זומביט – גיליון מספר 9

מגזין מחשבים צעיר – נסרק על ידי Neora

OCR (הסבר)
מגזיו מחשבים צעיר = ג'ריון מפי 5 = יולי 1585 > המחיר 5₪ 16 ה באילה שאו ה = 58 עמוד' צבם ששל יקס ידני, ממוחשב, בסטודיו, [מוטלוויזיה, ברשת, ביפן.. 2 ס "7 ]= כ | | ם | = 5 |= שו (- ]| 5 םב )3 | |ם 5 | ב = | בו | באינטרנט יש קומיקס, רדיו! | בזמן אמיתי, חוק ופשע ואפילו להקה וירטואלית :₪ | יְ - ' -- . ₪-- - םש ו וי ו = 20 שש -- -₪-=ששר- 2-0 ----גשנמריה"קק2... ב אשששמההחדיייי ‏ - " 4‏ , - א ₪ 4 1 יש יי" "ו "₪ ...)הו ה-א -- - -א= = 0 .המו ו ]בר 5 = ₪ ₪ רק זומביט מחלק דיסקט מתנה ורס "תוד' ב(שא המ'תשוב האיש' - 0 ב'ולי ד 10 באואסט הקורס מ'וצד לילדים מתוננ'ם (('לא' 12 -16), 'ת דאש מ'ותד על פיתת יכולת האיש'ת. האבוהה 4 הילד הצמהת. 'דיצות' בתחום המ'תשוב המהצוע' מטרת. ההורס: הבאת. "שומ' מתשבג מת הדמים הכשרת. הילדים בשפות. הפיתת העת'ד'יות. בסב'בת. ייי// פרטים הרשמה: מרכז ההדרכה, 'במ 'שראל בע"מ, רת' יבמ 2, תל-אג'ב 61336 (לפ|: 03-6818931, 0079: 03-6812865 נושאים (למדים: ₪ מצרכות. ההפצלה 202 -22/64///) ₪ ת כ( ת. דח'סת. (תונ'ם ואפט'מ'זב'ה 1-60 2 26/0/0006 'מש"‎ ₪ ₪ שפת. בסיס הנתונים 4 ₪ רשתות. תלופ' מ'דע ב' מחשגים מ₪ הת ה (ת תומרה (ת'בור 020% 00 שפות. פ'ת ח לסב'בת 226/// ₪ גַ'ה מלאכות'ת. נוא וחווה את הרוח נאוזנייך, כמעוף נמוך ומהיר, מעל נופים מדהינוים ניופיים. מרוץ רחפוח נעולם תלת נוימדי. = זו | ל וה ללא מנכלוח ו טישת סיור התקפית " צדוהשח והטדחוצ (מציאות מדונוה) ץש שו | טימולטור קרנות יחודי הכולל לראשונה על נוסך ה-.₪6 שלך 7 | -- ונתיבי טיטה נוא להחנטוח נחווית טיפה אדירה נעזרת הטכנולוניה החדישה ניוחר בכ 7 3 2 " ו ו - | 8 ₪2 טייםי "חסופה ו הקיימת כמחשנים. = ויו -* נוא והראה שאתה שווה את = ו הדרנות שעל כתפיך - - -- 7 ₪ = 9 כ - מחשנת הורפתקאה שאינה נגמות מחשבת מרכז שיווק: קינוץ גל'ל ים, מיקוד 46905, טל: 528741 5 ל ש עורכת: נאורה שָם עיצוב ממוחשב: משה אלחנתי יצוב מלל והכנה לדפוס: לילך גול קומיקס: קורן שדמי עיצוב תוכן: אדם נהן עריכה לשונית: דפנה שמיר עוזר מערכת: ניר רפואה משתתפים קבועים: גמרוד קות, תום בוגו, עון פיין, משה פרסטור, מייק רוזן, טל גוטמן, עידו אמין, דוד מאואס, טל פרץ, ליאת גלר, אייל מושקוביץ, נרי פרידמן, רן כוכבי, עדי יוגב, יניב קסנר, גיא לנץ, רם פרדס, אמור אבירי, דורון פרידמן, אבי פישמן מו"ל: כולנו עיתונות ותקשוות עורך אחראי: אוון ציבלין מנכ"ל: אזורלי עטייהזרוזנבוך סמנכ"ל: שיוי אבישאול מזכירת מערכת: דורית מרעשלי מחלקת מודעות: ₪ 03-5180871 מחלקת מנויים: טלי נגראה 48 כתובת המערכת: דוך בן-צבי 84, תל"אביב 68104 8 0375180820 (רב קוי) ₪ 03-5810401 הפרדות ולוחות: ח,ש. חלפי בע"מ הדפסה: צ.צ הפקות והדפסות בע"מ כריכיה; "צבי |בנוו" הפצה: בר ₪ 03-6951118/9 אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואינה מחזירה כתבי יד 6 4 הצפנה יי צנזורה, הצ | מלחמת ה ובא - - פוליטיקה המשחקים ה של הקיץ ים שבדרך סיפור רים פהחיים. 1ה3ו3 /ו/ה-ה133/0* - לוכו היכירזיןל6יהי 0) כ6כן/וִיתי |שני אחים-פיסטל אחד עסודים, |יאיון בלעדי גם בעלי חברת המושפויה = 5[-4]] 8 תקשורת רדיו - - וז'יוז'ו לטרה | שני צידי החוק הצד השחור 2 ו | 4,; | 6 -) / א 25 יי יוחר יפני ם 2 59 / 0 ₪ עיתונות אלקטרונית אפוו-% = 03/0 כא/א/[ס 5////62י2 "שות חוק - בכנסת 7 האמריה ימת הכנופיות ואי ומלחמת הענקים. :2 הודיוו 7 | ץ מוסף קומיקט מקסים 20 : : : | חלוש הוה בגיליווה 8 ₪ 6 | ָ ||-. 5 ה + ת פה'ד' ו [פשחקלה | . קומס 5 4 עד (אד 0% רה ות | עמודים ( . לזמו אנגלית 7 ב = בכל | מקוה, [ פרסומיים ‏ ושטחיים, [ = פשוטה להפקה (נסו בעצמכם - עמ' = התובות | הנוצרת ‏ סב'ב ‏ טכנולוגיית |[ המחשבים, קיובה את כולנו אל המסך = והעמידה אותנו מול דמויות ודימויים = דוזמימדיים, המסתיוים בחובם עומקים = ומשמעות, | ומימדים - נוספים ובים, = מאחורי המסך ומעבר לקווי התקשורת. -כך 8 הפעם | לנושא = ה" מ'0". וש החושבים שזה סתם ג'אנק (עמ' 10) > ואחדים הלוקחים חלק בתעשיה ענקית = המגלגלת מאות מיליוני דולרים בשנה = (עמ' 15 עמ' 19). יש המשתמשים בי ה 0" כאמצעי סטירי וקומי עד | מסרים פוליטיים וחברתיים. (עמ' - 12 17,24)/ ואחרים | המתייחסים = ל" \' 0" כאמצעי בידורי בלבד. לא מדובר בג'מיקים ואץ: זו אמנות | /20-21,. עמ'. 56-57) אלא תעשיה רבת = מיומנויות ומומחשת, מלווה בעלילה - ומסוים וב משמעות, בהם תוכלו = להיווכח החל מה \!'י]() השבועי של > אתגר ורותו: בעיתונות המקומית. ועד , , | לקי ה \'?() הידועים - חבות ה 06 (הביאה לנו את סופרמן ובאטמן): וחברת ,[ז₪/א]א (משם באו -| ספיידרמן, הענק הירוק ורסאמ א-א). = || אספנים בכל העולם מלווים את || התעשִיה, מאז שנות הששים, באיסוף > חומר כתוב, | מצוייר ומוסרט וביפן == אוחזים מיליונים בידיהם את מכשירי = הק ||" () הידניים השומרים על ו לבחון את ה \/'ין () על כל פניו, ידני = | או ממוחשב, בושתות התקשוות ‏ || ובטלוויזיה ובבועות המחשבה העולות = || שפיותם בעת נסיעתם בוכבת התחתית / = || (עמ' 19). ואילו אנחנו בחרנו הפעם - | - == ₪ 1 7% ₪= 2 'י- הך 3 " ו | --- . / : 1 " 1 = ל " . ד - 6 יק 7 1 5 4% 1 די | -:ש : 2-7 ) 1 ל . ג ד . 1 באד 1 44 1די 1 [-די יע יריע 5 9-1 1 דיב 2 + | ריר לע | יו | דיר 1 ל ב 1 | גי 5 | ל ה 2% % 5 . ->). ו % 1+ 0 <חת שוב ות ז לתחרות תמוגות המשחקיט בגילון 1" - 5 | . =| 31 | 5 : ל 2 ב רייש ו יניד בוב ₪ וו -ךה 8 | | ו ₪ - שמ שש1רחר ‏ הקמההמאאתה ימא :88 ש== = = =- ₪74 -:שב--- = = שה רהה . והמ--818 - 1( ושמ =ששארה מש האשמוה -0ש2200-- ה |1ב= 4/1 9-2 = 1.= ₪ :₪82 :1 ₪ | הש -- הק יא ור וזוכים - וה ה - -===--1 +- 1 ₪ 4 כ , : | ב 1 : . ב - ₪ 1 ו אורזיחודה = משחק, > 1 8-1 :| נפתח. מועדון מערצים > =לל- מסנת מחשנ- ו ו של מסע בין -עודן אגוזי, נהרות = ו ון ה 0 ל ו ב ילאר | משחק. סו 2 מתנת 4 ₪ ווה 1 . וול 0 | רו 4+ / יר קטים ג | : 1 - 2 6 0:00 זוי , 7 יְ 2 .ו + -% 7 ל ל מסע | טוריי | מש = ככבִּיס - מועדון . ו הי ראלי, ת.ד. = |ן / 071 ו ו ב 0 8 2 ו . ו ל - ו - 8 | 0 | / 59 [090 ו צ 4 :יי לספו ד : ה 7 0 טיפים ומזמין אתכם הר לפ / ל וי ל )יאק ששו 0 | לטטות לו תוספול = / אהי / 7 38 7 קאז ו | 2 ה כ 1% ו 7 אי בוג איש ₪ שו ועדכוניס > : ...1 םוה .= ...רת .ה י ; | גנ ₪ יל 1 0 = ו = | . - 4 "שי - ן ₪ =| =חא--אויישך ל | | 5 >> וא 000 66 8 0 -₪ | 5 % סוסא | | 6 | ₪ 4 " 6 [ [ ו 1 . -₪ = קט ' 1 . 4 1 1 1 | | 8 חידושים וחדשות... הכרזות והמצאות... חידושים וחדשות... + סיון, מרכז הדרכה למחשבים, יפתח בקיץ קורסי נוער (גיל 13717) להדרכה על שימוש באינטרנט. > קייטנת "משחקליק" בחסות "מחשבת" ומרכז הלמידה "וורטי" תתקיים בקיץ, במחזורי 14 | יום, לילדים בני 10-11. + קומפיוסרב פונה אל הצעירים - משתפת פעולה עם מגזין הרוק "רולינג סטון" ופותחת מועדון | סטנד-אפ אינטראקטיבי "קומדי סנטרל". | | + מיד לאחר שהכריזה על 06סחסכ0, התשובה הניצחת שלה ל-= 01 של מייקרוסופט, מכריזה | אפל על מחשב חדש - 9500 חפסוחוס3|!! זסשסק. המחשב החדש ישלב את מעבד ה-6שזפעוסש 4 במהירות 42//ו120-132, עם לטכנולוגיית 5()ם-|ו₪60 ההופכת אותו למחשב מהיר ביותר. > אינטל הכריזה על מעבד חדש ומהיר ביותר (133142), פנטיום 133. > בזק משלימה בימים אלו את פריסת הסיב האופטי שישמש כשלד לאוטוסטרדת המידע של | ישראל. בינתיים אנחנו נוסעים בכבישים רגילים.. > ם= זפגו אע - מתקן בידור חדש המבוסס על טכנולוגיית סימולציה מתקדמות עומד מעתה לרשותם של המבקרים ב"כיף-כף לנד" בקניון המפרץ בחיפה. > מט"ח הכריזה על תקליטור מולטימדיה "הרפתקאותיו של ניקו" מסדרת "סיפורי קסם", שיצורף בערכת המולטימדיה "אוקטבה". + מיראז' תשווק בארץ את כרטיסי הקול של גרביס (16 ביט, 32 ,2רוו/48 קולות, הקלטה ונגינה במקביל ועוד..). סקירה נרחבת בגיליון הבא של זומביט. > "דיגיטל" מגבירה את פעילותה בתחום הטלוויזיוני - משתפת פעולה עם סיבייס בארכיטקטורה חדשנית לטלוויזיה הידברותית ומספקת פתרונות תשתית מתקדמים לטלוויזיה בכבלים (מודם אישי לטלוויזיה). = 0 . 4 ו - - ,- ין ₪ יש | ו 6 יה %- = - יע 8-7 | אמיגה ה קמה לתחיה בגיליון הראשון של זומביט בכינו על קברה של ה"אמיגה". מעריציה הרבים של האמיגה ברחבי העולם מחאו כפיים בשמחה כאשר חברת ₪500₪ מגרמניה רכשה תמורת 10 מיליון דולר את כל הזכויות מחברת קומודור. הם הביעו התחייבות לחדש מיידית את קו הייצור של האמיגה, וכבר בסתיו הקרוב אנו צפויים לראות את 400 הסוווה, מחשב מולטימדיה חדיש ומחודש. בהמשך יכנסו לפס הייצור גם המודלים 12003 |-6032, מה שמבטיח ל-ו500ם6, עד אביב 96' כיסוי מלא של השקעותיה בזכויות ובכוח מהנדסי החומרה והתוכנה השוקדים עתה על הפיתוח. 00 3 ש ===-= 7 ₪" ₪ ₪ ) "יי יי ות -- 9 .= ו ₪ וד = 4 ₪ "שו / מ 9 יז / | י 5 ג כ = -ש 5 := ו 1 ו "4 - - . / ', / -/ " ג ! - ו / 0 9% . - ".. ו % 2 ו - ה " . - ד [ ו | , %ן 4 | 24 / ו ." י . ש ! . + +" ד" | 5% - " , ' *ו יי 7 | "ןו א-6 00 ] 734 ונר ארי ,2 1 ל הו ו .גי 8 1 = 40 = > שא ל 1 וע" | | | | להילחם באויבי האנושות!! (נשמע מוכר??) | משחק 605 גדול עם משהו כמו 30 שלבים, נשקים מיוחדים,. | המשחק הרציני הבא שלהם: "מםאחהם", שיצא לשוק לקראת. .| הפעולות האחרות שהם יכולים לבצע. וקו 8 | עסקת חבילה!! משחק המכות ח=זו]6ו= א= של חברת =עוד0ה תש זאו =. ז.6, הוא התשובה למורטל קומבט ולסטריט פייטר 2 למחשב. מדובר : כאן במשחק סטייל ה=דחסו= הטדחוע של סגה, והייחוד בו הוא זוויית הראייה: שלא כמו בכל משחקי המכות האחרים וה"רגילים", > בהם רואים מזווית-צד, הזווית ב-ח=זחסו א היא תלת-מימדית ומשתנה, כך שקיימת האפשרות לבחור בין כמה "מצלמות", : ולהחליט איזו זוויית הכי מתאימה לקרב הנוכחי. אם החברה >--. האחראית באמת תעמוד בהבטחות של אז צפוי לנו משחק 1 מכות מקורי, מעניין, ושונה מכל מה שהיכרנו עד כה.. - = . יש 2 ו ד -- ו - 0 | בו 5 . . .- רא . : / + - 4 צר "זי . ה 0 | 1 . -- , / | או | בר הרד | 0 | 2 וז / - | | . | = ] | 1 - | ארי ₪ 4 ₪ 4 5 | ב-א הש הונ ככ | - חברת 4055 יפס מסיימת ממש בימים אלה את העבודה על.- אמצע חודש אוגוסט. זהו מעין סימולטור טיסה של שלושה כלי רכב. עתידניים, שיוצרו במיוחד למטרות לוחמה בשטח בנוי, כשמספר. סוגי כלי הנשק שלהם מגיע לשמונה, וזה עוד כלום לעומת כל גירסת ההדגמה שנמצאת ברשותי זזה בצורה חלקה ביותר,. והגראפיקה היא בין המפורטות ביותר שראיתי בין פוליגונים. אבל. גולת הכותרת של "חםאחהם" היא העובדה שהמשחק יתמוך.: ילד הסייברפאנק הוא משחק אקשן חדש שיגיע אלינו בקרוב -+446>->. + מאוד. סיפור המעשה הוא על ילד בן תשע, שקולט שדרים סודיים 1% + | על דובים רעים מהחלל החיצון, שבאים להשתלט על כדור הארץ!!: בלית ברירה, חברינו הקטן מתחפש לגיבור הקומיקס האהוב עליו, 4% לוקח את רובה הלייזר שלו (מאיפה יש לו רובה לייזר???