תערוכת איל"א – 1985 – אלבום מזכרת מהנהלת איל"א

אלבום מזכרת שהוכן על ידי הנהלת איל"א עבור כתריאל צימט, מארגן התערוכה. האלבום כולל מכתבים, חומרים פרסומיים וצילומים מהתערוכה.

OCR (הסבר)
ירושלים - ת.ד. 12009" הקריה רוממה - טל. 0וו525 |02) 9 בספטמבר 1984 כב' באלול תשמ"ד לכבוד מר כתרלאל צימט טלרד בע"מ ת.ד. 50 לוד כתרלאל שלום! הנדון: תפקיד יו"ר הכנס הארצ? ה-20 על פי החלטת הנהלת אלל"א, אנ? פונה אליך בזאת בבקשה לקבל על עצמך את תפקיד יו"ר הכנס הארצ? ה-20 לעבוד נתונים, שיתקיים בימים 21 - 24 באוקטובר 1985 בבנלנל האומה בילררשלים. אני מאחל לך הצלחה בתפקידך. ב ב ר כ ה קש ד"ר מל נבכ יו"ר ההנהלה איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה עולם המחשבים: ,9 תמונת מצב 4 ה םי רת % לעיבוד נתונים גכ > ו די :1 ירושלים, בנייני האומה 20 לעיבוד נתונים יתקיים ביום שלישי ורביעי, 2 בחאקוטובר 1985 ה בירושלים. ו מגמות הכנס בשנים האחרונות חלו שינויים דינמיים בתעשית עיבוד המידע ובטכנולוגיות התיקשורת. תהליכים אלו הביאו להגדלת זמינות החישוב למשתמשי הקצה ועליידי כך הם משפיעים יותר ויותר על החברה בכללותה. אין יותר ספק שהטכנולוגיות המיושמות בדרכים חדשות, ולפרקים חדשניות וכלתי צפויות, מגדילות יצרנותנו ומעשירות חיינו. ננסה, בכנס זה, להתבונן סביבנו בצורה מסודרת וענינית ולהעריך את המתרחש: מה השגנו עד כה ומה הם כיווני ההתפתחות לעתיד. לשם כך נקיים בכנס, בנוסף להרצ המקובלות המוגשות כהענות לקול קורא גם הרצאות נות מאנשי אקדמיה ותעשיה שמטרתן הנחיה (1.5אואסזו1). ₪ של קריאה להגשת מאמרים אנשי המקצוע בתחומי המדע, התעשיה, הניהול, החינוך, המינהל והשיווק העוסקים בנושאי מיחשוב ומחשבים מוזמנים להגיש מאמרים המשקפים הישגים או עבודות מקוריות להצגה בכנס. בין הנושאים המומלצים בעלי < > נמנה את: (. ב % -- מערכות משובצות מ -- הנדסת תוכנה -- הוראה באמצעות מחשב -- מחוללי יישומים - ייצוא תוכנה -- אבטחת מידע ותחיקה -- ביקורת ובקרת מחשבים - גרפיקה ומשחקים. המעונינים מתבקשים להעביר לוועדת הכנס עד ליום 15.4.85 תקציר מורחב בעברית או באנגלית בהיקף של שניים עד שלשה עמודים. המאמרים ייבדקו על-ידי ועדת התוכנית אשר תקבע את מידת המקוריות והענין שבעבודה לבאי הכנס. החלטות הוועדה יועברו לידיעת המחברים עד ליום 31.5.85. הנוסח המלא של המאמרים שאושרו להצגה בכנס חייב להשלח לוועדה עד ליום 31.7.85 המאמרים יודפסו על-ידי המחברים לפי הנחיות מפורטות שתשלחנה אליהם יחד עם הודעת אישור קבלת המאמר. ועדת. התוכנית שומרת לעצמה את הזכות לפסול את המאמר המוגש, אם טיב העבודה אינו ענה על הקריטריונים שיוצהה על ידה. את ו התקצירים המורחבים ואת המאמרים המלאים יש לשלוח לפי הכתובת: מזכירות איל"א, הכנס הארצי ה-20 לעיבוד נתונים, ת.