סקר ציוד ותוכנה למיני ומיקרו מחשבים

סקר ציוד ותוכנה למיני מיקרו מחשבים (מהדורה רביעית) מהווה פעילות אחת ממגון פעילות היחידה ליעוץ וסקרים במרכז לענ"א שבמכון לפריון העבודה והייצור.

OCR (הסבר)
ו בר 4 המכון לפריון העבודה והייצור / 0 *<פרש / המרכז למערכות מידע ניהולי ועיבוד נתונים אוטומטי | שקר ציוד ותובנה נמיני ומיקרר מחשבים מהדודה דביטית הוכן ע"ל: דובוביצקי עטרה כוחנוביץ אבל היחידה ליעוץ וסקרים אברינ' 1984 סקר ציוד ותוכנה למיני מלקרו מחשבים (מהדורה רביעית) מהווה פעללות אחת ממגון פעילות היחידה ל?עוץ וסקרים במרכז לענ"א שבמכון לפריון העבודה והליצור. היחידה ליעוץ וסקרים עוסקת בסלוע למפעלים ומוסדות הרוצלם להקלם מערכת ממוכנת בתחומלם הבאלם: א. | בחירת מערכת - חומרה ותוכנה - המתאלמה לדרישותיהם; בּ. לוול שוטף לאחר ההקמה; ג. גורם אוביקטלבי במקרלם של חלוק? דעות. המהדורה הרביעית של הסקר הנדון מנסה להקלף את מרבית המלדע על חברות ציוד ותוכנה הפועלות בשוק הלשראלל. המלמצאלם המופלעים בסקר נשענים על תשובותלהם של החברות לשאלונים שנשלחו אליהם לקראת הכנת הסקר. במהלך השנה מצטבר ביחידתנו מלדע רב נוסף על" חידוש" ציוד ותוכנה בשוק הישראלי, נשמח להעמלד מלדע זה לרשות המתענינים. תודתנו נתונה בזה לכל נציג? החברות אשר הואללו להמצלא לנו חומר בכתב ובעל פה ולעמוד לרשותנו לשם הבהרת פרטים והצגת המערכות שלהם. עורכת הסקר עטרה דובובלצקל מנהלת היחידה ליעוץ וסקרלם המרכז לענ"א ומערכות מידע נלהולל בידך ריכוז פרטים על חברות תוכנה וצלוד הפועלות בשוק הישראלל. הסקר כולל פרטים על מרבית החברות הקללמות, והנתונלם הנמצאלם בו נמסרו על ?לד?ל החברות, באחרלותן. מימצאי הסקר חולקו למספר פרקלם: .1 רשימת החברות המשתתפות בסקר - בטכלה זו מרוכזים שמות החברות המשתתפות בסקר, כתובתן, מספר הטלפון ושם אלש קשר להתקשרות. טבלה זו ממולינת לפל סדר א'ב' ונועדה להקל על המשתמש להתקשר עם החברות המופלעות בהמשך. פרופיל החברה - בפרק זה נלתנה אפשרות לחברות להציג את עצמן בקיצור. רשלמת הלצרנים שציודם מלוצג בסקר - בטבלה זו מופלעלם שמות המחשבים המופלעים בסקר ושמות החברות המפלצות אותם. מכאן, שאם שת? חכרות מפיצות אותו מחשב ‏ *ופיע המחשב פעמלים ויותר. הטבלה ממוללנת לפ" סדר א'ב* של שמות היצרנלם. לפרטים נוספים, על החברה המשווקת את המחשב בארץ, ‏ יש לפנות לטבלה הראשונה - רשלמת החברות ‏ - בה מופלעים פרטל החברה ולרשימת הפרופללים. - בה מתוארת החברה. פרטים על המחשב, נפח? זלכרון ושפות תכנות - בטבלאות אלו מפורטים נתונלם על המחשב, כדוגמת: שם הלצרן, דגם המחשב, סוג המעבד, גודל מללה, סוג המסך - צבעוני או שחור לבן, רזולוציה, זכרון פנלמל, זכרון חיצונל על דיסק קשלת, דלסקטים וסרטים וכן השלמוש במחשב לפל הדגם. שם המפלצים אלנו מופיע בטבלאות אלו בגלל ריבוי המפלצים למספר דגמל מחשבים. כדי להגיע לשמות המפלצלם לש לחזור לטבלת רשלמת הלצרנים. רשלמת התוכנות - רשימת זו ממויינת לפ ענפים עיקריים ובתוך כל ענף פלירוט התוכנות, שנכתבו לענף זה, המחשב ומערכת ההפעלה בהם עובדת כל חבילת תוכנה. - 01 - שם החברה ן כתובת |מלקוד | טלפון || איש הקשר | | | | מולכו 5, ר"ג [52363| 7 ללאור קרן א.ב.ג. - ההההההההההההההההההההההההההההההההההה-הההההההההה7-ה------ מערכות תיב"מ | אונ' בן-גוריון, ב"ש|84120| 057-664207| ראובן לנאל בע'מ | ב ונ ו ו ו | ז'בוטינסקי 44, |[75227| | 035-946742| גלעד מורן | רשל"צ אבמת מחשבלם בע"מ | נחלת יצחק 58, ת"א |67449| 8 אבל ברודנל | בית מכרזים, משכלת, |46733| 052-540851| שושנה בר-נפל אדלונטלקס | אזור התעשיה, הרצללה| ן בע''מ | הההההההההההההההההחהההההההחההההההההההההההההההה7--------- | שרה 15, ב"ש |[8422:3| | 057-34277| ד"ר ז'אן סבלו אורן מחשבים בע"מ | סלניל 25, רמת השרון |47226| | 05-471954| אלכסנדר אורן א.י.א. (.ם.צ.ת) - | | מערכות לוח זמנלם | רלדינג 43, ת"א [69028| | 05-417804] יהודה אנגלמן לועצים בע"מ אל. אס. (.1.8) - | | | 05-491662| אינטרנשיונל סופטוור | דרך הרצליה א/7, ת"א|69512| | 03-477547| שלומית גרין , בע"מ | 1 2 ] אי.אס.פי (.1.8.2) - | ז'בוטינסקי 65, | | קלדום מכירות | רשל"צ |[75104| 03-952331/2| אריאל גולדמן לתעשלה בע"מ ן איכות מחשבלם | קילבוץ גלויות 47, | 66550 | 4 | 7 בע''מ | ת"א | | אלכות מלקרו-מחשבים ‏ | קיבוץ גלולות 47, [66550| | 03-838224| | בע"מ | ת"א אילנית | רבי-עקלבא 140, ב"ב | | 03-792944| בינה מליק אימות - | שדרות רוטשללד 56, |65785| | 03-613268| גד פנלנל בקורת מערכות בע"מ | | ת"א | | ן אינטל ישראל (74) | ת.ד. 1659 (מת"מ), |31015| | 04-524261| דוד דוכן בע"מ חלפה - 02 - ר ש י מ ת ה ח ב רו ת ‏ ה מ ש ת ת פ ו ת ב ס ק ר שם החברה ן כתובת |[ מיקוד| טלפו ן | איש הקשר | ן אלעזר | מושב אלעזר, |[90942] | 02-931191| ארלה וותרהורן דטה פרוססינג | גוש עציון | ן 1 - | בית התפוצות, ן | 05-423050| שירותי מערכות | אונילברסיטת ת"א |63192 | 1 אברהם זלו-טל ומחשבים בע"מ | ת"ד 39359, ת"א | בצלאל 8, ר"ג |52521| | 03-266893| אלל סקס אלרן | החחההההההההההההחהההההההההחההההההההה-הה-הה--ההה--------- מחשב ים בע"מ | אזור התעשיה, | 84104 | 5 ]‏ אבל הרפז | דרך חברון, ב"ש ן ן א.מ. מחשבלם | החבצלת 15, ל-ם [94224| | 02-243704| מלכאל ופיננסים בע"מ | | ן א.מ.ן - אוטומציה | דרך השלום 7, ת"א | |67892| 035-256355-8| עמלר פסטרנק למערכות ניהול בע"מ | | ן אני-דאטה בע"מ | דרך השלום 10, ת"א |67892|‏ 03-332271| רפי פלדמן | דרך העצמאות 61, [31336| | 04-524302] רונל נין-נון א.נין-נון ושות* | חיפה | בע"מ | החהההההההההההההההההההההההההההההההההההההח7------ההההה--- | קרליבך 31, ת"א [67132| 7 ארלה אס.אל.אס. (8.8.5) | | ביאליק 32, ר"ג |52451| 03-733162/4] דוד ?זהר בע"מ [ | אסכולה בע"מ | שד' סמאטס 4, ת"א | |62009| | 035-455467| יעקב פליבט | 4 | אס.סי.אס. (.5.0.8) | ה' באייר 68, ת"א | |62198| | 03-453265| ג'ימי שוורצקוף לועצים | 9 | בע"מ | ו | הרב פרידמן 10, ת"א | | 03-459198| צילה שוורצקוף אפליקום | המנהרה 16, הרצליה |46586| 052-558942| אליעזר אורן מערכות בע"מ | | | 052-557445| - 03 - ר ש ל מ ת ה ח ב ר ו ת ה מ ש ת ת 5 ו ת ב ס ק ר שם החברה | כתובת | מלקוד| טלפון || איש הקשר ן ן | פינסקר 19, ת"א | 65421 | 7 שמואל קהתל אפקון - | חהחההההההההההההההההההההההההההההההההחהה-7---------------- בקרה ואוטומציה בע"מ | השלש 5, חלפה ן | 7 לצחק קויפמן | החשמלא? 15, ב"ש ן ן 0 ארלה בן לשראל אקסופט - יצוא מערכות| ת.ד. 317, הרצללה |46103| | 052-554267| בצלאל כנעבל תוכנה בע"מ ארגון ומדעל | יצחק שדה 34, ת"א |[67212| 6 אברהם אסף ניהול | הההההחהחחחהההההחההההההחההההההההההחהההחהההההההההההההה---- ' לועצים | ממללא 15, ל-ם ן ן 1 שולל תבנעמל אריאלי תוכנה | שדרות מסריק 10, ת"א|643551| 5 אברהם פלד/ ומחשבלם בע"מ ן ן ן 9 בלה גולדברג א.ש.ד. - מהנדסלם | הארזים 1, רמת אללן |51905| 03-340860-2| שלמה נחמה יועצים - תעשיה, | הההחהההההההההההההההההההההההההההההההההההה-ההההה------ה--- ניהול ומיכון בע"מ | יפו 212, ל-ם | ן 8 נלב משה ביטקום | הנחושת 8, ת"א |1 | 1 משה פנחסל סוכניות ן חהחהההההההההההההההההההההההההההה-ההההההההההההה-----ה---- בע''מ | הרב הרצוג 9, ל-ם |[92387]| | 02-690147|] מוריס ברוך ב.גב. | בצלאל 46, ר"ג | 52521 | 2 נרלה ברוך שרותי ן החהחחה7----7----77777777---7---7-----.---הההחהחחההההה--- ניהול | ת.ד. 2297, נתניה | |42122]| - 053-34515| נרלה ברוך בשן - בקרה, שליטה | | סוקולוב 13, הרצליה |46497| 052-88028| דומכרובר מוטל ונהול בע"מ גביש | קיבוץ גבעת ברנר |[60948| | 054-559135| אלי קורן | הלפרין 1, ת"א |63404] | 03-244460| שמואל פייס דגש - החחחחחחהחההההההההההההההההההההההההההחהההההההההההההההה--- תוכנה ומחשבים בע"מ ‏ | 11 שמצמ?עתסח, . |1010 | | 531842 | | צתסקדםמתסם | תנתעפסת ,אמדט ן דובק - מערכות | מהר"ל 11, ת"א |62481| 03-247286-9| טכנולוגיות בע"מ | ו ו - 04 - ר ש י מ ת ה ח ב ר ו ת ה מ ש ת ת פ5 ו ת ב ס ק ר שם החברה | כתובת |[מיקוד| טלפון || איש הקשר | | | | דיגיטל | צומת ארדיה, הרצליה |46733| 052-548222| שבתאי שאנני אקולפמנט ן החהחחחחחהחהההה7777----החהההחחהההחההחהההחהההחה-ההחהחח-ה---- (ד.ק.) בע"מ | ליבריה א/2, חלפה |[34980| 04-257912/3] אהרון כץ דינם מערכות בע"מ | יצחק שדה 34, ת"א | |61221| | 05-35358542| עמל שטנשטין דעת - | הכלניות 7, ק. טבעון|36000| | 04-931345| *פתח בן-צבל מערכות מידע בע"מ ן ן | | דקל - | מגדל אשכול, אונ* [31999| | 04-244875| ברטה רמל שרותי מחשב | חלפה קומה 22, חלפה | ן ן דרור - | לילינבלום 22, ת"א |65132| | 035-650417| עופר פוזנר מערכות תקשורת בע"מ | | הורלזון - | יד מעביר 9, ת"א |69510[|‏ 03-472529| ?. גרוס . מערכות מחשבים בע"מ | | | | ה. מרכוס ובניו | קרית ארבע 9, |[90100]| | 02-961334| בצ? מרכוס ובניו בע"מ | קרית ארבע החברה הבינלאומלת ן | | לפיקוח על תהליכים | | דרלאנוב 5, ת"א |[63143|. | 03-984233| זאב רבינוביץ תעשליתיים בע"מ החברה המרכזית לתוכנה| קרליבך 9, ת"א | 67152 | 4 דודי ברגמן ואוטסומציה בע"מ טכנולוגיה מתקדמת | עתידים, נווה שרת, |61130| | 03-491262| ?של שנידובר בע''מ | דבורה הנביאה, ת"א | | ן טלקוד | תוצרת הארץ 10, ת"א |67441] | 03-254162| תאודור מחשבים בע"מ ן | | | סוקולובסקי טנסור מערכות בע"מ | | משכית, הרצליה ן | 052-556110| תדי שגיב | ויצמן 2, ת"א | 64239 | 1 פנחס שפלרא י.ב.מ. (.א.1.5) | חהחהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה-ה7ה-7----- לשראל בע"מ | קרן היסוד 22, י-ם |92149] | 02-635251| ן החחחחחחררדחר-----דדדדדחחדההה- ...7-77 שש שש ה הדשה | הבנקים 2, חיפה |[355261| | 04-532294| - 05 - ר ש י מ ת ה ח ב ר ו ת ה מ ש ת ת 5 ו ת ב ס ק ר שם החברה ן כתובת | מלקוד| טלפון || איש הקשר . | | | | ל.ב.ס. (.1.8.8) - | קרן היסוד 8, הרצל?ה|466635| 6 דבורה מטרנו תעשיות תוכנה בע"מ ן ן ן 4 | לדע - | גבורי לשראל 127, | 67443 | 7!]] משה אלדר מחשבים ותוכנה בע"מ ‏ | ת"א ן יוניקום - יוניברסל | ביאליק 45, [47205| 03-471746/1] נדב שלמה קומפיוטרס בע"מ | רמת השרון ן ללן - משקל תנועת | החרושת 6, ת"א [67778 | 2 אמנון קינן המושבלם בע'מ ן לרדן מחשבים בע"מ | ת.דר. 22500, ת"א | 61224 | 9 נחום לרדנאל לשרא/אל - | שד' בן גורילון 37, |535021] | 04-525007| גילה מחשוב עסקל | חילפה | | שביל החלב 11, ת"א |67449|‏ 035-256978| דבורה | ן || 03-262439| ן ו ו הוושו ו יוור רו ור וו וו | שד' ההסתדרות מפרץ |32960] 24 לצחק רווה לשראדאטה | חלפה, חיפה ר.ל.ק. בע"מ | החהחהההחההחההההההההההה-ה-ההההחהה-ה---הההה-ה-ה----ה-ה----- . | מעלות דפנה 5/125 [97762| 7 אברהם ולס | ל-ם ן ויוי ורוו וו וו וו וכ ורוו ויו | טלומקין 11, ת"א [65783| 3 רקס אללשקביץ ישרא-טל בע"מ | אבן גבירול 39, ת"א | | 03-252414] אברהם מרדש כלל-בק בע''מ | כורזין 1, גבעתיים |53583| | 03-768467| משה שטרן כלל מערכות | כורזין 1, גבעתיים |5355835| 1 שרגא שחק | עקיבא 13, רעננה |[43260| | 052-21156| דוד ברקת כתר מחשבים |--חהחחההחח7------- הדדחחד-.----------חִחחחההחחחחחחקה------- | בית אשל 17, יפו ן ן 1 לרון מנור +... 7-7 - 06 - ר ש * מ ת ה ח כב ר ו ת ה מ ש תת פ5 ו ת ב ס ק ר שס החברה ן כתובת |מיקוד| טלפוו | איש הקשר | | בנין ממ"ן, ת.ד. 70100|637| | 03-975308| ישראל רביד | נמל תעופה בן גוריון| | | לוגיסטלקה - | -ההההחהחחהההחההחהחהחהההההחהחההחחחהחחחההההחהחחחחהחהה-הה----- מערכות ומחשבים בע"מ | עמוס 41, ת"א | 62495 | 1 גריל קורן | הירדן 29, ר"ג | 52271 | | ישראל רביד לוגיקה - | תושיה 6, ת"א | 67218 | 1 לללזל אגסי/ מערכות ניהול בע"מ ‏ | ן || 03-330164| ?וסל פלר לוטוס | כצנלסון 89, גבעתיים|53271| 8 לשראל הר-פז אלקטרוניקה בע"מ | ן | 03-724182| לומן מד-עת - | קיבוץ גלויות 73, |[61050| | 03-831658| זנד בני מערכות ממוחשבות בע"מ| ת"א ן | 03-824712| לנגרמן דרומי | קרן היסוד 62, |27000| | 04-707101| אבי דרומל בע"מ | קרית ביאליק | ן | המאספים 1, ת"א |64736| 03-250918/9| לוסי חפץ | ו ו אוהו וו וו | דרך העצמאות 104, |33411] | 04-525555| אברהם בקר | חלפה | | | לרגו . | ההההההההההההההההההההה-ההההההההההההההההההההההההההה7----- מחשבלם | ינאל 6, ל-ם | 94181 | 2 גדעון הראל בע''מ | החהההה-ה-הה-הההההחהה-------הההההההחההההההההה7-77-------- | הרצל 76, ב"ש | 84221 | 4 לואל נהרל | חחחחחחחדחר-חחדחחחחחחחחחחחחדדחחחח-ח-7------222222 שש | הרצל 51, נתניה | 42390 | 4 בלקובסק? דוד | החחחחהחהח-ההחחחחדחחחדחחדחחחחחחחדחה-.-.------222222-2- | אלמוגים 7, אשדוד | 77411 | 7] מלקל סטרקמן לשם-אילת - | חנקין 68, חולון |58334| | 03-845322| רמל לשם/ מערכות מידע בע"מ | ן | 03-887940] אבי אילת מגה | מדינת היהודים 12, |46766| 052-555580| לוסיל הוד תכנות | הרצליה ן ן ן מדעמטיק | אלפסל 25, | 91044 | 6 אורל חננל בע''מ | ת.ד. 4509, ל-ם | || 02-639376| אא-חח-----דדחחדדחר-ה--.-- החחח ה ד יר החקחחק-" מומחי מלקרו-מחשבים | 1 בע"מ | - 07 - ר ש ל מ ת ה ח ב ר ו ת ה מ ש ת ת 5 ו ת ב ס ק ר שם החברה ן כתובת | מילקוד| טלפון | איש הקשר | | מונילטין - | שאול המלך 8, ת"א | 64755 | 2 מלכה רוטהוץ מערכות מידע בע"מ | ן ן מור אלקטרונ?קה - | ארלוזורוב 28, ר"ג |52481| | 03-735790| קרת דניאל מחשבים וציוד הקפי | | ן | ן מ.ח.ט. - | ן | | 04-251932| מחשבים חלנוכללם | חורב 135, חלפה |34341]| | 04-245555| הלן טכנולוגיים בע"מ ן מחשב לשל | סוקולוב 48, | 47235| 1 דוד אגם בע''מ | רמת השרון ן ן | מחשבת - תוכנה, יעוץ | ש. רובין 12, ת"א ‏ | ן 1 להודה ורד ושווק בע"מ [ | ן מיב - מלדע | מלון פאלאס - | 65504 | 1 מורדכל בן מנחם בע"'"מ | הירקון 277, ת"א | ן 0 | מידן | אפעל 3, קרית ארלה |49130|‏ 03-9229541| משה בר-טל מחשב ל בע''מ | ת.ד. 3005, פ"ת ו | מ.י.פ. - | המרד 29, ת"א |68125| | 03-651256| ישראל באומל מערכות מחשבים בע"מ | | ן ן מלקרו מחשבלם | המלך דוד 30, *-ם |94101] | 02-243595| רוסיטה שרון (ל-ם) בע"מ | ן | ן מיקרונט בע"מ | מיכל א/11, ת"א |63261| | 03-293001] ליואב בן-צבי מלרב טכנולגיות - | כורזין 1, גבעתיים |53583| | 03-777061| אלדד מערכות מחשב בע"מ ן ן ן / | אופנהיימר 14, ת"א | | 03-413699| חלים פרקש מלי מערכות ן יו ה ב 2 (1979) בע"מ | שרה מלכין 7, הרצליה|46403] 052-551865| ?ורם גיפ |052-554750 | | | - 08 - חלפה | 2 מ.ל.ל. - חיפה בע"מ | הבנקים 18, חיפה | 55265 | 1 ששאול קורן | הרברט סמואל 66, |358204] | 063-25678| בנ? מיוחס | חדרה | | וו יווה הרו ורוו ורוו | הגליל 5, כרמלאל |[20101| | 04-988287| יצחק זלזנר | הלרדן 29, ר"ג |52271| 1] לבנשטלין עמל | יוו הו ו ו ה מערכות מידע | שחל 66/15, ל-ם |93720| | הורוביץ לול בע''מ | 8 ב | דליה 16, |27000 | | גריצמן אשר | קרית ביאליק | מערכות עפרה | ד.נ. הרי ירושלים, |90906| 5 הורובלץ יעקב בע"מ | עפרה מרום - מערכות מידע | טילבר 41, גבעתיים | |53416| 03-321808| נרקיס נפתלל ומחשבלם בע"מ | | [ לרמיהו 4, ת"א | 65507| 3 אפרלם טנדלר ן יי וו וו הו ו ב | שמאי 13, ל-ם ן ן 22 אברהם קלוסקי משוב מחשבלים ן | | 1 | בע"'מ | ההההההההההההההה7-7-77777---ההההההההה7-77-7-7----------- | ההסתדרות 73, ב"ש | | | 057-33012| שרה פאר | החחחחדח-ד---ד---חחחקדח-חחחחקחד--ק--ל--7-.--22 .שש שש | שד' נורדאו 28, חיפה| || 04-642217| יצחק שקל מת"ן בע"מ - י. מדברי| קרליבך 31, ת"א |67132| 4 מדבר: שמעון מתף | שוקן 27, ת"א [66532] | 03-899211| אמנון בך נובור בע"מ | פרישמן 67, ת"א |64375| | 03-249007| קוסיאק מרסלו | הלפרין 5, ת"א | 63404 | 8 | דקל מאיר החחחחרחחחחרחררחדחדדחחדדדר---הִהחחחחח--77הדדד-החדחקר---2 שר ----- -77ר" - ----חחקח-ה-ח-----ה ה דהה הרה ההה...---ש --7- ---7-- - -חר-7--- -77-- - 09 - ר ש י מ ת ה ח ב ר ו ת ה מ ש ת ת פ ו ת ב ס ק ר שם החברה ן כתובת |מיקוד| טלפון || איש הקשר ן | ניצן - | כתובת זמנלת - | 64375 | 0 לאיר קורח מערכות מלדע בע"מ | פרלשמן 69, ת"א | ן | רלינס 6, ת"א | 64381 | 7 ולפלש חנן ן וי ו יוו ויו ו יוו יוו ו ניקוב מחשבלם | דרך העצמאות 118, |[25411 | 7] גלורא לבלא ( לשראל) בע"מ | חלפה ן | וו וט ונר הוור ו ורי הרוה הנלה ורי ררה | בן להודה 1, ל-ם | 94623 | 7 אאב הוקס דרויאנוב 5, ת"א 3 0-1" ן כשכש שש שוש שש שוכ שש שש םפש םשב 2 צ כ שש כ סש םש בב ב ב שש שבכ מ בג כ שוכ שם ונבב כ בש םש ב שש כב םש שו ג = = ב-א נ.ס.ר. - | שמאי 12, ל-ם | 94631 | 1 | ל.א. מלטווך ובניו ן החההההחההההההההההההההההההחההההההההההההההההה-77-ה------- בע"מ | כורי 18, חלפה [35046 | 1 | | ורוו ולו רכרוכה | השלום 20, ב"ש |[ 84422 | 5 | | ריב"ל 18, ת"א |67778|. 03-335424-7]| י. בן חללם ן | | מ. חרט נציגים | 7-777---77----7-7-ה-ההההחההחה-הההחהח-הה-77-----7------- בע''מ | צלאה-א-דין 4, ל-ם ‏ |7000פ9| | מ. חרט " | ו וו ייוו וו ו וו וו וו וו ויה | דרך יפו 356, חיפה | |35261| 0 צ. ברקמן סוין אלקטרוניקה בע"מ| הלרקון 8, ב"ב | 51261 | 5 אבל פלנס סי.אל.אי (.ם.ג.0) - | הן| | ן תכנון הנדסל | מרגלית 4, חלפה |3:4467 | 1 ברוך דגן באמצעות מחשב ן | סיל.אס. (.0.8) - | קרליבך 14, ת"א |64730[|‏ 03-217221| מאלר וקסמן | אלדד קנטל סי.אס.א?. (.0.85.8) -| -- יי | הנדסת מערכות | מעלה הבנים 31, ר"ג |52381| | 03-771357| צבי קוק מחשבילם בע"מ. ן | ן | סינטל | מרכז תעשיות עתירות | ן מערכות | מדע, קרית הטכניון, |31092| 8)] מלכאל צגוביפ בע''מ | חלפה ן | ן החחחחחדדד דה == = -. - -חחחחח-- יי שרי = = == = = - 10 - שם החברה | כתובת |מיקוד | טלפון || איש | הקשר | | | | | סלסמל - | קרליבך 14, ת"א | 49408| 03-266292-6| שמואל סטשבסקל שיטות וציוד | הההההחחההחהההההקהההחהקקקחקההההההההההההההההההההההההה= לעיבוד נתונים בע"מ | החשמונאלם 91, ת"א | ן 4 עזרא נוה סי.פי. אנד אס. | | | (.8 8 .0.2) - | הורקנוס 24, ת"א | 62493 | 4 אורית נאור | | אנשים ותוכנה בע"מ ‏ | סמת | מרכז כלל, משרד 745 |94342]| | 02-241288| סמי מצפל מחשב לם בע"מ | יפו 97, ל-ם | פינסקר 42, ת"א |63143| | 03-290777| אריה סקס / | | 03-296349| סקס מחשבים בע"מ | השופטלם 7, |[ 26312 | 5] קרניק מיקל | קרית מוצקין | | כ ו גל כ שם א = בכ כ הפב מש ב שש ב רש שוכ לש שש כ כב בש ב שש כ כ | קק"ל 59, ב"ש |[84202| | 057-78862] אבל עוז-איתן | כורזין 1, גבעתיים |53583| | 03-773337| מוטי קליין מחשבים בע''מ | | || 05-773956| ענב סלסטמס | דרך השלום 7, ת"א | |67892| 1 רונל ענב ע.נ.ת. ברור-ח?לל | קיבוץ ברור חיל [79195| 1 מרלם ברלול מחשבלם | ד.נ. חוף אשקלון פויכטונגר ובניו בע"מ| אחד העם 22, ת"א |65141] | 03-65687 | שמעון פוירטונג פיברוניקס | מת"מ, חיפה | 51905 | | אבי מורד (109אספמדק) | | | פי.סי. סופט | טבנקין 37, ת"א |69353] | 03-482054| ד"ר אברהם מידו (5001 .5.6) בע"מ פלופ מערכות בע"מ | ביאליק 26, ר"ג |52451] | 03-721836| מודי אבנל קומ - לרמרעת - י | כורזין 1, גבעתיים |35383| | 03-771842] רפ? קפלן שווק תוכנה בע"מ | ן | 03-777463| -=רר הררד רד הדידי הרד רדיר רד רד יד יריה רדר רדר ה ידי ייה >= -- - -ח7-ר-דה-- החחחקר----- --"חחקר- - 11 - ר ש ל מ ת ה ח ב ר ו ת ה מ ש ת ת פ5פ ו ת ב ס ק ר שס החברה ן כתובת |מלקוד| טלפון |[ איש | הקשר ן | ן ן | ן | | 05-339837| קומטק | בן אביגדור 18, | 67218 | 2 אברהם סלדל בע"מ | ת"א ן | 4 | ו ן | 05-3355518| קו מנחה - לבנה 22, ת"א | 65791 | 6 עדל אבלר | מידע פיננסי בע"מ | קו מערכות | רהה הההההההה ה ה דה הההההההחהההחההה=התהההההרכה == | ת.ד. 2081, הרצללה | | 052-540132] אבנר בוהק | בר כוכבא 63, ת"א | |64355|] | 035-280455| מרמרלי? טוב?ה קומפטרייד - | 0 ו וי הו ה מחשבלם | דלזילנגוף 82, ת"א | |6435352| 4 אברהם רונקו אלשלים | ---77-7---------------ה-הההחהחהחהחההחההההההההההההההההההחה--- (1981) | חבצלת 6, ל-ם | 94224 | 4 אברהם רונקו בע"מ / ן שש ה כ ל ו ו בי ומ שפונה אם כתיפ תופש שש בש כ דא שש א 0 בש ב כ נש בש כ בל א | עמינדב 6, ת"א |[67066| | 05-297824| אברהם רונקו | ברודצקל 43, ת"א |61390[‏ 035-422311] אברהם זהבל קונטרול | מובוה ה דאטה | לבוטין 12, חיפה |35503 | 5 | עמלר ברנסון ( לישראל) . ן ו בע"מ | בנלן טפחות, [97802| | 02-810922] יוסף גלעדל | פארן 5, ל-ם | פינסקר 77, ל-ם |92228| 4, דב פאר ן רמור וו | שד' הנשיא 37, הלפה |34644] | 04-332562] רקרדו ספקטור קונתהל - | -החהה777--7-7777ה7777-ההההההה-ה7הההההההההההההחהההההה--- מיקרו-מחשבלם | רמב"ם 15, ב"ש |[84209] | 052-70527| פאול קינן בע"מ | ארוקה קר קה קיקה וסרה רותה וקה ו בי ור | פתח-תקוה 61, נתניה |42380| 1 זאב הראל ן החחחחחחחחח------7-- 27-77-77 שו שש שש שש ב שש שוש | שד* התמרים 30,. אללת|88000| 1 | עמל סגל קרט | מונטפיורי 10, ת"א |61294| 4 רמל לגרמן בע''מ | ן | 05-663721| - 12 - ר ש י מ ת ‏ ה ח ב רו ת ‏ ה מ ש תת פ ו ת ‏ ב ס קר | | | | שם החברה ן כתובת |מיקוד| טלפוו | איש הקשר ן | ן ר.סיל.מ. (.א8.0.8) | דרך הרצליה ,16-18‏ |69512| 2 אדיל ולגנפלד מחשבלם בע''מ | ת"א | | 5 | שגב מחשבים | ת.ד. 37654, ת"א | 613575 | 6 קובי שגב | ארלוזורוב 18, ת"א |62489| 717 אמנון שוורץ שגיא - ן 5 | שרות? מחשב בע"מ ן החהההההההההחהההההחההההחחה-ה----הההההההחה-ההה----------- | בן יהודה 166, ת"א |63403| 77 רמל דקל טשרניחובסקי 355, | 5709: | שחף מחשבלם - שרותי תוכנה בע"מ חלפה שיטות רישום - תצוגת עזרים לתכנון תים - אורנים 1, רמת-אילן גבעת שמואל |51905 | ן ן תמר - שרותי מערכות הנדסיות בע"מ תפן - תיכון, פיתות וניתוח מערכות יצור 5 ז הר הללבלום 53 | תשתית - =ששששששששששששששששששששששששששפשם טשרניחובסקי 11, הרצליה - 13 - פ ר ו 5 ? ל ה ח ב ר ו ת ה מ ש ת ת פ ו ת ב ס ק ר החברה הוקמה בשנת 1982. כיום מועסקים בחברה 10 עובדים. החכרה משווקת תוכנה. חכרת א.ב.ג. עוסקת בפלתוח תוכנה הנדסית-גרפית שאלנה תלויה בסוג מחשב. התוכנות מפותחות ע"* החכרה, הן מלוזמתה היא והן על פ*? הזמנת הלקות. אבמת מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1978 ועוסקת מחשבים משנת 1978. כיום מועסקילם בחכרה 18 עובדלס. חכרת אבמת מחשבים מפתחת, מליצרת ומשווקת מערכות מלקרו-מחשב משולכות לסדר דפוס ועיבוד תמלילים. החכברה מתמחה בתחום הסדר הממוחשב, והמוצר המשווק על לדה הוא פרל פיתוח עצמיל, חומרה ותוכנה, שנועד לענות על צרכי פלה שוק ספציפי הדורש פתרון מלידי וזול לבעלית הסדר (-הדפוס). מערכת ה-"מלילולית" המשווקת ע"י חברת אבמת, באה במטרה לגשר על הפער שנוצר בין מעבדי התמלילים לסוגיהם השונים לבין סדר הצלם המורכב והיקר. נלתן לקרוא את דיסקט ה-"מללוללת" בפורמט 3741-.א.1.8 ולהעבירו להרצה בסדר צלם. כמו כן ניתן לחבר את ה-"מילוללת" בתקשורת 85-232, כתחנה, למרבית סדר? הצלס הקיימלם בארץ. :ּ כמיקרו-מחשב פתוח, יכול המשתמש להכין תוכנות יעודיות בהתאם לצרכיו בשפות: בייסיק, אסמבלר, פסקל ופורטרן. מערכת ה-"מל?לולית" משלכת עיבוד תמלילים וסדר ממוחשב כפתרון מ?ליד?* למשתמש בה. אדיונטיקס בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1980. כיום מועסקים בחברה 60 עובדים. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חכרת אדיונטיקס עוסקת בפיתוה תוכנה מתקדמת ולומדה, לי?ישומ? מלקרו-מחשבים, להוראה, להדרכה ולאימון. אדלונטלקס הלנה בבעלות משותפת של "החברה ללשראל" וקבוצת יזמים. -. מערכות ההדרכה הממוחשבות שמציעה החברה פועלות ברשת של מלקרו-מחשבים ‏ (6ק-.א.1.2 ו-₪א800 1תתעם) ולחידת זכרון מרכז? (מסאטפ5 ו-005ת008). החכרה מציעה מערכת הוראה לבתי ספר יסודיים, הכוללת לומדת משו"ב ומערכת כלל-סביבתית להדרכה, הכוללת מערכת מחברים (מחולל יישומלם להדרכה ממוחשבת) - "ללדר". = 14 = אורן מחשבים בע"מ החכברה הוקמה בשנת 1971. כיום מועסקים בחכברה 6 עובדים. תחום עיסוק החברה - ייעוץ. חברת אורן מחשבי?ם עוסקת ביעוץ בתחום ענ"א, כשעיקר התמחותה הוא בתחום עבוד הנתונים הפיננסי. רוב לקוחותיה הם חכברות גדולות המפעילות מרכזל מלכון עצמאלים. א.י.א. (.ם.צ.ת) - מערכות לוח-זמנים יועצלם בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 3 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חכרת א.י.א. עוסקת בשלושה תחומים הקשורלם לנ?להול פרוי?לקטלם ממוחשב: 1. יעוץ - מתן שילרותי ?לעוץ משלימים - לפי צריכת משתמשי קצה - החל בתכנון ובקרת לוח זמנים, תקציב ומשאבים לפרויקט בודד וכלה בתכנון והפעלת נילהול פרויקטים במערכות .1.5.א. ; 2. תוכנה - המשך פיתוח של חבילת תוכנה - "פרויקטור" ‏ - מערכת לנל?הול פרוייקטים לפי שלטת הנתיב הקרלט?, התאמות לצרכים מוגדרלם ומימשקים למערכות אחרות. 3. שרותי מחשב - הרצת פרוייקטים בחבילת התוכנה הנ"ל. התמחותה המלוחדת של החברה הלא בשילוב וניהול פרוייקטילם במערכות אחרות (כגון: הנה"ח, כתב כמויות, עץ מוצר, ‏ רכש ומלאי) ובטלפול ‏ בפרוילקטלם מגודל בינונלי ומעלה. אל.אס. (.1.5) - אלנטרנשיונל סופטוור בע"מ החברה הוקמה בשנת 1978 ועוסקת במחשבים משנת 1978. כיום מועסקים בחברה 20 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת אי.אס. הינה לצרנית ומשווקת מחולל הלישומים ‏ "אלריס". החברה נוסדה בשנת 8 ע" מר אחלטוב עופר. "איריס" הוא מחולל-יישומים המלועד למשתמש ההדיוט, להקים, בזמן קצר, תוכנות "תפורות" לצרכים שונים ובענפים שונלם. כמו כן מיועדים מחוללי הלילשומים לשמש ככלי פילתוח מהיר לאנש? מחשב ובכך לאפשר להם להתפנות ליישומים מסובכים יותר. ל-"אלריס", כלום, למעלה מ-300 התקנות בישראל בלכד. משתמשי "איריס" מאוגדים בחוג משתמשלם, דרכו מועבר מידע מן החברה אל המשתמשים, ולהיפך. מזה זמן ‏ מה מופנלם משאבים רבים של החברה לכוון הילצוא, והתוצאות החלוביות הראשונות כבר מאחורלה. - 15 - אי.אס.פ?ל. (.ע.1.5) - קידום מכלרות לתעשיה בע"מ החכרה הוקמה כשנת 1976 ועוסקת במחשבים משנת 1977. כיום מועסקים בחברה 10 עובדים. החברה משווקת צלוד. חכרת אי.אס.פי. משמשת סוכנות של חברות אמרלקאיות ואירופאלות בתחומלם של טכנולוגיה מתקדמת. בתחום המחשבלם משמשת החברה כנצלגת חהברות ‏ "105אסתעאסס" - - לענין מדפסות, וחב'* "מסתתתמצא152-1" - לענין צלוד תחליפי למחשבי .א.1.8. איכות מחשכים 77 בע"מ החברה הוקמה בשנת 1977 ועוסקת מחשבלם משנת 1977. כיום מועסקים בחברה 40 עובדלם. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חברת איכות מחשבים 77 הינה בלת תוכנה וחברה לעלבוד נתונים. החברה מתמחה בפיתות חכילות תוכנה מסחריות למגוון מחשכי .א.1.8. איליכות מיקרו-מחשבים בע"מ חכרת איכות מלקרו-מחשבים הינה משווק מורשה למחשב האלשל של .א.1.8. החכרה החלה את שלב הפיתוח למחשב 6ק-.