WIZ – וויז – גיליון מספר 118

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי טלוויזיה, משחקי תפקידים ועוד… – נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
הירחון למשחקים: משחקי מחעוב, משחקי טלוויזיה, משחקי חפקידים ועוד... . יו . לגיליון זה מצורף משחק ההרפתקה המלא | "06 )סד % | סוכנת חדשה בשכונה - זסצס'וס: פצו] 6חכ) סצו הקסם ממשיך? - 6חגו6 לא חס] וחסז-] 556306 המשך הקרב על חולית - 6חוק זס 0806 :60 קוח סוף שבוע פרוע - 2 חסטגזצץגוק | משק המכות האולטימטיבי - 2 008 ובורו | תמונת השער המ וחק:: |] 3 זז ו |- פּ .ו ₪ וו ו 9 4 וזו ווזוווונוו הבריחה מאי הקופים הבאלגן הפוליטי שנגזר עלינו בחודשים האחרונים מזכיר לי קצת את אי הקופים של 5 15 זה ממש כאילו כל אחד מאיתנו מחפש איזה אי וכל מיני "מאכרים" מנסים להאכיל אותו בשטויות, לנסות למכור לו פתקי הצבעה וכל מיני סיסמאות שכבר שמענו, וממש כמו במשחק - גם כאן אנחנו נכנסים מראש להרפתקה מתוך "הנמכת ₪ האלים [- נברואו 2001 ₪ מהדורה הטרכזית . טס 7 ְּ חקירה מצולמת: ץ6מזטס1 ]65שַחס.1 6היך משחקי ע הד - כ 5 7 8 ציפיות", מתוך עמדה ברורה אקשן: תסצ6זס1 6צן1 10 פוחאש סל חסוהזטקכ) 6ו 12 4 | ה כ שאין כאן שום בהירות ומתוך ה נקודת מוצא שמה שלא יהיה / הרפתקה: 6מג151 צ6אתס1א וחסז 6קהספם 16 = + שו | - מישהו מנסה לעבוד עלינו, כ | ממש כמו דמותו של סטן באי | | ₪ אקשן: זסנזג א 1.80 :שסזסי 6118 199 . | בל | | ו ₪ ₪ אקשך 5 8 הת ) ו - . שר - 0 - ₪ אסטרטניה: תו8)וז3 זס] 381116 | שר מו מל ו יו ₪ אקשן 1031 0[601ז ג כן, כן - כנראה שלכל מאיתנו ₪ אקשן סחוו ג יש איזה אי שהוא לא מגיע ₪ ספיישל: 6משכ] ז10 1381116 :זסושק וו 4 אליו בטח ובטח בתקופת 8 ספיישל: העולם של ג'יין ג'נסן > בחירות וכנראה שלכל אחד 8 דוקטור 0/12 0 יש גם איזה פיראט שמחכה לו ₪ אינטרנט: חדשות מהעולם 2 בדרך, איזה לה צ'אק נורא 5% 2 1 4 ₪ אינטרנט: 1011 3 שמנסה לעצור אותנו בכל ופד , אלן זוזי הררי רותיו הרריחי כהחהה השיח - 7 חח / ג בי | ד 2 ו 5 ם, רבותיי, סקריםי 34 הכותח ולקחת מאיתנו את !ְ = | ₪ אינטרנט: הו|ו 5 2 תזסם 35 המעט שאנו מאמינים בו ו ₪ אינטרנט: באג ברשת 6 ובעצם לתת לנו עוד איזה ביס | 8 2 ת75)4):0ג1ק: סופ"ש ארוך 8 בחלום למצוא את האיל הזה.: | ₪ ₪ 300 א: מתי זה כבר יניעו כ שהבחירו/! 8 -- ₪ 2 6צו1/ זס 12680 :2 תסוזהּופצגּןק 42 בא : . ך ->, ו ו 7 6 , ₪ התסטגזכ] 16 01 ז68 ל :סזץק5 :מסוו513ץגוק 4 אלה אנ ו של ₪ 2 זטצןזכ] :מסו3/5181|ק 45 ל כו הזאת ₪ 8 286₪615): חדשות מעבר לאוקיינוס אי הקופים הולכת להיות רק | ₪ "נבדק" - ספיישל ג'וייסטקים 49 יותר ויותר רלבנטית בככל | " ₪8 סודות מחדר התטיכה 0 ו 4 7 5 5 8 0 תג וח תנו ז) 0 4 שכמעט כל האנשים מה בפרק ה הזה 6 פד 6 א ה 5% מ 7 עורך ראשי: קובי סיט * עורך: אורן רביב * * מנהלת הפקה: אביגיל אסתרי * עורך 6: דויד זילברשטיין * עורך | | עמוק לברוו מאי הקופים, בי משחקים: ערן פולוסצקי * עורכת אינטרנט: עינת ברקן * עריכה לשונית: עינב ויינברגר * צלם: יהודה נגטיב > | | אולי הו כאן קצת יותר מדי | המשתתפים: המשתתפים: ד"ר 12//, אורן רביב, קובי סיט, דויד זילברשטיין, ערן פולוסצקי, גיל שנברג, ענת מאכרים ‏ 1 | צת דל סבט, נתנאל מורי, גיא אהרון, עידו זילברשטיין, בן מנחם, ערן בן-סער, צחי הופמן, עינת ברקן וליאור ברמן עיצוב 4 ו 4 | | וביצוע גרפי: אריקה שפיגל, עוזי דור, מיקסם 2000 בע"מ * קדם"דפוס ודפוס: מיקסם 2000 בע"ימ * מריל: 7 | ירחון * מערכת ומנהלה: כנרת 13, בני ברק * מען למכתבים ולחומר מערכתי: ת.ד. 2409 בני ברק, מיקוד: 51114 | טלי 5 פקם: 03-5708174 וחסס.ז100ק1ט 6 סתז הק הוואר :[והוה-6. = מחירי המוצרים המתפרסמים בעיתון עשויים להשתנות, המערכת ז אינה אחראית לתוכן המודעות, חומר שיישלח למערבת לא יחה . | שר ענ 2 וגג אשב 0 צנונ-בננבנ ו ב תממהמה מבבתענבנננבג./): 1186 .28 השענ בננגבבמאששד ‏ העשוי ש1 ממשההההעגב. ‏ -הנהאאא: ו ו ל 25 ש"ח ל ו - בח הלקה > ב מוגבל; עד טר הםלאי יכל ה > ו ה "א ' . 7 - א : 1 1 ו ₪1 יה | רוצה 1 ו ב ו 5 ו 1 ה-א 0 % . / 7 זיך 1 7 ו 1 : 3 = 2 . . : ' 5 "ל | מ 6 ף"ףם ₪ | ףאמ ף ה ב% ףחש מ וו מ אה "ד ( 0 ן ./, ין 4 | א ן | ₪ 1 החיתר ב 1 | ששו צ הו וו ה לוו -- . 8 4 האם היהודיה ההסור ו דות ה לק ה ףא ףאו >>" ל 5 5 פש. > הויווחק ךולקרה || | דה ו"ררה רר'רי יוה ו | - ה ₪ ₪ לור וי | זו 3 7 , 1 וק ₪ זנ 3 נ"ו : . ךר הר ורי ₪ יּ לאחו " .וו ו 4 | "= ₪ 4 ₪ | ה 1 - 0 ! זי ו | - 2-ו ₪ וק - | ו מ 6 ה ?| ש! % וקו . זי . 27 וו | שו ₪ %% .]ו - - = ו | אא [ | החבוו 1 קם גת ג | ו - ₪ == / - 4 . : : 1 ו .4 בא :22 ד ] ₪ ₪כשאשא ו |. ₪ ₪ | | ד נמ גב ג מ ₪ :₪ ואוש צנ / = 0 =-תת ו . הו | | ו יא 1 ן 4 ,| ; בז1 וב | | וש [ ש ג - ען אה ,ב | "1 .> ב בב ףש | י צאתו של המשחק ו | ו - 1 ו ₪ | ו רו | 1% גי | ים 1 טי ב ₪ דר יז 2 ו :7 פצם בב | בנ ן ו מא | = / ור הש . ' 4 : . - - ב | נמ . בשו א ו = = -] 2 | [ 2 4 ר% , | בד ₪ | גח - זה ות , א י - תאז | ו 1 ו - שש רו - 5% + =-4-מריד 1% שח 4 ל יו - 1 + 2 1 1 | ו 2 1 / | | ו 27 | 1 | 1 וו 1 / אש ונה 4 ש אירול נ ' ד ו [ אא . | | [ - . = [ בבצ ‏ - 8 הש : 9 בג ב ד) ו 1 רש 1 / : | - 9 / -- . ₪ : / תז ער "וכפה שי שק שי ה[ מ ג ג ש 4 ₪ | 2 - שש ות | | = / . . ויוי ןו סה 1% | ₪ :| | רו = תקליטורי מוסיקה בפורמט כ-ו1א. המחיר: בין )0 (%ו9 -0 - ידו זילברשטיין א. לאיזה ז'אנר שייך המשחק הוותיק למחשבי חפסוחוסגוו העונה לשם מרתון? [) ז'אנר משחקי פעולה (חטווטו;) 2) ז'אנר משחקי הרפתקה (61ו()) 3 ז'אנר משחקי התעופה (משחקים כמו אפאצ'י) 7 4 ז'אנר משחקי מכות (משחקים כמו ו יי [א000ו 000 - ב. באיזה משחק אסטרטגיה שמו של הכוכב בו מתרחשת העלילה הוא אראקס? 1 | שופהוח 6הה וחטוות 01 אססזט1] 2 2 סה 13 זה ו 5 16זס וטוטה ג. באיזה משחק היית צריך להציל את הטבע מידו המרשעת של מכשף הלבוש | מליצן? 2 + וסט פהו 3 הוטמוזטא 1 - 4 סטהאפפטק פהוזסי יי : ד. באיזה זפוססח36-5 אתה . |[ץי ו . דפ +ימדו ו 2) 36-- הוטאוח ₪6 סוה אוה 4100 ו 4) וטוה הז ]הזח 5 אף תשובה לא נכונה ה.איזה דמות מן הבאות אינה שייכת לסדרת משחקי ה-אפאפז 0 ה ו / 2 גחוא 03 4 שחו 5 6[ו6ש:1א ו. מה משותף למשחקים |) המשחקים בעלי מנוע גרפי זהה 2) משחקים בעלי עלילה משותפת 3 500008 הוא משחק ההמשך של אזו: 6וז! הו טהסן 4 אזה0 טו!|1 מו טחט!/ הוא משחק ההמשך של ו 5 תשובות 5 -+ נכונות ז. מיהו "5 ווגז" (זנבות): ]) חיית המחמד של האחים סופר מריו 2) האויב של קראש בנדיקוט 3 בן בריתו של סוניק 4 הספר של שמעון פרנס 5 כינוי החיבה של סיימון גיבור המשחק שוליית המכשף ו ח. על איזה גיבורת ספרי ילדים [ד ורי ןודי ה 1) סינדרלה 2) דורתי מהקוסם מארץ עוץ 3 כיפה אדומה 4 עליסה בארץ הפלאות 5 כל התשובות נכונות ט. כמה בייטים בקילובייט 1) 102 בייטים ויוי 3 160(.000 בייטים 4 0.124 בייטים יי | י. בעת משחק ב-וסספ איזה נשק יופיע על המסך שנלחץ |) אהד 2 רובה בעל שתי קנים 3 מכונת היריה 4 משגר פלסמתי 5 מטול טילים ל 2 ו = 6 , | / סו 1 את התשובות יש לשלוח ל- ה סס. חח 6516 ג 2ואוס, כשאתם לא שוכחים להוסיף | גם שם ומספר טלפון. ה 0:ו: 4 5 הבו וו | ה התקשוו ענש'ן 657ו03-6[7 * המחיר לא כולל 25 ש"ח דמי משלוח (עד בית הלקוח) * המבצע מוגבל עד גמר המלאי * כל הקודם זוכה .,.₪- ד -- 5 =א ‏ היווטט 2000 ₪ ₪ שש ה == ה - שר "₪ ו ₪ ₪ ₪ = וה. .... אפר. 4 "₪ . | ₪ 2" = 0 - - = = 1 / | | , . . 5 [ | .24 ₪ | זוז - ג ]| ד ו ₪] | | : 4 ₪ עולמות נשכחים... ניקח את הרכבת התחתית ל ו % - ) "ו | 4 ₪ 4 - . == - ל המי 5 ; - ג , שר יש ]. | | . / - אש ר 8 = - ו 1 4 . ש . ל שפחזטס!. ופְהַמַחס.1 פחד הגיח אלינו מחברה שוודית בכשם חססחט= ונחשב לאחד ל מה"קווסטים" הטובים ביותר שיצאו לשוק בשנים האחרונות. היות שחברי מערכת וצו מאד אוהבים את סגנון המשחק הזה, החלטנו להוסיף קצת "בוסט" לתודעה שלו בקרב השחקנים בארץ. אז הנה, חקירה מצולמת על 7 באה .אא ההרפתקה של אפריל ראיין... ַ -68 ₪ -- / .₪ . - ₪ .- 009 4 ₪3 ₪ - - . . .= = 1 -- . ' נ [ זז "ששה -‏ 2 - = א הטמ =- 4 2 - בפארק ו ו [ אפריל ראיין בהופעת בכורה הסיוט מרחוב אלם יצורים קסומים? / " % / איך נמצא עכשיו ספינה? אולי הוא זל ליל חזרנו למציאות יי ו ו . קש בל וו - ₪ ]ג - שו" . | " = 77--<= 1 "שיש 2 2 = הסיוט שלה רק מתחיל מפלצות מפחידות? נופים מרהיבים:.. . רחוב טיפוסי מקום מעניין... הספינה יוצאת לדרכה , 30 המו( ₪ מאת: ליאור ברמן ו משחק מבית /5, שהולך לסבך לכולם את החיים בסגנון ה-1|]66/-% או הסרט "המשחק". כן כן, הסרט ההוא בו התגלה שהמשחק מתעסק לך עם החיים הפרטיים... העלילה פשוטה -יש קונספירציה שצריך להשוף, והיא משוחררת כמשחק ברשת, כשהשחקן מקבל מדי פעם רמזים בצורה של אי-מייל, שיחת טלפון, או אפילו מכתב על ו ל ב | ורי יהיה המשחק, והאם יהיו אנשים שייקחו את האיומים ו ודי וי ו שי תאריך | משוער: בקרוב | 878|ז5₪1 פחד משחק נוסף בסדרה מבית 36 טוג 50]1, שרכש לעצמו קהל שחקנים קבוע ומכור. המשחק מחדש מעט בתחום בניית ערים ואסטרטגיה בזמן אמת, נוספו עוד עמים וויקינגים, בני מאיה ורומאים), לכל עם יש חייל וחפץ כוח ייחודי עם יתרונות וחסרונות וחיל ויקינגי שאוהב לקצץ ראשים, אבל לא מסוגל לשמור על עצמו, למשל), ישנן שלוש אפשרויות משחק: שחקן יחיד לפי משימות, שחקן יחיד המשחק "חופשי" ומשחק מרובה משתתפים דרך האינטרנט, פיי ו שש השרו .1 וותע עו פהכוצקן דצ ו ער ₪ | 5 עה אצזריד 13 | 1-5 ]24 חן ה זיא וק 4 -וא. 1 ]| שד ותו *צהרון אה| ויו]| יאחפון ש-און =-ש ג 1-4 . :₪ הדיא שרוש ו רוק1-ן ו + וק] ונושון' קאררו1 = 17 ו עד תרשה ודא דדמך:| -- שרע |עחעה. ג 02 תעופו ר"ג ו 1 [ ו ז .]| 0 זוב ] 5'חסחָבּזם היה היה. לפני הרבה שנים, בשנת 983ן ליתר דיוק, משחק הרפתקאות משעשע בשם 4 דירק האמיץ, שהולך להציל את אהובתו דפנה ו כל משחק באותו זמן, מקשי החצים במקלדת הזיזו את הדמות. עכשיו מקמבקים את המשחק בגרסה תלת ממדית,. המשלבת את האיורים הדו ממדיים הראשונים בתוך סביבה תלת ממדית. לכל המעריצים הזקנים של המשחק יש אפשרות לשחק בו בצורה הקלאסית- עם חצים, או רגיל - עם העכבר. תאריך משוער: אפריל ]2001 ". 3 סוחפוזוטד הז לי ישן את שיגורו המתקרב של משחק המרוצים הכי חם בעולם. שלא כמו 0012000 הבנוי ל ו מו ו יי יי לרש ו מנוע גראפי חזק, עצמים הבנויים. ממאות אלפי פוליגונים, או בקיצור- חבל על הזמן, המכוניות נראות כאילו הן גלקהו ישר מהסרטים... | תאריך משוער: אפריל 2001 סיז3: 7 ו 56" ן[ ;הגו 1" 2 גו ₪06 01 53|6 || משהחק מלחמה בים, שמרחיב את הפרק הראשון שלו, 5311 ]0 486 חברת הפיתוח 101 הודיע כי היא מתכוונת לבנות את המשחק על פי קרבות ימיים הסטוריים מדויקים, וכי המשחק יתרחש בפרק זמן של 5 שנים (1775 ער (1820). לא רק הקרבות יהיו היסטוריים, גם הספינות עצמן בנויות על פי מודלים אמיתיים, לפי רוח התקופה די ד יש יי ו הספינה. ניתן יהיה לשהק את המשהק ברשת מקומית ובאינטרנט. ּ תאריך משוער: מרץ :62 2001 מו מאת: צחי הופמן "65שן.1 6םכ) סא :6צן631ם2) שד 066" הוא אחד ממשחקי הפעולה מגוף ראשון היותר טובים שיצאו לשוק בזמן האחרון. קייט ארצ'ר, הסוכנת החשאית במשחק, היא האוסטין פאוארס ממין נקבה של משחקי המחשב. ארצ'ר היא בכלל הגרסה הנשית של פאוארס במשחקי המחשב, אִם זה בדיבור, בלבוש ובסטייל, במשחק המצליח להביא את שנות ה607 למחשב בצורה סטייליסטית ביותר. אי אפשר להפסיק לשבח את =.01)צ]: אם זאת המוסיקה, הגרפיקה או העלילה המקורית שלו, .המצליחה לשמור על עניין במשחק לאורך זמן. בנוסף, יש לנו שילוב בין האינטליגנציה של 1.116 ]1131 והתחכום של ג'יימס בונד > ₪6 ה10106). העלילה מספרת על קייט ארצ'ר, המשמשת כסוכנת עבור ארגון ודוא ו - ארגון בינלאומי סודי. תפקידה של ארצ'ר במשחק הוא לעקוב אחרי רוצה שחיסל תריסר סוכנים חשאיים מהארגון בכל העולם. המידע היחיד הידוע לנו אודות המחסל הוא שהוא קשור לארגון מסתורי בשם .1א.א..1. .]סא כולל בתוכו 15 משימות המורכבות מ - קז אתכם מספר ימים 99 ,| מקומם של הגאדג'טים. סוכן 0 שלבים אונים | ₪ - 0 -%ל רב בתור הסוכנת ארצ'ר. השלבים מכילים בתוכם לסירוגין משימות בהן המטרה העיקרית היא לירות ומשימות התגנבות ממקום למקום, בהן ארצ'ר תצטרך להתגנב לאזורים מסוימים מבלי שירגישו'בה. בכל מקרה, התגנבות נמצאת בעדיפות ראשונה במשחק, אפילו אם לא תהָיו חייבים לבצע אותה כדי לעבור את השלב, 'היות ואם תבצעו את הדרך הזאת, תקבלו בתמורה ניקוד גבוה יותר. פלפלים =.]|סא מצליח להשאיר אתכם מחוץ לשגרה משעממת, וגם כאשר שלב מסוים מכיל בתוכו רק סצינות יריות, הוא תמיד יוסיף איזה פלפל לעניין. | למשל, בשלב הראשון המשימה שלכם היא להגן על שגריר נגד מתנקשים במרוקו, בהתחלה תמצאו את עצמכם יורים בצלפים דרך החלון, אחרי זה תצטרכו להתחמק לחדר אחר מבלי שירגישו בכם, ובאותו זמן צלף אחר ינסה לפגוע בשגריר. כאשר סוף- סוף תצליחו לחמוק, יקיפו אתכם מספר רב של פושעים. נשמע מעניין? העלילה ממשיכה באותה צורה משעשעת כל הזמן. מבחר הנשקים בהם תוכלו להשתמש מגוון מאוד: אקדח ל מ"מ חצי אוטומטי, אקדח 8 6 והנשק שמסמל את ארצ'ר, המסוגל לירות חמישה כדורים בכל פּעם), תת מקלט המפטון - מכונת ירייה, רובה פער, משגר רימונים, רובה קרבין- רובה צלפים עם משתיק קול, וכמובן, לא נפקד חשאי חייב גאדג'טים, והמבחר של ארצ'ר לא מבייש את ג'יימס בונד; משקפי שמש עם שלוש פעולות שונות: מודול של מצלמה המאפשרת זום וצילום אירועים ממרחק גדול,-מודול גילוי מוקשים ומודול אינפרא אדום. מבטל מצלמות הוא מתקן המורכב על מצלמות אבטחה ויוצר קטע סרט שיחזור על עצמו מנקודת המבט של המצלמה, וע"י כך מנטרל אותה (מזכיר את הרעיון שהיה ב"ספיד"). בנוסף, יש לנו גם מצת סיגריות. המסוגל לפתוח מנעולים מתכתיים, אודם המכיל בתוכו חומר נפץ, בושם גז שינה וסיכה לפתיחת מנעולים. תוכלו גם להשיג ציוד צלילה, נעלי בית(?!) המפחיתות את רעש ההליכה ושריון גוף. חכמים בלילה האינטליגנציה המלאכותית ב-ת.01)א קופצת כמה שלבים קדימה, מעבר למה שהכרגו עד היום בז'אנר המשחקים הזה. כל קרב יהיה חוויה חדשה עבורכם, והאויבים שלכם כבר לא יירו עשרות כדורים בלי מטרה, הם למדו לכוון, והם ינסו לצוד אתכם בכל מיני דרכים, אם הם מגיעים בקבוצה גדולה, הם יתקפו אתכם פנים מול פנים, אבל אם הם מגיעים בזוג או לבד, הם ירוצו לתפוס מחסה. אם ה -%צְט2) 830 יראו שאתם משנים מיקום, הם יחפשו אזור אחר ממנו הם יוכלו לירות ואפילו יפילו רהיטים וחפצים כדי להסתתר מאחוריהם, אחר כך הם יחזרו לבדוק אם נראה שזה כבר הופך לתופעה: יותר ויותר משחקים מציבים כדמות ראשית בחורה. תחילתו של עידן חדש? החברים שלהם נהרגו. הקרבות עצמם אמנם נראים כאילו נכתבו מראש, אבל אם תחזרו על" אותו קרב ותבצעו מהלכים חדשים, האויבים שלכם לא יחזרו על אותן תגועות מקודם. 7 וטס צ 6צסזא תנועת הגוף של הדמויות בנויה בצורה מרשימה, אפילו שאין יותר מדי דמויות במשחק, כולן בנויות בצורה כזאת שהן מסוגלות להביע רגשות גם דרך תנועות הגוף שלהן. ".01 הוא לא 6מטוזס ]00 ז6ו5010, ואין כאן יותר מדי דרכים בהן ניתן להרוג את האויבים, אבל יריה בראש תספיק כדי לחסל יריב, כשפגיעת חזה תהיה חזקה יותר מפגיעה ביד, וגרפיקה במשחק בנויה בעזרת המנוע הגרפי החדש של חברת הוו[טחס1/, ובעזרתו תצליחו לשמור משחקים ולטעון אותם הרבה יותר מהר ממשחקים אחרים. יש למנוע כמה חסרונות קטנים, כמו חפצים שנראים יותר מדי מרובעים, אבל אלו פרטים זניחים לעומת הגרפיקה שהמנוע מאפשר. אופציית משחק רב משתתפים היא חלק מעניין נוסף במשחק. תוכלו להשתולל .