פריק – גיליון מספר 86

המגזין לבידור ביתי ממוחשב – נסרק על ידי Sivan

OCR (הסבר)
ו "ורי ג ינ רב 1 5 2 שר ₪ -₪ ציץ ב ו ו ד טל ש ן 1 , =- ו ₪ אצ םי | *ון ₪ הנדול של הקונצוע . | - 4‏ 1 תפיק | חברת דיגימיישץ (החברה בג מ ונבכ וי ו ופ - ג % אאא מ עד . ו - - ופץ, כל ה₪ על-ידי תברת קולצמביה ₪ ] | ₪ מש !| | = 4 יו : מ ו "האולימפיאדה" שמורה מ וב ו רו אטוזניש קותוכננו לדולב | "דן' | אהשוקוו )60 קחומ צ. אלא .ה ק--4 3 << מ שי מ =] ו 1 . / | יי || | מ ₪2 44ב 7 ]| ל 1 -. 2 *=+ 1 ז לעבו שר א! | [ |" ב ג הי ג וי ב ןווס ויאפרוצא (אאךף = "/ = בב ינב ג ב גי = יי ו עס משחקי הספורט המַבוּססים הוח וו *יזשן.-] םמ ד ג + ו 5 מ . וו ו 1 רשי "במ טלמטוחק ו וכ בע אי ב . - [ | בי ווו ו בו יע סשת ה<*|₪ שויה * ינד ו ₪ ה 4 ,4 המשחק צונזר מאעה חי אא וטו השנמ מה ימחר || 4 ה 'ב שר ב + ] "ו 4 שן ד *יברייגי ופניין בר 4 | ₪ רו מק . ד יח .-%- ו וו חי ככ ו ₪ ןו ו = > גח - ₪ יו 1 ₪ רו "או ב | | שב = א | 1 יבא וגיו בי בנ ו = בו "ג 1 ₪ ₪ רק פד | ₪ 2 ניפכוך ₪ ג" א א ו בק" 1 | 8 2 4 .2 מ | ו ו | הררה ! א יי 5-9 חן "2 ו" ב "1 יש ב" 2" גפ ון' נינטנדד היתה וכולה לשקוע בצרחת עקות חברוה רבאת נוטקוות את הניעטנרו ‏ 63 5 ףד 5 מ א ו" 4 - . . לטובת מכשיריט חדשיס וחדיטוים כמו רדרימק)סטוט והפלייסכויישן נַ ובל בינתיים נינסנדו מחז'קה מקמד הלו סכשירי גנים להצלחה הזו תחברו את הטרוף העולמי של נצקשר בשה פוסיימר עם סדסי הונווט. מדרות טולזדי זייה ם כ הדלנררע, 5 א" ו -- 5 כ סי משחק בובחח. תליית בגדיד שכר קרן "7 - : צשלצועיט,- רל' בתיבה ושעחד והתלצאר- נינפזרו הצליחה לנלגל בשעת 1999 רק ? מיליארד דולר מתוכט היא הרוויחה בערך עשיריון, לא רל. | - ה מה > -| = "] - - | "= == - .]| ו 0 4 רה רדר דדידן! ‏ וקור חק "5-4 דה" = > . - רוד שוקיש המאישים מאדה ב טדקנים, שעיחן לרכושו את הניעקונדו 64 בתשעים דולר בלבד. אס "רוד רדש יר ףפוח מש וק - עד : פחות מאורבקע טווזון שרח בשדק המבסידרום המשויטשוים ניהן להשוין את הנהכשיר |פפילז בחצ' הבציר ₪ ₪ בת רררנרדר] ור . ₪ ₪ 1% מ ₪5 ₪ מ - ו מש עד 4 ' לר ו ר"לק ו הצחר תח מבטויר סופד נינטנדד ישן ונ ה ומכשייר נותן ריר דש ', | | -₪ | . . ₪ - מ ןןך 5-ו אר| 8 ש ! - 8 ₪ ₪ 1 "רו יד 1 בהייד) ₪ ו רצ וררש 7% 0 שר חר מ קר ₪ הר שח / ת שש | 1 "7 . 4 , מהאינטדנט, אבל אדו ₪12 פרעיל בש"ס האטרי*כזית (מחייב השפבת או נלודיציה הלכה 2 מ |. ו 0 ר* רה זי הששו 4" ו | . ₪ שמ . . סיסשםא המחיר אינו כולל משלוח ומקוים שונים (מכס, סק"מ | ולקיטה. אין בארץ אף חבדה א" + וה| 4" ₪ 4 | מ ₪ וצה סט. בחודש דצמנר מיליון מכשירים. הרבה מעבר לציפיות של סגה מיני ספקנים, הטוענים שהמכשיר לא מוצלח סגה מאוד מרוצה מההצלחה של הדרימקא. % נמכרו כחצי ונגם של כל ונ הוגגת בחודט עבר סי חננה 70 מילידן מכקוידי פלייסיסייטשן בחורש הבא היא תחונ את הולדחו עול -₪ . 4 - 2 - 2 5 =שש ₪ 1 . = ₪ ץ ₪ ₪ ₪ ח ₪ ₪ ₪ = = מ מא רד שאוי - = ₪ =₪ גר [ ד .=חחשי הפלייכונוודשין 2 הוודשי סונו חינדבת את הק לחה סשסלה = ה | | 4 רחר סחי חדדו . ב +% .ו -₪ יו הח במ ₪ ויצקר ₪ הק ₪ 5 ₪ . ₪ ₪ד שדיח ₪₪ ₪ מש 1242 5 ₪₪ ּ . מו ₪ חר .₪ חדם ₪ ₪ מחחק כשלחשה נוליון טבשוידי פלייסיטייישץ בואדשיים נובמבר ודצמבר ששקנ סך דכל המכידות. וחד עם -=-- 2 ₪ א. מוה ₪ ₪א] בש זכ "1 וו = "= דוש ₪ 7 = ₪ ו ד "וחד 2-מ 5 ₪ הביק לנזיליוקרד וחצי ו 3 4 ₪ ₪ שיא 22% שד ₪ ד -4 שישה "ו )| סזני 1 הניש דובף " מש בממש חאא ממה שחש שור .מאה פהקם ו שיו ךף שו ק ד. מרשי 8 ₪ שמ ₪ 45 ו שרוק שיא) ₪[‏ מ" ₪ ₪ ה .₪ ₪ א מ הד א . ברה אצור, שנ] "ו ץצ טנש 2 טיט"ים בנע ב"ת 4 ₪ בק או סוני ערכה כנסי עגק למפיקי המשחקים של הכלייסטייישן 1. כיוט יש עשרות משחקים בשקבי פיתזר] קן "חן רסובשויר - חם ב'וותת בעדלם סזני מ "רצה לכחחת 2 טיו חדים בר משו עצו "זי להיות סייפוד הצלתה וכל משוחכת בריך לתתוזים לסטנדיטים טול החברה בכגסיט שטונ עירכה חיזוון לו" רש 6 מה המיקים ל דר די בסיטנדרניי 7" רעד" כן ברחה ראודרוה רדתוצו ובדיו ור תלדרן ופדה ממדי | % 4" ש וי ₪ א ף . ₪ > יק = הי "ו ]| || קק9 וא כ ש-₪ א 2 ו ₪יו ₪ שח .- ּ . - - : 1 . בסוף תתודש סוני תעדוך מסיבת ענק לפלייסטייישן 1. במרכז הידידים הגדול של טוקיד יוצבו רפ מרשיירים 2 לור קסשורים המשחקים הכי חדשים טויצוט עבורו כל אחד יורל לדרוש כדרטייס בבוסה תומחה בבק ₪ דד לדא רפכוה מחדר הכדה"םהי ו יז = ם בארצקדיה = -. הש "שש . שה = ₪7 מ -₪ = ן 4 ₪ ₪ < = -ה - 8 חן ן - . --] ₪ | == 110 % ו אתר האינטרנקו 6005 ק50בוחבו) מקבל הזסנות מוקדמות לרכיששת הפלייסטיישן 2. המחיר קע דרלר. לס המשלה] כאדע עזר 75 ללד לוה ופי להוסיף איקן מע"ם 267 מו רבריטער | ודויר: | 3 ו או וו מנזינים אמויקא'ם ובים החליטז לא לפרסם את המודעות של המשיחק חהנסוזג)! -אר)₪] ₪ המודעות כוכלות סיסמאות בוטו באנגלית המדור, שהמשחזק עעמו מכיל מילים נסוה בווווזה הרחח בדיוק חוכ בדיוק אותט המנדדנים לֶא מחלוונים להפך הם פפרסמים כתבות ויהשנוחות %" | מחח [. | המש שמח "פדףת מחפח' - ₪ . - |' ל . 3 || ויו וי ו * ₪ ם-] = >-החהת ףח ₪ והחדדיום אהרדות הזה עפחחז ור השח | אד מייהיה בטרנוה הלה בר יחת הדינו אהתרים "רב וקווות ₪ .| | דא חש ו וח . פוקטסטיישן 2 בל -. בי ג ל ג בו - וב - ית 4 4 מ | ל ג = גפ וו ב 4 וב *. בו י- ב בי שי ג ' ג - ו ו .יב וא = ו != יניו 4 ב יק 1 יי יי לש צר ₪ 1 = וי ג הג פמ יי == ו פמ = ג יב ביט רק בשנה 26004 יזלדה לניוסנדדר 44 קדבל ב יב וג ו ב רו "זר יז תחרות חופשית כזהני ב לא לכפות מחיד אהדךד קל =+1ש= . צע וב טל 1 את התחרות בין יצרגיזה ישיוזות הטייוכ בעבר סונו | עו 41 ו - ה ןוו ג - חן "ץש ונ" יי ו שי 41 וג לוי גישי ו ג ויב 7 ריגה = שי = 19 ו שב - 41 פ 5 17 יי 1 אורי גלר נגד נינטנדו אודי נלד תובע 60 מיליון לירות שטרלינ2. ביצי יש | 0 חייש יי הי עעי טהם השתמטוו בדמות ללוג רשותז. 5 טשיהווו. גר ו ד = ןק ו * ששו 0 בב 8 '05' 4 8 ' 08 "ויב אד וא "ו מיצרניות המשחקים סוי משחקים המתורגמים כעות אנו יכולים לבשד. שממשלה ו 1 4- ₪ 1 נו- | ש ומ 11 ב ...₪ ניצתה במאבק התרדב א ו שבישרול שי 4 | 4 1-1 חזקיט <%> 0 1 ו יי מ ו בגר גי הו גב - ו <> ו 0+ יפו 2 191 4 וב 5 יי ןיבי = בי יו ץ וב 2 יי | הי ירייצ ו וי כ מונחת תחויות משחק היחיד כמקט לחלוקן יגוד 4 הו ו 1+ :ימרי יי פו וו ישי יי ביר ונב ו ב -1-.- 1 ו ו לי יו יי עו 1-1 רה ימב ב יי ג ו ב מ ל הור ו 1 על - ייר 2 ובו שו ה ג" יג + הל יו = יו יי = ביג יי ןגי ב ג יו ירי ב וע = | < שבי וגיצי בי ה 1 וי-וי 8 ב 7112 גיב יו 1 ג * וב ב יא א יי ה ג ו יג ב יר וי שי זב יב' ימי *‏ בע 2 | [גגיץ]- וג יי ב ב ופ ג - בי שו | (לאחדנה, 118 בעקבות הו בי יי יי ןנג 1 בגוי בי [ןע". אבל יש עוד הבדל אחד והוא הדו ההבדל שיעויטיה א ווד:טווגתיוגו 1 |גזת לסקהחק פוב םי ב ו ו וויה ת-0!00 גו בב בנגו שי יש יי ה ג יי 1 ב ג <קרבגיי נוקב-ע*- ו ל = 4 = ]]:"1. ב] א [גי- ]בי 5-0 1+ 4 ₪ עב י *ן בי | כקום של הכוקן הקשייה), אלא 'ודידו שתיים או ג מ בו יו וב ג מ ב וי בי כן, שתן נתשבוח לחלק כמקט בלתי (נרד ב גד ב 4 הזג ₪400 ה?. ל 66ג), אל קח|אהה!מטו) ד ] הער הג ב ב 1 יברע "= גי :ג *-שי'2 א + זי גוג בב = לו ]| כ םג ןיי - - 5 ובו ו +- 1-1 יי ב בו גב רע מ - 5 ור ה - 5 2 ןי "בע ממצבי מפוחק מעטים, סי למה פתתאמון ונב י'ג ו וב זג זג 1 + גי ונבב ג ופי ע בנ ל" 182 == ₪ בגר - 1 צ יו ₪ .