סקר ציוד ותוכנה למיני ומיקרו מחשבים

בעקבות ההד החיובי לו זכו שתי המהדורות הראשונות של סקר ציוד ותוכנה למחשבים בקרב נציגי מפעלים ומוסדות במשק הישראלי, החליט המרכז למערכות מידע ניהול וענ"א במעון לפריון העבודה והייצור להפוך את הסקר הנדון לפעילות קבועה שתתעדכן אחת לחצי שנה. מהדורה שלישית

OCR (הסבר)
0 ג 4 [ המכון לפריון העבודה והייצור המרכז למערכות מידע ניהולי ועיבוד נתונים אוטומטי : 1 , סקר ציוד ותוכנה למיני ומיקרו מחטבים מהדורה שלישית אפריל 1983 המכון לפריון העבודה והייצור ]א המרכז למערכות מידע ניהולי | ועיבוד נתונים אוטומטי סקר ציוד ותוכנה למיני ומיקרו מחטובים מהדורה שלישית אפריל 1983 הוכן על ידי עטרה דובוביצקי אבי כוחנוביץ היחידה ליעוץ וסקרים המרכז לענ"א ומערכות מידע ניהולי בעקבות ההד החיובי לו זכו שתי המהדורת הראשונות של סקר ציוד ותוכנה למחשבים בקרב נציגל מפעלים ומוסדות במשק הישראלי, החליט המרכז למערכות מידע ניהולי וענ'א במכון לפריון העבודה והייצור להפוך את הסקר הנדון לפעילות קבועה שתתעדכן אחת לחצי שנה. לצורך הוצאת המהדורה השלישית של הסקר פנינו לכל החברות המשווקות מערכות ציוד מיקרו ומיני מחשבים בארץ ולבתי תוכנה המפיצים תוכנות למחשבים אלו בבקשה לעדכון פרטים וממצאי הסקר מבוססים על חשובותיהם של החברות אשר נענו לפניתנו והמציאו את הנתונים שביקשנר למרות עדכונו אין הסקר מתיימר להקיף כל המידע הקשור במיקרו ומיני מחשבים בארץ. אנו עדיין ממשיכים באיסוף נתונים, על פיהם נעדכן את הסקר מדי מספר חדשים. יחד עם זאת הצטבר אצלנו מידע נוסף, הקשור למיקרו מחשבים, ואשר לא תמיד ניתן להגדירו ולהכניסי למסגרת הסקר שערכנג עורכי הסקר ישמחו לספק מידע זה וכל מידע אחר בנדון. עם זאת, עומד המרכז לענ'א לרשות חברי המכון בכל הקשור ליעוץ וסיוע בבחירת ציוד ותוכנה והתאמתו > לדרישות המשתמש. לבסוף נתונה תודתנו לכל נציגי החברות אשר הואילו להמציא לנו חומר בכתב ובעליפה ולעמוד לרשותנו לשם הבהרת פרטים והצגת המערכות שלהם. עורכת הסקר עטרה דובוביצקי מנהלת הלחידה ליעוץ וסקרים המרכז לענ'א ומערכות מידע ניהולי פרופיל של החברות המשתתפות בסקר לפ? סדר א'-ב' אל. אר. אס. מערכות משרד אלקטררניות בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 כחברת בת של סלנה בע"מ, חברה העוסקת בפלתוח ציוד ה?קפי רתוכנה לורלדלארטקס. החברה מפיצה את מחשב?ל מ?קרו 0%1/8%0, ערסקת בפלתות ורשלורק תכנה לשרק העסקל, ההנדס?ל רהמדע?ל כולל חבללות תוכנה לת?לב"מ. אש"ל מערכות תוכנה חברת אשל מפתחת תרכנה למ?קרור מחשביס משנת 1979 רמשורקת מערכות על מחשב?ל קומודור. אינפורמטלק בע"מ * מערכורת מ?לדע חברת א?לנפורמטלק הלנה חברה שלובה בחברה בלצך רשו'ת - מהנדסלס ?רעצים לנלהרל פרויקטים ולכלכלת בנלה. החברה מתמחה בפלתוח תוכנה על מלקרו מחשבים בנושא? ניהול פררלקטלם בעיקר ניהול רכלכלה בענף הבנלה. אכיד מכרן לעיבוד נתונלם בע"מ חברת אכלד עוסקת,מאז 1971 במתן שרות? עיבוד נתונלם באמצעות לשכת הטרות שלה, החברה מפתחת תוכנה ומתקינה במשרדי לקרחות מערכות תוכנה רחמרה על מחשב אסא דגם 1.0.5. ארבע קלל מערכות תוכנה בע"מ חברת 4 קייל הלנה בית תוכנה המתמחה בתוכנה ניהולית לקבלן רלמהנדסי בנין. התוכנה מותאמת למחשב? 6מא ר- 58% - סדסגג. כמו כן מיעצת חברת 4 ק?ל? בהקמת מערכות מלדע, בסילסי נתורנלם, תקשטורת בין מחשביס ובתוכנה מדעית דהנדסית. , 1 שררתל מערכות מחשבלם חברת 2001 שרות? מערכות ומחשבילם ה?לנה בלת תוכנה למחשבי דיגלטל. חברת אריתמוס מחשביס בע"מ הלא בית תוכנה בנורשא? הנה"ח, השבונלות רמלא?ל, התוכנה כתובה בשפת צ]85511187 | ורמתאלמה למערכות הפעלה 05כחמא ‏ כ ר 80 ַת6. אס, פל, אל. 110 6א00201ע 5057 .קפ חברת אס פי אל הלא בלת תוכנה המשווק תרכנה לנ?להרל מסד? נתונלם 0 50 24285 ומדצרים נללוריס למחשב 1.5.8 ו- 11 ע.כע.ע החברה עוסקת בטיורק, סלוע טכנ? רהקמת פרוילקטים. אוסנת מחשבים בע"מ חברת ארסנת מחשביס בע"מ הינה תוכנה המתמחה בפיתוח רשררק תוכנה למ?לקרו מחשבים. החברה היא נצלגתה הבלעדלת בישראל של חברת קורנדור ומייצגת כמו כן חברות תוכנה אחרות מארה"ב ומאנגללה. איכות מחשבים בע"מ חברת אלכות מחטבים הינה ב?לת תוכנה ולשכת שלרות. החברה פיתחה ומשווקת מוצר?ל תוכנה שיורקלת על מחשב? %.1.8, החברה עוסקת גם בפיתרח תוכנה לפ? דרלשה, לחברה אגף מ?לוחד העוסק בפיתרח תוכנלת למחשב האלש? של 1.5.%8. אילמות בקורת מערכות בע"מ חברת אימות - בקורת מערכות בע"מ, מספקת שררת?ל בקרה ובקררת רל?עוץ לבטחון רבטיחרת נתונלם במערכות מלידע ממוחשבות, חבילות התרכנה מתאלמרת למחשב? 1.2.8 החל ממערכת 5/34 ומעלה. אס. אל. אס. "רעצלם בע"מ חבררת אס. ס?ל. אס. לרעצילם בע"מ ה?נה חברה הערסקת במערכות ממוחשבות לתעשלה רלמסהר. התמחותה של החברה מתמקדת על הלשומלם של מערכות מלקרר מחשב כגון תכנון ללדצור, ניהול מלא?, הנהלת חשברנות, מעקב אחר לקרחות ואוטומציה משרדלת. החברה מפלצה את מחשב? 5פמדטקש00 מזסס. ארלאלי תוכנה רמחשביםס בע"מ חברת ארילאלי תוכנה ומחשבילםס בע"מ פיתחה תוכנה לנ?להול בית דפוס ומשרוקת מערכות חרמרה של דלגלטל עס התוכנה לבת? דפוס. אל, אס. בע"מ חברת אי. .אס. בע"מ פיתחה את מחרלל הישרמים אלריס המשררק גס בארץ וגס בחו"ל רניתן להשתמש בר על מ?לקרו-מחשביס עם מערכת הפרעלת %/02 וכן על מלני מחשביס מסדרת 205 ו- אג08 של דלגלטל. ארגון רמדעי נלהול ?לרעצים בע"מ 1-ל עשר חברת ארגון ומדעי ניהול פרעלת מאז 1970 במתן שרותיס כרללניים בתחרס מדעי הניהול רמדעי המחשב - יעוץ נלהרלי, בנית מערכות אלנפררמציה, נתרח, תכנרן ותכנות חבללות תוכנה, עבוד נתונים ע"ג מחשבי ‏ ?.ב.מ. דלגלטל רעוד. אומנלטק בע"מ מערכות חמרה ותכנה חברת ארמניטק בע"מ היא מקבוצת חבררת "תלם מחשבים" רמ?יצגת בילשראל חברות אמריקאיות לציוד הקפל למחטבלס: 7028% למנלעת הפרערת חשמל במחשבלס, 10472א18₪ מערכות גרפילות צבעיונלות ממוחשברות, 1228000615 מדפסרת למחשבים מזהעמת מסרפ?ל צג. אדילונט בע"מ - מלחשוב מערכות דלדקטלרת חברת אדיונט בע"מ עוסקת בפיתוח רבשלררק של תרכנה מתקדמת רלרמדת לללשרמל מיקרו-מחטביס להרראה, להדרכה רלאלמרן. מערכות ההרראה מרפעלרת על מלקרו-מחשביס "אטרי" המרורשתים על זכררן מרכז?ל מתורצרת "קוררורס". מרצר הפ?תרח העלקר? של החברה הינר "מערכת מחברילם" לכתיבת תכנלות הדרכה ממוחשבות נתמכרת גרפלקה רקרל בסביבה "חסרת - תרכנה". אלמרג עלברד נתרנים בע"מ חברת אלמוג בע"מ הרקמה ב-1972 משמשת לשכת שלררת רמשררקת מחשבלס מתרצרת מךצמגאצם עס תוכנרת מפלתרח עצמ?ל. בינאר מחשבים בע"מ חברת בלנאר מחשבלם בע"מ הלנה יבראנת רהנציגה הבלעדלת של מלקרר מחשב? קומדור בארץ במקביל פועלת החברה לפלתרח תרכנה ל?מרדלת רמסחרלת תקשטורת ראחרת למ?גרון המחשבים המרפציס על ?דה. "גן" תוכנרת חשב בע"מ חברת "גן" תוכנות חשב הינה בלת תוכנה המתמחה בתרכנלרת למפעל? תעש?לה בכלפ רלתעטיה הקיברצית בפרט. התרכניות מרתאמות למחשב?ל ?.ב.מ. דלגיטל חברת דלגילטל בלשראל פרעלת משנת 1972 רמהררה את הסנילף הלשראל?ל של דלגלטל הבינלארמלת. חברת דלגלטל בארץ משררקת הירס שלוש משפחרת מחשבים: מחשב?