עם אופנועי סקי או אופנועים, בחיפוש אחר היריבים שלכם בשטחים גדולים, בשאופציה זאת מאפשרת משחק משותף לעד 16 שחקנים בגרסאות של "הטובים נגד הרעים" או ה- "הטוחזתוג6ם". בסך הכל, אין משהו מיוחד בגרסת המולטיפלייר מול משחקים אחרים, אז מה היה לנו? לסיכום, זסטסזסי] 68צו.1 6ח02) סא] היא הגרסה הנשית של כל משחקי היריות מגוף ראשון, והוא אחד המשהקים המרתקים והמגוונים ביותר שיצאו בזמן האחרון. קייט ארצ'ר, הגיבורה של המשחק, היא ללא ספק הלארה הקרופט החדשה והמתותכמת יותר. שתיהן אנגליות, חוצפניות, בעלות חזה/גדול והכי חשוב - שתיהן מצליחות לרתק אותנו שעות למחשב הביתי. אם חיפשתם המשך ל-1.16 ]1181 - זהו המשחק בשבילכם, | 2 סגנון, מצחיק, קצב מהיר | נגד: צורת התנועה לא תמיה הכי קהל יעד: כל מי שאוהב אקשן מהיה - מאת: צחי הופמן "אליס" הוא ללא ספק, אחד המשחקים היותר מוזרים שראיתי בזמן האחרון. המשחק, המבוסס בחופשיות רבה ביותר על ספרו של לואיס קרול "עליסה בארץ הפלאות", זכה לגרסה חדשה ומעוותת ע"י אמריקן מקגי. ארץ הפלאות הפכה למקום אפרורי ומעוות, לוחמי | הקלף נהיו | ו והשפן נהפכו למוזרים, המסקנה הראשונה שלי אחרי ששיחקתי ב"אליס" היא, שלא כדאי שתתנו לאחים שלכם לוותר על הספר לטובת המשחק, הם עוד יהפכו לרוצחים סדרתיים, או לסתם לא שפויים. ו זכה לפרסום רב עוד לפני שיצא לחנויות, פשחברת "הד ארצי" ערכה קמפיין שיווקי משלה בארץ (כפי שתוכלו לראות ב"מהדורה המרכזית"). הציפייה למשחק הייתה רבה, וקשה להגיד שהמשחק מאכזב. מצד אחד, הוא מכיל בתוכו המון אלמנטים נפלאים, אבל משום מה הוא משאיר קצת טעם רע בפה אחרי שמשחקים בו, מעין הרגשה של חוסר סיפוק. הפתגם "כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה" מתאים לכאן בדיוק. אחת הבעיות בהן נתקלתי היא הוסר הפוקוס, או הבלבול העובר על השחקן כשהוא מתחיל לשחק. מנוע המשחק בנוי על המנוע של 3 204%6) , שעושה כאן עבודה נהדרת. כ4] --12= ור של ריאליסטית לגמרי, עצובה, עם עיניים ( בצבעים כהים - מעין לוק רוקיסטי" צחי הופמן מגלה לנו מה הוא הל הכ כ ה = אליס יכולה לנוע לאן שהיא רוצה, להסתכל לאן שהיא רוצה ויש בכלל אווירה תלת- ממדית בהתגלמותה, רק שפה נוצר בעצם הבלבול. בגלל האווירה הפסיכודלית של המשחק ומספר הכיוונים האינסופי אליהם ניתן ללכת, השחקן מתחיל להתבלבל ולא יודע מה רוצים ממנו בכלל. פתאום ו ייל רק שחוץ מלחייך, הוא | מו להפעיל את הברגים במוה כדי להבין מה רוצים ממך. פסיכולוגיה בגרוש בי ןילי ל איבדה | את שפיותה בעקבות טראומה קשה בילדותה. כדי לתזור לשפיות | היא חייבת להילחם להצלתה בארץ הפלאות. רק מה, הכל מתרחש בדמיון שלה. כל צורת המשחק בנויה על עיקרון של משחק פעולה מגוף שלישי, ובעזרת המנוע | הגרפי - של 3 סאגוו(), ארץ הפלאות נראית מ ד ה י מ ה;, הכל בנוי לפרטים, והאווירה פשוט פסיכודלית. תוכלו לצפות בטירות מעופפות, דלתות המרחפות ברוח, מסלולים ההולכים למעלה ולמטה ועוד כל מיני דברים מוזרים. חייבים לציין את פסקול המשחק שנכתב ע"י כריס ורנה, לשעבר מה"ניין אינץ' ניילס", שרק מוסיף לאווירה. [ז6 96% 308606 6-1 166 6צין ...116 6שחו 65 הוויך אליס עצמה עוצבה ע"י יוצרי המשחק בצורה שונה לגמרי מבסרטים המצויירים שלמדנו להכיר. הבחורה איבדה את התמימות שלה, היא ריאליסטית לגמרי, קודרת, עצובה, עם עיניים מאופרות בצבעים כהים, מעין לוק. = מו תבצ' יִּ 2 בעזרת. מק | לראות איפה ז אתם עומדים לנחות, בעזרת צללית | קטנה של נעליים הנמצאת מלפני 7-ו - בבכי 7 רוקיסטי - פשוט ו של דור האיקס. המבטא האנגלי הכבד והקול התמים שלה גורמים לך לחשוב שאתה עומד לשחק ; עם איזו. ילדה קטנה. אחרי כנ ה שניות, כשהיא שול המסוגלת לחתוך לוחמי קלף לשניים, להרוג יצורים, לקפוץ, מו ץ ולעשות בעצם כל דבר שלוחם בגולני מסוגל לעשות ת - אתה מבין שהיא יכולה לאכול אפילו את לארה קרופט לארוחת בוקר. = יר | לי ו מגוף קל טהור, אבל בניגוד להמון משחקים השייכים מ ייל בתוכו המון קפיצ ות = 1 צטרכו לשכל ל כי ) אליס אוהבת לק פוץ, ורוב השלבים מכילים בתוכם סדרת. קפיצות . ( ל מקש הרווח, ותמיד תוכלו א ו את הסכין, ואתה רואה לוחמת מרינס מיומנת. לט 8 הקפיצה | שלכם, = אליס. כפתור השמירה המהירה גם כן עוזר | מאוד ₪ מ ו ל ספורים : חריה, תוך שהיא דואגת - ל 1 ל 1 של מה שמתרחש בסביבה הקרובה, אפילו כאשר אליס נמצאת מול קיר, או מול חפץ מסוים.. הצורה בה נלחמת אליס באויבים שלה בנויה בצורה מאוד פשטנית- אליס נלחמת באופן פשוט, איטי ולא מגוון- אם זה לזרוק סכינים, פטישים וקלפים- וזה מתחיל לשעמם קצת בסוף, כאשר המשחק מתחיל לעייף, הקרבות אמורים לגרום לשחקן עניין נוסף, אבל כאן נראה כאילו התייחסו לקרבות באופן משני. לסיכום, רוב הסיכויים כי אחרי שתגמרו את המשחק, לא תחזרו אליו יותר, גם בגלל שאין אופציית משחק רב משתתפים, או קישור מהמשחק לעולם החיצוני של הסייבר ספייס, וגם בגלל שהמשחק קל יחסית, ורוב הסיכויים ו עדיין, למרות כל המגרעות שלו: שווה לראות את המשחק רק בשל הגרפיקה ה מדהימ ה שמתם לב לאפקט של מילה עֶם רווחים בתוכה?) של המשחק ולצפות בחזון של "אמריקן מקגי", כפי שהוא רואה את אליס לי "פנטיום" 2 עם 400 מגה הרץ, כרטיס גרפי בעל 16 מגה בייט לכרון, ו-6000 מגה בייט פנויים בכונן ה ו אלו הן בעצם דרישות ו החדשים כיו לי ("פנטיום" 2 2 עם * |[ מגה בייט זיכרון מג נה בייט של ו מאת: נתנאל מורי ותסט.1ו זט ]הזה את הכתבה בגיליון 116, אני חושב וג ו שלאחר שאגמור לשחק ב"אי הקופים" 4, אפרוס בפניכם את כל החוויות שעברתי, אספר לכם על כל הפנטזיות שהמשחק גרם לי (זוכרים את סימה, יר | = ו יי כ כל הרגשות הנפלאים והרטטים | | ד ו ההבטחה הזאת... ו תראו, ניסיתי לשכנע את אורן להקדיש את הגיליון כולו ל"אי הקופים" 4 , אבל הוא פשוט לא הסכים. ניסיתי להסביר שזו הדרך האחת והיחידה הקיימת כדי להבהיר לתושבי ארץ הקודש במה מדובר. אפילו איימתי להתפטר! אמרתי לו: "אורן, אני מתפטרי", ואורן ענה: ו בי ו שי ניסיתי לאיים, אל תיקת ללב.,." בקיצור, אתם צריכים להסתפק בכאלף מילים, וזה הדבר היחיד שאני יכול לעשות בשבילכם. הבעייתיות במשחקי המשך היא קריטית - הרבה פעמים מפתחי המשחק נשענים על נוסחאות קודמות, ואז המשחק דומה מאוד לקודמו. רק כשהמפתחים מתנתקים לגמרי מההצלחה של הפרק הקודם, אז באמת נוצרת תקווה להצלחה (ראו ערך 2שחט כדוגמא קלאסית). ב"אי הקופים" 4 לא בוצעו שינויים דראסטיים כמו שנעשו ב-62חש], אולם ישנם עדיין הבדלים משמעותיים. לפי דעתי, זה הבונוס הגדול ביותר שניתן לתת ל"לוקאסארטס". המשחק משתמש במנוע הגרפי של "גרים פנדנגו", אך אל תדאגו - לכל אלו מכם שלא אהבו את הממשק שלו, אציין בפשטות שכאן התמונות ברורות, פשוטות ונעימות לצפייה. מעבר לזה, הממשק שופר קצת, וכשמתקרבים לאובייקט, תופיע בתחתית המסך כתובית שתציין מהו, ואם יש מספר אובייקטים, אזי כולם כתובים למטה, ואפשר להשתמש במקשי החצים בכדי לבחור = עדי הכל מתחיל בתסריט... יוצר המשחק, שון קלארק, בהחלט עמד ה בציפיות הדרושות ממשחק כזה. הוא ומייקל סטמל פשוט עשו עבודה נפלאה ברקימת החידות, בכתיבת הבדיחות, ובהשראה חוזרת ומרעננת של האווירה שכל כך קסמה לנו בכל פרקי הסררה. בתור חובב "קווסטים" מושבע, יש לי דרישות גבוהות ביותר בכל פעם ש"לוקאסארטס" מוציאה משחק, ואני פשוט לא תופס כיצד הם מתאימים לדרישות בכל פעם מחדש. זה נשגב מבינתי! הגרפיקה פשוט מהממת. לא מדובר רק על המנוע הגרפי, אלא גם על הרקעים והמיקומים (המיקומים מצויירים ביד, והדמויות תלת ממדיות). הדמויות פשוט נראות מצחיק, והן שונות מאד אחת מהשניה, הבדלים קיצוניים ביותר. כמובן שהדיבוב של הדמויות במשחק מדהים בצורה לא נורמלית, לפעמים התפוצצתי מצחוק גם כשלא הייתה בדיחה, רק בגלל שהמבטא היה ממש ממש מצחיק! אני פשוט יכול להמשיך עוד ועוד ועוד לבלי סוף לגבי הססגוניות והרב - גוניות האין- סופית שהמשחק מציע, אבל אני חושש שזה יגרום לפיטוריי. הו, הו, ושכחתי לספר לפם על הקטע שבו גייבראש פוגש את סא ואת מואא ואת... טוב, אני לא יכול לגלות לכם... פשוט תנחשו לבד, דומיניק ארמטו פשוט תפס את האישיות של גייבראש ושבה אותי בקולו המשעשע, עוד יותר מאשר בפרק הקודם. החיסרון היחיד מבחינת התטריט הוא שיש בו פמה קטעי דז'ה וו - כלומר, בדיחות מצחיקות שנתקלנו בה כבר בעבר. אך אל תדאגו, אין הרבה בדיחות כאלה, וגם כשיש - זה עדיין מצחיק. --- ז6ו001 ינוס הזג ]1 ,סי גייבראש המסכן, שגילה שלה צ'אק הוא אחיו, מתמודר איתו כבר בפעם הרביעית. אני יודע שמי מכם ששיחק בדמו קיבל את הרושם שלה צ'אק לא יהיה כאן, אבל דעו לכם לד ל ב למי שלא יודע, גייבראש ואיליין כבר נשואים! (הפלא ופלא), וכאן טמונות הבדיחות היותר מדהימות במשחק. היחסים בין גייבראש ואיליין פשוט מצחיקים בצורה מטורפת! אני לא הפסקתי לצחוק. הם כל הזמן יורדים אחד על השני וכבר אי אפשר לדעת אם היא אוהבת אותו באמת. זה ממש עשה את המשחק. חשוב שתבינו עד כמה האינטראקציה בין הדמויות עצמן חשובה בשביל האווירה! לעיתים, לא ניתן להחמיץ את ההרגשה שפשוט מדובר כאן בביקורת עלינו ועל החברה שאנו חיים בה, (ביר יי יפ דוגמא? איליין חוזרת מירח הדבש אחרי הרבה זמן, בינתיים היא הוכרזה ב"משרד הפנים" כמתה, ולכן מפרקים לה את הבית. איליין עומדת מול הפועל שהורס לה את הבית ואומר שמבחינתו, כל עוד הטפסים אומרים שהיא מתה - אז היא מתה. סאטירה מטורפת על הבירוקרטיה ועבודות הניירת השונות של ימינו. אהבתי... ו ו גנ אני בטוח שכל אחד מכם נתקל לפחות פעם אחת בדילמה שהכותרת מתארת. אישית, זה "קווסט" ברמת קושי בינוני לטעמי. יש חידות קלות מאוד ויש חידות קשות מאוד, אבל רובן בינוניות ולא יותר. למען האמת, אין אף חידה במעט בלתי אפשרית במשחק (כמו חידת הכרטיסים ב"גרים פנדנגו"). המשחק מגיע עם פיתרון (או לפחות בגרסה שאני קיבלתי), ורק בגלל שאורן בלבל לי את המוח שאגמור את הכתבה היום, אז הייתי חייב להציץ בו פעם פעמיים (או 3 , או 4, או 5, או 6, או, ו איתו. מרוצים? תראו מה אני עושה בשבילכם). לצערי הרב, אחד מחסרונותיו הגדולים של המשחק זה הבאגים. אל תדאגו, המוצר איכותי מאוד, אבל כשמגיע מוצר מחברה שהציבה לעצמה סטנדרטים כה גבוהים כמו "לוקאסארטס", אז כל באג זה מינוס רציני, קטן ככל שיהיה. מילה קצרה על "לוקאסארטס": החברה הנ"ל הציבה לעצמה סטנדרטים שכל מה שיוצא תחת ידם יהיה יותר מסתם משחק מעולה - הוא צריך להיות קלאסיקה! (לא כמו ₪ או 51::5, שאע"פ שהן חברות מסוג א" , יש המון משחקים שלהם שפשוט יע ו כ "לוקאסארטס" עמדה בתנאים ולא הוציאה מעט אף משחק שלא היה להיט רב מכר או קלאסיקה. אחרי "גרים פנדנגו" המצוין, העניינים הידרדרו קצת, והחברה הוציאה משחקים שהם רק "מצויינים או טובים". אך בשנה שעברה, "לוקאסארטס" הבטיחו לחזור לימים הנושנים של פעם, ו"אי הקופים" 4 היה יציאתה הראשונה מאז. נראה איך העניינים יתפתחו, אגב, בצער וביגון רב אני מודיע על ו ו למשחק מחשב בסגנון )ווח ו166, שהיה "אמור" לצאת בימים אלו למחשב. החברה פשוט לא עמדה בזמנים, התקציב אזל, וההבר'ה שם נכנסו לבעיה. רק מי שיש לו 2 ח0ו5181 |" ייהנה לראות את המשחק בשנה הבאה. עם כל זאת, החברה הבטיחה יי ו וש"אובי וואן" הוא רק תקרית מצערת בודדת (תנו לי דקה למחות את הדמעות). יש למישהו טישו? יי יי הדיאלוגים שנונים, הבדיחות משעשעות ומצהיקות, הגרפיקה מהממת, הסאונד, הדיבוב, המוסיקה, וכל מה שקשור לקול פשוט מושלם ומלוטש היטב. החידות מאתגרות, וממש אין לי מילים (חוץ מהתלונה על הבאגים). אם אתם מתלבטים איזה "קווסט" לשחק- "אי הקופים" 4, או [צספתס] 16 עטתזטס[, אז הקשיבו לעצתי: אם אתם מחפשים כרגע "קווסט" מושך מבחינת העלילה, או שאתם רוצים להיסחף לתוך הרפתקה מרגשת ונוגעת ללב, אין ספק שעדיף לכם ללכת על 11.1, שהוא בהחלט משחק מדהים מכל הבחינות. אבל אם אתם פשוט רוצים לצחוק בלי לתת חשבון לאף אחד, אז לכו על "אי הקופים" 4. אין לי מושג איזה מבין פרקי הסדרה הוא הטוב ביותר, אבל אין ספק ש"אי הקופים" 4 רחוק מאוד מלהיות אכזבה. המשחק פשוט עבר את כל "דרישות המערכת" שאני הצבתי. מבחינתי, זה די והותר. אני תמיד הסתכלתי על סדרת "אי הקופים" כעל פארודיה שבה "לוקאסארטס" צוחקת על עצמה ועל התרבות הצומחת אצלנו בעולם. מפתחי המשחק לא מתייחסים למשחק ברצינות ומרגישים שהוא נעשה לשעשע אותם יותר וי יל יי אחרי משחקים כבדים ועמוקים כמו "גרים פנרנגו", 8ו2] סוד או 6|וזטזחרד [1ו-], ברור שנוצר אצלם הצורך לשבת ולצחוק על הכל, את ההרגשה הזאת הם מבטאים בסדרת "אי הקופים" בצורה מוצלחת, ואתם שומעים את זה מ"פריק" של "קווסטים" רציניים, כמו ו את הפרס בטקס "עכבר הזהב"?) 5 כו בעד: גרפיקה מהממת, סאונד שלא מהעולם הזה, חידות מקסימות, בדיחות. מה עוד? | ] נגד: | ] באגים, אולי? (לא נעים להגיד "לא | מצאתי", או "למה להיות פאסימים?" כמו שצחי הופמן היה עושה) קהל יעד: יצורים חיים. עחוורחורוב. ‏ ו'ו'הוו ו 3 ל"י מאת: ליאור ברמן אסטרטגיה בזמן אמת הוא בסך הכל ז'אנר מפוצץ כותרים, ונדמה שלפעמים נמאס עלינו יותר מדי, ואין מה לחדש בו בכלל. ובכן, חברת עַחוו51 החליטה שאם אי אפשר להמציא את הגלגל מחדש, אפשר לפחות להוסיף לו כל מיני ו ו לעולם את אמוס '\ ואת. ו זא לא יכול להכין משחק ב? + לצד היותר מטורף שלנו. 9 א שהפך את 6 לכל - כך יוצא דופן? פשוט מאד- הם שילבו את ממשק ה- ₪15 ואסטרטגיה בזמן אמת) וחוסיפו לו את הגאדג'טים הקטנים שלהם. בואו ניקח לדוגמה את הדמויות, שהסוגים שלהן נעים בין לוחמים פשוטים ומכשפי קרב וער כוהנים מוזרים, משרתים ואלים עם תסביך אגו רציני. בתור קוסם קרב למשל, אתה תוציא צבא שלם כדי להכניע באופן טכני את היריב, ץ"י הריגת הקוסם היריב בלבד. לרשות הקוסמים יש מגוון קסמים מיוחדים, ואני אהבתי את הכוח שיש לדמות אחת בתוך משחק, המיועד כאילו לצבאות ענק ואין- סוף הכנות מראש. הקרבות נראים אחרת לגמרי, וכל העניין מכניס הומור למשחק (וזאת כל המטרה לא?), כל המלחמה הופכת ממשהו מרכזי בכל. משחק אסטרטגיה למשהו שולי אפילו. קרב בין קוסמים למשל, נראה הרבה יותר טוב ומרגיש יותר ממוקד, וד"ש ל-0ח1ו66ח דברים קטנים נוספים העושים את ההברל במשחק - ממלכות שונות המשתמשות בשיטות שונות לקרבות, כמו וודו, בארץ בה מספר אלים מפקחים אחד על השני ויחד על כל העולם. הרי קפ משהק עם הומור, המזכיר מעט את סגנון ההומור של הסופר טרי פרטצ'ט- מחבר "עולם הדיסק" ומי שאחראי על שלושת המשחקים שיצאו תחת אותו שם. כשמתחילים את המשחהק, צריך ‏ לעבור השתלמות ממשקית עם דמות שמסיירת ברחבי העולם ומסבירה לך על מה ללחוץ כדי להתקדם בחיים. כאשר אתה עושה פעולה לא נכונה, אתה זוכה לצרור ביטויים לעגניים הקשורים ביפולות שלך ובסיכוי שגם תשרוד את המשחק... אבל וה עוזר להבין מה בדיוק הולך שם. שני המשאבים העיקריים עליהם נבנה המשחק הם מאנה (הַהג1א) וגשמות. מאנה פורצת - בארות. קסומות,. ופדי לתפוס אותה צריך להעלות באוב בונה בארות קסומות, ורק כך אפשר ליהנות מהאנרגיה שלה, כדי לסבך את כל העניין, הוחלט שככל שמתרחקים מבאר הפנה כ היא פחות ה ₪ 8 צריך האנרגיה ואז ילכו ; אחרינו - מקום - מאוורר ל גם המוות במשחק אינו דבר של מה בכך. לכל קוסם יש מקדש, ככל שהמקדש עומד על תלו, כך הקוסם יחיה, גם אם הגוף שלו יושמד באמצע. במקרה כזה צריך לנדוד חזרה למקדש ולקבל גוף חדש. את כל זה מבינים בחמש הדקות הראשונות, כי דמות העזרה נותנת לכם למות רק כדי שתראו מה קורה אח"כ... ואם מדברים על מוות ותחיה, הרי שגם היחידות הפשוטות. ביותר נוצרות מנשמות, ‏ נשמות כחולות שסתם מסתובבות בסביבה ומחכות שמישהו ישים עליהן גוף, ונשמות אדומות, לדו של האויב, שצריך להמיר אותן כדי שיהיו כחולות. ואיך ממירים אותן? באמצעות קורבן., כמובן, כדי להקריב קורבן, מעלים באוב רופא שמחזיק אצלו נשמה של משרת. הוא מחזיר את הנשמה לחיים, ואז בתוך המקדש מקריבים קורבן, והנשמה חופשית להיות שלכם לעד. הנשמות המקיפות אותך- המכשף- בעצם חסרות בינה. אתה צריך להגיד להן לאן ללכת ומה לעשות שם, ואולי אולי הן ילחמו בשבילך, אט תבקש יפה וכמו שצריך. אהבתי את כל ב( << מ יש יי = המי = יי לי וד בהחלט נותן תחושה מוכרת מהמיתולוגיה, או לידגי מ ד יר כמו כל משחק אסטרטגיה, מצב ה- זסעג!קץו!ט]א הוא מרכז העניין, ומגוון האפשרויות לקח אותו קדימה, כשלמתוח את השיאים נשמע מהנה הרבה יותר מאשר סתם לשחק, בכל מקרה, גם מי שבוחר ליהנות ממשחק לבד- לא יתאכזב. יש מספיק לכולם. חלק העזרה הראשוני במשחק זמין לכל אורכו, כדי שאם נתקעת - תוכלי לצאת. כל הדברים הטובים האלה בנויים על מנוץ? תלת ממד חוק " ?