ד זאו -*: ' = השזוזט | בלשחק בו.. = גנג- ג שי -- 6-4 עשי ב וב ב "1 יוב בי" אב 1 | וב יהי יג = ימי א 2 ו 2 ₪ 4 ג א 1 יי וש" ו * ישי( וג - 7 - בכר יב + ב מרהים. וכל אלו היז חלק אינטונרלי מהמשחק + הם היו שי ן- חי ו וב מ 1 שיח = י- הי מ רניו + רי ה ו יא [ סאודוק ו פרו ו ג ירי וניג יב" כ יב נ"ב מ ישוג ו א ו | ב י הו אינה סתם קלישונת היטשד מהקוססה בטיס שישה בו 7 ורי גי ב = 11 ו יי בכ ב שו בי ןגי -הזרר.רי. תעה ה ןי ד גג פע ב הכתה את לכל אחזת, שחלקן אף יכולות להפוף אחח ג בב יש ו ג וכ ןי בד" והיוהב=טהך |2שזה] הת! ו יב וי ג" בע בו מ "שרי בי כ" | 6-4 |בוסייס), וזה ניחון לעקוהתן בקביעה מדוזיקת של נתזני קשה לכתוב מילה טובה על ]הסנתה תזטסי ד [63זה . במיוחד כשאתה עסוק מדי הסח בּח'זטסד |ב3יוח ב ב יק וש וי ו וג בגנב ה עו 1 1 1 מ בע ו יבב וגב "ו א ג וער ג 8-1 ו ג: יוג ארג' א ג גר ו יב וי ב ג יי ג יבג יש 0 ג 5 א = 0 .| שר 1 ב בב 121 ישנם עטדוון על קשדהון של ליטדטיס קטניס. וש להם | ומומב ו מ גי מ ו ג- גול גי .גי וי ₪ | 1 ג-יי-- המוג !| = ףח בצ א 2 ג ג"יב יע .| ור *ן 2 - 2 ויד 1 '-ם שן -גב ע1י תמ גג = - 4 ו ו וכ ]ג ם-י יי ו מ גג יר אבל כאסד המחטוב מכריז את זה קליך וקל שאר המשתתפים. ה נהפך להישוג. וכאשיר אתת יודק שדבר דומה יקרה כאשר תגיל לקשר, חמש קסרה, קשדים 5-4 ו -- הב ב יבול יג ונ ןב = ימ גג- ה | מוטזיבציה לשחק טטב *ותד. הדבר נכון ג לנבי הרינות הי מ בי שו ג זי ו שיחק: שי נרזנבר1 גרפיקה - 93% המשחק אינו ואה טוב כמ פמויו 3 +צו(), אך המנדע של זה 1 רחוק מלהיות מיוטן בסטעדרטום של נגופיכה. המשחק הוא פשוט חלום לנבי אלו שאוחבים להתעסכ עם אופציותה גרפיות, ועם קצת ויתורים יפעל על כל מחטג צליל - הקריין, סטי הקולות שיל הבוטים, פיצוצי כלי הנשק - הכל מקצועי ונשמע טוב. המוזיקת מעולת, אבל לא בולטת מספיכ רמת משחק - 100% כיף אולטומטייבי. אורך חיים - 60% מבחינתי, לכל משחק שאין לו החתוד יכול לצאת משתכ זתת ל בעוד חודשייים, ואני אשכח ממנו אבל אם אתם מתפונים, מסיבות כספיות, לדבוק במשחיק אחד, זה המעיחק. ציון כולל - 90% אל תתנו לביקורתיות שלי לבלבל אתכם. |וזוווזגווו | |גשום | תוא משחק טוב בהרבת מ 1 +ג ו נ=ההחו., אבל רק בשל העזבדה שיהזוא יותר מנוהן. לשוני המשחקים אין ייחודר, ולכן לדעחתי לא מניע להם ציון מושלם. באינטרנט: לפניכם רק וני אחדים מתוד רשיפה של מאות! הא"נטדנש מפוציץ באחרי מעריצים, שזוי משחקים וקוד. אאכלה האקההיה ותומו = ----ף ;| בג "01 2 ", | יי 1 בג באז ב- 1 2 אי ₪ צ. ה יב יוב זו גב ץע ב '. גי ם ו בי יי יג .ש.י ב חן ,> 1 ב --, -4 2 :ין בי 4 עי ו ג וו ייג יב ג 12 ב - ג 14 יגוי ה" - 4 בבר בי הי ומ גו ב ו גי ג 7 ]יש בב 1 חא ', העם.- וב - 4 םרג ב ** בב גר ןב ע* 1 בי = שנוע אחד מהנטומינים בכל "תאר ה עריך להוביח ונח 5 = י-ן:4=* ]( 2 שרג * ה 1 יג 0 גב מו * ג ו 1*-' זב" וכ + גג ל 7 ו בנ 1 2 == 1 3 גי בבר יי גב יי ו גצ יג ןפ בי = = ו 1ב -י ינב דג בנ ג בי 4 ל ב ו וני = ירע יב = ' ו" 4" בי 2 מב גוית בגא גי ג, ונ ן ]2-מ ב ב גג הג - מ 1 גא ב בנגו בו ג מ בוג וד ל בו 2 ג בי ו פיי יי הי 2 א" 1 יי ל וו עשי גציי בצ ג 101 גב גכ וו בי גו הבג כב ו עו ו ₪ וב = שי בב 5 יוו ב וו יי( גו ₪ בי 2 אצי וי בי ויוי בחדר הקדעו מלטו יוה בי. פיי בר מז ל ל בו ב כ גי ב "| שלל מה שא וד על חכו חן לו נכון. הנ היא ימ גי-פג 0 11 יב( ב- ו = יב ב ג ג בי ב יג א ב ךוש - וב לג ג ו בי ה 7 = "4 עי יו הביש ב "₪41 גח זג ו ב ועי הי גי גת גג הקרב הפכוזה הישעה של הזו הועחזל לפכדול במורד 31 * ןו ו ו 2 .גו - - מז גג 2-8 8-2 4 הזורפה "טנהה. הקלילה ה פכש מש מנשתער גמר רו הצ 2 ו ג 1-. יבש ".וי '- ₪ ב ה גגב ו 2 וע . ג 0 ג'-ג" ב אבל השקתה ₪ קשה להגיד שזה משחק גרוע. כי רוב המשחקים הגרועים שראיתי לא היו כל-כך גרועים.... 55 5 וע - 1 4 0 ג ו[ שב 4-ב ל ו ב יי ג ב ה א זבם גגיג * 1 עו 7-ו גב ל ב יר בו'ג דה וע ב ג' בוג 1 בו יי שי קל ב 6 ג יגד יי ונב יב 2 שי יצ ענ - ו כ + + וי ג 4 פלדה - לבחור באה יש עד מוקצוה במיוהוד |נו הם הש | = 1-12 -- ור הי ג? עו שר ו מ > לבויו וב 1" 0 2 ג 1 22 גפ ג" ' יבב יפ ל ה וג 4 ?1 + 4" ,4 0 יי 0 "2 זכ יגפ דג" :5 .א = מו 1- מ שה 0-1 .גי - ג + גבי > ובג יג ו - ממדל *נול לקסדת את תצודה של כל יצו שקרוב אליו ו יע ץ גי - | מ יב ה ?= בג חן ג "פב וג ל יו עיפי ד זוי יג = | ? ה ב 5-ו ו "בע | = יו גוד * פד( ג הא עזי 2 | ג-י. בר גי = .4 ג יג ישי רייו 2 וששים. וי .ו ₪ ב בגש ימ כב בלמ ג ידי 1 בי 'ב ב ב א' ג יז ג ג ג גו ו 20 בג ":20 :םי 1 2 שש בי 'ע'- ג ג בג יג ': 1 4 ו ובר 1.4[ ג ב ב עקב די לג כ =. ור ןל בי י'ג '"7 ב 2 'א הב וז 1 וגו ".ענו "ו שו ב"( 1 * בו 0-4 - :1י ור 0 ₪ ג יבייב ו ג = ג 8 ג ג ב ב" וגב ב" קרי גי ו ד בי י4'נגי הי בוו * או קב *--4- יו בצ 1-0 ורב ג בלנבו ג ג 1 ג ג ג ב ב | לצ ב פע - שד המשחק: יווד אוורכופן המכשיד: סי.סי. שיחם: המיר מעקי גרפיקה - 70% הסרטים לא אומרים כלום (סתם טקסטים מרצדים) והורפיכקה במשחק די נרועה. צליל - 50% מוזיקה גוועה (מייקל ג'קסון יותר טזב.... קרואות של תאוזב כמו "קוו וו ) שופ ר ר"רץ]וא ויד', מהאויבים היותר אנוטייים. המוקנטיים פעלט בונחיים. רמת משחק - 80% שלושה רנילה למדי. אורך חיים - 40% מעט. פמש מעט. אולי העובדה שזה יותר 4000 מנה מוסיפה כמה שונייות במחיקת. ציון כולל > 30% הוסך כספל ש37א ההוונתנתכו באינטונט: | זהן19-ו והות או וראו יש הרבה מן המשותף בקונספט של שני משחקים: 6 6מזטוסטצי ר6ה)! 4 >טחס!. ההגוטה! 6חות6ה]א [ההז116, אך מעט מן המשותף בתוצאה, למרות הכל איחדנו אותם לכתבה אחת גדולה, עמוד 16 שייך ל שחזט)סס1 בעיקרו ואילו העמוד הבאה לאינדיאנה ג'ונסי וג יבצו וי ור ורד ד "ה יי ימ דד מ ( הז מו ש צניי | חי צי יד שש" ד יפ ורי גי גש] ב1: ג רדי ני ד יק שש ה ₪ בכ 59 שים ₪2 9% ₪ ₪ ₪ ו ףח | -ן ] 1 --] ביכ | ג[ א /ם "בע יע בג 1 בת" ₪ הדוגמא הקיצונית תהיה גדסה = ₪ : הנא ם ו :0 2 ה "ו | "ו <> היא והזו ) ספ -8. שיוצריר טוענים כי יי 4 בג ערו גל יי ?ו ג בצ ו ג גא וא יי וו א *. 14 יגוי 4 10-ו בו ב ו וני חי 4 ו 45 המשחיק: >מקטצאטוי המכש'ר: פי.ס". שיחק: של נרינברן גרפיקה - 96% לראות הלהיבהף צליל - מְַסָפּ תמשחק הראשון, לדעתי, שמשי מצדיק קגויה של כרטלחיס בעל האצת צליל תלת מימזי". רמת משחק -‏ 80% אכקשן מהנה, די'אלוגים מפתיעים בשנינותפ, וההחשוב כל = זוועוו ללא קץ, מה אתם צריכים יותר? כבו את האוד, והכינו את הפופקורן. רק אל תורידו ידיים מה מכלדות. אורך חיים - 60% המשחק אמנם מבטיחה ומקיים 4 מרקים שוזנים בהם 4 סיפורים שזים, אבל אין מצב משתק ובי משתתפים... ציון כולל - 85% ש'היז רק טישדוקים במ ואגני פמיצה. אה, המחשב שלי. אדוו | אא ושייעלו על באינטרנט: 1] ₪ הצכדת כאהאחהים 4 ערץ "גי ג 5 = | ג הכ ל ב ה הי *ץ גו גי גי בו בי 4 זיוב ע יי יו ג במילניים הקודם, | ג וו יי 2 ופרן: הו ות ה "2 וטו * ב | ב "". ראי ב 2 .ויב הב יב 8 את השק צהצליח בכך מבחינת משחק. נוצר איז צדין בח יז וי וג וו אבוי" בי ו | שי וגיר + ב וב יי = 0ב + םי וו + %:2] |141] אל 6% השרוה אך בסך הכל כחדת :+ הי מו "לבד באפרלה" יה םק = ה בכל מקרה, כעה, כאטר דנר האימה חוזר להיית 1 ג 8 <- גי בו ו ב ן מ ב וב וי גי 4 זנ וב-- 4 - ה ו גיא "ג בי " ה ה רז וננ ה בי וגציי 14 יו מב ןי ב 1 וגיו י ננו א "מ = יא חן := ג יו שו אי גר בי > ונב" אהטואוא הרו במעט "לבד מוושר עס דיאלונים. 1 :בב 10 .| 2 1 : ב ב "1 גפ ב שיח 1 7 * ו גגב ב "גי 4 "ג 1 *. ג גגמ גי 4 1 גג 1-7 2 בג מ "ג - זו וז הי | ונא גב ג בי בי בער :- או .