ל ה- אאט; ססץ; רמחשבי המנהללם 100 חספאדגת, ו- 300 גא5510מקספל וכן משורקת החברה מרצרי תרכנה ?"שרמלת עבור המחשבים המשררקלם על לדה. דעת מערכרת מלדע בע"מ חברת דעת מערכרת מלדע הינה בית תרכנה לפלתרח רשררק מערכות תרכנה למלקרר רמינ" מחשביס ללשרמלם מנהלליס רלשכת שררת בנרשאל הנהלת תשברנית, משכוררת רמושביס. דלנם מערכרת בע"מ חברת דינס מערכות בע"מ עוסקת בפתוח רשררק מערכות עלברד נתורנים לחברות תערפה ראפליקציות דומרת בישראל ובארצות נוספרת. דובק מערכות טכנרלוגלות בע"מ דובק מערכות טכנרלרגיות בע"מ משמשת כסרכן בלעדי ללשראל למערכות מ?לקרו-מחשב 0 רהל?א שרקדת על פיתרח תרכנלות ?ישרמלות שלמרשיות מתאימות למשק הלשראלל. דיקפה מחטביס ומערכות בע"מ חברת דיקלה מהשבים ומערכות בע"מ עוסקת ב?יעוץ תוכנה וחומרה למערכות מלקרו מחשבלם החברה מפתחת מגררן של הבללות תוכנה כעיברד תמל?לללס, הנה"ח ותוכנית זמן אמלתל למערכרת בקרה. ו | ו | | | ד. א. נ. א מערכות בע"מ 0-ה דלל מחשבלם בע"מ דכ מחשבים בע מ חברת ד. א. נ. א. מערכות בע"מ עוסקת בפיתוח מערכות ומכשלרים המברססים על מיקרר מחשבים לש?למרשלם בתעשלה, במפעלים ובעסקים בלנרנילם. חברת ד?לל מחשביםס בע"מ הנה לשכת שילררת ובלת תוכנה. המתמחה בפ?לתרח פררלקטים על מחהשב18%/347. רת" תכנרן רשרטוט בעזרת מחשב מדגס זהפמאמ0 הדא חברת 5 כרכביס מספקת שלר נדס"ל רתוכנה חיטרבית למערכות בעיקר בתחרם אדרלכלות - שרטרט ארכלטקטוני רה מ?לזוג אולר משולבת בתוכנה גרפלת. חלשרבילת בע"מ חברת ח?לשובית בע"מ היא בלת תרכנה מ- 1976 ומפתחת תרכנה ע5 מחשבי אלפא מ?לקרר. טרלפל דל בע"מ חברת טרלפל-ד?" בע"מ משמשת כ- %.0.8 ומפ?ץ לחברה .[10178. במסגרת זר מרכרת טרלפל-ד? מחשביס מסדרת ה- לסל, בתרספת תוכנה מתוך חבילות התוכנה הק?ל?למרת. בנוסף משמשת חברת טרלפל-די נציגה בלעדית של בית התוכנה ספת 4ד01זס רנצלגה בלעדלת ביטראל של יצרן המסופלט רמערכות מלקרו מחשב. 6 88א50צ5 0סמפ1טטעך, ארה"ב. טלדן חברת טלדן מעמלדה לרשרת לקרחרת?ה מרצרלם רטררתי מלדע בנרשא?ל מלדע טכנרלרגל, מידע מדעל, שררקל רכלכל", שררת? מלדע על פטנטלם, דרחרת חקר שרוקים, רשלמות יצרניס דאספקת קטלוגיס (במלקרופיש או בנללר). טלקרד מחשבלם בע"מ טלקרד מחשבלם בע"מ חברת טלקרד מחטב?לס בע"מ, עוסקת בשררק מלקרו מחשבלם, כולל תוכנה, ציוד הקפל רשלרותים טכנלים. טכנולוגלה מתקדמת בע"מ טכנרכלרגלה מתקומת טק ם חברת טכ"ם בע"מ הינה בית תוכנה ובנוסף לפיתרת חבללות תוכנה הלנה מ?ליצגת רמשררקת תוכנרת של 610058א₪571ח, 5סג, 0405 8 0010, אססאד ,זבאסזד4 אתפעאך מתטדתס. תחומ? החברה העלקרים הם: מערכרת מלדע, מערכות זמן אמת רפעללרת בנ"ל, שלררק רפעילות בנ"ל, הנדסת תרכנה מר"פ. לרתם מחשבלם ומערכות 00 חברת ?לרתם מפתחת רמשרוקת מערכות מלקרר, צלוד ותוכנה. כמו כן מפתחת החברה מסגוודע50 %₪ד5צ5 רלשטרמיס לכל סוגי המחשבלם. ב לענ"א מחשבים חברת ?ענ"א משררקת מהשבים של חברת ,זהטמאמ60 ג7גת עס תרכנה נלהרלית. התוכנה רהמחשב מהררלם מערכת שלמה לנ?להרל חברה רמשררקילם בשלטה של נלהרל מלתקן. 7ל,א, מלטררך ובנלר בע"מ חברת ?".א. מלטררך רבנלר בע"מ נציגת 60%א בלשראל, להחברה סנלפים בת"א, חלפה לרושל?ם ובאר-שבע רלרשותה מרכזי סלרע בלנלאומללם באלררפה רארה"ב. תחומל עלסרקה העלקרללם הלנס שלורק, אחזקה ורפלתרח של מערכות עלברד נתרנילם כלליות רלערדלות. לשרא-טל מערכות טלקומרנלקציה בע"מ חברת ?שרא-טל הינה חברת בת של כרר ופורעלת במסגרת קבוצת כור סחר. החברה משררקת את המחשב האלשל של צס6טסססתת-עהכ-0010%01 וצלרד הקפ?ל מגורן. ללן - משק? תנועת המרשבלס חברת ילן מפתחתת תרכנה למחשבי מ7צמבאצת.רמשררקת מערכות חרמרה תוכנה. ל, ב. מ. בע"מ בחברת ?.ב.מ. כ-800 ערבדילם. החברה כרללת מפעל?לם רמעבדרת, מרכז לסלרע ערלמל באירורפה ובארצות-הבר?לת, מרכז מלדע בחלפה, סנלפלם בירושלים, בבאר שבע, חלפה רתל-אבלב. לשראדאטה ר. ?. ק. בע"מ חברת לשראדאטה ר.?ל.ק בע"מ מללצגת רמשררקת בארץ מחשבים וצירד הקפ?ל של חברת "זנלט" ו"ה?לטקלט" מארה"ב. לעל חברה לארטומציה במ?נהל בע"מ חברת ?על הלנה בלת תרכנה רנמצאת בבעלרת משרתפת של קרפת חרלים של ההסתדרות הכללית ראמפל - חברת השקערת בשליטת בנק הפרעללם, רמתנהלת על בסלס עלסקל. כור תקשורת והתראה בע"מ חברת כור תקשטורת רהתראה בע"מ משתללכת לקברצת "כור חשמל ראלקטררנלקה". המהווה חטלבה בקונצרן כרר. החברה משררקת בארץ מחשב? 6א1 217/06 עסם מערכות תרכנה מגררנת. כלל מערכות (1969) בע"מ חברת כלל מערכרת קילמת בלשראל משנת 1969 ועיסוקה הבלעדל הרא ללצוג חברת 5 בלשראל. החברה מציעה ללקרחותיה מגוון פתררנרת בתחומי המ?חשוב החל ממחשבי ענק רעד מחשב?ל 16080 המק50. כלל צלרד הקפ? למחשבים בע"מ כככ צלרד הקפל כמחשבים בע מ חברת כלל צ?לרד הקפ?ל משררקת את המחשב האלשי תרצרת א1זאאתפע אשר תראס רחללף למחשבי? מזזק. תוכנה ?לשומית בעברלת הרכנה בש?לתרף עס "משרוב". כפלר מלחשוב בע"מ החברה משררקת חבילת תרכנה 7מא00ו1 המאפשרת תכנרן רנלתוח כל הפעילויות רהקצאת משאבלם. כתר מחשבים בע"מ חברת כתר מחשבים בע"מ הלנה בלת תוכנה המתמחה בפיתוח מערכות תוכנה בטכנרלרגיות חדישות בסביבות שלורק ולצור. לרטרס אלקטררנלקה בע"מ חברת לרטרס אלקטררנלקה בע"מ משררקת את מחרלל הלשרמלם לרטוס 8 כמר כן החברה מתאלמה תוכנה רחרמרה לצררכ" מלכרן תעשלתי רמשרד?ל לפ? הזמנה. לרמך מד-עת בע"מ חברת לרמן מד-עת בע"מ משוורקת מערכות ממרחשברת ריחלדות עצמאיות לא?לסוף ובקרת נתרנלם, בקרת נורכחרת ?ליצור וכניסות. לשם - א?ללת מערכות מלדע בע"מ חברת לשס-אללת מערכות מלדע בע"מ ה?לנה בית תוכנה המתמחה בפלתוח מערכות בנקאיות ומערכות שררק רנלהרל על מחשב? 18%. החברה פתחה רמשרוקת מרצר תרכנה "מכלרל" הפרעל על מחשבי 5/34 18% ונותן פתררן כרלל לנהרל חבררת שרוק ולצור. ללהקוס בע"מ חברת ליהקרם בע"מ הלנה חברה עתלרת מדע מקבוצת דנרות. החברה מפתחת ורמליצרת בארץ ציוד גרפלקה למחשביט במערכות לדגימת תמרנות. מלעד מחשבים חברת מלעד מחשבלם הינה בית תוכנה למחשב?י דלג?לטל החברה מתמחה במערכות מסחריות, משרד ממוחשב, מערכות מלדע איכותי רמערכות משולבות. החברה בבעלרת מרשב לעד, לחברה חברת אחות ללעד אלקטררניקה. מרר מחשבים (1975) בע"מ חברת מורר מחשבים (1975) בע"מ הינה בית תוכנה המפתח תרכנות על מחשב? למ? ו-אגל של חברת דלגלטפ רמשררק מערכות ( צמ>-אעת') משרלבות של חומרה ותוכנה. ו מערכורת משתלבות נברנרת (מ.מ.נ.) בע"מ החברה הינה חברת בת של חברת "כתיבה טכנית בע"מ " רעוסקת ביברא קרראלם ארפטלים (009), מדגם 1284008970 מתוצרת חברת "6א1 א600568" בארה"ב, וכן תיב"מ מדגם 0 08005 מתרצרת חברת ‏ 178608א0 בקנדה. החברה עוסקת גם בפ?לתרח תרכנה לקריאת אותלרת עברלרת רלרעזלרת עברר הקררא?לם הארפטייס שהיא מ?לבאת, וכן במתן שלררת? אחזקה לצלרד זה. מלקרו-ב?ט בע"מ אלקטרונלקה ומ?לקרר מחשבים חברת מ?לקרו-ב?לט בע"מ מפתחת ומללצרת מערכות בקרה רהפעלה המבוססות על מ?לקרר מחשב בשלטח?ל אפללקציה: רוברטלקה, תקטררת, בקרה תעשלתילת, בקרת טלסה, ל"א, אנרגלה ומערכות ס?למולציה (תוכנה). מרר אלקטררנלקה (מחשבלם) בע"מ חברת מרר (אלקטררנ?לקה) מל?לצגת בארץ מחשבים רצלרד הקפ?ל של חברת 6מא ( 6092 16א010זט אדקקזא) ורמדפסות של חברת 08%אח השרלצרלת. מופת מערכות ?"