תורת המקרו בלוטוס ותואמיו. חלק א יסודות

ספר ללימוד עצמי. ספר זה נועד ללימוד עצמי על יסודות המקרו בגיליונות אלקטרוניים תועמי לוטוס 1-2-3. אין צורך בידע מוקדם במקרו ומספיקה אמת ידע סבירה בהפעלת הגיליון האלקטרוני.

OCR (הסבר)
- ₪ ו א ו "7 | גר / / : וו שרי כ : | 4 וו א יך . , חלק א יסודוה 1 | / | | ספר לליפוד עצמי ן ן | / ן 9 | | | | | . 1 | 1 0 ! | ן | 2 7 ו 0 ' | ו (חזע6ז654 א | ן | בבל | | 8 : | | / | -, ל | וו = | / | המרכז לספרות, חוכנה אוחשבים ו | לימזד עצמי של יסודות המקרו על בסיס נסיונו העשיר בהוראה ובכתיבת יישומים ספר מקוו למתקדמים בלוטשוס רן אברהמ' תורת הש קרו ב לומוס ותואאין חלק ‏ א: ישסשודות ₪ צ ר ל ליפ וד ע צ ₪' ספרים אחרים על ידי רן אברהמי: מקרו למתקדמים בלוטוס ססגא גוא ו סשגוא גקחן | בהוצאת הוד עמי דן אברדהפי תורת השאקרו בלושוסם ותואאין ח ל ק א: ישודות םס בצ ר ל ל ' ₪ וד ע צ מי' ספרים אחרים על ידי רן אברהמי: מקרו למתקדמיס בלוטוס סשג)א גוא ו סשגא גוהן | בהוצאת הוד עמי תורת המקרו בלוטום ותואמיו חלק א: יסודות א,כתב וערך: רן אברהמי ו *ועצץ מיחשוב ת.ד. 4305 ירושלים 91042 טלפון 02-631768 / %וספר זה נכתב (טקסט, משוואות וגראפיקה), נערך וסודר לדפוס ע" 0 תוכנת לוטוס 1.2.3 גירסה 23 עברית. 0 הודפס בדפוס המכפיל בע"מ - ירושלים לוטוס 12:3, 1.23 10₪6, 1.233, לוטוס 1 ₪₪ן הם שמות מסחריים רשומים של 00 סק 00 |ח6ח קסוטטטכ 008ו1/0. (0) 2 כל הזכויות שמודות לרן אברהמי 9 אין להעתיק ואו לתוגסם ספר זה או קטעיסם ממנו לכל מטרה שהיא בשום צורה ובשום ‏ אמצעי אלקטווני אוה מכנ, ת 6 לרבות צילוס והקלטה, ללא רשות בכתב מ את רן אברהמה, אלא לציטוט קטעיס קצריס בציון שס המקור 4 סופת : |ז3ץ 5 0 4 100 ם1 ץ:ז60ם1 0ז1180 וחגתחטה םג ץל ץק 4 06 וסת ץ8 ,וזאק חן זס 6|סת 1 ,000% 8ם1 88| 1מקוזְקס6 6ם! ז66מ ז430606 685 עם8 עס 6 חז0 ,1780814166 ,000060ז62ז ,0166ק00סוסמק מ6))וזא זסוזק 6 וטסגוא ,ןח זס] 76868016 עֶם8 0) ,ז6ת01 זס 16ה0זו6|60 [60040168 ות קופט 8558865ק ]61זס 6וסטף ץ8 ות סחאו פזס!וזאו על )ק06א0 ,וח 8 הזעה מ38 01 1מ00056 00 61676006ץ [1] [ו זט 38 | 1992 |ם8תץק00 (6) 60 זס)טק 00 18:86| 161. 02 8‏ 91042 מ 167058|6‏ 4305 0.8.ק הדפסה לפני צילום לדפוס בוצעה במדפסת לייטזר באדיבות חברת וחגושוטק60 בע"מ - מרכז ירושלים מוקדש באהבה לועיי גל! דנה טל תואצות ואושומעציה מאחרי כל קניה של מחשב מקננת הציפיה שבעזרתו אפשר ליעל תפוקה, כלומר להקטין את משך הזמן לביצוע מטלות שונות ולהניע מספר רב יותר של מטלות בצנרת. מילת המפתח היא - אוטומציה. הראש ממש תופח בציפיה לגדולות ולנצורות שהאוטומציה תבצע עבורנו. ולכן, בדיעבד, ליחידה עיסקית השתלס לשלב מחשב בפעילותה רק אס עובדיה השכילו ליעל תפוקה על ידי אוטומציה. וכשיש מחשב צריך תוכנה וכשיש תוכנה צריך ללמוד להפעיל אותה. שימוש בגיליון אלקטרוני, יהיה אשר יהיה, דורש השקעת זמן כדי ללמוד להפעילו. ככל שרמת הידע באוטומציה על ידי הגיליון האלקטרוני עולה כך גס עולה יכולתו של המשתמש ליעל ביצוע מגוון רחב של מטלות . שלו ושל אחריס באירגון. | בגיליון אלקטרוני אפשר להגיע לביצועיס מדהימיס בהשקעת זמן מינימלית. וחשוב לא פחות שליכולת כזאת, כשמדובר בגיליון אלקטרוני, יכוליס להגיע עובדיס מתוך האירגון מבלי שיהיה צורך להתקשר עס מתכנתים ויועצי מיחשוב מבחוץ - ששס באמת מתחילות העלויות להצטבר. ‏ אפשר לאבחן ארבע רמות כשמתקדמיס במסלול לרכישת ידע לאוטומציה בעזרת הגיליון האלקטרוי 4 הכרת הגיליון 2 תורת המקרוו 1 יסודות 2 שליטה 3 מערכות כאן נתקליס לראשונה בבעית התואמות. חלק ניכר מעלות ההתקדמות לקראת אוטומציה באירגון על ידי מחשב הוא השקעת האירגון בעובדים - לצורך הלימודיס צריכיסם העובד והמעביד להשקיע זמן, מזומן ורצון - ביחוד זה האחרון. ואחרי כל ההשקעה המצטברת הזאת מופיעה גירסה משופרת של אותו יצרן או מתחריו - ומה? צריך להתחיל הכל מחדש? ובכן, המצב הנוכחי בשוק תוכנות הגיליון האלקטרוני מאפשר פיתרון יעיל ואלגנטי לבעית התואמות. עד כה, הגיליון המוביל בעולס הן במספר המשתמשים והן ביצירת סטנדרד הפעלה הוא לוטוס 12.3 . כל זמן שמצב זה קייס אפשר לאמר כי כל שתלמד בלוטוס יכשירך לתפעל באותה רמה כל מוצר הטוען לתואמות מלאה איתו. כאן מונח הפיתרון לבעית תואמות בין מוצרים. ומה בקשר לתואמות בין גירסאות לוטוס שונות! בהתקדמות לקראת :כולות אוטומציה גבוהות עברו גירסאות הלוטוס מספר שלביס. קפיצה משמעותית ביותר התרחשה בגירסה 201 שהעלתה את יכולות האוטומציה בגיליון לרמה מדהימה. לאחר מכן כל גירסה חדשה כוללת שיפוריס חשוביס - חלקס מהיזון חוזר ממשת משיס מתוחכמים וחלקס מפיתוחים מקורייס של יחידת הפיתוח של לוטוס. כל גירסה חדשה יכולה להפעיל יישומיס שהוקמו בקודמות. לגירסה .2 מקוס טוב באמצע מכיוון שבשינוייס קליס מאוד אפשר להפעיל יישומיס שפותחו בה גס בגירסה 201. עד כאן עסקנו בתואמות בין מוצריס בהקשר ליישום שנכתב במוצר אחד והפעלתו ע"י מוצר אחר. ומה באשר לידע שנרכש במוצר אחד? יסוד היסודות בהכשרת תלמידים באוטומציה בעזרת גיליון אלקטרוני הוא פיתוח יכולת חשיבה יוצרת ורכישת כלים ונוהליס לפתרון בעיות באופן עצמאי. משרכש התלמיד את הידע הזה - יחד עס הטכניקה של שפת המקרו בגיליון - יכל לפתור בעיות מזדמנות בכל רמת מוצר ובכל סוג מוצר שיזדמן לו. וככל שתעלה רמת הידע שלו באוטומציה כך גס תגבר יכולתו זו. שמו של ספר :ה מעיד על יעודו. הוא נועד למי שמכיריס כבר את הגיליון האלקטרוי ורוציס ללמוד את יסודות המקרו. נעשה מאמצ רב לכתוב את הספר בצורה שת אפשר לימוד עצמי . אס הצלחתי בכך רק אתם תגידו. כל התרגיליס מתבססים על גירסת לוטוס 2.2 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו | חלק א: תוכן העניינים הקצףך פרק א: הולכת סמן 141 המפה והשטח 12 מקרו לתנועה אי 11 סמן בפועל 1 סמן לוגי " 3 מקרו אינטראקטיבי 1.4 למדנו בפרק זה פרק ב: בסיסי נתונים ו 21 הנתוניס והשטח 3( .... 22 מבנה לוחות ו 23 קט גוג פרק ג: תוכן עניינים יעשה זאת בעצמך" 1 | מרכיבי תפריט הפקודות 2 אירגון הגיליון לתפריטים 3 | ע) תפריטים פרק ד: 4561 1 מה זה |56 42 מקרו ל 4561 פרק ה: לולאות 4 תכונות הלולאה 2 לולאות התניה 3 לולאה אינטראקטיבית אין סופית ‏ ב 4 לולאות סידרתיות .... 3ו8‎ 0טסזְצ‎ פרק ו שו"ב ‏ - שליטה ובקרה 6 ב 1 הבעיות בשטח 2 אירגון הדיסק לשו"ב. בקבצי ל 41 הקמת קובץ תוכן עניינים 2 הקמת קוב תוכן עניינים - אירגון תשתית .. - חיבור מקרו שילדי יסודות פרק 11 12 141 4 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תוכן הענייניס א: הולכת סמן ב קוק סו ה לש כ ה 0% המפה והשטח .%‏ ה ה 7 ו מקרו לתנועה בגיליון. .5 .. יו 0 סמן בפועל תנועה סידרתית ...ב ... יו תנועה לא סידרתית 0 תרגיל מסכם א שי סמן לוגי פקודת 6 ה ב ה + א ( ... 0010816 ו ל 5 ד ((,א,04001 )106% 6 > ל ל ד ((ץ,41ו031, א)קטאססוץ,/ 6 5 3. 5 2 ו ל שי 0 6 ל מקרו אינטראקטיבי - ל ל ₪0 רייש ל 7 תוכן עניינים להולכת סמן בגיליון 7 ( ... [2611206זס0 וחטת261) , - ל 0 למדנו בפרק %ה 8 ל תרגילים בפרק %ה 1-1 102 1-3 14 15 106 1-07 1-08 1-09 1-0 1-1 שו 13 54[ 115 תחליף למקשי התיצים 4 ו ארגומנטיס בתחליף למקשי החיצים : 0 רק הקלדת תווים במקרו יי הקלדת משוואות במקרו 5 מ 0 2 משוואה 2 [0ו0) הניכ -06 00 ל םע ו משפט שירות ל (ססף) 7 הגדרת תחום אוטומטית ו ל ל - ו מקרו ל ₪ 6 בבסיס נתונים כ ה 0 שליפת נתונים ע"י שילוב משוואה ב 7( .- 06 8 דו.שיח מעל הסרגל העליון ל 1 0 נוהל (8פ)א 1600816 060 0 > ב ד ((צ,א,82ו08)א06תו₪, ‏ 66]|) 0 שי 5 7 (2, צ,א,1גוגכ וטק) . 1 ד ((1-1אא,1-1א ,2441 )1,106 -2אא, ו 2 2 מ 7 קליטת נתונים במהלך מקרו פעל -.. ₪ 757% איוריסם בפרק זה 1.1 1-02 13 14 15 106 1-77 1088 (099 1-0 1-1 1-12 הגיליון על המסך > 0060 0 הגיליון כמפה ל וי ל | בגיליון המפה היא השטחיי. ?ן .2 8 [סוסי) 0 6 0% 0 סי 5 בש הכנת מבנה הנתונים לפני כתיבת מקרר ‏ -. ב מקרו לאיור 105 כ" 4 שמ ושג = - מק 60% אירגון הגיליון לתרגיל 1.08 ל ו מסהר לת המלס שק ה ו ו ה דן.. ₪) במקום 608 ובמקום ‏ 600 מל ב מקרו לאיור 109 ו 0 מבנה משפט מקרו לשילוב ארגומנט דינמי ו בחינת מבנה משפט מקרו \ בתרגיל 115 7 133 פרק 2.1 2.2 2.11 222 23 24 2.2 23 2.24 235 2.6 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תיקון קטע שגוי בפיסקת מקרו 6 בתרגיל 115 0 ב: בסיסי נתונים ו קשטס גוג הנתוניס והשטח ו מבנה לוחות 6 לוח סגור לוח פתוח סט גוג : תחום קלט 0 כוצד המהשב הוושב ,הו .1 . פרופיל קריטריונים ותחום קריטריונים . תחום פלט ; ל אופציות נוספות ב שום גוג התאמת בנק ב צאצט0 גג תרגילים בפרק זה 21 202 2.3 2.04 205 200 נתוניסם ומשמעויות תחום הקריטריונים: קישורים לוגיים .. איורים בפרק %ה 21 202 2.3 2.4 2.05 2.06 207 28 2.09 20 2.11 פרק 241 2452 3 מבנה לוח סגור . 2 לוח סגור - שיפורים במיקוס נתוניי סחיכ . 7 מבנה לוח פתוח ו 8 שטח הקלט - מה שהמפעיל רואה ל ל תחום הקלט ומרכיביו ו 2 תחום הקלט 6 וטקה] . . > 5 ב וו תחום הקריטריונים: | הקישור הלו > 1 8 תחום פלט (ִאָהגת וטקוטס) פתוה . וי תחום פלט (אַתג2 וטקוצס) סגור , 0 מקרו לשליפה ב קאש0 גג - 0 תשתית מורחבת לאוטומציה ב 068 אוום ב ג: תוכן עניינים יעשה ז%זאת ה ב מרכיבי תפריט הפקודות : /- 1 אירגון הגיליון לתפריטים עץ תפריטים 2 איורים בפרק זה 2.1 2.02 3 2.04 פרק 41 2+ שטח לתיעוד תפריט בגיליון 0 0 אירגון הגיליון לתפריט פקודות יו א לוח תכנון תפריט ראשל - (טתסא 8% 9 דוגמה לעץ תפריטי פקודות ד: 480 סט מ סיםים 0 /0-0ם 50/00 מה זה 4501 מקרו ל 450611 מיקום נתונים לקראת ‏ המשך פיתוח . ו מבנה גילנון ל קְ006 גוג 7 ל כתיבת פרופיל קריטריוניס ‏ ל צשטס0 גוג ו הקמת תחומי פלט שונים כל קש0 248 ... ב 57 4 7 0 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות איורים בפרק זה 1-1 21.02 4 המסך והדיסק ל מרחב הדיסק 0 ה: לולאות ו ו תכונות הלולאה 0 ו ו לולאות התניה ו ל התניה עס (.-0 , 6 ל (7651871) לביטול אפקט הקינון ו 4% ו 6% ארגומנטים ב ( .₪0 7 כ 0 תרגיל חשיבה ופיתוח 7 ו 0 התניה עם (.. חסקס) ל = ב 0 ל ל התניה עם (.. זסחא6תס) ב . יו יי 6 לולאה אינטראקטיבית איו סופית ו ו לולאת תפריט אין סופית -. . . ל קישור מסך קלט עם תפריט בלולאה א סופית 6 7 לולאות סידרת:ות : ; 0 תרגילים בפרק זה (1 02 3 1 2 3 1 2 06 5-7 לולאה עם (.4-₪ 0% 0 הסתעפות מותנית בהתרחשות של אסא קישור מסך קלט עס תפריט בלולאה אין סופית מרכיבי הלולאה הסידרתית . הולכת סמן בפועל מרכיבי הלולאה הסידרתית . הולכת סמן לוגי 2% לולאה סידרתית עם ( -- ס) 0 ו לולאות משולבות להדפסת מדבקות - נתונים ... ו לולאות משולבות להדפסת מדבקות - פתרון ... 0 הוספת רשומה לפי הא"ב ללא מיון 7 כ הדפסת דוחות מתחומיס שונים בגיליון אחד -4. ל איורים בפרק זה 01 פרק 01 412 2.1 22 הגנה מהעתקה לא חוקית ו ה שויב .- שליטה ובקרה ב הבעיות בשטח 7 ו 7 אירגון הדיסק לשו"ב בקבצי ו ל ו מקומות וכתובות בדיסק וי + 7% תוכן עניינים במקום ₪ז/ תרגילים בפרק זה 1 2 הקמת קובץ תוכן עניינים - אירגון תשתית % 0-ו הקמת קובץ תוכן עניינים - חיבור מקרו שילדי ... ממ איוריסם בפרק זה 1 2 0-02 (3 מרחב הדיסק - לא מאורגן 0% -% מרחב הדיסק - מאורגן : 0 מפת הדיסק לסביבות עבודה בגיליונות אלקטרוניים יק מפת: חישק יש נהצהה בת הלל .607 ה ו --/- סי תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות פרק א%: הולכת סמן 1 המפה והשטח יש בנו דחף פנימי המניע אותנו כל הזמן לרצות להשפיע על כל הסובב אותנו, לחולל בו שינויים ולהתאימו לתפיסת העולם שלנו. כדי שאפשר יהיה לחולל שינויים כאלה חייבים להתקיים מספר תנאים . מקוס עבורנו ומקוס עבור האוביקט שרוצים לשנות (גם כשהאוביקט הוא אנחנו); כתובת לכל אחד משננו כדי לדעת את מיקומו של האוביקט יחסית למקומנו (לכך דרושה מפת האיזור בו אנו ממוקמים), ולבסוף דרוש נוהל תיקשורת, כלומר שפה: שפת גוף, שפת דיבור, שפת כתיבה, שפת מחשב . הבה נבחן את הגיליון האלקטרוני לאור הדברים הללו. איור - 101 - הגיל:יון צ ל ה מ סט ך [צפא פא 1 | ₪8 ]6 | זא | אב" ו ן פ 6 |8 4 כשנטען הגיליון רואים על המסך את התמונה המובאת באיור 101. המסך הוא מקום, סביבה נראית לעין שבתוכה יש או יהיו אוביקטים תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות שאותם נרצה לשנות. בעת טעינת הגיליון ממוסגר המסך ע" של סרגלים - האחד צמוד לשפתו השמאלית של המסך ובו מספרים רצים בסדר עולה והשני ניצב אל הראשון ומכיל אותיות באנגלית לפי סדר הא"ב משמאל לימין, ושלוש שורות מפרידות בינו לבין שפת המסך שמעליו. במקוס מפגש שני הסרגלים בפינה השמאלית העליונה רואיס מלבן בוהק. איור 102 עוזר להבהיר את משמעות הסרגלים הללו. איור 1-02 הגיליון כ מ פ ה צסאתם 7 -- 1 כתובת מיקום הסמן בשטח 7% .7 2 ש ₪ | סן ח 0 6ופן 2 + - ( מיקום הסמן בשטח = מפה משורטטת 12 על השטח המסך הוא המקוס או השטח שבו ימוקמו דברים ועליו יראו השינוייס שיתרחשו והמסך הוא המקום בו תתרחש תיקשורת דו-צדדית ביננו לבין המחשב. אלא שעל מסך במערומיו אי אפשר לציין מקומות באין מסגרת התייחסות. סרגלי הגיליון האלקטרוני הם מערכת התייחסות כזאת, מערכת קואורדינטות בדיוק כמו בכל מפה. בין הסרגלים המפגש של תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות קו דימיוני לאורך עמודה עם קו דמוני שני הניצב אליו ונמשך לאורך שורה הוא כתובת מורכבת מהאות בסרגל העליון בראש העמודה הזאת וממספר השורה בסרגל שמשמאל, למשל 8. בין הסרגלים מעמיד לרשותנו הגיליון מתקןו להצביע, כמו עפרון, על מקומות במסך. לסימון נקודה במפה מסתייעים במד קואורדינטות כדי לקבל את הכתובת המדויקת ואילו בגיליון הכתובת מחושבת אוטומטית וקוראים אותה בזמן אמת בפינה השמאלית העליונה של המסך מעל לסרגל העליון. הולכת הסמן משנה כתובת או בהתאמה. מפה זו מיוחדת במינה מכיוון שלא כמפות אחרות משולבת היא בשטח וכל פעולה המציינת כתובת (ואטו לא?) במפה גורמת מיד לשינוי בשטח (במסך). איור 1.03 בגיליון המפה היא השטהח הולכת סמן ממקום למקום 3 ] צסאמת [ג | 1 א | 6 | ק 5 | ₪ -- 1 | תנועה לא : == 62 | ם והחםּ והנה יש מקום, יש מפה לסימון כתובות ויש סמן שאפשר להוליכו ממקוס למקום על פני המפה וחסרה רק שפה כדי שנוכל לגרום שינויים תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות על גבי המסך. לפני שנדון בשפת המקרו נבחן מספר מרכיבים של שפה. תפוקתו של משפט היא המשמעות שמייחס השומע למה שנאמר לו. בשפת אנוש שומעיס שוניס עשויים לייחס משמעות שונה לאותו משפט ושומע אחד עשוי לייחס למשפט אחד משמעויות שונות בזמניס שונים. גם בשפת הכתב יש ריבוי משמעויות, ריבוי המעניק לשפה עומק ויופי יחד עם אי בהירות עקב ריבוי תפוקות למשפט אחד. כאן יש שוכ בין שפה רגילה לבין שפת תיקשורת עס המחשב. בשיחה עם המחשב יש לכל מלה משפט או פסוק משמעות אחת חד ערכית שגורמת למחשב להניב תפוקה :%הה לאותו משפט בכל עת. 2 מקרו לתנועה בגיליון 1 סמן בפועל - תנועה סידרתית משפט מקרו הוא מרכיב בשפת התיקשורת עם המחשב וכמו בכל שפה הוא מוכלל במסגרת שמפרידה אותו ממשפטים אחרים: 14 התחלת המשפט, 2 שרשרת סימנים ליצירת תוכן, 3 סוף המשפט. משפט הוא רצף תווים שתחילתו בראשון וסופו באחרון. התו האחרון הוא הנקודה, לאמור - סוף המשפט. נוהל קל ונוח לעין אבל לא מובן למחשב. "הדיבור" אל המחשב מתרחש בערך כך: יש בגיליון תא וכתובתו, נאמר, = ג גצ לשם תמצא שס רצף תווים רצף זה הוא משפט, או חלק ממנו, שאומר מה לעשות בצע כשתגיע לקבוצת התווים (6₪0ף) - הפסק אם אין (ש) בתא הנוכחי המשך לקרוא בתא מתחתיו אם הוא (מתחת לקודמו באותה עמודה) ריק או הגעת ל (ווטף) - הפסק אם הופעל צמד המקשים :806 ₪ה6 . הפסק = 0 ₪ ₪ 0 4 לס כ דבר מה עדין חסר כאן (נסה למצוא לפני שתמשיך לקרוא). כשכתבנו את רצף תווי המקרו בתא כל שהוא עדין לא הקמנו נוהל שיאפשר להגיד רצוי לבצע את התרגילים לפי הסדר תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות למחשב - שים לב, לך לשם, פעל. לשם כך נבצע מספר פעולות מכינות: 1 070816 6מזגא שקהגת אך ורק בתא בו מתחיל משפט המקרו (נט בתרגיל) 2 שם התחום יהיה רק בן שני תווים: אות אחת מהא"ב האנגלי והתו (אלכסון הפוך - ₪285 906 בתרגיל הנוכחי - | 3 נכתוב א בתא שמשמאל למקרו 3 בתרגיל) לדוקומנטציה. עכשיו, משנקיש על צמד המקשים ‏ % וא "בין המחשב ויבצע את הדברים הרשומיס בסדר הפעולות של תרגיל 1.01. תרגיל 1.01 תחליף למקשי החיצים א | ה 0 פ [6|ם / משפט מקרוה: (וטף)[3 ט)[4 1+[5 ז) (7 6+[6ם סף) | ו סדר פעולות: 6 5 24 2 1 2 , ל" 4 4 א | א תא זה קיבל את 3 . 4 השס 6 ע"י נוהל | 4 -] ו מ 0 3 .1 6 6נמגא 6קהגת - שמאלה 4 | למינה: ‏ 5 7 למטה ‏ 7 8 6 10 [/4539:| עתה נפנה לתרגיל 1.01. אפשר לשלב במשפט מקרו קבוצות תווים בנות משמעויות שונות: פקודת מקרו פונקציה פקודת מקרו בתוך פונקציה מספר טקסט עברטאנגלי פקודה מתפריט הלוטוס 0 ₪ מ 9 ם פקודת מקרו מורכבת ממלת הפעלה ולעיתים קרובות גם מארגומנט אחד או יותר. מלת ההפעלה והארגומנטים שלה מוכללים בתוך סוגריים מסולסלים [. כדי להבדיל בין הפקודות השונות.| הבה נבחן את משפט מקרו חייבים לכתוב כ 1488 לכןו תמיד נתחיל אותו עם גרש תורת המקרו בלוטוס ותואמ:ו חלק א: יסודות הפקודות בתרגיל ןו לפי סדר הפעולות של המשפט. 4 פקודת המקרו (6מססת) מכילה מלת הפעלה ללא ארגומנטים והיא מורה למחשב לבצע כאילו הקשנו ידנית על המקש 6מסה. 2 פקודת המקרו (7 6) מכילה מלת הפעלה וארגומנט אחד וביניהם מבדיל תו רווח אחד ‏ המלה 4 מורה למחשב לבצע פעולה %הה לזו שהיתה מתרחשת אילו הקשנו חץ למטה. הארגומנט 7 מורה לבצע את הפעולה 7 פעמים. אם נכתוב (0) ללא ארגומנט ברירת המחדל היא ( 6) 3 פקודת המקרו ‏ 5 ; מורה למחשב לפעול כאילו הקשנו ידנית חץ ימינה 5 פעמים. 4 פקודת המקרו (4 ו מורה למחשב לפעול כאילו הקשנו ידנית חץ שמאלה 4 פעמים. 5 לפקודת המקרו (3 ₪ מבצע המחשב 3 הקשות על החץ למעלה. 6. () מודיע למחשב . סוף פסוק למשפט מקרו זה. הפעל את הגיליון האלקטרוני שלך, הקם בו את המקרו הזה והפעל אותו על ידי הקשה על צמד המקשים ; ואג ניתן לראות את פעולת המקרו לאט לאט לפי סדר הפעולות. לשם כך הקש קודם על צמד המקשים 2 ווג ואח"כ על הצמד 8 .| משפט המקרו שהופעל יופיע בתחתית הגיליון מצד שמאל והקשה על כל מקש תגרום ש .. המקרו יתבצע צעד צעד כל פעם תו אחד בלבד כשהסמן על המקרו בתחתית הגיליוך משמאל נע כל פעם ימינה ובתוך הגיליון רואים את הביצוע בשלבים (6סא 65פ). | לצאת מ 6סא ק56 הקש ₪ וג שנית. כתוב משפט מקרו שיוליך את הסמן בצורה של מרובע. כתוב משפט מקרו שיוליך את הסמן בצורה של משולש. פקודת מקדו (אום6 מ טקזג...,12ח6ם טקז/,11 תס םטקז 6ם8ם 00] תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תרגיל 1.02 ארגומנטים בתחליף למקשי החיצים | ץק | 8 [ ₪ | ₪ א 5 משפט ג (אוטף)(1אא ז)(6ם ס) ג 1 ס (ווטף) ((0%5)28141ז60 6) [₪6 סם) פ | ס [ווטף) [5)28181(/2סז 6 6 0+ ס 3 | [וווף) [(24141)ם ט)(6 סם) ו 46| (ווטף)[(28141,1,3)א00ם6₪1 4 סם) 6 5 [8| ואא |6 | 7 3 1 0 > ----- מספר עמודה ב 31 | 8 | 7 0<--- מספר שורה ב וַג9|24 | | ה 10 ך : הש 17 3 2 | 13 4 |] 4 5 5 ₪ 6 1 . 236 7 | | ד 21 17 [18 | 10 19 וב 2 | בתרגיל |10 פעולה 3 כתבנה (5 ז) הארגומנט 5 בפקודה זו הוא מספר קבוע שאפשר לשנותו ידנית בלבד בכתיבה במקרו בטרם הופעל. יש מטלות רבות הדורשות שהמקרו "ידע" מה מתרחש בגיליון - אחרי שהופעל. למשל אפשר לכתוב מקרו שישנה הגדרה של תחום ואחיכ לתת פקודה שתציב את הסמן שורה אחת מתחת לתחום כדי להוסיף נתונים. לכך דרוש נוהל שיאפשר להחדיר לפקודת המקרו שינויים במספר בגירסאות הראשונות מלת ההפעלה היא (אסש) ולא () | (ופקוז) ולא () (א6) ולא () [קט) ולא (ט) מקרו כותבים עד 240 תווים בתא. אח"כ אפשר להמשיך לכתוב את המקרו בתא שמתחתיו באותה עמודה תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות הפעמיס להולכת הסמן באופן אוטומטי. תרגיל 1.0 מדגים טכניקות להשתלת משתנה דינמי כארגומנט בפקודת מקרו. הבה נראה. נאמר שבהכנה ידנית מוקדמת :יצרנו תחום בשס ואא בעזרת פקודת התפריט ₪6 074800 6מגא 665ק0חג0). אחיכ נשנה את 5% 6 כדלקמן: במק םי ה קספר 5 ₪ נכתוב ‏ את שם התחום ואא עאא ז) בתא ששמו וַאא נכתוב את המספר 5 ]| 1אא שתי הפקודות בדוגמה זו מניבות תפוקה זהה . הסמן ינוע 5 ימינה. השוני ביניהן בכך שבפקודה הראשונה הארגומנט הוא מספר קבוע 65 שניתן לשינוי ידני בלבד (על ידי חדירה למקרו לפני הפעלתו) ואילו בשניה הארגומנט הוא מספר משתנה (אא). למשל אם נכתוב ₪ ב נאא ינוע הסמן 12 פעמים ימינה. בהמשך פרק זה נלמד איך אפשר במהלך מקרו "חי" (פעיל) להחדיר נתונים באופן אוטומטי ואינטראקטיבי לתוך ואא ודרכו אל תוך פקודת המקרו. עד כאן ההסבר למשפט גג בתרגיל 2 התקן אותו בגיליון ואח"כ שנה ערכים ב ואא והפעל את המקרו בשני האופנים. עכשיו במקום לכתוב מספר ב ואא כתוב שםם את הפונקציה ("13 ב 0ום 60")ז6ו5ו0ק|!6 6 ₪ הזז את הסמן אל תא סמוך, הקש בו מספר, הקש ₪ ובצע את המקרו. אחיכ הוסף במשפט מקרו 0 לפני הפקודה שמט), את הפקודה (96) (אוטומציה ‏ ל 9ע) - ..(0מ0ת)640) | - וחזור על הניסו נבחן עכשיו את המטלה שמבצע משפט ו בתרגיל 1.0. נאמר שבמקום כל שהוא הקמנו תחום לקליטת נתונים בשם גַאּגת. ב גַָאגם יש 3 עמודות ו ₪2 שורות ובכל שורה נתונים שנכתבו בעמודות מימין לשמאל. נאמר שהסמן נמצא בתא הימני העליון של גַָגאגם ורוצים להציבו שורה אחת מתחת לשורה האחרונה של המטריצה כדי להוסיף עוד נתונים. נאמר שהסמן בשורה הראשונה. אם נוליכו 11 פעמים למטה יתייצב בשורה האחרונה של ופ אך אם נוליכו 2 פעמיס (כמספר השורות במטריצה) יתייצב בשורה שרצינו. תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות בהמשך נלמד להגדיר שס תחום באופן אוטומטי ע"י מקרו ומשנעשה זאת לא נדע מראש כמה שורות יש ב 341 ברגע נתון - אז מה עושים? נסה לפתור את הבעיה בעצמך לפני שתמשיך. בלוטוס יש פונקציה שמחזירה (נותנת, מניבה, מפיקה) את מספר השורות בתחוםס שהוגדר מראש בדוגמה הנוכחית 2 = (8)28)81או6910) בפעולה מספר 2 בתרגיל 1.01 כתוב (47). אפשר להשתמש במה שלמדנו זה עתה ולכתוב משוואה זו ב נאא. אבל משוואה "חיה" מגדילה צריכת זיכרוןו ומאיטה את מהירות הביצועים. | נוהל *עיל יותר שחוסך %*כרון ומחשב את הפונקציה במהירות רבה *ותר מפעיל פונקציה זו מתוך משפט המקרו עצמו. לעומת זאת, משוואה חיה מגיבה לשינוייס בגיליון בזמן אמת בעוד שהמשוואה במקרו מגיבה רק בעת הפעלתו. לפיכך יש בהחלט מקום להשתמש בשתי השיטות ועוד נדון בכך. ועכשיו במקוס לכתוב את המספר 1 (7 6) נכתוב את המשוואה במקרו ((28/41)%א0ז60 6) לכן, יהיה מספר השורות ב 81 אשר יהיה, תמיד ינוע הסמן ממקומו הנוכחי כלפי מטה מספר שורות כמספר השורות הנוכחי ב גַָגּגם ויתייצב בשורה הריקה הראשונה מתחת לתחוס הזה הקם בגיליון תחום בשם ואג ואת המשפט ש והפעל אותו בשי האופנים - בשלבים וללא שלבים. הארגומנט יכול להיות כל פונקציה שרוצים. אביא כאן שתי דוגמאות שיתרמו גם להבנת הקשר בין מבנה מטריצה לבין ארגומנטים בפונקציות. כפי שראינו יש בתרגיל 1.02 מטריצה בשם ןגס עם 3 עמודות ו 2 שורות. מספר העמודה הראשונה משמאל הוא 0 ולכן מספר העמודה השלישית הוא 2 (ראה איור בתרגיל). מספר השורה הראשונה מלמעלה הוא 0 ולפיכך השורה השנים עשר מספרה גו יש כאן מפה בתוך מפה (כמו משבצת במפה טופוגרפית) ולה רשת קואורדינטות פנימית משלה המאפשרת %יהוי כתובות בתוך המטריצה עצמה ללא תלות בנוהל כתובות בגיליון. | כתובתו בגיליון של כל תא יכולים לכתוב בשתי צורות - ע" אות העמודה ומספר השורה בגילשון או על ידי שסם התחום, מספר העמודה בתחום ומספר השורה בו. למשל את כתובת התא המוצל ב ₪81 בתרגיל זה אפשר לכתוב: תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות כתובת התא - בגיליון 6] או כתובת התא - במטריצה וגג 27 תחום --- 14 סשמפ עמודה א - > ממט]ן60 שוהמ ל . צ שטסת מבנה זה של ארגומנט חשוב ביותר וממומלץ ללמוד אותו היטב כי הוא מרכיב חיוני באוטומציה וישולב במקומות שונים במשפטי מקרו בהמשך. לאור זאת נבחן את הפונקציה הבאה (ץ,א,28181 )106% פונקציה %ו מחזירה את תוכן התא הממוקס במפגש בין עמודה א לבין שורה ץ באישור ששמו וַגוגם. הפונקציה נקראת אינדקס כי המספרים או ץ הם אינדקס התא המבוקש בתחוסם גַגּגּם. בתרגיל 1.0 כתובה פקודת המקרו הבאה )6 61ת06א)28181,1,3((‎ משתופעל - כמה פעמים ינוע הסמן כלפי מטה? תשובה: כ ען מדוע? וכתובה גם הפקודה ((23141)ם 6‏ ט) כמה פעמים ינוע הסמן ולאיזה כיוון? תשובה: 88. מדוע? הפונקציה (0461)ת6 מחזירה את תוכנו של התא השמאלי העליון במטריצה כשהוא טוג ו (ו6%848 מחזירה אותו אם הוא 18868 הקם את כל משפטי המקרו שבתרגיל הנוכחי בגיליון עבודה והפעל אותס פעם באופן רגיל ופעם ב ק56. הסבר את משפט המקרו 6 אישה שימושים יש לו? משוואה "חיה" פונקציה בת א בגיליון תופסת מ,ל םס בזיכפרור" וצמן "הישוב. ידיב" איבלי "מיגיב התוב זימךי י ומת תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות החלף את מספרי השורה והעמודה בפונקצית האינדקס שבמשפט ש, רשום מספר כל שהוא בתא שהוגדר ע"י הקואורדינטות החדשות ב וגג והפעל שוב את המשפט ש. האס אפשר לכתוב כארגומנטים א ו ץ ב א6₪4 משתנים דינמיים? לשם מה? נסה בעצמך. הוסף שני תחומים לגיליון. לאחד קרא 001 (ע" ₪]ז) ולשמ [סת. מלא את כל התאים של וַגגם במספרים וטואו בטקסט וכתוב בתא ליד המטריצה את הפונקציה (81,00!1,2091ו8)א12646ו הכנס מספרים שונים ב 601 וב ₪1 וראה כיצד משתנה תפוקת המשוואה (החיה) כל פעס. מה קורא כשכותבים ב 661: (6601)0234-(7660!)04141 | מדוע? מה קורא כשכותבים ב :001‏ 6₪60%)2461(1? | מדוע? מה קורא כשכותביס ב :001‏ ![+(₪00)24? | מדוע? מה קורא כשכותבים ב %אסם: (070%2441-(41ו04)יאסז6₪? מדוע? ערוך את הניסוי הבא. ב גפ בעמודה הראשונה מימין הקש שמות משפחה, בעמודה האמצעית שמות פרטיים ובראשונה משמאל כתובות - בכל שורה. הכן בגיליון טופס קטן לקליטת נתונים מ וַאג54פ בן שתי עמודות ושלוש שורות. בעמודה הימנית יהיה תאור הפריט ובשמאלית פונקציה לפי הציור הבא. לפני הקלדת הפונקציות בצע ואס תזכורת להפעלת מקרו בשלבים ‏ - ק56 הקשה על צמד המקשיס 52 וג הפעלת המקרו: הקשה על המקש וו4 יחד עס אות המקרו הקשה איטית חוזרת על מקש כל שהוא עד לסיום לביטול מצב זה מקישיס שנית על הצמד 0 וג ₪ ₪ 0 - תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תאור הפריט שליפה מבסיס הנתונים 01 מ שפ חה (1או28181,2,.0 )69166 פרט: (128181,1,081)א06ם691 כתובת (1ש28181,0,0 )א06ם691 עכשיו הקלד ב וַאסש, לאט, מספרים מ 0 ועד וג וראה את המתרחש בגיליון. | לפניך שליפת נתונים ע"י הולכת סמן לוגי. | בהמשך נלמד כיצד לבצע ז%את בעזרת משפט מקרו פשוט, מהיר וידידותי באופן אוטומטי לגמרי תוך מצול מירבי של מהירות המחשב והגיליון. מה ההבדל בין שלושת המשוואות בטופס שלמעלה? נסה לחשוב על "פטנט" שיאפשר שימוש במשוואה אחת במקום שלוש. את העיקרון ניתן לגלות כבר עכשו, הפתרון השלם משלב משוואה במקרו ונלמד אותו עוד מעט. ולמה הדבר דומה. הרי זה כאילו כתבנו בתא אחד את הפונקציה ("13ם 6ום 60")ז6ותו0ק|]ן66 ₪ ואחר כך "טילנו" עם הסמן על פפני המטריצה כשאנו מקישים (₪₪) - ₪9 - כל פעם לעידכון הגיליון. | כלומר, למעשה ביצענו "כאילו" הולכת סמן. ובמילים אחרות הולכת ‏ סמן לוג" - |ם6מ6צסא ז%0זט0 |8ט:זן% בנושא זה נטפל בהרחבה בדפים הבאים. 