| ויוצא, " + כ בכל אופן, חברת שעודסגה=זו מוסרת שזה עומד להיות. מהד- רש יציק קודים סודיים, ואפילו חוברת קומיקס מתנה לכל קונה! ממש ]] קומיקס משחררת יצרים אלימים ] שמעולס לא מצאתי באיורים, | אני יודע שהנושא של הגיליון הוא קומיקס, אבל בעודי מפנטז לעצמי איך אני הולך להרשים אתכם במבחר שמות של סיפורי קומיקס מדליקים שמצאתי באיזה עיתון חתרני זרוק במועדון סטודנטים בוונקובר ושינה לחלוטין את חיי, אופיי וגישתי לבנות ששמן רבקה, התגלתה אצלי תקלה די מבינה במבנה האישיות שלי: אני לא,.. איך להגיד את זה... לא ממש מבין בקומיקס. וככה הלך לי כל הרושם.., התחרבה לי האוונטה,.. בוזו!! רגע, זה לא בדיוק כמו שזה נשמע... אני מכיר קומיקסים, אבל בעיקו ישנים, ובעיקר כאלה שלא חבויים בחם מסרים חתוניים על סייבר רובוטוים ששולטים בעולם אפל וכל מיני . חארטה"בארטה אוויליים שכאלה. . אם אני עושה לרגע איזו ספירת ' מלאי קטנה, אני מגלה שאני מכיר : את אסטריקס, סופרמן, כמה. חוברות "מד" ישנות וקריקטורות ‏ ] ושנות מ"מעריב לנוער" (שזה ] בטת לא נחשב). הבעיה היא ן > מבריקים בכל שיהיו, | משולבים 1 בבועות טקסט אלימות ומצחיקות: כל שתין דוך להעביר) אחריצהריים מלבב, אנ וודע. שקומיקס היא דוך להעביר | מסרים חתוניים, מוניים, אלימים, : הומוריסטיים וכדומה למבחר. עצום של בנד נוער או כאלהי שמנטאלית נותרו בני נוער. | אני יודע. שקריאת חוברות בדרכים ברואות ‏ ועוד כל מעד " הסברים פסיכולוגיים, אבל.., אני לא מוכן להחשיב איזה טומטום שהולך על קורים וחושב שחוא עכביש לגיבור תרבות שלי. הרי עם הזמן כל העולם מולנו הופך להיות רווי באהבלים מצוירים שאנחנו מייחסים להם תכונות !יחודיות והם מככבים בפנטזיות שלנו. וכדרכי בקודש אתן מיד דוגמא מחיי האישים: כשהתקנתי לי את "מורטל קומבט 2', לא ציפיתי להרבה. חשבתי שמדובר בעוד משחק אקשן סימפטי שבו תוך כמח ימים אראח למתשב הסנוב שלי מי כאן שולט במקלדת ו...זהו, בערך. לא: חלף שבוע, והתחלתי לנהל שיחות נפש ארוכות עם חברים במצב דומה על עליונותו המוסרית של "ג'וני קיוג'" על "רוידן". התלבטנו שעות האם "מילאנה" היא ביתו של האדמו"ר הגדול מוורשה שברחה כדי להתחתן עם אהוב ליבח "בארקח", אבל גילתה שיותר כיף להתנשק עם "סקורטיון"? פתאום מצאתי את עצמי מוקף בדם, אברים תלושים, מוזיקה מסונתזת וכל כולי מרוכז בתכונות הלוחמה של קובצי מחשב... הזז, מה קורה לעולם?.. אותו דבר קרה לי גס עס תוכנת הכדורגל. האולטימטיבית "אה" ועוד משחקים. גבירותי ורבות', נהייה פה מצב דמיקולו: מה שפעם היה ] תתיתרבות,. מוצר נחות (נחות במישור האמנותי, לא בשופ. מישור אחר ] כמובן) שכל מטרתו לבדר ותו לא (ושוב, אני לא טוען שבידור זה לא ערך חשוב!),. הופך, לאור הפיכת תרבות הפופ למהות הקיום שלנו, למרכז לתמצית, למקור ההשראה ומה שלא תרצו... אז מה אני מציע? שום דבר, בעצם. אני קצת מצטער שפעם, לא לפני הרבה זמן, היה איזה "באלאנס" בין צריכת הג'אנק שלנו וצריכת התרבות שלנו, היום נות] להכריז על ניצחון הג'אנק בנקודות. ואם החיים היו זורת בושידו ניתן היה להגיד שהג'אנק עשה "בוסטון" עם בריח לתרבות. יחי אולבריטי! פינתו הצנועה תוקדש הפעם, בהמשך לרוח המדור עצמו, לזבל. ולביזבי"אסים. אז ככת: אין דבר יותר מהנה בעיני מאשר להסתובב בעזרת מודם מחהיר והחלטי בין כל מיני בי"בי"אסים ולפטפט עם אנשים מקסימים מכל ותבי הארץ (מי שותחבר לזומביט אוןליין | יזכה לדבר עם אנשים מקסימים מהבית שָלִי אבל זה כבר סיפור אחר). אתה מנהל לך שוחות מרתקות, משתתו בדיונים ערים ואפילו, בהתקפי זעם כלשהם, מקלל לך להנאתך חבר'ה אחרים. אבל אין הנאה גדולה ברשת כמו שמחת הורדת הקובץ. תמונה מדליקה, תוכנה חדשה, מאמר מוגש או סתם איזה פונט חדש למדפסת.. אתה מוויד למחשב כל דבר מדליק שאתה רואה! איזה כיף! לא! לא! לא| אתם באמת מאמינים לתיאור הרומנטי הזה? נאיבים שכמותכם! מה שקורה אחרי שבועיים של הורדה חסרת מעצורים של תוננה שרק נשמה בסייבר, זה שהמחשב שלכם בעל החצי-מגה זיכרון לא זוכר איך קודאים | לאמא שלו. אתם מגלים שיש לכם זיכרון להעלות את השעון של הווינדואס, 'והו! כל הזיכרון שלכם קודש לחארטות שחורדתם להנאתכם ואחרי שמיפיתם את העניין - התוכנה לא חשבתם אפילו למחוק אותת... הרי בינינו, לא כל דבר שאתם נתקלים בו ושניתן להוריד אותו בחינם נם טווה להישאר על הדיסק הקשיח שלבם, נכון! אז ככה, תעשו לכם דיירקטוריס מסודרים לחומרים שאתם מורידים, תבדקו את התוכנות או מה שזה לא יהיה ורק אם זה שווה לשמור תתחילו לייצר דירקטוריס מיוחדים לתוכנות החדשות. אפשר גם מלכתחילה לשמור קבצים כאלה בספריית קוח16, ולדעת שזו תמיד "מועדת" למחיקה. מה שלא שווה שמירה - תעיפו קיבינימאט! ואל תגידו "מחר". כי הרי יום אחרי זה אתם נבר לא זוכרום איך קוראים לתוכנה שהיתה דחוסה ב 'שן?% ושפתחתם... נקיו[ במחשב דינו שיעשה מוקדם מאשר מאוחר! (בזאת אני מגיש את |, מועמדותי להצטרף לחז"ל בתור מ'י שימציא להם פתגמים בנושאי מחשב...אני עוד אהיה מורה לתושב"ע, אתס תראו). ₪ ₪: | < - וו זו ואש -1 | וד ה ] ו / | וסף ו 8 - . - ₪ . ן 7 " ב . / )!% - ו ₪ | ה" י וד | ו / , . , - - "ד . |[ . | | | 33| : | ו 8 ₪ ₪ . ויה "ו 1% הו41 . - זו ה |א+₪* , : . | ו / 7 5% "ורוע ד ו / | || || ו . . , , ₪ / 1 ו ו 15 1 1 ע/ 3 1 . ו . 0 | - . | . | נ י . ך ₪ - . 1 3 31 ו -] - | | ₪ זה ] 1 | 5 2 | / . = 1 | ּ / , . 1 1 | ו 4] 1 / ו . | 1 - " . / || 0 0 ם . ה נַ י -ףך הז גי יו ירנ : - ור : . כ || דששף | ובנזו | 2% וד 4 - "הש -2 | ו | ! / / | ו | - 5 7 / ו | והגצך אי . יוו 47 2 1 ₪ | חן .4 | ₪ | ו . , / ור . ] . | בשש ו 1 ₪ || | | ו . 4 ] [ ₪1 1 1" " טכ 1 זר זייבו ₪ | יא צר - .5 .ה - וד 1 ג | | ה | | א ₪ ' 1 81| צ : 2 שב התה , | . / ן - ו ו . - 14 | 1 5 יז 1 / 4 ןו .| ז והש ו שש 1 | | ₪ .רד1-צ. דרדרזהגה ר32" | לו הה% ו 1 זנ א . [ / | ₪ . | : ף | 1 ' - . הז התור 6 ונ 5 8 רף יר 1 . ₪ 1 : !]הי 2 ה / ה . . , . . 1 . ; ו . ]| רַ בו - ו / . 8 | ז 4 | / כ /' | ו ₪ ₪ ב יו ד | | ו ש - (א 3 ₪ ן ף 1 בק 43 | ו ב ]וק | וש ץש 2 - ₪ . . 0 | 3 ₪ ו , ו 1 0 - - : 3 | ₪ 4 . 5 ₪ שרע . - ₪ 2 | |. ו ו || . 1 > | 0 < " | 1 הצ . . ] ַי [ 1 | | ו ף 1 , | ₪ | || - ודורורז יר חר וי זז ₪ ו | בע ' 4 יווד ו ₪ 3ב / 1יוון , זג ד! קר ו ה ₪ . - ]ל ה החדו ₪ | )| 2 :5 הוזהצוא ות הרע 25 ₪ | ₪ - . י. - . | | ₪ ₪ ] | | 1 - . ₪ / וב / % 1 - ו יד 02 4( .| א "ברד ₪ | :| 1 א ור . . ל"ז שִ |( אא / -- 23 4 ]ו נב1 / | וו ם ה 4 ו 7 דשור יזור הח | מ ₪ | "₪ ' ו | ד ו ה / ירע | : 7 ו / ₪ ן ש | ה "7 ₪ " ה ' - ₪ % ה | | / 15 ו ב|ג: )+ ₪ ו / %. ו | 7 - / 1 11 4 - ו | | / ו . : 11 | דוש - 2% . ו ה'|ו ןי ₪ | ?1+ . | / ₪ , זה ההא "ו ררה ז ב 0 ו . . | .₪ 0 ח - די עה 2 . ןי || ו ₪ מק ו ו -₪ | ן - ₪ . . / [ ועהחושטרדורבר 1 ה גו ף זרז | 231 1 הרי ר3% זז הו +( התהושדוָךף - ] / . - = 1 עב "ו 2 1 ' ו ₪ ש | ] ם ‏ והשש ו 1 1 י ₪ | ם 1 / - - | ₪7 - ₪ | ו | | - הוה=- / ו *. " יְ וח | ו' | *. שורנ+הףף ינרןך "זורונ בר צ] דרו 1 2 11 + רי ו 1 ו | . : - | 8 זר א 1 8 ₪ ₪ 7 | א ערו 33% ז'או| 5 - 2 ר ₪ 2% + 1 ₪7 : ךּ ההוז 1 4 . 1 / | | 5 . - !| צ )תא . או ו | ו ו צז 0 4 י,,. 414 וש - ד | ה ' ומ ו ו ף ו . ערן שא . ₪ 3 ₪ ₪ / 0 | / . ימו - | ב |- מ . קט ויו ד אי ק0א 00 05 דד 6%ד:) וסט ודד א !, ז פד סשסנסס יז זט <חטוא % -5 סא ₪ בי ג באה 15הד יגם 6אס 1" וו ד 6 א * 14-06 1 ₪ 6 / כו₪0) 4-5 8/5805 5585%' 5490-. 9907 9 קש = יש פיש.! שו 0 | חש 5לסו , +" 1ום|הסזס חקם הח "0 8|פחש הו חסו. 7 ' ור "ן 4 ' ז | - - | ד - " ₪ או ו ₪1 | 47 ו %. | 5 | ן ו | 4 ן שש ו | מ ₪1 1 זו 7 ₪ הצר | | 1 . : = )4 ב"י ג ב ₪ קת 4 ז 4 ש + וז[ ₪ ו - 101 -7[]1 ה | ב זן לוו ייל ו 7 ו . , ' / ל ו - ו -| -] . לט - % - מ 2 ףּ % םי ו חשו ג / 7% . ה | 1 יש ! [ 5 / 1 1 3 / 1+ : | ₪ ו נה / ₪ "צוו 4 5% ו "ז. ' 1 1 = + 1 ו % | . 1 1 0 | הג הרו וא %- - ₪ : , . . - - 1- - אב - הד , +" . שיד : : . : : / 5 . ו . - - - ₪ = . . . == ₪ ₪ = . ב יא יא 400 ה 7-7 554 ₪ ,ראד - "0 2 ג ימד 1 ה 7 ו יי 5 ו = / [ : %% ה ה ך"%ווושדר .- - ףרה | רגר "3% 4 ₪1 33% | ושקיש [עקיוז7 שת | 2 חוו ון ה<והבי הבזנרדזר הממוומריםב יינוא פלצ; 428 הגיג ון, / | . . וח . 2 ו . 1 . 1 " . . ו 0 . . . [ " . ו 0 . [ גר ב רו ב ו בא ג .אבא מא 7 2 קטי "+ יס מסובכינ ם שו ופיו 0 / טם 70 לו לנר קְ וקצ " וכ || וו רז מש / יך "= "ה ו | ו2))!ו ץז : 2% אד 5 יו ו "ל א - | וק - ₪ י | : ד ' | - ַ . . . 1% 0 % ₪ , י/ - = - 2% דוו .% זי צרוך: פיםיי : הר קן ך | 3 %/ | ' 0 וש = 4 6 + . 0 2 7 : | א 7 ו ב | ו 7 ₪- ₪-4 דרש = ב 5 ]1 יז" , ו 0 = ל -ו ישן 1 יש "ו הור שמ חש 1 ₪ | 7 ₪ ןר 4 ]1 ₪ 3 ₪ | ₪ ₪ א? 2 זב "ו 1 - : בד סק וט אדאמס? שג'שר . 5 יוג 7 . 0 1צ+ , : 1 וו ₪ ז ו 7 ּ, 1 ו | | | ל ההשש הלררה היער | ב"9 0 ימי ממשל ריי נבוש המעונבים - החלח. | כ-און 141 5 - 1 6 - ור - ו 0 | | שר ו ירת קומ 7 בש ל וידר 1% 2 4" סקוט | - - א ידוע בתור השר.- ו -- רע טהב ייפ 2-9 + 1 | של דיסאינפורמציה ודיסאינטגרציה של אינפורמצ (וי אנחנו נכחיש) ואתה לא רוצה לדעת איך המי ₪ | נראה, בוס. | בכי400 עיתונים,. באתר ה ות אא ( | רש ז : ובזילו / אופו רצי ה כלן ₪ ליה 1 המשומנת 2% ל ה ל + 2 שי שש . 1 5 מועדוני מעריצים. בסיים -רספייס. למרות אבסורדיותן של סוד וד הצלחתו שי ל אדו ומס הוא בעובדה שבמקום ? וראשי מול ל שמחליט לעבור לפיקוח צמוד - - - יועצי שיווק י קרים, הוא מסתפק בהבטחות חסרות כינ | 1 ה 5 - הר ו חתור ₪ מ וש | זי ות בית תמורת | מ הול ר! ימת | ובו אה | אדאמס טוען שמתוך כ-100 הודעות דואר. א ולקטרו 0 || מקבל ביום (הכלב שלו, דוגברט, עונה | עליהן : וישית), חלק. השם שי יך 1.1 2016 טאי | גדול מהן הוא נסיונות לנחש שסקוט אדאמס הוא בעצם. החיות. חסרות התקציב (קאטברט החתול אחראי על | שם בדוי של עובד אחר בחברה בה מועסק/ת המעריץ/ה. ת חזוקת הרשימה. יש דרג וכו" | מבט הזר , רשוה ו (עם דגש על ה"/"), אחרת איך ניחש שההחלטה לעבור. תארי קדו טח לכל מי שי ל , לשכנע את העיתון המק ל"משרד ללא נייר" תיושם דוקא בשירותים? האמת היא | | פיץ 4 את תורתו של דילברט (אני את שלי עמוי שאדאמס עובד ב"בל פסיפיק" במחלקת אספ!ו. | אבל | ברה שלו לבזו בים על רכשו מעריצים/ות (עם דגש על ה"ת") ממשיכים להטריד את עותק לסכים של דילברט. או הכלב שלו בנושא זה ובשאלות מביכות לגבי העניבה של , 2 1 זייך על-ידי גניבת ציוד משרדי דילברט והמשמעויות הפרוידיאניות של הזווית שלה. אמרי קה המעונבת של המאה-העשרים-ואחת תהי מאוכלסת. כ ננראה במהנדסים נושאי תארים כמו "הש כול כאלב ביג' יולו לעניוני שרים מיותרים" (יש כבר 200 כאלה) ולכולם יהי דוגברט, כלב הפלא האלקטרוני, יודע לקרוא את ה מקררים מגעילים מאוד עד אז. אם חשבתם על קריי | ושוקד על מהפכה חברתית חדשה. בניגוד סנוט ופ שידיור 'יהולית באמריקה, זה הזמן להתחרט. 