דע ומלדע חברת מרפת מערכות ?דע רמלדע עוסקת בבחלרת והתאמת מ?קרו-מחשבים ללקרחורת ע"פ צרכיהס. מרלבלט בע"מ חברת מרלבלט בע"מ עוסקת בפלתרת רבללצור מערכות חומרה-תרכנה על מחשב?60/00095. החברה מתמחה במערכות בקרה רארטרמצלה לתעשלה. מירב טכנולוגלות בע"מ מערכות מחשב חברת מירב טכנורלרגלות בע"מ משורקת מלקרו-מחשבים מתוצרת 009600 עס חבילות תרכנה במגרון נרשאלם. מרוס מערכות מלדע ומחשבלס בע"מ. חברת מרום מערכרת מלדע רמחשבלם בע"מ עוסקת בשירות?ל ??לעוץ ותוכנה לפ? דרלשות הלקרח ובחירת מיקרר-מחשבלס לפ" דרלשרת התרכנה רהחומרה של הלקרת. משורב מלקרו מערכות בע"מ חברת משרב בע"מ משררקת מ?לקרר-מחשבלם של 60007385 578 מדססא, סמעצגא וצירד הקפל אחר, בלרר?ל חבילרת תוכנה מתאדמות. החברה מתמחה בשררק מערכרת צמא אפחד לסקטרר המסחר? עסקל. מומח?ל מלקרו-מחשבים 1981 בע"מ חברת מורמח? מלקרר מחשביס בע"מ עוסקת בפיתוח תוכנה וליעוץ לפי הזמנות בנרשאלם שרנלם. ל ביל אי 6 די 008-ה ל שו אוו ויל וה מערכות החלטה מערכות החלטה מתמחה בילשרמ?י מחשב בתחרמ?ל מדע? הנלהרל. החברה מללצגת בארץ חברות ?לערץ רתרכנה ב?לנלארמלות א0ך7אג0 רואחרות רמשוררקת מספר חבללרת תרכנה. מערכות חברה לשרותל עיבוד נתרנלם בע"מ חברת "מערכות" הלנה בלת תוכנה המתמחה בפלתוח תוכנה יללשרמות ובללשרם חבללרת תוכנה מרכנרת מפיתרח עצמ" ומלצרנלם אחר?לס. בנוסף משמשת כלשכת שלרות. מפע?לל בע"מ צלוד משרדל חברת מפעי"ל בע"מ משררקת מלקרר-מחשבלם של חברות 00%80000%2‏ ו- אספטא. מג מדיה בע"מ חברת מג מדלה בע"מ משרוקת מחשב?ל אלפא-מיקרר רלוצרת עס "חברת הלשובית" את השללורב בין ספק ציוד ובית תוכנה, כך שכל לקרח מקבל אחרלות כוללת למהשב רלתרכנה גס ?חד. נלקום מחשבים בע"מ חברת נ?קרס מחשביםס בע"מ, הלנה בת של החברה להשקעות של בנק הפרעלים. חברת נלקרם, משמשת כנצלגת חברת נ?לקסדררף מחשבלס בלשראל, החל משנת 1971. לחברה סניפי שרות ביררשל?לס, חלפה ובאר-שבע . נילקרב מחשבלס (לשראל) בע"מ חברת ניקרב מחשבלם (?שראל) בע"מ מונה 13 חברות בנרת ברחבי הארץ ורעוסקת במתן פתררנות ממרחשביס בתחרמלם שונלם. שירותי החברה כוללים שרות? לשכת שררת, שרות?ם בתקשטורת באמצעות מסופים רומדפסות המותקנלסם אצל המשתמש, מתך פתררנרת בשלטת צמא-אפטך הכולללם ציוד של החבררת דיגלטל, בורוז, ארליבט?ל ררלקטרר עם התרכנרת של נלקוב. לחברה מרכזלס בתל-אב?לב, חיפה, לרושלים ראלרן מררה. ניהופל פרוייקטים נלתוח מערכות מחשבלסם ורחקר ביצרעים חברת ניהרל פרוייקטים היא בית תוכנה שפיתח תוכנה מרדולרית לנהול מפעל תעטיתל רנותנת שרות?ל ייעוץ רנלתוח מערכות, התוכנה והמחשב מסופקים ע"? החברה כמערכת אחת כרללת. נציגים בע"מ חברת נציגים בע"מ נמנלת על קברצת כלל ומתמחה במכון משרד. בתחורם זה מללצגת החברה את החבררת: ע25, הדטעוס, 6שם, אתסת, 20086 ועוד. ניצן מערכות מלדע בע"מ חברת ניצן מערכות מ?"דע בע"מ הינה בית תוכנה רמשררקת חבילרת תוכנה בשיטת צעאאתך לצלרד, מדצטהאצם, סמסדעטמזמך, התמאחס הוגכ. ו ו (יעריהוב-4 טי חש מצעביטחר היה לוי ב ו סורנר?ל אלקטררניקה בע"מ חברת סרנר?ל אלקטררנלקה הם נצ?לגלם בלעדללם של חברת 0%810א600%ון מ"קרר-מחשבלם 111000808. החברה מתכננת לפ? דרלשה מערכות משובצות מחשב כולל חמרה ותוכנה רמשררקת מערכות צגא אפטסץך. סלסטמטלקס בע"מ חברת סיסטמט?קס הלא נצלגתן הבלעדית של שת? חברות בארה"ב חברת א0018א60 מאזהע לצרנלת מחשבל סרפר מ?נ? רחברת 091 לצרנלת מעבד?ל תמללללם. החברה תומכת ומשווקת מוצרלם אלה בארץ. ס?ל. אס. מערכות מחשבים בע"מ חברת 5 .6 מערכות מחשבים בע"מ נמנלת על קברצת מ.ל.ל., הלא נציגה יחידה בארץ של מחלקת מלני ומלקרר מחשבים וצילרד פרלפר?<אל? (א0101510 57₪%צ5 .1גכ) של חברת 75א191ד5א1 5באמד. סל. פ?. אנ. אס. אנשלם ותרכנה למחשבלס בע"מ 06-00 0-0 0 חברת ס?". פ?ל. אנ. אס. אנשלם ותרכנה למחשבים בע"מ עוסקת בי?לערץ בבחלרת מחשב, השאלת אנש" תרכנה כלועצלס רפלתרח חבללרת תרכנה לפ?ל הזמנה. סמת מחשבלט בע"מ חברת סמת מחשבלט בע"מ עוסקת בללעוץ רסלוע במלחשובם של אלרגונלם וחברות מהמגזר העיסק?ל רהצלבררל. כן עוסקת החברה בפלתרתן של אפללקצלות משלב? ההגדרה והתכנרן רעד לשלבל התלכנרת רה?ללשרם. סלסמל שלטות וצלרד לעלברד נתרנלם בע"מ חברת סלסמל הלנה חברת בת של מ.ל.ל תעשלרת תוכנה ומחשבלםס בע"מ ומשרורקת מערכות מיקרו מחשביס של רדלרשיק, פלל?לפס ר-?.ב.מ המחשב האלשל. ענב סלסטמס חברת ענב סלסטמס עוסקת בתוכנה, מערכות מלדע, ארגרן רשלטרת רחקר בלצועים. ע. נ. ת מחשבים קלברץ בררר הלפ חברת ע. נ. ת מחשבים הינה ב?ת תוכנה המתמחה בנרשאיס תחקלאלים ניהרלללם כמו כן היא משמשת לשכת שלרות במחשבים 5/34 ר-5/38 של 1.5.1. חברת הבת שלה "צ"וד את ענת מחשבים - אשקלרן" מתמחה במ?לכון מוסכלם ומחסן חלקים. היא משמשת לשכת שררת רמספקת שרות? הנהלת חשברנות רנלהול. קר מערכות חברת קר מערכות משררקת צ"וד דלגיטל רתרכנה מפלתרח עצמי המתאלמה לכל מחשב?ל ד?גלטל. ו קומטק בע"מ חברת קרמטק בע"מ הינה לשכת שלרות, שורק מחשבלם, רבית תוכנה המפתח על מחטבי דאטה ג'נרל. קר מנחה מלדע פלננס?ל בע"מ קר מנחה מלדע פלננסל בעימ חברת קר מנחה מלדע פלננסי בע"מ הלנה בית תוכנה המפתח תרכנרת בנרשאלם פיננסילם על מחשב אלבלט. קום שרות? תרכנה בע"מ קורם שררת? תוכנה שער ם חברת קורס הלנה בלת תוכנה המתמחה בפיתוח החבללות תוכנה מסחרלות ומקצועלות. בנרסף קרם הלנה הנציגה הבלעדלת בלשראל של חברת המחשבים הלפנית 5080 רמשוורקת מערכות חמרה תרכנה בשלטת ה- צמאאטטץ. ר. נ. אלקטרונ?לקה בע"מ ר, נ, אלקטרוניקה בע ם חברת ר. נ. אלקטרונלקה בע"מ משורקת מערכות מ?לקרו-מחשביס של החברות הבארת: א00- א10א, 008005, , אמכאח2?, הטס, א2ה5טס, ודי תח .00 עס תרכנרת מסחריות. ר. סי. מ מחשבים בע"מ ₪ 0 שורית חברת ר. סל. מ. מחשבים בע"מ התמחתה מאז 1974 בלצוג ושווק מערכות גרפיות מבוססות מחשב. החברה מל?לצגת בלעדית בישראל את אמהעאל ארה"ב למערכות תצוגה צבעונלות וציוד הקפל מחבררת שונרת. החברה משררקת גס מלקרר מחשבילם א?לשללם של חברת %05%05. שמר מחשבלם בע"מ חברת שמר מחשבלם בע"מ משורקת מערכת רב משתמטשילםס לנלהרל מפעל הכוללת חומרה 1 ססץ ו- 18111 עם תרכנות לנלהרל מפעל. שגלא שרות?ל מלחשרב רנלהרל פלננסל א 0 חברת שגלא הלנה לשכת שרות, משתמשת במחשב 9020 אסא רנרתנת שרורתלם בנרטשא?ל הנהלת חשברנות ושכר. תשתילת חומרה ותוכבנה תשתית תומנט נש חברת תשתית ברנה תורכנות ל- 27018 רלמחשבי ‏ 02/1 ומשררקת צלורד הקפל. ת?לם מחשבים ומערכות בע"מ תלם מחשבים (כעו12ת .2 חברת תיס מליצגת בארץ את חברת ,ז9תא65 0872 ועוסקת במכירה ושרות של חרמרה ותרכנה. ב שם החברה אי.אר.אס. מערכות משרד אלקטררנלות בע"מ|ת5-אבלב א?ל.אס. בע"מ אשל מערכות תרכנה אנפורמטלק בע"מ - מערכות מ?דע אכיד מכרן לע?ברד נתונים בע"מ ארבע ק?? מערכות תוכנה בע"מ אריתמרס מחשבים בע"מ אס,פ?ל.אל. 50. - פז,1 6אז ו 200 אסנת מחשבים בע"מ איכות מחשבים 7 בע"מ אימות - בקורת מערכות בע"מ 2001 שרות? מערכות אס.ס?ל.אס. לרעצלמ' בע"מ אריאלי תרכנה רמחשביס בע"מ ארגורן ומדעל ניהרל דועצילם בע"מ ארמנלטק בע"מ מערכות חומרה ותכנה אדיונט בע"מ מ?