשב אחר ב- 130 שח פלוס זיסק נחסד (דוך אגב, הפסקול של הסרט "הפסנתר" מדהים ומומלצ בחום, אם גי הוא חוזר על עצסמו בצורה מפליאה.), הייתי בוחר באחרונה ללא היסוס. כ כרטוס קול 16 ביט וא 0 006 10 316 = הכרטיס המקצועי 9 ויח בלבד ציונים: גרפיקה: 5 גרפיקת פוליגנים יפה ומסוגננת היטב טם פגוון רחב של תנועוח ופעולות. צליה 7. נחמד אבל לא מחדש שום דבר, קצת יותר מדיי צלילים דגומים. כמשחקיות: 7. איחס, פוי, גועל, רצון עז להתאבזד ולקחת את סמתכני הממשק טומך. קונ 4. הצילו, הדברים הירוקים באים לקחת אותי. לא, ברצינות: קטעי הפעולה |קשים באמת, קטעי הקווסט קצת פחות. היעוה 4. כן ירבו כפרות שלי, עשיתם מעשה נכון, ושכל חברות המשחקים יילכו בעקבותיכם, ולא נהיה ח"בים לקבל פיני תרגום כגון "נפילות ראיכנבן" במקום 1.5]גאז 1ג מ אמ הזם ₪ ( 11.5 = סתווים) ציון כלל* 9. משחק נחמד שמשלב כמה אלמנטים ‏ יפים מכל סוג' המטוחקים וגנם אחד מהממשקים הגרועיםם ביותר הידועים לאדם. וק ו % להזמנות טם שליח טד הבית: "ממוחששבים |כיף" 08-450676, 08-456556, 08-450616 או ברואר לפקודת אחיעם ת.ד.675 רחובות נא לצרף 9 ו"ח רכוי משלוח עם שליח עד הבית) הו ₪ה כ צ+ה ה שור / סה"כ: 65 | ל : 6 1 מ 19% ₪ ל 1 9 0 בו < / . ₪ 4 " ו | "> ולצים לב = :+ % א 4" - חר סמזפ 8 %א00₪סד םה וסטה6אז 1.5 או בעבוית -‏ "הפרצופונים המופלאים" (תאמינו לי, שלא אני המצאתי את השם...). כמשחק זה הוא, בעצם, הגרסה החדשה ביותר (!) של "המכונה המופלאה" (א36]א 5 זמןסת תשא מזדד) מחברת אווחגהץע₪( חברת בת | של ס"רה, שהספיקה להוציא את "0758 0655 מקסתשפ","קרונדור","סטלר" ועוד). המשחק שופע הומור וגם הגרפיקה והסאונד מטוליחם (אם יש ברשותכם כרטיס קולו). המשחק מבוסס על שני "טונים" (דמויות מצוירות) ראשיים - סיד (עכבר) ואל (חתול), ושניהם אוהבים (מאוו) לאכול. סיר אוהב לאכול גבינה, ואל אוהב לאכול דגים (וגם את >" סיז, | לפעמים...) ושניהם אוהבים לאכול בננות וססטיקים... האפקטים הקוליים מעולים, לדוגסה, אפקט החיטוט באף - כשהם משטוועממים, או קריאות ההתלהבות, כשאל וסיד רוכבים על טיל במסן הפתיחה. (למעשה, רק אל מתלהב - סיד קשור לטיל בחבל וטובל...) השכלולים, מאז הגרסה הקודמת של "המכונה המופלאה", גדולים, לדוגסה, אם מנגינת הרקע במשחק משעממת אותך, תמיד תוכל לבחור אחת מ-30 מנגינות שונות ומשונות, או אם ברצונך, תוך כדי חידה קשה ומסובכת, ציונים גרפיקה: 0 צליל: 50 משחקיות: 55 דרגת קושי: 55 את העצבים שלן. או "לפרוק" "לנקות את הראש", תמיד תוכל, בעזרת לחיצה פשוטה על כפתור העכבר, לעבור למסן, שבו אתה מתכנן לעצמן דרכי "התעללות" באחת סעשרות הדסויות הסטכנות והקטנות... המשחק מצטיין בגרפיקה מעולה, באנימציה חלקה, בהוסור, במוסיקה מגוונת |באפקטים קוליים |(אם ברשותך כרטים קול). בקיצור, לא כל משחק טוב חייב להיוח קווסט (גם גרפיקה מעולה אבל עדיין לא 100%. (כרטיס קול - 100, רמקול פניסי - 0...) קל מאוד לשליטה ולהפעלה. ההתחלה קלה מאוד אבל ההסשן קשה מאוד, מאוד, מאורו אורך חיים: 55 ייקח לכם המון זמן לגמור אותו (סה שעדיין לא עשיתי...). משחק "גדול" שתוכלו להנות ממנו זמן רב. ו 5% 4 ו לי ץק ו 1% > | | 4 ז 0 : . = יב בי ₪ , 1 - [ . : ביגי" ן ( . /. ךי 2/4 . / > . - מא ₪ א -. . הי ג - | 3 א יי 7 . . 0 | ₪ / | / ו 41 . : ו 0 : , / - 1 של יט ₪ 5 0% > >< / 0//2/298,* > 9 2 ₪ ץ אם בדרר כלל זה כן). אפילו הסוף (היציאה לדום) משולב בהומור - כשאתה רוצה לצאת, כמו בכל משחק, בדרן כלל וואים את השאלה המעצבות: "האם אתה בטוח שאתה רוצה לצאת לדוס?" בסמשחק זה השאלה קצת שונה, שואלים אותן: "האם אתה בטוח שברצונך לחזור למציאות?" ומראים לן בגדול - צבעוני, מושך ומהבהב - את המלה " 0 א" ובאפוו-שחור את המלה "חיובי"... המשחק מחולק ל-4 דרגות קועי כשבכל דרגה כ - 30-20 רמות. פרט לשם - "הפרצופונים הסוופלאים" (איחס! אם זה היה תלוי בי, הייתי משנה ‏ את זה ל"פרצופונים האומללים"!) .- המשחק מהנה, משעשע ופשוט - אדירווו מומלצ לאנשים שאוהבים להתעלל באחרים אבל אין להם במי... חיסרון: אין מוסיקה, אין קול ואין אפקטים, אם אין ברשותן כרטיס קול (או להפן - אם יש לך רק "0ת אםא ה טקפ") שיווק בארצ: מיראז' משחקי מחעשב. ]ושי גלעד בר-אילן רמיין לעצסך שאתה נמצא בתוךן מערה חשוכה, ולפתע סגיח סתון דלת צדדית מין יצור מוזר, שנראה כמ! מפלצת רבת מחמדים |מופחידה, ומנסה לחסל אותך אם בניסיון לאכול אותך או באמצעות ירי של כדורי או הוורים לווברך, ירי כדורי רובה כובוונים, חומצה רריואקטיבית (מחק את הסיותר). אולם, כואחר ואתה הוא הגיבור הוודט, המצויד בשבעה כלי נשק שונים, החל מססור חשמלי, שבו אפשר לנסר את המפלצוח (עקב השימוש בכלי נשק ונועבור ל......ציונים!!! ועוד ועוד. בנוסף. יש כל הזמסן חדרים סודיים שבהם נמצאות תיכות עזרה ראאשונה. תחמועשת נוספת וכו'. ואסכ הוא סעין משחק הפשך למשחק סג אזחידפאחץ וסס אי אולם, לאחר שמתחילים לשחק = ב-:2000281ו, המשחק אזט זא וטו יהפוך לז"ל. הגרפיקה ב-0001 הרבה יוחר טובה, וגם הסאווד שופר ללא הכר.'פרט לסוסיקת הרקט, שוסעים כל הזסן את והסות המפלצות הרודפות אחריך. משר זמן: 100 להציל את העולם. המשהק סועדר לאלה אשר ברשוחם מחשב 6א38, לפחות, וכל המרבה הרי זה משובח. כמובן, גם סאונד בלאסטר הוא ציוד הכוחי למשחק, אולם גם מטט קואורדינציה לא תזיק. העטרת הסערכת: משחק וה מחברה נו! משווק כמשחק 6זהא6זג5. ויודעי דבר טוטנים ני זהו משחק ה-סז 868 ל / הנסכר ביותר בעולם (למרות שהוא סשטוווק ב כמשחק שרשאים להפיצו חיגם. בגרפה. .. 5 לתה תת ק-*ה= הדש השח שר חק שלרקש חק הלחפח>, שיח שמ ס חר :ןב לקהמכסטר אכ חק מ הקטרית: ַּ : / ל ו ו מי שאוהב לשחק במשחקים כאלה, יחזור | - 8 זז 0 ברו טהר לד 3 ₪ | : 5 ל בל 4 הרו 0 0 מ 5 אלש | 7 4 (-רר | - ו . ו | 1 ההכלי הכל יז . רב זה. המשחק אסורי בשימוש | לילדים = המשחק סחולק לשלוש אפיזודות שונות, | הנסכרת קיימות אכיזודות מספוח, כו וס יי מתחת לגיל 8), ועד לרובה ניוטרונים רב = אשר סתחילות מן הקל אל הכבד, ובְכל- | להסיף.טמבין כל הרי ל עצמה. אם התסריט הנייל סרתק אותך, אז = | אפיזודה - בין שסונה לתשטה שלבים. גם | הוא הזורוב ביותר ל-צזו[1ג₪ |אטזוט כ 3 "א את 00001 יצרו בסיוחד בשבילר. רמת הקושיי משתנה החל גי 0 - | 1 ל | | דפ וא 1 חא .11וא זסא טפ ן במשחק תלת סמרי זה, אשר ‏ יתפום. כ- ס6אטסצ ועד מ6אם.זסוט. החדו : -- | | | | וני ו מליבנה שלח ו רמז זה " 8 בסמחשב האישי טשלך, תוכל לררוף ההבדל ברמות הוא במספר הספלצות / 2 . | כ 3:01 ייחן לכם אפשרות להיות ‏ | אחרי יצורים סבעיתים. לחפש כל סיני. הרודפות אחריך. כסובן שברסה הגבוהה | 8 ג כ | || בלתי נראים. רמזים נוספים סצויים - | מפתחות לדלתות מוזרוח, לערוך מטווחי = ביותר איוך יכול לטבור בחדר כובלי להרוג , [ 0 בקובצא 75401871 המתלווה - | קליעה מרחוק (באמצטות כל כלי הנשק ) = לפחות שלוש ארבט -מפלצות שטניותו | ל ל / = על חביות דלק. אשר יתפוצצו-בעת הירי אשר יעשו הסל טל מות לממע סמך ‏ ! 5 לשחק את המשחק אף על פי שכבר גמר | את המשחק כמה פטפים. גרפיקה:- 93 גרפיקה אשר מדסה כמעט מציאות אמזיתית. ממשק: 6 משחקים טל פי החצים, אולם, אם תלחצו בטטות על מספר 5. תחליפו ללא בל כוונה את כלי הנשק ששלכם. סאונד: 6 חגנגעת הרקע קצת משעסמת לאחר כסה משחקים, אולם, זה לא גורע סן המשחק. מקוריות: - 80 הרשון כבר מוכר סאוד, ושימש כרקע ציון כללי: 92 להרבה משחקים. אולם, ריבוי כלי הנשק וחוץ מזה, לא הכול זה ציונים, אז קודם תשחקו. וצורת המשחק הם המעניינים. - ןא 1 שח :8 שה ו שוב ,הם אני = 5. טצות. פטאלית.! ‏ --4 ואד 1 --א] השרב בששה"21 נפתש | בתצרובת. הפחשבים הגדופה הנפתחת. הינם ב1:ית. המי תשבי" בפרכז הציר , ביין וכה בוו מכיר | בחורה הפכנה צכבניה (|"מיצבב" דרק המודסם בכיח שב . ] פגישה. בין שיהותנהם ] ולבסוף היא כענית לו || בתנאי שיהיה בוב ) לה בל .