א.1.8, זמן רב לפני הכרזתו בישראל ובכך רכשה לעצמה ידע רב בכל הקשור למחשב זה. החברה הוקמה בשנת 1982. כיום מועסקות בחכברה 25 עובדות. החברה משווקת תוכנה. חברה אילנית נוסדה ע"* לזמים חרדלם - בשלתוף עם יל"ן, ממוקמת בבני-ברק, ומעסיקה צוות של כ-25 נשילם בלבד, העוסקות בפיתוח תוכנה. פיתוח התוכנה מתבצע על גבל מלקרו-מחשבים והלא מתאימה לכל המשתמשים במערכת ההפעלה א/2ס והתואמות לה. באילנית מפותחות תוכנות לפי הזמנת לקוחות ותוכנות מדף, וכן תוכנות ?יחודיות לשוק החרדי. אללנית מקבלת עבודות בקבלנות משנה וכן עבודות פיתותחה בנושאלם שונים. לצד בית התוכנה ק??מת לשכת שלרות לשרותי מיכון קכועים וחד-פעמליים. - 16 - אלמות - בקורת מערכות בע"מ החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1979. החברה משווקת תוכנה. חכרת אלמות עוסקת בבצוע בקורת במערכות ממוחשכות, וכתכנון ועיצוב מערכות בקרה בעת פיתוחן. פעולות הכקורת כוללות את כל התהליך הממוחשב: בדיקת תוכנלות ‏ - נכונות ואמינות, בדיקת הגנה על מערכ? המלדע והקבצים, תהללכל גיבוי, גישה ואבטחת הנתונים. , החברה התמחתה בתכנון צצנתט550 אמעפצ5 ו-צ5000817 געתס. אחד השירותים המקוכלים והפופולארים של החברה הוא סקר תקופת? במערכות ממוחשבות, בו נבחנת שלימות הבקרה ואמינותה - אשצטעת 5128 פסת. אינטל י?שראל (74) בע"מ החברה הוקמה בשנת 1974 ועוסקת במחשבים משנת 1974. כיום מועסקים בחברה 120 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חכרת אינטל ישראל (74) עוסקת בתיכנון רכיבי פמט וליצורם , פיתוח תוכנה למערכות פיתוח, פיתוח תוכנת כגס ושיווק כל מוצרי חברת האם - אלנטל ארה"ב. החברה מיצרת ומפיצה עשרות סוגי מערכות מסוג מיקרו בגדלים שונים. כל המערכות מיוצרות בארה"ב. איתם מחשבים החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 4 עובדיסם. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חכברת איתם מחשבים עוסקת בפילוח שוק התוכנה לענפים יחודלים, כולל כתיבת חבילת תוכנה לענפים מסחרלים, כתיבת תוכנה, לפי דרישות הלקוח, למפעלים ולתעשיה וכן בנית מערכות משולבות-מחשב על רשתות מלקרו-מחשבים. אלעזר דטה פרוססינג החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 10 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת אלעזר דטה פרוססינג מפתחת ומתקינה מערכות מלדע מסחרלות בשלטת צשא-אתטעת, כולל ציוד, תכנון תצורה והדרכה. החברה גם משווקת חבילות תוכנה לסדרת מחשב? אה?, וכן מייעצת ומתכננת מערכות תקשורת נתונים. - 17 - 1 - שלרותי מערכות ומחשבלם בע"מ החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 20 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת 2001 הלנה בלת-תוכנה המתמחה במערכות תמלילים הכוללות מחולל י?ישומים להגדרת יישומים תמליליים, מערכות איחזור מלדע ומעכד? תמלילים. החברה עוכבדת בשיתוף עם מלעד מחשבים - מושב ?עד. אלרן מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 12 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. לחכרת אלרן מחשבים שנל סנלפים, בבאר-שבע וכרמת-גן. בבאר-שבע מפעיל הסנלף לשכת שרות לעלבוד נתונים וכן אחראל על הפצת צלוד ותוכנה באזור. ברמת-גן לושב בית התוכנה וכן פונקציות הפצת הצלוד לאזור המרכז. החברה משמשת כבית תוכנה למלקרו-מחשבים עסקיים. לחברה מגוון תוכנות בנושאלם שונים. א.מ. - מחשבילם ופיננסים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבלם משנת 2. כיום מועסקים בחברה 4 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת א.מ. עוסקת בפיתוח תוכנה למחשבי 5/34,36,38 .א1.8.8. כמו כן החברה מפתחת תוכנה למלקרו-מחשב 6ע-.א.1.8 ול-6ע-6אגח. בשיתוף עם האחים וורנר פלתחה פיתחה תוכנה לניהול סיפריות וידאו, המשווקת באנגלי?ה ע"? חכברת שיווק מקומלת. החברה מפתחת תוכנות פיננסיות ונלהול מחצבות ומעסיקה אנש? תוכנה, מנתחי מערכות וכלכלן. א.מ.ן - אוטומציה למערכות נלהול בע"מ החברה הוקמה בשנת 1973 ועוסקת במחשבים משנת 1973. כיום מועסקים בחברה 24 עובדים. 7 החברה משווקת תוכנה. חכרת א.מ.ן מספקת שרותי מחשב הכוללים: חכילות תוכנה, פיתוח תוכנה לפ דרישה, שירותי לשכת שרות ‏ - מערכות סטנדרטיות ולפל הזמנה, ושירות?" ניקוב ואלמות דיסקטים. - 18 - אני-דאטה בע"מ החכברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקים בחברה 7 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת אני-ראטה עוסקת, בעיקר, בפלתוח חבילות תוכנה לכבעלי עסקים, נותנל שלרותים, מקצועות חופשילים ומפעלי תעשיה. החברה מתמחה במלקרו-מחשבים בעלל מערכות הפעלה א/פס ו-05ס-5א. החברה מפתחת גם תוכנה לחודית בהתאם לדרישות הלקוח, ותוכנה להפקת בר קודים ויצור בר קודים. צוות החברה כולל מנתח מערכות, מהנדס?ל תעשיה ותכניתנים בעל? נסיון רב. החברה מתקינה תוכנה במחשבים ומשווקת מערכות כוללות בשיטת צמא-אתטץ, לאחר בדיקת וניתוח צרכי הלקוח ותוך דגש על נושא השירות. א. נין-נון ושות* בע"מ החברה הוקמה בשנת 1938 ועוסקת במחשבים משנת 1970. כיום מועסקים בחברה 16 עובדלם. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת א. נין-נון משווקת מחשבי מיקרו ותוכנות ‏ יישומות, ומליבאת מחשבי מיקרו וצלוד הקפי. החברה גם מספקת שירות תחזוקה טכנלת. אס.אל.אס. (.5.₪.5) בע"מ החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1980.. כיום מועסקים בחברה 76 עובדים. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חכרת אס.אי.אס. שמה לה למטרה לפתח, לייצר ולשווק מערכות לתכנון ופיקוח הייצור באמצעות מחשב. כל מערכות החברה, הן החומרה והן התוכנה, מפותחות ומתוכננות על בסיס של טכנולוגיות מתקדמות בתחום המלקרו-מעבד. החברה מליצרת ומשווקת מערכות לתיכנון ופיקוח הילצור באמצעות איסוף נתונים כבזמן אמיתי. תת-מערכות מבצעות אלסוף נתונים של כח אדם, קוו? ייצור ומכונות ומזרימות את הנתונים למחשבים מרכזלים ומהם למחשבלם גדולים. המערכות נהנות מורסטיליום רבה בשימוש וניתנות להתאמה לדרישות ספציפיות של הלקוח. אסכולה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1985. כיום מועסקים בחברה 12 עובדים. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חברת אסכולה מלצגת בישראל את מחשבי? 886, את חברת אתססת מקלימברידג* ואת חברת החברה משווקת את מחשבי 880 והציוד ההקפי שלהם וכן תוכנות ולומדות מתוצרת ג' ויצרנים פרטלים. החברה מפתחת בעצמה לומדה עברית לבתי הספר. ₪ מיועדים בעיקר לשוק החינוכי ועיקר מאמצ? החברה מופנה לתחום זה. סי 6, קיימבריר המחשבים של 86 - 19 - אס.סי.אס. (.65.0.5 - לועצים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 15 עובדלם. החברה משווקת תוכנה. חכרת אס.סל.אס. עוסקת במערכות ממוחשבות לתעשליה ומסחר, וכתכנון, שיווק, הדרכה ותמלכה טכנית של מיקרו-מחשבים לעסקים מכל הגדלים. אפליקום מערכות בע"מ החברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקים בחברה 20 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חכרת אפליקום מערכות הינה בית תוכנה המתמחה בפרוייקטלם מורכבים בחתום עילכוד הנתונים ומערכות זמן אמת. לחברה נסיון בהכנת תכניות אב למלכון ארגונים גדולים - תעשליתיים ואחרים, אפלון ותכנון מערכות רחבות היקף והקמת מערכות בשלטת ה-צטא-אתטע. אפקון - בקרה ואוטומציה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1976. כיום מועסקים בחברה 40 עובדיס. חכרת אפקון מהווה בלת מערכות ליישום מערכות אוטומצלה ובקרה למפעלי תעשייה. הפרוייקטים מבוצעים עם מערכות בקרים מתוכנתים ומחשבים, כאשר הבצוע הוא על בסיס כוללני. מערכות הבקרה מלושמות למפעלים כלמ?לם, פטרוכימיים, כתי זיקוק, מלט, חקלאות וכדומה. אקסופט - לצוא מערכות תוכנה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1985. כיום מועסקים בחברה 35 עובדים. חכרת אקסופט מהווה חוליה מקשרת בין מחברי תוכנה בישראל (בתי תוכנה, *ח* מחשב של ארגונלם ומחברים עצמאיים) לבין הצרכנים בעולם. החברה בוחנת את מוצרי התוכנה, התאמתם לשלווק בחו"ל, מסייעת בהשלמת התעוד והאריזה, מכינה עזר? שיווק ודואגת לאלתור גופ? שלווק מתאלמים בחו"ל, עפ"? אופ? המוצר והשוק. אקסופט מבצעת את ההתקשרות עם גופי? השיווק הנ"ל, תמלכה לאחר מכירה וגבית הכסף. - 20 - ארגון ומדע? נהול יועצים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1970 ועוסקת במחשבים משנת 1970. כיום מועסקילם בחברה 50 עובדים. החברה משווקת תוכנה. החברה עוסקת, מאז 1970, במתן שרותים כוללניים בתחום מדעי הניהול ומדעי המחשב לעוץ ניהולי?; בנית מערכות אינפורמציה; נתוח תכנון ותכנות חבילות תוכנה; עבור נתונים ע"ג מחשבי .א.1.8, עת1617ם, ועוד. כן נותנת החברה שרותים המחללבים הערכות לוגיסטית מורככת. אריאלי - תוכנה ומחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 10 עובדלם. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת אריאלי נוסדה, בתחילת 1979, ע"? אהוד אריאלי, אהוד הוברמן ואברהם פלד. מאוחר יותר הצטרפו לחברה: חברת מלעד מחשבים וחברת השקעות דיסקונט בע"מ. מטרת החברה לפתח מערכות מחשב לענף הדפוס בתחומי הנ?הול והיצור. מחקר ופיתוח של למעלה משנתיים ויישום ניסיון של שנים רבות, הוליד את הראשונה במערכות - קרן - המערכת לניהול מפעל? דפוס ואת השניה - מלרב - מערכת לניהול הוצאות לאור ושכר סופרים. א.ש.ד. - מהנדסים יועצים - תעשיה, ניהול ומיכון בע"מ החברה הוקמה בשנת 1972 ועוסקת במחשבים משנת 1972. כיום מועסקים בחברה 100 עובדים. חברת א.ש.ד. הינה חברה הנדסית רב תחומלת, המבוססת על בעלי מקצוע מתחומי הנדסת תעשיה וניהול, עיבוד נתונים, כלכלה, כספים, ארגון, שיטות ניהול פרוילקטים ושיווק. צוותים אלה עוסקים בפרוייקטים החל משלב? התכנון המוקדמים ועד ליישום מלא והפעלה שוטפת. שטחי ההתמחות העיקריים הם מערכות מלדע, הנדסת תעשיה, ניהול פרוייקטים, ארגון ושיטות, כלכלה, שיווק וכספים. ביטקום סוכניות בע"מ החברה הוקמה בשנת 1975 ועוסקת במחשבים משנת 1972. כיום מועסקים בחברה 60 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת ביטקום סוכניות מתמחת בתקשורת מחשבים. החברה מוכרת ושוכרת ציוד ונותנת שירות לכל המגזרים של משתמש? המחשבים הזקוקים לתקשורת מחשבים. לאחרונה החלה החברה לשווק רשת תקשורת עבור מלקרו-מחשבים, הנותנת שרותי תוכנה למשתמשים ברמת מערכות ההפעלה (שיתוף זכרון, שתוף מדפסות העברות קבצלם) ומרמת האפליקציה (דיאראלקטרונל). החברה הוקמה בשנת 1980 ועוסקת במחשבים משנת 1980. כיום מועסקים בחברה 5 עובדים. חברת ב.נ. עוסקת בשלושה תחומל לעוץ עיקריים: 1. יעוץ בתחומל ניהול, תעשלה, כלכלה, פיננסים והתנהגות אלרגונית. 2. ניתוח מערכות לעלבוד נתונלס, פיתוח מערכות ממוחשבות ושרות? מחשב מתותכמלם, לעוץ בהסבה לענ"א ובחירת תוכנה וצלוד. 3. שרותי גלוס, השמה ומלון מנהלים ועובדים מקצועיים בכירים, כולל אנש ענ"א בכירים. בשן - בקרה, שללטה ונהול בע"מ החברה הוקמה בשנת 1977 ועוסקת במחשבים משנת 1977. כיום מועסקים בחברה 15 עובדילם. החברה משווקת תוכנה. חכרת בשן מתמחה בתוכנה למערכות משובצות מחשכ הפועלות בזמן אמת. החברה מבצעת פיתוח תוכנה בכל השלבים. אפיון, תכנון ובצוע פרו?יקטים מתבצעים במפעל המזמין וכוללים אילנטגרציה מלאה עד להתקנה ועד בכלל. החברה מתמחה בתוכנה למ?קרו-מחשבלם ומלנ*-מחשבים. גביש החברה הוקמה בשנת 1979. כיום מועסקים בחברה 10 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. גביש - קבוצה לפיתוח תוכנה וציוד - הוקמה בגבעת ברנר ועוסקת במגוון רחב של לישומים מדעלים ומסחר?ים. גו - תוכנות חשב בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1970. כיום מועסקלם בחברה 35 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת גן מעסיקה למעלה מ-30 אנשי מקצוע בתחום של פיתוה, ‏ ייצור ותחזוקת חביללות תוכנה. חבילות התוכנה מותקנות במערכות מחשב 5/34,36,358 .א.1.8. בין לקוחות החברה: קיבוצים, מושב? עובדים, חכרות ממשלתיות, מפעל? תעשיה פרטיים, ארגונל קניות ועוד. - 22 - דגש - תוכנה ומחשבים בע"מ החכרה הוקמה בשנת 1975 ועוסקת במחשבים משנת 1975. כיום מועסקים בחכרה 25 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת דגש נוסדה בשנת 1975 במטרה לספק ייעוץ ועיבוד נתונים למחשב. כמרוצת השנים רכשה החברה נסיון וידע רב בכל הקשור בתיכנון, תיכנות, בלצוע ופיתותח מערכות מחשבלם. דובק - מערכות טכנולוגיות בע"מ חברת דובק משמשת כסוכן בלעדי בישראל למ?גוון מחשבי 0ס6את5 ומדפסות עשתפססאת5. לחברה תשתית רחבה של בעלי מקצוע בתחומ? החומרה, התוכנה, הנלהול והכלכלה. מערכות ססאג5 מאפשרות גידול מודולרי, ה בזיכרון הפנימ ובאמצע? האחסון החיצוניים, הן במספר תחנות העבודה והן בצלוד ההקפי המתחבר אליהן. החברה שוקדת על פיתוח והתאמת תוכנות ?ישומיות המתאלמות במלוחד למשק הלשראלי ומשמשת כנציגת עתס8מסם, חברת השיווק לתוכנות מלקרו-מחשבלם. החברה נותנת שירות "כולל" - צשאזאפטע - ללקוחותיה, הן כתחום יישום המערכות, הכולל הכנסת חומרה ותוכנה לארגון, והן בתחומי ההדרכה והאחזקה השוטפים. דיגיטל אקויפמנט (ד.ק.) בע"מ החברה הוקמה בשנת 1973 ועוסקת במחשבים משנת 1973. כיום מועסקים בחברה 180 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת דיגיטל אקויפמנט (דק) משווקת ותומכת במחשבי חברת דיגיטל ועוסקת בתכנון, הגדרה ולישום של פרוללקטים בתחום המלחשוב. דינם מערכות בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבלם משנת 1983. כיום מועסקים בחברה 6 עובדלם. החברה משווקת תוכנה. חכרת דינם מערכות עוסקת בפיתוח ושיווק מערכות ניהול ממוחשבות לתעופה, בתחום שבין נחיתת המטוס להמראתו, ובתוך כך: נהול לוח זמני טיסות; נהול פעילויות קרקע; מערכת מסוף ועבוד נתונים; מערכת אוטומטית לבדיקת חשבונות ספקים ומערכות ניהופל מטען אוירל. - 25 - דעת - מערכות מידע בע"מ החברה הוקמה בשנת 1977 ועוסקת במחשבים משנת 1977. כיום מועסקים בחברה 30 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת דעת פועלת בשני מלשורים: 1. לשכת שירות לעיבוד נתונים במחשב 5/34 .א.1.8. השירות מסופק בעיקר למושבלם. 2. בית תוכנה למחשב סופר-מ?לקרו הפועל במערכת הפעלה אאש עם תכונות של רבוי משתמשים. החברה פלתחה ומשווקת שתי חבילות תוכנה: ‏ "מפעלית" למפעל? תעשיה ו-"מושבית" - מערכת לניהול מושב. דקל - שרותי מחשב החכרה הוקמה בשנת 1980 ועוסקת כמחשבים משנת 1980. כיום מועסקים בחברה 3 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת דקל עוסקת בתכנון, חלשוב ושרטוט על גב פלוטר של כבישים, קוו" מים, תקשורת, נלקוז ובלוב. החברה משמשת כבלת תוכנה למחשב? דיגיטל ושמה דגש על תוכנות לעזרת משרדים להנדסה אזרחית. דרור - מערכות תקשורת בע"מ החברה הוקמה בשנת 1980 ועוסקת במחשבים משנת 1980. כיום מועסקים בחכרה 6 עוכדים. חברת דרור עוסקת בתחומים הבאים: התקנת תשתלת למחשבים; התקנת צלוד תקשורת למחשכים; ארונות מלתוג; התקנת מחברים מכל הסוגים והתקנת סיבים אופטל?ים. הוריזון - מערכות מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1976 ועוסקת במחשבלם משנת 1976. כיום מועסקים בחברה 15 עובדלם. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חכרת הוריזון מייצרת מערכות בקרה, בזמן אמיתי, לתעשיה ולמבנים. החברה מילצרת הן את החומרה והן את התוכנה. - 24 - ה. מרכוס ובניו בע"מ החברה הוקמה בשנת 1975 ועוסקת במחשבים משנת 1977. כיום מועסקים בחברה 4 עובדים. החכרה משווקת תוכנה. חברת ה. מרכוס עוסקת בשיווק תוכנה לישומית עבור מהנדסים, כתחומים של תכנון מערכות אנרגיה (מיזוג אויר וחימום), הידרוליקס, קונסטרוקציה והנדסת ‏ *לצור. התוכנה מלועדת למחשבים אישיים, כגון 6קע-.א.1.2 ו-פעקקת ומחשבים אחרלם. חברת ה. מרכוס מליצגת באופן בלעדי את חברת א206א1/ס .שא, ארה"ב. החברה הבינלאומלת לפלקוח על תהליכים תעשיתיים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1964 ועוסקת במחשבים משנת 1975. כיום מועסקים בחברה 30 עובדים. החברה משווקת צלוד ותוכנה. החברה הבינלאומית לפיקוח על תהליכים תעשיתיים הינה חברה מובילה בשטח בקרה תהליכית במילפעלים כימלים, פטרו-כימלים, בתי זיקוק ותעשית המזון. החברה ‏ מספקת מערכות בקרה ממוחשכות מתוצרת פמסתלאסס תשט15ק. החברה המרכזית לתוכנה ואוטומציה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1969 ועוסקת במחשבים משנת 1969. כיום מועסקים בחברה 90 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. החברה המרכזית לתוכנה ואוטומציה משלכת תחת גג אחד: בית תכונה, שרות? הפעלת מרכז? מחשבים, לשכת שירות ושרותי ניקוב. אגף מלני-המחשכים מהווה אגף מרכזי בחכרה, המתמחה בפיתוח מערכות לצרכים להודלים של לקוחות וכן בפיתוח חבילות תוכנה בתחומים: רפואה וניהול בית-חולים, משרד ממוחשב וכן מערכות כוללות לחברות מסחריות ולמפעלי תעשיה. מתכונת השיווק הלא, בעיקר, כ-578%5צ5 צפא-אתטץ. מערכות החברה בנויות בצורה מודולרית המאפשרת ביצוע התאמות לשלנויים במהירות ובפשטות לפי דרישות האירגון. המערכות מבוססות על מערכת הפעלה חדשנלת -‏ 18א - המעניקה עוצמה רבה לחומרת המלני-מחשבים ומאפשרת קלשור מספר רב של משתמשים בעזרת מערכת מחשב קטנה יחסית. טכנולוג?ה מתקדמת בע"מ החברה הוקמה בשנת 1969 ועוסקת במחשבים משנת 1969. כיום מועסקים בחברה 400 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת טכנולוגיה מתקדמת עוסקת במתן פתרונות תוכנה ללקוחותיה מכל מגזר?ל המשק. הפתרונות ניתנים בפיתוח פרוייקטים או ב?ישום מוצרי תוכנה. - 25 - טלקוד מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1972 ועוסקת במחשבים משנת 1978. כיום מועסקים בחברה 15 עובדלם. החברה משווקת צלוד. חכרת טלקוד מחשבלם נוסדה בשם "טלקוד שרותים טכניים בע"מ" ומכאן שמטרת החכברה הלתה לתת שרות? אחזקה לציוד מחשבים וצלוד פריפראל? למחשבים. ‏ עם התפתחות חוג לקוחותיה החלה החכברה, בשנת 1976, לשווק צלוד פרלפראל? למחשבלם, התקשרה עם חכרת אילנטרטק מארה"ב ושיווקה מדפסות וצגים מתוצרתה. משנת 1978 החלה טלקוד מחשבלים לשווק את מלקרו-המחשב אזתתמתסעקט5 של חכרת אינטרטק, וכילום הלא משווקת את הקו החדש של אלנטרטק ה-1תתצפסתפה. טנסור מערכות בע"מ החברה הוקמה בשנת 1973 ועוסקת במחשבים משנת 1973. כיום מועסקים בחברה 32 עובדים. החברה משווקת צלוד. חברת טנסור מערכות עוסקת בצלוד להספקת אנרגיה חשמלים מכוקרת ורצופה למערכות ממוחשבות וצלוד אלקטרונ? רגלש אחר. החברה מספקת ומתקינה מערכות אל-פסק ‏ (5קט) עצמאלות ו/או בשילוב עם גנרטורים ומתחזקת מערכות אלו עבור לקוחותיה. מערכות אל-פסק סטנדרטיות מלוצרות ע"ח הברת-הבת "טנסור תעשיות" במפעלה בהרצללה. מערכות אלו מלועדות בחלקן גם ליצוא. מערכות אל-פסק גדולות יותר (עד געש8א500% ליחלדה) מיובאות ע"ל החברה מחברת 108א0ת1ספת מפדאם מארה"ב. ‏ גם מערכות קטנות מאוד (מיקרו) בגודלים שאלנם מיוצרים ע"? טנסור מערכות מלובאות, בשלב זה. חכרת טנסור מערכות מליצגת בארץ מספר ‏ *לצרנים ידוע שם מחו"ל המתמחים במערכות אל-פסק, גנרטורים ומצברים תעשייתים. עד עתה התקלנו אנשל טנסור בארץ כ-150 מערכות אל-פסק, בגדלים שונים. ל.ב.מ. (.א.1.8) לשראל בע"מ החברה הוקמה בשנת 1950 ועוסקת במחשבים משנת 1950. כיום מועסקים בחברה כ-1000 עובדיס. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חברת י.ב.מ. ישראל, שנוסדה לפני 24 שנים, משווקת בישראל מגוון רחב של מערכות, מוצרים ושרותים המיועדים, רוכם ככולם, לטיפול במידע, בנתונים וכתמלילים. רשימת המוצרים והשרותים כוללת מערכות מחשב ועיבוד נתונים, לסוגיהם השונים, מערכות וצלוד הקפי, ציוד משרדי?, מערכות תוכנה, שרותים טכניים, שרותי הדרכה, שרותי לשכת-שרות, שרותי ספרות מקצועית, חלפים, אבילזרי עזר וכו'. מרכזה של י.ב.מ. ישראל בבית ?.ב.מ. בתל-אביב, שם מרוכזילם רוב משרד? החברה ומתקנ" השרות. לחברה גם סנלפים בחילפה ובירושלים, המטפלים בלקוחות באזור?ם אלה. - 26 - ל.ב.ס. (.1.8.9) - תעשלות תוכנה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 19835. כיום מועסקים בחברה 30 עובדים. החכרה משווקת תוכנה. חברת י.ב.ס. עוסקת בשלווק מוצרי תוכנה אלרופאיים ואמריקאלים בישראל, בפיתות מוצריל תוכנה לשיווק בארץ ובחו"ל, ובמתן שירות?" תוכנה וליעוץ בענף המחשכלם ללקוחות בארץ ובחו"ל. לדע - מחשבים ותוכנה (1982) החברה הוקמה בשנת 1978 ועוסקת במחשביס משנת 1978. כיום מועסקים בחברה 25 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת ידע נוסדה בשנת 1978 במטרה להפיץ ולשווק באופן מורשה ובלעדי את מוצר? חברת .בסאז אמעטפאסס ם,מפפת האמריקאלת, בישראל. החברה מפלצה את מחשביה ומוצר? ‏ בלשראל, בד"כ, על ידי מערכת סוכנים הפזורה בכל רחב? הארץ, והיא מודרכת ומוכשרת באמצעות אנשי מקצוע (תוכנה וחומרה) של החברה. לוניקום - יוניברסל קומפיוטרס בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1983. כיום מועסקים בחברה 11 עובדים. חברת *לוניקום הוקמה ע"י שלושה ?זמלם בעלי נסיון רב בתחתום המחשבים. יוניקום אלנה קשורה או מחוייבת ליבואן או ליצרן ציודה או תוכנה מסויים, כך שביכולתה להעמיד את הציוד הדרוש באמת ואת התוכנה המתאלמה ביותר, בהתאם לנליתוה המערכת של הלקותח. החברה עוסקת במחזור החיים המלא של המערכת הממוחשכבת: ניתוח המערכת, בחירת התוכנה, בחירת הציוד, התקנה, תמיכה ושלרות. לחברה התמחות ונסלון מלוחד בנושא מערכות חינוכיות ובקרה. ילן - משק? תנועת המושבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1969 ועוסקת במחשבלם משנת 1969. כיום מועסקים בחברה 100 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. לחברת ילן ארבעה גופים העוסקים בתחומים שונים של עיבוד נתונים: 1. לשכת שירות; 2. בית תוכנה למלנ? פמסטסתתטם; 3. מחלקת מיקרו-מחשב - משווקת מורשה של סע-.א.1.8 ונציגה בלעדית בישראל של סופר-מלקרו-מחשבלם שצצפתאצ; 4. בית תוכנה "אילנית" למיקרו-מחשבים. לשכת הטירות ובית התוכנה למיני 809800685 מעניקים שירותים למושבלם ולמוסדות תנועת המושבים. מחלקת המליקרו-מחשב פועלת במושבים וכסקטור המסחרל. - 27 - לרדן מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 19835 ועוסקת במחשבים משנת 1983. כיום מועסקים בחכרה 2 עובדלס. החברה משווקת תוכנה. חכרת *רדן מחשבכים עוסקת כבניתוח מערכות וכמתן ללעוץ בכחירת מחשב לכתי עסק, חכרות ואירגונים. לשרא/אל - מחשוב עסקל החברה הוקמה בשנת 1980 ועוסקת במחשבים משנת 1980. כיום מועסקילם בחברה 7 עובדיסם. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חכרת ישרא/אל הינה לבואנלת מחשבים המשווקת את רוכם לענף עלבוד נתונלם מסחרל (הנה"ח וכל הקשור לתחום זה). התוכנה הלא תוצרת ורכוש לשרא/אל ואינה מוצר הנמכר מהמדף, אלא מוצר שחל באופן שוטף בלשכת שרות כבר למעלה מ-3 שנים. לשראדאטה ר.י.ק. בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 8 עובדלם. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חברת ישראדטה ר.י.ק הלנה הנצלגה הבלעדית של פאמץפצפ תעתכ מעזאט2 ו-צדאמזתסת בישראל. לשרא-טל בע"מ החברה עוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 20 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת ישרא-טל משווקת ומספקת שרותי אחזקה למחשבים אלשלים, ציוד תקשורת למחשבי 0 ,, טלפרינטרים, מכשיר? טלקס, מדפסות וצלוד הקפ? למחשבים. החברה מ?לצגת את החברות הבאות: עַ8עת - תקשורת נתונים ומדפסות; 50024 מעתת ‏ - מדפסות; קולומביה - מחשבלם; 1108 .6 - מדפסות, ליהמן - משתיקים, עפ - תוספות למחשבים אלש?לם ו-.א.1.8. - 28 - כלל-בק בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1985. כילום מועסקים בחברה 10 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חכרת כלל-בק, שהלא חברת-בת | של | "כלל | מחשבלם | וטכנולוגיה בע"מ" וטל 868 אםצפצפ 880,| נועדה לקדם ולהעמיק שילוכבם של פתרונות מל?כון כחלק אינטגרלי של התשתית הטכנית והניהולית של מפעל? התעשיה הלשראלית. במסגרת זו, פועלת החברה בכמה מישורים: 1. בחינת הפתרונות הנדרשים והגדרתם; 2. הספקת הפתרונות הנדרשים; 3. מתן גיבוי מקצוע? ותמיכה שוטפת להנהלות המפעלים בהחדרת פתרונות מיכון ושילובם בח?י המפעל ע"? הדרכה (לכל הרמות המקצועיות והניהוליות), סיוע וייעוץ; 4. פיתוח עצמל של חכילות תוכנה תעשייתית לשוק המקומל? וללצוא. כלל מערכות בע"מ החברה הוקמה בשנת 1969 ועוסקת במחשבים משנת 1969. כיום מועסקים בחברה 120 עובדים. חברת כלל מערכות פועלת בארץ מזה 14 שנים, והילא נציגתה הבלעדית כאן של חברת 895,.,. כלל מערכות פעילה בכל תחום המחשבים ‏ - החל במלקרו, דרך מחשבים לתקשורת, תעשיה ואלסוף נתונים וכלה ב-5מאתתפאזתא גדולים. כתר מחשבים החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 5 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת כתר מחשבים מתמחה בפיתוח מערכי תוכנה בנושאל יליצור, שיווק וכספים. מערכות אלו, הלנם, פרי מחשבה ותכנון מקוריים ובנויים על בסיס התחשבות בכל משתמשז הקצה, לצרכיהם השונים, ובמיוחד בתנאי המשק הלשראלי המשתנים במהלרות. במשך שנות קיומה של החברה, הותקנו מערכות אלו במלגוון חברות פרטיות וממשלתיות, קטנות וגדולות כאחד, במגזרי המשק השונים. החברה דוגלת בקשר ישלר עם הלקוח לפני ואחרל התקנת מערכות התוכנה שנרכשו על ידו או שפותחו למענו. - 29 - לבנת - מהנדסלם יועצלם החברה הוקמה בשנת 1975 ועוסקת במחשבים משנת 1975. כיום מועסקים בחברה 17 עובדים. החברה משווקת תוכנה. לחברת לבנת צוות לועצלם, מנתהח? מערכות, מתכננלם, מתכנתים ואנש? הפעלה. החברה פועלת בתחומים הבאלם: ניתוח ובחינת ציוד עיבוד נתונים ומערכות תוכנה; הקמת וניהול ?לחידות מחשב; פיתוח תוכנה לפ? הזמנה; פיתוח חבילות תוכנה מוכנות בתחום היישומים הנלהול?לים (פיננסים, מלא? ושכר). לוגיסטיקה - מערכות ומחשבלם בע"מ החברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקים בחברה 20 עובדים. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חברת לוגיסטילקה מאגדת בתוכה בית תוכנה וחברה לתכנון פונקציונאל? של מערכות אחסנה ושנוע. כמו כן מסונפות לחברה מספר סוכנויות של לצרנ? ציוד מחשכבלם ובתל תוכנה בארה"ב. החברה מתמחה בפיתוח מערכות מלדע כוללות (צשא-אתטע) לעבוד נתונים. לוגיקה - מערכות נלהול בע"מ החברה הוקמה בשנת 19835 ועוסקת במחשכים משנת 1983. כיום מועסקים בחברה כ-20 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת לוגילקה הינה בית תוכנה שהחל את פעילותו בתחיללת 1983. בחברה שותפים חברת דטה-מיכון וקבוצה של ארבעה אנשל תכונה בכירים בעל נסיון רכ בנושא?ל אמעפצ5 ואפליקצילות. החברה מעסיקה כ-20 איש ועוסקת בנושאים הבאים: ניתוח צרכ? מיחשוב אצל לקוחות; ניתוח מערכות וחקר ?