לחשרב מערכות דלדקטלות אדירנט בע"מ מלחשוב מערכות דלדקטלות אלמרג עיברד נתרניס בע"מ בינאר, מחשבים מלכון וציוד משרד?ל ב?לנאר מחשבים מיכון רציוד משרדל תוכנרת חשב בע"מ - ון - רשימת החברות המשתתפות בסקר (לפי סדר א'- ב') [כת ו בת || מיקרד | ט ל 5 ו ן |אלש קשר בן-יהרדה 191א' 1 24 2 2 72 1-2 5 | שמעון אלעזר? שדרות נרקלסים 41 27 8 | אפרלם כרמפ רמת-גז ארלוזרררב 28 21 0 | לרבל בן נר רמת-גן . הרב עמנראל 34 2203 8 | מאלרה גרצשטזין תל-אבלב 08 1 | מקס מרס ' | דרך הרצל?ה 7/א' תל-אביב דרך פתח-תקוה 53 תל-אביב לררד?ל הסלרה 10 6 דב רללצמן תל-אבלב קיבורץ גלויות 47 גד עמלר תל-אב?לב 56 | שלומ? לרטן שדרות ררטשללד 56 55 8 | גד פנלנל תל-אבלב ‏ . . . מרשב ?עד 2005 1 | מנחם בררק ד.נ. בקעת בית כרם 5 | אסף בן עברל 3" הרב פרידמן 10 223 734 תל-אביב . 0708 שד' מסרלק 10 21 9 | בלה גולדברג תל-אבלב 5 ?לצחק טדה 34 6 | אברהם אסף תל-אביב תפרצות ?שראל 3 7 | דנל פררן גבעתלים בית מרכזלם רח' 8 | מללקל לרַא5ל משכית אזרר תעשליה הרצליה פלתרת 8 1.23 רמת-השררך הצפירה 19, ארר? לר?ל תל-אביב ה' באייר 44 20 9 | 5. פלררנטל תל-אב?ב 39 לפר 47, חיפה 2007 7-8 | רלבקר ירסף 200 3 | לרס לבין] ה יי לשא השח התור שורי 7-7 ו 6 שש 4 ַצ ש 1 ט חר - 1 31 5 גנן די ₪ צ = > ₪ [ָם צ - 1 נן ב צב צ ₪ - = 4 | דלגלטל בית דלגיטל 3 ו פנחסל 61 צומת אכדלה, הרצללה . ן בע"מ קרית טבעון | דיקלה מחשבים מטמרן 9 תל-אבלב 0 קררנלץ ומערכות בע"מ מערכות בע"מ נחרם ל?לפסקל ד"ל מחשבלם בע"מ המלך ג'ררג' 34 207 3 | אמלר לרלצקל רינם מערכרת בע"מ | ?צחק שזה 34, ת"א ‏ | | 67212 2 | עמל שטנסטללן דובק מערכות מהר"ל 11, ת"א דרד טלבר אמיר לסר חלשרבית בע"מ בית גיברב " ו 0 אוררנה ן קרלסמן 6, ת"א | חלטובית בע"מ שיכרן ט 840/6 4" בית שאן טלקרד מחשביס בע"מ תוצרת הארץ 10 אפרים טנדלר תל-אבלב טרלפל-ד? בע"מ היצירה 27 7 ערז לרלטרב רמת-ג] 56 א,. סלפרון טלדן דרך השלום 7 ה תל-אבלב טכנרלרג?ה מתקדמת ת"ד 13045 20 2 | לררם מל?כאפל בע"מ י תל-אבדב 6 לשראדאטה שביל החלב 11, 4 גאר? לראיס ר.י.ק. בע"מ תל-אבלב 3 | לענ"א דרך פ"ת 98 , 22 0 מאלר זוררע תל-אבלב 0-2 ל,א. מלטווך 1 אלל זמיר רבנלר בע"מ תל-אבלב לשרא-טל מערכות אבן גבלררל 39 1 4, לעקב אשכנזל טלקרמוניקצלה בע"מ ב 3 ו 75 לרתם בע"מ קרן הי?סרד 3 4 פרל גרטמן רמת אללן ?לעל, חברה 7 לאוטומציה במלנה5 היצירה 29, 1" בע"מ רמת-ג] 03-719191-3 כלל מערכרת כנרזין 1 3 שרגא טחק (1969) בע"מ ו כלל צירד הקפל דך המעבלר 9 נעמן ברר?ל למחשביס בע"מ 0% תל-אבלב כרר תקשררת דבורה הנביאה 23 סנל פרנקל לחלעם אבלשר שם החברה כתר מחשב?לם בע"מ לוטוס אלקטרונלקה בע"מ לרמן מד-עת בע"מ לשם - אלפת מערכות מלדע בע"מ ללהקרם בע"מ מרפת 2 מערכורת לדע רמלדע מלעד מחשבלם מור מחשבים (1975) בע"מ מיקרו-ב?ט בע"מ אלקטררנ?לקה רמלקרר מחשביס מור אלקטררנלקה בע"מ מולביט בע"מ מירב טכנולרגלות בע"מ מרום מערכות מלדע רמחטביס בע"מ משוב מ?קרר מערכות בע"מ מרמחי מ?לקרר-מחשבלס (1981) בע"מ מערכות החלטה מערכות חברה לשרות?ל עיברד נתרנלם בע"מ מפעיל צלרד משרדל בע"מ מג מדיה מג מדיה מ.מ.ן כצנלסרן 89 221 8 | לשראל הר-פז | 2" גבעתללס 1:4 2 |רמ? לשם אבי אללת פארק לתעשלות עת?ררת ‏ |76362 1 |צבל? שפללזר מדע קרלת רללצמן או עו רחורבות מרשב לעד 2005 1 | מנחם בררק ד.נ. בקעת בלת כרם 5 | אסף בןץ עברל 3 המס?ללה 37 תל-אבלב 5 3 | אבל פכלץ ת"ד 32 סבלון 33 6 | אלתן ברזל5ל 9 לרמיהר 4 תל-אבלב 07 2-2 ת"ד 163 אלרן שברת 12000 3 | מנחם שוס שדרות ?ררשללם 96 21 1 | לררם פרין רמת-ג] 0 -03 ניקרלס פרישמן לרס? אנגל זבצקל שלכורן ט 840/6 100 0-46 בית שאן רח' בר-כוכבא 8 5:27 2 נסים חלפון חולון ------- שי .| רשימת החברות המשתתפות בסקר (לפי סדר א'-ב') שס החברה 2-ו וה ט ל פ ר ץז |אלש קשר ניקוב מחשביס 08 2 | ארלה שוורץ ( רשראל) בע"מ נלקרב מחשבים דרך העצמאות 118 7 |ארלה גונן ( רשרא5) בע"מ נלקרב מחשבים בן-יהודה 1, ?רושלים 21033 7 | זאב הלקס ( ישרא5) בע"מ ניהרל פררייקטים 2223 2-2 |של ררזוב נילתוח מערכות מחשביס וחקר ביצועים נציגים בע"מ ריב"ל 18 תל-אביב 27 | ראובן אבן איתי רורט נילצן מערכות מ?לדע פרלשמן 69 תל-אב?לב 0 | משה ורלפסון בע"מ אמנרן שמידמן נלקרס מחשבים בע"מ 5 מו 8 |ררנל קנת ערדד 23 רמת חך רמת-גן סונרא אלקטררנלקה 16 6 | לששכר בע"מ 5 | ררטשטלין ס?לסטמטיקס בע"מ בית אליהר 4 |ע. לבנטר אבן גביררל .2 תל-אביב סל,אס. מערכות קרליבך 14 תל-אביב 1 | מאלר רקסמן מחשבילס בע"מ סל,פל.אנ.אס. אנשלם 4 | נחרס ?רדנאל רתורכנה למחשביםס בע"מ 2-6 סמת מחשב?ם בע"מ מרכז כלל לררשלים 68 8 | סמל מצפ?ל משרד 745 סיסמל, שלטות רצלורד קרליבך 14, תל-אביב 8 | שמראל סטשבסקל לעיברד נתרניםס בע"מ 6 00 ענב סיסטמס 2 252381-2-3| ררנל ענב ענת מחשבלם קיברץ בררר חלפ 005 ברור חלל ד.נ. חוף אשקלרן קר מערכות בית מרכזים, הרצללה מו 5 אלל שרר קר מערכות שדרות הנשלא 56 חלפה | 34643 1 | נחום שפיר קרמטק בע"מ בן-אביגדרר 18 2.8 4 | אברהם סלידל 2-2 1-28 תל-אביב קו מנחה אלנבי 113 ת5-אביב 27 2 | לאיר נשגב מלדע פלננס?ל בע"מ 1 | מרלך ויזנברג קרס שירות? תוכנה דרך הרצליה 41 2 8 | נלב בלייך בע"מ תל-אבדב 9 | דררון הרציקוביץ ר.נ. אלקטררניקה 3(+ 2 | אנטרלל בע"מ גרשנזון ורק שסם החברה ב 8 7 42 23 מלקוד ט ל פ ר ן| אלש קשר ר.סל.מ. מחשבלם בע"מ| דרך הרצליה 16-18 . 25 | חילם שר תל-אבלב : 7-2 שגיא שרותי מחשוב ארלוזורוב 18 2209 = 03-224647 רנ?להרל פלננסל תל-אב?לב . שמרי מחשב?לם בע"מ הזיתים 12 רמת-ג] 3 : 1 | דרד ררזנבאום | תטתית חרמרה ותוכנה | טשרנלחובסק? 11 7 | ארלה עזרא הרצללה 7-9 תים מחשבלם ומערכות תפוצות ?לשהאל 3 3 1 | רמל צבעונל תים מחשבים ומערכות מרכז מסחר?ל 8 בע"מ רמת אילן . תלם מחשבים ומערכות ארלוזורורב 53 חלפה בע"מ שם החברה אי. או. אס. מערכות משרד אלקטרנילות בע'מ אשל מערכות תוכנה אינפורמטלק בע'יימ מערכות מיד אכיד מכון לעיבוד נתונים אובע קלי מערכות תוכנה בע'מ ארי?תמוס מחשב?ם בע'מ אס. פי. אל. אסנת מחשבלם איכות מחשבילם 77 בע"מ ‏ אימות ביקורת מערכות בע'ימ אלפ??ם ואחת שרות? מערכות אריאל? תוכנה ומחשבלם בע'ימ אי. אס. בעי'מ ארגון ומדעי נ?הול ?ועצים אומניטק בעי'מ אדיונט בעי'מ אלמוג עיבוד נתונלם בע'מ בינאר מחשבים, מ?קום וציוד ייגןיי תוכנות חשב ' דינם מערכות דובק מערכות דיגילטל דעת מערכות מ?דע בעימ דיקלה מחשבים ומערכות בע"מ ד. א. נ. א מערכות בע'"מ דיל מחשבים בעיימ חישובית בבי'מ חמישה כוכבלם בע"מ טריפל-ד? בעיימ טלקוד מחשבלם בע"מ טכנולוגיה מתקדמת בע"מ ל.ב.מ. בע'מ לשראדאטה בע'ימ ל ענייא י, א. מלטווך ובנלו בע'מ לערא-טל מער' עטלקומוניקצלה ?על חברה לאוטומציה במ?נהל לותם מחשבים | סוג החברה | צל?וד ח ומרת תוכנה וכנה,צלוד |ותוכנה | שלרות |תקופת גיבוי |תקופת אחרלות אחרלות .‏ |(חודשים) (חודשים) 3 8 צ כן כן מוגבלת מר יו וו ועו 6 הוה המה בשו ו רן | ₪ | ₪ רי ] ן > ]₪ | | .5 הרשןך-)|- ה || מ | עו ל | 5 ה מש ו ו | פמ ה ך 1 | ש | | 4 || 7 שר. .