12 סמן בפועל .- תנועה לא סידרתית איור 1.6, בחלקו העליון, מתאר בצורה גרפית את מסלול תנועת הסמן כפי שלמדנו עד כה. תנועה זו מתבצעת על ידי כך שהסמן עובר תמיד מכתובתו הנוכחית לתא שכן הצמוד אליו מעליו או מתחתיו, מימינו או משמאלו. דהיינו גרף תנועת הסמן מצוייר רק בקוים ניצביס כשהוא מונע במקשי החיצים או חלופתם בפקודות המקרו. מאפין חשוב של תנועה זו הוא שכדי להגיע אל תא מרוחק מכתובתו הנוכחית חייב הסמן לעבור כל אחד ואחד מהתאים ביניהם ומסלולו מתווה גראף של קוים ניצבים. לתנועה זאת אקרא תנועה סידרתית ניצבת ‏ - |ת6תסטס)( 8)ם86006 זג]טסו0מ6קז6ק / אל תהסס לערוך כל ניסוי שעולה בדעתך ו 12 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות וזאת משום שהיא מתרחשת כך - הגעתו של הסמן אל כתובת היעד מותנית בכך שבשלב אחד בלבד קודם לכן היה בתא סמוך. נבחן עתה מה זה סמן ומדוע מקשי החיצים מניעים אותו בצורה מגושמת ואיטית כזאת. הסמן הוא מלבן בוהק בתאו ואפשר להניעו מתא אל תא. כלומר הוא קיים פטית, בפועל, וניתן לראותו בעין. אלא שאץ תנועה זו דומה כלל להולכת קרן אור מפנס על פני המסך. יותר דומה היא לכיבוי אורו של הסמן בתאו והדלקתו מיד בתא סמוך. אפשר אולי לאמר שמכבים את הקואורדינטות של תאו הנוכחי ומדליקים מיד את אלה שבתא הסמוך. אם כך אפשר לכבותו בתאו ולהדליקו בתא אחר המרוחק ממנו מרחק רב וא נוע בין תאיס מרוחקים ככל שיה:ו במהירות %הה למהירות תנועתו בין כתובות סמוכות. תנועה לא סידרתית זו מתבצעת ע" המקש - 5 - 000. פקודת המקרו לכיבוי הסמן בכתובת המוצא והדלקתו מיד ביעד היא 12006157 התו 76 שש 2 6 2 בטקסט של משפט מקרו מורה למחשב להפעיל את המקש אמזאם. בפקודה +ו מלת ההפעלה מוקפת בסוגריים מסולסלים בעוד הארגומנט נכתב מימין. אס נכתוב 7 23141 (2010 ינוע הסמן מכתובתו הנוכחית אל מקומו של התא העליון משמאל בתחום 491. | בהמשך נלמד שיטה מוחדת לשילוב משתנה דינמי בארגומנט של פקודה זו. * מקוו כותביסם בעמודה אחת בלבד * אפשר להמשיכו תא מתחת לתא בסוף פיסקת המקרו כתוב (טף) *+ אס שס תחוס זהה לכתובת תא - לכתובת התא יש קדימות. * אפשר לצרף אותית למספריסם בשסם תחוס - צריך לזכור לבחור צימדי אותיות מסוף הא"ב - נוהל זה נוח לאירגון חיבור המקרו ולשמירה על אחידות שמות בקבציסם שוניס. 3 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות איור 1.04 [0ו20] 8 |[ 6|[ ץ | 8 | פ תנועה סידרתית תנועה לא סידרתית 9 10 1 0 201016157 15 00 16 0 בתרגיל 1.2 הוסף והפעל את משפט המקרו (וף) [(28181 )600 2()6 ז) 7 08141 [2010) (6וסם) ]ז מה ההבדל בין המשפט הזה לבין המשפט טש באותו תרגיל? תרגיל 1.03 ה ק ל ד ת ת וי ם ב מ ק רו ו ו 6 7 07 *(6) 0*7) -*) 7*" 7 000(04ק) וט () ד *"(ט) ד *"ץ) תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תרגיל 1.064 הקלדת ‏ משוואות ב מ קרו ₪ | ]| ק | 8 8 פ [6|₪] . ן ו 7 [ז) 767 ((6) (6מ6). (2 6))ם 50 7 2010[64 + פ 1 2 | 2 סה"כ 4 = מש כ == 5 6 5 6 215 37 7 5 8 רש 9 39 22 10 11 199 11 6 2 12 1 14 3 12 212 העתק את שני התרגילים, 1.3 ו 104 והפעילם בשלבים (ק5) ובדרך הרגילה. בעת ההפעלה בחן בתשומת לב כיצד מתבצעת הקלדת הנתוניס במקרו. שינויים מתחוללים לעיניך בשלושה מקומות בו.-זמנית: מעל הסרגל העלאן, בגיליון ובפינה השמאלית מתחת לגיליון. בצע לאט ומספר פעמים. יש כאן מספר מרכיבים חדשים. נסה לפענח אותם בעצמך בעזרת הטכניקה של רישום מספר סידורי רץ לכל פעולה -. סדר פעולות. בטכניקה זו נשתמש אחיכ כשנלמד דרכים להגדרת צרכים לפני שניגשים לכתוב את חיבור המקרו. בספר זה ננסה לפתהח חשיבה :וצרת ולימוד עצמי. לשם כך יכללו במשפטי המקרו מפעם לפעם אלמנטים חדשים ש'יוסברו בהמשך. ‏ אבל אם גגילית את העיקרון אל נא תהסס "לשחק" ולנסות. | למשל בתרגיל 10 שולבה הפעלת פקודת עס במשפט המקרו. 15 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תרגיל 1.05 מ ש וו א ה ל ([ 00 + ל ₪ 2-ה 6 > (וטף) 7 4611 [2010+ 8 1 [1] 6 3 4 כ | "(טוטף)"011","012"(6 ",1 = 6511 0)0["691)7ק)"+ 6 7 -= 9 10 | 1 11 12 6 / - | 02 14 15 ראינו מקודם שהארגומנט של (ן) נמצא מחוץ לסוגריים המסולסלים מצד ימין ומיד אחריו מופיע התו -‏ , ממש כאילו ביצענו את ידנית. נטאלת השאלה כיצד לשלב ארגומנט דינמי בפקודה זו. שיטה אחת נלמד בתרגיל ‏ 105. נאמר שיש בגיליון שלשה תאים שקיבלו את השמות ‏ 1601 401 602 . רוצים לכתוב משפט שיציב את הסמן באחת משתי הכתובות זג או 2ז40. באיזו מהן יוצב הסמן יקבע מספר שיכתב בכתובת 16 אס כתוב שםסם המספר 1 רוצים שהסמן יוצב ב גוא אחרת - אס הוא איננו 1 - רוצים שיוצב ב 842 לשס כך נכתוב את משפט המקרו לא כ 14880 אלא כמשוואה. בתרגיל זה רואים בשורה 6 את המשוואה שלמעשה כתובה בתא נופ וב 91 רואים את תפוקת המשוואה. דהאנו אס נכתוב את המשוואה הזאת בתא וט נראה בעין את מה שרואים בו עכשיו. נבחן עתה את סדר הפעולות של משפט המקרו הזה. הדברים שלמדנו עד כה :הו אחר כך מרכיבים חשובים ביישומי מקרו שונים. | למשל, מקרו לניהול אוטומטי של בסיס נתונים מקרו לשליטה אוטומטית בגיליון ומטלות רבות אחרות. כמו כן יש צורך להבין היטב את כל מה שנלמד עד כה לפ שעוברים ללמוד הפעלת מקרו בלולאות - בהמשכו של ספר זה. נבחן עתה צעד אחר צעד את סדר הפעולות של המשפט הבא. 6 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות משפט המקרו "[ווטף+'2"'(8ז1',"460ז011)16:11=1,'60 0['6ו10)"+ סדר הפעולות לידע את המחשב שמדובר במשוואה 17 משוואה זו מחזירה (ס) בתא בו היא כתובה "[0)ו20)"+ .2 הסימן הזה מחבר מחרוזות טקסט (8000ס6) והוא 6% נקרא אמפרסנד (0אא6קם4). | למשל, נכתוב ב 6 את המלה . רותי. ב 8 נכתוב - רמי אוהב את וב ג את המשוואה - 85" "608+, נקבל . רמי אוהב את רותי (" " נותן תו רווח בץ שני חלקי המשפט שחיברנט. אם 1 = 6₪1ך ("072 ,"011 ",1 = 1ו1/)765 .4 אז 1 אחרת 6:2 סוף המשפט "[ווטף)" .5 תרגיל זה רצוי לבצע לפי הסדר הבא. הגדר בגיליון את כל שמות התחומים הדרושיס לתרגיל. לאחר מכן כתוב בתא כל שהוא את המשוואה שבפעולה מספר 4 . הקש מספרים שונים ב 164 וראה כיצד משתנה תפוקת המשוואה. אח'"כ כתוב את משוואת המקרו ב ₪ ושוב הכנס מספרים שונים ב 1ו1₪. הפעם ראה כיצד משתנה משוואת המקרו. לבסוף הפעל את המקרוו בשלבים וללא שלבים, כל פעם עם מספר אחר ב 18₪₪1 עתה בצע את נוהל "רמי אוהב את רות" כמוסבר בפעולה מספר 3. 3 סמן בפועל - תרגיל מסכס אחד הדברים שעשינו עד כה מבלי להת:יחס אליו במפורש הוא אירגון הגיליון לפני כתיבת מקרו. משפט מקרו פועל על דברים שנמצאים בכתובות שונות ובאיזורים שונים בגיליון. - אם לא נלמד כיצד לארגן את כל הגיליון לא נפיק את מירב התועלת מהלימוד הזה. עד כה נוכחנו שיש שני מרכיבים חשובים בחיבור מקרו: פעילות שוטפת ונראית לעין (כמו קליטת נתונים) וקבוצה של משפטי מקרו. את אשטור הפעילות הגלויה נתכנן ונקים בעמודות הראשונות משמאל ליד הסרגל השמאלי - החל בשורה הראשונה. נשתמש בכמה עמודות שצריך ואח"כ נשאיר עמודה פנויה. | שתי העמודות הבאות *וקדשו לאיזור המקרו. בעמודה הימנית שבאיטור זה נכתוב את משפטי המקרו ונגדיר את התחומים. בעמודה שמשמאל נרשום לתזכורת את שמות המקרו ואת שמות התחומים. | ראה והשווה את אותיות העמודות באיור 105 ובאיור 106. פרט לחריגים נדירים לא :היו של איזורים אלה באותן עמודות. 7 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות 1.05 רויא‎ הכנת מ בנה הנתונים ל פנ: כתיבת מ ק רו [א ]6] ץ 8 :₪ ₪ מא א 4 לוח 11 1 2 תסקציב בפקלים 785 פעיף ווהידה < 5 11 6 יחידה שעוף תק צ?ב: 71 שששששם ששם שכשששששששששששששששכששששששששששפששששש5כששםשנפפששפששםש 8 % שם סה"כ 1 2 3 4 5 9 ששם שם שפשש שפשפפבשפבבפם שששפבבכבבבבםם ‏ 5ש שם ==ם=== | 10 סה"כ 6 4 0 0 80442 11 0 1 א 31388 22553 4 0 0 3471 14 2 ב 136649 78,483 5 0 0 25671 15 3 ג 455107 206,156 221 0 0 13800 16 |4 1 333158 230,134 4 . 0 0 37500 17 1 8 5 איור 106 מ ק רו ל א יור 5 1.0 0 [?] ס | א א 7 (וש) - לת א זה קראנו בשם 11אא ע"* ₪ --> | 1) א (ווטף) 7 09181 (0וסק) - הסמן בפינת 41ו1(248) ס (ווטף) (5 ז) 7 101911 [סוסק) - הס מן בפינה של 1ו1106) 6 (וווף) (2 6) (6ח6) (ז) (6ה6) 7 03141 (סו0ק) - שורה חדשהין1) 6 טוצף) (1) 7 (₪) +2(1 6) (66) (ז) (0ח6) 7 04181 (סוסק) - מספר רצ'ן1) 6 (ווטף) 7 ([1) (600). (1) )מ צ5(603 ז) 7 1011 (0וסש) - מ שוואהינ) ] (חזטז6ז) 7 11 א (0ו0ק) 7 (11א א אחג!ט) (6מסת) 1 | || | |; | = במשפט מקרו אפשר לשלב כל תו בעברית ואו באנגלית. - בתרגיל %ה מתנהל דו-שיח *זום בינינו לביץ המחשב. התרגיל בנוי 8 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות מסידרת משפטים שכאשר נפעילם בסדר הא"ב "נטייל" במקומות שונים באיזור הפעילות הגלויה. | כמו בכל טשל רוציס לקבל הסבר בכל מקום שמגיעים אליו. | בעת טיול המקרו ופיע הסבר קצר בתחום ששמו וואא כל פעם שנשנה מקום. בתחילת כל מקרו נכתוב משפט (זהה בכל ששת המשפטים) שימחק את ההודעה הקודמת מ ננאא ויוליך לשם את הסמן לפני כתיבת ההודעה החדשה. אולס כדי לא לחזור על הקטע הזה 6 פעמים (שהרי הוא זהה בכולס) נפעיל את עקרון ה . םש וד ול ד יוות נבצע ואת על ידי קריאה למשפט שירות. את משפט המקרו המשותף לכולם נכתוב רק פעם אחת, בתחילת כל אחד מהמשפטים הראשיים, ונקרא לו בשם 1 (כן, אפשר לתת מספר כשם של מקרו). ומכיוון שהוא "משרת" מקרו אחרים נקרא לסוג אה של משפט: "משפט שירות". נבחן עכשיו את סדר הפעולות שלו. תמיש יפי יש ה ש ירות (חזטו6ז) 7 %11א[0ו20) 7 (11א א אמג[ס) [6מ סג) 1 טייר הפ עדלות (6תסם) 1 ימחק תוכן התחום ווַאא. 7 (11אא אםג|פ) 2 (כמו = רק יותר יעיל) 17 0ו20) 3 חלק מנוהל קריאה למשפט שירות. (חזט)6ז) 4 תויס ‏ מפרידיס בין ארגומנטיס במשוואות ארגומנטיס בסוגרייס מופרדים ע"י פסיקים. | מלת הפעלה לפני הסוגרייס בפקודות מקוו רווח בי מלת ההפעלה וארגומנט ראשון ופסיקיס בין הארגומנטיס משפט שירות הוא בדיוק כמו משפט מוסגר בשפת בני אדם. במהלך המשפט הראשי פותחים סוגריים (לאמור, כאן מתחיל משפט חריג) תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות ובסיומו סגירת הסוגריים - הוראה להמשיך ולקרוא את התוים בדיוק מאותו תו שהיינו מגיעים אליו אם לא היה המשפט המוסגר קייס. סוגריים פותחיס (קריאה למשפט שירות) ע"י כתיבת שם משפט השירות בתוך סוגריים מסולסלים. בדוגמאות שלמעלה: (1). למשל, ( המשפט הראשי 5% 56 ז) 7 וו (0ו0) - הסמן בפינת 00811ד(1) פ (מזטו6ז) 7 %11א(0010) 7 (11אא אםג1ט)(6סם) 1 (< משפט ו טסדף הפעורלות קריאה למשפט שירות ששמו 1 5 10 פקודה ראשונה במשפט השירות ששמו 1 0 (6ותסה) 2 ד [11אא אתג1פ) 3 7 %11א(2000) 4 פקודה אחרונה במשפט השירות ששמו 1[ 00 - [םזט)0ז) 5 אחרי חז%רה ממשפש השירות - הסמן בפינה של 1 ד 0(1004|1ו0) 7 [5ז) 8 פקודה אחרונה ב טש וט 9 הפקודה (חזששז) בסוף משפט השירות מורה למחשב לחזור להמשך המשפט הראשי - כאן יקרא המחשב את ה ד שבמלה ג0₪ד(1). ובצורה גראפית אפשר לתאר את המעברים הללו כך: ש פ ט ש ירות ת מ י ד מ ס ת יי ם | [םזט)6:+ ואזך ורק ב [תז6)8:) 20 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות סּ ד רךּ 8 צ ה רת 3-מ ע.ה ד מו די 2 + סיום התחלה / קש צר (וטף) 5 ז) 7 0[1064|1ו0ס) - הסמן בפינת 0011ד(1) פ == 2 א/ | | שי 3 0 [מזטו6ז) 7 %11א[200) 7 (11א אמג|ט)(6מסם) 1 משפט שירות בשפת דיבור משתמשיס בסוגריים במשורה ועל אחת כמה וכמה בסוגרייסם בתוך סוגריים. וזאת משוס שקשה לזיכרון האדם לעקוב אחרי הקשר הדבריס כשיש סטיות רבות מהנתיב המרכזי או שרשרת ארוכה של סוגריים בתוך סוגריים (לשרשרת כזאת במחשב קוראים שאחוא). למחשב אין מגבלה כזאת ולכן יש כאן שוני של ממש בין שפת אנוש לשפת מחשב. ראינו עד כה כיצד הולך ונרקם חיבור מקרו וראינו חלק ממרכיביו כגון - פקודת מקרו, משפט מקרו, מבנה מוכן בגיליון והקשרים ביניהם. למדנו נוהלים, כללי כתיבה וטכניקות שונות. עס הקריאה למשפט שירות (השימוש בסוגריים) נכנסים חזק לעומקה של שפת המקרו. עד כה למדנו מקרה פשוט, אך בסיסי, אחד ובמהלך כל הפרקים הבאים נפתח יותר ויותר את השימוש בעיקרון המודולריות ונראה מגוון רחב ביותר של טכניקות פשוטות ליישומו. עיקרון המודוליות כפי שהוא מתבטא בנוהל משפט שירות פותר בעיה של קטעי משפטים שחוזרים בתוך משפט אחד וואו משפטים שונים. נוהל משפט שירות ממלא תפקיד נוסף, וחשוב ביותר, שנלמד אותו בתרגיל הבא. 21 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות חרגיל 1.066 מ ש פ ט ש ירות ל [ 010 ) ₪ 4 8 | פ 6 |8 4 (ווטף) 7 (%ז0()0ו0) ס או "(תזט60ז)":2"(8ז011","4.0 ",1 = 69176511 ----- > (מםזט)0ז)1ז0 %ז86 | 3|‏ | 1 1 4 | 5 6 | 1 א ₪ | | 44012 9 | בגיליון חדש הקס את ארבעת התחומים 7641 601 62 | אזשג. בכתובת א:40 כתוב את המשוואה מ אז4א שבתרגיל 106 שנה את הערכים ב 1₪1 וראה כיצד משתנה תפוקת המשוואה שזה עתה כתבת. | תפוקה זו היא משפט שירות (מדוע?) בנוי כמשוואה. לפיכך מתעדכן משפט שירות זה בזמן אמת כל פעם שמשתנה הגיליון. עכשיו אפשר לקרוא ל 4-8 מכל מקום בפיסקת המקרו כמה פעמים שרוצים ואין צורך שפיסקת המקרו עצמה תכתב כמשוואה גדולה ומסובכת. הבה נראה את סדר הפעולות. פקודה ראשונה במשפט הראשי ששמו ו (2010) 1 קריאה למשפט שירות ששמו א:6ג (8ז0) 2 מלה ראשונה במשפט השירות - אם 1 = 781 31 חזור למשפט הראשי (סגור סוגריים) (םזט!6ז) 4 תפדאם - פקודה ראשונה ב ש אחרי סגירת הסוגריים 7 סיום משפט המקרו טוט 6 כל אימת שנכתוב |א:4ג) במשפט המקרו משתלבת באותו מקוס תפוקתו של משפט שירות זה. אבל משום שמשפט זה הוא משוואה חיה הוא מגשר בין השינויים שהמקרו מחולל בגיליון לבין הפקודות בהמשכו. מקרו לומד זה מתאים את תגובותיו העתידיות לתפוקות:ו הנוכחיות. נאמר שהקמנו בסיס נתונים (ראה פרק ב) | את אשטור הנתונים הגדרנו בשם התחום 41 (מסגרת כפולה בתרגיל). ואח"כ הוספנו שורה חדשה עם שם חדש מיד אחרי הגבול התחתון של ואפ (קו שבור). הוספת השורה החדשה התבצעה אוטומטית במהלך פיסקת מקרו. 2 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תרגיל 1.07 הג דר ת ת הום או טומ טית [8 ]ס] ; | 8 [ ₪ [8]6] | בסיס נתונים ל ש מות וכּתירבות שס רחוב יישוב | א .. | 8 0-7 9 ב דוד הרצל 122 תלאביב דן שמואלי בורלא 12 ירושלים ארקין דב | *פו 8 ירושלים גלילי הכרמלי 11 חיפה *---481כ ) חן וה גמלה 7 אילת גולני ח ת.ד. 103 רחובות | שובל אילת 15 ירושלים | | שאל חי חבצלת 15 ו יו וי = | שורה חדשה. כתוב פיסקת מקרו להגדרה אוטומטית של התחום גַגוּגּם כאשר :דוע לפני הפעלת הפיסקה כ 1 ק"ם תחום בשם וַאאם; 2 התחום הזה מכיל לפחות שורה אחת; 3. מספר השורות ב גַָגּגם לא ידוע מראש; 4 מספר העמודות ב 5481 ידוע מראש. לכאורה פשוט למדי. כדי להגדיר תחוס במקרו כותבים במשפט את רצף התוים -₪8%7]. | בעת הפעלת המקרו יבין המחשב שנדרש ממנו לבצע את הפעולות הבאות: קרא לתפריט הפקודות של הגיליון 1 בחר משסםס את הפקודה 6וחגת 2 אח"כ בחר באופציה 6ומגא ם"-3 והפקודה הבאה תהיה 6 6+ כתוב את שס התחום להקמה 1 .5 8 62 ומ ק בלים = ,1 8יכ 6 ה יז / 3 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות כדי לבצע את הקמת התחום נתנו את הפקודה ₪ , סיפקנו את שס התחום נוַאגם ועתה אנו מתבקשיס לספק את כתובת התחום בשטח. אילו ידענו שבתחוס הנוכחי יש *ותר משורה אחת :כולנו לכתוב [וועף6) 7 (817+64ו8כ 6םז/ ואילו ידענו שבתחום מוגדר תא אחד בלבד היינו כותביס 7 ץ 40 1-7 8 ₪ ישי ם 27 5 שיס לב לנקודה שנוספה במשפט המקרו הקם בגיליון תחום בשם ₪481 על יותר מעמודה אחת ושורה אחת ואת שני משפטי המקרו שלמעלה. (אם לא הצלחת לכתוב את המשפט ובמקוס %ה קיבלת את תפריט הפקודות %ה סימן ששכחת להתחיל את הרצף עם גרש - פסיק עליון.) הפעל כל אחד מהמשפטים הללו פעם אחת בשלבים ופעם ללא שלבים. אח"כ הגדר מחדש את ואש בתא אחד בלבד והפעל שנית את שי המשפטיס בשני האופנים. אישה משני המשפטים עונה על כל האפשרויות ומדוע? הבה נוסיף לתרגיל מימד נוסף ומענין. | חלק ניכר מבסיסי נתוניסם בגיליון האלקטרוני אפשר לבנות ממספר קבוע של עמודות אבל ממספר שורות משתנות. ובכן, נתון בסיס נתונים שיש בו מספר ידוע מראש של עמודות ואפשר שיהיו בו עמודה אחת או *ותר. אבל לא יודעים כמה שורות נוספו .- אחת, "שתר מאחת או אף אחת. ‏ :דוע שיש (מהגדרת התחום בשלב קודם) שורה אחת לפחות. הקם בגיליון מספר תחומים שידגימו את האפשרויות הללו והכנס בהם נתוני דמה. נסה לפתח את משפט המקרו 6 ולהוסיף לו רצף תוים שיענו גם על הנתוניסם החדשים הללו. אחת הטכניקות להולכת סמן מהירה היא גלישה לאורך רצף תאים עם נתונים (או ריקים). | אחרי הצבת הסמן בתחילת הרצף מקישים ₪4 ואחיכ מקש החץ המורה את הכטון המבוקש. אפשר לשלב טכניקה זו באוטומציה של הגדרת התחום אם נכתוב, למשל (וועף) 7 (6241817.)626()0מז/ > שיס לב לנקודה במשפט זה 4 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות כאן מתעוררת בעיה. שהרי איננו יודעיסם מראש אם נוספו שורות ואס נוספו איננו יודעים כמה נוספו. בצע את התרגיל הבא. הוסף שורה לאחד מתחומי הנתונים שהקמת במהלך תרגיל זה. שנה את ט לפי הדוגמה האחרונה והפעל אותו ב שש ל ב * ם ב פיה ד על התחום הזה. עכשיו, שוב בשלבים, הפעל אותו שנית מבלי שבצעת שינויים כל שהם בנתונים. | דהינו . לא נוספה שורה חדשה. מה ההבדל בין שני המקרים? מה הפיתרון? ההבדל הוא בכך שכאשר נוספה לפחות שורה אחת חדשה יש לסמן רצף לגלוש עליו ולעצור בסופו ולכן תוגדר נכון כתובת התחום. אך משלא נוספה אפילו שורה חדשה אחת הרצף לגלישה הוא הריק שמשתרע בין הנתונים ותחתית הגיליון ולכן יגלוש הסמן עד למטה וכך גם תתקבל הגדרה שגויה לתחוס. עתה הבה ואציב בפניך אתגר. הפיתרון כתוב כאן בעוד כמה שורות. אנא, סגור את הספר ונסה למצוא פיתרון משלך לפני שתמשיך לקרוא הפיתרון נמצא במשפט המקרו הבא וללא הסבריס נוספים, נסה ות:ווכח. (ווטף1 7 [ט)(2()600 6()6ת6). 7 81והס6םז/ ס מדוע (2 6)? מסתבר שהרצף (2()00)0 64) נדרש במקומות רבים במשפטי מקרו רבים. אפשר לומר שזה רצף "אוניברסלי" והמודולריות מנחה אותנו מיד להפוך רצף זה למשפט שירות אוניברסלי. מאחר שיש ביקוש למשפט הזה בקבצים רבים נכלול אותו בעתיד גם בסיפרית המקרו שלנו. אני נוהג לכתוב פיסקה זו כך (וטף) 7 (31). 7 603181חז/ 7 09181 (סוסק) ס (חזטו6ז) (ט) (0ח2()6 6+(6ם6) 31 25 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות 1 סמן לוגי - פקודת 6 נייחד שוב כמה מילים לסמן. אפשר להגדיר את הסמן, כמו כל דבר אחר בעולם, בשני מובנים. במובן הפטי %ה מלבן בוהק בתוך תא שאפשר להוליכו לתא אחר בהקשה על קלידים במקלדת. אפשר גם לבחון את הסמן מנקודת הראות של הפעולות שהוא מבצע, האפקטים שהוא *וצר. האפקט שיוצר הסמן הוא סימון חד ערכי של תא כל שהוא .- או קבוצת תאים בצביעת שטח. מטבע הדברים מסמנים כתובות לפני שניתן לבצע פעולות כל שהן כגון העתקה, כתיבה בתא, העברה, מחיקה, הוספת או ביטול שורה וכוצא באלה. ברגע שיצרנו נוהל סימון כתובות עם אפקט %הה לסמן בפועל אך ללא הקשה על קלידי החיציס וללא הפעלת חלופתם במקרו יצרנו סמן לוגי. 1 ז 0‏ 06מ 6%5%6‏ מו את!%וא 6‏ [0-8]-:וצ חזס] זס ‏ 808 80108|‏ ם! ‏ וסם תקטסם! ץז תסווסוכ 11670826 ת8ס6ת0 6הך דוגמה לכך היא הפקודה ק₪/₪. סדר הפעולות המוליך לתוצאה המבוקשת: קרא לתפריט הפקודות של הגיליון 1 בחר משם את הפקודה 60 26 הקש כתובת המוצא 66 = |קנתסזק .3 8א 4-7 הקש כתובת היעד 66 = וק ותסזק .5 א 6% התפוקה זהה למה שהיה מתקבל משילוב 69 עם הפעלת קלידים. רק שבפועל לא הופעלו קלידי הולכת סמן ולא נראה פטית סמן מתרוצ על פני הגיליון. במקרו יראה רצף התוים כך אש 27 7 61 או (וף) 7 4012 7 15 מס או (ש) 7 7 0671 או כל צירוף חוקי אחר בפקודה זו. 6 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות וסדר הפעולות הוא קרא לתפריט הפקודות של הגיליון ו בחר משם את הפקודה ץמ 8 כתובת המוצא 5 .3 דא + כתובת היעד 2 .5 אפדאם %" ₪ נקודה טש .7 תרגיל 1.08 מ קרו כל צַק 65‏ בבסיס ‏ נתונים לו | פ ]8]6[‏ איזור פעילות גלויה 1 לוח 1.8 2 | 8יוני תקמידים 14'*נוכוגוה ₪ > 4 רת [46- | הו 8 תלמיד % מ מוצ ע סמסטר ‏ א סמסטר ב |9 | שששששם שששם ‏ שפשפפששפפבםם ששששששםפםםם ששםם2םם=ם=ם=== | 10 מ מוצ ע 00 00 00 |11 | השמסהטהה רורטה הההפפ4940+9* הש רהוא ושקה ה הסרתה יריל ה-- |מותן מ 1 0 0 0 |( 41 ) 14 ו 16 ג 18 19 [20 ]| למדנו כבר שכל פעילות בגיליון מחייבת מידה מסוימת של תכנון מראש. ועל אחת כמה וכמה כשרוצים להפעיל את הגיליון בנוהלים אוטומטיים. נראה עתה כיצד הוקם המבנה בתרגיל 108 . מרצה לביולוגיה מלמד שני סמסטרים. בסוף כל סמסטר מתקיימת בחינה וכל תמיד מקבל ציון מ 0 ועד 0 הציון הממוצע לשני הסמסטרים הוא הציון השנתי שירשם בתעודה. בנוסף לכך רוצה המרצה להעריך את רמת הכיתה בכל סמסטר (ע* הממוצע) וגם 27 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות לשנה כולה. הרישום הראשוני של התלמידים איננו מתחיל ונגמר בפעסם אחת אלא עשוי להמשך על פני מספר שבועות בתחילת הסמסטר הראשון. לשם כך הקים הפרופסור לוח במבנה פתוח כפי שרואים בתרגיל. תחילה הגיעו 5 סטודנטים והמזכירות הודיעה שיצטרפו עוד כ 30 . בשלב ראשון הוקם הלוח כשהוא מוכן לקלוט נתונים. השורה הראשונה שנועדה לקלוט את נתוני התלמיד הראשון הוגדרה ע" -00441/ בשורה מספר 14 . העמודה הראשונה נועדה לקלוט את שס התלמיד אבל מכיוון שהראשון עדיין לא נרשם נכתב בה קו שבור. התא שמשאל - 4 - נועד לייצר מספר רץ באופן אוטומטי. לפיכך רשם בה המתכנן את הנוסחה ‏ 33+1. משמאל בעמודה ] יחושב הממוצע על ידי נוסחה. את הממוצע שיכתב בתא ₪ רוצים לחשב עד לרמה של שת: ספרות משמאל לנקודה ושפורמט התא יראה %את תמיד. לפיכך הנוסחה היא (014.014(2)י0)680ה00ז6 והתא יפורמט :דנית בפקודה - =0וו > בשתי העמודות הבאות ירשמו ציוני הבחינה בפועל במספרים שלמים ולכן לא יפורמטו. בצורה פורמלית :ותר הרכב שורה מספר 144 ב 0461 נראה כך כותרת פורמט תוכן כתובת ציוו סמסטר ב רגיל 0 14 ציוןו סמסטר א רגיל 0 14 ממוצע שנתי 2זז (6))6942)014.614,2תטסז 6 - 14 מספר רץ רגיל 1 844 שם התלמיד רגיל ------0 0 114 114 14 4 14 14 | ב 3 134911 | 0 0 [ 0 לשס התייחסות בהמשך נקרא לשורה זו: "שורה ראשונה ב גַגּוגס". שאלה לפניך שתי פונקציות, א ו ב, אשטו מהן מחזיקה *ותר מקוס בציכרון? אּ (6082)014.615 ב (698%2)014.08000 8 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תשובה: ההבדל היחידי בין שתי הפונקציות הוא גודל התחום שיכלול נתונים עליהם יחושב ממוצע. | מאחר שגודל זה מוגדר על ידי רישום שתי כתובות בלבד בכל אחת מהפונקציות הללו אזִי לכל ענין ודבר הן מחזיקות כמות זיכרון אהה. לעובדה זו חשיבות מרובה בניהול בסיסי נתונים בגיליון. = נניח שצריכים לקלוט מספרים בתאי עמודה מסוימת. בראשה נכתוב את פונקצית הממוצע ונגדיר אותה מהת א הראשון ועד תחתית הגיליון פחות כמאה שורות (כדי שאם תתבצע הוספת שורות לא תיפגע הגדרת תחום החישוב). עכשיו, כל פעם שנקיש נתון בתא כל שהוא בעמודה זו נקבל אוטומטית ובזמן אמת את הממוצע החדש בראש העמודה. לכן נכתוב במקום המיועד לחישוב הסכום בראש עמודה 4 את פונקציה ב ונעתיק אותה לשתי שכנותיה מימין עשה לך הפסקה עכשיו והעתק את התרגיל לגיליון חדש. רוחב טור לעמודות נקבע כאן באופן שרירותי - אצלך תוכל להתאימו לנתונים בצורה *ותר הגיונית. ניגש ללמוד את נוהל 66הג1. איננו יודעים מראש כמה תלמידים יהשו ולכן אין טעם למלא סתם שורות ריקות במשוואות על ידי העתקת השורה הראשונה ב וגג מספר פעמים כלפי מטה. נוהל נכון יהיה להעתיק את שורת המשוואות הזו פעם אחת בלבד כל פעם שנוסף תלמיד. אבל מהיכן נעתיקה, הרי בשורה הראשונה יש כבר נתונים? לשם כך נבצע עכשיו את הפעולות הבאות. העתק את כל השורה הראשונה של וגא אל השורה הראשונה בעמודה כל שהיא בסמוך ומימין לאיזור המקרו (ראה איור 1.07). במקום החדש הזה הגדר את כל חמשת העמודות בשורה האחת החדשה בשסם התחום 166 הקש נתוני דמה בשורה הראשונה של גַָגּגּם. הקם את חיבור המקרו לפי איור 1.0. הפעל את המקרו בשלבים וללא שלבים. הסבר את המשמעות האינטראקטיבית - אדם מחשב - שבנוהל אאא כאשר א = כל מספר. כתוב בפרוט מלא את סדר הפעולות בחיבור זה. אילו יתרונות נוספים שלא הוזכרו כאן יש לנוהל. 