Macromedia Freehand 8 – מדריך ויזואלי מהיר

ספר זה מציג גישה ויזואלית ללימוד FreeHand 8 בדרך יעילה, המוליכה את הקורא דרך מסכי התוכנה השונים ומורה לו מה עליו לבצע בכל שלב של הלימוד. הלימוד הוויזואלי אינו רק מהנה, אלא גם חוסך זמו קריאה של טקסטים ארוכים ומקצר את זמן הלימוד למינימום ההכרחי.

OCR (הסבר)
*יאא 1 ו וו = / וב א ומאו האש ₪ ₪ > הרוח 8 ווה מדריך ויזואלי מהיר 5 2 ּ 2 0 - 8 0 , ₪022 2 . = = |" ו - יר 0 ש ו ו ₪ מחשבי 6? ומקינטזנ ₪ .2 ןו סרח 8 פאהרו דוו כודריך ויזואלי מהיר ;;;9 2 ;.,. 5 פאיססחו ספמ = 051)ם01ג]/[ למחנשבי 6? זמקינטזע הוצאת ב / // ( / / 2 ,2 - / 0 2 / 8 5% שש 7 -. 7 6 6 ת60110 80806ח3! תפו1פת 6 וחסז1 ה1780518110 1206זסוט ג / 6 51א2010) 18081 - 118011058 0חה 5או60מ1/ל זס" 8 סאג םי 40 ח206) 580066 ₪ / 8 6861 עט 8006ו1פטק % 4% ח006) 580066 עס 6 וק ס<) / 5% ₪ 0 / ירי.. 6 4 ף / 7 0% 9% / באל 4 מהדורה ראשונה בעברית - 1998 הדפסה: 23 1 הוצאת פוקוס-מחשבים ת"ד 863 ר"ג, 52108 טל': 03-6773898, פקס: 03-5746513 אתר אינטרנט: [10005.00.1.ושעט//:1110 דואר אלקטרוני: 100056010005.00.11 -- 4 וו הפצה לחנויות: ליאור שרף שיווק והפצה בע"מ, טל': 03-9021902, פקס: 03-9025758 כל הזכויות למהדורה העברית שמורות לפוקוס הוצאת ספרי מחשב בע"מ 68 אין להעתיק, לשכפל, לצלם ולהקליט ספר זה או קטעים ממנו, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני לכל מטרה שהיא, ללא אישור בכתב מפוקוס, הוצאת ספרי מחשב בע"מ. תרגום: יעקב פיאלקוב בדיקה מקצועית: מיכאל שכטר סדר ועריכה: ורדה אחירון-זנזורי עטיפה: בלום עיצוב, הפקה וכתיבה לוחות והדפסה: דפוס טופפפרינט בע"מ כריכה: כריכיית אהרון בע"מ הוכן העניינים פרק 1 :יה 2-23 טעינת פריהנד במקינטוש טעינת פריהנד בחלונות 0 יצירת מסמך חדש ל שינוי יחידות המידה || || פדק 2 תצוגה ודיוק .50 תצוגת מסמך ב-1/)066 שס1ש6זק 0 תצוגת מסמך בתצוגה מהירה (ש16ש6זק )45']) תצוגת מסמך בתצוגת קווי מתאר (6םו6/1) 0 תצוגת סרגלי העמוד בר הסרת כמה קווי הנחיה | וו ו הוספה מדויקת של קווי הנחיה 0 נעילת קווי הנחיה כ כ בת הפעלת הצמדה לקווי הנחיה כ הצגת רשת המסמך 300 -במ0008-7 לכל ,נמ שינוי המרווחים בין קווי הרשת ל הפעלת הצמדה לרשת .יר הפעלת הצמדה לנקודה.. 4% הגדלת העמוד בעזרת תפריט התצוגה ב שינוי גודל תצוגה באמצעות הכלי זום 0 ו ו הגדלה באמצעות תפריט ההגדלה ל קביעת ערך הגדלה מדויק ו יצירת תצוגה אישית ובחירה בה ב עריכת תצוגה אישית ו ו רכ ל רה הפרדת תבניות מתויגות | || חיבור תבניות מתויגות ואי קוו ור וי 0 דר ור עבודה עם תבניות מעוגנות ל הסתרת אלמנטים שנמצאים על המסך .. 4 שימוש בצמצום תבניות (מקינטוש) 0 שימוש בצמצום תכניות (חלונות) ו פרק 3: עבודה עם שכבות +.09999999999999999999999י115156655655555 57 הזזת עצמים קדימה או אחורה בשכבה.. 0 הזזת עצם בתוך שכבה 5 00 הזזת עצם באמצעות הדבקה מלפנים או מאחור . 60 הצגת תבנית השכבות 2 שינוי שם של שכבה 0 05 6 שכפול שכבה ה מחיקת שכבה... לו ו שינוי סדר שכבות 0 א הזזת עצמים בין שכבות ל תי 6 יצירת שכבה בלתי מודפסת פהק 4 הל .7.1.25 שרטוט מלבן 05708 0 שרטוט ריבוע לדה ד הלהבה ו שימוש ברדיוס הפינה ליצירת מלבן 5 שרטוט אליפסה או עיגול 0 שרטוט קו ישר הוור רל שרטוט מצולע וה מא אב פס טט שנ מל מטבטט ט ב )7 שרטוט כוכב ב בחירה במצב שרטוט חופשי 0 שרטוט באמצעות הכלי שרטוט חופשי ב עבודה בכלי קו משתנה ב שרטוט באמצעות הכלי קו משתנה מ שרטוט בציפורן קליגרפית ה ב שרטוט באמצעות הציפורן הקליגרפית 0 עבודה במצב ספירלה 0 הגדרת נתוני הכלי קשת 4 שרטוט באמצעות הכלי קשת 59 ייבוא תמונה לצורך ביצוע מעקב (58ח801?))... ...90 ביצוע מעקב (8ת801זו) על תמונה ל פרק 5: נקודות ונתיבים........31111111151555506066069999999999999 9 בחירת נקודה על ידי הקשה 0 בחירת נקודות בעזרת מסגרת הסימון.. 4 בחירה והזזה של עצם 5 קיבוץ נתיבים 7 עבודה עם עצמים מקובצים 6 בחירת נקודה בודדת בתוך עצם מקובץ 0 "קינון" עצמים שש עבודה עם עצמים "מקוננים" 0 ביטול הקבצתו של עצם ו ו עקרונות הנקודות 0 נקודות פינה 1 נקודות עקומה לכ 101 נקודות חיבור 1 "חוק ה-1/3" 0 ו שינוי נקודות באמצעות בקרת העצמים 1 "הסגת" ידיות נקודה באמצעות בקרת העצמים 10 ביטול "הסגת" ידיות נקודה לתש "הסגת" נקודות בצורה ידנית "שליפת" ידיות בצורה ידנית מחיקת עצם || מחיקת נקודה מנתיב חיבור נקודות פיצול נקודה ל הוספת נקודה לקו הזזת נקודה או עצם מקובץ בצורה מספרית שינוי גודל של עצם מקובץ בצורה מספרית פרק 6: הציפורן והכלי עקומות (ח11.115445566566600.:.:)262/00 1130 ההבדלים בין הכלי ציפורן לכלי עקומה 0 שרטוט עצם בעל קווים ישרים לש טס בג 1 יצירת עקומה "חלקה" באמצעות הכלי עקומה ו יצירת עקומה "חלקה" באמצעות הכלי ציפורן 0 1 שרטוט עקומה "קופצנית" כ בב יצירת עקומה "קופצנית" בעזרת הכלי ציפורן 0 0 יצירת עקומה מחוברת לקו ישר באמצעות הכלי עקומה... 1 יצירת עקומה מחוברת לקו ישר באמצעות הכלי ציפורן 16 יצירת נקודות חיבור באמצעות הכלי עקומה ... 1 יצירת נקודות חיבור באמצעות הכלי ציפורן ו הוספת נקודות לסוף נתיב ו ו פרק 7: הזזה ונעינויים....9ורווווררוווייווויי5ו0וו6666555ושש1210061111 קריאת סרגל המידע 1 חיתוך, העתקה והדבקה של עצמים.... ו הזזה והעתקה של עצם 0 סיבוב עצם "לפי מראית עין"... 1 שינוי גודל עצם "לפי מראית עין ל 17 "השלכת" עצם "לפי מראית עין" 1 הטיית עצם "לפי מראית עין" ... ו העתקה ושינוי של עצם 1% שימוש בכלי השינוי ליצירת שכפול רב עוצמה ו הצגת תבנית השינויים 1 הזזה באמצעות תבנית השינויים 0 סיבוב עצם באמצעות תבנית השינויים ו שינוי גודל עצם באמצעות תבנית השינויים 1 הטיה באמצעות תבנית השינויים 1 השלכה באמצעות תבנית השינויים 1 שינוי ציר ההגבלה ל שימוש בידיות השינוי 0 שימוש בכלי עיצוב חופשי - משיכה/דחיפה 1 שימוש בכלי שינוי עיצוב שטח 1 פרק 8: עבודה עם צבעי....999רררוורוורוווויוווו1111111156.556 1430 מערבל הצבעים במתכונת א צ]1א6 |[ || מערבל הצבעים במתכונת 868 0 מערבל צבעים במתכונת ,1151 ו מערבל הצבעים במתכונת 4016 (מקינטוש) 1 מערבל הצבעים במתכונת חלונות ל באיזו מערכת צבעים להשתמש לו ו הגדרת צבע > צוא0 ב הגדרת צבע 808 לק הת נוסוכסת. ללח שבל 1 הגדרת צבע ,1151 ל הוספת צבע לרשימת הצבעים... 5 שינוי שם של צבע וקיתה 0 ו המרת צבע פרוצס לצבע +500.. 1 המרת צבע 500% לצבע פרוצס.. 1 הזזת צבעים 8-ל בלל 86 לה כ 0007000 סנס שלש תשש 0) 1/5 שכפול צבע... 5 הסרת צבע .... 1 החלפת צבעים 1 הסתרת שמות צבעים 0 לס הלכל טסט 1-1 שינוי מתכונת צבע יצירת דילול של צבע הוספת צבעים מעצמים מועתקים הוספת צבעים מקובץ 225 מיובא ספריות צבעים 0 הוספת צבעים מספריות צבע 9" ייצוא רשימת צבעים פרק 9: מילויים שינוי צבע המילוי באמצעות בקרת המילוי שינוי צבע המילוי על ידי גרירה שינוי מילוי ל-6חסצך יצירת מילוי ליניארי שימוש במילוי עדשה סוחסזתססמסו/ . עבודה עם צבעי 570% 0 יצירה ויישום של מילוי 160גיך התאמת מילוי 1166 פרק 10: קווים הנחת קו בסיסי 2" שינוי צבע קו.... זוודררריייייויייוייייויייייייייייייייייייייייי.........0 18/5 יישום תבנית קו (ת85) עריכת צורת קו יצירת קו רב צבעים יצירת ראש חץ || .|[|//|// 0 יצירת ראש חץ חדש 13 עריכת ראשי חץ ו ו ה יישום קו גת0ז5ט2) מדגמי.... 1% יישום מדגם על קו ו יישום קו פוסטסקריפט. 0 פרק 11: מיזוג' ...0 559955יי9יייוייוויוויוי11111566655656 1990 יצירת מיזוג בסיסי ל יצירת מיזוג מותאם אישית 2 ביטול הקבצה של מיזוג 2 שינוי מספר הצעדים במיזוג 2 שינוי מספר הצעדים במסמך 2 שינוי צורה של עצם במיזוג 0 שינוי צבע מיזוג 0 הצמדת מיזוג לנתיב 0 הפרדת מיזוג מנתיב מ בחירה בעצמים שמוזגו והוצמדו לנתיב... 2 התבוננות במיזוגים 0 ו 0 כללי המיזוג 2 הימנעות מיצירת רצועות במיזוגים בעת ההדפסה 2 פרק 2: יסודות העבודה עם מקסם ...21 יצירת גוש טקסט על ידי גרירה 2 יצירת גוש טקסט על ידי לחיצה 0 שינוי גודלו של גוש טקסט שנוצר בגרירה 2 כיווץ אוטומטי של גוש טקסט 2 שינוי הגדרות הרחבה אוטומטית .. ל של 21 יישום מסגרת לגוש טקסט .. 2 הזחת טקסט ו הצבת גוש טקסט בצורה מספרית . 2 ייבוא טקסט 2 זיהוי מצב של ריבוע הקישור 2 שינוי טקסט באמצעות סרגל הכלים של הטקסט ובקרת הטקסט 2 שינוי אותיות מ-09456 ז6או1,0 ל-0956 110061 ולהיפך ו שינוי תכונות אות 2 שינוי תכונות פסקה 2 שינוי כניסות שוליים באמצעות סרגל הטקסט . 2 יצירת סימני פיסוק תלויים.... 2 שימוש במיקוף אוטומטי ב בקרת המיקוף 2 שינוי רוחב אותיות וו שמירת קשר בין אותיות או שורות 2 יישור טקסט באמצעות טאבולטורים 2 קביעת טאבולטורים על ידי גרירה ו קביעת טאבולטורים בצורה מספרית 2 שינוי טאב קיים 0 יצירת טורים ושורות ל הוספת קווים לטורים ולשורות התאמת טקסט לשטח נתון ה קישור טקסט בין עצמים ב פרק 13: אפקטים של מקסם - ה 237 הצמדת טקסט לנתיב 0 שינוי כיוון זרימת הטקסט הזזת טקסט לאורך הנתיב שינוי יישור הטקסט 0 שינוי מגמת הטקסט כדי לסובבו %- הזזת טקסט בצורה מספרית ד הצגת נתיב והדפסתו ב יישום אפקטים מיוחדים של טקסט עריכת האפקטים +11801180], השטסזם)6א501 ו-6מו[ז66חז = עריכת האפקט 6חו[ח] 0 שימוש באפקט /ש51800 עריכת האפקט 2.00₪ 8 יצירת קווי הדגשה ה עטיפת עצם גרפי בטקסט שינוי עטיפת טקסט ה ביטול עטיפת טקסט ו יצירת גרפיקה בתוך טקסט (6ח:1ח1) 2 המרת טקסט לנתיב ל ב 0 פתיחת עורך הטקסט 0 שימוש בסימנים מיוחדים 0 חוחט[0?) 01 6חש (סוף טור).... 6 + שחת (סוף שורה) 0 6 5 ת6זם-תסצך 6 וחם ל 6 חס 0 6 תותד (רווח צר) 851 וח (מקף ]1/) 5 תש (מקף א) 0 שימוש במקף לפי שיקול דעת (ת6תכץ11 ע00091ו60ז2150) הקלדה באמצעות מקשי קיצור (מקינטוש) ו הקלדה באמצעות מקשי קיצור (חלונות) 0 הצגת סימן נסתר ב שימוש בבודק האיות ל שימוש בלחצן 08086 (החלפה) כו שימוש בלחצן 411 0/8086 (החלפת הכל) .... שימוש בלחצן 180016 (התעלמות) .ל ור כ שימוש בלחצן [1 6זסח18 (התעלמות מהכל) ב שימוש בלחצן 466 (הוספה) ו שימוש בלחצן 508865% (הצעה) - שימוש בתיבת חיפוש הטקסט ל פרק 5: סגנונות ועדכונים ..פפטטטוווווווויוווווורווווו6ש1116166 2605 עבודה עם סגנונות 2 הצגת הסגנונות של ברירת המחדל.... 0 הגדרת סגנון באמצעות דוגמה 0 שינוי שם של סגנון 0 יישום סגנון [/ ו הגדרת תכונות סגנון 0 הגדרה מחדש של סגנון... 2 שינוי תצוגת הסגנונות ו ו שימוש בתיבת הדו-שיח 568/16 616 (עריכת סגנון) 2 יצירת סגנון של 602116 0ח8 +ח0זגק (אב ובן) 2 עבודה עם סגנונות 6020116 806 +60ז8ק לוי שכפול סגנון 2 הסרת סגנון 8 מציאת עצמים לפי מאפיינים .. כ 20/0 חיפוש ושינוי תכונה 2 שימוש בפקודה 016א 56% (הגדרת הערה) 2 העתקת תכונות והדבקתן 0 ל פרק 6: מעולות על נתיבים...........10111111111515555555550000630 28 שימוש בתבנית 2061411005) (פעולות) ל ב יצירת 781115 66ח1ס1 (נתיבים מאוחדים)... ...20 הפרדת עצמים מאוחדים | הדבקת עצמים 2 הזזת עצמים שהודבקו ו סו ריר סגירת נתיב פתוח ו ו ו 0 פתיחת נתיב סגור ל שימוש בפקודה שינוי כיוון עם מיזוגים ל שימוש בסכין ויו שימוש בפקודה 80]ז6טכ) 106ח6 (הסרת חפיפת) ו 0 שימוש בפקודה /0118ח51 (הפשטה) ו |||||- | שימוש בפקודה 8וחוס 66 (הוספת נקודות). 2 שימוש בפקודה )1161560 (הצלבה) 20005 שימוש בפקודה תסחטץ (ניקוב) ו | | ו שימוש בפקודה מסום!ז (איחוד) 0 2 שימוש בפקודה 1166 (חלוקה) 0 2 שימוש בפקודה ע0ת6ז508ת178 (שקיפות) ל לבב 2 שימוש בפקודה 00-00 (חיתוך) 0 א 2/0 שימוש בפקודה 5170%6 6מ8קאם (הרחבת קנ).... .200 שימוש בפקודה 15% (הזחה) ה א הו || 2 שימוש בפקודה 790181126 ל לווס ו 2 שימוש בפקודה 61006/ח₪ (מעטפה) 5 שימוש בפקודה 680055 (הבלטה) בקי 00 2 שימוש בפקודה 8 8660086 (חזרה על תוספת) 2 פרק 17: 0895 (תוספות מיוחדות) 0 103 שימוש בארגז הכלים 148 0 קביעת הגדרות הכלי 003ו/₪019 ם 0 שימוש בכלי 01911003 כ (סיבוב תל-ממדי) .. ל שימוש בכלי 1,605 18066 (עדשת עין הדג).. 8 שימוש בכלי 510686 (מריחה) 3 שינוי צבעי המריחה 07 שימוש בכלי צ50800 (הצללה) - ב שימוש בכלי חסו[פטס (חספוס) 2 שימוש בכלי טפטפת (ז6שק0ז60/) ו הגדרת בקרות הכלי זסזו]א (מראה) ב שימוש בכלי זסזזו]א (מראה) ל אחסון עצמים בתבנית 11056 סוק8זכ) ו שימוש בכלי 11056 10ם80ז2) (זרנוק גרפי).. 0 שימוש בכלי 6ח86 (עקלתון) ו שימוש בתיבת הדו-שיח של 00001 ז0010 (בקרת הצבע) 2 הכהייה או הבהרה של צבע 0 הרוויית צבעים והסרת הרוויה קביעת שמות לכל הצבעים ו מיון רשימת הצבעים לפי שם הצבע הסרת שמות צבעים שאינם בשימוש שימוש בצבעים אקראיים הסרת גוש טקסט ריק שימוש ב-1180 (השמנה) ב שימוש בתוספות %1185 של צד-שלישי שימוש ב-ז886ח8]/ 1785 (מנהל התוספות) 00 שימוש בפקודה 9118 60681 (חזרה על פעולת 18) ב פרק 18: גרפים ותרנמימים...........1.01.....5..::59.555995.5 327 פתיחת גליון נתונים 0 הכנסת נתונים בגיליון % הגדרת סגנון לגרף או לתרשים 0 שימוש בגרף מותט[00 66קטסז1)... שימוש בגרף תנחט[60 5180666 .... שימוש בגרף 6חז,1 ו שימוש בגרף 216 ו שימוש בגרף 4168 ל שימוש בגרף ז508016 0 שינוי רוחב עמודות בגרף 0 שינוי רוחבו של אשכול טורים.... הצגת ערכי נתונים ו הוספת צל נופל ו הזזת מקרא הגרף ו ויר ב יצירת קווי רשת שינוי ערכי הצירים שינוי תרשים קיים בבס לבררליררוב, שינוי מקרא ה-716 ל שיגוי החלוקה לפרוסות - הכנסת 7100097801 בתרשים פרק 9: יינטומים אהרים...:.1111065111011111655550660009990 3370 ייבוא גרפיקה ב שינוי גודל תמונה מיובאת באמצעות גרירה... 0 שינוי מספרי של גודל תמונה מיובאת 0 עיבוד תמונה מיובאת 0 צביעת תמונה מיובאת 0 שינוי גוון של תמונה מיובאת ו הפיכת תמונה לשקופה 8 שתילת פילטרים של פוטושופ בפריהנד (מקינטוש)... 2 שתילת פילטרים של פוטושופ בפריהנד (חלונות) 0 יישום פילטר פוטושופ על תמונת 177 8 שליפת תמונה שתולה 0 ייצוא קבצים הגדרת אפשרויות הביט-מפ רע הגדרת אפשרויות ביט-מפ נוספות ו שימוש בפקודה ח4881/ חססאש (ייצוא בשנית). רישות תמונה 8 ייצוא קובץ כ ]07008 וכלה פרק 20: גרפיקת 60/ ואנימצי ה.....1111111556065065009990 3510 ייבוא צבעים 0/60-5816 (עמידי 60/%) עבודה עם צבעים 0/60-586 ב הוספת כתובת לתבנית ,1181 0 יצירת ,181 חדש ה יישום ,1181 על עצם ייצוא תמונת מסגרת בודדת לקובץ 188 יצירת אנימציה בשכבות 0 יצירת אנימציית דפים ... תכונות נתמכות באנימציית ם188] ו ייצוא אנימציה מרובת מסגרות 0 התבוננות באנימציית ת188ץ .... שמירת קובץ כביט-מפ 0 קביעת מאפייני /31) 0 צבעים מפוזרים (06ז86ו21) 8 צבעים בלתי מפוזרים (66ז0%0861106) הגדרת מאפייני 150 0 הגדרת את מאפייני 0אץ |[ פרק 21: ]05134.0 ...369 מונחי 60/ מקובלים .... קביעת הגדרות ההעדפות של [ה8.111)ופתן.... הגדרת העדפות המסמך 0 הגדרת שם המסמך 0 שינוי תיקיות ,1/א1111 ותמונות הגדרת צבעי אלמנטים במסמך. הגדרת תמונת רקע 0 עריכת קוד ,11111 מותאם... המרת גרפיקה וטקסט לקובצי תמונות הגדרת רקע שקוף 0 הוספת ,1181 ל-זסזו0ם .1281 (עורך ה-,1181) אפשרויות קישורי ,181ז ו הקצאת קישורי,1181 ל הוספת קוד ,111.11 מותאם לפריט.... שמירת דפים כ-,1111/11 ל 9. פורק 22: ה999999999399999999990000999999.0077י9יי10111111115565..05 38 הדפסה בסיסית | קביעת טווח ההדפסה ואפשרויות הפלט (מקינטוש) 3 קביעת טווח ההדפסה ואפשרויות הפלט (חלונות) ב הגדרת אפשרויות גודל ההדפסה (מקינטוש) 0 הגדרת אפשרויות גודל ההדפסה (חלונות) 1 הדפסת עצמים שבבחירה 3.55 הגדרת אפשרויות הדפסה בסיסיות .... 5 הגדרת אפשרויות פריסה (7'116) ואלה המיה לבטישרילב הוה ביובהוולטלנבישהבהוכהריייב:ובל4.-30523 פריסת עבודה גדולה מהנייר 0 בחירת סשץק 3 הדפסה מתקדמת מםשלששל, שסלבוסממ,ע--,7 3/0 שינוי הגדרות המדפסת ל הגדרת תצוגה בחלון 56000 )חוזק 1 הוספת תוויות וסימנים בכ הגדרת אפשרויות 8ח891ח] (השלכה) 0 הגדרת אפשרויות הפלט ב 390 הגדרת מספר הצעדים המקסימלי.... .201 הגדרת ה-1]810655 (שיטוח) ל בחירה באפשרויות ההדפסה 0 הגדרת רשת ההדפסה (מ50766 1191/6006) 0 הגדרת רשתות לעצמים בודדים 300 הגדרת ה-ח6110חגת 85107 ב כ ו הגדרת מידת הרחבה (501696) 0 שמירה ויישום של הגדרות הדפסה .... .205 יצירת דוח מסמך 00 0 300 המידע בכל אחת מהקטגוריות של הדוח 0 שימוש בפקודה +טכטכ) ז10 201160%) ב ל כמ 0 פרק 23: התאמה איעית של פריהנד שינוי העדפות (מקינטוש) ...... יי 399 0 שינוי העדפות (חלונות) ל העדפות כלליות - 6]9700065זק [200019).. 0 העדפות עצמים - 60065ז6]0זק 0[601) 2 העדפות טקסט - 60005ז616זס +76 2 העדפות מסמך -61676065זק זח6וחטסס בג-ב-- 016 העדפות ייבוא/ייצוא - זהסקאם/וסטוח] (חלונות) 0 העדפות ייבוא - 00065ז6)6זק +וסקמו] 2 העדפות ייצוא - 60065ז6)0זק אסקאם 106 העדפות בדיקת איות - 6760065)סזק 5חו!561 0 העדפות צבע - 616760065ז זס201) 1 העדפות תבניות - 616760005זכ [6ח8ק 8 העדפות שרטוט מחדש - 6)60760065זכ 609 .1% העדפות צלילי הצמדה - 60005ז0)9זק 500065 580 (מקינטוש ס ק העדפות שמירה - 005מ61076זכ 586 הוספת סמלים לסרגל הכלים נספה א: מה נמצא על מסך פריה[ד..טטטו99ו99יי.21.2.22 4150 נספה ב: מקקמי הקילו :0 בבייפפיאיואלי ...וג 457 נספח 3: מילויים זקןי ...440 מפתה היז .1.1.4 117 ברוך הבא לפריהנד של חברת 1/]8070116618. אם פריהנד הינה חדשה עבורך, קרוב לוודאי שתמצא את עצמך נפעם ומשתאה משפע האפשרויות שהיא מציגה לפניך. בחלון התוכנה תמצא 23 תבניות קבועות וצפות ליצירת עצמים ולעבודה עמם. תמצא גם 7 תפריטים שונים ו-236 פקודות מגוונות ו-18 כלים שונים אשר למרביתם 2 או 3 דרכי פעולה שונות. מדריך מהיר זה נכתב במיוחד כדי לעזור לך ללמוד את כל התכונות השונות הללו. 16 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר אילו יצירות תובכל לענטות בפריהנד פריהנד הינה אחת מתוכנות הגרפיקה הרב צדדיות ביותר הקיימות בעולם המחשבים. במשמעותה הפשוטה ביותר, זו היא תוכנת שרטוט וקטורית. תוכל לבצע בה עבודות שונות כדוגמת שרטוטים, ציור סמלים מסחריים ואיורים. פריהנד מאפשרת גם לייבא תמונות סרוקות מתוכנות שונות כדוגמת %65א 6/8סותסזסג]) ו-460006 קסו05זסגץ. תכונות אלה הופכות את פריהנד לתוכנה ראשונה במעלה לביצוע עבודות עימוד וליצירת גרפיקה לצורך מודעות, עטיפות ספרים, פלקטים וכדומה. תכונת העימוד הרב-דפי המובנית בפריהנד מאפשרת ליצור עיתונים, עלונים ופרזנטציות הבנויות על מספר רב של עמודים בגדלים שונים. ולבסוף, פריהנד משתמשת בטכנולוגיית 2 :1'|851 החדשה המשמשת להמרת גרפיקת פריהנד לאנימציה. פריהנד מאפשרת גם לשמור את עבודותיך בפורמטים הניתנים להישלח ישירות אל עולם ה-60/. ביצד מאורגן הספר בפרקים הראשונים תמצא סקירות כלליות של התוכנה. למרות שתמצא שאינך יוצר שום עבודות בהם, אל תדלג עליהם. הם כוללים חומר שיעזור לך רבות בהמשך. הפרקים האמצעיים בספר כוללים מידע עיצובי. זה המקום בו תוכל לראות עד כמה קל ליצור בפריהנד גרפיקה מתוחכמת. הפרקים האחרונים דנים בהדפסה, בהעדפות התוכנה ובשימוש בעבודותיך ליצירת דפי 60/. חלקים מסוימים ממידע זה מתייחסים לטכניקות הדפסה. אם אינך מכיר את המונחים המשמשים בעולם הדפוס, כדאי שתתייעץ עם בית הדפוס בו אתה מתעתד להדפיס את עבודותיך. השימוש בספר זה הוראות כל פרק בספר מתבסס על סדרה של תרגילים הדנים בנושא מסוים או בתכונה כלשהי של התוכנה. בעת שתבצע את התרגילים תלמד גם להבין את התכונה או את הנושא המסוים. האיורים המלווים כל תרגיל יעזרו לך לעקוב אחרי ההוראות בספר ולוודא שאתה פועל בדרך הנכונה. כלמעתמעם בעבודה עם ספר כדוגמת זה, יהיה זה חיוני שתכיר את כל המונחים שבשימוש בו. הדבר חשוב במיוחד, מפני שספרים שונים משתמשים במונחים שונים שאינם מדויקים ועלולים ליצור בלבול. פתה דבר 7 1 רכ ו .ו לחיצה משמעותה לחיצה על לחצן העכבר במקינטוש, ולחיצה על הלחצן השמאלי בעכבר חלונות. פעולת הלחיצה מתבצעת על ידי לחיצה על העכבר ושחרור מידי של הלחצן. לחיצה מתמשכת משמעותה לחיצה קבועה על לחצן העכבר או על מקש בלוח המקשים. לחיצה וגרירה משמעותה לחיצה מתמשכת על לחצן העכבר וגרירת העכבר. במקומות שונים בספר השתמשתי במונח גרירה כדי לציין פעולה זו. זכור, בכל עת שכתוב "גרור את העכבר" הכוונה היא "לחץ וגרור". פקודות התפריטים פקודות התפריטים של פריהנד משמשות לפתיחת תיבות דו-שיח, לעיבוד עבודות ולהפעלת פקודות שונות. פקודות אלו ייכתבו כך: אי60חו/ > 280615 > 5116. פקודה זו משמעותה: פתח את התפריט אוס6חו/\, בחר בתפריט המשנה 615חגק ובחר בפקודה 81/16. מקשי קיצור למרבית פקודות התפריטים של פריהנד 8 קיימים גם מקשי קיצור המשמשים לזירוז העבודה. לדוגמה, במקום לבחור בפקודה שש6צ[ (חדש) מתפריט 116 (קובץ), יהיה קל יותר להשתמש במקשי הקיצור המתאימים. מקשי קיצור מצוינים בדרכים שונות על ידי חברות התוכנה השונות ועל ידי מחברי ספרי העזר לשימוש בתוכנות. בספרים שלי אני נוהג לציין תמיד את המקשים ]018 או 6 00 תחילה, לאחר מכן את המקשים חסוטכ0), 416 ו-5110. אחרים עשויים לציין את המקש 5018 תחילה. סדר הלחיצה על המקשים אינו חשוב אולם עליך להקפיד ללחוץ על מקש האות או המספר רק לאחר שכל שאר המקשים לחוצים. מקשי הקיצור לפקודות התפריטים מופיעים בנספח ב' לספר זה. קיימות כמה סיבות לאי הכללתם של מקשי הקיצור בין דפי הספר. החשובות ביותר הן העובדה שמקשי הקיצור עבור מחשבי מקינטוש ועבור או60חו/ אינם תמיד זהים. מאחר שספר זה מיועד למשתמשי שתי מערכות ההפעלה הללו הייתה הפקודה לשמירת קובץ 116 > 5 586 נראית כך 0-50111-5/601-5018-5ח8ותוחסי) לו נכתבה עבור משתמשי שתי המערכות. במקום לסרבל את הכתוב בתרגילים, העדפתי לציין את מקשי הקיצור בנספח המתאים. 8 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר התאמת מקשי קיצור פריהנד 8 מאפשרת לבצע התאמה אישית של מקשי הקיצור. תוכל להוסיף מקש קיצור לפקודה שאין לה מקש כזה ותוכל גם לשנות מקשי קיצור קיימים למקשים אחרים שאתה מורגל להשתמש בהם. אם אתה רגיל להשתמש בתוכנות כדוגמת ]606 או ז11!050-910 0006./ תוכל לשנות את מקשי הקיצור של פריהנד לאלה המוכרים לך מתוכנות אלה. מאחר שההתאמה האישית הינה פשוטה למדי, קרוב לוודאי שהגרסה האישית של פריהנד 8 שלך לא תהיה דומה לזו שלי. לפיכך, כדי שלא לבלבל אותך במקשי קיצור שכלל אינם קיימים בתוכנה שלך, הנחתי אותם בסוף הספר, לשימוש בעת הצורך. לימוד מקשי קיצור למרות שמקשי הקיצור עוזרים לזרז את העבודה בפריהנד 8, אינך חייב ללמוד להשתמש בהם כבר עתה. לאמתו של דבר, תלמד הרבה יותר אודות פריהנד משימוש בתפריטים השונים. בעת חיפוש פקודה תיתקל בפקודות רבות אחרות שבוודאי תרצה לבדוק גם אותן. לאחר שתרגיש חופשי בהפעלת פריהנד תוכל להוסיף גם את מקשי הקיצור לשגרת עבודתך הרגילה. עצתי היא שתבדוק באלו פקודות אתה מרבה ביותר להשתמש ובכל יום תלמד את מקשי הקיצור המשמשים להפעלת אחת מהפקודות הללו. לדוגמה, אם אתה מבצע פעולות 31606 (מיזוג) רבות, כדאי אולי שתלמד את מקשי הקיצור עבור פקודה ספציפית זו ותשתמש בה במהלך אותו יום בכל עת שתזדקק לפקודה. גם אם יהיה עליך לבדוק את הקיצור בכל פעם שתשתמש בה, קרוב לוודאי שבסופו של היום תהיה כבר מסוגל לשננה על פה. למחרת, תוכל ללמוד מקש קיצור חדש. 7 וו 0 6ול: 6כו ויסה] פתח דבר 19 עבודה במערכות הפעלה שונות אחד מיתרונותיה הגדולים של פריהנד הינו הזהות הכמעט מוחלטת בין גרסאות התוכנה עבור מחשבי מקינטוש ומערכות חלונות. כשמתבוננים בחלון התוכנה, קשה במבט ראשון אפילו לזהות באיזו מערכת הפעלה מדובר. אולם, מאחר שמדובר במערכות הפעלה שונות עליך להיות ער לכמה שינויים בין גרסאותיה של התוכנה, לכל אחת מהמערכות. מקשי הפעלה מקשי ההפעלה מצוינים תמיד כאשר מקשי מקינטוש מופיעים כראשונים, משמאל. ולפיכך, הוראה ללחוץ על המקש [0/07ח8וחוח 00 בעת גרירת העכבר, משמעותה שיש ללחוץ על המקש 6ח8וווחס) במקינטוש ועל המקש 6881 בחלונות. כאשר שני המקשים זהים בשתי מערכות ההפעלה כדוגמת 51118 למשל, יצוין המקש פעם אחת בלבה. בדרך כלל, המקש 6ח8חוזנחס6 במקינטוש (המכונה לעתים מקש 16סק/) זהה למקש 1 בחלונות. המקש ח00ג0ס2) במקינטוש זהה למקש )1 בחלונות. למקש [0ז)חסי) במקינטוש אין מקש מקביל בחלונות. שים לב שהמקש 600801 במקינטוש מאוית תמיד במלואו בעוד שהמקש [ז024) בחלונות מאוית רק בקיצור. 20 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר תנונות ייחודיות למערנות ההפעלה בכמה מקומות בספר זה, כתבתי תרגילים נפרדים עבור מערכות מקינטוש וחלונות. תרגילים אלה מצוינים באותיות 1/1886 ו-ח1/. השתמשתי בכך רק במקרים בהם השוני בין התהליכים הינו כה גדול או שהפעולה ניתנת לביצוע רק במערכת הפעלה אחת. במקרים כאלה השתמשתי בסימון שציינתי לעיל. תנונות הממשק מרבית האיורים עבור הספר נלקחו מחלון התוכנה שהופעלה במחשב המקינטוש שלי. במקרה הצורך, הוספתי על גבי אותו עמוד גם את תמונות התוכנה במקינטוש ובחלונות. אם אתה נזקק לתמונה רחבה יותר של ממשק חלונות תוכל להתבונן בנספח א' בסופו של הספר, שם הנחתי את תמונות החלונות השונים כפי שהם נראים בשתי מערכות ההפעלה. חדש בפריהנד 8 ספר זה הינו השלישי בסדרת המדריכים המהירים למשתמשי פריהנד. בספרים הקודמים לא ציינתי במפורש איזו מתכונות התוכנה הינה חדשה ואיזו מהם הייתה קיימת גם בגרסאותיה הקודמות. במרוצת הזמן התחוור לי שקוראים רבים משתמשים בספרים עבור גרסאות מתקדמות של התוכנה כדי להפעיל את התוכנה בגרסאותיה הקודמות. כדי להקל על קוראים אלה החלטתי לציין איזה מהתכונות הינן ספציפיות לפריהנד 8. תכונות חדשות אלו מצוינות בספר בסימן: 68(‏ חדש בפריהנד 8" אם אתה משתמש בספר עם גרסה קודמת של התוכנה, כדאי שתזכור לדלג על הסעיפים המצוינים בסימן זה. תוכל כמובן לקרוא את התרגילים מבלי לבצעם כדי להבין מה תוכל לבצע בפריהנד החדשה - פריהנד 8. אודות עבודות אמנות במהלך הספר תמצא עבודות אמנות ממקורות שונים ביניהם מעצבים, מאיירים, ציירי מפות ואחרים המשתמשים בפריהנד לצורך עבודתם השוטפת. כללתי עבודות אלה כדי לתת לך מושג מה אודות הסוגים השונים של עבודות אמנות שניתן ליצור בפריהנד. פתח דב ד 21 ברצוני להודות כאן לאמנים אלו על הרשות שהעניקו לי להשתמש בעבודותיהם בספר זה. 9 צי 4 0 חְ 0 - 0 27 נָל %6וכ: 26 / לימוד פריהנד בתוכנה כה רחבת יריעה כפריהנד, קרוב לוודאי שלא תשתמש בתכונות רבות הקיימות בה. אם אתה, לדוגמה, מאייר במקצועך, קרוב לוודאי שלא תזדקק לתכונות העימוד של התוכנה או לאפשרויות שילוב הטקסטים שלה. ובוודאי שלא תזדקק לתכונותיה ביצירת גראפים וטבלאות. אם אתה עוסק בהכנת עבודות לדפוס, קרוב לוודאי שלא תזדקק לתכונות האנימציה של פריהנד ולא תזדקק לתכונותיה המיוחדות בהכנת אנימציית 65/%. אל תחשוב שבזבזת את כספך לריק, מרבית המשתמשים בפריהנד משתמשים רק בחלק קטן מיכולותיה של תוכנה רחבת יריעה זו. מצא את תחומי ההתעניינות שבהם תרצה להתמחות ובצע את התרגילים המתאימים. אם ניחנת בסבלנות הדרושה לכך תמצא שבתוך פרק זמן קצר להפליא תוכל להתחיל וליצור עבודות אמנות אמיתיות משלך. וזכור, פריהנד הינה כיף אמיתי! סנדי כהן, (תז5806666/602(801.00). מרץ 1998 ניהול קבצים לפני שתתחיל לעבוד, עליך להכין את המסמך שלך. תכנון זה חשוב במיוחד כדי לוודא שעבודתך הינה בגודל המתאים ושאתה עובד בדרך הנוחה ביותר. בפרק זה תלמד כיצד: 6 להפעיל את פריהנד. > להתחיל מסמך חדש או להמשיך לעבוד על מסמך קודם. = לשנות את גודלו של עמוד. > לשנות את הנחת העמוד. 5 להוסיף דפים לעבודה. 6 להזיז דפים ביחד. = לשנות את גודל תצוגת העמוד. > להוסיף שולי חיתוך (81666) לעבודתך. > לשמור את עבודתך כמסמך או כתבנית (1866ק1ח16). = לסגור מסמך. > לצאת מפריהנד. מעינת פריהנד במקינטמועם פתח במכתבה את התיקיה 276611806 ולחץ פעמיים על סמל התוכנה 7216611806 (ראה איור 1). איוד 1 לחץ פעמיים על סמל פריהנד כדי לטעון את - 6 6ב 24 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר מעינת פריהנד בחלונות איוזד 2 השתמש בתפריט התחל (חלונול) כדי לטעון את התוכנה. 6% מיפ השתמש בפקודה התחל כדי לפתוח את התוכנה או מצא את שם התוכנה ב"סייר חלונות" ולחץ פעמיים על סמל התוכנה 160118(6/ (ראה איור 2). ₪ 07 = *[ / 0 בל ופוח מ 8 6 | ןי ו 3 - 9 סט ל | * = קה חפוספעו 02 6 6 8 166600 [ש * 1.0 /3650מְמַח! ₪3 ימ וקו 0חמ1661. 6 ?00 סק א 5 | כפחיס !ו ₪ 65 סוס 3 4 3 , ץ ט וזו סא מ ל שתש50 בש , ל 0 0 ₪ , הקסוא ₪ " בי ₪ * 5 סה 500 ותא )!ל ב | 50 ססות 2 ל תי 3 ל 60 סאסז 00 + הפעלח | 5 ₪ ל עווים ₪3 | 1 רב-מילים חטח ב וסומנחו1 הסועטם .4 תוכל גם ללחוץ פעמיים על סמל קובץ פריהנד שמור. בדרך זו תטען את פריהנד ותציג על המסך את הקובץ הרצוי. אם תלחץ פעמיים על סמל התוכנה ולא על סמל מסמך קיים, יוצגו על המסך התפריטים והתבניות ללא כל מסמך פתוח. (אם אתה משתמש בפריהנד במחשב עם מערכת הפעלה חלונות 95 תראה על המסך את אשף פריהנד. ראה את הוראות שימוש באשף בסופו של פרק זה.) יצירת מסמך הדעו כדי להתחיל בעבודה, עליך ליצור מסמך חדש. כדי לבצע זאת בחר ב-1116/] > אוסצך (קובץ > חדש). 69 חדש בפריהנד 8 > | פריהנד 8 מאפשרת להתאים אישית את כל הפקודות שבתפריטים. (להסבר על התאמת התפריטים ראה בפרק 23, *התאמה אישית של פריהנדי) כעת, יש לך מסמך חדש פתוח. (לרשימה מפורטת של כל תכונות חלון המסמך, ראה נספח א'.) פרק 1: ניהול קבצים 25 בתוך חלון המסמך מופיע מלבן ריק המסמן את המשטח בו תבצע את עבודתך. משטח לבן ריק מקיף את מלבן התמונה ונקרא מכתבה (ראה איור 3). עצמים המונחים על המכתבה אינם מודפסים אלא אם כן סומן משטח חיתוך (31666) (ראה בעמוד 32). איזד 3 ו-פ+וזוזאט ] משטח העבודה נמצא בתוך שטח המכתבה, ח0וו690908 משטח העבודה מכתבה 0 נננינוי יחידות המידה השתמש בתפריט הנפתח שבתחתית חלון המסמך כדי לבחור את יחידות המידה עבור המסמך (ראה איור 4). איזד 4 השתמש בתפריט הנפתח כדי לשנות קיחידות המידה הרצזיות. 26 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר תוכל לקבוע את מידות המסמך גם ביחידות אחרות: כדי להשתמש בנקודות (פוחוסש), הקלד את האות ס לפני המספר. כדי להשתמש בפיקות (פפסוק), הקלד את האות םס אחרי המספר. כדי להשתמש באינציים, הקלד את האות ו אחרי המספר. כדי להשתמש במילימטרים, הקלד את האות חח אחרי המספר. עתה, כאשר יש לך מסמך פתוח, בדוק את ההגדרות עבורו ב-ז185066%0 +ח6וחטססם (בקרת המסמך). הצגת בקרת המסמך כדי לפתוח את בקרת המסמך, בחר ב-106117/] > )תסותטססכ] או אוסשמו/ > 105060009 > +ת6גהטססכ] (לרשימה מפורטת של כל הבקרות ראה נספח א'). ינוי רזולוציית המדפסת 1 ודא שהתבנית ז5060+0ח1 +ת6וחטססכ] (בקרת המסמך) פתוחה. 2 השתמש בתפריט הנפתח תסו0ט6501ז זסזחוז (רזולוצית המדפסת) וגרור עד לרזולוציה המתאימה עבור מדפסת שבה תשתמש (ראה איור 5). איוד 5 בתבנית בקרת המסמך, פתח את התפריט הנפתה זס)חחש חסו0ט/3650] כדי לשנות את הרזוקוציה לזו של המדפסת שלך. פרק 1: ניהול קבצים 27 9 ן מיפ תוכל לשנות את רזולוצית המדפסת בכל עת שתחפוץ בכך. בעת יצירת מסמך יהיה עליך לשנות לעתים את גודלו של המסמך. בחירת גודל עמוד המסמך 1 ודא שחלון ז18506610 +ח6ומטססכ פתוח. 2 כדי לשנות את גודלו של עמוד המסמך הנוכחי, בחר בגודל המסמך מן התפריט הנפתח שב-ז18506060 +ה6תווססכ] (ראה איור 6). איזד 6 התפריט הנפתח של גודל המסמך מכיל 8 גדלים שנקבעו מר₪9 ובנוסף, אפשרות להתאמה עצמית של הגודל (החס)05), המאפשרת לקבוע כל גודל רצזי. אם אף אחת מהמידות הקבועות בתפריט אינה מתאימה לצרכיך, יהיה עליך לקבוע את גודל העמוד באמצעות התאמה אישית (ג5%0₪ט02). אם ברצונך, לדוגמה, ליצור כרטיס ביקור, תרצה לעבוד במשטח שגודלו זהה לגודל הכרטיס. יצירת מעשטח עבודה בגודל מיוחד 1 בחר ב-08ז085 מן התפריט הנפתח 8126 2886 שבתבנית זתש6ותטסס סח 2 לחץ בחלון שליד ה-א והקלד את מידת הרוחב של העמוד. 28 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 3 לחץ בחלון שליד ה-ץ והקלד את מידת הגובה של העמוד (ראה איור 7). איזד 7 / כאשר תבחר ₪ = ]| ב-החס051 מן 2 2 | *ן | התפריט הנפתה 6 סף8ט, תוכל לקבוע את מידות המוחב והטבק"" = 4 לחץ על המקש חזנ60 בלוח המקשים כדי ליישם את שינוי הגודל על משטח המדויקות עבזר העבודה. העמוד. לעתים, תרצה להחליף בין מידות הגובה והרוחב של העמוד. נינוי ביוון הדף 1 ודא שהתבנית ז5060)0ת1 +ח6וחטססכ] מוצגת על המסך. 2 לחץ על סמל הרוחב שליד חלון גודל העמוד. לחיצה על סמל זה תחליף בין מידות הרוחב והגובה של העמוד (ראה איורים 8-9). סמל המסמך הגבוה איוד 8 עמוד שקודלו הותאם אישית מוצג בתצות טובה. גודל עמוד / | 1990!) = 3 0 [| ₪ איור 9 עמוד שקודלן הותאם אישית מוצג בתצות דוחב סמל המסמך הרחב פרק 1: ניהול קבצים 29 69 טיפ אם סמל העמוד הגבוה נבחר, פריהנד לא תאפשר לקבוע מידת רוחב גדולה ממידת הגובה. בדומה, בעת שסמל העמוד הרחב נבחר, לא ניתן יהיה לקבוע עמוד שגובהו גדול מרוחבו: לאחר שקבעת את מידות העמוד, יהיה עליך ליצור דפי עבודה נוספים. אם אתה יוצר, לדוגמה, סדרה של עימודים כדי להציגם לבחירת הלקוח שלך, יהיה עליך להשתמש בכמה עמודים. יצירת דפי עבודה נוספים איוד 10 בחירה ב-816סווסנוכ מן התפריט הנפתה 5חסו) 0 ב-]חסוחטסס זס]60ספחו, יוצרת דף עבודה חדש במידות זהות לאלה של הדף הנבחר. איזר 11 חיבת הדו-עשיח של הוספת דפים מאפשרת לקבוע את מספר הדפים הנוספים הדרועוים, את גודלם, כיוונם ושולי החיתוך עבורם. 1 ודא שתבנית ז10506040 +חסותטססכ] מוצגת על המסך. 2 בחר בפקודה 1:6816קטכ] (שכפול) מן התפריט הנפתח 5חסוזק2) (אפשרויות). בדרך זו תיצור דף עבודה נוסף, במידות זהות לאלה של הדף הקודם (ראה איור 10). או בחר ב-24865 466 (הוסף דפים) מתפריט האפשרויות. תיבת הדו-שיח של הוספת דפים תופיע על המסך. הקלד את מספר הדפים הרצוי. השתמש בתפריט הנפתח כדי לקבוע את גודל העמוד. לחץ על הלחצנים [[18 או 166/ כדי לקבוע את כיוון העמוד הרצוי (ראה איור 11). 5 ות | 1 ן יר ]טס זססחווא. בי 3 לחץ 0% או חזטז6 בלוח המקשים. על המכתבה יוצבו הדפים החדשים. 20 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 5-ב בש 0000000000 10-ובתטיכ כ למ בוטוק לי 6 בעת עבודה על כמה דפים, תרצה לעתים לשנות את מיקומם של הדפים על המכתבה. תרצה, לדוגמה, להצמיד דפים האחד לשני כדי שתוכל לבנות עבודה גרפית המשתרעת על פני שני דפים. הדבר יהיה שימושי ביותר כשתבנה פרוספקט של 3 עמודים, למשל, ותרצה שהגרפיקה שעליו תשתרע על שלושת העמודים, כולל קווי הקיפול. כדי להזיז את הדפים שבמסמך, יהיה עליך להשתמש בדמויות הדפים (8115חטוחטגך) בתבנית 185060401 +תסוחטססכ]. הנחת דפים אחד ליד השני 1 ודא שאתה עובד על מסמך הכולל שני עמודים לפחות. 2 בתבנית 185066001 +הסותגוססכ], לחץ על סמל ההגדלה האמצעי. בחלון התבנית יופיעו מלבנים ממוספרים שהינם דמויות דפי המסמך (ראה איור 12). איוד 12 דמויות העמודים בחלון התבנית ]חפותטסס 0 סמלי ההגדלה מיקומם ₪ל הדפים על המכתבה. תמונת דמות דף 300 = [|| פרק 1: ניהול קבצים 31 3 גרור אחת מהדמויות והצב אותה בסמוך לדמות אחרת. משטחי העבודה שמונחים על המכתבה יוצמדו האחד למשנהו (ראה איור 13). איוד 13 הזזת דמויות העמודים בחלון התבנית +חסוחטוססס ז06010ס8ח!ו, משנה את עימודם של הדפים על המכתבה. מ = 35] ע 8 שו -7]] ו | :ח850/00ז זפוחוז / - [= 30 | [= - | וו כדי לראות יותר דמויות עמודים בחלון התבנית, עליך לבחור בהגדלה שונה בתבנית הבקרה. ננגינוי הגדלת תצוגת העמודים קל 1 לחץ על סמל ההגדלה השמאלי (ראה איור 14). סמל זה מקטין את התצוגה. סמל ההנדלה (מוקף בעיגול) עבזר התצוגה הקטנה ביותר, מציג את מרבית עמודי המסמך. 32 6% טיפ איזר 15 סמל ההנדלה (מוקף בעיגוק) עבזר התצזגה הבינונית, מצי2 שנים עד שלושה מעמודי המסמך. 6% מים ‏ איזד 14 סמל ההנדלקה (מוקף בעיגול) עבור התצוגה הנדולה ביותר, מציג עמוד אחד בקבד מעמודי המסמך. 6% מיפ קביעת תצוגת העמודים בחלון 105060401 +ח6ומטססכ. לחץ פעמיים על דמות אחד העמודים בחלון זס801ס5ח! )הסוחטססס כדי לעבור לאותו עמוד ולהציגו בהתאמה לגודל חלון התצוגה. פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר נסה את התצוגה המוקטנת על ארבעה עמודים או יותר. 2 לחץ על סמל ההגדלה האמצעי (ראה איור 15) כדי להגדיל את תצוגת דמויות העמודים. נסה את התצוגה הבינונית על שניים או שלושה עמודים. 3 לחץ על סמל ההגדלה הימני (ראה איור 16). זהו סמל ההגדלה המקסימלית של אם ברצונך שעבודתך תודפס עד שוליו של העמוד עליך להרחיב אותה אל מחוץ לגבולותיו של העמוד ולקבוע לעמוד גבולות חיתוך (1696פ). נבולות חיתוך (01660) ודא שהתבנית ז5060+0ח1 +חסותטססכ] מוצגת על המסך. בתחתית התבנית קבע את מידות ה-01666 הרצויות ולחץ ז0+ח/ות6]. קו מסגרת אפור דק יופיע מחוץ למסגרת העמוד. קו זה הוא מסגרת שטח החיתוך (ראה איור 17). פרק 1: ניהול קבצים איוד 17 הקו האפוד הבהיר שמחוץ לגבולות העמוד מציג את זבולות ה-0680. 9 [מיפ) איזד 18 הגרפיקה שמוצגת בשטח ה-1880ם תופיע על הדף המודפס ובית הדפוט יחתוך את חקקי הגרפיקה המיותרים. ₪9 ומיפ שטח החיתוך --- משטח העבודה --- השתמש בשטח החיתוך כדי להניח עליו שטחי גרפיקה מהתמונה שאינם דרושים בהדפסה (ראה איור 18). אין צורך ליצור סימני חיתוך (פ6זפוח ססזס) או סימני התאמה (פאזפוח חסו9זו6015ז). אפערויות ההדפסה של פריהנד מאפשרות להכניס סימנים אלה, אוטומטית (ראה עמוד 9). עתה, כאשר הכנת עמודים בגדלים הדרושים, תרצה לשמור את עבודתך. פעולה זו אינה שונה מפעולות שמירה אחרות. במקרה שלנו, לפניך 3 אפשרויות שמירה. 34 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר ננומירת מסמך 1 בחר בפקודה 1116 > 58%6. תיבת הדו-שיח של שמירת מסמך תופיע על המסך א (ראה איור 19). תיבת הדו-שיח של הפקודה 1 ה 0 , 868 מאפערת שמרר כס1ג: | | [8ח]."*) זמסתווסס כ 6184 2 לבחור בין | ד ]חסותטססס (מסמך פריהנד), 0 6 ד 2 פתח את התפריט הנפתח "שמור כסוג" ובחר בפורמט הקובץ הרצוי. אם אתה (תבנית פריהנד) (-25= 0906 עובד על מסמך רגיל, שמור אותו כמסמך פריהנד (+ח6וחטססכ1 1-16011806). ה 3 כדי לשמור על המסמך שלך משינויים בלתי רצויים, שמור אותו כתבנית פריהנד לעריכה). (1816ות6 1 6ה766118/). 69 מיפ כדי לבצע שינויים בתבנית, פתח אותה ובצע את השינויים. שמור את הקובץ בשם זהה לשמו של הקובץ בתבנית. 4 כדי לייבא את המסמך לתוכנות אחרות, כדוגמת :2880860 או 5 שמור אותו כמסמך ₪75 שניתן לעריכה (₪25 56118016). תוכל לראות את ההבדלים בין הפורמטים השונים של קובצי 6014800 לפי סמלי הקבצים שהם יוצרים (ראה איור 20). איזד 20 א הקבצים שנוצרו 6 מיפ בשלושת 6 אזסאווזה עו = 118].אזסאטוה עו הפזרמטים השונים לשמירת | 6 קובצי פריהנד. , י עו 8 .הקוח סגירת מסמך סגור את המסמך באמצעות הפקודה 1116 > 01056 או על ידי לחיצה בריבוע סגירת המסמך (ראה איור 21). פרק 1: ניהול קבצים 5 איזד 21 ריבוע סגירת המסמך עבור מסמך מקינטוש (עליזן) ועבור חקונות (תחתון). | ו ₪ א חזרה לגרסה שמורה של מסמך בחר בפקודה 116 > 66ע86. בתיבת הדו-שיח שתופיע, לחץ על הלחצן 6₪ע86 כדי להציג את הגרסה השמורה האחרונה של המסמך. ₪ מיפ תוכל גם לחזור לגרסה השמורה האחרונה על ידי סגירת המסמך ללא שמירתו, ופתיחתו מחדש מהדיסק. יציאה מפריהנד 1 בחר בפקודה 116" > 6/שכ) (מקינטוש) או 186 > זוא (חלונות). אם יש לך מסמך אחד פתוח עם עבודה בלתי שמורה, תופיע תיבת דו-שיח בה תישאל אם ברצונך לשמור את המסמך (ראה איור 22). איזד 22 8 חב ז-] חיבת הדו-שיח הסטנדרטית ₪? ו 0 שמירת שיניים. 057 .אוסשוזה עו ס! 080086 5366 ו ₪ 2 1 | ודריו 2 לחץ 008 כדי לעדכן את המסמך. לחץ 6 1'חסכ (אל תשמור) כדי להתעלם מהעבודה הבלתי שמורה. או 1 אם יש לך יותר ממסמך אחד פתוח, תיבת הדו-שיח שתופיע על המסך תציע להציג (שש0/10) את המסמך הפתוח (ראה איור 23). 6 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר = 200-000 וו ל מס ריי, איוד 23 תיבת הדו-שיח 0/0 המאפערת להתבונן במסמכים בלתי שמורים. ו 2 לחץ על הלחצן ש6וש6 כדי לראות את כל דפי המסמך הפתוחים עם תיבת הדו-שיח 0080865 58/6. לחץ על עאּאיעח/ זוגוכ) כדי לסגור את כל הקבצים הפתוחים ולהתעלם משינויים שבוצעו. ₪99 מיפ תוכל להפעיל את האופציה ש6וע36 או להפסיקה על ידי שינוי הגדרות ההעדפות (ראה עמוד 404). כפי שציינו בדפים הקודמים בפרק זה, בעת עבודה בסביבת חלונות, 16611800 מספקת אשף מיוחד שמקל על התחלת העבודה. שימוש באשף פריהנד 60 חדש בפריהנד 8' 1 התחל את פריהנד מן התפריט התחל כדי להציג את אשף פריהנד (ראה איור 24). איור 24 מסך האשף המופיע בגרסת פריהנד לחלונות, מאפשר לבחור בין האפעורויות השונות. פרק 1: ניהול קבצים 37 - 7 הץ??7ה ה ----0900000ְ/3/93//|9|90|090ת/--ת-/]/]/- . 2 לחץ על אחד מ-5 הסמלים כדי לבחור בדרך בה אתה מעדיף להתחיל את העבודה. > לחץ שסצ1 כדי להתחיל מסמך חדש. > לחץ 7116 16/1005 כדי לפתוח את הקובץ שעבדת עליו. > לחץ ח0206) כדי לפתוח קובץ ישן, שמור. 5 לחץ 6 ך כדי לפתוח אחת מהתבניות המוכנות מראש ואשר מותקנות ביחד עם פריהנד. 6 לחץ 6ת166118/ כדי לאפשר גישה לעזרה המקוונת של פריהנד. 3 בטל את הסימון בחלונית ...שסשחוץו 1015 אוסו]5, כדי שלא להציג את האשף שנית בעת טעינתה של התוכנה. הצוגה ודיוק בעבודה פריהנד מציעה אפשרויות רבות להצגת תפריטים ותבניות שונות על מסך התוכנה. תצוגות אלה אינן משפיעות על התמונה המודפסת אולם הן משמשות ככלים רבי ערך בעזרה בעבודה ובייעולה. בפרק זה תלמד ניצד: להשתמש בתצוגה, בתצוגה מהירה ובמצבי 6חו1ץ0. ו-6חו[ץ66 85%/. לעבוד עם סרגלי העמודים. לעבוד עם קווי הנחיה. לקבוע ולהציג רשת. להשתמש בקביעות "הצמד אל " להתקרב ולהתרחק מתצוגה באמצעות הכלי "זום" ותפריטי התצוגה. ליצור ולערוך תצוגות בהתאמה אישית. להציג ולהסתיר תבניות. לעבוד עם תבניות מתויגות. לעבוד עם תבניות מעוגנות. לכווץ ולבטל כיווץ של תבניות. קיימות כמה דרכים להצגת עבודות על המסך. המצב שו16ש216 (תצוגה) (ראה איור 1) הינו מצב התצוגה הסטנדרטי והוא מציג את כל האלמנטים בתמונה כפי שהם יודפסו. 20 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזד 1 המצב שפוטסזכ) 6 מציג את המילויים, קוני המתאר ואלמנטים אחרים שיופיעו בהדפטה. תצוגת מסמך ב-06ס! שסוע6יק בחר בפקודה ש6ו > שסוטסזק. אם המצב שופוט6ז? כבר מסומן, אתה נמצא בתצוגה זו. או בחר ב-ש16ש216 מן התפריט הנפתח שבתחתית חלון המסמך (ראה איור 2). התפריט הנפתח מציג תמיד את מצב התצוגה הפעיל. איוד 2 שסוצסז התפריט הנפתח וזל +35 -] !סז מחליף | כו בין התצוגות ------.-.... 0% השונות. חדטו בפריהנד 68 בתצוגת אסוטסז 85= (ראה איור 3), מוצגים האלמנטים השונים אולם מעברי הצבע והמיזוג מוצגים בצורה "יגסה". מצב תצוגה זה מזרז את הצגת המסמך על המסך. איור 3 מצב התצוגה המהירה 1950 שסוטסזס) מצי2 את האלמנטים עם מעברי צבע *נסים? ומיזונים בלתי *חלקים?. פרק 2: תצוגה ודיוק בעבודה 1 חצונת מסמך בתצוגה מהירה (עש6וש0ז2 +35-]) איזד 4 תצונת קולי המתשר (6חו/ץ96) מצינה רדק את קונ המתאר של העצמים שבתמונה. תצוגת קווי המאר המהירה (850-] 6חווץ9>)) מצינה מספר מופחת של מעברים במצבי מיזו2. כדי לראות מסמך בתצונה מהידה (שסועטפזס 351-); בחר בפקודה ש16/ > 1066 1851. אם המצב 2616 +985/ כבר מסומן, המסמך נמצא בתצוגה זו. או בחר ב-שו76/16 +85 מִן התפריט הנפתח שבתחתית חלון המסמך. במצב 6חו[ץ66 (ראה איור 4), מוצגים רק קווי המתאר של העצמים שבעבודה. בתצוגה זו קל יותר לבחור בעצמים, במיוחד כאשר הם קרובים האחד לשני. תצוגת מסמך בתצוגת קווי מתאר (6חו!עצ46) כדי לדאות עבודה בתצונת קנזי מתאד (6תווע6א): בחר בפקודה ש16/ > 6מו6/1.. אם אתה נמצא בתצוגת שש6/16זק, תעבור לתצוגת 86 ואם אתה בתצוגת ש16ע6זק 856:], תעבור לתצוגת 6חו[ץ6 +85/. 2 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר בחר בתצוגת 6ם:[ץ66 או ב-6ת:1ץ66 85%/, מן התפריט הנפתחת בתחתית חלון המסמך. 99 חדטש בפריהנד 8 בתצוגת פחווץ96 +86-] תראה פחות "צעדים" בין המיזוגים. תצוגת סרגלי העמוד שני סרגלי העמוד של פריהנד מופיעים בראש המסמך ומשמאלו (ראה איור 5). סרגלים אלה מציגים את גדליהם של העצמים בתמונה ועוזרים בביצוע עבודות מדויקות. איור 5 סרגלי העמוד מופיעים ברא₪ חלון המסמך ומשמאלו. כדי להציג את סרגלי העמוד בחר בפקודה או16/ > פזס!טו 2886 (תצוגה > סרגלי העמוד). כאשר הסרגלים מוצגים מופיע סימן ליד הפקודה. בחירה בסרגלים בעת שהם מוצגים על המסך, תבטל את תצוגתם. בעת שהסרגלים מוצגים, תוכל להשתמש בהם להנחת קווי הנחיה (03₪1665) כדי לחלק את העמוד לאזורים או כדי להיעזר בהם ליישור עצמים בעבודתך. יצירת קווי הנחיה (6₪16865) 1 בחר בפקודה ש6ו/י > 201005) > אוסו5 (תצוגה > קווי הנחיה > הצגה). אם המצב צוסו51 כבר מסומן, אל תבחר בפקודה. 2 הזז את המצביע אל הסרגל העליון או אל הסרגל השמאלי של העמוד. 3 עבור קו אופקי, לחץ וגרור את המצביע מטה אל העמוד (ראה איור 6). איוד 6 כדי ליצור קן הנחיה אופקי, הנח את המצביע על הסרגל העליון וגרור אותו כלפי מטה, אל העמוד. | פרק 2: תצוגה ודיוק בעבודה 3 69 מיפ עליך לגרור את המצביע מהסרגל אל העמוד ולא אל המכתבה. 4 עבור קו אנכי לחץ וגרור את המצביע ימינה אל העמוד (ראה איור 7). איוד 1 כדי ליצור קנ הנחיה אנכי, הנח את המצביע על הסר2ל השמשלי [ערור אזתו ימינה, אל העמוד. 8] וזב ע4 3 בעת שתגרור מהסרגל, יופיע על המסך קו המראה היכן יימצא קו ההנחיה בעת שתשחרר את הלחצן. 5 שחרר את העכבר. אם אתה נמצא במצב תצוגה (שו216/16), תוכל לראות קו צבעוני מונח על העמוד. אם אתה בתצוגת 6ח:61א, תראה על העמוד קו מקווקו. כדי להפוך נתיב (חו9ק) לקר הנחיה, עליך להנית את הנתיב על שכבת קווי ההנחיה (ראה עמ' 484). 6% מיפ הזזת קו הנחיה | כדי להזיז קו הנחיה שכבר הוצב על העמוד, השתמש בכלי הבחירה מארגז הכלים | וגרור את הקו למיקום הרצוי. הסרת קו הנחיה כדי להסיר קו הנחיה אחד, השתמש בכלי הבחירה והזז את הקו בחזרה אל הסרגל. כדי להסיר כמה קווי הנחיה בו-זמנית, ראה בפסקה הבאה. במקום ליצור קווי הנחיה ולהסיר אותם, אחד אחד, תוכל להשתמש בתיבת הדו-שיח של קווי ההנחיה. 244 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר הסרת כמה קווי הנחיה 1 לחץ פעמיים על אחד מקווי ההנחיה שברצונך להסיר ובחר בפקודה ש16/ > 6% > 361 (תצוגה > קווי הנחיה > עריכה). תיבת הדו-שיח של קווי ההנחיה תופיע על המסך (ראה איור 8). לחצני הדפדוף אחורה/קדימה איור 8 | חיבת הדו שיח | של קזזי ההנחיה | (065וו0) מציגה | את רשימת כל | קווי ההנחיה בכל? אחד מהעמודים ואת מיקומיהם זומשתמשת לצורך כ ביחידוות המידה שהונדרן למסמך. 2 בחר את העמוד על ידי הקלדת מספרו בחלונית 2986 או על ידי הקשה על חצי ן הדפדוף. [ | 3 לחץ על שמו של קו ההנחיה. 4 לחץ על הלחצן 1261600 (הסרה) והקו יימחק. 6% םיפ | לחץ על המקש אוח5 בעת הלחיצה על שמות הקווים כדי לבחור בכמה קווים ביחד. | 5 לאחר שתסיים את הסרת הקווים לחץ 0%. 69 | מים > | הלחצן 866956 (שחרר) בתיבת הדורשיח הופך את חקו הנבחר לנתי. הוספה מדויקת של קווי הנחיה 1 בעת שתיבת הדו-שיח של קווי ההנחיה פתוחה, לחץ על הלחצן 66 (הוספה) כדי לפתוח את תיבת השיחה של הוספת קווי ההנחיה (21665) 066) (ראה איור 9). פרק 2: תצוגה ודיוק בעבודה 25 בבר 20 אינד 9 תיבת הדו-שיח של הוספת קווי הנחיה (00/ 58 ), מאפשרת ליצור מספר גדול ₪ל קווי הנחיה במרווחים קבועים ועל כמה מדפי המסמך או על כולם. צר וטג 00 וטס [בזחסקוןס1] 6 :00 1 חס 6 | חן 7 |08סוז 7+ :מסוופסק : 8 1 - ₪ :סך | 2 8 6 0 [ 9 | 06 | בחר ב-181ח120זס11 (אופקי) או ב-11091ז6/ (אנכי). כדי לקבוע מספר מסוים של קווי הנחיה, לחץ על הלחצן +60 (מניין) והקלד את מספר הקווים. כדי לקבוע מרחקים קבועים בין הקווים, לחץ על הלחצן +חסוחסזסח1 (דילוג) וקבע את המרחק. השתמש בשדות +11%/ (ראשון) ו-+1.85 (אחרון) כדי לקבוע היכן יתחילו הקווים והיכן הם יסתיימו. לחץ על הלחצן 466 כדי לחזור לתיבת הדו-שיח של קווי ההנחיה. בתיבת הדו-שיח של קווי ההנחיה, לחץ 08. השתמש ב-8186 2886 (טווח העמודים) כדי לקבוע באיזה עמודים יופיעו קווי ההנחיה. כדי לוודא שקווי ההנחיה לא יזוזו בטעות, תוכל "לנעול" אותם במקומם. נננילת קווי הנחיה בחר בפקודה ש16/ > 0201605 > 1,00% (תצוגה > קווי הנחיה > נעילה). אם תבחר ב-1.06% בעת שהקווים נעולים, תשחרר את הנעילה. 46 תוכל לראות קווי הנחיה נעולים באמצעות תבנית השכבות (ראה עמוד 68). + אם תרצה להציג את קווי ההנחיה בחזית העבודה, יהיה עליך לשנות את מיקומה של השכבה 601065 (ראה עמוד 64). פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר בעת הזזת עצמים, תרצה לעתים להצמידם אל קווי ההנחיה. כך תוודא שהעצמים מיושרים בקו אחד. הפעלת הצמדה לקווי הנחיה בחר בפקודה ש6ו > 0001665 סז ק8ח5 (תצוגה > הצמדה לקווי הנחיה). אם הפקודה כבר מסומנת, המסמך נמצא במצב הצמדה לקווי הנחיה. כאשר מזיזים עצם והוא "קופץ" אל קו ההנחיה הסמן הצמדה לקווי הנחיה, יופיע ליד המצביע (ראה איור 10). איוד 10 המשולש הקטן והקו שמתחתיו, הינו סמל הסמן הצמדה לקו הנחיה והוא מצביע על כך שהעצם הנורר יונח בצמוד לקנ ההנחיה. 6% טיפ איור 11 רשת המסמך בנויה מקווים מנוקדים שמונחים ברווחיים שווים על פני העמוד. קווים אלה אינם מודפסים ועוזרים במיקום עצמים בעבודה. ניתן לבקר את מרחק ההצמדה באמצעות האפשרויות. המרחק שייקבע הינו המרחק שקו ההנחיה "מצמיד" ממנו את העצמים (ראה עמוד 801). תכונה נוספת שמאפשרת לבצע עבודה מדויקת הינה הרשת (ראה איור 11). וסוווה עו <] ה% פרק 2: תצוגה ודיוק בעבודה 27 הצגת רשת המסמך בחר בפקודה או16/ > 02116 > ששס51 (תצוגה > רשת > הצגה). בחירה בפקודה 50 בעת שהיא כבר מסומנת, תבטל את הרשת. ננגינוי המרווחים בין קווי הרישת 1 בחר בפקודה ש16/ > 16זנ) > 26/6 (תצוגה > רשת > עריכה) (ראה איור 12). איור 12 חיבת הדו-שיח של עדיכת הרשת יבל 2 (60 50 | :לופ סוזם מאפשרת לשנות 8 | וש את המרווח בין | 5009 - 0 קווי הרשת / בהתאם ליחידות המידה שנקבעו 0 עבור המסמך. 2 בשדה 5126 16זנ) (גודל הרשת), קבע את המרחק הרצוי בין הקווים הדמיוניים של הרשת. 3 לחץ 00% או הז8600. הפעלת הצמדה לרעות בחר בפקודה ש6ו/ > 16זנ) 10 5080 (תצוגה > הצמדה לרשת). אם תבחר בפקודה בעת שהיא כבר מסומנת, תבטל את ההצמדה לרשת. 6 טיפים. * אם תפעיל את המצב הצמדה לרשת באמצע העבודה על המסמך, כל העצמים שהונחו כבר בעמוד יישארו במקומם ולא ייצמדו לרשת. רק העצמים החדשים שתוסיף או עצמים שתזיז או שתשנה את צורתם, ייצמדו אליה. > אם המצב 66 סך כ8ח5 מופעל, לא תוכל לצייר עצמים בין קווי הרשת (ראה איור 15). 128 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר ללא ה ו הצמדה לרשת איזד 13 אוסאיוזה עו <] המלבן השמלי ה צזיר במצב. הצמדה לרעות זקוזי המתאר שקנן מזנחים על קוזי הרשת. המלבן הימי צויר ללא המצב הצמדת לרשת. קנוי המתאר של מלבן זה מונחים בין קונ הרשת. | "| פפתסח| [ סו ] פריהנד מאפשרת להיצמד לנקודות. בדרך זו ניתן להזיז עצם כך שאחת מהנקודות שלו תונח במדויק על נקודה בעצם אחר. הפעלת הצמדה לנקודה בחר בפקודה 6ג/ > )01 10 קִ8ח5 (תצוגה > הצמדה לנקודה). אם תבחר בפקודה בעת שהיא כבר מסומנת, תבטל את ההצמדה לנקודה. 69 "מים > | בעת שעצם מוח נצמד לנקודה, מופיע ליד המצביע סמל ההצמדה לנקודה (ראה איור 14). פרק 2: תצוגה ודיוק בעבודה 249 איזד 14 הנקודה שבסמוך למצביע הינה סמל ההצמדה לנקודה והיא מצביעה על כך שהעצם המוח ייצמד קנקודה ושי המלבנים ייצמדז האחד למשנהן 9 ומיפ 7 פריהנד מציעה גם מבחר של צלילים שמושמעים בעת ההצמדה לנקודה, לקו או לרשת. ניתן לבחור צלילים אלה בקביעות האפשרויות של פריהנד (ראה עמוד 1). בעת העבודה תרצה לעתים להציג את העמוד בקני מידה שונים. קיימות כמה דרכים להצגת העמוד בהגדלה או בהקטנה. הגדלת העמוד בעזרת תפרים התצוגה: 1 כדי לראות את כל העמודים שבמסמך, בחר בפקודה שש6 > [41/ 4 (תצוגה > התאמת הכל). כדי לראות את כל העמוד שנמצא בעבודה, בחר בפקודה 16 > 2886 0 ₪15 (תצוגה > התאמה לעמוד). כדי להגדיל את תצוגתו של שטח נבחר, בחר בפקודה 6 > ם0ס5616001 +1ע (תצוגה > התאמת בחירה). בחר בפקודה ש16/ > ח1301100110/ (תצוגה > הגדלה) ובחר באחת ממידות ההגדלה. ננגינוי גודל תצוגה באמצעות הנלי זום 1 2 לחץ על הכלי זום בארגז הכלים. לחץ עם הכלי על העצם שברצונך להגדיל. לחץ שוב ושוב עד שתגיע להגדלה הרצויה. או גרור את הכלי זום, אלכסונית על השטח שברצונך להגדיל. עם שחרור העכבר יוגדל השטח ויוצג על כל משטח העבודה (ראה איורים 15-16). 50 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר הבכרהה ב 100000007 באו הלער > ליפ" ביהפעיט ל שיל טכ = ביש: איור 15 השתמש בכלי זום כדי להנדיל חלקים בתמונה על ידי ערירתו על החלק הרצוי, מסגדת הסימון תראה את החלק שנבחר. איוד 16 לאחר הגרירה, השטח שנבחר ממלא את המסך. מיפים. * לחץ על המקשים |0/01ח8וח60 ורווח כדי להשתמש בכלי זום מבלי לבחור בו מארגז הכלים ומבלי לבטל את הבחירה בכלי שבשימוש. * לחץ על המקש )|4/חסווקס בעת השימוש בכלי זום כדי להקטין את התצוגה. סמל המצביע ישתנה מהסימן "פלוס" (+) לסימן "מינוס" (-) (ראה איור 17). איזר 17 לחץ על המק₪ )|א/חסווסס בעת השימוש בכלי זום כדי להקטין את התצונה. פרק 2: תצוגה ודיוק בעבודה 1 5 הנגדלה באמצעות תפרים ההגדלה איזר 18 התפריט הנפתה של התצוגה (חסו0681/ח8!/) מאפעור לבחור בערכי הגדלה קבועים מראש. 6% מיפ 1 בחר בהגדלה הדרושה מן התפריט הנפתח שבתחתית חלון המסמך (ראה איור 18). מסו)56!60 ]= 6% 1% 2% 0% 1% 200% 2 בחר ב-2886 11 כדי להגדיל או להקטין את התצוגה ולהתאימה לחלון. 3 בחר ב-411 4 כדי להתאים מספר מקסימלי של עמודים בחלון התוכנה. כאשר תבחר אחת מקביעות ההגדלה, פריהנד תשתמש במרכז העמוד כמרכזה של התמונה המוגדלת. קביעת ערך הגדלה מדויק איזר 19 לחץ פעמיים או גדור את המצביע על פני המספרים שבתפריט הנפתח של החצונה, כדי לקבוע את ערך התצונה הרעזי. 1 לחץ פעמיים או גרור את העכבר על פני הערכים בתפריט הנפתח (ראה איור 19). 2 הקלד בחלון את ערך ההגדלה הרצויה (אינך חייב להקליד את הערך 0%). 3 לחץ על המקש ז5016/תז60. 2 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 9 חדש בפריהנד 8 תוכל גם לקבוע הגדלות בהתאמה אישית עבור הגדלה מסוימת ותצוגת עמוד מיוחדת. לאחר שתקבע את התצוגה האישית תוכל גם לערוך אותה. יצירת תצוגה אישית ובחירה בה 1 בחר בהגדלה הרצויה והצב את העמוד במיקום הדרוש. 2 בחר בפקודה אשסו/ > וסוט > אוסצן (תצוגה > התאמה אישית > חדש). תיבת הדו-שיח של התצוגה החדשה (וסו/ אוסא]) תוצג על המסך (ראה איור 20). איורד 20 בתיבת הדו-שיח של התצוגה החדשה (ש8צז שש6ו/) תזכל לקבוע את שמה של התצוגה החדשה. הב | 3 הקלד שם לתצוגה ולחץ 0%6. 4 בחר ב-או16/ > 60₪פט6. התצוגה שקבעת תוצג בתפריט. עריכת תצוגה אישית 1 שנה את ערך ההגדלה והצב את העמוד במיקום החדש. 2 בחר בפקודה שא16/ > 1ת0זפט0 > 610. תיבת הדו-שיח של עריכת התצוגות (5או10/ 26%) תוצג על המסך (ראה איור 21). איור 21 בתיבת הדו-שיח של עריכת התצוטות 0/0 פשסוש) תוכל ב להגדיר מחדש את 6 | התצוגה האישית הרצויה. | | 006 | | 3 לחץ 0% כדי לאשר את השינויים שביצעת בתצוגה. פרק 2: תצונה ודיוק בעבודה 3 ו הה-------- הפרדת איוזר 22 גדור תבנית בעלת תגית אל מחוץ לקבוצה או אל הקבוצה כדי להפריד תבניות אז לחברן. בנוסף לשינויים בתצוגת המסמך על המסך, תוכל לקבוע גם את מיקומם והצגתם של אלמנטים שונים בחלון התוכנה. הדבר חשוב במיוחד אם צג המחשב שלך אינו גדול דיו. תבניות מתויגות 1 בחר בתגית או בתבנית שברצונך "לשלוף" מתוך קבוצת התבניות (ראה איור 22). תגית התבנית 5 3 2 שחרר את העכבר לאחר שתגרור את התגית אל מחוץ לקבוצת התבניות. חיבור תבניות מתויגות 1 בחר בתגית התבנית וגרור אותה על פני תבנית אחרת או על קבוצת תבניות. 2 שחרר את העכבר כאשר התבנית תתאחד עם שאר התבניות. תבניות מתויגות מקובצות ביחד ורק אחת מהן מוצגת. פריהנד מאפשרת גם "לעגן" תבניות. תבניות "מעוגנות" מאפשרות לראות את שתי התבניות בעת ובעונה אחת והן גם נפתחות, נסגרות ומוזזות ביחד. ננבודה עם תבניות מעוגנות 1 לחץ על המקש +|01101/4י) בעת המעבר מתבנית אחת לשנייה. 2 הקו האפור שמופיע בין שתי התבניות מראה שהתבניות מעוגנות האחת לרעותה (ראה איור 23). 54 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזד 23 קו העגינה (מוקף בעיגול) מצביע ו זה 2 הערתה שהתבניות , |* פחסוום0 | מעוגנות 7 קסר = 2 3 כדי לשחרר תבניות מעוגנות, לחץ על הקו האפור. בעת העבודה, תרצה לעתים להסתיר כמה מהאלמנטים המופיעים על המסך, למשל ארגז הכלים. הסתרת אלמנטים שנמצאים על המסך 1 כדי להסתיר את סרגלי התפריטים, בחר בפקודה שש16/ > 10010818 (תצוגה > סרגלי התפריטים). פקודה זו מיועדת להצגה ולהסתרה של ארגז הכלים. 2 כדי להסתיר את כל תבניות הבקרה ואת התבניות האחרות בחר בפקודה א10/ > 5 (תצוגה > תבניות). פקודה זו מציגה ומסתירה את התבניות השונות. 3 כדי להסתיר את ארגז הכלים, בחר בפקודה או60ח!/ > ז100198 > אסט|ססד (חלון > סרגל תפריטים > ארגז כלים). פקודה זו מיועדת להצגה ולהסתרה של ארגז הכלים. 6% טיפ כדי להסתיר ולהציג עצמים בודדים על המסך, בחר בפקודות שסטחו\ > 5 אד שוססחו// > זסזס6ספח! (חלון > בקרה) אר שסטחו// > 915ח8 (חלון > תבניות) א פשסבחו/> 85זוא=. בנוסף להסתרת תבניות, פריהנד מאפשרת לצמצם תבניות. דרך זו שימושית במיוחד בעבודה עם מסך קטן. פרק 2: תצוגה ודיוק בעבודה א נוימום בצמצום תבניות (מקינטום): 1 לחץ על ריבוע הצמצום בפינה הימנית העליונה של התבנית (ראה איור 3% . | התבנית תצומצם לכותרת בלבד. איוד 24 (מקינטוש) לחץ על ': 2 ריבוע הצמצום ח כדי לצמצם את גודל התבנית או להנדילה מחד. ננוימונם בצמצום תבניות (חלונות): 1 לחץ בריבוע הצמצום בפינה השמאלית העליונה של התבנית (ראה איור 25). התבנית תצומצם לכותרת בלבד. 2 לחץ על הריבוע שנית כדי להציג את התבנית המלאה. איוד 25 (חלונות) לחץ ע? לחצן הצמצום ₪? החבנית, כדי לצמצם אותה. 2 לחץ על ריבוע ההרחבה בפינה הימנית העליונה של התבנית כדי להציג את התבנית המלאה (ראה איור 26). איורד 26 בחלונות 95, ריבוע ההרחבה מגדיל את התבנית. 6 חסוגו1650 זנחוום] | | = ₪ )| 6% | מיפ = | תבניות מעוגנות מצומצמות ביחד. עבודה עם עשכבות 6: אכ וימ כאשר אתה מציב יותר מנתיב אחד על פני הדף, אתה מתחיל לעבוד עם שכבות. מאחר שניתן ליצור מאות נתיבים בכל דף, יש צורך בניהול נכון של השכבות והבנה בשימוש בהן: בפרק זה תלמד כיצד: > להבין את ההבדלים בין הנחת עצמים בשכבות ובין השכבות בתבנית השכבות. = להזיז עצמים בשכבה. = להזיז עצמים בין השכבות. 8 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר > ליצור שכבות, לשנות את שמותיהן, להשמיט שכבות, להציג ולהסתיר שכבות ולנעול אותן. = לנעול עצמים. > לקבוע שכבות שיודפסו ושכבות שלא יודפסו. > לשנות את הצבעים עבור נתיבים בשכבות. עצמים בתמונה מונחים בשכבות בסדר זהה לזה שבו הם נוצרו. אם תיצור עיגול אדום ולאחריו ריבוע כחול, העיגול יופיע מאחורי הריבוע. למרות שלא תוכל לראות זאת אם העיגול והריבוע יונחו האחד לצד משנהו, גם במקרה זה הם מונחים האחד לפני השני (ראה איורים 1-2). תוכל לשנות תמיד את סדר השכבות ולהניחן בכל צורה שתחפוץ. איזד 1 למדות שהדבר אינו נראה לעין, אחד העצמים מונח לפנ השני. ₪ גר איזד 2 כאשר שני עצמים נמצאים בחפיפה, ניתן לראות בבירור מי מהם נמצא לפנ השל. הזזת עצמים קדימה או אחורה בעשנכבה 1 לחץ על עצם שבתמונה. 