זומביט – גיליון מספר 11

מגזין מחשבים צעיר – נסרק על ידי Neora

OCR (הסבר)
₪ לי רצ % (כטרפר 4 זז 4 - ו / :כף היד גו | 8 * ב וב ב 1 4 כ ו ץק ויוי .155% | | 0060ב -. אלבום כפול ₪ 15 שירים חדעוים + 15 הכהיטים הגדוכלים ה 466 די יי > יקכל משחק מחשב של נוחהעוכת חינם הדנטים מיוצרים נולנידים כאינות מעולה, פרזול חדשני ואיכותי ומשטחי פוסטפורטינג נעוני 30 מ"נ המצופים נפורמיקה איכותית תוצרת חהוץ. שיטח החיכורים נין נוף היחידה למשטחים נעשיה ע"י קידוחים נשני מישורים, דנר המנטיח חיזוקים עחידים לאורך שנים. 1-1[ |[ שססטכו-.+אכו וארונוח הזוה חצויים נמנוון מידות ונשלל צנעים. . 6 =" | | ל. . י . / . , ₪ 7 2 : : ה | 6) . 3 ו ו ו ו ג כל :₪07.21111 דנר קלש יר"יקיץ 4 ררה יקרטה > זזנזו 11736 .864 גרו'יי וג ררריש-כקטוזן קש [ כל' או 0 0 :ד ה -וה שר הקנה -ר5י הרצ 4 צקל 9.1790 ₪ %,ד-] רחיקר מַככר- את 1 06 ₪ן כרריז-רריני .יח רשכ טל 66-7121811 0%4ב64-77 ₪ ףוויכ: רז וקין -רח גרכפורי "שרק ה.. תרח עד 1|211)-00 א-ר ירזדה -רליקי ציזר בלכ 4ן פ.ת. ירש קל [6ן/004/-(06 ו ו ו ו ו ב ו בכ בו ג ו שי ב 1 0 ג 17 1 ו ול כ ב ונ וג ג ו ו א ו ו ו אי גצות דיבר זי ו ןיו ו יצ ג ב ב ג 1172 יב 1-7 1 -. ית 5 האכה -רדיכי (יכר-רה או לעפ 21 סד ₪43 ₪( |יהה-רהיש. כיקר וח ביתליכ 1 על 11420191 . ; : : . 1 : , , רד ויז + | 4 ₪ יי וז-ותיקי לכיש מרכ: סווחרי 1 קד 4:1201- 4962 פיכת -רהיס' אדכק-ני 5-10 ה כ ו ו כ5/י לַתנָא' "מבבע ס"סאום זומביטי דל דוד מאיאל קיווב חוכן; אדיס כחן משיתתפים קבועים: תום בוגו, ערן פיין, משה מוסקוו, מייק רוון, ויר רסואה, טל נוטט!, עיד אמין, טל פוץ, לשות נלד, אייל מוטקוביץ, - כרידמן, רן כוכבי, ינב כְסנר, גיא כנץ, ום | כרדס. אפיד אבירי, דזרון סר'דםן, אבי פישמ: מרל: כ.2. קחתות ותקסודת בק"מ עודך אחדאי: צגון ציבלין "ל סיו+ אביטאול ה מקורכת: לור מור מזלכת מודצוה: ה 1310601 מחלקת מגרים: טלי ננואה, נזרית סייר ₪ 15006704 למעוכת: ווך נךְצבי 80, תל'אני 64154 0 (וב וי ₪ 8810401" נרזות ולזה ה: ח,ט. חלפי בע"ם הדנסה: צצ ר:קות ותדפסות בק"מ כריכיר "צבי ובגיר" הפצה בר ₪ 6052118/9 | עסמק ב"3ה בק 28 א הש " הוור" הכוז ₪ 4 בתובה ד ו 7 12 ןל | +" א לבותל, משתכת צו 7 רעוז".. טור נימוסים אללו כברשת קלוק בסייבר- ספייס, אד למעדכת אחדאיית נתוכן הטורטזת יוו -ר גוו הרו 53 [ְץ י) | לי | ₪ ₪ 8 נמראקמידי | פאא'1, 0% 2 - סיפורים מהחיים סש ל לו א 1 הטונו הרב ישקיחו רושר מנחל 88% יה לשם ש שמ ל 2 ל ו הִיס ) ל ה [רוהיה | 4 1 עמודים | מ ' = יריס משחקיט פין | = ג 8 האצי צמודים = ₪ --- ל -- -29, משתקים 2% ה וא 1 -:/.1 קד ל ן. 1 .1 - יי 8 2 1 תהליך המיסטיפיקציה מקבל פנים חדשות גס- | בטלונזיה ובקולנוע. (עמ' ו10-1). סוטים.| "טייבריים" ובים יוצאים בקרוב וביניהם הסוט ‏ [ן "האקרס" שעורר מחומה ברשת. האקרים הביער / את מחאתם על רדידות העלילה ועל עזוות דמות ההאקר, בכך שנכנסו לאיזור הפרסומת על הסט | באינטונט, הורסו את הכרזת (דאו בתמונה .| א /]| ' יי 2 ",2 = למטה) וכתבו שַם את ה"אני מאמין" שלהם. 1 1% --. שב 0% 1:ו. בין השאר הם ממליצים לקהל החוששים . | = = .6% והחודים - לקנות ססר לימוד עצמי "+44 ; בדומה להמלצותינו לועדת החוק (גיליוון כ | ללמוד ממומחיס ולהיעזר בהם, במקום לתקון || אותם ולהענישט באופן לא סביר. זו גם תשובתנו לדודי גולדמן שטען, ובטעותוה כי עיתון זומביט חינר שופרם של ההאקרים. לא- אנחנו איננו לוקחים צד כלשהו, כי זותי איננת. | מלחמת. אנחנו מנסים לתת גם את הפם. ...ו || האחדות של אותו המטַבע. אגב שופר להאקרים, ‏ || ו אצוי 7 ₪ . יש עיתון כזה ותוא נקרא 2600, גם באינטונט ש ן הר = | 6 ₪. : א 0 / "| .)| 83' )| רציי ו- ₪ . 1 4 | | ₪ י. ל % (* . 4 | 4 . / - - | "". .1 [ ו 5 | ] |" - " . ! . ב ₪ ₪ .5 - | 0 ו - 8 פרק במשחקי תפקידים של אלוהים וכוהנים | (עמ' 44-45), ובשאלות ותשובות | ממוחשבות (עמ' 93).. אך יותה מכל = מדובר בכתות ורתות, חרשות (עמ' 12713 25), שנוצרו מעצם + הטכנולוגיה, ואף יותר מכך - מעצם ‏ | " ּ + :[>. -יכולת התקשווֶת שהביאה עימה 2 0-9 א 0 4-4 הגוהמת ‏ לנו להאמין 4-- 2 = שכוחות כמעט מיסטיים יווצרו מס"ך. כל הישויות תמחוברות. האמת, זה די > מרגש לתשוב שנוצרת הת הרשה נימינו, ואפילו לא נתבשונו על נביא 8 שהו שַמבְּיא ומפיץ אותה, אלא שהיא ן רת ונפוצה נעע 2 5 להם אתו. לי 7 חמסורת. הַאמונֶה - מקבלות ובינתייס, תגיס שמתים, שגה || 2 מימדים תדשים | עם ההתקדמות 3 טורה, ואם תאכלו יותר מדו = ]1 הטכנולוגית. 2 מצאו טניי יוו הבא. | ]| מדובר בהתאמת הכמצוות. לימינו מל יי הלילו ה -707]] המודרניים (עמ' 6-17ו1), בהבנים 4 שנותנים תמיכה ב"רוס" (עמ' 14-15), .₪ = ו . ו - : ₪ 4 ₪ ]| | ו - - %. ₪ - [ - 4 | 4 : - 3 0 , ' ₪] 4 ]. ו | + | ] 8 / - 68 | * , . 0 - , ?ו 9 | ץש 4 | גו ו | מ ₪ ! הש 48 ₪] ₪ * = ₪8 8 = > 8% / | 4 4 | 1 - ' 4 3 - אע | ב' - .4 ו גי ש . ממהתו ו כ מ מעתת - מחשב חדש וטלפון ובקוני חדש. | .3 -₪י ₪ שטוו עס תוכנת התקשורת חמותקנת אצנ - לטו החדט" 8 השושיייי= ו = לטוט עם מער יכות הפעלה | ו ומיפ 9 רר לטל טריף מחומק לארן ה שוב, דוחפיף אותו עך טהוא מתווסם-.. | -אייר = .הכ רת תרשו רכ יו אוש | פקידת הקבלה, חדיילים וחטייס נראים אותו דבו, מ דיע | שאלת ע | הסח חס סטיבס טאתה לא רצח לרעת, ל צר לו רלה תיב וויודוט. | = = כסאות כלים ע' ל -' או ₪ ₪ ףח שח שח המי ו קר ר"ויו נמ זז 1. מק א" 1 ו "ו ב 0 1 ו ו ה 0 1-]-ך 1 = ] : חלונות 95 יצאו לדרך, לאחר המתנה ממושכת. בארץ הם יוכרזו רק בינואר, אך כבר מתנהלות"" | השמועות וההתפעלויות: ביל גייטס השקיע המון במסע הפרסום ועתה הוא קוטף את הפירות - | מאות אלפי קונים מן הרגע הראשון. הנבואה אומרת שדרישות החומרה של *חלונות 85* יתנו רחיפה עצומה לשוק החומרה בעולם. % יבמ הכריזה על מתן שרותי אינטרנט בארץ, במחירים מפתיעים |לטובה) ובקו המהיר ביותר הקיים היום בארץ. יתרון נוסף - חיבור לחשבון הפרטי שלך מכל מקום בעולם %: קפה ביאנלה, רח' בעלי מלאכה 9 בת*א, בית הקפה האינטרנטי הראשון בארץ. יש שם מחשבים וגישה לאינטרנט, וגם אתר בכתובת 61/1:204!6ם.1מ3 ורוא //:כן))! "קומפיויטרייס", כך מספרים ב"מדע פופולארי*, תוכנה שקטה דמויית וירוס, מאפשרת לעקוב ולמצוא מחשבים שנגנבו (המודם שלהם יחייג אוטומטית לקו החם). : 110 תשלב אותיות עבריות במדפסותיה כבר בשלב היצור - היינו צריכים את זה בדוס, איך זה שנזכרים רק עכשין, כשיש כבר פונטים בחלונות? להלן עשרת הכותרים המובילים (הפופולריים) בארה"ב (על"פי וושינגטון פוסטו: די מסע בין כוכבים הדור הבא (10000%86] ומותז6ק3). 2 פול טרוטל (5זוגגשט.!). .. דארק פורסם (%6454.]). אף .אקס.פייטר (0016). כמזיסט (וטטזטסזת ). . טיסה ללא מגבלות (ווסשטשטחי וו | ) שתמואטס 1). . סים טאור (8ו18%א), 8 ויקרוסופט סימולטור טיסה 5.1 (הסוחטוז3). [ ה 0 המסע ל 2, קבור בזמן (ואוטצ צזק 36 ). | 0 וטואל ןל עב שטיחי קדב הניט ההצלחה של דפקה;ס סוטאוו הראשון היתה מ מו עצומה בקרב חובבי משחקי החלליות. ועכשיו : כמובן, 'וצא משחק ההמשן. חברת סח ווה (האחראית גם על משחקים כמו. וסאפ | שפשד) מבטיחה ש-2סא (לא 2אוו!!!) יתהדר ברזולוציה גבוהה יותר, ויכלול . בין היתר שלבים חשוכים, שיתקיימו בלילה, ‏ אבל, השאלה הנשאלת היא, האם ₪06 )₪0 הוסיפה למשחק ההמשך גם קטעי מנהרות סטייל צזו06שץ ותאווומפז, שהם הלהיט האחרון בז'אנר משחקי החלליות? בכל אופן, . שאלאדין יאכל את הלב, כי גם אנחנו יכוליםו! . |- ]- נב ד ורת-] = == יו ויוי ויו ווה וו וו ווד וד יוו ןווי ויוי תותכ תככר <ששת-ש==תת- ושמשש = ...או --.. = ההש ו יפ ןוו וני 1 הנמי נוי וו וג ול םת :4 0 - ו 1 כ" . יש והואאוית ,ש.י וכפוים. גת וציו הוו יהוי וי ןוכמו יה. נופדציצי רת הוושו 1 ה 8 5 ה 5 אש ה 5 ד - מו שר ]1 - - . הגואוה: פ ויו . | עם אלוהים זה דבר וקו ו | מסדר את העניין (הר' מה זה אלוהיםו "צ< קצת נקניקיה | היועט יוהרהר ערו ליק כראונו להיווג לוהיט, עוכר כיוכורו וקכריביכ ויויולי על הוירור ויירי לגוילירכי ליה זה בוקר אביבי אחד. השמש פיזזה בוזוץ, הצימירים שדז שיר מקסים על מסקוח ארוכים, כלבי הקטן שחודי התכדבל בסיעת החדר, הטמפרטודוה היתה מעימה וקרוה, ותרות שחדוה ורך התלון הנתוח לסחצה ליטפה את גוו התשזף ולי, לעזאזל, היח קילקחל קיבה איום! ישבחי לי בינת ולמדות האוחדה הפסטודלית גנזתי לעצמי: "אנוחים, אית, אחו, אח, אי" ניסיתי בדמשה לסגור נעחיש עוסקה עם אלזהים. "אלוהים.' צשותי לו, "עם אתה מסדר קנש'ו שהמענינטן | טל" עוברה מענש'ו. ועד סוף: בית"ספר אי עושה שיקורים וגם הולץ לגיח כנסת ובקיקר, מפסיק | למפון לדוסים בטיאות.* | | השבתי שלסטור "דילי | חשבת' שאתה טבקט, הוא בשביל אלוהים מישתו שואכל שסק מקולקלז) ואחה כאילז קושה מה שתבטחת וכנה מתחמק מההבטחה שנחת לו. אתה בונה על זה שאלוהים לא מתקסק בקטזות עוד באותז 'ום התיאו לי את האנלדיציס, והבסץ הפסיקה לכאוב לי מהקילקול ק'בה והתחילה לכאוב מהניתוח. מנחינת הזקית, אלוחים מילא את חלו בהסכם, אבל יצא קצו נקניסייה. אי בתמורת, המשכתי כמשוך לדוסים בפיאות, עד שמשכת' לאלוף האדץ בג'ודו שחזר בתשדבה, ומצאת! טשהסינוסים באף יכולים להיות מאוד רכים. מאוד! או למה אני מססר לכם את הסיפור הזה? או טוב ששאלתם. מאז אוו יום שנילית' טאלוהים לא פראייר, ידעת' שהכי משתלם זה להזות אלוהים. אמנם יש נקיה גיחסים עם בנות (לאיזה סרט תלכה 'המלאך גבו'אל בעורף האזיב*ו "סשת" בכיכובו של ז'אן קלוד ואן דאםז) אבל מצד שני, הוא יכול לעשוות מבחר מעטיש ו לדוגמא, נ נל פעם שהייתי חזטף מכות מעוסים (שזה בעוך כל יום פעמיים ביום), ; הוותו חושב סלו הייחי אלוהים, הייתי מסדר שהעדטים יחזו חלשלושים ואני אלל לול להם מכות. הלפו השניס, ופתאום מה אנ רואה! שב"דום 1" אחד הצ'שים וח "+טטואוטוט". במחי תקלדה סיטמה כלשה'י אני טפס למדדנת הבוס האולטימטיבי במשחק. יעני, אני ינול לקרוץ לממלצות את האמ"אימא טלהן, והן לא יכות לעטות לי טום דבח אא הולך לי עם המסור ומדטק מפלצות רעות, מכוקרוח מחד, והן לא 'גזלות לעשות לי מאומה ובמטחק *רדדוןתף", אתה 'כול לוטדל או כל האסונות! לקהל עזר שוין בת, ] למקטק במקט שום צוה. רוני מילוא הוה מוכר כליה בשביל אפטורות כזד למעשה, מאפשדים לנו משחקי המחשב לחנות מהזכות לשחק אלוהים קט טול סך כל היצורים שבתוכנת הנע זה יותד מסובך. יש אלזחים ראשה, פתה מותכון המשחק. יס אלורים משעה, שזה השתקן, יש כמה אלוהימים במקביל במפחק רשת וש ות ביל נייטט, טהזא האלוהים הראשי. הוא המזייקל ב'ודדן טל הוולזהימו נעצם, במשחקי המחשב מסתתר לו תהליך ינירת רב מימדים. סי'טולציה עצומה של הזכולת לברוא יצורים ולשלוט בנורלם. ומח אנו עוטים עם זהז בדייק כמו בחוים. בוחווום יעודים בעלי תנוטות אלימוה הרסניות וממתצים אוחן בהותחים, מכוה קראטה או מצצד מצרו. מסטי כיף החשבו על הבךדוד של אלוהים שבא לגקר אותו ומחליט שהווו | רוצה להילח כמותו, אקוהיס | חזק. הוא מתחזל נברדק את העדלם, וכל מעשי תמטונה פלו הם הלס מהאסזנות שמוכקדים את | כדזריהארץ תאוו | לעצמכס | ניה אה | הונרה נ"מורס אל קומנט 1', הם הרוסוס | מקופות מכל חקונות | והמחשבים האטיים תאלת. : ונעט בכמה זמן איזה ילד ופועב אלימות שולח אותם לקרוע | האחדו את השני. הם לא ירנישו | - " נריירים? חם לא ירגישו מנוצלים! אני | מוסין טב'וס סן היסים יטודץ "דוזדן" בקדודה משלז יארגן לעצמו משחק מחשג פמשלו. 