66חגן? 9 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות איור 1.07 אירגון הגיליון לתרגיל ‏ 1.08 |[ פא ו 5 ו איזור אטור פעילות 1|‏ | + מקרו גלויה 2 3 5 6 1 7 8 מ 19 1 12 3 14 15 איור 1.08 מ קרו לתרגיל 1.8 [0ם6) - [31). 7 7/6081 7 61מ31[)6(/011) 7 24181 [0ו0ק) [6מ סם+ א (וטף) 7 78811 02 (וטף) - 11אא 7 21א6/ 7 (11א %םג1פ) פ [םזט)6ז) (קט)(6ם2()6 6+[0מ6+ 31 לקליטת תלמידחדש הקש | 418 ₪21 הקלד את פירטי התלמיד ואח"כ | 5 :41 2קא קלוט מספר תלמידים וראה כיצד כל הממוצעים משתנים בזמן אמת. 2 סמן לוג -‏ 7[ 602 לפקודת המקרו -[ .. ₪) יש שימושים רבים ומגוונים ולפנ שניגש ללמדס ולתרגלם נלמד את מבנה הפקודה הד(א,ץ 68 [חייבים לסיימה בתו - כדי לעדכן את הגיליון]. את הפקודה הזאת נקרא כך. 0 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות הבה 7 ,+ יהיה א כאשר הארגומנט ץ הוא תמיד כתובת באחת משלושת הצורות: 1. קואורדינטות 2 שם תחום 3 פונקציה שתפוקתה כתובת ואת הארגומנט השני אפשר לכתוב בארבעה אופנים: 1. קואורדינטות 2 שם תחום 3 פונקציה שתפוקתה כתובת 4 כל פונקציה אחרת שרוצים בגלל המספר הרב של צירופים אפשריים אפשר להפיק מפקודה זו שימושים רבים ומגוונים. | נעבור עתה על החשובים ביניהם ונתרגל אותם. הקם סביבה לקליטת נתונים בגיליון לפי הדוגמה באיור 109 שים לב שמבנה זה %הה למבנה באיור 1.05. הקם בגיליון את כל משפטי המקרו לפי הדוגמה באיור 1.10. הפעל את המשפטים הללו ה אחר זה לפי סדר הא"ב בשלבים וללא שלבים. העתק לגיליון את משפטי המקרו שבאיור 1.6 ותן להם שמות חדשים. הפעל אותם בזה אחר זה בשלבים וללא שלבים. השווה עס המשפטים מאיור 1.10. כתוב משפטי מקרו חדשים בהם והל -( .. ₪ מוחלף בנוהל 6. מה ההבדלים ביניהם, היתרונות והחסרונות. איזה נוהל אתה מעדיף ומדוע? מתי נשתמש באחד ומתי בשני? 1 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות 2 איור 1.09 = ... שו במקוס 60070 ובמקום שש | | שש | ₪ [ פ [6]פ] ‏ . לוח 11 1 | 2 השציה [.בשקלים 537ז פע*ף ומירה |כה- 5 0 5 6 | יחידה ס ע יי ף תת ק צ ב ? 1+ 7 ששששבם שששפנששששששבששששששששבשבששששששששששששששששששששפששששש-=- 8 + שם סה"כ 1 2 3 4 8 |שכרי ששם שם שפפם שששבשםפפםבם שפפפפפפבבבם2ם שש שם ש====== |10 סה"כ 56 4 0 0 80442 גג | ןן- א 338 22553 4 0( 0 3471 14 2 3 13669 78,483 5 0 0 201 / |15 | 3 ג 4510 206156 21 0 0 1380 |16 | 4 | 7 33318 230134 4 0 0 3750 | |17 | | נש איור 110 מ ק רו ל א יור 9. 1 [0 ]|[?] 0 א | א צמך נ (וצף) 7 (801א,11א 6ו) - 11אא(1) 8 1 (ושף) 7 (682/א,611א 16) = 3141 (1) פ יק (וטף) - (00583, 611 ו16) 7 01811 (1) ס [3-] (ווטף) (2 0()6ח6)(ז) (600) 7 (584/א,211 ₪)) 7 03141 (1) 6 4 (וטף) (1) 7 (ט)+2(1 0()0ה6)(ז) (0ח6) 7 (585א,11< ) 7 3181 (1) 6 מש (ווף) 7 (1586א,11א 161 7 ((1) (6ח6). (1))ם טש (5 1) 7 01411ד(1) ] 6 (תזטו6ז) (2010) 7 (11א אתגוט) (6נמסת) 1 7 תא זה הוגדר מראש ע" וןַאא00ה ₪21 | |8 | הסמן הגיע לפינה השמאלית העלטנה של [₪22000/ | |9 | הסמן הגיע לפינה השמאלית של 1041 83פוא 10 הסמן התמקם לקראת הקלדה בשורה חדשה 4קפא הוקלד מספר רץ לרשומה חדשה 5קגא ‏ |2 | כאן הוקלדה פונקצית 630 326 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות נבחן עתה את ההבדלים בין איורים 1.6 1 1.0 בעזרת ט 41 באר 1060 (עמוד 6188 (ווטף) 7 08041 [0וסק) - הסמן בפינת 112841) פ [תזט)6ז+ 7 11א וס 7 [(%11א8 %מ918) (016ם) 1 2 באיור 110 (עמוד 32 טוט 7 [082א,811א 166 7 8181 [1) פ [חזטוסז) (0ו0ק) 7 (11 א מגול) (6תסג) 1 הסמן הגיע לפינה השמאלית העליונה של גוג 522וע לצורך השוואה דרושה אמת מידה (מסגרת התייחסות, רשימת קריטריונים) שמשקפת למעשה נוהל חשיבה בתהליכי פיתוח. | ממציא פורה לא תמיד משתמש בוהל חשיבה ממוסד בעזרתו ייב פטנטיסם טובים. | בתהליך היצירה שלובים גורמים רבים בינמיהם מוצאים חשיבה אסוציאטיבית, שילוב כושר התמקדות עם ראיה פריפרלית (חסופוצ ‏ |8ז6תקתסק) לניצול דברים המזדמנים בשוליים וידע רב בתחום הנחקר ובתחומים שונים אחרים. אפשר להעיז ולהגיד שכל אותן רשימות עזר יפות וטובות שאנו מעתיקים בכיתה מהלוח הם תולדת ניתוח לאחר מעשה של מה שנראה למן דהוא כמכנה המשותף הנמוך ביותר למפתחים וממציאים רבים. אבל איו רע בכך. בעת כתיבת מקרו מומלץ לזכור ברקע את הדברים הבאים אך לתת למחשבה לרוץ באופן טבעי וללא מעצורים. הגדרת צרכים שני האיורים מספקים צורך כמעט %6הה. רוצים לתת לתלמיד מכשיר ללימוד עצמי של אוטומציה בהולכת סמן. | אבטר שיאפשר לו לראות כיצד מובל הסמן ממקום למקום ומה מתבצע משהגיע ליעד. וכל זאת בהנחה מוקדמת שהתלמיד איננו ידע דבר על אוטומציה של הולכת סמן - באיור הראשון. לעומת :את מניחים באיור השני שהתלמיד למד ומכיר את החומר שהוצג באיור הראשון. הגדרת מטלות להכין ציור (נוף) עליו ייבל הסמן ויתרחשו דברים. לבחור נקודות ציון בנוף למסלול הולכת הסמן. לבחור מקוס להקרנת הסברים כל פעם שמגיעים למקום חדש. 3 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות לבחור מה לבצע בכל נ.צ. שמגיעים אליו. לכתוב את הטקסטים שיוקרנו כדיברי הסבר. נסה להופיף עוד מטלות לרשימה זו ע"י התבוננות באיורים. עדיין יש זהות מלאה בהגדרת המטלות בין שני האיורים הללו. בחירת שיטה כאן לראשונה יש ביטוי להבדלים בין שני האצורים. השיטה באיור הראשון מבוססת על נוהל הולכת סמן בפועל: הולכת סמן ע"י תחליף למקשי החיצים למקום בו יופיעו הסברים, הקלדה ע"י מקרו כאשר ההסבר הוא חלק ממחרוזת המשפט הראשי, הולכת הסמן אל נ.צ. בנוף, ביצוע (או אי ביצוע) שינויים בנוף במקוס החדש, חשיפה ראשונה לעקרון המודולריות. = 0 0 ת% השיטה באיור השני מבוססת על נוהל הולכת סמן לוגי ב 7[.. ₪): יישוס עקרון המודולריות לשילוב טקסטים במקרו בנוהל 81א8וא, הקרנת ההסבר מבלי להזיז את הסמן ממקומו, הולכת הסמן אל נ.צ. בנוף, ביצוע (או אי ביצוע) שינויים בנוף במקום החדש, הצגת שימושים נוספים של עקרון המודולריות. = 0 2 שר ת) נסה להופיף לרשימה זו ע"י התבוננות באיורים. לאחר כל אלה כתוב את סדר הפעולות המפורט של משפט בשי האיורים והשווה ביניהם. אח"כ הפעל אותסם שוב בשלבים. למדנו לשכפל תוכן טקסט או מספר מכתובת אחת לשניה כאשר הסמן נמצא אי שם בגילון ולא ףח ממקומו בעת ביצוע השיכפול. נלמד עתה לשלב משוואות ב -[.. ₪) ולהפעילן ממשפט המקרו במקום לכתוב משוואה חיה בגיליון. חוקרים, מדענים, מהנדסים, טכנאים ובעלי מקצוע שונים זקוקים לעיתים מזומנות למספרים שנשלפים מלוחות. יש שנושאים בתיקיהם ספרים עבי כרס ויש גסם כבר לוחות שמוחשבו. אבל זו עדיין מטלה מתישה. כאן אפשר להכניס לפעולה את האוטומציה בגיליון על כל מרכיביה. | נראה דוגמה פשוטה. 34 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות נאמר שהמשוואה הבאה מתארת קשר בין שני משתניסם 9 + אג = ץ נאמר גסם שבמצבים שונים יש ל % ול 5 ערכים שוניסם ואלה נמדדו בסידרת ניסויים ונרשמו בלוח הבא. תרגיל 109 שליפת נתונים ע" שילוב | משוואה ב ה( .2 ₪ ₪ [0] א | 8 | פ 6 << [ווטף) 7 ((08141,2,/1-1)א66חוש) + 1אא*(1- [שוצו,81,1ו08)א06תו,נצצ ₪) \ 1-2 2 ת 3 4 12 5-1 וצצ 133 |14 | בצע את התרגילים הבאים. הקס במחשב שלך את הגיליון שבתרגיל 109. מצא היכן ב כתובה המשוואה כ + א = ץ מה פשר הכתובות נצצ 1א 1ש ע ומדוע כפל האותיות? מדוע ונשש ולא 441 ? הכנס מספרים בשניים משלושת התחומים הללו: 4 מדוע רק בשנים? 2 באיזה שניים מתוך השלושה? 3 מה הם ערכי המינימום והמקסימום בכל אחד משניהם? ייבים | לס"ים ‏ -(49 )₪‏ ב - כדי לעדכן את הגליון 5 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות לצד הימני של המשוואה שני מרכיבים ושניהם כתובים בארגומנט השני של ה 7[ 4 06 ב .- כתוב כל אחד בנפרד בגיליון כפונקציה חיה ולא כטקסט. שנה את המספרים ב נשש וב ואא וראה כיצד תפוקת הפונקציות משתנה. נסה עם מספרים מעבר למקסימום ולמינימום. מדוע ן-ושש ? הפעל את ג; בשלבים ולא בשלבים, עם פרמטרים נכונים ועם ערכים מעבר למקסימוס ולמינימום. החלף את הפונקציה ‏ אהו בפונקציה 100608 וחזור על הניסוי. מה ההבדלים בביץן שתי הפונקציות ומתי נשתמש בכל אחת מהן? אחרי מספר ניסויים עולה תחושה של חוסר מסו"ם הרגשה שהקמנו קטע אחד בלבד מתוך שרשרת מטלות שאפשר לגשר ביניהן באופן אוטומטי ואינטראקטיבי. שליפת פרמטרים מלוח היא רק חוליה בשרשרת של מטלות. רשוס מטלות שכדאי לבצע לפני ואחרי שליפת הפרמטרים. נעבור עתה למטלה נוספת לביצוע ב 7[.. א נוסיף בגיליון התרגיל הנוכחי את המקרו הבא. - (1-1אואו, ןוו 6 פ (וצף)- ((1ש,81,2ו28)א06הו +[אא*(ןש,01,1ו)א06תו,1צץ ‏ 60) חזור עם משפט זה על סידרת הניסויים שערכת זה עתה. השווה בין שני המשפטים הללו ורשום את משמעות ההבדל. איזֶה רעיונות יש לך עכשיו, אחרי שראית שימוש אחד בנוהל -(1-ושטא,ושט 60 16 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות 3 סמן לוגל - ( .6 1 ג 0 1 4 ב 1 + תרגיל 1.10 דו שיח מעל ‏ הסרגל העל:ון צסאפת אשור הדו-שיח: שורה 1 :1 שורה 2 שררה 5 8 ]16 ת | 5 > | ₪ :* םע :1 (וטף) (181א 10010816 8 1 (ווט)[0108)6מ1) ל 2 אפשר לכתוב עד 240 תווים אבל על המסך נראה 8₪ בלבד ₪1א 3 4 הגיליון האלקטרוני מרכיב רשת קואורדינטות עלרוב שטח המסך ומשאיר את שלושת השורות שמעל הסרגל העליון לניהול דו-שיח בין המחשב והמשתמש. | אבל הגליון ה"חכם" נותן אופציה למשתמש להפעיל גם חלק זה כרצונו. | ומאחר שללא קואורדינטות אין סמן בפועל צריך להפעיל סמן לוגי באמצעות פקודות מקרו. יש מספר פקודות כאלה למטרות שונות. הפקודה שנלמד כאן נועדה להקרין טקסט בשורה הראשונה מלמעלה מבין שלושת השורות שמעל הסרגל העליון. פקודת המקרו היא [8 1010916 בארגומנט אפשר לכתוב טקסט בגרשיים ("המתן" 11010466 או להשתמש בנוהל פא [21 11610816 בתחום גַאָצוא כותבים טקסט או נוסחאות שמניבות טקסט או שילוב של טקסט עם משוואות. לנוהל זה יתרונות על פני כתיבת הטקסט בתוך הארגומנט - שילוב טקס אחד במספר מקומות במשפט המקרו מבלי שיהיה צורך לכתוב אותו ותר מפעם אחת, אפשרות ביצוע שינויים בטקסט בלי לחפשו והחדרתו בדרך זו אל המשפטים הראשיים בכל מקום שמתבקש. אין צורך לסיים את הטקסט של נוא בפקודה (חזש6ז) מכיוון שהוא כתוב כארגומנט ולא כקריאה למשפט שירות. הפעלת פקודה זו כחלק מרצף תווים במשפט מקרו מקרינה את הטקסט 37 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות בשורה הראשונה של אשטור הדו-שיח. כדי לחזור למצב צסגאפם כותבים, ללא ארגומנט, את הפקודה [016916ת1) העתק לגיליון את תרגיל 1.0 והפעל את המקרו בשלבים וללא שלבים. כתוב טקסטים שונים ב וַָאָא והפעל. שלב ב נא נוסחה שמניבה טקסט (פונקצית ( .- 698) להחדרת משתנה דינמי אל תוך ההודעה המוקרנת. במהלך הספר תופעל פקודה זו מספר פעמיס. דוגמאות נוספות נראה בתרגיל הבא. תרגיל 1.11 נוהל ‏ (%;:א% ‏ 181616:) א [6| ת 8 | פ [6]מ] ‏ (נטף) ((אא א "2 ")66 010806ם1) ג ()וטף) [18010816) ס אאא (0,אאא)8ם991 --- > אאא המתן 81וא המתן2ק (80, "))008ק6ז0 --- > 83א (9%8 ....070064))...1 --- > 4 בדוק מדפסת ואח"כ פפזאם .. 07זז 6‏ ז6ובתוזת 5פפא בדו-שיח "אמיתי" עם המחשב רוצים לקבל ממנו הודעות על מה שמתרחש בגיליון המופעל ע"י מקרו, תוך כדי ההתרחשות. לביצוע מטלה זו מדגים תרגיל 1.11 כיצד אפשר להחדיר אפקט של שינויים בגיליון אל תפוקת (08606. נסביר תחילה את המבנה ואת הפונקיות ואח"כ נתרגל. ה מ ת ן < --------- (6/0)4611 1 ה ת 2 התו 6 נקרא באנגלית - א ולכן נקרא לפונקציה שלמעלה - 4 4. 8 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות פונקציה זו פועלת כך . גש אל חדר א. על השולחן תמצא פתק ובו כתוב כיצד להמשיך" נגשנו לחדר א, מצאנו את הפתק ובו היה כתוב -גש לחדר ב על השולחן יש פתק ובו כתוב מה צריך לעשות". נגשנו לחדר ב ובפתק שמצאנו כתוב לאמור - "בדוק מדפסת ואח"כ 788א₪ . .. זסחם ז)הה?. ובדוגמה שלפנעו - אם בכתובת 46₪א כתוב "המתן" ובכתובת 401 כתוב 02 א% תפוקת הפונקציה (66)4481 היא המלה "המתן". |1 אאא (0,אאא)2םו0 --- > 1 אאא הפונקציה ( ... 69 הופכת מטוגאצ ל ש8ג. | הארגומנט הראשון מצביע על הכתובת שס נמצא המספר שרוצים לקבלו כטקסט. הארגומנט השני מגדיר כמה ספרות עשרוניות רוצים שיופיעו בתפוקת הפונקציה. ערוך מספר נסיונות בגיליון. | אם למספר יש 3 ספרות עשרנמיות והארגומנט השני מגדיר רק 2 . מה נקבל? האם הפונקציה מעגלת את הספרה השניה או פשוט משמיטה את השלישית? בדוגמה הנוכחית, כל מספר שיכתב ב אאא *ופיע בזמן אמת כטקסט ב אאא אאא66"ץקא"+ לפנינו משוואה שמחברת שני טקסטים (וגת00ה00) כאשר התו המחבר איננו הסימן + אלא הסימן 86 (8%980ק4₪). הטקסט הראשון נתון בגרשיים כפולים - אאא" מכטון שהוא כתוב כחלק של המשוואה. החלק השני הוא שס תחום שמכיל טקסט ולכן אין צורך להקיפו בגרשיים. | שני החלקים ביחד מפיקים שם תחום המורכב מטקסט קבוע - אא וממספר משתנה. אם נכתוב ב אאא מספר מסוים נקבל אותו מיד כטקסט ב אאא: והמשוואה לחיבור טקסטים תפיק שס של תחום. הלוח הבא מראה את תפוקת המשוואה כתוצר של שינויים ב אאא. אם אז 1 = אאא2"68א"+ 2 3 4 5 0-4 כ ₪0 = 6% 59 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות כאשר נכתוב את המשוואה (אאא85"ק5/") 6 אז אם ב אאא כתוב 1 נקבל את התוכן של ַאָוּא כלומר - המתן. וכך הלאה. ומכיוון שמשוואה זו משולבת במקרו ((אא א68"קא")6 6 10010416 כל פעם שיופעל משפט זה תופיעה בשורת הדו-שיח הראשונה ההודעה שכתובה ב אאא שמספרו כמספר שב אאא העתק את חיבור המקרו מתרגיל 1.11 והקם את כל התחומים. בצע ללא שלבים את הפעולות הבאות הקש ג ב אאא ואחר כך 3 וא. | החלף את המספרים ב אאא והפעל שוב את המקרו אחרי כל החלפה. רשום את סדר הפעולות המפורט של חיבור אה כאשר 1 = אאא. יש דרכים שונות לקבל אפקט דומה. דוגמה זו נבחרה כדי להציג פונקציות נוספות וחשובות וכדי להראות העמקה נוספת של כתיבה מודולרית ושל שתילת ארגומנט דינמי בתוך משפט מקרו. 4 סמן לוגי - - [(צ, א,31ו246:)23ו6,ש 66% שילוב פונקצית האינדקס עס פקודת המקרו 7-ו ₪ מניב שליפת נתון מבסיס נתונים וכתיבתו במקוסם כל שהוא בגיליון בלי להחאז את הסמן ממקומו, בלי לכלול משוואות חיות בגיליון, בזמן אמת ובאופן המאפשר הפעלה בשרשרת משפטים. את מבנה פונקצית האינדקס למדנו בעמודיס ‏ 9.12 ואת הפקודה ד[ .5 ₪) בעמודים 31.37 כאן, בעזרת תרגיל ‏ 1.22 נלמד לשלבם. העתק את תרגיל 1.122 לגיליון, ערוך מספר ניסויים וענה על השאלות. הכנס מספרים שונים ב 1נאא וב ואא והפעל את משפט המקרו. ערוך מספר ניסויים. מדוע 1-1אא ו 1-ואא? רשום את סדר הפעולות המפורט של המשפט 8 0 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תרגיל 1.12 ה [((צ,א,31גו46:)3גוש,ש |6) 6 8 ] ₪ | מספר הסעיף התקציבי..-> [ ] גואוא [וטף) 7 ((1-1אא,11-1א1א,141גק )א11,0206חוזק |16) א מספר המחלקה ---> ו = | כ | כ ו | | 1)מוזק לוח 1.12 8 ת ק ציבי מ החלקות ל 9 :' ס עפיפים 9 10 מחלקה סעיף תקציבי 1 = := כ כ שש 2 ג שששששששששששששששפששששטשפשששש9ש 12 שם 2 1 3 ששששש םש = שש הששששששששש שם ש הששששששסשששששש 4 15 בגדים 1 00 5 0 16 וידיאו 2 220 5 1 7 ספרים 3 205 12 2 8 ספורט : 0 35 3 19 כ (-- = - 3 5 סמן לוגי - 7 ((צ,2ג:ו23,א)ק00%4!צ*6,ש ו66 בדוחות רבים אנו רוציס להציב את שס החודש בעברית במקוסם באנגלית. נלמד כאן כיצד לבצע את המטלה הזאת באופן אוטומטי. לפנינו ארבע פונקציות תאריך והתפוקות שלהן. הראשונה מפיקה את התאריך הנוכחי, השניה את היוס בתאריך הנוכחי, השלישית את החודש והרביעית את השנה הנוכחית. מה שאנחנו למעשה רוצים זה שבמקום המספר 0 נקבל את המלה דצמבר. לשם כך נכין תשתית פשוטה. 22.1 <- 60 25 <- | (שסת6)ץ6004 12 <- (שס0ת60)ם)חס גח 69 31 <- (ש0ם/60/64:)6 41 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות |ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יך ני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר 12 1 0 ]50(-- = - כ ₪02 = 000 1 00 כ 6 5 בעמודה הראשונה (מספר 60 של התחום 362 רשומיס הערכים - פעגצ - 2 . ג עבור כל אחד מחודשי השנה ובעמודה השניה (מספר 1) רשומים שמות החודשים בעברית. המשוואה הבאה מפיקה את שסםס החודש בעברית. מאי <>- (5,28182,1)קט69%100% אוגוסט <- (8,28182,1)ק69100% דבמבר <- (28)82,1, (0ם1)69!מס וז ל6)קט 60100 (אס דצמבר הוא החודש הנוכחי) שלא כפונקצית האינדקס אין פונקציה זו שולפת על פי כתובת של שורה ועמודה במטריצת הנתונים. החיפוש כאן מתבצע תמיד לאורך העמודה הראשונה (מספר 6 מלמעלה למטה כאשר המחשב מחפש בעמודה זו את מה שכתבנו בארגומנט הראשון (א) של הפונקציה - למשל את המספר 5 . כאשר נמצא המספר (או הטקסט) המבוקש נפסק החיפוש והמשוואה מניבה את מה שכתוב באותה שורה ובעמודה הרשומה בארגומנט השלישי (ץ) - עמודה מספר | בדוגמה הנוכחית. | תחום הנתונים מוגדר בארגומנט השני - 82ג. להפעלה נכונה של פונקצית החיפוש האנכי חייבת העמודה הראשונה להיות ממוינת לפי סדר עולה. הבה נבדוק מה יקרה אם המיון לא יהיה בסדר עולה. בלוח הבא השתבש סדר החודשים וחודש יוני מופיע לפני חודש מאי. פונקצית החיפוש האנכי פועלת בשלבים. | החיפוש (למשל אחרי הערך 5) מתחיל בשורה הראשונה של העמודה הראשונה. כאן מתעכב המחשב ושואל: "האם הערך כאן שווה 5 או גדול מ 5 ?. כמובן שהמספר 1 מוליד את התשובה "לא" והמחשב יורד תא אחד בעמודה זו 42 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות ינואר פברואר מרצ *** |אפריל ** ]ירנ * |מאי *ולי אוגוסט ספטמבר 9 אוקטובר 10 נובמבר 1 |דצמבר 12 כת ₪3 60% 0 1 00 וחוזר ושואל אותה שאלה. וכך הוא ממשיך עד שהגיע לשורה של חודש :ני | כאן רשוסם המספר 6 והוא גדול מהמספר 5 . לפיכך התשובה למחשב היא "כן" ומסתיים הצעד הראשון בחיפוש. אילו היה כתוב 5 היה המחשב שולף את המלה "מאי" אבל הרי כתוב 6 והוא גדול מ 5 . במקרה זה עוצר המחשב בתא שבו כתוב 6 וחוזר תא אחד למעלה (שכתוב בו 6 ושולף "אפרלל". במילים אחרות. התניית החיפוש היא: אס שווה או גדול, עצור, אס שווה - שלוף מהשורה הנוכחית אחרת חזור שורה אחת ושלוף ממנה. לכן הפעלת פונקצית החיפוש מחייבת בסיס נתונים ממוין. נחזור לעניננו. את התאריך הנוכחי רוצים לקבל בצורה הבאה: דא םבר" 226 9% כלומר כמחרוזת טקסט. נהפוך תחילה כל אחת מפונקציות התאריך לטקסט ולאחר מכן נשלב אותן במחרוזת אחת. 1. ערכים (פטואצ) ומחרוזת 0.4881 212.1 <- 60 4 25 <- | (ש0ם0)ץ6004 דצמבר <- (28182,1, (ש0ם69)ם!חסות 69)קט>ססוש6) 31 <- (ש0ם60760:)0 אהה בין ארבעת הפונקציות הללו את השלוש שמנמבות ערכים ואת האחת שמפיקה מחרוזת. 3 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות 2. פונקציות מחרוטת 25 <- (0, (א0ם 2)69087)69ה1ז6951) 8 דצמבר <- (28182,1, (אסמ )!םס ו 6 )קט 100% 4 <>- (0, (0ם69)ז69ץ8)69ם1ז6951 3 שילוב מחרוזות ותוספות "קוסמטיות". שילוב הפונקציות: 6 (1 082( 0 )0 ₪ )ק טא 00| 8" "08 (09ם 6)ע9510/02)6263 8 "," 8 (0, (סח6 )60637 )51008 מ ה ?ז%ר; דצמבר 9125 נניח שלפני שמתחילים להדפיס דוח רוצים להציב את התאריך הזה במקוס ששמו שוגם. המקרו הבא יבצע %את במהירות ובלי שיה:ו פונקציות חיות בגיליון. ((28182,1, (שסתל6 )01 מ ₪ )ק טא 9100" "8 (0, (אסח )839 9 )9517102 8" (0, ( וס חל )69637 )8 חו9507), 3161 6 הקםס את בסיס הנתונים לחודשיס והעתק את הנוסחאות ב א בפוב 6 לגיליון. | ערוך ניסויים שוניס ואח"כ כתוב את המקרו והפעל אותו. 5 שסמן ל > 9 ( 24 > | צ ק) למדנו להשתמש בפונקצית אינדקס לשליפת נתונים מלוח על :די הגדרת כתובת במטריצה בשיטת הקואורדינטות. האם יש נוהל לביצוע תהליך הפוך דהיינו, החדרת נתון אל כתובת בתוך לוח עם נתונים על ידי קואורדינטות הכתובת הזאת בלוח. קיים הבדל מענין ביץן פונקציות לבין מקרו. | כל פונקציה *כולה להת:יחס . על פי הגדרותיה . לכתובות שונות בגיליון אך תפוקתה תמיד מופיעה אך ורק בתא בו היא כתובה. לפיכך יש פונקציות לשליפת נתונים אך אין פונקציות להחדרת נתונים אל כתובת שונה מכתובתה הנוכחית של הפונקציה. | לעומת %6את מקרו יכול להעביר נתונים מכל כתובת אל כל כתובת בגיליון. | הפקודה -( .. ₪ש) מעבירה נתוניס מתא אחד לשני וכשמשלבים בה פונקצית אינדקס היא יכולה להוליך סמן לוגי על פני רשת קואורדינטות במטריצה ממנה נשלפים הנתונים. | לפקודה ה( .- אש) יכולת נוספת . הולכת סמן לוגי על פני רשת קואורדינטות במטריצה לתוכה שולחיס את הנתון. במילים אחרות, פונקצית אינדקס שולפת נתון מתא באטור מוצא ומקרו -( .. שק) כותב נתון בתא באטור *עד. שילוב שני 4 וש תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות אלה מעתיק נתון מתא באיזור מוצא אל תא באשור יעד. מרכיבי הפקודה *ראו מוכרים מכיוון שההגיון שעמד לנו עד כה ממשיך להנחותנו גם כאן ובהמשך. ל 106 ₪ 7 וטסן ומשנפרק פקודה זו לגורמים נקבל: מלת הפעלה - שים וטק) שם התחום בו יקלט הנתון 2.1 מספר העמודה ב וַָאגע כאשר ‏ א >= א%. 0 4 מספר השורה ב נַָגגם כאשר ץ > ץ.. 0 ש כתובת המקום בו נמצא הנתון שישלח אל גג (2 אמדאם - תרגיל 1.13 ל ₪ ,₪1 [ 2 ]| ט + ו ור ס [6]פן א (וטף) 7 (1-1,36801אא,11-1א1א,8141 וטק ג מספר הסעיף התקציבי.-->| ‏ ||נאוא מספר המחלקה --->][ ]1אא מה שרוצים לכתוב בלוח.-->|] |36401 לוח 1.33 תקציבי מחלקות לפי סעיפים מחלקה סעיף תקציב: שם 2 1 5 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות העתק את התרגיל לגיליון, ערוך מספר ניסויים וענה על השאלות. הכנס מספרים שונים ב נאא וב נאא והפעל את משפט המקרו. ערוך מספר ניסויים. מה יעודו של התחום 89641 הכנס בו מספרים שוניס (או טקסט) והפעל את משפט המקרו עם ערכים שונים ב 1אא וב נאא. מדוע 1-1אא ו 1-נאא? רשום את סדר הפעולות המפורט של המשפט גג מה זהה ומה שונה בין המשפט בתרגיל 1.12 לבין המשפט בתרגיל 1.13. מאחר וספר זה נועד ללימוד עצמי ומטרתו לעזור בפיתוח כושר ניתוח וחשיבה עצמי נציג עכשיו בעיה ונבקש ממך לפתור אותה. הפתרון ינתן בהמשך כדי שתוכל להשוות ולענות על שאלות נוספות. יש שתי מטריצות עס נתונים. באחת - ואג - יש שת: עמודות וארבע שורות. בשניה - 2גם - יש שלוש עמודות ושת: שורות. רוצים להעתיק נתון שנמצא ב ואאואאוגגס אל מקוסם שנמצא בכתובת א <אא,אא,2גוג. מטלה זו תתבצע על :די פקודת מקרו -(... ק) אחת. הקם את המבנה בגיליון, הגדר תחומים, כתוב את המקרו והפעילו. כתוב את סדר הפעולות של המקרו שכתבת. השווה את הפיתרון שלך עם הפיתרון בתרגיל 1.4. הפעל את המקרו עם ערכים שונים לארגומנטים של הקואורדינטות. כתוב את סדר הפעולות של משפט המקרו בתרגיל 1.14. קרו 777- .4.- ו%ק] :7+ בל .-קסים שמ | - ">" ידי = עדכין. -=איתי = הבס חן 46 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תרגיל 114 כ וטק) וו ן 5 [ ₪ 61| / טוט - ((1- או ו אא וק 4 1 ]| גואוא 2 אא 3 2אוא 4 2אא 5 5 | ו הר , | 10 ]11 | 12 02| 13 14 15 2-1 16 יהיו מקרים שנכתוב במקום בואא את הביטוי א-ואא כאשבר א = פונקציה כל שהיא או מספר כל שהוא. פעולה זו מתרחשת כאשר רוצים שתנועת הסמן לא תתבצע בעמודות מסוימות. תכנן ובצע תרגיל לדוגמה. על אישה עמודות לא יוכל הסמן הלוגי לנועי שלושת הארגומנטים הראשונים של המקוו נועדו לזיהוי כתובת היעד של הנתון המועתק. | הארגומנט הרביעי נועד להצביע על כתובת המוצא ממנה יועתק הנתון. ארגומנט רביעי זה, כשהוא כתוב כפונקצית אינדקס מאפשר להעתיק מכתובת במטריצה אחת אל כתובת במטריצה אחרת.