זומביט – גיליון מספר 17

מגזין מחשבים צעיר – נסרק על ידי Ingsoc

OCR (הסבר)
. - ו ה ל א ג יו 1 יש ו 8 64 5 :א > כ ב הש 5 >= 64% 22.8 > הריו שודיק הק הקד דיק רמ זיהוייה-ה-ה.1+ 10 וו // ₪ , ו . 2 הור ור - 5 ] שן י שךתי חין - 9" | | - - | 2 .- 2 : ; | / ₪ 4 או 0 0/0000 1 : 2 2 7 - 4" השש יי *שייק > ור 7 ] >", / << 11 77 .- 7 0 הפיר ב שי ₪ | לכבוז: "כ.פ. עיתונות תקש רת בע'ט" דרך נו"צני 44, תל"אביב / 08104 1 כן. אני מעוניין/ת לצרף את בני/בתי כמנוי לכולנו לשנה שלמה (52 שבועות) | במחיר מבצע של 396 שקלים בשישה תשלומים שווים של 66 ש"ח כל אחד. שם מלא ----- הש שמ ה 0 2 כתובת: ו ררים -- - :] טלפון: מלסוה "יר שו 0 .1 רצ"ב 6 המחאות על סך 66 שקלים לפקודת כ.פ. עתונות ותקשורת בע" 1 אני בוחר כשי | | רולרבליידס מידה 36, 37 | ספר השיאים | | מצלמה | = דיסק וספר אתניקס ' 7 ₪- - 2 0 0 וו ויו ו וי , וו וו ו ורוו / . ו / | ו וו | )| | ווה. את' ;=2 5 -1 , ' 00 4 ץ . / יר 2 6 /. //י/ 0 ! . ו 2 , . , -. ₪ 2% . / ל לצ יי קל ו 5 ב רו וו ו = 1 יו 0 . 0 ץז | 3 = ג .וו ו וו וו ודי רצו ור ו / ו 0 1 1 .בב + > 2 -11 == = 3 ]| ו ו = = = == הכה ₪ עורכת: נאורה שם "שאול. . עיצוב ממוחשב: משה ו הפקה ועיצוב מלל: לילך גול < - עורכת משנה: עדי עלות ‏ 1 | עימוד ממוחשב: איריס ניצני, עדי אוו סגן עורך טכנולוגי: נמרוד קרת ‏ מנהל ומעצב אתר האנטונט: מייק הו | צייר המערכת: קורן שדמי: עצוב תוכן: אדם כהן : | טל גוטמן, בועז וונקין, טל פרץ, ליאת גלד, ]. מטתתפים. קבועים: תום בוגר, עון פיי הו הרוש, דוד מאואס, אייל מושקוביץ, נרי פרידמן, רן כוכבי, יניב קסנר, אמיר. אבירי, דורון פרידמן, אבנר הנמן יש וי = ,"2 0 ל 0 הט כ ררה = 0 ל . ו | | מו"ל: כ.ם. עתונות ותקשורת בע"מ עורך אחראי: אורן ציבלין מנכ"ל: אורלי עטיה-רוזנבוךד | סמנכ"ל: שירי אבישאול 1 מזכירת מערכת: שיר ליטבק מחלקת מודעות: ₪ 0375180871 מחלקת מנויים: טלי נגדאה, נורית סייר, חגית שימל ₪ 03-5180870/4 8 0375180820 (רב ק 037-6820401 הפרדות ולוחות: ת.ש. חלפי בע"מ " הדפסה: צ.צ הפקות והדפסות בע"מ . כריכיה: "צבי ובמין" , הפצה: בר ₪ 0376952118/9. איז המערכת אחדאית לתוכן המודעות 8 > ואינה מחזירה כתבי יד 1 ף לי מ" | *רלווח ה ל שו גר ו ו ה ו ג ו ש ימחוויו /) 8 שא : / ור 7 5-ש)/ ו ו / ---. | | כתובת המערכת: דוך בן"צבי 84, ו 04 6 - אפ ער וטו 2 - = 7 | 4 ->= -< >-- | | ה ז = , וו | 7 7 ל ב 4 65 . 1 8 , 1 / 7 0% יְ 7 0 7 ו ו ו / / " 8 ו 2 / ל" 4 הל 2 0 ו" 0 / = 0) , - / . 0" / [ :"שש ו / / : שו | | | | 1 | "ל / , 2 | : : ! : 0 שש 1 ל + , -. . , 7 5 ו 0/0 2 7 . ! . : ל 0 : 4 0 8 : 0 "> 2 ו : . ו | )) | 8 4 ו / ו 0/7 %- 5 0 | 0 ל; ו - - -. ו 4 + : % א 0% ו 1 נש ! , ו := / 0 ו ] 0 וו 4 7 .וכית וה ב / 1 ץש ה / / ה" הי ו אש 4 וג ו ו 0 ב ו 0 ו .5 וע ו יו 1 7 ו 007 / ו וו וו וו ו 0 1 0 ו 0 ו 0 0% 4 /- ו גר * יו א לוו ירק 0 - .- " , 2 ו : ו ל 2 : 7 י ו : : 2 : ו ו ו 2 השפש- 11 אסכ ופי | 1 4 הי כ יי | + וו = ו ו | ל 4 > / לא 7 , 2 5 ו שי - המייבו ו 1 ו ו 1 ג 0 %--/ פבשיז 197 גב. .= הצ רוי - הרל )3 -1---=--רע* > 1 1 ו המי א | . אנחנו? ביקום הגדול, בחלק ל / / ב 5 . , 0 יי - 6 "2 1 - 1 . 7 [ ול ₪ עב היז ףש ולו מדו ו ₪ 2 27 כ- 15 . רשו טשוה 0 א וו . שו 4 6 "ו - יש 5 %ש 4 / : / 4 1 | | (ע (מ' .2 ונתעקש על ה ותנו יחידים וחשו יָם, מרכז ה היקום 0 ו 8 ה 2 :)6 אי - 4 יוני, עד כדי כך של: רים 2 זוקרי המדַע. זה מו ל ע (ם מ מל וחמת הכוכבים, ולצערנו, ממשיך בדוך. == | [ זר ו וא א ה ו שש בל ו לק '. 1 וא -1-5). 0-0 2-2 [ . . יי /. יה מס שָ 1 | אלמי ו ה *-מדיה (3-26 ו ואתרי מח /- וש עבר לעת: - - 0 חס הלבטים, המוסריים 2 : / ./ | ו 0 [ : נש 1 בל ו ל - - ן/ לבז וג וי שק 4% ו 0 4 -14 1% שי 2% 11 0 4 4 ונוש" ו שת 0 . ₪ לחלל ות עשו שם חיים. תחזרו ותספרו לנן אם כדאי.. | ₪2 ו ו ו = ו .₪ / 2 ו 1 : כ יו ₪ לס 1 : .ל .4 1 : ו . ו 0 ל ו . / . ₪ . ' ,.' ו 9-2 ג ו וב 7 ו , שו -. קוה ל וצו רדרדה (צשי "יש | : 2 064 דוו ו 1 0% י "2 .. י . / , :| , ₪ - ר , % |מי שרוצה לטיל בהל ו ו 5 ו 0" 2 | ולא יודע מהיכן.. ו ו 0 0 -ו| ו ו - | וו וו . ( וצר מ ב)ן ,2 אתף של אא | וומשיך משם 1 ורוו דורו וא / 0 -- 0% / יי 4500 ל / יש / ג / ו ₪ (.- 03/6 = ה בי יע ל 1 . / .3 ₪ 0 8 ו ור א 0% . "ש וו 0 : וי 1 / 3 . -- חש = ₪ הא "שי אמ ו ער ור *ף חר שו | לעפה ל ו שר ור ץק ו 2 2 א 2 י : 5 ו ל . י / / 2 / 1 / / / ., ו 4 י ו , '- . א לצא 5% - / 42 1 , ו , 8 | , 0" | 3 . . "2% , " 6 8 . . . שו ! *- + 5 0 - 94 " / 4 2 זָ 17 .| מ % . . ! | ו גו ו 2 1 9 [ 0. 4" / 9 וא ה 2 4 ל ₪ ו " ק ע ןוו וי 3+ -- , ם וו ג ו עכו ו ןו : : ו שש המק 22 1 | למכירה 6 : משחק מחשב "זול . משחק. . חנות: ייחודית. 9 > וקורסים. מחזש / "נא, | ד 1 [ / 1 ו. , 8 או ו ו ה ו י . ן. 5 כוננים 2 6 + רמקו ו / 4 0 / ₪ זיג אק 0 0 . ב % ,2 7 ב .ו 1 0 * מדפסת. סיכות או ה - 0 | 8 % 9 | 5 ו 2שלטים % מכירת מחשב. ל = מאגסון + ,ו 5 / / ה / שי /,' , % 0 2 די | וכצ בז; | 9 ה | ו 8 | 3[ 4 47 ו ו 1 שהתפרסמה תבה על | 5 2 5 משחקו > | תפקידים ' ו ע . מ הצאווך-- / רו ₪ . | ל 8% = . - 2 . | ₪ הי ו שטתית. הן טוענות שכל ג % = 6 0% ו ל / ה"8. | ל - ל 0 4 0 .. | שבעו , 0% 4 7 1 | [ 0 0 ו ש / , - " 0% | ו . 6 . / ו ל ו למחשבי פנטיום 6 וד אלעזר 8: (צמוד לקניור ערים . כפר"טבא, : 6 2 0" 2 2 : 4890 + במצב חדש <זזו33, זכרון, זנ + לדא * משחק ב בדיסק הי 25 ה % * ימו ו ושי וויה ו או רוי ושכר הו ובור וו ור / "אמוס ד" % . 0 לו 0 וי ₪ 5 לי 7 2 . . , ו 2 ,.* וע = 0% | 0 . הר הליו 7 ו ל , [גיעי 0 ל . 8 "= 4 6 ו = 7 ג ו 4 - כר ל / 1 / ו , ג ₪! שה . ) 9 0 1 מגו . = = , ג 0 = 6 ב ₪ , קד 41 / : 4 7 , לוו וקו 7 הלבינים דר / . 0 ל" / . ו , *יבו 0 - 7 2 2% 7 6 דחא וז , י . ב ו ג 0 ב בורל ו . . ו ב ב א . ב ל יש ל ו [ / - | / 0 א 2 , שלשל ב" 0 ו ) 2% : / ל <גרר כו . . , 6% .4 "1 6 3 / הדצ באל להקה והזו 2 /" ש-217 ו רכש ד ינ נה בת ה 4 ש ו וו ןו / : א ו .2 , 4 2% יאו 0 . - 4" .7 ל שש ו ד "7 = ו ל עקר ל שת יש שי שק ונ 7 ו" ₪ מו ורב דל 4 ארי = . = 2 ]| ד ו 1 ₪ . ' 9 כ , / 0 9 בו שו הו וי ₪; וגו ן ה ו . ₪ זה 1 / ו . ב ו 4 : - 4 דוק : 1 - , 4 ל : "וו ו : !4 - 5 - ל - ו ' . 5 , .. , 1 , / /. . / 0 5 . . - . = ,' או ',. , ו - ץְ- ו " ו . . ז / ') " % 2 , 1 ' 4 ז ו ד . 0 חש ו 0 דד [ ו ו 7% ה . . שר כ . . , יאג / . 0 . ה . | = : 0 ובגן ה שו ו ו ו וו ₪ ₪ ו וו ו" 2 7 /% ל לבת--ר בג יל ז) 8 שו "וו / ד 4. ו רק . - ג- 2 ש"ח. קורית ב "99 / רו / ו . , 1 + 1 2 / בד 3580840 - = משה דוד.. 0 2 > נקודת | אינטרנט, שיעורים. | פרֶטיים'. / / / , 65 % - בתצוגה. | 0 זו - / 6 9% ₪ עכבר, לו -* 0 , ש ו ה ים' איכותיים 0 ; 4 ל /- :ה 0 ל 4 1 3 ריר וו רו , 0 2 ור ו 6 9 . , 7 : ב " ב ' 1 . 0 מו וכ . 40 , ו 1 2 היו 1 ב"39 שיח + ל ע) השש מתנת. ' 0 - 4 - [ 5+ שור (ר- 7 17 ושי 4% ו ב-89 ש"ח + מתנה. = ו 2 2 טלפון 9 = אר יאל 5 .רום מהירות. "ו . / - - . / . . 0 | מ ו יר / +" תומך. 9% . ל ב-א א ו 2 / , .יר ג-אמיץ ב וו דוו וו ןה וד = . . . ו ול ששל | צש 5 ו ו ו / 1 4 | > / 0% יל; א | / ל טרח , גו איתי מנור ומאור זגדון מוחים - ָ / ו ₪ % / , " - 0 ו > בז (ם על % ד ק 6 ו בגלקו וו 60 = 0 ו - את" תשומת > : 0 0 0 , , 0 ו 7 6-6 ו 0 60 9 2 ו 2 . שהשל/טת במשחק טוב 1 בהרבה.: ושגירסת : > מכפי שנכתב' | עליה - הסידי,רום מכילה - מולטי-מדיה > / / 5 3 ברמה גבוהה ביותר יי 8 משתי / 1 44 1 ו ה וקט > עוצרי נשימה). תודה. [ 7 0/0 . ל , 3% ו -- ו = 2 א 1 0 ל ו 5% 5 5 . / / ו , ו ]| ו ו ו' ו א 4% ₪42 ₪... שי יש = 5% 4 900 4 ₪ ששה הר ה 7 הר" ליל :שח מ ד-צ ודע שש = "פד 5 שת 3 -לנל/-רד לי 8 | =? (5 דוחפת במרץ את שפת התיכנות החדשה 4/4/. שהחלה בפריצה הגדולה כשפה אידאלית לתיכנות | | אפליקציות לאינטרנט אך מוכיחה את עצמה כתחליף מרענן ל"++6 גם ביישומים מקומיים. כעידוד הכריזה אפ | על תחרות נושאת פרסי ענק בין המפתחים שהזדרזו ללמוד אותה - חסס.חט51.5פוחסס8ץ8|/:קוו (גם אנו נקדיש לה || כתבה נרחבת בגיליון הבא). גם חברת התוכנה "בורלנד" נרתמה בהתלהבות לקידם הפצת השפה והיא מפרסמת | את סוזס)בּע8. - עיתון האינטרנט למפתחי 44/4 =? עיתונות אלקטרונית: "שמש" - של "קו מנחה". מיועד לשוק ההון, כולל מידע בורסאי נרחב. - כלי שיווק, קידום מכירות ופירסום באינטרנט. השתתפות ב"מרכז עסקים" תמורת 495% בחודש. ] "עיקר החדשות - היי"טק" - עיתון פקס חדש בענייני מחשבים של "דורן תקשורת" (09-460555). | "גלובס" - מעכשיו מדי יום באינטרנט - |ו.65.00ססוף. תו סח || >: "קומפי" המקלדת המוצלחת לילדים בגיל הרך משווקת בחנויות צעצועים בעולם, "שוורץ" בארה"ב ומעתה גם || ב"טומי" בצרפת. בהצלחה. || >< דלתה פילם החלה לשווק מצלמה דיגיטלית חדשנית של קודאק - מתחברת לכל סוגי המחשבים ומלווה בתוכנה || לעיבוד תמונות. || =? "ידע", נציגת "אפל" בארץ, מורידה מחירים (גם לסטודנט "תפרן" מגיע מקינטוש) כצעדי הצלה למצב החרום. ]| = על רקע מחסור חריף בכוח אדם מקצועי בתעשיות הטכנולוגיה - 3000 תלמידי תיכון מצטיינים נפגשו עם ראשי תעשיית ההיי-טק בישראל (בכנס איל"א האחרון) והחלו לתכנן את עתידם המשותף. תתחילו לחשוב על זה גם אתם. | >< הוצאת "פוקוס"מחשבים" הוציאה לאור כמה ספרים חדשים וחשובים. ביניהם: ערכת לימוד למעבר אל "חלונות | 95", לימוד ויז'ואל-בייסיק 4, ועוד. , || >< אזעקת שווא הגיעה הגיעה לרבים באינטרנט - וירוס בשם 5שווווד 8000 הנשלח כקובץ בדואר האלקטרני. | > || הטענה היא שהוא מופעל באופן אוטומטי והורס את הדיסק, אך מסתבר שזה לא כל כך פשוט לגרום לזה לקרות - ] אז אל תיבהלו. חזור שניח ז5ססם הוא אחד המשחקים האמינים, המפחידים והתלת -מימדיים הכי טובים שיצאו למחשב אישי. נכון להיום מדובר במשחק [היחיד] מסוגו שמשקף אווירה תלת- מימדית אמיתית עם חופשיות מוחלטת. 2 זא05505 מבטיח לרתק אתכם למסך עם שלבים חדשים (30), חלליות חדשות (18) וכמובן, כלי נשק חדשים (13). יש גם גנבים השואבים את מגן החללית או גונבים רובים, יש רובוט מנחה שעוזר לכם ועוד הרבה חידושים. ניסיתי את גירסת ההדגמה של המשחק, ואני מוכרח לציין שהיא פשוט מדהימה ושווה כל דקת צפייה. . הדו + 7 ו 2 ו שי << ו ו ו ו כמה אויבים ' ' ! ו ו / " [ 20 , ₪ ו 1 / ו ץש (. לוו גו הנר וי "| . . 1 שו <לדקיא- אהי > - ו 55-4058085 +55554-454-55-- 21% הילד ד %5חץק 4-בפריל ל מול ורי ידגה די 44 ,20 וק .4 ,41-ל ת-א ליד דִידר--ניטל-קרחוה ] הדורי ייה>תף+0 1 > ופה | ממם ומצדם. 8 ות מ-רכ. ו --14 1 4--- בגב )?4 וובות והמקוריות שיש. אה את ה ו מציאו דמות י מעריכים שזה יהיה משחק התפקידים הכ שי . 3 : 4 ו יר 000 3 רן ום רם ו . פלר דישר-א - יז ( כל -קף, . ו הרישו בכ . 1 מ - 1 , 4 ו י 1 / / 4 4% / ו ו [ - - ג . ב ו , ב 4ב ' 1 [ ו "ו שז | 1 ו . ופ אס 1 1 וו ב ות ור מ מ מו ב ו =4 = =אל: -41ו5 ]5004 א או שי + -מ פד בי ופי ו יא 2 1-6 ו ד / / 9 ות .וו "ו ו נ הוויכוח על עתידה של תוכנית החכנ תומר" מחזיריה ומהתחריות על כיבועו הככ 3 אחד הימים שטופי השמש של הזמן האחרון יצאתי אל הרחוב בתום לב,. / בשלפתע דרכה רגלי בשארית סימפטית של צואת כלבים. נעלי החדשות | = והמסוגננות השמיעו ספלאש חינני כשהאפטרשייב מתוצרת חברת "הפודל. : בובי" עטף אותן, ובעוד אני נדהם מעוצמת הדיאלוג בין הנעל לשארית. > הפליטה סיננתי לעצמי את המשפט הקל להישכח: "צעד קטן לערן ולנעל, = . שלו - לאטמה איומה לבעלים המניאק של הכלב שאני רואה בצד השני של הרחוב". שניה מאוחר יותר גיליתי שבעליו של הכלב הוא גם בעל מכון הקראטה הסמוך, מה שהוביל להפיכתי המיידית לשוחר שלום. בכל זאת, נותרתי עם זכרון המשפט, פרפראזה מודרנית על משפט של אדם בלתי נשכח... אה... ניל דיאמונד, לא, לואי ארמסטרונג, נו, הא"ש שהתפרסם בכל העולם בשנות השבעים... לא ג'ון לנון... ניל ארמסטרונג! ארמסטרונג הוא האיש שדרך על הירח, האיש שהגשים את הפלא הגדול | מכולם (חוץ מעורו הלבן של מייקל ג'קסון) של המאה העשרים, שהמריא מעבר לאטמוספירה, אל הכדור הרחוק ההוא, מושא החלומות של כולנו. במקביל הוא גם הגה את הרעיון הגאוני למכור מסטיק מגעיל שעליו העתידה האלמותית "בגיל 21 תגיע לירח". בטח, כמו שקלעטון לא לקת לריאות. אודסה לוואסילי, עבור בימים האחרונים ניטש ו'כוח עז בין אלה השואפים לקצץ עמוקות בתוכנית החלל האמריקאית, לבין התומכים בה בכל מאודם, במטרה לכבוש עוד ‏ ] . ועוד שטחים לא מוכרים ברתבי ‏ ]3 - הגלקסיה. 2 . בסרטו הנפלא, המרגש והמצחיק | ] = של פיליפ קאופמן "הצוות | המובחר" מוצגים אחורי הקלעים ‏ | התובעניים של תוכנית החלל, שבה ‏ ] העניין בגיבורים מנפנפים לאומה | אובד במהירות, ונוצרת דרישה | לדם, לנחיתה על הירח, לכיבוש כ 2 % היקום או סתם לאזו דראמה ]2 וי עקובת דם. הוויכוח על עתידה של | 7 תוכנית החלל ניטש מיום היוולדה, | עקב העלות הגבוהה שלה ]| | ועליונותם של הרוסים בשנים- חק הראשונות לקיומה. כן, רוסיה, ענק 7 77 מובס, היתה פעם חשובת המעצמות במירוץ לחלל. קוסמונאוטים, כך. . | קראו לחיילי החלל שלה, ואנחנו רק יכולנו לדמיין את מרכז החלל באודסה. > קורא בקשר "אפס אחד לוואסילי, אפס אחד לוואסילי, אתה רואה את = וושינגטון טוב מלמעלה?" וואסילי עונה בגיהוק גדול עקב שתיית יתר של וודקה רוסית זולה. ובכן, לא עוד. הדוב הרוסי אינו במשחק וותרן" 0 והאמריקאים חשים שאין להם נגד מי להתחרות, ועל כן אולי כדאי לוותר = = על תוכנית החלל. בסך הכל, להוציא כסף כדי להעשיר את הידע האנושי זה בזבוז גדול... הרבה יותר מרשים לנקנק את הקרמלין. בעיני המתנגדים לתוכנית, למצוא עוד מקומות מחוץ לכדור הארץ שבני האדם יוכלו אולי לחיות בהם בעתיד נשמע הרבה פחות סקסי מאסטרונאוט אמריקאי מחטיף סנוקרת חסרת כוח משיכה לרוסי אכזר, 200 מטר מגאנימד. בעיני, עצירת המרדף אחרי ידע חדש בעולמות הותצאים אי שם בחלל השחור והמרתק שמעלינו היא סוג איום של-הרמת ידיים. = עצירה של הדחף הקסום ביותר של האדם, הדתף לשאול:למה. 025 ₪ , מי רוצה להיות בבון? הרי מ שלא שואל למה ואיך ואיפה, ומשחרר מדי פעם איזה "וואו" ו"יו איזה 'ופי, בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה", או מבקש ממישהו אחר לומר לו איפה נמצאת אוזבקיסטן, או למה דברים נופלים למטה, או מה זו דיכוטומיה, יגלה מהר מאוד שהוא הופך לבבון קטן. יצור חמוד עם שערות על החזה, שיודע להזמין סרטים בהום סינמה ולהגיד בקול מרשים "אינטרנט", אבל כזה שאיבד את הדחף לדעת והרצון לגלות עוד פיסה מעולם הלא נודע <> | כשאירע אסון החלל של מעבורת החלל צ'אלנג'ר ראיתי, לצד האסון הגדול, את הולדתם של גיבורי החלל החדשים הראשונים. מותם ההירואי = | של של החלוצים במעבורת, ממש אל מול מצלמות הטלוויזיה, בנסיון לתור מקומות חדשים, היה בעיני מתכון ברור ליצירת מיתוס חדש, שעליו יתונכו = מיליוני ילדים שיחלמו לכבוש את החלל הרחוק, לא את המגמה לתקשורת = | של המכללה למינהל. = והמחשבה המפחידה ביותר באה כשנזכרים בעובדה שאם היו מפסיקים | את תוכנית החלל האמריקאית מוקדם יותר, אולי לא היינו זוכים לראות = את "מסע בין כוכבים" ו"בבילון 5". כמה נורא... 0 ו פינת העצה הקטנה | 27 2 פינת העצה הקטנה שמחה להכריז על 0 4 כמסתה לעולם האלטרנט. לא שלא הליתי מחובר קודם, אבל עכשיו אני קצת "הי ו > יותר בשל להעניק לכם מהידע הדמיקולו המועט שצברתי. זאת אוְלי עצה למתחילים, אבל היא = יכולה לחסוך להם המון זמן בשעת = השיטוט. אחד השלבים החשובים בעבודה על הנט הוא ההיכרות עם הבראוזר (חפשן) שלכם. לרוב המשתמשים + יש בראוזר מסוג נטסקייפ מאחת מגירסאותיו, חפשן משובת שהפך במעט לסטנדרט בכל רחבי הרשת. אחת מהצרות הרווחות בעבודה עם הבראוזר הזה, שנועד לעבודה בסביבת /ו/או, הפורמט הגראפי ו - %% 0 ו / ו י ו 5 טּ , , . . 9 / , : . זי ו 0 .- .לשו שש ו ד דיד---=- = == 4/0 835 - - =--4 : לק " ו / / המעו" = של הנ0, הו טעינה ו , / ו 7 ו | . : וו / | / ו ב א 3 בר :2 שש ד ו 7 . לי / ₪ שגזצו םה רוק דוי וט וע בו ב / ויק רל ל ל גו ה ו ג יע ג 79 0 ו ידו / 0 0% וו 2 :/ , / . ץ המידע הגראפי. כשהבראוזר צריך להעלות רק חומר כתוב (טקסט), זמן העבודה והטעינה של כל מסמך מתקצר בהרבה, משום שקצב העברת התמונות מזמבר ומאיט את כל התהליך. ה אם תיגשו על הבראוזר | שלכם ל"פמסטקס ותלתצו על מ 0 , תוכלו לשנות שם את האפשרות לטעינת התמונות במקביל לכל המסמך לטעינת התמונות רק לאחר שהמידע הכתוב הועבר כבר. | בחירה זו תאפשר לכם להתתיל לקרוא את המידע הכתוב בזמן שהתמונות ייטענו, ואם תרצו לגלוש באמצע למקום אחר תוכלו לעשות זאת מיד, בלי להמתין לטעינת כל המסמך על הגראפיקה שלו. בהזדמנות זו אני שוב מפציר בכם לשלוח לי תגובות, הצעות, שאלות ובונבוניירות הנוגעות למדורי, דרך הדואר האלקטרוני שלי: [1 )6ח. ת6071810ת 6ח1. ₪ %%. 2 ו בו ] ו , ו = ו ב שש הסובת - שסגי מזגה החלבל ו 0 / 0 הקריזה,. ועימם 0 = ו | ג 21% סע זו / ו / ו ג ו 2 וצ 0 מו ו [ ולוו / [ | ו ות ו , ו 1 7 | . 8% לילו , / -1 ו / / / 0 ל 0 0 יל ל צו / שי ! / / גכ" וי ז "ל . " , ו / | ו 0% . יי ו / | 8 ו 4 יי . / , : ₪ / 0 ו ו , 4 ו %% 1 / / 0 4% ה . . כ / ו ₪ ל / 0 ב, ד .5 , / ? : : , / "5 ! / 4 א ה עלו השני ה ו ₪ ָ . 0 0 וי 1 ג זה דארצ / 6 . רוי 0/*. 0 ה : / : ל י דכו : ₪ 05 = ₪ ו ו : , : 1 / , , 2 ג , ו / | ו / 6 07 ה 1 0 ו זר ו ו 0 0% ולי רו / 0 . 4 .. ו" בשהשישי. הגיע, : חי 29 . או ,4 ו / ו יּ 0 ו ורי /, "/ ו ו / ו )ו ו ₪0 , / ! 2% , 0 א ו ו ו , 0 0 /0 ו ו( 2 ו ו וול ו וה ד ארקי שיד ו 2 0 0 9 / סא / ה ו - .0 18 8-16 (צעם שש ות בה מו 126 מש גנ וב 400 וכ כ גו רק - 5 | עשרים 3 וח / [צניית, ה סובבו ת בובבים באוקטובר האחרון התגלה הכוכב "פגסוס 51" ובחודש שעבר התגלו שתי פלנטות נוספות, אחת הסובבת את הכוכב "בתולה 0" והשניה נעה סביב "דובה גדולה ‏ 47". אלו הם. פירות המאמצים של "ציידי הפלנטות" מישל מייור, דידייר קוולוז, ג'פרי מארסי ופול בארטר. הם. חוקרים מזה שנים ומחפשים אחר גרמי שמיים שאינם מוכרים לנו עוד, כאשר מטותם העיקרית הינה לזהות אפשרות של חיים מסוג כלשהו מחוץ לכדור האַרץ. הם דיווחו על תגליותיהם בכנס האסטרונומים ה"178 בסן-אנטוניו וזכו לצהלות ותשואות הקהל. אלו הם חיים? כוכב "בתולה 70", מרכז התנועה של אחת הפלנטות, מוערך כבן 3 מיליארד שנה ודומה מאוד לכוכב השמש, אך קר ממנה בכמה מאות מעלות. מחזור ההקפה של הפלנטה סביבו הינו 6 יום והמאסה שלו גדולה פי 5 מזו של כוכב צדק. : תצפיות הוכיחו שהפלנטות עתירות גז, מה שמוביל את המדענים לחשוב שיש בהן מים נוזלים, (גשמים ואוקינוסים ), אטמוספירה עבה ושאר אלמנטים המהווים אבני בנין של החי. על סמך נתונים של חום"קרינה ומיד ספיגה של אור:השמש, ניתן להניח שהטמפרטורה בהם הלא בערך 80 מעלות, כלומר קוה מספיק. כדי לאפשר למולקולות אורגנית מורכבות המ ו '. 