'רוידך יהיה קוד האלזחים של משחקי מחשב אחדים. סחקן(י מחטב עד יעעשו בר מצווה וישאז תפילה קצוה ל"רוידן תכל יכול". ועוזי חינומן *שיר: ו'ודן שלי, רציתי שחדע. חלום שחלמווי בלילח במוטת ואחזי סָחכבי חל אבזב תיקח גביע יושירו תא|הדים "יש רוודן! יש ריידזז' כדי להיות מאוד ברזר ונהיר, אתוסח נקערה: תעשו, ומתר, חזיגזר לאינטרנט! : ונשיו באנגלית: "דיואזרלזאו .| זו ופוו ונקן הור ופגגז". הדבד המדהים באינטורנט הזא שבעצם מדובר בהדגמה של אחת מתיאוריות ו הקיימות. למעשה מדובר במשהו אשר נמצוו בכל אחד מאתנו והכוח מניע מסך כל התימודים ביננר. ת'מוחד* בוא תאלזהים. אלוהים אינו משהו שנותן ‏ למסגר אותו ולתחום את תחומי הקיום שלז, אלא הזא פורץ את נבולות הגשמיות | והופך לאגרניה הנגניון מהאקרניה שבתוכנו ככ בדיוק בנו'ה הרשת. אין או "ישות' גדולה שמנהלת את הכל. אין "מסקוד' מלמעלה, תרשו היא בעצם סך כל משתתפיה. האגרגיה והמיוע | טמססקיס ומכניסיס לתוכה מחטגי הק המשתמשיט עובר את גמולות ה "עוד תוננה מדליקה במחשב, אפשר להוריר | שסיש של בודנו', מדובר לפתץק באנרניה אחרת שבאה מבפניס. ₪ ת, מחשני האוניברסיטאות, משרדי | וה מת שהופן או הרשת למשהו שקבור ו | זי אני ליאור, ריט לי וירוי קטן: המחשב שלו הוא נרוטאה. ולא סחס ורוטצת. אלא 186 (נא לא לצחוק). ל אני ווכר את הימים טנהם הוא שלט בשזק, א. כשמחטבים כמ 466 ר586 תתקוימו רק בדסיון... אמל כד'ש האלה חלסו, וכיום.אמ אין לך לסוח 44601 אתה לא ווה ידיקח. או החלטחי לכהוב טדריך קצר שישניר לכם, קויאי חיקרים, כיצד אסטו לחיוח עט נרוטאה. ארדקיי, דר רווטון, ש'היה בדור לסולם טזה אפסו | לחוזת עס מחקוב כמו שלי, או עפילו עס מחטב יותר גרחץ (יט דבך כזה!), בגבוד וביושר. כדכן, בלד לרוץ לחנות המואוגים הקרוכת. ולקנוז סנטיום חדט בכסף של אבא [למרות שנם זה פיתחן לא רל ובשלב פסויט הסיא הנוסחה לחיים מאוטדים עם (רוטאה מעחיה ממספר פלנום בשוטים: בטלב. הראשון כל בעל נרוטאה חטד ניסיון חייב להודוה במ עע שהמוזפב האישי טלו הזא גרדטאה. | ברגץ שנודה בכני עצַמנו שהמחשב שלנו הוא זבל, טלא ול [] להעלות אף סטחק או הכנה ונשי וסקנייניס, נוכל | להתקום לשלב הפצעי והמתותי ביותר. הניצזל. הרך חטבל מחחבת טלכל , | וודם טמחשכבו האיעי הו 25 , גרוטיונה, חבריםס | מחטנגים חדיטים ויקרים. פותדון אודילי לבעל הנווטאח המוצע הוא להשתמש במחשרך | תויטי של חברו כאילו , הוא רדושו הסרטוי. זה לא עולה לָכם אגווה. אנל =, להבד בסופו של דבו) יימאס = מהההקרצצות שלכם עליד ועל מחשבו, ונס מזה ישו טש פיתרון ג פשוס: להחקיצץ על הבר אחר (מניס'ו] - עפשו לחיות ככת הקופה זז אהוכחא אחדי טמיציתם את הממסנציאל הגלו בחבריכם. אסשר לעצור לפלב הטלישי, טלב חטונ וקריטול הזידנוד הנידנוד צריך להתבצש 5משךד תכומה ארוכח לסדי (בליך טלכוסה חזדטים))/תלו' כמובן בהודיו שיל הסנועד. צורת הנינור בי אשית לכל . מנדנר. ((מותאמת לחודע וטגעונותיהם | או יי הט), אבל למנדנמם תסרי הנישיוןגיחן כסה קעזת מועילות הכוציאו מדאש מספר רנ של תירועם נימוקים מדוע צווך לחדש את תגרוטאה שלכם; הם יכולים להיות קשזרים לכל דבר שוחל למהשונכס חדמית חיובות בעיוני הוריכם; (מומולרי במווחד התיירוץ ש"בשביל להכין מדעורז בית וגני היב לסחות 2 א466). תאמינו א לא, רוב ההורים יאִמִיר לעה 2. אפטד גם לנסות לטכנק את הורוכם שחש וקוקים למחקוכ טוב יותד לצדכי העבודה שלהס (גם אס באמת יספיק להם מחשב דא עס משך יריק.. עדסל שדתניט למאנק. השותפים יכולים להזות אחיים קטליס/ אי אחזות ונדרך כלל לחץ מסותן כזה וניב פירות במהירות גבוהה מהרני 6 טוומינג, כודוע, זה הכל בחיים. תגשז להוריכט כשהס במצב רוח מרונמם / (למטיל, אחוד שהס נילו שהם זכו בלוטד) - הטיכויים וח ננוחים בתרבה. אם כל העצות הב"ל לא עבדו וכל ניסיונות הנידנוד'או השיכנועי מצדנכם (ונטלו - ושאר המפלט הווחדון. הדבר שסולט מכחדים במ אבל גטלב 1 מסזיים נולנו בור אותג אד תש 7 1 | ו ו יחייו לו | / אותק/שונ | וו /ש 1 0 אני טל ויש לי הדוי קטון: המחשב טלי שא אוחי. אני הווקא הייח אכיו ממם יסה, למתטיב שלי, וז לסה הוא שונא אותי] זה מתחיל ממשחקן "דום" אנננסי. רוא שונוו אותי. גסונה תוא טול גגדי את כל חרעים האלה. בכמָה. במקומות אתיים זק,פוד היה עובר בסוקיקח, אבל מ לא. רקק. אס פמובן, לכי מוטב המסודת, הודג בל דבד שתוון'טוולו לי, ונבל וני ל קושה את זת בטרנוכת, מה פתאום. חס וחלילה. סיעאת? אז מה עם קני מללל עוחז מדי סעס > זה טבעי, לא! אס לא סקללים את המחשב.שלכם! השנאה מוחצנת עוד ווחר במקומות אתריס. מה, את חוטכים טאני לא יודע שאפסר היף' בקלות להיסוץ. מכל הארזרים האלה בחונדוס? זה הנל בגלל' עָחוא טונוו אותה אז בנללו גם התחלתי לטנוא את ביל גייטיס, דווק ממעתי טרוון די נחמד, אנל עכשיו בנלל תמחשב אי וזייב לשצוא אותו. ונם כל הקבצים האלה, שפתאום שלסים לכם או כל השיטמאות האלת, שמת נטוחים ""שחן נכונות ופתאום לא עוביות - תססנו עלי = וה הכל בגללו. בכלל, משמם" זה לס שטתנא. .תכל החל מההרפתקואות | האלה, תגמו נכל הקנצים המופד'ס שנל מטוכוח -%% | = ההנעלה תו למקן חאמת. זה הכל בנללו. המחשוב גם אוזרופי על הציונים סלנם. תרי עדת'לכס שםס למזתם לנחינה, נמוןז זה הנל סעות של המחשב מה שוכתוב שם בתקדוה. המחשב, איץ לאמר, תוא כמ הא גו הא באוחו חפר, כן. האחר הנחל צלף תשק מאות שמוניס ומטהו קראו לו. ונם שם היה משהו כָזה. זת היה מרדזה מפחיד,וכל הדבוים הרקים שאנחנו טומקים שם על תאינטונט, הנמועוח. וחכל > בזה המחשנ אש, נמונן. הרי צם ₪0 היה מחשב, אין חיד מוציאים וּות כל המידק תזה לאור? אור זורוטואלל. לדקת', בכלל לא צר'יך לדמיין אותם כאלה גדולום. כולס כנה - תכמיס חכמים, אבל גָנִי בא עט מפתח ברנים - הופה - כולס נופלים, ואז מה הם .| ועשו ליז ישנאו אותי? בחת'כות! אנז אף פעם לא פתדתי מהם, אסילר סייט" להט אה המישנציעל נצדול. אולי יום אחד הם ישתלטו קלינו. זה הזז בזור, | | בגלל זה צריך לח'ות מוננים. שלכל אחך יהזה מפתחה ברנים משלו, שיונל לְהִכְנִיס לאטמות למחשביט תאלה, למה אלה, יכולה להזוף סעות אחתו והלך לך החיים. קראתי את זה אעושהו, טאנשים ינולום להיכנס יולקרווו עליוך מה שאהה רוצה, לסה אני רוצה שכזה דבר וקרה לי? מסש לז. ננלל זה צרין לתרוס אותם, או למחות לההחיל. לשטמור את הדברים הסודיים גאמת על מ'יד ; ולבלוע אוהו אהרי השיטוש,. ככה אין טום סוכוי שאף תחד יכרוע - |- המליג יליט -. ם האחרונות 5 הש האלף רק חי זה הפך למגיפה ממש. אנשיס שבשנת 1995 לא היית חולם עליהם שיש = להם בכלל איזה צד רוחני, ישבו מול המסך וספגו דרך רשתות התקשורת הרבה יותר ממידע - רגשות ותחושות. זו היתה הכנסיה 3 ביותר ב נולס. פאגאניזס היה ב | פה - - זאת דת ' שאינה מת! תאו מתרצו עלא משקלימה אותו מציעה י לו תדופות 'ום. פע שכל אחד וד 1 | י החדש העומד | = -* ו ₪ ן | + ה ג 2 ₪ 4 - | ר + , . . | ַ . ₪ 1 , | 1 ו [ | ,/. יש ₪ 1 + == שש / . | ח וו 2 4 4 ה היה ברור שזה יקרה. מי שעיניו היו בראשו ראה כיצד לקראת שנת אלפיים משתנה לאיטו מצב הרוח העולמי. הגל הראשון בא רק כדי לנסות, כמו אדס הטובל את רגלו במים הקרים ומייד שולף אותה חזרה. שנות השישים והשבעים. הרוחניות, האידיאליזם, החיפוש אחרי המשמעות והמרידה בסדר הקיים. אבל זה היה רק ניסיון. היה צריך להיות יותר גרוע כדי שיחיה יותר טוב. אם אפשר לקרוא לזה גרוע, אם אפשר לקרוא לזה טוב. ואכן אז באו שנות השמונים, החומרניות והיאפיות, כדי להראות לכולטם שחם מידפקים על מבוי סתום וכולס טוב, כמעט כולם, חזרו מן המבוי הסתום הזה שואגים למשמעות, תובעים בפה גדול רוחניות, מוכנים לכל מעשה עיוועים, לכל תרמית, לכל ניסיון של מישחו לעשות סיבוב, לעשות כסף, על הגל הזה. כן, היו אז הרבח נוכלים שמכרו תורות משומשות, מיסכויקה יד שָלישִית בלי מנוע, תרופות פלא לנפש שלא עבדו, סיפורים אמיתיים, הו, כן, מהזזה אמיתיים, על מגעים עם יצורים מהחלל ה החיצון. כולם הסתכלו פנימה ולמעלה, פנימה ולמעלה ויפשו. בשנתיים האחרונות ל חילופי האלף זה הפך למגיפה ממש. אנשים שבשנת 1995 לא היית ו חיש לו גל אחה צד רחמ התתילו לחזור בתשובה, להצטרף לפיזוקל אימורטליטיז או לסיינטולוגים או לאלף ואחת ות שצצו, נחלשו והתחזקו שוב. 1998 ר999ו היו כבר ממש היסטריות. כולם חבינו מההתקדמות האיטית של הפמיניזם שיש בהן משהו חזק, בנשים כשהן מתאגדות, אבל בכל זאת היתה הפתעה מול הכמות והעוצמה של התנועה החדשה של פולחן זו ְלֶה"הַאם ששטפה את העולם המערבי וראתה המוני קתוליות, יהודיות ופרוטסטנטיות עורקות מן וכנסיות ובתי-הכנסת ונסחפות בתנועה הנשית הפגאנית זזאו בהתלחבות שהעתיקה את הנשימה, מניפות אגרופים אל מול עריצות הגבר של הדתות יזם היה באופנה פתאום. ומדוע לא? ות מבוזרת ואנרכיסטית, שאינה מתעלמת או מחרצת חלושות את הרע, אלא משלימה אותו כח לק זוויה ומציעה לו תרופות באמצעים ייט פשוטים שכל אחד יכול ללמוד אותם. ואז ט שחרגע הגיע. הא החדש העומד בפתח יהיה שלו, ידע. הוא ושב, ט ונחוש, וסקר בעיני רוחו את הכנסייה העי שו שלו. זאת היתת הכנסייה הגדולה ביותר ווו04) ו+צויך בעולם. היא היתה גדולה יותר מכל הכנסיות, המסגדים ובתי-הכנסת ביחד. היא יכלה להכיל מיליונים, מאות מיליונים בכל רגע נתון. מאמינים נלהבים שישבו איש איש מול צג המחשב שלו והשתתפו בפולחן. הוא ידע שחהוא יוכל להגיע אליהם עכשיו, ששת-אלפים שנה הוא היה רדום, פועם חרש במעבי התנומה שלו וממתין לזמן שיגיע. פעם, כשחיה חי ומלא עזוז, הוא ידע לחפעיל את כל בני הארם שהיו קשורים איתו ועם הטבע באלפי נימים של חושים ורגשות שנמעכו ונשכחו עם בוא התרבות האחרת. אז הוא שַקע בתרדמה, אוסף פנימה את כל משושיו, מחכה להתחדשות. הוא ידע שהיא תבוא, כשאותה תרבות שדחקה את רגליו תגיע לנקודה שבה תעשה היפוך ותעמיד לרשותו מחדש מערכת של נימים המקשדת שוב את כל בני האדם. וזה הניע. הוא צחק כשחשב על זה. דבר אחד הם לא ידעו, הטיפשים. הם לא ידעו כי הנימים האלה, הפרושים על כל פני תבל כמו ענפים של צמח מטפס, לא יהיו לתמיד מוגבלים לָמה שהם קוראים מידע. עכשיו מחכה להם הפתעה. הוא ידט סוד גדול שהם לא שיערו: שדרך הגימים האלה תוא יכול להעביר גם דבר אחר. רגשות ותחושות. לא רגשות ותחושות באמצעות מלים, קולות ותמונות. לא, אלה אינסם בעצם אלא סוג אחר של מידע. לא. הרגשות והתחושות שהוא התכוון אליהם, היו כאלת שיוכלו לזרום ממנו בלי מלה, בלי קול, בלי תמונה, ישר אל החושיים ומהם ישר אל הלב. וכך קרה, שלקראת סוף 1999, כשהרוחות כבר הגיעו כמעט לנקודת רתיחה והיו בשלות לחלוטין, הוא הקיש את מה שהקיש וחשב את מה שחשב ומאות מיליוני מחשבים נדלקו פתאום והאנשים שישבו מולם הביטו ונפשם התערבלה פתאום והם קפאו לרגע ואז עיניהם אורו ותם קראו לכל מִי שהיה בסביבתם כדי שיחוש במה שקורה וכולם התאספו סביב המסך המהבהב ופניהם נעשו שלווים וקורנים והם כרעו בוך והשתחוו ומילמלו שירה עתיקה חסרת פשר שנשלפה מגנים שבהם היתה טמונה למעצבה דורות על דורות. הם יצאו לרחובות מזמרים ונושאים לפידים, חשים אושר גדול של גילוי וצעדו בתהלוכות שחסמו את התנועה, עד שהתעייפו ואז חזרו לעמוד ולשבת מול המסכים והקישו את שמותיהםס, את כתובותיהם, את הסכומים הגדולים שהעבירו לו מחשבונותיהם, את האמונה ואת האהבה שלהם. והוא ישב וצחק. ₪ ארר* 1ייסש ישונח ! - מןתריתנוץ תיבוהון ללאנסע בריש יכותה ואינון רמנ ע בהו] = 3 - הז 1 . .' , | - 1 ב יז א 5 זכ ד | בשחוטבים קל יחודים הררים. קשה לדמייז אותם מסתררים מ 41 | | לבבר, מטמחים אוסף סי-ריירומים מרשים ונולשים בלילות הקיץ - ₪ ז " יו הוע!