מ יל כמו גם הסביבה, מפורטים מאד ומוזרים לא פחות. אבל צריך לראות כדי להבין. והפאנץ' 2 ההכרחי: משהק אסטרטגיה שלא המציא את הגלגל, 8 הוסיף לו טיפה גומי כּדי שיהיה נוח. 6 .5/98פחו), ו 648 3502 וו ם, מאיץ תלת ממד אתר למידע נוסף: 58008.081. וש בו.. ו ו 07 ₪ <- [ 2 צחי הופמן יצא לבּרר את התשובה. 2 ו עו ד ג = | ו ו 2 בארץ 2 וי וכבר עכשיו נמצא בחנויות החלק השלישי וסיוג \ ההז ואלה שאקשן תמידי אף פעם לא מספיק מ על רצו לוותר על 3 066:] 6168 (2₪3). כמו בכל חלק בסדרה, גם הפעפם יוצ | של - םר ו שר לי (לם : . ער ומיפ | - ד דה ה ופ ו ד שבויים. לא עלילה ימיו ו וצל - ברחלי 1 ו ' את מה ו = ₪ ל להחיץ . ק , כרטים ₪02 בוני ומעלה ייתן לכ = הגש עשוי ידי | רצי = [1ך ןייו - לא? הבעייה בפך, שכל טעעת חַלק במשחק אורכת דקות ארוכות מאוד. לאהר ההמתנה המייגעת, המשחק רץ חלקילגמרי ולא סונל מעצירות, אפילו קטנות ביותר. הודות למנוע גרפי תלתי:ממר הדשני שפותה במנוחה למשהק, תי פס ייל להלוטין, וירייה אחת לא במקום, תהרוג אתכם מייך כנ"ל גם לגבי האויבים שלכם, שישתטתו על ה מ כו = יאת צ 2 ור ₪ 8 ץ" שררם. 1 סגורה ' 1 ו שכל יי יר משלה. למשל "פחית גז", שם מלא: סמל קול הריס, בישורים מיוחדים: מדויקשעם נשקים לא כ ב ל נשקים כבדים ויכול לעמוד ביותר פגיעות מאחרים. "מאקו" היא החובשת היחידתית והשחיינית הכי טובה (ניתן לשחק איתה:רק במשחקים מרובי משתתפים), "נשיכת נחש" טובה יותר מכולם עם סכינים ומסוגלת לרוץ מהר ו-"לונגבו" יציב עם הכוונת הטלסקופית וזוחל מהר. כל דמות תהיה טובה יותר בהלק אחר במשימה, ולכן כדאי שתבדקו איזו דמות המתאימה ביותר עבורכם. 3 מכיל בתוכו מגוון עצום של נשקים בהם תוכלו להשתמש. זהו בעצם היתרון הגדול של המשחק לעומת מתחריו. בין 20 סוגי הנשק בהם תוכלו להשתמש: אקדח 9 מ"מ, = 45 קליבר וגם אקדח חיצים לקרבות מתהת למים. ישנו גם תת מקלע עם טווחי פגיעה ו עם רובה צלפים כבד בארט ורובה צלפים קל 0, ואם תגיעו לכך, אז גם יעמוד לרשותכם נשק כבד: מקלע אוטומטי כיתתי א 5 1249א, מכונת ידייה קלה )1/4 א ב יו = מ שי | פצצות, מלכודות, לזרוק רימונים ולסמן מטרות להפצצה אווירית. לחובבי הנשקים מצפה חוויה נעימה מהמשחק. יו" רפ = ו ה- א- 6916 (1הרחוט-6 [הששוו61ח1] שוזסטןסכ) המסקג6/), הוא יורה גם 5.56 מ"מ וגם רימונים הנזרקים למרחק רב, איתם תוכלו 0 באויבים המסתתרים ובכך למנוע מגע תם. הנשק גם פוגע הרבה יותר טוב מכל 0 הנשקים. בוחן מסלול 3 מפיל 30 שלבים, הכוללים בתוכם ה מ מ ו די המשחק, עשרה שלבים קצרים ו19 - משימות, וכמובן שלא נפקד מקומו של עורך שלבים, שהפך לפריט חובה במשחקים מהסוג הזה חלק מהמשימות מתרחשות באזורים אקזוטיים בעולם כמו: אינדונזיה, דרום אמריקה, מצרים ואפריקה. תצטרכו להציל שבויים, להרוס תחגת חשמל, להרוג ה :יי ד יי שרי לפני כל משימה יעמוד לרשותכם תדריך ותקבלו פירוט על הנשקים העומדים לרשותכם במשימה. חלק מהמשימות תתחילו ישר מעל פני האדמה ובשאר תגיעו דרך האוויר בעזרת הליקופטר, או דרך מצנח ישר לאזור הסכנה. בחלק מהמשימות יצטרף מ השטח מהאויבים, אבל ברובן תצטרכו לדאוג לעצמכם לבד. וטוה א 1.06 לא מחדש הרבה מהחלק הקודם, למרות זאת שחקנים ששיחקו בחלק הקודם ימצאו הנאה רבה גם בחלק הזה. האקשן עדיין סותף, והמשימות עדיין מעניינות. המגוון הרב של הנשקים והאפשרות של משחק און-ליין המספק עוד שעות רבות של משחק ברשת, בהחלט עושים את המשחק הזה שווה, / / 1 / 2 [ - י 6 . 4 נ' 2 33 [ / 4 / 0 צ 0 0% . / / 0 הו ה 7 6-0 6 | 0 5" ₪ , , + ₪ > הת ידו ץש ו - % 1 לשל . - . "ג ל פא 25. א שו א ב " 7 'ו1, ת - 0 40 רת : + - 7 3 ) ; : / | ל ₪ = יְ 1 ּ [ / ן 2 4 3 | גג 2 ₪ / % 8 / 5 ז 1 ץ | / | ה ה 6 ; 2 26 6 0% % מ ה א ו ₪ א פ | 7 | 0 31 7 = השבעל חסרהאיון בבניית המתח העלילתי. הואם חופווזם זס 586 . יש משהו שמתחיל, המתח גובר, ואז מין | | יושכנע את בן מנחם, 4 מאת: ליאור ברמן הפסקה- תז ל: קטן שלך לטרבור את הקמז | / 0 ופסקה- תן לאח הקטן שלך - את הקטע | שהוא יכול להיות מפקד לפני שתספי? וי ו ו הזה, כי גם ככה לא יקרה כאן כלום.,. | | ו ב הזה, כי גם 0 חיל האוויר הברא? החרדל של תגוחתט:), כבר תשימו טוב, קצת. דברים טובים על המשחק: ו / / שמצוין עליה מ ראשית, הוא לא עד כדי כך גרוע. שנית, יש ו יי * של : אני קלא וו - - - הונ בטו ו | | 4% 0 זר [6ל 8'ל56 346 | משחקים שמפורסמים רק בגלל שהם 2 זסצוזכ] החליטו להוציא את השחקז מ | | מסתמכים על שוברי 8 ישנים יותרי = (וכדאי שתעיפו מבט לכתבה של 5 ילו. שזה תירוץ למה שיצא: עכשיו; ו = שת |ן 4+ < וק צחי) , כאן מאת: בן מנחם מכניסים אותו בפנים. מלבד זאת, העלילה ולמ זור ₪ מסתמבים ‏ רפ וכ . | ו חוב]וזו] ]0 3]1!6ב] הוא דגם מענייז לזור קצת בתכנון. שחקנים מתחילים צריכים פונקציות אחרות מעלות חלונות המכתימים , מרות שכאן ויו וי ויו ] ₪ באמת משופצת כ תולים, שאולי אפילן לא וְ | לו : + > 4 ש% | בצ - | / | , ה אינטליגנציה המלאכותית ועל המנוע | ו 1 טל מערכה ו חיה באנגליה לנסות את המסעות של יום ושבוע בצד את המפה כמעט לחלוטין וחוסמים את המידע . שש 7 עדי - ו עד כדי כך צפויים, והשורה התהתונה שבע4ם ב-1940 . 808, כפי שנקרא לו מעתה הבריטי, על מנת ללמוד כמו שצריך, למרות האסטרטגי הרלוונטי. כאשר המפה נעשית לא ו - - - . ְ . ו םה כולם - - ד 5 ויתז 1 = . 0% 2 | | 2 שש -; = דברים מהמשו 8 לת ו השקי ך ם נית והלאה, מנדב הק פרטים, אבל משאיך | שאלונוטים לקראת הגרמנים בתנאי הניצחון. = מסודרת ומלאה באייקונים של מטוסים (מה באל א הטופוהי. השלילון: 0 רנ ו הרבה מקום לשיפור. שקורה הרבה), זה יכול להיות גיהינום לנסות הסיפור העלילתי לא מסובך יותר מדי- ליצור כל מיני כלי נשק מקוריים ולטשות | == . אירופה הק קלאסית -15 ין להבין משהו בין כל השכנ | ח ' יחיחת. החיילים. בשומדת. על:השקטי בקולם ל 2 ו הנחת היסוד במשחק היא פשוטה למדי: יש : - להבין משהו בין כל השכבות והקבוצות של חירת 9 0 וס בע איתם חיים. לך. שליטה. על חיל. חאוויר של מדינתך רוב המשחק נערך במפת אזור בריטניה המטוסים- מה שיכול להפוך ליותר מעצבן אם 0 נקראת תהוחתטנ), כשחמש שנים קודם לכן בחינה גראפית, המשחק עובר מספיק טוב ו , יר ואירופה הצפונית - מערבית, המציגה מראה אתה שוכח משהו ולא יכול לגשת לקבוצה תהרוג אותו לפני חמה קבוצה אחרת של חיילים בחייזרי (אנגליה או גרמניה) במשך זמן קבוע מראש. 0 - 3 , יּ נל חנ וז קב 3 אחרת של " ₪ שו 1 ₪ אח יש -- מחשב חזק ותמיבכה במאדץ תלת . | גיאוגרמי נאה של השטח, קּם סמלים תאוריים מפעולה של המש ו וקר ל - 7 1 | | 0 זה אומר, שאתה תתכנן איפה היחידות 0 הק שחו ירא עשויי סיליקון | הנקראים - טותסה9ת< - ממד. כל החיילים נראים כמו שכפולים של 0 | של מגוון שדות תעופה, ערים, מפעלים, | 7" ו שה ה ו םה ו ; 0 יתבססו, אילו מטרות או גזרות הן יכסו, ומתי / ל אד לב ו רק 1 -+; לחברים שלו... 2 ,הספו התעללר קשות במספק אדם אחר, והטקסטורות נראות כאילו הן שם הן יעופו. תחנות חשמל, יחד עם אייקונים ואנימציה הא הפו)וות ן בו הפלוגה. כעת, חמש שנים אחרי - אתה ממש במקדה. מה שאולי מכסה על זה הוא 2 2 6 עבור המטוסים ותצפיות הפשיטה. כל צד ₪ עובד די טוב במשחק דרך האי מייל ליאור ברמן מנסה 7העביו מייג'ור ארצ'ר, מוביל יחידת חיילים מובחרת ו - 0 8 8 מציל מספר סוגים של סלכותי = = מתחיל את היום במצב תכנון-מקדים, גץ בין וצב - מ . ה 7 , האינטליגנציה המקאכותית של המשו - דא מאלו הנמשכות רק יום ועד אלו הנמשכות ₪ 03ב תכנרן- מקרים, גל בין במצב שהשחקן הבריטי מגדיר את פעולות ו וו .ו לש ה מ ם | סק הל לנלות 0 וכלחאיר . , - 4 בר כ / כ יחידוו . זווהה רויר פַ ' - 8 ו , ב | 0 נגד אותם חייזרים, כ 1 אחת ולתנ מאפשרת לך לברוח מהאויב. זה כנראה בא יס שי אפגר. חוישום. בשה ת, או עוסק בניהול פשוט. השחקן | ראשון בשביל היום. השחקן הגרמני מתכנן 1 שלהם. לא יודעת, העלילה הזו כדי להדגיש את המוטו של + משחקי יריות: - ו בשתי תקופות זמן: הקרב 0 הגרמני עושה במצב הזה את כל התכנון = את ההתקפה, כיוון שחוץ מזה הוא עושה מעט -- -- - תפ ו ותל. כנר: - ש יוק פיי - ו י . ש היו הרש | ₪ ]ייד רוי - " החשש -7 0 5 2 -. 0 0 8 תהרוג אותו לפני שהוא יקרא לחברים שלו.. המתחיל באוגוסט 1940 וההפצצה הגרמנית 0 8% 2 8 מאוד. השחקן הבריסי משחק את התור, "* ₪ מדד טרפים עדיה 8 - הנ ואדק בפני עצמו, יש למשחק 8 דברים לשפר. ההיפותטית ב- 1941. המטרות במערכות של 0 - מכון ו ו והשחקן הגרמני יכול ל את הלכי היום אני ןז יק למשחק ₪ קוו 5" | ; ן / *זסקסטזו, ; שם רל אוד | שתורם לק גי של יו לת" טיפול רל , צך ; הן | די שוב ות כבשח קן בריטי; תצל טרך "4 0 7 | 2 5 9 פעם נוספת - אז התה יה מתחי מחדש את 5 - סיפוי מול ו מ -- בזמ אמי ים / 1 | ]ו | 2 ! = | ' באמת אין לאנשים הח"יזרים... בבל 10,000 בדחיפות. מצד שני, זה באמת רק להגן על ארצך מהתקפות הפצצה, אבל באותו 0 9 ו קה- 8 5 2 בכל ו אופז, זה מה יש, וכמו ברל + סיפור יש הפתטות 7 ל ו | ₪ | 25 , 8 י ה וקו קה. - | - ל + / בא 1 :ג ד 5 7 0 | 2 שי כ ו ₪ ו | שש | של ו | | הזמן ום לנהל את חידות ה-- + קןות: זה מביא את הסיקור לנקודתו שער 5 ף . ה יום 5 ד > ףר ף לרת - / 1 ודה אתה יכו ר ו א פית וכ ₪ על יל ₪ 8 4 1 ק אתכה ד 1 כמו ₪|ו] 1 . גם יפה %לם בלל | ןי ְ (ששזס] זו ג צסא) היקרות שלך ולן הגן 2 יתרון יכל לעצו 7 2 ה האחרונה: 002 דורש זמן, השקעה וסבלנות, / | 0 ! | . . י ושווו ו ּ למסך. ועצלילה מפותחת. לדעתי, מי עליהן מקטל בשל קרב, איבוד מטוס, או כיותר, החיסרון הוא שיש שה מובן 0 גם אם אתה מכבה את כל השטויות, גם קצת | - ּ | ו | שאוהב לירות. סתם ולהשתמש עייפות. השחקן הגרמני מצד שני, חייב למיצות.. הבעלה נמצאה בקוברה, קהטמשל כוח מחשוב לא יזיק. 808 פונה יותר לשחקני חידות היגיון ו ל: להפציץ את הצד הבריטי לקראת הכנעה ו = ופצ . כ כמה שיותר נשקים ‏ ?א | = בעודו גרוה גיחן לשליפה הל בר המה טר הק הלל > הממשק וחיסול יחידות ה- ₪ בכל הזדמנות שהוא מקבל. בזמן שהשחקן הבריטי צריך לנהל את יחידותיו באופן יעיל, חייב הגרמני לנהל את מסע ההפצצות שלו עד לפרט 6 ביותר - ו והנטייה לבעיות הנהלה 5: ורחיי ל חברותי למשתמש. פיסות. מידע מסוימות ‏ | !הנט קול בקיות הנה?ה ל אי ריק -ו ו ניתחנות לך רק במצבים מסוימים, וזה גורם לך את 4 השח קנים הרגי? וי אחרי שבל זה לבטל פעולה - לדוגמה,* פעולת יירוט הפושטים = ₪ על ג ת לו ולות באיזו גזרה לקחק. מ מ' קרה, הוא - - כם היטב ו ל חס 6וחו1 ב"סוני" מאשר ו | כנראה %' וה וי 1% | ן קצת 7 1 | ה 2 | את הגוחחשז). | מש יי קצר ו ויותר ו ילדיר ו 6וון | יותר 1 קור ממ" מ ולטיפלייר. | - 5 + - 3 ל יף 1 -- ה 4 רו 5% 5% + 2 ו יה וה שא / למרות שהאינטליגנציה המלאכותית יכולה נמצאת קבוצה של מטוסים ידידותיים. למבחנים במיונים של חיל האוויר, ורד 8 ,= ווקוהע צר 1 = .. | , ארצ'ר מוצא את עצמו בבסים ה - ההותתט1), מחפש מה לעשות. אין ברירה אלא לספק לו תעסוקה - וכך נלחמתי בתעוזה בתוך מחסנים ומח 1 7ב יוניב נגך זא ופ 6 מכוצרין שהניח 0 .4א0), 2000/₪7/₪/5/980פחו/ מכל פינה, אפילו מהשמיים. פה ושם, למי )הח טוופב, <חווזבב2 וו ; מגה פנויים שמכיר כל מיני כותרים דומים אחרים, אפשר מודם !3201 להבחין בכל מיני אה... הקבלות, 4 ₪ ו אקן, ₪ ' . . ו = א 5 אתר 7מידע נוסף: 60 978ו9. צחו בשי ור ויקויים, למי -- אחרים.,. מה שכ]ן, מוגווחט מאת: בן מנחם 1 [66ן0ח הוא משחק המשלב טקטיקה ואת האקשן של משחק יריות מגוף ראשון. הפעם תיכנסו לנעליו של ג'ונס, סוכן שטח של סוכגויות הביון המערביות, ותצטרכו לעבור דרך בסיסים צבאיים ואינספור חיילים בדרפפם, כדי למצוא בחור בשם ג'וזף פריבוי. אז כפי שאמרנו, הגיבור הפעם הוא דיוויד לאולין ג'ונס, איש ה- 5445 לשעבר, ועכשיו = יי מ ןי ג הי הי יול המשימה שלך היא למצוא אדם הנקרא ג'וזף פריבוי, מאפיונר וסוחר סמים אסטוני, ולהביא אי 4 ירה, עד כאן הכל נשמע די פשוט, מ ה עם פיי ה כ = פיי - חמוק מחיילים, תוך כדי ניסיון לאתר אותו; כמה קשה? המשחק עצמו קשה, קשה מאוד אפילו, והעוכק ה שאין לך אפשרות לשמור באמצט משימה, לא עוזרת מו אותו לקל יותר. אי היכולת לשמור תגרום לכך שתצטרכו להתחיל פעם מהתהלה מאפס, כלומר, גם אם זו משימה האוהכת כמה שטות והנעתם ל אבל נפלתם בטעות מסולם, הלך עליכם. כל המשימות, אפילו בשלבים הראשונים, קשות ומצריכות חשיבה ותכנון, במשחק הושם ד על מציאותיות, ולכן המצבים בהם תתגלה 0% ידי האויב, סביר יותר שייגמרו בכך שתצטרך להתחיל מחדש את המשיטה, מאשר בכך שתצא מהמצב על ידי וריות לכל עבר גלמרות שאפילן וה יכול להצליח לפעמים). השליטה במשהק היא לא דבר מסובך, אבל היא גם לא הכר מהנה, היא נעשית על ידי שילוב של העכבר והמקלדת, ולפעמים יש הרגשה שהיא מסורבלת ודורשת יותר מדי תנועת ידיים מהשתקן, כבאשר תידרש ממך פעצולה מיוחדת, כגון טיפוס או שימוש במחשב, תצטרך להתקרב אל העצם (סולם לדוגמה), אז תופיע תמונה ירוקה שו כו ג רש ג שד מרי ל ו ו כפתור הפצולה. ישנן פעולות כמו גלישה על חבל, שהן ב הנבות ץ וו 5 שו וו 5 א ]| | = בהיים כמה טובה? הגרפיקה בסה"כ היא מאוד טובה, הטקסטורות מאור מפורטות, = מגוון תאורות מדמה זמנים שונים של יום ומזג אוויר מצוין, והנשקים נראים אמיתיים. | כלי הנשק . משפיעים על הסביבה גם / באופן הזותי, והם ינפצו 7? | ב ₪ י בקיה למשך המשימה. כאשר תירה בעץ או בחומרים קלים אחרים, נתזים יעופו מהם, וחלק מהשפעות הנשקים יהיו גם נורא גרפיות, כמו דם ניתז על קירות בזמן חילוף ודיות. למרות כל האמור לעיל, בכל זאת יש למשחק מספר פגמים: לאחר שתהרוג מישהו, כ = תירוץ לכך שכאשר תירה באחד מהשומרים, כששומר אחר מסתכל עליו, לא תהיה כל תגובה מצד המסתכק. כמו כן, למשחק יש נטייה ליצור חיילים חדשים מהאוויר, במקומות בהם היית קודם ולא ראית אף אחד. המוזיקה, כמו הגרפיקה,! טובה מאוד. היא מעוצבת בצורה טובה, והגש המתה שהיא מקנה עוזר מאוד לקטעי האקשן במשחק. תופתעו לגלות שבאסטוניה, לפחות לפי המשחק, מחברים אנגלית, למרות שזה לא משפיע על הדיאלוגים עדים הנהדרים. רעש הצעדים שלך ישתנה בהתאם למשטח שתלך עליו, ולקצב בו תלך. צלילי הסביבה מפורטים ומצוינים, בין אם זה רעש של שער נפתח, מנוע מכונית, צפצוף מצלמת ביטהון, או אפילו פעמון לית כל הצלילים מפורטים ונשמעים מצ של גשם | וי אפיקלקו רצש ש הנופל על גג ישתנה בהתאם ל ₪ הגג. כפמה משימות? < ו ו בר ב ו בל %- למטרות קטנות יותרָ, בזמן המשימה יש לך כמה שזרים חשובים, ביניהם מחשב לוויני ומשקפת, 1 ן ש 2 ן . ( |] 8 כב- | 5 / | . ד ו ' צ: . , ו | | 1 : בעזרת המחשב הלווינייתוכל לראות את מפת האזור, את החיילים ואת המטרות בשידור חי מלווין הממוקם מעל האזור, ובעזרת המשקפת תוכל להסתכל למרחקים, כשבשילוב עם הנשק המתאים, תוכל לשמש כמעין רובה צלפים. כמה תיתן? לס יכום, ‏ 21)] ושטןטן?] הוא משחק נחמד ומהנה. השלבים משלבים בהצלחה את התחושה של התגנבות כמו מרגל , ומאבקים צבאיים כמו חייל. לעומת זאת, האינטליגנציה המלאכותית החלשה של החיילים, חוסר האפשרות לשמור והחיסרון במשחק מרובה | ו כ 3 4; מהווים בעיות שאי אפשר להתצעלם ם מהן. בעד: | מתח, האביזרים השונים תורמים למקוריות |נגד: | רגרוע. קהל יעד: | למי שעדיין לא נמאס מהז'אנר (ויש | כנראה הרבה כאקה). מאת: עידו זילברשטיין המסר ש-6חט₪ יעביר לכם הוא ברור: "מספיק עם התחכום, ג ב 0 - ו םי 6 מול 7" מפלצוז וקרבות של פנים מול מפלצות בשביש האיזו [..) טחטו הוא משחק האקשן בהתגלמותו. המשחק מעוצב ברוח הת של הקרב ושרוי בניחוח העז של המלחמה. המנוע הגרפי הזכור לנו מ- והטהוהותטס 7 [ג6זח(1 שופץ לכבוד המשחק ומצליח לספק אקשן ברמה גבוהה, גם כשמדובר בנתונים רבים שצריכים לרוץ בו זמנית, או במילים | אחרות - גם כשאתם נלחמים מול עוד 7 מפלצות. בכל מקרה, רמת הביצועים לא נשגמת כתוצאה מעומס הנתונים, והתמונה נשארת חדה מספיק, > חרב או גרזן? המשחק בנוי כולו מסצינות קרב, כך שהדבר החשוב ביותר בו תעשו | שימוש יהיו כמובן כלי הנשק. ב- ₪6 יעמדו לדשותכם מבחר מכובד של נשקים, אולם הוא שונה משאר משחקי ה-הספז6ק ומד שוןוט6קפזט, הואיל ואין בו כלי נשק לטווח רחוק. תאמינו או לא; לכל אורך משחק האקשן הנפלא הזה, לכל אורך העימותים הרבים שבו, גם