ו וד ]יג וו חן ל יי < עו[ + * וג - ב 2 זו ץ ג |- - וגגי ו = בחור - | ו יב ג ו ביגי אב יג 4 ב יי 2 1ב :וצ גי |" דכ יא רעי "= וו יז ל ןוי יב הי הכ גו ל "בי ג ליג חר ינצינ ג ] ב בצ *,' א" |( בי שר |וגעגי |[ מב יע יא גו ופ וג י'צ ג ג ד ב ו יעשי ה ד וגב בב ג-- ה ב ע ש* - ד ע ייג יע שי חן | ברו גוו חגזכה לאזניים. כינורות ותופים מרמזים על אסונות / האמ צעים ה יי ג* 1 ןי יי עב מ 1111 י 2 גי א ₪ ונ ב '3 בי רו יש יג ו 3 1 +4 1 . 1 ₪ גי ור וי חי יב - ו ב" ו יי 4 = - אי וש - הגוי = הו[ * י מ - :יהי 4 2 ןמוי 1 השטיקים של המקשותקיט בי גו בו = ב יי 4 ופי יי 14 בי בי + = היינב גי וק | יק | םב ן ד 4 ב בי ינבב יי נז ענ ו ₪ בג ב וצו ע. -- ₪ 2 ₪ ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ₪ = 8;- ]וו ו - בו כ וש ם | :ו ,"1 זו די 9 1 2 | 3 ₪ 1 1 !₪ וד - ב ו סלקינים רחוקות ניחן לבור בין פטרהת דיאלונים! בב . ג הר ג-גגו וב אי 2 שנב ןתי גי | לכתוב דיאלוניכו ארוכים 'וחור, והם אכן מקצלים זאת הם אינם כגומד. תעזלם סומתוץ נדיאלונים |=.; + יג יו'ג .ם-י גג יג + ! ו = גי ז. ]= ו "שו <ו*גציב/]' וגג וו וב רו י- מב := וי וי א ו ' גי" .יג קש בב + יי ג = ב ה יר בצ 1 באסיקה", | . ר₪ טלילת" ₪ ₪ -דן למע גר - ג ה ו א | או = בו יב ב 1 תב'ל של "קבד באפילהי, אך עובד פוב באוחה ב*שעפ ומנסת א 4 1 9 ב א *1 - ה ו ג 1 ו ג וו 1 , התווד אלו המש וי" לבעלי ש'םמז לב שהוא אנד דודש הועצת בי 1 יב ו יי ומ יי ה |< 18 | יע ד ₪ ' חומרה - הו אפילו יכול לעבוד ב'נ3 ביט של צצבע גם בלי כרטיס מסך לגרפיקה תלודטימדית - אנל מ א := וי ג וג וז - גא יש בוא = ג 6" - עב בי ו ₪םו התקנה טלא לכונ בג ב או ו ו * מו" 2 2 כ'חין] שכובי משחוד הץם הדיסקים₪ קודאים במהידוות דומה ל י ינג ל קר מךישי = ו א הר = =*- = ג ו ב"י של" "וי = עיויניי ו ]יצ "4 ובי יו ג יי ב בניי וי ב ק'ג גב ג יג בצ גי קש ב נש ב * 21 בע א .17 / יהועצר מצב של קריאת "יתד ממנו ₪ בא-ן - | ו = וד ף ' 1 -₪ ב מה שמשו ""‏ בחה 3 ₪ מו שיק בשה | | ה 2 ו ]1 = של "ידד חן יו וז | ד רו גו < 8 ד בג זל א | לחידה > כ תודהי שתאלץ אתכט לוזור הרה לקצה השוני שיל שלב לקחת משהו שוהוסיק: שש זה קזחה המשחק: ח]. 3מוובו!ות! ו [% [גצ] ]₪ המכשיר: פי.סי. שיתק: ש" גרוצבדנ גרפיקה - 50% אינדיאנה ג'ונס נראה כבר נרוע יותר, אבל זה לא תירוץ. צליל = 6599 כל המוצא את הריפון פודד מתבקש למסור לז: ‏ אינדי, שזב הביחה וי. רמת משחק > 4000 יש כאן יותר משחק מאשד ב והגואוו שו תדר 4 . קו34ו9) ראז!., תבל הוא שזוה בעוך אותו תדבר. אורך חיים - 60% נם אם היה משחק רב משהתפים וני לא מאנין שהציון היה עזלה הרבה ציון כולל - 40% למא זוכיסטיים ולאלז שמשחקים כמו אהאוז-ל לא עובדים על המחשב שלתם. בעצם, גם תם יזותרו. באינטרנט: . , ה וי | ו ₪ וו ]ד וזודנש 16 כב || א א | = ) 4 וזה ווגוהוש ₪ (₪ | | כ ₪ א וא ה ם ו .. פמססום ו = הז( 05 הכסס.ם גבריאל (כמו המלאך, רק בלי אלוהים) נייט חוזר, והפעם בצרפת. ו תהמשחק; 3 ופפווא ווחלא:) י תהמכש"ר: פי.". ש"חזק: שיחק: אמיר מלגקי גרפיקה - 99% למת לא מאה ? נליצ'ים קטנים. אבל הנרפיקה מש טזבה. פועל סביר על פנטייום 166 אבל מזמלץ מחשב יותר מהקום צליל - 100% מחזיקה טבה אך לא כמרנקות. צלילים מאוד מציאותיים ומאור בכים. כוקסטים, כאמוו, רמת משחק - 100% לא מדנישים ששולטים במישה:, שליקוה הלקה בניוחד. אורך חיים: 90% יש שאומרים שקוופט הוא משחק חד מעמי, גי עוד אחזור למשחק הזת עוד פעמים רבות, לפחות עד מסטר 4. ציון כולל -‏ 95% משחכ מעולה וחזבה בַכָל בית יה ומורמוני... סדירה מופיחה שעדיין יש לח מה לומר בתקשיית המשחקים ! ולמוות כל התשבוחות, השב לטנו זהו משחק לפסוג מאוד מסויים של פדיקים. אלו האוהבים משחכי תפקידים, הובה השי'בה ונם קצת פלצפנות. באינטרנט:; טידת רן.. באלניים. מקוהז משריו בנימלכות כנראות, בנל מתקלוים ו וב ג" יש כ שי נא בי ו כ כ וז שב וז וצ "11 " ה ם( "ייג :זו גי יביב יצב ו גו 1 ד או 1 "= " ו ₪ || 1 שרי בש גל 1 שא -. "ו 4 ו צרפת. גבל זה בי נוי בוביר יי כ ג ו שי | "ו | כלזמר, ב וה לא נובע מהתיניינת לקדית ל"טואסר" לופחר שהוטופים אה וג ב ג ו ג יקי יש סקוטלנד) וגבריאל כמובן קוקב ארי החזכופים גבריאל מניע ב ווהי ו | 1 לב ביצי יג "דוי ויו = ןב )| זוב יו |*יי ור | גי ג גב יי וגג ב ג ב "81 יז | כמה כמדים מסתובביס נטסנמי | ופחד לתיירים - 1 א הר" חן המשה = שגינ = כ 1 ו וג : בוב - 7 <י, בו בי = וש זיא | מו . ארקיצייה במקום אטיל יש כבו = - ל ג- ה זוהוטו ןו ד י] הי = ב ןקיד יי ן ןי יוו ו הר "ב ב" ג ] לא. נשזלי, הבל החביב נהמשחקים הקודמיס אתה מתחיל לחקור "ו 1 ₪ 'גשב+% <1>ויש*. ג !| | 1 0) אי ומנלים צחד סיפור קל דורורית 1 ₪ בוו" ₪ על הנביע 2 מא ₪ קרי הפ וקדוש *סז שמחה שזט! זט ף זוי 5 ".| | .ב ין ] 1 --. |1- ו 1 1 האשה כ" מקה > .ףק שי .קש" 1 ה ₪ 2 ₪ | גוצי ב בוב 1 עו" ב וג יי = .ןווג י- בן + א ו וגא לתנונה. ובמקוט בד יש קי הההפפדדים" = א" יי 4 * גוי- 1 ג 'ג ימרי וני ג' ג י ו | 18 ל"ברזנוה |-<) ירקי 4 ויב 4 ו 4 ואנטוים ע₪ כל מיני טקסים אפלים ש לא ג 5 1 נש | או א יש ו 4+ מ 5-ו יכפה אבל רב בשירי? השלילה כיון ו ב ופיצו רל כן והטקסטיס השנוניט וכתוב = = ו 7 צחק ה . ג <וןיו" | 1% = 1 11 ו * 4 . -- נצבור לצד השקר טכני כ א אפשיר ₪ ך 2 - ו '+ = ".| - המה אע ₪ בוב יג יי בו גי וי ו ה< יי וי יב די וי הייו ןש יו מ ?ו חול ב י: שי הי חי וגו יב תור 1 ו בי 0 שוכרי יי ומ ' ,יצב ב* וג א כ | אינה ד = ד רנה ₪ ףָ ופי 4% 14 א ו בי יי בי גוג ו 1 "1 %ו ו 2 ו . ₪ ₪ ₪ מ - ₪ ₪ 1 פד ₪ בי ₪ ]₪ 6 | . אמד (מי י שלוו ג לדיג ג 14| ;ןיי ל ו ו > ובנג יי ע"ב- כב בגיובי: יה וש ₪ ₪ ₪2 שה ₪ ₪ 0-4 ₪ ₪ שו מ ₪ 4% 0 רא [ בב 1[ :בי 11 1ב נש עו ? זרז הזד = 1 |<|25] ברד 8 1"1" 4| | | ןז ' אב 4% ן1 משותוי וו ,שו יי ור 4 ]1 - וני גוו 4 אב מ בי 1 ב שי ו 4 "ו * ו א " - | ו .- 1 ]] " 4 1 ו הצ הניו ו תקרת + וניק ודא הלד נהמדז רו זב ערל מ ג ה | ב -, א- ח יו - ג ו -1- ב" שי ה גר וז כ יי -] 2 ₪ ₪-מט! = ₪ מרח 4 1 ]= ושי = וגיו הייו יי ו = ה בג" ץ ו וני מ גג עו" ב 4 יו ב ב ב - 9 שיש שד ד .₪ ₪ ,חש מש עשר שר מרנמואן ₪ 7 ! ג בוש 1 4 / /ן |[ 4 3 - , 1% 'ע יי וו גו "וב : : בא ו ₪ משחק אחד קלום נשם 7 ק זי שיי יו ₪ בוו בגוי גוג * ו על :4 | = הו 4 ב ג ב גו תב וב ו ₪ רא א קט ₪ ₪ > מה ד ] 1 ₪ % , 4 1 ב | 1 . חא ו ז 7 ץש ב ו 1 םי | ₪ וו 3 גג היב 4 * ]ב רפ" ב ' ש 8 1 ב 1 4-2 ₪ מ 2 ₪ 4 - | פב = [ 7 ו 1-1 ₪ ".יו לדו רקו == תפרדך- 8 = | | | | ו ב 5 ו הממזוריי | ₪ ₪, צ'ו] 5 ₪ ₪ 0-ו וו | - )*קי ₪ ₪ף הארק קודה הק" 4 ו ירק" ו ₪ פאק 5/ | .02 ₪ .₪ ם מח . בח הפוררון הממתווים ב ג ב ] דיו מסוגלת לעסדת ודיגי ב בג גנ ג מ" שי יי יר" יע עי. הג'בוריס שלן, אך באופן סבקי ב * 2 זז ו וי יי ב' ה שא = 8-2 -‏ 8 שא | מאא מ = מ ויח בו , מההליף ויד תו | שש ה ו ן . ]₪ 0 8 ₪ <* ... .+ הת מ" מו יי = = ג מ = | = מ מו ייל = | | א רד] ו 1 רן ב ג -₪ ' 34 .וא 4 "2 ב ג ר"א ' 20 '- ג = א "1 0-ה בגו ו מ ב + הב 2 םיו 2 עז ב ב וי בי בי = מז ג ו 0 ג 'ן +- 2 1 גח גימ גי בוג ישן ? ונמי - ומ ג ב 1-4 0 'ב גב יכ י'ע במ יי 4 0 1 ?ו שר ": במשוחק, אך הליקרדן נשיאר) החק היחידי סמסויול א 3 אה ה כ ְ ו ורי ב געי בו י. גנ 21 הרק חי ג בי ו ו ">= ו ₪" 4-ו ₪ 7 . > ₪5 סלחצית כחות לסיעויות פרניצית |נבעת נסיעת! החדיברת 4 מ . + 1 עצמו לא ידידותיה במיוחד, נם אש לרוב לא הְצַטַרכו אוה באה עם המשחק מפהרטה מוצוד, אך בקזרה במשחק וי 4-ו מרפוקנון בניבחד ל וכאת<)| "יי שופ המתשוך היה משקה את 7 0 השסטרטניה שלו בכל פּעם . ב ד 4 שטקנתם את המשחק. כאן ,שאה תמצאו ‏ את המחשב מעחי 4 א .