4 | 1 1 - | 4 . יו - שה | 1 [ גב 4 4 ית ! | 8 - | | מצוינות אינטלקטואלית לנוער שוחר ידע ותרבות - מכיתות א' עד יא' 5 2/7 הרשמת תלמידים מצטיינים לתכנית לטיפוח אינטלקטואלי (בשעות אחה"צ) טָ /)/ו פוביו/: לעודד ולקדם את הטובים ביותר להיות טובים עוד יותר. מצוינים! לטפח מצוינות אינטלקטואלית רב-תחומית, למנהיגי הדור הבא. וי %/30 קוב ו; לתלמידים נבחרים - מצטיינים, מוכשרים, מחוננים (מכיתות א' עד יא'). י0'/30: טיפוח אינטלקטואלי, הרחבת אופקים, העשרה תרבותית, חשיבה ויצירתיות, רמה גבוהה, הגשמה אישית וחברתית, מיצוי הכישורים האישיים, טיפוח מצוינות. כָשָישְתָ: מפגשים עם מומחים, סדנאות, הרצאות ודיונים. מסלול מודולרי רב-תחומי. לכל קבוצת גיל מפגש שבועי במרכז פעילות אזורי (פעם בשבוע אחה"צ). תכנית רב שנתית. גישה חדשנית מתקדמת הזוכה להצלחה רבה, זו השנה ה-9. ככ6ווכ; נרשמים חדשים מכיתות א' עד יא', יתקבלו עפ"י מבדקי מיון וראיון אישי. קרן מלגות משתתפת במימון חלקי ומעניקה הנחות בשכ"ל לפי המצב הכלכלי. מוקד רישום ארצי: 0 ₪ (רב קווי) 8 177-022-1525 |מוקד אוטומטי 24 שעות ביממה) תכנית ארצית מתקדמת - לטיפוח המוכשרים בישראל מכון מופת לפיתוח מצוינות צופים, 8 אפשר לראות היום 6 בלי לה'חפס לאחת מוצירות האנימציה של פיקסל. הפחיח ל"רקה הזו9", "קומפיוטקס .05" "סְמסְנג" ו"פלמוליב", הן. רק דונמאות ללוודאנימציה בקנת מידה עולמי וקדואטיביוח נחול לבן. אנימציה בכלל ופיקסל בפרטו, מעבד לאבקטים, לתוכנות ולמחשבים, הם נושא חונק עולם, שנוגע: לחיים עצמם - אם לא היום, אז בטת מחר. יש אנשים, שאומרימ:. "תמיד שאפנו למתוח את הובולות, לנסות את סה שלא נעשה עד הא התפתחות טכנולוגית היא צורך קיומו.' גבירותי ודבותי, קבלו בבקשה את בועז טל, מפיק טלוויזיה. ומננ"ל פיקסל בפועל ואת וורם טל, גולש אינטרנט ובמאי פרסזמות וקליפים. לא במקרה הם גם אחים, פנים. זיזה, בסדון של יורם טד7 אני רואה שה'486 שלך דולקז "24 שענות, מוכו לקלינות נתונים;" חוץ מקניות בסופר, מה אחה מוצא באינטרנטי "כבמאו. פרסומות, ‏ הדצתי. עכשיו חופוש. אחדי פרסומות. והגעתי ליזה מישהו שמוריד בל תמש דקות פריים מאתר פרסומות באוה"ב" ואתה חיפשת פריים אקראי, ספציפיל שו "חיפשתי לראות, ‏ מה יש על פרסומוח ועל תסריטים, אולי יש דיווחים מסטים. פרסומאים מנתחים קונספציות: של פרפומות מחן"ל" הכסף הגדול בטרסזם, הולך לבמאים! "במאו טוב. מוריד לעצמו עמלה ופה...שוכר במאין* | ממת' אתה מבין גם במחשביטי )| "לפ שנים, דוד שלי הביא מ עם שלושה בוגנים של חמש ורבע, בדו לעשות רושם." מה עושים עם מסך ירוק כזה: "אפשר לתננת ביוסיק - אל תשאל אותי מה, לפרוץ תוננות של אחדים (המשחקים שהיו אז" ועונזר תמלילים? "מד התעסק. בעיבוד תמלילים? למי היתה מדפסת בכללז זה היה מחשב של 40 קוים לשורה. שיחקתי עליו שנה, עד שהגעתי למסקנה, שאני לא מתכנת גדול;" וניפצת אותו! מכרת אותוז "הווא עבר איתי כמה דירות, בתור מעצור דלת, אבל בעריכה עבדתי נל הזמן עם מחשבים. נשחזרתי מארה"ב, בועז התחיל לעבוד בפיקסל והחלטתי שזה כבר נדרמ." מה עשית באוה"בי | "ערכתי פרסומות בהוליווד . ה |" תן לי סקופ עסיס' שקשור למחשבים. "יוצרתי אז מרומואים לתוכנית טוקיש בסגנון רובי - וא שד" "שווווופ. אחרי פתות משנה החליטו שעם. רייסזנג: של ארבעה מיליון היא לא תחזיק מעמד והורידו אותה. אהת התונניות היתה על סייבר-סקס או סיינריספיום, אנ! כבר לא זזכר. תיאר פאנל של של [ אורחים, שאחת מתם הייתה מרומסור לפייבריסקס ותיא אמרה דבר: אחד גדול: בשחשוח. וו חק מחורוע שחוחחוו הגו שטוו זט ₪ ה וז ותט|מט. המשפט הזה בעצם סִיכֶם את ל של הרבה מאר אנשים / מול תאינטרנט. הזיתי עכשיר בלונדון. נצילומי ברסוסת וקראתי ₪ בטיתון שבעוד 15 'ום, "יום האוננות העולמי מול האיעטרנט." נדמה 1 לו שב-31 במאי ב"טט:נ1 בלילה כל העולם אמור לאונן מול המחשב | במית" זה נכבר היה והפסדתם... ., אבל הולכים למסד את זה ואז תונלו להצטרה" הסייבר"סקס בכלל לא מוחשי מספיק, הוא מפוקסל למדי! "הרבה וותי מדהים לשחק |אטוס עם קסדה. פתאום אתה נמצא בתוך העולם, יצורים קופצים עלוך (הזכל בזמן אמיתי" זה יותר מ.₪. ז " שניה ם מחשבים טל מה ה עשים על הדי "לא ניסיתי,. אבל יט סימולטור ציפה, שווצר צנטרימוגות,. משהו פסיני לחלוטין,. עם כל הטיה של ")ו ותה מרגיש. את ה:₪ וכשאתה מושך מצעוה - חביבי אתה נדבק אחורה. עדיון, זה משחקי מחשב, אתה לא מצליח ממש להאמין טוה זה.'* במיוחד, כשאתה לא ב"ווטווו? "הן לזה שנתיים סידני קרופרד תרקוד לפניך' ותקשה כלים. "יט ובָרום אחרים, עמדליקים אנשים, לא מעט סיפורי: סקס ותמונות." טוּבָ, זה משעמם. "תלוי מה ה-אא שלך. אם אתה חזצה לעשות את זה באמת, האונטרנט עוד לא מספקת. באותו טוק-שן על סייבר סקס, מִיפר מישהו על בן זוגו, שתפס אותו בוגד בו עם מישהו באינטרנט וזרק ואת המחטב דרך החלון. זה תלוי באיזו רמה אישית אתה לוקח את זה. או שאתה בוגד בחברה שלך, או שזה תחליף לחברה, או שזאת דרך למצוא את החברה הבאת, דרך האינטרנט.' או לעשות סקפ עם כל בחזרה בעולם. "עד שזה יהיה מספיק אמיתי, יש עוד זמן לדעתי.' למה חזרת מארה"ב! "האמת שהחיום שם הין מוצ וכטה...החזים היו יפים. היו צלחים ביותר. היתה לי עבודה, גרתי על סינות איש יוה גם העובדה פויטוראל מאור "ברחה" עם הערוץ השני, כשאז ונם עכשיו, מאד פתוחים לתת לאנע' ים צעירים צ'נסים בבימוי. אנשים הכירו אותי + כעורך ובבמאי קלופים, אז אמרתי עקפוץ על העגלה!' באותז זמן בועז היה המפיק. של "שישל חי", הוא גס האיש, שמאחורי "ששטוס" ובאו אליו בהצעה לנהל אח הסטודיו לאנימציה של פיקסל והוא לקח אותה' בועז לא הציע לך להיות עורך בפיקסלו 'כן, אבל יש קטעים מענינים ויט קטעיס שהם לא ואני לא ורפיקאי, לא יזדע לצוור. אני יודע להגיד לאנשים מה אני רוצה והם יציירו." אז עכשיו אתה יושב על ספת עור ב'וידיארסוניק" ועורך בגדול. - אומר לעורד מה לעשות?. "פעם אני חיברת'י, אבל ההחלטות, איפה ומה לחבר חיר שכי, לעומת. זאת בשאתה מפעיל מכוות עריבָה בפיקסל, 1 / או "ואוו / ההחלטות האלה כבר בוצעו על"ודי מישהו אחר' כמה עולה מכונת ערינה או מחשב כזה1 אוטט". הד וא]ז' וה" האחזן", מיליון דולר ברד" ואא זו |" יודע לעשות לוידיאוז יט לר הרד דוסק ענק, כשחיתרו הגדוד הוא זמנז גישה. עולה 5300,000 בערך "אי לו ודוה הוסטריים לכמווות מידע עצומות:" כמת ג''נה יש בהרד דיסק כזהן "וא ו | זזכרזן פנימי, הרד דרייב טל ה שנשיר הוציאו לן בוסטר, שמאיץ אותו 8 18 במהידות." ה"כ \', שעובד על מקונטוש בי| היתר, לא מתקוב לאיכות שלהס "חוום מדבדום על במעט אזכות שודזד, כל הפרומואים של הכבלים . נושא האיכות לא מורגש אצל הצופים בבית ערבו השוזאה בכבלים בין חזמר שעבר ושלא עבך את ה" 1 4%" וגם בעין ההנדל מזערי. שאף אחד קלא ינוד לי שהפרומואים: בכבלים נראים היום יוחר וע. אז במקום שיערבו וצפים ליניארים, 20 שעוח ביום בחמישה חדרי עדימה - עושת את זה חדר עריכה אחד במשן שעתיים. פטזג; אוב ווצעת בקרזב ותאפשר עריכה לאיכוזח טזרור. אין אתה מצלס לקראת עריכה באנימציית תלת"מימד! "יט בפיקסל את.-20 החוק'ם של איך לצלם לאנימציה. קודם כל צרון לדעת מה אתה הול לטות אסור שתחינה שעויות בנושא הזה! אתה חייב לדעת בדיוק איך יראה הפרזים ‏ בסופו של הסוט ולצלם בהתאם.' זה מחייב סטורי בודד!י 'מחייב סטוורי בורד מדויק להפליא. מביאים איש מהאנימציה לסט - == שיראה את הפריום וצריך לצלם כל אלמנט בנפוד ‏ כדי לאפשו לאנימטודים חופט פקולה מוחלט." בוא נעלה את פיקסל באינטרנט,י. ...עד עכשיו דוברנו על אנימציה בדו"מומד, א! איפה התלת: מימדז "תלת-מימד הוא אשליה, אתה קובע מה לפני ומה אחרי, אבל בסופו על דנר הקומפוויצוה הלא דרמזמדות" איך אתה מסביר את האשליה האולטוה מציאותית |וה"עוד יותו" תלת: מימדית נהדמיה ממוחשבת! "העולמות האלה בנויים בחוך מערכות מחטב, שפועלות עלי8! עקרונות מתמטיים ותנאיפם' אופטומליים, בפרסומת. של רווץ', נשרואים אנשים עפים בשמים על אופניים, התלנו צללים על עננים, שצזירו בדוזמימד העננים מתקבלים כתלת מימדיים בגלל הגלישה של הצללים. זה לא מודע סודו, השמוו בינך לבין הלקוח! "העסק הזה בנוי כולו על החלפת מידע. הד היא; ‏ 06 וט !זיוב" סופטדאימאז, זאת אחת מהוכנות התלתימימד שלנו וכל מתננתיה מחליפים מודץע... "אני צריך לעשות או הצלחתי לבצע אפקט כזה וכזה...אתם. יכולים לדאות את התוצאה בסרט הזה והזה..הפרמטרים שהשתמשתי הם..." אין סודות מקצועיים. כולם וכולים לקנוח מחשבים, לקנות תוננות ובמאמץ זר או אחר להגיע לתוצאות מדטומות " מה גם שאין לך תחוות עם לקוח מטנג'יקיסטוז "בדיוק. האינטרנט היא פתח לעולם, בתוך סביבת העבודה של האנימטור. הוא יכול להתקל בבעיה תלהוציא. %1:: במקום ונמא הכי טובה באינטרנט ו ו יוור ]ו וו > רו בי )| 21 והרה ואזו3ה), "פלמזליב" צוייר כולו על המתשבי כולל הפקשוטו "אי מצלמה שיכולה לצלם תנועה בזאת. על "פלמוליב" פוט אנומציה קלאטי. הבאנו אנומטור, |הסכינים:" מח שנקוא הנפשה? סוקְנו את הסקיצות למחשב ומתוך הטוומונג של כל סצנה, וצאנו לאנימציית מחשב, נשידענו בדיוק כמה פריימס יש לכל שוט." צרוך להב'] בכוראוגרפיה כדי "להרקוד" את הכלים? "צרוך לדעת, שאם אתה מושך מזלנ בנקודה תנועת"קונטרה בנקודה אחרת." וה דורש תיכנות ספציפי א שנותנים למזלג תכונות אופי של פלסטיק. "נאן זה היה פלסטיק וכמו שאתה רואה במוניטוד השני, האותיות שמסתובבות ועולות, יודעות שהן צריכות להתנהג כמו בספית." מעבר לעריכת מחשב איזה אפקטים וש לדוגמא ב""סמטונג"ו "סמסונג" הוא סרט, שבולו ספשיול אפקטסי זאת ונבת צעצוע: "לא זאת. רכבת אמיתית, אבל ההתחלנות של האדום ברמזורים, מותאם לקטע של המחזקה, העשן הוא עשן של סיגריה, כי אין עשן ברכבות של ישראל ועם רדא|!ו.₪1 אסודטוא הגברנו את הטשטושי של התנועה." בוא געבור הלאה. עבדנל כמ ל טצייר בעיפרון את הצלחוח יו כ ואז אחת, נוצרת "קח שוט תמים כזה, שצולם באולפן, אתה יבול לראות את המטכה. "לקחנו שקופית של ניו"יורק, סרקני: אותה לתוך סיליקון. גרטיקט, ברזולוציה גבוהה של (48 ז₪, כשאני. יכול :לעשות זום"אין לתוך השקופית, בנינו גם סצינה של שני אנשום בתוך אחד המשררים." איך קרעתס את הכביש לשניים בשוט המפודסמז "טנ לוחות קלקר צבועים בשחור, נמצאים באולפן מעל פנס ארבע, שוברים אותו - מצלמים. בלוקיישן משאירים את הכביש כהה, טותלים את לוחות הקלקר ומשתמשזם בצבע של חנביש המקורי כדי לכסות על השוליים," אחד השכנים מהרחוב שאל את המפיק, אלון אבִידר: "היינו שם כל הלילה, מת' הספקחם לתתוך את הכבישז" .שוש . - - 4 0 | | אתה מעורב בפוויקטים עתידיים, סודיים? "נם עהידיים וגם תמיסות חדשות של מולטימדוה. שעת 94' של הזןאכוה- ד הסתיימה במפח (פט" כי לא מיצו את המדיופי "עוד לא החחילו לדגדג את הגודיום. הפלטפודמות הביתיות חלושות = מבדי למצות את המדיום." אני יודע שעל סי,די. אתה יכול להכניס ספריה שלמה, "במזלטיימדיה מוסיבים לזה סאונד וה!ופריטקסט." א אפשר לשכוח מ"ראה ערך אנימציח" או "פתח בעמ' 114" יּ "יש היום מוצרים של פיקסל ושל אחרים, שהם מעבר לספה, שמסודר 4-4 ; . לרוחב במקום לאורך, יצא סרט מצוייר בארה"ב, שלא חוזר על עצמו, ₪ לש ] , רק אחרי הרבה פעמים. אני ספרתי 60 קומבונציות של חזרים. זה בנ | "לדומ בני 4-3 חלדים שוגדלו על ה צעצועים,. כבר לא. ידפדפר, אחודה למצוא את פלוטו בלבלב נחמד, ‏ הם ותרגלו לעולם שבי | חמציאות משתנה כל הזמן, שזה בעצם העולם בו הם חיים." | כשהם יתכנתו משחקי מחשב לילדים שלהם, התחכום רק ווסוף לגדולז ל מדד של התחזקות נוח המחשוב מול הדולר ונילו שההבדל ביו = 2 שנה אחורה להיום הוא אחד למיליון, כלומר מחשב, שעולה אלפיים ₪ ב היה שווה שני מיליארד דולר לפני 20 שנה. העולם גדל בקצב כזה, שבעדד 4-3 שנים, בוח המחשוב והיה זנית. אתה תתחבר עם המסך שלך בבית למרכזיות, שעוצמתן אינסופית מבחינתך " חניו | ם. כדז/ הגעת לחופש האופטומלי...מה אז? "בקונספציה של איכות תיים, היום בעולם המערבי, אם אתה מקצץן אותה אנחנו רוצים לחיות בדירות גדולות ככל האפשר, להיות בלי שנכנים ככל האפשר, במגע הכי קרוב עם הטבע ומקסימום נוחות וו במינימום מגע עם אנשים אחרים. מצד שני רובנו אוהבים להצטוםף במועדונים, ואנחנו אוהבים את זה" | אנחנו נעים בון קטבים של שיא האונטימיות והתעדבות בקהל אנונימי? 'קנוצות שלמות של האוכלוסיה,. מסיבות ו או דתיות, תגענה למסקנה, שהכי טוב להם, לצאת מפה. כת בזאת יבולה להגיע. למסקנה שאם יש לה מספיק כסף, היא גם תצא 8 תתישב בכונב.- אחר ותקים קחילה" מה עם האנשזם הוגילים, עם הבית, הילדים ושתז המנוניות! 