| טכניקה זו חיונית ליישומים מתקדמים שנלמד בהמשך טספר זה ובספרים הבאים בסידרה זו. 3 מקרו אינטראקטיבי מטלות ממוחשבות רבות נדרשות למידע מהאדם תוך כדי הפעילות האוטומטית של המחשב. תוך כדי ביצוע המקרו נזקק המחשב למידע כל שהוא ולפיכך עלינו לגרוס לו שיעצור לרגע, ימתין עד שנקליד נתונים כל שהם ואחי"כ ימשיך לפעול תוך כדי התייחסות אל המידע החדש שהגיע מאיתנו. למשל, אס מפעילים מקרו לשליפת כרטיס של פריט מלאי מסוים צריך לשלב פקודת מקרו במשפט אשר תעצור לרגע את ריצת המחשב ותאפשר המשכת הפעילות האוטומטית אחרי שהקלדנו את שמו או את מספרו של הפריט המבוקש. א, לחילופין, יעצר המקרו עד שנציב את הסמן על הפריט המבוקש ונקיש פפדאם. 27 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות 1 מקרו אינטראקטיבי - (?) השימוש הקלאסי והנפוץ ביותר במקרו אינטראקטיבי הוא נוהל תוכן עניינים. | נוהל %ה מופעל מיד עם הפעלת כל תוכנת מדף כמו משחקי מחשב, מעבדי תמלילים, תוכנות גראפיות, גליונות אלקטרוניים, | הנהלת חשבונות וכל מה שתרצו. במהלך ספר זה, והבאים אחריו, נתייחס לנושא זה ברמות שונות ובהתאמה לענין הנלמד באותו זמן. כאן נלמד את המרכיבים הבסיסיים ואת התשתית ההגיונית הפשוטה. אך תחילה ל"מעצור" האינטראקטיבי. פקודת המקרו (י) כשהיא משולבת במשפט מקרו פועלת כך: נניח שכתבנו (וושף) 7 [?)[20)0) ש והפעלנו את המקרו. אזי מפעילים ‏ את המקרו 2 ו|4 . מקרו במקוס המקש (5) 6080 [0ו0ם ) 3 המקרו עוצר ורואים מעל הסרגל העליון ו את הדרישה - 16 ₪0 10 400/68 חזסוהם מקלידים את כתובת היעד - 11 1 מקישיס על המקש אמצאם אפדאם המחשב קולט את כתובת היעד - 11ט תחליף מקרו למקש אפזאם - סוף טוט = 9 ₪ 4 ס כתוב את המקרו הזה בגיליון והפעל אותו מספר פעמים. נבחן עתה מקרוב את מהותו וסדר פעולותיו של נוהל תוכן העניינים. נפנה את מחשבתנו לתוכן עניינים רגיל בספר. מעונינים לקרוא פרק מסויים ורוצים לדעת את כתובתו בספר. פותחים את דף תוכן העניינים - שתמיד ממוקם בתחילת הספר, בעזרת העין ואצבע מוצאים את הפרק המבוקש ולידו הכתובת - מספר הדף בו מתחיל הפרק בספר, ומדפדפים עד שמגיעים למספר הנכסף. ההבדל בין נוהל תוכן עניינים ידני לבין הממוחשב גדול באפקט אך לא שונה במהות. סדר המטלות יהיה כך: ג. הפעלת מקרו להקרנת תוכן ענייניס על המסך 2. עצירת המקרו תוך כדי הפעלתו ומבלי להפסיקו 3 מתן אפשרות להוליך את הסמן כדי להצביע על הפרק המבוקש 88 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות או להקליד את מספר הפרק המבוקש 4 עם הקשת פִּמִזַא8פ יוצב הדף הראשון של הפרק המבוקש על המסך סדר מטלות זה (להבדיל מסדר פעולות) רומז על פעולה אינטראקטיבית נוספת. ננסח +%את על ידי שאלה: הצבענו ע"י הסמן על הפרק המבוקש והקשנו פא היכן נרשום את כתובת הפרק וכיצד נחדיר אותה אל תוך משפט המקרו? 2 מקרו אינטראקטיבי - תוכן עניינים להולכת סמן בגיליון נחזור לספר ולפעולה הידנית.| האצבע מצביעה על שסם הפרק ואח"כ נעה ימינה ומצביעה על כתובת הפרק בגיליון. | המוח קולט וזוכר את הכתובת עד שנמצא אותה. אוטומציה %ה, לכל דבר וענין, שיחזור של פעולה ידנית. נעשה זאת בעזרת האיור הבא. איור 1.11 מבנה ‏ משפט מקרו לשילוב ארגומנט דינמי: ₪ | | 8 וש 0 6[ 4 [000) 7 0)41א 7 [2 ז)(0+98/[?+ 1 . 1א 2 / - |4 שאי טוט 3 | תוכן עניינים 5 | <.- 41וג3ע 6 16 פרק א 7 3[ פרק ב <.- סמן 8 217 פרק ג 9 10 1 12 פרק ב 3 14 15 פרק א 16 7 18 19 20 99 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות באיור גַן.1 מודגם העיקרון הבסיסי על חלקיו השונים. | במרכז המסך רואים את תוכן העניינים עצמו המורכב מכותרת, שורת רווח ושמות הפרקים. | שורת הרווח הוגדרה בשם התחום גַגּגּת. כל אלה נמצאים בעמודה > משורה 5 ומטה. העמודה שמימין ] היא עמודת רווח ומימין לה, בעמודה ] כתובתו של כל פרק. פקודת המקרו הטבעית להולכת הסמן אל כתובתו של פרק היא (סופ). אולס הארגומנט (כתובת היעד) לפקודה זו נמצא מחוץ לסוגריים המסולסלים.| בעמוד 16 למדנו דרך אחת לשלב ארגומנט דינמי עם פקודה א ועכשיו נלמד שיטה נוספת. הבה נכתוב משפט מקרו שמילותיו כתובות אחת מתחת לשניה בעמודה אחת במקום :ו ליד זו בתא אחד. [0ו0) | ל תא ריק -> (ט) 7 עס הפעלתו יקרא המחשב את המשפט הזה מלמעלה למטה ויבצע את הוראותי. | במהלך המקרו אפשר לכתוב בתא הריק כתובת כל שהיא לפני שהגענו לפקודה (₪00) ומשימשיך המחשב לקרוא את המשפט תהיה כבר כתובת היעד משולבת בו יש דרכים שונות לביצוע מטלה זו וכאן נעשה :את על ידי פקודת 6. תחילה נקרא לתא הריק שבתוך המקרו בשם, נאמר גַגוגסא. (8010) |2 תא ריק -> | 841כא (וע) - עכשיו נשלב פקודה אינטראקטיבית שתאפשר הולכה ידנית של הסמן כדי להצביע על שם הפרק המבוקש. ש 1א [0ו20+[? תא ריק --> משהצבענו עם הסמן על שם הפרק, נאמר - פרק ב, רוצים שכאשר נקיש פפזַאם יעתיק המחשב את הכתובת שנמצאת שני תאים ימינה 0 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות ממנו אל התא הריק שבתוך משפט המקרו וימשיך בביצוע. (0ו0ק) 7 81ו0א 7 (2 ז) (6)98/(?) |2 תא ריק > ] 41וסא אש - עתה משנפעיל את המקרו יאפשר סימן השאלה להניע את הסמן ולהצביע על יפרק ב" כשנקיש מפזאם יעתיק המחשב את כתובת היעד אל התא הריק ויוליך אותנו לשם. 4 (0ו0ק) 7 0181א 7 [2 ז) (1/6403?) | התא הריק 3 91וכא קיבל נתון - 16 פרק א 53| פרקייבּ 27 פרק ג כך "לומד" המחשב כל פעם כתובת של פרק אחר לפי רצונו. הערה שם המקרו אינו מקרי - מכטון שתוכן עניינים מופעל לעיתים קרובות נהוג להשתמש בצמד המקשים ? וג להפעלתו מפני שהם קרובים מאד וקל להקישם באצבעות יד אחת. העתק את המבנה שבאטר ו11 לגיליון והפעל אותו בשלבים ובאופן רגיל. בצע זאת מספר פעמיסם בצורות שונות. החלף את כתובות הפרקים בשמות תחום. נסה לבצע את התרגיל המתקדם הבא. כתוב את המקרו הזה לא לביצוע הולכת סמן אלא לביצוע שליפת קבצים - ₪ במקום (₪₪) ושםס קובץ במקום כתובת בגיליון. | תאור מפורש של המטלה הזאת ינתן בסיפרי הבא: "תורת המקרו בלוטוס ותואמיו - חלק ב: שליטה". 1 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות 43 מקרו אינטראקטיבי - 01!356(7;/ז0 םמטת1ו60;+) בעמוד 36 בסיומו של תרגיל 1.09 נאמר: "שליפת בפרמטרים מלוח היא רק חוליה בשרשרת של מטלות. דשום מטלות שכדאי לבצע לפני שליפת הפרמטרים .." בתרגיל ‏ 112 (עמוד 1) למדנו לשלוף נתון מלוח אחרי שהקלדנו שני נתונים - מספר הסעיף התקציבי ומספר המחלקה ובתרגיל 1.14 (עמוד 48) למדנו להעתיק נתון מכתובת בלוח אחד אל כתובת בלוח שני. עבור שוב על כל התרגיליס הללו ורענן את זיכרונך. | אחר כך נסה לענות בכוחות עצמך על השאלה הבאה לפני שתמשיך לקרוא. לכל שלושת התרגילים הללו יש מטלה משותפת. מה היא מטלה זל בכל אחת מהדוגמאות הללו חייבים להצאן את המחשב במספר נתונים לפני שאפשר יהיה להפעיל את משפט המקרוו ולקבל ממנו תפוקה שיש לה משמעות לגבינו. בכל אחת מהדוגמאות הללו ביצענו ‏ את המטלה הז%זאת באופן :דנ עכשיו נלמד לבצע הקלדת פרמטרים בנוהל אינטראקטיבי במהלך פעולתו של משפט מקרו. אחת התפוקות החשובות מפיתוח כושר לימוד עצמי היא היכולת לפתור באופן עצמאי לגמרי בעיה מזדמנת. | סוג כזה של בעיה מופיע כל אימת שאנו מעדכנים 408 קט) את גירסת הגיליון שלנו. | קפיצה גדולה וחשובה באוטומציה בגיליונות אלקטרוניים התרחשה כאשר חברת לוטוס יצאה עם גירסאות 2 ומעלה. | אחרי גירסה 201 נוספו מפעסם לפעסם מספר פקודות מקרו והנס:ון מראה שזה גם מה שצפוי בעתיד. מי שפיתח דרך חשיבה ונסיון באוטומציה לא יתקשה ללמוד בעצמו את התוספות שבגירסאות החדשות. אדרבה, הנסיון מראה שהאתגר הזה גורם הנאה וסיפוק. בפרט שהדברים הנוספים בדרך כלל עונים על נושאים שגם אנחנו חיפשנו להם פיתרון קל. לפיסך, . למ שלכול ורוצת, ממומלץ לפתור -את תראלי ‏ 16 בדרך הבאה. 1 העתק את התרגיל במלואו אל הגיליון, הגדר את התחומים והקם את משפטי המקרו. במילים אחרות: הקם את מערך האינטרה מקדו שבתרגיל 115. 2 הפעל אותו בשלבים ובאופן רגיל. 2 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות 3 ערוך ניסויים שונים ונסה להבין בכוחות עצמך כל מה שאפשר ללמוד מחיבור האינטרה מקרו הזה. 4 השווה את מה שלמדת בכוחות עצמך עס ההסברים בהמשך. 5 שים לב! בקטע מסוים של התהליך התרגיל שגוי | מצא את השגיאה, תקן אותה והפעל את המשפט מחדש. תרגיל 1.15 קליטת נתונים במהלך מקרו פעיל | ₪96 א | 5 ס [8]6] ה 0וטף)[2 1) 7 (323,20861 זסט ותטמו26 )(1 1) א 1 (ווף) (2 1) 7 (1:24,06861 [8601800+[1 1) ס | (מזטו6ז) 7 (1502,1 א זסס ות טמו6ק) 7 (1א ,521 זססות טתו26+ 11 3 (םזטו6ז) 7 [(1-1,06801אא,11-1א1א,3141 וטק 2 1 (4-] מספר הסעיף התקציבי..-> [ =|צואוא 5 מספר המחלקה --->] |ואא | מה שרוצים לכתוב בלוח..-> [ ]6961 7 <.-. מספר המחלקה (4.. 1) ואח"כ אטזאם 1קגוא 8 <-- מספר הסעיף (1 או2) ואח"כ ממא 82 ₪ < -- נתוניס (מספרים בלבד) ואחיכ אפזאם 583 0 | <.. טקסט (בלבד) ואח"כ אפדאםט 4קטא 1 12 לוח 1.15 3 תקציבי מחלקות לפי סעיפים 15 מחלקה סעיף תקצ:יב: 16 שששפפפשששם ‏ ששפשפםפשש2שבבששם2בבבשששבבםבם 7 שם 2 1 18 שששפפם פפם שפפפפפבבבבבם כבבבבבבבבבםב 19 20 21 5 < -- 24141 22 12 23 35 24 5 פקודת המקרו -(1אא,521א פסטמטהוסן), בדומה לסימן השאלה, עוצרת את המחשב במהלך מקרו פעיל ומאפשרת למפעיל האנושי להחדיר מספר מבלי להפסיק את פעילות המחשב בשליטת המקורו. אלא שלא כבסימן השאלה מאפשרת פקודה זו אופציות שונות נוספות. 3 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות - (1אא,₪21א זספםמטם6פ) מלת הפעלה להחדרת נתון מספרי םק עם הפעלת פקודה זו תופיעה הודעה בשורה השניה של אטור הדו-שיח מעל הסרגל העליון (ראה עמוד 37. הודעה זו נקראת קמל והיא מסבירה למפעיל המחשב באותו רגע מה המידע שהוא נדרש להזין בו את המחשב. הארגומנט הראשון (מופרד ממלת ההפעלה עי"י תו 1 רווח) - שם תחום המכיל את תוכן ה קמסץ. למשל <-. מספר המחלקה (4 . 1) ואח"כ תפזאםפ. אפשר גם לכתוב את הטקסט עצמו בגרשיים כפולים בארגומנט הראשון במקום שם תחום - לא מומל). עס הופעת ההודעה בא:שזור הדו-שיח נעצרת פעילות המקרו והמחשב ממתין. עתה מתבקש המפעיל להקליד | מספר ולהקיש ממזאם. | המספר פיע באטור הדו-שיח צמוד להודעה מימינה. לכן רצוי תמיד שהתו האחרון בצד ימין של ההודעה יהיה תו רווח. הארגומנט השני היא הכתובת בגיליון ואא בה יקלט המספר שהקלדנו. עס סום הקלדת הנתון צריך להקיש מזַאם. וכדי לעדכן את הגיליון מסתיימת הפקודה -> ו אס מלת ההפעלה היא ופגוון יקלט הנתון כטקסט [2011806 + ולא כמספר. נוהל %ה דרוש כשרוצים לקלוט טקסט (למשל לשנות שם של :חידה) או לקלוט מספר כטקסט. נניח שרוצים לקלוט מספר בית שכתוב כך - 128 אם נשתמש ב [סמשה0ק נקבל ב ואא את המספר 4 שהוא המנה מחילוק 2 ב 3 אך אם נשתמש ב 088 נקבל את התפוקה הנכונה. מה ההבדל בין שני המשפטים הראשיים בתרגיל הנוכחי. במשפט 5 טמונה שגיאה מצא אותה ותקן. נבחן עכשיו בצורה מסודרת את מבנה כל אחת מפיסקאות המקרו בתרגיל 1.15. 4 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות איור 1.12 בחינת ‏ מבנה פיסקת מקרו ג בתרגיל 1.15 0 4 ...| 8 ] ₪ [6]]. - 4 (ו) (2 1) 7 (523,86861/ זסס ות טםו1[)20 1) ג 2 2 (מזטו6ז) 7 (1522,111 זסט מ טם261 1 - (1אא,621/ זססת טתו26) 1 1 ו (מזט)6ז) 7 (1-1,86861אא,1- 1וא1א,81וג וטק) 2 1 -4 | מספר הסעיף התקציבי ..--> ואא 52 | מספר המחלקה ---> ונאא ה מה שרוציס לכתוב בלוח.--> | 36801 7 <.. מספר המחלקה (1..4) ואח"כ אפ1אט 31 | <-. מספר הסעיף (1 או2) ואח"כ פפזאט ₪22 9 <.- נתוניס (מספרים בלבד) ואח"כ אטאט 523 10 1 מחלקה סעיף תקציבי 12 ששםםםשגםפםם ‏ שפפשפםשםםםשש2םםםםםשפששפשפשםשם 13 שס 2 1 14 שששששש =ש = כשששששששששששש = = = ₪ ₪ ₪ 2 = כ שש ו כ ו 16 |בגדים |[ 1 ]500 5 מ |וידיאו | 2 |30 5 <.-41ו23 | 18 ספרים | 3 |25 12 19 ספורט |[ 4 |750 35 20 מטרת הפיסקה קליטת מספרים בסעיפי התקציב של המחלקות השונות. מבנה הפיסקה הנתוניסם כתובים בתחום בשם ₪441 שגודלו 4 עמודות א 4 שורות. יש ארבע מחלקות ושמותיהם בעמודה הראשונה מימין, שורה לכל מחלקה. | בעמודה השניה מימין מספר סידורי. | בשת: העמודות הראשונות משמאל נתונים תקציביים. תחום בשם ואא נועד לקלוט את מספר הסעיף התקציבי שיקבל את הנתון, התחום ואא יקבל את מספר המחלקה והתחום ₪61 יקבל את הנתון עצמו. הפעילות מתבצעת ע<* שילוב ‏ | -( .- שת) עם ‏ ה[ .- שפמטתק) עם נוהל אא כאשר א = כל מספר. 5 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות סדר הפעולות הפעלה 8 מפעיל קריאה למשפט שירות 2 קליטת מספר המחלקה 7 (1אא,81א זסטותטת)96) שירות <-. מספר המחלקה (1..4) ואח" אטזאק 5 1 קליטת מספר הסעיף התקציבי 7 (11א582,01 זסט ותטת201) <- מסבר הסעיף ( או 2) ואח"כ אמזאט = 2 חזרה למשפט המפעיל [מזט)6ז) קליטת הנתון התקציבי (מספר) 7 [503,306801/ זסס ות טתו26 ) | מפעיל < -- נתונים (מספרים בלבד) ואת"ד מהפזאת = 3 קריאה למשפט שירות 112 העתקת הנתון אל וג 7 (1,86861- [אזא,1- 1 4141 וטק) שירות חזארה למשפט המפעיל - - [מזט)6ז) ‏ סיים מ (0טף+ מפעיל ערוך ניתוח מבנה דומה למקרו השני.| שים לבו הקטע השג נמצא כאן וממוקם ב נוהל אאא מצא אותו ונסה לתקנו בכוחות עצמך לפני שתמשיך. מטרת משפש 6 היא לאפשר שינוי טקסט בשם היחידה. לפיכך אין כאן מקוםס לאופציות בציטן מספר העמודה בעת קליטת הטקסט החדש. תקן את המשפט בהתאם. בוודאי מצאת את השגיאה ופיתחת מספר פתרונות. | אנא זכור, העקרון הוא שכל מה שעובד זה טוב. | אזגים כאן פתרון אחד שמטרתו לחדד את החשיבה המודולרית. הטכניקה תשמש אותנו פעמים רבות בהמשך. בחן בתשומת לב את ההבדלים בין חיבור המקרו בתרגיל 115 לבין חיבור המקרו באור 133. ערוך רשימת סדר פעולות לחיבור החדש. הסבר את תהליך החשיבה שהוביל לשינויים ואת הטכניקה. כיצד נעשה כאן שימוש במודולריות ובארגומנטים? אפשר לבצע מטלה מסוימת על :די משפטי מקרו שונים. בעת הפיתוח רצוי לכתוב על פי העיקרון ש"מה שעובד זה טוב" ולא לנסות להגיע אל "השלמות" לפי שממשיכים. 56 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות איור 1.13 תיקון קטע שגוי בפיסקת מקרו % בתרגיל 115. ו 5 8 . פ 61| 4 2 1) 7 (523,₪6801/ן זו טוק )1 1) א (ו[2 1) 7 (6801, 504 10 1) - (76511,1 16 ס [םזט6ז)(3 1) 7 (1אא,1קא ז ות טתוק )1 1 [תזט)6ז) 7 [76501,0 [1-1,6961אא,1- 1וא1), 91וגק וטק 2 1 "[תזט!6ז)"א(" - [3, גוא וא (1וא ,קוא ו "0 = 11)76811 6 13 . מספר הסעיף התקציבי ...> גואוא משוואה מספר המחלקה .--> ואא חיה מה שרוצים לכתוב בלוח...> 1 <-- מספר המחלקה (1..4) האח"כ אמצאם [קפוא <-- מספר הסעיף (1 או2) ואח"כ המדא 2 10 <-- נתונים (מספריס בלבד) ואחיכ אטדאט 523 <.- טקסט (בלבד) ואחיכ 188אט 24 12 1 7681 133 כשרוצים לקלוט נתון תקציבי (מספר) יש למפעיל אופציה לבחור באחת משתי עמודות וחובה עלענו לאפשר ברגע זה אינטראקציה בנו לבין המחשב. | לעומת זאת כשרוצים לשנות שם של מחלקה אין אופציה כזאת מכיוון ששמות המחלקות מופיעים בעמודה אחת בלבד . 3 = נגאא. ולכן מיותר כאן לשלב אינטראקציה אדם.מחשב וצריך לקלוט באופן אוטומטי 3 = ואוא. לשם כך יש ליצור נוהל בקרה אוטומטי שסדר הפעולות שלו יהיה כך: ג בחירת אופציה - לקלוט נתון תקציבי או לקלוט שינוי שם מחלקה. 2 אס בחרנו קליטת נתון תקציבי כתוב 0 ב ₪₪ז אחרת כתוב 1. 3 תן אפשרות לבחור את מספר המחלקה. 4 אם במצב (ו5₪) של קליטת נתון תקציבי (0 = גושז) תאפשר לבחור מספר סעיף תקציבי, אחרת כתוב 3 = ואא. 5 תן אפשרות להקליד את הנתון שרוצים לקלוט. 6 קלוט את הנתון שהוקלד בכתובת שהוגדרה עבורו. 7 סיים. הטכניקה לביצוע הבקרה האוטומטית הזאת ברורה למדי מהאיור שלמעלה, אך בכל זאת נסקור זאת בפרוט מלא. 7 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות מקימים תחום בשם 1 יוצרים מצב כזה שאם מפעילים את משפט %6 א?% 16 יקבל את הסיפרה , אחרת יקבל את הסיפרה 0 (ראה באור 193 את מיקום פקודות ה ה[ .. 06 שמבצעות את הפעולות הללו). מקימים משפט שירות נוסף בשם 13 במשפט זה כותבים משוואה חיה המכילה התניה. "(םזטז6ז)"8("- (1,3ואא +6)"," - (11א],2פוא זו םז26 )",0= 6911076511 הקם בגיליון שני תחומים אלה ואת ואוא והעתק את משוואת ההתניה לגיליון. כתוב ב 1 79 פעם את המספר 1 ופעם 44| ראה כיצד משתנה תפוקת משפט השירות כל פעם.| שים לב שבכל מקרה מסתיימת תפוקת ההתניה בפקודה | (תשש). | הגרשיים הכפולים דרושים כדי לכתוב טקסט בתוך משוואה חיה. כדאי להתעמק עוד קצת בסוג חשיבה %ה מכשון שהוא חטני להקמת אוטומציה יעילה. הדבר דומה לטרמוסטט באקווראם. כאשר מצב המיס הוא "קר" מפעיל הטרמוסטט את המחמם וכאשר מצב המים הוא "חס" מפסיק הטרמוסטט את פעולת המחמם. למעשה יש כאן שתי מערכות משולבות בזמן אמת.| מערכת אחת "וצרת את החום הנדרש והמערכת המקבילה מספקת למפעילה את המידע הדרוש כדי להחליט מתי להפעיל את החימום ומתי להפסיקו. כלומר, שתי המערכות המשולבות הללו מקיימות תהליך דינמי תוך בקרה עצמית אוטומטית השומרת על חום קבוע בגבולות מוגדרים מראש. | שאם לא כן תיוצר הדרדרות המערכת והיא תתפרק ותחדל להתקיים (דיסאינטגרציה). למערכת כז%את אנו קוראים גם מערכת קיברנטית. האינטרה מקרו נשוא הדטן הזה משלב שתי מערכות כאלה. האחת מבצעת את רצנותיו של המפעיל והשניה מקיימת מעקב מתמיד ואוטומטי אחרי המצב שנוצר בגיליון בעיקבות החלטות וביצועים תוך כדי התרחשותם. | המידע הזה מוזרם אוטומטית אל המערכת המפעילה ומשנה פעילות מבלי לערב את המפעיל בהחלטה. | כלומר הקמנו מנגנון לבקרה עצמית אוטומטית, בנינו מערכת קיברנטית. בפיסקת המקרו הנוכחית יש שני משפטים מפעילים. בפרק ג נלמד להפעיל משפטים שונים בעזרת תפריט פקודות בעברית שנקים בעצמנו. | לפעמים נצטרך להקים מערך קטן לידע את המחשב על פעולות שהחלטנו לבצע כדי להפעיל מנגנוני בקרה שונים. 88 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: 4 למדנו בפרק זה במקוס ג פעמיסם ח+ץ למטה במקוס להקיש ה פעמיס חצ למעלה במקום להקיש 5 פעמים חצ ימינה במקוס להקיש ה פעמים חץ שמאלה במקום להקיש ת פעמים תכן? במקום להקיש ג פעמים ‏ קט במקוס להקיש ה פעמים 78 במקוס להקיש 5 פעמיס 748 50 במקוס להקיש 6מס₪ במקוס להקיש 88 פונקציה במקוםס הארגומנט 8 פונקציה במקום הארגומנט 5 שליפת נתונים ממטריצה מקרו בפונקציה בתוך מקרו מקרו להולכת סמן ע" "קפיצת הדרך" במקוםס ‏ מקש 9ק מחק את התוכן ב אגא קריאה למשפט שירות שנמצא ב אאהגם סיוסם משפט שירות וחזרה למשפט הראשי הקש פמזאם הפעלת משפט מקרו הפעלת מקרו לאט ובשלבים הפסקת פעילות משפט מקרו לפני סיומו שס של משפט מקרו סיוסם משפט מקרו העתקת נתון מתא אל תא הודעות באיזור הדו-שיהח העתקת נתון אל תא במטריצת יעד - ק9)6 יסודות [ת םש60) = [ם 6+ [ח קט) = [ם + (ם 1קוז) = [(ם ז) (ם 160 = [ם 41 [ם מ660ַק+ (ח טאק (ם |)מפוזקוט) [ם 6וקוטז [6מסם+ [0ם6+ ((20ם33)ם/6 6+ ((80ת098)38ז69 0+ [(,א,26ם8)א06ם601 6+ ([040מ2[.)6 6)) 60 67 (15000 +6810( 7 (86ת389 אם0[8) [26מגת) [םמזטו6ז) זו עֶת8 = א א || 2 || א |ז0) זו עֶת8 = 8 8 טוט 6 [... 1010816 הו העתקת נתון מתא במטריצת מוצא אל תא במטריצת יעד 7 (2-1אא,02-1א04142,/1)א1-1,615066אא,1- 1א]א, 8141 וטק מקרו אינטראק טיב: 59 0 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות מ קרו אינטראק טיב:י ( ... ז6ס0 םת טם20) מ קרו אינטראק טיב: 7[ ... [261[806 ולמדנו לעשלב ארדגוטנטים פשוטים ומורכבים במקרו לכתוב חיבור מפקרו במבנה מודולרי לשלב כתיבת מקרו עם אירגון הגיליון לחיבור אינטרה מפקרו אחד לשלב מערכות הפעלה עט מערכות מידע להיון הזר לבקרה בופן אמת - מערכת קיברנטית. * להפסיק מקרו פעיל מפעילים את צמד המקשים - 8646 ₪ 00 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות פרק ב: בסיסי נתוניס ו שסטס גוג שן 1 הנתונים והשטח | בחדר יש חפץ אחד בלבד - שולחן על השולחן יש חפץ בודד - דף נייר חלק לגמרי. אומרים לי: "אש לחדר, בחדר יש שולחן, גש לשולחן | וצייר על הניר." התגובה הלוגית היחידה לשאלה זו היא: ‏ "לא הבנתי". | חסרים נתוניס - איפה החדר, איפה הנייר ומה לצייר. נאמר ן שזה חדר מספר שלוש במסגרת התייחסות שמגדירה את מיקומו יחסית למיקומי וכי אומרים לי;: ‏ תעש לחדר מספר 3 בחדר יש שולחן, על השולחן יש נייר, צייר עליו בית". | עכשיו, משקיבלתי נתונים מלאים ייצר המשפט שנאמר לי את התפוקה - בית מצוייר על דף הנייר היחידי שנמצא על השולחן היחידי בחדר מספר 3 בדרך כלל הגדרת צרכים עונה על השאלה התמימה - מה רוצים לעשות. אלא שאי אפשר לענות עליה במלואה לפני שעונים על השאלה - איפה רוצים לעשות. למעשה במהלך התיכנון מחפשים בו-זמנית תשובות לשתי | השאלות הללו ומהרגע הראשון עובדים עם סוגים שונים של נתונים. | | תרגיל 2.%1 | נתונים ‏ ומ ש מ עויות | גש לחדר מספר 3 על השולחן יש נייד, צייר עליו בית. משפט --> מפה > שטח במושגים של פרק א | הבא 1 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות סוג אחד של נתון היא הכתובת - בדוגמה זו מניחיס שהוקמה תשתית שהיא מסגרת הת:יחסות המאפשרת להפוך את נתון הכתובת מרישום סתמי למידע בר משמעות. סוג שני עונה על השאלה - מה לעשות כשמגיעיסם לכתובת. לכך דרושה שפה להעברה חד ערכית של משמעויות מדובר אל שומע. סוג הנתון כאן היא המלה "צייר" והמידע הגלוס בה היא המשמעות שמייחסים לה הדובר והשומע. סוג נוסף של נתון עונה על השאלה . מה לציר, בדוגמה הנוכחית - "בית". ‏ יכל היה הדובר לבקש למשל "כתוב את המספר 325 או "כתוב את כמות המלא הנוכחית של פריט מספר 73". נאמר שכמות המלאי הנוכחית של פריט מספר 733 היא 325. כל הקורא את המספר 35 ללא הסברים נוספים לא יבין מזה ולא כלום. ואילו כשנכתוב לידו את המשפט - כמות המלא* הנוכחית של פריט 733 - מיד יקבל הנתון ‏ 325 משמעות מיוחדת. וראו כמה גילגולים עברנו כדי שנוכל להעביר משמעויות באמצעות נוהל קלט-פלט מסודר. במשפטו של הזובר בתרגיל 2.01 טמונה הנחה. אס ההנחה נכונה :היה ביצוע אחרת לא יהיה ביצוע. אם עדין לא יקפצה" טעות זו לעיניך גלה אותה בדרך הבאה. רשוס את סזר הפעולות הנדרש כדי שהשומע *וכל להבין בדוק מה ווצים ממנו, מצא את החסר וכתוב את המשפט מחדש. ההנחה הנסתרת במשפט הנוכחי היא שכאשר יגיע השומע לחדר 3 הוא יבין שיש שס שולחן, שעליו לגשת אלשו, להתייצב ליד הנטר ולציר על הניר. הנחה זו נכונה, אולי, כשמדובר בתיקשורת בין בני אדם. כי לפי הניסוח הנוכחי צריך להבין מהקשר הדברים והשטח שמציירים על נייר ולא על השולחן וכי לשם כך צריך לגשת לשם. אלא שהמחשב איננו אדם והוא יכול להפעיל חשיבה אינטואיטיבית לא סידרתית אך ורק אם נתכנת אותו לכך. הנחה נסתרת נוספת היא שבהדר 3 יש שולחן אחד בלבד ועליו דף אחד בלבד וכי אפשר לצייר על הדף בכל מקוס שרוציס. לפיכך המשפט צריך להיות: יש בשטח הנוכחי חדר ומספרו 3 ובו שולחן *חיד ועליו דף נייר *חיד. גש אל הדף הזה וצייר עליו בית. שכן אם יש יותר משולחן אחד בחדר מספר 3 ועל כל אחד מהם *ותר מדף נייר אחד חייבים לציין באופן חד ערכי את כתובת השולחן ובה את כתובת הדף בו רוצים לקלוט את הנתונים. אס נבחן מקרוב את הדף נראה כי הוא חלק וריק לגמרי. | יכולנו מראש להכין אותו כך שיהיו רשומים בו מספרי פריטים וליד כל פריט מקוס ריק עבור הכמות הנוכחית במלאי.| בראש עמודת הפריטים 02 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות נכתוב את המלה . פריט, ובראש העמודה הריקה שלידה נכתוב את התאור - כמות נוכחית במלאי. בכך נוספו נתונים על הנייר כבר בעת הקמת התשתית. לנתונים אלה יש משמעות בשתי רמות. בזמן קליטת הכמויות הנוכחיות במלאי יש כבר כתובת מדויקת לאיכסונן ובעת שליפת הנייר מהתיק יש מידע - כלומר, נתונים שיש להס משמעות. כמות נוכחית פריט במלאי חשיבה בראשיתו של כל תיכנון היא תהליך דינמי ואינטואיטיבי המוליד תשובות לשאלות מה רוצים לעשות והיכן. לא ניתן להפריד בין השתיים ולעיתים קרובות כאשר המחשבה מדלגת במהירות בין "מה" ו"היכן" מתגלים האילוצים שמטילים שנפ אלה אחד על השני ומקבלים מושג טוב על המשך ההקמה. 