מחשבים וכיף – גיליון מספר 40

הירחון המוביל למשתמשי המחשב – נסרק על ידי Atanvarno

OCR (הסבר)
הירחון המוביל למשתמשי המחעשב ‏ | | כ זז 31| | גיליון מס' 40 אפריל 1995 תשנ"ה מחיר 14 ש"ח (כולל מע"מ) באילת 12 ם"ח | ףד | | 7 אפפ ' '/ | 7" :ל 5 :240 ב . . ל * 4 2% 77 ו יו ו 0 2 ו 9 הכזרוננוז ב בבית הספר ובבית כלקראת עמנות ה-2000 אינטרנט - פירוק לגורמים ₪ /200 מנטחקי מחנטב חדיים על 6 ₪ אנכרטא 95 - אנציקלופדיה מעולם אחד לקנות מהשג שנותן פ זה הוסר א הריות אנט'ם נמוך שיודעים לקחת על עצמם אחריות אינם יבולים להסחפק . יי יי ₪ || קצרת מועד וזוהי רק סיבה אתת לכך 5 שנכל שנה נמכרים בארצות הברית למעלה ממליון מחשני | | ידו 0 שגעו:ז₪3 מחבוות המחטשנים המובילות בארה"ב מציעה לך: ₪ מבחר דגמים טולתניים מ-2.50אם 488 ועד פנטיום 100. ₪ ווסה-ם6 במהיווה כפולה ו הירי ₪ ר'סקים תוצרת פש בנפחזם שונים, מהיוים ואמינים. יבוא, שיווק, שרות: ₪ אכ'ק וסש ו- ממשק פפו טורחב. יו ות)בצו וי ₪ תוכנות: מעבד התמנונים דנש 1, 2 פ0ם ו-6ו חס 3.11 5אוססאוש ₪ מבחו זגמ' מחשנים נישאים. ₪ 3 שנות אחריות. חנרת אדיסמה המשווכת נישראל את מוצרי ס6והז50ם 050841 860 אדו 5קו1וחם ועוד וגאה להוס'ף את 2000 ץגוז6 לרשימת המותגים המיובאים על ידר רח' גאולה 45 תל-אביב. טל: 035102581 פקס: 35101584חַ והעשה הכל נדי לתת לך שרות ברמה אמריקנית . ה מ הח *---- ה - = נםלושה מחזורים | 2-7 ביוכַ= > 9-14 ביולי 1 ביולי 0 ך ] ה , ה 1 ש 1 0 | ך : : | | , , | | | | | | | | | | | ו | 1 ו | [ | | | 65 | ! / | | 4 || | ויו / | ו 2 וק יל | 1 ₪ = הו ד - ב ו .= טפנניכות נזחנט ביבו פננילות חברתית פיתוח הוכניות בעזרת מחולל יינטומים בריכה גרפיקה, אנימציה ועוד פעינות חברתית פיתוח פרוייקטים בתדנות אווירת הקבוץ בויר"א מנטחקי מחנטב סרטים = ₪9 נכל משחתף תורנב תוננת מעימות הנר | בהחאם נלרמתו האישית. סצורט ₪ הונניות ומשימות לאלה שנבר השתתפו ביקורים באתרי הקיבוץ בסדנאות "מחנטבים ונביף" בעבר. מפגנ נם ינדי ההיבו | ויבוק אפנטרות להנעתתפות עם לינה או על בסיס יומי 0מ08-450222.0 פקס. 08-450616 ₪ ₪ 2 | תן ו [ - ]ו / ₪1 ז ל 0 | [ זּ ד ה די ּ ₪. ₪ שם ----ת . . / ₪ - שח | ה ד וה ו | ו . 1 : ₪ ץ 2 | ה | די מו ₪ ך = ₪ ] ז 3 | ₪ | -| | אן --= 0 . ו ₪ 2 | ן ו (--= = | | ₪ | | | ₪ 4 / ] 1-4 |0 1 1 ו 6 | / 5% ₪ . | - | ב 1) !| ּ [הה"2. 32 7 ₪ 1 |[ /7 , ו אוו| חן 1 ן | ₪ 4 ו ₪ . ₪ ₪ -! | ₪ ש || , | | ₪ ו . ם 2 ו ₪ ₪ ₪ / ו אש ו | | | | | . - 5 7 . ' 5 ו .-. . | ו | ו '- 4- | ו בין הזוכים יוגרלו: [ 2 ערכות מנאות ענ 27 (! (מודם, פקס 14.4, תבנת .ומד/ד, פלג וספרות). ה 3 גרכות 9/21/] חלקיוח (תכנה, פלג, ספרות). 5 מעוחקי מחנב מננזגנים 0 חבילות נל עוני משחקי מחעוב נטל הספריה הציבורית - 0 0 מנויי חינם ב 'מחעבים ז וביף" | של שת חודנטים. 5 מנשחקי מחשב ל ו פש | ההנטתתפות אסורה ענ - ב ופובד י מחעוב וה --7---- == = == = 2 == == = 0 - =------ --=< - - מבצעיס והנחות מיוחדות מתנות על כל קניה הכניסה לתערוכה חופשית קוראים יקרים האתגרים שעומדים בפני מערכת החינוך בשילוב הטכנולוגיות הממוחשבות בבית הספר הם רביו משמעות בכל תחומי העשייה החינוכית, והם עשויים להשפיע על מבנה בית הספר, על תהליכי ההוראה והלמידה, על מגמות הלימוד ועוד. שילוב המחשב בבתי הספר בארא החכ כבר לפני חמש עשרה שניס עס ייצורס ההמוני של המחשביס האישיים והפצתם ברחבי העולם. אולס, השפעתם על מערכת החינוך איננה מבטאת את היקף ההשקעה הכספית והאנושית בתחוס זה. תכנית משרד החינוך למחשוב מערכת החינוך, שקיבלה תנופה משמעותית עם תחילת יישומו של פרויקכי יימחר 8 מבטיחה שינויים מרחיקי לכת בבתי הספר. סנוניות ראשונות כבר נראות בשטח, וכבר כיום ניתו למצוא בתי ספר שבהם הטכנולוגיות הממוחשבות הפכו לחלק אינטגרלי של חיי בית הספר על כל רבדיו. המפתח להצלחתה של תכנית משרד התינוך איננו בתקציב הענק שמוקדש למטרה ואת, אלא במידת ההפנמה של הטכנוולוגיות החדישות על ידי ציבור המוריס ובתמיכת ההוריס והבית במהפכת המידע שבה אנו חיים. המחשוב בבית הספר, מתקדם ככל שיהיה, אינו יכול להשתוות, ‏ במרבית ‏ המקרים, להתקדמותו האינדיבידואלית במחשבים של התלמיד בביתו. עובדה זאת מחייבת לראות באפשרות השימוש במחשב הביתי את המשכו של הלימוד בבית הסנר. יימחשביס וכיףיי, המהווה כלי חינוכי וסמכות מקצועית בתחוס המחשביםס לכלל המשפחה, מהווה את אחד הגשרים בין בית הספר לבית התלמיד. תכני הירחון והפעילויות האינטראקטיביות הנובעות ממנו יכולים להעשיר את עולמו של הילד-התלמיד בתחומים שוניסם של המחשוב, ולקרב את כל בי המשפחה, כולל ההורים, לעולם המופלא של הטכנולוגיות החדישות. הכנס ה-12 של מןו"ח - האיגוד הישראלי למחשבים בחינוך, איגוד מתמחה באולייא, מסכם את הפעילות הענפה הנעשית בתחום המחשבים במערכת החינוך. בגיליון וה אנו מביאים כתבה נרחבת של דייר דני מילון, יוייר הכנס, ולקט נבחר של עבודות שיוצגו במהלך הכנס. אנו מברכים את באי הכנס ומאחלים שנת מחשוב פוריה ומובלחת לחוקרים, למורים, להוריס ולילדים. יימחשבים וכיףיי חוגג היוס את הופעתו ה-40 בגיליון מוגדל, צבעוני ומיוחד. עס התרחבותה והקמתה של חברת יימחשביס וכיף בעיימיי, ויחד עס אלפי מנויי הירחון, נמשיך לגדול ונשמור על צביונו המיוחד של הירחון כערך חינוכי ויוחודי לכל המשפחה. זאת גסם הזודמנות מיוחדת להודות לכל העושים ימים כלילות במלאכת הכנת הלרחון ובשיווקו, ותורמים, כל אחד בתחומו, להצלחתו המיוחדת. בברכת חג פסח שמח וכשר בני פיינשטיין עורך "מחשבים וכיף" תוכן העניינים 6 המחשב בבית הספר וובית התלמיד לקראת שנות 000 דיר דנ מילין ₪] 9 0 תפיסות והיבטים במחשוב מערכת החינוך - לקט נבחר מהרצאות בכנס מו"ח 4 אנכרטא 95' - מיקרוסופט מתעלה של גצמה 6 פאט פאט וחבורת י---- בש ששב חר 7 מאגרי מידו1 בב דייר זוה בי אילן 0 פתגמחשב - רעינות מחשוב להוריי. ולי רִים 4 200% - נגן תי קטע - תוכנה לליסוד נגינה רני פיינשטוין 5 האם תלמידים מעתיקים בבחינות ... בני פיינשטיין תקעשורת 8 אינטרנט - פרוק לגורים .....--------ש-- דון שפיגל 2 0₪ב6):0 הנפלאה - אינטרנט - חינוך - יהדות מנ0מנ//- שש דייר סאיר: בר-אילן ב | ₪ ₪ ןו . 7 4 28%% הדור הבא של המודמים ....... גיא זירזיבסקי מערכת 55 - הת5)6ץ5 6|1)5ז58 )ס6זום דיר סם גולדנברג 6 חהטות .היד ההיה-88(77וו ולוו אלי עוז | הה2ב 1 3 : ו 0 מונהל הקבצים של החלונות ............ ד"ר אסנון טיל 2 יצירת טינויים בחלונות אל טנ ומומ 0 זה רעון - רעיונות לתכנות בשפות שונות וריכת הילדה דיין ש4 ₪ 2 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ה ₪ ₪ מ מ ₪ ממ ממ ₪ ₪ מממ מ שו ללמוד תכנוח משחכיף שש 1א200 אסותומא .. אורי רוזנברג ואבישי אדלר ו +.1א00? אופנומניה == נועם אלסוג 0 38 0 2 נמלולים 200 תומר גילת 204 חלום בלהות ב 5 . אורי רוזנברג ואבישי אדלר 5 רכוזים וטיפים לפשחקי מחשב בעריכת אדרם ערפלי וארורי רוזנברג 0 חדעוות מאמריקה . | 2 חדשות בוא ליצור אןיו |וציה מווחשבה מילטימיה. הבוך את.ה העוב שלך לחוויה אמויתית ₪ כלי חזק מאין כמוהו ליצירת אנימציה ומולטימדיה. ₪ למגוון רחב של יישומים למקצוען ולחובב. משמש גם ככלי ציור משוכלל. תן ליצור סרטי אנימציה, מצגות ממוחשבות, וידאו-קליפיס וקטעי הנפשה עבור משחקי מחשב. = 2 וי ל ה עד גמר המלא בבעם הראשונה בעברית! "אנ'ולציה למלוחעובת " להעויג: "נערועובים וכיץף" טלעטון: 08-450222ס | '"מחשבים וכיף' ירחון המחשבים לכל המשפחה שנה ה', גיליון 40, אפריל 1995, תשנ'יה עורך ראשי: עורך משנה עורכת מזור "זה רעיור'": עורך מדור "משחביף'י: בנ פיינשיטייך דייר מאיר בר אילן הילדה דיין אור רוזנברג עריכת הלשון: לאה תלמי עיצוב גרפי: דפנה גילת ביצוע גרפיקה: נורית הדדנ בגיליון 40 משתתפים (לפי א-1): אבישי אדלר, נועם אלמוג, מאיר בר-אילן, סם גולדנברג, תומר גילת, הילדה דיין, גיא זירובסי, אביחי חטב, אמנון טיל, יואל טוא, דני מילין, אלי עוז, אדם ערפלי, שי סבג, אורי רוזנברג, גל שוורצ, קובי שחר, רון שפיגל, דרור שקד ניהול ושיווק: פרסום, מנןייס ומזכירות:. | חנה פיינשטלין, חוה קמרינסקי, מיה שרעבי | הדפסה, כריכה ולוחות:.....-. הפוס המקור מפוזיציה ופלט פוסטקריפט-יש = כתובת המערכת ומחלקת מודעות: חברת יימחשבים וכיףיי בעיימ תייד 675 החובות, 100 / עמי פיינשטיין ל גרפיקסיו | טלפונים: 08-450222, | פאקס: 450616-0% ג * המערכת אינה אחראית לתוכן חמודעות.. 1 כל-תזכויות שמורות (2)) לחברת. ימחשבים. וכלף". בעיי 5 0% ר''ר דני מילין 0 בת:ס ימוחשבו עד לסוף שנת 1995, ויצטרפו בכך ל-460 בתייס שמוחשבו כבר בשנת 1994 במסגרת תכנית המחשוב של משרד התינוך, המתוכננת להקיף עד לשנת 2000 את כל 0 בתיהס בישראל. 5 | מיליון ש"ח הושקעצו אשת קד בפרויקט מחשוב מערכת החינוך, ו-120 מיליון ש"יח יושקעו עד לסוף שנת התקציב הנוכחית, כאשר שליש מהמימון נעשה על ידי משרד החינוך, והיתרה על ידי מפעל הפיס והרשויות המקומיות. ההשקעה כוללת - ₪ הצטיידות בתיהייס במחשבים, לפי קריטריון של מחשב אחד לכל עשרה תלמידים; ₪ פיתוח תוכנות ולומדות; ₪ הכשרת מורים; ₪ ביצוע מחקרים ופרויקטים ניסיוניים; ₪ תכניות נוספות. פעולות אלו הנן מספרים יבשים בלבד המצביעים על פעילות ענפה המתבצעת במערכת התנוך בשנתיים האחרונות. ההשקעה התקציבית הגדולה מתבסטת על התפיטה, כי בלי שינוי מהיר ומסיבי של הטכננולוגיות המתקדמות, מעוכת התינוך לא תונכל להתמודד עם האתגרים של "עידן המידע''. חידושיס בטכנולוגיות המידע, המאופייניסם בהתפשטות מהירה של המחשוב, של הוידיאו ושל התקשורת הממוחשבת, וכן בשימוש גדל במידע ממוחשב, הולנים וחודרים במהירות לתחומי חיים רבים.. 1 הוה / "ו | %. ב עש- 5 | לת אש -. = ( ]| ו | "מחשבים וכיףף" 40, אפריל. 1905 - רל 5 נָ - התחוס האחד שהשתנה אך במעט בעשוריס האחרוניס הוא החינוך. הפער הולך וגדל בין "סביבות הלמודה", שמערכות החינוך יוצרות לתלמיד, לבין העולם הסובב אותו. :"עיז| המידע' משתנה הגזרת המיומנויות הבסיטיות, הנדרשות מ"אדס משניליי. יכולת השימוש ביישומי מחשב והטיפול במידע הופכים למיומנויות ‏ יסוד, שחשיבותן תלן ותגבר עם הזמן. חשיפת התלמידים לשימוש נוחג במחשב בתהליך לימודיהם יאפשו להשיג מטרה כפולה - שיפור ברמת ההוראה יחד עם היכרות שימושי המחשב. טכנולוגיות המידע פותחות אפשרויות חדשות בלמידה ובהוראה: בתננים - הן מאפשרות להרחיב את הסביבה הלימודית אל מעבר לגבולות הכיתה ובית הספר (כגון: ספריות, מוזיאונים, מאגרי מידע בארץ ובחו"ל, מכוני מחקר ומוסדות לכהשכלה גבוהה). באמצעיס - הרחבת הסביבה הלימודית נעשית באמצעות תקשורת (בתוך הכיתה ובית הספר, וברשתות ‏ ארציות ובינלאומיות). בשיטות - טכנולוגיות המידע מאפשרות ליצור סביבה לימודית, הניתנת לשליטה מושכלת של המורים ושל התלמידים. להפעלה המפתח נכונה של המחשבים ולהשגת המטרות ינ מתוארות לעיל נעו+ ביכולתם של שו"יס להשתמש במחשבים בצורה וישכלת. לשם כך יש לשים דגש מ'והד על הכשרת המורים ועל <> "כחש בשילוב המחשב בתהליך ווראה. אי אפשר להפריז בהדגשת החשיבות של הכשת המורים ושל היהעתט. על תחום זה יעמוד או יפול בל נושא המחשנים גבב'ית הספר. מורה שהוכשר כהלכה ישתמש במחשב בחהלק גדול מעיסוקיו, יהווה דגם לחיקןי ומנחה לתלמידיו ויווס שימושים חזשים, בהתאם לצוורן ולהתפתחות האמצעיס בתתוס המחשוב. תכנית המחשוב מעוגנת בתפישה חינוכית כוללת, והמחשב הוא כלי בלבד, המסייע ליישום התפישה הזאת. מעיון בתפישות החדשות הקיימות כיוסם לגני מהות תהליכי ההוראה והלמידה, בולט הפוטנציאל הוב הטמון במחשב ליישום תפישות אלו הלכה למעשה. שילוב מחשבים בהוראת ובלמידה מאפשר שינויים בארגון - - הלמידה וההוראה; - מבנה הכיתה; - בית הספר ומערכות חינוך. אך בעיקר - שילוב מחשבים נהוראה מאפשר שינויים מעמיקים בתכני ההוראה ובדרכיה. התפישה הפדגוגית, הנמצאת ביסוד הגישות החזשניות להוראה מבוטסת על שלושה היבטיס, המשתלבים 'הד לג(ישה כוללת להוראה ולמיזה: א. התיבט הקונסטרוקטיביסטי (בעקבות פיאזיה, פאפרט ואחריס), ב. ההיבט החברתי (בעקבות ויגוצקי ואחרים). ג. ההיבט הארגוני-חברתי. ₪ ההיבט הקונסטווקטיבסט: שולל את הגישה התופסת את תהליך ההוראה והלמידה כתהליך של "העברת חומר". במקוס זה, הלמידה נתפסת כתהליך אקטיבי של בניית מבנים שכליים מורכבים בראשו של התלמיד. למידה כזו מבוססת על פעילויות והתנסויות של התלמיד, כאשר האינטראקציה המילולית עס המורה באה בעיקר כדי לסכם ולהמשיג את ההתנסויות. ₪ ההיבט החברתי מתבטא בכך שהלמידה אינה תהליך העובר על התלמיד הבודד, אלא מתרחשת תוך אינטראקציה מתמדת בקבוצה חברתית. ₪ ההיבט הארגוני-חברת? מתבטא בכך ששיטות למידה אלו, הנגזרות מההבנה המודרנית של תהליכי הוראה ולמידה, המדגישות למיזה יחידנית ולמידה שיתופית, הן גס יוו ה אמאמ --"ך. | -, ו המתאימות ביותר להוראה בכיתות הטרוגניות. עבודת -. כיתה מסוג וה, כאשר היא . מנוהלת כראוי, יכולה להפתית למינימוס תחושות כישלון אצל התלמידים ולהעלות למכסימום = את המוטיבציה שלהם. | 1. המחשב כמקור לפעילויות | = *קונסטרוקטיביסטיות'י 5 לבניית מושגים | ולשיפור הבנת | החומר במקצועות השונים. "תלמידים לומדים בזרך של עשייה ושל חשיבה על עשייתם" (פאפרט). מכאן ‏ עולה, שהנושאיס המרכזיים בתכנון ההוראה לפי * עקרונות אלה הסם: תכנון פעילויות למידה ועידוד החשיבה עליהן. הכלי העיקרי ל"חשיבה על ₪2 הפעילות" ‏ הוא העבודה בקבוצות, המלווה בשיחות, העלאת השערות, מאמצי שכנוע הדדייס וכדי. תפקיד המורה בסביבת למידה זו הוא | חשוב ביותר, אך שוגה 1 מאוד ‏ מהמקובל , בהוראה מסורתית. המורה אינו "מעביר חומר'' אלא מתכנן | פעילויות, מנחה ועוזר בביצועו, * מסכם וממשיג את הנושאים שעלו תוך כדי הבעילויות. מכאן עולה השימוש החשוב , הראשון: מחשב כמקור לפעילויות .-- '"קונסטרוקטיבסטיות'י לבניית מושגים ולשיפור .₪ בהבנת החומר במקצועות < 7 השונים. הטכנולוגיות החדשות השפיעו עמוקות על תפיסת הידע שלנו. טכנולוגיות התקשוב מאפשרות ייצוג ידע חדש, התואס להפליא את ל 7 האופן שבו מיוצג הידע | -₪ 7-7 במחשבתנו: הידע 5% מיוצג באופן דינמי "ה 4 יימחשבים וכנףיי 40 ל כב ד ואינדיווידואלי על ידי מבנים היררכיים מורכבים ומטועפים. 2. המחשב ככלי עזר לדלייה ולעיבוד של מידע ממקורות מגוונים (תקליטורים, מאגרי נתונים מרכזיים ועוד) בייצוגיס שונים (טקסט, מספר, גרף, תמונה וקול). התשתית האלקטרונית (מחשביס ותקשורת) מאפשרת למערכת החינוך גישה למאגרי הידע של התרבות האנושית. 3. המחשב ככלי לארגון ולטיפול במיזע אישי וקבוצתי, באמצעות השימוש בכלים פתוחים וכלליים (כגון: תמלילן, גיליון אלקטרוני ודואר אלקטרוני), השימוש המרכזי השלישי הוא כמעט מובן מאליו, ונגזר מהעיקרון הפשוט, שכלי התקשוב העומדיס לרשות כל אדם נאור בשלהי המאה העשרים, צריכים, כמובן, לעמוד גס לרשות התלמידיסם במערכת החינוך. על בסיס התפיסות החדשניות בתחוס שימושי מתחשב בתינוך נקבעו הנחות פדגוגיות יסודיות כדלהלן: 1. בעידן המודרני יכולת השימוש במחשב וביישומיו היא מיומנות יסוד (בנוסף לשלוש המיומנויות: קריאה, כתיבה וחישוב), וככזו היא חייבת להיות נחלתו של כל מורה ושל כל תלמיד במערכת. 2. מיומנות הטיפול במידע היא צורך חיוני לכל אדם משביל בעידן מודרני, ולפיכך עליה להפוך לחלק אינטגרלי בהוראת המקצועות. אפשר להגיע למיומנות הזו ביעילות על ידי שילוב טכנולוגיות המידע בהוראת המקצועות. 3. הפוטנציאל של המהחשב לתרוס להוראה וללמידה יעילה נובע מתנונות היסוד של המחשב: אינטראקטיביות, מהירות תגובה, שמירת מידע ואחזורו ומעבר מהיר נין תצוגות מידע שונות [טקסט, גרפוקה, תמונה). ו סז / :. 4 סביבה לימודית עתירת טכנולוגיית מידע עשויה לחולל גירוי למידה ולעודד יצירתיות ולמידה משמעותית ויעילה. 5. אופני שילוב המחשב בהוראה ובלמידה עשויים לחולל שני סוגי תהליכים: א לשמר ולחזק את ההוראה הקונבנציונלית. ב לחולל שינויים וחהידושים בהוראה ובלמידה. התהליך הנבחר מותנה, במידה רבה, בתפישה החינוכית של המורה, בסוג התוכנות המופעלות ובאופן שילוב המחשב בהוראה ובלמידה. התכנית תעדיף מגמות של שינוי וחידוש | בכיוון של למידה אפקטיבית. 2 6. למידה ראויה לשמה של תכניס לא-טריוויאליים אינה יכולה להיות בנויה על מודל של יימורה-מעביר- חומריי ושל תלמיד פסיבי, הקולט את החומר, אלא על מודל של למידה חווייתית ופעילה, שבה התלמיד מעורב בחקירות ובניסוייס במדיוס אינטראקטיבי. 7, יעילות אופטימלית של השימוש במחשב בידי תלמידים, כאשר תושג עמדת מחשב לכל 10 תלמידים (3 שעות בשבוע לכל תלמיד ליד מחשב). 8. שילוב יעיל של מחשבים בהוראה תלוי בכך שדפוס ההוראה השולט של המורה בכיתה יהלוס את התכונות המאפיינות של התוכנה המופעלת. במסגרת התכנית החמש שנתית של משרד החינוך, מקוויס | להש'ג ‏ את המטרות האלו: 1. כניסת בית הספר לתרבות עיון המידע א.לצמצם את הפער שבין תררית בית הספר לבין תרבות העו?לם הסובב אותו, על יך? וצור" תרבות של י"עידן המידעיי ב; הספר. ב ליצור סביבה תומכת, שתס לבית הטספר בתהליכי שי;/ טכנולוגיות המידע במגיי פעילויותיו. 2. שיפור וחידוש ההוד%ה והלמידה א. להגדול את יעילות הלמידה וההוראה. ב. להכשיר לומד עצמאי ויצירתי. ג לעודד פיתוח ‏ של מיומנויות חשיבה גבוהות. ד. לעודד למידה מושכלת. ה. להשתמש בטכנולגיות המידע המתקדמות כמנוף לחידוש ההוראה והלמידה ולקידומס. 3. קידום מעמד המורה לקדס את רמתו המקצועית של המורה ולהעלות את דימויו העצמי ואת מעמדו החברת?ל. כל אלה תלויים במאמץ המושקע עתה ואשר יושקע בעתיד על ידי כל אלה השותפים לתהליך החינוכי: התלמידים, ההורים, המחנכים ואנשי משרד החינוך. דייר דני מילין - מנהל מרכזי הדרכה לשילוב המחשב. מרצה במכפלה לחינוך בבית ברל ויוייר כנס מוייח. ע 6 (ששבבי- בר סשד]| צבס וסא ד שמעוד בצוסי ערכות מולטימדיה חדשות של קריאטיב- ת בויטוים החברה שקובעת בעולם נולכ: כונן ₪081 כ במהירות כפולה של קריאטיב, 0 איזרפא. זם קא(ז50, רמקוליס אינותייס עם מגבר פנימי, אוזניות, מגוון משחקים בעגרית עייג תקליטורים, תקליטור ייגורדיטקיי בענרית או תוכנת "ינגן תיקטע" ללימוד פסנתר. ערכת בונוט ותעוזדת אחריות מקומית של גרפיקט. ערנכת המ"שחקים הד 81 615 רכק-5 89 1 ויח (בולל מנו"ם) = ולל: --ונן ואס 60 במהירות כפולה של קריאטיב, | דד5א.זם 0א501, רמקולים איכותיים עם ==שגבר פנימי, ידית משחק משוכללת, 14 המשחקים לוהטים ביותר עייג תקליטורים. שארכ בונוס ותעוית אחרית מקומית של גופיקט. *טאונד גלסטו* ----טיס שקבע את סטנדרט הקול =--=' ב-20 מיהנר על ידי קריאטיב המולטימדיה את הלול. הודמנות חד פעמית לשלב ב-6ק שלך את קריאטיב. שים לב! רק בערכות המיובאות על ידי גרפיקס תמצא תעודת אחריות מקומית וערכת נונוס הכוללת: תמיכה בעברית לכרטיסי סאונד בלסטר, ספר הפעלה בעברית תוכנת "קשב" למוטיקה ושוברי הנה לתוכנות. רק - 5 2 4 2 שיח גכולל מע"ם! נולל: תוכנות מעולות בתקליטורים נשווי אלפי שקלים 0 תוכנות לימוד, בידור ומשחק מרתקות לנל המשפחה. ₪ 5 תוכנות יצירה מקצועיות. ₪ 5 תוכנות הפעלת סאונד לכרטיס 32 זוא ובנוסף: כונן ;₪0 60 במהירות כפולה של קריאטיב, 2 וא א ידד5,זם ספא 50, מיקרופון עס מעמד מיוחד, רמקוליס איכותיים עס מגבר פנימי, ערכת בונוס ותעודת אחריות מקומית של גרפיקט, טנ בקל המתעג 1 לו את לעוג ניותר גרפיקט מולטומדות בעיימ נצוגת קרואטוב בישראל - - מקבוצת קונלונ משווקת בלעדית של מגוון מוצרי המולטומזיה המקוריים של קריאטיבי ₪ ערכות מולטימדיה ₪ כורטיסי קול ₪ כונני 0% 6 ₪ כרטיטי ויזאו ₪ עטרות תוכנות ומטתקים רוח הסדנאה 7 א.ת. רעננה 09-911913 ערנכבת דיסקבה: צ560%58ום | רק- לל 3 1 שיח ובולל סט"ם) כולל: : כונן במהירות כפולה 2206 60 של קריאטינ, 6 511 זע עא50, רמקולים איכותיים, מיקרופון, 2? כותרים עייג תקליטוריס, ערכת בוגוט ותעודת אחריות מקומית של גרפיקט כרמיס לאולפן מקצועי 5 - 32 ₪/) .5.8 רק- 1049 שיח (מכללטעים) כולל: כרטיס קול משוכלל ביותר עם טכנולוגית דגימות קול אמיתית. הופך את המחשב לאולפן הקלטה והשמעה מקצועי, ערכת בונוט ותעודת אחריות מקומית של גרפיקס "וידאו בלפטו* הכרטיט שקבע את הסטנדרט העלמ סדע ו | שד וע ו לקט נבחר של תקצירי מאמרים מעובדים שיוצגו בכנס מו"ת - האיגוד הישראלי למחשבים בחינון - איגוד מתמחה באיל"א, שיתקיים בגני התערוכה בתל-אביב ב-:'-י"א בניסן, 11-10 באפריל 1995. נםילוב המחשב בתננית העבודה בגן הילדים אסיה לויטה אורנה בדר * המחשב מהווה חלק אינטגרלי של מעין הלמידה הכללי בגני לילדים. המלצות ועדת פלד (שטיפלה ביישומי המחשב במערכת החינוך) וועדת הררי (שטיפלה בקידוס החינוך המדעי) נתנו לנושא תנופה רבה, ובעקבותיהן קודמה תכנית | העבודה לשילוב המחשב בחינוך שבים וכיף* 60 אפריל / 2. נקבעו דרכי עבודה: ארגון הסביבה החינוכית שבה המחשב ישתלב, : השיטות להפעלת ה:לדים - בדרכים משחקיות, בקבוצות קטנות ובצורה אינדיבידואלית. נדונו דרכי התיווך החינובי של הגננות, והשיטות לעידוד אינטראקציה, שיתוף פעולה ודיון מילולי בין ילדים (הוראת עמיתים). 3 הוגדרה חבילת ‏ "תוכנות ולומדות תשתית" אשר תיתן מענה למטרות שהוצבו לפעילות במחשב (רובן לומדות פתוחות המאפשרות קידום יציותיות ואוריינות). 4. ניתנה הנחיה ליציות רצף בין הפעילות במחשב בגני הילדים לזו שתבוא בעקבותיה עם המעבר לבית הספר, וביטוי לכך ניתן בהגדרת חבילת הלומדות 'תשתיתי. 5 הוגדרו מרניב?י החומוה הנדרשים ללמידה רב-חושית לילדים בחינוך הרגיל, ותוספת אביורים לילדים עם צרכיס מיוחדיס. 6. פותחה מניפת הנחיה להדרכה אינטנטיבית |אקסטנסיבית של הגננות, אשר נתנה מענה לדרישה, כי הכנסת המחשב לגן הילדים תותנה בהכשרת הגננות בהשתלמות בסיסית. כמו כן, מתקיימות השתלמויות העמקה בנושאים שונים עפייי הצרכים שעולים מעת לעת. 7. נבדקה מידת התאמת פעילות המחשבגים בישואל למחקוים חדשניים בעולם. כל אלה הביאו בשנים האחרונות להגברת השימוש במחשבים בחינוך הקדם יסודי. *‏ אסיה לויטה ואורנה ‏ כ2"ר, הפיקוח על יישומי מחשב ב3ינוך הקדם יסודי "קנטב" תקנטורת מחנטבים בחינוך נעמי ציון * מסגרת פעילות ארצית "קשב" הוא גוף שאחת ממטרותיו היא פיתוח וקידום פרויקטים באמצעות תקשורת מחשביס, במערכת החינוך בישראל. "קשב" מפעילה רשת תקשורת ארצית דרך "ישראנת", ותקשורת בינלאומית באמצעות ה- [טאא דצ בשנת תשנייה פעיליס ברשת כ-200 בתי ספר ומוסדות חינוך בישראל, ועשרות גופים חינוכייס בכל רחבי העולסם. ייקשביי, בשיתוף עס מוסדות חינוך שונים, מפעילה השנה 20 פרויקטים בתחומי תוכן שונים, המיועדים לתלמידים בכיתות ‏ ד'-ו"ב, סטודנטים, פרחי הוראה, וקבוצות מוריס שונות. בפעילות לוקחיס חלק כל טוגי האוכלוטיה, כולל החינוך המיוחד. כל הפרויקטים משלביס בתוכם ייושומי" מחשב שונים, כגון: גיליון +וכקטרוני, מסד נתונים, מאגר מידע ומעכד תמלילים - המשרתיס את הח תבייד בביצוע פעילותו הלימודית המתחקרית. כל פרויקט המתקיים נישראל, מסתיים בכנס לימודי כנוסכנ) הכולל מפגש חברתי פנים אל החמרות העיקריות הנטימונט בתקקטורת 1.