5 .א" 1- - 9 ₪ בא 4 ₪ 5 % % ' + ;" | - 9% | = א 014 ו ו = . הו ו ו ו ו ו 0 רו ו יי / / , 5 : יְ / . י חמש מאות שנה | ו טנן וה ו . בשנה האחרהנו, לאחר שוח חדשות די קרובות 1 בדורר האהץ. בו שמתקיים שם סוג' מסויים של חיים המכילות פחמן דו"חמצני להתקיים שם. אלו הן המולקולות , המרכיבות תאים חיים. איך לא ראינו אוחן עד היוֶם? הפלנטות הללו נמצאות די קרוב אלינו, כ"35 שנות אור (שנת אור אחת היא המרחק שהאור עושה בשנה אחת, דהלינו 8.8 טריליון ק"מ). המערכת השמיימית הזו היא הקרובה ביותר למערכת השמש שלנו, אך זו הפעם הראשונה שנתגלו פוכבִי*לכת סביב כוכבים דמויי שמש. את הכוכבים עצמם ניתן לראות. | בימים בהירים גם בעין בלתי מזוינת, אך על הפלנטות הנעות | סביבן - יודעים רק מחישובים מסובכים. עד כה לא התייחסו אליהן משום שהן קוטלגו בי 6 הד 1017 ככוכבי זוהר תת-ענק מדרגה 4, מה שנחשב אצל המדענים לכוכבים בלתי יציבים מבחינת נתוני חום"קרינה שהם מספקים. ד"ר מארסי טוען שיכול היה לגלותם שנים רבות קודם לכן, לו רק קוטלגו בזמנו לדרגה 5, הנחקרת בדרך כלל. בגהאף שבעמוד זה ניתן לראות את נתוני התצפיות הראשונים שעוררו את תשומת ליבו לֶכופב פגסוס 1, ועתה, כשבידיו הנתונים החדשים, הוא משוכנע שתתגלנה פלנטות נוספות. אז אולי באמת אנחנו לא לבד? או | | - וי | -%- / - 6 ,2 : 9 -9 " 2 ₪ "ו ". 1 = = = - ו + . 2- = "₪ ּ = ו ב ו | = ₪ = 7 ו בי . צ ד - + . - 1 - - 5 * = - " = - " 2 - . ". "+ ₪ ₪ . ן " 1 - - - . 4 . -- .. 1 "ו 2 ו " -"₪. 5 - היו זונגו ו שנועזה (הרחיב 7 וגו בגועווו' הככ. ו" שזוציפה לפלפה הולניוודיר. < [עוובככו שכור כהתוובזר . שו - ןי = ".> עולם מוזר וקסום המתפרש מעל ראשינו, מאות אלפי נקודות אור קטנות הזרועות מדי ערב בשַמים, שהמרחק ביניהן לבי. כדור הארץ הוא אלפי שנְות אור. אלה מבינינו שאינם אסטרונאוטים במקצועם, או"שלא תזרו בדיוק מחופשה. של שבוע בערבות מאדים, ישמחו לגלות! תוכנה שנוצרה כדי לחשוף קצת מהמסתורין שמקיף את החלל - כוכבים ישכוח משיכה א בעיני רוב בני האדם. הסובב אותנו. זוהי תוכנת מא 51 הניתֶנת באופן חופשי לכל דורש, ושמה: "01.085:צא5", משהו בין גלובוס למפת כוכבי השמים, וקשה למצוא הְגְדרָה מוצלחת מזו. אל תצפו. למשהו. רציני וכבד, לאסו אנציקלופדיה אינטראקטיבית לכל המשפחה וְלכלב. מדובר בתוכנה פשוטה עם ממשק גראפי פשוט (אפילו אפשר להשתמש בעכםה), .לא יותר מזה. - חופוש ועול . .₪ ול למצו; בם .61 צא5? הכל. חן ניצב כדור הארץ בכבודו .ובעצמו, ועליו מצוירות כל מערכות- הכוכבים'" השונות, החל, מכוכבים מוכרים (מרס, יופיטר, נוגה, הירח, כוכב הצפון) וכלה בשרטוטים של מבני כוכבים מוכרים לא פחות: הדובה הגדולה, העגלה הקטנה ושאר ירקות.. אתם יכולים למצוא כל כוכב שתחפצו, באמצעות לוח המכיל את כל שמות הכוכבים (לפחות אלה שהתגלו עד היום). מלבד . . רגל). -. של -. שחיפשת על פני המפה, אפשר למצוא כאן: ,. בקלות. פרְטים שונים עליק כמו המרחק בינו (בקנה מידה של = שנות אוָר) לבין כדור הארץ, גודלו, תאריך הגילוי, שלו, - שייכות לֶמבנה זה או אחר, ואפילו אם תרצו - כמה זמן יקח לכם לקנוץ אליו (מאוד לא - לשו זאת בהליכה " אפשר לשוטט צכל: רחבי השמים (או מ בדגם: מוקטן שלהם) ולחפש כוכבים מיוחדים .בעלי מאפיינים יוצאי דופן, * * מערכות שמשות (מלשון שמש) שונות מזו שאנן מכירים, באמצעות כלי החיפוש "פאזע". התוצאה תופיע לפניכם עוד לפני שתספיקו לומר "ביל גייטס". לסקנות והערות לסדר. אחרי שטחנתי את התוכנה וחרשתי אותה.מכל הצדדים, *ש לי כמה מסקנות: הראשונה היא שחבל מאוד שלמתכנת של ----------01,09%-5%.-היה.-קשה-לבנות -ממשק-גראפי-נורמלי--מדועיי-->=, בתקופה שבה עומהים ילשות המתכנתים כלים מתותכמים ליצירת' מצגות מולטימדיה מורכבות, ויכולת להקליט דגימות צליל ומוּזיקה ברמה גבוהה, כל כך קשה להשקיע עוד טיפה מאמץ' בבניית תוכנה מושלמת? שלא תבינו אותי לא נכון. 010 א היא תוכנה עם פוטנציאל נהדר (שורה שכל מורה יכול לומר על כל תלמיד), ובכל זאת היא רחוקה מלהיות מושלמת. הממשק הגראפי מאןד דליל, ואם להיות מל נוקשה, אפשר להודות שלמעשה כלל לא קיים ממשק. ] כזה. בהחלט ניתן היה לבנות תוכנה זהה לָשימוש בממשק 1 אמאו או 006, שתשלב בתוכה סרגל כלים מתותכף ] יותר מזה המסופק עם התוכנה, וכך 584010085 היתה הופכת ללומדה רצינית. אבל-מי ינדע? אולי כוונת המתכנת היתה רק לערוך לנו היכרות קטנה עם חִשמים, ולא לבנות: מפלצתדמולטימדיה. הכל יכול להיות. למרות זאת, לכל מי שיהיה מוכן להבליג על מראהו: החיצוני של הצד הגראפי בתוכנה, מובטחת פגישה מאוד מעניינת, קלילה, ועם זאת מאוד מעשירה עם ‏ א תוכנה בכלל לא רעה. ₪ ו ו 00:09 ₪ % דה 7 0 0:6 04-72 : 6 זנ ה "> ₪ / ו ור 9 ו מ טי ו 4 ו ב " ₪ -₪ ] ב- " ר"" 1 ה: | 0 | | | | , || | | / | | | | | | | 4 |רן [ז ררת זא ך | = = | ₪ | 1 . . -₪ . 1). | ₪ אא - א 0 " הּ ץ' -- )ו * ף' י . = - . 0 / ]) ו . | . | 1 , | ו 7 ו ] 3 , 7 . 0 [ ב א - ר= ג" בי ריר == יק" ימי ₪ == |יין' - 7 %' |" ירי 2וו]ןו לתןצ+ >ו| | 1 = 4 007 1995 ]0 56קו[56 50188 %81+10 ה ,הת בש ו יו ממחוץז | השס : +6ה+60 560004 09. 0 : 6+ ו ההה : ות ג אה 3.7 : .1% 5 הווש : 6%ה+ה60 הסותז 8. 29% : . הח .05 (+קהה : +6ה+ת0ס6 היוס .3 : . ₪8 .08 06011 א סטרונומיה ומחשבים קשורים זה בזה בקשר אמיץ, הקשר הזה קיים במספר מישורים - כך שהשימוש במחשבים בתחום האסטרונומיה נפוץ מאוד. מתוך המבחר הרב בחרנו להציג. ארבע תוכנות, העוסקות בתחומים אסטרונומים שונים. קיימות עוד תוכנות רבות בתחומים נוסְפים של הענף, ובאחרונה גם התרבו מאוד האתרים האסטרונומיים באינטרנט. נאס"א (סוכנות החלל האמריקאית) מפעילה מספר רב של אתרים, ויש גם אתרים של אגודות. חובבים במדינות שונות, ושל עיתונים לענייני אסטרונומיה. 7 אמטרימידיםט זהו חישוב מיקומם של כוכבי לכת וגרמי שמים נעים אחרים כפונקציה של הזמן. תנועותיהם של כוכבי הלכת, הירחים המקיפים אותם וגרמי שמים אחרים במערכת זאת, כגון מטאורים ושביטים, הן מסובכות ומושפעות הדדית זו על ידי זו. התנועה הנגלית לעין הצופה היא כה מסובכת עד כי בימי קדם, עת האמינו עדיין כי הארץ היא מרכז היקום וכל גרמי השמים מקיפים אותה, לא היה ניתן לתאר את התנועה אלא באמצעות מערכת מסובכת של מסלולים מעגליים התלויים במסלולים אחרים מספר רב של פעמים. העמדתה של השמש, על ידי קופרניקוס, במרכז המערכת איפשרה "לקפלר לנסח את שלושת החוקים המפורסמים שלו, שבעזרתם ניתן היה לחשב ביתר קלות את מקומם של כוכבי הלכת. אולם האסטרונומיתה עדיין נזקקה למתימטיקאים הגדולים ביותר, כמו ניוטון וגאוס, כדי לבסס את דרך החישוב. הסיבה לקושי הרב בחישוב היא שאסור להזניח. את ההשפעות ההדדיות של כוכבי הלכת זה על זה: בקירוב ראשון ניתן אמנם להניח כי גרם השמים שאת מסלולו אנו מעוניינים לחשב מקיף את השמש, שמסתה ענקית ביחס לכל גרם אחר במערכת השמש, באליפסה "אידיאלית", פפי שנוסח על ידי קפלר. אולם בכל זאת קיימת השפעה, ולו גם מזערית, של כוכבי לכת אחרים. השפעה זאת מצטברת במשך הזמן ומסיטה את הגרם ממקומו המשוער. מכיוון שהכלים המתמטיים שבידינו אינם מאפשרים לחשב בצורה אלגוריתמטית (כלומר, אין לכך נוסחה) מערכת שיש בה יותר משני גופים הסובבּים זה את זה, חייב החישוב להתבסס על סידרה ארוכה של תיקונים מזעריים ורציפים המופעלים הלוך וחזוהי על החישוב. עבודה מייגעת למדי, שמן הראוי להשאירה למחשבים. אחת התוכניות העוסקות בחישוב מעין זה והמציגה נתונים טבלאיים וגראפיים היא ]ץצ ליקוי חמה ליקוי חמה, המתרחש-בשעה שהירח מסתיר מאיתנו את השמש, אף הוא חישוב קשה במיוחד. הסיבה לכך היא 4 ז6 1939935 ו : שק 01" :86 תוזחמו הּ4ּן :₪ 05חהל זט 07:13 ו המוי 2 שקוטרם של הירח והשמש זהה, כך שכדי שהירח יכסה במלואו את השמש (ליקוי מלא) או אף רק חלק ממנה (ליקוי חלקי) הוא חייב להתייצב בדיוק בקו הראיה בין הצופה לשמש. הירח קרוב מאוד לכדור הארץ ולכן מסלולו מושפע מאוד מהמסה של כדור הארץ. יתר על כן, מסלול הירח אף מושפע מהגאויות שהוא גורם באוקינוסים. לפיכך, בחישוב מסלול הירח מופיעים כמה וכמה' מאות של מקדמים בנוסחאות ארוכות ואפשר להשיג דיוק אַך ורק על ידי עבודה מאומצת. התוכנית 501/08 לא רק מחשבת את מועד והמיקום המדויק של התרחשות. הליקוי, הניתן לתצפית מרצועה צרה מאוד על פני כדור הארץ, אלא גם מדמה על ידי אנימציה את מהלך הליקוי. פלנטריום אחד המכשירים האסטרונומיים המשמשים להדגמה של תנועת כיפת השמים, עם כוכבי השבת וכוכבי הלכת, הוא הפלנטריום. פלנטריום ציבורי הוא דבר יקר. מכשיר אופטי ומיכני המופעל בתוך מבנה גדול דמוי אולם קולנוע, המכיל כיפה גדולה, מטיל באמצעות מנורות ועדשות את מיקום הכוכבים. עלותו של מכשיר זה גבוהה מאוד [משום כך אין בישראל פלנטריום ראוי לשמו. זה המופעל במוזיאון הארץ הוא מיושן, וגם בשעתו לא היה מהמשוכללים. שילוב של תוכנית לחישוב אפמירידים עם יכולת ההצגה הגרפית של המחשב מאפשרת ליצור על גבּי מסך המחשב פלנטריום בזעיר אנפין, לשימזשו של כל אחד ואחד, בעלות מזערית.: יתר כל כן, תוכנה מסוג זה יכולה לשמש גם כתחליף למפת כוכבים, כאשר מדפיסים את הפלט שלה. מכיוון שלאחרונה התרבו הטלסקופים מבוקרי המחשב, יכולות התוכנות היותר משוכללות מסוג זה לפקח על תנועת העקיבה של הטלסקופ שאליו הן מחוברות בעקיבות ארוכות, כגון אלו הנדרשות לצילום אסטרונומי. דוגמה לתוכנה מסוג זה היא 5צ501.8. לוויינים בין הכוכבים, השביטים, המטאורים ויתר נפלאות האסטרונומיה אנו מוצאים החל ממחצית המאה שלנו גם מכשירים מעשי ידי אדם. דיוויד רנסום, מחבר תוכנית 5, עבד שנים רבות בנאס"א. כאשר פרש הקים' ₪885 גדול (עשרה מחשבים) המוקדש לאסטרונומיה. רנסום לא הסתפק באיסוף תוכנות, אלא קידד רבות מהן בעצמו. התוכנית המוצגת מוסרת. את מיקומם של לוויינים, ואת האפשרות לצפות בהם ממקומות שונים. בתמונה שלפנינו אנו רואים את טלסקופ החלל האבל, מעל הודו - והוא איננו ניתן לצפיה בזמן שבו שורטטה דא 22 4, א :ו ו - וק 0 = המפה. תוכנית ה515210187 נחשבת לאחת התוכניות הטובות ביותר למעקב אחרי לוויינים, ובמשך הזמן הפכה להיות אחת התוכניות שנאס"א עצמה משתמשת בהן בחדרי הבקרה שלה. ₪ | . | | מ ו 1.8 תא 590.20 | *28.4698 - .ו ו 9 - 0 . . 2 1 בו - "אא" | 5 0 1-1 :1 יי " 1פ. ו יוויש 800 61 ה ל 0 | שה ₪ ה = = = 0044-2408 ב 4דצ->צשעש מ וע ושע ררה ו , -9---- ְְ''ְ'ְְ וי 0 | המש 1 / - י") . | - . ' - | / | ה ; 2 | " == ו = . / --רהאקנ, . 1 | - . / ק ו , ו ו ' י וו , , , / / , . 0 / 1 " יר 9 ו / / ויו . . . י / | 1 2 , 9% , ויו 1 ₪ . . . / 2 ו " 7- 7 = ₪ דא או ו ג . - . [ . / , ו - , 4 צ ב= - ו - - = 4 ב . | . | 4% | / י ' 0 / / 4 .1 . בק ₪ . שיד 4 - 4 י 1 י ו " ' | / . | . , 4 . / :‏ ל ו" ]ו , ל ו 2 ו | [ ,9 4 | ן א / | / | ד / /, | / | | 0 ְ / 1 | "7 | ו ף %* / / || / = | , / ! . ו ] . י . 4% ן : . / וי 1 ְּ . , ! ' , -6 | צָי . ₪ | ו ' ₪ + ,= ו ו . | 2% ו ָ ו ' [ ו ו || , 4 . . . . ו > 3 - / 4 ּ = | - ( י 4 , . > ו *"') / ! ו יְ הי " // | *) זז - ו ' % ו | /// | | ' גו / | | . | ו , . / 0/ | / | ו / | | | יש | / / [ : | | / " = - : . 1 "וצ / ו . ו שי שש 2 | - -ג 4 -- | א [ . 4 ו 4 [ ממ - 4 % | -- , . שב 9-ה : - ו "/ | ---- | ּ / / שי ן . [ | 4 % ' | 4 8 / ו ְ ו , ו . | . ו - , / , 4 0 4 ו " ו ₪ 4 ' 0 : . " ו 1 , ! 0 | ' / , | צי | " . == ו - . : 4 , 1 0 ו / / ; ו ז ל . - 4 1 4 / ל . 4 ו 1 7- - ; ו ! ו - =-7=- - * . י | , 4 : ' 2 וברו | , . ו . 4 ו % 10 / של" "" " =. | ן 1 1 | [ | 0 - ב" 0 ג ל . . ן - / 4 1 / - , 1 | ; 0 ו | | . [ [ . | 5 5 ! | | , / , | / ! 1 /. .1 ו [ מו ומ הש ה | 1 1 | ו שו | , /. | 4" ר= ו | ו | ו ו 1 1 - ". . 7 ' 4 ו *-= > "ו -=-42 / 4 . אא ו 1 / -- ו - י 0 וו / כ 4 / ו 5 ָ . " , = 5 , " י 0 " . 1 " 3 :. | ו - - א 1 1 6 - כ יי" ן "‏ . יי" !| - - - ב 1 . 0 0 . 8 4% ל , / ב | . ג הי ן // יּ ' " ו ( 1 / ₪ | ן , , | / | ו 0 | /0. | . . | | | | | ו ו עו | [/ | | | ₪" | | ן --₪- ו . . . . -. . ן / / ו / | ו . , 07 ו ן . . ₪ ! - ₪ 0 ו /. א ָ ו . | = 34 [ ו " [ ו , ק - , . , / ו 4 ' = )] ְ 5 ו 2 4 1 . 1 . | | כ זה כמה שנים, עובדים באוניברסיטת ברדפורד האנגלית על הפרויקט | היפהפה הזה, < פיתוח ‏ של טלסקופ רובוטי זול בעלויות של עצמו ושל משתמשיו. הם אינם צריכים להמתין באתר הפיזי שלו עד שיתבהרו השמיים. די להם בהגדרת רצונם ובמשלוח הבקשה. את התוצאות הם יקבלו למחרת התצפית, או בשימוש ממשק תסשו לצפות בהן על המסך. ארבעה מחשבי 6 מחוברים אליו בקו א%ַ150, ומשם לאינטרנט. למשל מחש ממשק הרשת הנתמך בכל בראוזר סטנדרטי הופך את המערכת הזו למערכת וירצ'ואל ריאליטי לכל דבר. כבר לא מדובר בדו"חות ודוקומנטציה בלבד, כי אם ב"הימצאות שם". רבים שהישוו את תוצאות האובסרבציה בטלסקופ הרובוטי של ברדפורד אל תוצאות טלסקופ סטנדרטי של אצ היו מאוד מרוצים. את הממשק יכול כל אחד להוריד מהרשת בכתובת 8זס. 166650006 שיאוש//:כוח פרשי בהחלטי כל אחד המחובר ליאינטרנט ובעל בראוזר סטנדרטי, יכול להצטרף "לרשימה המנוהלת בקפדנות בברדפורד. עליו למלא טופס הרשמה עם סיסמה, ומאותו רגע הינו יכול לעקוב אחר ביצועיה. רק אם ירצה וירשה לאחרים לראות את עבודתו - יתפרסמו תוצאותיה באתר באינטרנט. כאשר יגיע תורו, בתנאי שמזג האוויר יאפשר זאת (נתוני מזג האוויר הסגרירי של אנגליה מתפרסמים ומעודכנים מדי יום באתר), דואר אלקטרוני מודיע למשתמש מתי התבצעה הזמנתו והוא יוכל לקבל את הדו"חות המספריים ואת התמונות למחרת היום ולהתבונן דרך מסך המחשב במטרה שהזמין לצפות בה. ו = ו מ | לא להידתף - יש מקוס לכולס התור ארוך והממתינים בו מתכים לעיתים מספר שבועות עד שבקשתם מתמלאת. הטלסקופ עצמו והמערכת המנהלת אותו הינם פרוטו-טטייפ ראשון מסוגו. בעקבות הצלחת הפרויקט יועמדו בקרוב מערכות טלסקופיות דומות ברחבי העולם מחוברות זו לזו ברשת, הם ישמשו אנשי מקצוע, אך גם חובבים, בתי ספר ומכוני מחקר שונים העוסקים באסטרונומיה. גס כאטריקה שירות דומה ניתן כיום בתמיכת סוכנות החלל האמריקאית נאסא ומכון מאונט ווילסון בלוס- אנג'לס. כל הרוכש את תוכנת צא5 מצוז, תמורת 5 דולר, יוכל לשלוט מרחוק בטלסקופ (תמורת 0 דולר נוספים לשעת שימוש). התוכנה מאפשרת את הפעילויות הבאות: ו. תצוגת פלנטריום על גבי צג המחשב, המגדירה באילו גורמי שמיים אפשר לצפות. 2. שליטה - באמצעות מודם - בכיוונונים ובתנועת הטלסקופ. 3. שליטה במצלמה המורכבת על הטלסקופ ומסוגלת ללכוד, להציג ולעבד את התצפית. |- | - א ו = | - .2 5 - = - . . / ; 2 . . ₪ מצ ש- ו כ הר ה בכ == חן = = = ₪ = שיש == הו == קש 2- אמש -=מההעמה. > עמקה אנג.=.. יש ' = . י שו 3 = ה . + " " - ה - 0 - - . : = אמוגכוו/) נשיא ביל קלינטון העביר ב-8 בפברואר את חוק התקשורת החדש בארה"ב. החוק נוגע בעניינים שונים, שהפיקנטי ביניהם הוא החלטה לקנוס בעד 25 אלף דולר ולאיים בשנתיים מאסר על כל אתר המציג חומר "לא נאות", כלומר פורנוגרפי, שעלול להגיע לידיהם המיומנות של גולשי רשת קטינים. הרבה מאוד אתרים (גם כאלה שאינם נמצאים כלל ב"קבוצת הסיכון") הפכו את רקע המסך שלהם לשחור לאות מחאה, אולם הורים ומחנכים רבים דווקא מברכים על היוזמה הנשיאותית וטוענים כי הגיע הזמן לשים סוף להשתוללות היצרים וההורמונים. לטובת אותם צדקנים נעדרי מעוף הסבורים כי החוק במקומו, הנה מספר נקודות למחשבה המשתדלות לסלק את התול מהעיניים. 1. איפה עובר הגבול (או: האם אתרי מין המלווים בהסברים רפואיים זה בסדו?) לך תבין מה זה בכלל "[גהסוגם 1ה0600ם[". חוק נורמלי חליב להיות ברור וחד משמעי. אין הגיון בנתינת הוראות התנהגותיות לוטות בערפל רק כדי שיגידו שיש חוק. במקרה דנן נראה כי לא ניתן להגדיר במדויק מתי חומר וא פרסומי לגיטימי חוצה את הקווים. כדי להבהיר את העניין, אפשר להשתמש בקונספט של "פאזי לוג'יק" (טופס.1 עעענות). פאזי לוג'יק אומר שאי אפשר לראות את העולם כבינארי, בשחור ולבן (במקרה זה פורנוגרפי מול לארפורנוגרפי), אלא בגווני אפור. לדוגמה: האם תמונה של אשה בשמלת ערב זו הורנוגרפיה? רובכם תשיבו בשלילה. ואותה אשה בבגד ים מלא? גם כן לא. ובביקיני? סביר להניח שלא, נכון? דמיינו לעצמכם את התמונה כקובץ מחשב, כשתוכנת עיבוד תמונה הולכת ומצמקת לאט לאט את בגד הים. האם ניתן להצביע על נקודה ברורה ומוסכמת על כולם שבה התמונה הפכה לפורנוגרפית? דוגמה שניה: קחו את אותה בחורה (הפעם בעירום מלא) בתוך כרך ממוחשב של אנציקלופדיה לרפואה. האם זו פורנוגרפיה? ודאי שלא. עכשיו המחשב ילך ויוריד לאט לאט את ההסברים המילוליים המקיפים את התמונה. מתי תהיה הסכמה מלאה שמדובר בפורנוגרפיה? לעולם לא. ואלו רק שתי דוגמאות לעד כמה הנושא לא חד משמעי, פרוץ ופתות לפרשנויות רבות. 2. התגוננות (או: להרוג שליח ולנות) האם ביום שאחרי החלת החוק העולם יהיה יפה יותר? האם האינטרנט יוצרת דבר חדש שלא היה קיים קודם לכן? האם בהשתלטות על הרשת תיעלם הפורנוגרפיה מהעולם? סביר להניח שלא. כלומר, כל אידיוט מבין שבמקום לטפל במחלה, מנסים כאן לטפל בסימפטום. למרות שהורים יכולים לבחור שלא לחבר את מחשבי ילדיהם לאינטרנט, או להפעיל תוכנות הגנה שלא תאפשרנה הצגת מסרים מיניים, הרשויות מתערבות ורוצות לחסל את השליח עם הבשורות הרעות. חברים, תתעוררו! הילדים שלכם ישיגו פורנוגרפיה אם הם יחשקו בכך, גם בלי אינטרנט, ואתם לא יכולים לעשות שום דבר בנידון. יש מקורות אחרים, כמו מגזינים, וידיאו וכו', ומה שיוצא מכל העניין הוא שהאינטרנט, שבסך הכל משקפת את הלך הרוח הכללי של הציבור, חוטפת מכות בגלל שהיא מסרבת לשקר. זה כמו להסתכל במראה ולהשליך עליה אבן במקום לעשות ניתוח פלסטי. ומספים . 