הגיבור וגם אויביו נלחמים זה בזה מטווח קרוב בנשקי טווח קצר, בהחלטת מעצבי המשחק לנקוט בקו משחק שכוה, מתעוררות = | אינסטינקטיבית מספר תגובות. בחירה של קרבות המתנהלים מטווח ]| קצר במשחק 0 יכולה אומנם לשלהב את השחקנים בתחילה, 0 8 לד-ל.. "] ...1 4 לעומת זאת, במשחק מרובה משתתפים, קרבות מול חבריך למשחק, הנערכים ממרחק אפסי, הם מרגשים, מהנים ומקנים חוויה ייחודית ש-6חט₪ הביא לז'אנר משחקי האקשן. תחושת החובה לתפוס את יריבך והפחד שאופף אותך, כשאתה קולט שעל מנת לנצח עליך לחבוט בו עד שישמע "קנאק", הן הסיבות ההופכות את המשחק מרובה המשתתפים לחווייתי. החידוש במשחק משמעותי ומקורי, וטוב שהמשחק, מעבר לשמירה על תבניות הז'אנר הישנות, גם מגוון מעט. "שחנ 86] 01 5106 013176 שד" בשעה שאתה משחק, מורגש מאוד כי לצד יתרונותיו של המשחק, יש לו גם חסרונות. העלילה הלינארית עליה מושתת המשחק היא דוגמה נהדרת לאחת מן הבעיות - בחלקים מסוימים במשחק (במיוחד בשלב הראשון), עקב משימות פשטניות, אתה לא יכול שלא להרגיש שמתיחסים אליך כאילו אתה טיפש - ולא, זו לא עוד התבטאות של רגשי הנחיתות שלי. במקרה הזה אני בטוח שההוראות והפקודות שהמשחק מטיל עלי מתאימות לאדם בעל מנת משכל המתאימה לנעל בית. בעיה שניה שיש למשחק, היא התבניתיות המדכדכת בה צריכים לנקוט במשך הקרבות במשחק, ברגע שאתה מוצא את שיטת הקרב הנוחה לך ביותר, אתה מגלה שהרג המפלצות אינו קשה כלל, ולכן גם האתגר והכיף שבמשחק נעלמים. לכן, אבחר לסכם פסקה זו בפנייה ישירה ליוצרי המשחק: אנא, שכללו את האינטליגנציה: המלאכותית של המפלצות שש *פ. חן "ן | 0 ו . | ₪" / | | 0 ! | ו ₪6 ותנו מעט 4 ; שי רל את -הבנתרק שהוצא שי , אקשן זורם 4 חסר תחכום קהל יעד: שחקני אקשן היפראקטיבים 3 1 | | | | מאת: ערן פולוסצקי לקראת צאת המשחק :סזסקוחם 6חטכ] זס] 831116, החלטנו כאן ב-7][ להזכיר לכם את ההיסטוריה המפוארת של 6חטם, ולספר כל מה שידוע על המשחק החדש בסדרה. וח 6 זס] 831116 מהווה למעשה | המשך ‏ של 2 6חו2, המייסד של ז'אנר האסטרטגיה בזמן-אמת ואחד ממשחקי האסטרטגיה הטובים ביותר אי"פעם, מה שגורם לכולם לתלות בו ציפיות גבוהות במיוחד. מובן שהמשחק החדש מביא חידושים טכנולוגיים רבים ברוח התקופה (מילניום חדש, או מה), אך הוא מתכוון לעשות זאת מבלי לפגוע במשחקיות (בניגוד לכשלון שהיה 0 ש6חנכ1). סדרת 6מנוכ] החלה כסדרת ספרים עבי כרס, כשבעקבותם יצא גם סרט בכיכובם של קייל מקלאכלן (שבעתיד ישחק תפקיד מצוין ב"טווין פיקס" ולאחר מכן יעלם לבלי שוב) והזמר סטינג. מעט לאחר מכן יצא המשחק הראשון בסדרת 6חטכ , שהיה משחק הרפתקה מצוין עם מעט מרכיבי טכ 1 שממממשפש ההבעחה הגדולה ביותר של השנה? : . 20 ו אסטרטגיה. 6חשכ] הראשון היה אמנם משחק מצוין, אך המשחק השני בסדרה, 2 ש6מט, היה זה שהביא את המהפכה האמיתית ולמעשה היווה תבנית לז'אנר חדש - ז'אנר משחקי האסטרטגיה בזמן אמת. 2 6חש2] הציג את סיפור השליטה בכוכב מפא, או בשמו הידוע ‏ יותר - - שחש .6חשכ] הוא כוכב מאוד מיוחד, כיוון שהוא הכוכב היחיד המכיל את החומר הנדיר 6פח ]א 5106 (בקיצור - 06ו5). 6טון5 הוא משאב יקר בצורה שלא תאמן, כיוון שהוא מאפשר לבני אדם לחיות מאות שנים, מגביר כוחות נפשיים ומאפשר נסיעה בחלל בין כוכבים רחוקים, על-ידי "קיפול" הזמן- מרחב. למעשה, מי ששולט ב - 6חטכש, שולט ביקום כולו (ו-2 נקודות למי שזוכר את מקור המשפט האחרון). רבותיי, ההיסטוריה חוזרת? השנה היא 10,190, והקיסר פרדריק ה-4, מושל היקום הידוע, מנסה לשמור את השלטון בידו, משימה זו אינה קלה, כיוון שהשליטה ביקום מחולקת בין מספר בתים, באשר כל בית שולט על מספר גדול של כוכבים ושואף לגדול ולשלוט על היקום כולו. מה עושה פרדריק התחמן? משסה את הבתים זה בזה כדי להחליש אותם. עד כאן הסיפור של 2 ש6תטכ. בסוף 5508: - 2 המשחק, תוכניתו של הקיסר נכשלת והוא נהרג וכעת עם מותו, המאבק על השליטה ביקום נפתח שוב, והכוכב 8ןאהדז, הופך פעם נוספת לזירת הקרב. מי יחליף את הקיסר? איזה בית ישלוט ב - שחטכ]? מי יחזיק בידו את המפתח ליקום? בחזרה לעתיד 3 6חטכע, - או בשמו ‏ הרשמי שחטכ] זס] 16ז, עומד להיות משחק מיוחד באמת אם כל ההבטחות של 680006 יקוימו, ראשית, 3 6תטכע יהיה המשחק הראשון מבית 00ס0עוז65/ שיתבסס על מנוע גרפי | תלת-ממדי | משוכלל (כאשר 2 ז6] ₪660 הוא כנראה משחק האסטרטגיה האחרון מבית שססצו651\ עם מנוע גרפיקה דו-ממדי).| עם ואת, אהת ההבטחות הראשונות שנשמעו ממפתחי המשחק היא שהמנוע הגרפי יהווה כלי טוב יותר להצגת המשחק ולשיפורו, ולא חזות יפה המחביאה מאחוריה משחק בינוני. יופי של הבטחה, וכעת רק צריך לקוות ש - 681/06 אכן יקיימו אותה בסופו של דבר. 6מטכ] זס] 886116 :זסזסקות מתרהש באותו עולם משחק של 2 שחט, אך אפשר למצוא בו שפע של שינויים: במשחק החדש קיימים שלושת הבתים המוכרים (4)161665 הטובים, ת6תתסאזה13] הרעים ו-605:זכ) הבוגדניים), אך כעת יש גם תת-בתים המתגלים במהלך המשחק, כאשר השחקן יכול לכרות ברית עם שניים מחמשת הקיימים, כדי לקבל יחידות צבאיות וטכנולוגיות חדשות. תת - הבתים הם: סוחרי הנשק טאגש6וןד ו- א], גזע הלוחמים זהּאט63זה5, גזע הילידים של 6חטט - ה-תסתש6זק ותת-בית בשם ) שד בנוסף| לגיוון | בבתים, :מסזסקוהם שתטכ] זס] 81116 מציג גיוון גם בפני השטח המדבריים של הכוכב שחשכ]. במשחק החדש חלק מהקרבות מתרחשים בכוכבי הבית של הבתים השונים, החל מהכוכב הפורח של ה- 31303 ) (1101068), דרך השממה המזוהמת של ה- תשתההסאזה1] (סחוז ו16ו026)) ועד עולם הקרח של ה-2:00%) (ה98ו5 5מססהז]). אגב, פני השטח השונים של ארבעת העולמות (שלושה בתים + 6תטס) משפיעים על הקרבות, כאשר בדומה למשחקי כדורגל//כדורסל - ביתיות בהחלט נותנת יתרון. התולעים חוזרות, ובגדול שינוי רציני נוסף במשחק החדש הוא היחידות והטכנולוגיות החדשות. אמנם / עדיין עובדים על איזון המשחק, אבל אפשר לגלות של - הסהתסאזג1] יש קטפולקות המשגרות רעל (שנשאר בשטח זמן מה ופוגע ביחידות רגליות), ל - 6106%ז 1‏ יש מטוס משא חדש שיכול להרים כל יחידה במשחק (כולל יחידות של האויב), ול - 21008) יש יחידות עלית חדשות, המתאפיינות במגנים חזקים וביכולת התחדשות. אגב, מי מכם ששנא את התולעים הגדולות ב-2 6חטכ , בוודאי לא ישמח לשמוע שהתולעים נשארות, וכעת הן מפחידות יותר מאי פעם (למרות שהנזק שהן גורמות הוא עדיין לא משמעותי במיוחדו. מובן שהמשחק יכיל עוד יחידות חדשות רבות, ופרטים נוספים בוודאי יופיעו בקרוב באתר הרשמי ‏ של המשחק, בכתובת 6 ווח וח ס6. 63. 6 651 5111 ברזר [ רז רז / ב 11% 8 ת6. דינמיקה קבוצתית שינוי משמעותי נוסף ב-3 6חטכ] הוא המערכות הדינמיות, שקצת מזכירות משחקי לוח קלאסיים (כמו א%ו₪1), כאשר המטרה הסופית היא לשלוט בכל הטריטוריות שעל המפה. מי מכם ששיחק ב-2 6חטפ, בוודאי זוכר שגם שם הייתה אפשרות לבחור טריטוריה לתקוף, אך האפשרויות היו מאוד מצומצמות. כעת 06ס/68\ מבטיחים לקחת את העניין הזה עד הסוף באמצעות הוספת ממד של אסטרטגיה לנוסחה הקלאסית המתבססת על טקטיקה בלבד. מה זה אומר לגבי המשימות? ובכן, במשימות אין כמעט תסריטים מוגדרים מראש, והאתגר היחידי נובע מהבינה המלאכותית של המחשב ומהמצב על המפה העולמית. בניגוד למשחקי אסטרטגיה אחרים, שם חייבים לנצח משימה כדי לעבור למשימה הבאה, כאן המערכה היא מאוד דינמית, והפסד בקרב לא גורם בהכרח להפסד במערכה. הרעיון של מערכות דינמיות הוא מצוין, אך הוא מביא עימו גם בעיות חדשות: לדוגמה, איך בדיוק משלבים קטעי סרטים מוקלטים מראש במערכה דינמית המשתנה בהתאם לפעולות השחקן? הפתרון ש -000/ו)68/ מציעים לבעייה זו, הוא שקטעי הסרטים לא קשורים ישירות לנצחון במשימה זו או אחרת, אלא להתקדמות כללית במשחק. בנוסף, הסאונד וטקסט התדרוכים המופיעים בין המשימות מעוצבים בצורה גמישה ביותר ומאפשרים תדרוך בהתאם למצב | על ה ל ו הח ולמשימות קודמות. יתרון נוסף של מערכות דינמיות מ ת ב ט א באפשרויות חדשות של מ ש הח ק מיר/ה בה משתתפים. האם המשחק יאפשר לשני שחקנים לשחק ביחד עם שני בסיסים נפרדים? אולי הם יחלקו בסיס אחד, כאשר אחד מהם אחראי על פיתוח הבסיס והשני אחראי על הלחימה? כל האפשרויות הללו פתוחות בפני מפתחי המשחק, ובקרוב נדע מה הם הצליחו להכניס למשחק ומה הם השאירו לתוספים, או למשחקי המשך. לסיכום, :זסזטקוה] 6חגוכ] זס] 331116 נשמע משחק פיצוצי ביותר, ונותר רק לקוות שכל ההבטחות של מפתחי המשחק אכן יתגשמו, האם זס] 2341116 :זסז6קות= , שחט] יצליח לעורר מהפכה נוספת בעולם האסטרטגיה בזמן- אמת? רק הזמן יגיד... מאת: נתנאל מורי - ותסט.|וה3ו0ס הח "הרעב הגדול אשר אני חש בקרבי, יחל להתפשט במקומות בודדים ואז ייהפך לכלל עולמי. הוא יהיה כה גדול, רב השפעה וארוך, עד כדי כך שהוא יתלוש את שורשי העצים ויעקור את התינוקות משדי אימותיהם." - מאת נוסטרדמוס. כך ג'יין ג'נסן מתארת את שנת 2,005 בספרה החדש: "זריחת המילניום" (או "יום הדין"). על עברה של ג'יין והסיבות לכך שהסיפור הזה אמור לעניין את הסבתא שלכם תוכלו לקרוא כאן, בנוסף להיכרות עם הספר החדש, אשר יכריח אתכם לעכל את אחת | ב ל אפשר להחזיר את הגבה למקום טוב, רבותיי, אני יודע שהפתיחה המוזרה שלעיל הפתיעה את רובכם, אם לא את כולכם. כל מי מכם המכיר קצת את עולם ה"קווסטים" הישן יי נייט". זוחי טרילוגיית משחקי מתח עם עלילות מסובכות ומורכבות, הן בפן הרוחני שלהן והן בצידן הטכני. הטרילוגיה בולה נכתבה על ידי גאונית מחוננת העונה לשם ג'יין ג'נסן, אשר לאחרונה הוציאה ספר אפוקליפטי מהסוג שלא ייתן לכם מ יי יי יל מחקר קטן אחר האישיות של אשת אשכולות זו, הביא אותי בכל פעם לתדהמה מחודשת על אישיותה העמוקה ומלאת הרבדים. את הסיפור כולו תקראו בסבלנות בשורות הבאות. היוולדה של נביאה במאה ח-20 ג'יין אליזבת' סמית' נולדה ב - 1963 בפלמרטון, פנסילבניה לכומר נוצרי. היא בת זקונים למשפחה בת 7 ילדים, ובגיל 10, הילדה היחידה בבית. כילדה, הייתה ג'יין "אסטרונאוטית", מהסוג החולמני, כך לפחות לטענת מוריה בביה"ס. היא הייתה מבדרת את עצמה שעות במשחקי חשיבה וכגון קוביות הצבעים המוזרות האלה, שצריך לסדר מחדש), ובכך מעבירה לילות שלמים בלי להרגיש. אחרי כיתה ה', עברה המשפחה לשמפיין, אילינוי, שם חיו כשנתיים. לאחר מכן, הייתה 3 שנים בגירטון, אוהיו, ושנותיה האחרונות בתיכון היו ביאנגסטאון, באותה מדינה (המעברים נכפו עליה, כיוון שאביה נאלץ לעבור מכנסייה לכנסייה). "הפוליטיקה הדתית" שאביה ניהל השפיעה רבות על הרושם, שדת מאורגנת בכלל והנצרות בפרט, השרו עליה. בכיתה ח', התנסתה ג'יין בכתיבת פואמות פשוטות והמשיכה במנהגה אל תוך שנותיה הראשונות בקולג'. בתיכון, אהבה הנערה סוגים שונים של אומנות ליברלית, במיוחד את אומנות הציור וספרות. כל מרד קטן מתפרץ מתישהו... ג'יין למדה בקולג' (מכללה, בשפת הקודש) "אנדרסון" באינדיאנה. זאת הייתה מסורת המשפחה, אך יש לציין כי בהתאם לרקע המשפחתי של ג'יין, הייתה המכללה דתית. בגיל 18 היא כבר הייתה על הילוך חמישי בכל מה שנוגע להתמרדויות בדת. אחרי שלוש שנים, היא רכשה תואר במחשבים (ובשנות ה-70, זה לא היה בנאלי כמו היום), ידידתנו מצאה אהבה חדשה - טכנולוגיה ומחשבים. הגברת הנכבדה פשוט חיה באיחוד מושלם של שני עולמות סותרים לכאורה- העולם ההומני (זוכרים את הפואמות?) והעולם הריאלי (זוכרים את קוביות הצבעים?), ואחרי השלמת התואר היא עברה לקליפורניה. הכל בגלל הסיליקון... עבודת החלומות של ג'יין הגיעה אליה באורח פלא: הצעה מחברת האס ]ו16או16] מעמק הסיליקון. לילדה המפונקת ממרכז אמריקה, זה הבטיח עתיד מזהיר,. הקריירה בעמק הסיליקון לימדה אותה על "עולמם של המבוגרים", אבל 3 שנים בעסק גרמו לה להבין שמתכנתת לכל החיים זה לא הפנטזיה שלה, ואפילו מורתי למחשבים, סימה, לימדה אותי ש"פנטזיות זה העיקר בחיים". ג'יין אהבה את ההיגיון והגאונות שבתכנות, אך בסופו של דבר היא הרגישה כבולה למגבלות החומרה (טוב, שנות ה-70...). במילים אחרות, לג'יין היה דחף עוצמתי בקרבה, דחף לעשות משהו יצירתי ומקורי! (וזה המסר שלמדתם היום, ילדים...), היא החלה לכתוב מחדש ספר בשם "המסע אל הנצח", אך באופן אירוני, הוא לא פורסם. מיואשת, היא שקלה לחזור ללימודים, אך לא ידעה איזו קריירה רצתה (חוץ מכתיבה כמובן)... 7 ו בגיל 24, התחתנה ג'יין עָם איש מכירות מעולם ההיי-טק. זמן קצר לאחר החתונה, טס הנ"ל לגרמניה (למטרות עסקים), וזו הייתה הזדמנות לג'יין לקחת הפסקה מהעבודה. כמו כן, קנתה ג'יין את המחשב הראשון, כדי שתוכל לממש את "מטרות הכתיבה" שלה. לרוע מזלן של "מטרות הכתיבה", היא גם קנתה 2 משחקי מחשב + 4 00681) שחו ו - 61560ח73-] ה53 :זטוהטחג]א, שניהם "קווסטים" של "סיירה" (6ח1.1-ח2) הדוסו5, אשר עוד הייתה בחיתוליה), וכך נולדה לה אובססיה חדשה. ג'יין הוקסמה מהאפשרות לשלב סיפור נוגע לב ומרגש, יחד עם חידות קשות לפתירה. מבחינתה, זה היה מימוש של כל מה שהיא חיה עבורו - איחוד של שני עולמות! ג'יין חזרה לארה"ב וכתבה מכתב לחברת "סיירה". היא הציעה את שירותיה בתור כל דבר, וגם שלחה סיפור קצר. אף תשובה... לאחר שהתייאשה, לקחה ג'יין ג'וב חדש כמהנדסת מחשבים באזור החוף. שנה אח"כ, הגיע אליה מכתב מ"סיירה". החברה פתחה קבוצת תסריטאים חדשה, וקורות חייה, כולל סיפור קצר, נמצאו בערימה. האם היא תתקבל? ו ג'יין החלה לכתוב עבור "סיירה" ב- 1991. עבורה זו הייתה הזדמנות של פעם בחיים - משלמים לה לכתוב, ועוד במדיה שמי יודע לאן תגיע? היא טענה (ובצדק) שעלילה אינטראקטיבית היא דרך עוצמתית יותר להעברת סיפורים. ב- 1991 הוציאה "סיירה" את "אקוקווסט: החיפוש אחר סטוס". ג'יין, יחד עם גאנו היין, כתבו את החידות והדיאלוגים למשחק. ב1992 -, הייתה כבר ג'יין המעצבת המשנית של 6 20681) פַחוא, ההרפתקה המופלאה ביותר של רוברטה וויליאמס האגדית. זאת הייתה חוויה שלימדה אותה המון על עיצוב משחקים. הו וק .]+ ה--- - חוויה זו הכינה אותה לקראת הכתיבה והעיצוב המסיבי של משחק ההרפתקאות המתוחכם, המורכב והמסובך ביותר בהיסטוריה של עולם המחשבים: "גבריאל נייט: חטאי האבות". המשחק עסק ברווק יתום בן 3, המנהל חנות ספרים שירש מסבו, ועובר תקופת משבר קשה בחייו. גבריאל מתאהב במיליונרית יפהפיה מניו אורלינס, אך אט אט מבין שגורלו כצאצא למשפחת ציידי צללים בגרמניה יחטוף את עתידו. גבריאל נמצא במשבר עוד יותר עמוק, כיוון שפרשת האהבים בינו לבין אהובתו, מאליה, נחשבת במשפחתו לאהבה אסורה. משפחתו של גבריאל מסוכסכת עם משפחתה של מאליה כבר 300 שנה, והריב חייב לבוא לקיצו. "גבריאל נייט" נבחר באותו הזמן למשחק השנה, ועד היום רבים חושבים שזהו המשחק המרגש ביותר בכל הזמנים. ביום בו צוות מפתחי המשחק הצטלם ל"תמונת מחזור", נפל האסימון: ג'יין סופרת רשמית עכשיו! כמו כן, ניהלה ג'יין רומן עם כותב הפסקול של "גבריאל נייט" (רוברט הולמס), והתחתנה איתו. ג'יין כתבה ספר של "גבריאל בי 1 ימי ריג [ יי[ רב ו גבל הש יי יי ליי שנה אח"כ, יצא הספר "גבריאל נייט 2 ", אשר גם הוא מאותן סיבות, לא היה רב מכר. ג'יין ורוברט גרים כיום בסיאטל, וושינגטון, עם ילרתו של רוברט (מנישואים קודמים), ראליי בת ה-10. והיום, ג'יין? את ישנה טוב בסיאטל? ג'יין מאוהבת בספרים, ביתה "דחוס" בספרים. מטרתה להיות סופרת אמיתית הוגשמה סוף סוף לפני שנה וחצי. בין השנים 1997 - 1996 היא כתבה ספר הקרוי ₪חו41%] ממטוחח6!!