| הרהצ- 7-7 | כ |ממך שמוש ₪ מו ו ו הווטממ ורי ל 7 )| קר 2-0 | |משה קש א 5 וה הווח 0 ו ו מו ה | | .2-3 מ הר | | א - | .5 ורא וק ו ו הצ מו תד 1 ₪ שוש 5 ₪ : 24-12 ו ו ה מ מ ב א ו ומעו ג 0 ו ה ו א ו ד ו ו מק ור 0 ו ו ה קוו הרי ו שו וש ב ו וו 5 בצ ל | ו ו א ה וש 5 ספא שמת ה סו מ" מה ור וו שי ךך | | ש ]₪ | 5 | כל תחיש המור טי 5 מה ₪ | | ו מאפייני החברות המשתתפות בסקר (לפי סדר א' ב' של שמות החברות) שם החברה כלל מערכות (1969) בע"'מ כתר מחשבקם בע'ימ כלל ציוד הקפי למחשבים כור תקשורת והתראה לועוס אלקטרונלקה בע"מ לומן מד עת בע'מ לשם א?לת מערכות מלדע ליהקום בעיימ מ?עד מחשבלם מור מחשב?לם (1975) בע'מ מ?קרו-ב?ט בע'מ מור אלקטרונ?קה בע"מ מולבלט בעי'מ מירב טכנולוגלות בע"מ מערכות מחשב מרום מערכות מלדע ומחשבלם משוב בע'ימ מומח? מיקרו מחשבים (ו198) מערכות החלטה מערכות שלרות ע?בוד נתונלם מפעיל ציוד משרד? ניקוב מחשב?ם ניהול פרו?*?קעים נצלגים בעי'מ ניצן מערכות מלדע ניקום מחשבים בע'מ סוג החברה ציוד,ציוד ח ומר ה שירות תקופת . 1 ו ₪ | > - ש ַ 6 - - -|- נט ש ש ש 6 ב -|- שוש - טש ן . %| - 5 > : תוכ נ ה גיבו"ל תקופת אחריות חודשלם) סוג החברה ח ומר ה שם החברה תוכנה |ציוד ציוד שירות תקופת ג?לבו? ותוכנה אחרלות (חודשלם) סמל בעיימ 4 ]| | .| ב סונר? אלקטרונלקה בע"מ סיסטמטיקט בעיימ סי?. אס. מערכות מחשבילם בע'מ סי?. פ?. אנ. אס. אנשלם ותוכנה למחשבלם בעי'מ סמט מחשבלם בע"מ 00 ו ענב פיסטמט ו ו 5 0 ע 3 ת מחשבים קיברץ ברור-היל ה ה ור |[ גד קו מערכות | וו מק ה שו ושי הא וה קומטק בע'ימ 6 9 .₪ 8 - 000% הבה קו מנחת מידע פלבנטי בעי הש הר וו רפ | גר קום שירותי תוכנה בע"מ | ו ו ו ו 0 0 ר. . אלקטררניקה בעיימ ו ו פע 6 5 2% ר. ס?. מ. מחשבים בע"מ שגיא שרות? מיחשוב ונהול פננס? שמר מחשבלם בעי''מ תשתלת החומרה ותוכנה תים מחשבים ומערכות בע'מ > 6 ע - תו כ נה תקופת אחריות חודשים) מלאה (ין שס הלצרן ₪ ₪ זל א 5 | 5 אס 5 אס 5 דד הק הלה ד הל ו 1% 6 5 . מ סע 5 0/5 מממ 0/5 5 זי כ רו [ ש פ ר ת | חברה משוררקת מ ח ש ב עך הגדלה |עברלת |אנגלל מערכת הפעלה ,ס?.אס. 18 טְּ 9 ₪ 0 ל ‏ ][.. | 6% גנפ | ]| ל | צ:| 0-8 5 |256 8 ,05 צפד ,5דעד 5 ו ר.נ. 0% 1 10 וש אלקטררנלקה בע"מ וס 3 0-5 | ר.נ. | ]אי צס | 1 שאסא | 5 ו 08 : מא 6 ימס וע (: מ ...ותפקשה ₪ וש | מ 4 אש 5 זג | | אדלרנט 7 | | | 800 |49 [49-]- - ]| ץ ]+ . 5 ד ממ דר אא ה רואש ישו שמח וא מ א 5נ זו 164[‏ 2-11 5 | ופ שעמ ואד א הו 808 צר 4 לוי |ר ל[ ל | ב 648 טִּ ה 5 | 4 |256 צִּ טִּ ה מערכות משרד אלקטררנלרת בע"מ - ממ א?ל.אר.אס. מרדל 128|30 |256 צּ צּ אק מערכות משרד / אלקטררנלורת בע"מ כלל מערכות 120 6 |640 צִּ טֶַ ‏ | 2 8 5נ:נ | ל של 7[ 096 00 256 590 -----[----₪ 5 [ 777 מערכות 7 ]0900 0 690 3100 ןש 5 | 7 בלקרב מתעבלט ] 820 ]28 [512 ]1-1 7 | שם הלצרן 6אזלאטת 8 8 08 8 008 ו 6 8דגכ 00 ונ ונ עד זי > כ כ ד ץ ש פ רת ץכ כ 4 ו מ- |עד הגדלה |עברלת |אנגללת| מערכת ב- הפעלה בלנאר | 8 2 |96 4 0 008 32.' אק בינאר | 96 טִּ טִּ אמ צ-פש א-ש מו תה וה בינאר 0 ,500 - 106 6 6 6פס ו . לשרא-ט5 3 1 8 |1280 128 טִּ צִּ ₪ 5 פע אאמא אזאטס 6 0451715 7 3 0 אלקטרונלקה ו כ בע"מ מלרב טכנרלרגלות בע"מ מירב טכנרלרגירת בע"מ מלרב טכנרלוגלות בע"מ מלרב טכנרלרגיות בע"מ ' מלרב טכנולרגילות בע"מ מלרב טכנרלרגיות בע"מ י מלרב טכנרלוגיות בע"מ 65-35 ||512 |4000 טִ טִּ 5 ו אזאט) שם הלצרן וי 9 7 דפס 17 מ אי אי וני וע וש וני 4 00 1 ובו וש 10 4 כ ו ו ו 0 10 א 2 וני 4 וו לו וני ל חן ו מע כ וו וני וני ד לוי הלויו מפעלל בע"מ ס?סטמט?קס בע"מ | סלסטמטלקס בע"מ סלסטמטלקס בע"מ | סיסטמטיקס בששש 000 | מב משנם | אסנת ב ו 5 א חברה משררקת מ ח ש ב 512| 8 | 65 -| > שי ו ב ו השע ה 8- אכ ] 64 ץְּ 0% דסא 6 דסאזא | ל דטאזו ךז ל = זי כ ררר ד מ- ל ו < ש 5 ר ת2 עבריתן אנגל?ת| מערכת הפעלה ה 07 0% -| < צטאזת 6 | | | 8 5 6 6-ל 6% צטאזת 0/6 בב צמאזת שר דמאדת דלגלטל סא 6 |64 100 .4 10 55 תע 246 |256 צִ 7 85 1200 דלגילטל 0% - רגרב מנטגם מחשבים מ מ ו מחשבים נלקרב - אה = 1000 מחשבים מהתמאס גזגת || לענ"א - | | גטסא| 64 | אטאט הזג |] לעכ"א | ,זא תמא בדה תים מחשבים סידרת מלקרר מחשבים |128 || 4 25 | 254| 100 5 3 1 5 5 605 5 05 5 ל 58 071 אנא שם היצרן זא תס ,זה תא הדא זא הדגא זא הדגא ,זא דגא ,זהאטאוס גדה זא ההכ ,זא 74גס ד.א.נ.א. זפוט א את טס א ו טס 0 אפ ד גכ אפ אפז 8 אפ אפ חהה אפ אפ 5 כ דד ד דא הסדא 1 0 חץ ה ץז ? כ ריר 7 ש פ ר ת מ ח ש םה מ-| עד | הגדלה |עברלת אנגלית| מערכת ב- הפעלה מחשבים 7200 5 ץז מחשבלם 5, 05 / 1 | מחשב לס 5, 05 / 1 - 0 ₪0 - | - 4% ו הק מחשבלם 2 | תים 0 | 00 מ ו ו ,75 405 מחשבלס 2-ו 4 0 | 110 ,005 מחשבלם 7-2 4 0 / ו אש 100 , 05/08 מחשבלס 2-ו מ 0 008 81 אי 2-5 | לנתט מחשבים || | צלזהם |[ .| 64 | 7 | ץ ‏ | ץ | א | כלל צירד 7 ]| - 405 ]| 48 ] 64 |[ |[ ט || ל | 6% | סל.אס. מער || 16/480 ||256 | 72000 77 | ץ | | ץ- 2.28סאדא00 | סל.אס. מער' || 930 ג6 |[128 | 2000 7 77 | ט | | ט- 780.2.28א60 | סל.אס. מער' || 940 6 |[128 | 2000 7 7 7 | ט | | ץ ‏ 2.2סתדא60 | סל.אס. מעב || 950 62 [128 | 72000 7 | ט | | 7 %8002.28א00 אלכות מחשבלסם 4 32 6 | 16/32 טּ טּ טלקרד מחשב?ם נוי 4 צִ טִּ | אאא %.. || 5285 | 32 |128 |16/32 | ל | ל | | ליבבמ. ‏ || 5288 | 32 |288 [32/64 | טש | % | |[ ל,ב-מ. - | 8/1 |[ 32 |1024 128/256| 7 | | טש | אסש פקם | לכב.ט. - || 5110 | 16 64|‏ ]16 | ט. [ -- | | לבב.מ. | ]| 5120 | 16 [64- [16 | | | | ל | | ל,ב.מ, ‏ ]|[ 8/34. || 32 |256 | 16/32 ]| ל,ב.מ. || 86/38 |8192|1024 | | | ט ‏ | ל | ו ב 0% ר.סי.מ. 220 4 15 | א 6 ו 00 ה 8 הר -- | ]| א ! 0 | פד ,7 0 ל 8 ב 8 0 0 0 | ארמנדטת ‏ || 24000 | 2000|256 | >> | אזאט 05 . 5 ב = - = ₪ + : ש 2 גא א 9 44 אלקטררנלקה | - 23 - זי ככ ר ורן ש 5 ורת שם היצרן חברה משווקת מ ה ש ב| מק עד הגדלה | עברית אנגלית | מערכת ה סונרל?ל 6- ₪2 2 צִּ צִּ 5 | = אלקטרוביקה | ו אה 0 | סונרלל 26 22 צִ צּ 05 אלקטרונ?קה | | 0 סו נרלל 2- ₪2 צּ צּ 5 | = אלקטרוגיקה | ו ו ו סונר?ל 2 צּ טִ 205 אלקטררביקה | ו ו ו | סונרל? סלפון 2 צ צִ 0% | ₪0 ד סונרל? 60 לעו 5 שִּ טִּ 07 | אלטרוגיקה | יי אסא ל.א. מלטווך -1-9010 ]| 68 256 | 32 שִּ צִּ 5סד 4 6 א = ה ו ומ אסא . מיטווך = 8 256 |32 טִּ 8 | מצד - אסא -.א. מלטווך -- 6% 256 צִּ צִּ 2 יה ו ו וה אסא ?.א. מלטווך -9020- ך] 128 4 ט 0 ו ל ו ה אסא ?.א. מלטווך - 70088 2000 ץצ ו ו ו ו אסא י.א. מלטווך | 0- ]| 768 4000 ץצ | של" | | 4 אסא י.א. מלטווך 0 1 768 0 0 ל פא ל.א. מלטווך -68א] 68 22 פופ 8 וו אסא ל.א. מלטווך פאם| 68 | 512 |68 ו ו אסא ?.א. מ?טווך לא ובנלו 1006 פסא אכיד מכון עס לעיבוד 1006 נתונלם סא מור 000 ו צִ ויו ו ה הו המשו ספא מור 0 68 206 טְ טִּ | ו ה ה ו ו ו מערכות ה ] |₪ % ם שי 5 = ס וקה - ₪ . וס ב ג ₪ ב 5 דסא משוב מיקרו 642 2 מערכות | | | כ אד | פיסטמטיקס או 2 |128 ו בעיימ . ו 63 (-גן ב :₪ 5 | . %קס שם הלצרך ד 548 5 מ מו ו 5 ה( כ 5 או אד 5 אד 5 אד 05 אד * 5 אד מ ו 0% > 1006 00 6 6 א ודא 28 ז ד ב 5 ז יכ הרהרך ש פ ורת חברה משווקת מ ח ש ב| מ- > םד עד 7 הגדלה עברית|אנגלית ו רב 00-ל 8 א 2 אלקטרוניקה א/ יע בעיימ ר.1. 