'כמה זמן נוכל לחיות במחיר סביר, שאתה מסוגל קהרווית אותו? - כו זה מאד שבזר. מספיק שזיגמר הדלק ולא ימצאו מקור אנרגיה חלוםי." כבר יש. אנרניה סולרית, גרעינית, "מה יקרה קודם! קודם ימצאו פתרונות, או שקודם יגמר הדלקזי ובפמצע יבול להיות אסון אקולוגי, כשקבוצות גדולות של וסור ' שונילות לנדוד יאלצו לשהות במקום אחד! אני מאמין שנגיע למסקנה, שלצאת לחלל ולהמשיך לקיזם את אורך החיים הרגיל שלנו בחוץ יהיה יותר זול מאשר לנסות להתאים את כדור"האהץ לאורך החוים והגידול: ההיסטרו של האוכלוסיה" את כל הנוכב אפשו לתננן בהדמיה? | "גם הדמזה של סיטואציות וגם הדמיה של סימולציות. הנתונים 4 שמוכנסים למחשב סרווים לך אוך זר יתיה ועל הבוכב עצמו תוכל לוצור הדמוות, טיזכידו לך את הביות,. את החיים על נדה"א ואת הדברים שאתה אוחב ושאינם קיזמים עוד." כשטוקיו תספוג את ועודח האדמה שמצפה לה, יפן תמשוך את כל כספיה מבורסאות העולם ותביא לקריסת הכלכלה העולמית." "אין ספק, שבדה" מאך שביד ואין הובחה שאנחנו לא רק עוד שלב באבולוציה. אם ועלם מפה, אנחנו משאירים מקוס להתפתחותה של חיה נחותה אחרת על כחדיהארץ. ככל שנצליח לנצל יותר.< טוב אח המשוונים כאן, נדחה את הקץ. עולם המחשבים, | - הא בבחינת עולם חדש, שיאפשר לנו לצאת החוצת | |-1% כשהחשמל בעולם יגמר, ישאר חשמל למחשבים." ₪ המומ בועז || היורם מוזיקה, חדשות ואפילו אסטרולוגיה .וי ויווורוי לי שְלושָה חודשים, עקבנו כאן אחרי גל חדש של טכנולוגיות המאפשרות ניצול של מדיום האינטרנט באופנים חדשים. אחת הדוגמאות היתה "טלפון האינטרנט" המאפשר שיחה קולית עם משתמשים אחרים. קהיליית המפתחים לא שוקטת על שמריה, ושימוש אחר בתחום הקול מתחיל להיות פופולרי בימים אלו. מדובר בטכנולוגיית 640606 המאפשרת שידור בזמן אמת של קונבצי קול מוכנים מראש ( וש סוטה!ב:ת, אראראי/ !קוו ). ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ האזנה למוזיקה אינה עונש לבאורה - מוותר. בניגוד לשיחת טלפון בה חשובה הספונטניות, נשמדובר בקבצים, מדוע שלא נמשוך אותם אלינו ונשמע אותם בנוחיותז ובכן, מי שהתנסה באתרים המספקים קובצי מוזיקה (כמו למשל גואטו - "ארכיון מוזיקת המחתרת של האינטרנט" הזכור לנו מגיליון מספר 2), | מכיר את התיסכול הכרוך בניסיון לנחש חאם כדאי לחוריד קובץ מָסויים. בדרך נכלל, מתחילים בהורדת קובץ "דוגמית" באורך 10 שניות, אחרי מספר דקות ניתן לשמוע אותה ולהחליט שאולי באמת כדאי לשמוע את , 2 2% // 1 הקטע במלוא. אחרי 20 דקות 2 מגיבייט וסני שנאכלו מהדיסק = | 0 14 וו הקשית, ניתן לשמוע את מלוא שלושת הדקות של היצירה ולגלות | | וו בתשעה מתוך עשרה מקרים שבעצם חבל על הזמן שביזבזנו. 0 0 לא עוד. טכנולוגיית ריל"אודיו מאפשרת לנו לשמוע את הקטע בזמן ו ו אמותי. אמנם לא באינות ההיי"פיי המקובלת באתרים מוזיקליים כמו | 69% אואשז, אך באיכות סבירה בהחלט. אהבתם? אפשר להמשיך לשמוע. לא עד להופעת 6ווה!ושא, היתה האזנה לקבצים אלו נחלתם של רוצים? לא צריך. אפילו לא צריך לנקות את הדיסק מ"שאריות | משתמשי אוניברסיטאות בעלי חיבור מהיר ושטח דיסק גדול. כיום, מוזיקליות", מדובר בבילוי שווה לכל נפש. 9 וו וצו | רדיו לכל פועל תחנת רדיו לכל מפעל טכנולוגיה זו מאפשרת לקובצי קול על השרת. להגיע לגדלים גם הקמת "תחנה" כזו אינה כרוכה בהוצאה כספית גדולה. תחנות מפלצתיים (עשרות ואפילו מאות מגה"בייט). הרעיון של קובצי קול חדשות נולדות מדי יום. קארי העביר את זחאא הוותיק שלו לטננולוגיה גדולים המכילים "תוכניות רדיו" אינו חדש. חברת סאן מפעילה "תחנה" החדשה (ואני חוזר בי חלקית מההתקפה עליו ב"אנטי" בגיליון מספר 5. כזו כבר משנת 93' (מעין טוק"שואו מעצבן על טכנולוגיה) ובסוף 94' הוא בהחלט חזר לעצמו). יש מספר נסיונות להציע ארכיוני מוזיקה - ] הפתיע אותנו שדרן ה"זוא לשעבר, אדם קארי, עם "רדיו" שאפילו כדאי | החל מ"₪ק אומטס5 | הסמי-"מחתרתית, דרך "אטלנטיק" שמציעה את לשמוע (קטעים נבחרים מהרייב הראשון של "תחנת" זטאא שלו נמצאים | בס-הקול של הג)אווא₪ החדש וכלה בואת 6||ווופגח. | ישנן כמובן הרבה | בזומביט אונליין - צגצו צחחורו). "תונניות דיבורים" המדווחות על הז ה 0 ו 1 0 חדשות או חידושים טכולוגיים, == . ואפילן אתר אסטרולוגיה ₪ (האסטרולוג נשמע קצת. מעורער בנפשו, והיה עדיף אם היה דבק במלה הכתובה). ישנם גם נסיונות לחרוג מתפיסת |ן ה"רדיו" המסורתית: באתר של |ן וו ג מוצגת תערוכת תמונות בה |[ ניתן לשמוע את האמנים מסבירים כל = ל = ה יז' יצירה (די | משעמם), לעומתם [ 6 1 וס . 6 ושאשומס5 הניריורקית מציעה "פס | 6הין - קול" ליצירת אווירה מתאימה לטיול | - הווורר- ויייי ו ה באתר (אחלה מוזיקה. 0 ּ וז'וז'ו גם - באתר האינטרנט "מקום", / .ו - מצאו שיטה לעקוף את העובדה שאין / | עברית ל-ששאו. הם סרקו תמונות 2 5 | אה וסמלים, דגמו קולות ובדיחות, והעלו מ = את החלסטרה על הרשת. == ו - האם אפשר לעשות חביתה בלי להוגיז את התונגולת? אין מה לעשות, אמנים ימשיכו לשבור ביצים - אפילו .אס מדובר בקומיקט מתקתק, אמריקאי וידידותי לאוזון עד בחילה: קומיקס הוא ז'אנר שָלנצח יישאו ר "פוליטיקלי דפקט", ואס מדובר ביוצרים כושים (כלומו: אפרו- אמריקאים חסרי "חינוך אשכנזי בטיסי"'), מדובר -- בטוח לעבה ום ציירו את הקומיקס הזה על-פי הזמנה מאירגון למען השלום. יש מטרה נעלה מז בר באו לול ידועים. (הציירים מרק באג'ר, וויין ט והכותבת ג'ויס הבגר ). תוצאות. כג צופה, היו מרהיבות (ראו קומיקס בדף זה). אך לא כפי שציפו, עשרים אלף העותקים . שהיו כבר בקיוסקים ובחנויות, נקנו במחיר מלא- -- עלזידי אותו ארגון למען השלום (60.8), נגנזו. ₪ ונאסרו לפרסום בדפוס. אנחנו ואחרים זכינו לראותם באינטרנט, המקום החופשי האחרו, שם מותר | להם, לגיבורי הקומיקס. הקונטרוורסיאלים, לרבוץ בדממה האלקטרונית . ולהתעלם מפני שרירות ליבם של "יפי הנפש". "אם יש דבר אחד שכולם מסנימים שצריך " לצנזר ברשת, הרי הן תופעות גזעניות." טענה זו נשמעת מפי כל אלו התומכים בנסיונות להטיל צנזורה על התעבורה ברשת. ואכן בחודשים האחרונים מקיימים סנאטורים אמריקאים פעילות עניפה להעברת תקנות צנזורה למיניהן. מיותר להרחיב, המכשולים בדרכם הינם אינסופיים וההתנגדות רבה. לא רק שלא ניתן לדמיין כיצד אפשר בכלל, מבחינה טכנית, לצנזר את תכני הרשת, אלא שלחלוטין לא ברור מי יכול להיות הצנזור. למי בעצם שייכת "אוטוסטרדת המידע" ולאיזה חוקים היא כפופה? לאמריקאים, למוסלמים, לשוק המשותף או לארצות העולם השלישי? הסיפור של ה"אקטיביסטים" בא להראות לנו את האבסורד אליןו יכולים להגיע כאשר מנסים למנוע גזענות. הקומיקס בו מדובר, שמו "הישרדות בשכונה", ומספר על קבוצת תמיכה של בני נוער הפועלים נגד אלימות בהנהגתם של האח והאחות דיוק פורטר ולה-רי מאקרודר. הם לוחמים באיידס, בסמים ובאלימות. הארגון למען השלום (שהגיל הממוצע של חבריו הוא 51), פסל את הקומיקס בטענה שדיוק ולה-רי מתוארים בו בצורה גזענית, רוצה לומר - צבע עורם שחור מדי והם מגלים. אלימות כלפי לבנים, ללא סִיבַה מספקת. % יאר [ 8 , ' "בולשויט", מחזירים בטענתם דיוק ולהזרי עצמם. "אנחנו מתוארים בצורה אמינה, כולל טעויות מן העבר שאנחנו מתחרטים עליהם". הארגון למען השלום לא השתכנע. "אנחנו לא יכולים להגיד שזה גזעני ולא יכולים להגיד שהוא אינו גזעני" היא הטענה הרשמית של הארגון. לא ברור אם מדובר בסכסוכים פנימיים של הארגון או סתם באטימות מקוממת. כן גזענות? לא גזענות? תוכלו לשפוט בעצמכם. הקומיקס עצמו נמצא. בזומביט-אוןליין או באינטרנט בכתובת: הז א/[טוז- 8 זה 151 . שר ארא// :קזנ וכך קרה שקומיקס שנועד לנוער, עם מסרים נגד אלימות, גזענות, סמים ואיידס. - נפסל תחת הדגל של מלחמה בגזענות. ₪ [- = הר - | "בר"- גוס" הוא ע'ת | את אטוהוזה, אחד מעיתוני הקומיקס המדליקים ביותר שראיתי לאחרונה, אי אפשר להשיג בדוכני העיתונים. אסמחתוגום הוא עיתון אלקטרוני, עיתון קומיקס ממוחשב, המותאם לקריאה במחשבי מקינטוש. בין "דפיו" תוכלו למצוא סיפורים רבים. חלקם צבעוניים ומפוארים, חלקם בשחור-לבן מינימליסטי. | חלקם כוללים גם פסזקול, תואם את רוח הסיפור. כל הסיפורים, ללא יוצא מן הכלל, מוזרים ומוטרפים, כאילו היו לקוחים מאיזו מסיבה מטורפת של תיכוניסטים שיכורים. השפעה ברורה (וגלויה מאוד) של סיפורי ה"אימה" של הרזידנטס, לא מפריעה לעיתון הזה להיות מקורי וחמוד. 1 ל מו % חורש א ₪- /. 9 "ו פים 1 .,/‏ !| | ₪ ו ו ו ₪ * |( אהבתי מאוד את שיטת ההפצה. אם עיתון יכול להיות תוכנה, ותוכנה יכולה להיות שותפה (שג א6זהון5), אז מדוע שלא נעשה עיתון שהוא שותפה? עיתון שמחולק אך ורק בין אתרי ה"ץן] החופשיים ברשת, ובין הבי-בי-אסים החביבים עלינו כל-כך? כבר בגיליון השלישי של החבורה, היא מדווחת על היענות | יפה, ואפילו על הצלחה כלכלית בקנה | מידה שרוורי. את הסיפורים כותבת | ומציירת דנה מואיז, את התוכנה כתב | ג'אריר מאעני. על מנת לאפשר לקוראים הנלהבים לעקוב במרץ אתר גיליונותיו של | שר יח תששמ ושממרר המר י"קמטה ההמאאו . ו וי קווייווייייווייי ור יי ומווויייי יי ויוי ורי - - 0 תכוז קולי*ה?) זה ' שרוור ומ מתתרת' ממותשב. צם "מנ(וצ' למה'(עוש - תכנה ייתודית להקריאה מה(ה. בנקרוב גב'-ג' - אס הקרוב למתשב שלכם. העיתון המחתרתי, בנו החברים "מנוע" (6וקתת), אשר אותו יש צורך להוריד רק פעם אחת. זוהי תוכנה של ממש, מבוססת על מנגנון ה"שוג'אוטקעו] של אפל. את קובץ הסיפורים החדש, המגיע פעם בחודשיים, ניתן להוסיף אל תיק הסיפורים, ולקרוא אותם. אני עוקב כבר אחרי מספר גיליונות, וזה עובד נהדר. 1 - | ' ₪4 ו סוור''7 - | = !)| !| ו ג'אריר ודנה מספרים שהם בחרו ליצור את התוכנה שלהם, ולא להשתמש בתוכנה כמו זה )116 או אפילו זסוסטזוכו, מפני שאלה אינן עומדות בציפיות האישיות שלהם מתוכנה לקומיקס. תוכנה לקומיקס צריכה להיות מסוגלת להציג תמונות, בלוני טקסט ולפעמים גם צלילים - ברצף שלא יפגע באיכות הסיפור. אחרי שיצרו להם את תוכנת הקומיקס הבלעדית שלהם, הם יכולים להפיץ בקלות ובלי הרבה כאב ראש, חוברות קומיקס משוכללות ומרובות אפקטים. כל סיפור מופיע כקובץ אטח תווזם בפני עצמו. | כל מי שאוהב קומיקס טיפה שונה יתאהב מיד בסיפורים החמודים, אז כל שנותר הוא להמליץ לכולכם להוריד את החוברת הבאה (שאמורה לצאת עוד כשבועיים) מאחד מאתרי 8₪א-הו ] באינטרנט, או מאחד הבייבי"אסים | הקיימים בארץ. כ ([י2.