ו1א (או בשמו השני - "יום הדין"). ספר זה עומד בפני עצמו. זו הייתה חוויה גדולה עבורה לכתוב ספר בלי לדאוג לתקציב, לריבוב, לאזורי פעולה, לחידות ועוד... הספר, 650 עמודים במקור, קוצר ל -430 והופץ באוקטובר 99 בעזרתה האדיבה של העורכת שלי שאפירו (נשמעת כמו אחת משלקנו). אני, אישית, קורא את הספר בימים אלו (באנגלית בלבד), וברצינות, הוא ה 1 בנכואות על סוף העולם ועל בואה של האפוקליפסה. חשוב להדגיש כי אין מדובר בהרפתקת מד"ב מטורפת כמו "ארמגדון", אלא בספר כבד ורציני, ב=1 שוגב וע וברי[ ותש ו ו מציאותיות. הספר פשוט עוסק בהכל: ו לי ג'יהאד, מלחמות ו"בלאגנים" בלשון העם. הפן המדהים הוא כאשר היא מקשרת את הכל לנבואות מהתנ"ך ולספרי נוסטרדמוס ומראה כיצד ניתן מ של ו ל ג מ" יי" נש = ררש מ יש שי ו( ויו בש ד הש לג'יין אין "נדודי שינה בסיאטל", עם מחשבות כאלו בראש. [עחורו ההלוווו 0 ל לצערנו, אוהדי "הקווסטים" המושבעים, הז'אנר הולך ודועך, כיוון שיותר אנשים מעדיפים סיפוק דחפים מיידי על פני מחשבה ורגש ואו הומור טוב במקום רגש, אם ה"קווסט" הוא קומי), אך אולי כל זה נועד רק לטובה. אחד הדברים הנפלאים בטרילוגיה של "גבריאל נייט", זה המשיכה שגבריאל יוצר אצל שחקנים לא מסורתיים ויוצאי דופן, שחקנים יצירתיים, האוהבים לחשוב באמת. בימים אלו ממש, כותבת ג'יין את ספרה הבא; "המשוואה של דנטה". הספר עוסק ברבי אהרון הנדלמן, בסופר דנטון וויל ובחוקר פרטי, אשר מנסים להבין את המשמעויות האמיתיות החיים: של הטוב והרע, גן העדן והגהנום, השטן והמלאכים. כל זאת על פי שילוב גאוני בין היהדות והמדע. נשמע מרתק... ג'יין חושבת שיום יבוא ומשחקי הפעולה והאסטרטגיה למיניהם ימצו את עצמם (תהליך שמתחיל כבר היום: בשנתיים האחרונות, קצב התפתחות הטכנולוגיה הגרפית הולך ופוחת, ורעיונות מקוריים מפסיקים להגיע), ואז יגיע יום שובם של ה"קווסטים". ביום הזה, אני וכל עמיתיי לאמונה, נעמוד ונישא בגאון את תהילת העבר אשר פסה מהעולם ועתידה לשוב!! 3-ו ג ו ו ו[> זוי |[ ד זו > ְ לבויו מב יק מז שו ו כל מי שמעוניין להשיג עותקים של "גבריאל נייט" 2 - | ומתקשה למצוא, מוזמן לשלוח אלי דואר ואשמח לעזור לו, כמו כן, אותו הכלל למי שמעוניין להשיג את הספר שחו5ו4] התטומתט!!ו1א. אלה מכם המחליטים להירשם כמנויים לעיתון, עשו טובה ובחרו כמתנת מנויים את = 3 זוק וא [6ז230), - לא תתאכזבו! ל יי הרי = רנ רק תואילו בטובכם להגיב לכתבה זו.., שות מזנוי ל-7!]: וט מלזכון ל'חס הסג'ע לכם ולקבל את העיתון הטוב ביותר בארץ למשחקי מו עלווזיה. (פקידים |איןער[ע, היישר .מ הדואו שלכם לפ!' כולם. - כשאתם + פלמוו על ג1 ג'ליוןות, או(ם מקבלים ב(וסף ל-12 המשחקים = המצוופים גפ ] הזכות לבחור מבין אחד מששת המשתקים הבאים: חדים למוויים. שי 2 ו . 6% | 7 ו זו יו | אוו וו 1 / 7 | | וו15יו - - אל - . % שו ₪ ₪ ₪ *וו ₪.ורהושו רו שו ה ת ק ש ר | 5 8 5 ו ד ו 6 + ₪ בל ו ל מש 6-ה המבצע מוגבל עד גמר המלאי. בין השעות 09:00 - 8:08ו מה הפעם בדוקטור? חבורה מרושעת וחסרת אחריות של מחשבים שמרעישים, מסרבים להדפיס ומכבים את עצמם ללא התרעה. בנוסף, יש לנו מקרה של זס%ה6ק8 006 נעדר, ומי שמצא אותו מתבקש להתקשר למערכת (למוצא הישר ינתן פרס יקר ערך: מודם מקולקל במהירות 2,400, או כרטיס קול ללא יציאה לרמקולים). תה קורה למחעוב עולי? המחשב שלי מתנהג בצורה מאוד מוזרה לאחרונה - הוא מכבה את עצמו כל פעם שאני מדליק אותו, אבל רק כשהוא קר. אחרי שאני מנסה להדליק אותו במשך חצי שעה, הוא דווקא נדלק. בנוסף, כאשר המחשב כבר עולה, הדיסק הקשיח נתקע וצריך לנער קצת את המחשב כדי שהוא יתחיל לפעול. כתוצאה מבעיות אלו - אני לא מכבה את המחשב לעולם. מה אפשר לעשות כדי לטפל בבעייה זו? מחשב שמכבה את עצמו? דיסק קשיח שעובד רק כשמנערים אותו? חבר, יש לך צרות לא קטנות. בעניין הדיסק הקשיח, אני מניה שמשהו מכני פשוט נדפק שם בפנים, ואם יש לך אחריות - זה הזמן לנצל אותה ולבקש דיסק חדש. בכל מקרה, נסה לראות מה קורה לדיסק הקשיח לאחר תיקון בעיית הכיבוי העצמי של המחשב, ייתכן שהבעייה בדיסק נגרמת כתוצאה מההדלקה והכיבוי התכופים. בעניין הכיבוי העצמי וההתחממות של . המחשב, נראה לי שהבעייה היא בספק הכוח, או בלוח האם (אפשרות נוספת היא המעבד). נסה להחליף כל אחד ממרכיבים אלו בתורו, כדי לראות מי מהם גורם את הבעייה. אגב, הזכרתי כבר שכדאי לך להשתמש באחריות? ברררר... מאז קניתי את המחשב שלי לפני שנה, הוא משמיע קול מוזר של "ברררר" בכל פעם שאני מדליק אותו, מכבה אותו,. מפעיל יישום כבד, או משחק. אני לא חושב שזה משפיע על הביצועים של המחשב, אבל זה בכל זאת מדאיג אותי. ממה עשויה לנבוע הבעייה? = נשמע לי שהרעש נגרם מהדיסק הקשיח שלך (גורם אפשרי נוסף לרעש הוא המאוורר של הספק, או המעבד, אבל זה פחות סביר במקרה שלך), אם הרעש ממשיך כבר שנה ושום דבר לא קרה, כנראה שאין לך מה לדאוג בקשר לנזק למחשב. אם הרעש משתנה או מפסיק - ייתכן שכדאי לך להכין גיבוי לקבצים חשובים. אגב, יש דיסקים קשיחים שפשוט מרעישים, ואין מה לעשות בעניין. לאן נעלם ה"ז006ק5 >< עולי? לאחרונה קניתי לוח-אם חדש (0128016 6א0/71)), אך אני לא מצליח להפעיל את ה-]5068%0 06 שלו. במחשב הישן שלי ה-ז5064%0 6 היה על לוח האם, אבל בלוח-האם החדש שלי אני לא מוצא את ה-זשאהסק -)7/. אגב, מצאתי חוטים שמסומנים בטקסט ז5068%6 ") ומחוברים ללוח"האם, אבל הם לא מחוברים לשום רמקול. יש לך מושג מה קורה כאן? הבעייה שלך פשוטה למדי. כמעט כל המחשבים שנמצאים בשוק מכילים את ה-61א63ק5 6 על המארז, ולא על לות- האם, נראה שבמחשב הישן שלך זה לא היה המצב, וה -ז5068%6 6 היה על לוח-האם. מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לקנות מארז חדש, אבל פתרון טוב יותר הוא לחבר את החוטים שמצאת אל כרטיס הקול שלך. כך, תוכל לשמוע את כל הציפצופים המיוחדים של ה-5068%0 6 דרך הרמקולים שמחוברים לכרטיס הקול, החעוב בסלון? יש לי מחשב מסוג "פנטיום" 2, עם כונן ע/יפ, והחלטתי למקם אותו בסלון, כדי שאוכל לצפות בסרטי ששמ על מסך הטלוויזיה (כרטיס המסך שלי מכיל אפשרות כזו). הבעייה היא, שגם כאשר המחשב במצב ,60םג/5, המאוורר של | | | ד ו > ןו 0 יי ה הספק מרעיש הרבה יותר מדי, וזה מפריע לשאר בני המשפחה כאשר הם צופים בטלוויזיה. האם יש דרך לכבות את המאוורר הזה, או להפחית את הרעש שהוא יוצר? במצב עְ00חגו51, גם המעבד וגם לוח- האם ממשיכים לעבור, כיוון שהם אמורים להמתין לאות שלך כדי להתעורר ולחזור לעבודה. וכדי שהמעבד ולוח- האם יתחילו לעבוד, גם ספק הכוח צריך לעבוד. ותאמין לי, אתה לא רוצה שספק הכוח יעבוד בלי המאוורר שלו (מישהו מריח משהו שרוף?). מה בכל זאת אפשר לעשות? אתה יכול לנסות להכניס את המחשב לארון סגור כדי שהוא ירעיש פחות (אבל זכור שאסור למחשב להתחמם יותר מדי, ועליך לדאוג לפתחי אוורור). חוץ מזה, למה לא לכבות את המחשב כאשר אתה לא משתמש בו? 5 יעון? אבא שלי קנה מחשב משומש בזול, בלי מסך, או חוברות הפעלה. המחשב עובד בסדר ומשמש אותנו לכתיבה של עבודות ולשיטוט באינטרנט, אבל אני לא מצליח להפעיל את המדפסת דרך 8איס6חו/. המדפסת עובדת מצוין כאשר אנחנו מדפיסים מ-208], אבל לא עובדת באף תוכנה מבוססת >אוס0חו\. מישהו אמר לי שזה יכול להיגרם כתוצאה מה-0%:₪ הישן של המחשב. האם זה הגיוני? מה אפשר לעשות בעניין? ייתכן שהבעייה שתיארת נובעת מ * ₪105 ישן, כיוון שרוב תוכנות ה-₪0% מדפיסות מבלי לשאול את ה- פאוסתו\ .8106, לעומת זאת, כן שואל את ה-810%, אבל אפשר לבטל אפשרות זו. כדי לעשות זאת, לחץ על התחל- הגדרות - מדפסות, ובחר את המדפסת שלך, לחץ בעזרת הכפתור הימני של העכבר, ובחר במאפיינים - פרטים-הגדרות יציאה. לאחר מכן, ודא שהתיבה "בדוק את מצב היציאה לפני ההדפסה" לא מסומנת. אם גם זה לא עובד, אתה יכול לעקוף את שירותי ההדפסה של %שסשחג/ על ידי הוספת יציאה חדשה בתווית הפרטים של מאפייני המדפסת. בחר באפשרות "אחרת", סמן את "יציאה מקומית", ולחץ על אישור. בתיבה | "הזן | שם יציאה:", רשום "פסות. וד 1", ולחץ על אישור, 0 .- "ו 4 ו אש א י חתוי ול - 0 מאת: צחי הופמן | | | | | ו צ'ץ]6: הינה תפיסת עולם (תרתי משמע, ותיכף תבינו למה), שבאה לשנות את הדרך בה אנחנו תופסים את עצמנו בקהילות הווירטואליות, או בצ'טים באינטרנט. עד היום, כאשר רציתם להכיר אנשים חדשים באינטרנט, ניצבו בפניכם מספר מצומצם של אפשרויות: הראשונה - צ'אט דרך ה-6זווח והשנייה הייתה שיטוט בצ'אטים של פורטלים, או חיפוש רנדומלי של גולשים דרך ה-1600. בכל אחת מהאפשרויות הללו יכולתם לתקשר עַם הגולש באמצעות קול, דרך הקלדת טקסט, או דרך מצלמת רשת. דרך האפשרויות הללו, נראו לי הצ'אטים תמיד קצת | אפורים ולא הצליחו לגרות את התאים במוח. ץד הוא שם החברה והפרוייקט הבא לשנות את כל סביבת הצ'אטים לעולם אינטראקטיבי, שיביא לגולשים ערך מוסף, מלבד התקשורת הבסיסית שהם יוצרים מול אנשים אחרים. העיקרון פשוט - כל גולש הנרשם לאתר בחינם, בוחר לעצמו דמות מייצגת (אוואטר) ומעצב אותה לפני רצונו, הדמות, הבנויה בצורה תלת - ממדית, בעצם מטיילת בעולם ווירטואלי שלם, הנראה כאילו לקוח מעולם משחקי המחשב, ומתקשרת עם שאר הדמויות באמצעות קול, או בהקלדת טקסט. העיר עצמה בנויה מאזורים רבים בהם ניתן לטייל ברגל, או אפילו ברכב, כשבין המקומות נמצא גם העתק של יפו העתיקה, ארינה מרכזית בה נפגשים כל אנשי העיר, דיסקוטקים, חופי ים, איים פרטיים ועוד. הנופים בעיר נראים נהדר, השטח הכללי הוא ע-צ-ו- ם ותוכלו לטייל בעיר המון זמן בלי לראות אזור מסוים פעמיים. אגב, תנועת הדמות חלקה לגמרי, ולא צפויות לכם בעיות מיוחדות בתזוזה. אם לא בא לכם לעבור את כל המרחק בין נקודות מסוימות, תוכלו תמיד לשגר את עצמכם ליעד המבוקש בסגנון 116% זגו5. משימה בלתי אפשרית? עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם: "יופי, מה אני אעשה שם כל היום? אטייל לעצמי ואחפש בחורות 6 ב 5 ב > ו ו ווירטואליות?" אז דבר ראשון, כן. מו רע בלטייל ולחפש בנות? ודבר שני - לא. כמו בכל משחק מחשב, יהיו לכם משימות לבצע ותמורתן תקבלו כסף, 6ו בשפת העיר. כאשר תרשמו לעיר, תקבלו "מענק" בסכום של טו 1,000, איתם תוכלו לרכוש בית ולרהט אותו. כאשר תצליחו לבצע משימה מסוימת, תקבלו תמורתה כסף. בינתיים, יש בעיר שש משימות, ותוכלו לבצע אותן רק בצורה כרונולוגית, כלומר, רק כאשר תסיימו את משימה מספר אחת. תוכלו לעבור לשתיים. 7 המשימה הראשונה תהיה להעביר ביקורת על בתים של אנשים אחרים, ואחריה תצטרכו לבנות חפץ, ולנסות למכור אותו בשוק. תצטרכו גם לארח אנשים אחרים בבית שלכם ולכתוב כתבה לעיתון צ'ך691ו. האוואטרים לא ישנים אף פעם, למרות שבבתים יש מיטות, והעיר נמצאת כל הזמן ביום תמידי - אין לילה. מעין הסרט עז1:) אזהכו, רק הפוך, העיר גם מכילה המון מקומות בילוי, בהם תוכלו לפגוש גולשים אחרים ולשוחח איתם, דיסקוטקים, פאבים, חופי ים וכמובן שכמו בכל עיר אמיתית, גם כאן לא נפקד מקומו של הקניון ההכרחי. מה שמיוחד בקניונים האלה, הוא שלא כמו באתרי קניות רגילים, אתם רואים תמונה של המוצר, כך תוכלו להסתכל על המוצר במבט תלת - ממדי ולמשש אותו. אם אתם לא אוהבים לעשות קניות לבד, תוכלו להזמין את החברים שלכם ולדבר איתם בכל תהליך הרכישה, דבר שחסר בדרך כלל בקנייה רגילה. טיטו לגוויסמן, סמנכ"ל פרוייקטים ב - צ'1017, מספר: "היום שחקנים משחקים ברשת עם המחשב שלהם מול שרת מסוים, והם לא יכולים לצאת לעולם החיצוני. המערכת שלנו מגדילה את הנישה הזאת. זוהי מערכת פתוחה בה אנחנו יכולים לפתח תסריטים חדשים כל הזמן. המערכת הזו היא השלב האבולוציוני הבא של האינטרנט". התוכנה עצמה שוקלת רק 4 מגה בייט, מורידים אותה מאתר צך11, וארי הרשמה קלה העולם הווירטואלי יהיה פתוח בפניכם. אתר 117:)ו - |60.1.]ו6ו. אראו 1 הז 6זה| מאת: עינת ברקן אימוא"לה, ג'וק!ו היוקל חאו 5 ה? אומרים שיש רק חיה אחת שתשרוד את פצצת האטום: הג'וק, או כפי שנהוג לומר: המקק. מה יש ביצור הזה שגורם לנו, ובעיקר לי, דחייה רבה כל כך? רק לפני כמה שנים, אזרתי מספיק אומץ כדי להבין, שהיצור הזה הוא לא עד כדי כך אימתני ושאני, עינת הגדולה, יכולה להרוג אותו, וסביר להניח שהוא לא יספיק לאכול אותי לפני סיום המשימה. היצורים הקטנים והמגעילים האלה מסוגלים לגרום לאנשים רציניים, מבוגרים ואדישים לצרוח בקולי קולות, לטפס על המקום הכי גבוה שהם ימצאו ולמלמל בפחד מילים לא מובנות. (עוד) סיפור מהחיים דוגמה קטנה מהחיים: לפני כמה ימים, בעת שעשיתי בערך כלום במקום כלשהו בת"א, צלצל לו בנחת הנייד שלי, על הצג הבהב שמה של שותפתי לדירה. כשעניתי, כל מה ששמעתי היה: "ג'וק ג'וק ג'וק!!!". כמובן, שמי הוא אינו ג'וק, אז התבלבלתי לרגע, אבל מהו מאוד התברר ששותפתי היקרה עומדת לה כנראה מול ג'וק אימתני. לפי התיאור שלה, הוא היה בערך בגובה של שני מטר וארבעים, רוחב של שני שולחנות פסח מחוברים ואיים לטרוף אותה. היא טרחה לציין באוזני שהיא אוחזת במגב, אבל היא גם הייתה במצב של חוסר יכולת לזוז, כך שהמגב לא הועיל. כל ניסיונותיי לשכנע אותה להרוג אותו עַם המגב עלו בתוהו. לאחר כמה דקות, אחזתי בתרסיס הקרוב אלי ונסעתי הביתה, הוא כמובן לא חיכה לי, ועד היום קשה לה לישון כי היא מדמיינת אותו מטפס עליה מתוך שינה. אם המקקים האלה היו יודעים איזו השפעה יש להם, הם מזמן היו שולטים בעולם! קצת חנפנות אף פעם לא הזיקה לאחר המקרה הזה, הקדשתי לעניין מחשבה מסוימת והחלטתי לחפש | |מאאאם |מששושת |שאאםו | | אמט | | 80006 0 פור ו ₪ פת זכ אוהי ה4% 5 יז \ 16 0ס5סיז116 | חנ 15חו26] עם ,2001 "וה 6![ה") 1 ההזג!! 6:4 + לחושו שדח > 80321 > כ 217 ז0 מהבחיוחז צוקשי ] ₪ ימ 51%6 וכ עב-וקן זל הזוח2' 1 10 אא יפותכשפ ]0 1-20 =מוכו מששאו 4וסאי ] תג מ ס ₪ א חפ יפרו 51מ5שוו3 וק חס סותו וה > | יאק זוקן ולעה חקי גדא ו 2 |[ 12.2 ₪ 4ת₪> ןו גמ חגא 0 שי 5 4מיחו]דופיןן מו קיאושי זג 1 .115 5 בע 715 134 16[ גמא -‏ גוא קט תי לפש קת 6 תססות 1 3-וומאאי עבוק זת! גהיזג זוז קוו תג . פבחחט) ל 4> ושכקן שחפ5ו שו( 5130027וגת מקב ג1יתו1 > ]ינבר הס ווה 0 קול קוש מ:אפיאי 04 ]כ , (בלקא קט זא( מסויון השש >5) 5 81 זוזג 15006 ווקגרתן ותו )כ לט את גו ₪95 0/0464+ לש צאנ ג זה ות הד 42766 ה[ שק :2248 זז 25 ק תמבתזוג] חב ₪ )%‏ מז ואי וזו 55440 רך קנ 7 35ב ידע /ל2תתדז6ק זוזג 52/09 ,סו קשהקחל ואי מ זחיק ₪ זהרארס1] ימ 5 ב | עלק חאו סוב זין> וב' זה הגוה זה ₪5 ראי צוקפחצ 10546 פוקס סיק ז4כשד סך ובו ומקוה ] ]0 60 185 שת 8:04 אמ כ 154 ציאו סב מו ₪ ההרצוכ4=> אך] הפ וס זם) מז ופאש 04 אוג] ותו קט 4 מצשיקק/01 ₪ בו חוכ 35! פיתי וק אשבוחו זכ .3 קצת חומר עליהם, כי הם יהיו שליטי העולם הבא, ואני בתור אדם מסודר, רוצה כבר מעכשיו לדעת איך להתחנף אליהם. ובכן, קודם כל צריך לדעת איך הם נראים, לא?! אחרת איך אני אזהה אותם? באתר הבא: וחזח.טתות6הסז/טטט. [חט.60ז65כן מספקים את הסחורה. לכל ארץ יש את הג'וקים שלה, ויש הבדלים, רק לכו ותבדקו, יש גם השוואה ביניהם ובין ביצי המקקים. פשוט תענוג. אגב, מי שחשב על לעשות דיאטה, זה האתר בשבילו. לי, אישית נעלם מאז התיאבוז! רק לשם ידע כללי, ישנו אדם שהמציא רובוט שמונע ע"י אותות שמשדרים מקקים, לצערנו האתר שלו כבר לא עובד וחבל, כי זה | יכול היה להיות מעניין. לאחר עיון | ממושך, אני רוצה לציין שכנראה לא כל העולם חושב שהיצורים . האלה מחרידים, אלה אפילו להפך. | הנה למשל, אתר הטוען שג'וקים הם חיות מחמד נהדרות: 18סס9ה!/זשת.111116ה6. יאו כך שאם אתם = מחפשים חית מחמד ואימא לא מוכנה בשום פנים ואופן להכניס הביתה חתול או כלב כי הם משירים שיערות, ג'וק הוא הפתרון האידיאלי | בשבילכם. אימא בטוח תסכים! שיו 3-ק> ד בשות ו ובצד השני של העולם ולסיום, משהו ממש טיפשי שרק אוסטרלים משועממים יכולים לחשוב | עליו, וזה מרוצי | מקקים. | /והסטס .הספהוסטףפזהה/ אועואו | 0801ז8%/000%הותו1001 כן, כן קראתם נכון, בתור אחת שהייתה באוסטרליה, זה לא מפליא אותי שהם חשבו על כזה דבר. כשמשעמם לך, הכל יכול לקרות. בכלל, אוסטרליה ידועה בכמויות הג'וקים שמסתובבות בה, אז אני מניחה שהם עלו על הרעיון הזה די מהר, ובכן, שום דבר לא ישכנע אותי שמקק זה חיה ששווה להסתכל עליה פעמיים, אני עושה את זה רק לווידוא הריגה. אבל מי שזה מעניין אותו, מוזמן להתפעל מהחומר הרב המצוי בנושא ברשת. דרך צלחה ונעימה. 7 הוציאז עט ודף, זה ו מאת: עינת ברקן כשעדיין לא היה אינטרנט, או לפחות לא היה אצלי בבית, הסתפקתי בעיון משועמם בעיתוני נוער נחותי רמה, שכל מטרתם הייתה כנראה להוריד את רמת ה ().]