חשיפה מהירה וא*נטנטיבית של הלומד לכמויות גדולות של מידע מגוון, תוך מתן הזדמנות להחלפת דעות ורעיונות עס אנשיס הבאים מרקע תרבותי ומנטאלי שונה. חשיפה וו מאפשרת ללומד פיתוח חשיבה בפרספקטיבות רחבות יותר, תוך מיון המידע ועיבודו, השוואה, ניתוח והסקת מסקנות, בראייה גלובאלית יותר. 2. טיפוח מיומנויות ההבעה בכתב: כיוון שהקשר בין אוכלוסיות הלומדים נעשה בעיקרו באמצעות כתיבה, נדרש התלמיד לשיפור מיומנויות הכתיבה וההבעה, על מנת שיהיה מובן ומעורר עניין לעמיתיו. 3. הפנמת דפוסי למיזדה חדשים למורים ולתלמידים כאחז: א.הלימוד ואיסוף המידע 'כול להתגצע מכל מקום שיש בו מ חשג, ואינו תלוי בזמן או במקוס אחיד (לעומת השיעור הפרונטאלי המתרחש בדייכ בבית הספר). ב. למידה מורחוק: התלמיד מונחה בלימודיו על ידי קבוצות מומחיסם נוספות באר> ובעולם, ואינו תלוי רק במפגש עס המורה הישיר בכיתה. גג טיפוח למידה בקבוצות קטנות: כמות המידע בכל תחום מחייבת חלוקת הנושא לתת נושאים, כאשר כל צוות מתמחה בהיבט מסוים, תוך הענרת המידע לכלל הכיתה. התלמידים נדרשים לסגל לעצמס הרגלי עבודה המחייביס פיתוח דיאלוג מתמשך, תלות הדדית ושיתוף פעולה, חלוקת. תפקידים ואחריות. כמו כן, כפיפות ללוח זמנים מחייב. עבודת הצוות מכשירה את התלמיד לעגבודה במעגלי תקשוות רחבים !ותר בכיתה, באוץ ובעולסם. במסגרת יקשב" מתקיימיס פרויקטים שוניס בתחוס תקשורת מחשביס וביניהס: ₪ מהקר אקולוגי בישראל - באמצעות הוראה מרחוק בכיתות טי-3. ₪ "שיטות מחקר" - בנושאיס חברתייס . ₪ פרויקט אוריינות -ובו מיומנויות ההבעה על ידי כתיבה וקריאה, תוך בניית יומן דיאלוגי בין מורים לתלמידים, פיתוח חשיבה רפלקטיבית וביקורתית. ₪ התנתבות עם הו"ל בשפה האנגלית, באמצעות רשת האינטרנט - קשר בין כיתות מקבילות באר ובעולס והשתלבות בפרויקטיס בינלאומיים. ₪ פרויקט חברת - פיתוח דיאלוג חברתי בין אוכלוסיות שונות בישראל ושיפור ההבעה בכתב - (עובים-יהודים, קיבוצים- עירונים, חינוך מיוחד וכוי) - משחק סימולציה רג תחומי: "העולס בשנת 2000יי - לימוד על בעיות העולס המודרני בתחוסם האקולוגי, הכלכלי, הגיאופוליטי והתרבותי. ₪ פרויקט איכות סביבה - מחקר על מפגעים, מודעות הציבור ודרכי טיפול בתחום איכות סביבה ביישובים שוניס . ₪ "דעות קדומות" - באמצעות הוראה מרחוק. מחקר על קיומן של דעות קדומות בקרב בנ נוער. ₪ דיון בדילמות מוסריות ממחזור חיי אדם במשפט העברי ובמשפט הישראלי. / ₪ עולים חדשים - בהנחיית צוות 6 סוציולוגים מגיוינט ישראל. | דיאלוג בין עולים חדשים על כ בעיות הגירה וקליטה (בשפה 8 הרוסית). ₪ פרויקט גיאוגרפיה - משחק סימולציה בין מדיעות על בעיות. המיס במזה"ת. 2 ₪ פרויקט מועצות תלמידים - - החלפת מידע ורעיונות לפעילות. ‏ > בין מועצות תלמידים - כל הגילאים. " יי היהודי.. 1 1 2% ' "04.0 0-45 -- . ב שודים וחברתיים שונים - לכל הגילאים. ₪ פרויקט אורבאניזציה - מחקר אורבל בין ערים גדולות. ₪ פרויקט בתכנון: דיון סביב דילמות בנושא השואה, ודיאלוג בין תלמידים למורים לקראת הנסיעה לפולין - בשיתוף עם יייד ושסיי ירושלים. * נעמי ציון, רכות פרויקטיס חינוכייס, קיבוץ ברור חיל. מימ"ד - מרנז ארצי למחשבים ולטננולוגיה נםיקומית בחינוך המיוחד שושי ולדמן, מרגלית נאור ומרדכי סורק, מכללה לחינוך ע"ש לוינסקי המרכז הארצי מימייד פועל במכללת לוינסקי מזה שבע שנים. במימ"ד מתבצעים אבחתון והערכה ייחודים לילדים פגועים (מגיל שנתיים ומעלה). בעקבות ההערכה מעוצבת תנכנית טיפולית אישית מפורטת, בהתאם לצורכי הילד. תכנית זאת כוללת שילוב עזרים ממוחשבים (מחשב אישי, מקלדת מיוחדת, לומדות מתאימות, תוכנות מיוחדות הת) ל העכשווית של הלד ולה התקדמותו ו הצפויה. ניתנת הדרכה למוסדות חינוכיים ורפואיים (ללא תמורה כספית), והפרויקט הוכיח עצמו מעל למצופה. קבלת הציוד מותנית בהתחייבות גורס מקצועי לעקוב אחרי היישוס ובדיווח למימייד. המטרה היא - איסוף מידע לגבי יעילות השימוש בציוד ובהסקת מסקנות לגבי מידת התאמתו לאוכלוסיות נוספות בעתיד. הפרויקט מאפשר לצוות החינוכי/ טיפולי להתנסות בהפעלת הציוד המתקדס בטרס יוחלט לרוכשו. השאלת הציוד והחזרתו הינס באחריות המוסד התינוכי/רפואי. המחעשב בחדר המוסיקה בבית הספר נדב רפני * המחשב יכול להפוך מוקד ליצירה ולחקר בשנעור המוסיקה, ולהשלים את פעולות הזמרה, ההאזנה והנגינה היצירתית. לכן, ישנה גישה הטוענת לשילוב המחשב בחדר המוסיקה גופו, במקוס העבודה בחדר המחשב. שילוב "עמדת הידע" בחדר המוסיקה מהווה תחנה נוספת לעבודה קבוצתית (בנוסף לשיטות המקובלות), לעיסוק יצירתי, לחקר ולעיון, להכנת מטלות קבוצתיות, למשחקי מוסיקה, לתיווי ועוד. למורה למוסיקה המחשב יכנל לשמש כלי עזר בהכנת מעו:5! השיעור, בהצגת נושאים לימוד:י בבקרת הלמידה ועוד. המעבר של המחשב מחדר'י המחשבים לחדרי הלימוד מתבצע כיוסם בבתי ספר רבים, כשהגישה החדשה גורסת, שהמחשב יעיל י*ותר וינוצל טוב יותר בשימוש יצירתי ועיוני במסגורת הכיתתית מאשר במעבדות המחשבים. בחינוך המוסיקלי, שבו ההוראה הפרונטלית אינה ימקודשת', היינו אמורים, לכאורה, לראות כבר מומן את הכנסת המחשב לחדר המוסיקה. השיטה בהוראת המוסיקה של עבודה בקבוצות על פרויקטים, או של מעבר קנוצות בייתחנות לימודיי, מקובלת, וכמעט שגרתית, והיא הסיבה הטבעית לשילוב המחשב בחדר המוסיקה. ‏ המשך בעמוד 32 ד 5-4 [-7 = | ]2 | - | . . | שי , אד 1 1 כ [ן . . 1 ₪ 8 לונעדיה מעולנו - הא|ןן" |/ןו4יוןף 4 רשי ₪י םת ברף ו בו א מא ו חקו או ון מ אום 1 אבי ₪ 7 2 || שק [ ו - | 8 ג מן גז ן | -יא א |רו\ ו 0% | | פמור תו ו 1 , . . | ו אאא גוו ה וזו | ורוה ו )ו -. וק ו 1 [ בי ב 0" אנר אס זכה ו + 4 ו הו וו 1 לי ב ותו והת ונגה ההוינונ-ח / הנוונה ביוווו ו תזואר: והז | ויו וז ]יה ה וה ) חויר: גד א וי | שבור תינור ומרות מיוע זי וו זו תוא: 2 ] ודב נותרה-5- + הטוב גיוחר הנור הח ןוני הטוך ניווזר הנוור הטיג היחו נמזויי מיוע ]זי 1 זר ו ג חיחר; | ווק . 1 !5% שואיי ) וי / אנצקלופדית המולטימדיה האינטראקטיבית המלאה == בהאנציקלופריה שזכתה לאלנספור פרסים נרחבי העולם ן. ₪ 1 חדשים, הוספת סרטי המדאו וקול. בקיצור - אמנם קשה להאמין, אך מיקרוטו 3 ונשתה זאת שוב: היא הוציאה מו לא רק עולה על כל מתחריו, אלא אף עולה על מה עזהם עצמם עשו עד כה. ד''ר מאיר בר-אילן בעלי הזיכרון שביניכם ודאי זוכרים את שנכתב בעיתוננו ‏ על אנציקלופדיית אנכרטא 1994 (גיליון 32). מי שלא קרא או את העיתון, ודאי הספיק מאז להנות מאותה אנציקלופדיה מרשימה: מהטקסטים, מהתמונות, מסרטי הווידאו - ומה לא! אז עכשיו חברת מיקרוסופט 'היכתהי את עצמה והפיקה מוצר עוד יותר טוב. האנציקלופדיה החדשה אינה סתס מהדורה ימתוקנתי, אלא זו מהדורה ממש חדשה: נכשליש ממנה - חדש לגמרי: תיקוניס של ערכים, הוטפת עוכים חגיגה לעניים ולאוזניים. יש %% בעדים ראשונים 58489 9 ₪9 השבתםס שהעיין מסתייס בכך - טעיתם. ה לרוס פט פיתחה ממשק חדש: שהקשה על המסך היא 'חמה' (מעוררת תגובה יי על המדובר), אלא שנפתחים מסכי גלילה בכלוויי קול, המזמין את המעוניין לבחון את הערכים דיה. רות שהאנציקלופדיה ינכתנהי עבור קהל אמריקאי או בינלאומי, הרי שיש בה עשרות רבות של ערכים על אוץ ישראל, על יהדות ועל יהודים. ניתן לבצע באנציקלופדיה חיתוכיס מסוגיס שונים, ולמעשה, כמעט ולא ניתן לופר על התוכן - ילא מצאתיי, שכן יש באנציקלופדריה קישוויות מרובה לנושאיס שונים, והגס שאין מאמר לכל נושא, הרי שניתן למצוא נושאים דומים וקוובים שיסייעו להרחבת ההשכלה הכללית. ו ח8וחן55/ימ - 3 116 סורווס 108 זס|זז ז 6!6זןם 018 )000( 6 ו8!)! ה8א85 |זגו-) תהסוזסוח ה סגו |6חרז6>! ה8סוזסה 6זז ד 6זור518110705 ה8סוזסוחה 506 ז816/י/ הפסוזסו ה וזו ה08 זפחזהג 1517880 0806 000 זוז ד 8ו|8ז51ו ב ו(ח858 > סחגוס 85561 וז ןל | 189 ועתה, לאחר ששככו קריאות ההתפעלות, הערות אחדות: ₪ נכון שהממשק גאוני ומתוחכם, אך קשה להתמצא בו, לפחות בפעס הראשונה. 'שער הכניסה' אינו ברור דיו, לפחות למי שמגיע לימקוס' לראשונה. עם זאת, פקודות החיפוש ואמצעי העזר האחרים מאפשרים התמצאות קלה, כך שאין כאן בעיה אמיתית. ₪ לאלה שעל המחשב שלהס מותקנת תוכנת 'חלונות! עם תמיכה עברית, יש לעתים בעיה בתצוגת אותיות מסוימות. למשל, ניתן לראות בתמונה המצורפת כי בקטע קטן באנגלית נכנסו לפתע שלוש אותיות בעברית. איך זה קרה, האם החלו לדבר עברות בוונצואלה! התשובה היא שהקוד של כמה אותיות לועזיָות ועליהן סימנים שונים - כמו אומלאוט בגרמנית, או אפוסטרופ בספרדית או בצרפתית - ימתנגשי בקוד של העברית (שימו לב: הכול בקוד שמיקרוסופט תומכת בו). וז ,₪68 חפ5 ה זסטוו ה בקיצור, הבוחן תופעה וו, והיא איננה ראשונה, וגם לא אחרונה, שואל את עצמו - מתי באמת :עברו ליקוד הגבוהי של האותיות, קוד שיוכלו לציין בו כ-40000 סימניס שוניס בכל השפות בעולם, וללאז 'התנגשות':ז הגעתי לימגילות מדבר יהודהי ולהפתעתי מצאתי שם את התצלום במהופך. לטובת הקוראים יהפכתיי אותו, וניתן לקרוא בו בבירור אותיות עברוות. מאמר וה הפנה אותי לאיסיים, לקנאים ועוד ועוד. למרות הביקורת, חובה לומר כי אנציקלופדיה זו היא: ספר-:ע (או ספר-עזר) מעולה, והוא עשוי לפנות כמה מדפים בספריית בית הספר, ואף בחדר העבודה. יימחשבים וביףי. 40, אפרי 4 יפות 2-ה - 0 ₪- טיס הקול המתקדם ביותר במחיר הנמוך 46 שכח מכל האחרים! תם עידן כרטיסי הקול הישנים והיקרים. סאונד גלאקסי הוא כוטיס הקול החדיש והמתקדם ביותר! בסאונד גלאקסי יש יותר פונקציות, יותר פעלולים, יותר אפשרויות וכל זה במחיר נמוך יותר. סאונד גלאקסי - כרטיס קול מגלאקסיה אחרת. תומך ביותר סטנדרטים ובכל סוגי ה-ווסח פס 4 רעי = 5 ₪ ]וק ןו ו ₪ דורוו ה := ד 7 ב וול טמוק והוז ההההואוהחרץ כוטיסי קול, ערכות מולטימדיה, כונני תקליטווים, כוטיסי וידאו מבית אצטק ניתן להשיג במדיה סנטר, דיזנגוף סנטר שער 3, טל. 03-5285859 ובחנויות המובחרות. קרביץ טכנולוגיה, רח' המסגו 8ו ת"א טל. 03-5370094 א החד ונ ו ו - ו לו % ן, ₪ / וו 5 ל ₪ 4 בד / 7 0 ו 1 5 עתבב מותרחדה הדדור 9-5 ג 2 ב 1-11 מ ה בדו ]/1] השיג בחנויות מחשנים, > ששב החרוח וטוה קוכמפדיה 50 ם וצעצוע : מבט חברה ל הפצה בע" 0ל: 03-5333333 0 ו ובר - פוט וקד 2 %.-- נ7קתד0/6/ ל רון שפיגל נידוע לכם, רשת האינטרנם היא מבוך םל רנשתות מחשבים המחוברות ביניהן ויוצרות את הנור האדיר, חובק העולם שנקרא אינטרנט. מאחר והאינטרנט אינה נחלת מעמים ומאחר. כידוע לכם, רשת האינטרנט היא מבוך של רשתות מחשבים המחוברות ביניהן ויוצרות את הכור האדיר, ו חובק העולם שנקרא אינטרנט. מאחר והאינטרנט אינה נחלת מעטים ומאחר ואינה שייכת לאיש או לחברה מסוימת, אלא נתמכת על ידי כל אותן רשתות קטנות | יותר, נוצר הצורך למערך פרוטוקולים אשר יהיו ן תואמים את כל הרשתות ואשר יאפשרו גישה קלה לכל ן משתמש החפצ בשירותי הרשת. על מנת ליצור פרוטוקולים לתקשורת תואמת, נחלקו ן הכלים העומדים לרשות המשתמש למספר קבוצות: , | 1. קבוצת התקשורת הפרימיטיבית - הדואר תאלקטרוני קבוצה זו מבוססת ברובה על טקסט ומעט על גרפיקה. היא ניתנת לפירוק על 9י הפלטפורמה שתוכנת התקשורת (פי.טי., יוניקס, מהק וכוי) נכתבה אליה. | 2. קבוצת החיפוש קבוצה זו של כלים עובדת בעיקר עס טקסט, והיפר- טקסט. אולס, בימים אלה, כשתוכנות תקשורת רבות עובדות עם חלונות, ניתן לערוך חיפושים על ידי = השיטה ייכוון וקליקיי. שיטה גרפית זו באה להקל על = המשתמש ומונעת את הצורך בהקשת טקסט. ִ ס - . יצ : ; *. 0 בל סו כ *ימחשבים וכיףיי ‏ 40 , אפרול. 1995 - 2 שה . , 4 "תק ה א + פ--%; ב- + -6 ו ואינה שייבת לאיש או נחברה מסוימת, אלא לכלים נתמכת על ידי בל אותן רשתות קטנות יהר, נוצר הצורך נטטרך פרוטוקולים אנטר יתיו תואמים ‏ את כל הרשתות | ואטר יאפנורו גישה קלה לכל משתמש ההפץ בשירותי הרשת. . קבוצת הניווט או חשיוט בקבוצה זו ניתן למצוא מערך כלי חיפוש גרפיים, אשר יכולים להעביר אותנו ממקום למקום, מרשת לרשת)-- בזמן קצר וללא צורך בטקסט חיפוש כלשהו. בטרם ניגש לפירוט על הכלים הראשיים של האינטרנט, הגה נבהיר מספר דברים עקרוניים בקשו לרשת: א, אינטרנט - רשת תקשורת חובקת עולס המכילה יותר מ-25 מיליון משתמשים ואשר גדלה בקצב של 25,000 משתמשים חדשים מדי יוסם. רשת זו מורכבת מרשתות קטנות בסדר גודל של מספר משתמשים (כמו חברה, משרד וכוי) ועד לרשתות ענקיות המקשרות.... חברות שונות, מוסדות ממשלה, מוסדות לימוד ספריות ותאגידי ענק על פני מספר מדינות. כל המשתמשים יוצריסם את הקשר אל האינטרנט באחת משתי הדרכים האלו: 1. קשר ישיר - המשתמשים מחוברים בו ישירות אל הרשת 2. חיוג אל ספק שירותי ושת, המאפשר גישה למשתמשיס באמצעות מודס. ב. טספק שירותי רשת - זהו ארגון, או חברה, המוכרים שירותי התחברות אל האינטרנט. כדי להתחבר אל האינטרנט, דרוש מחשב אישי, מודם, תוכנת תקשורת כלשהי ותוכנת תקשרות אל האינטרנט, שאותה מספק - בדרך כלל - נותן שירותי הרשת. מספר תוכנות תקשורת כוללות בתוכן גם את מערך הניווט, אה הדואר האלקטרוני ואת כלי החיפוש והעיון אשר יוצריסם יחד מערכת תקשורת מוכללת. ג. כוגובת - לפני שמתחילים לנוע ולחפש מידע על הרשת, וקוקיס לכתובת עצמית. כשס שיש כתובת לבית שבו גרים, כך דרושה גס כתובת ייחודית אשר באמצעותה אפשר לקבל דואר, קבצים, מידע, תמונות, תוכנה ומה לא. נכיצד מורכבת כתובת ברשת תקשורת? - הבה ניקח לדוגמה את הכתובת שלו: ו0%2%.007. 025 ₪ פאתסז החלק הראשון של הכתובת מייצג בדרך כלל את שם המשתמש, במקרה שלי - השם הפרטי. אחייכ האות חהראשונה של השס האמצעי שלי (שאין לי ממילא, אז בחרתי א), והאות האחרונה היא ראשי התיבות של שם משפחתי. לאחר השס הייצוגי, בא הסמל 69 אשר באנגלית הוא מתורגם כ-)ג, או אצל, על ידי. סמל זה מהווה את הקשר בין שם המשתמש לארגון המקומי אשר מספק את שירות ההתחברות לאינטרנט. שם זה מסמל את השלב אשר מעל למשתמש הסופי והוא יכול לייצג אלפי משתמשים ואף מנליונים. במקרה שלי, השם 485 הוא ראשי התיבות של חברת 5505 צְבצו06ה2) |בזוקוסם. לאחר השס הזה ישנה נקודה המפרידה את הסימול המקומי מהסימול הבא, שהוא, למעשה, הכתובת הראשית לאינטרנט. במקרה שלי, הצירוף ו 00.%ץ025 מסמל את עהא06וב2) וגווקוס 5565 וה-ותסס אחרי הנקודה מסמל חברה מסחרית ([ה61ז6וח/000)). מערך האינטרנט בנוי משבעה סוגים שוניס של קבוצות בארהיב. ברחבי העולסם ניתן קוד אחר לכל מדינה, אולם בארהייב הקבוצות הראשיות הן: [ זוה וחס:> = וח60. סט סט = 608. ץהזו[םא = [וח. ]6066 = ש20. [108)הרז6זח] = זחו. 6 | ח6זה] = 61ח. |ו]סזק-תסא] = 8ז0. את ישראל מייצג הסימול ,זז בסוף כל כתובת. הניווט, השיוט, או הגלישה - ]זטם ‏ | עתה באים הכלים הראשייס אשר משמשים ככוח הניווט, השיוט, או הגלישה - ]זש5, כפי שהוא נקרא בארהיב. כלים אלה משולביס בתוכנת התקשורת והפעלתם תלויה בדרך כלל בצורת החיבור של המשתמש לרשת. חיבור רגיל על ידי חיוג באמצעות מודם, יכול להיות בסיס לשני סוגי שירות: הראשון, חיבור טקסט מלא בלי גרפיקה, או יכולת שימוש בעכבר, או בחלונות, על מנת לנווט ולדלג על מקומות. יש צורך בידע של מערכת ההפעלה יוניקס, ומערך הפקודות יפעיל את התוכנה המתאימה. החיבור השני הוא חיבור ק[.5 או קקק. , | 5 19 ּ | ימחשבים וכיף" 40, אפריל 1995 ו 2 חיבורים אלה מסוגלים | להעביר גרפיקה והס | 42 .. , | מהחביבים על ורוב ח בור 3 המשתמשים. נותני או קעקק. שירותי הרשת חיבורים אלה מחייבים את המשתמש על בי השימוש בזמן, מסוגלים וברוב | המקריס, להעביר השימוש באחד משני גרפיקה והס החיבוריס היכוליס להתמודד עס מהחביבים הגרפיקה, הוא יקר על רוב יותר מאשר החיבור הרגיל בטקסט, אס כי המשתמשים. שניהם נותניס את אותו קשר ואת אותו כוח חיפוש וחומר קריאה השוני העיקרי הוא ביכולת לראות תמונות. מפות, לשמוע קול, ובקרוב אף לערוך שיחות טלפון על ידי האינטרנט. ₪ הכלי הראשון הוא ([סססזסזק זט)5הבזד 6|ו) קדת. כלי זה נועד להעברת קבצים בין שתי רשתות דרך המבוך האדיר של רשתות תקשורת הפרושות על כל העולס ולהעתיקם אל הדיסק שלך בבית, במשרד, או היכן שאתה צריך את הקבצים. על ידי פקודות םוז אתה יכול לתת שס של שרת קבצים אשר מכיל את המידע אותו אתה מבקש, או, אם ברשותך התוכנה הגרפית, שימוש בעכבר וקליק על המקוס המתאים יכול לעשות את אותו הדבר. 5 2 - 6 ה1316 לאוי 165 5' עְב3סד "0 ו 4 6)'' :0|8 י 6105 +זס 1 35565 10₪56] + | "[0 6ותגו] +'ח0ו |" :הגוה'וחט- + 6 פור ד +10-] 5 0ה= 0 535603||5 5 ₪ הכלי השני הוא 6021188. כלי זה נועד להיעזר בספריות מסדי נתונים של מחשביס אליהם אתה מתקשר ולערוך חיפוש של נושא מסוים. שרת קבצים אשר נותן את האופציה של חיפוש בקבציו, מספק תפריט עשיר של מידע ומסכי נתוניסם אשר ,, . מקלים את החיפוש. כמו כן, ניתן להמשוך, ו- 4 | 7 | ו ו ן 1 | . כ )+ 6 בחיפוש נושא מסוים במקום אחר, דרך אותו שרת קבצים אליו התחברת בתחילת הדרך. הכלי השלישי הוא פקודת דםא.7151. פקודה זו מאפשרת לנו להתחבר לשרת קבצים ולנהל את עניינינו בשלט רחוק תוך שאנו מתחברים ישירות אל המקור. לדוגמה: לו הייתה בעיה בתקשורה עם אחד משרתי הקבצים של משרדי, יכולתי - על ידי פקודת |6ח]6) - להתחבר ישירות אל שרת הק!. ₪ ממחשב אחר ולבדוק את קובצי ללא >ך להתחבר תחילה כמשתמש. על ידי שימוש בפק: זו ניתן לערוך חיפושים מהירים יותר ולהשיג ‏ בפחות זמן. הכלי הרביעי הוא (ט6א 6שוצ 6חזסעו) אוצעצ. זה הכלי המפורסם מכבולם. זהו כלי המפעיל את מנוע חיפוש הטקסט המהיר מכולם - היפר טקסט. אם רצינו לבחון את כוח החיפוש של הככי הזה, יכולנו, למשל,| לבחור את המלה |טפזפו. החיפוש ייועשה על כל שרתי הקבצים בעולס המכילים את המלה |98ז₪5 כחלק מהמידע שבתוכס. עתה ניתן לבחור על המסך איזה מסמך, או איזה נושא ₪ ו וד "יז + 1 -ת: ב ד שמעוניניס לסרוק אותו, והמחשב עושה את החיבור לאותו מקור מידע (שרת קבצים) באופן אוטומטי. המשתמש אינו מספק נתוני חיפוש במקוס כלשהו, אלא רק את הנושא המבוקש. השם שניתן לכלי איאוץצו, בא להדגיס את האפשרות שנושא מסוים יכול להכיל מידע אשר אגור במספרי מחשבים במקומות שונים בעולם. נלי זה עובד בסביבת חלונות והכלי המקביל לו בסביבת טקסט הוא אחע.. ₪ הכלי החמישי הוא [חסוובהחטוח] גטזה ט6שול) 5]ה אי פמססם. כלי זה מאפשר חיפוש נושא מסוים לפי מילת קוד. החיפוש נעשה על ידי סריקת מסדי נתוניסם של מספר רשתות במקביל, והוא קל ביותר לשימוש אם החיבור לאינטרנט נעשה על ידי תוכנת תקשורת לחלונות םק 5110. אס הקשר הוא באמצעות חיבור טקסט, המשתמש יהיה תחילה חייב להתחבר אל השרת על ידי )6ת[76 ואחייכ להתחבר על ידי 5ּפאי :חופס.1. הכלי היותר מוכר והיותר פופולרי מכל כלי האינטרנט הו הכלי אשר התחיל את כל רשת התקשורת, הדואר והאלקטרוני. מאחר וכלי זה הוא לא עבור צבירת מידע, או חיפוש מידע כלשהו, אלא יותר כלי תקשורת בין משתמשים, ארחיב את הדיבור עליו בגיליון הבא. רשת האינטרנט גדלה מדי רגע, והידיעה שמייקל גיורדן חוזר לשחק כדורסל הופיעה תחילה על מסכי החדשות של האינטרנט לפני שמהדורת החדשות של סי.אן.אן. יכלה לקבל את הזכויות על הסקוצ. המאמ המושקע על ידי המשתמש בהתקשרות עם שאר עולם המידע, הוא כה אפסי, עד שנראה זה טבעי שיבוא יס בו כולנו נהיה חלק בלת*י נפרד החי, נושס, והכי גרוע - תלוי במערך המידע המחשבי אליו אנו מורגלים ואשר עמו ובאמצעותו נעשה עסקים. הערכה בארהייב מראה שבשנת אלפיים יוזמנו סחורות על ידי משתכשיס ן . פרטיים דרך האינטרנט יותר מאשר תירשמנה המחאות! חשבו על כך לרגע: אס יותר הזמנות ייעשו דרך המחשב, הרי שזה יחסוך לנו זמן רב אותו אנו משקיעיס בחיפוש. מצד שני, אם לא נוכל לצאת ולחפש דברים, הר: שנישאר יותר בבית ונהיה תלויים יותר בתקשורת האלקטרונית מאשר בתקשורת הבבין-אישית. כבר כתבתי לפני מספר חודשים שיבוא יוס בו לא נכיר את קרובי המשפחה באופן פיסי משום שלא יהיה צורך וי ד ו ור רו : בת <- 1 / שש א מ לנסוע! ניתן יהיה לראותס בטלפון, על מסכי הקיר הענקיים בגודל טבעי, ונוכל לשמוע את קולס הטבעי בזמן אמיתי... מפחיד, לא! אס כבר מדברים על לשמוע, ולקראת סיום, ברצוני לכתוב על תוכנת תקשורת חכמה תוצרת ס116ַ6סי אשר לה מרכזים בישראל, ארהייב ויפן. תוכנה זו רצה תחת חלונות ומאפשרת לערוך שיחות טלפון קוליות על ידי שימוש באינטרנט. הסיפור עדיין נמצא במבחני ניסוי, אך חברות הטלפון האמריקאיות טוענות שאנן להן ממה לחשוש, למרות שמשתמשיס בתוכנה מדווחים על חיסכון של אלפי דולרים בחודש על שיחות טלפון בינלאומיות. החלטתי להזכיר תוכנה זו בסוף המאמר, משום שבמאמר הבא אדון בהשלבות של דואר אלקטרוני על חיינו, וכיצד ישנה כלי התקשורת הזה את תפיסתנו לגבי התקשרות ‏ פיסית בחכרה דינמית וחסרת מנוח שיש לנו כיוס. הידיעה שמייקל ג'ורדן חוזר לשחק כדורסל, הופיעה תחילה | על מסבי החדשות של הא*נטרנט לפנ שמהדורת החדשות של ס?.אן.אן. יבלה לקבל את | הזכות על הסקופ. עד כאן לפעם זו. אני שמח לנצל הזדמנות זו ולהודות לכל אלה שכותבים אליי בדואר האלקטרוני וכן בדואר הרגיל. כתובתי על האינטרנט (5.00₪ץ0028.625 פאתסז שלכם בארהייב, רון שפיגל צה | / , ה " ה 1 | ] | של כ א / 3] 1. שי שא "חן וו| הצ וג הת 5 ו ו | [ ] וצצ | | | , .וו .וו / ₪ ו וו ! ו /. / | ₪ / החותם על מנוי 77 0 ₪- [ / , ר''ר מאיר בר-אילן בזמן האחרון, כמעט בכל יומיים אפשר לראות כתבות על האינטרנט בעתונות היומית (ובשבועונים האנגליים). האינטרנט ‏ תפסי את האנשים כל כך חזק שהשפעתו מגיעה לממדים של היסטריה, ובמידה לא מבוטלה של צדק. מה זה אינטרנט? - כבר מיותר להגיד. קוראי ימחשבים וכיף' היו חשופים לנושא זה לא מעט הן על ידי כותב שורות אלו והן על ידי דייר רון שפיגל. בקיצור נמרץ: האינטרנט היא 'אם כל הרשתות' המחברת את המחשג שלך עם מאות אלפי מחשביס בעולם. כדאי לזכור שבאופייה האינטרנט היא חומרה ולא תוכנה. כלומר, מדובר ברשת של כבלים (ואף חיבור* לוו*ין) המקיפה את כל כדור האר+, ומגיעה אף לחלליות, רשת שהיא חיבור פיסי בין מספר בלתי ידוע של מחשבים. השלב השני בעניין, והוא לא פחות חשוב: חומרה כזו צריכה תוכנה מתאימה. ואכן, במשך השנים פותחו תוכנות שונות לשימושי האינטרנט (תוכלו לקרוא עליהם בכל הספרים העוסקיס באינטרנט). לפני קצת למעלה משנה פותחה בארה"ב תוכנת 105816 (ראה ימחשבים וכיף' 5), שאת עיקרה ניתן לסכס ב'ממשק גרפי לשימוש במשאבי האינטרנטי. כלומר, בדומה למעבר מידוסי ליחלונות', כך עברה תוכנת השימוש באינטרנט ממצב טקסטואלי בלבד, כמצב גרפי: טקסט עם תמונות. 