עיצוב וגרפיקה עם Paint Shop Pro 5

דגש על גרפיקה באינטרנט – ISBN 965-361-170-7

OCR (הסבר)
שי913 209001 שסש סז קסחפ5 ז+חובּק דגש על גרפיקה באינטרנט 26/02 4302 וכ[ 0יעפי< 5/0 סז קסו]5. זו ולאו /ק[2 וכפ/2/0 // 516/79 213/72 2 2 וכ(סמָ/ % 7 אי / 2 20 עורך ראשי: זהר עמיהוד תרגום: יעקב פוליאקוב עיצוב ועריכה: קרן לנדאו, שרה עמיהוד עיצוב עטיפה : שרון רז (מבוסס על עטיפת הספר המקורל) שמות מסחריים שמות המוצריס והשירותיס המוזכריס בספר הינס שמות מסחריים רשומיס של החברות שלהם. הוצאת הוד-עמי עשתה כמיטב יכולתה למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכרים בספר זה ולציין את שמות החברות, המוצריס והשירותים. שמות מסחריים רשומיס (5א178067081 801516700ז) המוזכרים בספר צוינו בהתאמה. הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך אחריות כלשהי. המידע ניתן "כמות שהוא'" ("5! פ"). הוצאות טחוחה5!ו!ספט: ההחקו| 8 האש והוד-עמי אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, מהתוכניות המפורטות בו או מהתוכניות הכלולות בתקליטור המצורף לספר. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 דואר אלקטרוני: |60.1.והחה00-3ח62ס+חו ם םש ₪ ₪ אתר באינטרנט: !60.1 וחחבּ-ססחה.שצעשצו//: סה שי9/3 [0כ/קק שע סז קסחס +חובּק דגש על גרפיקה באינטרנט צזן]אק]ן 1 צ/5! וו שחוחפווכג= 05100 0 5 60/ סז קסח5 +חו3ק ה6630 חסוזו0= 0ח5600 חהז3ח5 עץחג עם סטחוחה .2 :זסזו0= צסא3ץ!סם .ץ :הסו83ו|פה8זד ש6ז60ר] (1:80513%60 ץ||8וזזהק) הסוזו60 סִהַבּטפַח3! הפוופָח= 6חז הוסזז הסוז5|8ח8ז 260החסחזטוה 8זחשוז |ה 6 זחוהץקס6 ,פַהותפווספטק חהה חכו 81 8אפגו! עס ס6חפווסטס עס 60ח8ו|סטוק הסו60 6הַבּטַחַח3! ש6זס60רן 8 6 זְחִאִָעְ600) .10| וההזה-00] )6( כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע'ימ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 אתר באינטרנט: |ו.ס6.וחחהּ-ססח :סח דואר אלקטרוני: |ו.1.60הח0-8סחע6סזחו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשוס צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 1998 לוחות - ס.י. אופסט הדפסה - דפוס א.י.ל 0 פוחטוה ווה .+ והוה-ססה 8ץו|62 ,6108 .0.5 ק 8 ,]= פ| |ו.ס6.וחוב-ססח.צצעצ//:כ+וח |[.1.60הח00-3ח62סזחו מסת"ב 965-361-170-4 | מ!כן משן ןיס קקלאק 8 מה תלמד בספר זה! 1 קריאה קלה ומובנת 0 למי מיועד הספר! ב כל מש ה :כ 14 הנחות עבודה בסיסיות 1 הספר, התקליטור, הגרפיקה ואתה! ל לילל 4 פמ םר בנ ספ חלק 1 - יסודות הגרפיקה באינטרנט || חלק 2 - יצירת תמונות נהדרות 16 חלק 3 - טכניקות תמונה מתקדמות 1 חלק 4 - שימוש מעשי בתמונות בעמודי 680/ 1 נספחיס לור לול הש 5 ה להומ וכ לי מכלר כ יר 18 הדגשיס בשימוש בספר וה 1 היכן נמצאיס הקבציס בתקליטור! 1 התיקיה הרלוונטית בתקליטור לספר זה - 800%559205 7 שמור את הספר מעודכן!! 1 תק 1: 'ס!9/מ פשכפיקס 6106/₪9 - 0 0 1: כ4'ס 660[ 64כפקק 06-8// 0 הגרפיקה והפופולריות של האינטרנט 0 מהי גרפיקת אינטרנט || סמלים מסחריים (1).0005) וכותרות 7 סמלים (5חסס6!) 7 צילומיס ותמונות ל ו 4-כ ,ב כ ל גרפיקת רקע 5 מהי סז קסח5פ וחוהק? | הבנת הפורמטים הגרפייס השוניס ב =|ס 0 5 0 7 סאק 0 קפס 2 טבלת השוואה של פורמטים גרפייס || 2 מ!כן מעןי[יס 5 תגיות ₪411 להוספת תמונות 0 מיקוס התמונה ב טקסט במקוס תמונה יד 2 ו שימוש בתמונות לצורך קישוריס 7 יצירת אתר משלך 0 פרק 2: תמק[מ 257 [כ6יא/6/ 29 ה[ מהי 5 1 רכישת סז₪ קסח5 זחוהק 0 התקנת סז קסח5 7816 מהתקליטור 7 רישוס 57 קש 4-2 סיור מהיר בתוכנה ₪5 ל פתיחת מסמך חדש 0 סרגל הכליס ב ארגז הכליס 000 ל םש ב 07-50 לוח הבקרה 0 לוח הצבעיס 0 תבנית השכבות 0 חלון ההיסטוגרס 7 הצגה והסתרה של סרגלי הכליס 7[ צפיה (עיון) בתמונות 0 שיעור מהיר למשתמש + ההז ו ודוה ד + וזכ 5 עזרה ב-₪פק 6 5 5 9 3: *9'3מ 6כפ'קק 26/69 0 הכנת תמונה חדשה 7 || מידות התמונה 6 1 צבע הרקע של התמונה 0 בחירת מספר הצבעיס המתאיס ה 1 0 ערבוב צבעים, ה-60//, ואתה 6 שמירת הגרפיקה שיצרת 0 תצוגת תמונות ב-60/ 0 שרטוט צורות 0 השימוש ברשת ובסרגל ב ל בחירת צבעיס 0 שרטוט קוויס 0 שרטוט צורות טבשב 502576 70 השימוש במברשת 7 השימוש בכרטיסיה סוד ח05זם (ראש המברשת) מלוח הבקרה 0 גודל המברשת 0 צורת המברשת ל אפשרויות המברשת 0 6 סי קסו/5. +חוםק הגדרת מאפייני המברשת 80.00 מברשות נוספות 1 שינוי מרקס הנייר 0% וידחי חרוכ ור 5 אפשרויות ציור אחרות 0 סכק 4: ש'319 מ א![1מ. [א!יוע |[ | מציאת גרפיקה קיימת 0 חיפוש ב-65 [/ֶ||/ 0 לכידת תמונות עפש בשיס 5 בשמ גרפיקה מתקליטוריס 7 סריקה עצמית || עיבוד תמונות והתאמתן לצרכיך 1 גרפיקה מודפסת לעומת גרפיקת 80/ .-- 0 ריטוש תמונה - הסרת עין אדומה ב 0 9 הטיית תמונות 50-25 שר ככ 0 לבפ ל שינוי גודל התמונה 0 לכידת תמונות מסך 1 סיוס הריטוש 10 תק 2: שכיכמ. מ א![/מ. (פִצכ/מ 00|[ פכק 5: מא![1מ. [אפק6י א'!ומליט ל 1 התאמת הגרפיקה שלך 6 ב ב 6 6-55 10 כיצד פועלות השכבות 1 מספר הצבעיס הדרושיס ב שש 106-2555 שינוי צבעיס 1 עיוותיס (9חסו8%ז0ס61כ) 106 ביצוע עיוותיס 107 השוואה בין העיוותיס השוניס 1 אפקטיס 2 אש 11 6וחסאום (הפיכת תמונה ללחצן) ב ב בכש 111 156ח2) (גילוף) יסמ ב בב כ 2 11 סט (תגזיר) 11 5800 ססזס (צל נופל) 7 יצירת ייכדורים" 1 זו (מסנניס) 5 ב במ שש 2 כ ]1 יישוס מסנניס כ 0 םש 0 1 השוואת פעולתס של המסנניס השוניס 1 יצירת מסנניס מותאמיסם אישית ל 1 מסנני חו-פטום 1 שילוב בין תמונות תוך שימוש באריתמטיקת התמונות 1 מ!כן מעןי[יס 7 9 6: 7056 שישז6/ [0כפיקמ. 65 הצגת 6סטד 6זשסוק התבוננות במכולה מכולות שונות קביעת גודל התמונות מתוך המכולה אפשרויות אחרות לשימוש ב-6פטד 6זטשסוש גרפיקת 60/ עס 6סטד 6זטזסוק יבירת 6סטד 01676 אישית יצירת לחצנים אישייס לחצניס לפי נושא כותרות וסרגליס תואמיס טיפים וטכניקות לגרפיקת 60/ סכק 7: 6'א!6 19269מ. 252-9 כיצד פועלות השכבות תבנית השכבות קביעת שס לשכבה מתי להשתמש בשכבות כיצד להשתמש בשכבות יבירת תמונות מרובדות ייהשגת'י ראש האריה הכנת הרקע ה תיקוניס אחרוניס טיפים וטריקיס לשימוש בשכבות סכק 8: 291408 68מ84-01] היכן נמצא היישחור-לבןיי מתי להשתמש בתמונות שחור-לבן הדגשת הערך האמנותי נושא האתר 8 חישובי הביצועיס יצירת גרפיקה שחור-לבן ב יצירת תמונות חדשות המרת קבצי צבע לשחור-לבן שימוש ב-16 גווני אפור צביעת תמונה העתקה והדבקה שימוש בשכבות ₪5 חפיפה של תמונות כתמי צבע ושחור-לבן סי קסו/5. +חוםק חק 3: 6כן'ק!מ. מא![5 אמק+א/מ 1 סכק 9: ס|כקיט 1א43א!מ. %י46/0יומ 8 השימוש בסורקיס והבנת פעולתס ו תכונות חשובות בסורקיס 1 שס המותג וזהות היצרן 1 חיבור למחשב ₪6 ב ב 0 0 0 0 1 סוג הסורק || צבע או שחור-לבן 1 רזולוציה עלב 70 בלש םע בוט בש ש9 ש טב טישיבם ש-בסשש ב שמש ש2%. 19/0 אבחנה משופרת (אינטרפולציה) של התוכנה 1 בחירת התמונות המתאימות 101 סריקה יימתוךיי ₪5 1 השגת מידע נוסף אודות הסורקיס ו שימוש במצלמה דיגיטלית והבנת פעולתה - 7 ייבוא תמונות ממצלמות קודאק 105 תיקון תמונות וריטושן 1 תיקוני צבע 1 שיפור ניגודיות ובהירות 2 תיקוני גאמה (808)) 202 תיקוני גווניס 3-20 מש 25 א מכ רה כ כ 0 תיקוני צבע בתמונה בעזרת בקרי 151 ו-505 .1 חסו281ו!8= (איזון) - 0 סכק 10: 3'כמ. מ א!ןומ 61 6ק!פומ 2 מהן תמונות =!0 שקופות? | .| התייחסות דפדפני 60/ לתמונות !0 שקופות 21 יצירת תמונות "!0 שקופות | יצירת תמונת 01 שקופה מהתחלה 7 עבודה עס תמונות קיימות ל קביעת אפשרויות =|) ב דוגמאות שקופות נוספות ו[ סמל שקוף 217 תמונה צפה 2 סריקת התמונה ב ל חיתוך התמונה || צריבת התמונה 2 בדיקת התמונה 2 0% 0 ב 7 סכק 11: סכפ'קק פמ[ושת: ₪[יאב3יימ +61 2 הבנת אנימציית !0 2 בניית אנימציית =|0) ו מ!כן מעןי[יס 9 שימוש בשכבות ליצירת אנימציית =|0 0 שיפור ביצועי אנימציית -|) ה[ התאמת טבלת הצבעיס 7 מיפוי פיקסלים זהיס ליצירת שקיפות .0 לולאות (פָחוקְסס 1) ב טכניקות מיוחדות ב- קסח5 חסוזהחווחה ב מעברי תמונות (8חס0ו5ח8ז ד 806ח!) ה מעברי טקסט (5ח00ופח8זד +א6ד) 0 וידאו לאנימציה (חסוזהחוח/ 0) 1060/) 00 0 מתי להשתמש באנימציית =|0) 2 סק 12: מק6/מ 49/6 ק/%9 6כפי - 0 מדוע להשתמש בקבצים קטנים! 7 חיתוך, שינוי גודל ויצירת 5|והּחפחמטחך 0 שינוי גודל התמונה -/ 0 הכנת תמונות קטנות (8!ו8חסוחטחד) ל חיתוך 0[ חיתוך על ידי בחירה 0 בכמה צבעיס להשתמש בתמונת =|0? 0 כיצד משפיעים הצבעים על גודלה של תמונה ל הקטנת מספר הצבעיס || 6 (נ(לוח הצבעיס) 0 0סחז6ו/ חסוז6ו460 (שיטת הצמצוס) לכ כ 0ב לכל 2 שיטות אחרות לצמצוס מספר הצבעיס - 7 דחיסת סנ שימש ו 0 תמונות שזורות (%688060ח!) ותמונות מתקדמות (6צו655ז8סזק) .... תצק 4: 6'א!6 א ש6י פמ !ות פשא1פּי 06 9 13: 6כ9'קמ 68 כאפומ. או[ 0 כיצד פועלות מפות תמונה? 0 מפות תמונה אינן טכנולוגיה חדשה 1 יבירת מפת תמונה 0 מציאת התמונה המתאימה ל תכנון המפה ב[ מציאת הכליס המתאימיס | שימוש באשף 806!סעו | 7 מיפוי אזורי התמונה 7 בדיקת מפת התמונה בדפדפניס השוניס 0 תן אפשרות של טקסט || טיפים לתכנון מפות תמונה 0 244 .44 ל 268 10 סי קסו/5. תו פכק 14: 6כפ'קק (93ש 019% לק שיע 2 כיצד ייפועליי הרקע 2 שימוש ברקעיס אחידים 67 ב 0 20 שימוש בשמות 16 הצבעיס 1 שימוש במספרים בבסיס 16 (א5) 2 שימוש בתמונות כרקעיס 2 שימוש משולב בצבע אחיד ובתמונת רקע 2 יצירת רקעיס פשוטיס 1 יצירת רקעיםס מקסימיס .| השגת אפקט 568716855 298 מה הוא רקע ללא תפרים: 2 כיצד ליצור ב-5₪= ריטוש 56801855 (ללא תפריס) - 2 שימוש בתמונה אחת גדולה כ 2 רקעיס עס שולייס 2 רקעיס שמשלביס טקסט וסמליס 7 0 15: 6'פיט 46 :194-1700 ימ מ אוןומ. 66// 8[ בקרת הופעת התמונה ו תגיות רוחב וגובה ב- !דר 3 ריווח בין תמונות 3 שילוב טבלאות וגרפיקה בב 30 מסגרות (889ז=) 307 מציאת הנתיב המתאיס לתמונה 0 קישור לתיקיית משנה 50 5555 2000500700 05 5 308522 תיקיה אחת מעל 7 קישור לכונן אחר 1 בבל 307 תמונות במקומות אחריס ברשת 0 תיקון בעיית סמל ייאין תמונה" 1 הצעות לעיצוב תמונות 1 כיוון התמונה 0 אחידות בעיצוב בכ 315 אחידות צבעונית 2 0 10 סכק 16: 6כ[יק !מ 252 אשן/פ/מ 0 רקעים מדורגיס ל מ כ 318 טקסט לכותרות 24 322 יצירת מרקס (6ז%0א6ד) 22 יבירת טקסט עס מרקס 0 2 הוספת צללית 0 פ שש שש/טט בלש פיפ שיפ סש םמשש טפש מב ספ טפ בש סש 550 2/0 3 שימוש יעיל בצל נופל ו יצירת הילה 2 יבירת מטען ל מ!כן מאןי[יט 11 ריטוש תמונה .329.00 עבודה עס +וה-סו|0 332 מריחת צל 2 שינוי גודל תמונות +זה-0ו|6 7 בניית היער ל 0 20 הוספת טקסט יימוזהביי תלת-מימדי 338 [ספת'ע 1 [ססת 6': אק!כ/מ. סכפיקש 60-85 0 אתרים ייגזעיים" 3 אתרים גדוליס במיוחד ב 35 אתרים קטנים יותר 0 מקורות גרפיים מצויניס || מראי מקוס ומידע גרפי 2 שרתים לאחסון אתריס 2-1 245 אתרי עזרה לפיתוח אתרים 2 אתרים שימושייס לתמונות סרוקות 2 אוספי גרפיקה 20 [ססת 5': ₪!3ומ. כ4י 257 ]| ו סרגל הכלים הסטנדרטי 0 תבניות 5 .0 ארגז הכליס של 5 7 כלי הבחירה של 5 2 ב ב 3 [ספת 6': קמ5/0/42 95/3282 ב מה בתקליטור: 0:6 252.4 היכן נמצאיס הקבציס הקשורים לספרז || התיקיה הרלוונטית לספר זה - ₪006859205 ו שש לול 25 התקנת 70065 6זזסוק נוספות ל התקנת מברשות נוספות 56 הקטלוג הצבעוני האינטראקטיבי של הוצאת הוד-עמי 7 מבחן אישי - התקנה 1 זז - התקנה 2 חושבים חלונות - הפעלה 7 מה עוד בתקליטור! 0 8 ד - מימד חדש בתצוגה - יס המלח ממעוף הציפור 7 תיקיה ראשית 501/86 2 התקנת 3.028 זסזס|סאם 61חזסח! זספסזסוו 7[ התקנת 4.01 זסזס|סאם ז6חזסח! )ספסזסוו 2 6[ קס 0 12 סיו קסו/5. +חום 72 א.25 סיזם קסו/5. +חום ₪4 כק 34'יכיע ברוך בואך לעולס העיצוב והגרפיקה עם דגש על גרפיקה לאינטרנט. ספר זה יחשוף בפניך את סודות יצירת גרפיקה ועיצובה, ויאפשר לך תוך זמן קצר, ליצור עיצוביס מרשימים בעצמך. רובס המכריע של אתריס באינטרנט מבוססים על גרפיקה. כמעט בכל אתר בו תבקר, תמצא כי הגרפיקה אינה משמשת קישוט למלל בלבד, אלא מסבירה ומתמצתת אותו, לכלל הבנה מהירה וברורה של כוונתו. ספר זה יוביל אותך צעד-אחר-צעד, לקראת יצירת גרפיקה מרהיבה בעצמך בעזרת א.5 ₪0 5700 %חו3ק (מבוססת פשסשחו//. בקיצור 5₪5ק), שהיא אחת מהתוכנות הגרפיות המובילות בשוק. שיס לב שהלימוד הוא לגירסה 5 ומעלה. כבר בהקדמה זו, תכיר כמה מהמושגים השכיחים בעבודה עם גרפיקה, כך שהקריאה בספר כולו תהיה ברורה ויעילה. אציג כאן את הקוויס שהנחו אותי בכתיבת ספר זה, ואסביר את השיטה המיוחדת בעריכת הספר, המאפשרת למידה מהירה. כמו כן, אסביר מדוע והו הספר השימושי והחיוני ביותר הדרוש לך, כדי לדעת ולהבין הכל אודות גרפיקה וגרפיקה באינטרנט! אס תרצה לתרגל עבודה גרפית בתוכנה פשוטה יותר, לפני הלימוד בספר זה, תוכל לעשות זאת עס צייר של פששססחו//. לחצ על לחצן התחל, בחר תוכניות, עזרים, צייר. תוכל למצוא חומר נוסף בכל ספר שמלמד פשססחו//. קקלאק 3 את %2א? פסככ 5ק? בעזרת הספר תלמד כיצד לעבוד ביעילות בתוכנה, בכלים ובטכניקות המיוחדות לה, כך שתוך גמן קצר תהפוך למומחה באחת מתוכנות הגרפיקה המובילות כיוס בעולס. שלב אחר שלב, תלמד על האפשרויות האינסופיות ליצירת עיטורים, איורים, ציוריס ותמונות, אשר יעשירו כל דף באינטרנט וכל עבודה מודפסת על נייר. סז 500 +%ח₪31] מספקת את הכלים הדרושים לביצוע כל עבודות הגרפיקה. כל התמונות, כל האיוריס וכל הדוגמאות בספר זה עובדו ובוצעו ב-55₪, כך שגס מבט חטוף בתמונות, ידגיס בפניך את רמת הביצוע הגרפי הגבוהה, שניתן להשיג בעזרת תוכנה זו. ספר וה מאפשר לך כניסה מהירה לנבכי עולס הגרפיקה בעזרת 55ק. בכתיבת ספר זה, הנחו אותי מספר תפישות בסיסיות : הגרפיקה יכולה יילהריסם'י אתר, אך עלולה גס ''להרוסיי אתר. ב- 08 ישנס כל הכלים הדרושים ליצירת גרפיקה מתאימה לאינטרנט. ידע, הבנה ושליטה ב- 55₪, מאפשרים בנייה ויצירה של גרפיקה מרשימה, גס אס אינך גרפיקאי מקצועי. תמצית יצירת הגרפיקה, היא שילוב נכון של הצורות הצבעים והתמונות, כך שייראה טוב על הנייר המודפס, או על צג המחשב, וייטען מהר בדפדפן האינטרנט. קכ'כ ק₪4 1א!19 כבר בקריאה ראשונה תבתין, כי השתדלתי מאוד להשתמש בשפה פשוטה, קלילה ומובנת, במקוס מיליס מסובכות אודות הטכניקות השונות, כדי שהקריאה תהיה מהנה ממש כמו ביצוע הדוגמאות והתרגילים. והו מדריך שימושי, נעיס לקריאה וקל להבנה. תקוותי, שתהנה מהלימוד והקריאה בספר ומעיצוב הגרפיקה עצמה למסמכים ולדפי האינטרנט שלך. +א' א'!ש? כסככ? ספר זה מיועד לכל מי שרוצה ללמוד על גרפיקה במחשב, למשתמשים בתוכנת עיבוד התמונה 0ז₪ 5780 %חוַ8ק, לגולשי האינטרנט ולבוני האתרים, בכל הרמות. משתמשים ותיקיס ב-₪10 00ח5 %ח|₪8 ימצאו כאן מדריך מפורט לכל התכונות החדשות הכלולות בתוכנה המשופרת, בעוד שמשתמשיס חדשים יראו בו ספר הדרכה, אשר ידריך אותס צעד-אחר-צעד, מן הטכניקה הפשוטה ועד לטכניקות המתקדמות ביותר. הספר מקיף נושאיס רביס בכל הרמות, כך שגס אס אתה רק מתחיל, וגם אס אתה כבר יודע קצת, עדיין תוכל להפיק את המירב. 14 סי קסו/5. זח/ם כןמ!מ. 2919 פסיסי/מ בכתיבת ספר זה, הנחתי כי אתה בעל ידע כלשהו בהפעלת פ/שסחו/ והאינטרנט (דבר שיקל עליך, כאשר תתחיל לארגן את דפי האתר שלך). כמיטב יכולתי השתדלתי שלא להגויס בפרטים, כדי שהמדריך יישאר ענייני ושימושי בכל שלביו, ויקל עליך להפיק את המירב והמיטב מהתוכנה. אתה מקושר לאינטרנט, מכיר ומשתמש בדפדפן כמו זסזס|קאם 6%חז%0ח1 או 68 ויודע לגלוש מאתר אחד למשנהו. אתה בעל ידע בבניית אתר ב- 60//. ספר ה מתמקד בהכנה ויצירה של גרפיקה לשימוש ב-80/, ומתעכב רק בקצרה על פקודות ₪11 המשמשות להצבה נכונה של הגרפיקה באתר. אם אתה חסר ידע בסיסי בהקמת אתר אינטרנט או בכתיבת ]דה, | מומלצ ‏ כי תרכוש לעצמך | ספר ‏ טוב בנושא. | למשל, הסדרה הידידותית 4 .31181 בהוצאת הוד-עמי. אתה רוצה ללמוד - ספר זה תוכנן ועוצב במיוחד, כדי שיהיה שימושי ויעיל למבקשים ללמוד את נושא הגרפיקה באינטרנט. עבודה בגרפיקה היא אתגר לכל העוסקיסם בה, ובעיקר לאלה שרוצים לנצל את האפשרויות והתכונות המתקדמות. לעיתים, רצונך ללמוד ולדעת גרפיקה, הוא גה שיקל עליך במהלך הדרך, עד שגםס מהלכים מסובכים, ייראו פשוטיס. אתה מפעיל מחשב בסביבת 95/98 פצוסבחו/ או 4 דא פעשססחוצ ולמעלה מזה. א.5 סז 5700 +%ח81ק היא תוכנה המיועדת לשימוש בסביבת חלונות בלבד. תוכנות גרפיקה אחרות מתאימות לשימוש במחשבי 46/!, אך לא נדון בהן בספר זה. בנוסף להנחות אלו, אני מניח גס שאתה יודע להתקין ולהפעיל תוכנות במחשב שלך. מספכ, מק 2/604, פשכפיקת !₪מפ! ככלל, נועד הספר לקריאה שוטפת מתחילתו ועד סופו, והנושאיס מוצגים בו מן הקל אל הכבד. הספר מתחיל עס המושגיס הבסיסיים, שעליך לדעת כשאתה יוצר גרפיקה, ומתקדס לנושאיס ולתחומיס מתקדמים יותר של א.5 סש קסח5 וחוּבּק. יחד עס זאת, ניתן להשתמש בספר זה כמדריך שימושי לכל דבר. אך עליך לזכור, כי מספר פרקיס מתבססים על חומר בפרקים קודמים, אך פרקים אחרים עומדיס ביירשות עצמס'י ועל פי סדר הגיוני, נחיצותס ותדירות השימוש בהם. התקליטור מכיל רבות מהתמונות הנמצאות בספר ו/או תמונות דומות שבעזרתן תוכל לתרגל. בנוסף, בתקליטור תמצא מאות תמונות בהן תוכל להשתמש גס לעיצוב האתר שלך באינטרנט. לשס הנוחות, חילקתי את הספר לארבעה חלקים, בכל חלק ארבעה פרקיס. מקלאק 5 תק 1 - 'ס!9/מ פשכפיק 626/89 חלק ראשון מציג את מושגי היסוד החשוביס להבנת הגרפיקה ב-65//. פרק 1, '"כלים ראשונים לגרפיקה ב-60//'י, מדגיס את חשיבות הגרפיקה בדפי האינטרנט. בפרק תמצא הסבר מפורט אודות סוגי הקבצים איתם תיפגש במהלך העבודה בגרפיקה, וכן סקירה של תגיות ‏ 41/1 המשמשות להוספת גרפיקה ותמונות לדפי האינטרנט. פרק 2, ''התקנת 555 והשימוש בה", מציג את תוכנת עיבוד התמונה והגרפיקה, סז 5000 +חוק. תלמד כיצד להתקין אותה אצלך במחשב מתוך התקליטור המצורף. בפרק וה תמצא סקירה מהירה של תכונותיה הבסיסיות והשימושיות ביותר של התוכנה. פרק 3, ''יצירת גרפיקה פשוטה'י, מתמקד בתיבת כלי הציור של 5 ליצירת גרפיקה פשוטה בצבע או בשחור-לבן. תלמד כאן מתי והיכן להשתמש בכלי הציור והטקסט שב-50ם, וכיצד לשמור את עבודותיך בפורמטים שוניס. פרק 4, ''עיבוד תמונות ודמויות'', יראה לך היכן ניתן למצוא באינטרנט גרפיקה מוכנה לעיבוד ולהתאימה לצרכיך, במקוס ליצור גרפיקה חדשה לגמרי מהדף החלק. דפי האינטרנט מכילים מיליוני קבציס גרפיים, ציוריס, איורים ותמונות, היכוליס לשמש אותך בעבודתך. תק 2 - 3/כמ. מ א![/מ. [תִפכ/מ עתה, לאחר שמושגי היסוד ברורים, תתחיל בעבודה על תמונות ברמה גבוהה יותר. פרק 5, ''תמונות ואפקטים מיוחדים'י, בפרק זה תלמד כיצד להשתמש באפקטים המיוחדיס (5ז16!ו=, חסוזאחזס61כ) ובטכניקות שונות של התוכנה. אהו אחד הפרקיס המהנים ביותר בספר. פרק 6, ''06טד 216076 וגרפיקת ספו/'י, בפרק גה תלמד כיצד ליצור לחצנים, סמלים, סרגלים (2819) אופקייס וכותרות, אשר יעוררו כל דף באינטרנט. תלמד גס על אפשרות חדשה ומדליקה שנוספה ל-א.5 0זק 00ח5 +%חו08 - מכולה של תמונות (6סטד 6זטזסוק). פרק 7, "שימוש בשכבות ב-55ק", פרק וה מוקדש לחידוש המשמעותי ביותר בתוכנת 555 - "יהשכבות'' (8ז18/8), כאן תלמד כיצד להשתמש בשכבות ליצירת גרפיקה מורכבת ומעניינת בשיטה המודולרית. פרק 8, ''החלופה בשחור-לבן", דיון מפורט ביתרונות ובחסרונות שבשימוש בתמונות שחור-לבן כתחליף לתמונות צבע. כאן תיווכח כיצד ₪5 מאפשרת המרה מהירה של תמונות צבע לשחור-לבן ולהיפך, וכיצד ניתן לשב את שתי התמונות ביחד בדף !וש ד במטרה לקצר את משך טעינתו. 16 סי קסו/5. זח/ם תצק 3 - 6כןיק!מ. מא![ת אמק3אומ חלק זה מבוסס על שני חלקיו הקודמיס של הספר ומסביר כיצד לשלב את הטכניקות המתקדמות לעיבוד תמונה, בדפי ה-89//, כדי לשפר את מראהו וביצועיו של האתר שלך. פרק 9, ''סורקים ומצלמות דיגיטליות'י, פרק זה מאפשר לך להתעדכן בטכנולוגיות החדישות ביותר של עיבוד תמונה. א.5 ₪10 5700 +חוק מאפשרת להציג תמונות היישר מהמצלמה הדיגיטלית או מהסורק, ולעבד אותס בעזרת התוכנה. פרק 10, ''יצירת תמונות =!6 שקופות'י, פרק וה דן בתכונה המיוחדת של יצירת תמונות =01) שקופות, המשתלבות ברקע הדף עליו הן נמצאות. ₪50 מאפשרת ליצור ולשמור תמונות "!0 בקלות רבה. פרק 11, "גרפיקה בתנועה: אנימציית =01'י, בפרק וה תלמד כיצד לשמור סדרת תמונות בקוב =!0 יחיד, אשר ייראו כאנימציה אמיתית. טכניקת האנימציה היא רבת עוצמה בדפי 60/ש, ובנוסף - נחמד ללמוד אותה. פרק 12, ''הקטנת גודל קובץ גרפייי, בפרק זה מתוארות דרכיס רבות להקטנת נפח קבצי הגרפיקה. כל אחת מן הדרכיס תשפר באופן משמעותי את ביצועי האתר שלך. משך טעינת דף האינטרנט הוא היריב העיקרי לאתר ידידותי, על כן יש להקפיד על קבצי גרפיקה קטנים ויעילים ככל האפשר. מק 4 - 6'א/6 א ש6' פמ א!ןות. פשא1פּי 06 חלק זה, מדגיס כיצד לשלב את כל הנושאיס בפרקיס הקודמיס של הספר. פרק 13, ''גרפיקת 60/ כמפות תמונה'', פרק וה יילמד אותך כיצד להגדיר אזוריס נבחריסם בתמונה ליצירת קישוריס לדפי אינטרנט אחריס, בעזרת טכניקת מפות התמונה (89!! 886חו). פרק 18, ''גרפיקה וצבע עבור רקעים'י, פרק גה דן בתמונות המשמשות כרקע לטקסט ולתמונות באתר. ₪10 5000 1ח₪81 מאפשרת ליצור אלפי רקעים שונים, אשר בעזרתם ניתן לשפר או לשנות בקלות כל סגנון של דפים. טכניקת בניית הקרעיס והתאמתס לאינטרנט מוסברת כאן בפירוט. בפרק 15, "טיפים של -11₪1 לבניית תמונות 60/'י, בפרק וה תמצא אוסף של טכניקות חשובות, להצבת הגרפיקה באתר האינטרנט. גס אס בידך תמונות נפלאות, עליך להציב אותן נכון באתר, להנאת הגולשיסם. פרק 16, ''טכניקות ₪55 מגניבות'י, פרק וה מקשר בין כל פרקי הספר. הפרק בנוי בצורה שונה מעט ומדריך אותך, צעד-אחר-צעד, בטכניקות המשולבות ב-50ם, ליצירת עבודה גרפית מרשימה. כקצאק 17 [ססתיע בסוף הספר תמצא שלושה נספחיס הכוללים מידע נוסף התיוני לבניית גרפיקה באינטרנט, ולהשתלבותך המהירה בין משתמשי חפםפ. נספח א', ''מקורות גרפיקה ב- ס6ש/'י, רשימה של אתריס בהס תמצא עניין ושימוש. נספח ב', ‏ 'אודות כלי 55 'י, סקירה מפורטת של הכלים, התפריטים והתכונות ב-5₪ק. נספח ג', ''התקליטור המצורף'י. בתקליטור המצורף תמצא תוכנת סזהּא6ז503 של 5 ₪0 5700 %חו₪ ומספר תיקיות נוספות. התיקיה הרלוונטית לספר וה היא 5 ו-501)//37650. בנוסף, תמצא מספר תיקיות נוספות שתוכל לעשות בהן שימוש. הוספנו אותן בתקליטור להנאתך ולשימושך. 660'ע 60'א[6 000 2% כדי להקל על העבודה עס הספר, קבענו הדגשיס למידע מסוג מסוים, כך שתוכל להתמצא בקלות בחומר. כל פקודות ותגי 41/1 יופיעו באותיות גדולות (005). כך שניתן יהיה להבדיל ביו הטקסט שעל המסך לבין טקסט שהוא תצורת ‏ !/]ד₪4. לתשומת ליבך, תגי ]ד יכוליס להיות באותיות גדולות או קטנות, ואין גה משפיע כלל על פעולת הדפדפן! כל כתובות האתרים (1ח!)) יופיעו תמיד באותיות ''מודגשות'' (8010). תוכל להקלידס בחלון הדפדפן ולהגיע ישר לאתר. כתובות האתריס נכונות לשעת כתיבת הספר. האינטרנט מאוד דינמית וייתכן שחלק מהכתובות לא תהיינה נכונות מאחר והדף הורד או שהמחשב נסגר. בנוסף לשני הדגשיס אלה, השתמשתי בסמלים שוניס להדגשת הנושאיס הבאיסם: 6 טקסט המופיע בצורה זו, יציע מידע נוסף הקשור לנושא. תמצא כאן אנקדוטות וסיפוריס אישיים מניסיוני, טכניקות מיוחדות ומידע כללי. 6ים 94 אזהרה לגבי פעולות ופקודות, שעלולות לגרוס לשינוייס בלתי הפיכים! או לנזקיס לעצ התיקיות! קרא אזהרות אלו בתשומת לב, הן כוללות מידע שישפיע ישירות על תצוגת האתר שלך! / קשכרק! | מידע מעניין או שימושי שגם אס אינו ממש חיוני, הוא יכול לסייע במניעת בעיות, או להציע פתרונות בנושא הנדון. 8 סי קסו/5. תו מיכן | א3שט 2ק30יע 9 2/0/4? מחיר לצרכן: 99 ש'יח דאנאקוד 259-10169 תחת התיקיה 8₪00%5 תוכל למצוא את התיקיה הרלוונטית לספר זה. 5 9 שס התיקיה המכילה את הקבצים בנוי מה-דאנאקוד הנמצא בעטיפה האחורית של הספר. שס התיקיה בנוי מ-5 ספרות לפי התרשים הבא (דוגמה בלבד): פמ קית 6//!402/מ. 0/0/4228 05/0904 - 900 5 אנו מבקשיס להתייחס לקבציס הנמצאיס בתיקיה וו בלבד. בתיקיות אחרות תחת התיקיה 80085 נמצאים קבצים הרלוונטיים לספריס אחריס של ההוצאה. התקליטור מכיל רבות מהתמונות הנמצאות בספר ו/או תמונות דומות שבעזרתן תוכל לתרגל. בנוסף, בתקליטור תמצא מאות תמונות בהן תוכל להשתמש גס לעיצוב האתר שלך באינטרנט. הנחיות שימוש בתקליטור נמצאות בנספח ג'. בנוסף, תמצא בתקליטור את התוכנה 5 סז קסח5 %הו3ק (גרסת 6ז3/ש50376). להתקנה ושימוש - פנה לפרק 2. אס נהנית לעבוד בתוכנה, רכוש לעצמך את התוכנה הרשומה בברניסופט בכתובת : ברניסופט, ת.ד. 1807 רמת השרון 47117 טל': 03-5401550 פקס: 03-5471483 6א!ר 6 קספ אע![צכן!! בקניית הספר ביצעת השקעה לטווח ארוך. כדי לעשותה גס משתלמת פיתחתי אתר אינטרנט המוקדש למשתמשים בספר. אתר זה כולל: מידע מעודכן אודות עולס הגרפיקה. הצעות מיוחדות של תוכנות ומוצריס המיועדים לקוראי הספר. תיקוניס והבהרות לטקסטים ולתמונות שבספר. מקורות ומאגריס חדשיס, בהס תוכל להתעדכן על חידושי הטכנולוגיה. כתובות של אתרי אינטרנט שבוצעו על ידי משתמשי הספר. ₪9ר(₪ 9 ₪ 0-9 דיוניס אינטראקטיבייס בנושאי גרפיקה באינטרנט. ועוד הרבה יותר!! כקצאק 19 אתר עדכני וה, הוא מקור חשוב בכל הנוגע ל-5₪: וגרפיקה ב-85/. בקר באתר: רזסס. הר סוה א ורצע /: כ ח הערותיך ותגובותיך חשובות לנו. אנו מקוויס כי ספר זה כולל את האינפורמציה המתאימה ומוסבר בדרך פשוטה להבנה. נשמח לשמוע ממך - אס תרצה לשלוח דואר אלקטרוני ישירות לצוות כותבי הספר: החסס. ה רחקו|8 א טר ל56ס6וחקפזם או לנציג בישראל: רחסס. 8 או 06 8016וחזסס ספרים נוספים בתחומי מערכת ההפעלה פשסטחו//ו, תוכנות 06ו01₪), אינטרנט, שפות תכנות ואחריס תוכל למצוא באתר הבית של הוצאת הוד-עמי (בעברית!). |ו.סס. וחחה8-ססח. שעשעא//:כז1ח 2 שים לב! * התוכנה לא תורגמה לעברית. התפריטים, הסרגלים וכל הכלים הינס באנגלית. במהלך הספר שמרנו על המינוחיס באנגלית והוספנו תרגוס לעברית שמקובל בעולס הגרפיקה. בחלק מהמסכים תראה עברית בגלל השפעת סביבת ההפעלה פוססחו/ שהינה בעברית. * התוכנה נמצאת בתקליטור המצורף בתיקיה 675ז8/ו5010. להוראות התקנה של התוכנה פנה לפרק 2. לשאר ההסברים לגבי התוכנות בתקליטור - פנה לנספת ג' . * כדי שתוכל להתרשס מהצבעיס שעליהס מדובר במהלך הספר, הוספנו במרכו הספר מספר עמודים צבעונייס עס המסכים, כפי שהס נראיס על המסך. חלק מהס תוכל לראות גס בתקליטור המצורף בתיקיה 06559205ס0ם. > אנו ממליציס לפנות קודס לנספת בי כדי לקבל סקירה של הכלים בתוכנה. * למרות שספר זה מדבר בעיקר אל בוני האתרים ומלמד כיצד ליצור גרפיקה לאתר באינטרנט, תוכל ללמוד כיצד ליצור גרפיקה במחשב לצורך הדפסה, מצגת וכוי, גס אם אינך מחובר לאינטרנט. 20 סי קסו/5. זח/ם תק 1 'ס/+!מ 90602'קכ 90 פלק 1 כ4'ס 6₪0!ע ₪964 5-0 9 2: תמק[מ 257 [כ6יא!6 29 00 3: 03 6כפיקת 26/69 9כק 4: ש'319 מ.א![!מ. !א !יו 22 סי קסו/5. +חוםק כיס. כ6₪!]'ע 906/ק0 25-8// לפני כ-120 שנה, בעת המצאת הטלפון, קשה היה לדמיין אנשיס משוחתים בו משני צידי העיר ובוודאי משני קצוות העולס, בזמן אמיתי. אנשיס הסתמכו על שירותי שליחים ועל הטלגרף, כדי ליצור קשר. מושגים כיימרכזיית טלפון'י, 'יצליל חיוגי ו'יטלפון אלחוטייי לא נטבעו עדיין. מעט אחרי המצאתו, שינה הטלפון את פני תעשיית התקשורת לחלוטין ואת פני העולס כולו. כיוס, האינטרנט מציגה תפישה חדשה של עולס התקשורת, ומציבה גישות חדשות לקשר בין אנשיס. האינטרנט מאפשרת לדלג מאתר לאתר בעולס כולו. את המפתח להצלחת האינטרנט ניתן לסכס במילה אחת - גרפיקה. גרפיקה הינה התכונה העיקרית של האינטרנט ההופכת את הגלישה בו להנאה אמיתית. האפשרות להעביר באמצעות הגרפיקה את מירב המידע, הביאה לפופולריות הגדולה של האינטרנט. פרק זה יציג לפניך תכונות גרפיות רבות וידגיס כיצד להשתמש בהן בעולם האינטרנט. נציג מיגווו של מושגיס ומונחיס בהס תיתקל במהלך הקריאה ונסביר לך מדוע גרפיקה הינה עמוד התווך של האינטרנט. הבנת הפופולריות של האינטרנט גרפיקה הינה רק אחד מהגורמיס (החשובים) להפיכת האינטרנט לפופולרית. כאן תבין כיצד קלות השימוש במיגוון האפשרויות החדשות גרמו לפיתוח המוא של טכנולוגיית הגרפיקה. הגדרת גרפיקת אינטרנט לפני שתתחיל ביצירת גרפיקה משלך, חשוב שתבין מהי הגרפיקה באינטרנט וכיצד ליצור אותה. 0 1: כ4יע 660![/ע 04כפיק₪ 60-5// 23 החלטה באיזה פורמט גרפי להשתמש הגרפיקה באינטרנט נתמכת על ידי מיגוון סוגי פורמטיםס גרפיים, לכל אחד יתרונות וחסרונות, בהתאס לשימוש בהם. עליך לדעת באיזה פורמט גרפי להשתמש והיכן. סקירת הפקודות בשפת .14181 המשמשות להצבת תמונות באתר כדי לרענן את זיכרונך בשפת ‏ ]/471, נסקור את הפקודות הבסיסיות להצבת גרפיקה באתר ולהתאמתה לדרישות העיצוב המיוחדות שלך. קשכפיקק 24191901י1מ. 46 פש/ 606 האינטרנט קיימת כבר שנים לא מעטות. בתחילה היא שימשה לקשר בין מחשבי אוניברסיטאות ומחשבי ממשל בארצות הברית. כיוס, היא מקשרת בין עסקים, ארגוניס ואנשיס מכל קצות העולס. האינטרנט, כפי שהיא מוכרת לנו כיוס, קיימת שניס ספורות בלבד. הדפדפן הגרפי הראשון 0ו058! הוצג בשנת 1992. הצגתו הראשונה של דפדפן נטסקייפ (08ק81568), בשנת 1994, היוותה ציון דרך לפריצת האינטרנט לגבולות ולאופקיס חדשים. פופולריות האינטרנט גדלה בעיקר הודות לדרך הקלה והאינטראקטיבית שנטסקייפ סיפקה לביקור באתרי אינטרנט בכל העולסם. לא עוד אתרים משעממים ועתירי מלל. כיוס, נמצאיס באור הזרקורים שני דפדפניס מעולים : (ז68+0וח טר 6)0) זס+08וטבצ] 6180806א. זסזס|קא= 61ח67זח! ז50סזסוו. כיום, כל אחד יכול כיוס להציב באתר שלו לוגו, צילוס או סרטון וידאו ולהציגס למיליוני גולשיס בעולם. מוזיאוניס יכוליס להציג יצירות אמנות, חברות מסחריות יכולות להציע מוצרים למכירה וה-א1א6 יכול להציג שידור חדשות ייבזמן אמיתי" - הכל באמצעות תוכנות הדפדוף. ניצול היכולת להצגת תמונות הינה הבסיס של ספר זה. תלמד ליצור גרפיקה מדהימה ומתקדמת באתר האינטרנט שלך, ולהפוך אותו לאטרקטיבי ומהנה עבור המבקרים בו. גם אם אינך אמן מקצועי, אל דאגה. גם גרפיקה פשוטה יכולה, בעיבוד נכון, לשנות בצורה קיצונית את מראה האתר שלך, במאמצ קטן בלבד. לדוגמה, בתרשים 1.1 מוצג אתר טקסט של אקווריום דמיוני (אותו תבנה במהלך הלימוד בספר). דף טקסט זה נראה סתמי ומשעמם ואינו מושך את תשומת לבך, אפילו אם אתה חובב דגים. 24 סי קסו/5. זח/ם 86 - טוחב זג) )סח 36<] הוטוזהטוףת ל זט)הסוהווה וס 30 אשוע 68 5 8 ₪ 5 6 2 34 3 2 + 50 ש56000 | התה | 8006 56808 6חסו] 46084 ₪אה] 8806 698000 4 = סטאסס 1 4 = פחופוחו 3 6 6 \ נהנוויזהטף/ 6 30 סא 0 666ם גוסקד פמנמותוסש6 גוס 686 [מט פפנ 70765 פנג1 מתגותנהגוס.ב. סע 50 זמוג 7 מהמקו 1 6 1/025%8 116 0 6מצסס[6 קר 5% 50 88816 6עסקו זגוט ,89 כ סנו 21859186808) 856 מ₪8080מ166 ב 6 07 816 6 וצו 50 00 ונז 1756 616757 85 עס ע6אעגו 66 191 6 01 ?גוס 85 עגוסקי פמנ91? זגוסה שתומזהקט 86 5מסםגו28) פתורו וע .85 687 6מה 90156 0 שהקט 0691 שמ בו יל = שחזסי :)חסחזטוסטם | 4 תרשים 1.1 אתר אקווריוס זה הינו משעמס וחסר ייחוד. כעת, הבט בתרשים 1.2. והו אותו אקווריוס בתוספת מספר תמונות פשוטות שנשתלו בו בעזרת האפשרות מכולה של תמונות (8פטד 6זש6וק) של ק56. ₪506 - פסוחקבזב) חו/ סחֶב + | 00 ש56000 תק | 80066 56800 6הסו] | 46080 0000₪0] 8806 - סו 48005 5/ו03מד ![כססננגץ" ₪ חי שפו אא 0 זס קנ 0 קנ 8 תור ; 5 ו | סמל | 08700 מה חדש [ז - 02081 - 6190818 - 2189918608 - 1/1805 - 360 6016 - 465 226 שנסוון - 0220168 500 - 7768191 - פונס - פשופז) - וסבג ל 1/1 - שמגט סמב !בנוא] 16018 תב פצוסא * ו תב 15 1168 ,177 ,370265 1/1300 ,15מ6זי 1מפוגוס) 6גג1.416181 ,18007 11050 ,01116 010116 . בי] 00 7/6 ה 655ת51ט3ך סמל סקז ,8106ב ,8165 וס החדשות !] 80115 30 0026800 גו 11797 0359 ופסכ 6 * !] 1101101 תב פינס)נוקוונס?) * ...618 מומגו11 11016 ,21011081165] ,81165 ץמ 1 18 1/1116 ,086 3 ,קרשו 668 ומד [התסושסת * * 118 ,50105 169 גוס 056 ,0-12 סמ 8 * הטוי * ומומ ,01 35110 עשסוסגם ,08 +סמזגו1] ,10111810 ,077168 ]10 ,8168 1 2001 68 [₪0018 * 0 * = 01 010 סומ 1 מום.1 ([1בנו20] 0100008 מם ווח | אש שי שו פס :)חשוחגוסט | ו₪ תרשים 1.4 סמלים אלה מציגים נושאים שימושיים לגולש. וס !מ א![/מ רוב הדפיסם האישיים והמקצועייס שבאינטרנט, מכילים תמונות כלשהן. למשל, באתר אא תמצא תמיד מספר רב של תמונות. אתר וה משתמש בתמונות, להצגת תקציריס ויזואלייס של החדשות, בדיוק כפי שהעיתון עושה זאת על גבי נייר. תרשים 1.5 מציג את הדף הראשי של אתר 60% ובו מספר תמונות המייצגות את נושאי חדשות היוס. אתר זה נראה מרתק ומושך עוד לפני שהספקת להתעמק בטקסט שבו. 28 סיו קסו/5. +חום 55| | - | 6 - צווסבזסוה! אא אל || ו 0 ₪ סוחס 0ב אש א0ם 6 5 ₪ ₪( ₪( 52 ₪ 2 8 52 ₪ =( = 50 | 56000 הו | 8₪66 59808 6חס] ₪6080‏ 090ם] ₪806 3 8 ד | ן . | 0155077 ד5ם חמ 8:55 64מ המד -- 1998 ,2 זו גתספת / , : , 6זוז ו 5 618טתנו מ0+מון[) 1 | וגיו 661[ |=6 8 2 6 0 ו 78 0005 קד | 0 מסםסט ם 0 ספ שצסגם 50828 טס פזמוס 0 ,הזג 67617 81 8015 86 2620 155 פממגוסיך ב 10 מס מסלמו) 11 65106%עק 506 1999 מסו]1ם 41.7 5 6160קמגר סט [166678 116 101 [58סקסעס. צתסךא [זטסץ 8 8685 0מסצק 0110 * 5 0 ₪ סקט 5 1 1600675 '200) 01 הדוה ' ב ם6ספ שופם 1110025ט פמהס1מגוק6ת * 5 66 10 5051011007 מ בג 5 = סט 6 61311600 2% 860 גוס 6 * | ₪ ה = 6חסי )חשחזטוססם | ?"| תרשים 1.5 באתר וה (שהזכויות לשימוש בטקסט ובתמונות שמורות ל-אא6) התמונות הן מרכיב עיקרי. קרוב לוודאי, שתשתמש באתר שלך בתמונות שתסרוק ותערוך בעזרת 55ק. קפק תאפשר לך לשלוט על גודלן המדויק של התמונות, לחתוך (ססז0) מהן חלקיס מיותריס, ואפילו לשנות את צבעיהן. 0 כק ש דרך מקובלת נוספת לשימוש בגרפיקה בדפי 60/, היא כרקע לטקסט המוצג. בדומה לדברים המונחיס על מפת השולחן - תוכל לראות רק חלק מהמפה. גרפיקת רקע (פסוחק8זס סחטסז0א080) היא יעילה ביותר. תוכל להוסיף צבע, עיצוב, תמונות וסגנון לדפי האתר שלך. פרק 14, ''גרפיקה וצבע עבור רקעים'י, ידריך אותך כיצד ליצור תמונות רקע וכיצד להשתמש בהן. תרשים 1.6 מציג אתר אינטרנט אישי המשתמש בגרפיקת רקע מעניינת (הה + 3/6 ה 50 ו6כן ה 60 ה3ז31 5 שצש//:קת). גרפיקה זו, נוצרה בדקות ספורות, מבוססת על אותיות עס אפקט +₪ס-806= (מעבר מתון) של 55. 9כק 1: כ4יט 660!יס 64כפיק 05-6// 29 [<51] - | 6 - סמב 6חו10] 5'עסזנטנוה ל 460 זס)הסותוווחח 20‏ 0ג) אופוע 0% 6 + 2 3 4 2 ₪ + ₪ 8 00 ש56000 | וק | ₪006 5680 סו 8 ]| 8806 6 וז 1 .ח50010 ע6יו0ט4 01 6פָ0 6וחסר! 106 סד 6חזס6|60 ור 0 .1997 ש'ו0ת10 חו חיזסם פסאי זסחז 601 זחוסק 6ש81 חסופיו6ק הסקס|סוזון [?=] סל .ח6דזסיו סוזו |וסק5 סתשצ פחסוחטות [ד'יו6חסצר סאד שש 60חאוס חס 7 ז60. סז 50 ששו :קדדו] סד פחוסף עפ וחשחד זופוצ חס ₪ 8 ,00115 פַחסש-פָחוק זוא סק ,000+ ח6דווא 601 סד 6און 7 +'חסיוס פיז6חשוס וזו חש .56טסח 16 בחנוסיוס יו6קסק 01 501605 חס 66תטפם 0 5 חטין 66 1 6056 חו 5010 יז סח חס פשוס!6 עו ה6קיוח5 ה0116 1 ,חח 6דס ער החנ 0051 יזם 56טס 0 5 פינטומווכ) ע1 1פג ער חס 66חטסק 1 ,ףוח 01 יו6ז0! חואיוסצו שיו פיוסחשוס קוחו השח א 50665 0 .ח66י56 'ז6זטוקוזוס6 16 067055 400665 זו 05 יז6זחוסק 56טסוז שחד 1 1136 קוד ונפגער שש 5 תס יו6חזס 106 הוסזיז16ה6 תס 5יו0זפתאוסם 5060% 1 ,66051008 חסוחיז6ח5 .6-01 6חד ע"ז0 חס 6608 6חד תסוחיו6ה5: - 6פטסח שוח הו פחווו זט 01 05ו51 1ב 0 5 בחם 65חו50 +0 |!0 6 סזחו 5||סיז 6ח |ודחט 6|וחאר ם יוס+ 5עסוק שו טפט - חן 0055 5'סחצו וחות אוסת5 10 6סח 1 חס ,656יואי סד 65| יז ,פחופפות 6 פ'ונבוורנסו[5 הש .6פסח פוחז 0 ו'צ - ג' ו 5 - = 7 == ו -- = = - --- 5 2 ]| ₪ שש שטום חס :)תפחזווססיק | "| תרשים 1.6 דף ס6/\ ה משתמש בתמונות רקע, בסמלים ובצילומים. את סי קסו5. זחוםק ? עתה, כדאי שתכיר את התוכנה סז 00ח5 אחובּם. תוכנה זו, המכונה בקיצור 5₪ם, היא תוכנה המיועדת ליצירת גרפיקה ולעיבוד תמונות. 750 פותחה על ידי חברת .0ח] 5010/876 2356 (356.600[.שעשעש//:ס)ת). 5 הינה תוכנה הניתנת להערכה לפני הרכישה (6ז501/8 חסוטופצ= 1100ח11), כלומר אתה רשאי להשתמש בה במשך תקופה מסוימת, לפני שתחליט אס ברצונך לרוכשה. תוכנות מסוג זה נקראות תוכנות שיתופיות (6ז8/ש6זהח5). 5₪= מוגבלת לניסיון של 30 יוס. ספר זה מלמד אותך כיצד להשתמש ב-050 ליצירת גרפיקה מרשימה, מנקודת ההתחלה ועד לתמונה המושלמת. בהמשך תלמד כיצד להתקין את התוכנה ולהגדיר אותה בהתאס לצרכיך, כך שתוכל ליצור בעורת הכליס המתקדמים גרפיקה שתרשיס את המבקריס באתר האינטרנט שלך. פח נמצאת בשוק כבר זמן רב, ורביס נהניס מהגרסאות הקודמות שלה. 55 מציעה למשתמש את העוצמה והגמישות בהן ניחנות תוכנות גרפיות יקרות (כדוגמת 0006 00ח0%05חק), במחיר נמוך יחסית. בגירסה 5 סיק קסח5 ואחוַהּק, הצליחה חברת 4856 6 לשפר ולעדכן את התוכנה, ולהגיע לרמת ביצועים גבוהה ואיכותית בתוכנה רבת העוצמה. לרוכשי הספר תינתן הנחה ברכישת התוכנה. פנה אל ההחס3.6א501)69206701וחו6ט (ראה פרטים נוספיס בהקדמה, בפרק 2 או בפרסוס בסוף הספר). 20 סי קסו/5. זח/ם קשכק! רבים פנו אלינו, בהערות ובשאלות מדוע ספר זה מתמקד בתוכנת 5575 ואינו מתייחס לתוכנות גרפיקה אחרות, שיתופיות (פזבּאו6ז8ח5) ושאינן שיתופיות. התשובה פשוטה: 059 הינה המוצר הטוב ביותר בתחומה. בשוק קיימות תוכנות גרפיקה רבות המסוגלות ליצור גרפיקה מעולה, אך כולן חסרות את הגמישות והעוצמה של 50: ובאפשרות הניתנת לקונה לבדוק אותה לפני הרכישה. מ ק9!