בחורה "שונ ה" | רהפגישה נהקבעת ו . (הכרהן עשו לצכצבבם | |) ננבה ונסולהשיהּ את | הכליון ו - | | בל נווב בבדי | שתוותרו צכיוו | ו | / - %- < ו ו ו לק הר =-=->.| פרק 2 כתב וצייר: גל שוודץ מצב: ג. שוורץ לונה: ניסק? וסנדרנוביץ יי לעז<זל ו היא פאירה. רה חסר לי שעבדו על כבר ב-5ב דהות ! | 0 ואני סתכ: תקוע פה כמו רפה שבל. - - ההניצ אה שקשאיר .את כם פצורי פיות. וסמפורי נוצזוב. הּם םס ה-א ל< רתי צ ,5 פחות. אנד ו לבילות, ורבותר בור לתש | הבהּת. ה - ש | אתשוף בפיכם אח. ה<אוות. ההמצאה ההדשיה | / %- ואולי הבדולה ביות:, | 7 ₪ שיל אכש- ה מחטבים..- . 0-ל 7 רז נָ / :| - - הרי בפמכם עד הפינ:חה תהתדול טכנולוגת ‏ ל (|, ה צוד יש לומה ה בירותי ורבותי? טוב הבטחת: שהאמי | | הוקשם בפרתה הזה והיא נחשטפהת כ=| (ב-* שהבטחת: אק לא לעיניכם! - - אלהים ! אל דאתה הפרת הַ 5א יבהיר את. ה- כ ב" ( בדיחהנה א!ה;!)! (.ב: ב5 מבי שרוצבה ל ל ההופיהס החדש נא ו לכתוב אל: כל שו רת ו - 1:יהים 30 | ופית. מיה3: 493902 (<8 מכת בי | בעריצוו, יתהבל! בברכה|!) ו 2 םשש 2 ה םה תהשהשווחחה רדה ההמו ותה ההא חמה .ה עריכה: הילדה דיין בגיליון הנוכחי אנו מפרסמים פתוון לבעיה של אוכלוסיית העולם שהצגנו בגיליון 29. טל מעיני הוא הזוכה הפעם. אנו מפרסמים גם תכנית שמאפשרת תרגול בחשבו, תכנית כניסה למחשב, ותכנית לסרטוט גרף של משוואה. בנוסף, מופיעות בגיליון הזה, שלוש תכניות קצרות בבייסיק: משחק פשוט, שעון דיגיטלי ומעבד תמלילים שמבצע את הפקודות הבסיסיות. הבעיה לפתרון שאנו סציגים בגיליון הזה היא שיפור של מעבד התמלילים על ידי הוספה של פעולות חשובות שכלולות בדרן כלל בכל מעבד תסלילים בסיסי. כמו כן, אנו מצפים ל"טיפים" או להסלצות לפתרון בעיות תכנות, צורות סקוריות שמצאתם כפתרון לבעיית תכנות כלשהי. כתבו לנו על רעיונות, טיפים וכל פיני דברים ששייכים ל"תורה שבעל פה", כדי שכולנו נוכל להרחיב אח מעגל הידע בתחום הזה. ושוב, אם יש לכם תכנית מקורית, חדשה ומעניינת, וברצונכם לפרסם אותה, שלחו את התכנית אלינו, למדור "זה רעיון". צרפו דברי הסבר, הוראות להפעלה וכן הערות או הבהרות, אם דרוש. את התכנית שלחו על גבי תקליטון נקי מוירוסים, ואם אפשר, צרפו תדפים. רצוי לציין גם את הגיל של מחבר התכנית ואת הרקע שיש לו בתחום המחשבים. : ו / 4 1 ו ו יי / ו .40]06%60.081 4 7 | י ּ גידי קסלברנר ) התכנית הזו נכתבה בטורבו פסקל, גרסה 7.00 4 ומטרתה לסנוע כניסה למחשב, ללא ידיעת הסיססה. , הסיססה היא כרגע זסוטקותס6, וכאשר היא נכתבת, הכוסך נשאר שחור כדי למנוע ידיעת הסיסמה על "וק יי ג עו יו "קן 'ע ‏ עו ז 7 | יק יק שיק יק ו יק יק ץק וז זז ו "₪ ' "ש 0 "יש ל "ו 2 2 ו פתרון לבעיה של גיליון 29 העולם טל סעיני טל פתר את הבעיה פג'ליון 29 על ידי חיבור התכנית שאנו מוציגים בהמושך, שנכתבה בשפת פסקל. על פתרון זה הוא יזכה בפרסו ' '=:[3)]01 60 (51)ת81ח16 סו 61:=1 זס) )זו 0 |[ סומשסט (1050)פח61:=[6 7 חושטס | :2 ')טפח! חטתז (01><1) 6 (350 06 62) ]1 6 ו ;6 הוקסס ₪ | 6% :(((813106/6018)בח1) ח1161 או ו 1 והחאזשסזק 1 56% ושטבן השפה: ,56231 :1 ידי גורם לא רצויי. 7 / היציאה מהתכנית על ידי 7 זז / 4 אגמחם+1תז0 היא בלתי | | חוקסט , אפשרית. | | זז / 2 | | :(6)60101)3) 2 ניתן להמיר את | (55:'חםסאםטס אנד קוא :> 3 15 5]ד )הוטוחאו: | / / הקוב 0066.285 ל.: 6:18 61160 / 2 %6), ולהפעיל | ו 8 7 / : הל | (55: 6 זטסץ זטוח6)ה161ח ואּס.סשאטטוטג. את ההוראה <= = ה "006" יש לשים בשורה ו 2 ₪00 ח16 (ז6זטקותסס=><)) ]ו הראשונה ‏ בקוב ה:- ור -ן ;1 ₪010 6156 / 2:4 , ו ו "יו "א השפה: ,5041 דרגת קושי; - * | | התכנית נכתבה ע"י טל סעיני ) [ תכנית זו מחעובת כמה חושגים 1 ( יהיו בעולם בעוד מוספר שנים ותוןז [ מספר התושבים ההתחלתי וקצב הגדילה נתונים ז אוכלוסית | | אפ ;תסווה|טקסק וחהזפסזק 056058 > טטט)אט:0ח ו 66 סז חוקפם :('כחוב את מספר השנים' )ח61)ווזשי (6878)ת]60ז 6 6 (ז6ק 10ה5:1זה6י)ת1הוח תסווסחנ) הוקטט (100/ק+0*)1ח=:חוגוה תטה! 5=1זג6ץ ]ו חוש6ט 6156 :(1+0/100)* (681-1ץ)ח1הוח=:חוהוח ,6 :6 הז (660ת16א6:א)5ח1 תסגוסחט] | זַא וס הו חוש6טט [גן דרגת קועוי: "י :2 זג/ע 1 כניסה למחשב ‏ / / / ₪ / /-/ גרף של משוואה איציק ברבי תכנית זו, שנכתבה בשפת בייסיק, מציגה פחרון גרפי של משוואה. בשורה 40 יש להכניס את המשוואה. על סנת לשנות את דיוק הגרף, יש לשנות את המספר (0.05) שבשורה 0. ככל שהמספר קטן יוחר הגרף מדויק יותר, אך סירטוטו נמשך יותר זמן [רב יותר. התוכנה דורשת מסך 0.4.. דרגת קושי; | ** . ]א :עפ מסווז/צ' [ 0 0070 הסתתם אס 5 70 0058 10 5 קד 4 סד ג- = א אקסע 30 (4) 205) = 40 0 + (א / 200-) * ץ = 8ץ 50 0 + / / 300 * > = פא 60 (שצ ,5א) 057 70 א טא 80 סאם 90 100 500% 12: )65 ]א ;"=אה חצ" ד[זקו 105 5 3070 :" 0 < אאותצ" דצוז חק אמזד 0 => א חז 106 4 :'=אגותא" דשא 107 7 0070 :" 0 < אהוחא" דאזתע אמנזד 0 => 4 הז 108 109 15 = 2 ת0010 110 (400 ,300)-/0 ,300) מז 115 (200 ,600)-(200 ,0) מז 1 120 ]א / 200 = 6 130 4 51 0 0ד 200 = ז סש 140 (1 ,202)-( ,.298) מאן.1 150 | דאמ 160 0 קד 400 0יד 200 = )ו 08ת 170 ( ,302)-( ,298) מצח.1 180 | דאמ 190 200 1 = 300 / + סדד5 0 70 300 = ו הס 210 (202 ))-(198 ) מצן.] 220 אנ 230 + 5 600 סד 300 = ! סק 240 (202 )-(198 ) מאז.1 250 | יהאמצז 260 "צ" דאזחץ :37 ,1 1.0007 265 "א" דאזתץ :80 ,13 1.06 266 5 201.08) 268 תעדו 270 300 60104 "40 מאז.ז 0140 מ5 .זע" דאזוץ :5 ,5 106475 310 כאם 320 0[ לפ כ | םב ד ור לפתרון 4-כ אא "₪ א שק שה ע א "א " | המחעה הממ אאא א מש הררה וש אק מאשק שאה תשש .=השפה?==-816/ = אבישי כהן "שא חא סאק אא חא א א חא עה א ₪ ישא חא יי 6 ו 6/6 תפניות. קגרות. ווחאלות. 6 ספת 0''0י/. התכנית הראעוונה, 845.טואזד, מבקשת להכניס את השעה הנוכחית ומציגה שעון דיגיטלי שסראה את הטועה. השנייה, 1.45 זו דה זק, מאפשרת לשני שחקנים להשתתף במירוצ על ידי חיבור שני מספרים. זה שמצליח לפתור מתקדם בצעד אחד. במקרה של טעות יישוב אחורה בצד אחד. השלישית, 8345.אג. ]וא ד. מאפשות לכתוב באנגלית או בעברית (על ידי לחיצה על המקשים יחז עם המקש 7ַ!58₪1). אפשר לצאת על די לחיצה על המקש 8. המעבד הזה הוא מאד בסיסי, יודוו להווביר אותך לשורה הבאה כאטשור תגיע לסופה של השורה המכחית, ויודע לצאת מהמסמך אחרי מספר מסוים של שורות. כבעיה לפתרון, אנו שציעים לכם להעשיר את התכנית על ידי הוספת מקשי החצ לתזוזה בתוך המסמן, ואפשרות של מחיקת אותיות במקרה ‏ של טעויות. בנוסף, רצוי להוסיף את האופציה של שמירת הטקסט בקובצ, וקריאה של קובץ קיים! בהצלחהו ל%.פר.מד.מר.מר.מד.פר.מר .פד פד .מ .ומד חר .חר .חר מד .מ .חר הד חר .חר חר חר חר.חר.חר.חר 0 שש ץ ץש ץש ץש ץש ץש ץש שש שש שק שא שש ץע ש שק ש שק שק ₪ ₪ שש שש שיש שש שש שש שש שש שש שש ,שש שש שש ש. 1; 85 10 / 5 דשא 20 5 30 מ א:9 5 :1.5 40 0 סד 051 אס 50 60 4])]])+6 זאו 70 ואד :1528 1.06 80 0 0070 אד ""=5 "5:1 צ םא א]=5 90 "לאו דא" דאןאשץ 100 5אאו-צ 110 טא אטח "ץ"=5ט א "צ"=05 יז 20ו 0 070 אחז "חה"=35 ת0) "ח"=5ט =] [לן 6000 130 " דאואץ:16,1 06 140 150 0 0 יז 5 .