1-5 68 א אלקטרוניקה - | תמה בעיימ אצ ר.נ. 0 6-]דת 28 אז6אע אלקטרונלקה 6אדיד מס בע'ימ ז ד צס ר-נ. 6 6% אז ו אלקטרוניקה לס בעיימ ו( 3-3 1-65 4 ]64 זז אלקטרוניקה מ יר בעיימ צפ | חומנה בש [ | | ו | | | | אק תוכנה בע''מ ו קום שירות?ל 3-ו 192 צִּ צּ 5 ב 8 00 קום שלרותל 3 28ו | 128 טּ צִּ 6 רהומ מה סי.אס. מערכותן 200 ₪ 8 ו אסואס | מחקבים בצ | , סי.אט. מערכות] 300 88| 128 סוא ס?.אס. מערכות] 600 -56 200 0 |128 צִּ סואם סי.אס. מערכות| 800 6 | 2000 טּ סא ו א | > 0-6 אלקטרוניקה 6-ו בעיימ' : ל" | |ין 6 | / ץק ממ מק ממ א 0 | לותם מחשבים | 2-8000| 256 020 | - -| רט | ץט או | בור תקשורת - ]ו-8000-?|]| 256 סססו | | שר | ט ‏ |0/8).אנאט תוס הנמה הנמ רקו במוה הפהטרה מעומם, אדא כור תקשורת 2 7-800 000 צּ ,אזאטס 4 | | || אש כור תקשורת 00 צִּ 7 :4/ש אזאס ה ו ישראדאטה 8 768 צִּ טִּ 8% פס | | כ ]| לשראדאטה - ]| - 7-90] 66 |68 | ץע | 0/0 שם הילצרן מחשב דאמסט 00| 5 צ 10 40 5 צִּ סי אס 5 צִּ 1 א 5 צִּ צִּ צִּ קד 65 ץצ ו 2,.3,5 ונינ | 1 ם-11 ,סע 580 93| *[] ]+[ | א |1 | כל הדגמלם צִּ צִּ פררט פדיפרט 0% ₪ 5 | ש 05 00( = ₪ |- 8 88 6 8 0 א 0- 5 0 ו ו מ 6- 64-55 1 8 צִּ צִּ טִ צִּ צִּ צִּ ץסדתקן| ל טִ צִּ צִּ צִּ - 858-500 0- א , ו שו 8 8 5 50 0 יר 4 8 10 1 ,זס 4 > ₪ | - + 9 5 ₪ 8 + שג 8 יס [צ| צ |צ דד 6 | מחשב בילסיק|פורטרן יטרד |אסמבלר פסקל |,ז8 |קרברל אד ו |קסע |בנרוז [68א 0 וה ומוה ו שם היצרן שפרת תכנרת תקשורת 2-2 פ5- ה 1 ב 8 ו ו ּּ == > > ₪ -) זז 1 בי > ו 110 -3 60 655, 5 ,הטאפ זא הדרוה 0 >8ף ד א הגאס | 0 ספס1תס₪| | ץ צּ 0 ,5-140 ,זתמאפס גא | ץ צּ - 4000/₪ץ 0 / חן ד 09 סדא| - ט 3- פא ד ₪ א 00דא| | ט 4 פאס ד דע | אפ צפסחסדא| | צ 6 - פוש יד דת 00| | צ 8- פס לי ₪ 0 אספאדגאת דד 4% וכ ו 7 א 5 > א 9 - 6 א - א : ב : ₪ 5 ₪ ₪ כ ₪ = רא 5 > > ₪ > > 5 5 ו .+ >> > > >> >> - 8 ו א 1 > ₪ן 3 8 ₪ -4 5 ₪ 9 ש| < 9% 1 4 שם הלצרן שפרת תכנות תקשררת 2- ! מחשב בללסלק|פררטרץ |אסמבלר| פסקל ,זט |קרבול אד 00 |פפק [בדרנז] מסא] טִּ צִּ [ אתא הדהפ| - ט שִּ - 1 | אקללפס המומ מההמה וטגה 0 ,5000 ו ג | 0 ה זו ו א ט טּ טִּ טִ טִ 8 |ץ 1.0 .6 ו אסזזאאסיטס טִּ טִ טִ ט / טִ 10 6.42 | | |צ] | + | גצ י|+ן | אד 5008 צ טִ ט טִ ט צטִ 1זס] ט| ץ | ל ו | 20 ד 2010 ל יי שם היצרן מחשב 600 חי 6 8 6 חן 6 ץ 600 חי 2 מ 6 ד 2 מ 600 ד ס-2 ₪ ד 2-00 מן אסא %* 0- ך אסא * 0 ך אסא * 0-0 אסא * אסא * 0. ך סא * 0- ך אסא * - א2₪01510 8( ו - א₪01510 6 ו 6% זא + > צִּ טִ ה ו > מש חישו ישן בייסלקןפורטרן |אסמבלר|פסקל |זסג |קרבול ממה 85 ₪] | | | | ץסזדק 5 .- 020 וווניו צסנדק 100 סדע ₪ > >> >> > >> > )]44- א ומו וו >> הצצאייי כ כ כ ל = שאהסמטההתהמלמהההט שם היצרן שפרת תכנרת . תקשורת ל- מחשב בללסיק ‏ פררטרזך|אסמבלר |פסק |,דס |קרברל פד 0 |פפק,ןבנכריז |א6א א20 טס צטִ 1 צּ טִּ צִּ צִּ צר |צ צּ צִּ ה ו 1 -] | | צ | | || | | 0 6 || ץ / 0 ץט | ץצ |ט |צ | ץ א וש שש | ]| ב ]2 ו 0 6 || ץ / טִּ צ |צ צ |צ |צ | צ אדפ || ץ פפ-פהטט | | = | ---] ]| | ב ו ו ו 5 1% 0 6 ו 5 מ חח 5 ו 8 מק וטו 0 ,7000 ו 3 גרפל 4 + 1 צִּ 6-3 | | 4 + נש ₪ ₪ 5 8 כ כ 4 - תק ל . א 1-3 6 טר[ צר | ץצ |ט ]| ]צר ]| ]צ [צ |צין. | 0-2 1-15 וצ - 9/9 | הט כ[ טר | ץצ |צ | || ץצ ] - ]ץצ |צ |ץ ך. | | | ץצ | |ץ ]| .]+ ]... |צץ |צ |צ | | נד-90/ | כ ט | טר | ט | הצ | ]ץר ] | |צ ]|צ ]|ץ ן. | שו הי ו תי .0 ₪008 0 "3 | אי 8 01 016 5 ה ה 6 . 5 רשימת היצרנים, שם ומאפייני המחשב המופיעים בסקר (לפי סדר א'ב') שם היצרן מחשב בילסלק|פררטרץך|אסמבלרן פסקל5|.זעא |קרבורל אפתן 606 |[שסע [ןבדרנזן 68א שי || || פררטרך| ץ 8 צך 6עת פררטרן 8 1ך 6 פורטרן 28 | ₪ ₪ 1 6 צִּ פורטרן 28 5 5 אד פא אד 0 5 5אך 5 זא 5 0 5 5 א 0 55 עק=ש=ש שר םר ב 2 ₪ רשימת חבילות התוכנה לפי א' ב' 31 נבו ש א איסוף נתונ?ם (דאטה אנטר?) איסוף שעות ארכיון אנגלית לבתי ספר ביטות בנקאות בתי-ארלזה בתי מלון בורסה בדיקת חבילות תוכנה בנין בקרת יצור במלטשת ?הלומים בקרה הנדסית בתי מרקחת בקרה בזמן אמת בטחון בקרה וביקרות בקרת איכות ביצור גיול חובות גאומטריה לבת? ספר גאוגרפיה לבת? ספר גבית מיסים למועצות אזורלות דואר אלקטרונ? הנהלת חשבונות הנדסת בנין השקמת בת? מלון התאמת בנקאים הלוואות וניהול ערבויות הוראה וחינוך הזנת בעלי חלים הוראות קבע הנהלת חשבונות למושב הנהלת חשבונות למועצות א?זוריות הנהלת חשבונות במטבע חוץ מופיע בטבלה מספר 2 וו 10 8 ₪ שש ₪0 את 4 הג שמ רהו הד ההרד יהת ב 5 אריל קד =- שו > ב ג . רשימת חבילות התוכנה לפי סדר א' ב' (המשך) נוע א חשבוניות חשבוניות והנהלת חשבונות חיוב לקוחות וניתוח מכירות חישובי רל?בית חשבונות מרוכז?ם חסכון באנרג?ה חוזים והתקשוריות עם נוע'/קבלנלם חברות הובלה חשבונות קבלנים חיתוך פחים, אופטימיזציה טלקס יהלומים כוח-אדם כרטיסים רבי יתרות כדאיות בנ?ה כתבי כמויות לימוד עצמ? בייסיק מופיע בטעבלה מספר וו 13 0 רדר הנורו א ישא הוויד ה ה-די לדו %-יש4ל--588 א ישירק וה אלש - נבוש א מופיע בטבלה מספר מלא? 1 מעקב הזמנות 1 מחהולל ?ישומים 2 מאזנים 5 מתמת?קה 6 מושבים 6 מרכז בקרה 7 מכירת דירות 9 מסעדות : 0 מכוני תערובת וו משכורת 1 מעקב החלטות 5 מערכת עזר לפיתוח תוכנה 13 מעקב חוזי שרות 13 מעבד עבלאות 3 מערכת תעשייתית 12 מרפאות ש?נלם 4 מעקב מכירות 18 משרד ממוחשב 5 ניהול ניהול ניהול ניהול ניהול ניהול ניהול ניהול רשימת חבילות תוכנה לפי סדר א' ב' (המשך) מכירות בתשלומלם ייצור מוסך עדר משחטות בת? ק?רור מדגרות מכבסות תעש?יתיות נו שא מופיע בטבלה מספר ניהול כדאיות פרוייקטים וו ניהול עבודה עובדים עבודות 2 ניהול פיננס? 2 ביהול מחסנ?ם 8 ניהול בת? ספר 3 ביהול תחנת דלק 8 ניהול בתי חולים 8 ניירות ערך 6 ניהול וטיפול ברכב 9 ניהול תיקי השקעות 7 ניתוב רשתות מ?ם 7 ניהול פרוייקטים 7 ניהול ספרית וו?ד?או 8 ניהול עסק 0 ניהול כרטסות 0 ניהול תקצלב? 12 ניהול ספר מנלות למנפיק 7 ניהול מסד נתונים 13 ניהול מפעל דפוס 8 ניהול מידע 18 ניתוחים כלכלים 18 ניהול מעבדות 5 ניהול אנרגיה 6 ניהול מצבעת טכסטיל 6 6 6 17 7ו 7 7ו 7ו 17 נו ש א סימולציה סטטיסטיקה סדר דפוס ספריה סוכני נסיעות ספקים עיבודים מדעי?ם עיבוד תמלללים עיבודים גרפיים עץ מוצר עיבוד שבב? פחת פיקוח שעות עבודה פיקוח קו יצור פועלי שטחים פרדסנים קריאת מ?חשוב קלקולטור פיננס? מתוכנת קידום מכירות קבלת החלטות קולנוע - מכירת כרטל?סים רשימות תפוצה רפואה רכש שטרות שיווק שידוכים שכר פועל? שטחים שירות שיקים שמאות תמחיר תזרים מזומנים תיווך תקשורת תכנון השק?ה וצריכת מים תכנון בעזרת מחשב תכנון לינאר? תוכניות פרט תפיי? תעופה-נ?