כא6י כ6כפ'י. ק116/ע קבצי גרפיקה נשמריס במחשב בפורמטיס סטנדרטייס קבועים, כדי שניתן יהיה לעבד ולהציג אותס בתוכניות שונות. מספר הפורמטים (ףחזזס=) הוא רב, ועליך לבחור את סוג הפורמט על פי המטרה לה נועד הקובצ. רוב דפדפני האינטרנט תומכים בשני סוגי פורמטיס סטנדרטיים בלבד - =|) ו-6םק1. בהמשך הפרק נסקור את שני הפורמטיס האלה, ושניים נוספים: 6אק ו-קפק. כולס נתמכים על ידי 5₪ם. קשכרק! רוב ההבדליס בין הפורמטיס השוניס מתבטאיס בעיקר בדרך בה הס מטפלים בדחיסת הנתונים. כאשר תמונה נשמרת כקובץ, היא מתורגמת לפורמט בינארי של אפס (0) ואחד (1) - השפה בה מחשבים מתקשרים ביניהס. כמה מהפורמטים הגרפיים שומרים את הספרות הבינאריות בקוב> אחד, כך שהמחשב אינו נזקק למאמצ מיוחד כדי לתרגמו לתמונה. לרוע המזל, קבציס מסוג זה נוטיס להיות בעלי נפח גדול ביותר (עד עשרות אלפי בתיס משטח הדיסק), גם עבור תמונה הנראית קטנה על המסך. טעינת קוב כזה לאתר נמשכת זמן רב ודורשת מהגולש סבלנות רבה. פורמטים אחריס משתמשים בשיטות שונות לשמירת המספריס הבינאריים ויוצריס קבציס קטניס יותר. בשיטות דחיסה שונות המחשב מוּהה סדרות מספרים בינארייס ומחליף אותן בסימן יחיד, וכך מקטין באופן משמעותי את גודל הקובץ. עס ואת, קבציס קטניס אלה מחייביס את המחשב להשקיע זמן רב יותר עד להצגת התמונה המלאה. לעיתים, תצטרך להקריב מאיכות התמונה תמורת הצורך לחסוך בנפח אחסון. במקרה וּה תעמוד בפני השאלה מה חשוב יותר - האיכות או גודל הקוב. רוב הפורמטים מאזנים בין איכות הביצוע, ובין גודל הקוב ושיטת הדחיסה. חשוב שתוכור שקובצ גרפי ניתן לשמור בפורמטים רבים, שכל אחד מהם יוצר קובץ בגודל שונה, באיכות תמונה שונה. 9 1: כ4יע 1/660ס 64כפיק 00-8// 21 6172 פורמט התמונה המקובל ביותר ב-80/ הינו !0 (?8 וס 06 חההחסז6)ח! [הסוחס8זט). פורמט זה הוצע לראשונה על ידי 6/ז56טסח 00, כדי לאפשר העברת מידע בצורה גרפית סטנדרטית בינה לבין לקותחותיה. פורמט זה, המוכר לעיתים בשס וס 06| 6צז56טקה 00, הציב תקן אחיד לפני כעשר שניס והיה הפורמט הגרפי הראשון שנתמך על ידי האינטרנט. פורמט !0 משתמש באלגוריתס דחיסה פופולרי בשס ח815//-עו2-|18006 - הדרך הקלה והיעילה ביותר לדחיסת קבציס לנפח הקטן ביותר האפשרי. פורמט =!0 יוצר קבציס דחוסים בעלי נפח סביר והינו, גס כיוסם, הפורמט הפופולרי ביותר בעולסם לשמירת קבצי תמונות. דחיסת התמונות (ופריסתן) בפורמט =!0 אינה פוגעת באיכותן. הצבעיס נשאריס כשהיו, והתמונה לעולס והה לתמונה המקורית. קשכקת! אלגוריתס הדחיסה ח8!8//-צו2-|8006 1 -פותח ברובו בטכניון בחיפה. לפני מספר שנים, הסתבר ל-6/ז058 60 (מפתחת האלגוריתם של =|6) שהיא משתמשת בנוסחה שיש עליה זכויות יוצריס. חברת 5עפוח(), בעלת הפטנט, החליטה לממש את בעלותה ותבעה ממפתתי תוכנות גרפיות מקצועיות לשלם לה עבור הזכות לשימוש בפורמט =!0 המיושם בחבילות התוכנה שלהם. דרישה זו גרמה לפיתוח של שני פורמטיס חדשיס - 06 ו-%6ח. כמשתמש בתוכנת 59 אינך חייב לדאוג לגבי זכויות יוצריס או הפרתן. קיימות שתי מגבלות עיקריות לשימוש בפורמט =!6 בדפי האתר. יעילות פורמט :01 בשמירת תמונות - שיטת הדחיסה של =!|0 מאבדת רבות מיעילותה בעת שהיא דוחסת תמונות סרוקות או צילומים דיגיטליים. כאשר תסרוק תמונה ותשמור אותה בפורמט =01, תופתע עד כמה גדול יהיה נפת הקובצ, במיוחד אס תשווה אותו לנפח קוב והה שנשמר בפורמט 6םת!. =|0 הוא פורמט שמירה מצוין לקבציס של איוריס או ציוריס (הנקראות בעולס הדפוס בשס + 8ח1)), לסמליס ולכותרות, ואינו מתאיס לשמירת תמונות. לא מומלצ להשתמש בפורמט זה לשמירת תמונות. 6 צבעים בלבד - "₪01 משתמש ב-256 צבעיס בלבד בכל תמונה. נראה הרבה, אך למעשה רוב התמונות הצבעוניות המופיעות באינטרנט משתמשות במיליוני צבעיס. 6 6, הוא פורמט נפוצ לשמירת קבצים גרפיים, מכיון שהוא מפצה על חסרונות רביס של פורמט =!0. םק( (קטסז 8וזססאם 6וחהק8זפס+סחק +הוסנ), הנקרא לעיתיס גסם 100, פותח כדי לספק פורמט יעיל יותר מה-=|0 לשימושיס שוניס ולדחיסת תמונות גדולות במיוחד, בעלות מספר רב של גוונים. 056 משתמש באלגוריתס 2 סיו קסו/5. +חום מתקדם יותר מזה של =!6, ודוחס ביעילות תמונות בעלות צבעיס רביס לקובצ קטן יחסית. אלגוריתס הדחיסה של 06שפ. פועל בדרך שונה מזו של =!₪, אולס גס לו יש מגבלות. =|0 לוקת את התמונה ומכווצ אותה עד למקסימום האפשרי. 556 משתמש באלגוריתס שונה, הנוטה לאבד כמה מפרטי התמונה בעת דחיסתה והצגתה. כתוצאה, קבצי 50( פרוסים לא ייראו תמיד והים למקור, אולס רמת הדחיסה שלהם עשויה להיות גבוהה ב-35%, לעיתיס. אל תחשוש מאיבוד פרטיס בתהליך הדחיסה, בפרט אס אתה משתמש בתמונות. כאשר אתה שומר תמונות בפורמט 15₪0, תוכל לקבוע את רמת הפירוט הרצויה. נפח הקוב גדל ככל שרמת הפירוט גבוהה יותר. ברמת הפירוט הגבוהה ביותר, 6םק יוצר קבציס שנפחס שווה לאלה הנוצריס ב-=|0. בפרק 3, ''יצירת גרפיקה פשוטת'י, תלמד כיצד לשלוט בתכונות אלו. מאחר שפורמט םס נוצר כדי לשמור קבצי תמונות, הוא יעיל במיוחד בטיפול בצבעיס ובצללים. קבצי 056( נוטים להיות קטניס יותר, להיראות טוב יותר, ונטעניס במהירות רבה יותר באתרי האינטרנט. עובדות אלו גרמו ל-1056 להיות אטרקטיבי ביותר עבור מפתחי אתריס באינטרנט. בנוסף, תמונות בפורמט 65םקצ תומכות ב-16.7 מיליון צבעים, הרבה יותר מפורמט =!0. רוב דפדפני האינטרנט תומכיס בשני הפורמטיס האלה, 6ם;! ו-=!0, ומשניהס ניתן להפיק את המירב, ולשבצס באתרי האינטרנט. בפרק 12, ''הקטנת גודל קוב גרפייי, נדון בכך בהרחבה. 26 פורמט חדש שפותח לאחרונה מצליח גם הוא לרכוש נתח שוק, כתוצאה ממגבלות הזכויות על השימוש בפורמט =!6. פורמט זה נקרא 6 (6זסשס 6|ספוזסק 58 - מבוטא פינג), ונפוצ לאחרונה בין משתמשי האינטרנט. פורמט ₪0 הינו פשרה בין הפורמטים =01 ו-6םקנ. ל-0אק כושר דחיסה גבוה המותאס לתמונות גדולות בעלות צבעיס רבים. 6 אינו מאבד פרטי תמונה, ויוצר קבציס דחוסים בנפח קטן בהרבה מאלה הנוצריס בפורמט =01 (דומה לנפת קבצי = ). תכונותיו המתקדמות של פורמט 6א: גרמו לו להיות הכלי הטוב יותר להצגת גרפיקה ב-60/. לרוע המזל, גם ₪6 אינו תרופת פלאים. רק הגרסאות האחרונות של דפדפני האינטרנט זסז8סוחוח ה0ס0/זסז+08ועט8 60508306 ו-זסזסוקאם ז6חזסזח! (מגירסה 4 ואילך), תומכות בפורמט חדש זה. לכן, עליך להיות והיר בשילוב תמונות 0 באתר שלך, כיון שרק הגולשיס המצוידיס בדפדפן מגירסה מתקדמת יוכלו לראות את התמונות. רצוי להשתמש בקבציס מסוג !]0 ו-0שק. ולאפשר לכל הגולשים לצפות בכל התמונות. 0 1: כ4יע 660![/ע 04כפיקם 60-5// 3 מידע אודות ₪10 תוכל למצוא בכתובת: חכו ס6. סו 6. צעש//: כ [<51]-] 6 - סב 6חוס1] (5סותק3ז אזסו6א 6וסבווסק] טאק ל 6 זס) סוחס | 0ג אאשוע 61 6 9% 5 ו 6 |/ צן. 4 ₪ + 6 2 א 3 < +% 0 ש56000 | ל | ₪065 56800 6תס ₪6080‏ 00| 806 5 )א 316+זסק 65510י1ן הס ?6 1,0551655 1011 ה 10 56 וד 0-50 ורד 4 ]10160 1116 יז 1341ה551הי1<) [3110 7% 66ואוה?1 1116 ,ה6הונד2) 7/6 הנוקה?1 0+ 11613460 וס/) (211114) 1545 15111 הונ א למס זנול מספזסס מז 6ב מו 611 5מם 01 5068 0 1665 סעסם זגוכ) .061015 6₪על) עס 66מנבּ?תובגת ,3065 6במסד1 )זנק 16 סל 6המסס[6זקר 6 מב םסוקה ,מס ה מתס] מו 008[ עס? 3065 06מ261676 01 565 פגוסבו56 ק[ופסגת 8 6ם סל 6466למו 15 פנ 016 גוסץ זגו זז 165 ס? 6ההמ 1[ 631-0[8ק-66עם1 6ב 0 2018550 .| 07 720/07 3 מ3ם1 6עסמ קי 0168566מ1 180 זגו 660סמס6 81 סז 3010065 6קובצפ 31 !0 סח פבו[ 5166 לאאז שת ]| ₪ ששו שסט = 5 שי סק :)חפוחטוסס | = ₪ תרשים 1.7 דף הבית של הפורמט 6אם. 5 5 הוא פורמט חדש, הנתמך רק על ידי א.5 סש ק0סח5 אחוּק. פורמט זה פותח בחברת 8ז8/ו)501 18850, כדי לאפשר למשתמש לבצע עיבודי תמונה מתקדמים ב-55ם. לאחר סיוס עיבוד התמונה ניתן להמירה ולשמור אותה בכל פורמט - =!6, 6 ס6אם, או בפורמטיס אחרים מוכרים וידועיס. פורמט ₪55 הינו בעל חשיבות למשתמש בתוכנה סז ססח5 זַחו8ש, מכיון שחלק מהטכניקות האפשריות בתוכנה פועלות רק על קבציס השמורים בפורמט וה. 6 ק60!!שק 46 פ!כא6י שכסייע לפניך השוואה בין הפורמטיס השוניס, בה תוכל להיעזר בבחירת הפורמט המתאים לשמירת כל סוג קוב. 34 סי קסו/5. זח/ם טבלה 1.1 פורמט | מספר הצבעים | מתי להשתמש ו 6 בלבד ליצירת סמלים מסחריים (לוגו), סמלים, כותרות ותמונות קטנות. 7 מיליון לעבודה עס תמונות המבוססות על תמונות סרוקות. 6אק 7 מיליון לשימוש כאשר ידוע לך שכל הגולשיס באתר מצוידיס בדפדפניס התומכים בפורמט זה. קפס 7 מיליון ליצירה ולעיבוד תמונות ב-55ם. לאחר העיבוד תוכל לשמור את הקוב> בכל פורמט אחר שתרצה. 6 פורמטיס גרפיים נפוציסם אחריס נמצאים עדיין בשימוש רב בתוכנות שונות. אס ברשותך תמונות בפורמט אחר וברצונך להשתמש בהן באינטרנט, אל חשש. 5 תאפשר לך להמיר את תמונותיך לקבצי =|0 או 0שסן1. כמעט מכל פורמט מוכר. בפרק 3, ''יצירת גרפיקה פשוטת'י, תלמד כיצד להמיר קבצי גרפיקה מפורמט אחד למשנהו (אל דאגה, והי פעולה פשוטה). כך תוכל להשתמש בתמונות כבכל תמונה אחרת באתר האינטרנט שלך. תוכל גם להשתמש באפשרויות המתקדמות שמספקים כיום דפדפני האינטרנט, המאפשרות לכלול באתריס גס תמונות בפורמטיס אחריס. טכנולוגיה זו הנקראת חו-פָטוח, והיא מותאמת לעבודה בכל הדפדפניס הקיימים. באמצעות טכנולוגיה וו תוכל להתקין באתר שלך כל תמונה בכל פורמט, מבלי להמיר אותו תחילה. בקר באתר: רדו+ר. 644311 זכ ען6/!רוצר/6+11ז- כן ען70+811/6ו/6+5 וס זכרו ס6. רו עצעצעצ//: כ כדי ללמוד יותר אודות התקן 05| פוש אסוט), שהוא התקן (חו-סטום) מלהיב המאפשר לדפדפן להציג סוגיס שוניס של קבצים גרפיים. משיומ. //7177/ 4כ!ספמ. מ.א![!מ למרות שספר זה אינו מתמקד בלימוד שפת 1/1ד₪4, מצאנו לנכון להציג כמה מפקודות ]זה הדרושות להצבת תמונות בדפי האתר. בכמה פרקיס בספר, נדגיס כיצד להשתמש בפקודות ‏ |/דה, כדי לשפר את ביצועי הגרפיקה שלך. חשוב שתדע את שפת ]ד לפני תחילת הלימוד מספר זה, אחרת חלק מהשיטות ומהטכניקות המוצגות בספר יהיו קשות להבנה ומבלבלות. 9 1: כ4יע 1/6620 64כפיק 00-6// 5 6ים 94 אין בכוונתנו ללמד אותך את שפת ‏ ]/1ד, אלא לרענן את זיכרונך ולהציג בפניך דרכיס וטכניקות מתקדמות לשימוש בה. כדי ללמוד לעומק את שפת ‏ 1/1ד4, אנו ממליציס על הספר :4 ואד הסדרה הידידותית" שבהוצאת הוד-עמי. למעשה, קיימים כיום כלים רביס המצמצמים את הצורך בלימוד השפה. תוכנות רבות וביניהן 68 שותסת או סזס// מספקות למפעיל את מירב הכלים להקמת אתרים מבלי צורך בידע כלשהו בשפת |שדה. כדי להקל עליך, תמצא כאן תקציר של פקודות ‏ 11/1 הדרושות להצבת תמונות בדפי האתר. תחילה, ודא שיש בידך תמונה בפורמט =!0 או ₪6. שמור את התמונה שלך בתיקיה שבה שמור קוב> .₪1 דה. עתה, הוסף את התגית <1/6!!> לפקודות שבקוב. אס שס התמונה הוא =!0.=א |חח!ה, הוסף את התגית הזו: <"=|0. א |קח!ה" = 6346 סוו|> אם הקוב שלך הינו בפורמט ק(. (סק(.. א |וקח!וה), הקלד כך: <"סק).. םא |קח!ה" = 6546 סוו|> כאשר הדפדפן שלך יציג את הקובצ, הוא יציג גם את התמונה. בתרשים 1.8 תוכל לראות את חלון הדפדפן ובו תמונת המטוס. בעת הכנסת תגית ‏ 11 ודא שמצוין בה הנתיב המדויק לתמונה (נתיב הקוב). לדוגמה, אס התמונה נמצאת בתיקיה 555ד60!ק, תכתוב את השורה הזו: <"ת|0. םא |קחה|\5םח דוק" = 546 שוש|> 86 - 1 פַהָב] סחבוקזוה ל 46 | זסו סוחס | 30 אושוצ 8% ₪ ₪ 4 8 2 3 3ב 50 | שַ56000 | חק 6 | 5680 סג 8 הוה 6 סחג[סזוג. ]א תרשים 1.8 תמונת המטוס, כפי שהיא מוצגת בחלון הדפדפן. איק!ט ממ או[ ד מעניקה בידיך שליטה מסוימת על מיקוס התמונה בחלון הדפדפן. אחת הדרכיס המקובלות ביותר לעשות וזאת, היא על ידי קביעת היישור המתאים. תוכל ליישר את התמונה עס שוליו השמאליים של הדף (ברירת המחדל), למרכז אותה, או ליישר אותה לימין, לפי רצונך. 6 סיק קסו/5. זח/ם כל שעליך לעשות הוא להוסיף את הפקודה =4].!0% לתגית <6!|>. כדי ליישר את התמונה לצידו השמאלי של החלון, השתמש בתגית הזו: <ד-ם |=א0))| 1 "וס שא וקה |ה"=645 שווו> כדי ליישר לימין, השתמש בתגית : < זחס!ה=אס)! ה "-וס. שאה וקחה|ה"=55 שווו> כדי ליישר את התמונה למרכז, הוסף את התגיות <5ם ד 0> ו-<חם דאם0/> מחוצ לפקודת הצבת התמונה: <חם דא 0/><"-!. א |קה|"=56 |><חם דא=?6> ראה בתרשים 1.9 כיצד יוצגו התמונות בחלון הדפדפן בשלוש צורות היישור. [<51) - | 836 - 2 306 סחהוקזוה ל 460 זס)הסותוווחח 0‏ 0ב אופוע 0% 6 + 2 2 34 < 6 4 ₪ 4 00| שָ5600 | חחק 6 5680 | 6ס1] | 26080 000871]- 8806 סו 6% ו 1 ₪ סו )ופול | א שי שש = 6 )תשחזטססם | ?"| תרשים 1.9 שלוש צורות היישור הבסיסיות של תמונה. 06 סאק!ס מא![5 תוספת חשובה לתמונות באתר שלך הינה האפשרות להציב טקסט במקוס התמונות, עד שהן נטענות אל הדפדפן. כך, גולשים שאין ברשותס דפדפן גרפי או את הסבלנות הנדרשת עד להצגת התמונות, יכולים לקבל מידע אודות תוכנן. טקסטים אלה מופיעים גס כאשר הגולש מציב את מצביע העכבר על פני התמונות המוצגות באתר. מכיון שטעינת התמונות עלולה לארוך זמן מה, ניתן לבטל את אפשרות הצגת התמונות באופן אוטומטי עס הכניסה לאתר. במקוס תמונות, אותם גולשים יראו טקסט המתאר בקצרה את תוכן התמונות המוצגות באתר. בנוסף, עדיין קיימיס דפדפנים סכ 1: כ4יע 660![/ע 64כפיק₪ 60-5// 7 שאינס יכוליס להציג את כל פורמטי התמונות, כדוגמת הפורמט החדש 6אם, או דפדפנים מגרסאות ישנות שאינס מסוגלים להציג גרפיקה כלל (למשל, דפדפנים מסוג אאצ)) ועלוליס שלא לזהות את תמונותיך. על ידי הוספת טקסט חלופי תגלה התחשבות בגולשים אלה. חשוב לקחת בחשבון מצביס אלה בעת בניית האתר, כדי שיהיה נגיש לכל גולש. הוספת טקסט חלופי הינה קלה: להוסיף את הפקודה 417 לתגית התמונה. לפיכך, כדי להוסיף שורה קצרה לתמונת המטוס, השתמשתי בתגית הזו: < (0/%05 7058) 1וס.6חה|סזוב"= ד ]ג "-|ס. םא |קה|"=546 סש|> הטקסט שבפקודה ד ]4 יופיע כשהתמונה נטענת וכשמצביע העכבר נמצא על התמונה. כדי לעודד את הגולש לטעון את האתר יחד עס התמונות שבו, תוכל להוסיף טקסט מפתה, לדוגמה: <"!61[ 10167 0חו!6122 "= ך | "-|ס. םא |קה|"=546 שוש|> ככלל, השתדל להשתמש בטקסטים חלופיים קולעיס מבלי להרבות במילים. 6/6 סמ א![/מ. 34/כק ק'6/כיט בדרך כלל, מוסיפים תמונות וגרפיקה, כדי לשפר את מראה האתר. אך, מקובל גס להשתמש בתמונות לצורך קישור אתריס שוניס ב-85/. כך, יכול הגולש ליהנות מהתמונות עצמן ואף להשתמש בהן לצורך גלישה לאחריס אחרים. היפר-טקסט היא יכולת מיוחדת של דפי ₪11 המאפשרת לגלוש מאתר לאתר בלחיצה אחת. ווהי אחת התכונות החשובות של |ושודה. ניתן להוסיף קישור (היפר טקסט) לאתר אחר על ידי ציון הכתובת (₪1( - |3פז6צוחנ זס)068.] 46500708) המדויקת של האתר הרצוי. כך התמונה הופכת לקישור (אחו)). כדי לקשר בין אתריס נשתמש בתגית <-4₪ >, שהינה קיצור המילים 1א6צו6סע 6ה. לפיכך, לקישור תמונת המטוס לכתובת וחס6.6חב3!קזובּ. צצצעו//:ס+ח, נוסיף את השורות האלו: <"וחסס. 6חה|סזוה. צוצעצ//:כח"=-]= חר ה> <"!61[ ז10ח10 חָחו|22ו5 ה"= ד | "| םא וקה |ה"=64 שווו> <]/> התמונה תוצג בחלון הדפדפן בצורתה הרגילה, אולס תהיה מוקפת במסגרת כחולה המצביעה על כך שזוהי תמונה המקושרת לאתר אחר (תמונה חמה). כאשר העכבר נמצא על התמונה, הוא משתנה לצורת יד וכתובת האתר המקושר מופיעה בשורת המצב שבתחתית חלון הדפדפן. שים לב לכך שטקסט חלופי מוצג בצמוד לדמות היד של העכבר (תרשים 1.10). 18 סיו קסו/5. +חום [<]5(] - | 836 - 3 36 סחהוקזוא ל 60 זט)הסותוהחח 0‏ 0ג) אופוע 08 6 + 2 3 4 2 ₪ 4 ₪ 8 00| ש56000 | וק | ₪006 5680 סג 8 ]| 8806 6 סחג[סווג. א פוט 7058) 1 פת[כמנ. | / 4 ₪ | תרשים 1.10 כעת, המטוס מקושר לאתר אינטרנט אחר. החסס.שחב!פזוב-אואואו//:קזות | שו לעיתים קרובות, תמצא את עצמך משתמש באופציית הקישור הגרפי בין דפי האתר. הוספת תמונות קישור הינה צעד ראשון בלבד. דרך נוספת לקישור היא על ידי קישור קטעי תמונה לאתריס שוניס. תכונה זו נקראת 305/! 806ח! (מפות תמונה) ומאפשרת לחלק את התמונה לקטעיס או לשטחים, שכל אחד מהס יכול להיות מקושר אל אתר אחר. בפרק 13, 'גרפיקת 60/ כמפות תמונה'', תלמד צעד-אחר-צעד, את תהליך יצירת מפות התמונה. תרשים 1.11 מציג את אתר הבית של וס 608 (נערת שער) המשתמש במפות תמונה. כתובת האתר: הסס.!זוזסע60.עשעשאו//:סזזח. [<ז5]-] ב 6 סוס חטוחוחסם 80 אש 88 6 צן. ₪( ₪ 2-6 4 3 > + | ו | 5600 | ווק 6 5680 | סה | 46080 00| ₪806 / טוט סף סזסחכ עחם חס אסווס ד תרשים 1.11 אתר אינטרקטיבי וה 8 9 . 3 6 4 ב [0'5פ-0. [16 5'זבּמ/ק] [פסנך סגו66ב משתמש במספר רב של ו 0 ו 2 תמונות קישור. גוס על הקד לה 09 50306 תה 3038 %סגסקר ופ 0 800 וב ספוט 100 24 ווס/י 5110 ה 006 סיו 85| המוד וש 0 1: כ4יע 660![/ע 04כפיק₪ 60-5// 139 46 22 כפי שציינתי בהקדמה לספר, אני מניח שאתה יודע כבר לבנות אתרים באינטרנט. ידיעת יסודות שפת ‏ 4111 חיונית מאוד לבניית האתריס ובמיוחד לשילוב גרפיקה וטקסט. עליך למצוא מקוס בו תוכל לאחסן את דפי האתר שלך, שיוצגו לקהל הגולשים. חברות רבות מספקות כיום, ללא תשלוס (או בתשלוס סמלי), שטחי אחסון. חברות אלו מעניקות לך את האפשרות לבצע באתר שינויים כרצונך. מרביתן גס מספקות עורה ותמיכה. אחד מהאתריס החביביס בתחוס וה הוא ₪608 5816, המוצג בתרשים 1.12, כתובתו: והח7168.60ז51+630.עצשעש//:כ++ח. 86 - מַחו1051] פ6/ |הטזזו/ - השוופחו, 516 עם 065וצז56 טחוופטרן אל 46 זס)סותוההחס2) | 0 אופוצ 86 6 + > 3 4 2 6 4 ₪ (₪ סו | 560000 וק | ₪66 56808 סוחסגן בג תק 0% /סס וז 11:55 | ובס 0/1 65זה טס גצ 0 2 הווה אס ו | 1 הו ו | / 2 2 | - וס וטק ונ בוה בב הו | , (85 | 0 9-8 %ז6)ח! חן ז6806! 5'!זסעצ סח ב [0] !50 105 800 666 וח 5 8ח105] ס60ע) 0ח8 6%8טסזק 06| 00% נמ 1916 פס גוס וס 1 80[ | 006 44 ו ו חן (*) 90 [0) צגוסץן תס מגוספ 8 טנפגוותת 511600 10641 |‏ 6יד פיסאף פב ו 0 8 , ץ)וחווזסס 8 006 116 גו :5611 .0006 סש | = יאפ ל ו . 6 666 גוסץ ?1 .שגר 801 סט [פגון ;016וננ | == אא פחסוו אפר 6 105 8 +00 ]008 [0] וס 11 1086מוס ,76ד18קן 640גוב 681 | גול 110918 ומכ מם 36% וסט , : , : 60 צגוסץי !סגו וס ]גוס 6ב .וצו 0+ 5ב בס4נסמחנה. 5116 ? בי 5116 ו קווסונס 618 צסאך 5 009[ פס 5 6 בס 8168 וסט 6גק 6 86301 16300 1126 02 8016 ב[ומאו גר / זז 9060181 בוו גוסזד 146יסצכן 0+ 01881 מו 16266 6ב 0 ז!| 950 (6₪ חי [5] 8טגצס סט סב 8106 60 ₪ גוסזד 16 8 גו :68 08 גוסזי שוסם! זגוס מו = סו צ6כן 8011818 + | א ₪ שי שא = שח )תשחזטוססם | תרשים 1.12 האתר האינטראקטיבי של חברת 67108 5116. בנוסף, קיימיס באינטרנט אתריס המאפשרים לך לאתחסן בהם דפי אינטרנט, ואף לקבל עזרה בעת בניית הדף, או האתר האישי, ללא תשלוס. אתרים אלה מתאימיס בעיקר ליצירת אתריסם אישיים (לא מסחריים). שני אתריס חביביס לצורך כך הס : וח0ס6. וח ססא. ההוססא!//:כ+וה וחססא.אססא - ביתם של כמיליון דפי אינטרנט. ה6061165.60). צעצעש//: כ 8585 - התחנה המקורית והראשונה באינטרנט לשטח אחסון חופשי. 20 סי קסו/5. זח/ם תפקמ 252 [כ6/א[6/ 29 לבניית ארון משתמשיס בפטיש, במסמריס ובכלי עבודה אחרים. להכנת ארוחה, משתמשיס בתנור, בסירים ובמחבתות ובקערות שונות. ליצירת גרפיקה, יש צורך בכלים מיוחדים לעיבוד התמונות ולטיפול בהן. כלים רבים יוכלו לשמש אותך ליצירת גרפיקת האינטרנט שלך, אולס כלי אחד מהסם ניצב בראש הפירמידה: א.5 סז ק0סח5 +חוהּק - קפק. מבין כל התוכנות ליצירת גרפיקה, 555 הינה התוכנה היעילה ביותר בכל הקשור לגרפיקה. תוכנה ווכת פרסים זו, מאפשרת למשתמש 30 ימי ניסיון חינם, לפני רכישה. על אפשרויות הרכישה באר ועל ההנחה לרוכשי ספר זה, ראה במהלך הספר ובפרסוס סוף הספר. בפרק וה, תלמד הכל אודות התקנת 55ם. נערוך סיור מהיר בכמה מתכונותיה המתקדמות והמרשימות ביותר, כדי שתוכל להפוך בזמן קצר ביותר למעצב גרפי. תלמד מה חדש ב-5₪: וכיצד תוכל לנצל חידושיס אלה לשימושך. הכרת א.5 סזק 500 +חוב3ק 5 הינה חבילת תוכנה גרפית מיוחדת ומרשימה למשתמשי חלונות. תלמד את תכונותיה המיוחדות המתאימות לצרכיך כיוצר גרפיקה לאינטרנט וגרפיקה בכלל. התקנת ₪57 התוכנה שימושית רק כשהיא מותקנת במחשב שלך. אסביר לך כיצד להתקין את ₪ במהירות ובקלות. סקירת תכונות בסיסיות כמשתמש ב-₪55 עליך להכיר מיגוון פקודות וסמלים. סכ 2: קמק[מ 252 [62'א![6 28 21| בניית סדרת תמונות ''גזעיות'י צעד-אחר-צעד, תבנה כמה תמונות, תוך שימוש בתכונות המלהיבות של 55₪. אוקי 252 סז 00ח5 %חו3ק היא תוכנה גרפית ברמה מקצועית ויחד עס זאת קלה להפעלה, שפותחה על ידי חברת .סח! 6ז507/8 856(. 5₪פש מאפשרת למשתמש המומחה ולמשתמש החדש, ליצור גרפיקה בעזרת תכונות מתקדמות כדוגמת טכניקת השכבות. ב-5₪ תוכל לצייר, לערוך תמונות, לבצע בהן שינויי גודל, לעוות, לעבד ולחמיר מ-30 פורמטים גרפייס שוניס לפורמטיס המתאימיס לשימוש באינטרנט. כקשכקת! חברת .6ח| 507/816 350( (ה356.60₪[.צצש//:קת) הינה חברת תוכנה הנמצאת במיניאפוליס, מינסוטה. החברה, שנוסדה בשנת 1991, מתמחה בתוכנות גרפיקה ובניהול קבציס גרפיים, והיא אחת מהמובילות בתחוס. החברה, שיצרה במקור תוכנות שיתופיות (876/ו5816) בלבד, הפכה לאחת מחברות התוכנה המכובדות ביותר הודות לאיכותס ולערכס של מוצריה. הנציגות באר הינה בידי 2601508 (הס3.6אוח'ו601)6900וחיוסט). קפק מספקת למשתמש את העוצמה והגמישות של תוכנת איכות, כדוגמת מסח05וסחק, אך במחיר נמוך יותר. תוכל לנסות את ₪50 במשך 30 יום לפני שתרכוש. במהלך 30 הימים תוכל להשתמש בתוכנה ללא הגבלה. אס הינך משתמש ותיק של 555 ורשוס כבר כמשתמש באחת מהגרסאות הקודמות, מאפשרת לך חברת 6ַזפּשו)501 18586, לעדכן את הגירסה שברשותך תמורת תשלוסם דמי עדכון, במקוס לרכוש את החבילה החדשה. לקבלת מחירון מעודכן בדוק באתר החברה בכתובת : ו3856.60₪[.ש/צצצ//:כ+4ח, או פנה אל נציגות החברה באר>: ר3.60א1הו1501)6206חו6ט בתקליטור המצורף לספר זה, נמצא עותק של התוכנה ובונוסים נוספים. הדבר חוסך את הטרחה והזמן הכרוכיס בהורדת התוכנה מהאינטרנט. פק מאפשרת לך לסרוק תמונות ולשמור אותן, ליצור סדרות סמלים, לשנות צבעיס בתמונה, ולבצע פעולות רבות נוספות. בפרק זה אסביר את תכונות ₪55 המיועדת במיוחד למשתמשי מערכות ההפעלה 95 פ/שססחו// ו-98 פעוססחו/ש. 5 הינה כלי יעיל ורב ערך לעיצוב גרפיקה לכל מטרה ובמיוחד לגרפיקה באינטרנט. 22 סיק קסו/5. זח/0 ככ'6מ. סי קסו/5. זחום בתקליטור המצורף לספר זה, תמצא גירסה מלאה של התוכנה (ל-30 :וס ניסיון). בנוסף, תוכל למצוא את ₪55 במספר מקומות. תוכל לרכוש את התוכנה בארצ באמצעות חברת ‏ 2677150% (וחסס.8אוח901)69067וחז6ט), או תוכל "להוריד" את התוכנה | מאתר | חברת | 50486 | 3856 (תרשים | 21) בכתובת: וח356.60[.צעש//:ק++ח. -] 6 - .סח! ,50/0816 850 01 סחוסון 3 סוחס 80 פע 08 וש / 5 ק / צן. % ₪ + ₪ 2 8% 3 ₪ + %( ו ע560 ו 8065 ה560 סחסה 6084 ההט) אפ | סט 50 סט 1 0 וס 6 ור | שש 3 הסיוה1 ,צְ50פטד !וה60!פער 7 1 ₪818 סווטווק 8+ חַהוסהטסחחה סז 500 זחוהם פוחז 01 הסופיופע 3185%| 8ח+ 5 5 סזס מסח5 +חובּק הַח930? ,ז0+ו80 5סוחקבּזם 8357-50-58 זבּ|גוססם ,פפתפזם פטגוד פזגוזסום ,+זססטוו5 זפץב| 8זפ|מחוסס 1 498ש/8-5805זוו855זכן חב 5003730005 אצוי קפ 8 פ58פפזס | שוס4] בבּם|מאוסם | 1010 זסטטסזוס ,בס חן וט | | וקה 5 סזס 5000 זחובק 0 הַחוחחוטָפם 15 = 51ב שיב חואו | ₪ 45 = 4 5 תרשים 2.1 מאתר חברת 501/86 18586, תוכל לקבל מידע חשוב וממנו תוכל יילהורידיי את התוכנה. תוכנת סזק מסח5 זחוהש וכן תוכנות אחרות של חברת 50/88 0856 נמצאות בתקליטור המצורף תחת התיקיות -5ק6ז9ש501, 000% 306ח]!60/876 ו- 5 ההות ט!|ו6ז8 /501. תמיד תוכל לבקר באתר חברת 501/96 1856 כדי להתעדכן. כמ קמ סי פסו5. זחוג אפמ 2/6/42 התקנת התוכנה פשוטה ביותר. בשולחן העבודה שלך, פתח את התפריט התחל ובחר הפעלה. הקלד בתיבת הטקסט את השורה 6א05050.6ק 5 ק6ז3/שש501:₪ (בהנחה ש-כ הינו כונו התקליטוריס שלך). לח על הלחצן אישור. באופן כללי עליך לקבל את מה שמוצע לך במהלך ההתקנה. עס סיוס ההתקנה תוכל להפעיל את 550. להפעלת התוכנה, פתח את תפריט התחל ובחר (לפי סדר מימין לשמאל): תוכניות, 5 סז 500 +חוהּם, 5 סוק קסח5 +חובּק. בתרשים 2.2, תוכל לראות את המסך המופיע בעת ההפעלה. גירסת הניסיון פועלת 30 יוס בלבד. כ 2: תמק[מ 257 [60'א/6 פ5 33| |< |5ן-. דשא זו 8 יש )₪ תרשים 2.2 (5)] סיוק קסח5 זחובּק טז?] 50 זחוב?] ]ס הסופזפש חסווהט!העם חב 5ו פוח ד חסוזב !העט 08 30 זטוסץ זפזום ]| .5עֶ08 30 זס! זו ספט:עבח טסי סע ,סז?] קסת5 זתום?] פנ סז הטתוזחס0 0) 66!! ם !וסאי וס טסוזסק .חסופזפט 50 חססו| 106 50ב ת6זטם 51חז .זפ הסוזב !6 עֶב03 30 זטסע ]טס 18 083 חס פזבּ טסצ 1 סזהּ/ש+501 1356 סז ק0ח5 )חוהק] 5 6זוקם | שוסוע 08 6 לא | ן₪ ₪ ]= ]| 09 פם | ₪ 5 5 | 65 ₪ שק ב ןן 70 | | םא + הס צ א ₪ > א ₪ ₪ < אה 1 זכ ,ס|46 זס] 0 50 )הוה ש| סול קסו5 וחופק 89 | התחל התוכנה 555 נראית כמו כל תוכנת חלונות אחרת. 2572 0/6/02 קפס הינה התוכנה המשתלמת ביותר בכל הקשור לאפשרויותיה הגרפיות, לפונקציונליות שלה, לקלות השימוש בה, לעזרה הטכנית שהיא מספקת למשתמש ולמחיר שלה. הדרך הפשוטה ביותר להירשס כבעליה של התוכנה היא על ידי חברת ‏ 867150 בישראל, או ישירות מאתר החברה בכתובת |וח+.ז6ווס/וה56.60ב[.טעש//:כו+ת. האתר משתמש בשיטות הצפנה ואבטחה מיוחדות ותוכל להומין את התוכנה על ידי חיוב כרטיס האשראי שלך. טופס ההזמנה המקוון שבאתר החברה מוצג בתרשים 2.3. א = ( י 44 כהשכק! משלוח פרטי כרטיס האשראי שלך באמצעות האינטרנט הינה בטוחה ביותר, אס אתה משתמש בתוכנת 1!6%50806 מגרסה 1.1 ומעלה, או בתוכנת זפזס!|קא= 6%חז6+ח! מגירסה 2.0 ומעלה. שיטות ההצפנה של החברות נטסקייפ ומיקרוסופט מצפינות את המידע ומסתירות אותו לחלוטין מעיניו של כל סקרן. הדרך הפשוטה היא לרכוש את התוכנה בארצ באמצעות חברת ברניסופט. צלצל 03-5401550 או פקסס 03-5471483 והזמן עוד היום סי קסו/5. +חוםק -] 6 - סמב זז 1350 ל 60 זס)הסוחווחח 0‏ 0ב אופוע 0% 6 + 2 3 34 2 ₪ + ₪ (8 00 ש56000 | וק | ₪006 5680 סו הוום] - 8806 זז .זפ סזם חב סבו 0+ 880 גופץ הסוסזהההסזחו הז 01 || טחח |וואי ופץ הַחָבּם פוחז חס הב .0.5 זם? 335 הַחואזסאו 7 אוס||ה 015358 .5צ03 1-2 הוחזצ 85580ססזכ ץ!|בטפגו פוב .זט |החסוזבהזטזחו זס? 035 הַחהואזסאו 14 חב 5זפטזס הבו30חב6 .0 ם פהַחו53 ב3--4218.00 צ|חס 15 פ|טחגום +סטסח הּהַב03ז1 ספב2/סזס קסח5 זחובס פחד צוסץ סיס קטח5 זחובּק +ט הסופזפע 8חז 8074 581801 0ז הפפח גוס , פוסחטם פוחז זפטזם סד . 8/0018 000% הַהָבּח] 3350 פח+ סאג זחבאו סוה חו0+ח1 ה חוסוום 5זבווסם .60.5 הַחוסחס * (5ז0!3 ה3ו63030) הַחוסחם הַבּו0ב6303 * 060-כ 6חו[חכ) 560076 זזם 560018 זנוסץ 38| 10 וסוט אחו! הַחוחס850זזס0 108 חס אסוו6 - ,| זט 0108 56008 .8.5 --₪%6 | אע 6חסי )חשחזטוססם | שו תרשים 2.3 חברת 5010/86 886(. מאפשרת לרכוש את התוכנה באמצעות אתר האינטרנט של החברה. ס'!ל אכ'ר סמ !כןכ 257 עתה, כאשר התוכנה מותקנת במחשב שלך, הבה ונתחיל להכירה. אס אתה משתמש בגירסת הניסיון של 5₪ח, בכל פעס שתפעיל את התוכנה תופיע על המסך תזכורת המציינת כמה זמן נותר לך עד לתפוגת תקופת הניסיון. כדי להמשיך, לחצ על הלחצן + תוכנת 55 מוכנה לעבודה וליצירת הגרפיקה שלך. פמ'תל אסאוק 68 כדי שמשהו יעבוד בתוכנת 5₪ צריך ליצור מסמך חדש או לפתוח קוב תמונה קיים. ובכן, זה הזמן לפתוח מסמך חדש: * לח על בסרגל הכלים. * בתיבת הדו-שיח דאג שיהיו המספרים כפי שמופיעיס בתרשים הבא, ובמיוחד שיס לב לערך בשדה 68כעץד 388ח! ובשדה זס|ס6 סחטסז0א280. * לסיוס לחץ 06. סכ 2: קמק[מ 252 [62'א[6 28 255 סופ חשרחו כ 6ב ח] -] 30 חונו | - שאו | 0 ו | * הסתו / פ|סאום | 2 | 650 5 5הבח! -] [- 6 ] סוס סז 230% [+ ו 24] פזסוס חפוווו!] 17 6 306וח! 5 263.7 :בפזוגום6 עזסוח6] | ו | 308 הבה נתבונן תחילה בכמה מסרגלי הכליס וקבוצות הסמליס המוצביסם לשולי המסך. קבוצות סמליס אלו הנקראיס סרגלי כלים, מאפשרים לבצע פעולות מוגדרות בלחיצת עכבר אחת. למעשה, כמה מהפקודות מופיעות רק בסרגלי הכלים. מייד נעבור לסקירה של תפקידי הלחצניס שבסרגלי הכלים. שיס לב שרביס מסמליס אלה משתניס לפי סוג הפעולה שאתה מבצע ב-5₪ח. תכונה זו, הנקראת תלות ההקשר (ע4וצו0ו8ח56 %א000%6), מקשה מעט על הסיור המהיר בחלונות השוניס, אולס למרות ואת, תקבל את הטעס הראשוני של פקודה ומה לצפות בכל חלון. 460 מכ4יע סרגל הכלים (תרשיס 2.4) מורכב מקבוצת סמלים המייצגים פקודות שונות לטיפול בקבצים. הסרגל מאפשר גישה ישירה לפקודות כדוגמת ח8ק0 (פתת), או 6|056 (סגור), ופקודות לגבי תצוגת המסך. גם פקודות להצגה או להסתרה של לוח הבקרה ושל לוח הצבעיס וארגז הכלים ניתנות להפעלה באמצעותו. אס אינך בטוח לגבי תפקיד כלי כלשהו, הצב את הסמן על הסמל הרצוי ותמתין רגע עד שתופיע שורת ההסבר. לא ₪ ₪ ו | ₪ 8 5 ₪8 שם) תרשים 2.4 סרגל הכליס של 85ס. בעבודתך עס ₪5 תודקק לסרגל כליס זה לעיתיס תכופות. 16 סי קסו/5. תו 6 ככליע ארגז הכליס מכיל את הפקודות העיקריות המשמשות לציור, לצביעה, להוספת טקסט וצורות חדשות ולעריכת התמונה. כלי הארגז (תרשים 2.5) מוסבריס בפירוט בהמשך. בעזרת כליס אלה תוכל לבחור חלקיס בתמונה, תוכל לבחור בכלים שוניס, כדוגמת המברשת, או לבצע עיבודים ושינוייס בתמונה. אחד הכליס מאפשר להשתמש במכולת התמונות (6פטד 6ז₪160) להצבת דמויות מתוך אוסף תמונות (4זה-0ו01) המופיעות במיגוון צורות, גדליס וצבעים. כלי אחר מאפשר מחיקת חלקים מהתמונה ועוד. תרשים 2.5 ארגז הכליס של 55ם. ות 27 האפשרויות המוצגות בלוח הבקרה (₪8!848 !%0ח60) משתנות בהתאס לכלי שבשימוש (תרשיס 2.5). לעיתים, מופיעה בלוח הבקרה סדרה אחת של אפשרויות ולעיתיס תמצא בה סדרה של כרטיסיות שמתוכן תוכל לבחור את הרצויה לך. כאשר תבחר, לדוגמה, בכלי מברשת הצבע מארגז הכלים, תוכל לשלוט על גודל המברשת ועל מרקם (8ז%א16) הנייר. | קז ח85 = 8|סזומס) וססד 6 7 [* גוסה ] . | 086 7-7 ₪ הו 5ב עה םח -- חן 50 שפח + --₪= תרשים 2.6 כרטיסיית מברשת הצבע בלוח הבקרה של 85ם. לחיצה על סמל לוח הבקרה בסרגל הכלים תציג, או תסתיר, את לוח הבקרה. 6 כדאי לשיס לב ללוח הבקרה, כדי לראות אלו אפשרויות בקרה פעילות. שימוש נכון בהן יוסיף גמישות לכלים הפעילים ויקבע כיצד הס יתפקדו ואילו שינוייס יווצרו בתמונה. 9 2: תמק[מ 257 [60'א/6 פכ 27 ות 920ע/ע בפינה הימנית העליונה של המסך תמצא את לוח הצבעיס (תרשים 2.7). אס לא תראה אותו לחץ על לחצן הצגת לוח הצבעים ₪ בלוח וה תוכל לבחור את הצבעיס שישמשו אותך בעבודתך לטקסט, לתמונה או לצביעה. תוכל לגרור את העכבר על פני מיגוון הצבעים. בורר הצבעיס (6א₪10 זס|ס0) מאפשר לבחור בצבע מתוך מיליוני אפשרויות שונות של צבעים וגווניסם מלוח הצבעיס. מספר הצבעיס שתוכל לבחור משתנה בהתאס לעומק הצבע של התמונה. בורר הצבעיס צבע הקידמה צבע הרקע תרשים 2.7 לוח הצבעיס של 85ם. בחלון בורר הצבע תמצא שני ריבועי צבע החופפים חלקית, המציגיס את צבע הקידמה ואת צבע הרקע שבשימוש. הצבע העליון (פינה שמאלית עליונה) מיוצג בלחצן השמאלי של העכבר והינו צבע הקידמה, בעוד שהצבע התחתון (פינה ימנית תחתונה) מיוצג בלחצן הימני של העכבר והינו צבע הרקע. תוכל לשנות צבעים אלה על ידי מיקוס הסמן על בורר הצבעים ולחיצה על הלחצן הימני או על הלחצן השמאלי של העכבר, בהתאמה. כ 9[מ. 19262 ₪ מושג השכבות חדש בגירסת 5 55₪5. השכבות מאפשרות למשתמש להפריד את התמונה לשכבות ולעבד כל חלק בתמונה בנפרד. תבנית השכבות (המוצגת בתרשיס 8) היא מרכז הבקרה העיקרי של כל שכבה בתמונה ומשמש ליצירה, לעריכה ולנעילה. פרטיס נוספיס אודות השכבות, ראה בפרק 7, י''שימוש בשכבות ב- 5פ5ק י. 58|> סי קסו/5. זח/ם ו | | ]= החסא] סד דד |8 | ₪] 5 3/8 1 ( א 3 |-- |- 3 | ₪ ]ו ן- - |-|3 א מ | = |-|9 א[ ]מו | = תרשים 2.8 תבנית השכבות של 55ם. חן 016000 שג חלון ההיסטוגרס הוא כלי העזר האחרון של ₪59 שעליך להכיר כעת. חלון ההיסטוגרס משמש בעיקר ליצירה של תמונות גרפיקה מתקדמות, ולהצגה גרפית של ערכי הצבע שבתמונה. מעצביס רביס משתמשים בכלי זה כדי לאזן את ניגודיות הצבעיס בתמונה וכדי להתאימה להדפסה על נייר. פרטים אודות חלון ההיסטוגרס, ראה בפרק 9, ''סורקים ומצלמות דיגיטליות'י. החבז5000ו4] 4 :ם 0 :חוא [36%] 112402 :אב8] 6ההווח] ש] | 806 ש] הס ]‏ 88 ₪ תרשים 2.9 חלון ההיסטוגרס של 5פם. 70 !כסמכק 46 9600 ככ4ע ניתן לשלוט בהצגה ובהסתרה של הכלים השוניס על ידי לחיצה על סמליהס בסרגל הכלים של 550 או על ידי בחירה בתפריט ש16/, באפשרות 5זהפ!ססד (תצוגה, סרגלי כלים), אשר תפתח את תיבת הדו-שיח (תרשיס 2.10) בה תוכל לבחור את סרגלי הכליס שברצונך להציג על המסך. סמן בתיבות המתאימות את הסרגליס הרצוייס ולחצ 06 לאישור. סכק 2: קמק[מ 252 [62'א[6 28 29 תרשים 2.10 הצגה והסתרה של הכליס השוניסם שבשימוש ב-555 נעשות מחלון זה. 3 ( ש'!]) פמ א![!מ 6 זסוס= 6 [סזוחס= שחו / הזב זם00ז5ו4] 6ב זפעב | זב 5180005 זב וססך סוב |סס גי > | הת מ לתוכנת 055 כלי חזק לצפיה (עיון) בקבצי תמונות הנמצאות בתיקיה. תכונה זו הנקראת 86שו70ם מאפשרת לך לצפות בתמונות מוקטנות (8!|והּחטחזט1). בחר בתפריט 6 באפשרות 6פאוסזם. בעצ התיקיות שיתגלה לעיניך בחר בכונן התקליטוריס (בו נמצא התקליטור המצורף לספר זה), ומתוכו בחר בתיקיה 00%559205ם. לאחר זמן קצר תוכל לראות את כל מצאי התמונות בתיקיה. כדי לפתוח תמונה תוכל ללחוץ עליה לחיצה כפולה בעזרת העכבר. דוגמה לפעולת 6פששסזם : | -)5]<| 0 706 30228 6 030606 6 וי וי 2 בוו ה ו 6 אוסטחועע 6זווקב 6ו67ה3 ]| | המות אופוע. ₪86 6 לא | ₪ ₪ א = 2 || 0 5 | ₪ 95 ₪ 5 ₪ | ₪ ₪ ₪ ם || 5 |40-5א1:= - 6פאסום :1 ₪ 0 76 030206 5 030231 5 030603 5 030604 5 המחשב עולי | (₪) 3% תקליטון 6 ₪ [:₪] ובו 4-3 (0] פופ ₪63 [:] זספאוסז (5ש-₪) סוסה 0 זו 0 0 3 לה 5 0 ופ 0 וס 0 וטס [ = 66 [-) עזחוווס 3 זהחווויס ב ופ ו ה סי אא ₪ וטוה ב פחססו 0 עזופגוטחו 5 א 0 7 א ₪% < רק 1 699זם ,ס|46 זס] סי קסו/5. +חוםק 6 אכ'כ 4א6מ א6 כעת לאחר שהתקנת את 55 וערכת בה סיור קצר, עליך ללמוד להשתמש בכמה מהאפשרויות החשובות והשימושיות בה, להן תזדקק ליצירת הגרפיקה שלך. בסעיף זה, תתרשם מכמה מהאפשרויות הרבות ש-₪50 מסוגלת לבצע (בכל אחת מתכונות אלו נדון בפירוט גסם בהמשך הספר). מלבד ביצוע פעולות יסודיות כפתיחה וכשמירה של תמונות, ₪50 מאפשרת גס לחתוך חלקי תמונה (ססז0), לשנות צבעיס ואפילו לשנות את מימדי התמונות, כדי להעניק להס צורות מעניינות. 6ים 94 כל הנושאיס המוסבריס כאן יפורטו גס בפרקיס הבאים. כעת, נציג את התמונות הייגזעיות'י הכלולות בתוכנה, וכיצד תוכל ליצור כמותן ב-55₪. ייתכן שתמצא שהפירוט רב מדי, אולס רק כך תלמד לבצע את הפעולות בצורה יסודית ונכונה. נתחיל ביצירת תמונה מדף חלק. 1. מתפריט 1!6=, בחר ב-ששפא (קובצ, חדש), כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח (תרשיס 1) להתחלת עבודה חדשה. סופ חשרחו כ 36| -] 30 חונו | = שאו | 300 זו | הסתו / פ|סאום | 72 | 650 5 5בח! -] [- פוא] זםוס6 במווסזם 30% [+ ₪1 24] פזסוס) חפוווו!] 17 שק 6טבחז! 5 263.7 :בפזוגום6 עזסוח6] | בו | |3008 תרשים 2.11 זו הנקודה בה תתחיל את עבודתך על תמונה חדשה. 2 בתיבת הדו-שיח 86| שסא (תמונה חדשה), תוכל לבחור את גודל שטת העבודה בפיקסלים (ברירת המחדל), באינציים או בסנטימטרים. רוחבו וגובהו של כ 2: תמק[מ 257 [60'א/6 פכ 11 צג המחשב נמדדיס בפיקסלים (אודות פיקסלים וגודל התמונה תלמד בפרק 3, ''יצירת גרפיקה פשוטה"). קבע את רוחב התמונה ואת גובהה ל- 300 פיקסלים. שיס לב לערך בשדה 8כעץד 98| ובשדה זסו|ס60 6חטסז0א230. לחצ 004 לאישור, וחלון לבן בגודל בינוני יופיע על גבי המסך. 6 אס החלון החדש אינו לבן, קרוב לוודאי שצבע הרקע שלך מוגדר לצבע אחר. ברירת המחדל של 555 קובעת, שלמסמכים חדשים יינתן צבע רקע זהה לצבע הרקע שמוגדר בלוח הצבעיסם. 3 הצג את סרגל הצבעים על ידי בחירה בתפריט 6ו1/, 5ז83!ססד. סמן את תיבת הסימון ₪3!6%66 זס|ס60 ולח 0 לסיוס. 4. עתה, כאשר שטח העבודה שלך מוכן, לחצ על סמל כלי המברשת שבארגז הכלים. 5 בלוח הבקרה של הכלי בחר בכרטיסיה 6001015 5!ססד (בקרי הכלים), בחר במרקס הנייר (8ז₪א6ד זפַמִ8ק) הרצוי, בדוגמה נבחר מרקס 1084075 - אותיות. מרקמי הנייר מאפשריס לך לצבוע בצורות שונות, במקוס במשטחי צבע מלאיס. 6. בחר בכרטיסיה סד 8705 (ראש המברשת) ובחר 100 פיקסלים כגודל המברשת, בדוגמה נבחרה מברשת ברוחב 124 פיקסלים. 7 כעת, בעזרת בחר בצבע קידמה בהיר מתוך לוח הצבעים. תוכל להשתמש בכל גוון בהיר העולה בדעתך. תרשיס 2.12 מציג את כל ההגדרות שנבחרו עד כה (עוד לפני תחילת העבודה). [51] -] קצק.אוסח - סול] 50 וחוהק] = 6 אוסטחועצ 08016 18665 פחסו901ו 50‏ 615ע 13‏ 20/08 6טבח| | אשוצ 08 ו לא ₪ ₪ וו כ || 5 מ | ₪ 3 = | 5 ₪ ₪ ם | (תטסזף 308 8) [1:1] ק5ם.אוסח כ ישן תרשים 2.12 משטח העבודה בגודל 300א300 פיקסליס, ראש המברשת מוגדר ל-124 פיקסלים ונבחר צבע רקע בחיר. |329א+0 יגר9ש>9% >< רה חס :36| 1 655ז ,₪461 זס-] 22 סיו טסו/5. +חום 8 והו שלב היצירה עצמה. לחצ על העכבר והתחל לצבוע את המשטח לפי מרקס הנייר שנבחר 8666 1), אפשרות זו מוצגת ביתר פירוט בפרק הבא. לח על הלחצן השמאלי בעכבר וגרור אותו, מבלי להרפות, בשטח העבודה הלבן, כדי לצבוע את רקע התמונה במרקס אותיות. תרשים 2.13 מציג את הרקע ועליו האותיות המצוירות. 1 -| .1 1 6ז86/0 - סול קסח5 וחוהק 2 םחו 6זק3ה ‏ 18965] 560005 18685 וסוס 6חַח| | שו א 6 לא | ₪ ₪ ו | 5 5 | ₪ גפ 8 = | ₪ ₪ ם | [<זה] -] (חטסזט 30% 8] [1:1] קצכ ]אס ד 6זסו6ם תן [ פד הפפ פד ( סוס ון הזע 90( 0 079070 ג סח ]5 6[ הח ז5 6 ן; וזא 6 הוטזאק ציעץ ו ו060וק?06001!0וק2 00119 0 6 טח 5 6 ט שח ]57 6[ 1 6 זא כ ץ6 שאק ץרו חח זט [ תרח 6 זט | 20000 ]20001 690119 0 טח 0 (0 הז 65/0 65 |329א+00 יפש > 2% %< ארח 5 263.7 - חסוןו/ 16 < 300 א 300 :136 [192.147 תרשים 2.13 אס רקע האותיות של עבודתך אינו מושלם, אל חשש; בתוך דקות ספורות נתקן ואת. 4 9. לחיצה על כלי הטקסט שבארגז הכליס, תאפשר הוספת טקסטים לתמונה. 0. בעזרת שנה את צבע הקידמה לצבע כהה כלשהו (למשל, לשחור או לכחול כהה). 1. מקם את העכבר בתוך משטח התמונה ולתצ עליו. על המסך תופיע תיבת הדו-שיח להוספת טקסט (%א8ד 400), המוצגת בתרשיס 2.14. 2. בתיבת דו-שיח זו, אתה מתבקש גס להקליד את הטקסט הרצוי. הקלד מילה או משפט קצר (אולי את שמך) ובחר בגופן, בגודל ובסגנון מתוך האפשרויות שבתיבה. ודא שתיבת פַחו080!= סומנה ושתיבת 85ו|1!8ח// לא סומנה. לחצ 06 לאישור ו-75₪ תוסיף לתמונה את הטקסט שהקלדת. מסביב לטקסט תופיע מסגרת בחירה מקווקוות, המראה שניתן למקס את הטקסט בכל מקום רצוי על ידי גרירתו. 