77 התוכנה החדשה כבשה בסערה את עולס האינרטנט, וכך קרה שבספרים שהוקדשו לרשת זו (כגון זה שבהוצאת פוקוס), היא אינה מוזכרת עדיין. בספר האנגלי יאינטרנטי למטומטמיס' (מהסדרה שחלק מספריה תורגם לעברית) משנת 1994, כבר יש התייחסות ל-6ו1053/, אך כמובן שאין אפשרות לעקוב אחר חידושיה היומיומיים של האינטרנט. זהו אכן המצב: בכל יום מופיעים 'אתרים' חדשים על הרשת, מאגרי מידע חדשים, תוכנות, ומה לא. העולם נעשה 'כפר גלובליי באמצעות האינטנט, ולאו דווקא בגלל הטלוויזיה. מפתחיה של 6ו1058/ ראו כי טוב, ועל כן פרשו מהמוסד האקדמי שבו פעלו, על מנת להרוויח כסף בשוק החופשי. התוצאה הייתה שתוכנת 105316 נכנסה ליתרדמת-חורףי ומאז הגרסה הראשונה, אם אינני טועה, לא נעשה שום שיפור בתוכנה. פשוט, המומחים שלה עובו אותה לאנחות. התוכנה עדיין פועלת יפה, אך לא כמו אחותה הצעירה: 16050806ן. נא להכיר: 6 > ובכן, החבר'ה שפיתחו את 105816 והכירו את התוכנה על כל מעלותיה ומגרעותיה, כתבו תוכנה חדשה, הלוא היא ה-6ק46504] (בתוגום חופם: מראה הרשת), והיא כבר קיימת בכטי וכמה גרסאות: למחשבי אוח), ל--)ק ו יחלונות' ולמקינטוש. הגרסה הראשונה שהכרתי הייתה 618 9, אחר כך הופיעה 0.96, ואחר כך 0 (כבר החלו בהפצת הגרסה 1.1). גרסת ה'חלונות' מוכרת מגרסה 1.0, והיא מצריכה תוכנת תקשורת בשס א%ססגחושטץ], כמו גס מודם 14400. תוכנות אלו הן בבחינת 6זהב/ש6ז4ת5, ומותר להשתמש בהן לצרכים אקדמייס בלבד. במקביל יוצאת תוכנה מסחרית (שעדיין לא ראיתיה), ואלה המקושרים לספקי אינטרנט מסחריים, כדאי להס לדרוש צת התוכנה עוד היוס, שכן כל הנפלאות שסופרו על ה-1105816 הס רק יקצה- הקרחון' ביחס ל-6150806ז. --- = "מחשבים וכיף" 90 אפריל 1995 באמצעות ה-%6)56806 ניתן לשוטט ברחבי האינטרטנט באמצעות הקשה על כפתור העכבר. הכול כל-כך פשוט וקל שקשה ממש להאמין. יויפשתס קובצי 61 או קובצי וו כל חומר שתעלו בדמיונכם - וכע נמצא שם. באהצעות התוכנה אתם מקושרים למוערכת חיפוש על גבי האינטרנט וגישה, לכמה מערכות), ותוכלו להגיע לכל מקום בעולם. אסם הכרתם, למשל, דיטקים של 4%, הרי שאין צורך מעתה לרכוש את ה!ייטק. כל מה שצריך הוא להגיע שלהם, אי-שס ברחני ו606-0ה8ק3ז0פץ5 - שלא תמיד יודעים אפילו היכן המיקוסם הגיאוגראפי שלו - ולהוריד מן המאגר איוה קוב שאתס מעוניינים בו 1 כ'ונתרר' חיפשתם התקנים ('דר'יברים') כלשהם! או אולי סתם רציתס לדעת פרטים של ה-14) על כל מדינות העולס - באמצעות כמה 'הקלקות' על העכבר - ואתם שס. הרבה יותר קל ממה שוה נראה. כמובן, | תונלו לשמור ‏ את ה -אזהמ אססט, כלומר, כאשר התוכנה תעלה בפעס הבאה, לא תצטרכו לבצע חיפוש, אלא תגיעו למאגר המבוקש, לחיצה על העכבר, ויהופ'!, אתם שם. יתרון אחר שיש לתוכנה הוא בסיפור ממשק אחיד לנל צורות ההתקשרות אל המאגרים: ץז תמתק0ס ועוד. כלומר, מספר הפקודות שצריך להכיר נעשה קטן יותר, מה שמקל, כמובן, על המשתמש. כאשר הגעתם לקובי המבוקש, אס הוא טקסט או גרפיקה - הוא יופיע בפניכס, ואם הוא קוב בינארי, הקוב יישלח אליכם למחשב. לא צריך להכיר פקודות - התוכנה כבר יודעת ‏ את הפרוטוקול המתאים. ל-61503006צ], כמו למערכת היחלונות' בכלל, יש אפשרות לבצע :שיון'. כלומר, 'להודיעי לתוכנה שבכל פעס שהיא צריכה לטפל בקוב מסוג א, היא תפתח אותו עס זסוו66 מסוג מוגדר. התוצאה: שמיעת קובצי קול והקרנת סרטי אנימציה המגיעים על פי בקשתכס מהעולס הרחב. \\ *\ר ועוד פרט אחד קטן: לפני כמה חודשים יכולתי להפעיל את התוכנה על גבי תחנת עבודה בלבד, עסק קצת יקר למשתמש הקצה. היום ניתן להפעיל את התוכנה מהבית, היינו מהמחשב האישי, ולמעט עלויות של שיחות טלפון (זהירות עס בזק!) אתם מגיעיס לכל העולס המצוי כבר בקצה האצבעות. פשוטו כמשמעו, חינוך - הידד ל'סנונית! אפשרויות הלימוד על גבי הרשת הן א"נסופ'ות. כניסה לתוך הרשת היא כמו כניסה לספוייה בת מספר דמיוני של ספרים: ניתן לבלות בה כל החיים ועדיין לא להכיר אפילו חלק קטן ממנה. הקישוריות בין הטקסט לבין התמונות, הקולות והאנימציה, היא תכונה שאף ספר לא יכול להציע, ומבחינה דידקטית טהורה יש בכך יתרון מכריע למחשב על פני הספר. כיוס מצויים כתבי עת מדעיים על גבי הרשת, ולמאגרי המידע העולמיים, אשר ל \ כידוע, כתובים אנגלית, הצטרפו גם מאגויסם בעבוית. התלמיד בכיתות ונבוהות יכול להיעזר בחומר האנגלי, אך לתלמיזים היותר צעירים, ואף למבוגרים, ניתן להמליץ בכל פה על מערכת 'סנונית' בכלי עזר ללימוד, לחינוך ולהוראה. אני מניח שחלק מכם מקושר ליסנוניתי, אך ברור לי שהרוב לא יודע במה מדובר. ובכן, מערכת ‏ סנונית' הוקמה באוניברסיטה העברית ככלי-עזר למערכת חינוכית על גבי הרשת, כלי המיועד לבתי הספר. איני יכול להציג את עצמי כמי שמכיר את 'סנונית' לעומק, אך ממה שראיתי עד כה - מגיע להס פרס. מרכז המחשוב של האוניברסיטה העברית שוקד לא רק כל מאגר אלקטרוני שמישהו בגנה ואפשר לנו להיכנס לתוכו, ומספר מאגריס אלה הולך וגדל מידי יום, מגדיל את יכולתנו לשאוב ממאגר הנתונים הדמיוני הזה. במשך אלפי שנים התרגל המין האנושי ללמוד מתוך ספר: טקסט הכתוב על גבי נייר (או על לוחות-חימר, למשל, כמו בשומר העתיקה). עתה נצטרך להתרגל ללמוד מתוך מחשב. אך שינוי זה, ואין לי ספק בכך, אינו אלא לטובה. על קשריו עס בתי טפר תיכוניים, אלא בונה מאגרי מידע בעברית ההולכים ונבנים מידי יום. במסגרת פרויקט יסנונית' תוכלו לשוטט (או במינוח האנגלי: :51181 - החלקה על פני הגלים) ברחבי המאגרים. ניתן לעיין בכתב-העת יגלילאוי, ביטבע וארצי, בימדעי, ביקתדרהי ועוד. מאגרים אלה הולכים ונבנים, וכל יום ניתן לראות שם משהו חדש. נכון שבינתייס עיקר המאגר מבוסס על טקסטים, אך כך הרי ממילא נראיס ספרי הלימוד. עם זאת, בחלק מהמאמרים משולבות תמונות, והכול הוא עניין של משאבי ממון ומשאבי אנוש, על מנת להרחיב מאגר גדול זה. ראלי למדע ולאקולוגיה גלילאו * תודה מקרב לב לרומן ולמוניק. בתור משתמש מהצד, וכמי שנחהנה מאוד ממאגר זה, ה*יתי רוצה לבקר, ביקורת בונה, שכן ניכר בצוות הירושלמי שהס יצירתייס וחדשניים. ראשית, ביחס לפונט העברי. ייתכן שמבחינת נקודת הראות של שימוש בתוכנת 'חלונותי, הפונט החדש (עברי ואנגלי ביחד, כמו בידוסי), הינו חידוש מבורך. עם זאת, העיצוב, אוי העיצוב... מה נאמר, נאמר שתוכבנת פונטוגרפר (עליה תוכל לקרוא בגליון הבא של ₪₪ 'ימחשבים וכיףי) מסוגלת ליותר. בכלל, עיבוב פונטיס היא אמנות, ובהזדמנות זו מוזמנים המפתחים החרוצים לעיין בחוברת: ייאות היא לעולסיי, משרד החינוך והתרבות, ירושלים תשמייא. הענייך השני קצת יותר מהותי, והוא קשור להיבט הקישורי של מאגריס אלה. הייתי רוצה, וייתכן שכבר עובדיס על כך, שהנכנס למאגר יוכל לבצע חיפוש על פי מילות מפתח, בדומה לחיפוש בספרייה או במאגר נתוניס אלקטרוני כלשהו. תוכנת-חיפוש מסוג וה מצויה בכמה כתבי עת מדעייס בחויל, ובאופן תיאורטי לא ניתן עתה אלא להתאימה לחיפוש בעברית. כמובן שקישוריות נוספת בתוך המאגרים לא הייתה מזיקה, אך בכל מקרה חובה להודות, כי ירושלים מובילה בכל הכרוך בבניית מאגרים בעברית. כל הכבוד ליסנונית:, סנונית המבשרת את בוא אביב הפרסומים האלקטרונייס בעברית. יהדות עד כה היו מאגרים אלקטרוניים ביהדות עניין פנימי של אוניברסיטה זו או אחרת. בכל מקרה, מאגרום אלה לא היו מקושרים או זמונים למישהו מהחוצף. ואולם, תקופה זו חלפה, ועתה ניזתן לבצע קישוריות בין כל מאגרי המידע ביהדות. הכלים קיימים, וכבר החלו בכך החוקרים. הדוגמה המובהקת לכך מצוייה שוב בירושלים, במרכוּ המחשבים, במפעלו של דוב וינר. וינר הינו היבעליםי של ירשימה' ביהדות, כלומר, מי שווצה לקבל אינפורמציה בענייני יהדות (בנושאיס מגוונים, אגב, ופונטיס עבריים בכלל וה), מבצע 'הרשמת' ברשת לירשימה!, ומכאן ואילך הוא ימנויי המקבל דואר אלקטרוני בנושאיס יהודיים. בנוסף לכך, ניתן לראות בירושלים (כלומר, מהבית, כשהמחשב מחובר לירושלים, | לכתובת: ‏ //:ק:1ה 1 שת ששא), מאגר קטן של / %% 7 התוא כתובות של כל הפעילים בנושאים יהודייס על גבי הרשת. ננוח שרציתס להגיע למוזיאון השואה בארהייב ולא ידעתס כיצד לעשות זאת: מתקשריס לכתובת שלעיל ובין התפריטים יימצא בסוף הימסמךי (כתוב בשפת ,]ודו אשר תוסבר בהזדמנות אחרת), שממנו ניתן לבצע התקשרות לכל מאגרי המידע היהודיים כיום. העניין פשוט עד כדי פליאה. במסמך עצמו ניתן לבצע חיפוש כמו בכל מסמן. (ניח שחיפשתם חומר על השואה (באנגלית: ופטבסס|ס11), לאחר שמצאתס מלה זו, ותיא מסומנת בצבע כחול, מקישים עליה, ובהקשה קלה עברתם לוושינגטון לקבל נתונים רבים בנושא האמור. אז זהו. אני מסיים בזה, כי עליי לבדוק מה התחדש בנושא זה ביומיים האחרונים. הנושא כל כך 'חסי, שברור לי בי משהו החמצתי. לאחר שתתנסו גס אתס בחוויה זו, תבינו היטב למה כוונתי. ן 1 4 מ ב . ג -- ו ו ו | ו | | נשפת תיכנות פטקל ₪ נופת מכונה אסמבנר 4 נטפת תיננות טורבו 6 תוכנת "חלונות "(5))ספפצוו/ש) ויינטומים ננומונם ב-48 |דגוא תוכנה מתקדמת למתמטיקה + 0[ 6 ₪ נטנננטועי מדע בסיוע מחנטצב ₪65 סדנה ליצירה במולטימדיה עוכם ה- דםאחשדצוו רדיו ואלקטרוניקה 5 ₪ טננולוגיוח בשילוב משחקי מכניקה יק ₪ : ירמים והרעומה אזוניברסיטח הכאב-₪1 ריוז ו.:ג|כיו 8 -₪ הו"וו 3 ויוי וההו "ןו. ג | יר ו .ור' הזרכז הטכנולוגי מתכצונת הסדנאות: במטשך 10 ימים בנשעות לפנה"צ, בתקופת הקיץ. זור "יכז הטננולוגי, ביה"ס להנדסאים רח' חיים לבנון 30, רמת אביב 69975 טל: 03-6425131-2, 03-6407270 פקס: 6407094 מבנה חלון פתיחת חלון כתיבה מחיקה עריכה גוירה העברה | | סגירת חלון שכפול | שינוי גודל חלון הגדלת אותיות גופנים (פונטיסם) מיזעור חלון גרירת הלון טבולטוריס מירכוז הדגשה הדפסה שיבוצ ציוריס 0% ל של 0 כ ב המבטיחה אורך חיים אין סופי 1 פהוססו6 70% ולא פחות מזת! הפצה לחויות מורשות ולמוסדות מחירים מיוחדיס למוסוות בת' ספר נפונים : .5.0.7 מ': 02-207808 פקס: 02-259209 - 2 חוברת ללימוד עצמי מצפה אביב ד.נ. משגב 20187, טל: 04-9947780, פקס: 04-9947780 | | לראשונה בישראל ; , . -= ניתן להשיג דיסקטיס במחירי מבצע במחשבים וכיף ו 2 - ₪%() זופת פסקל מאפשרת ליצור קבצים | מכל סוג. כל קובץ יכול נלשמור | נתונים מסוג אחד בנלבד, שאותו הנדרנו באשר הנדרזנו ענ הקובץק. | הרי מספר דוגמאות: הגדרה של קובץ המכיל ז1696חו :ז686זחו ]0 1116=₪16וחו הגדרה של קוב המכיל [ב6ז ;631 ]0 768116=1116 הגדרת רשומה 60=7600]6ז 6: - 0-05 2-8 הצהרה על קובץ מסוג 1)116ח1 ;1]116חו:1161] ופצ הצהרה על קוב מסוג 681116 ;116 [162:763 | הצהרת על קוב מסוג הרשומה 65 ;60 ]0 601116:116ז הפרוצדורה חקו455 שימוש: (שם קובא אמיתי, שס משתנה קוב>)) פופה פרוצדורה זו מקשרת את משתנה הקובץ שבתכנית עס שס קוב אמיתי על הדיסק. אם, לדוגמה, רוציס להשתמש בקובף בשס ]060.08 לאחסון משתנים מסוג זספ6וחו, יש לכתוב את הפקודה ;(0ג0.0ות66', 11161)ח8ו355 (ההצהרות | למעלה). הפרוצדורה 6)וששיסו שימוש: (שס משתנה קוב)) 6ותשו6ת | | דוגמה: ;(11161) 6ותשו6ז = ] פרוצדורה זו פותחת קוב חדש באופן פיסי. ! | || אם הקוב קיים, הוא יימחק. הפרוצדורה 6566 שימוש: (שס משתנה קוב>) 1656 דוגמה: ;(₪161) 16566 פרוצדורה זו פותחת קובא> קיים לקריאה ולכתיבה ומציבה את הראש הקורא בתחילת הקובץ. אס הקובצא כבר פתוח, הפרוצדורה תסגור אותו ותפתח אותו מחדש. הפרוצדורה 66% שימוש: (מקום, שס משתנה קובצ) 566% דוגמה: ;(12, 6161) 566% . + 9 ] 01 ו 1 = 2 . , . ש* 4 + ' 1% ?0 עחשבים כיף" 40 , אפריל 4995 - : [ 4 : . ו 1 זה - . 1 0 4 7 7 "א 4 0 - 0 ג כ 409% עו 4 + . " שרוי . , 4 .וי %. 4 פרוצדורה זו מזיזה את המקום של הראש ה2:רא לאיבר שאת מספרו ציינו. מספרו של האיבר הראנון הוא 0, של האיבר השני הוא 1 וכן הלאה. בדוגמ גו מזיזיסם את הראש הקורא למקום של האיבר ה-| | הפונקציה ]60 שימוש:(שס משתנה קובצ))סס דוגמה: ;(1161) 601 פונקציה זו היא פונקציה בוליאנית המחזירה ערך 6אזו אם הראש הקורא נמצא בסוף הקובץ (אחרת היא מחזירה 8:6]). הפונקציה 16526 שימוש:(שס משתנה קובף) 165126 דוגמה: ;(1161]) טצוטן פונקציה וו מחזירה את מספר הרשומות (או המשתניס) הקיימות בקובצ. קריאה וכתיבה לקבצים הקריאה והכתיבה לקבבים נעשים על ידי הפרוצדורות הרגילות 686 ו-16שש, כאשר הפרמטר הראשון שלהן הוא שם משתנה קובצ. דוגמאות: ,(1)6)]1161,30ז/ , בהוא משתנה מסוג זספ6זחו :(680)0161,5ז (5 וז הפרוצדורה 61056 שימוש: (שם משתנה קובא) 6106 דוגמה: ; (₪161) 01056 פרוצדורה זו סוגרת את משתנה הקובץ. צריך לסגור כל קוב לאחר השימוש בו. עתה, לאחר שלמדתם כיצד מטפלים באופן בסיסי בקבצים, נראה איך מיישמיס ואת בתנניות ניהול נתונים. ₪ שורות 4-1: הפרוצדורה 1115ח6קס מבקשת מן | - המשתמש שס של קובץ, ומיד מקשרת את משתנה ( 00 0 16 ו הקוב של פסקל עם שם הקובא הפיסי על ידי וס שימוש בפרובדורה חפופפג (שורה 2). אח"כ היא 0 ז תווש שואלת את המשתמש אס הקובף קיים. אם הוקסט 2 | :(6ההבת)ח!1680;(' :6ותגצן )16 | (886)ח[680ז; (' :86 ')6זר ; (168018)10;(' :זטטותטם .6)'1.2ורוא המשתמש אומר שכן, התכנית פותחת את הקובצ על ידי הפרוצדורה ]656:, ואם לא, התכנית פותחת קוב חדש על ידי שימוש בפרוצדורה 66 :0 ₪ שורות 9-5: הפרוצדורה 360/16 קוראת את פרטל ‏ - 8 הרשומה מן המשתמש.ומוסיפה אותה אל סוף פאר ל 0 הקובף. ₪ = 0 ז הוושו חוקסט סי וו 1 (טוחהח,' :6וחהצ1')ח161 ה (426,' :86 /')ח[6ר (16, :ז6סוחת .1.0')ח[6ות הגענו אל סוף הקוב על ידי שימוש משולב בכרוצדורה 566% ובפונקציה ₪165:26. הכתיבה = מתבצעת בסוף על :1+ הפרוצדורה 16זאו. -- ,הח6ז8001 6זטס6ססזק ₪ שורות 8-10|: הפרוצדורה 698168 מבקשת מן שש זגו | המשתמש את משפרה הטידורי של הדשומה (שורה :ו ן 11). אח'"כ היא בודקת האס הרשומה קיימת בקוב) ‏ 2 הופָסט (שורה 12) ואס כן, היא מעבירה את הראש הקורא - 2 ה הממקום המונאיק (שורה 14), קוראת את הרשומה ות וטורה 15] ומדפיסה את שדות-הרשומה על המסך 45 :((1165126))1, 566%)11 (טיורה 6 | (ז, 6)]1ות או 6 שיא ]2/ תסו סוק הכרמטר ל-566% הוא 1-: ולא 1. ו | ססתן הוקסט ₪ שורות 29-24: הפרוצדורה [וגוחחק מציבה קודס כול | ,6561011 את הראש הקורא בתחילת הקוב>צ, קוראת את כל (1)ת6801ז; ( :160016 1 ות 0 הרשומות ומדפיסה אותן, עד שהיא מגיעה לסוף ה חושפט וב :(556%)11,1-1 | : (ז, 6301011 שיאו 1 (ז) סשתחק לאחר הקריאה, הראש נמצא אחרי הרשומה 6 שנקראה, נלומר, לפני הרשומה הבאה בתור. ; ('150א6 ]"ח0063 166010 15 1")ה[16תאו 0 | 6 לכן, אין צורך להשתמש בפרוצדורה 566%. ו ו כעת, לאחר שלמדתס איך משתמשים בקבצים, נסו | חוש6ט ליישם זאת על תכניות אחרות שיצרתם, למשל, על ספר (15561)11 הטלפוניס הממוחשב שיצרתס בכתבה הקודמת. ו 0 (01)11ס וסת שוג אי = בהצלחה ולהתראות בכתבה הבאה. / ו / . | ; (ז, 1 1630)1 (זטוקזטס, זט קח)0ות111606 והפזקסז ו רו ' .1 565 ב ב ו 0-0 סכ 0 66 0 ;301 :תת 7 ו ספה 1] ח ג[ [גומט ו 0:5 7 הוקסט יי 0 ו 0855 כ 01 1601116 . , .זי : :]6 1 זפ ו ;('ח16/ הוג1/)ת[6זח אי 6| תק 0660016תכק כ ,(₪16 ח6ק) .1')ח1טותשי הז150:5 א6, 6ותהה1116 זה ;[[1החכ:'4' ('וחטוג אוסץ ,2')ת[סונאי הוקסט :6 030 .3')ת[6)חי (מההת 1116 )ח01ה6ז;(':טותגח 116 וסוהם )טובואי | (1) :'5'בתס |1ותט ;('311 ]תח .4')ת[6ות/ (סהההח1,10)) הקופ | (2) | :64 6410 .5')ת[6וחעו ;(130א6)ח6801ז;(' ?6156 ₪16 6ו!) 65סכ')שוושי = (3) תוקסט (' :600106 זנוסץ ז6והב')6! תו -(6)11) ה שוסז 6156 (7656]1 הסח] 'צסץ'=!פואס ]1 (4) ןס | -- 6 / ; שת רתוהרת ;(01056)/1 )5( )6( )7( )8( '9( (0ג) (ג1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) | )18( )19( )20( )21( )22( )23( )24( -[(אם יש אפשרות כזו, גיא ז'רז/בסקי עךד יכה הזונןה עדיס להתפתחויות רכות בתחוס התקשורת הבין-מחשבית. התקשורת הולכת ונעשית מהירה יותר ויותר, עמה מפותתים פרוטוקוליסם חדשיס ומתוחכמיס יותר. הסטנדרט המקובל כיוס הווא א14.4 התומך בפרטוקול 32085.?. אמנם, יוצרו כבר מודמים מהירים יותר כגון: א19.2, 6.8%| ו אך הם אינם מקובלים כייכ, משוס שהס תומכיס בפרוטוקולים שלא הפכו לסטנדרט ואין להס אפשרות כמעט ל-זשקט המחיר יקר מאוד). רביס חוששיס להשקיע כרגע במודס א28.8, מחשש לאי- תאימות בעתיד, בדיוק כמו שקוה במודמיס התומכיס ב-ו5 ו-0פזשו.ץ. האס באמת וה כך ! כתבה זו תעסוק בנושאים אלה: מהו מודסם א28.8%, וכיצד הוא פועל בשונה מקודמיו! סוגי מודמים 28.8% וההבדלים ביניהם. הבעיות האפשריות והפתרונות להן. האם כדאי להשקיע במודס א28.3? מהו מודם 28.8% ופיצד הוא פועל? והו מודם לתקשורת אסינכרונית, המסוגל להגיע למהירות של 2880 סלייש (סיביות לשנייה בממוצע, ולעתים אף למהירויות של 0 סלכייש ויותר!). מודמיס מסוג זה אינס יוצרים קשר במהירות קבועה, אלא 3 ₪ הדבר תלוי 2)] מאוד באיכות | קו הטלפון, כך שגס אם נוצר קשר במהירות גבוהה, אין הדבר אומר שהמהירות לא תרד בהמשך. מטסיבות אלו ייווצר קשר נמוך מ-2880 סלייש (21.6, 24 ,26.4) לעתים קרובות יותר. המודסם בודק את רמת הרעש של התדרים השונים בנקודות שונות לאורך הקו-הנושא. במצב של יילחיצת-ידיים", המודמיס שולחים סדרת אותות בתדריס ידועים. המודם מחשב את הרמה של כל אות שקיבל בכל תדר וקובע את תדר הקו המכסימלי לשימוש. הרעש נמדד ביחידות של וח08 6 [0106 > (1והאוו]1!וח 6ח0 קו נקרא יינקי מרעשיסיי בר" של 4408- , או יותר טובה, כז כדי שהמהירות תהיה של שי 28.8%. מרמה של 46068- ומטה. המהירות תרד באופן דרסטי. ניתן לבדוק את איכות הרעש על ידי הפקודות ()41%5 [-.01ל81.. המודסם משדר גליס הנקראים 466 |סטוחץ5, ומביליס ביטים מקודדיס של מידע העוברים דרך קו-התקשורת. המודס המקבל את הגליס המוצפנים הללו מפענח את הגל ומארגן את הביטים. רמת הרעש בקו משפיעה על כמות הביטים המקודדים העוברים בכל גל. כלומר, רמת רעש נמוכה מאפשרת שליחת כמות ביטיס גדולה יותר על הגל. הקו-הנושא (תדר הקו) קובע כמה גליס כאלה יוכל המודס לשלוח בשנייה. כלומר, ככל שהתדר של הקו גבוה יותר, זרימת המידע תהיה מהירה יותר. לאחר היווצרות הקשר, ה-866ז [ספותץ5 נותר קבוע, כלומר, המודס משדר מספר קבוע של גלים בשנייה, אך מספר הביטיס בגל משתנה בהתאם לרמת הרעש בקו. : ",שר -ארי דר ד הרורד - ₪ דד *" שערקד *שיקשקדרשפכוקושהישויקווייעורדרוושוקיקקטון כל המודמיס מסוג א28.8 מסוגלים לבחור 36ז [ספחוץ3 1 מתוך 6, ה-|ספוחץ3 שייבחר יהיה זה שמתאיס בצורה הטובה ביותר לתדר הקו. לכן, התקשרות בין 2 מודמים של 28.8%, אינה מבטיחה מהירות מכסימלית. מודמיםס התומכים בפרוטוקולים | אחרים | (כגון: א14.4%), משתמשים ב- |ספוחץ3 קבוע, ללא כל התחשבות בתדר הקו ובאיכותו. טוגי מודמים %8.82 וההבדלים ב*ניהס ב :1 כה יוצרו 2 גרסאות עיקריות למודמיס אלה: 16 0105 851].צ) (- 34./. הטרוטוקול .+ הוא בעצם פרוטוקול-מעבר של חברת + 00% . הריצה המטורפת למודמים מהירים יותר וה לכך שהשוק הוצף במודמים אלה, בעוד שהארגון ינלאומי לתקשורת, ד-[זד] ,המוכר בשם 0077 , עבד * פרוטוקול התקשורת החדש: 34.ץ, המהווה כיום הסטנדרט במודמיס מהירים מאוד. .פנִי מספר חודשים, ספק אם ניתן היה לרכוש מודס 28.8%, המבוסס על 34.ץ, אך כיום, חברות ובות מספקות מודט מסוג זה. באופן כללי, קיימת בעיית תאימות בנ:יקירויות של 28.8% , במודמים משוג 6+ , והיא החמורה יותר מאותה הבעיה במודמים מסוג 34.צ. היתרונות של מודם | 34.ש ביחס ל- 16 ; 1. התאמה לתנאי קו שליליים - מודם 34.צ מסוגל לטפל ביתר יעילות בתנאיס משתנים ובלתי צנויים . 2 בדיקת איכות הקו - כאמור, מודמים א28.8 מבצעיס בדיקה ראשונית של הקו על ידי שליחת אותות, כדי להתאיס את התקשורת למצב הטוב ביותר האפשרי. מודס 34 מבצע יותר בדיקות על תדר הקו (כל ₪2 150), מאשר מודם 6.ט, כך שהתקשורת בפרוטוקול 34.ץ היא יותר מדויקת בבחירת ה-[ססומץ5 המתאים. לכן, במודם 6.ץ סביר יותר שייווצר מצב של יישיתוק'יי בין המודמיס למשך 60-5 שניות. במשך זמן וה המודמים עוברים מצב של התאמה מחדש (חן8זו6ז) מבחינת המהירות, כך שהמחירות עלולה לרדת לרמה נמוכה מאוד! במצב של העברת קבצים, המצב חמור עוד יותר, ולרוב יש לנתק את הקשר ולנסות שנית. לכן, תקשורת במודמים 34.ש אמינה יותר משוס שהמהירות שנקבעת בעת יצירת הקשר היא אמיתית יותר. 3. מודם 34.צ מתאים את השליחה ואת והקבלה לתנאי הקו בנפרד, כך שהם מסוגלים לפעול במהירויות שונות ולנצל עד למכסימום את תנאי-הקו. לעומת זאת, 6.צ קובע מהירות שווה גם לשליחה וגם לקבלה, כך שאם יש ירידה במהירות, היא תתבטא הן בשליחה והן בקבלה. 4. מודס 34.+ תומך בשיטות קידוד נתונים מתוחכמות, המסייעות לחסינות מפני רעש בקווים. בעיות אפשריות והפתרונות להו הבעיה העיקרית היא תקשורת במהירות נמוכה מ-א19.2 לעתים קרובות מאוד. סביר להניח שהבעיה נובעת מרעשים בקו (שלך או של המודס המרוחק). ₪ נסה להתקשר עס מערכות מידע באזור החיוג שלך. ₪ נסה לחבר את המודס לקו אחר (אם יש ברשותך יותר מקו אחד). ₪ אס ידוע לך על אדס נוסף שגר באזורך וברשותו מודם 28.88, בדוק באיוו מהירות המודם שלו מתקשר. בקווים וועשים, ‏ כאשר התקשורת מבוססת על 16ט, ייתנכנו מקרים של התנתקות. הסיבה לכך היא, שפרוטוקול זה אינו מסוגל לרדת למהירות (מוכה מ-14.48, וכאשר איכות הקו גרועה מאוד, המודס יתנתק. שנה את הפרוטוקול מ-],צ ל-:3201.צ, כדי לגרוס למודס ליצור קשר מכסימלי של %. פרוטוקול 34.ץ מסוגל לרדת עד למהירות של 4,800005 אך גס / הוא ינתק את הקשר בקווים רועשים ביותר. האם כדאי לרבוש. ?28.8% םדומ‎ כיוס ניתן לרכוש מודם 28.8% 34.+ איכותי במחיריסם לא גבוהים במיוחד. ניתן לראות באופן ברור ברשימת ה- 885% מעבר חד למודמים 28.8% (כיום, 20% ממערכות המידע בישראל תומכות בסוג זה או אחר של %*%), כך שההשקעה, למי שעובד הרבה עם שליחה ועס קבלה של קבצים, כדאית. קחותו6ץ6.ט 28.8% 5סווסטסז15ז (32.ל/16/.32015. /34. ע) 0080061 28.8% 4 11865 28.8% 4 ימחשבים וכיףיי 40, אפרול 1995 - ₪ 1 1 ₪ 8 ]]8 --₪- 1 - ₪ .7 . / ו 1 ןו 8 7 7 הנדסת אנוש של מערכת החלונות (ו6 = | דלר אמנון טיל : במאמרים האחרונים הראינו את הגמישות המופלאה [ 4 של מערכת החלונות, כפי שהיא מודגמת על ידי האופציות השונות של לוח הבקרה ( סאג ,זסמדאסס) | של החלונות. אולס, גס בחלקיס אחריס של החלונות אנו עומדים בפני שפע של אפשרויות. << נעבור עתה לסקר את תכנית מנהל הקבצים (ם,זזק ₪ אתוא) של החלונות, ונכיר אפשרויות שונות הנמצאות בתכנית. תננית זו היא כלי חשוב לעבודה עם קבצים ועם ספריות. 