<* הי יי ימרי מ ויק - - ₪ . >ן חש ביטלי רק ברמות הקטטת : - שתד כ' בדוך כלל לא א 1 וש --0] זי" ו ד ופ ב ג - ג ב"ע 1 ₪ . .₪ א | יו יא עפ יי 1 י- ב בי יע אי | גי בי 4" ב הנדידל היווה כפוונת ₪ ₪ ברש"-מ רו ₪ ₪ מ 4 7 | היתה 5 ות ₪ ינקר, קהתעקות על ה ולו | יב ויו ב ג שי וי מ יי ישיו ןי עשי ו = = פמ ₪ 2 ₪ ₪ ו ו <> | ] 2 ₪ יו ₪ בנ ב ב בו המי ויו ו מ בי יי ו יניו רעי ד ב ינ + = > - שש | 2% 5 יפ גי בע 8( ד גב בב ג ג ב יג" - ב" ג 0ב א בג ו א יודיי ]| = י ג ]ב 2211 ו = ביי. ]| בי םי ג' 4 וצ 1 שיו שנב סד ₪" יפר אבל "1" טוחים גם ו זו | בוח יי ן = ןי זק ב י2יאי העוב גי "ואי יי עו יו וד 1 ג ז, גבג-] :]יג + 0 ₪" ]| יז עי ₪ = ]ג ע - -1+.. = קק. 4 ור ב ןי חי ינז שו ינק * יו ו - די 1 ןונצ כ - ,דב ד 8 ה" מ ".ב גגב מ'עב "גי גנל ו 1 צר ון וז .ו מק 0 שר | 1 שר | 2 מ שר ב א בש א ₪ 1-2 .ו זה רוח ןק 1 -4 "ב 101 12 גד 9 יקשדר קוישי יק הזמן ]1 נקשה מוסובך וקשה יזתד. וכד' להוטיף א 5 בשע הפו" *יגש 1 רא .> רזה סכנית. נראה כי א₪] וצור הבו אה הבקיה ה ו ג ב 4 4 יפ בב ה יו ו 2 ₪ ע 4ב 2-4 : ו 2 !לי י,* עי ב בן בו זןך* תמשחתם: ‏ ראנן וכו המכשיר; פ',ס". שזחזק: שי גריכבון גרפיקה - 70% עוצוב י"ס, מוקוקק, אבל עש כמת פאשלוּת רציניות. מבחינה טכנית, למשחק דרישווו נמזכות יחסית, חש לכך סיבה. צליל - 80% העצמו את העזניים שלכם, וונתם ב.--. (הפתעה !) רז9ו1. לפחות עף שהנווסיקה תתחיל לחזור על עצטה. רמת משחק - 87090 והפשונות המבורכת והורחבת אלמנט התקדטות הדמרות מכפרים על כל בפאשלה כזז או אחרת שנעשחה במשתה. וחוץ מזה, כמה נצחע כבר יכול להיות משתכ שמבוסט על (ושוב פעם | !| ] אורך חיים - 82% ח שהמשחק פשוט, זה לא אוטו שחוא כצד. תרתישים, בוקנה תרחישים ומשחק רב משתתפים, אמורים להעסיק אתכם הרבה זמן. כרנע אין אומציית |3-וווו! כלל, אך נרמו כי ייתכדן וישהחרר עדכדון המוסייף ווה. ציון כולל > 80% מי שעדיין לא שוחק ב חיו!!. או שימצא אותו מסובך מדי, תובת עליו לנסות את המשחק הזה. (ם המקצוקנים ייהנו ממנו, גבל כנראה ההסכו גת כספם להוספת 5 .-. (כן כן) יז ]|, 312016] > מוו|והצת וורה . באינטרנט: קרא ידיעה מדליקה במדור "הזמו הצהוב"י המשחק: ז0ו:) אוו : רדר המכשיו: מלייסטייטון גרפיקה - 59% הנרפיקה די משעממת. במשחק יש אפשדות של עריכה גרפית, המכילה צורות ודמויות בסיסיות שניתנות להוזה והתאמה, לפי קטע המוסוקת שיצרנו. במסף ניתן לבחור אפשרות בה תתוכנה יוצרת לבד קטע וודאו. תבעיה היא שזב מקוט שמיוה. בנוסף לכך האפשדויות כאן מוגבלות לטדי ותתוצר המוגמר נראה בדרךף כלל כמ עבודת מחשב שנעשתה בתקציב נמוך. צליל - %6 החלק החזק של המשחק... אבל הרבה ממנו תלוי בכושודרים המוסיקליים שלכם. רמת ממשק - 83% התוכנה לא מחיימת להיוח תוכנו "כבדה" ליצירת מוסיקה המיועדת ניסיון הב במיקסים. אורך חיים - 73% אם אתה מוסיקא* רציני ומשתמש במחשב לצרכים תאלה, אתה רק התעצבן ותשתעמם מכיוון שהז'יכרזן לא מספיק והספריה היא לא משה!ו של רונית בעבר. אצל בקלי עם זה בצורה חובבנית, זה יחזיק מספיק זמן כדי להצדיק את הפחר. ציון כולל - 80% קצת יותר מסתם שירים מוננים מראש, שדוק טוסיפים להם תופיפ. באינטרנט: וחאוש. ל וחו. אי הי גי למרית שיוא תוכנה ולא משחק עדיין אפקור מיג ג וב ג = = ?שש נוי ופ ו - 4 ג ב א וג שי זו ג ג עו גי ורי ג תמשמקוים לשויכוט מקטוחקיס. שלא כנטו מקוחקי ביא ו 4ב - מ = |* נוי ויוי = הויו +חהורג. ! זוחא( וסדרת |הואזהא של חבוה וי ג יג יב ב ג ל ג יע שו ע 4 ולי ו'ג בי ב אי ו לג וי לתוכנרת פווכוון 0 הקיימוון למחטוב ומעסה = ,יוג = ₪ וי וג יבג | או למשתמטיים = מחחיליס 2% 2 מכקוירי ₪ 1 = פלייסטייטן = אז איך זה עובד! =" קיא יו באב "ב הבוחרים ₪ האופצ*ה ב כ ו לחיצה על מקפו העינול אפשד כבתור מתפריט שיכולל ספריה הכילה 35 ו גץ-1- 0-1 טייג מ ב יר :שי רש ,יוג וב וני עו .יא * מו ג יוו <ן גגי ו יכה ג יי בג = -- ור הניו לי נו-בו יא מבי ה גו 402 שג שג" ה ו בר יג ליוו |* ג ]בי גיא ה יפו יוו > אצ 'ש' 1 ו * 11 180" ג"צד ב ג" * יו וניפ" ₪ 1 זב בי + ]| 4 5 ו]י גיא ם] ב גג יי פיי גי 1י- ₪ וב ו'ג *, טח ג'ש "קב "גג מ( "גי ג" וב יי גי ב 4 נש = מר יג שו יו וי | בגו ג ב- וגג ורי ב עב 2 וריש הניגב 1 ג * ןימי ג * 2" א ג ג' גפ ו' ב ע* 4 | < :גג בור גי גג 6 ב ןיש ינ עו ברו הסיו, ומך כז' יל 2 ג',* עראי ור 4 יו ג גמ ג בג | וז או ניו ז '. גניות 00 4 ' ב ד גו מו מ-1 גוז 1 ננ- | יי 25 עו בנ ג ו וי ן* יג בנ ₪ 4 ד-ג א וז =]* ור * ג שג ₪ ור ]גוציי וו גי שו יפ 7 ו שו וג 3 גי גיצי בי ₪ גי = םמ הי בי 1 * ג" וג יצ יי ג ע ימ נוי םמ בי גו יי ג יי ה ו בו - 1 ב יב ג כ ער [1- - מהספריה הקיימת מיד ₪ ה ג המזובל שומסטק - ל 4-ו היא לא ופ בשו( שו * ופי גא בי ב ור גי י- ר = וו * ור ךי- ה כ ב שי 1 * 4 גנ יג 1 בי * ₪ ויו "בי גפ "| ו 4 + ו וי 4 ה ו וצ :ו - מתכיף זה לחהבין איך זה עזבד, לא סביר שתדזרו + ל בי 1י: + ב םח בג * ב = גו קפ ג ג * 1 > היו מ הי בו וגו ויו ה ב שש מקזדי, למרות שהביצוע לו מוצלח בטיוחד לסיכום ]0200 :)4+ ]]א פשוס לב ב ו שבלי = ו ג ג להעוקיץ מאות שיקלים בנוכנות מחקוב מקצוקיו, אל כאלת שאין להם מחשב כלל. הפונקצ'נת ב <יצני4 וב "ג וי יי ג ינג יי א - ג :] ו ה בד[ שיא 0ב גי מ" בי גי ג מ זנ מ בש יוג :יר - ו וגיו יי בוג 11 אחרים, בגבולות. ו * גו | כב ג 1 *- | יש מכגיג= ינ ו ג בגב ו גב מעבריס בי| קטעים והרבה דבריט ו ו מה מריקשטייין שלום, ישי עכסייו המון מרסומות לקימקואוון חיבור לאינטרנט, שצריך לשילם בהן רק 5 דולר. מה דעהך על עיסקאצת אלו "ואב ש. - ותעגה כל עיסקה צריך לבדוק אם היא משתלגות לך. ראיתי אה הפרסזמות ושראתי גם חלק מהאותיות הקסטחה. העיסקה בהחלט מצויינת בתכאי שאתה לאן נולש בין 6 בערב ל-0 בלילה השוב לוכור, שאלו שעות מאוד נוחות לנָלִיטה % % *% פריקשטיין הנכבד, ה'כן מומלץ לקנות מחעובים בומור חיפהי אור כצהנדל = חיפה אור היקר שאלה נחהדרת, שיפפווקו אין לי תשזבה בשבילה ראשית כל, כּי אני לא מכיר את החנרות בחיפה. שעיח, כי הגושת מעדכנות את המבצעיס שלהן כל הזםק, אני ממליץ לך לעשות רשימה של כל הפרכיבים שאתה רוצה שיהיז בנטחשב שלך. נודל דיסק. יכרח מנימי. סיוג המאיבד, מאיץ גרפי וכן הלאה כאפור תהיה כך רשויה מלאה תוכל לנסות להשטלות וג המחירים. שיםט לב. שישו מרכיביט דוטים, אבל לו ותש הדבר מאוד בולט בלווצה האש שול המחקוב % אפ פריקי היקר, מה ההבדל בין אזר אינטרנטו רגיל לבין "פורטל"! דור לרין > נסרציונה למעשה פורטל הוא אחר אינטרנט רגיל. אבל, זהו אתר בעל יומרות רבות. הידסרה הכי גרולה שיל בורטל, שהוא רוצה לחיהד "שעד הנדנישה" שלך לאונטדרנט. כלומד, תאתר הואשון אליו אתה נכנס בכל פעם שוותה מתחבר. בבל התחברות אחה מהפפ לראהד א השינויים והעידכונים פורטלים הם לרוב אתרים מווד גדולים, הכולליט הרבה מידק במטון של מעוונים ברול. פהרטלים רבים מחודינ גנ "כונוקן תיפרטי". טאלות שילחו אלינו בכל נושא: ת"ד 2810 תלזאביב 61280 כ וו ייוו יוהוויי!