שש ץש ץש ש. ץש שש שש שש .ץש ץש שש שש שש 7 / 1 7 20 2 5 --)--4 - --" - = שש = 4 - ₪ ₪ = == = == - . -= = "0-7 "ם"]א]אק:,5 0 אמח *5="0 = 140 .פד .פד .פד .מ .פד .מו .מ .מז מז .מר .מז .פד חור .פד .פד מ .חר .מר.מר.פר .חר חר פר.פר.פר.פו.פר הר גר פר.פר.מר.מר.מר.מרמר.מר.מ.מ.פ.מ.ד.מו.מר.מר.מר .חר הדורי "סח" דאזתץא,ם מדה6ס- אנחדד"א"=45 ין 270 0 דכ :000 א 1.550 30 - 40/1 (71119)1א]=45/ 50 = - סא אוד 3=25 ץ] 60 ב -2 אפ != זז 61 לליה = 2:=2+=ם את1דד 4=79 שן 70 0 דאואק ₪ דד 4-1:1.00= אמצ "45="4 ]ו 71 1 > אמזדד ""=45 זז 80 - י 5 45 :1-10 הט" דאאץ:4+1 8 ₪ 4-1:06=ה אפודד "ו5="4 ץז 82 - < - "ה" ידאןהק:8,4 06/75 אפודך "ט"=5/ ץז 90 "ר" דאזאק:.₪ 1.006 אמצדד '₪"=43 חן 100 - "א" דאואק:.₪ 1006 אמודד"ד"=3 חן 110 = "ט" דאןפס:,ם 006 אחוד" צ"=45 = 120 70778 "" את 06 דאמ "ז"ב45 חן 130 | -- - - "פ" :₪4 1.00 אמזדד "ק"=3 שן 150 - = י"ש" דא91ק:.8 ז00. אחוד ""=45 חן 160 = "ד" דאזתק:,ם 1.0675 אמזדד "45="5 =ן 170 - "ג" דא 00 אמזדד "ם"=45 חן 180 "ב" דאןק:4,₪ 1.007% אמח ""=3 או 190 "ע" ד א 00 אמזדד "3="0 ה 200 " > = "ו" דאוחק:, 1.00 אמודך ""=43 א 210 <<< ""דאואץ ₪ 1067 אמתד"ז'=+4 ין 220 - - = = = = "ב" ידאזח:,ם 005 אמוד "א"=5 :ן 230 ""דאאץ: 007 אמוד"5='1/ ין 240 - -"ף" דאז :₪ 06 אמזד :"43 250 = = = "ז" דאותק:ה,₪ 00 אמזד"44="2 יז 260 | ן ו | וד !| : - -7-- - -""ואחץ,ם מך 106 אמזדד "ש"=45 + 371. - > "ב"דאתחק:ג,ם 0678 אמזדד '3="6 ין 280. - כ / ן ו -- - = - "ה"ידאןתק:, ₪ 1.00 אמזדך "ש"=45 זז 290 - > ""ץאתחתקג,ם מס אמזדד 'ם"=43 יז 300 = 0 סינא 00 אחוד "א"=33 יי 310 = -ו -‏ ישש יש א == == /-------" ה 1 אמזון 3 א 0 י 2 = 5 הדהחד ד פשְ - ם ‏ מס ₪ א ₪5 ה שש ₪ = - = == ה = ₪ = = - 8 = = שה == - - 5 -1: 2 ₪ ₪ ' 8 טל 1 5 ץע" : הרא .בבש (₪ . - "ו בק 3 אוה /- ושי המש ו ל / 3 , "11806061 0145819081180₪81906> <-1900-30 0 10 5 "903)-180666>0) 118081 35=")1806<006 20 10 08=")18080- = 0 0" "55)<ה>908.)180) "+39+"180!>>>סות' "-5 40 ץצ :000 א 5:5 50 1:1=ץ 60 ודד אסא 70. דטקאז:1,1 פד 6ס.ז:" " ידאזזת :11 יד שס.: 90 "טס כ1ס וס" 3(1+.1* אא )דאן= 100 המואדד מ?האססצז 110 1+(3+.1* פאא)דאזן=א 120 א"+"ד דאזואץ 130 1401061 : "ד 150 31 םד 1.006 160 6 טקא 170 1 = צ אםזדד א+6=1 ען 180 1[-=ץ המד א+ ד<>6 חן 190 [=צ אמצדד 0=צ 200 51 ד 2101.06 : "דאזאק 220 ₪560 6 דא :5 23010 0 18:00 צג. זק אמזדד 31=צ 240 ו"טסצ פס אסא" דטץא:1,1 שז וס" |" דאתת:11 2501 11 *סשאא)דאן=3 260 1 (1* סאות)דין=וא 270 [א"+"מ דאזתץ 280 290 1.06 1 ; " דא 300 31010 א זא 320 1 אמצדד [א+8= שו יי 330 [-5== אמוד 1א+2<>שו יז 340 1=ם אמזדד 0=ת 3501 36010677 " "דאזתץ 380. (01185)2 דאןתץ:7,0 39010675 5 רג זת אומזדד 31=ם ח 400 0 0070 410 ₪ ]| םנ".הן ע ו ₪ [] שי 2 זו שן | פ"ע 7 שור הכיק6 הרק, 6/ו )שיפים כאאפטט התק/עי6ונים ₪] רכוש 20 תקליטונים 3.5% 14 144. ב 76 שיו " וקבל בסתנה קופסא ה ל = ש וי 46 + וזמ באסצטו ות כרטיטי אשר שרא 2 יס 0 הק המת נא לור ו שיח דפי. משלוח / (עם | - ב - תרגול בחשבון נודי מרכום השפה: ,025621 בגיליון הקודם פרסמנו תכנית המיועדת לתרגול בפעולות חשבון פשוטות (חיבור וחיסור דרגת קזשי; - ** בלבד) והיא עבדה רק על מספרים שלמים. . התכנית שאנו סציגים כאן היא קצת יוחר מסובכת וארוכה, עובדת גם עם מספרים סמשיים ועוברים עשרוניים, וכוללת גם כפל וחילוק. והתגזקסזץ [ כאן נחוצה עבור המהדר או המפרש רק ספריית הכוסך ] 11565 1 ;' גירסה ! לוד חשבון 2.0 ( חיבוהחיסוריכפל/חילוק עול 2 ממספרים)' = 0101611 -(810)0161612ַת6! = | הסזס ;' אילת - עדי מרכוס - 1994' = 612ז₪0!0 [ נא לא לשנות את הכוחרת ! ) .8 |טטהן זה [ זאת רשימת כל המשתנים המוכרזים אשר יעברו בין הפרוצדורות | :ַזבת6 : )3,0 [ השונות והתכנית הראשית. ) 505 2 115 1 ז 115 3 וח 2 רח, 1 וח הר 51, ז/5 קק, 0 רח, ל בח 8 רח, 7 ח, 6רח, 5 וח 4 רת, 416 רחב א, סת, תסת גת העט 5 קחוז)5 : סט עב אט[וח,6161א, זטפות, זטסות ;[ח6זס] פחוזו5 : שא 6 : 1קפוח,ק5וח,2ע,1ע,2א,זשע6ת [ מעותנה זה מופיע גם בערך שלילי אעור לא ניתן להגדרה ב-6וץ5 ] :ותוחסח5 : 1א ( ערכם לעיתים גדול מ-255 ] 6 : 2 0006 [ אפשרות לעבוד גם עם שברים עשרונים 1 ;!בטז : 12,10288 זה ק5ווח, 11 זהק5וו, הק וח ] הפרוצזדורה מגדירה את כל המרכיבים של ציווי הסימנים 1 ;210 6זט60ססזק 61 [ קבועים אלה נשארים 1 ;83+81 = 34 ;42+81 = 33 ;[431+3 = 32 ;8219 = 41 | רק בפרוצדורה זו | ;03+01 = 04 ;02+01 = 03 ;1+01ט = 02 ,832 = 1 [ ולא יועברו ליתר ] :03+31 = 301 ;24+04 = 08 :03+03 = 06 ;[04+0 = 05 [ קטעי התכנית | ) ,81+01+81+01+81+01+83+02+81 = 2ת :81+28+03 = 1ח ;[ה02+8+[53+8+[ה+1מ+1ה+31+01 = בח :+31 = 5ם :51+33+51+82+|2+31+51+3 = 4ח ;[51+81+04+8 = 03ה ;41+01+81+01+83 = 02 :04+8[1+92 = 1סח 2+ "= 04 חוק6ס ;2+82+02+801+02+801+02+801+05+1ם =: 1 + +51+84+02 :4+ 0ב+02+33+8221+02+ [01+24+52+80 =: 3וח ; 01+31+02+81+92+8[1+22+31+22+34+02+801+02+801 =: 4וח ,2+ 2 /01+84+52+4 =: 5וח :05+84+02+21+02+81+02+4+ 01+24+82+81 =: 6וח ;1+ 1 0ב+ 1+01 0+ 1ם+ | פה+1+84+02ם =: ₪7 :4ה+02+ [ה+02+81+02+ 1+02+31+92+8222+82+8221 1+34+52+3ם =: 8וח + ₪[1+52+81+02+0 1+52+8 01+34+22+8 =: 9פוח + +++1+02+1 01+24+022+81+922+81+52+81+22+8 =: 0 ו05+05+05+95+26+82 =: חק == :טסוו ;:33+83+ 05+01=:זטפות ; [ 8[1+4+8+ 01+81+02+31+0[1 +02+82+22+ [8פ+51+31+82+81+ [ה+1+84ה=:[%6/6 2+ =:אטו 5ת+4ת+23ה+2ה+1 ה=:הסתגת :ת+03ה+02ה+01ת=: סה [ ציור של סימן שאלה + ;1+03+83+53+81+92+06+93+81ג+94+[ה+584+82: 850 1 וו : 2וח | פרוצדורה זאת סגדירה את ציור לפי המקש שנלחצ ) 0 066 1 0 0856 מוש6ט ; 1 ות=: חותו5:'[' | :2 וח=: תה וח51:'?' ;3 וח=: חהוח]3':5" | | 4 =: ה ה וח4:51' == 12+ 4 | ; 5 =: תהותו5':5' | ; 0ז=: 3 וח6':51' - 5 5 5 ₪ 02 := תה וחו7':5' -- 21 - 9( ;= תהוחו5:'' := חבוח9':51' :ות =: ת גוח51:"' :מק=:חהחו5:'.' [זטטות =: תבוחו5:'+' :ות =:חהח5:-' [ט]סא=: תגוח51:'*' ; א 110=: ה ח51:' 6 6 ( פרוצדורה לציור הנקודה העשרונית בחלון קנוע ] :68 0060076 [ יצויר גם הסימן של - אם זה הסימן הראשון '0'] 1+4ץ=:2ץ ;1:=30א חוק6ט ;(1 ק5וח )סח :(קק)1!6זאו ;ְזס5ז|ס ;(2ץ,35, 1ץ,30)אוסנחוצ (24,72, 1 צ,25)אוס0חו: 1:=19א הושלט תשת! '.'=ח5 ]1 ;(6 1צ)סחו;(2ץ, 35, [ץ,30)ש סהחוש ;(6)₪0!זעש 1 ;608 ;(שק)ש!ושט [ פרוצזורה ליציאה מהתכנית - מוחקת ומחזירה למסך מלא. 1 )0 060016סזץ 6 ;)31 ;ז50ז61 ;(1,1,80,25) איסשם1או מושטט [ פרוצזורה זו תעקוב אחר הסקעיים הנלחצים לאחר הנקודה )| ;85301 סזש60ססזץ [ הסימנים נכתבים משמאל ליפין : העשרונית! ת6ה!'.'=01 11 חגק6פ 4. ---) ה | : | :0=: 51 ,01:=7630%67 ;631ק6ז ;ואש ח6ת) 813=)ס ]1 ;)טס ח6ת! 0!=827 ]1 :(01=88)זס(['פ'..'0'] חו 1ס) [גותט חחסאת! (50<9ח)ז3(0< 1ק5וח) ]1 :(1 קפוח)סחו ;ה0]ג :(2,72א,1 עץ,1 א)שוסטתו/ ;2:=1+4ע ;1+5א=:2א;(6)>1,6ת1 [ אם לחיצת 030%50466 נמחק הסימן האחרון גם מהססך,גם )+ תוש6ס ם6ג! 0)><₪8 ]ו ( כוסוף הושחנה הקולט את הסימנים הנלחצים. + 5:5 הוקטט 6156 שת6 (תבמ6)51!