2 מבנה לוחות בפרק %ה נעסוק בסוג חשוב של מאגרי נתונים אשר בו יש תפקיד מרכזי למבנה המחסן שמחזיק את הנתונים ולמבנה הדוח שמציג אותם - הלוח. נציג שני מבנים ונשווה ביניהם - בין מבנה לוח סגור לבין מבנה לוח פתוח. 1 לוח סגור ללוח הסגור (ראה איור 2.01) מספר מאפינים: הלוח סגור מכל עבריו על :די קווים. בין כל עמודת נתונים מפרידה עמודה המכילה קו אנכי. . עמודת סה"כ לכל פריש נמצאת בסוף הלוח משמאל. . השורה לסיכוס העמודות היא האחרונה בתחתית הלוח. . כתוצאה מופיע הסה"כ הכללי בפינה השמאלית התחתונה של הלוח. ₪20 שר ת% מבנה זה היה מקובל מאוד פעם ועדיין רואים אותו במספר מקומות ובמספר מקצועות. המבנה הסגור תואם להפליא את נוהל הסיכום הידני כפי שנלמד בבית הספר העממי ומשם, כנראה, נגרר אל 3 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות איור 2.001 מ בנה לוח סגור מכירות ‏ בדצמבר 1991 לפי פריטיס וא:זורים | | כמות | | == כ כ כ ש כ ם כ ככסכנכה=כ=ככששש=<כששם | | פריט | יזור | | [: = = = = = ₪ םש ₪ = ₪ ש ₪ = ם כ = שש ם = = ₪ = ₪ ם םש ₪ םש = כ ם ם ם םש םש == | |מספר ‏ || תאור ‏ | א | ב || סה"כ | ש == = שש = ₪ == == = שש ש= ככ == שש כ כ = == 5ככבפבבבפבם [1 || מחשב | 50 | 9077 | 9637 | 2 ה %5%8 | | 5899 1 ₪8 :| |3 | מיקסר ‏ | 748 | 609 | 8060 | 41 | תוכנה | 120 יי | 1304 [ שש ם שנש ששכ שש ₪ שש ככ םש שש שש בכש בש 2כשכככבכבככככ=כשכם | סה"כ | 9305 | 10370 | 19675 | והוא אמנס נוח לעבודה ידנית בכתיבת מספרים רבים ללוחות וסיכומם. 2 לוח פתוח במשך השנים התרחב מגוון השימושים בנתונים ובלוחות ומבנה הלוח החל "להפתח" כדי להתאים לדרישות דינמיות *ותר. | אחד הדברים הראשונים היה שינוי מיקוס עמודת ושורת הסה"כ. המשתמשים בלוח בדרך כלל מחפשים תחילה את הסה"כ הכללי ואחיכ את הסה"כ בראש העמודה או השורה. והנה מבנה הלוח הסגור מחזיק נתונים רבי משמעות אלה רחוק מהעין ולפיכך הועתק מיקומם והוצמד לכותרות (ראה איור 0.). פתיחת המבנה בוצעה לפני למעלה מ 03 שנה במספר מוסדות מחקר מכובדים באה"ב. בתחילה נראה היה הדבר כתיקון קוסמט: בלבד אולם הוכח כיעיל ביותר עס כניסת המחשב האישי לשימוש נרחב. | את הקווים האנכיים שגוזלים מקום רב השמיטו מהלוח ו :ו , / - 4 ₪ 6 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות איור ‏ 2.02 לוח סגור - שיפורים במיקום נתוני סה"כ מכירות בדצמבר 1991 לפי פריטים וא':זורים | | כמות | | = שששששפפששששכשפפשששפששששששפשששם | | פריט | | יזור | מספר ‏ | תאור ‏ || סה"כ ן א ן ₪ > [ 52==םםשכבפבפכבפבשבבבבבבבבככם == | = שכפששששששששששששששששם | | סה"כ | 19675 | 9305 | 108370 | = ₪ ₪ שש םש ש ₪ = שם = שש 5 = 555 55=55552ה555525-- |1 || מחשב | 967 | 560 | 9,077 | 2 | דרד3% 7 86 | 78 | 588 |3 | מיקסר ‏ | 800 | 7458 |[ 609 | |4 4 תובמה | אע | 1209 |[ 95 ונשארו הקווים האופקיים בלבד. מאחר שקווים אלה נועדו לסמן את תכולת העמודה ולא להדגיש את הכותרת נראה הלוח הפתוח כמו באיור 2.03. איור ‏ 2.03 מ ב נה לוח פ תוח מכירות בדבצמבר 1998 לפי פריטים וא:זורים כמות פריט אישור מספר תאור סה"כ א ב שה ו4%יפ 15 5 10 1 מחשב 7 500 07 2 ר ד יו 17 8 99 3 מיקסר 1007 8 09 4 תוכנה 14 109 5 65 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות בתחילה נועד מבנה הלוח להצגת נתונים בלבד. במהלך עשרות השנים האחרונות הלכו וגברו הדרישות וכשם שהשתפרו השיטות והנוהלים לאיכסון חפצים נולד צורך לפתח שיטות ונוהלים לאיכסון נתונים. בגיליון ‏ האלקטרוני אפשר לבצע מספר סוגי פעולות על נתונים בלוח. את כל הפעולות הללו לא נוח ולא *עיל לבצע במבנה לוח סגור וקל ומהיר לבצען במבנה לוח פתוח. על פעולות אלה אנו מונים: | מיון, הוספת וביטול שורות, הוספת וביטול עמודות עידכון, שליפה, עיבודים, פעולות מהסוג "אם .- אז 2 גראפים, הדפסות ועוד כהנה וכהנה. 3 ץ6ט0) 8ו3כ פעם היו ממלאים נתוני בלוחות, מדפיסים אותם ומפיצים. היום יש לנו בסיסי נתונים. | בסיס נתונים מקימים כדי לענות על סוג מסוים של דרישות משותפות לצרכני מידע רבים. בספר זה נתייחס לבסיס נתונים תוך.-גיליוני. | בספרי הבאים, "שליטה ובקרה" "ומערכות מורכבות", אתייחס להקמת בסיס נתונים בדיסק לשליטה מתוך גיליון אלקטרוני. בדרך כלל מתחילים ללמד את הנושא על ידי מתן הגדרות. | הבה ננסה דרך לימוד שונה. נקים בסיס נתונים ותוך כדי מעשה נבחן מה עשינו. אור 2.6 מציג לוח נתונים רגיל והעובר עליו בחטף יבין מיד במה מדובר. אילו היה הלוח ריק אצי שמו וכותרות:ו, שהם בעצמם נתונים, נותנים למעיין שני סוגי מידע. הכותרות מגדירות את משמעות הנתונים ובאותה עת מצינות את מיקומם בבסיס הנתונים .- את כתובתם בלוח. לפיכך מיקום הנתון בלוח (התא בו הוא שוכן) קובע את משמעותו ואת כתובתו. בעגה המקצועית קוראים לעמודה שדה ולשורה קוראים .- רשומה. הגדרות אלה תקפות רק כשהן מת*יחסות למבנה כמו באור 20 אשר בו משמעות כותרת השורה %הה בכל אחת מהעמודות המצטלבות בה ומשמעות כותרת העמודה זהה בכל אחת מהשורות המצטלבות בה. בגיליונות אלקטרוניס מופעל בסיס נתונים תוך-גיליוני בנוהל טס גוג המוגדר על :די מספר קטן של פקודות תפריט באופציה הפקודה מאפשרת עידכון נתונים קיימים ושליפת נתונים ממקוס אחד אל מקום אחר. ‏ לשם כך צריך להגדיר מראש את המקום אלו יקלטו הנתונים המקוריים, את המקום בו נכתוב מה רוצים לבצע ואת המקום אליו ישלפו הנתונים שביקשנו. 6 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות איור ‏ 2.04 שטח הקלט - מה שהמפעיל רואה לוח 2.01 - מכירות לפי פריט ולפי א:זוריםס פרי ט מ ס פ ר ת אור איזור רץ קט גודל צבע | סה"כ 1 9 3 4 ס ך ה כ ל 3 7341 00| 06 0-16 1 בינוני כחול ‏ 1814 | 577 4 106 227 9 בינוני צהוב 11123 2,834 | 2825 - 2744 | 2720 1 קטן אדום 66 233 214 14 45 גדול | צהוב ‏ 2820 78 3 65 07 1 קטן כחול ‏ 6520 1760 1666 | [158 = 1509 9 בינוני כחול 4010 1088 | 1008 | 1006 = 908 ₪ = = כס -- כ 2-02 ₪03 בהקמת התחומים הללו יש לשמור על מספר כללים . כל אטור והכללים שלו. | אבל לכולם יש גורם מבני אחד משותף שבלעדיו אי אפשר לקשר בין שלושת התחומים הללו . שם השדה. קלט |טקת] שם השדה קריטריוניס 0710608 פלט )טקוטס 7 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות 1 תחום קלט איור 2.05 תהחום הקלט ומרכיביו לונת 01 - מכירות לפי פריט ולפי אנַזשורים 8 ו * ש נתונים שם 1 |בינוני |כחול |18164 ]577 9 |בינוני |צהוב |11123 |2834 6 23 <- רשומה 007 55 3 5 2,120 109 11 16 14 0 08 1006 10-08 1088| 0 שדה ₪ 1 שדה א = כם| ]| = ת% > אוביקט בבסיס נתונים הוא שדה רק כשיש לו שם שמזהה אותו חד ערכית. | כלומר | לא ינתן אותו שם לשני שדות בבסיס נתונים אחד. ‏ וסזאת מכיון ששם השדה בבסיס הנתונים הוא כתובתו לפעולות שנלמד לבצע אח"כ ואם יהיה שם זהה לשני שדות תתבצע הפעולה רק על הראשון משמאל מבין השניים והשדה הימני כאילו איננו קיים. את שם השדה חיבים לכתוב בשורה הראשונה שמעל ללנתוניסם. לכל דבר ועניץן, שם השדה הוא הנתון הראשון בו והוא נשאר קבוע ומתחתיו נקלוט את ההכתונים. | שם זה אינו 6מגא גת ולא יוצרים אותו על ידי הפקודה >חק. | פשוט מקלידים אותו בשורה הראשונה שמעל לנתונים. | שם השדה יכל להות כל רצף של תוויסם שרוצים אבל לא מספר. 8 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות נוהל :עיל וטוב למתן שמות שדות הוא השימוש באות אחת ומספר צמוד אליה 1 42 3 4 5 6 +7 8 99 בצורה :ו לא יפגעו מבנה הלוח וצורת הצגת הנתונים וקל לשמור על חד ערכות. כדי שהשמות הללו לא יראו בגיליון אחרי כתיבתם וגם לא ודפסו בדו"ח נחביא אותם על :די הפקודה 116008 |4שזסץ 86ת84. השמות לא יראו אבל המחשב לא יתעלסם מהם בעת הפעלת בסיס הנתונים. | כדי לראות שוב את השמות מבצע*ם ₪6 ו4חזסי 6אַהגת. ועתה, משגמרנו להכין את כל אלה נגדיר את כל השטח המוצל שרואים בא"ר 205 בשם -986כ. לשם כך נשתמש בפקודה 6 66מאא 6אַהג₪ ונצבע את השטח הכולל את כל שמות השדות ואת כל הנתוניס שמתחתסם. שם זה - טס . :היה אח"כ הארגומנט שיגדיר למחשב את אטור הקלט משתופעל הפקודה 06 גוגכ. העתק את הלוח מאיור 205 לגיליון במחשב שלך. מקם אותו בגיליון כמודגם בתרגיל 202 והגדר את כל הדורש הגדרה כתשתית לפני הפעלת הפקודה 66. אל תשמיט שוס פרט, גם מה שנדמה כ"סתס קוסמטיקה" או כשורת רווח מיותרת. תרגיל ‏ 2.02 מיקום נתונים לקראת המשך הפיתוח שק | רע | רי] יר[ מ | םר |ש -] "|" א לוח 2.01 - מכירות ‏ לפי פריט ולפי איזוריםס פריט שת איזוו לי שריי = ואי ו ו פד ה95 7 ₪6 1 62/08 6 1 בינוני כחול 1814 577 4 26 227 9 | בנוני צהוב 11123 2,834 | 2825 | 2744 | 2720 1 קטן ‏ אדום 66 253 214 14 45 גדול | צהוב 282 | 785 83 65 07 1 קטן כחול 6520 1764 1666 | 1581 - 1509 9 במנוני כחול 4010 1088 | 1008 | 1006 = 908 ₪ = ₪ כ = כ 0 ₪ ₪ ₪ תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות 2 כיצד המחשב חושב קטע זה נועד להסביר כיצד פועלת פקודת שָאש0 גגּם מהרגע שהופעלה. אין כאן תרגילים מכיוון שמה שיוסבר לא נועד לביצוע על :די המשתמש אלא להבנה בסיסית. מהרגע שמפעילים את הפקודה טס גּגם מתחיל המחשב להיות מאוד מאוד עסוק, טרוד ומתרוצץ. כדי להבין את המתרחש נבחן את סדר הפעולות שלו. לא משנה מה רוצים שתהיה התוצאה, הדבר הראשון שהמחשב עושה עם הפעלת הפקודה :ה חיפוש רשומות בתוך ה פאַהגּת וטקח!. | בתרגיל הנוכחי הגדרנו תחום בשם וטע ומכאן ואילך יהיה הוא אשור הקלט שלנו. | ובכן המחשב מחפש רשומות ב אפס וכאן הוא נתקל בבעיה .- אטה רשומה לחפש. | %את צריך להגיד לו לפני שמבקשים ביצוע - ותהיה מטרת החיפוש אשר תהיה. יש מספר שיטות חיפוש. | עד כה עסקנו בהרחבה בנוהל חיפוש כתובת ומעט בנוהל קטשססו. | כאן נעסוק בנוהל שונה. משל לאדם שבא לעיר זרה ובידו תיאור של בית שגר בו :דיד שכתובתו איננה ידועה לו. משוטט בעיר ופוגש שוטר נחמד ומבקש את עזרתו. אילו כתובת בידו וכל להגיע אל בית ידידו ולא למקוסם אחר. | אולם עתה עליו לנסות ולתאר את הבית כמיטב יכולתו. | אם יחפש בית אדום יעלה רבים בחכתו. :וסיף ויאמר אדום, בן קומה אחת, בשפתו השמאלית של הנהר, ליד גשר הפרחים . יקבל מעט כתובות ואולי כתובת אחת בלבד אם עלה מזלו. ואפשר גם שלא ימצא אס תעה ולא זו העיר. אפשר לאמר שהמחפש מתאר פרופיל של בית חברו. פרופיל :זה מורכב מצרוף תכונות שונות ומאפיינים שוניס: פרופיל ק רי טריונים מאפיין תכונה (שדה) (נתון) מה ז ‏ מבנה אטה 1 בית מה ז צבצ איזה 7 אדום מה ז קומות כמה ‏ ז 1 מה ו שפת נהר איזה ז שמאל מה ז גשר איזה ז הפרחיסם 10 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות כמובן שלבית הידיד יש עוד מאפיניסם (שדות) למשל: רחוב ומספר בית, יישוב ומיקוד, טלפון, מספר דירות, מספר דיירים, גיל ממוצע של בעלי עיניים כחולות וכל מה שתרצו. במילים אחרות, יש למחפש רשימה של ידידים. ברשימה זו לכל ידיד שורה ובה מקומות (שדות) לרשום נתוניס. חלק מהמאפיינים הללו, כמו צבע הבית, רלבנטיים למציאת הבית והיתר אין להם כל שיכות למיקומו. | את פרופיל הקריטריונים מספקים למחשב לפני הפעלתו. | כיצד ל"צייר" פרופיל קריטריוניס נלמד בהמשך ובינתיים נניח שהמחשב קיבל את המידע. | דהינה המחשב "ודע היכן אטור הקלט ומה הוא פרופיל הקריטריונים. מה שמבצע המחשב אפשר אולי לתאר כדלקמן. 1 המחשב אומר: יהי משפט מספר ו ובו כתוב . שדה מבנה=בית וגם שדה צבע=אדוס וגם שדה קומות=1 וגם שדה שפת נהר>=שמאל וגם שדה גשר=הפרחים. 2 המחשב ניגש לרשומה הראשונה בבסיס הנתוניסם (לא משנה סדר הרשומות) ואומר כך משפט מספר 1 נכון לגבי רשומה זו. 3 אמירה זו של המחשב, או שהיא נכונה או שהיא לא נכונה. את התשובה רושס לו המחשב במקום כל שהוא כך אם נכון אז 1 אחרת 0 4 המחשב עובר לרשומה הבאה ולכל רשומה שאחריה עד לרשומה האחרונה ברשימה וחוזר כל פעם על השאלהועל סימון התשובה אצלו. בכך סיים המחשב "לחשוב" | הוא כבר ידע היכן . אצלו . יש רשומות שמתאימות לפרופיל הקריטריונים ‏ אבל עדיין איננו יודע מה לעשות עם הרשומות שמצא. 3 פרופיל קריטריונים ותחום קריטריונים דרוש מקוס בכתובת מוגדרת מראש כדי לרשום את פרופיל הקריטריונים. נקרא למקום הזה 008 והמחשב :קבלו כאוגומנט בעת הפעלת הפקודה. ‏ זה המקום בו יחפש המחשב את פרופיל הקריטריונים. נתייחס אליו במונח תחום הקריטריונים - 6חגת גחסוחס. 11 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: :סודות איור ‏ 2.06 תחום הקלט 6ַהגת ושקגן | ב ₪ הרש[ ] ₪ ןת ]יה 8 | ₪ 7 לוח 2.01 - מכירות ‏ לפי פריט ולפי איזורים|1 | ק ל ט 5- 74 פריט | כששם שפשששש שששששָשששם |6 | מספר ת אור איזור | שששם שששש ששפששששם שש שם ששששנשםםםששםשםםםשםם 8 רצ קט גודל צבע סה" 3 4 |9 ]| שששם ששש ‏ שששם כ שששש ‏ שששש שששם ששם |10 | סן הכל 2 6 6116 |11 | גר 22םםם בבבב >>> |12 99 8 7+ 6 2+ 131 1 1 | בוני כחול ‏ 1814 6 37 | 2 9 בנוני צהוב 11123 4 2720 |15 | 3 1 קטן אדוסם 66 124 5 16 4 02 (גדול ‏ צהוב 2820 5 7 |7 | 5 1 | קטן כחול ‏ 652 1 1509 |18| 6 9 במנוני כחול 40100 6 908 |19 נאמר שמנהל האגף רוצה לקבל מיד את המכירות לפי פריטים ולפי איזורים .- אך רק לפריטים שגודלם בינוני וצבעם כחול. | פרופיל הקריטריונים הנובע מדרישה זו הוא שקה קישור לוגי וגם שדה 6 כחול שדה ₪ בינוני נעבור לעמודה 1 וממנה וימינה נקים איזור לפרופילים לפי הדוגמה באור 20. את שמות השדות חייבים להעתיק | ע" פקודת שקסס כדי ששמות השדות בתחום הקריטריונים יהיו %זהים לשמות באיזור הקלט. | עכשיו נגדיר ₪088 | את השטח שכולל את שורת שמות השדות ושורה אחת נוספת כמתואר באור 20 בתא שמתחת ל ₪ נכתוב את המלה - בנוני, ומתחת ל 6 נכתוב - כחול. איות המילים והרווחים חייבים להיות זהים עם תואמיהם באשטור הקלט. כשנפעיל את הפקודה יבין המחשב כי פרופיל הקריטריונים נמצא ב 671 המאפיינים הרלבנטיים הם שדה 7 ושדה 6א התכונות המבוקשות הן בינוני וכחול הקישור הלוגי בין התכונות המבוקשות הוא - גם ₪ ₪ ₪ = 172 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות איור ‏ 2.07 תחום הקריטריונים: הקישור הלוגי - גם ה סי יס א א ן ם 1 0 לוח 2.01 > מכירות לפי פריט ולפי איזורים| | פרופיל ק רי ט ריונים 2 איזור 7 כאשר רושמיסם את התכונות של שדות שונים באותה שורה בתחוםס הקריטריוניס (שורה 14 בדוגמה הנוכחית) מבין מכך המחשב שהקישור הלוגי ביניהן הוא המלה . גם. לפיכך יבין המחשב את פרופיל הקריטריונים בדיוק כפי שרצנו ובמהלך החפוש יסמן את כל הרשומות שלגביהן פרופיל זה נכון (רשומה 1 ורשומה 6 בדוגמה). תרגיל ‏ 2.03 תחום הקריטריונים: הקישור הלוגי - או 1 בשדות שוניס 12 9 8 7+ 6 %5 44 3 2+ 131 בינוני כחול 155 3 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות כשרוצים להפעיל את הקישור הלוגי - או - כותבים את התכונה של המאפיין (שדה) האחד בשורה אחת ואת תכונת המאפיין (שדה) האחר בשורה שונה לפי הדוגמה בתרגיל 2.0. שיס לב שתחום הקריטריונים מכיל עכשיו שלוש שורות. כתוב את פרופיל הקריטרוניס של תרגיל 1 - 2.03 איזה רשומות יסמן המחשב בעת החיפושז? שיס לב... שורה ריקה בתחום הקריטריונים גורמת לסימון כל הרשומות באטור הקלט לפיכך, פרט לביצוע מטלה אחת שנלמד עליה בהמשך, נקפיד תמיד לא לכלול שורות ‏ ריקות בתחום ‏ הקריטריונים. תרגיל ‏ 2.03 תחום הקריטריונים: הקישור הלוגי - או 2 בשדה אחד פריט |5 | השששש ששששםם שש שם ש:ש ₪ ₪ ם |6 | מ ס פר ת אוד איזור 7 השששם שש שם ששששםשםם ם שששפשפנשששששששםםםםששם 8 רץ קט גודל צבע| סהיכ 1 2 3 4 2 = = םש ם = = = = שש = ש=שש ₪ ש=ששש = = ש = ששש = = = ש=ש = =ש כ |10 | 11 12 99 8 7+ 6 %5 4 3 2 |א|13 בינוני 14 גדול כשכותבים שתי תכונות בשדה אחד יתרחש הקישור הלוגי . או ביניהן והמחשב יסמן את כל הרשומות שגודלן בוני או גדול (124,6). 4 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות כתוב את פרופיל הקריטריונים של תרגיל 2 - 2.03 תרגיל ‏ 2.03 תחום הקריטריונים: הקישור הלוגי - ו/או 3 משולב מנהל האגף ביקש ריכוז נתוני הפריטים הגדולים ואת אלה שבגודל בינוני וגם כחולים. הוא ביטא +את במילים שלו כך תן לי את ריכוז הפריטים הגדולים יחד עם הכחולים בינוניים. כתוב את פרופיל הקריטריונים. הקס ומלא את תחוסם הקריטריונים. אשה רשומות יסמן המחשב. פרופיל ‏ הקריטריוניס: (שדה 7 = בינוני וגם שדה א = כחול) או שדה > גדול >-:. םינוירוטירקה‎ םוחת‎ יסומנו רשומות 6 .4 1 מנהל האגף ביקש תן לי את הגדוליס ואת הכחולים. כתוב את פרופיל הקריטריונים. הקם ומלא את תחום הקריטריונים. איזה רשומות יסמן המחשב. פרופיל הקריטריוניס: שדה 6 = כחול או שדה ₪ > גדול >-- םסינו'וטירוקה‎ םוחת‎ יסומנו רשומות 6 05 1 את כותרות הלוח כותבים בשטח הקריטריונים בגיליון כדי להקל על ההתמצאות 5 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות עד כה עדיין לא נאמר למחשב מה הוא צריך לעשות עם הרשומות שמצא. לפני שתמשיך לקרוא הכן בעצמך רשימת מטלות שאפשה לדעתך להטיל על המחשב לבצע עם הרשומות התואמות את פרופיל הקריטריונים. משהגדרנו למחשב את המטלה לביצוע עם רשומות תואמות פרופיל הקריטריונים הושלמה הגדרת השאילתא והמחשב עובר אוטומטית לביצוע. את התוצאות נקבל בתחוס הפלט. אפשר לאמר שהשאילתא היא ליבו של בסיס הנתונים שכן בסיס נתונים הוא מבנה למטרת הפעלת נוהל שאילתות . ולא סתם מחסן סגור - אין וצא ואץ בא והשאילתא היא הקשר בין הצרכן למחשב. בדוגמה שלנו הצרכן הסופי הוא מנהל האגף ולא המפעיל או המתכנת ובהכנת השאילתא מוגשת לנו דוגמה חשובה לנוהל תיקשורת אדם מחשב. תן לי כחולים או גדולים פרופיל קריטריונים מטלה לבצע פלט 20 0 - סדר פעולות %ה בנוהל תיקשורת אדסם מחשב ניתן לביצוע בתנאי שהוקמה תשתית מתאימה. כאן חסר עדיין מרכיב חיוני, אולי החיוני ביותר. כשמבקש המנהל . תן לי כחולים ‏ או אדומים . עדיין אין יודעיס מה רוצה הוא לראות בהס, חסרה הגדרת הצרכיס של משתמש הקצה. ‏ את הגדרת הצרכים של משתמש הקצה צריך להכין בצורה כ%את שכאשר נגיש לו את החומר תהיה תגובתו "יופי, ה בדיוק מה שרצית:" ולא "לא הבנתם אות"". 4 תחום פלט נאמר שהמטלה המתבקשת היא לשלוף מתוך ₪1אשם את כל הרשומות תואמות פרופיל הקריטריוניס. ראינו גם שהחוט המקשר בין תחוסם הקלט (אַהג8 וטקהו) לבין תחום הקריטריונים (000608 טאהגת) הם שמות השדות. ושמות השדות הם גם המרכיב החטני של תחום הפלט תג ווקוטס). ממבנה התשתית עד כה רואים שבכל אחד משני התחומים האחרים, הקלט והקריטריונים, שורת שמות השדות תמיד ראשונה, וכך גם בתחום הפלט. נאמר שבחרנו לקרוא לתחום הפלט בשם [שס. נצטרך לבצע זאת על :די הפקודה 1 וצביעת השטח המוגדר. | כאן יש שתי אופציות ונתייחס אל כל אחת בנפרד. נתבונן באיור 2.8 ונתעלם לרגע מהכל פרט ל 041. תחום :ה נמצא בעמודות שמימין לעמודות האחרונות של תחום הקריטריונים. הוא מכיל רק את שמות השדות ולפיכך כולל שורה אחת בלבד. כאשר 06 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות איור ‏ 2.08 תהום פלט (פקַגגת וטקוטצס) פתוה | פא | 6א | 48 8 | > שי [. ו יו שש או צר[ לה 9002 > מכירות לפי פריט ולפי א'זוריסם|1 | פ ל ט |/2 ו 3 5 פר: ט |5 | כששש ששכ == שכששבשםשם 01 |6 | מ ס פר ת אור --ד-- איזור ל 555 552 222בבבם- ==52257בבבב----== |8 | רץ קט גודל צבע | סה"כ / 2 3 4 9 5פםם ‏ 55ם בפבם בבבם 5522ב בבב בבבב בבב- 5== 10 ס ך ו כל 1 שפפם ( ש=ש2 2 ם? ששםשם שששם ששם 122 131 +2 ₪4 %5 6 7 8 9 1 4 | 15| לכאן יועתקו מ 1ַ8ג95 כל הרשומות תואמות ‏ פרופיל ‏ הקריטריוניסם שי םס לב אם היו קודם לכן נתונים בעמודות הללו ימחקו ויאבדו נפעיל ‏ את המחשב לשליפת רשומות תואמות פרופיל קריטריונים יתבצע סדר הפעולות הבא. 1 המחשב יגש אל התחום 461 2 | יבחן את כל הרשומות - ללא יוצא מהכלל - ויסמן את הרשומות תואמות פרופיל הקריטריונים. 3 | אם אין אפילו רשומה תואמת אחת נקבל הודעת תסהּאט, אחרת 4 | ימחק המחשב כל מה שנמצא בעמודות שהוגדרו בתחום הפלט החל בשורה הראשונה שמתחת לשורת שמות השדות ועד לשורה התחתונה בגיליון - 8192 5 | המחשב יעתיק את כל הרשומות המסומנות ויכתוב אותן בשטח שנמחק זה עתה החל בשורה הראשונה מתחת לשמות השדות. תא בתחום הקלט שיש בו נוסחה *ועתק הערך ולא הנוסחה. 77 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות כאן מגיעים לאופציה חשובה ביותר לשליפת הנתונים. | מכל אחת מהרשומות שסומנו ישלפו הנתונים מהשדות ששמותיהם כתובים ב נשס ובעמודה שמתחתיו. לפיכך אם לא נכתוב את שם השדה בתחום הפלט לא ישלפו נתונשו, אם נכתוב את השמות בסדר שונה *ופיעו הנתונים לפי הסדר החדש מבלי שהדבר ישפיע כלל על מהירות הביצוע ואס נשאיר עמודה ללא שם שדה נקבל עמודה ריקה. אופציה זו מעניקה לנו מכשיר טוב לעיצוב מבנה הפלט. את נתוני הקלט שומרים במבנה צפוף, אחיד וללא משוואות. לכל דוח מעצבים מראש מבנה לוח עבור הפלט שרוצים (ראה איור 208), להשאיר בו עמודות ריקות לחישובים (למשל סה"כ) ולבצע את החישובים אחרי השליפה בנוהלים שלמדנו בפרק א בספר זה. באיור הנוכחי רואים גם מבנה לוח מוכן להדפסה. אחרי הקמת התשתית נעלים את שורת שמות השדות בתחוס הפלט ע" הפקודה וז כתוצאה מכך לא יופיעו השמות הללו בתדפיס. עוד על נושא אירגון החומר לשליטה ולבקרה בפרק האחרון. איור ‏ 2.09 תהום פלט (פַגג83 ומקוצס) סגור סג | 6 | 45 7 2 צ א שי ט צּ לוח 2.02 - מכירות לפי פריט ולפי איזורים|1 פ ל ט פריט מ ספות אוו רץ קט מל צבת שחש 1 2 7 7% וו 01 אם יש נתונים כל שהם בין אטור הפלט לבין תחתית הגיליון ורוצים למנוע את מחיקתם בעת הפעלת השאילתא מגדירים את תחום הפלט לפי הדוגמה באטר 209 כאשר מגדירים נשססחזו על יותר משורה אחת מגבילים מראש את מספר הרשומות המסומנות שישלפו למספר השורות ב נטס פחות 1. כאן נוצרת בעיה 8 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות חמורה ביותר - אם סומנו באטזור הקלט מספר רשומות תואמות קריטריונים יותר ממספר השורות שהוכן עבורן באטור הפלט ישלפו רק הראשונות והדווח יהיה שגוי גם הגדרת וטס מראש לפי גודל 05861 איננה עונה על הבעיה מכיוון שתחום הקלט עשוי להיות דינמי וגודלו ישתנה מפעסם לפעם ע"י הוספה או ביטול של רשומות. לפיכך מומלץ להשתמש תמיד בנוהל תחום פלט פתוח. בתרגיל 204 מוצג דגם של גיליון מאורגן במבנה ל ש0ט0 גּג. איור זה מרכז במבט אחד את כל המרכיבים שנדונו למעלה - קלט, פרופיל קריטריונים ופלט. בהמשך לתרגיל הקודם הקם את כל המבנה הזה בגיליון והגדר את התחומיס כמתואר בתרגיל 2.4 העתק את כל הנתונים לגיליון. תרגיל ‏ 2.04 מבנה גיליון ל צז6צ0 גוג שג| מ ] סג[ 40| | א] 2] +| א] שי צ] ט] ד] 85 [0 1 [ס] א] א] | א [נ ]1 | |6 [] 5 פ] ס| 8 ]א פרופיל פלט קריטריונים קלט פריט פריט איזור איזור ו 34 6 פריט איזור 5-ל 1 3 4 סךהכל 1% --0---210 4/3 7 77 9 98 7א 6א ה 3 5 א ה ה ד רל 89 7צ ל 2 7 - 599 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות בתחוס הקריטריונים הגדר את הפרופיל גודל = בינוני או צבע = כחול לפי הדוגמה שבתרגיל 2.04. עכשיו הקס והפעל את המקרו שבאיור 2.00 (שים לב למיקומו בגיליון). איור ‏ 2.10 מקרו לשליפה ‏ ב ץזפצס גוג | 8 | 40 | אה | אא | שא ]| אא ]₪ | ₪ | את | 6ג ץך ] [וגוף6 7 00011 7 70071 108501ף8/ 2 1 אם לא הצלחת בדוק את הגדרות התחומים ואת הזהות בשמות השדות בין התחומים השונים ונסה עד שתצליח. תרגיל מספר 205 מורכב מסידרה של תחומי קריטריונים לשליפת רשומות שונות. | העתק את הראשון לגיליון, התאם את הגדרת תחוס הקריטריונים (ע"י 01 שיכלול ‏ את כל השורות הדרושות ורק אותן והפעל את המקרו ‏ . אחר כך 41 בחן את הרשומות שנשלפו ואת אלה שלא נשלפו 2 כתוב את משפט פרופיל הקריטריוניס דמיין שהדוח מיועד למי שאיננו מומחה בניסוח קריטריונים. נסח מחדש את פרופיל הקריטריוני בלשון "אנושית" לא פורמלית למשל - 3 תן לי את הגודל הקטן של המספרים הקטלוגיים שמתחילים ב ג. בצע את הפעולות הללו לכל אחד מהפרופילים בתרגיל זה. בתרגיל התשיעי שבסידרה זו אנו מבקשים לשלוף את כל הפריטים שסך הכל המכירות שלהם היה 500 או ותר. פעולה זו מתבצעת בדרך הבאה. שדה הסך הכל הוא 5 בשדה זה שורת הנתוניסם הראשונה היא שורה 14 בעמודה 6. בתחום הקריטריונים, בעמודה של שדה 6 נרשום את המשוואה +6014<9 בפועל נראה בתא בו נרשמב משוואה א את המספר 1 אם המספר בתא 64 אמנס גדול מ 499 או 0 אם לאו. משנפעיל ‏ את השאילתא יסמן המחשב את כל הרשומות עם מכירות 500 או יותר וישלוף אותן. אמנם ההתייחסות בתחום הקריטריון היא אל השורה הראשונה של השדה התואם באיזור הקלט אבל הבדיקה הזאת על ידי המחשב מתבצעת על כל השורות. 0 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תרגיל ‏ 2.05 כתיבת פרופיל קריטריונים ל קָסטס גוג 1 9 8 7+ 6 %5 4 3 2+ 1א בינוני גדול 0 99 %8 7+ 6 5א 4 3 2+ 1+ 4 3 9 8 7+ 6 5א 4+ 3 0 ₪ 2 3 5 4. 99 88 7+ 6> 5 4 3 2 1א (שורה ריקה) חן 5 99 8 07 6 585 א 3 2 1+ יג 6 99 8 7+ 6 % 6 33 0 וא ?2 7 9 8 7 6 %5 4 3 2 א *ג קטן 8 9 88 7+ 6 %5 44 3 2+ 1 *ג קטן 4 צהוב 9 9> 8 7 6 5 4 3 2+ 1+ 9+ > | 0. 7+ 4 1 בינוני 814<1499+ קטן 0 <814+ הוסף תרגילים משלך שיתאימו לסוג הדרישות המקובל בפעילותך השוטפת. | אל תהסס לנסות. רשום את התרגילים הנוספים הללו מכיוון שנשתמש בהם בהמשך לתירגול בנושא אחר. נאמר למעלה שאפשר לשנות את מיקוסם השדות בתחום הפלט כדי 1 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות לקבל דוחות שונים. נבצע עתה סידרה של תרגילים שימחישו כיצד אפשר, בגיליון אחד, להכין לפני אוטומציה מספר דוחות השואביםס מידע מתחום קלט מרכזי אחד. באיור 2.11 אנו רואים מבט כללי על גיליון המכיל מספר תחומי קריטריונים ומספר תחומי פלט המתייחסים לאותם נתוני קלט. איור 2.111 תטשתית מורחבת לאוטומציה ב פטס גּוגכ | ₪ .2 | 0 [3-| 6 4 | 1 איזור פלט איזור קריטריונים איזור קלט |5 | 2 6 | 3 [27| 8 | ₪1 איזור מקרו |10 | 11 | 12 2 1 011 62 |] 1 | 2 15 | 6 || | 8 19 20 211 | 2 | 3 | | ומשש 112 2( 2( |8192 | איור זה מזגיש את חלוקת הגיליון לאזורי פעילות ואת חלוקת האיטור לתחומי משנה.