ם: תס כ וזו הצידה אמריקאים עם סירטי האנימציה המתקתקים שלכם, אותנו לא מענין מחזות זמר בלבוש של "היפה והתיה", אין אנו רוצים לראות שיש מלך חדש לחיות, ובהחלט נשאור לאחינו ואחיותינו הצעורים את חרומן של "פוקהנטס" אנו רוצים אנימציה יותר בוגרת, אנימציה שנם מבוגרים וגם צעירים יכולים | להנות ממנה, אנו רוצים סירטי אנימציה שנותנים שם טוב למושנ מדע בידיוני, אניורוצים עולם עתידני, עדיף משופע בסייבריפאנק, אנו רוצים הובוטים ענקוים אשר נלחמים מלחמת חורמה אחד בשני, או נסיכות ויצורים שנופלים לכדור הארץ וממררים את חיי התושבים בכוחות הקסומים שלתם. וזה לא הולך עם דיסני, אם כן, אנחנו צרוכים ללכת | למדינה היחידה שהטמולוגיה | /! שלה ודרך המחשבה של אנשיה |. הכי קרובה להיי-טק תעתידני, אנחנו צריכים לקרוא קומיקס יפני ולראות את האנימציה ה'פנית. = סרוטי האנימציה היפנים חונם תרבות בפני עצמה, גיליון זה של "זומביט" עוסק אומנם בקומיקס, : 1 אך אצל חיפנים קומיקס ואנימציה | משלימים אחד את השני), והם מהונים חלק מהתרנות שלהם, ביפ[ אנשי עסקים מנובדים קוראים בזמנם הפנוי (והמועט) סיפורי קומיקס, בבת' הספר מלמדים לפי הקומיקס, ואנימציה אצלם אינה חלק בלתי נפרד = - מהענין, הם קונים ורואים סירטי אנימציה כפי שקונים וקוראים סי סָמָר. עולם הקומיקס והאנימציה ביפן הולך על רובוטים ענקיים, מצויידים בוורסנל היייטק של אלקטרוניקה וכליינשק. פלישות מהחלל, עולם עתידני משופע במוטנטים אשר מסוגלים במחשבה אחת להשמיד ערים שלמות, חבורות רחוב בקצב הסייבר"פאנק, אנש משטרה קשוחים או נערים ונערות הנלחמים בלא נודע: ערפדים, שדים ומפלצות ושאר גורמים עוינים, אם מלחמות וטכנולוניה לא מעניינות אותכם, מה דעתכם על סיפורי אהבה, קומדיות שבמרכזם תלמידי תיכון אשר נסיכים ונסיכות נופלים לידיהם מהשמיים | ומשגעים להם ולסביבה את הפיוזים. אתם המבוגרים יחסית מנין הקוראים (בסבינות ה'25 נרות) בטח זוכרים סידרת אנימציה שרצה במשך כשנה בערוץ הראשון לפני כ"10 שנים ושמה היה "חלוצי החלל". "ארגו" שיצאה למסעה אל פלנטה רחוקה בכדי להציל את כדור הארץ. בסזדרה זו היתה אנימציה מדהימת יחסית לאותה תקופה, וזה היה המטגש הראשון של הישראלים עם האנימציה היפנית. מאז התפתחו סיפורי האנימציה ביפן, הם נעשו יותר ויותר מתוחכמים ובהחלט לא רק (ואולי לא בכלל) לילדים קטנים. רוב האנימציות היפניות מוצאות את עצמן בטלוויזיה, בחנויות למכירה כסירטו וידיאו ולווזרדדיסקים מיוחדים. בנקודה זו אזכיר שאחד מעשרת סירטי האנימציה הטובים הינו הסַרט "אקירה". בסרט זה מתואר עולם סייבר"פאנק בצורה מדהימה, כך שכל הצופה /]) בסרט בפעם הראשונה נשאר פעור פה. עלילת הסרט מורכבת למדי ומספרת את מאבקו של הנער קנידה בחברו לשעבר ,אשר עקב ניסויים בגופו, הוא תופך לאיום על כל יפן והעולם. יש שם מאנק בין הצבא לבין השלטון - עולם בו = מפחדים מולדים מוטכטים, ובצדק, עולם בו חוגנת האלימות ולאף אחר לא איכפת. העולם של הסרט "אקזרה". אבל הטורוף האמיתי נמצא בסדרות. הקומיקס והאנימציה, היוצאות לאור [ באופן שוטף. אם אתם רוצים סידרה הגובלת בטירוף, תראו את הסידרה "טאנשי | מאוו" (התרגום בעברות: "אי לנו צורך בטאנשי"). הסיפוד מאוד פשוט, במשך [ ששת פרק' הסודרה לוער טאנשי ישנם צרות הנופלות לו מהשמיים בדמותם של [ שדח פסינופטות המתאהנת בנער, 1 נטיכות | הרוצות לתפוס את השדה ומתאהבות בטאנשי, שוטרת חלל טיפשה אשר גם היא מתאהבת בו (אנל הוא טיפש מכדי להבין), ומדענית מטורפת שיצרה את השדה וגם היא תנחשו.... ובכן לטאנשי יש = צרות כאשד חבנות נלחמות עלוו = ללא כל חוקים מונדרים. סידרה נוספת, גם היא על גבול - הטיווף | מתרחשת ‏ געולם | סיינריפאנק | ושמה "משטות | | הטנקים" וסיפורה על יחידת עלית של המשטדה המצויידת בטנקים במרדפה דרך רחובות העזר, אחר המושעים | (שימו ‏ לב לדוך הרחובות שזה כולל בתים, רכבים אנשים' וכל דבר בשטעות. נמצא באוחו רחוב. אה, כן, יש גם סיפור " אהבה בסידרה זו, אהבת אמת של השוטרת ליאונה עם בונפרטח שהוא... ובכן... הטנק שלה. גסדר, אתם רוצים קצת מהירות, רצח, קדבות בשמיים] תנסו את "מאקדוס פלוס" המספר את סיפורם של שני טיוסז ניסויים יריבים, המנסים דגמי מטוסים חדשים המסוגלים להפוך לרובוטים. נקודה מעניינת בארבעת פרקי הסידרה הינו הפסיקול המדהים בביצוע התזמורת הפילרמונית של ישראל. ואם מדבריום על וובוטים, הרי שבאנימציה יפנית הם נמצאים למכביר, החל מפארודיות על הרובוטים עצמס וכלה בסיפורים רציניים כדוגמת |א-66. שיכול לטים בכיס הקטן שלו את ארנולד שוורצנגר המגלם רובוט זהה בשליחות קטלנית, (במיוחד שמדובר ברובוט-אישה קטלני במיוחד), רק רגע, בקומיקס עסקנו? אז מה דעתכם על סידרת סירטי אנימציה יפנים הצוחקים על הז'אנר עצמו. הסידרה נקראת "פרוייקט איידקו", ובה סיפורה של | תלמודת תיכון בעלת כוחות פיזיים מדהימים, הנלחמת מלחמת חורמה בחברותיה | לכותה, פולשים מהחלל, ברובוטים ענקיום ובכל דבר אחר בלי שימוש בשום בלי = נשק, חו מאשר הגנים שחורישו לה הוריה: קלארק "לסופרמן" קנט ודיאנה "אשת"חזל", עד כאן, סקירה קצרה למדי על עולם שלם ומיוחד זה, ואומר, שהיום אנימציה וקומיקס יפניים נחשבים ללהיט גדול מחוץ ליפן בעיקר בארה'ב ובאנגליה. בישראל חוג המעריצים מצומצם, וזה נובע בעיקר מחוסר ידיעה, לכן מי שמחפש את האנימציות היפניות יוכל למצוא אותם בחנויות המוכרות קלטות וידיאו ו/או ליוזרידיסקים מאנגליה ומארה"ב, אם יגיד את מילת הקסם "אנימה" שזה המושג האמיתי לזאנר זה. ‏ | > | - ה קז יוגיום = במדור חד פצמ' זה, תמבאו טיפים על איך לצייר קומ'הס 0 בכורה בס'סית ופשועה. ואז תכ'ן את. הצפרונות. והצטים, י ומחתק אדול מאוד... --. 4 /. 09/ג 100] ו /אשוב // ו] /קוויס / )סאן 70 כו יכו) //פייות, //3חיק 16 35 4. 2. 3/06ה: /3'ףו כ ] / 24% םשיכן!] / כ 0 -- ות 6קיג/זיות. "שו ככ //320. ; 3 קאו 6 /כ] ובייפו לי סכ)) 24 כיקוכיות. 0/ היקואיקס ' | הי פסקי3ת 8 3יירו "ל) דיכו] 24 קיויס % כו ק:א0כ3ו. היוסיקו / / ,וי פ'כור |/וא0כק וסאי" כאו: : וכוה 105 | 2 * א 2/0 66 | 4% קיש אכה ו יק יקס 965 62 6 08ב כשאלון | יה 3וג'יכ] 24 הפויוא. 63וקיכ) 1 / 6 כ53לי ליקורו]. זכו-/בת] / 2 )26 ₪/]/ כ9/ו[י יכו 4 5תזז + ]בול | / ְּ "דְכשָיו -3ויאָ 6 / /, [.ב "37 0%4/-. / | 6 כ א )₪ ו || ל (יכי/יפוקן //קרו. כיפתיקו ,ו ]היקואיקס 0/ככן ּ 0/ זוי כ/דס:ון )677 / | או (יגוי 0/8 פש ‏ / | 6 <שכתו /אתוקן 24 0) קזוי | הרק ו] 1908 |-- הדוהת = -607!] 60ו3יו+ תיי6 /!/ש23 /03כ: ו/6ליכ תי / | 30/20 6וי<כס קוויקס 401 5 <כו3? >ו<כ | 3תוקן 4/7 3 שר = תוכנה 811/00 אס ₪ יש מטאפורה מצוינת, שתבהיר לכם מה קורה במשחק הזה. ‏ ₪ כן, שמעתם נכון. לוו לומדה, אלא משחק חי ונושם. | בואו, תיכנסו איתי ביחד למין פלשבק שכזה. המקום: הוואנה.: מזג האוויר: חמים. בידי השמאלית: חתיכה משגעת בהיקף של 30,30,90. בכיסי: חבילת קונדומים. בידי הימנית: מפתח לסוויטה הגדולה באוזור. ]| בפתאום, פשוט משום מקום, נופלת כספת גדולה ומבריקה מהשמיים, וננעצת באדמה, | במרחק של כחצי מטר ממך. פתאום אתה רואה את המחונים זזים, במבט קרוב יותר אתה - רואה שהמספר הוא אותו מספר, כן כן, אותו תאריך לידה שלך. לאחר מכן, ידית הפתיחה | ! ] מתחילה להבהב. איזשהו כוח מיסתורי משחלט על גופך, ואז רעד מוזר (כן, אותו רעד אשר ] חתך אותך לשניים, לפני שפתחת את 1או) עובר שוב בתוכך: = אתה מניח את ידך על ידית הפתיחה, ולמרבה הפלא הידית מותאמת בדיוק רב לכף ידך. ‏ )4 "- אתה מזיז את הידית ופותח את הכספת. אוד בוהק מאוד מתחיל לצאת מתוך הכספת, אור ₪ מסנוור. החתיכה שלך נרתעת לאחור, אבל אתה, כאחוז דיבוק, הוחף את ידך לתוך האור המיסתורי ומוציא (כן, ניהשתםו את ןס 5 אס אתה מסתכל על התוכנה, מסתכל על החתיכה ושוב על התוכנה. "את הלילה חבא אעבור לבד," אתה אומר, ועוזב אותה בוכייה ברחוב (את החתיכה, כמובן). מי מביניכס שהתנסה ב"כ 6 של 'מונטז פייטון', *מצא דמיון כמעט אבסולוטי בין התוכנה הנ"ל לבין ה"מ 6 המשעשע. אלא שפה, גם אפשר ליצור דברים נחמדים מאוד. התוכנה עובדת תחת מערכת ההפעלה של פאוסמאזשא ועכשזו, לאחר ההיכדות הפורמלית, נוכל | לעבור לאופציות הרבות, כמספר הכוכבים בשמיים (אולי קצת פחות, אבל בכל זאת הרבה), | ראשית, קיימת האופציה המגניבה של למידת תורת הקופיקס. 32 שלבים של לומוד קומיקס טהור, מלווה בסרט של בחור נחמד (שלפי דעתי לא יודע לצזיר, אבל ניחא), המספר , ומדריך אותנו כיצד להתחזל לצייר. מתחילים בחתול וגומרים בטיל אטומִי. | לאחר מכן, יש את הקטע של הסיטור. מלמדים אותנו באילו אלמנטים חשובים יש. להשתמש, כמו מוות, פיחות, מדד, בגידות קטנות, בגידות גדולות, בגידות חד מוניות, בגידות. המערבות בעלי-חזים,., אופס, לא משנה);. לאחר מכן ישנו, כמובן, מסך היצירה. בו אפשר להשתעשע כהוגן, ליצור ממש כל ציור שנפשכם חפצה בו, לדוגמא: רבתי עם אחד ממעבידיי, והחלטתי להוציא את הועם שלי על המחשב. והפלא ופלא, במקום ללכת ולהורוד ל"וא ג א ול"סווו:ק-51!8 את הראש ב"2א], ניגשתי למחשב ויצרתי קריקטורה שהיתה משפילה אותו בצורה מנניבה. אך מטעמים הומאניים, אנושיים, רחמניים החלטתי לשמור את הקובץ במחשני ולא "להעביר אותו הלאה". חבר'ה, זה עובד! משחרר לחצים בצורה היסטרית. לאחר מכן וש את בנק הקריקטורות, ובו מאוחסנות קריקטורות שמתאימות לכל מצב. מבעיות בעסק, ועד לבעיות ביתיות. ממצבים מצחיקים ומביכים ועד לימי הולדת. משפחתיים. פשוט אדיר! כל המשחק מלווה במוזיקה נחמדה, נוסח שנות ה"40' (כן, אותה תקופה מצויינת לעולם . הקומיקס, ולעולם הקומיקס האמריקאי במיוחד). התוכנה מצוינת, ממש תווית, ואפשד ‏ | להשיג אותה רק אצל היבואנים - גוושוא. כ "0 2 = || - 8 יו לי מספר חודשים הגיע לארץ סופוא סוםיוא הוא העיתון הממוחשב השני שהגנץע לארצנו (העיתון הראשון נקרא "פו) ויהו א", אבל הוא עיתון "כבד", אז נרדמתי ממנו). כשאתם קוראים עיתון, לא חשוב איזה, תמיד יהיה חסר לכם עומק מסוים. אם ישנו דיווח בעיתון על איזו פרה שברחה מהרפת ומסתובבת ברחובות דגניה ב', לעולם לא תוכל לראות או לשמוע את הידיעה (חוץ מהתמונה של הפרה, בזמן שהיא מכינה את עצמה לחליבה). אנחנו, כאן ב"זומביט", מנסים לתת לכם יותר בנך שפתחנו את זומביט אוןדליזן, שבעזרתו ניתן לשמוע צלילים מהכתבות, ולפעמים אף להוריד את התוכנה שעליה נכתבה הכתבה. = הסדדי של "מדיו" לא בא כתוספת לשום עיתון. הוא עיתון בפני | עצמו. 0 4 על מחשבים, אלא על כל נושא | שנעולם (כולל : זנ | | ' וו ₪ ו !ו ויו וו הייה י-י וו וז ו וו הפרה ההיא). להלן סק ירה קצרה על חלק מהנושאים הנמצאים בגילוון מאי של "מדיו": איזור הבידור; איזור הבידור הוא האיזור הכי טוב בעיתון (לפי דעתי), ובו ניתן למצוא חומר וקטעי סרטים מסרטים חדשים ("מת לחוות 3" וגם סרט מפגר של ג'רי לואיס). אפשר גם לשמוע ולקרוא ביקורות על דיסקים חדשים (אנני לנוקס, אלסטיקה), ולקבל מידע על תוכניות חדשות העומדות לעלות על המסכים בארצות הברית. פה ניתן לקבל סיור מודרך בין כל הסרטים והנושאים שבאיזור. איזור החדשות; באיזור החדשות נטפלו החודש אנשי "מדיו" לעם הסיני. ניתן למצוא סרטים בהם מראים איך הסינים סובלים, וסרטים בהם מראים אמריקאים צורחים על איזה ישיש סיני "למה סין מזייפת סחורות אמריקאיות??!". ללא ספק נושא מרתק, אבל לא אותנו. ניתן למצוא באיזור החדשות גם כתבה נרחבת הכוללת תמונות על ביל גייטס, ששולף פניני חוכמה ומספר מה דעתו על עידן הסיובר"ספיוס (במלים אחרות - קנו "חלונות", זה יעזור לכם בעזדן הסייבר"ספייס). מדור הספורט; מדור הספורט מתמקד החודש בשני נושאים: הפלייאוף של ה"גתא והפלייאוף של הפוטבול. בשניהם תוכלו לקרוא כתבות על כל-מיני שתקנים שמתלוננים שמעקבים להם את המשכורת, ותמונות של שחקנים יורקים על השופט (לא בכוונה כמובן, ידוע ששחקני פוטבול הם אנשים רגישים). מדור בלכלה;: נס במדור הזה הצליחו לתקוע את ביל גייטס! הוא מספר בין השאר על איך הוא נהיה מיליונר, ולמה הוא לא עושה ניתוח פלסטי (אני חושב שאני יפה ומושך גם ככה). במדור אפשר גם לקרוא ולראות כמה כסף עשתה הסדרה "מסע בין כוכבים", אבל לא צריך, כי זה היה כתוב בגיליון זומביט הקודם. איזור חילדים: איזור הילדים הוא איזור הנועד ללמד את הילדים את הדברים החשובים באמת בחיים (מין אוראלי, למשל). החודש לימד העיתון על חולי הסרטן. הכל מוסבר בשפת דיבור של ילדים ("הסרטן זה מחלה, ואם יש לך אותה, אז כואב לך"). החודש יש גם נתבה על מחנה קיץ המורכב כולו מילדים חולי סרטן, וסיפור שילד מספר, על אין הוא נרפא מהמחלה. כתבה מרכזית הנתבה המרכזית החודש היא על סדרת הטלוויזיה המהווה המשך לסדרה "מסע בין כוכבים", הלא היא "וחתסג צס ו אחאד א ז5" בכתבה יש קטעים מפרקי הסדרה, ראיון עם השחקנים ושאר הצוות, וקובצי קול מהסדרה. גם את זה כבר קראנו 7% ב"זומביט" הקודם. ואו ג | ו ]| 9556 מו שו רל | וה ובף!ו + נורום 1!כאויי/זיה ה " עזשן 40 הוחא תוכזו וה מוווון וזו ₪ וי !