ואו ;זספזןס (5,72(;060)81,6+ 1א, 1ץ, [א)אוסטחוטי ;(6, 066021 ;( 060)01501 ;(ק060)05 ;(1, (ב5)ם/ ת6], בה061615)5 ;זס5ז61 [ לחיצה על.ז6וח= מסיימת כתיבת שורת המספרים ] ,(0)=813) |וותט [ ומחזירה לתוך הפרוצדורה הקודסת - ( )א )] = :66 ;ז50ז[ ? פרוצדורה זאת תצייר על המסך את המקשים הנלחצים + ;1353 6ז060סת ( היא מופטלת כל עור לא נלחצ זשוחם או 60 ] חוע6ט [ איפום המניותנים להתחלת הטבודה ‏ :5060 :;0=:ק5וח;"=:ו5 ;1:=31א ;16631 ; (0)50ח1 0 0!:=3 ;16081 (4<ק5מ1)1 תסם)('.'<>01) ]1 [ מאפשר להכניס לתשובה יותר ספרות + | ז10000(0>זק5ות0)1ח5(3=ק5ה) 11 השתו 5:3 חסת!] (9999<ז3ק5ונת )30 (6=ספום). 61550 [ אם לחיצת ז6וח: נסגר הכוספר + ;6 ח6ה] 0]=013 ]1 )טס ח6ת) 01=827 ]1 ( מותר להקליד רק ספרות או ) :(0)=88)זס('. =וס)זס(['0'..'9'] מו 01) |גותט [ נקודה או 306ק5ץטג - 1 + 2א;(1,6א)060 ( הגדרת החלון הראטוון לציור מספר ז :(2,72א,] ץ, | א)אוסשחו/ 225 ,0=:ז6/0ת53 ;1+01ח5=:וח5 תוקסט חשח] '.'=וס ]1 - ו 6 ;11א6; 1 הה5הוח : =555-+ 4 [ תירגום ההקלדה לציור הסתאים - ראה לעיל זָ ;סוה = 5 | ( קליטת הסימנים לתון המשתנה ] :ח5+!1:=0ח5 הוק6ט חטו!! 01><88 ]ו : 1 | [ וכתיבתם לחור חלון במסר 1 66 ; (ח8וחו1)6)5ז/ ;זספז|6 ( אם נלחצ 866ק5אטה :‏ ן חזקסט 6156 | ( נמחק הציור האחרון 1 ;זספז|ס;(2ץ,5+ |א, [ץ, [א)שוסטחושו ;(6, [א)סחו :(ק066)5 / ] מהמסך ומהמשתנה. + [6חא;(6, 1 א)סח/ ;(1, 1, 06161005 (413=!ס) |[ווחט ;(1,1,1ח0)5ו0616 חסת! 13א=(1,1,ותפ)ץקסט ]ו (1, ( וח5)ת)קת6], 1ח061616)5 ח6ו1 "..'=(2, (81)5ה16,וח5)ץקסס ]ו 6 [ פרוצדורה המחשבת את התשובה הנכונה ומגיבה לתוצאה ] 66 10060016 ( עם סימן שלילי ) ז קוח : 000החקוזס ;שחוזו5:טטת8ו זג 1 !0 6356 חוע6ם 2 [ז1508וח+ | 150871וח=:זהק1!5וח:'+' 1/2 [ זהק5!וח=: זה ק5ווח:"/' יי חוק6ט תה6הז 0>זהק5ווח ]1 ; 35181000 06:=1סוחקוז() :(1,10)צְא0ו₪0 ;(10)ז16010א6] ;(006)6040וח!|אטו :(38:'לא ניתן לבצע פעולות עם תוצאה שלילית !')ת[טווז ;(75:'לחצ על קלייר כדי לחזור להתחלה!')ח[6ווז/ 6 ;)61 :(06סותק1ז1006)0ח1א6) :ץ6א4:57080% 6 ( פרוצדורה לאשור נכונות התווובה ] חוקסת סוחד 6זטה6ססז :]0 וד 10]; ( הס 4ת)ת61)!זאי ;זספז!ס;(12 )זס1601א16' :(69,20,80,25)אוסשחו/ש (1230(;06187)250 )מש 50 ;(0)970(;0618)250תט50 ;תטסבסת; (7)250ב1960(;061 )0 הט0ס5 :(250)צ1472(;0613)נהטס5 6 ;(חסַ8ַת)ח61!וזצ ;ז50ז12(:61)זס1)6?010א16 :(58,20,69,25)אוסחו :0 וחזסצ!;(סת)ח[6!חצו ;ְזספז!ס ;(74,20,80,25)אוסטחו/ט מושטט 00 970 ס)חהאו00 2:=1960 זס) ;0 ט050ת;0ת0)2(;06187)2(:6תט50 :6 | פרוצזורה המודיעה הוראות ההקלדה ] :תוא 6זט60ססזק זבשי 2 :%=:צץ חושסט :(6,עץ)סח: ח6ו) 015813 ]ו ו4+עץ=:2עץ תושסס 00 65560זק67א וסח 6ווחצ :(92ע,16,ע,5)יס00הו/ 61 ;('ללוכ דעהדוקנה 8 הדפס פטולה סימן ')ם61)ת/ זז 6 ( פרוצדורה המודיעה ללחוצ על מקש פטולה ) 076ו0000ז הוקסט ;(1,6א)6ח1 9156 (6*קפוח,1א)106 חסת) 0<ז6ע6ת8 ]1 פז|6 ;(1+11,71+5א,1+6,71א)אוסטחו/ש [('(+-*/)ויס הלועפ ספדה )ח!טווזאי שחט וווויוויויווויו רייו ורוו ויר זהתווח-] | זםק5!וח=:זהקפוות:'-' | ה * | [ זגק5וות=:זגק8וח:'*' | [ פרוצדורה המודיעה על תשובה לא וכונה ) חוק8156;06-] סזט60ססז. | ( הקטט הסורכזי של התוכנית : ) תושסט ( הפעלת טויגרה צבעונית של (8 סיונים בשורה | (1006)0080ח]א 7 :8111818 ( :זנוז2 :1316ב :=:עב% :(1816,80,6205ש1116037)7:8] .₪ [ צבע צהוב לכוחרת + (14)ז1610010 :זס!ס -(80:ש612:80,1:8זס601, 79: 0167011א)ת!ס1גז א ( התחלת הלולאה של התכנית ] :ןז (10)ז16010א6] (80,8219, 4/6 /8)זהח₪1!!0 :זז :(1,4,80,25)אוסטח:ע :0=:זהקפוות :1:=4ע ה358וח :ק8וח (1,6086 1 זהק15רח, 1ז3[)/1503 ;הח1:=5ז3ק15 :(6)1,6ח1 :150 :(1,92+2,80,25)א00חוע ;153 וח (2,0006 1 ז11508ח,2 זהק5/ )8 ; הח2:=5ז8ק115] ((6,1,45ע%8%)עקס6)ת[6!וז שי :(1,16)ץאסו00 :(1,80,25, 1)/וס4חוו 3 1/,'*''-',י+'] ג 01 [וותט צ630%6ז=:01 :)גסק6ז (ה8וח6)51)חעו ;זסגז[ס ;8100 :6 (0006,ז1503וה, וח3])5/ ( הח5, 15031:0:4ות)ז5 [ חזרה אל תווית ההתחלה במקרה של תוצאה שלילית ) :318313 8010 תסח! 0>זהקפוות ]1 ,(1!6)350ז ו :(26)ז5(;10210010+ 1צ,12, 1 ,7)א00ח1צו :1:5-5א ות :611507 :(10)ז010ס1א6ך ;(2000)ץ613כ1 :(0283,6006), 8טח5!))ה/ ;רַת8:=5שטת5] 5 6 ח6ח1 10233=ז150ו ]1 . :6 תסל 6156 (1,24,40,25)ו60ם1או ;(מז0:4,51:ז3קבוות)ז!5 ((זהק5וות)התטסז,' !'180ו זע ת6מ1 '0000. =(4,5-(ח51)ם1ת16, 1:11 5)ץקסס ]1 (0:4:זה50ווח,' ")6]ות/ 6156 :(10283:0:4,' הבושתה : ')מ!סו/ :6 | ריצת התכנית מופסקת נום לחיצת 56 + :)טס ;3=827 [!וחט ע8:=1680%6 = .61 י*ותר כ 300 כושוחקים -11202%/5/ בכוחיר כועורוק רוד ! פסו עו"ח בלבד | 0000 6י9תי 006/ ' ]ונכ י- כב שיקח אתכם למסענ פרוע של משחקים ב- 05 יותר מ-300 מעוחוקי ה ה = ו- אזגואס 6 זטזיק מושחקינו מאולסות הוידאו, משחקי פעולה . הרפתקאות וחשיבה משחקי גלקטיקה ועוד להזמנות באמצעות כרטיס אשראי י"מחשבים וכיף' טל: 6ו08-4506 96450676 | ][ | או באמצעות המחאה לפקודת אחיעם | [ רהה ו | ת.ד. 675 החובות (נא לצרף 9 שוי"ח דמי משלוח ]הר / . 0% % 4" 4 א ₪ |) 7 7 מו ומוי מו המו המו הממור" קוויקהויקה. 2-ה | | | ְ 2 /אתקל)וים -ן - הש 1 7 2 יפ 12 שש ה שסעון יסמ = 8 כולנו | מכירים - העש הגופים הגאומטריים הולמז הספר - מלב,עיגול, קובייה וכדור. לגופים אלה ישנו ממד מוגדר. אך מהו ממד? בתחילת המאה הנוכחית ניתנה הגדרה למושג הממד טל ידי המתמטיקאי הוסדורף. מהגדרתו גובע, שאם נגדיל צלע של גוף מסוים במידה מסוימת, יגדל נפחו של הגוף באותה ידה בחזקת הספד. לצורך הגהרת נקודה זו, נסתכל על קו יושר כלשהו. אם נמדוד אותו בעזרת סרגל ואחר כן נגדילו פי 2 - יגדל אווכו פי 2 (או פי 2 בחזקת 1), מכאן שלקו יש ממד |. אם נמשיך באותה צורה לגבי ריבוע וקובייה נגלה, שממד טח הריבוע הוא 2 ומד נפח הקובייה - אן האם כאן מסתים הסיפור? מסתבר שלא, ענף המתסטיקה עוסק גם במרחבים מרובי ממדים ובשברי ממדים. בשנת 975! הראה בנואה מנדלברוט כי | למתמטיקה של הסממדים הפרקטלים ישנו ביטוי בתכונות של מגוון רחב של תופעות וגופים בטבע. אחת הדוגמאות המפורסמות לכך הינו קו החוף של האי הבריטי: אם נביט באטלס בספת האי הבריטי נראה שהוא זרוע. מפרצונים, | נשאלת. השאלה, סה אורכו של ה קו החוד ו 3-2 יה = ."