3. מכשיר פוליטי להשגת רווחים פוליטיים (או: הכי קל להיטפל לחלשים) מכל התסבוכת הלא הגיונית הזאת עולה ריח כבד של פריימריס. כידוע, גם בארה"ב בוחרים מנחיג על ידי הצבעה, ומשום מה נראה שהבית הלבן מנסה בתרגיל הזה להגיע לליבם של רפובליקנים שמרנים בדרכו לכהונה שניה. הכל טוב ויפה (ואנחנו כבר רגילים לזה) רק שיש בעיה אחת נורא מרגיזה. משתמשי המחשב חשים שהנשיאות מנסה להרוויח קולות על חשבונם, בשעה שיש כל כך הרבה בעיות בוערות יותר, ללא פתרון באופק. ארה"ב מבזבזת הון עתק על תוכניות חלל, מחשבים והיי"טק בשעה שרחובותיה רוויים בסמים, זנוות, אלכוהול וחסרי בית - תופעות קשות מאוד שדורשות טיפול דחוף הרבה יותר מזה שדורשים כמה תלמידי קולג' שמפרסמים תמונות עירום בקבוצות דיון (איך בכלל הם מתכוונים לאכוף את החוק? האם תוקם יחידה משטרתית וירטואלית, או שמא יעסיק הבית הלבן מלשינים פרי- לאנסרים בקבלנות?) מה עושה הבית הלבן? במקום לפתור את בעיות הרוצחים, האנסים והפושרים, שדורשים טיפול קשה ותובעני, הוא מחליט לטפל בבעיות ה"קלות" יותר. פשוט מאוד לאתר את "הפושעים הנוראיים" ברשת, ואפשר גם להציג בקלות את ההצלחות באמצעים ויזואליים ולזכות בקולות נוספים. כך שבמקום לטפל בעבריינות הרחוב הרודפת את האנשים לתוך בתיהם החל משעה מסוימת ביממה, המדינה מחליטה להיכנס לתוך ביתו של האזרח ולעשות את הסדר בפנים. באמת חכם מאוד. 4. כפיית חוקים במעוכת נטולת חוקים (או: תסתום ת'פה) אחד הדברים המקסימים והנהדרים באינטרנט הוא שהיא מחברת יחד כחמישים מיליון איש מכל העולם, מכל הסוגים, הצבעים והשפות, ללא חוקה כתובה, ויוצרת את חברת האינטרנט (ש506160 וסוח6וח1), שחיה על נורמות התנהגותיות ברורות. זהו המפלט היחיד בעולם שבו אין חוקים וכל אחד יכול להימלט אליו ולנהוג בו כרצונו, כל עוד אינו פוגע באחרים. מעין ממלכה קסומה, דמוקרטיה אולטימטיבית נטולת משטרה, אם תרצו. ומה עושה הבית הלבן? בפשטות: כובש אותה. האימפריאליזם הממוחשב גורם לכך שצנזור ממוסד (עם אינטרסים משלו, שלך תדע מה עומד מאחוריהם. אולי עוד כמה שנים יהיה לנו גם "ווטרגייט" וירטואלי?) מחליט לעשות סדר לפי ראות עיניו. רבים חוששים כי הפורנוגרפיה היא רק תחילת הדרך, ומתוכננים צעדים נוספים להמשך ההשתלטות. מדוע להסתפק רק בפורנוגרפיה? מה עם נושאים אחרים ברשת, כמו בניית פצצות, חשיפת בכירים בטחוניסטיים... הרי אין לזה סוף, ולמעשה ניתן להשתלט על כל הרשת ולהשחית את המרקם העדין והיפה כל כך שלה. הרבה מחאות נשמעות באינטרנט ומחוצה לה. המוני אתרים נצבעו בשחור. השאלה היא, האם זה מספיק? האם לא צריך לנקוט פעולות אקטיביות יותר כדי למנוע את חיסול החופש הרוחני של הרשת? ידוע לכל, למשל, ששרתי האינטרנט מנתקים גופים שמשתמשים לרעה ברשת. האם לא כדאי לשקול ניתוק של שרתים פוליטיים מהרשת כדי לשמור על צביונה המיוחד? תחשבו על זה. ממ בועז הנקי םן 4-ה 4 5 4 5 ₪ בר -3 ש הרבה תיאוריות שעוסקות בשאלה. איך נברא העולם. יש מי שטוען - שכדור הארץ נוצר על ידי כוח עליון ורב עוצמה השולט בכל, הלא הוא. | אלוהים. יש מי שטוען שהיקום הוא פנטזיה, ויש. כאלה. שחושבים - | שהכדור הזה נבנה כדי לבדר קבוצת עכברים. שמתחת לפרוותם הצמרירית - ועיניהם התמימות. מסתתרות. יישויות. סופר-אינטליגנטיות. רבזממדיות. אנ עד לא גיבשתי עמדה מוצקה. בעניין, | אבל אנ יכול לציין. שאחר ישיבה : | ממושכת ונעימה מול זודתגם דשא וע סאסצפם,. התוכנה. האינטראקטיבית > | החדשה של 0 כמעטי מ התיאוריות. נראות אפשריות. . - | ו 0 7 , ו ל ה - | המסך הראשי 8 התוכנה | מחולק לא 0 | הכוכבי, הגלריה הסולרית, מומחי חלל. 0 הל 0 א אופציית התיאטרון > | הכוכבי. מאפשרת לנו להביט על תופעות שונות, ל בתקופה שבה שלטו > | בכדור הדינוזאורים של שפילברג, ועד גילוי תופעת החורים השחורים והשמש = . . האלקטרונית. | כמו בכל תוכנה | לימודית חדשה, ש טקסט לצר התמונות וסרטי. וידיאו לכל נושא ותת נושא. המרמ - ,ה ל הזה של התוכנה הבה; במיוחד מהדמיית המחשב שהראתה כיצד = = פוגע אסטרואיד בכדור הארץ, אותו אסטרואיד שאחראי, לדברי החוקרים, 9 להיווצרות החיים על פני הכדור. תחת הכותרת "הגלריה הסולרית" נמצאים שמונה נושאים שעוסקים בכוכבים הנמצאים סביבנו - אסטרואידים, כוכבי שביט, מטאוריטים, ירחים, כוכבי גז ושאר ירקות. כאן יכול המשתמש לצפות במפות כוכבים רשומות, להבין עד לאן הגיע האדם עד כה ולדמיין לאן הוא יוכל גי בעתיד הקרוב. אהבתי במיוחד את ההדמיה של הפצצת הירח על ידי מטאוריטים. ואסטרואידים במשך מיליארדי שנים. פשוט מרתק. החלק השלישי והמהנה ביותר הוא א של מומחי - סביבך יושבים ארבעה מומחי חלל - ד"ר באז אולדרין, אסטרונאוט לשעבר, ד"ר ברוס מארי, ד"ר לואיס פרידמן וד"ר קתרין סאליבן. כאן יכול המשתמש למצוא כעשר שאלות ותשובות שמסכמות באופן כללי את המידע שבתוכנה. ראשית צריך לבחור שאלה ולתת למחשב להקריאה בקול. לאחר מכן בוחרים מומחה ומבקשים ממנו לענות על השאלה. אם מומחה אחד לא מצא חן בעיניך, אין בעיה - = אפשר לבקש חוות דעת ממומחה אחר. = בחדר העבודה שלי התנהלו ויכוחים מעניינים (אמנם לא סוערים) בין המומחים שונים (אמנם לא פנים אל פנים ולא בזמן אמת), אבל בהחלט . אפשר היה ק לחוש/ באווירה ברורה של א 0 | עוברים דירה למאדים | האופציה הרביעית היא המשימה למאדים. הכוכב הזה נחשב למועמד מס שק - של ארגון החלל האמריקאי לאכלוס בבני אדם, ברגע שלאמא אדמה יימאס = = לכלכל ולפרנס אותנו. | בחלון זה יכול המשתמש לקבל את כל ההיסטוריה של = כוכב הלכת, מיקומו הנוכתי, תמונות, ואפילו מודלים מדויקים של רכבי חלל: 2 ורובוטים למשלהם. יכול להיות שכרגע האפשרות הזאת נראית רחוקה, אבל = . עבשו היא לפחות מובנת וסבירה יותר. להתראות במסעדה 0 היקום.. / - תנרת מת! מחשבת וחברת | באג ל סט שו שתי החברות ותוחלת באוץ לטיווק כ כותף ‏ > | .. ה(" '.די.רום, חברו יחדיו להפצת תקליטורי ערוץ דיסקברי. הסידרה הראשונה תכלול 3 --- = מצרים באנגלית ובמשך השנה יתורגמו עשרה מוצרים נוספים לעברית. מדובף = ה | במוצרים: [ ה" ו ו ומקיפים, | המבוססים 2 סרטי טבע ומדע. שהיתה להם ו - , / / : / 0 ו ל , / 0% 0 / , 0 ! : -+ , יש .4 , 2 / / . שה -. | ך אבר ידמ ום - ו ב | > ב 0 ₪ חחח 0--300 המופה הההההחחחה ההקו-20.הק ותו וההההההמח-ההההההההוחחחחפהה ההההההטחותה ו וש א 0 0 טש ו שי > יקי | | | ושמש תשהה בבית המזלות שלך למשך כמה יממות, מה שאומר שיכולת. - / . צללא ים לכל החיים | ההתבטאות שלך תעלה בימים הקרובים" : - זו התגובה שקיבלתי כאשר שאלתי . | האופציה השניה היא "הורוסקופ לידה', והילא תבצע עבורך ניתוח מעמיק : את תוכנת 0" מה צפוי לי היום בתחום ההתבטאות העצמית. = על מפת השמים ביום שבו ₪ על פי הניתוח הנ"ל תציג התוכנה את ה 0 0 שמייבאת לארץ רשת חנויות וירוס (ותודה מיוחדת לדני), ו חא = העיגולים. שהזכרתל למעלה, אבל הפעם' היא תיתן פרטים כלליים. שתקפים. מוצר ראשון וחדש בתחומו - חק העתיד על פי מפת הכוכבים שלך / - 0 החיים, ולא רק לתאריך שנתת בתחילה כדי לקבל חיזוי על בסיס ימל דל חחח הר וי "- 7 ששכ כ | | בי | דד ו = 4-4 0 / 0 0 מא הפתיעה אותי התוכנה ודייקה להפליא בתכונות האופי שלי, ואף ציינה | 0 אין ו ָ ָ - 0 מ הם' בני הזוג המועדפים עלק = 0 / האסטרולוגיה יוצאת מהנחה. שמצב הכובמ בשמים בשעה שאדם לד | אופציה שלישית היא "הורוסקופ. התתאמת. היא תבדוק עבורכם אם בו או" ְ | משפיע על תכונותיו האישיות. האלמנטים שנלקחים בחשבון המ השנה, היום,. בת הזוג שתבחרו לעצמכם מתאים לכם' מבחינת ההורוסקופ, 0 מידע ואפילן שעת הלידה. - ו | מדהים בדיוקו (מנסיון אישי). על השפעתכם כזוג אחד על השני. . על ף7 תורה זו כל כוכב אחראי לתכונה מסוימת. השמש ל -- | למשל, האם אתה ב זוג שנותן לשותפתו. חופשי לביטוי עצמי, או ו שאתה. על יכולת. הביטרי, הירח על פעולותיך. הרומנטיות, ואילו אורנוס. שולט ה סתם מדכא אותה, האם אתם מעשירים. זה את זה מבחינה אינטלקטואלית. / מצבך הכלכלי. על ודי ניתוח מיקום הכוכבים: ביום מסוים, והשוואת. תוצאות = | והכל הכי חשוב: האם אתם מתאימים. יש ו אפילו מדד התאמה שנותן |לכם ףצ לניתות מיקומם גת הולדתך, ניתן לחזות את העתיד או לואות את | 2 | מטותה כשהמקסימום האפשרי הוא 0 | 0 | , , | | ה . | האופציה: הרביעית הלא "למד אסטרולוגיה'". וש כאן. ספר אסטרולוגיה | : 8 6 )א ) 2 ₪ )) 0 0 | באורך מלא, שכולל הסברים על המושגים המופיעים' בגוף הטקסט. ההסברים. 0 תוכנת אסטרולוג'ר. מבקשת' ממך. כמח נתונים התחלתיים. עם 2 | מללים ג ג את ההיסטוריה של האסטרולוגיה, שהיא המדע הקוסמי. הקדום | הראשונית של התוכנה. היא צריכה שם, תאריך. לידה, האיזור על פני בור | ביותרי. 0 | ה | / 8 4 הארץ בו אתה מתגורר, והאם אתה זכר או נקבה. התוכנה שומרת את הפרטים = "ח.. 1 0 נתונים אישי, 0 להכניס. עוד אנשים ואת פרטיהם ואף לבדוק את 0 0 / 4 | מתאים 2 +צאוג 110 21447 0 ה חמ------ 7 ו . | הפתעה נעימה 1 ה תחכה לכם כתרצו להשתעשע קצת עם התוכנה. יוצריה - 8 | אחר -- מופיע. מס ובר ארבע אפשרויות, שהראשונה בח הא "חחוי, ו סקא - טרחו והכניסו עבורכם את פרטיהם של עשרות. אנשים .- / ₪ | עתיות ל הסוס וו כ ---- מפורסמים, ה החל ממדונה וכלה בביל קלינטון. . , 0 | התוכנה לוקחת מהמחשב את התאריך הנוכחי, או בל תאריך מהעבר או מ | אפשר לבדוק אם אתם מתאימים לנישואים עם מרפון מונרו, או אם 1 אלביס 0 = העתיד, ומתחילה לעבוד. לאחר כמה שניות מתקבל. מסך ובר 1 עלגולים. > היה עצוב או שמת היום, אילו | הית בחיים. בקיצור, | אפשר לחדוה לפרטיותם = סגולים, המייצגים 1 נושאי חיזוי שונים: השכלה, רומנטיקת, תשוקה, 3 0 המפורסמים, להכין להם' הורוסקופ, ובמידה מסוימת אף לדעת מה תהיה > מגורים, שלנויים, דמיון רגשות, היוולדות נפשית, ,| כללי, ביטוי עצמל ורגשות.: | ו הבאה 0 | -- . = לחיצה על כל אחד מכפתורי הֶנושא יביא להופעת מסך טקסט קצר, שמיוצר - על ידי התוכנה באופן שונה לכל יום ולכל אדם. הטקסט. מסביר את מיקום > 1 הכוכב המשפיע על הנושא שבחרת, ומספק הסבר פשוט על פירוש. המיקומים / הללו, ואיך | הם | משפיעים על 0% ה 0 ו . | ו , ה א ₪ . ראפיקו + 90. גרפיקת 4 מופלאה | | עם שרטוטים מדויקים של. מפות הרקיע ]| ואיורים חביבים של 12 המזלות. : - , - 0. אין סאונד, אבל זה ממט /- | מפרע, למעשה, כל מנגינה שאנר וכו לה היתה יכולה רק לקלקל. > ו < 90. השימושו בעכבר. פשוג ונות. השימוש במקלדת שו רק ק לצוול | הכנסת נתונים כמו שם וגיל. > / החיים - 100. אם אי פעם יצו | תוכנה שלא יכולה להיגמר אף פעם, ז זאת | אסטרולוג'ה. - "-חמכ-כ----. "לש >< 8 פה שו ב 0-7 ו הש --- ו בס לג שת = יל -- 5% 40% 0% וי -6-8-00% ל ו -- תוי יאוי רדר ד האוולישו שיש ד םיב ₪ , 3 בב המאו 0 - . : 4+ := ₪ -ג ₪4 ₪ = == ₪ י- האב ק=-5 ה ,ששה דאר ב "יכוי ו ו פאשר התבקשתי לכתוב על סימולטור החלל של אספסוסוו! לרגל המהדורה המיוחדת של זומביט, נרתעתי מעט. אני בטוח שאתם יודעים איך לפעמים, בלי שום סיבה מיוחדת, נדבקת למשחק מסוים תדמית איומה, שבגללה ורק בגללה כמעט אף אחד לא טורח לקנות אותו ולבדוק במה באמת מדובר. סימולטור החלל של ספסזטו!/! סובל בדיוק מהבעיה הזאת, ולא בצדק. הוא מציע כל מה שחובב פעלולי טיסה יכול לבקש - הרפתקאות, ריגושים וכל השאר. מה שמייחד את הסימולטור הזה מאחרים הוא השילוב הייחודי בין המציאות הטכנולוגית העכשווית של סוף שנות התשעים לבין חלליות, תחנות החלל וכל פלאי הטכנולוגיה העתידית, שבימים אלה נמצאים על לוח השרטוט של מהנדסי נאס"א. יש כמה דרכים לגשת אל התוכנה הזאת. אפשר להשתמש בזמן ובטכנולוגיות של שנות השבעים - אפולו 17, 13 ושאר המאובנים ההם. אפשר גם להשתמש בטכנולוגיות של סוף המאה העשרים, וכמובן, כפי שכבר ציינתי, אפשר גם ליהנות מחלליות וטכנולוגיות עתידיות. ריחוף ממכר התוכנה מציעה כמה משימות מיוחדות (כמו סידרת משימות האפולו), שזכורות לבטח לכולנו. עליך, הטייס, לבצע בדיוק ובקפידה את כל הפעולות שביצע הצוות המקורי של אותה משימה. כדי לחזק את הטענה שהמשחק הזה לא משעמם לרגע, צריך להזכיר שיש גם משימות קרביות בתוכנה. לדוגמה, פיראטים נבזיים משתלטים על ספינת חלל ועליך לעגון בספינה ולהוציא אותה ממסלול שמוביל אותה להתנגשות בירח מסוים. גם משימות חקר, ניסוי ובדיקת חלליות הן חלק בלתי נפרד מחיי הטייס הצעיר, וטיסת החלל המקצועית, שעד כה רק שמענו עליה, הופכת למיומנות נהדרת ומהנה. : - ישן התכ ו . 2 ייל קה | 1 ו יג יי 2 4 . 1 חס 1 111 00 נה 1 עוד אופציה שמעניקה לתוכנה הזאת צד כמעט "אלוהי" היא השימוש ב"יחידת הריחוף החללית". כן, אותן חליפות שמותקנות על גב האסטרונאוט ומאפשרות לו לרחף בחלל החופשי נמצאות ומתפקדות כאן במלוא עוצמתן וברוב הדרן. אפשר גם להשתמש בחליפות אלו בתוך האטמוספירה של כוכבים מסוימים. אחת המשימות ששבו את ליבי, נפשי ועיני היתה ריחוף קליל מעל בסיס חלל עתידי שייבנה אי שם בעתיד הקרוב (כך מוסרים לי החבר'ה מנאס"א) על פני השטח הלוהט של מאדים. ריחפתי, ריחפתי עוד קצת ואז ריחפתי שוב, פשוט לא יכולתי להפסיק. רמות הגראפיקה והפירוט גבוהות ועולות על כל הציפיות, ומחזות עוצרי נשימה נגלו לפני במסעי ברחבי היקום האינסופי. ירח כדור הארץ בשעה שהשחר עולה, כדור הארץ עצמו בעת ליקוי חמה ארוך, או נפטון הכחול והמפואר. קשה, אבל מתרגלים בתחילת השימוש בתוכנה התנסיתי באי אילו קשיים בשליטה בסימולטור. אחרי הכל, השליטה בתחנת חלל או מעבורת שמשקלה 10,000 טונות שונה משליטה במטוס אזרחי קל. גם אני, שצברתי נסיון רב למדי בטיסות סימולטור, התבלבלתי כאן לא פעם ולא פעמיים. על מנת לשייט ולהצליח לבצע את כל הפעולות הנדרשות מטייס חלל, כמו עגינה, שיגור, תפיסת מסלול או תפיסת מסלול הקפה מסביב לכוכב, יש לשלוט במכשירים הבאים: מנועי החללית (118051): חשוב לזכור שבגלל החוק הראשון של ניוטון, לחלליות אין מעצורים כלל וכלל. כדור הארץ ספג אותי פעמים רבות, מתרסק עם האף באדמתו, מהסיבה הפשוטה ששכחתי לעצור בזמן. סבסוב החללית (א07.1710א): כיוון חרטום החללית נקבע על ידי מערכת הסבסוב. כך אפשר, כביכול, להחליק בחלל, על ידי פתיחת המנועים עד הסוף וביצוע פניה מהירה לכיוון השני. אין שום צורך לסכן את החיים על הכביש, כשכל כך בטוח ומהנה להחליק בחלל. מי שישתלט על הפעלת המערכות הללו ביעילות יוכל למעשה להטיס כל כלי חלל שירצה. הפעם באמת הצליח ל60501ו/, והשילוב הזה בין מציאות לפנטזיה פשוט עובד מצוין. 8 10 ווסהחנ | הסנוהססם |תטגו] ונח ח1קפץופח13] מבהחבו]. 11 ופנ ו יר ו , : 5 . ינ וה" | וי וו ה א" ₪ ו | תג הבוטה שגדה - [666ה 5106110 "11.35 שב 40 ךז שחהטסתט | שחנחבו] 35 =חבוו 14 | ₪1 וח<] 1.058 משהבזפום 1 7 2 5 וח 22103 ה[טזגזנה | חונו | | ו כ" בב ו ז|ג - ו /7 || [ב> זפטיזיך. 2 ₪ 80 | / || ! | | ה-ו ן 0 זוה - ו | ו 1 מ | ונ טווזנו ", ו 5 .* 9 - == 4 --| 0-4 תסריט של סטיבן שפילברג, ביצוע של חברת ₪15ה6345ו1 תחת ערביטו היצירתי ₪ל ג'ורג' לוקאס, תקציבי ענק. לא סתם זה נשמע כמר מתכון מועשלם לקווסט שעוווה לחכות לר - 6 מו ש משחקים ששווה לחכות להם אפילו שנתיים. 16ם מזזד, הקווסט החדש והמדהים של חברת 81% 1065, הוא אחד מהם. עם נתונים התחלתיים מרשימים ביותר, כמו תסריט שמבוסס על רעיון מקורי של סטיבן שפילברג, תקציב ענק שיכול להרשות לעצמו שימוש בטכניקות תלת-מימדיות מהשורה הראשונה, פסקול הכולל יצירות קלאסיות מרגשות של הנדל, והכשרון האינסופי של חברת משחקי המחשב הטובה ביותר בעולם בכל הנוגע לקווסטים, המשחק פשוט לא יכול היה לאכזב. ואכן רבותי, הוא לא. בהחלט לא. 7 .1 ה ₪ - ק ל / 7 ד - -של 5% % , עצב + " ₪ - ₪ .₪ 5% 6 5 2 לי ן) = ו = 0 / 4 | / / 34 | . 5 5 4 ן | / / ו 2 / [ ר "ן ן / , הכל החל לפני כמה שנים, כאשר שפילברג כתב תסריט לסרט מדע בדיוני בומבסטי, אבל עד מהרה התברר שעלות הסרט תהיה גבוהה מדי אפילו בשביל שובר"קופות כמו שפילברג. כמובן שאפשר היה לקצץ בתקציב, אבל זה היה מוריד מעוצמת הסרט, ובזה שפילברג לא רצה. הוא רצה ללכת עד הסוף, ובגדול, ואם לא בדרך אחת, תמיד אפשר לנסות דרך אחרת. שפילברג, שחקן קווסטים חובב, פנה עם התסריט הראשוני לחברת המולטימדיה הפרטית של שותפו לעבודה וחברו הטוב, ג'ורג' לוקאסו = והעלה את הרעיון להפוך את הסיפור האמביציוני שלו למשחק מחשב רציני ורחב"יריעה. האנשים ב-019 .1.005 לא האמינו למשמע אוזניהם: אחד מאבותיהם הרוחניים רוצה לשתף איתם פעולה ביוזמתו. הם קפצו על ההזדמנות. -- לא חסכו באמצעים ובכוח אדם, ולאחר עבודה מאומצת שנמשכה שנתיים, היצירה היתה מוכנה, והתוצאה לפניכם. המשחק מתחיל כשאסטרואיד ענק מתגלה על מסכיו של מצפה כוכבים צבאי נידח באי ליד דרום אמריקה. לרוע המזל, האסטרואיד חסר ההתחשבות בחר לעצמו מסלול שיוט לא כל כך נוח ליושבי כדור הארץ, שאינם מעוניינים בהתנגשות חזיתית רבת-עוצמה שתשמיד יבשת שלמה ותפריע את מנוחת הצהריים. תוך כמה שעות של ריצות וטרטורים בפנטגון הו הכה .יה הדרוה ה ה 0 שבה לחיים וכו' וכו'. אבל מעל הכל, גולת הכותרת * ' - 15% 5 כי כב 2 :+ = - - ₪ /-- | ] / ₪ "= ל | % 8 של - 0 0 0 | דד ה ד עו וצ ,ד וודח כ " א" וו 0 "ו - . , . שי ו א ו / 1 ) . וא ₪ . ' 0 / / 4 ט 2 | ו כ 4 שי יי ל ו | | 47 ו / ו / ! , / . / א ף 3 / ו ובנאס"א מתגבשת תוכנית הצלה חד-פעמית, הכוללת שיגור מעבורת חלל לעבר גוש האבן המפלצתי, והצמדתן של שתי פצצות רציניות ביותר לדפנותיו. התקווה היא שמסלול השיוט המאיים ישתנה כתוצאה מהדף | הפצצות. לביצוע המשימה הקריטית נבחרים בקפידה חמישה אנשים, הטובים ביותר בתחומם: מפקד צבא קשוח (הדמות שמגלם השחקן[) טייס חלל מנוסה, מומחית לציוד עבודה כבד, גיאולוג מבריק ועיתונאית המסקרת את הנעשה. מאוחר יותר מתברר שהג'אולוג הוא גם ארכיאולוג מומחה לתרבויות עתיקות, והעיתונאית היא בעלת כשרון וצא דופן ללמידה ופענוח של שפות זרות. נאן מתעוררת השאלה, האם מטרת המשלחת היא רק לשנות את מסלולו של האסטרואיד, או שיש עוד משהו קטן ששכחו להזכיר במסיבת העיתונאים שנערכה ערב לפני היציאה לחלל... וכמובן שיש עוד משהו כזה, רק שאני לא אגלה לכם מה, כדי לא להרוס חלק מהמתח. רק תזכרו שסוד = הח"ים נמצא אי שם במרחב חסר התפיסה שאנחנו קוראים לו החלל החיצון (פניה ראשונה שמאלה אחרי מערכת שמש 4486א, ליד הפלאפל. טוב, זה קצת יותר מסונך, אבל עם קצת כשרון ואעטואיציה גם אתם תגיעו). ועבשיו לטענות. בעצם, אין לי טענות, חוץ מאחת: הגראפיקה של הדמויות די פשוטה, וקצת יותר השקעה היתה הופכת את המשחק למושלם, כמו שאר האלמנטים שלו: גראפיקות הרקע והמסכים נהדרות, בלי שטיקים של "וידיאו אינטראקטיבי", רק ציורים מהממים עבודת יד. גם הקטעים התלת"מימדיים הממוחשבים הספורים טובים מאוד. השליטה נוחה, ונעשית כולה באמצעות העכבר. אני אישית מעדיף את הממשק הישן של 8'ד0 1065 מימי שא.81ז עמאאסוא, אבל זה כבר עניין של טעם. המשחק ארוך מאוד ומלא מהפכים וסיבוכים: פעם דמות אחת נעלמת, אחר כך השניה, פתאום הראשונה מופיעה, פתאום היא מתה, פתאום היא - | של המשחק היא הסאונד. פשוט אין לי מילים לתאר = ו אותו. הקטע ההתחלתי, שבו המעבורת שטה בחלל ₪ 28 כשברקע מתנגנת מוזיקה קלאסית מרגשת שמתאימה ב ד י ו ק לאווירה השאיר עלי רושם כל : הצטמררתי. במשחק עצמו, קולות הרקע של הכוכב : והיצירות המוזיקליות שמלוות אותם פשוט עושים את המשחק הזה ליותר כדאי מכדאי. לא פלא | שהוציאו גם דיסק פסקול מיוחד, שאותו ניתן להשיג | = בתנויות תקליטים (לא = | בארץ, כמובן). בקיצור, 1 שחק שמיימי. ₪ 2 - ץק . | י / 8 . -: 9 / ו / 1 + שלקהמהתקהקווקן "- אל לאו, יוצרו של "לאריי החרמן המקריח, נרגע קצת , 0 | ויצר את "מסעותיו של טורין", משחק שמתאים בעיקר :לצעירים במשפחה. הומור, כמו אצל יילארי", לא חסר פה 1 חרי שהוציאה לשוק את "פנטזמגוריה" ו"חקירה משטרתית 5" החליטה ] | חברת סיירה להתרענן בקווסט מצויר וקליל, כדי לתת לקהל להתאושש ]]]) קצת לפני הוצאתו של "גבריאל נייט 2". יחסית לשלישיה של "פנטזמגוריה", "חקירה" ו"גבריאל", שכל אחד מהם ממלא שישה דיסקים | בקלות, עם קטעי וידיאו וצוות שחקנים שלם, "מסעותיו של טורין" ממלא [): בקושי דיסק אחד, בלי מולטימדיה ושאר השמות המצוחצחים האלה. : "מסעותיו של טורין" הוא קווסט מצויר בסגנון 7 00887 08אזא, שיצר ! אל לאו. למי שלא יודע, לאו הוא אביה של סידרת משחקי "לארי" 1 הקלאסית, העוסקת במעלליו של ברנש חרמן ומקריח שמנסה למצוא אהבה בחיים, אפילו ללילה אחד. בעוד ש"לארי" היה קווסט למבוגרים, : בגלל תוכנו המיני המובהק, מש"ט הוא משחק לכל המשפחחה, בעיקר 6 7 לילדים. אין בו מין (למרות שיש בו אהבה) והכמות המעטה של.