ד. 13009, ירושלים 91130. פרסום המאמרים יל"א תפרסם ותחלק בכנס, ללא תשלום, את מכלול התקצירים של המאמרים שיתקבלו לכנס. קובץ ההרצאות המלא יפורסם ע אף הוא למכירה. פעילות נוספת - |, 0 = לכגבש תתלווה תערוכה רחבת-היקף של מוצרי חומרה ותוכנה המשווקים בארץ. של הכנס יוענקו פרסי איל"א לשנת תשמ"ד--1984. | יחולקו שלושה פרסים להרצאות המצטיינות בכנס. 8 על צורת ותה תוך שימו וש - איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמ ציה ירושלים - ת.ד. 2009ו - הקריה רוממה - טל. 0וו525 |2ס0ן ועדת ההכנה מר כתר?לאל צימט, יו"ר רעדת ארגוך מר שמעון בוקשפן מר גוטליב משה גב' שאולה הללטנר מר סני פרנקל מר שבתא?ל שאננל מר ברוך פלטל גב' רות קופרמן רעדת תכנית מר עמנואל גר?לנגרד,יו"ר ד"ר אלצקוביץ מאלרה מר יונתן קורפל ד"ר דוד קללנסק? ד"ר פרץ שובפ חב' טלרד עירלת פתח-תקוה אוניברסיטת בר-אללן ?.ב.מ. ?לשראל כור תקשורת והתראה דיגילטל אקריפמנט קונטרורל דאטה (ישראל) מזכירת א?ל"א י.ב.מ. ?שראל הטכנירן מ.ט.ל. קדם - מכללה למחשבלם חברת מדיקום אוניברסילטת בן-גורלון בנגב 0( (הנוווווו - ו 7" הכנם הארצי ה-20 | = נטיבוד נתונים בחשון, תשמ"ו, 23-22 באוקטובר, 1985 בנייני האומה, ירושלים ₪ 4 הש - מידע כללי מקום ומועד הכגס 2 אוקטובר, 1985, בנייני האומה, ירושלים מושב פתיחה מושב הפתיחהו של הכנס יתקיים ביום שלישי, 22.10.85 בשעה 09:00.במסגרת מושב הפתיחה תינת| הרצאת-אורח ויוענקו פרסי איל"א לשנת תשמ"ה - 1985. תערוכה לכנס תתלווה תערוכה רחבת היקף של מוצרי חומורה ותוכנה המשווקים בארץ. התערוכה תהיה פתווחה במועוים כרלקמ! לףל"יונונפי הכנס: 3 5 נין השעות. 1100 - 8:00ו יום ד 85 10 23 בין השעות 0900 - 800ו למוזמנים ואחרים: יום ה 85 10 1% רין השעות: 00 09 0 ו קובץ מאמרים קובץ המאמרים יוצע למכירה בימי הכנס. מזכירות איל"א ת.ד. 13009 ירושלים 91130 (טלפון: 02-521930) מארגנים חברת אינטרנציונל בע"מ שד' רוטשילד 10 אביב ו6512 טלפון: 03-654541 ביצוע התערוכה' מרץף חלץ, ארגון תערוכות מקצועיות בע"מ רח . באייר 30 תל אביב טלפון: 03-265598 5 9 6 0 6 9 (4 2-2 9 הרשמה מחושנה ררו: הושקעה בשינוי שיטת ההרש!י': לכוס האוצי ה 20 לעיבוז נתוניגז, במטרה להתאימה לכנ רב משתתפים מסוג זה המהפך שהוכנס ראופן ההרשמזה. לכנס נועד לפשט או וזהליך ההרשמה ויהיה מבוסס על מכיר כרטיסי כניסה יומיים, לא שמיים, אשר ישלחו לרוכשי הכרטישים על סממך הומנוזם, לפני מועד הכוס כל כרטיס מקנה זכות השתתפות ליום אחד בלבד. על רוכשי הכרטיסים לואוג לכך שכרטיס הכניסה יימצא גרשותם לפני מועד הכנס ולהציגו בכניסה לרנייוי האומה רלעזיו לא תתאפשר הכניסה. ו שינוי זה מב טל או הצורך לקבל את התו 3 ככרטיס כניסה) רדוכן ההרשמה ניום הכנ כרטיסי כניסה יימכרו כדלהלן: אל א. | מכירה מוקומת באמצעות הדואר - עד 5. ו8ו * נובלגן מחירים מוולים לנר מ ובשקלים ו ולפי זועז' וזשלום ונתוח ורכשותז) ששימש טז כה לתשלום עד | לתשלום עז | לתשלום עד | 5 5 5 | 49000 . 