| מומלץ לשמור, למען הסדר הטוב, שאיזורים ותחומים בגיליון לא יחצו האחד את השנל. במילים אחרות - מוטב לוח ליד לוח ולא לוח מתחת ללוח. 2 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות במהלך הפעילות השוטפת אנו עושיס שימוש חוזר בפרופיל קריטריונים אחד או יותר. במקרה כזה רצוי לחלק את אטור הקריטריוניס למספר תחומים (אח6 ...082 08) כמספר הפרופילים שיש לנו. נגדיר כל אחד מהפרופילים הללו פעם אחת בעת הקמת התשתית ואחיכ נוכל ללא קושי להפעילם ע"י מקרו. אס נשמור על הכלל של מקביליות האטורים והתחומים נוכל תמיד להוסיף תחומים עי הכנסת עמודות ה:כן שנרצה מבלי לשבש איזה שהוא דבר. אותו עקרון ישמש אותנו באיזור הפלט וכאן חשיבותו רבה ביותר. ראינו למעלה שאפשר לשלב באזור הפלט תבנית לוה מוכן להדפסה עם תחום לשליפת נתונים ועיבודם. כתוצאה מכך יניב משפט מקרו קצר אחד שליפת רשומות תואמות פרופיל ישר אל מבנה הלוח ומיד אחר כך את הדפסתו בפורמט סופי. נוכל להפעיל אוטומציה גם להנפקת דוחות שונים מנתוני אותו הקלט. למשל דוח אחד יראה רק את סה"כ המכירות בארץ, אחר את המכירות באטורים 1ו2 וכך הלאה. באיור 2.88 הקמנו לוח פלט שמראה את מירב הנתונים מכיוון ששמות כל השדות כתוביסם בתחום הפלט וקראנו לו נשס. בחלק הראשון של תרגיל 206 אנו רואים לוח פלט ששולף רק את הנתוניסם ‏ הכלל ארציים (שדה הסה"כ) טאת מכוון שלא כתבנו את שמות השדות של האיזורים בתחום הפלט - טס בחלקו השני של התרגיל נשלפים כל הנתונים ‏ אך סדר הופעת האיזורים בדוח יהיה משמאל לימין בעוד שבתחוס הקלט הוא מימין לשמאל. בחלקו השלישי של התרגיל רואים שילוב של שליפת נתונים חלקית עם עיבוד נתונים. כאן שולפים את פירטי הפריט ואת נתול אטזור מספר 2 לאטור מספר 3 עמודת הסה"כ כאן נועדה לסכם את שני האטורים הללו בלבד - מספר שלא נמצא בתחום הקלט. (ו%את משום שבתחום הקלט נחזיק רק נתונים בסיסיים.) בחלק %ה של התרגיל רואים כיצד להקים תשתית לחישוב אוטומטי של סה"כ לכל אחת מהעמודות ולכל אחת מהשורות. כפי שהוסבר בפרק א אפשר להחזיק בראש העמודה משוואה לסה"כ (או אחרת) שתכסה מספר רב של שורות. לכן עם שליפת הרשומות יופיע בראש כל אחת מהעמודות בלוח הסה"כ של אותה עמודה (ראה תרגיל). בתא שנועד לסה"כ הכללי נשמור את נוסחת סך הכל של שני הסה"כ האשוריים ונגדיר ‏ את התא הזה מראש על ידי 1 וז 3 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תרגיל ‏ 2.06 הקמת תחומי פלט שונים ל עֶפטס גג 1 שליפת חלק מהשדות | לוח 203 - סך הכל מכרות בכל הארץ לפי פריטים ו 2 | 0 ה פרי ט ה כ ככ כ ככ ככ כ בכש בכ כ 6 מ ס פ ר ת אור 7 שששם שפששם ישששפשששששם 8 רצ קט גודל צבע | סה"כ ==== = = שש | ש=ששש) == 10 ס + כל 11 | |12 255 3 00---< ₪ ₪ ₪ ₪ [| תרגיל ‏ 2.06 הקמת תחומי פלט שונים ל עסטס גוס 2 שינוי ס דר השדות | ]|| - =| כט| | = | | | | | סי| ₪] בי| | ₪ | לוח 2.04 - מכירות ‏ לפי פריט ולפי איזורים איזור 2 1 2+ 3 44 א/ | (? סדר שדות שונה = 4 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תרג'יל ‏ 2.06 הקמת תחומי פלט שונים ל צ6ש0 גג 3 שילוב שליפה ועיבוד | וו | מ [ 6 [ ל |[ .₪.] ₪ ] שיו הרון א לוח 2.6 - מכירות לפי פריט באטורים מספר 2 ומספר 13 | 2 | 3-/] 1 וז 4 | [5 | 6 | [?7| =ששנשששם 8 | 9 = 1 << 12 4 ₪ | 7 ₪ (614.08000) גח 69% 9 8 א( 7 (614.68000) ט69% (611.011)ט605) ואחרי שליפת הנתונים נבצע 65 של 12861 בעמודה הריקה שנועדה לקבל את הנתון הזה. עד כה הקדשנו את מרבית הדון להקמת התשתית. הבה נקים עכשיו את משפטי המקרו שיהפכו את התשתית למערכת שניתן להפעילה. לשם כך נאמר שאם הוקמה תשתית לפי הדוגמה באיור 2.11 הכוללת את המרכיבים הבאים: לפי איור 2.0066 1 הבינוניים והגדולים 011 ה בינוניים הכ הולים 12 מכירות לפי פריט ולפי אזורים (איור 208) 01 מכירות לפי פריט באטורים מספר 2 ומספר 3 (תרגיל 2.06-3) 02 5 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות אזי משפטי המקרו להפעלה אוטומטית של כל השאילתות האפשריות הס: (וף60 7 0011 7 00111 7 6104561 8 (ף)60 7 0011 7 60712 7 09561כ1ף6/ פ (וטף)[60)21 7 0000 7 00111 7 1208561ף /8‏ ס (ווף)(60)21 7 0012 7 60702 7 801208561/ | ש (חזטו6ז) 7 7 (31)א/ 7 [1) (31+(ז). 7 61מ2[/014 6) 7 61מ0[13ו20) 21 (חזט)6ז)[ט)[0ת6+[2 6()6ם6+ 31 ובמקוס כל שהוא נרשוםס לעצמנו מקרא: כל האיזורים: הבינוניים והגדולים 8 ||4 הבינוניים הכחולים סל || איזורים ‏ 2+3 הבנוניים והגדולים 6 )8 הבינוניים הכחולים 4 81 הקם את התשתית הזאת והפעל את המקרו. משפטי המקרו הללו ניתנים לשיפור ע"י משפט שירות נוסף. כתוב את משפט השירות הזה ושלב אותו בכל אחד מארבעת המשפטים הראשליים שלמעלה. המשפט הוא: 0535617ו86/ יש עוד מקרים מסוימים, כגון כשאין בתחום בקלט רשומות תואמות פרופיל, שניתן לטפל בהם בטכניקות שנלמד בפרקים הבאים. 5 אופציות נוספות ב קם6טס גּוגּם הפקודה 088 גּגע מעמידה לרשות המשתמש מספר אופציות. מתוכן נבחנה עד כה בפירוט האופציה אפ המפעילה את נוהל השליפה של הפקודה. אופציה נוספת המופעלת עס תשתית זהה היא הפקודה ‏ ששגע. ‏ גם פקודה זו שולפת רשומות עס גוגע היא אחת הפעולות המהירות, היעילות והרבגוניות ביותר בגיליון. שווה להשקיע וללמוד. 6 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות מתחוס קלט אל תחום פלט על פי פרופיל קריטריונים. אבל אם בקלט יש רשומות עס נתונים זהים בכל השדות ששמותיהם מופיעים בתחום הפלט תישלף רק רשומה אחת בשתי האופציות האחרות של צאעטס גג אין צורך להגדיר תחום פלט מכשון שכאן מתיחס המחשב באופן אוטומטי אל תחוס הקלט בו-זמנית כאל פלט. האופציה ₪84 מחפשת רשומות על פי פרופיל הקריטריונים, צובעת ‏ את הרשומה הראשונה שתואמת את הפרופיל ומאפשרת הנעת הסמן ברשומה שנצבעה משדה לשדה לצורך הקלדת שנויים. הקשה על מקשי החיצים צובעת לפי הסדר את כל הרשומות תואמות הפרופיל שהוגדר. האופציה. שוג מאפשרת ביטול רשומות על פי פרופיל קריטריונים. הרשומות המסומנות כתואמות לפרופיל יבוטלו בתחום הקלט כאילו ביצענו ‏ את הפקודה שס 0606 (שסתאזס על כל אחת מהן בהבדל חשוב אחד. בעוד שביטול שורה בגיליון מבטל את השורה בכל אורכה, דה"נו את כל עמודותיה, ביטול שורה ב קפטס גג מבטל אותה אך ורק בתחום הקלט. שימושים מתוחכמים במקרו לשליטה בבסיס נתונים נלמד בפרק הבא. אך לפני שנעבור אליו נפתור תרגיל נוסף ב מס גגם. 6 התאמת בנק ב שץ)6פטס גוג מטרתו של הקטע הנוכחי להדגים דרך חשיבה אפשרי בניתוך בעיה שכיחה למדי והתאמת כלי הגיליון לפתרונה. | אם כי התרגיל הזה איננו מפעיל פקודות מקרו אפשר לומר שהוא מפעיל דרך חשיבה חיוניסם להבנת שפת המקרו. נתייחס לנושא צעד צעד תוך שימוש בשפה הקרובה ככל האפשר לשפת היום.יום המקובלת כדי שנהיה מציאותיים ככל האפשר. לפני שתמשיך לקרוא נסה לענות על הגדרת הצרכים הבאה ע" הפעלה פשוטה של שָשס גּגּם. הגדרת הצרכים: צריך לבצע התאמת בנק. רמז רשימה א -- רשימה ב - 7 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות פתרון התשתית להתאמת בנק מורכבת משתי רשימות. לדוגמה אפשר לאמר שבכל רשימה שני שדות זהים. בשדה האחד פרטים מזהים של הרשומה כמו מספר ציק ותאריך (חוברו כאן לשדה אחד לצורך הדוגמה) ובשני הסכום. כל רשומה היא, נאמר, ציק אחר. רשימה א היא רשימת הציקים שערכנו מהספחים שנותרו בפינקס הצ'קיס שלנו. רשימה ב קיבלנו מהבנק. כדי להפיק התאמת בנק צריך לקבל שלוש רשימות כדלקמן: ג. ציקים שרשומים: אצלנו וגם בבנק 2 רק אצלנו 3 רק בבנק כדי לקבל את הצ'קים שמופיעים בשתי הרשימות נבצע שליפה כשאחת הרשימות מוצבת בתחום הקלט והשניה בתחום הקריטרשונים. כדי לקבל את הציקים שמופיעים רק באחהחת הרשימות ולא בשנמטה נבצע ביטול כאשר הרשימה המשותפת נמצאת בתחום הקריטריונים והרשימה שלנו (או של הבנק) בתחום הקלט. ולבסוף צריך להוסיף שדה לרשימה המשותפת ולשלוף אליו נתונים כך שבשדה אחד יהיה זיהוי, בשני סכומים מהבנק ובשלישי סכומיס מהרשימה שלנו. אחרי שמבצעים פעם אחת ידנית את כל הפעולות בהת אמת הבנק (הנ"ל הוא רק חלק מהתהליך כולו) מקימים תשתית ומספר משפטי מקרו להפעלתה. ואז לא נותר אלא לקלוט את הנתונים, להקיש על מקש או שניס ולקבל מיד תדפיס מלא של הפלט המבוקש. כ 6% =( 8 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות פרק ג: תפריט פקודות "עשה ז%את בעצמך" 11 מרכיבי תפריט הפקודות לעיתים קרובות צריך להקים מספר לא קטן של משפטי מקרו כדי לבצע מטלות שונות בגיליון. | איך טכור אטה מקוו מפיק או מטלה? דרך אחת היא לרשום על המסך מקרא, כמו במפה, ולפי %ה נדע מה להפעיל לפי הצורך. אולס מקרא %ה מגושם, לא נוח, מחזיק מקום רב על המסך ולעיתים אף מבלבל. מקרא, שהוא למעשה תוכן עניינים תוך.-גיליוני, אפשר להכין בצורה קלה ונוחה כתפריט פקודות שיראה בדיוק כמו תפריט הפקודות של הגיליון האלקטרוני ויפעל כמוהו. אלא שהוא יפעיל את משפטי המקרו שלנו ואנחנו נקים אותו בעצמנו. היום למעשה כל תוכנה מאפשרת למשתמש לתת פקודות למחשב באמצעות תפריט. במקום כל שהוא על המסך רואים רשימת פקודות. וכדי לתת את הפקודה מציבים את הסמן עליה ומקישים אטזאט. תוכנות רבות מאפשרות מתן הפקודה על ידי הקשת האות הראשונה משמאל (למשל 6 בשביל 00ס) או על ידי הקשה על מספר המסמל את הפקודה (למשל 9 בשביל צא .6 כדי לאפשר את הביצועים הללו צריך תחילה ליצור נוהל תיקשורת. בנוהל %ה מצמידים לכל מטלה שלושה דברים: 1 מלת הפעלה (פקודה) 2 תאור 3 משפט מקרו מפעיל למשל 1 פקודה תאור משפט המקרו ש ארר שמור את הקובץ הנוכחי מבלי לצאת ממנו (וטף)ז - ₪ פקודה תאור משפט המקרו כוכבית כתוב כוכבית בתא 5 (אטף) - ("*",05 116 ווכ פקודה = צא תאור = צא לגיליון לוטוס חדש ללא כל פעולה נוספת משפט המקרו | = (וטף)6א/ כדי שאפשר :היה להפעיל נוהל תפריט עם הפקודות הללו צריך לתעד בגיליון ‏ את מרכיבי התפריט כך שהמחשב "בץ" שמדובר 959 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות בנוהל תפריט כשיקבל את ההוראה המת אימה. בוחרים בגיליון מקוס שמכיל בדיוק שלוש שורות רצופות הנפרשות על פני מספר עמודות רצופות ‏ אך לא ושתר משמונה. שלושת התאים בכל אחת מהעמודות הללו מיועדים לתיעוד פקודה אחת. בתא הראשון נרשום את הפקודה, בשני את תאורה, ובשלישי משפט המקרו המפעיל. רוחב העמודה איננו משנה. מכאן ברור שתפריט אחד יכול להכיל עד שמונה פקודות. בגיליון אחד אפשר להקים כמה תפריטים שרוצים ולקשר ביניהם. שטח התיעוד של כל תפריט בגיליון יקבל שם על ידי הפקודה 6 6חמאא ‏ 0 26ה8ם. אין צורך לצבוע את כל שטח התיעוד בעת הגדרת השס .- מספיק לצבוע תא אחד בלבד בפינה השמאלית העליונה של שטח התיעוד. התא בשורה הראשונה מימין לשטח התיעוד חייב לה:ות ריק. ובתא בשורה הראשונה משמאל לשטח התיעוד נכתוב, לתזכורת, את השם שנתנו לשטח הזה למען הסדר טוב נותניס לשטחי התיעוד של תפריטים בגיליון את השמות 3ם6א 2טם6א 61 וכך הלאה. איור 3.01 ש טח לתיעוד ‏ תפריט בגיל:ון 1 ] ₪ | 6 8 ₪ י) 9 0[ | 0 ה שורה לפקודות , 7 | [טת6א 1 שורה לת אורי פקודות 2 שורה למשפטי מקרו 3 למשל תיעוד התפריט לשלושת הפקודות בדוגמה שבתחילת פרק זה יראה בלליוך סך > 5 פ | 6 | צא כוכבית שמור צא בלי לשמור כוכבית לתא 5 שמור בלי לצאת (וף)ש₪6/ טוטף) 7 ["*",05 )16 )7 אחרי תיעוד התפריט בגיליון . כולל יצירת שמו - אפשר להפעיל 00 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות אחת משתי פקודת מקרו להפעלת נוהל תפריט פקודות בגיליון (8 ||9סטמ6ת) או [א םמסתאזסטתס6ות) הארגומנט א בשתי הפקודות הוא שמו של שטח התיעוד. בדרך כלל נקרא למשפט שמפעיל תפריט בשם > מכטון שצמד המקשים + וא סמוכים זה לזה בצד שמאל ולמטה במקלדת ונוח להפעילס באצבעות יד אחת. למשל [1טם6) הסתאזסטת6ות) ? עכשיו כשנקיש : וא תראה רשימת הפקודות משורת הת'עוד הראשונה בשורת הזו.-שיח השניה מעל הסרגל העלון והפקודה הראשונה משמאל (שמור בדוגמה זו) תואר על ידי סמן בוהק. בשורה שמתחת לה (שורת הדו-שיח השלישית מלמעלה מעל לסרגל העליון) יראה ההסבר שתועד בגין פקודה :ו בגיליון. הנעת הסמן על פני הפקודות שבתפריט מחליפה גם את ההסבר בהתאם לפקודה עליה מצביעים באותו הרגע. הנעת הסמן מתבצעת לפי אותםס הכללים הקובעיס ‏ את תנועתו בתפריט הפקודות הרגיל של הגיליון. כאשר מצביעים על פקודה בתפריט ומקישים אפזאט קורא המחשב את משפט המקרו המתועד בגיליון בגין פקודה ו ומבצע אותו. כמו בתפריט המקורי של הגיליון אפשר להפעיל את הפקודה ע" הקשת האות הראשונה משמאל בעברית נוסיף מספר לפקודה (ראה דוגמה) ואפשר להקיש את מספר הפקודה ולחסוך את הולכת הסמן בתפריט והקשת אמזַא: צא 3 כוכבית : שמור | יכל להיות שהתפריט הופעל אבל רוצים לצאת ממנו מבלי לבצע אף פקודה. לשם כך נקיש 86 והמחשב יצא מנוהל תפריט הפקודות. וכאן ההבדל ביץן שתי פקודות המקרו להפעלת התפריט. כאשר נצא מנוהל שהופעל על *דל ( .. הסתג:סטה6ה) יתנהג המחשב כאילו הסתיים משפט המקרו ב ₪₪ף) ופעילות המקרו תעצר. אולם ‏ אם נצא מנוהל שהופעל על *ד5 (..|04שת₪6) יבצא המחשב מנוהל התפריט וימשיך לקרוא את התווים שמימין בדומה לנוהל משפט שירות כפי שלמדנו בפרקיסם הקודמים. | כדי לעמוד על חשיבותו של נוהל תפריש כמשפט שירות נעשה אתנחתא ונלמד משפט מקרו נוסף [% םסת8זס] פקודת מקרו ו נכתוב אך ורק בסיום משפט מקרו. מלת ההפעלה הסהגזט מורה למחשב לעבור אל (להסתעף) הכתובת שבארגומנט 1 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות א ולקרוא את התוויסם שם כמשפט מקרו. כּך" לרענן את הזזיכרון, יחד עם פקודה זו יש שלוש דרכים לסיום משפט מקרו עצור .- המשפט הסתים ואץ לו המשך וט חזְרה למשפט ראשי בסיוסם משפט שירות [חזט)6ז) הסתעף אל משפט המקרו שכתוב ב א ואל תחזור לכאן | (א מ0חגזל) הבה נבחן את משפט המקרו הבא (2 ם0מ8ז0+(1טם6) |[68טת6ח+ 2 משפט זה מפעיל תפריט פקודות שתיעודו נמצא ב ווושא בגיליון. מכיוון שהשתמשנו בפקודה ( וגפטתטה) ולא בפקודה (.- תסהמטטהסה) אזי אם נקיש 86 יצא המחשב מנוהל תפרלט, וימשיך לקרוא את הפקודה שמימץ. | אלא שפקודה זו למעשה חוזרת ומפעילה את אותו התפריט מחדש. בכך :צרנו לולאה אין סופית שנועלת את המשתמש על התפריט ומונעת ממנו לשוטט על פני הגיליון באופן לא מבוקר. כדי לצאת מהלולאה מקישים על צמד המקשים 848 חוס. העתק לגיליון את התיעוד מאיור 301 והפעל עליה את פקודת התפריט בשת: האופציות שלמדנו. 2 אירגון הגיליון לתפריטים כמו יתר הדברישם בכתיבת מקרו גם התפריט הוא חלק ממערך מתוכנן. לשם נוחיות ויעילות ההפעלה מחלקים את הגיליון לשלושה אשורי עבודה ראשים . אשור פעילות, אטור מקרו ואיזור תפריטים (ראה איור 30). אשור הפעילות יכל להיות מפוצל במקומות שונים בגיליון ובדרך כלל תתחיל הפעילות במסך המראה את חלקו השמאלי העליון של הגיליון ותמשיך, אם יש צורך בכך, בעמודות שמימין לאיזור התפריטים. אשטור המקרו כולל שלוש עמודות. בעמודה הראשונה נכתוב, למטרת תיעוד, את שם המקרו. בעמודה השניה נכתוב את משפט המקרו עצמו ובעמודה השלישית נכתוב מספר מילים לתיעוד תפוקת משפט המקרו. בעמודה שמימין לאטור המקרו יתחיל אטור תפריטי הפקודות. בעמודתו הראשונה נתעד את שם התפריט ובעמודות שמימין לה נתעד 02 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות איור 3.02 אירגון הגיליון לתפריט פקודות | א כ = |ם]]4]8]0] | | תוא ש 1 וח 9 | ה-זיעשיש ץ ב )| 1 3 4 2| 62 5 3 6 4 7 5 63 5% 5 31 8 - בשו 5 1 1 % | 64 אא 0 | 5 1 |1 | 12 2 ₪ 5 = 3 תאור משפט)| שס 14 המטלה. המקרו, המקרו 1 16 איזור 17 אשור פעילות אשזור תפריטיס אשור המקרו פעילות |18 19 אחת ריקה ואחריה אפשר להמשיך את אטור הפעילות. | אטור התפריטים מתפרש על עד תשע עמודות. הראשונה משמאל לשמות התפריטים והיתר לתפריטים עצמם. כל אחד מהאישורים הללו משתרע על פני עמודות לכל אורכו של הגיליון מלמעלה ועד למטה ללא כל הצטלבות ביניהם. כדי שאפשר יהיה לארגן כך את הגיליון לא נכתוב את משפט המקרו עצמו בשורה השלישית של תיעוד התפריט אלא אם יש בה מספר תווים מועט. את משפט המקרו נכתוב בא:זור המקרו ובשטח התיעוד נכתוב את פקודת ההסתעפות ( ... הסתגזס). 08 ך ₪ 6 8 צא 3 כוכבית : שמור 1 חא (טף)ז 7 8/ צא בלילשמור כוכבית לתא ₪ שמור בלי לצאת [וטף) 7 ["*",05 6% 1 (2 בסמ8זס+ [1 םסמאזס) (3 םסמפזט] (וף)ץ₪6/ 2 אשור תפריטים איזור מקרו 93 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות באיור הותאם רוחב העמודות לטקסט הכתוב בהן. למעשה, גם בעמודה של משפטי המקרו וגם בעמודות התפריט כל רוחב טור יהיה בסדר, אפילו 1. אין צורך להפריד בין התפריטים על :די שורת רווח. %כור . כשנותנים מספר כשם של מקוו הוא נכתב כ 14880 ולא כ %41005. ארגן מחזדש את התפריט שכתבת בתרגיל הקודס לפי הדוגמאות שלמעלה. 3 ע) תפריטים נרחיב עתה את הדיון בנושא לפתרון בעיות מורכבות *ותר. הפתרונות שנבחן יענו על השאלות - מה עושיס כשיש *ותר משמונה פקודות וכיצד עוניס על מצב בו צריך לבחור אופציה מתוך מבחר נתון אחרי הקשת פקודה. כאשר צריך להפעיל יותר משמונה פקודות על ידי תפריט נקרא לפקודה השמינית בתפריט בשם - עוד (סא) - ומשפט המקרו שלה יפעיל תפריט נוסף. בצורה זו נוכל להפעיל מספר רב של פקודות. הנסיון מראה שברוב המקרים מטלות מתפצלות על ידי אופציות שונות. הפקודה צייר יכולה להתפצל למספר פקודות - משולש, רבוע, וכו. הפקודה שמור יכולה להתפצל לשתיים: המשך או בטל. וכמוה גם הפקודה מחק ואחרות. שליטה במערך אופציות מתבצעת על ידי הקמת עץ תפריטים. איור ‏ 3.03 לוח תכנון תפריט ראשי - וצפטא להפעלה ע" (? םסמהזס) (1טם16/ ||64טם6ו) 2 מלת הפעלה (פקודה) תאור המטלה משפט המקרו שלוף 1 שלוף פריטיס לפי קריטריוניס שוניס (2טח6)א |[08טת0 + חפש 2 חפש ומצא פריטים לפי קריטריוניס (3טת6 ||08ח6 נת+ מיין 3 מיין את הדוח לפי דרישות שונות (4טת6) |041טח6 ומ + שורה 4 הוסף רשומה לבסיס הנתוניס (1 תסתגזט) הדפס 5 הדפס את דוח הפריטים שנשלפו [9 תסחגזט) מסך6 חזרה למסך הפתיחה ללא כל פעולה נוספת (10 הסח8זט+ צא 7 צא לגיליון לוטוס חדש (0 תסתגזס) שמור 8 שמור את השינוייס מבלי לצאת מהקוב> (5טת6) |[08ח6 ג ) נאמר שהקמנו בסיס נתונים בגיליון כדוגמת בסיס הנתונים בפרק הקודם. | בבסיס (תונים זה אפשר לבצע מספר רב בשטתר של מטלות. נתאר לעצמנו שיש מספר מסוים של מטלות שמבצעים אותן מספר רב של פעמים ולשם כך הקמנו את משפטי המקרו הבאים. 4 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות %"- ב (2 [סתאזס) (1טח1]6 ]ות וח + שמור בלי לצאת מהגיליון צא לגיליון חדש בלי לשמור הוספת שורה לבסיס הנתוניס שליפת הפריטים הגדולים שליפת הפריטים הבינונייס שליפת הפריטים הקטנים חפש רשומה לפי מספר רצ חפש רשומה לפי מספר קטלוג מיין את הדוח לפי צבע הפריט מיין את הדוח לפי גודל הפריט הדפס את הדוח חזרה למסך הפתיחה כאשר כל אחד מהמשפטים הללו (פרט ל 6) מסתיים ב (ש חתגח). 5 7 5 2 ₪ ₪ ₪0 0 41 00 כ - איור 3.4 מדגים את מבנה עצ התפריטים לדוגמה הנוכחית אשר בה יש הסתעפויות מהתפריט הראשי אל תפריטי משנה. | אם צריך אזי גם תפריטי המשנה יכולים להמשיך ולהתפצל עד כמה שרוצים. איור 3.044 דוגמה לעץף תפריטי פקודות שמור 3 צאו מס 6 הדפס :+ שורה 4 מיין 3 חפש 2 שלוף ג [טח6) (5טת6) |81סטחס ות+ (9 הסחגזט+ (2ח6)א [|גסת6 + קטן 3 בינוני.2 גדול 1 2טח6)א (4 הסתגזס) | (3 הסתגזס) (2 תסהגזס) קטלוג 2 רץ 1 3טת6א (6 םסהגזם) (5 תסתאזם) גודל 2 צבע 1 4טת6וא 7 [8 הסתגזס) (7 הסת8זס) המשך2 עצור 1 פ5טח6) טוט ₪7 ל---.. 0 (640) 4 ,= לכל אחד מהמשפטים 1.10 באיור 303 כתוב משפט מקרו כל שהוא. למשל - (7 20 4) וסאס כל אחד מהס ב כט שמח). | העתק את יתר המשפטים לגיליון. הקס עץ תפריטים שלס לפי הדוגמה בא'יור 304 והפעל אותם. איזה שימוש מיוחד נעשה כאן בתפריט ע" 5טם6א7 55 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות פרק ד: 1 1 מה ה 450 ראשי תיבות 6 6ות] מסו)מזס/ת] זס] 0066 6:ז08ם518 מ08ח6ת ג סימול אחיד זה של תווים וסימני טקסט מאפשר איכסון מידע בצורה :עילה וחסכונית. באופן מיוחד חשובה שיטה א מכיון שהיא מאפשרת העברת מידע שנוצר באמצעות תוכנות שונות בין מחשבים ובין תוכנות. קובץ ןו הוא קובץ טקסט המשתמש בסמלים הללו ליצוג תווים וסמלי טקסט. בגיליון האלקטרוני יש שני נוהלים לייצירת וניהול קובצי טקסט. הנוהל האחד מתבצע על ידי פקודות התפריט ‏ ₪6 תתל ו הסקם] 6ות. הנוהל השני מתבצע על ידי סידרה של פקודות מקרו. שני הנוהלים הללו עוסקים בתיקשורת בין הגיליון לבין הדיסק (או הדיסקט. נושא %ה נידון בהרחבה בסיפר* "מקרו למתקדמיס בלוטוס" בהוצאת הוד-עמי אך מן הראול להקדיש גם כאן מספר מיליס לנושא. כדי שגם קורא שעדיין איננו "מקצועי" מאוד :וכל להפיק תועלת מההסבר נשתמש בלשון :וס.יומית. למעשה, לגבי המשתמש הדבר שמייצג עבורו ותר מכל את המחשב הוא המסך. לפיכך במקוסם לאמר *%יכרון דינמי נאמר מסך. על המסך כותבים דברים, מזטים, | מעתיקים, ממנו שומרים ואלו שולפים. שומרים ממנו אל הדיסק ושולפים מהדיסק אליו. שמירת נתונים מהמסך של הגליון האלקטרוני בנוהלי הטקסט מחייבת המרתם לפורמט 18808 אם הס ערכים מספריים שאינם כתובים כטקסט. ‏ מה שכבר נמצא בגיליון במבנה טקסט אין כמובן צורך להמיר. | שמירת נתונים עי הפקודה א/ מבצעת את ההמרה הזאת באופן אוטומטי. | לעומת %זאת המשתמש בפקודות מקרו לתקשורת עס קובץ טקסט על הדיסק חייב לוודא - לפני שמירה ‏ - ערכים מספריים יש להסב על ידי פונקציות המחרוזת לפורמט של טקסט אחרי שליפה ‏ - ערכים מספרים יש להחזזר לפורמט של פ5ע/4+% על ידי פונקציות המחרוזת אפשר לאמר שמי שאיננו מפעיל ‏ את הגיליון בנוהלי 45011 6 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות מנצל חלק קטן מאוד מהאופציות שיש בו. בפרק זה נת<אהחס רק לנוהל 4561 על ידי פקודות מקרו וגם זה נעשה על קצה המללג. 2 מקרו ל 45861 בעבודה עס קובץ טקסט, דהיעו בתיקשורת בין המסך לבין קובץ טקסט על הדיסק יש מספר סוגי פעולות. פתיחת קוב על הדיסק (כמו שפותחים דלת לחדר) כתיבה מהמסך אל תוך הקובץ שנפתח קריאה מתוך הקובץ שנפתח (שליפה אל המסך) סגירת הקוב שנפתח (כמו שסוגרים דלת) = ₪ ₪ = קבוצת פקודות המקרו לוהל עבודה עם |%06 עונה על סידרה של מצביס אפשריים שונים ונבחר להשתמש בפקודה המתאימה בהתאס לתמונת המצב ברגע ההפעלה. 1 פתיחה לשם כתיבה ([ש,161ת116%8] ת6קס+ > 101086( (ו (מזטו6ז)6:8041.281 61 גא6וות לפנינו פיסקת מקרו ל וו4586 המשלבת מספר פקודות מקרו במערך מודולרי. פתח את "דלתו" של קובץ טקסט ם6קס) כ שם התחום אשר בו כתוב שסםס הקוב שאותו צריך לפתוח - כתוב כמשפט שירות 1 ו 608[ מפריד בין הארגומנטים . קיצור ל שוא, כלומר הקוב נפתח על הדיסק כדי לכתוב בו. אם הקובץ איננו קיים - יוקם ויפתח (ש לכתיבה. אבל - אס הקוב קיים ימחק כל מה שיש בו והוא יפתח לכתיבה כשהוא ריק מכל מה שהיה בו. להשתמש באופציה :ו בזהירות רבה סגור את "דלת" הקובץ שנפתחה [01056) סוף פיסקת המקרו וט ואפשר גם לכתוב (ש,")28. 28/41 :6" ם6קס+ 97 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות ננסה להסביר את התהליך על ידי משל. נאמר שיש כרטסת שמות. והכרטיסיסם מונחים במגירה לפי סדר האלף בית. אס נשתמש באופציה > (שחא) ואין כרטיס לאדם ששמו רשוסם ב שמגאשת לוקחים כרטיס חדש, רושמים בו את השם ושמים אותו במגירה. אבל אם יש כבר כרטיס לאדם הזה ובכרטיס כתובים דברים ומשתמשיםס באופציה צ אזי משמידים את הקייס ושמיס במקומו כרטיס חדש. איור 4.01 ה מ ס ך וה ד* ש ק (א,61ו8א6!ו משקס) ש +01080[ טוטף (תזט!6ז)281. 6:441 61 מ ה16%ות 2511 0 אפשר לפתוח קובץ בכל שם שרוצים ובכל סיומת אבל את המחיצה (זסוס6זו9) | צריך להקים מראש אחרת לא *וקם הקובץ שרצנו. 88 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: :סודות באופציה הזאת (ששצ) משתמשים אך ורק כשרוציס להקיסם קוב טקסט בפעסם הראשונה או כאשר רוצים להחליף את כל תחולתו של קובץ קייס בטקסט חדש. אחרי שהוקם הקובץ ונפתח לכתיבה (כאילו לקחנו תיק חדש, כתבנו עו שם ופתחו אותו) אפשר לכתוב בו מיד או אפשר לסגור ולשים במגירה. יש לזכור שלעולם סוגרים ‏ את הקובצ עם סיום העבודה בו. בדוגמה שלמעלה פשוש הקמנו קוב), פתחנו אותו וסגרנוהו מבלי לכתוב בו דבר. אך מה עושים כשקים כבר קובץ טקסט ורוצים לכתוב אלו או לקרוא (לשלוף) ממנו חלק כל שהוא מבלי למחוק את כל היתר. לשסם כך במקום להשתמש באופציה > (שמא) נשתמש באופציה ₪ (ש:06). ( ,61 116% מ6ק0+ > +010586[ (וטף (מזטו6ז)281. 