2 בחר בפקודה 10018 > 478086 > )חסזי 10 שחוזם (שינוי > סדר > העברה קדימה) (ראה איורים 3-4), כדי להזיז עצם אל קדמת העצמים שבאותה שכבה. פרק 3: עבודה עם נשכבות 59 איוד 3 אם ברצונך להעביר עצם אחזרה.. איזד 4 בחר בו והשתמש בפקודה )חסז סד פַחח₪. 3 בחר בפקודה 110011 > 8086זז/ > 280% 10 566 (שינוי > סדר > העברה אחורה), כדי להזיז עצם אל מאחורי העצמים שבאותה שכבה. ₪0 מיפ אם תבחר בהחה קדימה או בהחה אחורה של עצם בודד שנמצא בקבוצה, העצם יזוז לחזית הקבוצה או לאחוריה ולא מאחורי כל העצמים שבשכבה. (ראה פרק 5, "ינקודות ונתיבים'י, בסעיף *עבודה עם עצמים בקבוצות'). לעתים, תרצה להזיז עצם שנמצא במרכזה של שכבה. כדי לבצע זאת תשתמש בפקודה חדשה. הזזת עצם בתוך שנכבה 1 בחר בעצם שבעמוד. בחר בפקודה /10611/ > 86ח8זז/ > 6ז4תס"] 6צס]/ (שינוי > סדר > הזזה קדימה) כדי להזיז את העצם קדימה בשכבה. פקודה זו מזיזה את העצם צעד אחד קדימה ומניחה אותו לפני העצם הקודם לו. 0 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 3 אם יש צורך בכך, בחר שוב בפקודה כדי להזיז את העצם שנית. המשך בשימוש בפקודה עד אשר העצם יונח במיקום הרצוי (ראה איורים 5-6). איור 5 בתמונה זו, יש ב להזיז את העיגול ולהציבו לפנ המשולש והריבוע. איור 6 אותה תמונה ג לאחר שימוש פעמיים בפקודה סזפ חס חחח (הזז קדימה). 4 בחר בפקודה 10011 > 6פחגזו/ > 0806/8916 סטס]/ (שינוי > סדר > הזזה אחורה) כדי להזיז את העצם אחורה בשכבה. 5 בחר בפקודה שנית כדי להזיז שוב את העצם. חזור על השימוש בפקודה עד אשר העצם יונח במיקום הרצוי. מאחר שבחירה שוב ושוב בפקודות הזז קדימה והזז אחורה עלולה להיות מייגעת למדי, פריהנד מציעה שתי דרכים נוספות להזזת עצמים בשכבה. הזזת עצם באמצעות הדבקה מלפנים או מאחור 1 בחר בעצם שברצונך לחזיז. בחר בפקודה ₪64 > 020% (עריכה > גזירה) (ראה איור 7). פרק 3: עבודה עם שכבות 1 איור 1 כדי להזיז עצם באמצעות הפקודה 285]6] שחו (הדבק מאחור) בחר בעצם שברצונך להעביר והשתמש בפקודה ]6 (זור). איזד 8 לאחר בחירת המיקום החדש, במקרה זה, העיגול החמישי, בחר בפקודה 0חו06 8516 (הדבק מאחור) כדי להניח את הכוכב במקום הרצני. 2 בחר את העצם שברצונך להציגו לפני העצם המקורי. 3 בחר בפקודה +61 > 6ת0601 28516 (עריכה > הדבקה מאחור) העצם המקורי יונח מאחורי העצם שבחרת (ראה איור 8). חדש בפריהנד 8 = | בחר ב-0ם > וחסו חו 0886 כדי להניח את העצם המקורי לפני העצם שנבחה 2 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 9 טיפ עצמים נעולים אינם ניתנים להעברה בתוך השכבה שבה הם מצויים. לעתים תמצא שהזזת עצמים בתוך השכבה שבה הם נמצאים אינה מספיקה, במקרים כאלה תשתמש בתבנית השכבות של פריהנד. הצגת תבנית השנדבות 1 אם התבנית 1.8/618 אינה מוצגת על המסך, בחר בפקודה א00%ח!/ > 80615 > 1.8675 (חלון > תבניות > שכבות). 2 אם לא שינית את ברירות המחדל של הטבלאות, פריהנד תציג בתבנית 3 שכבות: שכבה קדמית (6תטסזקסזס:), שכבת קווי הנחיה (0201665) ושכבת רקע (0תטסזק 346%) (ראה איור 9). איזד 9 תבנית השכבות (5ז3/0.)) מציגה רו 3 את שלוש ]ותו השכבות ₪? |* סופ ברירת המחדל, שכבה קדמית, שכבת קווי הנחיה 8 4פ;| ושכבת הרקע. == = = במטסום030% ₪] ₪ | לאחר שתיצור שכבה חדשה, תרצה קרוב לוודאי, לשנות את שמה כדי שהוא יציג את הנושא שבשכבה. ננגינוי עםם של עשכבה 1 בתבנית 1.8/618, לחץ פעמיים על שם השכבה שברצונך לשנות את שמה. 2 הקלד את השם החדש עבור השכבה. 3 לחץ םזג או זסוח או לחץ עם העכבר על תבנית השכבות. נננוכפול שכבה 1 לחץ על שמה של השכבה שברצונך לשכפל. 2 פתח את התפריט הנפתח 5ח0ו)ק2) (אפשרויות) בתבנית השכבות (ראה איור 10). פרק 3: עבודה עם שכבות 3 איזד 10 התפריט הנפתח 08 מאפער להוסיף, להסיר, 7 ולהצי2 זלהסתיר שכבות. 6ובּסווקטום 64; 8% סצסחסה הס|ג ₪ 04;| זו וב 3 בחר ב-110816קטכ] (שכפול). השכבה, וכל העצמים שעליה ישוכפלו. 60 טיפ לא ניתן לשנות את שמה של שכבת קווי ההנחיה (60/665). מחיקת שנכבה 1 לחץ על שמה של השכבה שברצונך למחוק. 2 פתח את התפריט הנפתח 8ח0ו6קכ) בתבנית 1.8/618. בחר ב-610%6 (סילוק). השכבה וכל העצמים שעליה ימחקו. לא ניתן למחוק את שכבת קווי ההנחיה או את השכבה הפעילה. תיבת אזהרה תופיע בעת שתנסה למחוק שכבה שמכילה עצמים. תבנית השכבות מציגה שכבות, משכבת הקדמה לשכבת הרקע. ולפיכך, השכבה המופיעה בראש רשימת השכבות הינה השכבה שמוצגת לפני כל השכבות האחרות בעמוד. השכבות שמתחתית בתבנית נמצאות מתחתיה גם בעמוד. שכבות אינן חייבות להישאר בסדר בו הן נוצרו ותוכל לשנות את מיקומן בכל דרך שתחפוץ. ננוינוי סדר נטכבות 1 בתבנית 1.8/688, בחר בשמה של השכבה שברצונך לשנות את מיקומה (ראה איור 11). 4 טריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזד 11 באיור זה, השכבה 8 (שופט), צריכה להיות מאחורי השכבה זסץ8וק (שחק). 2 גרור את שמה של השכבה אל המיקום ברשימה בו תרצה להניחה. 3 שחרר את העכבר. שמה של השכבה ייעלם ממיקומה הקודם ויונח במיקום החדש בתבנית השכבות. כל העצמים שבשכבה ימוקמו מחדש בעמוד (ראה איור 12). איזד 12 התוצאה של גרירת השכבה 68 אל מתחת לשכבה זסץפום. אם תרצה שקווי הנחיה יופיעו בחזית עבודתך, גרור את השכבה 61665 (קווי הנחיה) והצב אותה מעל לשכבה שמכילה את התמונה. 9 ל עצמים שתיצור בעת העבודה, מונחים בשכבה הפעילה (זו המודגשת בתבנית השכבות). תרצה לעתים להזיז עצם משכבה אחת לשנייה. פרק 3: עבודה עם שכבות 5 הזזת עצמים בין שכבות 1 בחר בעצם שברצונך להעביר לשכבה חדשה (ראה איור 13). איזד 13 באיור זה יש להזיז את הקיר (]/9//) אל מאחורי טוק ₪0 ₪ השכבה גול א-ש (|008). תמונת הקיר נבחרה. 5 וגו ₪ ₪ 0 ₪ -| 55 , 2 5 2 לחץ על שמה של שכבת היעד עבור העצם. העצם יעבור לשכבה החדשה (ראה איור 14). איוד 14 אותו איור לאחר הקשה על השכבה 5) ושח |!/8/ע ₪ כדי לסיים את 6 | העברת התמונה 6 ₪ מהשכבה !6:08 לשכבה |!|8/ש 5 ח8. 6 | שיפ 6 | לא ניתן להעביר עצמים אל שכבה נעולה. 66 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר בתבנית השכבות (פזסץ8 ]) מופיע קו אופקי מפריד. עצמים שבשכבות שמעל הקו מופיעים על המסך ובהדפסה. עצמים שבשכבות שמתחת לקו מופיעים עמומים ואינם מודפסים. בעת העבודה, תרצה לעתים להעביר עצמים מהשטחים המודפסים אל השטחים הבלתי מודפסים. יצירת שכבה בלתי מודפסת איור 15 כדי ליצור שכבה בלתי מודפסת, צרור את שמה של השכבה אל מתחת לקן האופקי בתבנית השכבות. איזד 16 עצמים שבשכבה בלתי מודפסת מופיעים עמזמים בחלון התצוגה. 6% מיפ " 1 בחר את שמה של השכבה שברצונך להפכה לבלתי מודפסת (ראה איור 15). 2 גרור את שמה של השכבה אל מתחת לקו האופקי המחלק את התבנית 1,8/678. 3 שחרר את לחצן העכבר. השכבה תזוז אל מתחת לקו, העצמים שנמצאים עליה ייראו על המסך עמומים ולא יופיעו בהדפסה (ראה איור 16). שחטס טס ] 1 ₪ 5 השתמש בשכבות בלתי מודפסות כדי לשמור תמונות ששימשו לצורכי סימון (ראה עמוד 0). יצירת שכבה שניתן להדפיסה 1 בחר בשמה של השכבה שברצונך להדפיסה. 2 גרור את שמה של השכבה והנח אותו מעל לקו המפריד בתבנית השכבות. 3 שחרר את לחצן העכבר. השכבה תונח מעל לקו וכל העצמים שנמצאים בה יודפסו. פרק 3: עבודה עם שכבות 7 עצמים על השכבה 601665 לא יודפסו בשום מקרה גם אם השכבה תונח מעל לקו המפריד בתבנית השכבות. תוכל גם להשתמש בתבנית השכבות כדי לשנות את תצוגתם של העצמים שבשכבות (ראה איור 17). דבר זה שימושי במיוחד כאשר בעת עבודה על איורים מסובכים נזקקים לבחור בעצמים מסוימים. איוד 17 העיגול האפור שמשמאל לשכבה מראה העיגול עם ה-א במרכזו מו השתמש בתבנית ששכבה זו נמצאת במצב ששועפז. מראה ששכבה זו נמצאת במצב פחווץ6 השכבות כדי לקבוע את תצזנת התמונה על המסך. העדרו של סימן ביקורת מראה ששכבה זו הינה בלתי נראית 5 ב 6חטסיף₪30 5 0% ינוי תצוגת שכבה 1 לחץ על סימן הביקורת שמשמאל לשמה של השכבה בתבנית %ז1,.8/6, כדי להעלימו ולהפוך את השכבה לבלתי נראית. 2 אם לא מופיע סימן ביקורת ליד שם השכבה, לחץ על השטח הלבן כדי להציג את השכבה. ₪9 | מים ‏ . השתמש בפקודות ח0 || או 08 וו4 מן התפריט הנפתח של התבנית 8ז8ץ18 כדי | להציג או להסתיר במהירות את כל השכבות 3 לחץ על העיגול האפור שמשמאל לשם השכבה בתבנית 1.8/61%. במרכז העיגול יופיע הסימן % והשכבה תוצג במצב 66/1:6 (קווי מתאר). 6 מםים . לחץ על המקש וו/חסווקס בעת הלחיצה על עיגול אפור כלשהוא כדי להציג את כל השכבות במצב 8חווע66. 8. פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 4 אם מופיע מצידו השמאלי של שם השכבה, עיגול ובתוכו הסימן %, לחץ על העיגול כדי להחזיר את השכבה למצב תצוגה ששסוש6זק. (ראה עמודים 40-41 למידע אודות מצבי התצוגה עש16ש276 ו-6חו1ץ6). במקרים רבים תרצה לראות עצמים שבשכבה אולם ברצונך למנוע את האפשרות לבחור אותם. במקרה כזה, עליך לנעול את השכבה. נענילת שכבה 1 התבונן במנעול הנמצא משמאלו של שם השכבה. אם המנעול נמצא במצב פתוח השכבה אינה נעולה. 2 לחץ על המנעול (ראה איור 18) כדי לסגור את המנעול ולנעול את כל העצמים שבשכבה. המנעול הסגור מראה ששכבה זו נעולה איור 18 , לחיצה על מנעול פתוח תשנה את צורתו למנעול סגור ותנעל את השכבה. לחיצה על מנעול סגור, חטשו ₪ 0 תשחרר את 8 |-06; השכבה. | טהסוב ןב וי 1 3 אם המנעול כבר נעול, לחיצה עליו תפתח אותו ותשחרר את כל העצמים הנעולים שבשכבה. ₪ מיפ עצמים בשכבות נעולות אינם ניצנים להזזה, לבחירה או לעיבוד. במקרים רבים תרצה לנעול עצם יחיד שנמצא בשכבה. פעולה זו שונה מנעילת שכבות. נעילת עצם יחיד בשכבה 1 בחר בעצם או בעצמים שברצונך לנעול. 2 בחר בפקודה /1/100618 > 1.00% (שינוי > נעילה). פרק 3 עבודה עם שכבות 9 ביטול נעילת עצם יחיד בשנכבה 1 בחר בעצם או בעצמים שברצונך לשחרר מהנעילה. 2 בחר בפקודה 1/1061 > אסס|ח (שינוי > ביטול נעילה). ₪ מיפים עצמים נעולים ניתנים לבחירה ואפשר לשנות את המילוי וקווי המתאר שלהם. = עצמים נעולים אינם ניתנים להזזה, לשינוי גודל, לעיבוד או למחיקה. * ניתן לשנות את תכונות הטקסט ואת תכונותיהם של עצמי טקסט נעולים או לערוך את הטקסט שבהם. עצמים נעולים ניתנים להעתקה אך לא ניתן לגוזרם. בעת בחירת עצם, הנקודות וקווי הנתיב שלו מוצגים בצבע (ראה פרק 5 "נקודות ונתיבים"). תוכל לשנות את צבע הבחירה באמצעות תבנית השכבות. שינוי צבע תצוגת העשכבה 1 גרור צבע מרשימת הצבעים ()1.18 זס001) או ממערבל הצבעים (ז6010 זסאו]א). דוגמית קטנה של הצבע תופיע (ראה פרק 8, "עבודה עם צבעים"). 2 גרור את דוגמית הצבע והנח אותה על שם השכבה שברצונך לשנות (ראה איור 19). איור 19 כדי לשנות את צבע תצוגת הנתיב שבשכבה, גרור דוגמית צבע והנח אותה על ריבוע הצבע של השכבה. 3 הריבוע הצבעוני שליד שם השכבה ישתנה וכל הנתיבים שנבחרו בשכבה יוצגו בצבע החדש. 0% טקרפ מזרךמאאמימר 5אבפצ 50 5 אוד הח ם ם .ו ם 6 << 7- 1947 /או: 0/6 נטרטום איוד 1 הכלי מלבן (בחר בארגז הכלים. כלי היצירה הדרך הטובה ביותר ללמוד את פעולתה של תוכנת שרטוט וקטורית הינה על ידי התחלה בשרטוט צורות בסיסיות. במקום לשרטט צורות אלו מן המשטח החלק, תוכל להשתמש בכלי פריהנד כדי ליצור קבוצה של צורות בסיסיות. בפרק זה תלמד ניצד: ליצור מלבנים, ריבועים, מלבנים בעלי פינות מעוגלות, אליפסות, עיגולים, מצולעים, כוכבים וקווים. להשתמש בקו בעל העובי המשתנה של פריהנד ובציפורן הקליגרפית. להבין מתי להשתמש בציפורן ובכלי העקומות (ח262160) (שני כלים אלו נידונים בהרחבה בפרק 6). להשתמש בכלי הספירלה ובכלי הקשת. להשתמש בכלי המעקב (11806) כדי להמיר גרפיקה סרוקה. אחת מהצורות הבסיסיות ביותר שניתן ליצור בפריהנד היא המלבן. הכולל גם את הריבוע ואת המלבן מעוגל הפינות. מלבן 1 ודא שיש לך מסמך פתוח על המסך ולחץ על הכלי מלבן בארגז הכלים (ראה איור 1). הנח את המצביע עם הסמל + במקום שברצונך להציב בו אחת מפינות המלבן ולחץ כדי להתחיל בבניית המלבן. 2 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 3 גרור את העכבר אלכסונית לכיוון הפינה הנגדית (ראה איור 2). איוד 2 כדי לשרטט מלבן, קרור את המצביע אלכסונית, בין שתי פינותיו. 69 מיפים גם לאחר שרטוט המלבן תוכל לשנות את מידותיה לחץ על המקש )!4/חסוופס כדי לשרטט מלבן מן המרכז כלפי חוץ (ראה איור 8). איזד 3 לחץ על המקש ]מ/חסווסס כדי קשרטט מלבן מן המרכז כלפי חוץ. ריבוע, נראה לך בוודאי שונה ממלבן. פריהנד אינה עושה הבחנה בין שתי הצורות. הכלי מלבן משמש גם ליצירת ריבועים. נערמום ריבוע 1 חזור על הפעולות שבצעת בשרטוט המלבן. 2 בעת הגרירה, לחץ על המקש 816. בכך "תכריח" את פריהנד ליצור ריבוע גם אם לא תיצור את האלכסון הנכון (ראה איור 4). פרק 4: כלי היצירה 73 איוד 4 שרטוט מלבן בעת לחיצה על המק חפ ייצור ריבוע. מסלול הגרירה האלכסון המתקבל צ 25 0 9 מיפים > בכל פעם שתשתמש במקש הגבלה כדוגמת אח5, שחרר תחילה את לחצן העכבר ורק לאחר מכן את מקש ההגבלה. 5 לחץ על המקשים )|4/חסו)ק0 ו-8וח5 כדי לשרטט ריבוע מן המרכז כלפי חוץ. סוג נוסף של מלבן הינו המלבן בעל הפינות המעוגלות. מידת עיגול הפינות נקבעת על ידי רדיוס הפינה (ראה איור 5). איזר 5 קביעות שונות של רדיוט הפינה משנות את צורתם של המלבנים -- .- 3 - 0 נוימועש ברדיוס הפינה ליצירת מלבן 1 לחץ פעמיים על הכלי מלבן בארגז הכלים, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של הכלי (ראה איור 6). איזר 6 חיבת הדו-שיח של הכלי מלבן (9/6ח36018] |סס)), מאפשרת לקבוע את רדיוס פינות המלבן. טס ז 06ַחה601 4 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 2 בחלונית 5 חזסת0) (רדיוס הפינה) קבע את הרדיוס הרצוי או גרור את הסרגל עד להופעת הערך בחלונית. 3 לחץ 008 ושרטט את המלבן. אפשר לשנות את רדיוס הפינה של מלבן גם לאחר שרטוטו באמצעות בקרת העצמים 69 טיפ (ז506010ח! +80ן00). סוג נוסף של עצמים שניתן לשרטטם בכלי השרטוט של פריהנד הן האליפסות. הכלי אליפסה משרטט גם עיגולים. נשרמוטם אליפסה או עיגול 1 לחץ על הכלי אליפסה בארגז הכלים (ראה איור 7). איזד 1 הכלי אליפסה [בחר בארגז הכלים 2 הנח את המצביע במקום בו תרצה להציב את "פינת" האליפסה; לחץ וגרור את המצביע אל ה"פינה" הנגדית (ראה איור 8). איוד 8 כדי לשרטט - 6 אליפסה גרור את הסמן אלכסונית בין שני צידי האליפסה. לחץ על המקש 501 בעת הגרירה כדי לשרטט עיגול. = לחץ על המקש )41/ח00 כדי לשרטט את האליפסה מן המרכז כלפי חוץ. לחץ על המקשים )|4/חסוופ00 ו-א1ח5 כדי לשרטט את העיגול מן המרכז כלפי חוץ. 5 פרק 4: כלי היצירה פריהנד מיועדת גם לאלה מביניכם הטוענים שאינם מסוגלים לשרטט אפילו קו ישר. הכלי קו מבצע פעולה זו בקלות. ננרמום קו יעשר איור 9 הכלי קו נבחר בארגז הכלים. איזר 10 קו ישר שורטט באמצעות הכלי קז 69 טיפ איור 11 צורות ששורטט! בעזרת הכלי רב-צלעות. 1 לחץ על הכלי קו בארגז הכלים (ראה איור 9). 2 הצב את המצביע במקום בו ברצונך להתחיל את הקו. לחץ וגרור את המצביע בכיוון הרצוי לקו. שחרר את הלחצן במקום שבו ברצונך לסיים את הקו (ראה איור 10). ץר אם תלחץ על המקש 5 בעת השימוש בכלי קו, הקווים ישורטטו בזוויות של *45 או 9 או בכל זווית אחרת בקפיצות של "45 (ראה עמוד 185). בנוסף למלבנים, אליפסות וקווים תוכל לשרטט גם צורות אחרות באמצעות הכלי רב-צלעות (ראה איור 11). תוכל לשרטט שני סוגי צורות באמצעות הכלי. הצורה הראשונה הינה מצולע. 6 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר נורטום מצולע 1 לחץ פעמיים על הכלי רב-צלעות בארגז הכלים (ראה איור 12). איוד 12 הכלי רב-צלעות בארגז הכלים. תיבת הדו-שיח של הכלי רב-צלעות (001+ ח0שץ!20) תופיע על המסך (ראה איור 13). איזד 13 ו ₪0 תיבת הדו-שיח 0 של הכלי - :5 ]םס זססוחגוצ = רב-צלעות. ל | םק :0 | זפ 65% מסטעסק 7) | 00108 ז918.= חא 6% | 0)החסוום 07 | 2 קבע את מספר הצלעות הרצוי על ידי הקלדתו בחלונית 51665 04 זססמוטצן, או על ידי גרירת הסרגל עד למספר הרצוי. 3 לחץ 08), כדי לחזור למשטח העבודה. 4 הצב את המצביע במקום בו ברצונך לקבוע את מרכז המצולע וגרור כלפי חוץ (ראה איור 14). איור 14 מצולע בעל שש צלעות (משושה) שורטט באמצעות הכלי דב-צלעות לאודך קד החץ. פרק 4: כלי היצירה 17 5 בעת הגרירה תראה את צורת המצולע. הזז את העכבר כדי לסובב את המצולע למיקום הרצוי. אם אינך שבע רצון ממיקומו הסופי של המצולע, תוכל להשתמש בכלי סיבוב כדי לשנות אותו (ראה עמוד 125). כדי לשרטט ריבוע שתוכל לסובב בעת יצירתו, השתמש בכלי רב צלעות וקבע עבורו 4 צלעות. 6 שחרר את לחצן העכבר בעת שמיקומו וגודלו של המצולע מתאימים לרצונך. ₪ מיפ אם תשחרר את הלחצן מוקדם מדי, תוכל עדיין לשנות את מידות המצולע. כוכבים הינם הסוג השני של מצולעים שתוכל לשרטט בעזרת הכלי רב-צלעות. שרטום נדוכב 1 לחץ פעמיים על הכלי רב-צלעות בארגז הכלים. 2 בחר באפשרות ז5%8 (כוכב). קביעות הכוכב יופיע בתיבה (ראה איור 15). איזד 15 [ס ז הסףעוסק 0 [ ₪ של הכלי | [א ₪ | חח רב-צלעות. | | ה זה :68 ה060ק -) 01016%] :5:51 הק |בגוחב/] 6% | 60הותסם 67 | 8 איזר 16 קביעות אוטומטיות עבזר כוכב בן 5 צלעות איוד 17 קביעות חדות עבור צלעות הכוכב מחומש הצלעות. פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 3 קבע את מספר הפינות עבור הכוכב בחלונית 51665 +0 ז6טחווטצ1. 4 אם ברצונך שפינותיו של הכוכב יתיישרו אוטומטית, בחר ב-סו1וחסזט4. (ראה איור 16). וס 1 הסנעוסק :6 ]0 ספותו ה :ו זפ 68% | הסחעסק 7+ -4)חו00] ז5)8 |8שח8) 66 | סהחס\ם 7+ 6( |? ₪ 1 | 6טסם או אם ברצונך לעצב את הכוכב בעצמך, בחר ב-[08ח1/88 (ידני) והצב את הסרגל בין המצבים 80016 (חד) ל-0060₪56 (קהה). בחלון התצוגה תראה כיצד השינויים משפיעים על צורתו של הכוכב (ראה איורים 17-18). | :5 ₪ זססוחג וא | | 5 :0 זה הססשסק 7+ =-------7ץ)|00] ]18 = [הטחמ) 6% | ס)התס)ום 7 6וטס | | סומ | מרמן . 3 ₪ פרק 4: כלי היצירה 9 איוד 18 קביעות קהות עבור צלעות המשולש מחומש הצלעות. : :6 זפ 65 | חסחעסק 67 0000080 ]508=. | טח 6% | 0)ה סוה 7 | 1 6 ₪ = ו 7 69 טיפ שינוי הקביעות בתיבת הדו-שיח של הכלי רב-צלעות, נשארים בתוקף עד שתקבע בה קביעות חדשות. לכלי שרטוט חופשי יש שלושה מצבי עבודה שונים: שרטוט חופשי, קו בעל עובי משתנה וציפורן קליגרפית. כל אחד מהכלים האלו יוצר שרטוטים בעלי מראה שונה (ראה איור 19). איזד 19 מצבי השרטוט של הכלי שרטוט חופשי: למעלה 9 (שרטוט חופשי), באמצע 8016ח8/ש 68 (קו בעל עובי משתנה) ולמטה סו סְמּו68 חסס עציפורן קליגרפית). הכלי שרטוט חופשי מתאים לשרטוט מסביב לדמויות סרוקות; הכלי בעל העובי המשתנה מזכיר משיכות מכחול; והכלי הקליגרפי מזכיר בפעולתו את ציפורן השרטוט. 0 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר הכלים בעל העובי המשתנה והקליגרפי מתאימים במיוחד לשימוש בעבודה עם לוח שרטוט רגיש ללחץ במקום העכבר. לוחות אלו מאפשרים לשנות את עובי הקו לפי חוזק הלחיצה בעת השרטוט. בהירה במצב שרטוטםט חופשי 1 לחץ פעמיים על הכלי שרטוט חופשי בארגז הכלים (ראה איור 20) כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של הכלי (ראה איור 21). איוד 20 א | הכלי שרטוט - = חופעשי בארגז הכלים, | איוד 21 היבת הדו-שיח 7 של הכלי שרטוט ה חסו)בזסם 0 ופד חופשי. 68 085 06 6וטמוזה/. "7 ח6כ סו!סהזםו]| ."+ [סם ] שַהַבּת66ז] סחו| 000060 אומזם | -] 8 | 2 לחץ על הכפתור 1660806 (שרטוט חופשי). בחר ב-+11 118% (התאמה צמודה) כדי שהכלי ישרטט כל תזוזה קטנה שתעשה בעת גרירתו. פרק 4: כלי היצירה 1 בש ה או בטל את הבחירה ב-)₪ 1181 כדי "להחליק" את השרטוט. 4 לחץ 0% ותחזור למשטח העבודה. אם תגרור את המצביע מהר מדי, הקו לא ישורטט כראוי. סמן את האפשרות צופזס 6ו| 00080 (שרטט קו מנוקד). באפשרות זו ייווצר קו מנוקד שיעקוב אחרי הגרירה. בעת סיום הגרירה, פריהנד תמלא את הנקודות בנתיב.. לאחר שהגדרת את הכלי שרטוט חופשי, בכל עת שתבחר בו מארגז הכלים הוא יפעל לפי הנתונים שקבעת עבורו. שרטום באמצעות הכלי שרטוט חופטי איוד 22 הכלי שרטוט חופשי יוצר קנ עוקב אחרי נתיב העכבר. 1 גרור את המצביע עם הסימן + לאורך הנתיב שברצונך ליצור. 2 שחרר את הלחצן בעת שתסיים את שרטוט הקו (ראה איור 22). <- 3 כדי לחבר את שני קצותיו של הנתיב, התקרב בעת השרטוט אל נקודת ההתחלה של הנתיב עד להופעתו של ריבוע קטן בצמוד לסמן. ברגע שסימן הריבוע יופיע, שחרר את הלחצן והנתיב ייסגר מעצמו. כדי למחוק חלק מנתיב ששורטט באמצעות אחד מכלי השרטוט החופשי לחץ על המקש |0/01ח8חוח60 וגרור את המצביע אחורה, לאורך הנתיב. = אם ברצונך לשרטט קטע ישר באמצעות הכלי שרטוט חופשי, לחץ על המקש )ו/חסווקס בעת הגרירה. שחרר את המקש ))4/חסווקס (אולם אל תשחרר את לחצן העכבר) והמשך לשרטט את הנתיב. (ראה איור 23). .2 איזד 23 לחץ על המקש ]|מ/חסווסס כדי ליצור קווים ישרים באמצעות הכלי שרטוט חופעשי. פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר לחץ על המקש זה/חסווקס כדי להתחיל את --- התחל בגרירה רגילה קטע הקו הישר שחרר את הלחצן -- )/חסווקס כדי לסיים את קטע הקו הישר והמשך בגרירה עבודה בכלי קו משתנה איוד 24 אפשרויות הקנ בעל העובי המשתנה. 1 לחץ פעמיים על הכלי שרטוט חופשי בארגז הכלים. בתיבת הדו-שיח, בחר ב-5170%6 8118016 / (קו בעל עובי משתנה) (ראה איור 24). [0 ז [תבּח69ו] / וש 2 בשדה חו]/ (מינימום), קבע את הגודל עבור הקטע הקטן ביותר שבמברשת (תוכל לקבוע כל גודל מ-1 עד 72 נקודות). 3 בשדה א1/]8 (מקסימום). קבע את הגודל עבור הקטע העבה ביותר של המברשת (מ-1 עד 72 נקודות). פרק 4: כלי היצירה 3 8 4 בחר במצב האיטי של כ8]ז6ס 6306 סזט, (הסרה אוטומטית של חפיפה ק כדי לבטל קטעי נתיב חופפים בשרטוט. 5 לחץ 028 כדי לחזור למשטח העבודה. נורטוטם באמצעות הכלי קו משתנה 1 אם תבחר בכלי קו משתנה בתיבת הדו-שיח תראה את סמל דמותו בארגז הכלים (ראה איור 25). איזד 25 סמל הקו בעל העובי המשתנה, בארנז הכלים. 2 גרור כדי לשרטט נתיב. 3 אם יש לך לוח שרטוט בעל רגישות משתנה, כל שינוי בלחץ של כלי השרטוט על הלוח, ישנה את עוביו של הקו המשורטט (ראה איור 26). לחץ חזק יוצר איוד 26 קו עבה יותר לחץ קל שינוי הלחיצה יוצר קו דק בעת גרירת הכלי בעל העובי המשתנה (על זבי לוח שרטוט בעל רגישות ללחץ) משנה את עובין של הקו שנוצר. ₪ מיפים = עצמים שנוצרו באמצעות הכלי קו משתנה או הכלי הקליגרפי הינם נתיבים סגורים ולפיכך, במקום להגדיר צבע עבור הקו י₪ להשתמש במילוי צבע. = אם אין לך לוח שרטוט, תוכל עדיין לשנות את עובי הקו המשורטט או את הציפורן הקליגרפית על ידי שימוש בהם תוך לחיצה על מקשי הגבלה: כדי להגדיל את העובי לחץ על החץ הימני או על הספרה 2 בלוח המקשים. כדי להקטין את העובי לחץ על החץ השמאלי או על הספרה 1 בלוח המקשים. אם אתה משרטט עם עכבר ולא על לוח שרטוט רגיש ללחץ, פריהנד תשתמש בקביעה שבשדה חוו/! כברירת המחדל של עובי הקו. 4 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר נצורטוטם בציפורן קלינגרפית 1 לחץ פעמיים על הכלי שרטוט חופשי בארגז הכלים. בחר ב-ח6כ סוק8ז68||19) בתיבת הדו-שיח (ראה איור 27). איוד 27 אפשרויות הכלי יי | ציפורן קליגרפית. חסו!3ז006 וססד 1660 67 ! 6 5!סמחם/ 7+ חק סוחקבזםוו 6% | : פמסווסם - זו 0060 אובזס | ] ₪ סוד -] | [וס51) ק8[ז6ש0 6098 סוגוג ש] | 2 לחץ על הכפתור 18916ז8/ (משתנה) שמתחת לאפשרות ג161/ (עובי) אם ברצונך ליצור קווים בעלי עובי משתנה. 3 בשדה הו]/, קבע את עוביו של החלק הצר ביותר של המכחול (תוכל לקבוע כל גודל מ-1 עד 72 נקודות). 4 בשדה א8]/א, קבע את עוביו של החלק העבה ביותר של המכחול (תוכל לקבוע כל גודל מ-1 עד 72 נקודות). 5 לחץ על הכפתור 1860 (קבוע) כדי ליצור קו בעובי קבוע. 6 באפשרות |6פַח./ קבע בשדה את הזווית שבה ישתמש הכלי עבור הקווים הקליגרפיים, או סובב את החוגה באמצעות העכבר כדי לקבוע את הערך המתאים. 7 לחץ 0086 כדי לחזור למשטח העבודה. פרק 4: כלי היצירה 5 שרטום באמצעות הציפורן הקליגרפית איזר 28 הכלי ציפורן קלינרפית בארנז הכלים. 6% טיפ איזר 29 שינזי הזווית עבור הציפורן הקליגרפית משנה את צורתן ₪ל העקומות. איוד 30 השוזה בין שי האיורים שצזירו באמצעות הכלי שרטוט חופעשי (האיור העליון) והכלי ציפודן (האיזר התחתו). שים לב למקומות הבלתי אחידים (מוקפים בעיגול) בשיור העליון לבין אותם חלקים באיור התחתון. הכלי ציפורן מק? על שרטוט קווים *חלקים". 1 אם בחרת בכלי ציפורן קליגרפית בתיבת הדו-שיח, תראה את סמל הכלי בארגז הכלים (ראה איור 28). 2 גרור את המצביע כדי ליצור קו. בעת שיוי כיוון הנתיב, הזווית תקבע את צורת הקו (ראה איור 29). הדבר דומה לדרך בה ציפורן קליגרפית אמיתית יוצרת קווים עבים ודקים בהתאם להטייתה בעת השרטוט. 6 שני כלי השרטוט הנוספים בארגז הכלים הינם הכלי עקומות (ח862180) והכלי ציפורן. שניהם מאפשרים שליטה גדולה יותר בצורתו של הנתיב במיוחד בהשוואה לכלי שרטוט חופשי (ראה איור 30). מאחר שהשימוש בכלים אלה אינו כה פשוט כמו השימוש בכלים האחרים, כיסינו אותם בהרחבה בפרק 6. 6 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר עבודה במצב ספירלה פריהנד מספקת שני כלי יצירה נוספים שאינם נמצאים בארגז הכלים: ספירלה וקשת. 1 כדי לפתוח את החבנית 10015 478 (כלים נוספים) בחר בפקודה צ60ח1/ > 5 > 10015 6118 (חלון > תוספות > כלים נוספים). 2 לחץ פעמיים על הכלי ספירלה בתבנית הכלים הנוספים (ראה איור 31) כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של הכלי (ראה איור 32). איוד 31 הכלי ספירלה נבחר בתבנית 8 (כלים נוספים). רדיוס מתרחב רדיוס (מחוג) קבוע 6|₪ :6 |הזוקפ םל 13 :חסופחהקא= ]+ שר :עפ מז - ]0 זסטוחגו4] ומשוה [= 6 :וחסז) אשפזם ₪ ( ופום | [ [ [ א =] 3 בחר בסוג הספירלה (פס/1 [4זוק5) בין ספירלה בלתי מתרחבת (משמאל) וספירלה מתרחבת (מימין). ספירלות מתרחבות יוצרות קווים הולכים ומתרחקים בעוד שספירלה בלתי מתרחבת יוצרת קווים בעלי מרווח קבוע. איוד 32 תיבת הדו-שיח של הספירלקה (]פזוסס). 4 אם בחרת בספירלה מתרחבת, תיבת הדו-שיח תציג את שדה ההתרחבות (ח510ח8קאם). כאן תקבע באיזו מהירות הספירלה תתחיל להתרחב (ראה איור 3). ככל שתקבע ערך גבוה יותר כך יגדל שיעור ההתרחבות. קבע את הערך הרצוי על ידי הקלדה בחלונית או על ידי גרירת הסרגל. פרק 4: כלי היצירה איודר 33 השוואה בין שתי ספירלות ששורטטו בקביעות התרחבות (חסו5ח8סא6) שונות. איוד 34 שינזי הנקודה ממנה מתחיל שרטוט הספירלה: מרכז (ז10ח08) - למעלה, קצה (06=) - באמצע, ופינה (ז8וח00) - למטה. הקנ המקווקו מראה את אורך הגרירה ואת כיוונה. 07 שיעור התרחבות של 100% שיעור התרחבות של 50% השתמש בתפריט הנפתח ץע צוגזכ (שרטוט באמצעות) כדי לבחור בשרטוט באמצעות סיבוב או בדילוגים. שרטוט באמצעות סיבוב מאפשר לקבוע את מספר הסיבובים בספירלה. שרטוט באמצעות דילוגים מאפשר לקבוע את הריווח בין עיגולי הספירלה במצב של ספירלה בלתי מתרחבת או את רדיוס ההתחלה של הספירלה במצב של ספירלה מתרחבת. השתמש בתפריט הנפתח וחסי ש8זכ (שרטוט מ-) כדי לקבוע את הנקודה ממנה יתחיל שרטוט הספירלה. בחר בין ז16ח00, 2686 או ז6חזס0 (מרכז, קצה או פינה) (ראה איור 34). 08 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר שה 6 לחץ על אחד מלחצני הכיוון (חס:121:601) כדי לבחור בספירלה בכיוון השעון או בניגוד לכיוון השעון. 7 לחץ 008 כדי ליישם את הקביעות. 8 גרור את המצביע כדי לשרטט את הספירלה. הגדרת נתוני הכלי קשת 1 בחר ב-אס6מ1/% > 788 > 10015 8זא כדי לפתוח את תבנית הכלים הנוספים. 2 לחץ פעמיים על הכלי קשת (0ז/) בתבנית הכלים הנוספים (ראה איור 35) כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של הכלי (ראה איור 36). איור 35 הכלי קשות נבחר בתבנית הכלים הנוספים. איזד 36 תיבת הדו-שיח ו של הכלי קשת מאפשר לבחור בין סוי קשת שונים. סז סססטןו 6506 | ש] | סז 6/הסחסס 016816 | 5 | סמ | 3 סמן את האפשרות 0ז8 תסקס 6 (יצירת קשת פתוחה) אם ברצונך בקשת פתוחה. בטל את האפשרות אם ברצונך ליצור קשת סגורה (ראה איור 37). איזר 37 שים לב להבדלים בין הקשות קשת הסגורה והקשת פתוחה הפתוחה. 4 בחר באפשרות סז8 1006 076816 (יצירת קשת נגדית) כדי להפוך את קשת מימין לשמאל (ראה איור 38). פרק 4: כלי היצירה 19 איזד 38 שינוי מיקום הקשת הקשת הקשת לדמות ההפוכה המקורית מדשה. 5 בחר באפשרות 0ז8 0000846 010816 (יצירת קשת קעורה) כדי ליצור קשת קעורה אל תוך הפינה (ראה איור 39). איוד 39 קשתות סגורות קשת קשת יכזלות להיות קעורה קמורה קעורות או קמורות. 6 לחץ 008 כדי לחזור אל משטח העבודה. נטרטום באמצעות הכלי קשת 1 בחר בכלי קשת וגרור כדי ליצור קשת על פני העמוד. 2 שחרר את לחצן העכבר בעת שצורתה של הקשת תשביע את רצונך. בנוסף לאפשרות לבחור בצורות שונות עבור הקשת באמצעות תיבת הדו-שיח, תוכל להשתמש גם במקשי ההגבלה כדי לשנות את הקשת בעת השרטוט. >= לחץ על המקש |ז0/01ח8 60 לאחר שתתחיל לשרטט את הקשת כדי ליצור קשת פתוחה או סגורה (ראה איור 47). לחץ על המקש ))ה/חסווקס לאחר התחלת שרטוט הקשת כדי לשנות את מיקומה של הקשת, אנכית או אופקית (ראה איור 88). לחץ על המקש |סז1חס6 (מקינטוש) כדי להחליף בין הקביעות 6ש68ח60 (קעור) [-א6עחסס (קמור) (ראה איור 39). לחץ על המקש אוח5 בעת הגרירה כדי "*להכריח את הכלי לשרטט קשת בגודל רבע עיגול. לעתים, יש בידיך תמונה סרוקה שברצונך להמירה לשרטוט חופשי של נתיבים. קרוב לוודאי שתרצה לשנות את גודלה של התמונה מבלי לדאוג לרזולוציית הסריקה או לצבוע אותה בצבעים כלשהם ואולי אף לבצע בה איזה שהם שינויים. במקרים כאלה תוכל להשתמש בכלי 1806 (מעקב). לפני תחילת השימוש בכלי, עליך לייבא תמונה סרוקה אל מסמך פריהנד שלך. 900 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר ייבוא תמונה לצורך ביצוע מעקב (0חוס3ש) 1 ודא שיש לך מסמך פתוח על המסך ובחר בפקודה 7116 > +וססוח1 (קובץ > ייבוא). 2 השתמש בכלי הניווט כדי למצוא את הקובץ הסרוק בפורמט 107ק, 1107 או 5 שברצונך לבצע עליו 1180108. 3 לאחר הבחירה בקובץ, צורת המצביע תשתנה לסמל פינה. 4 לחץ עם סמל הפינה כדי לקבוע את נקודת ההנחה של התמונה (ראה איור 40). איוד 40 ₪ תמונה מיובאת מופיעה על משטח העבודה עט ארבע נקודות עגינה, למרות שניתן לבצע פחוספזו על תמונה בכל שכבה, נוטים מרבית המשתמשים להניח תמונה המיועדת למעקב על פני שכבה שמונחת מתחת לקו שבתבנית השכבות. התמונה תהפוך לעמומה ואפשר יהיה לעבוד עליה ביתר קלות (ראה איור 41). בצורה זו גם תוודא שהתמונה לא תודפס (ראה עמוד 66). איזד 41 קל יותר לעבוד על תמונה מיובאת בעת שהיא מונחת בשכבה שמציגה אותה עמזמה. 6% טיפים > | > מלאת השכבה עם התמונה המיובאת כדי שלא תבחר אותח בטעות. = כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר מהכלי מעקב, הפעל את תצוגת הרזולוציה הגבוהה (==1ד חסווט|650-תפָּוז) (ראה עמוד 409). פרק 4: כלי היצירה 1( לאחר שייבאת את התמונה, תוכל להשתמש בכלי מעקב כדי להמיר את התמונה לעצם וקטורי. ביצוע מעקב (פַחו30) על תמונה 1 לחץ פעמיים על הכלי מעקב בארגז הכלים (ראה איור 42) כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח שלו (ראה איור 43). איזד 42 הכלי 808דד (מעקר) בארנז הכלים. איזד 43 ו0פז 66בּזך תיבת הדו-שיח של הכלי מעקב. ו | 0 ]+ ק | 0 |החזס] ן :מסווגו!650 | - ₪ :5 פסםז וא סז זט צחסס וב 3 0 וש סמו!וגום פ)מכ קפווסשם שן 2 השתמש בתפריטים הנפתחים כדי לבחור במספר הצבעים, ברזולוציה ובאיזה שכבות לבצע את המעקב. תקבע כאן גם את סוג המעקב וכיצד ייראו הפרטים בתמונה שתתקבל לאחר המעקב. 3 לחץ 00% כדי ליישם את ההגדרות. 92 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 4 השתמש בכלי מעקב כדי לגרור מסגרת סימון מסביב לחלק התמונה שתרצה לבצע עליו מעקב (ראה איור 44). איוד 44 גרור מסגרת סימון באמצעות הכלי מעקב כדי לבצע מעקב על תמונה מיובאת. 5 שחרר את לחצן העכבר כדי לסיים את ביצוע המעקב. 69 מיפ בעת ביצוע מעקב על צילום, נוצרים עצמים רבים. בחר בפקודה 06/8 > סטסז כדי לצרף את האלמנטים לקבוצה אחת שניתנת לבחירה, נקודות ונהיבים עצמים בפריהנד מבוססים על סדרות של נקודות המחוברות באמצעות נתיבים. הבנת פעולתם של הנקודות והנתיבים הינה חיונית להבנתה של פריהנד. בפרק זה תלמד כיצד: 5 לבחור בנקודה בודדת או במספר נקודות ולבחור בעצם אחד או בכמה עצמים. = לקבץ נתיבים ולבטל את הקבצתם. > להציב נקודות בצורה היעילה ביותר. > להבין את ההבדלים בין סוגי הנקודות השונות: נקודת פינה, נקודת עקומה ונקודת חיבור. > להמיר נקודות מסוג אחד למשנהו. = להבין את ההבדל שבין נתיבים פתוחים לנתיבים סגורים. > להמיר נתיבים סגורים לפתוחים ולהיפך. = לשנות את מיקומם ומידותיהם של נקודות ונתיבים. בחירת נקודה על ידי הקנטה 1 שרטט קו "גלי" עם כלי השרטוט החופשי (ראה עמוד 81). ברגע שתשחרר את העכבר, הקו יופיע על המסך כשעליו נקודות שחורות המציגות את נקודות איוד 1 העגינה שהגדירו את הקו (ראה איור 1). (קודות הענינה של הנתיב מופיעות כריבועים שחורים בעת שבוחרים ב 2 לחץ על הכלי "חץ" בארגז הכלים (ראה איור 2). 94 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איוד 2 הכלי חץ בארנק הכלים. 3 בחר בנקודה על ידי הנחת מצביע החץ על אחת הנקודות. לחץ. הנקודה תהפוך לנקודה חלולה עם שני "מנופים" מצדיה (ראה איור 3). איור 3 נקודה על פני נתיב מוצת כריבוע חלול כאשר בוחרים בה. 6 מיפ צורתם של ה"מנופים" נקבעת בהגדרות האפשרויות של פריהנד (ראה עמודים ,)2 4 כדי לשנות את צורתו של הנתיב, גרור את הנקודה שבחרת (ראה איור 4). איוד 4 אחת מהדרכים לשנות את צורתו של נתיב הינה על ידי נרירתה ₪ל אחת מהנקודות שק % 5 לחץ על המקש 51118 כדי לבחור בנקודות נוספות. 6 מיפים 5 לחץ על המקש וז0/01ח8ו 60 כדי לעבור, זמנית, לכלי חץ. = לחץ במקום כלשהוא על משטח העבודה כדי לבטל את בחירתן של הנקודות. דרך נוספת לבחירת נקודות הינה על ידי יצירת מסגרת סימון באמצעות החץ, מסביב לנקודות שברצונך לבחור. בחירת נקודות בעזרת מסגרת הסימון 1 הנח את הכלי חץ מחוץ לנקודה או לנקודות שברצונך לבחור. 2 לחץ וגרור, כדי ליצור מסגרת בחירה מלבנית שתקיף את הנקודות שברצונך לבחור (ראה איור 5). פרק 5: נקודות ונתיבים 5 איוד 5 יצירת מסגרת סימון באמצעות הכלי חץ. 3 שחרר את העכבר כדי לבחור בכל הנקודות שנמצאות בתוך גבולות מסגרת הסימון (ראה איור 6). איור 6 הנקודות שבתוך שטחה של מסגרת הסימון שנוצרה באמצעות החץ, נבחרו. 69 מיפ | כדי לבחור בנקודות ביותר משטח אחד, הכן את מסגרת הבחירה הראשונה כפי שתואר לעיל. עתה, לחץ על המקש 5018 והכן מסגרת סימון חדשה במקום הרצוי. בחירה והזזה של עצם 1 הנח את הכלי חץ על הנתיב שברצונך להזיז. 2 לחץ על העכבר לחיצה מתמשכת. על הנתיב יופיע חץ בעל ארבעה ראשים. 3 המתן כשנייה וגרור, כדי לראות את תמונת העצם הנגרר בעת הזזתו (ראה איור 7). איוד 1 וש = העצם המקורי קו נגדר במצבב | תצונה. או גרור מייד אם אין ברצונך לראות את העצם בזמן ההזזה. במקום תמונת העצם המוזז, תראה ריבוע שיציג את גבולותיו החיצוניים של העצם בלבד (ראה איור 8). איוד 8 מסגרת התצוגה העצם המקורי קו (9דר ₪22 תצונה. רק מסגרת המסמנת את נבולותיז (רשאית בעת הגרירה. 96 69 טיפ פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר אם אינך רואה את תמונת העצם בעת גרירתו, שנה את העדיפויות עבור השרטוט מחדש (ש8זו360) (ראה עמוד 408-410). כדי להגן על צורתו של עצם או כדי להקל על בחירתו, תוכל לקבץ את הנקודות שעליו או את הנקודות של כמה עצמים. קיבוץ נתיבים איוד 9 עצם מקובץ מציג ארבע נקודות ענינה בגבולותיו של השטח הנבחר. 1 בחר את העצם או הנתיב שברצונך לקבץ. 2 בחר בפקודה 10611 > קטסזכ) (התאמה > קיבוץ). במקום אוסף של נקודות בודדות תקבל 4 נקודות בלבד שמסמנות את גבולותיו של הנתיב או של הנתיבים שנבחרו (ראה איור 9). יק 7 עבודה עם עצמים מקובצים איור 10 גרור אחת מנקודות העגינה של העצם המקובץ (נקודות העגינה ייעלמו בעת שהחץ בעל ארבע הצלעות ישנה את גודל העצם). בחירת 1 כדי לבחור בעצם מקובץ, לחץ עם המצביע על העצם. 2 כדי לשנות את גודלו של עצם מקובץ, גרור אחת מידיות הפינה שמקיפות את העצם (ראה איור 10). בעת השינוי יופיע החץ בעל ארבעת הקצוות. + 3 כדי לשנות עצם מבלי לשנות את מידותיו היחסיות (ללא עיוות), לחץ על המקש 8% בעת גרירת הידית. קיימות כמה דרכים לבחירת נקודות בתוך עצם מקובץ. נקודה בודדת בתוך עצם מקובץ 1 בחר בעצם. לחץ על המקש 416/ח0גופ) ולחץ עם הכלי חץ על העצם. הנקודות הבודדות המרכיבות את העצם יוצגו על פניו (ראה איור 11). פרק 5: נקודות ונתיבים 97 איזד 11 לחץ על המק₪ יו וי ]|4/חסווק0 כדי יי לבחור נקודות 3 בודדות בעצם - מקובץ. 2 המשך ללחוץ על המקש )1./חסו)ק2) והקש על הנקודה שברצונך לבחור. 3 כדי לבחור נקודות נוספות, לחץ על המקש 511 ולחץ על הנקודות הדרושות. = מלבנים ועיגולים, מקובצים אוטומטית בעת השרטוט. > כדי לבטל את הקבצתם של מלבן או של אליפסה כדי שניתן יהיה לבחור בהם נקודות בודדות. בחר בפקודה עסו > ח)9 זפו|ה > חסווססזום 656ש36. 6% מיפים בעת עבודה על עצם מקובץ, תרצה לעתים, ליצור רמות שונות של הקבצה כדי להקל על בחירת עצמים מסוימים. פעולה זו נקראת "קינון" (מלשון קן). 7 עץ 'קינון" עצמים 1 בחר בעצם הראשון וקבץ אותו (ראה איור 12). לאחר שתקבץ את העצם, בטל את בחירתו. איוד 12 כדי *2קנ" עצמים, קבץ תחילה את העצם הראשון. 2 בחר את העצם הבא וקבץ גם אותו (ראה איור 13). לאחר שתקבץ את העצם, בטל את בחירתו. קבץ כמה עצמים נוספים. 08 איזד 13 המשך לבחוד בעצמים זלקבץ אותם. כל אחד מהעצמים המקובצים מציג את ארבע נקודות העינה שקלן. איוד 14 בחר את כל העצמים המקובצים וקבק אותם ביחד. עתה תופיע על המסך קבוצה חדשה ₪ל [נקודות ענינה עבור העצם המקובץ הכזלל את על העצמים המקובצים 6% טיפים ' פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 1 3 בחר את כל העצמים המקובצים וקבץ אותם (ראה איור 14). 1 > ניתן "לקנן* ביחד, 8 רמות של קיבוץ. = מספר רב של רמות קיבוץ עלול ליצור בעיות בהדפסת הקובץ. אם הנך ניתקל בבעיות הדפסה, בטל את קיבוץ העצמים בקובץ. עתה, לאחר שקיבצת את העצמים השונים, עליך למצוא דרך לבחור בעצמים הבודדים שבתוך הקבוצות ה"מקוננות". פרק 5: נקודות ונתיבים 9( 7 עבודה עם עצמים "מקוננים" איוד 15 כדי לבחור בעצם בודד או בנקודה בתוך קבוצה *מקוננת, לחץ על המק₪ ]|מ/חסווקס בעת הלחיצה על הקבוצה. נקודות העינה הבודדות יוצגו על העצם. איוד 16 כדי לבחור את הרמה הבאה של היקינון"* לחץ על המקש - (טילדה). איור 17 המשך ללחוץ על המקש - עד אשר תראה את נקודות העגינה של רמת היקינו1+ האחרונה. 1 לחץ על המקש 16/חסוזקכ) כדי לבחור בעצם בודד או בנקודה בתוך קבוצה "מקוננת" (ראה איור 15). 1 2 לחץ על המקש - (טילדה) כדי לבחור ברמה הבאה של ה"קינון" (ראה איור 16). 1 3 המשך ללחוץ על המקש -- עד שתבחר את כל הרמות הרצויות (ראה איור 17). ₪ 100 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר ביטמול הקבצתו של עצם 1 בחר בעצם המקובץ. 2 בחר בפקודה ע/ו100 > קטסזפַח(1 (שינוי > ביטול הקבצה). הקבצתו של העצם תבוטל ויוצגו את נקודות העגינה שלו. 6% טיפ אם "קיננת" עצמים בתוך קבוצה, יהיה עליך לבטל את ההקבצות עבור כל רמה של "קינוו'". עקרונות הנקודות כאשר תתחיל לעבוד עם נקודות, תמצא שלכל נקודה יש גם "מנופים" (או ידיות) שמבקרים את תפקודה. ידיות אלה נקראות ידיות הנקודה או ידיות בזייר (על שמו של המתמטיקאי הצרפתי פייר בזייר). ידיות הנקודה הינן קווים שאינם מודפסים והן מבקרות את כיוונה של העקומה שנוצרת באמצעות הנקודה. שינוי כיוונן של ידיות הנקודה משנה את צורתו של הנתיב (ראה איורים 18-19). איזד 18 הי עצם עם נקודות % 4 הענינה שקלז. / ₪ איוד 19 התוצאה שהתקבלה מהזזת / הידיות בכיזונים המסומנים. / 6 מיפ פריהנד יוצרת שני סוגי ידיות היוצאות מהנקודה. האיורים בספר זה מציגים רק את הידיות הקטנות. תוכל לעבוד גם עם ידיות גדולות על ידי שינוי העדפות פריהנד (ראה עמוד 400-402). פרק 5: נקודות ונתיבים 1 עצמים בפריהנד בנויים משלושה סוגים שונים של נקודות: נקודות פינה, נקודות עקומה ונקודות חיבור. הבנת פעולתן של שלושת סוגי הנקודות הינה חיונית לצורך הבנת התמונה כללית של דרך עבודתה של פריהנד. נקודות פינה נקודות פינה הינן נקודות עגינה שמאפשרות ליצור שינויי כיוון פתאומיים בנתיב. קיימים שלושה סוגי נקודות פינה (בהתאם לדרך בה הן נוצרו): נקודות ללא ידיות, נקודות בעלות שתי ידיות ונקודות בעלות ידית אחת (ראה איור 20). איוד 20 (קודוות פינה מטומנות על ידי ריבועים קטנים 7% זיכולות להיות 22א נקודת פינה ידיזת (משמאל), בעלות שתי ידיות (באמצע) או ידית / אחת (מימי). ₪777 נקודות עקומה נקודות עקומה הינן נקודות עגינה שיוצרות עקומות "חלקות" לאורך הנתיב. אורכן של נקודות העקומה קובע את צורת העקומה (ראה איור 21). איוד 21 נקודות עקומה מוצטות כנקודות עקולות וכזללות, תמיד, שתי ידיות המבקרות את צורתה של העקומה. 2 ן פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר נקודות חיבור מטרתן של נקודות החיבור הינה לפקח על החיבור בין קטעי נתיב שונים (ראה איור 2. נקודות חיבור יכולות להיות בעלות ידית אחת או שתיים. כאשר נקודת חיבור מופיעה בין קו ישר לבין עקומה, תופיע רק ידית אחת לנקודה והיא תהיה בכיוונו של הקו הישר. כאשר נקודת עגינה מופיעה בין שתי עקומות היא מכילה שתי ידיות והן נשלטות על ידי מיקומן של הנקודות שמשני צדיה. איור 22 נקודות פינה מוצגות על ידי משולשים וכוללות תמיד ידיות נקודה. "חוק ה-1/3" ככלל, אתה נזקק רק לשתי נקודות עקומה כדי ליצור עקומה על גבי נתיב. אם העקומה הינה "תלולה" מדי תמצא שידיות הנקודה מתחילות "לשבור" את "חוק ה-1/3". חוק זה קובע שאורכן של ידיות הנקודה עבור כל קטע קו אסור שיעלה על 3 מגודלו של קטע העקומה (ראה איור 23). איוד 23 *חוק ה-1/3? קובע שיש להנביל את גודלן של ידיות הנקודה עבור כל קטע, לגודל לא יעלה על 1/3 מאורכו של הקטע. 13 פרק 5: נקודות ונתיבים / מה קורה אם תעבור על "חוק ה-1/3"? אף אחד לא יבוא לאסור אותך, כמובן, אולם תמצא שתתקשה לערוך את העקומות עם קווים כה ארוכים. הדרך הטובה ביותר ללמוד אודות נקודות, הינה על ידי המרתן מסוג נקודה אחד לאחר. למרבית המזל, פריהנד מספקת דרך פשוטה ביותר לבצע זאת. נצינוי נקודות באמצעות בקרת העצמים 64 טיפ איזד 24 סיבוב ידית אחת של נקודת עקומה מזיז ₪2 את הידית שמצידה השני של הנקודה. איוד 25 סמל נקודת העקומה בתבנית בקרת העצמים. איזר 26 סמל נקודת הפינה בתבנית בקרת העצמים. איור 27 ידיות נקודת הפינה ניתנות לתמרון בנפרד. 1 השתמש בכלי השרטוט החופשי כדי לשרטט קו "גלי" המכיל 3 נקודות לפחות. 2 השתמש בכלי חץ כדי לבחור אחת מהנקודות על הנתיב. אם תסובב את ידית הנקודה שמצידה האחד של הנקודה, תזוז גם הידית שמצידה השני. פעולה זו כעין פעולת "מאזניים"* שמטרתה לשמור על עקומה "חלקה" (ראה איור 24). 3 בחר בפקודה שס6תו/ > -506010ה1 > 20[66) (חלון > בקרה > עצמים). תראה שנקודת העקומה מודגשת מתחת לכיתוב 06/ס ]וס (סוג הנקודה) (ראה איור 25). 7 == שק וחופק | נקודת העגינה תשתנה מעיגול לריבוע. השתמש בכלי חץ כדי לגרור אחת מידיות הנקודה. מאחר שזוהי עכשיו נקודת פינה, תוכל לשנות את הזווית עבור כל אחת מהידיות (ראה איור 27). 14 איזוד 28 סמל נקודת הפינה בתבית בקרת העצמים. איוזד 29 ידיות נקודת חיבור שומרות על מיקומן היחסי. פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר כדי להמיר את הנקודה לנקודת חיבור, לחץ על דמות נקודת החיבור בתבנית הבקרה (ראה איור 28). הנקודה הלבנה תשתנה למשולש. :6ע) וחוסקן שתי הידיות שיוצאות מנקודת החיבור אינן ניתנות להזזה מצד לצד וניתן רק להאריכן (ראה איור 29). בעת המרת נקודת עקומה לנקודת פינה, הידיות אינן משתנות אוטומטית. כדי ליצור נקודת פינה עם קווים ישרים שיוצאים ממנה ולא עם קווי עקומה יש לבטל את שתי ידיות הנקודה. "הסגת" ידיות נקודה באמצעות בקרת העצמים איוד 30 לחץ על סמל הידיות (0165ח18]) כדי *להסי1י ידית [נקודה. איזר 31 הסנת ידית נקודת. 1 לחץ על נקודת הפינה המכילה את שתי ידיות הנקודות היוצאות ממנה. 2 לחץ על אחד מסמלי הנקודות הנמצאים תחת הכיתוב 11806165 ב-00[606) זז (ראה איור 30). אחת מהידיות שיוצאות מהנקודה תיסוג אליה. (ראה איור 31). ? % , ..+ % 0 3 לחץ על הסמל השני כדי להסיג את הידית השנייה. פרק 5: נקודות ונתיבים 15 4 אם הנקודות שמשני צידי נקודת הפינה הינן נקודות עקומה, הקו לא יהיה ישר. כדי ליישר את הקו יהיה עליך להסיג גם את ידיות הנקודה של שתי נקודות אלה. תוכל להשתמש בבקרת העצמים כדי לחזור ולהציג ידיות "נסוגות" מכל נקודה. ביטמול "הסגת" ידיות נקודה 1 לחץ על הנקודה שממנה תרצה "לשלוף" את הנקודות. 2 אם זו היא נקודת פינה, המר אותה תחילה לנקודת עקומה או לנקודת חיבור. 3 לחץ על הריבוע 0ו86וחסזט שמתחת לסמלי הידיות בתבנית 00[6015 1506607 (ראה איור 32). אם הנקודה הינה נקודת עקומה, יופיעו שתי ידיות. אם הנקודה הינה נקודת חיבור תופיע ידית אחת או שתיים, בהתאם לצורתו של הנתיב. איוד 32 כ לחץ בריבוע | , 5 ה | סו)8וחסזות כדי | || ו הנקודה של נקודת עקזמה או נקודת 7 תוכל גם להשתמש בכלי חץ כדי "להסיג" ו"לשלוף" נקודות בצורה ידנית. "הסגת" נקודות בצורה ידנית 1 בחר בנקודה על קו גלי, כדי להציג את ידיותיה. 2 הצב את הכלי חץ על הנקודה שבקצה הידית. 3 גרור את הנקודה אל תוך נקודת העגינה (ראה איור 33). איזד 33 הש תוכל *לגרור/ ל ידית בצורה ידנית אל תוך נקודת הפינה שלה. "טוליפת" ידיות בצורה ידנית 1 השתמש בכלי חץ כדי לבחור בנקודה שממנה תרצה "לשלוף" ידיות. 2 לחץ על המקש )41/חסווק2) וגרור החוצה מהידית. הידית "תישלף" מתוך הנקודה (ראה איור 34). 16 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 00000000 רו שר רוכ = 2 ב שר - 44 ושי שב הבטה ישש לכש איזד 34 לחץ על המקש ]ה/חסווס0 ועדור מהנקודה כדי *לעקוף? ידנית ידיות מאותה [קודה. תוכל גם לשלוף שתי ידיות בעת ובעונה אחת מכל אחת מהנקודות שבשני קצותיו של קטע. "שליפה" ידנית של שתי ידיות 1 השתמש בכלי חץ כדי לבחור בקטע קו בין שתי נקודות. 2 לחץ על המקש )41//חסוזק2) וגרור את קטע הקו. ידיות "יישלפו" משתי הנקודות שמצידי הקו (ראה איור 35). איזד 35 לחץ על המקש ה/חסו)סס וגרור את קטע הקו כדי *לשקוף? ידיות מן א הנקודות שמשי צידי הקו. לאחר שתיצור נקודות של עצמים ונתיבים, תמצא לעתים, שברצונך למוחקם. למרות שהתהליך השמטת נקודות וקווים הינו זהה, התוצאה המתקבלת שונה. מהיקת עצם 1 בחר בעצם כדי שיוצגו נקודות העגינה שלו. אם העצם מקובץ, יוצגו ארבע נקודות העגינה שלו. 2 לחץ על המקש 1261606 או בחר בפקודה 5011 > 01691 (עריכה > מחיקה). פרק 5: נקודות ונתיבים 07 מחיקת נקודה מנתיב איור 36 כדי לקמחוק נקודה מנתיב בחר בנקודה ולחץ על המקש 08/606. איוד 37 השמטת קודה משנה את צזורתז של הנתיב. 1 2 בחר את הנקודה שברצונך למחוק. לחץ על המקש 1261666. הנקודה תימחק וצורתו של הנתיב תשתנה (ראה איורים 7 חיבור נקודות איור 38 הנתיבים העליונים נבחרו והופעלה עליהם הפקודה חוסנ. (חיבור). וצר נחיב חד₪ שמחבר בין שני הנתיבים שנבחרו. 1 2 בחר בשני נתיבים פתוחים. בחר בפקודה /1/10011 > חו10 (שינוי > חיבור). פריהנד תיצור נתיב בין שתי נקודות הקצה הקרובות של הנתיבים (ראה איור 38). אם שתי הנקודות מונחות האחת על גבי השנייה, פריהנד תחבר אותן לנקודה אחת. 1.08 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר פיצול נקודה איור 39 הנתיב העליון נבחר והופעלה עליו הפקודה זווס5 (פיצול). נוצרו שני נתיבים המוצוים בתחתית האיור. (הנתיבים הוזזו כדי להציגם בנפרד). 6% מיפ 1 בחר בנקודה יחידה על הנתיב. 2 בחר בפקודה 10610 > 18ס5 (שינוי > פיצול). פריהנד תפצל את הנקודה לשתי נקודות מונחות האחת על גבי השנייה (ראה איור 39). 4 הר ו , / 4 : -0, | | | . אין שום סימן המצביע על כך שהנקודה מפוצלת. בחר בנקודה והח אותה ידנית, כדי לראות את הנקודה השנייה. הוספת נקודות לנתיב הינה מתוחכמת, מעט יותר. לצורך כך עליך להשתמש בכלי ציפורן או בכלי עקומה (ח362180). הוספת נקודה לקו איוד 40 כדי להוסיף נקודה לנתי ב, לחץ עם הכלי ציפורן אנ הכלי עקומה, על הנתיב הנבחר. 1 בחר בקו ולחץ על הכלי ציפורן או על הכלי ח362180 בארגז הכלים (ראה פרק 6, "הציפורן והכלי עקומות (ח362180)"). 2 הזז את המצביע עם הסימן + על הנתיב והצב אותו במקום שבו תרצה להוסיף את הנקודה. לחץ על העכבר (ראה איור 40). % = 3 נקודה תופיע במקום בו הקשת. 19 פרק 5: נקודות ונתיבים ₪ מיפ אם תלחץ במקום מרוחק מדי מהנתיב, תיצור נקודה חדשה שאינה חלק מהנתיב. קיימים שני סוגי נתיבים: פתוחים וסגורים. לנתיבים פתוחים יש נקודות התחלה וסיום. פיסת חבל הינה דוגמה לנתיב פתוח. לנתיבים סגורים אין נקודות התחלה וסיום. גומייה הינה דוגמה טובה לנתיב סגור (ראה איור 41). איוד 41 לנחיב פתוח (למעלה) יש נקודות קצה. נתיב פתוח לנתיב סגור . (למטה) אין נקודות ָ קצה. %* 0 נתיב סגור סגירת נתיב מוכן אם יצרת כבר נתיב פתוח והחלטת לסגור אותו, השתמש בכלי חץ כדי לגרור אחת מנקודות הקצה שלו ולהניחה על נקודת הקצה השנייה. כאשר הנקודות יגעו האחת ברעותה, הנתיב ייסגר (ראה איור 42). איורד 42 כדי לסגור (חיב מוכן, גרור אחת מנקודות הקצה והנח אותה על [קודת הקצה השנייה. 9 מיפ אם האפשרות )חוסק 0 ק8חס (הצמדה לנקודה) מופעלת, יופיע ריבוע קטן ליד המצביע בעת שתתקרב לטווח סגירת הנתיב.. 10 1 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר האם נתיב פתוח או סגור תוכל לראות אם הנתיב פתוח או סגור על ידי התבוננות בתבנית ז5060%0ח1 20[6%) (ראה איור 43). איוד 43 סימון בריבוע שליד הכיתוב 0 (סנור) בתבנית זפ סח מראה שהנתיב סקור. | 6/0606 שן 68 שן א 7 פתיחה או סגירה של נתחיב באמצעות בקרת העצמים 1 כדי לסגור נתיב פתוח, לחץ על הריבוע 6210506 בתבנית ז506010ח1 +00[6. הנתיב ייסגר על ידי הוספת קטע קו בין שני קצותיו (ראה איור 44). איוד 44 סירת נתיב פתוח (למעלה), מוסיפה קטע קו בין שתי נקודות הקצה 2₪ הנתיב (למטה). 2 כדי לפתוח נתיב סגור, לחץ על הריבוע 610560 בתכנית 105060101 +00[6. הנתיב ייפתח על ידי מחיקת קטע הקו שבין שתי נקודות הקצה. למרות שהזזה ידנית של נקודה או שינוי צורתו של עצם הינן פעולות פשוטות יחסית, כדאי שתנסה לבצע זאת בדרך מספרית. הזזת נקודה או עצם מקובץ בצורה מספרית 1 לחץ על הנקודה או על העצם המקובץ שברצונך להזיז. לחץ על התבנית 20[604) זז 2 אם בחרת בנקודה, יוצגו בתחתית התבנית, קואורדינטות צירי א ו-ץ של מיקום הנקודה (ראה איור 45). פרק 5: נקודות ונתיבים 1ן איזד 45 = :תסוהסס!| ומוס קןאורדינטות א [-ע של נקודה מזפיעות בתבלית | 235]ע | 8]52 ]0 -- 3 אם בחרת בעצם מקובץ, יוצגו בתחתית התבנית, קואורדינטות צירי א ו-ץ של 0 . נקודת העגינה השמאלית התחתונה של העצם (ראה איור 36). איוד 46 7 קואורדינטות א ו ז-ע של נקודה | 835 ]א העגינה השמאלית ן התחתונה ₪? ן וע עצם מקובץ מופיעות בתבנית | 228165 ₪ בקרת העצמים. : | 4 ]| 4 לחץ פעמיים על השדות א ו-ץ וקבע את קואורדינטות היעד עבור הנקודה או העצם המקובץ. ₪ טיפ קואורדינטות א מתחילות בפינה השמאלית התחתונה של המסך וגדלות ככל שחים ימינה על המסך. קואורדינטות ע מתחילות בפינה השמאלית התחתונה של המסך וגדלות ככל שחים למעלה על המסך. 5 לחץ על המקש מזט860 או זטזח כדי לקבוע את הקואורדינטות החדשות. ₪ מיפ % כדי להזיז עצם בצורה מספרית מבלי לקבץ אותו תחילה, השתמש בהגדרות ההזה בתבנית וחזסופחפזזד (עיבוד). נוינוי גודל עול עצם מקובץ בצורה מספרית 1 בחר בעצם מקובץ. 2 בחר בתבנית ז5066]0ח1 20[60%). 3 במרכז הטבלה מצא את החלונות או ו-1 שנמצאים תחת הכיתוב פמסופח6וחו (מידות) (ראה איור 47). 12 1 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר דד איזד 47 1 7 :5חסופתפוחוש , / והגובה (₪) ן 25 |[ מאפשרות לקבוע | מידות חדעוות ן 5 עבור עצם מקובץ. ה 45 ]ו 4 לחץ פעמיים בכל אחד מהחלונות וקבע את המידות החדשות עבור העצם המקובץ. 5 לחץ על המקש מזטז6 או זסזת= כדי לקבוע את המידות החדשות. 60 טיפים = מלבנים ועיגולים, מקובצים תמיד אוטומטית, בעת יצירתם. > קואורדינטות א ו-ע וערכי הרוחב והגובה נמדדים באותן יחידות מידה שהוגדרו עבור המסמך. (כדי לשנות את יחידות המידה עבור המסמך, ראה בפרק 6). 5 והסאפא 0 6005 6חטע4] 1996 9) מפי: אכשין זון זייס הציפורן והכלי עקומות (רוכו262)) כפי שכבר ציינו קודם לכן, הכלי ציפורן והכלי עקומה (ח862180) מאפשרים לשרטט בצורה מדויקת יותר, מאשר כלי השרטוט החופשי. אולם, השימוש בכלים אלו אינו כה פשוט כמו השימוש באותו כלי. בפרק זה תלמד: > להבין את ההבדלים בין הכלי ציפורן לכלי עקומה (ח302180). = ליצור סוגים שונים של נקודות ונתיבים באמצעות כל אחד מהכלים. 5 להוסיף נקודות לנתיבים קיימים. ההבדלים בין הכלי ציפורן לכלי עקומה איוד 1 הכלי ציפורן בארגז הכלים. איוד 2 הכלי עקומה (ח0ק!392) בארנז הכלים. שני הכלים, הציפורן (ראה איור 1) והעקומה (ח862180) (ראה איור 2) מאפשרים לבצע שרטוטים מדויקים יותר מאלה של הכלי שרטוט חופשי. ובכן, מה הוא ההבדל בין שני הכלים? במבט ראשון תמצא שההבדל קטן ביותר. לאמתו של דבר, לאחר יצירת הנתיב אין דרך לדעת באיזה מהכלים הוא נוצר. ההבדל היסודי הוא שהציפורן מאפשרת לתמרן את הידיות בעת הנחת הנקודה והכלי עקומה מאפשר הצבה מיידית של נקודות כאשר ידיות הנקודה נקבעות אוטומטית. 14 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר ננורטום איור 3 לחיצה באמצעות הכלי ציפורן או הכלי עקומה, יוצדת נקודת פינה הנראית כריבוע חלו2. איזד 4 קווים ישרים נמתחים בין (קודות הפינה. ₪9 |מיפ > איזר 5 השוואה בין עצם ששורטט עם הנבלה (לחיצה על המקש 8ו5) בזווית של 09 לבין עצם דומה ששורטט עם הנבלה ₪ל 15%. לאחר הצבת נקודות באמצעות העקומה, עליך לשוב ולהתאים את ידיות הנקודות. לפיכך, לימוד השימוש בכלי עקומה הינו פשוט יותר. אולם, לאחר התמחות, תמצא שהשימוש בכלי ציפורן הינו, בסופו של דבר, מהיר יותר. כל אחד מהתרגילים בפרק זה מיועד לכלי עקומה ולציפורן. עצם בעל קווים ישרים 1 בארגז הכלים, בחר בכלי ציפורן או בכלי עקומה. 2 הצב את המצביע בנקודת ההתחלה של הנתיב ולחץ. נקודת פינה תופיע כריבוע לבן (ראה איור 3). + ם 3 הצב את המצביע במיקום שונה עבור הנקודה השנייה של הנתיב ולחץ. קו יתמשך מן הנקודה הראשונה אל הנקודה החדשה. 4 המשך להקיש עד אשר תיצור את כל צלעותיו של העצם (ראה איור 4). 5 סגור את הנתיב על ידי לחיצה על נקודת ההתחלה. 6 לאחר סיום שרטוט הנתיב, לחץ על המקש 180 כדי לבטל את בחירתו של הנתיב ולהתחיל נתיב חדש. לחץ על המקש אוח5 כדי להגביל את השרטוט לקווים אנכיים או אופקיים בלבד. זווית ההגבלה נקבעת בתבנית בקרת המסמך (5086100ח! )חסוחט6סס) (ראה איור 6). 15 פרק 6: הציפורן והכלי עקומות (ח00ו02) הכלים ציפורן ועקומה מאפשרים ליצור עקומות "חלקות". עקומות כאלה מאפשרות לבצע שינויי כיוון ללא שינויים פתאומיים בצורת הנתיב (ראה איור 6). איוד 6 נתיב עקומה 6 *חלקה* עם ידיות הנקודה מוצגות. החצים האפורים מרשים כיצד הנתיב (נרר בשאמצעות הציפורן. סימ ה-א מראים היכן עליך ?לחוץ על הכלי עקומה תוך לחיצה על המ₪7 ))מ/חסווסס. יצירת עקומה "חלקה" באמצעות הכלי עקומה בחר בכלי עקומה ולחץ על המקש 1/תסוזקכ), עד שתסיים את שרטוט הנתיב. התחל בנקודה השמאלית ולחץ בכל מקום בו תרצה להציב נקודות עגינה. המשך ללחוץ עד שתסיים את הנחת הנקודות. השתמש בכלי חץ כדי להזיז את ידיות הנקודה עד אשר העקומה תעוצב כהלכה. ₪- כ 030 4 התאמת ידיות הנקודה הינה פעולה משולבת של שינוי הזווית ואורך הידית. אל תגביל את עצמך בשינויה של ידית אחת בלבד. 60 טיפ יצירת עקומה "חלקה" באמצעות הכלי ציפורן 1 בחר בכלי ציפורן. 2 התחל בשרטוט הנקודה השמאלית וגרור כלפי מעלה (אל תלחץ) עד שתיצור ידית שאורכה כ-1/3 מהעקומה שברצונך ליצור (ראה איור 7). 6 1 1 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איוד 7 כדי ליצור עקומה *חלקה? באמצעות הציפורן, גרור והצב נקודות ענינה בכל מקום בו הנתיב משנה כיזון (הקו האפור מציג את המשך הנתיב). 3 המשך להציב את נקודות העגינה עבור העקומה וגרור בכל פעם עד ל-1/3 המרחק. 4 בטל את בחירת הנתיב לאחר שתסיים להציב את הנקודות. 69 טיפ לחץ על המקש אוח5 כדי להגביל את כיוון הידיות, אופקית או אנכית. לעתים, יהיה עליך ליצור עקומה "קופצנית". חשוב על עקומה כזו כעל נתיב קפיצתו של כדור גומי. השינויים הפתאומיים בעקומה הם המקומות בהם הכדור נוגע ברצפה ומנתר שנית כלפי מעלה. שרטוטםט עקומה "קופצנית" 1 לחץ עם הכלי עקומה, כדי ליצור את נקודת הפינה הראשונה (ראה איור 8). איוד 8 כדי להתחי? ביצירת נתיב של עקומה *קופצנית?/ לחץ עם הכלי עקומה, כדי ליצור [קודת פינה. ב 2 לחץ על המקש )41/ח0וזק0 בעת ההקשה כדי ליצור נקודת עקומה (ראה איור 9). איוד 9 ש<- כדי להמעויך / ביצירת העקומה ה"קןפצנית" לחץ עם הכלי עקומה, תוך לחיצה על המקש ]ה/חסווקס, כדי ליצור נקודת 3 לחץ שנית כדי ליצור נקודת פינה (ראה איור 10). שים לב שמנקודת הפינה עקומה. יוצאות ידיות נקודה. הדבר נובע מכך שפריהנד מוסיפה, באופן אוטומטי, ידיות לנקודות פינה שמחוברות לנקודות עקומה. פרק 6: הציפורן והכלי נקומות (ח0ש8921) איוד 10 כדי להמשיך ביצירת העקומה היקופצנית לח עם הכלי עקומהו, כדי ליצור נקודת פינה חדעה. 4 5 0 17 לחץ על המקש 416/ח0סו1ק2) בעת ההקשה, כדי ליצור נקודת עקומה שנייה. לחץ עם הכלי עקומה, כדי ליצור את נקודת הסיום. הזז ידנית את ידיות הנקודות עד אשר תעצב את העקומה כרצונך. יצירת עקומה "קופצנית" בעזרת הכלי ציפורן איוד 11 כדי להתחיל בשרטוט עקומה *קופצנית, לחץק על המקש ]ה/חסווס0 וגדור את הכלי ציפורן. כך תיצור נקודת פינה עם ידיות. איור 12 כדי ליצור נקודת פינה עם שתי ידיות, גרור כלפי מטה. כאשר הידיות נמתחות אחורה במידה מספקת, לחץ על המקש ;ה/חסווסכ וגרור בכיוון החץ השל. 1 2 3 5 6 לחץ על המקש )41/ח10)ק2) בעת גרירת הציפורן כדי ליצור נקודת פינה עם ידית (ראה איור 11). גרור כדי ליצור נקודה שנייה, נקודת עקומה. גרור כלפי מטה בנקודה השלישית. שתי ידיות נקודה יתמשכו מתוך הנקודה. אל תשחרר את לחצן העכבר. כאשר ידית הנקודה שמאחור "נמתחה" במידה מספקת, לחץ על המקש חסווק0. כעת תוכל לסובב את ידית הנקודה הקדמית, כדי לישר אותה כראוי (ראה איור 2). עתה, תוכל לשחרר את לחצן העכבר. גרור כדי ליצור את הנקודה הבאה, נקודת עקומה. גרור כדי ליצור את הנקודה האחרונה. גם עתה, שתי ידיות יתמשכו מן הנקודה. כאשר הידית שמאחור נמתחה במידה מספקת, שחרר את לחצן העכבר. 8 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 7 לחץ על המקש )4/חסווקכ) ולחץ על נקודת הסיום. ידיות הנקודה ייסוגו אל תוכה. דמיין לעצמך שאתה נוהג במכונית ולפתע ישנה תלולית בכביש. כך נראית הצורה שתלמד לבצע כעת. יצירת עקומה מחוברת לקו ישר באמצעות הכלי עקומה איזר 13 כדי להתחיל בשרטוט עקומה מחוברת לקו ישר, לחץ עם הכלי עקומה, כדי ליצור שתי נקודות פינה. איזד 14 לחץ על המק₪ |ו/חסווסס ולחץ בקצה העליון של העקומה. עתה לחץ עם הכלי עקומה, כדי ליצור את שתי נקודות הפינה. 1 הנקודה הראשונה הינה נקודת פינה. לפיכך לחץ עם הכלי עקומה, כדי להציבה. 2 הנקודה השנייה הינה נקודת פינה לפיכך לחץ עם הכלי עקומה. כדי להגביל את כיוון הקווים, לחץ על המקש 510 (ראה איור 13). 0 נל------+] 3 לחץ על המקש )1/חסוזקכ) ולחץ עם הכלי עקומה במקום בו יהיה ראשה של העקומה. 