3 0 0 | ו 0 0 | | דרה - , 1 | | | --=1=------ 0 | 37250 | | 38.250 --ך--77-1-777-7 הור 0 | 30900 | 0 | ו ה 2 * הנזוזירים הו"ל | לווברי איל"א ללא הנרים תוספוז של 15000 שקל לכו סו כרטיסים ומעלה להזמנוז כרטיסיםו יש לשלוה או1 (ג'ש | אל כזוכירות הכוס האוצי 20-00 לעיבור גחונים וברו אינטרוציוגל בע"מ ( תז 3ו93? תל אניר ו?ו65 טויס ההזמנה משמש כהעוזח חי וז הכרטיסיהו ישלווו למזגזין בוואי .. . צירון* הנזחאה ב מכירת כרטיסים בימי הכנס הכזו יריב להמשוווון* בכגי6. שלא וכו כינישים מראש, יולו לרכשנן הקופת גנייני ראומה בחר ל "לא הרות ויו כזרזיר רוכ רניכ) 0 של לגר אד א 50 שקל ללא ה.וים 2 0 0 3... ק ץ * יש שאי מו ₪ עולם המחשבים - תמונת מצב בסיסמא זו יתקיים הכנס ה-20 המנין של איל"א בתאריכים ז" - ח' בחשון. תשמזו, 23-22 באוקטובר 985ו. בבניני האומה בירושלים. בין החוידושים השנה. הרצאות מוזמנות שלושה מסלולים של מושבים מוקדשים ל- דא =זד =00 ₪ 577 בנושאים כגון: הנדסת תוכנה: גראפיקה; בינה מלאכותית: מסדי נחונים. משפט ובקרה, שפות-על חדשניות: מוסיקה. שמע ומתימטיקה ועוד נושאים רבים מעניינים. אישים ידועי שם מעולם האקדמיה והמחקר ירצו בכל המושבים. "גשר אל התעשיה והייצור- ישיבת מליאה מיוחדת תוקדש להבעת דיעות של בכירי התעשיה הטכנולונית בארץ בנושא המחשוב. הציבור הגדול של העוסקים בכל ענפי המחשוב בארץ יוכל להתרשם ישירות מצרכי התעשיה ומפגש רעיוני זה עשוי לתרום לקידום ההשתלבות של בעלי מקצוע נוספים למעגל הייצור. משאבים רבים הושקעו במחשוב ענפים שלמים כגון: בנקאות, ביטוח. מינהל ציבורי ועסקים. אבל תחום התעשיה לא זכה לתשומח לב הראויה לו. תקוותנו היא שפעולה זו תאיץ התפתחות חיובית של גיוס כוחות טריים ורעננים לקידום התעשיה שלנו הושמה נושא ההרשמה לכנס גרם במשך השנים שעברו ל"צוארי בקבוק- רציניים. לתורים ארוכים ולבזבוו זמן. כמו כן נגרמו הפסדים לא מבוטלים לאיל"א עקב תשלומים מאוחרים או התחיבויות שלא כובדו כאשר מדובר בציבור של כ-5000 איש. שיטה זו מיושנת ואינה מתאימה יותר לכן באנו לפשט אח ההשתתפות בכנס בצורה מרחיקת לכת.הכניסה לכנס תתאפשר* בצורה המקובלת לכל ארוע או מופע בעולם התרבות. הספורט או הבידור. באמצעות רכישת כרטיס כניסה (לא שמי) המשתתף לא יעמוד בשום חור. אלא. מצויז בכרטיס כניסה, יכנס לבניני האומה ויהנה מההרצאות והתערוכה. איל"א תזכה לקבלת הכסף בזמן. מניעת חובות אבודים יאיגון פשוט יותר אופן ההרשמה מפורט בסעיף *הרשמה-ד (מעבר לדף). אנא קרא סעיף זה בעיון מפגש חברים מפגש חברים בכנס השנתי הוא :+ של מטרות