9 2: פמק/ת 252 !מ6'א/6 ₪9 3 ה ך וס ו -] 6 6 ב וס 5 5.805 סווחס=)| 6 ₪ וס סוובון ו ד סוובו! בוסם | == = )הפחחטווה -ן ₪ ו ו זפ ₪5 עד "ו 5 ] ]= | 06 :וש על > :200 1:1 81 זחס] 56160160 ]סט !קוחה 5 ו 7 קשיט ץח :6 ₪ בו . | פפ | | תרשים 2.14 בתיבה וּו תוכל לבחור את הגופן, הגודל והסגנון ולהקליד את הטקסט הרצוי. קשכק! אס בחרת לכתוב עברית, ודא שבתיבה 501106 רשוס עברי. - 3. הצב את הסמן על מסגרת הטקסט עד שהוא ישתנה לסמן 7 לחץ לחיצה שמאלית וגרור את הטקסט למקוס הרצויל. 4. לאחר שמצאת את המיקוס הרצוי, לחצ על הלחצן הימני של העכבר והטקסט יקובע בתמונה. תרשיס 2.15 מציג את התמונה והטקסט שבמרכזה. [<]ה]- | (חטוסזם830%] [1:1] קפס )אסו זסווה ב תרשים 2.15 יצרת תמונת לחצן פשוטה לשימוש אישי. 5. כמעט סיימנו. לחצ על סמל הלאסו החופשי (0ח8808-=) וסמן מסגרת מסביב לתמונת הטקסט. כך תבחר חלק מהתמונה שישמש לצורך יצירת הלחצן. / ₪ 6. בחר מתפריט ₪6 בפקודה 600 (עריכה, העתק), כדי להעתיק אל הלות (000810ו01) את חלק התמונה שבחרת. 4 סי קסו/5. זח/ם 7. עתה, בחר בתפריט +ו506, בפקודה 35%46ק |פן באפשרות 306ח! ש6א 25 (עריכה, הדבק, כתמונה חדשה). על המסך יופיע חלון חדש, ובו חלק התמונה שבחרת. תרשיס 2.16 מציג את מסך התוכנה ואת שתי התמונות, המקורית והמודבקת. [<51-] שק זּ!טטסזזו - סזל] קסח5 )הוה = מ | אטח 6זק 03‏ 18565] 5ח600/ 5 עה 5זסו0ם) ‏ 6מַת| | ו א 6 לא ₪ ₪ וו = כ ]| 0 מ | ₪ ם' ₪ = | ₪ ₪ ם | | ו =. [4תטסזם830%] [1:1] קפק.1א) 306 תן 1 ]1 ...83] [1:1] סקן זסוטט6וזו בן וט הח זצ5 6 ו 2 - :סן אע רוזא כ אי 7 [פח חוסט סו את 6 ו 1 1 6 זז ל והמועכשוץטמוט וצרי ₪₪ם , " עו ו ז וטו ( רס תס זט ו ו60סו א 1 0 זל ש6[טשחז |קפכא+8רראגצגפש>גאטע%<איםה ב 1 5פזם ,וס זס תרשים 2.16 שיס לב שלתמונה המודבקת יש קצוות גסיס לפי הסימון שביצעת בעת שבחרת אותה. 8. כעת, תוכל לשמור את התמונה החדשה בעזרת תפריט 18ו=, ובחירה ב-6צ58 (קובצ, שמור) שן ודא שאתה שומר את הקוב בפורמט =!0 או 156, כדי לשמור על כל הפרטיס בה ועל תצוגה טובה שלה בדפדפן. 586 8% )?]<[ |₪ ]|| | ף. ----- <<פב]| תפ טסן.86וסח 0060ב [ 5ין שפן 26וחסזוו.וט [ 5 בסן.ז!ווסטזזו [₪ סו טסו :ה שו (פפפן>:זון.*;טסן.*] זהבו|קוחסם) ]ןת - ב שלן! | :שקע] 85 3%/6 5 תרשים 2.17 קבע לתמונה שס משמעותי, כדי שתוכל למצוא אותה. פכק 2: פמק/ת 252 !6/8/60 פס לל בואת סיימת את יצירת התמונה הראשונה שלך. תרשיס 2.18, מראה את התמונה כפי שהיא מופיעה בחלון הדפדפן. והו דף 1/ד פשוט המכיל תמונה. 36 - >|פאוק 173א207 הבו הצ | 460 זס)הסוחוווחח 20‏ 0ב אופוע 6% 6 4% ₪ + > < 4 ב "' עו וק = 8066 56800 6חסם ‏ 06084 0 ומס ץח תרשים 2.18 כך יוצריס בתוך דקות ספורות, תמונה מקורית ומיוחדת לשילוב באינטרנט או במסמך. רק כדי לתת לך לטעוס מעט ממה שצפון בתוכנה, בחן אפשרות נוספת ומעניינת שתוכל להפעיל על התמונות שתיצור. אפשרות זו ואחרות יוסברו בהרחבה בהמשך הספר. כשכק מ29!6 א3₪! כל העיבודים שלהלן מחייביס יצירת תמונות ב- 16.7 מיליון צבעים, או תמונות ב-256 גווני אפור. אס התמונה שאתה משתמש בה נשמרה בפורמט שונה מ-106, בחר בתפריט 5זס!|60, בפקודה 6856ז6ח| 6% זס!60, פזס!ס6 חסו!!!וא 16 (צבעיס, הגדל את עומק הצבע, 6 מיליון צבעים). אודות עומק הצבעוניות נלמד בהמשך בהרחבה. 7 שי 94 . היזהר מלשמור בטעות קוב> שעבר שינוי. לחיצה על לחצן שמירה עלולה לשמור את התמונה החדשה, במקוס המקורית (כלומר, לדרוס את התמונה המקורית). השתמש תמיד בתפריט 116=, בפקודות 85 58%6 (קובצ, שמור בשס), או 45 עק60 58/6 (קוב, שמור עותק בשס) וקרא לתמונה בשס חדש. דריסת התמונה המקורית, תגרוס לאיבודה. שחזור התמונה המקורית עלול להיות ארוך ומייגע. 6 = אם אינך שבע רצון מהשינוייס שביצעת, בחר בתפריט 0%ם, בפקודה סח (עריכה, בטל) %* ו-50ש תבטל את הפעולה האחרונה שבוצעה. תוכל לבטל מספר רב של פעולות, המגבלה היחידה היא גודל זיכרון המחשב. בטבלה 2.1 מוצגות שלוש גרסאות של התמונה האישית שיצרתי. על כל אחת מהתמונות מופעל אפקט אחר ממיגוון האפקטים של 555. 566 סיק קסו/5. הו טבלה 2.1 האפקטיס המיוחדים של 5פם. השיטה התוצאה [< ]ה ות כ 86], 116015=, 26וחסאטם - , ₪ [<זכן - את = 6ח), 6פוסא, 00 [< ה ₪ >-- 46ח], 5ה0וז6107718, 6וסזו?) ץח תוכל, לשמור את התמונות האלו לשימוש בעתיד. אל תהסס להמשיך ולחקור עיבודיס ואפקטיס אחרים ואת הפילטריס (מסננים) השוניס הנמצאיס בתוכנה. בפרק 5, ''תמונות ואפקטים מיוחדים'', נסקור בהרחבה את נושא האפקטים. שפכק 252-0 בהמשך תלמד אודות התכונות המתקדמות של התוכנה בפירוט. ספר זה, ידריך אותך בכל הקשור לעיבודים, לאפקטים מיוחדיס ולשמירת תמונות וטעינתן, ולנושאיס רביס אחרים. בנוסף לספר וה תוכל לחיעוּר במערכת העזרה המובנת של 5 55ם. כמעט כל נושא העולה בדעתך והקשור ליצירת תמונות כלול בעזרה גו, כמו גם דרכי הפעלת התוכנה וטיפים רבים. כדי להפעיל את העזרה המקוונת, בחר בתפריט 46!0ו, באפשרות 5סוקסד 4610 (עזרה, נושאי העזרה). תרשיס 2.19 מציג את תוכן הענייניס של העזרה. 9כִ( 2: תמק[מ 257 [60'א/6 פ5 57 תרשים 2.19 |<ו? 0 | חיפוש | אינדקס | תוכן לחץ על ספר ולאחר מכן לחץ על פתח. לחלופין, לחץ על כרטיסיה אחרת. כגרן אינדקס. 5 36| הַמוחסק ם % 5 36| 8חו/168 % 5 36| טוחב |] % זספואוסזם 6 החו5ו % שטוו 6ט | ואי בהואזס ער % פזסעב | זוא סחואזס/א % פחסו!סש| 5 ואי ההואזס/א % סוס חואו פחואזס/א % בוו = 6הַ3ח] סופ ם % ההוז חב בהוזחובק % חס זסוס % 0הו00055ז 36| ב 8 פוחו 0 % ]טק % [ שד || הדפטה... | ביטול מערכת העזרה של 555 היא כלי מצוין למידע אודות יצירת גרפיקה. 8 סי קסו/5. +חוםק 0/3 06כפ'קק 26/69 יצירת גרפיקה דומה לביצוע של כל פעולה מורכבת אחרת; עליך ללמוד ללכת, לפני שתתחיל לרוץ. בפרק ה נציג את הטכניקות הבסיסיות והחשובות של 55ם. לימוד יסודות התוכנה יאפשר לך ליצור בהמשך כל גרפיקה שתרצה. תלמד חלק מהאפשרויות הרבות המשמשות ליצירת תמונות ולשמירתן. אדריך אותך, צעד-אחר-צעד, בכמה דוגמאות, ואלמד אותך את הדרכים הטובות ביותר להתאמת עבודותיך לשימוש ב-80/. יצירת תמונות חדשות קיימות מספר אפשרויות ליצירת תמונות חדשות. תלמד כיצד לקבוע את גודל התמונה ואת מספר הצבעיס הדרוש לה, כדי להציגה כגרפיקת 80//. שמירת התמונות עליך לשמור את התמונות כדי שתוכל לטעון אותן מחדש, אחרת אין טעס לעבודה. ישנס פורמטים שונים לשמירה, עליך ללמוד איה פורמט מתאים לאיזו מטרה. לימוד מידות הרוחב והגובה בפיקסלים שליטה במידות התמונה ובצורתה הינה חיונית להבנת תהליך יצירת הגרפיקה. כאן תלמד מה הס פיקסלים, כיצד המחשב מודד אותם ומה עליך לזכור בעת שאתה מכין תמונות חדשות. ציור אובייקטים משולבים אליפסות, קוויס ומרובעים, כולס ניתניס לבנייה באמצעות הכליס המובניס של פם. בפרק גה תלמד כיצד להשתמש בהס ליצירת הגרפיקה. 9 3: 0/3 6כפיקת 56/69 59 קכןמ מא!],ת ת?6ק2 לאחר שהתקנת את 5 סז ססח5 אחו8ק, או את גירסת העדכון שלה, וסיירת בין תפריטיה ותבניותיה השוניס ובדקת את תפקוד הכלים השונים, אתה מכיר כבר כמה מתכונותיה לעיבוד תמונה וליצירת גרפיקה נהדרת. כעת, תוכל להתמקד בכל השלבים בדרך לבניית גרפיקה. בפרק זה נסקור את התהליכים ליצירת תמונות ולשמירתן, ואת כל הקשור בטיפול בקבצים. הצעד הראשון ביצירת גרפיקה ושמירת קוב חדש הינו בהפעלת התוכנה. תוכל לעשות זאת על ידי לחיצה כפולה על סמל התוכנה המופיע על שולחן העבודה של 5 פ/שססחו), או על ידי בחירה בתפריט התחל, תוכניות, 5 סז קסח5 +חוהּק, 5 סזן 5007 אחִוַק. 5 תופעל ותציג מסך ריק, מוכן לפעולה. ₪ לאחר שהתוכנה נטענה, מתפריט 1!6=, בחר ב-ש6א (קובצ, חדש), כדי להציג את תיבת הדו-שיח של פתיחת קוב חדש (806ח! שפו], כמוצג בתרשים 3.1). תיבה זו מחולקת לשני חלקים עיקרייס - פחסופח8חו 1388 (מידות התמונה) ו-906ח|! 8658 (מאפייני התמונה), בהס תוכל להגדיר נתונים. בהמשך, נציג בקצרה את כל הפרטים הנוגעים לאפשרויות אלו. סז קסח5 )חובק] + 6זוקם | אוסוע 08 6 ל | ₪ ₪ וו = | 0 פם | ₪ בה 2 | 5 ₪ שו ם || 6 אס | הסח / סאק ₪ ה ר------------- -30)8₪05ז208 סהַוח! -ן | ו זו סז 30 8. [=. | 248 טפס הסוא ]16.7‏ פע סמו 5 263.7 :6060 עזסח6 1 |[ פא |[ 6 "שו א || 9 פא + 08 צ א ₪ > א ₪ ₪ 6 < רה סו :חח 1 סז ,קוס3] זס תרשים 3.1 תיבת הדו-שיתח 6פחן שוסא היא נקודת מוצא לכל תמונה חדשה. 00 סיז קסו/5. תו א'1מ. כמ או[ תחילה עליך להחליט על מידות לתמונה החדשה. קביעת מידות הרוחב והגובה חשובה במיוחד מכיון שאיכות תצוגת התמונה בדפדפן מושפעת ישירות מגודלה. בנוסף, משך טעינת התמונה על הצג גס היא תוצאה ישירה של גודל הקוב. ככלל, רצוי ליצור תמונות גרפיקה קטנות ככל האפשר, כדי שהדפדפנים יוכלו לטעון אותן במהירות. מידות הרוחב והגובה של הצג נמדדות בפיקסלים (8!9א51). לדוגמה, מסך 0 סטנדרטי מציג 640 פיקסלים לרוחב ו-480 פיקסלים בגובה (640א480). מסכי 508 03)/ (5/03) פועליס ברזולוציה של 600א800 ומסכי 5/00/3 משופריס (5/03-=5) פועלים ברזולוציה של 1024א728 פיקסלים ואף יותר. פיקסלים הס נקודות קטנות על פני הצג המצטרפות לכדי תמונה. בדרך כלל, לא ניתן לראות פיקסלים בודדים, אולס ניתן לראות את הטקסטיס והתמונות הנוצריס בעזרת אלפי פיקסלים על הצג אשר הקואורדינטות שלהס מצטלבות לצורת דמות. ככל שהרזולוציה (מספר הפיקסלים) גבוהה יותר, גדלה גס כמות המידע שניתן להציג על המסך. לפיכך, תמונה בגודל 320א240 פיקסלים תתפוס כמחצית משטח מסך 0//ו, וכשליש משטח מסך 5/03. תרשים 3.2 מציג השוואה בין הרזולוציות של הצגיס השוניס. השון 0 א 640 8 0 א 800 חח 0 8 תרשים 3.2 השוואה בין רזולוציות המסכיס הסטנדרטיות. 09 3 !0/3 6כפ'קק 26/69 1 קשכקת! בפרק וה תלמד על תכונות הרזולוציה של מסכיס תואמי 6ם. זכור שהאינטרנט הינו בינלאומי והגולשיס בו משתמשים בסוגיס שוניס של מחשבים, ולכולס גישה לכל האתרים ולרוב סוגי הגרפיקה המוצגיס ב-60/. ישנס הגולשים באינטרנט בעזארת מחשבי מקינטוש, סח ועמדות עבודה של חט5, המשתמשיס לצורך עבודתס במחשביס שרוולוציית מסכיהס גבוהה ביותר. למרות האמור לעיל, ניתן לומר שרזולוציית מסכי 5 ותואמיהס הינה הרזולוציה הסטנדרטית המקובלת ורצוי להתבסס עליה בעת יצירת הגרפיקה. המונח המקצועי למושג יירזולוציהיי הוא ייהפרדה'י, ולכן מתייחסים לכושר ההפרדה של המסך, שמשמעותו - היכולת להציג נקודות קטנות על פני המסך. ככלל, רצוי להתאיס את האתר (ובהתאס לכך גם את התמונות שבו) לרזולוציית המסך הנמוכה ביותר. בכך תבטיח שכל אחד מהמבקרים באתר יוכל לצפות בתמונותיך בנוחות ובקלות. משמעות הדבר היא, שמידות תמונותיך תהיינה תמיד בגבולות 480א640 פיקסליס. למעשה, כדי להיות בטוח בכך שתמונותיך יוצגו במלואן, רצוי שמידותיהן לא תעלינה על 600 פיקסלים ברוחב ו-440 פיקסלים בגובה (חסריס 0 פיקסלים מכל ציר, כדי שהתמונה תתאים לחלון הדפדפן). תרשימים 3.3 ו-3.4 מציגיס תמונה שגובהה 300 פיקסליס ורוחבה 700. למרות ששתי התמונות נראות והות, הן נלקחו משני מסכיס בעלי רזולוציות שונות. תרשיסם 3.4 מציג את התמונה כפי שהיא מופיעה על מסך ברזולוציה של 600א800. תרשים 3.3 מציג את התמונה כפי שהיא מופיעה במסך בעל רזולוציה של 480א640. אס כן, התמונה נראית טוב רק על מסכיס בעלי רזולוציה גבוהה. ניתן לפתור בעיה זו על ידי הקטנת התמונה, והתאמתה למסכים בעלי רזולוציה נמוכה. פתרון נוסף הוא, להקטין את גודל האותיות או הרווחיס. צריך לשיס לב להישאר בגבולות הדפדפן כדי להבטית שכל המבקריס באתר יוכלו לראות את הגרפיקה במלואה. 6 בעת השימוש בתמונות המתאימות למסכים בעלי רזולוציה נמוכה, משתדליס רוב מעצבי האתריס למרכז את תמונותיהס על המסך, על ידי הוספת תגיות <3ם ד6%> ו-<חם ד0₪%/> לפני ואחרי פקודת ‏ !שד המציגה את התמונה. כך התמונה תיראה טוב יותר גס על פני מסכיס בעלי רזולוציה גבוהה, ותשאיר פחות שטח ריק בדף האתר. מעצביס אחרים מעדיפים להשתמש בשיטת הטבלאות להשגת תוצאה דומה. 02 סיק קסו/5. זח/0 |<]5]- | 6 - >!סאו 300א700 6הַבּחז ב =קו! 4 כ|6 זקוהסומוווחוחס) ‏ 0ב אושוע 08 שו + 2 3 3 2-4 ₪ 8 קו | שע560 | חק | ₪₪₪5 5680 6הס] ₪684 - 700280 8806 ד | ₪ ₪ 0 = פס :)הפתזווסס ק | |ישו תרשים 3.3 תמונת הכותרת שמוצגת במסך 6/4/ ברזולוציית 480א640 מאלצת את הגולשים לגלול אותה כדי לראות את כולה. [<51)-| 6ב80)50 - 5|סאום 7004300 6מבחו ג שק ל 6 | זו סוחס | 0ב ואשוע 68 6 צן %- ₪ ₪4 2 8 3 > + 00| ש56000 | תק | 80066 56800 6הס] | 46086 ]| 8806 6 ₪45 ₪ = חס אחסתזגוסס כ | ₪ תרשים 3.4 אותה תמונה (מתרשים 3.3) כפי שהיא מוצגת במסך 5/6 (ברזולוציית 600א800) מתאימה בדיוק לחלון הדפדפן. 9 3: 03 60כ9'ק 50169 כעת, לאחר שנושא רזולוציית המסך ברור, נחזור אל תיבת הדו-שיח לפתיחת קוב חדש (306ח! שוסצז), ונגדיר בה את גודל התמונה שברצונך להציג. בדרך כלל, סוגיס שוניסם של תמונות נדרשות מידות שונות. טבלה 3.1 מציגה קווים מנחים לגבי המידות הרצויות לסוגי התמונות השונות. טבלה 3.1 קוויס מנחים להגדרת מידות התמונות ב-60/. סיוג התמונה גובה התמונה ורוחבה (בפיקסלים) סמל קטן 25 סמל בגודל בינוני 40 סמל גדול 000( סרגל אופקי 10 כותרת גרפית 10 מודעת 80/ סטנדרטית 2000 סמל מסחרי (לוגו) או צילוס 0000 בתיבת הדו-שיח לפתיחת תמונה חדשה (806ח! שפא, תרשים 3.1), קבע בתיבות הטקסט המתאימות את מידות הרוחב (ת00ו//) והגובה 81009). ברירת המחדל ליחידות המידה האלו הינה פיקסל. קבע את הערך 300 בכל אחד מהתיבות, כדי ליצור תמונה בגודל 300א300 פיקסלים. תוכל גס לקבוע את מידות התמונה הרצויה באינציים או בסנטימטרים. על ידי בתחירת יחידות המידה הרצויות מהרשימה הנפתחת. שינוי יחידות המידה דרוש בעיקר כשברצונך להפיק תמונה להדפסה. / קשכת! קיימות שתי אפשרויות נוספות. שתיהן מתייחסות להדפסת תמונות ולא | מתחת לתיבות הרוחב והגובה בתיבת הדו-שיח לפתיחת קוב חדש, להצבתן באתר אינטרנט. כברירת מחדל, רזולוציית התמונה היא 72 פיקסלים לאננצי (וסם), שהינה הרזולוציה הסטנדרטית עבור צגי מחשב. תוכל לשנות את רמת הרזולוציה, עבור תמונות המיועדות להדפסה. כאשר ברצונך ליצור תמונות להדפסה, עליך לקבוע לתמונה רזולוציה של 600 פיקסלים ואף יותר. ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך התמונה תהיה מפורטת יותר. לכן תמונות מודפסות נראות צפופות יותר על הצג מאשר על הנייר המודפס. כדי להדפיס תמונה באיכות טובה, עליך להדפיסה ברזולוציה של 600 פיקסלים או 1200 פיקסלים, אם אתה מעלה את רזולוציית התמונה (פרטים נוספים, ראה בפרק 12, ''הקטנת גודל קוב גרפייי). שיס לב שנפח קוב הגרפיקה משתנה ביחס ישר לרזולוציית התמונה שהוא מאחסן. בדרך כלל, קבציס המכילים מספר גדול של פיקסלים (אורך כפול גובה) גדולים יותר 64 סי קסו/5. תו מקבציס שמכילים פחות פיקסלים. גורס נוסף הקובע את נפח הקובצ, הוא מספר הצבעיס שבו (=|) או 56ק1), ועד כמה התמונה י'עמוסהיי בצבעיס (מדובר בעבודה גרפית ולא בצילוס סרוק). פרק 12, ''הקטנת גודל קוב גרפייי, עוסק בנושא זה ומציע דרכים ליצירת קבציסם בעלי נפח קטן. 3 סכקש 46 ממ א!/₪ לאחר שקבעת את מידות התמונה, תוכל לבחור בתיבת הדו-שיח 86ח! שפא את הצבעיס בהם היא תוצג. עליך להגדיר את צבע הרקע ואת כמות הצבעיס של התמונה. אפשרות צבע הרקע מתייחסת לצבע ברירת המחדל שבו יופיע צבע הרקע של התמונה החדשה. בתפריט הנפתח תוכל לבחור צבע רקע מתוך מספר אפשרויות (לבן, שחור, אדום, ירוק וכחול). תוכל גס לקבוע את צבע שטח העבודה לפי צבעי הרקע והקידמה הקבועיס בלוח הצבעים, או ליצור רקע שקוף (5087604ח8זד). לוח הצבעיס מאפשר לך לבחור בצבע מתוך 16.7 מיליון הצבעיס והגווניס האפשרייס. לפני תחילת העבודה, עליך לבחור בצבע המתאיס מלוח הצבעיס. קבע את צבע הקידמה (סחטסז60זס= זסו60) על ידי לחיצה על הלחצן השמאלי של העכבר, ואת צבע הרקע - (סחטסז₪8060 זסוס6) על ידי לחיצה על הלחצן הימני של העכבר בלוח הצבעים. כאשר תיפתח תמונה חדשה, תוכל לבחור בתפריט הנפתח את צבע הרקע או את צבע הקידמה. צבע רקע שקוף (0000ז0א280 %ח6ז8ק5ח8זד) פירושו שאין צבע ברקע התמונה החדשה. כקשכת! במהלך הספר מוצגות פקודות רבות המופעלות על ידי לחצני העכבר, הימני והשמאלי. 8שססחו) מאפשרת לשנות את תפקוד העכבר ולהתאימו לאיטרי יד ימין. אס שינית את תפקוד לחצני העכבר אצלך, התייחס בהתאסם להוראות המופיעות בספר (התייחס לימין כשמאל ולחיפך). רוב הגרפיקה באינטרנט נבנית על בסיס צבע רקע לבן, אשר לו מוסיפים צבעים. סמכת אסכסר כ03שיט כתאמשע בתיבת הדו-שיח לפתיחת תמונה חדשה (46וח! ש6א), תמצא את האפשרות סוג התמונה (8שעד 1346), שבה תוכל לקבוע את מספר הצבעיס בהס תשתמש התמונה. טבלה 3.2 מציגה את האפשרויות שברשימה הנפתחת, ומתי כדאי להשתמש בכל אפשרות. למספר הצבעיס שתבחר יש השפעה ישירה על מראה התמונה ועל נפח הקובץ. בחר במקסימוס הצבעים, רק אם העבודה אכן מצדיקה זאת. זכור, ככל שתגדיל את מספר הצבעים, יגדל גם נפח הקובץ. טבלה 3.2 מציגה השוואה בין חמשת סוגי התמונות האפשריים. סכ 3: 0/3 6כפיקם 56/69 5 טבלה 3.2 הסבר אודות סוגי התמונות. סוג התמונה (6כעד 86הוח!) 2 בבעיס (סיבית אחת) 6 צבעים (16 סיביות) גווני אפור (16 סיביות) 6 צבעים (8 סיביות) 7 מיליון צבעים (24 סיביות) 6 מתי תשתמש בסוג זה של תמונה סוג תמונה וה שימושי עבור גרפיקה פשוטה ובלתי מורכבת. הוא מאפשר להשתמש ב-2 צבעים בלבד - שחור ולבן; אין הוא מתיר אפילו להשתמש בגווני אפור. תמונות מסוג זה קטנות בנפחן ולכן זמני הטעינה שלהן קצריס. השתמש בסוג זה בהתאם לצרכיך. סוג תמונה וה מתאים במיוחד לציור גרפיקה קווית (1זג 8חו)) שרטוטיס ואיורים. בעבר, פשסטחו/\ תמכה רק ב-16 צבעים, אשר בקושי כיסו את קשת הצבעים הדרושה ושימשו כברירת מחדל ביישומיס ובתוכנות גרפיות. למרות זאת, ניתן היה ליצור תמונות צבע מרשימות. כיוס, רק פורמט =01 תומך בטבלה המצומצמת של 16 צבעים. הפורמטים 6אם, 56 ו-₪55 מספקים אוטומטית, מיגוון של 7 מיליון צבעים, מבלי להתייחס למספר הצבעיסם שנקבעו. סוג תמונה ה משתמש במקסימוס הצבעים הנתמכים על ידי הפורמט =וס, ומעניק גמישות רבה, תוך שימוש ב- 256 גווני אפור. מכיון שאין הבדל בין השימוש בגווני אפור לבין 256 צבעיס, תמצא את עצמך משתמש בסוג זה לעיתים רחוקות בלבד. בפרק 8, ''החלופה בשחור-לבן'', נעסוק במקריס בהם רצוי להשתמש בסוג תמונה זה. סוג תמונה ה שימושי בפורמט =61 ובציורי תמונות. סוג זה מייצג פשרה בין מיליוני הצבעיס (שלעולס לא תצליח להשתמש ולו גס בחלקס הקטן), לבין המספר הסביר של צבעים המשמשים לציור. לצערינו, רוב האפשרויות המתקדמות של 5585 אינן תומכות באפשרות 6 הצבעים. לכן, מתכונת זו תתאים רק כאשר אינך משתמש ביותר מ-256 צבעים. 256 הצבעיס שבסוג תמונה זה והיס לצבעים הסטנדרטיים של תצוגת מסכי 64/. במיגוון כה רחב של צבעים, לעולס אינך צריך להשתמש פעמיים באותו הצבע. בסוג תמונה ה תשתמש לשמור את התמונה שלך בפורמט 156, או כשתרצה להשתמש בכמה מתכונותיה המתקדמות של 55ס. רבות מתכונות אלו מחייבות שימוש בסקלה רחבה של צבעים, כדי ליצור את מיגווו הצבעיס הדרוש לתוכנה לצורך ביצוע עיבודי תמונות. לדוגמה, לתמונות שיצרת בפרק 2, ''התקנת 555 והשימוש בה'י, נדרשו 24 סיביות להגדרת 16.7 מיליון צבעיס. ₪59 תקטין אוטומטית את מספר הצבעיס שבתמונה כשתשמור אותה בפורמט =!6. סי קסו/5. +חוםק כתשכרק! כיצד יודעות תוכנות כמו 6150806, זפזס|קאם ז6חזס6זח! או 5₪ס כמה צבעיס מכילה התמונה! הנתוניסם נשמריס בקבצי מחשב בשיטה בינארית, שהיא אוסף של הספרות 1 ו-0. התוכנה מפענחת את הנתוניס שבמחרוזות הבינאריות ומציגה את התמונה שהם מייצגים. בטבלה 3.2 מפורטות מספר הסיביות הדרושות לכל סוג תמונה (סוג ומיגווו הצבעיס). תוכל לבדוק בעצמך כמה צבעיס אפשרייס בכל פורמט על ידי העלאת מספר הסיביות בריבוע. לפיכך, פורמט 2 צבעים נוצר על ידי סיבית אחת; 256 צבעיס יתקבלו על ידי העלאת מספר הסיביות, 8 בריבוע; וכן הלאה. בפורמט של 16.7 מיליוני צבעיס דרושות 24 סיביות, כדי לייצג כל צבע, ובפורמט של 256 צבעים נדרשות לכך רק 8 סיביות. הצגת תמונה ב-16.7 מיליון צבעיס יייקרהיי פיי שלושה מבחינת שטח האחסון בדיסק לעומת הצגת תמונה ב-256 צבעיס בלבד. כלומר, ככל שקטן מספר הצבעים כך קטן גם גודל הקוב. ככלל, השתמש תמיד בפורמט של 16.7 מיליון צבעיס. תמיד תוכל להקטין את מספר הצבעים בעת שמירת התמונה בקוב. עתה, בחר ב- 6קְצד 1346 (סוג הקובץ) את סוג התמונה הרצוי (את מספר הצבעים, ורצוי 16.7 מיליון צבעיס), ולחצ 00% לאישור. על המסך יופיע חלון העבודה של הקוב>. תרשים 3.5 מציג את חלון הקוב החדש שפתחת זה עתה. [<51]- | ו - סז] קסח5 וחוםק 2 טטוצ שווחקפם 180%5‏ פמסו 58/601‏ 5ופעם,] ‏ פוטוטם 6ממח| אשוע. 08 5 לא | ₪ ₪ וו כ || 0 פ | ₪ 3 = | 5 ₪ ₪ ם | 1 ₪ סז ) [1:1] סו 1 א |7פ הא 8 צצ 5% > ₪ >< א ב סוק .30 זט תרשים 3.5 בשלב זה, חלון העבודה של 300א300 פיקסלים עדיין משעמס למדי. 9 3: 0/3 6כפיקם 56/69 07 0100 03ש/ס, כ-65/], ואתק שימוש ב-16.7 מיליון צבעיס לתמונה, עדיין אינו מבטיח שכל המבקריס באתר יוכלו ליהנות ממנה במידה שווה. הדבר נובע מכך שגולשיס רבים עדייו משתמשיס במחשביס התומכיס בתצוגת 256 צבעיס בלבד, ואף במחשביס התומכיס ב-16 צבעיס בלבד. מה קורה כאשר משתמש בעל מסך של 256 צבעים מנסה להתבונן בתמונת צבע של 7 מיליון צבעיס! במקרה כזה, מתרחש תהליך הנקרא פחוזפחאוס (ערבוב צבעים). בתהליך זה מציג המחשב את הצבעוניות על ידי ערבוב של פיקסלים, מתוך מיגוון הצבעיס המוגבל שברשותו. אם, לדוגמה, בקובץ של 16.7 מיליון צבעיס מופיע צבע ירוק בהיר, הוא יוצג במסך של 256 צבעיס כערבוב של צהוב וכחול. צפיפות הפיקסליס (וגודלס) תגרוס לנו לראות את הצבע הירוק שנוצר כביכול משני הצבעים, הצהוב והכחול. בדרך כלל, צבעוניות התמונה המתקבלת כתוצאה מערבוב צבעים שונה מזו של התמונה המקורית, ולכן היא תיראה אחרת על הצג. כל העמל שהשקעת ביצירת גווניס וגווני בינייס אינו מגיע לידי ביטוי בתצוגה כזו. רוב מערכות המחשב תומכות כיוס בתצוגת 16.7 מיליון צבעיס או שהן מסוגלות לערבוב צבעיס ברמה גבוהה ביותר. למרות זאת, רצוי להתחשב במשתמשים שאין להם יכולת כזו בעת יצירת הגרפיקה לאינטרנט. ב-₪55₪ מובנות מספר טכניקות מתקדמות לערבוב צבעיס אוטומטי, בשמירה של תמונה המורכבת ממספר צבעיס קטן יותר מזה המוצג על המסך. שימוש באפשרות זו תבטיח שתמונתך תיראה היטב לכל המבקריס באתר. כדי לבדוק בכמה צבעים תומך הצג שברשותך, הצב את המצביע בשולחן העבודה של 5וססחו\ (לא במסך התוכנה) ולחץ על הלחצן הימני. בתפריט הנפתח בחר בפקודה מאפפילינים (05ו1ז6קסזק). בתיבת הדו-שיח בחר בכרטיסיה הגדרות (05חו5611). תרשיס 6 מציג הגדרת מסך של 24 סיביות ברזולוציה של 800600 פיקסלים. תוכל לשנות הגדרות אלו. ] סז עבוק | 505 36005 53 | חבז ססק. | 5361 הסוס | חווטו 0% 069600068 = 6 - ו אי || 2 0 סו 800 עפ 800 ₪ 0 אק 8 |= חס 51ח5] ₪ 96] 5126 |ההחזסא ו זס 189% חס סו 5000005 וס "1 תרשים 3.6 כאן תוכל לשנות את מספר הצבעים ואת הרזולוציה של המסך. 08 סי קסו/5. זח/ם 6אכמ. כ6כפיק ק 2936 בסעיף ה תלמד לשמור את יצירותיך, כדי שתוכל להשתמש בהן לבניית האתר שלך או להמשיך ולערוך אותן בהזדמנות אחרת. בעיקרון, מומלצ לשמור תמונה (לעיתיס קרובות), כדי שלא לאבד אותה במקרה של תקלה כלשהי וכדי שהשינויים יישמרו גס תוך כדי עבודה. שמירת הקוב ב-5₪ פשוטה למדי. מתוך תפריט 1!6=, בחר בפקודה 8/ 6צ58 (קובץ, שמירה בשם), כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח לשמירת קוב (תרשים 3.7). 538 5 | ?]<[ |₪ ₪ [= 3 ב | 5068 05| שחת שו | שו [קפ."] סהַהח| סז קט 5 זוב | :פקע! 39 5/6 בבין ...פחסוום. תרשים 3.7 קבע שס לקובצ ואמור ל-555 באיזה פורמט לשמור אותו. שתי פעולות דרושות לשמירת קוב ושתיהן מוסברות כאן בפירוט. תחילה, בחר בשס לקוב (פחחִּא; 6!ו=) ואחר כך בחר בסוג הקוב (6סעד 6ףְפחחו). כדי לקבוע שס לקובצ, הקלד את השס הרצוי בתיבת הטקסט שס הקוב (18= סחה8א). גירסת 95 פשוססחו/ (ומעלה), מאפשרת שימוש בשמות ארוכיס המכילים גס רווחיס וסימני פיסוק, ובכל זאת רצוי לבחור בשס קצר וקולע, הדבר יקל עליך בהמשך בעת כתיבת דפי ה- !שד שלך. 7 שי 94! . חלק משרתי האינטרנט וחלק מהדפדפנים אינס מסוגלים לטפל בקבציס ששמותיהם כוללים רווחים, פסיקים, לוכסנים ותווים מיוחדים אחרים. אס אינך בטוח שהשרת מזהה קבצים ששמותיהס כוללים סימנים אלה, הגבל את עצמך לתווי אותיות וספרות, למקף (-) ולמקף תחתון ( ). לאחר בחירת השס לקוב, עליך לבחור את פורמט הקובצ מהרשימה הנפתחת 58/8 86 88 (שמור כסוג). למרות ש-₪50 מאפשרת בחירה מתוך 12 פורמטים שונים, העדיפות היא לפורמט 50 החדש. הו פורמט אידיאלי לשמירת הקבציס בזמן העבודה, מכיון שהוא תומך בכל התכונות המתקדמות של 55, ב-16.7 מיליון צבעיס ובשיטת דחיסה שאינה מאבדת מידע. שמור את הקבציס בתיקיה הרצויה. לסיוס לח על הלחצן 586 (שמור). התמונה נשמרה בתיקיה ובשס שבחרת לה. פכק 3: 0/3 6כפיקם 56/69 09. פורמט ₪5 אינו נתמך על ידי דפדפני האינטרנט, לכן בעת עבודתך על קובצ כלשהו, שמור אותו בפורמט ₪5₪; כאשר תסיים והקובצ יהיה מוכן לשילוב באתר, שמור אותו שוב, אך הפעם, בפורמט =!0, 006 או סאק. כך תוכל להשתמש בכל התכונות המתקדמות של ₪50 (כמו: שכבות, מסנניס ומסכות), כל עוד הקוב נמצא בעבודה, ולהפיק את הגרפיקה הטובה ביותר ובמקביל לשמור עותק המתאים לשימוש באינטרנט. 6 כדי לשמור עותק של הקוב בחר בתפריט 116 באפשרות 6צ58, או 5 6000 6צ58. 63 מ א![1מ. 6-0 בסיוס יצירת הגרפיקה בפורמט 055 ועבודת העריכה, עליך להמיר את הקובצ לפורמט =1, ש או סאם. בפרק 1, ''כלים ראשונים לגרפיקה ב-60//'', סקרנו את שלושת הפורמטים האלו, היתרונות והחסרונות שבשמירה בכל סוג תמונה. כעת, נסקור את האפשרויות השונות המופיעות בתיבות הדו-שיח שמירה בשס (85 58/8) של הפורמטים השונים. 61/- 69 כדי לשמור קוב בפורמט =!6, בחר מן התפריט הנפתח את הפורמט 567/8ט0וס60 68 וח 8סוחק8זכ). 5 מוסיפה לשס הקובצ את הסיומת המתאימה באופן אוטומטי. לאחר שבחרת בפורמט =01, לחצ על לחצן פחסווק0, כדי להציג את תיבת הדו-שיח של פורמט "01 (תרשים 3.8). || פחסוזק ) 6צב53 --- - בחו630!ח! =[ חסופזס/ -] 3 ח0ו8ז6/ 7 בוזטוה| ‏ + זט )הוח 67 | בוו | 3008 תרשים 3.8 קיימות מספר דרכים לשמירת קוב =!6. ברירות המחדל של 575ק לשמירת קבצי =|0 הן 898 חסופז/ (גירסה 89) ו-167!8060ח!-חסצ! (בלתי שזור). מספר הגירסה מציין את השנה בה היא נכנסה לשימוש (1989). הדמיון בין הגרסאות 878 ו-898 רב והן נתמכות על ידי כל תוכנות 0 סי קסו/5. זח/ם הדפדוף ועל ידי 55₪. גירסה 898 מאפשרת גם ליצור גרפיקת =!6 מתקדמת כמו אנימציות ותמונות שקופות (לפרטים נוספים ראה פרק 11, "גרפיקה בתנועה: אנימציית =61/). אופציית 0ח1671301ח! (שוירה) מרתקת יותר. בעת שמירת הקוב השזירה מתחילה לפעול. קובצץ כזה נטען בדפדפן בשלבים, כל שלב חושף פרטיס נוספיס בתמונה. הדבר מזכיר במעט ביקור אצל האופטיקאי - הראיה הולכת ומשתפרת במהלך הבדיקה והתאמת העדשות. שימוש בתמונות שזורות מגדיל מעט את נפח הקבצים, אך יתרונו בכך שבעת טעינת התמונות אין צורך להתבונן במסך ריק עד לטעינה הסופית; התמונה הולכת ונוצרת לנגד עיניך... ס!כא6 שלש פורמט אחר לשמירה הוא פורמט ₪0(. בתיבת הדו-שיח שמירה בשס (58/ 58/6) בחר מתוך הרשימה הנפתחת ב--|-6-0םק!. (תרשים 3.7). כאמור, פורמט 56[ משתמש ב-16.7 מיליון צבעים, אולס יעילותו העיקרית הינה בדחיסת תמונות גדולות בעלות מספר רב של צבעיס. 55 מוסיפה לשסם הקוב את הסיומת ק. באופן אוטומטי. בפורמט ₪6[ (בדומה ל-=!0), קיימות מספר אפשרויות שמירה. לחצ על לחצן 5חסוזק) כדי להציג את תיבת הדו-שיח של פורמט ₪( (תרשים 3.9). פוטס 600 69918זמסזק 7+ 5 שחשחוום ,הסו859זקוחסס 65%טו] ,0085510 1.0851 עו הו +פסצשס! עוהו 6 בו 308 תרשים 3.9 ל-56 מספר קטן יותר של אפשרויות לבחירה. בתיבת הדו-שיח תוכל לבחור בין ₪ רגיל (0ז08ח518) או מתקדס (8צ6551זפסזם) ולבחור במידת הדחיסה הרצויה. אפשרויות 0810ח5+9 ו-8ש6551ז8ָסזש, מקבילות לאפשרויות 0]3086!ח!-חסא] ו-16806ח! בפורמט =!₪0. כלומר, תמונה במתכונת סז תופיע בכמה שלבים, בעוד שתמונת 0)00(. סטנדרטית תיטען בשלב אחד - מלמעלה כלפי מטה. בנוסף, יכולת הדחיסה של 0ק) פַצוַפפפִזְאָסזק גבוהה ב-5% מזו של כ[ 0870ח8ז. שיטת הדחיסה של 0ש!. מאפשרת למשתמש לאזן בין איכות התמונה לבין נפח הקוב. תוכל לתמרן בין נפח הקוב ואיכותו - ככל שתוותר על פרטים בתמונה, כך תגדל דחיסת הקובצ. למידע נוסף ראה פרק 12, ''הקטנת גודל קוב גרפייי. פכק 3: 3'כת שכפיקם 56/69 1 כ!כא6 6 פורמט נוסף לשמירת תמונה הוא 6=. בתיבת הדו-שיח שמירה בשס (8./ 58%/8) בחר בפורמט (0)%ק) 105ח80זכ) אזסעשזס 6|ס8זהסק. ק5ק תוסיף לשס הקוב את הסיומת סאם. היוהר בשימוש בפורמט וה; רק הגרסאות האחרונות של דפדפני האינטרנט תומכות בו. ייתכן שחלק מהמבקרים באתר לא יוכלו ליהנות מהתמונות שבפורמט זה. 310213 6 יצירת תמונות ושמירתן הינה רק חלק אחד ביצירת גרפיקת 60//. כעת, כשהיסודות ברוריס, הגיע הזאמן לתרגל ולבנות כמה צורות, תוך שילוב של טקסט וצבע (לא עוד מלבניס בצבע בודדי). ₪9 מאפשרת גמישות בשמירת גרפיקה ובהמרתה לפורמטים שונים. הגרסאות הראשונות של 559 יועדו בעיקר עבור ציור ושרטוט, ולפיכך היא אידיאלית לעבודות של עיצוב גרפי. מעצבים גרפיים מנוסים, כמו גס משתמשיס חדשים, ימצאו בה את הכליס המתאימים לעיצוב גרפיקה מרשימה. רוב הגרפיקה באינטרנט היא שילוב פשוט של צורות גיאומטריות ותמונות, על כך תלמד בסעיפים הבאיס. 40209[ 620 6/6 שני כליס חדשיס יעזרו לך במשימת הכנת הגרפיקה - רשת (070) וסרגל (זפוט5). הרשת בנויה מסדרת קווים אנכיים ואופקיים, המוצגיס בחלון העבודה (קוויס אלה אינס נשמריס עס הקוב), במטרה לעזור לך לשמור על מיקוס מדויק של הסמן. כדי להציג את הרשת או להסתירה, בחר בתפריט שפו/ (תצוגה) באפשרות 6116 (רשת), סמן או בטל את הסימון על ידי לחיצה עליה. הסרגל מציג את גודל התמונה (בפיקסלים, באינציים או בסנטימטריס); ועוזר לשרטט עצמיס בגודל הרצוי ולמקס אותס במקוס הרצוי בשטח העבודה. כדי להציג או להסתיר את הסרגל, בחר בתפריט שפו/ (תצוגה), באפשרות 65| (סרגליס), סמן או בטל את הסימון על ידי לחיצה עליה. תרשים 3.10 מציג תמונה יחד עס הסרגל והרשת. 72 סי ק50. +חום [<51)- | [[ סז 830%] [1:1] וו301-0ז/03] - סז סח 5 וחוב 56 |< |5)=. 460 איסטחו/ 36 18565 5תסו56|000 8זסעה | פוסוס 6הַהת| | אסוע 08 6 | ב ₪979 2// ;> 0 6% )| 6 מ בוו מ| 8 % ₪ 2 - "בק . בי | ₪ ₪92 ₪8 5 ₪8 שםן 0 1 100 0 מ ו |] 8 0865 63.5 - 256 א 200 א 320 :6החזו! 1 פ5זם ,ס39] זס] תרשים 3.10 הרשת והסרגל הס כלים שימושיים לבניית כל סוגי הגרפיקה. תוכל לשנות את יחידות המידה ואת המרווח שבין קווי הרשת של הסרגל, על ידי בחירה בתפריט 1!6=, באפשרות 2701+076706865, 2640767665 וחבּזןסזק |973ה60 (קובץ, העדפות, העדפות כלליות). בתיבת הדו-שיח שתוצג בחר בכרטיסיה 306!60. 1 5 36 5ז6!טח (תרשים 3.11). [<) ב | 1500/35 | ו | 5 הווה סו | בחואוסו/ר | פזסזוו= חוסו | בו | עסחסומקטתמז 1 = | | הטש 6 | | = 18066 תב פספווקו | 5ז וסוות 4 ב גו 6 ו מ ]| = קתסמק5 מותסטוסן1 6 חס סמו "6 סד 0% 10 :53018 |הסוזס/ וו )3650 גופס -ן .306 8 סח / שאו ב 72 תרשים 3.11 כאן תשנה את יחידות המידה של הסרגל ואת המרווח בין קווי הרשת. סח'כמ 93ש/ע לפני שתתחיל בציור אובייקט, עליך לבחור את הצבע הפעיל מלוח הצבעים עבור כלי הציור. שים לב לשני מרובעי הצבע שבתחתית לוח הצבעים - הס מייצגים את צבעי הקידמה והרקע. צבע הקידמה הוא הצבע הפעיל בעת לחיצה על הלחצן השמאלי של העכבר. 9 3: ?מ 6כ9'ק 50169 3 צבע הרקע הוא הצבע הפעיל בעת לחיצה על הלחצן הימני של העכבר. כל דבר שתצייר על המסך ייצבע בצבע הקידמה או בצבע הרקע, בהתאם ללחצן שנבחר. לצבעי הקידמה והרקע יש גם שימושים נוספים, למשל ביצירת מעבר צבע הדרגתי וביצירת לחצן מתמונה. תוכל לשנות את צבעי הקידמה והרקע בשתי דרכים. הדרך הפשוטה ביותר היא לחיצה על צבע כלשהו המוצג בלוח הצבעיס בעזרת העכבר. לחיצה על הלחצן השמאלי תבחר בצבע קידמה ולחיצה על הלחצן הימני תבחר בצבע רקע. דרך אחרת, מדויקת יותר, לבחירת צבע היא תיבת הדו-שיח צבע (זס!00). לחיצה על ריבוע צבע הקידמה או ריבוע צבע הרקע תציג את תיבת הדו-שיח (בתרשים 3.12). תיבת דו-שיח זו תוצג רק עבור קבציס בפורמט של 16.7 מיליון צבעיס. |< | סוס 08 ₪380 - הרשש ב ₪ סוס טסופו ₪₪ 8 ₪ּ | זסוס) השזוום -ן וס 08 5] שה 52] שש 5 כ פון ה סו ו ו בו 0 :6 ות | ו | 8 | 6 תרשים 3.12 פס מאפשרת לבחור צבע ממיליוני הבבעיס האפשריים. תוכל לבחור בצבע מתוך 48 צבעי היסוד (פזס|0ס0 28516), או מתוך הצבעיס שמוצגיס במעגל הצבעיס או בריבוע הצבעיס שבצידה הימני של התיבה. לאחר בחירת הצבע, לח 006 לאישור. 6 תוכל להחליף בין צבעי הקידמה והרקע על ידי לחיצה על התצ הדו-כיווני שמימין למרובעי צבע הקידמה וצבע הרקע שבלוח הצבעים. 4 סי קסו/5. ח/0 6 ק ןויס קו (8ח1.1), הוא האובייקט הבסיסי ביותר שתוכל לצייר בחלון העבודה. כדי לצייר קו, בחר בסמל קו שבארגז הכלים וצייר באמצעותו קוויס ישרים בכל אורך וזווית, כרצונך. לחיצה על הלחצן השמאלי תוך גרירת העכבר תצייר קוויס בצבע הקידמה, ולחיצה על הלחצן הימני תוך גרירת העכבר תצייר קוויס בצבע הרקע. לחיצה על סמל הקו תציג את לוח הבקרה (|40ח600) של הכלי, בו תוכל לבחור את רוחב הקו (בפיקסלים) ואת סוגו. עובי הקו מוגדר ביחידות פיקסלים (בין 1 ל-100). סוג הקו יכול להיות |אחחזסא (רגיל) או ז6ו262 (עקומה). קו רגיל מחבר בין שתי נקודות, בעוד שקו עקומה מאפשר לשרטט קשתות ועקומות. כדי לצייר עקומה, עליך לשרטט קו ולאחר מכן לשנות, בעזרת העכבר, את כיוון העקומה והיקיפה. לתרגול השרטוט, השתמש ברוחב קו כזה שתוכל לראות היטב את השינוייס. תרשיס 3 מציג ציור פשוט שנוצר משלושה קוויס ישרים וקו עקומה אחד - כולס ברוחב 10 פיקסלים. - תס - סז קסח5 וחובק 2 אוססחו 6וטק3ם 48965 פתסוססו 5‏ פופעם] ‏ 5וסוסם) = שמַפוח| | אפ 80 5ום ל ₪ ₪ | 2 ]| 0 | ₪ 3 5 | ₪ ₪ ם | [1ופעב !) [1:1] ום-וחהּהחסכ תן [ 70 81050 | 6סווחסס וטס 6עז שחו 1 | ב ] חוור 7-8 |ק2מא8+5ריגפטש>%א%ע>%<רם חס :מז 1 סז ,קוס3] זס תרשים 3.13 התרשים מורכב משלושה קוויס ישריס ומקו עקומה אחת. 6 התאמן ביצירת קווי עקומה. תחילה, שרטט את הקו - קבע את נקודות ההתחלה והסוף שלו. כעת, מקס את העכבר על הקו וגרור אותו כרצונך. הקו הישר יקבל קשת וישתנה. תוכל לשנות את עקומת הקו פעמייס ברציפות, לא יותר. 9 3: 0/3 6כפיקם 56/69 75 12123 06 |םו פק מאפשרת ליצור מרובעים, ריבועים, אליפסות ועיגוליסם בכל גודל וצבע. לח על הלחצן צורות (65מְ508) מארגז הכלים, ובחר בצורה הרצויה מלוח הבקרה. מקס את סמן העכבר בשטח העבודה ושרטט את הצורה שבחרת. בלוח הבקרה, בחר בכרטיסיה 0!5ז%ח0ס6 וססד (בקרי הכלי) לבחירת הצורה הרצויה, ולבחירת סגנון (5%/18) לצורה (צבע, מלא או מסגרת בלבד). לבסוף, קבע את עובי המסגרת (בפיקסלים). 1948 [כ'פ!שיע ריבוע הוא מלבן שכל צלעותיו שוות. ב-55₪ נמצא כלי מיוחד ליצירת ריבועיס. בלוח הבקרה בחר בריבוע (8ז8ף5) או במלבן (9/6ח46018) ובחר צבע. כעת תוכל להתחיל בשרטוט. תרשיס 3.14 מציג ריבועים צבעונייס המוצביס כפירמידה, זה על גבי וה. כל אחד מהריבועיס צויר בצבע אחר שנבחר בלוח הצבעיס. 51 - | .סו - סז" קסת5 )חובק = ]| אוסטחועצ וקב 48565 פח0ו01פוסם 1615 וסוס = 6מַ | | אושוע 08 6 לא ₪ ₪ וו = ]| 5 פ | ₪ ם' ₪ = | ₪ ₪ ם | [<זם) - | (דוסעב.!] [1:1] זום-5אססום ב [ 1 815 | סשחסס וס 6 = 6 וו סחוווגום. 5% 3 ח |- סחווגוס] 7-8 דשא |20טא+00 אא 8%> ) >< ה סו :הזו 1 סז ,קוס] זס תרשים 3.14 המרובעיס הס הבסיס ליצירת תמונות וגרפיקות שונות. 6 סיז קסו/5. תו 46'סס/מ. 4/0/91יע תוכל לשרטט עיגוליס ואליפסות באותה הדרך בה שרטטת מלבנים וריבועיס. בחירה בכלי המתאים תאפשר לך לשרטט עיגוליס ואליפסות. לחץ על לחצן צורות (8068ח5), קבע את רוחב הקו, בחר צבע ובחר סגנון (צבע מלא או מסגרת בלבד). השתמש בעכבר לצייר אובייקטיס כרצונך. תרשים 3.15 מציג איור שנבנה כולו מאליפסות ומעיגולים בגדליס ובצבעים שוניס. [<]5)-) זו.הוזסצותסח: - סז קסח5 וחובק 2 אוסטו 6זטק3 0 48965 פחסוססו 5 פופעם] ‏ 5וסוסם) = שמַפוח| | אפוע 8 פה לא | ₪ ₪ וו ₪ || 9 8 | ₪ ₪ 5 | ₪ ₪ ם || | וד חפגוו | יוו בי-ום = 6פפוום ] חוטו/ סמוווום 6 3 ה ₪ ססווס] 7-8 (דוסעב !) [1:1] זום.חזסאיתסחי כ ויישותן |320א+ 00 אצ 8% > <> < ום 6 :86| 1 וס ,61 זס] תרשים 3.15 שימוש נכון בצורות הגיאומטריות יכול ליצור גרפיקה כיד הדמיון הטובה. 6 אופס! זה לא מה שרציתי לעשות! אל דאגה, תמיד תוכל לבטל פעולות ולנסות שוב. פעולות רבות ניתנות לביטול, למשל צבע, גודל, צורה ועוד. קפס מאפשרת לבטל פקודות רבות, ולא רק את האחרונות שביצעת. מתפריט +561, בחר את פקודה ₪0חש (עריכה, ביטול). הפעולה תתבטל ותוכל לשוב ולנסות מחדש. סכ 3: 0/3 6כפיקם 56/69 77 כ6!א!6 60080 לאחר שהתנסית בציור קוויס וצורות, הגיע הומן לבחון כלים אחריס וחשוביס של ספק, ובראשס המברשת. זהו כלי רב שימושי לציור צורות חופשיות ולצביעתן. השימוש במברשת דומה לציור על נייר באמצעות מכחול, אולס כאן אתה נעזר בעכבר ובשטח העבודה. תוכל לצייר ולמחוק קוויס, לשנות צבעים, להדגיש צורות ולהחליף בין סגנונות שוניס של מברשות. קרוב לוודאי שתשתמש בכלי זה יותר מאשר בכל הכלים האחריס. למעשה, אס אינך רוצה לצייר קוויס או ריבועיס ואליפסות, אלא מעדיף לצייר ביד חופשית, הו הכלי בו תשתמש בעבודתך. לח על לחצן מברשות הצבע (69חפטזם וחוהק) שבארגז הכלים. בלוח הבקרה מוצגות האפשרויות המקנות למברשת גמישות רבה ביצירת הגרפיקה על המסך. מברשות אלו יעילות מאוד בעת יצירת הגרפיקה ועריכת התמונה. 60'א/6 סככש'סית קרד הפשין8 ( 6860 2א0600) אמ מפקכ לוח הבקרה של 50ק, משמש לשליטה על תכונות הכליס ועל הגמישות שלהם. למעשה, ווהי נקודת המוצא של הגדרות הכליס. תרשיס 3.16 מציג את הכרטיסיה סוד ח05זם שבלוח הבקרה. זב עו כ = חן 560 שוח -]-= חן תרשים 3.16 תוכל לעצב את ראש המברשת בהתאם להגדרות. 