. של בני הנוער לשפל המדרגה. אחת השיטות הבדוקות היו כל מיני בחנים קצרים, שפורסמו פעם בשבוע ועסקו בנושאים מרתקים וחשובים כגון: "האם זה שאת פוזלת, אומר שהחבר שלך אוהב את הצבע הצהוב?!" טווח התשובות היה נע בין בן ללא, וכשהיית מוצא את עצמך בקטגוריה שלא מצאה חן בעיניך, היית אץ רץ לשנות קמעה את התשובות, כך שלא משנה אם את פוזלת, החבר שלך בכל זאת יאהב את הצבע הצהוב. כך אפף האושר את ילדותי, בכל המבחנים התשובות היו יוצאות בדיוק כמו שרציתי, והעתיד נראה בוהק! אני לא יודעת איך עיתוני הנוער הללו נראים כיום, כבודם במקומם מונח, אבל אני לא מאמינה שאני גם אבדוק. זקנה סקרנית למרות שנעורי חלפו, עדיין נותר בי, לפעמים בשעות קשות, הרצון למלא שאלון כזה ולקבל את התשובה בסוף, לפי סך המספרים, ואם יש צורך כמובן, אפשר לשנות ולשפר, לכן, פניתי בשעת מצוקה כזו לאינטרנט והתחלתי לחפש. השאלה שחיפשתי לה מענה הייתה: האם לי ולחתולה שלי יכול להיות עתיד ביחד? אמנם לא מצאתי שאלון מתאים, אבל מצאתי דברים מעניינים אחרים. האתר | הראשון| שבדקתי נקרא %זהק5 1[6. האתר בנוי משאלונים לא קונבנציונלים, והוא מצחיק ומשעשע מאוד. ישנה גם כמות לא מבוטלת של הומור שחור באתר, כשהבחנים בעצם צוחקים בעקיפין על האנשים הממלאים אותם. הנה רק כמה דוגמאות למבחנים באתר: האם את/ה בהריון? הם טוענים שגבר שיודה כי הוא בהריון, יצליח אצל הבנות, או מבחן אחר המנסה לנבא מתי נמות ועוד מבחנים מלבבים שכאלה, נראה לכם שלא ניסיתי? ישר לקחתי את מבחן ההריון לראות אם אני בהריון, כי אם אני כן, אני די בצרה, אני לא מרגישה שאני מוכנה עדיין לגדל ילדים, אני לא מספיק בשלה, כמו שאומרים. ישנו ו עונג מסוים במילוי הבוחן, במיוחד כשאתה יודע שהוא טיפשי לחלוטין. בכל מקרה, אני שמחה לבשר לכם שאני לא בהריון (מזל, בהתחשב בעובדות), אבל הם גם טרחו לנדב לי את המידע שיהיו לי 3 ילדים בעתיד, וסביר להניח שאני אכה בהם במחבט. לשם העתיד ותוכניותיי לעתיד, עשיתי גם את מבחן המוות - מתי אני מיועדת למות. המבחן כלל שאלות שונות ומשונות. תחושת הגורל אפפה אותי בזמן מילוי השאלון, כל עתידי מונח בתשובות שאני אתן, האם נותר לי עוד זמן רב או שמא, אבוי, ימי קצרים?! התשובה לא אחרה לבוא: אני אמות בגיל 1, כלומר יש עוד זמן, אולי אפילו יותר מדי זמן, כולכם יכולים להירגע. בקיצור, האתר משעשע ויש הרבה שאלונים חסרי משמעות שכאלה, ואם ממש מצא הן בעיניכם, אפשר להשאיר כתובת [1ַ3וח--6, והם ידאגו לשלוח אליכם באופן אישי שאלונים. כתובת האתר היא: הד 60. א"ז ה 111650 רא זקנה וזקן באתר| אחר: ותסס]]|56כ]6ת. וא לוקחים את הבחנים האלה ברצינות, אלו מבחנים המיועדים לעזרה נפשית ולחיפוש עצמי. כלומר, אם אתם מחפשים את עצמכם, או קשה לכם להסתדר עם עצמכם - להם יש את נוסחת הפלא, רק תענה על כמה שאלונים. לאלו מכם שיש להם בעיה בזהות המינית, יש פה גם שאלון מיוחד בשבילכם. בקיצור, זהו אתר שלוקח את הבחנים האלה ברצינות, כך שאם באתם לצחוק, זה לא פה. האתר | האחרון | בו ביקרתי: וח06.60סות6. וו מכיל מאגר עצום של בחנים, חלקם רציניים, חלקם לא! הנושאים מגוונים מאוד- מאהבה ועד הסיכוי שתהיו מיליונרים בעתיד. את עיני צד מיד שאלון המדביק לך את הסלבריטי שמתאים לך ביותר. שאני לא אמלא את זה? זה אמין, לכו על זה, לי יצא הריסון פורד, הם לא יכלו להיות יותר צודקים מזה! בנימה אופטימית זו, ולמרות שלא מצאתי את התשובה למה שחיפשתי, אני ממליצה על הבחנים האלה. החיים נראים הרבה יותר ברורים, ואני והריסון ביחד, מה יכול להיות יותר טוב מזה? 62 ברש שב| | 48.5 קב ג. ]נה שחש שרתן גושאד קש אדו ₪ !פא :ץ. 8 מק ה " 1 ו ערק 1-6 7 7 מ וז אק - 8 = שא 34 ₪2 ₪54 | 4 "ער קאה ה שיש ' '' וך. ₪ שהופון, רשוה ']חקן ורעתוה קרש שמחה / ג 1 ] | 8 שיש 2 = 4 1 צר יכול להיות עתיד ביחד?" עינת ברקן מתייאשת מהמין הגברי ה ו ו 6 = ווה | == חן 1 0 | 00 .ור 4 ₪ אק פקקדע, 488 הב הכח 3 . " 04 ₪6 | 12 וג גב ו 1 +=יקד שו הד 4 ₪ ן א 4 אא שו 45 )דרפש ל ₪ ]| אבר 8 = : -- 12 ו ב ₪7 וו 4 כ | ==2%א 54-ו-כשיש /] 4 )או ד שרקר] 6 ופ א א '->( 2-00 5 הרק -> | א פאר א 8 6 של שני אני חושבת שהדבר הראשון הרציני שקניתי בחיי, בכספי המלא, היה האופנוע הראשון שלי. הייתי כל כך גאה בעצמי, כשראיתי שעל רשיון הרכב היה רשום תחת כותרת הבעלים: "עינת ברקן". ברגע שראיתי את זה, לא היה אדם מאושר ממני בכל רחבי היקום. אופנוע בשבילי הוא סמל לעצמאות ולחופש. מי שרוכב כמוני על אופנועים, מבין על מה אני מדברת. כשהוצאתי רשיון על אופנוע, הלכתי ישר על הכבד. אמנם, במציאות חיי הפשוטה, אין לי אפשרות להחזיק אופנוע כבד, אבל תהיו בטוחים שאני עוד ארכוש אחד כזה בעתיד. יש משהו ברכיבה על אופנוע, שגורם לך להרגיש קלילות לא מחייבת. אולי זו הרוח... (למרות שבחורף קר זה לא עניין נעים במיוחד), מאת: עינת ברקן לא מתאים לרשת? לשם העמקת ידיעותיי בשטח וסתם כדי לבדוק מה יש לרשת להציע בעניין האופנועים, התחלתי לשוטט. האמת, די משעמם פה באינטרנט בעניין הזה, אולי כי זה אחד מהנושאים האלה שבאמת לא מתאימים לרשת (תתפלאו, יש כאלה). שום דבר לא יכול להחליף את הדבר האמיתי ובמקרה הזה, זאת כנראה האמת. קודם כל נכנסתי לאתר המכנה עצמו "גן עדן לבייקרים" ו008.ת6טה6וח6אטפ. שושו, אולי ויה צריך לקרוא לזה: "גן עדן לאלו שרוצים לסחוט ממני כסף עַל מוצרים של אופנועים" ואולי זה שם ארוך מדי, בוא נקרא לו פשוט אתר "השנורר". מגוון המוצרים הוא ענק ועוד קופצים לך חלונות מדי פעם המראים לך חולצה או כובע, שיכולים ממש להתאים לך. יש גם קישורים ללינקים אחרים והמלצות לצ'טים הקשורים לנושא האופנועים. אם אתם במצב רוח של קניות, יש פה הכלו נשים ואופנועים לאחר החוויה המרנינה הזו, החלטתי לחפש מידע על "הארלי דיווידסון". ובגלל שאני אישה (טוב או רע?!), מצאתי אתר שמתייחס גם לכך שישנן נשים הרוכבות על אופנועים, ובעיקר על הארלי הזוס זא01ה]. אואראו, אין ממש השקעה, אבל תודה על ההתיחסות, בשם העם הנשי. משם המשכתי ונתקלתי באתר ביזארי קצת הנקרא: "אמא של הארלי" וחס6. וחסות ץ16זג]. שוצושו. הוא באמת נראה כאילו אמא של מישהו עיצבה אותו- המון פרפרים, פרחים ולבבות ברקע, לא ממש מתאים לתדמית הקשוחה של האופנוענים. נראה שהאמא הזו די משוגעת לדבר, אך היא גם אמא גאה לכל דבר, כמו שהיא מסבירה בפרוטרוט באתר, יש לה 4 ילדים! ובכן, זה אתר לאלה שאוהבים לנסוע על הארלי, אבל מאוד מתגעגעים לאמא. בשביל לסכם את העניינים, פניתי לאתר העוסק באופנוע שלפי דעתי הוא קלאסי: ה"ווספה". לכלי הזה יש אישיות, ההשקעה בעיצובו היא מדהימה ולדעתי הוא מאוד מתקשר גם לישראליות. "ווספות" תמיד היו שו זז 8 : ב ו 1 ו 5 = | ו ות שא . . מחסום הדקר חונה | והזו ונם ₪ : . ו וש 1 ₪ * י ה בסוה דוה י 1 9 | דב , 050 1620 :| וח 17 ופ/י פו | י ו 0 י 5 5] פוא 3*] חס 60 2841 ₪ ו מז הפק ו 2% 1 ד , 1 זי 2 ו ידוו : 0 ]הפ 4 הבוו פחו 0 יק 020000 ונקנ + ו 5 פיטעום + ו 8 . בו -- 8 ₪ העריו/ בשו גי חאו היז > גו ו ו 1חק ו בארץ, ואפשר לראות אותם תמיד בסרטים ישראלים | ישנים, והו אופנוע עם אוירה. ובכן באתר הבא 0056 ה1/5ח. סז חסט]. אושיאו. ישנם | כל העיצובים של ה"ווספה" משנות ה-40, האתר | יפהפה ומאוד נהניתי לשוטט בו. מומלץ לאוהבי העבר | מביניכם, אלה האוהבים להריח נוסטלגיה. לסיום, אני מוכרחה לציין, שאם אופנועים מעניינים אתכם, תוציאו רישיון. האינטרנט הוא לא תחליף, הוא אולי כלי לגירוי התאבון, אבל הדבר האמיתי מחכה לכם שם בחוץ. ומילת | אזהרה מפי הפולניה: תיזהרו, תיזהרו ותיזהרו. אופנוע הוא כלי רכב מסוכן, וכל הנהגים שם בחוץ רוצים להרוג אתכם, אז תשימו לב. ו ד 0 ₪ | ו ּּ | 1 ₪ אריסטו טען כי "התהוותה (של המדינה) לשם החיים וקיומה לשם החיים הטובים". המדינה הווירטואלית מקיימת את החלק השני במשפט. מדינות ווירטואליות - עצם צרוף השמות האלה יוצר פרדוקס מסויים. מצד אחד, לאורך ההיסטוריה האנושית מדינות הוגדרו על פי הגבול הפיוי התוחם אותן, בין אם הוא היה טבעי, כמו הרים נהרות וכד' ובין אם ארגון האו"ם לקח על עצמו את ההחלטה לקבוע אותו שרירותית (ראה ערך הכפר ראג'ה). מצד שני, ווירטואלי הינו הגררה לדבר שאינו קיים במציאות, משהו כמו שיר טוב של בריטני ספירס. איך, אם כן, מצליחים שני המונחים האלה לחיות האחד לצד השני? לפני שנבין את הפרדוקס הנ"ל, כדאי אולי שניזכר איך פרצה רשת האינטרנט לחיינו. סקירה היסטורית קצרה העיקרון המנחה שעמד מאחורי הקמת רשת המידע העולמית היה יצירת רשת מחשבים, שיוכלו לתקשר בכל מצב וללא שרת ראשי ספציפי. הרעיון הזה כבר מעלה בפנינו את העובדה, כי מערכת כזאת בנויה בצורה א- היררכית. אין ביכולתו של גורם עליון "לשבת" על ציר העברת נתונים מרכזי ולנטר את העברת המידע, כיוון שאין ציר מרכזי ראשי שכזה. מלבד השימוש הצבאי שנעשה בה, החלו גם אוניברסיטאות ומוסדות מחקר אקדמאים להשתמש בה, בעיקר לצורך החלפת דעות בקהילה הבין - לאומית. מדען בריטי היה יכול להחליף דעות בנושאי פיזיקת חלקיקים עם ידידו האמריקני, ושניהם היו יכולים לחלוק את המידע הזה עם כל מי שהיה מעוניין. הסיבה ששאר תושבי העולם גילו את האינטרנט רק בעשור האחרון, | נבעה | מכניסתם המסיבית של המחשבים לשוק הביתי והתפתחויות טכניות שאפשרו הצגת מידע ברמה גרפית גבוהה, במה שאנו מכנים כיום | "אתרי מ6/ו , ע אלו ₪ ופ זל + השזכו4 פמזש. וי 7 0 00/8 600 01 ץ)||הקו6חווי סרוד התפתחויות אלה לא רק שלא סיבכו את צורת התכנות של אתרים אלה, אלא הפכו אותם לקלים בהרבה וכפועל יוצא מכך גם לנגישים יותר לקהל הרחב. כיום, גם אדם שאין לו כמעט כל רקע במחשבים, מלבד עיצוב מסמכים ב - ₪זס\, יכול תוך מספר דקות ליצור לעצמו אתר בית משלו. ככל שהחיבור לרשת הפך לנפוץ, ויותר אנשים נחשפו למריה החדשה, החלו להתווסף לוחות מודעות ווירטואלים, פורומים או קהילות, יהיה השם אשר יהיה, שעסקו ודנו בנושאים שונים ומגוונים יותר ממספר האלקטרונים במול. יחד, ואולי הרבה בזכות התופעה הזאת, החל העולם להפוך ל"כפר גלובלי", מושג מוכר לנו, | שכבר נטחן מספיק פעמים. ברגע שאין לי בעייה לתקשר עם אדם החי באיסלנד על נושא שמעניין וחשוב לשנינו, ואני יכול להעביר לו מידע טקסטואלי, או וויזואלי בדרכים מתקדמות, אני מתחיל להרגיש אליו קרבה מסויימת, אם לעוד אנשים יש נגישות לאותו מידע, וכל אחד מהם מוסיף פרט משלו לערימת הידע הכללית, הרי שנוצרת קהילה, 858 בלטינית, או ה][ה6אוהסותוחטי) באנגלית, כפי שהגדיר זאת הוגה הדיעות, ה'ון לוק. קהילה של בעלי מכוניות עתיקות יכולה להחליף דעות בנושא שסתומי המנוע בבל - אייר 58' ולהבדיל, יכולה קבוצת ניאו- נאצים לארגן טוב מאד מצעדי שנאה ופיגועים סימולטניים בעולם המוחשי, או הווירטואלי. הואיל והאידיאליזם אף פעם לא מת (למרות שהוא שרוי בתהליך נסיסה מכוער כבר זמן רב), התחילו אנשים מסויימים לארגן קהילות שהמכנה המשותף שלהן הוא כבר פחות נושא השיחה ויותר ערכים מסויימים אליהם יש לשאוף. קהילות אלה כבר החלו לקרוא לעצמן מדינות, או "מיקרו מדינות", מפני שהן שאפו לאגד את אזרחיהן תחת מבנה מסויים של "חוק" ו"ערכים" וגם מפני שזאת דרך טובה לעשות כסף. קשה להנפיק דרכון, או דגל לקהילה מקוונת, בעוד שאם יש לך מדינה ווירטואלית, תמיד אפשר לרשום דרכה חברות מסויימות ולקחת עמלה על שירותי ממשל שונים. | | | 61 הזספזה | ניתן לחלק את קבוצת המדינות 8 יות לשני סוגים: אלו הלוקחות | עצמן ברצינות ונשענות על רעיונות מדיניים - פוליטיים מוכרים (סוציאליזם, דמוקרטיה או מונרכיה) ואלו שכל כוונתן היא ליצור משהו שונה, מעין אנרכיה עליזה. ממלכת פרידוניה הינה דוגמה טובה למדינה ווירטואלית, המנסה להישען על עקרונות מוחשיים. בנוסף לדגל ולהמנון שיצרה | לעצמה, מודיעים הממונים על הבנק הפרידוני הראשון, כי על המרת דולרים אמריקאים בכסף פרידוני, תיגבה עמלה של דולר אחד. בתמורה לכך תזכו לקבל - ע"פ השער היציג לאותו יום כמובן - דולרים פרידואניים. את איחוד אאריקה ניתן לכנות כ"לא רציני" ו"ילדותי", אולם אלה הם בדיוק הערכים אותם מוקירים חברי האיחוד האארקי, על פי עיתונם הרשמי (היוצא לאור גם בדפוס). המערכת הפוליטית של יצור מדינתי זה מורכבת ממשרדי ממשלה שונים כמו: המשרד לדברים טיפשיים ורשות הסחר הבין- גלקטית. > אבל המיקרו- מרדינה הממחישה יותר מכל את הדרך אליה מוביל כל המצב האבסורדי הזה היא ללא ספק סייבר - יוגוסלביה. לאחר מלחמת האזרחים ההרסנית בארצם, החליטו גולים יוגוסלבים להקים מדינה על גבי האינטרנט. על פי החוקה הרשמית, כאן אין שום משמעות לדת או ללאום בו מחזיק האדם. מה שחשוב הוא השמירה על 1.4 1.4.4 ₪ 16)[וצ + 0 ב )6 וו - בפא - עלווו%ט = - 15 1 אח!|!תכ = הסווקוון ה ההז - קהמחזקוזן. זס! עקשה - והיוחקהו|טע) - הושה.1 חמי רתי עקרונות החופש והאחווה, מה שכנראה לא יתקל בבעיות מיוחדות, שכן, די קשה להתחיל לנהל מלחמה קונבנציונאלית בעולם הווירטואלי, המרחקים מתקצרים במשך כל ההיסטוריה, ניסו וגי הדעות המדיניים לפרק את 5 למצוק ו שוש 581 3 . מע הוקמ )₪ 5םו) -=אהופקור ומאקכי ₪ אש ]155 ו ו9ת6!ק=, 6 +4)5 . |ו1₪1) ₪1 ו א ₪ 4 מא | חח[ ד 01/0 -אהום ₪9 = 6 58 | אחסלק ג חש ₪ א , יורקה וסט ₪150 א 1901 וב 0 .מ [המקו ופנ ד -ו מק וקאתושרו ו 9 קחאתן סי חא תא מק ומש ₪5/ 9++] מש ] הקנוו | הנקה || תא 4080847 400-877 זאן 5 תידדה קוק ו רו זא זו , 0 דתות1] 1 47| הלפעה :18 אמ מו וו ) 54 444 אוה ]ג"] .00564 41 את ל4-חי הח את , קו מחדךו 18 54 ₪ ל הפא %פימי 5 מש שר המשו ות מוקוך ]) = 0 וק משהף | ה |! !ןפ , 241 ! ו ! . = הפתנ1א ) ₪ ₪3 = ה פה ופ | .מאו4]ש:ימה] |אשמם 58 8ן = ה 46 פ2!, 45 . ה5] ופפ , ופפ וה - חי !| ו 1 ]0/1 ,מ 31 ]ורי קוחהו , תיקירך מ | שו ואפ + 14 ₪ והפשה אקפק 54 12 אה ₪ ! לקקה | תפוק = |פובו+ ן 50 156 2 ד מ דפ 26 | !ד המשא ר. 91 4 = וטיו 4ו9] מי . ושיש תו אנ ו 8 | 74 = ,98 1244 תה) , דימש ו ארק ד | 11% ]₪5 מושג המדינה, על מנת להגיע לגורמים הבסיסיים המרכיבים אותה. המרכיב הראשוני, אותו צריך מוסד לקיים בכדי להיחשב כמדינה, הינו הריבונות. מקס וובר טען כי פירושה של ריבונות הינו הסמכות הבלעדית להפעיל כח באיזור השיפוט, עכשיו, תחשבו על כל זטזפב] פ6/ | מצוי ועל הכח שיש לו בהפעלת האתר. כבר כיום אנו עדים, גם אם לא במודע, לכוחם. אם אני מעוניין לרשום דעה משלי בנוגע למנייה מסויימת בפורום כלכלי, ועורך הפורום לא מסכים עם דעתי, הדעה שלי יכולה לעוף מהלוחה מספר שניות אחרי הצבתה. אם כן, השליטה במדינות הווירטואליות תתבצע באמצעות גילוי או הסתרת מידע, שכן, הצירוף הבינארי 0-1 הוא זה שמרכיב את צורת החיים ברשת. לפחות כך נפתור את בעיית המקומות הקדושים. ב"משל. המדינה" טען אפלטון, כי רק מעמד הפילוסופים מתאים וראוי לשלוט, מה לעשות, ורוב השליטים לאורך ההיסטוריה לא כל כך הסכימו עם החכם היווני, ורוב הסיכויים שאף לא שמעו עליו. בכל אדם, בין אם הוא חכם או לא, מצוייה תאוות השלטון. למזלנו, היום קצת קשה לאדם הפרטי לבצע הפיכה, אלא אם כן הוא מחליט להקים לעצמו ארגון גרילה ומקבל תמיכה ממדינת טרור. במקום | זה, מחליטים אותם אנשים על הקמת מדינה ווירטואלית, שבה הם השליטים האבסולוטים. במדינות האלה אין צורך לפחד מתקשורת עויינת, התקוממויות עממיות, או רציחות פוליטיות. הכל נעשה בידיעת ה- ז13%16/ פ6ער : ובאישורו, השם חדרש לשליט טיראני, כמו במדינות המושחתות ביותר, גם כאן נוצר נפוטיזם, אולם אין זה אומר שאנשים מבחוץ לא הצטרפו אף הם ל"מדינות החדשות". העתיד כבר כאן? צורת החיים בה בחרו בני האדם לחיות, או זאת שנכפתה עליהם, | השתנתה פעמים רבות במשך השנים. פיאודליזם, מונרכיזם, קומוניזם ושיטות אחרות באו והלכו. | היום נמצאות מדינות העולם המפותח והעשיר תחת ההגדרה של | דמוקרטיות, כשהקפיטליזם פורח בהן ובד"כ מעלה את רמת החיים הכללית. אולם, יחד עם עליית המגזר הפרטי, הולך ופוחת כוחה של המדינה. בתי חולים פרטיים, חברות שמירה באיזורי מגורים עשירים- כל אלה מחליפים את מוסדות המדינה. תיאורטית, | יכול | בעתיד | להיווצר מצב, בו המדינה מספקת רק את שירותי הביטחון הבסיסיים - ביטחון צבאי | ב ומשטרתי, אותו גורם בסיסי -/ ו ו שהזכרנו בתחילת המאמר | ה חפטל המאפשר ריבונות. תופעה זאת, 2 יחד עם מדיניות האחדות אותה ניתן לראות בצורה הבולטת | ביותר באירופה, תגרום בסופו של דבר לצמצום דרסטי בהבדלים בין המדינות השונות. חלקים מסויימים באוכלוסיה, שהיום אנו אולי רואים אותם כתמהונים, יכולים להכריז כי הם מעוניינים להיות אזרחי העולם, ולא של מדינה ספציפית. כאן יש צורך להבדיל בין אזרח לתושב, שכן מתקדמת הטכנולוגיה ככל שתהיה, בני האדם עדיין יצטרכו מקום גשמי לאחטן | בו את גופם. סייבר - יוגוסלביה הינה הדוגמה הטובה ביותר לכך, ואם תתקבל תביעתה מהאו"ם לקבלת שטח אוטונומי שבו יוכלו אזרחיה להציב את השרתים שלהם, הרי שאולי נזכה כבר בתקופה זאת לראות את צורת השלטון הבאה בתור. :הבו הווא 51 ור בו ]הדור > 5 - זקק) - ותצטה: א ואו ואמות: מעלו תונקת מאת: צחי הופמן אפשר להגיד הרבה דברים על ה"פלייסטיישן 2", אבל אחרי שהוא נוחת אצלך בסלון בבית, אתה לא יכול להוציא הרבה מילים מהפה חוץ מ"איי קראמבה". אולי זה קצת מוגזם, ונרז שזו גם התלהבות של הרגע, אבל אחת המסקנות אליהן - אחרי ששיחקתי עם הקונסולייה במשך סוף שבוע שלם, היא שה"פלייסטיישן" עדיין שולט בארץ. גם בגלל שאין לו מתחרים, ובעיקר מפני שלא משנה כמה מגהדבייטים של זיכרון יש לכם בכרטיס המסך, אין בכלל מה להשוות בנושא הגרפיקה. באדיבות חברת "ישפאר הום- טק", קיבלתי מערכת חדשה, כדי לבדוק כמה זמן אוכל להחזיק מעמד אחרי שאחזיר אותה. הגעתי הביתה והוצאתי את המכשיר מהקופסה הכחולה. לקח לי מספר רגעים להתלהב מהצורה של המכשיר, מהגימורים היפים שלו בצדדים הב יי ג דר ש ית לי = ייר יי יי די וא הילוי וימי וחלשי יי יר מאפשרים אחסון יותר נוח בארון הטלוויזיה. אחרי שהגעתי לההלטה איך אני רוצה להציב את המכש / - דבר שלקה לייה מ ו ן זמן, כמעט שתי שניות - הכנסתי את וחשוחו:והטט ד 18 טא א16 מספר + בסדרת מכות הרחוב. אחרי שהתאמנתי קצת, החלטתי להזמין את אחי, כדי לההטיף לו קצת מכות וירטואליות. ת16%%6 מאפשר משחק של עד ארבעה שחקנים מו זמנית, כך שמתאפשר ערב רווי מכות, לכם ולכל החברים. הגרפיקה במשחק מצוינת, יש מספר רב של אפשרויות לחימה, ב גג "מ א" ו( מל ויוי" ץע ער ו יי הפר יי ירי ורי העיקרון של 4 ח10%%6 הוא קרבות משותפים (טגו), ואפשרות זו מחייבת שני בקרי משחק. העיקרון בקרבות פָגּו, שאתם ועוד שחק משחקים נגד שני יריבים, השחקן ההאשון נלהם נגד היריב, וכאשר הא חוטף יותר מדי מכות, הוא מבצע החלפה 1 חקן השני, בזמן שהו נמצא מחוץ לזירה, הכוח שלו עולה, אבל שימו לב שגם הכוח של היריב יעלה חזרה. האמת, קרבות 8 הרבה יותר כיפיים מהקרבות הרגילים. ישנם עשרה שחקנים, אותם אפשר לבחור כאשר מתחילים לשחק, ואתם יכולים להגיע לעוד 30 דמויות נוספות, במידה ותסיימו בהצלחה את הטורנירים השונים. יש חיים אחרי חש6אא6ז האדרנלין בגוף לא הפסיק לזרום אחרי 176%6₪, ולכן החלטתי לבדוק = המשחק 2 8% זכ) 12630, משחק הבנוי בעיקרון כמו 4 ח6א16%8. = ק הרמה !