/ יג 6 , *) .' ו -. *- >= =" . .... . | / 2 ₪ / ₪ 1 . שר הו דוו מתברר,. שהתשובה לכן אינה כה פשוטה, כי בכל פעם שנגדיל את קנה המידה של המפה שברשותנו, יתוספו מפרצונים נוספים שאותם נצטרן למדוד, ואורן הקו יגדל יותר מהיחס שבקנה המידה טול הספות. בנואה מנדלברוט עסק בחקר תחזיות מזג האוויר. הוא ניסה להגיע למודל מתמטי שיאפשר לו לעקוב אחר התפתחות מזג האוויר בהינתן תנאי התחלה מסוימים. ניסיונו זה נידון לכישלון. התברר, שחיזוי לתקופת זכן לא ארוכה כבר אינו מדויק, ללא כל קשר למידת זיוק הנחונים בתנאי ההתחלה. הדימוי שבו משתמשים המדוונים מכונה "אפקט משק כנפי הפרפר" - אפילו אם נוכל למדוד בצורה מדויקת את סזג האוויר בכל פינות כדור הארץ, יכול פרפר בקצה אחד של כדור הארצ ליצור מערבולת אוויר בכנפיו אשר תגרום דשופה הוריקן בקצה השני של כדור הארצ. האם יש סדר בבלגן? אם נבחן את קו החוף של בריטניה, ונגזיל הלקים ממנו נראה דמין ספתיע, ואכן, תכונת הדמיון העצמי היא נחלתם. של גופים לי ו 7 777 4 . גצ וצ ו ליפו |" -י; רבים. הדוגמה המעניינת ביותר היא אותה חיפושית מנדלברוט מפורססמסת. אם נבצע קירוב של חלק מאותה חיפושית יתגלו לנו פרטים נוספים, עד שבקירוב ‏ רב נוכל להגיע לחיפושית נוספת וכך עד אין סוף. תכונה נוספח של מערכות וגופים פרקטלים הינו "המועשון" (האטרקטור). אם נבחן סעטרכח פרקטלית כגון, פיזור הכוכבים בגלקטיות, נראה צפיפות רבה של כוכבים במרכז הגלקסיה. המחשב ותורת הכאוס את טיקר התרומה למחקר גתורת הכאוס ניתן לייחס להתפתחות המחשבים. עיקר החישובים במודלים כאוטיים הם חישובים פשוטים, אן הם נעשים באיטרציה (חישוב חוזר) מרובה. נחוני החישוב של מסשואה אחת מוצבת באחרת ובחזרה לראשונה עשרות אלפי פעמים. המחשב בא לעזרתנו גם גתור כלי המחשה עיקרי, וזאת תודות ליכולתו הגראפית ולמספר הרב של צבעים שניתן ליצור בו. היכולת שנתנה תורה זו לדמות תופעות טג כטו צורת טננים, צורות נוף שונות וכוי הציתה את דפמיונם של אמנ' המחשב ויצרה שורה ארוכה של תוכנות מחשב היצוות נופים פרקטליים ‏ ומצירות פרקטלים סרהיבים בשלל צבעים על המסך. היות והתועלת מתוכנות אלו היא בע'קרה אסטטית, שוחררו תוכנות רבות במסגרת ספריית התוכנות הציבורית, אֶרן ישנן גם תוכנות המסוגלות לעבוד עם תוכנות עיבוד תמונות. התוכנה הגדולה והרצינית מכולן מכונה וח])6ה;]. תוכנה זו יובאה לאפיגה ממהשגבי ה-6? ומכסה את רוב האפשרויות לייצור פרקטלים. גרסתה הראשונה נראתה בדיוק כמו במחשבי ה-6ת, אן במהרה הוסבה לממשק המשתמש הידידותי והנוח יותר של האמיגה בעזרת ספריית השגרות 101 וקבצי העזרה תורגמו לפורסט 6 ווח, דבר המקל את בו. תוכנה נוספת ‏ היא תוכנת הותג]א!|06הג]א, תוכנה זו מצטיינת במהירות החישוב הגבוהה ובממשק אאמאא המאפשר לשלב אותה בתוכנת | עיבוד התמונה ‏ -)ז4א וה6הו)זגק6ש. (התוכנה נכתבה על ידי היוצרים של תוכנה זו 500.) תוכנה מעניינת נוספת היא תוכנת הוהותטם]|ישתגוא המציירת את חיפושית מנזלברוט כהר תלת מסדי. ניתן לשלוט בתוכנה זו על כיוון שדה הראייה. תוכנות נוספות ליצירת נופים פרקטלים הן תוכנת 0ש"ה):ןץ ן- וטוגות|הא צ*פהט6פ. שתי תוכנות אלו מאפשרות ל'צור גוף סציאותי ולטייל בתוכו במסלולים שונים. תוכנות אלו דורשות סשאבי מחשב (זיכרון חזמן) והן תוכנות מסחריות. לכל התוכנות האלו קיימות גרסאות שונות למחשבים בעלי מעבד סתסטי, אך הן עובדות בכל זגמי האמיגה. ניחן לנצל גם את יכולת ריבוי המשיסות ולהשאיר את התוכנות האלו ברקע. תוך כדי עבודה על תוכנות משעמסות יותר כגון, מעבדי תמלילים וגיליונות אלקטרוניים. בנוסף להנאה שניתן להפיק מהתבוננות בתמונות הנוצרות על ירי תוכנות אלו, ניחן גם להתנסות בקלות רבה בתכנות תכניות היוצרות פרקטלים. השפה הממולצת למשימה זו היא שפת 5 או 23516 2ו:1, בשל מגוון הפקודות הקלות לציור על המסך וכן בשל המהירות הרבה של התוכנות הנכתבות בשפות אלו (אפילו יחסית לתוכנות הסהודרות בפסקל או ל-6). תכנית מדגמית לנופים פרקטליים את התכנית המצורפת לכתבגה זו ניתן להריץ ב- 0ן2808%:ומ4, או בשינויים קלים להסב אותה ל- 66 | ספסזסון ע'ג פיסי או ל-05)א4. התכנית הזאת יוצרת נופים פרקטליים של הוים, עמקים וים. התכנית מבקשת מספר אשר לפיו פחושב הנוף. האלגוריתם העומד במרכז התכנית הובא בגיליון ספטסבר של 086ח0ו50 תה6!זשוח,, ולהלן תיאורו הכללי: אנו מתחילים עם ריבוע, ונגדיר נקודה במרכז כל צלע. כעת נזיז נקודות אלו (מעל או מתחת למשטח) בגודל אקראי (המפולג בין 0 למחצית גודלה של צלע הריבוע). את נקודת האמצע בריבוע נזיז גם כן בגודל הממוצע של כל ארבעת אמצעי הצלעות. כתוצאה מפעולה זו קיבלנו ארבעה ריבוווים נטויים בתלת ממד. כעת ניקח את ארבעת הריבועים האלה ונבצע עליהם את אותה פטולה, כפי שביצענו על הריבוע המקורי. כתוצאה מתהליך חוזר זה, קיבלנו ריבועים הולכים וקטנים ופירוט הולן וגדל של הנוף הפרקטלי. ב ו הביק א ו = 0 77 % שק כ - 2 2 3 ְ % 3 0 4 שי החלק הקשה בתכנית הוא הפיכת אותו נוף לתמונה על המסן, כל אחד מהריבוטים הקונים, היוצרים את המשטח, מקבל גוון מוצלל (55806). כל הערכים השליליים מאופסים ומקבלים את הצבע של המפים. כנ"ל, התכנית איוה מטפלת בהצללות של הר על הר (קרן האור מגיעה מלמעלה ולכן אין אפשרות לצל בין ההרים. הצבע של כל ריבוע מחושב עייג גובה מרכז הריבוע, כאשר עבור ערכים שלילים הצבע המתקבל הוא צבע המים,. ועבור ערכים הגבוהים סקו השלג, מתקבל הצבע הלבן. בתחילת התכנית הסחטוב מבקש ערך (בין 2-0), שעל פיו מחושבים הנופים האקראיים. אפשר לתת בכל פעם ערך שונה וליצור נופים חדשים ושונים. | סוחשכת מאיר בר-אילן לנהל בית כנסת זה לא כל כך פשוט, הכול יודעים זאת. מדובר בציבור בן עשרות (ולעתים - מאוח) אנשים, אשר לכל אחד מהם רצון לעלות לחורה, לעבור לפני העמוד ועוד. קחו למשל תרגיל יפשוטי: הנחונים - בבית כוסת פלוני י₪ המישים מתפללים. כל אחד מהם רוצה לעלות לתורה ביארצייט (יום הפטירה) של הוריו, ובסך הכול יש לכל המתפללים 0 עליות יחיובי, ‏ 30 עליות ירשותי (כגון, מי שעולה לתורה ונודב לזכר קרוביו חללי השואה) ועוד 50 עליות 'יבר-מצווה" (יום הולדת). בנוסף לכן, לבית הכנסת הנ"ל באים אורחים, ואף להם יסגיטהי עלייה לתורה; בכל שנה מי זוכר כמה פעמים עליה לחורה בשנה האחרונה? - התוכנה. חוגגים את חגיגת הבר-מצווה שלהם 0 ילדים, שאינם מבאי בית הכנסת ולסספר אנשים יש יחזקהי על עלייה מסוימת (למשל, עליית 'חזקי של ספר במדבר). השאלה אין לפתור את בעיית העליות כך שכולם יהיו מרוצים? התשובה יהודים אף פעם לא יהיו מרוצים, אבל בכל זאת, בינתיים, את העבודה עושה יפה פאוד תוכנה בשם יכי-טובי מיבית תוכנה' . תוכנה זו נועדה להקל על ניהול חיי הקהילה, ובמיוחד על הגבאים. התוכנה מסוגלת להפיק דו"חות, מדבקות, סעקב אחר פעילויות בית הכוסת (החל במניינים השונים ובחזנים, עבור לשיעורי תורה וכלה בטיולים), וישום מקומות הישיבה בבית הכנסת, ניהול הכספים (על פי עליות, סתם ודרים. צדקה, מושבים בימים נוראים | ושוד ומאזן כספי של בית הכנסת. מה שלא פחות חשוב: לאחר הזנה נכונה של נתוני המתפללים, תוכל התוכנה להפיק טבלת שמות של העולים בפרשת השבוע הקרוב, הן מתון התחשבות בצוכים השונים והן מתוך מגמה שהכול יעלו במספר שווה של עליות. התוכנה מבוססת על ישדות נתונים', כלומר, פתיחת 'כרטיסי לכל אחד ממתפללי בית הכנסת. בכרטיס זה נורשמים כל הפרטים האישיים של החגר בקהילה: שמחו ושם רעיתו, שם הוריו, כתובת, טלפון וכדומה. לאחר מכן, יש להכניס את הנתונים הרלוונטיים לבית הכנסת, כגון: ייחוס וכהן, לוי, ישראל), המניין שבו מתפלל החבר (ראשון, שני), פרשת הבר-מצווה שלו, כשירותו בתור שליח ציבור (לחול, לשבת, ליסים נוראים, בעל- קורא וכדומה). חשוב בפיוחד לענייננו הוא רישום ימי הזיכרון של המתפלל, כמו גם הקירבה הפשפחתית אלי, שכן באופן זה יכולה התוכנה לישריין' עלייה לתורה בשבת הקודמת ליום הזיכרון. לקראת שבת ניתן לבקש מהתוכנה שחפיק דו"ח הכולל את השמות המזומלצים לטלייה בשבת (על פי ימי הזיכרון), ולהשלים את הרשימה על פי בחירה אקראית של אלה שלא עלו לתורה בשנה האחרונה לוח צדקי). דו"ח זה הוא תכנוני, ובמוצאי שבת יש לעדכן את הרשימה (שהרי לא תמיד העליוח סבוצעות על פי התכנון) ולשור בתוכנה את הנתונים האמיתיים. נושא אחר שבו התוכנה מטפלת היטב הוא הטיפול בכספי בית הכנסת: נדרים שאדם תורם עם כל עלי"ה, תרומות סתם או חישוב הכנסות בית הכנסת ממכירת מושבים לימים נוראים.