האלימות 1 שתמצאו בו מובעת בצורה קומית ולא מאיימת, כמו בכל סרט מצויר (כנראה שלאו חוזר בתשובה). הויו שי ריל ל הו ייא ₪ % | וא אוו | 0 4 1 טורין הוא נער בלונדיני, נאה ונבון בן 16, שחי עם הורלו בעולם אגדתי [1: בשם "הארץ שמעל". כמו כל נער מתבגר, טורין מואס בשיגרת היומיום, ]: וחולם על חיי הרפתקאות וגבורה שיכולים להתאים קצת יותר לעלם ]] סוער כמוהו. בין השאר, טורין חולם גם על אהבה. יום אחד, בעודו חוזר מיום סידורים בעיר, טורין מבחין בענני עשן מוזרים המרחפים מעל ביתו. הוא מגיע הביתה בריצה רק כדי לגלות + שהוריו נעלמו ממש כאילו בלעה אותם האדמה (זה, מתברר לנו יותר מאוחר, פחות או יותר מה שקרה באמת). מיואש וחסר אונים, הוא שוקע ו" >.,,ש חשודה ומוזרה. הדמות מספרת לטורין מה קרה להוריו: מכשפה מרשעת . ששמה וליישה באה וחטפה אותם ללא סיבה נראית לעין. ככל הידוע לה, | וליישה מתגוררת אי שם בעולם אפל בשם "הארץ שמתחת", וסביר להניח , שהחטופים כלואים שם. | כשהוא מצויד בשברירי מידע אלה אורז טורין כמה חפצים ויחד עם | בוגל, חיית המחמד הקסומה שלו, הוא פונה לעבר הבלתי נודע. בדרך הוא , יבקר בחמישה עולמות שוניט ומשונים, יפגוש אינספור דמויות מעניינות, : ולבסוף יגלה את זהותו האמיתית. אה, כן, וגם ימצא אהבה. - - יש ל 5 אמ שו ושעי 0 וו | 34- | וש ודו | אם יש משהו שמייחד את "טורין" משאר הקווסטים בסגנון הצל"את- + הממלכה"האבודה"מפני"המכשף"הרשע"וזכה"בנסיכה, ‏ זהו חוש ההומור: הנפלאו של לאו, שפונה מצד אחד לילדים קטנים (עם מכות ונפילות ועוד : פעלולים סטייל טום וג'רי), וגם למבוגרים יותר (עם צמד חלזונות סנילי | שרוצה "לפתוח עלה חדש"). המשחק משופע בעשרות הלצות ופארודיות, ; חלקן ברורות מאליהן, וחלקן בדיחות פנימיות למביני עניין. : מבחינת הגראפיקה והסאונד, ראיתי ושמעתי כבר דברים טובים יותר , ו"טורין" לא מחדש כלום. הקולות והמבטאים המצחיקים של הדמויות , מוסיפים הרבה הנאה למשחק, והמוזיקה עדינה וקליטה. 1 הצלחתי להפעיל את המשחק רק דרך חלונות, למרות שכתוב שהוא | פועל גם דרך דוס, אבל לא מצאתי אפשרות כזו. כתוצאה, המשחק היה די | מסורבל והאנימציה די איטית וקופצנית על גבי פנטיום 75 עם שמונה מגה | זכרון. עם כל הכבוד, זה לא משחק תלת"מימדי שאמור לטוס במהירות . האור ומחייב חומרה רצינית יותר ממה שיש למחשב הזה להציע. , הממשק זהה לזה של 7 00857 65א1א ו"פנטזמגוריה", מה שלדעתי מגביל את אופן המשחק ל-"קח את","השתמש על" וזהו. אני מעדיף את | הממשקים הישנים רבי-האפשרויות, אבל הם נעלמים מהעולם במהירות. | מבחינת אורך החיים "טורין" הוא משחק קל למדי (למרות כמה פאזלים , שדרשו חשיבה מאומצת, אבל הם לא היו חלק רגיל של הקווסט, אלא "קטע . | מחשבה"). זה קורה משום שהוא מיועד ן] ] | גם לשחקנים צעירים, וזה יכול להסביר ו ] 5 | | גם את אופציית הרמזים, שעוזרת | | לשחקן אם הוא נתקע. כתוצאה מכך, אני | | מניח ששחקן מנוסה יגמור את "טורין" 1 | תוך כמה שעות, וזה, תסכימו איתי, לא ]5 שווה את המאהיומשהו שקלים מ שמוציאים עליו. אם אתם מחפשים. 5 קווסט' רציני, ריכשו את 6זס מזוך | | המדהים של 106878 ו | 5 | 8 ₪ או : 0 5 2 פ) 5 .. ₪ 1 ב צשטי: רישכ שישב "בצ לרא כ רד 1 = ג ו ₪ - מ ו % ץי . שב .יג 1 8 : 4 .ו ן / / .+ ל 2 0 7 / 0 7 - : 2 / / , ל " 0-0 שו 4 ₪ 4 : :א , 1 ד הא [ . שו ו : הדוו ו , , וו ד ויו גב ור הא ו ל רו זי %', ו 8 - "5 . וי | וו ו ו / ו ו / % . שוו. יר יל ו ו 0 . ו + ו , 0 . / - ו ו 0 0 /-. 1 ו . ! , : 4 | , / ' .ה ו 0 : "ו אללו וו וו - - 9% / / / ו , צ'ו רו ו ה וש / ו 2% 2 : ו ו / וו : והרו- ה ה שי / 0 0 ו | ] ו 1 ו לוב -. ו / ו 0 ו .+ 2 || 0 0 | ל 000 / ן 0 / ו 6% יו "ו ... , ₪. 4. ו 0 - וי וו , 0 וה.י, / . / / יו ו. %ג'ץ / וז " , ו 6 , 07 הי בנ וי ו 2 ורוי 7-2 / רדן 2 רלק / ב וי המשר גמ ו ד'ג הרו 1 / - 85. (אנימציה: 70) 5, קולות קוליים. | | - /--כ|2-אצווחתאעט-] > וליטה - 75. ממשק פשוט. פשוט מדי. 0 : ורך חיים - לוותיקים: 70, לצעירים: 90. 0 == 19 לא שפצ = 4% 04%-5 = == -6 .ה 4-06 = 5 . / 1 / ./ 4 8-ב הש" לצ אנכ נמיקפדה + 6 הו א ב 9-42 7 פני כשבוע הגע 3צאנת, המשחק הרשמי הראשון של 'ז68050]/ לחלונות 95, אל החנויות בארץ. המשחק הגיע על גבי 6-0 והוא פועל גם על חלונות 3.1, כיאה למשחק פרסומי-יח"צני. 3 אמור להדגים לנו את היכולות של חלונות 95 ולכן היינו יכולים לצפות שהוא יהיה טוב, מהיר ועם תזוזה חלקה. מוקשים אחרים קצת קשה לחזות מראש. לאחר ההתקנה הופתעתי. לגלות שמדובר במשחק שהוא חיקוי עם רשיון, ואני מתכוון לדמיון המופלא בינו לבין משחק חלליות בשם +00 זזה אזואתמד. בעצם, זה יותר מדמיון מופלא, זהו העתק מושלם. בנסיון לבדוק אם זו אכן גניבה בוטה או ייצור ברשיון, הפכתי את חוברות העזרה שהגיעו עם המשחק. בעמוד האחרון של אחת מהן הוזכרו שמותיהם של אנש ץיח ואמ זה אזו/ומיד, התברה שייצרה את /יד. חשם ד > לא הוזכר אפילו פעם אחת, ובהתחשב בעובדה שהוא יצא > כמשחק בפני עצמו, זה די מוזר. בתוברות מחשבים מקצועיות מתייחסים למשחק כאל חיקוי עלוב. אני החלטתי להתייחס . אליו כאל גירסה חדשה של /1,. --. האטרקציה: כלי נשק ומנהרות. = למי שלא מכיר את שיז, הנה תיאור קצר: הראיה במשחק היא דרך עיני השחקן (עם אפשרות להחליף זוויות), והמטרה היא לחסל מטרות קרקע ואוויר. התנועה לא מוגבלת ואפשר לטוס דרך השמים ולהגיח מבעד לעננים. התנועה החופשית מאפשרת לבצע פעלולים אוויריים די מגניבים, כמו צלילה או גיחה ו גי / 4 3 3 ו 4 ו 7 ו ל ו ג 006 .₪ 046 -₪ = הי > וש -% +93 ו =" ה , | לו |. + | 7 , / 1 3" 0 הית> 7472 : 6 ב ו 2 ו / ) 4 "3% בקיצור, משחק טוב. כיוון ש-/ד וז זהים כמעט לחלוטין, כל || שנאמר על /ד חל גם על 83. ְ שני הבדלים בכל זאת קיימים בין המשחקים. הראשון הוא הסיפור. בנ כדור הארץ נמצא במלחמה עם ה-8א810, רובוטים על-אנושיים המסוגלים להשמיד כוכב במחי יד. עליכם להשמיד אותם ואת כל מה שקשור בהם, וכדי לעשות זאת עליכם לעבור שמונה עולמות שונים, שבכל אחד מהם יש מספר לא מועט של משימות. המשימות דומות פחות או יותר, ולכן | אחרי שעה זה מתתיל להימאס. מה שכן עשוי למשוך אתכם לשחק הם כלי הנשק והמנהרות. כלי הנשק כוללים מגוון רחב של טילים, לייזרים, פלאסמות ואפילו פצצת אטום. שווה לעבור את המשימות, להשיג את כלי הנשק ולבדוק. המנהרות (המופיעות על המפה כנקודות צהובות) הן בדרך כלל כיף לא | נורמלי. אתם צוללים אל האדמה ונכנסים אל מנהרה דמויית | גליל תוך כדי ריסוס האויב. מגניב ביותר. דרישות מוגזמות ההבדל השני הוא ש-₪3 מנצל 328% ועל כן מומלץ להריצו על |[ חלונות 95. דרישות המשחק, לעומת זאת, מוגזמות לגמרל: 460%2, זכרון של 18א8, מקום פנוי של אל (1), ותאמינו לי, ‏ |] זה לא שווה את זה. אחרי שעתייםדשלוש המשחק כבר חוזר על || ]| עצמו בצורה מחרידה. לפחות ב"/1 היתה אפשרות לשחק במודם עם חבר. 0 עבור מל שאינו מכיר את ץיך ואוהב חלונות ומשחקי חלליות, זהו משחק סביר ביותר עם אתגר, תנועה חופשית והרבה מאוד . 8 מי שכן מכיר את /ד ושיחק בו, יגלה שההבדל . | המשמעותי היחיך ביניהם הוא ש-3: רץ על חלונות. = | ! / ן : 0.5 | חייתי ממליץ ל-ד16080507וא לפרסם את חלונות 95 באמצעות משחק מקורי וחדש, ולא באמצעות | העתק, טוב ככל שיהיה. ₪ | / ו | סאונד = 66. מונוטונית. ', ) לעיתים | מעצבנת | וקשה , ל 0 אורך חיים = 55. משימות משעממות, ארוכות וחוזרות ו וי ו 7 ה ו | ול ו 44 ₪ 1 , / , ו ב 4 /, / וו , / 2 ו . י: 4 : ו ו 8 . רא 1 ו ו / ₪ 4 0 4 וו ו : .- 4 עפ א 4-4 30201 ו ו 0% ו ו ו ההק / - שליטה = 70. השליטה 1 | | יי וו : / 9 ווה 0 ו / ו ו 1 4 הו .. אצי ו דו. . 0 / ו א - 70 אניקה בפארק" (אאהגץ מוזד אז סזאגק), מבית היוצר של = ונ אסזדאאז6 רפץזד0 הטאה ו וא הרפתקאה.. מהממת המשתרעת על פני שלושה דיסקים (התנפחנו קצת ה האחרון, לא?) בכיכובה הכפול של אריקה אלנייק היפהפיה: מ"משמר המפרץ" ועוד כעשרים שחקנים נוספים. | 0 | ה מתרחשת ו מייסד פארק 0 צ'אמפ. . הפארק, הפאומוה 0 (סופוו ם , ביניהן על עתידו של הפארק. הפארק וה יצנים, הרמת משקולות 0 - / / ה 0 2 קטנים מעבר = לתהום, הכאת סנאים בפטיש ד לק 1 של ןא ו וד שבוררש) ( אי 09% ו זצ)4ב הצרי ול ו 2 -י לו נש קלס 34 ו לי א 4 0 548 קבד :8 ב !<> א 8 ו / 0% . ו ואו -% | | . ו "פאןניק ה כפארק", עס חידות = ואווירה לילית מפתידה למדי (מאוד משעשע) ועוד > המשחק עצמו מאורגן בארבעה אתרים, שכל אחד מהם כולל. טלושה מתקנים. נצחון במתקנים האלה יקנה לך מעבר לשלב . | הבא ואסימון מיוחד. יש כאן גם רמזים מיוחדים שאפשר לזכות - זרו לך בפתרון התעלומה. יטש אעריקאי והופור = אווירת הפארק הנטוש מפחידה למדי. אין בו הצבעוניות של ירידים 2 צמא לבידור, והביקור 5 בשעות הלילה. = 80. סבירה. | אורך חיים = 70. | מדי לפתירה. ". ו : . : ! ו 0% ל ה ₪ > בחרצר "טר 5:8 הפיר לטררעור ."מל 798.4 +88 ה, = : ₪ ה וו -₪-ה- ₪5 ו : הש [ ה 7 , : -. 1 , : -.' ו : . 4 וי /', ' , [ א ה | ת ו , . / 8 1 [ הד י | מצוין 0 0 / .. פעם הראשונה שראיתי את שיד1138 57880 אמרתי לעצמי. - שהוא יכול להתאים יופי למדור: "בקצ"רע", ‏ אבל אפילו ם טיפוס צני יכול לפעמים לשנות את דעתו ולהתלהב ממשהר - | שלא ממש הדליק אותו בפגישה הראשונת. ‏ 0 500000 0 > מד8 114 סמפק5 הוא. מירוץ המכוניות הראשון מזה זמן רב שהצליח להוציא אותי מאדישותי ולהתחיל לאהוב את הזן החדש = הזה של מירוצים. קודם כל, הגראפיקה שלו נוצרה כנראה בימי | יכולי5 ]0 ] הביניים. וש משהו מרענן במשחק שסוף סוף משתמש בגראפיקה | לראות את | ]שת 1 ברמה חובבנית בלי שום בושה. למה זה מוצא חן בעיני? אולי כל = > "רו הגיע הזמן שמשחק מירוצים יהיה. מושקע בתחומים שתשוב העליזים בוודאל יסכים איתי שמירוץ מכוניות טוב לא חייב לכלול. טכנולוגיית וידיאו (ראו ערך "פש8ת5 אסע טמא 0 / [): במסכים המצוירים ביד חובבנית? מה רע בגראפיקה לא ממש | מ ה ] | מדויקת, ברזולוציה נמוכה ובצבעים ילדותיים? אם כל מה שמסביב | מאת (המכוניות, השליטה, המוזיקה) ברמה טובה, למי = מוזיקה מירוצית מש 1 ממק5 הוא משחק שמכיל הרבה, באריזה קטנה. אחדל = מלמעל | / ו גנ 5 , 6 ו וי 2-ו 2 / ו - | אופציות ₪ 0 = = = = = נמספות שהופכות את המשחק לאטרקטיבי במיוחד היא האפשרות - = == = לשחק במודם או ברשת מחשבים, כך שיותר מעשרה משתתפים | וכולים לשחק בו בזמ1י. . הכ לכשושוות. בחעל ו כמובן שאסור לשכוח את המוזיקה. לראשונה בחיי נתקלתי במירוץ מכוניות שנראה | הסאונד ב-11578 תק פשוט נהדר ומתאים בול למשחק - 7 ₪ | ₪ " ְּ - ,+ - 2 ₪ ₪ | . | : ₪ : 5 2 . | ו ₪ ו 3 / : | | 1 7 [ : . . - . 7% 4 1 ז 4 ₪ ₪ "אצוי | נּ ו 1 2 + סוגי מכונות בכל הצורות והצבעים. בחרתם מכונית ואיזור? אפשר | לצאת לדרך: אתם יכולים לשחק לבד באיזה מסלול שתבחרו, = וכמובן להשתתף במירוץ עירוני או לרוץ לאליפות. השליטה נהדרת. באמצעות החיצים הפשוטים והברקס ניתן ממש לטוס עם המכונית ולהגיע למהירויות גבוהות. הפרספקטיבה של המשחק מדשרג"עדת. , יכולים ₪ / ₪7 :.-00א) ּ להשקיע בהם, והגראפיקה היא לא אחד מהם. מי שזוכר את = זוויות 1 אאזדטס האגדי של 5804 ואת מ/זפסךפמך של ימי ה-דא - צילום | ויב לכלול ‏ שונות: | 2% / 2 ל + ל ו ו ו מהגראפיקה? בשביל וידיאו והרגשה "אמיתית" של מכוניות כבר ‏ ואפי | המציאו את הסימולטורים למיניהם, ולא לשם כך קיימים מירוצ. > המכוניות, = 0 כ 6 3 -- 2% 0 קר" / ₪ - 0 == אי 5 1 , מל יש ו , מ : . ממכי, = ו לי לע ו = ו ",5 5 | ו 0 ל ! קוו / = ו כאילו המוזיקה חוברה ממש לכבודו. מוזיקה רועשת וקצבית, באסים נהדרים ואפילו דגימות מוקלטות 2 | של הקריין, המשולבות במקומות שונים במהלך המשחק. <> = = לא נהיה קטנונייס = = ;ם מבחית הגראפיקה וגם מבחינת הממשק ברור שניתן היה = להשקיע יותר. המכוניות לא מצוירות ברמה מי"יודע"מה, אבל לא = צריך לשכוח שלא מדובר כאן בקווסט, אלא במירוץ מכוניות. אנ | בטוח שיהיה מי שיפסול את 114518 סק על הסף (כמו שכמעט = = עשיתי בעצמי), אבל השיקול שצריך באמת לקחת בחשבון הוא: / במה אנחנו מעוניינים: לשחק, בסרט עם מכוניות. או במירוץ = במשחק טוב, בנוי חיטב מבחינת הפרספקטיבה שלו, עם סאונד וש ג 00 0 ,0 0 . , / יו ו 0 ] ₪ ו לו ו / 5 , 4 / / /" 1" , . ו ₪ וו וי , / / ו ו ו וו "0 ו לו . ו "רו ותו ו ]- --) ו 1 = 1אזורי משחק.-- אזורים הרריים, ‏ שטחים. = 5 [מיושבים, מדבריות ועוד, וש לפחות שישה = -) [)ומנסים להרגיש את הכביש, מתחילים לחבין - 1 טוב מאד ‏ 06| [איפה טמון הכיף. יש מגוון רחב מאוד של 1[ :- . , 07 / /0 : / ו , ז' | 1 , וו / /[ , 1 ! 7 0 ל 0 ו % וו רו / 1 0 | ו , ו / 1 ו ו . 0 7 / ו / .ו , / / ₪ 00 ווה | ו ו , ו ו || לע "ו ו ו ו ו ו ו וה . / (4 "4 ו : ו 2( ו / ווחו | ו תי / . : /. , 0 / 2% = = = = 75. לא נעים, לא נורא. = 95. פשוטה וקלה. 0. נהדר, מוזיקה ממש טובה. 0. מתישהו תסיימו את כל האזורים. | . | ה יו 1 , לצרנית הזס/ל ,95,205 פאוססתווו ועוד אינספור תוכנות וכמה משחקים, החליטה להחזיר עטרה ליושנה ולקחת אותנו ‏ לימים הטובים של פעם, בהם לא היו תקליטורים, לא היו דיסקים קשיחים של מאות מגה-בייטים, ולא היו מושגים כמו 15אא, 5]אם, ואסא, ]אגא ושאר זוועות. בימים ההם, מחשבי המשחק האידיאליים (והיחידים) היו קומודור 64, אמיגה ואטארי, שאז היה נפוץ יותר כמשחק הטלוויזיה ולא כמחשב. בסוף שנות השמונים החלו לצאת לשוק סוגים שונים של מסכי 704 על תואמי ]אפ במחירים שאבא יכול להרשות לעצמו, ופתאום לכל השכונה כבר היו תואמים כאלה. תנאי השוק האלה כמעט העלימו את המשחקים הישנים, אבל עכשיו מתברר שלעבר עוד יש עתיד. ספסוסו] עשתה אחד ועוד אחד והחליטה שכדאי להתחיל לשווק מחדש את אותם המשחקים בדיוק, ללא כל שיפורים ותוספות. במפתיע, נראה שהיא צדקה, ובגדול. גלי הנוסטלגיה שהציפו אותי כשהסתכלתי במסכים המוכרים, אותן תמונות ישנו, עובדות תחת מערכת הפעלה שכותבי המשחק המקוריים יכלו רק לדמיין, הזכירו לי שלא בהכרח ישן זה רע וחדש זה טוב. בחבילת הארקיידים החדשה כוללת מיקרוסופט ארבעה משחקים מן העבר. קָטס-אָגַס - למען האמת, המשחק הזה חדש גם לי ומעולם לא ראיתי אותו על שום מחשב, אבל הוא בהחלט מתאים לקטגוריה של ארקייד. השחקן מגלם איש חביב הנכנס למעמקי האדמה ומחפש מפלצות תת קרקעיות שמזכירות קצת את שני הדרקונים מ- 6 6ו[סטסכ. מטרתך היא למנוע מהמפלצות לצאת אל האדמה, ולרשותך עומד רובה שיורה מין שפיץ שנתפס במפלצות, וכאשר אתה יורה על אחת - 1 בה, היא ו להתנפח עם כל יריה נוספת, | ₪ 3 עד שהיא מתפוצצת. משחק ‏ ]. חמוד, מהנה ופשוט. , חגן)-280 - פקזמן הוא | המשחק המוכר ביותר בעולם, ‏ ]. היצור הצהוב שבה את ליבם | של ההמונים ועד היום אין | חנות משחקי וידיאו שמרשה | לעצמה לחיות בלעדיו. פק-מן ‏ |" | זכה להצלחה אדירה בעיקר ‏ ] ] בגלל סגנון המשחק הפשוט ‏ ]ף והממכר. זה המשחק הקל ]6 |% ₪ | ביותר ללמידה והפעלה, וצריך 4 א וא יח א לזכור וק דבר אחד: ₪" ₪ את 6 כשהמפלצות כחולות אפשר ]0 ₪ 0 9 תתה לאכול אותן, וכשלא אז לא. | ]2 פק"מן יצא בתקופת הזוהר 6 ףח שק 5 ה של הארקיידים בארה"ב, בי[ ל )דקש שת שנות | השבעים לשנות ]) השמונים, והכניס לחריצי | - | אי המכונות יותר משני מיליארד 1 9 4 דולר. 4% 0 = | ב ישן % שור תור ו 016-2055100 - משמעות הביטוי היא "מועמד לנצתון", והיא שאובה ממירוצי המכוניות האמריקאיים של שנות השבעים. כפי שכבר ניחשתם, מדובר במירוץ מכוניות. אם לומר את האמת, הגירסה הזו מאכזבת לעומת | הגירסה הישנה. הצליל זהה לגירסת הקומודור וכך גם הגרפיקה, אבל לשחק מירוץ מכוניות עם עכבר? לא נראה לי... אם תנסה לשחק עם המקלדת - צפויה לך אכזבה. פישלה כאן, והוציאה משחק עם תחושה גרועה יותר מזו של המשחק הישן. 01081 - מחשבים ומשחקי וידיאו רבים נשברו במהלך ההיסטוריה כתוצאה מהתפרקות עצבים של שחקני המשחק הזה. ב8ואג|03 הוא משחק יפה, אבל מעצבן באותה מידה. ואיך לא נתעצבן כש"3,000 ספינות בצורות משונות ורות עלינו, ואנחנו, עם חללית אחת, עם יריה אחת כל חצי שעה, צריכים לנסות להתמודד עם זה? הגראפיקה יפה, המשחק ברור, הצלילים בהירים, אבל המשחק קשה כמו אני-לא"יודע"מה. גראפיקה - 78. הגראפיקה שוכפלה במדויק ממשחקי העבר, כלומר עלובה למדי. סאונד - 80. נפלא ונאמן למקור, כשהסאונד בלסטר משמש כביפר. אורך חיים - 80. "אין קץ לילדות" כתב ברי סחרוך, ובאמת זה אף פעם לא נמאס, וחוץ מ"8גואג091 המעצבן הכל בסדר. שליטה - נחמדה, ועם ג'ויסטיק התענוג מושלם. ב הדות סססס1 מברי" | ו ד | || ו .1 / ו 2 7 : >' 27 2 - תתו .06 ו . ו וצ | 0% ו / / , / 0 " %' 2 1 4 . יְ 5 , / 2 8 ליי" א , , ו םש 2 ו ו זו ו" "ו ו | , | . . ה ו ו .- | ו : 1 %* ו | ' , / 0 ל ו 2 3 . | 9 / ] א 2 0 : / ו ' : ₪ + - . / , ' - -++ / 4ו / 0 / -י / | 2 ( ו | ]= 2% ו 2 = 27 = ₪ . 1 " "= שי" / 0 ל ב 4 % % 7 = / 7 1% וד,%! 3 ג - 1 ₪1 ב ₪ - 2 . * , חי / %1, 0 ל ו וש 5 .- זְ לו : ל ו ,.' , 5% / 64 , 0 ו - ו **= "| > 4-ה <. 6 4 . . ו [ ו וע . ב ; | 0 =" ו שו ןוו 0 . ₪" . 10 נ | ו וו אה 1 1 שי 4 5 יו ו ה ל ₪ 0 , 2 , " י - . , /// ו " ו וו ! 0 "ו %' ->. , ו ל ארי / 6 , ו ו ו הו ו 0 4% -% ושי 0 1 1 41" וו 2 : ₪ ו ו וו יו %) % ו . תי 4 - ד 2 ה . - * ו . / 0% % 1 | ] 8 | 2 ו / ' + קד 4 67 *- > ; . :- 4 || 4 1 - 6 0 ור וו וו וציו וע . , [ . | .5 = ".5 ו כ'. >+) [ . ו 0 ו , א / / - - - "תת ד | - - 5 4 >< 1 ו / ג , ₪ | 4 4 , , ' - / . + - , 1 + ) 1 0 -% . = / / | . | ! ו וו ו של .- = 0% . 5% . 9% ו ו "= , ו %* ו הל וו / ו ל 5 1 . ו / ו 2-1 / / ו 2 - 4 וו , 2 . .%% . . 0 1% ו / ור 2 ו ו ו ו ו / . = - , : 5 + / 0 2 . י / קש . ₪ . / . . . 0 ו ו 8 : 0 ' , - 2 שא ו 0 ו ו ו 0 . 5 . 9 / ו ל 0 ו - ו 2 ו שריי ו ו ור ו ו וו / 0% ₪0 ו | וו ו ו 0/0 ,0 / .2 יו , 2 = /ו 5 ב-א וק ' 0 ו ב ו 7 / 7. 8 נזסה , וו ₪3 ש , הוה / 0, ו 0 ה ו ו ל / לי כ 1 ק . : ו לו 1+ % | ו ו 0 / ו / ₪ ל / / 2/0 / 0" / 7 ו 0 2 2 -- ו 0 , . . : + /, / 0% / , . / 0 ל ו 7 א 5 - , 8 - 1 ץש כ יש ו וג 0 / 2 , , 2 "1 ל ו ד : 0 ְ ו ה ב " 4 ו ו 1 .ו 0 ל 3 1 וג וו "ו . 8 ! ו | ור 1 + חן!עצה שח [6ן יכ אי .7 ו ו . שותן1 מ6צם !שת 6ן'ימ !ש![כט תא/6י, כקכן ע! צכטסין (₪4. (פט פכט ... 0% . - 2 . ד 5 ו / + /.%. 