הול תחנה תעופה-ניהול שירותי קרקע מופיע בטבלה מספר 3 15 5 7 15 - טבלה מס' 1, דף שם החברה מ ח ש ב ל |השברניות הנה"ח| חשברנלרת| משכררת |תזרים גלרל | מעקב מערכת | רהנה"ת מזומנים|חובות|הזמנות אש"פ מערכות אכלד | 5 תפסא בלש *|+י|:|: |+*|+י|3 ו אריתמרס 5טא מחשבלם 00| אסנת זל צּ 6 מחשביםס 0 זע איכות אפ מחשבים אס.ס?.אס | אפל 1 ₪ האופפ ה ל השושתחמא 0 ה שש א תה מערכרת >י ויו ומשוי חי הטמוותה מחשבלס 5 85 / פס | ?+ טִּ צִּ צטִ - מויי ו מ ויק מ מ הווון מחשבים אמפצס--ץ | ץ טִּ 6 מחשבלם 8 0 מחשבים פיי | שד 5 מ ות תקשורת לרטרס ךללץל אלקטררנ' | טלרלדלאר | |% 0 0 ה ₪8 אללת >> מחשבים מחשבילם טכ נרלר' מערכות מפעיל בר שש ץע שי נלקוב מחשבלם | דרתם | אלבלט זללרג| ט ‏ | הט > | | ב | ו פרויקטדם בדצן א דכ צ מערכות טִ ב -הקשש חבילות תוכנה שהוכנו על ידי חברות המשתתפות בסקר טבלה מס' 1, דף 2 שס החברה || מ ח ש ב ערכת הפעלה רהנה"ת מזרמניס|חובות|הזמנות א 8 מ 8 מערכות ה אלקטררנלקה סי.פי.אנ.אס. ו כ ה ה | 5/38 שמך כ י'תוכנה ה מחשבלס 0 8 6 אלקטררנלקה | 7 ו ו מחשבלם יארגון -גך תרכ נרתן 4 | טִּ טִּ חשב 8 מערכות | .מ | | .0. אתד |ט | .מ | [] 5/1 88 [ץ | ל,ב.מ. | | 85/34 א8ך |[ץ | 8 ₪ (בבש -ר- מו ...| ל.ב.מ, 0 אד ]| | ל | אי לפראדאטה | ומצאמת | ט | ע-- | ט ע ץּ ץּ [ | 4 אלמוג | מע אצת צִ ב 8 מחשבלס | מחשבלם | סיסמ5 ש ץּ צ-| ץצ ניצן מערכרת חבילות תוכנה שהוכנו על ידי חברות המשתתפות בסקר שם החברה מ ח ש ב מערכת הפעלה נלהרל נלהרל |פ?לקרח|פ?קרח פיננסי| שעות עבודה ע 006 ה ₪ מא אוה מערכרת 1 ו מערכ רת ו מחשבילם ד הח 5 ו ו מחשבלם אסאס |אפל | | | 1-17 ]| ל.| | | ה ב מחשבלם 5 - 5 ]07/1 של | 1 1 מערכות טע = | 6 מחשבלם וי 8 מ | אלקטררנלקה||טלרלדלארטקס מד-עת 201 מ | ,ןק | ו | יו מחשבים 9% ו חח ו חן מחטבלם 5 [ימיי- 100 08 86 300 טכנולוגירת 7 ג ו ו מערכות ו מחשבלס ניהרל פרוייקטים סרנרל > יח אלקטרוניקה טבלה מס' 2 קריאת מלכשור ווק מחרל5 נתרנלם |"לשרמלם 5 ד|> >> >> 5 ץזווווווווי וזו שימות פוצה > |> >> > - שם החברה אל.אר.אס. מערכרת אש"פ מערכרת תוכנה 4 קלל בע"מ אסנת מחשבים איכות מחשבים דלגלטפ דעת מערכות דיקלה מחשביס ד.א.נ.א מערכות דלפ מחשבלם טלקרד מחשבלם כור תקשורת לרטרס חבילות תוכנה שהוכנו על ידי חברות המשתתפות בסקר מערכת הפעלה מדעלילם |תמללל |בלטרח|ס?מרלציה|בתל- 3 ₪ נן > 8-ו > >> ג - |-| 1-6 2 5 > אלקטרונלקה| טלרלדאור | 1 לשם אילת | 4 2001 מילעד מחשבלם מור מחשבלם מירב | א 0-11סל | אגט 11- פס . > טכנרלרג לרתן משרב מערכות מפעי5 ניקרב מחשבלם י נצלגים ניצן מערכות סרנרל > > . / | > ו ומ אלקטרונלקה ו שם החברה קרס שלררת? תוכנה ר.סי.מ. מחשב?לם שי" אלקטררנלקה אדיורנט דרבק מערכ רת 7,ב.מ. לשראדאטה חישרבים בע"מ סלסמל בייט חבילות תוכנה שהוכנו על ידי חברות המשתתפות בסקר טבלה מס' 3, דף 2 נלהרפ מדעיים |תמללל |בלטרח|ס?מרלצ?ה| בתל- ספר לימוד עצמל בילסיק ערכת הפעלה בנקארת |סטט?לס- 8 יי ה ה א ה אדזאט? צִ צִ ט א | ץצ |[ > 1 | אל | 6 | שם החברה אל.אר.אס. מערכות משרד אטש"ל מערכות תוכנה 4 קלל דיקלה מחשבלם דיל מחשבים טלקרד מחשב לם לרטרס אלקטררנלקה לשם אילת מ?לעד מחשבלם מירב טכנרלרגיות נלקרב מחשבלם ע.נ.ת מחשבדם ה.3, אלקטרונלקה דובק מערכות ל.ב.מ 7.מ לשראדאטה חיטרבים בע"מ סיסמל ימח שב מערכת הפעלה קורמודור | סא 8פ-0דס 0 -פד 07/00 5- ₪ ךדללזל טלרלד?לאר 0% בת?ל ארלזה הנדסת בניין [| | 18034 |[ ל.- | | | 8 8 שי המל א 1 - טס 0 808 08 ה 8 מ ו ה 0 0 ב 8086 |[ ץע [ .| ץ. | | 4 8/78.|- 0 =-]----..---|-...| - .] ₪4 .. 1‏ | צ.ן. .1..| 77 ל | 80 פאל | ט | | ט ‏ | צ ‏ |[ט | תחנרת ו מ 8 טבלה מס' 4 סוכנל נסיעות --% .-- 05 הירע הוסד רוש-%קאנ הוהי חק-הדל הלחה טבלה מס' 5 מ ח ש ב שם החברה מערכות הפעלה א?ל.אר.אס מערכות משרד - בע"מ אש"ל מערכות תוכנה אוסנת | 1 מחשבילס ד 005 איכות | מחשבים דעת מערכות דלקלה מחשבלם דיל מחשבים טלקרד מחשבים לענ"א לרטרס אלקטרונלקה לטם אלפת מלעד מחשב?ם משרב נ?קרב מחשבים ניצן מערכות 8 ה אלקטרונלקה סל,פל.אנ.אס . 7 | >-- | קר מנחה אלביט רנ אלקטרונלקה 00 ו מחשבלם מו ו מ ה מ מו חשב ו ה מערכות | בר 804 אחזאט? | לשראדאטה > | - טבלה מס' 6 מ ח ש ב נללרות מתמטלקה|[ג?לארמטריה |גלאוגרפיה ספר | | ב יי ו ה ו . 0-5דסגת ו ייד ה וו מחשבלם ד מו 0 0 מחשב?ם מ ה ו ו מערכות 00 ב מחשבילם 5- 9 1 02 ור הד | מחשבלם ה ו ו לרטוס דללזל ו 1 צִּ טִּ 0% לשם אלקת ]| | ]]180/24‏ ל.------- לאש ו מלעד אגט 11- > שּ = ] מחשביס " מלרב מכ ההוםהטחם מחשבלם - ו | ץצ ]| ניהר יי המו מו חיק מו מו > ימוי - מו 4 מ הווה מערכות ו | מערכות יי אלקטררנלקה קר מנחה ןממל הקופה ה הו ר.נ. חח השקומ הו חיש חי הו הו הו אדיונט | אוחוה ופ הא ומוה קמור שו החפ הו מ ה נמ מו מ מא מערכות י ל,ב,מ | א 5-1 ל,ב.מ ----- אש ד ןה | לשראדאטה ונפשטר :| ו ו א ד ה הקפר קה הו כתר מחשבלם 4 טִּ 4 בע"מ: סיסמל | 0 פד שר שר ]ער | 1-6 מרטבלס >> שסם החברה אל.אר.אס מערכות משרד אלקטרונלות בע"מ 4 קקלל בע"מ איכות מחשבים דיל מחשבלם טלקרד מחשבים לענ"א לרטרס אלקטררנלקה 2001 ניקוב מחשבים לרתם סרנרל אלקטררנלקה * קרו מנתחה ארגון רמדעל ניהורל דובק מערכות ל,ב.מ. לשראדאטה סלסמ5 טבלה מס' 7 | מ ח ש ב. נלהורפ ניהרל |בדלקת |עלבוד|ח?לסכון |מרכז מערכת הפעלה(|פררלקטיס| תלקל חבילרת|טבב?ל |באנרג?לה|בקרה השקעות|תוכנה בש ד ד אזאתט תחט5]| צ | | א היד הש הנס התמקקטו הפה דְללזל טלרלדלאר ]| . | אט ?| ל 7 צר | | | || --|%+) | ץ מ מו |[ - צזפז 00 ד טְ ריי קשוה אא הד הו הו הככו המותח 6 ב ו ה ה ה כ || סשאפן ץר | ל | | | | ן ו שס החברה אל.אר.אס. מערכות אש"ל מערכות תוכנה 4 קלל אוסנת מחטבים איכות מחשבילם אס.סל.אס. דעת מערכות דלקלה מחשבלם טלקרד מחשבלם לענ"א לרטרס אלקטררניקה לשם אללת 2001 מיעד מחשביס מורר מחשבים מלרב טכנולוגילרת מררס מערכות נדקוב מחשבל?םי לרתם סרנרל אלקטררנלקה ע.נ.ת מחשב לם 7 אלקטרונ?לקה ארגורן רמדעל ניהרל גן תרכנורת חשב דובק מערכות 7.מ לשראדאטה כתר מחשבים בע"מ סיסמל אלמוג. - 850 - = חבילות תוכנה שהוכנו על ידי חברות המשתתפות בסקר שששם-.-------ששששששששם ב ונ ו ב .]0-ב טבלה מס' 8 מ ח ש ב מערכת הפעלה||תמח?לר| פחת להלרמלס|ספרילה | שש ץצ | צן צ | צ | + | | || א 4 ----אסן ש ] 8 ]--ש.|-ה- ‏ -ן- | ה | ןי ןש .ו | --] | 4 צּ צּ צּ 6-אפד ] אצת 50 1-1 +-71-ך---- | זאתמא65 געגסן]ן ל ]| | ט | ל. | סממ הוה דללזל 7% --] אל )| | || שרוש -1ההאתאתי, = <=--1 = 1--| ]| אגט וע 1 | .]2 -:==-- .| ו ₪ א חש תעפי האור קוו תות הו ו ה מ ו מ ה ה ד ]-- אס / 5 | סמל ענמש ו קה ב מ מ הח מו 4 א << ₪ 8 4 +1 | ו ו ו ה ו בי מ המת אוו ץע ל מו ה ב ו ו ו ה כות אדם טִ 1 | ו | שם החברה איל.אר.אס. מערכות אט"ל מערכות תוכנה אלנפררמטיק בע"מ 4 ק?"י בע"מ אוסנת מחשבים איכות מחשבים אס.ס?ל.אס. דעת מערכות דיל מחשבלם טלקרד מחשבלם לענ"א לרטרס אלקטררנלקה לשם אללת מיעד מחשבים מרר מחשבים משוב מערכרת מפעל5פ נליקוב מחשבלם ניצן מערכות סונרל אלקטררנלקה שמר מחשבים גן תרכנרת חשב דרבק מערכות ל.ב.