4 לחץ עם הכלי עקומה, כדי ליצור את שתי נקודות הפינה הבאות (ראה איור 14). -/ % 5 התאם ידנית את ידיות הנקודה ליצירת הצורה הרצויה. יצירת עקומה מחוברת לקו יער באמצעות הכלי ציפורן איוד 15 כזי להוסיף ידית לנקוד ת פינה, לחק על המקש ה/חסווס וגרור על הנקודה. 1 לחץ עם הכלי ציפורן כדי להציב את נקודת הפינה הראשונה. 2 לחץ; כדי ליצור את נקודת הפינה השנייה. כדי להוסיף ידית לנקודה לחץ על המקש |)41//חסוזק2) וגרור באמצעות הציפורן (ראה איור 15). פרק 6: הציפורן והכלי עקומות (ח00ו₪92) 19 וו 6 לטה ת-ת--ת-תתוווותו ו 3 גרור את הציפורן כדי להציב נקודת עקומה בראש העקומה. 4 גרור את הציפורן כדי ליצור נקודת עקומה עם שתי ידיות. שחרר את לחצן העכבר כאשר אורכה של הידית הנמתחת לכיוון העקומה משביע את רצונך. 5 לחץ על המקש )1//חסווקכ) ולחץ על הנקודה שיצרת בפעולה 4 לעיל. בדרך זו תהפוך את הנקודה לנקודת פינה ותסיג את הידית השנייה (ראה איור 16). איוד 16 כדי להמיר נקודת עקומה לנקודת פינה בעלת ידית אחת בלבד, לחץק על המקש ]|מ/חסווקס ולחץ שוב על הנקודה. [ לחיצה זו תסיג | אחורה את הידית / הקדמית היוצאות מן הנקודה - ל 6 לחץ, כדי להציב את נקודת הפינה האחרונה. נקודות חיבור משמשות ליצירת מעברים "חלקים" בין קטעי קו ישר לקטעי עקומה. נקודות חיבור מופיעות כנקודות משולשות (ראה איור 17) איוד 17 ל ההבדל בין השימוש בנקודת פינה כנקודות מעבר בין קטעים (משמאל), לבין השימוש בנקודות חיבור (מימי). יצירת נקודות חיבור באמצעות הנלי עקומה בחר בכלי עקומה, לחץ על המקש 0001101 ועל לחצן העכבר (מקינטוש), או לחץ על המקש )41 ועל הלחצן הימני של העכבר (חלונות). הידית תיווצר ותיושר אוטומטית בעת שרטוט את הקטע הבא. 0ן פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר יצירת נקודות חיבור באמצעות הכלי ציפורן בחר בכלי ציפורן, לחץ על המקש 01זוסי) ועל לחצן העכבר כדי ליצור נקודת חיבור (מקינטוש), או לחץ על המקש 416 ועל הלחצן הימני של העכבר (חלונות). אתה עשוי לסיים יצירת נתיב ולהיווכח לאחר מכן, שברצונך להוסיף נקודות אל קצה הקו (הדבר ניתן להיעשות רק בנתיבים פתוחים). הוספת ו לסוף נתיב איודר 18 כדי להמעויך בנתיב, בחר באחת מנקודות הקצה. עתה לחץ או גרוד את הכלי ציפורן או הכלי עקומה, במקום שבו תדצה להציב את הנקודה הבאה (מסומן ב-א). 6% טיפ בחר את הנתיב שברצונך להרחיב. : בחר באחת מנקודות הקצה של הנתיב. 3 לחץ או גרור את הכלי ציפורן או את הכלי עקומה, בנקודה בה תרצה להציב את הנקודה הבאה (ראה איור 18). פריהנד תמלא את קטע הקו החסר. המשך להוסיף קטעי קו כרצונך. % פעולות נתיב אחרות, כדוגמת חיבור שני נתיבים פתוחים, פיצול נתיבים וחיתוך נתיבים, נידונות בהרחבה בפרק 16, י*פעולות על נתיבים". 6 6 יי + וח|ו=] פיוסו!₪ ו 6ופ: כו וס הזזה וטינויים עתה, לאחר שלמדת ליצור עצמים, קרוב לוודאי שתרצה גם לשנותם. גם הזזת עצם נחשבת לשינוי. על ידי הזזה ושינוי עצמים תוכל להמיר צורות פשוטות לאפקטים מיוחדים ודרמטיים. בפרק זה תלמד כיצד: לגזור, להעתיק ולהדביק עצמים. להזיז עצמים. להעתיק עצמים תוך תזוזה. להזיז, לשנות גודל, לסובב, להטות ולהפוך עצמים, בצורה ידנית ובצורה מספרית. להבין את ההגדרות בסרגל המידע. להשתמש בפקודת השכפול. להשתמש בטכניקה הנקראת שכפול רב עוצמה. להשתמש בידיות השינוי. להשתמש בכלי שרטוט חופשי כדי לשנות עצמים. כפי שקראת בפרק 5, תוכל להזיז עצם בדרך פשוטה ביותר על ידי הקשה עליו וגרירתו אל מקום כלשהוא על העמוד. אם ברצונך לדעת פרטים אודות מיקומו של הקובץ הנגרר, תוכל לראות את המידע בסרגל המידע. קריאת סרנגל המידע 1 2 בחר בפקודה ששס6תו/ל > 100!69158 > 10ח1 (חלון > סרגלים > מידע), כדי להציג את סרגל המידע. גודלו של סרגל המידע ניתן לשינוי לשורה אחת, אנכית או אופקית, או למלבן (ראה איור 1). 22 1 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איוד 1 טרגל המידע בצורת מלבן. איור 2 שדה העצם (מוקף בעיגול), מראה את סו2 העצם או את מספר העצמים שנבחרו. איוד 3 שדה המיקום (מוקף בעיגול), מציג את הקואורדינטות א ו-ץ של מיקום המצביע. איוד 4 שדה המידע (מוקף בעיגול), מציג נתונים שונים של העצם הנבהר. איור 5 שדה המנעול? (מוקף בעיגול), מראה אם העצם [עול. 0-ו ] 0 860.000000 0 0.000000:א0 הנתונים בסרגל המידע משתנים בהתאם למיקומו של המצביע או הפעולה המבוצעת (ראה איורים 2-5). לפניך הפרטים המוצגים בסרגל המידע. 2 , 0 ההק |8 | 0 4 . ומ 00 7 די [8 | 00,000000 0 500.000000 0:0 7 660.0000 0. 00 000 0 א (שדה המיקום) מציג את מיקומו של המצביע לאורך הציר האופקי. ץצ (שדה המיקום) מציג את מיקומו של המצביע לאורך הציר האנכי. 6% המרחק האופקי בו העצם מוזז. המרחק האנכי בו העצם מוזז. % המרחק הכללי שאליו העצם מוזז, לאורך הזווית. 6חג הזווית שלאורכה העצם מוזז, נוצר או מעובד. א (שדה המידע) מיקומה האופקי של נקודת האמצע, שמסביבה נוצר או מעובד העצם. 13 פרק 7: הזזה נשינויים ץ (שדה המידע) מיקומה האנכי של נקודת האמצע, שמסביבה נוצר או מעובד העצם. 6 שינוי קנה המידה האופקי, או הטיית העצם, מבוטא כיחס בין המצב הנוכחי למצבו המקורי של העצם (100%=1.00). 6 שינוי קנה המידה האנכי, או הטיית העצם, מבוטא כיחס בין המצב הנוכחי למצבו המקורי של העצם (100%=1.00). 1 רוחבו של מלבן או של אליפסה. זו|שוסת גובהו של מלבן או של אליפסה. 58 גודל המחוג (רדיוס) של מצולע. 58 מספר הצלעות במצולע. מנעול פתוח מראה שהעצם אינו נעול. מנעול סגור מראה שהעצם נעול. (% העדה לא ניתן להקליד נתונים בסרגל המידע. חיתוך, העתקה והדבקה של עצמים לאחר שתבחר בעצם תוכל להשתמש בפקודות 6 > +ט0) (קובץ > גזירה) או 116 > 00 (קובץ > העתקה). תוכל גם להשתמש בפקודה 7116 > 28516 (קובץ > הדבקה) כדי להדביק עצם על פני הדף שבעבודה, על פני דף אחר או אפילו, במסמך אחר. העצם יודבק במרכז החלון (ראה איור 6). 14 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איוד 6 העצם שנקזר או הועתק ממיקום אחד (למעלה משמאל) יודבק במרכז החקון. |1<ום)- | | : ות עו > ]| | 1 ה ב | | עפז הזזה והעתקה של עצם 1 בחר בעצם שברצונך להעתיק. 2 גרור את העצם כדי להניחו במיקום אחר. לחץ על המקש +41/חסוזקכ) בעת הגרירה. הסימן + שמופיע סמוך לחץ המצביע (ראה איור 7), מראה שאתה יוצר עותק חדש של העצם. פרק 7: הזזה ונינויים 5 1 = דוו איור 7 כדי לבצע העתקה באמצעות המק חסו)סס, לחץ על המקש חסווסס בעת הזזת העצם. % הסימן + שיופיע + בסמוך לחץ המצביע, מראה 3 כאשר העצם נמצא במיקום המתאים שחרר את לחצן העכבר תחילה ואז שחרר שנוצר עותק חדש. , את המקש 1%//מסוזק02). עותק של העצם המקורי נוצר במקום בו שחררת את לחצן העכבר (ראה איור 8). איוד 8 שחרר את לחצן . העכבר כדי ליצור עותק נוסף ₪ל העצם המחז. 4 בחר בפקודה )301 > 0916ו!קט (עריכה > שכפול) כדי להמשיך להכין עותקים של העצם' המקורי, כל אחד מהעותקים יוצב מרוחק מהעצם הקודם במרחק זהה לזה שבו הוצב העצם המועתק, מן העצם המקורי (ראה איור 9). איוד 9 בחר בפקודה > 6ווקטסם (עריכה > שכפול) ₪ ₪ במספר הפעמים הדרוש כדי ליצור עותקים נוספים של העצם. " - כלי העיבוד מאפשרים להפוך עצמים פשוטים לצורות מתוחכמות ביותר. סיבוב מאפשר לשנות את צורת הנחתו של עצם. סיבוב עצם "לסי מראית עין" 1 בחר בעצם שברצונך לסובב ולחץ על הכלי סיבוב בארגז הכלים (ראה איור 10). איזר 10 כדי לסובב עצם *לפי מראית עיןי, לחץ על הכלי סיבזב בארגז 2 הזז את המצביע אל משטח העבודה. צורת המצביע תהפוך לכוכב. הכלים. 3 הצב את הכוכב על הנקודה שתהיה ציר הסיבוב של העצם (האה איור 11). נקודה זו נקראת נקודת השינוי. 26 1 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזר 11 הצב את מצביע כלי הסיבוב על (קודה כלשהיא בעצם או במשטח העבודה שמסביבה תרצה לסובב את העצם. איוד 12 לחץ עם הכלי סיבוב כדי *לעולוף? את ציר הסיבוב, הקנ שישלוט בסיבוב העצם. ₪ טיפ איוזר 13 ציר הסיבוב ותצוגת העצם מראים את המיקום עואלין ייסוב העצם. 9 שי ₪ + לחץ על הנקודה שבחרת. אל תשחרר את הלחצן. קו יימתח מנקודת השינוי כלפי חוץ. קו זה הינו ציר הסיבוב (ראה איור 12). נקודת השינוי עבור כלי הסיבוב ועבור הכלים האחרים, אינה חייבת להיות נקודה על העצם דווקא. תוכל לסובב את העצם מסביב לכל נקודה במשטח העבודה. המשך ללחוץ על העכבר וגרור את המצביע הרחק מנקודת השינוי. עתה, הזז את ציר הסיבוב. סיבוב הציר יסובב את העצם מסביב לנקודת השינוי (ראה איור 13). ' א הי > / לחץ על המקש 5018 כדי להגביל את הסיבוב לייקפיצות'י של 459. פרק 7: הזזה ועינויים 127 6 שחרר את העכבר כאשר מיקומו החדש של העצם נראה לך. העצם יסתובב ויונח במקום הרצוי. 69 מיפ | התרחק מנקודת העינוי כדי לשלוט בסיבוב ביתר קלות ודיוק. שינוי קנה מידה מאפשר לשנות את גודל העצם ואת היחסיות בין מידות האורך והרוחב שלו. ננוינוי גודל עצם "לפי מראית עין" 1 בחר בעצם שברצונך לשנות את גודלו ולחץ על הכלי קנה מידה בארגז הכלים (ראה איור 14). איזד 14 כדי לשנות את מידותיו של עצם *לפי מדאית עי1", -. -] של 2 הזז את המצביע אל משטח העבודה. צורתו של המצביע תשתנה לכוכב (ראה , הכלים. איור 15). איזד 15 ₪ ₪ מ הצב את מצביע הכלי שינוי מידה על הנקודה שממנה תרצה לשנות את מידותיו + של העצם. 3 הצב את המצביע על הנקודה שממנה תרצה לשנות את גודלו של העצם. נקודה זו הינה נקודת השינוי. 4 לחץ על הנקודה שבחרת. אל תשחרר את לחצן העכבר. 5 גרור את המצביע הלאה מנקודת השינוי. על המסך יוצג קו מתאר של העצם בגודלו החדש (ראה איור 16). איזד 16 יו ב ךר בל | נדור את הכלי 1 ל שינוי מידה, ! להנדלת או ב: % להקטנת העצם. / / פֶ 6‏ טיפ | לחץ על המקש 508 כדי לשמור על היחסיות בין מידותיו של העצם. 8 טריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזר 17 כדי ליצור +השלכהל של עצם, לחץ על הכלי השלכה בארגז הכלים. איוד 18 הצב את מצביע הכלי השלכה על הנקודה שממנה ברצונך *להוליך? את העצם. איזד 19 גרור את הכלי השלכה כדי ?יצור תמונת מראה של העצם המקורי. מ טיפ 6 שחרר את לחצן העכבר לאחר שהגודל החדש מתאים לדרישותיך. גודלו של העצם ישתנה בהתאם לגודל החדש. השלכה מאפשרת ליצור דמות מראה של עצם. הדבר שימושי במיוחד ביצירת צללים. "השלכת" עצם "לפי מראית עין" 1 5 בחר את העצם שברצונך ליצור לו השלכה. לחץ על הכלי השלכה בארגז הכלים (ראה איור 17). הזז את המצביע אל משטח העבודה. צורתו של המצביע תשתנה לכוכב. הצב את המצביע על הנקודה שממנה תרצה ליצור השלכה של העצם. נקודה זו הינה נקודת השינוי (ראה איור 18). לחץ על הנקודה שבחרת. אל תשחרר את הלחצן. קו יימתח מהנקודה והלאה. קו זה הינו ציר ההשלכה (חשוב על ציר ההשלכה כעל מראה שבה ישתקף העצם). גרור את המצביע הרחק מנקודת השינוי. קו המתאר של העצם ישנה את מיקומו בהתאם להזזת העכבר (ראה איור 19). פרק 7: הזזה ונוינויים 29 1 ו 6 שחרר את לחצן העכבר לאחר שמיקומו של העצם ה"מושלך" מתאים לדרישותיך. העצם "יושלך" אל המיקום החדש. הטיה הינה הדרך ל"עיוות" צורתו של עצם לאורך ציר מסוים. סוג "עיוות" זה מקובל מאוד ביצירת הצללות. הטיית עצם "לפי מראית עין'י 1 בחר את העצם שברצונך להטות, ולחץ על הכלי הטיה בארגז הכלים (ראה איור 20). איוד 20 כדי להטות עצם "לפי מראית עין", בחר בכלי הטיה בארזז הכלים. 2 הזז את המצביע אל משטח העבודה. צורתו של המצביע תשתנה לכוכב. 3 הצב את המצביע על הנקודה שמממנה תרצה להטות את העצם. נקודה זו הינה נקודת השינוי (ראה איור 21). איוד 21 2 4 הנח את הכלי 2 4 הטיה על הנקודה בי > "ו שממנה ברצונך להטות את העצם. , 4 לחץ על הנקודה שבחרת. אל תשחרר את לחצן העכבר. 5 גרור את המצביע הלאה מנקודת השינוי. על המסך יוצג קו מתאר שצורתו תשתנה בהתאם לגרירת העכבר (ראה איור 22). איוד 22 לחץ עם מצביע הכלי הטיה כדי ליצור דמות נטויה של העצם. לחץ על המקש אוח5 כדי להגביל את ההטיה. גרור בכיוון כללי אופקי כדי להגביל את ההטיה ליישור אופקי מדויק. גרור בכיוון כללי אנכי כדי להגביל את ההטיה לכיוון אנכי מדויק. 69 טיפ 10 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזד 23 סימן הפלוס 69 מראה שבנוסף לפעולת השינוי נוצר גם עותק ל העצם. איוד 24 בחירה בפקודה > סוטטס יוצרת עותקים נוספים, מעובדים, של העצם. 6 שחרר את לחצן העכבר כאשר התוצאה תשביע את רצונך. העצם יוטה ויוצב על המשטח. כשם שניתן ליצור עותק של עצם בעת הזזתו, ניתן גם ליצור עותק כזה בעת ביצוע שינוי על עצם. העתקה ושינוי של עצם 1 לחץ על המקש )41/חסו6ק2) בעת ביצוע השינוי על העצם. סימן + יופיע ליד מצביע הכוכב. שחרר את לחצן העכבר תחילה ולאחר מכן את המקש |1.//מ0ו6כ2) כדי ליצור עותק של העצם המקורי שיונח במקום אליו הזזת את העכבר (ראה איור 23). 0 4 % - אם אינך רואה את הסימן +, בדוק ב-1616:60065/ +20[60) (העדפות העצמים) עבור 00[601 600165 6188-תסוזק2) (ראה עמוד 402). בחר בפקודה ₪016 > 116866קטכ (עריכה > שכפול) כדי ליצור עותקים נוספים של העצם תוך שינויו (ראה איור 24). פריהנד מציע טכניקה מיוחדת בשם "שכפול רב-עוצמה" המאפשרת לשמור עד חמישה שינויים. תוכל ליישם את כל חמשת השינויים בעת יצירת עותקים של העצם. נוימו בכלי הנמינוי ליצירת שכפול רב עוצמה 1 בחר את העצם שברצונך לשנות. 2 בחר בפקודה ₪616 > 6חס[0. פעולה זו יוצרת עותק נוסף של העצם ומניחה אותו מעל העצם המקורי. פרק 7: הזזה ועשינויים 31 1 הזז את העצם המועתק או השתמש בכל אחד מכלי השינוי כדי לעבד אותו. יישם על העצם את כל אחד מכלי השינוי. כל פעולות השינוי שמורות כעת. = 09 בחר בפקודה 26% > 0666ו!קטכ]. העצם יועתק ויעובד לפי פקודות השינוי השמורות. 7 בחר בפקודה 2011> 1109%6ט2] בכל מספר פעמים שתרצה. בכל פעם שתבחר בפקודה, תיצור עותק נוסף של העצם, מעובד לפי פקודות השינוי השמורות (ראה איור 25). איוד 25 שכפול רב עוצמה מאפשד לעומור 5 5 שינזיים ולהפעילם, שוב ושוב על עותקים של העצם. במקרה זה העצם סובב והוגד2. לצ עד עתה, ביצעת את פעולות השינוי "לפי מראית עין". אם ניחנת ביד יציבה ואתה מפקח על פעולותיך באמצעות סרגל המידע, תוכל לבצע פעולות מדויקות למדי. אולם, כדי לבצע פעולות מדויקות באמת יהיה עליך להשתמש בתבנית השינויים ([2806 וז510ח8). הצגח תבנית השינויים בחר בפקודה 60חו/ > 280615 > 1851011 (חלון > תבניות > שינוי) או לחץ פעמיים על אחד מכלי השינוי בארגז הכלים. 8061 גחזס1798051 (תבנית השינויים) תופיע על המסך. הזזה באמצעות תהבנית הטינויים 1 בחר את העצם שברצונך להזיז. לחץ על הסמל הזזה ב-[6ח8? 1785101 (ראה איור 26). / איור 26 :08 עסו קביעות ההזה 5 % בתבנית השינויים 7 (החסז5ח8דדך : ו6ח28). 5 הז ם 12 3 4 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר הקלד את מידות המרחק שברצונך להזיז את העצם (הקלד את הערכים בחלונות א ו-ץ). סמן את האפשרויות 18ח16ת20) (תכולה) או 1118 (מילויים) כדי להזיז את התכולה או המילוי ביחד עם העצם. לחץ על הלחצן ע1פק4/ (יישום) כדי לפעיל את ההזזה. סיבוב עצם באמצעות תבנית הטמינויים איוד 27 קביעות הסיבוב בתבנית השינויים. איורד 28 סובבתי את הלזויתן העליון כדי ליצור את שני הקוויתנים שמתחתיו. את הקוויתן השמאלי סובבתי עם המיקני (15ח6)ח0ס0) ואת הלוויתן הש סזבבתי 22 המיקי. 1 בחר בעצם שברצונך לסובב. לחץ על סמל הסיבוב ב-8061/ וזזס/5ח8ז'1 (ראה איור 27). : טח הסו0+3% 0: יע 5 | פווּ< ם הקלד את זווית הסיבוב (במעלות) של העצם בשדה |86ה/ ח0ו80190 (זווית הסיבוב). כדי לקבוע נקודת סיבוב במיקום שונה ממרכז העצם, הקלד את הקואורדינטות עבור הצירים א ו-ץ. (כדי למצוא את הקואורדינטות לנקודה מסוימת, הצב את המצביע על אותה נקודה ובדוק את המיקום בסרגל המידע). סמן את האפשרות 00015ח60 או !11 (תכולה או מילוי) אם ברצונך לסובב אותם ביחד עם העצם (ראה איור 28). - פרק 7: הזזה ונטינויים 33 1 0 77 ננוינוי גודל עצם באמצעות תבנית הטינויים 1 בחר את העצם שברצונך לשנות את גודלו. לחץ על הסמל קנה מידה ב-[806/ 1תזס51ת178 (ראה איור 29). איזד 29 קביעות ההטיה בחבנית השינויים (החסז5ח8דד /06). חס וח :0 [5956 2 05 וו ם 5 2 קבע את האחוז המדויק לשינוי גודלו של העצם. 3 לשינוי פרופורציונאלי סמן את הריבוע מ1חס!1ח(1 (אחיד). כדי לשנות את העצם בצורה בלתי פרופורציונאלית, בטל את הסימון בריבוע מח110ח/1 וקבע את הערכים המתאימים עבור הצירים שי (רוחב) ו-8 (גובה). 4 כדי לשנות את נקודת ההגדלה מנקודת המרכז, לנקודה אחרת על המשטח, הקלד את הקואורדינטות המתאימות בשדות א ו-/. 5 סמן את האפשרויות 000016015, 1115 או 65ח1,1 (תכולה, מילויים, קווים), כדי לקבוע אם גודלם ישתנה ביחד עם גודלו של העצם (ראה איור 30). איזד 30 - דונמאות שונות העצם המקורי ב---= של שינוי 2ודלו ₪ל עצם עם ובלי תכולתו. הגדלה בלתי פרופורציונלית = - תכולה ללא הקטנה התכולה (45ח16ח00) מוקטנת 6 לחץ על הלחצן ע1פק/ או לחץ ז6+ח/תזטז6, כדי לבצע את שינוי הגודל. 44 1 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר הטיה באמצעות תבנית השינויים 1 בחר את העצם שברצונך להטות. לחץ על הסמל הטיה בתבנית חווזס)פהגזיך [6ח8/ (ראה איור 31). איזר 31 קביעות ההטיה 6 בתבנית השינויים. י[- 2]:ח קְ 2 די , 05 פוה ם 2 קבע את זווית ההטיה האופקית בשדה ו!. קבע את זווית ההטיה האנכית בשדה ע. 3 כדי לשנות את נקודת השינוי מנקודת המרכז, לנקודה אחרת על המשטח, הקלד את הקואורדינטות המתאימות בשדות א ו-ע. 4 סמן את האפשרויות 5זח16חס;), 11115 או 1.1005 (תכולה, מילויים, קווים) כדי לקבוע האם ההטיה תתבצע גם עליהם. 5 לחץ על הלחצן ע1קק/ או לחץ ז16ת/חזטז0 כדי לבצע את ההטיה. השלכה באמצעות תהבנית השינויים 1 בחר בעצם שברצונך לבצע עליו השלכה. לחץ על הכלי השלכה ב-מוזס!פתגזיד [6ח8ק (ראה איור 32). איזר 32 קביעות ההשלכה :ל +60660 בתבנית השינויים. 0: - 1 5 הז ם 2 בחלון פ1א8 א6116 קבע את זווית ההשלכה. 15 פרק 7: הזזה ונטינויים 00 == ======== == איור 33 השתמש בתיבת הדו-שיח חו8ז/5ח00) כדי קשנות את זווית הק האופקי, שלאורכו משורטטים העצמים. איור 34 המלבן העליון צזיר עם זווית הנבלה ל 0%5. המלבן התחתון צזיר עם זווית הנבלה ₪ל 23%. 5 כדי לשנות את נקודת השינוי מנקודת המרכז, לנקודה אחרת על המשטח, הקלד את הקואורדינטות המתאימות בשדות א ו-ץ. סמן את האפשרויות 16018ח00), 11185 או 1,165 (תכולה, מילויים, קווים) כדי לקבוע האם הם יושלכו ביחד עם העצם. לחץ על הלחצן ץוק או לחץ ז10ת/הזו61/, כדי לבצע את ההשלכה. בעת השרטוט, העצמים מונחים לאורך קו בלתי נראה שנקרא ציר ההגבלה (15א8 200507918)). ברירת המחדל עבור ציר זה היא *0. בהתאם לקביעה זו, כל העצמים המשורטטים מונחים בצורה אופקית. על ידי שינוי זוויתו של ציר ההגבלה תוכל לקבוע דרך אחרת להנחת העצמים. נטינוי ציר ההגבלה 1 בחר בפקודה 10061 > ת[9ז00051 (שינוי > הגבלה). תיבת הדו-שיח ה81ז5 חס > תופיע על המסך (ראה איור 33). ₪ -[ בשדה |86ַת4 (זווית) קבע את הזווית הרצויה עבור ציר ההגבלה או סובב את הגלגל עד להשגת הזווית הרצויה. לחץ א02). כל העצמים ישורטטו לפי הזווית שקבעת (ראה איור 34). פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 9 מים שינוי ציר ההגבלה משפיע רק על העצמים שישורטטו מרגע השיוי ולא על אלה ששורטט קודם לכן. 69 חדש בפריהנד 6 לעתים הפסקה באמצעיתה של עבודה כדי לבחור בכלי הסיבוב וההגדלה עלולה להיות למטרד. במקרים כאלה, אפשר להשתמש בידיות השינוי כדי לבצע את עיבודים ישירות במשטח העבודה. שימוש בידיות הטינוי 1 השתמש בכלי חץ, בחר בעצם ולחץ עליו פעמיים. מסביב לעצם יופיע 8 נקודות השינוי (ראה איור 35). איזד 35 ידינת השינוי מסביב לעצם מקובץ. 2 הצב את המצביע בסמוך לאחת מהידיות. סמל המצביע יהפוך לחץ קעור, דו-כיווני (ראה איור 36). מצביע זה מראה שהזזת העכבר תסובב את העצם. איור 36 סמל הסיבוב (מוקף בעיגול), מאפשר להשתמש בידיות השינוי כדי לסובב את העצם. 3 הנח את המצביע ישירות על אחת מהידיות. סמל המצביע יהפוך לחץ דו-כיווני המראה שגרירת העכבר תשנה את גודל העצם (ראה איור 37). פרק 7: הזזה ונטינויים 37 1 איזד 37 סמל שינוי הגוד2 (מוקף בעיגול), מאפשר ?התמש בידיות השינוי כדי קשנות את קודלן של העצם. איזר 38 גרור את סמל נקודת השינ (מזקף בעיגול), כדי לשנות את מיקומה 2 הנקודה שמסביבה יתבצע השינל. = מיפ 9 חדש בפריהנד 8 4 גרור את סמל נקודת השינוי ממרכזו של העצם. הזזה זו תשנה את הנקודה שמסביבה יתבצע השנוי (ראה איור 38). 5 לחץ פעמיים על העצם בשנית, כדי לסגור את ידיות השינוי. לחץ על המקש |!4/חסוקס בעת גרירת ידיות השינוי כדי ליצור עותק של העצם בעת השינוי. לאחר שתסיים לשרטט עצם, אתה עשוי למצוא שהשימוש בידיות לצורך שינוי הנתיב עלול להיות מסובך למדי. הכלי עיצוב חזפשי מאפשר לשנות את צורתו של עצם מבלי לדאוג להוספת נקודות או לשינוין. קיימים שני סוגים של הכלי עיצוב חופשי: הכלי ווטם/תפטש (משיכה/דחיפה) והכלי 68ז 806ה365 (שינוי עיצוב שטח). הכלי ווטְם/חפטש מאפשר למשוך כדי להוסיף קטעי קו חדשים לנתיב קיים; ולדחוף כדי לעוות את צורתו של קטע קו. 8 1 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר ננגימויש בכלי עיצוב חופשי - משיכה/דחיפה 1 לחץ פעמיים על הכלי עיצוב חופשי (₪זס7691) בארגז הכלים. תיבת הדו-שיח של הכלי תופיע על המסך (ראה איור 39). איוד 39 הכלי עיצוב חופשי בארגז הכלים נקבע ל-||וכו/ו]8נוכ). : 2 ב-ה81:0ז206) 1001 (פעולת הכלי) בחר ב-11ט/פט (משיכה/דחיפה) (ראה איור 40). איזר 40 חיבת הדו-עויח : וססד 68101 ] של השאפשרות ----- ה02078%|0 [100 775 |וטו/ח8טו עבור ווט/חפטק 69 הכלי החסו80-] 8 ₪050 כ (עיצוב חופשי). ----- [ח56%11 768 -77 הררה 9296 |07----- 0: 5 | ₪0 | 5 ------ 8ה58811 ]761 7777 7 השאפ | :| 7-7 70858868 ההההטר רה 1206 הח | א 3 השתמש בסרגל או הקש בשדה 8:26 (גודל), כדי להגדיר את גודלו של הכלי. הגדרה זו קובעת את גודלו של השטח ש"יידחף" על ידי הכלי (ראה איור 41). איוד 41 סמל הדחיפה מראה שהכלי עיצוב חופשי מכופף ומשנה את 5 צורתו של קטע קן. 4 השתמש בסרגל או הקש בשדה ח0ס!6018ז/ (דיוק), כדי להגדיר את רמת הדיוק - ככל שרמת הדיוק גדלה, כך גדלה רגישותו של הכלי לתזוזות חלשות של העכבר. מ רו ה *פצ 5 השתמש בתפריט הנפתח פַתו50 |[ כדי להגדיר את צורת עבודתו של הכלי. בחר ב-11שחסן עט 6ה30 כדי לדחוף במקום כלשהוא לאורך הנתיב. בחר ב-66ת01 060668 686 כדי להגביל את הדחיפה לבין בלבד. פרק 7: הזזה ושינויים 19 ן | | שתי נקודות עגינה 6 השתמש בסרגל או לחץ בשדה :1/6081 (אורך) כדי להג דיר את מידת שינוי הנתיב באמצעות הדחיפה (ראה איור 42). איזד 42 ב סמ? המעשיכה ב או מראה שהכלי + - עיצוב חופשי 0 יוסיף קטע במקום 1 3% וש ] בו הקו יימשך. 1" / % 5 7 אם יש ברשותך טבלת שרטוט רגישה ללחץ, סמן את הריבועים 8126 או ות 1 כדי לקבוע כיצד הלחץ על הטבלה ישפיע על פעולתו של הכלי. 60 טיפים אם אין לך טבלת שרטוט רגישה ללחץ, לחץ על המקשים "בי או "]" או על מקש החץ השמאלי בעת הגרירה כדי להקטין את חחקה של השפעת הכלי. >= לחץ על המקשים הכלי. "2 או '[" או על החץ הימני כדי להגדיל את חוזק השפעתו של 69 חדש בפריהנד 8" הכלי |וטק/חפטקו מאפשר למשוך, כדי להוסיף קטעי קו חדשי ם ולדחוף, כדי לעוות את צורתם של קטעי קוו קיימים, שימוש בכלי ינוי עיצוב שמח 1 לחץ פעמיים על הכלי עיצוב חופשי (הוחס)166/) (ראה איור 43). תיבת הדו-שיח של הכלי תופיע על המסך. איזר 43 הכלי 6570806 הז (עינוי עיצובב שטח) בארנז הכלים. 10 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזד 44 תיבת הדו-שיח של הכלי 8 650806 עבור הכלי החסז60ז= (עיצוב חופשי). איוד 45 הכלי 3650806 8ז מעוות נתיב לצרה חדשה. איוד 46 תוצאת השימוש בכלי על חלקה העליזן ₪ל אליפסה. 2 ב-ח8110ז6ק02) 1001 (פעולת הכלי) בחר ב-168/ 1651806 (ראה איור 44). 5 ]78610780 100! == ח0ו8%ז9ק0 |ססד [וטם/תפטץ 6 8 6קהח65 (6) 5 1 :+ | אשששאן :911 7 | אשששן [- 6 :ח וז 6 06 ח1אַחפזז5 4ק השתמש בסרגל או הקש בשדה 5126 (גודל) כדי להגדיר את גודלו של הכלי. הגדרה זו קובעת את גודלו של השטח שיידחף על ידי הכלי. השתמש בסרגל או הקש בשדה 801ח500 (חוזק) כדי להגדיר עד לאיזה מרחק יפעל הכלי בעת הגרירה - ככל שהערך גבוה יותר, יגדל אורכו של עיוות הנתיב (ראה איורים 45-46). | פרק 7: הזזה ונטינויים 1 1 000 ה 5 השתמש בסרגל או הקש בשדה ת0ס:6618? (דיוק) כדי להגדיר את רמת הדיוק - ככל שרמת הדיוק גדלה, כך גדלה רגישותו של הכלי לתזוזות חלשות של העכבר. 6 אם יש ברשותך טבלת שרטוט רגישה ללחץ, סמן את הריבועים 5126 או זקַת1.6 כדי לקבוע כיצד הלחץ על הטבלה ישפיע על פעולתו של הכלי. עבודה עם צבעים הדרך שבה פריהנד משתמשת בצבעים היא אחד מחלקיה הרב צדדיים במיוחד של התוכנה. ‏ פריהנד מאפשרת לבחור במתכונת הצבע, להוסיף צבעים, להסירם ולהחליפם. בפרק זה תלמד כיצד: להגדיר צבעים במערבל הצבעים (ז6א1ו זס!0?)). ליצור גווני צבעים. להשתמש ברשימת הצבעים (1,18% זס0201) כדי להוסיף צבעים, לשנות את שמם, להמירם, לשכפלם או להסירם. לעבוד עם ספריות צבעים חלופיות. ליצור ספריות של צבעים מותאמים אישית. מערבל הצבעים במתכונת ₪ מתכונת 6 +1/:) מגדירה את הצבעים לפי ארבעת צבעי הפרוצס המשמשים ברוב שיטות ההדפסה המסחרית - ציאן, מגנטה, צהוב ושחור. זוהי שיטת הצבע המקובלת ביותר בשימוש אצל מעצבי גרפיקה בעולם כולו (ראה איור 1). איור 1 לחץ על הסמל אס (מוקף בעיגול) כדי להצי2 את מערבל הצבעים (זסוס6 זסאות) במתכונת זז. 144 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר מערבל הצבעים במתכדונת ₪65 מתכונת ₪008 מגדירה את הצבעים לפי מרכיבי האדום ירוק והכחול שלהם. אלו הם הצבעים הבסיסיים בכל מכשירי הטלוויזיה, הווידיאו ומסכי המחשבים. משתמשים רבים המעצבים עבודות מולטימדיה וגרפיקה עבור ה-/ /\/ משתמשים בשיטה זו (ראה איור 2). איורד 2 לחץ על הסמ? 8 (מוקף בעיגול) כדי להציג את מערב? הצבעים במתכונת זז. מערבל צבעים במתכונת .451 מתכונת ,1151 מגדירה את הצבעים לפי מרכיבי הגוון, הבהירות והרוויה. שיטה זו מאפשרת לבחור בצבעים שונים בעלי ערכים זהים. לצבעי פסטל, לדוגמה, יש ערכי בהירות ורוויה זהים אולם ערכי גוון שונים (ראה איור 3). איוד 3 לחץ על הסמל 1] (מוקף בעינול) כדי להציג את מערב? הצבעים במתכונת זז פרק 8 ננבודה עם צבעים 15 מערבל הצבעים במתכונת 016 (מקינמטונ) לחצן 40016 (ראה איור 4) פותח את גלגל הצבעים של מקינטוש (ראה איור 5) ובו תוכל לבחור את הצבעים בהתאם למערכת המותקנת במחשב שלך. איזד 4 במערב? הצבעים של מקינטוש מופיע לחצן עם סמל 6|מסג (מזוקף בעינול). איוד 5 "ז לחיצה על הסמ? | || | |ממפסחפחם " סוס תציג את - 22 הצבעים ₪ מקינט₪7. 9 | :1 סט 9 0% | :ו 270% 1/0010055:] 57.00% 8 מערדבל הצבעים במתכונת הלונות הלחצן חלונות (ראה איור 6) פותח את צבעי חלונות (ראה איור 7) בהם תוכל לבחור מתוך הצבעים המותקנים במערכת ההפעלה חלונות. איזד 6 במערב? הצבעים של חקונות מופיע הלחצן חלונות (מוקף בעינול). 16 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזר 1 זו לחיצה על הלחצן ו חלונות מציגה את בחירת הצבעים הבסיפית של חקונות. >| רההשפר באיזו מערצת צבעים להעשתמש אם אתה מגדיר צבע לשימוש בהדפסת ארבעה צבעי פרוצס, מתכונת 6 צ]/6 תהיה הבחירה הטובה ביותר עבורך, מפני שהיא מציגה את כמות הצבע המדויקת המשמשת ליצירת כל אחד מהצבעים. אם אינך מעוניין לעבוד במתכונת זו, בחר את מתכונת ערבול הצבע המתאימה ביותר להצגה ולהדפסה של עבודתך. הגדרת צבע א+צ6 1 בחר בפקודה א60%חג/ > 280615 > זסאו1/ זס!00 (חלון > תבניות > מערבל הצבעים). 2 לחץ על הסמל א צ]א0. 3 לחץ בחלונות הצבעים השונים (ציאן, מגנטה, צהוב ושחור) והגדר את הערכים עבור כל אחד מהם. או גרור את סרגלי הצבעים השונים כדי לקבוע את הערכים הרצויים (ראה איור 8). איור 8 הסרולים מאפשרים לשנות את עדכי אצשו6 של הצבעים. פרק 8: עבודה עם צבעים 117 הגדרת צבע ₪55 1 בחר בפקודה ש00חו/ > 780615 > ז6א:1/ זס!00 (חלון > תבניות > מערבל הצבעים). 2 לחץ על הסמל 808. 3 לחץ בחלונות הצבעים השונים (אדום, ירוק, כחול) והגדר את הערכים עבור כל אחד מהם. או גרור את סרגלי הצבעים השונים כדי לקבוע את הערכים הרצויים. הגדרת צבע .51 1 בחר בפקודה ססות / > 80615 > זסאו]/ זס001 (חלון > תבניות > מערבל הצבעים). 2 לחץ על הסמל .1151. 3 בגלגל הצבעים, מצא את הגוון והרוויה הרצויים ולחץ עליהם (ראה איור 9). איוד 9 במתכונת .151ו, לחץ על 222 הצבעים כדי להנדיר את הגוון והרוויה. השתמ₪ בסרגל כדי להתאים את הבהירות. 4 השתמש בסרגל האנכי כדי להתאים את הבהירות. לאחר שתגדיר צבע ב-ז6א:1/ זס0.01 (מערבל הצבעים), יהיה עליך לאחסנו כדי לפנות מקום להגדרתם של צבעים אחרים. כדי לאחסן צבעים, תשתמש ב-ז20|0) + (רשימת הצבעים). הוספת צבע לרשימת הצבעים 1 פתח את התבנית 1.18% זס0201 באמצעות הפקודה ש60ת1/ > 806[5/ > זס!20) + (חלון > תבניות > רשימת הצבעים). 6 | טיפ = | תכל גם לפתוח את רשימת הצבעים, על ידי לחיצה כפולה בחלקו התחתון של וסוס זסאווא. 2 הגדר את ערכי הצבע באחת ממתכונת הצבע. 8 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר == ב 00009 יטלאיר הפו ששו210 וניע רשע .ענו ) 3 לחץ על הלחצן זס!00) 0+ 466 (הוספה לרשימת הצבעים) (ראה איור 10) ב-זסא:1/ זס|[60. 9 חדנ בפריהנד 8 = | תיבת הדו-שיח של הוספת צבעים תופיע על המסך (ראה איור מ איזד 10 לחץ על הלחצן זסוס0 0 400 18% (מוקם בעינול) כדי להעתיק את הצבע אל רשימת הצבעים. איוד 11 תיבת הדו-שיח זסוס0 0 00 (הוספה לרשימת הצבעים) מאפשרת לשנות את שמז של צבע ולקבזע אותו כצבע פרוצס אן כצבע ]600. 60 טיפים 1% זסוס;) ס) 2300 ל 0 + 8 ו ה ה 0 > הלחצן 1081 זסוסס סו 406 פועל גם בעת שרשימת הצבעים אינה מוצגת על המסך.. * לחץ על המקש 8ו0/0ח8וחותסס בעת הלחיצה על הלחצן 148% זסוסס 0) 60, כדי להוסיף את הצבע לרשימה מבלי להציג את תיבת הדו-שיח של הוספת הצרעים. 4 קרא לצבע בשם וקבע אותו כצבע פרוצס או כצבע +500. 5 לחץ א028. הצבע יתווסף לרשימת הצבעים. ₪ מיפ > תוכל גם לגרור דוגמית צבע (ראה איור 12) מה-זפאווא זסוס6 אל חלון הצבעים של זסוסס 1 (ראה איור 18). איוד 12 תוכל גם לגרור צבע מה-זסוס6 זסאוו אל זסוס6 1 19 פרק 8: עבודה עם צבעים איזר 13 תוכל לגרור דוגמית צבע מה-זס|ס6 זסאוו ולהניח אותה על ריבוע הצבת הצבע (מוקף בעיגול) שב-118 זסוסש . ננינוי שם של צבע 1 לחץ פעמיים על שמו של הצבע בכרטיסיה 0001018). השם יודגש ויהיה במצב של בחירה (ראה איור 14). בוןי ו איוד 14 כדי לשנות את 6 שמו של צבע 0% ב-118 זס|60, חסו903וחַ6ם לחץ פעמיים ע? ₪ שמו. 2 הקלד את שמו של הצבע. 3 לחץ חזט360 או לחץ על צבע אחר ב-1,1%4 זס001 כדי להשלים את פעולת שינוי השם. כברירת מחדל, כל צבע שנוצר ב-ז6או1/1 זס001 הוא צבע פרוצס. משמעותו של דבר היא שאפשר יהיה להפרידו לארבעה לוחות צבע. תוכל לשנות את הצבע, מצבע פרוצס לצבע 0% שיופרד ללוח מיוחד משלו. שמותיהם של צבעי הפרוצס מופיעים ב-1,156 6/0101 בהטיה ושמותיהם של צבעי ה-+500 בכתיב רגיל. המרת צבע פרוצס לצבע 500% ב-1.18% ז6010, בחר את הצבע שברצונך להמיר (ראה איור 15). איוד 15 רשימת הצבעים מציגה צבעי פרוצס באותיות 0 2 פתח את התפריט הנפתח פחסוק2)' (אפשרויות) (ראה איור 16) ובחר ב-1%6 רגיל. 1 חבך 0% 4 8 010 546 איודר 16 כדי להמיר צבעי פרוצס וצבעי נקודה, השתמש₪ בתפריט הנפתח : ? : הצר וס חח 1106 ברשימת הצבעים. : ]0 66ב ו 0ן פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר ה המרת צבע +506 לצבע פרוצס 1 ב1.18 זס[020), בחר את הצבע שברצונך להמיר. 2 פתח את התפריט הנפתח 0200005 ובחר ב-06055ז2 6א18/א. כאשר מוסיפים צבעים ל-1.186 זס[20) הם מופיעים לפי סדר הוספתם. תוכל לשנות את מיקומם בטבלה כרצונך. הזזת צבעים 1 בחר בצבע שברצונך להזיז. 2 גרור את הצבע למיקום החדש ושחרר את לחצן העכבר (ראה איור 17). איוד 17 6% תוכל לגרור צבע חסו)8ז50ו60 = ממיקום אחד 5% ע32 חז1 230 71 ברשימה למיקום וש 7 7 6וקזגו זמס 71 6 . אם תרצה לבצע שינויים קטנים בצבע, רצוי שתעתיק את הצבע ותבצע את השינויים על הצבע המועתק. נטכפול צבע 1 לחץ על שמו של הצבע שברצונך לשכפל. 2 בחר ב-08)0ו1קטכ] (שכפול) מן התפריט הנפתח פ5חסוזק2) (ראה איור 18). הצבע המועתק יופיע ברשימת הצבעים תחת השם "..... 01 עקס0". איוד 18 | אשא ‏ | בח , שובסו|קטום ב-816סו|קטוס מן 5 פסחפה | | התפריט הנפתח 0 פחסו)סס כדי ליצור עותק ₪? הצבע הנבחר. תוכל להסיר צבעים שאינך נזקק להם יותר ב-1,186 זס!30). הסרת צבע 1 לחץ על שמו של הצבע שברצונך להסיר. שמו של הצבע יודגש. 2 אם ברצונך להסיר קבוצה של צבעים סמוכים ברשימה, לחץ על שמו של הצבע העליון, לחץ על המקש 501 ולחץ על הצבע התחתון. שמותיהם של כל הצבעים יודגשו. פרק 8: עבודה עם צבעים 11 ה ב איוד 19 בחר בפקודה 6סרח מן התפריט הנפתח 5חסווס 0 כדי למחוק את כל הצבעים שנבחרו ברשימת הצבעים. 3 בחר בפקודה 116106 (הסר) מן התפריט הנפתח 5חסווק2) (ראה איור 19) כל הצבעים המודגשים יימחקו. - וס סופסוקטס ‏ | ₪ 0 תוכל לבצע שינויים כלליים לצבעים במסמך על ידי החלפת צבעים. החלפת צבעים איוד 20 תיבת הדו-שיח של החלפת הצבעים מאפשרת להחליף אחד מהצבעים שברשימת הצבעים, בצבע אחר 1 לחץ על שמו של הצבע שברצונך להחליף. שמו של הצבע יודגש. 2 בחר בפקודה 001806 (החלפה) מן התפריט הנפתח 05וזק2). תיבת הדו-שיח של החלפת הצבעים (020101 601806) תופיע על המסך (ראה איור 20). זס!ס:) 6006 :הח זסוסס )ואו 06ב עזהזסו! זס|ס ")+ מסעמזס | ו זס|ס 46 ה 3 בחר בצבע המחליף מה-)1,18 זס601 או מאחת מספריות הצבעים (ראה עמודים 5). . 4 לחץ %) והצבע החדש יחליף את הצבע הישן בכל המסמך. לעתים, כאשר רשימת הצבעים מכילה מספר רב של צבעים, תמצא את עצמך מתקשה לגלול בין הצבעים השונים. פריהנד מאפשרת להסתיר את שמותיהם של הצבעים שברשימה כדי לחסוך במקום ברשימה. הסתרת שמות צבעים 1 בחר בפקודה 65חוזפח 11166 מן התפריט הנפתח 0201108 שב-)1,18 זס|סי) כדי להציג את הצבעים ברשימה כדוגמיות, ללא השמות (ראה איור 21). 2 1 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 0 0 7 , -- ב 5 | דשימת הי מצינה את הדוגמיות רק אחר הפעלת הפקודה 5 108 (הסתרת שמות). 2 בחר בפקודה פסְחחאַח אוסם5 כדי להציג את רשימת הצבעים במתכונתה הרגילה של דוגמיות ושמות צבעים. פריהנד מאפשרת להמיר צבע ממתכונת 018 למתכונת ₪028 ולהיפך. הדבר שימושי בעת שתרצה להשתמש בעבודה שמיועדת להדפסה, לצורך תצוגה באינטרנט או במולטימדיה המשתמשת במתכונת 8028 שינוי מתכדונת צבע 1 בחר בצבע שברצונך לשנות. 2 בחר בפקודה 40 1866 מן התפריט הנפתח 0005ו0ק2) כדי להמיר צבע ממתכונת 8 01 למתכונת 808 או בחר בפקודה 6 צ]/01 1866 כדי להמיר צבע ממתכונת ₪028 למתכונת אצואס. >= צבעי 408 עלולים להיראות שונים בעת המרתם למתכונת אצואס (ראה איור 22). > צבעים שהוגדרו במתכונת ₪38 או 351 מצוינים במשולש קטן של 3 צבעים המופיע מימין לשמם ברשימה (ראה איור 28). איור 22 המרת צבע מ-08 (משמאל) כ-איו0 (מימין) עלולה לשנות את. הופעתו של הצבע. פרק 8: עבודה עם צבעים 3 5 1 איור 23 צבעים שהוגדרו במתכונת ₪68 או .151 מצוינים במשולש קטן של 3 צבעים המופיע מימין לשמם. לאחר שהגדרת צבע, תוכל השתמש בו כבסיס ליצירת צבעים מדוללים (5ת11). הדבר שימושי במיוחד בעת עבודה בצבעי +500 כשיש צורך ליצור גווני ביניים עבורם. יצירת דילול טל צבע 1 פתח את התבנית +11 (דילול) באמצעות הפקודה ַ60חו/ > 78₪6]5/ > ותו (חלון > תבניות > דילול). 2 השתמש בתפריט הנפתח בתבנית +חג'1 כדי לבחור בצבע מרשימת הצבעים. 3 בחר בכמות הדילול על ידי הזזת הסרגל, הקלדת אחוז הדילול או לחיצה על אחת מדוגמיות הדילול (ראה איור 24). איוד 24 הלחצן הוספה לרשימת הצבעים (מוקף בעיגול) בלוח דילול הצבעים שחו). דוגמיות הצבעים המדוללים 4 לחץ על הסמל הוספה לרשימת הצבעים. תיבת הדו-שיח של הוספת הצבעים תופיע על המסך (ראה איור 25). איזר 25 זס]ס 0) 00 תיבת הדו-שיח של הוספת צבע | 0% ₪ קרשימת הצבעים. , = 0 ₪9 -מים לחץ על המקש |ז0/01ח8ו 60 כדי להימנע מפתיחת תיבת הדו-עויח. 14 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 5 שמו של הצבע המדולל מופיע כאחוזים משמו המקורי של הצבע. תוכל לשנות את שמו של הצבע על ידי הקלדת השם החדש בחלון. 6 לחץ על הלחצן 466 (הוספה) כדי להוסיף את הצבע המדולל לרשימת הצבעים. 9 טיפ בעת שינויו של צבע מפרוצס 50067 או להיפך, כל הצבעים המדוללים שנוצרו מהצבע יהפכו גם הם לצבעי פרוצס. עד עתה הוספת, בכל פעם, צבע אחד ללוח הצבעים. למרות שהדבר מתאים להוספת צבע אחד או שניים, תהייה זו פעולה ארוכה כאשר תרצה להעביר מספר רב של צבעים. לפריהנד יש גם דרכים אחרות להוספת צבעים לרשימת הצבעים. הוספת צבעים מעצמים מועתקים תוכל להעתיק עבודה צבעונית שבקובץ פריהנד אחד, לקובץ פריהנד אחר. הצבעים הנקראים בשמות שבקובץ המועתק, יתווספו אוטומטית לרשימת הצבעים של קובץ העבודה שבו הודבקה התמונה. הוספת צבעים מקובץ ₪55 מיובא אם תייבא תמונת 75 שמשתמשת בצבעים המכונים בשמות, שמותיהם של הצבעים יתווספו לרשימת הצבעים. (לפרטים נוספים אודות ייבוא תמונות, ראה בעמודים 2 ספריות צבעים פריהנד מספקת מגוון רחב של ספריות צבעים (ראה איור 26) שמשמשים את הגרפיקאים, המעצבים והמדפיסים. כמה מספריות אלו הינן ספריות של צבעי פרוצס וכמה מהן של צבעי 5001. בכולן מופיעות דוגמיות צבע שניתנות לבחירה. איוד 26 7-7 חסןוג ץז התפריט הנפתח 0% 0 - פחסווס של 5 דשימת הצבעים 0 0 00% 0 5 0 אס הס לו הפאטוץ מציג את רשימת ו ו ב ספריות הצבעים 6 5 דא של פריהנד. 0106 אפ פאס דאא ק 06 ו ודוא ק 5 א דאא ק סט 00655 0669 זוא ק תופס אס דוו ק 096 דוק זגה( צסון1 163 60 פאס דא ק וח 31165 16 06 דג ק 68 450% 06 דא 6 351615 כ6 שא דא אפסאן ז אס.ו60 סצסד 56100 4-60106 וד 1אחד שו זס001 655316 פרק 8: עבודה עם צבעים 5 1 של טרפל רה רכיכ הד ה 0000 מערכות הצבע הכלולות בפריהנד הינן 6ת%0ח8? (פרוצס וספוט), ‏ 810ותסטזך (פרוצס), סץ10 (ספוט), 1216 (ספוט), 86 (פרוצס) וצבעי 0/60-5810. אם דרושים לך פרטים נוספים אודות שיטות הצבע ובאיזה מהן להשתמש, התייעץ עם בית הדפוס שידפיס את עבודתך. פריהנד מספקת גם שתי מערכות צבעים שנקראות 08/08 ו-6/5ז2). שתי מערכות אלה אינן חלקים סטנדרטיים ממערכות צבע סטנדרטיות. הן נמצאות שם כדי לספק מגוון נוסף, רחב, של צבעים לבחירה ולשימוש. הוספת צבעים מספריות צבע 1 בחר בשמה של מערכת הצבע מן התפריט הנפתח 5ח020000) ב-1.18 "2010) (רשימת הצבעים). 2 בתיבת הדו-שיח של הספריה, הקלד את מספר הצבע או את שמו או לחץ על דוגמית הצבע שתרצה להוסיף לרשימה. 3 לחץ א0 כדי להוסיף את הצבע לרשימת הצבעים (ראה איור 27). איוד 27 בחיבת הדו-שיח | / 06 זמ | :עזבזו | של הספריה, 2 - הקלד את שמו של ָּ וי הצבע או את | 8 מספרו, או לחץ על דונמית הצבע | הרצוי כדי להוסיף | א | 06 100 =אם זאאם אותו לרעימת : הצבעים. 0 זס)ווסוחס:) 8 וטופ ו 6 101 א זאג 8)ח806 655ססזש מז הס)ח )סח | זס וו | | 0/0 102 פא דאב 6 08 פסססזק פאס דצ 6 .9080081089 | ,- ו )הזוס ב ל ו 6 6 שסווםצ =א0 זאמ ) 8!80% 655ססזש מאסזצ זס] 5!ה)וחבות 0 . יי 00 3)6ז)וססב ₪7 ,.סח| ,6חס)מה קל .8 16 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר אם תרצה להוסיף יותר מצבע אחד, לחץ על המקש אות5 ולחץ על הצבעים הנוספים. לחץ אס לאחר שתבחר את כל הצבעים הרצויים. לאחר שתיצור את רשימת הצבעים שלך תוכל לייצא אותה כספריה פרטית משלך. ייצוא רשימת צבעים 1 בחר ב-001א מן התפריט הנפתח 5ח0גזק2) (ראה איור 28). איוד 28 כדי ליצור ספריית צבעים אישית, בחר ב-חססא= מן התפריט הנפתה פחסווקס. חסנבז 6 6006 סוס בי יי 5 "0010 01 860% 60 טר 2005 3 חחס"ות6 תסו 1.69 1456%טורי 2 תיבת הדו-שיח פזס!20) אסקאם (ייצוא צבעים) תיפתח על המסך. לחץ על המקש 5111 ובחר את הצבעים הרצויים מתוך ה-1.18% זס[20) (ראה איור 29). לחץ 0%. איזד 29 השתמש במקש 3 001075 ]סקא 5 בתיבת :ו 10 601018 108 581661 הדו-שיח ₪ ייצוא הצבעים (חססא= / 5זס!סס) כדי /09 2/0056 לבחור בצבעים 0 ]0 המיועדים לייצוא. 0 0777 0/9057 / 6/ש/ 0/9706 | שופ 0/9006 277 | 60/2 800 0% 40/0090 9/7 פרק 8: עבודה עם צבנים 7 5 1 איור 30 תיבת הדו-שיח של יצירת ספריית צבעים מאפשרת לקבץ את הצבעים שלך לספריה אישית. 6% טיפים 3 בתיבת הדו-שיח עזגזטוא זס|סס 0270816 (יצירת ספריית צבעים), הקלד את שם הספריה ואת שם הקובץ (ראה איור 30). ההגדרות בחלונות ז6ק פזס!₪0 תותט!60 (צבעים בטור) ו-אוסז זט פזס!0) (צבעים בשורה) קובעות את צורת הצגתה של הספריה. :סחחהח סון- 0 !0 זסק 8זסוס) :אוסז זסק פזסוסס ויו 4 בחר בפקודה 586 כדי לשמור את ספריית הצבעים שלך בתיקייה פזס|סי6 שנמצאת בתיקיית התוכנה פריהנד. בחר בפקודה 85 5846 כדי לקבוע תיקיה אחרת. כדי למחוק ספריית צבעים אישית מן התפריט הנפתח פחסוקס, הסר אותה מהתיקייה 5 שבתוך תיקיית התוכנה פריהנד. > כדי לקבוע קבוצת צבעים שתופיע בכל המטמכים החדשים של פריהנד, הוסף את הצבעים לקובץ ברירות המחדל של פריהנד. (כדי ליצור קובץ ברירות מחדל חדש, ראה בעמוד 418). > פקודות 85ז)< של פריהנד מספקות דרכים נוספות לעבודה עם צבעים (ראה בפרק 0, "קווים'). מילויים עתה לאחר שיצרת את קווי המתאר של הנתיב, יש בידיך מעין צדפה ריקה שעליך למלאה בתוכן. הוספת מילוי לעצם יכולה לשנותו מעצם רגיל לעצם מלהיב ומיוחד. פריהנד מציעה מגוון גדול של אפשרויות מילוי מן המילוי הבסיסי של צבע אחיד דרך מעברים מעניינים ועד לאפקטים מיוחדים המשתמשים בשקיפויות ובזכוכיות מגדילות. בפרק זה הלמד כיצד: לבחור במילוי מתוך ז506040ח1 !1:11 (בקרת המילוי). ליישם ולשנות את אפשרויות המילוי: בסיסי, מדורג, זכוכית מגדלת, מרוצף, מותאם אישית, מרקמי, מדגמי ומילוי פוסטסקריפט. להשתמש במילוי סחסצן. להשתמש באופציה )חוזקז6ש2) (הדפסה מעל). כדי ליישם סוגים שונים של מילוי עליך להציג את בקרת המילוי. הצגת בקרת המילוי 1 בחר בפקודה ש00ח1 > זס601ס5ח1 > 1111 (חלון > בקרה > מילוי). 2 התכנית ז506010ח1 !1:11 (בקרת המילוי) תופיע על המסך. 9 חדש בפריהנד 8 נתיבים פתוחים יציגו או שלא יציגו את הגדרות המילוי. התצוגה מבוקרת מתוך ההעדפות (085ח6זפ6זק). (ראה פרק 23, *העדפות"). 60 1 טריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר המילוי המקובל ביותר הוא המילוי 88510 (בסיסי). מילוי זה הוא מילויו של עצם בצבע אחיד. ייום מילוי 3516 באמצעות בקרת המילוי 1 בחר בעצם. 2 הצג את ז1506010 [11ק ובחר ב-38510 מן התפריט הנפתח [11/ (ראה איור 1). איזד 1 השתמש בתפריט הנפתח של | סח כדי להציג את סוני המילוי השונים. ]קוו 5ו5סק זו ך בסו לאחר שתיישם את המילוי 8810 תוכל לשנות את צבע המילוי על ידי שימוש ב-1,18 זס601 (רשימת הצבעים), 1560 111 (בקרת הצבעים) או על ידי גרירה, ישירות על פני העצם. בחר את השיטה הנוחה לך ביותר. נטינוי צבע באמצעות +15 זסוס6 1 בחר את העצם. 2 ודא ש-88510 נבחר ב-ז506040ם1 11ג. פרק 9: מילויים 11 3 לחץ על ריבוע המילוי, כַדִי לוודא שיש מסביבו מסגרת שחורה. המסגרת השחורה מראה שהפעולה הבאה תשנה את צבע המילוי. 4 לחץ על שמו של הצבע הרצוי ב-1.18 זס!0) (ראה איור 2). או גרור דוגמית צבע מ-זסאו]/ ז0]0) (מערבל הצבעים) והנח אותה על ריבוע המילוי שב- 0010 (ראה איור 3). איזד 2 לחץ על שמו של הצבע ב-זס/0ס) ]5 ! כדי ליישם ות הצבע כמילל לעצם הנבחר. יבוע מילוי הצבע איזד 3 ניתן לגדור צבעית מַ-ז6א/! זס/ס?) של ריבע מי2 הצבע. הריבוע הצמוד אל ריבוע המילוי הוא ריבוע צבע הקו. (ראה בפרק 6 *קווים'"). 9 מופ 12 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר נטינוי צבע המילוי באמצעות בקרת המילוי איוד 4 לחץ על התפריט הנפתח 8זסו6 (צבעים) ב-1=] סח כדי לשנות את צבע המילוי 8810 (בסיסי). מיפ איזר 5 ניתן לגרור צבעים מ-ז6או זסוס6 אל ריבוע המיקוי בתבנית ₪ זסו5000חו. 9 פופ 1 בחר את העצם. 2 ודא ש-39510 נבחר ב-זס)8000ה1 111]. 3 פתח את התפריט הנפתח פזס!0) (צבעים) שב-זס)60ספח1 1111 כדי להציג את הצבעים הנמצאים ב-1,181 020101 (ראה איור 4). 8 | *ש | 600800 ₪ | |71 ל ל כ 0% קשה כ מ 6% ל 00 ₪ ₪ הקוסא 7 4 בחר באחד מהצבעים מן התפריט הנפתח. תוכל גם לגרור דוגמית צבע מה-זפאווא זסוסס או מה-8%ו! זסוס6 ישירות אל ריבוע מילוי הצבע שב-זס)סשספחו ווו= (ראה איור 5). אם שום עצם אינו נמצא בבחירה, כל השינויים שתבצע ב-זסוספספחו !₪ או ב-1151 זסוסס ייושמו על העצם הבא שתיצור. פרק 9: מילויים 13 5 סמן את האפשרות )חוזטזעכ) כדי לקבוע שהצבעים יתמזגו עם הצבעים שמתחתם (ראה עמוד 182-183). נטינוי צבע המילוי ננל ידי גרירה גרור דוגמית צבע מ-זסאז)/! ז0[0) או מ-1.186 620101 ישירות על פני העצם (ראה איור 6). איזד 6 עלתזן לנרור צבעים מַ-181 "60/0 | 5 ישירות על העצם : ]| סופ ב או ₪ 0 השס הו ₪ הסוו3וו0טת 9 92 9 כלל, :4 6 ?7 :2000 | + ל :00 | [= .ה -00 ₪ 6 טיפים > אינך צריך לבחור בעצם כדי לגרור עליו דוגמית צבע. > לחץ על המקש אומ5 בעת הגרירה על פני העצם כדי לוודא שרק צבעי המילוי ישתנו. בנוסף לצבעים מופיע גם פריט נוסף ב-)1.88 ז2010) שנקרא 6תסצ (לא כלום). המילוי 6סא הוא המילוי חשוב ביותר. בעת יישומו של מילוי 6חסצ! על עצם, העצם הופך לשקוף (ראה איור 7). איוד 7 בחירה במילל 06 מאפשרת לראות מבעד לעצם, כפי שנראה בכזכב הימל. 164 ננינוי איוזר 8 ריבוע מילוי הצבע עם מילוי 6חסטו. 6% טיפ פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר מילוי ל-6חסא 1 בחר בעצם שברצונך להופכו לשקוף. 2 ודא שריבוע המילוי נבחר בתבנית 5זס601. 3 לחץ על 6סצ ב-1,186 זס601. סימן % יופיע בריבוע המילוי. סימן זה מראה שאין צבע מילוי (ראה איור 8). 8 | | ₪ שור חסו)ה 6015 רו א עצמים ללא מילוי הינם בלתי נראים, אלא אם כן ייושם להם קו. (ראה פרק 10, "קווים"). מילויים מדורגים מתחילים בצבע אחד ומסתיימים בצבע אחר. שני סוגי המילוי המדורג הם ליניארי (קווי) ורדיאלי (מעגלי). במילוי ליניארי, הצבעים משתנים לאורך קו שניתן לשנות את זוויתו לכל זווית רצויה. מילוי רדיאלי הוא מילוי מעגלי. יצירת מילוי ליניארי 1 ודא שהעצם נבחר, ובחר ב-%מ278016) (מדורג) מן התפריט הנפתח שב-111ש ז 1 (בקרת המילוי). קביעות המילוי המדורג יופיעו על המסך (ראה איור 9). 15 פרק 9: מילויים איזד 2 קביעות המילל המדו27 הקיניארי ב-זס)5090ח! != סמל המילוי הליניארי זחוזפוסים 7[ תפריט הצבע עבור חן צידו האחד של המילוי [= זפ תפריט הצבע עבור צידו השני של המילוי 2 השתמש בתפריט הנפתח זס!0:), כדי לבחור בצבע עבור אחד מצדדיו של המילוי הליניארי (תוכל גם לגרור צבעים מהתבנית 001015 אל ריבוע הצבע). 3 השתמש בתפריט זס]60 השני, כדי לבחור את הצבע עבור צידו השני של המילוי. 4 לחץ על סמל המילוי הליניארי ב-ז806010ח1 111. 5 השתמש בשדה הזווית כדי לקבוע את זווית המילוי. 6 בחר ב-ז1,1₪68 או ב-110ח1,08911]0 מן התפריט הנפתח ז1826 (חידוד). חידוד ליניארי משתנה בקפיצות אחידות מצבע אחד למשנהו. חידוד לוגריתמי יוצר שינוי דרסטי יותר בין הצבעים (ראה איור 10). איזד 10 ההבדל בין מילני קיניארי (משמשל) לבין מילי קוגריתמי (מימין), שניהם בוזית 5. שינוי זוויתו של מילוי מדורג יוצר אשליה של תאורה מוחזרת ממשטחים שונים. הדבר יוצר אפקט תלת-ממדי. (ראה איור 11). 6 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזד 11 זוויות שונות של מילוי לי(ישרי יוצרות אשליה של תלת-ממד. יצירת אפקט הלת-ממדי באמצעות מילוי ליניארי 1 הכן עיגול. מלא אותו במילוי ליניארי משחור ללבן, בזווית של ?0 וב-ז806 ליניארי. 2 הכן עיגול קטן יותר והנח אותו בתוך העיגול הגדול. 3 מלא את העיגול הקטן במילוי ליניארי משחור ללבן, לאורך זווית של 0% וב-8001 1 לוגריתמי. פריהנד מאפשרת גם ליישם מילוי מדורג ליניארי על ידי גרירת צבע מבלי להשתמש ב-ז506010ח1 111 ומבלי לבחור בעצם. יישום מילוי מדורג ליניארי על ידי גרירת צבע 1 לחץ על המקש 6001101 וגרור דוגמית צבע על עצם שצבוע כבר בצבע 38510. 2 מילוי מדורג ליניארי ימלא את העצם בצבע הדוגמית, שייושם כצבע השני. (ראה איור 12). פרק 9: מילויים 67 ן איזד 12 - לחץ על המק₪ . !סזוחס6 בעת גדירת דוגמית צבע, כדי ליישם ,. מילזי מדור2 ליניארי על פני | עצם. 9 טיפ הנקודה שעליה מונחת דוגמית הצבע קובעת את זווית המילוי. במילוי מדורג רדיאלי, הצבעים מתחילים בנקודה מרכזית ונעים כלפי חוץ בצורה מעגלית. מילוי מדורג רדיאלי נראה כמו שמש הפולטת החוצה צבעים מעגליים. יצירת מילוי מדורג רדיאלי 1 בעת שהעצם בבחירה, בחר בת6ו60780 מן התפריט הנפתח שב-||וק ז560ח]. קביעות המילוי המדורג יופיע על המסך (ראה איור 13). איוד 13 ₪ = |מן קביעות המילוי שו המדור2 הרדיאלי ב-זס)90ספחו ]|=]. | - ו ] / | = 06 | שש | סמל המילוי הרדיאלי קם זו נקודת האמצע קובעת את מרכז המילוי 08| פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 3 בחר בצבע עבור צידו החיצוני של המילוי הרדיאלי על ידי שינוי הצבע העליון. 4 בחר בצבע עבור מרכז העיגול על ידי שינוי הצבע התחתון. 5 גרור את נקודת האמצע כדי לשנות את מיקומו של הצבע הפנימי (ראה איור 14). איוד 14 86| א" הז את נקודת (אמצע, כדי לשנות את מיקומו 0 "ו של הצבע הפנימי : של המילני ₪ ₪ % הרדיאלי. || 40 7 בדומה למילוי הליניארי, גם המילוי הרדיאלי מסוגל ליצור אפקט של תלת-ממד. המפתח לכך הוא בשינוי נקודת האמצע של המילוי הרדיאלי. יצירת אפקםט תלת-ממדי באמצעות מילוי מדורג רדיאלי 1 הכן עיגול ומלא אותו במילוי רדיאלי - משחור בחוץ ללבן, בפנים. הצב את המרכז באמצע העיגול. 3 הכן עיגול קטן יותר והנח אותו בתוך העיגול הגדול. מלא את העיגול במילוי רדיאלי מדורג משחור ללבן. 4 הצב את מרכז המילוי ברבע השמאלי העליון של העצם. הכפתור יקבל מראה תלת-ממדי (ראה איור 15). איור 15 מרכזים שונים של מילוי מדור2 רדיאלי יוצרים אפקט ₪ל תלת-ממד. פרק 9: מילויים 19 0 יינננום מילוי מדורג רדיאלי על ידי גרירת צבע 1 לחץ על הלחצן ]!//חסו)קכ) וגרור דוגמית צבע על פני העצם. 2 מילוי רדיאלי ייושם על העצם. (ראה איור 16). איזד 16 2 לחץ על המ₪7 / )|/חסוו0 וגרוד % דוגמית צבע כדי א ליישם מי2וי מדור2 ל רדישלי על עשם. | 4 6 7 ...₪ 6% טיפים 6 צבעה של הדוגמית ייושם כצבע הפנימי של המילוי המדורג הרדיאלי. = המקום בו תניח את הדוגמית יקבע את מרכזו של המילוי הרדיאלי. מילויים מדורגים יכולים להכיל יותר מצבע אחד. הוספת צבעים למילוי מדורג 1 גרור דוגמית צבע על פני השטח האפור שבין הצבע העליון והתחתון (ראה איור 7 תוכל לגרור דוגמית מה-)1.18 ז00[0), מה-זסאו)/! 020107 או מריבועי הצבע ב-ז506610ם1 111. איזד 17 כדי להומיף צבשים למיקני מדור2, דור דוגמית צבע והנח אותה במקום המוקף בעינול, בקירוב לסקלת צבעי המעבל. 0ן פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 2 גרור כמה צבעים שתחפוץ. 3 כדי למחוק צבע, גרור את ריבוע הצבע אל מחוץ לשטח האפור. (לא תוכל למחוק את הצבעים העליון והתחתון של המילוי המדורג). 99 טיפ . שנה את המרחק בין הצבעים כדי להשיג אפקטים דרמטיים יותר. 6% חדש בפריהנד 8 אחת מתתכונות הדרמטיות ביותר של פריהנד היא סדרת מילויי העדשה. מילויים אלה מאפשרים ליצור אפקט של שקיפות ולהשתמש באפקט אחד כדי להגדיל את האחרים. יצירת מילוי של עדשה שקופה 1 בעת שהעצם נבחר, בחר ב-5ת16 (עדשה) מן התפריט הנפתח ב-|11/ 506007 ה]. 2 בחר ב-ץ0ה0ז8ק5ת8ז1 (שקיפות) מן התפריט הנפתח של המצבים (ראה איור 18). איזר 18 בקרת השקיפות של ₪ ז 0 תפריט המצבים ובו המצב שְסח6זהספחהזד (שקיפות) 3 בחר בצבע מתפריט הצבעים הנפתח. פרק 9: מילויים 11 איזד 19 שינוי קביעות ה-/0080 שאטימה), משנה את כמות השקיפות של העדשה. איזד 20 האפשרות עוחס 0[601, מפעילה את אפקט העדעשה על העצם בלבד ולא על העמוד כולו. איוד 21 האפשרות ]וח מקפיאה את התמונה שבעדשה, כך שניתן להזיזה. 4 השתמש בסרגל 6208011 (אטימה) או בשדה המתאים כדי לקבוע את רמת השקיפות של העדשה (ראה איור 19). 5 סמן את האפשרות /1ח2) 20[6015) (עצמים בלבד) כדי ליישם את אפקט העדשה על עצמים בלבד ולא על שטח העמוד כולו (ראה איור 20). 6 סמן את האפשרות 50805(0% כדי להקפיא את אפקט העדשה. עתה תוכל להעביר את העצם למיקום אחר מבלי לשנות את התמונה שבתוך העדשה (ראה איור 21). 12 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר יצירת מילוי של זכוכית מגדלת זכוכית המגדלת מאפשרת לעצם אחד לפעול כזכוכית מגדלת על עצמים שהוא מכסה. 1 בעת שעצם נמצא בבחירה, בחר ב-צ11ח98)/ (הגדלה) מהתפריט הנפתח של המצבים. 2 השתמש בסרגל ההגדלה או בשדה המתאים, כדי לקבוע את אחוז ההגדלה עבור העדשה (ראה איור 22). איוד 22 בקרת ההנדלה של = 50900חו. עווחסה ו | ₪ )קוח -7] וח צוספוט0 - ] -] א 6% מיפ ההגדלה יכולה להיות בי 1 (הגודל הריאלי) ועד ל-20 (במספרים שלמים). 3 העצם יופיע בתוך העדשה כאילו הוא הוגדל (ראה איור 23). איזד 23 זכוכית מגדלת מראה תמונה קרובה יותר של עצם. פרק 9: מילויים 13 קל 000 > 08 2-0 ו נניימוש בנקודת בקרת המרנז לעתים, תרצה ליישם את אפקט העדשה על שטח שעליו היא אינה ממוקמת. כדי לבצע זאת, תשתמש בנקודת בקרת המרכז. 1 הצב את הזכוכית המגדלת במקום הרצוי על משטח העבודה - אל תדאג עדיין לגבי התמונה שנראית בעדשה. 2 סמן את ריבוע נקודת המרכז ב-8060101ח1 ]711. 3 גרור את נקודת בקרת המרכז שבחלון אל מרכזו של האזור שברצונך להציגו בתוך העדשה (ראה איור 24). איזד 24 גרור את נקודת בקרת המרכז, כדי למקד את העדשה על שטח מסוים של העבודה. נקודת בקרת המרכז נטימוש במילוי עדשה הפוכה (צוסעח!) בחר ב-18/6 מן התפריט הנפתח של המצבים כדי שהעדשה תהפוך את צבעי העצם בעת המעבר עליו (ראה איור 25). משמעותו של דבר היא שעצם שחור יהפוך ללבן, עצמים אדומים יהפכו לירוקים, עצמים צהובים יהפכו לכחולים וכו'. איזד 25 העדה חפטח! הופכת את צבעי העצם בעת שקיא עובדת עלין. 4 1 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר שימוע במילוי עדשה חסזחחשו | בחר ב-ח1/18[116 מן התפריט הנפתח של המצבים כדי שהעדשה תבהיר את צבעי העצם בעת המעבר עליו (ראה איור 26). הדבר דומה להוספת לבן לצבעים. השתמש בסרגל כדי להגביר או להחליש את האפקט. איוזד 26 העדה ח10)6 מבהירה את צבעי העצם בעת שהיא עזברת עלין, שימוש במילוי עדשה ת6אזוּס בחר ב-ח6א1287% מן התפריט הנפתח של המצבים, כדי שהעדשה תכהה את צבעי העצם בעת המעבר עליו (ראה איור 27). הדבר דומה להוספת שחור לצבעים. השתמש בסרגל כדי להגביר או להחליש את האפקט. איזרד 21 העדשה ח₪06ח8 מכהה את צבעי העצם בעת שהיא עוברת עלין. 175 פרק 9: מילויים נטימום במילוי עדעעה 6חוסזוח6סחסו בחר ב-6וחסזססהס1/1 מן התפריט הנפתח של המצבים, כדי שהעדשה תחליף כל אחד מהצבעים שעליהם היא עוברת, בגוון אפור חסר צבעוניות (ראה איור 28). איזד 28 העדה סוחסזוססחס משנה את עווני? של העצם בעת שהיש עוברת עלין עבודה עם צבעי +00 כל האפקטים של העדשות הופכים צבעי 800 לצבעי פרוצס. בעת יישומו של אפקט עדשה, מופיע ריבוע ובו התראה שכל צבעי 50% שיוצגו דרך העדשה יומרו לצבעי פרוצס. משמעותו של דבר היא שאם הנך משתמש בצבעי 501 קרוב לוודאי שלא תרצה להשתמש באפקטים של העדשות. תוכל לסגור את ריבוע ההתראה ולסמן את האפשרות 4.681 500 + חס (אל תראה שנית). את המילוי הבא - שנקרא מילוי מרוצף (111166) - עליך ליצור בעצמך. מונח מקובל יותר למילוי מרוצף הוא מילוי מדגמי (מז04/0). יצירה ויינםום על מילוי סוד 1 הכן את הגרפיקה שברצונך להשתמש בה כמילוי והעתק אותה (ראה איור 29). איורד 29 כדי ליצור מילני 0 ₪ (מרוצף), בחר והעתק את ציור שברצונך 0 להשתמש בז כמילי. 2 בחר את העצם שברצונך למלא במילוי מרוצף. נד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 6 פריה 0 0 3 בחר ב-17/166 מן התפריט הנפתח ב-זסזס6קפת1 17111. 4 לחץ על חו 78516 (הדבקה בפנים). הציור שהעתק שבתבנית (ראה איור 30). העצם הנבחר מציג את המילוי ת יופיע בחלון התצוגה המרוצף (ראה איזד 30 לחץ על ה2חצ] ח! 28518 (הדבקה בפנים), כדִי להעי2 תת העבודה המועתקת בחקון הנדרות המיל המ7ף. איזד 31 העצם שנבחד מציג את המיקל המרוצף. 17 פרק 9: מילויים כדי להפוך את רקע המילוי המרוצף לשקוף, הנח את העבודה על משטח ריק או על מלבן ללא מילוי. > כדי להעניק למילוי רקע של צבע לב הנח את העבודה על מלבן במילוי צבע לבן. בחר את העבודה ואת המלבן כדי להדביק בריבוע המילוי המרוצף. = ככל שהעבודה המשמשת למילוי מרוצף, מסובכת יותר, כך יארכו זמני הצגתה מחדש של התמונה על המסך וזמן הדפסתה. 5 מילויים מרוצפים אינם יכולים להכיל עצמים שמכילים מילוי עדשה או מילוי מרוצף. 6 טיפים מילויים מרוצפים אינם יכולים להכיל גרפיקת ביט-מפ (של מפת סיביות). התאמת מילוי סוד 1 ודא שהתבנית ז5060+0ה1 1 מוצגת ובחר בציור למילוי מרוצף. 2 כדי לשנות את גודלו של המילוי (ראה איור 32), קבע את אחוזי ההקטנה או ההגדלה בשדות א ו-ץ שתחת הכיתוב % 50416. כדי לשנות את הגודל בצורה יחסית, הקלד בשני החלונות ערכים זהים. איזד 32 השאפקט הנוצר מעוינוי 2ודלו ₪? המילל. שינוי גודל של 75% ללא שינוי גודל 3 כדי להזיז את המילוי המרוצף בתוך העצם (ראה איור 33), הקלד ערכים חיוביים או שליליים בשדות א ו-ץ שתחת הכיתוב 2)186). 18 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 5 5 מיפ ערך חיובי בחלון ץ זיז את המילוי כלפי מעלה וערך שלילי יזיז את המילוי למטה. 4 כדי לשנות את זוויתו של מילוי מרוצף בתוך עצם (ראה איור 34), סובב את גלגל הזווית או הקלד בחלון [פפַת./ את הזווית הרצויה. איזד 34 האפקט של שיל זוויתו של מיקני מרוצף. זווית של 45% ללא זווית המילויים 1ת0ו5ט2) (אישי) ו-6תטזא16 (מרקם) הינם מילויים מוכנים מראש שמציגים מילויים בצורות שונות. לאחר שתבחר במילוי ₪0106א16 80 1ת0ז8ט02) תוכל לבצע שינויים במרקמים. יינעום מילוי איעוי או מרקמי 1 בחר בעצם למילוי ובחר ב-0₪1ז5ט0 או ב-10166א16 מן התפריט הנפתח של קת 111 (ראה איור 35). איזר 33 האפקט הנוצר מהזזתו של המיקוי. תזוזה של % אינץי 19 פרק 9: מילויים איוד 35 ההנדרות עבור המילויים הח0ס)605 [-80זט)א9 ד סוט 5 חס133 56% 5 30607 5 30 5 ח66 סמו 6 סד 6 קב 2 בחר באחד מהמילויים של וווסופט2) או של 66ו%א16 מן התפריט השני שהופיע. 3 אם תרצה, שנה את הצבע ובצע שינויים אחרים בהגדרות המילוי. 4 במקום לראות תצוגה של המילוי בתוך העצם, תראה סדרה של הסימנים 6 שממלאים אותו (ראה איור 36). חוכל לראות את המילוי רק בעבודה המודפסת (ראה איור 37). איור 36 התצוגה ₪? המילויים הח60500 [-90זו]א ך על המסך. 100 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איור 37 הפלט המודפם של המילויים ה0ז05 אן )אד מצי2 את התמונה הנכזנה. 60 טיפים 5 כדי לראות הדפס של מילויים אישיים או מרקמיים, ראה בנספח ג' בסוף הספר. > לא ניתן לשנות את גודלם של המילויים אישיים או מרקמיים ואין הם ניתנים להדפסה במדפסות שאינן מדפסות פוסטסקריפט. מילויים מדגמיים (וו6ז91/) הינם תמונות ביט-מפ שניתן לערוך את הפיקסלים שלהן. יינטום מילוי מדגמ" (חז6הק) 1 בחר בעצם שברצונך למלא ובחר ב-חז28106 מן התפריט הנפתח שבתבנית 111] זז 2 השתמש בסרגל כדי לבחור באחד מהמדגמים שבריבועים הקטנים (ראה איור 38). איוד 38 קביעות מילוי רח0ז8 בתבנית = . ז600ס8ח! וו=. [= ב | |* 6% | | פרק פ: מילויים 11 ל 0 יש שש 3 השתמש בחלון התצוגה הגדול שמשמאל כדי לערוך את המדגם על ידי לחיצה על כל אחד מהפיקסלים. חלון התצוגה הגדול מימין מראה כיצד נראה המדגם שייושם על העצם. השתמש בלחצן :62108 (נקה) כדי להסיר את כל הפיקסלים השחורים מחלון התצוגה השמאלי וכדי להתחיל בציור מדגם חדש. 5 השתמש בלחצן סע כדי להפוך פיקסלים שחורים ללבנים ולהיפך. ₪ מיפ עצמים שמאחורי מילוי חזסוו9ק אינם נראים מבעד לשטחים הלבנים של המילוי. 