ואוש וושוך ]וו ווורו שוןו | ואו כוגו! עור זזה | וזאי "שה קרתטוש א ב ןורח ווה היפוא 4% ווה 4רטוטעוזו 27 פוו וה זויוס ו ו הודהם ווה שי וו א ליק | יד 1 ו יג " זו וא" אה !80 קוו /בןאו ה | רו [יזושטיו וטו ווה ו לוו ריהז !ור עורום הומו היווח קוו 5+ ש ועו וצרו ₪=ּ>ו|ה 0% ו ו וו ד | שק -- ו ואו 4 יוו ו וו וש ₪ א ף 8ותפ]הן הייו 8 וא | אאא | סטנדרטי ואינם. מבשרים חדש של ממש בתחום 7 העיתונים. . עד עכשיו נשמע אחלה, לא? נכון, זה באמת נחמד לשבת ולראות סרטים, אבל לצערי זה לא תחליף לעיתון אמיתי. התוכנה לפעמים נתקעת, והאמת, גם החומר די דליל שם (אלף כתבות, שלושה משפטים כל אחת). אבל הבעיה העיקרית של מדיו היא חוסר ההתמצאות של המשתמש. זה לא שהעיתון מאוד מבולגן, פשוט יש המון נושאים, ולמצוא את עצמך שם זה ממש בלגן. אין עמודים, אין דבר כזה "לדפדף", ואין תוכן (חוץ מאיזה קובץ סאונד מסכן שעולה בהתחלה ואומר "יש לנו כתבה מאוד יפה על סטאר-טרק, וגם משהו על ביל גייטס, נדמה לי"). ה"נאוטילוס", שהוא עיתון ממוחשב אחר, נותן טיפה יותר עומק לכתבות שלו, והרבה וותר מידע (על חשבון הצבעוניות והסרטים). שניהם משתמששים בממשק "חלונות" 1 ניר רפואה לא כל ים ממציאים את הגלגל מחדע. "בלנדר" עועשה את זה, ובטוב טעם. עיתוו אלקטרוני שאינו מנסה לחקות את המדיום המטורת'י, אלא פורץ דרך |מחולל מהפיכה בדרך בה אנו "בולעים" את המידע המגאזיני = שאתם אומרים "עיתון אלקטרוני", אתם מדוימנים לכם, סביר להנית, הרבה דפים צבעוניים, דמויי עיתון, על מסך המחשב שלכם. מעט וידיאו, קצת סאונד ותמונות. מוטציה של עיתון. כשאני מדמיין עיתון אלקטרוני, אני חושב על "בלנדר" - פנזין מולטימדיה מדליק ומושקע מאוד. "פנזין" זו לא טעות הקלדה, מקור המלה: מגאזין של מעריצי להקות רוק (8\). ושלא תבינו אותי לא נכון, זה לא שאני מזלזל ב"מסמך" המיושן. שורות, טורים, עמודים. פשוט מאוד, החבר'ה של בלנדר, הבינו מה קורה פה, ובחרו להתייחס למלה "עיתון", כמושג מופשט שמתאר אספקה שוטפת של אינפורמציה עדכנית. ב"בלנדר" לא תמצאו עמודים לבנים מלאים במלל צפוף, מלווים בתמונות ווידיאו. . / ( / מ אש ו ו.ג אש ל" | ו 57" ₪ א ₪ ₪ ] ו "בלנדר" מספק ל"קורא" של היום, חוויה אחרת. - כזו שמתחשבת בכל החושים. כתבה ב'בלנדר", היא ייצור מוזר ‏ - מעין מצגת מולטימדיה | משוכללת, שלוקחת בחשבון את האינפורמציה, כמו גם את הרקע שלה, ואת ציר הזמן. כתבה טיפוסית, | היא מאמר מערכתי על הפרוייקט המיוחצן האחרון. של אפקס טווין - נסיך האמביינט לשעבר, ופילים | גלאס, מינימליסטו ידוע באולמות הקונצרטים של 0 השנים האחרונות. כדי לקרוא את הכתבה, עלינו להזיז את העכבר | לימין ושמאל, לאורך הדף. ככל שנזיז את העכבר וחוק יותר, נכך "תתקדם" הקריאה מהר יותד. | נכשאנחנו מזיזים את הכתבה קדימה ואחורה, ! מתחילים להתגלגל על המסך משפטים, מלים, ופסקאות. כל אובייקט בפונט שונה, ובהדגשים שונים, לפי התוכן. ברקע, מתחלפים להם גם קטעי וידיאו ו"פוסטרים". פס הקול, "לופ" של קטע קצרצר מתוך ההקלטות של השניים, גם הוא מושפע מ"קצב" ההתקדמות. נראה לכם מסובך? תתפלאו. תוך שניות ספורות מתרגלים ל"שייטה" החדשה, ושוכחים שפעם עוד היינו מעיינים בעיתון נייר מקופל. כל "כתבה", היא פרוייקט בפני עצמו, מעוצב ומיוצר באופן שונה. רוצים עוד דוגמא! את מוסף "משחקי המחשב", עיצבו בפורמט של תוכנית טלוויזיונית נוסח נלגל המזל. 5 משחקים מועמדים למבחן. בכל "סיבוב" מקבל משחק אחר ניקוד על תכונותיו (כמו ב"זומביט": גראפיקה, משחקיות, שליטה...). את פינת המתכונים, מגיש "בילי האופנוען", בהשתוללות שהיתה גורמת ל"נייס גיא" המנותה, להיראות | "יי ₪ זי | 1% /. 3 ו"עשז ו" אוו !ו 1 =" ' = 5₪ ושוא זועש כמו פינתה של בתיה עוזיאל. אביזרי אופנה חדישים, מדוגמנים עלזידי נערים תמהוניים, בנוסף להנחיה משעשעת. אם כל זה לא מספיק, אז נסו ללחוץ על אייקון הגולגולת שבפינת המסך. 25 שאלות בנושא העיתון, בתוספת לקקפוניה מחרישת אוזניים, יחכו לכם שם. עד שלא תצליחו לפתור את כל השאלות, לא תוכלו לחזור לעיתון או לצאת מהתוכנה. בקיצור - "בלנדר", עיתון עם ראש קצת שונה, עושה, ואולי לא במודע, מהפכה של ממש בתחום העיתונות האלקטרונית. בדיוק שם, בין "דפי" העיתון הזה, מסתמן הגבול בו העיתון הישן, כפי שהיה מוכר לנו עשרות שנים, וסגנון העריכה ה"עצבני" של ה-דוא, חודר אלינו, לא בדי לטמטם אותנו, אלא כדי לספק לנו אינפורמציה, כמו שאנחנו אוהבים לבלוע אותה... | |- מה יי - | וו כ חס וקס מן", אחת מסדרות הקומיקפ המצליחות בעולם, הפכה גם לאחת מפדרות המלוויזיה המצזירות הדגולזת ביותר. בערוץ 2 היא שודרה די ם כי בשעות לא ממש נוחות הרבה זמן ₪ > שה ו מ 5 מ זוה אא . | ווה כלול עלידי ופרוץ ערוץ 2, הבטיחו לנו תוכניות רבות ומגוונות. אחת מחן היתה הסידרה המצוירת הידועה "אקס מן". אחלה! "אקס מן" היא סידרת קומיקס המתפרסמת בארצות הברית כבר די הרבה זמן. המון זמן, למען האמת. היא עוסקת בחבורה של מוטנטים, שבעזרת נוחות המוטציה שלהם מנסים לעזור לאנושות, אבל... מה אם האנושות לא רוצה את העזרה שַלהם, בגלל שהם מוטנטים? לקראתו סוף המאה הזאת, ותחילת המאה הבאה, החלו: להופיע כל מִינִי אנשים עם עיוותים או כוחות. מיוחדים הנובעים ממוטציה. איש לא ידע מה. גרם לכך, אבל לאט לאט האנושות החלה להתפלג. החלו להתגלות. גילויי גזענות בלב" המוטנטים (כמו שיש גילוזי נמענות נגד כל קבוצת מיעוטים אחרת בעולם), ולפעמים הפן : אפילו נרדפו בפומבי. בעולם הזה קם פרופסור צ'ארסלס אקסאוויור, מוטנט רב עוצמה עם! | כוחות טלפתים, והחליט שהוא מקים בית ספר. לאותם "מחוננים" בעלי כוחות, כדי לטולוט בהם| ולהשכין שלום בין המוטציות לבני האנוש. ככה זה היה בסידרת הקומיקס. חבורות. ] מוטנטים באו והלכו, כמה נהיו סופר גיבוריס, עצמאיים, | כמה פרשו, כמה מתו, אבל אקסאווירו המשיך ללמד. ההצלחה מוסברת בצורך לגשר בין | | הסופר"גיבורים הכל יכולים, כמו סופרמן, ובין הסופר"גיבורים | ה"דפוקים", בטלי הבעיות האישיות, כגון ספיידרמן. הסודרה גם התפצלה לכמה סדרות "בת וסדרות-משנה,. כגון אקסקאליבר, קבוצת המוטנטים של בריטניה, או אחטווחט) - צוות. י ּ ש של מוטנטים, עִם השלכות ינוי הדור שלנה .> הל וול ורוי ירי מף -ף₪/אץל | שהתננשו עם "מבוזרלי היק | נבריאלה המחרידה. הלס מ יוחזרו לפני כמה חודשים ארע אירוע שיא, כאשר פרוספור אקסאוויור נהרג בתסבוכת מוזרה של זמן. למען האמת, הוא נהרג על ידי בנו שלו... מסובך להפליא. בשלב מסויים החליטו האנשים הנחמדים ב"מארוול קומיקס", שהם רוצים לעשות עוד קצת נסף מהאקס מן, ועשו את אחת מסדוות האנימציה חטובות ביותר שנראו אי פעם על המסך. המעבר לטלוויזיה הסידרה התאפינה בדמויות עגולות, עלילה ממש טובה, ויותר מכל - אמינות ואנושיות. הדמויות הרבות מתאהבות באותה בחורה, אפילו כמעט הולכות מכות אחת עם השנייה. למען האמת, ניתן היה להגדיר את זה יותר מכל כ"טלנובלה מצויירת עם כמות נכבדה של אקשן". במשך הזמן החלו גם כל מיני אויבים גדולים ומוכרים מהקומיקסים להופיע, והחגיגה היתה מושלמת. בניגוד לציפיות, הסידרה תפסה גם קהל צופים מבוגר יותר (10715), דבר המעיד על איכותה. בכלל, סדרות אנימציה הן לא תמיד רק לילדים, ילדים לעיתים מפספסים הרבה בסדרות אנימציה - ראה "הסומפסונים". בנמשך שבועות רבים צפיתי בימי שלישי והיתי שמח וטוב לב, עד שהעבירו את הסידרה לימי שישי. אין בעיה, אומנם מתנגש קצת עם "בוורלי", אבל / נחיה. ואז באה מכת המוות: "גבריאלה"! פשוט, בלי לחודיע שום דבר, זרקו את הזוועה דוברת הספרדית הזאת עלינו, ובמקום למצוא את וולברין ורוג, מצאתי את גבריאלה וטיטו. אה!!! זמן מה הצלחתי להחיות את המוח שלי עלזידי קריאת חוברות קומיקס (ופירושו חור בתקציב - 15 ש"ח לוקחים סטימצקי לחוברת. בארה"ב זה עולה 1 דולר). ואז החלה הזוועה השנייה: "בוקר של ביף". אין לי שום דבר נגד דליק ווליניץ, בכלל, הכיף לא מפריע לי. זה הבוקר. הסאדיסטים האלה תקעו את הפרקים המצוינים ביותר שיש בשעה שמונה וחצי בבוקר. ביום שבת!!! וכמובן שכולם היו צריכים להתעורר מוקדם יותר ולראות. אז החליטו מפיקי קשת שאנשי העולם מאושרים מדי, ובמסורת שכל סידרה טובה צריך להוריד, ביטלו את אקס מן, זהו. נגמר. עכשיו אנז בתחינה נואשת לקשת: החזירו את הסידרה המופלאה הזאת! הדמויות גאמביט: מהדמויות האחובות עלי. קריאול (מהצרפתים המתגוררים בלואוזיאנה) בכוחו לטעון חפצים באנרגיה, עד ישתפוצצו. משתמש לדוב בחבילת קלפים, אותם הוא טוען באנרגיה, חזורק. וולברין: ה"דמות של הסודרה. מוטנט קנדי בעל חושי ריח מפותחים, יכולת החלמה מהירה ושלד המצופה באדמנטיום, החומר החזק ביקום, כך שהוא לא יכול להישבר. ביסט: שווול ומוחט > 1. מתנשא לגובה עם פרוותו הכחולה, בעל אינטיליגנציה, זריזות וכוחות על. סטזרם: אפריקאית חכמה, חזקה ומבוגרת מכולם. בעלת היכולת לעוף ולשלוט באיתני הטבע. רוג: מעופפת באוויר והכי חזקה בצוות. כשנוגעת במישהו ללא כפפות, היא סופג את הכוח שלה. ציקלוף: מסוגל להמיר את אור השמש לפרצי לייזר אותם הוא יורה מעיניו. חייב ללבוש מגן עיניים מיוחד כדי לשלוט בכוח. הוא מפקד על האקסמן כשהפרופסור נעדר. ג'ין גריי: בעלת כוחות טלקנוטיים, טלפתיים ויכולת להקיף עצמה ואחרים בשדה כוח המגן עליה. פרופסור אקסוויור: מנהיג ומייסד התבורה: מוטנט משותק ברגליו, הנע בעזרת "כיסא גלגלים" | מרחף. בעל יכולות טלפטיות חזקות במיוחד, מאמין בשלום ואחווה בין מוטנטים לבני אדם. ₪ו יי ה שמשה = -מממממממשא. -במנ-בשאש. = | == ...ל ם. אשיי - בש == = == 7 א)/5ככ/ ?"04 א" כאקה ]כאה במאי. 0/7 ה4און, 42/י? 0428 6/ק 74/0 אכ/ (66כ 7 קי4 ה/?כ) 42 [הר2 2/00/03 4ה0, 6אוע תשוע ?איבה ?-967!! | א ז שנתיים חיכינו, זה הכל? =והסהחז טע; - המשחק החדש של "לוקאס ארטם" אמנם מרגש, כייפי, מעוצב בצורוו מדהימה בשילוב של תלת/דו-מימד ומגיש מוזיקה גדולה - אבל נמשך רק שעתיים. חבל מאז צאת הקווסט האחוון של חברת לוקאסיארטס, "סם ומקס", חיכינו הרבה זמן למשחק הבא שלהם, שהובטח שיעלה על קודמיו בהרבה, לפני סם ומקס, יצא "יומו של הטנטקל", שהיה משחק מצליח מאוד, ולמרות שסם ומקס היה די גרוע וקצר, ציפיתי, אישית, לשיפור משמעותי במשחק ] הבא שלהם. מדובר על ת ודדסאודד .]1 זהן, משחק שהגיע לדוכנים בארצנו, ושהובטח ] שיתעלה על כל קווסט שנראה אי פעם. ראיתי את "מצערת מלאה", ומה להגיד.. ] המשחק. יפה מאוד, אפילו מדהים, אבל חיכיתי שנתיים בשביל משחק של שעתיים? המשחק מספר על כנופיית אופנוענים, ה"פולקאטס", שנכנסים למילכוד ‏ עליידי. חברה גדולה שמנסה להפליל את מנהעם ‏ - - (אתה, כמובן) ברצח. בתור מנהיג הכנופייה . שמצא את עצמו בתוך פח זבל בוקר אחד, . אתה השחקן צריך להחזיר את המצב לאיזונו, ועלייך להתחיל בכך שתזהיר את הכנופייה שלך מהמארב שמצפה להם בהמשך הדרך. המשחק וו" אקשן ומעוצב בצורה מדחימה:: במשך המשחק, ילוו אותך קטעי אקשן מדהימים וקטעל מחשבה מעולים, אבל ישנה בעיה מאוד גדולה: בדיוק כשחשבתי ] שהמשחק רק התחיל, ראיתי כתוביות. במלים אחרות, המשחק קצר לאללה! קצר רצח! פיצי! ככה לא עושים קווסט! קווסט צרוך, וכך נובע משמו, להיות ארוך. הוא צריך 1 להיות מסע ענק, ולא איזה נסיעה בת עשרה ] קילומטרים על אופנוע: שילוב של מחשבים ועכודת יד נתעלם מאורכן המצחיק של המשחק, ונעבור לפרטים טכניים. הגראפיקה מעולה! לוקאס ארטס הש 5 (מחשבי גראפיקה חזקים מאוד) מש המשמ הד שו השתמשו במחשבי א0ס511 | מצוין טוב מאד ‏ 6 | ב ינוזי רע בבדי ‏ ליצור את האנימציות של | האופנועים, מסוקים, משאיות וכו', אך את הדמויות שיושבות על כלי-הרכב, הם ציירו ביד. התוצאה של השילוב הזה בין גראפיקה תלת-מימדית ודו"מימדית היא דבר שכמותו לא נראה הרבה זמן במשחקי המחשב. המוזיקה מעולה גם היא, והוקלטה | במיוחד על-ידי להקת אופנוענים, וגם | ניתן להשיג אותה על תקליטור. האפקטים טובים, אבל לא מדהימים: הרבה רעש של מנועי"אופנועים. זה מסכם 90% מהסאונד במשחק. המשחק בנוי בצורה כזו שכל הזמן = משתנים סוגי הפאולים שיש על השחקן לפתור, והדבר הולך ומסתבך: בכל ‏ שאר הקווסטים, אך בהמשך | ייתקע השחקן בתופעות מוזרות, כמו? | קטעים שבהם הוא משחק בבולדוזר על מנת להסיח את דעתו של איזה כלב שכונתי, קטעי אקשן שבהם הוא צריך להפיל אופנוענים אחרים מכלי"רכבם ולו בגלל שפתם הסרוחה. אך כאמור, ומדובר פה בפגם רציני, המשחק קצר מדי. המשחק מוגש מאוד, ומאוד כיף לשחק אותו, ואני אפילו חושב שהייתי מעדיף אותו בקלות על קינג קווסט 7, אבל הוא .