4 ו ו וו רש )/ וקה 7 ו / ב / , ו 0 0 ו ו // %. ו 6ספי 4 ₪ח9 כק, כנטש 14% 4אמל... לככ 09 שוכ .. ליי הוותה ,וו 4 8 ו 2 ה 0-ו 0 2-ו ם-י . | 2 - ' ו , ו , ו : / 0 ו ו ! ל 1 5 ב ה שר 2 1 ו ו סְ 0 ו 1 7 א 0 0 ו 2% 0 רה ו / |! ₪] == 0 אתה מקטוו כפחליקי רולרכליידסי או חולס לחיות אלוף | הסקייטכורד הלאומי, אאכל נשאר ככורסה כי אתה פוחד לשכור רגל, 0 אה הג'אנס שלך לנצח אפילו כלי לכאת מהכית . אלה מביניכם שצופים באופן קבוע בערוץ הספורט בכבלים בוודאי | היתה ירודה יחסית, אבל שני המומחים שלי דווקא פלטו קריאות / ו התפעלות בזמן הצפייה בחלק מהפעלולים. אחר כך הגענו לתגריט |] ₪5 וחלונות, ומסרב בכל תוקף לעלות ביחד איתם, אבל לבסוף הכל ₪77]] נתקלו בתוכנית מוזרה וייחודית בשם "מואמאדאם אקפם", שעוסקת 0 בעיקר בענפי ומוצרי ספורט שוליים ו"מחתרתיים", כמו רולרבליידס, סקייטבורדים ועוד ענפי ספורט המחייבים קוד לבוש מסוים מאוד, | הכולל מכנסי שלושתדרבעי, טי"שירט מרופטת, כובע מצחיה הפוך על שיער צבוע בגוונים מזעזעים, וכמה שיותר עגילים במקומות בלתי שיגרתיים בגוף. בקיצור, לא תמצאו שם אנשים שחולמים להגיע לאולימפיאדה. אלה פריקים שרוצים רק ליהנות מהחיים ולהוסיף למחזור הדם שלהם עוד קצת אדרנלין, תוך ביצוע פעלולים המתגרים בכוח המשיכה ובמצלמות המשטרה המוצבות ברמזורים על מנת | לתפוס עברייני דרך שונים ומשונים. מה לכל זה ולמשחקי מחשב? חברת סוני החליטה לתרגם למחשב האישי משחק המבוסס וקרוי על שם תוכנית הטלוויזיה הנ"ל, משחק = שהספיק להפוך ללהיט גדול: על מערכת ה"אסדד8צ.זק שלה. לכל אותם פחדנים שחלמו להתנסות בכל אותן חוויות עלזגלגלים ופשוט לא העזו, יש עכשיו הזדמנות לעשות את זה מול המסך הקטן, תוך כדי חסכון מירבי בכמויות הפלסטרים שהם קונים. אני חייב להתוודות שכשרוני בתחום הסקייטבורד והרולרבלייד מתמצה בנסיעה ישרה של עשר שניות עד הנפילה. משום כך זימנתי | לביתי שני חובבים מושבעים של העניין, שיחוו את דעתם המקצועית על המשחק, בעוד שאני אתייחס אליו מבחינה טכנית. האורח הראשון הוא נער ג'ינג'י שמעדיך לחישאר בעילום שם. עברו העשיר כולל זכיה רשמית במקום השלישי בתחרות רולרבליידס שנערכה בכפר סבא. השני נקרא יוסי, ולו יש דווקא סימנים כחולים על הרגליים במקום מדליות זהב בבית, אבל נסלח לו. לאחר נסיונות התקנה רבים גילינו ש-ם]את דא סולד מזכרון > הסתדר והמשחק נטען כשורה. תחילה צפינו בסרט וידיאו קצר וקצבי שהציג ביצועים שונים הלקוחים מתוכנית הטלוויזיה. איכות הווידיאה. == הראשי של המשחק, שממנו ניתן לבחור את דמות השחקן (מתוך עשרה סוגי ספורטאים שונים עם התמחויות שונות), את מסלולי הנסיעה (הכוללים עיר, כביש מהיר, דרכי עפר), ועוד. לבסוף בחרנו גם את הכלי שבו רצינו להתחרות מבין ארבעה כלים שונים (רולרבליידס וסקייטבורדים שונים, אבל גם אופני הרים ומין קרש ארוך על גלגלים שנקרא "1000 דמתד5"). לכל כלי יש יתרונות :. וחסרונות משלו, המתבטאים במהירות, בעמידות וביכולת השליטה של השחקן על הכלי. למרות זאת, בכל הכלים יש פעולות זהות, כמו : האצה והאטה, התכופפות, קפיצות ומכות שונות. המירוץ החל כאשר היינו במקום האחרון, אבל לאט לאט התרגלנו לעניין והתחלנו להפגין מיומנות (אפילו אני): אמנם זה מירוץ לכל דבר, שהמטרה בו היא להגיע ראשון לקו הסיום בכמת ‏ שפחות זמן, אבל במהלך הדרך נתקלנו בכל מיני מכשולים ובונוסים שדרשו מאיתנו ביצועים אקרובטיים שונים. בין המכשולים היו רמפות, מכוניות, הולכי רגל ואפילו רוכבים מתחרים שניסו להפיל אותנו לאדמה בבעיטות ואגרופים. החזרנו להם. בנוסף, לאחר כל פעלול שהסתיים עם הצד הנכון למטה (ובקריאות בלתי מובנות מצד חברי, כמו "1360" "1720" "הולי!" "פליפ אווירי כפול בעיניים | עצומות עם יד מאחורי הגב ואצבע באוזן!") קיבלנו בונוס של כסף, = שאיתו קנינו כלים חדשים ומשופרים. לאחר שעות משחק ספורות הבנו את הרעיון לעומקו, והנה ההתרשמויות: ג'ינג'י: "משחק מאוד נחמד, רק חבל שכל הכלים די |] דומים באופן כללי, ואין תחרות פעלולים בנוסף למירוץ הרגיל". יוסי: "די מרשים, אבל מתחיל לשעמם אחרי כמה זמן. ואם כבר אנחנו פה, איפה הגיפים ה'מיוחדים' שהבטחת להראות לנו?" 4 ולדעת המומחה הטכני: הגראפיקה טובה אבל לא מהממת. חבל שאין אופציה של רזולוציה גבוהה. הסאונד סביר, כשקולות : ההתנגשויות והמכות עושים את העבודה. השליטה טובה גם כן, | אבל ציפיתי למשהו קצת יותר מהיר על פנטיום 120 עם 16 מגה 6 זכרון. לסיכום: חמוד, למרות שהדבר האמיתי יותר טוב (ומסוכן). ₪ !| גראפי"קה - 80. בסדר. סאונד - 76. בוס"טראח, זה כל הסיפור. 8 |השש-ש=י=) שליטה - 80 מהירות היתה ל עוזרת. סל > אורך חיים - 5 לחי 18ב 78 = -) ]] מירוצים, ולמי שנפל מהרולר שלו ₪ ]] ומרותק לכסא גלגלים. הו צי יאה למשחק ו המפור' סט 6 ₪ % ואססם, הוא כה מצוין . / 4 לקרוא לו חיקוי, בעיקר עם הנט הברורה שלו' לכזוון הכח חל | פורנו בכל הזדמנות 5% = ₪( 5 א אאט הוא משחק מגוון מאוד ובניגוד ל -- מתרחש בעיר. אתם יכולים. להיכנס לקולנוע, לשירותים, לחנוזות = = ספרים, למועדון לילה, לתאי הצצה. אמרתי תאי הצצה? ובכן, אולי רצת = | להרחיק ילדים קטנים מן המשחק הזה. הוא שופע פורנוגרפיה: סרט | פורנו על מסך הקולנוע, תאי הצצה, חנות ספרים פורנוגרפית, פוסטרי ‏ = ענק, רקדניות"חשפניות ומה לא. האוריינטציה המסוימת ת את של / 7 המשחק היא בהחלט שינוי ביחס ל-00₪. | קמ אםאטאאטכ הוא גם משחק הרבה יותר אינטרקטיבי. אתם . 8 כמעט לא מוגבלים: אפשר לצלצל - לשחק ביליארד, לצלול " 8 מתחת למים, לרחף, לטוס בחללית, לקפוץ, להתכופף, לראות/לירות: 8 לכל כיוון ולפוצץ כל דבר. דיוק מביע את רגשותיו כלפי היצורים במגוון - ]% |‏ צורות. הוא צוחק, מתפעל, צועק ופולט קללה פה ושם. באחד השלבים, . | מושלם של ה ב ו :ו ו או 50 :! ₪ ו ואו 1 שיר ם | אפקטים שוורבנ אריים -- חנשק כוללים רובה ציד, מכונת יריה משולשת, מוקשים . נעולם, 3 ל ידנית, 86, אקדח אוטומטי מגניב ביותר (סטייל "רובוקופ"), % ₪7 ממלץ יצורים ומה לא יש גם חפצים שניתן להשתמש בהם בכל זמן = = נתון, כמו סטרואידים (שהופכים את דיוק למכונת מלחמה), תיק עזרה משות אפקט שנקרא 100008 (כמו ההולוגרמה של שוורצנגר 0 בסרט "זברון גורליי), חליפת חלל, ציוד צלילה, רקטות ריחוף, מגפיים : 8 | מגנטיים ומשקפיים לראיית לילה.: / בוק עכשיו, כשעונת חיקול ה"/00% נרגעה קצת, מגיעה .. | הגירסה של חברת 5 זה 0/3 סק למשחק. המפורסם בעולם. | מבחינה גראפית, את סאמאטאסאטת ניתן לשחק בארבע 1 = חולוציות שונות. כמובן שצריך מסך 5/6 ומחשב מהיר (על 48604 שו |אמאטאאטכ - גיבור משחקי הארקייד של ה"0 וה" זכ , , הו | זה מפרפר). הגראפיקה מאוד מפורטת וכוללת אפקטים יפים מאוד. יש 888 טיפוס קשוח בעל חזות גרמנית (שיער קוצים בלונדיני לסת מרובעת), = | = פיצוצים עצומים, זרימת מים, בועות, מראות, אנימציות (לרוב של שרירים של רמבו ומבטא כבד של שוורצנגר. הוא עצבני על העולם 5 החוות), חלליות, ואפשר גם לשחק במצלמה ולראות את דיוק הולך שנשלט כרגע על ידי יצורים מן החלל, ולוצא לנקום. זהו נסיון שלא ועלה. > ה כאשר אתם רואים כל תזוזה שלו. ₪ בהצלחה, ו סיפור למשחק פעולה ולהתרחק מ המקור הדומ?. 3 / מאט (אד מאהטס 2 טפאט יש שלושה פרקים המכילים שבע משימות כל אחד, כלומר לפחות 21 שלבים. הגירסה המוגמרת תגיע בסביבות = אפריל, על 60-80 כמובן. ניתן לשחק ברשת או במודם נגד עוד חבר, . ולהשתמש ב ןכת סואמ המצוין של 000₪₪ג, שמאפשר לך: על ידו לחיצה על מקשי ה7ק(1-12ע) לשלוח הודעות מוקלטות, : מצמררות ומצחיקות לחבריכם. אופציה אדירה. | סוטאטס הוא משחק מצוין, לשם שינוי. זהו משחק ל רחב אפשרויות והרבה יותר מתוחכם מקודמיו. כמה מומחים ששאלתי לדעתם ציינו שהוא מאכיל את 200% קש, ושהוא עתיד 0 לגבור גם על 00% אני בטוח ש"סק ה 150 כבר שמה עלו = עין ושהיא מייחסת לו חשיבות הרבה יותר גדולה ממה שהיא מוכנה להודות. למי שמוכן להשתחרר סוף סוף זהו משחק הפעולה הטוב 2. 0 מו בשוק כרגע והוא שווה כל דקה של משחק. ₪ שו - למשל, אתם רואים חייל מרינס מת כשידיו שלוחות לגרונו ודיוק אומרן = = ,. 2 ו" החייל. הוא העתק | גראפיקה = 95. פעלולים גראפיים שלא נראו כמותם, והרבה פורנו. | ו - 9 0 שו שירים ברקע (כשמתקרבים למועדון). והרבה > דיבורים. שליוה 100. סוף סוף, משחק 3 מסובן עם שליטה לא מסובכת ונוחה. אורד חיים = 97. המון משימות ושלבים. . טוב מאד. 0 טוב. 1 ב וני מש ב -.* הלת ייחל ופ אש ( לי : -. - -,. .5 > | ה ב 5% ור -=) וד -י. 0 - 0 - - ב ל 7 - - מע . 7 יְ = ! 5 , שסשרי : | - | רש | ל 2 שב גיב . ד ממה 77 - ה א . ל 2 7 / ₪ הבל 2 8 ו 8 הור | -אקק 0-70 8" -ב- 2 שר וש --9 | 7 : ו ב ו שה == . 7 2 וו ; . - 5 5 - = " 8 ו ב ה א שיש | ו 1 = ל קבש הת ער ו 5 . 5 ב . ישן | 3 מ ו ְ , ב שהשיא = : ל ₪ 7ב ַ 3 8-צל 4 - ב"י | . . . א 00 23 לכי גל ! . : 0 יש | " ו וו , 1 . 07 5 ו . לולת , - . . | = 5 ל 5 : ==-===)) 5 / ו ו = >< בא . ו ו 41 ₪ ו ! ] . - - , 8 : ב :- הקלחהה ה דד הקהלה ו !הי 35| 950 הוח הט רושיאו 181 | ושי >> = = אד )שר (4ל 7-4 .1108 -ה- 4:1 ור ו ד שק ו דפ אאא ודיי הדח קרי הדי 4 אא מו מ = ו 0-0 : , , - / ) | ו. / 0 . . ₪1 . | . / 0 . ] . ' [ . וו ו / ו ו . | , , , / 0 . / . ו 0 = / /י | , / , . ו / 0 ו . / | ,0 . ו , 0 וו+,.| , 0 י 1 /\ , , . / , , . , י - אש וע 0 ל 2 . / ' יְ ' 0 ל ו 2 - - ו 2 - / 2 . ו ב 4 וש ולבו ער ו ואו אוו )4-0 | ו ו ורוה כ- 4 -- לו יש *אה-*- ל ל / ק* "= 9 , 2 , / | / | ו . . , / % ווו / . . / 4 . ,' 0 . ב 5 ' ₪ ו ". , א ה / | ו ו ו ו ו 1% 7% | ו / 60| 9 0 ו ( ו וו // 0 ו וו , 6 - | | לי / ו 0 וו / ו 0% ] " / . /0 | ! א-ש 0 - : 0 0 1 7 ור . / /- יו ו / | " ו | / / ' | וז א" " 0 / ו / 0 ! * ל . ה /) הי ל ו , , /-), ו ו ו הר / | ו / - 4 3% םשו ם. ₪ ו " ₪ - ו | / - / | | | / ָ / 1 ! / . 0 3 "/ | / , / " , " , , | | ' . 0 / 0/ . 0 / 0 / . 7 ,0 1 ו / . 7% 0 | . ו ו 0 " " ו ₪ / ו . , / | 0 2 / הכיש ו / ו / / / ()* / 7 ז 7-2 .. א ג ל | 20 וו 0 ו 0 5 0 ו ו וו /% "+ 8 ו ו זי ו" / 0 ו ו 1 / 0 [ 0 ₪ י .א רה 3 3 וי . / / ₪ רו / 0 ו , ₪1 ו | ! . | / / , | | ו ו" ן / 7 | פַ / ו ו ו / ואו ! 0 ו וו = / 2 ו | ו ל 0 0 . ' ו ו ו לי ו " ו ו" ' / '. ו 0 // / ו / | / % - ו 0 .ו 0 1 0 | א" . 0 , ו 0 כ / , ב " ו / "4 ד ו ו | - / 0 0 0 / / / ו ' ' , 0 ומ" ' 0 יו 2 ו , % ו / / ' ו , : " 0 , ו . . ו / " " 4 בצ ב // /| ו זי / ודו ו 4 /, 1 ו / 0 ו 0 / - , ו ו . 7 [ /, % . ו ' 3 7 >] | [ י . בור %": | וו 1 / ו % כ ו 2 [ 0 . ו , ', 0 + 0 ו / 2% יו : וו / - , / = 0% ו- / / , %!= א ז1 = . . 0 ו ה ו . 2 . - 0 , . , 7 0 4 ₪ ו 2 , " א : ! 0 ] ] 1 / | | ן ' || 1 4 / / : ו| / 0 ג ₪ | 0. . 0 . . || ו 3 / || 1 ו , " | / ו 1 | . , | 0 1 | | . + 0 ו 0 [. ו / , , ו - 70 ו ל 0 / ודו ו ו .| / ו 0 [ ו | 3% 1 | | [ 4 ו וו . ] 0 4 0 / . 0 . ו ." 1 2 י / | רו [ / ה [ . / / / ,' 4 ו | : / . + - / 1 / ו שיותית !₪ / 2 5 : / 7 . 0 / 1 וגו 4 / 5 | -. " / / / : ו - / . 0 / ה" 0% [ ; ' י ר . . 1 | / : 0 / 5 , - : | /. / ד לת ו / , : ! 0 -' , / / ₪( :]| ? ₪ : / 4 ₪ %. ' / , 0 ו /' / . / | , | ₪ :אק ) / /ר 3 ] ₪ | . - 7 | ו / 1 / 21 יש ו ' 1 ] ו . | 4 1 1 ", , 0 4 ₪ ו | 2 2 ₪ | 0 ו . ! ו 5 ו ₪ ו / / 0 . . י / !| ו ס' / 3 ו ו , | ו 24 | . 7 [ / ש : | ₪ : . , . י 0 : / ' | | /. 0 / 9 5 1 | , , , , 4 ו 3 . %- ק . . ו ג / . . 0 , "₪ "ו ו 1 -₪ וה / 22 ל ו ו יי 2 2 27 . , | | [ " | 0 ו ו %/ ' ו / / י, לש : / 5 | , / / . : , ' 0 | / ל לוו | , ! , 0 ו תי . : 1 , ו 0 . . / : / . / 1 ' / . " , / ו 2 ל 6 ! ! 0 . , .0 , . 1 / 0 / / ב .. , . לוו ו ₪ ' 8 | , " % ] ו | " " / , 2 / | :7 [ / 0 , . | 7 . . / 4 2 6 / [ , ".. 1 . . ז . 0 י : : 0 , . . 0 0 / 2 2 / ו ו 7 - " 0 0 - - א )ו - | || / 0 / כ , " 0 , , / 9 ז [ . , 8 : 0 ) , 3 5 0 [ / ו - 0 ו 31 7 ו י - | 0 , / 1 / ו / 02 ! י / 1 [ , / /7/ ב ף /. | ו / רהו, | ו - [ , ה. . 2 : | / / ו / : . , , / ' 0 ח ו , / 0 .ו . . | . / | . / . 1 -₪ י / " : , 0 1 | | וו |( 1 [ - : , / / / 3% 0 זז / ו - , / 0 : / וו). ו , | / 5 . 9 / [ ו יו ו /, , / . - - , / . ו / /,י - 0 . 021 | "יע 0 י כ 0| . 1 | ו . | . ו" " ו ! ! , 0 0 .. - ו ו 1 . ו | / / 3 / 0 | : ו / 4 : . | . ' / , ו , 2% | ו ו ו : / ו 1 1 י ₪/ . ו ו" ! . 4 | ו .3 / ו . 0 ₪ 0 וו . / ! / 1 ו 6 יי 1 , : | " ו . / | . | , | , / .0 . / | | ו , וצ / . 1 " . / . ! / ו )₪ י / 0 1 0 1 . . , 2 0 ו , : 0 4 / / / 1 וו . . - 4 4 4 - 0 | - : 7 : ₪ 0 "., ו / . . 0 20 % וי ו הויו / "ו" ו 0 / | ₪ ו ו" 4 / ,0 ב . ו 0 + 0 ו 2% " , 4 י 21 0 ו : / 31 5 ו 0% ה [ / , . 1 בנ . 7 ו 1 7 4 0 1 [ / 1 5 = - 2 - 0 / לו + ו 2 . א / 4 0 , - , " ' , 1 הא שתירה לו שש 2 שק א הק ות 0-ו רל של ב ו רו מב ו ו כ 0 / / 4 0 %- ו ו ". 7 ₪ : 7 : יי ב ל ב ו ו ו 7" מ ו 1+ - ור 2 " 7 ו 0 . . 2 וו - . .. ! - 0 י , = - י ] , . , 7 ְ ' 1 וו /-/ / ו | צר / ה , ג 0 : - - / . -. 1 . . , . ו , . / / ,. / . , 1 ְ / / . , . : ו , ו | / וו / / יי / / / ו 0 ₪ ) 0 . וו . ו 1 /. / . ו 0 . , - . 4 , 5 ה 0 ו -% " 0 1. / , . . , . 0 ו ו / ' י . 0 . ו / . י 0 5 0 ' . ו / 0 . . " . / ו , . / : , ו / - , ו . / 1 0 0 . , ו 0 , ו , / וו / - 0 , / / /- , , , " י 0 1 0 ידו 0 / . / ו יחו " לי 0 44 ₪ יז . , 2 0 " / / , . . ו % , , " . - - ' 7 - / ] -ן .. , , / - ה / ו , ו ו 5 " . ו . וו 0 ד . . . / . 2 .. / , . 1 2 / . | 0 / / : י 0 0 0 / ו 4 ' י 5 0 ' - | . . , ו 5 . , 0 / , 1 , , | / ו | / 7 ו ו ו 0 . : . / הרוה וה 4( / / - 0 . . . . זו 3 ₪ , 0 . [ /' /// . ו | 0 0 , / [ ו / , ו" / : " ָ ל רה ₪ וו . . + 0 / ו | ו י , 0 וה" . 0 ₪ : לי ', . - - ו / " ד 0 3 - ,. 0 2 / ו / ו / 5 ]| : . . 0 ו ו 2 0 2 : / ל 'ץ 1 / "ן / -:, 0 " / .. / ץ 5 . " /. - ,ו . , + / : / / .. / ו ]יי / ו - / [₪3 0+ / זו / 7 ל ר 1 , 5 / , ו 0 וו 1 . ' - "וש ז. עו . ל - ו ,4 0 / 0 8 | 4 ל 0 [: .'*י ₪ 1 , א. ו /".) ו ה 0 ו 0% 1 / , - 0 העתיד ו והצוות כבר שקוע ה - אפשר לבנות משחקים מדהימים ללא צורך לשלם לאף אחד. נשמע נפלא, אבל . [ רמור כמובן שיש כא כ כ רוצה שתקנה את תוכנת הלקוח, זאת שיודעת לקרוא 1 ולהבין את הבלגן שבקוד המקור, מה שיתבטא בהרבה כסף בחשבון הבנק שלה. ו ג'ון רומרו, מתלנן ומתכנת ראשי ב" הסמתות ולול אנט מז עצמה, עם פרסום קוד המקור טל ] ו ו ל חדשה 0 | לת מזר של ספ 2 וק שתמש במודלים ה לא ( ומ / 0 %. 0 סו רכשה מחשבי 0פגז0-חסט1ג8 בשווי מאה אלף דולר כדי ליצור. . / היו ו י ותו ב'360 מעלות. ] 9 ו 0 לפרסם, ליבא או למכור את 00081 לקטינים מתחת לגיל 18.: ₪ השליטה ב" 008 תיעשה בעזרת כל שלושת הלחצנים של העכבר. ל ם | 6 008 ירוץ תחת כל מערכות ההפעלה הקיימות (דוס, 95 8אוססאז/ 0 -. = 8 א 00 יעבוד בכל רזולוציה אפשרית, כולל 10248768. ו . ו . - סבינתי - ו וו יתת 1 ומבטור, 6 "שוגואו50 1 ידועה בעמידה בלוח הזמנים, וגם הפעם נעמוד בזמן שהצבנו" .ך ושומע משהו, וכשאתה מסתכל לכיוון. . | לעצמנו כדי לשחרר את השס" - ג'ון רומרו, מתכנת ראשי. / י למוונר וג ענים א אדומות מע מ 7 0 . דרך האינטרנט יוכלו לשחק ב-א 0 עד 100 איש בו בזמן. יך מפל , | 0 2 5 . ₪ 008 נכתב בשפת 6 טהורה ללא כל תוספות. / / ו "/ וו ו ו ז לאזור. מסוים, ב בלו י לירות 68 000 עדיין יישאר םאה וס 511. ה ב-00% אפשר לשחות ולצלולו נלתדמימדיים, - 0 צריכה הל 8 אשליה המציאותית ביותר ל ה / | = = ל-םא00 יש היכולת להשפיע על כל עולם המחשבים, החל בילדים בני שש: | החצי הכנד בגןף ת 0 וכלה ביצרני חומרה וציוד א/. כוח השפעה כזה יש בדרך כלל רק ליצרני. מ זירות ו ₪ : לד / - . 8 | מערכות הפעלה או רכיבי חומרה, ולא ליצרני משחקים. השאלה המתבקשת היא- הגוח,.: ו קורה שדווקא משחק יכול לצבור כל כך הרבה כוח ולגרום לכל כך הרבה : ה ו . ג .. . וובדה נוספת, שעשויה לשג - עולו זמחש 0 | שינויים בעולם שסביבו. התשובה היא, כנראה, שהצורך האנושי לדמיין ולברוח | בפרט. ה'א ש"ש6ג00 בנוי כולר ! ל גיט של שות". = מממציאות הוא כה גדול, עד שמי שמספק את אשליית הבריחה המציאותית. ] או ו . 4 ₪ /// ובים, בותר זוה בכל הקופה, וכזה הוא 0/4%. הוא משלב את כל המאפיינים של | חתפנ מחטנים / על מל ₪ 0 | מטחקי הדור הבא, כלומר משחקים שאפשר לשחק בהם דרך האינטרנט, לשמש כשרת = שתומכים באבזרי מציאות מדומה, משחקים משוכללים עד כאב, אך קלים וטבעיים למשחק. ואם כל זה לא מספיק לכם, כנראה שהמציאות באמת מאירה | לנם פנים. ₪ ה 0 - עם. -.. את 0 ארי היא - :. ו , -% ו יו ות בעיטת | הפתיחה - נמצאים חיום בצניחה. לפחות חמישה יצרנים הצע > / ו ל פחות מ"200 דולר, = , 4 גג ] , 0 0 ו 7 " ו | ו ו . 1 ,ו ים האלה יו ו ללחיטים בטוחים אם רק ו / / / ו / ובו , וש / / ו , ,₪ / / 0% " / , , / ו 0 " לש - ו 1 ל מהפכה בכ - -- - סם את הקוד המלא לו 0 ל זאמו קה זו הפר ו יק ו ה דר ושי יי קש ה( המשהץ וימ 7 חן ה וו ו 3 ו 2 0 - ו 2% : 7 0 0 ! | - יד ו ו , כ וי 7 2 תשר הבש אש ו הויו רש ו ללא 1%/%:- 2 3 ו 9% כ 31 רפ ןר 0% ל 2 / ו . . / . -- ו ו 0 :לרש 8.4 4ל- טיט ו 7[ 7 ה ו יי = = ם-==-=4:%5. 3 31% :₪ צ--=-- 518 4 4-2 0 מל שחר גנוהב ו ה שר 4 - ו - שי ו 65.5 בצ ד 4 | % את 2 עצ צמי , נה הם ה ת 9 ותל ש יתב רוי ישו ול ה ם' רובי, 0 וט 0-0 | - 7 לשעשע, , אינו / | | ,0 ש ה ]₪0 מ שעו שע ו כי אם משמים. הוא מוצא: את ע צמו | בכדו ור ה ואנ צריכים / לעזור | : | =. ופ / | - | - | 4 0 לו ל ית 7 ן א לת ה חל 7 לית, לה צ יל את חבר תו ולחזו / ור / ה - 2 / 5 | . , = = |[ למה הוא בא לכאן. בכל 2 ממ . |) 0 ו ה 0 "מיטב ר- ]| הקיימת, עבור לומדות.. -2 לש : ות ל בבל קש ב כ כ ו וו ו - - ו שב - ל יי - = , ".0 - 6 א ₪ --- = + - -- = עצבי = יסוי בי 7- | -. ו מאשר ו ש- %/ ' ו ו 4 1 ל לו שר - = לימ הדיש 2 = 7 - ו שש ל - || למשחקיםשל ל הדור חקו אל לכבב של רזב חרבו המוד סב אבל || ]₪ העלילה, ובכן, הסיבה שאי אפשר לספר 0 היא שאי אפשר להגיע אליה. כבר | 7 0 2 0 | ]| / רס 0 הר א וש וו מיד לא חר ה פ תיח ה מ עלי תיתקעו במ , ט חק ] צורות מטומ טם ם. 3 ]| כאשר תסיימו אותו תקבלו, איך לא ל צורות ה לא פגשתי אף אחד %. | 7 שהצי ליח לעבור את ו הזה, אם משום השעמום ואם משום הטמטום. > ] > חוש בים שאפשר לדלג עליו? לא ולא. אפשר רק לעשוה ות ו ואחר - "| | | וו חזור אל ליו למ חרת ג ממש עושה | חשק ל לקום בבוקר. -- - | - | . + / . ".. , שיעוי י ר, ו 5 - | : | / / , . : /"./ | | 8 ₪ ו : ה-3ו-- - קה . 22 או לו כוכ כב + של הו בי 1 נרו "אה -] 0 חחח ( ה הת ו | = = = 5 אפשרי בתו נור שיר ו רש ה יכ . ונ + ם כל הר בוד לחברת ! סגה, שו 7 שה כמיטב יכו בולתה לתרגם באופן מדויק יק את 1 ה | 1 . מ שח חקי המ גה "דרייב המקור יים שלה, לגירסאות. מותאמות. במיו חד למערכת + 12 רת | ד 0 1 ד | % | - | || חלונות 95 המהוללת, 6 מקרים, : כמו זה שלפנינו, שהתרגום המדו 7-0 = .תי | |( מהמשחק עו צמו סגה עו ושה את הטעו ות האיומה הזאת. עם, ה - | 35008006 פה 1 5 ממ שחקי הארק טור סמים ה קלאסים ברק 2.2 2 = אש | ₪ | ] שלכל הזמנים. בזמנו, כש שהמשחק רק יצא למגה-דרייב, הוא היה דבר מדהים | | + | 7 (ל + 11% 0 | | שטר ם נר - בי | גר א פיקה תל לת "מימדית נפלאה, מוזיקה מהפנטת. , הכל 1. - / 0 + - 7 -. 