ותר טוב. אחת הסיבות לכך, הוא מספר סוגי המכות הרב אותן ניתן 6 וס הקרב לא מתרחש רק במקום ספציפי אחד. אם למשל תתחילו 0% הקרב שלכם על גג של בניין, תופלן לזרוק את היריב מהגג לקרקע ול תלת - ממדית שלמה לא דו- ממדית כמו ב-4 6 :ד, 5 6+ ו 5 טוג 80)ן הוא מרוץ מכוניות שיצא גם כן במיוחד ל"פלייסטיישן המשיך איתו שם. ב - 12004.2 ישנה גם אווירה 2". בהתחלה היה/לי קצת קשה להשתלט על תנועת המכוניות, אבל נראה שזה בגלל שהייתי עסוק בהתפעלות מהגרפיקה שלו. סדרת זטטג א 086וא קיימת כבר מ- 1995, ומאז היא מתעדכנת בערך פעם בשנה. אופציות של משחק נגד הזמן, תחרות של שני משתתפים אחד מול השני ונסיעה חופשית. כמובן, ישנה גם אפשרות לקבוע את הקושי של המשחק, לשחקנים טירונים ומקצוענים, ולקבוע אילו שירים יתנגנו ברקע. ה ו שח א6גז]' [המטווהמחשוה] 15% הוא כל מה שמשהק אולימפיאדת אטלנטה לא היה: גרפיקה מעולה, מ> גי ו א דוו וד תיאור מדויק של פרטי השחקנים ומגוון רחב של מקצועות. 05% מוכרים לגו בארץ כערוץ הספורט בכבלים, והפעם הם פורשים את חסותם ומביאים לגו את המשחק המשובח הזה. הגרפיקה במשחק כל כך טובה, עד שתוכלו לראות כל פרט של במשחק תוכלו לנסוע במסלולים של ה- ע1ו'6 ₪1686, ותבהרו בין השחקן במשחק כאשר הוא רץ, קופץ, או מרים משק קולות. תשומת הלב שניתנה לפירוט מוכיחה את עצמה, בעיקר בקטגוריית 0 | -. הטלוויזיוני בי יש ששו די מ בי = חיכיתי לשמוע את ניסים קיוויתי... == |גקר יר כ יצ | - ות 7 כ ו קפיצה לרוחק, הרמת משקולות, התעמלות, ירייה בצלחות, שחייה ועוד. הדרך המהירה ?וי יזמנות לחיצה מהירה על הכפתורים, שמהר מאד תשחק לכם את שרירי האצבעות. ג ה"פלייסטיישן 2 ר זו מסונל = להריץ משחקי "פלייסטיישן" רגילים עליו, ושמתי לב שהגרפיקה שלהם נראית בו יותר נקייה ושטעינת המשחקים מתבצעת יותך מהר. כדאי לכם לנסות את המ משחקים שכבר נמצאים אצלכם בבית על הקונסולייה החדשה ולא להזניח אותם, ו ל שי = וג נוי גי וש 8 יז וא ל" קראש בנדיקוט", אגב, בארה"ב כבר החלו למכור ב ל די יי יש" ו ו בצפייה בסרטים, בק: רוב מאוד עומדת חברת "ישפאר הום-טק" להביא לארץ את תוספת הכונן הקשיח ואת חיבור הרשת ל"פלייסטיישן 2", חיבור הרשת יאפשר קישור לרשת באמצעות רשת .2581], כך שיתאפשר לנו להוריד שלבים נוספים למשחקים ולשמור אותם בכונן הקשיח. למשחקי פעולה יספקו דרך הרשת משימות חדשות, מרוצי מכוניות יקצלו מסלולים = ו בליגות מול שחקנים אחרים. מה אני אגיד לכם חברים, מגיע אלינו עולם שונה לגמרל ממה שהכרנו עד היום, וכדאי שיגיץ מהר יותר. 5 1 = : 5 4 = - שי | | לפני כחודש, הודיעו ./ ה "מייקרוסופט" רשמית על כוונתה לצאת למלחמה מול קונסוליית ה"פלייסטיושן". ההכרזה 0 | בלאס ווגאס, בה הציב ב מכשיר ה-80%א ואת | של המכשיר. וי ו ה מכונת: המשחקים של "מייקרוס ו כוונותיה' של החברה ‏ להחיכנו 7 הקונסוליות. האם זה יהיה רק.. ₪ ₪ שהשלטון | - המוחלט כנראה | -| של הו ₪ -- - היא- האם שו וק ליות % למלחמה שכזאת. בארה"ב נמצאים כרגע שלוש קונסליות שונות: "סוני" 7 "פלייסטיישן", "סגה" עם ה"דרימקא! <>( ו"נינטנדו" עם ה"נינטדו 64", כשבקרוב, | ציא "נינטנדו" לשוק גם את המערכו החדשה שלה, ה- 6 )טר ח33). (אגב, בזמן האחרון מתרוצצות שמועות הטוענות ש" ינטנדו" ו עם "סגה" ולהוציא מעין ' מכשיר - על המכיל כותרים פיצוציים ו ו ור" א ו"סוניק"). הצד הטכני ה- 0% א צפוי להו רק לקראת ל 1, א תחילת 2002. ו 7 שוב, הואיל והחברה תפספס את כו ות חג המולד בחו"ל ואת - חנוכה בארץ, מגה בייט, תמיכה לו וו ו הביר שד להגוע לארץ ולאירופה ו 19 2 הרץ,. | מעבד גרפי ל בעל 0 מגה הרץ שפותח מ שר כ הדאיד או ן ו 4 מגה בייט זיכרון, כונן מ ו ג'יגה בייט כונן'קשיח, כהטיס זיכרון בעל 8 ברשתות, תמיכה של 19920 על 8 7 יחיות המשחק יחוברו ל"אקס בוקס" ע"י יציאות 1!58, כשהמכשיר עצמו מגיע כבר עם תמיכה ל -4 שלטים, בניגוד ל"פלייסטיישןי המחייב קניית מתאם מיוחד. אופציית האינטרנט בנויה כבר בתוך המכשיר, ולא תצטרכו לרכוש מודם מיוחד, או מתאם כלשהו כדי להתחבר לרשת. בין המשחקים שיהוו חלק ממערך השיווק = ההתחלתי של המערכת, יהיה גם ידידנו טוני ,.. | 0 * + 1. על הסקייטבורד ואייב ב -2 016 /200). הפירוט הטפני של ה"אקס בוקס" נשמע / מפוצץ, לכל מבין עניין: מעבך בעל 733 מגה. תמיכה נוספת באגף המשחקים תספק חברת % אם=, כשבין המשחקים שיעברו מגרסת 1 4 ' ו ₪ -%1. " / + . | באירוע עצמו, סיפר ביל גייטס שמשחק | יעלה על המכשיר תוך מקסימום עשר שניות, . . ולא ישעמם את השחקן בזמן המתנה רב, ד .יו 3 . 1 5 5 21 4 ב מו | הפי, סי יסט זן" ל- א80א יהיו: חזק ו 4 ₪ 6 5 יי המדהים, 55% ובסך 0 אמורים להגיע 10 7 תוך ח: צי י שו ה מיציאת ה- 300% תערוכת ה- 3 המת קיימת כל שנה בלוס: אנג'לס בחו שי הל קיץ, אמורה לספק השנה את זירת הקרב של - חיר הקונסליות. התערוכה תספק השנו 1+ כל חובבי המשחקים המון חידושים, כבאשר ₪ אספא, ו ד - 1276801681 יתחרו על ליבם של הגיימרים.; נקווה ; שעד התערוכה נוכל להאות כבר את המכשיו ד של "מייקרוסופט" פועל בצורה מושלמת ולראות באמת מה הוא שווה. 8 0% הגדולה - המחיר- עריין לא זכתה לתשובה, כמו -| הע הכה לגבי עלות ב ל בל בהחלט חשוב לכל שחקן. בכל מקרה, עד - 0 ו ה"פלייסטיישן כ" קו :סו ליו ירי | ים יעברו אליו, כך שפניסת ה- 0% א לשוק ו לה ]| ז בצוו דה מסיבית. קשה זמין שצרכן שכפר. קנה את ה"פלייסטיישן 2" ביותר מ-3000 ש 4 כוש גם "אקס בוקס", ולא הרבה אמ 8 ירצו להמתין > 44% גה + הטכני בלאנן שלם. עד היא הי ונסולייה . רו ₪ ' - 1 .6. אצי / ₪ '. ו 1 ו ל תי קונסוליות; האם השוק באו 7 . 4 1 ל נים! בכל מקרה, הצרכנים הם אלו שירוויחו מז ותר "אקס בוקס" > ממ 0 4 ... 4 ה" ואקק -- יק - | השוקחיק. הקקקל 0 וקקהההוק המוטחו .ההשו הלקה ה חאה ₪-,-- ממה המשא המוק -- > 07 7 7 על כל קגייה של המשחק + ₪ - 21 ₪ " / // / -+. - ד . ו 1 9 ו 7 ש ,. ב - ' - 9 . 4: 4 . : 1 // . 2 4 י 4 , ש 2 | י - "/. | ' . | . ץר | 0- - . " ו .- .₪ .' 1 ו , | <> : | 1 לור" י-ר. ו ,.י וי = : . מאת: עינת ברקן 7 רשיי ₪7 . . ג 1/0 י,, 4-7 - 1 [ ו / [ 1 | | '1 ! ו | 2 7 . % שש ה ה ג " -- | "ור דשטט רה -ש.ן 7 ו 0 ממלאת את כל חיי. אינני יודעת איך בכלל יכולתי ורי ה/ במה מסוימת, כשכאן הגר ה רמות יותר טובה מהמוכר. ישנו גם != = שוש שן . ג שמ כ תי במהל ו | להיות מאושרת קודם. איך הסתפקתי במועט? ואל תבינו אותי לא נכון, אני מאוד אוהבת את המכשיר הישן והטוב שלי, אבל זאת הפכה להיות ל ו נ 07 1> - 0-7 1 וה למקום יותר נמוך. במעין מבנה לא חשב לשים = וו ד י הו ו ותו | / ' 3 ' ₪ ה - ו .' : ו ₪ ל הח 4 ףא . מי הגאון שהשב על זה? זה פשו כשאתה יודע תמיד בירכתי מוחך כי ישנו דבר טוב יותר. קצת התלהבתי מהמשחק, אבל הגורל הוא ; | יו יש לי "ומולדת עו ה-752 ונות הבולטים ₪ כזר ולי אזן כמובן האיכות העתידנית = בי = ו = =צו]ה אס כפאתם. הי | יודעת שאני מסתכנת 8 אך ] לפי דעתי הוא 0 ה על ה- ח6אא6ך ואפילו די בהרבה. הדמויות יותר הדשניות, עם נדבך נוסף של רוע - אהת מויות למשל, הרגה את איטה של דמות אחרת. יש גם יותר בנות | ו לי 1 נוסף אלמנט ה"שושלת". אני לא יודעת כמה מכם צפו ב"שושלת", או זוכרים את הסדרה מסוף שנות ה - ₪0 בימי הערוץ הבודד, אך היא, יחד עם "דאלאס", פתחו את עונת אופרות הסבון בעולם כולו. מה שריתק אותי במיוחד ב"שושלת" היה, שכל כמה פרקים הדמות של האישה הטובה: קריסטל למי שזוכר, והדמות של הנירשפה הרעה: אלקסיס כמובן, היו פותחות בריב עצכני מיווה בצעקות מקפיאות דם, עד שלבסוף אחת מהן הייתה תופסת בשיערה של השנייה, שמיד ללא היסוס תפסה גם היא בשיערה של יריבתה, וכך היו עוברות להן כמה דקות מסך מענגות של מכות ומשיכות שיער מלוות בצווחות ובקללות מעודנות. עד שכמובן היה ניופיע בלייק ומציל את המצב, אבל זה לא קשור כרגע. מה שרציתי לאמר היה, שהמשחק משופע נם הוא במשיבית שיער מענגות כאלה | אחד מהיתר 5 וו מישהו המד = זה רִי? של ד מעט, שכמה אנשים יאספו קצת בסף ויקנו לי, מה הבעיה, יי יי לתת להם לשחק לפעמים כשאני לא = יו ג יי וי ו 0 המכשיר את -]%צ!.1 ) כו:ןכו, מ כבר עוד (/25 ש"ח?! ייק הר 1 - ש " בליףי ה איכות מעולם אחר הגרפיקה מצוינת עד מדהימה, אין מה להשוות בכלל לשום דבר אחר, העיקרון הוא כרגיל - שני אנשים או יותר הולכים מכות ב מה שעוד בולט ו לעומת המשחקים של ה"פלייסטיישןי ה הוא התזוזה של השחקנים. החבר'ה לא מרובעים, האיברים להם זזים, ואני לא מ בנות 8 צריכה לפרט לכם מה למשל לא מפסיק לזוז הענוגות, תפעילו את הדמיון. מה, אני הסגולים ממשיכים לשלוט לי אותי כשהייתי צעירה.... אה, רוח הנוסטלניה. בכל מקרה, נלחמתי בעזרתה נגד כולם, רק את הג'ינג'ית לא החלטתי לקשור את גורלי במשך המשחק עם הדמות 3 2 . נכון שתמיד יש את הקט בעלת השיער הסגול וקטע הזה הצלחתי להבים, ואני לא אגיד מה אני חושבת עליה, כי | זה עדיין נחשב עיתון מכובד, לפחות כך אומרים לי, בכלל, ב- 00כ] אתה יותר נקשר לדמויות והם גם ו קולות [ חשורים = הם מדברות ולא רק מוציאות מו ב- ₪ = 1. לפעמים אפילו - להן, אבל זה בגלל שאני ממש מפגרת לפעמים. לאחר הווידוי המדהים הזה שלי מה עוד ש להוסיף? רוצו לחנות הקרובה ודרשו מהמוכר את 002כ] - הכי פש / = ו יי אני תקועה עם משחק בלי מכשיר, נו אז מה, אם במקרה יפול עַלי מכשיר ככה פתאום "מדי פעם אפילו עניתי לה|. אבל זה בגלל שאני ממוש מפגרת לפעמים" אורן רביב מרים ידיים בניסיונו להבין את עינת ברקן מהשמים, יהיה לי ₪ 0 איתו, צודקת או לא? טוב סתם, לא קניתי, אבל באמת המשחק מומלץ. הגרפיקה מדהימה, הדמויות יותר משעשעות, יש את 7 ל למשחק ואת הרצון לשחק בו שוב ושוב, מה שמעיד עַל משחק % כאן איבוד = ישנן אפשרויות ויור יה | ופשחן 8י קניין, א מזה שכמ בזוגות, כמו בטניס, רק שההבדל הקטן הוא - במכות שאתם חוטפים. לצ ושלא תחשבו שאני סתם מת קרי שיו" מ די ץ ין, בר חר ל בי לא רק אני טוענת שהמשחק הזה יותר טוב מ- כ מ גו ו והות ו = וחור יי ד ו באוזני שזו גם דעתם, אך הם לא מוכנים להיחשף בציבור, יש להם משפחות ורכוש, והם לא רוצים לאבד אותם. גבירותיי ורבותיי, עידן חדש מתחיל, והמשחק הזה הוא אחד מסמליו, זהו משה ב פיים, ובשנות האלפיים י שיער סגול (תקראו את ה אבל מה אכפת לי, 0 | אם ימאס לי הסגול שלה. ותיזהרו לא ליפול, מחליק במשחק הזה. - 2 4 "ו ו 5 - 4 7 . צ ה על 0 אני אחליף דמות = ₪4 מ הנק 7 ₪ " ₪ ו / | . | ₪ ! 4 ₪ / וג , ] . " | 1% ₪ 5 7" 8 אני מוכרחה להודות, שכשהצצתי בפעם הראשונה ב-0זז50, לא הייתה בינינו משיכה מיידית. הכימיה לא פעלה, אבל תפקידי הקשה והתובעני בתור עורכת "פלייסטיישן", חייב אותי לבדוק את המשחק. ולכן, כשהיה לי כבר ממש | ו חמוד... סזעקן5 אומנם לא מתהדר בגרפיקה מדהימה בתחכומה, אבל היא מאוד צבעונית, ולמרות שהמשחק מיועד ליותר צעירים מבינינו, גם למבוגרים יש אישור ממני לשחק. בתור אחת שכבר אף אחד לא חושב לקרוא לה ילדה, שיחקתי ועור איך שיחקתי, עד שרמזו לי בעדינות עַם מחבט בראש, שאני תופסת את הטלוויזיה כבר 3 שעות. יש אנשים שלא מתחשבים באף אחד... סגול, קטן ועצלן המטרה במשחק היא כמובן להציל מישהי, כלומר, אתם כבר מתחילים את המשחק עם תחושת אחריות וגאווה על כך שאתם הגיבור יי 7 ו ל ה סגול, אבל אלו הם רק פרטים קטנים. בכלל, בחירת הצבעים של המשחק מאוד צבעונית, ל ו בשבילכם, אחת ממטרות המשחק היא לאסוף יהלומים בדרך, המקנים לכם נקודות/ כסף ובעזרתם אתם יכולים לרכוש דברים. ל - סזעק5 מתלווה פיה קטנה ועצבנית, המפזזת בטירוף מסביבך לאורך כל המשחק, מנג!סת ועוזרת לעצלנים שביניכם לאסוף את היהלומים האלה, היא פשוט דוחפת אותם לכיוונפם. מי שהמציא את המשחק הזה, כנראה היה שייך לזן האנשים העצלנים, ומי אני שלא אזדהה איתו. סגול, סנוב ומרובע ישנן כל מיני דמויות: בדרך, המדברות אליכם ומציעות לכם דברים, מה שלפי דעתי מאוד לא חינוכי. אני זוכרת בבירור, שמגיל צעיר אימא שלי אמרה לי לא לקבל שום דבר מזרים, והנה בא המשחק הזה ומחנך אותי ההפך ה הו סגו לגמרי. כל אחד שרק הצליח להשתחל למשחק, נעמד מולי, נותן לי עצות, מדבר אלי כאילו אנחנו מכירים ומציע לי דברים- אם אני רק אעשה כך, או כך. לאנשים יש חוצפה. נעזרתי בהם כמובן כי הם מאוד הציקו לי, אבל גיליתי, כי בניגוד לציפיותי, אם חזרתי לאותה דמות, היא לא חזרה על מה שאמרה לי קודם, וזה יאמר לזכות המשחק. מבחינתי, זה מוסיף ל- ץק נקודות זכות על היותו דינמי ומשתנה. התרשמתי מאוד מסביבת העולם עצמה, אומנם, הגרפיקה לא מתוחכמת ואפילו די מרובעת, אבל הוא מאוד ארוך, מגוון, משתנה, ויש לו גם כמה ממדים. בכל פינה גיליתי משהן חדש, ואפילו הלכתי לאיבוד כמה פעמים, מה שמראה על השקעה. סגול, נעלב ואירופאי בקיצור, אני מוכרחה להגיד שחייו של הדרקון- לא קלים הם. קודם כל, צוחקים ב 2( = מ וי תי הי ד שהעליב אותי קשות, עד שהחלטתי כי לא הצבע משנה, אלא מי שאתה מבפנים, וידעתי שאני הדרקון הגיבור, וחוץ מזה, היו לי קרניים קטנות כאלה שהפכו אותי למיוחדת. הפיה קצת עצבנה אותי, אבל היא לא נראית לי מישהי שכדאי להתעסק איתה. במשך המשחק למדתי לצלול, והתחושה הייתה מרהימה, בניגוד לקורס הצלילה שעברתי במהלך חיי האמיתיים - פה הצלחתי לצלול מבלי לטבוע- מה שהפך אותי לאדם גאה מאוד, היה לי מה זה כיף. אפשר לשחק ו שי כ מסבירים לך בצורה מנומסת וחכיבה, הרגשתי כאילו אני באירופה ולא בארץ, ממש חוץ לארץ. אנקדוטה קלה לסיום: המשחק משופע בדמויות מדברות, נותנות הוראות וכו' וכו'... בתחילת המשחק אתה יכול לבהור את שפת המשחק. כדאי לכם בשביל הכיף ?