8 סיו קסו/5. +חום 6 א 600 גודל (5129) המברשת פשוט ביותר לבחירה. הגודל נמדד בפיקסלים. תוכל להקליד ערך שבין 1 ל-200 פיקסלים, או לגרור את הגררה עד לערך הרצוי. בתרשים 3.16 נקבע הערך לגודל של 124 פיקסלים. 226202 3 כאשר תצייר את הגרפיקה שלך, לעיתיס תרצה להשתמש בצורה אחרת עבור המברשת. 757 מאפשרת לבחור בין שישה ראשי מברשת שוניס. תוכל להשתמש בכל אחד מהם על ידי בחירתו בתיבה הנפתחת 5806 שבכרטיסיה קוד חפטזם של לוח הבקרה. תרשים 3.17 מציג את ששת ראשי המברשת האפשרייס ואת הקוויס הנוצריס בעת שמשתמשיס בהס בשילוב עס מברשת רגילה. 5 תהפטז << מו ₪ <> "000000008 0 ח585 66 | ופ שר וי הגפו ץח / | חס2רוסרן [יממהההההההההההההמההההמממם) ‏ העוםו ,וו ו תרשים 3.17 ששת ראשי המברשת שימושייס ביותר בבניית תמונות ובעיבודן. 6002 10606 בעזרת המברשת תוכל ליצור גרפיקה מרשימה, על ידי שימוש בכל סוגי המברשת. בדרך כלל נהוג להשתמש בראש הסטנדרטי המצייר כדרך שהיית מצייר במברשת רגילה (ראש עגול). בנוסף לצורות הבסיסיות, ₪50 מאפשרת לבחור בין שבע אפשרויות שונות, שכל אחת מחקה את פעולתו של מכשיר ציור אחר. במקוס במברשת רגילה, תוכל לבחור בפחם, בעיפרון צבעוני, בעט, בעיפרון, בטוש צבעוני או בגיר. כדי לבחור בין האפשרויות, עליך ללחו על הלחצן שמימין לתיבת הצורות, ולסמן את האפשרות הרצויה. לכל צורת מברשת סגנון מיוחד, המעניק צורות מעניינות ומרקמים מיוחדים. לדוגמה, אם אתה יוצר גרפיקה המיועדת לילדים, כדאי שתבחר במברשת עיפרון צבעוני (חסץ8ז0), כדי להעניק לגרפיקה את המראה האופייני לציורי ילדים. תרשים 3.18 מציג את כל שבע האפשרויות של סוגי מברשות ואת הקווים שנוצרו בעזרתן. 9 3: 0/3 6כפיקת 56/69 9 %05ק0 ח5ט₪7 | ה ו בת 1 | זזה 0 חסץ8ז6 א|6 9 608 -. ב תרשים 3.18 שימוש במברשות שונות מוסיף ''אופייי לשרטוטים ולציוריס. כתשכק! בתרשיס 3.18 נעשה שימוש בכל אחד מראשי המברשת האפשריים, כדי לצייר באמצעותם קו ישר על גבי המסך. יצרתי גס צורות נוספות כדוגמת אלו לשימוש בעתיד ולצורך ספר זה. תוכל למצוא אותן באתר האינטרנט של הספר, ואף לטעון אותן משס: ו 3.60 31 א 5 וו עתצעש//: כ+וו 60 א6פ'י]! 60082 בתחתית כרטיסיית המברשת, תמצא ארבעה מאפיינים נוספיסם למברשת שתוכל להגדיר (מלבד אלו שכבר הגדרת). תוכל להגדיר את כהות הצבע, כיצד המברשת משתלבת עס התמונה ועוד. טבלה 3.3 מבארת כל אחת מהתכונות האלו. טבלה 3.3 ארבעה מאפייניס נוספיס למברשת. המאפיין ההסבר קובעת את רמת האטימות (או השקיפות) של הצבע - כמה מהרקע ייראה מבעד למשיכות המכחול של המברשת. זוס8ק (אטימות) קובעת את מספר הפיקסלים בהס המברשת משתמשת, ולמעשה - צפיפות הצבע. ו5ח6כ (צפיפות) קובעת עד כמה ייקשות'י ייראו משיכות המכחול. קשיות נמוכה תציג משיכות המכחול עס שולים רכים המשתלבים עס הרקע. 5 (קשיות) קובעת את המרחק בין נגיעות המכחול, ולמעשה - את קצב ההתקדמות שלו. קז (צעד) בתרשים 3.19 מוצגות כמה דוגמאות של הגדרה, כדי שתוכל להבין טוב יותר את השפעת כל אחד מהמאפיינים. 00 סיק קסו/5. זח/0 5 0861 0 ע51ח6 0 עזו6גכס | וו 5 ץוח ו 5 גכ ו עה 0000000 | 100 000 )8000000 651% 5 0 13700655 | = יי | 100 ק566 הפטזם ו + 3 1800055 0 1100557 9000000 7 566 ח5ש7ז8 0 0 655ח6זה4] 00 0 5060 הפוזמ 0 תרשים 3.19 נסה בעצמך את האפשרויות השונות של המברשת והתרשס מהשפעתן. קשכק! שיס לב, הצבע שנבחר בדוגמה שבתרשים 3.19 הוא כהה, אך באפשרויות שנקבעו לערכים נמוכים ניתן לראות את צבע הרקע הלבן שמתחתיו. 2/6008 [!ספ!מ בתקליטור המצורף תמצא עוד עשרות מברשות בשלל גדליס וצורות שבהן תוכל להשתמש. הוראות להתקנה - בנספח. 6 אופק | 2//12 התכונה המרשימה ביותר של המברשת הינה האפשרות לשנות את מרקמי הנייר (10765א6 ד ז6ס3ק). בדרך כלל, השימוש במברשת מיועד לציור קווים, או למשיכות מכחול בצבעיס ובצורות. אפשרות שינוי המרקס מעניקה לשימוש במברשת מימד חדש ומיוחד. א מציעה כ-30 אפשרויות למרקמי נייר שונים. כל אחד מהמרקמים יוצר אפקט שונה, המאפשר גיוון רב. את מרקמי הנייר תבחר מתוך הרשימה המוצעת בלות הבקרה, בכרטיסיה 80!5ח60 |ססד (בקרי הכלי). תרשים 3.20 מציג את רשימת המרקמים ודוגמה לכל אחד מהס. . 6 94 . כדי להשתמש באופציית המרקס עליך לעבוד במערך של 16.7 מיליון צבעיס. לאחר השימוש במרקס, תוכל לשמור את עבודתך במערך צבעיס אחר, למשל 256. פכק 3: 3'כמ שכפיקם 56/69 1 5 ד זסכבּק 1 8 א > 5 5 6פז8) 5 הזה ]6 הק 0% : חז8פסס/ 6 זוטז וו ו 0 1 | | 8 << מש א תרשים 3.20 מיגוון כה רחב של מרקמי נייר יאפשר לך אין ספור אפשרויות לעיצוב הגרפיקה שלך. 66[ 13 שתכ!מ חפםק היא תוכנת גרפיקה איכותית וייחודית המתאימה לכל אחד, בין אם אתה גרפיקאי מדופלס ובין אס אתה גרפיקאי המתחיל, תוכל ליצור גרפיקה מרהיבה ומעניינת, החל מהדף הריק ועד ליצירה המושלמת. בפרק זה עסקנו בכליס השוניס של ספק, תוך התמקדות בכלי השרטוט והמברשת. אלו כליס חשובים ושימושיים ביותר לביצוע עבודות גרפיקה. קיימיס כלים נוספיס שבהס טרם עסקנו. כמה מהפופולריים ביותר שביניהס מפורטיס בקצרה ברשימה שלפניך. חפטזטזוה (מכחול אוויר) |] כלי זה פועל באופן דומה למיכל המרסס צבע (ספריי). במקוס לצייר קוויס חדיס וברוריס, מכחול האוויר מאפשר ליצור צורות רכות יותר ופחות מוגדרות. תוכל להשתמש במכחול האוויר לצביעת הרקע של עבודותיך הגרפיות ולהוסיף עניין לתמונות. מכחול האוויר ידוע גם בשס ייגרפיטייי, בשל אופיו המיוחד של הציור בכלי זה, המזכיר את ציורי הקיר שעל הקירות. וו( ססו= (דלי המילוי) ב כלי, ה משמש למילוי שטחיס בצבע, או להחלפת צבעי שטחים. דלי המילוי יכול לשמש גס ליצירת רקע צבעוני אחיד לתמונה. בתרשים 3.21 נעשה שימוש בדלי המילוי לצביעת האותיות בסגנון מיוחד. 12 סיו קסו/5. +חום [<1ם)- | (חטסז 30 8] [1:1] זו .ס!קחוא6 )הו הזם עווז)ונוט = תרשים 3.21 כל האותיות נצבעו באמצעות דלי המללוי, בסגנון מיוחד. 7 (מחיקה) |"ן כולנו בני אדס ומותר לנו לטעות לפעמים. 555 מכירה בואת ומאפשרת לתקן טעויות. קורה שצובעיס בטעות ריבוע בצבע שאינו מתאים, משרטטים קו במקוס שאינו דרוש, ועוד. לכן, רצוי להכיר את המחק. המחק מוחק את קטע הציור שהוא חולף עליו ומחליפו בצבע הרקע הפעיל. הסט0ס+6א (ריטוש) [א] כלי חביב למדי, המאפשר להוסיף לציור פרטיס ואפקטים מיוחדים. משמש ליימריחות'יי צבע, להבלטות ולריכוך קווי תמונה, ציור או שרטוט. אפשרויות הריטוש מתאימות למיזוג בין תמונות, ציורים או שרטוטים שוניס ולעיבוד שלהס ולאפקטים מענייניס נוספים. בנספת ב' ''אודות כלי 55₪'י, תמצא פירוט של כלי התוכנה והאפשרויות השונות של כל אחד מהם. 9 3: ?0 6כפ'ק 50169 3 שיס! מ א[[ומ. ][3א![/ע גם אם ברצונך ליצור גרפיקה ייחודית עבור דפי 60//, אינך חייב להתחיל את עבודתך מדף חלק. תוכל למצוא אין ספור תמונות (גסם בתינס) באינטרנט, ב-0ק5ק ובתקליטורים של תמונות 4ה-ן01. לעיתיס קרובות, תמצא שהדרך הקלה והמהירה ביותר ליצירת תמונות היא לעבד תמונות, או קטעי תמונות, ממקורות אחרים. מציאת תמונות באינטרנט או בתקליטורים עולס שלס של גרפיקה פרוס לפניך, כל שעליך לעשות הוא לנבור בו. שיס לב שיש שני סוגיס של גרפיקה ותמונות לשימוש - סוג חופשי לשימוש וסוג המצריך זכויות לשימוש. עיבוד גרפיקה לשימוש באינטרנט עיבודי צבע בתמונות, שינוי גודל התמונות והטייתן הס כמה מהטכניקות המרשימות של 5₪ם, שתלמד לבצע בפרק זה. לכידת תמונות מסך לעיתים, האלמנטיס הגרפייסם הדרושים נמצאיסם ממש כאן, 'ימתחת לאףיי. 5 מאפשרת ללכוד אותס בקלות ולהשתמש בהם ביעילות רבה. כדי למצוא מבחר תמונות (אשר חלקן מוצגות בספר) פנה לתקליטור לתיקיה 5 04 סי קסו/5. זח/ם א3י₪מ 6כפיקק ק'יאמ קרוב לוודאי שהדרך הטובה ביותר לחסכון בזמן יצירת הגרפיקה לאינטרנט, היא על ידי שימוש באובייקטים קיימים. אין ספור איורים, תמונות, אנימציות וגרפיקה נמצאיס באינטרנט וכולס עומדיס לרשותך, לשימושך ולהנאתך. הבעיה היא היכן וכיצד למצוא אותן. להלן נתאר מספר שיטות מקובלות להשגת תמונות, אנימציות וגרפיקה לשימושך. מ'כ[6 פ-65/ץ מתוך מיגוון כה גדול של גרפיקה, ודאי תמצא את מבוקשך. אתרים רבים מכילים אוספיס שוניס ומגווניסם של תמונות שיתאימו לצרכיך. תוכל לטעון תמונות אלו למחשב ולהשתמש בהן, או לעבדן בעזרת 55₪. כל גרפיקה שאתה רואה באינטרנט ניתנת לשימוש מיידי (כמובן בתנאי שזכויות השימוש חופשיות, או שקיבלת את אישור בעל הזכויות הרשוס). אתריס רבים מציעיס אוספי תמונות וגרפיקה חופשייס לשימוש וללא כל תשלוס. אחד מהאתרים הפופולריים ביותר באינטרנט למציאת תמונות הינו האתר וחססא (מבוטא: ווס), שכתובתו היא וחס6.ווססא.וחססא!/:ק+ח. והו אתר גדול ובו מבחר עצוס של עבודות גרפיקה מדהימות. תרשים 4.1 מציג את דף הבית של האתר. בעת כתיבת שורות אלו, האתר מציע כ- 75,000 תמונות, סמלים, איורים וגרפיקה, כולס חופשייס לשימושך, ללא כל תשלוס (לצרכים לא מסחרייס בלבד). [<51) - | ב 460 זס)הסומוווחח 0‏ 0ב אוסוע 0% 6 זצן. ₪( ₪ 2+ ₪ 2 4 3 > + | ו סופ | ש56000 | חק וו ו 8 גו מומן זם-] 0% ₪ 6 ב וספ | 3008 :חפ 0 וס > ;9 ְ 5 0800ז7 | 50665 קוו 7 וגוט גופס 0+ קסב1ם 10 01806 6001 6מד 05 וו( % 5 306 + 6 הטסצ 5 אססא 8 וד אק פפ/ אעאאס6 פגוי 0 כ 7,000 5 5 ו 4 6 ונונ 5 65 66 !פזס\ חב 50366 6סז ] 6 8 5 > +1וונג שש ו ולש 6 6" ,צְה0ת10/ :ות 5 ו צדווודט מפע 5 .:זואזוו 0 - 0 שממטסצם 1691ב' 18 15 וספ ה יי = 0600 886 1/1606 סז * ל מ הל 6 ] אע ₪ שי = 6 )תשחזטססם | שו תרשים 4.1 וחססא הוא אחד האתרים הפופולרים ביותר למציאת גרפיקה. 9 4: *'9!? מ א![!מ. !פא!יומ 5 אתרים נוספיםס לגרפיקת 65/ ללא תשלום: ח0ו001!601 חסס! 766 |הו+ח. 05 6/10+ ץז ס/26 חורו 0ס6. !סג זז הח 6וח//: לצה 2חסס| 8 וח 0ס6. 611165 60 עצעצא//: כ תוכל גם להיכנס לאתר של ססח3) (הוס6.ססחּע.עשטצצ//:ס+וח) ולחפש בו את הערך 58 66ז=. כך תמצא מבחר גדול של אתריס המכילים אוספי תמונות חופשייס לשימוש. חיפוש כזה יכול להניב יותר מ- 1,200 כתובות של אתרים שוניס באינטרנט שבכל אחד מהם מאות ואלפיס של תמונות, איוריס, סמלים, רקעים ועוד. אם אף אחד מהאתרים האלה אינו מרשים אותך במיוחד, או שאתה המוס מהמבחר העצוס, בקר באתר הבית של ספר זה בכתובת : 5 6 3 וכ 3 א 15 רו. /צעצעט//: כ ותוכל להשתמש במאגר הכתובות של אתרי התמונות שאספנו עבורך ועבור שאר קוראנו הנאמניס. 4כילמ. מא![/מ כאמור, לכידת תמונות מדפי האינטרנט היא פעולה פשוטה ביותר: לחיצה על לחצן העכבר הימני, בחירה בפקודה 35 346ח! 6צ88 (ב-6150806א) או 85 6076וק 986 (ב-זסזס!קא= 86%ח97:ח!), והתמונה נמצאת במחשב שלך. בתרשיס 4.2 תוכל לראות את תהליך לכידת התמונה בדפדפן 8150806. [<51) - | 6 - !400 סו סהוססוסעצ ל 16 זסוסותוההחס )2‏ 0 אפוצ 88 6 % > 3 3 2 6 3 ₪ (₪ סו | 560000 חק | ₪066 ה5680 | 6הסו] | 46080 ]| 8506 טסן. 1008 ג יז[ [/ 5[ 615/01 פוחסות// הזסיסא/ החססי.החסיסא// :סח | :81010 סט 1 4 ב ו | שש דד ה 9 פפ6מופנום * 0 5 > עגונ ו 6 6 1131 8 6 10168 ו בו 6 וגא 0 1 שגות" 6 פנספם ה 8 פונס 0% [ובו מה ו ספ 506 אוסו/ר סוח| אוסו [טקן.008] פה | אוסו/ זסקבקן!ה /ע 35 +56 0 )וספ 016866 6 ד סוה סט | 36| עססם ל |קקנמגונתנת ?> 4 6 1 58/6 תרשים 4.2 תוכנות הדפדוף מאפשרות ללכוד תמונות מכל אתר. 66 סיו קסו/5. +חום בדרך דומה, תוכל גס לשמור תמונות רקע של אתרי האינטרנט שבהס אתה מבקר. מקס את העכבר בשטח ריק בדף האתר, לת עליו ובחר בפקודה 6ח00ז0א286 986 5 (שמור רקע כ...). בתרשיס 4.3 תוכל לראות את תהליך לכידת הרקע ב-6%ח7ז6)ח! זזסוסאם. [)-] וב 4 תרשים 4.3 1 ו |< 6 פשהסטפ" סב אשץ 88 6 | 9% ₪ 9 5 | עזסופו] = 885סעב-] | 56800 ווק ע - / 5 + ה בד זמ סב סח ו קוו 5 ] 6055 | | ח6ספת פוחסון :"0+ 70965 |5000יז6ק ו6יו0ט4 | +40 5 סי 85/3 56% ויז 2 830% עססם. 50 = 0 1) ,0185565 ,200155 101 5166 01110181 1116 ,ה 60.תםי 5118 0+ 6מנסס[6 רו וב 0 400 + ]1 סק 5160 1115 תכ) .511817 6מ1, נתסי) מסהמתס]מו זסו[וס 6חה 06 ושע = 40001015 +0[60עק מה 200% 160621 6801 פמודוסקקופ פספהעק לס ]0 סטווטחב | וס 20ו061כן צס 20015 416 מס שמגן01:0 עכ 5166 115 ג[שנוסיצם) 6)השגיה ד 6 6ם50 60 סי [1"60 . (שמנפה[טזנוק זגוסטה פתט!תנ) זה זס) 18560[סיוגוקן סווסם 2001 ז0 +10ו01ק קיתה 800116 5מ0נו5סגון) בו ה שחסק ופחזסוחו 65 | ]דח | | לכידת תמונת רקע של אתרי אינטרנט ושמירתה במחשב שלך. קשכק! תהליכי שמירת התמונות שפירטנו כאן, מתאימיס ל-49150808! מגירסה 2 ול-זפזס!סא= 6%חז%6ח! מגירסה 4.01. בגרסאות מוקדמות יותר של התוכנה ייתכנו שינויים קליס. שכפ'קק אמק6/4/כיע מספר התמונות העצוס באתריס השונים הופך את תהליך חיפוש הגרפיקה לארוך ומייגע. קרוב לוודאי שאינך מעונייו להשקיע שעות אינטרנט יקרות בחיפוש בין אתרים. דרך קלה ויעילה יותר היא רכישת תקליטור אוסף של תמונות ממוינות לפי קטגוריות, בהן תוכל לעיין בזמנך הפנוי. בכל חנות מחשביס תוכל למצוא מיגוון תקליטוריס המכיליס עשרות אלפי תמונות, במחיריס סביריס למדי. פכק 4: שיו מאוןומ !צא!יומ 07 סליק כ לכאמ לעיתיס קרובות בעת בניית האתר אתה זקוק לתמונות ולאיוריס שלא ניתן למצאס באינטרנט, לדוגמה תמונות או סמליס מסחריים. 5ק מאפשרת עיבוד תמונות ואיוריס השמוריס בדיסק הקשיח בצורה פשוטה. אולס, השאלה היא כיצד הס מגיעיס אל הדיסק הקשיח! לשס כך, תוכל להשתמש בסורק, במצלמה דיגיטלית, במצלמת וידאו וכדומה. לפניך פירוט של מספר דרכים לייבוא תמונות למחשב. פרטים ומידע נוסף, ראה בפרק 9, ''סורקים ומצלמות דיגיטליות'י. 6 פסוכק אס ברצונך לייבא למחשבך תמונות מספרים, מעיתונים או מצילומיס ולאחסנס על הדיסק הקשיח, תמצא שהסורק הוא כלי יעיל ביותר. כיוס, סורקי צבע נמכריס במחיריס סבירים, בהתאס לאיכות הצבע שלהס. סורקים מתאימים בעיקר לסריקת סמלים מסחריים (לוגו) ותמונות. תוכל לעבד את התמונות הסרוקות ב-550 ולהציבן באתר האינטרנט שלך. בתרשים 4.4 תראה את הסמל המסחרי (לוגו) של החברה שהוציאה לאור את הספר (בגירסתו האנגלית, כמובן), כפי שהוא נראה לאחר סריקתו. [<51)-| א = אוסטחוע וקה 18565 5חסוו500 | 8זשעב] פזס|סם) ‏ 5מ3 | | אשו 88 6 לא ₪ ₪ וו ]| ₪ ₪ ₪ ₪ = |5 ₪ ₪ ם ן 2 6ו 3 5 וא שמוחפווסוגו= / - 8 |קכהא+8רירטפ>%אצע%<ים 8065 234 - 16 א 413 א 1158 :6פפחזו! תרשים 4.4 סריקה איכותית כזו יכולה לשמש לניירת מסחרית, לדואר אלקטרוני ולדפי ס6/. 1056, 88[ 08| סז קסו/5. +חום 6 העובדה שאתה וקוק לסריקה של כמה סמלים ותמונות, אינה בהכרח מחייבת אותך לרכוש סורק. קיימות לשכות שירות רבות לביצוע עבודות קדס דפוס דיגיטליות. בכל אחת מהסם ישמחו לבצע עבורך את הסריקות, במחירים סביריס למדי. אם, בכל ואת, החלטת לרכוש סורק, דאג לבדוק את איכות הסריקה שלו ואת הרזולוציה בה הוא משתמש. דרוש דוגמת סריקה, לפני שתחליט סופית על הרכישה. 6/6 4289 אכ כִּיסִי40ימ. המצלמה הדיגיטלית היא טכנולוגיה חדשה שהפכה לאחרונה לפופולרית ביותר לייבוא תמונות למחשב. מצלמות דיגיטליות פועלות כמו מצלמות רגילות, אולס ללא סרט שיש לפתחו. במצלמה דיגיטלית אתה מצלם כרגיל, ובמקוס למסור את הסרט לפיתוח, אתה מחבר את המצלמה למחשב וייפורקיי את תמונותיך, ישירות לדיסק הקשיח. טכניקה זו יעילה במיוחד כאשר יש צורך בצילוס מספר רב של אובייקטים, אנשיס או פרטים אחרים (למשל סוכני ביטוח ושמאים משתמשיס בשיטה זו). בדרך כלל, התמונות המתקבלות מצילוס דיגיטלי הן באיכות גבוהה ביותר. 57 מאפשרת ייטיפוליי בתמונות אלו על ידי התאמתן לצרכיך ועל ידי ריטושיס שוניס כמו סילוק האישון האדוס המופיע בתמונות שצולמו עס מבזק (ח35|=) והחלשת צללים כהיס במיוחד. תרשיס 4.5 מציג תמונה שצולמה באמצעות המצלמה הדיגיטלית של חברת קודאק (ו6050200₪כ). ד |א |פ]=. אוסטחו/ פואקפ ‏ 4595| 5ח506010 96| וסוס פמפה| ‏ אפו אס וש [תו לא ₪ ₪ ו || 5 ₪ ₪ 3 | ₪ ש ם| 0805 1 - חסוו 16 א 504 א 756 :פטפחזו! 53.38 תרשים 4.5 בעזרת מצלמה דיגיטלית, כל תמונה נראית איכותית. לרוע המזל, מצלמות דיגיטליות יקרות למדי, ורוב האנשיס לא ימצאו להן שימוש רב. סיבה זו ואחרות הובילו את חברת קודאק לפתח את האתר אזסע90צ! 6זטז₪10 008% 9 4: *'9/? מ א![!מ. !פא!יומ 9. שתמונת דף הבית שלו מוצגת בתרשיס 4.6. חברת קודאק מאפשרת לשלוח אליה תמונות לפיתוח. אתה מקבל את התשלילים חזרה, ובנוסף דף 85/ בו תמצא גירסה דיגיטלית לתמונות שלך והדפס צבע שלהן. כתובת האתר: וה0ס6.אזס 6 וזכ 3 0א.צצוצ//:כ+וה [<] -) 6 - אזסאז6א 6זטוסוקן אה סא ל זס)הסוחווהחוחסם) ‏ 0 סע 08 6 + > 3 38 2 6 4 ₪ (₪ סו | ש56000 | תק | ₪066 56800 | 6הס] | 46084 - 00| 8806 וש אינסעט 1 1/6 60012.1 186 סז טמזס016 1 0% מ בוס1 |מגת סגומת פה זפגון מה - מזסם!ז פמנ!3? 35 685 35 15 65זנססנקן זגוסקי פמונהן5 אוסדך ,מק 0205 ,05708768 6זגס סו שמו][והגת- 6 קט 65עגחסנכן עגוסקד 5086 68 גוסקי מה 116001% 6עגחס1 0-6 65עגחסנקן 6לסקוב] זגוסן מ0ל5 סקס זט 15 11 6857 קטסם 566 617 061סנת1/6 8 1105 .65עגססוסן פמתה 5 תופס 8מ3 שסם מו מו 08 5ע6שרת1/]6 עגוס 191 0? 102001 ז'מ0כ1 57מ690גוף 11876 קמובתס?) 5'זהם/הר , 11616 5 ?הבגר זגוס 060% 01 660 זגוס 1160018 6עגססו 11% כ01) 6 6156061 36 008 וס .886 בע = (61מ0נ] עס) 4.0 עסץס[ססנכך ז6בתסלמ1 1/10170508 עס (עסב[פגת צס) 3.0 צסלהשמוה 11 116056806 פ6שגוס סע 5006 פטו ל חס :)תונוט | | תרשים 4.6 שירות הפיתוח של קודאק, היא דרך נוחה וזולה להשיג עותקים דיגיטליים לתמונות. תוכל לשמור את התמונות הדיגיטליות במחשב שלך, להזמין הדפסים, לבדוק את התשלילים ועוד, כל ואת תמורת תשלוס חודשי. פתרון זה מאפשר לך יילהרחיביי את יכולת המצלמה שלך ולהתאימה לשימוש כמצלמה דיגיטלית. 1 6 94! . אחת הסיבות שבגללה אנשיס רוכשים מצלמות דיגיטליות היא האיכות הגבוהה של הצילומיס שהן מפיקות. אולס, אליה וקוצ בה - כדי להפיק הדפסי צבע איכותייס מצילומיך, יש צורך גם במדפסת צבע איכותית ומחירן של מדפסות כאלו גבוהה במיוחד (מדפסות הזרקת הדיו הביתיות יפיקו הדפסים שאיכותס לא תענה על דרישותיך). 6 [01פ!מ מלבד המצלמה הדיגיטלית והסורק, קיימות דרכים נוספות לייבוא תמונות למחשב חלקן יעילות יותר וחלקן יעילות פחות. 00 סיק קסו/5. זח/0 מצלמת 001608081 כיום, במתיר נמוך יחסית, תוכל לרכוש מצלמה באיכות סבירה, שתתחבר למחשב ותאפשר לך ללכוד קליפים של וידאו או תמונות רגילות, ישירות לדיסק הקשיח. מצלמות אלה נקראות 010608 ומשמשות בעיקר לוועידות וידאו ולצילומיס באיכות בינונית. מצלמה זו אינה ניתנת לטלטול ואיכות תמונותיה ברמה בינונית, יחסית למחירה. פרטיס נוספיס אודות מצלמות ה₪ח08א0160 תמצא באתר: 3.60 6א6!ווף. צעשעש//: כ ץח 686 60סו/ עְסְסח5 מאפשר לכידת תמונות מכל קלטת וידאו קיימת. ץח מתחברת אל המחשב יחד עס מכשיר וידאו רגיל (אל חשש, זהו תהליך פשוט ביותר). איכות התמונות של עְסְסְ8ח5 ומחירו דומה למחיר מצלמת וח68אסוט0). עְסְקהח5 שימושי בעיקר למשתמשיס שברשותס מצלמות וידאו פשוטות, המעוניניס להשתמש בתמונות או בקטעי וידאו שצולמו בעזרתם. פרטים נוספיס אודות ץ800ח5, תמצא באתר: הס עֶ3!כ. שעש//: כ שיפ! מ.א!ןומ. !פמ אמ[ 34ככיק כעת, לאחר שפתרנו את שאלת ייבוא התמונות למחשב ולאחר שהתנסית מעט ביצירת גרפיקה, נתחיל בעיבוד התמונות. בסעיף וה תלמד כיצד לשנות את גודל התמונות ואת צורתן, תלמד לבחור קטעים מתמונות בעזרת הכלים השונים של 555. סעיף זה מתמקד בשימוש בתמונות סרוקות או בתמונות שהופקו במצלמות דיגיטליות ואוחסנו בדיסק הקשיח. פרטים אודות פעולת הסורקים וייבוא תמונות למחשב, ראה בפרק 9, ''סורקים ומצלמות דיגיטליות'י. 06 אונ1פָפסמ. ‏ 1/4מ. 6כפ'קמ. 66 כעת, יש לך תמונות במחשב, אתה מתמצא בשפת ]ו/ד4, נראה שאתה מוכן להתחיל בעבודה. אבל לא. לרוע המזל, מרבית הדרישות מתמונות גרפיות לשימוש באינטרנט שונות לחלוטין מאלו הנדרשות מתמונות המיועדות להדפסה. למעשה, מרבית הדרישות הן הפוכות : להדפסה, דרושות תמונות ברזולוציה גבוהה ביותר (ולפיכך, גם בנפח גדול), לאינטרנט, דרושות תמונות קטנות ברזולוציה נמוכה. הדפסות צבע הן עניין יקר והכנת הצילומיס והגרפיקה עד להדפסה הסופית מסורבלת ומייגעת. באינטרנט פעולת ייבוא תמונות צבע פשוטה ולרוב אינה כרוכה בתשלוס. סכק 4: שי3!9 מאוןומ. !פאויומ 1 דף מודפס, מהרגע שהופק, יישאר ללא שינוי עד להדפסת מהדורה חדשה. באינטרנט, אתה יכול לעדכן את מסמכיך לעיתים קרובות. בנייר המודפס, צבעיס כהיס מתמזגיס עס צבעיס בהיריס, והצבעיםס אינס זוהרים ו'יחייסיי. בצג המחשב, הצבעיס הבהיריס בולטיס כמו הכהיס. בהדפסה, משתמשים בשיטת הפרדת צבעים ///6 (ציאן, מגנטה, צהוב ושחור); המחשב משתמש בשיטת ₪08 (אדום, ירוק, כחול). המסקנה הפשוטה היא בלתי נמנעת - תמונות שנוצרו לשימוש בהדפסה אינן מתאימות לשימוש באינטרנט, ולהיפך. מאחר שמרבית תמונות ה- ג סווס, נוצרו לשימוש על נייר מודפס, יהיה עליך להתאימן לשימוש באינטרנט ולהיות ער להבדליס שבשיטות השונות. כ'6/6 מא!,ת - קסכמ א'!ן 6צואק סורק התמונות הוא מכשיר יעיל, אך בדרך כלל, תודקק לבצע תיקוניס מסוימים בתמונות הסרוקות כדי להתאימן לשימושיך. לדוגמה, במקרים רבים, בתמונות שהתקבלו מצילומים בעזרת מבוק (ח858!=) אישוני העיניים מופיעים בצבע אדוס. בהדפסת צבע של תמונה, אפשרויות התיקון מוגבלות ביותר; בתמונה סרוקה, זוהי פעולת שינוי פשוטה. ₪5 מאפשרת לתקן בעיה וו בקלות רבה. תרשים 4.7 מציג תמונה ובה עיניים אדומות. תמונה זו צולמה במצלמת 35 מיימ פשוטה ונסרקה אל 55ם. <)בו) .. להי תרשים 4.7 אודרי, החתול, לוטש עינייס אל המצלמה (המבזק גרס לעיניו להיראות אדומות). כדי לתקן את העינייסם האדומות, יש להתחיל בהגדלת תצוגת התמונה. בחר בכלי 0ח3) סוהָ13 (מטה קסם). כלי ה מאפשר לבחור פיקסליס צמודיס בצבעוניות זהה, והוא שימושי במיוחד בעריכת תמונות. תרשיס 4.8 מציג את תמונת החתול מוגדלת במסך ואת מטה הקסס הממוקס באזור העין. 2 סי קסו/5. +חוםק [<|5)-| [[חטוסזט836%] [7:1] *טקן.2ע6זנט3] - סז פס 5 )חובּיו שב | |5)= 460 | אוסטחוע 36 48585 56100005 פזסעה ]1 וסוס = 86| | אופוע ₪ 6 | לא | ₪ ₪ ו 23| ₪6 ₪ 5 ₪5 ₪ ם | פד ופ | 7 ב ו 6 3 ₪ | 6 פה בו - 3 ם ווח 5 > |320א+00 אצאצ 8% > 2% >< רה 65ו א 60 - חסוווו 16 א 152 א 134 :סבו | תרשים 4.8 מטה הקסם מוסיף לעריכת התמונות משב רוח מרענן. בעזרת מטה הקסס בחר את חלקיה האדומיס/כתומיס של העין. לוח הבקרה של הכלי מאפשר לבצע כמה הגדרות ביניהן 06ח8ז8!|סד (סיבולת) ו-0חוז8ח681= (ריכוך): 68 סד (סיבולת) - רמת 878008!סד קובעת ל-5₪ק את רמת הסטיה בין הצבעוניות של הפיקסלים הנבחרים. אס תתבונן בתרשיס 4.8, תבחין שהעין מורכבת מגווניס שוניס של אדוס, ולא מגווו אחד בלבד. על ידי שינוי רמת 86זסד ניתן לקבוע ל-55₪5 אילו גווניס עליה לבחור בעזרת מטה הקסם. בדוגמה שבתרשיס 4.9 ה-06ח878!ד נקבע ל-40, כלומר מטה הקסם יבחר כ-40 גווניס שוניס הקרוביס לגוון שנמצא בנקודת הלחיצה. במקרה זה נקבעה רמת סיבולת גבוהה, מפני שבכל סביבת העין לא נמצא גוון דומה לכתוס שנבחר. ]= (ריכוך) - רמת ז8ח88%= קובעת כמה פיקסלים יצטרפו לבחירה בנוסף לצבע הנבחר. במקרה שלפנינו אין צורך להגדיר ערך ריכוך מפני שהכוונה היא לשנות את צבע העין בלבד ולא צבעיס אחריס הקרובים אליו. לפיכך, ערך נקבע ל- 0. לאחר שתגדיר את ההגדרות השונות בלוח הבקרה, מקס את מטה הקסם על אחד הגווניס הכתומים שבעין החתול ולח על לחצן העכבר (תרשים 4.9 מראה את אחת מהעיניים שנבחרה). סכק 4: צ'פו? מאונומ. !פאניומ 3( [<51)-| [[תטסז₪30%] [7:1] *מקן.2ע6זטטה] - סז קסח5 וחוה ותו - | |5)= אוסטחוע טקב 48565 5חסו/ 50|60‏ זעב פוס|סם) ‏ 06| אוסוצ ‏ 08ם | 6 א ₪ ₪ וו || ₪6 ₪ 8 ₪2|5 ₪ ם וד פופ | סזו ב ו ב ו 3 ₪ | 6 מה בו - 3 ם ווח > ב|20הא+ 00 אצ 8%> )%2< רה 5 50 - טסוו 16 א 152 א 134 :6פבחו| תרשים 4.9 שטח העין שנבחר לצורך שינוי הצבע בהתאס להגדרות שנקבעו בלוח הבקרה. לאחר שהשטח המתאים נבחר, תוכל לשנות את צבעו. בתפריט זסו|ס6 (צבע) בחר בפקודה +5ט[40, ובחר ב-2!06/ח460/0768. בתרשיס 4.10 מוצגת תיבת הדו-שיח של הפקודה. 6 | ו 6 % וז 3 ---- תרשים 4.10 רק הקטע הנבחר של העין יושפע מהשינוי. תיבת הדו-שיח של הפקודה מאפשרת לשנות את ערבוב הצבעיס ולקבוע את ערכי האדום, ירוק וכחול שבקטע הנבחר שבתמונה. מאחר שהעין המקורית הכילה יותר מדי אדוס, השתמשתי בסרגלי הצבעים כדי להוריד את רמת האדוס. התמונה השמאלית בחלון התיבה מציגה את העין המקורית והתמונה הימנית מציגה את התוצאה שהתקבלה לאחר שינוי הצבע. 94 סי קסו/5. זח/ם במקרה זה, נשנה את צבע העין לכהה יותר, כדי לתת לה מראה אמיתי יותר. לפיכך, נקבע בסרגלי הצבעיס את הערך 71% עבור האדוס, 50% עבור הירוק ו-15% עבור הכחול. לאחר שתמונת העין בחלון הימני עונה על הדרישה, לחי על לחצן 028 לאישור. השינוייס יתבטאו רק בשטח הנבחר בעין. יש לחזור על אותה הפעולה גס בעין השנייה. התוצאה מוצגת בתרשים 4.11. 94 6 מאחר שתצוגת התמונה היא במתכונת 08א, שינויי צבע אינס כה פשוטים. העלאת רמת האדוס לא בהכרח תגדיל את אדמומיות התמונה והקטנת רמת הכחול לא בהכרח תקטין את כמות הכחול שבה. רצוי שתתרגל מעט את השפעת שינויי הצבע, כדי להבין את דרך פעולתס. | ₪ א תרשים 4.11 התמונה מוכנה לשימוש. 6 ווהי רק דוגמה אחת של תיקון תמונות לקויות. בפרק 16, ''טכניקות ₪ מגניבות'י, תלמד לעומק, צעד-אחר-צעד, את האפשרויות השונות לתיקון ולעיבוד תמונות בעזרת דוגמאות שונות. ק6ימ. מ.א!1[!מ אפשרות שימושית נוספת של 555 היא ההטיה (טח/0194ז). באמצעותו תוכל למקס את האובייקטיס שבתמונה בכל זווית רצויה. תרשים 4.12 מציג את כותרת אתר הבית של אודרי החתול. את הכותרת הזו תוכל להטות לכל זווית שתרצה, ואף להפוך אותה. בדוגמה זו נמקס את הכותרת במאונך, בצידו השמאלי של חלון הדף. סכק 4: שי3!9 מאוןומ. !פאויומ 55 51 - | זום.!13חס2וזס611!: דעפזטטר. - סז קסת5 )חובק = מו | םחו וקב 48565 פח0ו01פום 1685 וסוס = ְמַה| | אושוע 08 6 לא ₪ ₪ וו כ ]| 0 מ | ₪ ם' 8 5 | ₪ ₪ ם | (חטסזפ 30 8] [1:1] זוס.!הוחסקוזס1וסוה דעסזננוה כ 6 סווס1] 5'עסיוסטה ר"שום יא [ק2כהפ%+הריגצצאפשאטע%<יםה סו :חח 1 סז ,קוס3] זס תרשים 4.12 קובץ =/0 פשוט המכיל טקסט בלבד וכל קובץ אחר ותוכנו יוכלו לשנות כיוון. כדי יילסובביי את שורת הכותרת, בחר בתפריט 886ח!, בפקודה 401916 (תמונה, סיבוב). תיבת הדו-שיח של הפקודה (תרשיס 4.13) מאפשרת לקבוע מספר הגדרות ליישומה - ניתן לקבוע בה ערכי סיבוב קבועיס או ערך חופשי (במעלות), ואת כיוון הסיבוב, ימינה או שמאלה. בנוסף, מאפשרת תיבת הדו-שיח גס לקבוע אס הסיבוב ייושס על כל התמונה או על שכבה מסוימת. בי | ה 0-27 077800 90 | סט (359.99- 01.) 5] 6 67 תרשים 4.13 תוכל לסובב את כל התמונה או חלק ממנה לכל כיוון ובכל זווית. כידוע, כל מעגל מכיל 360 מעלות. לכן, כדי להפוך את התמונה עליך לבחור 180 מעלות. כדי למקס את התמונה במאונך יש לבחור 90 מעלות שמאלה (נגד כיוון השעון) או 270 מעלות ימינה (עס כיווןו השעון). תרשיס 4.14 מציג את הטקסט המסובב. 96 סיז קסו/5. תו <51)- | וז וו דעסזנטוה - סז קסת5 וחובי 5 כו אוסטחועצ 6זוקב- ‏ 48565 פחסופו 5 5ז6ע1 וסוס שְמַה| | אושוע 08 6 ל ₪ ₪ וו ]| 0 ₪ םמ 8 | ₪ ₪ ם | [< ]בו 8 הש . |קפפא+מריגצגצפש6אטע%<יה 6 סוס 5'עסוסטה 6 :06| 1 855זם ,3610 זט תרשים 4.14 סיבוב הטקסט הושלס. 6 בנוסף לפקודת 401816, קיימות ב-₪5₪ שתי פקודות נוספות שניתן להשתמש בהן לצרכים דומיס - סן!= (הפוך) ו-זסזזווא (מראה). סו= יוצרת תמונת מראה אנכית של העצם ו-זסזזו/! יוצרת תמונת מראה אופקית. פקודות אלו שונות מפקודת 301816 המסובבת את התמונה, בכך שהן יוצרות השתקפות אנכית או אופקית של התמונה. 6 916 כמ א![2 טכניקה שימושית נוספת בעת עריכת תמונות היא שינוי הגודל. לעיתים קרובות, התמונות המקוריות גדולות מדי לשילוב בדפי 60//, וטעינתן עלולה לארוך זמן רב. םק מאפשרת לשנות את גודל התמונות כדי להתאימן לשילוב ב-60//. בתרשים 4.15 לדוגמה, מוצגת תמונה המיועדת לשילוב באתר. בשורת המצב שבפינה ימנית התחתונה של התמונה תראה, שאורכה 677 פיקסלים ורוחבה 219 פיקסלים. סכק 4: שי9!9 מאוןומ. !פאויומ 97 [<|5)-| [[הטסז 36% 8] [1:1] *67ש₪3!] - סז קסח5 )חוב] ותו - | |5)= אוסטחוע טקב 18565 >חסוו 50|60‏ 8זשעב] ‏ פוס|סם) ‏ ₪306]| אושוצ ‏ 08ם | 6 לא ₪ ₪ וו || ₪0 95 0 50| ₪ ₪ ם == |קפפא+ריראצפש>%אצטע%<יה 5 581 - חסוווו 16 א 219 א 677 :הח | [67 ,1608 תרשים 4.15 תמונה זו גדולה מדי לשילוב ב-90/. כדי לשנות את גודל התמונה, מתפריט 806ח! בחר ב-₪65/26 (תמונה, שינוי גודל). בתיבת הדו-שיח שתופיע תוכל לקבוע מימדים חדשים לתמונה כרצונך (תרשים 4.16). 7 6 ב 0] אפ * 2 ₪5 אצ 00024 == חש ]0 86ב)הפסזס | 3 50] )חפוס א | 5] חוור 6 זחוז / הטוס 7 8 | - סו 5 8. וו [ הסח / ש] ₪ ו [+ 6 =] פע[ 9126 1 324 ב זט 3000 3500 הוב)חוה 1 >[ | שא | שש תרשים 4.16 ניתן לשנות את גודל התמונה לכל מידה רצויה. 5ש מאפשרת לשנות גודל תמונה לפי אורך ורוחב בפיקסלים, לפי אחוזיסם מהתמונה המקורית, או לפי התאמה להדפסה על נייר. טבלה 4.1 משווה בין האפשרויות השונות. 8( סיו טסו/5. +חום טבלה 4.1 האפשרויות לשינוי גודל התמונה. אפשרות הסבר (8חזסז0 01 2670601806 | אחוזיס מהתמונה המקורית - מאפשר לקבוע באחוזים את ערכי האורך והרוחב של התמונה החדשה. 6 ואו | גודל בפיקסלים - מאפשר לקבוע ערכי אורך ורוחב חדשיס, בפיקסלים. הגדרות אלו משמשות, בדרך כלל להתאמת התמונה לשטח נתון לשיבוצה באתר. לדוגמה, אס תרצה שכל התמונות באתר יהיו בדיוק באותו הגודל, תצטרך לקבוע לכולס מידות זהות. גה המקוס לעשות ואת. 6 |66א:46108|/0 | גודל אקטואלי בפיקסלים - מאפשר בקרה ספציפית על מידותיה הסופיות של התמונה המודפסת. 10 480601 חופזחופו] | שמירת היחסיות שבתמונה - מאפשר לשמור על יחסיות בין ערכי האורך והגובה, בין התמונה המקורית לתמונה המוקטנת או המוגדלת. ביטול אפשרות זו מאפשר יילמתותחיי תמונות ולעוותן. לדוגמה זו נבחרה האפשרות וחוכ ]0 670601806 (אחוזים מהתמונה המקורית) ונקבע ערך של 50%. לאחר שמירת התמונה המוקטנת, התברר שגודל הקובצ קטן מ-45% ל-56 (חיסכון של 90% בגודל הקוב%). תרשיס 4.17 מראה את התמונה המוקטנת משולבת באתר האינטרנט. [<51)- | 6 - סחָהּ?] 06ו10] :'עסזנטנוה ל 16 זט סותוהחחס2) | 0 אופוצ 88 6 צ 8( ₪ + 6 2 8% 3 > + | | ש56000 | תק | 8006 56800 6הסה] | 46086 - 00| 8506 | חס ץס|סוזזור] 0 וס 1 .הסיז01ח5 יוג +0 שח 6חזפר! 106 סד 6וזס6|60 ור 0 60אוס חס 1 .1997 ע'וסות10 חו חיוסם 05א זסח1 601 זחוסץ 6ט₪1 חסופיוסק [(=] ץם וווסחד זופוצ ח60 טסל .חשדזסיז 6חז וסש5 סתא פהסחזטת [טד'יו6טחפצוי סשת עט 60 60.חסי1 500 אוטוי/ / וקד סד פחוסף ₪ תס ,00115 פַחס-פָחוק חזו אי עס ם ,000+ ח6דו א 601 סד 6או| ד +'חשיום פיושחזיס קוח השח .6פטסח 6חד בחטסיום יו6קסכ +0 635יוח5 חס 66חטסק 0 6 00055 חטיז יז66 1 6056 חן 5010 יזושחד חס פאוס|6 עו ה6קיוח5 ה0+76 1 ,סח הדאר בן . החש 4051 יזס 56טסח סבוה עז ומשר 8 16 חס 66תטסק 1 ,תפוח זט ז016! פחואיוסשי יס פיושחאוס קוח ה6 האר 065 י / . 5 1616 וחד +51ג/ר = . 1 !0266051000 .ח66יז56 יופזטוקוזס6 106 00055 000665 זו 05 יו6זחוסק 56טסוז - 056 שוח חן חויו| סוחס "6חזס 106 מופזיו6זה6 תס 5'זו0דפחאוסם 60%ח5 : ₪ יזס+ 105 !טפנו חסוזי6 5 .6201 16 קיז בח 800609 108 תסחזיו 5 ו 0 סד 665!| 00 .פַחו5פוח 5זיו510 חס 65חו50 +ס |001 0 סזמו 5!וסיז 6ח |ודחט 6|וחשר % .6סו וחד חו 5055 5 סח שא וזו איסח5 סד שיסת 1 תס ,6וד65יושר 6 פ'ונבוורנטוום 8 8" - 31 116 5 שח )חשחזטוססם | שו תרשים 4.17 דף אתר מוכן ובו אלמנטים גרפייס לאחר עיבוד והתאמה לאינטרנט. סכק 4: צ'3/9 מא!וןות !פּאויומ 29 קשכת! חשוב להבין שהקטנת תמונה ב-50% פירושה שרוחבה ואורכה של התמונה יקטנו, כל אחד ב-50%. גודלה של התמונה הסופית יהיה, אס כן רבע מגודלה המקורי. 6 בעת שאתה מקטין את התמונות, מומלצ להשתמש בהקטנות ל-1/2, ל-1/4 או ל-1/8 מהתמונה המקורית (לא כאן המקוס להסביר את המתמטיקה העומדת מאחורי עצה זו). הקטנה כזו תפיק מהתמונה את התוצאה האופטימלית. ₪55 משתמשת לצורך הקטנת התמונות באלגוריתס מסובך המבצע חישובים מורכבים ומחליט אילו פיקסליס להשאיר ואילו להשמיט. הקטנות המומלצות אידיאליות ביותר מבחינת דרך חישוב זו. עוד אודות שינוי גודל תמונה תמצא בפרק 12, ''הקטנת גודל קוב גרפי'י. 4כִיפּמ. מ.א![!מ. אסק קרוב לוודאי שהמחשב משמש אותך גם למטרות אחרות, מלבד בניית אתרי אינטרנט. אתה בוודאי משתמש במעבד תמלילים, ואולי אף יוצר בעזרתו מסמכים המכילים גרפיקה (או שאתה משתמש בתוכנה גרפית אחרת המציגה טקסט וגרפיקה). במקריס רביסם, אתה רוצה להשתמש בתמונות או בחלקי תמונות המוצגות על הצג, ולהוסיפן לעבודתך (זו המודפסת על נייר וזו המשולבת האינטרנט). פעמיס רבות ודאי רצית ייללכודיי תמונות תיבות דו-שיח, סמליס או מסכיס שלמיס של תוכנה כלשהי, כפי שהם מופיעים בתוכנה בזמן פעולה, כדי לשבצס למשל בדפי הסבר שכתבת. הדרך היחידה לעשות זאת היא לכידה. תוכל ללכוד תמונות, סמליס ומסכים בשתי דרכים : בעורת אפשרות הלכידה המובנית של פשוססחו//. על ידי הקשה על מקש זחוזק 5066 שבמקלדת תלכוד את תמונת המסך כולו (כדי ללכוד את החלון הפעיל, לחץ על ח50766 +%חוז++!). לאחר מכן, בחר מתפריט ₪0 (עריכה) של 55 בפקודה 85+6ק, ש6א 45 (הדבק, כחדש), כדי להדביק את התמונה הלכודה בלוח. בעזרת תפריט 6זט)+ק68 (לכידה) של 55ם. התוכנה מאפשרת ללכוד תמונות ישירות. פעולה זו פשוטה ומהירה, ומספקת מספר אפשרויות לכידה שאינן אפשריות בתוכנית הלכידה של פעשסח!//. כדי ללכוד תמונת מסך בעזרת 5=, בתפריט 6זט)63 בחר ט+859 (לכידה, הגדרות). תרשים 4.18 מציג את תיבת הדו-שיח של הגדרות הלכידה. 100 סיק קסו/5. זח/0 || קטו56 6זטוקבּ) סוק ]| | פחופגו פוקס 6ובשוו0 -‏ |-------- שווקבם | 6 אס 6פגוסוח זוב 46 8 6 עס וס 7 ח0פזסף | 7+ [+- ת] 8 זחסום 7 זו עבוק 67 וס תוא 7 05 43 ] סופ 7 | בו | ב | ו תרשים 4.18 קפס מאפשרת הגדרות לכידה החוסכות זמן, שאופציית ח86ז50 זחוזס אינה מספקת. בעזרת הפקודה 6זט0%ק08 תוכל ללכוד את המסך כולו או חלקיםס ממנו. ₪57 מאפשרת גס להשהות את רגע הלכידה בעזרת זפחוז עְ6|3, כך ניתנת לך ההודמנות יילהכיןי את החלון המיועד ללכידה (תמונות רבות המופיעות בספר זה נלכדו בדרך זו). לאחר שתקבע את הנתונים הרצוייס בתיבת הגדרות הלכידה, לח על הלחצן שסא 6304076 (לכוד עכשיו). אס בחרת באפשרות ללכידת 68ז4 (שטת), 5₪: תמתין ללחיצה על הלחצן הימני של העכבר לפני שהיא תתחיל בתהליך הלכידה. יש לשים לב שמסומנת האפשרות >0ו|0 6פסו/ +0ףו₪ בתיבת הדו-שיח. לאחר הלחיצה חימנית, יהיה עליך לבחור את הקטע הרצוי ללכידה על ידי הקפתו במסגרת סימון, תוך לחיצה על הלחצן השמאלי. ברגע שתשחרר את הלחצן הקטע הנבחר יילכד. תרשים 4.19 מציג את תהליך הלכידה. [<]₪(] - | 6 - סחָבּ?] 6חו10] 5'עסזנטנוה ל 6 ]סוחס | 0ב שו 68 6 | זצן. %| ₪ 2 ₪ 2 ₪ 352 > ₪ | 00 ש56000 | חק | 8006 ה5680 | 6חס | 26080 - 0000 ₪806 - 5 חסץ0!0וחזו] 6 וחם 1 .תסיו501 עשיום וג +0 6ר00 6וזוסר! 16 סד 6חוס6|6 זר בשחשוס חזס 1 .1997 ק'יות10 חו חיזסס פסאו זסחז 601 זחוסק 6ט81 חסופיוסק ץם ופחד זופוי ח60 סל .חשדזסיו 6וז |וסס5 סחאו פתסחזטת |טדיו6טחסצוי סשת עט 500.60 אוו קחדה סד חספ תפ ,00115 פַחסל-פָחוק חזואוי סק ,1000 ח6דו> 601 סז 6או| 1 +'חשיוס פיז6חעוס קוח השח .56טסח 106 בחטסיוס יו6קסק +0 501605 חס 6שחטסק 6 067055 חטיז יז6%6 1 6056 חן 5010 זו שחד חס 5אוס|6 וח ה6קיזח5 ה0+16 1 ,סח הס+טאר . חח 3051 יזס 56טסחו פינטונוכ) 1 +1פג/ר 1 0266051080 .ח66יו56 יו6זטקוז60 6חד 001055 300665 זו 05 יז6זחו סק 56טסחז - 056 שוח חן פחון| 5|סחזוחס "שחזס 106 מוסזיו16ה6 חס 5יזו0זפחאוסה 560% ₪ יזס+ 5ע0וכ ץ! !טפט תסחזיו6ה5 .00 6חד ע'ז0-) חס 606000 186 מסחזיו6 5 סד 65א!| 00 .פַחופפוח 5זיז0ד5 חס 65חו50 +ם |₪01 0 סזמו 5!|סיז סח |ודחט 6|ותשר .06 15ח1 חן 2055 5 סחש ווח אוסח5 סד סח 1 תס ,6|זפ6יואר 6 פ'בוורנטו ה 8( 16 חס 66הטסק 1 ,תפוח זט יז6ז0! חוא'וסי יס פיושחאוס עו ההא 065 1 : , 1 ונר 0 1108 31 ה'צ 116 1 6 סוס 5'עסיוסטה 06 :)תפחחווסטק | | תרשים 4.19 תהליך הלכידה של שטח (88זה) מהמסך. סכק 4: שי9/9 מא!ון!מ. !א!יומ 11 סימון שטח הלכידה נדרש רק בלכידת שטח (68ז1). שאר אפשרויות הלכידה מתבצעות באופן אוטומטי, בלחיצה על הלחצן הימני של העכבר. שטח שנלכד בפקודה 36 מוצג מייד על מסך התוכנה בחלון נפרד. 6 אס ברשותך תוכנות גרפיקה נוספות, למשל שאזכ|8זס6, 6סס0סה זס05%9%!!! או תוכנות לעריכת תמונות תלת-מימד, תוכל לשמור בהן תמונות בפורמטיס ש-050 מזהה. בדרך כלל, הגרפיקה שבקבציס אלה היא ברזולוציה גבוהה בהרבה מזו הנדרשת לשילוב באינטרנט. הדבר יוצר לפעמיס הבדליס משמעותייס בין צבעוניות התמונות במסך התוכנה בה הס נוצרו לבין צבעוניותן בעת התצוגה ב-55₪5. במקרים אחדים, רצוי ללכוד את התמונות ממסך התוכנה המקורית. כך תקבל תמונה והה לזו שנראית על המסך. אל תשכח שניתן ללכוד סרטוני וידאו וגרפיקת אנימציה בעת שהן מוצגות במסך. סיוע כ6[6'52 בפרק וה למדת את ארבעת הצעדיס הראשונים הדרושים ליצירת גרפיקה לאינטרנט: 1. איתור התמונה הדרושה ו/או לכידתה. 2. התאמת צבעוניות התמונה לאלמנטיס הנוספים שבדף. 3 שינוי גודל תמונה והקטנת עומק הצבע שלה. 4. עיבוד וריטוש חלקי תמונה שאינס מתאימים לדרישותיך. בדרך כלל, ריטוש התמונה ועריכתה הס יצרכני הזמןיי הגדוליס ביותר בעת יצירת תמונה. ככל שתחקור, תגלה את צפונותיה של 55ם, ותמצא את עצמך משקיע יותר זמן בעיבודיס וביישוס אפקטיס מיוחדים (כמו למשל, צל נופל - שססַח5 ססזס). 12 סיו קסו/5. +חום תק 2 שכ!כמ. מ א!][!מ. [,1232ע פכק 5: מא![!מ ![שפק6' א'ותליס 9 6: 7006 66 [6כ0פקמ. 65/ץ סכק 7: 6/א!6 9269!מ. 5-0 פכק 8: 2ת29!4 69מ/94-0] 14 סי קסו/5. זח/ם מ.א![!מ [9%ק6'ט א!!ת?