6:28141 61 ת8א16ת אם הקובץ קיים הוא *פתח מבלי שתוכנו הנוכחי ימחק ואפשר לשלוף חלקים ממנו או לכתוב אליו מה שרוצים היכן שרוצים מבלי למחוק או לפגוע ביתר הטקסט בקוב). מה יקרא אם הקובץ איננו קיים. ראינו שבאופציה > אס הקובץ אינו קיים הוא "קם. | אבל באופציה ₪ (₪048) אס הקובץ אינו קיים הוא לא *וקם. המחשב ימשיך לקרוא את פקודות המקרו שמימין לפקודת ה הס ובאותה שורה ואחר כך ימשיך לקרוא את הפקודות בשורות הבאות באותה עמודה. נבחן דוגמה אחת מרבות לשימוש בנוהל שהוסבר עד כאן. נאמר שיש קובץ טקסט ושומרים אותו בדיסקט. כדי לשלוף ממנו נתונים או לעדכנו צריך להכניס את הדיסקט בכנן ג ללא מדבקת ההגנה. משפט המקרו הבא בודק את הדברים הללו ומודיע לנו אס איננו מצליח למצוא את הקוב). (1 סמ זס) ( הז,61ות 111688 ת6ק0+ 2 (01056+ טוט (וווף) (21 610216ם1) 1 [תזט)6ז)4:28141.81 61 4א6ו הדיסקט מוגן או הקובץ לא נמצא 81 99 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות מספר פקודות המקרו לעבודה עם 45601 אינו רב אבל כדי ללמוד להפעילן צריך :ריעה רחבה ביותר ונסיון כל שהוא בעבודה עם מקרו. הסיבה לכך היא שפעילות :ו משולבת בנושא של השליטה והבקרה בדיסק באמצעות הגיליון האלקטרוני שאיננו נדון בספר זה. איור 4.02 מרחב הדיסק 100 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות פרק ה: לולאות 4 תכונות הלולאה הלולאה היא אחת מצורות ההתנהגות השכיחות ביותר בכל שנפנה. אוטובוס מגיע לתחנה אוסף ומוריד נוסעים וממשיך בדרכו. הנוסע, מנקודת הראות שלו, עובר על פני מספר תחנות ויורד במחוז הפצו לא כך הוא הדבר מנקודת ראותו של הנהג. נהג האוטובוס ימשיך בדרכו ולאחר זמן מה :הזור וגיע אל אותה תחנה. כלומר זֶרם של נוסעים הועבר ממוצא אל :עד באמצעות האוטובוס בעוד שהאוטובוס ש"צר את הזרם הזה נע בתנועה מעגלית חוזרת שאין לה לכאורה לא מוצא ולא :עד. במחצבות האבן נטחנים סלעים לחצץ חגורות שינוע מעבירות אבניס גדולות מערימה אחת אל מגרסה הטוחנת אותן לגודל הנדרש. כף אחת בחגורת השינוע נטענת בנקודת אחת, נעה עמוסה עד לנקודה שניה, פורקת את מטענה וחוזרת ריקה וחוזר חלילה.: פעס אחרי פעם אחרי פעס . המדרגות הנעות עוברות והולכות ללא הפסקה, פעם אחרי פעס. מעבירות אנשים ומשא מקומה אחת לשניה וחוזרות ריקות. אם תרצו אפשר לזהות לולאות כמעט,. אסם לא בכל, סוג של פעילות בטבע. ובודאי במחשב בעבודה עם הגיליון האלקטרוי אפשר לזהות מספר סוגים של פעילושת מחזוריות כאלה . לולאת התניה, לולאה אינטראקטיבית אין סופית ולולאה סידרתית. 1 תהתניה עם .₪ את המבנה הלוגי של התניות אפשר להדגים במשפט .. אם 4 אז 8, אחרת 6 בפונקצית ההתניה של הגיליון האלקטרוני יכתב משפט זה .. 1/)4,8,6( לעומת זאת במקרו מבנה משפט ההתניה הוא .. 8[ תו) 6 ובמילים .- אם הארגומנט א נכון א ימשיך המחשב לקרוא את פקודות המקרו באותה שורה מימין לפקודת ההתניה, אחרת יקרא המחשב את פקודות המקרו הכתובות בשורה הבאה. 11 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תרגיל 1. 5 ל ₪ 1 -24 56) שו יי ה | האר ]א ו ושרי ןי (2 [סתגזט) (1טמ16/ ||4סטח6 ו ) (1651811) ל דוד )19 6()6םזסם) ל 10017 חנה [ס סמ8זט) [(1 ="1מ6)מסס")זסוהוסק![6906 ]1) 2 דן [2 ת0תגזס)[6) 7 7 62161/[ (""=")מ16מסס")זסוםוסקן!!606 ]1) (2 תסת8זט)(6) 7 01((/67וק ="פ)ה6זמסס")זסותוסק!69661 ]1) ו א | רק 1 ם לגיליון 2 החלף 1 [טחטוא [ס מ6מגזפ) (1 מסמגזט) בתרגיל 501 רשומים שמות בתחום ובין השמות יש שורות ריקות. | רוצים שתי אופציות למבנה התחום. | באופציה האחת בשורות שבץ השמות :ראו חמש נקודות ובאופציה השניה :הש השורות הללו ריקות (ממש ריקות). =] | ₪ =| || | ₪ > 5 ם| ₪ ₪ ₪ | | 5 | טמ העתק את התרגיל לגיליוןו ובקש הפעלה על ידי התפריט. ‏ הפעל מספר פעמים כדי לראות את השינויים המתחוללים. חזור והפעל בהפעלה רגילה ובשלבים. איך "יודע" המחשב מתי לסיים. הסיפרה 1 בשורה האחרונה של גַָגגס חבר משפט מקרו שיבטל את השורות הריקות. | ממה צריך להזהר כאן ואיך נפתור את הבעיה? לקראת מטלה אפשרית של ביטול שורות יש למקם את התחום כך שלא יבוטלו דברים אחרים בגיליון באותה שורה. כמו כן צריך לכתוב נוהל מיוחד לביטול השורה הראשונה או האחרונה בתהחוסם שאם לא כן ישתבשו הקואורדינטות של שם התחום. 12 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות 2 ((11ו6:) לביטול אפקט הקנון (52:₪ם) ראינו בפרקים הקודמים שיש שתי דרכים לקישור בין משפטי מקרו . נוהל התפצלות על ידי הפעלת הפקודה [ .. הסמגט) ונוהל שירות על ידי קריאה למשפט שירות וסיומו בפקודה (חזטו6ז). כשקושטרים שרשרת של משפטי מקרו עשוי להווצר מצב שכתוצאה ממנו יצטרך המחשב, ברגע מסוים, לחזור על צעדים בסדר הפוך. בדומה למי שנכנס למערה סבוכה וחשוכה וחבל בידו וכשמבקש לצאת חטר בעזרת החבל. מצב כזה נוצר כשקוראים למשפט שירות מתוך משפט שירות מתוך משפט שירות . וכשמקימיס עצי תפריט. במקרים כאלה *וצר המחשב מעין "חבלי. | רשימה שמאפשרת חזרה למשפט המקור. רשימה )או נמצאת במעין "מחסנית" ו) במחשב ובדרך כלל איננה מפריעה לפעילות השוטפת. לכל קריאה למשפט שירות (חוליה) בשרשרת הז%זאת קוראיסם רמת קינון 16%6[(‏ אֶת6%)1ת) ומספר רמות הקקינון לאיכסון תלויה במחשב ובגירסת. הגלליון. לפעמים אנו עלולים להמצא, בבלי דעת, במצב שבו המחשב נצרך למחסנית אך זו מלאה. במקרה כזה נקבל את הודעת ה אסאאם 8 8ת05ה | שה₪8 00סך מאחר ולאה תמיד דרוש נוהל זה רצוי מפעסם לפעם לנקות את המחסנית - ביחוד כשמפעילים לולאות. פקודת המקרו שמנקה את המחסנית מכל מה שיש בה היא [1ז 18 )+ ואיננה מקבלת ארגומנטים. | את הפקודה הזאת נכון לכתוב אך ורק בתחילתו של מקרו שמגיעים אליו על ידי הפקודה (שתגס). שכן אחרי פקודה :ו מתחילה תמיד שרשרת פקודות חדשה. לעומת %זאת אין להפעיל פקודה זו כחלק משרשרת פקודות מקרו שהתחילה על ידי קריאה למשפט שירות או בנוהל לולאה ללא התפצלות על די (תסחגזט). 3 ארגומנטים ב | ...0 עד כאן ראנו את הצורה הפשוטה בותר של לולאת התניה כאשר המקרו |( .. א) מקבל כל ארגומנט שנרצה. | דוגמאות חשובות לארגומנטים במקרו הזה . פונקצית התניה בתוך מקוו התניה ((1])4,0,0 ]1) כאשר % ו 8 וכולים להעשת מספרים או טקסט ‏ (פ0]8><5 כשב 161 יש משוואה חיה הבוחנת התרחשויות בגיליון [1611=0 11) 13 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות 4 תרגיל חשיבה ופיתוח עד כה ראעו איך כתיבת מקרו חובקת מרכיבים שונים בגיליון בנוסף לפקודות המקרו הספציפיות. | למכלול המשלב חיבור מקרו עם מבנים בגיליון קראנו - אינטרה מקרו. כאן מוצגת לפני התלמיד בעיה של ממש שפתרונה יעזור בקטע חשוב בעיבוד נתונים תוך גיליוני. פתרון מופיע בסופו של פרק זה. נתון גיל:ון אלקטרוני ובו לוח עס נתוניס. למשל, כל שורה היא נקודת :ישוב בארץ ובעמודות יש פרטים כמו שם הישוב, מספר התושבים, מספר בתי הספר או כל מה שתרצו. הלוח ממוין מראש לפי סדר הא"ב של השמות. רוצים להוסיף עוד שורה בשביל יישוב חדש. רביסם פשוט מוסיפים שורה בסוף וממינים מחדש. | אלא שמיון של לוחות גדולים לוקח זמן רב ויכולים להווצר שיבושים במשוואות ובהגדרות התחומים. נוהל חלופי הוא "לרוץ" על פני השמות, לגלות את המקום המדויק בו צריך השס החדש להופיע ולהכניס שורה עי"* ה זואו כתוב את חיבור האינטרה מקרו לביצוע המטלה הזאת כאשר בסיס הנתוניס הנתון הוא בן עמודה אחת ומספר שורות דוד חייסם טובה ישראל כוכבית <--- 8181 מרים נועס נעמה פנינה תמר 5 התניה עם (.. תסקס+) בפרק הקודם למדנו כי נוהל ( .. 9ק9) לעבודה עם 4501 מותאם גם לפעול כהתנמיה. | נביא כאן דוגמה נוספת ליישום המקרו הזה כלולאת התניה. 14 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות איור ‏ 5.01 הגנה מ ה עת ק ה ל א הוקית ו ₪[ אי ] ₪ שו ה ו א (1 ם0ם8ז5) ( ,161 1164 ת6ק0) 0 [01056+ [2 תסתגזס) ([1 תסתגזס)(1 ק1()066 ק066+(1 ק1[)066 ק1)066 [)וטף)[6וזסת) 2 (מזטו0)76זק.6006ץ 1 : 61 16 5 אחת הדרכים להגן מפני העתקה לא חוקית של גילשון היא הקמת נוהל אוטומטי שבעזרתו "ודע" הגילון .- ברגע שנשלף אל המסך -. אם הוא נמצא במחשב הבית שלו או במחשב זר. לשם כך מבצעים את הפעולות הבאות. במחשב הבית מבצעיס את הפעולה (, 61 11008 מ6קס) +01086[ כאשר ב 8:₪68א₪6 כותבים אשטה שס קובץ שרוצים. | לאחר מכן עוברים ל 50% ומבצעים (רצוי בעזרת תוכנת שירות) הגנה על הקוב ה%ה כך שיהיה גם קובץ חבוי (60ם) וגם לקריאה בלבד. נוהל פתיחת הקובץ מבטיח שיהיה זה קובץ ריק. | אח"כ חוזרים לגיליון וכותבים את משפט המקרו שבאיור |5.0. שסם המקרו :היה וכתוצאה מכך :פעל אוטומטית מיד עם הופעת הקוב על המסך. כתוב את סדר הפעולות אם הקובץ מופעל ממחשב הבית. כתוב את סדר הפעולות אם הקוב מופעל ממחשב זר. הקם את האינטרה מקרו הזה והפעילו. איך מפסיקיס פעולה של לולאה אין סופית? צמד המקשיס 866 וזוס המ קרו ( אי קיש שי ) מפיק ציפצוף הארגומנט % יכל לה:יות 1 2 3 או 4 והוא קור ב צינשא תיוי טנורן האפ צר ף 15 תורת המקרו בלוטוס ותואמ:ו חלק א: יסודות מה ההבדלים בין ההתניה עם 2 ... ) לבין ההתניה עם ( .. תשקס)? 1 באחד (אה?) התלות היא באירוע ספציפי ובשני התלות היא באוגומנט שאפשר לכתוב בו מה שרוציס. 2 באחד (אה?) אס התנאי נכון :בוצע המקרו שכתוב מימין באותה שורה ואילו בשני אס התנאי לא נכון יבוצע המקרו שכתוב מימין באותה שורה 6 התניה עם ( .. זסזחסםס) כל פעילות אנושית משולבת בטעושטת וכך גם השילוב אדס-מחשב. החוכמה היא להכיר מראש בעובדה הזאת ולהתכונן לטעויות. וכדי להיות מוכן צריך כלים שיאפשרו . גילוי ההתרחשות של טעות, %*יהוי מקור הטעות, ותגובה מתאימה.| טעות נפוצה בעבודה עס מחשבים נוצרת כאשר מסיבה כל שהיא המדפסת לא פועלת. טעות נפוצה אחרת היא כאשר מבקשים לבצע פעולה בכונן 4 והכונן איננו מוכן. | פקודת המקרוו זסח6 ה0 מטפלת בטעויות כאלו. [ע,א זסזז6הס) אם במשפש מקרו צופים אפשרות של טעות משלבים במשפט, לפני המקרו שעשוי לגרום טעות, את פקודת המקרו הזאת. למשל (וטףז ד 1,1(/0)686[8:1// זסזז6מס) לפני שמירת הקובץ בכונן א. לכל אסא₪8 מוגדרת מראש הודעה שמופיעה על המסך כשהטעות מתרחשת. הארגומנט הראשון (לא חובה) מציין כתובת בגיליון (כאן נשטש) שלתוכה תיקלט ההודעה. משתמשים בארגומנט הזה כאשר רוצים לידע את המפעיל באשר למה שקרה. כאשר סוג הטעות לא צפוי מראש אפשר להשתמש בהודעה שנקלטה לייצור התפצלות מותנית אל מקרו שיטפל במצב החדש שנוצר. בדוגמה הנוכחית ההודעה הצפויה היא ץז 01 6עוז6 אפום הארגומנט השני הוא שסם תחום של משפט מקרו שמגיב על ההתרחשות של טעות והוא ארגומנט חובה. אם מתרחשת טעות תהיה התפצלות של המקרו בדיוק כאילו השתמשנו בפקודה ( .. השתאט). למעשה אפשר לומר כי הפקודה 60 0 פועלת כהסתעפות המותנית בהתרחשות של טעות במהלך ביצוע המקרו. מהרגע שנכתבה הפקודה בתוך משפט המקרו היא תקיפה עד שתתרחש טעות,. או עד שתתבטל על :די פקודת (חמתס) ללא ארגומנטים או עד שתופיע במשפט פקודת ([... זסח6חס) חדשה. 106 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תרגיל ‏ 5.02 הסתעפות מותנית בהתרחשות של 08ספ5חם 8 ה יפ כ[ ₪[ 7 26 [: .| אר אי (ווף) 7 (61 ב א16) (1(/156)650, 1581 זס דוס תס) ל 1 (7 [6ח8זס) (610816 1+ [?) (1ק5וא )77 (1581א3026א [קפוא 6 1 2 1 ==> בדוק את כונן א ואח"כ הקש אפזאט 1582 4 (תזט!6ז)1אש.8:1 61ות16%8וע | |5 הקם את האינטרה מקרו מתרגיל 50 בגיליון והפעל אותו באופן רגיל ובשלבים. הפעל פעם אחת כשהכונן פתוח ופעם שניה כשהכונן סגור ומכיל דיסקט. כתוב את סדר הפעולות כאשר לא מתרחשת טעות. כתוב את סדר הפעולות כאשר מתרחשת טעות. הוסף למשפט ציפצוף על ידי משפט שירות בשסם 860 והפעל. מצא על ידי ניסוי מדוע (6םגאש6ות)(60)א₪/ ולא (₪61 גאש6ות)₪/ כדי שהשמירה תתבצע בין אס הקוב קייס ובין אס איננו קייס. 1 לולאת תפריט אין סופית בפרק ג ראינו כיצד מקימים תפריט פקודות כלולאה (? בסת8זס) (1טמ6)/ |[64טמ6ם ) [7051811+ 2 אינטראקטיבית אין סופית. לולאה זו מנתבת את המשתמש בתוך מערך פקודות מוכן מראש ומה שלא יעשה ימצא את עצמו מבצע אחת מהאופציות או מול תפריט הפקודות. ‏ כדי להכנס אוטומטית לנוהל זה עם הופעת הגיליון על המסך נותנים ל ט שס נוסף טוכפי שכבר למדנו שם זה יפעיל את משפט המקרו מיד עס שליפת הקובץ ותפריט הפקודות *יופיע באטור הדו-שיח מוכן להפעלה. 2 קישור מסך קלט עם תפריט בלולאה אין סופית בקליטת נתונים אנחנו מכירים שני נוהלים עקריים.| בנוהל האחד מוליכים את הסמן, ידנית או על ידי שאילתא, אל התא בו רוצים לכתוב את הנתונים וקולטים אותם שם. חלק גדול ממשתמשי הגיליון נוהגים בנוהל זה שכן הוא הדומה ביותר לכתיבה בעפרון על נייר. כשמשלבים אוטומציה בעבודה אפשר לעבור לנוהל השני של קליטת נתונים - מסך קלט. בנוהל זה מכינים בגיליון מעין טופס 177 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות נוח לקליטת נתונים. המסך מאורגן בצורה נוחה למפעיל והוא איננו צריך להסתבך בתוך לוח מורכב. | לאחר הקלדת הנתונים נשתלת הרשומה החדשה במקומה בלוח בהקשת פקודה אחת. קליטת נתונים בגיליון האלקטרוני באמצעות מסך קלט מאפשרת הקמת מערך ביקורת לוגי שמעביר את הנתונים דרך מסננת הביקורת כדי להבטיח מפני קליטת שגויים בבסיס הנתונים. הגיליון האלקטרוני מאפשר הקמת מגוון בלתי נדלה של ביקורות כאלה למעשה אפשר "לתפוס" כמעט כל שגיאה שניתן לדמיין מראש. דרך נוחה לייצירת מסך קלט היא הפעלת הפקודה ₪ וכאשר קושרים את הפקודה הזאת עם נוהל תפריט פקודות מקבלים מסך קלט למהדרין. בספר זה לא נציג את המכלול המלא של מרכיבי מסך הקלט. נת:יחס רק לקישור בין נוהל ₪/ לבין נוהל ( .. |₪6000). כדי ללמוד את הקישור הזה הבה נבחן את תרגיל 5.03. תרגיל 503 מציג אינטרה מקרו לקישור 1 ש0) (1שת6א ||גסטת6ות): בחן היטב את התרגיל והקם את האינטרה מקרו הזה בגיליונך. בעת העתקת התרגיל לגיליון יש לשים לב למיקוס המרכיבים השוניס בעמודות ובשורות אחרי שהגדרנו את התחום וַאגם וכתבנו בו את הקוים ואת האפסים נבצע קט על [גו04. כדי להקים את 166 נציב את הסמן בתא 4 (בצע 06קז1 הגה מ וגג ואחר כך 6חגא 6קהגתה 1 6ו6זס | כמתואר בתרגיל בדוק שהעתקת את התרגיל במדויק אל גיליונך והקמת את התחומיס כפי שלמדנו בפרקים הקודמים. | שמור את הגיליון מספר פעמים במהלך העבודה. עכשיו בצע את הדברים הבאים וענה על השאלות. הצב את הסמן בתא הראשון של וגג והקש + ווא. מה התרחש? הקש על המקש 86. מה התרחש? הקלד נתוני דמה ב וַגּגפ. בסיום הקש א₪. מה התרחש? בתפריט הפקודות בקש "קליטה ו". אישה שינוייסם התרחשו בגיליון והיכן? המקש 86 מופעל כאן כנתב. כשרואים את התפריט ורוצים לקלוט נתונים מקישים 6 כשנמצאים במצב הקלדה ורוציס לקבל את תפריט הפקודות - מקישים ₪6. 18 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תרגיל ‏ 5.03 קישור מסך קלט עם תפריט בלולאה אין סופית ו ו הש מק | ועו ימ ו שו רו א | 2 2 3 5 6 שש 46 %5 4 33 42 41 שס משפחה |8 | 2 780901 | רחובות ד | מריס שמואלי פרטי 9 7 50557 חיפה | הגן 2 דוד | היים רחוב ומס || יישוב | - 11 מיקוד 12 טלפון 133 5 | 0 ומשו אי ]א ] .םר אש [ייך (2 ב6ח8זט) 7 1(/7128181 טם6]/ |[04טמ6ת ) [105181+ 2 (41 ב0ם8ז0)ם!וא/ 7 7 61ם11)ז/ 7 28181 (2010 ) [6 ו סמ +6וא/ פ (ט ם0ם4זט)(35) 7 7 08181/ז/[31()6) 7 208361 (0ו20) 1 (41 םסם8זס)ז 7 8]/ 2 (וטף) [6ותסם) 3 (םזט60ז)[ט)[0ת6+)[2 6+[06ם6+ 31 (םזט)6ז) 7 (0) 7 208861 0מז/ 35 [? םסםגזט) 7 1128181/[)ז70518) 41 ו 109 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות קלוט עוד שלוש או ארבע רשומות. הפעל את המקש א8 ממצבים שונים. הפעל את כל האופציות בתפריט בשלבים ולא בשלבים. מדוע הקשה על 86 פועלת בחיבור מקרו זה כפי שהיא פועלת? בשביל מה צריכים את משפט המקרו 44" מתי נסתעף אליו ומתי נסתעף אל שי מה ההבדל ביניהם? מדוע צריך התחוסם 441 להיות בפורמש 6שוסזקחט? ההקשה על 86 ממצב שהגענו אלו ע"י ( .. ו904ה) משחררת את התפריט והמחשב ממשיך לקרוא תוים במקרו שמימין ל ( ... ||6804מ). הפקודה שנמצאת שם היא -₪44/ ולפיכך עוברים מיד למצב שבו מתאפשרת הקלדת נתונים אבל ניתן להניע את הסמן רק על פני תאים שהוגדרוהו מראש וסקתט ונמצאיס בתחום וַגּג. במצב זה אין כל אפשרות להניע את הסמן אל מחוץ לתחום גַגּוגם. כשנמצאיס במצב זה הקשה על 8% מבטלת אותו, אלא שכאן המקרו מסתעף אל ש וחוזר ומפעיל את תפריט הפקודות. כשמסתעפים אל ש מקבלים תחילה את התפריט ואילו כשמסתעפים אל משפט 41 מקבלים תחילה את מצב ההקלדה. בצורה :ו יצרנו לולאה אינטראקטיבית אין סופית עם אופציה להניע את הפעילות מכטשון התפריט אל כוון ההקלדה. או להפך. 4 לולאות סידרתיות חלק נכבד מהמטלות בגיליון האלקטרוני ניתן לאוטומציה יעילה בעזרת הלולאה הסידרתית ומשוס כך חשיבותה מרובה. את המיומנות בהפעלת הטכניקה הזאת נפתח בהדרגה ומומלץ לא לדלג על שלבים במהלך פרק זה. תחילה נכיר ‏ את מרכיבי הלולאה הסידרתית. אחיכ נלמד להקימה בשלבים על ידי פקודת המקרו ]) ₪ ולבסוף נלמד להפעיל את הלולאה על :די הכקודה )0 התרגילים בהמשך מותאמים לכל שלב בהסבר ומדורגים לפי רמת המורכבות של המטלה לביצוע עד שמגיעים לבסוף לטכניקה של לולאות מורכבות . הפעלת לולאה מתוך לולאה. הלולאה יותר משהיא טכניקה היא דרך חשיבה בניתוח בעיות שמובילה לפתרונות אופרטיביים. | הבה נבחן שנית את הדרישה מתרגיל 501. בתחוסם שנקרא 5481 והמשתרע על פני מספר שורות בעמודה אחת רשומים מספר שמות ושורות רווח בינהם. רוצים לכתוב קויס (--.) במקום הרווחים. 110 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תרגיל -5.04.1 מייר 3 ל 3 < ה לול א ה ה סי דר ת ית הולכת ‏ סמן בפועל ו הר ₪ | א | יא ₪ יו 6 כ | ה 7 03081 (₪6()2010 0ת) 7 (1,0ז6)הטס00 166 2 1 [2 ת0ח8זס+[1ק510 < 1ז16תטס0 ]1) 7 [1+1ז16תט1,00ז6ותטס60 661 1 2 [1 תסחגזט)[6) 7 7 101ק0/(""= ("15ת16תסס")זס1תוסק!!6006 ]1 3 (1 הסתגזס)(0) דוד |4 | (ווטף) 7 28181 (2010) (6 מזסם) 7 8181 זח/ 2 5 0 1 חנה (0%8)08641ז6) --> 14 1ך0 דן 7 1 (8 | 9 10 גלי |11 2 | עופר |13 | |14 | מריס |15 | |16 | 17 ₪7 ב . נניח שהרשימה כתובה על דף נ"ר ומבצעים את העבודה בעשרת עפרון. כשנתרגם את הדרישה לסדר פעולות נקבל: 1 גש אל גַגס 2 גש אל השורה הראשונה 1 אם הסבב האחרון בוצע - הסתעף אל 31 2 אם הסבב האחרון לא בוצע . 1 כתוב בה את רצף התוים: -- 2 נוע לשורה הבאה 3 הסתעף אל 21 41| 817ז/ 2 2818117 [2010) (6תסם+ 3 (נטף) בבוקר בבוקר מגיע הנהג למגרש החניה בקצה העיר, נכנס לאוטובוס שלו, מתניע ווצא לתחנה הראשונה בסיבוב שלו. תחנה אחרי תחנה הוא עובר במסלול סיבובי שמחזיר אותו אחרי הסבב הראשון לתחנה הראשונה. בקופתו הצטבר סכום כסף ולפמ 11 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות שימשיך בסבב השני הוא מוסר את הסכום לאחראי. וחוזר חלילה פעם אחרי פעם. עד מת(1671-1הט28181,0,00)א₪106 ]1 3 3 (1 הסתגזט) 7 [01וק,1- [ז16ה41,0,000ו3 וטק) דוד |4 | (זוטף) 7 [גוגסזוז 2 |5 . 0 1 חנה |6 (60708)]2861) -- > 14 ו דן | 7101 3% 9% | |פג | גלי |11 | 12 עופר 3 14 מריס |15 16 17 18| 0 19 הת בין שני הנוהלים הללו יש מספר הבדלים מהותיים ומבנייס חשובים שעומדים עליהם כשמשווים בין השניים. חשיבות מיוחדת יש להפעלת הלולאה הסידרתית בשילוב עס הולכת סמן לוגי מכיוון שבדרך ו משלבים את מונה הפעימות כארגומנט דינמי בפעולה המתבצעת כל פעם. כללית אפשר לאמר שיש לנו כאן מבנה של (שו=ץ כאשר א הוא מונה הפעימות. בהמשך נלמד להשתמש בעיקרון זה לביצוע מטלות מורכבות בפשטות ובמהירות רבה. עד כאן למזנו את העקוונות והמרכיבים של לולאה סידרתית והשתמשנו בפקודת המקרו |( .. ₪ כדי להקים את הלולאה. אולס ישנה פקודת מקרו שמפעילה לולאה סידרתית בצורה אוטומטית. 13 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות 5.04.3 ליגרת‎ לול אה סידרתית ‏ עם ‏ ( 0 :0+ השוע זר ו צר | ביס ]ו[ וע [והב | |נרה ו [ווטף) 7 1,1(/703181ק1,516ק1,510711,510ז16תט60 זס]) (6מסת) ל 1 | (תזטו6ז) (""< >(1-1ז16הט28181,0,00] )166% ]1 1 2 (חזטו6ז) 7 (1671-1,2101ה3181,0,008 וטק+ [3- | 01 דוד [|4 | 1 ונ | (0%5)28141ז60) >--‏ 14 1 חנה [6 | 1 11[ דן 7 161 8 מו 16| גלי |11 | 12 עופר 3 |14 ]| מריס |15 | 6 | 7 | ל |18 [9 | 1 ||20 | המבנה והמטלות של תרגיל 5043 מוכרים כבר משני התרגילים הקודמים. מהתרגילים הללו רואים בעליל שכל מרכיבי הלולאה הם למעשה ארגומנטים. ואמנם ישנה פקודת מקרו שמקימה ומפעילה לולאה סידרתית באופן מעשי כאשר כל המרכיבים מופיעים כארגומנטים. בפקודה זו מלת ההפעלה ₪ מכניסה את המחשב לנוהל הלולאה ואחר כך יש חמישה ארגומנטים. (ץ,1ק1,516ק0ו5, 51301 )טס + ₪ ו 7 וס (חזטו ?8 41 411 (חזטוטז8 4 ]ו (מזטו6ז 8[ ]1 (חזט60ז84 ]4 ]40 (חזט!6ז4 [חזטו6?) (חזט)6ז) [חזט)6ז) 5 = 2 ₪ ןְ 4 1 ו 3 = הו 77 ן 2 = 1 | 0 רק 0 01 501 ונ = 14 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות [16ה2%,ק%ו0,5ו5,|זגו5 ז6) ג 0 6 מונה פעימות ארגומנט זה חייב להיות שס של תחוס והוא מעין מכשיר מכני או אלקטרוני שסופר התרחשות סידרתית. דהיינו, ‏ כל פעס שמופעל משפט המקוו ששוכן בכתובת אַחג8 (האוטובוס מתחיל סבב) מוסיף המונה את המספר אחד למספר שכבר רשוס בו כלומר עס התחלת הלולאה (על ידי הפעלת הפקודה ( .. זס)) מתחיל המונה לרוץ מאפס. כתוצאה מכך מקבלים סידרת מספרים 6 וכבר ראינו למעלה כיצד אפשר להריצ סמן לוגי כפונקציה של מונה הפעימות. את מונה הפעימות הזה אפשר להריץ במגוון רחב של צורות התחלה אפשר לאפס את המונה כך שיתחיל מאחד או מ 7 או מ 5% או מכל מספר אחר שרוציס ארגומנט זה חשוב אס למשל רוציס להתחיל להפעיל את משפט המקרו מהשס ה 7 ברשימה. אין חובה להקים שס תחוםס לארגומנט הזה ואפשר לכתוב את המספר שרוצים כארגומנט השנ אולם א% מאבזיס את יתוון המודולרשות שמאפשר, בדוגמה זו, להתחיל כל פעס שמריצים את הלולאה משס אחר. לכן מומלץ תמיד להקים תחוס גם לארגומנט הזה מעצור בעת ביצוע הלולאה משווה המחשב ללא הרף את המספר שכתוב בארגומנט הזה עס המספר הרץ במונה הפעימות. ברגע שהמספר במונה הפעימות גדול מהמספר במעצור יפסיק המחשב לבצע את הלולאה וימשיך לקרוא את פקודות המקרו שכתובות באותה שורה המלמץן ₪( 24 ס). כלומר, במעצור כותבים את מספר הפעמיס שרוצים לבצע את הלולאה. גם כאן אפשר לכתוב את המספר במקוס הארגומנט וגס כאן רצוי מאוד להקיס שס תחום עבורו והארגומנט יכל ליות כל מספר או משוואה שרוצים. צעד למעלה ראינו שהמונה סופר בקפיצות של אחת. ‏ אבל אפשר גס לכוון אותו כך שיספור בקפיצות של 2 או חמש או כל מה שרוצים. | בדרך כלל רוחב צעד = 1 אבל אס נרצה לבצע את המקרו על כל שס שני נכתוב 2 בארגומנט הרביעי הזה, כתובת למקרו הכתובת בה כתוב משפט המקרו שיופעל כל פעם. משפט זה הוא משפט שירות ולכן יסתיים בפקודה (חשט). 115 ז07)) 60 7 ק 00| 8 ק 6 | 5 6 םמ גת תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות הקם בגיליונך את האינטרה מקרו שבתרגיל 5.43 הפעל את המקרו מספר פעמים באופן רגיל ובשלבים. בצע שוב עס ערכים שוניסם בארגומנטיס. לפני כל הפעלה כתוב "ציור" אחר ב שת כדי לראות את המתרחש. התרגיל הבא מלמד כיצד להפעיל לולאות משולבות אחת בשניה. התרגיל מוצג במספר שלבים: נתונים, הגדרת דרישות ופתרון. תרגיל ‏ 5.05.1 לולאות ‏ משולבות להדפסת מדבקות נתוניס יא | תי | 6 | 8 | 4 17 | 2 | רשימת שמות וכתובות [3 | 4 שם רחוב יישוב 5 | שששששםשם ש ם שששששששםםש שששששםש ש 6 |בך דוד הרצל 12 תל אביב 8 דן שמואלי | בורלא ?ו ירושלים - |9 | ארקין שלמה יפו 87 ירושליס |10 | גלילי הכרמלי 11 תל אביב 11 אשל זיוה גמלה 7 חיפה |12 | גולני חנה ת.ד. 103 רחובות 13| שובל בני אילת 15 רחובות |14 | דן חניתה הארזים זז | נתניה [15 | אסתר גניורד ב תל אביב ‏ |16 17 , 1 | ]9 | עשר ל |20 | 1 ו ופי ץע |[ םת | ₪ ו 1 בן דוד 2 מבנה מדבקה --- > |הרצל 12 3 תל אביב 4 5 6 1תוזק 7 8 116 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות וש רשימת שמות וכתובות בתחום שנקרא גַָגגם. הרשימה ערוכה במבנה של רשומות ושדות. רוצים לשלוף את הרשומות הללו ולהדפיס אותן על מדבקות במבנה של מדבקה. העתק את הנתונים אל הגיליון וכתוב את החיבור שיניב את התפוקה הזאת. התהרג?ל 5.05.72 לולאות ‏ משולבות להדפסת מדבקות פתרון 8 וי [ו-] ₪ | ₪ | 7-2[ שה מ (הושף) (1,1ק1,516ק0ו1,819711,5זטו טס זס]) ל 1 (201672,618712,51002,51002,2) זו 1 [2 | (חזטו6ז) 7 (11תו? %חג1ס) ((6)0,0,02 691 +שסת(6 811א) 7 1)חוזק זוז/ 4 4 ((1071ח 00 (1612,3תטס0) )00 מ 69 -2, 128181)א6 0 69 (3 1072 טס )00 ו 6 0, 1+ תוזת וק 2 |4 | 5 6 | 7 [תזטוסז) כתחליף לפקודת ההדפסה מופיעה כאן 1 פקודת ‏ המקהה 7 .