ישומלם; *עוץ בבחירת מערכות מחשכב; פלתוח הבילות תוכנה על מחשבי? מיני ומלקרו ופיתוח תוכנה על מחשב הלקוח. לוטוס אלקטרוניקה בע"מ חברת לוטוס אלקטרוניקה משווקת מחולל? לישומים מסדרת ‏ "לוטוס". כמ כן מתאימה החברה תוכנה וחומרה לצורכ? מיכון תעשללת? ומשרד?, לפל הזמנה. - 30 - לומן מד-עת - מערכות ממוחשבות בע"מ החברה הוקמה בשנת 1961 ועוסקת במחשבים משנת 1980. כיום מועסקים בחברה 30 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת לומן מד-עת מתמחה ביבוא, יצוא ושיווק של מערכות ממוחשבות לאיסוף ועלבוד נתונים, בשטח בקרת הנוכחות, בקרת ייצור ובקרת כניסות. החברה מסייעת ביעוץ, בתיכנון ובהקמת המערכות באלרגון. לחברה מגוון של ציוד ותוכנות, הנלתנות להתאמה לצרכי כל אירגון, קטן כגדול. מספר רב של התקנות בוצעו בארץ ובעולם על *לדל החברה. בנוסף, החברה משווקת תוכנות יישומיות עבור המחשב 6פ-.1.8.8. לנגרמן דרומי בע"מ החברה הוקמה בשנת 1975 ועוסקת במחשבים משנת 1975. כיום מועסקים בחברה 11 עובדים. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חברת לנגרמן דרומ? עוסקת במתן שרותל עיבוד נתונים, שיווק מחשבים ותוכנה. לרגו מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1983. כיום מועסקים בחברה 40 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חכרת לרגו מחשבים הינה סוכן מורשה של .א.1.2 לשלווק המחשב האישי. החברה משווקת ותומכת במחשב 6ע-.א.1.8 ומוצר? התוכנה והחומרה המשלימים לו בלבד, וזאת מתוך הכרה כי סיוע מסלבי ואמין בכל התחומים - חומרה, תוכנה, ציוד משל?ם ותקשורת ‏ - מחייב התמחות גבוהה, שאלנה נלתנת להשגה בתנאי פלזור מאמץ למחשבים רבים ושונים. מוקד מדיניות השווק הוא התמלכה בלקוחות. תמילכה זו מתבטאת, בין היתר, בהתקנה של חומרה, בבדלקה ובמצב עבודה בבית הלקוח ושרות טכני המוגש גם הוא בבית הלקות. צוות תמיכת התוכנה כולל מומחים במערכת ההפעלה 05ע, תקשורת ותמלכה בכל שפות התוכנות הסטנדרטלות הקיימות של ס6פ-.א1.8.8. כל חבילות התוכנה, המקומיות והמיובאות, משווקות ע"? החברה. בנוסף מתפקד צוות זה כבית תוכנה לפלתוח ‏ *לשומים המוזמנים ע"* הלקוחות. צוות תמלכת החומרה עוסק, בנוסף לשרות הטכנ?, בפתרון בעיות חומרה מלוחדות ובאחזקת מיגוון הציוד המשללם 0ע-.א.1.8 המיובא ומלוצג ‏ ע"י חברת לרגו מחשבים. לרגו מחשבלם מתפקדת כבית תוכנה, קרל, התמלכה, האחריות והשרות הטכני נלתנים לכל המוצרים, כולל רכיבים שנלקנו בארץ אצל משווקים אחרים, כגון מדפסות וכדומה. לשם-אללת - מערכות מלדע בע"מ החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 7 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת לשם-אללת פיתחה ומשווקת חכילת תוכנה - "מכלול" ‏ - המהווה מערכת נהולית אינטראקטיבית, רב מפעלית הכוללת את המודולים: נהול פיננסי, מלאל, שיווק וייצור. ואינה רורשת כח אדם מקצוע? להפעלתה. החברה פלתחה מערכות בנקאיות. מגה תכנות החברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקים כבחברה 10 עובדים. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חברת מגה תכנות עוסקת בפלתוח ושיווק של מערכות תיב"מ. מוצר? התוכנה כוללים תוכנה וחומרה. החברה מלצאת תוכנה לאנגללה. מדעמטליק בע"מ החברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקים בחברה 20 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת מדעמטיק מוצלאה לפועל תפיסה של "בית-פתרונות". כלומר, טיפול בכל השלכים של פרוייקט ענ"א, החל מהגדרת תכנית אב וצרכי מידע, וכלה בהתקנת התוכנה, ללוול המשתמשים והדרכה. בנוסף לפעילותה בשטח של מערכות אפללקצלה, במגוון של ציוד מלקרו ומלנ? מחשב, עוסקת החכרה במחקר ופלתוח, במלוחד בקטע של כלי תוכנה. החברה מליצאת תוכנה לאלרופה החל משנת 1982. מומח? מלקרו-מחשבים 1981 בע"מ החברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקלם בחברה 5 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חכברת מומח? מלקרו-מחשבים עוסקת בפיתוח החומרה ותוכנה עבור השוק התעשליתי, השוק הביתל והחקלאל. מוניטין - מערכות מידע בע"מ בחברה הוקמה בחשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחכרה 25 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת מוניטין נוסדה ע"י קבוצת עובדי ‏ "חשב ‏ - היחידה הכין-קבוצית". הפעילות העיקרית של החכרה היא בפיתוח תוכנות חבילה מסחריות על מחשב ‏ 85/58 ובצוע פרוייקטים מיוחדים. מוניטין משווקת היום תוכנות חבילה בנושא שיווק, מלאי, פננסי, יצור, תמחיר ונהול הלוואות. התוכנות מפותחות על המחשב העצמאי של מוניטין מסוג 5/38 המשמש גם את לשכת השרות. מור אלקטרוניקה - מחשבים וציוד הקפל החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבלם משנת 1985. כיום מועסקים בחכרה 12 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חכרת מור אלקטרוניקה הינה לבואנית מחשבים וציוד הקפל של חברות שפא, תשסאמפח ו-מפס- דייס דס. : החברה משווקת תוכנה בתחומ? הנהלת חשבונות, עכוד תמלילים, תחנות דלק, כתבל כמוילות, ניהול פננסי ועוד. מ.ח.ט. - מחשבים חינוכלים טכנולוגיים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 14 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת מ.ח.ט. עוסקת בתחומים: שיווק מלקרו-מחשבים; פיתוחה ושיווק תוכנה; תחזוקה ושילרות; קורסים ללימוד שפת התכנות וללשומיים מלנהללים. בחברה עובדים 7 מהנדסים מתחומי המחשבים, מערכות מלדע ותעשילה וניהול. פעילות החברה מתרכזת בגופים מלוחדים, ארגונים וחברות גדולות, משתמשים פרטיים, עסקים קטנים, בתי ספר וחינוך ומוסדות להשכלה גבוהה. החברה עוסקת בשיווק מערכות למפעל? תעשיה בתחומ?" אתסקג6 עם יישומים עפ מיקרו-מחשבים. התוכנות - הנה"ח וניהול מלאל - משווקות למפעלים קטנים. לחברה בלת תוכנה העוסק בפיתוח לומדה. לתחום החינוך וההדרכה קלים יצוג בלעדי של חב' רמות - אוניברסיטת ת"א - לשיווק ערכת ענ"א. מחשביש?ל בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 5 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת מחשבישי הלנה הנציגה הבלעדית בארץ לשווק מקרו-מחשבים מתוצרת 6810 יפן, מסדרת 0 הכוללת שני דגמ? מחשב ומבחר ציוד הקפל. בנוסף מותאמות למחשב מבחר תוכניות יישומיות. - 33 ה מחשבת - תוכנה, *עוץ ושווק בע"מ החברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבלם משנת 1981. 9 כיום מועסקים בחכרה 13 עובדים. : ו החברה משווקת צלוד ותוכנה. חכרת מחשבת מתמחה במערכות (5א518צ5 צפא-אתטעצ), דהיינו, שרות, החל מניתוח מערכת דרך התאמת צלוד ותוכנה וכלה בהדרכה והסכת צוות העובדים לשלמוש במחשב. מעבדות התוכנה הנכתבות על לד?ל החברה מאופילנות בד"כ בכך שפרט לחבלילה פיננסית הן אלנן תוכנות "מדף" אלא "נתפרות" ומותאמות לצרכיו המדו?יקים של הלקוח. אין הלקוח נאלץ לשנות את שלטות עבודתו עקכ הכנסת חבילת תכונה אלא ממשיך לנהל את עסקלו כפל שהורגל מזה שנלם. מאחור? החברה עומדות עשרות התקנות של מערכות תוכנה וחומרה למערכות מרובות משתמשלם, הכוללות משנ*? מודולים ומעלה. מלב-מידע בע"מ החברה הוקמה בשנת 1977 ועוסקת במחשבלם משנת 1977. כיום מועסקים בחברה 5 עובדיס. החברה משווקת תוכנה. חברת מלב-מ?לדע מתמחה בשרות? *יעוץ, בפיתוח תוכנה, בהקמת וארגון *חילדות מחשב, בבחירת מערכות ובהנדסת תוכנה. כן עוסקת החברה בפלתוח מוצרל תוכנה עבור מחשכל אזאע ומיקרו-מחשבלם. מילדן מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 70 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חכרת מלדן מחשבים מקבוצת לאומי-דנות ‏ - מערכות מידע ותקשורת, הינה הנצלגה הבלעדלת של 58א818₪%צ5 אסזצתאתספא+ מתפטצפאסת. חב' מידן פועלת כחברה הנותנת פתרון מלא לצרכן המחשב, המורכב מ-3 אלמנטים מרכזלים ‏ - תוכנה, ‏ צלוד, וסלוע ביישום המערכת. החברה משווקת מגוון רחב של" מערכות מחשבים, החל ממלקרו-מחשב לשימוש הלקוח הקטן ועד מערכות הסופר-מינ? ומערכות המחשבים הגדולים. בנושא? התוכנה היישומית פועלת מלדן מחשכים בצוותים משולבים של אנש? תוכנה וללשומלם, המעורכים באופן פעיל בכל שלכל? היישום של המערכת אצל הלקוח ובשיתוף פעולה אלתו, במטרה להבטיח את הצלחת המערכת ושבלעות רצון הלקוח. מ.י.פ. - מערכות מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 15 עובדלם. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת מ.י.פ. מספקת מערכות מחשב בשיטת ה-צשא-אתטסע. בשיטה זו מקבל הלקוח מהחברה מוצר הכולל - מחשב, מסופים, מדפסות וחבילות תוכנה בשטתחלם שונים. - 34 - מיקרו-מחשבים (?-ם) בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1979 (בשם אחר). כלום מועסקים בחברה 15 עובדלס. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חכרת מיקרו-מחשבים (ל-ם) עוסקת ביבוא מחשבים וציוד נלווה מחכרות שונות. החברה מספקת את כל השירותים הקשורים למערכות המחשבים ‏ - יבוא ציוד, פיתוח תוכנה ואחזקה. מיקרו-מחשבים הינה חברה בבעלות פרטית המנוהלת ע"? ד"ר יהושע פרידמן. ד"ר פרידמן הוא מתכנת בעל נסיון רב ששימש גם כמנהל לחידות מחשבים, פרופסור למחשבים ומנהל חברה מסחרלת. מ?קרו-מחשבים (י-ם) מליבאת צלוד: משפחת מחשב? 5א1; משפחת מחשב? סתסצא המקמת; מדפסות 1108 .6. מיקרונט בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 6 עובדים. החברה משווקת ציור. חכרת מיקרונט נוסדה ביונ? 1982 במטרה לעסוק בללצור | ציוד המבוסס על מיקרו-פרוססורים. החברה פיתחה ומשווקת מסוף ידנג" המשמש לאלסוף נתונים בשטת,. בתחומים של מעקב אחר תנועות סחורה, ספירת מלא?, ריכוז הזמנות, קרלאת מוני-מים, מוני-גאז וכו'. כמו כן מכצעת החברה עבודות פיתוח וילצור מוזמנים, אשר הגדול שבהם מבוצע עבור חכרת אוליבטי, הכולל פיתוח וייצור של ציוד המאפשר ‏ את שללוב מכונת הכתיבה האלקטרונית של אוליבט?ל בסביבה של עיבוד תמליל ממוחשכ כמדפסת או כתחנת עבודה עצמאית. מירב טכנולוגיות - מערכות מחשב בע"מ החחחחדח ההק ידיד ריהק יד רד יד ידיד = - החברה הוקמה בשנת 1978 ועוסקת במחשבים משנת 1978. כיום מועסקים בחברה 14 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת מירב טכנולוגיות משווקת מיקרו-מחשבים מתוצרת ססאשאסתס ארה"ב, ‏ עם הכילות תוכנה במגוון נושאים. מלי מערכות (1979) בע"מ הרי רד רק ידוקיר דיה החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 3 עובדיס. החברה משווקת ציוד. חברת מלי מערכות עוסקת בשלווק מערכות לרישום נוכחות, בקרת כניסה ואיסוף נתונים, המבוססות עַל מעבד זעיר, ואשר תוך שימוש בפרוטוקול תקשורת מסוגלות להעבלר את המלדע הנצבר למחשב לצורך עיבוד. במיקרלם חריגים ולפי דרישת הלקוח מבוצעות עבודות צפא-אספז הכוללות כתיבת תוכנה. - 35 - מ.ל.ל. חיפה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1966 ועוסקת במחשבים משנת 1966. כיום מועסקים בחברה 200 עובדלם. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חכרת מ.ל.ל. היפה נוסדה בשנת 1966. החברה עוסקת בייצור תוכנות לקשת רחבה של מחשכים ומשווקת ציוד ותוכנה במיגוון רחב. מ.ל.ל. חלפה, *לחד ‏ עם אחיותיה בארץ, מהווה את הקומפלקס הארגוני? והמקצוע? הגדול בלשראל. החברה עוסקת בפיתותה תוכנות למיני ומלקרו מחשבלם במלגוון הכולל את התחומים: המלנהלי, המסחר? וההנדסי. החברה השקלעה תשומות באופן מלוחד בפלתוה נושאים *חוד?ל?ם. כך הוקמה תוכנה מלוחדת לניהול הייצור במפעלים תעשלילתיים באמצעות מלקרו-מחשכבים ותוכנה לנלהול מרפאות שיניים הכוללת, בלן היתר, את הכנת תשתית הנתונים לקבלת החלטות להמשך טיפול בחולה. גיוון סוגי הצלוד והתוכנה המשווקים ע"י מ.ל.ל. חיפה מאפשר ללקוחותיה לבחור את החבילה המותאמת לצרכלהם כשהמבחר הרחב נמצא תחת קורת ‏ גג אחת. קומפלקס חכרות מ.ל.ל. נחשב לקונצרן המציע את סל הציוד והתוכנה הרחב והמגוון בלותר לצרכנל הציוד והתוכנה בלשראל. מערכות מידע בע"מ החברה הוקמה בשנת 1973 ועוסקת במחשבים משנת 1973. כיום מועסקים בחברה 41 עובדיס. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חכרת מערכות מידע מפתחת ומפיצה מערכות עבוד נתונים על גב מחשבי עאצסק הצתק, ומערכות תקשורת מקומלות (אתסשעספא גמתת :ג000). החברה גם מפיצה מערכות למשרד הממוחשב המודרני, מדפסות ומסופי מאטס ו-ל?לר סלגלר (510058 תתםם). מערכות עפרה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 5 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חכרת מערכות עפרה מתמחה בשווק מלקרו ומינ* מחשבלם ובילשומים מסחריים, בעלקר. החברה מפתחת ומשווקת חבללות תוכנה לתיוק ואלחזור מלדע וניהול מאגר?ל נתונלם. החברה עוסקת במתן שירותים כוללים, החל בסקר צרכים והגדרת מערכת, ועד להתקנת מערכות הדרכה וללוול. מרום - מערכות מידע ומחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקים בחברה 1-10 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת מרום מתמחה בתחומים הבאלם: לעוץ לבחירת מיקרו-מחשבים; סיוע למפעלים בקללטת מחשב; פיתוח תוכנה בנושא?ל כח-אדם, בנקאות וכספים. - 36 - משוב מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1978 ועוסקת במחשבים משנת 1978. כיוס מועסקים בחברה 80 עובדיס. החברה משווקת ציוד ותוכנה. לחברת משוב מחשבלם חברות-בנות העוסקות בתחומלם שונים של ענף המחשוכ והאוטומצלה. החברה נוסדה בשנת 1978 כחברה לשרות?ל מלכון וענ"א בענף הבלטוח. בשנת 1979 נוסדה חברת-בת - "משוב מיקרו-מערכות" ‏ - העוסקת בשווק מערכות מלקרו-מחשב (חומרה ותוכנה) וביצוא ויבוא מיקרו-מחשכים ותוכנות כללילות. באותה שנה נוסדה גם חברת-בת - "משוב סוכנויות" - העוסקת ביבוא ושווק ציוד משרדי מתוחכם כמכונות לספירת כסף, קופות רושמות ממוחשכות וכו*. בשנת 1980 נוסדה חכרת-הבת - "משוב תעשיות תוכנה" - המרכזת כיום את עיקר פיתוח התוכנה למלקרו-מחשבים. בשנלם 1983-80 נוספו לקבוצה: "משוב תוכנה ליצוא", המרכזת את לצוא התוכנה לחו"ל, ‏ "נ.סי.סי. בע"מ", העוסקת במערכות תקשורת מחשבים מתוחכמות ובווידאוטקסט, חברת "מערכות", המתמחה במערכות תוכנה לעיבוד שכר למחשבי מיני ומיקרו ומשמשת גם בבית תוכנה וחכרת ‏ "אלנטרסלסט", המתמחה במערכות תוכנה לניהול מלא? וייצור (החברות ‏ "נ.סי.סי.", 'מערכות" ו"אינטרסיסט" אלנן בבעלות מלאה של משוב). כמו כן מפעילה "משוב מלקרו-מערכות" רשת מרכזי שווק בירושלים, תל אביב חילפה ובאר שבע, תחת השם ‏ "משוכית". משוב מחשבים מליצגת בארץ את חברות התוכנה מלקרוסופט ומיקרופרו, ואת יצרנית ציוד העזר ל-6פ-.1.8.84 - חברת תתאספץ. מת"ן בע"מ - י. מדברל החחח-----..----- החברה הוקמה בשנת 1948. כיום מועסקים בחכרה 20 עובדים. החברה משווקת ציוד. חברת מת"ן משווקת אביזרי עזר למחשב, החל ממדכבקות שונות וכלה בארונות לחדרל מחשב, דרך איחסון נייר רציף, מדיה מגנטית ורלהוט לחדר? מחשב. מתף החברה הוקמה בשנת 1978 ועוסקת במחשבים משנת 1978. כיום מועסקים בחברה 3550 עובדיס. חברת מתף עוסקת במתן שירותים לבנק הבינלאומ? הראשון. נובור בע"מ החברה הוקמה בשנת 1978 ועוסקת במחשבים משנת 1978. כיום מועסקים בחברה 5 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת נובור משמשת כלשכת שירות להנה"ח, תמחלר ומערכות | להחלטות עסקיות ופיננסיות. - 37 - נחמני קומפורט בע"מ החברה הוקמה בשנת 1939 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 6 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת נהחמנ? קומפורט הינה נציגתה של חכרת דראגון-דאטה מאנגליה ומשווקת את מוצריה בארץ, הכולל?ם שני סוג? מחשבים - דראגון 32 ודראגון 64 - וכוננל דלסקטים 500פ5. כמו כן החברה משווקת תוכנה הבנויה סביב מערכת ההפעלה 05/9, הכוללת שפות תכנות עיליות שונות ותוכנה עלסק?ת. בנוסף לכך החברה עוסקת בפיתוח תוכנה בעברית ושווקה עם תוספת חומרה לעברית (טלפול בסמן *מין/שמאל) שפותחה בארץ. בקרוב ישווק גם רכיב לערבית עבור המחשבים הנ"ל. ניהול פרויקטלם בע"מ החכרה הוקמה בשנת 1980 ועוסקת במחשבים משנת 1980. כיום מועסקים בחברה 20 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת נילהול פרויקטלם נתמחה באספקת תוכנה לנל*הול מפעל תעשיית? בעזרת מחשב. התוכנה היא פר? פיתוח מקורי של החברה והלא מללושמת במפעלי תעשייה רבים בארץ, החל מקונצרנלם גדולים ועד למפעלי תעשי?לה קטנים. התוכנה היא כולה שא1ם אס. חכרת ניהול פרויקטים עוסקת גם באספקת הסלוע הלוגיסט? למפעלים אתם הלא עוכדת בנושאל התארגנות וילשום המערכות השונות. ניצן - מערכות מידע בע"מ החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 25 עובדים. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חכרת ניצן היא בית תוכנה הפועל משנת 1979, ומעסיקה צוות מקצוע של כ-25 תכניתנים ומנתחל מערכות. עיקר עיסוקה של נלצן הוא בפלתוח תוכנה ?לישומלת ומומחיותה מתרכזת ב-5 ענפים: - מפעלי תעשלה - חברות ורשתות שווק - חברות וסוכנויות כלטות בתחילת 1984, נרכשו 50% ממניות ניצן יע"* קונצרן סולל בונה, ושילוב זה נתן תאוצה לתוכניות הפיתוח של ניצן. בימלם אלה שוקדת ניצן על פיתוח והשלמת התוכנה המשווקת על ידה והתאמתה למשלמות שלוצבו ע"? השוק הישראלי, בד בבד עם הרחבת מערך השיווק ובלסוסו. - 38 - ניקוב מחשבים (ישראל) בע"מ החכברה הוקמה בשנת 1964 ועוסקת במחשבים משנת 1971. כיום מועסקים בחברה כ-350 עובדים. החכרה משווקת ציוד ותוכנה. חברת ניקוב מחשבלם מונה 13 חברות-בנות ברחבי הארץ ועוסקת במתן פתרונות ממוחשבלם בתחומים השונים. שרות? החברה כוללים: שרותי לשכת שרות, שרותים כתקשורת באמצעות מסופים ומדפסות, המותקנים אצל המשתמש, ומתן פתרונות בשיטת צטא-אתטל, הכוללים ציוד של חברות דיגיטל, בוריז ואול?בטי עם תוכנות ניקוב. לחכרה מרכזים כתל אביב, בחיפה, בירושל?ם ובאלון מורה. החכרה הוקמה בשנת 1933 ועוסקת במחשבים משנת 1958. כיום מועסקים בחכרה 300 עובדים. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חברת נ.ס.ר. עוסקת בשיווק, פיתותח ואהחזקה טכנית של מערכות מחשבים, מערכות כלליות ויעודיות של ציוד ותוכנה לאיסוף, לעיבוד ולתקשורת נתונים ונותנת שרות" ענ"א כלליים - תכנון, תכנות, יישום ובצוע. נציגים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1971 ועוסקת במחשבים משנת 1976. כיום מועסקים בחברה 40 עובדים. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חברת נציגים מתמחה בנושא המשרד הממוחשב, מייצגת בתחום ‏ זה את חברת הדקאצעס ופיתחה בארץ באמצעות חברת-הבת שלה - אופטימום טכנולוגיות בע"מ - מערכת מודולרית למשרד, החל במכונת כתיבה אלקטרונית ממוחשבת, מעבד תמלילים מלא עם תוכנה. "מילנית" ועד לתחנות עבודה לעיבוד תמלילים למחשבים גדולים. כמו כן פועלת החברה בתחום אספקת עזרים ומערכות למחשכים - מדפסות, צגלם, מסופים חכמים, מערכות לעיבור פלט מחשב, מערכות קיפול ועיטוף וכן מדיה מגנטית. בתחום זה מליצגת החברה את החברות פאסם ,אתסא ,ספתם ,תדקאצעס ועוד. סוין אלקטרוניקה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1977 ועוסקת במחשבלם משנת 1977. כיום מועסקים בחכרה 55 עובדים. החברה משווקת צלוד. חברת סוין אלקטרוניקה עוסקת בייצור מערכות הספק להזנה ויצוב מתח למחשבים ומשמשת כסוכנת בלעדית של חברת "אמרסון" למערכות אל-פסק. המוצרים ‏ המשווקים: מערכות אל-פסק למיקרו-מחשבים (025-1 קוו"א); מערכות אל פסק למלני-מחשבים (1-20 קוו"א); מערכות אל-פסק תוצרת ‏ "אמרסון" (20-2000 קוו"א); מייצבי מתח ומסנני רעשלם למחשבים. מאות מערכות מתוצרת סוין אלקטרוניקה מותקנות בכל הארץ. - 39 - סל.אי.אי. (.מש.ת.6) - תכנון הנדס?ל באמצעות מחשב החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבלם משנת 1982. כיום מועסקים בחכרה 30 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת סי.אל.אל. הינה סוכנת של חברת מסתע סעטג האמרלקאלת, המוכרת חבללות תוכנה גרפית דו-מלמדילת ותלת-מימדית עם מערכת חומרה מתאלמה (תחנה גרפלת עצמאית, המאפשרת התחברות בטבעת של עד 100 תחנות גרפלות עצמאלות) בשיטת ה-צשא-אתטע. החברה נותנת אחרלות מלאה עבור שרותלה, תמלכה בתוכנה (עדכונים, "תפירות" מלוחדות והכשרת הלקוח להשתמש בתוכנה ובחומר), תמלכה בחומרה ושרות תלקונלם מהלר לכל החומרה הנמכרת על לדה. לחברה לשכת שלרות עם 8 עמדות גרפלות לצורך ביצוע תכנונלם הנדסיים על יד? הלקוחות ולמענם, כאשר השלטה הלא מכירת זמן מחשב עם מפעיל מחשב או ללא מפעיל מחשב. סי.אל.א?ל מפעילה קורסים בנושא התיב"מ למוסדות וגופלס שנכנסו או העומדים להכנס לנושא. הקורס הלנו בן שבוע *מים וכולל תרגולים על תחנות עבודה גרפיות של הלקותח. סל.אס. (.0.5) - מערכות מחשבים בע"מ החכברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 15 עובדים. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חברת סי.אס. הלנה חברת-בת של מ.ל.ל. - תעשלות, תוכנה ומחשכלם. החברה משווקת מילקרו ומלנ?ל מחשכים ומגוון רחב של ציוד היקפי, כגון - מדפסות ומסופים נ?ידים מתוצרת פעאמאטתצ5א1 5תאמע. כמו כן משווקת החברה תוכנות במגוון רחכ, תוכנות תעשייתיות, מערכות הנה"ח, מערכות פלננסלות מערכות שווק ומלאל. סל.אס.אל. (.6.5.8) - הנדסת מערכות מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשכים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 10 עובדים. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חכרת סל.אס.אי. עוסקת בפיתוח תוכנות חבילה ותוכנות | "תפורות" למשתמשים במיקרו-מחשבים. שפת הכתלבה העיקרית היא 6080₪ס, אולם נעשלם פיתוחים גם באמצעות מחולל *ללשומלם. הפלתוחים העיקרלים הינם למפעלים תעשייתיים וחברות יצרניות. כמו כן עוסקת החברה בסקר? אבחון דרישות ובמערכות מידע ממוחשבות וניתוח מערכות. סינטל מערכות בע"מ החברה הוקמה בשנת 1978 ועוסקת במחשכים משנת 1978. כיום מועסקים בחברה 40 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת סינטל מערכות מפתחת ומלצרת צלוד, המבוסס על מלקרו-פרוססורים בשטתח אלסוף נתונים תעשליתיל, תקשורת נתונים ובקרת כניסות. - 40 - סיסמל - שלטות וציוד לעיבוד נתונים כילום מועסקים בחברה 45 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חכרת סיסמל עוסקת בשלווק ופיתוח תוכנה, הדרכה ושרות טכני למיקרו-מחשבים. סיסמל הינה הנציגה הבלעדית בישראל על החברות הבאות: 1. אסתופ סזסתת-צסאתץ מטקסס ארה"ב - מגדולי יצרני מלקרו-מחשבים בעולם. 2. אמעפצ5 העתס 5פ11מק מהולנד - החברה ההולנדית מתמחלת ביצור מחשכלם משרד?ים. 3. 608005 מארה"ב - חברה המתמחלת ביצור דיסקטלם למיקרו-מחשבלם. כמו כן מהווה חברת סיסמל נציגה מורשה לשיווק המחשב האלש?ל 6ק-.א.1.8 בישראל. בתחום המדפסות משווקת סלסמל בעלקר מדפסות מתוצרת געתקזאס, הלדועות בעולם עקב לכולתן הטכנולוגית ואמינותן הטכנית. סי.פל. אנד אס. (.5 8 .0.2) - אנשים ותוכנה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 15 - 5 עובדיס. חברת סי.פי. אנד אס. עוסקת בהשמת כוח אדם בתחום המחשבים, השאלת עובדים זמניים לפרוייקטים בענף המחשכים ומוציאה לאור ידלעון, בנושא מלשרות וכוח-אדם לחברות מחשבים, ושמו: "אמת-מחשב". סמת מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982. כיום מועסקים בחברה 5 עובדים. חברת סמת מחשבים עוסקת בהדרכה בשימוש במחשב סק-.א.1.8, עוסקת בפיתוח תוכנה עבור 0פ-.1.8.8 למשתמשים ספציפיים, ובמתן ?עוץ לבחירת מלקרו-מחשבים ותוכנה. סקס מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1980 ועוסקת במחשבים משנת 1980. כיום מועסקים בחברה 29 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת סקס מחשבים הינה חברה ללבוא ושיווק מלקרו-מחשבים ותוכנה, המשווקת מכשלרל 50580 עם תוכנה של בית התוכנה קומ, ומחשבי ספפ1מפתמל עם תוכנה של בתי תוכנה אלרן - הנדסת מערכות מחשבים. - 41 - עוז-אלתן מחשכים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת כמחשבים משנת 1982. 55 כיום מועסקים בחכרה 11 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חכרת עוז-איתן מחשבים מתמחה בפיתוח יישומ תוכנה עסקית בעזרת מיקרו-מחשבלם. פיתוח התוכנה מתבצע בשפת | עהספתת עפסש, | עובדה | המאפשרת | העברת | הללשום למיקרו-מחשבים שונים הכוללילם שפה זו. מערכות התוכנה מיושמות | כיום" על המלקרו-מחשבלם צא-6ע-.1.8.8, זז מעקקת ו-100 אספאנגת של חב* דיגיטל. החכרה עוסקת בשלושה תחומלם: 1. תוכנת "מדף" - תוכנה סטנדרטית המלווה בדוגמאות ובספרים בעכרלת ‏ - להנהלת חשכונות, ניהול מלאל, הזמנות ומכלירות. תוכנה זו נמכרת כ"חבילה סגורה" ע"? משווקי המחשבלים ברחב? הארץ. 2. תוכנה "?עודית" - תוכנה לתחום מקצועי - לתכנון ופיקוח על הללצור, למעקב אחר פרוליקטלם ולנלהול ענף המזון. תוכנה זו נתמכת ומותאמת ללקוחות ע"? חברת עוז-אלתן מחשכים. 3. פרוילקטלם - ליישומים מלוחד?ם המבוצע?ם בעזרת מלקרו-מחשבים. ענב סלסטמס החברה הוקמה בשנת 1975 ועוסקת במחשבים משנת 1975. כיום מועסקים בחברה 35 עובדלם. החברה משווקת תוכנה. חכברת ענב סיסטמס פועלת בצוותים בין-מקצועיילם הכוללים אנשי מחשב, מהנדסים, אדריכלים ובוגרל מלנהל עסקלם; החברה מתמחה כמערכות מידע ונלהול גדולות, עבור ארגונים, ובמלכון מפעל? תעשיה בינונללים. החברה עובדת עם מגוון רחב של צלוד, לרבות מחשכי ‏ .1.8.8 גדולים ומלנל, מחשכל דיגיטל (אתט ו-.פ.כע.פ), ומחשבי מלקרו מתוצרת .א.1.2, ע0ב?161כ, עאנסע בגעתת ועוד. החברה עוסקת בהכנת ארגונים לקראת מ?כון ומסליעת בהקמת מערכות ובניהול שוטף. ע.נ.ת. ברור-חיל מחשבלם החברה הוקמה בשנת 1971 ועוסקת במחשבים משנת 1973. כיום מועסקים כחברה 25 עובד?םס. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חכרת ע.נ.ת. הינה בית תוכנה בבעלות קיבוץ ברור-חילל. תחום עיסוקה העלקר? של החברה הוא בפיתוח תוכנה למגזר החקלאל. תוכנות החברה פעילות היום במספר ‏ רב של משקלם, קלבוצלים ומושבים, במפעלי שרות לחקלאות ובאגרו תעשיה. אגף נוסף במפעל החכברה הוא לשכת שרות, המספקת, כבר מעל ל-10 שנים, שרות? הנהלת חשבונות, ניהול מלאי ומכירות, ניהול מחסנלם וחישוב שכר עבודה. חברת בת של ע.נ.ת., "ציוד את ענת" באשקלון, מספקת שירותים והיא בעלת ידע כנושאי המוסך וחלק? ח?לוף. צוות העובדים של ע.נ.ת. הינו בעל הכשרה מגוונת ורחבה ונסיון בשטה בו הם עובדים. - 42 - פויכטונגר ובניו בע"מ החכרה הוקמה בשנת 1937 ועוסקת במחשבים משנת 1980. החברה משווקת צלוד. חברת פויכטונגר עוסקת בשלווק מוצר? אלקטרוניקה, מ-1969, והפצת מדפסות למחשבלם, מ-1985. פיברוניקס (05זאסתפדק) החברה הוקמה בשנת 1977 ועוסקת במחשבים משנת 1977. כיום מועסקים בחברה 180 עובדים. החברה משווקת ציוד. חברת פיברוניקס עוסקת בייצור ופיתוח סיבים אופטילם, כבלים, פ5אספס | ו-5תסאם,זס די הזוא. מרבית תוצרתה מופנית לחו"ל ומוצריה מתקשרים בדרך כלל לצלוד ..78%. פי.סיל. סופט (5092 .5.6 ) בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבילם משנת 1983. כיום מועסקים בחברה 5 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת פי.