אפשר להדפיס חשבונית, קבלה, רישום הוצאות, להפיק סאזן תקופתי, הצהרת הכנסות ועוד. כסוובן שניתן לראות את כל הדו"חות על הצג לפני ההדפסה. צזכזיררו החודעו. ר' חשביהו היה אומפר: מחשב, אפילו יש בו ש"ס ופוסקים ובקי בשולחן ערון - אינו מצטרף למנין. וזה עוד לא הכול. ניתן לבצט 'חיתוכיםי על וודות הותונים ולדעת מי הם רואי החשבון בקהילה, מי לומד בשיעור פלוני וםי משתתף בחוג פלסוני. וכמובן, התוכנה מאפשרת להפיק מדבקות ועליהן הכתובות השונות, וכך ניחן לשלוח מכתבים לכל חברי הקהילה (או לפי חיתוך מסוים), לתכנן את מכירת המושבים וציונם | | | | על גבי התוכנה ועוד. למעעצשה, לתוכנה זו, שלא כבתוכנות רבות אחרות, יש אפשרות להוציא כל סוג של פלט למדפסת, עובדה הסקילה, כספובן, על הסמושתכוש בה. למעשה, אפשרויות התוכנה הן רבות מאוד, הואיל והיא גבנתה על בסיס נתונים היוצרים מאגרים רבים. 'ארגז הכלים' המצורף אליה, החל ממעבד תמלילים, וובור להכללח נותונים מתון הקבצים בתון מכתבים לחברי הקהילה, וכלה בפקודות 5כ0כ, מרשים אף הוא (בהתחשב באופי היצרי של תחום התוכנה). אין זה הסקום לדון בכל האפשרויות לניהול בית הכנסת הקיימות בתוכנה, | ודי אם אוסר, כי לתוכנה מתלווה ספר תיעוד סקיף, בן קרוב ל-200 עמודים, המכסה בצורה מפורטת את האפשריות הכזגוונות. סיכום התוכנה לניהול בית כנסת היא ייחודית מסוגה והיא מבצעת היטב את מה שהיא אמורה לעשות. למרות שיש בה מספר קטן של בעיות, בסך הכול היא ידידותית ויעילה. כמה עשרות בתי כנסת בארצ, המשתמנשים בתוכנה זו, הינם עדות להצלחתה. נכון, רוב הגבאים בבתי הכנסת אינם מודעים למחשב בכלל, ולתוכנה זו בפרט, אן עם חדירת המחשב לחיי היום-יום, אין לי ספק שיותר היותר בתי כנסת ישתמשו בתוכנה זו וייהנו ממנה לתועלת הסתפללים כולם. חלוו תאריכון | הברורים תאריכון ברורים | התאריך המבו קעו העובת הקרובה שבת בטוד י"נ שנה תאי עיברי כאו אלול תשמט כא/ אלולו תשמט כא/ אלול חשמסט. 9 209 1 חסיעשי שבת שבת ניצבים וילך ניצבים וילך טופס נתוני הדלקת נרות כויקום גיאוגרפי עול הקהילה | הפרעו העות בין זסן מקומי , ו . קואורדינטות גאוגרפיות לזכון גריניץ קו אורך | 348509 הפרש מזמן גריניץ' | 2.0 שעות קו רוחב 32.30 התוספת לעועות קיש 1.0 שעות | זוית ההגבה של העוכעו הכותאיסה ל מלא כאן את מס" הדקות: אחרי עלות השחר 19.75- עלות העוחר שקובעות את הנצ הנ החמה | 47.00- | החסה: שקיטת החסה 47.00- || ואת, רק אם כך סנהגכם. צאת הכוכבים 8.50- | | נתונים דוחות כספים עליות זיכרון ארגז-כלים תיחול יציאה נחוני מעיפחות | אגדים והברים בהם - לפי רשימת אגדים אגדים וחברים בהם - לפי רעויכוה הכושפחות הזסנות לליה לתורה בית כנסת - תרשים מקוסות הישיבה ב+11 יוו התשנג לוח שנה ויומן ארוטים קביעת התאריך הנוכחי ח: סיוון התשנג 8 כא' 1993 עכבר אחד ולתמיד !!! 6 זופחר טכפרים שיפותיים | פאחירים זופתיטים: !₪ ענבר 116805077 מקורי 257 ש"ח בלבד. ,6 ענבר 07זע 1/0076 159 שזת בלבד. י ₪ ענבר דאמ איכותי 59 שיח בלבד. ₪ ענבר 1%8] 49 ש*ח בלבד. ₪" פא ₪90 "- 7 3528 ופ פאחות 007 ו תק זו הספרים מכיפורית. להזמנות באמצעות כרטיס אשראי: "מחשבים |כיף" 08-450616, 08-456556, 08-450676 או בדואר בהמחאה לפקודת אחיעם, ת.ד. 675 וחובות- ל (נא לצרף 9 ש"ח דמי משלוח לשליח עד הבית) הודעוות | כואמריקה | ד"ר רון שפיגל / קוראים יקרים, בכחבתי הראשונה גיסיתי לתאר לכם טולם של חידושים יוסיים, של פירוץ מטורף אחרי הכוח לקנות או לסכור ולהיות שליט המסחר. קשה להתעלם מהטובדה, שמאורעות אלה הם דבר יום-יוסי בארה"ב, ויחד עם זאת, עדיין יש אנשים רבים שרק עוקבים אחר ההתפתחויות בטולם המחשבים, וממתינים ליום שבו יקנו מחשב. סוג זה של אנשים הוא הסוג טויודט, שמחירי החומרה יורדים בצורה ניכרת, ולעומתם הטעכנולוגיה משתפרת, הביצועים נעשים מהירים והתוכנה נעשית יעילה. ובכל זאת, קשה לאנשים אלה להחליט מה לקנות. בדרןך כלל הם יאמרו: אנו ממתינים, עוד הודש- חודשיים, הסחירים יורזו שוב, ואז נראה. לפי דעתי, אנשים שסוכנים להסתין חודשים ושנים כדי שהסחירים יורדו יותר והמחשבים ישתכללו, פשוט אינם צריכים מחשב מלכתחילה. אין שום דרך לעצור ‏ את סירוצ הטכנולוגיה והקדמה, צרין רק לדעת כיצר להשתלב במירוצ ולהמשיך לצבור מידע, ידע וקשרים חדטשים. | : - 2% 4 - בראש החדעוות הפעם - אינטל. מזמן לא שסעתם את הששם, הא? ובכן, אינטל מפסידה מיליוני דולרים בחודש, משום שמטבד הפנטיום שלה אינו נמכר על פי הציפיות. ומדוע? מאחר שבשוק אין תוכנות טויכולות לנצל את הכוח של הפנטיום (פרט להפקת חום לבישול ולחיסום). הצרכנים מהססים לקנות את המעבד החדש, בדיוק מאותה סיבה שהזכרתי בתחילת המאמר: החטשו שחומרה טובה יותר וזולה יותר תצא לשוק שבוע לאחר שיקנו את המעבד, פשוט לא נותן להם לפעול (ובפלים אחרות, לקנות). אינטל הווידה את סחירי הפנטיום בכ-30% מתחילת השנה. לתחרות הצטרפו גם | חהברות אחרות, כסו: אזץ6 עם המעבד נוא ,כעואג עם 65א, דיגיטל עם גק41 וסוטורולה עם ה- 4 6<זס6אסץ, וכל אחת מהן הורידה את מחירי המעבדים תואמי הפנטיום בין שלושה לשישה אחוזים בכל חודש. אבל עריין לא חל שינוי בשוק הקונים. ויש גם סיבה אחרת לזחילה במכירות הפנטיום, |היא הצגתו של מעבד ה- 4אם, אשר מוכנס בימים אלה לשירות בכסוויות ססחריות. הסמעבד 4אע וצ במהירות של 75 מגהרץ ו-100 מגהרצ, והוא ניתן להתקנה במקום מעבד 486 3. ונוסף לבוניות התחרוח טול אינטל ולסמירוץ שלה וגד עצמה, הפסיקה חברת אינטל לייצר את המודל הראשוני של הפנטיום. המודל הזה הו ב ו ו % 1 - - ₪ ₪ * | | ו). 1 י ). ₪ || ₪ 4 4525 4050505000 וו ו . = 2 ה .= שר ו דשה הונע על ידי מתה של 5 ולט, והחברה החליפה אותו בדגם חדש הסונע על ידי 3.3 וולט (שאינו דורש אמצעי קירור כמו קודסו). בתחום החברות, נספר הפעם בקצרה כסמפה חדשות טועשו את )חוס? בתוכנת האחזקה שלה 008ך 6ץ, נמכרה לחברה המתחרה 60ות3ץ5, חברת [8ז)ח26), הידועה אשר מוכרת לנו 65 מתוכנת תסוזסאן ₪ ₪ מ חגרת |!₪6 פועלת בימים אלה מסביב לשעון, כדי להחזיר למחסניה 3 אלף צגי 56 אשר החלו מתחממים, וחלק מהם אף החל לבעור אצל הלקוחות. לאחר תלונות רבות, נמצא החלק הפגום בצג וכל הלקוחות נתבקשו להחזיר את הצג לתיקון. חברה דיגיטל תקצצ> 20 אלף משרות עד חודש ספטמבר הקרוב, כיוון שמאזנה של החברה הראה הפסד צפוי של 183 מיליון דולר, ברבע השלישי של השנה. ומה בתחום החיהושים מעולם המחטובים? ובכן, כאן יש הרבה מה לקרוא. ל ות דיגיטל. דיגיטל אמנם הודיעה על פיטורי 20 אלף עובדים, אבל יחד עם זאת היא הציגה את הזור הבא של מעבדים. לפני שבועיים, הכריזה החברה על מעבד המחר, מעבד וּתק1ג, שייצג את עולם ה6, ויעבוד במהירות של 275 כוגהרץ! מחיר המעבד ינוע בסביבות 0 דולו, וחברת דיגיטל סקווה שהמעבד ייכנס כסטנדרט עבודה עבור דא פשיסשחו |-החסועבפ. יביב ביר לבב בב בבר בגב ב'צצ בג ביבב בב רביב בב בב חברת 1.8א הציגה בשבוע שעבר שרת קבצים, אשר מכיל ארבעה מעבוי ‏ פנטיום בתצורת עיבוד מקבילי. המחשב, אשר רצ בסהירות עול 400 מגהרצ, ינהל רעותות נתונים עבור כמה הברות טלפון ומשרדי ממשלה. סחירו נע בסגיבות 20 אלף דולר (על פי הדגם ותכולתו). חגרת 6051 מפיצה בימים אלה כרטיס בקר טמ! חדיש, אשר יכול לעבוזד עם ריסקטים קשיחים (עד שמונה), בעלי תכולה כוללת של עד 4 גיגהבייט. מחירו של הכרטיס הוא בסביבות 130 דולר. ואם מדברים על תכולת דיסקטים, הרי כדאי לציין עוד שתי חדשות - אמם כי הן עדיין בשלבי מחקר ופיחוח. חדשוה אחת מגיטה מחברת 6+, הכפפורסמת בייצור דיסקים קשיחים, והיא עוסקת בפיתוח סקורי של טכנולוגיית כתיבה חדישה, הנקראת 4114. טכנולוגיה זו איגה תואמת אף אחת מהשיטות הנהוגות כיום בששוק, והיא תאפעור העברת 17 מגהבייט