= פשוט כל-כך קצר! בל"בך! לוקאס אוטס גם יצאה עם | | אינטרפייס | חדש: במקום הדיים | ₪" | המכוערות של סם ומקס, הדבר היחידי | שעליך לעשות כדי לבצע פעולה כלשהי, ‏ הוא ללחוץ על הכפתור השמאלי, ולחכות שנייה. מיד יופיע תפריט עם הפעולות שהגיבור. יכול לבצע על החפץ. בנוסף | לכל האלמנטים תנ"ל, המשחק ם 1דדסאחד זוה מצחיק משפש מאוד, ובנוי בצורה פארודית,. כמו אי הקופים 2, בערך. ₪ גראפיקה - 97. מדהים! 7% על כפתור העכבר ולגרור חו בנל המסך. בתחילה, עליך להסתובב חופשי, כמו | , אינטרפיים - 88. לפעמים מעצבן || ]ונד - 96. מוזיקה מעולה, כמו. | ז האפקטים. (דזיים - 80. מחזיק מעמד עד |] -) [שהוא נגמר. והוא שר | ]3 8 | -| נפרט טיפה את השליטח. נניח שאתה לוחץ שמאלה על המקלדת. מה עיקוה זה שהחללות | תתתיל | ל)ן] שמאלה לאט, ופתאום היא תתחיל לטוס כליכך מהה שתאבד את חכיוון שלדו [ סומולמור חלליות. חדשו רו א וו - -% ו :| =>* או !| | חמוד (אִם כי לא מפיל) ברניל, אתה פויר חלל הווווירררן וי --=. ₪| | שו ₪ ₪ יי באודיבים מרזשעים שי - .וו | = - 1 6 | שמאיימים לקרוע %ך 0 יי ו בדיוק כמו ישו רק במקום את עורה ג"ל" להשמיד | חתולים | אתה משמיד | אנשים | צורים באז צאתו של טא ]גואס) סאוו מק המות ו" מהחלל החיצון. הוצף הטוק במשחקי סימולטו-- 00 /0)!/ ד כ וו לאחר כמה משימות תצא חלליות (כמו 5303 ואזצ 1 88 ₪ ₪ מהחהללית הדפוקה שנתנו לך, והמשחק החדש של סיירה צזפהאצכ ד1.5). המשחקים האלה היו לרוב די | ותוכל לבחור בין מגווך עצום של חלליות, יש המון חלליות במשחק, וקשה מגעילים, ניסו בכוח לחקות את אשסאגוט) סאזאר האנדי. מאוד לזכור איזה חללית יותר חזקח ואזטית ואיזו חלשח ומהירה, לכאורה, םסחמאפה הוא עוד חיקוי, אבל מה שמסתתר מאחורי חתדמית הוא משחק חמוד להפליא (אפילו אם השליטה שלו בזבל ולהעלות | הח אותו לוקח שעה...). הגראפיקה במשחק רצה ב57 (כנראה זה מה שעושה את זמן ההמתנה טיפור המשחק מאוד מסובך: לאחר שהסתבכת עם ממקד הבסיס שלך | כליכך ארוך) וחדמויות מצוזירות (לא בוידיאו). הסאונד ממש טוב. לא וק [שמת לו בננה באגזוז של החללית שלו או משחו), אתה נשלח להיות סויר | מבחינת איכות! אלא גם מבחינת השחקנים שקולותיחם הוקלטו!. השחקנים 1 מסכן שמרגיש די אידיוט עם המשימה שקיבל, לאחר פמה סיורים מתגלה. | נותנים חיים לדמויות המצוירות, שהוטכות לכמעט אנושזות (ולא כמו ממה לך שכוחות פלושה של הממשלה החלוטו לכבוש את הטולם [אוך לא?) חברות בישראל, שמתננתי המשתק מקליטים בעצמם את קולות הדמויות, והשחקן מקים מעין קבוצת עריקים שתילתם בכוחות הממשלה הרעים!ן = | ולא קשה לטעות בשמיעתם...). בסרט הפתיחה תראו קבוצת חלליות בעת. סיור, שנקלעת למארב עוד משהו חשוב: התיעוד. התיעוד במשחק הזה מצוין. עם המשחק ] חלליות אויב. המפקד צורח לסגת, אבל הוא בעצמו, כמו אידיוט, נשאר שם | (שמשווק עלידי מטריקס) מניעה גס חוברת ענקית שמלאה בהסבריט, ונותן לחלליות האויב לפוצץ לו ת'צורה (לא לפני שהוא מוריד כמח), סיפור המשחק בפרטי פרטים, והכרות עם הדמויות (כולל הסברים איפה הס נולדו, מה הייתה החוויה המינית הראשונה שלחם, התיק הרפוא ועוד). | = %. בקיצור, לא מהווה תחליף ל-אסאג!אוס 6אן,. אבל בכל זאת, משחק מכאן,. אתה (כנס לתמונה. במשחק הזה, בניגוד ל"שפטא וגואסש סאוא, = כייפי (בתנאי שיש לכם מחשב מאוד חזק שלא יחזיק אתכם שעות השחקן יכול לבחור איך תיראה הדמות שהוא משחק בה (ב שאק | נהמתנה),ם ו אהו כו תמיד שיחקת את אותה דמות, לא חשוב ם אתה נושי, או בחורה בכלל). לאחר שבחרת את הדמות המבוקשת, ונתת לה שם וכינוי- | גראפיקה - 90. רואים שהמתכנתים והגראפיקאים התאמצו, ולא סתס ]1 המחשב מסביר לך מה צריך לעשות במשחק ומפגיש אותך עם המפקד שלך. | צ'למו איזה סרט וידיאו. אז מתגלה לך עוד יתרון במשחק, לדמויות יש אופי! (נכון, גם ביוא הזה | 9 אנד - 90. איכות סבירה, דיבוב מצויין 2 אופי לדמויות, אבל בולל שהיו כליכך הדבה דמוזות במשחק, לא הזיתה שליטה 9 0. רק עב יש ג ווסטיק ניתן להשתלט ל המשחק הזהו התמקדות בכולן). ברגע שנגמר התדרוך, אתה ממריא. זמן הטעעה. בי | אורך חיים - 89. מדביק אותכם למחשב לזמן ארוך מאוד. הבסיס לחלל הוא ארוך, ארוך מאוד, יותר מדי ארוך. בערך דקה וחצו של חשיבה היסטרות (כולל השתוללות מנגורות הדיסק הקשיח וחטי"די"רום). בכל מקרה, לאחר שהסימולטור עלה, מתגלה בעיה תמורה. חשליטה במשחק היא מתחת לכל ביקורת. פשוט. אי אפשר לטלוט בחללית המטורפת שהמפקך נותן לך. ויותר נורא מזה, המפקד גם צורח ] עליך למה אתה טס כמו מפגר, ונמעט יווה ...כמ בך בעצמו, שר ו דריעוות וזומרה - כרניל, גס המשחק חזה דורש 486-33 עס 4 מגה זיכרזן נדי לחריץ אותו בכלל, אבל מניסיון אישי אני אומר לכם, אל תדיצו אוהו על פחות מ"16 מגה זיכרון (אלא אם אתס אוהבים לתכות שעה בין מסך למסך) ופנטיום 50 לפחות (אלא אם אתם רוצים לזוז לאט, ולראות כל פריים 8 | במשתק למשך שלוש שניות), קה ו/5 !| ו ה 5-52 י -4ננע. | בס | .אצ )) פ ₪7% .| | החברה שהוציאה בזמנו את ח50006 :ו (משחק הכדורגל הטוב בעולם!), מוציאה עכשיו אח 95 1]/6 הפא, הקונטרה הכדור-סליה לפיפה סוקר 2 ברגע שראיתי את המשחק, ידעתי שהוא יהיה טוב. הרי חברה. כמו דח = לא תוציא איזה זבל'ה לשוק ותהרוס את השם הנהדר שיצא ילה מאז שהוציאה את 5008 גה המשחק מאוד דומה בשיטת ההפעלה והכפתורים שלו ל"פיפה סוקר" (לא מחליפים נוסחה מצליחה), אבל כאן ישבו המתכנתים ועשו משחק, "שמכיל את כל מה שהיה חסר בפיפה סוקר. קרה לכם פעם שישבתם מול המחשב בפיפה סוקר ורציתם לדעת מי היה השחקן המצטיין במשחק? או יותר גרוע, במשחק פיפה סוקר לא היתה אפשרות ההתקדמות, כלומר, אין אתגר. את הפלייאוף מסיימים ב"פיפה" בכמה ימים, וזהו! אין | ּ 'וותר מה לעשות עם המשחק (חוץ מלנצח את בולגריה 800:0 בפעם 1 המיליון). ב"(אא הם פתרו את כל הבעיות האלו. יש עכשיו שחקן / מצטיין, ויש לשחק עונה שלמה, ואפשר לבחור בין 1000 חוקים ובין 80 רמות קושי. גם השחקנים משחקים את עצמם (ולא כמו ב"פיפה", שם לכל הישראלים קראו "חיים שלמה"). ] שהם כותבים ש"סאג .₪1 כבר במקום הראשון). אבל משפע הבחירות האלו נוצרות' בעזות. ברגע שניתנות לך אלף אופציות (כמו איזה צבע שרוכים יהיה לשחקן, איזה מספר על החולצה, האס ! || ההטבעות יילכו מהר או לאט, ועוד כל"מיני דברים בסגנון), אתה לא יכול לבחור! זה יכול לשגע אותך. אתה צריך להחליט איזה רמה של שופטים" , אתה רוצה במשחק, ומה הם רואים טוב, ומה הם לא רואים טוב, ווח איזה אלפיים פונקציות מוזרות כאלה. אחרי שעוברים את כל הסיפור הזה של הבחירות, עוברים למשחק. עידכון מפליא | קודם כל, הדבר הראשון שקולטים, זה שהמשחק מעודכן ממש לימים' אלו. השחקנים שהוחתמו בחו"ל לעונה הבאה כבר נמצאים במשחק (לואן ' תמצאו את מג'יק ג'ונסון ולארי בירד), וגם רמת הקבוצות (שמחולקת בכוכבים) מתאימה למצב העכשווי (למרות שהמתכנתים לקחו סיכון ₪ | המשחק עצמו נראה אחלה. אולי הוא לא מצולם כולו בוידיאו ( ₪ לאל על זה), אבל הגראפיקה המצויירת והממוצעת לא גורעת מהשליטה | | 9% ומהאינטראקטיביות של המשחק. לכל שחקן על המגרש יש ₪ האלמנטים שמיוחדים לו, וכבכל משחק כדורסל רגיל, יש הטבעות, עבירות, ועוד דברים ש*3081% = לא המציאה. השליטה ממש כמו = ב"פיפה", אפילו יותר טובה. בעצם יותר טובה, הרבה יותר טובה. אמנם התזוזה של הדמויות היא בדיוק כמו בז"פיפה", אבל בז"פיפה" כל פעם שהיית מוסר כדור, לא היית יודע בדיוק לאן הוא מגיע (בדרך כלל הוא 1 לא היה מגיע למקומות הנכונים), ופה, בגלל שמגרש כדורסל הוא הרבה *] יותר קטן, אתה יכול לשלוט בתנועת הכדור על המגרש (ולא להתחנן שהכדור יגיע למישהו). הסאונד מדהים, אני רוצה לפגוש את המסכן שישב איזה חמש שנים באולפן הקלטות רק כדי להקליט את כל מספרי התוצאות האפשריות, ווה ל | + 2 4 1 זו או האגון | ₪] = תוום |אל זן :6-1 זו ְ ו 1 1 ₪ 8 אוו זא אא | ה נ דע . : 1 גראפיקה - | םאונד - 97. כל המשחק מלווה בפרשנות, מסכן השדרן שהיה חייב | להקליט את עצמו מיליון פעם. ואת שמות השחקנים. המשחק כולו מדבר (בגירסת הסי.די,רום, כמובן), ₪ ויש גם כמה קטעי סרטים שמופיעים מדי פעם (אחרי איזו הטבעח מדהימה או משהו בסגנון). אבל אני מזהיר אותכם. אם אין לכם 16 מגה זינרון במחשב, אתם יכולים להתחיל לשכוח מהסרטים האלה. אומנם אם מישהו יישב שלוש שעות מול המחשב בשביל לסדר את הזיכרון, הווא בסוף יצליח להריץ את הסרטים, אבל גם אז הם ירוצו לאט (מאוד לאט), ובכלל, הגיע הזמן להחליף את הגרוטאה שאנחנו קוראים לה 486, ולעבוה מיד לפנטיום (לא לשנוח גם 16 מגה זיכרון). בקיצור, ממבט ראשון זה נראה משחק כדורסל רגיל למדי, אבל לאט לאט אתה קולט שזהו ללא ספק משחק הכדורסל של השנה, אפילו שהוא לא בא על 8 סיידים, ואפילו שאין בו סרטי וידיאו באורך שעה. ₪ 5. נחמדה, אבל לא הצד הכי חזק במשחק הזה, שליטה - 100. מעולה, יותר טובה מכל משחק כדורסל אחר. ! אורך חיים - 95. אפשר לשחק הרבה יותר זמן מ"פיפה סוקר", ולוו | לחזור על עצמן. מם אלו שגיא םן כמ כל משתתי האסטרט;'ה, א "א'מפריות 24 פ טזיה" (ראה בהת תלה משעמם פחד. אבל בראע שנכנסים אליו מאלים שהוא משחק אדיר מומלץ ג'ותר דריעוות חומרה - ₪ אלון שגיא השה:2029 , זוהי העיר החדשה, = אודיך סיטי שכיבגכתה עפ אי - ב אוקייכוס ה-אטלאכשי = טוגת. 1998 +טוחה בעולט)י. . אך מיצ.ב דה הולך שת כ.ות.- ... 7 - מממ היום ...| / א = 1% | א 4 שוש מל 2 | ה - ו יַ . ."י - "7 1 -. . : 2 ₪ ורש - : . א ₪ : ה 8 . - ו ₪ . = = . "יי , . = מ - תלוש, שמור והשלם בגיליו(ות. תבולם מוסף הקומ'0 מ'וחד לזומב'ט. מאת. הקור| שדמי | העופיים ו כמכש | | אדים רציפי התאר יב לשעגודה, מאמ וישיבה - |" | מה יש היום ' ₪ שייתין 7 8 היו המכיות. שכי 4 <068! גיראה שזה יום המזל שפי| הצעקה שלךן ורראיתו את. הח אבל השאפה האמיתנת. היא... = 4 .- ] מעכיין מה היה קו ₪[ 5 היתי מגיע "בשק מפאותר | די לעכ ו" 7 רמעו- צשרה עערת, מּאוחר | בית. חופים גכלקוודס ₪" 5 בטה שום דבר, [ וחו+ מוה, אין - כוח 72 ןטקו שדר שפ סוחרי | סמיםם פאזור 56/2 אגי שופ פכס ה המיד הגח ליי( | א / 5 7 א ה אגחכדי יוצאי . - ] %*- . , | | . / | 5 משיבה עכור. . קדיאה 922. הגיזות. ו בגיזרה 6 עגור |שצ ‏ | ת(עכיר את | |41] יש 5 הרהעשת עתם 5 א | | / | | , | | ְ | "1 % 7 - - = ]העשה לפצ< ן יתיו * זי דותניכ) 7 תפגי5 את. מישה פי ה הננ ו | -0 עו א ירד ספותה את. || אי[ עו סיפכי תייפ שום קריבת | יצור מכוע | צי) | מה? | ו / י0 מ'ותד | , 'זומב'ע | ו ו ו , | % ימ 4 - ו . . 