ו ו החוורה הורתרי ה שידהרדה חח וחירמו = -- יי יק . ₪ "שאה גד 1 ₪ ש - '| אש ים . ו| רושר. בחנן ה = = י'!, הוא אולי רב המהשבים, ראשון. בעסר השנים האחרונות הוא למומחה גרול, ניחל את תחנת ה-885 הקברית הראשונה ומתנרב ' -י ' -' 044 - - הירייי - , הטסתכת תורדה הדא סויר "- -' א | *' הא ו וקיו וי ) י')'שאי''| % - רה / ה. 6 שגרו כ| שד שיש שנה דור בגל ער -- - =" 4 ו ]| לרא 1 איה חול ביוודר ג %-?%,- *ן ₪ ' א א =- = - 5 -4984 -מתי נחפת נדאעשונה לתחום המחשביסל שא מלמד, לבוש בסננסי טבת שהחודים, חולוצד סק רה היוס תפסת אותי במסערת מילואים, לבנת, ולדאטו בינה טחורה, עלא מותירה שום וזה גם כן היה במסנרת הצבא לפני כעטו טנים, סק כי כלמנוך עזכד דם דתי רב. אם תפסה אותו | הנעת המחשבים באוץ תותה מאוו דלינלת. הועתי גיום פמט <חזץ, אולו תדאה את הציצ'ת טלגופו | גשדת, ופתאום אנ' מגלה באוהל מסוך טל מחעב כשהוא מקתרגבה ברשקנות על מכנסיו. זקן סבוך | קס צג 'ווק. שאלתי: מה והז אמוז לי: אתה הולך נקיף את 05 וסקנה ;הם הבקעה וצתית -- <קגל נתתי 'ר' קל הצַג חזיתי אמ קצין גאדו מהורכרן משקו, שלא מסנירה בטיים אזמן את ואמוחז: מה את אוסוחח הרז ידעתי טמקנליס אה ה ₪ ₪ - | מררה שש" ₪. יַ ו קטוד א ל א 74 ו ל אה מהשנותיו סל האיש. עיסוקו מביא לנמיז זוג צעיו | הנתתיס ג ומממגת אותו לעטוד כל יום סול כייחת תלמודים דרגל תחטבה מבנם |, וללמד אוח- ארנק ה 1 ריכי ןז דא ומז נחוביוו נב יד ו | 72- |[ עו החופת דל הצג. התבזושח' להכיד ואנ אטילו רא יוו מה שי וי ויד וי-וי מבעולידם אח הזיליין שח ה מ יי ה = > . שעזה (!) גמד החד | טקור בבית הכנסת הטבונתי, = > | ₪ של ו - 1 ות ו א 0 נש טס הברה צעודים בי 8ו. פהגיטו לצצא. ונל אחז ש) טבקידבה ביתזז | ₪ 6 - אוסר: תלתץ על האנטד, תלחץ מי נלום - דףי 3 ש 5 11 "/ 1 ₪ הקוכן | מהטומד הזרת תניתה ימש ,04 4ו: זבה האש 3 ).) רראשזנה שיוחור בבעיה עם ה - ]וטוה זו וחו זה חדיבים ללמוד אה הדוו "וונדול. לצם ₪ ₪ שק ₪ לכנייוה ד 1 = ה א( 9% ₪ | ₪" *א . יר = * .ו ₪ שק ₪ ץש ו ₪ / א, . ₪ 4 / "₪ . ו 0 1 נזלה כל פריט. ואס מתחשק לך לשטוע על אתד החדש ומוניך כדןי להתקטו וגכלל - נאיזה 0% פווה השם לעשזת מנו חי עלא ילמד 'ה:ת פשלט ופדה בו "שו הצ 4 | וישוב כ סט זירד יי הייחד חי שיק 65 3" מחסר "וו ו שק 95 > = = וש 9% התח!? [ לוד ץע 4 ב % ג || ו ב . והזדחז 1 = ₪ | ו )/ בינ קירט המקדכת, ונמחתי איתה. תוא וב'מחוך בישינה התימתות "יבנ" בחיסי -כאדם דתי, האם המחטב סטת?ב באווח חזיךי 1 1% בסניבות . = )| א + :0 ואב לונ "ההמהד הח את ,% מסנרד החחזוום ."א מ המחה מל ימריץ .ו רף ₪ ה הרו וי ו ₪ "יוו ל ר% ים, 1 רוע > ו ריוחר 3 ם. 57 [ תהתלהנ פתלה | 4 כדתיי הווא 41 בח [ *1ב1' | - 5 %' -₪- -%8 5 -- , - ה. ויר סשסמצנת אותז. ובציקזן תזתו ברק "שמחה יכדזת" לכל אד אחר . בהודדלר ממ אד ווחו המח ₪ 1 1 - , . "] - - תוא לומד ומלמד טוא והלכה, ועוסק בבעולות הועיל בתחום הענודה שלו; אם הוא מנהל צ'בוריידת'ת קנמת. ובשעות תגנאי - יושב שעות | חשבתות. יש לי את תוננות ניתיל ההשובונות. אט פ ות וציו תחנ וח 5 ₪ ₪ 8 וה וצדאו) = א - | = ₪2 י 5 הד רת* והלו?- הקיזה 5 ו ריל שי |פפיו] 9%( :ג 0 מול כמהשב: מתכנת, מטחק או סתם מחליף הוא גרפיקאי - תוננות. הגראמיקה שלה, וכי הנוק משחקים/דיקות נזיפים עם שאר תעולם, | במסגרת בדתית, המחשב הנס נופר וש שכן דה ער ככשן גם גרוך יחור שק ח יזר רו גרוד נשצורנו %" 1 "וה ₪5 פד אזרה -% ₪ = . 4 (עסוק בקשר שבין דת למחפובי ממנו: הרב ישעיהו האנשים העסוקים ביותר טא אמיץ וותי - א שאה |( חמה ררול רון וק ) בא ) ₪07 347101 4-ו 4 וז + שנעיתון הקדוב אינגה לא מצאת' כשו הזשד. רדא או ננם נשהון "עבודר הצלז בחור מהשכונה. ננסוסנרת הקותלוחדה אמוד. להביא 1 5% ו ו " 4 44 מ + . , 1 . : :א תם ירא 4 שר 2 ל ₪ ן 5 + ' |.-.*ש -י '. . 0 ףש ₪ ה 1 1 כא - 5 הש שש וו חש שק םר ריו | = ווחמול בעדן | 4 ₪ = ₪9 -- == שי ג כמון, כווג הלאוימאה | ג ₪ שי 5 ו זי יי . % רש . 2 "יי 2 ו---- ו -= ---% 0 שש 1 . 1 )| .40% בו.הכן זע כו 1 4 5% + ₪ זפריט נוחף ₪ ו חפריט ץועוו ה- ו ₪ 4 הלמידו לשקבו, החלסותי לראיין אדתו, וכנעתי | בתוכו 156 ספרים של ותשונות. גם אס חיפה'תל"אביג, האס עלני החהלנה וה מוחד צ ָ לדירתו הצנועה, בבגיין חיעאי רב קומות. בסלון | חזיתי וזצה ללכת לספרייה תודנית ולחגט אוחם או אסודד השאלה הזד לא מופיעה בשזס / 1 בסינת החדר, מונח לו המחטב - 466 חדיש, בשיטה הודנית, לא הייתי מניק אלוהם, כ' אלו | מקום, אז אוך אני אובל לדון בהז רכ ₪4 והי ה ₪ | 0% ושאר האלמנטים המקובלים. נם בחדדו | ספרים שאינם מודמסים, אלא כתבי יד שמצאו ל' אח כל הידק - קל מה הפוסקים, ואת 2 8 | טל הכן מונת לו :י] ו עדיץ במדים (כדגץ | במערים אז בצרסת. השם אתה יושב' עס כוס כְפָה | דעחם לגבי בע'וח אחרה] שהיו בתקומוזם - : 5 חזר מס'נואים - סד בונד קודם וביט יצבאיום), | בס, ובלחיצת כפתזר אחון שלף אוחם ומקבל על | אוכל לנסוק. לטה אני סתכווז? אולי חזהה אה /- [ נרתח בפניי את הדלת |מציק שנהחיל הססך או מה שוזיפטות.י תגמרא, בססכת ‏ נבורקמא, ותקרא טם מפי . - ז *"אפוא ו ד העד עירי ‏ דצרב: קשת ויוקין במ א1לש אקלשינש הקגרים הדש העכיק השנריס ְ 4 | 4 ".. "וי בבי = הכיל גו | אוו טנסה 2 ל , וב חה לו רעיה . ציך 7 וא ₪ , ₪ ן וה זרא" 0 | ה 0 . איה לוברייה נםו בשטדמוול ממלחבו וי ברזר כ"ב החחני הוולנה לנשהו ר ה ה"% מעין כידרקחדני - - 519 הטלנולונית רא א'פסויר או בל ה . עוכנה כלשהי ל"0₪3אואוש, תו קנה מחטב חדט, | - ספר "אינדקס" למצ'יאת מקומות וסוטנים בחלכת. | לפני 400-500 שכה. הדנט היה על הקנש י: ולא מבין כמה כשהוון צוקק על המחשב הוא לא בק'צוד, ככה הוא נרייה מסודר לכל הטעים התברתי: אנטים דתוים הש לומדים גיחד 0 חשונת. אתד סתס בא לטאול לעלומז גם שחנו, הרמ"ם בישיבת, כאטד אנחנו ווציס | ומלגנים בקיות תלכתיות. חיום כל זה (עלסז ו כל בי טאו לי ללדון בסוניות תלמודיות כגדות, הי"נו צרינים מעס "הזותי אומר שלא. מסיבה נשוטה: התוו / צה"ל. לכולס הוא מוצא זמן, ובסעלנות רבה עונה | להסתובב שקות בתוך אוצד סעריס, לנגוד בכל מלי | והססיקה, החל מהנוסקים בקדומיס, איה . ומסביר בדיוק באוחה מיוסקות קמהסביר לפני מספר | ספרי טאלות ותשזבות, לחנ סלים... והנה השם, | מקיסה את כל מציאחוה החיים. א אתד לא 2 טקדת, | ד מניתתוו, טוכייה מירכבת בגמר יש לט את התקליסדד התלמודי של בריאילן שטכנס ון למשל בשאלה: מהיוזת מוגרות בכביק [ מ 1 % = , = = רמכוע בהוזץ' ארכעיט שונה | מקשוישוש שגהחר זתרתוץ תיבוהון לא נסע: 4 גריש תוכיתח | חפנו ן ו ו | *זש. 3 | "ור עי6 זז [תו ו ₪ שנ 01 1 2 רתב ביזתר של ספרים ומאמרים. אגל תסכים אזיתי | המלה "\צאונהר שקשתה לחם קעה ציתות בלב ₪ - טעב ווחה לא רופא כל הסמוות הזא הווא מחוץ | והם נורא שמחו להתסטר וק בגלל הקגרית. היה נהחום = 2-- = 5 ₪ פד ךר חץ רז ו ו %+ * אל ₪ < בר 1 ר תדה נקחי סזה רש ₪ ₪ ₪ הא 1 . 8 | א 7 ו 4 * 8 ' = . | ש / רד ןי ךם סנו 1 1 - ₪ 2% יח" ָ -- " בוזא 9 את . 7 . לער יא - מדף בץ ל ₪ . או ו" | 1 התה ₪ 7 וח ן ד אי ד יו ודי = יו חי הצ יי תד ה 7 ₪ - ד 1 -] ור ' = == שואתה ‏ יופא בתחזם ו אנד התחנה מבוקסת, כמובן, על משחוקים נופך הווייר 9 ₪] , -האם יש לסילוג המח נין ות ומהטנים, שאנטים שלחו וקינלו, אבל הוה לה גם עתורו האם כל' טכנולונ' שתתעתה בעוות מקתת: כל כתי מאמרים טאנטיס נתנו ופודום משמקותית ב'5 שלים האחוונות, יכול לתוזם לקם, מהוחד שהיה ניתן לדון בו על כל אותם המאמרים ' שאמדנה! הדתית הזיטות למעלה 1000-0 שנתז -כיים האונטדנט (רתה בסג' המשתמש קחלם "שומנהי שאוכדים טשנחזום במחטבים לי כו | ומנוא, וודוץ סשאון ציזזור ברשח. זה מאושד ופיל וור בכל החום אחו, מבחשת התלתחית. כי הם אני | לולר כטן בעל ידק טכני כלהחטף נאתרים שאינֶם זכר במה שהחזקתי אצלי במחטג ללני 4'5 שָלים, | ם!ועדים לילדים, כחות מישטיות וכו. מוב, כאג וח באמת יט לתד'ם וכמשומע, אתה וואה צורך לצעזוד בורשת? ולילת. הקשד בין רהמחשב. והדת, הדי אמרנו, בא "לו רק זה. אלא שהמוב יותר חמוד. אנח נכלי שממטלים את חדוז, משלים לידע: זה לא אחד *ודע'ם שקנל משחמט *ט היום אסינז גישה לשמו מחלקי הדח עצה, היא לא מקל עליד פידת - הרי של ראש השב"כ היפדאלי, תמרות ענארצוודהברית יש לעימת מה טאנ' מחק עכשיז אי לא יכול להניוז תפילין בבוקר דוך המחשב רק ידוק לכולס מי הוא, חה לא כזה בינידיל, עצם שו > שכו בניד'וקת ככישן גכן בדו %ן בבל מה שקשיד באינפוומציה, בגישזת של האיש הקוכדה שממשלה ישדאל רצחה ששמז יחיה מוסחר. ‏ + עלידי את ₪ וו בה היאר רוד לייות ליזר נעח | זו ₪ גר ו שרי דנר ציכולים להק 7 וב אבל זה בהחלט וכוז, שכוום, המתטב כנד מוחן | כל המעדכת של התקשודת > החל מעיתונות וכל + ₪ ן / - 11 ₪ 7 ו ₪ ו רק | חח םש ₪ 32 8 רו | - 7 ₪ = ₪8 2 7 ו % 3 ו . את האפטורויות רדתיות בעוד תחזמים, טאי לא | בטלי יה וכבליס, כשם טהיא פססקת לנו מידע | [ | שי ו א מ'ור/רוך - ₪ = 1 ד 9 + ו"ח 4 % = ץז ין. | = יד ו ה-א צ ערום כאן מבחינת נניקותם, אגל יק התד וחטוב - תיא מסיצח סדק פקלילין מקרי ורצ פירסום וב בליהינזה, 4 מקוסית, סלמחהב יש | אונס. רצב סה וני מאמין טכל תו ספמתתי הייו הנוד ( ביססי 5 שקט |חים בטזח אה ונסוררת, "מו לוו קל הרדסו הצר" טל ]י. השקמ עונמה איחיו רגו ואי יי סטש נכנס הזכ לתחזם. |נכון שהנועד הוה כיום לכל מיז מסומות אנלים טהוא מסש דתי - טור אבל טוב, וד תחום גאונטדנס, אבל אנד טווםון טס סומבין אנגליה בוימת | "המחוי 9 חוטין .