יע למשתמשי 55ם, יש יתרון גדול לעומת צלמים, בכל הכרוך בעיבוד ובריטוש תמונות. המשתמשים ב-55 מסוגלים לבצע אין ספור שינוייס בתמונה, בעוד שהצלמים אינס יכולים לשנות תמונה לאחר שצולמה והודפסה על הנייר (מלבד שינויים מזעריים). עבור מפעילי תוכנות לעיבוד תמונה, כמו 5₪5, התמונה המודפסת היא נקודת מוצא לביצוע שינויים, עיבודים, ריטושים ועוד. גרפיקה ממוחשבת מאפשרת לשמור תמונות בכל אחד משלבי העיבוד, וליצור עשרות וריאציות לתמונה מקורית אחת. בפרק וה נעסוק בתכונותיה המיוחדות של 059 - עיוותי תמונות, אפקטים מיוחדים, מסננים (675+!1=) וחישוביס אריתמטיים מיוחדים. עיוותים (5חסו31ז0ס61כ) פעולה וו מעתיקה פיקסלים מצורה קיימת אל תוך צורה אחרת, שונה ממנה, ויובצרת תמונת מציאות י'מעוותתיי. ב--₪5 קיימות תשע אפשרויות עיוות שונות. מסננים (1]1615=) המסננים פועלים על גבי פיקסלים בתמונה, או בקטעיס נבחרים, ומשניס אותס יחסית לפיקסליס שמסביבם. ₪55 מציעה מיגוון של מסנניס המבצעים עיבודיס שוניס, חלקס דרמטיים מאוד וחלקסם כמעט ואינס נראיס. שילוב בין תמונות בעזרת אריתמטיקת תמונות (6+16וחח+1ז/ 306 חו) פונקציה וו של ₪5 מאפשרת לשלב בין שתי תמונות ליצירת תמונה שלישית. היא משתמשת בנתוני הפיקסלים של שתי תמונות המקור ומבצעת בהם חישוביםס מיוחדיס ליצירת תמונה שלישית. אל דאגה, ₪50 משאירה את ביצוע החישוביס האלה לעצמה ואינה דורשת התערבות מצדך. פכק 5: מא!ןומ ואפק6יע א'!חליט 15 א כ6כפ'קכ 6 תחילה, כדאי שתבין היטב את המושגיס שישפיעו על פעולת הטכניקות שתלמד כאן. כ?? 149/09 מ6כפ!/מ כל הפעולות שנסביר בפרק זה פועלות על השכבה הפעילה. אס למשל, אתה מעבד תמונת מכונית נוסעת בכביש, בה המכונית נמצאת בשכבה אחת והכביש בשכבה שנייה, תוכל לעבד כל שכבה בנפרד. לשכבת המכונית תוכל להוסיף אפקט רוח וליצור אשליית תנועה, ואת תמונת הרקע (הכביש) תשאיר חדה להדגשת האפקט. דוגמה זו מוכיחה עד כמה שימושית היא אפשרות השכבות ביצירת גרפיקה מיוחדת. זכור שפונקצית השכבות פעילה רק על קבציס בפורמט 59ם. להזכירך, קבצי 55 ניתניס תמיד להמרה לפורמטיס אחריס לאחר סיוס עיבודס מבלי לאבד פרטים. מאחר שנושא השכבות הוא רחב ומגוון, והשכבות משמשות ב-555 לפעולות רבות, הקדשנו לנושא פרק מיוחד - פרק 7 , ''שימוש בשכבות ב- 5: י. אספר 930 32כ!6/ע כל המסננים ואפשרויות העיבוד השונות, למעט אריתמטיקת התמונות, דורשיס שימוש בערכות צבע של 16.7 מיליון צבעיס או בערכה של 256 גווני אפור. רמת צבע גבוהה וו דרושה ל-5₪= לצורך הצגת תוצאות החישוביס המורכביס שהיא מבצעת עבור הפקודות השונות במסך (תוצאות גרפיות, כמובן). כדי להגדיל את עומק הצבע של התמונה, מתפריט פזסו|ס6 בחר זס|60 8858ז6ח! חזקפכ, פזסוס חסוו!ו 16.7 (צבע, הגדל את עומק הצבע, 16.7 מיליון צבעים). 6 93עע מרבית הפעולות משתמשות בצבעי הקידמה והרקע הפעילים בתוכנה. אל תחשוש לשנות את הצבעים, כדי לראות את השפעתן על התוצאות הסופיות. שיו!!מ.יט. (פחסודטחיו60 ) נתחיל בטכניקות שונות לביצוע עיוותי תמונות. טכניקות אלו משנות את צורתה של התמונה ומעניקות לה צורות מיוחדות ומשונות (אין מדובר כאן בפעולות מסתוריות או במעשה קסמים). ₪55 משתמשת בפיקסלים שבתמונה (כאמור, כל תמונה בנויה מנקודות הנקראות פיקסלים) ומארגנת אותס בצורה שונה כרצונך. תוכל לעוות תמונה שתיראה עגולה, שתיראה מזווית אחרת ועוד, כל ואת בקלות ובמהירות בעזרת האפקטים של 55ח. לדוגמה, שיס לב להבדל בין תרשיס 5.1א' ובין תרשיסם 5.1בי. תרשיס 5.1א' מציג תמונה מקורית של פרח צבעוני בעוד שתרשיס 5.1בי מציג את אותה תמונה לאחר שעברה עיוות של ייגליל אנכייי. 16 סי קסו/5. זח/ם אד - וי [< ו ו 0 כ 0 0 0 0 0 0 כ 5 0 תרשים 5.1א' תרשים 5.1ב/ התמונה המקורית של הפרח. תמונת הפרח לאחר העיוות. שי'!!מיט בסעיף זה תלמד כיצד לבצע את סדרת הפעולות הנדרשות ליצירת עיוותיס בעזרת דפדפן העיוות (ז6פעשסיום חסוזהוחזסזס6ס). 1. התחל בפתיחת תמונה קיימת או ביצירת תמונה חדשה (תוכל לבחור כל תמונה שברשותך לצורך הניסיון. התמונה בדוגמה זו נלקחה מתקליטור תמונות כלשהו). תרשים 5.2 מציג את חלון 55 ובו תמונת הפרח, מוכנה לעיבוד (תוכל למצוא תמונה זו בתקליטור המצורף בתיקיה 00%559205סם). [<]5] | טס !הּחוטוזסח 06/0 - סזק קסח5 6חובק 5 !]| אסשחוש 8:ט%ק63 3585 58|!800005 5זהפצה] >זס|60 8הַ13 אפוע ‏ 68ם ₪8 ₪ ₪ ₪ 0 ₪50 ₪ םן ...זם836%) [1:1] *ססן. !החוטוזסתוזס/39 כ 0 0 0 0 0 0 ריא [ סד תפז | זו |ססד |00+832 אא פש>6%<>%< יה 6 :36| 1 פ65זם ,46/0 זט תרשים 5.2 פרח זה אינו יודע מה צפוי לו... פכק 5: מא!ןות |אפק6יש א'וחליט 107 2 ₪55 מאפשרת לבחור בעיוות רצוי מתוך תשע אפשרויות שונות. בנוסף, תוכל לדפדף (86אסזם) בין האפשרויות כדי לראות את תוצאות השינוייס. קרוב לוודאי שתרצה להשתמש בתכונת הדפדוף שתקל עליך את הבחירה בעיוות הרצוי. 3. מתפריט 846! בחר בפקודות חה078000ס261, זספשסזם הסוזהוזס)6ם (תמונה, עיוות, דפדפן העיוות). תיבת הדו-שיח המוצגת בתרשים 5.3 תופיע על המסך. | ז50ציסזם הסוסה חזזס+₪9 ויז וקה 5 ו זו | |ב)הסקוזס1] - זסבחוועם 2 ₪ וזש - זסטחוו | 288 |8]הסקוזס!] - 6/ו5601זטק |= [הסו!זס/ - 66060106 6 0 6/!601 הסהב)חסק 3 עוקק ה 6 תרשים 5.3 כאן תוכל לבחור את העיוות הרצוי. 4. כפי שתראה, דפדפן העיוות (זספששסזם 8000 חזס+6כ) מאפשר לראות את כל צורות העיוות האפשריות ואת השפעתן על התמונה. מתחת לשמות העיוותיס מופיעה שורת טקסט המתארת את השינוי הנבחר. בחלון שמימין, תוצג דוגמה של התמונה המתקבלת לאחר השינוי. דפדף בין האפשרויות השונות כדי לראות את השפעתה של כל אחת מהן. 5. לת עוסָס4 (יישם), כדי ליישם על התמונה המקורית את העיוות שבחרת. ביצוע חלק מהעיוותים עלול להימשך כמה שניות (בהתאס לכמות הזיכרון במחשב). טםן.!ּחוטוזסה ז0910 - סזש קסח5 שחובק + קופו] | אסנחו 8:זט0ק63 83565 58|!8000705 5זפצ] >5זס|60 8ִהַב10 אפוע ₪6 ו | ל | ₪ ₪ ו 2 | 0 ₪ 0 5 ₪8 ₪ םן [< זו - ולו ו 0 0 0 0 0 0 0 0 [ ₪191 [ סוחס ז |קכהא+8ריגצפש>%אטע%<ים 6 :6 1 655זק ,ק₪461 זט תרשים 5.4 העיוות המעגלי יושס על תמונת הפרח (להדגשת האפקט, נבחר צבע בהיר כרקע לתמונה). 108 סיז קסו/5. תו תרשיס 5.4 מראה את תמונת הפרח לאחר העיוות שנבחר: ח800ז0ס61 6!סזו6 (עיוות מעגלי). כמה מהעיוותים ניתניס להתאמה לפני יישומם, על ידי הגדרת אפשרויות שונות לגבי התוצאה הסופית. לדוגמה, בחירה ב-חסוז78ז610 זססחווץ6 [פוחס2וזסו (עיוות גלילי אופקי) תציג על המסך תיבת דו-שיח (תרשים 5.5) ובה תוכל לקבוע את רמת העיוות על ידי שינוי אחוזי האפקט. השינויים יוצגו מייד בחלון התצוגה של התיבה. || ו תרשים 5.5 השתמש בגררת האחוזים או הקלד את הערך הרצוי בתיבה. רמת אחוזי האפקט קובעת את מידת העיוות של התמונה הסופית. רמה של 5% תשפיע מעט מאוד ורמות של מעל ל-50% יצרו עיוותים משמעותייס ביותר. תרשיס 5.6א'י ותרשיס 5.6ב' מציגיס תוצאות שונות של אותו עיוות בערכיסם שוניס. תרשים 5.6א' תרשים 5.6ב'/ עיוות אופקי של 25%. עיוות אופקי של 75%. בנוסף להגדרת רמת העיוות, מופיעיס בתיבת הדו-שיח לחצנים נוספים - עוסְקג ליישוס הפעולה; !68066 לביטול הפעולה; +6סזש (הגהה) לתצוגת השינוי על התמונה המלאה, מבלי להפעיל עליה את הפקודה. בנוסף, כמו תמיד, תמצא כאן גס את הלחצן !6 (עזרה) המפעיל עזרה תלויית הקשר, המאפשרת לקבל עזרה מיידית והסבר מפורט לכל אחת מאפשרויות העיוות. פכק 5: מא!ןות |אפק6יש א'!חליט 1.09 ]שק פין קש'!!מ1ע. 0/1162 כעת, לאחר שכל אפשרויות העיוות מוכרות, תוכל לבחור את זו הרצויה לך מתוך התשע. תוכל לבחון אותן שוב בעזרת דפדפן העיוות (זספ/וסזם חסוזאחזזסזס). בטבלה 5.1 תמצא השוואה בין העיוותיס השוניס, כפי שהס מיושמים על אותה תמונה. מאחר שכמה מהעיוותיס מאפשרים הגדרות מסוימות, ייתכן שחלקם יתקבלו אצלך אחרת. טבלה 5.1 השוואה בין תשע העיוותים השונים (ייתכן שחלק מהעיוותים ייראו מעט שונה אצלך). מעגלי גליל אופקי גליל אנכי מצולע פרספקטיבה אופקית פקספקטיבה אנכית 6 חסחוק הסחטק ש6א5 (הטייה) 66 קפסש מספקת מספר אפקטים מיוחדים לשימושך. בעזרתס תוכל להוסיף ייחיים'י לאובייקטים ולטקסטים שתשב בעבודותיך. לצורך הדוגמה בתרגיל וכדי להשיג תוצאות ברורות וחדות, יישוס האפקטיס השוניסם יבוצע על טקסט. מומלצ לבחון את האפקטיס האלה גם על אובייקטיס אחריס, להמחשה ולהתנסות. 110 סיו קסו/5. +חום 94 6 חלק מהאפקטים של 55 עלולים להופיע עמומים (לא פעילים). אל חשש, אין כל פגם בגירסה שבידך. זכור, כדי ליישס את האפקטיס דרוש עומק צבעיס של 16.7 מיליון. אס תשתמש במספר קטן יותר של צבעיס לא יוצג תפריט האפקטים. בנוסף, ביצוע פקודות מסוימות, כמו 000 (חיתוך), +00 (גזירה) או ש800ח5 ססזס (צל נופל), אינו אפשרי כל עוד לא בוצעה בחירה של אזור בתמונה. לבחירת אזור בתמונה, השתמש בכלים המתאימים (לאסו, מסגרת הסימון או מטה הקסם). תוכל לבחור את התמונה כולה באמצעות תפריט 5ח56|60000, || 56106 (בחירה, בחר הכל). קיימיסם ארבעה אפקטים מיוחדים, המובניסם ב-50ק: 26וח₪0%0 (הפיכת תמונה ללחצן), ו188ח (גילוף), 00%0%4 (תגזיר) ו- שסַַח5 ססזס (צל נופל). 6ומס8 ( קפ'כמ. מ א![כ. 44מ3]) אפקט זה מוסיף שוליים מסביב לאזור נבחר, מלבני או אליפטי ויוצר מראה תלת-מימדי. האפקט הנוצר מזכיר לחצנים, שניתן ללחוצ עליהם, המתאימיס לשימוש באינטרנט. אפקט זה ניתן ליישוס על התמונה כולה או על אזור נבחר בלבד. הפיכת אזור מסויס בלבד בתמונה ללחצן, מחייבת את בחירתו המוקדמת באמצעות אחד מכלי הבחירה. כדי להדגיס את פעולת האפקט, נעזר בטקסט שייושם עליו אפקט צל נופל. 1. הצג על המסך את התמונה שברצונך ליישס עליה את האפקט ובחר מתפריט 406 את האפשרות 5)160%5, 24400126 (תמונה, אפקטים, הפיכת תמונה ללחצן). תיבת הדו-שיח של האפקט תוצג על המסך (תרשים 5.7). || 6קוחטווטם 0 פע 0 :סה 0 חש ₪ 5 ---] ב 0 ב 3-ו ]סז סוגגם ‏ -] | סופ | ]וז | | תרשים 5.7 תיבת הדו-שיח של הפקודה פ2וחספוטם. סרק 5: מאוןות |אפק6יס א'יומציט 11 2 תיבת דו-שיח זו מציגה את מבחר האפשרויות של האפקט. תוכל לקבוע את ערכי האטימות ואת גודל השוליים, האורך והרוחב. השתמש בחלון שופוש6זש (תצוגה) כדי לבחון את השפעת האפקט על התמונה הסופית. 3 מידות האורך והרוחב מוצגות בפיקסלים וקובעות את גודל שולי הלחצן. תוכל לקבוע ערכים וּהים או שוניס לשוליים. כאשר התוצאה הסופית המוצגת בחלון התמונה מתאימה לדרישותיך, לחץ 06 לאישור והשינויים ייושמו על התמונה, מיידית. תרשים 5.8 מציג שתי אפשרויות הפיכת תמונה ללחצן (26וחסוטם) שונות. תרשים 5.8א' תרשים 5.8בי ללחצן זה שוליים זהיס (10 פיקסלים מכל לחצן זה נוצר מאותה תמונת טקסט צד) בצבע הרקע הפעיל. בשינוי ההגדרות. יצירת אפקטים כאלה בצורה ידנית, היא ארוכה ומייגעת. מהירות יצירתם ב-5₪5ק מאפשרת יצירת לחצנים רביס מעניינים לשימוש בדפי 60). )/ 94/6 ( 50/ אס ברצונך שהטקסט, או קטע אחר בתמונה, יוקף בשוליים מענייניסם, תוכל לבחור פקודה זו בשילוב עס אפשרות הגילוף (|00188) השקוף, המאפשרת לראות מבעד לשוליים את התמונה עצמה. כדי ליצור גרפיקה מעניינת בעזרת אפקט |600188, בצע את הפעולות הבאות : 1. התחל ביצירת תמונה חדשה בגודל 200א300 פיקסליס עס רקע לבן ותצוגת 16.7 מיליון צבעים. 2 קבע את צבע הקידמה כאדום, ואת צבע הרקע כלבן. 4 3 בחר בכלי הטקסט על המסך. ולחץ בשטח התמונה. תיבת הדו-שיח של הטקסט תוצג קבע כמה מאפיינים עבור הטקסט (כגון: גופן, גודל, סגנון ו-5601 עברי אם אתה כותב עברית). תרשים 5.9 מציג את המאפיינים שנקבעו בדוגמה זו, ואת המילה 106 שהוקלדה בתיבת הטקסט (גופן 086%ח!, גודל 72 נקודות). 112 סיו קסו/5. +חום סוומוו 80 ו ו תד [+ ה - 10 :200 1:1 31 )חס] 59160190 וס !פחה 5 אטם 67 7 סוס :זפ 8% זסותם. חס | שא | | אש תרשים 5.9 תיבת הדו-שיח של הטקסט מאפשרת לבחור בכל אחד מהגופניס המותקניס במחשב. 4. לח 008 לאישור הוספת הטקסט לתמונה. מרכז אותה בחלון ודאג שהטקסט יישאר במצב בחירה. [<]פ]- | ב םופו]| *סשחוש 8:ט6ק63 3585 58|800005 5זפצב] >זס!|60 8אַ103 אפוע 5/שם 5|₪ | ₪ ₪ וו 2 | 0 )₪ 4 5 | ₪ ₪ ם ו [<זםן - כ ק 3 50 ₪ ספ 0 השפ א [ ד חפטופ | 6טווחסס וסט ד יק |₪29א00+4 א 89% > )>< רים 6חס]! :86ב חז|. 1 698זק ,ס461] זט תרשים 5.10 הקו המקווקו מסביב לבחירה מראה את גבולות השטח הנבחר. 5. בחר מתפריט 1306, באפשרות 1)6615ם, 601561 (תמונה, אפקטים, גילוף), כדי להציג את תיבת הדו-שיח של האפקט (תרשים 5.11). כעת, תוכל לקבוע את גבולות הרקע של האזור הנבחר ואת השקיפות. חלון התצוגה הוא אינטראקטיבי המאפשר לראות את השפעת כל אחת מההגדרות על התמונה הסופית. 9 5: מא!ן!מ [אפק6יס איומפיע 3 סו 6 הפקהה > זו סוסה 97 [ 9% > 01 8 5 | ספ תרשים 5.11 תיבת הדו-שיח של האפקט |0₪188 מאפשרת לבצע הגדרות שונות לאפקט. 6. לח א02) כדי להפעיל את האפקט. תרשים 5.12 מציג את התוצאה הסופית. [<]פ]- | ב !]| *סשחוש 8:ט6ק63 3585 58|800005 5>זהפצב] >זס|60 13086 אפוע 8שם ‏ 8|₪ | ₪ ₪ וו | 0 )₪ 3 | ₪ ₪ ם ] 8 65 | פד חפגוו | ד יק |029א00+8א 8% > )>< רה 6 :08| 1 8פזק ,|16] זט תרשים 5.12 תמונה זו נוצרה על ידי האפקט |86ו60, עס הגדרת שולייס של 10 פיקסלים. זס 6 (0'56020) באמצעות האפקט תגזיר, תוכל ליצור אשליה של התבוננות יימבעדיי לטקסט לשכבה הנמצאת מתחתיו. כדי ליצור גרפיקה מעניינת בעזרת האפקט, בצע את הפעולות האלו: 1. הכן טקסט חדש באותה דרך בה יצרת את הטקסט בתרגיל הקודם. זכור לא לבטל את בחירת הטקסט. 114 סיז קסו/5. דוט 2 מתפריט 866!, בחר 16605/₪, +60+0₪ (תמונה, אפקטים, תגזיר), כדי להציג את תיבת הדו-שיח של האפקט. סוה | . סוס זסווסותן. - 8150%] סוס 800 בי מ | ו 0 . 22 ב 4-8 סו סו תרשים 5.13 בתיבת דו-שיח זו, תוכל לקבוע הגדרות שישפיעו על פעולת האפקט. 3 אם ברצונך להשתמש בצבעים שוניס מאלה המוצגיס בתיבה (שחור, לבן, אדוס, ירוק וכחול), תוכל לשנות את צבעי הקידמה והרקע לאלה הרצוייס. 4 הערך ,08001 מאפשר לקבוע את רמת האטימות עבור התגזיר. רמת זט!ום (טשטוש) קובעת את חדות הצל וחוזקו. תוכל גס לשנות את צורת התגזיר כרצונך על ידי שינוי צבעי הפנים (סוחזס%חו) והצל (שססִ8ח5). רמות 01656% האנכי והאופקי יקבעו היכן יופיע הצל ביחס לתמונה. הגדרות אלו נעשות בעזרת הגררות המתאימות או על ידי הקלדת ערכים לכל אפשרות. חלון התצוגה מאפשר לראות כיצד משפיעה כל אחת מההגדרות על התוצאה הסופית. 6 כדי להקטין את גודל התמונה בתצוגה המקדימה של תיבת הדו-שיח תוכל להשתמש בלחצני ]200 + או *-* הנמצאים מתחת לחלון התצוגה. כדי לראות חלקיס אחריס של התמונה בלי לשנות את גודלה, תוכל למקס את סמן העכבר בתצוגה ולגרור אותו לכיוון הרצוי (הסמן משתנה לצורת יד). כך תוכל לראות גם חלקי תמונה שאינסם נכלליס בשטח הנבחר. לאחר שתקבע את ההגדרות הרצויות, לחץ 06 לאישור. תרשים 5.14 מציג את התמונה שהתקבלה לאחר יישוס האפקט. סכק 5: מאנומ |אפק6יע איוחציט 15 [<]פ]- | 4 - סז קסח5 %חובק 5 !]| *סשחוש 8:ט%ק63 3585 58|800005 5זהפצה] >זס|60 6אַ103 אפוע 5/₪ם ‏ 8|₪ | לא ₪ ו 00 מ ₪90 ש ם == ישו ₪ ו || [ 7 פופ [ סוחס וססד יק |+ ה |929א+00א .68% שע><ים חס :36| 1 695זם ,ק16 זט תרשים 5.14 תרשיס זה מציג אשליה של טקסט ייגזוריי ממקומו. מספר תוספות פשוטות יכולות להעניק לאפקט זה תוצאה שונה לחלוטין. נסה להשתמש במכחול אוויר עס מרקם נייר (תרשים 5.15א'), כדי לצבוע את הטקסט לפני שתיישס עליו את האפקט. אפשרות נוספת היא להשתמש בדלי הצבע ובתמונה אחרת כמדגס למילוי. עבור התוצאה שבתרשיס 5.15ב' נעשה שימוש ברקע מיוחד לפני יישוס אפקט ז00100. א תרשימים 5.15א' ו-5.15ב/ מעט שינוייס קטניס והתוצאה שונה בתכלית. ו5000. ססיזם (43 [491) אפקט זה מניח צל יימאחורייי התמונה הנבחרת ויוצר אשליה של תלת-מימד - כאילו התמונה 'צפהיי מעל שטח התמונה. אפקט וה הוא אחד המועדפיס ביותר לשילוב באתרים, בגלל האופי המיוחד שהוא מעניק לתמונות ולאובייקטיס. כדי ליצור תמונה עס אפקט צל נופל, תשתמש באותו טקסט ששימש גס בדוגמה הקודמת. זכור להשאיר את הטקסט בבחירה. 16 סז קסו/5. +חום 1 ודא שהטקסט עדיין במצב של בחירה. מתפריט 1366, בחר באפשרות ₪1)60%15, 530 מסזס (תמונה, אפקטים, צל נופל), כדי להציג את תיבת הדו-שיח של האפקט (תרשים 5.16). פוה -ן [+ 0% יו ו = ו] 4 י י , י ] טוה ו ' ' 0 ' 0 8 [ 201 ₪ | ו ש₪ק, | - )+ 0 - | 38 סקסו ג ל ו ו א ו תרשים 5.16 תיבת הדו-שיח של האפקט 50800 ססזסם מאפשרת לקבוע את צבע הצל, גודלו ומיקומו. 2 מבחר האפשרויות שבתיבה וההגדרות השונות, יאפשרו לך להחליט מה תהיה התוצאה של האפקט. תוכל לקבוע את צבע הצל, את אטימותו, את רמת הטשטוש שלו ואת המרחק בו הוא ימוקס יחסית לתמונה. לצורך ההגדרות תוכל להיעזר בגררות (9ז8פ 51166) או להקליד את הערכים הרצוייס. 3 לסיום, לחצ 006 לאישור. תיבת השיחה תיסגר ו-759 תיישס את הגדרות הצל הנופל. בטבלה 5.2 תוכל לראות תוצאות שונות של האפקט ופירוט ההגדרות שנקבעו לכל דוגמה. טבלה 5.2 דוגמאות של תוצאת אפקט צל נופל. התמונה ההגדרות בתיבת הדו-שית צבע (זסוס6) שחור; אטימות (ו0080) 100 ; טשטוש (טום) 10; אנכי (|08ו671//) 6; אופקי (|חס2וחזסת) 1-. צבע לבן; אטימות 100; טשטוש 37; אנכי 0; אופקי 0. סכק 5: מא[ומ |אפק6יע אי!חציט 17 צבע שחור; אטימות 80; טשטוש 5.5; אנכי 9; אופקי 9. צבע שחור; אטימות 53; טשטוש 5.5; אנכי 10; אופקי 10. תמונות אלו ממחישות עד כמה ניתן ילתמרן' בפקודה 5800 ססזת, וליצור אפקטים שונים ומיוחדים. '3/כמ "כל[כיט * לאחר שתרגלת את השפעת האפקטים השוניס על טקסט, כדאי שתנסה ליישס אותס גם על אלמנטים אחרים, שאינס טקסט. תוכל להשתמש במטה הקסם (סְח8ּ/ סוף8וש) או בכלי הבחירה האחרים, כדי לבחור חלקיס בתמונה. תרשיס 5.17 מציג שתי תמונות כדורים שיכולות לשמש כלחצנים בדפי האינטרנט. להכנת הכדור השמאלי יצרתי עיגול אפור והשתמשתי בתכונת הטשטוש (טום) של ₪פם. לאחר מכן הוספתי בצורה ידנית, את ההבזק הבהיר. לצורך שרטוט העיגול הימני השתמשתי בכלי הבחירה. יצרתי עיגול (ראה לימוד קודס) את העיגול מילאתי במילוי 91זטוסחט5 מדורג. לאחר מכן, יישמתי עליו את אפקט הצל הנופל. ו ו תרשים 5.17 התרשים חימני מראה כיצד ניתן ליצור הצללות היוצרות אפקט תלת-מימדי. פוש ( אסןי ) ₪5 כוללת מיגוון מסננים (8ז1!)9=) מיוחדיםס המיועדיס לביצוע שינוייסם ולעיבודי תמונה מיוחדיס. המסנניס השונים, כדוגמת הטשטוש טטום), החידוד (חפסזהח5) והתבליט (55ססוחת), ניתניס ליישוס בלחיצת עכבר אחת. כדי להדגים את פעולת המסנניס השונים, נשתמש במספר עותקים של אותה תמונה, כדי שתוכל להשוות ביניהן. תרשים 5.18 מציג את התמונה המקורית עם תוספת טקסט. 18 סיו קסו/5. +חום ןת ט5!הּחוטוזס - סזק קסח5 שחובּק 5 ם|פו]| *סשחוש 8:ט6ק063 3585 58|!800005 5זהפצ3] >זס|60 10308 אפוע 5/₪ם ‏ 8|₪ | א ₪ ₪ וו 2 ₪0 ₪ ₪ 0 = | ₪ ₪ ם ו 8 ו | וד פופ | 06חסם וססד יק ב הו ב תרשים 5.18 התמונה המקורית עס שורת הטקסט לפני יישוס המסנניס השוניס. [<]םן. אי נקן 0 ו 0 0 ִ |029א00+8א 8% > שע><ים בדומה לפקודות העיוות (פחסוז8חזס61כ), גס בין המסנניס (8ז9:|ו=) אפשר לדפדף ולראות בתצוגה המוקדמת את תוצאות פעולתם. 'י6/ס. אסן)'ע בסעיף זה נסקור את המסנניםס השוניס וכיצד להשתמש בהם, כדי לשנות תמונות. תוכל לנסות בעצמך ליישס מסנניס שוניס ולבחון את השפעתס על תמונות וטקסט. .1 2 כדי להתחיל, פתח תמונה שמורה, או צור תמונה חדשה. ₪5 מאפשרת לבחור מתוך 20 מסננים שוניס. את השפעת כל מסנן אפשר לראות בחלון התצוגה המקדימה של דפדפן המסננים (זספעוסזם ז9ווו=). בעזרת הדפדפן תוכל לבחון את פעולות המסננים ולהפעילם. בחר מתפריט 1388, בפקודה ז86/שסזם ז1!46= (תמונה, דפדפן המסננים). חלון דפדפן המסננים יופיע על המסך (תרשים 5.19). פועיטזק !קה 5 :חב זסזוות. בי תרשים 5.19 בעזרת דפדפן המסנניס ניתן לראות את השפעת המסנניס השוניס על התמונה. פכק 5: מא!ן!מ !שפק0'ע איומציס ₪3 זפ א סזם זפסוו= 6זס )ו 06חבח= 006 5 פוסחום 5 |ה0ו)ז/ בחו-] 5 |ה]תסקוזס1] מו = זגוסזחס) סז 6 ו 00065 05 חב חח = 1-9 4. דפדפן המסנניס מאפשר לגלול את רשימת המסנניס ולהציג את פעולתס. מתחת לרשימת המסנניס מופיעה שורת הסבר על המסנו שבתצוגה. 5 בחר מסנן ולחץ עוקק8, כדי להורות ל-50 ליישס את המסנן הנבחר על התמונה או על השטח שנבחר (פעולתס של חלק מהמסנניס עלולה להימשך מספר שניות, משך הזמן תלוי בכמות הזיכרון שבמחשב). בחלק מהמסנניס אפשר לשנות את ההגדרות ולקבוע את אופן פעולתם. לדוגמה, כאשר תבחר במסנן זטום חסוזסו!, ק5= תציג את תיבת דו-שיח זוט!ם הסווסוא (תרשים 5.20) בה תוכל לקבוע את הגדרות פעולת המסנן, את עוצמתה ואת כיוונה של הפעולה. אמוועו יי " ו וו == == == ףןס!סשזו ₪ | | * ]: ]סז סואה -] | סופת | זו | | תרשים 5.20 הגדרות פעולת המסנן זטום חסוזסו, ניתניס לבקרה מתיבת הדו-שיח הנפתחת עס הפעלת המסנן. 60| פש/4מש 46 קאסן ]ןעט קכ6!] יע לפניך תוצאות פעולתס של מסנניס שונים שיושמו על תמונה זהה. עתה תוכל לראות כיצד פועל כל מסנן ומהס ההבדלים שביניהם. וכור, כמה מסננים מאפשרים לקבוע עבורס הגדרות אחרות מאלו המוגדריס בדוגמה, כך שייתכן שכשתנסה אותס בעצמך תקבל תוצאה שונה מעט. 120 סיו קסו/5. +חום טבלה 5.3 השוואה בין המסנניס השונים. 7 זטסח60 866זדך | > ות 6ופוום 6חהתח= 5006 658 |18ח20וזסר! סחו= מ 2 - | 1 86 זס+וח! 25% 1 ח8ו60ו 1-4 ג | ו זו 7006 זסזוו= סוהפסו זסזוו= אב3ּ\ וסרן זו 005560 סרק 5: מאוןות |אפק6יס א'יומציט 11 ?כ'כמ אסן[1יע א!מ₪איע 6/6 ₪9 מאפשרת ליצור מסננים מותאמים אישית, מעצבי גרפיקה מיומנים ימצאו שפונקציה זו שימושית למדי, בעזרתה ניתן להגדיר מראש מסננים מיוחדים. יצירת טקסט תלת-מימדי (בלי להשתמש בתוכנת תלת-מימד מיוחדת) יכולה להיות, אתגר של ממש. באמצעות האפשרות ליצירת מסנן מותאם אישית תוכל לבצע פעולה זו בקלות רבה. מתפריט 1306, בחר בפקודה 675+!1-] 066160 ז56 (תמונה, מסנניס מותאמיס אישית). בתרשיס 5.21 מוצגת תיבת הדו-שיח של המסנניס המותאמים אישית, בה תקבע את הגדרות המסנן האישי שלך שישמש אותך בעבודתך. | 5 [פחו8 ז56! :חב 4 זפזוות. | שוקק ה זגום 6|קוחב 5 | 308 | ופ סז עוסק ה 8 עס 67 | 8 [5 6 הס קוחכ זסוס 0 4% 84 > | ₪66 . הפו -] > 6 תרשים 5.21 תיבת דו-שיח זו מיועדת ליצירת מסנניס חדשים, לעריכתס ולמחיקתס, לחץ על לחצן שא (חדש), כדי להציג את תיבת הדו-שיח להגדרת מסנן חדש (תרשיס 2). תיבה צו נראית אולי מסובכת משהו, אך עוד רגע יתבהר כל העניין. התיבה מורכבת מרשת המכילה 49 משבצות (7א7) בהן אפשר לקבוע צירופים מתמטייס שוניס לצורך הכנת המסנן האישי. בתיבת הטקסט שבחלק העליון של תיבת הדו-שיח, עליך להקליד שס למסנן שאתה עומד להגדיר. בדוגמה שלפניך, נקרא למסנן בשס כ-3. בעת פתיחת תיבת הדו-שיח, בכל משבצת מופיע הערך המספרי ייסיי. תוכל לקבוע במשבצות ערכים שונים, אך במספריס שלמים בלבד. 12 סיו קסו/5. +חום :פחחבחו זסזוות. ממה וזו זשזוו] ם] -ם 5 ת 5 ם ₪ ]8-67 ₪ ₪ ₪ ₪ ]8-67 ₪ ₪ ₪ ₪ ]6-7 ₪ ] ₪ ₪ = -]-]- 8 ₪ ₪ ₪ ₪ >[ ם] 5 תה 5 5 ₪ > ם 5 ם ת 5 ₪ :ו :זסזסה] חסופושיום. | | פא | שש תרשים 5.22 בכל אחד מ-49 המשבצות ניתן לקבוע מספריס שלמיס בלבד. הצב בטבלה, במשבצות המתאימות, את המספריס כפי שהס מופיעיס בתרשים 5.23. שיס לב, בתחתית תיבת הדו-שיח ישנן שתי תיבות טקסט, הצב גס בהן את הנתוניס שבדוגמה (תיבת זס86%= חסופוטוס נקבעה על 2 במקוס 1 שהיה בה קודס). | זסם|ו ₪8 8ח8ם :סחחהחו זסזוות. 3 :אוו זטזוו] תרשים 5.23 טבלת המסנן ובה הערכיס החדשיס. סכק 5: מאוןומ |אפקש6יע איומפיט 13 הערכיס שבמשבצות נקראים יימקדמיס'' (19ח00610016), הס משמשים ליצירת המסנן האישי. ליצירת המסנן האישי שלך, קבע עבור המחלק (0ס801= חסופוטום) את הערך 2 וקבע לאפשרות 8185 את הערך 0. יצירת מסנניס דורשת ידע מתקדםס והבנת יחסי הגומלין בין ההגדרות במשבצות השונות. ערכי המקדם והמחלק מייצגים נוסחה מתמטית מורכבת (שלא כאן המקוס להרתיב לגביה). למרות זואת, תוכל להשתמש באופציה זו על ידי הקלדת נתוניס קבועיס אותס תמצא במערכת העזרה של 550. דרך נוספת היא פשוט לנסות ולבדוק את השפעת צירופי המספרים השוניס במשבצות על התמונה או הטקסט שלך. בסיוס הגדרת הערכיס במשבצות, לח 06 לאישור. 5₪ק תשמור באופן אוטומטי את הגדרות המסנן ותחזיר אותך לתיבת הדו-שיח מסנניס מותאמים אישית. כעת המסנן שהגדרת שמור ותוכל ליישמו על כל תמונה המכילה 16.7 מיליון צבעים. פתח קוב, בחר חלק ממנו בעזרת כלי הבחירה, והפעל את המסנן החדש שהגדרת. להפעלת המסנן, בחר מתפריט 386ח!, בפקודה ז%6!ו] 688060 ז256!, בתיבת הדו-שיח שתיפתח בחר במסנן החדש ולחצ עְוסְקג. תרשימיס 5.24א' ו-5.24בי מציגיס את תמונת הטקסט לפני ואחרי יישוס המסנן החדש, כ-3. [<1כ = אפדווי ו [<זם = אדו תרשים 5.24א/ תרשים 5.24ב/ הטקסט (לפני יישוס מסנן) הטקסט לאחר יישוס המסנן. תוכל ליישס ממוקס על רקע שטח שחור. מסנן ה על כל טקסט שתבחר. אסןי הו-סָ0/ 5 ₪50 מסוגלת להשתמש במרבית המסנניס תואמי 40006 הקיימיס כיוס בשוק. מסנניס אלה מאפשריס ליצור גרפיקה ייחודית בלחיצה אחת. רוב המסננים ניתניס לרכישה בחברות התוכנה המשווקות אותן. מסנני חו-פָטוש מופיעיסם בשלושה סוגיס שוניס: מסתריים, תוכנות שיתופיות (5870/810) או ללא תשלוס. קבוצת המסנניס המפורסמת והמקצועית ביותר היא זו של חברת ח1וא5 ח6ו!4 (המשווקת תחת השס 1/6058 ז0ו1 זס1 ץ0ח08 6עם). מסנניס אלה מצויניס להרחבת מיגוון המסנניס של 05 (מומלצ לרכוש עותק). אתר הבית של החברה חוא5 ח6ו!|ה, מוצג בתרשיס 5.25. כתובת האתר: 60 חוא 5 הסו11בּ. עצעצש//: כ 124 סיו קסו/5. +חום -] סוסא - 506 פס/ :50/10 חו56 חסווה ל סוחס 50 פע 00 שו צן. 4%( ₪ 4+ > 2 א 3 <> % 00 ש00פ 5‏ א | 5ששה 5600 שחס 54משת מכה) 8806 | הס קוח 0616 0 וסט )ור | /60 6 ₪ > בההלוב ההוב 696 0 030 ₪6 < 0 פשהח/ 60% 40 זס 0 555 < / / / 6ח!|חכ) 6015007 זס) ץ0ח08 6ץ5 < 5 בו וו ו 6 זט +50 הססך 65 8 65ח6בק 505 66בד 65 חוא5 חסו|ה. 5 40 זס1 6800 פצם 8 !58| 3.1 הסופיוטע 6 מסוק0850 %סטוטסיוס ח+ 65חו! 4 .03%8ק 8+ חס 5ו₪818 זס1 :393306 אוסח 5: חפ שוח 0 וס 0+ סףָ 4!וסח5 5915 זחפייוטס 5 9ַחו|822ס 20 6 ו | חב פזבטטט פס 80 הסו|סהחוהג זס+ | / 5 ₪ ₪ 5 7 = ו פס וסט | ₪ תרשים 5.25 מעצביס רביס משתמשיס במסנני חוא5 חספון. בנוסף למסנניס המקצועייס תמצא באינטרנט מספר עצוס של מסנניס המופציס ללא תשלום, ומסנניס הנמכרים כתוכנות שיתופיות. אס אתה מעוניין במסנניס נוספים, היעזר במנועי החיפוש של האינטנט (לצערנו לא נוכל לספק לך כתובות, כי אלו משתנות מדי יוס). את כתובותיהס של כמה מאתרי המסנניס המפורסמים תוכל למצוא באתר ספר זּה, בכתובת : 5 זו ס6. חב קוא פטחו//: כ לאחר שתאתר את המסננים הרצויים, יהיה עליך להורות ל-75₪ כיצד לאתרם. זוהי פעולה פשוטה ביותר. מתפריט 1!8=, בחר בפקודה 6107606865ז₪, 6067670665 והבּזןסזק |38ו6ה66 6וו= (קובצ, העדפות, העדפות כלליות). בחר בכרטיסיה 5ז1!)6= חו-108ם, כדי להציג את תיבת הדו-שיח המופיעה בתרשים 5.26. בתיבת הדו-שיח תוכל לקבוע שלוש קבוצות של מסנני חו-חָט!|₪ לשימוש עס 50ס. הקלד בשלוש תיבות הטקסט המתאימות את מיקומיהן של קבוצות המסננים, או השתמש בפקודה 8פשסזם, כדי לחפש אותם. לאחר קביעת המיקומיס, לחצ 06 לאישורס. 559 ייתזכוריי את מיקומס של המסננים ובפעס הבאה שתפתח את התוכנה הס יוצגו בתפריט 886ח! תחת פחו-חָטוק. וזכור שמספר רב של מסנניס עלול לגרוס להארכת משך טעינת התוכנה. סרק 5: מאוןות |אפק6יס א'יומציט 15 |<, ב 1 ב | חטז ההז ך | וו +זסקוח! | 3% 1 300 פזספזוום | וח( | חב פזסוטורת | 5 וסשחב||506ו14 | | טסו | [ | 09055 טח פמסובום = | | בחוסר | וו חוסטווהן בו )וו 100655100 36| שופווה קוחס 0006 -ן זו 85 סז 306חו |3חז6!אס ]0 6פגו סר]! אוס!]ם. - פופו סופהחם >[ הסו)03ו!וח6טו ]ה וחזס] 6!ו] סוב ותסזגוה הו-פווום. בב ₪ | ...סז פחוגו! סז קסח 5 זחוב שו החזמסו ו ] :1 ז הס | סז | זסט|ס | סז | 00 תרשים 5.26 5 קפס מאפשרת לקבוע שלוש קבוצות של מסנני חו-פָטום. לכל קבוצת מסנניס ממשק משלה. חלקס מאפשריס למשתמש הגדרות רבות ומיוחדות וחלקס מופעלים בלחיצת עכבר, ללא כל אפשרות לבקר את פעולתם. בדפי האינטרנט תוכל למצוא אלפי (!) מסנניס שוניס. תרשיס 5.27 מציג את תוצאות פעולתו של מסנן בשס 01855 +00 שנמצא באינטרנט. | 00 תרשים 5.27 מסנן 6!855 +04 הוא אחד מתוך אלפי מסנניס שתוכל למצוא באינטרנט. 6 פין מא!//מ מ!כק 6'א!6 פאכימ א6יקמ. ממ !ןמ בדרך כלל, גרפיקאיס מחפשים דרכים מעניינות יותר להצגת הגרפיקה שלהם. הפונקציה האריתמטית של 5₪: (סוו6הח!וז/ 06הח!) מאפשרת לשלב פיקסליםס של שתי תמונות שונות, במטרה ליצור תמונה שלישית. תוצאות השילוב יכולות ליצור אפקטיס דרמטיים ביותר. החישוביס שהמחשב עורך כדי להפעיל את הפונקציה האריתמטית של 55 מסובכיס ולא נסביר אותס כאן, אך נוכל להסביר כיצד להשתמש בפונקציה וכיצד היא פועלת. 16 סי קסו/5. תו כשאתה בוחר שתי תמונות לשילוב, וזכור שגודל התמונה הסופית יהיה כגודל תמונת המקור הראשונה (81 806ח! 6סזט50). בדרך כלל, רצוי להשתמש בתמונות בגדליס זהים, כדי להשיג את התוצאה האופטימלית. שתי התמונות חייבות להיות מוצגות בחלון התוכנה, לפני הפעלת הפונקציה האריתמטית. תרשימים 5.28א' ו-5.28בי מציגיסם את שתי התמונות המיועדות לשילוב. תרשימים 5.28א' 5.28ב' באמצעות הפקודה סוז6וחתזוז 96| נשלב את שתי התמונות, הביצה והתרנגולת. [ ו 0 0 נן 33 0 [< זב ו 00 0 0 ו 6-96 1/14674. הצג את שתי התמונות בחלון 55₪, בחר מתפריט 1888, בפקודה 8416וחח+1זה, כדי להציג את תיבת הדו-שיח המוצגת בתרשים 5.29. ,%| תרשים 5.29 6 תזוזת הבז :2 בו 6זטוס5 1 בו 06זו50 | | 2 א 312 :26ופ זגוקוגו הסוזסמ] 07 שסטא 7 48| 671 6סה66קק 67 (סהקסטם 7+ 6 7 הם 7 סאה = חב 7 2 36| 1 6ח3חז! 66 66 ש] וחב 0 | 607 חש 607 שו 5 2 5זפווסו -] 3 [ זספושיום ש] 8/085/ זסוסס פוו 0 ב | סופ | 08ב תיבת הדו-שיח של הפקודה סוז6חחזוזג 6הַהחחו. פכק 5: מא!]!מ |אפקש6יט א'ומליס 17 תחילה עליך להגדיר את שמות שתי תמונות המקור (806ח! 6סזטס50) המיועדות לשילוב. וּכור שגודל התמונה השלישית שנוצרת כתוצאה מהשילוב, נקבע לפי גודל תמונת המקור המוגדרת כראשונה. לאחר שתגדיר את שמות תמונות המקור, עליך לבחור באפשרויות לשילוב. לפניך שלושת החלקיסם שעליך להגדיר בתיבת הדו-שיח 6ו64החח+ז 6ַחְהּח|. מסו6תש=/ כאן תוכל לבחור באחת מתשע הפונקציות האריתמטיות האפשריות. הפונקציה שתבחר תקבע את הלוגיקה שבה תשתמש 5050 לשילוב התמונות. /6מח0ו/6 תוכל לבחור להפעיל את הפונקציה האריתמטית על צבעיס בודדיס המרכיביס את התמונות (אדום, ירוק, כחול), או על כל צבעי התמונות. בחירה בכל צבע בנפרד אפשרית רק כאשר האפשרות של כל הצבעים אינה מסומנת. 0065 כאן תוכל לקבוע את נתוני זספוצוכ ו-8/85 אשר ישפיעו על דרך פעולתה של הפקודה. תרשים 5.30 מציג את התוצאה שהתקבלה משילוב תמונות הביצה והתרנגולת, בעזרת הפונקציה האריתמטית. [< ]ם]; ‏ נתטסזַ830%) [1:1] *6פקהחזת]ן 0 0 טּ /[ 00 0 תרשים 5.30 תוצאת שילוב התמונות שנעשתה בעזרת אריתמטיקת התמונות. הפונקציה האריתמטית מהווה גישה חדשה ומעניינת לטיפול בתמונות. כדאי שתקדיש זמן לבדיקת האפשרויות השונות, תתנסה בשילוב תמונות, ותתרשס ממיגוון התוצאות האפשריות. 18 סיו קסו/5. +חום 6 66 [900'קמ. 65// גירסה 5 5₪= מכילה פונקציה חדשה ומיוחדת - מכולה של תמונות (6פגוד 6זט+סוק). כלי חדש וה מספק למשתמש גרפיקה מוכנה, משעשעת וקלה לשימוש, שמתאימה במיוחד ליצירת גרפיקה לאינטרנט. בנוסף ל-6סנך 6זטוסוח, פרק זה יציג לפניך גס את האלמנטיס העיקרייס הנחוצים לבניית אתרי אינטרנט מושלמים - סמלים, כותרות, סרגליס, לחצניס ועוד. בדרך כלל, בוני האתריס משתדלים להעניק לאתריהס זהויות שונות, אישיות, ומשבציס באתריהס גס סמלים, לחצניס ואלמנטים אחריס מלבד הטקסט. ככלל, רצוי להעניק לאתר זהות גרפית שתזכיר למבקר, באיזה אתר מדובר, בכל אחד מדפי האתר. בפרק וה, תלמד ליצור את האלמנטיס הדרושיס לבניית אתר בעזרת 50ק. תראה כיצד הטכניקות שלמדת בפרקיס קודמיס (ואשר יילמדו בהרחבה בהמשך) מיושמות בעבודה. השימוש ב-6פטד 6זט6%ו של 55ק 8 6זוז₪10, הרכיב המהנה והשימושי ביותר ב-5 05₪, מציב את יצירת הגרפיקה שלך ברמה חדשה לגמרי. כעת תלמד כיצד להשתמש בכלי מיוחד זה. יצירת לחצנים תופתע עד כמה פשוט ליצור לחצניס תלת-מימדיים מתוחכמים וגרפיקה אחרת כאמצעי ניווט. תלמד לבצע זאת מן המשטח הריק ועד לעבודה המושלמת. התאמת כותרות וסרגלים כותרות גרפיות וסרגלים קובעים את צורת האתר. תלמד כיצד ליצור אותסם, להעניק להם ייחודיות ולהתאים אותס למראה הלחצנים ולתוכן הדף. 9 6: 7056 06 !6כ9/קמ. 65 19 66 7026 30 אחד החידושיס המעניינים ב-5 75 הוא כלי הנקרא 6טטד 6זטשסוש. מברשת חדשה זו, מציגה גישה שונה לחלוטין למושג המברשת. במקוס להשתמש בצבע, בצורות, בקוויס ובמידות, כלי וה מטביע דמויות מתוך מאגר תמונות צבעוניות קיים (אמנס מדובר במספר תמונות אך הן כולן נמצאות בקוב> אחד). הדרך הפשוטה לתאר כיצד פועל הכלי, היא על ידי דוגמה. ראשית, התחל מסמך חדש, המכיל 16.7 מיליון צבעיס ורקע לבן. הכלי 6פטד 8זשסוש פועל כראוי במתכונת של 7 מיליון צבעים או במתכונת של 256 גווני אפור. 6 כאשר תוריד (80ס!ח/ששס0) את תוכנת ₪59 מאתר החברה באינטרנט (ה356.60[.ששצו//:++חת), יהיה עליך להוריד ולהתקין את השפופרות בנפרד מהתוכנה. חלק משפופרות התמונה נמצאות בתקליטור המצורף והנחיות להתקנת 65סטד 6זט160%: נוספות מוסברות בנספת. מאות שפופרות תמונה נוספות נוצרו על ידי מפתחי אתרים באינטרנט. רשימה של כמה מהאתריס בהם תוכל למצוא ולהוריד שפופרות כאלו, מפורטת באתר הספר בכתובת : 5 זו ס6. חב וכו 3 א פטו//: כ של כדי להשתמש במברשת שפופרות תמונה, לחצ על סמל הכלי בארגו הכלים של קפק. פתח את לוח הבקרה של הכלי ובחר בכרטיסיה !60040 |ססד. כאן תוכל לבחור את המכולה (8פטד 6זטשסוק) הרצויה ולקבוע לה את הגודל הרצוי. לדוגמה זו, נשתמש ב- 85ח0!8ז41 (מטוסיס) בקנה המידה (568|8) שבברירת המחדל - 100%. [<51] -] [[₪ הגוז 30% 8) [1:1] 5-3 חב1קזה6!קחוהא סט 1] - סז קסת5 וחובק 5 |< |8]=. אוסטחו/ פזווקפה 18365 פחסו0פו 50‏ פזשעם | וסוס 6מַח| ווסוע א 6 ה לא ₪ || || 5 8 | ₪ ₪ כ | ₪ ₪ ₪ ם || ש 6 | ש + 5% 9 -- ₪ == 2 55 , ו 2 || ים6.1 [₪ - -- - :0 ₪ תרש . | סד חפגוום | וסט ד ב + השימוש ב- ד 5 - 65ח5וקווג ‏ 9 8 868זטז16 / הוא פשוט 2 ומלהיב. 65 857.8 - חסו|ווי! 16 א 450 א 650 :6טבחזו! [448 ,1498 10 סי קסו/5. זח/ם תרשיס 6.1 מציג את התוצאה שהתקבלה מלחיצה בעכבר במקומות שוניס במשטת התמונה הלבן. שים לב לדמיון ולשוני שבין המטוסיס - הס דומיס אך שוניס בצבעיהם, בכיווניהס ובגדליהס. כל לחיצה על לחצן העכבר יצרה על המשטח מטוס שונה. כל מכולה (6פד 6ז₪0שס1ק) פועלת כך ומשתמשת בקבוצה של תמונות הדומות לה. בנספח ג', התקנת התקליטור, תמצא הנחיות להתקנת מכולות (69סד 6זטזסוק) נוספות המוכנות לשימושך ולהנאתך. כל מכולה מכילה סדרת תמונות שונות, אך דומות. בעת השימוש בכלי, 755 בוחרת באופן אקראי אחת מהתמונות מהמכולה הפעילה (זכור כל מכולה היא קובץ אחד למרות שיש בה מספר תמונות) ומציבה אותה בתמונה, בגודל שנקבע לה בלוח הבקרה. 0מ1[!9/מ. פאכו4ק כדי לראות את מיגוון הדמויות הנמצאות במכולה (=קוב), תוכל לפתוח קבצים אלה. קבציס אלה שהסיומת שלהם היא 8(ד מיועדים לשימוש ב-555 בלבד. כדי לפתוח את קבצי שפופרת התמונה ולראות אותם, פתח את תפריט 6!ו1=, בחר ב-0060 (קובץ, פתיחה), ובחר בתיקיה 65פטד (שפופרות). תיקיה גו אמורה להימצא במחשב שלך, בתוך תיקיית התוכנה 5 סזק ק0סח5 +חו1!653= וחהזטָסזק, אלא אס הגדרת אחרת בזמן התקנת התוכנה (ראה תרשים 6.2). חפקם = |₪ [+ ו -] :חן 100% .005 [9ג] סו 5ח3 ה [5ג. סגו!.5חוס-) [פג .601/55 0 [אגן חק 35 [ףפן סגו!.עווס] ה [מצן סו סוה [] סו 5ססופ 3 [%ג, וס 5 [38 סגו 6/5 31 [55] סגו). 31681 יי סגו שוגו םה ב פס 3% סגו !קוחה [5ג) טוו.חפו3 [ףצ. .0ב [%ג, .וז ק5ק [ף5ן פוו!. 308% [מצן סגו עב [) סו ח3-3 [ףצן ופוס 5 [ף5ן סו)זק חב 3 [ף ו סג בו ] :סובה שו | 8008 | 0 5 ו] :6 זט פשוו= ויז הסווהותזס)חו 36| 6 | 88 > 641 מומואר | וז [פזסוס₪! חסווווו 16] ופאורן זסק ₪5 24 | ...1815 אושויפז] וספ שן תרשים 6.2 בתיקיה של ₪55 נמצאת התיקיה 66פטד ובה כל קבצי שפופרות התמונה. בחר את המכולה (=קובץ) שברצונך להציג ולח ח76ק0 לפתיחתה. 557 תטען את הקובצ ותציג אותו על מסך התוכנה, כפי שתראה בתרשיס 6.3. מכולה וו מחולקת ל-12 חלקים. לכל מכולה מספר חלקים אחר. פתח את כל המכולות כדי לראות את המבחר הגדול של התמונות האפשריות. 9 6: 1006 6ישז0 !0כפקמ. 68 11 51 -| [(י300 5 נחה 1 זסעב.!) [1:1] סגוז-5סחב1ק3] - סולו קסח5 וחוהק = |<|5)- 460 אוסטחוע וקב 43585 561600005 פוזסעה ]1 8זסו 0‏ 886ח] | אופוע 66 6 5 לא | ₪ ₪ וו ]| 5 5 | ₪ 8 = | ₪ ₪ ם | |832+ 0 יאג גפש >אש+%< רה % + ועו 1.1 - חסוווו 16 א 481 א 641 :ספתו ! 1 655זם ,₪46 זט תרשים 6.3 המכולה (6פטד 6זטשסום) של המטוסים כוללת 12 תמונות מטוסים שוניס. בעת השימוש במכולה, ₪55 בוחרת באקראי תמונה מתוך הקבוצה שנבחרה וממקמת אותו במקוס שקבעת. תוכל, כמובן, לקבוע ל-₪5 את סדר בחירת התמונות (אקראי, משמאל לימין, מימין לשמאל או מלמעלה למטה ועוד). 7 שי 94! . אל תבצע שינוייס בקבציס בתיקיה 865סט7, כדי שלא לפגוע בפעולת הכלי. שינויי בבעיס, או הוספת טקסט עלולים לפגוע בתצוגת התמונות בעת שימוש במכולה. אכו4ומ. 1116 מרגע שתתנסה בכלי החדש הזה הנקרא 6פטד 6זושסוק של ס5ם, ודאי תרצה לשלב אותו ביצירות הגרפיקה שלך. התמונות הן צבעוניות, מותאמות בגודלן לדפי 60/) וחוסכות בנפח קבציס יקר. בהמשך, תלמד כיצד להשתמש בהן כדי ליצור קבוצות של תמונות וסמליס מיוחדים ומעניינים. טבלה 6.1 מציגה דוגמאות של תמונות מתוך הקבציס הכלוליס ב-555. זכור שבכל 8 1016 כלולות תמונות רבות, ולא רק זו המוצגת כאן. 68-- 6 חלק מה-7885ד 6ז₪10%0 אינן פועלות כראוי, אלא אס תגרור את העכבר בעת מיקומן, בעוד שתמונות אחרות, דורשות לחיצת עכבר בלבד. 12 סיו קסו/5. +חום טבלה 6.1 דוגמאות ל-68פטד 8זשסום שוניס. 