3" האופציות של מנהל הקבציס מזכירות עבודה עס ₪05 0[ של 5.0 05 ומעלה, או עס כל אחת ממעטפות 5 הנדועות כיום (כולל אמטאג ]60 אסזאסא המפורסם). כל מי שמתמצא בתכניות אלו, יוכל בקלות ובפשטות להפעיל את 1 מנהל הקבצים של > החלונות. מי שאינו מתמצא בתוכנות אלו, יוכל, באמצעות מנהל הקבצים, להכיד את מעטפת ה-5 0 פ הראשונה שלו. (במאמר מוסגר: מה שמסקרן אות? הוא, כיצד ילראה מנהל הקבצים הזה, הבנוי על 05סכ, כאשר החלונות ישתחררו סוף סוף מ-05 בגרסאות -שיקגו או קהיר או דיטונה, הבאות עלינו לטובה?) התכנית 'מנהל הקבצים' נמצאת = בקבוצה אזגזא של החלונות. , | בדי להפעיל אותה, יש ללחוצ "0000 ו ו 4 - ב 2 ההתפתת1. | - ההיסטורי | בדרך כלל, כאשר נכנסים למנהל הקבצים רואים חלון המחולק לטני חלקים: החלק השמאלי מניל אח מבנה עץ הספריות (בד"נ של תוכנת ההחלונות), והחלק הימני מניל את תוכנה נשל הספרייה שנבחרה, כדולל את תת ספריותיה. האפשרויות בתכנית 'מנהל הקבצים! הן רבות ומגוונות אפשר - ₪ לשנות את גודלם של תלקי החלון הימני או השמאלי, ולהגדיל אחד על חשבוך השנק; ₪ לשנות את התצוגה בתלון כך, שרואים רק את עצ הספריות, או רק את תוכנה של ספרייה מסוימת, או את שניהם יחדיו; ₪ להציג קבוצות מסוימות טל קבצים על פי סוג: קובבי תכנלות (84. 608₪1. מאם. או ץ=זק), קובצי טקסט וכו'; ₪ להגדיר את סוג האינפורמציה שרוציס להציג על ל בנוסף לשמות (ה) תטלקב 0 0 1 2 4 ב; ה ה . 3 מ ₪] להציג את גודל הקובץ, את התאריך ואת השעה של שמירת הקובא בפעם האחרונה, את מאפייני הקוב ואת התאריך והשעה של יצירת כל ספרייה ותת טפרייה; לסדר קבצים ותת ספריות בסדר אלפא-ביתי, או לסדר קבצים עפייו סוג, לפי תאריך או לפי גודל, ₪ לשנות כוננים על :די הצבעה בעכבר על הכונן הנבחר. המידע על המסך ישתנה, ויוצג מידע על הכונן הנוכח:, בהתאס לדרישות; לצמצם, או להרחיב, את מבנה עץ הספריות שעמו עובדים; % ליצור ספרייה חדשה. = לתכשיר תקליטון חדש או ליצור תקליטון מערכת המכיל את קובצי 005 הדרושים לאתחול המערכת; = פהוסין, או לשנות, את שם התווית של הכונן הקשיח או של התקליטוו. פעילויות עם קבצים: אפשר לבחור בקובו, להעתיק אותו או להעבירו לספרייה אחרת, לשנות את מאפייני הקובצ, להריצ+ את הקובו, למחוק אותו, להדפיסו או לשנות את שמו. מה הן ההשלכות הפסיכולוגיות מהפגישה עם מערכת כזאת, שהיא גמישה ויש בה מגוון של אפשרויותז עד עתה עסקנו בגמישות המופלאה של החלונות. מבחינה פסיכולוגית נשאלת השאלה, כיצד מגיב היצור האנושי, האדס, כאשר מוצגת לו מערכת שיש בה כל כך הרבה אפשרויות לבחירה! התגובה הראשונית של רוב האנשיס היא קיפאון והלס משפע אפשרויות. לאחר ההתעוררות מההלס הראשוני, הרוב ינסה להקיש מנסיונו בעבר לגבי המערנת החדשה. למשל: אנשי המק שמכירים ואמונים על סביבה גרפית, ינסו את האפשרושת שהס מכיריס מהמק, או שאפשרויות מסוימות דומות למה. שמתרחש. ב כנייל. 0 אנשל 2 בלש 2 : 1 בנוסף להשפעה. השונה / : . ₪ מזה בסגנון הקוגניטינ השמרניס שביניהס ינסו להפעיל רק את אופן 0 שהס מכירים מהעבר הקרוב, או הרחוק, ורק לאט: לאט > ינסו לבדוק אפשרויות חדשות. בקצה השני של הספקטרוס נמצאים החדשנים ששמחים לכל גילו? של גירוי חדש, והם ינסו במהירות שפע של אפשרויות. הם ישמחו, כמו תינוק שקיבל ערמת צעצועים חדשה, ויסתערו על שפע האפשרויות בניסיון. למצות את כולן במהירות האפשרית. במקוס אחר על הספקטרום נמצאים הטיפוסיס המעשייס, המחושבים, אשר יבדקו את האפשרויות הרלוונטיות לביצוע התפקיד שאותו עליהס לבצע.. טיפוסים אלה לא יבדקו בבת אחת את כל המערכת, אלא יחקרו את המידע הרלוונטי להם בכל פעם שיתעורר צורך חדש. טיפוסים מסוג אחר הם חובבי המחשבים, צעירים ומתבגרים, אשר ינסו את האפשרויות שאותן הם לא מכירים מהמערכות הקודמות שאתן הס עבדו, ואולי ינסו את להטוטי המולטימדיה בחלונות: יצירת מסמך מדבר, שר וצבעוני, ויישומיס ‏ ימדליקים" אחריסם, שאותס אפשר להראות לחברהי. עזרה אינטראקטיבית במערכת החלונות כפי שצוין במאמרים הקודמים, אחד החלקיס הטובים ביותר בחלונות 3.1 הוא העזרה. העורה של החלונות בנויה על ידי נושאים שונים, והמשתמש :כופ, באמצע עזר שוניסם הנמצאיס במערכת העזרה, לקפוף מנושא לושא ומהטבר מפורט למשנהו. בנוטסף הפותחים חלון נפרד שבו מוצאיס הגדרה או הסבר: ָדף 3 גי מ .> וורל ‏ %>-. וי עצ עצ צמן) % ו 1 1 - 1 : ו - ןו ךר / 3 בכפר ס בא, להסברים הרגילים ישנס גם הסברים ו העורה 5 פריטט מהתפריט. 5 = המשך מעמוד 12 תוננות פיתוח השמיעה השונות פועלות בעיקר בשיטות יתרגול ואימוןי, לשיפור המיומנויות המוסיקליות של הלומד. ואולס, מתוכנות שבעבר פעלו בעיקר באינטראקציה של כתב ומעט גרפיקה ו"גירו? תגובה" בשיטה הסקנריאנית, כלי למידה במוסיקה עוברים כיום יותר ויותר ' לשיטות המדמות עבודה בסביבה חכמה. שיטות אלו עושות שימוש ביכולות מולטימדיה, כמו הנחיה ללומד באמצעות דיבור מודגס, באמצעות כליס גרפייס מתוחכמיס ומערכות בקרה לאיתור קשיים ולטייפול בהס. הלומדות המוסיקלי:ות לתיאוריה ולפיתוח שמיעה הן כיוס פחות מילוליות ויותו "אנושיות", ומעניקות, בצד הלמידה, הנאה רבה יותר. עובדה זאת הוכחה נכחשובת במיוחד בהוראת התיאוריה המוטיקלית, הנתפסת על ל לומדים רבים במשעממת וכבלתי נחוצה. התוכנה '"קלייר/י, לדוגמה, מאפשרת לימוד סולפג' (שירה מתווים) בצורה מהנה ויעילה. תוכנה זאת עושה שימוש בדיבור אנושי מוקלט, ובאמצעותה אפשר להאזין לשירת התלמיד ולתת לו משוב בזמן אמת לגבי גובה הצליל המושר ומידת נכונותו. מבחינה גרפית היא מציגה סביבה אחידה וידידותיות ללומד. * נדב דפני, ימרכו המוסיקה' העירוני, ת"א-יפו. 01-- - + ,% % *"] 7 ו" /3 א ושבים וכיף' 40, אפדי2 1995( 0 0000 . 6 ;ל המחשב ומננמור העזר המיוחד לתלמידים ניוורים ולתלמידים לקויי ראייה אורלי להב * אוכלוסייית היעז במערכת החינוך משולבים כיוס בכל המסגרות (נבדל, אינטגרטיבי, חינוך מיוחד רגיל וחרדי - במגזר היהודי והערבי) 1320 תלמידים עם לקויי ראיה. מתוכם - 1010 תלמידים עם לקויי ראייה בדרגות ק(%2 שונות ו-310 תלמידים עיוורים. בחינוך הנבדל - 0: תלמידים. המחשב ומכשור העזר המיוחד 1. הפלט הקולי - קיימים שני מכשירים העוסקים בפלט הקולי: הקורא האופטי אשר באמצעותו ניתן להעביר קבציס למחשב וכן לקרוא דברי דפוס (, זז תוכנות בעלות פלט קולי, שבעורת הפלט הקולי יכול המשתמש לעקוב אחו אות, מלה, שורה, מסך וטקסט שלסם אשר הוקש (דאא אמכ גא אםת5). הפלט הקולי עובד עס מערכת ההפעלה ומעבדי התמלילים ועס תוכנות אחרות אשר עמן עובד המשתמש. בשפה העברית, בשל מורכבות השפה, קיים קושי בפיתוח פלט קולי רחב. חברת 061,706 6 פיתהחה פלט קול: | בשפה העברית. התוננה תקולית עובדת עם מעבד התמלילים אינשטיין בלבד, והמאגר מניל כיום| 135,000 מלים. 2. פלט בהגדלה קיימות מערכות פשוטות ומורכבות, חומרה ותוכנות המאפשרות הגדלת הנראה על המסך. כל מערכת שונה בהיקף ההגדלה (גרפיקה, מלל, מעבד תמלילים בלבד), בגודל האות המוצגת (2-16א) ובעלות המערכת. תוכנות אשו ניתן בעזרתן להגדיל את המסך: הדפ 1616,5027א מעבדי תמלילים בעברית: תמלן, תמלילן, דגש חומרתה: ופז תחום נוסף - הדפטה בהגדלה * אורלי להב, משרד החינוך, הפיקוח על תלמידים עיוורים ולקויי ראייה. ₪ המרה ה שה אשומה האמחה ה ְ אורי רוזנברג אבישי אזלר בוודאי גם אתם מכירים אותם, את המשוגעים למשחקי אסטרטגיה למיניהם. חבריסם רבים שלי הס כאלה, ואישית, קצת קשה לי להבין אותם כי אני חובב קווסטים. כבר כמה חודשים הס מסתובבים בלי שוס משחק שירתק אותם למסך. אחרי משחקים נלתי נשכחים כ-מאטם ו-2000 צידו6 וא]5, כל דבר אחר נראה רק כניסיון כושל. אט כך - יש לי בשורה לחובבי 'אנר משחקי ה-:א61, ימיניהם: הגיע חבר חדש >שכונה - מלך המשחקים מסוג יה - אסזאשטםת ("ריוניון). זהו משחק שמשלב בתוכו רעיונות רבים מהמשחקים האסטרטגיים הנ"ל, ועובר את כל האחרים מכל בחינה אפשרית. תיוחתור!!ייי הראשון ייסחט ממך, גם אס אתה מאוד מאופק, כבר בהקדמה. בפתיחה יש מעין ראש גדול שמספר את הסיפור (מזכיר מאוד את אל הזמן מ-זצ אזדש), ואז עוברים לתיאור ההתרחשויות בעתיד. הסיפור מתואר באמצעות ציוריסם יפיס ופשוטים (שנראיסם כמו רישומים בשחור-לבן), ומלווה בהקראת המאורעות ובמוסיקה נהדרת. המוסיקה, אגב, שמווה בהרבה קובצי ססאא, וניתן להשמיע אותה בנפרד. בכלל, הפתיחה כולה מזכירה מאוד ‏ את הפתיחה המשובחת של המשחק ''651) תו7 6חד'יי (חובה !!!), בייחוד הקטע שבו צונח שס המשחק מלמעלה, ואז יש הבזק אור שמלווה בשירת מקהלה חזקה, ולאחריו מופיע אדסם שמחזיק בשם, כמו אטלס שתומך את העולס. העלילה ראשיתה במחצית המאה ה-12, שאז פסקו המלחמות ונוצרה פדרציה עולמית (בתכלס' - ביטול המדינות). זה מוביל לפריחת המדע, עד שבשנת 2563 מומצא ה-ם/זאכ קאהאו (י"ימנוע סחביי - רעיון מוכר מאוד ב"ימסע בין כוכביסיי). זהו מנוע מיוחד, שיוצר קימוט במרחב, וכך נקודה שהייתה מרוחקת מאוד, הפכה לקרובה יותר (באופן יחסי). מנוע זה מאפשר מסע לגלאקסיות אחרות, ואכן, שתי חלליות מחקר יוצאות אל עבר הלא-נודע ומוצאות כוכב שיכול להיות ייכדור-הארצ זזיי ומציעות ליישבו. לאחר שנים אחדות יוצאת משלחת מכדור הארא לצורך יישוב הכוכב החדש. בינתיים יש התרופפות במשטר על כדור הארא עד שהמורדים במשטר כובשים את כל הכוכב. (הכיבוש מתואר על ידי קטע אנימציה צבעוני, הכולל קרב בחלל, שמזכיר את "מלחמת הכוכביס'י, וכיבוש תחנת חלל,) כל המתרחש על כדור הארצ אינו משפיע על המשלחת. אבל, במהלך מסעה, ה-םצטזתעם פאה נפגע תוך כדי מעבר בתגורת אסטרואידים (איזה מן נווט יש לחללות הצו!). אין דרך חורה... בשנת 2621 מגיעה המשלחת לכדור הארא החדש ובונה קולוניה אנושית עליו. אתה מגלס את מנהיג המתיישבים (או את מנהיגתם - אכן, משחק מושפע מורסם הייפוליטיקלי קורקטיי של ימינו). / יימחשבים וכיףיי 40, אפרל 1995 || מטרתך היא לשוב לחלל כדי לחזור לכדור הארץ ‏ ולהתאהד אתו מחדש (ש אשת - מכאן שם המשחק). כדי להגיע לחלל, אתה צריך קודס כול לפתח את האמצעים שברשותך עד למצב שבו תוכל לחזור לכדור הארצ. אתה מקבל קולוניה במצב בסיסי ביותר, שיש בה תחנות כוח, מגוריס, רדאר, מכרות, בית חוליס וכו'. מהבסיס הדל הזה אתה צריך לבנות אימפריה בין-כוכבית, כדי לשוב ולכבוש את כדור האר הישן והטוב. לשם ביצוע משימה זו, עליך לשכור מומחים: מפתח (אמקס,זם ימפ): המדען שבחבורה. הוא אחראי על המחקר ועל פיתוח המצאות חדשות (לדעתי, הוא האיש הנחו ביותר במשחק, כי בלי ההמצאות לא ניתן לעשות דבר). לוחם: אחראי על הביטחון. טייטס (1]1,07ץ): מפקח על הטייסות השונות (יש כמה סוגים, כולל טייסת להעברת לוויינים, לסחר, לקרב וכרי). בנאי: בלעדיו לא ניתן לבנות ולפתח את כוכב הארא החדש ואת הקולוניות החדשות שתבנה. למומחים (שהם היועצים שלך, והנמצאים אתך בחדר הפיקוד) יש שלוש רמות (תלוי כמה כסף יש לך), וניתן לפתחה את המומחיות שלהם על ידי קורסיס באוניברסיטה (ומסתבר שגס בעתיד ההשכלה יקרה מאוד). הרמה חשובה בעיקר אצל המפתח, מאחר ולכל המצאה נדרש ידע מסויס (די מהר תגלה שיש לשלוח אותו הרבה לאוניברסיטה). | להמצאות יש מהשב ] פיתוח מיוחד (שמופעל על ידי המפתח שלך) ובו נשמרת כל המצאה על גבי תקליטור. המצאה קיימת ניתן לבנות, אם יש לך מספיק כסף וחומרים. המתכנתיס עשו דבר יפה: המסך מחולק לשטתי מסגרות, באחת יש רשימת המצאות ובשנייה ‏ - תמונה של ההמצאה. לחיצה על המסגרות תשנה את האחת למפרט טכני (כולל דרישות החומרים) של הפריט, ואת השנייה לדגם תלת ממדי מסתובג שלו! מתוחכם, הא? דבר ראשון שיש לעשות במשחק זה - לשלוח לוויין לחפל, כדי לחקור עולמות אחרים (יש כמה מערכות שמש שאפשר לגלות). בינתייס, צריך לפתח את המושבה שלך על ידי בנייה ופיתוח (בצורה שמזכירה מאוד את 1 מאנוס). בהתחלה, כדאי מאוד לבנות הרבה בתים, כדי להגד:כ את האוכלוסיה שלך. לאחר מכן צריך לפתח 0פ5ינ חלל בעלת נפח קטן ולהביא לירח שלך, "אפו תחנת כרייה קטנה. יעבור עוד די הרבה זמן עד שר שהירח ראוי ליישוב, ואו תשיג הרבה כסף כדי לב את הקולוניה הראשונה שלך (ולא נרחיב, כדי . להרוס!). כעבור זמן מה, צוות חלל שלך יגלה חייכ כוכב אחר ("1846"), וכדי לתקשר אתם צריך לנא מתקן מיוחד שיכול לפענח שפות חדשות. עד שהמת <; יפצח את השפה של החייזרים, בריך לחכות הרבה זמן. קצת על הממשק של המשחק. הוא בנוי בצורה מחוכמת מאוד, והוא די אסוציאטיבי. אסוצ...-מה!י! הכוונה היא, שיש קישור של דבר מסוים לאחר. ₪ 1 1ות לדוגמה: מהחללית ניתן לראות ‏ את הכוכב שמתחתיך, לקבל מפת כוכבים וגם לבדוק נתונים שונים על כל כוכב שהוא, וזאת מבלי לחזור לחדר הפיקוד. אבל, יש להתרגל לממשק, ובמשך הזמן קל להתמצא בו (בכל ואת, מדובר פה בבניית אימפריה כוכבית, ולא באכילת פלאפל! מחפשיס משחק פשוטו לא כאן!). הרעיון המנחה הוא, שמכל מקום ניתן לחזור לחדר הפיקוד ומשם ניתן להגיע לכל מקוס. התזוזות התכופות מתבצעות בעזרת אייקון או על ידי לחיצה על חלק מתאים בחדר הפיקוד, כגון: מחשב, דלת יציאה, מעלית לאגף החלליות וכוי : מה שנחמד מאוד בתפריטים הוא, שכאשר אתה נוגע במשהו, יש חלון קטן שרשום בו מה הדבר הזה עושה, 1 וו ובעת הפעלתו שומעים אל מה עברת על ידי ההפעלה. כן, המבנה של המשחק הוא כזה שהממשק משתנה בכל חלק, ואז טיפול בצי החלל יכול להיעשות מתוך טבלה יבשה או מתוך תא טייס של חללית (עם ידית המראה, ידית היגוי לקביעת מסלול, מחשב וכוי). ובכוכב ‏ "106)"! - בו כבר פוענחה שפת היבורים. הם מציעים לי קשרי ידידות ופיתוח של ספינת סחר חדשה (על ידי שליחת המפתח שלי). אבל, הדבר החשוב ביותר בהם - אזהרה מפני אויב מתקרב (הם נותנים לי תנכניות של חללית קרב ולייזר. זהו הנשק הראשון של המושבה!). מושבת החייזריס מושמדת די מהר, ולי נותרו ויק כמה ימים כדי לבנות ספינות קרב (העליתי :ל כך הרבה את המיסים עד שהתושבים במעט ויקו אותי מהכוכב) ולחזק את צבא המושבה. <התחלה הפסדתי כמה פעמים בקרבות (שזה ג(ם הפסד במשחק), עד שהבנתי איך לפתח כמות מספיקה של נשק בזמן שיש לי. למי שאהב את צורת הקוב של מאשפ מצפה פה אכזבה. הדגש של אסזאתזחת הוא על פיתוה האימפריה ולא על קרבות, ולכן, ניצחון נקבע על ידי מספר ספינות קוב וט'ב הנשק שעליתהן (במקוס לוחמה אמיתית: על ידי הזּוּת החלליות). בכל ואת, בקרגות הוסיפו קטעי אנימציה שרואים בהם את החלללות ממריאות ואותך מול מסן גדול, כמפקד הכוחות בקרב. (אם תפסיד, יראו אותך מרוח לגמרי על קיר |את כל המושבת נשרפת). המשחק הזה הוא אתגר, וחלים בו שינויים כל הזמן (כל כמה ומן נוספים המצאה או גילוי אחר, שפותחים אפיק חדש במשחק). יעבור זמן רב עד שהוא ישעמס אתכס. אסז]א 0 מבחינת המטוה, דומה מאוד לשאר המשחקים בסגנון הזה, אבל כאן המטרה מודגשת מאוד לכל אורך המשחק, והיא הכוח המניע שלו (לא סתס התפשטות, כי אם מטרה ברורה לחזור לכדור הארצ). איכות הקול במשחק - גבוהה, אבל תיתכן בעיה בכרטיסי קול מסוימים. כרטיס קול אינו הכרחי, אבל במשחק הזה הוא כמעט חובה (כי הקול מתוזמן היטב ומלווה יפה את כל המשחק). בחוברת מומלצ להשתמש בכרטיס הקול 6תט8950ץ/[ 018 (אם כל יש תמיכה גם לסאונד בלסטר ותואמיו). חשוב לדעת: אסזאטמא לא תומך בכרטיסי סאג זסח! מומלצ מאוד לשחק את אס[אומא, אבל אל תתחילו לשחק אותו אס אתם לחוצים בזמן, כי זה משחק ממכר מאוד. כמו כן, אל תתחילו לשחק אותו אם אין לכס מחשב. מניסיון: זה פשוט לא הולך... ציונים: גרפיקה : 96 - קטעי אנימציה משולבים היטב לצד תמונות סטטיות רבות. קול : 95 פגזי משחקיות : 86 הייחודיות והמקוריות מרשימים, אבל עדיין יש קצת קושי לשחק. אורך חיים: 93 זה בהחלט לא משחק שנמאס. דרגת קושי: 90 שניים שלושה משחקיס מלאים עד שבכלל מבינים מי נגד מל. ספרות : 80 מצורפת חוברת קצרה ותמציתית (ולמען האמת, לא צריך יותר מזה). ציון כללי: 96 פשוט, לרוצ ולשחק! | - | 5 יימחשבים וכיף" 40, אפריל 1995 ₪ * .ייוו 3 % 7 7% 4 ב" "'- 1 בג וה נועם אלמוג יט אנשים שרוכבים על אופנועים, אך יש כאלה שטסים עליהם, כאלה שרכיבה בשבילם ה'א אתגר, והם רוצים להרגיש מחדש את הפחד לאחר כל סייבוב. אופנומניה מיועד להם. ואם כאשר אתה חושב על אופנועים אתה חושב על טיסה במהירות של 220 קמ"ש, אז המשחק הזה הוא בשבילך. = א ו ₪ אלש די ב ג ו 0 - 2 ₪ [כלףחי 5 "1 . "מחשבים וכיף" 60 , אפריל. 1945. ו / םר :אע ב ל 2 . 1 ' . %?.* < .6,. . 1 0% > יו + והש 4יא- ג . ו אופנומניה הוא חלק קטן מאוד מסוג משחקים שנקרא - מרוצים. במשך הומן סוג וה התפתח מאוד, אך לצערי (חובב אופנועיס מושבע), לא על מחשבי ה-6ק אלא דווקא בלט על ה-5504 וה-ססאמ זיא במחשבי ה-26 בלטו מרוצי המכוניות שהתחילו בסדרת ה-5/]כ ד5מד הנודעת ובפורמולה 1. >>4 .₪ "9 =אטער-. = '] חש יץ 2 וי " ."וה 4 : . כעת, בעידן ה-01ת 6, נשאלת השאלה - מה יש במשחק הזה שימשוך אותנו, חובבי האופנועים המושבעים, לקנות דווקא אותו? - ובכן, התשובה נעוצה בטנניקה החדשה של דחיסת וידאו שבה משתמשים באופנומניה. טכניקה ‏ ואת מאפשות לאופנומניה לשלב דמויות גרפיות של רוכביס מהירים על רקע צילומי וידאו אמיתיים של כבישים אמיתיים (מהארצ) ואפקטים קוליים אמיתיים, שימגיעים לתוצאות שאף מרוא אופנועים שראיתי לא הצליח להגיע אליהן. יש במשחק זה אפשרויות שימבטיחות שעות משחק רבות ומעניינות: 1. חמישה מסלולים שונים שהם, כן, כבישיס אמיתייס שצולמו באר ישראל היפה שלנו. אס תרצו, תוכלו לנסוע בכבישי סדום ובכבישים נוספים רביס שצולמו בארצ. 2 אופנועים י"יכבדים"י שונים, למשל, חמש ,751000 8 ו-1100 א05, שכל אחד מהם הוא יידייי מהיר. 3 האליפות (ש58₪1א0סזקואג63) - ואת האפשרות שעליה, בעצם, בנוי כל המשחק. באפשרות זאת אתה, אופנוען מתחיל, מתחרה בסדרה של מרוצים, כדי לוכות בסוף בגביע אופנומניה (ש0) ]אא ז0צ6) וגם לזכות בפרט כספי (לאחר כל ניצחון), שיאפשר לך לתחזק ולשפר את האופנוע (להוסיף ולהחליף חלקים ישניס). יש במשחק מספר רב של אפשרויות שנועד לך ולי - אנשיס מתחיליס ולא מנוסים. בעזרת האפשרויות האלו יכולים להבין את רעיון המשחק ולהפוך למקצעניס אזמיתיים. האפשרות הראשונה שמומלצ לבחור בה היא הימרוצ המהירי (ם6גא 0016%), שבו עוליס עס מספר אופנועים על מסלול עס מכשולים. עובדה חשובה וראויה לציון מיוחד: המשחק יוצר בישראל, החל בצילומים שצולמו בארץ ועד למתננתים שתכנתו אותו (וששמותיהם מצוינים בתחילת חוברת התדרכה), הכול כחול לבו! ציונים הגרפיקה: 90 הגרפיקה במשחק הוה מדהימה. המסלולים צולמו בארצ, וזה גורס להרגשה כאילו צופים בטלוויזיה באחד מערוצי הספורט, ולא משחקים במחשב.. התצלומים והסרורטים הרביסם שבמשחק הוה מרשימים מאוד (וגם מנפחים אותו לגודל של 500% בקירוב !!!). אפקטים קולים: 80 הוקלטו הרבה צליליםס אמיתייס ויפים, אך למרות זאת לא הרשימו במיוחד. מוסיקה: 60 ישנה מנגינה אחת שמתנגנת' כל הזמן, ולאחר מספר דקות היא נפסקת ונוצר רווח של כ-10 עד 20 שניות של שקט, עד שהיא מתחילה מחדש. ממש חוסר השקעה בולט. משחקיות: 85 המשחק מכיל מספר רב של אפשרויות שמבטיחות שעות משחק רבות ומגוונות. חוברות עזר: 90. למשחק מצורפת חוברת הדרכה מפורטת בעברית, ולאחר קריאה מעמיקה בה, יהיו לכל אחד די והותר פרטים לגבי כל אפשרויות המשחק. דרישות המערכת ₪ מחשב א3862 ומעלה. ₪ ס1ַא4 ויכרון ₪ דיסק קשיח עם 1.5 מגה פנולים. ₪ כונן ₪01 6 במהירות כפולה ומעלה ₪ מסך 0 עס 256 צבעים (כמובן). ₪ כרטיס קול מומלצ (לדעת:, ממש חובה). לאחר כל הגיקורות, ההערות וההסגרים " שים עליך את מגפ' העור והקסדה ‏ " ו'יקרע' את תכביש !!!1 3 .- 34 "ץש יכ / . / 0 1 "מחשבים וכיף" 40, אפחול. 1095 אסתפי תומר גילת אתחיל בזה שחברת 00815 צ5ש הוציאה רק משחק אחד טוב והוא - נמלולים. | אותה חברה הוציאה כמה משחקים גרועיםס ביותר ולכן, כשאני מחפש משחק כדי לכתוב / 1 אדו | חן לול (קת|כהם ‏ " הלל : אבל, הנמלולים ה כבר א | משחק, זאת אגדה!!! חברת ימחשבת' החליטה מזמן שהיצוריס האלה 7 ו (קג ה גג (קו וק רו וררג קיימים בעלי חיים יי 2 הזה לחלק השנל. מפל שבטי הנמל באלה. זהו סוג מסוים של מכרסמים שבעם בשנה יוצאים הק שלושה שבהחו בכדור פוהח אלי עבר העות ןו למטלול מסתורי אל עבר האוקינוס ושם הם טונעים. לעיניהם נתגלה נוף מההיב של ימים ושל : וח[ 2 תש לפ | | חברת 5₪%)00515 לקחה את את רעיוך = הוה אד שמ ללה ה ג בוו לגל ₪ ב ה ה די כ די הז = וי ךא ה לה [ש נא לב | 0 1 כ ה הר - שכאן 6 -. הטמ היא לגלות את האי, על מ ונתיש כל שב יוכל להת יישב בו. | למי שאינו יודע, ו שאינר זוכר, הנה 5 דמ | | 1 ור <<< וב ונ < המשחק: + .. | + 2 הזכרתי קודם לכן שהמשחק הזה עולה על" . . " + ו : המטרה פשוטה: עליך + - קודמיו, אבל עוד לא הסברת? במה הוה" וימ ביגי סי וי | עולה. או ככה: קוהם. כול, ‏ לרא ש ונ בדרכם המשונה ולמנוע את נפילתם. בתולדות הנמלולים יש ג /רעים/. 0 + 1 עליך להוביל אותם אל מקום מבטחים - מה זה בדיוק העיסנ - פשוט, אלה הס כלימיני סוגים. / | בית או משהו דומה לזה מפלצות. שהורסות לנמלולים את הדרך, או פשוט תי 4 את הנמלולים בדרכים שוטת: מה כבר יכול להיות שונה במשחק הזה, אחהי הקאמבק מי ששיחק בחלק השני, בוודאי התבלבל ממגוון. הפעולות;: ד( [ טק ל ו ל דג[ 1 די מ כ הר ד הת שהתחילו להיות מטוהפות למהי, ומסובכות, ככל שהשלבים ומצליח, שמסיים, למעשה, את הרפתקאותיהם של התקדמו. הנמלולים. שו בד הש ו כ ה רה מ א | ווצלח. , בו שי רו מו ו ₪ | ₪ "מחשביס וכיך" 40 , אפריל. 19995 וסתפיץ במשחק הזה הלקח נלמהד, והחליטו. לפטור אותנו. מכל בלי הסרטים. וכמו שאמרתי, הסרטים הס רק תוסנת הפעולות האלו מ ד [ ב" ₪ כ שו < קוהס כול ישנה חלוקה לשת" ---- 2 שוב מתעוררת הסוגיה של אכלוס חומרה על גבי -6₪ | וא0א. להגיד שזה בזבוז? - טוב, אז כן! מנסים לפתות אותנו במשחק שהוא על גבי 60-60%1, אגל לבסוף הוא מתגלה כמשחק שבכיף יכול מ[ גר אשונה - פעולות קבועות (פגון: הליפה, 0 וח וקפוצה). ו ות מ לי הגבלה. תישנ פעולות: נוספות , על מ "אוסוף קוביות פעולה הספציפות. יפ , קייס שיפוה, הן בהגדלת הדמויות והן באפשרות לשחק את המשחק במסך של 63 58ק5, מה שמשפר את איכות הגרפיקה ומוסיף למשחק עצמר כמ שאמהתי, ישנסם סרטים מהממיס לאורך המשחק, אבל הס אינס אלא הק תוספת. הלכו 6 - ב = 32 = ₪ - 5 רת הפ -- 2 5 ו שר ב "נש לוי יכ . 8 2 / | המוסיקה, ‏ כמו תמיד, מהנה. ותורמת. לאווירת ו פה ב המשחק. האפקטים הקוליים ירודים, כרגיל, ולמעשה אין ב כאן שוס שיפור, יחסית לחלקיס הקודמיס. 