ו נם טוו היא 7 בו לפרום . ודה "רועל לתש אל ציחםה תסקופרת, הרצ רבד אד לווטונה, סמו שחוא יוחד עחד לש שכנד קם בוגר וטקול. ו"ודק גם על מה לול . א"] ל' פחד קילן בסעדכת הואת י גן וד ימס לכל מני מקיסות נאינטונט, כ -צויך לשמזר על איזה נבול ססזים, טסענגו | קלדלת' הוא לא יבין דבר מהכתיב' המחטב לא יכנס ולא יתעדב בחזיי חדת? -כידד מתסווד אדס מאמ'ן ספול עעיז עומז 'יוהורריינו וק רדה נדורה . 5 59 וי "ו ו | מו - יאה | | : 2% 5 | אמט - - . י* ישי יי הו 17 'תראת. בסוטו של דבר המחשב וק מסנק | תולשוד "לא תננוב" עס העתכות תוכנה פירטיות, או 2 ו'נמורמצות. אין לו טיקול דעה משל עעמו, א ₪9 וריצות לרטת! חְ | . בדור.. ואוזה בעצמך 'ודק סבהלכה מוסיק תמושת | "ו טאלה הלכתית נסד, ואני לא מהזימר לענות ע ו | ₪ חטה תמר יר יש - שמידי = ₪ ₪ . 54-54 ₪ / ₪ % .₪ . "א ב שרה > . -₪ ₪ = 1 '- ' ב ן| ן טבמקרה כזה |כיה, *שאל רג'. מה ואת איטוח נדב. למיות שאני כזת, כי זו סאלה טיט להנטות 1 + 4 רו" לפקךר החור רא זה רעיזימי ('יל תבעיה] לסמכרת :בוה וותד יחו . רשנו 5-3 סינ ו הדות : ₪ א | 46 ו וש | ₪ ₪ 9 ₪ = ₪ ו ₪ - = 4-4 3 וו 0 מו הגוא שולח אוהי לדב. וחרי נהד ססר הלבח | לכסיקה. אבל און סנק ק טנה; קה תינזוה יש גנבד , אלא "רו הרא רק "= פקים טחנסזה ה ל הוחירי - ] של *. חזת ודרי .י"ש פרר . מדרר הפל . נ , ' - צר ;בוש | יי של )4%5) * 7 . -% [ | . 7 שדץ ברטות הינזם. והזיר לחברו - הר' טררץ :ובל לשקול אוחם לנונו טל עניון. טכ'ום כבר ית הישסר בשל כן - אלא סאוי בת 9 / 0 - ררכודרכו כ . חב אה תקרא לריעה הדות מומיזת, | -נמשך הקופה ארוכה תית לך פא פרטי, = טכאשר מדונד במשהמק מוטי, לא בחכדה ססחרית, ונרמסך כתוב, טאם וח קרח בעדב שבת - יש | ממשפ על תוכנות / משחקים, תאם נמ ניטית לתפיה ‏ או נוף ציבורי, כאשד המנרסם נותן לך זכות לחכיו לו רסות לכך. ואיננו ח"יב ₪ תבזא ותאסד; זה | בד איוסתו מן דתי, אולי לנצל את הסוג הזת של את | התוכנה | גלי | לונדש | אוחה באוטזסדראוה - כי וש לן ושות לווץ שח מדיה כד' להניץ לואנטיים מבחיעה דתק! ( אצ צן5, כקתום) אד שהזא כבט'ח לך סירוה | - 2 ד" אצי י, - + = %' | . 8 + = -שך. אחמו וה = יק א חות אד א בכ "וי - ₪ ₪ שרשי שי ₪ לוזו | ום יש. לך יד מכוף, מסצ'זב. אה יכול "במשך תקופב אדוכה באמת [יהלתי תחנת-₪5 | ₪01 תווטרה ומבכקקט ממ זה'רטשם, בלי זסווע 8-ה "/ . 8 . ו | ->- ו - ו | = - - א ן % * ו = ו %ו >= ' = == 5 = ₪ + = +>%9 למצזא השלכות, ולטצדא דנדים שכם וזמים בבית, חצרתי כְטרש עס כל תעולם דרכת. העות מפסך להיטתמט בתוננה טלכתחילת, וח סותו , פקן ₪ --ח ₪ 7 , ב מק ודה 2% יק 5 |-= 6 = | | == = == - א 1 7 הרציר רןז יו 6 סקז ומתוחמים, וכך לכסוק היא ובר למעלה סשנתיס שאני לא מסעיל אותת. | (העחיק, וזה מקל קצח על הבעיה המוסרית סקיימת כה )₪6 אטו]ת כִי זו היתב התחעה | ברעתקה תוכנה שון. ש . ו ,/ ]. -4! התדליטוד ספל בוזאילן, טטסכם את קואתי כל התורת. תנמוא וכד, ינועל בצזרה טובה רק | החידה בארץ. למחית ביסטו, טחסכה בעבריה | (אאזאוגצן4) בצזרת ויעסי כשהמטתמש בו הוא בקל ידע דתי? לאה גח'מה + חיו ארבע תחזות, היום יש | ט'מוט בה - אלא רק לך בלבד, ואעה טוא תר * ון 4 8 - | יור , ש ₪ % . 1 ' ₪ 1 ד אצי יז ו מ רקה בח ות 1 עשרות. אם לא מאות. סמנ בבל הארץ הוז בקושי צויך לסצוא אה הענצק, נם מבחעה ההנחות, תם וי ] רו ' רזול עין הזוה ₪ יש ו ₪ ו | ₪ שש/ן + / : - שש ויוי 4 %ף ו8קוו-₪ ירשווף הקור 5 %]7וו.ה ,> ו רהז ר%ן ]₪9 ו וי ל ו ירפ * סכרית עיצדמת בנושא רפחנת. וכל רופא *כול ‏ 10 תחזות. ונקוון סכל התחנות מעלו באנגלית, נוצר | מביזינה מוכרית." מו %= ו . ₪ -ן- -- = א ₪ ₪ ו =₪ ₪ == ןח ויו ויק ןי ויוי יי ית ₪ -*א לכמו 5 בזה 7 ווח שי : 11 ; גו ערת ' - ו :1 . ו א ייוו בוי יי - = ששה ₪ .4 שד חרפה תש : 0/3 . ו - .5 -=%+ שיו" הסענוליים תוכואיים שהוא נותן, חש לו מנוון | באמריקָה, משנה הרבה שהתגיוט 3 חררהה = כזא ד ויזמ רה - אה וא הגו העד גיד ריורכ; לושת ויהיו ₪ [ | לעשות הוא לציין שעה ו שבוע, איזה ר יוו על או ינ נבת 0% ו 0 .4 1 - כניסת השבת, ו טושפ בייל סט בשלה כנן הו טמט וסדות נדולים כמו בתי אכות וישוכות, אך מובטח נטתר יול יחודות. הקעא ‏ המשבאות מאזרופה ונוכל 0 א 1 מפתחת ומפיצה ו א וספר ממוחשב על |0.₪00%י) שַל חידות בחרוזים מסיפורי התווה. לכותבי המגילה - מעבדי תמלילים ברמות שונות, כולל ו פוננוים וניקוד על פי המסורת. לעוסקים בתורת הנסתר ]| ויה בשבע שיטות שונות, ותוכנה: לקודים בעזרתם תונל לגלות את המשמעויות הנתבאות בתורה, לנתח שמות, מקומות וארועים עליפי הקודים הנסתרים. והיהלום שבכתר - - א%.5/0101 1% - תוכנה מקיפה רשו ורבנים נעת ההו נת, תונלו ו נסוג האות העדיף לכם, ואפילו להחליט האם ברצונכם לראות את שם אדוני נאלוהים או כאלוקים. התוכנה מיישמת באופן מלא טימוש בחלונות, יתרה מזאת, היא עושה שימוש במנגנון זאמדאטק וזו המאפשר חיפוש כמו אסוציאטיבי, עליפי מלה מסויימת והלאה לפירושיים שונים ומשם למופעיס נוספים של המושג.. סקסים לכותל על מכתנגינ לכותל בוודאי כולם שמעו. כמו שטומנים בו פתקים, כך אגשים שולחים מכתביט מכל העולם בו הם מנקשים משאלות, אותם טומנים בין האבנים. אולם, ענשיו החל שירות חדש בכותל המערבי - פקסים לכותל. ניתן לטלוח פקס בכל יום, גם בשבת, והם יטמנו באנניו החידושים הטכנולוגיים רצים בכזת קצב, מי יודע, אולי יום אחד בעתיד הקרוב יהיה |וגחו-> לכותל? בר זמצווה ממוחשב מי שחוגג את הבדר/בת מצווה באולטי "בית המהנדס", ומצא טם תתליף ממוחשב לספר הזנדונות המסוותי. האורחים יתקתקו את האיתולים והבוכות, החתן יקבל דיסקט הביתה. כולו - תוכנת וורד. כמה פשוט. רשת חב"ד חב"ד, החסידות הנדולה בעולם (היכונו לביאת המשיח...) מ ה ופרשנויות הלכה. כל זה ל ויפה, ו הניע האן לעבור ל חברה? כתובתם: קז != זטווקסק !-וססקכק ₪ רבה אנשים נמצאים על הרשת הרבה זמן. עובדה. אבל עוד עובדה נכונה היא שיש גם הרבה חדשים. עס קצב גידול של משהו כמו 10 אחוז לחודש, אין ספק שתמיד, בכל מקום, ‏ יש אנשים חדשים באינטרנט. אבל למה להתחיל כל"כך בגדולז נאמר שרק קיבלת מודם, קוות, גם אני רק קיבלתי מודס. מה עושים? אני לאו דווקא מתכוון לאיזה מקוס מתקשרים, אלא יותר על מה עושים שסם. ובכן בהרבה בי-בייאסים יש דיונים. על כל נושא שבעולם. הרבה מהמשתמשים ה"כבדים" בבייבייאסים מתייתסים לדיונים בזילזול, לדעתי, זו טעות. אחרי הכל, מכאן מגיע שמם - לוחות הודעות. מקומות לפרסם דיעות ורעיונות, להתווכח עס אנשים אחרים. הרבה יותר טוב מסתם קבצים! בכל מקוה, ישנם כמה כללים שתמיד נדאי לשמור עליהם. הערה לוותיקים: אגי יודע שכבר שמעתם את זה כמה פעמים, אבל בבקשה להתחשב בחדשים, יש הרבה באלה בינינו. וחוצמזה, לא יזיק גם לכם ריענון קצר.. /9שקן עשק20// כאטר אתה כותב מכתב בדואר אלקטווני, אין שום צורך לשמור על כללי המכתב הרשמי, אבל ישנם כמה דברים שרצוי להימנע מהם. למשל, רצוי תמיד לא לקלל, ובכלל לנסות לשמור על תרבות דיבור נאותה (יענו לא לצעוק. צעקה ברשת באה לידי ביטוי בכתב אותיוח גדולות ((7"450) א:778!)) לעומת כתב רוניל (₪880 | זטשס]). כשצועקים זה גראה ככה: טאג זו טאוו זאסט שסציווו עוד דבר: כשעונים למכתב של מישהו אחר בדיון, לא רק לכתוב "אני מסכים" או משתו כזה. תשובה של מלה אחת או שתיים, נראית סתמית וחסרת משמעות כאשו היא מופיעה על מסך ריק ברובו. אפריכיקן //09 '0 /1900י. וכק 4/7 | | ליי 9/ו*. 0 / כ 0% /תלתב, [י<) /קין /30כי7 4/7 5 כ/ככלי<. ₪205 6ו] /יין, הל0כו<. ליכי רשצ. דבר נוסף שחשוב לזכור - לא להתפרץ לדיון לפני שקראת את כולו. הכותב יכול היח להתנצל במכתב מאוחר יותר, או שמישהו כבר כתב את מה שרצית לומר, ולכן תיראה מטופש. תמיד כדאי להיצנמד לנושא של הדיון. הודעות בסגנון "וואו - כמה זמן לא ראינו אותך" לא תמיד תורמות לו. להיפך, הן מעוררות את זעם הקוראים המחפשיים תכנים. דבר אחרון - תמיד חייבים לזכור, שמו שבצד השני הוא בן אדם בדיוק כמוך, גם הוא יכול לחיעלב, גם הוא יכול להתעצבן, ולא תמיד כדאי לנצל את האנונימיות של המערכת או האינטרנט כדי לרדת לחייו של מישהו, או להתחצף למישהו שלא הייתם מדברים אליו ככה, רק בגלל שכנראה אף פעם לא תואו אותו בחיים. 1-0 26 'יליקי/ת,. כשאומרים (שתו, בעצם מתמוונים לאזור קבוצות הדיון. קבוצות הדיון דומות לדזונים טיש במערכת בידבדד אס רגילה, עם שני שינויים גדולים: הן מחולקות לפי קטגוריות הנקראות "+קשסזקוש6ה", ודבר שנו - הי זשחשפגו גדולה. ממש ממש ממש גדולה. ישנם משהו כמו 5! אלף קבוצות דיון כיום, ועוד היר נטויה. הכל החל מז ושוג || (המאוד פופולארי, ‏ יש לציין), דרך פורומים מקצועיים ביותר, וכלה ב"סה סח ססות בסה )!4 (אחת מהאהובות עלי). לכל אלה שלא מבינים מה שמות הצופו כמו .1 ר'₪56 מסמנות. אז ככה: ו(₪ - קבוצות דיון אלטרנטיבות (סקס, פרות, כוכבי קולנוע וכ"). מאוד שימושי, ומאוד כיף. קוטס - קבוצות דיון העוסקות במחשבים, תיכנות וכו". אוו - שונות. קבוצות דיון חסרות הנדרה או שייכות. - קבוצות דיון על נושאים בתחום התפנאי. ו - קבוצות דיון על נושאים מדעיים, % - קבוצות דיון על חברה (תרבויות שונות וכד). זה רק על קצה המזלג, כמובן, ויש עוד כמה וכמה שלא הזכרתי כאן. בכל מקרח, בגלל שיש כליכך הרבה נושאים ₪ ו .. - י/ : 9 3 - - יְ לבחור מהם, אני מציע לעבור על השסות, לראוו מעניין אותכם, ולעשות "מנוי" לאותן קבוצות. מנוי זה אומר שבפעם הבאה שתתחבר תוכל לבחור לראות רק את הקבוצות שאתה בחרת. זה יכול להטתכם בכמה ע וגם בכמה אחדות, ולרוב בלא יותר מ207. הסִיבַָה העיקריו - פשוט אין זמן לקרוא את מאות ההודעות. בקבוצת דיו ממוצעת יש משהו כמו 200 הודעות חדשות ביום - המון חומר קריאה, אף אדם שפוי לא יכול לעשות את זה עם 0 קבוצות דיון. גם כאן תצטרכו לברור, ואולי לקרוא רק את הנושאים או הכותבים המעניינים אתכם. להרבה קבוצות דיון יש דבר הנקרא 14 ראשי תיבות של טסט טסאיה ץ|זחסט[סזו. זוהי רשומה של שאלות הנשאלות הרבה בקבוצת הדיון, והתשובה עליהן. לווב נם יש מעט מידץ על קבוצת הדיון עצמה. מאוד מאוד מו ו ו ו לשלותח לטם מכתבים או לענות לדיונים של אחרים. ככה תוכל לדעת על אילו נושאים מדברים שס, על מח כבר ענו, והנדרות כלליות על איך לשלוח דברים לאותה קבוצה. לא רק שמומלץ לקרוא אותן בעיון, אלא אם שאלתם בפורום שאלות שכבר נענו שם - תקבלו מטר של הפניות לקובץ לדוגמא, +אחטומו. ]ט )וס ו41, שי ריון 7 אסור לפרסם דבריט מקוריים. מותר אך ורק וש שהובאו ממקומות אחרים ונחשבים לשווים, אנל אם תכתוב לשם משהו מקורי, יט סיכוי טוב מאוד טשיכעסו עלייך מאוד, ואס תמשיך לעושת את זה אל תתפלא אם תקבל לתיבת הדואר שלך 130 עותקים של ה-ןא.. עוד רבר שכדאי להזכיר בכלל הוא עניין חפליימינג, או באנגלית: שתוווח (מהמילה טווווח). פליימינג הוא לא רק "צעקות", אלא מוגדר עליידי כמה ממילוני האינטדנט ([ זל 65וזהה011ו000/0, [06 ואס אואראר /:קזווו) = כ"כתיבת מסר טמטרתו להעליב או להתגרות". וזה בדיוק מה שזת. עכשיו צריך לזכור שלכל מקום שלוו תלן, איפה לוא תביע דעה, תמיד - יי לא יסכימו איתך, ותמיד כמה יהיו מהסוג שכו פליימים. אין מה לעשוו העצה הכי כוובה 5 - - להתעלם מהם: כאשר אדם מרבה לתפיץ חומר שלא קשור לנושא שַל קבוצות הדיון בהרבה קבוצות דיון שונות, זה נקרא בז'רגון המקצועי (אלק) 'ושק:", על שם הלוף הצבאי האהוב על כולם. לרוב, מדובר בפרסומות מגוונות לתרמיות פירמזרה, אנטים שעושים את זה נחשבים לאנשים משוקציט ומתועביט, ותרגישו חופשיי לעי שאתם רוצינו - לרוב לתיבת הדו מספרים על זוג עורכי-דין שהסתנוו תאינטונט ושלחו פרסומת עצמית לששה תמוצה המוניות. הם הופנזו בתגובות כעוסות, השות של ספק האינטרנט שלהם קדט. והם כמובן נשלחו לכל הרוחות. למי טעדיין לא > כמה ים שניתן לעשות ם נואסיקת אסקי שמכוונים להבעת רגשות, או סתס לחשוויץ. ניתן לשייס אותס ב"חתימה" שלך, או להשתמש בהם בצ'ט. אם מישהו עושת לך אחד מהסימנים תאלה, אל תתבלבל. הפוך בו והפוך בו, עד שתבין. -) סמיילי רגיל 8-) סמיילי של; אדם עם משקפיים -() סמיילי של אדם עם שפם. או, אם נחדוג לשניה מהט שושנה. עם קוצים אפילה., | מיילים הוא נחמד, אבל אם תפריזו ב עלולים לחשוב ש.. בואו נאמר, שיכולים לחשוב אותך לאידיוט למדי, אם כל שלוש מלים יצוץ לו סמיילי. ₪ זם ל+-,--'- והרי לנו |[ 1 אי שר א ,20 עווית סכיזואידית חלפה בגופו של ג'וב ב'מכסח הדשא 1'. אחרי טראה את אלוהים ונגע בו, הוא מכנה עצמו: סייברי קרייסט. יום הדין הגיע', צועק ג'וב בחלל הכנסיה, 'הם מחכים לך בקוצר רוח... בגהנום!'