4 8 % מטוסיס עכבישיס חיפושיות סימני רגליים 5 ₪ ממתקיס מטבעות סימני ידייס % > + * כדוריס צבעונייס קוביות משחק דגיס זבוביס כריסטמס קוביות משחק אותיות עלי עץ אדר (מייפל) עלי עצ אלון מכוניות ישנות ידיים מצביעות פופקורן 21 חלוקי נחל שוקולדים צבעונייס עכבישי טרנטולה 9 6: 7056 06 !6כ9/קמ. 65 3 קפ'ת 6+ כמ א!וןומ. אמוק כאכוצק עתה, כאשר ברורה לך משמעות הכלי 6פטד 68ז₪שסו₪ ואתה יודע כיצד להשתמש בו, הגיע הזמן לבדוק גס את אפשרויות השימוש השונות. האפשרות הגמישה ביותר בשימוש היא שינוי הגודל. כברירת מחדל, 75 מציגה את התמונות בגודלן המקורי (100%), אולס אפשר לקבוע לו ערכיס אחרים (10% עד %).. תרשיס 6.4 מציג דוגמה של תמונת דג (מתוך ח18ו=) בשלושה גדליס שוניס: 50%, % ו-250%. 1 [ [5) | |5)= 460 | אוסטחועצ 6זוום3 48565 5ח0ו00ו56 >זסעה] 1‏ 8זסו20) = 86| | אופוע ₪ 6 לא | ₪ ₪ וו ]| 5 5 | ₪ פ' 5 5 | 5 ₪ ₪ ם | |20 ה א> 90 אצ 9%ש > >< רה וע 857.8 - חסוו4 16 א 450 א 850 :פבחחו! [647,7] תרשים 6.4 ניתן לשנות את גודל תצוגת התמונות שב-6סטד פזטשסוס. 1/!0606מ. ₪מכ1מ. 64'א/6 056-0ד1 שיש בנוסף לשינוי הגודל, קיימים גס נתונים נוספים הניתניס להגדרה בעת השימוש במכולה. לח על הכרטיסיה 5ח00ק0 (אפשרויות) בלוח הבקרה (ואת לאחר שבחרת, כמובן, את הכלי סד 8זטזסוש ) כדי להציג את תיבת הדו-שיח, המוצגת בתרשים 6.5. 4 סיז קסו/5. תו |< | 5חסוז 0 6פט 1 6זטזס;ק הפו | :סחחב 1 ספגוך סג 88 | :פוב פוו= סוק 0 +ה6וח66ב|] 3 || -] =[‏ - הסנחפם] סבו :05 5 20 ו 4 ] :וס 08/5 =[‏ - החסחבה] 5080 . [ 1 80| ₪ 81 גוד שזוווסו] ור( זס] 06/30 35 53/6 -] | שא | ₪ 0 > פופה 81 תרשים 6.5 בתיבת דו-שיח זו תוכל לקבוע את צורת פעולת המכולה. ההגדרות שבתיבת הדו-שיח משפיעות על פעולת המכולה, ולכן נקבעו להן ברירות מחדל מיוחדות. נסה, למשל, לשנות את מרחק הצעד (5%80) עבור הדגיסם, כדי להיווכת בתוצאות השינוי. תרשים 6.6 מציג את תמונת הדגים, כפי שהיא נוצרה על ידי גרירת העכבר, בשתי הגדרות 5%90 (צעד) שונות. [[נחטוסז830%) [1:1] קפ ס!קחזבא -51605126] - סז" קסח5 )חובק 2 160 | אוסטחוע 6זוום3 48565 5ח0ו56100 פזסעה,] 5זסו00) = 86| | אופוע ₪6 6 לא | ₪ ₪ || | 5 5 | ₪ פ' 5 5 | 5 ₪ ₪ ם | ש ₪ > |29 8+ 90 צצ %%₪ > ₪ >< אה 5 857.8 - חסווווי! 16 א 450 א 650 :6פַבחזו! 1 655זם ,480 זט תרשים 6.6 מכולת הדגיס פועלת טוב יותר בהגדרת ייצעדיי גדול. בעד קטן יוצר תמונה י'מבולבלת'י. 9 6: 7056 06 !6כ9/קמ. 65 15 אפשרות נוספת לשימוש ב- 6פטד 6ז₪160 היא 1006 060% 366וש (מצב הצבה). תוכל לבחור בין שני מצביס שימושייס למדי: פטסטחו%ח60 (המשכי) או החססחּח (אקראי. א3 פשסטתו1ח60 מצב זה קובע ל-5₪ את הסדר בו ימוקמו התמונות במשטח בעת השימוש במכולה. בתרשים 6.3 לדוגמה, נעשה שימוש במצב 06ס1 פטסטחוזחס0. בלחיצה הראשונה, קפס מיקמה את המטוס בפינה השמאלית העליונה. לחיצה נוספת, מיקמה את המטוס מימין למטוס הראשון, וכך הלאה. כשנגמר המקוס בשורה הראשונה, ₪57 החלה למלא את השורה הבאה. א3 00008 במצב ּה, 55 בוחרת בעצמה (בסדר אקראי) בכל לחיצת עכבר תמונה אחרת מתוך המכולה וממקמת את התמונה במקוס בו קבעת על ידי הלחיצה. 94 6 רוב הגדרות המכולה השונות נעשו בעת יצירתן, כדי ליצור תמונות באיכות טובה המתאימות לשימוש. אל תמהר לשנות את ההגדרות, אתה עלול לפגוע באיכותן. למשל, הגדרות ה-|/08 (תא) עדינות ביותר ותפקידן לקבוע את המיקוס ממנו תילקח התמונה המוצגת בקובצ המכולה. לדוגמה, מכולת המטוס, כוללת 12 תאיםס (המסודריס בשלוש שורות, ארבעה תאים בכל שורה). שינוי ערכי התאים ישפיע על מיקוס המטוסים, שיוצגו בעת הלחיצה. שכפ'קמ 65 שט 7086 6ישד6ו/ עתה, כאשר קיבלת רעיונות לעבודה עס 6פטד 6זטז16, תוכל למצוא דרכיס משלך לשילובן באתריס. אפשרות נוספת לשימוש, היא ליצירת קווי הפרדה מיוחדיס בדף האתר. תרשים 6.7, מציג ארבעה קוויס מיוחדיס כאלה, שנוצרו בעזרת מכולות שונות. בצורה דומה, תוכל להשתמש במכולות ליצירת כותרות לדפי אינטרנט. תרשיס 6.8 מציג שתי דוגמאות לכותרות עמוד: האחת - לדף י'מזג אוויריי והשנייה - לאתר ילדים. בעזרת מכולות של תמונות וגופנים מתאימים, אפשר ליצור בקלות גרפיקה נחמדה לאתרים, תוך שניות. 6 סיק קסו/5. ח/0 [<51)- | זו זהפעסחסחו - סזל! קסת5 וחוהק 2 קחוצ 6זוק 3‏ 48565 5ח0ו561600 | פזפעה ]| 5זסו20) 06| | טסו 68 6 לא | ₪ ₪₪ || || 0 8 ₪ פ 5 5 | ₪ ₪ ם | (חטסז 36% 8] [1:1] זום. זפעסחסה כ [ סז 30 8] [1:1] סז 63958 031 ות הו ו |קכגא%+8ריגפש>אטע%<ים 6ס :06| 1 655זם ,0 זט תרשים 6.7 קווי הפרדה אלו ייראו נפלא בדף האתר ויעניקו לו מראה מקצועי ומעניין. [] -) - סז קסת5 )חוהק 2 6 ווסטחוע 6זוו)קב ‏ 48565 5חסו56|60 >זסעב! ‏ 5זסוס )2‏ 6בב| וסוצ 68 6 לא | ₪ ₪ ו ]| 0 פ | 8 0 | ₪ ₪ ם | (חט0ז830%] [1:1] 016-601 63651 0361 כ ישיא (חטסזפ 30 8) [1:1] 16-11 6067800857 ו ן 86 6כס)] 627% 0 |קכ3א%+8ריגפש>אשטע%<ים 6 :06| 1 655זם ,ס] זט תרשים 6.8 אלו רק שתי הדוגמאות, מתוך מיגוון האפשרויות העצום, שתוכל ליצור בעזרת 68פגוד 6זשסום. 9 6: 7086 06 !6כ9/קמ. 65 17 'כיכל 7056 06 66 השימוש במכולה אישית ליצירת גרפיקה הינו יעיל מאוד ופשוט. בנוסף לשימוש במכולות הקיימות של 5₪ם, תוכל ליצור מכולה (6פטד שזשסוק) אישית (ותוכל לחלוק אותה עס שאר משתמשי 50ס). כדי ליצור 6פטד 6זטשס1; אישית חדשה, עליך להצטייד בסדרת תמונות שישמשו אותך לצורך כך. 1. מתפריט 118=, בחר שפא (קובצ, חדש), כדי להציג את תיבת הדו-שיח של פתיחת קובץ חדש (תרשיס 6.9). תמונה זו יכולה להיות בכל גודל, אולס הרקע חייב להיות שקוף (601ז908ח178) ומספר הצבעיס צריך להיות 16.7 מיליון. בדוגמה זו, נשתמש בקובצ קטן - 400א400 פיקסלים. סז 500 וחובק ‏ > 6זטוקבם | אוסוע 08 6 לא | ₪ ₪ וו כ | 9 ₪ | ₪8 ₪5 ₪ 5 | 5 םש ם | 1 6 אסא [- חס 6 ₪ ו 7300108008 386 ח! =ן | ב וו [ סז 30 8. | [8 24] פזסוסכ! חסוןו! 7] סע וו 5 526 :גוס עזסח16 [| = | ₪6 | | 9 ב ₪ > ה 0 א א א א ₪ > א ₪ ₪ 6 < צרה ב 1 ו .30 זס1 תרשים 6.9 צבעוניות התמונה חייבת להיות של 16.7 צבעיס והרקע חייב להיות שקוף. 2 לאחר פתיחת הקוב החדש, פתח את כל התמונות שישמשו להכנת השפופרת. לצורך התרגיל, נשתמש בסדרת תמונות של עטיפת ספר, המונחת בארבע זוויות שונות. תרשיס 6.10 מציג את ארבע הדמויות שישמשו ליצירת השפופרת ואת הדף הריק, שבו הן ימוקמו. 18 סיז קסו/5. תו דפ ב 6 אוסטחו/ 6זווק 8‏ 68565 פחסו0ס/ 56‏ 65ע ‏ 8וסו20 | 5חַ₪| אופוע 268 6 ₪ ₪ וו || 0 ₪ 8 = | 5 ₪ ₪ ם | [< ]ב - ולי || [< ]בו . היוה / [< ]בו .. אוהו |( |20 ה א+00 אצ 6%> 9% >< רה חס :06| 1 וז ,46|0] זס-] תרשים 6.10 מכולה זו אידיאלית להצגה באתר הספר. 0 05 = 6 קובצ המכולה מחולק לשורות ולטוריס. בעת השימוש במכולה, 555 משתמשת בתא אחד מהתמונה בכל פעם. כדי למקס את התמונות ישר בדף, תוכל להציג את הרשת (0ו0) של ק5ק. רשת גו משמשת כרשת עזר בלבד ואינה חלק מהתמונה המוצגת. כוכור, הצגת הרשת או הסתרתה, נעשית דרך תפריט שופו/, ובחירה ב-60 (תצוגה, רשת). הרשת תוצג רק במסך, היא אינה חלק מהתמונה. תוכל לשנות את הרווחיס בין קווי הרשת ואת יחידת המידה שלה. בתפריט 6!וו=, בחר 085ח61076ז, 065ה610:6ז ותהזטסזק |678חה06) (קובצ, העדפות, העדפות כלליות), בחר בכרטיסיה 8וח סחה פזסוטוה (סרגלים ויחידות מידה), המוצגת בתרשיס 6.11. 9 6: 7056 06 !6כ9/קמ. 65 19 |< | )6 סז" קסח5 )חובּי] [ ב | 5 וחב פּמַסוום | פחואפו | | | פס הרטוק | בו | עס חפזבקטחבז 1 | זו |וסקוח| = | פופה 7 חב פזספזווםו | ו 8 גו | 9 פ|סאות | בו | ומא או | :15 עב וקפום. 100 וכ 5 |8)הסקוזסתן. וול חס אסבום 7 5 זהפוסט 4 ₪0 וה 5 |8סוווס ער 1 0000000004 מסטש|ספסת )8180 -| | 3006 | [- סח / |סאות | 72 | | 6 | ₪ | תרשים 6.11 בחר בגודל הרשת שיחלק את המסך למספר התאים הדרוש. 3 כעת, מקס את התמונות במקוס הרצוי במשטח הריק. השתמש בפקודות /600 (העתק) ו-₪8516 (הדבק), כדי למקס את התמונות שלך במסמך החדש. כדי להעתיק תמונה שלמה, הדגש את סרגל הכותרת שלה ובחר מתפריט +50, בפקודה ץ600. לאחר מכן, הדגש את כותרת הקוב החדש (הריק) ובחר מתפריט %, בפקודה 856ק, חסו56!606% צוסצ! 5 (עריכה, הדבק, כבחירה חדשה). יחיה עליך להציב כל תמונה בתא אחר ולהקפיד שגודלס של התאים יהיה זהה. בעת השימוש במכולה, ₪50 תשתמש בכל פעס בתא אחר כדי להציג את התמונה המתאימה בכל לחיצת עכבר. תרשים 6.12 מציג את התמונה הסופית של קובצ המכולה ובו ארבע התמונות. <51) - | .סט דוסצם:) - סז קסח5 )תות 2 ]| אוסטהוע 6וז0ק3- ‏ 8965 >תסו50|001 8ז6ע] >זסוס 6מַח| | אושוצ 68 6 לא ₪ ₪ וו | 5 | ₪ פ' 8 ₪ | 5 ₪ ₪ ם | [1וסעב !] [1:1] *קפ.סטט דוסשסט כ [< ]ב - וני ] ||[< [בון .- אוהי 0 . [< ]ב = ארי | [< ]בו ו - 0% 5 526 - חסוןווא 16 א 400 א 400 :6פ3חו ! [120.1 תרשים 6.12 מכולה זו כמעט מושלמת. 110 סיז קסו/5. תו רחשו" א |קהפפא+ראגצטש>%אטע%<יה 4. בחר מתפריט 1!8=, בפקודה +וסקא=, 7065 6זט10%ש (קובצ, ייצוא, מכולה של תמונות), כדי להציג את תיבת הדו-שיח של ייצוא המכולה (תרשיסם 6.13). בתיבת הדו-שיח, עליך לציין ל-₪5₪ כמה תאים מכילה התמונה (הקובצ בדוגמה מכיל שני תאיס ברוחב ושני תאיס בגובה, כלומר - ארבעה תאים). ₪5 תציג בפניך את גודלו בפיקסלים, של כל תא. בנוסף, תוכל גס לקבוע כמה הגדרות ברירת מחדל לגבי מיקוס התמונות, שיקבעו את דרך הצבת התמונות של המשתמש במכולה. אל תשכח לקבוע שס למכולה, שס גה הינו הקיצור שיופיע לבחירת המכולה מתוך הרשימה הנפתחת. טטצ 051016 135%5! 50/6005 5ו6ע8,] | פוסוסם 08| | אווע 08 06 א ₪ ₪ וו ₪ || ₪ > 3 5 8 ₪ ₪ ם ן ב 0000000 פתס0ק0 |תפתססבות 4 | :006 ]הסחזססמוק. 5 בק 6 5 8 ]= :חב ספטדד סז טסופה . :6 ו וש פן " א |שפפא+מריגצפש>אטע%<יםה תרשים 6.13 בתיבת דו-שיח זו תקבע את האפשרויות השונות עבור המכולה החדשה. 1 555זק ,₪46 זס] .ץוחב 1 - סזלן סח 5 וחובק = 6 שוסטחו/ 08116 43585 5ח50/600 | 8זסעמ ]| פוסוסם ‏ 6מַ| | אפוצ 08 6 ל | ₪ ₪ וו ]2 | 0 ₪ 8 5 | 8 ₪ = ם ] [ 306 8] [1:1] 015.5 )הסחמה ו | פד חמ | 6 וסט ד בוו - ו 6 |קככא%+פראאצצפטש6אטע%<ים תרשים 6.14 יצירת מכולה הינה עבודה פשוטה מאוד. 9 6: 7086 06 !6כ9יקמ. 65 141 5. לאחר שתקבע את האפשרויות השונות עבור המכולה, לחצ 006 לאישור. 5 תיצור את קובצ המכולה החדש (עס סיומת 108). עתה, תוכל להשתמש בכלי 86 ₪106 עס המכולה האישית שלך. בתרשים 6.14, מוצגת התמונה שנוצרה באמצעות המכולה החדשה. תוכל להוריד את המכולה הזו מאתר הספר באינטרנט, אך כדאי שתנסה ליצור מכולות אישיות משלך. ?3'כמ. 4מ13'ע 6₪ייע 86 10868 הינה טכניקה יעילה ומעניינת ליצירת גרפיקת 60//. אולס, לא תמיד היא עונה על כל צרכי הגרפיקה. קיימות שיטות נוספות ליצירת תמונות מעניינות לשימוש באתר. נציג כמה מהן. ₪6/[ 94 ט13מ4‎ בעורת 757 אפשר ליצור לחצן מלבני שעליו כתובה מילה, ואפשר גס ליצור לחצניס מעוצביס ומרשימיסם ביותר, ללא מאמצ מיוחד. כדי להסביר את עקרונות השיטה, אסביר, צעד-אחר-צעד, כיצד ליצור את הלחצניס שבתרשים 6.15. הסבר מפורט של האפקטים, ראה בפרק 5, ''תמונות ואפקטים מיוחדים''י. תרשים 6.15 האפקטיס המיוחדיס של 555 יעזרו ליצור מיגוון לחצניס מעוצביס. הדבר הראשון, והחשוב ביותר, ביצירת לחצן הוא הדמיון. על הצבעים, הצורות והמרקמיס להביע את האווירה הכללית שברצונך ליצור באתר, עליך להקדיש להס מחשבה ודמיון. ליצירת שלושת הלחצניס שבתרשיס 6.15, נשתמש בסקלת צבעיס (כחול, תכלת ולבן) ובגופניס (וחס=) וּהיס, כדי לשמור על אחידות באתר (תוכל לבחור צבעים וגופנים כיד הדמיון, כמובן). 1 בחיות הצורה ראשית, עליך להחליט מה תהיה צורתו של הלחצן. תוכל להשתמש בכל צורת לחצן העולה בדעתך, אך רצוי להתחשב באווירה הכללית של האתר. לעת עתה, נבחר בצורות לחצן אליפסה ומלבן. 2 מילוי בצבע מלא או בגוון כדי ליצור לחצן עס 'ינוכחות'י בדף, כדאי למלא אותו בצבע כלשהו. ליצירת לחצן ייתלת-מימדייי מעוגל, בחר בדלי המילוי והשתמש במילוי מדורג +8%זטספחט5 וזכ (תרשיס 6.15). 12 סיו קסו/5. +חום 3 הוספת הצללה אפשר להשתמש בפקודת הצל הנופל (306!, 116015ם, 5800 ססזס), כדי להעניק ללחצניס מראה מיוחד יותר. בדוגמה בוצע אפקט זה על כל הלחצנים. בדרך כלל, רצוי ליצור הצללה ללחצן לפני הוספת טקסט כלשהו, כדי שתוכל לשמור את הלחצן עס ההצללה והצבעוניות הרצויה. לאחר מכן, תוכל לחזור ולטעון את הלחצן ולהוסיף לו בכל פעס טקסט אחר. במקריס בהס תרצה לעוות את צורת הלחצן יחד עס הטקסט, יהיה עליך להוסיף הצללה לאחר הפעולה. 4 בחירת שם 4 השתמש בכלי הטקסט, כדי לבחור גופן גודל וסגנון, הקלד את הטקסט ולתחצ 06 לאישור. מקס את הטקסט על הלחצן. כל עוד הטקסט נמצא בבחירה, תוכל לקבוע לו צבע למילוי, תוכל לקבוע צבע מלא או צבע מדורג ליצירת ניגודיות רבה יותר בינו ובין הלחצן, כרצונך. 5 הוספת אפקט מיוחד או מסנן כדי להפוך את הלחצן למיוחד וליוצא דופן, תוכל להשתמש במסננים, בעיוותיס ובאפקטיס שהוזכרו בפרק 5, ''תמונות ואפקטים מיוחדים'י. תוכל גס להשתמש במסנניס ובאפקטים מיוחדיס שהורדת מהאינטרנט או מתקליטור שרכשת. תרשיס 6.16 מציג את אותס שלושה לחצנים לאחר שיישמנו עליהס מסנן מיוחד, מתוך מבחר מסנני ץ0ח08 ₪6 של חברת חוא5 ח6ו|ה. כתובת האתר: והס6.הוא8חסו11בּ. צעשש//: כ תרשים 6.16 אותס שלושה לחצנים, מסוגנניס מעט יותר. 6. הקטנת עומק הצבע איו גבול ליצירתיות, אך כדאי להישאר בגבול הטעס הטוב, הרי לא תרצה להמתין זמן רב עד שהם ייטענו על מסך הדפדפן. השיטה הטובה והיעילה ביותר לקיצור משך הטעינה, היא הכנת קבציס קטנים יותר, על ידי הקטנת עומק הצבע שלהס. אפשר להקטין את צבעוניותס של רוב הלחצניס ל-16 צבעיס מבלי לפגוע באיכותסם. בחר מתפריט 5זס!|60, באפשרות ה0%ק₪6 זס!|60 60:6856, 5 16 (צבעים, הקטן את עומק הצבע, 16 צבעיס) ובחר ב- 000126 + 6018 עס ה0ס00גו360 זסוס0 65%ז68א. 7 שמירה כקובץ !6 שקוף לחצניס מלבניים ללא צל אינס חייביס להיות שקופים, אולס לחצניס בעלי צורות מיוחדים חייביס בהחלט. לחצניס שקופים מאפשריס לשנות את רקע הדף, בלי לחזור ולבנותס בכל פעס מחדש. 9 6: 7086 06 !6כ9/קמ. 65 13 כדי לשמור קוב !0 שקוף, בחר בכלי הטפטפת (ז6קְקסזס) מארגז הכלים. מקס את סמן העכבר על הצבע שברצונך להפוך לשקוף, ולחץ על הלחצן הימני והצבע יהפוך לצבע הרקע. עתה, מתפריט פזס|60, בחר בפקודה 8|86)66ק 86% ץח הזד (צבעים, קבע את צבע השקיפות). בתיבת הדו-שיח שתיפתח, בחר ב-זס|60 חהטסוטא036 +חה6זוט6 6ח+ 0+ 6ט!ּע צשְ6ח6ז503ה3+ 6ח+ +50 (קבע את ערך השקיפות לפי צבע הרקע הנוכחי). פרטים נוספים אודות קבצי =|0) שקופיס תמצא בפרק 10, ''יצירת תמונות !6 שקופות'י. 8 בדיקה סופית בדוק היטב את הלחצן שיצרת. אם יש צורך, הגדל את התצוגה ותקן פיקסליס הפוגעיס במראה הכללי. בעזרת שמונה השלבים האלה ודמיון פורה, תוכל ליצור לחצניס מיוחדיםס שיתרמו לאופי האתר שלך. כומכ!מ. [סכש4ע מ!₪איע גרפיקת 80/ אינה רק לחצניס וסמלים. קרוב לוודאי שתרצה להוסיף גס אלמנטיס אחרים, תואמיס לאתר שלך. בדרך כלל, הכותרת היא הדבר הראשון שמושך את תשומת לב המבקרים באתר, לכן רצוי שתיצור כותרת מעניינת במקוס שורת טקסט סתמית. למעשה, הלחצנים, הסמלים, הסרגליס והכותרות הן האלמנטים השימושיים ביותר ב-90//. הסרגלים הם הקוויםס מיוחדיס המשמשיס להפרדה ולהגדרה של קטעים ונושאיס שוניס בדפי ה-80/ . גס דפיס עתירי מלל יהיו קריאיס יותר, אס תציב בהס קו הפרדה אחד או שניים. תרשימים 6.17, 6.18 ו-6.19, מציגים תמונות דפים של אתר דמיוני. שים לב כיצד הכותרות והסרגליםס תואמיסם ללחצניס שהכנו, וכיצד הם ממוקמיס בדף. כל אחד מהאלמנטיס הגרפיים שבדפים אלו הוכן בעזרת שמונת השלבים שפירטנו בסעיף הקודם. תרשיס 6.17 מראה כיצד מעט יצירתיות יכולה להעניק לאתר 'אופייי מיוחד. הכותרות עוצבו בעזרת אותס אפקטיסם ששימשו ליצירת הלחצניס. אפקט התלת-מימד נוצר על ידי מעבר הצבע המיוחד והצל הנופל שהופעל על האובייקטים. 144 סי קסו/5. זח/ם [<51)- | 506 א ל 60 זס)הסותוווחח 0‏ 0ב אופוע 0% 6 + 2 2 3 2 ₪ 4 (₪ 4 00| ש56000 תק | ₪006 5680 סו 8 וו 8806 .3ץ |ווצש פוחז חס 6חוס | ₪ ₪ 0 = חס :)חשחזווססק | ?"| תרשים 6.17 כותרת האתר תואמת בצורתה ללתצנים הנמצאיסם באתר. קו ההפרדה (סרגל) המורכב מנקודת מוצללות נראה יעיל יותר מקו אופקי רגיל. [<51]- | א ל 60 זס)הסותווחח 0‏ 0ב אופוע 6% 6 ₪ ₪ 4 6 2 4 3 > 4 | 00| ש56000 תק | 80066 56800 6הס] | 46086 ]| 8806 6 60|6016 106 זסז 1376 ]סח | = 44 444 | א ₪ שי ש | שח )חשחזטוססק | |" תרשים 6.18 אפקט זטסזט0 יוצר תחושה שהקו נמצא ייבתוךיי הרקע, אפקט שסספַח5 ססזם מציג את הקו 'ימעליו". 9 6: 7056 06 !6כ9/קמ. 65 15 לאחר שהלחצנים מוכנים, יצירת הכותרת שבתרשיס 6.18 פשוטה מאוד. ליצירת הכותרת השתמשנו בצבעוניות והה ובאותן הגדרות צל ומילוי. הגדרות אלו נשארות בויכרונה של 55 גס כאשר יוצאים מהתוכנה ומפעילים אותה שוב. השינוי היחיד שבוצע בכותרת היה שמירתה בפורמט של 256 צבעים (במקוס ב-16 צבעים), ואת מכיון ש-16 גווניס אינס מספיקים ליצירת מעבר צבע על שטת גדול, והתוצאה היתה עלולה לחיות 'ימדורגת"י מדי. למעשה, רצוי לשמור את הכותרת בפורמט ₪₪, המשתמש ב-16.7 מילון צבעים, כדי ליצור מעבר חלק למילוי הצבע של הכותרת. הכנת הדף שבתרשיס 6.18 ארכה דקות ספורות בלבד, והתובאה - דף מרהיב הנטען במהירות על המסך. [<1] -] ב 60 זס)הסותווחח 20‏ 0ג) אופוע 6% 6 9 5 55 4 ו 50 ש56000 | |החק | 8006 56808 6הסו] ₪680 ]| 8806 .ס|06 | וכו | ₪ א שר 6סי :)חפוחנוסס | = שו תרשים 6.19 אפקט 0055חם מעניק לאתר מראה של הדפסת תבליט. כדי להעניק לדף אחידות ויוואלית, הכותרות אינן חייבות להיראות כמו הלחצנים. הכותרת והלחצניס שבתרשים 6.19 נוצרו בעזרת המסנניסם 55סטוחם ו-26וזס!|60 (הבלטה וצבעוניות). בנוסף, במקוס להשתמש בצל נופל, צבע הרקע של האלמנטים נשמר כרקע שקוף. כעת הכותרת מובלטת מהדף, היא שונה מהלחצנים, אך עדיין מתאימה לרוח האתר ונראית כתבליט על הדף. הקוויסם שמעל הכותרת ומתחתיה הס אלמנטים גרפיים נפרדים, שאפשר להשתמש בהס בכל מקוס אחר על פני הדף ובאתר, להפרדה, להדגשה וכדומה. 16 סי קסו/5. זח/ם 6 !1126ק !מ יק מ 65 גס אס אתה בונה אתר שמראהו ואווירתו שוניס לחלוטין מהדוגמאות המוצגות בפרק זה, אותס העקרונות יהיו טוביס גס לאתר שלך: שמור על אווירה באתר. בנה את כל הלחצנים, הכותרות והסרגלים על פי אותו מוטיב, כך שמבקריס באתר יוכלו לזהותו בקלות ולזכור אותו. השתמש באותס סמלים ויסודות גרפיים כייציוני דרך'י, כדי לעזור למבקריס להתמצא באתר. השתמש בכל דרך אפשרית, כדי להקטין את נפח קבצי הגרפיקה שלך. זמן טעינה ארוך של גרפיקה וכותרות, אינו רצוי. פרק 12, ''הקטנת גודל קוב גרפייי, מכיל טיפים נוספים כיצד להקטין את נפת הקבציס הגרפיים. מעבר לכל העקרונות והשיטות שלמדת כאן, כדאי שתוכור שאלמנטים גרפיים מעניינים ויעילים הס המפתח ליצירת אתר מוצלח, מיוחד וכוה הנשאר בויכרונס של המבקרים בו. 9 6: 7056 06 !6כ9/קמ. 65 117 6 60כ1!0מ. 257-0 אפשרות חדשה ב- 5 555 היא עבודה בשכבות, המאפשרת טיפול בתמונות ברמה גבוהה ומתוחכמת. שכבה היא מעין יריעה שקופה, עליה נמצאת תמונה, או חלק מתמונה. ניתן למקס את שכבות התמונה לפי סדר מסוים, ניתן לשנות את הסדר שנקבע, ניתן לשנות כל שכבה בנפרד או את כולן יחד, לעבד אותן יחד או לחוד, להוסיף שכבות ולמחוק שכבות. התוצאה הסופית של התמונה היא שילוב כל השכבות המכילות את כל האובייקטיס הנמצאיס בהן. אמנס, את מרבית הפעולות שתבצע בעבודה בשכבות, תוכל גס לבצע בלעדיהן, אולס השימוש בשכבות מקל על העבודה ומזרז אותה. בפרק וה תלמד אודות אפשרות העבודה בשכבות של 055. תלמד כיצד השכבות פועלות, מתי להשתמש בהן ומדוע אפשרות השכבות היא אחת התכונות המעניינת יותר של 5ם. הכרת השכבות ב- 5₪ש השימוש בשכבות, למרות היתרונות המיוחדים הרביס שבשימוש בהן, לעיתים עלול לבלבל, אס לא מתמצאיס היטב בשימוש בהן. הוספה וגריעה של שכבות ושינוי סדר מיקומם לעיתיס קרובות תרצה להוסיף או להסתיר שכבה אחת או יותר, או לשנות את סדר הופעת השכבות ומיקומן. הכלים השונים לעריכת השכבות 5 כוללת כלים שימושיים רבים לעבודה עס שכבות. תלמד להשתמש בהס ביעילות. הגדרת רמת האטימות של השכבה ומצב המיזוג (0ח6ום) מכיון שהשכבות נמצאות אחת מעל השנייה, התמונה הסופית תלויה בשקיפות השכבות השונות בה. 88[ סי קסו/5. זח/ם כ?2? 14%19מ. כ6כפ!מ לכל תמונת 57 יש לפחות שכבה אחת. תמונה בעלת שכבה אחת יכולה להיות פשוטה כדוגמת משטח צבע אחיד, או מורכבת, כמו זו שבתרשים 7.1. תרשים 7.1 תמונה מורכבת של שכבה אחת. עריכת התמונה שבתרשים 7.1 עלולה להיות קשה. אינך יכול לבצע שינוייס בדג בלבד, ואינך יכול לשנות גסם את צבע המיס מבלי להשפיע על שאר חלקי התמונה. כתוצאה מכך, עריכת תמונות ללא שכבות עלולה להיות, לפעמים, קשה ומייגעת. תמונה וו, לו נבנתה בשכבות, היתה ניתנת לעיבוד ביתר קלות. ניתן היה לבצע בה עיבוד ושינוייס לכל חלק בנפרד, ולאחר מכן בעת שמירת הקוב (בפורמט =01, 6=קצ או 0אק) היא היתה משתלבת לשכבה אחת באופן אוטומטי. / קשכרק! בפורמט 55=. פורמט וה פותח על ידי החברה 8ז8/ווו501 1850, ומשמש בעת העבודה בתמונה בעלת כמה שכבות כדאי שתשמור את הקובצ לשמירת קבציס מרובדיס בומן העבודה ב-55₪5. לאחר שתסיים את ביצוע עבודתך, תוכל לשמור אותה בפורמט גרפי המתאיס לשימוש בדפי 60/. לצורך כך, מתפריט 6!ו₪, בחר בפקודה 6, כדי לשמור את הקוב בפורמט =|0, 6םקנ או ס6אם, כדרך שמירת קבציס בכל תוכנה אחרת. בעת השמירה בפורמטיס אלה, אין צורך למזג את השכבות של התמונה, 755 תדאג לבצע זאת בעצמה. רוב הפורמטיס ישמרו את התמונה כשכבה אחת, למעט אלה שתומכיס בפונקציית השכבות. 5 מאפשרת להתבונן בו-1מנית בכל השכבות, או להסתיר שכבות (אחת או יותר). שכבות נפרדות ניתנות לעריכה באופן עצמאי מבלי לפגוע בשכבות האחרות. תכונה זו מאפשרת למשתמש לעבד חלקי תמונה מבלי לפגוע בחלקיס אחריס שלה והיא מעניקה לעבודה בשכבות את יעילותה הרבה. סכ 7: 6'₪!0 9268/מ 2502-8 19 תרשימים 7.2אי, 7.2בי ו-7.2ג', מציגים תמונה בעלת שתי שכבות: שכבת רקע ושכבה נוספת מעליה (תמונת הסירה). תרשים 7.2א' מציג את הדמות כששתי השכבות מוצגות; תרשים 7.2בי מציג את אותה תמונה כאשר שכבת הרקע מוסתרת (במקוס הרקע תראה משבצות, וו דרכה של 5 להציג שטחים ריקיס). לבסוף, תרשים 7.2גי מציג את אותה תמונה, והפעס עס המסנן זט!ם חסוזסו/! המיושם על תמונת הסירה, כאשר שכבת הרקע נשארה ללא שינוי. [<51]- | .> - סז קסח5 וחום 5 ]| ווסטחו/ 036 43565 פחסו!0!60 5 פושעם ]1 פזסוס) 86| | אוסוצ 08 ו ה | א ₪ ₪ ₪92 5-0 ₪ ₪שםן [<]ה)- | [5310030] [1:1] 58.5 ף] -- -- | ]ה ]ה |-- || ₪ ה ₪ ₪[ ₪ 5 | --- | = |₪ ₪ |קפפא+8רירצֶש>אצטע%<ים 6חס) :86| 1 655זק ,161 זט 8 ...580 - סז 5 וחוה 8% | | 511 ו [|פצ. תרשים 7.2א! תמונת שתי שכבות ובה סירת מפרש על רקע שקיעה. 53.3 - סז קסח5 וחוה 5 וקב 015065 566015 139605 וסוס פסטח| ‏ אאפוע 0% ףש ₪ ₪ || 50 ₪6 2 םן [<] 5 | ב מס | |-|4 חן אא ₪ = | --- | |₪ |ם| טאפ 6חסן :86 חז|. 1 655זק ,כ161] זט 8 - סו פס | תרשים 7.2ב/ אותה תמונת שתי שכבות. הפעס מוצגת רק השכבה העליונה, שכבת הרקע הוסתרה. 150 סיז קסו/5. תו -] > - סול קסח5 והובו ש5) 6 טטצ ווק 15565‏ סמועה | 0005 86| וסוט 0 סום || ₪ ₪ וו | 5 | מ 5 | ₪ ₪ ם || 3/1901 5) [1:1] "531.5 5 ו ה [<] ולוו | ₪] א[ | 100 | --- |* |8 | ₪] - 98 ₪ ₪ 5 | --- | > | ₪]| 00 |קכטא+48ירפש>אטע%<יה ב 1 95פזק ,₪60 זס 3 58 ...581 - סול סח 5 זחובק 5% / 5 תרשים 2. לגי אותה תמונה, שתי השכבות מוצגות. מסנן זטום חסוזס/! מיושס על שכבת הסירה בלבד. מ9'מ. 62כ9/מ שכבות מאורגנות בתבנית השכבות (תרשים 7.3). כדי להציג את תבנית השכבות (וכדי להסתירה), לח על לחצן תבנית השכבות בסרגל הכליס. = סז 30% ₪ תרשים 7.3 תבנית השכבות לתמונה המכילה שתי שכבות. תבנית השכבות מכילה שני חלקיס. בחלק השמאלי מוצגיס לחצני השכבות השונות וסמלי התצוגה וההסתרה שלהן. כברירת מחדל, שמות השכבות הס 6חטסז0א080% (רקע), 1 18/81 (שכבה 1), 2 ז6/ץ18, (שכבה 2) וכך הלאה. אפשר ואפילו רצוי לשנות את השמות לשמות משמעותייס יותר, המתאריס את תוכן השכבה. לחיצה על סמל תצוגת השכבות |₪ן מאפשרת יילהסתיריי שכבות, לחיצה נוספת יימציגהיי אותן שוב. פכק 7: 6'₪/6 9268!מ ס-/25 11 6 תוכל לראות את תמונת השכבה בתבנית, כאשר תציב את סמן העכבר על שס השכבה ותמתין מספר שניות. הדמות תוצג גם כאשר השכבה מוסתרת. בתחתית התבנית, מצידה השמאלי, תמצא שני לחצנים נוספיס: לחצן יצירת שכבה ך החדשה ולחצן הסרת שכבה [₪] השתמש בלחצן שכבה חדשה, כדי להוסיף לתמונה שכבות חדשות, ריקות. השתמש בלחצן ההסרה, כדי למחוק שכבות מיותרות. בחלקה הימני של התבנית, תמצא שישה בקריס נוספים לכל שכבה. בקריס אלה משמשיס להגדרת שקיפות (שץְ0ח6ז508ח89ז1), ליצירת קבוצת שכבות ₪ (זפע3 | קטסזס), להגדרת האטימות (ע80/4ק0) של השכבות, לרשימת מצבי המיזוג (0ח6ו), למסכות השכבה (856! זסֶע4 |) ולקישור שכבות (35%/! אחו ]) |[ אל תניח לכל אלה להפחיד אותך, בהמשך נסקור כל אפשרות בהרחבה. כאשר תתחיל להשתמש בבקרי השכבות תמצא שאין קושי לזכרס. טבלה 7.1 סקירה מהירה של כל בקרי השכבות. הסמל שם הסמל | תיאור 1 זעב | לחצן לחץ על לחצן וה כדי להפוך את השכבה לפעילה. לחצ השכבה פעמיים על הלחצן, כדי להציג את תיבת הדו-שיח של השכבות (יוסברו בהרחבה בהמשך). לחיצה ימנית על לחצן השכבה תפתח תפריט המציג את רוב הפקודות הנמצאות בתבנית השכבות שבסרגל הכליסם. תצוגת לח על לחצן זה, כדי להציג את השכבה או להסתירה. השכבות | ₪ הגנה על לח על לחצן זה (וסגור את המנעול) אס ברצונך ששטתי השקיפות שכבה שקופים יישארו כאלה, גס כשאתה מצייר עליהס. לח שוב על הלחצן כשברצונך לצייר על השטחיס השקופים שבשכבה. קבוצות שכבות משמשות להזזה של מספר שכבות ביחד. כאשר הפונקציה אינה מופעלת, מופיע על פני הלחצן סימן דמוי כוכבית. לחץ על לחצן זה, כדי להוסיף שכבה לקבוצת השכבות הראשונה (הממוספרת כ-'י1'י). לחץ שוב, כדי לצרף את השכבה לקבוצה השנייה, וכך הלאה. אס ברצונך להסיר שכבה מקבוצה, המשך ללחו עד להופעת סימן הכוכבית. 100 == גררת ככל שהערך נמוך יותר, כך מידת השקיפות של השכבה האטימות עולה. הזו את גררת האטימות שמאלה כדי להגדיל את שקיפות השכבה ולהציג את השכבות שנמצאות מתחתיה. הזז ימינה, כדי להקטין את האטימות ולהסתיר את השכבות התחתונות. 1172 סי קסו/5. זח/0 הסמל שם הסמל ₪ |חחזס4] רשימת מצבי המיזוג לחצן שכבת מסכה זו לחצן קישור המסכה לחצן השכבה החדשה קפישמ 06 9264 כדי לשנות את שמה של שכבה, תיאור רשימת מצבי המיזוג קובעת כיצד תתמזג השכבה עס השכבות שמתחתיה, כיצד הפיקסלים של השכבה 'ייתאחדויי עס הפיקסלים שבשכבות האחרות. לדוגמה, בתמונת שתי שכבות כאשר מצב המיזוג של השכבה העליונה מוגדר ח6אז8כ (כהה יותר), כל פיקסל של השכבה העליונה מושווה לפיקסל שמתחתיו, והפיקסל הכהה מביניהם יוצג. הפעל מצב זה (אס) כדי ליצור מסכת שכבה; בטל אותו (==0) כדי להפוך את המסכה לבלתי פעילה. מסכת שכבה מאפשרת לבצע התאמות באטימות שטחיס שוניס על פני שכבה, בלי להשפיע על השכבה עצמה. את המסכה אפשר לערוך או למחוק והשכבה נשארת ללא שינוי. לחיצה על לחצן גה מקשרת מסכה לשכבה ומאפשרת להזיו ולתמרן אותן ביחד. לח על לחצן זה, כדי ליצור שכבה חדשה, ריקה. כדי ליצור עותק של שכבה קיימת, גרור את לחצן השכבה המיועדת לשכפול אל לחצן השכבה החדשה ושחרר את לחצן העכבר. הגדר את השכבה כפעילה ולחי על לחצן זה כדי למחוק אותה, או גרור את שס השכבה ומקם אותו על הלחצן, כדי למחוק את השכבה. השתמש בתיבת הדו-שיח של השכבות, המופיעה בכל פעס שיוצריס שכבה חדשה, או כאשר לוחציס לחיצה כפולה על שס שכבה כלשהי. סופ תרשים 7.4 זסעבּ 1 |1 6ע 1 ₪ |בחחזס!! | :4006! טחפום. 100 | - בו ב ו ] 3 פופו 5 זסעב | שן ז קה 60וסזם ‏ -][ פווסום. 5% זסעב! ואו אסס| 9 485% ש] | זסעב| ו זס] ספוסבחט 5 אב ש] 85 ההשו חס [+ [החבח0 עזג | שח ו ההשו :5 זסעב| פון. 255 04 :5 הוחו 6 בחה. 205 רם תיבת הדו-שיח של השכבות מורכבת מ- 3 חלקים : זפץ8 1 (שכבה), 85% (מסכה) ו-0ח0ום (מיזו). סכק 7; 6'א[6 9260!מ 257-0 3פן בחלקה העליון של התיבה, באזור בקרת השכבה 880 1), תמצא את כל בקרות השכבה הנמצאות גס בתבנית השכבות. לעיתים, הפעלת חלק מהבקרות באמצעות תיבת דו-שיח זו, שונה מזו שבתבנית השכבות. לדוגמה, תוכל להקליד את מספר הקבוצה אליה תרצה לצרף את השכבה, במקוס ללחו על הלחצן עד אשר יוצג מספרה. בנוסף, תיבת הדו-שיח מאפשרת לשנות את שס השכבה כרצונך (בחר בשס שיקל עליך לוכור את תוכנה). כדי לשנות את שמה של שכבה, הקלד שס חדש בתיבת הטקסט סא ולחץ א0), כדי לחזור לתבנית השכבות. אמ' 604 א6 60כפ!מ השכבות שימושיות ביותר לביצוע עיבודים מורכבים. לפעולות פשוטות, כמו הוספת צבע או מסגרת לתמונה, קרוב לוודאי שלא תזדקק לשכבות. לביצוע עיבודים שוניס בחלקיס מסוימיס של התמונה (מבלי לפגוע בחלקיה האחרים), למשל שינוי שקיפות או יישוס אפקט מיוחד, תמצא שהשכבות הן הכלי היעיל ביותר. השכבות יעילות ביותר גם עבור צירוף חלקי תמונה. תוכל לראות כיצד השכבות ייראו ביחד, אם תשנה את מיקומסם. טכניקת השכבות, מאפשרת למקס אלמנטים בכל מקוס רצוי, כדי לבחון כיצד הס ייראו על בתמונה הסופית. תוכל ליישס בשכבות השונות מידות שקיפות שונות ומצבי מיזוג מעניינים. כ'3? 2624 6 192620 עתה, כאשר ברור לך כיצד פועלת שיטת השכבות ואתה מתמצא בתבנית השכבות, הגיע הזמן להתחיל ולהשתמש בטכניקה מיוחדת זו של 55₪. נתחיל בדוגמה פשוטה - תמונת שתי השכבות שבתרשים 7.2א'. לצורך תרגיל זּה, תוסיף לתמונה השתקפות של השמש במים. תוכל לטעון את התמונה מאתר הספר באינטרנט, או למצוא תמונה דומה במאגר התמונות שלך. פתח את התמונה והצג את תבנית השכבות. הצעד הראשון בתרגיל זה, הוא יצירת שכבה חדשה לתמונה על ידי העתקת השכבה סמטסז0א0ה2. כדי להעתיק את השכבה, גרור את לחצן שמה ומקס אותו על לחצן יצירת שכבה חדשה. שכבה חדשה תופיע בתבנית השכבות, מעל שמה של שכבת הרקע שהעתקת. השכבה החדשה תהפוך אוטומטית לשכבה הפעילה, ועל לחצן שמה יופיע הכיתוב סחטסז0א80ם 0% ץ000. אל תשכח לשנות את שס השכבה (למשל לשס חסו34611601). כעת, התמונה המוצגת על המסך נראית בדיוק כפי שנראתה בתחילה, מכיוו שהשכבה החדשה נמצאת בדיוק על פני השכבה המקורית. הסתר את כל השכבות, פרט לשכבה החדשה - ח0ו461600. כך תוכל להתעלס משאר הפרטיס שבתמונה, ולהתרכז בפעולה הרצויה. בחר בכלי מסגרת סימון, כדי לבחור את השמש שבשכבה החדשה. בחר ברוחב התמונה כולה ובגובה של 75 פיקסלים, ראה תרשים 7.5. 54 סי קסו/5. זח/ם [ -] 5301 - סזל] קסח5 וחוכ 2 4] ווסטחועצ 6זטזק3- ‏ 13865 פחסו!ס0!6 5 פוסעה! | פזסוסם) 86| אוסוצ 08 6 ל ₪ ₪ וו = < || 0 פו | ₪ ₪ ₪ 5 | 9 ₪ ₪ ם || ישו |קכטא+הריגפש>%אטע%<.םה 6חס) :86| 1 655זק ,ק161] זט תרשים 7.5 בחירת השטח שמסביב לשמש בתמונה. עתה, לאחר שביצעת את הבחירה, הפוך אותה באמצעות תפריט 5ח0ו561601 והפקודה +וסצח! (בחירה, היפוך). כעת, הקש על מקש 08/8946 (מחק) במקלדת, כדי למחוק את כל הפרטיס שבתמונה, מלבד האזור שבחרת קודם. החלקיס הריקים בתמונה יהפכו לשקופים. תמונה 7.6 מציגה את התמונה לאחר הבחירה והמחיקה. [<51] -] .501 - סז] 50 וחובק 2 נח/ט 36 48565] 501601005 18605 2005 06| | יפוצ 48 6 לא ₪ וו | יפ | ₪ ₪ 5 | 5 ₪ ₪ ם || [<]ם 8 (הסחסס]סה)[1:1] "31.5 תן [ ו י א [<] נה א][. ‏ חסא] 10 = | = | 8 |3 | = 580% ₪] פ][=. | שחוסא] סד [--= | < [₪ | ₪1] = חסמפופת ]1[ | חס פד = | > | ₪ | 2 | וסט |פפא+0ריגצפש>טע%<יה .8| 8| 6חס) :86| 1 655זק ,כ161] זס] תרשים 7.6 השכבה החדשה המכילה את השמש וחלק התמונה המקיף אותה. 9 7: 6'₪/6 9269/מ 258-0 155 בטל את הבחירה על ידי לחיצה בחלון התמונה מחוץ לשטח הנבחר, או על ידי בחירה בתפריט 5ח56!80110, בפקודה 6חסא. ודא שהשכבה עדיין פעילה, פתח את תפריט 6ח], ובחר ב-קו!= (תמונה, היפוך), כדי להפוך אותה כלפי מטה (אנכית). כעת, בחר בכלי ההזזה (₪06). גרור את התמונה ומקס אותה בתחתית משטח התמונה. כדי לראות במדויק את תוצאות פעולתך, תוכל לבטל את תצוגת תמונת הרקע. אל תשכח לשוב ולהציג את הרקע לאחר המיקוס. אס כל שכבות התמונה נמצאות במצב תצוגה, לא תוכל לראות את תמונת ההשתקפות, מכיון שהיא נמצאת י'מתחתיי לתמונת הסירה והמים. כדי להציגה, שנה את סדר השכבות בערימת השכבות. תגיות שמות השכבות שבתבנית השכבות מסודרות לפי סדר השכבות בערימה. התגית העליונה מתייחסת לשכבה העליונה, התגית שמתחתיה, מתייחסת לשכבה שמתחת, וכך הלאה. כדי לשנות את סדר השכבות בערימה ולהציב את השכבה חסוז36160 מעל שכבת סירת המפרש, גרור את תגית השכבה חסו₪61!601 ומקס אותה מעל תגית שכבת הסירה. ראה תרשים 7.7. |<]5)- | 5 - סז קסח5 )חובק 2 6 אוסטחוע 36 18565 פהסו50|60 5שעב 1 פזס| 20‏ 6הה | | אשוצ 08 6 לא | ₪8 וו כ ]| יפ | ₪ ם' ₪ 5 | 8 ₪ ₪ ם | =" 8 |קפטא+8ראגצטש>%אטע%<יםה 5 883.3 - חסו|וו! 16 א 244 > 340 :6בחו ! 1 55פזק ,]16 זס-] תרשים 7.7 שינוי סדר השכבות בערימה, יציג את השמש יימעליי סירת המפרש. תמונת ההשתקפות הנמצאת על פני המים, דומה יותר לערבוביית צבעיס מאשר להשתקפות. בנוסף, 'יההשתקפות'י מכסה חלק מהסירה. כדי למזג את השמש עס המיס כדי שזה ייראה כהשתקפות, השתמש בגררת האטימות (/8ו80ק0) שבשכבה וקבע אותה ל-50%. את התוצאה תוכל לראות בתרשים 7.8. 1566 סיז קסו/5. תו [>1 - | .531 - סזל] קסח5 וחוב = טח וספ 13565 50/01 615ע 1,5‏ פוסומם! ‏ פפטח| פוש 68 שוש לא | ₪8 וו כ ]| 9 ₪ | ₪ 8 5 | 8 ₪ ₪ ם | [<זה)-) [ח0וו461160] [1:1] "3.5 תן = הר7--ת. 5 3 8 | פא + 98 א א א ₪8 > אש ₪ > < רה [100% - 0] 030 196 תרשים 7.8 השמש מתמזגת בצורה טובה יותר עס המיס כאשר אטימות השכבה נקבעה ל-50%. עדיין יש מקוס לשיפור. בתמונה שהתקבלה, השמים התמזגו במיס אך חלקס נראה גס על הסירה. אמנס, האנשים שבסירה והסירה עצמה נראיס סביריס, אך חלקו התחתון של המפרש שונה מחלקו העליון. כדי לתקן ואת, יהיה עליך למחוק חלק משכבת ההשתקפות. הצג את שכבת המפרש, ואת שכבת ח₪61!80000 וודא שהיא פעילה. השתמש בכלי זכוכית המגדלת (ה200), כדי להגדיל את התצוגה ולהקל על ביצוע התיקוניס. בחר בכלי המחיקה (ז578586), ומחק בוהירות את חלקי שכבת ההשתקפות הנמצאיס מעל המפרש. כשתסיים, הקטן את תצוגת התמונה. התמונה הסופית, מוצגת בתרשים 7.9. 9 7: 6'₪/6 9269/מ 258-0 157 |<]5)- | 5 - סז קסח5 )חובק 2 שוסטחועל ₪306 13565 >חסו50|60 פזסעה] 8זס|0ם) ‏ ₪386] אופוע 08 6 לא ₪ ₪ וו כ ]| 0 פ | ₪ ם' 8 5 | 8 ₪ ₪ ם | ד 8 |קכפפא+8ררירגצטש>%אטע%<.ה חס :06| 1 55פז ,]46 זס-] תרשים 7.9 תמונת סירת המפרש, כל השכבות במצב תצוגה. ?כ'כמ. מא![[/מ. א0כ![1209 תמונות מרובדות הן תמונות המכילות שכבות. בדוגמה הקודמת התבססנו על תמונה קיימת, אולס ניתן ליצור תמונות מרובדות מהתחלה. בתרגיל זה תבין את חשיבותה של טכניקת השכבות של 5 ותלמד כיצד ליישס אותה בעיבודי תמונות שתבצע. תמונה שניצור בדוגמה הבאה תהיה תמונת הנושא של אתר דמיוני: "פ'חסו1 6חמך זי (שאגת הארי). פתח מסמך חדש ברוחב של 500 פיקסלים ובגובה של 175 פיקסלים, ברזולוציה של 72 פיקסלים לאינצי וקבע את צבע הרקע כלבן. בחר ב-16.7 מיליון צבעיס (24 סיביות) כסוג התמונה (6סעד 6פַחו). '₪2 6₪0 "2060" תוכל להעתיק את ראש האריה מתמונה קיימת, או להשתמש בראש שלנו, שנלקת מתוך תקליטור התוכנה של 55 (בתקליטור המצורף בתיקיה 0006559205ם). 158 סיז קסו/5. תו [<51)-| שפן.636ח0 1 - סז קסח5 וחוה 5 שוסטחועל ₪306 13565 >חסו50|60 8זסעה] 8זס|0ם) ‏ ₪886]| אופוע 08 6 ₪ ₪ 2 ₪0 8 00 ₪₪שם]ן כ |< | - א | ₪ שד ₪ פוסעה | הזוס[ 100 4- ₪ ₪ ₪ 300 6 ₪ = 3+ ₪3 = / / א 2 ₪ ₪ ש ש ₪ 9% 4% / ם חס :טב | 1 סז ,₪11 זט הפו 38 .חס - סו פס 5 | תרשים 7.10 ראש האריה שבתמונה, נלקח מתקליטור התוכנה של 55ם. בחר את ראש האריה בעזרת כלי מטה הקססם (המאפשר לבחור שטחים בעלי צבעוניות והה). כדי להקל על הבחירה (ראש האריה שמכיל גווניס רבים), בחר את הרקע הלבן המקיף את האריה. קבע את רמת הסיבולת (08ח0!818ד) של מטה הקסם ל-20 ובחר את הרקע הלבן בעזרתו. כעת, הפוך את הבתירה: בחר מתפריט 8ו, את האפשרות זזפעטח! (בחירה, הפוך). חלקים קטנים מהרקע עדיין נשארו בתמונה. מתפריט 5ח56!8000, בחר בפקודה ץזוססו/, +1786ח00, כדי יילצמצסיי מעט את הבחירה. בתיבת הדו-שיח, קבע את הערך פיקסל 1 או 2 (שיס לב מה קורה לתמונה, חלקיסם שנבחרו קודס נעלמים). עתה, העתק את הבחירה ללוח (0810ססכו01) בעזרת תפריט 0ם, ופקודת 600 וסגור את תמונת האריה. לח על תגית שכבת הרקע (סחטסזףָאס249), כדי להופכה לפעילה ובחר מתפריט 01=, בפקודה 288%6, ז8/ץ8 1 ש6 8 45. תמצא שכבה חדשה בשם 1 18/81 מעל השכבה 0ח00סז280%0, שכבה זו מכילה את ראש האריה מוקף בשטח שקוף (מכיון שרק החלקיס שנבחרו הועתקו לשכבה). קבע שס משמעותי לשכבה (למשל, חסו)). מקס את ראש האריה בעזרת כלי ההזוה בחלקו השמאלי של משטח התמונה. תרשים 7.11 מציג את שכבת האריה והשכבה הריקה שמתחתיה. 9 7: 6'₪/6 9269/מ 258-0 59 | -)5< השפ יא ב תרשים 7.11 קפ זהסז! - סז" קסח5 )חובק] = 16 | אוסטחו/ע 36 43565 פחסו56!60 פזסעה | 5זסו20 | 6ה] אופוצ 88 6 לא | ₪ ₪ וו כ ]| 9 | ₪ ם' 8 5 | ₪ ₪ ם | [חסג!) [1:1] *ק5כ.זהסזו ב || |השש ‏ -הר ]| שח סו ---= | |4 [|5%29+ריגצגצפש>%אטע%+<.ה 1 55פז ,]46 זס-] שכבת ראש האריה נמצאת כעת, מעל שכבת הרקע הלבנה. 7 מכלקע לאחר שראש האריה נמצא במקוס הרצוי, תוסיף שכבה חדשה עבור המלבן במילוי עם מרקס שיכסה מחצית מפניו של האריה. כדי ליצור את המשטח החדש, עליך לפתוח תמונה המכילה את המרקסם שישמש כרקע השכבה, תוכל להשתמש בכל רקע שתיצור או תרצה. קשכק! אלפי מרקמיסם נמצאיס באתרי 80// שוניס וניתניס לייהורדהיי, רובס ללא תשלוסם. לפניך שתי כתובות של אתריס כאלה: /65 6+ 3.60 0 רחו. עצעצעטש//: כ[ [הה+!. 