8 באר - ( ו 0 האס יש כאן מישהו שיכול לקום ולהגיד . א ו | שהמשחק הזה יבש ובג במצם על אני בטוח שלא. זהו תמיד היתרון של המשחק הזה, אפשר ו 0 - קה תמיד לשחק בו, וגס אס סיימנו אותו, אפשר תמיד לשחק 2 פעם נוספת. מ כו 7 . 4-כ ג עָ | חוברות ע1%: ימחשבתי תרגמה בצורה ילדותית לחלוטין << 7 ל את סיפור המעשה, ובכלל את כל האופציות השונות. (מ- כ כו .- רמת קוש*: כמו בכל החלקים 4 2 2% 4-4 4-44 / ו הקודמים, עולה בהדרגה. ₪ "של ד >+--4 ₪ (מ-ו רו = : 0 - קיים שיפור רציני. אללא אאא א אא -% % .2% - % % % -% 7 (% | המשחק מיועד רק למי שאהב את ו | 2 >- = 4 .2 48 4 > -4 6 | - החלקיס הקודמים. "מחשבים וכיף" 40, אפריל. 1995 מוצרי 56₪ 06/1 הם תמיד לפני כולם. בכל מובן. במראה. בטכנולוגיה. בתכונות. באמינות. נקודה. אל 1 71" 00 2? "ו 0 "וו ) שאו יע א כרטיסי קול וערכות מולטימדיה באיכות מדהימה 4 וסס זו188. | סייברמן - כך יי ראה עכבר - העתיד. שילוב של עכבר וג'ויסטיק. תלת -מימדי ומגביר את חווית השימוש ברמה שלא הכרתם. טנא אלי .6 7 עכברים - משפחה של עכברים ‏ ו מקצועיים שכבר מזמן הפכו שם ]| ] נרדף לסטנדרט הגבוה ביותר. פוטומן - מצלמה דיגיטלית למחשבים אישיים. 32 תמונות או-55 סו ללא פילם + תוכנת עריכה. | החד דסטוס ו-= ₪601 ד הם הפתרונות האיכותיים | והאמינים ביותר הקיימים בשוק. סורקים ידניים בצבע או שחור-לבן באיכות סריקה גבוהה. מעתק מערכות (1987) בע"מ תל-אביב: ררז הגר"א 25 7" 03-6889666, פקס. 6888658 03 סניפים: רעננה והשרון: רח' ז'בוטינסקי 3, מרכז גירון רעננה, טל. 09-913655. תליאביב: דיזנגוף סנטר, קומת הגשר, טל. 03-298848, פקס. 03-298740. רמת השרון: רח' אוסישקין 22, טל. 037-5405802, פקס. 037*5496056. ירושלים: שריו|-גרף, טל. 536131*-02. 602 - | * שחת . וש ערה =שן רדק מ ₪7 0702 דח ררה חר חח תעמ תרמ - 651301604 ]₪‏ אורל רטנברג "א . = 7 ₪ 9 זא ב: .. אבישי אדלר ₪ 0 4 4% גורו יי 4 4/3 4 8 ו א ו | | "ו ]ו "יוו | ו ₪ ו 0 ₪2 ל ון / *. לוק ₪ ה ₪ ל העלילה מתרחשת בצפון אירופה בשנת 928 לספירה הנוצרית, כטהכנס:יה היא השלטת. כבו מפחיד, הא! ( 1 +41 % ריל ול מ ף. ‏ יי 5% 5% ו ו זו 4 5 % ₪ שא מרחוק נשמעות 45% ה%תאע + ע ו לו מה , / וו ו ותו יוורל על % ה הי מ % 45 העתי , % 5% ל 3 = נכנס לכפ 5 / כדי הוול לוד - ₪ 'ש 0 = קל = 9 3 , % ₪ "ז\ ,; 5 רו = "ו ד % ₪ 7 .' 7| ו > ;9" ל מ" יינ רש | לב ג% .ה 1- ₪ מקוס תמים אינו תמים כפי שהוא נראה לעינו של הצופה מן הצד, ובבר כשהנווד יעבור את הגשר, משהו הוא מביט סביב, חושש מפחד.. לפתע נשמעת יללת 7 ו .ו ייראה לו (ולנ. מו וד לצ כשורה. - |] 4 | ו :;. : - ל 4 + י 9% ףא = ד או ו + 1 וש לציין, שהמשחק הוא מעין המשך מרוחק של %זה] 6ה] תו 6תם1 המצליה, אבל, אל תתנו לזה להטעות אתכם - הוא אינו המשך אמיתי שלו, אן יש ביניהם נקודות דמיון: ווהי הרפתקה שבה הגיבור, וכל הסביבה, בנויים כמערך תלת-ממדי. ניתן להסתובב, ללכת ולהתנהג ממש כמו בעולם אמיתל. בכל פעם שוזים יותר מדי, התמונה משתנה לזווית ראייה שונה. לפעמים קרובה ולפעננים רחוקה. בזווית הקרובה זה רו" 5 4-) 1 ה ל 1,750 לפעניט ‏ ?כו מל הו [:וו ז: ל . . - . 7 4 | - ₪ 3% . 4 ו 1% 1 0 "2 ג וו 2-. וה. 1 5 23:28 (מפה והלאה נשתמש בקיצור - כִַך1ה), יש, כמובן, גם חידושים. העיקוי שבהם הוא בתחום הגרפיקה. במקוסם גרפיקה תלת ממדית שמבוססת על פוליגוניס הנדסיים (כמו משולשים וכו), "חלום בלהות" מבוסס על פוליגונים מעגליים. נשמע סינית! - נסביר: הדמויות מורכבות מכל מינ? גופים שרוכם מעוגלים. מש נסו לדמיין את עצמכס כן: הראש - אליפסה, כמובן. הגוף - מעין מלבן מעוגל בפינות, עס חיבור של מפרקי הכתפיים (מעוגליטס גס הם) בצדדיס למצלה ווהי הזאת מעניקה יפוי אמיתי ויותר כינות וקצוות ₪ 0 יפובת - הליכה ולבה (70+ לברוח) והתגנבות ומק מאויבים גדוליס זה מוסיף הרבה יותר קצב למשחק וממד יותר אמיתי, להבדיל מ-כז"]א, שבו הייתה רק אפשרות להליכה, שהייתה איטית, משעממת ומעל לכול - לא-טבעית במיוחד (שהרי כמה כבר אפשר להודהות עס דמות, שכשמפלצת מחודדת שיניים אימתנית רודפת אחריה, הדמות הולכת בקצב שהיה מתאים, פחות או יותר, לחיילים המסכנים מהפרסומת של שוקו יטבתה...:). (טוב, כזל והגקלכו). עוד שוני מהותי מ-4112 - אין מסך עזרה. פאשקה... מצבו של הגיבור אינו ידוע לך, ואתה מגלה את ה:<מות המרה, רק כשנפצעת קשות - הוא מחזיק ביד אחת את זרוע היד השינייה. כמו כו אין אמשרות לשימוש ונתובציה שננעה ממסד < ו ). משוס כך, הגיבור שמכטזמונס שני חפציס, אחד גבל א: דמגה - המשחק גינר צריך ללכת ולאסוף יחד ל כו יי חול מדברים כל הזמו ל ל ) הרי זהו משחק גו'17א, הלוא כן?י 5 נ₪ פה, ב"פוליטיקלי קורקטיות" מופלאה, יש אפשרות לשחק כגבר או כאישה (שאגב, דומה מאוד לגבר...). ושוב 'אגבי: סליחה על חוסר הטקט, אבל מי בכלל נתן לאישה בימי הביניים האפלים להסתובב בדרכים לבדה! ו 4 | יט ל 1 ו = עד באן - החלק הספמ, אך מה שמעניין באמת הוא מה | שקורה במשחק (אויש, כל | זה היה רק ההקדמה, לענל...): |" גונבת ספר קסמים מהקוסטו שטבטירה. הקוסם עצמו אומר שיש לה כישרון לבישוף, וכמו את תינבת -‏ פנדוכה, אקסטטיקה פותתת קופת שרצים שלמה כשהיא משחררת את השד הרשע ממעגל האבן. תשד משתלט לאט-לאט על גופה ועל נשמתה עד שהיא לא יכולה להיאבק בו יורד למבון שמתחת לקעיר, כדי לחיות שם ולשמור על גופה של אקסטטיקה. השד מתגלה כרוע המעמקים שו יותר. הוא בהתגלמותו, כיצור 8 3 % - קש | ואפקים. מהרגע שהשד שוחרר מכלאו שבמעגל האבן, החיים בעיר השתנו לגמרי. מפלצות רבגות החלו להופוע ולהרווג את אנשי העיו. דוקונים יורקי אש,| מינוטאורים, איש זאב (שא | אפשר להרוג אותו), גנומים | (דמויי אדם קטנים ומעצבנים), | ועוד כמה הפתעות. סיבוב קצר בעיר יגלה כמה אנשים, רובם פצועיס קשה או מתים. גבכל העיר פזורים ענברים ונחשים ובאופן כללי היא נראית כאילו | היא עברת א*זו מלחמה עולמית. | ז = ג % | // הזאב האימתנל 0 ודל רוגי הזכרתי סיבוב בעיר, אבל נראה אתכם מצליחים ללכת בעיר מבלי למות או מבלי להיתפס. בכל פינה יש איזו מפלצת, ולעתים קופץ עליך מלמעלה איש הזאב הבלתי מוכנע, ולא, אי[ רחמים - הוא כובל אותך לתקרה, אך לפנל כן הוא מרביץ לך הרבה מאוד, כדי לוודא שהתעלפת. ההתחלה במשחק קשה מאוד, כי כשט הרבה מפלצות, ואין לך נשק (חוף מכפתור ה-%:₪6 - הנשק שיציל אותך מכל מצב שרק תעלה על הדעת!). לכן, העדיפות הראשונה שלך היא להשיג נשק כלשהו, ורק כשיש לך כזה (אפילו הנשק הכי פשוט שבסטוק), ללכת ולהשיג את החרב (שהוא הנשק החזק ביותר ברוב המשתק, כמעט עד לסוף). החרב שמורה היטב על ידי גנומים רבים, עכביש ענק ולפעמים מסתובב באזור גם איש-הזאב. אס שמתסם לב שזו תבנית אלימת שחוזרת על עצמה, לא טעיתם. כאן אנו נוגעים בנקודה כאובה למדי במשחק: "חלום בלהות" פשוט מלא באלימות! כבר שיחקנו את ]00% ואת סדרת א578[1ת0א, והם בהחלט פחות אלימים, יחסית לייחלום בלהותיי. נכון שאין פה הרבה הרוגים כמו במשחקי פעולה, אבל יש הריגה על ידי מכות וחרבות (שהיא אכזרית יותר מיריית רובה), רבח של אנשים ויצורים ללא סיבה, הרבה אנשים שפזורים בעיר במצבים לא נעימים (חלקס מתים, אבל ישנו גם הגבר הפצוע שזוחל על הרצפה, האישה שחרב תקועה לה בבטן, הקבצן שכולו פצוע וכוי). כדי להוסיף חטא על פשע, לכל יצור שמת יש מעיין יייסורי גסיסה" (שמלוויס באנחת כאב קורעת לב). משוס כך, המשחק מומלץ לגילאי 5 ומעלה בלבד (גם לפי המפיצ). מה שמפצה על האלימות הרבה שבמשחק, הוא ההומור, שמתבטא, בין היתר, במכשפה שמתאהבת בך, בילדה קטנה שמביסה את אוש- לארון, ביציאה גם הוא לבוש שרזון. = ועוד ועוד... ב 1 רק 4 7 ' 1" . יח - ₪ - = ע% ₪ ו 0 7 1-ו אבל לא רק אלימות יש במשחק יש בו גס כמה רעיונות מענינים מקוריים | מאוד דוגמאות לא חטרות: לגיבור יש מבטא בריטי-כפרי (שעוזר 'להיכנסי לתקופה). כשקוראים את היומן של אקסטטיקה, הקריאה מתחילה בקולו של הגיבור ועוברת פתאוס לקולה של אקסטטיקה (ממש כמו בסרט). ₪ ישנה התבססות על מיתוסים קלטייס רבים, כגון, זריקת חרב לאגס ועלייתה מחדש ליבשה על ידי "גבירת האגס", שהופכת אותך לאביר ולאלוף שלה (רעיון שמבוסס על סיפור אקסקליבר, החרב האגדית של המלך ארתור, לפי חלק מהגרסאות של הסיפור הזה). ₪ שימוש במעגל אבן קסוס (שמוכיר את סטונהנג' שבאנגליה). ר-ץ -. רדח לכל אלה נוספו מאפייני תקופה רבים, כגון, מנזר שלא נותנים לקבצן להיכנס אליו (ביקורת סמויה על הכנסייה דאצ יַי), טירה מטוכנת שיש בה מלכודות רבות ובוה. אדלר: ייחלוס בלהות" הוא משחק מלהיב שחובבי א%ז₪23 6ת! חו 4106 לא יפספסו אותו, וגס חובבי קווסטיס לא יוותרו עליו במהרה. הוא משלב פעילות רבה עס משחק הרפתקה נהדר ומפתלע מאוד. חסרונותיו העיקריים הם: האלימות הרבה שבו, הקלות שבה ניתן לחיהרג או להיתפס, העובדה שאין ייקיצורל דרדיי (כדי להגיע מהטירה לעיר, יש להנחות את הגיבור בכל צעד שלו, גם אם זה מקוס שכבר עבר בו), וכמובן, גם מידת אורכו (קל, יחסית, לסיים אותו בכמה ימים). . 0 ₪" 0 . כ 14 . - | / == / , ו מ | / " ה - | ",7 4 0 , 7 4 -ך ! / / / / ! : 4 : 7 , ₪ | שונאל המחשביס (אם בכלל יש כאלה, ואני מעדיף להאמון שאין), אנל הם ממילא לא קוראים את הנתבות שלי, אז למה בכלל לטרוח... הצ | קט'ו, - ו 4 ו .5 (+ר 1% קו: 1 / , ן < *< ".ו כבמה ? ] אנשי ואב לא כל כך אוהביס כנסיות. | אם אתה פצוע, או יש קצת דשא באורווה. | הפתח שבמרתף הכנסייה קטן מדי בשבילך. פשוט יותר <אהתכווא קצת מאשר לנסות ולהיד' אלי, | כשתופסים אותך ואתה 3 יבר 0 החפצים שהיו לך, אז 23 3 הס בדיוק במקוםס שבי אותם.. . . ים חבריה, שלחו גם טיפים למשחק. שלחו אל אדכ בלל קיבוו שובל. הטיפים הכ <אי) והטובים ביותר יזכו את שולהם בפרס... רוזנברג: המשחק ממש יוצא מן הכלל. למרות הקלות היחסית שבפתירתו, ואולי גס בוכות העובדה שהוא אונו אתגר בלתי פתיר (כדוגמת %://), הוא יהווה כיף גדול לכל אחד. שונאי הקווסטיס ימצאו בו הרבה "אקשןי, שונאי הי'אקשן"י ימצאו בו הרבה מן הקווסט. הבעיה היא עם גרפיקה: 92 - כל הכבוד לאומני ה-כ32! סוף-סוף יש פוליגוניס מעגליים. יחי ה-1א80-סס! יה ה רו טס - אין קשר ממשי בין המוטיקה לבין המקום שבו נמצאיס יש בעיה בתיאוס הדיבוב עס מה ''?( ,;2 /4 שקורה. מטהלוות. =0 ?וני 65 - כל המקשיס הנחוצים מצויים במקלדת המטפרים, ולכן נוח מאוד להשתלט על הדמות. = ) ל % חק ה כו יווהן : פירהן-חילם 6 - (ילקת' 3 ו. 0 לאדלר יומיים), דרגת-קושי: 93 - המשחק מהווה אתגו, גס בפתרון הבעיות וגס בלחימה במפלצות. רת 65 - למשחק צורף רק זז הסבר אחד. נכון שבמקרה וה כל מה שצריך וה רק דף אחד, אבל גיליתי שלמשחק המקורי באנגלית 5 גפ שיר, שמוסיף לאווירת המשחק. ציוו 4 0 8 0 0% - יש לשיס לב ימלצה על הגיל (מעל 15), כדי למנוע סיוטי לילה קשים 4 היי חברה, זה שוב אנחנו: אורל ואדם. והזוכה - אייל ארדיטי מרח' הגמל 2 (רחוב הגמלז אבלנו בחיפה אורי רוונברג וש נמל, אז לידו יש רחוב הנמל, אדם ערפלי אבל רחוב הגמל - זו כבר הגזמה!!!) באר שבע, |8473, שזכה החודש ו בפרס ב"העברה" מהחודש שעבר, אחרי התלבטות קדחתנית החלטת: שמגיע כך... מזל טוב על הזכייה ההיסטורית - הזוכה של גיליון ה-40 רמויסם שלחו לאדם ערפלי, קיבוא שובל. הפרס: משחק מהספרייה הציבורית. ₪ ו : : << 5 ==-= - : . - 0 - / ן ן | .₪ ו 1. ₪ וי | : ז " - ₪ . | - .1 1 מה .- ו 6 6201656 5 שחו 3% אפשר כבר קראות את הסוף... שבל נה הנקי ₪ וער | האוויר יוצא למשימה " והרונה.. הארמון - מאחיו 7 בוק ההקןוכו ורזזמן! הן שזר לצ יוגיל אם לא תפעיל ף. או הוכלשור ₪ 47 רוייבים לרנוק קודם על הדלת... במניט - הבמס דרו : ₪ שק אותה שילנסקי - תיכנס לכלא 5 מרצונך... בכלא: ₪ רוחות, זיכרונות ונבואות מהעבר... ₪ שאלה טובהז - תשובה טובה! (אבל , אל תהיה יותר מדי פאתטי) | בחדר של ג'ולו: ₪ אחת התכונות שמסגלים בגיוב של ]| גיולו ‏ היא זריזות. ידיום... במסדרון: ₪ עכשיו אתה יכול כבר להיות פאתטי... בתוך המעגר הסוד:: ₪ חוריס הורים, אה! ליד החור השני: ₪ אם אפשר להעביר | משהו, סימן שבאמת צריך... בחדר של אלהאזראז: (איזה שם) | ₪ מפתה עצם או מפתח בונזו, למי | ו ין / אכפת! לפחות התיבה לא] תישאר סגורה. ₪ בדרך מאוד משונה (בחייאת זומזום), התיבה גם לא בדיוק ריקה.: ₪ גו בתיבה השנייה יש חומר חסוי. כל כך חסונ שאולי לא תשים לב אליו. במסדרון: | ₪8 עכשיו הגיע הזמן להתעסק קצת עס הדלת. ₪ אס אתה מקשיב (ומצותת) לאנשים, אוסף פיסות מידע מזדמנות וגם יודע קצת חשבון פשוט, חבר 1+1 ותקבל את הקוד שפותח את הדלת. ₪ ואס לא, תכתוב [21 [.1מ... בחדר האוצר: ₪ השמיכה מכסה משהו.. ] ₪8 ממש אוצר... ₪ אס הקשבת לכל מה שאמרו לך, כל החפציס צריכים להיות מוכרים לך... (הא! אמרתי לך להקשיב לאנשים! תקשיב למה שאומרים לך! היי, אתה לא מקשיב לִי!) למעלה: ₪ קפטן 'לאסי' סלאדין לא בדיוק מבסוט עד הגג משלטונר של אלהאוראד. אבל מה לעשות! הוא בכל ואת כפוף לו ויעשה כל מה שאמרו לו. ₪ אלא אם כן תראה לו איזו ראיה מחשידה... באולס הנתר: ₪ אל תחשוש, התקדס קדימה. ₪ העיניים נוצצות, הא? הא הא! ₪ הפעס היה לך מזל... אבל עכשיָו הגיע הזמן לקצת אקשן! ₪ ומרדף במדרגות! בראש המגדל: ₪ בדיוק ברגע הנכון, כמה צפוי, משוס מה... ₪ חרב? בהישג ידי ₪ גם כן חרב... ₪ אל תסמוך על בתורה שתעשה לך את העבודה, במיוחד לא בעניימם כאלה... (ותהיה בטוח גם שרוונברג מסוגל להביא עוד כמה דוגמאות...) (לפחות רוזנברג מבין בעניינים כאלה, ערפלי! - א.ר.) = ₪ ובנג וגמרנו!!! | מזל טוב!!! גמרת את קינג קווסט 5!! המשך בעמוד 62 /יאוְלִים זה לא הכול קובי שחר - סדרת תוכנות מצוינת 6 תוצרת חו* | סן ) ו עס : הסבה לדיבור בעברית). יובל למד להפעיל את העכבר ללא בעיות, ולכן הוא השתמש בתוכנה זו בעצמו. אני ישבתי לידו כדי לפתור בעיות לא צפויות. - גיבור המשחק הוא פאט-פאט, שהוא מכונית סגולה (חמודה החיה בעיר המכוניות. החל מהמסך הראשון גילינו את הייחוד שבמשחק: בחירת כל חפ על המסך, בעזרת העכבר, גרמה לקטע ךְּ אנימציה משעשע. לעתים, פאט-פאט לקח את החפ והשתמש בו או שהחפצ בעצמו עשה תעלול כלשהו. בשחק הראשון בסדרה, "פאט-פאט הולך ביר עלינו לעזור למכונית החמודה למצוא חיית מו 8 למצוא בלון ולעשות מקלחת במכון לניקוי 6 2 זאת כדי להצטרןף למצעד הו 2 "מחשבים נכיף'י 40 , אפרגכ. 1995 המחשב של יובל נקנה כדי להשתמש בו למטרות חינוכיות - לימוד צורות, הכרת האותיות והמספרים ועוד. אבל, כולנו יודעים כי עולם התוכנות למחשב עשיר במיוחד במשחקים, ואפילו לגיל ] הצעיר ביותר. אז הפעם נסיר את גלימת / המחנך ונשתעשע... בדרך להשלמת כל המטלות וש לפתור בעיות בע חפצים שאספנו בדרך. בפעם הראשונה ששיחקנו, עזרתי ליובל על ידי ש אלו מכוונות, משום שרמת המשחק גבוהה מדי לילד בו : אבל לאחר מכן, יובל הצליח להשלים את המשימה ללא עזרה. הענלין המ*וחד במשחק זה אינו במשימה ובפתרונה, ‏ אלא בגרפיקה הנהדזרת ובקטע: האנימציה המשעשעים. 2 -משחק ההמשך, ''פאט-פאט טס לירח"/. המכונית מגיעה לירח בטעות, ועליה ‏ = לחזור לכדור הארץ. ִּ בפני ‏ הדוב עומדת משימה ‏ - הכנת ל הצא - | מסיבת וס הולדת ואף ‏ רמת הקוש של | 2% > | | א המשימה גבוהה יותר. 4% 4 7 5 %' ₪] לשירה. כל הגונות עובדות אלו לא מנעו מיובל | +' 6 --לו 6 של שירה עוזרות לבלות שעות רבות בבדיקת לדוב. להכין | עוגה. "מה יקרה אם נלח על ..." ולקשט את החדר. = או במשחק הווידאו במסבאה שעל הירח. משחק זה מציע מגוון גדול % % |‏ גסם במשחק זה יובל חקו כל - מסך ומסך, ובמיוחד את החדר בעליית הגג, שם מצא תתפושות מענלונות. כמהנדס תוכנה ברור לי, שהושקעה ערודה רבה בהכנת משחקים אלה, וברור כג החברה המפתחת את התוכנה תנצל את התשתית להכנת משחקים נוספים. | ואשנם, בנוסף להמשך של סדרת פאט-פאט, הצטרף חבר חדש: דובון בלון. על הקופסה קוראים 1 ו לגיבור פו-הדוב, אבל לאחר || ₪ )| ₪ ו ב .3 = הפעלת המשחק גילינו, כי לדוב 5נמנש.- ₪ -77) המשחק מצטיין בהומור רב. למשל, כאשר דובון-בלון מציצ בטלסקופ שנמצא בבית העצ | שבחצר, הוא רואה את פאט-פאט | על הירח, יימעניין מה הבר שלל, פאט-פאט, עושה על הירח!", הוא אומר. | | | גם לאחר השלמת המשימה בכל אחד מהמשחקים, הזר :ובל ושיחק בהם שנכ ושוב האיפות של הגרפיקה - מעולה; למשחק אפקטיט קופיים מעניינים, והוא העסיק את וובל במשך שעות רבות. אס הייתם שואליס את :ובל איה משחק הוא ייקח ן אתו לאי בודד, הוא היה בוחר בי"פאט-פאט טס לירח". סיפהתי על סדרת המשחקים "כחול-לבן" שג יימחשבת" - ייהרפתקאות טל בעיר בוביהיי וייצרה צרורה". כעת אספר על משחק חדש בחסות "ימחשבת" - "במערות המסתורין". יובל ראה את הקופסה ומיד רצה לשחק עם הארנכ הנתמד. לאחר התקנת התוכנה של האונב השובב הוא ווני, שגרו בבית בקצה היער. רוני יוצא לטיול 6% 25 ובדרך הוא אוסף 4 בתרמיל שלו = מטבעות, עוגיות (תפוחים, שבעזרתם הוא יוכל לעבור ביער ולהגיע למערות .המסתורין. שם מתחילה = ההרפתקה האמיתית: 4 "ָ המלך. למרות שעל המסד הופיעה הכתובת "סוף', יובל רצה להמשיך ולבקר גם בעיר. הוא ייאלצ+ לחכות לתקליטור הבא בסדרה ירוני הארנב בעור הגדולה'י. בפתח מחכה לנו גייני, שיובל זיהה אותוב מהקלטת "אלצדיניי ג'וני הודיע לנו מה" המשימה שלפנינו. יובל רצה לדעת מה יש מאחורי כל דלת, וביקש את עזרתי בפתרון המשימה. אספנו יהלומים, מצאנו סולס והיכרנו את היצורים החייס עכביש חמוד, גיוק מעצבן, ולבסוף את המלך בעל הרגל האחת. יובל אהב את היצורים, הוא התחיל להסתובב סביב עצמו בחדר בדיוק כמו רוני הארנב ולקפצ על רגל אחת כמו במערה: אמנם, הגרפיקה אינה באיכות : פאט-פאט, אבל עדיין המשחק מושך ומעניין ולד בן שלוש וחצי. כאשר התחלנו להסתנך החדריס השונים, יובל וכר את החדר שממנו יצאנו, והתעקש להוביל בעצמו, ללא עזרה, את רוני הארנב במבוך המערות. לבסוף, יובל ראה ברכה בעמלו: ‏ לאחר שמסר ‏ למלך המקפ+ את השמש, שהופיעה מעל לעיר, סחטה קריאת התפעלות מיובל. ה" *' מ ₪ | ה הר מק יו " . = 2 ץ 4 "₪ ₪ הי 0 מציעה מגוזן רחב של תוננות מרתקות לבתי הספר ד ).ידא שד רובוטק \בומיף ור בצ 9 תוכנה למניעת העתקות במבחנים. פועלת | | בעברית ובאנגלית. תוכנה זאת משנה את | סדר השאלות במבחן שהמורה חיבר במעבד התמלילים ויוצרת גירסאות שונות של אותו מבחן. התוכנה שתעזור לתלמידך לשמור על וושרם. הוראת השפהת תאנגלית | 6018 אז פפחסצו רמות 3-ו ;לומדה מתבססת על ספריו של |!ו1 ...= = 7-0 = - - 7-מ מומחה ידוע להוראה אנגלית (הוצאת 5 +ץ]ו5זו1ח!ז 1016א2)) המקנה אוצר של 3500 מילים ברמות הנחוצות מכיתה זי ועד לבחינת הבגרות. ההוראה נתמכת ב-700 תמונות עזר להבנת המילים. בגרסה החדשה כל התמונות כלולות בתוכנה. התוכנה מאפשרת מעקב אוטומטי אחר | התקדמותו של התכממיד. ניתן להוסיף קול ללימוד היגוי נכון. קיימות גרסאות לדוברי ערבית ורוסית. התוכנה מתאימה גם ללימוד עצמי ולמבוגרים. באישור משרד החינוך. 0 כא סי תוכנה פתורוה <ליכויד אוצר מילום וכללי . גמורה היצירתי לבנות הודי מנושס על נושאיס המעניינים י+. מכילה תמונות וקול. ידידותית | בי הולפעול. באישור משרד החינוך. תוכנוז כשחזור טקסט. התוכנה יוצרת אתגריסם מרתקים ומגרים ללומדי השפה האנגלית. התוכנה מוחקת מהטקסט קנוצות מילים לפי סיווג לשוני, לפי שיטת 61.07 | (כל מיספר נתון של מילים) או את הטקסט כולו. התוכנה מאפשרת להפיק תרגילי על הנייר. מיובאת מסקוטלנד. "דאד 5 מו תוכנה פתוחה מתקדמת להבנת הנקרא באנגלית .עברית נתמכת בתוכנה. מיובאת מארהייב. פדאד ודזו אטוז התוכנה מייצרת משחקים ותרגילים משעשעים עס טקסטים שהמורה כתב ובחו. מיובאת מאנגליה. תוכנות חברת גפזש כל המגוון של תוכנות 104 הידועות להוראת השפה האנגלית (שאהסםצס5, | אם57 ]אק 2), אםד5 ]אס אדפ ואהסדגוא, מאס ]אסא ה אדפד). מיובאות מאנגליה. המ . השתלמות למורים . וו מו / - ' וו | 1 ְ | 9 1 ₪ . התורכנרה כן / יפו | זְנגלי תל וכלת , ם | וח ה % לינגואטק, ת.ד 10577 ירושלים, טלפון 02-7340536 , פקס 02-713606. | הפתרון המוביל ב-מחנטוב מוסדות החינוך, מעבדות למדעים ולטננולוגיה. וא הו סרכ רפת תש שח את אלפי התלמידים ומאות המורים : ז הצמרפותם לחוג לקוחותינו | בפרויקט מחנטוב מוסדות החינוך בארט, דות נכמדננים ומ ןיי הור ל כו מל. 03-4997515 פקס. 03-497836 חפות עידיית היפה ורוד מהני טוונ" לבל המוחה בחוה"ם מסח, ביחים ב'ייך,, ולו באטריל בי הס 000 1 בהחבת המוזישון מרסום 'קריועדך נוובים בתידונים ו ד מידע מעודבן גל ידו | ₪ המעט ה ודד במלמקטם, מעוטת ואוו יו ||( 1 ו בוד ₪ ה שב סובפהה 06-65 29 המוז"און הנאמ' נמדע ה | בואו נבקר את '"מהעזבים וביף" במוזיאון הלאומי למדע בחהוה"מ פס "ין ( ח / | יימחשבים וכיף" 40, אפריל 1995 עריכה: הילדה דיין בגיליון הזה אנו מביאיס בפניכס תכנית של עדי מורכוס, שמסוגלת לחפש את 20 הקבבציס האחרוניס, לפי תאריך שמירתס. מופיעיס כאן יתר הפתרונות לבעיית 'יהעיניים הזזות" (גיליון 37), שמזכים את כותבי התכניות בפרס על חיבורו. אל תשכחו שאנו מצפים. לייטיפים"י או להמלצות לפתרון של בעיות תכנות וצורות מקוריות שמצאתס 0834516 :הפש‎ דרגת קוש:: ₪ ₪ עדי מרכוס תכנית וו נכתבה בשפת וח*א מטוגלת לחפש ולהציג עד 20 קבצים אחורנית, לפי זמן שמירתם. אם לא מצייניס מספר מסוים , כפי | שנדרש, ‏ - היא תציג את כל וא חו ונים | עבדתם פעם ב-5/וספאז/ו ורציתסם הקבצים ותציין שאין <ותר | קבצים. למשל: אס מקלידים 1.457 בלבד, ללא פרמטר, הוא נציג בצורה אוטזמטיית את חמשת הקבציס האחרונים. ו ד | וו ד ב צ ם | הפרמטר (לתנת רק אחרי הידור | אילת - עדי מרכוס -1995 )| ,1.25)5!6 והפזפסזק [ תכנית להצגת הקבצים החדשים ביותר שבמחיצה - עד 20 ] [ הכרזה על רשימת המשתניס הפועלים בתכנית ] צפשי [ פרוצדורה שתהחפש את הקבציס האחרוניס במחיצה שבה עובדים ] ;1.233066 6זוסס6סוע כפתרון לבעיית תכנות כלשהי. אם יש לכם תכנית מקורית, חדשה ומעניינת, וברצונכס לפרסם אותה, שלחו את התכנית אלינו, למדור זה רעיון. צרפו דברי הסבר, הוראות להפעלה וכן הערות או | הבהרות, אם דרוש. | שר את התכנית שלחו על גבי תקליטון נקי מווירוסים, ‏ ' 1 ואס אפשר, צרפו תדפיס. 1 רצוי לציין גם את הגיל של מחבר התכנית ואת הרקע הקודם שיש לו בתחום המחשבים. ב עבטה - אס נקליד: 1 1.451 , יוצג רק הקובצ החדש ביותר. אכז נקליד: 22 1.457 , יוצגו רק 22 הקבצים האחרונים, במצב שיש כל כך הרבה קבבים, או כל מספר קטן שנמצא. תכנית זאת היא מהירה ביותר ושימושית, כשמחפשיס במחיצה ידועה קובא שאבד ולא זוכרים את שמו, או | במקריס שנוצריס קבציס לא ידועיס ורצוי לדעת שהס מצו"יס. הפעלת יוטטר טי ויחא ל חק ההקיסי קמחור קה ה | במהדר .456/41ק-80 ד פוא סש הפ --4 | לדעת אחרי היציאה מהתוכנה אילו | קבצים שוגו? או אולי כתבתס קוב בתוך מחיצה דהוסה, וכעבור 5 ימים שכהתם את שמו? התכנית הזאת אולי תפתור לכס את הבעיה. 