סי. סופט מתמחה בתחומים הבאים: תוכנת הנהלת חשבונות, תוכנת מלאי, תוכנת תפ"י (תכנון פיקוח הייצור), אלנטוגנציה מלאכותית ובקרה תעשייתית. פלו5 מערכות בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשכים משנת 19835. כיום מועסקים בחברה 4 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חכרת פלופ מערכות עוסקת בפיתוח | ושלווק | תוכנה למיקרו-מחשבים | בנושאלם מדעיים-יחודיים, כמו: תכנון אופטימום של תערובות מזון לחקלאות, מודלים בחקר ביצועים וכו'. קומ - שרותי תוכנה בע"מ | החברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבלים משנת 1981. כיום מועסקים בחברה 25 עובדים. החברה משווקת חומרה ותוכנה. חברת קומ מתמחה בפיתוח ושלווק מערכות חומרה המשולבות במערכות התוכנה הנדרשות כיום בשוק, ובתוספת כל הציוד הפריפראלי הנחוץ כ-8א925צ5 צפא-אתטע על מחשבי אסאגס ו-5092. - 43 - קומדעת - שווק תוכנה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבלם משנת 1983. כיום מועסקים בחברה 4 עובדלם. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת קומדעת עוסקת בשלווק חבללות תוכנה מהמדף. קומדעת מענלקה שלרות? ‏ ייעוץ, בחירה, התקנה, לווי ושלווק מגוון רחב של חבילות תוכנה מבת? תוכנה שונלם, המתאלמלם לסוגי צלוד רבלם. דגש הפעילות ?לושם על מחשב? מלנ?ל וסופר-מלנל. קומטק בע"מ החברה הוקמה בשנת 1976 ועוסקת במחשבים משנת 1976. כיום מועסקים בחכברה 45 עובדים. . החברה משווקת צלוד ותוכנה. חברת קומטק נוסדה ע"י שנ? מהנדסים שרכשו את השכלתם בארה"ב. מאז ועד היום גדלה החברה עד ל-45 עובדים המתמחלם בכל ענפ? הביטוח וברשותה מחשב גדול מתוצרת תהתפאס6 געגס המשמש לשכת שירות, ומחשב?ם אחרים המשמשים לפיתוחים למחלקת התוכנה. קומטק שילווקה כ-50 מערכות מחשב לחכרות ביטוח, לסוכנויות ולסוכנ? ביטוחה והיא משווקת כ-.א.0.8, מחשב ותוכנה, משל מתתסאמ6 העצתק ו-.א1.8.8. קו מנחה - מלדע פלננסי בע"מ החברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקים בחברה 15 עובדים. החברה משווקת צילוד ותוכנה. חברת קו מנחה מתמחה בפיתוח מערכות בורסאלות ומערכות להפצת מלדע בורסאל. כמ כן עוסקת החברה בשיווק מערכות שלמות על מגוון של צלודים. קו מערכות החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבים משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 25 עובדלם. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חכרת קו מערכות מצלעה פתרונות לחברות העוסקות בעמילות מכס, קבלנ? בניה, בנקים, מפעלי תעשלה, חברות תלירות וחברות ספנות. כמו כן מליצרת החברה ממשקים לחיבור מסופים למחשב .א.1.8. שי , - 44 - קומפטרייד - מחשבים אישיים (1981) בע"מ החכרה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבים משנת 1981. כיום מועסקים בתברה 10 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חברת קומפטרליד משמשת, בין היתר, כמפיצה בלעדית של מחשבל? סינקלייר בלשראל. רשת הטווק של החברה כוללת מעל 100 סוכנים בחנויות המחשבים השונות ובתי ספר ללימוד תכנות. רשת חנויות "ספקטרום מחשבים אישלים" נמצאת בבעלות קומפטרליד ודרכה משווקים מחשבים מכל הסוגים, מאישיים עד עסקיים גדולים. במסגרת הרשת, ביד? החכרה זכות הפצת המחשבים לקיבוצלם בתוך המשכיר המרכזי. בנוסף למחשבים משווקת החברה תוכנית ספרות מקצועית וצלוד הלקפ? מגוון. החברה בשליטת חברת "מיקרו-דף" (מקבוצת הפועלים השקעות וקבוצת אלזנברג). קונטרול דאטה (ישראל) בע"מ החברה הוקמה בשנת 1964 ועוסקת במחשבים משנת 1964(בלשראל). כיום מועסקים בחברה 180 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. קונטרול דאטה קורפוריישן, חכרת המחשבים השללשית בגודלה בארה"ב, מליצרת, משווקת ומתחזקת מערכות מחשבים בינוניים וגדולים. קונטרול דאטה ישראל, משווקת מערכות מחשבים, ציוד היקפ ועזר? מחשב, ומספקת שירותי תוכנה באמצעות רשת בינלאומית של לשכות שירות שמרכזה הישראל? בתל אביב, עם סניפים בירושלילם ובחיפה. לקונטרול דאטה לשראל גם בית תוכנה העוסק בפלתוח מערכות תוכנה רבות היקף ובמתן שירותי ייעוץ מקצועלים בתחומל הנדסה וענ"א. קונתהל - מ?קרו-מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1983 ועוסקת במחשבים משנת 1983. כיום מועסקים בחברה 17 עובדים. החברה משווקת צלוד ותוכנה. קונתהל נימנת על קבוצת חברות של "עורק", הכוללת מספר חברות גדולות בתחום המחשבים, האינפורמציה ואמצעי התקשורת. החברה הינה משווק מורשה למחשכים האלשלים של .א.1.8. התמחות החברה הינה בתחום המיקרו-מחשבים, ‏ על כל היבטיו, דהיינו: חומרה, תוכנה ותקשורת. אנשי החברה הם אנשי מקצוע בעלי ידע ונסיון רכים בענף. לרשות קוננתהל מעבדת שרות מרכזית עם טכנאים הפועלים בכל הארץ. לחברה סניפים בכל רחבי הארץ. - 45 - קרט בע"מ החברה הוקמה כשנת 1940 ועוסקת במחשבלם משנת 1977. כיום מועסקים בחברה 40 עובדל?ם. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חכרת קרט נוסדה לפנל כ-40 שנה כחנות צילום וצרכ? צילום. עם הזמן נעשתה החכברה סוכן בלעדל של חברות הצילום היפנלות קאנון מינולטה ופנטקס. לפנל מספר שנים נכנסה החברה לפעילות בתחומלם נוספים פרט לצילום, כגון: מכונות להעתקת מסמכים, מכונות חלשוב, שולחניות אלקטרוניות, פקסימלליה, צלוד מלקרופ?לם ומקרו מחשבים. החכרה משווקת את מחשבל קאנון בצרוף תוכנות רבות ומגוונות. קרט קשורה עם מספר בתי תוכנה והחברה מצלעה מגוון חכללות תוכנה לכל צורך. ראש - תוכנה ומערכות מחשבלם בע"מ ' החברה הוקמה בשנת 1981 ועוסקת במחשבלם משנת 1981. כיום מועסקים בחברה 4 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חכרת ראש עוסקת בפיתוח תוכנה למערכות משוכצות מחשב כתחומ? בקרה, זמן. אמת, טלמטריה, עלבוד אות ותצוגות. ר.סל.מ. מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1974 ועוסקת במחשבים משנת 1974. כיום מועסקים בחברה 10 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חכרת ר.סל.מ. מחשבים התרכזה משנת הווסדה בל?יצוג ושיווק מחשבלם קטנלם, מערכות משובצות מחשב, גרפיקה בעזרת מחשב וצלוד היקפי לצלודים אלה. להתמחות החברה בנושאי גרפיקה וצלוד הלקפי (שנמכר בעיקר ליצרנ? ציוד מקורל - .א.םפ.ם) נוסף, בשנת 1980, שטח פעילות חדש, כספקית ציוד היקפי למיקרו-מחשבלם. כשנה לאחר מכן החלה החברה גם בשיווק מלקרו-מחשבים. החברה מציעה כיום מגוון צלוד בענף המלקרו-מחשבלם הכולל מחשבים אלשלים ועסקלים (כולל תוכנה), מונלטורלם מונוכרום וצבע, מדפסות מסוגים שונלם, תווינים ומספרתים וציוד עזר אחר. בשטח המלנל-מחשכים משווקת החברה מערכות תצוגה צבעונית לגרפיקה ותמונה, מדפסות גרפילות, תווינים ומספרתים, מעבדים סדרתיים (55088פס0סתקע צגתתת) וכן כוננל סרט מגנטיל במחסנלות קרטרלדג'. - 46 - שגב מחשכים החכרה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1980. כיום מועסקים בחברה 3 עובדיס. שגב מחשבלם הינה חברת *?עוץ ואפיון מערכות מידע ממוחשבות. תתומ? פעילות החברה הינם: סקר דרישות, ניתוח מערכות וייעוץ אוביקטיבי בבתחירת הפתרון ללקותח. *חודה של חברת שגב מחשבלם ה?נה בהסכמים עם רוב יצרנ" המחשבלם המלוצגים בארץ ולכן מובטח ללקוח שצרכיו יבחנו ב?ן האלטרנטיבות השונות לבחירת הפתרון הנדרש. התמחות החברה הינה בסקטורים המלנהלת?לים, פיננסלים ותעשייתיים, בתצורות מחשכ: מיקרו עסקל, מלני-מחשבים, סופר-מ?ני-מחשבים. בחברת שגב מחשבים הייעוץ? ובחירת הפתרון הנדרש הינם ללא תמורה ללקוח. שגיא - שרותי מחשב בע"מ החחחר----7--7--- החברה הוקמה בשנת 1979 ועוסקת במחשבלם משנת 1979. כיום מועסקים בחברה 21 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חכברת שגיא משמשת כלשכת שרות להנהלת חשבונות ועלכודים שונים אחרים. לפנ? כשנתל?ילם החלה החברה לעסוק במלקרו-מחשבים והיא משמשת כמשווק מורשה של המחשב האלש? של 8 - "פמעתא א0צ615מפ". כמו כן ברשותה בית תוכנה גדול המפתח תוכנות *?לחודיות למיקרו-מחשבים. המערכת העיקרית היא מערכת משולבת לניהול עסק (הכוללת ‏ - הנה"ח, מלא? ומערכי עזר שונים לשלווק - ביחידה אחת ובמשולב). . שחף מחשבים - שירותי תוכנה בע"מ החברה הוקמה בשנת 1977 ועוסקת במחשבים משנת 1977. כיום מועסקים בחברה 47 עובדים. החברה משווקת תוכנה. חברת שחף מחשבים עוסקת בעיקר בפיתוה תוכנה לפ" הזמנה עבור שלושה מגזרים עיקריים: 1. מחשבים גדולים - בעיקר .א.1.8. 2. מיני-מחשבים - בעיקר .6.8.א. 3. מחשבי סופר-מיקרו עם מערכת הפעלה א1אט. החברה מפתחת תוכנה בעיקר בשפות קובול ו-6. כמו כן מבצעת החברה ניתוחל מערכות, סקרים, ?עוץ ולווי ללקוחות רבים. - 47 - שלטות רלשום - תצוגת עזרים לתכנון החברה הוקמה בשנת 1961. כיום מועסקים בחברה 5 עובדים. חכרת שיטות רישום עוסקת בשווק ציוד משלים ומחלילף למחשבים בתחום הנלהול של משרדים ומפעלים, כגון: לוחות תכנון, כרטסות מלוחדות, טפסים, פנקסים וכרטלסלות, כשהמטרה הלא לפשט את עבודת המזכירות והחשבונאלות. תומר מחשבים בע"מ החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבים משנת 1976. כיום מועסקים כחברה 15 עובדים. החברה משווקת צלוד ותוכנה. חכרת תומר מחשבים מספקת את כלל השרותים למערכת החנוך, כולל: חומרה, תוכנה, תחזוקת תוכנה, תהזוקת החומרה, הנחללה, קורסים. תים - מחשבים ומערכות בע"מ חברת תים הלנה נצלגה בלעדלת של מתתסאפס תעתע בלשראל. החברה משווקת, מתקינה ומתחזקת מלני-מחשבים מסידרת אקליפס, סופר-מלנ?-מחשבים ‏ (32 | כבלט) מסידרת אקליפס-טא ומלקרו-מחשבים מסידרת א10לתתספאס0 510202מכ. ‏ תים מטפלת בכל סוגל החומרה והתוכנה של מתתתאס6 בעתת, כולל רשתות תקשורת, המשרד האלקטרוני, הממוחשב ובסיס?ל נתונים גדולים מאוד. לתים תחכרת-בת, ‏ "אומניטק", המשווקת מדפסות דטה פרודקטס, צגים גרפלים הצתסצאטת, מערכות לטיפול בהפרעות חשמל ומערכות תלב"מ. תמר - שרותי מערכות הנדסיות בע"מ החברה הוקמה בשנת 1972. כיום מועסקים בחברה 14 עובדים. חכרת תמר עוסקת בתכנון תקשורת למערכות מחשבלים, כולל: תכנון, הוצאות מפרטים טכניים ותאום עם משרד התקשורת. תפן - תיכון פיתוח וניתוח מערכות *צור החברה הוקמה בשנת 1982 ועוסקת במחשבלם משנת 1982. כיום מועסקים בחברה 15 עובדים. תחום עיסוק החברה - ליעוץ. חברת תפן הינה משרד מהנדסי תעשלה, נהול ומנתח? מערכות. החכרה עוסקת ביעוץ הנדסל ומליחשוב מערכות ומספקת מגוון שרותי יעוץ ומחקר, בהתבסס על כ"א, בתחומים הבאים: הנדסת תעשיה ונהול, ניתוח מערכות מלדע, סטטיסטיקה וחקר ביצועים, כלכלה ומינהל עסקלים. בתחום המלחשוב החברה עוסקת בלעוץ בבחירת מחשכים ותוכנה לאירגונים (יעוץ אוביקטלבי); הקמת מערכות ממוחשכות; ניתוח דרישות וחקר ביצועי מערכות; קשר בין הנדסת תעשלה ותפ"? למלחשוב, תמל?כה ושווק מערכת תפ"* ספציפית על מיקרו-מחשב. | = 48 - תשתית - חברה לסתחר חוץ בע"מ החברה הוקמה בשנת 1980 ועוסקת במחשכים משנת 1982. כיוס מועסקים בחברה 2 עובדים. החברה משווקת ציוד ותוכנה. חכברת תשתית משווקת מחשב? מיקרו וציוד היקפי, בעיקר: מוניטורים, מדפסות, ‏ כוננלם וכרטיסל תקשורת. החברה משמשת כסוכנת בלעדללת של דיסקטים צא15%ע מתוצרת גרמנלה, וכסוכנת של מוניטורים סצאם5. החברה מליצרת ומשווקת תוכנה על מחשבי מיקרו, כמו- - הנהלת חשכונות ומלאל - ניהול קבצים - עבודי התמליללם - 49 - ר ש * מ ת ה ל צ ר נ י ם ש צ ל ו ד םס מ יו צ ג ב ס ק ר שם היצרן |ארץ הייצור| חברה משווקת | מחשב ‏ ודגם |מערכת הפעלה | ן ן ן | | ן | אבמת מחשבים בע"מ ‏ |לשראל |[אבמת מחשבים בע"מ |מללולית | התאמת לצרן אולימפיה/אופטימום | לשראל |נציגים ן 1 ,10אם | א/פס טכנולוגיות בע"מ | | בע''מ | 1אדם | פתמיטפאסס אתפססת|בריטניה |אסכולה בע"מ ן 6 | 01 ספסדא בחק,זת | ארה"ב |מיקרו מחשכים | 4-10 | 55 | |((יל-ם) בע"מ | | זוא הצק.זת | ארה'יב |מחשבת - תוכנה, | 108-ו | ססות | |יעוץ ושיווק בע"מ | ן 8 | אר ה"ב |[מ.ל.פ. - ן 85-5דתם5 | א/פס | [מערכות מחשבלם בע"מ| | א/ פא 5 ]| ארה"ר |מ.ל.פ. - | 0 | א/פס ן |מערכות מחשבים בע"מ| ן א/ פא 58 | ארה"ב |[מ.י.פ. - ן 0 פס | א פס ן |[מערכות מחשביט בע"מ| ן א פא 56 | ארה''ב |[מ.ל.פ. - ן 6 | 6 קפ ן |מערכות מחשבים בע"'"מ| ן אזאטא 5 | ארה"ב |מ.ל.פ. - | 0 פ>פסת | 6 קפוא ן |מערכות מחשבים בע"מ| | אנאפא 5 | ארה"ב |מ.י.פ. - ן 0 פס | אזאט | |ידע - ן ן פס ופפ | ארה"ב |מחשבים ותוכנה ן מנז| עשתספתק | | (1982).. | ן 05-33 | | בע''מ ן ן 5 מ,פפת | ארה"ב |ידע - מחשבים | זצד| 5 |ותוכנה (1982) בע'מ| | ן ||ידע - | | 0.8 תפדם שזפפת | ארה"ב | מחשבים ותוכנה | 15 | אנאט | | (1982) ן ן אנאפא ן | בע''מ ן 5סעא זו ה י צר נ י ם - 50 - ש צ יו ד ם מ "ו צ ג שם היצרן |ארץ הייצור| חברה משווקת | מחשב ודגם |מערכת הפעלה |מ.ח.ט. - |מחשבלם חלנוכללם |טכנולוגלים בע"מ | |,דדד ,שד1 ,ג5דם| | | |תשתית - |חברה לסחר חוץ בע"מ| | |ר.סל.מ. החחחדח----- ה יי = = -= ---- [יוניקום - יוניברסל| [|קומפיוטרס בע"מ סתא| 5סכ ,א/פס | | | 58 | מנז שמספת| 5% | | מזז| 55 -ח-חחחחח-ה-----77 7-77 ד הרה יה ה == = -- - מסתי' סצטג | ארה'"ב [סל.אל.אל |(.₪.ג.0) - [תכנון הנדסי | באמצעות |מחשב | 1 85 5 | ארה"ב |כלל |מערכות | 0 | 05/ 5א, פס .. .. ו ו 5 | ארה"ב |[כלל מערכות --טר יר הרי ירי רדרדיה די ידיד רד תדו דידי ה רדה יה ד = == >= = ו ד ו 7-ה די יה הי דרי ה הי ה דיו רהה = - = -- = יצ הרי רד דירש |יוניקום - לוניברסל| | קומפיוטרס בע"מ ן ן 6 ן 0 | 5-פא | 0 | 8 0 | 5פאטו | 50| 6 | ן 8-ו || 1000/1100-פק| 2-מ 0 | 2% ו ---₪" -7ר-₪ -₪- - 51 - שם היצרן |ארץ הייצור| חברה משווקת ן מחשב| ודגם |מערכת הפעלה |[תשתית - המכ | |[קונטרול דאטה | ( לשראל) בע"מ | 2 | 05כ-א6080 |יוניקום - לוניברסל |קומפיוטרס בע"מ |תשתלת - |חברה לסחר חוץ בע'מ| |מירב טכנולוגיות - |מערכות מחשב בע"מ | 0 | |מירב טכנולוגיות - |מערכות מחשב בע"מ 55 |תים - מחשבלם [ומערכות בע'מ |אקליפס 5-20,30| | 5-120,140,280| |תים - מחשבים | ומערכות בע"מ | אקליפס | | 4000,8000-טא| 5 7-7 ייד ידי רד ייד רד ידיי ידה דידי יי יי - |תילם - | בע"מ | -09א8מכ | | אסזי'תתמאםס | ן 0, 6-10 | |החברה המרכזלת |לתוכנה ואוטומציה |בע''מ ן 12 ...טא | ,6 ,פספת , 05/95 -77-ח-----------.--ד-רקקקקר.----יי ייד 2 = 2 שש שש -77 = == == = == == = == == -= -- ---חחרר-..----- -₪=---- - 52 - ר ש י מ ת ה י צר נ י ם ש צ יו ד ם מ יו צ ג ב ס ק ר שם היצרן |ארץ הייצור| | חברה משווקת || מחשב ודגם |מערכת הפעלה | | | | | | | | עאזסקהי'גס ארה''ב |מ.ל.ל.-חיפה בע"מ | | זתי'זדכ |ארה"יב . |דיגיטל אקויפמנט | 1אתט| : פאצ ן |(ד.ק. ) בע"מ | | ,זה'161ת | ארה"ב |[דיגיטל אקויפמנט | | 1פספ]| ,5ע7פת ,אפת | |(ד.ק. ) בע"מ | | זם זתי'61דת | ארה"ב |[דיגיטל אקויפמנט | | 0 אספאדתת | 5-ו | | (ד.ק. ) בע'"מ ן ן א/פס זתיז'זדק | ארה'יב |דיגיטל אקויפמנט ן מתא0ס1פפמקסתפ | 58 | | (ד.ק.) בע'ימ | 0 | זתי'ד6דכ | ארה"ב |משוב - | 0 אספאדתת | 5-ו ן |מחשבלם בע"מ ן | אפס זת'101ת | ארה"ב [ניקוב מחשבלם | 1- סד | 5/פיפת | | ( לשראל ) בע''מ | | אפס ה'זד | ארה"ב |ניקוב מחשבים | 1 פספ | אפת ,פאט | | ((לשראל) בע"מ ן אתט | ,זתי'דדת | ארה'"'ב |אריאלל - | 5 פספ| מ/פידפת ן |תוכנה ומחשבים בע"מ| 1 סתסזא| | | החברה המרכזית ן | מתיז16ת | ארה"ב |לתוכנה ואוטומציה | 1 סספ| פד | | בע"מ | ן הזת |ארה"ב |אלעזר דטה פרוססינג| אתט | פא אתש גזתס אססתפפ |אנגליה |[|נחמני קומפורט בע"'מ| 2 אססתתכ| 58 גנגס אססתתפ|אנגליה |נחמני קומפורט. | 4 אססתחכ | 0/9 | |בע'"מ | .‏ |(מאנם-אצאט) מידצפתאצכ | ארה''ב |ילן - משקי תנועת | 0 | א/פס | 2% | המושבים בע"מ | | א פא מ'צפהאצפ | ארה"ב |ילן - משקי תנועת | 0 | אפס | | המושבים בע"מ | | א/ פא - 535 - היצרן |ארץ ה??צור| חברה משווקת ן מחשב ודגם [מערכת הפעלה [ילן - משק? תנועת | המושבים בע"מ [|ילן - משקי תנועת | המושב?לם בע"מ |ילן - משקל תנועת |המושבים בע"מ |ילן - משק? תנועת |המושבים בע"מ - - יה יה ה יי יי יד יד די ד ד ה |ילן - משק? תנועת |המושבים בע"מ - יי ה יי יי רה הי ד יי דידי יידי - |ללן - משק? תנועת |[המושבים בע"מ -77 ה יי יי רה יד ד "7-7 יש |ילן - משק? תנועת ]|המושבים בע"מ [|ילן - משקי? תנועת |[המושבים בע"מ | ילן - משק? תנועת |המושבים בע"מ |ילן - משקי תנועת | המושבים בע"מ | החברה הבינ"ל |[לפקוח על תהל?כלם |[תעשייתיים בע"מ |אפקון - בקרה [|ואוטומציה בע"מ ן 0 אסם | | ג1 אסק| ואס | אסזע'תאתסקאד | ארה"ב 5מיפ צ5 | - 4 - רטימת ‏ היצרנים שצלורדם ‏ מ לו צג ‏ בס קר | | | | שם היצרן [ארץ הליצור| | חברה משווקת || מחשב ודגם |מערכת הפעלה | ן | | ן | | זזה צמאסת | ן ן | 6 6005 אסזינ'תאחסא- |ארה'יב |מידן מחשבים בע"מ |56/75סכ-45/ 56סס | 00 יפצ | | ן | וזטצמאסת | ן | 6 60605 אסזי'תאתספאד | ארה"ב |[מידן מחשבים בע"מ | 5 6פסם | 0 יצ | | | | זט צטאסה | | ן ן אסזיתועתספאד | ארה''ב |מידן מחשבים בע"מ |58/70פכ-58/47פכ| 6 יצ | | | | א120תסא | לשראל |הורילזון - | 4 | יחנ | |מערכות מחשבים בע"מ| | אממ | יפן | ישרא/אל - ן 2 אמםצ | 2. 2-א/ פס | | מחשוב עסקל ן ן | ארה"ב |י.ב.מ. ישראל בע"מ | 6 | בכ %. | ארה""ב |[י.ב.מ. ישראל בע'מ | 8 | שפס - |ארה"ב/ | ן | פפסט א.פ.|אנגליה |[י.ב.מ. ישראל בע"מ | 6פ-א.ם. ד | 6 | | | | 5 |ארה"ב/ | | ן ן פ5סט א8.ם.|אנגליה |י.ב.מ. ישראל בע"מ | נא ספ| , 86-א/ פס | | ן | 5 א . ז |ארה""ב/ |י.ב.מ. ישראל בע"מ | 0 ספן| 0 05 |אנגליה ן | | 8ל/ספ | |החברה המרכזית | ן א.ם. ד | ארה"ב |[לתוכנה ואוטומצילה | 1 | פצדא | | בע"מ | א.ם. |ארה"ב | ללן - משק? תנועת | 6 | 5 -פא | ְ |המושבים בע"מ | | א.ם. ז|ארה"ב |ילן - משקל תנועת | אס | 68 -פא |המושבים בע"מ - 55 - ר ש י מ ת ה י צר נ * ם ש צ יו ד ם מ ?ל ו צ ג ב ס ק ר שס היצרן |ארץ הילצור| חברה משווקת ן מחשב ודגם |מערכת הפעלה | | ן ן | ן ן 8 | ארה"ב |מ.ל.ל. - חלפה בע"מ| 6.פ | 2 085 א.8. 1 | ארה"ב | קומטק בע"מ ן 1 61685 ,05 8% | ארה"ב [קומטק בע"מ | 8 | 5-38 א.ם. ‏ | ארה"ב |קומטק בע"מ ן ספ - א.ם.ז| 6-5 א.פ.|אירלנד |[קונתהל - ן 1 | , 5סם | |מליקרו מחשכלם בע"מ | | אפס |אירלנד |קונתהל - | נא ספ| , 05 ן [|מלקרו מחשבים בע"מ | | א/פס 8 | ארה"ב |משוב ן ס6כן| 6-8 ן |סלסמל - שלטות ן ן 5-א א.ם. ד | ארה"ב |וציוד לעיבור ן = עאסס ,ספ| פפסט | |נתונילם בע"מ ן | 6נ/- | ן ן | 6-6 א.ם. ד | ארה"ב |[לרגו מחשבלם בע"מ | 6פ | 6 | | | | (אנאט)א26-1 | | ן ן ססם-6 א.ם. | ארה"יב |לרגו מחשבים בע"מ | עא 6פ| 6 | | | | (א18אט)א6-1ק א.ם. | ארה"ב |לרגו מחשבים בע"מ | א 370 עא 6ע| אט/6פ ( פסם א.ם.|ארה"ב [לרגו מחשבים בע"מ | אנ ספ| 58 א.1.8|ארה"ב |יוניקום - לוניברסל| צא 6פ| 5 ן |קומפיוטרס בע'"מ | א.. | ארה"ב/ |תשתית - | ספ | 0-8 |אנגליה |חברה לסחר חוץ בע"מ| 5. ץד | ארה""ב [מיקרו מחשבלם |[500058 + 500018| 5סס-סמאט7 | (ל-ם) בע"מ | 80008 + א80005| פס - 56 - ר ש יל מ ת ‏ ה * צר נ ל ם ‏ ש צ לו מ יו צ ג ב ס ק ר | | | | שם היצרן |ארץ הייצור| חברה משווקת | מחשב ודגם |מערכת הפעלה | ן | ן | ן | ן 68 |ארה"ב |[מערכות עפרה | 0 18| 5ס-סמתטס7 | | בע"מ ן ן א/פס 5. ד | ארה"ב |[מערכות עפרה | 0 א5] 5סכ-סמתטסץ ן | בע"מ ן ן אפס הי'תתאז | ארה"ב | לוגיסטיקה - מערכות| תמקםםאמי תס | א/פס | | ומחשבים בע"מ [ | שמיתמייאז | ארה"ב [טלקוד מחשבים בע"מ | התיפטקאסס | 0[ | | | ן 5 -8א סמ תמיאד | ארה""'ב [טלקוד מחשבים בע"מ | יז'תתד'פסמ תו | 0 ן | | | 8-את | |משוב | נד-פא| ספפצתא |בלגיה | מחשבלם | טד-פא | א פס | |בע'"מ | 10-פא | ממינטפאס6 אא1| גרמנלה |תשתית - | ן אפס אמייפצ5 | |חברה לסחר חוץ בע"'מ| ן 5 מומח? מלקרו-מחשבים| ישראל |מומחל מיקרו-מחשבים| 0 סאסט| 5-ט אס16פסוא | ארה"ב |אפקון - בקרה ן מטטפסא | 5 | |ואוטומציה בע"מ | | 8 א | ארה"ב |מערכות עפרה ן ט-אכ | , 5-05 | |בע''מ | ן א פס 8 א|גרמניה |דגש - | ט-אפ| 80,86-א/פס ן ]תוכנה ומחשבים בע"מ| | 5 5 א | ארה"ב |דגש - | 2 ממאסץ | אזאט --ר רייה רה יה רקי ידייה הירי יררה הר דידי די רד רדיק הרד ררה יה ד יי יי רדיר ה רד ידיי ה [שגיא - | 5-ו ההחדחרדדררדד-----דדררחחדדחחדדרד----דדדהדה-----ה-ח-הדהה--.------- הרי = - |נ.ס.ר. - |ל.א. מיטווך ובניו | |בע"מ - 57 - שס היצרן |[ארץ הילצור| חברה משווקת | מחשב ודגם |מערכת הפעלה ן | ן ן | ן ן ן ן [נ.ס.ר. - ן ן 5.. א | ארה"ב |[י.א. מילטווך ובניו | 0 | אד | ן |בע"מ ן ן ן |נ.ס.ר. - ן ן .. א | ארה"'ב | ל.א. מיטווך ובנלו | 0 | אתד | | בע''"מ ן ן ן |נ.ס.ר. - ן | א/פס .א |ארה"ב |י.א. מיטווך ובנלו | ט-אכ | 58 ן |בע''מ | ן ן |[נ.ס.ר. - | ן 5.. א | ארה"ב |י.א. מלטווך ובניו | תמחסי | אנאט | | בע'"מ | ן 5 א | ארה"ב |א. נין נון ושות* | ט-אכ| 80,86-א/פס | | בע''מ ן | 5-פ סמא | לפן |מור אלקטרונלקה - | 0 | א/פס | |מחשבים וציוד הקפי | ן - 6פא| יפן [מור אלקטרוניקה - | 0 | פס ן |מחשבלם וצלוד הקפ? | | 5-ו ספא|יפו [מור אלקטרוניקה - | ספת | א/פס ן |מחשבים וצלוד הקפל | | 58 פא סמא|יפן |מור אלקטרוניקה - | 0 | ספת | | מחשבים וציוד הקפ? | ן תתיפפא | ארה'"'ב | בלטקום ן 0 אתמתק |רשת מיקרו ן |סוכניות בע"מ | ן מתייפניניתסא | ארה"יב |משוב - | א20זתסט | אפס | | מחשבלם בע"מ ן || 5סס-ספתסך מהי'סמיתסא [ארה""ב |משוב ן מסתי'אתטכת | א/פס |[ * | מחשבלם בע'"מ ן ן 5-ו דיינימ ץד.זס | |ניקוב מחשבים | 20| 55 ו | ((לשראל ) בע''מ ן | [מערכת הפעלה - 58 - רט ימת ה יצרנים שצלורדם ‏ מ לו צג ‏ כ ס קר ן | | | שם היצרן |ארץ הייצור| חברה משווקת ן מחשב | ודגם | | ן | | | | | | ארה'יב | טלקוד | 4 | 05/4-80,866ס |מחשבים בע"מ -7 7-7 דר ד יהי די דייר ידי ד ₪ |[סלסמל - |[שיטות לעלבוד |נתונים בע"מ 7-77 ה יי יי יי == |החברה המרכזית |[לתוכנה ואוטומצלה |בע''מ | | 058א-05פ-5א | | ן | 65 | | | 5, 25/ | | 0, 40/ | אצאט 7די ידיד הי יידי רה ידיי -- 0 |משוב |[דובק - מערכות |[טכנולוגיות בע"מ |[דובק - מערכות |טכנולוגיות בע"מ ססאת | לפן |[דובק - מערכות |טכנולוגיות בע"מ החחחחר-. 7 רהיד ריד ה רד ר יידי = -- = ₪ סא | יפן |דובק - מערכות |טכנולוגיות בע"מ |[דרובק - מערכות |טכנולוגיות בע"מ א/פס רד הדידי יקי רו די ד ריד רה ידי הי יי ה הדי רדייר די |[דובק - מערכות |טכנולוגיות בע"מ אפס ...ו --- 5 אפס ו טר ד - - פאז |אנגליה |קומפטרייד - |מחשבים אלשללם |[(1981) בע"מ |קומפטרליד - |מחשבים אישלילם |(1981) בע"מ - 599 - שם היצרן |[ארץ הללצור| חברה משווקת | מחשב | ודגם |מערכת הפעלה | ן |[קומפטרליד - | תנתתסא1 |אנגללת |מחשכלם אישיים ן 21| עצמאל ן ן | (1981) בע"מ תס | יפך = |סקס מחשבים בע"מ | | 35 שן 65 ב יור וו יירו תס | לפן [סקס מחשבים בע"מ | | 3 ון 5 כפס5 | יפן |קומ - ן 13 - ;6 | א/פס ן |שרותל תוכנה בע"מ | ן 65 פתספ | לפן |קומ - ן 257-5-א | א/פס | |[שרותי תוכנה בע"מ | | 58 פתס5 | יפן |קומ - | 1 --;א | אפס | |[שרותי תוכנה בע"מ | ן 5 פפס5 | לפן |קומ - | 0 | אפס | |[שרותיל תוכנה בע"מ | ן 5 פפסף | יפן |קומ - ן אפ-243-א | 5 -7- 7 ה ה ו דוי רה ה ה וו ידיי ד ₪ 56% סדסבגת-צפאת | |[סיסמל - | | פ5דאסא (5-80ת) | אר ה"ב |[שלטות וציוד לעיבוד| 6 | 5 | |נתונים בע"מ | | א/קס 56% 0דפתת-צסאת | |סלסמל - ן | 5 ((285-80) | ארה"ב [שלטות וציוד לעיבוד| 4, 11, 25-12 | אפס ן |נתונים בע"מ | | 56% 0ס1סגת-צפאמ: | |סלסמל - ן ן ((5-80ת1') | ארה"ב |[שלטות וציוד לעיבוד| 0-פש | 5 |נתונים בע"מ . ן ן גפ 10פאת- צפאתי | |סלסמל - ן ן (225-80) | אר ה"ב |[שלטות וציוד לעיבוד| 3 | 5 יד 4 |[ נתונים בע"מ ו | 56% סדפתת- צפאמי | |[סלסמל - | ן (5-80ת1') | ארה'יב |[שלטות וציוד לעיבוד| 0 | פסכסא | |נתונים בע"מ | ן - 60 - ר ש ל מ ת ה י צר נ ל ם ש צ יו ד ם מ יו צ ג ב ס ק ר שם היצרן |ארץ היילצור| | חברה משווקת | | מחשב ודגם |מערכת הפעלה | | | | | | | | 56% סדסתת-צפאגצ | ארה''ב |מ.ל.ל. - |5-2,35,4,12,16ת2| 5 [. |[חלפה בע"מ ן ן אנאפא סשפדעם,זמי | ארה"ב |[סקס מחשבלם בע"מ | | 5 | א/פס סמפצעט,זטי | ארה"ב |אלרן מחשבים בע"מ | 35 | אס סשפצטם, זט | ארה'"'ב |אלרן מחשבים בע"מ | 6 | א/פס סמפסדטם, זפ | ארה"ב |אלרן מחשבים בע"מ | 6 | א/פס ספפזטט. זט | ארה"ב |אלרן מחשבים בע"מ | 5 | 5-ו ן |מ.ח.ט. - |, 803 ,802 ,ג800| ספפצעטם.זטי | ארה"ב |מחשבים חלנוכלים ן 6 ,806 | ידפסאועו | |טכנולוגיים בע"מ | | | 5דאמוותינ5א1 5האמי | ארה""'ב |ס.אס. (.0.5) - ן 0 .5.פ| 0 | |מערכות מחשבים בע"מ[ ן 5אמוותינפאד פבתאמי | ארה"ב [ס.אס. (.0.5) - ן 0 .8.5| 0 . | |מערכות מחשבלם בע''מ | | 5צאמונותידפא1 5האמי | ארה"ב |ס.אס. (.0.8) - | 0 .5.מ| 0 | |מערכות מחשבלם בע'מ| | ן |[ס.אס. )0.8(‏ - | ן 5-5 5דאמוותידיפא1 תאמ | ארה""ב |מערכות מחשבלם | 6פ | א/פס | בע''מ | | 6 5צאמוזתידפא1 5תאסת | ארה"ב |א. נין נון ושות* | 6 | ;86 א/פס | | בע"מ ן ן 8-5 פדצאמואטתיניפאד 5תאמ | ארה"ב |מ.ל.ל. =. |מיני מחשבלם + | | |חילפה בע"מ | ספ | תז'תס- זא | ארה"ב |קונתהל - | 0 אן סא | |מיקרו מחשבים בע"מ | | פסייספץ | ארה''ב |[יוניקום - יוניברסל| 4 | אפס | | קומפיוטרס בע"מ | ן 9-58 - החחחחררקד ה קה היה ה ריר ריד יידי הררה רדיק ריד יד --- ה -חחר---₪ =-- ר ש י מ ת ה ל צר נ ל ם - 61 - ש צ לו ד ם היצרן |ארץ היי?צור| חברה משווקת |ר.סי.אמ. | מחשבים בע"מ |ר.סי.אמ. | מחשבלם בע"מ | לשראדאטה |ר.י.ק. בע"מ מחשב ודגם |מערכת הפעלה ן | צשמעטם || פסק-א/כקס ן תם,זזטם תסקט5 | א/ פע ן ן 5-ו 05/85 ,8686 0 - 62 - | ן | גודל | מסך | ן שם | הלצרן ‏ | דגם המחשב | סוג המעבד | מילה |צבעונ?|רזולוצ?לה| סוג מחשב ן | (בתים) | ן | | ן | אבמת מחשבלם | |מילולית ן 22| 8]|אין ‏ | | יחיד | | |ענף הדפוס אולימפיה/ ן 0-אפ| | | ן |עלבוד אופטימום ן 1 | ת-2-80 | ן | |תמלילים טכנולוגיה | 1-איש | ן ן | ן אפססג | 6 | 2 | 8|כן | 256א640[|אלשל יטק אסס | | | | 60דו הק.זת | א10%-אג | 0 | 2 |אופציה | |[עסקל 5 | 15-5תם | ג-2-80 | 8 | ן | עסקל 5 | 0 | ג-2-80 | 8 | ן | עסקל 5 | 0 פס | ה-2-80 | 8| | | עסקל 5 | 6 | 6 | 6| | | עסקל 6זת | 0 פס | 6 | 6| ן | עסקי 5 | 0 פס | 0 ,16| ן | עסקל ם,זסס | פזז| 2 | ,8 |כון | 192א280|אישל מ,זסס | צצצ| 2 | ,8 |כן | 192א560|עסקל ם,זססת | ה5ז. | 0 וו 2 |כן | 340א740%|עסקל ם,זפפ | סגא]| - ,668000א] 2 |כו | 512%350|אלשי תת | מא 800] 2 8|כן | | אלשי פת | 3 6-335תא זפם| 2 כו | 640%240|אלשי, עסקי זסתי'- סיטת | ס/זססת | 0 | 2 | | א 1024|מסחרל | | | | 4 | אל מסאי- סט | סב | 0 ן 2 | כן | א 1024|מסחרל | | | | 4 - 63 - פור ט י ם ‏ ע ל ה מ ח ש ב | ן | גודל | מסך | | שם | היצחן ‏ ] דגףם המחשב | סוג המעבד | מללה |צבעוני|רזולוציה| סוג מחשב "| ן | (בתים)| ו ו | | | | | מסתי-סיטת | 2 | 2;| 2 | לא || א 1024| דד, הטוע | = פפא| ן | | 4 | 5 ===ח" ==== חח הד "קה --רקה ד היץ 20 ב שש כב שו ששל ב ב בנ ה בק גפ הנכת הו הס וס ינ בו ו ו ו ו ב ב כ ו ג נב כ בב הפ ב מ כ בר ב ב ו ול מסתי'-0ייטג | 3 | 2 | 2 |כן | א 1024| דצי,דטוא ן ן ן ן 4 | 85 פסטסתתטם | 0 | 6 | 6|כו | | יחיד ורשת : 5 טסט | 0 | 6 | 6ו ן | לחיד אסאתס | 0 | 8 | 6|כו | 400א640| 10| 1000/1100-פק| ג-2-80 | 8|כן | 400א640|אלשי, עסקל תדמואס.זסס | | : תואם 6ע-.א1.8.8 גייגס מסתאסס | 0 | 0 | 8| לא | 512א512|עסקל ן ן ]| |[משתמש לחיד תאספסס | 2 ספ| 8ָ 16 ,8|אופציה| [תואם .