3 --- | | תח שוב, מהירות נ משחק שובו ית שיאים. אבל מאז עברו כמעט חמש שנים, ומח ₪ 00 יי | שנראה אז כל כ מדהים, נמצא ה יום הרבה מתחת לסטנדרט. זה מה שקר ₪ 5 |[ לידידנו ו הקיל יפוד. "95או/ הס פס 6 הסה פד סואספ" הוא (בדיוק ) אותו. 25 60ם סוק 6 | : 5417 > ו 8 ג ג -. -- ו 5 , ו 92 אי ו 5 א . / | | ד וו וו ול 6% יוו וקה > ו | 41| / משחז 7 ישן וכ יום, מ 1 ו ד הוא ( כבר ל א כל כך מרשים,. במיוחד כשיש. | ויוי 1 0 % "ו % / | ה( 1 ו ץ ד - ,"א ₪7 ל כ 7 ו | !₪ מש חקי 0 רקייר ( זעולי / למ וערכ תּ הח ל ונו 0 החד חדשה, כ כמו 8 / סו ו 1 2 6 | 1 שו ל 3 ו : | ה | ז' , שר | | / 4 הזו את של ל סוואספ,: א בל הה צעה שה היא לחז פש לו מקום פ פני במוסד גרי יאטרי, . | = . / - . 34 / ן או לחכ ות למש חק (חד שו בכיכובו.: מ -- = -]7 | / ב | | | | - ו > 0 0 0 1 יּ " | | | ז"י ו ו | 0 | . ו | 5% ו 1 7 אי ' . .) שש י"חו 2-8 הצ = / ₪1 גראפישר 0 0 | אופציית. - 0 המלא, שרק איתה ו לשחק באמת, . || ליוו תארי שש של שש שו / 0-1 ה 0 2 | / | | ₪ כל העסק נראה כמו ק ו בתח 0 0 0 | | !₪1 סאוד > 20 ש ומע ה וש ש מקום : פנוי בהרכב וו ווקאל, ה 0 --|. | 0 | ה ליטה - 30. עד יף לחפש (ול מצוא) מחט: בערימת שחת.. 0 / / 0 .. 0 | 1 חיט - 30. אני מו ציע לדקור א את נ המתכנת, שיתעו -. | ₪ ל % י | .% 9 | 2 "וו | , ב 5 5 ב ו וו ו ו ו | : 35 , - ו הזוק >קקמק לד( עב אי רא ל 7 ה קר > - ו ו 0 ו -) / ₪ 0 1 ! 0 0 / " 0 6 / / 7 ל" 0 5 7 לוי / ו ו ב 7 , ו 5 - יי 2 2 ו 1 י ו / ה / . == 7 - = ד - 1 1 ו - וי ] דורון 8 ו / כ = טר = 2-3 = בי << -/-]. ...ב וו ו 0 / ! 0 , - , | - . , +--6 4 - = 0 7 7 ו > ו א ו ל | הרל ור 85 ור גל 3-ו 0 ו ו ו וצ הפי - או ו . +> / . = 60 6 40-כ ו שב 10/7 רשב הק ו שו ור / > . 5-5 ו ו + וק שרג שלש 2 ה + ק-> אוש ו 0 / / ! , ו הש וא שי ו ו 1 : - ו ו וכע לוש של = שפצ * .ינה 5-4 ₪ שי שו 2 רל" 4 ששה ,1-8 ]דע 6% 585 1 ל / 1 45 8ב 9-33 50( גכ .₪4 בו = ה צמזיפכ יל לש /כ--מיו ג ו ייד . ה וו | גבוהה.' הגשהל ַר*- 548 2-59 1%| | קט ה ו ידידות: למטה, למטה, למטה, לג לה שח >= 5-0 מ וו ₪2 419 1 : ב : קדימה, אחורה, קדימה אגרוף נמוך.. 0-ב 8 עבש 0 ל הכשל ב לכלכ אשד ה 3 יי - כ 1 5 9 של לשלרלם: שלב 2: סטאג מז ז זג 0 שלב 3 080410 שר 0 עם ל 0% ה הצעצו שלב 4: ₪ז5א6זאס. יי . בחור העכברים.. .שלב 5 0% + - ו ווה - . ו ו 0 ₪ ו | 0% ו ו מו הדש מו יטקטה ו סקט = | ורי ואר הישאר ו ו וע וו ו ריכי ב ב ל קשה 7.7" - - - -‏ ו אש ' כ 3 ה 3002 2 4 ו = לש > +-%מ2. "ג 5 4] 40000258 *% > . - - 5 0% ו ל ל 0 ו ו 2 / ...ו 5 - ומס 6 חפ הסג -- לוקח אותך למסו ראי ו 20 זו - עזרה וטיפים נוספים אפשר. 3 גי 8 את ים + בימים ב ל ל ו ו ד == 50 שבמקלדת ביחד עם לחיצה 5 עם העכבר על זסוטקוחס6 עו > = = = לא תצליח לראות את השם המלא בחלון התיקיה. ולך תנסה לנהוג בהגקון בו שי 8 0 > = -., 1. מהי שיטת העלון המועדפת עליךל- -- --. 9 ל ב-005. פרק אי 0 מה יקרה כשתלחץ פעמיים, לקבלת תיקיה, בתוך חלון תיקיה ה סטנדרטי (תיקוה ‏ / = = משתמשי 05כ מנוסים יודעים שהם יכולים לעלות | מידרג אחד 0 תיקיה ז עם מהסוג = הפקודה06..... אבל בחלון ה"205 של חלונות 95, תוכל גם להקיש 66... כדי לעלות שתקבל בלחיצת זטונוקומס) ע1/ג)? סביר שהתיקיה שבחרת תיפתח בחלון נפרד. שני מידרגים, 66....... כדי לעלות שלושה מידרגים, להקיש 06... על מנת לעלות אם תעדיף שתכולת התיקיה תתקבל בחלון שבו היקשת, בחר פמסגוקס ,ששו מכל ארבעה מידרגים וכו'. חלון תיקיה ולחץ על כפתור התיקיות (טג) 010618.,) שבתיבת השיחה. 0ו. להגיע ב-005, פרק בי לח ג קחופט על 101061 86אוסז. 680 תסקס טסץ 88 68שחגווס 1081 אוסשתואו 910816 אתה עלול להסיק שבאפשרותך לפתוח תיקיה מסמן מנחה של דוס כפי שפתחת ואחריו א0. כך תשנה לא רק את התיקיה הנוכחית אלא גם את ברירת מתיבת ה"חטה 0 פסקה 7: להגיע מסרגל חכלים). ובכן, זה בלתי אפשרי. במקום: המחדל. זאת, בסמן מנחה של 05כ, עליך להיפנס לפקודת אזגו5, ולאחריה הנתיב לפתיחת 2. שליטה במצב העלון תיקיה, כמו ב"טפסגת 1 53או00פוא:ט"זמוג". הגרשיים מתבקשים אם הנתיב (מוק בין אם תשתמש במצב חד או רב חלוני (על"פי הקביעה בכרטיסיית התיקיות של שלך כולל מרווחים כלשהם. כדי שהעסק יעבוד, על תיקלית ה"80ותס00/0מואו/:0 ה"מספ0 שסו/), לצורך עיון בחלונות תיקיה "חד -חלוניים", תוכל לבחור בחלופה של להיות בהצהרת הנתיב (ומסוחטוגו% וגק) של קובץ האצוות (41פ.סטאססוגו) שלך. המועדפת בכל עת שתפתח תיקיה. פשוט התזק לחוץ את מקש 6₪ ובו זמנית לחץ | קרוב לוודאי שהתיקיה כבר נמצאת שם, כיוון שתוכנית ההתקנה 0 ו %5 לחיצה כפולה עם העכבר על תיקיה (10106) או על סמל הכונך (1000 6 אם | 0 2 מעמידה אותה שם כברירת 0 אתה תמיד מעדיף חלון בודד, יפתח חלון חדש; ואם אתה זי חלונות כ 1. מציאת מגוון. 0 מידע, החלון הנוכחי יראה את תוכן ו | המבוקשת.. / -. = את לתל לנצל את פקודת מצא 0 של חלונות 95 לחיפוש שמות תיקיות 3. הגישה לסליר, פרק אי = = -------- | מרובות"מידע , או שמות חלקיים, בו זמנית; פשוט הבדל. ביניהם ₪ בפסיק, רות אה ה לאפשרות לפתות ל תיקיה סטנדרטי, קמל גמ | באמצעות -- ה ו הקט .. -- *ט, */ ,]וק בשד ה חשמי לחיפוש כל השדות = ו הכוננים והתיקיות ל ל ב-08 לת 0 0 . תוכל להכנס למצב סייר ע"י לחיצה על כפתור. | על המסך ה ובחירה חב | ל ו של כל קו נתון אינם י יבול ו ולי הר "260 תווים. | 0 0 -). ה . להסורל קובץ בעל שם ארוך מאוד - 2 ך תיקיה, שתיהן בעלות שמות : 4. הגישה לסייר קרי == ת"-|ץ|ץ-ץץ- ). | ארוכים, חלונות 95 תודיע לך כי השמות אנ קמלים ‏ א שהם ואומם פד (למחת אם סמן העכבר שלך מצוי בחלקו העליון של המסך, אעך | חייב בל א אותו תו כל > = שהם היו קבילים בתיקיה עם נתיב קצר יותר). 5 ה הדרך למטה להפעלת הסייר. תוכל ללחוץ סק 6:0 זא ואחרזכך להקיש על מקש -- | לשמות ארוכים באופן קיצוני יש חסרונות נוספים: אם 6 תעשה מאמי . מיוח % 5. הגישה לסללר,פרק ג 0 = = = שמות-קבצים ארוכים במיוחד. זה לא נעים. לניהול הגיוני של ו נסה הלשמור על קיימת דרך נוספת ללה הסייר: מחלון תיקיה חד"חלוני סטנדרטי. בחר את אורך שמות קבצים של לא ותר מ"50 תוזים, 07007 0 0 התיקיה שבה אתה רוצה לסייר, ואז לחץ על מקש 5:8 שבמקלדת תוך לחיצה = 13. בצע דחיסה (0ו2) לשמירת שמות ארוכלם . ולה על התיקיה שבמסך. חלון הסייר ייפתת.. איך תשלח קבצים ממחשב חלונות 95 אחד למחשב שני שמשתמש בתוכנת דואר. 6. הפיכת הסייר לברירת המחדל שלך | אלקטרוני 16 ביט מבלי לאבד את שמות הקבצים הארוכים שלך? תחילה הדק את. אם אתה מעדיף שהסייר *יפת תמיד בחלון התיקיה, בחר אמסווק0 -0. מתוך | הקבצים עם עזר הציפוף ?אק בשמות קובץ ארוכים. גם על המכותב שלך לחת חלון בלשהו. לחץ עם סמן העכבר על כפתור ה"פטקעד 6וות. בחר את תיקיית סוג = מצוייד בכלי עזר כזה.: הקובץ (להבדיל מסוג תיקיית קובץ) ולחץ ₪0. לחץ על כפתור ה"ו1גט/26 86 שעל | בשוק קימות מספר תוכניות ציפוף, ואחרות יצאו בקרוב. שמ עזרים, המסך עד שהמילת סקא ברשימת הפעולה. מתעבה. משסיימת סגור את כל תיבות. 9500 תו 0 מו ג פפז 6.071 קג?מגו, הם תוכנות שיתופיות שניתן להורידן | השיחה שפתחת. ו ו הסייר. - ה ו חלו אלא | אם ות 0 | למחשב באמצעות השירות המקוון של המגזין ₪תסאו 6ק. מפורשות אחרת, 0 0 מכ ---. 14. שמות קוב] מקוצרים ידידותיים יותר ה | האם '626.006!] עגח 0" 0 יותר לזיהול מ1!606.000"7ץמס" או אולי מ000]"7. ["? להגי -- | אמ נראית לך האפשרות הראשונה, אז מוטב שחלונות 95 תשנה את שיטת קיצור / וא הקש | שמות הקובץ הארוכים שלה. זלא של התיקיה ה , / 6 גת ו 7 גנוי קבצי הרישום שלך (ראה סעיפים 84-89), הפעל וטא ולך זיקיה המסו 7 2 7 . 8 / / . 0 ה 00 00066010781500 120180 0 )סו פאז .1001 שסא 8. להגל/ ללעד דרו ה 0 = כאילו חיית מנווט בסייר. לחץ על המקש הימני של העכבר בשטח ריק של החלון ו ו 0 0 0 / / ו - . אתה בסייר, קיימת. דו | להגיע. לוע באמצעות. הקשה = הימני של תיקיית מערכת הקובץ, והמשך בבחירת 6טוג ץזגחום ,אטא. לאובייקט 8 0% , 0 ו ו 0 = * בתרסך 60 ,1006 (אד הקש 0-₪וי את הנתיב בתיבה שנ / ושח במווך. | שהתקבל קרא [גדסתסמטאסותגא. צא מ"ז6561 והפעל מחדש את חלונות. שמות 1 8 0 ו 0 9 5 -/ 7 ו ה המקוצרים שיצרת מנקודה זו ואיל לא יסתיימו תמיד ב-]1. / , . / / ו , / 8 ה . ו ₪ ו || /0 ו ו / ו , ./ ו 0 ' / / , ו ווה / ל 01 / / / ל רב ו . ל ו וו ו ו ה ₪ , ו ג 0 0 0 ! / / / / | , / , , , וו 5. בצע נוהל שמות-קובץ 0 כדי ששמות קובץ ארוכים, שנבחרו על ידי ו משתמש אחד, יובנו גם על ידי משתמשים אחרים, ה יש להחליט על מדיניות אחידה של שמירת קבצים ו בארגון. ראשית, כוון את כל המערכות של חלונות .. ה 5 כך שישתמשו בשמות קובץ בני שמונה תוים ראה פסקה 14). לאחר מכן החלט על כמה כללים. למשל, שתי האותיות הראשונות יהיו שמו של האחראי על הפרוייקט, שתי האותיות הבאות יהיו הרבעון בו מדובר, והאחרונות יעסקו בנושא. 60 0 6. היצמד לאותו דיסקע . ,| כ כ ו שש אם אתה נזקק לדיסקט לצורך ההלפת קבצים כ 00| ₪ 2( עם משתמש של חלונות א.3, דאג לקבל חזרה את 3 | | | , אותו דיסקט. אם עמיתך ישנה את הקבצים מבלי לשנות את שמות המיקום שלהם, שמות הקובץ ה ו הארוכים עדיי יהיו שם. אבל אם הוא ישתמש 2 0 | - 0 , 0 "תכ בדיסקט אחר, או ישנה את שמות הקנץ, או וו | -- ישמור את הקבצים במחיצה שונה, הרי ששמות הקובץ הארוכים הפכו לנחלת ההסטוריה. מרווחים). במידה ואינך זוכר את שם הנתיב או שם הקובץ, לחץ 6וסז לבחירת 7ו. עמוד על המשמר עם סוגי הקוב/ היישום מתיבת שיחה. לחץ 0% ו"סגור" עד שתגיע חזרה לחלון התיקיה שלך. בפעם עליך להיזהר ביישומי חלונות 95, אם כמה מעמיתיך לעבודה נאלצים להישאר הבאה כשתלחץ על הכפתור הימני של העכבר לקבלת סוג הקובץ שעיצבת, רשימת בגירסאות. קודמות של חלונות. אם עיצוב הקבצים השתנה, יתכן שלא יצליחו לקרוא האפשרויות החדשות העומדות בפניך תופיע מיד בתפריט. את המסמכים שלך. לדוגמא, הגירסאות החדשות של מעבד התמלילים וורד ל 22. צמצם את עצמך הגליוך האלקטרומל אקסל משתמשות בעיצוב קובץ הזהה לזה של קודמיהן מסוג ה- כשאתה עורך שם קובץ, האם עליך להתאמץ גם כדי למנוע את שעוי הסיומת? 6 ביט. 6% המסמכים שיווצרר ב"95 וחוסקוס6/וסט. יהיו בלתי קריאים למשתמשי תוכל להימנעי מכך ע'י הסתרת הסיומות. בכל חלון תיקיה בחר שו ולחץ חלונות 3 אם לא תעמוד על המשמש בעת שמירתם. על = בהחור ₪ את 8 אל תשתמש בעזרי דיסקים ישנים = 06סו8 קת סזה זג סק שו ו אל תשתמש בעזרי דיסקים של דוס או חלונות .3 כמו גיבוי, ביטול מחיקה | סוגי קובץ באמצעות הסמלים ותוכניות איחוי, על מחשב תחלוגות 5 שלך. הם עלולים לשבור את הקשר בין שמות | דאגה, עדיין יש באפשרותן קבצים ארוכים לשמות קבצים קצרים. דבוק בעזרים שנועדו לחלונות ₪ תת - ה 9. שיוך חופשל - ונה 4 11 ל 2 8 00 יו'. 0% + 0 9 0 ו וו / . ו שוו ו א . . ו 0" - . 0 / = ול 0 ה / | 7 ו זוי ו ו ורי 1 ./ ברצונך להטעין מסמך לתוך יישום שאינר משוייך לו? בחר קובץ מסמך או קיצוה 5 = ו - כל ₪ 1 7 לחץ על והחזק את מקש שגופ לחוץ תוך לחיצה על הכפתור הימנל של העכבר. בחר "תח עם" = הקובץ עם הסיומות המבוקשות. ' לחץ || : ] לקבלת תיבת שיחה, בה מופיעה רשימת יישומים ואשר מכילה כפתור :06 לעיון: לו פעמיים על ו ות למקרת שהיישום שבחרת אינו רשום, 78 0 00 0 0 0 -- זה נמצא בחור הקג 0. החלף התקשרלות ‏ 0 כ הר ו ה רצות מעם לו אם ברצונך להחליף את היישום 0 8 לסוג קובץ, עקוב או זרי הצעדים. = 95 יש ז- בסעיף 19 (שיוך חופשי) לבחירת תו 'אחר מכן בת השיחה ' - עם", בדוק את 16 0 סצ ו מש 1 את הח ו ולחץעל אס | מ . . - 1. הכפל וכבו - ה : ירה על ידי ל תקנה. כדי לעפות = במידה ואתה רג לח ן על שמו באמצעות כפתור אכ הימנו בתון. חלון תיקיה או בוורד, אתה יכו באמצעות הסייר, ואז בחר ב"שוטג אסוגוס. אם האפשרות הזו אינה מופיעה, סימן של להצגת אפשרוות. בכ . חלון/ א אעה תומכת בפורמט הקובץ. ו 5 בחר את סוג הב יי ז - -- פח ז המלחזור | : - 2 |" ו ו באומ - ו פוה 4 ₪ ו ו וי שי וו ד 5 ז ו . * '*) רש *-1! היו גי ו רשי , ו ה . וו 2 0 וו ל ל .ו 0 וי ו ו ניהול דיאלוג עם. ה / יווילה וו ו ו 5 יי וו ב ב 6 % 2 | יו 1 = הי ייב 0% וֶּ 1 ו ' 1 - 4-0 מו ורי ב ג ב - כ , ו / ו % א .1% ה / 1 17% , / 7 4 / 0 7 וו 2 וי %- יש יי ו ד ו" 2 | , , , : ה 0 ב 0 לש ! והל 1% - 9% / ב 0 / 0 0 ו 1 8 ו . 0 65 ו ו / / ו ו 2% 0 1% וכו / 20 / , ל 0 רו = ורוו ו > וו ו 0 / 7 שו 0 . ל יל ו ו . / / | . ' , | ! 0 ו ,ג / 0 : ו ' ד . כ 1 7 / ו ו / / 2% ו / 0 ו , 20 1 4 . . / 9 / 0 ו 0 וו 0% ו 2 ו , . /"/ / : 0 0 / , ו 0 ו 0 י/ / ו י ל / " / א 0 - 4 / - ו ₪ ו ד / / 6 "4 - ו שד ו / ו : ). ו כ /. . / : , , דו ו ו ונ 2 0 ו ו [ /- וווהו 1 ור ובו ו . == א ו 0 / 0 / ₪ 1 "05 'ְ ל 5 7 7 0 ב ה מאוד, או קדוב מאוד. אפעו ו מוגדר, עם טכנולוגיה מפותחת מאוד, או בעוד - הראשונה יוצאת מגבולות : בל יש בעיה אחת קטנה = אותן). באופן כללי, צריך לחלק. ית לכמה קטגוריות, על ידי שאלות . רייק 1 ג כי, : בוא נודה בזה, בשלב מסוים, לרוב + = אלו בהתתלה, הדמויות יצטרכו להילת התחכום של 1 וו /. 0 ו , ו לצלצל . ו ה != : <- / 7 ו 2 / / 0% ול , 0/0 2 ו / יי 1 שק 6 0 4 3 / ₪ . ו וו . : המד / / ₪ 4 / ו . / 1 . / ו 0 [ ו 2 ו ו | שי ו /א / , , .5 ו 4 6 ו , , 0 יפו ייוו ו %<; / / 0 ו כ ואו . / / , 7 5 ן : : א // % י . ו ג / ! : . : , 0 / ו ה טיין היא דבר מסובך, וקשה להתקרב למהירות = = , ו יו וו , ו אע . : ּ 1 ו , | 0 5 כ / ה 0 / , . / / / / 2 9 ו וי י 0 , . . : . . , / / , 7 ! 0 ו ו וו וק ו 0 / , / 6 0 ו ל /, 0 4 0 ו // 2 1 1 -00 ל / ו . ו , א ₪ . 1" ו ! ו . ו ל 02( % ו 0 ו 0 2% ל י ו , . . 3 ן | % ' . 7 , , , ו די .7 , / 3 1 . , ! ל ל '/ בי 00 ו 0 0 6% , 5 6 / 0% / ו [( ( / גי 0 ו // / 0 ו , / 0 440 / ד ! % - [ 0 | . / "= "וז . , / 0 0 / / ! 0 ו 0 0 | מה עושים? מספר הסיבוכים שהמציאו כדי לעקוף את > .. 0 0 . / - 0 7 0 - / 0 - 5 | 0 0 = : ה / 0 : . ו % 7 / % ?| - : 0 | 2 / פּ החביבים: עי ! 0 / / . 0 . " : . ' ' / , . / ] ה : . ו (9/ 0 ל , 0/0 / / . . 0 % : " ו ו , / ו / וי . 1 . / , 1 , ו / יי , /- ג / 27 ₪ .3 0 2% י ₪ , .3 ' 9 / / וב 0 ( יצ ו / , . וני בר" 8 0 !ויו (' זי ' 0 , ו / 0 ( ַ / . , 1 ₪ / , ₪ . ו : רו וו הרמ וו . ילו ב ו ו - .= 2 0 4 . - - . וי : יכו 3 1 / - 6 : , 1 / . [ / 0 , % ו , 6% ו ו ו ו , ו 0 ו 1 | ב : / , כו , / // / , 0 , ו ₪( / וה ו | . ו ו ו 1% + ו ליל .1 לוש , ו > ב שד 1 / / 2 , : ו הי / ) . די ו ו ו לי , י ה ו / / דר 1 ור . 4 / : ל 2% : ו ו | , , , יְ / ל א ו י 1 2 1 0 8 . ל 2 . ל ל , 0 זה ל / , ה 7 א | 0 " ו ! ₪ | : / . 0 / / ו 0 0 7 ו : ו 8 ₪ : : כ ו ו , ה 7 : ולי ו ד )" א י ו , , | ה / / / אה;ז/) ו / " יתי קודם 0-ה לישנות? ה (פשר לאכול פיצה במסעדה שבסוף היקום, או = 9 /. ו 0 בר שעמ?. כו 4 - 0 %* ₪0 0 / מ ו ! / ה . . . 1 ו , 0 ! / ו 0 ו / ג וק : ו . , , 0 . 1 ו , ו : ול [ [ / 0 . 4 / , ו , . : 1 , ו % ,0 / 3 0% ץ 4 . " . ל / - ה / , 1 1 3 4 / ושרה 4 5 " : ,/ ב , ל : 1 ₪ , ו : ל / ו 90 ל : ב / שו לשה 2 4 כ : / 0 ו" / 1 / 2 0 % 4 ! י, ויו : : ו 0 וי 1 0% 2 : . / . 8 . . . %" / / : / ! ְ , ל /, 0 , ! 4 1 1 ] / ב / ו . ל / ט / ו ו 0% ב / / / 0 : ב 2 4 , ו ו 5 8 , א , וז .1 , / 1+ ו ו וו לוו / , יוו , .. 8 , /, . , / / - . 1 2 / ו / 4 , - ₪ , . . 0 1 41 , ו ו 0% ו ' 4 ל 07 / : 2 1 8 ו 6 - ב ה" 7 4 9 /- ו 2 , : ה / : , 2 ה ו . ( / - . : ו יר הו 4-2 לן . ל 0 / , / כ רו ו 0 יי / , : , / : 0 / 2 / 1 . , 0 ל ול ו , : : | , , | א : | חשו / | : ' , ח, /% ב 1 כבבין, ו | | וו .ו ו , ל ו ףאדיצ ה ואוו וול גו -/ ו . וקו וו יש" בל 0 ו 4% א ו ו ו ו ו ו ו 0 / ונות דה / ו ו ו כ | כו כו 2 : 1 רו / : וו % / / 0% % ל / - . . ף 71 . : , , 0% 0 / . - ₪ /- 2 : ל ור ד לד ד / 7 . רנ 3 6 . . / ! : : 0 5 0 1 ה ו ל גו ד ' וי ו 0-4 די הלל ו / | ן / : י 0 0 0 ו , , : ו 5 . 5 4 / לבקל 2 ל . 0 : 6 ל ו : / / 0 / ו . ו ו יְּ , 0 / וה / | זמ : / 1 - ו ג / 0 כ 4 : ו ב ₪ . % 1 1 . ו % 0 3 ' ו - , | > 28 1 8 / 7 ו . ב 4 , ו . : 0 , [ ! 3 ) : ו / 1 7 9 ל / , 4 ל : / , ה: 0 , 1 *ולק, 5 3 ₪ ו גו 5 2 ו | )0 ו . 2 וה / / ל / שי ו ור 0 5% 0 ו /. ו / . לגל / ו : לב 7 0 7 .+ לדו 0 ימו כ | 2 . / ו , 5 ל 2 . [ . 0 ' ףיי / ו / / | . 4 , . / 1 ג )| 0 0 ד ג 0 ' 0 . : 2 : . 1 . % לוו ה ל ורוו הק ו 0 2 ו/. = .| 4 ₪ <> 2) , . : 0 4 זו , + 4 - 1 1 2 ה"; ו ז'/ ל 0 / וגו לי ו ₪5 4 / . דוו . ולו" / 7 / יו ו ות ו / 1 7 ו ל , "וד 1 ו 0 א 0 1 5 ז . ה 5 ה . 1 " : 0 . ל , גי 0 . + ווירו ור אוציה | . סִ ' גי ו .₪ ו , / ו . / ו לאו ולו ל רצ דרול וב וו / 7 ו וו וי וש ו - 3 , ור ד ו ו בו ו צְ 0 . / / / 0 1 0 . אלו הו = לשו ול 6 ₪ ו ל .. | / ו ו 0 ' ו ו ל רו ל , ו : . יי / 0 נוכתו אוו ש בר ?0 ו / / | וו וו ו / , ול / 2-2 - , 1 " מ . / ו ו + , 0 : חש ץ ו :. 0 ו ו ו 0 | / 0 ו 1 , 2 , , 2 [ / / . ! . ! , ! , / . , ] 0 0" וי ו ( ו ו / . 000 י, וו ו . / /. / | 0 : % ו , , ו ' , / . , 7 , 0 / ו וי ג לוו . 0 / : ; " 0 ,₪2 יי 0 ו ד : ו ו / ו ב רו ו של ב 2 ו ' , ל % / "0 ןה 0 , 1 ו . 01 0 ₪ / 0 1 5 לי / 0 / / / ל . ₪ - 6 . / : יל ; : 0 /. כ . ו ל 5 0 . / 0 / - 8 - , 0 ו / ל 1 ו / " 0 / ו 2 יי 0 ו ו א , ו / 0 ו : "% [ 0 7 / 0 % 2 0 2 | 0 0 כ ו | 0" 1 " / 0 % 9 0 = - | 0 ' ₪ 1 , <. / / 0 ור ו . לור 0 ₪ 0 . / / | 0 / / ! ; ו : וו רוג ' [ " ו 6 . ו וו ו ו ו ו ו . : 4 שי 1 2 ו 0 . , , 0 7 ו ) / | ו ל 0 ו 0 כ ' הו . ו ב :ה כ 0 5 % ו ל / /. / צבא שהיו שם באותו זמן, מחזק את טענתם של ה ה העב"מולוגים ‏ ושל. ה הקונספירציה. 7 0 הוברר שם מעבר לכל ספק, מטייחים עובדות. הו ומשתיקים. אנשים. טוב, זה לא ממש חדש. = ה התיאוריות האלו נפוצות באינטרנט ומזינות סדרות - ₪ כמו "תיקים באפלה", שהטשטוש המתוחכם שתן > | המאמינים. = בתיאוריית | האף. בי א והממשל | האמריקאי, 8 - מציגות בין דמיון למציאות מבלבל את קהל הצופים.. ה וש | ב . | ) הוא פרי הזייתו ושלו הבמאי. 0 0 א : - באלוחים. לביקורים ‏ מ החלל ו החיצ ון מתנור- *"| נב ב " . * | | ./ , | / , : , | ו 0 0 עו 0 == פירושים דתיים ומיסטיים, ועדויות שנרשמו בתנ"ך = ובכתבי קודש אחרים תיעדו נחיתת אלים שונים. בכדור הארץ. בספרות לא הועלה נושא החלל עד המאה העשרים. ז'ול ורן הצרפתי תיאר מסע אל החלל בספרו "מן האדמה אל הירח". ורן נחשב 8 = לראשון סופרי המדע הבדיוני, ז'אנר שהחל לפרוח 7 בשנות החמישים אבל במעט לא עסק ביצורים מן. 7 החתלל. איזק אסימוב, גם הוא. )| החשובים / המאה, תיאר יקום שבו המין האנושי . ]= מתפשט לאלפי כוכבים, בלי שום יצורים ירוקים ₪ = וקטנים או חיזרים אחרים. דגלאס אדמס, שהוציא. . 6 את "סלמון', השישי בסידרת "מדריך הטרמפיסט = .