5 = = שומ 08 27 עפשה שש תק קת =א 8 ששו ה דש 8 ₪ ראש ₪565 0 ושע : ץ,א,סוחה,וחת ו : 6006 שוש - 0 ". 4 הלע 4 = פחשחש ‏ הק זהת סיה :[12]פח )3 1סן21.. | ]ץחה : סואה ]3 : 1.5086 :]2 ח תו : חווח,זטוס 56160 : ס1תו ; 16ח1611ה1 : 01 ;זחקחסן וס[1..21 ]ץחה : +85! :₪ ₪ 5 חן ₪ .הוויקוו.חוד + וקד ו .יי ו "ו ירי וו יק לי ור ור רייר יקיר ה ה ו ה 1 > 0.11 קוו יש הו סו וכ , + 2 2 זפע :|[2]קחח)5 : הוהסוח צֶה חוקסם | תוב | איפוס משתנה הזמן המספרי למכסימום הדרוש ] | :1[=999999990+ץ]פן (' = !1.85')ח!6!ח ו: (ץ.1)ץאסוסם 0681 60 [ סזחאו00 ע=:א זס] :0=:[א]51ה[ :"=:[א]6וח3ת : (6,1810ע1ה6זב.'*.* )ז5 ו ;6 וחת.10ח1=:[ א | וגח ופט 60 (0=0יה0056) 6|ותש - | תוש6ט ת6ת)([| +א]6>1351וח/וז.0]ח0)1תג([א]6<=]351רחוז. 0ה:) ‏ ]/ :[1+א ] סַתהת=:8016ת1851 ,6ה8ה.10ת1=:[ א ]שפחת ;6רח10.)1ת1=:[א]1351 יו :(0]תג)1א6הטחו] :ו [ פירוק משתנה הזמן לגורמים ] (01, [ א ]6)1851 3011101 תגו + :03 הסשת [=([0]ע0)03זס 11 :(01.03/,03)זז5 ;[)תסוחה+'0'=:ת!חסות ת6ת! 0[(=1]תותסות)6זס 11 ; (ת!ומסות, זתסום.61)זו5 | ( הווח הנרת.01)ז50 ; (זטסת,זטסת.01)זו5 [זטסת+ 0'=:זטסת ת6ת! 10>זטסה.ז0 11 ;הווח +'0 =:חוות ת16 10>תגוח.) ]1 תוקטט חסת) [1 -6]2וההת<>[6]2וחפת 11 40 1 סותאיס4 ץ=:2 זס1 | שמות הקבצים נכתביס לפי סדר זמן שמירתם ) :(2010%)8,4 (-,63,' ',13:[א]ס6וחגּה, '(',2:א)6)חאי ; (חוגת,': זטסת,' ‏ ,681ץ.:0, '-, תותסבנ)ה[16ע יו | ספירת מספר השמות התקניים ] זט רת ט ]1116 6זטו[וססתי ;|[12]קתח!5 : [6וחגּת זפ/י מוק6ט ; 1[=:סוחת ( התכנית תחפש רק קובצי ארכיב, לא שמות מחיצה );:(0)חו,6טוחסזב,'*.*')51ז0 6 16 | ;6ת3ח.0]ת1=: [6הבת [ | :(10ת6)1ה0חת | ו (להחת)סת1 ת6ה! 6וחבה.0)ח1<> [6ותגח )1 | | <>ז0י0056 [נותטו [ איפוס מספר השמות שיוצגו- לא יותר מהשמות שבמחיצה + ;סוחת=:ץ ח6ת) ע>וחח ]1 | ( הקטע המרכזי המפעיל את הפרוצדורה ) חוקסט = 6156 (60066,ץ,(517)1מנהזגק)|פ? ת6ו1 0<)הטססותבזהק ]1 | אם לא נדרש מספר הקבציסם - יוצג רק שס הקובא החדש ביותר שבמחיצה )1 = הו 0=ץ ]1 ( ניתן להציג עד 20 שמות לפי סדר כרונולוגי )= ;20=:ץ תסתו 20<ץ ]1 =:וחתת :(10)ז0ס1601א16 וזספז[?) נתט 16 (2+ץ,1)ץאסו80 6 ('- 151 ]0 6ח6)'13!בו תסתו ץ=וחה ]1 | ('- ץ01ז0תו0 תו 165 ',ץ,' ל[תל')זרו | | :('...11א 10 <50> 10,77055:")ה[ס)ת שו | 71 11!חט ץ8:=1080%6 (681ק0ז " + ןו 7 - 4 , , - 4 ?ו % = = ל , = ו 4 7 , ִ ו" "זו , 7 4 ה / "5 " 2% 7% 1 " ".ו -ו ו יואל טנא תוכנת "'חלונות"' היא אחת הדוגמאות הבולטות לתוכנה שהושקע בה מאמצ תכנותי עצום ליצירת כלים למשתמשים כדי שיוכלו לשנות את התוכנה מבחינות רבות, ולהתאימה לצרכיהם האישיים. אס ננסה להשוות את ייחלונות" לתוכנות אחרות שאנו מכירים, נוראה | שב"חלונות" מספר האפשרויות לבצע שינויים, גדול בהרבה לעומת התוכנות האחרות. בכתבה זו יוצגו כמה מהאפשרויות מאפשרת שינויים רבים בתצוגה הגרפית. רוב השינויים נעשים באמצעות יישום ילוח הבקרה" (זסםאגק 780א60) הנמצא בתפריט הראשי (א41]א). ₪ נוכל לקבוע אם יופעל שומר-המסך הפנימי של ייחלונות"י, על ידי קניעת הומן שהוא יחכה עד להפעלה. זמן זה הוא פרק הזמן שבו לא תהיה תגובה מהמשתמש, עד להפעלת שומר-המסן. לדוגמה, נבחר בסמלון שולחן- העבודה (702א5מס) ונקבל חלון גדול עם אפוציות רבות. קביעת ערך 0 מבטלת את פעולת שומר- המסך. ניתן לבחור בין מספר רב של דוגמאות ייחלונותיי. ננזינויירז בחלונוה בחלון זה נוכל לבצע מספר שינויים: שהתוכנה מעמידה לרשותנו, וכן 1. שינוי קצב הבהוב הסמן: יובער הצעות לניצולן לצרכינו. אם נרצה להדגיש את מיקומו שנבחר בקצב הבהוב נמוך | יותר. שינוי התצוגה תגרפית 2. קביעת שומר-המסך בהיותה טביבה גרפית, "חלונות'י (54%58 א5ג56): לשומר-מסך, על ידי בחירתן בתפריט ובחירה בתצוגה. | בתפרוט שומר-המסך ניתן גם לקבוע סיסמה. לאחר הפעלת אם קובעיס סיסמה, יש לשמור עותק שלה (ולזכור את מיקומו), כרי למנוע מצב שָלא או יכולים להיכנס. ,ויה 0-0 ב ]1 רתבנית - עויכת | עריכת תבניח... שוטר מח - טן: [3] - תסאאאהב אמחעם השהייה: צ]| | 2|זקת | שומ 81[ %*] | יוו 18 36| פינטלג 4 גלישת כוחרת קצב הבהןב הספן מהיר אימי י| 1-11 0 בטרכז 9 פרוש צציצפוח רשת: עוכי מטגרה: הערה: אם כבר התקנתסם שומר- מסך חיצוני, כגון, אס חפזהג, בטלו את שומר-המסן צויך יהיה להקליד את הסיסמה, | שומר-המסך של ייחלונות'", כדי לשוב לסביבת כדי למנוע כפילות. 3 שינוי רווח סמלונים: לעתיס נוצר מצב שהקשנו שם אווך מאוד של סמלון, או שהותקן יישוס עס שם סמלון ארוך על ידי תוכנת- ההתקנה, ונוצר מצב של שמות חופפים של סמלוניס. לעתים ישנס חלונות ‏ עסם טמלונים רבים, ואיתור הסמלון המבוקש הופך למייגע. במצב זה רצוי להגדיל ‏ את הרווח שיבסמלונים, הנעשה דרך חלון זה, על ידי שינוי הערך בשורה יירווח בין סמלונים" נא160ז %6, בגרסה אנגלית). = הרווח ‏ נמדד ‏ בפיקסלים (בהקי), שזהו אלמנט מסך, כלומר, הנקודה הקטנה ביותר על המסך. ניתן גם לבחהור באפשרות של גלישת שם, כלומר, שמות ארונים יתפסו יותר משורה 7 3503 דרייברים החדוים מל שר ב שגיש הומרה במחשב, כגון, החלפת כרטיט קול ישן בחדש, או הוספה של כונן ‏ אסא-כס, צריך להגדיר ל''חלונות?' את השינוי הזה, כדי שאפשר יהיה להשתמש בחומרה החדשה, וכן בכל היישומיס המורצים בה. הגדרת חומרה חדשה נעשית על ידי התקנת דרייבר (שמעזקם) מיוחד לייחלונותיי. ייחלונות"י מגיעה עם מספר גדול של דרייברים כאלה המיועדים למגוון של חומרה, אולס כיום, כמעט כל החומרה מגיעה עם דרייבר מקורי של היצרן, המותאם במיוחד, ועדיף להתקין דרייבר כזה. | זה נעשה על ידי בחירת סמלון 'ימנהל ההתקניסיי (5אַמ/זאפ) מחלון יילוח-הבקרהיי. כאן ניתן לבחור בין הוספה או הפחתה של מספר הדרייברים. אם ו ר] ו דיסקט, יש לבחור הוספה->" את השורה יימנהל התקן לא רשום או לא מעודכן" (בגרסה אנגלית: זז אצ דך6גי ואג וא לאחר מכן יש להקיש את מיקוס הדרייבר (כונן וספרייה), ו"יחלונות" תתקין אותו בעצמה. כדי להשתמש בדרייבר, צריך לאתחל את "חלונות", כלומר, לצאת ולהויצה מחדש. שינוי תצוגת פרמטרים בינלאומיים "חלונות" מאפשרת לבחור את האופן שבו יוצג מידע יומיומו, בהתאסם לצורה המקובלת על המשתמש: ₪ ניתן לקבוע כיצד ייכתב התאריך (יוס-חודש-שנה או חודש-יוס- שנה, כמקובל בארהייב) ₪ סמל המטבע המקומי (שיח, דולר, לירה סטרלנוג ועוד) ₪ כיצד תוצג השעה - 12 שעות עם תוספת ו כנהוג בארה"ב, או בתצוגת 24 שעות. כל השינויים האלה, ושינויים נוספים, נעשיס מתוך חלון ייבינלאומיני בתפריט ילוח הבקרהי. על ידי בחירת האר+, מוגזרים פרמטרים שונים באופן אוטומטי. לדוגמה, בחירת "ישראליי תגרוס להגדרת מטבע - ש"ח, להגדרת שעות - 24 שעות בשעון ועוד. כמובן שניתן לשנות כל אחד מהפרמטרים בצורה חופשית. שינוי בצבעי המערכת תפריט נוסף שכדאי להזכיר אותו הוא שינוי הצבעים של התצוגה. פעולה זו נעשית מתוך תפריט 'יצבע*" בחלון "לוח-הבקוה". יתוונו של תפוריט זה בכך שהוא מכיל סטים של צבעים מוגדרים מראש עבור כל המערכת, המאורגנים על פי צבעים מאותה משפחה. לדוגמה: גווני כחול או גווני אדום, ובשילוביס נעימים מאוד לעין. בכך נפתחות אפשרויות ובות: ₪ לבחור ש'לובים של צבעים מתוך תפריט יערכות צבע" בחלק העליון של החלון. - לשנות בצורה ידנית צבעים של כל אחד מהמרכ'יבים ב"חלונות", כגון, מסגרות החלון או צבע הטקסט בכותרת החלון. ₪ לראות דוגמה של *חלונות" בצבעים החדשים. בחלון הדוגמה המופיע במרכז והמציג חלון נוכחי וחלון ברקע, עס כל הצבעים המוגדריס לכותרות, לרקע, לטקסט וכיוייב. ₪ולחן עבוזה נבטים בסיםיים: ₪3 ר₪ ₪ ₪ רש ל כמו-כן, השינויים נעשיס במערכת באופן מידי, עס ההגדרה מחדש, כך שניתן לשנות בצורה חופשית ולבדוק אפשרויות רבות בזמן קצר. *יואל טנא, הפקולטה להנדסת. אווירונטיקה וחלל, 7 חיפה. (המשך מעמוד 51) פתרונות נוספים לבעיה שהופיעה בגיליון 37 יח" אפשר להזיז את העיניים | ימינה ושמאלה, בעזרת החצים, ולהגדיל או להקטין אותן בעזרת החצים, בכיוון מעלה ומטה. שפה: 54516 0 תכניות 003.845ח, של שי שלום ו-845 20604 של אורי ‏ כף, הן תכנלות דרגת קוש:: ₪ ₪ מתוך התכניות הרבות שקיבלנו | הראשנה. בגיליון הזה אנו מציגים אנימציה צבעוניות. בהן, הפניס זזות, כפתרון לבעיית ה"עיניים הזזות" | את יתר הפתרונות. מחייכות ונעצבות, מבלי שבריך שהופיעה בגיליון 37, בחרנו ארבע להפעיל מקש כלשהו. תכניות קצרות, כדי להראות | התכנית 462.845 נכתבה על ידי ששינויים קלים בתכנית יכולים איתי בר חיים. כדי לקבל פנים גם שלושת הקוראים שאת הפתרוון לגרוס לתוצאות די שונות. בגיליון עצובות, צריך ללחוא על האות "עי; שהס מציעים אנו מציגים בגיליון הקודם | הצגנו ‏ את התכנית לקבלת פנים עם חיוך- את האות זה, יקבלו פרס על התכניות שלהם: 1 םא פ: 15 2 ,(100 ,160) .]אי 7 ,(80 ,120) :6186 7 ,(80 ,200) .)א > (125 ,150)-(90 ,160) טאן.ן (125 ,165)-(90 ,160) םאן.]1 | (125 ,165)-(125 ,150) ₪ אן. ן (ם [ + הק = הק כטאם אחז 7 = ג +] 5 כ ל 5וח ץצ ג ]ק א דך=ך סש ד- תם]זד= ג 1, =< ג .זזצת ז 1.00 800 ,א) דא1ק 800 ,80 + א) דאןגק א דאתא 0 0 110 = א 08 1 (80 ,א) דאזז גת :1 ,4 ,(80 ,א) 61861.5 1 (80 ,80 + א) 17 :| ,4 ,80 ,80 + א) םן)אזיס | 7 ,3 ,20 ,(60 ,200) 60[1.5] | ף ץש 7-3 7 ,3 ,4 ,20 ,(60 ,120) םזי 7 ,3 ,0 ,0 ,20 ,(150 ,160) 01.5ז6 07 .20 150 .160) זז הוכצונל ריטנקטים בכחרוירי הגרוה ₪ רכוש 50 תקליטוניס 1.2 5.25 ס. ב-88 שייח בלבד וקבל במתנה קופסה לאיחסון 0 תקליטונים "5.25 ₪ רכוש 30 תקליטונים 1:44 3.5 פ.ח ב-94 שייח בלבד וקבל במתנה קופסה לאיחסון 0 תקליטוניס 'י3.5 צלצל והזמן "מחם בים וני ף" 08-450222 (אפו ו שיחופי פעטח) 0-0 --2- 4 0ר-- > ₪4 2 0-7 - - =-" :שו |ש=-- * 44-50 ) = ל 4 2 ₪4 = 2 = = ו ₪ ---- , 8 ואד > ו ו ו ה + 517 110 70 130 = א אס 1 (80 ,א) דאזק :1 ,4 ,(80 ,א) = וס 801 ,80 + א) דא :1 ,4 ,(80 ,80 + א) ם, )קז 7 ,0 ,3 .0 ,20 ,(150 ,160) ₪ זז 61601.5 )160, 150, 7 ₪ לחז כ 0ח, 3 3 0ח,9ם, 0,01ח,2-6,6,6, 0ה-0,8ח-0,2ח,3, 5,3, 0ח, 02,116,59. גיד סש 5 צג. זק 0,0ה,09,0,0,2,8, 0 3,3, 3 0ח, 0 0 0,5ה,9, 0,0,8ה, 116,509 120,01+ אדהס דד = ך 4 | -0,6ת-0-6-6, 0,6-980ת-0,6-6-6-6ת-0,6ח-0,6ה-02,116,6-9₪0,6-6-6 הדא | סם -6,6,6,00,8-9₪0,8-6,6,00,8-ק, 0ח-0,2ה-0,2ח,08-6,6ה02,116,8-9 גדה ד- חם]א=גּ = 0,0ת,0,0,3,4ת,9ס, 0,01ת,0,2-6,6,6ה-0,2ה-0,8ה,ג, 3,ם, 0ח, 2,116,099 הדגה 1 =<ג . ית ?0 ז | 0ח, 8 3 0,0ת,0,09ח, ,3 8 ס, 0ח, פ,0ח, ס,00,, 1120,01,116,09,00,0,3 דגס | 800 ,א) דוח אק ּ -0,6ת-0,6-0-0ת0,6-6-0-6-80,6-9ת-6, 0ת-0,5ח-0,6-0-6ת02,116,6-9. דג כ 800 ,80 + א) דאז4ק | -0,2-900,8-6,6,00,8ח,2-6,6,6, 0ח-0,8-00,2ת.08-6,6ת02,116,8-9 דג א דאמא | סז 0.,0ח, 3 03 0ח, פס, 0,01ת,0,5-6,6,6ה-0,8ח-0,8ח,2,116,09,0,,3,3 גדה -0,6ה-0,6-900,6-6-0ח-6-₪-0,6-6ה-0,6ת-0,6ם-116,6-9₪0,6-6-0, 02 גיד -8, 00 2-66 0ה0,2-6,6,6,50,2-9ח-2, 0ת-02-6,6,50,2ה02,116,2-9 גיד 0 0ה,0,01,09ה,2-6,6,6, 0ה-0,2ה-0,2ח,3, 3 ,2,116,090 ג דפ 0 0ת, 3,3, 0 0ה,0,09, 3.3 3,ס, 0ח,0, 0ה,0,0ה,3,3, ס,116,09,0, 120.01 הדהס -0,6ח-6-0-0, 0ח6-9, 0ה-0,6-0-0-0ה-0,6ה-0,6ת-02,116,6-950,6-6-6 גיד -9, 00 0,2-6,6ה0,8-9ת,0,2-6,6,6ם-0,2ת-02-6,6,00,2ת02,116,6-9 ג ידג | 5 :8 ת50]66 | 0 ,(160,100) 616זוס 5 | (1115)1ק=35 10 0 ,30,0,3.1 | ,(160,140) 017015 | 6, , ,10,0 ,(120+8,75) 611015 6, , ,1000 ,(195+8,75) 01015 6. = טס זשתדד6. < ט "1 :1. + ס =ס אמחד "ן" = 35 יח 0 :0 = ס 1116 0 > םס 1 :1. - ס =ס תמ "8" = 35 ןז 0 = ג אמ 10- > י] :1 - 8 =8 המד "4" = 85 יח 0= 3 א 10 < גי :1 + 3 =ג אנד "6" = 35 =] 1, + 6 = 6 הזד "8" = 35 יח 1 6 = 6 אב ד "2" = 85 + 5 ,(120+3,075) 8[סזוס 6 ו,(195+3,75) 0[6ז61 ס, .3.1 , .30 .(160,140) 6סזוס 0 60010 (13)1זקצ] = 35 20 5, ,0 ,30 ,(160,140) 61016 6 ,(120+8,75) 0[6ז]01 6 (,(195+8,75) 61016 6 = ס 115 6. < פ "1 :1. + טס =ס אמ14 "ק" = 85 ש] 0 :0 = סט אמחד 0> 0 1:15. - ס=ט אוד "[" = 85 = איתי בר חיים [. +6 = 6 אמדד "8"= 5 יי 1 -6= 6 אב "2"= 9ב | 6 ,(120+8,75) 616זג | | 6 ,(195+8.75) 06זו6 | , , 30 ,(160,140) 06זו | | | ,+ / : . . 4 ₪ - ו ו : = והההמקוטריררץ ההיפחאו ה נלהררל = ססו | ה5=2, שבים וכימיי 40, אפריכ 995 ו 1 ה . / / | ' שחו ₪ << : 0 0ת, 0,0,3,3ה, 0,09ה,0,0,3,3,3ת,0, 0ה,0, 0ה,0,0,8,8ה,9ס,6 11 1ס, 1120 גידא | 0 = 171713 10- > גי :1 - 3 =ג התמד "4" = 5 יה | 1 1 0 = ב אמ ד10 <4י:1 + 8 = אנד "6"= פג ית | , 6 . 4" ו - . ) | ₪ : 1 1 5 | 7 4 ,80 ,(100 ,160) זא 2 ,80 ,120) )א 2 ,(80 ,200) 180015 4 ,א 6 ,17 ,(75 ,120) :)6:18 0 125 ,א)-(90 ,160) שאז.1 0 ,160)- מא].] [-א=א|- = 6:16:15 )200, 75(, 17, 6, 4 4 ,(143 ,135)-(30| ,120) מאן.]ז 4 ,(145 ,185)-(145 ,135) מאן,ן 4 ,(140 ,185)-(140 ,135) טאו | 0 =. :50 = א (א] 0 11070 = א 08 [.(80 ,א) דאן ג :1 ,4 ,(80 ,א) 5 זא61 1 (80 ,80 + א) דאז ג :1 ,4 ,(80 ,80 + א) 5 [0אז6 4 (145 ,35])-(1 ,120) שאן. | 4 (145 ,185)-(1 ,200) טאז.ן 1404 ,135)-1 .120) מאן.ן 4 (140 ,185)-(1 ,200) םאן.ן 2 (125 ,א)-(90 ,160) מ או.ו 2 ,(120 ,160)- שאו אנאדד = ך 9 + ד - אהםזאז = א [=< 42 .11 ז יוכזכ). ] 02 .(80 א) דאז4ק 2 .0 .(80 .80 + א) ידאז ג 1550 .135)-(.1 ,.120) םאן.ן 0 (145 ,185)-(1 ,200) טאז.ן 1400 ,135)-(1 ,120) מא | 0 (140 ,185)-(1 ,200) מאז.ן 0 125 ,א)-(90 ,160) טאז.ן 1200 ,160)- מאז].ז [+א=א:[+=. אמ |- 510 110 סד 130 = א א |.(80 ,א) דא :1 ,4 ,(80 ,א) ם. ]610 1 (80 ,80 + א) דאז גת :1 4 ,(80 ,80 + א) םאו 4 145 ,135)-(1 ,120) מאו.ו 4 145 ,185)-(1 ,200) מאז.ן 140.4 ,135)-(.1 .120) מאז.1 - 4 (140 .185)-(1 .200) מאז.ן 2 (125 ,א)-(90 ,160) מאז1 2 (120 ,160)- מא].1 אנד = ך 9+ ד- ואד = 4 []=;< ב .זודאז קסס 1 2 ,0 .(80 ,א) דא 2( + א) דאז 3 1450 ,135)-(1 ,120) מאז.! 0 (145 ,185)-(1 ,200) מאז.1 1400 ,135)-(1 ,120) מאז.ז 0 (140 ,185)-(1 ,200) מאז.ן - -- == מאיר בר-אילן עד לפני כמה שנים, כשניסיתי לאתר חומר מקצועי, ידעתי שעליי להשקיע בכך הרבה זמן. אמנסם, כמו תולעת ספרים מצויה, ידעתי היכן אוכל למצוא חומר בנושטאי חברה או יהדות, אך ידע זה היה כללי בלבד. נניח שרציתי לכתוב משהו על אלימות כלפי נשיס (נושא יחס'י, תרתי משמע, כיוסם), הרי שהייתי הולך לספריית המחלקה למדעי החברה, ושסם הייתי נובר בין כתבי עו השונים, ולאחר זמן לא ארוך, משהו בסדר גודל שיל < כוע-שבועיים, הייתי ג את מבוקשי. נכון, מהחומר נעלם ממני, עבור שימוש אישי בבית, דווקא היה נחמד להכניס את התקליטורים הקיימים ולידלגי ביניהם מבלי להוציא ולהכניס כל אחד בנפרד, אלא שכונן כזה הוא יקור למדיי ותופס מקום, ולמעשה, אין לאדם פרטי צורך בכונן מעין זה. לעומת זאת, לצרכים האקדמיים, לספרייה המשרתת למטרות שונות אלפי אנשים, כונן יאשכולותי מעין זה הוא קטן מדי, ועל כן, שלושה כוננים מעין וה מאפשרים הננסה של 24 ו 'אחר שנים הגעתי 9 4 | תקליטורים במקבילי אך בסך הכול, הדרך ב ויייייה ידועה. ידועה, ו גודלס של מאגרי המידע ה וקשה. 1 - ו משתנה. רובס (המוכו כך, הפה "גט |לימדתי לער 10 פע" 5 לביבור הרחב) מצוי על גבי באוניברסיטה, כאשר תקליטור אחד, אך קיימים לימדתי ביבליוגרפיה, וזה היה די מומן. כיום ‏ המצב השתנה, ובצורה די דרמטות. אם פעם נעשה החיפוש בדרך אקראית ובנבירה בין 'ימפתהות' של כתבי עת, הרי שכיוס עומד המחשב לשירות הכותב. לא משנה אם אתה תלמיד בכיתה טי, סטודנט באוניברסיטה או מרצה בה - אתה זקוק לעזרה בתחום הביבליוגרפי, והמחשב הוא כלי מצוין לצורך כך. אולי אתה מכיר כבר את התקליטור החינוכי, אך חוצ מאותו תקליטור, העולם הולך ומתמלא בתקליטורים המלאיס באינפורמציה על כל דבר שבעולס. מטרתה של כתבה וו היא לתאר את מאגרי המידע המצוייס באוניברסיטת בר-אילן. בספרייה המרכזית באוניברסיטת בר-אילן ישנו מחשב 6ץ 'שרת' (58/ ק50) אשר אליו מחובריס ברשת כעשרה מסופים המתוו'ם 'תחנות חיפוש' ברחבי הקמפוס. למחשב זה כונן תקליטורים מסוג פ1גא, או בעברות - 'אשבולי. בלומר, שמונה תקליטורים מחוברים יחדיו על גבי כונן אחד (בפול שמונה). לא משנה אס אתה תלמיד בכיתה ט!, סטודנט באוניברסיטה או מרצה בה - אתה זקוק לעזרה בתחום הביבליוגרפי, והמחשב הוא כלי מצוין לצורך כך. מאגרי מידע אחדים התופסים :עפח' של 3 תקליטורים ויותר. לא זו בלבד, אלא שכניסה לכל מאגר מידע מצריכה פקודה אחהרת, הואיל והתקליטורים ‏ יוצרו בחברות שונות (עניין שאינו מעניינו ‏ של הסטודנט המצוי). מסיבה זו, אנשי המחשב של אוניברסיטת גבר-אילן כתבו תוכנה המאפשרת שליטה בכל מאגרי המידע גם יחד. מי שמגיע למסוף מוצא תפריט ראשי ובאמצעותו הוא מגיע למאגר המידע המעניין אותו. אמנס, כל מאגר מידע הינו סיפור בפני עצמו, והמאגרים הרבים פותחו על ידי מספר חברות (בהן כאלו המתמחות בסוג זה של תוכנה). עם זאת, מאליו מובן שכל מאגר מידע מאפשר חיפוש בסיסי על פי מילות מפתח, חיפוש בוליאני (מלה פלונית עס מלה אלמונית; מלה אלמונית ללא מלה פלמונית ועוד), ייצוא תוצאות החיפוש אל המדפסת או אל דיסקט אישי לעיבוד מאוחר יותר במעבד תמלילים וכדומה. להלן תיאור קצר של כל אחד ממאגרי המידע הקיימים על הרשת: 1) 1984 א06מ] 166)ותהוחטון כל מה שקשור במדעי הרוח באופן כללי: פילוסופיה, ספרות, היסטוריה ועוד. .י 2 - בזונר' בזיתו 0* יימחשבים וכיך" 40, אפריל 1905 = יי רק == הו יי 2) 1988 403):86)5 הס)ג):זטבבוק מאגר רציני של עבודות לתואר שני ושלישי שבוצעו באוניברסיטאות מוכרות בכל התחומים. מכסה כמעט את כל השטחים הקיימים - מדעים מדויקים, רפואה, חקלאות, עסקים, כימיה, חינוך, מדעי המחשב, שפות, משפט, פסיכולוגיה ועוד, ועוד (מצוי על שי תקליטורים). בכל שנה נוספיסם יותר מ-40000 כותרים. כל ערך ביבליוגרפי נותן גס את תקציר העבודה. 3) 1940 א66ם] 5'ז6תק050!וםק הפנייה למאמרים ולספרים הקשורים לפילוסופיה (וקצת בענייני דתות). 64 1969 1.5 מדע המידע והספרנות. למשל, שימוש בתקליטורים בספריות, שימושי מחשב בספרייה ועוד. טוב לאנשי חינוך המתענייניס בספריות בתי ספר. ₪76 1966 65 תחום החינוך: דו"חות מחקר, מאמרים בחינוך, אך ג בין-תחומי (פסיכולוגיה ועוד). 66 5זוה]] 6 ט 6 תת 0ס00ו)המזס]התז 2 מדעי החברה | ה / / !' .-.% 8 :0 ]5 77 6041ו50%10!02 4 מב 5 ה ז ? 5 ₪ 3 4 5850200 מדעי החברה 8) 1977 451-8066 %חס/1 |80018 מדעי החברה ועבודה סוציאלית 9 0-94 ,87-89 ואת 0תאז/זםא כלכלה 10) 1086465 מ0וק][6א מדעי הדתות, כולל יהדות 1) .11א ספרויות ולשונות שונות 2) פדאור - 1981 זס0גק לשכת עורכי הדין: פסקי דין מלאים של בית המשפט העליון והמחוזל. 3) מכון סאלד - מאגר מחקר בתינוך ובמדעי החברה - 1984 52016 כשמו כן הוא: נתונים על מדינת ישראל ועל מדעי החברה בכלל, ולאו דווקא בכתבי עת מקצועייס. 14) 1988.93 705% ג(8|6+₪:16 786 עותונות יומית = בטקסט מלא באנגלית של כל מה שהופוע בעיתון זה בשנים האחרונות (ליתר דיוק: כמעט הכול, הואיל ולא וו וטו מודעות פרטומת ועוד). מצוין לאחזור מידע בכל מ ה של רה במדינה בשנים אלו 15 7 7 4 ץצ פס טיכולוגיה: ל ספרים וכתבי עת המוקדשים לנושא זה. וו וו ו רוחה ה צְ6ווה] אה -=וא:זזגק ההתקש וו 48 וזו חזוג: וד :| א 1 וה ₪ וו ₪" | ה * | הייו וש זר :ז]זתו םבר היד ה 6 1) : 4 6116 הו ₪865 )1.15 :11611065 אפשרות ליהוריד' חומר מהמאגר לתוך הדיסקט הפרטי. 7) התקליטור הביבליוגרפי מאז שכתבה זו הוכנה, תקליטור חדש הוכנס למאגרי המידע: התקליטור הביבליוגרפי (עליו נכתב בימחשבים וכיף' גיליון 34). ו חדש בא לעולם - אני מניח כי כשהייתם קטנים, היה מי ששאל אתכם: מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול? ואז הביאו רשישה של מקצועות מוכרים, למשל, אחות בבית חולים, כבאי, שוטר, טייס וכו'. כיום העסק הרבה יותר מסובך, מסיבות רבוח שלא כאן או | המקום לפרטן. והעיקר: מזה קרוב לעשר שנים קיים מקצוע הקר' 'מידעןי. | תפקידו של ו המידען (אגב, בדרןך כלל 'מירעניתי. עיין ערך: 'מזכירה'), הוא לספק מידע על פי הזמנה מראש. למשל, אילו מכרזים בתחום עבודות הפמתכת פתוחים עבורי מטעם משרד הביטחון של ארה"ב? אם אתה קורא עיתון רגיל - שאלה זו אינה חשובה לן כלל ועיקר, אך אם אתה, במקרה, בעל מפעל של עבודות מתכת, הרי שהשגת הטידע המבוקש יכולה להזניק את מפעלן קזימה, וכדאי לשלם כסף (רב) עבור הסידענית שתמצא עגורך את התשובה הנכונה. פרטים טכניים נוטפים: המסופים ברחבי הקמפוס מחוברים לישרת' באמצעות רשת נובל, ותוכנת הממשק היא 5 (היא וו המקשרת את כל המאגרים לילוח תפריטים' אחד. ניתן לבצע בו-זמנית מספר חיפושים על גבי אותו דיסק, אך לא התבורו המגבלות של חיפושים אלה. ברור, שככל שיגדל מספר המסופים בקמפוס, כמו גם מספר המחפשים מאז1-אס, כך יגדל הסיכוי ליתקיעתי המערכת. | ו ו 4 | 1 אל"ף - התוכנה של הספריות האקדמיות במדינת *שראל ישנם עוד מאגרי מ*דע, ולאו דווקא על התקליטורים. דוגמה לכך ניתן לראות בתוכנת אל"ף הפועלת בכ-30 ספריות (שרובן) אוניברסיטאיות במדינת ישראל (ובמקומות נוספים בעולס). תוכנה מצויה על מחשבי וואקס (אך גם > מחשביס אחרים), בכל קמפוט ?דמי בארץ, ולכל מחשב יש כמה 8. באמצעות התוכנה ניתן +צוא בקלות רבה כל ספר, יברית או באנגלית, בכל אחת +טפריות | בארץ. מבתינה יזשובית וביבליוגרפית יש לתוכנה מאפייניס נוספים, ולמעשה היא יכאית לסקירה מיוחדת. העתיד במאגרי תמידע שאלת העתיד במאגרי המידע היא למעשה שאלת ההווה. כלומר, מה שנכתב כאן בתור יעתיד' אינו אלא 'הווהי במקומות שונים בחוייל (לאו דווקא בארה"ב). שלושה שיפורים צפויים למאגרי המידע והם: [) הגדלה משמעותית של המאגרים. ראשית, אם לא הסתפקתם ב-15 מאגרי מידע (על גבי כמה כונני יאשכולות'), הרי שהעתיד מחכה לכם בפינה: מאגר של עשרות תקליטורים (עם עדכון חודשי), עתיד בשלב כזה או אחר להימצא לכם. תקליטורים אלה יימצאו בתוך א0פ<>ט1 (על שם קופסאות נגינה בשנות ה-50), כלומר, מתקן שיש בו מאות תקליטורים, ארבעה כוננים ותוכנה המבצעת חיפושים על כולם ביחד ולחוד באופן אינטגראלי (כלומר, התקליטוריס לא "יחוברו' באופן מלאכותי על ידי אנשי מחשב מקומיים (דוגמת מה שקורה באוניברסיטת בר-אילן), אלא שהתוכנה והחומרה ייבנו באופן מוכלל). 