א.1.8 ס6ואמואסתס | 0 | 0 | |כן | ן 1 | ן | | ססואם ואס תש | 3 65-2| |[32 ,16|כן | ן |אקליפס | | ן ן | מתתפאע6 תעתכע| 5-20,120,140| | 6|כן |בינונית |עסקל/מדעל | 6-30 ,8-280| /| | | זתתסאס תיתכ | אקללפס 4000-טא| ן 2 |כן |גבוהה | עסקי/ | 10000, 8000-שא | ן ן [מדעי ן קסי'5%מ | | ן ן | שתתשא5ס הביתכ | אסז'תתפאמ 60 | ן 6|כן |גבוהה | |מלקרו-מחשב | . 6-10,20,30פ| | ן שאזספתייבכ | 0 | ן 16| | |עסקי 'אדספתיתכ | 0 | ן 6| ן | עסקי י'אדספתציתכ | 0 | | 8| | ו - 64 - | | גודל | מסך | | שם | היצרן | דגם המחשך | סוג המעבד | מילה |צבעוני|רזולוצ?ה| סוג מחשב , ו | ((בתים) | מב בש מש בש שב נש נש נש == מש = נש כ= כמ = = פד כ = צנ = = שש = = ששששששששששששטששפששששששששששששטשששפששששששששכשששששששש שם ן | ן | ה'זד | 1אתט| אתטן 2 |כן |רב משתמשלם זתיי6דכ | 1סספ | ססק | 6 כו | |רב משתמשים תתד161כ| | 100 אספאדגת| 8 | 6|ן ן | אישל 11| מתא5510סקספק| פס | 6|כן | אלשל 0 | | ן ן תזיתס אססתתכ | 2 | ₪ | 8|כן | 256%192|אלשלי הגס אססתתפ | 4 | 8 | 8 כן | 192א256|אלשי, עסקל מידצםהאצפ | 0 - ם-2-80| 8| ן |עסקל - ן | | | 4 משתמשים מי'צם האצפ | 02| 80-8- | 8| ן |[עסקל - ן ן | 4 משתמשים מידצםתאצכ | 9 | 8 | 8 | | |[עסקיל - עד | | ן | 16 משתמשים מי'צפהאצכ | 6 | 2-80-8| 8 | |[עסקי - עד ן | | ן | 16 משתמשלם החחחחחר- די ה ד יה דיד יקיק רדר רק רדיק רדר רה ר- רד הידידי הירד רד יי ----- 4% = ---- -- -גה =---=-- מצצפהאצפ| + 6600/8-92| 2-80-8 | 8| | |[עסקי - עד | | ן | | | 16 משתמשים מז'צפתאצכ | 9 | 2-80-8 | 8 | | |[עסקל - עד | ְּ ן | | 16 משתמשלם מיצפהאצכ | 6 | 2-80-8 | 8 ן . |עסקי - עד : | ן | | 16 משתמשלם מיצפהאצפ| .| 6900/8-92| 2-80-8] | | 8| ] |עסקל * עד | | | |16 משתמשלם מדְצמתאצס | | .6600/16-19| 2-80-5| 16 ,8| [; |עסקי - עד | | 6 | | ן |16 משתמשלם מעצמגאצס| = 6600/16-46| 2-80-8| 16 ,8| | - |עסק? - עד | | 6 | ₪ ן | 16 משתמשלם - 65 - | ן | גודל | מסך | | שם ‏ היצרן ‏ |[ דגם המחשב | סוג המעבד | מילה |צבעוני|רזולוצילה| סוג מחשב | | (בתים) | | | | | | | פיניצפתאצפ | 9 | 8) 16 ,8| ן |[עסק? - עד | | | 6 | ן ן | 16 משתמשים מייצמתאצפכ | 6 | פ2-80-8| 16 ,8| ]| | עסק? - עד | | 6 | ן ן | 16 משתמשים מזצמתאצכ | 22 | 8 16 ,8| ן [עסקי - עד | | 6 | | ן |[16 משתמשלם תחדק | אסטסתע]| 10008-קא| 6 | | | פלקוח ?לצור 5זסתינ'אסס | | ן | סתסםאסי | 0 אספ | 0 | 6 | כן | א 1024|מחשב תהליך | | 4 | סתספאספ | ג1 אספ| 0 | 4 |כו || א 1024|מחשב תהליך ן ן | | | 4 | וצ מאסט | - 56/10סכ | ן ן ן |מרובה אסזינתאתספאד | 0פ | סת6דו | 6 | ן | משתמשלם 5אמיפ צפ | ן ן ן | זמ צטאסט | - 56/45סכ| (חזם 16| ן | |מרובה אסזי'האתספאד | 5 פר | ענם 32| 6 | ן | משתמשלם 65 צפ | | | ן ן אס זחסט | 64| 8080/8085| | ן ן אפם | 2 אממםד| 0 | 8| לא | 4 |עסקל א.ת | ספ | 88| 6 |כן | 640%200|עסקי, יחיד א.ם. | אנ-6 | 8 | 6 ןו | 200א640|אישל א.ם.ז| דאס | 8 | 6|כן | 200א640|אלשל, עסקי, ן ן ן ן ן | לחיד א.1.8| 7 1/370א סע| ,32|8088,8087 ,16|כן | 200א640|עסק?, יחיד ן 4 0שון | 8% ן| 8, 5/56 | ן |כן | |מלנל-מחשב ן | | גודל | מסך | | שם | היצרן ‏ | דגם המחשב | סוג המעבד | מללה |צבעוני|רזולוצלה| סוג מחשב | (בתים) | | | | | ן | ן + 500015| ג-2-80 | ן ן | עסקי, עד 16 58 | 500058 | 8 16 ,8|אופציה| |משתמשים |[80005 + א80005%] | ן | ן היז'תסאד | תםקמםאטינת6 | 0 | | לא | [|יחלד,ספירות | | | | | מלאי סמיתמויאד | תתיפטקוסס | 0 | 8 ן | עסקל סמיתסידאד | דיפתייפסטת | 6 16 ,| | ן ג-2-80 | | | | ן צד-פא| | | | | עסקי, ספצת; | צז-פ;א | 0 | 8| לא ן |אישי, | 0-פא| ן | ן | לחלד תמדטפואסס אאד; | ן 2 | |כן ן | אפינפצס | ן 00| | | | א0ס6זפסו | מטטפסא | 6 ,0 | 6 |מסך | 320א480|בתעשיה ן |מגע ן מומחי | 0. 61אסט | 0 * 8| | | יחלד מיקרו-מחשבים | | | | | 8 אן| צ אפ| 2-80 ,8088| 16 ,8|כן | 640%400]עסקל 8.. א | תמשסנ| | 32]86-68000 ,16|אפשר ‏ | |[עסקי, רב | | ן | | | משתמשלם אן 0ן -.] 6כו | |מינ? - רב | | | ן | | משתתפ לם ם.. א| 0 2 סא[ 2|ן | [סופר - מיני 5 אן 0ן | 2כן | | מאתתע אדהא ספא | 0 | 0 | 8|כן | 200א320|עסק?, אישל | / ספא | 0 2-80/8086| 16 ,8|כן | | 400א640|עסקי | ספא| 6פת | 6 | 6|כן | 640%470|עסקל - 67 - | | | גודל | מסך | | שם | הלצרן ‏ | דגם המחשב | סוג המעבד | מללה |צבעונ?|רזולוציה| סוג מחשב ן | (בתים) | | | | ן ספא | 0 | 5 | 8| לא || 46א240|נליד תיספא | 0 את.ק | | | ן |רשת מלקרו מתיפציתסא | אסלזתסא| 2-80 ,8088| 16 ,8|כן ן |רב משתמשלם תתייפוייתסא | מסתעצאתטסת| 2-80 ,8088| 16 ,8|לא | 640%240|רב משתמשלם דיימ עד,ס | 20| ן 6| ן |יחיד ורשת אפסן 4 ]| 8088, ת-2-80]| 16 ,8| ן ן 5 דדתק | 0 | ן 8 ן | עסקל/אישי פטאם,זק | 0 | 0 ,16 | כן | [|סופר-מ?קרו | ן 0 | | ן ה י'תססתק | 0 | 999 8| לא | |קופה רושמת ססאת5 | 1 | ת-2-80 | 8| ן |[עסקל ססאתף | 53 | ת-2-80 | 8 | | | עסקל ססאת | 0|ן ג-2-80 | 8 ן |עסקל ססאת8 | 0 | ג-2-80 | 8| | [עסק? ססאתף | 0 | , הג-2-80 | 8| ן | עסקל | | 0 | ן ן ססאת5 | 0 | , ת-2-80 | 8 | | עסק? ן ן 0ן | ן ססאת8 | 0 , ג-2-80 | 8| | | עסקי | 0 | ן | תזתסא1 |ספקטרום | ה-2-80 | 8|כו | 192א256|איש?, יחיד תדה,זסאד | שסן 8 2 |כן | 256א512%|עסקי תדתסאד | 21| ג-2-80 | 8|לא | 24א32%|אלשי - ה -- -- ==- --חחחרקקד- ".7-7 -- = - -7ח--.----- - 7 == = == -77--קקקר--- 7-7 == ----. -חחקחרר------- - 68 - |משתמשלם ן | | גודל | מסך | ן שם | הלצרן ‏ | דגם המחשב | סוג המעבד | מילה |צבעוני|רזולוציה| סוג מחשב | (בתים)| | | | | [: | פת0ס5 | 23-5- | ה-2-80 | 8|כן | 256א640|עסקל, לחלד פס | 1 -ן| ג-2-80 | 8|כן | 640%256|עסקל, לחלר פפס5 | 0 --- | ה-2-80 | 8|כן | 256א640|עסקי, יחלד פפס5 | אם-243-א| 8 | 8| כן | 400א640|עסקי, רב | | | ן | | משתמשלם סדסתת- צסאתי | 6-פתיך | 0 , 16]-- | 640%240|עסקל, 6% | ן | | ן |רב משתמשלם סדסתת- צסאגי | 2-פתי | | | ן |[עסקל, אסזות5 | צד-5תיד| ג-2-80 | 8|-- | 240א640 | אלשל | 4 פע | | | סדפגת- צפאתי | 0 -פת| 6 | 6|כן | 400א640|עסקל, 6%תזף | | ן ן ן | אלשל סדסתת- צסאתין | 3 0 | 8]-- | 240א640|עסקל, 56 | | ן ן ן |[אישל סדסתת- צסאתד | 0 -פפיד | 5 | 8|-- | 64א240%|עסקי, אסגף | | | ן | | אלשי סדפתת-צסאתי | תמנשפאסס סמסס | 8-ו 8|כן | 192א265 | אלשל אסתזזף | | | ן | ספפדטם,זטי | 5 5פ| 1 | 8 אפשרות| 400א240|עסק?, יחיד סמסדעפ,זטיד | 0 יפ | 1 | 8 אפשרות| 400א240%|עסקי, יחיד סמסזעט,זטי | 5 *פ | 1 | 8|אפשרות| 400א240|עסקי, *חיד סמפצעטט.זפי | ₪4 ץפ| 1 8|אפשרות| 400א240|עסקי, רב | | | |משתתפלם ספם דעם,זטיד | 5 0 | 8| לא | 280%640[עסקי, יחיד סמסדטט טי | 6 יי 0 | 0 |עסקי, עד 6 | - 69 - | | | גודל | מסך | | שס היצרן | דגם המחשב | סוג המעבד | מילה |צבעונ?|רזולוציה| סוג מחשב | | (בתים) | | | | | סמס דעש ,זמי | 6 | 0 | 8|לא | 640א280]עסקי, עד 16 | ן ן ן |משתמשלם סמסדטם,זמיד | 5 | 8 | 6| לא | 640א280|תואם 6-18%ק 5תאמ | 300 .8.8| 00| 8| לא | 240א640]עסקל 5'אמאטתינפאד | [. ן | ן תאמ | 0 .5.ם| 0 | 8|לא | 240א640| עסקל 5אשאטתינפא | ן ן ן ן 5אמי | 0 .5.| 0 | 8| לא | 240א640|עסקל סאמות יפאד | ן | ן ן ן 6תאמי | 6 פ | 8 | 6| | 400א640|אישל, 5 אשאטתינפאד | | | | ן | עסקל ת'תס- דתי | 0 לתקשורת | 8| לא ן ן 4 תסעסמט| 4 8086 ,2-80| 16 ,8|אופציה| ן מנ'תא מטה | דדם,זזום | ה-2-80 | 8|אופציה| |אישי, עסקי, |[לחיד פמנגא אטתט] | לםםשם תמפטפ| א-2-80| 8|אופציה| [עסקי, רב | | ן |משתמשלם זא | 0 8085 ,8088| 8 | | | אישל/עסקל ששששששששששששששםששםשםםששםםםםםששםשששםםשששםשםםםםשםששםםשםשםםםשםםםםםםשםשםםשששםשששששם = %0 = ב 5 הח 5 + 3 ד | ן וצ ו תרצנ ךר --ש ו שם | היצרן | דגם המחשב | 5 1 ? מ ל לה הוויל הייי-, ן | באלפי בתים ‏ | דיסק (פא) | דיסקט (8א) ‏ | סרט | | | ש | 5 | ש | ₪ | ער | = אבמת מחשבים |מילולית | 148| 4 | || 250| | 500| אולימפיה, ‏ |[ סנשן 7 | 7 ן ה ו ןר 0 אופטימום ן 1-אן 2 | 4 | ן 5| | 2000| טכנולוגיות | 1איפ | | ן ן | | | בע"מ ן ן ן ן אססת| 00700 סמפ| 50| 280| 50| 280]/ |100‏ 800[ 7 פפמטפואסס | | ן ן ן סגו גאפוג| 10%%-אג| |400 |10 |4000 |128‏ 800| 4000| 100 5עג| ‏ 5-5מדת9פ| 64| 192] 5| 20| 500] 7 | מאלג פאעאן 56| 60| 192| 10| 40| 1000[ 7-7 | מאלג 08| 8000 פסת| 0 64| 208| 10| 80| 50| 7-7 | מאלג פספא| 56| 512| 10| 20| 80| 1000| 7 | מאל1 5עא| 8600 פסג| ‏ 512| 1024| 20| 80| 500[ 7 | מאלג 05עא| ‏ 68000 פסת| |512/‏ 1024| 20| 80| 500[ | מאלג ו שמאתן --- פננ| 64| |178‏ - 5| 0 20| 140| 1200ן 7 77 7 | מאען 0 | 26| 26| 0 5| 0 20| 140| 1200[ 777 מאאן-- אפנמ| 0 52| 104] 58| 70| 860] 777-1200 | פמפפא| 7-7 סאאן |128‏ 512| 0 50| 0 20| 400| 1200ן 77 7 שששן 0077 65| 8] סג | 2ג| -- | 320| - 208 שו ננטת] 79| סםסקת| 1024| 5500[ 55| |300 |160‏ 300|כף 77 7 ה תה הקן וקון. ו סא פסנ| ולטרררצם הנול | סטש ]6 | ה- | | ןבה ו א | 7-7 100-פג] 8 512| - 10] | 640 | == א ה ה הי ה יידי דרי רה ₪ ריר י ירי - -שש - 71 - ב פ הח > זז 4% ך% + ך +[ | >צרדף |[ משמך | אחשוט הרו שם | הלצרן | דגם המחשב | 5 נ * מ ל החהההההה-------7----7---.----.------ ן | באלפי בתים ‏ | דיסק (8א) | דיסקט (8א) 6‏ | סרט | יק | עד |[ מ | עד | 50| 1100/ 1000-פע | 4 | --| ן 17| 0 2000| ה חר א רכ ל ור אעאם מ80עאס6| 0 60110| 64| |--‏ 12.5| 20| 2400] = --| גאסתסס| 00 1-2 96| 0 0 תואם .1.8.8 לר רכ יי סאשאסטס| 0707 6-10| 7 | 00 66| 00 | 0 5| 560| 20 ססאשאסטס| 00707 68-1| 2070[ 00 664| 000 | 20| 360| / 720 | ססאפאסתס| 000 05-2,5| - 64| 4000[ | 0/0 | 560| 720 מתאפאפ6 עהפ|אקליפס 5-20 | 128| 2000| 15| 150| 1200| -2560|כן עתאמאפ6 אפ |אקליפס 5-120| - 265| 512| 15| 625| |1200‏ 2560|כן 69 אעאם|אקליפס 7 |[ | ןו 0( 0 00| 00| | 85-140,280| 6 | 2048| 5| 1500] 1200] 2560|כן מתתפאמ6 העאפ|אקליפס 6-30 | |1200 | | |2048 |518‏ 2560|כך מתתפאט6 הצם| 4000-שא| |1200 |4300 |50 |8192 |1024‏ 2560|כף 7 7 מתתפאמ6 העאפ| 8000-ש₪| 1024| 12284[ 50| |1200 |8100‏ 2560|כ1 77 7 הפאמ הצאפ| ‏ - ₪0-10000] 0 1024] 16584| 0 50| ]9500‏ 1200] 5]2560 7 77 מהתפאמ6 אצתפ| ‏ - ]128 |26-10‏ 756| 15| 50| 568] / 756|קסטר .7 עהתפאפ6 געאפ| ]256 |26-20‏ 2048| 0 15| 0 30| 0 568] / 756]קסטר 7 מתתפאמ6 הצאפ| 0 6-30ע| 0 ]568 0 |50 0 |15 0 |1556 |512‏ 756|קסטה 7 7 | פאצסקהעאפ| 0000 8800| 0 256] 1024] 0 60|אר 7 הו וו ן ן |סוף | | | צאצס תע | 0 18| 0 512| 0 20| 7150 77 ה החחח.----₪-= = ו" 77 - ₪ = 3 5 ת * % 2 ד % + ה הצ | >מתף - שא ה שם היצרן | דגם המחשב | 5 נ ל מ י | ו ו | באלפי בתים ‏ | דיסק (88א) | דיסקט (8א) ‏ | סרט | || מ 1 עד | מ | עד | - 161 | 1תט| 1024] 16000| | 1000| | 500| |כן מתנשנפ| | |90811‏ 1024| 40000[ 7 | 1000] 71500 7 | 77 7 7 7 1600 ]400 |10 0 | 70 [1024 |128 0 מעצסנפ| 100 אספאצאה|‎ | 7 7 71600 |40 |10 0 | |1024 |512 |קתסקמפט1סאתמ|םנ61צאמ‎ | 00| ן 3 ) ן ן ן א אפ 7 5 | 00| 20| 77700 צאט אססמפן 000 66| שו | 7[ 77| 20| 00 ה פצצטאועפ| 00 16000 1056 | 09 77 פעשפאועפן 60| 1256 | ג 7 | 1800 7-7 | פאלן פצצמהאצפ| 0 16600/8-19 0 256] 0 11024 19|[ 0 7 77 פעעמאאעס| . .6600/8-46| 0 256] 10240[ 0 46[ 77 | 71800 7 | 777 פעעמאאצם| ‏ 6600/8-92] 0 256[ 1024[ 0 192 | 76 777 מצעמהאעם| |256 |6900/8-19‏ 1024| 0 19| | 800| 777 |[ פאלן פעעמהאצס| ‏ 6900/8-46| 0 |256‏ 1024| 0 46| 7 | 7771800[ מאלן פפעמגאצט| |256 |6900/8-92‏ 1024] 0 192 |[ 771800 |[ מאלן מעצמתאצפ| ‏ 6600/16-19| 0 |256‏ 1024] 0 19| 0 | 7100 7 מצעמאאעפ| ‏ 6600/16-46| = |256‏ 1024| 0 146 | 700 7 מצעמאאעע| |6900/16-19‏ 256| 1024| | פצ| - - | 800| 7 | פאל1 מץצמתאצס| ]1024 |256 |6900/16-46‏ 46| | 800] | 1708 מצצעאצם) |6900/16-92‏ 256| 4 | 2 | 800| הו | 1 ששתק וי שסלסטק| יר "ןי ה ין יי | פאס | | | | | | | | חלצונל דיסקט (פא) ‏ | סרט מ | עד | | | 0 1000| --| --| | ן 0| 1500|כן | | | 0 1500|כן | | | ן ן | | | | | 2400|לא 0 | 0 עד 4588 0 | 0 | 0 | 0 | | 360| עד 25 |[2 כוננל תקליטונים ‏ | סרטלם עד 25 |4 כונני תקליטונים ‏ | סרטלם ן | 200 0 |מגנטל = 3 = ב 5פ תח * ז כ ר ו ן | ז כר וו | זכרון שם הילצרן | דגם המחשב | 5 נ ? מ * | ן | באלפי בתים ‏ | דיסק (8א) | | ההההההההה---- | | | מ | עד | מ | עד | | | | | | | ספספאסק | 0- אספ | 4 | 6 | 2 | 2 ספסמאסק | ב1-אסם | 4 | 6 | 6 | 12| זפאעטאסט | ן | | | אסננגאתסתאד |20 - 56/10פפ| 0 2000| 0 | 0 | פואמיניפ צפ | ן | | ממוצמאסט | ן | | | אסזנבגאתסץאד | 95 - 45/ 56פכ | 0 2000| 0 1000| ומיפ צפ | ן | ן מטוצמאסט | | | | | | אסזתאתסעא|70 - 58/47פס| | | | | 5 פצפ | | | ן | | אס? זפסט | 4 | | | | | אמפז| | 7202 אפמז| ן 4 | ן | א.ם. ז| שד | 4| | 640| 0ן 20| א.ם.ד| אס | 8 | 0 | 10| 0 | א.. ד | 0 ספ| 8| 0 | 10| 0 | א.ם. ז | הט-6כ | 4 | 8 | ן ן א.ם. ז| 6 1288| 1024| | 800| ן ן ן ן א.ם. ז| 8| 1024] 8196| | 6000| ן | | ן ן 898 | | ן | | 5. | 0058 | 4 | 6 | 6 | 5 | | 800058| | ן | ן ן 58 | ן ן ן | הנזתסא || תמקסםאעעת0| | 4 | | | בי וו החחחדקדר-7---- החחדדקר ירי יה == = == == = - ההרר.------₪- ו - 74 - נה פ תח ל ץצ כ 9% + | ן | ז כר ורן | זכרון חלצוני שם | היצרן | דגם המחשב | 5 1ב ל מ ל ו ן | באלפל בתים ‏ | דלסק (5א) | דיסקט (8א) ‏ | סרט | הההההההההה--- | ההההההההההההה| ההההההההההה-- | | | מ | עד | מ | עד | מ | עד | סמתסצא1]| | עתתלפסעתט| | 512| 1024| 10| 0 | 0 ן 1000| ספסצתא | נד-פא| 64| 4 | | | 0 | 0 | ספפצתא | טד-פא| 4 | 64| ן | 320| 0 | ספסצת; | 10| 4 | 4 | 0| 10| 0 | 0 | פנטפאסס אאזם | | | | | | | | יפצ | 1 | | | מומחל | 0 פאסט| 4 | ן | | 0 | 0 | מיקרו-מחשבים | | | | | | | | אססדססו | פטטפסא| | 1024| 1024| | || 2000] 4000| 5.. אן צ אפן| 4| 12| 10| 0|| 500]| 1000| ת.. א| 0 128]| 1000| 00| |580‏ 250| |[2 כונני ן | | | סרטלם הּ.. א| 0 1024| 4000| 1 | | 250| |כוננים | | | | | | ן |שונים .. א| 0)ָ 1024] 4000| 1 | ן 0 | |כוננים | | | | | ן ן |שונים 8 א| פפאסצ| - 512| 2000| 2|| 2352| 1000| 2000|כוננל | | | | | | ן |סרטים ספא | 0 | 2 | 64| 5| 5| 0 | 13500| 6שאן| 0 | 4 | 6 | | 10| 0 | | 6פא| ספ | 8| 1024| 10| 0| 1000| 2000| ספא| 0 | 32] | 96| | | ן התרחחחררחרדחדרדחדחחדרדדרח--ד-דדדדחדד-דדרדדדדהדדד-דהדד---------- --הרקי הדי הירד רדר רדר ידי נה 5פ כ ה ל ז כ ר ו ן | ה ]לצב | אטח ה | שם | הלצרן | דגם המחשב | 5 נ ל מ * | החההההחהההחההה-ההחההההה-7----------- | | | בפפף בוט | ללסט (פאן | הוסקט שחו | רש | | | מ ]| אד | ₪ | עד | מ | ד | מו הווה כמ וו וו נא יש קוו תגתצפפא| | 4000 אתמק| ן ן ן ן 0 500|רשת ן ן ן ן ן |מיקרו מתעפמעהסא| | א1?0תסמ| | 64| 512| |5‏ 100| 360] 1200| 7 7 77 מתעפאעתסא| | משתעאתטסת| 64| |5 ]256‏ 15| 360| / 720ן ‏ -77 77 צעעמטצמס| 0 20-א| ‏ 256| ]1024‏ 10| 7 7 ן7 ןי ררה אסן 4-פשקן | | ה רן ןה ן ןה 00 שעמנאת| 0 880-ק| 0 32| | 0 | 0 | 04ב 0 | 0000 "0-1 ]0-0 קש 7 8פאמעפ| | 60/פ-2/25| | 500| 4000| 2| | 80| | | מלקרו ו ן ן |מלני מעתססתק| 00 7000] 52| 48| | 00 | 0 |160‏ 800|קופת 7 | ן ן ן ו ו ן | רושמת ספ 8000] 0 66| 0 66| 00 | 00| 40| 800[ 77 | סשאאפ| 0000 8105| 0 64| 0 192| 00 ]000 | 800] 11600 7 777 | ססאתפ| 0000 8150| 0 64| 2 192| 00[ 50| 1800 7 ןורה סאפ 8160| 0 66| 192] 0 | 0 10| 800 7 וה סאפ 7400| 0 64| 0 112| 0 10| 0 120] 71800 ה את | 7 0 66| 560| 00 10| 1260 77 |[ 71000 7 777 ססאות> | 00 | 66| 60| 0 10| 40 7 77 אנהנסאזט|ספקטרום | | | 66| 7 |77- | 100] 80| 07 486 תההמהתהה]. . םס| | 128| 1024| | 20| 200]/ 800] 0 1286 הצהזס5 | || אס ןו ןה ןה הן 00 - - 76 - נכ פ תח ל ז כ ר ו ן | | ז כ רון | זכרון חלצונל שם | היצרן | דגם המחשב | 5 נ ל מ ? | ו ה ל ן | באלפי בתים ‏ | דיסק (פא) | דיסקט (8א) ‏ | סרט | יקוהה = | ההסחהההה השרה | שכהההחהה=ההה ן | מ | עד | מ | עד | מ | עד | | | | | | | | | פפ0סף | 5 128]| | 7.5| 0| 1000| | פתס5 | 1 128| | 5.לן| 0| 1000| ן פפספ | 0 128| | 7.5ן| 0| 1000| ן פפס5 | אפ-245-א| 12| 1024| 5. | 0 1200| | סדפתת- צפאתי | 6 128]| 8 | 5| | 1250| | 6% | | | | | | | | סדפתת- צפאתי | 2-פתי | 0)|| 768| 5| | 1250| | אסתאף | | ן | | | | סדסתת- צפאתי | דד-5ת | 44| 512| 15| | 500| ן 8% | | ן | | ן | ן ס1פתת-צפאתי | 0 |1288‏ 768| 10| | 0 | | אסתף | | | | | | ן | סדסתת- צסאתי | 4 | 4| 128| 5| | 180] > | אסהגף | 3 | | | | | | סדפתת- צסאמאי | 0 | 8 2 | | | | ן את | | | | ן | ן | סדסתת- צסאגיי | הס.זסס | 6 4 | | 160| ן 56% | מפנטקאסס | | | | | | | סמסצעם,זמ | | 4| | 128| 10| 20| | 720| ספמ צעם,זט | 3 4 | | ן 10| 500]| | סשפדשם.זטי | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. 17 סמסדטם .זט | 6 | 664] 1024] - 40| - 80| ן ן 173 סמסצטט, זט | 55| 128] | 256| | 10| 500| 1024| סמסצטם,זטד| | ,806 ,ג800| | 64| | 256| - 10| - 80| 560]| ן | 6 | ן ו ן ו | ו -=הקחרחרר"" - - 7 החרחקר- | | ץז כפרון | זכרון חלצונל שם | הלצרן | דגם המחשב | 5 נ ל מ ל ו | | באלפי בתים ‏ | דלסק (8א) | דיסקט (פ8א) ‏ | סרט ן | חדהחחה--------| החההחהההההההה]החהדההה------| | ו ₪ | ₪1 | 0 020 43 ₪ )| | | | | | | | | 5תאמ | | | | | | | | אפשרל 5אמואטתיפ אד | 0 .5.פ| 6 | 1024| 7 | 2| 1200| |תלול ן | | ן | ן |בצורה 5תאמי | 0 .5.מ| 6 2048| 0 1000|] 1200| | פי'אםאטת פא | ן ן | ן | ן 5תאמי | 0 .5.פ| 6]| 2048| 3 2000| 1200| | 5'אמואטתיפאד | | ן | ן | | 5אמי | 6 פ | 4 | 2 | 10| 10| 0 | 0 | פיאפואטת פא | ן ן ן ן | ן תז'תכ- דתי | 0 אן ן | | ן | ן 4 פסעסמט| 4 | | | | | | ן מייתוא פטתא | עם,זחזם | 8| | 10| 55| 0 3200| פנגא מטתט | ים,זוזטם תמפט5| 6 | ן 10| 5 800] 3200| - 78 - ש 5 ו ת ת כ נ ו ת וו "ה0 0 000400 7 שש 40 - 4 ₪ .7.22 2+ / 0 0 5 ה שם היצרן / | דגס המשב / 2/ 0/2 0/67/20 ₪ ₪2 7/0 :/ / ור ו ו 1 | 00434 )040( 00 00| 41| אבמת מחשבלם | |מללולית | צן| |צןצן ו*ָ4ָָ|- ן ן | אולימפיה/ | 0-אפן ‏ | 000000000 | ן ן 4 אופטימום ן 1 צ | צ | ץצ | צ | | 0000000003 טכנולוגיות ן נאן | ה ו- ן אתססג | 8-סמפ| ט | צט | עץ | צ | | צ|צ| |צ!] ‏ |צו ספמינטפאסס | + 601-101 4 , 160 תגזס,זת | ו 8 ,פ-5מ5081| ט | ט | ט | ט | צ |( 0 30| | ץצ | | ן | 0 פסה[ | | | 0080800 00000030)) ן | | 0 0003003303( 00 000000)| 8סת | 0 פסת| ט | ט | ץ | ט | | 00( 30| וצו 0 פסה ]|[ |[ 0 0303000000000 | מ,זספת | פנז| צ | ט | ץצ | צ | | צ 30| | | | יוו וו וו | 8 40070704 310303000 ]| | %-- םסק | ג15ם| צ | צ | צ | צ | | צ | צ | ן | | צ | | סגא |[ 03 000003000300)| | | דתתדת | םא 800] ץט | | צ | צ| ‏ |צ|צן| | ן | צ | ככבר ס ‏ באת ב היה הב תאיה הי יה הייות תידיה האל או--ע-. ] צפת | >פן ל| צ| צן צן | | ה%וץ| וו ורוו וו רת מסתיי-סדטת | סזזספג| ט | צ | צ | צ | צ | צ | צ | צ | צ | צ|צ| יי טסט | 0ָ ט | צ | צ | צ | | 0 3080300( | | ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה=- | 5 טפ | 0 ל ]| |צ|צ | | 000003 )| ו אסאתס | 0 ע | צ| צ| צ| | צ 0( 00| | | 0 1000/1100-פפ| ט | ט | ט | צ | צ | צ | 00|[ 600308030 03|צן| מממחחההההההההההההההההההההההההההההההההההה-7-777777-77-777-7777777777------| הדמאס.זסס | | צ| ט| צ| צ| צ| צ| 30300 3 | | הצא מסהצאסס | | גאסהסס | וצ|צנצץגצ|צןצוצן || | | ו קש = חל הד הצ 5 -- -₪ - 79 - / 4 4 58 70 ₪ 7 ₪ 7-7 ₪8 7 שם היצרן / דגם המשב / 6/ 2/ 0/ 2/27/29 ₪ 2 / 28 9 8 "7 ₪ "7 לק" 7 ן 0-4 100000300 /]] 41| | | ססאטאסתס |1,2,35- ,60-10| טע | ט | טצ | צ | צ | צ ן | צ ן ן ו סור וי תוי יולו וירד ריר דר ידה וריו ויו קייר וי יקייר קר מו ובו ור וי ן מתתפא5ס בגתכ| אקליפס 5 | צ' | צ | ץצ | צ | ן | | ץ | | | | [ ]10 4 104 068 | | | זתתסא6 תיתכ | אקליפס טא | צ | ט | ץ | ץצ | צ| ן | צ| ן |צ| 22222 2222 = בש שש בשעם שש = כ ג ב נש שוב באש שש א שש בשש 2 שוב שש כ ב 5 ב ב ב 5 כ שש ן | 0 | | 3 03 0000000000 | | ז'אזספתיתכ | 0 ש | צ | |[ ט | |[ ט | | ן ן ן ן 0 |[ 3 0000030003 | ן ן | .זתי'6דכ | 1אתט| טצ | צ | ט | צ | צ |צ | | | צ | |צ| 1סספן רקי[ 2[ ]4 30| ן | || 100 אספאצתת| | ]| | 0000030800 | | | עתעזסנכת| עהגאסזפפע?סתק| ט | ט | צ | צ | 0 308030300( | | צ | 0 [ | 00000003 ן | ן | ת'תס אססתתכ | עפצ | וצןּוצוצ]1 %(- ן | תייתס אססתתכ | 4| ע | צ | צ[צ| ‏ |צו|צ1 3 |צן | ט | מי'צםתאצכ | 0 טש | צ | טצ | צ | [|צ| ן [|צ| | ע | מצמתאצפ | 6000%| ט | צ | ץצ | צ| ‏ |צ/1 3 | וצו [|צ| כ 6 0 כ בג כב שש ב ב בם ב בל שב שב מב בג בנג בש בג בבל ב בנ שש םכב םה בב במ בב ג נש בכש כם שש עב שב ב בש ב בנ בש כש נש ם כנ כ בגש בשמ בש ב | מצפתאצכ | 9 ש | צ | צ |צ | | צ | | [ צ | | צ | ב ב 05 ל ב םש 1ב ב-ו םשמו בם ב בב כ במ ממ כ ₪ בשן ב מש שי = ב בש בג בב םש בש גב בב םב א בי ככ מש המש ב = בו בש בב מכ ג בב) גב בש בב: שצא ב = מש שג ב = בו | מינ'צםתאצפ | 6 ש ‏ צ | צ| צ| |צ| ||צו1|צ| הוולו ריר הרוי יריו ו יוו ור יוו ו וו וו ורוו ורוו וו ור | מנ'יצםתאצכ | 22| ע | צ | צ | צ| ‏ |צ| |[ |צן [|צ| הקוור יאווה יוה וליאו הדוררלור ו ויוי יוו וו וו וו וו וו וו הו ו ורוו ורוו ויר ור | מנצםתאצפ | 99 ש | צ | צ | צ| |צ1| | |צן [|צ| כ טב כ וכ ב בש בש סו השונ שש השוכם ‏ ש ‏ בש כ כש כיש שם כ מש םש ב יש 2 בכש בשש בי בש בשי בל בש ב-ם בבש ב-א םוב בע של ב-א לב בג בב | מזצם תאצכ | 6 שש | צ | צ | צ| ‏ |צ| | |צון [ץצ| וו ורוו וו ור רת פנצמהאצפ | 2 ש | צ| צ|[צ| |צן| |ה|צ| ‏ |צ| וו ה ן מינ'צמהאצפ | 89 טש ו צ| צ[צ| |צ| ||צ1||צ| וו ו מנ'יצמתאצפ | 6 שחש ו[ צ | צ | צ| |[|צ| | |צ||צן - >> -- - 80 - ש פ ו ת ת כ נ ו ת ו / ו 74 7 77 .7 7₪ 0070000 77 1 . ג 7 0 5 = - . שם היצרן / דגם מתשב / 2/2 / 2/0/00 ₪ 2/2 2/7 / / / 286 חי ץק ו 7 ₪ חץ הק ]9 ן ] 3 41 )| | | | | | מזצםהאצכ | 6 ש | צ | צ | צ [|צט| | | ל 4 מ'צפהאצפ | 2 ש | צ | צ | צ | |צ| ן | צ| |[ ץ | ו וו וו וו וו ורוו וו יוורה | זה פאס | 6 | 0080000 0000000000 אסזי'תאפסטאד | - 86/10פע| ט | ט | צ | צ | [|צ | |צ| ן ן | עפצ | 0 | 00000030 0000000030 | מזטהצטאסטג | 1-3 שש ]יי -] 41| אסזינ'תונפסטאד | 8] צ | צ | צ | צ | צ | צ| | ט | ט | צ |צ| 5 תפצ | 4 4 04| 4 |3 3 | | | אס2?דפסט | 4 ש ]| |צ |צ | !1 |[ |צן| 44| הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה-ה-ה==----- | אמםד | 2 אמפמד| שפות תחת א/6ק | ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההטהההההההההההרה-----| א.. ז| צאספ ,ספ| ט | ט | צ | צ | צ | צ | צ | | | |[ צ | ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה--ה---ה---| א.ם.1| אט 370 א סע| ט | צ | ט | צ | צ | צ | צ | [|צ| | ץ | ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה------| א... זן| תפנ ספ| ץ | ץ | ץצ | צ | | 4 |צ| | | 3] הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההחההההההההההההההההההההההה------ | ]| + 1500018 | |[ [30800030)| | | | | | | 5. ד | א50005| ט | צ | ט | צ | צ | צ | צ | צ | צ | צ | צ| [80008 + א80005| | | | | 0800 000003) 44| ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה-ה------ | 5. ד | 0 5:] צ | צ | צ | צ | | 000000| | צ | הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה-=--- | 5 | 0 אפ] טץ | צ | צ | ץ | |30 1/0000 |צן| ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה------ | סאד | פפפפפאטנת6| צ || | | צ | 0000| | 33| הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההחהההההההההההה----- | ספפצהא| [|צט|צ|צ|צן| |צ| | |צ|צ|צן| 0 ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה------| ממדטפאסס אאד | | צ| צ| צ[ צ| | צ| צ | 033900 3080)| מדטידתצפ | 3070111[ 4 | ן | | החההההההההההההההההההההההההההההההההההה-ההההההההההההההההההההההההה7הה7------| מומחי | 0 סאסטן טץ [‏ | | צ |[ |[ 80 000000003 מיקרו-מחשבלם ‏ | 1 | 03 ]| | | | ן ן | אס6זססו | אטטפסא| | | | צ | |0000003)) | | | 4 8 .אן צטאפן צ| צ| צ| צ| ‏ |צ| | |צ0| |צן| =--רחה הייה היירקה רד רהה רדרדה הדי ידידי ידי ידיד ריד די ירד ד דידי רדרדיה >= ---- --7-7- = -7-7-₪ ---- תפסא | ₪ 4 00 ₪ ו כ כ 0 0 כ + 0 רד צצ ₪ ₪ א 00 הו | % א א ₪ םש = וב > > > > > > > > > > > > = > -------------------------- --החחחחדחקח .7-ה -------ש-- שש -7 רה == = - -- - -----------------7-7----- 9 = = == = .= ,סאד | ספקטרום| טצ | סו כ סיס 0 0 דד כ סי ס סמ מו כ כ כצ 0 4 4 34 4 כ ₪= 8 ₪ 00 00 00 00 > > > = הז'תקסתק | טִּ פטאם,זפ | 0 שש | צ | צ | 58 דט | | 0 00| צ | צ | אס2?נתסט| צ | צ | צ | צ | צ | צ| צד'ד'מטד,זס | מסתי'אתטפג | | ן תתדפזי'תסא | שמא | 0 ש | ]צ| שמא | - 81 - - 82 - ש פ ו ת ת כ נ ו ת ו / הט 2000 1₪ 1 אש 0 7 7 / / + / / ;27 2 ו 100 ל ה > שם הלצרן / דגם המתשב / 8/ 2/ 0/ 4/2 6/ 7/7 / / ( 7% 78 ץ 0 "2 ₪ חק * ,7 7 | 48 -.] [ 01| ן | ספ | 238-א| צט | צ | צ| צר|3 !| | | ן | סדפתת- צסאאי | ,11 טש | צ | צ | צ| |%80080( | 41| אסתזזף | 0 | | 03030 0000030 | ן | סדפתת- צסאאי | 6 צ | צ | צ | צ| 30800>)| | | |צ| 5 | 34 3 31030300 0034003 ן ן | | סדסתת- צפאג | 0 שש | |[ | צן 0000003 [ 30| אסף | 03038030 000003 | ן | | סדסתת- צפאגד | 213 עצ | צ | צ | צ| ‏ |[צ|צן| ן ן 44| אסתגז5 | | 3 31133 0 103340+ָכן | | סדפתת- צסאתי | פסתסס| ט | ץ | | צ| ‏ |צ|צ| ן | [- !| | תפצטפאסס| | | |[ 00[ 0000030000 | סמסד/ש,זטיד | 2פ| ץצ | צ | ץ | ץ | צ | צ | | | | |1 )| 0 0 ו | | 8 | 0 7[ | 00 64 ן | 4 ספ דעט,זטיי | 6 צ | צ | צ | צ | צ| |3)!| | ץצ | צ |צ| | 6 | | 600000000 | | |[ ]| | 5 0 0030 000003 | ן ן | ספפנטםמץ| 816 ,806 ,ג800| ט | ט | עט | צ | | | ן | | | ט | | 90 ה | ]|[ 01| 0303(0)] | | 41| האפ | 90 רן ‏ | [ | ו | 03(0)] | 43| פ'אמאטת יפאד | 0 .8.5] צ | צ | ץצ | צ | |צ| | צ | | |[ 3/| || מגאסנעספסתק| | | | 0000030 | | 43| | ספעוסן .