9 " | / השנה היא 1600 ומשחו, אתה ילר אינפנטיל וחרמן קמעה האוחז בכוח בלתי מוסבר נה עלך הנל ות העולם.. זה הסיפור של אדא 0 %זזו6ואא (0%א), משחק חדש מבית תוכנה בלתי ידוע | ] בופתיחה של המשחק "שאזאזא פס פזזוסואא" מופיעה הדמות שאתה מגלם '" 3 ] בן 13-14), והדבר הראשון שהוא אומר לך זה "ווואו, איזה הנג"אובר יש לי". הנג ₪ ] אובר??? ילד שבקושי עשה ברזמצווה בהנג'ואובר??? לא נורא, ויתרתי לילד וטוט ! | נזכרתי שגם לי היו בגיל 13 הנג"אוברים...), והמשכתי לראות את הפתיחה. לאחר, = מספר שניות מופיעה קבוצת עבריינים ומקיפה אותך. "תן לי את הכסף והבגדים שלך," אומר הפושע הראש". "לך תשחק רולטת כביש!" אתה עונה לו, וחוטף מכות מכל החבורה. כטאתה / | מתעורר, אתה נמצא בבית של איזה זקן עם אלצהיימר שמסביר לך את ו (להציל את העולם מפני משהו שהוא שכח). מכאן ואילך המשחק בידיך. ו | לשוטט בעיר ערום (גנבו לך את הבגדים, זוכרז) ולמצוא אוכל, חרבות בגדים, ₪ ] התחנה הראשונה שלך היא פאב מקומי ומוזנח. ברנע שתיכנס לפאב, יצרח לך הנוכו ק 2 / ] הקשיש: "הפושעים אונסים את הבת שלי, תעזור לה". אתה מתקרב אל הפושעים = | ומתגלה תמונה מוזרה. לא כל יום רואים תמונה כזאת במשחק "סטנדרטי" המשווק ;= | גס בקרב ילדים קטנים הרגילים לראות את שלגיה מלטפת גמד, בתמונה תראה את = | בתו של המוכר ערומה לגמרי, בעוד הגנגסטרים צועקים "יאללה, עוד אצבע", לאחר =" שתפוצץ להם את הצורה, תיתן לך הבחורה (שלא רוצה להתלבש) כסף ל הז ותשלח אותך לקנות נשק ופנינים. יְ ₪ קווסט קומיקס עם איבר קטן המשחק עצמו בנוי ממבטרעל, ומזכיר מאוד, למי שזוכר, את מטחקי / הקווסט ל הסגה 8"ביט העתיק, המשחק מתחיל בעיר הגדולה, בה משוטטים ] אלפי אנשים שצועקים לך איזה איבר קטן יש לך, ומכוונים אותך לחנות. הבגדים, המשתק, מתברר, הוא קווסט קומיקס. כלומר במעט ואין אנימציה ו במשחק (חוץ מהמסך הראשי), אלא יש תמונות זזות, ממש כמו בסרט מצוייר ,, של סדרת ילדים כושלת, תמונת סטילס רגילה עם חלק קטן ממנה שזז (בדרך / כלל השפתיים של האנשים). ₪ 4 סצינות הלחימה ממש מטופשות (המשחק נשאר על אותה נקודת מבט ,4 מרוחקת, שלא נותנת מבט טוב על מה שקורה בקרב), אבל המשחק עצמו >" חביב, במיוחד העניין שהמתכנתים תיכנתו משחק "מתוח", בטענה שגם במאה | ה"17 אנשים קיימו יחסי-מין, אפילו במטבח! הגראפיקה מתחלקת לשניזם. הגראפיקה בסצינות עצמן נחדרת, אמ = 5% שהאנימצייה עלובה. כל תמונה מאופיונת היטב, כך שכולם יבינו מה מרגישות. - | 0 | שליטחל ל יי כמ 9 הדמויות (וזה יתרון של הקומיקס על הגראפיקה הממוחשבת, שהיא מכנית ' 4 "₪ חי 457 1 אלל לדו ווה וחסרת חיים). בחלק השני, המבט הראשי, הגראפיקה ממש דפוקה. כמו 6 ₪ משחקי הטלוויזיה המוקדמים (כמו שציינתי קודם). הסאונד זה סיפור שונה לגמרי, אין מוזיקה למשחק, אך הדיבור; ] והאפקטים ממש טובים, אבל מופיעים רק בחצי מהמשחק. זוהי הוכחה ‏ ] ] חותכת כמה יותר טוב דיבור שוטף במשחקי"מחשב, מאשר טקסט. אבלו - מה? בחצי משחק אין סאונד, מה שגורם לך לחשוב אם קרה משהוי ] לכרטיס הקול שלך, פעם אחת המחשב מקריא בדיבור חלק סצינה שלמה, ופתאום שותק לגמרי בסצינה אחרת, ממש מרגיז. השליטה במשחק לא מי-יודץ"מה. בעזרת המקלדת קשה להזיז את הדמות כי בהתחלה היא זזה לאט פחד, ופתאום מביאה טיל ונעלמת בשנייה מהמסך. בשלוטת העכבר המצב יותר גרוע. הדמות לא יודעת איך לזוז למקום שעליו הצבעת עם העכבר, היא מסוגלת לעשות סיבוב שלם 2 1 מסביב למסך, רק כדי להגיע לנקודה שהייתה 2 סנטימטר מהמקום בו 0 | -ן - זב מאז אתה נמצא, -- 8 | > ₪ 9 % טוב ]| בקיצור: משחק חמוד מאוד, תופס כ"17 מגה מהדיסק הקשיה, ונהנה אי | | בינוני ווו ‏ ] מהתואר "משחק קומיקס". חוץ מזה, כל הכבוד על הפתיחות של := צריווח חומדה - מספיק . מחשב 3 בדו | ךּ ' ] המשחק, שאמנם לא נראה כאילו יוצר על"ידי "נזירות זה אנחנו", אבל להריץ את המשחק, גס :2 מָגּה של זיכרון, יספיקן | רע / | גם לא נראח כמו איזה חלטורה טל צ'יצולנה ₪ וו יו בקוטי 1 : נה ו אמט להסתדר ופי | זו זוי צווזד צ' בוו זי 84 ₪13 4100 ויו 1178 ₪ ו וו %ו/6 ו הוה )| וו | ₪ , 4 . ₪" 77 4 מש ₪ %ף* |ו0 ;| .+ . 0/1 וווט, | 1 -. חוטש הממח הבא מגיע אלינו מחברת | | צ ואמ האזואותה הוא מופץ עליודי חברת 41% ₪1 30 שהיא. חלק מחבות 0005קג (מסובך, אהז). זהו משחק חלליות מעניין, וסיפורו נפתח כך: בחלל, אי שם, מתכנסת לה ועידת חלל אשר מטרתה היא אחת ויחידה - שלום. | כמובן שישנם גורמים שאינם מסכימים |,<-=ה עם רעיון השלום (כמו היום) ומנסים | == לחבל בוועידה, אתם נקראים, כרגיל, |- לחסל את החבלנים. אתם מקבלים חללית היידטק וחידה במינה (202 ד ), אשר תעזור לכם במילוי המשימה. לאחר שתענו על מספר פרטים אישיים, תוכלו לעלות על החללית. צורת המבט במסך היא סטייל ואססם. ‏ - | (דרך עיני השחקן). צורת מבט זו מקנה מרחב ראייה ענק ואפשרות לחוות את פעלולי הטיסה שעליהם ארחיב בהמשך. הדבר הראשון שעלה בראשי כשראיתי | את המשחק הוא ז[אח6פעם - משחק|" חלליות דומה מאוד - אבל טעיתי. | 2 המשחק הזה, בניגוד להדאתספם, הוא. באל -% פתוח יותר. כלומר, הוא מתרחש בחוץ, |" כאשר הכל מוקף גבעות, עצים, אין שום . מסדרונות שמגבילים את התנועה, ניתן .>" לעשות הכל. וכאן נכנסים הפעלולים ו שהזכרתי. כשאין הגבלת מרחב ותנועה,. אפשר לטוס מעל העננים ולצלול עם סחרור לתוך טייסת אוייב תוך כדי יריות נו"סטום. הדוגמא שנתתי היא רק חלק קטן ממה שאתם מסוגלים לעשות. אפשר להסתחרר הזישר אל תוך בסיס אוייב ולהפציץ אותו עם חיכוך קטן באדמה (ואז כל המטוסים שאחריכם מתרסקים), אתם יכולים להסתתר מאחורי הרים ולהגיח בהפתעה על מטוס עובר. אחד הדברים היותר מדהימים במשחק הזה הן המנהרות. כאשר קולטים על המפה נקודה צהובה, אפשר להתחיל להשתולל, נקודה צהובה משמעותה מנהרה, ומנהרה משמעותה הרבה ביף! בן"רגע אתם שוכחים את כל העולם וצוללים פנימה, כאן תצטרכו להפגין שליטה וקור רוח כאשר החיכוך הקטן ביותר יכול לגרום לתגובת שרשרת וסופה: התרסקות. אבל עם | קצת ניסיון ניתן לעבור את זה, ותאמינו לי - זה כיף! 066 - אפשר לשחק דרך מודם ומה צריך לעשות על הקרקע? ובכן, המטרה שלכם משתנה, אבל כללית - אתם מתבקשים להרוס לווינים, מטוסי אוייב ותחנות כות. לאחר שמשמידים תחנת כות, ופטריית העש[ דועכת, מבחינים בעיגול אשר מקנה לטייס (לאחר ו -] :-7 5 - 0 עוד נשקים הו ָ .7 יְ מ . ]1 4 א 1 |] א!ויח]?, ובנבל א את ם . ל 1 חים בו על %* וד = ₪ אפ ₪ ₪< דבם 012 ו| ורב ניף יְ פלסמה, | טילים | וכר), אמאתוותתודוא ‏ - מבער אחוי [שמעלה את כלי"הטייס שלך למהירות ]האור מגן סביב החללית ועוד. נשמע |1 ניף? מה תגידו אם אגיד לכם שאפשר לשחק את המשחק הזה דרך מודם? גדול! אתם יכולים לשחק (גם בגירסת היתא פא.5) כנגד שחקן אחר ד סה ססם) או ביחד (חוזסהוא אד ) | -*שק]ולבחור כל פעם כוכב אחר. אם תשחקו | נגוד שחקן אחר ותתוגלו את קריאת המכ"ם (שהיא, אגב, פשוטה מאודן, ירי [על היריב והתחמקות מהירה תגלו שכאשר תשחקו נגד המחשב המשחק יהיה קל יותר. זה תרגול מצויון וזה כיף לפוצץ חבר שלך. במקום 40805 (הודעות מוקלטות) יש הודעות מדברות שמקללות את היריב ומעצבנות אותו! כיוון שזו גירסת ה"שא ג הפ , ]מדובר ברזולוציית 46 | תמיכה בכרטיסי 1 מא90 ותואמיהם, אנומציה ופחות משימות. במשחק א 44| (גירסת הד0ע) מובטתת גראפיקת | - 7 1 תמיכה בכל הכרטיסים, המון > ]]משימות אשר מורכבות מתת"משימות 0]]](עוד 18 שלבים חדשים!), איכות סאונד 6 + ואפשרות משחק ב-זשא עד שמונה שחקנים! בגירסת 607 יהיו עוד 6,000 פריימים (80 מגה) של גראפיקה תלת"מימדית מדוייקת שממחישה בצורה מציאותית את הבסיסים לאורך כל המשחק. המון שלבים חדשים כאשר בכל (!!) שלב טקסטורות שונות, כלומר בכל מסך הרקע יהיה שונה, אוייבים חדשים ומטרות שונות ! כל זה פלוס שלב עם כוכב סודי. ₪ דרישות חומרה מומלצות: א0ס486 ומעלה, כרטיס קול כלשחו ומסך 5/6 נראפיקה - 95. רזולוציית 6/ די יפה, ומובטח שיפור בגירסה המלאה מכיוון : טיש תמיכה בכרטיס .5/0 וגראפיקה תלת-מימדיתן- מצוזנת. סאונד - 95, מוזיקזת יפהפיות ! שקטות, מרגיעות מצוין ועם זאת ממריצות בקטעי האקשן. ב 4 שליטה - 90. שליטה נהדרת יחסית למשחקי| טוב מאד חלליות אחרים שאני מכיר, יש שליטה חלקהן טוב ואפשרות סיחדור מדהימה. בינוני אורך חיים - 91. אין סוף לכיף ואין הגבלת מרחב. וזה אומר שהכל אפשרי. לשחק ולשחק ולשחק... את "מירוץ 5000", המשחק חחדש, פִיסמה החברה /] ככח: "חושנו, מהמם, סוראליסטז, מפתח, מחיר, עליון, ₪ מגרה. ומדחים".. זו אמנם תיסחפות מוגזמת, אבל מדובר במשחק נחמד. עס הרבח מקוריות מד אמרו שרוב חברות משחקי המחשב הן ממוסחרות. ההונחה הני מוחשיית לטענה זו היא העובדה הבאה: נאשר תברח כלשהי מוציאה משחק מקורי, טוב, ומצליח, כל שאר החבוות מנסות לחקות את אותו המשחק בכך שהן מוציאות משחקים דומים ו"משופרים", שחם בעצם חיקויים עלובים ולא יותה. אבל, כנראה שזה לא מזיז לאותן חברות חקייניות, והן עדיין עובדות לפי הנוסחה של: משחק טוב ומצלוח שוות הרבח כסף, וחוקוי של משחק טוב ומצליח - שוות עוד הרבה כסף הבעיה חיא, שהנוסחה הזו לא תמיד מצליחה, אבל החברות לא לומדות. ראינו את התופעה הזאת נבר בעשוות חיקויי ואססם למיניחם, ועכשיו הגיע התור של דא תת ושות' (שימו לב ש"ואססם הוא בעצם קרוב משפחחה רחוק גם שלחם...). הרעיון הכללו שעומד מאחורי ז'אנר המשחקים הזה הוא סימולטור חלליות תלת מימדי, שחדגש בו חוא על האקשן, ולא על הפרטים הטכניים שקיימים בסימולטורים רגילים. דבר נוסף וחשוב הוא השימוש בכל מיני אפקטים תלתזמימדיים שווצרים מנהרות, מבוכים, וההרגשה שהטיסה מתנהלת בתוך מבנח סנור, ולא תחת כיפת השמיים, עם הצלחה, באמור, לא מתווכחים, ותברת א] וא הבריטית (האחראית לכמה וכמה משחקי מרוץ מכוניות) ישבה וחשבה כיצד ניתן לפתח את אותו הרעיון ולהוסיף לו משהו ייחודי, שעדיין לא נעשה. התוצאה: מורוץ כלי*טיס עתודניים, שמתנהל בין"חיתר גם במנהרות, תעלות ומבונים. זה, לכל הדיעות, דבר שנאמת עדיין לא נעשה. א הו פירסמה את משחקה (ושימו לב לתיאורים... ו / נ"חושני, | מהמם, סוראליסטו, מפתת(!), מהיר, עליוז : מגרה(!!!) ומדהים", הזותי אומר שהם בהתלט הגזימו עם כמה משמות"התואר האלה. משחק אמנם יכול להיוח מהמם ומדתים, אבל חושני, מפתה מגרת!! מה זה 0% סרט של שרון פטון? בכל אופן, 5000 |אהמודפיו.51 הוון. | בכלל לא מחמם ובבלל לא מדחים. אולי רק נתמד לכל היותר. | לשחקן ניתנת חאפשרות לבחור מעשרה כלי טיס שונים ולחמשי אותם במיטב כלי ] הנשק הכוללים טולים, מוקשים, ופצצות עשן, הוא יכול להתחרות בעשרה מסלולי מרוץ, ] כל אחד מהם עם הנוף הייחודי לו. הוא יכול להנות מכמה זוויות צילום, ומאפקטים של ן ] "זום" והילוך איטי. הוא אפילו יכול לשחק עם חברזו דרך מודם, רשת מחשבים או מסד, | מפוצל, אבל הבעיח הוצינית היא שהוא לא ינול לטוס, ואפילו אם כן, אז לא בהצלחה] או בחנאה מרונת. הענין נובע מהשליטה המוגבלת, ומהמוגבלות של המשחק בכללי ] למרות שהמסלול נראה ארוך ומרוות, זו רק אחיזת עינוים: לא ניתן להתרומם מעל גובח] | מסוים, כי אז "נתקעים" בשמיים(?!). המחשב מכוון בעצמו את הכלי, כדי שהוא לא ייכנס בקזר, כך נוצר המצב שלשחקו נותר רק לבחור את כווון הטיסה הכללי ולכוון את מד"המחירות. ומעל הכל, המשחק מאוד איטי. אני אישית שיחקתי בו על גבי מחשב 20 4אם, והוא ן 2 זז מאוד לאט. אולי המשחק דורש פנטיום בדי שהוא יזוז באוהן | 44 | מספק, אבל אין לכל אחד בארץ פנטיום. | מבחינת הגראפיקה, אין לי הרבה תלונות. המשחק משלב 8 טקסטורת ופוליגונים ונראה טוב מאוד. הצליל נחמד נם כן, ותומך ז | ברו ררטוסי חקול חקיימים. בקיצור, ל"א ז ית חות וכוס לצאת משהו טוב מאוד, אבל התכנות הלקוי גרם לשליטה | בינוני | המחורבנת שדפקה למשחק הזה את הצורה, ₪ - . ₪ . . , = | 4 . | | ₪ ₪ -- 1 | : 0 יְ , | 4 | ו | | ₪ = = = 85 שילוב מוצלח בין טקסטורה לפולוגוניס,. ו 2 = 80 מוזימת ואפקטים סטנדרטיים מחשורת.