6 השתמש בריבוע הנחת הצבע כדי לצבוע את הפיקסלים הכהים בכל צבע שתרצה. ₪ מיפ צבעים מיושמים רק על השטחים הכהים שבמדגם. השטחים הלבנים אינם נצבעים. 7 מילויי םז0ו8/ נראים בצורה דומה על המסך ובהדפסה. (ראה איור 39). | % - | ב -) יְ 5 2 > לתצוגת הדפסים של מילויים מדגמיים (חז6וו8ק), ראה נספח גי שבסוף הספר. מ6% טיפים > מילויים מדגמיים אינם ניתנים לעיבוד ביחד עם העצם. 5 מילויים מדגמיים תוכננו לשימוש במדפסות בעלות רזולוציה נמוכה, ואינם מתאימים לשימוש בתוויינים של רזולוציה גבוהה ובהפקות פילמים. 12 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר ייעוום מילוי פוסטסקריפט בעת שתבחר במילוי 05 מן התפריט הנפתח שב-ז18506600 111], תראה חלון גדול ובו המילה |111 (ראה איור 40). מטרתו של חלון זה היא לאפשר למשתמש להקליד בו פקודה בשפת פוסטסקריפט ליצירת המילוי. לימוד שפת פוסטסקריפט ושימוש בה הינם נושאים מורכבים מכדי שנדון בהם בספר זה. איוד 40 קביעות המיקוי | ₪ ו : בתבלית = | 40 ] 5090 - . : | - 0% || | 056 ו נטימועש בתכונה +חוזקזפטס (חפיפה) אם תקבע )חוזקז6/כ) עבור עצם, העצם לא יבטל צבעים שמתחתיו (ראה איור 41). הוא יתמזג בהם. לא תוכל לראות חפיפה על המסך. כל העצמים שייושם עליהם +תוזסזסשכ) יוצגו במדגם של לבן ועליו הסימנים כ) (ראה איור 42). חפיפה אינה נראית בפלט של מרבית מדפסות הצבע. כדי לראות )חוזקז6טכ) עליך ליצור הפרדת צבעים של הקובץ ולהדפיס כל צבע בנפרד. איזד 41 קביעת המיקוי הבסיסי כ-זחחס6טס . טל . | קז 2 / פרק 9: מילויים 13 סב ב שב רש בש .שש שש .שר שר איזד 42 כך מופיע מיללי )החס06 על המסך. 6 מיפים 6 תוכל להסתיר את הסימנים 05 שבעצם שמוגדר כ-חחסופטס, על ידי עינוי ההעדפות של פריהנד (ראה עמודים 408-410). > אם אינך מבין את משמעותו של המונח וחוזסז6טס, התייעץ עם המדפיס או עם לשכת השרות שלך לפני שתשתמש באפשרות זו קווים כשם שמילויים ממלאים את חלקם הפנימי של העצמים, הקווים מקיפים אותם מבחוץ. בכמה תוכנות עימוד הם נקראים מסגרות. למרות שלקווים אין מספר גדול כל כך של אפשרויות כשם שיש למילויים, קיימים עדיין מספר סוגי אפקטים שניתן ליצור באמצעות הקווים - וכמה אפקטים שמשתמשים בקווים, נראים לעתים כמילויים. בפדק זה תלמד ניצד: 5 לקבוע צבע לקו. 6 לקבוע את עוביו של קו. 5 לקבוע את צורתה של כיפת קו (80)). 6 לקבוע את החיבור של קטעי קו (15ח101). 5 לקבוע את צורתה של זווית החיבור בין קטעי קו. 5 להשתמש בקווים שונים. 5 להשתמש בעורך הקווים. 6 להוסיף ראש חץ לקו. 6 להשתמש בעורך ראשי החץ. > לקבוע לקו אפקטים מותאמים אישית, אפקטים מדגמיים ואפקטים של פוסטסקריפט. הנחת קו בסיסי 1 בחר בעצם שברצונך להוסיף לו קו. 2 בחר ב-60%ת1/% > ז0ז60ק5ח1 > 5070%6 (חלון > בקרה > קו), כדי לפתוח את התבנית ז5060%0ח1 6א500 (בקרת הקו). 3 בחר ב-88516 (בסיסי) מן התפריט הנפתח (ראה איור 1). 6 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר אינד 1 האפשרויות עבור 0 בנב-5/700686 ז50600ח]. אינד 2 הקו השחוד מסביב לריבוע, מראה שהריבוע נבחר וכל שינוי שיבוצע בדשימת הצבעים ייושם על הקו. |< ₪ ל :מוסל 7 ן שוחחו! זסזוו. ] 857 +-[ 0 ן | סחסא] | = חס ] לאחר שתקבע קו בסיסי תוכל לשנות את צבעו. קיימות 5 שיטות לשינוי צבעו של קו. שינוי צבע קו שימה ראשונה 1 לחץ על ריבוע צבע הקו ב-1/18% זס201) (רשימת הצבעים). מסגרת שחורה תקיף את הריבוע (ראה איור 6 ריבוע הצבע של הקו 2 לחץ על שמו של הצבע ב-)1,18 זס!סי). שימה ונייה גרור דוגמית צבע מ-ז6א1]/ 00101 (מערבל הצבעים) או מ-1,18 זס01:) והנח אותה ריבוע צבע הקו. עיטה שליעוית לחץ על המקש [800/007וחחוס6 וגרור דוגמית צבע מ-זסא!] זס01) או מ-זס601 1, על העצם (ראה איור 3). פרק 10: קווים איזר 3 לחץ על המק הזחו 6 בעת ורירת דועמית צבע על עצם, כדי לשנות את צבע הקו שקז. איזד 4 פתח את התפריט הנפתה 8זסו6 (צבעים) כ-5/7066 זס)8060חו, כדי לבחור בצבע הקן. 17 |<1ב] = 3 8 | ]| סוט 7 ₪ סחסא1 6ווח/ מסו)808ו60 כנ/טטט/ו ונעט 70 ₪ק שימה דביעית השתמש בתפריט הנפתח %8ז0ס[020 ב-ז18506010 5170%6. בחר צבע מרשימת הצבעים (ראה איור 4). . חסו)8זו5והס 3 ₪ שו מ כועכו 79 שיטמה חמיעזית גרור דוגמית צבע מ-ז6א11 זס!00 אל ריבוע צבע הקו ב-105066101 5070%6. לאחר שהוספת קו, תוכל לשנות את רוחבו או, במילים אחרות, לקבוע מה יהיה עוביו. נצינוי רוחב קו 6 טיפ 1 בחר בעצם שברצונך לשנות. תמצא שקו 38510 (בסיסי) כבר מיושם עליו. 2 בשדה 0/1661 (רוחב), קבע את עובי הקו. רוחבו של קו מיושם משני צדדיו של הנתיב. 08| פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 3 לחץ תזטז6א או לחץ במקום כלשהוא ב-ז1₪506060 6 ורוחב הקו ישתנה. (ראה איור 5). איזד 2 שימי מידת הרוחבב (מ)0ש/) משנה שת עוביו של הקן. העיטלים שורטט! בקודל זהה (לכ2 אְחד ייושם קל ברוחר ש/נה. ₪0 מיפ תוכל לשנות את רוחב הקו באמצעות מקשי הקיצור המפורטים בנספח בי שבסוף הספר. כיפת הקו (80:)) היא קצהו של הקו. שינוי כיפת הקו משפיע רק על נתיבים פתוחים מפני שרק להם יש קצוות חופשיים. יישום 680 (כיפה) על קו 1 בחר בנתיב פתוח. כדי לראות את השפעתו של שינוי הכיפה, בחר בעובי גדול, למשל של 24 נקודות, וס (ראה איור 6). איוד 6 שלופת סול [|=|= ]= מאתואת ה-680 (כיפות) השונים: כיפה (באמצע) זכיפה מרובעת (תחתז). . ו ההבדל בין הכיפה ל || ==|=|< ןמחאאם בכך שהמרובעת 7 מחוק 2 הכיפה של ברירת המחדל היא הכיפה הישרה (הסמל השמאלי מבין השלושה קנבולה (קו7 מקשל של --. שליד הכיתוב 280)). ביפה זו יוצרת קו שמסתיים בדיוק בנקודת סיום הנתיב. 3 לחץ על סמל הכיפה המעוגלת (הסמל האמצעי מבין השלושה), כדי ליצור כיפה ישרה (עליזן), | כיפה מעוגלת = כ :3 ן ה המרובעת ₪17 שתחרוג בצורת עקומה, מעבר לנקודת הקצה של הנתיב. 4 לחץ על סמל הכיפה המרובעת (הסמל הימני) כדי ליצור כיפה מרובעת שתחרוג בצורת ריבוע, מעבר לנקודת הקצה של הנתיב. פרק 10: קווים 9ן 7 דדרד . . ּ ננגינוי חיבור בין קווים הבחירה הבאה הנתונה בידיך היא כיצד קטעי הנתיב (18ח01() יתחברו ביניהם. חיבורים אלה נקראים 185ס1. 1 בחר בנתיב בעל נקודת פינה או נקודת חיבור אחת לפחות. כדי לראות את תוצאת שינוי החיבור, בחר בקו עבה. 2 לחץ על הסמל חיבור זוויתי (ראה איור 7) (הסמל השמאלי מבין השלושה שליד הכיתוב ח101), כדי לקבוע את צורתה של זווית של החיבור בין קטעי הנתיב. ככל שזווית החיבור גדולה יותר, חוד החיבור יהיה ארוך יותר. 3 לחץ על הסמל חיבור מעוגל (ראה איור 7) (הסמל האמצעי מבין השלושה), כדי ליצור חיבור מעוגל בין קטעי הנתיב. 4 לחץ על הסמל חיבור קטום (ראה איור 7) (הסמל הימני), כדי ליצור חיבור קטום בין קטעי הנתיב. איוד 7 שלושת סוני ה-חוסו. (חיבוד) השונים: זוניתי (עליזן), מעוגל | לו ₪ שמצעי) וקטום | 0 2 חוסנ (תחתו)). | 2 4% נחוסט 9 מיפ החיבור המעוגל בצירוף לכיפה המעוגלת יוצרים צורה דומה לצורתו של עט סימון. 100 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר ינוי הגבלת זווית (110 זס);ו) איוד 8 חיבור בעל ז8)וו/ )חחו.1 (הגבלת זווית) גבוהה (משמאל), יוצר זווית מחודדת בין שני קטעי קו. חיבור בעל הגבלת זווית נמוכה (מימין) חותך את הזווית ויוצר שיפוע. הבחירה הבאה היא 16ו,1 ז0זו1/! (הגבלת הזווית). שינוי מגבלת הזווית של קו מונע מחיבורים חדים בין קטעי קו ליצור קצוות מחודדים מדי. 1 בחר בנתיב עם חיבור זוויתי. כדי לראות את תוצאת שינוי הגבלת הזווית, בחר בקו עבה למדי של 24 נקודות ושרטט שני קטעי קו עם זווית חיבור חדה ביניהם. הזווית תיראה כקוץ חד (ראה איור 8). 2 הקטן את ה-1וחו/1 זסוו] ל-1 או 2 ושים לב כיצד הוגבל אורך החוד של הזווית. (ראה איור 8). הבחירה הבאה היא צורת הקו (2852). ניתן ליישם קוים שונים לנתיבים פתוחים וסגורים ולנתיבים בעלי נקודות חיבור מכל הסוגים. יינטום תבנית קו (85₪) איור 9 צורות הקווים שבברירת המחדל של התפריט הנפתח 085. בחר בנתיב. כדי לראות את השפעת השינוי על הקו, בחר בקו עבה של 24 נקודות. בחר לקו כיפה ישרה. 2 השתמש בתפריט הנפתח ₪85 כדי לבחור בצורת קו מתוך מבחר הקווים של ברירות המחדל. (ראה איור 9). 11 פרק 10: קווים הרווחים בין קטעי הקו הינם שקופים ולא לבנים. אס תקיף עצם בקו מקווקו, תראה את העצם שמתחתיו, בינות לרווחים שבין קטעי הקנ תוכל ליצור קווים בצורות שונות, כרצונך. תבצע זאת על ידי שימוש ב-₪88 0110 (עורך הקווים). עריכת צורת קו 1 הצג את התבנית זס)5060ח1 0%6ז51 (בקרת הקו), לחץ על המקש [0201/חסוזק) בעת בחירת אחת מצורות הקו מן התפריט הנפתח של הקווים. תיבת הדו-שיח זו 2851 (עורך הקווים) תופיע על המסך. (ראה איור 10). 2 ל - ה איזד 10 סו חבס חיבת הדו-שיח קל , של זסזו0= ז858ס (עורך הקווים) מאפשרת ליצור קווים לפי בחירתך. תוכל לבחור עד ארבע קבוצות של קטעי קו עבור קו אחד. קבע את אורכו של הקטע הנראה של הקו על ידי הכנסת מספר בשדה ח02. קבע את אורכו של המרווח בין הקווים על ידי הכנסת המספר בשדה 021. תוכל לקבוע עד ארבע קבוצות שונות של ערכים. לאחר שתסיים את הגדרת הערכים, לחץ 08. צורת הקו שיצרת תתווסף בתחתיתו של תפריט הקווים. הקו האוריגינלי לא השתנה כתוצאה מבניית הקו החדש. 220% כת) עם מעט נסיונות תוכל ליצור קווים של אפקטים מתוחכמים באמצעות עורך הקווים. יצירת קו רב צבעים 1 הכן קו בסיסי (28510), השתמש לצורך כך בקו בעובי 12 נקודות לפחות ובקו אחיד ללא מדגם. 2 בחר ב-261 > 6חס[6 (עריכה > שכפול). בדרך זו תיצור עותק משוכפל של הקו, מעל לקו המקורי. 2ן פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 3 בחר בעובי דק יותר וצבע את הקו המשוכפל בצבע שונה. בחר בקו שיוצר מרווחים גדולים בין קטעי הקו. קיבלת קו מקווקוו בשני צבעים (ראה איור 1 1). איוד 11 כדי ליצור קן מרובה צבעים, השתמש בשניים או ביותר קווים. האפקט שבתמונה נוצר מקו שחור ברקע שעליו הונח קו מקווקו בצבע בהיר וברוחב קטן יותר. הבחירה האחרונה עבור קווים בסיסיים (88510) היא ראשי חץ (0805וסז/). תוכל לראות ראשי חץ רק על נתיבים פתוחים. יצירת ראש חץ 1 בחר בנתיב עם קו בסיסי בעובי בינוני. 6% מיפ גודלם של ראשי חץ נקבע לפי גודלה של נקודת הקצה של הקו. איוד 12 2 הצג את התבנית 15066101 5/10%6 (בקרת הקו) עם שני התפריטים הנפתחים התפריט הנפתח של ראשי החץ (ראה איור 12). התפריט השמאלי מפקח על ראש החץ של נקודת 5 ההתחלה של הנתיב והתפריט הימני מפקח על ראש החץ של נקודת סיום הנתיב. מאפשר להוסיף ראשי חץ לנתיבים פתוחים שנוצרן על ידי קווים בסיטיים. התפריט הימני, לסוף הנתי 8 | סחס |[ ספא -- התפריט השמאלי, להתחלת הנתיב 5 = פרק 10: קווים 13 יצירת ראש חץ הדש 1 פתח אחד מהתפריטים הנפתחים של ראשי החץ. תיבת הדו-שיח 1680 שסזז, זו (עורך ראשי החץ) תופיע על המסך (ראה איור 13). איוד 13 זו ה 6תאוסזזת חיבת הדו-שיח של 680השסח ה ₪ | ו סופבם זזש (עורך : ראשי החץ) 60 שן מאפשרת לשנות : את ראשי החץ = וליצור חצים מותאמים לדרישותיך. | 6 זו 2 השתמש בכלי עריכת ראשי החץ שבתיבה. 3 לאחר שצורתו של החץ תשביע את רצונך, לחץ על הלחצן אסא[ (חדש). ראש החץ שיצרת יופיע כפריט חדש בתחתיתה של רשימת ראשי החץ. 6% מיפ השתמש בלחצנים חו ₪516 רוטס 00 (הדבקה והעתקה) כדי להעביר ראשי חץ מעורך החצים אל משטח העבודה ולהיפך. אופציה זו של העתקה מאפשרת לשרטט ראשי חץ על ידי שימוש בכל כלי הציור של פריהנד והעתקתם, לאחר מכן, אל עורך ראשי החץ. עריכת ראשי חץ 1 לחץ על המקש )1//חסווק בעת בחירת אחד מראשי החץ, מן התפריט הנפתח של החצים. 2 בתיבת הדו-שיח ז0זו6 686אוסזז, (עורך ראשי החץ), שנה את צורתו של החץ. 3 לחץ על הלחצן אוסצ] כדי להשלים את שינוי הקו. 194 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר כשם שיש מילויים לפי התאמה אישית (2056018)), פריהנד מספקת גם את האפשרות להשתמש בקווים מותאמים. 9 מיפ כדי לראות את כל הקווים וחסופט0 של ברירת המחדל, ראה נספח ג' בסוף הספר. יינום קו וחס%+6₪5 מדגמי 1 בחר ב-ותסופט) מן התפריט הנפתח של הקו (0%6ז51) בתבנית זס50601ה1 (בקרה) (ראה איור 14). איוד 14 לט ו 3 לחץ על לשונית ו תבנית הקווים ₪ | הספם]| שבתבנית הבקרה . ===--=- | ז809010חו. בחר |* ₪ ב-01ו005 מן התפריט הנפתח (ד- . שבראש התבנית [6 | :וצצ כדי להציג את : | הגדרות | המתאימות. ד | [+ אוסוו] | | 6 ן ו 50000 ו | סז ס 2 בחר באפקט הרצוי לקו מן התפריט הנפתח +51160. 3 בחר בעובי ובצבע עבור הקו. 4 הגדר את הערך בשדה :1.6011 (אורך) כדי לקבוע את המרחק בין האלמנטים החוזרים בקו. 5 בשדה 508018 (ריווח) תוכל להגדיר את המרחק בין קטעי הקו החוזרים. יחידות המידה שמוצגות בשדות ו1ַחַח18 ו-פַחוס8ק5 (אורך וריווח), זהות לאלה 9 פומ |. שמשמשות עבור המסמך. תוכל גם להפעיל מיזוג (סחשום) על קו (ראה פרק 11, *מיזוגים"). קווים מדגמיים הינם מדגמי ביט-מפ שניתן לערוך כל פיקסל שלהם. ₪9 שיפ = | כדילראות את ברירות המחדל של מדגמי הקווים, ראה נספח ג'/ 15 פרק 10: קווים יינעום מדגם על קו 1 בחר בעצם הרצוי ובחר ב-28₪60 (מדגם) מן התפריט הנפתח ב-0%6ש51 זה 2 השתמש בסרגל הנגרר שבתחתית התכנית, כדי לבחור באחד ממדגמי הקו (ראה איור 15). איוד 15 2 קביעות וח86 0 + (קזוים מדגמיים) 5 2 שכב-6א5)70 [+- ַ 5 ז0ס)8090חן. / | ו ₪ |- 6 :וו 3 השתמש בחלון התצוגה, כדי לערוך את הקו על ידי לחיצה על פיקסלים, כדי להציגם או להעלימם. 4 השתמש בלחצן ז6]?) (מחיקה), כדי למחוק את כל הפיקסלים מחלון התצוגה. 5 השתמש בלחצן זז6עטח1 (היפוך), כדי להפוך פיקסלים שחורים ללבנים ולהיפך. 6 השתמש בריבוע הצבע שבראש התבנית, כדי ליישם צבע לפיקסלים הכהים. ₪ םיפ | קווים מדגמיים מתאימים להדפסה במדפסות של רזולוציה נמוכה. (כולל מדפסות שאינן מדפסות פוסטסקריפט). 16 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר יינשום קו פוסטסקריפם איוד 16 חקון ההקלדה עול קוד פוסטסקריפט כ-5)7066 ז6010ספחו. כאשר תבחר בקו פוסטסקריפט מן התפריט הנפתח 051501106 שב-5/70%6 ז506600ח], תופיע תיבת דו שיח ובה חלון גדול שבתוכו הכיתוב 6א0ז80 (ראה איור 6). מטרתו של חלון זה היא לאפשר למשתמש להקליד בו פקודה בשפת פוסטסקריפט שתיצור את המדגם. לימוד שפת פוסטסקריפט והשימוש בה, הינם נושאים מורכבים מכדי שנדון בהם בספר זה. | [* - ₪ 5 | 0 ה | 2 | השש זו 0505 | 6 97 פרק 10: קווים בטסוקמם וי ירשק שיול: 6כי זיא מיזוגים מיזוגים הינם אחת מהתכונות המתוחכמות ביותר של פריהנד. בעזרת מיזוגים תוכל ליצור הצללות עדינות וקווי מתאר, לבצע שינויים רב משמעותיים בתמונה, להכין תמונות תלת-ממדיות, ליצור אפקטים מיוחדים של קווים וליצור תצוגות מרהיבות אחרות. בפרק זה תלמד כיצד: 9 להבין את ההבדלים בין מיזוגים ומילויים מדורגים. להשתמש במיזוגים למטרות מיוחדות יותר מאשר שינויי צבעים. ליצור מיזוגים. לקבוע את מספר הצעדים במיזוג. לשנות מיזוגים קיימים. להצמיד מיזוגים לנתיבים. להבין את כללי העבודה עם מיזוגים. להציג מיזוגים על המסך בצורה אופטימלית. לוודא שמיזוגים יודפסו נכון. מיזוגים יוצרים את ההרגשה שעצם אחד הופך לאחר. כאשר אתה רואה עצם שנראה כאילו הוא משתנה לתוך עצם אחר, אתה רואה, לאמתו של דבר, מאות צעדים של שלבי ביניים אשר יצרו בצורה הדרגתית את השינוי בעצם (ראה איור 1). 200 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזד 1 מיזוג עם מאות צעדים (משמאל) ואזתז מיזוג עם מספר קטן ₪? צעדים (מימי). איזד 2 שני עצמים עם מילוי מדור2 ליניארי (משמאל) זמילוי מדור2 רדיאלי (מימי). איוד 3 אותן צורות עם מיזונים. אם כל שאתה רוצה לעשות הוא ליצור שינוי של עצם מצבע אחד לצבע אחר, אתה זקוק למילוי מדורג רדיאלי (ראה איור 2). לפרטים נוספים על מילויים מדורגים, ראה בפרק 9, "מילויים". אולם, אם תרצה שהעצם ישתנה לעצם אחר תוך החלפת הצבע, עליך להשתמש במיזוג (ראה איור 3). פרק 11: מיזוגים 201 למרות שיש אלפי אפקטים שונים שניתן ליצור עם מיזוגים, כולם מתחילים באותה פקודת מיזוג בסיסית. יצירת מיזוג בסיסי 1 התחל עם צורת פשוטה כדוגמת אובל או מלבן. מלא את העצם בצבע כהה. 2 הכן צורה שנייה כדוגמת כוכב או משולש. מלא את העצם הזה בצבע בהיר יותר או בלבן. 3 הכן צורה שלישית. מלא אותה בצבע כהה (ראה איור 4). איזד 4 כדי ליצור מיזו2 פשוט, בחר בשני עצמים או יותד. 4 בחר את שלושת העצמים שיצרת. 5 בחר בפקודה 1106107 > 6חולוחס 6 > 6ח8!6 (התאמה > צירוף > מיזוג). שלושת העצמים יתמזגו ביחד (ראה איור 5). איזר 5 לאחר ביצוע הפקודה 0ח8!8, (מיזוו) העצמים מתמזנים עם שלבי ביניים. מיוגים נוצרים תמיד בקווים ישרים בין העצמים. כדי ליצור מיזוג שיעקוב אחרי קווי עקומה, ראה בהמשך הפרק אודות הצמדת מיזוגים לנתיבים. + תוכל להשתמש במיוגים כדי ליצור שלבי ביניים שבהם משתנים גם עוביו וצורתו של הקו (ראה איור 6). 202 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איוד 4 השתמש 2% הש במיזונים, כדי שפא לשנות את רוחבו '. "7 וצורתו של עצמים 2 ן קוזיים. 7 7% -- 0 אתה עשוי למצוא שהמיזוגים שלך אינם נראים חלקים כפי שרצית. או שהעצמים לא השתנו בצורה שציפית. הדבר נובע מכך שפריהנד מחשבת את המיזוג בצורה אוטומטית ובוחרת את הנקודות בעצמים שהיא רוצה למזג ביניהם (ראה איור 7). תוכל ליצור מיזוג מותאם אישית על ידי הוראה לפריהנד למזג בין נקודות שיוגדרו על ידך. איוד 7 מיזוג אוטומטי בין שני עצמים מבלי ?בחור בנקודות. יצירח מיזוג מותאם אישית 1 השתמש בכלי חץ כדי לבחור נקודה בעצם הראשון מן העצמים שברצונך למזג ביניהם. 2 לחץ על המקש 8₪18, כדי לבחור נקודה על העצם השני. 3 המשך לבחור נקודות נוספות על כל אחד מהעצמים שבמיזוג. פרק 11: מיזוגים 203 4 בחר בפקודה ץ1ו6סוא > 6חוטו 60 > 6ח316. שלבי הביניים של המיזוג ייווצרו על ידי יצירת צורות בין הנקודות שנבחרו (ראה איורים 8-9). איור 8 מיזזג: מותאם בין של עצמים, (וצר על ידי בחירת שתי נקודות. איוד 9 מיזו2 מותאם, נוצר על ידי בחירת שתי נקודות שונות (מוקפות בעינול) 9 מיפ כדי ליצור מיזוגים חלקים ככל האפשר, בחר על כל העצמים בנקודות בעלות מיקומים זהים. מיזוגים הינם, לאמתו של דבר, הקבצות מיוחדות. תוכל לבטל מיזוג עצמים בפעולה פשוטה כביטול הקבצה של עצמים רגילים. בימול הקבצה של מיזוג 1 בחר בעצם שהתקבל מהמיזוג ובחר בפקודה /11ו100/ > קטסזפת!1 (התאמה > ביטול הקבצה). 2 העצמים המקוריים של המיזוג, כולל שלבי הביניים, נמצאים במצב בחירה. 3 שלבי הביניים ניתנים לבחירה כקבוצה וניתן למוחקם או לעבדם (ראה איור 10). 204 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איוד 10 הקבצתו ₪ל המיזוג העליון בוטלה, כדי ליצור את העצמים שלמטה: שני העצמים המקוריים ושלבי הביניים שיצרו את המיזו2. לאחר שייצרת מיזוג, תרצה להגדיר את מספר הצעדים שיצרו אותו. בדרך זו תוכל ליצור מיזוג חלק ביותר ותוכל גם להציג את שלבי הביניים. שינוי מספר הצעדים במיזוג 1 בחר בעצם שהתקבל ממיזוג ופתח את התבנית ז5060)0ח1 20[606) (בקרת עצמים) (ראה איור 11). איוד 11 בשדה זפסוחטצ | 6 58 זס, קבע את מספר הצעדים יה ןי הרצוי למיזוג בין ץקל שי העצמים. :516 ]0 זסטוחט4] א 2 בשדה 51605 01 ז6סותטצ1, קבע את מספר הצעדים הרצוי. 3 לחץ על המקש ז16ת₪/חז6 כדי לבנות את המיזוג מחדש עם המספר החדש של הצעדים. שינוי מספר הצעדים במסמך פריהנד מחשבת את מספר הצעדים בהתאם לרזולוציית המדפסת (ז%6מוז ת0ו)[7650) שהוגדרה ב-ז506010ח1 +חסותטססכ] (בקרת המסמך) (ראה עמוד 30). רזולוציה גבוהה תיצור מספר גדול של צעדים. שינוי הרזולוציה משנה את מספר הצעדים עבור מיזוגים חדשים. מיזוגים שבוצעו לפני שינוי הרזולוציה אינם משתנים. אם תשנה את רזולוציית המדפסת של המסמך שלך, יהיה עליך לשנות את מספר הצעדים עבור כל אחד מהמיזוגים שנוצרו קודם לכן. 25 ערק 11: מיזוגים 6% מיפ השתמש בתיבת הדו-שיח 05וח80ז) 3901806 8 6חו= (חיפוש והחלפת גרפיקה), כדי למצוא את כל המיזוגים שבהם מספר מסוים של צעדים, כדי לשנותם למספר אחר של צעדים (ראה עמוד 275-276). לאחר שיצרת את המיזוג תוכל עדיין לבצע שינויים בכל אחד מהעצמים המקוריים שיצרו אותו. הדבר נקרא 316065 1.16 (מילויים חיים). נטינוי צורה של עצם במיזוג איזר 12 כדי לשנות עצם במיזוג, לחץ על המקש )|ג/חסו!קס ובחר אחד מהעצמים המקוריים שיצרו את המיזוג איור 13 בצע בעצם כל שינוי שתרצה. 1 לחץ על המקש 00/41ו6ק2) ובחר אחד מהעצמים המקוריים שיצרו את המיזוג (ראה איור 12). 2 בצע כל שינוי רצוי על נקודות בעצם או הזז אותו למיקום שונה (ראה איור 13). 3 עם שחרור העכבר, המיזוג ישתנה אוטומטית בהתאם לעצם המתוקן (ראה איור 14). 206 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזר 14 המיזוג משורטט מחדש, אוטומטית. שינוי צבע מיזוג 1 גב דוגמית צבע מה-8%ו/1 זס!60 (רשימת הצבעים) על אחד מהעצמים המקוריים של המיזוג. 2 עם שחרור העכבר, המיזוג ישתנה אוטומטית בהתאם לצבע החדש. לאחר שיצרת מיזוג, תוכל להצמיד את המיזוג לנתיב. תכונה זו מאפשרת ליצור מגוון גדול של אפקטים. המלהיב ביותר מביניהם, הוא היכולת ליצור באמצעות מיזוג אפקטים אישיים על קו. הצמדת מיזוג לנתיב 1 הכן מיזוג ונתיב. בחר את שניהם (ראה איור 15). איור 15 כדי להצמיד מיזו2 לנתיב 8 חשווה) (ה081 0) סחפום בחר במיזוג ובנתיב אלין ברצונך להצמידו. 2 בחר בפקודה 10611 > 6מוטו 00 > 91 10 160 תוס (התאמה > צירוף > הצמדת מיזוג לנתיב). 3 המיזוג ייצמד אוטומטית לצורתו של הנתיב (ראה איור 16). פרק 11: מיזוגים 7 20 איזד 16 התצה המתקבלת מהצמדת מיזו2 לנתיב. 4 כדי לראות את הנתיב, סמן את האפשרות [781 אוסוז5 (הצגת נתיב) בתבנית אד 7 506001ח1 (ראה איור 17). ריבוע ה-שסז5 וס (הצעת ו נחיב) מבקר את | הוה אוסו | שן | הצגתו או ה בצ | הסתרתו של הנתיב שאלין 5 כדי לשנות את כיוונם של עצמים במיזוג, סמן את האפשרות 41 חס 01816 מזצמד המיזוק. (סובב על הנתיב) בתבנית ז5060+0ח1 (ראה איור 18). איוד 18 + מיזו2 עם 01806 4% + * .. וס חס (למעלה) + זבלעדין (למטה). הפרדת מיזוג מנתיב 1 בחר את המיזוג שהוצמד לנתיב. 2 בחר בפקודה ץ10611/ > 501% (התאמה > הפרדה). פן 3 המיזוג יופרד מהנתיב (ראה איור 19). 208 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזד 19 4 1 תוצאת השימוש , > בפקודה )וו50 כדי להפריד מיזו2 מנתיב. 60 מיפ ניתן לשנות מיזוגים שהוצמדו לנתיבים לנתיב תוך שימוש בעקרונות שלמדת בעמוד הקודם. בחירה בעצמים עומוזגו והוצמדו לנתיב 1 לחץ על המקש )1/חסווק2) ובחר אחד מהעצמים המקוריים שיצרו את המיזוג (ראה איור 20). איור 20 לחץ על המק₪ ]|מ/חסווסס כדי לבחור את העצמים המקוריים של המיזוג. 2 לחץ על המקש |4.1/חסו)ככ) ועל המקש 51118 ובחר בעצמים נוספים. 3 לחץ על המקש 5111 כדי לבטל בחירה של עצמים. 4 בצע את השינויים הדרושים בעצמים שבחרת. התבוננות במיזוגים אם אינך שבע רצון מצורת הצגתו של מיזוג על המסך. תוכל לשנות את הגדרות תצוגת המסך. אם תרצה לראות את המיזוג בצורה חלקה יותר, תוכל לשנות את הגדרת ההעדפות (065ח2161016) (ראה עמודים 408-410). פרק 11: מיזוגים 209 כללי המיזוג קיימות מגבלות באשר לדרך בה עצמים יכולים להשתמש במיזוג. פקודת המיזוג אינה פועלת במקרים הבאים: > לא ניתן למזג עצמים פתוחים עם עצמים סגורים. 5 לא ניתן לשלב נתיב 601005166 עם מיזוג. לא ניתן למזג בין נתיבים שיש להם שני סוגי מילוי לקווים. 6 מיזוגים בין יותר משני עצמים מבוצעים בסדר שבו הונחו העצמים. 5 מיזוג בין שני צבעי 500% חייב להישאר מקובץ, כדי למזג בין הצבעים. 5 לא ניתן למזג עצמים עם מילוי עדשה. אם אתה משתמש במדפסת בעלת רזולוציה נמוכה, כדוגמת מדפסת לייזר, אתה עלול שלא להיות שבע רצון מהתוצאה המודפסת של המיזוג. הדבר נובע מכך שמדפסות אלה אינן יכולות להפיק את כל הגוונים הדרושים ליצירת מיזוג חלק. אם אתה מדפיס במדפסת בעלת רזולוציה גבוהה, כמו תוויין למשל, המיזוגים יתקבלו חלקים. למרות זאת, לעתים יוצרים המיזוגים אפקט שנקרא 880618 (רצועות) (ראה איור 21). השיטות הבאות יעזרו לך להימנע מיצירת רצועות בהדפסה במדפסות פוסטסקריפט (לפרטים נוספים ראה בפרק 22, "הדפסה"). איזד 21 מיזוג עם רצועות (למעלה). אותז מיזוג עם מספר רב יותר ₪? צעדים לצורך העלמת הרצועות (למטה). ר 0 1 2 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהי הימנעות מיצירת רצועות במיזוגים בעת ההדפסה 5 הדפס ברזולוציות גבוהות. עבור מרבית העבודות, השתמש בלא פחות מאשר 200 > אם מופיעות רצועות בהדפסה, השתמש במספר קטן יותר של שלבים ליצירת המיזוג. הדבר שימושי במיוחד בעת הדפסה במדפסות לייזר. > הימנע מיצירת מיזוגים ארוכים מ-7 אינץ' (17.5 ס"מ). הדבר נכון במיוחד אם אתה מפיק את הפלט במדפסת פוסטסקריפט 1 16/61 (רמה 1). אם אתה שולח למדפסת פוסטסקריפט 2 1661 (רמה 2), אינך חייב להגביל את אורך המיזוג. 5 השווה את ההבדלים בין האחוזים בכל אחד מצבעי ה-6 /]/6. אם אתה מקבל חו0ת38 (רצועות), נסה להגדיל את ההבדל בין האחוזים. /אז: לוו |')015כ2: יסודות העבודה עם טקטםט :03 3'פוי] מרבית האנשים מתייחסים אל פריהנד כאל תוכנה ליצירת איורים - גרפיקה, שרטוטים ויצירות אמנות. אולם, פריהנד מספקת גם מגוון רחב של תכונות עריכת עמוד בעת עבודה עם טקסט. בפרק זה תלמד נכיצד: > ליצור גושי טקסט. = לשנות את גודלם של גושי טקסט. > להגדיר לגושים התרחבות אוטומטית. > ליישם גבולות לגושי של טקסט. 2 1 2 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר > להזיח טקסט. * למקם במדויק גושים של טקסט. > לייבא טקסט. = להשתמש בריבוע הקישור. = להגדיר את תכונות האות. 6 להגדיר את תכונות הפסקה. 5 להפעיל מיקוף ולהגדיר אותו. > להשתמש בכניסות, בטאבים, בסרגלי טקסט, בטורים ובשורות כדי ליצור אפקטים של פסקאות. > להשתמש בבקרות התאמת טקסט (00116). 5 לקשר טקסט מעצם או מעמוד אל מקום אחר. יצירת גוש מקסט על ידי גרירה 1 בחר בכלי טקסט (ראה איור 1) מארגז הכלים וגרור אותו על פני משטח העבודה. המרחק שלאורכו תגרור יקבע את גודלו של גוש הטקסט. איוד ז הכלי טקסט בארנז הכלים. איור 2). איור 2 גוש טקסט עם סרגל טקסט, פרק 12: יסודות העבודה עם טקסט 3 21 3 התחל להקליד. הטקסט ימלא את גוש הטקסט. אינך חייב ללחוץ ז0016/חזג60 בסוף כל שורה. הטקסט עובר אוטומטית לשורה חדשה כאשר הוא מגיע למלוא הרוחב. ₪99 טיפ אם אינך רואה את סרגל הטקסט, בחר בפקודה ששו > )6%ד > פזפוטם (תצוגה > טקסט > סרגלים). יצירת גוש מקסט על ידי לחיצה 1 בחר בכלי טקסט מארגז הכלים ולחץ במקום כלשהוא על הדף. תראה סימן הכנסה מהבהב וסרגל טקסט. 2 התחל להקליד ותראה את הטקסט. הטקסט אינו עובר אוטומטית לשורה חדשה בתוך גוש הטקסט. אם תרצה שהטקסט יעבור לשורה הבאה, לחץ 0/6[ או ז10ת5/והט₪60 51. אם הטקסט אינו עובר לשורה חדשה בתוך התיבה, בדוק את הגדרות ההעדפות עבור +א%6 01 ה0ו5ח8קא10-6ט 5 (התרחבות אוטומטית) של גושי טקסט. (ראה עמודים 400-402). לאחר שיצרת גוש טקסט, אתה עשוי לרצות לשנות את גודלו. תוכל לבצע זאת בטכניקות שונות, בהתאם לצורה שבה יצרת את הטקסט. שינוי גודלו של גוש טקסט שנוצר בגרירה השתמש בכלי בחירה וגרור אחת מידיות הפינה של גוש הטקסט (ראה איור 3). או בחר את גוש הטקסט, לחץ על התבנית ז5060+0ח1 +20[60) (בקרת העצמים). בשדה חוכ (מידות), שנה את מידות הרוחב אי ואת מידות הגובה 12 בשדות המתאימים (ראה איור 4). איודר 3 כדי לשנות ידנית את קודלו של ן₪ טקסט, גרור אחת מידיות הפינה של הגוש. / א סק ,חק הסוח הזישס סז עו 24 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזד 4 0 כאשר וש ו -|8 הטקסט נבחר, ו תוכל לשנות את ה מידותין על ידי ו ְ לללקע רת :תסופתטחחום בתבלת )9180 | ו 509007ח]. | 5 4367] = 2.416665 | :₪ חן ז עבוספום ‏ שן דרך נוספת לשינוי גוש טקסט היא על ידי כיווץ הגוש כדי להתאימו לגודלו של הטקסט. ביווץ אומומטי של גוש טקסם 1 בחר גוש טקסט שמכיל שטח ריק, ללא טקסט. 2 בחר את גוש הטקסט ולחץ פעמיים על ריבוע הקישור (ראה איור 5). גוש הטקסט יתכווץ אוטומטית ויותאם לטקסט. איזד 5 | |ם סוה סמות סח סד עסו וטסר-דך לחיצה כפולה על | ספ ץח חט סס סז סח ₪ סק וסח! זס דיבוע הקישור סק ,5ח90ק זחפו תזפ טס 10 שק !םצסן, (מוקף בעיגו?) ו / מכזוצת גוש טקסט (למעלה) לגודלו הריאלי 2₪ קש הטקסט (למטה). םסוח סח מ 1 ו עו טעס זנ | סט ץח סש 10 טח ₪ םק וסח! ז סק ,הספוק הפוח הזטשס 10 ונע הוח 0 ז 6-ה --------₪6! ם 6 טיפ אם תיבת הטקסט ריקה, לחיצה כפולה על ריבוע הקישור תמחק את גוש הטקסט. 25 פרק 12: יסודות העבודה עם מקסט לכל גוש טקסט שנוצר על ידי לחיצה, יש שדות רוחב וגובה שנקבעים אוטומטית. פירושו של דבר הוא שגוש הטקסט משנה את גודלו אוטומטית בעת ההקלדה. לא תוכל לשנות את מידותיו של גוש הטקסט על ידי גרירה ולא תוכל לקבוע מידות חדשות בשדות הרוחב והגובה. נצינוי הגדרות הרחבה אוטומטית איזד 6 1 בחר את גוש הטקסט ולחץ על התבנית ז506610ח1 020[60%). - 2 לחץ על הסמלים שמימין לשדות שו ו-[. כאשר הסמל מובלט, גוש הטקסט אינו 0 פועל במתכונת הרחבה אוטומטית (ראה איור 6). כאשר הסמל לחוץ, הטקסט מזבלטים (מ בעינול , החדש יוקלד במתכונת הרחבה אוטומטית (ראה איור 7). או כאשר ידיות הצד הינן שחורות (מוקף בעיגול), העדה נעול וההרחבה האוטומטית אינה מופעלת. איוד 1 כאשר הסמלים ב ו עסו -דן הסמוכים לשדות שח כס כו בח מס קוסחוזק | סרדן, הרוחב והגובה, 1הפוח האו60 סז ץ] סעס| פעסם שקועים (מוקף ו 6 ספוט בעיגול משמאל), או כאשר ידיות ה הצד הינן לבנות = 3 כאשר המצב הרחבה אוטומטית אינו מופעל, תוכל לגרור כדי לשנות את מידותיו וההרחבה של גוש הטקסט או לקבוע מידות שונות בשדות הרוחב והגובה. השוטומטית מופעלת. 69 מיפים תוכל לשנות את מצב ההרחבה האוטומטית על ידי לחיצה כפולה על הידית התחתונה או על אחת מהידיות הצדדיות. קבע את גובה גוש הטקסט עבור הרחבה אוטומטית. השאר את ההרחבה האוטומטית בלתי מופעלת עבור הרוחב, כדי ליצור טור של טקסט. 266 טיפים פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר קיצור דרך ליצירת גושים של טקסט עם רוחב קבוע וגובה משתנה (מקינטוש): לחץ על המקש וסזוחס6 תוך גרירה אופקית כדי ליצור את גוש הטקסט. = קיצור דרך ליצירת גושים של טקסט עם גובה קבוע ורוחב משתנה (מקינטוש): לחץ על המקש וסזוח66 תוך גרירה אנכית כדי ליצור את גוש הטקסט. כמו בתוכנות עימוד דף אחרות, פריהנד מאפשרת ליצור מסגרת קו מסביב לגבולותיו של גוש טקסט. יינעםום מסגרת לגוש מקסם איוד 8 ריבוע הצגת מסגרת הטקסט בתבלית )08080 ז50600ח! קובע אם מסגרת קנ מוצגת מסביב לוש טקסט. איוד 2 בקרת הקו מיישמת קו על מסגרת 2ו₪ הטקסט. במקרה זה, ייושם על הגוש קנ מקווק. 1 בחר בגוש הטקסט שברצונך למסגר. 2 לחץ על התבנית ז5060]0ח1 20[60%). 3 סמן את האפשרות ז06זסס עא18קפום (הצגת גבול) (ראה איור 8). תוכל לראות את המסגרת, אולם היא עדיין אינה מיושמת על הגוש. 6 -- ספ עבופפום ‏ ל | 4 בחר את ז₪506010] 541066 (בקרת הקו) כדי ליישם את המסגרת. 5 יישם את הקו תוך שימוש בסגנונות הקו. הקו יופיע מסביב לגוש הטקסט (ראה איור 9). 4 7 7 ]] זהפוחסתסוחאן 086 1 6וחוז חן ,וו0ח5 ז6וס!50 סצן זטסתות ,6 שח חו 60זסהסטף 6כן הו חן זסת מסחטכ) 6ח1 01 זת0פחסס חן ן 6 סז זסתחסרת 0 תו זטום סע וס ו .שוס! עס 050000זכן לאחר שיצרת מסגרת לגוש טקסט, קרוב לוודאי שתרצה להזיח את הטקסט כדי ליצור מרווח ריק בין הטקסט למסגרת. הזחת מקסט 1 בחר את גוש הטקסט. 2 בחר את התבנית ז5060+0ח1 +020[60). פרק 12 יסודות העבודה עם מקסם 7 3 בשדות שתחת הכיתוב +56ח1 (הזחה), (ראה איור 10) קבע את המידות של הזחת הטקסט. 1 (168 - שמאל), + (קס1 - למעלה), ז (4ת18ז - ימין) ו-0 (וחסזאסס - תחתית) ולחץ הזט6 או ז6וח. ודא שהתוצאה נראית כרצונך (ראה איור 11). איוד 10 שדות ההזחה 9 מזיזים את אשמשה ' הטקסט ממסגרת 5 שש הטקסט. 6 ן מידת ההזחה - -- ₪ (קבעת לפי יחידות המידה 7-7 הריאליות ₪? המסמך ₪ = שו ספ עהופפו שן איור 11 4 0 | | ה סרחה ו נקודות כדי להצי | 00008 01 6חוז חן ,5011 50/0/67 סא ! אותו קריא יותר. | | טסתזו ,56וסח חס חו 8זפחסטף 06 | | ח! זסח השעש 16 01 זה50חסס פתז | | 06 0 הסוח ₪ חו ]וס סע )0 סרח ! 6% מיפ ערכים שליליים יציבו את הטקסט מחוץ לגבולות גוש הטקסט. תוכל להזיז גוש טקסט על ידי גרירה או, אם ברצונך לדייק במיקום, בצורה מספרית. הצבת גוש טקסט בצורה מספרית 1 בחר את גוש הטקסט. 2 בחר את התבנית 105060101 +20[60). 3 בשדה | שמתחת לכיתוב פחסופח6חווש (מידות), קבע את הקואורדינטה שבה תרצה להציב את הקצה השמאלי של גוש הטקסט. 4 בשדה + שמתחת לכיתוב פסופמסותוכ (מידות), קבע את הקואורדינטה שבה תרצה להציב את הקצה העליון של גוש הטקסט. לחץ וחטס3 או זסותם (ראה איור 12). 208 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איוד 12 שדות המידה מאפשרים להזיז טקסט למיקום מדויק. 6 מיפ איוד 13 טקסט במתכונת = (למעלה) מיובא עם כל סגנונות העיצוב שלו. אותו טקסט במתכונת !450 מיובא רק כאוחיות (למטה) ומשתמש בסוג האות שמוגדר בברירת המחדל של המסמך. ה | 0 המו אם לא שינית את נקודת האפס של הסרגלים, העמוד שלך מתחיל מן הפינה השמאלית התחתונה. אם אתה עובד על מסמך ארוך, כדאי שתייבא את הטקסט ממעבד תמלילים במקום שתקליד אותו בפריהנד. כדי להכין טקסט לייצוא, במעבד התמלילים, שמור את הקובץ שלך באחת משתי המתכונות הבאות (ראה איור 13). 7 (8החס*] 1א16 הסו), אשר שומרת על מבנה הטקסט. 11 (מבוטא כ"אס-קי"), ששומרת את האותיות ללא המבנה. 05 ?0 0008 5/0 דאםואאת/60 הס 56/1606 1ח6החז6צ60 חו הספזסק עְהג | |סזסרת 10651 6חז סז עזוסץסו זטק . ה 6ססם ץזוחטסס סז חס 5וסקוסחוזס הי ,100 ]ה6והתז606 10 וס ץסו 0 זס 6005 0 05 דאםואא/60 06 68 1ח6חחז609 ח! חספזכ חגא | 0 |סזסוח 051חו 6ח1 סו עזוסעסו זטק . ה | 6ססט ץזזהטסס סז סח 5 וז 4 ,5ח50ז0כ ]חה6וההז6ש60 סז ץזוסץסו וז ייבוא מקסטם 1 בחר ב-116 > 21866 (קובץ > הצבה) ובחר בקובץ הטקסט שברצונך לייבא. המצביע ישנה את צורתו לצורת פינה. פרק 12: יסודות העבודה עם מקסט 9 1 2 2 הצב את סמל הפינה במקום שבו תרצה להציב את גוש הטקסט. 3 אם ברצונך שגוש הטקסט יהיה בגודל מסוים על הדף, גרור את סמל הפינה כדי ליצור מלבן בגודל מסגרת הטקסט הרצויה. או אם אתה רוצה להציב על הדף את הטקסט בלבד, לחץ וראה כיצד תיבת הטקסט נוצרת ומתמלאת בטקסט. ריבוע קטן בתחתית גוש הטקסט נקרא ריבוע הקישור. מצביו השונים של ריבוע הקישור מציגים מידע חשוב המתייחס לטקסט. זיהוי מצב של ריבוע הקיטור 6 כאשר ריבוע הקישור לבן, כל הטקסט שבגוש נראה לעין. 5 כאשר מופיע עיגול שחור בתוך ריבוע הקישור, משמעותו של דבר היא שיש טקסט נוסף שאינו נכנס לגוש הטקסט (ראה איור 14). מצב זה נקרא גלישה. ףּ 5 איוד 14 ]םסוח 5ט ות ו סו עו ןס 0 קן עיגול בריבוע |סעסן ספ ם הזח סט סז שח ₪ בקוסחוז הקישור מראה על גלישה של טקסט בטוש. ריבוע קישור לבן מראה שכל הטקסט מוצ2 בתוך הגוש. זס שטק ,פחספזפק ]הפוח הזסס₪ | ]םסוח מ ה סו סו עו טסו זנ ז 8% 8 םס טחם ₪ סקוסחוז זס ,חק ,פהספוסן ]הפוח תזפעס₪ 1הפוהחסק > חצים מימין ומשמאל שמופיעים בתוך ריבוע הקישור מראים שגוש הטקסט מקושר לעצם אחר (ראה עמודים 235-236). פריהנד מציגה מספר מקומות בהם ניתן לשנות את תכונות האות; שניים מהם הינם תפריט הטקסט וסרגל הכלים של הטקסט. ננוינוי מקסם באמצעות סרגל הכלים של הטקסט ובקרת המקסט 1 בחר את הטקסט על ידי גרירה מעליו. (אם תגדיר את מאפייני האות מבלי לבחור בטקסט, ההגדרות יהיו תקפות לגבי הטקסט הבא שתקליד). 220 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 2 כדי לשנות את ה-]חסת (גופן), ה-5126 (גודל), או ה-51/16 (סגנון), בחר בפריטים אלה מסרגל הכלים של הטקסט (ראה איור 15) או מהתבנית 1א6 (בקרת הטקסט) (ראה איור 16). איוד 15 סרנל הכלים של הטקסט, איזד 16 התבנית ]אפד 2 זס5060חו (בקרת / הטקסט) מחולקת לכמה חלוקות משנה עבור הטקסט. משמאל לימין: האות, הפסקה, הריווח, השורות והטורים והתאמת טקסט. 69 מיפ גודל האות נמדד תמיד בנקודות (פוחוסק), ללא קשר ליחידת המידה המשמשת במסמך. % חדש בפריהנד 8 > את סרגל הכלים של הטקסט ניתן להצמיד לקצה המסך או להניח כתבנית צפה. תוכל גם להחליט איזה פריטים יופיע בסרגל (ראה עמודים 12). * עתה כשטקסט מוצב על הדף שלך, תרצה לשנות את האותיות (בלועזית) מאותיות קטנות (6856 זפצוסן) לאותיות רישיות (60856 זפססט) או להיפך. לפריהנד כמה שיטות מתוחכמות לבצע זאת. שינוי אותיות מ-6356 זסצוס | ל-6356 ז6ס0ש ולהיפך 1 בחר את הטקסט שברצונך להמיר ובחר בפקודה 1681 > 0886 6ת60 > זססק!] (או 1116/56016006 6856/71 [[18ת5/ז6/אוס1). 2 בחר ב-1א16 > 0856 1ז6טת00 > 88ַחו5001 כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של המרת הטקסט. 3 קבע את אחוז גודל האות עבור ה-02805 [51081 בשדה 5126 )חוסק 01 %. 4 לחץ 466 כדי להוסיף כניסות לרשימת החריגים. כאן תוכל להקליד מילים שלא ישתנו גם כאשר הפקודה 62856 +זסטחס<) תיושם. פרק 12: יסודות העבודה עם טקסם 2231 איזד 17 אש ---- 65סוחזם 07 0005 טקסט שהומר 7-0 5 00006 1 | 97000005 ---- | 616008 05 0005 2 שוווד פסוחום 01 0008 | | 9 ----- | 5סח]0 01 0006 איוד 18 חיבת הדו-שיח של הפקודה :05 58 0 ח 6. ו | א 6 זחוסק ]ס % | סל חס 5ח0ו)ק00א ₪ 196 6 זפםם ו ש] 8 סוט | | שן 3 החפ 7[ 6 וד שן 8 5600008 | ש] 0 מיפים > הפקודה 0305 ||8ח5 משנה את גודל האות של האותיות הרישיות (0805) לגודל קרוב לגודלן של האותיות הקטנות. > הפקודה שד (כותרת) הופכת את כל המילים שנבחרו בטקסט לרישיות (6805). נטינוי תכונות אות 1 כדי לשנות את צורת הכתב, השתמש בתפריטים הנפתחים של )חסש (גופן), 6 (גודל) ו-50/16 (סגנון). או גרור על המשטח והקלד את שם האות והגודל הרצוי. 222 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 2 לחץ על סמל הטקסט בתבנית 10506001 :16% (בקרת הטקסט) (ראה איור 19) ובחר באחד מסמלי יישור (ראה איור 20). איוד 19 לחץ על סמל האות בתבנית סח ]אד כדי לראות מגוון של תכזנות אות. ו ₪ וו סא איוד 20 שמאל ארבעת סמלי מיושר יישור הטקסט. 3 לחץ על התפריט הנפתח כדי לבחור באחת מאופציות הריווחים בין השורות: +, = אן % (ראה איור 21) הסימן + מוסיף רווח בין השורות, בנוסף לרווח שנקבע לפי גודל האות. הסימן = קובע שגודל הריווח לא ישתנה בעת שינוי גודל הטקסט. הסימן % מוסיף כמות רווח שנמדדת באחוזים מגודלו של הטקסט. איור 21 : 63 | התפריט הנפתח של ריווח השורות (0חו880. ). וזא חב ₪1 4 אם נקודת ההכנסה נמצאת בין שתי אותיות, תוכל לקבוע ערך בשדה ה-8ַחוחז8.0. ערכים חיוביים יגדילו את הריווח בין האותיות. ערכים שליליים יקטינו את הריווח. (ראה איור 22). 223 פרק 12: יסודות העבודה עם מקסם איוד 22 ערך 8חוח9) (דיוח אותיות) של 5 ייושם על האותיות ד [=ז במילה התחתונה. איזד 23 ערך 15 בשדה שחו בי יושם על השותיות , 5 ו-4 שבשורה התחתונה. איזד 24 ערך 15 [קבע בשדה 886/08 5 עבור האות ץ [הזיזי אותה למעלה ב-15 נקלדות. תו ד :חומזס א פסחב תת 5 חס % אם תבחר יותר משתי אותיות, תוכל לקבוע ערך צמצום ריווח האותיות בשדה וז ג (ראה איור 23). | !5/ ) 5 הגדר ערך בשדה 5018 6חו[3856 (הרמה מקו הבסיס). ערכים חיוביים ירימו את הטקסט מעל לקו הבסיס הרגיל. ערכים שליליים ינמיכו אותו (ראה איור 24). וז 06 תפסא תח 224 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר גרור את הידיות העליונות או התחתונות כדי להגדיל או להקטין את ריווח השורות בגוש הטקסט. גרור את הידיות האמצעיות, מימין או משמאל כדי להגדיל או להקטין את ריווח האותיות בכל גוש הטקסט. לחץ על המקש |זוס/חסווקס בעת גרירת ידית שמאלית או אמצעית של גוש טקסט כדי להגדיל את הריווח בין המילים. כעת כשיש לך טקסט בתוך גוש טקסט, תוכל לקבוע את תכונות הפסקה שלו. נטינוי תכונות פסקה 1 בחר בפסקה או בפסקאות שברצונך לשנות. בחר ב-ז1₪806610 1א16 ולחץ על סמל הפסקה (ראה איור 25). איזד 25 לחץ על סמל הפסקה בתבנית "סח ]אד (בקרת הטקסט) :חוסק5 חבז הזה כדי לראות את התכונות השונות 0| סט של הפסקה. 0 | :6 68: 0 ן ובו 0 ] שחסום ן 0 ן טשפזום = הסטמטוסמטק סחמה ]| ₪ 6התסתקעט ‏ ] | ו |" שאו כדי להוסיף ריווח מעל פסקה או מתחתיה, קבע את הריווח הרצוי בשדות 0006/ (מעל) ו-אש3610 (מתחת) שמתחת לכיתוב 8ה0861ף 7801801 ק. ₪9 טיפ יחידת המידה היא אותה יחידת מידה שמשמשת במסמך. אולם, תוכל לקבוע את יחידת המידה הרצויה על ידי הוספת סיומת (ראה עמודים 25-26). פרק 12: יסודות העבודה עם מקסט 225 2/7)/)]727 רו 3 כדי לשנות את כניסות הפסקה קבע את הערכים בשדות 1,60, 818101 או זו (שמאל, ימין או ראשון) שמתחת לכיתוב 18ח86ח1 (כניסות) (ראה איורים 9).. ו וסזסרח 881ת6וח 6ח1 10 ץווץסו זט כניסה של 8 ץוו0/ס! טססס /זוחטסס סז חס פוססוסחוזס נקודות בשורה ה זס ,ץזזסק ,5ח50ז6ק זהפותתזפצס6 סז ו ו איוד 27 ' קיפה עכא ]סרח 851ת8וח 6חז סז ץווסץסו זנוק נקודות. 08 ץזוחטסס סז חס 5|סקוסחוזס סכ ,5ח50ז06 ]הסרתחזפטס6 סו ץווסץסו איוד 28 כניסות של 8 |סזסוח 651ח6ות 16 סז עזוסץסו זו נקודות מימין 6 ץזזחטסס סז חס 5וסקוסחוזס ומשמאל. ,618005 [הסותחז6ש60 סז ץזוסץסו איזד 29 כניסות של 8 ]סרח ות 6ח1 סז ץזוסץסו זט > נקודות מימין 86 ץזזהטסס 10 חס 5|סקוסחחחס זמשמאל, עם ,6505 [הפוחחז8צ60 סז ץזוםץסו כניסה 20 8- קודות בשורה הראשונה. 60 טיפים השתמש בעדות פְחוס5030 חסזחְ3זבק ולא בהקשות על המקש זסוח=/חזטוסה כדי להוסיף רווחים נוספים בין פסקאות. פריהנד נבונה דיה כדי שלא להוסיף ריווח מעל פסקה שמתחילה בראש הגוש או בראש טור טקסט. פריהנד מאפשרת גם להשתמש בסרגלי טקסט כדי לקבוע את כניסות השוליים (ראה איור 30). איזד 30 גרירת משולש הכניסה שבסרנל הטקסט מאפשרת לשנות את כניסות השוליים. עפ ]הפ החזפשס טש הו הספפכ עיחא | 0006ח8 סז מה תפושצו זס בו|טסחם :50 כו ]הסוח הזפיס 226 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר נטגינוי כניסות נווליים באמצעות סרגל המקסם (6 הערה 1 בחר ב-ז5060)0ה1 1א16 ולחץ על סמל הפסקה. בחר את הפסקה שברצונך לשנות את הכניסות שלה. 2 אם סרגל הטקסט אינו מוצג, בחר ב-ש16/ > 165 1א16 (תצוגה > סרגלי טקסט). 3 גרור את חלקו התחתון של משולש הכניסה השמאלית והנח אותו על המקום בסרגל שבו תרצה להציב את הכניסה השמאלית. 4 גרור את משולש הכניסה הימנית, לנקודה בסרגל שבה תרצה לקבוע את הכניסה הימנית. 5 גרור את חלקו העליון של סרגל הכניסה השמאלית לנקודה בסרגל שבה אתה רוצה לקבוע את הכניסה עבור השורה העליונה. האמור לעיל מתייחס לטקסט שנכתב באותיות לועזיות. השוליים וכניסות הטקסט עבור טקסטים עבריים הינם, כמובן, מימין. (המתרגם) יצירת סימני פיסוק תלויים איור 31 דואמה של סימני פיסוק תלויים. שים לב כיצד סימן המרכאות צף מחוץ לשולי הפסקה. 6 טיפ אם ברצונך שסימני הפיסוק יופיעו מחוץ לגבולותיהם של שולי הטקסט, בחר באפשרות חסוז4ט)סתט 1189102 בתכונות הפסקה של ז05060%0ח1 +א10. מצב זה מונע מהפסקאות להיראות מדורגות (ראה איור 31). 10 ,1ח5011-60106 6 0 פחוזו 1656 6וסת " 6 16 זסח1 ,6001 0160100 זס הסוח !₪ חו0ח06 חזוע זסז60זס זופחז עס 60עש00ח6 6 1856 חַהסרחס זסחז ,15ח0ול] 6וטסהשווסחט ".655חוקסו 01 [וטפזטק 6ח1 חס ץחססו1 ,116 פחסוחתזסטס0 ,15ח0וז 1656 500016 סו זסחדי זו6ח1 ַחועוז6 ,ח6ו סוחס 80זטזוזפחו סז 68 ]0 5601ח60 6ח1 החסזז פזפ/וסס זפט[ 000 סימני פיסוק תלויים משמשים רק להצגת טקסט, כדוגמת כותרות מודעות וכותרות ספרים, ניתן גם למצוא אותם בטקסטים עבור מודעות פרסומת ובעיצובי טקסט מיוחדים אחרים. פרק 12:יסודות העבודה עם מקסם 227 | סב צנ 6 על כב שופ שש בנ שב 070 0 0 ו שר המו ההכה נעימוש במיקוף אוטומטי 1 2 3 % איזד 32 ריבוע המיקוף. בחר בטקסט שיש למקף, על ידי בחירת כל גוש הטקסט או על ידי גרירה מעליו, כדי לבחור בפסקה מסוימת בטקסט. בחר בסמל הפסקה ב-ז0ז185060 +א6ך. כדי להפעיל את המיקוף, סמן את הריבוע 11/21160816 (מיקוף) (ראה איור 32). כדי להפסיק את המיקוף, בטל את סימון המיקוף. | ₪ | סוהתסתקע - ] בקרת המיקוף 1 איזד 33 תיבת הדו-שיח 0 חסוו8ח6המעדו (עריכת מיקוף). כדי לבקר את הופעת המיקוף, לחץ על הלחצן (...) שנמצא ליד הכיתוב 6 תיבת הדו-שיח של עריכת המיקוף תופיע על המסך (ראה איור 33). | חסווהחסמסץו 011 36| תוס [* תופה 5 3 :יח 005600098 קמס 5 | ] 66150 תו המוקעה המוח | [ אם יש לך מילונים של שפות זרות (המדובר במילונים שאינם מילוני השפה האנגלית) שמותקנים במחשב, השתמש בתפריט הנפתח כדי לבחור בשפה המתאימה. כדי להקטין את מספרן של השורות העוקבות שמסתיימות במקף, הקלד את מספר השורות בשדה 5ח6קענ] 6056000146 (מקפים עוקבים). כדי למנוע מיקוף במילים באותיות רישיות (6805), סמן את האפשרות קו5% 58 11811206ק08. כדי למנוע מיקוף במילים מסוימות, (כמו למשל, שם חברה) בחר את הטקסט וסמן את האפשרות חסו56160% תו פחסה[קעם זוסוםח]. לחץ 02% כדי לראות כיצד הופעל המיקוף על הטקסט הנבחר (ראה איור 34) . 2008 איזרד 34 ודוגמה 2₪ הטקסט הממוקף. הו9ז0ת1 5!חפרתז8ס ץק 0 06 ז6ש6ח 6ח 6 .חסו6/05 זוסחו סו 0 זסז זססס! 5'ץ60 וו ₪ סחוטוף ;סק 5'ץ00 ווטז 06 חסרחזסח6ק 8ח1 10 8וח 001165 פוח סח 091 חס 00 -הח0 0ח0 חח 0! 500% פריהנד מאפשרת לשלוט בהצרת אותיות ובהרחבתן. פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר -חחוח פח1 סו שווסשסו זט 5סוסחוזק ססרה 951 8 חס 0 חס ]הסרתהזשס6 סו ץווסץסו -6 ז0 ,עס ,615005 8 ות .זחסוחחסס חח ,פשצס| ,חסוזטזוופחס ]0 5חסווס וז 18001 0 ]0 חס 510165 60ווח נצינוי רוחב אותיות איוד 35 לחץ על סמל הריווח בתבנית ז506010ח| ]אד 1 בחר את הטקסט שברצונך לשנות, בחר בתבנית ז5060%0ח1 +א16 ולחץ על סמל הריווח (ראה איור 35). 7 :508|6 ]מ)חסקוזס1] 86 (י[1י ,. | פו] רוחב האות), את | 809 (דיווחים) ו ' > טחוס קפ בקרת 680 זו (שמירה | וס ן | 16] 80][אא | | סז ו טפט | ₪ 50 ] 58 ְ :זו06ס) ק666 08 ה חן | 0 ו | 2 הקלד את אחוז שינוי רוחב האותיות בשדה 50816 [8]חס2וזס11 (ראה איור 36). פרק 12: יסודות איזד 36 ערך הצרה/הרחבה של 75% ייושם על הטקסט והצר את האותיות. 60 טיפים > הרחבה או הצרה מוגזמות של טקסט אינן מקובלות על אנשים שעיסוקם בכתב. אם 229 העבודה עם טמקסם :036 [ב)תסקוזסת] + מש לחץ על המקש וז0/חסוופס וגרור ידית פינה כדי לשנות את רוחבו של כל הטקסט בגוש הטקסט. דרוש לך טקסט מוצר או מורחב, השתמש בסוג אות שתוכנן כך מלכתחילה. שמירת קשר בין אותיות או ורות 1 איוד 37 דוגמה של שמירת שודות ביחד. למרות שיש מקום למקסט נוסף בתחתית הגוש השמאלי, קביעת ה-85ח11 100 הכריחה את השורה הראשונה בפסקה להיצמד אל השורה השנייה ולעבור, ביחד אתה לטור הבא 6 טיפ כדי לשמור על קשר בין שתי מילים בשורה (כמו למשל, שמו של אדם ותוארו), בחר בטקסט וסמן את האפשרות 65*סאו 56160166 (מילים נבחרות), שתחת הכיתוב ז0ו]0861+ ק8.66 (שמור ביחד). כדי לשמור שפסקאות לא ישברו לאחר פחות ממספר מסוים של שורות קבע את מספר השורות בחלון 1,165 :ז1086100 ק866 (ראה איור 37). 8ז סח 088 5 !0/1 8עו6 בוא צחס 01 865ווחסזס 8 תסקט 8ַחו0חום .6 ]0 10165 ץחס ₪56 ]ז6/8א 0 חחח 60 חסווסוחזסזחו חו עוו100ח06!]ח60 וחות 8סחסחזסזז6ק 6חז 5 | חר חז6 0 חח זס 905 0 5 עבור ריווח מילים ואותיות. 5 |!ט 0 זסז זססם! , ץסם 0ה חן 58008 8 תזוש 855חו8טם -חו ,1ח6תהז60/8 8 חזועש זח51516ח60 5 01 6סחסחזסז/6ק 5 | חח 0/8 מאפייני המרווח מאפשרים גם לקבוע את מידות ה-ותטחחחז!/, ותטותווככ) [-ותטוחואגו 2200 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר / ולטורים. פריהנד גם מספקת את האפשרות ליישור טקסט לפי 5 סוגים שונים של טאב כל אחד מיישר את הטקסט בצורה ספציפית (ראה איורים 38-42). איזר 38 טקסט מסודר עס ]זסחו = ץוזס[0 = | 00067655 טאבולטורים אז-ס ץא-= = 1899-1901 אדם->- +א-- 1901-1903 מופיעים במקומות 5-כ צא- = 1903-1905 בהם הוכנטו הטאבולטורים). איזר ?3 שחסחוו = עוזסןסו| = 685ז0ַחס00 לקש סע וד צא- 1899-1901 טאבזלטורים אז-ס ץצא- 893 | 6 צא- 5 ו איזוד 40 /וזסחוו וחסןס ו 5 טקסט מסודר עם אז-ס צא- ו90ו-899ו טאבולטורים אז- ץצא-ץ 83 ביישור ממורכז. 6 צא-ק 5 ן איזד 41 ו1899-190 טקסט מסודר עם טאבולטורית 83-ו ביישור עשרוני ' 2 (|8וח0001) מוקף 190-905 בעיגול. 0 ץווזסחוו ןסו ל .0 30005 =<-<,6חץ00 .₪ 0ח500 7 8 ,הזחו צא- (פָחוסס3ּז//). אז-ס קזח החס << ,6חץ0 .5 סחפו0פ 65 ,פהחסו!וו/ צא- יינעצור מקסט באמצעות מאבולטורים 1 התחל בהקלדת הטקסט שברצונך ליישר. 2 בעת ההדפסה, לחץ על המקש 185 כדי להכניס סימן טאב בתוך הטקסט. 3 הטקסט עם הטאב יתיישר אוטומטית בקפיצות של חצי אינץ' משאר הטקסט. קביעת ברירת המחדל של קפיצות הטאבולטורים היא חצי אינץ'. פרק 12:יסודות העבודה עם מקסט 21 קביעת מאבולטורים על ידי גרירה איוד 43 כדי לקבוע מיקום של טאב, גרור את חץ הטאב אל סרגל הטקפט. 1 בחר את הפסקה שברצונה לשנות את הטאבולטורים שלה. 2 אם לגוש הטקסט אין סרגל טקסט, בחר ב-ש16 > 8ז6]ט +א6ד. 3 גרור את חץ הטאב ממקומו שבראש סרגל הטקסט והנח אותו על המספרים (ראה איור 43). חצי הטבולטורים: מקיף, עשרוני, מרכז, ימין, שמאל אז-ם>- = - וספן-809ו %- > א > בספו -וספה 4 שחרר את לחצן העכבר כאשר חץ הטאב נמצא במקום הרצוי לך. הטקסט יתיישר. קביעת טאבולטורים בצורה מספרית איזוד 44 כדי לפתוח את תיבת הדו עשיח של עריכת טאבולטורים, לחץק פעמיים על חץק טאב בסרגל הטקסט. בתיבת הדו-שיח תוכל לקבזע את מיקומז של הטאב ואת מזביל הטאבים. םיפיט‎ 69 1 לחץ פעמיים על אחד מסמלי טאבולטורים שבראש סרגל הטקסט, כדי לפתוח את התיבה 185 !301 (עריכת טאבולטורים) (ראה איור 44). טפ זו :הווה )( ) 2 בחר את סוג הטאב מן התפריט הנפתח +ח16חח41:8/ (יישור). 3 קבע את המיקום לטאב בשדה ח000ו205. מספר זה מתייחס למרחק בתוך גוש הטקסט. השתמש בשדה ז6806 (מוביל), או בתפריט הנפתח שלו, כדי לבחור בסימן שיימלא אוטומטית, את הרווח בין טאבולטורים. = כדי לשנות את הסימן החחר של מוביל טאבולטורים, לחץ פעמיים על הסימן שמופיע בטקסט ושנה את גודלו, את סוג האות שלו, את צבעו וכנ'. 222 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר עינוי פאב קיים איוד 45 אפקט מיוחד, נוצר בעזרת טורים ושורות. 1 כדי למחוק טאב מסרגל טקסט, גרור את החץ כלפי מטה מהסרגל ושחרר את העכבר. 2 כדי להזיז טאב למיקום חדש, גרור את חץ הטאב לאורך הסרגל למיקום הרצוי. פריהנד מאפשרת לחלק גושים של טקסט לטורים ולשורות (ראה איור 45). 3 זז ץ00 15ח65100זק 5 1 פחט-22 ץסוא |סוזסוחפו 5 [1-3 זפטסָט 5 פה 7 ץסטחס 5 08 10 0 ווזס 5 וס 6 צָוט(--26 פחטנצ 0 0086 חח 5 יצירת טורים ושורות איזד 46 לחץ על הסמל טור ושורה בתבנית ]אפד ז600ק8חו, כדי לראות את בקרות הטור והשורה. 1 בעת שגוש הטקסט נמצא בבחירה, בחר ב-זס)ססקפה1 16% ולאחר מכן בחר בסמל טור ושורה (ראה איור 46). | 1 89)וין רוי ₪ ו 6] :50009 [+ חס :סטת 2 בשדה פחוזט601 (טורים) הקלד את מספר הטורים הרצוי. 3 כדי לשנות את גובהם (0ג116181) של הטורים או את הריווח (5080108) בין כל אחד מהטורים. קבע את הערכים האלה בשדות המתאימים. 4 קבע את מספר השורות הרצוי לך בשדה פאוס1 (שורות). וו פרק כ12:יסודות העבודה עם מקסם 23 ב 0000000000 0 שו ה הדיחיה 5 כדי לשנות את רוחב (1611/%) השורות או את המרווח ביניהן, קבע את הערכים האלה בשדות המתאימים. 6 לחץ על הסמל אוס[/ (זרימה) כדי לשנות את זרימת הטקסט מאופקית לאנכית ולהיפך. פריהנד מאפשרת ליצור קווים שיתאימו לרווחים שבין הטורים והשורות (ראה איור 47). - - 3 0 7 ץ טח סרגלים מלאים 5 185001 | 88ה08ח00 016ח6פ 0 1 226 ץטוו | | 3-20 וקה (למטה). 5 |ס 00 | = 860055 שחוזספ 3 0 7 ץ טח 5 8510001'5ז] | 88ה6/ח00 500016 [ 6חטנ-22 ץְסו 0 ווזקה 5 |ססרח8ו | 860655 החוזקפ הוספת קווים לטורים ולשורות 1 בחר בגוש הטקסט שאליו תרצה להוסיף קווים. בחר בתבנית ז506010ה1 681 ולחץ על סמל השורה והטור. 2 בחר בסוג הקו מן התפריט הנפתח של הקווים שתחת מוחט!0?) (טור) או תחת אס (שורה). ת0/161 11 (רוחב מלא) או ושו/ט [1ט (גובה מלא) ממלא את המרווח בין הטורים או השורות, 156% (הזחה) יוצרת קווים מוכנסים. 3 בעת שגוש הטקסט עדיין בבחירה, בחר ב-185060101 517086 (בקרת הקו) כדי לשנות את צורתו של הקו. 6 טיפ השתדל לצמצם את השימוש בקווים בטבלאות מפני שהם מסיחים את תשומת הלב אל הקווים במקום אל הטבלה עצמה. התאמת טקסט (00011) היא מושג שפריהנד משתמשת בו כדי לתאר טקסט משתנה לצורך התאמתו לשטח נתון. יהיה עליך להשתמש בפקודות )60011 כדי לאזן את טורי הטקסט. 214 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 0 0 הו ו רייר ויבורק התאמת מקסט לעטח נתון 1 בחר את גוש הטקסט שברצונך להתאים. בחר בתבנית 15060101 1א16 ולחץ על סמל התאמת הטקסט (ראה איור 48). איוד 48 לחץ על הסמל הרמת טקסט 0חעסס0) בתבנית 500007 ]א ד, כדי לראות ות בקרות התומת | = :וג |סס 230/46 | :ו הטקפט. 50| 400 ]| %-‏ 50] 6סחצפותד ן % סט | | 4: 55 2 | 0 ] או | 0 שמשוזטם :0100 5! שחו %פזו= | ₪ אן יפי 2 כדי להתאים את הטורים על ידי שינוי מספר השורות, סמן את האפשרות 386 (איזון). 3 כדי להתאים את הטורים על ידי שינוי המרווח ביניהם, סמן את האפשרות 68| 1/0011 (התאמת ריווח). 4 כדי להתאים את הטורים על ידי שינוי גודל האות, קבע את הגודל בשדות .חו]/1 ו-. א8]/ (מינימום ומקסימום). ערכים מתחת ל-100 יקטינו את גודל האות וערכים מעל 100 יגדילו אותה. 5 כדי להנמיך את השורה הראשונה מתחת לראש הטור, שנה את הערך בשדה 168618 6ח:[ +15 (ריווח השורה הראשונה). 6 הטקסט יזרום מחדש בטורים שווים (ראה איור 49). פרק 12: יסודות העבודה עם מקסט איזד 49 שני טורי טקסט בלתי מאוזנים (למעלה), ותוצאת הפעלתה ל התומת טקסט עליהם (למטק). איור 50 כדי לקשר טקסט, גרור מריבוע הקישור אל ₪2 הטקסט או אל העצם שאליז תרצה לקשר את הטקסט. 0-4 01 06חסוזספם 0 05 001165 [0]ח8והחז וז חַחואס זסז הטרח ! 06 . 8 תו ץ110]1ה06!ח 00 -0) 01 06חסחזסז6 1 05 001188 |0!תפרתתז9 הזת 10 חח 60 חסו וז עס פחד 0 פטוף |0ח5 86/ס|קרח9 !ו 0 זסז זסטס! 00/5 ונת 105 ו[0ח5 0/88!ח0 שחד -0החסוחו חס 058 זפטפת וח 0 הָחוח 00 חסוז == > תו עוו0ו1ח1!0חסס ]חס תז6ש60 פחד ‏ 0 עו |[0ח5 68ץס|קוח9 וו ס זסז זססס! 00/5 וונ .ץק 05 (0ח5 88ץ0!קוח6 8 25 -ז הסוח זסז פהספוח | .[1סזק 08 = -סחחסוח חס 6פט זסטסת קל מאוד ליצור טורים בתוך גוש של טקסט. לעתים, תרצה ליצור זרימה של טקסט מגוש טקסט אחד למשנהו. אתה עשוי גם לרצות שטקסט יזרום אל נתיב פתוח או סגור. כדי לקשר טקסטים בצורות אלה, תשתמש בריבוע הקישור שבגוש הטקסט. קישור מקסט בין עצמים 1 2 בחר את גוש הטקסט שברצונך לקשר אל עצם אחר. השתמש בכלי בחירה וגרור מריבוע הקישור של גוש טקסט. תראה קו גלי שנמשך מהנקודה. גרור את הקו הגלי על העצם שאליו ברצונך לקשר את הטקסט (ראה איור 50). | -89 סם 0 פחו זו 9פחו סה 5 0 פזם חפ |ום זטח1 81 עֶם סושסםחפ סז עפח1 זםח ,וסט וס חפו! בח ה מחפס הזו זסוסטו0 זו ,6 | זם 1959 ה הסוחם זסחז ,חן | בספח וק םר זס ]טפ טכ 8ח1 טחם עחסטו 5 777 7 7 - 'ש | "ק , | : , . 216 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 000 -00, יא שר ב .1 רו ,0 איוד 21 הטקסט המקושר מגוש הטקסט אל האליפסה. 60 טיפים 4 שחרר את לחצן העכבר. אם הטקסט היה במצב של גלישה (שוס!זסטס), הוא יגלוש אל העצם החדש ותוכל לראות את חצי הגלישה בריבוע הקישור (ראה איור 51). -56/1 06 10 פחזנז1 956ח1 ₪!סח 6 0 8 הפרח !01 זסחז , זה6סועס עס 00/60ח8 6זס שסחז זסחז ,60 6ססחסווסחו הוס0ח69 חזוא זסוססז6 זוסחו | ,16 | 0זס 18050 (ַהסרחס [סחז ,15חסוף .655חו 10 ]0 ]וטפזנוס פחז סחס הפו | ]סד 1 ,5חוז 1888 5006 10" 0106זו51 | 06 15 ח8רתתז0/0 , זפגון זוסח1 חועוז00 ,הפו הַהסוחס/ | 6ח] 01 זח56ח60 6ח1 וחסזז פזסעוסס >< שֶחם זסט6חפח/ זסחד ,60חזפטס0 260005 ]חרז 60 ]0 חס 68 01 6/ו05110001.. 5 אם לא היה לך טקסט במצב של גלישה, תראה את חצי הגלישה בריבוע הקישור. חצים אלה מראים שאם תקליד טקסט נוסף או שתגדיל את גודל האות בתיבת הטקסט הראשונה, הטקסט העודף יופיע בעצם החדש. תוכל לקשר טקסט בתוך העמוד או בין עמודים שונים במסמך. 7 /גן: יי ו//5וסכ אפקטים ול מקסט פריהנד מאפשרת ליצור לטקסט צורות ואפקטים מיוחדים שקשה, אם לא בלתי אפשרי, להכינם בתוכנות עימוד דף אחרות. דבר זה הופך את פריהנד לבחירה מצוינת, בכל הקשור להוספת אפקטים מיוחדים לטקסט. בפרדק זה תלמד כיצד: להצמיד טקסט לנתיב. ליישם על טקסט את האפקטים המובנים בתוכנה. לערוך את האפקטים המובנים. להוסיף לטקסט קווי הדגשה אוטומטיים. לעטוף גרפיקה בטקסט. ליצור גרפיקה שתולה בטקסט. להמיר טקסט לגרפיקה. אחד מהאפקטים הנפוצים ביותר בעיצוב גרפי הוא הצמדת טקסט לנתיב. ניתן להצמיד טקסט לנתיב פתוח או לנתיב סגור - עם עקומות או עם פינות. טקסט מוצמד לנתיב יכול גם להיות מקושר לנתיבים או לגושי טקסט אחרים. 208 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר הצמדת מקסט לנתיב איזר 1 טקסט ונתיב במצב בחירה. איוד 2 התוצטאה של יישום הצמדת טקסט לנתיב. 69 מיפים 1 2 בחר את גוש הטקסט ואת הנתיב שאליו תרצה להצמיד את הטקסט (ראה איור 1). פוווסם פאה פקט ם 5 בחר בפקודה 1א16 > :2811 10 4080 (טקסט > הצמדה לנתיב). הטקסט ייצמד לנתיב הנבחר (ראה איור 2). 4 . 1 / מ בעת הצמדת טקסט לנתיב סגור, כמו אליפסה למשל, הכנס הקשה על המקש הסוסה באמצע הטקסט, כדי להצמיד אותו לחלק העליון ולחלק התחתון של האליפסה (ראה איור 8). אם הנתיב אינו ארוך מספיק כדי להציג את הטקסט, יופיע סימן הגלישה בריבוע הקישור. כדי להסיר טקסט מנתיב, בחר בנתיב. עתה בחר בפקודה ]אד > וחסז ה80ו6ם חק (טקסט > הסרה מנתיב). 209 פרק 13: אפקמטים של טקסט איזד 3 ה ₪ א ₪ הכנסת הקשות | 4 ופ. 6 ז6)ח=/וח)6] גורמת לטקסט מי ‏ להופיע משני צידי האליפסה. מ , נטינוי ביוון זרימת המקסם 1 לחץ על המקש )1/חסוזקכ) ולחץ עם הכלי חץ כדי לבחור בנתיב בלבד. 2 בחר בפקודה 1 > 1ב 4])67, > מ10ז60ת121 1366786 (עיבוד > שינוי ץ נתיב > שינוי כיוון). הטקסט יזרום בכיוון ההפוך (ראה איור 4). איזר 4 הפקודה 8 חסוו96זום צורמת לטקסט (למעלה) 1% לשנות את כיזונו (למטה). הזזת טמקסט לאורך הנתיב 1 לחץ עם הכלי חץ על הנתיב. בפינה השמאלית של הטקסט יופיע משולש קטן לבּן. 2 גרור את המשולש כדי להזיז את הטקסט לאורך הנתיב (ראה איור 5). 5 איור 5 כדי להזיז את הטקסט לאורך הנתיב, גרור את המשולש הלבן שמשמאל לטקסט. 2000 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר ננוינוי ייצוור המקסט איוד 6 התבנית 600/80 ז509010ח! מציגה את אפשרויות הטקסט על גבי הנתיב. 1 פתח את התבנית ז5060%0ח1 +20[60) (בקרת העצמים) כדי לראות את אופציות הטקסט על הנתיב (ראה איור 6). | חוהם 3 חס זא ך מתסותחםו!ה 8% ד :ספ 8 4 :הסוס ב חס ] :מסוזם)תטוזם. [+ חוהק בחגוסום פובוס] וה סופ | ] | 5 0 | 447603 ן שפום 2 השתמש בתפריט הנפתח של ]תתו +16% (יישור הטקסט) כדי לשנות את מידת הקרבה של הטקסט אל הנתיב. 3 השתמש בתפריטים הנפתחים של 10 ו-ו0ש300 (למעלה ולמטה) כדי לקבוע את מיקומו של הטקסט יחסית לנתיב. 