| -| |[ 400300 |[ | | אמצ | ספן צ| ץצ | ץןו צ וו 0 00 0 0(000)) פז'אפותזתיפאד | 1-14 > 1 >‏ - 291 >[ ן | ן ן | מזתוא מטהא| צמתתטם| צ | צ | צ | | | צ | צ | |[ ע | | | | עפש תפפטפ| | | | |00003000000)| דא | 0 טש | צ | צ | צ | |צ| ן | צ | | | 2 שש שש רש שש ש = שש םש בש שש בש = = בש בש בש = נש בש נש כש שש = == == = = נש = = בש בש גם כש == = = = נש = כ = = = נש = = = = = = ₪ בש = = == ש=ששששששש ודיב" - 83 - ארגוני קנלות - נהול קניות וחיובים - הנהלת חשבונות בטוח - נהול חברת בטוח - מלכון משרד? סוכנים - בטוח חלים - פוללסות - תביעות - שלרות שקים - בטוחי משנה - חלתום בטות - בטוח שלנלים בניה - מעקב בניה - כתבי כמולות ומכרזלם - תמחיר ותחשלב - פתוח מבנלם - נהול חברות משתכנלם - מחצבות - בניה טרומלת - נהול משרד, תכנון ובצוע בקרה וביקורת - ביקורת ממוחשבת בתי ארלזה - מלאל : - נהול בתי ארלזה - איסוף נתוניל הנהלת חשבונות - מיון, אחסנה ושווק בתיל דפוס - סדר צילוס | - נהול מפעלי דפוס - הוצאה לאור בתי זיקוק - בקרה אנלוגית - בקרת מונים - 86 - מושבי עובדים וקיבוצים מזון מחסני ערובה ומחסני מטען מכירות מלאי ושווק מעבדות ואנרגיה נהול משרד הנהלת חשבונות מצב חבר מושב תמחיר ענפל נהול מושב רשום עבודה משקל מטבחים גדולים מלאל ושווק תמחיר נהול מסעדות מזון נהול מחסני ערובה שלנוע מכירת סופרמרקט קופה ממוחשבת נהול נקודות מכירה מלאל עץ מוצר שיווק נהול הזמנות רכש איסוף נתונים נהול לקוחות ונתוח מכירות תחשיב שווק ישילר ע"י הדאר ליצוא נהול מעבדה טכנית תהללכים כימלים נהול משק אנרגיה בקורת טיב עיבוד תמלללים דף אלקטרונל קטלוג טכסטים לפ? מפתח נהול כרטסות רשימות תפוצה נהול ילומן פגלשות ארכיון משרד ממוחשב תיוק אוטומטל נהול פלננסל א* נהול פיננס? ב* נליר ניירות ערך סוכניות גז ספריות וסרטי ולדאו עורכי דין - 87 - הנהלת חשבונות מערכת פלננסלת מכירות תמחלר תקבולים ותשלומים התאמות בנקים תכנון וחזוי פלננסל בקרה תקציבלת הלואות ספקים מחירונים נהול נכסים חישובי ריבית ניכוי מס במקור ספר רכוש פחת לבוא רכישות נתוחלם פיננסים תפ"ל מכירות הנהלת חשבונות נהול תיקילם נהול קרנות נאמנות נהול ספר מניות תצוגת נתונל מסחר מהבורסה שרטוט תרשלמל מנלות גז מרכזל נהול ספריות השאלת סרט? ולדלאו נהול תילקל לקוחות שליפת מידע נהול משרד עו"ד נהול שעות וחלובים תקדימילם משפטלים עמילי מכס עץ ורהוט פרסום קוסמטיקה קופות גמל רואי חשבון רפואה רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות תוכנות עזר א* - 88 - נהול משרד נהול תיקים חשבוניות תפ"ל מכירות הנהלת חשבונות משרד פרסום רכש וחיובים תפ"ל מכירות הנהלת חשבונות קרן פנסיה קופות גמל הכנת מאזנים נהול פננסי נהול שעות וחיובים מערכת לראית חשבון חשובי פחת נהול מרפאות נהול תרופות נהול מרפאות שלנל?לם מעקב ונתוח מערכות רפואיות נהול מחלקת יולדות נהול בתי חולים נהול עיר חברות ממשלתיות בסיס נתונלם מחולל לשומים מחולל מסכים מחולל דוחות מערכת הפעלה גרפיקה 8% 5 1 מפתמת תוכנות עזר ב* תוכנות עזר ג* תוכנות עזר לניהול תחנות דלק תיווך ושמאות תעופה תיירות וסוכנל - 89 - נסיעות איריס לוטוס 8 לוטוס 1-2-3 6 66 סתטק מז אסתסט תמדתאצפתם צאפיט סק 6ז זאטס אסזפטץ סקאז גרפיקה את,זק זי הזא תחזיות תכנון ונתוח מודלים כלי פתוח לשומים בנית מודלים כלכלים מערכות תומכות החלטה נהול עסק מעקב החלטות נהול תחנות דלק מכירות ושרותים עסקות מקרקעין תיווך שמאות רכב שמאות מקרקעין לוח זמנים בנמל תעופה פעילות קרקע בנמל תעופה נהול ומעקב חשבוניות רישום טיסות סוכן נסיעות תיירות נכנסת נוסעים לוצאים חבילות תיור תעשיה תקשורת בין מחשבים - 90 - עבוד שבבי וקיפול? פח נהול פרול?קטלם השקעות בפרוללקטלם נהול תעשלתל תחזוקת ציוד נהול שרות טכנאים תקשורת בין מחשבלם תקשורת מיקרו למחשב מרכזי 606 קריאת דלסקטים העברת תוכנה מ-5/34 ל-6ק העברת תוכנה מ-885106 ל-6 ההחחדק7 הייה יר יד רדר ה דר ידיי ה == - > קומפלוטרס יוניקום לוניברסל טכנולוגיה מתקדמת 6ם-.א.ם.1| צ | אס.סל.אס. לועצים | 8-5 אלרן מחשבים ן סמפדעם, זט | א/ פס | ו ו - ו " וו וו - וו ו ו [ וו ו ו [ ו ו וו [ ו ו ו ₪ ו וו = [ = וו וו [ - ו ו ם וו [ ח [ ₪ [ פּ וו ו רו ו פּ [ ח ו 1 - ו ה ו ם וו [ 5 ז ם ו - ו וו [ - ו [ ו ו ו [ = | ו 4 ו = | ל וו ו ח וו ילל וו אלל ו [ ו רל ו רל ו ו ו ' ₪ וו ל מ [ ו ו כל מ ו הלל [ ו [ ל [ ללקל ם! [ ו ---- 8 ב ו = ו ו ו = | 7 וו וו [ - [ ףּ ו וו [ ףּ [ ח ו [ [ ח [ - 2 ו וו ו - 2 1 5 ו וו כצ ו =! [ ם ₪ [ [ לא [ ם ₪ [ ו [ כל ו וו = ₪ ו ו סש ו = = [ 5 --, ( 2[ 5 בר ] - 1 !ו ו >.' ו ל [ ה בר ץ) ו ו 90 - שא ו > 6 | / 0 ' ו <) ברה רש ברה ₪ ו ₪ ₪2 ( 0% ₪ למס ל 00 8 ות 8-1 9)70%020פל ₪50 !8 ב ,90 8 ו ּ ו סאל 26 )ל ו 60 )| וו פ [ > ו 0 4750 | 2-7 ו ו ז ו "- ₪ ו 70/00 4% רל ו = 8 -7--- 86 09 27 064 ול ו 560 רס / ו ו ו 6% ו ו ל | ו ם וו > הוור | כל ש -- [ ו ו ₪ יל [ ל % רל [ 7-8 ] אלל - [ סֶ כל ו ו ו ילל ] וי !| [ [ -- | אלל 76 פל ו ו ו רל רל ו אל 017000 250 1 ---- 8 ג / 0 ל 1 ! הבא 0 הלל ל ו ו ]ל - [ ללל ל ,824 8 -7---- 8 9 רל ו ". > [ ו ו רל ו ללל שיר 1 [ [ רל | ש9 רל [ " ו כל ל ו הלל 6 רל ו ----- ]ל -- 1 6,000 ב ו ו ל ו ללל 6 רל 1 ו ו - | 0% | | ב שר שַ ו ו 0/7 רל ו רל )+ - 8 [ ו" -- | ₪7 סִּ ל וו וו ו" 3 ₪ ו" 000 > [ ו( ----- | אלל ל [ 5% ו ו 5 ו ₪ ש כל |! וו ו" ל || - רכ וו ו" ו - ל ו" בלל + כל וו ו( ]|| אלל = 1 0 רל [ [ ו" ררל " ל מל ו [ -ל - כל ררל [ וח" במ - - בלל ה 4 קר = "₪ 1 ו 0 מל / [ ל א 1 וו רל א ר ג ו נ ל 1 5 ג ת ש ה ו כ נ ו ע " ל ח ב ר ור ת ה מ ש ת ת פ ו ת ב ס ק ר ח ב *? ל ו ת ת ו כ נ ה - 91 - 4| ,יי -- (המשך6 / / כ / סָ /-/ 5 9 0-0 / "7 / / מ ער כ ת 7 7 70502 2 7 7 -/ שם ‏ / 0/7 5/3/8/5/0/9/‏ / / ה 5 ע ל ה / ו אס 3 / / 8/ מס / 5 / / 87-80 723 / ה ח ב ר ה / ו מהשב /₪2/ 887 /י/ 7 יש 9 / / : |( 0/0 700/00 0/0900//0/0//0] | 44| 1 ה כלל מערכות | פסטספפטם | | ץ | ן ן ן | *| ן ן ן 0 > | 31( 42|( לוגיקה מערכות ניהול| תמאם אזאתספ| | ן | | ט | ן | ץ | | לנגרמן-דרומל | א/פס| ע | .2 10 .4 יך ]| | רגו מחשבים ספ-.א.8.ז ל | | צ| | 1 |ש ה ן | מדעמטלק | 16מעתתס תסצספט| ט | ע [%צ| 00818 | | א/פס| | | 6704 75 מיב-מידע ן אוליבטי 20א] | | ץצ .0 ו | 68 | 4 | ₪ +04 ן מיקרו מחשבים ל-ם -ספתטד ן | צ | ."יו ו לה ן | א/פס| | | 4 15 > |-0%0 /] | מ.ל.ל. חלפה | 6פ-.א.1.5| צ | 4-- - 4204 ] ן | | אס2זפסט| | | 4 יצ 0.42 4+ 32 | משוב | סתפצגא| - | צ | | 0000030030 ן ן פסתנאהטפג | - | 50034 !603 | ניצן - || מתתסאמס געגכ| ט | ץ [|צ| 000000 | ן מערכות מחשבלם ן 4 ] ו ו 8 33 60| | סיסמל - שיטות וציוד| ספ-.א.1.5| | | ץצ ו ן | 00000 לעיבוד נתונים | 0 55| | 00000030 | ויו יו וו ורוי יוו ויו יוו וכו וותתיוררריויררו ורוו ה היווה ורוו היוור ור ור | || מתתסאפס תצתפ| | | | 000800300 00| קומטק | 8 .א.ם.1]| עצ | ץ [|צ| | צ 0( 00000 | 1 .א.ם. |1‏ | 3 80012 6121 :ן ורוו ור ורוו וו ו שגיא - ן .א ץ | ץ | |[ 000 0303000000 שרותי מחשב | 8 07 00-07 339000 550303030כ1|6556 |)|%| הח הווהה החדה החט ה הרהטה ההההההההההההההטחהההה=4ההההההה-הפההההטה--י=<===. | שחף מחשבלם - | 300 9777/7//2340334/ 8 /| | שרותי? תוכנה ן || 70 04 2 [3 | )> - 953 - 4 4 ל שם / ?"4 776 12 ₪5 0 402 7 7 / הפעלה 2.27 4/2/02 0/2/5 -/ / / / 0008 ₪ '8/8/ | / ש /50‏ / / ה ח ב ר ה / ו מרהפב/ 7 7 7% 2 /] ציץ + ,/ / / 000/00 00/00/0000 0 04//70/ ש=שששששששששששששששששששפששפשששששפשששששששששששפששששפששששששששששששששששששששששששששששששששם | 0200060040 0390000 )| א.מ. מחשבים | 0342403100 |%ן 44| | הור* זר ף = | אע [ [| |[צן 1 %8- מערכות מחשבלם ן 4 0+ 3 ] , כלל בק | טפ | | | |[ 030000 030039000)| | כלל מערכות ן טפ | | ץצ | 0000000000 | ש- ‏ | 0300000003( | לירז ן 6-.א.. | ץצ | | 0 0000000000 | לרגו מחשבלם | 6 צ | | צן| 0 0400000003 | ן 1 אמט[ | | | | [צ|צ5 088( | 1 .55| | |[ |4)30000000000000(0(03103) | | ןוו ו וו מדעמטלק | 16מקתת6 תסנספט| ן [ | 03000000 | ן | | 8 | 0 00 0000000008 | פס-.א.1.8| | | | [וה3ו000000000 | אספאנתת| | | | 0000300808 | ן אפס | 00 00| מור אלקטרונלקה | 0 טש | 0 09080|0 000000 ן 0 | 0080300 000000003 | מחשב לשל | 1100/פת 65810[ | | | צ | 0080 0030 0000030 | 1000/תע סעפתס| | ]|[ | 00| | מלפ - | 68 | צ | |[ 00 0000000003 שרות? תוכנה ן ...תפ קו מערכות | ג צן |צ| | ,7/3)/| )| )| ן 1 ק.ס.פן| 1 1-0 001000)] ן | | האשה ההדוההה- הרדיהה החידה התהם=ה=ההההההה קוחה השס ק====- | תפן - :דד ם,זסת | | ן תיכון, פלתות ן 6פ-.א.1.5| ט | וניתוח מערכות לצור | שספאדתת | ן | | פה !שת |ם = | 8 , 5 | | וקא פה וחתה ות וב | 5 ו ו / מ ם חי | םמ וה ו ות | ם [ [ 7 5ם | | 0|; | ו ו ו כתם ם+ | ם !| ם ו ו בם [ 25 ו / 5 5 ו [ [ [ | 7 ו 6-4 ח ו פ ה4ם ו ו (כ] וו מז ו 1 : - ות | םש ו ו חר ו (ב] ו / 5 - | הא ות [ [ 5 ו ר וו | 5 7 |- ו [ [ ם ו ם ו ו ח ו| [ [ [ ו - [ [ . - 1 - . , ו ו ] / 5 ו ה [כת ו | [ 7 2 ו / 1- [ [ [ ו הלל וו [ והם [ [ [ 1 רל ו 7 [ [ [ ו וו - מ [ / 1 ; | 1 : ו אלל וו וו [ [ [ [ ל = " , ה [ 1 [ [ [ . - [ [ [ [ [ [ ו ףּ ו ו [ ו [ [ וו ת [ 1 + | [ [ [ וארת ו 7 כ | | סי [ [ וו 5 ו / !| | נא [ [ טי [ 9-5 ו / ₪ | 7 [ 1 ₪ [ [ / ב4| | ט ו | [ ו ם ₪ ו 7 ו | ₪ בב" | | |20 ₪ | | ם [םב | ₪ ₪ ו ח ו ו וי / : | ₪ | 7908 | ₪ ו הלל ל בר | ורת [ . ה | 0 |5|35|פתקשר ה ו ו 5 ו כ 7-ה ]8 9 ל !| ו 8--- [ [ ז כל % ו ו ו : ו ! ו > / 9 סְ 2% ו ו ש ו > הרה |=-- | -- 0 |7₪-- 8 4 1 ות [ | 9 [ [ ו 0% - לי ו [ הו א ו 9 | 0 ! בשה ] ב | = ] ב | ה-אר-ה=-= | של ]ה ל ו 1 ו[ [ [ [ [ + ו ו קומווי . ! | > ן וו 2 / )6 וו וש ו ו מו ה אי ה : [ [ [ [ ו 9+ מל וו < | ו [ [ ו הלל | [ [ [ שש || ]ב שר | [ [ [ [ ו "₪ ו ו[ [ [ [ ו ל * ) / הדחה | דה | דה !7 !| ה --7 ₪ אל ות ו [ [ [ [ ו . : ו ו ו [ ו ו הלל ו ו [ ו [ ו 7 ל | ₪ 77 || --!-!ה---7 ]8 ל | [ ו ו [ [ ו קל / +--- 7 ו ו ו ו וו ל ו [ ו ו [ 7 ו ו ה-- 7-7 --!-|!-- 0 8 "0 / ו [ [ [ [ ו ל ו ווה ו ו ו ו [ ל | ו 1 ַ : [ ו ג ל [ ו[ שא יבב כ בע מ ב |---7] ו ו ו ו ו ילל ל / ב | | - | ₪ + מו כ ו ו ל וו ו ו ו ו ו ילל 7 ---- ו 4% - 94 - ב קרה וב ק ור ת ו ו ארלאלל אפקון אני-דאטה ב ת ל ה1 אספ| ט | צ | זי ק ן 43| ו ה ח ב ר ה - 95 - ד פ ו ס - = 9%6 = ב ת ל מ ל ון / ]0/0 7/2 2/2 ₪ 42 ]/ / ₪ ל / מערכת ‏ /0/2/08/ 9 ₪ 7 7 , ש ם / 0 "7 שי 5 7 / -/ / הפ עלה ‏ /2/0/8/ק/ 8 א + 7 / /0/0/ 0/0 8 4 2 0 ה ח ב ר ה ו מ ח ש ב /‏ / / / 3 / ]7 / 4 1 + 7 ל 7 7 0-2 | ו03| דגש - 6פ-.א.1.8| ץ | | | 0 00| ב( תוכנה ומחשבים אא43 .א.1.8| | 3( | 00003)!| 4 >| | ללן - פצצפהאצפ] | | צ | 30| ]| | משקל תנועת המושבלם 3 34 /] | !| | לנגרמן-דרומי א/קס| | | צ | 00| 31| | מדעמטיק 6פ-.א.1.8] | | |[ צ|צ| ‏ |צ [ 31| 8 | 000000 41| | מערכות מ?דע 8 ,פספ| | | צ | 0308000)!| 43| | משוב אסלנפסט| | | |צ| 3 03| | )| | פסתעאגטפג] | | | 30| [1 )| | בר = .ו ץצ | | | |צץן| | 33| י.א. מלטווך ובניו אאא8 ,אאאפן| | |[ 0 |0303808030)| 00| ה ירו מוו יוו ו ור רויוורוווורוורייוורו וו הו חוורו ורוו | 1 אצ[ | |030000)| ]| קו מערכות 1 פספ| צט | 00 -] - 97 - / 7 7 / ץ + ץק 7 ? 7 ; / מ ע ר כ ת 7 וק 0000/07 70 ל 343441 ש ם / 7 2( | 7% ,2 ץ+ ,4 ץ+ א ] ; תפעלה + 7 + + + 00/0/00 0 / ךיייהפהתהתת ה ח ב ר ה / ו מ םח ש ב /2 / 0 0/0 0/0/0/0/0/0//0/0] / -עיי.י יי ית | 4 ₪ 17:07 4 40 שיק ] מערכות מידע ן שפן צ| | [-ה[ 0( | סל.אס.אל. - | .ו | | 000390(( 3 )| הנדסת מערכות מחשבים| א/פס| ץ | | 30 0 00000003 | ב ת ל ס 5 ר ו מ ו ס ד ו ת ‏ ל ל מו ד ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששםשםששםשםשםשם=ם..--..---.--------- / ? 7 20010 :7 6 ₪ + + 7 / מערכת ‏ /2/ 202 /2/2/ ₪ / / / שש / / / 7/2205 2 0/9 -/ 7 / /] הפעלה 7 7 אל 25/7 8// / 7 / / 7 47 747 2 7 4 7 / הח ברה / הוממפב/ 27 70787 72/9 7 7 / / / 0 / 7/0300 000/00 0//00/ | 0 7ָ030330/039003103130/030] | | ן | צפתנת | ץ | |וצוצ+ץ)14 )| )|6| | | | אדיונדיטקס | | ש/*4 4( | ן ספ-.א.1.8] | | | 0008008088 | אילנית ן סע-.א.1.8] | |[ 3% 03003000 ן פצצפתאצפ| | | | 0000 0000030 | אסכולה ן ₪ יי[ | ןךה-ן כ[ | ו ל 1 0340347 134340 103 )| ן| , י.ב.מ. ישראפ ן סם-,א.מ.ז] צ| | | |+73 7 >=-ס-₪8- :ו ו ה | ידע - מחשבים | ו19%-| 1 ]1% [ ן[ ן ן | ותוכנה (1982) ן 1 .01 0] - 98 - ב ת ל ס 5 ר ו מו סד ות ל ל מו ד (המשך ) ש + 2 7 7 + / מ ערכת ‏ /2/ 2/0002 /2/8/ ₪ / / / ש ם 0/0005 /8/ 7/7 7 / / הפצלה 7 787 ,0 ב 8/, 7 7 ]/ /] 027 57ז72 2/2 / / / | ה ח בר ה / ו מ ח שב / / 20/9/20 2/6 / /? 7 , / זי 7 4 :7 7 ,/ , )+ ן 34 5 03( )| |( כלל מערכות ן פסטססתטם| ט | |[ |צ| | ן ן ן ן | ן 0 | 4 1+ 4 + + >-]| | לרגו מחשבים | 6ש-.א.1.8| | | צ | 0 |00300 0000030 | 1 אגט]ן | | ץצ |[ 00 00| | נש 0/0 שג בכ ב 2 בב ב בי וש בי יה בכש ל מ שח שש בש בע מ רש מכ בנ שב שש בש םנב כ = = שג וש -=. מדעמטיק ן .יי | ס1מפתתס תסצספט| | | צ | ט | 00[ 00| | | אספאנתת | | | |[ | 0000000300 || 0/8486 ,א/פס| | | | 00800 0030 00| | מ.ח.ט. - ן ]12 1 0400006006 )] מחשבים חינוכלים | 11 ,118 פתפפג| ץע | | |%צ0 0300030 00000 טכנולוגיים 1-ו 8 יי | מ.ל.ל. - | 0 ץע | 0030030 0000000030 חיפה | 8 | | 0000300003 | סלסמל - שלטות וציוד| לעיבוד נתונים קומפטרליד - מחשבלם אלשלים ספ-.א.1.8| עצ | | 1 סיה הי -דל-ואויי ג / ו וג אוק ידט ישו ויו / -. - / ,. 7 5 . 4 + 4004-0065 :₪ 3 שו ו , , - - 99 - / 2 + ₪ בי 7 7 7 ,+ ץק 7 ?] מקרגבה 7047 ₪ 77 7 / ץע 7 ץ / שם= ‏ / ץק קל 7 / 7 + ץ ]/ ] ה%פ%ה 077 + 7 / 7 קץ , / / 2 /, ה // 0/0 0//0/0/0//00|/ ה ח ב ר ה / ו מ ח ש ב / א / 4 2 + , / 7 ₪2 /8"/ 7 / ,+ ,+ 040% | 4[ 41 2 + 1 01 | איתם מחשבלם | 6ם-.א. |1.8‏ | צ | צ|צ| |000000 | | 0 | 00030308 00| ארגון ומדע? נ?הול | פפפ| ע | |0 00003800 00| לועצים ן אפת ,8שפה| | | 0 |0 00800 00| : | אט| | | >= -ס 0 )| גביש | 1 פפפ| | | ט | |[ 00300300 00000 | פ.א| | |[ 0000300300 | דובק - ן אקשן |[ |צ!ו 8 64 סיסמל - שלטות וציוד| 6ש-.א. ]1.8‏ | 010330 0|וְצ+00030(3)| ן ן לעיבוד נתונים | 0 8 | 0080300 0 0000030 | - 100 - ה נ ד ס ה א ז ר ח ל ת ו מ כו כו ת | | ססואמואסתם | 43| |צ(0 3 | ן ן ן ן | || אזאסתס ,אדאט| | | [[ 0000011 8%.. = | אגט| ט | | צ| צ | -|ו000000 מערכות תיב"מ ן 8 |[ (ע%- | | ורוו וו ו וו ו ריכי ה ו וו ו | נ: מעתפקג| | | | !| ו 30| ן ן | אלתם מחשבלם | 6ם-... ד| ן [ע | ן ן ן ן | ן : אלעזר דאטה פרוססינג| אתט | ן ן ן [|צ| | | ן ן | דיגיטל אקויפמנט | אספאנתט | | | | 0000800303 |[ ץ | (דק) | 4031303 45| | | דקל - שרות? מחשב | | 1 פספ| ט | צ |[ 3 ||]צן | | ן | ה. מרכוס וכנלו ן סם-. א.ם. ז | | | | ץ | [|צ| | ץצ | צ |צ | ן פזפפג | | |[ 0 |00000303)| ן ן ן ו יוו יוות ,ופי ינור ורוו ריוור וו ריוור ו וו ן לרגו מחשבים ן 6-.א.ם.1]| ע | ן וצ | || ן | ן ו וו סרוור ורוו ו ן מחשבת - | 10 תק,זה | | צ | 0 )| )| | |[ צ| | ן תוכנה לעוץ ושיווק | 38 + 000490034 0340030000] ויוי הילוי יוו יריו וו ייר תורו וו וו וו וו וו | משוב ן פסגצאתטפג ] | | 0 |3080003)| | ץצ | ן | ן ן סתקצבא[ | | 0 | 0000030 ן | | ל ו .ה סל.אל.אי. (ם.ת.6) | בבאטן ‏ |.|[ צא31 >0|ו(₪- ן | ן סמעספג ]| | | |000030)| 31| ן ן | וו ו קו מערכות ן צפתן | | | |%9+ו 3040 101 - ח ק ל א שש = 2 שש שש שש 2 2 == == = שש = שש שש שש שש שש שש 2= שש שש == שש שש שש שש שש שש בש שש כש בש נש = = ו ת ש ם / 9/8 2/ 2/ ש/ 4/ 7/09/58 / / הבעלה 727727 72/70 קש 7 / / + 78 / "/ / כ 9 ָ/ /-‏ / ה הח 5 ר ה / ו מ ח שב / /%5‏ / 7 7 77 "7 / / / / 0 + ץ+ +03 | | | | | | | | | | | | אילנית | ספ-.א.1.8| | | 0 |03000000000030)| | פצצפהאצפ| | | 1 ]| 1 | | | | אפקון | סאפ | | ץצ | 003[0צ+00003| | | אתט| | | | | | | | | | | גביש | 1 פפפ| ץ | | 000 30000000003000 ן . | ן ן | ן | | | | | | גן = ן .א.. ד | | | | | | [|צ| ן | | תוכנות חשב ן 8, 8/354| 1 )| +( ן | | ן ו וו וו וו לשראדאטה ר.י.ק. ן 0 עתצאם2| [צ | 00000 [341)| | ן ורוו וו ,הרוה רה ור יר לוגיקה מערכות ניהול| 6דעתת6 תסעסמט| | | | | | | ץ | | | ן ו וו וו הו וררוורוווו רו יו | .א..| צ | צ | ץצ | צ | | | | | | | בת | 8/34,5/36,8/38| | | |[ 0008000 00| ברור-חיל ן ההחהחההההההההההחהההההההההההההההההההההההההה---ההה--------| מחשב לם | ססאפאסתס] | |[ ]| 0|0צ 00 00| | 4 .א.ם.צן| | | | | ן | | | | | א | פלופ מערכות 5 | : ; ו [ ו | ן , ק . | | , : 0 | | | , . / 1 | ו , 1 [ ו | ו / י 1 | י, . : ? 8 . , -+ 4 : | | 7 . /- | : , , 21 . : | | ו ו ו , . ו ו ו | ) יי ו . / י [, ו | / : : 0 . . 1 1 3 ק : ' | | 1 י י " ו 1 !. פ / . | ו . 1 י 4 | | 7 י 5 / ו [ . . ו . 1 : / | 2 ל *: = . ' ו ה ז / 5 : י . 1 ז רו 1 ! ו - ! 1 ₪ . %. [ - - : 1 , : ו 8 4% | 1 ו / : 7 [ ו . , י : . . = ו : : י 0 ; | 1 , 1% 1 4 , | ו 1 ּ 1 בו [ [ 7 == )"דודר ה ז ודו ] = 102 = ח ש מ ל ו אל ק ט ר ו נ ל ק ה ה מ ה ש ב / ומהצטב 7/7 /ם,/ / / 0 ]1 + 027 +02 2 + ץצ ,+ 1 4-84 00-02-22 201 | אס.אל.אס. ן 1 .א.ם.ז| | [צט| ן ן ן ן | | | 6-.א.ם.ז]| | |[ | 0000300080 | 8 = ן פפחסצ| ץ | ט | ץצ | | 80 00000000 ל.א. מטווך ובנלו | אאא9 אאא8 תסא| | | 4% 41 | ]| | | | / 5/2 / / . / 0/0 0/0 0/0 / 00)/ הח ב ד ה / המחפפו + ?7 7 7 + + + 0 / ;כ( 8+ 7 + ץצ + + ץ +14 714 + 1[ 0000480 32/0900 )]| אלעזר דאטה פרוססניג| שט צן | 087 ה )| יי וו כ הווחי יווה ינורו הריו ורוו ורוה ווה רוי ו וריה רוחה | דינם מערכות | סע-.א.1.8| ץ | | 0[ 0300803 00| כ ב שש קש בשש מש שש - 4 שלש אש בי בבש כ בבש 020 שנב בשיש בש /--ו2 כ-- ובג בו שכ0ב- -ג-מ בלב 2 ב-מובכ-בבם 2-ב ששכ וב בב שב 2-2 נש בכוכב ששב כ ג שב | לשראדאטה ר.י.ק | 0 עצעאםק2] ץ | | 0080 0000030 ויו ויו הו הוור רייו וו ורוו ורוו וו וו וו וו ו | כלל מערכות ן טפ | | 0300 003 00000 ן פפן ‏ | | 1 394033 ₪403 ו ו יוו | מערכות מידע ן 8 ,פספ| ץ | | 000 0000000030 .וו וו וו ו ו ה | ניקוב מחשבים | אתט| | | לצ | 00 030000030 ( לשראל ) ן |[ 2000 400900100 | ...1 י.נוייבב02(0/.-] -- | ז ו - 103 - ט ל ק ס ות ק ש ור ת (המשך) ן ן | 86פ-.א.1.5] | | |[ 030300 00000003 סינטל מערכות ן צ?1הס| ט | | ן ן ן ן ן ן ן | סיסמל - שלטות וציוד| סע-.א.ם.1| צ | | 30| | )| 41| | | לעיבוד נתונלם | 0 פע ]| | |[ 030030 0000000 | ן ש=שששששששששששששששששששששששששששששששששששששפשששבשפששששבששששששששששששששששפפשם שש ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ ₪ ₪ = = = = = = = = ₪ = םש ₪ ₪ = = ₪ ₪ םש םש םש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ש₪ שש שש ש₪ ש₪ כ ש₪ ככ שש שש שם שש כ שש שש בש שם בש שש אס.אל?.אס. | 8/1 ,6פ-.א.1.8| | | צ | 134 1 8 | ויו וו וו ורוו וו וו וו הוור וו ,וו וו ו וו ה | 3 - ן פפאסע| ץ | | ץ | | 00000300 י.א. מטווך ובנילו ן ן אאא9פ אאא8 תסא| | | | 0080800 00| 43| | אא , ו . | 5086 וה לא פופו ל רו 4 - > חי וד .. = שח 9100 *+" הר - - 104 - ל ה ל ו מ ל ם ו ת כ ש ל ט ? ם ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששפששששששששששפששפשששששפששששששם שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששםם.--ה-..------=------- | יוניקום ?ונ?ברסל | | ספ-.א.1.8| צ | |[ 03030030[0 0000000 קומפיוטרס ן 43 > 4 08 001 0 | מחשבת - ן סדע הזת | | ץצ | ן ן ן ן ן ן ן | תוכנה יעוץ ושיווק | תס- ל צ' ו ר הרקה 00 או 40א%7/ 74/5 ץ 7 / מערבת ‏ /7/*/ 2/5/2/2/8/א/ / / ש ם / / 75 וק 89/5 */ / -/ /‏ ה 5 על ה / 0 4 7+ << ,+ / / 4 7 7218727 קל 7 4 ,; ה ח ב ר ה / ג מהטב+ + 0 + + 2 ]"ץ / +/], / 2/0 0/0/0/0/0/0/0/0//0//00/|/ ששששששששששששששששששששששששששששששששששש-שששששששפשששששששששששפשששששששששששששששששששם | 1+ 1.4 ה 1.2465 ה .1 0 )| איתם מחשבל?ם | 0, צ | |ץ 0092040000 | | ספ-,.א.1.8| | | | .0/7( 00| | אס.אל.אס. ן 1 .א.ם.1| | | 30000900000)| ן | | ן ס-,א.ם.:| ‏ |[ |[ 614230008 | ג = | עצן 7[ ][ [ | 30| )| )| תוכנות חשב | 4/34,8/36,8/88] | |[ | | ₪410 ה-חחחחחחח-ה---7-7-777-7--7-7--- 62 דש שש שש שש שש שש 22 2-22 2 2 שש שש שש 2 | דעת - מערכות מלדע | אמת]ן ל| | צן | ןה )6 טכנולוגיה ו בב וארו נר שי שא נה אמ צן |[ ]| | 003 )| מתקדמת | 8/34,8/36,8/38| | | | | 0[0 0000000 קל ליד הלא = = הארש ב הפ 45 ₪ הרוי קפ | ה "ל ₪ > יידי שור פיחר 6 וי 30 3 ו ו 5 יר > 11 ₪ - 105 - ל צ ו ר (המשך ) / / 988 0+ 4/8/75 / / / מערפם 7777 82 0/8 2/ק, / / ש ם ,, ,/,/ ]| / ה 5 ע ל ה / 0 2 7 - 0 7/0/0200 / / 7 7אך0/ק2] ,הצ + 7 ,| ה ח ב ר ה / ראּחטבך + + ]+ + צ+ציץ, + + / / 0 0/0/0/0//0/0//0/00/0]/ ן 00 00343 2 348 )/ | ידע - מחשבים ן פפפפג | ץ | | 00080300 000030 ותוכנה (1982) | ה6ד. | | ן ן ן ן ן ן | ן | לוניקום לונלברסל | מצד ממספת | | | | | | צ | | ן | ן קומפיוטרס ן 34---+--0/08/0000080/] 033000000 לשראדאטה | 0[ 0[ 103ָ003וֶצ| 0000030 ר.י.ק. ן אפפ | | | 0 0000000308 | כלל בק | טפ | | |[ צ[ 3 0300 00| כתר מחשבלם ן וא ן[| [צן ה6 | 8 +[ 0[ 030 600003 | לנגרמן | ספ-.א.1.8| | | ץ | | 0 003|00 0000000000 דרומל | א 1 [ 3103 30000003 ₪4 | לרגו מחשבלם | 6פ-. א.1.8] | | |[ 0[ 0[0(צ0צ(3309(| | מגה תכנות | 1 ] | [ 403404 | | | מדעמטיק ן גג אש | 03 00008030300צ03343)| ן 0-1 1 '2 ו שר ישוע יש 03[0] ן צנ פעתפג| ץצ | |[ 00| 00030 0000300)| מומחלי מיקרו מחשב?ם | הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה-------| | א/פס| | ]| | 0(%צ0 0 00 00| | מידן | 8 | | 0300003 00000 מחשב לם ן | |[ 03003330 3000ָ4|0 | ייוו ו | מ.ל.ל. - | עאנסת גצתכ| ץצ || | ץצ | | 0000000003 חלפה ן ₪ | | | ,0% | נ.ס.ר. - ן פסא| ל | | 0300000000 ל.א. מטווך ובנ?ו | | האס | | | 080 00300000)| .וו .0 י%ו3 .יי - 7-2 אצ 06 5 קפודה התואל יצל אל ר ללד ל 0-0 8 9% 5. הנמל א או ראה ו ו ו ו ו -ת0₪0₪ְָעְְְְָָָ2- 1 שר | סל.אס.אל. (0.5.8) | הנדסת מערכות מחשבלם| סלסמל - שלטות וצלוד| לעיבוד נתונלם פי.סי. סופט | קומפטר?ללד - מחשבלם אישללם תפן - תיכון, פיתוח | וניתוח מערכות ?לצור | - 106 - סם-.א.ם. ד | 0 פ>תע| חספ | א/פס | צצך ₪ זססת| 6ם-.א.ם. ד | שספאדתת | (המשך ) ורוו וו ו וו הממו 7 - 107 - 3 7 2/ 220 ₪ 7 7 7 = א ור רה / / / / / מ ער כ ת / ש 2/9 קת 7 7 / / / ם/ 5 / 7 / / / ש ם / ? /72>= מ 7 2 ?+ + + 1 7/3 /י 77)/ / ה פ ע ל ה ]+ 5 3 / ? 81/א ואה 7ק/ / ]387 ;", 7 7 < 2000 | ופחחר, ...7 | ו |[ | 7 43| ₪- אי.אס. (1.5) | א/פס| ץ | ץצ | צ.| | -ה000000000| אלנטרנשיונל סופטוור| באסתסס | ן | | ן ן ן ן | אלעזר דאטה פרוססניג| אפטן | | | 0300000000 | א. נין-נון | האפ ץ | | 0030 0000000300 ן עאמאטתצפא | | | | 00303800 000003 | ארגון ומדע? נלהול | פפפ| ץ | | צ| | 0000000003 לועצים ן אפת ,8818| | | | 0 0000030300 | דובק - | אפס| ץ | | 030[0 00| מערכות טכנולוגלות | 94 1 +49 )| צן | | לדע - מחשב?ם ן פפפפג| ץ | | 0000000030 ותוכנה (1982) ן 1 741 1-7 ] | ישראדטה | אפ | ט | צ | | 0000 0000000030 ר.י.ק. | אפס | ]| |003800 00000030 | לשרא/אל. מחשוב עסק? | א/פס| ץ | | 0000 0008000003 | 8 פא]| | |[ | | 0000000000 , כתר מחשבלם | ב[ לצ 3 0 0000000003 | 6 | 000300 0000030 | לבבת - ן ספ-.א.1.8| ץ | | | 00300 000000003 מהנדסלם ?ועצים | 4 .א. |1.8‏ | | | 0300000083 , לומן מד-עת ן 6-.א. ]1.5‏ | צ|צ|צ| צן 00| | לנגרמן- ן ספ-.א.1.8| ץ | | | | 3000000038 דרומל ן אש | י4 .| | | 03403 )| | לרגו מחשבלם ן ס0פ-.א.1.8| ץצ | | צ | 50300300 0000030 דהחחחחח---ה--ה-חחחחד--חחרה-----7--7----------222222777שש2ששש 2 2ש שש 1-2 | מדעמטיק ן א | [צ|צן ֶצ330 )₪01 --ה--ה-ה--7הה77----77-77---רקחחקקקקהה.7---7-77 ישש ...בש ...1 ן מחשב לשל | 5/1000ע סצפתס| ט | | |[ |[ 0000 03030000)| | 1100/פע סצפתס| ‏ | |[ 0000 003000030)| 0 - א ם | ם | תה | ב וה ם 5 |[ 0390 0300 4340)ן| םש | 5 ם | ה | ש ם | - | 4 ריר ם ופ | 34 | רו | - | 9 | - | | - ו |םי' | |. הו ופ ו ו רי | ב | - ! | ום םי ם ות |ת ו ות - ף5 ות ות ו ו ף ר ם | - | ו ( ב/ 5 - | |רת= ו ו -ם ם | הח ו ו ו | רצ ו ו - | |כת ו ו ₪ !| |- ו ו 5 | ו 1 ו - | ו ו ו - | ו ו ו כה--!הח הח ₪-- ---- !|-- ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו 1 ו ו ו ו ו ו 1 1 ו ו | 6 0 וס !| | ] (% | כ ולו ו8 527 |* ס' !4+ | | ₪ ס* 0 ס ו|ו.: פ | 5[ | ככשלה כ |5 ₪ | ו שו 4 3 תק |. ₪0 ם | ם | 0 | << ם ₪ 3 | ם ןש 7[ 951 1 = 4.4 = ם + ו ו ו ו < | ו <= | = | > ו ]| ו ו --- -|--!-----!-- ו ו ו ו 1 ו ו ו ו ו 1 ו 7 70| =-----!--- < ו | |[ ו ו ו ו ו --₪ ה 7 7--!-----!-- ו ו ו ו | < ו ו ו ו || ו ו 7 רה |7- 0 .---- !-- ו ו ו ו ו ]| ] ו | ו ו ו ₪ הר 7 7₪--->- !-- ו ו ]| ו | ]| 1 ו ו 1 ו ו ₪ |<=-- | ----- !-- ו ו ]| | ] ו 1 ו ו ו ו ו -₪- ₪77 7-7------!-- ] ] ו ו 1 1 ו ו ו | ו ו ₪--7=- | 7-|!|-----!-- 1 ו ו ו ו ו ] ו ] ו ו ו ה----וה-|-----!-- ו ו ו ו )| ו ו ו ו ו ו ו ה ח ב ר ה - 108 - (המשך ) - 109 - שכששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששפשששששששששששששפפשפפששששםפם / 7 ₪ 7 4 7 / + + | / מ ע ר כ ת ל + 74 + ץ + ץצ ץ ש ם - / /ם/ 080 0/07/77 | / ה 5 ע ל ה / 7/5 4'-/י + + + ,| / ש 7 7 / + 7 ץ/ ץ ,| הה ברה / ומאת פב 7 7 ] 7 7+ ץ + ,| 0/0/00 0/0 / / % 5/ / / ן 1-4 -10.7..1 4 + 34 1 )| מירב טכנולוגיות - | ססאפאסתס| ט | ן ן | ן ן ן ן ן ן מערכות מחשב ן 000004 00340900 00| | ניקוב מחשבים | אתט] | ]|[ | צ | 0000000003 ( לשראל ) ן 1 פ.פ.פ| | |[ 0[ 0000 0000030 | סל.אס.אל. - | ספ-.א.פ.1| ץצ | צ | 0000800800 הנדסת מערכות מחשב?ם| אפסן| | | 30030800 003 04000000 | סיסמל - שילטות וציוד| 6פ-.א.1.5| צ | 0 |030 000000010 לעיבוד נתונים | 0 8 | 0 30%0000000000( | קת ן פפנ | | |[ 00 0000000000 ברור-חַיל | ססאפאספס| עץ | ץצ | | 0000000003 מחשב לם | 4 .א.ם. |1‏ | | 0000080000 | 0-4 04-01 -5- *שפ + ופחר ראי לד הלילל > לפ ו רחוחו! קר ל תס ילויל ר-) רק ה היוה הור 5 דוי םר םר |ם 5 תח ום = | - ה 5 | 5 ה | ב | תחת | ה ה 8 |מ- ום ות [ 5 ח ה ו רת [ [ ה !ו | םּ - [ וה! | |- [ 5 פ | ם [ הם [ תח וה ו | [ םוה | - ות ום [ 5 ₪ |ם 71 !₪ !