- ] לגלקסיה" המטורללת, הדנה במסעות מטורפים . ! = ותסרי משמעות - וצורים וכוכבים, דווקא התייחס לעניין בהרחבה. : / - = בקולנוע. אפשר . את "מפגטים מ הסוג: = השלישי" של סטיבן שפילברג, שמתאר חטיפת בנ אדם בידי עב"מים ובנייה חשאית של מנחת מוחד. )" 7 ו 0 מסופרי המדע הבדיוני ליצורים הללו על ידי צבא ארה"ב. הבא בתור אצל | שפילברג. היה "אי 0 יצור החלל החמוד שנחת אצל. משפחה אמריקאית חביבה. וכל רצונו הוא להגיע הביתה בשלום. "מלחמת. הכוכבים", סידרת הסרטים שמתארת את מאבקם של יצורים לשחרור לולס מידי שעבוד, זכורה גם היא לטובה. סרט ₪ קצה פחות מוכר הוא "הפולשים באים" ירוקים באים ממאדים והופכים את חיעו לגיהנום מטורף 2 לחפש בספריות הווידיאו. ₪ סידרת ל 'מסע בין כוכבים" | התפתחה מאוד מאז שנות השבעים, עת | תיארה קרבות חלל עם קלינגונים. "הדור = הבא" היא למעשה סידרה פסיכולוגית, שעוסקת ביחיד ובתרבויות משונות. לו //- - - -08 לדעתי, היא חיקוי עלוב ל'בבילון | 5" היא מוכיחה שמפיקי: ותסריטאי סוט ה פושת תיחול ל שנו 8 ניתוח גופה . , / ששל 5" 4 7 .. - עור מן החלל. והובאו עדויות של אנשי העיר ואנשי . = והמנוון ויצרו סידרה בוגרת בהרבה, אנושית יותר. - | ומרתקת יותה. נעובדה 0 | ש'מסע" משודרת בשעה 00 ו 5 פ"נגיל 7 קיבלה את מוצאי שבת בחצות.. 0 ו פוסקות בין מורק לידידתו בת נדור ה ארץ, . 0 = (הסידרה משודרת בימים אלה בערוץ שש). = = החיצון מן הרגע הראשון. אחד ממשחקי המחשב - : שיחקו בקמפוסים. את החלליות. צגר נקודות ש שָ 4 על המפה, והיה צריך לחשב את הירי = בצורה רו החיפוש | אחר וצורים ירוקיס קטניס עם קוניים ] (עם דן אקרויד), שבו מיליארד יצורים - .0 0 " 4 1 + 4 / ו הו 0 ו ו 0 7 ו 4 -" + ו ו 0 = 2 -7 / ו 0 ל 2 0 "ו 4 -- . הוכחה לכך ניתן למצוא בעובדח = "אלף', , אחת הסדרות החביבות ביותה, מתארת > יצור מן החלל, שנוחת אצל משפחה א מריקו קאי א ומשגע את כולם בבדיחות מטורפות, בתחילת שנות . השמונים שודרה לראשונה בארה"ב הסידרה שת מ 0 = = ומינדי", בכיכובו של רובין וויליאמס בתפקיד מ ווק 78 הקהל טועה לחשוב שלפניו תוכנית דוקומנטרית, = = | ]= וההטעיה הזאת מכניסה. כסף רב לכיסי רשתות. 8 ₪] = הטלווזיה. גם אם אתם מחסידי תיאוריית > הקונספירציה ואוהדים מושבעים של "תיקים ‏ )| באפלה", חשוב להכניס את העניין לפרופורציות הנכונות ולהבהיר שהקשר בין התוכנית למציאות מהכוכב אורק, ‏ עם התרחשויות רומנטיות . בלתי > בתחום משחקי המחשב בלטו היצורים מן 0 הראשונים היה מעין "מסע בין כוכבים" 0 מתימטית. מכונות המשחק הפופול "ות : -. 1 השבעים עסקו כמעט כולן בחיסול פולטים, 5 | בהם היה משחק ה"ספייס אינוויידרס", שבו חה : | עלך. לירות במפלצות חלל שהולכות ומ זקרבות - 6 0% החזיר אותנו 09 ו אלכ כדור 0 א] % / ' יצירות מופת כ"קונן", "קראטה קה" ו"אוליפיאדת - הקומ .0 מסכי + הפל ענ הקדומי ים ה / החורף" צצו גירסאות ראשונות. למטחקי רות חלל,. כמו "סטלאר", למשל. | | אחר כך ניתן למאבק יתר תוקף. כאשר מולטל הקומודור וקרבות האפל התנהלו על גבי מחשבי הפי,סי. סידרת "ספייס קווסט", של סקוט מרפי = ומארק קרואו, דנה 0 קסנוני בשם ארתור דנט. "ספייס קווסט" עסק בגיבור. אנוש | הגם שמוצאו בגלקסיה אחרת. עם השנים והתפתחות התחום הגראפי קיבלו משחקי היריות וקרבות החלל. מימד נוסף, עם משחקים כגון "סטאר. קונטרול', "מסע בין כוכבים", 6אזו-א עוה. 0 תתום המוזיקה עסק ביצורים: מו הלל החצון בצורה יותר מופשטת. האלבום "מלחמת העולמות" התבסס על ספר של ה.ג'. וולס, והוא משלב מוזיקה עם קטעים מוקראים. דווקא תסכיתי הרדיו עסקו לעיתים קרובות ביצורים מ[ התלל.: "מדריך הטרמפיסט לגלאקסיה', למשל, החל. כסידרת תסכיתים לבי.בי.סי. בשנות השישים נוצרה פאניקה ה בארה"ב ‏ כאשר תחנת דיו גדולה תיעדה את התקרבותה של חללית זרה אל כדור הארץ, את וחיתתה ואת פלישתם של נוסעיה לארה"ב. אמריקה | כולה עצרה את נשימתה,. עד שהוברר. סופית שמדובר בתוכנית בדיונית. בעיתונות הכתובה חופיעו דיווחים על יצורים מן החלל פעמים ובות (ראה פרשת רוזוול). ‏ ידיעות שונות ומשונות על עב"מים שנראו בשמי הארץ או סימנים מוזרים שהופיעו בשדות אנגליה התפרסמו תדירות, אבל מעולם לא בכותרות הראשיות. בפעם הבאה שתרצו לקרוא על עב''ם חולף או על ביקור של חיזרים בכדור שלנו, חפשו בעמודים הפנימיים. | | - אי ו הטטהה 0 ה --- | 0 7 תו 1 =חזון העתיד שלו ראה ג'ין רודנברי, יוצר "מסע בין כוכבים", חברה שוויונית שבה דיכוי, דעות קדומות, גזענות וסקסיזם אינם קיימים עוד. חלק חשוב מהמהפך העתידי בחשיבה יהיה, על פי רודנברי, התנערות כללית מהומופוביה וביטול האפליה על רקע מיני. החזון הזה שימש את רודנברי כְשיצר את הסידרה, , אבל עובדה היא שבאף אחת מן הסדרות שיצאו עד כה לא הגיע החזון הזה להתגשמות, והוא התבטא רק ברמזים עמומים. מייג'ל בארט, מיוצרות הסידרה, אמרה פעם ש"הסידרה אמנם מתרחשת במאה ה-24, אך היא מוצגת לקהל של המאה העשרים, והקהל הזה עדיין אינו מוכן לקבל תופעות מסוימות כעובדה". נשיקה בין"גזעית ו הודנברי: צ'כוביסולו"אוהורה-סקוטי, הגירסה האמריקאית למעורב ירושלמי. לא משנה שלאוהורה היתה בממוצע שורה אחת לפרק, וסולו, מה לעשות, הוא סולו. העיקר הכוונה. אחד החידושים המרעישים שהוצגו בה היה הנשיקה הבין"גזעית הראשונה, של אוהורה וקירק. "הדור הבא", משוכללת ומתקדמת ככל שהיתה, גם היא ל שיקפה את החזון הזה. להיפך > היא היתה שמהנית ומסוגרת יותר. וויאג'ר היתה קצת. יותר פתוחה, למרות שיש כאלה שנשבעים שגם היא לא היתה ממש:ליברלית, 38971 עדיין תקועה בין לבין. | מנושא אחד נמנעים יוצרי הסידרה בעקביות: הומוסקסואליות. אפשר אולי להזכיר. בהקשר את "המנודה" (111:0/1681),. פרק שבו הוצגה חברה שבה חיים אנשים ללא נטיה מינית, לא לצד הגברי ולא לצד הנשי, אחת/ד מהם מגלה. נטיות נשיות והיא וקומנדר רייקר מתאהבים זה בזו. החברה שבה היא חיה מגנה את הקשר ומכניסה את האשה לטיפול שאחריו היא נרפאת מהנטיות המיניות שלה. פרק אחר שבו היתה התייחסות לנושא הוא "המארח" (01ן1ו111), שבו מתאהבת ד"ר קראשר באודאן, שגריר מעולם הטריל. כאשר המארח של אודאן נפטר, מחליפה אותו מארחת, וד"ר קראשר מוצאת שהיא לא יכולה להמשיך את = הקשר. השתיים נפרדות ללא שום קשר פיזי נוסף, אפילו לא חיבוק או נשיקת פרידה. גייטס מקפאדן נשאלה מדוע הגיבה ד"ר קראשר בכזאת קרירות בשעת הפרידה מאודאן, והשיבה שלא רק שהיתה בעד נשיקה בין השתיים, היא אף התווכחה עם המפיקים על כך ואפילו הדגימה עם השחקנית השניה איך הנשיקה צריכה להיראות, אבל הקטע אפילו לא צולם. ו אריס והארי קים, שתי. דמויות קבועות בסידרה "וויאג'ר", אבל אחרים טוענים שלהד"ם , טענה שמגובה על ידי אולפני פארמאונט. נשיקת צרהפתית עם דקס ב9פ(! יש התייחסות מסוג חדש לנושא ההומוסקסואלי. בעונה הרביעית, בפרק בשם "נןיזאו1:10", פוגשת ג'דזיה דקס אשה שלה היה דקס נשוי כשהיה בגוף גבר, לפני 100 שנים. כעת השתיים נפגשות, שתיהן בגוף אשה, ומתאהבות מחדש. הפרק מציג כמות לא מבוטלת של פלירטוטים בין השתיים, ואפילו נשיקה צרפתית למדי. הבעיה היחידה היא שבחברת הטריל קיימים כמה חוקים, ואחד מהם הוא שאסור לשאת מחדש או להתרועע עם בנות /בני זוג מחיים קודמים, למען יישמר הסדר החברתי בעולם. | קשה לומר שהפרק הזה מציג מערכת יחסים לסבית, משום שלמרות טנאופן טכני אלו אכן שתי נשים, דקס הוא לא זכר ולא נקבה, וגם לתולעת שבתוה / ירה עו ג "וט ביך מבביף" זבותיהאוכי מציירות בפדרות כיברכיותומתותות. אבר ונוא - וחד הך מעותדכות כהימגט בטקביות- המוטקטווכיות. זהירות. היכזים הפתבבים - הגרעינית", הוא ביטוי מימי שלטון בוש, והכוונה היא למשפחה של אבא:אמא- הומוסקסואל או לסבית") קבועה תהיה באַחת הסדרות, אולם הבעיה היא כיצד | לבנות את הדמות בצורה שלא תבלוט יותר מדי ותהיה רגילה לחלוטין, > תחילת: הדרך החדשה יתחילו זו, = ועדיון אין ‏ מי שיקיים לא שכחנו. ₪ ו'צ)ודה + ודה ו 0 ב ו | 5 ל 5% 4 ה ו ו םת 20 ! 4 לי ! של / יר 6 ו 2 2+ ל ששו : 34 | / 8 : . ו ! . . ₪ ו - , 4 , . לקי . : : 0 = . " 4 3 ' 4 . . % , / . / . ןי | : ְ | 0 / 7 / 1 / ו . ; 1 / | 4 2 ו - - י / ו לנארה / מ [ ל הדגש הוא על הצד האנושי בסידרה. טרי פרל, 0 השחקנית שמגלמת את. דקס, התראיינה ל-"שפן]₪ 6 ן" האמריקאי זמן קצר. לפני ששודר חפרק, ואמרה שכאשר שאל אותה ריק ברמן בקיץ אם תסכים לנשק אשה היא צחקה בהתחלה, אך לאחר ששקלה את העניין ברצינות הבינה שזת :- בדיוק סוג החומר שעליו רצתה לעבוד בסידרה. כל הפרקים. מציגים מלחמות.. שאו הרפתקאות, המון קשקושים מדעיים, אבל אין הרבה דגש על הצד האנושי.. = הפרק הזה, לדברית, היה שווה את כל הפרקים שבהם זכתה רק לשורת אחת. " . משפחה גרעינית מאושרת 3 ריק ברמן אמר שלדעתו אנשים רבים יזדעזעו מהפרק, אבל לא עד לנקודה -‏ , שבה יפסיקו לצפות בסידרה, לדעתו, הפרקים הכי טובים הם אלה שגורמים - | לצופים לחשוב. והצופים אכן חשבו. רבים מהם שלחו מכתבי תמיכה וציינו עד -]. > כמה הפרק היה טוב, אבל חלקם ציינו שגם ילדים קטנים צופים בסידרה, והפרק | הכיל פגיעה בערכי המשפחה המסורתית: "המשפחה המסורתית', או "המשפחה -‏ ילדיילדה. כמובן שאף אחד לא התרעם כאשר הוצגה אם שמגדלת את בנה ללא = / ל ל . ניתן לשער שהמניע של השלישיה הסודית, ברמן, טיילור ופילר, חוא לא רק | הרצון לשמר את חזונו של רודנברי. סביר להניח שיש כאן יותר מקשר סתמי / להכרזתו של ג'. מיוקל סטרזינסקי, יוצר "בבילון 5", שאחת הדמויות הקבועות ‏ .. בסידרה היא ביסקסואלית, כשהכוונה היתה ה לטליה ווינטרס. רמזים ל"משהו" בינה * לבין איבנובה ‏ ניתן . היה לראות בפרק. "נאמנויות - חצויות" | (פחן1 וג וט וטטט1וט), אולם לא היה שום מגע פיזי, וכל קשר (שחיה או לא - : היה) הסתיים ברגע שטליה ווינטרס האמיתית הגיחה החוצה. יתכן, אם כך, = שהזח היה נסיון של המפיקים לתת תשובה מוחצת ל"בבילון 5". ]| | ג'רי טיילור אמרה באחת הוועידות שאכן דמות. "אלטרנטיבית" (דהיינה = . 1 מש ל הומוסקסואלים ולסביות הם לא המגזר היחיד שלא זכה לחשיפה הולמת " בסדרות הנ"ל. פטריק סטיוארט אמר בראיון שתמיד הרגיש שנשות הדור הבא | ו ה הוצגו כחפצים מיניים, חלשות, רכות, ועקב כך הצטיירו כאנשים מדרגה שויה | -/ אין גם מספיק נציגים לקהילה השחורה ולעוד מגזרים גדולים מבחינה מספרית. ‏ ' אם יש פתח לתקווה, יתכן 0 ש-"ט]אוסנא" הוא במסע.. אולי. עכשיו המפיקים לקיים: את חזונו של = רודנברי, שהבטיח שדמות אלטרנטיבית קבועה תיכנס: ‏ לדור: הבא. לרוע המזל הוא נפטר - זמן קצר לאחר הכרזה אותה בשבילו, - אבל - אנחנו בק יי 2% . 2 =>. > 5-2 == + 27-ו ְ לכי יו / ות ב / ו ' וו ו , = תמונה שנגנבה ממרתפי ו ל מקמנוויל, ארה"ב. ו | תאריך צילום מדוייק / ₪ -----מתתהן. שנת 1947 התרסק ו ל ₪ / ו 0 ( א ל א ו יו ₪ - 7 רוזוולף:מיו מקסיקו. מא | 2% ו ו -- : . 1 ו = / ו ...42 ל [ ו 4 7 4 ו 1 שב- ב ו / ' , ץז תי . %" ו 4 , ו ל ה -, / ו .. | מעד ₪ 0 0 0 ו 5 8 | / 0 4 1 ל , , 0 יב . | 1 ו 0 . ניתה | >, דש -. לור המוקת -- ל כ" לי == / "2 ה ו ו 0 % ליי אלמיש קה 1 ב 4 ₪ , לוח ] / לי : . ו ואר + , . ו 1 , ל . 20 7 0 ו / אמט יר ב 1 * ₪ 0 2 2 : 1 שי [ 1 3 ד 0 . / ו / -- בת שמונת), ואני שר ו 0 0 // / / . 1 ו ית שבה נכנסה = ' ג 1 . 6 ו ו ו 0 ו 0 ו אד 2 | בסידרה "תי קים באפלמ, 3" | הק מתוודה על תטאיך . | | - מציאות, והיא | לפמי כחמישה חודשים ו ו 0 התקשו ורר 7 ו 4 ו ו /. ו ו ו -- + 1-4 0 רישו ואה הכ % 7 ו . שי ודי .| ו 0% " 9 ₪ חן 0 1 -. 2 - ל - 0 4 / ו , ל 0 5 0 7 0 2% 17 וז 8 / 0 : ל ו ו 2 / = : 0 , . ו = , ור ו שת של צלם. לא הסכים ה עד 0 1 10% ' 4 ו / 4 / זהות הצלם ולקבל תגובה > 7 3 חרבים שהפעיל עליו = | ה"זפי מסר חודעה. , וזה היה 5 ו 4 %י ו ו . 4 ו - | ואת אחיוח] 2 באותו ' >| - השתלמה במקרה הזה, וגם במ קרים ם אחרים. נכון 0 , 0 וקתי או = תמיד העלילה נשא 1 וות ד זשתתף בחקירת המקרים, ו / . כ 4 2 ו /. 1 ₪ ו (, . וו = , וי . 0 ו - > / , / . ו מקורו - אבל 5 6 הו ו 0 ' 6 פשוט נזלה. ע ל . מים 2% /. - .. / 4% 0 ] שאפי > | אנ זוכרת : זר | ית + 7/2 7 0 עבר בסידרה 8 ו ו / , 0 כל 22 5 ים אחרי ההתרסקות, 1 ת ה | הציאה הממט ו רד" % ₪ ל 4 : " % | , ית - | 8 2 . 0 ו / 5 שו ה א ג שמ ינ / מנמנ/- 0 ו 2 --,7 המץ האנושי והצטיירו. כמי שעומדים טוט על ו ו / העולם ולמצוץ את מוחותיהם שלו תושבי כדור 7 ברוו 0% תהיות למה לקח חין שמדובר בסך הכל ב ה ו / וו | הועויו יוני (ם ], ו ברחבי ה בימים אלה נפתח ברמת השרון מועדון חדש. למדע בדיוני, שתכליתו לקרב ולעשות נפשות לז'אנר הזה, שיש לו חובבים = = רבים ברחבי הארץ. פעילות המועדון תתמקד בעיקר בהוצאה | / לאור של "פאנזין". (מגזין למעריצים) למדע בדיוני, שיקשר | . = = בין חברי המועדון. | . / בי המשתתפים בפאנזין: תומאס גודמן, נחמן בן-יהודה, / / אהרון האופטמ (שערך את המגזין "פנטזיה 2000"), עמוס : / גפן, דינה, שונרה, טל. גוטמן. שלנו, עמנואל. לוטם עורך.. / , 3 4 -- = = = =/ ספרות מדע בדיוני בהוצאת כתר), ליאת גלר (גם היא שלנו), : - יי | 77 8% = = ;ל בידרמן, א. בר-תנא, דידי חנוך ועוד רבים וטובים. 0 00 = = לצד כתבות בנושאים שונים (אך בדיוניים בהחלט) יועמד. : לרשות המנויים חלק נכבד מן הפאנזין,. שבו-יוכלו לחעיר, - לכתוב ולהשתתף. = לכבוד הקמת המועדון שאלתי את אהרון האופסמן, אחד.. הפעילים העקשנים למען ספרות מד"ב בארץ, איך התחילה: האהבה הגדולה שלו לז'אנר הזה. בדרך נגענו: בעוד נמ -/ / נושאים, כמו מהם המְרכיבים החיונוים של ספר מד"ב טוב = ואיך עושים קולנוע בדיוני כמו שצריך. 8 / 4-ו וז'אנר 5 / 2 ד / ו א ו ו המד"ב, האם ההתלהבות שה'תה לך בתחילת הדוך עדיין 5 ---קלמת? ה 8 -מה וב 7 0 קודם. כל-זה עניין של זמן פנוי, שתמיד חסר לי. :אי אפשרות לעקוב אחר החומר הרב שמתפרסם בזמן האחרון, 0 0 5 ה ו . ₪ . / % ו "ןו . 0% . ל 0" 0% -7 // וקלם | גם עניין 9 אנ עדיין דבוק לקלאסיקות 4-. שעליהם גדלתי, וקורה לעיתים תכופות שאני נתקל בשמות" של סופרים רציניים: שמעולם לא קראתי משהו שהם כְּחְבו. = זה מצער אותי, אבל יפשוט :אין לי מספיק זמן. ‏ אני. נתנה ו 0 | -מד"ב הוא ךר חיים? לא בשבילי. יש נטיה לחשוב כך בגיל צעיר, אל / /- כך . בחוגים מסוימים בארה"ב, למשל, המד'ב הוא: בהחלט. דרך.. . חיים. חבּר'ה שאוהבים לחיפגש בכנסים, מחופשים לחזרים" > גו כ יי יי בארץ המצב שזנה. אני עוד לא ראיתי כאן קבוצות ומועדונים = = שעורכים מפגשים כאלה. - אולי המועדון החדש יפתור את הבעיה. בתחפושת של. חיזר. זה צד נחמד של המד"ב, אבל זה לא העיקר בעיני. מה שנחמד. זה שבכנסים כאלה נוצרים קשרים בין' סופרי ‏ מד'ב . לבין הקוהאים .שלהם. ‏ אומרים: שאת ההשראה לספר הבא שלוו מקבל הסופר ממעריציו המושבעים,: שמבקשים ממנו חתימה ‏ על הספר.. כז'אנר ספרותי,. מד'ב הוא ענף מלוחד מאוד. אנ לא חושב שצריך מועדוני חובבים ופולקלור. ותחפושות כדי להעריך . את התחום הזה. לי מספיק ספר טוב = / = -האם אפשר להבין מכך שאתה מעדיף ספרות מד"ב על / פני קולנוע או משחקי מחשב? ' בדרך כלל כן, למרות שהתחום ממש זועק לשימוש במדיה קולנועית. תמיש יש תאווה לראות אח הדמויות שקראת עליהן קורמות עור. וגידים, ומצד שני את האכזבה שבאה כשמתברר לך שמה שדמיינת בעצמך בזמן הקריאה היה הרבה יותר מפואר ומוצלח. ‏ כמובן: שיש גם. מקרים אחרים, כמו למשל "אודיסאה בחללי, סרט שהופק על פי סיפור קצר ולא מרשים במיוחד. של ארתור קלארק שראה אור בשנת. 63 הבמאי, סטנלי קובריק, לקח את אלמנט האבן השחורה, שסביבו נע הסיפור של קלארק, ויצר סרט. מרתקת. בניגוד:. לסרטים אחרים : שראיתי, שמביאים פתרון: חד-וחלק ולפעמים ‏ קצת שטחי, הסרט מותיר תחושה טובה "של יי ל מוצלח בִּין כותר טוב לבמאי מבריק. -איך התחיל הרומן שלך עם המד"ב? | מעולם לא חייתי חילד שכל עולמו 7 יי ו ביממה. התחלתי עם. חיינלין, אסימוב וקלארק, ו"מחר.- כפול 0 כתחום, 7 אבל אנל בבר לא כ / טובה ותוכן:רציני. | תשע" /- אסימוב היה אחד הספרים האהובים ביותר על -למה זה קסם לך יותר מסוגים אחרים של ספרות?. > מד"ב הוא לא דת. בבסיסו עומדים ראש פתוח והקשבה. ראשית את המרכיב הספרותי, 3 רעיון למשהו קריא 0 וזורם, אחר. כך באה האמינות: המדעית, : או לפעמים, - האבסורד המדעי.. כאשר יש איזון בריא בין שני. המרכיבים'/ , ו | האלה, נוצר ספר מד'ב טוב. הרבה ספרים מתפשרים רק על | = = אחד המרכיבים האלה. יכולים להיות בהם רעיונות "מדעיים". / אולי, אבל. אני עדיין לא רואה. את עצמי מגיע לכנס כזה/ == ל כמובן. שקורה גם ההיפך, ולכן ‏ / 0 | כתיבת ספר מד"ב היא הרבה יור קשה רג כל 0 / | -מתי ואיך ה לערוך את "פנטזיה 00 .= לעיתון הגעתי בגיל יחסית מבוגר. אשתי הכירה לי + / טוב שלח שגם הוא היה חובב מושבע של מד"ב, והתחלנו. : , מ 2 לאור. , 2 עריכה ושאר בעיות ההפקה של עיתון. גייסנו עוד חבר, חובב = = מדע שהיה גם איש עסקים, שאפילו מכר את האוטו שלו כל לממן חלק מההפקה. בזמנו זה נראה לנו טבעי. היום, במבט = לאחור, זה נראה לי מאוד נועז ומאוד מאיבי. החלטנו ללכת == = בגדול. רצינר ש"פנטזיה 2000" לא יהיה וו ו 0 | אלא עיתון רציני עם תפוצהיגבוהה, רמה גבוהח, מייר באיכות . . | הצד הכלכלי לֶא שיחק בכלל. מה שקיבלנו ור | כסף כמעט לא ראינו ממנו, למרות שהגליון הראשון נמכר ב = 0 עותקים, אחרי זמן מה דעכה ההתלהבות מן העיתון, = אבל אני גאה במה שהוא תרם לקידום | המד"ב : בישראל / בתקופה שבה פעל 5 0 | -האם יש עתיד למד"ב ישראפון " כ 2 זאת וא ספרות ף . שפונה רק לקהל מקומי. למרות הנסיון שלו להציג את עצמו כאלש מנותק | מהחזויה. | המד"בית, אהרון האופטמן הוא. אחד האנשים. בעלי הידע המקיף ביותר בתחום, ולא נותר לנו אלא לקוות שהוא ימשיך לתרום את חלקו גם בימים > אלה/ כשהעתיד כבר יש בנפתה. ₪ 5 2 8 ורעיונות חדשים, אני אוהב את האלמנט המדעי ואת | 8" = האלמנט הספקולטיבי; שמכניס -לתודעה שלך רעיון שאולי = יתגשם יום אחד. כנער אחבתי את השעשוע האינטלקטואלי, מסעות בזמן ‏ תרגילים. לוגיים | ודברים. ו שקשורים ּ = לאלמנט המדעי, לא הפנטסטי : | > -מה אתה מחפש בספר מד'בז . ה - 2 7 0 - ,לק א-- גיב 1 מ עדו 1 ,.. לוו וו ו "ו ו ה 4 ו . 1 / ו ו ,יו ו / 4 . 1 ה וו טבור |" -%'ח 3 . ,₪ 7 5 ו 0 = = - '-. " הה 3 2 (" : : 2 5 ו ו /' ו 1 0 . : ו 4 בנ י : 2% ו ו / / 2 % : : ! . : 0 . . - 0 = 0 : 0 / 2 2 .0 ו . = ג 2 : . ו -0 ל ו 1 : / | | ( : : ו 0 : 2 2 : -%. , / . .5 - | . . "דן וד 0 5 . וו / - . - /, ,ד -₪ . - - ור , 2 :2 שש :. / / 4 / . . = . 2 . ₪ 2 . ו 1 " + , ":- וד ו כ2סתםם5ב2כ-/])]/. + יוה <5)55, % 0 0 וו ( ור ה % 6% ₪ ה ורוה 0" /, ו ו 0% ו ו "₪ ! ו - ו 2 5 / רו ו % ו / תי רה. ו /0 0 . 