. האב שחטא בשם הדת עולה בלהבות וכורע. בסוף הסרט מחייג ג'וב שלנו לכל הטלפונים בעולם. זה הסימן, שהחדירה לכל רשת מחשבים אפשרית בעולם הושלמה. דרך חרשת חוא יניע אל כולנו ומשם ינקה אותנו מחטאים ואלוהים יודקץ ממה עוד. בינתיים נשארנו עס המודם ביד. 'מכסח הדשא 2' מציג את המלה האחרונה של טכנולוגיית המציאות המדומה, מבטיח פטויק בוגן המחליף את פיוס ברוסנאן בתפקיד האינדיאונה ג'ונס של הז א . בניגוד להרבה סרטים קיקיוניים שמנצליט את המדיום לראווה, המכסה בני ומבוסס על טננולוגיה פורצת גבולות, המיושמת על סיליקו נראפיקס. הפקה בריטית בת 14 מיליון דולר הושמה על הסרט אשר יפתח בנקודה בו המכסח הראשון נסגר. ג'וב החדש הוא מאקס הדרום שעובר שיפוץ, חציו בעולם הפיזי וחציו בעולם הוירטואלי על"ידי תאגיד הרטוק (התסריט נכתב עליידי מייקל מיינר, אחד מכותבי 'רובוקופו'). כשהתאגיד מתכוון להשתלט על האינטרנט, ג'וב חוזר למידותיו המוסריות ולהוויתו הסייבר- אנרסיבית. קו אינטרנט פתוח בין אתר הצילומים בניודיורק ואתר ההפקה בלוס"אנג'לס תיפקד לכל אורך הצילומים. צוות בריטי מיוחד צילם סענות נוספות תמיועדות למשחק שיצא מיד אחרי הסרט על סידי.רום אינטרווקטיבי, את הסי,די. של המכסחו קטלנו באחד סגליונות זומביט הקודמים, כך שהבא רק יבול להשתפר. ₪ הבמאי של 'מכסח הדשא ו' יוצא מפאומונט עם סרט מתקדם לא פחות, 'וירטואליות' שמו. רוצח סידרתי יוצא מעולם הז א אל העולם האמיתי. דנזל וושינגטזן שוטר בדימוס יוצא במודף אמיתי אחר הרוצה המדומת. הבמאי ברט לאונרד, סוחט את המדיום עד חפריים האחרון, הוא מבטיח א שלא ראינו עד כה. 8 = לקה ₪ אחד הסרטים המדוברים הפותחים את בום סרטי האינטרנט הוא 'הרשת' בהפקת קולומבית. סנדוה בולוק ('ספיד'), מגלמת פריקית מחשבים החדרת לחומרה חסיה תחת זהות אנוגימית. שחקני המשנה הם אפל מקונטוט, מחשב "מחברת ותוכנות מק. *8].. הפקה קייצית של אנייטדיאוטיסטס בסרטו של איאן סוְפטָלו, 'האקרים'. חבורת האקרים הנושאים שמות כמו 'חוויה חומצתית' ו'רוצז סידרתי' נקלעים לפרשיית ריגול תעשזיתית. לעזרתם נחלצת קגוצת אלילי סייבר"סטייס. נסוף הם מצילים את עורם ויותר חשוב, את קו האינטרנט הפרטי שלהם. סי.אן.אן. ניו ליין סינמת של טד טוגר מתעתדת לתפיק ב"96 מותחךאינטרנט בשם חש וואז' או בתרגנום חופשי *ציאה אפס" *8). הקומדיה 'דניס מתקשר' של האל סאלוזן, מדברת על *וזרים המתמודדים עם המציאות על גבי הרשת. שש דמויות סטייל 30 ומשהו, העובדים פהבית עבור חברות טלקומוניקציה, מתקשרים זה אל זה ברשת 100 פעמים ביוט ומחליפים פאקסים. הם מתוודאים אל סודותיהם הפרטיים ביותר, אך לעולם לא נפגשים פנים אל פנים. המחשב ככלי תקשוות בסוט, גובר על המפנש האנושל. ₪ אולפני דיסני מתכוננים לשלושה פרויקטים הקשורים לרשת. ‏ ההאקר האחרון', מתאר את עלילות קזוין לי פולסן ורוצח סידרתי "ונץ', הבוחר את קוובנותיו מהרשת. *₪. מיומַקס ממשיכים לעבוד על תופסים את קוויך, המגולל את סיפור לכידתו של ההאקר קווין מיטניק. ₪ השוטר מייקל - דודיקוב ב'סייבר ג'ק' אמור לעצור שודדי ה" | טק מהפצת ‏ וווס | מחשבים, שיגרום לעולם | להסתובב חזרה לימי תביניים. סרטי סייגר נוספים המתבשלים: | גיבור וירטואל", 'שגיאה גורלית', ‏ 'הנרדף איקס', | 'הכובשים', | "חקירה פילוסופית' ר'נג'וני מנמוניק' עם קיאמ וריבס. לאהוב את "תיקים באפילה- (תיקי ה-א) זה . ההרי ו להי ופרי ות לעי וי ייה בי לינו יע הי (וי תיי םי ושי ל אוו ו | וי ה ביתי וריו וי וניבי וז וי הר הלל וי יי רו יר | ץז ונ | > |- מוהווותיםן- בדוחי, מאפד או סכתב, כל זמן שתוא טומד על כללי התנהנות בסיטיי טטויות כמו שמעזלס לא תיאיתי לעצמי! | ן הטקסטים דיגדו על תכנית של חייזריס להטתלט על העולם! הם חיאו! | | את החייזרים, ודוברו על העונדה טהסמטלה טל 4 + אותס מהקס כבר עטדוה טניס! איז טיטטום: ומח ₪ מצחיק 1 טבקנוצת הדיון על 25 ד-ג חיד אנטיים 0 ל פה טוש לומינ |ן שזה נכון! אנ' חוטב שהאנטים האלה הם פטוט טונ ל ו ן הסיעמדס בחי"הם הסדי ה זכלית, והתחילו להאמ בחיתרים רק כדי לחת |[ משמקזת לחייס, האיך לאמר בעדשות - לא קליכך מענייניט 1 באותה קבוצת דיון, בא!]-ג וג יטום גם' = ? | יו ד 1 יש אסילו קביצדת נדולות שמאמינות סמולדר (השתכן תראשיי) תו אניטי! הס מגדדמים לשני הכיחנים, !מדברים על דכריס מטזפטים כמו תכ : | ל דלו לוו ו כ 1 אשיש שטרגדיט על הסשקגייט טל סקאלי, העור בנגו קל מ שתי |ן ושי ו טלוויהו | || הסד רו ו - ג 2 8% היא אק סידר ( אבל התקטייה טעוצות | | ו - | | ור ו ה שדוח" ו ₪ !ןו . י . ש 8 ד .4 .. :]| שרוי וה ' / | 4 - 2 .- | 0 | וסד | ז פיל 1 רזא | | 1-3" | % 4-ו 4 | | | ; | ילל | | ו ו - |- ה ו ויר " 1 6 "ךדי ניפיחם מעם כסבור כבמה מעמים מוביע העום "מעוה" בחנ"ך? בא רכם לדעת ראיזו מלה במקורות יש אוחה ג'מטריה מסברית כמו לעום עורכם? הגידו, אחם רא ממעו מחים לדעת מה חושב רעשו"י על תשעה באב ואם הרמב"ם מסכים א'חו? אם העואלוח האלה מדברות אליכם., ו/או הנכם עועוים עבודת בגרוח או דוקטורנו ביהרות - אחם קהר היעד עור מאגרי המידע החדשוים שמאגדים בדיסקים בודדים אח כל אוצר המקורוח היהודי ['מזינו לשצמכם את הותמונה תבאה: התאריך: תמאה התשייעית לספירה המקוס: בבל ירת חינוד מווור את הלילה, והדרחובות ריסום מוודם, נולם בבתים, מסחתרים מפני הצינה הקחה, הטיפוסית ללוליחורף בָבָלי רק אדם אחד, רבי אלועזר מו עומד לוד בתח בזתו. בדו צטשית כטנה ועל נגו תרמיל, מוצ'יא את הסוס מהאורווה ורותם ותו לקגלת נלגלי עץ. היא מתכונן מזה מספר שבועות לנסיעה המיוחלת. נוסע כופרץ יפראל. הוא רוצה להגיע לתוך מדינת יהודה - לירושלים, ולבקר את ובו האהזב. בתדמילו צידה לדרך, וצרור דפים עבה. צרור ₪1 תוא (כס אדיה ונאווה בליבו של רבי אליקזר - על כו הוא המחזיק בו,. בסשך חודטים נגסטי בקפידה, ונרפמו כל טאלות ההלכה טצצו אצל תושבי הסביבה וכע רבי אלועזר מוביל אותם אל רבו סבורושלים. נם לרבי אליעזר עצסו יש סאלה משלו בתוך הצרור: הוא רוצה למצוא היבן בדיוק בתנ"ן מופיע "תשקה באב" הוא עצמו עסוק מכדי לתפפו. אם תכל יסתדר, בליל ה*ךַח המלא הבא הוא יהיה בדרכו חזרה, ובידיו צרור חדש, מלא בחשובות לכל תושבי הסביבה. מנרג זה, של שליחת שאלות שאינן בוזרות לדבנים היהודיים שנמצאים נבבל - אל רבני אוץ ישדוול, איננו חדסי. זהו נוהג ותיק של כל תושבי הסבינה. כבר מאות ואלכו צוודות של סוזולוה נשלחו אל ארץ ישואל. וובן חזרו - וחשובות מצורסוה אלדהן וחלקן הלכו לבוד - ובכך היה גורלן דהה לנורלו עול האדט שנשא אותם כמה מאות עונים לאחר מכן... המקום: יטראל - סוף המאה ה-10. רבי אליעזר, ירושלמי צקיר, יושנ בביתו מול המתשב, ‏ 66 כפשט, לא טיא הטכנולוניה. הוא מסיר את הכיסוי מעל המחשב ונעקיל אותו. תוא לוחץ בזהזרות על כפתור ה" של הסיידי"רום, וסכניס את הדיסק התודני החדש טקינל מחבר וזא מתקין אותז, הקתוכנת עולה רבי אליע]ר מעוניין למצוא היכן בתנ'ך מופיע המושג "תשועה באב" תוא מכנים את המחיוזת לאוסצייה ")א 1" ובהוך 4 שתיות מקבל את תמקור על המסך בליווי הטוקסט. ככה זה, כנראה. דור בא ודור חולף נמשךן מאות שניט נאספו בידי רבנים וחנם ישחוול אלפי סו"תים. שו"תים - שאלות ותטובות, תרבות שהתכתחה בימי הביניים ביטינות, גה הוו נטלחות שאלות הלכתזוח טלא נמצא להן פיתרון, לובנים באיץ ישראל, והתשובות הין חחרות נם חן. עליידי טניחים אל היט'בזת ביזם, מסגר חבדות בארץ לקחו עול עצמן לרכז את כל קובצי השטר'תיס ותאמינו לי שקייטים הימרויניי"ם: גכל קצוות העולם, ובקצס, בנל מקום שטשננו בו ותחוזים נוחן הוף למציא במרכלים הכהלוזזדם [בת? עסת, ישיבות) כתני יד עתיקים, ט'רגוטים טונים טל סופרים וחכמים , - ים אונסוטי טל מיחץ כתוב בנתב יד (לא ה מדפסות..) או בדיו על נוצה כיום, קי"מיס מספר לא מבוטל של סטרי שו"תים, המעומצמיס בדרן כלל לנושא, או לאדם אחד. כלומר: סמר שו'ת ננושא שבת, או ספר טוה 14 הנאו החוילוה ובו -. עךד %+% לא דיר בנמץ א מפר שי האור 0 קט ידי הסקיף את כל אותט הספרים התפתחית המשבים. נידות מ הדיסק הקשית, ומריצת כועני. ה"ואסטוור) לשוק, החלו גודמים טונים כרכז און תחומר, למיין ולתייק אוחו, כאשר כוונתס הראטונית היא לוצוו סוביו הוור חול שווה?' '₪, טוד גשנות ה "0 לשחה טל טצמה צוזיברטיטה בריאילן מווייקס ראשון ססונו בקולם: איסוף ואגירת טקסט בכמויות 8 5 7 || ונ;ההו|ן- ןי ריצי רו וץ יק יצ- קש -י יוור רו הריד וידרף ו" /4" *' שר וו הו ן [, 1 <' ₪ ?ל יי , ו + ודכוילי %, חור להגיד לכם שזה קל! גם תחח איוסי אקדח אני לא אניד וובל חבדת בת של האוניברסיטה לקחה על עצמה אח העד הממוחשב של הסרויקט (ומה תעשו סודיצ" קטו, ב-20 ענה קדימה) והיא אנן הוציאה אותו, תת היוא600ק?) המיוחל: "פרוייקט השרית". תוא מפוצץ נקווב ל"א 600 טל סקסטים נטו. = ליתר דשק, הוא מכיל בתובו 256 סט התקופות, סכל המתגרום (כמטטו), מכל האוצ ועט כל הדעות. סוכלים גו ספוש שאמילו חיעוט מקיןי בספריות התורניות הנדולות בעולס, טדייפת כל קורי העכביט המצויים על פכי הארץ, נבירה המונית לחשוב על וה. עבודות של שנים צדובות להן בביטחה על |אכוקכ"+ אחד. ממש מדהים. אנט תדת, ותחינוך נטארו כולם בעורייפה לנוכח כמויות המידץ: פרשניט מפורסמים הוגי ועות, אנש רוח ושם, הכל בתזוחת עכבר. הממטק עצסו הוא, איך לא, על 205א]א א. ממשק נוח, לא יותר מדי ציבקוני או טקוטקש, מספק 0 ו ינ ה מכל הו ו ו א הל ל סי הטקסט, המקור וכל שאר המקומות העוספים שבהם ניחן למצוא את אותו מסמך. ו בצעב הכלמ 55-15 אתה עוטה מחקר, בוא נגיד, על ספר *בדווטית'? מסנק לד אוציה לטמיות המסמכים נקובצי-מלל, ואתה יכול לערוך אותס מאוחר 'ותר גכל מעגד תמליליס שיש לך בבית, ו שי רתי על סכר "ויקרא'. פרק - מסוק ל טתי חוצות והתשובה לפניך. האמשוזיות הן רבות, ולא אע'יף אתכם במרטים, שידברו רק למשתמשיס ה"כגדוס". | אבל בנוגע למידע, ניתן כסעט לחקיף כל דרך חיפוטי אסשרית, או חימוט על כמעט כל בסיס, כגון: בסיס דיקדוקי = המשתמשי מכזיס שווש, וסתקבליס כל המקורות בהם סופיע הטודט, בכל הגכיות המחיר וקהל הועד. תמחיר (אתם יוטנים!) הוא בסביבות 1000 טש"ח לדיסק בלבד. חאמת היא שסכזה פרוייקט לא חיית מצמה למחיר סבור יותד. יו עס הריס מע מל הג - סאנ סאמ הדיסק, כי גם גירסאות "דמר או :]א וקא ווה אינן מסופקות על"ידי שום מקוד. קהל היעד ו השנייה היא קהל היער ללא 8 (יתי ספציני ביותר. ועשים בעלי רקע. עניין דתי, אקדמאיט ווונט! מחקר. ובנים, פוסקים ובתייספר ות!