|| ם תו ם וח ות [ פ - | 1 | [ - = | ם ום | [ ח 5 |ם [ [ [ - | |ם | [ 5 | עפ |רת | ו | ת הנח | [ וכ|רת וה | [ ו ם [ [ [ [ [ [ [ --₪- | --7!-|!|ה7--!|---- [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ו ו [ [ [ [ 1 [ [ [ [ [ [ [ [ [ | סי [ ס | ₪ | | לא [ ס | ₪ | 1 שר [ = | ₪2 | ו ₪. | ₪ | [ 0-1 | 4 ₪ | | !| | . 5 | 5 | | ם | 5 ₪ | 8 ו ולה | . ט | ם | | ₪ | < [ [ [ ו [ [ [ < | [ [ [ [ חח 0 =-- | -!--!----- [ [ [ [ [ [ [ < | [ ו [ [ 7₪- 0 --|!|-ו|הך--(!|---- [ [ [ [ 1 | [ < | [ [ [ [ -7-7₪|--7!-!--||---- < | < |< | ו [ 1 [ [ ה |7₪- | 7₪--!---- [ [ ו [ [ [ [ < | > [ [ [ [ -77₪-- !|-ה--!|---- [ [ ו [ [ [ [ [ [ [ ו [ 77 77₪|0 75| 7--!|---- [ [ [ [ [ ו [ [ [ 1 [ [ >-₪-₪. |--!-!ה----- 1 [ [ [ ו ו [ [ 1 [ ו ו -₪.-7|-- 0-0 ה--|---- ו [ | [ ו ו [ [ [ [ [ [ 7-0 --!---- [ 1 [ [ [ [ 1 ו ו [ [ [ מ ו ש ב ל - 110 - ע ו ב ד ל ם ורק ליב ו צ ל ם וו .ה ה חר הללרדטות הרט הההחוהי ר"יח 4 אוה הדוטסחה הר* פד רה ודד התפדטפת רפ "טי הלה רהטה ודרי לוחהוה ה חקו"ר קדה והדחדיה?: החד "הרה "אדקזוודהחה וייחל וחד חח ווה חפורר רה , = 111 = = שששששששששששששששששששששששששששששפשששששפששששששששששששפשששששפשפםםששפששפםשששם שש שש = ₪ ₪ ₪ = ₪ = ₪ = ₪ שש ₪ ש שש = שש = שש ששכ כככששש=ששששששששששששששששששששששבשששפפשששששםששבפשפפם | מחשבת - ן 0פסזא הסה | | צ | | | | ן ן ן ן | 03| משוב | 0 מץצתססתק | [|צ| | ץ | ן ן ן | ן / נ.ס.ר. - ן פאס | |[ | 0 030000 00| י.א. מטווך ובנלו || אאא9 אאא8 תפסא[ | | 00803000 0030)| | ן נצצ פעפפת|י ‏ |[ | |[ 030003030)| עו ז-איתן מחשבלם | ספ-.א.1.8| צ |[ ש | צ | | 0ה000000080 | אספאנתת| | |[ |[ -|030000000000|0 ן 3 + 40 | 10404303 )| לוגיסטיקה - ן צאנספ תיתס | |[ |צ|0(| >< | ן ן | מערכות מחשבי?ם ן 78.4 34000 ]| וא ו[ || 0/8 8 ו 7% ור ו ראן, ה ואו הי וזו | .וי | ה ש | ש וש וא | שא / [ ו 5 ם ום | חן י"ופבובו 5 [ [ ] פ5פ|ווכפת ם | ה | || ע ו וו ) פש|ה|<- 5 | 50| | ם |00ם ו ו ו ם | [ ו עפ| ו | || > 4 [ שו רות ו 5 | ה ות | | 30 2-08 [ ו 8 א | |ת || | 03( םס ו פּ ו ור כת+ | | ב 5 | - ות ות | 5 וו ה ו ו ת [ והם - | | = |80 !₪0 ו ם ו וכ | [ ף | ו ב || 6 ו רת [ 2-08 ₪ | המ < | [ם ת| 08 0ם ל | 01 םש | |ם פ | [ ₪ | רת | [ רל | ור כ ם: | | פּ | ות | [ ו רל ו ו ₪5 ש | | ה ו || [ ו של [ והש | |כת ו | 1 >= ]| 1 פו!ו [51 כ וננטו הפ וכ בהאנ שה = 7 | | שי א ו 5 ו [ [ [ [ [ ו = | ו | [ [ [ [ [ [ ףּ ו ו [ [ ו [ [ [ ו שש ₪ | ה 8 . | וש [ | | 1 ו 5 | ו וש | 1 וש [ | םב ₪008 0 [ [ טס | = | ה 1 וש !| . ו [ [ 4 | ו נמ [5 | | [ ₪ |00-ם 5 1 ו ם ו ו | ₪ ו|ו םת םס !| ו. |. 3 ום ו רל | [ ו 250 | ₪ ₪ |ש= | | 0 5048 מל וו ת. וו ₪ | ₪ | ו | | |655 | - וו ו ו ש: ו | ₪ ו ו םס ו ם | ם | רס ו 8 % ו ו ש ו ם | | ₪ !₪ 3 ו וש םם | מל בר )!₪ ו ) ש5 ואו 5 ו 5 ] סכ == 1 יל | ות = וי כ רן סי שו ו 7 | שו ור אק 1 == 21 1 = ]1 ב .ל | וה ב ]== | ב ! [ | ו הלל 7 1 וו םש [ ו ו ו ו [ ו ו ל 0000 ]₪ ו ו < | ו <> = ל כ 1 == | = ]| הכ | "ל ! 0 | = 4 = | = [ 1 [ [ ו 90% | הת ו [ [ ו 111 < ז לל .₪4 %.>- ₪ ו ו [ [ במ ו 4 שי הכר ---. 21 ל (הן || ו - | - | [ [ [ [ . ו [ [ 8 . -! 70 ]8 0% 7 | שדח |-- !| ---- ו-דן7) | 1 ₪ := ] ן : חל הפה [ [ [ ו | כ ו[ [ [ [ ) ָ, [ ו [ [ [ [ [ 8 0% | ₪ [ [ ]| --- | = | = | ה = || ל 6-07 00 7 8 7 | | ---- [ [ ו 1 ו 6% צר >> ₪ ו [ [ ו ו |<| ו 060 רר = | וו [ 1 סא ושבוי כ א וק כ "₪ / | ה|-|ה-- 1 ו | ו [ ו -- ו ו [ [ ו ו ו קל 27% > לל ו ו ו [ >,0, 0060 440 80-----!-|! 07!‏ ו ו ה- |-|(!|--- [ [ [ [ | ל 946 7 ,ב 71% | ו [ [ [ [ ו [ ו מל ל 0" ו [ [ [ ו [ [ 1 אל הלל ו [ 1 = !|7-|-!|-|---) 0 מל ו|הדה- |!|-|!|---- [ 00| / 6 ו 43| ו [ ו [ 0 ו 1 [ ו ו הררה ------- - 112 - מ כ יר ו ת - 113 - מ ל א ל וש ל וו ק (המשך ) הרהה שא 778 2? 28 18 07 18 ₪ ארק ב ₪ ה 9 + -2 / מערכת 0/0/0027 202/89 שש ש םס / 7 7 > 0 5 / %" הפ ע לה 7 /7/ /8/ / 20/0 2% "9 57 )87 4 + ה ח ב ר ה ו מ ח שב / /‏ / / / 2/0 / / / / / 7( 77% 0% / 1 034 3% 3)]| | 308003030 | גן - תוכנות חשב .1 צ | צ | 3 | | צ | ץצ | | | 8/34,8/36,8/38| | | 0 [|32!>| 30| | דגש - תוכנה ומחשבלם| ...| צ |[ 3[0!| 346004 /] | דובק - א/פס| טע | |צ| צ| -|430 | מערכות טכנולוגלות 00 ו030000) | דעת - מערכות מידע אזאט|. צ | | ץ | ץצ | ן ן | | הוריזון - 4 65| ן 1 )| |[ צ| || ן מערכות מחשבלם / 80| | | טכנולוגיה מתקדמת .4 צ | |צ| 5-0 )| | 8,, 8/34] |[ 30| 1 04| | ידע - מחשבלם פתפפת| ט | [|3 | ב 8 :| | ותוכנה (1982) |[ 000)| 1 | )| | יוניקום לוניברספ ...]| צ | [3| 1 | 7+ %| | קומפיוטרס גאסתסס]| | | (|3ן| ]1 |] ן ווווווווווורהווווווורווו רו וורווה-,-ר- ו ית ל = פצצפתאצפ| ט | |צ | 4 ||0)| | משקל תנועת המושבלם 03 0304( ו 303000 | ויו ורוו לשרא/אל - א/פס| ץצ |[ |3)| ו | | מחשוב עסקל | 0000 2 ]| | ו ורוי ו קורו וי יור הו הויו הוור ייוו הושרוהריולור ‏ רצויווהווכרורכרר חריווורוסי וו ורוו ורוו ור | לשראדטה ר.ל.ק. 0 גצעעאם2| ץצ | | | 4-14 ] | ופיו /-/- .9397/--<- כלל מערכות 5שטטפטטם]| ט | צ | | ן ן ן ן ן 0 |[ ₪%3|00| 1-3 +4)| ן ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה------ | כתר ., טש | צ | | | ן ן | | מחשב לם 1-4 - 114 - מ ל א ל .ו ש ? וו ק (המשך ) / / ₪ 3 ₪ 0 כ2/ 8/2 75 ₪ 2/ > מ ער כ ת / 3 / "קוור 7 7 7 0 ש ם / / / / 3 / ₪ / % א חל 06,+, / כ הפ על 0/7707 /א/ 007 ₪ / / 32/8/07 ל5/ / ה ח ב ר ה / ה5 | חש + + 7 7 א +00 / / /-/ / ו | 004% 0[ 1/2[ |100 | ן עאזספ גצגכ| ט | | צ | | | | | ץ | | לוגיסטיקה - | החחחחחההה--7---הההחחה-777777777777ה7777.7777.-7----------| מערכות ן פאזתק| | |[ 0000000030 מחשב לם ן פאנספפס| ע | | 0 |(00300000 030000000 | | 03 00000000((%%(| | לוגיקה - | 6נעתת6 תסצספט| ט | | ץצ | 033000030|0|0)| מערכות נלהול ן [ 1040408 ]| ]| | לנגרמן דרומל ן 6-.א.1.8| צ | | |0030 4000000003 | לרגו מחשבים | ספ-.א.ם.1| צ | | | צ | 03|0| 00| | לשם-אילת - | 4 .א.ם.1| טע | צ | צ | ץצ | 0 |0000000|0 מערכות מלדע | 6 .א.ם.1]| | |[ 0 0 |000000030000 כ | אספאנגת| | | | 03008 3 003 00000 מדעמטיק ן ג אטן צ| | 3 | 0003000099 | פסעטט| | | | 0000000001 , מוניטין | 8 .א.ם.1]| ץצ | | ץצ | 000000380 | מחשב לשל | 1000/פק 0סצפםבס]| טע | 0 | 00803000 00| | 1100/קת סצפתס| | | | 00 0303000303|0)| מחשבת - ן ס0ת6זא הפשב | צ | | 0000000000 מלדן מחשבלם ן 0 פסא|ן ן | | )| | ץצ | ן ן | ן ו ו ו מ.י.פ. - | סע צ| צט| צ|צ| 0000000083 מערכות מחשבלם ן א/פא ,אפס | | 0 0000000000 -ר 0-5 == = == ש==25 0 שנת 2-ו 2.2021 2 .2-12 -ן | | פמ | 24 ה( מלקרו ן פמם-סמוטטן ץ |, וי | ין | | | ₪ מחשב לם ן א 1 1 || 3311 30| ]/] (ל-ם) | ההההההההההההההחקהההההההההההההההההההההההההההחחההה=---=-- | | סתסזא תאפעת| ץ | ץצ | | 0[ 000 03000000 ן פווָ | | 00 0040300300 || 9 - 115 - מ ל א ל וש לוו ק (המשך ) : / 4 נ: / ]070 00090 0 09800 | 400474 | 1 | מיקרונט | 0 א |[ 0 0080300)| צ| 00000000 וו ורוו רו ו ור חר וו ו מירב טכנולוגיות - | סס6אמפאסתס| טע | | | ן | ן ן )| ן מערכות מלחשוב | 1 ]0 א | | 0 | 000030 0000080000 ן עאזסק תעתפ| | | |[ | 0000000000 | .א.פ.ז| ץצ | | ץצ[ 30 0000000030 מ.ל.ל. חלפה | 8/34,5,356,8/38| 4 ]7 ₪ ₪ 0 0600000050 | של | | + 0 00| | | 1-2 בב בש בב שוב בב ב כ בשו 200 2 בש כ כ כ = כ 2. | 0 ]|[ צ | 00300 0000000000 | 2 19 16 | |[ 0[ 0 44000003( | מערכות מידע ן 8 ,פספ| ץ | | ץצ | 003|0 000003 | | אסקנפסא| | | | 0 [ 30030 0000000303 | אספאצתת| | | |0 0300 0000000000 משוב ן ספ-.א.1.8| ץ | ץצ | | | 0000080000 ן ספקצבא] | |[ |[ 003 3030000000 פסתעאתטפה] | | |[ 4000000000 | ניצן - ן מגתפאספס געתפ| צ | עצ | צ | צר || | ן מערכות מחשבלם ן ₪4 3409500000 00 לכיהה תה רהה הבבא בה הא ההוהה ריקה רובשה = | ניקוב | אתטן ץ | | |[80030 000090000 מחשבלם ( לשראל ) ן 1 =.פ.<| | | 4400000803 )| = שש שש שא א כ מש בש ו ב ב כ ב ב ו) כש ככ ב ב = בב בה בב כב בס 2 בב בכש בב כ כ כ נג כ בב בכוש - 2 כ 2 | נ.ס.ר. - | אאא9 אאא8 תסא| ץ | | 0000003008 י.א. מיטווך ובנלו | .ויוי 4-8 | .| ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה------ | סי.אס.אל. (0.8.8) -| 6-אם.| ץ | צ[צן | | הס( הנדסת מערכות מחשבלם| א/פס | | 31000314 0303038 ן ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה------ | סיסמל - | ]| | |[ ה %4< | שיטות וצלוד | 0 55| ע | ן] | 4 /|| )| | | לעיבוד נתונים | 58 | | | | ן | ן | | | ן תשתית - חברה לסחר חוץ ו תפן - מערכות ללצור תיכון, פיתוח וניתותח| שרותל מחשב שגלא - קרט לשראל קונטרול-דאטה התתייפנדתסא | פסגעאגטפב | צ | קומדעת פ.ם.פ| ט | קומ - שירותל תוכנה מערכות 1 אתט| צד פפפ| ט | ט | צ | ץצ | ץ 33 2<]| פי.סל. סופט ס6ם-. א.1.8| צ | עוז-אילתן מחשבלם סקס מחשבלם פס | סמתצעטש,זט | 5 | ל -- ה הרד ה החדה החדה ההק הדחה החדה החדהה החדחן. החן. קה חחה. הח ה ה ח ב ר ה ו מ ח שב / כל מ ל א ל ורש ילוו ק (המשך ) - 116 - הדידי = -- = - -חחחחקק-- - -החחְר----- ---- - ---7-7- החחחדקר--- החחחחדדה-------₪- אןוא| 5 | - / . וו 5 | ם | 2 ה | ן + ו ו 4 את | 8 || 5|5 5 ו | 50 | [ 1 שפ| 8 |ש | מ | | 5 [ / צפ| 8 || 5 וח !5 | 1 5 . אש | תול| ה הוח ו | 9) "ו 5, ם | | : ו פַּ [ / [ |ם |00ם | | וו ח וו 5 | 1 [ [ ₪ | [ ןא / ו 5 | וי 5 וו ז / [ ם | ו 5 |[ 30 | 5 | ְ / = | , ו ו3 )| = | תפו"| [ 4" | ו ו ו%ן | 5 ו ן ו גל / ו [ [ [ ו 3 | [ רל 5 | 1 41 | | | 7 ו ו [ [ [ [ ן -|7₪-- 8 2 [ 8 [ [ [ ו ו [ וו = ו - 7 -- - |---!-- | 1 ו - ו ו ו ו ו ו ן ו 7 -. / [ [ [ [ [ [ 1 ח ו , ו ו ו ו ! ₪ ! ו -₪ ב וו ]| ו ו ] ו טו5 | וו 5 | קְ ו 51| ו | 5 0087 3 ו [ וש | [ 5 | ₪[ [ ו / [ | > | ט | ו 6 ו םר ₪0 ו ו 4 וו *| ו + > ב] +87 1 ש5|%ה||5, 8[ | 7ב 4 | %בןב2 | |8 | הווה | ל מ ]| 2/7 02| | וש וע | | =-- + 1467 - | 88 | | |4ה|ב <|<| הר ! 4% | יי ו א ו וו יר ה-א וו ו [ א | | [ ו ו וו % ₪ וו [ (ה- -- 7- !--- ₪ ל של ,9 | | |-ם ל ו קש שש | | בל 5 9000 שש | - ו[ ו 24| - [ [ וו קש ו ו ו פּ ו ן ו בר ₪ ו = [ [ ן ן ן א [ 00/08 .7 ₪ ! [ ו < | ₪1 | <> [-ו|---85 ₪290 " הת | | ו ! ו ו מל 0% 7 ו ו ן1ו- [ יי ן ה בש 1 מ ב ל 7 ל ו [ [ ו ו ו ו ו וו ל ₪ 0 -ה-- --7- ן == ן == ! [ ו 7 06 | [ [ [ [ [ ן ו ו 0 5 ו 1 ו ו ו ו ו ---%1 ל ו [ [ [ [ [ : ו וו ל > % ה וחה- | --7!-|!--7!-- [ . > ו כל )> ברל ]| ו [ ו ו [ 9 ו הו ו [ [ [ [ [ שרחה | 5% אלל ש₪ ו שבי נש ]) [ [ ! | <> ו הלל | ו [ הא מצו יווק 8 ו ו הלל 0 ל ו / ! ן [ [ --|7-7--- | 0 ,6 8 ו [ [ ו ₪ שו מו ו 5-ו ו ל 02 הפה ו ו ו | : 1 : .% אל . 2 | במ 1 מש 1 שקב 1 4 ו 1 ו 9" - [ [ 1 [ 1 | 1 1 9% ו [ [ [ [ -!|-7-- 98 ". , . [ [ [ ו 1 ו בלל ה 7 0 -- !|---- - -- ,| | ₪ בל ו [ ] [ ו - 117 - מ ע ב ד ו ת ‏ ו א נר ג ל ה מ ח ש ב / ו מ ח ש ב ה - 118 - נ'י הו ל מ שר ד ( המשך ) בכ ו הלבוהב וקכ בי וקו קראלק ות פב קה ו קר אק פה קז טק / / 8/9 2 5 0 א 8 2/ / ] מצרכפה ‏ 14/77 720 0/2 2 תק / שם ‏ / / 09 8/2/0209 / / הפעלה 20/2/87 7/5 2/0/ / / / א 9/7 7 /8/ק/ / ה ח בר ה -‏ / ומהטב/ע /,2‏ י/י /2/ / / /א,/ / / /]",+ ₪ + + ש ץ+ + 1 ,]| שששפששששששששששששששששששששששששששששששששששםש==שששפשממשפשששםשםממפששממםםשםפפששםםםםשם | 0704 7 000 | אילנלת | 6ם-.א.פ.1| | | |[ ו(|צ|ן 00000 | מינ'צפתאצפ | ו | ו ו ]1+ | 1 - ן 3933977 3|032-344ך5|1(43434/|צ ]| שרות? מערכות מחשב?ם| אגט| צ | | | ץ | 30 0 003000308030)| ן אפס | |[ 0[|0 03 4000000000 | אלרן מחשבלם ן אפס| צ | | 300 0300000030 / אס.סל.אס. יועצים | | 8 ץצ | צ| |צן| ו40000 | דובק - | א/פס] צ | | 0[[%צ0ו 4000000000 מערכות טכנולוגיות | 14 ₪0 34 7 = 3] | דיגיטל | אספאנתת| | | | | 30000000 )| אקויפמבט | א/פס| ץ | צ | | | 030% 000003 (דק) || עגאסנפפמטסתק| | | | |3030003|02)| | טכנולוגיה מתקדמת ‏ "| 11 0340334 0300331033 | י.ב.מ. ישראל | 6פ-.א.ם.1| ץ | ץצ | | 3[0|%צ0300000| | ידע - ן פפפפה | | | | 0000000000 מחשב לם | גמזם] ]| צ[ ‏ |יו-| |[ ₪ ותוכנה (1982) ן טפסצאנסהא] | | | 00300003008000)| ואוו רו הו ורוי ויר לוניקום לוניברסל | 6פ-.א.1.5| צ | | )| 33 04- קומפיוטרס ן 3 4 16 ]0 ]| | ילן - ן מצצפתאצס| ץצ | | | 0300000008 משק? תנועת המושב?ם | אס | 0000001003 לי שו | לשראדאטה | 0) וש ו | 00 3300000000( יר.ל.ק. ן א/פס| | 0 03 0000000000 ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה------ | לשרא-טל | הזפאסתסס| ץ [‏ | | 31 030000800800) | 9-ו |[ 7[ | [ 1 -ן || |ין - 119 - נ י הו ל מ שר ד ( המשך ) 0 0 / / בש 20/ 0 או ₪ 8ם/ / / מ ער כ ת / כ + / 0/0 0/8 2 א/2/ / ש ם / 2 26 8 / / ה5 על ה / 2/8 9 3 / 5 / / שו 4 / / / / כ / / קהָ/ם/ / ההברף ./ הומהצב/2,/ ₪ /י /2/ ]7 /8,/ / / זר 7 7 + + + | ן ן | | 03003000000300) | טפ | | | 0000000000 כלל מערכות | 0 ט ו | 000 00000000 | 0 שש | 0300003000 לרגו מחשבלם | סע-.א.1.2| צ | צ | | 0-1 1-48 |303] | | אספאדתת | || 000044 03: .401 | מדעמטלק ן צ|[ [צן| |צן | |[צוצו( | | ס1טפגת6 תסעספטן | | | 0/1003[0ָ/(0 0000000 | 6 אס | |[ | 0000000300 | מור אלקטרוניקה | א/פס| ץצ | | [3ו400000080000 | | 2 ₪/פס| | 1 4-4 4% 1.85 :₪21 מחשב לשל | 1000/תע סעפגס| ט | | | 03000000000|0|(0 | 1100/פע סבפמס| | | 0 |[ 0430000000 | מידן מחשבלם ן 6 ץ | | | 3030003008( | ן 8ד| 08040041 10034 04| מיקרו מחשבלם | סתסצא גטקמג| ט | | | ן | ן ן | ץ | | (ל-ם) ן 8שטן | |[ | 0000000003 ן 8 /פס | [0331|0)| 4 | 033 | ן מירב טכנולוגיות - | ססאפאסתס| צ | [ י-4 .94 יץ 4-78 1 )| מערכות מלחשוב ן בו 73 02)) ו וכוה הר ררה ה ו מערכות מידע | שו ו 34343 60| וו וו וו וו רוי ו ויוי ורוו וו ורוו וו ריוור | מערכות ן א/פס| ץ | | 0000000000 עפרה | 88 |[ | 0000003003 41| | נחמני קומפורט |[דרגון 64 וש ןלוג -וצן | ן 33| )| החחחחחדח--דדקחחדהה-7-7. רקיה הקי- 95-ה - היד ד -ה-- ידי 2-22 שש = 2ב ב ש-. | ניקוב מחשבלם | אפט| ט | | 0300000000 (לשראל ) ן 1 פ.פ.פ] | | | 303000000000000) --- ו | נציגים ן 1 אפן | | | 300080[0( 43| וחד דה -> , 1 וו מ | - | ו =( - . = | | 4 ו ו ו 1 : . - , ג 1 יד הט לה תרפ רה ררות הודז הרט חפ- ו : ב בצוב. |( 04 2 ו - - 34 + 4 | הדרוה זהררזרפדר דה זן ל 58 , א/פס| 0/0/93 - 120 - נ י הו ל מ שר ד ( המשך ) ב טר הס המר ש עקר קש קש וי ובו שוש / / 0/7 8/0 ₪ א 8 75 / / מ ער כ ת / כ + 08 7070 ת7כ2] |] שם ‏ / 5 6 27 פע / /] הפעלה 75722787 7 2/27/ | / 7 / ו 7 /2/4ק/ | ה ה בר ה ומהצב/ /2‏ י/' /2/ / / /8,/ / / 7( 7 / 7% 7 + + שששששששפשפשפשששששששששששששששפשששששפשפששששששששששטששששששםשששששששםבפשששששםשסשםשפסמטםשםשםשםם | תת ]. ] יי .8 סיסמל - | 6פ-.א.1.8] | | |[ 0 8030 0000000000 שילטות וצלוד | 0 85םע| ץצ | צ | צ | צ | | ן ן ן ן ן לעיבוד נתונלם | תק | ]1 64| | | סקס מחשבלם | פפספ| ע | | [צ | | | | [1 | , קומפטרייד - |ספקטרום [ 1 0009 4/0300 ₪ מחשבלם אלש?ללם 714 100410217 ]| | קומ - | 80| ע | | |%צ 3 00000030 שרותי תוכנה | 8 |[ 0 0300000000 | קומדעת | פפ צן 2 ! 00 64| | קונתהל - | ספ-.1.8.8| ץצ | | צ | 00300300 00000 מיקרו מחשבלם ן 0003000394 00| | | | 8-100ת אסאתש| | | | 0000003000 קרט | 8 צ | צ | |[ 0צ 30000003))| | 6 | 00300 0000000003 ר.סל.אמ. (א.6.ת) | פנ: פתפפב| | 0[ 0000000000 מחשב לם | עסמעה] ל| ‏ [ |. | -1- 0( 0 0000( | 08 ,א/קא,א/פס| | | | 4000000300 | שגיא - שרותי? מחשב | סא | | ן | [צט| ן ן ן ן ן | שחף מחשבלם - | פ צן |[ ץןך | 6000000030 שרותל תוכנה ן תחתש | תים מחשבלם | סוקליפס טא[ | | | 0300300390000080|0| ומערכות בע"מ ן 6 1 0 וי כ יולו וו ו ו יחוור ונווכ רנרוו ורוו ורוו | | מ,זפפ | תשתית - ן אאז. | חברה לסחר חוץ ן . ?7+ | ן = 121 = נכי הרול פ ל נ נ ס ל א * 39 7 ה ח בר ה / הומהטב 7כ2/ם]) 7 09/27 57 ,| / / + 2 ₪7 7/4 ץ / 4 ]| 5 ן 20% 930920 30000 ך+45!| ]| אל.אס. (1.5) | א/פס| ץ | | 0030030 0000000030 ן 8 פאן | 0430000 00| איכות מחשבים 77 ן 4 ...]| | ץ | | 030000000080)| אלכות מלקרו מחשבלם | ס-.א.1.8| | | ץצ | | 300300 03 0000000 אלרן מחשבים ן א/פס| ץ | | ץצ | | 0000030300 א.מ. - ן .א |[ 03000300 30(80000וצו מחשבלם ופלננסלם | 8/34,8/36,8/38| | | | | 0000000808( א.מ.ן - אוטומצלה | | | 1 7 0303037 0030000)| למערכות נ*הול | ₪ | | | ב 0(- אני-דאטה ן 8 ץצ | |צ| ן | ן | ן | | | אפס | 030000000 0303000 | 8אפאטתעפא | | | | 0|0 0300000000 אס.סל.אס לועצים ן 8 ץ | |[ 0000300 0303000030 ארגון ומדעצ | פפקן | | |[ 0000800 030039000( ניהול ?ועצלם ן אשת (עספ| . | 4 | | 11 ₪4(44- ל | | | , 31 ן- ]| ן]|. | 8 ן 1 .פיפ ץִ |[ | |צ|צ| | 0 300033 3060000003 )₪ % יק ן ה -] [צן |:!1 [ |צן | תוכנות חשב | 8/34,8/36,8/38| | | | 030₪(00| ה[ מ דגש - תוכנה ומחשבלם| ]| צ| כ [|צ| | 1 4 ה א/פס| ץע | | 0[ )| ו דובק - א 4-1 ] וו ה החחחחחחחחקד--.------ --: החח--- 7-7 רה ---- --7-- = - ההדד--. א-חחחחחח-.-- ---- --- --- = 121 - / / 78 7 85 70 2 ₪7 4/7 ם/ / מ ערכת ₪7 0/2 א/ 5/5 /]/ שם ‏ / יד ל 7 וני .1 / 7 7 0/2787 787 / / ה ח ב ר ה / המתעם 72/7 8/ / 75 195 / / / ]77 7 + צקאץ 7+ + 1+ ]7 | | |[ | [ ו 0000000000 אל.אס. (1.5) | א/פס| ע | | | | 4 714%[ ] | 58 פא| | | | | 03000) אלכות מחשבים 77 | 4 .א.פ. ד| | צ| | | | | | ן ן | אלכות מיקרו מחשבלם | 6פ-.א.ם. ז | |[ ט | ן ן | ן | ן ן ן אלרן מחשבים | א/פס| ץע | | צ | 03000300 0000030 א.מ. - | ... ד | | | | | | || | וצו מחשבלים ופלננסים | 8/54,5/36,8/38| | | ן ן | 3ָ3!4| [341/ |)!>| א.מ.ן - אוטומצלה ן .1 צ | ן | ן | | ן ן | | למערכות נלהול | 6, 5/5354 | ן 4 -]| ן ן ן ן ן ן ן אני-דאטה - | 8 טש |[ | צן| [000000000|3 | אפס[ | | 03000000 000000 א. נין-נון | פאפץע| ץ | | | [|₪000080000 | 8אמאטתצפאד ]| | | |[ 0300000 0000 אס.סל.אס לועצים | 8 צ | ן | ן ן |[ )| ן ן ן ארגון ומדעל | 1 34000 00( ניהול לועצילם ן אפת ,פעפת| | |[ | 0303803800 00| | אמט | | ן 44-74 2000 )] ן גביש | 1 פ.ם.פ| | | ץצ | | | ||צוצ!| | פ.א| | | 00300030 0000030 ן גו - ן | ]| וצ |.ן| | הּ|צ4 | תוכנות חשב | 8/34,8/36,8/38| | | | 0000000000 דגש - תוכנה ומחשבים| ...| ל | | צ| 0000000808 . ו 7 - | א/פס| ט | 4[ ] צ+)]|/] | ן | [ערכות טכנולוגיות | = ] = ₪ אלכ רק הקורי יו קר קור שו ווי ,ב יאוי שי י 7 7 מערכות מלדע | | 0( 3 00( 30| -77-- החחחחחחחחק-ח----ד-דדהההה..7--7--7--77 דדש 7-7" - חק )4 49/26 ארטק- 0 0/) יתמו + ; /- 123 - נכי ה ול 5 ל נ נ ס ל א * (המשך ) 700000,; 4 72/0000000ש72+97א/29/ 0ק/ | | 0030030030[0)| | 7ח----- החקחקר--- --- -7-- 50-30 | תע ")לפיט לפ0'שי77%9? הטוס 9 09%/908|ליחרל ו ל ]ה ודוס ה ה + הרקי וו רו 0.8907 רהה סק 0 - ודה ד ל - 125 - נ יל הו ל 5 ל נ נב ס ל א ' ( המשך ) וו / 75 2 8 5 א 2 / 27 7 ב / / מערכת -/2/5//4/2/2/0/2/0,/ שם / 2/0078 2/7 5/ ] הפכלהר 277 / 27-7 7 ,א 7 / / 7 / /9/42/8 2/7 7 / ה הח ב ר ה / ו מהטב 8777 / 57 / / / / 2 / / / 5 ַא + ,; / ן 040 0340 0040090300 0 0 00 3)/ )| ע.נ.ת. ן 5פנ] | | | 300080000080000003 | ברור-חלל | ססאשאסתס] ט | | | ן | ן ן ן ן ן מחשב לם | 4 אהזן | [| | 00 | פל.סי. סופט | ס0פ-.א.1.5| צ | | 003300800 00003 ן | פפספ ]| | | | 000080080008003080 קומ - ן עג?ז6נפ] ץ | | 000000 003 00000 שרותי? תוכנה | 66-.א.1.8| | |[ | 0 0030303030 000000 | אסאתס] | |[ |[ 030000300080080|0| קומדעת ן עתפ [ צן ]|[ 60000 קו מערכות | 1 ת] ‏ [ [ 1 8000030/053000.0לֶ030)| | 4 |[ | | 314 ב( 0 ן פסתנאתטפג | | | | 0000 0000000003 קונטרול דאטה ישראל | פגצפונתסא| ץצ | | | 0 |0030ָ(000000000003 0 | ן 3 3 0300000030030343) קונתהל - | 6-.א.ם.1| צ | צ | | )| = ן מיקרו מחשבלם | 7[ .יי יו[ ו | 558-100 אסאתס| | ]|[ 080[00 000000003 קרט | 88 צ |[ | 0[ 0000000000 | 6 אפס[ | | 0300080 0000030 ן ן פנז פעפקג| | | | 030008000 00| ר.סל.אמ. (א.6.ת) ן צפתטם| ט | ן ן | | )| ן ן ן | | 6 ,א/פא ,א/פס]| | | | 0300000 00| ה-חחחחחחה---7ה--------7------דחחדח-חד---ח-דדר-ח-ח--ח-דדקחדדדה--.-7------ שגיא - שרותי מחשב | פסא| | | 000 300303390000)| | שצאאממן ‏ [] | | | | 31343 )| ₪0 שחף מחשבלם - ן אסאן ‏ | ץצ | | 000 030030390000)| שרות? תוכנה ן בש ----------------7------------חחחחחחחחחד-------ח--חדחדחדדדחח-ה-דה------. -7---- | פפפפתן ‏ | |[ | 0 03000000)| תשתית - אע | | | 0 003000000) חברה לסחר חוץ (8 9 עו | | | | 330 %₪%| --=ששששםםששםםם=- - -שששםםם 7 126 - נכי ה ול 5 ל 1 בס ל בּ* ו 000 7910/7674 72 70728 7 / מערכת ‏ /א/2/09/2/8/9/,0/4/8, / שם ‏ / א ?7" 78727 ; / | ה פע לה / 2/8/ 2/ ₪2/9/ 8707070 0/ / / 72/74 7 / 7 3/7/ / הח ברה / הופהפב, ,7 ,"קעך 4 + 7 7727 , / 02024 %ָ7 <- ,+ 2/2 97 ץ, 000000010 | א.מ.ן - אוטומצלה | ..ן | ן ן | | ץ | ן ן | | למערכות ני?הול | 6[ 00300 0000030)| | אני-דאטה ן 8 | 0030 0000000800 | א/פס| | | 0 | 0800 00| | א. נין. נון | פע | | | 0 0300300300( )| | פצאפאטתצפא | | | 1 40| | ארגון | פוםפן | צץ[ | 7 ה - ומדעל נלהול לועצים | אפת ,( עפת| | | | | ן ן ן | ן | | שש [ ו 3 00800080 ן| גביש | פ.פ.ת| ץ | | 0[ 0030300030 0000 | ₪000 00 | וא.פ‎ | | גן - תוכנות חשב ן .א | [צ|צ|צ| |00%000000() | | 8/34,8/36,8/38| | | | 00| 0000000000 ן יווהו ההוש ונ ו ה | ילן - משקי תנועת | | פצצפהאצפ| | | | | 0[ 00[ 030039000 00| המושבלם ן ה א שא 71 00] , ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה=----- | | מוניטין ן 8 .18| | | לו 00 030000)| סיסמל - שלטות וציוד| 0פ-.א.1.8| | | | | | | |צן| | -ן לעיבוד נתונלם ן 6 פופו ו30803)| 47 | כ וני ו ו ו =שששבשבשםםםםם=,. - 127 - נכי יר / 9 ,+ + 1 7 ש ק ?/ /] פכרכדפף 7807897 7 ץ + + + + | שם | / "472 4 , + + 2 + ] 7] הפעלעלת + 7 497 ?7 7 + + + ]/ / 4 44 + + 7 + ץ+ + , ] 4 נ.ס.ר. - תמחסי | ש | ט| ט 43| | )| ן דובק = | "ל עִ | | 414 0% | - | ן לפ = | פצצפתאצפ| | | ץ [‏ | 0|0 03000003 הרהה ד -- - --ח-ח-חח----חרחדדררחחדדדק--------. בשרשדאטת 21 .₪ | 2-100 עצאש ?| | | | צ | 0 0303000000 ככר כ תטתהאפההההר ור ...2 | | אססנט | | |[ 00 0030000)| מדעמטלק ן אספאנתת| ט |[ |[ |[ 00080 000000)| | 8 |[ 3080 )| ן משבישל | % | | 9/1000 סנפהט| ל[ | | כ[ ן ןה | | 1100/פע 0ע8תס] | | 0 |0 0 308000)| 3 | =] סלסמל - שלטות וציוד| ספ-.א.1.8| ט | | ן ן | ן ן ו || לעיבוד נתונים | 0 פחלן | | 0 800 3 00(0)| --- == - ו בם ש [ ו ו 8 ם םמ |ם ה | ו וו = ₪ ו וו ו תר005 | א | - ו ₪ = ו ו [ הרם |ח = | - [ ח-] ו [ [ רת ם | תה 6 | ו ו 5 [ ו ו כ הרר| רת ו ש ו ם [ ₪ ו ו ת ם | !| | ם] [ ו [ ו ₪ | ו = ו ו = וו [ ו ו - [ [ פּ [ ו ו4| 1 [ [ 4 ו ו ו ו ב [ [ ם ו ו ו 1 = ו ו - [ ו ו ו פ ו [ [ [ ו ו ח [ [ ₪ )| [ ו ו ת [ [ כל ו ו ו ו ם ו [ ל [ ו ו ו ו ו > ו [ ו 1 [ [ הלל > ו ו ו ו [ ו רל ו ו ו ו ( ---- ]8 ל 2 [ 8-----!--!---- ו ו 2 ו ו ו ו ו [ - ו ו 1 ו [ ו ףּ ו [ ו ו [ ו ח ו ו ו ו [ [ - ב ו [ ו ו [ ו = [ [ ו ו [ [ |=] ₪ 1 ו סש ו ו 0 ₪ ו [ ו ו ס ו ו ו ו ב [ = ₪ ו וו ם ו 2 1 [ ₪ ו [ ] [ || ] [ ₪ ו וס: 1 שם | 5 % שא 1 7 ור ₪ !32 |ל5ם ו ₪ ₪ 08-ה 6 ו וו ת ו שה ₪ | ₪ | פ ם ו ₪6 ₪ ו 7600 ברל | ו ו 8 | ו55 ו ₪4 ם ו ל 71600 בפל ו וה [ סט כ < | ש = | 4 ₪ 7-0 ]4 חל כל ו [ 7-1 0-7 ---- ו ו 3 ו ₪1 ו ו ו [ > ו ל | [ [ > ו <= | > ו ו רל כל ו ות [ ו ו ₪ ---- ]ל ₪ ו [ ₪ -!---- 1 ו ל ו |א-₪ וו ו ו [ ו -- | [ ו > ו 1 [ ו ל -- [ ו ם [ ו ו 8 ----- ] הלל רל 1 וו 0-7 -- !---- [ [ רל [ [ ו ו ו ! ב | , ₪ )ו ו 2 : 7-78 ]8 אלל כל [ [ 8 ----!--|!|----- ו [ כל ו ו - 1 ו ו ו וו הלל !| וו > ו ו [ ו הלל הלל / ו ו ו 8 -7--- ]1 ל הלל וו | תרתה | 8>ֶ------ : 8 ו 4 ₪ | )| רל ו [ 1 ₪ הלל , [ ו ו 8 -7--- ]1 ל הלל וו וה 0 --!|---- ו ו -לל ו ו" ו ו ו [ כל | ו ו ו 1 ו כל -- ו [ ו ו 8 --ה-- | ל מל וו וה !₪ 0!----- ו ו ל וו ו ו ו ו 8 שר > = / ו ו ₪3 ]] 8 ----- ]1 9 ל 7 | חהה-- ₪0 !---- ו ו "₪ 0 ו ו ו רל | ו ] כל הלל וו : וו ו [ 7 ]| ל רל ו % ד---|!--!---- [ ] הלל ו [ ו ו ו 4 כל ל [ ו ו ו ו כל כל [ ו ו )₪ | הלל של - - |--!---- ו ₪ הלל ו ו ו וו ו ל ו |( ו ו באל ו . ו ---- 8 - 128 - ני יר ו ת ה פ ע ל ה ה ח ב ר ה ער (המשך ) - 129 - ספריות וסרטל ולדיאו / 7 ל / + כץ ץ, ץ+ ,/ + ] / מ ער כ ת %-2707 7 + 1 7 א + 7+ ]/ ש ם / 7 7 7 2 7 + 7+ + ,/ / פצל7 887 7+ + ץ+ + + + 7/0304 / / / -7) 0/00/07 0+ 0 0 000 300/ ה ח ב ר ה / ו מ ח ש ב / / / 0/0/00 0]/ /-/ / / 7 0/00/0003 0/0090 00| | | | | | ן | ן ן ן ן | א.מ. מחשבים | ס6פ-.א.1.8]| צ | צ | | ן ן | | ן | | ספ 6אתא] | | |000003030)| | | דובק - ן א/פס | [|צ| [ | 30000 ן | | ן ן 5תן | | 106טקתתס תסעספט| ט | | שספאדתה | ן || 86-א/5ס ,א/פס| | | מחשב לשל | 1000/פע 510ג6| [|צ| ן ן ן 1 )| ן ן ן | 1100/פק 810ג6] | | 0 |[ 0 0000000)| | | 43| -חחחחחחד-ה---7--7--דדדקה- ה הי 7-7 ------ -חחחחחק---. -- אנל-דאטה ן א/פס| | | | ל | החקר--- זחחחחדד--- -77--- - 130 - ע ור כל דין ( המשך ) / / 730 7200 7 4 / + ; / מערכה 7[ 727 0קת?/ + 1 4+ + ] ש ם 7 7 987; קאז 7 4 7 ץ ] ] הפעלה 7* 187 ו 7 7 + + ] ב / + + + 187 %7 2 7 / | | |) 4000000 00422234 3ֶ( 4 | דובק - | א/פס] | | |[ צ( 0 0300 0030 00| מערכות טכנולוגיות | 1 094 34 3 3 43| ן | וו הוור לוגיסטיקה - ן עצאנסע גצתפ| ט | ן | )| ן ן ן ן | ן מערכות מחשבלם ן 1-4 0090010310 | | | וו ו ו ורוו ורי הי חר וריו ייוו ולו ו וי ולור יוור וריו הו יוור ו ן לוגיקה מערכות נלהול| ‏ 6דעתת6 תסעסמט| ן ן | צ | )| ן ן ן ן | לרגו מחשבלם ן 6ם-. א.ם. ד | [צ| ן ן | ן | ן ן | | 8 | [870 600 | מדעמטלק | סזאפתת6 תסעסמט| | | |[ | צ| |0000000083 אפס | 0003000003 | מערכות מלדע בע"מ | | שפ-אאתן [ צ| | 00000 643 = = = 2 = שש שש כ= נש כש = נש נש נש נש גשגש בש נש נש גשגש נש כש נש כש = = = = נש = כ= שש = = = = = = == = = = שש = = = = .