ץ יי ציוד: מחשבים ומסופי משחק למכירה מלייסוטייישון אנריקוני או אדרופאי - משוחק וידי ב" 9 שרח ונם למכירה מנהדרייב עם 5 משחקים, ידית הנריסיטייק ב'200 שיח ונם מנה סי די + 7 דיפיקום ומתוום ב 90 ס"ח. שי אדטדן, כול, 205 03:9446.1 מבצק הסבוה דרימקאסט ינג" לאבריקאי (אוגיברטסאלי). דוד אזולאי. טל 05.8585. באשדור לסכידה פנטייום 233 וא)א%, מסך 24 איעץ, כרטיס-קול, מודם 6% כתן א 0 רק ₪50 ש"ת ועדי אבוחצרת, סל גל-1-1 1 לסכירה ג'ויסטיק של 5/50688% 6צעוטעחו בקל 4 כפתורים ועור 2 כפתורי מצערת וודיון לנקודת מבטו שיל הטייס. במחיר ניפוזיעי רוע" טל. 04-8152898 למכירה נינטזדז 64 + 7 משחקים - כרטיס זיכרון + רמבל פק ארז נעים, טל, 051-6868042 או 08-8649439 למכירה דרימקאסט *פגי + 4 משחקים + מצדם. המשחקיס: סהניק. וידרטווופה מייכוד 3, סנה ראלי 2 ואינקואמינג. הכל במחזיר 90 ש ח. דוד אזולא', כל 08-85641785. משחקי מחשב ותוכנות למכירה ‏ 2 ששקווו:] ]0 6ש באריותז תמקודית (שעודר ;א נפתחה במחזיר אטרקטיבי רוע טל. 04-8151898 מעזניין לקנות את שוט3] המקורי עם אריזה וחוברת, על דיסקטים של 35 אינץ או על תקליטור. מוכן לשלם עד %0 ש"ח. רחוןי ירוב מגוד. טל. 09-9581681 למכירה משחזקים מעולים לטנה דרימקאסיט. כמו ואדנמדה, סגה ראלי 1, טוי קוהמנדר ועוד. משה ישיראלי, טל. ששח לכבור פיצוצים - ת"ד 28110 תל"אביב 61180 אני מעוניין לפרסם את המודעה הבאה לפי הסיווג: כ' ציוד ( = משתקים כ אחוי: --- . (סמן ב'ה) ג פיסי 2 = טגה 2 = טאני'ל + נעסנדר כ = אחד: נמסח המדדעה הפביקש (עד 15 מילים > מקד סלפת :שש = = = ] שם -.. סקיטחה ---- האם אתה מני: כ כן כ6 לא 3 אי ויר יי [ ו ער נוי וו ו של משחקים צרובים בו שי ג עירן בוב על בי כ( ==( 9 אש .. ה . ". 31 . 1 / ך' -, . 1 - / . , - 4 / '' אעבקת האקהתרש והמשחק: :ז 1 +גווכו המכשייר: פ'.ס". שיחק: יניב פלדמן גרפיקה - 10096% אני לא מנזים, המשחק פשוט מציב סטנדרטים חדשים בתחום. הט כואת גרפיקה, אפשד לתפוס תננונות, להדפיס, ולשלו 'עור למזז'אדן. צליל - 100% יותר טזב מזה, אי אפטיר לבקטי. לשמוע את קולות האנשיים נופלים על הרצפה אחרי שנמחצו עליידי טל | | בדרך. אפשר כבקשי יהנרז והמוזיקה ! פשוט נאונית ו רמת שליטה > 90% לצערי הרב (מאחד), זה התסרון תדו נדול (למרות שהוא קטן) וום היחיד במשחק. - "" -, : % וי‎ [ 2% , "+ כדי להגיע לשליטה בדמדה שהוכבל לשחק נגד ורובים אחדים, אותת חייב לקוחק עס מקלדת ועכבר, דבר שקשה להתוגל אלו אבל שוות כל וגע אחריכך. אורך חיים = 100% כנו השיטן של אנרנ'ייזר... משחקים ומשחקים ומשחקים ומשחקים... ציון כולל - 99% אילולא החסדון הפצפון של בעייחה השליטיה לשחקנים מתחילים, המשחק הזה היה מקבל ז )ןזאזיו הזיו ופ ואט )ו ככו.ן וה.1], על תשאל אותי פה זה אונו, אני רק יווע ששימעת" אה זה הובה כפעסים במשחק... סתם! אינטרנט;: וו הצבזת כהחח הי חודש אחרי סוף המילניום הגיע הזמן לעשות חשבון נפש. את מהאנשים החשובים ביותר בתעשיית המשחקים. מדובר בעורכי מגזיניס יוקרתיים בחו"ל ובמפיקי בעולם בו יוצאים עשרות משחקים חדשים מדי חודש, קשוה מאדד לבחזר רק בי הכר בטון שקרוה בשלם באז שמת השבעים! שלושים שנה של משחקים * שלושים שגה של מהפנים ארדירדיש מה היה לנו | חאה ] שקי ידאו ) 186% ההות |( 0 50 - 20 | שזה] והש (16200 שַות50 22 - דרישקאסם) ושאשטא] טון >ם-) | חזב), - משחקי וידיפ) ]1 |6|)חצוה: 6 | ."] - פליזסיסיישן) 38 .]וו (חזה! - משחקי'וידאו) ב4שח8]א טוטזו/ (/:1 - אסינה) 2 ינוסו[טוחכייו (|6ו[16ו1 - מסשחקי ודו ) ו ]5 ( חונו %ושזש) - לוסדדור 64) הירוה | נינסלז ) ותוא [%1+41 שה ו0 [וחשק6.ו ( = /שזהוו34 - פלייסטייטן]) 5]בשון חש א (וובוהחיו,א - משויטי ודא +נרבוהחשה (/231] - אפינה | ושחוחוה | (%1411/ - משוחטי וידא) 310705015 ( 06 ג אושת]!)מו/ - קומודוד 44] 091ז]הזצין ( זב)ר |אזו'] - קומחדוד 84) 2 60111%₪))!נוכוה! ( ווחש ע3] - פלייסטיישן) | וטוטקו א ( 0 - סופר | הווש > - משחקר דידזט ) 51/1490 ( ג וגורק] - סופר ננסודו ) הזו:1. .4 א (שטז]!|גוה הינה ) 16 אזר ( הקסל - סעהדרייב) וו וג:ר צ4ו|עוהמ'ן (מו|0 חה3] - קוסדוזר 64) לי " ( וא - סשווקי וידוט ) פוב ) >חו | ( הח 1 - משתקרוידאו) 46% % תסהזהיו שחקים. הם בחרו.את מאה המשחקים הבולטים ביותר אי-פעס. (ין ( טוחטוגו|* - פופר ניכטנדר) 8ןו4 ה טווצר] דשרקו ו | אשד תקליטוחר אחר. בגלל זה פיתחו את 27)%(). וכבר שמענו שבלרן, ו *ותר מתקליטוד 2ו/2] אחד.- בצבע היה תשינו" תבולט ביותר פע ראינו צבק אחד בלבד על המסךי המסך היה טוצר והציור בלבן. חיום אנחנו רואיס מיליוני צבעים. זה מאפשר לנז לרואנית המוגה של מסט ולא רק אנימציה, לכך מסיף טכטולוגיות של גרפיקה תלורמימדית ההמהפך הגרפי במעט מדשילם. גם בצליל ה*ה שיעוי של ממש. מישהי זכר את המכשירים שיידעו לפנטדו כמה צלילים חזרקים" כיוש בכל משחק ישו איכות צליל של תקליטור עם אפקטים 2 | ו ] 50% ומ - דריסקאפט) >)ווחתשו אחס5 |5 ( וז 1 - משתקרדידור) :00 ת10] ש|תטון ‏ 2 |:]\ - פעה פאססר) מוו₪ וטש 51 ( אש 0פזוו וניץ" + []וש ) - אמינה) זט ] זה > ותווו5 54 ( צכח1] הןוחוו] - אמינה) 2 ||גם|אפק 5‏ 55 ( 16% 01 > - מנהדרידיב) 2 בשפוו]86]א שזסו]א ‏ 50 ( ות ואו - סאטוה)) 13% ו ובטכן ‏ 67 (2](/ גק:> - משחקי וידאו) %,5/ הזנה ה- (9]6ו4 - אלדעה ) זנשיאו 6] וו (ר | הק טל - מונהדודייב )ו קוא 11 ו 0 (4]2/ 6 - ססהקר ודו | 2 ושותקויו ובטחו* ₪1 (גהתו-> 2 > - (300) 50 זט! נבס 6ווד 62 ( )החוורה - ₪ |ש|ושו% )ו וו שוו - 601 (בררזו1. שחקקוו:] - מחקי ידו | ז6ת ]26‏ 64 (ההוצוווטו2]- ג הזוה - ספקפרום) 110584 ז62%6 הל]] - 65 (131 + משחקי וידוא | |מזוזקן5 זטק 5 66 ( ה |טוא'] - קומזדהר 84.) רוההססו>]א ‏ 67 ( 3ותכוהמ וז 6 !)6200 - קומדדור 64) [סחון1וו56 ךז 6% (שחדרו] גוו - אסינת) ₪|אם ‏ ₪ (הקו2] /2%1] - פיסי ) הוושה |וסור. ותומו + ו | ג - סמשחקי וליו | אטחוחר | ( הווזבבו0 א - סדפר נינטנדז) [|! ה'זוהכי) 2 ( וזא : - משחקר ידא || ]ההוז ₪4 (טכו)חוב - פשחקי רדאו) תג]-'ו 4 ( טאוו - מטתקי ידו | ]6.32 קצת חשבון חובבי הסטטיסטיקה ודאי ירוצז לערוך כל מיני זישובים וטבלאות למפשל מה יש יותר ברשיפה, משתקים של נינטנרר 64 או משחקים ול פלייסטוישן? אז לפניכם המספרום משחקי וזודאו: |! נעההדדייב כל ייסטייטך רר*מקווסט ל לי וו סופר נינטנדה ‏ | סנה סונטזרן: גינטונדר 6 גייפ בר אינה : כל היופר קופוודו 6% 8 ברוב קולות מוערי זכה תמשחחק "צלדה" לנינסונרר-44. משחק הוכן, לכן לחבר השוסטיס היה ממטי ממש קסה. המרכיב העיקרי הרש'מה המלאה לפניכם. בסונריים תמצאו את אומו בדקו, היה ורפח הכיף והוצאה טהמשחק. למדוזון כל הקשדים התבבשה ‏ שמה של וצרנית המשחק ושל מסזף המשוחק ישי כאן רש"מה של פאה משחקים. )ו בטוחים שגם לכם יש בראש רשימה של | כמה מסופי משחק שאולי שכחתט שהיו קיימיט כמו משדוקים פואתם אוהבים, הלקכם ודא לא זוכרים מקוחקים מלמני קשר | ה-1120. הקומצדור 64 תספכטדום, האכויגה ואחרים. ועשרים שנה אבל יש לכס רשימה, את המשחקים שאתם אוהבים תוכלו | אין ספק שישנם עד הרבה מסופי משחק שנם לשלחוז וטלינו. הממחזים שוכדזו, אד שה לא מספיק זקנים כדז לזכהר.. טִּ ( ההא - פיי סי ) (אאו2 צזו.4 וחו - 16 (קו[מש]חן*? - נינטקדר 84) וז 1 4 התזזה-) :הווט 1 טאק | | | | טתזג % - פליסטיישן]) ותתש] ולש ] היוור ןוט ורוטוט גופ. 77 (ט[אוש|םו - מנסנדררר64) 64 טךוג.ו|א ז6קטה - 2 (%61ח:1 ]61 - יטיאד] (אאא וושקמוטר 28 (416] - נ'נסודר +6) 0666!ו) | (שזובצו|3 - סי סי,) !שו 20% (004+ק3₪[|61] - ניים-בדי) אתן6] - 4 (סוטוות כ - רריפקאסיט | זנוחוום 6 ושי | (30וקוכ1 להוהקצויו מלייסהייישן]) הוהמאהטז] תוחוש - 5 וותצוט א - כלייטטיישץ) מהטופט[%] קז | והו-אןה-,% = פלייסקדיישן) != 1ת36ו3 1 | וחכרוט.. - טלייטיטיישון | וקל 6ו[) 06 עצו0 תווחו 2531/6452 .) ( וגו - פלייסטייפון) ₪!16ז הג אה |בההכובוד6וח] | וחשו[14 זו תוהוווטועוו-? - נינסקרר 54) 54 פשחו ו וט|ו (0 - פיסי ) ]1 6אגט -- 6 ( 0ו= )!