6 (קו הבסיס) מציב את בסיסי האותיות על הנתיב (ראה איור 7). ]456 מיישר עם הנתיב את חלקיו הבולטים מעלה של הטקסט - באותיות "ל" בעברית או "+" באנגלית, למשל (ראה איור 7). מיישר עם הנתיב את חלקיו הבולטים מטה של הטקסט - באותיות "ק" בעברית או "₪" באנגלית, למשל (ראה איור 7). פרק 13: אפקמים מל מקסט 21 איזד 21 הדרכים בהן ניתן ליישר טקסט % 1 : לאורך הנתיב. שור 6חוו2856 (קו הבסיס) (4 יישור 1ח4868 (חלקיהם הבולטים מעלה 060 של האותיות) א >> יישור 2650601 (חלקיהם הבולטים מטה 5 (% של האותיות) 5 קביעת יישור פחסא (ללא) גורמת להעלמת הטקסט. 4( 60 טיפים > התפריט הנפתח 705 מתייחס לקטע הטקסט לפני ההקשה על המקש ז)ח=/תזטוסה. התפריט הנפתח חסווסט, מתייחס לקטע הטקסט שלאחר ההקשה. נטינוי מגמת הטקסט דדי לסובבו השתמש בתפריט הנפתח 181108ח16ז2) כדי לשנות את התייחסותו של הטקסט לנתיב. 6 811 6תטסזה 01816 (סיבוב לאורך הנתיב), יניח את האותיות כשבסיסיהן מיושרים עם הנתיב (ראה איור 8). 6 |01108/ (אנכי), יניח את האותיות כשבסיסיהן מיושרים אנכית (ראה איור 8). 6 |18ת1107120 /ש5%6 (הטיה אופקית), יטה את הטקסט אופקית בהתאם לעקומת הקו ויעוות את האותיות בהתאם לנטיית הנתיב (ראה איור 8). 6 [61108/ ש5%6 (הטיה אנכית), יטה את הטקסט אנכית בהתאם לעקומת הקו (ראה איור 8). 222 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר הש ו ו וו ור ריר 0 איוד 8 דרכי ההתייחסות של הטקסט לנתיב. הוה סחטסזה 3)6)ס (סיבוב לאורך הנתיב) א |68וחסע (אנכי) 5 [8חסקוזסו] שש6א (הטיה אופקית) |68ו8/ ש6א5 (הטיה אנכית) הזוזת טקסט בצורה מספרית במקום להזיז את הטקסט בגרירה, אפשר להזיזו על ידי קביעת ערכי התזוזה המדויקים בשדות 81811 ו-1.68 (ימין ושמאל). הצגת נתיב והדפסתו סמן את האפשרות 918 אוסו!51 (הצגת נתיב) כדי לראות את הקו והמילוי של הנתיב. עתה, השתמש בבקרות 51066 (קו) ו-7111 (מילוי) כדי לבחור את הצבע והסגנון עבור הקו. בחר בטקסט שעל הנתיב באמצעות הכלי טקסט. לאחר שהטקסט מואר, ניתן לשנותו באמצעות כל אחת מהפקודות שבתפריט )אד או בתבנית הטקסט (2816066₪ )א6ד). ייענום אפקטים מיוחדים של מקסטםט 1 בחר בטקסט על ידי הארה או על ידי בחירת גוש הטקסט באמצעות החץ. 2 לחץ על הסמל 486 בתבנית 15000001 +א16 (בקרת הטקסט). 3 בחר באחד מן האפקטים המיוחדים מן התפריט הנפתח: +(11180118, 6תו!ח], %ו51800, [פטסזם61א5171, 6חו1ז66ח11 או וח200 (ראה איור 9). פרק 13: אפקטים של מקסט 23 איזר 9 השתמש בתפריט הנפתח של האפקטים ב-)אפד ץוח כדי ליישם אפקטים מיוחדים של טקסט. ו 3966 | ₪0 | 6 סש | חפומסות - 77 שמומ[ | 00 ")56 6ו!ו06ח 1 200 סקז 69 טיפים 5 תוכל להציג או להסתיר את האפקטים של הטקסט על ידי שינוי הגדרות העדפות פריהנד (ראה עמוד 408-410). אפקטים של טקסט עלולים להאט את בנייתו מחדש של המסך. יישם אותם רק לאחר שתסיים את מרבית העבודה, או עבוד במצב של תצוגת פחווע6א (קווי מתאר) או 6חו!ץ46 851= (קווי מתאר מהירים). 1% יוצר בלוק צבע מסביב לטקסט (ראה איור 10). [8טסז 5111800 משרטט קו על פני הטקסט, לכל אורכו (ראה איור 1 1). 1206611186 משרטט קו מתחת לטקסט (ראה איור 12). האפקטים +11161180, ו[שטסזו501146 ו-6ח11ז66ה11 הינם, לאמתו של דבר וריאציות של אותה פקודה ולפיכך, ההגדרות עבור שלושתם זהות. - 6 ]0 600!6כ 6ח6 ,6 האפקט . זסוותסוהו מיזם 3 החזוס) 60 ז06וס ח! ,5+9%65 על טקסט. הסוח( 61666 6'וסוח 224 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר .ה וי יי 5 קרו איוזד 11 ו | 66 01 6-40165-060016ת+ ,6 , 1 , 24 מיושם על טקסט. | חן ,563665 016601 160693466 סוה ב הודוס) 60 167יו0 .. . חסוח/6185-0 איזד 12 0 ' האפקט 66 ח65+82158 ,ה0זח0 61666 8 ... ,ע300116+ 6006566 506ח0 מיושם על טקסט. עריכת האפקטים +חשווחסוה, טס ח60א571 ו-6הו61 חנ 1 בחר בטקסט שהאפקט מיושם עליו ובחר ב-₪616 (עריכה) מן התפריט הנפתח. תיבת הדו-שיח תופיע על המסך (ראה איור 13). איוד 13 תיבת הדו-שיח 7 | 6 | :טופס וחור פטס ה)6אחו [-6חוח08ח1). לכולם הגדרות זהות. בשדה חסוז051 (מצב), קבע את מרחקו של האפקט מקו הבסיס. בשדה 1611/% 541086 (עובי הקו), קבע את עוביו של האפקט. כדי לשנות את צבע האפקט, השתמש בתפריט הנפתח של הצבעים. כדי ליישם צורת קו, בחר ב-חז8100/ מן התפריט הנפתח [285]. כ 6400 ש כדי שהאפקט יודפס מעל הטקסט המקורי, לחץ על הלחצן +חוזןז6ט02). 6 יוצר מסגרות של קווי מתאר וצבעים שמקיפים את הטקסט (ראה איור 14). פרק 13: אפקטים של מקסטםט 255 איורד 14 האפקט 6חווח! מיושם על טקסט. ‏ 6 9 9 עריכת האפקט 6חווחו 1 בחר את הטקסט שעליו מיושם האפקט 86ו1ח1 ובחר בפקודת )₪61 מן התפריט הנפתח. תיבת הדו-שיח של האפקט 6מו1ח], תופיע על המסך (ראה איור 15). איוד 15 7 ּ; :]= סחווחו תיבת הדג-שית , של האפקט סחזוח!. | ישן | 2 בשדה +זט0), קבע את מספר קווי המתאר שברצונך להציב מחוץ לטקסט. 3 בשדה 1661/ 8170%6, קבע את עובי הקו. 4 כדי לשנות את צבעו של הקו, בחר בצבע מן התפריט הנפתח. 5 בשדה 0/1668 6חטסז280%₪, קבע את עוביו של הצבע שבין הקו לטקסט. 6 כדי לשנות את צבע הרקע בחר בצבע מן התפריט הנפתח של 6מטסז280%. או51860 יוצר צל נופל אוטומטי מאחורי הטקסט (ראה איור 16). איזור 16 האפקט ש50800 ...16 760 6 6 מיושם על טקסט. ננניימועזו באפקט ששססְגּח5 בחר באפקט שו51800 מן התפריט הנפתח שב-זס)60ס5ח1 %א16. לאפקט זה אין תיבת דו-שיח והגדרותיו אינן ניתנות לשינוי. צבעו של הצל הוא תמיד אפור של %. מיקומו תמיד בתחתית האותיות וכיוונו ימינה. 226 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 2.001 יוצר אפקט של תלת-ממד, שבו מראהו של הטקסט משתנה מחלקו האחורי אל חלקו הקדמי (ראה איור 17). // ו עריכת האפקט וחסס2 1 בחר בטקסט שעליו מיושם האפקט וח200 ובחר בפקודה 6:6 מן התפריט הנפתח. תיבת הדו-שיח של האפקט 2.0011 תופיע על המסך (ראה איור 18). איזר 17 האפקט 2007 מיושם על טקסט. 0( =/ איור 18 חיבת הדו-שיח של האפקט וח200. 200 = 0 וס ן % 10 2 בשדה וח200 קבע את האחוז הרצוי עבור העצם הקדמי. 6% טיפ ערך של % משאיר את העצם הקדמי בגודל זהה לעצם האחורי. ערך גדול מ-100% יהפוך את העצם הקדמי לגדול יותר מן האחורי ויגדיל את אפקט העומק. 3 בשדות א ו-ץ, בחר את המרחק של העצם הקדמי מהטקסט המקורי. 4 כדי לשנות את צבעו של העצם האחורי, השתמש בתפריט הנפתח וחסז' (מ-). 5 כדי לשנות את צבעו של העצם הקדמי השתמש בתפריט הנפתח 10 (אל). 227 פרק 13: אפקמים נמל מקסט במקום להשתמש בכלי קו, פריהנד מאפשרת ליצור קווי הדגשה אוטומטיים שיזרמו ביחד עם הטקסט (ראה איור 19). איוד 19 6 קווי הדגשה 0 מצורפים לטקסט. 27 זה טח[ וג 27/9:00 הסט 2:00 זג 0 665 23 - 14 גפ קחוזק 20 - 3 וקה יצירת קווי הדגעשה 1 בחר בפסקה או במילים שתרצה להוסיף להן קווי הדגשה. 2 לחץ על סמל אפשרויות הפסקה ב-ז506010ח1 +68 כדי לפתוח את התפריט הנפתח (ראה איור 20). בחר ב-26010700) או ב-(ק8ז940ז8/ כדי להוסיף לטקסט קווי הדגשה. חסו)פט)סחגום פמ זי | | טוה תסוקעם 7 / איזר 20 התפריט הנפתח של קווי ההדגשה. הסהזם הזב 3 בחר ב-0:60%6760 כדי לקבל קו ממורכז על השורה האחרונה או על טור. בחר ב-81881801/ כדי ליצור קו שיעקוב אחר יישורה של הפסקה. 4 לאחר יישום הקו, בחר ב-360 כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של עובי הקו (ראה איור 21). כאן תוכל לשנות את עוביו של הקו ואת צבעו. איור 21 בקרת עובי קז ההדגשה. חוושצ 6|טוח הקבּזםבּזבק 208 69 מיפ פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר הפעולות שתיארנו לעיל מוסיפות קווי הדגשה לטקסט אולם הן אינן מציגות את הקווים. כדי לראות את הקווים על המסך וכדי להדפיסם, עליך לבצע את שתי הפעולות הבאות. 5 ודא שהאפשרות :281 אשסו|5 מסומנת ב-105060401 20[604). 6 בחר בגוש הטקסט כעצם וקבע לו קו (0%6ז51). הקווים יופיעו מתחת לטקסט שבחרת. פריהנד מאפשרת להציב גרפיקה ולהניח לטקסט לזרום מסביבה. פעולה זו נקראת עטיפת טקסט. עמיפת עצם גרפי בטקסט איור 22 תיבת הדו-שיח של עטיפת טקסט. בחירה בסמל הימני העליון, מאפשרת להכניס את ערכי המרחק בין העצם לטקסט טקסט מקיף 1 בחר בעצם הגרפי שברצונך לעטוף בטקסט. אל תקבץ (קטסז3)) אותו. 2 הזז את העצם כדי להציב אותו במיקום המתאים ביחס לטקסט. 3 ודא שהגרפיקה מוצגת לפני הטקסט. 4 בעת שהגרפיקה עדיין בבחירה, בחר בפקודה 1681 > 561601100 6הטסז8 חט (טקסט > הקפת הבחירה). תיבת הדו-שיח של הקפת הטקסט תופיע על המסך (ראה איור 22). טקסט ללא הקפה 5 לחץ על הסמל הימני שבראש התיבה כדי להציג את שדות המרחק (51806011) שבין הטקסט לעצם. מרחקים אלה הם המרחקים שנשמרים בין הטקסט לבין שולי הגרפיקה. 6 הקלד את נתוני המרחק הרצוי בכל אחד מהייידית. פרק 13: אפקטים של מקסם 209 7 לחץ 08 לאחר שתסיים. הטקסט יזרום אוטומטית מסביב לגרפיקה (ראה איור 23). איזר 23 טקסט עוטף אלמנט 2רפי. 6 016 6 6 0+ 05+ש+ 66 צס-)]50 סוה הסוח |!3 +3ח+ ,60831 663660 6והּ ץ06+ 03%+ ץכ 60%/60ח9 676340 /ו06+ ח31+/66 ה6ו/צ 36 הט + ,%5וה קהסוחה3ּ 6 %0656 מ | "77 6וטפ/וטס 6+ 35 כדי להעשיג יתר בקרה על עטיפת הטקסט, שרטט קו מתאר מסביב לעצם. אל תקבע לקו זה מילוי או 6אסזו5. יישם על הקו את הפקודה חסוו60ו56 שחטסזה חטה. תוכל להזיז את הקו ולשנות את צורתו כדי להשיג יתר בקרה על עטיפת הטקסט. שינוי עטיפת טקסם 1 בחר בעצם עם הטקסט העוטף. 2 בחר בפקודה 1א16 > ה0סוז56100 6תטסז8 חט. 3 שנה את המידות בשדות 5180011 לפי הצורך. בימול עמיפת טקסט 1 בחר בעצם עם טקסט עוטף. 2 בחר בפקודה +א16 > חסו561061 6תטסז8 חט. 3 לחץ על הסמל השמאלי שבראש תיבת הדו-שיח. אפשר להוסיף לטקסט גרפיקה שתולה. בדרך זו ניתן ליצור עצמים כדוגמת אותיות מעוטרות או סמלים מסחריים (לוגו) שהינם חלק מטקסט. אם הטקסט יזרום לאורך נתיב או בכל צורה אחרת, האפקט יזרום ביחד אתו. 2200 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר יצירת גרפיקה בתוך טקסט (6חווח!) איוד 24 כדי ליצור גרפיקה שתולה בחר בעצם והשתמש בפקודה ע600 אנ ]0 איור 25 הגרפיקה השתולה מופיעה בתוך הטקסט. 1 הכן את הגרפיקה שאותה תרצה לשתול בטקסט. לצורך כך תוכל להשתמש בעצמים משורטטים חופשית, בטקסט על נתיב, בגושים של טקסט או בתמונות מיובאות במתכונת 111 או 226. השתמש בכלי בחירה כדי לבחור את הגרפיקה. עתה השתמש בפקודה ע00?) (העתקה) או +ט2) (גזירה) מהתפריט +/(56 (ראה איור 24). ₪9.-= 5 טּ 6 1 66 6 - ג ה 11 0008 | --- --- - - ב [] השתמש בכלי טקסט והצב את סמן הכנסת הטקסט בנקודה בה ברצונך לשתול את העצם. בחר בפקודה )261 > 285%6. הגרפיקה תוצב במקום המסומן והטקסט יזרום מסביבה (ראה איור 25). זז 6 6 06 6) השח ||ג 1031 6ה6%106-]|50 26 10 60 0164000 316 פרק 3: אפקטים של טקסט 1 25 69 טיפים כדי להסיר גרפיקה שתולה השתמש בכלי טקסט וגרור אותו מסביב לגרפיקה כפי שאתה עושה בעת בחירת טקסט. בחר בפקודה ₪6 > וטס או ב-₪68 > ז63ו0. = כדי להזיז גרפיקה שתולה מעלה ומטה מקו הבסיס, גרור את הכלי טקסט מסביב לגרפיקה, כפי שאתה עושה בבחירת טקסט, ושנה את אוח5 8850105 + אם תבחר בגרפיקה שתולה כדרך שבוחרים טקסט, התפריט הנפתח של האפקטים יציג את המילה סוחסז6. לחץ על הפקודה ₪61 כדי להשתמש בתיבת הדו-שיח של עטיפת הטקסט לצורך הוספת רווחים בין הטקסט לגרפיקה. * אם תבחר את כל הטקסט שבגוש, כולל הגרפיקה השתולה, ותשנה את גודל האות, ישתנה גם גודלה של הגרפיקה, יחסית לגודל החדש. כל האפקטים שיצרת עד עתה, השאירו את הטקסט במצבו כטקסט. כלומר, שניתן עדיין לבצע עליו פעולות עריכה. לעתים, תרצה להמיר את הטקסט לנתיבים שתוכל לעבד אותם כדרך שאתה מעבד כל עצם בפריהנד (ראה איור 26). .6 7% המרת מקסט לנתיב 1 השתמש בכלי בחירה כדי לבחור את גוש הטקסט או הטקסט שעל נתיב שברצונך להמיר. איוד 26 טקסט שהומר לנתיב ועובד כעבודת אמנות. טקסט לאחר המרה 2 בחר בפקודה 161 > 281118 0+ 6עח00 (טקסט > המרה לנתיבים). ₪ ומיפ 6 אם תמיר טקסט שמיושר לנתיב, הנתיב ייעלם והטקסט יישאר בפני עצמר 22 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 60 מיפים 3 כדי לעבד את הנתיב של אות מסוימת, בחר בפקודה 110614 > קטסזשחנו (שינוי > ביטול הקבצה) או לחץ על המקש )41/חסוזקכ) תוך כדי לחיצה על הנתיב הבודד. עבור טקסט שהומר לנתיב אינו צורך בהימצאותו של הגופן במערכת. > לא ניתן לשנות את הגופן ולתקן שגיאות כתיב בטקסט שהומר לנתיב. 5 אותיות חלולות כדוגמת "ס", ""ם', "סי ו-*8* מומרות כעצמים מאוחדים (ראה עמוד 4), 5 כדי להשתמש בפקודה 66ופח! ₪8516 (הדבקה בתוך) וכדי שטקסט ישמש כמסיכה לגרפיקה, יש להמיר אותו לנתיב, תחילה (ראה עמוד 285). 5 כדי ליישם על טקסט את מרבית האפקטים המיוחדים של פקודות פ8שא של פריהנד, יש להמיר את הטקסט לנתיב, תחילה (ראה עמודים 824-325). /או: כיי )]5וסכי. עריכת מקסם למרות שתוכל, כמובן, לערוך טקסט ידנית, תמצא שיהיה זה קל יותר להשתמש בתכונות עריכת הטקסט שמובנות בפריהנד. אם אתה מכיר תוכנות עיבוד תמלילים, תמצא שהבנת תכונות אלה היא פשוטה ביותר. בפרק זה תלמד כיצד: 0 להשתמש בעורך הטקסטים. לזהות סימנים בלתי נראים. להשתמש בטיפוגרפיה מיוחדת ובפקודות עיצוב. להשתמש בבודק איות. להשתמש בתכונת חיפוש הטקסט, כדי לבצע פעולות עריכה אוטומטיות. עורך הטקסט מאפשר להציג ולשנות טקסט במקום אחד, מבלי להתעסק בנושאי עיצובו. פתיחת עורך הטקסם 1 בחר בגוש טקסט או בנתיב, או לחץ עם הכלי טקסט על פני הטקסט. 2 בחר בפקודה +א16 > ז0ז/26 (טקסט > עורך) כדי להציג את תיבת הדו-שיח של עריכת טקסט (ראה איור 1). עריכת טמקסם למרות שתוכל, כמובן, לערוך טקסט ידנית, תמצא שיהיה זה קל יותר להשתמש בתכונות עריכת הטקסט שמובנות בפריהנד. אם אתה מכיר תוכנות עיבוד תמלילים, תמצא שהבנת תכונות אלה היא פשוטה ביותר. בפרק זה תלמד כיצד: 6 להשתמש בעורך הטקסטים. 5 לזהות סימנים בלתי נראים. > להשתמש בטיפוגרפיה מיוחדת ובפקודות עיצוב. 6 להשתמש בבודק איות. 6 להשתמש בתכונת חיפוש הטקסט, כדי לבצע פעולות עריכה אוטומטיות. עורך הטקסט מאפשר להציג ולשנות טקסט במקום אחד, מבלי להתעסק בנושאי עיצובו. פתיחת עורך הטקסם 1 בחר בגוש טקסט או בנתיב, או לחץ עם הכלי טקסט על פני הטקסט. 2 בחר בפקודה 1א16 > ז0סזו 6 (טקסט > עורך) כדי להציג את תיבת הדו-שיח של עריכת טקסט (ראה איור 1). עריכת מקסטם למרות שתוכל, כמובן, לערוך טקסט ידנית, תמצא שיהיה זה קל יותר להשתמש בתכונות עריכת הטקסט שמובנות בפריהנד. אם אתה מכיר תוכנות עיבוד תמלילים, תמצא שהבנת תכונות אלה היא פשוטה ביותר. בפרק זה תלמד כיצד: 0 להשתמש בעורך הטקסטים. לזהות סימנים בלתי נראים. להשתמש בטיפוגרפיה מיוחדת ובפקודות עיצוב. להשתמש בבודק איות. להשתמש בתכונת חיפוש הטקסט, כדי לבצע פעולות עריכה אוטומטיות. עורך הטקסט מאפשר להציג ולשנות טקסט במקום אחד, מבלי להתעסק בנושאי עיצובו. פתיחת עורך הטקסט 1 בחר בגוש טקסט או בנתיב, או לחץ עם הכלי טקסט על פני הטקסט. 2 בחר בפקודה +א16 > 0101 (טקסט > עורך) כדי להציג את תיבת הדו-שיח של עריכת טקסט (ראה איור 1). נריכת מקסטם למרות שתוכל, כמובן, לערוך טקסט ידנית, תמצא שיהיה זה קל יותר להשתמש בתכונות עריכת הטקסט שמובנות בפריהנד. אם אתה מכיר תוכנות עיבוד תמלילים, תמצא שהבנת תכונות אלה היא פשוטה ביותר. בפדק זה תלמד כיצד: 6 להשתמש בעורך הטקסטים. 6 לזהות סימנים בלתי נראים. 6 להשתמש בטיפוגרפיה מיוחדת ובפקודות עיצוב. 6 להשתמש בבודק איות. 5 להשתמש בתכונת חיפוש הטקסט, כדי לבצע פעולות עריכה אוטומטיות. עורך הטקסט מאפשר להציג ולשנות טקסט במקום אחד, מבלי להתעסק בנושאי עיצובו. פתיחת עורך המקסם 1 בחר בגוש טקסט או בנתיב, או לחץ עם הכלי טקסט על פני הטקסט. 2 בחר בפקודה ]א > 01001 (טקסט > עורך) כדי להציג את תיבת הדו-שיח של עריכת טקסט (ראה איור 1). 24 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 7 הש איוד 1 עורך הטקסטים מאפשר לעבוד עם טקסט שקשה לקרוא אותו על דף המסמך. 60 מיפים זו ד וס 12 ב ) ופפ ) ) ו ( 06 ופצת 5 [ 1 1[ זה סוכ מז = וד תות > !00911 1100 1:6 זוא טק ייה 10 שח 8-05 חר זו בחזיי ואר גת רוט !ג זו 141 ב תי רז[ ו 410115 זט 1 116 שו 3 סמן את האפשרות 3180% 20115 12 כדי להציג את הטקסט בגודל 12 נקודות ובצבע שחור. 4 כדי לשנות את תכונות הטקסט, סמן את הטקסט בחלון ובצע את השינויים הרצויים באמצעות התפריט 1א16 או בתבנית 185060007 +אס. 5 כדי לראות את שינויי הטקסט בגוש הטקסט או בנתיב, לחץ ע1ספ4/ (יישום). לאחר שהתוצאה תשביע את רצונך, לחץ 02). 5 לחץ על המקש ]|4/חסוקס בעת הלחיצה על גוש טקסט כדי להציג את עורך הטקסטים. 5 לחץ על המקש ווא/חסווקפס בעת יצירת גוש טקסט כדי להציג את עורך הטקסטים. תוכל אז להקליד את הטקסט ישירות לתוך עורך הטקסטים. פריהנד מאפשרת להכניס סימנים טיפוגרפיים מיוחדים כדי לשפר את מראה הטקסט ולפקח על זרימתו. נטימוטש בסימנים מיוחדים 1 הצב את נקודת ההכנסה במקום שבו תרצה להכניס סימן מיוחד. 2 בחר בפקודה )168 > 2/8780101%) [506018 (טקסט > סימנים מיוחדים). ובחר אחד מהסימנים המיוחדים שברשימה. פרק 14: עריכת מקסט 255 חוהטוס6 זס סח= (סוף טור) מכניס סימן בלתי נראה שמכריח את הטקסט לעבור לגוש הטקסט הבא (ראה איור 2). איוד 2 6 :166 60 קת סד טקסט לפ 1056 גוס [0670ת0) (למעלה) [אחרי סש 11166 ות ס-) 1606 (למטה) הכעסת ץשו|סק 000זט 66וטסזכ 6מץ סז 0115ק6ד הסימן 0 00 מס 60005 1000 6 16 560860 . 60 6 0 וס 6 0 66זגו660סזק 6 ,1066 60 6 5 תח >זסטס)ן 0050 טכ 0 קת סד 6 :60166 גוס 2006701) 0 1101156 1556 ע1 160010 גוס 11166 ות ס-) 6 10 16015 !סק 0060זט 106טסזק | 110056 106 5060865 מס 6005 1060 ה 606 6 6 ]0 0168ו0660ז 58 00 5ז6 ותט)/ך 60550. 6. 6 ז 6 סח= (סוף עורה) מכניס סימן בלתי נראה שמכריח את הטקסט לעבור לשורה הבאה (ראה איור 3). -- - 5 16 מ6נמעו 0+ טק 2 1 0 6עגחטסצ 01 07 0 6'85עגחסצז 6מז בשות 0+ 0 סזגחסצז 01 1.08 גצ 01 256 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 6 שחוא63זם-הסא מכניס רווח שאינו נשבר ואינו מאפשר לעבור לשורה חדשה במקום שבו הוא נמצא. משתמשים בו כדי שלא להפריד בין שמות ותארים וכיו"ב (ראה איור 4). איוד 4 שק | כ 106ג תס 6 (למעלה) (אחר ב (למטה) הכנטת עס מס +סצקטוס 9חו1680-חס . 6 מסנסתתסנכן 600% 6 6 ע6ם מס +6עקגוס עס מסנסננסצק 600% 6 וח מכניס רווח קבוע שרוחבו כרוחבה של האות ]/ (ראה איור 5). 6 ם מכניס רווח קבוע שרוחבו כרוחבה של האות ! (ראה איור 5). 6 חוחד (רווה צר) מכניס רווח קבוע שרוחבו 10% מרוחבו של 50806 וח (ראה איור 5). איוד 2 השווה את 600 50066 הרווחים בדי יְ הדיוון הותים. מ 50066 מם 50066 6 פרק 14: עריכת מקסטם 7 25 35 וח= (מקף ₪₪) מכניס מקף ברוחב האות ). משמש לציון שינוי משמעותי בתוך הטקסט (ראה איור 6). ח35 ח= (מקף א) מכניס מקף ברוחב של חצי מרוחבה של האות 1א. משמש כמקף מפריד (ראה איור 6). איוד 6 השוזה בין סוני המקפים השונים. גומ6 מז מגו-קסץ מלמעלה כלפי מטה: חפחסעח, רזוח ₪ ורווח ₪. + תת 1--0תגתסאא .0מ1ם+סת ץנט[-1צקת נטימוש במקף לפי שיקול דעת ( הקסע 15600008 ) מכניס מקף שנראה רק במקרים של שבירת מילים בשורה. במקום להשתמש בתפריט הסימנים המיוחדים, תוכל גם להכניס סימנים ישירות, על ידי מקשי קיצור. הקלדה באמצעות מקשי קיצור (מקינטועו) תותט]00 01 6ח= - סוף טור - זסזחם -80-518ותותס). 6 6ח - סוף שורה - זסזחם-5018. 6 8חו68%זס-חסצן - רווח בלתי נשבר - חסוזק2) ומקש רווח. 6 ות - רווח ]א - 6-5018-1ח8ות וס ). 6 חס - רווח א - א-806-516 וו 0ס0). 6 אוו - רווח צר - 6-5118-1ח8ותות 0 ). 851 ותש - מקף ]1 - 5118-חסוזקכ) ומקף. 2108 הקלדה פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 285 תח - מקף צן - הסוזקכ) ומקף. ת6קעת 2150160108 - מקף לפי שיקול דעת - 6מ8ותגחס;) ומקף. באמצעות מקשי קיצור (חלונות) חותט[00 01 6 - סוף טור - ז6זת-0171-518. 6 ]0 6ת5 - סוף שורה - זס1ת-5116. 6 8 חו6זס-הסצ1 - רווח בלתי נשבר - חסוזקכ) ומקש רווח. 6 וח - רווח ]א - 1א-5016- [ו0). 6 תחם - רווח א - א-5016- [01. 6 תו - רווח צר - 5018-7- [607. 851 וחת - מקף ]א - 416 1, 5, 1 (מלוח המקשים). 51 ה - מקף צ - 415 1, 5, 0 (מלוח המקשים). ת6הקץ /01ת010ז12150 - מקף לפי שיקול דעת -02071-5(1 ומקף ‏ . % הדש בפריהנד 8 סימנים בלתי נראים, כדוגמת סימן סוף טור, אינם מודפסים ואינם נראים על הדף. אולם, תוכל להשתמש בעורך הטקסטים כדי להציגם על המסך. הצגת סימן נסתר איור 7 הסימנים הנסתרים בעורך הטקסט מאפשרים לראות סימנים בלחי מודפסים שמייצנים את הטאבים, את מעבר שורות, את הרווחים המיוחדים וכיניב. 1 פתח את עורך הטקסטים (ז0ו301 +א16) וסמן את האפשרות 181919165 אוסו]5 (הצגת בלתי נראים). 2 סימנים בלתי נראים כדוגמת רווח, מעברי שורה, סופי טורים וטאבולטורים מוצגים על פני הטקסט באמצעות סימנים אפורים (ראה איור 7). 19987 5010010008 ף 132750 .ותה 27/9:00:. תססא-2:00 1 000:]. 129 -1'8ת0 6510 - 1-23 > עה > "פטס . קחוז כ 20-5!- 3 -[וזק ג 60638% | - ה2] -31ח סוחס ]1 - | -6תג1-.22.- עב !א 5 שה -00 ה 6ח0ק06ה6-1- וט[ 16-26 פרק 14: עריכת מקסט 2259 ננימוש בבודק האיות איזר 8 בודק השגיאות (פחו!ו506 6600), מחפש מילים בלתי מוכרות, שגיאות של אותיות רדישיות (0805) ומילים כפולות. ₪ טיפ לעתים תרצה לבדוק שהטקסט במסמך שלך מאוית כהלכה. כדי לבצע בדיקת איות תשתמש בבודק האיות. 1 השתמש בכלי הבחירה כדי לבחור את גוש הטקסט או הנתיב. או הנח את נקודת ההכנסה בנקודה בה תרצה להתחיל את בדיקת האיות. 2 בחר בפקודה 1א10 > פַחו!!506 (טקסט > איות). בודק האיות יופיע (ראה איור 8). 6 | סזסחום! 300 ן | !4 6זסחם! |[ | עפ 6 ו | 0 3 ב [= הפוח 5 : חס זס א 5619000 שוס5 | ] 6 אם לא תבחר בגוש טקסט, בודק האיות יבדוק את כל המסמך. 3 כדי להתחיל את בדיקת הטקסט לחץ 5181 (התחל). בודק האיות יעבור על הטקסט ויעצור בכל פעם שתימצא שגיאת כתיב. 4 כאשר בודק האיות מוצא מילה שאינה מוכרת לו, הוא מציג את המילה בשדה העליון. אם הדבר אפשרי הוא מציע כמה חלופות. כדי לראות את חלק הטקסט שנבדק ברגע נתון על ידי בודק האיות, סמן את האפעשרות חסו)56!60 עשסח5 (הצגת בחירה). נטימועו בלחצן פפַח603 (החלפה) 1 אם המילה המקורית שגויה, בחר אחת מהחלופות. 2 אם אף אחת מהחלופות אינה נכונה, הקלד את המילה הנכונה ולחץ 08086 (ראה איור 9). המילה השגויה תושמט ותוחלף במילה הנכונה. 200 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזד 2 מחוזו פא הל90] 68096 (החלפה), משונה ב ה כ את המילה לאחר / 6 מקה מהחלופות המוצעות. 0 [- חפוופח= = 1 4 306 = ששאה | 8 : חווס] סוס ימו בלחצן ||4 608096 (החלפת הכל) אם אתה חושד שהמילה שגויה גם במקומות אחרים במסמך, בחר בחלופה המתאימה ולחץ [|/ 011886 (ראה איור 10). איזד 10 הלחצן 68086 ]וא (החלפת הכל), מחליף את כל הופעותיה של המילה השגויה. ₪ כ | ד = | א | 8 [=---- 060 5] חס זא שימוש בלהצן 6זוסחף! (התעלמות) אם המילה המקורית היא נכונה, לחץ על הלחצן 18016 (ראה איור 11). בודק האיות ידלג על המילה, אולם יעצור מחדש אם הוא ימצא אותה במקום אחר במסמך. איזד 11 הלחצן 8זסחף! (התעלם), מדל2 על המילה. ₪ חופת פן סי פרק 14: עריכת טמקסם 21 ננימוש בלחצן ||8 6וסחט! (התעלמות מהכל) אם כל ההופעות של המילה המקורית הינן נכונות, לחץ על הלחצן || 016ח18 (ראה איור 12). בודק האיות יתעלם מכל הופעותיה הבאות של המילה. עד אשר תסיים את עבודתך הנוכחית בפריהנד. איוד 12 = : ה הלחצן 8זסחט! בהז בסה 1 5 ל וו 7 411 מדלג על כל הופעותיה 2₪? / 86 סט 6 המילה | | 388 . ומ ו 6 ₪5 ית ו 5 מפוופחם 5 : מס" טזס ל נטימוש בלחצן 800 (הוספה) אם המילה המקורית נכונה, לחץ על הלחצן 406 (ראה איור 13). פעולה זו תוסיף את המילה למילון בודק האיות. מילה זו לא תימצא יותר כשגויה על ידי בודק האיות. איזד 13 י 8 : ₪ הלחצן 400 ו מוסיף את המילה למילון שמשמש | 6 --] 6זסם! - -- = את פריהנד לבדיקת המילים. - ו 6 ב 4 בי וא סוסחפן 06 חופמ 5 9 מיפ כדי לשנות את דרך מציאת השגיאות והוספת מילים למילון, שנה את העדפות האיות (ראה עמוד 407). ₪ : ההטס: וס 22 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר ימו בלחצן 5009655 (הצעה) איוד 14 לחץ על הלחצן % נ(הצעה) כדי לראות רשימה של מילים חקופיות. 69 טיפ טימועו איוד 125 תיבת הדו-שיח ]אד סח (חיפוש טקסט) מאפשרת לחפש ולחליף טקסט זסימנים נסטתרים. כדי להציג רשימה של מילים מוצעות כחלופה, לחץ על הלחצן 5088054 (ראה איור 14). ו ל לט --77 מחח] | (4 פסחפחם | | 81 סוסחפו -=""ר 7 | | שב 5 ו : טס טזס/ כדי לבדוק את האיות רק בחלק מגוש הטקסט, השתמש בכלי טקסט כדי לבחור את חלק הטקסט שברצונך לבדוק. עתה, הרץ את בודק האיות. אם אתה עוסק בכמויות גדולות של טקסט, אתה עשוי להזדקק לתיבת חיפוש הטקסט של פריהנד. בתיבת חיפותט הטקסטםט 1 הצב את נקודת ההכנסה על גוש טקסט או בחר את בגוש טקסט או בנתיב. 2 בחר ב:/501 > ₪460|806 6ח8 6ח1" > 1א16 (עריכה > חיפוש והחלפה > טקסט) כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של חיפוש הטקסט (1א16 6חו:) (ראה איור 15). )ד תות "א :תו בכש סופספ סו51 | ]/‏ 096 מסום וו ₪ וס[ 3 בשדה 6ח1/ (חיפוש) הקלד את המילה או רצף המילים שברצונך למצוא. בשדה 0ז 86ח8ן?) (החלפה ל-) הקלד את הטקסט להחלפה. פרק 14: עריכת מקסם 2-3 4 כדי לחפש רק את המילה הרשומה, סמן את האפשרות 6זסאו 16סג/ (מילה שלמה). אם תרצה לחפש את הטקסט במדויק, כפי שהוא מודפס, עם אותיות גדולות וקטנות (לועזית), סמן את האפשרות 1/1860 (תאימות). 5 השתמש בתפריט הנפתח |506018 (ראה איור 16) כדי להכניס את הקודים לסימנים המיוחדים לשדות החיפוש וההחלפה. איוד 16 - מצצ ]0 6 |50808 מאפער מ להכניס סימנים - 7 לשדות 0 חוח!וסס ]0 ה 0 6חו| ]0 6 וההחלפה. 6 0ח686זפ-חס1] הסמסעת עזהחסוו6זספום ]3 זז חס 506 שח )6 6|החו5 עחב זססחזוח 6וחופ עַח4 6 וח 6 לחץ על הלחצן 1זוי] 6ח1 (מצא ראשון) כדי למצוא את הופעתו הראשונה של רצף הטקסט. 7 כדי להחליף את הטקסט, לחץ 86ח0[18. לחץ על הלחצן ]אסצ 6חו*ז (מצא את הבא) כדי למצוא את הופעתה הבאה של המילה או של רצף המילים. 8 כדי לשנות את כל הופעותיה של המילה לחץ [1/ 01/8086 (שינוי הכל). 90 מיפ כדי לראות את הטקסט הנוכחי שנסרק על ידי חיפוש הטקסט, סמן את האפשרות שסח5 חסוו56|60, נח סגנונות ועדכונים 26 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר אם אתה עובד על מסמך פשוט, לא תתקשה לבחור בכל פעם בעצם אחד בלבד. אולם אם אתה עובד על מסמך מורכב, יהיה עליך לבצע שינויים לעצמים רבים במהירות ובקלות. פריהנד מצוידת בכמה תכונות שמאפשרות לבצע שינויי סגנון, חיפוש והחלפה של גרפיקה ופעולות של העתקה והדבקה של תכונות, גם במסמכים מורכבים. בפרק זה תלמד כיצד: > לפתוח את תבנית הסגנונות (16ץ/5). > לעבוד עם שני סגנונות של ברירת מחדל. > להגדיר ולערוך סגנונות. 5 ליצור סגנון שמבוסס על סגנון אחר. 5 להעתיק סגנונות. 5 לייבא סגנונות. 5 לייצא סגנונות. > לשנות את תצוגתה של התבנית 50/165. 6 להשתמש בתיבת הדו-שיח 11105ק218) 18601806 806 6חו. 5 להעתיק ולהדביק תכונות. עבודה עם טגנונות אם עבדת אי פעם בתוכנת עיבוד תמלילים, או בתוכנת עימוד דפים, קרוב לוודאי שהשתמשת בסגנונות, כדי לבצע פעולות אוטומטית של עיצוב טקסטים. פריהנד משתמשת בסגנונות של טקסט ושל עצמים. וכך, בנוסף לשינוי בטקסטים תוכל גם לשנות את המילויים, הקווים, הצבעים ותכונות אחרות של עצמים. עם סגנונות תוכל לשנות את צורתו של המסמך כולו בכמה פעולות פשוטות. יש צורך בהכנה מסוימת כדי לעבוד עם סגנונות. יהיה עליך לתכנן סכימות צבעוניות עבור עבודתך ולתכנן מראש גם את עובי הקווים, עיצוב הטקסטים וכו'. אם תתכנן את עבודתך כראוי, שינויים שהיית נזקק לשעות רבות כדי לבצעם, יבוצעו בתוך דקות ספורות. כדי לראות סגנונות במסמך שלך, עליך לפתוח את התבנית 54/165 (סגנונות). הצגת הסגנונות של ברירת המחדל 1 בחר בפקודה א0ם1/ > 280615 > 56/165 (חלון > תבניות > סגנונות). פרק 15: סגנונות ועדכונים 7 6 2 2 אם לא הוספת סגנונות למסמך שלך, יוצגו בתבנית שני הסגנונות של ברירת המחדל (ראה איור 1). ו 4 ל [ ב התבנית 85וע' ְ 4 (סגנונות) עם שני | פמסווםם ן סמל סגנון העצמים הסגנונות של ברירת המחדק. סמל סגנון הטקסט 3 ליד הסגנון |4חחסצ![ מופיע סמל בצורת עצם משורטט. זה הוא סגנון ברירת המחדל של העצמים. 4 ליד הסגנון 1א16 |4חזוזסצ! מופיע סמל הטקסט. זה הוא סגנון ברירת המחדל של הטקסט. 6% טיפ לכל מסמך חדש יש אותם סגנונות של ברירת המחדל. תוכל לשנות סגנונות אלה על ידי שינוי קובץ ברירות המחדל של פריהנד (ראה עמוד 418-414). הדרך הקלה להגדרת סגנון היא באמצעות דוגמה. פירושו של דבר, שתוכל ליצור עצם או טקסט ולהשתמש בהם כהתייחסות להגדרת הסגנון. הגדרת סגנון באמצעות דוגמה 1 שרטט עצם. במקרה זה, שרטט עיגול, או הקלד כמה מילים. 2 בחר ב-[711 ו-510%6 (מילוי וקו) או בתכונות האות שברצונך ליישם על העצם או על הטקסט. 3 בחר את העצם או הטקסט, פתח את התפריט הנפתח 5תסו6ק2) (אפשרויות) שבתבנית 56/165 (סגנונות) ובחר ב-ש6צ1 (חדש) (ראה איור 2). 208 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איוד 2 5 בחירה ב-שפ לט (חדש) מן התפריט | הנפת פחסו)וסס בתבנית 51/185, : יוצדת סגנון הדע וטס | מקאע / המבוסס על ן ב הסננון הנבחר. | 560 תו 60/6 | בת 06 יב 66 .%ח6זק 56% ...)וסקוח! .)סקא 08 8 8 א ואס 4 סגנון חדש בשם [-51/16 יופיע בתבנית (ראה איור 3). סגנון זה מכיל את כל תכונותיו של העצם הנבחר. איוד 3 | בו נוצר סגנון חדש בשם 5)/0-1. [8 וס בלה 8 רו 56 לאחר הוספת סגנון, ניתן לשנות את שמו בקלות. נטינוי עשם של סגנון 1 לחץ פעמיים על הסגנון בתבנית 56/165 כדי להאיר את שמו. 2 הקלד את שמו החדש של הסגנון. 3 לחץ הזו או זסזח3 כדי ליישם את שמו החדש של הסגנון. פרק 15: סגנונות ועדכונים 29 לאחר שהגדרת סגנון, תוכל להשתמש בו כדי לשנות את תכונותיהם של עצמים או ש? , טקסטים. יינשום סגנון 1 בחר בעצם או בטקסט שברצונך לשנות. 2 בחר בסגנון בתבנית 58/165. תכונות הסגנון ייושמו אוטומטית על העצם הנבחר או על הטקסט (ראה איור 4). איור 4 כדי ליישם סגנון על עצם או על טקסט, בחר בעצם או בטקסט ולחץ על מו ₪ הסגנון בתבנית 58 6% מטיפים סגנונות מיושמים על פסקאות שלמות של טקסט. תוכל ליישם סגנון על טקסט, על ידי לחיצה במקום כלשהוא בפסקה ובחירה בסגנון. תוכל גם ליישם סגנון על ידי גרירת סמל סגנון העצמים, על עצם או על פסקה (ראה איור 65. אם אתה מעתיק עצם או טקסט עם סגנון ומדביק אותו במסמך חדש, סגנון העצם או סגנון הטקסט, יופיעו אוטומטית בתבנית 54185 במסמך החדש. איזד 5 ניתן 2ם ליישם סענונות על ידי גרירת על פני העצם או הטקסט. ד / ְ 5061 זתן/" 200 הגדרה מחדש של סגנון איוד 6 תיבת הדו-שיח של הגדרת סגנון מחדש, מאפשרת לשנות את תכזנותיו של סגנון לתכונותיו של עצם או טקסט נבחר. פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר תוכל גם להגדיר סגנון על ידי בחירת כל תכונותיו בתבניות הבקרה השונות, והגדרת הסגנון בהתאם לתכונות אלה. הגדרת תנונות סגנון לחץ על המקש 180 כדי לבטל את כל בחירות העצמים וגושי הטקסט במסמך. ודא שאחד מסגנונות הטקסט או העצמים, נבחר בתבנית 58/165. 1 2 3 השתמש בלוחות הבקרה השונים כדי לבחור את תכונות העצם או הטקסט עבור הסגנון. לאחר שהבחירה תשביע את רצונך, בחר ב-אוסצ1 מן התפריט הנפתח פחסוזקכ) בתבנית 5%/165. הסגנון החדש יופיע בתבנית בשם 58/16-1. כוחם האמיתי של הסגנונות נמצא ביכולתם לבצע שינויים כלליים במסמך, על ידי הגדרה מחדש של סגנון. אם, לדוגמה, תשנה את הגדרתו של מילוי צבעוני מצבע אחיד למעבר מדורג, כל העצמים השייכים לסגנון, יתמלאו במעבר צבע מדורג - גם אם הם לא בבחירה. הדרך הפשוטה ביותר להגדיר סגנון מחדש, היא באמצעות דוגמה. 1 2 בחר בעצם. השתמש בתבנית זס)5060ה1 או בתפריט 1א16, כדי לשנות את תכונותיו של העצם. לאחר שהתוצאה תשביע את רצונך, בחר בפקודה 6ח4606/1 (הגדרה מחדש) מן התפריט הנפתח פחסו)ק2) בתבנית 51/165. תיבת הדו-שיח 51/16 8666/06 (הגדרת סגנון מחדש) תופיע על המסך. בחר בשמו של הסגנון שברצונך להגדיר מחדש ולחץ .02% (ראה איור 6). 6 פחו)966 חס 28860 ,806006 ס) 56 (00|60)5 30|60)60 35 חב אזבם פרק 15: סגנונות ונדכונים איזר 1 ה7ם2!] 8095-] הונדר עם מיקני של 50% שחור. איור 8 הנדרה מחדש של הסננו] 8088-] 5 כל העצמים שעליהם יושם הסגנון ששונה, יתעדכנו אוטומטית בהתאם לתכונות החדשות (ראה איורים 7-8). בצבע מילוי בהיר סא + יותר, שינתה את אד וזא 0 כל הדמויות מבלי 7-7 לבחור בהן - במקום להציג את שמות הסגנונות כרשימה, תוכל לשנות את התבנית 88/168, כדי שתציג מייצגים חזותיים של הסגנון. שינוי תצוגת הסגנונות בחר ב-8165צ1 11:66 (הסתרת שמות) מן התפריט הנפתח 2041005) בתבנית 56/195 (ראה איור 9). תצוגתה של התבנית תשתנה ותציג מייצגים חזותיים של סגנונות הטקסט והעצם (ראה איור 10). איוד 9 58 108 (הסתרת שמות) משנה את צורתה של התבנית 58.. 222 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איוד 10 התצוגה החזותית של התבנית 4 5 תוכל גם להשתמש בתיבת הדו-שיח 5//16 3611 (עריכת הסגנון) כדי לבצע שינויים בסגנון של עצם. נטימוש בתיבת הדו-שיח 54/6 ₪08 (עריכת סגנון) 1 בתבנית 5)165, בחר בסגנון שברצונך לשנות. 2 בחר בפקודה 51/16 )₪61 מן התפריט הנפתח ₪8ו0סו1ק2) שבתבנית 5%/165. תיבת הדו-שיח של עריכת הסגנון תופיע. ₪5 טיפ אם תבחר בסגנון עצם, תיבת הדו-שיח תציג את תכונות העצם (ראה איור 11). אם תבחר בסגנון טקסט, תיבת הדו-שיח תציג את תכונות הטקסט (ראה איור 12). איוד 11 - : : . חיבת הדו-שיח : . 6 )= עבור 0ט]/ם 506. [+ וס[ :סו עצמים, מאפער [+ + תוס [+-------- |אסשם לשנות את כל ג : 4 תכונות העצם סו ₪ בעת ובעונה אחת. 06 [* ש6חסא ] ש 6 ] [+ 01365 0] אש [5 81 ]2 | 30637 ] אתא זסא3] 4 8 6 5 23 פרק 15: סגנונות ועדכונים איזד 12 0 606 56 ש] - 52| :56 חיבת הדו-שיח 08 = עבור |* 0% ₪ [- וס ]תפז טקסטים, מאפשר תופופצ > |- 52] א 2 את כל ₪ 0 : ב י ₪--- אק 7 הוושו :סט - הווה ית" בעת ובעונה אחת. 6 8558006 הו - ₪ 4 | = חיבום - 6% | | |₪|₪|₪ ₪] 0 | י 2 כו % 10 ] 7 ] ₪] הא ₪ = 3 ה] 500טן6תגיס סחמרן | 7[ -נשעום ₪ 0 אפ 680% סד ₪ 0 וא . 1 סא וס חסס6ו50 סא 7[ % ל | 0 | 0660 |" 1008560809 3 השתמש בכל תכונה שתבחר בתיבת הדו-שיח כדי לשנות את תכונות הסגנון. 4 לחץ 008 ושינוי הסגנון יופעל. פריהנד מאפשרת גם להסמיך סגנון אחד לסגנון אחר. פריהנד מכנה יחסים אלה בין הסגנונות כיחסי 11]6[?) 806 787604 (אב ובנו). יצירת סגנון של 616 סח +חסזבק (אב ובן) 1 הגדר שני סגנונות עצמים או שני סגנונות טקסט בתבנית 51/165. ₪9 מיפ כדי להקל על הבנת נושא סגנונות אב/בן, הגדר רק משתנה אחד (לדוגמה, עובי הקו או גודל האות) לסגנון השני. 2 בחר בסגנון השני ובחר ב-)מ6:ז8? 566 (הגדרת אב) מן התפריט הנפתח 5 בתיבת הדו-שיח 50/16 :₪61. תיבת הדו-שיח 781601 ]56 תופיע על המסך. 3 בתיבת הדו-שיח +ח6ז8/ 561, בחר את הסגנון הראשון כ-+ת6ז9? (אב). לחץ 6 (ראה איור 13). שני הסגנונות מקושרים עתה כאב ובן. 74 2 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזד 13 בשבשכ=== 787071 581 חיבת הדו-שיח 6 1 חק 501 ]ה 50 5 טפ ₪ 51658 מאפשרת ליצור סגנון המבוסס על סענון אחר. ₪9 מיפ לסגנון אב אחד יכול להיות מספר רב של סגנונות בנים. לאחר שהגדרת את סגנונות האב והבן, תמצא שתוכל לבצע שינויים במספר רב של סגנונות על ידי שינוי סגנון האב. עבודה עם סגנונות 1!6ה6 סחג צחסזבּק 1 בחר את הסגנון 1מ6ז8? ובחר בפקודה 5)/16 268 מן התפריט הנפתח סוק 0. 2 בצע את השינויים הדרושים בתכונותיו של סגנון האב ולחץ 0%. 3 שים לב כיצד השינויים ייושמו על העצמים והפסקאות. רק התכונות המשותפות לסגנון האב ולסגנון הבן ישתנו לאחר עריכתו של סגנון האב (ראה איור 14). איור 14 כך קורה ביחסים סגנון הבן סגנון האב המקורי בין סגנון האב. וסגנון הבן, בעת עובי הקו שונה שסגנון אחד מבוסס על האחר וסגנון האב מוגדר מחדש. סגנון הבן השתנה, / בסגגנון האב מלבד עובי הקו | פרק 15: סגנונות ועדכונים 25 נכפול סגנון 1 בחר בעצם או בטקסט שברצונך להעתיק. 2 בחר ב-0866ו1קטכ (שכפול) מן התפריט הנפתח בתבנית 51/1658 (ראה איור 5. סגנון חדש בשם ....01 עקסס יופיע בתבנית. איזד 15 ןב 6 בחר : ב-8)6סווסטם 9 | 596 ו | התפריט הנפתח בתבנית 50/85, סו וו 606 כדי ליצור עותק 0 ססקט נוסף של סגנון. 6 פ הטרת סגנון 1 בתבנית 50/165, לחץ על שם הסגנון שברצונך להסיר. 2 בחר ב-1610%6 (הסרה) מן התפריט הנפתח. הסגנון ייעלם מן התבנית (ראה איור 16). איוד 16 הפקודה | 6ש5 06 (הסרה) : ו | מהתבנית 50/185. ו 6מסוקט 68 טו 606 - | 5-ו 03.59 1 | ל ב |: 9 טיפ עצמים או פסקאות, שסגנונן נמחק, ימשיכו לשמור על תכונותיהם. כפי שכבר ראית, סגנונות מאפשרים לשנות בבת אחת מספר רב של עצמים, כל עוד הגדרת ויישמת את הסגנונות בזמן העבודה. יש גם דרך אחרת לבצע שינויים מהירים בעצמים באמצעות תיבת הדו-שיח 1671806 806 6חו" (חיפוש והחלפה). תכונת חיפוש המאפיינים של פקודה זו, מאפשרת לבחור בעצמים שמבוססים על מאפיינים מסוימים. 276 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר מציאת עצמים לפי מאפיינים 1 בחר ב-₪61 > 601806 6ת8 6ח1/ > סו 80זכ) (עריכה > חיפוש והחלפה > גרפיקה). כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של החיפוש וההחלפה (ראה איור 17). איזד 17 7 | 5666 | | 05ק6 תה נתת 77 של 0ח8 0חו-] :ו 3006 :6וסווה. ב | ו [+ ווסם] 1 . : (חיפוש והחלפת 6 סו (רפיקה). [+ 6 [ ₪ :0 שקקה | [+ ב ו יַ 5 06טוסח| | שן | ב 9 מיפ ודא שהמסמך שלך מכיל מגוון של עצמים עם מילויים, קווים, צבעים, צורות, גופנים, אפקטים של טקסט ומאפיינים שונים. כדי שיהיו בידיך אפערויות לשינוי מאפיינים רבים. 2 לחץ על הלשונית )56166, כדי לפתוח את חלקה הנוסף של תיבת הדו-שיח. 3 השתמש בתפריט הנפתח 4017190066 (ראה איור 18) כדי לבחור בתכונה הרצויה. איוד 18 [>]=)- | : : ל התפריט הנפתח |[ 568 ]‏ 05מקסת ₪ שחת 8 8 6 בתיבת הדו-עויח של חיפוש והחלפת גרפיקה. 4 השתמש בתפריט הנפתח 869101 (חיפוש) כדי להגביל את החיפוש לבחירה, לדף הפעיל או למסמך כולו. 5 לחץ 6ח1" (חיפוש). העצם שמתאים להגדרות שציינת ייבחר. 6 סמן את האפשרות ח0וז56160 0+ 466 (הוספה לבחירה), כדי להוסיף את תוצאת החיפוש אל העצמים שכבר נמצאים בבחירה. פרק 15: סגנונות ועדכונים 7 7 2 מספר העצמים שנמצאו בחיפוש, מופיע בתחתית תיבת הדו-שיח ₪? 3601808 6ח8 סחו= ב חיפוש והחלפת תכונות, מאפשר למצוא את כל העצמים עם תכונה מסוימת ולהחליף את התכונה בתכונה אחרת. תוכל לדוגמה, למצוא את כל העצמים עם מילוי שחור ולשנות את צבעו של המילוי. חיפוש ושינוי תכונה 1 בתיבת הדו-שיח 105(ק0:8) 601406 6ח8 6חו, בחר בלשונית 6ת8 6חוע 6, כדי להציג את הכרטיסיה. 2 השתמש בתפריט הנפתח 90165/ז (ראה איור 19), כדי לבחור בתכונות שברצונך למצוא. 690 מיפ איוד 19 הכרטיטיה ₪ח] 77 ו 68 ושח ְ , | ₪ | 000205 חב סח | בתיבת הדו-שיח 8 0 של 800 0 :חו 56810 :]ומ ! 06 8 [+ וו 5[ ב ו ] ן חסו56!60 וחסז] 3606 .7 [ = 0 :תו טח | | 4 58 = ן << 6 ססטוסחו | | 8 | 3 השתמש בתפריט הנפתח וחסזץ (מ-) (ראה איור 20) בחלקה השמאלי של התיבה, כדי לבחור את תכונותיו של העצם שברצונך למצוא. 208 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר קט שא הש 0 שר הח רוד הכתר0 ל 6ב 7- 04-ל 20% )האב ור --תר--ה-השבה; אינד 20 בחירת המאפיינים ]1 בתיבת הדו-שיח שח = 6 8 ₪ טיפים | 694[ :ו הז 59 [ - ח0ו)56!60 ן חסוו30/0 חסז] 3606 | ] )סו 50066 ]חס ואט ך | ו השתמש בתפריט הנפתח 86ח0228 (שינוי), כדי להגביל את החיפוש לבחירה, לעמוד הפעיל, או למסמך כולו. השתמש בתפריט הנפתח 10 (אל) בצידה הימנית של התיבה, כדי לבחור בתכונה המחליפה. לחץ על הלחצן 0/8086 (שינוי). פריהנד תשנה אוטומטית את תכונותיהם של העצמים, מהתכונות שחיפשת לתכונות שהוגדרו להחלפה. מספר העצמים ששונו יופיע בתחתית תיבת הדו-שיח של חיפוש והחלפת גרפיקה. השתמש בסימנים > או < לפני מספר, כדי למצוא ערכים גדולים או נמוכים יותר מהמספר שהוגדר. לדוגמה, כדי למצוא את כל העצמים שעובי הקו שלהם הוא פחות מ-5 נקודות תוכל להקליד את המספר 5>. השתמש בסימן + לפני סימן בשדה סד, כדי להגדיל את כל עוביי הקו וגדלי האותיות במספר שתקבע. לדוגמה, אם תקליד 2+, כל עוביי הקווים יגדלו ב-2 נקודות ולפיכך 6 נקודות יהפכו ל-8 ו-4 נקודות יהפכו ל-6 וכך הלאה. פרק 15: סגנונות ועדכונים 9 2 עוימוש בפקודה 10+6] +56 (הגדרת הערה) הפקודה 1046 564 (הגדרת הערה) מאפשרת לכנות עצם בשם ולכתוב הערות ומידע אודות העצם. 1 בחר בעצם אחד או יותר. 2 בחר בפקודה 1:85 > ז2116) > 1%006 566 (תוספות > אחרים > הגדרת הערה). תיבת הדו- שיח 1066 564 תופיע על המסך (ראה איור 21). איור 21 תיבת הדו-שיח 86 (הגדרת הערה), מאפערת לכנות את העצם בשם זולהכניס מידע אודותין. 6 מיפים כדי לראות הערה שנרשמה קודם לכן, בחר בעצם ובחר בפקודה פשסטחוצ > 85זוא > 005ו)000678 > 6וסא 561 (חלון > תוספות > פעולות > הגדרת הערה). לאחר שקראת לעצם בשם, תוכל להשתמש בתיבת הדו-שיח ₪90!808 0ח8 חות 8 כדי לחפש את העצם. דרך נוספת לבצע שינויים מהירים בעצמים, שאינה כה רבת עוצמה כמו הפקודה 85 116018060 6ח8 6חו', היא על ידי העתקת מאפיינים. העתקת תנונות והדבקתן בחר בעצם עם התכונות שברצונך ליישם על עצם אחר. בחר בפקודה )301 > 4007100165 0200 (עריכה > העתקת תכונות). בחר את העצם או העצמים שברצונך לשנות. 4 03 % -= בחר בפקודה +/26 > 4017100665 29566 (עריכה > הדבקת תכונות). צורתו של העצם השני אינה משתנה אולם תכונותיו, כדוגמת המילוי והקו, משתנים (ראה איור 22). 200 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איורד 22 מאפייניה של כובעה של הדמות השמאלית הועתקו. מכנסיה זנעליה של הדמות הימנית נבחרנן ויושמה עליהם הפקודה 8818 5 פרק 16: פעולות על נתיבים 201 פעולות על נהיבים %ו5: כוו 2/1 לאחר שייצרת נתיב באמצעות כל אחד מכלי היצירה, תוכל לשנותו במגוון רחב של דרכים. פעולות שינוי אלה נקראות פעולות על נתיבים. פעולות על נתיבים הינן הליכים שמתחילים בנתיב אחד או יותר ומבצעים בהם פעולות שהופכות אותם לצורות חדשות. פרק זה סוקר את מרבית הפעולות על נתיבים. כמה מהפעולות המיוחדות נידונות בפרקים אחרים בספר. בפרק זה תלמד כיצד: * ליישם פעולות נתיבים שונות, תוך שימוש בתפריטים, בסרגלי פקודות ובתכניות. + לצרף עצמים לצורות מורכבות. 22 פריהנד.8 - מדריך ויזואלי מהיר נטימונו להדביק פנימה כדי ליצור נתיבים נגזרים. לפתוח ולסגור נתיבים. להשתמש בכלי סכין כדי לשנות נתיבים. לשנות את כיוונם של נתיבים. להסיר חפיפה של נתיבים. לפשט את הנקודות בנתיב. להוסיף נקודות לנתיב. להשתמש בפקודה 075606+ה1. להשתמש בפקודה תסחטק. להשתמש בפקודה חסות!]. להשתמש בפקודה ע0מ0ז0508ח8ז1. להשתמש בפקודה 517066 6ת8סא. להשתמש בפקודה 281 1056%. להשתמש בפקודה קסז0). להשתמש בפקודה 6קס[6עח. להשתמש בפקודה 80181126ז7. להשתמש בפקודה 6)סצ1 +56. ליישם מחדש פעולות על נתיבים באמצעות מקשי קיצור. פעולות על נתיבים מציעות שלוש, ולפעמים גם ארבע, דרכים לבחור באותה פקודה. מרביתם של התרגילים בפרק זה יפעילו את הפעולות באמצעות התפריט 1788 קיימת גם תבנית 5ח200:9110) (פעולות) שתוכל להשתמש בה כדי להפעיל את פעולות הנתיבים. בתבנית 06800005 (פעולות) 1 בחר ב-א60תג/ > 1785 > 5ח0ו9ז6ק2) (חלון > תוספות > פעולות). 2 מן התפריט הנפתח פתסו%ק2) (אפשרויות), בחר ב-1,80615 11166 (הסתרת תוויות) כדי להציג את התבנית עם סמלים כפקודות (ראה איור 1). פרק 16: פעולות על נתיבים איזד 1 התבלית 0-5 (פעולות) עם התזויות מוצגות (משמאל) [בלעדיהן (מימי). 23 | ₪ | |* צחסווקם ...עסח6זה קפחהז ד ...ההק 96| ...5066 סחהקא 56 5 פ'ומוסל) 00 פב | ס) 8|6856 ₪ מים | לחץ על המקש |ז0/01ח8וותס60, בעת לחיצה על סמל בתבנית פחסו!3זסס כדי ליישם על הפקודה את הקביעות הקודמות. דמיין לעצמך שייצרת איור של סופגנייה עם חור במרכזה. אתה זקוק לנתיב מסוג מיוחד כדי שתוכל לראות "דרך" החור. דבר זה נקרא בפריהנד 8605 66חוס1 (נתיבים מאוחדים). בתוכנות אחרות הם נקראים 08118 0105166 0). 204 טריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר יצירת 73%75 66חוסנצ (נתיבים מאוחדים) 1 השתמש בכלי מלבן כדי ליצור נתיב סגור מלבני. מלא אותו במילוי מדורג, שיקל עליך לראות את האפקט של הנתיבים המאוחדים. 2 שרטט עצם סגור אחר ומלא אותו בצבע אחיד, עבור חלקו החיצוני של הנתיב המחובר. 3 שרטט עצם סגור שלישי והצב אותו בתוך העצם שיצרת בסעיף 2. 4 בחר את העצמים שייצרת בסעיפים 2 ו-3 (ראה איור 2). איוד 2 לפ פעולת השיחוד. 5 בחר בפקודה ע]1001/ > חוס! (שינוי > חיבור). פעולה זו תיצור בעצם חור שתוכל לראות דרכו (ראה איור 3). איזד 3 שני העצמים לאחר האיחוד. אם העצם השני אינו נמצא כולו בתוך שטחו של העצם הראשון, החור יופיע רק במקומות בהם הייתה חפיפה בין העצמים. > לחץ על המקש ווא/חסווקס כדי לבחור בנתיב יחיד מתוך נתיבים מאוחדים. = אם תשנה את תכונות המילוי והקו של אחד מהנתיבים, שינוי זה ייושם על כל הנתיבים המאוחדים. הפרדת עצמים מאוחדים 1 בחר את כל העצם המאוחד. 2 בחר בפקודה 10610 > :51 (שינוי > הפרדה). העצם המאוחד יפוצל לעצמים נפרדים. פרק 6: פעולות על נתיבים 5 28 הל ל דיו 0 0 ל הדבקת עצם בתוך עצם אחר, מאפשרת למלא עצמים כך שפרטים שנמצאים מחוץ לעצם לא ייראו. העצם עם המילוי נקרא נתיב נגזר או מסיכה. הדבקת עצמים 1 שרטט כמה עצמים קדמיים שמכסים עצם שנמצא ברקע, כמו למשל מלבנים שחופפים כוכב (ראה איור 4). איוד 4 יש צורך בנתיב זר כדי שהמלבנים א ייראו מחוץ לנבולות הכוכב: 2 השתמש בכלי הבחירה כדי לבחור רק את העצמים הקדמיים, כמו המלבן, ובחר בפקודה !561 > )ט02 (עריכה > גזירה). 3 בחר את העצם שברקע ובחר בפקודה 6/1 > 105166 28516 (עריכה > הדבקה פנימה). העצמים המודבקים ייראו רק בתוך העצם שברקע (ראה איור 5). איור 5 כאשר המלבנים מודבקים בתוך הכוכב, הכזכב מתנהג כנתיב מע 9 מיפ לחץ על המקש וה/חסווסס כדי לבחור בעצמים שמודבקים בתוך הנתיב הנגזר. 266 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר הזזת עצמים שהודבקו 1 בחר בנתיב נגזר, נקודת בקרה בצורת יהלום תופיע על פניו. 2 גרור את נקודת הבקרה בצורת יהלום ושחרר את לחצן העכבר כאשר העצמים איזד 6 יהיו במקום הרצוי (ראה איור 6). זרור את נקודת היהלום (מוקפת -- לבחה בעינול), כדי להציב מחדש את עצמים שמודבקים בתוך הנתיב הנר 60 טיפים כדי לשחרר את העצמים המודבקים, בחר בנתיב הנגזר ובחר בפקודה )₪01 > וטס חח 60 (עריכה > גזירת התכולה). > כדי לעבד רק את הנתיב הנגזר מבלי להשפיע על העצמים המודבקים בתוכו, ודא שהאפשרות 68ח6וחס0 בתבנית מחסופחאזד אינה מסומנת. סגירת נתיב פתוחה 1 בחר בנתיב הפתוח. 2 בחר בתבנית 10506010 +20[60) (בקרת הנתיב). ס [ 3 סמן את האפשרות 0210566 (סגור). הנתיב ייסגר על ידי קו שיימשך בין שתי נקודות הקצה שלו (ראה איור 7). איוד 1 כדי לסגור נתיב פתוח, סמן את י האפשרות 1 :5)חוסס 0 (סגור) 066 ה ךז בתבנית 096 6 הז 00 5ח). [‏ 0] :פפותומת פרק 16: פעולות על נתיבים 207 סגירת נתיב פתוח בעזרת העכבר גרור אחת מנקודות הקצה של הנתיב והנח אותה על נקודת הקצה השנייה. הנתיב ייסגר (ראה איור 8). איור 8 כדי לסטור נתיב, ערור נקודת קצה אחת על נקודת הקצה השנייה. פתיחת נתיב סגור 1 בחר בנתיב הסגור שברצונך לפתוח. 2 בחר בתבנית ז5060)0ח1 20(601) (בקרת הנתיב). 3 סמן את האפשרות ח6ס0). העצם ייפתח על ידי השמטת קטע קו בין הנקודה הראשונה והאחרונה שנוצרו על הנתיב. בדרך כלל, אין זה משנה מה הוא כיוונו של הנתיב, שנקבע לפי סדר הנחת נקודות הנתיב בעת יצירתו. אתה עשוי לרצות לשנות את כיוון הנתיב בעת הצמדת טקסט לנתיב (ראה עמוד 237-241) או כאשר הנתיב משמש למיזוג. שימוע בפקודה שינוי ביוון עם מיזוגים 1 הכן מיזוג בין שני נתיבי קו פתוחים. בצע מספר קטן של פעולות כדי שתוכל לראות את העצמים שבמיזוג (ראה איור 9). איור 9 כאעור יוצרים 0000000000 היהי 1 מיזוג בין שני 0 נחיבים בעלי כיזון 0 שונה, נוצר מיזות 2 חלק. 7 2 לחץ על המקש )1.//תסוז20) ובחר אחד מהנתיבים המקוריים שבקצות המיזוג. 208 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 3 בחר בפקודה 0185 > קטח0168 > חסו601ז21 6/6786 (תוספות > ניקוי > שינוי כיוון). שים לב שצורתו של המיזוג השתנתה. הדבר נובע מכך שלשני הנתיבים המקוריים יש כעת כיוונים שונים (ראה איור 10). איוד 10 כאשר יוצרים ליוו - לו" מיזוג בין של , נחיבים בעלי צל- כיזונים ונים, מ צורתו של המ'זוג = ו משתנה. עם הכלי סכין, תוכל לפתוח נתיבים, לחתוך עצמים, לחורר עצמים ואפילו למחוק חלקי עצמים. שימוש בסכין 1 לחץ פעמיים על הכלי סכין (ראה איור 11) בארגז הכלים, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח שלו (ראה איור 12). איוד 11 הכלי סכין, בארגז הכלים. איוד 12 תיבת הדו-שיח של הסכין. 8 ]ו 01056 ₪ ומד | ש. 2 בחר באפשרות 6ח16608/ (יד חופשית), כדי ליצור קו גלי או קו בצורת עקומה. סמן את האפשרות )50191611 (ישר) כדי ליצור קו ישר. פרק 16: פעולות על נתיבים 209 69 טיפים > לחץ על המקש |ו/4/חסוופס בעת גרירת הסכין, כדי לבצע חיתוכים ישרים בלבד. = בעת הגרירה של קו חיתוך ישר, לחץ על המקש אוח5 כדי ליצור חיתוכים בזוויות של "5 3 קבע את הרוחב (0/1611) כדי ליצור רווחים בין החיתוכים. עובי "0" לא ישאיר כל רווח בין העצמים שייווצרו על ידי החיתוך. קביעת ערך גדול מאוד לרוחב, תהפוך את הסכין למחק שימחק חלקים מהעצם. 4 סמן את האפשרות 81[18ק ]גוס 021056 כדי לסגור את הנתיבים שיווצרו על ידי החיתוך. 5 סמן את האפשרות )₪ +1'18[1 כדי שהסכין יעקוב במדויק אחר תנועות העכבר. 6 לחץ 008 וגרור את הסכין על פני העצם או העצמים (ראה איור 13). איזר 13 אפקנים שונים שניתן ליצור באמצעות הסכין. רוחב גדול 4 7 הגדרת 660806 הגדרת 8080 7% 6 מיפ הסכין חותך רק עצמים שבבחירה. | ננוימוע בפקודה כ3!ז6/כ) 6עסוח6ה (הסרת הפיפה) 1 השתמש בכלי שרטוט חופשי (ראה עמודים 79-85) כדי ליצור עצם שחופף את עצמו. בדוק שהאפשרות 67]80ש2) 16106 410 (הסרת חפיפות אוטומטית), אינה מסומנת. 200 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 2 בחר בפקודה 21788 > קטח0108 > ק180ז6ש2) 606 (תוספות > ניקוי > הסרת חפיפה). שים לב שהשטחים החופפים הוסרו (ראה איור 14). איוד 14 תוצשות יישום הפקודה 8 ס8חפטס (הסרת חפיפה). מספר רב מדי של נקודות על נתיב עלול לגרום לבעיות בעת ההדפסה. הפקודה 511 (הפשטה) מאפשרת להסיר נקודות מיותרות. ננימוש בפקודה 510118 (הפשטה) 1 השתמש בכלי שרטוט חופשי, כדי ליצור עצם מורכב עם מספר גדול של נקודות. 2 בחר בפקודה 1785 > קטח0|68) > ץ111סוחו5 (תוספות > ניקוי > הפשטה). תיבת הדו-שיח של הפקודה תופיע על המסך (ראה איור 15). איור 15 תיבת הדו-שיח של הפקודה שוסוחו5 (הפשטה). 3 גרור את הסרגל כדי לשנות את הכמות (זחטסוח/) בשדה. ככל שהערך גבוה יותר, יגדל מספר הנקודות שיוסרו מהקו. שינוי גדול עלול לשנות את צורתו של העצם (ראה איור 16). 201 פרק 16: פעולות על נתיבים איור 16 - תוצאת יישום 7 הפקודה לפני . עווסוחו5. פנ / אפקטים מסוימים זקוקים לנקודות נוספות על הנתיב כדי לפעול כהלכה. הפקודה 5 406 מאפשרת להוסיף נקודות לנתיב. נטימותש בפקודה %6חוסש ₪00 (הוספת נקודות) 1 בחר בעצם. 2 בחר ב-%₪85 > 218001 > 15חוס 466 (תוספות > עיוות > הוספת נקודות). 3 בכל פעם שתבחר בפקודה, תתווסף לנתיב נקודה חדשה, שתמוקם בין זוגות של נקודות קיימות (ראה איור 17). איזד 17 תוצאת יישום שף הפקודה 400 . 6חוסס (הוספת = 6 נקודות). : / הפקודה 101018601 (הצלבה) מאפשרת ליצור עצם חדש, מהצורה שבה שני עצמים חופפים האחד את משנהו. ננוימוש בפקודה 560%ז9+ח! (הצלבה) 1 בחר בשניים או ביותר נתיבים שחופפים האחד את משנהו. 2 בחר בפקודה 1185 > 5ח0ו206191) 91 > 1075606ח1 (תוספות > פעולות על נתיב > הצלבה). 202 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 3 ייווצר נתיב חדש שצורתו היא כדוגמת השטח שבחפיפה (ראה איור 18). איזד 18 תוצאת יישומה של הפקודה ו (הצלבה). אחרי 9 מיפ הפקודה )96פזפוחו מוחקת מהבחירה את כל החלקים שאינם חופפים. הפקודה [סחט (ניקוב) מאפשרת להשתמש בעצם אחד כדי לחורר עצם שני. נטימוש בפקודה תסחש: (ניקוב) 1 בחר בשניים או יותר עצמים שחופפים האחד את השני. 6 מיפ כדי שגופים מרובי עצמים, כדוגמת טקסט, יוכלו לשמש כמחורר, בצע עליהם תחילה פעולת איחוד (חוס) (ראה עמודים 283-284). 2 בחר בפקודה 21185 > 005ו0191ק2) :791 > הסמטץ (תוספות > פעולות על נתיב > ניקוב). 3 העצם העליון ינקב חורים דרך העצם התחתון (ראה איור 19). איזד 19 לפני תוצאת יישומה של הפקודה תסחטש ניקוב). אחרי פרק 16: פעולות על נתיבים 23 5 מיפ הפקודות ]560זפוח! ו-תסחטש מוחקות את העצמים המקוריים, בעת שהן יוצרות את הנתיבים החדשים. כדי לשמור על העצמים המקוריים, לחץ על המקש אוח5 בעת יישום הפקודות הללו. או 99 מיפ שנה את הגדרות ההעדפות (ראה עמודים 402-403). %ו5: וק 6 הפקודה חסום(1 (איחוד) מאפשרת לבחור בעצמים רבים וליצור מהם נתיב אחד, מאוחד. נוימוו בפקודה חסוחנ (איחוד) 1 הכן שני נתיבים או יותר ודאג שהם יחפפו האחד את השני. 2 בחר בפקודה 1785 > 5ח0ו)20018) 281 > חסום(1 (תוספות > פעולות על נתיב > איחוד). 3 כל העצמים שהיו בבחירה יתאחדו לעצם אחד (ראה איור 20). 204 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזר 20 תוצאת יישום הפקודה חסוחנ) שיחול). וס 0 לפני 1 אחרי 6 מיפ אם לעצמים שנבחרו עבור הפקודות חסוחש, 590%ז6)חו או חסחטש יש מאפיינים שונים, העצם הסופי ישתמש במאפייניו של העצם האחורי ביותר. הפקודה 166צ21 (חלוקה) יוצרת נתיבים חדשים משטחים חופפים שבעצמים. ננימזונט בפקודה 6וופ (חלוקה) הכן שניים או שלושה עצמים חופפים. , בחר בפקודה %1785 > פחסוז8זסק2) ו[781 > 66וצוכ (תוספות > פעולות על נתיב > חלוקה). 3 נתיבים חדשים ייוצרו בכל מקום של חפיפה בין הנתיבים המקוריים (ראה איור [2). איוד 21 תוצאת יישום הפקודה פסוטום אחרי (חלוקה). 6% פרק 16: פעולות על נתיבים 25 הפקודה ץ0ח6ז508ח178 (שקיפות) מאפשרת ליצור הדמיה של מבט מבעד לעצמים. ננוימוש בפקודה ע6ח6זהס5חב3ּזד (שקיפות) איוד 22 חיבת הדו-שיח של הפקודה ץחה 7850 (שקיפות). 6% מיפ איוך 21 תעשת יישום הפקודה עסחסזהס5ח8דדך (שקיפות). 68 מיפ 1 הכן שניים או שלושה עצמים חופפים. 2 בחר בפקודה 21785 > 085ו80ז206) 281 > שסהסזהק5ה8זד (תוספות > פעולות על נתיב > שקיפות). כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של השקיפות (ראה איור 22). עסחסזהּקפחבּוד ]8 | ₪ ₪ 3 קבע את כמות השקיפות. אם הכמות נמוכה מ-50%, הצבע הקדמי ברור יותר. אם הכמות גבוהה מ-50%, צבע הרקע הוא הברור יותר. 4 לחץ 028 כדי לראות את האפקט 1805081606 (ראה איור 23). הנתיבים הוזזו אחרי לפני 0% שלא בדומה למילוי עדשה שקופה, פקודה זו "חותכת" את העצמים. הפקודה 00ז6 (חיתוך) מאפשרת להשתמש בעצם העליון כתבנית לחיתוך עוגיות. נוימועו בפקודה ססז6 (חיתוך) 1 בחר בכמה עצמים עם עצם אחד מעליהם. 2 בחר בפקודה 188 > 0206791005 81 > קסז) (תוספות > פעולות על נתיב > חיתוך). 206 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 3 כל העצמים שבתחתית ייחתכו ויישארו רק חלקיהם שהיו מונחים מתחת לעצם העליון (ראה איור 24). איוד 24 תוצאת יישום הפקודה קסז6 (חיתוך). 9 מיפ כדי להשתמש כבסיס לחיתוך, בטקסט שהומר לנתיבים, בטל את הקבצת הטקסט המומר (סטסזפחט) ובחר בפקודה חוסנ. פריהנד מציעה דרך להמרת קווים או נתיבים פתוחים לנתיבים סגורים, על ידי שימוש בפקודה 512066 6חאקאם (הרחבת קו). פקודה זו מאפשרת להמיר קווים לנתיבים סגורים שניתן למלאם כדוגמת מילוי עדשה או מילוי מדורג. שימוש בפקודה 507066 חקא (הרחבת קו) 1 בחר בנתיב לשינוי. 2 בחר בפקודה 1188 > 061800008 1 > 517066 6ההקאם (תוספות > פעולות על נתיב > הרחבת קו). תיבת הדו-שיח תופיע על המסך (ראה איור 25). פרק 16: פעולות על נתיבים 207 איוד 22 חיבת הדו-שיח של הפקודה 686 סשחהסא (הרחבת ק). איזד 26 תוצשות יישום הפקודה 0ח8סא 6זו (הרחבת 7 שימוט 6אסוו ההק :ווסועצ ש ‏ ןי = = = ₪ 2 |/ 8 :וס 5 סוחזו| זס)ו. | [6 3 קבע את הרוחב הסופי הרצוי עבור העצם. 4 קבע את צורת כיפת הקו (6080), החיבור (הוס1) והגבלת הזווית (ז16וא ]ווחו ]). שים לב שלמרות שאלה הינן קביעות עבור הקו, הנתיב שיתקבל יהיה נתיב עם מילוי. 5 לחץ 008 כדי ליצור נתיב חדש עם מילוי (ראה איור 26). אחרי לפני בפקודה +56ח! (הזחה) 1 הכן נתיב סגור. 2 בחר בפקודה 21788 > 005ו81ז6כ2) 7811 > ו[1גש )1856 (תוספות > פעולות על נתיב > הזחת נתיב). תיבת הדו-שיח של הפקודה תופיע על המסך (ראה איור 27). 208 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איור 27 תיבת הדו-שיח של הפקודה חס ]50ח! (הזחת נתיב). איוד 28 תוצאת הפעלת הפקודה )56ח! חז עם ההנדרות השונות. 9 טיפ חזבּ: זס5ח| ₪ הסוח ] 1 ן ו | ן שוחו זווא | בשדה 51608 (צעדים) קבע את מספר העותקים שברצונך ליצור. אם מספר הצעדים גדול מ-1, בחר ב-החס!ות(1, זסו87] או זסז68צן מן התפריט הנפתח כדי לקבוע את המרחק בין העצמים המוכנסים (ראה איור 28). וחזסזוח( ₪ העצם המקורי 8 ... ₪2 השתמש בסרגל כדי לקבוע את גודלו של העצם החדש. מספרים חיוביים יציבו את העצמים החדשים בתוך העצם המקורי. מספרים שליליים יציבו את העצם החדש מחוץ לעצם המקורי. כאשר התוצאה תשביע את רצונך, לחץ א). יווצרו עצמים חדשים מוזחים מהעצם המקורי. זז שכפולים שנוצרו על ידי הפקודה הו ו6פח! הינם עצמים מקובצים. 209 פרק 16: פעולות על נתיבים הפקודה 1780181126 מאפשרת לעוות עצם לצורך יצירת אפקטים דרמטיים. נוימוש בפקודה 6כו1ּ4סבּז-] 1 2 3 4 איור 29 הצאה המתקבלת מיישום הפקודה 8 6% טיפ בחר בעצם שברצונך לעוות. ודא שהאפשרות [111 5/60/0206 מסומנת בתבנית ז10506610 +20[60). בחר בפקודה 118 > 121800 > 780181126/. חזור על הפעולה עד שהתוצאה תשביע את רצונך (ראה איור 29). אחרי שלוש פעמים לפני 6" ₪ השתמש בפקודה ₪06 > חוס!. (שינוי > חיבור) כדי ליצור חורים בעצם הסופי. הפקודה 6קס!6עגו מאפשרת לעוות עצמים לצורות אחרות. ננוימוש בפקודה 6ססופצח= (מעטפה) 1 איור 30 תיבת הדו-שיח של הפקודה 8 2 בחר בעצם אחד או יותר. בחר בפקודה 185 > 215608 > 6קס|סטתם (תוספות > עיוות > מעטפה). תיבת הדו-שיח של הפקודה תופיע על המסך (ראה איור 30). 7 ]000|006 = זז ך] | השתמש בידיות העקומות (ז36216) בחלון התצוגה, כדי לשנות את גבולותיו של העצם. 2000 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר או השתמש בתפריטים הנפתחים הקבועים מראש, כדי ליישם למעטפה צורה מוכנה מראש. 3 לחץ 00% לאחר שהתוצאה תשביע את רצונך. המעטפה תיושם על העצם ותשנה את צורתו בהתאם (ראה איור 31). איור 31 תוצאת יישומה וא | 9 לפני של הפקודה 6 (מעטפה). / אחרי הפקודה 510055 מאפשרת ליצור מראה של עצמים המונחים מעל הרקע. נטימוש בפקודה 0055= (הבלטה) 1 בחר בעצם אחד או יותר. בחר בפקודה %1185 > 0210906 > 0055חת (תוספות > יצירה > הבלטה), כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של הפקודה (ראה איור 32). איוד 32 תיבת הדו-שיח של הפקודה 58 (הבלטה). 8 :מע |[ חס ] :עזב/ - [ : | /- 0 | 4 >< ומס | 6 15 0 ישן 301 פרק 16: פעולות על נתיבים 2 לחץ על אחד מ-5 הסמלים שבראש התיבה, כדי לבחור את צורת ההבלטה הרצויה - 0055ו6, 460055, [00156, 11686 או +!וטף (ראה איור 33). איזר 33 תוצאות ההנדרות השונות בפקודה 58 + 4% -| ( 4 0 3 השתמש בתפריט הנפתח /ז9/ (שינוי), כדי לבחור בין 020011851 או זס|6:0 (ניגוד או צבע). 