--..-.- = 7 הפערה 427 אק + + ץז + + ,+ | / 7 907 + ץ 7 ,/ , פה5פ א / רמה3+ 7 7 + 4 + ץ + + ץ + 7 2 7.0 ₪ -7 0+ 2 / 0 | | | | =שששששששששםםםשם=שש= מ.ל.ל חלפה 1 סד ל ך =]]| | | | | | מערכות מירע ךר -רחחחחחר.---- ------ --7- ת רו ו / ₪07 | םמ ופ ו . ו ו 7 - | | פ || ₪ םס ו ו וכ ם ות |<- הו 700 ור כם ו ות ות | ת | | | | |] . ו ו ו0/- 5 ור כם ו ו " | ו ו | [ ו [ ו [ [ ו - ו פּ ו [ [ [ וכ רת ור כם ו [ [ [ ו ו ם ו ו [ [ ו - [ ו ו [ [ ור רה [ פּ / ו [ 1 הו [ כל | ז [ [ ו 5 ו "ל | ו [ [ 08 -- הרת - ו ו [ ו ₪ [ ול [ / [ [ ו ו - םמ ו ו ו [ ו ]ל ו ו [ [ 8---- ] ל - ו 0 --|--!-- ו ו = ו [ ו [ ו וו - ו 1 ו ו הו 600-0008 ו ו [ [ ו 5 ו ח ו 1 |[ [ [ % [ מ 2 1 7 ן ן ו ו = ו ו [ 1 1 וו = . ו וו ו ה ו - וו ו 1 ו | ו . [ פּ = זו - | וה 0 % ו ברל |! ו | | ם | 9 75 ב 6 + - ו 008 ₪ ₪ | 6 . | ו 4 | ₪ ו 2 וו ט 5 וו רל | וו -> ו [ ם | - 00 ₪ 080 כ קר | ו ו 4 [ 2 | || = ]1 בל | ו ו 7 ו וו וו ילל % 1 / וו ו ו | -ה-- ] ל ל 000 / ות הרה 1 הדי | ה ה ו ז הלל 4 ו [ | ן ו > ו - 6 | ו ₪ [ [ < | וו ]הבל -% 7 | ו 1 [ וך--- 87 740/07 ב ו ו ו וק [ 8 ז ו ו , [ ו > ו - 5-ה וו ם ו 4 )ה ו 7 7 | . [ ה---- 6 ל - 7 מו וו ו ו ל ו ז - [ ז ו פלל רל |! ו , [ וו / ל 7 | - 1 [ 8ה-- 8 ל כל ו | הכפה הב ו ו ו רל ו / ! ן ו ו הלל כל || ז ְ [ ו ו ללל בלל וו ו [ [ ו ה-- ]| ל רל ה נסוטאו וכע שב ז ז - ו ן [ ו ו ל רל | ה [ [ ו 4 ל 7 | 0 ן [ 8------ )6 אל ל וז וו וצו מו ז ז רל ו ז ן ו ו ו - בל |! ו ו ו [ 1 רל הלל ו ו ו ו ₪ -ה--- 1 סל ל וו | 0 / ו הלל ו ו ן ו 7 בלל | ' ; [ ו( ---- 8 רל ה 8--|!|--|-- ו ו כל ו ו - [ וו ו כל 3 ו ו : ו ו ל ₪ ז ן ן = ₪ א / ה --|--|!|-- ₪ / % ו [ [ ו ב " ז [ [ וו כ ו ו -ה- 8 ל ה ח ב ר ה מ * ל ו ת - 131 - מ כ ס (המשך) ה נ.ס.ר. מ הח ש ב / | =- | ל.א. מטווך ובנלו |[ א | ו מ ח ש ב תמשס | על אאפ אאא8 תסא| ן ן ן ן ן טּ צִּ 5 -/ם ם 4% [ר] א=ר םת -₪ - ו 5 - חח ם ח - 5 ש-9א?, 7% ם = ן ב כ 7-7 תח - = רי 4 = - 4) 0( רז 8 סש 5| 8 . ₪ 0 68 0 82 | 3 < 4 ול קל [2? ( = 58 מז 2 50| > = ₪ 34| | [|צ0308 | 4 4 4 + ] --7- ---- ן | ן ו |00 |00 |) ]- 4 ה ח ב ר ה ו מ ח שב / - 132 - פ ר ס ו ם ע*"לי 7 יצ ע ל 4 + עי + 7 ה ח ב ר ה / ופפ + ץ ,+ ץ; + ץצ ץצ + 40 / 0+ + + + /4))ן ן | | ן | ן | ן | ן | ן א.מ.ן. - אוטומצלה | 4 .א.ם.ד| [צ | ן ן | ן | ן | ן למערכות נלהול ן 6 .א.ם.ד| ן | | ן ן ן ן | | ן ננד פעעקג| | | | [83ה807ה₪30008- עוז-איתן מחשבים | 8 ט ןו צץן. ]| ]| 8 | קזספאדתת | ן | ן | | ן | | ן ן ן ן ן ן ן |41 )| ן ן ן | | / ₪ א/ / / 1 | ק פכרכדת 702757 0ק/ 7 + ץ 7 | ש ם / 7 ₪ ₪ ב7 7 + 7 17 | /] הפכלה 7727 80/ + 7 ץ+ + ]| / /0' 7 7 7 7 7 / ה ח ב ר ה / ומהפבךץ ץ/ 777 7 7 + ץ% ₪1 / / 7 2 7 ל ץ + 7 / / / [4| 3 ו ?1 || 0])] לוניקום יוניברסל | | ספ-.א.5,ז] | | |[ |צן 0003000000 קומפיוטרס ן 4 498 4 4-ו 6 0 ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה=----- | ילןך - | שא | ין | |[ ][.! ₪400 משקי תנועת המושבים | שעצמהאצפ| צ | | 3 ]34 ]| לרגו מחשבל?ם | ספ-.א.1.5] | | | 0080039000)| -, ן שו |[ | 7 1 ] שא על שר מדעמטלק | סנאפתת6 תסצסמט| | [‏ | ץצ | 303030|0)| | | אספאנתת| | | |[ 0 0|030[0)| | 3 7 41 !| > 6 , א/פס| הד--- - -החחח--. -7-- - 134 - ר ו א ל ח ש ב ון (המשך) / 7 7 8+ 7 ץ + + ]/ / מ ער כ ת 9 9 ל / // 0/0 00)/ ש ם / 7 ₪ 0 72 + 7 7 ץ/ / /] הפעכה 7727 ₪ 780 7 ;+ + , , / 7 0%' 7 1 ץ 7 ץ , ה ח בר ה / הפפפב, ]+ 7 כ ץ+ 7 7 7 + ,| / ?| ,+ 7 לע / + ץ ץ +] | ן |[ |000000030(030) ן מור אלקטרונלקה ן א/פס | [צ| ן ן ן | )| ן ן | מערכות מידע 8 ,פספ] ץ | | 00300800 00000 סיסמל - שלטות וציוד| [ |צ|צן |צ0 00000003 לעיבוד נתונלם | 0044 00[ | | ]| ] | ].--[ ינ[ |[ ה אא ר פ ו א ה שעור ₪000 20 17| / מ ער כ ת 77 הק 7 7 7 / שפ ‏ / ?שו 2 מע 727 7 7 7 ] ? הה2 ע לה / 9 5/2 7% 87 7 / | / /0 א 27 757 / / 7 / הח בר ה / ופתפב, 777 9 7 תק 7 7 7 / / ] 7 ₪ 0 0707009097 )| ן 380( 4 | ץ+ 44 | אנ ל-דאטה ן -פא| | ץ 000/03 0 000 | אקפס| | 080000 00000030 החחחחחח-ח----------"--------ההחד-------דחדדדחדחד-דדחדחחחחחחדחה--.7-.-----.2 | דובק = ן אקשן | |צן | [7(₪- מערכות טכנולוגיות | ה ו | 43 ה)(||(/| %4 החברה המרכזלת ן 00| 0003300000)| "לי תוכנה ואוטומציה ל | ."ו 8 | יוניקום יוניברספל ן תסעסמט| | | | צ[|3 | | ן ן ו קומפלוטרס ו 10% 0.4 | ----- -= =" --- - 135 - ר פ ו א ה ( המשך ) / /כ/2/ ₪20 7/2700 0/7 ]| / מ ער כ ת 3/9/07 9 פה 7 70/0 0/ / הפעלה /2/3ש 45% /2/ 7 / ; ,| / / 77 2/7 491 4 7 + ; ה ח ב ר ה / המ הטב /י /י /07 20 /ם /ת/ 70070070 0/ / 4 ?+ /8 ₪2 ₪7 97 00 70 + / | | | 44| | | | ן | ן ן לוגיקה מערכות נלהול| 6זקתת6 תסצטפט| ‏ | | צ | 030000 | ן | לירז ן צצד ממססת| ן | ץ | ן ן ן ן ן ן | מירב טכנולוגיות - | סשואואסתס | | [עצ | ן | ן | ן ן ן מערכות מלחשוב ן 4 י4- 1044042007 41 ₪ | מ.ל.ל חלפה | ספ-.א.1.8] | | | ל( 00000300380)) | נלקוב מחשבים | אתט[ | | | 3%30900)| | | | | ( לשראל ) | גבשפאן 009[ 3330393090 (03ָ034)| | | סל.אס.אי. (6.8.8) | ספ-.א.1.8] | | |[ | 3030 0000030 | א/פס | | ן 00| | | | ן | סיסמל - שיטות וציוד| שא ה | [צ%ן 7 41 3493000003 )| ₪4 לעיבוד נתונים ן 0 פתן | 0000000030 | קונתהל - | 6פ-.א. |1.2‏ |0 0 0)034%!0/|צ+0000082 ן ן ן מיקרו מחשבים | 4 י%. ₪ יץך 20 20010042 !| | | ]₪ !א | ו |%!ו = [ - ו ו (3 | 80 ו 7 ז 95| ן| ו ום |0 50 ו ו ו 5 |: ו[ 2-7 7 7 זר 8 | | 7 07 0ם 7008 1 ! 1- ות | 5 ו . ורככת ן % 7 7 |9ו5| 0 קת 8 0ם [ [ ה 1 = ק [ [ - ו . פּ ו רו ] 1 >< וכה : ו 5 פ | 1= ו[ ו || 9 / ם ו = | ו רת 5 1 |[ ה ות | 7 ו ופ | ו 1 ות וה ו|- | +ש ו ו 87 5- | ור רת 5 1 7 ו ת וש | +34 ו מ ברל ]| ו ם ם | ו 1 תר) || -5 , ' ]| ו[ [ 1 ₪ [ / [ וה | . ל ו . - | ו ₪ 0 / 1- ו ל ב79 ₪0 | ְ 2 | : ל [ %* ה == רשיא -0 ו י | ומנ יכ נש 0 רו ו = | 2 ם | - כ = ו - 2 ו - שו או יו ו ם ו ו [ 1 ו 5 ו כ | - ( | ו 50 ן -0 108 | | - : | ו 1 1 [ = ו ו ו וו ח ו ו ם ן 1 : / |5] ת. ו - = ו ו 7 - ם - ו ו : 7% ום % = ₪ [ ו - 7 ₪ | ו םר רת ו[ 8 ₪ | ! ו [ה ו 2% ו ו 5 | ו[ ו וו - : ו | 1 ₪ ופ ב 1 ות ₪ש. | 8 םר 50 ו ו 48 || הררה | וה | פפן | 5 | 0 וו | 5 | 5 1 7 | 7 ור שם | ₪ 1 ו ן 2 ן 5 ] 4 5 8 ברל 70040 בר - 08 ₪. | של ,1 ח ל 4 )בר 0% | 5 % 1 מצנבוטי וה שו ה / : [ וו בל ו ו ה ו כ | כ הש = ו 7 [ =1‏ | 0 0 סי מ וו ו א % ו ]| ב | ! 4 ו ו 1 וו 1 == | == ה |]. רל 0 ות ו ו 1 ל % ו ו 6 קל ו - 2-5 ו - | ו ו מל ו 1 | בור 4 | 9% |" [ 1 [ רל > 1 == ו[ ו 1 ! ו 0" % ו ו ו [ - ל ו ות = = [ 1 4 | ז ו כל |-[5|----907%0791ן | | | ב אל 4 1 2 ה ו < ן 8 ש 1 ו ו ן 1 כ ה [ וו - 0 [ [ כל | ְ 7 ₪ ₪8 כ כו של ור ד ₪ ו[ 8 ₪ ו 0 1 | = ! ! [ > וו ו וו / 7 ו[ = ]1 .שר יל ו ו[ == == | 2= [ 8 באל 20 ו [ [ -- ו ו / ! [ == --==-- /1' ל א ו ו 1 וו כל |! ווה ו ו 7 3 % ו ו וו ילל רל ו ו ְ | ו ו מל ש ו וו ו !| ילל ל ו ו ם ו [ ח - % ו ו ו 1 -₪ ו ו ו (-|---- 95 ל ו | ו כל ]| ו פּ ו 1 8 - של | ל רד | ו ₪ 7 % ו ו [ א "₪ ו[ 0 ו ו רב ל ןי | | | בר ל 1 : וי ה 5% -- 1 = | = | הפ -- ₪ 8 ו 1 הלל | - = ₪ | [ ו ו בלל . -7--0-- ]| מל [ ו ! : [ ל מל - 7 ! ו ₪ , 0 -!|7₪7!|-|---- 964 ₪ ו ן ו - "0 [ 7 9 ]== ] 22ב ו ל ל ו ו ו וו ".₪ ו ו -7 = -ל ₪9 ו [ 7 - 1 [ [ 9" = ]1 שה 1 ב רה = -8. % ו 0 הקחדה .]]/ שי (המשך ) / מ 8/8 פט ,/ יוו לק ו ל / | ה5 ע ל 0 8 , ה /2// 5/0 / 9 / ב ר 2 1 ? -/ / י77 /9/9/8/4/ 6 / 8 / ו / יו ,7 2222277 שש 2 2 ם / / / לדע - | -תררי 0 9 / / / / / / / מחשב לם ן ש=שששששששםשששםשםםשם / / / ותוכנה (2 ו 4 6 - ה ו | פקקג| ץצ | | | א השרי ש=ששם לשרא-טל 0 )| | | 4 0 | | 0% | ל - 0 04| | החחחחח----.------ פ-.א.ם.ך ברק קוה שא כלל מערכות 0 ₪ ו צסססתתטת ב כב וש כ לרגו מחשבים ן ו 7 ו יי רפ מחטבלם | | | מו | 7 ה ו ו | | 0 ו0380| = מדעמטליק | שספאדתת | | - 0 ו | 5-ו ן ן שיק שו דה אהד / 7 | [צ| 31| , | ן | מחשב לשל א אש | 1 | 4 ! | | [ 08| | ב סדפתם | | | 0 ו ו ן 00000 ו 0 | | | ן | עצ | ן ן ות מלב-מידע ן ל | ן | [: | | אוו ...א ו וו ו מידן מחשבלם ן הרהה = 1 ן ן | ן ו מודן מחשבלם | | | ה[ ץ וו ו מיקרו | ו 34 4 1:1 :| ו מחשב לם | 5 | | | שש ן ן (ל-ם) | טנ | | ]| ו ו ו צ | | | | ן ן דד = + | | [צ| 0 | / מערכות | 0 .| | ההדדן- 11 | עפרה -.א..ך 8 | 200 | צּ צ | | ן | | | | | שה | מ סשת | ו וי | 22 0 ן משוב | א210פסו | ן - יי ן ו | | אסמאנתת| | | !)| ו ו ספ-.א.1.8| | | | | | | | | ₪ ניקוב מחש ה 00| ( לשראל ) 7 | 11 0 43| ו - 0% | ו 0 ו סי.אל.אל. (ם ג.ס) | 11 ד )| | | ן הווש 4 | |צ| הבוו מחחחחח-- החחדקר הלמר - - -- -- - - -- - - ו ושפלוומומההמומטוומום !| 85| -ך | - 1358 - ת וכ נ ות ע זר א * (המשך) / /7 / /2/8/ 9/9/2/ק/ / / מ ערכת 0/0 // / 2/2 6/7/09 8/ / שם ‏ / 4 ו 7807 7 לק / הפ עלה 727 9/77/7220 | / / 86 08 ה / / / / / ה ח ב ר ה / ו מ ח ש ב / 7 / /‏ 0 7/0/00 0/0/0/0/0//0//0/0]/ / / 0/0 0/0/0/0/0//0/0//0/0/0/00]/ / ן | | 1 | )+ | 33| | | ן סלסמל - שלטות וציוד| ספ-.א.1.8| | | ט | 3% + 5 00| | | לעיבוד נתונים ן 0 פתצ| 1-4 1-2 לש )2] | סקס | פתספ| | | | 00[ 0%8/80080ו430080 מחשב לם ן 8 | 0000000 00| קומ - | פתספ| | | |צֶ 0 00080 000003+9)]) שלרותי תוכנה ן 8 .0 0000030 0 00| קומפטרילד - | ספקטרום ו[ 000 400300 3 1143 ]| -/- !]| מחשבלם אלשללם ן 1 15 0-0 0 7 רע ] ספ-.א.1.8] | |[ | 0000080000 קונטרול דאטה לשראל | 0 פס] צ | ן ן ן ן ן | ן | ן א/פס | ן | 3 4 42.8 4 :| ורי קונתהל - ן ספ-.א.1.8| ץ | ץצ | | 0000003000 מלקרו מחשבלם | .ךיפה תתתתב.ב==ש-.- תשתית - ן פפפפת | | | |[ 0000300000 חברה לסחר חוץ | אאד; | | | | | [|ץצ | | | | | | .ב | 4 8 03 [ 31| ן ן ן 4 | ₪4 ו 04( ן | -= 139 - ת ו כ נו ת ע ז ר ב* /; 200000070 7₪ 220% 1087070 )| | קומפלוטרס ן "...יי לשראדאטה ר.י.ק. | יידאם | | ט | צ | ן ן ן ן ן ן ן לוטוס ן אפס| | |[ |[ צ 3 0000000003 אלקטרונלקה 8 פאן | 00030 030 000030 | מדעמטיק | 6פ-.א.1.5| | | | צ([ 0000030030 | | אספאנתת] | ]| | 800 0000030000 מחשב לשל | 1100/קת 610ג6| ע | ן | | | ן | | ן | | 1000/פע 810ת60]| | ]|[ | 0008000 00| | ] 1[ 7 07 | מלקרו מחשבלם (ל-ם) | אפס | [|צ] וו )6 | 5 ספתטצ | 004 34003 432033 ) | | קונתהל - | 0פ-.8,מ.1] | | טע | ץ | 0000000000 - 140 - [- שם= ‏ / 3( + ץ ץ ץ + ] /( הפע לה -/9/ // 0/0 0/0/00 7/0 70/0 | / / 00/0 0/0 0/0/00 / / ה ח ב ר ה / המ מטגא] + + ;3 +03 02 + + 3 0 / + + + ץ + + ץ + -| / | | | 33| ן ן | | ן ן ן לרע מחשבלם | ינ ]|[ |[ | וצ מ ותוכנה (1982) ן 4 ]443 +04 ]| | ן לשראדאטה ר.*.ק | 0 תדאם2| |[ ט | צ | ן ן ן ן | ן | כלל מערכות ן פטספפטפ| | | צ | צ ן 0000030 | | | 0 | | | | 33| | ן | | קרט | אסאתס | צ[ 0303 00000030 - ששששששששששששששששששששששפשששששבשששששששששששששששששששפשששששששפשבשששששששששםשם / 7 90 ₪ 28 /א/ ] / / / מעראפף זה סו 08 0 7,%7% 7 7 '/ שם ‏ / / 20 8/ 3/5 /2/ -/ / / ] הפעלה /] 7 70/ ₪ 3 9/7פ/ + 7 ]/ 05/80 2/6 /‏ /5/ 7 -/ / החברה ‏ / ומהצב/ 0/0 ₪ 70 / / 0 | ווה /₪ /9 9 /6 / 00/00/07 ]| | 3 ]| 401094 )| אס.סי.אס. יועצים | |- 8 | | | צ 0 030300000( ארגון ומדעל | פפפ| ט | ן ן | ל ןרו ןי | נלהול *לועצים | אפפ 18פת| | | | ה | || ש א 6[ ור ןרו | רגש 1 | [דןצודן ך | | החחחקחח--ר--- החחחר---. -ד-חחחחק---.- - 7-7 תחת 2 2-ו 2 קומ - שגלא - תשתילת - ( המשך) - 141 - ת ו כ נו ת ‏ ע זר ל נ * ה ו ל 7 7 7 2 /ק2/ / / מ ער כ ת ]72 72 ₪060 7 / / / 7 / 5/ 2/5 /2/ /] הפ עלה / כ קל או - וע / / / /2/62 75/80 2/7 / / ו מ ח ש ב / / /ס, /ת %ש/ / / //0 /0 /2₪ / / | 1 1 )| ן| | ן .1 [ צ | 00000 | 8/34,8/36,8/38| | | | 3080000ן| | | גזפאסתסס[ | | |[ 00| 30309/9080!| | ספ-.א.1.8] | 0 |₪43000030| | | ספ-.א.1.8] | | 0 |030008000)| | | שי [ 1+ | 3 :+ | | פתספ| | | | 03800[ וצו | | 6פ-.א.ם. :| | | | | |[ ט | | תסא | | | | 31 | ן | ן .א.ם.דן| | | | ן | | טץ | חשב לם | ספ-.א.1.8] | | |[ 30| | ן אסאמס] | | | 03[0[| 3 |צן| | ן אסא| | | | [3| |וצן | 6פ-.א.8.ז| | | | 00| | מ זפפת | אאז; | ... דן| ו מ |ם ות |ום ת | 5 ו ו ו ב |- |ה |ת - !| ח ו ו ו - הח | ותה | 5 ו ו ו ח ו ות ותמ | (כ] ו [ ו ו שר ם |ת ו ו ו ו | ת | | !| | [ = ו [ ום | ו ו ו ו [ | פ | תח ופ ו [ ם ו ו ות ות ות 1 [ פּ ו [ |- |א וה ו ו רו ו ו ות והם |= ו [ םס ו ו [ 5 |0ת| ו ו - ו ו |ם | - ו ו ו ו הש | 1< ו ו ₪ | ו ו ו |כת ] ו "₪ ו ו ו ו ו- ו [ רל ו ו ו [ הם ו ו רל ו ו ו ו ו ו וו ל -] ו ו ו ו ו ו ו רל ו / ו ------7!-!-!--!|---- ] ל ב ו 8 ו ו ו [ [ ו ₪ ו 8 ו [ ו [ ו [ - ו 5 ו ו [ ו ו ו הי [ [ ו ו ו ו ו ח ו ו [ ו ו ו ו - 2 ו ו ו ו ו ו ו = [ 0 | ,| [ 4 | ₪ | ו ו ו ו ם ₪ [ ו" ₪ יי 0 ס | ו ו ו = 1 | ו ₪ ₪ א | ו ו ו - ו (ר] ד ו ם ו 2 םש !₪ וש | ₪ | ו ו ו [ < םב 4 ₪ !₪ !] ₪ | !ב ם [ ח % ו" והם ו !8 |8| פשושם ו וק | ו 7 - ₪ ו ₪ ] ( | < | בל שי של ₪ ו ווה : ו [ | [ [ 0 -- 7 ו ו ₪ וו > | < |< | < | 7 /, 76 | ו 4 ו ו ו [ [ ו ה ו וה ם ₪ ( חר---!|-!-|!|--ו|החה-- 0% ))% הלל וו וו ו 1 ו ו [ / סָ> 3 1 [ ו ו ו ו ו ו <> 1 0 | 1 ו [ ו ו ו ו ל רל ו ווה = |------- |! 1 ]= ]| הר --=--- | הלל יל ו ו וו ו 1 1 [ ו בל ו וו ת. ו ו 1 1 ו ו 0 | [ ו ו ו ו ו 1 0 כל / וב ו חהה--- !-!-0!-- 0|₪---- 8 כל ו ו ו ו 1 ו ו" כל 1 ו ו ו ו ו 1 ל - | ו ו 1 ו ו ו יכ ל 1 החדהה -- | 7 | 7 | -- !| ח----- 1 ל -- ו ו ו 1 1 ו ו ל ו" ו [ 1 1 ו [ ל | ו ו ו ו [ ו רל רל ו ורחתה 7-0 | -- | ------ ₪ אלל -- ּ ו ו ו ו [ ו ל ו [ ו ו ו [ ו -- 5 | ו ו ו ו [ / רל ל 1 והה--- 0 !ד ה-- | ה----8 0 - ו [ ו ו ו ו ו כל ו [ ו ו ו ו ו - - | [ ו ו ו ו ו כל ל 1 7---!- | הך--|7₪---8 09 ל ו ו ו ו ו ו 1 ל 1 1 ו ו [ [ / - | ו ו ו ו ו 1 - ₪ / 7-7 -!-!|7--|!|₪----7 9 -₪ ו ו [ ו [ [ ו ₪ , ו ו [ [ [ ו -₪ ₪ ו ו ו ו ו ל - 7----- !-!-ד- !8-7 9 ל ו ו ו ו [ ו ₪ | כ ( בורל הר ה החד הד הח הח הח חח 11 = טול ג הש הט בטפפ ג גפ ה" חונינ אמט עצבת ג - ו 0 ר 1 = ַשקו ‏ אפר חר - + = = וויייש - 143 - .2 3 2 / // / / 4ב/ וי יו ה ח ב ר ה / הפהפב 77 108707 ץ ץ7ץ + + / ץ 00 00 + 0 0 07 ץ +1]3 | | | | )| | | | /| ן ן | | צשצתפן | | | 0003 0 000000) אי.אס. (1.8) | א/פס| | | צ | צ | | 3 0000000000 ן 5 פאן| ן | ן ן | ן | | | / לוניקום לונלברסל | סם-.א.ם. | | ט | ן ן ן ן ן ן | ן קומפיוטרס ן 4 1 + 044 | | | מדעמטלק ן אפס |[ | צ | 003030038 030300)ן | מלקרו ן 8 ו | 000000030 0000000300 מחשבלם (ל-ם) | 8פטט | | צ| | 0000000000 א/פס | | | | ן | ן | | ן | סל.אס.אי. (60.8.8) -| | | | | צ | ן | | | ן ן הנדסת מערכות מחשבים| 4-34 ]|[ 1 1 )| | | קונתהל מלקרו מחשבלם| | %3צ0303 030 030000) | רייה --ההחה הרדה > סקר וו הממור 22% > חישה <> *-הוה ר"דל = = ]| - | רא | של :ו ב ן5|55 5 ות ב ם | ם |ת.+ | = | 1 |ֶ- ₪ | ם | + | ח | א | 2 |קרת= - | = | ההא = | ה | רו | םש ו 7 | א |ם ו = | - | ו | - פם | 6ף ו ו ות ו ו ם | רת ו 1 ּ | םס ו ו 5 | םש ו 1 ₪ | 44 ו ו הת 1 ו 2 כ-7ה-- ה-- !-- ו ו ו ו ו ו ) 1 ו ) ו ו ו ו ו ו ו ו ) ס | )| ו 4 | ו ]| וה|ן ו ב |6 2 | [ 3- | בו | 7 ו ₪ 1 1% ו ו ו ו < | ו | ו ו --₪- 7 7-7 --- ו ו | ו < | ו ו ו ו ₪ 7-7 --|!-- 1 ו ו ו < | ו ו ] ו 7 - | - !|-- <|.אן | ו ו ו -₪-- ה - 7-- !|-- ו || ו <= | ו <= | ו ]| ]| 7 7 0 -- ו 1 ו < | ו <= | ו ו ו 7 - ה- -- ]| ו ו ו ו < | ]| ו ו -הה-יה 7ה- !-- ] 1 ו <= | ו <= | < ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ]| 1 ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ס ו כ נ ל - 144 - ת ע ו 5 ה ת ל יר ו ת נ ס י עו ת 2-ו 7 8 85/פסםד | - 145 - ת ע ש * ה / / 9/ק/ ₪ 2/2 0 / // | / מ על 5 ת / 00/02 4 0090/20 70/0/00 40| ש ם / /8/ 09 /52/ ₪ / 8/8 7/0 7/0/00 0/ 3 5 - 7 הגלפה 207 9127 7 + 7 / / 77 2/2 / / = // 0/0 040/ ה ה בר ה / ו מ ח ש ב/*7 / 2/5 4 ( + 7 7 ,+ +14 / 7" ז] ץ % + ,+ / + ]| | 111 74434 330 )3 45| | א.י.א. (ם.צ.ת) | .ב |[ צ |[ 0300 030 0000030 | מערכות לוח זמנלם | 5/38, 5/54,5/36| ן ן ן ן ן ן | ארגון | פ.פ.פ]| | | ץצ | 0030 0000000000 ומדעי ניהול יועצים | אפת ,פעפג| | | | 030000 00| | טכנולוגיה מתקדמת | | 8 .א.ם. :| | צ | ן ן ן ן ן ן ן כלל בק ן טפ | | | 003% 0000030 | לוגיקה מערכות ניהול| סזַַקגת6 פסעסמע | | ן | ן [ץ | ן ן ן | נבששטן [צן 1 5000000000 ₪4 | 1 ק.ס.פן| ג | | | 434094040 )| | ן 2-2 1 בבש 2 4-ב בבש בב שבכ שת בש כ 0 כ 2ב שש = == ===== == = מדעמטיק | 16הפתת6 תסעסמט| | ן | ן ן ן ן ן ן ן | | צ| |צו0000[83 | 6פ-.א.8.ז| ‏ | || 3000080000 | | שספאדתת | 14 | | 36| 0 << | מחשבת - ן ספסנא תפעת| | | ץ | | 03000 0000000030 תוכנה יעוץ ושיווק [ : 4 8 %י 1 0 4 ]1 4-4 | ישנט ב = בסושם בבוגם נ-ש שר שג בש שש בכש וטיט כש ששב גנט בם מש ששכ כ כ כ בש בא מ א שבל בש כ ב שש שק שו בב ב בצ וביט מש | משוב ן אסלנתסא| | | ץ | | 0000030080030)| הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה--=--=- | || מתתסאעס גצתפ| | | |[ 300000030 נלהול ן אאט] |[ | |צ0 000030) פרולקטלם ן | 0 0300000300 ן "ית 1 ] | - - די היראק לית א ו - ו השפ טטר > ה סל.אל.אל. תפן - מערכות יצור לעיבוד נתונים תיכון, פיתוח ונלתותח| סלסמל - שלטות וציוד| עוז-איתן מחשבלם ניצן - מערכות מידע | (מ.ת.0) ,תתא ביתכ | צדד ם,זזסת| ספ-.א.ם. ז| ספ-.א.ם.ז| צדד םוזסת| ספ-.א.ם. ז| 1 אתט]| ט | 0 פתץ]|: זספאדתת | שסמאדתת | -- 75 ידיי ד ה ו ידיד ------ )...ה סָ 7% )יי ו 5 1 כל שש ו" ל ( + [ ל > -- | כל ל ל 1 0 0 % - ה 6 [ ,רה כו 07 ו ס%0 4 ו רל | רל 7-6 | ל רל ו ל 1 רל | מל יר ו ל ל ] ₪ וו ל )!|| ל 0 1 של '-₪ [ ₪ ו" ל ל 0 רל ל ל כל רל ל ל ו ם ו ו וו ם ו כ וו ם 1 ו דרי וכת [ ו וה₪ מו 8 ב - טרה הור ה ידד דחי םב | | ב הָ| 4 ₪ | ₪ | - הת | % ה |הר | ב | ו 1 ו ו ו | ₪ | <ַ7----!-|!|--- ו ו ו ו ו ו ו 1 > ו ו ו ו --- !7 ---!-|!|--- ו ו ]| || ו ו ו ו > ו ו ו ו -- 4 ה7- -- -- | --- ו ו | ו ו ו ו ו ו ו ] ו - 7 7-7 - - | ---- ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו -ה-!- !-7-- - |- | --- ו ו ו ו ו ו ו ו . ו ו ]| ]| --- | 3---- |-/ -- - ] ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו --!--|---!-!-- ו ו || ו ו ו ו ו ו ו ו ו [] ו וו ו ] ו וו ו ו 15 ו ו ]] וו = ו ו (-] ו וו רו ו וו ם ו ו -7 ] וו ו | ₪ 41 ו רל ו וו ל ו | = ₪ | ל 9 ּםּ ו ו 5 ו ו - ו וו ה ]| ו ' ] ₪ ₪ 9 | 0 ם ו 5 ו וו- ו בג ₪ וו וו םש ו 1 ו ] כ 15 ו ₪ 00 פ וי | - 7 ח "₪ וו ו ם ו : | ו 9 ל . | ח 2 0 40 | ות 5 1 ,56 ל % | ₪- ו ל 0[ 11 סל 9 כ ו ו[ תי > | א ב 06 1 - | של 60 !! וו פ של | | ח ו 2 ויוי ו ו ם | כ ל ו ]| כל ו 4 בל לש ]| יל כל ו ה ₪ ו ו כל ל ו ]1 ל ו 7%. | כ ל וו 0 של .0 ]| ל ל ל ₪ .5 -- .2-00 -ש- 2-ב ד 0 ₪ 615ט0החטם עוצמה אדירה במחעטב | אין טעס לערוך השוואות בין 820 של חברת הענק פתחפטסזזטם לבין מחשביס של חברות אחרות, פשוט -- אין לאף חברה מחשב כזה. המתחרה היחידי של 820 ... הוא 820. 0 8 הינו מחשב-שולחן בעל עוצמה אדירה, המצטיין בביצועיס של מחשב מקצועי גדול. 0 8 מצטיין בכל: בעוצמת המעבד, בגודל הזכרון, בנפח הנתונים, במספר ובתכונות תחנות העבודה, בעיקר -- בארכיטקטורה החדשנית המאפשרת לו לתפקד ברשת מחשבים (תכונה זו חשובה במיוחד למפעלים ולארגוניס גדוליס). המחשב ידידותי מאוד. תוך שעות ספורות ניתן ללמוד את דרכי תפקודו והפעלתו ולנצל את תכונותיו הרבות. קטן. = 2 = ₪0 מתוכנן לפי מיטב חידושי הארגונומיה (התאמה מירבית של מבנה המחשב לנוחיותו של המפעיל). 0 מהווה הוכחה ניצחת לכך שהחברה הטובה ביותר, היא לא בהכרח הגדולה ביותר. כדי שתוכלו להתרשס מביצועי המחשב 820 הינכס מוזמניס להדגמת התאמתו לדרישותיכס. לתאוס הדגמה ו/או מכירה, נא התקשרו למחלקת השווק של כלל מערכות, או לאחד מהמפיציס המורשיס. 5 גוכויציו גו13 אס החלטת לרכוש מחשב - לך עם החברה הטובה ביותר במקום עם הגדולה ביותר. כלל מערכות בע''מ רח' כורזין 1, גבעתיים 53583, טל. 03(777061) גיל גולדפיין וו[ 2] ₪ 0-5 שש אעטחד6םספ *'אואע 0 5 = 5 .שח! ,50451 !661 3 זה והוחב3ּה ]5 בּזו2ו6ַץְ13] 37 5 724423 :|6ד 8 זו זססה | וו9 01 אזהוה08גזו 8 5 אואט היום נוח=כח 0% סז 6אוולפפאזוסצום סספוג אפזטקואס6 65 סיאי אי. תכנון הנדסי באמצעות מחשב בע"מ חכרתנו מיצגת חברת 070-780 המטווקת ציוד בשיסת ה-צתא אתט0ך למערכות 040/02%. ו הומרה:תהנדת גרפגות 8א10 סאג51 עם מחשב20110 32817, זכרון עד 3%8. 1 תכנה :תכנה דו מימדית תלת מימדית המתאימה לתחנות העבודה הנ"ל, חברת א07/1510 תדגא תכנת 6א11טסס 50010 - תצמשטם 0 העובדת על מחשבי ..11/7א0 ומחשבי ..45 אפד ----- 9 אפליקציות - לתכנות הנ"ל בתחומים הבאים: גרפיקהּ, תכנון מכני 6א6, אנליזות של אל ₪ תמיכה בתכנה וחומרה חברתנו נותנת תמיכה מלאה בתחזוקה של התכנה והחומרה המשווקות על ידנו. לשכת שרות-חברתנו מפעילה לשכת שרות גרפית עם 8 מסופים גרפים כל תחומי? ההנדסה, מנטים סופים ועוד. וצ 5 .א גת ומד וו/6סו/ו4643:אז,[04-24453. זז ,134467 גזוגש דש ).2 - ₪ חברת בת של: ₪ ₪ ההדד הק הרותטטה יחל הה תח 1 א 'ץָיי ;4 ה-א בי צן מו ע ר כות מיד ע ב ע " כו רחוב פרישמן 69, תליאביב 375 68 טל. 70 43 03-22 |8ז 75 + שו/ג.-ז ,זפ אה הפוח .69 .א .= . .א .סז! 5אפז5צ5 אסוזגואקס:או נ' י צ ן - מערכות מלדע בע"מ | ו נליצן- מערכות תכנה בע"מ, הלנו בית תכנה המתמחה בפלתוח תכנה ללשומלת ושווק ן מערכות חמרה מתוצרת 1 הזהס . הצוות המקצוע?ל של נלצן התמחה בפלתות תכנה יישומילת ובמתן תמיכה אחראלת שוטפת במתקנים ששווקו. לנלצן תכנה ?לשומלת מסחרית בתחומים הבאים: תכנה לנילהול מפעל? תעשיה. ן תכונותיה הבולטות הן פשטות הפעלתה ורמת תאלמות גבוהה במלוחד, הגישה אל מאגרל | המלדע מתבצעת ‏ 5א!! א0 באמצעות שאללתות. המערכת מטפלת בנושאים הבאלם: - נילהול רכלשה - ניהול שווק ומכלרות > גלהול <לצוב - ניהול מלאל | - ניהול ללצור באמצעות קבלנ? משנה | תכנה לניהול חברות ורשתות שווק. מערכת זו מאפשרת שלילטה ובקרה ממרכז נלהול על מערכות השדה האלזוריות, גם מערכת זו מצטלילנת בפשטות הפעלה כשר תאלמות גבוה, וגישה 5א!| א0 אל מאגרי המלדע. תכנה לנילהול חברות וסוכנולות ביטות. מערכת זו מאפשרת טלפולי אלנטנסלב? בנלהול תלק בלטוח ברמה של חברה, סוכנות חלתום או סוכן. במערכת זו כלולים המערכים הבאלם: תומכות החלטה לגרד המנהל?ל. כל המערכות רכשנ נסלון תפעול? רב שנתי ופועלות בהצלחה - הפקת פוללסות תוספות חלדוש?ם ובלטולים - שלרות ש?לקלם - הפקת בורדרו לחברות וסוכנלם - ניהול מערך בלטוח חל?ם - ניהול קבצל פוליסות - ניהול מערך בלטוח למל = בל הדל חבירעת ---ר-) ה שיו ן 2 / וניאר 4 5 ה | 1 בכל מערכות התכנה הילשומילת משתלבות 2 מערכות תכנת שלרות והן: ל | - מערכת לנלהול פלננסל והנהלת חשבונות % - תכנה לעלבוד תמל?לים ן כל מערכות התכנה מפיקות שפע של דוחות בתתכלם שונ?לסומהוות מערכות אמלנות | ו 1 רבה על כל סדרות המחשבים של |582א65 81 בתאלמות מלאה, החל מסדרת המלקרו מחשבים מסוג א0[ז58א05 02זא55ק המשרתים עד- 5 עמדות עבודה, וכלה בסדרות הסופר מלנל מסדרת ה- ./.₪ התומכות במספר מאות של עמדות עבודה. אנו נשמח לעמוד לשלרותך בפרטלם נוספלם, במלדע מקלף ובהדגמת נמערכות. כתלתנו: גנ ל צ ן - מערכות מלדע בע''מ רח' הרל ילהודה 54 גני- תקוה מלקוד: 55900 טל: 342206, 342215 . | פועלת בעברית 3 סופ ₪ | המערכת לבנית מודלים כלכליים, עובדת ומשוחחת איתך בעברית כעת יוכל כל אחד הנדרש לתכנט, חזוי כלכלי, תקצוב וניתוח מידע להעזר ב-3/אסו5ט= ולהפעילה בעברית. חשב, כלכלן, מנהל חשבתות, מנהל יחידת מחשב, מקבל החלטות: זה הזמן להכיר את 3/אסופשם. המערכת לנתוח הנעשה בכל מחלקות העסק והמפעל: ייצור, שיווק, ניהול כספים, כח אדם ועוד. המערכת שתעזור לך בחיזוי תוצאות החלטותיך הפיננסיות זמן רב לפני התרחשות ההוצאות הכספיות בפועל. המערכת שתחסוך לך עשרות שעות עבודה בחודש. בץ מאפייני 3/אסו5=+] ששששממוווווממם נזוצרים נוספים מסידרת ₪סו05= (במחעבי י.ב.מ. 5/38, 6, 5/34). ו/אסופט; -- מחולל דו"חות ללא תכנות -- למשתמש הקצה. /] 2/אסופט -- בניה ותחזוקת קבצים - למשתמש הקצה. ששמאאן ‏ 4 /א05/0= -- אחזור מידע על ידי ו משתמש הקצה. נשמח להדגים בפניך את המערכות. לתאום פגישה התקשר אל גרשון באגף השיווק 0ל. 05-491262 * לימוד קל, פשוט ומהיר. * המודל הופך לדו"ח מודפס תוך עניות. *= הצגה גרפית ברורה על המסך ובדו"ח המודפס. * קליטת נתונים -- מלוח המקשים, מקבצי המערכת שברוותך, ממודלים אחרים במערכת. = מספר גדול של פונקציות פיננסיות, כלכליות וסטטיסטיות. + ערך נוכחי נקי, החזר הלוואות, סטיית תקן, רגרסיות ועוד. + מודל בגודל של עד 97 עמודות ועד 9 עורות. טכם - הפתרון המושלם לבעיות התכנה טכנולוגיה מתקדמת בע"מ בית התכנה הישראלי עתידים נוה שרת רח* זבורה הנביאה ת.ד. 15045 [*1". תל-אביב 61150 0ל. 03-491262 טלקס: || 11 342621 2 5 5 - ו | + 9 ₪ ₪ % 4 2 2 0 א 8 /. -% ו 2 מערכת אחזור מידע על ידי המשתמש הסופי ל-5/38 ואפו / באפריל 83 הכרזנו על 3/אסופט"] - . מערכת מודלים כלכליים ל-38, 36, 5/34‏ אפו וזכינו להצלהה ללא תקדים. עה או מ5רל%ים על 504 00 סט שתאפשרלכל משתמש קצה לאחזר מידע באופן עצמאי. 4 = מכילה מערכת תפריטיס המאפשרת למשתמש הסופי לייטייליי בתוכה וליצור כל דוייח נדרש. 4 -- תת מערכת עזרה( ושה) לסיוע למשתמש 6 החדש. -- בניית תפריט לכל משתמש או קבוצת משתמשים. - מילון נתוניס המכיל מידע על כל קבצי המערכת והצגתס בצורה נוחה. - גישה לקבציס מרוביס. - עריכת מידע בצורה גמישה ונוחה. -- שמירת דוחויית לשמוש עתידי. -- ללא שפת תכנות וללא הדור. - יחס של 1:20 לעומת השיטה הרגילה. נסה ותווכת כי 4/אסופ5ט:] תהיה המהפכה הבאה אחרי מהפכת 38/ וא ז5צץ5. להדגמה ללא כל התחייבות פנה לגרשון מאגף השיווק בטכם -- טל. 03-491262. טכם -- הפתרון המושלם לבעיות התכנה. הּן טכנולוגיה מתקדמת בע"מ בגית התכנה הישראל' עתידים, נוה שרת רח' דבורה הנביאה. טכם ת.ד. 13045 תל אביב 61130, טל. 491262 -05 טלקט: וזה 142621 אדי מו 7 1 החאהההדהלקר תוחור הלחר ה הלדדזוקן