2) המאגרים יכללו טקטט מלא. אפשרות לא פחות חשובה, אכ לא יותר, תהיה לקבל לא רק את היתקצירי או את מלות המפתח של המאמר מאגרי המידע הינם כיום כלי המחקר של המדע, תוך ציונו הביבליוגרפי, אלא לקבל את הטקסט המלא 1 של המאמר (כדרך שניתן לבצע במאגר ה- 16038]6₪₪ 01). כלומר, בשלב כלשהו יוותרו הוצאות הספרים על 2 הדפסתו המלאה של כתב העת, והפרסום היחיד יהיה 1 על התקליטור. בדרך זו ייחסך כסף רב, יוול המחיר -/ הסופי לצרכן ואף המאמרים יגיעו מהר יותר ממחשב הכותב למחשב הקורא. עס זאת, השיטה החדשה : תצריך אפשרויות הדפסה גדולות יותר אשר כיום / הספריות האקדמיות אינן מסוגלות להתמודד אתן. ו 3 מהבית תהיה נגישות אל הטקסט. יתרון נוסף שיימצא במאגרי המידע העתידיים - היכולת להגיע אל המידע מהבית וליהורידי אותו אל המחשב האישי. כלומר, אם המודם מסייע ליהורדת' תמונות ומשחקים, הרי שבעתיד (הקרוב) תימצא הדרך להיכנס אל התקליטורים לא רק מתוך עמדה באוניברסיטה (ברשת א ג1) אלא גס מהבית, יבוצע חיפוש, ובסופו / יישלח החומר למחשב האישי. רק תחשבו איך תוכלו 0/] להפתיע את המורה מצד אחד, ואיך משתנים לעינינו מושגי יזכויות המחבר' מצד שננ. יל | וו ו | מ ו 5 [ / | | | | ₪ ?וז 0% ו 1905-1593 1431 ד מ 0004 ₪ .ה זה | | . סו 5 ו >< וו ו ותו ו טיכום והמושג ישיטות-מחקרי קיבל משמעות חדשה בהתייחסותו לחיפוש האלקטרונ? במאגרי המידע. מאגרי המידע מסייעום בהפיכת המחשר מכלי עבודה גרידא לכלי לימודי המחליף במידה לא מועטה את הספר, וניתן לומר על עולס המידע כיום, שמאגרי המידג האלקטרוניים פורצים את גבולות הידע האוש - כמעשה שגרה שומיומי. / 2 . = :אי אשית / "ץז רר, , 5 *. , 2 - 0 -----47> 4 ה=- אק עתע! רטשה 97( 1 בע - .0414 2-24 ₪ ---- =-ן 5 : =- : - החסה היה הההחה ז- - פ 0 ו = מלה אחרונה: אס פעם נחשב המחשב למוצר ימותרות!. > בחינוך ובהוראה, הרי שרתימת המחשב למאגרי המידע. % הפכה את המחשב לכלי-עור חיוני בהוראה, כלי אשד | 4 שילובו בחיינו יילך ויגבר בעתיד. 9 8 פעם 6 דוב, וכיוס - חיבוק יעיל וטוב. נראה 0 + היריעה ומועט המקוס לספר ולתאר חידושים טכנולוגיים, 2% 1 שכן הס מגיעים | אלנו בכל יוס ובכל שעה, מכל כיוון ובכל העצמה. צריך לרוצ מהר כדי לעמוד במקוס כה ידוע לכולס, שכן המחשב נחלא לעזרתנו בכל התחומיס הקשורים בנו: מידע הוא שולף וממיין, הוא מתחבר לטלוויזויה, הוא מקליט ומשדר, הוא קולט ומתקשר. ובעצס - מה לא! הוא מלמד, הוא מעורר ואפילו לפעמיס מרצד... כן, הוא בסך הכול ייבן אדם", וגס לו מותר לסבול מחולשות מדי פעס: הנה הוא וקוק לכסף לבובוז, לפעמים הוא צריך יותר , נ ויכרון, ובדיוק כמונו הוא לוקה גס בווירוסים. וכי אין בוה כדי להוכיח שהמחשב צ יצרורוו ד ש * פתגמחשב ובקורטוב של חיוך וטעס טוב, משהו מן העצה הטובה והבלתי מ אך חברותית, להורים המתלבטים וחושבים... ועומדים בפני חבלי לידת מחשב. כידוע לכס הורים נכבדים - עת הנערה הנחמדת במצב מחשוב מתמדת, ונער שבמחשב מאוהב, כי הוא רואה עופרת כזהב - היזהרו מימציאות' - מחשב בזיל הזול, כי את הכיס באחת יגזול, ודעו שתמיד יש קרע מעציב, בין מחשב לבין תקציב. עוד תזכרו כמה ילדינו גיבורים, לשאת וירוסים של אחרים וכמה בכיים מר, כשמה שיש בו אינו נשמר, וחבל על מחשב שחי לו בשקט ובנוח, כי בראשו יירדס המוח, ודעו שאין להוציא מן המחשב, יותר ממה שבו ?ושב. וכשצריך ייעוצ, מחפשיס מומחה ומתחילליס לרו, והנה מתברר... כמה מהר אדס בוחר, מחשב טוב בשביל אחרי התרחקו ממחשב שיש לו ותק, כי רק שמרן מוצא בו מתק. ובעיקר זיכרו, שהמחשב כמי הים, לא ירווה צמאון אדס גס בו אותו חיסרון עצמו... המרבה לשתות מרבה לצמוא. * דרור שקד, חבי אשד רובוטק בו "מחשבים וכיף" 40 , אפריל. 1995 לח 7 וצו רת נופום נוף זה יוצר בעזרת תוכנ 065פוו מס ו1.מ' ו/ הט -ות. . 0 6 כ )ו ו 7 8% = | יווק ו ו 4 ₪ ל ו 7 8 5 א 0 0 200% 03 י שתד; 2556 תל אבו ו ציוד הי 0 2 רק ב-ַ אמווינים מ(90י 709 2 מוקכי ם אתוות /כ' נלבצע יוחד ענכבר 010/יחא לח 0 דיסקנטים 1.2 מג"ב ב- 84 עו"ח בלבד עבבר ג מדאמס | . ּ עבבר פילום וס 9 ננ"ח +מתנה: קופסת אחסון על 0 דיסקטים. עבבר 0% [0507א6חא 9 ט"ח 2 חהוח0ל6 תלת מימדי | 429 עש"חה פתנה - פד לעכבר 0 דיסקטים 1.44 מג"ב ב- 94 עו"ח בלבר = +מחנה: קופסת ו של 0 ריסקטים,. / ₪ )% 5 1 4. / | נלבצע דיפקטיט אמששש ‏ א | % עו 10 דיסקטים אדו 5.25 1.25 מ"ב ‏ 21 ש"ח ל ץ %] 19 דיסקטים אמד52.5 1.2 מ"ב | 34 נמ"ח | 10 דיסקטים 3.518 1.44 מ"ב | 38 נם"ח 0 דיסקטים 3.50% 1.44 מ"ב | 48 "הח נעתנה - מעשחק עהספריה הציבורית להזמנות: "מחטשבים וכדיף". 2 (נא להוסיף דמי משלוח 10 ש"ה). יימחשביס וכיף" - 40, אפריל. 1995 | | 301-012 1ון5 133+416 במסך הפתיחה כתוב 16א₪0ד1.6ט, ותקבל רשימת אופציות מעניינת. אס תכתוב בזמן משחק - 8), תהיה בלתנג פגיע. המשך מעמוד 45 ]ומ [6וידכג:צ) יום 7 ₪ אם גרייס אמרה לך לעשות משהו ספציפי, אז אולי זה לא בהכרח מפני שגינסן ומקיקנה והחבר'ה בסיירה לא חשבו על משהו יותר טוב שהיא תגיד. ₪ זה לא יום מתאים "להבריו מהבית ספריי (אין ממש הבדל גדול, הא:) ₪ עשו לך את העבודה! אז אתה כבר לא צריך לעשות אותה. גאון אתה. ה בראשית הייתה הארצ תוהו ובוהו... (ורוח רוזנברג מרחפת על פני המים...) (התחנפות לא תעצור, ערפלי, אתה עובד אצלי בחינם וזהו! - א.ר.) ₪ בתור שועל קווסטים ותיק, אתה צריך לדעת איזו מגירה לפתות. ₪ ובתור פעור אולי דווקא לא. את האמצעית, ושי ₪ למה זה כל כך מובן מאליו שמוסלי יישכח" משהו?:!! נו, נותנים לך, קח. 65167 וה רוכ כמו שהגורו הבטיח - כל חודש יש משהו של אייל ארדיטי (יאני אורי רולי). הפעסם: אם תכתוב במסך הפתיחה 5001א50צ, תקבל.. (ארדיטי לא מגלה) חו+ מזה, אורי רול קיבל כבר את פרס יקור, המדור למרות התנגדותו הנמרצת של רוונברג. אז אייל, תסתפק בפרס ההשקעה עייש אורי רול - סטירהו!!י! הנקמ 7 ₪ .7 ".₪ ב וב ₪ בתוך ארנקיס יש כרטיסי אשראי. לא מאמין, מה! תבדוק בעצמך. ₪ עכשיור כשיש לך את האמצעים... ₪ אל תהיה יותר מדי אפטי... בגרמניה: ₪ התמונות ממש וועקות אליך. נו, מה רצית! שיהיה עליהן פתק ייתסתכל עליפיין ם המשרתת יודעת מה הקטע עס התמונות יותר טוב מהפטל, למשל... ₪ הכול פה עכשיו שייך לך, אז למה שלא תרגיש כמו בבית... ₪ אחרי שסיימת עם ייחיסול המלאייי אולי תתרשט קצת מהייגלריה"... ₪ צריך גשס! גס שלג זה בסדר... ₪ גבי לא נוהג להסתפר (רואים), אבל אס אתה ח"יב, אז לפחות מול המראה. ₪ שולחן, תקשיב, יש לי, יש לי. קע-טוב? - לא! קערה:יי פההה, פההה.. (עלוב, ערפלי! - ה.ר.) ₪ צריך לחתוך את עצמך! נו, קצת אומצ.. ₪ מה שכחת: שבור ת'ראש... ₪ לשם שינוי, תחרוג מעט ממנהגך, תשתחווה פעס אחהח לסט. ג'ורגי במקוס לאדם הגורו מלך העולסם, וגם זה רק במשחק - אס הוא מאשר לן, זה בסדר... ₪ המפה "תשמש" להשתחוות הנייל... ₪עכשיו נשאר רק לסיים עס המגילה... המשך יבוא... רנ 1 - 2% אורי רול, הגורו הגדול לא שכח אותך! מה הבאת לנו היוס! או אה. את וה. הקש במסך השמירות 2 בכרית הספרות (בימין המקלדת) ולחצ זטוחט. בומן משחק הקש: אוה - השמירות יופעלו אוטומטית עס בריאות מלאה; ּ- יגיד לך איפה אתה; קז]א[ - יתמקם איפה שתרצה. (0₪1+ד 1+ 6181 - נסו לבד... - אר.) 5 יס 01 16 כשכתוב "517 סז 6זות פ6חפיי, כתוב 51 ותקבל חיים בלתי מוגבלים. אה, וגם לא תצטרך מפתחות למעליות. 7 ש | 0 ו לומו של התטנטקל | למי ששכח - הרמזים בושלו לפי | המתכון של אור: רול: ברנארז: ₪ הס פן תעלר... ₪ צא עס לא פחות ממפתחות. = מפתחות גנבים... = מכונת סוכריות זה עסק לא רע בכלל בשביל פורף מתחיל כמוך. < הס פן תעיר (עוד הפעם)... בסוודר גמור... נקרקס מגזימים עס כמויות = ספה, צריך לשמור על איזון. <כונת הכביסה היא בהחלט טוודר, אבל לא בחינם. ו בת אנושיות! גם אוגרים הס אדם... . שמקומס במיקרוגלי * איכשהו הכול בסוודר... (כבר שמענו את הבדיחה הזאת, ערפלי, תשתפר דחוף! אר.) שוגם אוגריס במיקרוגל זה בסוודר... (תרתי משמע... היי, איך אני אוהב להגיד את זה...) | 3 ברנאכו: | ₪ קחי טיפקס ותמחקי את עצמך, ילדה מעצבנת.. לוורן: ₪ הפעורה מעיוה למחוק במקום את עצמה... ₪ אני לוקח את החתול ומכניס אותו לכיס. גדרות הוגי:; ₪ קח: עכבר ותצרחי?, ילדה מעצבנת... לוורן; ₪ עכבר, תקשיב, יש לי, יש לי. דייג, אוהב דגיס! - לא, אוהב חתוליס! פהההה! (עוד "יש לייי אחד, אתה מפוטר, מובן? - א.ר.) ₪ המומיה הזקנה צוחקת מאיך שהשיער שלה נראה. ₪ עוד יותר מצחיק כשהשיער שלה מטורק, ווה רק ייעל קצה המזלגיי!!! ₪ איכס, מישהו הק:א. (לא אני) (לא, אבל וו התגובה הטבעית של כל אדם נורמלי לאחר שהוא רואה את פרצופך, טגני היקר. - א.ר.) ₪ השופטיס כבר יעשו את העבודה שלהם. ₪ הפרס מגיע בעצס לשומר בכלא. למה! כי ככה אורי (רול, לא רוזנברג) אמר! ₪ ההבדל העיקרי בין חתולים לבואשים זה שלחתולים יש ר?ח של בשבילו ובשביל כל המתענייניס: רמה קלה: בינונית: רמה קשה: | לא תגיע לרמה של הגורו, מלה של... 161261 / + | הגורו רוצה לתקן טעות מינואר. איזה ביננבאוס החליט | || שהקוד לשלב האחרון הוא 1א225שצ, וככה הגורו כתב | בלי לשאול הרבה שאלות. אז לגורו יש חדשות (וקודים) ססמ א הזטואם אמק דר דה סה אס זה א מאזא ,זזה םס)גכ .א6ססאצוא ,תא ם1> ,פססזם. אס .5551 ,אזקפסה ,אאחס ה 6 לא יפה, ביננבאוס... לשחק ברמה קלה, וברגע שקצת || קשה לך אתה פשוט מחליט שזה השלב האחרון!! ככה וו | % וז יונתן עמירן מביא את כל הקודים לכל השלבים, בשחקן בודד ו-2 שחקנים. הוא מספר לי שהוציא אותם מתוך התבגנות בקבצים של המשחק (השיטה שבאמצעותה הבאתי לכם סקופ אדיר לפני חודשיים - השלב האחרון של אביש), והוא הביא לי בדיוק 150 קודים שברור שהגורו לא יכניס אותם, יותר פשוט לכתוב, למשל, את התניך, ככה שמי שירצה אותם :וכל לקרוא את הקבצים בעורת חס למשל, ולחפש אותם. הגורו בחר בקודים | ל-3 השלבים האחרונים לקבל את הכבוד האדיר ‏ | של כניסה למדור יוקרתי זה;: | שחקן אחד ‏ א085אח7 הזמ תמעמתדפדהת ‏ | וו 2 שחקניס: ,5ם ס6א1זג אצ אמ םמ דא זזש | 55 סצווא ד התייום כצ תד = בכלל, הקודים הס מאוד מקוריים, אז מי שמתעניין שלא יתעצל ויקרא את הקבצים של המשחק בעזרת 0 הקודים מסתתרים שס באר פינה... אקונומיקה ולבואשים ריח של רוזנברג; אבל לחברויה בכלא זה לא אכפת. (ואתה, אדם, ממש ג'ורגייר ארמנל.. - א.ר.) ₪ יש לי, לחסר כבלו - לא! לחבר כבל! פהההה! (רוזנברגוש, תגיד, לא נמאטש לך מהיש לי המפגרים האלה!) (כן, טוב שאתה מוכיר לי, אתה יכול להתחיל לחפש עבודה החל מההחודש הבא - א.ר.) ₪ הדלת נעולה? - אז החוטש המאריך מנסה את החלון. ₪ המכונה תעשה יותר רוח אס היא תהיה מחוברת לחשמל. ₪ אולי האוגר רוצה לעשות "פאן"... (הא הא הא) ₪ האוגר משול לאבק... (וערפלי משול למובטל... - א.ר.) ₪ אבל על אבק לא מסתכלים טוב ומוציאיס בחזרה... ₪ מה משותף לרוזנברג והאוגר! שניהם עושיט הרבה רוח... (מה משותף לערפלי ולכ-12% ממדינתנו! מחר הס על טפסלי משרד התעסוקה...) המשך יבוא.. (נכון, אדם, אבל השאלה היא: מי יכתוב אותו!!?) רו ו יר * טיטוס השועל ישר מהמטבח של אייל ארדיטי. ואייכל, הגורו רוצה להגיד לך משהו, בסהייכ זכית בייהעברהיי של הפרס מהחודש שעבר, אחרי שלאף אחד החודש לא הגיע || הפרס, ובעצם, מכל הרמוים שלך יש בקושי 10 עס הציאנס להיכנס! אז שהזכייה הזאת לא תצמיח לך עכשיו אגו כמו שלי, דיר באלאק... תכליס: טעינת המשחק כך - אאץ אדוז, תיתן לך חייסם בלתי מוגבלים, וטעינתו בצורה כזאת - אזזיך עפס, תביא לך את רשימת הקודים! ארדיטי, בהחלט לא רעי א גם זה של אייל ארדיטי: לחיצה על ש תעשה לך ססאט לצעד גרוע. 201166 6 (11654 3 נועס ונדר: ₪ הקוד לארונית הוא 776. קח את הכול.. ₪ שוחח עס השוטרת והישאר אחרי שהיא תלך. ((אם לא: מה תעשה ליז) ₪ קה את השרשרת מהרופא וסע הביתה. (סע לשלום) | ₪ ₪ תן את הכרטיס למייק. (קח, מייק, וה מנועם) ₪ הקוד של האסיר הוא 05150. (הקוד שלי מוצפן, מצטער!) ₪ כאשר תקבל הודעה לצלצל, הרם את הטלפון ולחץ על הכפתור האדום. (בום) 1 יז ררוס ) תג אותו ונדר-.11 מציע לנסות לטעון את המשחק ככה: א101א0-א 2ס (שאווינג), ואו אם תרצה, תוכל ללחוצ על ,₪1כס+41.1 כדי לפוצצ את המטוס שעליו אתה נעול. (נעול עליך, ונדר) אורי רוזנברג כמדי ‏ כמה חודשיס, . ₪ ו ל , ₪ ל החלטתי לערוך רענון קל 9 4 יי לגבי מהותו של המדור ₪ ו ייהאם ניסית...!. המזור הוא בעצם אוסף של קטעים הנוגעיס למשחק מחשב (לרוב קווסט), אשר אם תנסו להפצילם תוך כדי משחק במקומות הנכונים, יופיע משהו לא צפרי. זה יכול להיות משחו גרפי, אנימציה יפה ומצחיקה, איזה צליל, אולי אפילו שילוב בין הדבריס. 4 6 יצ + הדבר החשוב ביותר שיש להדגיש: אסור שהקטע יהיה חלק אינטגרלי מהמשחק. כלומר - לא אכניס קטעיב מצחיקים ובלתי צפויים ככל שיהיו, אם בלעדיהם אי אפשר לגמור את המשחק. המטרה שלי היא לתת לס מדי חודש-חודשיים, אוסף של דברים נחמדים ומצחיליב שרובכם לא חשבתם לנסותם, ותוכלו, אפילו אם כבו סיימתס את המשחק, לחזור אליו רק כדי לנסות ולהוציאה את הבדיחות הסמויות שהופיעו במדור. ו עכשיו אני מקווה שכולנו בראש אחד, והנה קצת פרקטיקה: את הקטעים (לא חייבים הרבה קטעים!) שלחו לעוזרי: אדם ערפלי, קיבוצ שובל. הפרס המצפה לכל מי שנכנס למדור: משחק מהספרייה הציבורית. החודש: גובלינזם 3 הכותב: אורון לביא, העצמאות 95 הרצליה האם ניסית... במסך האנייה: ₪ לקחת את המצנח? ₪ לטפס על החבל! ₪ להכניס את היד שלוש פעמים לתיבה! ₪ להכות בכדור הגולף: | ו במסך המוות: ₪ לדבר עס שודד הים! ₪ לקחת את המשקפיים מהליצן כאשר החוקן אצלוז במסך שבו אתה ענק: ₪ ללכת לאש שבבית! ₪ להסתכל באוזן או בארובת העין של מאורת הדרקוןי במסך הפונדק: ₪ להיכּנס עם ציאמפ לסדקו במסך המצודה;: ₪ להריס את האבן! במסך המנולת: ₪ להכות את החנווני פעמיים עס הפטישי במסך העננים: ₪ ללכת לשמש: 7 של 0 , | פייע! 1230 1 פוא מו // 79 [ נ' 0 זא 0 / 721 0 /0 כִועי 302ל. , 7/0 ]ו 2 מווכ] .]אי 04//ו עו אקיו?, 037 | לכי וער ₪5] /0ון השקי 0/י 3062 6/ייק. 6ליאי, קיית 25/30 י : 1 23 וקא קיס. 4 <> נ92 2130/05 יי | - . - - 1 /כָוא //014! / 2- -7 0 0% וי 95% 2'05. כי 2//ַיי | 6'כ100) //23/0, 7 2/' 2- וי 7 5 222 0'(ָ %/9. וכ 242 6/' שי 7 - עיצוב: וח ואןלוזדן 55179395 בין השעות 14:00 - 16:00 03-5702654 להשיג בדוכני העתונים יהירחון למשחקים משחקי מחשב, שולחן, טלויזיה, תפקידים ועוד דר סם גולדנברג 5 - 567766 58/6116 12606 או 57506 58161166 |ג:וקוס ובעברית: מערכת לוויינים דיגיטלית 1. תיאור המערכת מערכת ה-55, ששמה המקורי היה 5816116 |פוופוס הח6ז5ץ5, הושקה בשנת 1994, כמאמף משותף של חברת 4% 6א (המספקת ציוד קצה), חברת >68מקטה (המספקת לוויינים ותקשורת) וחברת 0558 (ספק שירות ומפיקה). חברת שם! 0558 פועלת כסכק שירותים (1628א סט₪]) ומבצעת, במסגרת הנקראת: 17% סוכ ,870866956 (שידור ישיר) של למעלה מ-150 שירותים שונים המועברים אל שלושה לווייניסם המוצבים במסלול 6הץ605) (סביב כדור הארא) מתוצרת חברת 68חקטז1. הלוולינים משדרים אות דיגיטלי דחוס (9₪0!א) ומוצפו (6116זמ1) באפיקים שונים (קרוב מאוד ל-02 2 !!) ומספקים פריסה של כ-70% בצפון אמריקה. = צרכנים קולטים את השידורים באמצעות ציוד קצה ₪ של 6א, המורכב מצלחת ביתית בקוטר "8ן 5 %/ | ומקופסת ממיר (808 105 ו56) המופעלת באמצעות /- 6 זזו5 (כרטיס חכם), לצורכי זיהוי ,/‏ המשתמש. הקופסה מתחברת לכניסת 6 הוידאו של הטלוויזיה. ב וכל" אזור המערב התיכון. ₪ 0 0 - הגס ב אוויר חורפי (גשם ושלג צלחת הקליטה פרבולית ומחייבת התקנה באזור פתוח על גג או על קיר, אך החברה מבטיחה לעתיד הקרוב צלחת קליטה שטוחה וקלה יותר להתקנה. 3 0% 1700 +56 (יחידת תיאום לטלוויזיה) יחידזה המאפשרת קליטה של שידור לוויין ופי השידור, ומספקת ממשק מסך למשתמש. היחידה, תוצרת ₪0/3, כוללת - ₪ יחידת קליטה לתיר (תדירות רדיו); ₪ מערכת הגברה מסוג גא.]; ₪ מעבד ₪156 דיגיטלי תוצרת 1סאסדסוא (לפענוח אות הקליטה הדיגיטלי); ₪ מעבד 4516 לפריסת אות 6מקוא; ₪ מפענח צופן בתצורת 6ג61ח1; ₪ מערכת לקריאת 616 הגוח5 (כרטיס חכם) לזיהוי המשתמש, ₪ מערכת לתמיכה בממשק מסך ובשלט-רחוק. הקופסה מתחברת לטלוויויה בכניסת הווידיאו של מכשיר הטלוויזיה, ללא אפנון תייר (תדירות רדיו). 4. התחברות כניסת וידיאו של מכשיר טלוויזויה בית?. צרכן רוכש ערכת התחברות (במחיר 6505) בחנויות אלקטרוניקה המשמשות מפיצים מורשיס של החברת 8, המפעילה את המערכת, ומקבל 086 5827 (כרטיס חכם) מחברת ההפעלה, המאפשר לו ייפתיחתיי שירות. את ה-64:6 זזפוח5 מכניסים ל-א50 קסך 7‏ 56 שבחזית המכשיר, ובכך מתאפשרים קליטה ופענוח של השירות. עלות השירות היא 34% עד 675 לחודש, תלוי בסל השירותים המבוקש, כאשר ב-58 4 רשומות כל ההרשאות לשירותים של הצרכן. רקה ה החש ₪ 5 ₪ == ₪5 ש. -77 ו = דחה - - 5. ממשק 1 - ממשק מסך למשתמש הממשק בנוי על טהרת המולטימדיה, במובן האמיתי של המלה, וכולל לעתיס מנחה. הצבע, הצליל והאפקטים המיוחדים מעשירים את ממשק המשתמש, כולל פשטות. יש בממשק פונקציות של יומן אלקטרונל ומזכירה אישית. המערכת נעדרת קלט אלפא-נומרי ומנגנון חיפוש חכס. עץ התפריטים יורד, בדרך כלל, יותר ממספר רמות מועט, אך הממשק שומר היסטוריה על המסך. 2 - גומשק הפעלה למשתמש הקופטה המתחברת לטלוויזיה מספקת שלט-רחוק ((ומרי בלבד) הכולל כפתורי הפעלה ל-055 וחצי ניווט על פני פמשק המסך. 0. ט?הותים המייכות מספקת בעיקר שירותי בידור מגוונים למשבהת, אך גם מידע. בין היתר המערכת מספקת שירות: - ₪ אטו/ זס עֶהש (תשלום לפי צריכה); ₪ הרשתות הגדולות, כגון: צְ6ח8ו12 16 ,ץז6ץ860וכו אא ,45 ,דא ,וטההגו=) ורבים אחרים; ₪ ספורט, בשיתוף א₪5 דא ,אזסטטסא .115 שגד ₪ סרטים, בשיתוף ,54011818 , א ואטאוס ,אוה 0םד ועוד. ₪ מוסיקה ובודור, בשיתוף ‏ .פא!|דתח]ז. שידא אהסטסכ זטאסוא ועוד. ₪ עסקים של 50 1.008 ושל פמאסנ שיסם. 7. סרטים המערכת מספקת סרטים בשיטת אש6ג7 6 ץג בעלות של 2.995 להקרנה, בנוסף לשירותי הסרטיס במסגרת חבילת שירותי המנויים. 8 זמן תגובה המערכת מגיבה בסדר גודל של שניות ספורות לכל בקשה לשירות. 9. סימולטניות לא ניתן היה להעריך סימולטניות לפי בדיקה של יחידת קצה בודדת. 0. מחירים מחיר בסיסי המתחיל ב-34% למנוי, אליו מתוספים שירותים של סרטים שוניסם, ספורט ומידע, העשויים להעלות את המחיר ל-67%. 1. שיטת תשלום התשלום חודשי, בכרטיס אשראי או משלוח ציק . בדואר, לאחר חתימת הצרכן על חוזה, כדוגמת חברות. = הכבלים. ונ 2. אבטחת מידע חוזה מנוי בתוספת הנפקת 1ב וזגוח5 למשתמש, המשמש כמפתח ביחידת ה-א80 ססד וט5 לפתיחת. שירות. המערכת כולה משתמשת בתקשורת דיגיטלית. מוצפנת. 3. ש*מוש המערכת יקרה, יחסית, הן ברכישה והן בעלות ‏ . השירותיס השוטפים, אך מציעה מגוון עשיר במיוחד = של שירותים, המהווה, לדעתי, תחרות אמיתית עם. : חברות הכבלים. כמו כן, קצב ההתקנות, לפי פרסומי החברה, עולה . בהרבה על המתוכנן. החברה התקינה כמעט פי חמש > מערכות יותר מהמתוכנן (500,000 יחידות) תוך פחות. > משנה. 4. לסיכוס מערכת 25% היא ללא ספק תחרותית למערכות כבלים. > מקוכלות, או למערכות /7], גסם במחיר וגם בסל . השירותים. המערכת מציעה אלטרנטיבה מעניינת אשר ללא ספק > תנגוס נתח בשוק מערכות ה-ץיד] בעולם כולו. י / / > עה , . . 0 יל ילמ רק ברצ ,הר" " , *,% %- וחשני = | [ וו ה ּ 5 4 . "מרוש בינ וכין ו / 4 רבוש 4 מעוחקים (אחד מבל משפחה) במחיר בולל של פפ1 נו"ח. מלחמה במבוך הפילים מעשתנללים 0 4 % | אמ00 6מי איותל (ונויי "ותספים |פי/'י הר ו₪₪! מפגש הרנלוג' לוחמת הוה" וג , '" 5 מדין ₪ הרפתקה במצוכות 58 2 / ן . אביום : מסע בחלנ 4 גבטי הנמלוים" | | פלם בק ושכחו אותי בבית 2 | 5 | | הרקוה ננר הנבואה | פדה הסטוריה | 6 | נצורי - פגיון הדמים | 627 9 | זול-2/סס | 4 -- ו : אכיפות אירופה בדורגל פששיטה במדבר 60 |( גובלינים 3 אפאצי 2000 סס סם ומקט : נטוכית המככשף סס ‏ * | יומונטל האנטיק ‏ עיו תחת עין פ- אפאצ 000 זאב הים 1 : 7 4 | וי היהו !ייוישי גי נורץץ :ויהי ורי יי יי המבצע עד גמר המלאי, מנדירה נלמנויים. 4 . . . . , המא שא ה פלדחדר = --22 ה-א מש אק 7 השממהמשהקנר שאשמ הארי רחאו --- הההאהמהמחטווה = חי . ספקטרום מרכז למחשבים, מולטימדיה ומדפסות : 21 והמחשב הביתי שלך יהפוך ל- ב 4 / | | א א 6 4 9 ," ו 2 , 7 ?א 19 = | | - - ₪ - ו וארש * : ]| [ הר שש ב א ה > חר" הי | = כ טכר ט נוי וא שר יק -/ 2/7 -/ , ו ₪ | ₪ 7 <ו0הא"וו5 ה : 1 % חק ו 4 . = י||||2 = אש | דד האמחמ טאשטבו.וו ו ב גב . 7-ה הרס א ה 777 1-7 ז ו ז . 2 . 1 ] -=/ ]= -/0/- - --) 7 - ""] ]+ / א ₪ ו 4 4 שו עו %, " ]ו == | == ] | ו וו ו - 1 / / , / . / | / יז = 1 , / . | - מ ומשש -1 == ד 1 וק א א א ,/; "קש רקא א . ממוש 4 ו - - = א = , 7 שו | 9 ₪ לא ₪ אש" ₪ ה] שהו| שב ₪ . : - קוראים יקרים, שלום. האביב מגיע אלינו השנה בהרבה פריחות, ולא רק בטבע. חידושים לא מעטים אשר הוצגו בתערוכת האלקטרוניקה שנערכה החורף בשיקגו, מוצאים עתה לשוק, וההיצע הענקי פשוט לא נותן מנוח. בנושא החדשות שלטו לאחרונה כמה וכמה סיפורי במרת. מיקרוסופט עומדת בפני בעיה פיננסית (אם אפשר להתבדח על הנושא בצורה שכזו). הקונגרס לא אישר את בקשת החברה לרכוש את חברת זוטזח1, מפתחת ומשווקת תוכנות פיננסיות, מיסים ומערכי השקעות לעסקים קטנים ואנשים פרטיים. העסקה, שהייתה אמורה לצאת לפועל לפני מספר חודשים, הועמדה על ערך של מיליארד וחצי דולר (הקנייה היקרה ביותר של חברה כלשהי עד היוס בארהייב. כזכור, חברת וורד פרפקט נקנתה על ידי נובל בסכום של 4.