ים בתחלט עדיכים להחזיק בדבר מסוג זה. אל תבינו אותז לא נכוז - גם נאלוו שאעם ותיים יכולים נמצוא עניון וב בתוכנה, אבל השאלה האמיתית היא האאם יש צורך בידע מוקדס לפנו העימוש בתיכנה? החשזגה, לדעח', חד"משמקית: כן. אדם סדועה לתגות מזבר נפלא, שמוכז עבודד את כל עגדו"הלאומיר דת', צריך להיות בעצמו בעל ידץ תודג' בסיס" - כיוון שאחות, התוכנה פשוט תשסש אותו כהוימריטקסט של סווע סו בלי טָום מסוה. וש צורך להבין ולהתמצא בכתוב, ולדעת מה אנחנו מחפטיס. . דיבר אחד יט לתבח'ר כבר מקכטזו; "פרויקט השל"ו נשום אופן לא בא ללמד אותנו נסרא, חורה וסר, או או להחליף את הרגנים ואת בתי הדין הרבנליו . כיוס. הוא נוצר אך ורק בשביל לאפטר לנו נישח למידע תורני ספציפי - מתוך 'ם של מידע. הוא נותן לגו את הכוח לנדור, מה נחוץ לנו ומה לא. בעזרתו אנעו יכולים ניחד קלוח לפסווק ולהגיל להחלות בדת חחוש זא על ידרה לגד וא על החלמת מ , קיימיט כיום בשזק עוד מספר נסיונות, או יותד נכוז 50550606 6 בכ 0-ב 4-9 30 בגש 7 מושא מקורותינו הקדונוים. אנוהץ היו הטרח טוס, אבל ניתן להגדיר אותה. - וקודנציה לסקורות. היא איענה תוכנה מורכבת בכלל - להפך. הפפעוות שלה גורמת לך להשוד בה שאולי היא לא אמִינה, אבל היא בהחלט לא. רעה. היא מוגדרת כ-ק %5:]ג5/1, ניתנת כמתנה על"ידי מכון "ממרא", נחמד לקוזא בה פו"כל הזכריות שמורות לכל הלומדים". חיא מנילה מגוון מצומצם ביותר של ספרי דת יחושלסי, לא קיימים מוסקים, טרשנים וכו' בנוסף. האופציות מצומצמות ניותו: יט לכתוב את הכפסוק /טקסט' מתרחת בסרכאות - והחיפוש מ מצאנוז התוננה תקפיץ אותך אל הודח המבוק: בלות השקו" של בצה ותמו כן חוכל להקות את הטקסט הסמוך לאותה שודה. לחיצה נוספת על אמזא: תקפיץ אותך למיקום הגא של אותה שודה, בסידה ואכן קיים כזה. גם בתוכנות מטוג כזה, ישו עדיין לתבין כי סמדובר במחשב שאיננו מבין הבר נמיהגעשה. ועל טנקרא: חיפוט ‏ "דיקדוקו", כן חימוש, לדונמא, סל המלה "עס" בתנ"ך, יגרור מציאת ‏ המחרזת 'אַהעעםי נם כץ. ועל כן יש "להתחכם" סיפת, ולתת מטודה - חיפוש של מתרחת נזו: " נעם ". ניתן, כאופציה סטנדרטית בתוכנוח מסוג זה - כהנדיר את מרחק החיסוש. כלומר, אם אני סעוניין למזוא את כל המקורות בהם מופועה המחרחת "שלום על ישראל", ואני סקוניין לקבל גם שודות בהן "שלום על ישראל" יוםיע במוחקים (רוגמא בלגד: שלום בארץ , יטראל) יש באפטרותי להגדיר את 'מרוזק החיפוט" משוטז מאוד שש ויה תתוכנה הבאה יותר מתקרבת אל "פרוייקט תשוו"ת, והיא אכן הותר מקעועות מקיטה. באן כבד ניתן למעזא תוכנה, טמגיעה על דיסק |אכ)אנ1) ונושאת את הסם "סמ'ח", שהזא ראשיי תיבות של "מאגרי מידע תזרנייס". ניתן להשינ את התוכנה בשתי גירסאות: מורתבת וצרו ולה - ט"ח בלבד - האורסטים הלל בוחר הפר על 0 14 מס ישו לד חסק ליותר? תשלם! כל ריסק ממ"ת מניע עם מסמו סידורי מטלו. במידה ואתה 8 בנירסה המלאת, לציין. אכן "מורחבת" בעוד 20 ממרטים מסורסמים. ו אכ יו טר"ת". אוסציות ה'חילומי* וסקורית - אשד מקדתה לחסט בו וזנעיח מססר מוזחוזות, כגון: אני רוצה למצוא את המחרוזות תבאות: | - אילן/ עץ/ברוט' עליידי הגדרתן כאופציות הלונוות, יפלוט לי הממ"ת את כל אחת מהמחרוזות שאכז קיימות. נם כאן קיים מקגד תמלילים, כז אני יכול "לטק" עם הטקסט, להוסיף, להוריד, לשָנות ולהדפיס. ואסילו אוציה קטנת, שלדעתי ; | היא ה"מילון", בו ניתן למצוא את מספר. זפקימיס ₪₪ או אות כלטָהי מוסיעה במקורות. בקיצור, לא חסרות תזכנות מסוג זה > ורבדת עוד מצטרמית. מה שמטנה הווא טַלכולן מטדה חשזנה = והזא הקלה עצוטה בכל הנונע לדת והלכת. אין ספק שערוייקט השו"ת, מתעלה על כולן (היחיד חחת ממשק ?)ןא א) הן בכמות, והן באיכות. ולצערי גם גם נמחיר, השואלה תיחידה היא סה מתאים לי, ומה מתאים לך]! כל אדם צריך למצוא און התוכנה שהטפק את צוכיו, וגם כל והודי סקרן ולמדן מוומן לעוין באחת מאלה, ולמצוא את טמעעיין אותז. - הנייד סעליו הדכסנו, מקבל קדושה, חש לנהוג בו כמו בסידור? במודה ורוצים לחימטר ממנו - יש לטיס אותו בגניזר. ואל תשכחו אף פעם טחמיד יט גם במבנו ו זה לו גראה זבטיח: "פיק סל" הוציאה וצוכנת' חינוכיח בנושא "ישו . אבל,התעמקות. בדיסק מוצת שמדובר באחלה דבר | כולל קווטט מהושפוטע ומלהיב בכיכובו של המשווח הידווו בזמן האחרון, מתחיל שוק הישי] להתפוצץ ב"תוכנות חינוכיות אשר מועילות לפיתוח חשיבה, קואורדינציה וזיכרון" (כפי שהמורה שלי למחשבים אומרת בנימה קצת מסופשַת, אם יורשה לי לומר). הרבה ראִינו את גורדי, הלטאה הקטנה הדוחה שרצה וסופרת, הילד הקטן מטירת הקסמים וכל שאר החבו'ה מהתווה של דוד משה. הבעיה היא שעוד לא פגשתי תוכנה שממש נחמד (גם אם הנושא הלימודי לא הכי מציק לנו) "לשחק" בה. והנה, חברת פיקסל, הידועה גם ביצירת פרסומות כולוויזיה רבות וגם ביצירת הדיסק "המגילות הגנוזות של ום המלח" (ווכרום אותם מהניליון הקודם?): הוציאה "רוסק לימודי" אשר מססר לנו על מהלכיו, קורות חזיו, וכל המידע הדרו על המשיח הנוצרי -- ישו. אנחנו על המפה העלילת. (הקצת מוזרה) מתחולה בכך שאנו תייריס שמגיעים לארץ ישראל, ובכיקור שלנו בשוק, איזת ערבי קטן עם זקן וכאפייה מנסה לדחווף לנו מזכרות "במחיר מופקע". אנחנו דווקא מתעניינים באופן מקרי במגילה קטֶנה המונחת על קצה השולחן, עוני הסוחר נדלקות (הופת, הנה נרוויח כמה ג'ובות על תפראייריס האלה). כן, זוהי מפת דרך אשר תוביל אתכם למקום שממנז תוכלו לגלות את המגילות: העתיקות ‏ טל ישו המשיח. בעזרת המפה, תוכלו לראות את מה שַראו עניו של ישו, את המקומות,- האנשיט, החפצים, ורק נגלל שאתם כאלה נחמדים, הקטן עם הכאפייה יממור לכם את המגילה במחיר כפולו אנחנו עוברים עוריעזר וכפר-כפר בחיפוש אחר רמזים, עדווות, וכתבי סתר נוספים אשר יובילונו למגילות. התוכנה מחולקת לשני חלקים מרכזיים: הראשון הוא החלק ה"מילוני / אינציקלופדי/ אלפאבתי /מקוטלג וכל השאר" בו נוכל "לחפור" חומר אשר גילינו, להשתמטי בחומר קיים לפתירת תעלומות נוספות ובכלל ללמוד על ישו, תורתו, שליחיו וכל הסיפור. התנ"ך תנוצרי (הברות החדשה) אף הוא חרוט על גבי 6 זת, לכל המעוניין. ישו - תקווסט החלק השני הוא ה"קווסטו". אני ודוע כבחור השונא קווסטים, אפולו יותר מאנשים שחושביםס שהם מבינים באוכל ובמקום לענג את בחיר/ת ליבם בסעודת מלכים כמו פלאפל מקומי, הס לוקחים אותו או אותה למטעדה צרפתית יקרה ומבאסת... טוב, הגנו ת'קטע - אני שונא קווסטים. אבל הפלא ופלא, הנה עומד לפני קווסט, ועוד קווסט לימודי באמצע החופש הנדולו כן, בתור קווסט, תוכנה זו עולה פי כמה וכמה על קווסטים"משחקים אחוים שאני מכור. זהו קווסט וקווסט טוב לכל דבר. קטעי האנימציה משולבים טוב ונמצאים במקום, קטעי המעבר, "מארח המשחק" , זורק רמזים בדיוק בזמן שצריך אותם, תכל פשוט נפלאזו!!!! הסאונד במשחק בסדר גמוה, הכל מדבר, | מוזיקה אותנטית של התקופה, המשותנה ממקוס למקום. הגראפיקה, גם שַל האנימציה וגם של תמונות הנוף והאתרים, מדוייקת מאוד. כל הממצאים גראים ממש טוב ועושיס חשק להמשיך. י בקיצור, אם בא לכם, להיכנס למסע אל = העבר הלא כליכך רחוק שלנו, בארץ זו ובאדמה + זו, הדיסק "יומנו של שליח" יתאים בהחלט! ₪ | אבנר פרידמן מאמיני דת | המקי[טוש הם מ(ותאיסטים שמשחהיצ'ים שצות רבות. | בט'פת ]חשבים. (הפ'.סי) ואת. שליתו התיצו('- של מתצגים את. השטן| לי אדמות. (ביל א"טס). בדת. שלהם - א') לא היה ולא 'היה מתשג אתר עם היה התפוח סמל לפרו עץ הדעת האסוזר, בסיס כל היגון והעול האנוששי. בהמשך היתה זו שלניה שנגסה בתפוח המוועל. גט וילהלם טל לא חסן מבנו את טראומת התפוח, כאשו התעקש פעם אחר פעם להוכיח שהוא לא מתכוון לפסמס... בעשור האחרון הסך התפוח מפרי מקולל, לסמל ומושא הערצה של חברי כת סודית ומיוחדת מאוד - כת חמקינטושאים. המקונטושאי הממוצע - אדם אינטליננטי ומודע לעצמו, אינו נרתע מהעיסוק האובססיבי שלו בנדולתו של המחשנ שלו. נהפוך הוא, כאדם מאמין, הוא מקפיר שלא לפספס הזדמנות להלל ולשבח את מחשב שלו, ולקיים את מצוות "כל המרבה לספר...". על מנת להתקרב לדת, מבלה המקינטושאי זמן רב בשיפור פני המחשב. הוא אוסף אלפי אייקונים, מרחיב ומקטין את החלונות, ומעדכן את תיק הרחבות המערכת שלו, באותו קצב בו אנשום אחרים לוגמים מים. עם כל שיפור ויזואלי, מרגיש המסינטושאי סקרוב וותר לגךעדו. וזה מובן, מפני שהדת המקינטושאית אינה כתובה, אבל היא מצטלמת יפה מאוד - דת וזואלית. המקינטושאי מטפח את מחשבו. בקנאות דתית, הוא ינקה את המשטחים החשופים בספירט, מדי שבוע. את מערכת ההפעלה הוא מתקין לעיתים תכופוח יותר. אם מפני שהוא מרניש רגשות אשמה על נך שנזסה לפתוח את קובץ המערכת ולשנות את כל האייקונים לאייקונים של מערכת ההפעלה החדשה - שווקס ואולי מפני שוק אתמול בעוב הוא התקין הרחבת מקוכת שמחליפה את החלונות בעמודים קורינתיים מסוגננים, ועכשיו המחשב ופל. וככה זה - האקרים מקינטושאים (ויש גם כאלו..) לא כותבים וירוסים. הם כותבים הרחנות מערכת ביזאריות ולוחות בקרה משוניס. התוצאות, לרוב, זהות... תמקונטושאי הוא מונותאיסט מושבע - אין, לא היה ולא יהיה מחשב אחר. אין מחשב יפה יותר, אין מחשב חזק יותר, אי תחליף. אולם אמונתו של המקינטושאי לא נבחנת רק באהבתו למחשב שלו, אלא בעיקר בתיעובו את עובדי האלילים האחרים, ובמיוחד את השטן בהתגלמותו - תפי,סי. חפי.סי, סבור המקינטושאי (ולא, הוא לא מתכוון לפוליטיקלי קורקט) הוא שורש כל רע בעולם. דונמאות לא חסרות : ניהול הזיכרון האיום, הדוס הישן, ואפילו "חלונות" הפופולארית. למעשה, "חלונות" היא לא רק ברכח לבטלה, בעיני המקינטושאי, אלא גם אובייקט מזיק ומעועו, בעולמנו זה של איזון מחשבי דק. | לכאורה, | אומר המקינטושאי המאמין, 'חלונות" היא לא יותר מאשר חיקוי זול של טכנולוניית ממשק המשתמש של המק. (המקינטושאי, כמו נוצרי טוב, לא מקבל את העובדה שנם הדת שלו לא היתה הדאשונה), אבל עצס הניסיון להחטיא את העם היושב בציון, ולגרום לו להאמין כאילו בל מערכת עם עכבר וסאונד בלאסנור 'כולה להיקרא מחשב, מעורר אצל המקינטושא* תחושת בתילה העזוע. למיכן, שונא תמפונטושאי את כל מה שקכשוו לתעשיות הפי.