הו ול - סדפר ניעסבדו) !5גל] 10 קיו אחו.| -ג3 0 .1 שד | וחסקכן[א-) + משחקי וידאה) טפזו ד [] זשומקו"] וטטז]ום - 5 (שז4 - פיסי.) 6 1-1וגת | 9 (ה1וחש!חו? - סופר נילטנדד) [זטי טרוג]א וסקט ון | 11101 ) - פלייססריפון) ]₪3 36 שא הזו 36 ( 638 "] 316 > - ביים "בדי ו מסצוו6אסין |! 10 - סליססייקק) 2 ט%ה/א-4-ושה | | ( בל זכ כו | א פי סי ) 2 הטוזוקווהו. 6 (0- פיסי) | הוטואו א (0]ש] 5 - פלייסטייטן) |1 +4גומר-ן ובחו-ו 1ן (75 1.00% - פרסי ) שק ] -1] %ש קמוא)-א 9 " (הו|אוטופוו* - סופר נינטנדו) (טזוטוא זסקו5 -4| (מסצוו!ן) - פרסי | וטו ה2)! 4 התהשו 0 (אוקוחט-) - סוסר נינטזדו | סעט'] גועט'] צשקוו 5‏ 5| (50וחש)חו - נינננדד 84) )| שחהו1ות ו ( הבוהא - מלייפטיישן ) !> זה6נ) |[גמטוא 6ן| יי - 7₪/] 2" ]ה % 4 4 = (60/1ווו 50 - סופר ניפסנדד) במוןו]א /₪ 606% ?4 (190050)1ו10? - סדפר ניעסצדד) תו החושל ת50] דשקוו5 7| (13א : העש - משחקי וידאד) (|/ג] הקטף 41 (30וחשוחר - סופר ניצפנדו) 1וה₪ 130 זשקנו5 8| (20וחש ותו - נינסנדר 44) 64 גם!] זגו 44 ( טוה ? - פלייסיטיישן) 3 ה16%6 | ( 0 תח - נילסנדד 64) 64 8306 טוה 45 (₪ה 6 - פלייסוטזיישן) ]36 1 20 (ט6וו4 - פלייססירקן) 4 137% 40 סקטןה - 40 (שָ0ו)טה-) - פרסי ) מסון4]וו!והה/ ]₪[‏ |2 (חזקוו() - ספ סי ) טהו!ו2) בווהוו/ו /4 (1חי והוז 6 |)00א6 - פי סי ) 62 212 (114/צובו.] - סי סי ] |אוהו4] צשאהכו]ה 01 56001 4% ( וזל 10 - פיסי) שס|₪] צה]] )רא 21 (5ר1], וו - מסחכי דיראד) 04 הוק]זוכו א 4+ (1] ומול - סלייפטייטן | ב ] הוהוחה-] |ההר] +24 (ותש]] - משחקרוידאון 6 ]א 3 (ג6 1 50/0 6 - סאטודן) +מזצשזכ] טוח] >והקָוא ‏ 25 אני חייב להיות כנה ולהודות שמסיבה כלשהי צ6אחס!א ]א נראה היה לי בהתחלה כמשחק מאכזב. הגרסיקה גת משהו והצליל ברמה ממוצעחה אוהתך. כשתקסם הנגדי תמיד מבטל את האפקט בסקרה הטוב. אולםו הברולאון המכוקר הזה מווביא | של הראשון חח מערכת משוטה להסליוה. ונך בתוכו משחק פלטפורמה עשיר ומהנה, עם פאוזלים | בשטמתו זמן היא יכולה לשמש כבר'י להעביר לשחקו מדליקים ושליכות מהוקצעת. שלל של מלכודות, ואם נוקחים בחשבון את וגא >6הה/ העובדה שניחן להותנמכי מבוסס - א 6דרה בקססים גם ע< עצמך וגם 'שכיו מצדיירון עצסי'ם אחדים !3 :םש הנושוות | א אותד אוזבים). הרי טקל לרווות השם אם לא ראיתם אותה - אל ד)שה. לו את הפדכודציי אל הדב ה ו ה וחזמתים | של הלקיקי ואהם יכולים לבסשהה שעייל [פקרים בוומציעות בי בנקודה הא ן | "] מערכת שוליטה שכניבה קועגו, קוף קטן שעולד בעקבות התננשות של | בצורה מחירה ומדרייקת. קונגו יכול כבצע קפיצה מטוווריט, מכבל על עצנ את הסטנה 9 הצלת | כפוכה כדי כחניע כאיוורים נבוהיש ותוא יכול אוחר חבות שלו - הר פרחי הפרו. ענק לפרי אסילו נבצע כמה תנועות מכחז בסון קתנ פו שאחם מתייחסים למשחק הזה כאל עוד משחתק | אח כהתחץז הקסם השונים גיתן לשנה באפצעות יפני מצדייר, שירצזי להימנן ממנו, קידוט עוד קצח | כסתדרי 2.] רנ א הופזר כך ניחן להשוקמקו בה מש י 3 נו כדי לנלות מדוע הוא עשוי להיות אחד ממשתקי | קתט עצמו או על וובייקסים אהרים באמצעות רמלמורמה הסזנבים ב"תר סיצאה עד כה כפתדי [.,| או |₪ לסלריסיטיייקרן אם הצליחד להביס מקבד לנרדפיקה המשוסה מיקרכתתן הקסטיםו ממוקדר סביב ‏ אדבקה כוחוח מצוש כאן *הלום אמיתי היהלום הנלי מלוטוש שלנים. המהרכבו כשני הכוז של כוחזת הנוגנדים | הזה מצליח לאחד בצויה מושלמת מקרכת שליטה זה לזה לדוגמונ, קסטי אש ינרמו לנוף עולך לבקזו נחדרייקת עם פאזלים חכמים וקם עיצוב פקביט אך קטסי קרח יגרמז לו להצטנן ולהיפך. הסט השני | מרצלה, איחד הטצר ‏ אע אחד ממשהק' של הקסמים יכול להנוך אותך לחזק או לכזוץ | הפלאטפלרמה הסזבים ביותר שיל השונה עדי שסשטנסים מ לוכי 6 המכחו צוק שף משחקים וכה ההכשירים שנוה ₪ טוה דרימקאטט אמריקאי ! -.1899 שח | יי פוופז [] זסחסו וס וה 4 | ץק 2 סוחפוזוטז המוט סגה סאטורדן 007 ₪006 3105 /. + 10 דיסקים 2 סכווס= הווחו -. 1409 שיח 3 וו ₪551 חוהחה ות 2 שזטו] ותו 4 ו0618 6ופואוד 2 :8 טוהוטווקו/ 2 צְאהַק סוזה | טוני כל 8 2 ו 1 אמז'יקאי + 1 מטחקים * = וו ₪ |וצ= |7ו6ו95 איה חס ---.. 8000005 השא ₪ רהוס ₪01 טוו ו | ] /1הז:) וה הדוסי ןיז אק 32 זו 58 | | הוהו/ 513100 + ידיות +3 משחקים - .1699 ערייח 1% 1 1 - רייק א ועו וי נינטכדו-54 גק?ים ללא הק קניון הזהב, קומה ב' ליד משחקי הוידאו, א.ח. חדש ראשליצ * טל. 03-9617808 + %ש .מע ו 4 ה ור יו יקי י62 ו . ו 4 וו ור | יו לפ ריכי מ ו ב בע גי בי בי ה וש פלייסטיישן. בששת החודשים הללו זכינו לראות משחקים כמו | 1ת6506, פסווסב1 צפהותב- |החו, הטאא16, זסשתה הוחו ו סומפוזט] מגז;). בדיוק באמצע הקיץ ההוא הופיע משחק מוזר, שנקרא גפהוסדי גל נסל לואטים נכל מע" 620 טכה מחוידה או נעד המקרות בי וג יג ]| יש גו גי ל" בי - שו א ב יע וי ב םב יש ישי םי ב --- ב ו 7. / יי וג י, ₪4[ ' גב ונבה | יג נדרק]| יי ייך עב ב']| בג ב. ופ ]יביפ ג ג ור ד ₪" ימ ו = יג ןיו | ב + מ ו גי עי חן 4 שי שרי ממ ולי - | וי מ ג ב גב ג" בי ב = וי כ וי ןו 2 !100 נוטל אח כל מה שהיה טוב במשחק | למרות שכבד במשחק הראשדן ניחן היה לזוח אל ב גי ]= ייב] פיהו ד]]- וי עד הר בי יוב ג בי ב בי 1 וג תי רו בגוי ועד בי ה | פב ב ו ו בב יי מ בב וש ב בי ב בב יז ך ג יי ונגע ד = :117 "4 ג פע מ - הת ק- ה -- וו - צנ - וג ג- = וב -ב גי ב ג בג" ואג ג לי ג וב גו "וג יש * .> וגג ויו א גי "גג + | ז בצ ע ]1 ד ג :4-ב וי - גיב ה |גאו - גג ₪ ו בב לו1. ביו*- 1" ו | תעדובת מקגיעת שד תנוקה דו סמדית ותלה ₪ ורפ י, יג מ = 2 ימ ייג וב לו הו שב או הי וגג לו'ג ל גו כ גי :ג -. וי 1 קוב ג בג ג * ב נצג? |" ואו יג'י ו הי ו בפקרייבקדהן 4 מ יב וריו םוי גג ג גי ור גיל" זר י<שיי י, ז-י- ם-י ו ל יג וג ע 2 *<ג נוי ב * בו ב ישא ד וגג ו מ ד יי בו יפו ג וגג ]| ב 7 !- ה ג יא | ג וה א- ה יש גי = | ה ?י- ו'ג ]| ב בוו ג יי וב יגפ וי = ב ןדי ב ג "גי וצגד עד 1 ו +: 'וב- יג גניוו ג הי גחי ו הי וו ב-.י. גג שי( גיצי ו |יע ומ וז הבו מ שממותו, ב ליי וג מו |ג'ם) * בגנב וב ' ב ענ יו "ב | ניתן לסיייר אל תוך שכבות על גבי שכבות של % עומק. למדות שות לא מתווה תנועה תלת ממדית | / אניתית. הרי שאה קריין נותן תחוקות עומק טונבה ג ג יי ונענ ינ = + וגב ב ב ב ב - > - ו מדברים על תנועה הלת"ממדית אמיתיית, הר" שישי +- יו זי וב = י-ך ב ויק עיץ | ב ג ישי "שיגי אצי 1 411 0 ע-. ג'ק ובייח( - ונפו 1 ש ןי ה שבוע יו ו ש* גו י, ו[ <‏ ישו = גב ה-א ה = יי אפ ער ג מכ ב ודיי ג ו ב שי יפ ו מו י = בק = לו ב 8 בי יפוד בצ בי" גב גי בי" רביאו וו ו" ץר קר ןוג = = יב אם המשחק היה בסגנון של מריו - א כבר לא היה !וה16. זה היה סתם עור משחק מלטטורמה תנע ורי ב 1 ]= וא ץ גב ג יב וגג 17-ב ו שב גב בב אצי ו ג רעיונות חדשיש. אך צדיך לעשות זאת מכבלי ופ 1-17 0 ב - 4 וני בי א יי עו כ כ ובו מ בו" :ג ב 1 צ ה ו בב גב 1 |ג יצ 2 ונוי ב לי ב 12 ג 1 די ויב ו מהוזה חליפת הסונאי המקופף המאפשרת לך לגלוס ה משחחק ז . יווהו [ המכשייר: פליוסטייישן ו 4 ט"חכק: עופר הט[ > 41 . גרפיקה - 85% החד הדברדים המקסימיטם ב *₪4מא ] הוא הצלחתו לשחזר את הסגגנן הקלאסי של משחקי ה-6ו ביט ולזווק את הסנגנון הזה לחוך עידן משחקי ה"31/64/118 ביט. 1 : , צליל > מַּהַד הדבר העיקרי שפוגע בסאונד טל המשחק זה המצסיקת. לסרות : - שרוב הממוסוקה בסדד, הקטע . . המומע שוב ושונ בכ5 נעם שהדמדויות משוחחות ביניחן "וצ'א אתכם מדעתכם בעוו בפעם השנייה שחתנטעו אלתת. רדרו ₪ 1 יו שר + | עב יצ "| את 1 1 יקיר וב פ יש 4 : 2 ד מרם יש - | ו לע | << ומב ג ג ו מ ד כ ב ב ורי בנ- ב - י ו ו בי מ יי יו שר ל ב . | . | . % 4 גג'ש מו ב גו בג 2 רי[וודרזון" ₪ 4" ב" ן מז ב | - .4 ₪ 4 ו שמשה ה ו - ב ₪ ששה הר ₪ר ה ב ה . . . ו - 0 ₪ ה ₪ אדאד שא א וש .