> )ובא בהגיעו 0 1 |7 לפקודה :ו ימתין המחשב את הזמן 1 )ץצ ---> 8 1 |8 | הרשוס בארגומנט ורק אח"כ ימשיך לבצע 1 1 |9 | את המשך משפט המקרו 02 | 10 | 0 2 |11 | 1( )60 ---> 2 72 |12 13| 2 1 14 נתאר את סדר הדברים שצריכים להתרחש כדי שהמטלה הזאת תתבצע. מוליכים סמן אל הרשומה הראשונה ברשימת השמות מציבים סמן על השם ברשומה הראשונה מעתיקיס את השם אל השורה הראשונה במדבקה מוליכים את הסמן הלוגי אל העמודה הבאה מעתיקים את הרחוב והמספר אל השורה השניה במדבקה מוליכים את הסמן הלוגי אל העמודה הבאה ב גַָגּגכ מעתיקים את שם היישוב אל השורה השלישית במדבקה מישריסם את הטקסט במדבקה לימין מדפיסים את המדבקה שואלים אס זאת היתה הרשומה האחרונה, אם כן מפסיקים אחרת מוליכים את הסמן הלוגי אל הרשומה הבאה וכך הלאה כ לצ ו ו - 00 ₪ 00 04 00 כ 2 15 [(6)0,0,02 011 + * 0ם ₪ + המתן מהרגע הנוכחי [אסח6] 0 שעות, 0 דקות, 2 שניות [(60/86)00,02] 17 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות מהתאור הזה נראה בברור שיש לנו כאן שתי לולאות - אחת בתוך השניה. הלולאה הראשונה מוליכה סמן לוגי על פני הרשומות ברשימת השמות. כל פעם שמגיעים לרשומה חדשה מתבצעת מטלת ההדפסה וכך עד סוף הרשימה. גס מטלת ההדפסה מתבצעת על ידי לולאה. תחילה יש להעתיק את שם הנמען מהעמודה הראשונה ברשימת השמות אל השורה הראשונה בתחום שממנו תודפס המדבקה. אחיכ צריך להעתיק את הרחוב והמספר אל השורה השניה במבנה המדבקה ולבסוף מעתיקים את שס היישוב אל שורת המדבקה האחרונה ומדפיסים. עכשיו חוזריס ללולאה הראשונה וממשיכים עד שגומרים לעבור על כל השמות. שתי פקודות המקרו | .. זש) בחיבור זה מבצעות למעשה רק מעקב אחרי מספר הפעמיס שכל דבר התבצע ומעדכנות את מוני הפעימות. העבודה העיקרית - הכנת המדבקה להדפסה . מתבצעת על ידי פקודת המקרו ( ... אק) בפיסקה 2 בחיבור המקרו. 7 [(1ז16 000 (1612,3ה008 )₪00 6 -23181,2 )1068 (2,3ז16תט600 )₪06 11,0,6תוזק |טקץ נבחן צעד צעד את מבנה הארגומנטיס בפקודה זו. מלת ההפעלה -. שיס ווק איפוא לשיס - בתחום שנקרא נ1מות 1וז בעמודה מספר 0 0 בשורה שמספרה מחושב על :די בו (1612,3םו00)60 מז 69 הסבו לכל נמען יש שלוש שורות במדבקה כמספר העמודות עס נתוניס שיש לו ברשימה לפיכך פעולת ההעתקה צריכה להתבצע 3 פעמים לכל נמען. בתרגיל זה מתחילים שני המוניסם מאפס ולא מאחד. מכוון שכך נוסחת המעצור היא מספר השורות במדבקה פחות אחד. כתוצאה מכך :כול המונה השני לקבל רק את הערכיס 3 2 17 0 כשהמונה השני מקבל את הערך 3 הלולאה השניה נפסקת וחוזריסם לבצע את הלולאה הראשונה. לכן מטלת הלולאה השניה . העתקה . תתבצע רק כשלמונה ערכיס 2 1, 0. כפי שראינו בפרק א הפונקציה (ש)6₪94 מפיקה את השארית מביצוע א חלקי צ. ולכן .. כאשר המונה השני הוא 0 מקבלים שארית > 0 מ 03 וזה יהיה מספר השורה במדבקה אליה יעתק השס. כשהמונה הוא 1 השארית של אן1 היא ן וזה יהיה עתה מספר שורת המדבקה שתקבל את הרחוב. וכשהמונה יהיה 2 יקלט היישוב בשורה האחרונה במדבקה. 18 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות מאיפה לקחת את הנתונים . נפעיל את הפונקציה --> )א69106 בתחוס שנקרא 5381 המכיל את רשומות הנמעניס ,21 נתוני הנמען בבסיס הנתוניס כתוביסם בעברית מימין (00)0001612,3 וח 2-69 לשמאל. לכן השורה הראשונה במדבקה צריכה לקבל את הנתון מהעמודה האחרונה ברשימת השמות. כפי שראינו למעלה נותנת פונקצית השאוית של המונה השני את הספירה בסדר עולה החל מאפס. לפיכך צריך להפחית את תפוקת משוואת השארית ממספר העמודות | כאשר עובדיס עס מטריצות נתוניסם המסודרות משמאל לימין משתמשיס במשוואת השארית בלבד. הארגומנט הראשון בפונקצית האינדקס הוא מספר העמודה ((1ז16מטס 6 ממנו ישלף הנתון והוא מתקבל מפונקצית השארית של המונה השני כפי שראעו זה עתה הארגומנט השני מציין את מספר השורה כאן הוא פשוט הערך הנוכחי של המונה הראשון. מונה %ה מתקדסם פעסם אחת עם כל פעס שמודפסת מדבקה. ומשוס שהלולאה הראשונה מתחילה גס היא מאפס אזי המדבקה הראשונה תקבל את הנתוניס של הנמען הראשון ברשימה וכך הלאה בסעיף 5.2.44 בעמוד 164 הצענו לתלמיד תרגיל חשיבה ופיתוח. עתה יש בידינו כל הכלים לפתרון. נתון גיליון אלקטרוני ובו לוח עס נתונים למשל, כל שורה היא נקודת יישוב בארץ ובעמודות יש פרטים כמו שםס היישוב, מספר התושבים, מספר בתי הספר או כל מה שתרצו. הלוח ממוין מראש לפי סדר הא"ב של השמות. רוציסם להוסיף עוד שורה בשביל יישוב חדש. רבים פשוט מוסיפים שורה בסוף וממיינים מחדש. | אלא שמיון של לוחות גדולים לוקח זמן רב ויכולים להווצר שיבושים במשוואות ובהגדרות התחומים. נוהל חלופי הוא "לרוץ" על פני השמות, לגלות את המקוס המדויק בו צריך השם החדש להופיע ולהכניס שורה ע"י -זושו. כתוב את חיבור האינטרה מקרו לביצוע המטלה ה%את כאשר בסיס הנתוניסם הנתון הוא בן עמודה אחת ומספר שורות 1%|(9 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תרגיל ‏ 5.06 הוספת רשומה לפי האיב ללא מיון | ל ןי אס שה ] -ם 1 זו (2 ה0ח8זט)[1,1ק1,514711,51001,816ז16ה 60 זסן) 7 (61מגא,521א 201!2001) 2 7 (0671 608|0ז) 1 (חזטזז) (61 1 8א = > (1ז10ה61066%)28181,0,008 1 (4 הסת8זס)(3) 7 (4671 )זוא/ (4 הסהגזט) 7 (6) 7 08181 0חז/ 2 (תזטו6ז)(0< 1ז0)הט60 ]1) 3 (תזט)0ז) 7 (6) (0ה6[)6). (5ט) 7 8181 0תז/ (ט) 7 08181 (סוסק) (זוטף) 7 41ו3זח/ 7 (61מ 618 הטס81,0,0ו3 שת 4 1 חגא 0 1 0 1נ 411 )0( ---- > 8 501 1 1 = שם פרטי לעברית...פד + ווה | 1פטוא "[ תזטז) "8 (0, 1671 ת טס + (8181 2 "אוסז")9001 )א ת6951 6"6"+ -- > [תזטו6ז)017/ 071 דוד חיים טובה ישראל כוכבית" <--- 3)41כ מרים נועם נעמה פנינה |=| | =[ =|--| | | ₪| = ם| ₪ שג =[ ש| 6 מ ]מ [[ט מ[ 26 כשיש רשימת שמות ממוינת לפי סדר הא"ב ורוצים להוסיף שם חדש בוחנים שורה שורה ומוצאים את השורה שהשם הכתוב בה יותר גדול (במשמעות של ב > א) מהשם החדש. בשורה זו מבצעים 168 66מזסא אס וכותביסם בשורה החדשה את השס החדש. אם השס החדש צריך להיות ראשון או אחרון ברשימה נפעל בכל מקרה בצורה שונה. התקן את האינטרה מקרו הזה בגיליון והפעל אותו לקליטת שמות שונים. עבור עליו בעיון ומצא את כל מה שמתרחש כפונקציה של הערך הנוכחי במונה הפעימות. מונה הפעימות מספק מידע רב לגבי התרחשויות שונות במהלך ביצוע הלולאה הסידרתית. השווה את מה שגילית עם הרשימה הבאה. 120 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות רשימה זו מתארת את הפונקציות של מונה הפעימות לפי סדר הופעתן במקרו. 1 ארגומנט ב (... ₪) לשס השוואה עס המעצור 2 משתנה במשוואה שכתובה ב זַז4א. בצורה זו מקבליס את כתובת הת א הנוכחי לצורך ביצוע פקודות תפריט כמו זוא מבלי להציב שס בפועל את הסמן. 3 ארגומנט בפונקצית הו לשליפת תוכן התא לצורך השוואתו עם השם החדש. 4 מבחן בהתניה הבודקת אם השם החדש צריך לה:ות ראשון ברשימה 5 ארגומנט במקרו ( ... שן) כדי לדעת איפה לכתוב את השס החדש כיצד יודע המחשב שהשם החדש צריך להיות האחרון ברשימה? אס הלולאה הסתיימה ולא נמצא ברשימה שס יותר גדול מהשס החדש אזי השס החדש הוא הגדול ביותר וצריך להיות אחרון. | משפט 2 מבצע את הנוהל המקרה כזה וההפניה אליו על ידי (2 ממפט) מתבצעת אחרי היציאה מהלולאה בתרגיל 5.066 חייבים לבצע 7686 על הצ לפניר שממשיכים כדי שהכתובת תתעדכן אחרי קפיצת מונה הפעימות משתמשיס רביסם רוצים להדפיס דוחות שונים מנתוניסם בגיליון אחד. לאחר עיבוד הנתונים בגיליון מתקבלים דוחות שוניס. פל ‏ זוה במבנה שונה, כל דוח במקום אחר בגיליון ולכל דוח שס תחום משלו. תרגיל 507 מדגים חיבור אינטרה מקרו לביצוע המטלה הזאת. חיבור זה משלב מספר נוהלים, כל אחד מהם נלמד עד כה בנפרד. * לולאה סידרתית על :די (.. זס) * ארגומנט דינמי מוחדר לתוך משפט מקרו כדי להזץ כל פעס את שס התחום הבא להדפסה * שליפת שם לוח להדפסה כפונקציה של מונה הפעימות * אם נפסקת ההדפסה עקב טעות מדפסת (נגמר הנייר למשל) עצירת המקרו ואחרי תיקון הטעות המשכת ההדפסה . אוטומטית מהמקום שהסתיימה הקס את החיבור בגיליון והפעילו באופן רגיל ובשלבים. סגור את המדפסת תוך כדי הדפסה ובחן את נוהל הטיפול בהתרחשות הזאת. כתרגיל נוסף, הקם אינטרה מקרו להדפסת מספר עותקים לפי דרישה מתחום הדפסה אחז. 7 (א 60400ז) המחשב יבצע פעולת (06) לא על כל הגיליון ‏ אלא אך ורק על התחום א. כדי שתפעל חייביס לכתוב - אחרי הפקודה 11 ךָ 7 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות תרגיל 5.77 הדפסת דוחות מתחומים שונים בגיליון 4 | שי ע זו שר | > 5 17 6 ל (ווטף) 7 (1,2ק1,516ק1,518711,810 00161 זס)) 1 (תזטוסז)ףקקג 7 (11חוזק )זקק/(3,1521 זסזזסתס) 7 (11הוז? 608|0ז) 2 (1 מ6חגזפ) (10616306) [?) (1ק866+(1ק5וא 6 7 [0581800522א,1521א 166) (1671מט11,00ז8ו5 ו6ו)/ 3 | 8 | = 66 דוחות שוניס להדפסה במקומ (תזט!2()?6 2()0600 קססט)(1 ק66ט)(1 ק66פ+ "[םזטו6ז)"28181,1(8, 1זס)תטס6)קט100ש60 --- > 1 בדוק מדפסת ואח"כ הקש אדא | 982 > --- 691098)28)41( 104 26 3 66 אוס,61 וח 60ח1 4 םקות ססה 1 5 ה 0 ץ 5 6 ודו 60מ1 0 12 א61,0 1 160 אחד 8 1 7 1 ק060) | 36601 |1חחץ 0 1 1 5 01 [1 | 1 שוניס ‏ עס שמות 0 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות פרק ו: שויב - שליטה ובקרה 1 הבעיות בשטח הגיליון האלקטרוני הוא כלי עבודה המגביל את התפוקה אך ורק ביכולתו של המבצע. והדברים אמורים במגוון הדברים השונים שניתן לבצע, בסוגי הביצועים וברמתם המקצועית. מטבע הדברים יש כאן תנאי חממה להיוצרות כמויות אדירות של חומר ברבדים שומם. ברובד התוך גגליוני הולכים הקבצים וטופחים בגודל ובמורכבות עס הצטברות חומר ועס התפתחות התיחכום בדרישות העיבודים. ברובד הבין גיליוני הולך וטופחה מספר הקבצים לכמושות גדולות בותר. התייחסות אל מקרו בגיליון האלקטרוני כאל תורת אוטומציה מאפשרת לנו לטפל בבעיות אלה. עד כאן למדנו את יסודות תורת המקרו. ויסודות אלה הם התשתית לכל מה שנלמד מכאן ואילך. עד כה למדנו איך לשפר ביצועים בגיליון וכיצד לבצע מספר רב ומגוון של מטלות בגיליון שלא היו ניתנות לביצוע בלי מקרו. למדנו גם נוהלים לשליטה ובקרה תוך גיליונית כמו אירגון הגיליון במבנה אינטרה מקרו והפעלת משפטים אינטראקטיביים. | השליטה הבין גיליונית (על קבצים ובתוך קבצים בדיסק) באמצעות הגיליון שעל המסך חובקת עולם ומלואו ושסם באמת מתגלה כוחו העצום של המקרו בגיליון (ראה סיפרי "מקרו למתקדמים בלוטוס" בהוצאת הוד.-עמי) והיא דורשת ידע בשילוב נוהלי ‏ ]886 בגיליון ועל הדיסק. לפיכך נעסוק בפרק אה בקטע אחד בלבד מתוך המכלול הזה. לא נעסוק בנוהלי |480 אלא אך ורק בקבצי 6₪חשטא, אירגון הקבציס בדיסק והשליטה בקבצים הללו. 2 אירגון הדיסק לשו"ב בקבצי ₪0₪וסא איור 6.011 מציג תמונה לא מלבבת בותר של דיסק קשיח. תמונה זו אופינית למשתמש פעיל שעובד הרבה עם המחשב אבל יש לו בעיות שליטה בקבציס שלו. נקח לדוגמה את מחיצת הלוטוס בדיסק הזה. בכפיפה אחת שוכנים שם קבצים מסוגים שונים - קבצי תוכנה, גרפיקה, גיליונות עבודה ומה לא. נתמקד לרגע רק בקבוצת קבצי >> שבמחיצה זו. יש כאן 23 קבצים כאלו, מספר לא רב למשתמש פעיל. משתמשים לא מעטיםס מגיעים גם ל 10 קבצים ויותר במחיצה אחת כשהם מעורבים עם קבצי [ווף) 7 מזק. ץ:0 [60) א₪1/ 7 24181 (0וסש) ["מזק. ץ:0) < *.*צטש0:1,0 זו" 316 משפט מקרו זה יצא ל05פ, יעתיק את רשימת הקבצים שבמחיצת הלוטוס אל קוב פזק.צ6, יחזור לגיליון וישלוף את הרשימה אל המסך. 13 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות איור ‏ 6.0.1 מרחב הדיסק לא מאורגן 68 אסיפסא ו 6 123.0 6 1.0 .12 1.5 1 אסג. תפסאסת6 וא 50 6 1 אס2צא 1 אספה דה 6 א 0 ו .186017 סידא ב 0 באו ות .2 וז 018007 או קסד את ואו םודס 6 027 2.1 וא זה 18609.1 1א פסידזמ% 0 פת || 1אא סטש | = |אאו.2 501% | [אא.לואסטפאע 124 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות איור ‏ 6.012 מרחב הדיסק מאורגן ₪- א 0 ל , 6צאת ו --- 123023 / ו | בא טאו 55/10 ו | ו | 05 ו נא 1 מו 1 א 10 --1 פא -- ן 2.1 | וח ! 1 דאס | | | 2 | כ -= | 1א טא 05 ם מ 1.1 ת תאו 2.1 וא ,חש | 1 ות - טביבף למלוונות " ]ת6ות מסזוצת ]66ת%אז0/ 15 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות התוכנה של הגיליון האלקטרוני, קבצי תכנה לתוספים, קבצי גראפיקה, קבצי טקסט ואחרים. מה הביא קבצי הגיליון למחיצה זו? 1 מקומות וכתובות בדיסק בעת התקנת תוכנת הגיליון במחשב נוצרת מחיצה טשופ המכילה את קבצי התוכנה הזאת. הבה נבחן את משמעות הדבר הזה. מחיצה זה מקום פשי בדיסק שיש לו כתובת חד ערכית. האיורים למעלה זה מציגים את הדיסק כאילו היה מרחב תלת ממדי אין סופי. במרחב הזה אנחנו מקצים נתחים של מקום לאיכסון וקוראים לכל נתח כזה בשם. תהליך %ה מתבצע כשנותנים את פקודת ה 05 - ₪4. למשל כשניתן ב 0% את הפקודה 3 51.23 4 תח יוקצה מקום בדיסק למחיצה או. כלומר המחשב יבחר באופן אוטומטי במקום/כתובת כל שהם בדיסק ויקשר אותם עס שם המחיצה. אי אפשר לאכסן דבריסם אס אין מקום עם כתובת. בגיליון אנחנו רואיס פטית את המקום ואת הכתובת בו.זמנית. בדיסק אנחנו לא רואיסם את המקום ואת הכתובת - רק יודעים שהם קיימים וכי הקשר איתם נעשה באמצעות שם המחיצה. לפיכך כל שמות התואר, הפעלים והביטויים למיניהם שישמשו אותנו כאן בעת ההתייחסות אל הדיסק הם דימויים בלבד. הדבר הממשי היחידי שנראה לעין הוא שסם המחיצה (ואח"כ גם שם הקובץ) שמייצג עבורנו מקוס וכתובתו אי שס בדיסק. נאמר שבעת התקנת התוכנה נוצרה המחיצה הנ"ל ולתוכה הועתקו כל הקבצים הדרושים להפעלת. הגיליון. כשמעלים את הגיליון האלקטרוני אל המסך בפעס הראשונה הוא מתייחס אל המחיצה הזאת כאל מחיצת ברירת המחדל של הגילשן. | פרושו של דבר הוא שכל אימת שנבצע 8:6 ₪6 או >שחשת ₪6 תתבצע הפעולה באופן אוטומטי עם המחיצה 1227233> אלא אם נאמר אחרת. לכן, משתמש חדש שומר את קבציו הראשונים, מבלי משים, יחד עס קבצי התוכנה ונוצרת עירבוביה שמקשה מאוד על שו"ב בין קבצים. ממש כשם שמחיצה מזוהה עם מקוםוכתובת בדיסק כך גם שס הקוב). למעשה אפשר לאמר שיכולה להתקיים מחיצה ללא קבצים אך לא יכול להיות קובץ ללא מחיצה מכיון שהקוב) חייב להשות במקום כל שהוא עם כתובת בדיסק. וכאן נתקלים בקושי נוסף. שס הקובצ יכל להיות בן וו תווים לכל ה:ותר ובמקרים רבים בן 8 תווים בלבד. מספר תווים זה קטן ואינו מכיל מספיק מידע לזיהוי קל ונו-. ‏ המשתמש נאלץ לכן להחזיק מחברת עם שמות הקבצים ועם תאורם ככלי עזר להתמצאות בחומר הרב שהצטבר אצלו. 156 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות או כל ערך לנתונים המאוכסנים אי שם בדיסק ולא :דוע "מה יש שם". למעשה יש להם ערך שלילי מכיוון שהם מחזיקים מקום ותורמיס לעירבוביה. נתונים %הים מוחזקים במספר קבצים, בחלקם מעודכנים ובחלקם לא מעודכנים והשימוש בהם עשוי לגרום טעויות קריטיות. | לא מעטיסם הם המשתמשים שמפעילים אחוז קטן מאוד מהקבצים שהקימו ואילו את כל היתר "אבדוק כשיהיה לי זמן" כדי להכניס סדר בכל אלה, כדי להקל על החיים וכדי לאפשר פיתוחים חכמים בעתיד נבצע את הדברים הבאים. 4 בעזרת תורת המקרו שלמדנו עד כה נפתח קוב קישור ביננו לבין הדיסק - תוכן עניינים במקום זו. 2 נארגן את קבצי ה אא בדיסק במבנה של סביבות עבודה. 3 נקשר בין תוכן העניינים לבין סביבות העבודה שייצרנו. 2 תוכן עניינים במקוס זו נדמיין לעצמנו ספר בלי תוכן ענינים. | בספר כזה צריך לקרוא הכל מהתחלה כדי למצוא דבר מה. נדמיין גם ששמות הפרקים בספר כתובים בקוד בן שמונה ספרות ואו אותיות והרי לנו המצב כפי שהוא מתואר באשטר 6.01.1. בפרק א סעיף 132 (עמוד 9) למדנו לבנות מקרו אינטראקטיבי והקמנו תוכן עניינים להולכת סמן בגיליון. | נשתמש באותו העקרון להקמת תוכן ענייניס לקבצים שלנו. לשס כך נניח שסביבת העבודה לגיליונות אלקטרוניים בדיסק שלנו נראית כמו במיפוי הציכרון באיור 602. בתרגיל 6.01 נלמד להקים חיבור אינטרה מקרו שנועד לשמש כתוכן עניינים לקבצים שהקמנו בגיליון האלקטרוני. לשם כך ניצר מספר קבצי ואא וקובץ תוכן עניינים שיקשר ביניהם. מקרו בשם: 0 ברגע שהגיליון מגיע למסך מחפש המחשב, באופן אוטומטי, מקרו בשס 0 אם יש מקרו בשס כזה המחשב מפעיל אותו מיד. 127 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות איור 6 .2 מפת הזיסק לסביבות עבודה בגיליונות אלקטרוניים ק בצים-6%וות מ היצות -16%ז6610זו מחיצה לקבצי ההפעלה של תוכנת הגיליון בלבד תוכן ענייניס לברירת מחדל 231 תוכן ענייניס לתיקשורת בין סביבות [אא. תוכן ענייניס לתיקשורת בתוך הסביבה [אש. גיליון לתפעול גיליון לתפעול גיליון לתפעול גיליון לנתוניס גיליון לנתוניס גיליון לנתוניס גיליון לנתוניס גיליון לנתוניס גיליון לנתוניס תוכן ענייניסם לתיקשורת בתוך הסביבה ‏ %61. גיליון לתפעול גיליון לתפעול גיליון לתפעול גיליון לנתוניס גיליון לנתוניס גיליון לנתוניס גיליון לנתונים גיליון לנתונים גיליון לנתונים 1טת חא טח6וא 606 8 וג 1 מ 2.1 31 וא 1:1 7-44 201 % 1 41 --- 560/100: סביבת למטלה מספר 1 =-- 46 2:11 21 גמ :60106 ג :2 םל -- 21 31 1.1 ג1 גוגם --- 2.1 31 41 191 ג2 וג - 201 2.1 סביבת למטלה מספר 2 3 --ך-- 6 1 פש-- 1 עבודה עבודה תוך כדי טעינת תוכנת הגיליון פונה המחשב אל מחיצת ברירת המחדל ומיד מחפש שם קובץ בשס 123%6₪טוט. | אם לא קיים קובץ כזה מקבלים על המסך גיליון אלקטרוני חדש. אס הקוב קייס הוא נשלף באופן אוטומטי אל המסך. 158 92 | 1 זו טר ת |ה₪6 תסזוצהם 61 8 א ז 0 עו = ו תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות ת רגיל 1 .6 ה ק מ ת קוב ץ תוכן עניינים איורגון ‏ תשתית פתח את המחשב והשאר ב (או עבור אל) מסך 505 בכונן 6 כתוב 6צ+ז60:5 4 ות ואחר כך הקש שפזאם כדי לייצר מחיצה בשם ‏ 686₪66 כתוב 1 5 ש:6 -6ם ואחר כך הקש אטזאם כדי ליצר מחיצה בשם 1 מא6 הפעל את תוכנת הגיליון האלקטרוני שלך. על המסך :היה גיליון חדש וריק לגמר: כתוב את חיבור המקרו לפי הדוגמה שלהלן שר 7 שר יד ו כ 1 |שי יש ו (טף) 7 טם6]/ ח 1 החלף ידנית את מחיצת העבודה שלך ל ₪81 על ידי ביצוע ₪1 שי כתוב את הסיפרה | בתא ₪ ושמור את הקובץ תחת השם ‏ אא כתוב את הסיפרה 2 בתא ₪ ושמור את הקובץ תחת השם 2868 כתוב את הסיפרה 3 בתא ₪ ושמור את הקוב תחת השם 368 מחק את הגיליון מהמסך על ידי ביצוע ידני של הפקודות 6 ש ]| החלף ידנית את מחיצת העבודה שלך ל 606 על :די ביצוע 06 1 6 5 | צייר את מפת הדיסק לגיליונות אלקטרונייס שקיבלת 129 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות איור ‏ 6.03 מפת ה דיס ק שנוצרה ב תרגיל 1. 6 כתוב כאן את שס מחיצת הגיליון שלך (למשל 0₪₪) 1 6 --- קובץ גיליון מספר ן 1.1 1 םא -- קוב גיליון מספר 2 2.1 קוב גיליון מספר 3 3.1 עכשיו הקס את האינטרה מקרו שבתרגיל 6012 תרגיל 2. 6 ה ק מ ת ק וב ץצ תוכן עפנייני םס חיבור מקרו שילדי [ םס | 6 [ 8 [ 4 ל תוכן העניינים . תרגיל | אירגון |1 | : סביבת עבודה |2 | 8א (פ) פעילות: קוב גיליון מספר | << 3 | 2 מו (פט) קוב גיליון מספר 2 א " 4 3 םא( קוב גיליוןן מספר 3 5 | 65| (? 8008זל)6(/5/ 00 יציאה: זמנית למסך 0%ס | 1 |7 | [וטף)ץ6א/[6 46% לגיליון חדש |8 = וט עע/(6 4696 מלוטוס 9 וו רוחב עמודה = 20 | רוחב עמודה >34 רוחב עמודה =18 | איזור הפעילות הגלויה: סה"כ = 72 > רוחב מסך שלםס [0 ו ו ו ל 5 1 ( זפ) ("ט"= ( 128681 "6קץ)")!60 000 17 הא [2 4776405[ מסם) ‏ 0 2 שיס לב ]7 2 המשפט הראשי מקבל שני שמות תא ריק.-> 31 האחד הוא ט והשני הוא ש (? ת0ת8זט) - 4 (וף)ו/ 4 5 (ווטף)טוא] - 1 (010) (6מסת+ ס 6 7 איזור המקרו 1:0 תורת המקרו בלוטוס ותואמ חלק א: יסודות הקש על צמד המקשים > 4 בצע שמירת הקוב תחת השס טא כדלקמן ט םת 6 א 13 / בצע שמירת הקוב תחת השם 460123 כדלקמן 23 1 0 | ט 2 1% / הקש על צמד המקשים + 4 הצבע עם הסמן על "קוב גיליון מספר |" (תא ₪3) והקש אטזאם הקש על צמד המקשים ₪ 40 הצבע עם הסמן על "ציאה זמנית למסך 05פ" והקש אמפזאם בצע את פקודת הדוס כתוב הקש אמזאק הקש על צמד המקש'ים 8% - 017 הקש אם הקש על צמד המקשים 3 4 החלף את מחיצת ברירת המחדל של תוכנת הגיליון כך שתהיה 6 60| צז60:86 פעולה %ו מתבצעת על ידי סידרת הפקודות ץזס6זום ופ [01008) | 661םאזס // ובמהלכה .. מקישים 6 כדי לבטל את ברירת המחדל הנוכחית ואח"כ מקישים ות ו תמדאם. לבסוף נותנים את הפקודות 6 7 ש0. הקש על צמד המקשיס 5 41 הקש על צמד המקשיס 2 41 הצבע עס הסמן על ייציאה מלוטוס" והקש אמא טען שוב את תוכנת הגיליון האלקטרוני שלך 11 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות יראה על המסך קוב תוכן העניינים כדי לשלוף קובץ או כדי לבצע אופצית אופציה המבוקשת ומקישים אמזַא5. אם כל הפעולות עד כאן בוצעו נכון שהקמת כשהוא מוכן לפעולה. עתה, יציאה מצביעיס עם הסמן על ה ופיע כשהוא נשלט על ידי משפט המקרו מכיוון שקובץ %ה תמיד מ השליטה הז%את לפני שרוצים להכניס (מדוע?) צריך לבטל את בו שינויים (כיצדי). אחרי שיצאנו משליטת המקרו נפעיל ה 28 כדו לפתוה את כל מה שסגרנו לפני ההפעלה כדי שאפשר יהיה לנוע חופשי ולכתוב בכל מקוס. אחרי הכנסת השינויים נפעיל 5 4 כדי לסגור את הקובץ . לבצע את כל הפעולות הדרושות לפני הפעלה. לבסוף נשמור את הקוב פעמיים. פעם אחת תחת השס 4001233 ופעם אחת תחת השס שהשא. ועכשיו נפעיל ; וא ותוכן הענינים שלנו שוב נשלט על :די מקרו ומוכן להפעלה על :ידי הצבעה והקשת אפזאט. קיבלנו תשתית לקישור ביננו לבין קבצי הגיליון שלנו המאפשרת מעבר מקובץ לקובץ על :די השילוב של קובץ ענינים מרכזי עס מבנה סביבת: עם מקרו לשליפת קובץ תוכן העניינים בכל קוב גיליון. במהלך עבודה שוטפת יש צורך באופציות יציאה שונות. | בתרגיל הנוכחי ראינו שלוש אופציות. | היציאה ל 20% מתבצעת על :די הפקודה 8 שמוציאה אותנו למסך המערכת וחוזרים. לגיליון | ע"י כתיבת ‏ 8% והקשת הפזאם. | כמו כן ראתאו יציאה אל גיליון חדש ויציאה מתוכנת הגיליון. | הפקודה ( .. מפצף) נותנת אופצית יציאה נוספת. כדי לטעון אותו - נאמר שיש לנו מעבד תמלילים ווואוזסט וכי קוב בשםס 1 עס מקרה 0 בעת טעינת תוכנת הגיליון האלקטרול ולפני שמגיע ‏ אל המסך גיליון חדש, סורקת התוכנה את מחיצת ברירת המחדל שלה. אס במחיצה :ו נמצא קוב+ בשס 000123361 הוא נשלף אוטומטית אל המסך, אחרת מקבליס גיליון נקי. | כאשר קוב זה מכיל אינטרה מקרו לתוכן ענייניס המופעל מיד בהגיעו אל המסך ע"י מקרו אפס ( ט ) מקבליס שרשרת אוטומציה לשליטה בכל סביבת העבודה בגיליונות. 1312 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות אל המסך מקישים אא מכל מסך 005 שהוא. | אזי אפשר להוסיף לתוכן העניינים בראש פרק "ציאה" את טעינת מעבד התמלללים (? םסתגזט)6(/5 680+ יביאה: זמנית למסך ₪05 7 (וצף)ץ6[/₪6 630) לגיליון חדש 8 (ל הסתגזס) ("וא " וח56ץ5) (6 630) למעבד תמלילים 9 (ווטף)עעף/(6 0+ מלוטוס כאשר נבקש "ציאה למעבד תמלילים" יעלם מסך הגיליון ויופיע המסך של מעבד התמלילים ונוכל לעשות בו כל מה שנרצה. כאשר נצא ממעבד התמלילים נחזור ונקבל ‏ את מסך תוכן הענינים בגיליון באופן אוטומטי ונוכל להמשיך בפעילות השוטפת בגילונות. ולסיום נעבור שוב על סדר הפעולות של "המקרו השולף". (? 0ח8זט) ("ס"= (23181א,"6קץ606)"1) ח00%ה0) 31817א - [2 ז) (6)08/[?) [6 גת סת) 0 2 זז תא ריק ושמו 4|41כא --- > [? תסת8זט) - משפט מקרו זו מופעל אוטומטית ברגע שהקוב נטען למסך מכיוון ששמו ₪ כמו כן אפשר להפעילו ידנית ע" ?2 ווא. כשמציבים את הסמן על תאור של קובץ ומקישים 8ִפזַא8 מעתיק המחשב את השם "המחשבי" של הקוב אל תא ריק בתוך משפט המקרו ששמו 1 | אם לאחר מכן תיווצר טעות מהסוג שמתגלה ע"י [ ... זסחסחס) תתרחש התפצלות חזרה אל תחילת המשפט. כלומר ניתנת למפעיל הזדמנות נוספת. התפצלות כזאת תתרחש גם אם התא גגּגּפא הוא מסוג ש' (תא ריק = 59 = ₪ש. למקרים שהוקש אפזאט על תא ריק. ספר זה נועד ללימוד עצמי של יסודות המקרו ולפיכך עסקנו כאן בנושא שליטה ובקרה על קצה המפלג בלבד. ניצול מלא של יכולות הגיליון לשליטה בדיסק דורש ידע נוסף ומתקדם. ומי שרוצים להמשיך וללמוד עומד לרשותם ספרי מקרו למתקדמים בלוטוס בהוצאת הוד-עמי ב | 13 תורת המקרו בלוטוס ותואמיו חלק א: יסודות אל רן אברהמי ת.ד. 4305 ירושלים 91042 טלפון 02-6317686 אבקשך לעדכן אותי בפירטי ימי עיון וקורסים המועברים על ידך. שס משפחה כתובת בעבודה שס מקום העבודה אגף/מחלקה תפקיד רחוב ומספר יישוב טלפון מספר איזור כתובת ‏ בבית רחוב ומספר יישוב טלפון מספר איזור שס פרטי מיקוד פקס מיקוד פקס . 1 4 -- ספב -ללימוד עצמי" - המרת הב ל החל בגר א ו בדובו המע לאוד טח ליו ה ו טאוד עצמ בבות , בנוסך לבקוות המקהו:לומדים" : ו מששל מקהר "2 7 יי הער לוו" 5 ל 1 כל תושלן ששו ₪ : ** ש<לוב נוסאות במקהו: % *5 שילוב פקועצות תפריט צממרו יא ** ית<כנון לוחות ושילובםי במְקָרו ** הגדה (צרפלם והרישגח לסהאת' ת*בנון מקהו כל שו ל **,מהול בסיס. נתמים .047 גג *י"ומקמת<מפריט פקוהוח יעשה %את בעצמך" -458קר לי 4501 א | **לולאת. התנלה : פ* לול אה טש*דהתית 0 **ילולאה בתוך לולאה ל ** אידגון הדיסק. לעבודה:עם קבצי ער רג ** הוכףיע1נים לנגהול קבא וצש דלו 0 ** שןיב--2שליטה ובקרהה | ₪ המחבר,. רן ‏ א ברהמי. 040 א מ קנרסים ‏ ו 4 גיליונור = אלקטהוניים . ומפתח <שומי ‏ לוטוס" במערפות. מורבבו מחברו של הספר *מקהו. למתקז'מים. בלוטוסי בהוצאת הוד-עמי. 6 - הברה מקצועית על ו חברת לושוס הבין לצומית "קשן של ל וצל מיחשוב. בלת: ת ריל בראירופה. 1 + 4 1 , 9 7-7 ; -- 6 - : תי ו 0 ששה הלד בקניש ישודות ‏ המקר: ע"