0 0 ו ו 8 ₪ ל ו : 0 שו 20 = 0% > וו ו *- 8 ו ודוס תפ | אפר א שנוון יאוו ₪ ה ו ורק וה ו וו ו ו ו ורוי ל ו רסו ₪ 0 ו / "/ ויו ו / ו רו וו וי וו / . / וו וו הק וו וו ו יי לא כל מה שזז צל מסך הוא משתק מתשב. הקולנוע היה שם הודם, וסגיר לה(יח שכמה מסרטי הפצולה החדשים ישפיצ אגם על מסכי המשתקהים שלנו 'ש כל כך הרבה חידושים בכל הקשור למה שמתרחש על גבי המסכים הקטנים שלנו, עד שאנו שוכחים לפעמים את חידושי המסך הגדול, הלא הוא מסך הקולנוע. לא כל מה שזז על מסך הוא משחק מחשב, אבל סביר שכמה מסרטי הפעולה החדשים -ישפיעו גם על משחקי המחשב. אין לכם מה לדאוג. לא נזכיר כאן דרמות בריטיות משעעמות על תככים ומזימות בבית המלוכה, וגם לא סרטי תעודה מייגעים על חיי האהבה של צבי היערות. במקום, נעדיף להתמקד במדע בדיוני, פעולה, מתח, אימה, אנימציה ממוחשבת ואולי איזו קומדיה חביבה. רק אחד מהסרטים שאסקור כאן כבר מציג בבתי הקולנוע בארץ, ולשאר לא נותר לנו אלא לחכות בסבלנות. כרטיסים, כשיגיע הזמן, תוכלו להשיג בקופות. כבר כאן "דהתם" (חום) הוא הסרט החדש והמדובר של שניים מהכוכבים הגדולים של עשרים השנים האחרונות: רוברט דהזנירו ואל פצ'ינו, שמשתפים פעולה בסרט מתח ופעולה מצוין וארוך (כמעט שלוש שעות). פצ'ינו הוא השוטר, דהזנירו הוא הגנב, ולשניהם אין משהו אחר בחיים חוץ מהעבודה, כך שכלום לא יעצור אותם, עד הסוף המר. אקשן קצבי, דיאלוגים שנונים ואפילו תפקיד משנה של ואל קילמר. ככה זה כשהגדולים משחקים בשוטרים וגנבים. מומלץ. בקרוב אצלנו "אאוגת ,נחד אפטק |ואספת" או, בתרגום מילולי "משקיעה לזריחה", הוא הדבר הבא מבית היוצר של הגאון ההוליוודי התורן, קוונטין טרנטינו. הפעם חרג טרנטינו מסגנון סרטי הפשע המאורגן שלו, ובחר דווקא לעשות סרט ערפדים אלים ומקאברי, המתרחש במקסיקו של ימינו. את תפקיד הבמאי לקח על עצמו רוברט רודריגז, שביים את "דספרדו" המצוין, וטרנטינו מקבל את הקרדיט על תסריט, הפקה ומשחק. לצידו משחק גם ג'ורג' קלוני מ-"תם", ג'ולייט לואיס ("רוצחים מלידה") וחברו הקרוב של טרנטינו, הרווי קייטל. דבר אחד בטוח: דראקולה זה לא. ג'ון טראבולטה (שחייב לטרנטינו הרבה את הקאמבק שלו) יככב 8 2 של כריסטיאן סלייטר ב"חץ שבור": סרט מתח ופעולה ₪70 | המספר על טייס קרב בכיר בשירות החשאי של ארה"ב ו *- ו שגונב שתי פצצות גרעיניות 7 . במהלך טיסת העברה, ומאיים 0 להשמיד חצי יבשת אם הממשל לא בי שו ייכנע לדרישותיו. |] היחיד שיודע את / מיקומו = |יכול 1; 4 לעצור אותו הוא ]90 טייט המשנה | (סלייטר), והמירוץ נגד השעון מתחיל. הרבה פיצוצים )! ואקשן אווירי מורט | עצבים, בסרט | שהמילה הכי מתאימה כדי לתאר אותו היא: בום! אמנות סרטי המנגה (סגנון אנימציה יפני שפיתחה חברה ענקית באותו שם) צוברת תאוצה רבה בשנים האחרונות, ולאט לאט מקבלת את הכבוד המגיע לה. למרות שמדובר בסרטי אנימציה, חשוב להדגיש שלרוב אלה (לא) סרטי ילדים, מפאת רמות האלימות והמין הגבוהות יחסית שלהם. "5911 מחד אז 63051", סרט מנגה עתידני חדש באורך מלא, מגולל את סיפורו של "אדון הבובות", פושע מחשבים מתוחכם, הנמלט מרובוטית חצי אנושית שעובדת עבור שירות הביון היפני. מושגים כמו "סייברספייס" ו"מציאות מדומה" הם מילות המפתח של הסרט, שהפסקול שלו כולל יצירות חדשות של 2ש ו"בריאן א'נו. לבסוף, הסרט עם השם המוזר ביותר של הזמן אחרון, "12 קופים', יפגיש את ברוס ויליס ואת אליל הבנות בראד פיט בסאגה מדעדבדיונית- עתידנית: בעוד כמה עשרות שנים, 99 אחוזים מכלל אוכלוסיית כדור הארץ תימחק מעל פני האדמה כתוצאה מווירוס קטלני ששוחרר לאוויר על ידי כת צבאית קיצונית. האחוז הנותר חי מתחת לפני האדמה בעולם אפל, ללא כל תקווה לחזור למעלה. בעצם, יש רק תקווה אחת: לחזור לעבר ולנסות לתקן את המעוות. המשימה הקריטית הוטלה על אסיר מסוכן (ויליס) שאין לו מה להפסיד. עד כאן הכל מובן, אבל העניינים מסתבכים כאשר מכונת הזמן מתקלקלת, וויליס מוצא את עצמו מקפץ בין העבר להווה בדרך שלא היתה מביישת את "בחזרה לעתיד". הדבר הבא * גל גדול של סרטי המשך מאיים להטביע אותנו בשנתיים הקרובות. לפי מקורות שונים, "פארק היורה 2", "ספיד 2" ו"הנוסע השמיני 4" נמצאים בשלבי הפקה מוקדמים. * כמו כל חברה, גם חברות הסרטים גילו את הפוטנציאל האדיר של האינטרנט בכל הנוגע לקידום מכירות ופרסום, ופתחו אתרים משלהן. הנה כמה כתובות: 60%8.אג]\ אחא אשא, - ור ]60 השוא אראו | גלישה נעימה, ובחודש הבא יתארח כאן "מכסח הדשא 2". ₪ 7 פרצופים שמאחורי הלוגונים, אלה שמאיישים את הסייברספייס מדי יום ביומו, תועדו החודש בפרויקט מיוחד בשם "24 שעות בסייברספייס", שנערך, איך לא, באינטרנט. התאריך 8 בפברואר נבחר באופן אקראי על ידי ריק סמולאן, שריכז את הפרויקט, ליום שבו ישלחו צלמים מכל רחבי הרשת חומר שצולם באותו יום אל מפעילי האתר, שהזרימו את הצילומים אל האתר בזמן אמיתי. בדיעבד התברר שזהו הפרויקט הצילומי הגדול ביותר שנערך אי פעם ברשת: יותר מאלף צלמים מ-27 ארצות העבירו צילומים בפורמט דיגיטלי אל המערכת, שלא לדבר על הספונסרים הכבדים שתמכו בו. ברשימה הזו אפשר למצוא שמות כמו קודאק, סאן מיקרוסיסטמס, אדובי, נטסקייפ קומיוניקיישנס ועוד. חברה. סי רוצה להצטלם? סמולאן, הפלפל בתחת של הפרויקט, גייס יותר ממאה צלמי עיתונות מקצועיים ופנה לעוד אלפי חובבים בבקשה שיתעדו אירוע שקרה באותו יום, שיתמקד בנושא "איך משפיע הסייברספייס על חיי". "זה לא היה קל", מספר סמולאן לשבועון "בילבורד". "כבר ב"5' פנינו דרך הרשת לאנשים שיכתבו לנו אם יש להם סיפור מעניין שהם חושבים שנרצה לתעד. כדי לאתר את המשתתפים הפוטנציאליים העסקנו כמה עיתונאים מקצועיים במשך שלושה חודשים". גם את התמיכה הטכנית הכבדה שנדרשה על מנת להעביר את הפרויקט בשלום לא היה קל להשיג. סמולאן פנה אל כל אחד מהספונסרים בבקשה שיספק תמיכה בתחום שבו הוא מצטיין: גראפיקה לאדובי, תקשורת לנטסקייפ וכו'. הוא דאג לכך שאיש מנותני החסות לא יתחרה זה בזה באותו תחום, ובסופו של דבר הצליח לגייס צוות תמיכה מפואר. להקות רוק ומסדיטציה חומרים מצולמים התקבלו מנזירים . בודהיסטים בתאילנד, ממשתתפים בקונבל המרדי-גרא שנערך בניו אורלינס מדי שנה, מעשרות | בתי ספר, בעיקר בארה"ב, מנכים ששיקמו - את עצמם, משומרי איכות הסביבה, בעצם ממי-לא. סמולאן פנה גם למוזיקאים שרוצים להיחשף ה.. 3 בפורמט | הזה, | / / 0 , . / 0 7 /] מ מל את -||--ר הס ה למוזיקאים ‏ אלמונים בלבד. אואאוא מז להקה אלמונית מסן פרנסיסקו, השתתפה בפרויקט ונהנתה מתיעוד מצולם ומוקלט של החומר שלה, ששודר 11/8 ברשת. "לא יכולנו לסרב לאפשרות שמישהו ביפן פתאום יראה אותנו, יידלק ויחתים אותנו על חוזה של מיליונים", אומרים חברי הלהקה. בסופו של דבר יתועדו תוצאות הפרויקט על גבי סי.די.רום, בספר ובתוכנית טלוויזיה דוקומנטרית. ב-17 במרץ יהפוך האתר לאתר של קבע, ועד אז ייאספו בו עוד ועוד חומרים מצולמים. סמולאן אומר שבזמן הזה צפויים להגיע יותר מ"9,000 סרטים, שיפורסמו בתאריך היעד. צריך להודות שמעבר לרעיון הנחמד, המתקדם והחיובי, מבחינה ויזואלית הרשת עוד לא הגיעה לתנאי צפייה ראויים, וחבל, אבל כאן שוב דורכים על היבלת הישנה: היי-טק היי-טק, אבל למה צריך לתכות חצי יום כדי להשיג קו, או להשתמש בכל כך הרבה דמיון כדי להשלים את הפרטים החסרים בתמונות המצולמות? פתרונות - בעתיד (הקרוב, אנחנו מקווים). הכתובת, למי שרוצה לבקר: ה 24.00ז6טץס. אישואו//:סזום. ₪ רשת הטלוויזיה האמריקאית הציבורית זחא מתרתבת אל האינטרנט. החודש היא פתחה אתר שבו משודרות כמה תוכניות מקוריות שהופקו במיוחד עבור הרשת, העוסקות בעיקר במוזיקה. בימים אלה משודרות שם, למשל, תוכנית עם תצוצרן הג'אז הידוע ווינטון מרסליס, תוכנית עם הפסנתרן ג'יימס הורנסבי ותוכנית לענייני תרבות בשם "סיטי ארטס" (מסס.שס.)6תא. אואש//:קות). ₪ תוכנית הטלוויזיה (המשודרת מדי פעם גם בכבלים אצלנו) אאא דתדאת 5 מאחדת כוחות עם רשת המחשבים דשא/). השתיים מתכננות לפתוח ברשת אתר שבו יובאו ראיונות עם סלבריטאים וחדשות מעולם הבידור, ממש כמו בתוכנית הטלוויזיה. הכניסה לאתר תתאפשר מאמצע 96', ותהיה בחינם. ₪ גם עולם העיתונות הכתובה לא מתעלם מהפוטנציאל של הרשת: קבוצת העיתונות טיימס-מירור רכשה החודש שירות און"ליין בשם = | הוליווד ‏ און-ליין, | . ואילו מגזין המוזיקה "רולינג סטון" העניק רשיון לזכיין בשם תו 61 |8 ש, שייצר עבורו סי ד וומים בעלי תכנים מוזיקליים. ₪ 0 ב כ צ ה - . ו , [ י [ | | = 0 אי . ו 1 1-4 1 | 2 2 ג 2 4 " . | ' ו , = ₪ עדן לוי ₪ 9) / כמה מחוקרי הבינה המלאכותית הגיעו כבר מזמן למסקנה שתחרות בין אדם למחשב בשחמט היא מיותרת כמו תחרות בין אדס רץ לבין טיל בליסטי, למרות ששניהס עושים אותו דבר - נעיס ממקוס למקוס נגד מחשב השח "כחול עמוק". העיתונים כבר מדווחים על סוף עידן ₪ ₪ העליונות האנושית בשחמט - אם לא בתחרות זו, בתחרות הבאה. אם ינצח קספארוב, יצהלו כל העיתונים על נצחון רוח האדם על המכונה חסרת הרגש. אם ינצח המחשב, אין שום סיכון בנבואה שהרבה אנשים ישנו את דעתם על המשחק ויחליטו שלא דווקא הוא מה שמייחד את בינת האדם מול "בינת" המחשב. אפשר לראות זאת כהתחמקות מהתמודדות עם שאלות קשות, אבל אפשר גם למצוא טיעונים טובים שיצילו את כבודנו האבוד: 7 וך כתיבת שורות אלה מתמודד אלוף העולם בשח, גארי קספארוב, החשיבה בשחמט היא בתחום צר וטווגבל משונה לומר זאת על תחום שכדי להצלית בו צריך להכיר מאות פתיחות, אלפי וריאנטים ואלפי משחקים, אך סך כל הידע השחמטאי האגור בראשו של רביאמן בשח עדיין קטן מהידע שלו על אנשים ומקומות שהוא מכיר, ואירועים בעברו. כל התהליכים בשת מוגבלים ל-64 משבצות, מספר סוגי כלים ומספר חוקים. כבר נאמר לא פעם שבכך מתמצה יופיו של המשחק. לעומת זאת, החשיבה האנושית מתרחשת בדרך כלל על מגרש משחקים גדול הרבה יותר, עם מספר ענק של כלי משחק וחוקים המשתנים מרגע לרגע בצורות לא ברורות. על מגרש משחקים זה עוד לא | ראינו את המחשב עושה אפילו תרגילי 0 חימום, שלא לדבר על כניסה למשחק. - | | בהקשר זה, מעניין לציין שכבר עכשיו יש עליונות ברורה למחשב ב"משחקי בזק" - משחקי שח שבהם מוקצב זמן = קצר מאוד למחשבה. נראה כי ככל | שנצמצם את הזירה, למחשב יש סיכוי. גדול יותר לנצח. חשיבת האדם, אפילו בשח, שונה מחעויבת הסחשב אפילו רבי-אמנים בשח מדווחים כי הם רואים בדרך כלל רק חמישהדשישה מהלכים קדימה. חוזה ראול קפבלנקה ניצח פעם במשחק על ידי כך שהזיז את מלכו משבצת אחת כדי למנוע מענה של היריב כעשרה מהלכים קדימה, ומבצע זה זכור לדורות. 18% טוענים כי "כחול עמוק" מחשב 40 מהלכים קדימה. אם כך, איך לא ניצחו המחשבים כבר מזמן? לאדם יש כנראה יכולת לסווג מיידית מצב משחק כ"טוב" או "לא טוב", כאשר מחשב יצטרך לצפות עוד מספר רב של מהלכים כדי להחליט אם המצב טוב. לפני כמה שנים בוצע ניסוי פסיכולוגי שתמך ברעיון זה. מספר מצבי שחמט הוצגו לאמני שח ולאנשים בעלי ידע מועט בשח, ולאחר מכן הוסתרו. השחקנים התבקשו לשחזר את המצבים, ומובן שאמני השח זכרו את המצבים פינה מלאכותית טוב יותר. הממצא המעניין היה כי כאשר טעו אמני השת, המצב שהם | ' שיחזרו היה דומה קונספטואלית למצב המקורי אפילו אם טעויות השחזור היו גדולות יחסית. בניגוד להם, טעויותיהם של המתחילים הביאו למצבים משוחזרים שהיו לפעמים קרובים מאוד למצב המקורי - למשל, טעות קטנה במיקום כלי אחד - אך שונים מאוד מבחינת הניתוח השחמטאי. ממצאים כאלה רומזים כי חשיבת האדם שונה מחשיבת המחשב, אפילו כאשר שניהם מתנהגים כלפי חוץ באותה צורה (משחקים שח לפי כללים מוסכמים). אם כך, אין שום דמיון בין התהליכים הפנימיים של שחקן השח האנושי לבין התהליכים הפנימיים של המחשב: האדם חושב, והמחשב "טוחן". התחרות בין אדם למחשב בשחמט היא מיותרת כמו תחרות בין אדם רץ לבין טיל בליסטי: שניהם נעים ממקום למקום, אבל אין משמעות להשוואה. יש משחקים יותר קעוים טעוח. ובהם האדם סקצחרח היפנים גאים - בצדק, לדעתי - בתרבות משחק ה"גו". גאווה זר רק תגדל אם יביס המחשב סופית את האדם בשח. בגו יש רק סוג אחד של כלי ומספר קטן מאוד של חוקים, אבל מספר משבצות גדול הרבה יותר מבשת. נראה שקשה הרבה יותר לתכנת | מחשב שישחק גו ברמה אנושית, מאשר לתכנת שת ברמה אנושית. ההישג הטוב ביותר 8 של מחשב גו עד היום היה בנצחון מול מומחי 3 גו בני 1079, כאשר המחשב התחיל עם "פור" ] של 13 אבנים. הקושי נובע אולי מכך שמשחק ! הגו דורש רמה גבוהה יותר של ניתוח 8 אסטרטגי, מול הניתוח הטקטי המשמש את 8 רוב תוכנות השח. יתכן שלאחר נצחון המחשב בשח יפנו מתכנתי המשחקים לפיצוח בעיות הגו. יהיה מעניין לראות מה יתפתח שם. | מקור טוב למידע על גו נמצא ב - [הזזה. 180- 165/50 88 /180/סם. 10ט. 1 וח. שש ש. איפה העליועות של המחעוב בתחומטים אחרים? מוזר לדבר על "סוף העליונות" אם המחשב עדיין מתקשה אפילו בזיהוי אנשים לפי תמונותיהם. אם המחשב הצליח בשח בעודו מתקשה בדברים כל כך פשוטים, המסקנה היא כי משחק השח אינו דוגמה טובה לקושי בהגעה לבינה מלאכותית. לדעה זו הגיעו רוב חוקרי הבינה המלאכותית שזנחו את תחום השח כבר מזמן. ההצלחה של המחשב בשח הושגה עם התפתחות *כולת חישוב אדירה המסוגלת לבדוק בשניה אחת עשרות מיליוני מצבי משחק. האם עליונות המחשב על האדם היא בכוח החישוב? במאמר הבא אטען שדווקא עליונות האדם נובעת 7 סיכ 2/י// ג'?/(/ (/43/ כו(מכ/ע. "כ.// 5א/ג" (:3 4 ה(2/2/90 07י2/2 6429// א 6י20ּ. כ/וי/ ןשי (י2/. 3?י י()י 99/3 366 170 כ/ן4כ כ0%? '[3א 4 9342. /אכ 254 אינטרנשיונל דטה קורפוריישן ישראל: בכשליש מבתי האב בישואל יש מחשבים ביתיים המעבד השליט - אינטל 486 להלן מספר נתונים מן הסקר: ₪ על פי המדגם, מותקנים בישראל (נכון לחודשי הסקירה) 0 מחשבים אישיים, בכ- 0 בתי-אב (בישראל כ" 2 מיליון משקי בית). ₪ לפיכך, שיעור החדירה של מחשבים ביתיים הוא 34%. ₪ בכ-"5.6 אחוז מהבתים מותקנים שני מחשבים. ב-1.4 אחוזים - שלושה. ₪ כרבע מהנשאלים רכשו את המחשב האישי במהלך 1994 או 5 9 96% מן המחשבים הם מתוצרת יבמ או תואמי יבמ. 2.4% הם מחשבי אפל מקינטוש והיתרה (1.5% מתוצרים אחרים. 8 מקורות המידע החשובים ביותר למשתמשים הביתיים בנושא מחשבים הם חברים או עמיתים לעבודה. חשיבות מועטה מייחסים המשתמשים הביתיים למידע | המופץ | באמצעי התקשורת, תערוכות ולמידע המופץ בדיוור ישיר על ידי המפיצים. ₪ המעבד השליט (בעת עריכת הסקר), 8 הפועל | בכמחצית המחשבים האישיים הביתיים הוא אינטל 486 (כמחצית מכלל המחשבים). ₪ ל-87.5 אחוזים מן המשתמשים הביתיים יש מסך צבעוני. ₪ מעבד תמלילים הוא מוצר התוכנה היישומית הנפוץ ביותר בבתים: לכ"-80% מהמשתמשים יש מעבד תמלילים. ₪ 87% מהמשתמשים הביתיים מחזיקים לפחות במשחק מחשב אחד. , ₪ כשליש מהמשתמשים הביתיים מפעילים את המחשב יותר מ157 שעות בשבוע. ₪ 46% מהמשיבים לסקר טענו כי הילדים מנצלים את המחשב ב- 1 עד 100 אחוזים מן הזמן. ₪ כמחצים הנסקרים מרוצים מאוד מן המחשב האישי שברשותם. רוב הלא-מרוצים ציינו כי המחשב שברשותם ישן. % הודו כי הם אינם מרוצים בגלל חוסר ידע בשימוש במחשב. ₪ רוב המשתמשים הביתיים היו רוצים לראות שיפור עתידי בהורדת העלויות של רכיבי חומרה ותוכנה כגורם החשוב ביותר עבורם. במקום השני: שיפור תרומת המחשב לחינוך וללימוד. סביבת חלונות 95 של מיקרוסופט 5 50 מיליון עותקים כבר נשלחו לחנויות ₪ 100 מיליון משתמשי סביבת חלונות בעולם כיום = שפות בהן ניתן יהיה לעבוד לעבוד בסביבת חלונות: 30 5 מספר התקליטונים להתקנת סביבת חלונות 95!: 1% (או סי,די,רום אחד) > תוכניות שנבחנה התאמתן לסביבת חלונות 95: יותר מ- 2,000 > מספר התווים שניתן לכלול בשם קובץ של סביבת חלונות 5 225 > המספר המשוער של ספרי הדרכה לסביבת חלונות 95: 450 = שנות אדם שהושקעו בפיתוח: 20 > תינוקות שנולדו לחברי צוות מיקרוסופט במהלך הפיתוח: 63 = משקל הפופוקורן שצרך הצוות: 2,188 ק"ג = אנשים שבחנו גירסאות מוקדמות: 50,000 > מספר הכתבים שהיו בהכרזה ב"24 באוגוסט: 600 = 5 בפולין שכרו מקדמי המכירות צוללת כדי להדגים איך נראה עולם בלי חלונות > הערכת ההשקעות העתידיות של מיקרוסופט וחברות אחרות בשיווק עד סוף שנה זו: מיליארד דולר ...= ב-- 0-0 ו = 1 04 ...ב -=ּ/- - תּ2///2/-₪-]: : 2 2 2 272;];. .72 ו לגבי ההגדרה ו ₪ ומפורט בנושא, מדוע שחוק זה יהיה אמריקאי? מדוע לא החוק האיראני שקובע שתמונת אישה ללא רעלה או כתבת תמיכה בסאלמאן רושדי הן חטא? אפילו בישראל ישנם חילוקי דיעות מה גס יותר: תמונת אישה או הצהרה שעל רבין ז"ל חל "דין רודף". הואיל ויושבי האינטרנט הם אזרחים של מדינות שונות ובעלי רקע תרבותי שונה, ו יימצא לפחות קורא אחד שיזדעזע עד עמקי נשמתו מאותו פירסום. גוו להקים מנגנון : צנזורה, בינלאומי הוא מגוחך ביומרנותו (ונוגד, במקרה, את החוקה האמריקאית אם זה בכלל מעניין את האיראנים שביניכם). מעבר לדיונים פילוסופיים, אין שוס ₪ לאכוף חוק כזה: אם אסור להציג משהו באתרים אמריקאים, מדוע לא באתרים טייואניים; לא מדובר באופרציה מסובכת במיוחד. ב : הגיע הזמן שאנשי "הסדר הישן" יבינו: ההגנה היחידה מפני פירסום. ומר היא שאיפה לחוסר עניין ציבורי בו. כל מה שצריך כדי להפוך מידע לפופולרי הוא נסיון לעצור אותו. בינינו, כמה אתרים פורנוגרפיים אתם מכירים ששו באמת לצפות בהם? האפילו בוני יי לא לצא 4 עדיין חק ב"מ6אטאסאט אבל ; נראה 6 א רק % הלה הפורנוגרפית) שאחרו שלקיתי באלרגיה קשה לתואמי [אסס, זה יהיה נסיוןשיקום הראשון שלי. ו של 1 ₪ היה ביצירת המנגנון שמאפשר תנועה בחלל וכיסוח חפצים בו. מאז | עבר זמן רב עד שמישהו עלה על הרעיון המבריק של שילוב עלילה לא באנאלית בעולם כחול יותר כזה. גם סרט הצלולויד המסחרי הראשון היה צילום של איש מתעטש (תתפלאו, אבל זה היה להיט). אבל עבר פחות זמן לפני שהתחילו לצלם בטכניקה זו סיפורים עלילתיים. מזל טוב. ו ו באפילה" היא סידרה המבוססת על סיפורים אמיתיים. הכתבה השניה מזהירה אותנו מפני השקריות שבתוכן פרקי הסידרה. מאלדר, גיבור-הסידרה, | מאמין ש"האמת נמצאת שם באיזשהו מקום". באיזה עמוד נמצאת האמת הפעם? התשובה 11| | מזימה אנטי = (לדעתי) היא שהצב השלישי שיקר. פרטים נוספים על האמת המוחלטת תמצאו ב- האמת מאחורי | תיקים באפילה 6 | )\ 68/6ותוזק--/60. 4 ועט ע (וד סערה (עתירת תקציב) בכוס מים. למי שעוד לא ידע, לא רק שהאינטרנט קיים, אלא . שאפילו מחוברים אליו אנשים בשר ודם עם פרצופים וסיפורים אישיים. יש לי חדשות -. בשבילכם: גם מערכת הטלפון היא כזו. מדוע שלא תרימו את השפופרת, תחייגו מספר מתעדים ה ותכירו אדם חדש ונפלא? א | | סייברספייס בי % | - ישה . ג - ₪ קת ו ו | == אק וי תה 5 0 | ו 8 ו 2 טיו - 5 שי ו 0 . וו ו 4 / 4 1 ו 0 0 ו ו / 00 ו 2 6 ו ") 0 0 3 5 ו 0 [שס "דר וושפו 4 ו ל ו 7 ה וו / /\ , 3% - ו .. 5 == / 0 / ו ו ה-א | 070 זז הו ו ]הווה וז | 2 --5-)- | 0-7 אוש ב וח וזא חק קםם םס 7 57 ) ס ב)צו|% ה הטסה 1 שד ,4-09 7-ל / [ 71 | ₪ " = - - יי ג 6 6 אסזסאס 6‏ 2 ו השפ | |80פה ספה | הודפסהס| | 3זה 00 אדהסש ל על כל רכינוה מצמברת נל 5 תקליטורים תקליטור בחירה* ופוה שמ - חס אסופפוו 0/0 מ %/02 9 40 98 || / - ו ( | ₪ אי 5 ו - "א ₪ . . מסוק> רסומאיות א 6 0 תאז וקהו 6 ₪6 סיד 9ו ₪065-60 הפוגיופש | 018% "= העהרשיק א * .0 רצה 9 4%=-חדיה % ו ו וו ןו וש ושיל שו 1 >= |] !| ו / 5 ו ף 1 | . : 4 2 וי וק לייל יניממ ] | לכיכיםלנ ירוי" ידו יי יד הרורי רייק וו ויר הרי ירי רכ בקש עכשיו את הקפלוג המלא ,". שו וי !וו -אל 'עזה. ד - שש יי שן י ר יש ומייק יו ד םי = שו שו בו טי 7 03- 473 09- 77 המחירים בשקלים וכוללים מע"מ ודמי משלוח * מתוך רשימה. אוסף נחשב כתקליטור. המבצע על פי תקנון החברה.