| מליארד דולר לפני כשנה), אולס, האשמות שונות מצד חברות מתחרות של מיקרוסופט לגבי מונופול ושליטה על תחוס כלשהו במערך שיווק תוכנה, הקפיא את הוצאת העסקה אל הפועל. עתה חוקר הקונגרס האמריקאי את ההשלכות שיכולות להיווצר ממתן כוח כה רב למיקווסופט. עד או העסקה אינה מתבצעת. למרות הנפילה במכירות ה"פנטיום"י ולמרות ההסבר השולי, למרות העיכוב בתאריך ההפצה של הגוסה הבאה של יחלונותיי (שמתם לב בוודאי שכבר איני כותב ייחלונות 95") ולמרות שהציבור ממתין לפיתוחי חומרה נוספים, שומרת אינטל על מקומה בצמרת המכירות של מעבדים. את המקוםס הראשון במרוו תופסת משפחת מעבדי ה- /26א4860202 , כשבראש צועד ה-66 לצריכה פרטית וה-100 לצריכה מסחרית, משרדית ומוסדות לימוד. גסם מקומו של הפנטיום לא נפקד מרשימת הנמכרים, אולם, התחזיות של אינטל לשנת 1994 לא התממשו לגביו ועתה מצפה החברה ששנת 1995 תהיה שנת שיא במכירות . ₪ לכל הקווראים שהם מנהלי רשתות ולכל אלה העובדיםס עם "חלונות* בגרסה 3.1 ומעלה: מיקרוסופט הודתה לפני כחודש שישנו ייבאגיי במודול המעקב של מילות הקוד (שוס/ 64:3) של ייחלונות", ומילות הקוד נרשמות כטקסש באחד הקבביס המתעדכנים באופן שוטף. משתמש סקרן יימדיי, יבול, על ידי סריקה של הקובא שמדובר בו, לגלות את כל מילות הקוד של התוכנה, ואם מדובר ברשת, הרי שהתוצאה יכולה להיות פטאלית. רחץ 4-- לקווראים המשתמשים במערכת ‏ ההפ 3 א[ 11 , נכונה הפתעה. בעת חיבור לרשת, יכול כל משתמש לקבל זכויות ז6ק50 ולקחת פיקוד ושליטה על כל המערכת והרשת. ה"באג'" נתגלה במקרה, אושר על ידי ]א8] , ומי שמעוניין בתיקון הדרוש, יכול להתקשור עס החברה ולבקש תיקון מס' 44254א1). ] חברה בקליפורניה מחפשת את הסיוט הנורא ביותר שקרה לך עם המחשב. לחברה מגיעים סיפורים שונים ומוזּריס על בעיות שונות, קוריוזים וסיפורים מ ו ---] 0 4 | "= | מכק קצווי תבק. הווכה לשנת 1994 היה מנהל רשת אשו פיסת צ'יפס תפותי אדמה נפלכקה לתוך לוח המקשים שלו. למחרת, כשהגיע לעבודה, מצא 20 אלןף דפים עם האות ₪ על הדיסק הקשיח. הסתבר שפיסת הצ''פס לחצה על המפסק של מקש האות ₪5 וגרמה לו להישאר נעוק.. כ ועוד על מיקרוסופט אשר רואה בימים אלה את חלומו של ביל גייטס - שבו מיקרוסופט נותנת שירותיס בנקאיים לכל משתמש - הולך ונעלם; השופט ספורקין דחה באופן סופי את רכישת אינטואיט על ידי מיקרוסופט, ובכך שם קצ לתעלולי הגדילה חסרת הפרופווציה של החברה. מיקרווסופט תהיה נתונה לחקירה של משרד המשפטים האמריקאי על חשדות ליצירת מונופול בתחומי תוכנה שונים, שבכך היא מחכלת בעקרון התחרות בין חברות שונות. |) 2!--% = 7 ,| א זא רק 0 א ה : | : כ" | | | 4 | 1 יְ י אינטל הוזילה בחודש פברואר את מחירי ה )ריס שלה בכ-10 עד 30 אחוז. את ה-4860%2/66+ "רכוש ב-16 דולר! האחרון של 1994, עברו מכירות הפנטיוס שונה את מכירות ה-486, וזאת למרות שהחברה :יצה לייהקריביי 475 מיליון דולר עבור מבצע החלפת מעבדי הפנטיוס הפגומיס. ב-1994 מכרה אינטל בכ-11.5 מליארד דולר, והרווח הנקי היה 2.2. מליארד דולר! ₪ רעידת האדמה הקשה שפקדה את מרכז יפן לפני כחודשיים גרמה נוקים למספר מפעליס בתחום האלקטרוניקה והמחשבים. מספר יצרניס של שבבי זיכרון נפגעו, והאטה באספקה מורגשת בימיס אלה בארה"ב. נמסר שהמצב זמני ובתוך מספר שבועות יחזור הייצור לקדמותו. ם לאחר האיחוד בין חברת טנטרל פוינט (מפתחת פי.סי טולס) וחברת סיימנטק (מפתחת נורטון), עדיין המשיכו שתי החברות לפתח ולשווק את מוצריהן בנפרד. עתה הודיע דובר החברה, שעסם יציאתה לשוק של מערכת חלונות 95, תאוחדנה שתי התוכנות לאחת, וישלבו את כל הכלים שהיו מוכרים לנו עד היום לחבילה אחת. ₪ עד היוס הנחנו שלשדר במהירות של 28.8 אלף באוד לשנייה, באמצעות המודם, הוא דבר שקשה יהיה להיפטר ממנו במהרה. ובכן - כאילו שלא ידענו - מודם חדש מגיע לשוק. איי,טי,אנד. טי מציגה בימים אלה את הדגם פארדיין. המודם מסוגל לשדר ולהעביר נתוניסם במהירות של 6 אלף באוד בשנייה! לדגם אין עדיין תקן, והעברת נתוניס במהירות המכסימלית בין שני מודמיס זהים וכולה לחמם את חוטי הטלפון, שכן קווי טלפון מיועדים להעברת נתוניס במהירות שלא תעלה על 14.4 אלף באוד. חברת י,ב.מ, שוב בכותרות. הפעס החברה מציגה שני נתונים מעניינים אשר מעוררים סימני שאלה לגבי הכיוון שבו החברה צועדת. מצד אחד החברה מראה הפסד של נמילארד דולר בתחום מכירת מחשבים אישיים... כישלון מוחלט של כל הפרסומים ושל כל ההכנות שעשתה החברה (כולל השמות אמברה ולקסמארק) על מנת למשוך לקוחות ולצבור אמון. מצד שני , החברה עומדת להתחיל בהפצה של מערכת ההפעלה פי.סי.דוס 7.0! מערכת ההפעלה תכיל שיפורים רבים ועדכונים אשר יאפשרו למשתמשים ניצול טוב ויעיל יותר של הזיכרון, ניהול קבצים, מנגנון הגנה בפני וירוסים ועוד אופציות שימושיות אשר יקלו על חייו של המשתמש ויועילו לס"יכ ביצועי המחשב. ₪ מיקרוסופט הודיעה שמערכת ההפעלה אמ.אס.זוס 0 תצא לשוק לאחר ההפצה של חלונות 95. בכך יוברת החברה מעמד התחלתי מעולה לי.ב.מ. אשר כבר מוכנה עם מערכת ההפעלה החדשה שלה. עד כמה אכן יעזור הדבר לי.ב.מ., רק ימים יגידו, אולם, מאחר ולמיקרוסופט אין עדיין תאריך סופי להפצה של חלונות 95, כל דחייה תועיל לי.ב.מ., שתוכל לזכות בלקוחות נוספיס מהמתחרה. 8 לסיום החדשות ברצוני להביא בפניכם את הגישה האחרונה ל''מעמד'' הווירוסיים גארה"ב. במשרדי נתקבלה הזמנה לרכישה של דיסק (סידי.רום) אשר עליו מצויים יותר מ-5000 וירוסיס אמיתייס ופעילים, כל תוכנות יצירת הווירוסים הידועות בעולם, כל יימנועייי הפיתוח של הווירוסים, כולל הווירוסים הפולימורפים ועוד ועוד. הכול במחיר 150 דולר בלבד. המטרה ברכישת הדיסק היא לבתחון את מעונת ההגנה של המחשב האישלי, או את מערך הרשת, בפני וירוסים. גישה חדשה זו של הפצת וירוסיס ותוכנות יוצרות-וירוסים, היא לא רק מסוכנת ותחבולתית, אלא מהווה אף מעין המחשה של מה שיכול לקרות. חברתי רכשה את הדיסק, ואני ממתין למחשב החדש שקנינו על מנת לנסות אותו עליו. מי שמעוניין בדיסק, יכול לפנות לכתובת 50₪ץ5₪02%,125את], ואשמח לעזור לו. אס יש לכס סיפור עליו אתס מעוניניס לדווח, כתבו לפי הכתובת; 6זהות חק וצ ז6)טקותס?) 6 26 ז6וטקות 1300 6 אפסם.0.ק 8 (;/-) ,21620 ת50 8 שלכם בארהייב רון שפיגל. | 1 ט 1 8 שצרדרה== "' 5 | ו צ"ש --י ו יי 9331 וו שר שוש. שא ₪ .14 7 5 1-= .₪2 ₪ = דח % % עטקים ם חברת ה.מר תעשיות, חברה המשווקת תמיכה בטלוויויה אינטראקטיבית לחברות כבלים ולקיבוצים, חתמה על עסקה בשווי 5 בשיווק מוצריה למאות בתי מלון בצרפת. : חברת א5850 תסייע בפיתוח אתר חדש במערכת המידע 6שוצ שוזסאי 9 ברשת האינטרנט עבור קהיליית העטקיט בהוזו. כך יוקל הקשר העסקי בין הודו לארהייב (ולעולס כולו). חברת ‏ מיראז' תתרגם את האנציקלופדיה לבריאות המשפחה (מאיו-קליניק), על תקליטור. יהיה זה מפעל ראשוני מסוגו, שכן עד כה תורגמו לעברית תוכנות פשוטות יותר ממאגר מולטימדיה (הכולל קריינות וטקסט עבריים). ₪ חברת 15 היפנית משקיעה מיליון דולר | בחברת | אופטיבייס הישראלית, חבורה המתמחה בדחיסה דיגיטלית של קול ווידאו. זאת הפעסם הראשונה שמוסד פיננסי גדול ביפן משקוע ישירות בחברה ישראלית. משפטים אס הייתם סבורים שחברות התוכנה תובעות רק מעתיקי תוכנה מהסוג הנפו - טעיתם. חברות התוכנה תובעות אחת את השנייה על העתקת רעיונות והפרת. זכויות נוצרים (והן זוכות, לעתים, בכסף רב). : חברת "לוטוס (1-2-3] תבעה את ן חברת. בורלנד (קווטרו-פרו), על ה תקת. היררכיית פקודות תפריט, ה לדעתס, הפרת זכויות חדש הדיש וממוחשב- החדעם התפריט של לוטוס איגו נושא בר- הגנה בזכויות :וצרים', וממילא בורלנד לא הפרה זכויות יוצרים בהעתיקה אותו. כל המתכנתים יכולים לישון במנוחה. 3% 5 = חומרה ב חכרת |גוו2ו0 ת-8%)8/%, הידועה בדיסקים הקשיחים שלה, הכריזה על כונן חדש בסדרת זג)טגי): - נפח של ם]1300 (= 1.3 גייגה) - ומן גישה: 10 מילי-שניות - קצב העברת נתונים: 8 א7.|| לשנייה. הכונן פועל באמצעות בקר מיוחד המשתמש בטכנולוגיה הקרויה '3אי0850]10', המצמצמת למינימוס את זמן השהייה בין פעולה לפעולה. מחיר כ-575%5 + מעיימ. ם חברת 11 הכרטה על 4 מדפסות דיו חדשות, ועל מדפסת ל'יזר מהדור החמישי. ( \ - מזפסות הזרקת הזיו לעה 0 655)!וז\א₪65 מדפיסות שחורלבן (+אופציית צבע) ומיועדות לשוק הביתי והמשרדי. המדפסות עברו תכנון הנדסי מחודש המעלה ‏ את איכות ההדפטה וחוסך בעלויות (אף של צריכת החשמל). הצפיפות היא [זעם 300 % 600 ומה'רות 2-3 עמ' לדקה (תלוי בתצורה השונה). - מדפסת הלייזר מדפיסה באיכות של זעם 600 א 600 במהיוות של 6 דפים לדקה על מגוון אמצעי פלט. יַ : | ב | , ₪ אפטו " 4 :ו 4" *2* 0 4 . ₪ - = חר ההה הח הפ הכה | גרה ה ה סרחה דח תא הרחר רהה הרת ה ה חחח ה ההרחהה הס זה הח ה תה הכל חש הר 4 1 ו ןי מוח נטב ו 1 = 5% ₪ - 5 167וחהּוהות0:) תס)|ץסצאז גרסה חדשה ומשופרת של התוכנה שלדעת רביב אי אפשר בלעדיה. - |ו8ו10₪קץז?)א 4 תוכנה חדשה לאבטחת דואר אלקטרוני. התוכנה מצפינה את המסר (מכתב ‏ או קוב כלשהו0, ומוודזאת את אמיתות הנמען באמצעות חתימה דיגיטלית וכרטיסים חכמים. באופן זה רק הנמען יכול לקרוא את המסר. המטרה היא למנוע גניבת מידע ללא יריעת השולח. - דגש 2 - נורטון קומנדר בטא - פאזל הגמזים על דיסקט (9 פאזלים בכל דיסקט) יחד עם פאזל קרטון עבה וגדול. התוכנה - ברמות קושי שונות (לילדיס צעירים). - זיכרון עולמי - טרידיה - 100 18א - שוליית המכשף (על תקליטור) - טינמה קיז משחקים עולמם של הנמלולים | (3 85חווחוה1.6) | - ניחוח המטבח הצופתי - סימני דרך 2 המויק ההדד-ר= עוגל 8 אי המספרים + צבעים וצורות 175 ₪ פו הדב (60) 3 אמח -. ₪ חודר המשחקים 5 8 פאט פאט בקרנבל (60) | 134 צגדיס ראשונים (0₪) 6 11 פיטר פן (כז:)) 14 וני אותיות 49 ל 89 , | 0 המספריםו 9 יר 59 פו הדב בחדר המשחקים ‏ 89 | | ל = ו = /‏ =ן ורוו =] )‏ | = ו ל == ור = ל = ו = ל יין ו . במ ה --4 ₪ ג == בשציוען ‏ עב-מו הממשה - וי - == | שדנת היצירה 9 אתגריס 49 עיר בוביה 9 0 גורדי דיסק 60 116 ו 3 -- | 1 >" במערות המסתוריות 16 / 0/2009 | מלא מלים 6 7 , / 2 | / קש - מתנה לכל רוכש" .. ב 2-06 7 משחקי:כון = תוכת גורד = גו 67 0 כ ו מסע לטיטיאן (6) רה על דיסקטים..-- משחקי חשיבה 2 6 | ₪000 קיד פקס )77 יש לי סוד - אני קורא אי 169 | + רחוב ההרפתקאות (6) | 134 | יש לי סור - אני קורא בי 169 אות להיט 59 הוקלצו ידו 7 הוגי/שו [= - זה ₪ כ הגברינ4ף" שיק ] "וו ן | ה מב ץש טיש טייו ''| ו */ ו | | ₪0 | א . ו - 2 | 4 ₪ ₪--2 + 7 = הידד הגנרייטה 49 4 . / | | . דד הורייטה 9 ו קרב בחלל + 9 8 פגבג כפול 7 9 |0//) א , קיסמ? 6+ 9 / ' בקלי קלות % 0 | מסלול מכ | חשבון בקלי קל 09 ו לול מכשולים 49 רחוב ההפתעות 9 אתגרים 49 זיכרון עולמי 14 | המכונה המופלאה 49 אלקטרוניקל 209 מסע ביקוס 49 הכנה לבחינות בגרות ללשון 54 פיתוח חשיבה 49 תחביר ולשון 26 6 ץצ וזווגת 6 מזאסה 49 חשבון 6 יאי-יבי 6 4 / אנגלית במימד אחר (6) 179 טריגונומטריה 6 | מתמטיקל 19 הכנה לבגרות מתמטיקה 3 יחידות 36 : 0 אנביקלוידע 9 הכנה לבגרות מתמטיקה 4-5 יחידות ‏ 356 , ,₪ | יח דמי משלוח) לו הזמנות 'ימחשב ים וכוף/ 2 72 0 -08 המחירים בש''ח וכוללים מע''מ, עד גמר המלאי וכו שי לתידכייף בני פיינשטיין משחק ללימוד נגינה בכיף! תיקון טעויות נגינה על ידי המחשב, מיועד לבל הגילים! החלום של כל הורה הוא לראות את ילדיו מנגנים על כלי נגינה אחד, לפחות, ובעיקר על פסנתר או על אורגן. ולמעשה, גם הרבה ילדים נהנים מאוד מנגינה בכליס מוסיקליים שונים. ילדים שלומדיס לנגן בגיל צעיר נקשרים לעולס המוסיקה ואף מתמידים בנגינה לאורך שנים. אולם, מה לעשות, ונגינה דורשת תרגול רב שלעתיס קרובות ממאיס על הילד (וגם על מבוגרים) את הנגינה. תוכנה חדישה, בעלת השס המיוחד - ינגן תיקטעיי, באה לעזור בהקניית יסודות הנגינה על פסנתר ועל אורגנית. זהו משחק מולטימדיה ללימוד ולאימון, ההופך את התרגול מחובה משעממת למשחק צבעוני, והפותח בפני הלומד עולם שלם של צלילים. למתחיליס מצורף סרגל המאפשר להפוך את לוח המקשיס לפסנתר. התוננה מדמה את הנגינה בפסנתר/ אורגנית, השימוש בכרטיס קול משמיע את צלילי הנגינה במעט כמו נלי נגינה אמיתי, המסך עשיו בציורים, בסימנים ובתוויות אשו מקילים את השימוש ב'מקשי הפסנתו? (נלומר, המקלות) והאנימציה המיוחדת הופכת את לימוד הנגינה לתהליך מהנה במיוחד הינכול להתאיס לכל הגילאים ובמיוחד לגילאים הצעלרים. למי מיועדת סדרת נגן ת'קמע סדרת התוכנות מ'יועדת לתלמידי נגינה בכל הרמות. הסדרה כוללת שת: תוכנות המיועדות לרמת נגינה שונה: צעדים ראשוניס - לחובבי מוסיקה חסרי רקע קודסם בנגינה ולבעלי ניסיון ראשוני בנגינה. מתקדמים - לבעלי ניסיון בן מספר שנים בנגינה. כל רמה מכילה אוסף של שירים (רפרטואר) שנבחרו לפי שיקולים פדגוגייס, המאפשריס התנסות בשלבים שונים של לימוד הנגינה. לפי מפתחי התוכנה, אוסף השירים נבחר לאחר דיון מעמיק של מומחים לחינוך מוסיקלי, ואכן, האוסף כולל שיריס ידועים, ומבחר של יצירות קלאסיות מאת מיטב המלחינים. התוכנה כוללת שני מצבים עיקריים: 1) אימון מצב האימון מלווה את המשתמש בתהליך הכרת היצירות ולימודן, והוא כולל - ₪ בחירת יצירח מתון . מש רגות קושק ₪ השמעת היצירה באנ 2 קול; ₪ הדגמה של נגינת 5 גירה 5סנתר/אורגנית; ₪ (גינה עצמית של היצירה; ₪ תיקון הטעויות בנגינה על סמך הוראות התוכנה; ₪ במטרה להגיע לנגינה מושלמת של היצירה כולה, ניתן לסמן ולהתאמן על חלקים קשיס במיורו; ₪ אפשר להתאמן בנגינה של כל יד לחוד ועוד. ו צשור קפוה הדילו ים קחירת. 0 | ו התפוחים 2) משחק על מנת להגביר את הרצון לנגינה, משולב בה משחק מהנה. מטרת המשחק היא לאפשר נגינה טובה ככל האפשר של היצירות, ואז לזכות בניקוד גבוה כדי להיכנס לייהיכל התהילהיי. י נגינה מושלמת של השיריס ושל היצירות, מזכה בנקודות. ככל שמנגנים יצירות רבות יותר ללא טעויות, יכולים להתקדס לשלבים קשים יותר ולצבור נקודות רבות וותו | בני פיינשטיין לפני זמן לא רב נתקל מבטנו בחוור שעטסק | בנושא הכאוב של העתקה בבחינות. תוארו בו ו שתלמידים מעתיקים בבחינות, ושימ בחינות הכבוד של ייכדורייי או ייבן שמן" (בתי ספר חקלאיים שהצטיינו בעריכת בחינות ללא = משגיחים) נעלמו מהעולס אך מה הבה הייתה הפתעתנו כאשר התברר לנו שהמסמך נכתב על ידי אחת האוניברסיטאות החשובות במדינה. ילרק כןלל: ו + אישית נגד המחשרב : = בין שני משתתפים, דבר כמובן, את הרצון ל<נגן נר וללמוד מהשגיאות שיע שי בזמן הנגינה. אפ ו ₪ ואס נמאן, נגועות - בה מבית הספו היסודי ועד לאונינ | התונעי.: למתקדמים מאפשרת תפורת ונגינה כמו על פסנתר חשמלי או אורגנית עס יציאת מידי. מחבריס את כלי הנגגינה לכרטיס | הקול, ועולם הצלילירו ניתנגן במחשב | שלך ב עשוהי ה מ וריסהלע ורתי יוג "ת תהוה: וזוכנת יחלונות', שוטה מאוד להפעלה. כל שלב גנלווי בהוראות, בציוריס ובסמליס המקלים מאוד על ההתמצאות בתוכנה. לה בי ב ג( באוניברסיטה העברית, ומומחה לפיתוח לומדות ללימוד אנגלית, נענה לאתגר והחליט לפתח ת(כנה מיוחדת נגד העתקה במבחנים. בכך, התוכנה ד מ611-זדאג, שפותחה על | ידי לואיס, תעזור לתלמידים לשמור על *ושרם. דרישות התוכנה: ₪ מחשב 386 ומעלה ₪ 4 מג'יב ואגה | צורת ההעתקה הנפוצה, ובעיקר במבחמם הרב ברירתיים, נעשית כשמבטי התלמידים נודדים למקומות שלא נועדו להם בשעת המבחן. הדרך הרגילה ללחוס בתופעה היא על ידי יצירת גרסאות שונות של מנחן, וכך התלמיד הסקרן יגלה | שלשכנו יש דף שאלות שונה משלו מכל מקום, הכנח גרסאות שונות של שאלות גוזלת זמן רב, אפילו ( יי לי | | וכאן באה תוכנת ה-6( לעזרה.. התוכנה 7 0 6 או ₪ 12 מגייב פנויים בדיסק ₪ סאונד בלסטר (או תואס 100%6) ₪ ססות להפעלת התוכנה המתקדמת, דרוש, בנוסף לנייל, גם פסנתר חשמלי או אורגנית עם יציאת מידי. ּ, מ + יו " / 0 המ שביס מספר תשובות לבחירה, היא תערבב את התשובות המוצעות לכל שאלה. ואם משתמשיס | יי התוכנה דף תשובות מתאים לכל גרסה, כפי שנדרש. המנבנה תדכיט את :ירות גציי ההוש לכלנרסת באופן אוטומטי. המורה יכול לחלק לתלמידים ריתי ו 2 המדפסת, או ליצור העתקים נוספים ם בעורת מכונת הצילום. - לפי לואיס, שימוש חוזר ‏ | מפחית באופן מיידי את ההעתקות במבחנים ומקטינה . את ההצון של התלמידים להמשיך 2 | התוכנה פשו טה ‏ מאוד להפע, ] רנ ו 5 גר ּ פלו המו ורה --] ית רו ות של 6 2 פו ליי על כל : ₪ ה (כולל וו ב זאו והיא מכירה ‏ בכל סוגי ה ה הנפוצים יי וני | ובאנגלית. | | כל || יימחשביס וכיף"י 40, אפריל 1995 | בעריכת אלי ע1ז, מנהל השיווק של ה-,זדעיד ייהאוטוסטרדה הישראלית למידעיי בעיים. | בחודש האחרון הצטרפו אלפי מנוייס ] חדשים ל-.זטד/יד, וכפי שצפינו, מוקד | השירות שלנו הוצף בבקשות ובשאלות רבות. | תהליך הקליטה של כל מערוכת ממוחשבת הוא ארוך, יחסית, וכך הדבר גם עם מערכת ה-7880+ץ. | חייבים להתאזר בסבלנות, להכיר | וללמוד באופן הדרגתי את מרכיבי | המערכת, את השירותים השונים ואת | הטיפים המיוחדים בכל שירות = ושירות. 1 מזוע ההתקנה היא באזוריסם 03 ו-09 בלבד, ומתי :תחילו בהתקנות באזורים אחריס בארץז מספר סיבות עמדו בבסיס ההחלטה ן לגבי אזורי הפריסה של המערכת בתחילת פעולתה, והעיקריות שבהן - 1 פריסת מערכת כזאת על פני כל הארצ+ הייתה גורמת לתקלות כה רבות, שקשה היה להתמודד עם כולן. לכן, הוחלט להתחיל את הפעילות באזורי החיוג הנמצאים במרכז הארצ,: ללמוד את הבעיות, ורק אחר כך לעבור לאזוריס אחרים. 2) העובדה שהקיוסק של חברת בזק באזורי חיוג שמחו לאזורי-03 ו-09 (שבהן היא פועלת במהירות של 14.400 סל"ש) פועלת במהירות של 2400 סלייש. על מנת למנוע עבודה במערכת איטית, יחסית, הוחלט להתחיל בפריסה הנרחבת באוורים אלה רק בעוד מספר חודשים. [] האם עלות שיחת ההתקשרות שונה בלילה לעומת העלות ביוסז כפי שכבר כתבנו בגיליונות הקודמים ] של יימחשבים וכיףיי, התקשורת ל- .זמ ד/יך נעשית באמצעות הקיוסק 133 של חברת בזק. בכל חלקי הארא עלות ההתקשרות ל-133 שווה לפעימת מונה מקומית, ואורכה במשך כל שעות היום הוא 5 דקות בכבד! ב- = שא 9% 4 | כארשתיצכא || כ"ר שדחו | [ ] הזרכה לתוננת הפאקס ולתוכנת התקשורת המסופקת עם ערכת ה-,זמ דצ כשירות ללקוחות המצטרפיסם למערכת ה-.1%751, אנו מספקיס כמתנה, יחד עם המערכת, תוכנת פאקס ותוכנת תקשורת ככלכית (ללא קשר ‏ עם התוכנה המיועדת להתקשרות עס מערכת ה-טידצ). תוכנת הפאקט המטופקת עס ערכת ה-1פדצץך יכולה לשלוח פאקס באנגלית בלבד; התוכנה אינה תומכת בעברית. אפשר, כמובן, להשתמש בכל תוכנת פאקס שתומכת בעברית. לצערנו הרב, מערך התמיכה של ה- 14 אינו יכול לספק הדרכה ותמיכה לתוכנות אלו. כאמור לעול, התוכנות, בצירוף ספרי הדרכה מתאימים (באנגלית), מסופקות כשירות של ,זטדיד ללקוחותיו, ללא כל התחייבות לתמיכה ולהדרכה. מרכז התמינה של ה-,זמדשיד מיועד לתת את כל התמינה הזרושה להתקשוות ולהתמצאות במערכת ה-,₪1דשד בלגד. למען הסר ספק, תכנת הפקס והתקשורת, התקנתה ואופן שימושה הן על אחריות הלקוח. [] האם חייבים לשלס תשלום מינימום - כז'י ‏ להתקשו לאינטרנט! ההתקשרות לאינטרנט ה-1ם דד איננה מתחייג מינימום כלשהו. מחק" לדקה הוא כ-0.15 אגי ! בשלג זה, התקשורת <א; תחת 05. ההנתה 4 שתוך מספו חודשים אפש ‏ :היה להתקשר תחת ממשק גרפי, דבר שיגביר מאוד את העניין בשימוש באינטרנט. יש היא לכל מנוי של ה-[מךצך יש קוד שבאמצעותו הוא יכול לקבל הודעות בדואר אלקטרוני של האינטרנט. אתם מוזמנים להתקשר ו 'לטיילי בכל העולם. [] כיצד יגבו מהמשתמש את ומי השירותים שקיבל! השירותים שחליס עליהס דמי שימוש מנוכיס באמצעות כרטיס האשראו או חיוב החשבון בבנק (בהתאס להתחייבות של כל מנוי). את השאלות למדור זה אפשו להפנות (בכתב בלבד!) אל - אלי עוז, מנהל השיווק - ,זמדעד - האוטוסטודה הישראלית למידע בע'ימ, באמצעות ''מחשבים וכיף", צשה מנוי 2 |[ א | , רז ר 1 ₪ . ו << /%|))| ₪ ₪ ו 9 4 !| ₪ פשיטה במדבר פס | פרה היסטריה ₪ שכירי חרב ₪ מפגש הרובוטים 8!ג יים אמא ₪ ביבי גוי ₪ מלחמה במבוך ₪ אביש | ליברפול ₪ לוחמת התהילה ₪ 20 דיסקטים ?| מגייב + קופסה לא*תסון,₪ עכבר איכותי ₪ סבר,אחשב לפי בחירה 8 | איינשטיין, 7 ועוד) זז 7 <ורזי > ונוי שנוני פב - - | | .א 1 [2ו6 ;%‏ ת.. 9 | = ;מון 55255 697. גיל: 20 חתימת המומין: 3 :תוי מיקוד: ההט' כ"טיט אשראי תוקף מצ"ב צ'ק על סך | <פקודת מחשבים וניף בע"מ תארין: 0 >-(נא לצרף דמי משלוח למתנה 10 שח ) בטלפון באמצעות כרטיס' אשראי: 08-4650222 = (דמי משלוח למתנה 10 ש"ח - עס שליח עד הגית למרג*ת אזורי הארץ) "מחשבים וכיף"- במבצע חד פעמי סקנר של מבצע סקנרים של.. ג 8'א מודל 1995 גביווומי ויוי יי יי מסך ידידותי מחפט מחעב חברותי. "14 כמו חדטש. מחעב 6 0 - 2% מסך מקינטוש "14 מיני טאוור לכא זכרונות | | מטך הינט 7 מנויים שמנגונינים לפרסם נא לנטלוח פקש/ מכתב למערכת 5 1 7 ב רש ו די | ווף. הנוווד <וחרר רחדוו זה וו ופ ויו 22כ08-4501. אי יניו [אלו וו וו ילוה הנמנו בגנ 4 5 2 72% / 0 ]₪ מדפסת אוליבטיססו זאס ל סיבות צבעונית מחנטב 386 40 א כ בוננים 28103 כזצו ברטיס מסך מודם פקט 2400 תוצרת גצזצ 120 נם"ח "מחשבים וכיף" בע"םמ ת"ד 675 רחובות 76100 0 הכניס הת לתערוכהת חופשית מה זה זמזשיך ואיך זה משנה לך את החיים ."1 היא מערכת תקשורת, המאפשרת לך להשיג באמצעות המחשב הביתי שלן, מידע, מוצרים ושרותים 24 שעות ביממה. במקום להתרוצץ, לעמוד בתור ונינתיים לחטוף דו"ח, תוכל לשבת נכיף בבית, להשיג מיד כמעט כל מידע שאתה מחפש ולנצע הזמנות וקניות באַמצעות כרטיס האשראי שַלך, ְ מערכת ‏ ]:1''1 ידידותית, מדברת עברית וקלה מאוד לשימוש. מנגנון אבטחת מידע מבטיח לך פרטיות והגנה מכסימלית. מערכת .וד מיסודם של שלושה ענקי תקשורת - אלביט, נזק ותדיראן - פותחח עידן חדט בהרגלי הצריכה והפנאי שלך. נַסָה אותה ותרגיש באיזו קלות נוחות ומהירות תוכל להשיג הכל בנעלי בית. עשרות שרותים - מהבורסה ועד להצגות בלונדון מערכת .וירד מספקת לך היום מגוון רחב של שוותים. תוכל לדוגמא, לרכוש באמצעוחה, ספרים מרשת סטימצקי, להזמין כרטיסים להצגות,. בארץ ובחו"ל ולאתר צימר נוח בגליל. בנוסף תונכל לקבל מידע על מצג המסחר בבורסה, מצב חשבונותיך בגנק הפועלים ובנק המזרחי, לטרותןך גם מדריך טלפון 144, דואר אלקטרוני, כנוסה לרשת ה - זמאתזא] הבינ"ל, | תחזית אסטרולוגית, | משחקים, לומדות ועוד. בקוונ תוכל לנצע קניות ברשתות השיווק הגדולות, להזמין תור לרופא, להודיע למשרד הפנים על שינה כתובח, לאתר מכונית או דירה התפורה לדרישותיך, להזמין כרטיסי טיסה וחבילות. נופש ובקיצור לעשת הכל מהבית. ב - 5 דקות אתה מחובר וגם המחיר ממש לא יקר מערכת .[''1 מתחברת למחשבים תואמי ]28671 81 ומעלה ופועלת באמצעות רשת הטלפונים של בזק. ערכת ,ומזי כוללת | מודם 05א88.4 תוכנת מודם ופקס, מפתח הגנה, תוכנת ידו וחוגרת הדוכה. טלפן על תשבוננו 56 (וטכנאי ההתקנה של , ודע ינוא להתקין ולהדריך אותך ואת משפחתך בעבוזה נוחה במערכת, או טלפן תינם 9 לקבלת כתובת חתנות המחשבים הקרובה, בה ניתן לרכוש ערכת התקנה ולקבל שירותי הדרכה והתקנה במקום. עלות השימוש במערכת מורכבת ממתיר שיחה מקומית (תעריף יוס) וזמן ההתקשרות אל נל שרות שעולה כסף. (כן תלק מחשרותים ניתנים חינם). הגבייה מתבצעת באמצעות .וג"/'. אם אינך יכול לתאר לעצמך את החיים ללא מחשב, לא תבין איך אפשר בלו .טזד''. הצרכנות הנוחה ביותר בעולם מיסודן של אפצשופו 277 ונורייוריאון % כמה מהה-בייט שווה האפיקומן שלך? גזוא,: שואכא'6ח|א פשיטה בג'ונו קטלוג טלפוני 7 שאינה ננמרת אצ ורי הר כ