6ווו+א6+/רח ס6. ה 1+6115ה1+ח1//: + ה בפרק 14, 'גרפיקה וצבע עבור רקעים'', תמצא הסבר מפורט אודות יצירת מרקמיסם משלך. 5 פתח את המרקס שבו תרצה להשתמש. חזור לתמונה המקורית ולחץ על לחצן הוספת שכבה חדשה. בתיבת הדו-שיח של השכבה החדשה, תוכל לשנות את שס השכבה. שנה את השס ל-6ז%0א6ד (מרקם), לחצ 008 לסגירת תיבת הדו-שיח. 100 סיק 500 1ח/0 *ט 6 תוכל למנוע את הצגת תיבת הדו-שיח של השכבה החדשה, על ידי לחיצה על לחצן 4וח5 בעת יצירת השכבה בעזרת לחצן יצירת שכבה חדשה. השתמש בכלי הבחירה כדי לבחור בשטח מלבני, על פני השכבה החדשה שיצרת. התחל את הבחירה בחלקו העליון של המשטח במרחק 110 פיקסלים מן השוליים השמאלייס (תוכל להיעזר בסרגל המידות). סיים את הבתחירה בפינה הימנית התחתונה של המשטח. עתה, בחר בכלי דלי המילוי. בלוח הבקרה של הכלי בחר ב-חז08%06 כסגנון המילוי (5/!6 |וו=). לחץ על 5ח600ק0 (אפשרויות), כדי להציג את תיבת הדו-שיח של אפשרויות הדלי. ב-50₪7066 חז346ק עופא (מקור המדגס החדש) בחר בקובצ תמונת המרקם, ולח 008 לסגירת תיבת הדו-שיח. לח בשטח הנבחר שבתמונה, כדי למלא אותו במרקס שבחרת (תרשים 7.12). [<51)-| קפ זהטוז! - סז"] קסח5 )חובק] 2 6 אוסטחוע 6זווקב 0‏ 185%5 פחסו!56|00 | פזשעב] 8וס|0 85| | אושוע 6-88 לא ₪ ו || 80| ₪ ב א 5 | ₪ = ם || [ 10 1050 | חס ומד ופ וו סוק אד [1:1] = וש 6 00 התרה הההוהה ה וו 10 ו 1 ו בו 3 פה 5 = 7[ ד מו |ק2מא%+פריגפשגאטש><ים 5 10710.1 - חסווווא 16 א 175 א 500 :6פפוחו! [51 .1309 תרשים 7.12 משטח המרקם שנבחר התוסף לתמונה י'מעליי לראש האריה. / קשכק! שהשכבה אינה פעילה. כדי להפוך שכבה לפעילה, לח על שמה בתבנית אם אינך מצליח למלא התמונה או לבחור בצבע או במרקם, קרוב לוודאי השכבות. לפני שתתחיל לבצע עיבודיס בשכבה, ודא שהשכבה פעילה. סכ 7: 6'₪/0 9268/מ 252-8 11 מניק !יע שמכון יט כמעט סיימת את תרגיל השכבות המתקדם. עוד כמה יינגיעות'י קטנות, ותהיה לך יבירת מופת. נוסיף עניין לתמונה: נסתיר חצי מפניו של האריה על ידי מרקס הרקע. כדי להשיג אפקט זה, עליך ליצור עותק נוסף של שכבת חסו]. לשס כך, גרור את שס השכבה ומקס אותה על לחצן יצירת שכבה חדשה. שכבה חדשה בשס חסו] 01 ץ600 תיווצר ותופיע בתבנית השכבות (אל תשנה את השסם). בחן את התמונה ובדוק שלא חלו בה שינוייס. שתי השכבות, חסו] ו- חסו! 01 ץס60, נמצאות 'ימתחתיי לשכבת המרקם. בתבנית השכבות, גרור את השכבה חסו] 01 עץ0ק60 ומקס אותה מעל השכבה 6זט!)א6ך, כפי שמוצג בתרשים 7.13. [<51) - | קפס זהסז! - סזל] קסח5 זחוהק = שוסטחוע ושקב 43565 >ח50|60 פזסעה] 8זס|סם) ‏ ₪386| אופוע 68 6 לא | ₪ ₪ || | 0 פ | ₪ 3 ₪ | 5 ₪ ₪ ם | (חסו 1 1ס עפסם)) [1:1] *קצכ. זהסזו ב ו 6 ו ו 1- | |8 ןק ]מס |[--= | |4 |קפפאצ+8רארגצפטש6אטע%<יה 1.25 - סו 16 א 175 א 500 :6פפחזו! 1 וק .סופ זט תרשים 7.13 מיקוס השכבה חסו! 0 ְֶ60 מעל השכבה 6זשא6ד שינתה את סדר השכבות בערימה. מיקוס השכבה מעל שכבת המרקם, כיסתה חצי מפניו של האריה לחלוטין. כדי לראות 'ידרך" המרקס את חצי פניו של האריה, קבע את רמת ה-0080/6% (אטימות) של השכבה חסו] 01 ץ0ק00 ל-60% ובחר עבור מצב המיזוג (006ו/! 0ח518) את האפשרות 1 50 (תאורה רכה). תרשים 7.14 מציג את תמונת ראש האריה שייהתמזגה" ברקע. 12 סיז קסו/5. תו <]5)- | קפ זהסוז] - סז"] קסח5 )חובק 2 שוסטחועל ₪306 13565 פחסו50|60 פזסעה] >זס|סם) ‏ ₪386]| אופוע 68 6 לא ₪ ₪ וו כ ]| 0 מ | ₪ 8 5 | ₪ ₪ ם | | 8 ]9[ אפ 90 1-0 - | * | ] פ][ = החסא] ססר [-= |< |₪ המ--| .מה חי 4 |ק2טפצ%+פראגרצפטש>%אטע%<ים חס :06| 1 55פזק ,)16 זס-] תרשים 7.14 אפקט זה נוצר על ידי שינוי מידת האטימות של השכבה ושימוש במצב מיזוג 1001 50%. כדי לראות מדוע הצבנו את שכבת האריה מתחת לשכבת המרקם ואת השכבה 600 חסו ]1 01 מעל שכבת המרקם, נסה להסתיר את השכבות. הסתר בכל פעס שכבה אחרת והשאר את שאר השכבות בתצוגה. מהתבוננות בשכבות תמצא שהשכבה חסו] מציגה בתמונה את חציו השמאלי, האטוס, של ראש האריה והשכבה חסו] 01 צק60 מציגה את חלקו הימני של הפניס, המתמזג במרקס הרקע. לאחר שתסיים את הבדיקה, חזור והצג את כל השכבות. עתה, הוסף לתמונה מעט טקסט. לצורך כך, קבע את צבע הרקע לצהוב (כדי להתאיס את צבע הטקסט לצבעוניות התמונה) על ידי דגימת צבע צהוב מרעמת האריה (לצורך דגימת הצבע השתמש בכלי הטפטפת, שבארגז הכלים). 4 לחץ על תגית שכבת המרקס (8ז%0א8ד), כדי להופכה לפעילה. בחר בכלי הטקסט ולחץ על התמונה במרכז מלבן המרקס. בתיבת הדו-שיח, בחר את הגופן (0חס=), את הסגנון (5%/6) ואת הגודל הרצוייס. סמן את האופציות 4118/85 ו-פְחוהסו= והקלד בחלון הטקסט את המיליס ₪08 5'חס11 פחד. לח 008 לאישור. תוכל להשתמש בכלי ההזזה, כדי למקס את הטקסט במקום הרצוי. בדרך כלל, כאשר הטקסט ניצב במיקוס הנכון, יש ללחוצ על הלחצן הימני של העכבר, כדי לקבע אותו במקוס, אל תעשה זאת הפעס (שמור את הבחירה פעילה). כעת, הפוך אותה לשכבה חדשה, בתפריט 5816040005 בחר ב-ז8?ץ3!| 0+ 6)סחסזק (קדםס לשכבה). התבונן בתבנית השכבות ותגלה בה תגית חדשה בשס ח56!8000 8ח080!= שנמצאת מעל לשכבת המרקם. בחר בשכבה זו ולחץ על תגית שמה באמצעות הלחצן הימני של סכ 7: 6'₪/0 9268/מ 2502-8 13 העכבר. בתפריט שנפתח, בחר בפקודה 1.881 0 ס6וסחזסזק. הטקסט שהוספת לתמונה הפך לשכבה נפרדת בשס ח0סו58|!800 %60סוחסזק. שנה את שס השכבה ל-6חחה8 9106 (שס האתר) כדי להזכיר לעצמך מה הוא תוכנה. תרשיס 7.15 מציג את התמונה הסופית ואת תבנית השכבות שלה. [<51) - | קפ זהסז! - סזל] קסח5 וחוהק = 4 אוסטחו/צ 6ו1ק8 18968 פחסו0סום ‏ 615ע | פזסו0ם! ‏ פממח] אוסוע 08 שוש לא | ןו ₪ || | פ | ₪ גפ 9 ₪ | 5 ₪ ₪ ם | | "שוש | | =-- שחס] סד‎ .[]9 8| |י‎ 7-6 50 |קפפא%+פראגצגצפש>%אטע%+<.יה סו :טוח ! 1 סז ,קוס] זס תרשים 7.15 לכרות ראש האריה נוספה עתה שכבת טקסט. הפוך את הטקסט למעניין יותר על ידי שינוי צבעוניותו. לצורך כך, שנה את מצב המיווג (81600) של שכבת הטקסט וקבע אותו כ-ץ8!זפצכ0). שים לב כיצד המרקם שברקע נראה יידרך'' הטקסט. התמונה כמעט מוכנה. כליטוש סופי ואחרון, נוסיף לראש האריה מעט צל נופל שיופיע בצידו השמאלי של הראש בשטת הלבן, ולא בשטח המרקס. הפוך את השכבה חסון לפעילה ובחר מתפריט 3886ח!, באפשרות 216005, ש800ח5 מסזס (תמונה, אפקטים, צל נופל). התוצאה הסופית מוצגת בתרשים 7.16. תרשים 7.16 הוספת אפקט צל נופל לחלקו השמאלי של ראש האריה. 164 סיז קסו/5. תו מיקומו של ראש האריה אינו מדויק, עליך למקס אותו מחדש. וזכור שהתמונה מכילה שני עותקיס של ראש האריה ולכן תצטרך להזיזם ביחד, כדי לשמור על איכות התמונה. פעולה זו תתבצע בקלות על ידי שימוש באפשרות קיבוצ השכבות. - כדי לקשר שכבות, לחצ על לחצן יצירת קבוצת שכבות המופיע בתבנית השכבות, ליד שמו של הקובצ חסו]. לחיצה על לחצן זה תשנה אותו וכעת תופיע עליו הספרה 1. לחץ על לחצן יצירת קבוצת שכבות של השכבה חסו.] 6 שְקְ00. גם על לחצן זה תופיע הספרה 1. כעת, השכבות מקושרות בקבוצה מספר ייניי. כל תנועה של אחת השכבות שבקבוצה, תגרור אחריה גס את השכבה השנייה, המקושרת. הדבר היחיד שנותר לעשות, לפני שילוב התמונה באתר, הוא לשמור אותה בפורמט מוכר לדפדפני האינטרנט. תמונה זו תוצג היטב בפורמט =!0 או בפורמט 1₪0, ואפשר יהיה להציג אותה בכל הדפדפניס המקובליםס. תרשיס 7.17 מציג את התמונה הסופית המשולבת באתר האינטרנט. ]5 -) 86 - ובסה 5'חסו 1 פד ל 60 זס)הסותוהחח 20‏ 0ב ופוע 6% 6 ₪ [----------------------- 777777777 ]טוט 4/8 אאמטאאשסת ]4 | 4 ₪ 3 6 2 ה 3 2 ₪ | | ו לגוסמה [81 סמ 0? למרק סקט 6016 0+ 06 0 1306 1116 !1101 5'תסנ.1 16[ 0+ 86ז6[60 ער מסג1 | 1 מו 1105 | 1136 מו 005 ד | א ₪ שי שר = 6חס :)חפוחגוסס סק | שו תרשים 7.17 יצירת גרפיקה כזו, ללא שימוש בשכבות, תהיה משימה מורכבת ביותר. / שי 94 . הפורמטיס =!01, 06םכ(. ו-סאק אינס תומכיס בטכניקת השכבות של ₪פם, ומשטחיס את התמונה לכדי שכבה אחת. שמירה בפורמטים אלה לא תאפשר את שחזור השכבות. שמור את הקובצ בפורמט 555 (עס השכבות הנפרדות), כדי שתוכל לחזור ולעבד אותו בעתיד. ושמור עותק נוסף של הקוב בפורמט אחר המתאים להצגה בדפדפנים השונים. סכק 7: 6'א/6 9269/מ ם-25 15 רצוי לשמור את כל הקבצים גס בפורמט 55=, כדי שתוכל לעדכן ולעבד אותס גס לאחר השילוב באתריס. 6 [6כ'קיט 6/0/64 2/9260 לפני שתמשיך הלאה, חזור על הכללים שעליך לשמור בעבודה עס שכבות. 16 ניתן להוסיף שכבות לכל תמונה עם צבעוניות של 256 גווני אפור או 16.7 מיליון צבעים. אולס, שכבות ניתנות לשמירה רק בפורמט 50 (או בפורמט פס המשמש בתוכנה קסח5סזסחם). כאשר תשמור את תמונת השכבות בפורמט שאינו תומך בטכניקת השכבות, התמונה תהפוך לשכבה אחת באופן אוטומטי, השכבות יתמזגו. כדי שתוכל להמשיך ולבצע עיבודיס בתמונת שכבות, שמור אותה בפורמט ₪55 שתומך בטכניקת השכבות. גודל קוב ₪55 מרובד (המכיל שכבות) גדול, מכיון שהוא מכיל את מידע השכבות. שמירה בפורמטיס הנתמכיס על ידי דפדפני האינטרנט (=1, 06 או סאק) תקטין את נפח הקובץ בצורה משמעותית ביותר (לדוגמה, גודל קוב ראש האריה שיצרנו בפורמט 555 יהיה 1009 ובפורמט ₪ רק 8א20). בדוק את מצבי המיזוג (600!) השוניס ואת אפשרות האטימות (עו0080) של תבנית השכבות. תוכל להפיק תוצאות מרהיבות (בקלות יחסית) בעזרת שתי אפשרויות אלו. סי קסו/5. +חוםק קת29/4 69מ1כ-94] בשנת 1994, כאשר יצא הסרט יירשימת שינדלריי, כל הספקנים ניבאו שהסרט לא יצליח, ללא כל קשר לאיכותו. הסיבה לתתזית הפסימית היתה שהסרט צולס בשחור-לבן. במשך שניס רבות, שיטת הטכניקולור העניקה להוליווד ולסרטיס שיוצרו בה את הזוהר וברק. אף אחד בהוליווד, לא חלס על הפקת סרט באורך מלא בשחור-לבן כמעט לכל אורכו. אפילו סרטי מופת ישניס עברו ייצביעהיי במעבדות משוכללות. למזלו של שפילברג, תחזיות אלו התבדו, ונוצר סרט אשר תוכנן, הופק ובולס היטב. גישה דומה תמצא גם בדפי ///)/). תמונות צבע הן הסטנדרט הרשמי כמעט באינטרנט ומקומן של תמונות השחור-לבן נדחק לשוליים. אולס, כפי שתלמד בפרק זה, גרפיקה בשחור-לבן אינה בהכרח דבר מיושן. דפי 88) רביס בעולס משתמשים בתמונות חסרות צבעוניות, מסיבות שונות ומגוונות. בפרק וה תלמד אודות השימוש בתמונות שחור-לבן בדפי פ8)). תלמד מתי לשקול שימוש בתמונות שחור-לבן, כיצד ליצור אותן ובאילו טכניקות משתמשים הדפדפנים השונים, כדי להציגן. בנוסף, תלמד אודות חשיבותן של תמונות שחור-לבן מבחינה אמנותית, ואודות נפח האחסון הקטן הדרוש לשמירתן בהשוואה למקבילותיהן הצבעוניות. מתי להשתמש בשחור-לבן תמונות שחור-לבן מעוררות תחושות מיוחדות אצל הרבה אנשים. תלמד כיצד לנצל תמונות אלו, כדי ליצור אפקטיס אמנותייס ואחרים, בדפי 60/. יצירת תמונות שחור-לבן קש מאפשרת ליצור גרפיקה בעזרת 256 גווני אפור בלבד, במקוס במערך כל צבעי הספקטרום. תלמד כיצד ליצור תמונות בשחור-לבן וכיצד להשתמש בסקלת צבעי האפור. סכ 8: 5מ59!4 69מ/94-0] 17 המרת תמונות צבע לתמונות שחור-לבן, ולהיפך בעת שמירת תמונות צבע בשחור-לבן, כל אחד מגווני התמונה הופך לגוון שונה של אפור, מתוך סקלת 256 הגווניס האפשריים. תלמד את תהליך ההמרה של םס הממיר את תמונות הצבע לתמונות שחור-לבן, מבלי לאבד פרטיס בתמונה. בנוסף, תלמד כיצד להמיר תמונות שחור-לבן לתמונות צבע אטרקטיביות יותר. שימוש ב-16 גוונים בלבד, בלי לאבד פרטים בתמונה בניגוד לתמונות צבע, תמונות שחור-לבן ניתנות להמרה גס לתצוגות של 16 צבעים. תלמד מתי כדאי להשתמש באפשרות ייחסכונית'י זו. חפיפת תמונות לחסכון בזמן הטעינה באתר חפיפת תמונות מאפשרת למבקריס באתר לקבל התרשמות ראשונה ממראה האתר, עוד לפני טעינת תמונות הצבע האיכותיות. תלמד כיצד להשתמש בתגית 0/0 ]| שבשפת | דה, כדי להשתמש באפשרות זו. קיכן [,א₪3 כ"6ת!כ-54ן* בדרך כלל, אתרי האינטרנט מציגים תמונות צבע וגרפיקה בעיצוביס צבעוניים. גרפיקה צבעונית אטרקטיבית יותר מטבעה, ומושכת את תשומת הלב אליה. אתריס רביס חייביס להשתמש בתמונות צבע, כי ודאי תהיה מאוכזב לראות את האתר של חברת ייוולט דיסנייי בצבעי אפור. אמנס, ספר וה עוסק ביצירת תמונות צבע, וכמשתמש ב-55₪ עליך להיות מיומן בשימוש בצבע שהוא, בדרך כלל, המרכיב העיקרי בעבודותיך. השימוש בצבע משפר את מראה האתר והופך אותו לאטרקטיבי יותר. למרות זאת, כמו בחיים האמיתיים, ‏ יש באינטרנט מקוס גם למיוחד וליוצא הדופן; תמונות שחור-לבן הן בוודאי כאלה. כדי לראות דוגמה מיוחדת של אתר שכולו שחור-לבן, כדאי שתבקר באתר המגזין 6וזס/\ 6אח/ 0ח8 8|806, המציג את זוכי תחרויות החודש בצילוס בשחור-לבן (תרשיס 8.1). האתר מתמקד בהצגת תמונות שחור-לבן בצורה איכותית ומיוחדת. כתובתו: [הח+. 6 וס וסעצעט/ר ס6. 05+סה כ. שעש//: כ לתמונות שחור-לבן יש מקוס של כבוד בעולס הצילוס והאמנות. צלמיס מפורסמים, כמו 08705 |56ח// ו-6קזסחז6!מק3ּו אסססא, וכו להכרה בינלאומית בעקבות תמונות השחור-לבן הנפלאות שלהם. שניהס, משוכנעיס שהשימוש בצבע יגרע מאיכות תמונותיהס. לדעתם, יש להניח לתמונות לדבר בעד עצמן; תמונות שחור-לבן פועלות על דמיונו של הצופה והופכות אותו לשותף פעיל בתמונה, בדרך שבה הוא מדמיין את צבעוניותה. 18 סי קסו/5. זח/ם 36 - עתקהּזטסוסת?] וס הסוז3זפ6!6:) 3 :4!זס/צ שווח/ ₪ א6הו₪ % 60 זס)הסותוהחח 0‏ 0ג) אופוע 0% 6 ₪ ₪ 4+ 8 < 58 צ | ש5000 | |חחק 6 | 5000 סו ואו 880% - [רתזר].15זו/!זסיאוווס/ החסוכו .זט ר!כן.אוצשיאו/ :קור :51516 14 4 7 44 4 טסוק 0% גוסץ 1 רתס גו 81 10069866קמגר 6 נזגוסץ גוסקו מסמק 86פפטן 0 6מצ 15 ,קת סי 6פתהס סמה 69 לפגון 6קהם 1 065גוס5 מפנוסע שש 8 1181 16088% 6 , 1/8306 26-39 מוגת 69 ,270-5000 6 650 .81 זגוסץ 5 טסוו 85 רס ) 03166 זמ6בתסבת 66זה-חתו [ה6ועגוט 1115 קט עסמבמאו פע עגוס 15 6288/08 ,00ב 01 26508 608 סו קסז סוד 8 בב50 ,266310 1/0178 ה בוטר 6 המו 116 5207 1מ50106 קים קה עפ סלסםק 018 עשי 21 שג" בדה 068% ]ו |= | 600סו[ק ענטסץ 0 טקנס 60סו[ק 411 סח ינוס 10 !50011 ,5מסמה!גחהנטת ?)> תספום 166 25 מ | ₪ שו שר ]= 008 שהפותוססם| = שק ₪ תרשים 8.1 האתר מציג תמונות שחור-לבן איכותיות. גלריות אינטרנט כאלו, אינן היחידות המשתמשות בתמונות שחור-לבן, אתריס רביס כולליס אותן מסיבות אחרות. לתמונות שחור-לבן שנוצרו כהלכה יש מספר יתרונות בולטים - הן מעניינות, מיוחדות ומעל לכל חוסכות בנפח קבציס ומשך הטעינה שלהן קצר יחסית. אמ' 624 א6 29 א![/מ. 6מ1כ-94] החלק הקשה ביותר בשימוש בתמונות שחור-לבן, הוא ההחלטה היכן להשתמש בהן ומתי. החלטות אלו חשובות ועשויות לקבוע את האווירה הכללית של האתר, את סגנונו ואת יעילותו בהצגת הנושאיס החשובים. בנוסף, תמונות שחור-לבן נטענות מהר יותר במסכי הדפדפנים של המבקריס באתר. מאידך, שימוש רב מדי בתמונות שחור-לבן ובאלמנטיס חסרי צבע עלול להפוך את דפי האתר לחיוורים וחסרי עניין. לכן, רצוי להקדיש לנושא מחשבה ולתכנן מראש את סגנון האתר. בהמשך נדון בכמה מן הסיבות שכדאי להתחשב בהן, בהחלטה בשימוש בתמונות שחור-לבן באתר. 600 משככ ₪5א[1מ! כאשר סטיבן שפילברג תכנן את הפקת הסרט יירשימת שינדלריי ברור היה לו שהוא 'ינוגעיי בנושא כאוב ורגיש במיוחד - השואה. במקוס להפיק סרט צבעוני רחב יריעה הוא בחר להפיק סרט שרובו מצולס בשחור-לבן. התוצאה הסופית היתה מרשימה ביותר. אופיו השחור-לבן של הסרט שיקף התחשבות וכבוד רב לנושא והביא, בסופו סכק 8: פמ59!4 69מ/94-0] 19 של דבר, לזכייה בפרס האקדמיה - ב'"אוסקריי. אילו צולס בצבע, לא היה הסרט מצליח ליצור את האווירה המיוחדת שבו. לעיתים, גם אתה עשוי להיווכח שהנושא המוצג באתר, מאפשר (או דורש) שימוש בתמונות שחור-לבן. לדוגמה, עבור אתר הנצחה לקורבנות אסון התרסקות מטוס, שימוש בסדרת תמונות בשחור-לבן, ייטיבו יילהעביריי את מסר האתר ואת האווירה הראויה לו. דוגמה אחרת (מן הצד הקומי יותר של הדברים) היא, אתר המציג את העולס מנקודת מבט של חתול, יכול להשתמש בתמונות שחור-לבן, כדי להדגיש את נקודת המבט האחרת. סיבה אחרת (אמנותית ופרקטית) לשימוש בתמונות שחור-לבן באתר היא נושא האתר עצמו. לדוגמה, אתר בוטאני המציג דוגמאות שונות של עלים תוך הדגשה של צורת העלה ולא של הצבעוניות שלו. דוגמה נוספת - אתר של חובב קולנוע מתקופת הסרט האילם, ובו צילומיס וקטעי עיתונות אותנטייס מאותסם הימיסם. תרשים 8.2 מציג אתר שחור-לבן מוקדש לסרט הקולנוע ייומר הג'אז'י, הסרט המדבר הראשון: [הח+.0[07ה0067/[32251ה5/[32251+א6309/16/א16ה-/600. 35 א6+ט. [ועצס. שצעו//: סה [<51] -] 6 - וסחַחו5 1822 1 ,5/1822הה+] ל 60 זס)הסותוווחח20 0ג) אופוע 8% 6 ְ - : ו ₪ 0 -צן. % | ₪ ₪4 2 א 3 > + | 500 ש56000 | הק | 8005 ה560 6חס ₪6084‏ 00| 0806 3 - | וז 2250001 8ן/0001ו3225ן/1515/ 630% / וח" גוס .וגו וס אוו :סה | :וה סט 1 4% 7 4 / 18. "10!" זשסוזופ בבָ/. 1706 || = 701500 [4 שחובז5 הסרגו סיס אזחתז סז וזה 0" 3 1927 )0 יקמסושת קקמז. מו | ₪ שו שר = 6 תשחזטוססק | ₪ תרשים 8.2 אתר זה חייב להופיע בשחור-לבן, כדי לשמור על אופי הצגת הנושא והעברת המסר באתר. 722862 ₪6([ סיבה נוספת לשימוש בתמונות שחור-לבן היא נושא האתר. חשוב על כך, ותמצא שלנושאיס רביס אתה מתייחס בצבעי שחור-לבן. בעת שתיצור דפי 80/ לנושאיס כאלה, נסה י'לתרגס'י את תחושותיך לצבעיס. 10 סי קסו/5. זח/ם ניקח לדוגמה אתר גן חיות שמטרתו להציג את הזברות הנמצאות בו, את הדוביס והנמרים הלבניס. אין סיבה להציג את התמונות באתר כזה בצבעים, מכיון שגווני בעלי חייס אלה נעיס בין השחור והלבן. נסה לחשוב למשל על הקמת אתר לחתונת סבך וסבתך. גם כאן, ודאי תרצה להשתמש בתמונות אותנטיות בשחור-לבן, שימוש בתמונות צבעוניות יפגס בשחזור האווירה של אותה תקופה. השתדל שלא י'להעמיסיי על האתר יותר מדי תמונות שחור-לבן. גס אס נושא האתר מחייב שימוש בתמונות כאלה. וכור, אתר שחור-לבן עלול להיות חיוור ולשעמס את העין, ולגרוע מהעניין של הגולשים בו. דוגמה מעניינת לאתר שיכול היה להשתמש בתמונות שחור-לבן מבלי לפגוע בהעברת המסר ולשמור על יעילותו (ואף להגדילה), הוא אתר הבית של מועדון הכלביס הדלמטיים של אמריקה. באתר זה נמצאות תמונות צבע ותמונות שחור-לבן לסירוגין. שימוש בתמונות שחור-לבן בלבד של הכלביס הדלמטייס (שצבעס לבן עס נקודות שחורות), יכול היה לגרוס לאחידות באתר ולעניין גדול יותר מצד הגולשים (ראה תרשיס 8.3). כתובת אתר הבית של מועדון הכלביס הדלמטייס של אמריקה היא : 63 31305 ו !3 . צעעש//: כ 6 - בסוסחוה, וס טט!-) הבווהחווב כ אל 46 זסו סוחס | 0 ופצ 88 6 ₪( ₪ 3 6 2 3 3 > + סו | 560000 תק | ₪066 5680 | 6הסו] | 46086 ]| 8806 08 חזסס 1305 תח/ ויאוואו// קור ] :הסוום סט 1 .00 ב ו / 201136 6-ששועה11 1 1106 ואג" 0 תד 106 3 4 ו הזוח , 01 ל[ 6 הזהוזה !ה 1997 301011318 15651116 - 63110 1 ₪ | א שי ש | 6 )תשחזטססם | |" תרשים 8.3 אתר זה יכול היה להכיל תמונות שחור-לבן בלבד, בתוספת כמה כתמי צבע לצורך העניין. מ'0!6' 302!ש/ע הסיבה השלישית, ואולי החשובה ביותר, לשימוש בתמונות שחור-לבן, היא שיפור רמת הביצוע של אתריס המכילים תמונות כאלה. נפח קבצי תמונות שחור-לבן קטן בהרבה מנפח קבצים המכילים את אותן תמונות, בצבע. כפי שתראה בפרק 12, סכ 8: פת₪9!4 60ת!94-0] 11 ''הקטנת גודל קוב גרפיי', נפח קבצי גרפיקה מושפע בעיקר ממספר הצבעים שבו. המרת קובץ צבע לשחור-לבן מקטינה את נפחו בצורה משמעותית ביותר. בנוסף, מפתחי אתריס רביס משתמשים כיוס בתגית ‏ ₪111 חדשה, המאפשרת לשלב באתריס תמונות ברזולוציה נמוכה עס תמונות ברזולוציה גבוהה. אתר כזה, בעת שהוא נטען, מציג תחילה את תמונות הרזולוציה הנמוכה, ולאחר מכן חוזר הדפדפן לטעון את התמונות האיכותיות ומציג אותן בחפיפה, על פני התמונות הקודמות. טכניקה זו נקראת י'חפיפת תמונות'י, נדון בה בהמשך הפרק. ל3'כמ 6כפיק כ 6מ1כ-94] עתה, לאחר שאתה יודע מתי לשלב בתמונות שחור-לבן באתר, עליך ללמוד כיצד ליצור תמונות כאלו בעצמך, ממשטח ריק ועד לתמונה המוגמרת. יצירת תמונות שחור-לבן דומה מאוד ליצירת תמונות צבע. בסעיף זה תלמד כיצד להמיר תמונות צבע לתמונות שחור-לבן, ולחיפך (נושא וה חשוב, מכיון שרוב הצילומיס שתשיג יהיו, מו הסתם, בצבע). למעשה, תמונות שחור-לבן ב-5₪5ם, אינן תמונות שחור-לבן בלבד; בדרך כלל, אלו תמונות המשתמשות ב-256 גווני אפור. בעת עיבוד תמונות כאלו, עדיין תבטרך לשמור על דיוק רב בעבודה (גם 256 גווניס וה הרבה). ?כ'כמ. מ.א[[!מ. ת?1!6 יצירת תמונת שחור-לבן ב-75₪ פשוטה מאוד. מתפריט 1!6=, בחר שפא, כדי לפתות את תיבת הדו-שיח ליצירת קוב חדש (ראה תרשים 8.4). ברשימה הנפתחת 6קץד 1386 (סוג הקוב), בחר ב- (0פ 8) 8568!6ז6 (גווני אפור, 8 סיביות) ולחץ 06 לאישור. 05 תיצור קובצ חדש לפי הנתוניס שקבעת. בדוגמה הבאה גודל הקוב הוגדר 500א500 פיקסלים. הקוב החדש מאפשר להשתמש בסקלה של 256 גווני אפור (318/508|6)). סופ חוכ 36| 00 חווטו | 2 פופאות ן 00| השפ [+ הסח / פופאוקו] כל חסוו650. וז ₪306 -ן | - 8 ] | הגוסז 23% - [זום 8) 503|6עזג | | שפע) סטבחזו תרשים 8.4 יצירת תמונות שחור-לבן מתחילה מתיבת דו-שיח זו (כמו גם תמונות צבע רגילות). | 8 | | שסתם 5 245.1 :בפזוגוססר עזסרח6א] 172 סי קסו/5. זח/0 בחר את הצבע הרצוי לציור על ידי בחירה מלוח הצבעיס בצבע הקידמה או בצבע הרקע. תבנית עריכת הצבע (28!8%6 )/50) תופיע על המסך, ותוכל לבחור בה בגוון אפור מתוך 256 הגווניס האפשרייס (ראה תרשים 8.5). תוכל להגיע לתיבת הדו-שיתח גם על ידי בחירה בתפריט 5זס]60 באפשרות 2316/46 ₪06. [< | 6 ו וק סוס 50 | ה ופ ו 3 סוס 3 שבח 6)ופוק תרשים 8.5 תבנית עריכת הצבע ובה 256 גווני האפור האפשריים לשימוש. קשכק! כאשר תלחץ על הצבעיס בלוח הצבעים, 5₪ק תציג את גוון האפור המקביל לצבע שבחרת. מכאן, שלבי יצירת הגרפיקה בשחור-לבן והים לשלבי יצירת הגרפיקה הצבעונית. כל הטכניקות שלמדת עד כה, יתאימו גם ליצירת תמונות שחור-לבן. השתמש בהם בדיוק באותו אופן בו השתמשת ליצירת תמונות הצבע קודם לכן. גס טכניקות מתקדמות כמו מסננים, עיוותים ואפקטים יתאימו לשימוש במתכונת שחור-לבן. בעת יצירת תמונות שחור-לבן רצוי שתזכור שתמונות שחור-לבן בגודל והה לתמונת צבע של 256 צבעים, יוצרות גס קבציס בנפחיס וּהיס בעת שמירתן. הסיבה לתופעה זו נובעת מהעובדה שנפחו של הקוב נקבע לפי מספר הצבעיסם שבו וקובצ של גווני אפור זהה במספר הצבעיס שלו לקובצ צבע רגיל. הקטנת מספר הגווניס בשחור-לבן יכולה לעיתיס קרובות להביא תוצאה מרשימה יותר, מהקטנת מספר הצבעיס של תמונה צבעונית. למשל, הקטנת מספר הגוונים מ- 6 ל- 16 בתמונה שחור-לבן תהיה בעלת איכות גבוהה יותר מתמונה צבעונית בעלת 6 צבעים. כדי להשתמש ביתרון צמצוס מספר הצבעים, מתפריט %זס!|60, בחר בפקודה 6% זס!60 6076356כ, 5זס]|60 16 (צבעים, הקטן את עומק הצבע, 16 צבעים). כעת תוכל להשתמש רק ב- 16 גווני אפור שוניס במקוס ברירת המחדל של 256. אל 9 8: פת4!פ₪ 69מ/94-0] 13 תקטין את מספר הצבעיס במשטח הלבן לפני תחילת העבודה, אלא אס התמונה מכילה טקסט או אלמנטים אחריס בעלי קשת גווניס מצומצמת. מערך 16 צבעיס מתאים ליצירת לחצנים, סרגלים וכותרות. לאחר שתסיים את הקטנת עומק הצבע, מתפריט 1!6=, בחר 6צ58, כדי לשמור את עבודתך. כוכור, פורמט !01 מאפשר לשמור קוב במתכונת 256 גוונים ופורמט סםסצ משתמש ב-16.7 מיליון צבעיס וכולל את כל גווני האפור. קבציס עתירי פרטים (גסם אס הס בגווני אפור) רצוי לשמור בפורמט 1556. הסבר מפורט אודות השפעת הצבעוניות על נפח הקוב, ראה בפרק 12, ''הקטנת גודל קוב גרפייי. פאכמ 350 93 64מ1כ-94] לעיתיס תרצה ליצור תמונות חדשות בעצמך מהמשטח הריק, ולעיתיס תרצה להשתמש בתמונות שחור-לבן שמקורן בצילומי צבע. ₪5₪ מאפשרת המרת תמונות צבע לשחור-לבן ולהיפך (צביעת תמונה שחור-לבן) בקלות ובמהירות. מתכונת שחור-לבן מאפשרת לבצע שינויי צבע עדיניס ולטפל בצללים, ובתיקוני 'יתאורהיי. הדבר דומה לתצוגת תמונת צבע בטלוויזיית שחור-לבן המראה את אותה תמונה, באופן שונה. פעולת שינוי הצבעוניות מתבצעת ב-₪5₪ בצורה מושלמת, ומתקבל קוב שחור-לבן ברזולוציה גבוהה. כדי להמיר תמונת צבע לתמונת שחור-לבן, עליך לפתוח את תמונת הצבע המיועדת להמרה, ולבחור מתפריט פזס!60, את האפשרות 278/508|8) (צבעים, גווני אפור). ₪5 תפעיל על התמונה אלגוריתס מורכב, ההופך כל צבע לגוון אפור מתאיס. לאחר שהקובצ הפך שחור-לבן, תוכל לשמור אותו בפורמט הרצוי. אל תשכח לשנות את שס הקוב לפני השמירה, כדי שלא תמחק בטעות את קוב הצבע המקורי. 7 6ים 84 | . פעולת ההמרה של תמונת צבע לשחור-לבן היא פעולה ייצורכת ציכרון'. המרת תמונת צבע גדולה, עלולה להימשך זמן מה. המרת תמונת צבע לשחור-לבן, תקטין את נפח הקוב (בין 5% ל- 25% פחות מהגודל המקורי). ככלל, תוכל לצפות שגודלו של קובצץ שהומר יהיה קטן ב-10% מגודלו המקורי, בגלל הקטנת מספר הצבעיס הכרוכה בהמרה. תרשים 8.6 מציג שתי תמונות שונות של צילוס זהה. התמונה שמשמאל, משתמשת ב-256 גווני צבע והתמונה שמימין משתמשת ב-256 גווני אפור. גודל קוב תמונת השחור-לבן, קטן ב-10% בדיוק מגודל קובץ תמונת הצבע. 14 סיק קסו/5. ח/0 [<51)-| 6 - 376 הספוזהקחוס:) זסוס:) הסעחב=) ל 16 זס)הסותוה 20 | 0 אופוצ 86 6ום *% > 3 83 2 ₪6 +4 ₪ (8 50 ש56000 | |החק | 8006 59800 6חס] 46084 ₪אה] 8806 6 עס3) 01 508868 256 8[ 256 | ₪ שי שא = 6חסי :)וסט | שו תרשים 8.6 תמונה זּהה בצבע ובשחור-לבן. שתיהן משתמשות ב-256 גווניס. 21986 !]!!6 16-0 6 בפרק 12, ''הקטנת גודל קובצ גרפייי, תלמד מדוע הקטנת מספר הגווניס בתמונה מ-256 ל-16, גורמת להקטנה משמעותית בגודל הקובצ. החסרון שבהמרת הקובצ ל-16 צבעים הוא, שמאבדיס פרטים ואיכות התמונה והגרפיקה יורדת. תמונות כאלו עלולות לא להתאיס לתצוגה ב-85//, כדאי שתבדוק אותן היטב לפני שתחליט אס הן ראויות לשימוש. לעומת זאת, במתכונת שחור-לבן תוכל להשתמש, במקריס רבים, בתמונות 16 גווניס בלבד ולקבל תוצאות ברמה סבירה. המרת תמונת שחור-לבן של 256 גווני אפור לתמונת 16 גווני אפור בלבד, פוגמת רק מעט באיכות התמונה. העין האנושית מתקשה להבדיל בפרטיס בתמונות גווני אפור, לעומת 1את בתמונת צבע מצליחה העין להבחין בהבדלי צבע טוב יותר (עד לרמה של הפיקסל הבודד בתמונה). בנוסף, ₪55 יעילה יותר בהצגת תמונות שחור-לבן, מכיון שהצגתם אינה דורשת יצירת גווני בינייס בין הצבעיס השוניס (₪68 - אדוס, ירוק, כחול), כדי להציג את הצבע במדויק. במקוס לעסוק בעיבוד נתוני הצבע, 556 צריכה להציב את גווני אפור בלבד. כתוצאה מכך, תמונות שחור-לבן מוצגות על המסך ברזולוציה גבוהה יותר. בעת הקטנת עומק הצבע מ-256 צבעיס ל-16 צבעים, נתקלת במגבלות התוכנה, בתמונות שחור-לבן מגבלות אלו אינן קיימות. כדי להקטין את רמת הצבע בקבצי גרפיקת 80/, פתח את תפריט פזסו60, ובחר באפשרות 260% זס|60 60676856, 5 16. תיבת הדו-שיח שתיפתח עס הפעלת הפקודה מוצגת בתרשים 8.7. סק 8: פת₪9!4 60ת!94-0] 15 תרשים 8.7 |<| %זס|ס:) 16 - חוק26 זסוס:) 6016858 סוס | | סופת הסוסו60 -ן ענ םס שו פטס -] 1 > וה 3 מ 7 בושו וסוס ססטשם -] | הסופט!/0 זסזום 7+ וו -ן 16013 0פ2וחחווק ה 7+ המרת תמונת 256 גווני אפור ל-16 גווני אפור פשוטה מאוד. בתיבת הדו-שיח תוכל לבצע מספר הגדרות חשובות לגבי המרת הצבע ל-16 הגווניס הנדרשיס. נרחיב אודות אפשרויות אלו בפרק 12, ''הקטנת גודל קוב גרפייי. 6 לרוע המזל, אין כלליס מוחלטים לקביעת הגדרות ההמרה, מכיון שכל שיטה פועלת אחרת על סוגיס שוניס של תמונות. הדרך הטובה ביותר לבדיקת יעילות השיטות היא על ידי שמירת הקוב במתכונת 256 צבעים, ובדיקת האפשרויות השונות - השוואת תוצאת פעולתן על מראה התמונה ועל גודל הקוב שנוצר. תוצאות פעולת האפשרויות חסופטאוכ זסזחם ו-פָההפחזום על קבצי שחור-לבן, הן משמעותיות מבחינת אי-איבוד הפרטיס והחסכון הגדול בנפח הקבציס שנוצרים. אם כן, רצוי להתחיל בשמירת הקבצים באחת מהאפשרויות האלו בכל פעס שתרצה להמיר קבצי 256 גווני האפור לקבצי 16 גווניס. לאחר שתקבע את שיטת ההקטנה (84000 חסו00ו460), לחץ על לחצן 006 לאישור ו-5₪ק תריץ את אלגוריתס ההמרה על תמונת הצבע. בתרשים 8.8, מוצגת השוואה בין התמונות, לפני המרה ל-16 גוונים ואחריה, בצבע ובשחור-לבן. שיס לב שתמונת האפור של 16 הגווניס מכילה מספר רב יותר של פרטיס מאשר תמונת הצבע שלידה. החסכון בגודל הקבצים, התבטא בשני המקרים בכ-65% מגודלס המקורי. 16 סי קסו/5. +חוםק 6 - 306?] הספוזהקחוס:) זסוס:) הסעחבּ=) -% זסובסוחווהזוחס20) 0ב אסוצ א0ם 6|ם ד | | שו שי בי ו₪ תרשים 8.8 תמונת שחור-לבן ב- 16 גווניס מפורטת יותר מתמונת הצבע ב- 16 גווניס. 3 כ א!1ק תהליך המרת תמונת צבע לתמונת שחור-לבן הוא פשוט ויעיל. תוצאת ההמרה יעילות מאוד, מבחינת תצוגת התמונה ונפח הקוב ויוצרת קבצי גרפיקה איכותיים. לעיתים, תרצה להכניס קצת צבע לתמונת שחור-לבן. ₪5₪ מאפשרת לבצע את הצביעה ותומכת בשיטה יעילה לצביעת גרפיקה ותמונות שחור-לבן. בתרגיל זה, אנחה אותך באחת מהשיטות לעריכת תמונות ולצביעתן. התבונן בתמונת הצבע של המרגנית שבתרשיס 8.9. הרקע שעליו מונח הפרח מטושטש ומסיח את תשומת הלב מהפרח עצמו. כדי למקד את תשומת הלב, תוכל למשל לשנות את הרקע בלבד לשחור-לבן ולשמור על צבעוניות הפרח. תרשים 8.9 תמונת הצבע של המרגנית והרקע המטושטש. פכק 8: מת4!פס 68מ!94-0] 17 קיימות דרכיס שונות לשינוי רקע התמונה לאפור תוך שמירה על הצבע בשטת רצוי. אחת הדרכיס לעשות ואת מתוארת בשלביס הבאים: 1. בעזרת מטה הקסם, בחר את החלקים הצהוביס בלבד של התמונה. תוכל לקבוע למטה הקסס רמת סיבולת (101878008) גבוהה, כדי לבחור את גווני הפרת בלחיצה אחת, מכיון שהניגודיות בין צבע הפרח לרקע גבוהה. הגדרת ה-06ח01878 ד מתבצעת בלוח הבקרה (תרשיס 8.10). אל תבטל את בחירת הפרח. [<51)- | 00.05 03006 - סול קסח5 )וה (% שוסטחועל ₪306 18565 >חסו50|60 8זסעה] 8זס|סם) ‏ ₪386| אופוע 08 6 לא ₪ ₪ ו | ₪0 ₪ ₪ 4 5 5 ₪ ₪ ם | | חפ [ ד [חנוסזם836%] [1:1] קצפ.0ס. 43066 גה ב ובו 3 ₪ ₪4 6ב 8 בו | םן ו קוחה 5 7[ שא |ק2הא%+ר9אצאפש>אטע%<ים 5 7 - 256 א 256 < 384 :36| תרשים 8.10 המרגנית לאחר בחירת הפרח. ]206.168[ 2 לאחר שהפרתח נבחר, תוכל להמיר את התמונה ל-256 גווני אפור. בחר מתפריט 8% באפשרות 0278/568|6). בחירת הפרח בוצעה לפני שינוי הצבעוניות, מכיון שבחירה בפרת צהוב על רקע ירוק קלה יותר בעזרת מטה הקסם, מאשר בחירה בין גווני אפור. תרשיס 8.11 מציג את התמונה לאחר שינוי הצבע לאפור. 18 סיז קסו/5. תו <51)- | .0 03066 - סז" פס 5 וחוהק (% שוסטחועל ₪306 13565 >חסו50|60 פזסעה] 8זס|0ם) ‏ ₪386] אופוע 68 6 לא ₪ ₪ ו ₪0 ₪ 5 א 05| ₪8 > םן | דחפו | וד ( 30% 8] [1:1] "60.5 43046 גה 6 1406 3 ₪ |- 6 8] ב - 3 = ווח 7-5[ שא |ק2הא%+פראגצפש>%אטע%<יםה 5 288 - חסו!וו! 16 א 256 א 384 :הח ! [205.188) תרשים 8.11 שים לב שהפרח עדיין בבתירה. 33 כאשר הפרח האפור עדיין בבתירה, בחר מתפריט פזס|60, את האפשרות הזכ זס!60 6356ז6ח!, 5זס!60 חסוו!ווא 16 (צבע, הגדל את עומק הצבע, 16 מיליון צבעיס). לצביעת תמונת שחור-לבן, 757 וקוקה למתכונת של 16.7 מיליון צבעים, כדי לתמוך בפעולה. אינך יכול לבחור באפשרות זו, מכיון שתמונת האפור שלך כבר במתכונת זו. 4 כעת, בחר מתפריט 60]015, את האפשרות +5ש[0, 2!06/ח₪60/0766 להצגת תיבת הדו-שיח של מתכונת ₪05 (תרשיס 8.12). בתיבה זו תוכל להוסיף לתמונה, או לחלק הנבחר בה, גווניסם שוניס של צבעי אדוס, ירוק וכחול. 5. תיבת הדו-שיח של מתכונת 868, מציגה את תמונות הדמות לפני (משמאל) ואחרי (מימין) הצביעה. תמונת היילפנייי מציגה את התמונה, או את החלק הנבחר בה, ותמונת ה'ייאחריי' מציגה אותה לאחר התאמת הצבעוניות. השתמש בגררות הצבעים, כדי לקבוע את כמויות הצבעיס שברצונך להוסיף לתמונה. סכ 8: פת₪9!4 60ת!94-0] 19 6/6 6 תרשים 8.12 בחר בעדינות את כמויות האדוס, הירוק והכחול שיצבעו את התמונה. לאחר שתסיים לקבוע את כמויות הצבע הרצויות, לחצ על לחצן 026 ליישוס ההגדרות. שיס לב שהשטח הנבחר בלבד שינה את צבעו. <51)- | 02.0 0366 - סולו קסח5 וחוהק (% ]| אוסטתועצ 6זק 3‏ 48965 פתסו50|00 פזשעב 1 >זסוס2) 36| אושוע 08 ו לא ₪ ₪ ו 2 | 00| ₪ ₪ 0 ₪ ₪5 ₪ ם | | ד חפוום | ד (חנוסזם 30% 8) [1:1] *ק5ס.02 8306 גה שא |קכפהא+8ררארגצטש>%אטע%<.ים חס :הזו ! 1 855זק ,]16 זט תרשים 8.13 הפרח הצבוע נראה סביר למדי. כאמור, ישנן דרכיס רבות לביצוע פעולה וו, כמה מהן מפורטות לפניך. שק [תצפקכ לאחר שבחרת את הפרח הצהוב, העתק אותו כתמונה חדשה, בעזרת פקודות העתק והדבק (₪8546 0ח8 ע600). שנה את התמונה המקורית לאפורה, העתק את הפרח 110 סיז קסו/5. תו הצבעוני והדבק אותו על התמונה האפורה. אמנם, תאלצ לדייק במיקוס התמונה הגזורה, אך תוכל להגיע לתוצאה טובה. 6 8260!מ 257 אפשרות השימוש בשכבות היא אידיאלית לעריכת חלקי תמונה. תוכל להעתיק את הפרח הנבחר לשכבה חדשה, ולשנות את השכבה המקורית לאפורה. הפרח יישאר בצבעיו המקוריים על התמונה האפורה. טכניקת העבודה בשכבות היא רבת עוצמה לביצוע עבודות עריכה מורכבות בתמונה. פרטיס נוספים אודות טכניקת השכבות תמצא בפרק 7, ''שימוש בשכבות ב- 555 י. מפיסק 46 מא![!מ לתמונות שחור-לבן יש יתרונות שקשה להתעלס מהם, כמו קלות העריכה, החסכון בנפח הקוב והתצוגה המהירה. ניתן בקלות להמיר תמונה צבעונית לשחור-לבן, באותה איכות כמעט. המרה זו עשויה לחסוך עד 75% מגודל קוב התמונה המקורית, תוך איבוד פרטים מינימלי. כל וּאת, לפני ששקלת אס להקטין את מידות התמונה, או לחתוך אותה, כדי לצמצס את נפח הקוב>. מפתחי האתריס רבים מעדיפים להשתמש בתמונות צבע לאתרים שלהם, גם כשניתן להציג תמונות שחור-לבן ולחסוך בנפח האחסון. רוב הגולשים נהניס מתמונות הצבע, ולכן יחזרו לאתריס המיוחדיס ששבו את תשומת לבס. כדי ליהנות משני העולמות (עולס הצבעיםס הזוהר ועולס המיוחד בשחור-לבן) ויתרונותיהס, פותחה תגית ‏ 411/1 חדשה. תגית זו (=1/0//586) נוספה לתגית <0!!>, מנחה את הדפדפן לטעון תחילה את גירסת הרזולוציה הנמוכה של התמונות (בשחור-לבן), ולאחר שהדף כולו מוצג על המסך, לטעון את תמונות הצבע האיכותיות. במיליס אחרות, מתמונות הצבע האיכותיות (שמשך טעינתס ארוכה יחסית), מכינים תמונות זהות בשחור-לבן ברוולוציה נמוכה. תמונות אלה נטענות במהירות, מייד עם הצגת דף האינטרנט בדפדפן. בנוסף, מתקיניס באתר גס את התמונות האיכותיות. בגמר טעינת הקובצ, חוזר הדפדפן וטוען את תמונות הצבע וממקם אותן על תמונות השחור-לבן, בחפיפה. לדוגמה, נמצאות בידך שתי תמונות: האחת בשסם =10//63.01 - תמונת שחור-לבן של 16 גווניסם; והשנייה בשס !10764.0 - תמונת צבע המכילה 256 צבעיס ברזולוציה גבוהה. כדי להשתמש בתגית החדשה 1.0//546, עליך להוסיף לקובצ ה- ]דח את השורה הזו: <"=|0). 0/6 |"=6ה פס | "וס הה6ה0!ח"=546 סוש|> אה כל מה שעליך לעשות. תרשיס 8.14 מציג את התהליך בפעולה. הדפדפן 6%86806צ! טעןו תחילה את התמונה =!10//03.0, בסיוס טעינת כל תמונות הרזולוציה הנמוכה במסך, חוזר הדפדפן וטוען את התמונה 107.05 בעלת הרזולוציה הגבוהה וממקס אותה בתפיפה, על תמונת השחור-לבן. 9 8: פת₪9/4 60ת/94-0] 11 [<51(] - | 6 - 6!קחוהא = 6הבחז! טהועב!זסצם אל 60 זס)הסוחוהחח 20‏ 0ב אופוע 6% 6 % > 3 34 2 > 5 ₪ (4 ק | ש0ס6פ ו 80605 5500 פחסר| נהסשה | 886 | 2 34 ₪ 4 = חס אחפוחנוססם | 2 תרשים 8.14 חצי מהתמונה הינו תמונת הרזולוציה הנמוכה, והחצי השני הוא תמונת הצבע האיכותית. כיוס, מעצבי אתריס רביס משתמשיס בשיטה זו לבניית אתרי האינטרנט שלהם. ' 6ים 94 אם אתה משתמש בשיטת החפיפה של הרזולוציה הנמוכה, ודא שתמונת ה-=!0 אינה במתכונת 16!30606ח! (שזירה), או שתמונת ה-6םפ(. אינה במתכונת מתקדמת (6/ו855זףָסזק). למרות ששיטות אלו יעילות בהצגת תמונות !0 ו-06םם1, הן יוצרות עיוותים בחפיפת תמונות. פרטיס נוספיס אודות תמונות 168060ח! ו-8צו655ז8סזק, תמצא בפרק 12, 'יהקטנת גודל קוב גרפייי. כמ א 93 [6ת1כ-94] קיימת אפשרות נוספת לשימוש בתמונות שחור-לבן באתרים, באמצעותה תוכל גס ליהנות ממשך טעינה מהיר של התמונות לדפדפן וחסכון בנפח הקוב וגס ליהנות מצבעוניות באתר, על ידי שילוב תמונות שחור-לבן ואלמנטיס אחריס צבעונייס באותו אתר. דוגמה טובה לאפשרות זו תמצא באתר חברת זברה, המייצרת מכונות להפקת בר-קודיס. מרבית התמונות באתר הן בשחור-לבן, אך כדי ליצור עניין, הוסיפו צבע אדום בצידו השמאלי של הדף במטרה ליישבוריי את המונוטוניות של האתר וכדי למשוך תשומת לב לטקסט המופיע בו. גס הסמליס הקטניס שבדף מוצגיס בצבעוניות מלאה. תרשים 8.15 מציג את אתר החברה : ו26078.60₪. עשעשצו//:כ+ה. 12 סיו טסו/5. +חום 6 - זה ,5הסספ/ז 0006 זבם ,0!5ס3! 0006 זבפ ,5זסוחוזק 0006 זב ,00065זב3פ] הסווהזסקזס:) 65וטס!סחת60 7 2618 ל 60 זס)הסותווחח0) 0ב אופוע 26% 6 צן. ₪( ₪ 2-5 4 3 ₪ ש % סו | 560000 חק | ₪006 5680 | 6הסו] | 46086 ]| 8806 בו ו /חחסס. 8 זפ26.אואוו/ :קזח | :4615106 4 רוסו+ּ יוסכןזס<) 65וס!סרוו ד 2973 1180510 111617081 01 0701ו361)ננ בת )וז || 6 58 ]מ 1165 ר] ]0 - 86 זב מו 50 ץע" 09800 ו פחסוזהּוסת .3116811005 [מ30611] 60016 זה ב ?46 5הח/צ 597064 1: יס זס] 91!8016ש3 יס זפשוז זפזחוזק (הז1) 5אוסטחו/ זטס זס 2.0 הסופזפ * 28 (11/11/97) 8סחפו!| סוט511319 8סהסתח/ חוזס -161. 306 85וח0!סחח סד 218 (11/7/97) 5630180 81 "0871857 2 000086זזח| 0185|סחח סד 8זסט2 (10/15/97) ]סז טָמו206131) 6ח3 53|65 זפחבטכ) ]ומד 390018 685הטסחחב/ סט (11/4/97) 030|מעצ00 זס! 318018 עוסח 1 4/י וס -חג/ם 6זה עס 8 ו . . . 28 . ₪ ו | ₪ שי = 6 :)וסט | ₪ תרשים 8.15 מפתחי אתר זה הצליחו למשוך את תשומת לב הגולשיס בעזרת מעט צבע. שימוש בתמונות שחור-לבן בשילוב יירמזים" צבעונייס היא טכניקה שימושית מאוד, המאפשרת הצבת תמונות שחור-לבן רבות, מבלי שייראו חיוורות, בשילוב עס טקסט צבעוני ורקע צבעוני למשל. פרטים נוספים אודות שילובי צבעיס וטבלאות בדפי 60/ו, תמצא בפרק 15, ייטיפים של 31 לבניית תמונות 60/'י. סכ 8: פת59!4 60ת!94-0] 13 תק 3 06 11 א מק א !מ סרק 9: ס(כק'ט 1(א43א!מ. %'0י46//מ פכק 19: כמ מא!ן/מ +61 6ק!