ו "ור 1 ₪ ₪ ₪" :| 4. שש 0 ןו ל זע רד 3 9 | | 5 דר חוד | ד "שר 1 שי 1 כדי להני לוגווזם מקומות שלא ניותן היה להגיק | הרתיעו אחכם, סביד להניח שהן ירתיעו ופתכ גם השחיקות שעשתה את גחחזסו 9 א = | א א . - - ו מערי ו ופי א בי ו | המקורי לכל"נך מהנה נותרה בי בוו ל ב 2 מצויינת גם הפעם. היא אולי | או שמח ₪ --9%. 1 / 1 | .. 2 . | ₪ / ה 2 7 1 2 ה 1 4 1 1 - - ...₪ | 1 ו יוג וב 4 ל ז פמ ג" ג ב משורי הב ונודש ץק וי :ןנ- ' פ יי מז - -ן: זור ה אי | אלו שטזבה יותר. פמן בפשוחק המעש ניתן למצוא נוצות קסומות במהלך המשחק. | הטיפול התלת ממדי לו וכה המשחק טדסט לו הקודם, גנט הפעס ישנן מטלות . עשר מעבירחון ואו לכל מקום בף כבר ביקרת | להיראות שונה למדי מן המכור לא רק שדמותו ספצזפיות שש למלא ובתנטרה <ו*ש (=- ןי יביר ב(- ג בי ה ב חר ור גו ה מז ומ וי וח יו ויו לכך זוכים בנקוהות הרפתקאה. , וני "א בי ג ייל ב -‏ גיצי[ = 0 וב יי 4 מ יב ה -י ו ג פב , ע' ]| י ישי ג ג * כ 1 ייד ]1 << יו ג"י | בנקודות הלכלו ניתן להשוחמש כדי ו ₪ ₪ ₪ :5 מחש.-מח הד ו ב-] 5-ו . | ₪ ₪₪ -- ] 4 מש 0 -] ₪ 0 5 7 [ 1 ב 0 4 ּ . 2 2 ₪ [ . םי גי םיד בי *-.- 11 > ם ריג ני גו ה 'ש > ]| בוב 8 001" 5:1 ץק 2 ₪ יז | לפתוח תיבות מסודימות, 5 ₪.₪ ₪ ₪ ₪4 שמרח ש בו כ . || ב ו 2-4 ב = ₪ וש אה = | | 1 .. ,ו 1 1 / 1. :ד | ו : ן 2 - | ל זלוד - + 4 | שזד דיר קיחחלר אכ רמדו ה חץ הח שברוווזכם 1 1 וד הטסיו טפזורלת ברחבי השולם. 1 הנקות שעל 4 הי 28 21 * = | וע *גי)-. וב ביגי 4 1 + ב ₪ *--]: | 717" = 8-ו * וש 5 כ וינו זל רב שו מ יא | בר ןד = | א ב ]₪ 4 רש יש )+ = 42 זי * | ש - : - - = 4 4 - 1 4 . גוג ₪ א . . ₪- - | . ]| ד | 0% . . ₪ ₪ 1 . 4 1% רק ₪ ב ורק חק ג ו 7 ₪ 3-מ - ו ₪ ממה ₪ מה 1 ₪- ₪ רת מ = ₪ ₪ - = אור חיים 9 6 | בג *:ך יג יר ה ב יו פיד יז זי ג ב רורט [*'1. הרב: גג *. = ב1 ב 2 ]= .יג | , - | '/ / ' ב וניע 4 ג | 1 א ע 1 "ב | הגד ב" מ" נכבא" אוו ויר םי וב - ו יב ;1 * 35 צו יב יג = ב יש כאן כל כך הרבה משימות וב בב ב וע ' הגנ ונגע ונפ * "1 בי ב ב = ובכ ייג ור והרפתקאותיצדדיות, שאתם דררשוף בדי לסיית 9% התפרת. ו |גדוט: אבל מצד שני ז ל יכולום כהיות בטותים שהמשחק | 1 נים | א הזה יעסיק אתכם להובה הרבה זב ציון כולל -‏ 880% בּסִיכוְמו של דבר, 1 294 ] הווו משחק מספק מאוד. הוא מכיל עומק רב, נרונה נפלא ומוסיף כל כך הרבה למה שהציג המקור. ואט זה לא מספיק לכם, הרי שעדיין א'ן משהו משעשע יותר מלראחז מה 1 מעולל לחוירים תהמסכנים תפלו.. המשחק: חנ ) 134% שיחק: אלעד גרפיקה = 79090 למשחק יש סננון ויזואלי מאוד מונדד, תדמזיות נעות בצורה די וחלקה ומבחינה גרפית זה אולי הדבר המדשים בוחר במשחק. שנעים בצודרה טובה, אך לא (נואים ריאליסטיים במיוחד. צליל > 84% המוסיקה מלאה בקטעים שאופייניים לסרטים של אומנות הלחזמה. הרבה מכהו וחבטות. הפס קול מכיל קטעי דיכור מש טובים של ג'קי, חלקם נלקחז הייקור מן הסדטים וחלקם מצה במיוחד עבור המשחקכ. ג'כי אומר כל הזמן דברים סונים. שמותאמים בצורה מאוד יפת ורלוונכית למסה שמתרחש על רמת משחק - 77% הוא לא כל כך נורא, אבל הבעיה ה'א שבכל פעם שנופלים, השלב נטען מחדש, דבר שלוקה בין 20 ל * 30 שניות. טימירה על ₪5 אנרניה אודך חיים > 78% זה לא משחק מכות מהלינת הראשזנה. ראינו טזבים ממנו בכל המובנים ובכל הצ'יונים נ'קי צ'אן יהנו לבעוט, לקפוץ, להכוו ובדומה.-, ציון כולל - 78% מדובר במשחק קצת מיושן אבל מאוד מהנה ומוטלין לנסות אות!. כתובת באינטרנט: והאוש. ליאוה איאיאי זטופה ותו 5 תג ) ב הוא מאותם המשחקים שה"בקרוב" שלהם נראה ממש מבטיח. עכשיו, נכשהמשחק יצא סוף סוף ניתן לראות שלמרות שהוא מהנה למדי, הגרפיקה שלו קצת מאכזבת והוא לא מנצל את מלוא הפוטנציאל הטמון בהבאת כוכב אומנויות כמו ג'קי צ'אן למערכת הפלייסטיישן. הקליקה של המשחק סובבת סביב מציאת החנדה של נקי, שנחטפה ע'י ביריונים ונם סביב מציאה הבילה שנ'קי צריך להחויר. כדי להתקדט במשחוק. נ'קי צדיך להסתטבב בציוודים שונים, כמו גנות טל בניינים וציפרות ביוב בצ'יינהטאון, כל סביבת משחק מחולקת לשליקוה שלבים ובסייום של כל אוזור יש ברם. פנון הלחימה ממכיר ‏ אק |הקרו |צחרו בונרופים ובבעיטשות, אך משלקב בתוכה (ש קפיצות בסיטחן מטשחקי פלטפורמה. כיוון שנ'קי ידוץ בחור אמ מעלולים מוצלה ביהתר, הרי עעם כאן אמשר לעסות עם הדמות שלו תנועות מהשחנמות. ניחן לבצע קפיצות כנגד קידות וכל מיני סוגים" טל בעיסות ואנרופים פטונניס שבירת עצטיש כנּ מחי אשפת הואדגזים בדוך כלל תתשוף מזון. טניתן להקותמשו בו כדי להחזיר אנרניה | שאבדה, להנד"ל ₪ וקו |וה7] וניצור של שותה הלב ואוכל אונכל סעי במקום בשר אדום. הידיבים לא קשים במיוחד, אבל תבעית היא שחם נדוךכלל גאים בקבוצות, | כך | שבונע סמבצעיס מהלך שדטדת על אחד תחש"בים, השני יכול להתננרב פאחור עם בקיסה | לעחאר צריך להשחמש בהתקפות מהירות 2 בריחה לאחזר, ושןך נגרימח ק, מנלל' שפהיריב ינע בל החלק הימיד שסמש מקצנן | במשחק | וא השילוב | של הקסיצוץ בסננון המלספהרמה לבין הקרבחת. לדונמה, במקומות שונים במושחק המצאוד את עצמכם בורחים מוורנז שמתנדוד סהחבל, נמהדים ההמוהררים שיכדלים להקיף אתכט מהשלב וקופצים מפלספורמה קסנה אחת לש'ייה כאשד הן בהנוקה. 90 אחדו מחפסילות במשחק מתרחשצת עקב קסיצה לא סובה כשהדמות לא ממוקמת בדיוק בנסודה עבוכו סביבת המשחק בנחה בצודה לו רעה ותיא מאוד צבקונית. עדד דבר שמאדר מוסישי למעוחק הואה אסקטים נופרש כמז נמיצתהת שקפוס מנ'יאודים, בשהורסים אחתם בטעוחה לסיכזם, ז;נוגותובט)5 4 הבה .> 12:86 הדא משחק סוב. מנקודרת מבט סכטלוניות תו אולי קעצו מפנר מאחור ואולי אם הש מוצ'אים אוה קוד לכן, במועד מתונים יותר הרא חיק מצליה לקיטווז קלינו רושום רב יותר ו נתניה: רח' ג .. טל: 09-8612437 / 09-8846245 פקס: 0-06 >] רעננה: רח' אחוזה 00 טל': 09-7480659 / 09-7425229 פקט: 0-9 ₪ ש "א : | | | 1 - 4 -₪ - | ש- , 2 ו . 9'] אוניברפלי + |גגוכו 4 + ידית שי ( - -%) -490 ש"ח %(] + ידית %", ידית רנילת, כ. זכרון -890 שח 4 , כונך תקליטורים -1,490 ט"ח משחק ‏ חפוו, 1 שח ל-%64? -1,890 ש"ח משחקים :349 שח רק אצלנו תמצאו את המשחקים החדשים ביותר ל וכ ל סוגי מערכות ה -> 1 חק 7 -%*] 1 + 08 וקול 5-5 - ה או 8 5 ןינק | >%]. באס א ה] 6 בנמום] אי ו א ₪ ב 0 ב ו 0 2 ו 4 - " ]ו | |%]|- וכ6וש ]זו וה ).|| [] - ]-תז] וצצופ ] - ! וו רז- ].() וופעג)! | 1']-אקכררוואר] | | הד ו 7-6 ברשותנו מבחר ענק של עזרי משחק כגון כבלים, כרטיסים, ידיות, אקדחים, הגאים ועוד נא'ם רוטססים עם דוושיות כרשיט'י זפרון בנפח יט "ו כבל בטאפסר חיבור 31 "ויות הילוכים לפמכטירים וצבעיס טונים אס של פלייסטיישן שוניסם החל מ-199 ש"ה החל :89 שרה למחטב -9ד7 ש"ה אשקי , -- 0 | ", עק מארז'ס טסקופים - : התיה שן4 ה 5 בגבעצים שוגים 'דיות משחק. רגילות - אקדחים שון פּ. עם | רתע ודווטה ל- '] -149 ש"ח או רוטטות. בעבעים טונים | ל מ-129 שי החל מ-69 שיח ו וי מבצע 99' בג' נסיס - משחקי להיט למחשב במחיר מוזל של 9 ש"ח בלבד! כרטיס זכרון ב-59 ש"ח כרטיס זכרון מורחב ב-89 ש"ח, בקניית מוצרי 500 ב-150 ש"ח קלטות לגיים בוי צבע וגיים גיר, החל מ-59 ש"ח ידית רוטטת + כרטיס זכרון ב-189 ש"ח 6 0 עס החוברות החדשות ביותר של וא 5 חן ואחרים הסבה מקצועית ואמינה של כל מערכת משחק מגירסתה הרגילת לתצורת אוגיברטלית החלפות (1(/1 ללא הגבלת זמן החלפות 5'] ללא הגבלת זמן כרטיסי (1")/ -349 ש"ח מתקבלות הזמנות טלפוניות באמצעות כרטיס אשראי - משלוחים לכל מקוס באר 5 הסדה ועשו5 סאועומס וגשם פד משחק ההמשך לפלייסטייש], 2 סמופוזגר1 חגזכ), כבר כאן, כל כך הרבה ציפו לו וחיכו לו, אך האם הוא היה שווה את ההמתנה! מ' ששיחק 1 הצטאחנ] האזו) המשוי הר ור 8 ו בב 1 שש ל די [פק 5 ה קר מש ורנ רידיודה .