מ לשראדאטה חלשרבית בע"מ כתר מחשבים סדסמ5 - 860 7 טבלה מס' 9 נם ונ מ ומוה ו 16| +-------- .| | אדגתם המקט5 ו צַ אא אס רש שר דללזל טלרלדלאו 0% |[ - 180/34 | | אגט ‏ 11- קפ | ו || דלגיטל ו ב ו ו ה || תגצפטצפסה]| ץצ | ----[%-. 0 4 000]....-ש- ה | 8=-]שה-))-2--ב---| ששוקמט| ש ‏ | טר |[ ן ל 9 | ---- | ]| האאמס השא[ ]17| --|--------------=| ג מאממממטוומאם | הקפר הו וקו ה הפו ההאתפה השורי התוויה מ מ הנממ מו מא ושאר" ₪ הלעתו קוה ה ה ה ה ה | קוש " = ג שופ קווחו 3 או השקו הת הו | שא -- - ו האופ ההשו ועאטו התמו הענתה הסה הח || 968 מרקרת 1 | )+ --------| ד ד | והאשש ו 3 | ה הפו ב ו ו וו ה פרעלל | | שם החברה איל.או.אס. מערכות 4 קל" בע"מ איכות מחשבלם דיקלה מחשבילם טלקרד מחשבים 2001 מלעד מחשבלם ניקורב מחשבים סרנרל אלקטררנלקה סל.פ?ל.אנ.אס. קרם שירותל תוכנה 2 אלקטררנלקה שמר מחשבים לשראדאטתי סילסמל טבלה מס' 10 מ ח ש ב נלהרל|ניהרל |נ?להרל |נ?הרל מערכת הפעלה||מסעדרת|עסק |כרטסות|| ספריות |ארכלרן|ת?לוור (ן. ספא טִ - ו | ו ו ו ו יא 50 א -- 5ר- 5 | אפ 8ט0]| | | ץצ |[ | | | | צ| | אגט על | | ץ | ל -] ל-1-- | || אאט 11-קפק]| ]| ] ]1 ----------| ||[ עשדת|| ץצ | ץ ]| ל[ ל--ן-1-]--- | מ הוחהוה) שוש קושה וו חל ו מקו מו ה ממטמום 5 ג ו = ג 68 (ין | ן | ₪9 םס ש> 1 - שנענ שידרכיס חכילות תוכנה שהוכנו על ידי חברות המשתתפות בסקר טבלה מס' 11 מ ח ש ב ניתוח כדאיות |בקרה מכרנל שם החברה מערכת הפעכלה ||כדאלות בנייה הנדסית |פרדסנלס| שעות תערורבת פרוייקטים אל.אר.אס. מערכורת 4 ק??ל בע"מ 6מא טִּ 8-010 דעת מערכות 4 /) | 00 -- | 8 ןוס ב ו ה 5 תוכנה ץַּ צִּ ככ ו ו ו לשראדאטהי לשם אללת - ָ 3 [ מס [= סיסמל | 7 489 - = חבילות תוכנה שהוכנו על ידי חברות המשתתפות בסקר טבלה מס' 12 קלקרלטר | מערכת תעשל לתית נלהרל תקציבי|פלננסל מת רכ נת קלדרם |בקרת שם החברה מערכת הפעלה ||אלקטרונ?|| מכירות|??לצור במלטטת להלומלם מממ כ ו ו מ ו מה דעת מערכות 4 | | ו 0 7 אטן ‏ ךר ה כזין | | ד ד | אא הו די | | אוסנת מחשבלם נלקוב מחשבים ]| ו > אלקטרונלקה מו | נלהו5 / ו | ה ו ה ו ו ה ו ו |[ | | | | | | | | 4 | 578 5 4 א מ ו ה ו מה ספ המשוי ה יו ב | |סאם. ין || | א | ג| | | | ג | ג| 66| = )ו 066 |ם660504 בם|שםס 68 אאא |000460 16 | א6םם |₪1566 2 | 0א600 |ם60:0| 0660660 260666 | | 68 |2ם0 |6)שמש | 65616 | ₪ טסט 00666 | 1 ,00 ש6סה 8 ם.0 7 16 %נם1)1 אישיאי2 *בא*+0י0בא 6א*+0י0א 10 אא 1-00 ₪066 6,6א 34 ₪ החברה אילנפר רמטלק בע"מ טבלה מס' 14 מרפאות|בלטחון ניהול| הרראות קבע שם קבפנלם |שיניים|בקרה מפעל |מכירות| מ?לדע רוביקורת |דפרס - טבלה מס' 15 מ ח ש ב מערכת הפעלה תפ"?| החלטרת | רכש | שמארת שם החברה בת?- משרד נ?להרל מרקחת | ממרחשב | רפראה| מעבדורת 5 01 > 6 085 ₪ גא הא > חש ו דיקלה מחשבים כור , תקשורת מיעד מחשבלם מור מחשבלם ניצן מערכרת שמר מחשבים ל > -ש וו 4 | דע פהאהזתו'| 1 , : | [ם+006400 . | יי ן 5 0 | י 4 ? 66א | 6 | | | 0606646 0/0 / 0 | | דא 4 דא ו י ספ קר ו %6א1 468 |40:6) |661 46 0560 00, 7 00₪ם ש )טשה 6-6 426 86 ח06ה 0-5 סט 3 8 |116416א 6 |000 106 6 |ן )]0044040| 6 ב שיזיה 5% 88/85 ג | דצו 6 4% | | 06 6 |06.ם שףסשט 6 ₪66 ₪ 7606 5 חנ 6141 0566 00, 77 8 טבלה מס' 18 מ ח ש ב מערכת הפעלה תעופה נלהרפ תחנה תעופה נלהרל שירותל קרקע שם החברה אדילרנט דונס מערכות המנון ה המרכז למטרכות מידט ניהוני וענ"אז והייצור פרויקט משותךף של ממשלת ישראל, קרן הפיתוח של האוים ומשרד העבודה הבין-לאומי שד' יהודית 30 תל אביב, 67016 ת"ד סו330, טלי 330071 7 | תוספת לסקר ציוד ותרכנה למלנ?ל ומלקרו מחשבים בגלל טעות דפוס וסיבות טכניות נשמטו בסקר הנדון פרטלם על התוכנה המשררקת על לדל חברות 08א ‏ ?.א. מיטווך ובניו בע"מ, שחף וברשת - המתא?למות למחשב? 0.5.א רשל חברת טכס. מצאנו לנכון להשליםס פרטלם אלר. עורכ?ל הסקר יי רש - | מען לריון "נור 1 : טה "א [ 9 4 1 44 , שס החברה מ ח ש ב מלא? חשברנלות הנה"ח חשברנלות משכורת תזרים גירל מעקב / אסא י,א. מלטורך 68-9010א צִּ טִּ ט צּ טִּ טִּ צִּ טְּ ובנילר בע"מ ל,א. מלטורורך 68-9020א צִּ צִ טִּ צִּ צִּ צִּ טִ טִּ בבניר בע"מ ל.א. מלטור- ₪8-9100א10 7 צִּ טִ צִּ צִ טִ טִּ ובנילר בע"מ ‏ שחף אסא טִ טְ טִּ 0 טִ ץ טְ - דגש פא טִּ טִ שּ ו וו ברטת אסא צִּ צִּ צִּ צִ צִּ טְ טִ צְּ טכ" ם טִ צטִּ צִ צִּ טְ 0 טּ טבלה מס' 2 -------------------------------------------------=----- 0 - שס החברה מ ח ש ב נלהול נלהול פלקוח פלקרח קרלאת אלסוף מחולל | רשימות 4% מערכת הפעלה עברדה פיננסי שעות ‏ קר מלכשור נתונים יישומים תפוצה עובדיס עבודה י:?צור 88 עבודות ץש חש ו ו אסא ץצ טִ ?,א. מלטורך 08-9010א צִ צִ צִ / צִ ובניר בע"מ טִּ טִ טִ ל.א. מלטורך 08-9020א טִ טִ טִ / | הר ה היירי ....---- קיפנמ קמור קר ו טִּ צִּ טִ טִּ ל7,א. מלטורך 7068-9100 צִ טִ טְ ההש הרש 7 + 7 | צ7 7 צ7 0 7% שרה ו ?7,א. מלטווך 08-9300א ט צִּ ץצ ה--,ש. והייייי.. ...תישממ קקוממי ופו ‏ מו שה 1 / רבגלר בע"מ 2 | שח פא צִ ץִ ז 0 צ 7 , : טִ צִ ברשת סא . , צִּ טְ יה אוותתררריייי-......-ר הבוו וו ל ו 0-כ טבלה מס' 3 מ ח ש ב עלבודיםס עלבוד נלהורל ל?מוד | שם החברה | מערכת הפעלה מדעלים תמללל בלטוח סלמרלצלה בתל- עצמל בנקארת סטטיס- ו ספר | בללסלק טיקה ב דוהה שההההחהה=ה-ה == = == = == == | אסא ?ל.א. מלטווך | תסא צּ צּ צִּ צִּ טִ צִ ץְּ = קוו -. ויוי הי ריוור הו ה ברשת אסא צטִ צִּ צִּ צִּ / / | טכ" ם ט ט צ טבלה מס' 4 וו וו 0 | מ ח ש ב בתל הנדסת ‏ נל הרפ השכמת סדר ‏ נ?הרל סוכניל | שם החברה מערכת הפעלה אריזה בנל?לן תחנות טלקס בת? - דפרס בת?- | נסיעות ו[ ו | דלק מלוז חרללם אסא ?.א. מלטווך אסא צִּ צִּ צִּ 0 טִּ ץָ . - ---------0 ו ל 24 808 הט | הכץ ה עה רה ל . ווה | טבלה מס' 5 4% 0000 55ב חטב השברנות. 7 7 הל ב הרוהו ה ההקר : לו 2 חישוב | חשברנות התאמת כרטיס?לם בת?ל 2 / /ָ מערכות הפעלה רלבלת מררכזים מאזניס בנקים רבי- מלרן בורסה טטרות לתררת אסא | ן ל.א. מלטוררך א8ס6א צִּ רצ 4 | רובניר בע"מ י י : , / , ו שחף אסא ו צִּ צִּ | ד גש אסא . . . 0 - . % צִּ צִּ קר-מנחה א . 1 | ברשת אא צּ . 2 ו טכ"ם טבלה מס' 6 שד = שם החברה מ ח ש ב נייררת מתמטלקה גלאומטריה גיאוגרפיה %/ / מערכת הפעלה ערך שיווק תקשררת לבתל- לבתי-ספר לבתי-ספר מושבלם ספר אסא ל.א. מלטווך תפסא טִּ צִּ צִּ ץּ ובניר בע"מ / שחף פא טִּ צִּ שּ טּ דגשט פא צִ קו-מנחה אסא צִּ צִּ טבלה מס' 7 שם החברה מ ח ש ב ניהרל ניהרל בדילקת מרכז מערכת הפעלה פרויקטים תיקי השקעות חבילרת תוכנה בקרה אסא ?7.א. מלטדרדך אסא צִּ צִּ ובנלר בע"מ קו-מנחה אסא צִּ ב ו השמו מקוותהקתתתתנכווותותנושו ו ו העות ההההתוהההתתותותתתווותו ו ו טבלה מס' 8 מ ח ש ב חיוב ניהול עיברדים כוח שס החברה מערכת הפעלה תמחלר פחת לקוחות מחסנלם גרפיים יהלומלם ספרלה אדם רניתוח מכירות אסא '.א. מלטווך אסא צִּ צִּ צִּ צִּ צִ צִּ צִּ ו היה הת או הפו אהתוווהתוותננכו ‏ יאוי - מו הפוקה הו הו הוור