בחור ספרדית למשל, והמשחק יקבל צביון חדש לגמרי. פתאום הוא הופך לטלנובלה סוחפת דמעות, ואני תמיד רציתי להיות חלק מטלנובלה. אז הנה לכם משחק משעשע, המעביר זמן בכיף, לצעירים ולמבוגרים כאחך, "מי שהמציא את המשחק הזה, כנראה היה שייך לזו האנשים העצלנים, ומי אני שלא אזדהה איתו" עינת ברקן מסבירה מדוע הכתבות שלה לא מגיעות בזמן | זטשוזכ] הצליח למשוך את תשומת הלב | בו, בזכות כל האלמנטים שגרמו להלק הראשון להיות כל כך טוב ויחד עם הוספת עוד המון אופציות חדשות, הגורמות למשחק | להיות אפילו טוב יותר. לדוגמא: האפשרות | לצאת מתוך הרכב ולהסתובב ברחובות. | מייד להוסר אייון לעליית מספר הגופות קז וק 2 זשון7] הוא אחלה משחל המשך. זהו, במשפט ממצה אחד ו לעמוד הבא. אין מה לעשות, החלק החדש בסדרת המלאה שלי כבר בדקות הראשונות ששיחקתי העלילה מתחילה בעיר שיקגו, כאשר ראש המאפיה מגיע להסכם עם בריון אחר בעיר. הברית הזאת גורמת מוחלט בעולם התחתון, דבר הגורם "יחי הוונדליזם!" צחי הופמן חושב להצטרף למפלגה הפשיסטית ג ו 2 זטשףזכ] להיות משחק פעולה מגוף ראשון ולא רק משחק מכוניות. תחשבו על קומבינציה של 2 .31) ו-2 זטטוזכ] באותו סלט, נשמע מעניין? האפשרויות המתגלות בפניכם, כשאתם יוצאים מהרכב, הן אין ב של כל עובר אורח, שהחליט בטיפשותו להפקירו בכביש, אוטובוסים ורכבי כיבוי יי ו שוטים לא נוהגים שליטה טובה ברכב היא עדיין התפקיד החשוב במשחק. אם לא תדעו לנסוע היטב ומהר, לא תוכלו להצליח במשחק, הואיל == ורובו מתבסס על מרדפי המעקב שלכם אחרי חשודים, ואם לא תשימו לב לתנועה | הזורמת בכביש ]1 המחוררות | מכדורי 0 ותלמדו היטב את , רובה. המסלולים בעיר, לא משטרת העיר מחליטה לשלוח אתכם ואת השותף החדש שלכם לפתור | תוכלו לעבור את השלבים. את המצב העגום הזה, בכך שתמצאו את איש המאפיה הגורם לכל הבעיות. יוצרי המשחק העתיקו במדויק את ארבע מפות הערים של: שיקגו, ו איך מוצאים איש מאפיה, אתם שואלים? מדביקים שפם מזוייף ונכנסים | לאס-וגאס, הוואנה (קובה) וריו דה ז'נרו (ברזיל), תוך הקדשת תשומת | לעבוד זטטסטז06ח!1. זהו בעצם הסרטון הפותח את המשחק, ושאר | לב לגורמים ריאליסטיים המתרחשים בערים האמיתיות, כמו כמות התנועה 4 העלילה מסופרת בהמשך המשחק. בכל מקרה, אל תצפו למשחק מלחמה, | הזורמת בכבישים. זה אומר, שבערים מסוימות התנועה בכביש תהיה כמו 0 אלא למשחק מכוניות מהיר ומלא אקשן. בצומת הקריה בשמונה בבוקר, אין זמן להיכנס לקזינו אלו מביניכם המקבלים ריגוש מנסיעה מהירה במכונית ומבריחה | ממשטרה (מי אמר נסיעה מהירה?), יצליחו לקבל פה סיפוק לריגושיהם, תוכלו לנסוע באיזו מהירות שתרצו בכבישים הרחבים של שיקגו ושל ₪ לאס- וגאס. המשחק כולל מפות כבישים מלאות, המאפשרות לכם לנסוע לכל מקום אליו תרצו להגיע. בדרך כלל, הזמן במשימות יהיה מוגבל, כך שלא תוכלו לבקר באתרי תיירות מיוחדים בערים שתגיעו אליהן, שחקנים חדשים יקבלו את אותם אלמנטים שגרמו לחלק הקודם להיות טוב בל כך, ושחקני | זטטוזכ] ייהנו מאופציות נוספות שיתרמו להם לחוויה מחודשת ושונה. החידוש הגדול ב-2 זסטוזכ] לעומת קודמו, הוא האפשרות לצאת מהרכב ולהסתובב חופשי בעיר בעזרת הרגליים ולא ע"י תנועה - 3 - טר צר 2 .. | מ - ל | / ההמלצה שלי? למדו היטב את הכבישים (תוכלו להיעזר במפהו, ואז זוכלו להשתמש בדרכי קיצור שתגלו. הגרפיקה ב"פלייסטיישן" נראית ממש טוב, הרכבים והבתים מעוצבים בצורה יפה ומפורטת, כך שניתן להבחין בין הרכבים. לעומת זאת, כאשר תתקרבו לרכב, תוכלו להבחין בפיקסלים ענקיים. הסרטונים במשחק עשויים בצורה טובה ולא מאכזבים, אך הטעינות במשחק נורא ארוכות, וטעינה של משחק שמור לוקחת קצת זמן. לסיכום, 2 זסצוזם הוא אחלה משחק. השחקנים של החלק קורם ייהנו מנו מאוד, ואלו שעדיין לא הכירו, ייהנו ממנו באותה מידה. המשימות ומשחק יחסית קשות, ותצטרכו לבצע אותן מספר פעמים עד שתצליחו. מי שהכיר את המשחק, יהיה לו אולי קל יותר, אבל עדיין, אני ממליץ על המשחק לשני הקהלים. אתר 2 ₪ ]] - ותסט.2-זטצה. אראו ה ג| צ ה ערוק 4 : - . 4 ּ | | יעשי ו ן ₪ 3 ₪ | | .| - . | == ]| | ו 4 וו > | | ומ ₪ | | | | ₪ ]| '- | == ]| ן ן - ן | | | | 7-1 | | | | | | | | | ,/ ו | כ= 5 | | . | ן | | ן | | ן | | |[ | | . ן ן 65 20 65 | / ן | | / . | " | | | | | | | - ו | | | / ! | | | ' 0 | | | = י | | ] . : ו 4 . נ / . . וק | [ - ן | | - 6 0 יּ | ₪ " . 1 4 / | ' | . | ו | [ יְ 1 =- הששו 5 7 | 4 1 | . | שר [ וי ו תי 4 ו / - נש חש זא - = - 0 : / - ו ו ו | | -- , י - המצלמה הדיגיטלית של פסוחסזוספ!פסזסוו)! 51 - 61/0680 רוב המצלמות הדיגיטליות משתדלות לספק מקסימום רזולוציה לעומת מחיר נוח, אך זה לא המקרה עם ה- 0.-., חברת 081085ז6[661סוטו]/ ‏ 571 בסך הכל התכוונה להציג את טכנולוגיית ה--:)>) הזולה שלה, ולשם כך יצרה מצלמה למחשב שיכולה גם להתנתק ממנו ולשמש כמצלמה דיגיטלית ניידת. כל זאת, במחיר מצחיק של 200 ש"ח. אם כך, מה מקכלים עבור מחיר כזה? ובכן, כפי שאפשר לצפות, לא מקבלים שום דבר בחינם, ועל המחיר הנמוך אנו משלמים ברזולוציה בינונית (מקסימום 480א640), ובאיכות תמונה איומה. המצלמה הדיגיטלית של חסאוא - 0 א00!01) קו המצלמות הדיגיטליות של תסאווז, 7 ה- אוק!ססי6, הביא לנו כבר מספר ) מצלמות איכותיות, אך כעת תסאוא | מתעלה על עצמה ומוציאה לשוק , מצלמה נוחה, יפה ובעלת איכות תמונה גבוהה למדי. 0 | בנוסף, ה ה-571'/0680 מגיעה עם זיכרון נדיף (נמחק כאשר אין אספקת חשמל), ולכן, כאשר אנו משתמשים ב יש לדאוג לאספקת חשמל תמידית (בטריות). נכון, הזיכרון לא צורך חשמל רב כאשר 5 / | | | הג צלמה נמצאת ב 6-8תהו5, אבל זה עדיין מבאס בטירוף לגלות שהתמונות שלנו נמחקו לעד, רק בגלל ה-880 אוקסט:) תומכת ברזולוציה 0 11| שהבטריות נגמרו בדה ד 0 -51/0600 מגיעה עם חיבור 1158 המאפשר להשתמש במצלמה . 2 ו | 4 ל ְ - ל גם כא כאן האיכות גרועה למדי. בקיצור, לא ממש שווה את הכסף, ובהחלט כדאי ([6א3.34%]6231), וכוללת זום , לקבל א יכות תו מונה טובה יותר,. אופטי 2.5א |וזום דיגיטלי 4א. , | ה-880 אוק]0200) מאפשרת לצלם א 2 ו עצמים במרחק קטן (עד הגו40 עם מצב | בו 2 + ב < | ] ל 7 ה-סזטג]א), ובדומה למצלמות רבות , אחרות, קיים בה גם מצב צילום וידאו - עד ן 0 שניות ברזולוציה של 3208240 וב-5| : י פריימים לשנייה, תכונה חביבה נוספת היא | 0 | = = 11 מצבי הצילום המאפשרים לנו לכוון בצורה 31 = אוטומטית מאפייני צילום חשובים (6זנופסקא:] | ה 6וות/) בהתאם למצב - נולל מצב. מסיבות, חוף, שלג, שקיעה, מופע ו ועוד. ה-880 אוק[00ס2) מגיעה עם | רק בחודש שעבר שמענו על דור חדש לכלב האלקטרוני חיבור . 8 התוכנות | 4 ה0סו]0]08]8 | , / של 210 85 6241802 עֶח50), וכבר מגיעים בעקבותיו | ל קוסמ סוללת תט1-וחטוווו 1, המתחרים. | הכלב ‏ האלקטוני | של חברת 8 זספו [(בשיתוף עם חברת 5688) נקרא פו- צ'י, והוא כבר נמצא על מדפי החנויות בישראל. פו-צ'י אינו מתקרב ל- כ)18./ מבחינת אינטליגנציה או ביצועים, אך המחיר הזול שלו בוודאי יהפוך אותו לפופולרי הרבה | ₪ יותר. הפו- צ'י מיועד בעיקר עבור ילדים בגילאים 8 ומטה, | | וככל שהגיל עולה, העניין בו פוחת מהר יותר. כדי לשחק | = עם פו-צ'", אפשר לתת לו עצם מיוחדת (מגיעה בחבילה), למחוא כפיים, לגרד לו באף או לדבר | אלין. 4 -- ו 2-5 כתגובה, פו-צ'י |ן | נובח, מסתובב סביב | (רוקד?) ומציג תחושות שונות בעזרת . נורות | אדומות | בעיניו. | -- הו 0 | בקיצור, נחמד, אבל רק יר 7 < 6 --%: לילדים בגילאים צעירים | הכלב האלקטרוני של פסוחסזוס6!= זוסשוד - פו-צ'י מטען ו נרטי ס [8611185קוחס-) של 16%188. 9 / ו | "ל = ₪ - 4 יחסית. "ד ב =עויי את 4 :1-5 - | המשחק היחידי המותאם אישית לי הנגן הדיגיטלי של 1.08 0163116 אולי נראה כמו נגן תקליטורים | ₪₪ֶֶ--₪,--..]-/₪ ו . = - |.: 6 / 8 : ד | ₪ : | השמו | . . - ו ף . | | [ =-]--ש | ב . | :| || | [ "יחו | - *" | | א | | ו ה| | | ו ה ₪ ן ₪ -- -₪ | שש דרפ | ₪ - במשחק זה, יש ללארה את היכולת ללכת על חבל דק- פשוט הולכים להתחלה של החבל, לוחצים קדימה + כפתור הפעולה . אם יוצאים משיווי המשקל, הולכים מעט לכיוון הנגדי ואז לארה חוזרת לשיווי משקל, יכולת ההליכה על חבל יכולה לעזור ללארה לעבור מקומות עַם מרווחים גדולים. ללארה יש גם את היכולת של טיפוס על 7 "ליצי קירות עם מוטות. על מנת לעשות זאת עליך להגיע למקום, לקפוץ וללחוץ על כפתור ההפעלה. כל מה שעליך לעשות עכשיו, זה להשאיר את כפתור ההפעלה לחוץ ולהתקדם על התקרה. בכל זמן שאויב עומד להתקיף אותך, או כשסכנה עומדת לקרות ללארה, נשמע מעין אות מוסיקלי, לכן שים לב תמיד לאות הזה וכך לא תופתע מסכנות, או מאויבים האורבים לך. אל תזלזל ברובה הפייזר, אמנם הוא לא הנשק הכי חזק, אך הוא נטען אוטומטית, כך שאין צורך לדאוג לתחמושת. אם אתה משתמש ברובה הפייור, שים לב שהוא יהיה טעון לפני הקרב. סרוק תמיד את השטח עם ה - "ז6תסטחד", על מנת לקבל עזרה במסך, אך אל תסתמך עליו יותר מדי, מפני שלחייזרים יש אפשרות להשתגר ולהופיע לידך, לכן תמיד הייה מוכן להחליף נשק, 4 ווהֶןן| 8 4 התאם את הנשק שלך לסיטואציות הקרב בו אתה נמצא. אל תירה תמיד ישירות על אויבים. לפעמים, הדרך המהירה ביותר להרוג אותם היא להשמיד את הסביבה שלהם. שמור על תנועה מתמדת. לעיתים תוכל להשיג את האויב ולברוח ממנו, וכך תוכל לחסוך לך תחמושת. "ב | : | ן | | 1 ו 24 . ו חוק ברזל במשחקי הרפתקאות: חקור ביסודיות כל מקום, ואם אתה יכול להרים משהו- עשה זאת. יכולים להיות חפצים שלא תשתמש בהם גם לאחר שעות של משחק, אך לבסוף תצטרך אותם. היומן של אפריל הוא לא ליופי, קרא אותו תמיד, על מנת לקבל עצות למשימות שאתה צריך לבצע בעתיד. כשאתה בארכדיה, אל תתפלא אם החפץ בו תצטרך להשתמש על מנת לגרום למשהו לפעול, הוא העורב שלך. לפעמים, פריט ברשימת מצאי מכיל בתוכו פריט אחר בו תצטרך להשתמש. לדוגמא: לצעצוע הקוף, בו אתה צריך להשתמש על מנת לפתור את פאזל התאטרון בשלבים המוקדמים של המשחק, יש עין מזכוכית, אותה תצטרך מאוחר יותר בתוך תחנת המשטרה. אחד הפאזלים הקשים ביותר במשחק קשור בלכוון את הטלפון שיצלצל ויעיר את הענק הישן, עשה לך חיים קלים, בכך שתלך לראש הגדול במרכז ההר, ללמוד את הסמלים הקשורים למשדרים של הפסלים, ואז כוון את המשדרים, כך שאלו עם הסמלים המתאימים מדברים ומאזינים האחד לשני. = וה" 7 %= . "ו 4 ו 1 - 1 "ור 1 1 | . שמש | , = ]= = = - = . > ] . ו 9 " . . 1 ו הא ₪ . הימנע מלתפוס את ה- א8600הז עד שיהיו לך אויבים מסביב - האפקט נמשך זמן קצר ועדיף שתחסל כמה שיותר אויבים בזמן שיש - חותך השדים הוא בחירה מצוינת של נשק לחיסול כמה אויבים בו זמנית, אך כשאתה ניצב מול אויב אחד, השד שהנשק משחרר יפנה נגדך ואז תצטרך להילחם בו. אל תשתמש ב - 0₪55ז6חט!ט לפני שיש שלושה או ארבעה אויבים בסביבה, מפני שהנשק מרוקן מאליס את כוח הרצון, אך ה - 613-6536006 של מספר אויבים מתים יחזיר אותך למצבך הקודם. אל תשכח להשתמש לעיתים קרובות בשמירה המהירה. השחקנים החדשים במשחק, חיוני שיתחילו ברמה הקלה ויעלו ברמה בהדרגתיות (אל תנסו לזרז את התהליך). זה אמנם טריק מלוכלך, אך אם יש לך קשיים לראות לאן אתה הולך בלילה, היכנס 5 ו | ₪8 3 ו ; / . 6 6 1 , / | 1 לאפשרויות התצוגה שלך, השתמש באפשרות של גרפיקת "03% 16 חו אוס[פ" ואז תוכל לראות בחושך, קח את הזמן, ושים לב בפעמים הראשונות שאתה משחק במשימה, לדרך בה כולם משחקים. ברגע שקלטת את העניין ואתה יודע איזה ציוד אתה צריך, שחק במשימה "על אמת". הימנע מקרבות - אם אפשרי, במיוחד קרבות בהם אזרחים חפים מפשע יכולים להיפגע (אתה יודע ! מנקים עולים הרבה כסף). רוב אויביך לובשים הרבה שריון, לכן התמקד על פגיעות ראש על מנת להרוג אותם. מומלץ מאוד במשחק, שתקנה לך שריון גוף. -- ד 1 1 | 0% 2 ] דודר הדווליכה השומרים לא כל כך חכמים, לכן תקוף אותם מאחור, בזמן שהם עושים את הפטרול שלהם. טעות אחת יכולה לסיים לך את המשחק, לכן שמור לעיתים קרובות. השאר את כפתור התקפת החרב לחוץ, כדי להשיג פעולת חתיכה ממושכת. קח תמיד כל פרי שאתה רואה, על מנת להבריא. חפש חובל ראשון ושכור את שירותיו כמה שיותר מהר. בעזרתו, אתה יכול להשיג ספינות יקרות, ובעזרתן לחזק את הצי שלך. בתחילת המשחק, ספרד היא האויב שלך, וצרפת ואנגליה הן נייטרליות. שמור על המצב הזה, כדי שתצטרך לדאוג רק מהפיראטים ומהספרדים. שמור על הפסקת אש עַם הצרפתים ועם האנגלים, ער שתבנה צי גדול מספיק שיוכל להתקיף אחת מהן. סוטטהּא ה26ו0 :5:הב3ו₪ ו ו ו ב ₪ ₪ שים לב לבסיס שלך כל הזמן, ובנה לך הגנות כמה שיותר מהר, כדי שלא תצטרך לדאוג למצב שיתקיפו אותך כשאתה לא נמצא בבסיס. כשאתה משחק ב-1600%, נסה להישאר מוסתר ולחסל אויבים מרחוק עם רובי הצלפים. התרחק כל הזמן ממים עמוקים, מפני שפירנאות אוכלות בשר נמצאות בהם. % / 9 ₪ מ --*" ₪ , ה"יוחהווזב) שחז | וניווו וו וו ה במרכז ווליויל אתה לא צריך את התחפושת על מנת לעבוָר את השוטרים הישנים, אתה צריך רק ללכת לידם על קצות האצבעות ולשמור את התחפושת לביקורים עתידיים. ב- קותטכ טג'\ תירה בציפורים בעזרת משגר הביצים הרקובות, והן ינחיתו אוכל. על מנת לפתוח את הכספת בבניין העירייה, תירה בה במשגר הביצים הרקובות, בתוכה תמצא את התוכניות לבניית ה - תסחוזכ) סי ), בקומה התחתונה בבניין העירייה תמצא כמה שטיחים על הקיר, הנראים שונים מאחרים, משוך אותם ותמצא כמה שרטוטים. | - ך) ; / ]| / -] | " פוי 1 ו + בוו כב וו ב- 4-1" | יו ₪ | 5 וגל | 7 יי : ₪ יא = = 2 ! =ש מ'ש 4 ₪ ] ר-%. 5 11: 8 יי 4 ['1:1: + :] ג . | ב 11 שו /3%---של רשב ב" לה == 1 = ,= "בר מה" 7 57 הר כשאתה משחק באינטרנט, אל תירה בשחקנים אחרים, אתה תקבל פסילה של חמש דקות. אם ביכולתך להשיג רובים במקום הקשת שיש לך, עשה זאת, הם עדיפים בהרבה. | - 4 | ו" 2 . - 7 8% אם תוריד את אפשרות צפיפות העצים בתפריט הראשי, יהיה לך קל יותר לזהות צבי. כשאתה נוסע בשטח במשאית, אתה מפחיד את הצבאים, לכן נסה ללכת כמה שיותר ברגל. חפש מקומות גבוהים להציב בהם את החצובה. , הר - לפעמים קל יותר לפגוש את הכבשים אחת אחת ולקחת אותן לסוף המפה. חקור היטב את המפה לפני שאתה יוצא לדרך עִם הכבשים, לפעמים אפשרי למצוא דרכים קצרות יותר ובכך לא להסתכן באיבוד הכבשים. שים תמיד לב לשלטי עצות, או לכבשים שיעזרו לך במסך. ----=- 2 -' =. ₪ א | ו )0 ן |. -] ב ] יְ ר-" ששה - ₪ | | וכו ויו ₪ "-.) | שק .8.4 | אש:: - באזורי הציר בטקסס, שים לב לחיות שאתה הורג, מפני שרשיון הציר שלך מרשה לך להרוג רק מספר מסוים של חיות מכל סוג (דבר זה יוצר בעיה, גם מכיוון שסוגים רבים של צבאים נראים כמעט אותו דבר וצריך לשים לב למה הורגים). באזורי הציד בטקסס, השימוש במקלדת טוב יותר מהשימוש בעכבר, כיוון שעם מקלדת קל יותר להינעל על החיות. 1 -57070 הוראות( התק[ה והפעלה התק(ה: סגור את כל היישומים הפעילים הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים והמתן מספר שניות עד להופעת מסך ההתקנה. אם מסך ההתקנה לא מופיע באופן אוטומטי לאחר מספר דקות, יהיה עליך להפעיל את תוכנת ההתקנה באופן ידני. כדי לעשות זאת, לחץ לחיצה כפולה על "המחשב שלי", לחץ לחיצה כפולה על סמל כונן התקליטורים שלך ולאחר מכן לחץ על הסמל ||₪514] כדי להפעיל את תוכנת ההתקנה. במסך ההתקנה לחץ על !1ג51ח1, ועקוב אחר ההוראות שמופיעות על גבי המסך. השליטה במשחק: ריצה - מקשי החיצים או חזזת הג'וייסטיק | הליכה - מקש ]50/1 )1.6 + מקשי החצים או הזזת הג'וייסטיק קפיצה - 7 שימוש במקל/ירי - / דיבור?קריאה - מקש הרווח שחייה - מקשי החיצים או הזזת הג'וייסטיק. לחץ על מקש הקפיצה כדי לצאת מהמים, ועל מקש הפעולה כדי לצלול 8 למים פעולה - .67181 ]1.61. הפעולה תלויה במצב בו נמצא טוניק. צפייה > (), שליטה במצלסה: 2 - מעבר בין שני מצבי מצלמה [ - הזזת המצלמה שמאלה. 3 - הזזת המצלמה ימינה. 5 - - > 3 ו ו 0 ו = -0077 = ששששששו .6 - ב--- -- ה הבש וו ה רצ 000 " /| !]/--= הא יש /- : מ >= התקשרו ו 7 5 - 03 * המחיר לא כולל 25 ש"ח דמי משלוח (עד בית הלקוח) * המבצע מוגבל עד גמר המלאי * כל הקודם זוכה ₪ ח0ו5191ה! 2 = =ונ א . 2 0 ופ שה 4 4 . . ,' אש ' - = 2 -" ו . 4 ₪ - -- 1 7 = ישפאר - הום טק רח' ספיר 7 אזור התעשיה הרצליה-פיתוח ₪ 1% [ *-1 2 | ו מרכז מידע ארצ': 800-390-900- ו == 5% ו 2% > כתובתינו באיטרנט: ||.0ס זבו 9 אוו בלום עיצוד ודי