4 התאם את הסרגל ץזג/, כדי לקבוע עד כמה העצם החדש יהיה שונה מהעצם המקורי. 5 הגדר את העומק בשדה 11ק26, כדי לקבוע עד כמה השיפוע יהיה ברור. 6 קבע את הזווית בשדה [86ַח./, כדי לקבוע את מיקומם של השטחים הבהירים והכהים בהבלטה. 7 סמן את האפשרות 3686 50 (שוליים רכים), כדי ליצור שינוי גס פחות. 8 לחץ 006 לאחר שהתוצאה תשביע את רצונך. שימוש בפקודה 013 +46063 (חזרה על תוספת) למרות שחלק ניכר מהפעולות על נתיב נמצאות גם בתפריט ץ/1/1061, השימוש בהן מתוך התפריט 81785 ייתן בידיך פקודה נוספת. כאשר בוחרים בפקודה מתפריט 5 או מהתבנית 5ח0ו200781), הפקודה תופיע בראש תפריט ה-20085 כ-...606ק6. ולפיכך, אם תרצה להפעילה שנית, אינך צריך לשוב ולחפשה בתוך תפריטי משנה. תוכל פשוט לבחור בה מראש התפריט. 9 מיפ תוכל לעבוד אפילו מהר יותר, על ידי שימוש במקשי קיצור עבור הפקודה +69ס86. מקשי " הקיצור במקינטוש הם +-16ח0-5ח9ווח0ס6 ומקשי הקיצור בחלונות הם א-8ח5-ו1ה-חו0. 202 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר ב 1 ,א יי ו 0 00% 00 לכי ב" 00 טס ורי > וק שאש, 6ול: ₪6 זזיי) 5 (חוספות מיוחדות) 005 0כי/2: מכ 9% 5 הן תכונות מיוחדות שמתווספות לפריהנד. בעת התקנתה של פריהנד היא טוענת קבוצה של 288% שמובנות בתוכה. אלה הן התוספות של חברת 8908 ואינך נדרש לשלם עבורן במיוחד. תוכל גם לקנות תוספות של חברות אחרות. תוספות מיוחדות אלה נקראות תוכנות צד שלישי והן בדרך כלל, מתוחכמות יותר מאלה הבסיסיות. פרק זה מתאר את העבודה עם מרבית ה-%1185 (תוספות) של חברת 8070160618]/. אחדות מהן, כמו 410 ו-0881 נידונות ביתר פירוט בפרקים אחרים בספר. 204 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר שימום איוד 1 ארגז הכלים 8זוא. בפרק זה תלמד כיצד: לפתוח את ארגז הכלים של 01785. להשתמש בכלי מ0וז₪018 32 (סיבוב התלת-ממדי). להשתמש בכלי 1,605 11566 (עדשת עין דג). להשתמש בכלי 6פַ0טח5 (מריחה). להשתמש בכלי שש800ו51 (הצללה). להשתמש בכלי ח6ו]8ט0ס (חספוס). להשתמש בכלי 560100061 (טפטפת). להשתמש בכלי זסזזו]/ (מראה). להשתמש בכלי )1105 8016ז2) (זרנוק גרפי). להשתמש בכלי 8606 (כיפוף). לעבד ולשנות צבעים באמצעות 01:85 5זס001. להשתמש ב-0)78 קפזי. להשתמש ב-1785< של 10068 1686 עקות 1261616 (הסרת תיבות טקסט ריקות) וב-20]01%) 1%88166 1100506 1261616 (הסרת שמות צבעים שאינם בשימוש). להשתמש ב-1185 של חברות צד שלישי. להשתמש ב-401ח8]/] 01185 (מנהל התוספות). להשתמש בפקודה 61:85 8/62081. תוכל למצוא תוספות 1185 בתפריט 21785 ובארגז הכלים המיוחד. בארגז הכדלים 468א 1 בחר ב-י60ח1/ > 8ז1א > 10015 178 (חלון > תוספות > כלי ה-018א). ארגז הכלים 10015 78 יופיע על המסך (ראה איור 1). <ן-]- המודו ו פרק 17: 0135 (תוספות מיוחדות) 5 2 השתמש בתפריט הנפתח 5חסו1ק2) (אפשרויות) כדי לבחור בפקודה 11166 5 או ב-1,20615 אוסו!5 (הסתרת או הצגת תוויות) כדי להציג את התבנית בצורה הרצויה לך. הכלי חסו60191 32 (סיבוב תלת-ממדי) מוסיף עיוות לפרספקטיבה של עצם, כאילו העצם הסתובב בחלל. לפני השימוש בכלי ח0ו₪0181 כ 3, עליך לקבוע את ההגדרות הבאות. קביעת הגדרות הכלי חסוז0%9ס4 30 1 לחץ פעמיים על הכלי הסוז₪09 32. בקרות הכלי יופיע על המסך (ראה איור 2). איור 2 בקרות הכלי 30 חסו)30)8. :חחסז] ומוס [* %סווס 088 ₪ ק :6 4.1 :החסז]) פ|סזק [ 4 0% סו 8 יא 5 יע 2 בחר ב-ץ585 (פשוט) והשתמש בתפריט הנפתח 01816], כדי לבחור את הנקודה שבה יתרחש הסיבוב. בחר ב-6116% 10056 (לחיצת עכבר), כדי לקבוע את נקודת הציר של הסיבוב באמצעות לחיצה על המסמך. = בחר ב-ת561601!0 01 ז026016), כדי לקבוע את המרכז הפיסי של העצם כנקודת הציר. בחר ב-ץ218011) 01 ז16ח026, כדי לקבוע את הנקודה כנקודת המרכז של העצם, בעת יישור עצמים בלתי זהים. > בחר ב-חו8וזכ0), כדי לקבוע את ציר הסיבוב בפינה השמאלית התחתונה של מסגרת ההתאמה שמקיפה את הבחירה. 206 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר (69 טיפים 3 קבע מרחק (1218/8006), כדי לקבוע את כמות העיוות שתיווצר בעת הסיבוב. השתמש בערך נמוך, כדי להשיג אפקט עיוות משמעותי. > הגדרות 84סאם (מומחה) מאפשרות לקבוע את נקודת הסיבוב לפי קואורדינטות א 5 5 במצב ח6סאם סימן פלוס (6 מופיע על הדף בעת הגרירה. הסימן "+" מראה את הנקודה שממנה נוצרת השלכה של הסיבוב. לאחר קביעת ההגדרות לכלי ח0ו0181 כ31, תוכל ליישם אותו על עצמים. שימוש בכלי 00900 30 (סיבוב תל-ממדי) איוד 3 בעת וערירת הכלי הסוס 30, יימשך קו מנקודת ההתחלה. גרור לאורך הקן כדי לקבוע את כמות העיוות שייושם על העצם. 69 מיפ 1 בחר בעצם או בעצמים שברצונך לשנות ובחר בכלי ח0ו191ס0 30. 2 אם בחרת ב-0110% 1/0086 (לחיצת עכבר), לחץ על העכבר וגרור את המצביע על אזור בעצם שיהיה מרכז הסיבוב. 3 גרור את המצביע הרחק מנקודה זו. קו יתמשך מהנקודה. ככל שתתרחק יותר, כך יגדל הסיבוב (ראה איור 3). 1 / = 4 בעת הלחיצה, תראה תצוגה של השינויים בעצם. 4 לאחר שהסיבוב ישביע את רצונך, שחרר את לחצן העכבר וצורתו של העצם. תשתנה (ראה איור 4). פרק 17: 90795 (תוספות מיוחדות) 207 איוד 4 תוצאות יישומו של הכלי סב חסו)08א (סיביב | אחרי א תלת-ממדי). / ש 0 מיפ בהגדרות צָ₪95 נקודת ההשלכה תהייה הנקודה בה נלחץ העכבר. שימוש בכלי 1.605 5676 (עדשת עין הדג) 1 בחר בעצם שברצונך לשנות. 2 לחץ פעמיים על הכלי 1,605 18]16/6]. תיבת הדו-שיח של הכלי תיפתח (ראה איור 5). ו : 0% ו 65 ] 6ע6ח5ו-] חיבת הדו-עיח של הכלי : 38 80ה15] 6 (עדשת עין הדג) | ₪ ה . 0 4 5 א ב 4 8008 | 3 גרור את הסרגל, כדי לקבוע את הכמות הרצויה בשדה 26150601106. א6שחסי) (קמור) או ערכים חיוביים יבליטו את העצם. 6000846 (קעור) או ערך שלילי ישקיעו את העצם. לחץ 08. 4 גרור את המצביע כדי ליצור אליפסה על השטח שברצונך לעוות. 5 שחרר את לחצן העכבר כדי ליישם את העיוות (ראה איור 6). 108 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איוד 6 תוצאת יישומו של | לופ סאואות 6 5 7 6 +" *5 לחץ על המקשים ווא/חסווק כדי ליצור עיוות מן המרכז כלפי חוץ. 69 מיפים 5% לחץ על המקש 6וח5 כדי לתחום את העיוות בצורת עיגול. הכלי ספַ0ט518 מספק דרך קלה ופשוטה להוספת שוליים רכים לעצם. שימוש בכלי 50006 (מריחה) 1 בחר בעצם או בעצמים שברצונך לשנות. 2 בחר בכלי 51086 מארגז הכלים 8ז1א. הסמן יהפוך לאצבעות. 3 גרור את האצבעות לאורך כיוון המריחה הרצוי. קו יתארך מן העצם. קו זה הוא אורכה של המריחה (ראה איור 7). איוד 7 גרירה עם אצבעזת המריחה, 4 /. קובעת את אורכז .רלה זכיזונו של * יי האפקט. | - ₪ ' -%- - 6 ] של 4 שחרר את לחצן העכבר כדי ליצור את המריחה (ראה איור 8). 109 פרק 17: 35ז4א (תוספות מיוחדות) איזר 8 תוצאות יישומז של הכלי 6 (מריחה). אחרי לפני 60 מיפים לחץ על הלחצן וו4/חסוופס כדי ליצור מריחה מן המרכז כלפי חוץ. מספר הצעדים במריחה נקבע בהתאם לרזולוציית המדפסת ב-זסו60ספח! זהסוחטססם (בקרת המסמך). אם המריחה נראית משוננת, בטל את המריחה, הגדל את הרזולוציה והפעל את המריחה ענית. בעת מריחת עצם עם צבעים, המריחה צריכה לדעוך אל צבעי הרקע. כדי לבצע זאת תוכל לשנות את צבעי המריחה. שינוי צבעי המריחה 1 לחץ פעמיים על הכלי 86ַ0ט51₪ בארגז הכלים 8ז1< כדי להציג את תיבת הדו-שיח של הכלי (ראה איור 9). איודר 9 תיבת הדו-שיח של הכלי 6 מאפשרת לקבוע את הצבעים שאליהם ידעכו המילוי והקן. 2 גרור צבעים ממערבל הצבעים (זפא:]/ זס0201)) או מרשימת הצבעים (זס001 %) אל הריבועים [11 (מילוי) ו-5/20%6 (קו). 3 לחץ 08 ויישם את המריחה כרגיל. 9 חדש בפריהנד 8 גרסה אחרת, מתוחכמת יותר של כלי המריחה היא הכלי ש50800. 0 1 3 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר נטוימועו בר 5300 (הצללה) בחר את העצם או את העצמים שברצונך לשנות. 2 לחץ פעמיים על הכלי 51800 בארגז הכלים 118א, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של הכלי (ראה איור 10). איוד 10 תיבת הדו-עויח של הכלי ]3 6]: [ 00 | 6 0זב1] | :6 | אחז ₪ | א [ ]1 ]4.% 100] 503 | ₪0 א 6 0] < | 6 | טשה 3 קבע את ה-6ק/1 (סוג) כ-₪086 11816 (שוליים קשים) או ₪680 8508 (שוליים רכים) או וז200 (זום) (ראה איור 11). איזד 11 שלושת סו הצ? 50865 508 5 זגו 8 (שוליים רכים) . (שוליים קשים) - החסס2 (זום) 4 קבע את צבע המילוי ([111) עבור הצל באמצעות התפריט הנפתח. השתמש ב-זס001 כדי לקבוע צבע מסוים עבור הצל. השתמש ב-50866 (צל) כדי ליצור צבע צל כהה יותר מצבעו של העצם המקורי. בחר ב-+ח1 (דילול) כדי ליצור צבע צל בהיר יותר מצבעו של העצם המקורי. פרק 17: 85ז4א (תוספות מיוחדות) 211 השתמש בסרגל עבור המילויים ז0010 ו-+ח:'1 כדי להתאים את בהירותו או כהותו של הצל. השתמש בסרגל 50816 (קנה מידה) כדי לקבוע את גודלו של אלמנט הצל. פחות מ-100% יצור צל קטן יותר מהעצם המקורי. מספר גדול מ-100% ייצור צל גדול יותר מהעצם המקורי. הגדר את ערכי 21186) (מרחק) א ו-ץ כדי לקבוע את מרחקו של הצל מהעצם המקורי. הכלי ח6ו81ַט0 (חספוס) משתמש בנתיבים חלקים ונקיים והופך אותם למשוננים ובלתי סדירים. דבר זה עשוי להיות שימושי ביותר ביצירת עבודת אמנות שתיראה יותר כעבודת יד ופחות מושלמת. ימוט בכלי חסתטטסה (הספוס) 1 בחר בעצם או בעצמים שברצונך לשנות. 2 לחץ פעמיים על הכלי מ8[6ט0] בארגז הכלים 8ז1א, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של הכלי (ראה איור 12). איזר 12 חיבת הדו-שיח של הפקודה חסוופטסף. השתמש בשדה +תטסות/ (כמות) או בסרגל, כדי להגדיל את מספר הקטעים לאינץ' שיתווספו בעת השימוש בכלי. לחץ על הלחצן פטס (גס), כדי ליצור נקודות פינה. לחץ על הלחצן 510011 (חלק) כדי ליצור עקומות. לחץ 02%). ודא שהכלי ח6ו]שָטס נבחר, לחץ על העצם וגרור. העיוות יגדל יחסית למרחק הגרירה (ראה איור 13). איוד 13 0 נקודות לאינץי תוצאת יישומו ₪? הכלי חפתפטסף. 77 59 א6%ואהק הכלי 6010000 מאפשר להעתיק צבעים בין עצמים. נוימועו בכלי מפטפת (ז6סק0ו90ע=) בחר בכלי ז00ק0ז3/60 מארגז הכלים 178<. המצביע ישתנה לדמות טפטפת. 2 הצב את הטפטפת על הצבע שברצונך להעתיק. 3 לחץ עם הטפטפת. אל תשחרר את העכבר. המצביע יהפוך לריבוע צבעוני קטן ובתוכו הצבע שנבחר. 4 גרור את הריבוע על המילוי או הקו של עצם אחר כדי ליישם עליו את הצבע (ראה איור 14). איור 14 שימוש בטפטפת כדי להעביר צבע מעצם אחד 2מה1. 6 חדש בפריהנד 8 הכלי זסוזווא מציע דרך אינטראקטיבית ליצירת מספר גדול של עצמים מסובבים ומושלכים. הגדרת בקרות הכלי זסזווו! (מראה) 1 לחץ פעמיים על הכלי זסזזו]/ בארגז הכלים 08 כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של הכלי (ראה איור 15). 3 פרק 17: 35ז1< (תוספות מיוחדות) מצב ציר תצוגה איזר 15 בחיבת הדו-שיח של הכלי זסח!ו תנדיר את הפונקציות השונות של הכלי, | חפ אם 1 השתמש בתפריט הנפתח וא (ציר) כדי לבחור את הציר שהעצם יושלך סביבו. [120018זס11 יצור השלכה משמאל לימין. [61104/ ייצור השלכה מלמעלה כלפי מטה. |20018]6//676008וזס11 ישליך לשני הצדדים, בעת ובעונה אחת ו ו-ץ1101ט]/ יצור השלכות מסביב למספר רב של צירים (ראה איור 16). האפקטים השונים [וחסלוזסזז (אופקי) עצם מקורי שנוצרים באמצעות הכלי זסחו. [6168/ 8 |הוחסקוזס11 (אנכי ואופקי) ‏ וגסוחט/י (אנכי) 59- (= ח0ו₪6601 16ק111טוא א5 חסו0181 6וקוווטוא 5% (השלכה, 5 פעמים) (סיבוב, 5 פעמים) ₪8 978 כ 2 בהגדרות 16ק1011/], השתמש בסרגל כדי לקבוע את מספר הצירים שהעצם יושלך מסביבם. 0 2514 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 3 בהגדרות 10181016/], בחר במצב 60661 או 801816. 4 לחץ 008 כדי ליישם את ההגדרות. נטוימועו ל זסזזוו! (מראה) בחר בעצם שברצונך ליצור עבורו השלכה ובחר בכלי זסזזו]! מארגז הכלים 8 2 הזז את המצביע על פני שטח הדף ולחץ על הנקודה שההשלכה תתרחש סביבה. קו שיימשך מהנקודה יראה את הציר שהעצם יושלך סביבו (ראה איור 17). מראה של ההשלכה יוצג על המסך. איוד 17 שימוש בכלי זסחוו מציג את קו הציר ואת האפקט הנוצר. 3 גרור את הסמן עד אשר התוצאה תשביע את רצונך. 4 שחרר את לחצן העכבר כדי ליישם את אפקט המראה. לחיצה על החץ שמאל או ימין, בעת השימוש בכלי, מגדילה או מקטינה את מספר הצירים בהגדרות ה-6וסווטוא. > לחיצה על החץ מעלה או מטה, בעת השימוש בכלי, משנה את הגדרת 6וסטוטוא מ-360601 /-401916], לחץ על המקש \/חסווקס כדי לסובב את זווית הציר. 9 חדש בפריהנד 8 : הכלי 4056] סוחס8ז₪ (זרנוק גרפי) מאפשר לשמור עצמים וקטוריים ולגרור אותם, לאחר מכן, על הדף כדי לצייר באמצעותם, השימוש בזרנוק מתחלק ל-2 חלקים: אחסון העצמים בתבנית, והגדרת אופציות השימוש בכלי. : העצמים עבור ה-11056 10ק318) מאוחסנים כסדרות בחבנית הכלי. פרק 17: 4:85 (חוספות מיוחדות) 5 אחסון עצמים בתבנית 1056 6והסבּזכ) 1 איזר 18 התבנית 6ו80ז6 8 שבה ניתן לשמור עצמים בקבוצות 1056]. 9 | טיפים 0 לחץ פעמים על הכלי 11086 6380810 (זרנוק גרפי) בארגז הכלים 178 כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של הכלי. לחץ על הלחצן 6 כדי להציג את ההגדרות המתאימות (ראה איור 18). קבוצות בחר ב-אש6[ מן התפריט הנפתח 5615 (סדרות) כדי להוסיף סדרה חדש. בתיבת הדו-שיח שתופיע תוכל לקבוע את שמה של הסדרה החדשה. או אם ברצונך להוסיף עצמים לסדרה, בחר בסדרה מתוך הרשימה. בחר בציור שעל הדף והעתק אותו בפקודה 86% > 0ק00, או השתמש לשם כך במקשי הקיצור. לחץ על הלחצן ח! 2856. הציור יופיע בחלון התצוגה וכ-20[60%) (עצם) בתפריט הנפתח 15ח0%6;). העתק והדבק עבודות נוספות אל תוך הסדרה. העבודות יתווספו כ-20[6015) חדשים אל התפריט 0010015;). לכל סדרה אפשר לצרף 10 עצמים בלבד. הכלי 4056 סוחס3ז0 יכול לאחסן טקסט או עצמים שבנויים מנתיבים. סדרות 4056 6וחס8ז זמינות לשימוש בכל מסמך בפריהנד ולכל צורת עבודה עם התוכנה. 6 1 3 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר לאחר שיצרת סדרות 11056, עליך להגדיר עבורן את האפשרויות, כדי לקבוע את הדרך שבה 11056 27801105) מניח עצמים על הדף. עוימוו בכלי 4058 078010 (זרנוק גרפי) 1 לחץ פעמיים על הכלי 11056 0ו(080) בארגז הכלים 8ז1א, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של הכלי (ראה איור 19). איזד 19 בקרות : ה-₪90010 סט 60 058 7+ 8 (זרנוק א גרפי), מאפשרות 0 לקבוע את צורת שש ₪ <=) הנחת העצמים ע? ב שי הדף. ספ 06: ₪ -- :חאו ₪ | סי :וס 2 השתמש בתפריט הנפתח ז2766) (סדר), כדי לשנות את סדר ה-20[6005) בסדרה. 1007 מציבה את העצמים לפי סדר מספרים. הס 886 880% (קדימה ואחורה) מניחה את העצמים בסדר עולה, ולאחר מכן בסדר יורד. ו00₪ת₪98 מניחה את העצמים בסדר אקראי. פרק 17: 85ז0א (תוספות מיוחדות) 117 איוד 20 שני הכוכבים המקוריים (מוקפים בעיגול) שימשו ליצירת כל הכוכבים שמופיעים בשיור. השתמש בתפריט הנפתח 8ח50801 (ריווח), כדי לקבוע את המרחק בין העצמים. 468 (רשת) מניח את העצמים בתוך רשת בגודל שהוגדר בשדה 1616 3716). 86 (משתנה) מניח את העצמים בריווח שהוגדר כ-11801 (צפוף) או 6 (חופשי). 18601 מניח את העצמים ללא מרחק קבוע ביניהם. השתמש בתפריט הנפתח 56816 (קנה מידה), כדי לקבוע את גודלם של העצמים. הוז110ת[1 (אחיד) קובע גודל מסוים לכל העצמים, 88601 מניח את העצמים בגדלים שונים. השתמש בתפריט הנפתח 01816 (סיבוב) ובגלגל הזווית, כדי להגדיר את סיבוב העצמים. החזס!1ח(1 קובע זווית מסוימת לכל העצמים, |4)ח6וח6זסח1 מניח את העצמים בסיבוב הדרגתי של עצם לעומת קודמו. וז88060 מסובב את העצמים ללא כל סדר קבוע. לאחר שתקבע את כל ההגדרות, גרור את הכלי 11056 10ז80ז2) על הדף כדי להניח עליו את גרפיקת הזרנוק (ראה איור 20). הכלי 6ח86 (עקלתון) מיישם עיוות על עצמים ויוצר מעין עטיפה, פנימה או החוצה, של קטעי נתיב. עוימוש בכלי 8600 (עקלתון) 1 לחץ פעמיים על הכלי 66 בארגז הכלים 18א, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של הכלי (ראה איור 21). |58 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איוד 21 חיבת הדו-שיח של הכלי ₪800 מאפשרת לקבוע את מספר הנקודות לאינץ: שיתווספו לעצם עם הפעלת הכלי, איור 22 תוצאת יישומו של הכלי 0ח88. החצים מראים את הנקודות מהן התחילה הגרירה ואת כיוונה. (69 מיפים | 6 ] 2 הזז את הסרגל או קבע את הכמות בשדה )חטסווו, כדי להגדיל או להקטין את מספר הנקודות לאינץ' שיתווספו. לחץ 08. 3 בחר בעצם וגרור עליו את הכלי, כדי ליצור עקלתון מעוגל (ראה איור 22). גרור למעלה, כדי ליצור עקלתון קוצני (ראה איור 22). = לפני אחרי אחרי > הנקודה בה מתחילה הגרירה הינה נקודת המרכז של העיוות. *= כמות העיקול נקבעת על ידי אורך הגרירה. פרק 17: 4:95 (תוספות מיוחדות) 319 ננוימוש בתיבת הדו-שיח עול |סז4ח60 זס!וס6 (בקרת הצבע) 1 בחר בעצמים שברצונך לשנות. 2 בחר בפקודה 1785 > פזס]020) > 600701 זס!0?) (תוספות > צבעים > בקרות צבע), כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח [0ז)תס<) זס001 (ראה איור 23). 0 5% 8 : | |0זוח60 ז0ו₪0 2 | ]| 1 (בקרת הצבעים). 0 6 ל ]| ]ה 80 3 בחר בצבעי א ץ]/01, ₪08 או 11.5. 4 השתמש בסרגלים או בשדות המתאימים, כדי להוסיף או לגרוע צבעים מהעצמים שבחרת. ערכים חיוביים יוסיפו צבע ערכים שליליים יגרעו צבע. 5 סמן את האפשרות שש6וע6זק, כדי לראות כיצד השינויים משפיעים על העצמים שבבחירה, מבלי ליישם אותם עליהם. 6 לאחר שהתוצאה תשביע את רצונך, לחץ %(0). השינויים ייושמו על העצמים. ₪ מיפ תיבת הדו-שיח |סז1ח60 זסוס6 פועלת רק על עצמים שנצבעו בצבעי פרוצס ואינה פועלת על כאלה שנצבעו בצבעי ספוט (6000). פריהנד מציעה תוספות 0:85 נוספות שמשמשות לעבודה עם צבעים: ה6אז8כש 35ס) (הכהית צבעים), 5זס]20) ח66ו[1.18 (הבהרת צבעים), 5ז620]0 816זט581 (הרוויית צבעים) ו-01015?) 1265801816 (הסרת רוויה מצבעים). הכהייה או הבהרה עול צבע 1 בחר בעצם או בעצמים שברצונך לשנות. 2 בחר בפקודה 08 > 8זס[020 > 8זס|020 ח28766] או פזס[00 ח1.18016 (ראה איור 24). 220 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזר 24 תוצאות השימוש בפקודות ח66ח8ם 005 [-ח6זה1 5סו00. האיור המקורי מסוו 1 הבהרת הכהיית ₪ צבעים צבעים 3 00105 ח6אז28] מקטינה את ערכי הבהירות של הצבע בקפיצות של 5%. 4 %ז0010 ח16[16, 1 מגדילה את ערכי הבהירות של הצבע בקפיצות של 5%. 5 כדי להמשיך להכהות או להבהיר את הצבעים, חזור על הפקודה ככל שתרצה (ראה עמוד 301). הרוויית צבעים והסרת הרוויה 1 בחר בעצם או בעצמים שברצונך לשנות. 2 בחר בפקודה 1785 > 8זס001 > 8זס|00 58001916 או 5זס[020 658101816. 3 5ז00|0 17866ו581 מגדילה את ערכי הרוויה בקפיצות של 5%. פעולה זו מוסיפה חיים לצבעים עמומים. 4 5:ס[020 12658101816 מקטינה את ערכי הרוויה בקפיצות של 5%. פעולה זו מקטינה את חיותם של הצבעים. 5 כדי להמשיך בהרוויה או בהקטנת הרוויה, חזור על הפקודה ככל שתרצה (ראה עמוד 301). פרק 17: 0795 (תוספות מיוחדות) 1 פריהנד מציעה כמה תוספות לעזרה בניהול הצבעים ברשימת הצבעים ובמסמך. קביעת שמות לכל הצבעים בחר בפקודה 1785 > 620105 > 8זס6001 ]1/ 6ווואצן (תוספות > צבעים > קביעת שמות לכל הצבעים). כל הצבעים שבהם צבועים עצמים במסמך ושאינם מופיעים ב-1/18% 020101 (רשימת הצבעים), יופיעו ברשימה עם שמותיהם המציינים את ערכי ]6 שלהם (באחוזים). מיון רשימת הצבעים לפי שם הצבע בחר בפקודה 1185 > 8זס[0?) > 6הופצ1 עט /1,18 זס001 5014 (תוספות > צבעים > מיון רשימת הצבעים לפי שמות). צבעי ברירת המחדל יופיעו ראשונים ולאחריהם, שאר הצבעים, ממוינים לפי אחוזי הצבע שבהם. צבעים שמכונים בשמות, יופיעו בסוף הרשימה (ראה איור 25). איזר 22 אחרי לפני תוצאת יישום 5 5 הפקודה 50 עפ 1.158% זסו60 סוחפצ (מיון : חס ₪ [4 דשימת הצבעים | תל לפי שם). 6%גו ₪ חסו5153-3% ₪ חסוו3ב-ו60153 ₪ 6% 0 075 06 0% 0 0 00 6% שָ100 500 06 א ש100 5078 06 0% 820 510 176 6% צָ7?5 9 960 0% שַ65 5010 196 אס 674 5180 326 חן 0% שַ67 5179 326 1 אס 959 5070 50 0% צָ59 970 510 אס צ99 670 60 0 ש27 5770 516 0% צ27 5700 510 0% ש95 5070 56 0% 820 510 176 0% 99 600 60 אס 659 50708 196 0% 5 תזפ 96 ₪| | 5109054408 הסרת שמות צבעים שאינם בשימועו בחר ב-%785 > 1261606 > 8105צ1 1100566 (תוספות > מחיקה > שמות שאינם בשימוש). צבעים שאינם מיושמים על עצמים או על סגנונות, יימחקו. צבעי ברירת המחדל לא יימחקו גם אם הם אינם בשימוש. 69 | טיפ מחק צבעים שאינם בשימוש לפני ייצוא הקובץ לתוכנת עימוד דף כדוגמת 6008 !300 א[ 655זק <זרפטם), 2 נטימועו איוד 26 תוצאת יישום הפקודה 6 0005 860 (שימוש בצבעים אקראיים). פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר בצבעים אקראיים בחר בפקודה 0785 > 8זס001 > פזס|00 66הו8צ1 13800011200 (תוספות > צבעים > צבעים אקראיים). פקודה זו משנה את ערכיהם של הצבעים ב-1,180 זס001). צבעיהם של כל העצמים שהצבעים מיושמים עליהם ישתנו (ראה איור 26). פעולה זו יוצרת אפקטים מעניינים בעת שהיא מיושמת על איורים מופשטים. אחרי לפני 3-ו6151 ₪8 חסו+3-ו154פ 38 צ17 0ז6? 156 | 0% שָ75 510 250 6% 230 560 876 ₪ 0% 494 לת 475 אס 9 2990 106 0% ש95 5070 56 308 ש449 1770 956 | 0% שַ75 תפ ספ 0% 64 960 476 1 0% 594 4878 256 א? 45 8870 676 ₪ 0% 34 5070 476 אם תבטל את בחירתו של גוש טקסט לפני שתקליד בתוכו, תשאיר גוש טקסט ריק על הדף. קיימת תוספת מיוחדת שמוחקת גושי טקסט ריקים כאלה. הסרת גוש טקסט ריק נטימווו בחר ב-%18 > 1261666 > 3100%8 )אסך עזקות (תוספת > מחיקה > גושי טקסט ריקים) כדי למחוק את הגושים הריקים. שחוקק9 (השמנה) היא טכניקה שבה משתמשים מדפיסים בתהליך ההדפסה, כדי לפצות על העדרם של סימני התאמה על לוחות הצבע. פריהנד מאפשרת ליצור השמנות בעזרת התוספת ק118. למרות שפקודה זו היא פשוטה ביותר ליישום, לימוד והבנת ההגדרות הדרושות עבורה הוא עניין של שנות ניסיון רבות. אם אינך מבין בהשמנות וברצונך לקבוע ספזיך, התייעץ עם המדפיס שידפיס את עבודתך. ב-סְ9זד (השמנה) 1 בחר שני עצמים או יותר באיור שברצונך ליצור עבורו השמנה. פרק 17: 24785 (תוספות מיוחדות) 3 2 בחר בפקודה 1188 > 0216816 > 8ז1. תיבת הדו-שיח של ה-ק118 תופיע על המסך (ראה איור 27). איוד 27 תיבת הדו-עיח של הפקודה ס8דך. :וטואו קמזד || = || 025] 5 686 -] ---- 190000 זס!00 פ8ז1 7-7 6 החטחזואמות 056 7+ חסו600ז )חו) 156. 65 % 10 | :6060 ואוד ₪8008| | 3 בשדה 101 1187 הקלד את עובי ההשמנה המוצע על ידי בית הדפוס שלך, או השתמש לצורך כך בסרגלים . 4 אם בית הדפוס שלך מסכים לכך, סמן את האפשרות 8106/ וחטות1א9]/ 256) כדי ליצור השמנה בצבע החזק ביותר האפשרי. או 5 בחר ב-100₪01100 וז 1256 והקלד את הערך המוצע על ידי בית הדפוס שלך. 6 סנן את האפשרות 1187 ספוסטסא] (הם נקראים גם לעתים 020668). התייעץ עם בית הדפוס שלך מתי להשתמש בכך. 7 לחץ א0. ההשמנות ייווצרו (ראה איור 28). איוד 28 צהוב | תוצאת יישומה ְ סו של הפקודה 0 שוס]ו% הצהוב מתפשט ספדד. 6% אל תוך הציאן סו מס ציאן הציאן מתפשט אל תוך המגנטה עוס]/ץ הצהוב מתפשט 65 אל תוך המגנטה סו וח מגנטה 224 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 69 טיפ בעת יצירת השמנות, אתה יוצר עצמים חדשים שמטרתם ליצור )חחמסזפט בין העצמים המקוריים. אם תזיז או תמחק עצמים במועד מאוחר יותר, הזהר שלא להשאיר מאחור את העצמים המועומנים. נטימוש בתוספות ₪35 של צד-שליטי בנוסף ל-1795 של חברת 8070₪60/8//], קיימות גם תוספות של יצרנים מצד-שלישי שתוכל להשתמש בהן בפריהנד. תוספות אלה מאפשרות לבצע פעולות שלא ניתן בדרך כלל לבצען בפריהנד. 6010710015/ של חברת 518ח16א5, לדוגמה, נותנת בידך בקרה גדולה יותר על הצבעים מאשר אלה האפשריות באמצעות התוספות של פריהנד. תוספות פופולריות אחרות הן 2116018 :6010 771 של חברת 5 10 זסםושה] 312 של >אח6שוא28 ו-זסח5:!פטק 1 של 506 28ח6ע/. עקוב אחרי הוראות ההתקנה של התוספות האלה. לאחר שתתקין אותן, הן יופיעו בתפריטי ה-1:8 הרגילים של פריהנד או בתפריטים מיוחדים משלהן. תוספות 18 של צד שלישי עלולות להתנגש האחת ברעותה. לפריהנד יש מנהל תוספות מיוחד - ז808₪0)/ 1185 שמאפשר להפעיל את התוספות או להפסיק את הפעלתן. הדבר שימושי ביותר לצורך חיפוש מקור ההתנגשויות של התוספות המיוחדות. נטימוש ב-זִסחַהּח3ּ)] 1795 (מנהל התוספות) 1 בחר ב-1785 > 8867ח1/]8 81785 (תוספות > מנהל התוספות). תיבת הדו-שיח של מנהל התוספות תופיע על המסך (ראה איור 29). פרק 17: 24:95 (תוספות מיוחדות) 5 א כל ה 40 000007008 0000000000 בי יש ייה איזורד 29 לחיצה על סימני האישור של |* אפ התוספות השונות, פחסטום מפעילה או ום / 7 7 058 2 . . זה קטח08 5 8 ו 8 ו 6 שי סזפחוטום 5 ופוס שי ]וטס אי זה :ההחזוהזה שש ' )סקוה שי זפתום " סוק 0 הוה שש " 8 אי זו א הסוא אי 2 לחץ ליד שמה של כל תוספת, כדי להפעילה או להפסיק את הפעלתה. השתמש בתפריט הנפתח 1:005קכ) (אפשרויות), כדי להפעיל או להפסיק את הפעלתן של כל התוספות. נטימוש בפקודה 4013 +46063 (חזרה על פעולת 0183) לאחר שהשתמשת בתוספת מתוך התפריט 21185, הפקודה תופיע בראש התפריט כפקודת ...60681, שאפשר לחזור ולבצעה מאותו מקום, או באמצעות מקשי קיצור. מקשי הקיצור במקינטוש הם +-0-51111ח8ות ווס<). מקשי הקיצור בחלונות הם א-41-5018/-201). בוק 2+ - מ ו =-42 2% 0 - גרפים ותרעוימים זה המקום שפריהנד מתחילה באמת להיכנס ל"עסקים" - ביצירת גרפים ותרשימים מתמטיים. גם אם אינך מבין במתמטיקה של גרפים תוכל עדיין ליצור גרפים יוצאי דופן באמצעות פריהנד. בפרק זה תלמד כיצד: 6% לשבץ נתונים בגיליונות נתונים (5016865116618). 5 להשתמש בנתונים בגרפים ובתרשימים שונים. 5 לשנות גרפים ותרשימים. ליצור אלמנטים ציוריים מיוחדים, לצורך שיבוץ בגרפים. כדי ליצור תרשים או גרף, עליך לפתוח את גליון הנתונים ולהכניס בתוכו את הנתונים הדרושים. פתיחת גליון נתונים 1 לחץ על הכלי 0184 בארגז הכלים 8זוא. 2 גרור את המצביע עם הסימן + כדי ליצור מלבן על משטח העבודה (גודל המלבן קובע את גודל התרשים). גליון נתוני התרשים יופיע על המסך (ראה איור 1). 08 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזד 1 גליון הנתונים ₪ התרעוים, הנא המקוט בז תכיס את הנתונים עבור התרשים או הגרף. שדה הקלדת הנתונים [ אס || ]3006 | עסס ה זז 50 05ח98ווסח ד 7 ] 2 :תסו 60זם 603 | 6 זז זל 5 הכנסת נתונים בגיליון 1 2 6% טיפ הקלד את הנתונים בחלון הכנסת הנתונים כדי לשבץ אותם בתא הפעיל. לחץ הזטז6 או זסזת כדי לשבץ את הנתון בתא ולעבור לתא שמתחתיו. הקלד גם את הנתון עבור תא זה. לחץ על המקש 185 כדי להכניס את הנתון לתא ולדלג לתא שנמצא מימינו. השתמש במקשי החצים - מעלה, מטה, ימינה ושמאלה - כדי לזוז לתאים אחרים. תוכל להעתיק ולהדביק טקסט שמופרד בטאבים, ישירות אל תוך הטבלה. לאחר הכנסת הנתונים, עליך לבחור בסוג הגרף או התרשים שתיצור. הגדרת סגנון לגרף או לתרעוים 1 לחץ על סמל התרשים בראשו של החלון 0484. גליון הנתונים ייעלם ויופיעו אפשרויות הסגנון (ראה איור 2). 329 פרק 18: גרפים ותרשימים איוד 2 סמל הסגנון (מוקף 4 בעיגול), מחליף | 1 בין זליון נתונים קבין בקרות | | או | = | ₪ [ 6 ו התצווה של הקרף ל או התרעוים. :ו 5 :רו חס + 5 161 סח ₪ 2 0] :סקס 5 :תו זפופטו | .6 | | .אא ה ₪ ו מא א הצ חן צזסטותטוה )מכ , 7[ 58000 מסזם | -] קס) 801085 6ח606 1 7 ][ 2 לחץ על אחד מ-6 הסמלים המייצגים את צורות הגרפים השונים: 66קטסז2) הותט!00, ההתט]6-0 66א5480, 6חו,1, 16/, 4708/ ו-ז508110. כדי לראות על הגרף, את האפקט של שינוי הסגנון והמאפיינים השונים, לחץ על הלחצן עוסֶס4 (יישום) בראש חלון התרשים 6% מיפ 6 2 שימוש בגרף הוחט!ס6 6060 השתמש בגרף זה (ראה איור 3) כדי להשוות בין נתונים באמצעות 881% (עמודות). כל עמודה מייצגת תא אחד של נתונים. איזד 3 סמל הגרף טסב חוחט|סס, נטוימתט בגרף חוחט!0ס6 60א6) השתמש בגרף זה (ראה איור 4) כדי להשוות את התקדמות הנתונים. כל חלק של 81 מייצג תא אחד של נתונים. איוד 4 סמל הגרף 0 חוחט!סס. ננוימוש בגרף 6חו | השתמש בגרף זה (ראה איור 5) כדי להשוות מגמות נתונים לאורך תקופת זמן. כל קו מייצג טור אחד של נתונים. 2200 איוד 2 סמל ה2דף 8ח1/, ימונ איזרד 6 סמל הנרף 6וכ]. נטימונט איור 7 סמל הנרף 4708 נטימונט איוד 8 סמל הגרף ובורב צפריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר % בגרף 6ו השתמש בגרף זה (ראה איור 6) כדי להציג נתונים כחלק משלם. כל פרוסה מייצגת תא נתונים אחד. בגרף ₪768 השתמש בגרף זה (ראה איור 7) כדי להשוות את מגמת הנתונים לאורך פרק זמן. כל משטח מייצג טור של נתונים. ערכיו של כל טור מתווספים לאלה של הטור שמתחתיו. בגרף 56810401 השתמש בגרף זה (ראה איור 8) כדי להציג נתונים לפי צמדי קואורדינטות. כל קואורדינטה מייצגת טור אחד של נתונים המכיל שני תאים. לאחר שהקלדת את הנתונים בגיליון הנתונים, ובחרת את הסגנון המתאים לגרף, תוכל עדיין לשנות מספר רב של אלמנטים בגרף. בקרות אלה משתנות בהתאם לסוג הגרף שבחרת. שינוי רוחב עמודות בגרף איור 9 בקרות עובי הקו הווש חותטוס) זמינות עבור הגרפים 0 חוחטוסס אן 00 חוחט|סס. 1 לחץ על סמל הגרף תחזט001 030066 או על סמל הותט[0) 5180%60. 2 כדי לשנות את הרוחב שכל עמודה משתמשת בו בתוך גבולות השטח המוקצה לטורים, גרור את הסרגל או הקלד את הערך בשדה 161% חותט601 (ראה איור 9). | . . 31 פרק 18: גרפים ותרשימים איזד 10 תווש הוחטו60 (עזבי טור) של 85 (למעלה) ז-50 (שמטה). 3 לחץ על הלחצן ע1סק . כדי לראות את השפעת השינוי על הגרף (ראה איור 10). 3 = באך 0-70 5 0]]6-) אאשאחא 6 5 4 3 2 - 1 ב 0 מעצבים אמנים ג 0 שא=*** בש כ--=--= 66]() מא , 5 1 3 2 - 1 0 מעצבים אמנים שינוי רוחבו של אשכול טורים איוד 11 בקרות 005161 הטוש זמינות רק עבור גרפים טס חוחטוסס. רוחבם של כל הטורים שבאשכול משתנה ביל איוד 12 רוחב אשכול של 0 (למעלה) ו-50 (למטה). 1 2 לחץ על סמל הגרף המוט]00 66קטסז2) או על סמל מווט]00 5180%00. כדי לשנות את רוחבו של אשכול טורים, גרור את הסרגל או הקלד את הערך בשדה 1011או ז0210510 (ראה איור 11). ו זפ ]₪ 2 = 2 לחץ על הלחצן סק כדי לראות את השפעת השינוי על הגרף (ראה איור 12). 0 - ₪ = ₪ ₪ ₪ - ₪ 5 ₪ 0 212 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר הצגת ערני נתונים כל הגרפים, למעט הגרף 4168 מאפשרים להוסיף את הנתונים בתוך הגרף עצמו. סמן את האפשרות 0811 תו פז6סותטוו 12818 כדי לראות את הערכים הללו. הוספת צל נופל לכל הגרפים למעט הגרף 1,186 ניתן להוסיף צל נופל מאחריהם. סמן את האפשרות צ51800 ק0זכ] כדי לראות את האפקט. הוזזת מקרא הגרף כדי להזיז את המקרא מצידי התרשים אל ראשו, סמן את האפשרות 807085 1.68606 קס). כל הגרפים, למעט הגרף 16/ מאפשרים לקבוע האם להציג קווי רשת לאורך הצירים א ו-ץ (ראה איור 13). איזד 13 קווי הרשת של 03 פמט 4 =----‏ 0)]₪6)) בששנעצמח הציר ע מוצנים (למטה) ואינם מוצגים (למעלה). דל%ד ד צירת קווי רנשת 1 סמן את הריבוע % שמתחת לכיתוב 0271611865 כדי להציג קווי רשת אופקיים. 2 סמן את הריבוע צ כדי להציג קווי רשת אנכיים (ראה איור 14). איזר 14 -.. 7 :פשחו[טוז ₪ התיבות א ו-ץ | . ₪ המשמשות 5 להצנת קווי פא ץצ ה הרשת | ל ולהסתרתם. 3 פרק 18: גרפים ותרשימים החלק רב העוצמה ביותר של עיבוד טורים בגרף הוא בעבודה עם הצירים א (אופקי) ו-ץ (אנכי). גייד שינוי ערכי הצירים 1 בעת שהתרשים בבחירה, וחלון התרשים פתוח, לחץ על לחצן הציר % או על לחצן צ. תיבת האפשרויות תופיע על המסך (ראה איור 15). איזר 15 פתסוזם 0 פואה צ חיבת האפשרויות - של הציר ץ :םי פוא 318 החזסז] 6גו0וה 0 46 |הטחם א 7+ 0 :חגוחוחו!] 0 :תואב ו 0 :60660 :]הח אסוך נזסחווא :זסן ו [+ סו ] [* 6חסו] 58 066וח! 5 6סופזט אוזסוקן 2 בתיבת הדו-שיח 5חסו201) 8וא/ (אפשרויות הצירים) תחת הכיתוב 18א/ 65 (ערכי הצירים) לחץ על הלחצן 0818 וחסי] 0281601816 אם ברצונך שהמספרים לאורך הציר ץ יחושבו בהתאם לנתונים שהוקלדו בגיליון הנתונים. או לחץ על הלחצן [08ח8)/] כדי לקבוע ידנית את ערכי הציר ע. 3 בחר בתפריט הנפתח 8אז8] 110% זסן8]/ (סימני השנתות עיקריים), כדי לקבוע איפה יופיעו השנתות לאורך הציר ץ: 15א8 106 01055/ (לאורך הציר), 5 16 105166 (בפנים הציר) או 15א8 16 2018166) (מחוץ לציר). 4 בחר מן התפריט הנפתח 8:85 110% זסתו)/ (סימני שנתות משניים) כדי להציג את סימני השנתות הללו וכיצד הם יושבים על הציר ע. 5 בשדה )מטס6 הקלד את מספרן של השנתות המשניות. 24 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 6 השתמש בשדות א6]1זק ו-א11ג5 כדי להוסיף קידומות (כדוגמת סימן 5, למשל) וסיומות לנתונים שעל הציר ע. לאחר הכנת התרשים, תוכל לבצע בו שינויים. נצינוי תרשים קיים 1 בחר בתרשים שברצונך לשנות. 2 לחץ פעמיים על הכלי 081 בארגז הכלים 85ז001. או בחר בפקודה 1785 > 2811 > 261 (תוספות > תרשים > עריכה). 60 מיפים = אל תבטל את הקבצת התרשים או הגרף. ביטול ההקבצה יבטל גם את הקשר בין התרשים למידע שבגיליון הנתונים. > מאחר שכל התרשימים והגרפים הינם פריטים מקובצים, תוכל להשתמש בלחיצה על המקש ו-ו|4/חסוופס ולחצן העכבר, כדי לבחור בפרטים שנמצאים בתוכם. בעת יצירת 16 (עוגה) יש בידיך בקרות מיוחדות לשליטה על פרוסות העוגה. שינוי מקרא ה-6ו₪ 1 השתמש בתפריט הנפתח 1/6806 כדי להציג את האפשרויות עבור תרשים ה-716 (ראה איור 16). איוד 16 0 8 אפורויות המקרא 0 0 (0ח0.806 עבזר | 3 0 [רף 6ו. ה 2 בחר ב-51880810 מן התפריט הנפתח, כדי להציג את המקרא לצד התרשים. 3 כדי להציג את המקרא בסמוך לכל פרוסה, בחר ב-01911 מ מן התפריט הנפתח. 4 כדי שלא להציג את המקרא, בחר ב-6חסן מן התפריט הנפתח. פרק 18: גרפים ותרשימים 5 עגינוי החלוקה לפרוסות איזר 17 בקרות ההפרדה (חסו)8ז08ק56) עבור גרף 6ו2. איור 18 ערך הפרדה (חסו)9ז6908) ₪ 3, הזיז את הפרוסה השחורה הרחק משאר חלקי ה-6ו. הפרוסה הנפרדת היא זו שנוצרה מהנתון שבתא הנתונים הראשון שבגיליון הנתונים. 6 טיפ תא הנתונים הראשון יוצר פרוסה שניתן להזיזה משאר חלקי התרשים. כדי להזיז את הפרוסה הזאת, גרור את הסרגל או הקלד את המרחק בשדה 560819110 (ראה איור 7. הפרוסה הראשונה תוזז החוצה משאר חלקי ה-716 (ראה איור 18). - % ופ | ₪ 1ב ₪ 10]. )13.39%( )17.72%( )9.84%( )59.06%( כדי להקליד מספרים כתוויות, ולא כנתוני גרף, הכנס סימני מרכאות משני צידי המספר. ולפיכך, את השנה 1998 הקלד כ-"1998". פריהנד מאפשרת גם להוסיף גרפיקה לטורי התרשימים. גרפיקה זו שנקראת ק8זסוסון מאפשרת ליצור תצוגה חזותית של סוג הנתונים שבתרשים. הכנסת הקס3זףס+6וק בתררשים 1 מצא את הגרפיקה שברצונך לשבץ בתרשים (אפשר להשתמש בגרפיקת פריהנד או בקובץ מיובא). 2 בחר בגרפיקה והעתק אותה. 3 בחר באחד מהטורים של הסדרה שאליה ברצוגך להוסיף את ה-808זקס)סוש. 4 בחר בפקודה 308% > 60087 > הקאזקס0סוק. תיבת הדו-שיח של ה-ו100021801/ תופיע על המסך. 2566 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 5 לחץ על הלחצן חוו 28510 (הדבקה בתוך). הגרפיקה המועתקת תופיע בחלון (ראה איור 19). איוד 19 תיבת הדו-שיח של תספזףסוסו שבה ניתן להדביק את התמונה שתופיע בתוך וס עס התרעוים / 3% + | [06ב וטק שן | 6ם 6 כדי לחזור על הגרפיקה בתוך העמודה, סמן את האפשרות 6081/88 (חזרה). כדי למתוח את הגרפיקה בתוך העמודה, השאר את האפשרות בלתי מסומנת. 7 לחץ 06. ה-ו[ק1010818/ יחליף את העמודות בתרשים (ראה איור 20). אינד 20 דוגמת תרעוים סרטים תקליטורים שמשתמש בתמונת זו עבור הטורים. | 1 ? ג ָ 2. 2 ייושומים אחרים [פפפווב /או: 756 אין תוכנה שיכולה לבצע את כל שעולה בדעתך. לפיכך, יהיה עליך לעבוד גם עם יישומים אחרים במקביל לפריהנד. הדבר יכול להתבטא בייבוא קבצים מתוכנות אחרות או בייצוא קובצי פריהנד כדי שאפשר יהיה להשתמש בהם בתוכנות אחרות. בפרק זה תלמד כיצד: לייבא קובצי 117, 2107 ו-805. לשנות את גודלן של תמונות מיובאות. לשנות את הבהירות והניגוד של תמונות מיובאות. להפוך תמונות מיובאות לשקופות. ליישם פילטרים של פוטושופ על תמונות מיובאות. לשתול תמונות בקבצים ולשלוף אותן מהם. 308 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר לייצא קבצים. להגדיר את אפשרויות הייצוא של קובצי ביט-מפ. להשתמש בפקודה 8818 4אסקאם (ייצוא בשנית). להשתמש בתוספת 8ז1א )סו1ק. להמיר קבצים לקובצי כ של 0081ז0/ 46006. קרוב לוודאי שתרצה להוסיף לעבודותיך גם גרפיקה, כתמונות סרוקות, למשל. לצורך כך תצטרך לייבא אותן לפריהנד. ייבוא גרפיקה 1 2 איוד 1 סמל הפינה מראה שיש קובץ מוכן לייבוא. 4 איזר 2 גרירת סמל הפינה משנה את 2וד2 התמונה המיובאת. 6% מיפ בחר ב-116 > זסקוו] (קובץ > ייבוא). השתמש בתיבת הדו-שיח כדי למצוא את התמונה שברצונך לייבא. אם אתה מתכוון להדפיס את עבודתך, ייבא אליה קובצי 1171 או 575. לאחר שתפתח את הקובץ, צורתו של המצביע תשתנה לצורת פינה (ראה איור .)1 % לחץ עם סמן הפינה כדי לייבא את התמונה בגודלה המקורי. או גרר את סמל הפינה כדי לקבוע את הגודל הרצוי לתמונה (ראה איור 2). אם לא שינית את הגדרות העדפות הייבוא (ראה עמודים 405-406), התמונה המצורפת תהייה מקושרת לקובץ פריהנד ולא תיכלל בו, למעשה. אם אתה שולח קובץ פריהנד למקום אחר (כמו למשל, לשכת שרות) עליך לשלוח גם את התמונה המקורית ביחד עם הקובץ, כדי שאפשר יהיה להדפיסה כראוי. פרק 19: ייטומים אחרים 19 לוי ביי, קיימות דרכים רבות לטפל בתמונה מיובאת. שינוי גודל תמונה מיובאת באמצעות גרירה 1 הצב את כלי הבחירה על אחת מידיות הפינה של התמונה המיובאת. 2 גרור כדי לשנות את גודלה של התמונה (ראה איור 3). איור 3 גרור ידית פינה כדי לשנות את גודקה 2₪ תמונה מיובאת. 6% מיפ לחץ על המקש אוח8 בעת הגרירה כדי לשמור על היחסיות בין האורך והרוחב של התמונה. שינוי מספרי של גודל תמונה מיובאת 1 בחר בתמונה המיובאת ופתח את התבנית זס50601ח1 +20[60) (ראה איור 4). איזד 4 מק : |8 התבנית 001[מ בבכרשצ. בש לי שש בש סח ץז ות לומל תמונות. | 8 6 | ]שי / ו -22] 586% | ]| 100]ש סז |[ ו 220 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 2 השתמש בשדות א ו-ץ שמתחת לכיתוב % 80816, כדי לשנות את גודלה של התמונה. או קבע את המידות בשדות | ו-שו. 3 לחץ הזטז6 או זסוח כדי ליישם את השינויים. עיבוד תמונה מיובאת 1 לחץ פעמיים על התמונה המיובאת. 2 השתמש בידיות העיבוד כדי לסובב את התמונה או לשנות את גודלה (ראה איור 5). איור 5 תוכל לשנות תמזנה מיובאת על ידי שימוש בידיות העיבוד, או באמצעות כל אחד מכלי העיבוד. השתמש בכלי העיבוד (סיבוב, שינוי קנה מידה, השלכה, חיתוך) כדי לעבד את התמונה. פריהנד מאפשרת גם לשנות את צבען של תמונות 117% ו-101/ של גווני אפור או שחור-לבן. צביעת תמונה מיובאת 1 בחר בתמונת גווני אפור או שחור-לבן. 1 פרק 19: יינטומים אחרים 2 גרור דוגמית צבע מ-1,18 זס!60 (רשימת הצבעים) או מ-ז6או1 זס|60 (מערבל הצבעים) (ראה איור 6). איוד 6 גרור דונמִית צבע על תמונת 107 או ==1ד של גוו אפור או שחור-לבן, כדי לשוות את בהירות התמונה או את ניטודיותה. | - | > פריהנד מאפשרת גם לשנות את הגוון ואת הבהירות והניגוד של תמונות 1171 או 07 של גווני אפור או שחור-לבן. נטינוי גוון של תמונה מיובאת 1 בחר בתמונת גווני אפור או שחור-לבן. 2 פתח את התבנית ז506000ח1 +20[60) ולחץ על הלחצן ₪64 (עריכה). תיבת הדו-שיח של התמונה תופיע על המסך (ראה איור 7). איור 7 חיבת הדו-שיח חח (דמות) מאפשרת לונות את בהירות התמונה ואת הניגודיות שלה. ו 1 3 לחץ על בקרות הניגוד והבהירות או הזז את הסרגלים, כדי לשנות את התמונה. >= תוכל לשנות את גוון הצבע של חלק מהתמונה על ידי הנחת אחת מעדשות המילוי השקוף על התמונה המיובאת (ראה עמודים 170-175). = עיבודי תמונות מיובאות עלולים להאריך את זמן ההדפסה. אם הדבר אפשרי, בצע את השינויים על התמונות המקוריות וייבא אותן מחדש לפריהנד. 12 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר הפיכת תמונה לשקופה 1 בחר בתמונת גווני אפור מיובאת. 2 סמן את האפשרות ]ת6ז508ת198 (שקיפות) בתבנית ז6010ק5ה1 020[606. העצמים שמאחורי התמונה, ייראו מבעד לשטחים הלבנים (ראה איור 8). איור 8 תוצאת יישומה של האופציה ]קחד (שקיפות) על תמונת גווני אפור. לפני, תמונה |/) אטומה . אחרי, תמונה שקופה תוכל להשתמש בהתקני חו-פָט!/ תואמי פוטושופ שבתוך פריהנד, כדי לעבד תמונות מיובאות. נותילת פילטרים של פומועופ בפריהנד (מקינטועו) הזז או העתק את ה-5חו-שט!7 של פוטושופ (או כינויים שלהם), אל התיקיה בת51516: 016018ז80]/: 85ז)א. פרק 19: ייננומים אחרים 3 ננותילת פילטרים של פומושופ בפריהנד (חלונות) הזז או העתק את ה-5ח8-1ט[? של פוטושופ (או קיצורי דרך שלהם), אל התיקיה 5 ותהזקס/: 11165 מה הוותס<): 0816018ז180/: 85ז). 9 מיפ פילטרים של פוטושופ מופיעים בתפריט 85שא של פריהנד עם הקידומת =חוד לפני שמם. פילטר יופיע בצורה כזו, למשל: זטום /8008= ==וד]. ציון זה מראה שהפילטר יפעל רק עם תמונות ביט-מפ. יישום פילטר פוטושופ על תמונת --וד 1 בחר את תמונת ה-/11 המיובאת. מהתפריט 81785, בחר בפילטר פוטושופ שברצונך ליישם. אם תופיע תיבת דו-שיח או חלון הגדרות, בצע את ההגדרות הדרושות לפעולתו של הפילטר. 4 הפילטר מיושם על התמונה (ראה איור 9). איזד 9 הפיקטר !3808 זטום יושם על תמונה מיובאת. 244 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר שליפת איוד 10 תיבת הדו-שיח של 5אחו.] מאפשרת לחלץ תמונה שתולה מתוך קובץק פריהנד. 6% טיפ בעת השימוש בפילטרים של פוטושופ על תמונות "111 בפריהנד, התוצאה המתקבלת היא תמונת 117 שתולה. כדי לשמור על גודל קובץ קטן, השתמש בתכונה )51780 (שליפה) שבתיבת הדו-שיח של 1.18% (קישור). תמונה שתולה 1 בחר בתמונה שתולה בתוך קובץ פריהנד. 2 לחץ על הלחצן 1.165 ב-5000001ה1 )0[60כ) כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח ו (ראה איור 10). 906 5 קוו כ ות : :106300 3 הלחצן ]190א₪ פותח את תיבת הדו-שיח של החילוץ, שמאפשר לבחור בשם ובמיקום עבור התמונה המחולצת. כדי להחליף תמונה מיובאת אחת בתמונה אחרת, לחץ על הלחצן פפַח608 ובחר בקובץ חדש. פריהנד מציעה מבחר דרכים להמיר או לייצא קובצי פריהנד למתכונות שניתן להשתמש בהן בתוכנות אחרות. מאחר שכמה מהפורמטים משנים את מראהו של הקובץ, יהיה עליך לבחור בפורמט שמתאים לצרכיך. ייצוא קבצים 1 בעת שהקובץ פתוח, בחר בפקודה 1116 > אסקאם (קובץ > ייצוא). תיבת הדו-שיח של ייצוא המסמך, תופיע על המסך (ראה איור 11). פרק 19: יינטומים אחרים 5 איוד 11 << תיבת הדו-שיח של ייצוא מסמך. ספר פוטושופ | ) פריהנד ב") תיקיה חדשה ב") תמונות ") 000% 6098חוא שם הקרבץ: 685 אוסאווה עו | בוטל שמורכפוג: (פקפ.] 5 808 4 פסופסוסתק [- ן מ עס 0/6005 56160166 = ] הז ו ₪ 20 6 שפס 2 שים לב לשמו של הקובץ במרכזה של התיבה. השם מכיל סיומת שמציינת את פורמט הקובץ ואשר התווספה, אוטומטית, על ידי פריהנד. 3 אם הדבר אפשרי, שנה את פורמט הקובץ על ידי בחירה מן התפריט הנפתח תס . 4 סמן את האפשרות ץ]חס 00[60)5 5616060 כדי לייצא רק את העצמים שנמצאים כרגע בבחירה. 5 לאחר שתבחר בפורמט, לחץ על הלחצן 56000 כדי לבחור בתכונות שמתאימות לפורמט שבחרת. (אפשרות זו תופיע עבור כמה פורמטים בלבד). אם תבחר בפורמט ביט-מפ, כדוגמת "6021 או 1050, יהיה עליך להגדיר את אפשרויות הביט-מפ. הגדרת אפטרויות הבים-מפ 1 לאחר שתבחר בפורמט ביט-מפ, בתיבת הדו-שיח של ייצוא הקבצים (ראה איור 1) לחץ על הלחצן 5000 כדי לפתוח את תיבת ברירות המחדל של הפורמט (ראה איור 12). ד איוד 12 5 )וסקא= קבּחווום חיבת הדו-שיח של ייצוא תמונת : 1 ₪ לק 360 ביט-מפ. ֶ ו [= ן וח 0 סז 80 665גסמ החכוה + ] שי 246 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 2 בחר מתוך התפריט הנפתח ה0ס:וזט6501 (רזולוציה), או קבע את הרזולוציה בשדה המתאים. 3 השתמש בתפריט הנפתח 8ח11851-וזח/ כדי לקבוע את כמות ההחלקה או הריכוך שייושם על התמונה. 4 כדי ליצור ערוץ אלפא שניתן יהיה להשתמש בו כמסיכה בתוכנות כדוגמת פוטושופ ו-ז281016 [1'78018, סמן את האפשרות |6מח8ו!ס 81118 18601066. כדי שערוץ האלפא יכיל את הרקע, סמן את האפשרות 0[₪665ת1 8הק| טס אס8ט. 60 מיפ כדי לשנות את ברירת המחדל של הגדרות ייצוא ביט-מפ, שנה את ההגדרות בהעדפות צחססא= סקוו (ראה עמודים 405-407). לאחר שתגדיר את אפשרויות הביט-מפ, יהיה עליך להגדיר כמָה אפשרויות ביט-מפ + נוספות, בהתאם לפורמט הקובץ. הגדרת אפשרויות בים-מפ נוספות לחץ על הלחצן 50000 כדי להציג את האפשרויות לפורמט שבחרת (ראה איורים 7). בחר ב-ון1ק26] זס!00 (עומק הצבע) לסוג הפלט הדרוש לך. לדוגמה, אם ברצונך לכלול ערוץ אלפא בתוך קובץ ‏ 167/, תבחר 8הכ81 וואו 8ט-32. (ראה פרק, 20 "גרפיקת 60/ ואנימציה", כדי להגדיר את אפשרויות הייצוא לקובצי "031, ו-סצום). 1 - 2% בחטוזםם <ואם האפעורויות עבור קובץ 8. 9-8 7+ :6 זסוס) 0 7+ 0 6 24 ₪ ןג חואו 32-08 .7+ | מ | 3 איור 14 האפערויות עבור קובץ דסום. הפוה הזויט ו:2-8 8 פרק 19: יינעומים אחרים 127 איזד 15 פסוום הּחזבּ ד האפשרויות עבור קובץ 8ַחָזד. 67 :000 זסוסש ) ₪ 2% הק|ג תווש ו32-0 7+ 690 ]חס | ][ 8008 | איזד 14 0 פתפטפם וד האפעורויות עבור קובץ ==וד. *) | 060% זסוסם 2 6 קחוש 32-90 7+ | 8008 איוד 17 האפעורויות עבור קובץ 186 6 הק חואו א32-0 ")+ | | בשו אם ברצונך לייצא מספר גדול של קבצים שונים עם הגדרות זהות, יהיה זה מייגע למדי לקבוע את ההגדרות מחדש בכל פעם. כדי לחסוך בעבודה, תוכל להשתמש בפקודה חוּףּףָ./ חססא= (ייצוא בשנית). (9) חדש בפריהנד 8 108 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר נוימוש בפקודה חו403 +וססא= (ייצוא בשנית) 1 % חדש בפריהנד 8 בחר בפקודה 1116 > 4ססאם עבור הקובץ הראשון וקבע את כל ההגדרות המתאימות. שמור את הקובץ בדרך הרגילה. פתח את הקובץ השני ובחר בפקודה 1116 > 4881₪/ זססאם. תיבת הדו-שיח של הייצוא תיפתח עם אותן הגדרות שנעשו עבור הקובץ הקודם. שמור את הקובץ. חזור על הפעולה עבור כל אחד מהקבצים שברצונך לייצא. בנוסף לייצוא קובץ בפורמט מרושת (085/60280) כדוגמת =חוד או דסום, תוכל גם להשתמש בפקודה ₪95)6026 כדי להמיר את הפריטים שבחרת לתמונות מבוטסות פיקסלים. רישות תמונה איוד 18 חיבת הדו-שיח של 0798/6 חח 07 (יצירת תמונת דס|ס, מבקרת את דרך המרתה של עבודה לתמונת ‏ ₪07 ביט-מפ. 3 בחר בעצמים שברצונך להמיר. בחר בפקודה 10011 > 1495101126 (שינוי > רישות). תיבת הדו-שיח 270816) 6 ד רת תמונת 1077/) תופיע על המסך (ראה איור 18). ו 1 ₪ | 5 ו 0 7 ₪ ₪ קבע את הרזולוציה הדרושה. מרבית ההדפסות משתמשות ברזולוציה של 300 קבע את ערך ה-8תו89ו1/ |6ח4. כדי להחליק את הקווים ואת השוליים באמצעות טשטוש מועט. לחץ א02). העצם יהפוך לתמונה מרושתת (ראה איור 19), שתולה בקובץ. פרק 19: ייעומים אחרים 1599 איור 19 שימוש בפקודה 68 (י נוי טודל) בשתי רזולוציות שונות [בערכי וח 8519/ג (החלקת שוליים שונים). 72001 , 'יפי. 1 ללא 8185-ו0ח4/ ₪7 "% [- שב 00 , 5 2 ל מיפ אם אתה משתמש בפוטושופ, תוכל להעתיק ולהדביק או לגרור ולהניח גרפיקה - ישירות מפריהנד לפוטושופ. יש בידיך האפשרות להדבקה כפיקסלים על שכבת פוטושופ או כנתיב בתבנית חו₪8 (נתיבים) של פוטושופ. פריהנד מאפשרת גם לשמור מסמכים במתכונת ‏ "22 (0ח16ט600 18016וסק ס)) של 070081/ 0006/. ייצוא קובץ 0 )+467008 1 בחר ב-25 מן התפריט הנפתח )4וחזס:]. 2 לחץ על הלחצן 5600 כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של ייצוא 201 (ראה איור 20). 50 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזר 20 תיבת הדו-שיח של ייצוא קובץ : 56 =סת, מאפשרת לקבוע את 0 | נסך 0 | :חס 7 | 46 מאפייניו של קובץ ]0 זסםא= זסק 7 .]₪0886 001888000 == | ו 0 [* !| ו 6 פזסוס₪ 6/מס ב 8 חב ד == עשווס3)0קותס | - 3 סוס ] והז 00ב 6% ]פס | שן > והזו ופט 7[ חס ואס) 08016 7[ | שסחמם | || אם | 3 בחר ב-411, או בטווח עמודים רצוי לייצוא בקובץ ץ0:. השתמש בתפריט הנפתח זס[20) ב-תסו658זקות20) 1886 כדי להגדיר את כמות הדחיסה שתיושם על התמונות הצבעוניות. 5 השתמש בתפריט הנפתח 21880816 ב-ח65510זקהווס0) 18886 כדי להגדיר את כמות הדחיסה שתיושם על תמונות גווני האפור. 6 לחץ 00% כדי לחזור לתיבת הדו-שיח צזסקא₪ בה תוכל לקרוא לקובץ ה-שסץ בשם, ולשמור אותו. נרפיקח 060 ואנימציה ה ור ו 6וכ: 5יו |!]5וסכ: 2 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 6 טיפים פריהנד מספקת מגוון גדול יותר של תכונות מותאמות ל-60/\ מאשר מספקות תוכנות איור ועימוד דף אחרות. בין התכונות הללו ניתן למצוא את האפשרות ליצור קישורי .1, גרפיקת 65/ ואנימציית 60/%. תכונות 65/ אלה כלולות בגרסתה הבסיסית של פריהנד 8. אינך נזקק לשום תוספת כדי לבצע את כל הדוגמאות שבפרק זה. אם יש לך עניין כלשהוא בגרפיקת 60/\, פרק זה הוא כל אשר דרוש לך ללמוד. הפרק הבא .]10518.8 דן בתוספת 178 מיוחדת בשם !וח0509.[11] שמאפשרת להמיר קובצי פריהנד לאתרי גרפיקה מושלמים. תוספת זו ניתנת לרכישה כחלק מחבילת התוכנה תסו)1]0 תו 88ו265] של חברת 8ו66ח0זס3)/! הכוללת את 8 6611800], 2 11185 ו-[ה11ת.1₪5%8. אם ברצונך ליצור דפי 65/ מסוגננים ומתוחכמים, יהיה עליך לקרוא גם את הפרק הבא בנוסף לפרק זה. בפרק זה תלמד כיצד: 6 לייבא צבעי 60-5816/. 6 ליצור קישורי ,181 לאלמנטים של פריהנד. > לשמור קבצים בפורמט 2 [185/. ליצור אנימציית ו[185:]. 5 ליצור גרפיקת 60/ ביט-מפ. 6 להגדיר מאפייני 21). להגדיר מאפייני 10₪0. 5 להגדיר מאפייני כאןק. > טכנולוגיית דפי טפש משתנה בצורה דרמטית חדשות לבקרים. כל חודש מביא תכונות חדשות, טכניקות ופורמטים. אם הדפדפן שלך מציג לך מידע חדש אודות גרפיקת טש/ש, כדאי שתשתמש בו. למידע נוסף אודות תכנון גרפיקת פש/ש, ראה בספר קורל-דרו 8 - למד ב-24 שעות בהוצאות פוקוס. בעת יצירת גרפיקה עבור שימוש ב-60/% עליך לקחת בחשבון את סוג הצבעים במסמך שלך ואת מספרם. ככל שיגדל מספר הצבעים בעבודתך, כך יתמשך הזמן שיידרש להציגה בדפי 0/65. 3 פרק 20: גרפיקת 60/ ואנימציה אתה גם עלול לבחור בצבע הנמצא מחוץ לתחום הצבעים שניתנים להצגה, דבר שיכול לגרום להזזת הצבעים מאלה שאליהם התכוונת באמת. התוצאה, עלולה להיות בלתי נסבלת. למרבית המזל, פריהנד מאפשרת להגביל את טבלת הצבעים לצבעים עמידי 60 \ (60-58]0/). ייבוא צבעים 60-5310/ (נמידי 60//) 1 השתמש בתפריט הנפתח 005ו)ק2) של 1,184 זס601 (רשימת הצבעים) כדי לבחור ספריה ז8זט1,1 5זס!00 65/%. הספריה שכוללת 216 צבעים תופיע על המסך (ראה איור 1). איוד 1 ספריית הצבעים | עזבזפו | זסוס) 58/6 פ6/צ | עזבזסו | 6 0 17 עופזמו | זסוס6, מאפשרת לבחור 3 515 08 ז0 - 000033 עד 216 צבעים שניתנים לשימוש | 00 בגרפיקת 80//. :/ ל 6% זוז |516 ז0 - 003367 515 זט - 003300 | 0 ז0 - 000033 פחסו!ב !)ותו בח 9013/60 )ה )סח : זסוסס 6₪חוזם = |102 ז0 - 006600 516 זם - 003333 08 ז0 - 000066 6 .38008]05 ]חשזזגוס 6ז זס) 8|8וחה וח 4 ז0 - 006633 516 זט - 003366 08 ז0 - 000099 זס|סס 6)הזווססבּ 4% ז0 - 006666 516 ז0 - 003398 08 זט - 000006 1 זס - 003300 08 זם - 00006 2 לחץ על המקש 5118 כדי לבחור בכל הצבעים שדרושים לך במסמך. 9 טיפ דפי 60 מוצגים מהר יותר כאשר הם מעוצבים במספר קטן של צבעים. 3 לחץ א0. הצבעים שבחרת יופיעו ברשימת הצבעים (ראה איור 2). 4 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר | איור 2 צבעי עמידי 60/ש (90-5818//) מוצגים ב-זס!ס6 + בצרוף ערכיהם ההקסה-דצימליים [ערכי ה-368 שלהם. 6% טיפ +[ סוס[ 48 ו 7 0% - 009000 5 70 7 - 009509 ל 707 0% - 009 15% ל 7 - 909 5 ד - רו תת 07 + - 0% ל 7 - 07 50 7 ₪ - ל ל 507 0 - 09% ל 57 ל - 009 757 + - ו ל ד 0 - 000% ל דו, +/ - 90/7797 רשימת הצבעים עמידי ה-פפצ תציג את ערכיהם ההקסה-דצימליים ואת ערכי ה-68ה שלהם. הערכים ההקסה-דצימליים משמשים בשפת ₪37 (קטאזפו 6 דופקע 86) כתגיות לציון צבעים. לאחר שהעתקת את צבעי 60-5416/ אל רשימת הצבעים, עליך להישמר מליצור צבעים אחרים שאינם כלולים בין הצבעים הללו. עבודה עם צבעים 600-5316 6 השתמש במסמך רק בצבעים מה-1,184 זס201). > אל תשתמש באפשרות ב-ז6או]/ :2010 (מערבל הצבעים) או בתבנית +15 (דילול הצבע) כדי ליצור צבעים חדשים או לשנות צבעים קיימים. = המנע משימוש במיזוגים (816065) ובמעברי צבע מדורגים (18ח318016)), אלא אם כן מובן לך כיצד הם ישתנו כאשר תייצא אותם כגרפיקת 60/% (ראה עמוד 6 .. פריהנד מאפשרת להפוך עצם לקישור עבור כתובת ,1(81. פירושו של דבר הוא שכאשר הגרפיקה שלך תוצג ב-60/, מישהו יוכל ללחוץ על העצם המקושר ולפתוח דף 60/ חדש. לפני שתקשר עצמים לכתובות ,1181, עליך להגדיר את כתובת ה-60/ בתבנית ,1181 של פריהנד. פרק 20: נרפיקת 60/ש ואנימציה 5 הוספת כתובת לתבנית .ואנ איזד 3 התבלת 5 וח מאחסנת במסמך כתובות 85//. 1 פתח את העבודה המיועדת לדף ה-69/). 2 בחר ב-ע60%ח1/ > 1785 > זסזו6ם ,121 (חלון > תוספות > עורך ,81)). תבנית ה-,1181 תופיע על המסך (ראה איור 3). 603.0 החסזס ב .שיאו / / :זר הס זסר. וש :סור יצירת וחטש חד₪ש 1 בחר ב-אוסצ! מן התפריט הנפתח 5חסווקכ) כדי להציג את תיבת הדו-שיח של 12 חדש (ראה איור 4). איוד 4 תיבת הדו-שיח של 01 חדש, מאפשרת להקליד את כתובת ה-.31!) עבור כל קישור שתרצה עבור גרפיקת סש שלך. 69 טיפים /חחסס.עם זסחח.אוצשאו//:כזותת | ו 2 הקלד את כתובת הקישור בשדה ,1181. 3 אם תרצה להוסיף כתובות ,1181 נוספות, בחר ב-ש6א] מן התפריט הנפתח 5 והקלד את הכתובות הנוספות. במקום לשוב ולהקליד כתובות ארוכות עם שינויים קטנים בלבד, השתמש בפקודה וטס (שכפול) מן התפריט הנפתח פחסוופס ולאחר מכן, בחר בפקודה ₪04 כדי לבצע את השינויים. השתמש בפקודה 6טסוח6ח (הסרה) מן התפריט פחסווקס כדי להסיר כתובות .ואט שאינן דרושות. 6 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר לאחר שכתובות ה-.181 נמצאות בתבנית, תוכל ליישם אותן על עצמים. יינצום ‏ 1א0() על עצם איורד 2 כדי לקשר עצם קל-.₪1]), דור את הכתובת מהתבנית ‏ וחטש והנח אותה על העצם שברצונך קקשר, 1 בחר בעצם או בעצמים. 2 לחץ על ה-,1(81 בתבנית .1(81. העצם יקושר לכתובת זו. או גרור את הכתובת על פני העצם. ריבוע לבן יופיע בעת הגרירה. שחרר את לחצן העכבר כאשר הריבוע הלבן נוגע בעצם (ראה איור 5). ץסזסוא 6000 צצ46] 9082 החסס. ש0"זסוח. /עראי/ /: ק+ת / חזסס. סט טת. רצע / /: ק++ת / 00 [5000/צפח. ארשא / /: קת תוכל לשמור קובצי פריהנד כקובצי :1851/. קובצי 11851 הינם קטנים יותר מקובצי גרפיקת 69/ אחרים. ניתן גם להגדילם כדי להתבונן בפרטים. קובצי [188/ יכולים להכיל תמונת מסגרת בודדת או אנימציה. ייצוא תמונת מסגרת בודדת לקובץ 358 איזר 6 חיבת הדו-שיח חססאם ]חסותטססס (ייצוא מסמך), לקובצי 85₪!=]. 1 בחר בפקודה ₪116 > אססאם. תיבת הדו-שיח של ייצוא הקבצים תופיע על המסך (ראה איור 6). שעוב = כיתופ] | =]|4 | שש הקרב ץע חן |[ | ביטול : שמורכפוג: |[90') תופה [=] 5010 | ד 1 וז 1 1 5 1 8 סבה פרק 20: גרפיקת טפשצ ואנימציה 57 6% טיפ איוד 1 אפשרות ₪810 ח0ו658זקוחס 6 (דחיסת נתים) עבור קובצי ח85]=. איור 8 אפשרויות 1896 חסו655זקוח 60 (דחיסת תמונה) עבור קובשי ח85]=. 2 לצורך קריאת שם לקובץ, השתמש בכללים המתאימים לשרת שבו יימצא הקובץ. בעוד שמקינטוש וחלונות מאפשרים להשתמש בשמות קבצים שמכילים את הסימן רווח, מערכות אואט משתמשות בקבצים ששמותיהם באותיות קטנות בלבד (856סזפאוסו) וללא רווחים ביניהן. 3 השתמש בתפריט הנפתח 41מוזס כדי לבחור בפורמט //5% 2 185. 4 לחץ על הלחצן 5חס1וס2) (מקינטוש) או על הלחצן 56007 (חלונות) כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של אפשרויות 185₪. 5 השתמש בתפריט הנפתח חסו55סזקוהס 6 780 (דחיסת הנתיב) כדי לקבוע את רמת הדיוק שתשמש להמרת נתיבי פריהנד לנתיבי ו|11185 (ראה איור 7). 6חסצן (ללא) תשיג את רמת הדיוק הגבוהה ביותר. ו-ותטחזוא9] תיצור את הקבצים הקטנים ביותר. | ] :הו699זק וס הוה | 9 1-ו 6 א | , א | 1 וס ]וס ו אום || :3096 סא את ל :חסהחוח ה 6 השתמש בתפריט הנפתח 08ו655זקות20) 11856 (דחיסת התמונה) כדי לקבוע את רמת הדחיסה של תמונות ביט-מפ (ראה איור 8). 6חסצו תיצור את התמונות באיכות הגבוהה ביותר ו-ותטוחןאג]/] תיצור את הקבצים הקטנים ביותר. [ 4 ] :הסו655זקחזס ההק | .ה | 5 וס 6 חפוו-חזגוו60ו 60 וס ]-חחגווםס 1[ 6% 0 | | :חסו)פוחות ה סמסון 6% 58 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איוד 9 אפשרויות ה-0!0088 ]א9ך (עושי טקסט) עבור קובצי ח85!=]. איודר 10 תוצאת יישום הפקודה 0) 40/6886] פזסץה ] (חלוקה לשכבות), על מיזוג. במקום בשכבה אחת, המיזווג מחולק למספר רב של שכבות. השתמש בתפריט הנפתח 1א16 כדי לקבוע מה יקרה לגושי הטקסט (ראה איור 9). 010085 הוַפּוחוג/ תשמור את הטקסט במצב שניתן יהיה לערוך אותו ב-1']85. 791115 10 60681 תמיר את כל הטקסטים לציור ו-6חסצ1 תשמיט את הטקסט מהקובץ. בטל את האפשרות חס8680וחוח// (אנימציה). לחץ - א02), ולחץ הסקא₪. הקובץ מיוצא וניתן כעת לפתיחה ב-:185/ או לשמש כחלק מדף 60/. תוכל גם להשתמש בפריהנד כדי ליצור אנימציית 1851 עבור ה-60/. ניתן ליצור אנימציה על ידי הנחת התמונה בשכבות רבות או על ידי הנחתה על מספר דפים. יצירת אנימציה בשכבות 20000 יישם את הפקודה 81606 על שניים או שלושה עצמים. קבע את מספר צעדי המיזוג (5ק516) כדי לקבוע כמה מסגרות אנימציה ייווצרו. כדי לבקר את התנועה, צייר נתיב שלאורכו ינועו העצמים. בחר בנתיב ובמיזוג ויישם את הפקודה :2911 10 31606 חוס! (יישור מיזוג עם נתיב). בחר בנתיב ובחר בפקודה %1795 > 816ותות/ > 1,405 10 14616050 (תוספות > אנימציה > חלוקה לשכבות) (ראה איור 10). פקודה זו תפריד את המיזוג ותניח כל עצם בשכבה נפרדת. עתה, אפשר לייצא את הקובץ לאנימציית :188 (ראה איור 11). 5 6-ףִ8פְטָג]/פָא 1 5-חִפטָ וא 17 4- 15ב 46%/1] 1 5-ףסטָב )סא 1 62טב 6 2/4 -זסטָג 6/1 ₪ 1 טס ףס 1 25 פרק 20: נרפיקת 60/ ואנימציה 9 איזד 11 שימוש במיזו כאנימציה יוצר את האפקט של עצם אחד מתאחד עס משנהו. הנחת המיזוג על נתיב, מבקרת את תנועתו של אפקט האיחוד. יצירת אנימציית דפים 1 הכן ציור על משטח העבודה. 2 שכפל את הדף ושנה מעט את הציור בדף החדש. 3 המשך לשכפל דפים ולבצע עליהם שינויים קטנים. כל אחד מדפי המסמך יהפוך למסגרת אנימציה (ראה איור 12). כעת תוכל לייצא את הקובץ כאנימציה. איוד 12 שימוש בכמה דפים מאפשר להששתמש בכל דף כמסגרת אנימציה. תכונות נתמנדות באנימציית 35| > מילויים וקווים בסיסיים. = מילויי מדורגים. 2000 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר > קובצי 110% של צבעי א66ה1 או ₪03 ותמונות שתולות (1050, 015, סצש). > נתיבים שמוזגו. > נתיבים מורכבים (כולל טקסטים שהומרו לנתיבים). > בלוקים של טקסט. לאחר שהכנת את עבודתך כמיזוג או כמסמך רב דפים, תשתמש באפשרויות האנימציה כדי לקבוע את צורתה הסופית של האנימציה. ייצוא אנימציה מרובת מסגרות 1 בחר בפקודה 1116 > סקא (קובץ > ייצוא) ופתח את תיבת הדו-שיח של אפשרויות ו[185" (ראה איור 13). איור 13 חיבת הדו-שיח ן סז ן סז 67 || 65 אשחבק של אפשרויות " 0 85 5 וג | ש] :הסווה ורוה 6 הווחה שן יו 0 :6 סוחבז 2 אם יש לך מסמך רב דפים, בחר ב-411/ (הכל) או קבע בשדות ותסז': (מ-) ו-6ך (אל) את טווח הדפים הרצוי. 3 סמן את האפשרות 678ש1,8 84)6וחוחג/ כדי להשתמש בכל אחת מהשכבות כמסגרת אנימציה בודדת. 4 סמן את האפשרות 28865 816וחוח/ כדי להשתמש בכל אחד מדפי המסמך כמסגרת אנימציה. 