בשנייה אחת מהדיסקו מהירות הגישה תהיה ‏ 4 אלפיות השנייה, ללא הגבלה על סך כול הגודל של הדיסקים אשר יהיו מחוברים במקביל. עדיין איןו נתונים לגבי הצגת הפיתוח לצרכן ולא נמסרו מחירים. החדשה האחרת מגיעה מחברת וו5ו1[ט היפנית, אשר הכריזה על מעבר מדיסקים קשיחים שעטויים מאלוסיניום, לדיסקים שיהיו עשויים מזכוכית מחוסמת. הדיסקים ייסצאו רתון נוזל! החברה פרסמה ונתני ביצוע ראשוניים, אשר הדהימו את השוסועים. הדיסק הקשיח יהיה בעל קיבולת של 33 גיגהבייט (כן, זו אינה טעות: 43 גיגהבייט), מהירות הגישה תהיה 3 אלפיות השנייה והוא יעבוד בויטת חמןז. גודל הדיסק יהיה 3.5 אינצ' וגובהו אינצ' אחד... יש קונים? החברה עדיין לא פרסמה כחירים, אך הזמנות כבר נרשמות במשרדי החברה. בתחום התוכנה, יצאו כמה עדכונים וחיקונים לגרסות קודמות. אשר כבר מזמן דרשו תיקון. מיקרוסופט עדכנה את "חלונות", הוסיפה ררייברים לתצוגה ולהדפטה, והגרטה החדשה !3.11 נמצאת בשוק כבר כמה שבועות. חברת וורד פרפקט, אשר דבר מכירתה לנובל בסכום של 1.14 מיליארד דולר אושר בקונגרס, הכריזה רשמית שלא תפתח את מעבד התמלילים המפורסם ‏ שלה בגרסת 5. הגרסה הנוכחית (6.0]), אשר בימים אלה "וצא לה תיקון, היא האחרונה. חברת וורד פרפקט הפסידה במירוצ של "מעבד התסמלילים הטוב בעולם", כאשר הגיעה למקום הטולישי. את המקום הראשון תפסה התוכנה וורד של מיקרוסופט, ואת המקום השני - אייסי-פרו של לוטוס. לסיום חידושי התוכנה אבשר לכל אוהב' 68856 הפופולרית, שגרסה חדשה ל"חלונות" נמצאת גיסים אלה בגרסת בטה |מבחן), והיא אמורה לצאת לשוק באמצע הקיצ. בורלנד, בעלת התוכנה, נמצאת בלחצ כבר כמעט שנתיים על ידי מיליני משתמשים המחכים לגרסה ל"חלונות". חידוש מהפכני מציגה בימים אלה חברת הטנק ‏ 4778%7. חידוש זה אינו שייך לתחום המחשבים זווקא, אך אני מניח שהוא יעניין את רוב הקוראים. |החידוש הוא טלפון העתיד. הטלפון הוא בגוזל של שעון יד רגיל והוא ייענד על פרק היד, בדיוק כסו שטון.. לכל רבעל טלפון נזה יהיה מספר טלפון אישי, והטלפון יצלצל על היד של אותו אדם, ולאו זווקא על השולחן במקום שבו מבקר בעל הטלפון. לפי החזון החדש, יהיה לכל משתמש | טלפון עם מספר אישי מויולו. כל התקנשורת האיניוית הטחידית תיעשה בטכנולוגיה סולרית (כמו הפלאפון בישראל), וייעלסו התירוצים מהסוג: "לא הצלחתי לתפוס אותך", "ניתקת את הטלפון?" אני משער, שלמקלחת לא ניקח את הטלפון... ואולי כן, מי יודעו? במאמר הבא ארחיב את הדיבור על פחד חדש שתקף את אמריקה, שנקרא צך ש6צו!וסבז6וה1. יכולת השליטה של הצופה בחומר של המרקוו, מזמין את הפרסומאים להגיש את מוצריהם עד ביתה הלקוח. איבוד הפרטיות, חוסר הרצון לצאת מהבית, הנוחות המשגעת ונפלאות האלקטרוניקה, כל אלה מפחידים את המומחים, והם מזהירים מפני איבוד הדור... כאילו שעכעויו יש שליטה עליו. עד כאן להפעם. אם יש לכם שאלות, אנא כתבו למערכת, או ישירות אליי. אשמח לעזור לכם ולענות לכל מי שסעונייו. שלכם בארה"ב, רון שפיגל. . . - - % | חגי בצר לפני שאספר לכם את הרכילויות החסוות ביותר בעולם הסחשבים, הייתי מעוניין להבהיר לכם מספר פרטים, שדי חעווב שתדעו אוחם: כידוע, לכל יחידת חומרה שעל המחשב (לדוגמה, הדיסק הקשיח, המסך, המעבד) יש תקן קבוע ומסוים, שהוא התקן הקיים בכל העולם ועל פיו המתכנתים יודעים להתאים את התוכנות שלהם. כאשר עובר זמן, סגלים שהתקן הישן, שקיבל איזה שם מוזר באנגלית, הוא איטי ומאוד לא מתוחכם. ואז. בונים תקן אחר, שהוא יותר משוכלל ויותר סהיר. אך נוצר מצב, שהתקן החדעו כשמו, כן הוא - חדש, והתוכנות הישנות והטובות לא מכירות את התקן הזה. ואז, המשתמש המסכן, שרצה לשפר את ביצועי המחשב על ידי המכשיר עם התקן החדש, אינו מסוגל להפעיל את התוכנה שלו, ובלית ברירה, הוא זורק או את הסמכשיר או את התוכנה. מאליו, מצב זה גורם לבעיה: או שהתקן החדש לא מצליח או שהתוכנה יורדת מהשוק. לשם כך, ישנן שתי אפשרויות: או שבוני השיטה החדשה מתאימים את השיטה החדשה לעויטה הישנה, ואם השיטה החדשה היא ממש טובה, המתכנתים יוצרים גרסה נוספת, שתואכות את השיטה החדשה. אם תרצו דוגמה טובה מהחיים, אז נזכיר לכם את תוכנת חלונות הידועה לטובה, שובהתחלה יצאה כסתם תוכנה, וכעת היא מערכת הפעלה כמו זוס. כיוון שרבים עברו לשימוש תחת חלונות, מיהרו בתי התוכנה בעולם ליצור תוכנות ההואמות לחלונות, אחרת הם יירדו מהשוק. (בדיוק כסו שקורה לדוס, לתוכנת סג'יק ולעוד תוכנות רבות אחרות, | שאינן בכיכו (זי|כם הנזוזעיב-ירי אם תרצו דוגמה טובה מהחיים, | אז נזכניר לכם את תוכנת חלונות הידועה לטובה, ננם[בהתחלה יצאה כסתם תונכנה, וכעת היא מערכת | הפעלה כדמו דוס. למתאיסות את עצסן, ואינ יוצרוח תוכנות תואמוח לחלונות.) חלונוח הייתה עוד יותר מתוחכמת, כי בנוסף לזה הם גם התאימו את עצסם לשיטת הרוס, כך (שחלונות מסוגל להפטיל יישומים של דוס, אבל דוס לא מסוגל להפעיל יישומים של חלונות. (חו סיבה נוספת שדוס טס בקרוב מהשוק.) ואחרי שנמאס לכם לשמוע "חדשות" מהעבר, הרי לפניכם כמה רכילויות עסיסיות: כונני 1.2 יוצאים כוהשוק ולא יעבור הרבה זמן עד שכל הריסקטים יהיו על 1.44 (שכום, כידוע או לא, כוננ'" 3.5 אינטש מסוגלים להכיל יותר מ-24 סגה.) או על כונני ואס62-8, ויש גם אפשרות, על כונני ואג א-ס6. (כונן שמאפשר כתיבה על סס0.) כועבד 80686 של אינטל עומד לצאת לשוק בעוד פחות ושנה. כרגע כבר יש כסה מודלים שהם טדיין בניסוי, וממש יעשנו באוויר ריח השחרור של המעבד. בעקבות כל החידושים, גם ירידות מחירים חדות קזסמש בקרוב: מחשבים - % - 406 הנחה דיסקים - %0 - 4590 הנרוה מדפסות סיכה - 10% - 25% הנחה מדפסות לייזר - 20% - 35% הנחה מדפסות הזרקת דיו - 5% - 40% הנרחה כונצי ואסת-כש ‏ 306 - 45% הנחה * אם מדברים על מי שנכנס, נדבר על הפורשים: א5 386 יושב במויאון לעתיקות, מ-286 כבר מזמן שכחו, כ אע 386 מנטים לשכוח בכל הכוח, וכבר מרברים על להפסיק את הייצור של א5 486. מחשב צפוי להיות בעל כוננים של מיניסום 18א500, + כוגני ואסה-פס, + כמה כונני דיסקטים, ועוד התקנים חיצוניים, כבר לא צריך להוסיף הרבה. טואיצי מסך * לא רק המעבדים זוכים להתקדמות משסעותית, גם היחס של השוק לנפחי זיכרון עלה ביחס ישר: כיום. פחות מ-א4 למהשב כבר לא משחק, ושלא נדבר על דיסק קטן מ:- וא 0 (זה רק לילדים, התכוונתי), למי שמסש משחק בסכונות כבדות לכם בטוח יש כרטים מתאם מסך כנון 64 ,5%03, וכוי. היתרון של הכרטיס הזה, שהוא מאפשר להאיצ את תצוגת המסך בעשרות עד סאות הולך על משהו כמו 18א500., זיכרון | כזזעבד 6 של ו של ₪א8 ומעלה, חברה' - זה לא 2 26 0 אינטל עומד גוסו ₪6 לצאת לשוק בעוד פחות טכנולוגיה מבטיחה של כרטיסים טכנולוגיית ו6ם, דמויי כרטיסי אשראי היכולים זלשסעש כזיכרון, כדיסק, כמודמים, כקול ועוד. פטעשונה. כרגהע כבר לסיכום, הרי לפניכם רשימות אן] ו- יש ככוה כוודלים דטס בעולם המחשבים: שהם עדיין ובכן, למדנו הרבה דברים חדשים, | | ויוש סיכוי די גדול שאת רוב הדברים בניסטוי, וכוכועש נראה עד סוף השנה, אם לא אז... לא. יעונו באוויר ריח השחרור של הסעבו. שלהרבה אנשים, בינתיים, לא אוסרת כלום, אבל מייד תבנו:כל מידע העובר במחשב מרכיב אחד ‏ לשנה חייב לעבור דרך ערוצים, כמו מים העוברים בצינורות, וככל שיש דרן רבה יותר לעבור, ויותר מכשולים בררן, המעבר נעשה איטי. לכן, אם נגדיל את קוטר הצינורות ונקטין את מספר הסיבובים והמכשולים שבדרך, נקבל יותר מהר את המים. וזה סה שהטכנולוגיה הזאת עושה.