סי. ובמיוחד את ביל גייטס, אותו הוא מדמיין בלילות חשוכיס כשדון טשטני בעל שתי קוניים מחודדות וקילשון. את משתמשי הפי.סי, המקונטושאי כלל אונו שונא, הוא בעיקו מלא ברחמים, וככל אדם מאמין, הוא דואג לבלות חלק ניכד מזמנו בפעילות מיסיונרית התנדבותית. "...נו, אולי תבואו אלי בשבת, תראו את ה""אוושא החדש שלי..", "...כדאי ", "מה גם ל'חלונות' יש כבו פוטושופז...", "..אהההה, אבל בסת אין לכם שם סד וטאש וגא 'א פרסיטיבים...", "...טוב, אז מה אם יש לכם, לי יש 'מרתון"..", "מה פתאוט כמו מושוע, זה משחק הרבה ויותר יסה. " וחוזר חלולת.. מי שלא ראה שני מקינטושאים נפגשום, לא ראה שמחה מימיו. המקינטושאי תמיד יריב עם חברו - מי יהלל הישבח את המחשב יותר. אבל עמוק עמוק בסנים, יודע ₪ המקינטושאי, שזה לא משנה - המחשב שלו, הוא הכי הכו, -/ ושום אייקון בעולם,. .₪ ושום פנטיום 33ו : לא ישנה את זה. הוא מתיישג טול יד המחשב, ומתחיל לגרור בעצבנות מסמכים אל תוך ומחוץ לסל' - הם כולם ‏ 'יענשו, המחשב יופול להם, הזיכרון ייגמר, אתםו עוד תיראו.-. - | - יוניע היהןן ןי יו 'ן אס חלתס לארג"פירוי פכוניות כלטכח. אס יש לכס שאיפה לייסר כוירוץ +ופגועי יס כאטפמבטיה, אס קרב ג'יפיס כפקרר הו השְטע שלכס - ו יטיקרי כוצושייס הו הפשחץ כשגילכס | האס השכתם פעס להפוך אה הדרו ו 5 9 | מו הכ ות טנשסקות. בר הקטן והנחמד שלכם למסלדל מירוציט | : *--7- (המתננתים נעזרו בדגימות של גיכורות. אמיתי של מבוניות 'טדמולה ו"ץ או חשמליות אמיתיות בזמן הכנת המנגינות). * אול וצותם במקוה להשיט סירות .. [יי, אפשרויות המשחק עצמו מגוונות למדי, מירוץ בנ'קחי של התודיםז ומה דעתכס | ;חא - וניתן לבחור מבין נוספר מטלולים גדול, | על קוב גיפים מסוג +ג+ בתוך |)] - | 1 ]₪ להתחרות בכל מיני מסגרות מירוצים ננד. המרתן%? בכל מקותה, אם התשובה | 4 ₪ | חברים, [אסילו יטנה אופציה המאבפירת. שלכם היא "כך' לגבי אחת מהשאלות 6-5 לטחקן לכנות מסלולים משלו. אבל. טשאלתי (לסרות שָאני משוכנע בחכלס, מירוץ נטאד מירוץ בסופו של. שלא...) אז "? בקוזו1)הוה סאטורי מו די ידיי שי זו דבר, ולמרות כל תאפקטים תנראפייס. טל חברת %אש47ג!0000) הוא ₪ | - והקוליים, אחוי מספר מסים הנפימת החלום שלכם! מירוצים. העניין מתחיל לשעמס קת המטחק הנ"ל וא בעצס המטך 0% ₪00068] הטיניטה הקשה מוסיפה גם כן לבעיה של משופר מאוד של |364, שיצא לממני 0 /- 2 -- המשָחק: בגלל שַהכל זז כל'כך מהר, כטותיים על גבי ווב המחשבים | - - שליטה הופכו ! ומערכות המשחק הגיתיות. הרעיון 0% והדונמא הכי טובה לכך היא מצב שיש הכללי נשאר אותו הדבר בדיוק: זהו , אבב ] במסלול כמה מניות חדות ורצופות: ]חי -מטחק מירוצים מצויר ודי מצחיק, .2 ממט בלתי אפטוי "להיקואר בתוך שהנימיק שלו הוא מסלולי המירוצים . | | הקווים", ולא פעס כלי תרכב מצליח לימול המיוחדים, שנוצרו על גבי. כל מעי | תשולחן, לעבר הריצפה הקשה וחסרת רהיטים ומטטחים בבית ובחצר. כמובן . הרחמים... מצד שני, זה נחמד מאוד לי שגם כלי הרכב עצמם "הוקטנו" לגודל | אס וו שא טְכַלִי הרוכב המתתרה יתקרב מספיק המתאים, וככה הכל מסתדר יופי (מכוון | מו ה ] לטוליים טל המסלול, ואז להיכנס בי וכל ' בא השם "מיקרו"), למען האמת, אני הכוח כך שהוא יעוף לעולס שכולו טוב,| חייב לציון שהדעיון דווקא מצא חן ₪ א שמומ אבל כדאי מאוד להיוחר שַהוא לא וה! בעיניי, חה היח מאוד נחמד להתחרות 2 | טבעצס מתכנן את המלכודת, ואת הוא. במרוץ אוסנועים מעל שולחן העבודה . 4-ו ₪ זה טיגמור עס מסנית מווסקת וכלי סל המזרה שלי... וזה מביא אותז לעוד >" ביטוו מקיף.. ושלא נדגד על ביטוח: נקודה השובה, שה'א מגוון כלי הרכב: הר . חיים... בקיצור, המשחק הזה בהחלט שווה . ניתן לבחור מבין המון כלי רכב שונום ₪ בדיקה, ומהווה סטנדוט חדש בזאנר. ומשונים הכוללים כמה סוגי מכוניות, יושר משחקי המרוץ שהם לא סימולטודים. . סירות, ומסוקים. בהחלט סבבת א | ז'אנר ז די י משעמט עשר | ציוריסם מפורטייס ומדויסים נאמוו,| המשחק טופר באפ | משמעותי ביותר. כאטר משוזים אותו . לחלקו הראטשון ותמיושץ: תאנימציה חלקה ומהירה מתמיד (תנסו משחקי מירוצים נובעת מדיעה איטית. | אותה על מחטב פנטזום..) וכתוצאה מכך, המירוציים הרבה יוחד אז סביר מאוד להניח טאוהדי משחקים מה'רים. הגדאמייקה תוסכת ברמה גבזהה טאוד טל סופר ה)), וכל מסוג זה דוקא 'אחבו את 2וג)א תודות חציורים מפורטיים ומויס מאוד. 5 רמת הצלול | גבוהה לאוך שהוא נראה ונשמע, |"סתפקו | מאוז תבטאת בארבלת מקשיס ושתי פניות.. ו משונד * אורך-חיים - מש זורון פרידמן םש - - רל - -- . שא - = 0 יז "יי "₪ ' -‏ ₪ = =- . ]- - ₪ 1 ב----.- טו היומ מרניטום אס הלימג קסר בור אחד וכגלים שאנט בגר האבוד פל ן קיסר עָנץ, שזברכס הפוב ניוחר האוא בעצס תיור שנטלח לסמור עריכסן 'הלולרה | הפטרונה* יבול היה להזול מסחק מגגיב, אלמלא נלכר בו שיא האיפיוח העולפי - | ק יבלתי טלטום את "השושלת האחדונה", המשחק המדובר של קיבל מרקטל על המסך, והחליט קשחה מחחייזרים. אתה ודוק "סירה" שהוא הראשון מנין סידרת המשחקים טלה |לא כולל 'וצונים לנקודת הספנט, שס מחכה לכם חללית לגעה, וכעילמתק וודראף) שקובד דרך 'חלונות" בלגד. ובכן, לצני שווני מספר על מגיחה הללית דומה משוס מקום ומתחילה לידות, אתה המשחק, אתהיל בסיפור קטנטן: "טיורה'" קנתה את הנבות השחקן צריך לתפיט פיקוד. רוב המשחק בנ בצורה כזו, לאחד אסוטוץ 1זדאס זה כל הסימור. ‏ ועכטיג, כשהחברה הגדולה מכן, מסתבר שאתה בעו של אה קיסר גלאקטי, ושדוק הזה ה'"כבדה" קנתה את החברה תקטנה והמצליחת, היא חושנת שה'א וזייזר שסטרתו להגן עליך, מפגי שבראשך טמון מידע הרטנִי תנרוף רווחים מהמשחקיס שלה.. לדעו' זה לא יקרה אס הם ילביטו באותה תקופה שורות בנלאקסיה של 2 מלחמה (וראית, את הממשקים טלהם על המשחקים המצויינים הללו, מבלי לשפר והוא מחליט לשלוח את 0 | למטימה בה הוא יצטרך לשסוד איתם באופן משימעותי. עלייך פן תחבט, נדדן מחליט 0 וי לאחד. הצדרים המשחק מספר עליך, אדם ונושי לחלוטין, שחי יחד עם חבוך הטונ בסמלחמה והדבריס 5 ביותר, רוק, רוק מתעניין בחדיזרים, ומת ליצור איתם קשד. נעוד אחה אבל לאודרך כל המשחק, הדבר הכי חמוד זה המחורות שלו: יחסיח אדיש לנוסא, ווק סתקניין בסיסולציות טיסה. ובכון, יום אחד הוא חז נורא נורא לונט! קשה לי להחליט לאיזה תקומה המשחק שלח רוק טוורים לחלל, וציפת לקבל תשובה מחזיורים. יום למוזרת, הו הזה שיין: ישגם משחקים ענאזייס', הווה אומד מחירים ופשיוטים, ויטנם את המשחקיס העתידים לבדזוא, או העתידיים, בעלי הגראפישה הכבידה נאוד. מהירים יותר, ובכלל כנדים [1 יותר. ותו משחק שלא משחיוך לאף אחת משתי הקטגוריות: חוא לא פטחק שתידי' בי המשחקים בעתיד יהיו הרבה יותר |] מתוחכמים מסתם סימולטור פשוט ודורמימדי, והוא בטח לא |] | שכטווי', מהסיבה הפשוטה טעל מנת שחו כמו שצריך, דרו | דיזי 1100!!! האם אוו עדים לכשל נוסף בדרכה של חגדה || סיורהז מי טלא מאמין, טייראה בעצסו! המשחק הזה הוון שיא היטו'וח טביקום, ותקזבו אותי סכל ה"לצעאו, והשמיננ'י, כי עוד לון רויתי נמה הוא מועיל אחלק ות הציונים שלי לסתי קטנוריות: הציוניס ל"אפר בד ארו") מיועדים לתת הערכה לדברים 1 סליאחוו19 .וד אוד היתה טליטה עליהם, כמו הציורים | עצסם. המנג'נות, השליטה לו היה זז המשחק, וכיוצא בזאות. ו | ציונים ל"אסןוץ .]דא גבראפרקה - 9%6. האוודים מצחנים, בהתחטב בכָמות הנרופיקה טישנה במשחק - ₪ ובלינוה - (לו הזה המשחק זז) 66. השליקוה הזיתה מצויינת 0 - .7886 אם הסמן היה מועיל לזוז לפעמים שוכר - |לו היר לסוחק התקניס משלו) 92. המוזיקוח יפות. אך חדיבורים קצת לא בדורים שורך תייח - ול. היה מחזיק מעמד כמו שאו נעדן ציונים ל-אא2/(% שנ'טציה - 10 ]הא, פסינבי, ג'ינג'י! סאכזב יזידוח למשותטפו - 10. לקח לי טעה וחצז לההקין את המטחק. כי הוא אמר 'ורז אזפארפ זן)ו]אוואיר". לא היה | לי מוטוג מה זה. כי בבדיקות השנרוזיות סיל סיורה, המוזשב שלי מצוין נמעא תואס את דריטות המשחק.. ושי ₪ משזנ: - 40. חלוקת הצלילים על גני התקליטווד גורמת לכך | ו וז 8 שלפני כל משופט צריך לחכות טעה טוב ₪ | בינוני רע נשיאנן תובב האמרוקניזביה הפוטבול המשוי שחקנים, הרבה כמקינלתי לואשותנה אח. ₪000 : = ציפיתי לראות משחק פוטבול שתיד , אלים, עם 0 4 א ו 0 ?הדות ובכ, צדקתי + וה אכן היה משחק פוטבול ף חל אבל כמות תאקשץ שבו = היתה וי מעטת, למען האמת. אחם ז טואלים את עצמכם: "איך משחק. ": סטורט אלים יל לו 14 0/0 אולה נסיגנון ו וש | לנר כאן | משחק אסטוטניה"מהטבה לכל דכר) = זב הטחקז מגלם אח דמותו של מאמן הקבוצה, יותר מאשר את השחקנים עצמם, | הדבר מתאפשר בכך שהמשחק תומך | בשיטת התודות והמשנצות (טיטה נפוצה ביותר בקרב משחקי אסטרטניה ומיניהם); המסן עצפו מחולק ו והשחקנים מפחזרים על. נניהן בהתאם לתפקודם במגרש, נסו במשחק טחימט, וכל נבחרת מבצעת - (ואני ביניהס...) שמטחק ספודט חייב | ל התנהל באופן שוטף וקולח, וללא ושסקות משטעממות, אך לא פסלתי את : 3 חק הנ"ל על ההתחלה, ונתתי לו "7" | לו ו קה המורת לש | לפעמים זה נגמר בבכיו חוקי המשחק סבוססים על חוקי משיחק הפוטבול המקורי: הסטרה היא להבקיע טאצ'דאון על-ידי הנעת תכדור סקצה אחד טל המנרש אל קצהו השני, ההגעה עצמה מתבצעת על"ידי מסיוח הכדור בין השחקנים, ודיצה עם הכדור ביד. הקושי והאתגר |מתבטאים בכך שמטרת נבחרת היריב היא לנסות ולטופר את ההנָעה, באמצעות חסימות, תיקולים וסכות, שב" [אוכום סטוס. זגו לא פעם מסתיימים בבציעות, ואפילו במוות.. הנבחרות עצמן וה מכל מיני נזעים של מפלצות קשוחות וסאיימות, הכוללים טאות, טרולים, ועוד כל"מיני מייקוצים שונים ומשוניס. נמ שלכל נבחדת יש את היתרונות והחסרונות שלה (מהירות, , ליטה בכדור וכו'), וצרוף לי איך לנצל את האלמנטים ימות עַל המשחק הזה: שילוב של ספורט. י עַם אלימות כוחנית ומשת פסקוה, שופט ירוק שדומה אסטרטגיה, יש כאן המון. סה וצמד שדרנים משעשעים. השוניס. בנוטף לשחהקנים החנינים, ' חבילת הסדוד הנחמדה הזו כוללת : נס טופט 'ווק שדומה לחסה | סרובעת, וצמד שדתים, שימהווים . את תצלע ההומוריסטיות והנחוצה: בתור מאמן הקנוצה, השחקן | לוקח על קצמו משיפה קשה מאוה | עליו לבחור (בין היתד) את מערכי ההגנה וההתקפה השונים, את הרכבי- השחקנים ומיקומט, זהבי ה את הפעולה הבאה במשחקכ: בתחתית תמסך מופיע. תפריט טול פעולות- שונות תכוללות ריצת, קפיצות, . מסירות, ומכות. כמובן שהשחקן. שאוחז בכדור הוא היקר ביותר, אבל. כל תבריו נועדו | לחסות ליו לענור. סוד ה לחה האמיתי הווא ימיט 5 ו החביבים ם טל הצעקות והמכות מציליס ו צת המיב שליטה ול ממט. אין במטחק, מפני שכל הבעולות נעשות על"ידי העכבר, ונוח מאוד להסתדר איתו. אבל, מעל הכל, הגעיה האמיתית של המשחק נובעת מאלמנט התורות: כבר זמן רב מתנהל לו ויכוח עקשני ומסושך בין | חסידי טייטת ה-א]צד |,תא, לבין אותבי מטחקי התורוח, כשיכל צד. טוען שהשייטה תשעייה אינה הגיונית, בסופו של דבר, מסת 8091 ססוג תוא משחק ספוט אסטרטגי טהור וראשזן מסוגו, טכל אוד | (ג ינ ה צריך להחליט כלמוו, למי טעמו האיטי, ₪ | מצויו גראפיקה - 75. ממוצעת מינוס. << סאונד - 80. סמוצעת פלוס. | טוב וליטה - 80. עכגרזת למדי. ביזוני אורך חיים ג רע תלוש וצרך לקופיקס *הגב יש" מאת קורן שד 4 יל השקיי ריש - | ו 8 שקיע מאוחר יועוי סה למע2זום.......... = המשך מגיליון קודם) שש אך: א(" עווטיית. את ₪ ה אושוטטיים האלה.. 3 4 י. העוזרן > 3% " 5 פהבקטו | 1 שמיתי כב עוהוא האיצ .. | אל 2* יודצ איכש) היה כ יד+י + כ שה יש על המקזכ שםועיה ידידעו. כימ וי ב] ה[ 4 יה כב|א א אד יכלי*ג,ר שו 3 ור י בנוי מחרשר א עור- = החש פ ותו | ל אכררית. הגוף | הת תכועוי היא אד רכית 20 4 לבן ככול | ₪ ה יצור יהרוו יותר שכי אזס ‏ 4 =-ך יהיה הזה - משהוא על ה גייפ אות- תישפחי לי היביתי.. | מ*שעו5., הפרופפור פא פטי, | אגי אדגר גימקומו | איזה מין חר 9‏ | || שטים 2 שפוויזית, |קווב כל<ית. <חופיט, בי לי 5 >. : תש עוד סצבפים , י2; , עו * אביי גו כפרס - -% 7 2 '"' מ" > שא "ל--]"- אדם שכפ פ>ציאית- מ יתמחה בכול אומגויות.. הלחילה , מקוכה פו לתישרדות. פשוטה. אזם שממש 5" סאפין ב'מיפ פ כות. יריקות."