₪ >- | 1 ב שו | | | דר ה ל "= + מ 1 ו ל 1 ' רד והמקיף ביותר שיצא למלייסטייפון ולבן הדרידשוות ₪ כ חק התה 4 | 47 | 5 ₪ " - ו ש נבוהות מאורד. אז וכעחנו כאן כדי להרנגיע אתכם ב ₪2 ההתודזוו | מכדוניות. יתד מסלולים היותר אפשדדיוה ₪ =. ₪ ₪ מטחק, מה שאומר שחלק מתשחחקנים יצטרכו לשחק כמה שקות וברח רק על מנת להניע כלוקודה שבה אפשר להוחיל בככל לירעוות באמון מהמעהחק אל תחט ל<קומק הרב של 2 ורוג 1 כהסשות אתכם המשחק ווה יחוזים לכל חובב בירוצים המשוחוק מנגיע ק גבי טַני דיסקיס. אחד נמכיל משחק בסה ארקייד והשני בסימון סימולציה - שניחט טובים מואדד. על אף שהגרסיקה כמעט אא לגניסה הקודמה, כל שאר הוולמנכים שופהו דוים כדי להמוך אה המשחק הזת עטזב בצודרה משסעותית מך המשחק השדם וכנשבן (למשחק המיווצים הקחב | בשתד סיצא עד היוס יכולות הנהיגה של השחקן הן עד חשוובות כאן, אבל מת שחשוב לא בחרו וא שהדכב סשאתם בותרים "היה מת₪ לדרישוון המקלול ולכישורים קולכם. ופ והזווזווך סספק מבחר עצום טול מכוסןןן 2 50וה0ז-א4 הם - אסיתיות. עם למעלה מ 500 דנמיט שוזיס: כמו כל השחקגים גם אנחעו ניסינו את אלה | הס תדבריס 2 טמקניס ל . .7 אח המקום הראשזן בטבלת נושיחק" הנדידררצ'ים הזז ו הבזו4 הדא מסחנ המשחקים שינרום לשוחטמיט. לחור הלשחם בד חדב ושול וככל עוהם ישחקו בו הם רק "יתמכרור" אליו *ותר. וכן. הוא היה שזזה או ההמביתנה. 1 חק, 1 טושיחוו ! הגור תמכשיר: פלייסטיייטן | שיחק: אלעד אין שונו' של ממש' פתהמשחק הקודם. זה קצת מאכזב אבל רק בגלל הציפיות ליותר. בשווה התחתתה הגרסיקה פשיוט מקזלה. 01% - צליל‎ הצליל במשחק פשוט מדהים * לכל מכונות יש רעש מנוע ששנה וכשתת הרו לצד שחקנים אחרים אתם בת תעדיכו את העובדה הזו. מוסייקת הרקע גם ת'א טובה מאוד ומוסייפה לאודירת הריגוש מתמיוזצים. להקות כמו; 1,420" |" וו שזו הרי מביאות צלילים מוכרים ומתנים לחוזייות המירוץ. רמת משחק = 950% שיליטה מעולה בכל 500 המכוניות של המשחכק. אל תצפו להבדלים משמעותיים בין כלי הרכב כי האקשן האמיתי נמצא על תהמטלול. אורך חיים - 97% יותר טכוניות. 'ותר פפלולים, יונתר אפשהווות משתת... יותר שיעות של הנעח והנאה! ציון כולל - 95900 לכל אלה שמשחקים עכטיו משחק מירוצים אחו, הניחו אותו מייד ורוצז לקנות את תווז;) 2 ורוט 1 ! ו | םח ה . ש₪ ד 0 ז | | 5 ג 1 '] ז + שאו י וז | 7% וו עתי.. 4 צל'- ההד -ךו=: .₪ - א - - [ . ודידי = = ₪5 || ₪ -747 צורו . ל ה - '*- דוו ויו ייק ה יי ה הייו שב 7-1 2 4 "יכ ומאל 5-1 ₪ רד דל = ה ה - %- . .₪ 6 ₪ המיד השאר ה חח = 2-8 - ו : 4 = יונ = 0 ה המאר = 4 <> 2908-4004 > | ו | 2 זיב ג . --- וי ווהה-- רו / 4 | + 6-06 - הורף == ל ב -= 5 31% וש ...א - *דחן ]-- כ > וו וני -- ₪ / 2 - . ₪ -*+ . ! | = 5 | ₪ 4 1 - 1-ו "ב 13 [/ - -- - ₪ - - / א ב' 0 = ן ע'= [ שן *' 9 7 ג / -- ג גל |ג 2 ?ג ו "ג" א ישן = 1 ₪ א הפו . + % 4 | . מור. לצאו בעוד כשנת ה 6 -- ו ו בלו == ו יש ", -- הצ ה קוד 27 . > . . 9 ו [ ו - 2 : | > "ונוט ו 4 ] 0 ו מנד) לסלי 4 א 1 | מו | 1 ₪ ₪ אק ו ב י החד ה . . . 1 . -%. ו . ₪ - ₪ ה יי ו "שח ה החש <קההאשמאת ‏ א 7 ==---ו - 9% .. איוו % וה ן = 48 שהי ו וש חוד - יר אחי ציייויי יייווייייו ו - +" ליו + ישן .5 בב ששו -| זי ןי 0 חזוה מק 22 חי מרשה ₪ ל 9 אא ₪ קחד חק ו ב) קראת מש שיק אה שומיש מה 1 | | 2 | " | [ | ו - . ו ₪ ₪ | . יש ]:, ו ₪ " '- || ₪ ₪ 4 ל" ו . 4 - -י--- ד | יוו וו ר- ור -*. . ./ ! ו 4% . -, -- - - ₪ ו שח . - 2 רוי - = 0 5% 5 ₪ 0 + 4<יע 2-5 3 | הפושח יחכו בא 4 . = . -- : >= "2 גוג | זוו הו בג | וניב הק .ו %- - פמדובר בפדר פשווקי:] שלטת- חשוך לופש י/ 7--₪ ו יצ א 7 א / ו ₪ 1 | זו 1 ּ ו | | ו | 0 1 1 4 ן ₪1 , " י %' | 0 : שד כ ךִ ותו ר = ור 4 = ד . : 6 בסד = = .= חק ₪ % ו ו -ן נש ; 90% - השאר ו 117 התה 4 יאש " כ = משחק בלה ותפקודים תיאמור קהוב" לטליטטייטן [רהיקררהטלר". הבדורמסקוה עומדורלשדקך מטהקיוושר ליכר | וקול עורל הדור הוטוום ביעור שוחה יצא בעחייד הרחזק לפלייסשייטן ? בר הצבעוני לטקנת בהחת" המשחק, הו יגריל ו : / 41 מחדאי אה החחדישות שהקביומיצרוו מצחונל לתה 7 ב | . ו ליך , זּ / = | 1 4] -₪ = ₪ 7-0 -- . ]. ₪ = א 4 -= | הסנת ל 6 זה יה ב' יי | שי גו - ו ראשו -כל מדובר במשתק -₪9 נרסישה - יכה | ו ן - | . גלזגית. דר יַ 9 | בצמורידץ . שוניות, הנטיק ינטטד ;וזבר שני ממ טח -ו*1ו לפוה 9 %! "וצ וראו ג" ג התויה = ₪-ש | עצבי ₪ * ₪ לוי | כ -2; ןו ואיל שיל 3;271 ₪0 הירוק בארץ בשם 0 )1 המות גיבוד המשחוק הזו הקשווברי טוקסו טוצריך ו : 2 - מ |" ור .1% ]₪ 5 ד 4 ₪ 4 208 . ₪ | - י: = = ₪ ה * . 2% ברב+) * 1 | ה %4- 1 5 לופה ש הנש חק לט בול = גיד בום דוד נ"יורן" -] ןש ודע ₪ | שוחשד ₪2 ₪ 1 רז ב פועי מתכננת הגונת ענק לקראת השקתו של הפלייסטייטן 2 בחודש' ו =- ₪ יקי ' לי ו ו חר-ייןו, תיעדך תעדוכה מיוחדוז בפרכז היריידים ו 1 1 וצו יו ב בי ג שי וי ו *- הי תי א ו [ 6 | שי וני 0 וגיר וי-וי יי שרי ו : יי | 8 ונייר ולה רתרו יה שאתם מתחילים לקוא, כדאי לתוכ / וי 1 .0% בסו 4 -- טיקלים ְ ג וב ו ג - ה-א - -1 - - 118 רוט ושט1ב ) 2 ה 11" * - שוואסת)] | 5-ה -) ₪016 זז יזיד | 2-7 . אהה0)זה )3 6 הנוו ה : ו -- יּ . | | : = = /20:%0)) קר 62 - (סזב וו הוטז]]) נ!עזט] -* א | . וו וו מ כתמונה לסה (16 | וטל אולפני 948 של סני הכריט על ' וו[ מעול. משיחק ההמשך ללהיס רגדול של שנת 99 - החדש עול כלידנשיק , == שה ה הלשרה שה -= - +-- - , 1 [ . ו ו" ₪8 2 > שמ===מטיטתמח.-ם = - -- [ = 0 ב כ ₪- : 7 - המשה +- - . 9 |] 1 ( , 6 ו - י | ו - 1 . מ ₪ .= = = %-- - = שש מש - 2 א אמאו - 2 - 0) ה5>א | ' זי ו ו / גו ההיא ו ,וו 4 | . ב שא = . | תאזה הדוו 1 5 1 חטא אש ] | הדוה ה) | 1 -] 4% ) סיו גּ']חיהין * ]בש יוו מ - . די ב[ ד ו ו 0 ד 42 ו ו הנ 7-7 ופ ה 2 ד *יייות ו הנהדל" - יר % . ₪ ₪ ₪ 8 = . - לן₪ = ד = ותו משק המירוצים החדש של ו למלייסיטייש ]| 1. הסשהק *צג תחולש ביכן. במסגרת הפסטיבל 5 11 | א - החנינו של חוני ממתם! הפעתק מבסותוטם מנומק מגרר מופש ביגי עמ המון אפקטים .מדהיעים. ו ל משחקי מחשב + משחקי טרוייה וי = מוסך ;טינים .= חדשות מהצורלם -.חומרה ומנכשירים קור'נוץ ובידור לכבוד פריק - תד 28110 תל-אביב 51280 מצורף בזה 6 תשלומים שווים של -.44 שייח עבור מנוי שנתי לפריק. שס פרטי <> | ---.------- שם משפחוהו גיל/כיתה.- כ <---= בב 110 וי נמשווי: בעל הכרטיס: .--.----. מס' כרטיס: . להזטנות טלפוניות בכרטיסי-אשראי: כל יום עד 17:00, ביום וי עד 12:00 בפקס. 03-5373906 ] 4 א א א . גו ב ו הר ג - שו נ/ 0 ו הרת שוהה ] חיבזר 7פי שעות ו אי מ יו אובללא הגכבלות || ואנשי השירות שלנו יתאימו לכסם את המנוי המתאיס לכס..: שירות אמין | : | חיבור קבוע בניילי/₪) מנוי לשעות הבוקר 66 ד / -(₪) מנוי לפי שעות 64 מנוי ללא הגבלת שעות 6 | 15 8) אתר אינטרנט ועוד .. 3 יז 2 , | 3 1-800-200-12 , ל קו פרטי 00.11. 301001 /10)0חו מהיר"לחוייל ₪ | | = 4 שעות ביממה במספר חונס וי 121 כל אזורי החיוג בישראל