הארגון השתדלנו השגה ליצור מסנרת נעימה ונוחה ] - בפאב של איל"א ללגוס משקה ולחטוף משהו במ תרבותית תקוותנו שחידושים אלה ינעימו את הכנס לכל המשתתפים ויתרמו לקידום מטרותיו. מהכ גי להתראות בכנס ה-20 ת ה כנ 0 ש כזו מקים נו יוכלו עמיתים לשוחוו באוירה שקטה, כתריאל צימט, יו"ר ועדת ההכנה לתשומת לב: ההרצאות במסגרת הן הרצאות הנחייה מוזמנות (5 ואוהסדטד) יום שלישי, 22 באוקני ה 5 0 מושב פתיחוו . ₪ ברכות, חלוקת פרסי איל"א, הרצאת אורח 0-ו ה פ 0 ק ת ק פ ה מערכות מידע מסדי גתונים תקשורת 0 וו-11:50 | ד"ר יאיר ונד, הטכניון מ.ט.ל. פרופ' כתריאל בארי, האוניברסיטה | ז'ק בן-סימון, לוגטל פתוח מערכות מידע: האם ניתן להבנות | העברית בירושלים חידושים ב-25 א ורשתות מיתוג מנות את התהליך? גיבוי והתאוששות במערכות ניהול נתונים בעולס 0 פרופ' זאב נוימן, אוניברסיטת | ישעיהו שי, תעשיה אוירית דוד הר-זהב, תדיראן בע"מ תל-אביב בסיסי נתונים בחודל כמידע גלמי | בקות תצורה למערכות תקשורת יחסי הגומלין בין מנהלים ויועצי מערכות למערכות מידע מידע 5 בועז ירדני, משה מור, טכ"ם/הטכניון, | משה אבן-חיים, ד"ר פרץ שובל, | דוד הר-זהב, תדיראן בע"מ מ.ט.ל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תכנון תיול ממוכן של חזרי תקשורת כלנית כלי לניתוח ותכנון מערכות מידע מעוכת לעיצוב לוגי של נסיסי ותוגנים בשיטת 5 הסוז8וחזס!]ח! 0-ו ה 5 0 קית צ היה '"ם 0 - 7 - צויגוד עטרצוכי בטיבוד צוינפורמצייה הכנם הארצי ה-20 טופס הזמנת כרטיסים 1 לטיבוד נתונים תעודת חיוב 2 23 אווסטובר 1985 ירושכים . בנייני האומה אל: מזכירות הכנס הארצי ה-20 לעיבוד נתונים ברצוננו לרכוש רצב המחאה לפקודת: איל"א - הכנס הארצי ה-20 לעיבוד נתונים על סך חבר איל"א: לאה כוםם נא לשלוח את הכרטיסים אל: חברת אינטרנציונל בע"מ, ת.ד. 29313 תל אביב ו6512 כרטיסי כניסה לפי שקל שקל לכרטיס. ן הכנט הארצי ה-20 לטיבוד נתונים בחשון תחשמ ו 23-22 באוקטובר 1985 רו איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמ ציה ירושלים - ת.ד. 2009ו " הקריה רוממה - טל. 0וו52% |<סן כב' חשון תשמ"ד 6 בנובמבר 1985 לכבוד מר כתרלאל צלמט שדי'ידרד' המלך -9, תל-אביב 64953 כתר?לאל היקר! עס סיומו המוצלח של הכנס הארצי ה-20, קשה ל? להעלות על הכתב ובמסגרת מילים קצרות ובודדות את מלוא תודתי" והערכת?ל לבצרע המרצלח של הכנס, אשר ללא ספק ביוזמתך ותושיתך עזרו להצלחה הכבירה. מאמציך במהלך ארגון הכנס, והרעדה אשר בראשה עמדת, על עשרות מרכלביה, גרמו בודאי ובודאל להצלחת האלרוע הזה, רהשבחלם בהם זכינור בסופו של הכנס הם בודאי במלדה רבה בזכותך. נהניתי מאד מעבודתנו המשותפת בארגון הכנס ה-20 ונמשיך בעבודתנו המשותפת במסגרת הנהלת איל"א שאתה ערמד בראשה. בברכה ורהערכה 2% 4 רות קופרמן מזכילרת א?ל"א