..- ר הע. עול דפמה.. ואי השק גיתנפ.. הא]ו מיתמלא < אבכק אפור. וף ירוק ע לוכו פורצ יזרן הקיר א ציכיר של מארק כיכערית, , כשהוא כיצב מש ₪-7 א - (4 ל 149 ' מה הזבר הזה?] | / הוי כיגמע עו מא אוית: ו | | ח*יב אות.. התא קדה ן ק"ש ₪ רק אכ יודע צל'י. /ק, "* הוא מא קרב לכאן ... 2 פא יכול כ היות. | שוהדא הלה אית ,] - > ₪. 4 (המשך בגיליון הבא ] / 0 ) | == כן=אבן->- )בוכ356 >>כץ6 הו | | | ה-%- ו "ככ שש 5% ףוא =1. ג "|[שחש: מפאעות המניאק ‏ 4 שו 0 9 = | 1 77 אז יש טלנו חדשות | בשבילכם:: הוא יצא מהגיהנום חזר לעולמנו והוא במצב רוח (מאוד) - מזם. | = ברו כשנתיים מאז שהאנושות ניצלה בפעם האחרונה ממורדרד, מכשף די מניאק שקט לו בוקר אחד והחליט שזה יהזה די נחמד להשתלט על העולם. תוכניותיו הזדוניות השתבשו מעט, כאשר נער צעיר ששמו סיימון (או שמעון בעברית...), בחור עם פוטנציאל עצום בתחום הקוסמות והכישוף, שוגר לעבר המימד שלו (במטרה להציל את העולם, כמובן) והצליח לבסוף לשלוח אותו בדואר אקספרס לגיהנום רשעי"הקווסטים (גר"ה). ובכן, כנואה שבגר"ה היתה תפוסה מלאה, ומורדרד לא הצליח להתפרנס בכבוד מול נבלים בעליישם כמו מלקולם, קפטן לה* צ'אק וביל גייטס(ז!), וכתוצאה מכך, ארז את המזוודות שלו, ובעזרת ילד קטן אחר (שרוצה גם כן להיות מכשף) חזר לעולם החיים במטרה להצטוף לצופים, לאפות עוגיות כל שישי בבוקר, לעזור לזקנות לחצות את הכביש, ובכלל, להפוך את העולם למקום טוב יותד... לא!!! מורדרד אכן חזר לחיים, אבל הוא לא במצב רוח כלזכך טוב... הבחור כולו אחוז נקמה וטירוף, והוא... והוא... מתכוון לכבוש את העולם שוב! (ובדרך גם להוסיף לקופה של חברת דאס עוד כמה מרשדשים...) וכך נוצר ? אמאאס5 תוזד אסואזף. הסיפור החזיש מתחיל כשסיימון חוזר הביתה לאחר יום לימודים או משהו כזה, ומגלה שמישהו שם לו ארון חדש בחדר (המישהו הזה הוא קוסם טוב מהמימד השגי שמתכוון לגייס את סיימון שוב, כדי להילחם במורדרד). - בבל אופן, סיימון מגלה שמשום מה אין ] -- 7 ל = יוצא לברר את פשר הדבר.. לאחר" 1 מעבר טרנס"מימדי מהסוגים שלא תרוצו ". ₪ לארון חחדש שלו סוף ותחתית, והוא: ₪4 4 ל . לשמוע עליהם, סיימון מוצא את עצמו . שוב בביתו של הקוסם הטוב וההמשך.. | כבר ברוד... (מזכיר לכם. ספר ילדים! | כלשהו???) עקרונית, | ניתן להשוות בין !| . 2 אסואו5 לי ואסאר)וס, מהוך כמה 0 סיבות: 1. שניהם קווסטים (אלא מהז). 2. בשניהם השחקן מגלם קוסם צעיר ומתחלל. 3 גם רינסווד (גיבור 180/0₪10ם) וגם סיימון, לובשים גלימת. קוסמים אדומה עם כובע מחודד וקישוטים מוזהבים. (שניהם קונים | אצל אותו חייטט..) 4. שני הקווסטים תומכים בגראפיקה ציורית מצויינת. 5. שניהם אמורים להצחיק, אבל זה כבר עניין של טעם. בקיצור, שניהם משחקים טובים מאוד, ודומים מאוד - מי שאהב, את \ט, בטוח יאהב גס את 2 אסואו5. מבחינה טכנית, אין בכלל על מה להתלונן. הממשק פועל לפי: השיטה הרגילה של א116)-שאג- זאזסי, כאשר בתחתית המסך. מופיעות הפעולות חשונות (לקחת, להסתכל וכו'). למרות זאת,. הרגשתי בחסרונו של פרט אחד קטן ודי חשוב: בקווסטים אחרים,. נאשר מכווניס את הסמן על עצם כלשהו במסך, ולוחצים על הכפתור הימני של העכבר, הדמות מבצעת את הפעולה ההגיונית. ביותר על העצם הנ"ל. לדוגמא, כאשר מכוונים על שלט, הפעולה. תהיה "להסתכל", או, כאשר מכוונים על דלת, הפעולה תהיה: "לפתוח". האלמנט הזה חסר לי מאוד ב"52, ולפי דעתי, כל העסק, של בחירת הפעולות היה יכול להיות הרבה יותר מחיר ונוח אם רק, היו מוסיפים את האפשרות הקטנה ההיא. חוץ מזה, אין לי יותר. טענות: הגראפיקה נהדרת ומצחיקה, המוזיקה והאפקטים טובים, והכי חשוב, הסיפוד די מורכב ומשעשע. בסופו של דבר, 52 מוכיח את עצמו בתור עוד קווסט טוב, ששווה את המאמץ. (כאילור שמישהו בכלל חשב אחרת.. ) 0. מושקעת, מצוירת, "₪ ויפה , 5, מנגינות מעניינות = ואפקטים טובים. 0. אם רק היו מוסיפים | אופציה אחת קטנה.. 3 5. חובה לחובבי + + קווסטים. וכו 6-0 נתהליץך ך סוחד מוסקת מהע) יס הרופה יקות, בקלת חשובות עצומה לאטשוו. ' עיה: עריץ מ ו ו ומשליט ב טרור. כסונן המש'מה: חדירה ל דרן האוזיר,. וניטוולו טל העריץ. כָל האמעעיס כשדים. זהו הסיפור חכללי של המשהק החדש . 'ץ)או.וא מטססהא" טל תנות ודד א|5 תאמריקאית. מדובר כוון במסחק אטטרטניה/ הפקידים מהשורה תראשונה, סטיול 0 |הקלאס'י, אבל גמקום | סיפור"רקע של עב"מים וצורים מהחלל, יט לו פה משהו בס'יגנון של ומשמ "משימה בלתי אפטרית". 1 בתחילת המשחק, אחדי 43| ] שכבר סיפרו לשחקן את כל הסיפור האווך על ההיסטוריה של תאי, ועל כמה שהטוב טהמשימה תצליחה, מניע החלק טל בחירת צוות הפעולה: באמצעזת טיהת מודס אחה (מוכז הבקוה הסודי, השחקן "מתחברי לאנף 'כוח האדס" של שש ארגון טכירי"החרב הגדול | ] בעולם. סשם, ניתנת לו ו" האפטדות לנחור מתון | כשיסים הברה נחמדים הו את האנשים המתאימיס | ביותר למעיימה. לכל-טיכיר תוב יט תכונות שונות וציוד שונה, כך שניתן נמנוא- טס אשיס ש טמוצאם מכל' וחני טוב מאד העולם (. ואפילו ברנש אחז שסקוראים לו ופי!), רופאיס, מוב בינוני | צלפים, מומחי הסוואה, טכני חידוס. יש לדמויות תנונות אוש משלחן, ולצורך התהמחשה אספר לכם על | בתור לא כל"כך סימפט! מהחליט לחרו את הבוו לצוות באסצע הלילה רק בגלל . טשהאחרון היהת "חזיר קומוניסטי"! אחדי בדיקה מעמיקה בתיק האיש" של אותו בחוד, התברר לי שהוא בעצם אסדל | פס'כופט נמלט, שרצח את תוריו... לן תדע עם מי אתה מתחנו.. כאמור, לכל דמות יש את הותרונות והחסרונות שלה, וכמובן טיש דמויות "שזות" יותר מאחרות, שעולות הדבה יותר כסף לנייס, ומוכנות להצטרף למשימה וק אחרי טהשחקן נבר "הוכיז" את עצמו, בכמה קובות מוצלחים, לאחר בחיורת הצוות (מקסימום שמונה חצדים), מגיץ שלב הציוד, שבו הטחקן צריך לצייד (אלא נאה!) ולחמש את אנשיו: בנוסף לאביזרים הבסיסייסם שכל דמות נושאת עימה (אקדת ומכטיר קטד), ובנוסף לציוד המיוחד המשתנה ל5! תכונותיה שיל הדנות, יש לחלק גין הצוות אמיזרים נילווים כמו תחמוסת. מימיות, ואפודות מגן. אחד"נך, בוחרים מתוך מפה ממרטת המחולקת לאיזורים את איזור ההתחלת, ויוצאים למטימתי פני השטח מצוורים ממבנרעקל, ועלזידי העכנד, ניתו להנחוון ולהוביל את חבדי הצוות, ביחד או לחוד, למקומות הרצויים. כמובן גם שניתן להיכנס לתוך סבנים, ולחפש בהם ציוד טימוטי. אבל תאקש] האמיתי מתתיל כאשד (כנסים לאזור האויב: א | המשחק מקבל אופי של "משחק תורות". תור אחד לשחקן, ותוד אחד ?למחשב. אורכי התורות מונבלים 582 מספר "נקודות " הפעולה" של הדמויות, כאשד בל פעולה לוקחת מסטר מטוים של ,| נקודות. אני אישית די שונא את כל הקטע שַל תתורות מסיבות שונות, ולדעתי זה די מטומטם למטל, שחסרה לי רק עור קוה אחת לורות במישהו, ובלי אותה נקודה שחסרה ללי, אני לא יבול לעשות כלום. אבל למרות זאת, המשחק עדיין טוב מאוד, ול" ידי אימון קל, למדתי את כל הפיעולות של העכצד, ויכולתי לירות, להתכופף, ולהשותסעו בכל האביזרים שעמדו לרשותי. בסופו של דגר, לאחד מספר תורות היום סטתיים, ואז כל הפעולות שהצוות ביצע באותו יום מקבלות הערכה, במקרה של הצלחה, הדמויות מקבלות בתוס כספי, תקודות תניסיון והחוכמה שילהן עולות. על הטחקן מוטלת האחריות לאונן את המשיימה נם מבחינה כלכלית, באופן שדי מזכיר את המשחק "רזז-אאו>": צריך לחלק משנורות, לקנות עוד נשק, ולדעוז מתי . לנייט עוד חבר לנסק (למטל כשמיטחו מון...) ישנם עוד עשרות פרטים קטנים ומעניינים במשחק תגרול והארוך הזת, לכו לקנות אותו - לא תהיו מאוכזנים? גראפיקה - 0ל. ציורים מגורטים, במיוחד הטרצזפים. סאונד - 95. לכל דמות 'ט קול ומבטא טונה!! המוזיקה טוב שליטה - 90 ו ו עם העכבר, אורך-חיים - ₪א. אין לי טעטת בכלל: משחק טוב וסמכד, דדיישות חוסרה - הרבה זיכדות, 22 מגה בדיסק הקטית. *|יוווה - -. | מ 9-ו | ' - ו = רו . ה זחו יש ".רצ '(ור + | | שיל | | קנים. ה= זובה > שו שי" . 3)2'נ) , 1% ' יר:! ואו 15 7 - תיבת הציון 411 טי = 1 ו תוס" שכ 5 משחקים במחיר משחק אחד - ָףָ] שויה וו ) . 8 אוסף של 10 תקליטורים שונחדים נבמחיז תקליטוד בודד - 199 שיח ספר סופ 1 בהרפתקה קרנדיה גרפיקה משולה 9 ש"יח 1 שיעורי וודאו כוצז להתחבר כואטוסטרדת המידע המופכאה - 139 ש"ח - חן = 1 בי אשי 1 + - ₪ שן 4 | 5 אש 7" - 1 דסוזוודד וווהו | הצטלף כלדונדרה 8 האופגוענים להרכפתקת חייך - 185 שיח | מבצע תקקיטורים "| 4% % ₪4 ₪5 / )ו -: ₪ ₪ - שי [7צה 0 בל המחירים בשקלים וכוללים מע"מ ודמי משלוח. וז )אי ו ו ו משחק ו רוד קאי א" וו ה ונ ₪ )ו אוסף של 40 תקליטזורים נמחיד תקלוטור בוד .18% ש"ח !ץש יגשייו2. - והשי ומוי יו הג 'צי ונעי וגה (שג (ץ * שגבי 27 מדתים 11 ש"חה *%%₪ הדפתקה קדומה בעולם תדיטוואורים טופיקה שקא ראתו כמותה ע2 )יו -.223 שיח אוסף של % תקליטורים ל- שה[וחוש המרולוםה חאוח מלוודות, משווסים, סבצי ו לטימדיו | 000 תמונות 9 ש"ח ₪ החחשמא :8 1 זור מזיחי ו / .| 5 וו רז || וש !י'צ הצו- ו . הם רזצים לחסל אותדי האם תהיה מספיק מתוחכם ומהורי 1 תקליטודיס .5 שיח " כַפָו" ?ו זקנון המב נלא מיכליס 9 ש"ח ₪[ --.-.- | | יש "ו--! 1:3 |א ו ם = ₪ | 6[ 25 יק : 3 של המוכלטימדיהו 3-8 ד 2 ש א ו.אום ו ב % יְ "יו ''/ ו % ור ₪ ו | 1 3 5 . "ו ו י . - אשב . אש | % -₪ ְ 2 חדשוח מבית מחעו4ח אחד מנדול ספרי ההרכיתקאוח. המשחק שיפיל אוחך לקרשיטו ויהרונג אותך...מצחוק ענריח טול המטשן ו .₪ ו ו . | ו ו ו שיטורטור הרנ מתוחכם ומשחק הרפתקאוח מזהים נטכיכה חלת-חיודית - 4 נעלת רוולוציה ננוהה * צא להרפתקה אינטרקטיניח שחיקח אותך מהישוכים המרוחקים של הפדרציה אל הוך טכנוח לא ידועוה של ערפיליח ענקית: מהשנת הרפתקאה שאינה נגמרת מחפגבת