5 בשדה 1406 118186 (מספר המסגרות) קבע את מספר המסגרות לשנייה (05]). תוכל לקבוע כל מספר בין 0.01 ל-120. ₪ מיפ מספר המסגרות המומלץ לגרפיקה חלקה הוא 12005. 6 לחץ 008 כדי לעזוב את תיבת האפשרויות ולחץ על הלחצן +הסקאת. הקובץ יכול להיפתח ב-11851 או לשמש כחלק מדף 60/. 1 פרק 20: גרפיקת ט6/ ואנימציה תוכל לפתוח ולהתבונן בקובצי אנימציית :11851 באמצעות התוכנה 2 :[185". תוכל גם להתבונן באנימציה באמצעות התוכנה :218/6 1185% המשווקת ביחד עם .60118060 8 התבוננות באנימציית הַ5ב|- 1 גרור את קובץ ו[1985" המיוצא והנח אותו על הסמל 13/67 1851 בתוך תיקיית זי (ראה איור 14). איוד 14 גרור קובץ ה85!=] על סמל היישום |222 זכ 85| : כדי להתבונן בז. 7-7 3 4 2 השתמש בפקודות התפריט 18 כדי להתבונן באנימציה. 69 טיפ אם בתוכנת הדפדפן שלך מותקן חו-פָטו₪ של ח85ו=, תוכל לגרור את קובץ האנימציה ישירות אל חלון הדפדפן כדי לראות את האנימציה. 6וכ: 4כו וייסהן שניים מהיתרונות בשימוש בקובצי 2185% ב-60/ הינם גודליהם הקטנים של הקבצים והאפשרות להגדיל תמונה. אולם, מאחר שקובצי 7188 דורשים חו-פט[2 מיוחד לדפדפן, תרצה אולי, לשמור את קובציך בפורמט אחר. פריהנד מאפשרת לייצא קבצים במתכונות ביט-מפ שונות המתאימות לשימוש ב-60/. 2 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר שמירת קובץ כבים-מפ איודר 15 תיבת הדו-שיח של ייצוא ביט-מפ מאפשרת לקבוע אפשרויות כלליות לייצוא קבצים במתכונות 6₪/ש שונות. 20009 הכן את הציור שברצונך לשמור במתכונת ביט-מפ. בחר בפקודה 7116 > +סקא5. בחר בפורמט 21), 102 או 1% מן התפריט הנפתח )8 הוזס. לחץ על הלחצן קט800 (לפרטים נוספים אודות ייצוא, ראה בעמודים 344-348). ברירות המחדל של ייצוא ביט-מפ, יופיע על המסך (ראה איור 15). 130165 סקא = קהּחוום וק |= לק 650 | שה 2 ן :פופה הווחה חבס בהכ|ב גוסה | שן המטסזם>סהפ פ6סטוסחו וקוג | ן | |₪8008 | 06 | | סו ק השתמש בתפריט הנפתח חסוזט16501 (רזולוציה) או הקלד בשדה את הרזולוציה הרצויה. עבור מרבית גרפיקות ה-69/ ערך זה אינו צריך להיות גבוה מ-72. השתמש בתפריט הנפתח 8ח11851/-1ח4/ כדי לקבוע את כמות הריכוך שתיושם על התמונה (לפרטים נוספים אודות 8חו1185/-11/ ראה בעמוד 348-349). כדי ליצור ערוץ אלפא שניתן יהיה להשתמש בו כמסיכה לתמונה, סמן את האפשרות [6חח8ו0 8108 01066ח1. כדי לכלול את שטח הרקע בערוץ האלפא, סמן את האפשרות 010665ח1 18 80 השתמש בלחצן ...וס כדי לפתוח את תיבת האפשרויות עבור כל אחד מפורמטי ביט-מפ השונים. הגדר את האפשרויות ושמור את הקובץ. פרק 20: גרפיקת טפצ ואנימציה 3 %6ופ: ס. כק] לאחר שהגדרת את מאפייני הביט-מפ, עליך לקבוע את האפשרויות המיוחדות לפורמט שבחרת. אחד מהפורמטים המקובלים ביותר בגרפיקת 60/ הוא הפורמט "631). קביעת מאפייני -|65) איוד 16 אפשרויות ה-=!6 * נותנות בידך את האפשרות לקבוע כיצד תוצג2 התמונה בדף ה-60//. ריבוע הצבע הנבחר (מוקף בעיגול) מראה איזה צבע בתמונה יהפוך לקו 1 לחץ על הלחצן 6זס) בתיבת הדו-שיח של ייצוא ביט-מפ. תיבת האפשרויות של "1 תופיע על המסך (ראה איור 16). יור ווח | ] = הזו שתאס 7 4 5] ומ מ ו ו[ | ם] כו כ כ | כ ]2 כ ]| כון / חן יחו 880% זהשזמק: המו 7[ 264 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 2 השתמש בתפריט הנפתח 2816466 (טבלה) כדי לבחור את טבלת צבעי 60/ - 6 650/, טבלה זו מגבילה את מספר הצבעים לצבעים עמידי 60//. 3 סמן את האפשרות זו (פיזור) אם לא השתמשת בצבעים 60-58/8/% (עמידי 60/) ואתה רוצה להמיר את הצבעים, למקבילה החזותית הקרובה ביותר. בטל את האפשרות זסווווכ] אם אתה רוצה שצבעים שאינם 69-5816/% ייוצגו באמצעות צבעי 60/ הקרובים אליהם ביותר. 4 סמן את האפשרות 1810718060 (שזירה) כדי ליצור תמונה שמופיעה כמעט מייד באיכות נמוכה והולכת ונבנית בהדרגה. 69 מיפ תמונות שזורות (8060!ז6)חו) מציגות בפני המתבונן את המראה הכללי שלהן ומאפשרות לו להחליט האם להמתין עד לטעינתן הסופית או ללחוץ על מקש קישור ולעבור לדף אחר. 5 סמן את האפשרות 86ט0ז380%8 1ח18052816 (רקע שקוף) כדי ליצור תמונה שתוצג בדף ה-60/ עם רקע שקוף (ראה איור 17). איוד 17 ההבדל בין תמונה ללא רקע שקוף (משמאל) לבין תמונה עם רקע שקוף (מימי). רקע שקוף רקע אטום יי לענה ופפ 7 עקש 7מו7 0 ",ממ "7/0 ממננט ל ל שי שש צ שי 6 א 6 בחלון דוגמיות הצבעים, לחץ על דוגמית הצבע שברצונך להופכו לשקוף. לתמונה שמונחת על רקע לבן, בחר בדוגמית הלבנה (ראה איור 16). ₪ טיפ כאשר תבחר בצבע הרקע השקוף, ודא שהצבע אינו נמצא בתוך התמונה כדי שחלק זה לא יהיה שקוף גם כן. פרק 20: גרפיקת ספש/ ואנימציה 5 ב לוי 0 ו לו צ, איוד 18 מיזוג בין שני צבעים 8 יצ צבעים נוספים בין צבעי ה-85/ש המקוריים. איוד 19 כאור מיזוג מומד והאפעשרות זשחווס מופעלת, השטח שבין צבעי ה-88/ש המקוריים מקבל מראה מנוקד בעת שהצבעים המקוריים יוצרים פיזורי צבע ביניהם. איוד 20 כאשר מיזוג מומר והאפשרות זסזוס אינה מופעלת, מופיעות על השטח שבין צבעי ה- 0 המקוריים מעין רצועות עם שינויי צבע חדים ביניהן. הדרך הטובה ביותר להגביל את מספר הצבעים בגרפיקת 60/ היא על ידי שימוש בצבעים מתוך רשימת הצבעים 60-5816/ בלבד, מבלי ליצור צבעים חדשים באמצעות מיזוגים ומעברי צבע. אם תבחר להשתמש בצבעים שאינם ברשימת הצבעים הזאת, תיצור צבעים שיימצאו מחוץ לתחום הצבעים עמידי 65/%. במקרה כזה עליך להבין כיצד הצבעים מומרים (ראה איורים 18-20). 6 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר צבעים מפוזרים (9160חוכ) פיזור (ז6ו[10) הוא התהליך שגורם למעט צבעים להיראות כאילו שהם צבעים רבים. לדוגמה, זסו!זוכ בין אדום לצהוב, משמעותו שנקודות אדומות יוצבו לצד נקודות צהובות. מיזוג שווה בין הנקודות האדומות והנקודות הצהובות ייצור צבע כתום. יותר אדום והצבע ייראה אדום-כתום. יותר צהוב והצבע ייראה כצהוב-כתום. פיזור הוא הדרך הטובה ביותר כדי לשמר את מראיהם של מיזוגים בגרפיקת 60/ (ראה איור 19). פיזור אינו מתאים לשטחי צבע אחידים ויש להימנע מלהשתמש בו במקרים של צבעים כאלה. צבעים בלתי מפוזרים (₪6760חס) כאשר הצבעים אינם מפוזרים הם מומרים לצבעי ה-69/ הקרובים אליהם ביותר. ולפיכך, צבע אדום כהה עלול להפוך לחום וצבע ירוק בהיר עלול להיות כהה יותר. בעת עבודה בצבעים שטוחים הדבר יכול לפעול כשורה אולם עליך לקחת בחשבון שצבע מסוים עלול לעתים להיות מוזז לצבע 60/ הקרוב ולהיראות דומה למדי לצבע אחר בתמונה. כאשר מיזוגים ומעברי צבע אינם מפוזרים (1211116766) עלולים להיות שינויים חדים בין הצעדים השונים שבמיזוג ומאחר שזו תופעה בלתי רצויה, רצוי שתשתמש במקרים כאלה באופציה ז16ו16 (ראה איור 20). פורמט נוסף שמקובל ב-65/ הוא ‏ 1050. הגדרת מאפייני ₪6קנ איזר 21 אפשרויות 6=סצ נותנות בידיך את האפשרות לקבוע את איכות התמונה ואת צורת הצגתה ב-66//. 1 בחר בפקודה 7'1]6> +זסקא. 2 ודא שבחרת ב-18₪00 מן התפריט הנפתח )4חזס:1 בתיבת הדו-שיח של הייצוא. 3 לחץ על הלחצן ..6זס/ בברירות המחדל של ייצוא ביט-מפ. תיבת הדו-שיח של אפשרויות 175)2 תופיע על המסך (ראה איור 21). פחסווק0 10| 4 5] שטם סַפחו טוק ערק 20: גרפיקת 60/ ואנימציה 27 4 קבע את האחוזים עבור /81/8ט2) 1856 (איכות התמונה). 5 סמן את האפשרות 1200 7081658106 כדי ליצור אפקט דומה לזה שנוצר על ידי ת21) 1618000ת1 ("21) שזור), המציג את התמונה מייד באיכות ירודה ומשפר את התצוגה תוך כדי טעינתה. 9 טיפ הקטנת איכות התמונה מקטינה את גודל הקובץ. הגדרת את מאפייני 6אק 1 ודא ש-1)0/ נבחר בתפריט הנפתח 81וו0/ שבתיבת הדו-שיח של הייצוא. 2 לחץ על הלחצן ..6זס!/ בברירות המחדל של ייצוא ביט-מפ. תיבת הדו-שיח של אפשרויות 2)]? תופיע על המסך (ראה איור 22). איזור 22 י/ יְ י אפשרויות ₪6 : פחסווקם טא נותנות בידיך את האפשרות לקבוע 7+ | :000 זסוס6 את איכות . התמונה ואת + צורת הצגתה המושר ב-00/ 2 ₪ הכ הווא א32-0 7+ 7 ב חואו ו64-0 :7+ 0 060ב!וסומן | -] > 3 בחר את האפשרות המתאימה עבור 12618 זס001 (עומק הצבע). עבור מרבית גרפיקות ה-60/ אינך נזקק ליותר מ-זוט 24 ולעתים קרובות יספיקו גם 011 8. הרמות הגבוהות יותר של עומקי צבע נדרשות להדפסות באיכות גבוהה. 69 מיפ עומקי צבע נמוכים ייצרו קבצים קטנים יותר שיוצגו ביתר מהירות בדפי פ6ש. נסה את התמונות שלך בעומקי הצבע הנמוכים ביותר והשתמש בעומק הצבע הקטן ביותר האפשרי. 4 סמן את האפשרות 71402 16118066ח1 כדי ליצור אפקט דומה לזה שנוצר על ידי "]2) 6718060)ה1 (215) שזור), המציג את התמונה מייד באיכות ירודה ומשפר את התצוגה תוך כדי טעינתה. |וחזר].513חו %וכ: %] זי 150.1 הוא תוספת מיוחדת לפריהנד שמאפשרת למעצבים להמיר מסמכי פריהנד לדפי 60/. תוספת זאת כלולה בחבילת התוכנה מסוזס]/ חו מ26518] של חברת 1807016018, הכוללת גם את התוכנות 06ח760118/ ו-2 ג2185. עם [1חז518.11ח1 תוכל ליצור דפי 60/\ מבלי להשתמש בשפת , ]אד1. בפרק זה תלמד כיצד: > להגדיר את העדפות [1ת)10548.11 > להגדיר את מאפייני המסמך, את שם קובץ המסמך ואת התיקיות של התמונות וקובצי ,1111/1. תלמד גם אודות צבעי אלמנטים במסמך ואודות תמונות רקע. 220 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר > לערוך קוד מותאם אישית. > להמיר טקסט וגרפיקה לקובצי תמונה. > ליצור רקע שקוף. 5 להוסיף כתובת ,181 לעורך ה-,.1181. > ליצור קישור ,181ז. 5 להכניס פריט עם קוד מותאם אישית. = לשמור דפי פריהנד כקובצי ,1א'ד1]. מונחי טפש מקובלים 61א70 (דפדפן) הוא יישום שמציג דפי 60/%. שני הדפדפנים המקובלים ביותר הינם ז8/189+0צ] 1461500400 ו-זסזס|א2] 61חז6זח]. .11 הינם ראשי התיבות של המונח 13088880 קטאז8]/ א6 [זסקץ11. זו היא שפת עריכה שהדפדפנים מתרגמים לתצוגה. 1וח518.111ח1 ממירה קובצי פריהנד ל-,1איד1. .21 ראשי התיבות של המונח ז1,00910 16508106 וחס1ום(ז. זו היא הכתובת או המיקום של דף 0/00. לדוגמה, 016018.00₪1יס8ח אתש//:כ6 היא כתובת אתר הבית של חברת 1/)80701160618 ב-60/. לפני שתמיר קובצי פריהנד לדפי 60/, עליך לקבוע את ההגדרות להעדפות זז 518ח1. קביעת הגדרות ההעדפות של |ח+.5+8חו 1 בחר ב-85ז1א > ,1/א111 > 10514.1111 כדי לפתוח את התבנית 01ח5%8.11%ה1 - אם, כמובן, מותקנת אצלך התוכנה (ראה איור 1). איוד 1 התבנית ₪| [%ת.5%3ה! 0 1] .וח 00+ 5 - 2 מן התפריט הנפתח פחסוזק2) +הסקא3 (אפשרויות הייצוא) בחר ב-619760068זק כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של ההעדפות (ראה איור 2). פרק 21: |519.400חו 21 איוד 2 5 7 7618806064 |הוות.16:ה1 1721 תיבת הדו-שיח 0 של העדפות (-שש) לרא ול מש וי הפ שחר |חזו518.1ח1. (ישן א 851451 ( ₪ ) 7 1 א( 1596 ?| 6] 1א ,ד 4 7% (ששש) הסח טסה הטמל 3 לחץ על הלחצן 6פאוסז ז0106ש ,111/11 (ראה איור 3) ובחר בתיקיה בה תרצה לשמור את קובצי ,1א111. איוד 3 7 ( שיז 005ו)08ו065% )[613 5 ל :305 לט 1 1130 יס = < 01607 היד סטש 11 130] שי = : 01067 6מברתן את מיקומן ₪? התיקיות לקובצי 0 לד | 4 לחץ על הלחצן 6פאסזם ז0180 ₪886] ומצא את התיקיה בה תרצה ש-11ח)518.11ח1 ישמור את קובצי התמונות. 9 מיפ לאחר שהוגדרו התיקיות עבור קובצי ה-וואדו והתמונות, אל תזיז את הקבצים למיקומים אחרים. אם הקבצים יוזזו, הדפדפן לא יהיה מסוגל למצאם. אם ברצונך לבצע שינויים, הגדר מחדש את התיקיות באמצעות תיבת הדו-שיח או באמצעות ה-ותפוחטססס 5 פס (מאפייני המסמך), ראה עמוד 372). 5 לחץ על הלחצן 6פוסזם זסו201 +א16 (ראה איור 4). עתה, מצא את היישום איזד 4 שבו תרצה להשתמש כדי להוסיף לקובץ, קודים של ,11/'ך11. הלחצנים , -- : : 0 2 868 מאפערים לקבוע את יישומי 7-2 1 +16ת7630: 101114165 1180 06 :2616007 אד המחדל של עריכת תח 0 1130 סל :50 וס לי הטקסט והדפדפן. 6 מים בסביבת עבודה על מחשב מקינטוש תוכל להשתמש ב-א דפוקוחו5 או ב-)16% הס68ד כעורך טקסטים. בחלונות תוכל להשתמש בפנקס הרשימות (80פוסא). יישומים אלה מותקנים במחשב ביחד עם מערכת ההפעלה. 6 לחץ על הלחצן ז6פ/סז 65/ (ראה איור 4) ומצא את תוכנת הדפדפן שבה תשתמש לתצוגת הדפים שתכין. 7 לחץ 08 כדי לאשר את ההעדפות שקבעת. לאחר הגדרת ההעדפות עבור דף ה-69/ שלך, תוכל להגדיר את מאפייני המסמך. 212 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר הגדרת העדפות המסמך 1 בתבנית [1₪518.1108 השתמש בתפריט הנפתח 1/005ק2) +זסקאם כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 61105קסז )ח6ותטססכ] (מאפייני המסמך) (ראה איור 5). איוד 5 2 יר 65 סז | חס הוט006 1חו1ת.16:ה1 1 תיבת הדו-שיח 6-3 של )חפוחטסססם : ( 650661 ) 50ב /מיםק ב 15 : 00088 דוןד .רכ םי יר --העעת כנם] ד ונק (מאפייני המסמך). ' ל אל ו לט (ל+ 116 סיס ו 8 כ ₪ [- -] מקאם ₪[ .שא | 4 א 2 השאר את ההגדרות בברירת המחדל כדי שהן ייושמו על כל דפי המסמך. או בחר בכל אחד מדפי המסמך והשתמש בתפריט כדי להגדיר את מאפייני המסמך עבור כל עמוד. 3 לחץ 00% או המשך להגדיר את שאר מאפייני המסמך. הגדרת שם המסמך 1 בשדה 6מוג 116 3856 (ראה איור 6) הקלד את שמו של קובץ דף הבית שלך. ₪ טיפ מרבית ספקי שירותי האינטרנט (פזסוטסזק 58108 )פחזסוח! - 5₪ו) קוראים לדף זה בעום ווח)ח.א06חו. בדוק עם הספק כדי לוודא מה הוא השם המתאים להם. אינך חייב להוסיף את הסיומת ווח בסוף השם, וותוח.4ופחו תעשה זאת עבורך. 2 בשדה 1166 7886 (ראה איור 6) הקלד את השם שברצונך להציג בסרגל הכותרת של חלון הדפדפן, כאשר יווצר הדף שלך. איוד 6 השדות 88 ד 6 וגו 8 סח (שם הזת >** ]הפו וכותרת) בתיבת 006 50 וק הדו-שיח ₪ מאפייני המסמך. 3 לחץ 008 או המשך בהגדרת מאפייניו של מסמך אחר. תוכל לדרוס את ההעדפות עבור תיקיות ה-,1111/11 והתמונות, באמצעות תיבת הדו-שיח 611165קסזץ )ח6ותטססס. 3 פרק 21: |ח)5+9.]1ח! נצינוי תיקיות !וד ותמונות 1 לחץ על הלחצן 50או0ז 01001 ,11111 (ראה איור 7) כדי לדרוס את התיקיה שנבחרה בהעדפות. בחר בתיקיה אחרת. 2 לחץ על הלחצן 3708/86 ז1:0106 111886 (ראה איור 7) כדי לדרוס את התיקיה שנבחרה בהעדפות. בחר בתיקיה אחרת. איור 7 בור וי הלחצנים דר ה 007 ו-896ח! 0 בחיבת לע 11 180" 066 0166 ט ות הדו-שיח של מאפייני המסמך. ל [ותו.8ו5ה] מאפשרת גם לקבוע את הצבעים שבהם ישתמשו אלמנטים שונים במסמך. הגדרת צבעי אלמנטים במסמך 1 קבע את צבע הרקע עבור הדפים על ידי גרירת דוגמית צבע מ-1.186 00101 או איז 8 מ-ז6א11/] זס[00 אל ריבוע הצבע זס01 0 6חטסז880% (ראה איור 8). גדור דוגמית צבע אל ריבוע הצבע ,ו = 4 ₪ 0010 ₪306 זסוס6, כדי לקבוע 2 ] ו לדפ'י ה-868//. השתמש בצבעים מן הספריה 60-5886\ כדי למנוע מצבעים לזוז אל צבעים חלופיים בעת שהמסמך יתורגם ל- וווזו. 2 גרור דוגמית צבע מ-1,18 זס001 או מ-זסאו1 זס601 אל ריבוע הצבע אוסצן 0001 %ח1/1 (צבע הקישור החדש) (ראה איור 9). צבע זה הוא צבעם של טקסטים מקושרים, לפני הלחיצה עליהם. 60 מיפ איור 9 2 5 16 גרור דוגמית צבע ₪]| | :פס אח1 עישות על ריבוע הצבע - 8]| :000 אהו 19066 זסוס6 אחו] שפ או אחו 1 50060 זסוס6. 3 גרור דוגמית צבע עבור ריבוע הצבע זס001 את1.1 151860 (צבע הקישורים שלאחר הביקוור) (ראה איור 9). 4 לחץ 008 או המשך להגדיר את שאר מאפייני המסמך. 24 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר הגדרת תמונת רקע איזר 10 הגדרת תמונת רקע (שחטסז800 6חז) יוצרת מדגם חוזר של כעין ריצוף, ברקע הדף. 6% מים השתמש בלחצן 708856 של 1886 6תטסזפ080% כדי לבחור בקובץ "001 שישמש כאריח לריצוף רקע הדף (ראה איור 10). תוכל להשתמש בתמונה סרוקה או בציור פריהנד שייוצא כקובץ :01. מדגם משוכפל [ %), 0611806ז1 תכב 31 ה! נא צצבאן ד 2110 זו 0 6 שר 6 28 שק 38426 ותוכז שש 1:46 נסואפ-ר ו או תכ 6 656 6: ואיש ד3.ס< יאתו א := 3% א רנגן> נבם בד 0010 66 10:00:25 כ 360 בה ת1 2 הפ ] 20 1161080 טס 1ב 5 תפוס זם וד | 1 הזב גפ 200 מו 30. 1 הל 1465 6 הט ב ודל ב) 026 נמ 6וגבו; 0 ₪-הזא%תו טצוו +14 ו ובונ 0 ץ א איה 506 ₪ קוהצמו אא ₪ ד כ ה 8 תמונות רקע מגדילות את נפח הקובץ ומאריכות את זמן טעינתו בדפדפן. אפקטים מסוימים של 90/, כמו למשל אנימציה, דורשים קוד ,111/1 מותאם, בנוסף לקוד שמסופק על ידי |10548.11018. עריכת קוד וז מותאם 1 לחץ על הלחצן 2818 ותסופט0 56% כדי לפתוח את עורך הטקסטים. 2 הקלד את קוד ,11111 המתאים. 3 סגור את קובץ עורך הטקסטים. [10514.110 תשלב את הקוד בתוך קובץ ה-,]1ד1]. פרק 21: |ח519.3%ח! 5 לאחר שסיימת את עימוד הדפים, תגדיר כיצד הטקסטים והתמונות יומרו לקובצי תמונות. המרת גרפיקה וטקסט לקובצי תמונות 1 בחר בטקסט או בגרפיקה להמרה. 2 בתבנית !)11518.1 השתמש בתפריט 0061165 +20[60) (מאפייני העצמים) כדי לבחור בפורמט הגרפי (ראה איור 1 1). איזר 11 0-0 להמרת טקסטים וערפיקה. 1 0 סו * )061361 | סָת1-3[1351+ח4 )0619 (ברירת מחדל), מיישם את פורמט הקובץ שנבחר בתיבת הדו-שיח של שמירת ודו (ראה עמוד 879-380). ₪9 טיפ 3 בשדה סותגאו 7116 (שם הקובץ), הקלד שם לקובץ התמונה. 60 מיפ |וח)3.1)פח! תוסיף לשם את הסיומת המתאימה. 4 בשדה 1א16 41% בחר את הטקסט שברצונך להציג בעת טעינת התמונה. 6 טיפים אם הדפדפן אינו מצליח לטעון את התמונה, הוא יציג את הטקסט שהקלדת בשדה )אס ו|. השדה סו משמש, בדרך כלל, לצורך קישור מספר זיהוי לתסריט 8ש8. (0וז850ע28) אולם, תוכל להשתמש בו גם כתווית לציון מספר התמונות. 5 אם יש צורך בכך, השתמש בתפריט הנפתח 8ח11851/-1חג, כדי לקבוע את הריכוך של התמונות (ראה עמוד 348-349). 6 איור 12 הגדר את אפשרויות הייצוא עבור תמונות ביט-מפ כדי להנדיר ל?- |חו1ו.518ח! כיצד להמיר את התמונות. איוד 13 תיבת הדו-שיח של אפשרויות 61 מאפעשרת לקבוע את הצבע השקוף בתמונה (מוקף בעיגול). פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר תוכל לקבוע את צבע הרקע של כל תמונה כשקוף. הגדרת רקע שקוף 1 קבע את הפורמט הגרפי כ-601. 2 בחר בפקודה 116 > סקא ובחר ב-617. 3 לחץ על הלחצן 5000 וסמן את האפשרויות |6תח0[8) 8כ1/ 6[066ה1 ו-0הט0זפ280% 10605סח1 418 (ראה איור 12). 1 :הסוזט!650ה -11-81850 חח [6הח8ח6 החכוה 6נט!6חו שחטסזף80%ם %שט!סח: התקוח כ 4 לחץ על הלחצן ...זס]א כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של אפשרויות "031 וסמן את האפשרות 6חט0זש380% 1511 (רקע שקוף) (ראה איור 13). זסוום ( ] :ו ךז ו כ סז 1 הז הזד 0 5 לחץ על הצבע שברצונך לקבוע כשקוף. 6 לחץ 08 כדי לסגור את שתי תיבות הדו-שיח, 7 לחץ |0306 כדי לסגור את תיבת הדו-שיח זזסקאם. לאחר שיהיו בידיך דפי 60/\ מוכנים, תוכל לקבוע בהם קישורים לאלמנטים שונים. קישורים מאפשרים לגולש ללחוץ על טקסט או על תמונה ולעבור למקום אחר, באותו אתר או באינטרנט. קישורים מאפשרים לגולש גם לשלוח דואר אלקטרוני ולטעון קבצים. 7 פרק 21: |ח548.70חו כדי להגדיר קישורים, עליך להוסיף אותם ל-זסוו₪6 ,1281 (עורך ה-.81)). הוספת .|ה ל-זס6ם .ואנ (נורך ₪ - ₪1) בתבנית 1וח!10518.11 השתמש בתפריט הנפתח 088סו)ק2) +וסקאם, כדי לפתוח את עורך ה-,1181 (ראה איור 14). איוד 14 00ו6ם ואט | מאחסן את קישורי ה- ₪1( עבור המסמך. הח00. 5306660 ערשרוצ/ /: אצת 60 300-103 -ק+0. /צ/צאי/ /. קוצת + 0865 פָתוז54פ6 2 השתמש בתפריט הנפתח 06105 .181 ובחר ב-או6צן. 3 בתיבת הדו-שיח שתיפתח, הקלד את כתובת ה-,1/81 (ראה איור 15). איוד 15 1 = 0 שס הנא ה המקום בו נכתבים (9) קישורי .₪1 : 0 חדשים עבור המסמך. 4 לחץ 08 כדי להוסיף את ה-,1(81 לרשימה. 5 חזור על צעדים 4-2 כדי להוסיף את כל קישורי ה-.1(81 הדרושים. אפערויות קיטנוורי ‏ !או שלושת הקישורים הנפוצים ביותר עבור ,1381 היגם ק14ז, 181160 ו-0ז1. קד הינם ראשי התיבות של [2700000 1780516 1א6 1ז0ק/11, המשמש כדי לאפשר גישה לאתרי ט6/\. לדוגמה, וח6618.00וחסזס8 וח אואש//:160! הוא כתובת ה-00/ של אתר הבית של חברת 1/]8070₪16618. 228 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר סווג/א | משמש | למשלוח | דואר | אלקטרוני ‏ (1ַא6-8). | לדוגמה, ו066)0(801.007ה81120:58 הוא הקישור שאליו תוכל לשלוח דואר אלקטרוני למחבר הספר. קז הינם ראשי התיבות של |2706000 5/68ה178 6|וק. ,1081 זה מאפשר למשתמשים לטעון קבצים. נניח שברצונך שמישהו יטען את הקובץ )88₪6606.51 שנמצא בשרת 60/ בתיקיה הנקראת סמוסזק באתר ה-60/% וחסס.ח6ו[60. קישור ה-,1241 ייראה כך: 588066.5/סמסזכ/ותסס. תסהסס.כ//:ס1. לאחר הוספת הקישורים, תוכל להקצות אותם לעצמים או לטקסטים. הקצאת קישורי ]א 1 בחר בעצם או בעצמים. 69 טיפ - טקסט יכול להיבחר כגוש טקסט או כטקסט מואר בתוך גוש הטקסט. 2 פתח את זסוו₪6 ,1231 (עורך ה-.1!81) ולחץ על ה-,1(81 שברצונך לקשר לעצם הנבחר. או גרור את הכתובת על העצם (ראה איור 16). ריבוע לבן יופיע בעת הגרירה. שחרר את הלחצן בעת שהריבוע יגע בעצם שברצונך לקשר. = 00%00095 ואש איוד 16 גרור .1( מעורך ה-.₪1 והנח .2 ם אותו על עצם אן על טקסט שברצונך ליצור 661 2816 עבורו קיעשור. 0ח530068069301.00: 811% תח 00 6013רח0זסברח. ער/צ/צ/ /: ק+צת 55 5: 300708613 65 6 *= הצבע שייושם על קישורי וחש יופיע רק לאחר המרת הקובץ ל- ווודה. >= השתמש בקישורי דפים כדי להגדיר קישורים שמאפשרים לגולשים לעבור מדף לדף באתר. 3 חזור על הצעדים 2-1 כדי להקצות קישורי ,181 לכל העצמים שתרצה. פרק 21: |וח).5%9חו 9 3 באמצעות תוספת קוד ,1111 מותאם תוכל גם לכלול פריטי מולטימדיה כדוגמת אנימציה [185'/]. הוספת קוד וא מותאם לפריט 1 איוד 17 בקרות הקוד המותאם. 6 השתמש בתפריט הנפתה 005ו201) +זסקאם כדי לבחור בפקודה -56ת] % 62066 1ה0ז5ט02. יופיע מלבן. השתמש בתבנית |8ז518.110ו1 כדי להתאים את מידות הרוחב והגובה של העצם (ראה איור 17). ...11116] 35 98%68 - בי 3 060% 5 0% 0066 0₪5%0 . ת100/ [6או :60% [6א1 סו 61% 0540 6 לחץ על הלחצן 12810 זוסזפט0) 561 כדי לפתוח את עורך הטקסטים. הקלד את קוד ,1111/81 המתאים. סגור את קובץ עורך הטקסטים. הקוד ישולב, אוטומטית במסמך. לאחר הגדרת הצבעים, המרת הטקסט והגרפיקה, הקצאת הקישורים והוספת קודי ,11/1 מיוחדים, תשמור את עבודתך כקובץ ,11א'111. שמירת דפים כ- ואזה 1 איור 18 תיבת הדו-שיח של 85 5808 ד בתבנית 1וחז519.11ח1, לחץ על ,]1111 85 5846, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של שמירת ,11א'111 (ראה איור 18). = ]1א11] ₪5 5808 = וא 6 :פססָבם = :ד ₪3 > 2 60 דאס 62 | :)קוטס יד הצגןז > זו ₪ :)06030 פפֶגז! 5 00655 8 70/5 תו +₪6501 16₪/ 2000 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 2 הגדר את מספר הדפים שיש להמיר. 3 סמן את אחת מהאפשרויות "021 או ו[188:] של )1260901 1886 כדי לפקח על התמונות שהוגדרו כברירת מחדל ב-611165קסע/ +020[60) (ראה עמוד 375). 4 לחץ על 118805 700655 כדי לשמור את התמונות שיווצרו. 5 לחץ על זספשסזם הו ]6501 שוסו/ כדי לפתוח, אוטומטית, את הדפדפן שבחרת בהעדפות [ח10518.116. 6 בחר ב-3.2 ,1111 או ב-, [ואידאזס. 6ול: %₪] זוי הדפסה 2 - וע 7 טנהמס. ,7 לק דיטקזט/2/ %ול: 27 3 לאחר שסיימת את עבודתך על המסך, קרוב לוודאי שתרצה גם להדפיסה. פרק זה מחולק לשני חלקים. החלק הראשון - הדפסה בסיסית, מכסה את האפשרויות להדפסת במדפסת שולחנית פשוטה. החלק השני - הדפסה מתקדמת, מציג את האפשרויות להדפסה בתוויינים בעלי רזולוציה גבוהה. 12 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר בפרק זה תלמד כיצד: להדפיס מספר מסוים של עותקים. להדפיס דפים מסוימים. לבחור את מקור הנייר. להגדיר את אפשרויות הפריסה. לשנות את גודל הציור כדי להתאימו, אוטומטית, לגודל הנייר. לבחור בין הדפסת הפרדת צבעים לבין הדפסה מאוחדת. בפרק הדפסה מתקדמת תלמד כיצד: להוסיף סימני הדפסה ותוויות מסביב לקובץ. להגדיר את אפשרויות הפקת הפלט. ליצור השמנה (8ַח1ס8ז1) כללית. לבחור ולהגדיר את ה-כ71/ (חסוזק1ז2650] זסוחוז +ק005)5011) המתאים. להגדיר את הרשתות (1818006). להגדיר את הפונקציה ז8516זיך. להגדיר את הצבעים שדורשים הדפסה מעל (1מ1זשז6ש2)) או הדפסה במקום. להגדיר את זוויות הרשתות. לקבוע את אפשרויות הפלט. להשתמש בתכונה +טק6ט2) זס 02011604 וליצור דוח אודות המסמך. הדפסה בסיסית לפני הדפסת המסמך, עליך להחליט באיזה מדפסת אתה מתכוון להשתמש. אם המדפסת שלך אינה מדפסת ]10ז5)50ס/, היא לא תתמוך באפשרויות 500ט0, זא 1 ו-6ק1ז205180 עבור המילוי והקו. אם אינך בטוח לגבי סוג המדפסת, בדוק את המסמכים שקיבלת עם רכישתה. קביעת מווח ההדפסה ואפטרויות הפלט (מקינטועו) 1 בחר ב-116/ > )תוז? (קובץ > הדפסה). תיבת הדו-שיח של המדפסת תופיע (ראה איור 1). ודא שבחרת באפשרות [618ח30). פרק 2ג: הדפסה 3 איוד 1 | | | 0 | אפשרויות הנייר | ₪ | זהעותקים עבור ווח 9 בפספָץ | מחשב מקינטוש. | ך ]ד[ ]חס |[ש 06 שה ] :סז 65חק !וה (6-:66זט50 זסכקםק | :חס ספָפק זוז | | 2 בשדה 00165 (עותקים) הקלד את מספר העותקים שברצונך להדפיס. 3 באפשרויות 28865 (דפים), בחר ב-11 (הכל) אם תרצה שכל הדפים במסמך יודפסו. או בחר ב-וחסז: (מ-) 10 (אל) כדי לקבוע את טווח הדפים שיודפסו. 4 הגדר את אפשרויות 50106 28061 (מקור הנייר). קביעת מווח ההדפסה ואפעורויות הפלט (חלונות) 1 בחר ב-16/ > )תוזע (קובץ > הדפסה). תיבת הדו-שיח של המדפסת תופיע (ראה איור 2). איוד 2 אפשרויות הנייר : והעותקים עבור 4 - 7 סביבת עבודה הק לת ג , | חלונות, | / |" ּ = ו חס 0 6 סה] ן ה 6 וחוו = : ו | :000186 | ן 806 )ח06ם ₪5 | וז 6 ")= 6)פסקוחס :66 | 2 בחלק זטכ1טכ) (פלט), הקלד את מספר העותקים שברצונך להדפיס. 3 באפשרויות 38086 )חוז? (טווח ההדפסה), בחר ב-11א/ (הכל) אם תרצה שכל הדפים במסמך יודפסו. או בחר ב-886ק +מ6זזט?) כדי להדפיס את הדף המוצג בחלון המסמך. 204 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר | כ בי 0 יש שנאלב ב=-שנש- כ = וב- שר ה כ או בחר ב-8865/ והגדר את מספר העמוד הרצוי. 4 לחץ על הלחצן 7700611165 (מאפיינים) כדי לגשת לאפשרויות הנייר. הגדרת אפשרויות גודל ההדפסה (מקינטועו) בתיבת הדו-שיח +ח1? (הדפסה) בשדה 56816 (קנה מידה) הקלד את אחוז ההגדלה או ההקטנה הרצויה (ראה איור 3). או בחר ב-ז6ק8ק חס 11 כדי לשנות את גודלה של העבודה ולהתאימה לגודל הנייר איוד 3 במדפסת. אפשרויות 508/6 (קנה מידה) עבור מקינטוש, בתיבת ומוקמ חש 63 | 0 9 :5086 הדו-שיח ₪ ההדפסה. הגדרת אפטרויות גודל ההדפסה (חלונות) 1 בתיבת הדו-שיח +ח21 (הדפסה) השתמש בתפריט הנפתח 80816 (ראה איור 4) כדי לבחור אחת מ-3 אפשרויות שינוי הגודל. 6% = חזס!וח !)| | אינד 4 אפשרויות 6ו508 עבור סביבת ₪ חלונות, בתיבת 5 הדו-עיח של 0 ההדפסה. ו 2 בחר ב-הזס1:ת(1 (אחידות) כדי לשנות את גודל העבודה מבלי לעוות אותה. או בחר ב-8118916/ (משתנה) כדי להדפיס את העבודה עם ערכי רוחב וגובה בלתי פרופורציונליים. או בחר ב-ז6ק9/ חס 1 כדי לשנות את גודלה של העבודה ולהתאימה לגודל הנייר במדפסת. 3 אם בחרת ב-מהס11ם(1 או ב-8118016/, הקלד את המידות בשדות האחוזים. -י פרק גג: הדפסה 5 הדפסת עצמים שבבחירה איזד 5 לחץ על ע|חס 6015(טס 56160106 (ראה איור 5) כדי להדפיס את העצמים שנמצאים האפשרות בבחירה במסמך. 0020 658 (גנ(עצמים שח 9618[ פס 56166186 מ בבחירה) עבול - | : מקינטוש (למעלה), 8 |-ן זעבור חלונות (למטה) בתיבת הדו-שיח ₪? ההדפסה. 0 דךזר הגדרת אפשרויות הדפסה בסיסיות איוד 6 אם עבודתך מכילה צבעים, בחר ב-1205166ז0ס (מאוחד) או ב-50787801005 האפעורויות (הפרדות) (ראה איור 6). 86 00 אן 8 : : (מאוחד או הפרְדֶה | 59081811005 כ) 60205116 69 נזטםוטס צבעים) עבוד 5 07 00506 ל מקינטוש (למעלה), ועבור חלונות (למטה) בחיבת הדו-שיח ל ההדפסה. אם אתה מדפיס במדפסת שולחנית רגילה, קרוב לוודאי שתרצה להדפיס את עבודתך כ-000008/16, שמדפיסה את כל הצבעים בהדפסה אחת. אולם, אם אתה מדפיס כדי לראות כיצד תודפטס עבודתך בהפרדת הצבעים, בחר ב-50081800008. 6% מיפ אם העבודה שלך גדולה מהנייר שבמדפסת, לא תוכל להדפיס אותה בגודלה הממשי. פריהנד מאפשרת לפרוס את העבודה על פני כמה דפי נייר שתוכל לצרפם ביחד, לאחר מכן. הגדרת אפשרויות פריסה (6ווד) אם ברצונך לפרוש את עבודתך על מספר גליונות נייר, בחר ב-7116 וב-[אטחג]/ז (ידני) או 41018010 (אוטומטי), מתפריט האפשרויות הנפתח (ראה איור 7). 26 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר |[הטחפוא איודר 1 5חוסם | 18 :6 ורדוו | 6ווד 6 אפשרויות [9' מ ₪ הפרישה (8ו7) סוד עבור מחשב : |> גוח ] שו א מקינטוש (למעלה) מוסק | 15 קהמפצס ועבור סביבת חלונות (למטה), בתיבת הדו-שיח ז6)חחל. פריסת עבודה גדולה מהנייר 1 בתיבת הדו-שיח זס)חוז (מדפסת), בחר ב-[גטחג]/1 או ב-סטא מן התפריט הנפתח של אפשרויות הפריסה. אם תבחר ב-סוט4/, פריהנד תדפיס את עבודתך על כמה דפים באופן אוטומטי. אם תבחר ב-|פטח8!/!, תוכל לבחור איזה חלק מהתמונה להדפיס בכל הדפסה. 2 בבחירה ב-10ט4/, בחר גם איזו חפיפה בין הדפים ((180ז0206)) רצויה לך. 3 אם תבחר ב-|08ח1/!8, הזז את נקודת האפס מן הסרגל אל תוך הציור (ראה איור 8). כל הציור שנמצא מימין ומעל לנקודת האפס, יודפס. איזר 8 גרור את נקודת האפס מן הסרגל כדי לקבוע את נקודת התחלת ההדפסה במצב 081ח8). החלק המוצל מראה את חלק הציור שיודפס. 4 בחר ב-זמוזק. אם בחרת ב-081ח8]/, חזור על פעולה 4 עד אשר תשלים את הדפסתם של כל חלקי התמונה. פריהנד משתמשת במידע שב-70/ (חסוזק)ז12050 זס)תוזש 2051501106) לצורך עימוד הדף. כדי להגדיר בחירות כגון גודל הנייר וכיוון ההדפסה, בחר ב-סקק המתאים למדפסת שלך. פרק 22: הדפסה / 27 בחירת סקק 1 בתיבת הדו-שיח זטוחוז? או בזו של קט50% )וזל סמן את האפשרות כ01ת 156 (ראה איור 9). איוד פ הלחצן (.) ₪? . מס 56 501 6וקםח .)סק 056 ₪ מאפשר לבחור את ה-מסםש המחשית לחץ על הלחצן (...) כדי למצוא את רשימת ה-72/ המותקנים במחשב. ו 3 מצא את ה-?? המתאים למדפסת שלך ולחץ ח6ככ) (פתח). המידע הכלול ב-קץ יוצג בתיבה 56000 )חוזק. הדפסה מתקדמת נטינוי הגדרות המדפסת 1 בעת שתיבת הדו-שיח זטוחוז? פתוחה, לחץ על הלחצן ק560 (ראה איור 10). איוד 10 תיבת 56002 )הוזי (הגדרות ההדפסה) תיפתח. הלחצן מט)9 עבזר מקינטוש :חו01 )חוזק (למעלה) זעבזר כ( ..פטופפ ]1 |סמתסאי | חלונות (למטה) - 0 - 6 , [ פד חס | :)56 ומוום איוד 11 2 לחץ על אחת מ-3 הכרטיסיות בחלקה הימני העליון של התיבה כדי להשיג בקרה שלושת על ההפרדות, ההפקה והגדרות הנייר (ראה איור 11). הכרטיסיות בתיבת הדו-שיח 1 ל 000 יקי --וס שר = | סט)56 זחחס, ו [ 0 זססטם |[ הפפ | פחסו הזה 5 | מאפשרות לעולוט ( בהפרדות, בהפקה ובהנדרות הל'ד. = החלק השמאלי של התיבה 5600 והוז מראה תצוגה של העבודה המיועדת להדפסה. הגדרת תצוגה בהלון 56%0 +חוזוק 1 השתמש בתפריט הנפתח של מספרי העמודים כדי לקבוע איזה דפים יוצגו. 2 השתמש בתפריט הנפתח /וסוצסז/ כדי לבחור באחת מ-3 אפשרויות התצוגה (ראה איור 12). בחר ב-אסוץ6ז? כדי לראות את העבודה עם כל המילויים, הצבעים וכו' (ראה איור 13). בחר ב-6חו86/1 מן התפריט הנפתח כדי לראות את הנתיבים שמקיפים את כל העצמים שבעבודה ללא המילויים, הצבעים וכו' (ראה איור 14). בחר ב-80%-א כדי לראות תצוגה של העמוד כולו ללא התמונה ועם סימן % המכסה אותו (ראה איור 15). 208 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איור 12 התפריט הנפתח [- 8 [ 5 [ של התצוגה 000 ₪ מנדיר כיצד תיראה העבודה בחלון התצוגה שבתיבה וחחשם סט איור 13 חצוגה במצב / % ש8וש0זכ], 0( איוד 14 תצוגה במצב ב איוד 15 תצוגה במצב אסם-א. 0 טיפ אם עבודתך מכילה מספר גדול ביותר של פרטים, תמצא שקל יותר להציגה במצב 6חו!ץ6א או אסם-א. 3 גרור את העבודה למיקומים שונים על חלון התצוגה. ₪ טיפ : אם החת עבודה שנמצאת בתצוגה, לחץ על השטח שמחוץ לחלון התצוגה כדי להחזירה למיקומה המקורי. 19 פרק 22: הדפסה בעת מסירת קובץ להדפסה, בית הדפוס עשוי לבקש ממך להוסיף תוויות וסימני התאמה מיוחדים. במקום להציב סימנים אלה בצורה ידנית, תוכל להורות לפריהנד להציב אותם, אוטומטית. הוספת תוויות וסימנים 1 בתיבת הדו-שיח 56000 +חוזע, לחץ על הכרטיסיה פַחוּפַאות1 (השלכה). האופציה 81%8]/] 6 1,80015 מופיעה בצידה הימני של תיבת השיחה (ראה איור 16). איזד 16 0-00 שא;ב1] 6 1.80015 - / סמן את רש | האפשרויות עבור | 6 6ב וגח 6 7 | 68 ₪ 180018 | : 5 סוס ד (תוויות וסימנים), : כדי להדפיסם על : : 5 וח ו 5 הפלט הסופי. 2 סמן את האפשרות 81865 ח0ו818ק56 (שמות ההפרדות) כדי להוסיף תוויות עם שמות צבעי ההפרדה לכל אחד מהלוחות. 3 בחר ב-0816 806 6ותאת 7116 (שם הקובץ והתאריך) כדי להוסיף את שם הקובץ, מספר העמוד ותאריך ושעת הדפסתו. 4 בחר ב-5אזגות 000 (סימני חיתוך) כדי להוסיף סימנים שמציינים את גודלה של העבודה. 5 סמן את האפשרות 81%5ווז ח86815179110] (סימני התאמה) כדי להוסיף את סימני ההתאמה וסרגלי הצבעים הנחוצים להדפסה מדויקת של עבודות צבע. ₪ מים התוויות והסימנים אינם מופיעים בחלון התצוגה של סט560 וחוזס (ראה איור 17). סרגלי צבעים איזר 17 | העבודה ו ה המודפסת עם = / הפ סימני חיתוך / וסימ!י התאמה. סימני חיתוך % - סימני התאמה 200 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר אפשרויות ההשלכה (8ַח881מו1) קובעות את הצורה והכיוון של התמונות בהדפסה. הגדרת אפטרויות פְחוּפָח! (השלכה) 1 לחץ על הכרטיסיה פַח1ּפַ8ווו1. אפשרויות ההשלכה יופיעו בצידה הימני של תיבת הדו-שיח קט56% )חוזץ (ראה איור 18). איוד 18 סוט 0 חוםה | = 8 > 6 20818 6) סו חסופ!גוהח=] :6 ה // 0 0 0 ₪ (809ח). מו 400806 7+ השס חסופ!גווח = 2 בחר בין קט חסופ!טוח₪ ל-חאו60 חסופ!טחום (אמולסיה למעלה או למטה), בהתאם לדרישותיו של בית הדפוס. אופציה זו משמשת רק בהדפסה על פילם. 3 בחר ב-1₪856 2051116 (תמונת פוזיטיב) כדי להדפיס על נייר. ₪ מיפ 6 חן סּטווחָפא (תמונת נגטיב) היא הבחירה המקובלת בעת הדפסה על פילם, אולם, כדאי שתבדוק זאת עם בית הדפוס. פריהנד מציעה מגוון של אפשרויות הדפסה למדפסות )10ז05)50ק. אפשרויות אלו נשמרות ביחד עם הקובץ בעת שמירתו או בעת שהוא מיוצא כקובץ ₪75 (ראה עמודים 34 או 344-345). הגדרת אפשרויות הפלט 1 בתיבת הדו-שיח 5680 ]חוז?, לחץ על הכרטיסיה 8ה:89ח1. זטקוטס פוסוזקכ) (אפשרויות הפלט) יופיעו בצידה הימני של תיבת הדו-שיח (ראה איור 9). איוד 9) 0-ו 7 > זע טפושהו 06גוסח] | ] :פוססוטם הפלט (זווווס פהק אס|קוחס6 ופפ | שן פמסו)ס0). - (החזס!וה!] 088ז0)) עזחום | :3095ח! סוחס 00 6טטוסח! | שן 8 סו 330 ה6עחס | שן ₪ טיפ תוכל להגדיר את אפשרויות הפלט על ידי בחירה בפקודה 6וו= > פחסק0 וטקוטס (קובץ > אפשרויות הפלט). 2 בחר ב-688ע8] 6!טופ1שחו 1001066 (כולל שכבות בלתי נראות) כדי להדפיס עצמים שנמצאים בשכבות נסתרות. פרק 22: הדפסה 11 3 בחר ב-8)15ק אס!קוחסס 1ק5 (הפשטת נתיבים מורכבים) כדי שפריהנד, תפשט, אוטומטית, נתיבים מורכבים כדי שלא יגרמו בעיות בהדפסה. 4 השתמש בתפריט הנפתח 118865 (תמונות) כדי להגדיר כיצד יעובדו התמונות המופיעות בקובץ. בחר ב-ז8ח₪1 או ב-((605ח801]) /זפחו כדי להדפיס בסביבת מקינטוש. בחר ב-(ח0ס))18/ 022088) עזתו עבור סביבות מקינטוש וחלונות. בחר ב-ץ!תס 5011./ כדי לייצא לסביבת חלונות או, אם יש לך בעיות ליצור פלט לסביבת מקינטוש. 6וזס] משמש במערכות 2"1) בעת הכנת הקובץ לפלט. 5 סמן את האפשרות 18חסוחוזוס6 2/1) 01066ח1 אם תמונות ה-117% שלך יוחלפו בתמונות ברזולוציה גבוהה יותר, במערכת הקדם דפוס שתפיק את הפרדת הצבעים. 6 בחר ב-00688זק 10 ₪003 1ז6צח00 אם יש בקובץ תמונות ₪08 117% שיש להמירן להפרדת > צ]/0. הגדרת מספר הצעדים המקסימלי השאר את השדה 8ק5)6 זס|60 ותטוחתוא8] במצב |]261808. אם יש לך בעיות בהדפסה, השתמש בתפריט הנפתח כדי לקבוע מספר קטן יותר של צעדים (ראה איור 20). איור 20 התפריט הנפתה 58 זט|סס וחוווחוטם | [* ו ן זסוסס והטוחוא8ו 5 הגדרת ה-855ח)3!= (נטיטוח) השאר את השדה 1800655" במצב +|26]80. אם תקבל הודעת שגיאה 1:₪110066% בעת ההדפסה, הקלד בשדה ערך בין 1 ל-100 (ראה איור 21). י ו 2 - - % ד בוב |+ וס התפריט הנפתח 6 : ההש ]| 85" 2 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר אפשרויות ההפרדה (ראה איור 22) קובעות כיצד יודפסו הצבעים שבקובץ, בעת הדפסות על פילמים נפרדים. איור 22 בקרות הפרדת סוחס 67 הצבעים. | סווב ]הק 66 ו 88 5ז0!סם )500 ומוס | 7[ צמסו)הז8ק56 | חב 0 ש חס | 368 ה מל צוסווט/צ 0 )גם חש 45 בחירה באפשרויות ההדפסה 1 אם ברצונך שכל הצבעים יודפסו ביחד, בחר באפשרות 001005116 (האחדה). 2 כדי להדפיס צבעים בלוחות נפרדים, בחר ב-8186105ק56 (הפרדות). 3 סמן את האפשרות 00655זק 85 פזס!60 5001 1חוזק (הדפסת צבעי ספוט כצבעי פרוצס) כדי לדרוס את הגדרות צבעי הספוט. 4 כדי שלא להדפיס צבע, לחץ על הסימן + שבטור ? בשורת שמו של הצבע . 5 כדי לקבוע לצבע הדפסה מעל הצבעים האחרים ()תוזקז6טכ)), לחץ בטור 6 שבשורת שמו של הצבע. בתיבת הדו-שיח שתיפתח (ראה איור 23) בחר באפשרות ח00) כדי שכל הופעותיו של הצבע, יודפסו מעל הצבעים שמתחתם. סמן את האפשרות 65[016ז111 והקלד בחלון איזה אחוז דילול (+1) של הצבע יודפס כ-)תוזקז6עכ). ו אח] זחוזקופצם חיבת הדו-שיח של זחחמפטס (הדפסה מעל). ה 0 ₪ , | 0 | 5 ימיפ סימן + יראה שהצבע מוגדר ל-חוזקזפטס. סמל יהלום יראה שהצבע מכוון להדפסת ]השס רק מעל רמת דילול מסוימת. 3 פרק 22: הדפסה 6 כדי לקבוע את זווית הרשת עבור צבע, לחץ בטור 16פָ4/ (זווית) של הצבע. בתיבת הדו-שיח של זווית הצבע שתופיע (ראה איור 24), הקלד את הזווית איזד 24 הרצויה ולחץ %(). חזור על הפעולה עבור כל אחד מהצבעים. תיבת הדו-עויח של זווית הרשת 6 ח60ז50 (6ופָח/ ח08ז60) מאפשרת לקבוע שְ 5] 0% את הזוויות | שלפיהן יודפסו רשתות הצבעים. ₪ מיפ אל תקבע את זוויות הרשת (פפַח ח65ז50), צפיפות הרשת (6ח08ף6ז= ה60ז60) וההדפסה מעל (חוזסזפטס) אלא אם כן ברורה לך בדיוק פעולתו של כל אחד מהם. התייעץ עם בית הדפוס שלך או עם לשכת השרות שתפיק את הפרדות הצבע. אם עבודתך מכילה עצמים מרושתים, יהיה עליך לקבוע את רשת ההדפסה (ח50166 1181006). הגדרת רשת ההדפסה (ח50790 6ח19/60]) 1 בחר ב-272 של המדפסת. 2 פתח את אפשרויות ההפרדה (50081911005). 3 השתמש בתפריט הנפתח 11814086 באפשרויות ההדפסה (ראה איור 25) כדי לבחור מרשימת הרשתות המקובלות עבור אמצעי הפלט שלך. איזר 25 התפריט הנפתח - ₪0 800 / וק| 65] :ח80ז50 סחסו!|43] 06א8] - ו ח80ז80 (רעות 8 6 וזסם |-] ההדפסה) עבור ב 6 ו 4 מדפסת לייזר אופיינית. 4 כדי לדרוס רשתות שנקבעו עבור תמונות מסוימות בעבודה, סמן את האפשרות 5 666ע2). ₪ מיפ אם אתה מדפיס במדפסת ליחר ורואה רצועות (65ח88) במיזוגי הצבעים שבעבודה, הקטן את צפיפות הרשת (עסח6ט160 ח68ז56) לסביבות וס! 35 עד וסו 40. העבודה עלולה אולי להיראות מעט מנוקדת אולם תופעת הרצועות תוחלש. 104 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר בנוסף להגדרות הרשת עבור כל העבודה, תוכל גם לקבוע רשתות נפרדות עבור כל אחד מהעצמים בעבודה. הגדרת רשתות לעצמים בודדים 1 בחר את העצם שברצונך להגדיר את הרשת עבורו. 2 בחר בפקודה או00חו/\ > 780615 > 118180065 (חלון > תבניות > רשתות). תבנית הרשתות תופיע על המסך (ראה איור 26). איזר 26 התבנית --- 17 6 | פשחסו | מאפשרת לשנות / | את הרשת עבור 06 | עצמים נפרדים. | 0 | 6: 0 ב | | ה 3 בחר בצורת הרשת מן התפריט הנפתח ח66ז80. 4 הקלד את הזווית בשדה 16ַפַח4/ או סובב את החוגה עד להצגת הזווית הרצויה. ברירת המחדל, אם לא תיקבע כל זווית אחרת, היא 45%. 5 הקלד את צפיפות הרשת ו|סח1 זסק 65ח1/1 - 1ק1 (קווים לאינץ') בשדה ץסהוסטף16. אם לא ייקבע שום ערך, ברירת המחדל תהיה זו של אמצעי הפלט. הסנוסחט 7805407 7 משנה את כמות ספיגת הצבע של הנקודה. הגדרת ה-חהסו6%חש1+ ז516חבּזד 1 בחר בכרטיסיה 568181088 בתיבת הדו-שיח 5690 )תוזת והשתמש בתפריט הנפתח של חסו)סחג ז516ת8זך (ההא איור 27). איוד 27 8 ₪ . ]= ג ו סוס והז | אפשרויות / ו | ה-[519ח3זך ] 4 | חסו)סחט]. / לחוה :976 163 9 | 6 | | | 1 / 2 בחר ב-5066ט[1/086 (בלתי מותאם) אם אתה מדפיס לאמצעי פלט מכויל במיוחד. פרק 22: הדפסה 5 3 בחר ב-41126וחוזסצ! אם אתה מדפיס במדפסת לייזר רגילה. 4 בחר ב-051626/ אם ברצונך לזרז את ההדפסה ואינך חושש להקריב מעט מהאיכות. הגדרה זו מקטינה את מספרן של רמות הצבע. בנוסף לתוספת 178 1792 (השמנה) (ראה עמודים 322-323), לפריהנד יש אופציית השמנה מיוחדת הנקראת 501686 (הרחבה). הגדרת מידת ההרחבה (8806ז50) איור 28 השדה 680זס9 8 מנדיר לכל העבודה הרחבה מסוימת, כדי לפצות על אי דיוקים בהדפסה הצדרה זו היא חלופה ל-0חוסס8דד. שמירה איוד 29 בקרת )חח 558 (הגדרות ההדפסה) מאפשרת לשמור הגדרות וליישם אותן לאחר מכן. בשדה 5126 686זק5 (ראה איור 28), קבע את כמות ההרחבה שאתה רוצה עבור המילויים והקווים. הרחבה זו תפצה על אי דיוקים בהתאמת הצבעים בהדפסה. לפני הגדרת הרחבה כלשהיא, דבר עם בית הדפוס או עם לשכת השרות שלך. פוחוסם [+ ו :6 68 8 .5 .3 לאחר שקבעת את כל אפשרויות ההדפסה, תוכל לשמור אותן כקובץ הגדרות הדפסה. ויישום של הגדרות הדפסה 1 הגדר את כל אפשרויות ההדפסה עבור הקובץ שברצונך להדפיס. 2 לחץ על הסימן + שליד התפריט הנפתח 50011888 +חוזץ (ראה איור 29). + :56 וחוז ]הכא+ 3 השתמש בתיבת הדו-שיח 5846 (שמירה) כדי לקבוע שם לקובץ ולשמור אותו בתיקיה +2110156. פעולה זו תוסיף את ההגדרות לתפריט הנפתח הקבוע מראש. 4 השתמש בתפריט הנפתח 85םו56 זחוז? כדי ליישם את ההגדרות על עבודות שתכין בעתיד. 206 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר לעתים, תרצה ליצור רישום של כל המידע אודות קובץ הפריהנד שלך. פריהנד מאפשרת לבצע עבור המסמכים דוחות מתוחכמים ביותר. יצירת דוח מסמך 1 בעת שהמסמך פתוח, בחר בפקודה 17116 > 1זסק9 (קובץ > דיווח). תיבת הדו-שיח של הפקודה תיפתח (ראה איור 30). איור 30 ]וק |ת6הטססס תיבת הדו-שיח | ב יו ]חסותטסס 8 | || השתססס ₪ 8 - - עוס 0 /] 8% / י 1 7 מאפשרת לבחור 7 | ו במידע שתרצה ו לכלול בדוח. וש | | 6 7 6 הסט ל | | כ באו סז ץש 8 7 | וק 7 ל ל | םה 2 סמן את הקטגוריות שבחלק 08)0801 של התיבה. כל אחת מהקטגוריות תציג אפשרויות אחרות לבחירה. 3 סמן את האפשריות הרצויות עבור כל קטגוריה, כדי לבחור במידע הרצוי. 4 לחץ על הלחצן א0, כדי להציג את הדוח בחלון תצוגת הדוחות (סק6 זסשוסו/ (ראה איור 31), שבו תוכל לקרוא את פרטי הדוח, איזד 31 סו / ₪604 )ה6מוט6סם. חצוגת דוח 8 המסמך מאפשרת | ו לקרוא את הדוח 0 על המסך, להדפים אותו או לשמור ו אותו בקובץ. ₪ 1993 13005 23 קספ סו 06 סקסה פרק 22: הדפסה 207 המידע בכל אחת מהקטגוריות של הדוח )וטס (מסמך). שם הקובץ, התיקיה, גודל הקובץ, הגישה לקובץ, תאריך היצירה, תאריך השינויים, יחידות המידה של המסמך והמספר הכללי של הדפים. 5% (עצמים). הערות רשומות, גודל התמונה, רשתות, שמות התמונות. 5% (גופנים). שמות הגופנים, שמות 75 שלהם, פורמט קובץ הגופן, סגנון הגופן וגודל האות. 5 (דפים). מיקום הדף, מידות, גודל ה-81660, כיוונים וסוג הדף. 8 )אד (גושי טקסט). גופנים שבשימוש, צבעים בשימוש, אסס 8חו6מטסם, ספירת השורות, ספירת הפסקאות, שורה ראשונה. 1.868 (שכבות). שכבות קדמיות, שכבות אחוריות, שכבות נראות ובלתי נראות, עריכת צבע, גישה ומצב התצוגה. 5 כ(סגנונות). סגנונות הגרפיקה והטקסט. 858 (צבעים). שמות צבעים, הפרדות. 88 +טק)טכ) (אפשרויות הפלט). שכבות בלתי נראות, פיצול נתיבים, תאריך התמונה, המרת תמונה, מספר צעדי הצבע המקסימליים, השמנה. = חדש בפריהנד 8 קרוב לוודאי שאין ברשותך תוויץ ברזולוציה גבוהה ועליך להעביר את עבודתך ללשכת שרות או לבית דפוס, על גבי תקליטון או על אמצעי קלט כלשהוא. ביחד עם העבודה, עליך לשלוח קבצים מסוימים כדי שאפשר יהיה להפיק את הפלט מעבודתך. במקום להתחיל ולאסוף את כל הקבצים הללו בצורה ידנית, השתמש בתכונה )טקוטס זס) 6016 (איסוף לצורך פלט) שמבצעת את הפעולה בצורה אוטומטית. שימוש בפקודה +ט%0ט0) וסז +60|!66 1 בחר בפקודה 116" > )טקזטכ) זס+ 02011601. תיבת האזהרה שתופיע תבקש ממך לוודא שאתה מורשה להפיץ את הגופנים (ראה איור 32). לחץ 08. 208 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזר 32 | תיבת האזהרה המופיעה כחלק חזואי זמס] עב בהטנוסוופוס 6ז86)0 .עבצ )הסוסה 86תססו! ומס מהפקודה 0 0 )וז 16 6ב סע חוב061 866 ,1ה6וחס0 60713800 ב זסז ]60/80 .0 )וקוטס. וה אוסו5 ז'חס ‏ -] ₪ טיפ סמן את הריבוע חח שסחפ ו'חסס כדי שלא להציג את האזהרה להבא. 2 תיבת הדו-שיח סק זהסחוזטססכ] תופיע (ראה בעמוד 396). סמן את האפשרויות עבור הקטגוריות השונות כדי להגדיר את המידע המבוקש. לחץ 08. 3 בחר ביעד עבור הדוח והקבצים, כדוגמת תיקיה על הדיסק הקשיח, או על אמצעי אחסון אחר. 4 פריהנד תאסוף את כל הקבצים ההכרחיים להדפסת המסמך (ראה איור 33). כולל קובץ פריהנד המקורי, התמונות השתולות, דוח המסמך, הגופנים, הגדרות המדפסת ומנהל התקן (זשטוזכ]) המדפסת (מקינטוש). איוד 33 הקבצים שנאספו == 2 דוי על ידי הפקודה 5000 %+חוזק ז0] 55 זס )60/80 7 ו ויז 600.1 מ ז)וסוטס. 6 ₪ | [ וס %זסק6ץ זו. ₪ ו 8 03 4 וק | | [61115305480 001צ001ח611153 = 2 5305 וווס 0 66190%6 -ז1)6"ו/'1.3501 התאמה איעויח של פריהנר העובדה שפריהנד מותקנת עם כמה הגדרות מסוימות, אינך מחייבת גם אותך להשתמש בהן באותה בצורה. פריהנד מניחה בידיך את האפשרות לבצע שינויים רבים בצורת עבודתה של התוכנה. בפרק זה תלמד כניצד: 5 להגדיר את העדפות התוכנה. להתאים את סרגלי הכלים. 6 לשנות את מקשי הקיצור. 6 לשנות את ברירות המחדל עבור מסמכים חדשים. העדפות מפקחות על פעולתה של התוכנה כולה, וכל שינוי שתבצע בהן ייושם על כל המסמכים - מסמכים קודמים, מסמכים פתוחים ומסמכים שתיצור בעתיד. נטינוי העדפות (מקינטועם) איוד 1 הגדרות ההעדפות במחשב מקינטוש. 1 בחר ב-16" > 1610760065 (קובץ > העדפות). תיבת הדו-שיח של ההעדפות תופיע על המסך (ראה איור 1). זז 0: :ו אק ( = = |[ /:00%)8066 ז0:זטם ו 3 = ה :6 50 זה כב 01 900 3 וס צחוסק 56166166 זתפוותמָזוו ב ות זו לש וע וכ 6 1 והז ב השפ ]| % וטוטה 7 עוסטחועו 1 !56701 סשוף ם פַופָמַסזט בז (1קם 10 ת+הטפ!6ז) 501015 "םשכ טוממ חש כ 1000 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 2 הגדרות ההעדפות מחולקות ל-11 קטגוריות, ומופיעות בצידה השמאלי של תיבת הדו-שיח. 3 בחר בקטגוריה שברצונך לשנות ושנה את ההגדרות הדרושות. נוינוי העדפות (חלונות) 1 בחר ב-16] > 1616760065 (קובץ > העדפות). תיבת הדו- שיח של ההעדפות תופיע על המסך (ראה איור 2). איוד 2 [ : / 1 5 ב ההעדפות | ה | חמק > | 6 | תפ *חלונות", | וסקאש/!וסקז! = | = |תפותטוססם. | 6% | ו | | ]] 060% 8] 5סח66)0 6% |] שסחם)69 זספוטם שש :06 בח 6 500 7[ מס 0160 םימחו ד 508061 > ש] ותו 1561 זססחזפותסת ל[ | , 600 6) 901085 005 8 הטסו '- ] > 0 המעט ש] | שן 5 ]שפח שן חסטַי/חפְמוח חס!וטט ספגוסוח אחפוה |[ = [עוקק 0) תסתטמ!0)) פוקוזס> 8/8( סח - ] איעוור | ביטול 2 הגדרות ההעדפות מחולקות ל-9 קטגוריות, ומופיעות ככרטיסיות בחלקה העליון של תיבת הדו-שיח. 3 בחר בקטגוריה שברצונך לשנות ושנה את ההגדרות הדרושות. העדפות כלליות - 760665ז610זכ |613ח00) 0 (ביטול). מאפשר לקבוע את מספר הפעולות שניתן לשחזר. 6 16% (מרחק בחירה). מגדיר את המרחק (בנקודות) שעל המצביע להתקרב לנקודה כדי שיוכל להשפיע עליה. 6 סספזט) (מרחק המצביע). מגדיר את המרחק שבו מקשי החצים מזיזים עצם. פרק 23: התאמה אשית של פריהנד 101 6 580 (מרחק הצמדה). קובע עד כמה צריך המצביע להתקרב בעת הצמדת עצם למשנהו. וו 5100107 (עריכה חלקה יותר). מציג את הנקודות, בצבע השכבה שבה הן נמצאות (ראה איור 3). 5 561601600 )חףו!חפור!. חַחו6010 זסה)ססות6 חַחו0ו60 זסהוססוחפ מופעל אינו מופעל איוד 3 השפעת העדפות מופעלת סו = 90/9 : % ז-]תשוותשו על חצוגת הנקודות והנתיבים. 5 561601060 +111811118[0 (הארת נתיבים שבבחירה). מציג את הנתיבים, בצבע השכבה שבה הם נמצאים (ראה איור 4). איוד 4 בחירות 578/61 5 68/0 אינן מופעלות א-ש 5 5 ז9|!9וח5 מופעלות 0 תספזטס 50811 (מצביע "חכם"). משנה את צורתו של המצביע בהתאם לכלים שבשימוש (ראה איור 5). איזד 5 בחירות ח8וח5 זספזטס 63 מופעל קל -; -ת .% 05 זוס. זספזטס חהוח6 אינו מופעל = - 2 % 6-00 חן 02 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 65 וות178510 28016 (הצגת ידיות השינוי). מציג את ידיות השינוי בעת לחיצה כפולה על העצם (ראה עמודים 136-137). ][5070 סומוהתץכ] (סרגל גלילה דינמי). מאפשר לראות את העבודה בעת גלילת סרגל הגלילה אל מחוץ לחלון התצוגה. 0 186 זסטותסות6 (זיכרון מידע השכבות). גורם לעצם שמועתק ממסמך אחד לשני להיות מונח בשכבה זהה לזו שבמסמך המקורי. שוס0חואו 16) 5070185 80166 8 8הופגזכ! (גרירת קו הנחיה, גוללת את חלון התצוגה). בעת גרירת קו הנחיה אל הסרגל, יוצג על המסך חלק שונה של התמונה. + 188 8016 (התרת עבודה עם תסריטי 18/8). העדפות עצמים - 0616700665 +66[ 6 080805 00[601 5הו8ח4/ 0 (שינוי עצם משנה את ברירות המחדל שלו). אם תשנה את המילוי או הקו של עצם, לעצם הבא שתשרטט יהיו התכונות החדשות. ]0600 עט וותט 8 85 [תס]5ה18) פקטסזכ) (כברירת מחדל, הקבצות יעובדו כיחידה אחת). בעת ביצוע עיבוד, כל העצמים שבהקבצה יעובדו ביחד, דבר העשוי ליצור עיוותים בלתי רצויים. 65 פחותסטס1-חסה הוס1 (חיבור עצמים שאינם נוגעים האחד במשנהו). בעת חיבור עצמים שאינם נוגעים האחד בשני, ייווצר קו שיחבר ביניהם. 85 |18188ז0 6ותט5ת60 פתסוזגזסקס 7861 (פעולות על הנתיב משתמשות בנתיבים המקוריים). בעת ביצוע פעולות על נתיב, הנתיבים ששימשו לצורך הפעולה, יימחקו. 5 000166 201100-6785) (גרירה ולחיצה על 16/מסוזקכ) מעתיקה את הנתיב). לחיצה על +41/חסו)20) בעת גרירת נתיב או עיבודו יוצרת עותק נוסף של העצם. 85 תססס ששסת זס1 1111 אוסו[5 (הצגת המילוי של נתיבים פתוחים, חדשים). מאפשר לראות את המילוי בתוך נתיבים פתוחים. רק הנתיבים שישורטטו לאחר קביעת העדפה זו, יציגו את המילוי. 1 6חג הסחטג! 0610:6 הז8/% (אזהרה לפני טעינה ועריכה). קובע האם ה-ז0110 [6008א ייפתח אוטומטית בעת לחיצה כפולה על תמונות מיובאות. 0107 [8תז10א (עורך חיצוני). תפריט נפתח, מאפשר לבחור ביישום, שייפתח אוטומטית בעת לחיצה כפולה על קובץ מיובא. 5 6חו] 1268015 (ברירות מחדל של עובי הקווים). קובע את הגודל (בנקודות) של הקווים בתת התפריט :[101// ב-ז506040ח1 50086 (בקרת הקו). פרק 23: התאמה איגצית של פריהנד 13 ת0ו561601 חס 08560 50/16 6ה12611 (הגדרת סגנון מבוסס על בחירה). הסגנון ייקח את מאפייניו מהעצם הנבחר. העדפות טקסט - 665ח01676זס +א6ד זו א ספט בעְ4או41, (השתמש תמיד בעורך טקסטים). עורך הטקסטים יופיע בכל עת שלוחצים עם כלי הטקסט. סמו [08וז6ע !)ו/ 1הסוחסטסוח 185 180% (עקוב אחר תנועת הטאב בעזרת קו אנכי). מציג קו שמתמשך מן הסרגל כלפי מטה בעת הצבת הטבולטורים בסרגל (ראה איור 6). איזר 6 קו נמתח על פני הטקסט כדי לציין את מיקומו על הטבולטור בעת שהאפשרות ד העש 1ח6רת6/סות שחו ו8/08ש מופעלת. 8 167טז 1681 הפוצו 1800165 1א16 אוסו51 (הצגת ידיות הטקסט בעת שהסרגל אינו מוצג). מאפשר לראות את ידיות הטקסט גם כאשר הסרגל אינו מוצג (ראה איור 7). איוד 1 עבודה עם טקסט כאשר האפשרות ]א6) שסת5 חסתשש 0185ח8ת 1 8 ז6|נח ]10% מופעלת. 4חהקאס-4010 5ז6ת181חס0 1א0) 16-51200ט0618 שוסצן. כאשר יוצרים גוש טקסט באמצעות לחיצה, גוש הטקסט יתרחב תוך כדי ההקלדה. אס1ש6זק 1001 21018 (הצגת תצוגת הגופן). מציג את צורת הגופן בעת בחירה בו בתפריטי הגופנים (ראה איור 8). 104 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזר 8 הפעלת האפשרות מ ]חסז ע8וס5ום 0 שסוטסזס מציגה בסרגלי הגופנים, את הגופנים בצורתם הטבעית. טעפס-סזטטות ח016שו|47 זסףוזטזז 5 +ז4ות5 (מרכאות "חכמות"). מאפשרות לפריהנד לבחור בצורות שונות עבור סימני המרכאות, מן תפריט הנפתח שלהן (ראה איור 9). איור 2 האפשרויות "85זסטף ו" השונות 2₪ :1 6108 המרכאות ב-ח8וח6 858 חס 08560 50/1605 ק8זפ8זגק 116 (בניית סגנונות פסקה מבוססים על). קובע איזה סגנונות יוגדרו על ידי הפסקה הראשונה או על ידי התכונות המשותפות של גוש הטקסט. 5 50/16 ו[ס8זשהזהק 8 8ח881זכ! (שינוי באמצעות סגנון פסקה). קובע אם כל גוש הטקסט או רק הפסקה ישתנו בעת גרירת סמל הסגנון. העדפות מסמך -616760065ז0 +ח6ההוט6סס רת 000 8הוהסקס מ6]עו אוסוש )185 051016 (שחזור התצוגה האחרונה בעת פתיחת מסמך). מנחה את פריהנד לשמור את תצוגת המסך האחרונה שלפני סגירת המסמך. ח0ו10681 6 5126 ס6חוצו זססוחסוחס (זכירת גודל החלון ומיקומו). פריהנד תזכור את גודל חלון הקובץ ואת מיקומו על המסך. 1הסותססג1ק ספַאק 4 6ח1160118. מראה את שטח הזיכרון שיישמר עבור מסמך פריהנד 8 שייוצא כמסמך פריהנד 4 (ראה איור 10). פרק 23: התאמה אינעית של פריהנד איוד 10 בעת שהאפשרות 4 901800 0 +חח809וס מופעלת, קז מקווקו מראה איזה עמודים יישמרו בעת שהמסמך יומר למסמך פריהנד 4. 5 6 ות 60 או6צ[ (תבנית מסמך חדש). מאפשרת לשנות את הקובץ שמשמש לפריהנד כברירת מחדל. 6 8011/46 16 5018 וסוט 16 פַחוּפַתא8ת2) (שינוי התצוגה קובע את הדף הפעיל). בעת גלילה או שינוי הדף, הדף שיוצג בחלון יהיה הדף הפעיל. 6 סעט1סה 1116 5615 %0015 8ח151 (שימוש בכלים קובע את הדף הפעיל). בעת השימוש בכלי על דף כלשהוא, הדף הופך לפעיל. )וט תסקט 5ח6ותט600 58/66חט אסןשסז 8/5או[4 (תצוגת מסמכים בלתי שמורים בעת יציאה מהתוכנה). בעת יציאה מהתוכנה, תופיע על המסך תיבת דו-שיח שתציג את המסמכים שאינם שמורים ותאפשר לשמרם. 68 15515 זס1 56810 (חיפוש קישורים חסרים). מאפשר להגדיר באיזה תיקיות לחפש גרפיקה שהקשר שלה אל התמונה המקורית אבד. העדפות ייבוא/ייצוא - הססא=שוססחו (חלונות) העדפות אלה מקובצות בקטגוריה אחת עבור "חלונות", אולם מחולקות ל-2 עבור מחשבי מקינטוש. העדפות ייבוא - 616767665זכן +וסכןוחו 6 תו התסה 275 00118016 60/61 (המרת ₪25 שניתן לעריכה, בזמן הייבוא). משמעותו שבעת שהדבר אפשרי, קובצי 525 מיובאים יומרו לעצמים שניתנים לבחירה. [אסקותו מסקט 275 6ה8 05ק4ח1 6ססוח2 (שתילת התמונה בעת הייבוא). משמעותו שהמידע הדרוש לצורך הדפסת התמונה נמצא בקובץ הפריהנד ואין צורך בקבצים מקושרים. 1066 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 5 10 85ח80ק ‏ 2101 א6טת00 (המרת מדגמי 21671 לאפורים). ממיר לאפורים, מדגמי תמונות ביט-מפ מיובאות מתוכנות או8זכ801]/] ו-080485. פחסוזקס אסקותו א (אפשרויות ייבוא קבצי :א2). מגדיר כיצד מומרים קבצי אכ בעת שהם מיובאים לפריהנד. איוכ: 4/ 3 העדפות ייצוא - 6160700665זכ +וססא= 5מטותטון) 1116 586 (שמירת תמונות דמות של הקובץ). יוצר תמונת תצוגה מוקדמת של המסמך שנראית בעת פתיחת קובץ 116" > ח6ק0. +סקא6 1080 (ייצוא ביט-מפ). מאפשר להגדיר את המאפיינים של ברית המחדל קאס ם בעת ייצוא בפורמט ביט-מפ. צוסוץ6זק 21027 קאוחזום (תצוגת ביט-מפ ‏ 2101). משנה את תצוגתם של קבצים שמיובאים לתוכנות כדוגמת 655זק2081%6) או 886//8%07/. משמעותו של הדבר הינה שרטוט מהיר יותר של התמונה. אסוטסזק 10110)סק 01006ח1. יוצר תמונת תצוגה מוקדמת עבור ה-660515א5 0 של התוכנה. 6 פ115076. מאפשר להגדיר את הקובץ שפריהנד מחפשת בעת הדפסת מסמך. פרק 23: התאמה אישית של פריהנד 27 שחוזחוזק ת6חשו פתסקכ) זטק1טכ) 66וח6טכ) (דריסת אפשרויות הפלט בעת ההדפסה). מאפשר לבחור בין נתונים בינריים או 450211 עבור התמונה. הקבצים יודפסו מהר יותר עם תבחר ב-/ז8ח1. 5תס) זטק)טס 01000816 (מתכונות הפלט לזיכרון). מפקח על המידע שבזיכרון בעת המעבר ליישומים אחרים. האפשרויות הן 6ח66118זת, ‏ 0167, ₪11 ו-0006 סט 5 *ס6עת00 (המרת צבעים). מאפשר לשמור את הצבעים בפורמטים 4 ק050)סתק, 00 או > צןא0. ,יו 9/ 3] העדפות בדיקת איות - 5 זכ חחוו|6קפ 5 6110810 10 (מציאת מילים כפולות). מחפש מילים כפולות כדוגמת 116 6 65 ה0ו0118[:280ק68 6תו (מציאת שגיאות בהגדרת אותיות רישיות). מחפש הצבה לא נכונה של אותיות רישיות (0805) במילים. 68 85 ץ800א6 /ץז8הסו6100 10 65זסאו 06 (הוספת מילים למילון בדיוק כפי שהן הודפסו). מילים כדוגמת 6ח66118ז7 ו-+2010%518) יופיעו במילון עם אותיות 5, בדיוק בדרך שבה הן הודפסו. 6 [81 0100100817 60 65זסעו 460/ (הוספת מילים באותיות קטנות בלבד). כל המילים יופיעו באותיות קטנות בלבד. |08 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר העדפות צבע - 665ח61676ז זסוס6 התיבות ז6010 020166 ו-זס[60 6וזנ) פותחות "בוחרי צבע" בהם ניתן להגדיר את צבעי קווי ההנחיה והרשת. זס[00 ז6ח6200191 פוסו|5 1.18% זס601 (רשימת הצבעים מציגה את צבע גוש הטקסט). בעת בחירת גוש טקסט, צבע המילוי מציג את צבע גוש הטקסט. זסן0ס 1א16 580.5 1,186 זס[00 (רשימת הצבעים מציגה את צבע הטקסט). בעת בחירת גוש טקסט, צבע המילוי מציג את צבע הטקסט ולא את צבעו של גוש הטקסט. 5 0188866 16ה8ח6ז ס1ט4/ (שינוי אוטומטי של שמות צבעים ששונו). שמות הצבעים ישתנו, אוטומטית, בעת שינוי ערכי 6 צ61 או 002 שלהם. [|6א זס[60 5218 ₪565 זסאו]/! זס[0). מאפשר להשוות ב-ז6או]/ זס!00 (מערבל הצבעים) את השינויים בצבעים. 601015 8-011 זסו]1וכ (פיזור לצבעי 8 ביט). משפר את תצוגתם של צבעים על המסך בעת עבודה במסך של 256 צבעים בלבד. ]וו זס[20) (ניהול צבע). מאפשר לקבוע כיצד הצבעים מוצגים על המסך. העדפות תהבניות - 616760665זכ וסְחְבּק איוד 11 הצגת 5ס1ד ווסד. א0ט1001 10 11665 615ח8ק 8חו1110. ארגז הכלים יוסתר ביחד עם התבניות. 5 7001 וסו51. מציג הסברים אודות הסמלים שבארגז הכלים, בעת שהמצביע מונח עליהם (ראה איור 11). ו קז 0חו] העדפות שרטוט מחדעו - 5 זכ 603 ץ8]ק5ו ז26006 (תצוגה משופרת). המילויים המדורגים והרדיאליים מוצגים במיזוגים חלקים יותר (ראה איור 12). פרק 23: התאמה אייעית של פריהנד 109 המצב 0803 זפוופם המצב עְ3!ספוס זפוו6ם איוד 12 אינו מופעל אפעורויות / התצוגה 2 המשופרת - 88 ז8100. 58 ]1 19018 (הצגת אפקטים של טקסט). אפקטים מיוחדים כדוגמת 6 ו-22001 יוצגו על המסך. פתו![5010 1|6ש 16018 (שרטוט מחדש תוך כדי הגלילה). התצוגה תוצג גם בעת הגרירה ולא רק לאחר סיומה. 158 1886 הסזט|650ז-הפוד1 (תצוגת תמונות ברזולוציה גבוהה). תמונות 1 יוצגו באיכות טובה יותר (ראה איור 13). המצב חסוט!650ז-חפוות המצב חסווטו850ז-חחו איוד 13 אינו מופעל מופעל אפשרויות התצוגה - ₪ 5 - ברזולוציה גבוהה - - |" , : חסווטו850ז-תשורן. 3 ו ה . = 4% / . | ל 3 ] ו 3 . 4 4 05 שהותוזקזטצס הסוכ (הצגת עצמים "מודפסים מעל"). בעת שעצם מוגדר להדפסה כ-)חוזקו6ע0) יופיע על פניו הסימנים כ) (ראה איור 14). איוד 14 הסימנים 05 מראים שהמילני יודפס מעל (חחכח0/6). שס|סט סק 3766%). משמש להגדרת גודל האותיות שיוצגו על המסך. אותיות בגודל קטן יותר יוצגו כקווים אפורים (ראה איור 15). 0 1 4 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר איזד 12 דוגמה ₪ל טקסט מפפה בק א (למעלה) 0 2371 (למטה). - 5 שפעגוסס ₪[% גג תסגד 5 160 05 שש תבמזגט1 פס ע10 7ע905533ת 6ל 81550196 50 16סספ .וי 85נהמ 1%10%1 בס 86 8 שש6וט6זק. לשינוי מספרם של העצמים שנראים בתצוגה בעת ההזזה או העיבוד (ראה איורים 16-17). איזר 16 גרירה ללא תצונה. איוד 17 גרירה עם תצונגה. ₪ טיפ לחץ ושחרר את הלחצן )/4/חסווקס בעת הגרירה, כדי לראות תצוגה של כל העצמים, ללא התחשבות במספר העצמים שהוגדרו בהעדפות. פרק 23כ: התאמה אינצית של פריהנד 1 1 העדפות צלילי ההצמדה - 05חש50 כְבּחפ 005)זכן (מקינטועו) פריהנד מאפשרת לשמוע צלילים בעת ההצמדה לעצמים שונים כדוגמת, רשתות, נקודות וקווי הנחיה. התפריט הנפתח שלצידה של כל פעולה, מאפשר לבחור בצליל הרצוי עבורה. ססצ (ללא). מפסיק את הצליל. ץ8]/ (השמעה). מאפשר לשמוע את הצליל. 