(להשיג בחנויות, החל מהחצי השני של השנה.) תוכן הכתבה הוא על דעת הכותב, ואינה משקפת בהכרח את דטת המערכת. טכנולוגיית ו509, אם אתם טבינים מטספיק במחשבים, אומר לכם שזה בקר 10 משופר. אבל אם לא, אומר לכם קודם, שבקר מפו זה המכשיר שמקבל את המידע המבוקטו מהכוננים שלכם, ומעביר אותו למקום הזרוש, תוך כדי ניהול כל המעברים האלה. 5051 יוחר מהיר ויותר מתוחכם, וכעת גם כאשר כל התחום מעבדים זיכרון דיסקים מערכת הפעלה מסמכים קניית הוכנות מדפסות קצבי מודם כוננים 6-01 , כרטיטי קול אמצעי משחק מהירות מעבד אז פנטיום 3 2003 וח מדיות רבות חבילות הזרקת דיו 10[ 1.4 ו-0אי עכבר 2 זשס 26 3 05 טקסט דיסקט בודד סיכות 2,000 12 5 ג'ויסטיק 32 מלמניה בקריאטיב חבורת גרפיקס, נציגח קריאטיב המפורסמת בכרטיס הקול שלה, החלה בשיווק כרטיס חדש הקרוי טלמניה. הטלמניה הופך את המחשב למזכירה אלקטרונית, סחייג באופן אוטומטי, משאיר הודעות ומאפשר דיבור ברמקול. המוצר אינו *כרטיסי התופס מקום במחשב, אלא הוא מתחבר לכרטיס הקול (מבחוצ) מצד אחד, ולקו הטלפון מצד שני. הפעלה תחת >אוס6חו. פקס מוצפן חברת 'מחקר אלגוריתמיםי משווקת את - מצפין לפקסים. המוצר עובד בדומה לימערבל קולות', מצפין קולות בטלפון. מטרת המצפין היא למגוע ציתות לפקס, פעולה שאינה שונה,. עקרונית, מציתות לקו טלפון רגיל. המצפין עובד ברקע, ואינו משפיע על קבלת פקסים סמכשירים שאינם מצוידים בסצפין. מיפוי הארץ באמצעות תצלומי אוויר חברת יאופק צילומי אווירי מציעה עיבוד תצלומי אוויר לצורך פיפוי מדויק: תכנון שטח, קביעת גבולות של גוש-חלקה בצורה מדויקת וטוד. ניחן לסרטט על גבי תצ"א או להפיק ספה פרטית. הביצוע מבוסס על מערכת שמחירה ‏ %100,000 ומצלסה שסחירה חצי פיליון 5, והיא מיועדת בעיקר למשרדי ממשלה, לצורך תכנון כבישים, רשת חשסמל וכדומה. ניוטון בירידה המחשבים הקטנים מהסוג יהעוזר האישי' (משהו בין מחשבון לבין מחשב נישא], | אשר נחשבו להיט בחורשים הראשונים | שלהם, מתהילים, כנראה, ליפול. קצב המכירות הנסון גרם לפרישתו של מנהל חטיבה בהחברת אפל ולהקפאת מוצרי לוואי לניוטון, שהיו בשלבי פיתוח. הדפסות יו חבורת ינאות' הכריזה על שירות ששגתואום המיועד לתערוכות ולתצוגות. ניתן להדפיס מקבצים גרפיים (מק או 6ת) ברוחב של [.| מ' ובאורך של עד 96 סיו רוותים ב'אנלדוס'" חברת 'אלדוסי מארה"ב, המוכרת מתוכנות | פריהנד, פוטוסטיילר ומתוכנות גרפיקה נוספות, דיווחה על עלייה נאה בסכירות. ברבעון הראשון של 1994 היא מכרה תוכנות בסך 57 מיליון 5. שרת מדפסטות חברת %וא משבדיה הכויזה על מוצר חדש: שרת מרפטות 5-550יצ, המיועד לעבודה עם כל הפרוטוקולים (בהתאם לרשתות השונות), עם כל המחשבים (מקינטוש, -6, יוניקס, 052 ועוד), ובקצב העברת ותונים מהיר של מא 4000. הרווח המיידי סמוצר זה הוא בחיבור מחשבים שונים למדפסת באמצטות הרשת. -6%1 7 1% גרשהו משופרת נטל קריאטיב נמערכת קונית לכרטיסי הסאונך-בלאסטר מהדור החדש תצרף קריאטיב תוכנת "עוזר קולי' שבעזרתה יופעל המחשב באמצטות הקול. הְרְעיון הוא להפעיל את המחשב ללא מגעו יד. להכתיב לו, לשלוח, ובהפשך יריה גם פקס מדבר, דואר-אלקטרוני מַדְבַךר ומסמר סדבר. ו 4 %- = 77 , ' 5 - . 2 - א א 8 = ₪2 . צ . : - אראו 2 6 בור " אי 1 ְּ 1 ו ] " 1 .' י . שי '- ו . 4 2 %. קצו + וי | , ו = אל בי - 4-0 * 1 > ה / . 4 ₪ / ג = בש שי 4 6 - 2 ו 7% , : 9% / ּ. / , : . , : | / / וש וי | 1 1 4 1 . . 1 / . -- - : | - . == = ד החדש החדיע ומחועשב ₪1 1 מש ה 7% ננזב חיררדו רודניק כאשר האותות האלקטרוניים מתחילים לזרום בתוןך מעגלי המחשב, היחידה לעיבוד מרכזי (יע"ם, ובאנגלית [בזוַת8") זוח[] 06088ז2) מחפשת מקום מסוים בתוך הזיכרון הצרוב (₪105 ]₪0₪%) במקום זה מאוחסות תכנית בקרה, אשר בודקת את כל המתקנים של המחשב. בין הבדיקות האלה, היחידה לעיבוד סרכזי, תכתוב ותקרא מתוך כחובות אקראיות במרחב ז'כרון המחשב, על מנת לבדוק את תקינוח הזיכרון. לאחר מנן, ייבדקו אמצעי קלט/פלט (מקלדת, כרטיסי מסן, מדפסת, עכבר, כוננים ועוד). במחשבי ‏ 7/ קיים זיכרון מגובה סוללה, ובו נמצאות ההגדרות עול המתקנים שבמחשב. זיכרון זה נקרא 5 והוא נבדק על מנת לאתר אם הכותקנים שהוגדרו נמצצים ופועלים. אם כל הבדיקות עברו כטוורה, תכנית ה. 077 בודקת אם קיים דיסקט בכונן :44. אם כן, התכנית מחפעות במחיצה הראששית (צז61:60]0 001ז) | שני קבצים סוסתרים, הסהווים את גרעין אערכת ההפעלה. במקרה שבכונן :4 לא יהיה דיסקט, תכנית ה-0001 תחפעו בכוון :?). 00 ספ סיית 0/0008 6 "אחטמים סיל לאחר איחור הקבצים האלה חוכן הסקטור (560107) הראשון בדיסקט יועבר לתוך = הזיכרון, ובו יצוין איך להמשין לטעו! את מערכת ההפעלה. בשלב זה, לב מערכת ההפעלה (הכולל את הפקודות הפנימיות של הדוס כמו 1 ,סא ,פס .אנס) נטען לזיכרן המחשב. | הקובץ הבא בתור לטעינה בזיכרון הוא הקובצ 85 16תצן00, ובו מוגדרים ההתקנים שהיו בשימועו. ויפעלו באסצטות תכנ'ות הפוצויות בקובצ' זה. סוף: סוף המחשב יטען את הקובצ ואסש.ס אה וא 60 והוא האחראי לקבלת הפקודות מהמשתמשש ולהעברתן ללב מערכת ההפעלה, לטיפול ולהחזרת תשובות במידת הצורך. דוגסה: .6החגת 1116 זט ה והגח60 30 או 4 016 הו 60001 כצז ]60 וז6פחו 6טתו]תסט ס0] ₪6 עתג 655זק חב בסיום טעינת ה-1 .סא אא ס, הקוב ייקח בעצמו את הפיקוח ויחפש את הקובף ‏ 47/ ג -6ם אמ סיד טכשיו, (קבל על המסך את <4/ או 05אוש 31 סוריך פקודות באנגלית ובעברית. איינשטיין בקלי קלות-מדריך לסשתמש ₪ מערכת הפעלה 15-0)025.- כולל גירסה 6.2 ₪ 011628516 מלאכת מחשב חלק אי |-בי ₪ 7 מדריך שימושי למעבד תסלילים ₪ התלמזיד והממחעוב- 80 פתרונוח לתלסידי תיכון וחטייב *יש להוסיף דמי משלוח בסך 9 ש"ח על ידי שליח עד הבית לורבית אזורי הארצ. חתום עוד היום על מנוי בטלי בכרטים אטוראי 08-450616, 08-450676, 08-456556, או בדואר באמצעות הספח המצורף, המבצע החל סמ- 20.6 ועד גמר המלאי בלבד בתוקף גם למנויים של מחשבים וכיף שיאריכו את הסינוי בשנה (גם אם המינוי עוד לא הסתיים) 5-ב 0 0 0 ו ו ו ו ו ור וו ה ב לכבוד: "מחעשבים וכיף", חברת אחיעם, ת.ד. 875, רחובות רְעורו הכ 0 חשלום באמצעות כרטיס אשראי: יזח/ דייגרסוישראכרכאעוסורת (מחק את הסיוחר) הכתוגת 0 ------------------------7-7 מ 7-0 = החור ה של פש ו ו כמסי תטודת זהות: השורי מקה ככ' כרטויס : בתוקף עדי 0000007 ו ו הנל ה א ו סהיכ לחיוב: תארך מגיב ציק על סן: לפקודת אחיעם בע"ם ונא לצרף 9 שיח דמי משלוחו חחיסות המזמין (הכרחית) 7 7 וו ו ו ו [| ו הו | המוז 8 וו ו | או עיצוב: אדרואן לוזה 1 , | | 4 בל ן , בחר כ ₪ השוה" 7 ּ 4 ה בר הוה . ב ו ו ו ימ = , | 3 8 ₪ 0% 5 0 . 1 , גי . 4 . 1 + ו ל - ₪ 9' 7 ₪ 4 4 | 1 + 5 / 3" : * ! מ ימיה בעברית: הכי ידידותי, הכי חכם והכי משתלם 4 6 אצ ור ר ט ₪ "אנימציה ממוחשבת" - "אנימציה ממוחשבת" - "אנימציה ממוחשבת" - ₪ תוכנת האנימציה היחידה בעבוית: כלי מתקדם ליצירת מולטימדיה: לאנימטורים, לאנשי עסקים מהיום עומדת לרשותך תוכנת אנימציה - 256 צבעים בו זמנית על מסך, ולאנשים שאוהבים את זה: ממוחשבת ידידותית להפליא, מתוך 250,000 אפשריים. תוכנה מושלמת למקצוענים התוכנה מאפשרת שילוב תמונה, - פונקציות עיבוד תמונה. ולאלה שרוצים להיות מקצוענים. מח תנועה וקול, תוך שמוש במגוון - עבודה במקרו וחישוב מצבי ביניים. בצורה קלה וידידותית תוכלו ליצור הו יו ו היליל = | רחב של כלים. - עויכת אנימציה במקטעים או ברצף. סרטוני הדרכה, פרסומות, קליפים סיקדד 46905 טל 09-518781 - תוכניות עזר נלוות. ועוד. מחשבת - הרפתקה שאי 1 נמרתת הגו יול לסחל וטיו 5 0 6+, .675 > ו