6 5008 ק8ח5. מפעיל את צלילי ההצמדה. 15 1056 מ6עו 500005 /ג1. משמיע צלילים בכל עת שהמצביע עובר על כ / גבי עצם, גם כאשר העכבר אינו לחוץ (רעשני במיוחד). העדפות שמירה - 010700665 36 למרות שמרבית ההגדרות שתבצע בהעדפות פריהנד יפעלו מייד לאחר קביעתן, הן יישמרו על הדיסק רק לאחר שתצא מפריהנד. חדש בפריהנד 8 פריהנד מאפשרת לבצע התאמות בארגז הכלים, בסרגל הטקסט ובסרגל התפריטים הראשי. הדבר מאפשר להוסיף ולהשמיט סמלים עבור פקודות ושינויים או לשנות את הכלים שבארגז הכלים. הוספת סמלים לסרגל הכלים 1 בחר בפקודה 1:16 > 62056000126 > 8ז8פ1001.. תיבת הדו-שיח של התאמת סרגל הכלים תופיע על המסך. (ראה איור 18). איוד 18 בהלה ב תיבת הדו-שיח | ד₪] | של התאמת סרגלי | ושןנ ו | | הכלים 2 7 0 שי | (1/20ח0205)0 0 2 | ה ל ן ו ן ב ₪ ה , / 0 560 | הסוא ם חס א 1 | הס חס 10080 8 0) הסוטל 5 טפט = = 2 1 4 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 2 השתמש בקטגוריות שבצידה השמאלי של התיבה כדי לבחור בפקודות שברצונך להוסיף לסרגל הכלים. 3 לחץ על הפקודה. סמל הפקודה יודגש בצידה הימני של תיבת הדו-שיח. 4 גרור את סמל הפקודה אל אחד מסרגלי הכלים. השמטת סמלים מסרגל הכדלים בעת שתיבת הדו-שיח של התאמת סרגלי הכלים, פתוחה על המסך, גרור סמל אל מחוץ לסרגל הכלים. 6% טיפ לחץ על המקש |6/4ח8חוחסס וגרור החוצה סמל מסרגל הכלים, תוך כדי העבודה. 99 חדש בפריהנד 8 > | פריהנד 8 מאפשרת גם להתאים את מקשי הקיצור המקושרים לפקודות. כך תוכל להוטיף מקשי קיצור או לשנות מקשים לקיצורים שמוכרים לך מתוכנות אחרות. ההאמת מקשי הקיצור 1 בחר ב-71]6 > 000126 > פ)טסוחסו5 (קובץ > התאמה > מקשי קיצור). תיבת הדו-שיח תופיע על המסך (ראה איור 19). איזד 19 חיבת הדו-שיח שר 310] 08 5 5 0 (התאמת מקשי ( 0 ביני סד קיצזר). ד ב 0 2 השתמש בקטגוריות שבצידה השמאלי של התיבה כדי למצוא את הפקודה שברצונך להתאים. 3 לחץ על הפקודה. מקשי הקיצור הנוכחיים, אם יש כאלה, יופיעו בשדה +ח6זטי) 5 ד סח5. 4 הקלד את מקשי הקיצור הרצויים עבור הפקודה. 5 אם הקיצור מקושר לפקודה אחרת, הפקודה תופיע אחרי המילים ע]!מסזזטי) 46 הקללד קיצור אחר או שנה את הקיצור המתנגש. 6 לחץ ח45518/ כדי לקבוע את הקיצור החדש. פרק 23: התאמה אישית של פריהנד 3 11 ככ ו 0 שש . 7 חזור על הפעולה כדי לקבוע מקשי קיצור שונים או לחץ על הלחצן 61056 כדי לחזור לדף העבודה. בייחלונות לחץ על הכרטיסיות שבראש תיבות הדו-שיח כדי לעבור בין 6לוחסופטס 5הפוססד (התאמת סרגלי כלים) ?-וטסחסח6 6קווחסו5ט0 (התאמת קיצורים). 69 טיפ אם אתה רגיל לעבוד עם תוכנות אחרות, תוכל לשנות את קיצורי המקשים ולהתאימם לאלה שבתוכנות האחרות. יינוום מקשי הקיצור 1 בתיבת הדו-שיח 5010018 01126ז5ט6, השתמש בתפריט הנפתה 16600810 858 51010015 כדי להציג רשימה של הקיצורים הקבועים מראש. 2 בחר מהרשימה ולחץ 45818₪/. פריהנד מאפשרת גם לשנות את הגדרות ברירות המחדל של המסמכים. ברירות מחדל הינן הגדרות שהתוכנה מתייחסת אליהן בעת פתיחת מסמך חדש. ברירות המחדל קובעות כמה צבעים יוצגו ברשימת הצבעים ואיזה צבעים יוצגו שם. הן קובעות האם הסרגלים יוצגו או יוסתרו, כמה דפים יכיל מסמך חדש והאם המסמך יהיה בתצוגת ש6ושסזק או סחו61.%. כדי לשנות את ברירות המחדל, תשתמש בקובץ 00188ו₪609. הגדרות קובץ ברירות המחדל של פריהנד 1 פתח את התוכנה פריהנד ובחר ב-ח6ק2) מן התפריט 116/. מצא את הקובץ 5 76018806 (מקינטוש) או את הקובץ 2619(0188.88. (חלונות). בתיקיית התוכנה. קובץ ברירות המחדל ייפתח (ראה איור 20). איזר 20 ₪ 2 5 6018000 8 -ם כל שינזי שתבצע 8 5 פפ6ה6ה! .5)וח בברירות המחדל בו של פריהנד, ישמש כברירות המחדל עבור כל הקבצים החדשים. 24 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר לפני שתבצע שינויים כלשהם בקובץ ברירות המחדל, הכן עותק של הקובץ המקורי ושמור אותו במיקום שונה, למקרה שתרצה לשחזר את ברירות המחדל המקוריות. 2 בצע את השינויים בקובץ. 3 שמור את הקובץ באותו מיקום שבו מצאת אותו ובאותו שם. לצורך כך השתמש בפקודה 85 586 ושמור את הקובץ במתכונת 1816ק1ח16 7061186/. כאשר תישאל האם להחליף את הקובץ הקיים, לחץ על 8601806. 51021 [שספפת %וכ: 26ו ושי מה נמצא על מטך פריהנד העצמים המוצגים על מסך פריהנד כוללים חלונות, סרגלי כלים, תבניות, ואלמנטים נוספים של התוכנה שניתן להפעילם ישירות מהמסך. אחת מתכונותיה החשובות ביותר של פריהנד היא האפשרות להתאים את הפריטים הללו לדרישות המשתמש. (ראה פרק 23, "התאמה אישית של פריהנד"). אם אתה משתמש בעותק של פריהנד שבוצעו בו התאמות שונות, קרוב לוודאי שסרגלי הכלים והתפריטים שלך, לא יתאימו בדיוק לאלה המוצגים כאן. אולם, אם התקנת את פריהנד, ישירות מתקליטור ההתקנה, ולא בצעת בה שינויים כלשהם, עדיין, כל התפריטים והאלמנטים שמוצגים על מסך התוכנה שלך יהיו תואמים לאלה שבפרק זה. המשתמשים בפריהנד בסביבת חלונות 95 יימצאו שכמה מהעצמים שעל מסכיהם שונים מעט מאלה המוצגים כאן. הדבר נובע מההבדלים הקטנים בהפעלת התוכנה על מחשבי מקינטוש ובסביבת "חלונות". הבדלים אלה אינם משפיעים, כמובן, על צורת השימוש באותם אלמנטים. 6 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר בנספח זה תלמד אודות: האלמנטים שבחלון המסמך. האלמנטים בתיבת דו-שיח מייצגת. העצמים שבברירת המחדל של ארגז הכלים. הגדרות ברירת המחדל של סרגלי הכלים. הגדרות תבניות הבקרה. ההגדרות כלי ה-118 ותבניות ההפעלה. הגדרות תבנית היישור (ם118/). הגדרות תבניות חיפוש והחלפת גרפיקה וחיפוש טקסט. מקשי הקיצור המשמשים להצגת הכלים והתבניות השונות. נספח א: מה נמצא על מסך פריהנד 7 1[ בכ ב ב וצ 0 ל > חלון המסמך של פריהנד איוד ! חלון המסמך הינו החלון הראשי שבו מתבצעת העבודה. קיימים כמה הבדלים קטנים חלון המסמך על = בין חלון המסמך של מקינטוש ושל "חלונות". מחשב מקינטוש 0 לחצן הגדלה/צמצום סרגל הכותרת לחצן הסגירה (למטק). לחצן לחצן לחצן הסגירה ההגדלה הצמצום סרגל בקרת 8 10 . 0 ז | רשת המסמך = קווי הנחיה > התפריט הנפתח של ההגדלה מכתבה וטס || שי תפריט הנפתת של התפריט הנפתת סמלי העמודים זידות המידה במסמך של מצב התצוגה |58 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר חיבת דו-שיח מייצגת מרבית תכונותיה של פריהנד מוגדרות באמצעות תיבות דו-שיח. למרות שתיבות הדו-שיח שונות האחת מרעותה, הן משתמשות כולן בשיטה זהה של שימוש בתפריטים נפתחים, בשדות שבהן ניתן להקליד מספרים, בסרגלים, בגלגלי מידות, בריבועי הנחת צבע ובחירת צבע, בסמלים, בלחצנים, בכפתורים ובתיבות סימון. קיימים כמה הבדלים בין תיבות הדו-שיח במחשבי מקינטוש ובסביבת "חלונות". איוד 2 תיבת דו-עיח מייצגת במחשב מקינטוש (למעלה) ובייחקונות? (למטקה). הקלד בשדה גרור, כדי לסובב את הגלגל לחץ כדי לבחור בסמל 6 | 0 6 6 : | או ₪ "3% )חוזסזסים 1% 0 ו 7 סוחו! זסוון = =]ט +- ו : ו] מ לחץ, כדי לפתוח את התפריט הנפתח לחץ, כדי להפעיל את הלחצן גרור צבעים אל או מתוך ריבוע הצבע הזז את הסרגל כדי לקבוע את הערך הרצוי 60600 : +חוק" וט :ו 116 : 8305ח/צ0וו 0 מָ835 ₪ ישן ₪ מ סמן את התיבה סא 07 עצבת 6% לחץ על הכפתור נספח א: מה נמצא על מסך פריהנד 2119 1 -------------7--0-0-0-0-000009-9-/9--7--33333---- ארגז הכלים 6% טיפ איזד 3 ארגז הכלים ומקשי ארגז הכלים מכיל 17 כלים שונים שמבצעים תפקודים של בחירות, יצירת עצמים, טקסטים, עיבודים והגדלות. לחץ כדי לבחור בכלי או השתמש במקשי הקיצור כדי להפעיל את הכלי. מקשי הקיצור שבאיור הם מקשי הקיצור של ברירת המחדל. ניתן לשנות את הכלים שבארגז הכלים ואת מקשי הקיצור שלהם, באמצעות תיבת הדו-שיח 58 11260וו5+0ט2) (התאמת מקשי קיצור). אפשר להשתמש במקשי הקיצור, על ידי הקשה על המקש הדרוש. אין צורך במקשים מקדימים נוספים. לחץ פעמיים על כלים שמשולש קטן מופיע בסמל שלהם, כדי להיכנס להגדרות הכלי. שינוי ההגדרות עבור הכלים יד חופשית ושרטוט חופשי, משנה את סמליהם הקיצור עבור ענמי בארגז הכלים. בסביבת *חלונות? זבמחשב מקינטוש. חלונות טקסט (18%) מקינטוש חץ (פוחוסס) 3 % | צ או ₪9+/ח5 טקסט (א16) ₪ או ד א! 9=+וח5 חץ (פוחוסק) 4 או ד | צאן 0+ מצולע (חסףעוסש) | מלבן (60180909א) | מצולע (חספָעוסק) מלבן (0|6ח36018) יי |באוא 2 או 6 או 8 600 1 או ₪ או 1+ הוח קו (פחש) | אליפסה (6פפווום) קו (8חו)) אליפסה (56קווום) 8 0-4 ו 4 או א או 4=+8ו50 ו , וו י / ה הז אי 0 ,| יד חופשית | - -% 5 או + או 6010+55 6 אן ₪ | (8060ח60זק) 5 אן ץ עקומה (ח0שו862) שרטוט חופשי עקומה (ח802100) (וחזס60ז-) 9 או = | . | שרטוט חופש 8 1 8 או 2"+6/ח5 | ((חזסו00ז=) 9 או = / 8 | // 7 סיבוב (חו)פוסח) סכין (פותא) סיבוב (פַופוסה) || מכין (פותא) 13 7 או א או 50/8+87 2 - קנה מידה (פַחוו808) השלכה (ַחו880601) קנה מידה (פַח | השלכה 0 ₪9 10 | (0חו46060) 9 , / | מעקב (808זד) הטיה (חַחוו5%6) וו503) חן מעקב (808ז7) 03 11 | הטיה (פָחוַאו5%6) = 1 5 | שינוי מרחק (וחסס2) )2 הצגה/הסתרה של ארגז הכלים 07 כלי העיצוב החופשי דר ר דר 0 ציפורן קליגרפית קו בעל עובי משתנה שרטוט חופשי ריבוע שינוי הגודל 1 שינוי מרחק (₪חס0ס2) 2 הצגה/הסתרה של ארגז הכלים 07 כלי העיבוד החופנוי שינוי צורה דחיפה/משיכה 120 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר סרגלי הכלים בנוסף לארגז הכלים מכילה פריהנד גם שלושה סרגלי כלים נוספים שניתן להציבם על המסך או להשתמש בהם כתבניות "צפות". סרגלים אלה הם: סרגל הכלים הראשי, סרגל הכלים של הטקסט וסרגל המידע. מקשי הקיצור מציגים או מסתירים את סרגלי הכלים. הסמלים שבסרגלים ומקשי הקיצור ניתנים לשינוי באמצעות תיבת הדו-שיח 5 26 20500). איוד 4 סרגל הכלים הראשי. כדי להציגו אן להסתיר! : > ביחלונות? ח | = | , 7% 7+)/+0ו0. ן שר | 6 4 = איוד 5 ב"חלונות", ניתן גם להשתמש בסרגל המצב כתבנית "צפה". זב 0] חוב1] : של הטקסט. כדי להצינו או להסתירן במקי[0/₪ - +80 וח 60 ד+חסווסס, ביחקונות? +))+0)0. ססם מסם אס איזד 6 סרנל המידע. כדי להציגן אן להסתירו ביחקונות? 7+)/+ח)60. איוד 1 סרגל המצב. כדי להציגן אן להסתירו ביחקונות? 7+)]+ח)0. : זב3ם[0סך סזחו חז3ק 0: נש 352150. 7: א 1: פוְחָחב3 514500 7: שּ 2.570070: א |9 | - ומוס [ * אוסועיסזק ]+ *[|]₪|)8|‏ - אסק ן 6 נספח א: מה נמצא על מסך פריהנד 1 תבניות הבקרה - 5זס+8066ח! חמש תבניות הבקרה, משתנות בהתאם לסמלים שנבחרו וסוג העצם שבבחירה. מקשי הקיצור מציגים או מסתירים את התבניות. איוד 8 תבניות הבקרה זמקשי הקיצור. 0 :0005 1 006 חא רז 6 רך₪ : 1340655 בק אס רז סוט [ם : 650104100 "ו6+חרוק 06865 ח0ן+1003 חן ₪[ 9 [ 50 [095 6 זס5060ח| )הפוהטססם - סח 086 - זס5060ח וו - סח 601[ - בקרת המסמך בקרת הקו בקרת המילוי בקרת העצמים 0+)0+0וח0 60+00+1 =+0+0 0 ו+00 (מקינטוש) (מקינטוש) (מקינטוש) (מקינטוש) +וזוס (חלונות) כ+41+וו0 1+)|/+]זו0 =+)|+זו0 (חלונות) (חלונות (חלונות) 1 4 0 4 [4 ]| ] 6 [ 6 ב כ וי בהז ו [+188]8י-ו] 6 [ 3] 0 ו :56% 20013 רז ו ופ 1 יר תי 380 (6ו4וז רז 4 ו :חן | [- ₪ ך ₪א מו [- 0 חח 0/0 - [ 16:00 תק ליפו כ השס א ₪ + 7 0 ו ו 0 ז סח 8ץק00 - | 5060)0ה| 05 - ז60)0ק5ח! 50808 - זס)60ק5ח! תק8זף8זפק - בקרת התאמת בקרת השורות בקרת הריווח בקרת הפסקה הטקסט + 6+ +06 + +06 6+ 0+ (מקינטוש) (מקינטוש) (מקינטוש) (מקינטוש) ₪+ו+ווס וס ק+4+וס | )אד - 6+)|4+!זו (חלונות) (חלונות) (חלונות) בקרת הטקסט (חלונות) 7+ (מקינטוש) ך+ווס (חלונות) 22 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר תבניות הברטיסיות בנוסף לארגז הכלים ולתבניות הבקרה, פריהנד מציגה שבע תבניות נוספות. הלשוניות של כרטיסיות אלה מאפשרות להציג אותן במרוכז או בנפרד. מקשי הקיצור מציגים או מסתירים את התבניות. איזד 9 התבניות השונות זמקשי הקיצזר. | - 10 50 50 70 |((0 1 שו 00 - רשימת הצבעים ו6ח8ק )חוד - תבנית הדילול 0+50:8+2ח0 (מקינטוש זסאוו זסוס6 - מערבל הצבעים 6+6וח070+5 (מקינטוש) 09 (מקינטוש) 9 (חלונות) 3+אח5+וזו6 (חלונות) 9 +זו0 (חלונות) מ 0 5 שש 0 - וי :תה יר 0 0 6 0000: |0806 1967 - תבנית השכבות 6+6ח6 (מקינטוש) 6+וזו6 (חלונות) |6ח8כ 6חסא]33 - תבנית הרשתות +00 (מקינטוש) +01 (חלונות) |8ח08 61/16 - תבנית הסגנונות 60+3 (מקינטוש) 3 (חלונות) נספח א: מה נמצא על מסך פריהנד 3 ---------------------------------0 וו ב תבניות העיבוד - 6|5חגכ וחזס1פחהבּזד תבניות העיבוד מאפשרות להזיז עצמים ולעבדם על ידי הקלדת ערכי שינוי מספריים. איזר 10 הגדרת תבניות העיבוד משתנות בהתאם לכלי העיבוד שנבחר. ניתן להציג את תבניות תבנית העיבוד העיבוד בעזרת מקשי הקיצור או על ידי לחיצה כפולה על כל אחד מכלי העיבוד בארגז ומקעשי הקיצור. הכלים. 87| תס)5הבזד - כן] 0 | :1 50816 : 615%3006 6שסצין ך- ‏ ₪6 ו 005 [ :0 והות 5 5 מ פפום 5 5 006 508|6- [6חק 01800 - 6 פטס - תבנית קנה המידה חבנית הסיבוב תבנית ההזזה 00 (מקינטוש) 3+ (מקינטוש) =+6ח0 (מקינטוש) 0+וס (חלונות) 2+וזו6 (חלונות) =+ו0 (חלונות) 96 300165 : 0 5 5 5[ 5וווז [6ח8ק ]46060 - תבנית ההשלכה חק ש6א5 - תבנית ההטיה 69 (מקינטוש) 1 +00 (מקינטוש) 9+וז6 (חלונות) 1+ (חלונות) 24 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר תבנית הפעולות - |6חגכ0 פחסוזגז6קס, והתבנית כבלים מוספים - 5!|ססד גזשא. תבנית הפעולות מאפשרת ליישם פעולות על עצמים. תבנית הכלים המוספים מכילה כלי שרטוט ושינוי נוספים. התפריט הנפתח 005ו201) (אפשרויות) מאפשר לשנות את תצוגת התבנית. ניתן להציג את התבניות באמצעות הפקודה /60ח1/ > 6785 או בעזרת מקשי הקיצור. איזד 11 תבות הפעולות ו (8ח0ו)00919) ותבניות הכלים > ₪030 30 6 המוספים (8זא< 5 | ...שָ600 3 ק5ח3 ו ₪ [6ח8ק 00!5ך 8זוא - תבנית הכלים המוספים [+18ח0+5ח0 (מקינטוש) 41+0+וזו6 (חלונות) [6ח8ק הסו)8ז6ק - תבנית הפעולות [+16ח0+9ח0 (מקינטוש) 1+0+וזו0 (חלונות) נספה א: מה נמצא על מסך פריהנד 5 ל ובר 0800 0 ד חבנית היישור - |פחּכ חףו|ה איזר 12 תבנית היישור [מקעוי הקיצור. התבנית תבנית היישור משמשת ליישור עצמים נבחרים בכמה דרכים שונות. ניתן להציגה באמצעות הפקודה ו00ח1/\ > 780615 או בעזרת מקשי הקיצור. מאחר שלתבנית זו אין לשונית, לא ניתן לצרפה לתבניות אחרות. 9 8 ה [סחהק חִףווא, - תבנית היישור /+)20)+00) (מקינטוש) 1+8+ז6 (חלונות) חיפוש והחלפת גרפיקה - 6חו- 65 0!306 .8 , והתבנית חיפוע טקסם - איוד 13 התבנית 8 6חו-] 66 8 - חיפוש והחלפת נרפיקה, והתבנית ]אד סחות - חיפוש טקסט. ב = [=-= שו 0 ₪ 50 5060400 + סחו= לתבנית חיפוש והחלפת גרפיקה, יש שני סוגי הגדרות: הראשונה עבור חיפוש והחלפה, והשנייה עבור בחירה. היא משמשת לביצוע שינויים כלליים בעצמים גרפיים. תבנית חיפוש הטקסט מאפשרת לחפש מחרוזות טקסט מסוימות ולהחליפן באחרות. התבניות מוצגות באמצעות הפקודה )(₪6 > 0 8 6חו" או בעזרת מקשי הקיצור. ההכ 6 8 14 :חו כ ש---- ₪>-----5 ד[ ה ו - ל שָוסק = 5170065 8 וו 1066 5 8 ח10 [7] = 6זס/ו הסח ד אד שחו=- חיפוש טקסט =+8/ת0+5וח0 (מקינטוש) 5 0|306ק36 .8 6חות - =+אות5+ו6 (חלונות) חיפוש והחלפת גרפיקה =+)0+00ח0 (מקינטוש) =+1+חו (חלונות) מקשי הקיצור עבודה עם מקשי הקיצור הינה, קרוב לוודאי, הדרך המהירה ביותר לבצע פעולות בכל תוכנה המופעלת במחשב. פריהנד מציגה מגוון עשיר של מקשי קיצור כמעט לכל לפקודות התפריטים ולמרבית הפריטים שאינם נמצאים בתפריטים. כפי שהסברנו בפרק 23, תוכל לשנות את מקשי הקיצור כדי להתאימם להרגלי העבודה שלך. כלומר, תוכל להגדיר לפריהנד מקשי קיצור זהים לאלה שאתה משתמש בהם בתוכנות האחרות שלך ותוכל גם לקבוע מקשי קיצור לפקודות שאין להן קיצורים. אם תשנה את מקשי הקיצור שלך, תוכל להדפיס עותק של השינויים שישמש לך לצורך התמצאות. 38 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר ל ל ב ירי = ר--התרי-=) נספח זה מציג את כל מקשי הקישור של ברירות המחדל בפריהנד. אם לא ביצעת שינויים כלשהם בעצמך, תמצא שרשימות אלו תואמות את דרך פעולתה של פריהנד על המחשב שלך. אם שינית את הגדרות מקשי הקיצור תוכל להשתמש בפקודה )חוזק בתיבת הדו-שיח 5101₪126ט:) כדי להדפיס את רשימת הקיצורים שלך. בנספח זה תמצא: רשימה של כל מקשי הקיצור שבברירת המחדל עבור מחשבי מקינטוש(בעמודים 4. רשימה של כל מקשי הקיצור שבברירת המחדל עבור סביבת חלונות(בעמודים 0).. מקשי הקיצור של מקינטועו ברשימה הבאה תמצאו את מרבית מקשי הקיצור שבברירת המחדל של מקינטוש. השתמשנו כאן בקיצורים הבאים: 4ת) = מקש 6ח8 וס = מקש חסוזקכ) חץ שמאלי = החץ השמאלי בלוח המקשים חץ ימני = החץ הימני בלוח המקשים חץ עליון = החץ העליון בלוח המקשים חץ תחתון = החץ התחתון בלוח המקשים רווח = מקש רווח בלוח המקשים מקשי הקיצור של תפרים 6!ו= (מקינטוש) 1 שוסצ] (חדש) %א+60 תס (פתח) 0+0ו0) 6) (סגור) +60 6 (שמירה) 0-5) 5 6ש58 (שמירה כ-) 0+51+5) צזסק זז (יבוא) + צסקאט (יצוא) +60 )וז (הדפסה) +60 5 (העדפות) 2ע+66+5014 אטל) (יציאה) (200+0) נספח ב: מקעוי הקיצור 429 תפריטם ₪0 (מקינטוש) 0 (ביטול) 2+ ,1 0 (ביצוע מחדש) +66 (חיתוך) +06 ,2 ץק (העתקה) 3,060 6 (הדבקה) 0% ,4 005 זט (חיתוך תכולה) א%א+0+5110 6 854546 (הדבקה בתוך) %+א60+51 5 שטוו עק0) (תכונות ההעתקה) 10+51+00+0ת) 85 285750 (תכונות ההדבקה) ש-000+-60+516 6שנטטכ (שיכפול) 66+2 06 (הכפלה) =+6) || 561606 (בחירה: בכל) /+16) ]וטס ח1 ]41 :561606 (בחירה: הכל במסמך) 4/+0+511) 6 א)6 6ח1'] 16% (חיפוש והחלפת טקסט) 66+51+7 6 6 186 :21800108) (מציאת והחלפת גרפיקה) 0206+5)+0₪00 פקודות תפרים ששפו/ (תצוגה) 0₪ן56160 1" (התאמת בחירה) 0 6 סד +11 (התאמה לעמוד) /+60+51 1 זו (התאמת הכל) 0 ח0ו111601ח8ו 50% (הגדלה 50%) 05 ה0ו11691 ות 100% (הגדלה 100%) 0 4811108110 200% (הגדלה 200%) 2 ה0ו111081מ48ווז 400% (הגדלה 400%) 4+ ה0ו38111081וו 800% (הגדלה 800%) 8 סו 071ז6₪5 פטסוש6זק (תצוגה מותאמת קודמת) +60 או616ז/ (תצוגה) 6686 6 +85 (מצב תצוגה מהירה) %+6+51 6 5 (תבניות) +00 ,12 ו 486 (סרגלי העמוד) ]+60+06 5 161 (סרגלי טקסט) +00 +חוסק 10 508 (הצמדה לנקודה) +06 65 0 58 (הצמדה לקווי יישור) +010) 6 70 58 (הצמדה לרשת) ;+06 ז50600ח] +20[60) (בקרת העצמים) ]6 130 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר זז 5170%6 (בקרת הקו) ,+00 זז |[וי1 (בקרת המילוי) "+60 1506007 1א6ד (בקרת הטקסט) +06 1 וטס (בקרת המסמך) כ+60+00 0 8510 6 6 וותזס51הגזך 5+ 6 וד 8510 3+ 1 והזס)5ח8ך 9+ או6א5 8ות0ס]5ח4זך 1 ת881/ נתזס51ה8ך ,+06 חסז 0 8ַחוז (העברה לפנים) "+60 [6+5[1001) וס" 6ש10/! (העברה קדימה) 60-10 ,]+00 06 6שס1/ (העברה אחורה) תאו0כ[+180) ,[-+0) % 10 5606 (שלח לאחור) +60 האו0כ-10+511110ח) חו00// ה4118/ (יישור מחדש) /+0200)-+5111)0-+-0ות) חוסן (איחוד) +60 1 (פיצול) [+0+51) 66 (מיזוג) +60 90 10 6ח316 תוס (אחד מיזוג עם נתיב) 0+51+02ו 6 6 (רישות) 2+5110+00%-+-60 00% (נעילה) וי 6% (ביטול נעילה) ,.60+5100-1 קטסזנ) (הקבצה) 2+ קטסזפח(1 (ביטול הקבצה) (0+1) פקודות תפריט %א6ד (מקינמוע) 6 > 518116 (גודל > הקטנה) >+006 6 > 81067 1 (גודל > הגדלה) <-000+5017 6 > :181 (סגנון > רגיל) ,5 ק-00-+6+511) 6 > 3016 (סגנון > שמן) +00 ,76 1 נספח ב: מקשי הקיצור 6 > סו1181 (סגנון < נטוי) + ,7 6 > 0ו1)81 3016 (סגנון > שמן נטוי) 8 0+5[10+01+0) 0+51+001) 0+51+0065ו) ( 1++020)-+26+51110) + (הדגשה) [שטסזון6א5171 (קו חוצה) 6 (קו תחתי) ת8ו[/ > 1.6% (יישור > שמאלה) ,1 0+51+0) 118 > זו (יישור > ימינה) 010-5110005 חקו[/ > ז16ת20) (יישור > אמצע) ]א 6+91+0) חקו[/ > 105011166 (יישור > בלוק) [-16+5[110+0ח 6 6 וח (רווח ]א) ]00-51 6 תמם (רווח א) א16+518) 6 תוהך (רווח צר) 66+51+7 ת6תק/1] 2150760108 (מקף נסתר) -+006) ז0ז301 1א16 (עורך טקסט) 5+ שתו!|506 (איות) 5+ מ0ו561600 6מטסז/ חט%] (הקפת בחירה) +60 81 105106 עוס1/ (זרימה בתוך נתיב) [51-1-+0) 7811 10 4861 (הצמדה לנתיב) +66 85 10 +6שח60 (המרה לנתיבים) 6+501+7) פקודות תפרים 1735 (מקינטועו) 8 )+85 1 60681 (חזרה על פעולת 8ז1א אחרונה) ‏ ++0₪6 פקודות תפריט עוסטחו/ (מקינמו) או60ת1/ שפצ (חלון חדש) 0+ 5 ;109 (סרגל כלי הטקסט) יי אסט17001 (ארגז הכלים) 7 15 20[60%) (בקרות העצמים) ]6 1 50086 (בקרות הקו) +66 סח 1111 (בקרות המילוי) + ]--- פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 5 16 (בקרות הטקסט) 5 +הסהוטססכ] (בקרות המסמך) [6ח8/ 1.8675 (תבנית השכבות) 1 517105 (חבנית הסגנונות) 1 0010 (רשימת הצבעים) זסאז]א זס[00 (מערבל הצבעים) [86/ 111% (תבנית דילול הצבעים) ]6 118160065 (תבנית רשתות) [806 ח118א. (חבנית היישור) [86 וחזס]1785 (תבנית העיבוד) 5 פ0ה8110ז6ק2) (תוספות) 58 :וא (ארגז הכלים 118) פקודות אחרות (מקינמוט) 6 פטסושסזק (דף קודם) 6 %א6צן (דף הבא) ז50660ח] 03180167 (בקרת האותיות) ז185060)0 878818 (בקרת הפיסקה) 15060107 503015 (בקרת הריווח) 1560 0/8 +א16 (בקרת שורות הטקסט) זו (בקרת התאמת טקסט) פקודות מקסט (מקינטוש) 1.0806 10016850 (הגדלת ריווח שורות) 68016 ] 126016856 (הקטנת ריווח שורות) % פחות0.% 18070856 (הגדלת ריווח אותיות 1%) % פחוחזס.% 126076856 (הקטנת ריווח אותיות 1%) 7+ 2+ק0+0ות) 6+ 3 9+ +60 7+ +60 1 /+201)+210) ]+60 ]+00 א%א+10+00ח) קז 0+7886ח2) האוסכ] 10+7886ח0) 7+ 7+)0)+210) %+10+001) +60 10+0+6ח 6 + נהטצ[+-16) - וחטצ210+1) 0+ ב נספח ב: מקשי הקיצור 43 % קפחותז6 6856ז0ח1 (הגדלת ריווח אותיות 10%) ו+10+510+00ח) % פחותז א 126076856 (הקטנת ריווח אותיות 10%) +20 5% 38561186 18076856 (הגדלת הרמה מקו הבסיס) | ק11+)20)+20) 38561186 126076856 (הקטנת הרמה מקו הבסיס) | תצוכ+)20)+0ו2) פקודות ייוור (מקינטועו) קסד (למעלה) ,5+000%)+210) 1-ו (ימינה) +66 6+)0)+0ו2) [2008וז10] 026167 (מרכוז אופקי) 7+ [61108/ 026107 (מרכוז אנכי) 9+)610+00) 30101 (למטה) 0+05) ו -+6+51ו) 6% (שמאלה) 06% 4+)+0ות) פקודות הקו (מקינטועו) זסתתותד (דק יותר) >20)+0ות?) ד (עבה יותר) <+10+020%ת6 פקודות ארגז הכלים (מקינטועו) (בחירה) 1+ + (טקסט) 5-9 6 (מלבן) 8+ 6 הסשץ!סץ (מצולע) 6 6 (אליפסה) 5-ו 6 (קו) א,74,4+-51 16 (יד חופשית) ,תפ חס (ציפורן) 2 ,76+אום5 6 (סכין חיתוך) ו 234 ח362180 (בזיגון) 6 (סיבוב) % (השלכה) 6 (קנה מידה) ש5%6 (הטיה) ץח (הגדלה) פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 8-ו 33| 9 10 1 2 פקודות לוח המקשים של חלונות 61 2 18 = ופו = חשסש = סט = 06 = ו וחטצך = מקש 6001701 מקש )1 ץסא שוסזזה 1.6% (מקש חץ שמאלי) ע6א אוסיחוה +18 (מקש חץ ימני) סא אוסיח8 תאוסכ] (מקש חץ למטה) סא סדוג ק17 (מקש חץ למעלה) 8 (רווח) ז6סמחטת 86 (מקשי מספרים) פקודות תפרים 16= (חלונות) שפצ (חדש) ה06כ) (פתיחה) 6) (סגירה) 6 (שמירה) 5 58/6 (שמירה כ-) אסקחז (ייבוא) צססא (ייצוא) +מוז (הדפסה) 65 (עדיפויות) זוא (יציאה) 6 +0 4 +5 )7]+51+5 0% ו +[07 6 כ+61+5216 4 נספח ב: מקעוי הקיצור פקודות תפרים ₪0 (חלונות) 0 (ביטול) 0 (ביצוע מחדש) (חיתוך) ץק (העתקה) 6 (הדבקה) 5 00 01 (חיתוך תכולה) 6 28516 (הדבקה בתוך) 5 ש200) (מאפייני העתקה) 5 3500 (מאפייני הדבקה) 6 טפט (שכפול) 606 (הכפלה) 1 :56160 (בחירה: הכל) 1ח6נתט06כ ה[ |[ :561664 (בחירה: הכל במסמך) 6 >< 6מ1 :1א16 (טקסט: חיפוש והחלפה) 6 66 0ם1" :218011105) (גרפיקה: חיפוש והחלפה) פקודות תפרים שש6ו/ (חלונות) חסו561600 )71 (התאמת בחירה) 6 סד 16 (התאמה לעמוד) 1 1 (התאמת הכל) ה0ו80111081ות 50% (הגדלה 50%) 00וז4811108וח 100% (הגדלה 100%) ה0וז111091ח וז 200% (הגדלה 200%) 1108110 והוז 400% (הגדלה 400%) 00ו111081ח8גוח 800% (הגדלה 800%) צו6וע ותס)פו0 פטסוש6ז (תצוגה מותאמת קודמת) שו6ןש6ז (תצוגה) 5 +2, 6 61+ , +6 6+ ,%+1ז0 465 ,0171+00) 5]+51, +[ז01) %+ו+ 6 )+01 5+6-] +01 ]+61 + 6+ זו +01 --01+510 601-517 ]+61 0 +61 00 5 ,5 וחגוא+]זז2) [+071, 1 נמטא+071) 2, ,2 ותטא+[01) 4), ,4 ותטצךד]ז)2) 8 ,8 נחטצך+]ז01) [+1-511 +01 ו 6 +85 (תצוגה מהירה) 05 (סרגלי כלים) 5 (תבניות) 5 6 (סרגלי העמוד) 5זס]וו +א16 (סרגלי טקסט) ]וס 10 580 (הצמדה לנקודה) 65 0 58 (הצמדה לקווי יישור) פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר +6 +4] 2 ,10-71 +71 ]א +61 1-57 +61 51+2+) + + פקודות התפריט וס (חלונות) 10506010 20[601) (בקרת עצמים) 105060001 50/0%6 (בקרת הקו) ז50600ח1 1111 (בקרת המילוי) 105060107 +א16 (בקרת הטקסט) וו טס (בקרת המסמך) 6 18510 (עיבוד, קנה מידה) 6 ו8זס8051'ך (עיבוד, הזזה) 6 וה5+07ת18 (עיבוד, סיבוב) הו 1850 (עיבוד, השלכה) שש5%6 1חזס51ח18 (עיבוד, הטיה) 4081 הו510חגזד (עיבוד, שנית) +הסז 10 שחו (העברה לפנים) 6 6ש1/10 (העברה קדימה) 6שס]/ (הזזה אחורה) % 0 5606 (העברה לאחור) ח281/ ח41:8/ (יישור מחדש) וס (איחוד) (פיצול) ו , [+ז] +01 17 +61 7+ כע+41+זס 0-0 6+5 02 9+ ]67 | +61 +01 1[0+-11+516) 5010+7-+] 1+4ו2) 6110 51046-+)] +21 השסכ+[ז0?) ,[+]7ו) האו1+511-0זו) 5161-4+) 4+]זו) 1 [+1ת1+5ז) נספח ב: מקשי הקיצור 237 66 (מיזוג) 2+ ו[781 10 6ח316 חוס (הצמדת מיזוג לנתיב) 2+ 6 (רישות) 51+2=+)] +61 0% (נעילה) ו א%סס!ח !1 (ביטול נעילה) [+1+51ז01 קטסז2) (הקבצה) + קטסזפח(1 (ביטול הקבצה) [1+]0 פקודות התפרים )אד (חלונות) 6 > ז81]67וז5 (גודל > קטן יותר) ,1+]8+]ז 0 ותטצד]/+1ז 6 תאוסכ-+ 1-51 +01 6 > 8007 1 (גודל > גדול יותר) ,2+)]/+]07 2 ותטצ] +61 ק(+ 1+514/+0)71 6 > חו8]/ (סגנון > רגיל) 7-+510-! /+]ז) 5 6 > 016ם (סגנון > שמן) 6 > 0ו]118 (סגנון > נטוי) 6 > ו[118 8016 (סגנון > שמן נטוי) + וקוד! (הדגשה) השטסזון)6א71ו5 (קו חוצה) 6תו1ז106 (קו תחתי) הפו[ > 1.68 (יישור > שמאלה) 115 > 3181 (יישור > ימינה) חפו[/ > ז10ח26) (יישור > אמצע) חשו[/ > 1050160 (יישור > בלוק) 6 פ376000-הסצז (רווח ללא שבירה) 6 ותש (רווח !א) 6 תהשם (רווח אן) 6 ,8+)] 4+ 7, [+61+410 ,(10-5018+0+]ז0 8 1-51 +]ז6 15115 +61 (1+)],/+61 + +50 +זו6 ]1-51 +61 [+51-+)] +61 5+ ]5+ א+0+510 438 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 6 חווד (רווח צר) 51+7-+1 6 א > ז0ו301 (טקסט > עורך) 5+ שחו!!0ק5 (איות) 5] +01 561601100 6תטסז/ מט%] (הקפת בחירה) )+01 911 15166 עוס1/ (זרימה לתוך נתיב) (001+5[1-1) 1 10 411801 (הצמדה לנתיב) צ+61+51 85 0 +סעתס) (המרה לנתיבים) 7+ פקודות תפרים 0:35א (חלונות) 1 :785 (חזרה על פעולת 9178 אחרונה) %+1+41-511ו6 פקודות תפריט שוססחו/ (חלונות) ש60ח1/ ששסצן (חלון חדשה) 1+ א0%ט1001 (ארגז הכלים) 0-7 [806/ 1.8675 (תבנית השכבות) 6 861 50/1658 (תבנית הסגנונות) 3[ + 0010 (רשימת הצבעים) 9+ 67א1]/ זס001 (מערבל הצבעים) 9+ 8061 5זת'7 תבנית הדילול) 0-3 [86/ 1191140065 (תבנית הרשתות) ךז 1 4118 (תבנית היישור) )| /+]זו) [6ז8/ 1חז178₪510 (תבנית העיבוד) ]+ 5 2061811088 (תוספות) 0+ 5 וא (ארגז הכלים 8ז1) %+]+6 1605 / 02850806 5 6116811 / 5אוס6תו\ 1116 (הנחה אנכית של חלונות) | 5018+74 פקודות אחרות (חלונות) 6 פטסוטסזק (דף קודם) קז 886ק+[ז) 6 +אסצן (הדף הבא) תאו0כ1] 1+7886ז2) 10506007 זה (בקרת הפיסקה) +01 156 8ת801ק5 (בקרת הריווח) 6+ נספח ב: מקשי הקיצור 439 156007 סג תנתט]60 (בקרת שורה טור) ]+ סח +60 (בקרת התאמת טקסט) 0+ +61 פקודות טקסט (חלונות) 8ה1.6801 1076856 (הגדלת ריווח שורות) + וחטא+071) " 8ה1,6801 126016856 (הקטנת ריווח שורות) - ותטצ[+201) % ע2 פחוחזס 10016956 (הגדלת ריווח אותיות 1%) 819111-+601+4.10 % ץ3 פַחותז6 26010856 (הקטנת ריווח אותיות 1%) 1.66+)1. +61 % ץ3 פחותזס. 6856ז0ח1 (הגדלת ריווח אותיות 10%) 1 תפ+)1 +61 % ע5 פחותז%6 126016856 (הקטנת ריווח אותיות 10%) + ס6ח385611 10016856 (הגדלת הרמה מקו הבסיס) | כ(1+)0071+41 8% ס6 3856110 126076856 (הקטנת הרמה מקו הבסיס) | תאש20ש+)41+]07) פקודות יישור (חלונות) קסד (למעלה) 0% 8 ותטצך-] +01 41 (ימינה) + 6 נחטצך-+)1 +01 1101201 ז10ת6) (מרכוז אופקי) 7 ותטצרי1+1זו 6 ]1 / ז10ה6) (מרכוז אנכי) 9 מטצ1+41ז6 3001 (למטת) + 5 נתטצן+1/+1 6 % (שמאל) 5% 4 ותטצך)] +71 פקודות הקו (חלונות) זסמתווך (דק יותר) 166 (עבה יותר) [+61+516 2-ו 120 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר פקודות ארגז הכלים (חלונות) + (בחירה) 5-9 1 (טקסט) ו 6 (מלבן) ו ח01/80/ (מצולע) 20 86 (אליפסה) 5 6הו/] (קו) א 6 (יד חופשית 0 הש (ציפורן) 67 6ומא (סכין) 7% 362160 (בזיגון) 8 6 (סיבוב) 2 6% (השלכה) 9 6 (קנה מידה) 10 או5%6 (הטיה) ₪1 ל חפה (הגדלה) 7 מילויים וקווים כפי שהסברנו בפרקים 9 ו-10, פריהנד משתמשת בכמה סוגים שונים של מילויים וקווים. כמה מהם, כדוגמת מילויים מותאמים (1185 הוסספט02), מילויי מרקם (1115. 66זט1א6) וקווים מותאמים (5110%65 1ח80ט2)) אינם מוצגים על המסך. אחרים, כדוגמת מילויי מדגם, מוצגים על המסך בצורה זהה לזו שתופיע בהדפסה. כדאי שתסמן לך דפים אלה בספר כדי שתוכל להתבונן בהם בעת שתעבוד עם מילויים מותאמים, מילויי מרקם וקווים מותאמים. 12 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר בנספח זה נ[צינ לפניך 5 דוגמאות מודפסות של המילויים המותאמים, בהתאם לברירות המחדל שלהם. שטחים שקופים ואטומים עבור כל אחד מהמילויים המותאמים. דוגמאות מודפסות של מילויי מרקם בהתאם, לברירות המחדל שלהם. התוצאות המתקבלות מיישום צבעים או צבעים מדוללים על מילוי מרקם. דוגמאות מודפסות של מילויי מדגם בהתאם לברירות המחדל שלהם. דוגמאות מודפסות של קווים מותאמים. כיצד מתייחסים קווים מותאמים לרקע שלהם. 5 605% - מילויים מותאמים / עשרה המילויים המותאמים מופיעים על המסך בצורת סדרה של הסימנים 6 על גבי שו העבודה. הדוגמאות באיור מציגות את המילויים המותאמים כפי שהם מתקבלים / המותאמים בהדפסה בהתאם לברירות המחדל שלהם. העיגולים האפורים מראים איזה מהמילויים בהתאם 177207 = המותאמים מאפשרים להשתמש 8 2 | המותאמים מאפשרים להשתמש ברקע צבעוני שייראה דרכם. אלל 5% 2 % 4 וס - עיגולים 68 - לבנים 86 8וח/\ 8 180% - ירעש שחור לבן 58 - ריבועים 8806|8| וחססחהה- עלים אקראיים 07855 וחסטחגה - עשב אקראי 86 - "רעעי 86 ססך - "רעש" שקוף = ו)86ד זספָוד - שיני נמר 3 נספח ג: מילויים וקווים 65 זאד - מילויי מרקם איוד 2 תשעה מילויי המרקם מופיעים על המסך בצורת סדרה של הסימנים .6 על גבי תשעת מילזיי העבודה. הדוגמאות באיור מציגות את מילויי המרקם כפי שהם מתקבלים בהדפסה 2 בהתאם לברירות המחדל שלהם. הדוגמא התחתונה מראה כיצד שינוי הצבע משפיע המחדל שלהם, רק המילוי. ומדמת שינוי צבע חח וחטו160/ - 20?פרח חפ 1 - מדגם עדין 8220 עצ68 - מדגם צפוף |6ש8ז 6חו= - חצץ עדי מדגם בינוני - חול שינוי צבע 244 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 5 שחבגה 5!!ו- חְִסצְבק - מילויי מדגם וקווים מילויי המדגם והקווים הינם דוגמאות ביט-מפ שמופיעים על המסך כפי שהם מתקבלים בהדפסה. בנוסף לאלה שבברירת המחדל, ניתן ליצור מכל מילוי תמונת נגטיב ולערוך כל אחד מהפיקסלים שמהם הוא בנוי. והקווים בהתאם להנדרות בברירת ל || / איוד 3 4 מילויי המרקם שששישיס יש 0 5 הדח 6050 - קווים מותאמים עשרים ושלושה הקווים המותאמים מופיעים על המסך כקווים אחידים. הדוגמאות שבאיור מראות כיצד כל אחד מהקווים יתקבל בהדפסה, בהתאם להגדרות שבברירת המחדל שלו. העיגולים האפורים מראים כיצד הקו משתלב עם הרקע שמתחתיו, כשקוף או כאטום. נספח ג: מילויים וקווים 45 איזד 4 עשרים ושלושה הקווים המותאמים בהתאם להודרות בבדירות המחד2 שלהם. 3 - קרטוגרפי 6 - צמה ₪3 - כדור שסזזה - חץ פ", 70 סל" 4 | / 8 4 / / 5 8 לח 6% - נקודה שחסוחאוכ - יהלום 6 - מלמלה 690% - שחמט 4% %8- | , | ( 43 86 - 808 68 - 8 מלבני אלכסון שמאלי סה - לב ל ל 0% 09% 2 . 6 - א | סוה - . 86 - שרבוט פתית שלג חהוחסה - רומאי אלכסון ימנ ּ: > 6 % 5 66זח ד - - שלושה גלים / סו זו - כוכב 0 ".. 2 של 27 4. . / 5 וצו - / 80 - זיגזג 6 - משולשים שני גלים מפתח העניינים גרף חוחט!0ס 0טקטסזס, 329 א גרף 6חו.1, 329 גרף שו:, 330 י אינטרנט גרף זטווג56, 330 ל - גרף חוחט!60 5180%66, 329 הגדרת סגנון לגרף, 328 הפפו, 358, 359 . הוספת צל נופל, 332 טס, 352 הזזת מקרא הגרף, 332 הכנסת ק8זפסוסות בתרשים, 335 הצגת ערכי הנתונים, ‏ 332 הצגת קווי רשת, 332 צורות הגרפים השונים, 329 שינוי מקרא ה-6ש, 334 שינוי ערכי הצירים, 333 שינוי רוחב ה"עמודות" בגרף, 330 שינוי רוחב של "אשכול" טורים, 331 התבוננות באנימציית ח185:, 361 יצירת אנימציה בשכבות, 358 יצירת אנימציית דפים, 359 מרובת מסגרות, 360 ארגז הכלים, 419 הצגה והסתרה, 54 אשף פריהנד, 24, 36 ב שינוי תרשים קיים, 334 בחירות גרפיקת יבה 2 4 6 3 255 בחירה והזזה של עצם, 95 המרת מיזוגים, 366 ביטול הקבצה, 100 פיזור (זשמוום) צבעים, 366 בקרת המסמך 10506640 +מ6ות06%) צבעים, המרה לצבעי ה-פ6/, 366 הצגה, 26 תחום הצבעים, 365 ברירות המחדל, 413 ך ג דוח מסמך, 396 גרפים ותרשימים דף עבודה גליון נתונים, 327 שינוי כיוון הדף, 28 גרף ג0זה, 330 יצירת דפים חדשים, 29 [8 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר דפים הוספה, 29 שינוי מיקום, 30 דפדפן זמן טעינה בדפדפן, 374 ה הגבלה (מ205)191)) ציר ההגבלה, 135 הגדלה קביעת ערך ההגדלה, 51 הגדרת הערה 1046 +86, 278 הדפסה, 341 "רצועות" ב-, 393 )קט זס] 6011606, 397 טוופסקוחס6, 385, 392 58 קסז (סימני חיתוך), 389 6 שח סוחפח !ויז (שם הקובץ והתאריך), 209 חן סטוו8פסאז (תמונת נגטיב), 390 טלו|הוחזסצן, 395 וסט (חפיפה), 159, 163, 182, 4, 324, 392 חן טצווופסש (תמונת פוזיטיב), 390 שלוזטוצסק, 395 סקץ, 386 ות ח0ו81ז68151 (סימני התאמה), 389 פטחזפח חסו81ז8ק56 (שמות הפרדות), 389 85, 385, 392, 394 6 זק (הרחבה), 395 6טןתז (בלתי מותאם), 394 אפשרויות, 392 אפשרויות הפרדה, 391 אפשרויות פלט, 390 בחירת סקץ, 387 הגדרות הדפסה, 395 הגדרת אפשרויות פַחוּפַפוח!, 390 הגדרת אפשרויות הדפסה, 385 הגדרת גודל הדפסה, 384 הגדרת ה-668חופ1=, 391 הגדרת ה-תסווסתט זט]פתפזיד, 394 הדפסות על פילמים, 391 הדפסת ארבעה צבעי פרוצס, 146 הדפסת מסמך, 382 הדפסת עצמים שבבחירה, 385 הדפסת עצמים שנמצאים בבחירה, 385 הדפסת פוסטסקריפט, 390 הדפסת צבעי ספוט כצבעי פרוצס, 392 הוספת תוויות וסימני התאמה, 388 הוספת תוויות וסימנים, 389 הרחבה (086זק5), 395 זווית רשת, 393 מדפסת לייזר, 393 מדפסת שולחנית, 381, 385 פריסה, 385 צורת רשת, 394 צפיפות רשת, 393 קביעת טווח הדפסה ואפשרויות פלט, 382 קביעת טווח הדפסה, 383 רזולוציית מדפסת, 204 רשת הדפסה (ח00ז80 6ח11810), 393 רשתות, 394 שינוי הגדרות מדפסת, 387 המרה קובצי פריהנד לאתרי גרפיקה מושלמים, 2 העדפות העדפות בדיקת איות, 407 טקסט, 403 ייבוא/ייצוא, 405 כלליות, 400 מסמך, 404 עצמים, 402 צבע, 408 צלילי הצמדה, 411 שמירה, 411 שרטוט מחדש, 408 תבניות, 408 מפתח העניינים 449 העתקה גרפיקה מפריהנד לפוטושופ, 349 הצמדה לנקודה, 48 השלכה חצוס0 חסו5!טותם, 390 קט חסופ!|טחחט, 390 שחוקהוח], 389 אמולסיה, 390 ח חיתוך (01660) קביעת גבולות, 32 חלון המסמך, 416 ם טקסט "זרימה" של, 235 +50 , 240 6חו!3950 (קו הבסיס), 240 61, 240 5 וח (מקף |וא), 257 6 וחם, 256 085% ח₪ (מקף א), 257 6 חסם, 256 6חו.1 ]0 חש (סוף שורה), 255 )חפוותפודו, 243 6 פחואסזם-הסצן, 256 הפטסזח)71%6ו5, 243 6 חוד (רווח צר), 256 6חו!ז6חנ, 243 אפקט טחו|ח], 244 אפקט צו50800, 245 אפקט ₪8ז200, 246 אפקטים מיוחדים, 242 בדיקת איות, 258 ביטול עטיפת טקסט, 249 גודל אות, 220 גופן, 252 גלישה, 219, 236, 238 הדבקה בתוך, 252 הוספת גרפיקה "שתולה", 249 הוספת קווים לטורים ולשורות, 233 הזזה, 242 הזזה מקו בסיס, 223 הזזת גוש טקסט, 217 הזזת טקסט לאורך הנתיב, 239 הזחה, 216 המרה לנתיבים, 251 הסרה מנתיב, 238 הסרת גרפיקה "שתולה", 251 הצמדה לנתיב, 237 הצרת אותיות והרחבתן, 228 הרחבה אוטומטית של גוש טקסט, 215 התאמה (8עק60), 233 חיפוש , 262 טאבולטורים, 230 טאבולטורים, יישור טקסט, 230 טאבולטורים, מוביל טאבולטורים, 231 טאבולטורים, עריכה, 231 טאבולטורים, קביעה בצורה מספרית, 231 טורים בתוך גוש של, 235 טורים ושורות, 232 ייבוא, 218 יישור 6תסא, 241 יצירת גוש טקסט על ידי גרירה, 212 יצירת גושים, 212 יצירת גרפיקה בתוך, 250 כיווץ הגוש כדי להתאימו לגודלו של הטקסט, 214 כניסות השוליים, 226 מאפייני המרווח, 229 מילונים של שפות זרות, 227 מיקוף אוטומטי, 227 מיקוף, בקרת המיקוף, 227 מסגרת קו מסביב ל-, 216 מקף לפי שיקול דעת (עז4ח0ו150161ש חטהקץ11), 257 מתכונת 45011, 218 14570 מתכונת שדא, 218 סגנון 1א16 [פוחזסצן, 267 סיבוב טקסט, 241 סימני פיסוק "תלויים", 226 סימני פיסוק, 226 סימנים בלתי נראים, 258 סימנים טיפוגרפיים מיוחדים, 254 סרגל, 212 עורך הטקסטים, 253 עטיפת עצם בטקסט, 248 על נתיב, הצגה והדפסה, 242 עריכה, 253 עריכת האפקטים, 244 פקודות פ8זוא, 252 צורות ואפקטים, 237 קביעת טאבולטורים, 231 קווי הדגשה, 247 ריבוע הקישור, 212, 214, 219, 235 ריווח בין אותיות, 222, 224 ריווח בין שורות, 222, 224 שינוי אותיות מ-0850 זטאוס,] ל-0856 זסקק ולהיפך, 220 שינוי יישור טקסט, 240 שינוי כיוון זרימת טקסט, 239 שינוי מגמה, 241 שינוי צורת הכתב, 221 שינוי תכונות האות, 219 שינוי תכונות הטקסט, 254 שינוי תכונות הפסקה, 224 שמירת קשר בין מילים ושורות, 229 שנות את גודלו של גוש טקסט שנוצר בגרירה, 213 תכונות הפסקה, 224 יחידות המידה, 25 אינצ'ים, 26 מילימטרים, 26 נקודות, 26 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר פיקות, 26 שינוי, 25 ייבוא גרפיקה, 338 תמונה, 90 ייצוא קבצים לשימוש ב-60/, 361 קובץ 07? 460991, 349 קובצי פריהנד, 344 שימוש בפקודה חו88// חסקא₪ (ייצוא בשנית), 347 תמונה מסגרת בודדת לקובץ חפפ!ז, 356 יציאה מפריהנד, 35 ב כלים ווגהס, 327 הטיה, 129 השלכה, 128 סיבוב, 125 סכין, 288 ספירלה, 86 עיצוב חופשי (מחס)6טזי), 138 עקומה (חסשו62ט), 113 ציפורן, 113 קו משתנה, 82 קנה מידה, 127 מ מיזוגים (1316505), 199 ביטול הקבצה של מיזוג, 203 ביטול מיזוג עצמים, 203 הדפסה, 209 הפרדת מיזוג מנתיב, 207 הצגה של מיזוג על המסך, 208 הצמדת מיזוג לנתיב, 206 התאמה אישית, 202 יצירת "רצועות" בהדפסה, 210 כללים, 209 מפתח העניינים 1 מיזוג בסיסי, 201 שינוי כיוון, 287 שינוי כיוונם של עצמים במיזוג, 207 שינוי מספר ה"צעדים" במיזוג, 204 שינוי צבע מיזוג, 206 שינוי צורתו של עצם במיזוג, 205 מילויי מדגם וקווים 65 שח 11115 חזסוובק, ‏ 444 מילויי מרקם 5 6זט)א6ד, 443 מילוי 6 160 וסוט (אישי), 178 זסוס6ק5ח1 111 (בקרת המילוי), 159 וסוס 182 6זטוא6ד (מרקם), 178 אפקט תלת-מימדי, 166, 168 הוספת צבעים למילוי מדורג, 169 הצגת בקרת ה-, 159 מדגמי (חזטווג?), 180 מדגמי, הדפסה, 180, 181 מדורג, 164 מדורג ליניארי, 164 מדורג רדיאלי, 167, 200 מותאם - ₪118 וחסופט6, 442 מרוצף, 175 עדשה, 170 שינוי מילוי ל-סחסצן, 164 שינוי צבע ה-, 162, 163 של זכוכית מגדלת, 172 מסמך חזרה לגרסה שמורה, 35 יצירת מסמך חדש, 24 מידות ה-, 26 סגירה, 34 סגירת מסמך ללא שמירה, 35 פריהנד, 34 שמירה, 34 שמירת מסמך כ-₪05, 34 תבנית פריהנד, 34 מעקב (6ח301)), 90 מקשי הפעלה, 19 מקשי קיצור, 17, 257, 282, 301, 325, 112 התאמה, 18 לימוד, 18 נ נתיבים 6 299 איחוד, 293 הבלטה, 300 הוספת נקודות ל-, 291 הזחה, 297 הסרת חפיפה, 289 הפשטה, 290 הצגה, 242 הצלבה, 291 הרחבת קו, 296 חזרה על תוספת (גזוא וגטקטת), 301 חיתוך, 295 חלוקה, 294 מחוברים, 283 מעטפה, 299 ניקוב, 292 סגירת נתיב פתוח, 286 פעולות על, 281 פתיחת נתיב סגור, 287 שקיפות, 294 נתיבים ונקודות "הסגת" ידיות נקודה, 104 "הסגת" נקודות בצורה ידנית, 105 "שליפת" ידיות, 105 בחירת נקודה בודדת בתוך עצם מקובץ, 96 בחירת נקודה על ידי הקשה, 93 בחירת נקודות בעזרת מסגרת סימון, 94 ביטול "הסגת" ידיות נקודה, 105 חוק ה-1/3, 102 ידית נקודה, 103 2 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר "- ב 00000000ש הי נקודות חיבור, 102 מאוחדים, 284 נקודות עקומה, 101 מציאת עצמים לפי מאפיינים, 275 נקודות פינה, 101 עבודה עם עצמים מקובצים, 96 סגירת נתיב, 109 עטיפת עצם בטקסט, 248 קיבוץ נתיבים, 96 עצם שקוף, 163 קישור לכתובת ,זפש, 354 ס שכפול רב-עוצמה, 130 סגנונות, 266 ףּ ברירת המחדל, 266 הגדרה מחדש של, 270 פוסטסקריפט, שפת, 182, 196, 382, 386, הגדרת סגנון באמצעות דוגמה, 267 200 הגדרת תכונות, 270 פורמט ‏ 21%), 362 הסרה, 275 אפשרויות ה-61, 363 יישום, 269 מאפייני ז01, 363 סגנון |גווחסצו, 267 רקע שקוף, 364 סגנון אב ובן, 273 תמונות שזורות (60ְס6וח1), 364 עבודה עם, 266 פורמט 1/1502, מאפיינים, 362, 366 עריכה בתיבת הדו-שיח 5116 86, 272 0 367 שינוי שם, 268 פורמט 1)2/, מאפיינים, 362, 367 שינוי תצוגת ה-, 271 פריהנד, שכפול, 275 טעינה, 23 סימני התאמה (8)זבוח ת1001811:3010), 33 יציאה, 35 סימני חיתוך (5אז3וח קסז6), 33 סרגל כלים, 420 צּ הוספת סמל, 411 השמטת סמל, 412 ב סרגל מידע, 121 הסעגזס, 155 סופ, 155 ע 06ו|000, 155 5 155 עמודים 6חסותגט, 155 הגדלת התצוגה, 31 175 גודל, התאמה אישית, 27 סעסי, 155 עצמים )תת ד, 155 בחירת עצמים שמוזגו והוצמדו לנתיב, 208 ג-לט/, 155, 353, 364, 373 הדבקה, 285 הזזת עצמים מודבקים, 286 ו 0 ל 2 - הגדרת צבע אצוא0, 146 זעתק : הגדרת צבע ,1151 147 חיפוש והחלפת תכונות, 277 יישום ,צפט על, 356 הגדרת צבע 68א, 147 מעפתח העניינים הוספת צבעים מעצמים מועתקים, 154 הוספת צבעים מקובץ ₪25, 154 הזזה, 150 החלפה, 151 המרת צבע 500 לצבע פרוצס, 150 המרת צבע פרוצס לצבע ו0ק5, 149 הסרה, 150 הסרת גוש טקסט ריק, 322 הסרת שמות של צבעים, 321 הסתרת שמות של צבעים, 151 ייצוא רשימת, 156 מחיקת ספריית צבעים אישית, 157 מיון רשימת, 321 מספר צבעים בגרפיקת פט/, 365 מתכונת סק (מקינטוש), 145 מתכונת אצוא6, 143 מתכונת ,₪181, 144 מתכונת ₪68, 144 מתכונת פצוס0חו/ש (חלונות), 145 ספריות צבעים, 154 עזרה בניהול צבעים, 320 ערכים ההקסה-דצימליים, 354 פרוצס, 146 קביעת שמות, 321 שימוש בצבעים אקראיים, 322 שינוי מתכונת, 152 שינוי צבע באמצעות 1.18 זס!60, 160 שינוי צבעי המריחה, 309 שינוי שם, 149 שכפול, 150 תוספות פפזוא, 319 הִ קבצים 56 338 הפפום, 356 שפד 338 ניהול, 23 שמות, 357 3 קווי הנחיה, 43 הזזה, 43 הסרה, 43 הצמדה ל-, 46 נעילה, 45 קווים, 185 יישום 680 (כיפה) על, 88 | יישום מדגם על, 195 יצירת קו רב צבעים, 191 עריכת צורות, 191 עריכת ראשי חץ, 193 בסיסיים, 185 פוסטסקריפט, 196 מדגמיים, הדפסה, 195 מותאמים (וחסופט6), 193 ראשי חץ, 192 שינוי הגבלת הזווית (11,] זטווזא), 190 שינוי חיבור, 189 שינוי צבע, 186 שינוי צורה, 190 שינוי רוחב, 187 מותאמים - 5170665 וחסופט), 444 קווי הנחיה, ראה קנוי הנחיה קישורי ,81), 352, 377 ר רדיוס פינה, 73 רזולוציה לגרפיקת טט/, 362 מדפסת, שינוי, 26 רשת, הצמדה ל-, 47 הדפסה (ם00ז50 6חס18ג11), 393 שכבות הזזת עצמים ב-, 58 יצירת אנימציה ב-, 358 עבודה עם, 57 44 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר שינוי שם השכבה, 62 שמירה, דפים כ-,ואד₪1, 379 מסמכים במתכונת "סץ, 349 שפת ,1111/11, 354 שרטוט אליפסה, עגול, 74 באמצעות הכלי קו משתנה, 83 באמצעות הכלי קשת, 89 באמצעות הכלי שרטוט חופשי, 81 במצב ספירלה, 86 בציפורן קליגרפית, 84 חופשי, 80 מצולע, 76 קו ישר, 75 שתילת פילטרים של פוטושופ בפריהנד, 22 ת תבניות 0010 (רשימת צבעים), 147 91800 6 6חוי, 425 אטך 6חו, 425 6 סותקאזס, 315 וטק ס, 282 זסוטטק5ח] 0%6ז51 (בקרת הקו), 185 8 (סגנונות), 266 קת ואד (בקרת הטקסט), 220, 254 )חוד 153 בקרה - 088ו60ס5ח], 421 הצגה והסתרה, 54 יישור - |6חגק חפווה, 424 כלים מוספים - פגזוא, 423 מעוגנות, 53 עיבוד - 6|5ח8ק ותזס)5חבז ,1‏ .422 פעולות - סתפכ וחס)5הגזיך, 423 שינויים - !6ת8/ החס)5תפזד, 131 תוכנת דפדפן, 361 תוספות 1738 3 כ (סיבוב תלת-מימדי), 305 66 (עקלתון), 317 זס601 (בקרת הצבע), 318 פחט,] טעסח5וץ, 307 0 סוחק8ז0 (זרנוק גרפי), 314 זחוא (מראה), 312 0 (חזרה על פעולת גזוא), 325 חטוקָטסת (חספוס), 311 צו50800, 10 3 זטפהח8!/ זו (מנהל התוספות), 324 הכהייה או הבהרה צבע, 319 הסרת גוש טקסט ריק, 322 הסרת צבעים שאינם בשימוש, 321 הרווית צבעים או החלשתם, 320 השמנה (8חוסקגזך), 322 טפטפת (זספקסזטטעם), 312 מיון רשימת הצבעים, 321 עזרה בניהול הצבעים, 320 קביעת שמות לכל הצבעים, [32 שימוש בארגז הכלים, 304 שימוש בצבעים אקראיים, 322 תוספות של יצרנים מצד-שלישי, 324 תיבות דו-שיח, 418 תמונה "שליפת" תמונה שתולה, 344 אפשרויות ביט-מפ, 345 החלפת תמונה מיובאת, 344 הפיכת תמונה לשקופה, 342 עיבוד תמונה מיובאת, 340 פילטר פוטושופ על תמונת "11, 343 צביעת תמונה מיובאת, 340 רישות תמונה, 348 שינוי גוון של תמונה מיובאת, 341 תמונה מיובאת שינוי גודלה של תמונה מיובאת, 339 תפריטים, פקודות התפריטים, 17 תצוגה 6מו!ץ6א ו5פ:, 41, 243 צו6ןט6ז/ 40,951 6חו|6א, 243 מפתח העניינים 5 הגדלת עמוד, 49 מצב שוטועטזק, 39 סרגלי העמוד, 42 עריכת תצוגה אישית, 52 8 58, 199 30/6 (דפדפן), 370 0 וק 0 0 )001160, 397 08 חסץגז6, 155 סום, 155 000006 155 8 155 6חסוחאץ, 155 175 סעסץ, 155 ס)הותטטז], 155 טפ-טט/, 155, 353, 364, 373 ווגז5ת 0 0), 135 5 0 ), 33 פ מסו[קץ11 81 ת21360410], 257 צסו!וג, 366 ז50600ח1] ותסותטססכ, 26 5 וטו חש40, 390 סט, 390 338 5 ב) 5ג1, 356 2 ת135, 352 5, 391 קוו, 377 3 362 אפשרויות ה-"61, 363 מאפייני ע01, 363 רקע שקוף, 364 תמונות שזורות (16788060חו), 364 ה 56 6ת0)]]ה11, 393 זאד, 354, 370 סיומת, 372 שדד, 377 שחוקהוח], 389 [וז.א06מו, 372 [וח)1 .10518, 352, 369 הגדרת רקע שקוף, 376 הגדרת העדפות, 370 המרת גרפיקה וטקסט, 375 עורך ,1אט, 377 קישורי ,ז|אד, 377 קישורים לאלמנטים שונים, 376 100 א +6תז6+ה], 370 362 6ופפטזפסזק ₪0ק1, 367 מאפיינים, 366 ה 5 161 13610), 16 0 ו, 377 א סגא 06ק563)סא, 370 371 <6צז, מאפיינים, 362, 367 46 פריהנד 8 - מדריך ויזואלי מהיר 0 ק 89 וג 1115'] הזזה , 444 +מוזץ, 341 ]וק 0 זס) 001!60, 397 6 00, 385, 392 5 קסזס, 389 6 שח סותפח סוו], 389 6 סשווהפסאן, 390 6 תסא, 395 חוזססצס, 159, 163, 182, 244, 324, 2 וח סע1ו051ק, 390 86 395 סץץ, 386 ות ה0ו68151781, 389 חח חסווהזהק56, 389 וזה קט5, 385, 392, 394 6 395 6 394 א 5 01500 33 5 16 וח ופ, 371 ד 6% 500 /, 240 6 240 60, 240 ה85 וחם, 257 6 וחם, 256 חפ הם, 257 0 חטם, 256 6 6חט, 255 והפו1שו11, 243 סחו|ח], 244 6 פחואהסז-חסצן, 256 צו51800, 245 הקטסזת!6אוזו5, 243 1690 371 6 חוהד, 256 וזח , 243 ו200₪, 246 58 6+א16, 443 338 קמוסהזד, 90 הסו)סת10 ז510ה8זד, 394 ט %זצז, מערכות 357 370 הוספת כתובת לתבנית ,1אש, 355 הסרת כתובות 1אש, 355 יצירת ,1 חדש, 355 ,363 ,356 ,354 ,352 ,/65 8 55 -- ₪8 ]. רת יַּ ב מד זזה טח" | ||לאתמרם ל-4 ואזת 1 וי 6 הער ' מדריך הזהב לאינטרנט 9 ש"ח ל ₪ ₪ 8 מנוני חיפום מידע באינטרנט מדריך לאקטיב ויז'ואל / בייסיק 5 ב ל 9 שיח מדריך לאאוטלוק אקספרס 0 אינטרנט - המדריך השלם 9 ש"ת :ה ו /3 5% /4/0י: 8 = | היכרות עם - מדריך לתקשורת נתונים - 99 ש"ח : ל ו )| אקספלורר 4 עיצוב: מיכל כזרי - מדריך אספ! בישראל - 59 ש"ח ב היכרות עם - 4118088 - מנוע חיפוש מהפכני -2% - 25 ש"ח י ב ואאוטלוק אקספרס - ח₪6).568/0 - חיפוש מידע באינטרנט -58 - 30 ש"ח היכרות עם אקספנורר 3 0 ש"ח - מדריך שלם לקומפיוסרב -2% - 10 ₪" נמסקיים 4 0 ש"ת - מדריך 10 דקות ל-4 סזש א8ח 0 ש"ח 0 - מדריך קל לשימוש במודם - א - 20 ₪"ח 5 ש"ח מוקד טלפוני להזמנות "8 פקס: 03-5746513; ת"ד 863, ר"נ 52108 אינטרנט : !ו.10605.00ץש//:0ווח * דואר אלקטרוני: !ו.06056210005.60+ | ספרי המחשב הנקראים ביותר האור הו ו אופיס 97 וורד 97 9 ש"ת 9 ש"ת חלונות 98 9 ש"ת המדריכים ההשלמים של מיקרוסופט-פרס הם ספרי לימוד ועיון מקיפים, ולכן גם המתחיל וגם אקסס 97 המתקדם ימצאו בהם את טיפוקם. הם ערוכים (כולל דיסקם מסדי דונמה) במתכונת של צעד אחר צעד, אולם אינם 9 ש"ת מבוססים על תרנול מונחה, ולכן ניתן ללמוד מהם בלי ללשבת מול המחנמב, מה טענטוי לחסוך זמן לאננםים עסוקים או לאלה נשקליטת החומר אצלם מהירה. בהיותם עבי כרס, הם מהווים מקור מידע אקסל 97 מצוין לעיון בכל בעיה נשתתעורר במהלך העבודה. 9 ש"ת אה ה עיצוב: מיכל כזרי וורד 7 אקסל 7 אופיס 95 חלונות 95 9 ש"ת 9 ש"ח 9 ש"ת 5 ש"ת מרכז שירות לקוחות (5) "(88 פקס: 03-5746513; ספרי המחשב הנקראים ביותר ח"ד 3 ר"נ 25008 אינטרנט : |10605.60.1שא//:40ח * דואר אלקטרוני: |ו.106₪569/0008.60 0 ח ל'מ! השש ! בל ערכת לימ סז דיסקט הומור ו יז שרכת ל'1]הוסס 7-ו רםח 1 ערכות הלימוד ערוכות במתכונת נטל מערכי נםיעור נשיטתיים המובילים את הקורא, צעד אחר צעד, דרך כל נושא. ההדרכה נעשית | בעזרת תרגול מונחה ‏ של מנימות מעשיות | המסופקות לתלמיד בדיסקט התרגול המצורף פרוג'קט 98 לכל ערכה. לימוד יעיל נשל החומר יבוא לירי ביטוי בישיבה מול המחשב ובביצוע "ו מענשי נשל הממשימות. ] כולל || | דיסקט || ערכת 60015'7או ערכת ל'מ01ג = 7 סק ; אקסס 97 = יז'ואל בייסיק = ור , אקסל 97 ויז'ואל בייסיק ויז'ואל בייסיק 5 ב 4 6 ילוב חוכנות אופיס 97 חַ 6 אקסס ב ם 5 וורד 6 6 פרוג'קם 4 םַ 9 אקסל 5 5 אופיס לחלונות 95 = 5 אקסל 7 5 חלונות 95 ₪ 9 62 0005 | 5 חלנות 3.11 מרכז שירות לקוחות "8 פקס: 03-5746513; ספרי המחנטב הנקראים ביותר חת"ד 863, ר"ג 52108 אינטרנט : !10605.00.1./עת//:0 * דואר אלקטרוני: |ו.00056210005.00+ 055 בעידן 60/5מו/ 5 בנידן פשסצחוצצ 9 ש"ת מדריך נםלם לחומרה נםל המחנשב האיםי 9 ש"ת מדריך לאקטיב ויז'ואל בייסיק 5 9 ו"ח למחשב האישי 9 ש"ח וז סט 6 55600 ו כצס ה מדריך לתקטורת נתונים 9 ש"ח " 4 ח 5 | ₪ מדריך נםלם סודות רנשת התקעורת 5 4 דוו להסמכת ₪655 5 9 ש"ת = 9 ש"ח 4 2 מוקד טלפוני להזמנות (₪3 8 | פקס: 03-5746513; ספרי המחשב הנקראים ביותר חת"ד 3 רנ 2508 יי יי | יי פוטונטופ 5 לחלונות ולמקינטוש וו | ופי בא 0 | פאואר-פוינט? 6 ן הקורס המהיר לפאואר-פוינם 97 ערכת לימוד ערכת לימוד לפאואר-פוינט 97 לפוטונמופ 4 יסודות 9 9 ש"ח 010602 4 שוריך ולי > צער אתה צער ₪ 5 ש--₪₪ - 8 יסודות אוטוקאד 14 ערכתלי | טא יו בי ג 5 80 ערכת לימוד מדריך קל צילום דיניטלי לפאואר-פוינט 7 לסריקה ממוחנטבת למד בעצמך ב-14 יום % 85 ש"ח 9 ש"ח 9 ש"ח 37 50% 0/0/0י: 6 ערכת לימוד לפוטושופ 3 למקינטוש - פָאץ 25 ₪"ח | 5 גרפיקה - סודות ופתרונות -6? 49 ש"ת 6 מדריך שדה לפאואר-פוינט 4 - % 15 ש"ח 6 המדריך הקל למקינטוש -%? 25 ש*ח 22 מוקד טלפוני להזמנות ( / וקום | 0 וק 8-ל יי פקס: 03-5746513; 6 ו | ספרי המחנטב הנקראים ביותר חת"ד 3, ר"נ 208 אינטרנט : ₪.0005.00)./וח//:10וח * דואד אלקטרוני: |100056910005.00.1 מחירון ספרי מחעשב בהוצאת פוקוס-מחשבים (11/98) המחיר כולל מע"מ ומשלוח בדואר רעום - החל מ-98 נם"ח וי ביגי ו חלונות 98 מדריך שלס של מיקרוסופט-פרס לחלונות 98 ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לחלונות 98 חלונות 98 - הקורס המהיר של מיקרוסופט-פרסי היכרות עס חלונות 98 חלונות 95 חלונות 95 בקלי קלות חלונות 95 למקצועניס (3 חלקיס בכרך יחיד). חלונות 95 למקצוענים - חלק רביעי מדריך שלס של מיקרוסופט-פרס לחלונות 95 ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לחלונות 95 היכרות עס חלונות 95 נורטון קומנדר לחלונות 95 59 55 חלונות 95 לילדים (לגילאי 8 ומעלה) - בצבע מלא 6 1 ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרט לחלונות 3.11 3ם] 59 25 מדריך שלס לפקודות חלונות 1 3 )| 2559 סדרה ויוואלית - חלונות 3.1 כחם] 2549 חלונות 3.11 לקבוצות עבודה מוול 5 חלונות 3.1 - שיפור ביצועי ₪ ןבעסן 69 חלונות 3.1 - טיפים וטריקיס מווכ. מדריך לתחזוקת חלונות 3.11 ]| 2559 הכרת המחשב ו-05ם 5 בעידן %5ו60חו ש מדריך שלס לחומרה של המחשב האישי תחזוקה, השבחה ופתרון בעיות במחשב האישי מדריך שלס למתחיל במחשב האישי מדריך נורטון למחשב האישי לניהול הדיסק הקשיח המחשב - כיצד הוא פועל - בצבע מלא. שיהיה לך לבריאות - על עבודה בריאה מול המחשב ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס ל-2 6 1208 אופס! הכל על תקלות מחשב ופתרונן לקטיקון חדש למחשב האישי מדריך 10 דקות למחשב האישי מדריך קל לנורטון קומנדר 5 סדרה ויזואלית - 1)?/]2025 מדריך שלס למפרטי ה--7 מדריך לנורטון יוטיליטיס 8 (לחלונות 3.1 ול-2)05) גיאווה סקריפט - מדריך ויוואלי מהיר ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לוויזיואל בייסיק 5 של מיקרוסופט-פרס לאקטיב ויויואל בייסיק 5 מדריך שלס ל-4 1111 למד ++6 [1508/ 116705011 עכשיר מדריך לשפת ++*) מדריך לשפת :) ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לוויזיואל בייסיק 4 מדריך לשפת אסמבלי מדריך שלס של מיקרוסופט-פרס לאקסס 97 ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לפרוגיקט 98 אקסס 97 - הקורס המהיר של מיקרוסופט-פרסי ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לאקסס 97 ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לאקטס 97 ויז'ואל בייסיק ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לאקסס 7 מדריך שלס להקמת יישומיס באקסס 2 אקסס 7 לייט מיכה 8+ צעדיס ראשוניס ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לאקסס 2 מדריך שלס לפקודות אקסס 2 מחשבים לילדים חלונות 95 לילדיס (לגילאי 8 ומעלה) - בצבע מלא חלונות 3.1 לילדיס (לגילאי 8 ומעלה) - בצבע מלא גולי מלמד לכתוב במחשב בתמלילן של חלונות 3.1 ב כיף למחשב האישי (לגילאי -6) הקסם התלת-מימדי במחשב שלך - בצבע מלא להזמנות בדיוור יטויר: טל': 03-6773898, פקס: 03-5746513 | תי1בייו מס עמ' מקוא אופיס / אאוטלוק המדריך לאאוטלוק אקספרסי | מדריך שלס של מיקרוסופט-פרס לאופיס 97 לשו ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לשילוב תוכנות אופיס 97 אופיס 97 - הקורס המהיר של מיקרוסופט-פרס ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לאאוטלוק 97 היכרות עס אופיס 97 מדריך שלס של מיקרוסופט-פרס לאופיס לחלונות 95 היכרות עס אופיס 95 ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לשילוב תוכנות אופיס לחלונות 95 סדרה ויזואלית - אופיס 4.2/4.3 מדריך שלס לפקודות אופיס 3 4.2/4 ונות אלקטרוניים אקסל 97 - הקורס המהיר של מיקרוסופט פרס מדריך שלס של מיקרוסופט-פרס לאקסל 97 ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לאקסל 97 ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לאקסל 97 ויז'ואל בייסיק מדריך שלס של מיקרוסופט-פרס לאקסל 7 ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לאקסל 7 ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לאקסל ?7 ויזיואל בייסיק מדריך שלס לפקודות אקסל 5 מעבדי תמלילים מדריך שלס של מיקרוסופט-פרס לוורד 97 ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לוורד 97 וורד 97 - הקורס המהיר של מיקרוסופט-פרס מדריך שלס של מיקרוסופט-פרס לוורד 7 ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לוורד 7 מדריך למעבד התמליליס קיוטקסט 7 לחלונות , כולל תוכנה ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לוורד 6. מדריך לקיוטקסט 5.5 ל-13005 סדרה ויזואלית - (ורד 6 מדריך שלס לפקודות וורד 6 מדריך למעבד התמליליס דגש 2 גרפיקה ומקינטוש ערכת לימוד לפוטושופ 5 לחלונות ולמקינטוש קורל-דרו 8 - למד ב-24 שעות יסודות אוטוקאד 14 ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לפאואר-פוינט 97 פאואר-פוינט 97 - הקורס המהיר של מיקרוטופט-פרסי ערכת לימוד לפוטושופ 4 לחלונות ולמקינטוש צילוס דיגיטלי - למד בעצמך ב-14 יוס מדריך קל לסריקה ממוחשבת. ערכת לימוד של מיקרוסופט-פרס לפאואר-פוינט 7 45-99 מדריך קל למקינטוש מוזכ! 9 25 פוטושופ 3 למקינטוש או לתלונות כש 2559 גרפיקה במחשב האישי - סודות ופתרונות 3999 - | קשורת ואינטרנט אווה סקריפט - מדריך ויזואלי מהיר הדעו מנועי חיפוש מידע באינטרנט יסודות רשת התקשורת להסמכת :1681 מדריך הוהב לאינטרנט / מהזורה חדשה מדריך 150 בישראל היכרות עס אינטרנט אקספלורר 4.01 היכרות עס נטסקייפ 4 מדריך של מיקרוסופט-פרס לאקטיב ויז'ואל בייסיק 5 אינטרנט - מדריך שלס - מהדורה שלישית מדריך לתקשורת נתונים מדריך שלס ל-4 .]1א111 מדריך ויוואלי ל-,11א 111 היכרות עס נטסקייפ 3 היכרות עס אינטרנט אקספלורר 3.01 חיפוש מידע באינטרנט - 11:)א /80. א אינטרנט בקלי קלות (למשתמשי חלונות 3.1/3.11) - מנוע חיפוש מהפכני באינטרנטי | מדריך קל לשימוש במודם מדריך 10 דקות ל-4 770 אב)חו/ מדריך שלס לקומפיוסרב מקרא; [₪] כולל דיסקט (6 כולל תקליטור 1 מבצע עד גמר המלאי להזמנות בדיוור ישיר: טל': 03-6773898, פקס: 03-5746513 / ₪ ₪ תמ כ[ 4: ספרי מחעב חדשים - ומבצעים מיוחדים 3 26/30, פפקס 6! 6126/82 22 כ 496 694/מ: 7 מלא את גלויית המשוב שבסוף ספר זה ושלח אלינו בדואר או בפקס עיצוב: מיכל כזרי מוקד טלפוני להזמנות )8 פקס: 03-5746513; ספרי המחעוב הנקקאים בוחר | ת"ד 863, ר"ג 52108 אינמרנט: !5.60.1גוסס].ששש//: 0+ * דואר אלקטרוני: |ו.00056910005.00+ 7 ל0 + ּ 51 > שג 'הו60וחסזהוח 3 כוא = ₪ == * חס זרז 8 6686 של חברת 08018ז86!/! היא תוכנה גרפית מבוססת וקטורים המיועדת לעיצוב פרסומות, פלקטים, אריזות וסוגי גרפיקה אחרים. התוכנה, רבת עוצמה, תומכת בריבוי עמודים ומתאימה במיוחד לעיצוב עיתונים, חוברות ועלונים. תמיכתה בטכנולוגיית 2 85₪!-] החדשה, מאפשרת להמיר עבודות גרפיות לאנימציה. עיצובים שמבוצעים בה ניתנים לשמירה כדפי 80/\ באינטרנט. 8 661800 היא תוכנה עתירת אפשרויות, והמשתמש המתחיל עלול להיות נבוך תחילה משפע האופציות שהיא מציגה. ספר זה נועד להכיר למשתמשים חדשים ומנוסים כאחד, את 236 הפקודות השונות של התוכנה, את 7 התפריטים המגוונים ואת 18 הכלים רבי העוצמה שלה. ספר זה מציג גישה ויזואלית ללימוד 8 | 0ח78ו86ז= בדרך יעילה, המוליכה את הקורא דרך מסכי התוכנה השונים ומורה לו מה עליו לבצע בכל שלב של הלימוד. הלימוד הוויזואלי אינו רק מהנה, אלא גם חוסך זמן קריאה של טקסטים ארוכים ומקצר את זמן הלימוד למינימום ההכרחי. קוראי הספר ימצאו שבתוך זמן קצר להפליא יוכלו להתחיל וליצור עיצובים מקוריים משלהם. באמצעות ספר זה: 6 תכיר את שולחן העבודה של פריהנד ה = 6 תלמד להשתמש בכלי העבודה מתאים -. | 6 תשרטט נתיבים וצורות פשוטות ומורכבות | למשת מששי >= | 6 תשתמש בציפורן ובכלי העקומות | 6 6 תעבוד עם צבעים וספריות צבעים | זמקינטזש 6 תעבוד עם קווים ומילויים | | 6 תשתמש בטכניקות של עבודה בשכבות א מה | 6 תיצור מיזוגים ומעברים מדורגים ה ה 2 6 תלמד לעבוד עם טקסטים ולהפעיל עליהם אפקטים מיוחדים 6 תתאמן בביצוע פעולות מורכבות על נתיבים / 4 | | | ₪ תיצור תרשימים וגרפי- 5"74856'*'9 001 1 דאנאקוד 239-234 6 תלמד להכין גרפיקה? | ספריית אוניברסים 6 תלמד להדפיס בפריהו 6 תלמד כיצד להתאים + %*/ המחיר 2 לצהפן: 9 ו"ח 7 - -