פ/מ סכק 11: 906'ק2 9מ11שת: שן 'אכיימ. /61 9 12: כק16מ 0+ מו 06 16 סי קסו/5. זח/ם סורק יק [א2 א1מ. 1/46/0'9מ אס אתה מתכוון לשלב תמונות בדפי 60/, תודקק למצלמה דיגיטלית, או לסורק, ולייבא את התמונות למחשב שלך בפורמט הסיביות המוכר לו. מצלמות דיגיטליות וסורקיס נמצאיס בשוק מזה זמן מה, אולס רק לאחרונה הס הפכו לזמיניס יותר למשתמשים. מצלמות דיגיטליות וסורקיס ברזולוציה גבוהה מאפשריס לייבא תמונות באיכות גבוהה למחשב, ולהשתמש בהן בתוכנות הגרפיות השונות. קפם תומכת במרבית הסורקים והמצלמות הדיגיטליות, המאפשרות יילטעון"י את תמונות המצלמה, או לסרוק את התמונה באמצעות הסורק, ולעבד אותן ישירות בתוכנה. פרק זה עוסק ביסודות העבודה עם סורקים ותמונות דיגיטליות, ומראה כיצד ניתן להופכן לחלק מחוויית האינטרנט. הבנת פעולת הסורק והמצלמה הדיגיטלית טכנולוגיה מעניינת גו מאפשרת ייללכודיי תמונות צבע ישירות אל המחשב. תלמד כאן כיצד מטפלת 55 בפעולות אלו. בחירת התמונות המעניינות ביותר בחר את התמונה שתיראה טובה בדפי האתר, ולאו דווקא את זו הנראית טובה על הנייר. סריקה מתוך ₪5 פס מאפשרת לסרוק דרכה בכל סורק תואס אוג/ד ומכל מצלמה דיגיטלית של 008% שימוש באפשרויות סריקה אחרות גם אם אין ברשותך סורק, תוכל בקלות להפוך את תמונותיך למדיה אלקטרונית. פכק 9: סוכקיע !א43א/מ 3י46/0י1מ 17 תיקון וריטוש תמונות אינך חייב להיות מקצוען, כדי לבצע תיקוני תמונות וריטושים מקצועייס. תוכל ללמוד מיומנות זו במהירות. כ6'א!6 פס!כק/ס [0פמ. 4!/9מע תוכל לסרוק כל תמונה, פיסת נייר, עמוד מספר או סמל מסחרי בעזרת הסורק. כיוס, קיימים סורקיםס במבחר צורות וגדלים. חלקס קטנים מאוד - סורקים ידניים - שגודלס כגודל עכבר המחשב; אחרים, בגודל בינוני, מתאימים להנחה על השולחן ליד המחשב; והאחרונים, המשוכללים יותר, נראים כמכונת צילוס מסמכים או כמכונת דפוס קטנה. סריקת תמונות, משמעותה העברת תמונה הנמצאת על נייר למדיה דיגיטלית למחשב. סריקה דומה, במידה רבה, לפעולת צילוס מסמכים, ההבדל ביניהן הוא שהתוצאה המתקבלת מסריקה מוזנת למחשב במקום לפלט נייר, כפי שגה נעשה במכונת צילוס מסמכים. מנכ![1מ. ת1016 0000[ הבנת פעולתו של סורק אינה מסובכת. ההחלטה לגבי רכישת הסורק, עשויה להיות מורכבת מעט יותר. כאשר תיכנס לחנות המחשבים כדי לקנות סורק, תופתע משפע האפשרויות המוצגות בפניך. לצידו של כל סורק תמצא את תווית המחיר ועליה פרטים, חשובים יותר וחשוביס פחות, לגבי תכונותיו השונות. כדי להחליט מהו סוג הסורק המתאים ביותר לצרכיך, היער במידע שלפניך. 6 כא!מ60 1291מ. 93'0] כמו בכל תחוס אחר בעולס הצרכנות, שם היצרן הוא בעל חשיבות רבה גס בשוק הסורקיס. למשל, חברת = ידועה מזה שניס כמובילה בתחוס הסורקיס הביתיים, אולס בעת קניית סורק מתוצרתם, אתה משלס כמובן גם עבור השסם. גס החברות %%, אהת), א6+סזסוו/, | |ם! ו-ח10060 ידועות באיכות מוצריהן וברמת התמיכה הגבוהה שהן מעניקות ללקוחות. מ'9!כ 4את06 6 סורקים מתחבריס למחשב דרך מתאמים שונים: 5051, |9||6ז₪8 (מקבילי) או 58( (5ט |568 |88ז6עוח!(). 5051 מחייב להתקין במחשב כרטיס מיוחד. ודא שאתה מכיר היטב את מערכת המחשב שלך, או היעזר באדס מקצועי להתקנת הכרטיס. חיבור מקבילי (|89||8ז₪8) משתמש ביציאת המדפסת, הסורק מתחבר למחשב יחד עם המדפסת, במקביל. סוג סורקיס גה קל ונוח ביותר להתקנה ואינו דורש מיומנות מיוחדת. 18 סי קסו/5. זח/ם סורקי 58 הס סורקים חדשים בשוק. הס מתחברים לשקע מיוחד בגב המחשב ופעולתס מהירה ביותר. סורקים אלו אינס נמצאים עדיין בשימוש רחב. סל פס!כק סורקיס נמכריס במיגוון צורות וסוגיס : סורקים ידניים - קטנים (כגודל עכבר המחשב) וניידים. סורקים אלה מחייבים יד יציבה, מכיון שצריך לגרור אותס על משטח התמונה הנסרקת. כיום, סורקים אלה מפניס את מקומם לטובת הסורקיס האחרים, הנמצאים בהישג יד כל אחד. סורקים שטותחים - אלו הס הסורקיס הפופולרייס ביותר. בחלון הסורק מניחיס תמונה, צילוס או דף מספר לצורך סריקה מהירה. סורקים שטוחים ידועיס באיכות התמונות שהם מפיקים, ובנוחות השימוש בהם. סורקי מסמכים - סוג סורקים חדש זה נכנס לשוק בשניס האחרונות בלבד. סורקיס אלה קטניס יחסית ומחירס סביר. הסורקים מוזניס בדפיםס או בתמונות, בעורת מתקן הונה מיוחד. הם מתאימיס בעיקר לסריקת מסמכים מודפסים. רמת תמונות הצבע שהם מפיקים היא בינונית למדי. הכל-ביחידה-אחת - אידיאליים לשימושיס משרדיים. מכשירים אלו משמשיס כמכונת צילוס, כמדפסת, כמכשיר פקס וכסורק - כולס במכשיר אחד. הס מתחבריס ישירות למחשב ולקו הטלפון ומציעיס מיגוון אפשרויות שימוש במחיר שווה לכל נפש. למכשירים אלה שני חסרונות עיקריים: 1. אס למשל, המדפסת מתקלקלת, הרי שגס שאר המכשיריס לא יפעלו. 2. איכות התוצאה של הסריקה היא פחות מבינונית. סורקי תוף - סורקים אלה נמכריס במחירים גבוהים מאוד (עשרות אלפי דולריס), הס כלים מקצועיים המשמשים לקדס דפוס, לצורך הפקות צבע מורכבות במדיה מודפסת. כמשתמש פרטי, קרוב לוודאי שלא תרכוש סורק כזה, אולס אם תודקק לסריקה איכותית ומקצועית, תוכל להיעזר בלשכות השירות המספקות שירותי סריקה. תמונת עטיפת הספר (בגירסתו האנגלית) נסרקה מציור מקורי באמצעות סורק תופי משוכלל. 3 ₪! 6מ1כ-94] כיום, סורקי הצבע נפוצים, והס בהישג ידו של כל אחד. אין טעס לרכוש סורק שחור-לבן. סורק הצבע מאפשר גס סריקה של תמונות שחור-לבן, והבדלי העלות קטנים. סכק %: סוכקיע !א43א/מ י46/0י1מ 199 כ2/4/5/ק התכונה החשובה ביותר בסורק - הרזולוציה, נמדדת בנקודות לאינצי והיא ניתנת בדרך כלל בשתי מידות: 300א300, 600א1200, למשל. הרזולוציה מתייחסת ישירות לאיכות התמונה הסרוקה. סורק ברזולוציה 300א300 יימתבונן"י בכל אינצי רבוע של התמונה המקורית ומציב במקומו 90,000 נקודות (300 נקודות לרוחב כפול 300 נקודות לאורך). ווהי איכות סבירה למדי ומשמעותה שרוב המידע שבתמונה יוצג כפי שהוא מופיע בתצלום. סורק 600א1200, לעומת זאת, מציג כל אינצי רבוע ב-780,000 נקודות (כמעט תשע פעמים יותר מסורק 300א300). מכאן, ברור שאיכות התוצאה נקבעת על ידי רזולוציית הסורק, וסורק ברזולוציה גבוהה עדיף מסורק ברזולוציה נמוכה. קשכרק! ככל שהרזולוציה גדולה יותר, כך נפח התמונה גדול יותר ומשך טעינת הדף מה-88/ גדולה יותר. זה הגיוני כי יותר רזולוציה - יותר מידע. למה לך לסרוק ברזולוציה גבוהה כאשר הרזולוציה על המסך היא 01ק720. כן, |ק720 היא הרזולוציה במסך כך שאין טעס לסרוק תמונות ברזולוציה גבוהה יותר אס הן מיועדות לצפיה במסך. כדאי להשתמש ברזולוציה גבוהה יותר כמו 300071 ואפילו וק6000 אס הסריקה מיועדת למטרות הדפסה. 6[ א6!פכם. ( ₪/ן26פ/34/) 46 פמ!כןק סריקת התמונה היא רק חלק מהתהליך, כשמדובר ביצירת תמונה איכותית. גורס נוסף הוא האינטרפולציה. כיוס, רוב הסורקים, מצוידים ברכיב תוכנה המגדיל, בחישובי אלגוריתם, את רזולוציית הסורק. לדוגמה, סורק של 1ק3000א300, עשוי להכיל תוכנה שמגדילה בצורה מלאכותית, את רזולוציית התמונה הנסרקת, ל-1ק24000. אינטרפולציה של התוכנה היא תכונה חשובה בסורקים, אולס רצוי לבדוק היטב את הנושא, לפני ההחלטה על רכישת הסורק. אל תלך שולל אחרי סורקים שעל אריזתס כתוב באותיות קידוש לבנה, "רזולוציה 4800א4800" ונמכריס במחירי הזדמנות מיוחדים. ייתכן שמדובר בסורק ממוצע עס תוכנת אינטרפולציה משוכללת. זכור, עדיף לרכוש סורק ברזולוציה של 600א1200 עס תוכנת אינטרפולציה בינונית, במקוס סורק 300א300 עס אינטרפולציה גבוהה. / קשכרק! רבים מתלבטים איזה סוג סורק כדאי לבחור ומדוע. אני, לדוגמה משתמש בשלושה סורקים שונים - כל אחד מסיבות שונות. הסורק הראשון, סורק קטן, הכולל כמה תוכנות מעולות לשימוש בבית ובמשרד, סורק ברזולוציה של 200א200 מונח לידי, לצד המחשב ומאפשר 10 סי קסו/5. זח/0 הזנת דפים בודדיס ותמונות. עבור תמונות באיכות בינונית סורק וה מספק בהחלט. הסורק השני, סורק ברזולוציה של 600א1200 (עם אינטרפולציית תוכנה של 9600א9600). סורק וה מחובר למחשב נפרד, כדי לנצל היטב את מהירותו ולענות על דרישות העיבוד המיוחדות שלו. ולבסוף, סורק משולב הכולל מדפסת, מכונת צילוס מסמכים, סורק ופקס. הוא מתחבר למחשב ולקו הטלפון, ומתאיס לסריקת כמויות גדולות של מסמכיס לצורך אחסון במחשב. מכשיר משולב זה, גס משיב לקריאות הפקס ומבצע פעולות צילוס מסמכים יומיומיות. סת'כמ. כמ א!1[!ת. אמ !אמ לאחר שלמדת אודות סוגי הסורקים השוניס ותכונותיהם, עליך ללמוד כיצד לבחור בתמונה המתאימה לסריקה. בדרך כלל, התוצאה המתקבלת מפעולת הסריקה היא סבירה למדי, ותלויה, כמובן, בסוג הסורק ואיכותו. למרות זאת, לעיתיס רחוקות בלבד תסרוק תמונה ותשתמש בה ישירות בעבודותיך. ברוב המקריס תרצה ודאי לחתוך את התמונה, לשנות את גודלה, לעבד אותה או לבצע בה שינוייס אחריס. לדוגמה, תרשיס 9.1 מציג שתי תמונות של כנסיית הלב הקדוש (0080 580188) המפורסמת שבפריס (כפי שהיא נראית ב-₪5₪ אחרי שנסרקה בשני סורקים שונים). התמונה משמאל נסרקה בסורק ברזולוציה 200א200 והתמונה מימין נסרקה בסורק של 1200א600%. התמונה נראית סבירה למדי, מלבד הרכב וכל האנשים הנמצאיס בחזית הכנסיה המפריעים למראה הכללי. 7 - רוולוציה 200א200 רזולוציה 1200א600 תרשים 9.1 כנסיה מפורסמת זו במונטמרטר נסרקה בשני סורקים שוניסם. איזו סריקה נראית טובה יותרז 9 9: ס|כק/ע 4391א/מ פי0י46יומ 11 מכיון שברצוני להשתמש בתמונה זו באתר 65/, אשתמש ב-550 לסילוק חלקיה המיותרים. תרשים 9.2 מציג את התמונה המשופרת, לאחר החיתוך. השטח המשובצ המקיף את התמונה אינו חלק ממנה. זהו, פשוט, שטת ריק בחלון התוכנה. |<51)- | [[חטסזם 36% 8) [1:1] קפ זטוססס-830166] - סז קסח5 וחובק 2 | |5)= 460 אוסטחו/ע 6זוק3 48565 5תסו56|000 8זסעה | פוסוס ‏ 86ב| אושוע 08 6 ל || ₪ ₪ ₪2 ₪ / 5| ₪ ם| | ל 1 [|קככא%+פ98ירגצפש6>אטע%<ים 65 581.9 - מסווו 16 א 390 א 509 :6טהחו! 1 וק ,4 זס] תרשים 9.2 אותה תמונה לאחר פעולת החיתוך. לפני הסריקה - או אפילו לפני שתבחר בתמונה - זכור שפרטיס רביס מהתמונה עלוליס ללכת לאיבוד בסריקה. ייתכן שהתמונה תראה טובה למדי ותתאיסם לשילוב באתר, אולס בבדיקה יסודית יותר, תמצא שהיא מעט מטושטשת. בבחירת תמונה לשילוב באינטרנט, אל תתבונן על התמונה כיחידה שלמה. לולא חתכתי את התמונה המקורית, שבתרשים 9.1, קרוב לוודאי שלא הייתי משתמש בה באתר. סכיקה *אמ!כ* 257 לאחר שבחרת ומצאת את התמונה המתאימה, עליך לייבא אותה אל התוכנה, או לסרוק אותה. 555 יודעת להתחבר כמעט לכל הסורקים הקיימים בשוק, בתנאי שהינס סורקים תואמי א|2/ד, שהוא סטנדרט סריקה בינלאומי, המאפשר לתוכנות ולסורקיס להתחבר ביניהס בדרך מקובלת. סטנדרט זה כלול ב-₪55 ומאפשר לסרוק את התמונות, ישירות מתוך התוכנה. 12 סי קסו/5. זח/ם 94 6 בפרק זה, מניחים שאתה מצויד בסורק המותקן כהלכה במחשב שלך. כיום, קיימיס בשוק סוגיס רבים של סורקים, לכל אחד דרך התקנה משלו. ₪5 תוכל להתחבר עס כל סורק שהותקן כהלכה. אס אתה נתקל בבעיות בהתקנת הסורק או בהפעלתו, קרא היטב את הוראות ההתקנה המצורפות אליו, או היעזר באיש מקצוע. כדי לסרוק תמונה, מתפריט 1!6=, בחר בפקודות +זססח!, א|צד, 6זוף26. קפס תטען את תוכנת הסריקה, באופן אוטומטי. תרשים 9.3 מציג את חלון תוכנת ההפעלה של סורק 0898 ח60וחס.1. זס!ס:) ח63 3065 ח65וטס | 6ע] ]הפחוטסס -] זו זסו0 5 - 0 - 0 0/6 חב סבו 97 2 חבז 16 סבו 7+ ך חסוזקוז950 0 | ...80006 ] 6כע) 6ח! 0] החונזסס6ב3ּ פ>חסוזקס 6ח] 581 חוחח563 6זבּ סע |בּחוטוזס תרשים 9.3 כעת אתה מוכן לסריקה. ייתכן שתיבת הדו-שיח המוצגת על המסך (המופיעה לאחר הבחירה בפקודה 6ווף6), תיראה אחרת במחשב שלך. צורתה המדויקת תיקבע בהתאם לסורק שלך ולתוכנת ההפעלה שלו, שהותקנו בעת חיבורו למחשב. להתחלת הסריקה עליך לבחור בסריקה בצבע, או בשחור-לבן. לאחר מכן, עליך לוודא שהתמונה טעונה בסורק, וללחו על לחצן עשסא ח568 (סרוק עכשיו). לאחר פרק זמן קצר (של יימחשבהיי ורשרושים), התמונה תופיע על מסך התוכנה, מוכנה לעיבוד ולהתאמה לדרישותיך. תרשיס 9.4 מציג את תהליך הסריקה. סכק %: סוכקיע !א43א/מ 3י46/0יומ 13 ז 0 ה3065068 ה60ווטס 1 500 0] חסווום ?0 51 6ח] זי 56 = תרשים 9.4 הסריקה בביצוע. קשכק! אס מופיעה הודעת שגיאה בעת הבחירה בתפריט 6ו1=, בפקודות +וססוחו, א|ה/ד, 6זוטף6ה, בדוק שהסורק מחובר לחשמל והופעל לפני הפעלת המחשב. סורקיסם רביס חייבים לפעול לפני הפעלת המחשב, כדי שהמחשב יוהה אותס בעת הפעלתו. אס אתה מתכנן לסרוק תמונות רבות, תוכל להתקין בסרגל התפריטיס לחצן מיוחד לצורך כך. כדי לבצע זאת, בחר מתפריט 8!ו=, בפקודות 8%9/600865זק, 26ו65%0₪ זהפ|ססד 1!6= (קובצ, העדפות, עיצוב סרגל הכליס), כדי להציג את תיבת הדו-שיח המופיעה בתרשים 9.5. הדגש את השורה 306ח! 6זווף6, ולחץ על לחצן 00. תוכל גם להוסיף לחצני בהירות/ניגודיות (ְ8זחַ00/פפפַחִצְחִאָ2), התאמת צבעי 08ח, ותיקוני 8וחוח08, שוודאי תצטרך להשתמש בהם רבות בעבודה עס 5 5=, כפי שתלמד בהמשך הפרק. ו :הזוס זה טסט :פתס)וום 6|סב|ובעים שסחו/א זב ז0סופור] ד 6 זסעב 1 בשוי | 50| ולא ו 8 1533 תרשים 9.5 אס אתה סורק תמונות ומבצע בהן שינוייס רבים, ודאי תרצה להוסיף לסרגל הכליס לחצנים חדשיס. 4 סי קסו/5. תו 6 גם אם אין ברשותך סורק, תוכל להשיג תמונות ממקורות אחרים ולעבד אותס כרצונך. מאות תמונות נמצאות בתקליטור המצורף. ראה פרק 4, ''עיבוד תמונות ודמויות'', לדרכים השונות לטיפול בתמונות. 66 אלש [!סל 91₪/מ. פסוכקיע ספריס רביםס עוסקיס בסריקות, בסורקים ובטכניקות מיוחדות לעיבודי צבע. לפניך מספר כתובות של אתרי אינטרנט מענייניס. באתר האינטרנט המיוחד לספר זה, תמצא כתובות נוספות של אתריס הקשוריס בסריקות. אתר הבית של חברת = - ייהיולט פאקארדיי: /וה0ס6.כןה.עצעש//: כו אתר הבית של חברת יימיקרוטקיי: /הה₪53.60א +60 וח. צעש//: כ אתר הסריקות של סוליבאן המכיל טיפים ומשאבים (₪85007065) - מקוס מצוין ללימוד טכניקות סריקה מתקדמות: / 60/56 5065107ה//:כה סכק %: סוכקיע !א43א/מ 3י0י/46ימ 15 6.6 0א43אק ?/40/0/מ. [קפ[מ. 2419 בנוסף לסורקיס, מצלמות דיגיטליות הן דרך מצוינת לייבוא תמונה למחשב. מצלמות דיגיטליות תופסות מקוס נכבד, בגלל מחירן הזול יחסית ובגלל קלות השימוש בהן, שאינה מצריכה ידע מקצועי כלשהו. מצלמות דיגיטליות פועלות כפי שפועלות מצלמות רגילות, בכל הקשור לצילוס תמונות. ההבדל מתבטא בפעולות הנוספות המתבצעות לאחר הצילום. במצלמה רגילה, אתה "שולף'' את סרט הצילוס ומוסר אותו למעבדת פיתוח, והתוצאה היא תמונות מודפסות על נייר צילוס בתוספת התשליליס. במצלמות דיגיטליות הדבריס פועלים אחרת. לאחר סיוס הצילוס, אתה מחבר את המצלמה למחשב ומעביר את התמונות המצולמות לדיסק הקשיח. מצלמות דיגיטליות שונות גס מבחינות אחרות: אינך נזקק לסרטי צילוס של 12, 24 או 36 תמונות. במקוס להשתמש בסרטי צילוס, המצלמה מאחסנת את התמונות המצולמות בזיכרונה. כמות הזיכרון שמותקן במצלמה קובע את מספר התמונות שניתן לצלם, לפני שתצטרך להעביר אותן לדיסק המחשב. בנוסף, מצלמות דיגיטליות מאפשרות לצלם באיכויות וברזולוציות שונות. בדומה לסורקים, גס המצלמות הדיגיטליות נמכרות עם תוכנה מיוחדת המשמשת להעברת התמונות למחשב. לאחר העברת התמונות, אפשר לעבד אותן כמו כל תמונה אחרת ב-50ק. בנוסף, 5₪ק תומכת במצלמות דיגיטליות של קודאק וכוללת פקודות מיוחדות הפועלות רק על סוג מצלמות אלו. כתוצאה מכך, תוכל לייבא ולעבד תמונות ישירות ממצלמה דיגיטלית של קודאק לתוך ₪5 במקוס להשתמש בתוכנה נפרדת. פונקציה זו פועלת עם מצלמות קודאק 640, 0 (עם עדשת ייזוסיי) ו-6120ס. ייפו₪ מ א!ן!מ. אא43אומ קופשק אס יש בידך מצלמה דיגיטלית של חברת קודאק, הצעד הראשון הוא חיבורה למחשב באמצעות הכבל המיוחד שלה. לאחר חיבור המצלמה למחשב וצילוס תמונה בעזרתה, יהיה עליך להתאים את 59= לעבודה עס המצלמה. בחר מתפריט 1!6=, באפשרות +וסקח!, 60370078 |%3ו10 003%א, 6זטש חס (קובצ, ייבוא, מצלמת קודאק דיגיטלית, התאמה). על המסך תוצג תיבת הדו-שית שבתרשיס 9.6. | < | חסוזהּזנוטו)חס:) ה זסחובּ:) [הּווו₪ 003% [+ 0 :6 הזחה 308 תרשים 9.6 | [+ ו סוי ] :זט תוחחפ , | ופ עליך להגדיר ל-55₪ באיזו מצלמה [- בו סו ] 0 דיגיטלית אתה משתמש. 156 סי קסו/5. זח/ם ההגדרה החשובה ביותר בתיבה זו היא סוג המצלמה בה אתה משתמש. בחירה במצלמה לא נכונה תיתן הודעת שגיאה בכל פעס שתנסה להפעיל את התוכנה. בחר את מצלמת קודאק הדיגיטלית שלך מהרשימה הנפתחת 6קעד 631018 (דגם המצלמה) ולחץ 06 לאישור. לאחר הגדרת המצלמה בחר מתפריט 1!8=, באפשרות +זססח!, |13ו9ום 003% 38 ), 266055 (קוב, ייבוא, מצלמת קודאק דיגיטלית, גישה), כדי להציג את תיבת הדו-שיח של המצלמה הדיגיטלית (תרשים 9.7). | < | הזסחוהּ:) !וטו 003% 0 בזסוחב=) |8זוו 608% = :436 673 4 א 756 :6 36| 506 06| ותפזזגו -] 7 :ח866 1 5פזוופסקא = סוב 02 0 <םחומוהחחס 65זגופסקאם ה 7 - פחזסו)ה זסק 0 שזגופסק< = 6וקוזוגו] = | 5 חו || חסקם | וז 6% | 5% פ! |( 58%8 | !| סוטוסם - פזסו)ה זט 0 שזגופסק< = וחַחו5 - 1 א פזופסקאם ₪ 06:33:23 :פחחוך ,2 הווחה :06 מ | קפ חו הסט | שוסופם | 5% 0 56 תרשים 9.7 תיבת הדו-שיח של ייבוא התמונות מהמצלמה הדיגיטלית. תרשים 9.7 מציג תיבת דו-שיח ובה מידע רב. בחלקו העליון של החלון מוצג מידע אודות המצלמה המחוברת ומספר התמונות הנמצאות בזיכרונה. מאחר שהמצלמה המחוברת במקרה זה, היא קודאק ו 200 050כ, ללא כרטיס הרחבת ציכרון והתמונות שצולמו בה הן ברזולוציה הגבוהה ביותר, היא מכילה רק שבע תמונות (ברזולוציה נמוכה יותר אפשר לצלס מספר גדול יותר של תמונות). חלקיה האחרים של תיבת הדו-שיח מציגים את דרכי הייגישהיי לתמונות ומאפשריס להציג תמונות, לטעון אותן ולמחוק אותן. ניתן לפתוח את כל התמונות ב-₪5₪ או לשמור אותן ישירות במחשב. בדרך כלל, תבחר בפקודה || ח008 (פתח הכל). במקרה כזה, ₪5 תטען את כל התמונות ותציג אותן על מסך המחשב. כעת, תוכל לשמור את התמונות הטובות ולמחוק את האחרות. תרשיסם 9.8 מציג את טעינת התמונות מהמצלמה הדיגיטלית. סכק 9: סוכקיע !(א43א/מ 3י46/0י1מ 17 | ...30% 0 3008 558 ,36| בחוטבפוחושוס ההההווווווה תרשים 9.8 פעולת הטעינה נמשכת מספר דקות. לאחר שתסיים את טעינת כל התמונות, לח על לחצן 261816 (מחיקה), כדי למחוק את כל התמונות שנמצאות בזיכרון המצלמה. 6ים 94 לחיצה על לחצן ₪8/8%6 מוחקת את כל התמונות מזיכרון המצלמה, ולא תוכל להשתמש בהן שוב. לפני מחיקה, ודא שכל התמונות הדרושות הועברו למחשב שלך (ונשמרו). לאחר שתייבא את התמונות תוכל לעבדן, לחתוך אותן ולבצע עליהן פעולות עריכה שונות. בדרך כלל, איכות התמונות שצולמו במצלמה דיגיטלית היא טובה מאוד. בתרשימיס 9.9א' ו-9.9ב' מוצגות תמונות שצולמו במצלמה כזו. תמונות אלו, לאחר חיתוך מתאים, ישתלבו מצוין בדפי 90//. [<1) - | [[חטסזא830] [1:1] *65ט3ח!] - סול קסת5 )חובק = |<|5)=. אטח 86 18565 חספ 5ו6עמ 1 פזטוסם) 06| ושע 08 6 שה לא | ₪ וו 2 || 50| ₪ 8 5/5 ₪ ₪ ם | || 8 ₪ 5 תפ 4 5 = = %/ / 4 4 || 6 4 ש ו 9 4 2 ם 5 - חסווווי! 16 א 504 א 756 :6מבחזו! 216 ,478 תרשים 9.9א' התמונה צולמה במצלמה דיגיטלית. 108 סיק קסו/5. ח/0 [[)הטסזם8306] [1:1] סקן.46ופחו[סוחו] - סז" קסח5 )חובק 2 |<|5)= 460 | אוסטחוע 6זום3 43565 5חסו00ו56 פזסעה | >וזסו00 86| | אופוע 6 6 לא | ₪ ₪ וו || 5 5 | ₪ 5 | 5 ₪ ₪ ם | |קכפהא+8ריגצצפש>>אטצע%<ים 6 :36| 1 55פזק ,)16 זס-] תרשים 9.9בי צבעוניותו של האובייקט המצולס נשמרה גס בתוצאה. מיק![ מ א!1ומ. [כי6/6] מרבית הצילומיס הנסרקיס דורשיס צורה מסוימת של טיפול. אולס, אינך חייב להיות בעל כישורים מיוחדים, כדי לבצע על תמונותיך את הריטושים הנדרשיס. ההסבריס המקוצריס שלפניך, אינס מתיימריס להכשיר אותך לקבלת תואר באמנויות הגרפיקה, אולס תלמד כאן את הכלליס והכליסם הבסיסיים, שיאפשרו לך לבצע כמעט כל תיקון שנדרש לתמונה. פרק 4, ''עיבוד תמונות ודמויות'' (אם לא קראת, זה הזמן לעשות זאת), עוסק בהרחבה באפשרויות עיבוד תמונות, כמו חיתוכים, שינויי גודל ופעולות עריכה פשוטות נוספות. מיק!' 93 כמעט כל תמונה סרוקה, דורשת מידה כלשהי של תיקוני צבע. תמונה המיועדת להדפסה על נייר, תיראה חיוורת בתצוגת מחשב. לעיתיס גס תמונות המיועדות לתצוגה באינטרנט דורשות תיקוני צבע, כדי להפיק מהן את המירב בעת הצגתן. מצב דמיוני מורכב לדוגמה: נאמר שמצאת באינטרנט תמונה שמתאימה ביותר לצרכיך. אולס, איכות התמונה גרועה ביותר. תמונת הכלב, המוצגת בתרשיס 9.10 (נלקחה מקבוצת הדיון 1₪83!5ח1610765.3כ. 5וַזְהּחזס.+31), היא דוגמה לתמונה כזו. מאחר שאתה מעוניין דווקא בכלב מגזע זה, ותמונות כלביס כאלה נדירות ב-80/ נאלצת להסתפק בתמונה זו. תמונה ו נמצאת בתקליטור המצורף. סכ 9: ס!|כק/יס 1א43א/מ 9י46/0י1מ 1-9 1 - | שפן.000030 - סול] קסח5 וחוהק = םחו 6זוק3 18865 5ח600/ 5 ושע וסוס מה[ שו אמ 6 לא ₪ ₪ וו 2 ]| 0 | ₪ ם' 3 5 | ₪ ₪ ם | [הטסזףא30ם] [1:1] סקן הפפסט תן ה ד [|קכהפאצ%פריגצגצפש>%אטע%+<.יה חס :06החז! 1 55פזק ,)46 זס-1 תרשים 9.10 תמונה גרועה של כלב מצוין. מאחר שאיני יודע את שמו של הכלב שבתמונה ולקרוא לתמונה בשם ייתמונה גרועה של כלב מצויויי נראה לי מעט מגוחך, קראתי לה בשם הכללי - ייבובייי. עתה, אוכל לייבא את התמונה ל-5: ולבצע בה מספר שינוייס ותיקוניס. 6 [1/916%מ. 21012091 מגרעתו העיקרית של ייבובייי היתה הכהות היתרה בה הצטיינה התמונה. תפריטי הצבע ותפריטי התאמת הצבעיס ב-₪55 מספקיס תשובות טובות למדי לבעיות מסוג זה. במחשבה ראשונה, תרצה בוודאי למהר ולגשת לפקודה 4785%ח₪0010655/00, כדי לשפר את מראה התמונה. אולם, קודס לכן, כדאי שתשקול כמה אפשרויות נוספות. כדי לבדוק את התמונה ביסודיות, התבונן ביסודיות במיגווו הצבעיס של התמונה. מהתבוננות קרובה תמצא שייבובייי נראה כהה מדי מהסיבות האלו: לפרוותו חסר ברק. אין לו מיגווו צבעיס רחב והצבע הכהה ביותר שבגופו דומה לצבע הבהיר שלו. שג הבדליס אלה הס תיונייס בהתאמת התמונה לתצוגה סבירה. כדי לראות סכימה גרפית של קשת הצבעים, לחצ על לחצן ההיסטוגרס שבסרגל הכליסם. ההיסטוגרס מציג תמונה גרפית של חלוקת הגווניס בתמונה ומשווה בין רמות הבהירות השונות שלה. 200 סיז קסו/5. תו 51 -| שפן.000030 - סול] קסח5 וחוהק] = ]| אוסטחוע 6זש)ק3- 3565 5000005 685ע 1 8וסוס ‏ 6הַה | | אושוע 68 6 לא ₪ ₪ וו 2 | 0 )₪ ₪ 3 | ₪ ₪ ם | (0הטסזףא₪30] [1:1] סקן הפפסט ה 1 ַא 0 חווא [2%) 1610 אבו הו ד |קכ 8+ 98 צצ %%₪ > א ל < אה ב-ין 1 וק .סו זט תרשים 9.11 תצוגת ההיסטוגרס מראה את גרף חלוקת הגווניס בתמונה. 6 כאשר תציג לראשונה את חלון ההיסטוגרס, תראה בו ארבעה גרפיס שוניס מוצגים בו-זמנית. גרפיס אלה מייצגים את צבעי האדוסם, ירוק וכחול שבתמונה. הגרף הרביעי - מציג את הממוצע שביניהס ונקרא 6סחהחוחנו 1. פשוט יותר לבצע עיבודיסם בתמונה בעזרת קו זה בלבד. כדי לבטל את תצוגת שלושת קווי הצבע, בטל את סימונס בתיבות הסימון שמתחת לגרף. תרשים 9.11 מציג את חלון ההיסטוגרס ובו גרף ה-6סחאחווחנו 1 בלבד. בדרך כלל, גרף היסטוגרס של תמונה טובה, מכסה את כל קשת הגווניס שבסקלה. ההיסטוגרס מראה את רמת הבהירות של התמונה. מהתבוננות בתמונת ההיסטוגרס של הכלב, תיווכח שהוא מכסה רק תחוס צר של הסקלה. בתרשיס הבא תראה עד כמה משפיעות בקרות הצבע על תמונת ההיסטוגרס. התאמת רמות הבהירות והניגודיות הן הפעולות המיידיות והבסיסיות, שניתן לבצע ובדרך כלל הן גם אפקטיביות מאוד. שיס לב, הגדלת רמת הבהירות, מרחיבה את כל גרף ההיסטוגרס ימינה, והגדלת רמת הניגודיות מרחיבה את גרף ההיסטוגרס בצורה אופקית. תרשיס 9.12 מציג את תיבת הדו-שיח של הפקודה 655/0078856%ח700%ם (בהירות/ניגודיות), שתוצג על המסך בעת שתבחר מתפריט פזס|60, בפקודה +פג[0, 0% 655/0חתוזם 8זסוס6 (צבעים, התאמה, בהירות/ניגודיות). בתיבה זו תוכל להגדיר את אחוזי הבהירות והניגודיות, כל אחד בנפרד, ובנוסף תוכל לראות את סכ 9: ס|כק/ע 4391א/מ '0י46יומ 201 תצוגת התמונה, לפני ואחרי השינוייס. תרשיס 9.12 מציג את תיבת הדו-שיח של התאמת הבהירות והניגודיות ואת תמונת ההיסטוגרס של התמונה. שיס לב, שבתיבת הדו-שיח מסומנת תיבת הסימון זססזק 0ז80, המאפשרת לראות את השינוייס מיושמיס על התמונה כולה, בעת הגדרתס. [<]₪] = 0 - סול פסת5 וחוהק > ]| אוסטהועצ 6וזש)ק3-) ‏ 18565 >תסו50|00 8זשע] | >זסוס ‏ 5מ₪| | אושועצ 68 6 | לא ₪ ₪ וו 2 0 ₪ ₪ ₪ 3 = | ₪ ₪ ם | ה ה ד [ סז 30 8] [1:1] טפן 30סטס תן 6 0 אא 14 1437 5% [|קכ3א%+8ריצגצפש>אטע%<.ים פסמהחוחו] ]| 6 95 221.5 - ח0000 16 % 255 א 300 :חן | 1 655זם ,46 זט תרשים 9.12 תוכל לראות את ייבובייי ואת תיבת הדו-שיח וטבלת ההיסטוגרס המציגה את השפעת השינוייס בבהירות ובניגודיות. שינויי הבהירות והניגודיות גורמיס לייבובייי להיראות טוב יותר בתמונה. מ'ק !י ₪0 א (0החי60 ) אפשרות אחרת לאיזון רמות הבהירות והניגודיות שבתמונה היא תיקון הגאמה של התמונה. אפשר לשנות את הגדרות הגאמה, על ידי בחירה מתפריט פזס|60, בפקודה ח0סו601זז0ס) 8חזוח08 (צבעים, התאמה, תיקוני גאמה). בתיבת הדו-שיח יוצגו כמה אפשרויות אותן תוכל להגדיר עבור התמונה. בקרת הגאמה מאפשרת לבצע שינוייס בתמונה בעזרת שינויים בצבעי היסוד מהס היא מורכבת - אדום, ירוק וכחול. גררות תיקוני הגאמה מציגיס תחוס מספרים, בין 0.2 ל-5. גרור אותס ימינה ושמאלה ובחן את השפעתם על התמונה המוצגת. כברירת מחדל, כל הצבעיס מקושרים ביניהם. תוכל לבטל את הקישור ביניהם על ידי ביטול הסימון בתיבת הסימון א%חו1. תרשיס 3 מציג את תמונתו של ייבובייי לאחר תיקון גאמה מוגזס במקצת. 202 סז קסו/5. +חום שקן.600080 - סז" קסח5 )חובק. + = 0 ₪ ₪ וו 2 ₪000 ₪ 8 ₪5 שש ם == (חטסז830] [1:1] פן הפסה תן וטו סוגום ]1 א | א | = | 5 פה 0 :הו [2%) 2045 :148% [קככהא+פ9ירצפש>%אטע%<יםה 5 221.5 - חסו!וו! 16 א 252 < 300 :6בחו ! 1 55פז ,1610 זס-1 תרשים 9.13 בתמונה זו עברה תיקוני גאמה מוגזמים: יותר מדי כחול ופחות מדי ירוק. בדרך כלל, תיקוני גאמה המבוצעיס ללא תיקוניס אחרים, יותירו את התמונה יישטוחהיי וחסרת חיים. תיקוני גאמה מפיקים את התוצאות הטובות ביותר, כשהס מבוצעים בשילוב עם תיקוני ניגודיות (600047851). משתמשים מיומנים מעדיפים שילוב זה, על שימוש בפקודה +655/0071785ח+27100 הסטנדרטית. מיק !ןי 6!!יע כאשר תתרגל להתבונן בטבלאות היסטוגרס ולתקן בעיות של גווניס בתמונה, תלמד גם להתייחס לחלקיה השוניס של הטבלה ולתפקידו של כל חלק בה והשפעתו על התמונה הסופית. הגווניסם הבהיריס (000ווח10) נוטיס להוסיף ברק וחייםס לתמונה, הגווניס הכהיס (הצללים -‏ ש50800) קובעים את אופייה הכללי ואת אווירתה. ביניהס, משתרעיס גווני הבינייס (6ח0%:0ו1) המעניקיס לתמונה את צבעוניותה. באמצעות תפריט פזס|0) והפקודה 30[05%, שסַ8ח6/6חסזם!ושתווחפור (צבעיס, התאמה, בחהירים/ביניים/צללים), תוכל לפקח על כל אחד מהתחומיס האלה, בנפרד או בצמוד. טכניקה זו דורשת מעט תרגול, אך זו דרך מצוינת לביצוע עיבודי תמונה. כדאי להקדיש ללימודה את הזמן הראוי. בקרות אלו מאפשרות לשלוט ברמת ההיסטוגרם וי'למתותיי אותו אופקית בכל רמה רצויה. בתיבת הדו-שיח שתיפתח עס הפעלת הפקודה תמצא שלוש גררות. הקביעות בגררות אלו הן: זחִחָווחפָו] - 100% ; 6חסז0ו1 - 50% ו-שססַַח5 - 0%. שינוי הגדרות אלו יגרוס לשינוי במראה התמונה. לדוגמה, אס תקבע את הגווניס הבהיריס ל-80%, תראה שחלקו הימני ביותר של ההיסטוגרס ייימשךיי ימינה ויבהיר את גווניה הבהיריס של התמונה ב-20%. אס תקבע את רמת ה-שַס0ִ8ח5 (צללים) ל-20%, תראה סכק 9: ס!כקיע !א43א/מ פי6י46יומ 203 שחלקו התחתון של ההיסטוגרס יייתרחביי שמאלה והגווניס הכהים שבתמונה יהפכו לכהים יותר. שינוי ברמת ה-6ח110:0 (גווני הבינייס) יבהיר את התמונה (בהגדרות נמוכות מ-50%) או יכהה אותה (ברמות גבוהות מ-50%). הכשרת תמונתוּ של 'בובייי להצגה בדפי 80/), דרשה את התאמת רמות 6/5800 וזח שווחטור! בתמונה, את שינוי רמת הניגודיות, ותיקון גאמה קטן. תרשיס 9.14 מראה את תיבת הדו-שיח של הפקודה שש6/60800חסנסוו/זתשווחטורו, את חלון ההיסטוגרס ואת התוצאה, כפי שהיא נראית בתמונה של ייבובייי. שיס לב להבדל באיכות התמונה, לעומת התמונה המקורית. שסן.6000860 - סז" קסח5 )חוהק. 5 878 \ 5וזו!ק3- ‏ 135%5] פהסו50|90 5ופעב,] ‏ פזסו0ם) ‏ 85| אופוע 88 5 | ₪ וו || 0 | ₪ ל 3 = | 5 ₪ ₪ ם | [חטסז 30 8] [1:1] טסו פס ן 7 פה = הווא [1%) 1040 אב [|קככא+ה9איצגצאפש>אטע%<ים ]| 806 ] חססום -] 64 68065 221.5 - 04000 16 א 252 א 300 :סספוחו| 1 סוק 16 וס תרשים 9.14 התאמת 300₪ח6/5חסוסוושתפווחפָוז מעניקה גמישות בתיקוני הצבע, לעומת זו שניתן להשיג בפקודה 855/60017850ח₪00%. מיק!' ₪93 פמ א[ 9שפכת פקכ' 58 ו-₪68 קיימיס שני כלים נוספים לתיקוני צבע בעזרת 65ק. כליסם אלה הס בקרי 5 סז 6/5טר (51ר) ובקרי 5|06/ח360/0766 (00). בחר מתפריט 5זס!60, בפקודה +80[05, 1100%8655/ח0סו106/58+078% (צבעים, התאמה, גוון/רוויה/בהירות). תיבת הדו-שיח שתיפתח (תרשים 9.15) מאפשרת לקבוע הגדרות שונות עבור הגוון, הרוויה והבהירות, ומאפשרת לבצע שינויי צבע בתמונה עד כדי שינוי כללי שלה. הגדלת 655ח1100%, דומה באופן כללי לשינוי 855ח00%ם. בקרת חסו781ט581 קובעת את עושר הצבע בתמונה, וברוב המקריס תמצא שזהו שינוי רצוי. על ידי שינוי הגדרות 655ח40% 1/ח0ס0ו6/5800781ט, תוכל להעניק מראה כללי שונה לתמונה, לפתור בעיות של צבעוניות ואף להעניק לה אווירה סוריאליסטית מעניינת. 204 סיז קסו/5. תו מאחר שפרוותו של ייבובייי שחורה, אין צורך בשינויי צבע רביס, פרט לשינוי הבהירות שבוצעו קודס. לפיכך, שינוי צבע האדמה לחום, על ידי שינוי ערך הגוון והגדלת הרוויה, תוסיף ייעושריי לצבעוניות הכללית של התמונה. [< ]] = | שקן 600080 - סז"] קסח5 וחובק. + ]10‏ 6וזוווק 03‏ 13565 5חסוו56/60 פוסעה ! 8זסו0ם 6הַבת| אופוע ₪88 6 ₪ ₪ וו | 50| ₪ ₪ 8 = | ₪ ₪ ם | הו ד (חטסזף 36% 8] [1:1] טַקן. 008086 ₪ . 0 4 > 0 הווא [1% 1049 אהו |קכהא+8פראג 68%>אצע+<.ים 5 221.5 - חסו|וו! 16 א 252 א 300 :6מבחו ! 1 858 ,]16 זט תרשים 9.15 על ידי התאמת הגוון, הרוויה והבהירות, תוכל לבודד ולתקן בעיות צבעוניות בתמונח. 6 בדרך כלל, שינוי רמת הרוויה (חסו81ז58) של תמונה, ישפר באופן משמעותי את איכות התמונה. אולם, אס התמונה כהה מדי (כמו במקרה של ייבובייי), יהיה עליך לשנות גס את רמת הבהירות (655ח140%)). תוכל 'ילתאריי את צבעוניות התמונה בדרכים אחרות מלבד גוון, רוויה ובהירות. תמונות מוצגות על המסך כשילוב של שלושה צבעיס - אדום, ירוק וכחול (05ח). למעשה, אלה הס צבעי היסוד המשמשים לכל הטלוויויות ולצגי המחשבים. במרוצת הזמן, תמצא שבקרים אלה יעיליס מאוד לקביעת צבעוניותה של תמונה, יותר מאלה שמושגיס בקביעות ה- 451. בעת תיקוני צבעוניות בקרי ₪0, תמצא שכדאי להחזיר את תצוגתס בטבלת ההיסטוגרם, על ידי סימון שמותיהם בתיבון הסימון שבתחתית הגרף. בפרק 8, ''החלופה בשחור-לבן'', תמצא פרטים נוספיסם אודות צבעי 05. ח0ו201ו/00ס6 ( 115 ) לאחר שהכרת את תהליך עיבוד הצבעים על כל שלביו, אתה ודאי תוהה האס תצטרך לחזור על תהליך מורכב גה בכל פעס שתרצה לשנות את צבעוניות התמונה. קיימת דרך פשוטה יותר. הפעולה הראשונה בתיקון צבע היא הרחבת גרף ההיסטוגרס לכל קשת הצבעים, 555 מסוגלת לעשות זאת עבורך, בדרך כלל בתוצאות טובות למדי. סכק 9: ס!כקיע !א43א/מ פי6י46יומ 205 כדי יילהרחיביי אוטומטית את גרף ההיסטוגרם על פני כל קשת הגוונים, בחר מתפריט 5זס|ס60, בפקודה 5ח0ו6%חט= 8 3ז115+00, 0081126 (צבעים, פקדי היסטוגרס, איזון). השפעת הפקודה על תמונתו של ייבובייי היא טיפוסית למדי: קשת הגווניס השתפרה בצורה דרמטית, אך אין די צבעים בתמונה כדי יילמלאיי את הפעריס שההיסטוגרס מנסה לאזן. לכן, תיקוני צבע נוספיס הס הכרחיים. מתפריט 8זס|60, בחר 5ח6)10חש] וה3ז115+00, ה%6+5+76 (צבעים, בקרי היסטוגרס, מתיחה), כדי יילמתוחיי את גרף ההיסטוגרס בצורה ימעודנת'י יותר. ברוב המקריס, פעולה זו תספיק והתמונה תראה סבירה למדי. אך אס בכל ואת תרצה, תוכל להמשיך לבצע תיקוני צבע עדיניס באמצעות כליס אחריס שאתה מכיר כבר. תרשים 9.16 מציג את תמונתו של ייבובייי לאחר פעולות האיוון והמתיחה. 1 -| 51161 הסוח 000 - סזל! קסת5 וחובי = שוסטחוע 36 13565 פהסו59|60 5שעב 1 פזס| 20‏ 6ההח| | אשוצ 08 6 לא ₪ ₪ וו | 0 )₪ 8 8/0 ₪ ₪ ם ו [<[] - ₪ ו [< ]ב יי / 9 " + ה ד |קכפ3הא+8רראגצטש>%אטע%<.יםה חס :וז 1 55פזק ,]16 זס-] תרשים 9.16 יימתיחתיי גרף ההיסטוגרס מעודנת מעט יותר מפעולת האיזון. בשימוש נכון עס בקרות הגווניס ותיקוני הצבע, הפקודות 008|!26= ו-ח5476%0 יחסכו לך ומן עבודה ניכר ו'יכאב ראשיי לא קטן. תמצא את כל הכליס שלמדת בפרק זה, שימושיים מאוד לעיבוד תמונות סרוקות. 2066 סיז קסו/5. תו 10 "כ'כמ. מ א!]1מ 6% 6ק91/מ ספר וה מתמקד בשלושה פורמטים עיקריים לשמירת תמונות - =|0, 6שק) ו-6אס. מכיון שכל אחד מהפורמטים האלה עונה על דרישות ומצבים שונים, יש משמעות רבה לבחירת הפורמט הנכון, כדי לשמור על גרפיקת 86/ איכותית. גרפיקת 60/ דורשת גם ידע והבנה בבחירת הפורמט המתאים לנסיבות השימוש בה. תמונות =!6, 56 ו-6א₪ מתאימות לשימוש ב-60//, מכיון שהן מאפשרות את הגמישות הנדרשת. ההבדליס הבסיסיים ביניהן הס שיטות הדחיסה ומספר הצבעים שהן מסוגלות להכיל. בפרק זה, נתמקד בתכונות רבות העוצמה של פורמט =61 ונלמד לנצל תכונות אלו בשמירת תמונות =61 'ישקופות'י. למרות שגם הפורמט ₪%6 תומך בתכונה זו, לא נדון בכך בספר, מכיון ששימוש בפורמט זה אינו נפוץ. תמונות =|6 מאפשרות לקבוע צבע אחד בתמונה, שתוכנת הדפדפן תתעלם ממנו ותתייחס אליו כאל צבע יישקוףיי. כשתמונה כזו מוצגת בחלון הדפדפן, הצבע שנבחר כשקוף אינו מוצג וניתן לראות יידרכויי את צבע הרקע של דף האתר. תמונות !0 שקופות הן כלי רב עוצמה בארגז הכליס של מפתחי אתריסם ב-85//. אס ברצונך להתמחות בבניית אתרים, עליך לדעת כיצד להשתמש בפונקציה מיוחדת צו. מהן תמונות =/6 שקופות תלמד כאן את ההגדרות הטכניות של קבצי =01 שקופים, כיצד הס פועלים, כיצד לשמור אותס וכיצד הס מוצגיס בדפדפן. מתי להשתמש בתמונות !₪ שקופות תמונות =!01 שקופות מתאימות לשימוש במצבים מסוימים. תלמד מתי כדאי להשתמש בתמונות אלה והאס העבודה הכרוכה ביצירתן שווה את המאמ. סכק 10: 3'מ מאוןות =61 6ק!פומ 207 כיצד מתייחסים הדפדנים לתכונת השקיפות התוכנות 6%50806 ו-זפזסו|קא= 66חז6זח! מכירות את תמונות ה--!0 השקופות ויודעות כיצד להציגן בדפי האתרים. תבין כיצד הדפדפנים 'ימטפליסיי בתמונות כאלו. קביעת הצבע השקוף רק צבע אחד בתמונה יכול להיקבע כשקוף. תלמד כאן כיצד לבחור בצבע הרצוי וכיצד לציין ואת בתמונה השמורה בעזרת כליה המובניס של 5₪פ. אפן מא!ן/מ ,61 6ק1פ!מ? כדי להבין מהן תמונות "!0 שקופות וכיצד הן פועלות, נסה לדמיין לעצמך מקרן שקפים. מקרן כזה משתמש ביריעות פלסטיק שקופים (שקפים) עליהס כתוב טקסט. המקרן מציג על המסך רק את הטקסט הכתוב על השקפים. מאחר שהפלסטיק שקוף, הוא אינו נראה במסך. "!01 שקוף פועל בצורה דומה. פורמט "!0 מאפשר לקבוע שאחד מ-256 הצבעים האפשריים בתמונה יהיה שקוף בעת הצגתו בדפדפן. תמונות =|0 שקופות נתמכות רק על ידי תוכנות דפדפן, לא ניתן להציגן כשקופות בתוכנה אחרת. תמונת =!₪1 שמוצגת על מסך הדפדפן "ימרשהיי לרקע הדף שמעליו היא נמצאת יילעבוריי דרך הצבע שנקבע כשקוף. תוכל לבחור רק בצבע שקוף אחד בכל קובצ =₪1, 5ק תעזור לך לעשות ואת בקלות, ולשמור את הקוב כראוי. לעיתיס קרובות, משתמשים בתכונת השקיפות בתמונות הנמצאות על רקע לבן. הרקע הלבן מייצג את השטחים הריקיס בתמונה, שאינס משמשים להצגתה וקל לבחור בהם כרקע שקוף. כאשר 16180806 מזהה צבע שקוף היא מציגה את התמונה כאילו היא ''יצפחיי ותמונת הרקע של האתר משתקפת דרכה. תרשים 10.1 מציג דוגמה לשימוש באפשרות השקיפות. בדף 60// זה מוצג לוח המשחק ''איקס-מיקס-דריקסיי (ייאיי ו-ייס'י). לצורך דוגמה זו, רקע דף ה-60/ נקבע כאפור. שני הסימניס נוצרו ב-5₪=, שניהס זהים בגודלס ושניהס משתמשים בשני צבעים - שחור ולבן. ההבדל היחיד הוא, שהרקע הלבן בסימן ייסיי שקוף וניתן לראות יידרכו" כשהוא מוצג באתר (הדפדפו מתעלס מהצבע הלבן ב-ייסיי השקוף). לסימן יאיי לא הוגדר צבע שקוף, ולכן מוצג גס הצבע הלבן. מייד ניתן להבחין מי מהסם נראה טוב יותר בדף. 208 סי קסו/5. זח/ם 6 - 65חוהז-] ח)ו/ 06 30-1 6-1ו1 טחועבּוק % ק|6 זסוהסוהווחוחסם) ‏ 30 אסוע 88 שו | א 4( ₪( 43 6 <> 34 3 2 + 8600 | ו 6 5980 | 6הס4] | ₪020 | ₪ שי שר[ חס )תפוחגוסס כ | תרשים 10.1 סימני ה-ייס'י נראיס על המסך טוב יותר מסימני ה-ייאיי, בגלל הרקע השקוף שהוגדר להסם. תכונת ה--|0 השקוף משפרת את הופעת התמונות בדפי האתר, בעוד שתמונות רגילות נראות לעיתיס כאילו הן יישתולותיי על הדף בצורה לא טבעית. הוספת סמליס לדפי האתר היא מצב נוסף בו תוכל לנצל את תכונת השקיפות. בוני אתריס מעדיפיס להשתמש באתריהם ביילחצניםיי גרפייס מיוחדים ובקווים מענייניסם, ולא בלחצניס הסטנדרטייס שמספקת שפת )| דר. בדרך כלל, לחצנים אלה עגוליס או אליפטיים. תמונות =!0 ניתן לשמור רק כתמונות מלבניות; לכן, הלחצניס העגוליס מופיעים כשצבע הרקע שלהס שקוף. שימוש בשקיפות יבטל את תצוגת הרקע ויציג את הלחצניס בעיצובס העגול. תרשים 10.2 מציג אתר המשתמש בסמלים שקופיס ובסמלים שאינס שקופים, המציגיס את הסימן ''יפ'י. השווה בין 3 הסמליס העליוניס לבין 3 הסמליס התחתוניס ובחן את ההבדליס ביניהס. סכק 10: 9/3 מאוןות 61% 6ק!פומ 209 סמל שקוף סמל לא שקוף תרשים 10.2 הצורך בשקיפות הוא אחת הסיבות שרוב הסמליס נשמריס בפורמט =61 ולא בפורמט 6םסנ קמ 'יחס/מ. 9993ןי 68 4מ אוןומ 61% 6ק !פומ 5 שומרת את מידע השקיפות יחד עס הקובצ. מכיון שמידע וה הוא חלק בלתי נפרד מהקוב, הדפדפן מוהה בקלות את הצבע שנקבע כשקוף. ביצירת תמונות =!0 תוכל להשתמש בכל הצבעים והגווניס (ליתר דיוק, 16.7 מיליון צבעיס), אולס עליך לוכור שרק 256 צבעיס מתוכם יוכלו להישמר בפורמט =|03. 6 כדי לראות את מספרס של הצבעים השוניס שבתמונה בחר בתפריט %, באפשרות 0560 5זס|60 +%חט60 (צבעים, מנה צבעיס בשימוש). תיבת הדו-שיח שתוצג תספק את התשובה (ראה תרשים 10.3). 5 סז קסח5 וחובּק תרשים 10.3 ספירת מספר הצבעים שבתמונה היא פעולה פשוטה עבור 555. מידע נוסף אודות צבעיס ומגבלות צבע ראה בפרק 3, ''יצירת גרפיקה פשוטהי'י. 5 קובעת לכל צבע מספר סידורי בין 1 ל-256. לדוגמה הצבע כחול יוכר על ידי 5 כמספר 175. 220 סז טסו/5. +חום תוכנת הדפדפן מציגה את התמונה בהתאסם לצבעיס שנקבעו. הדבר דומה לציור בצבע על נייר בו מסומניס הצבעיס במספריס - שבוודאי הכרת בילדותך. התמונה מחולקת לחלקיס קטניס רביס, הממוספריס בהתאם לצבעים שנקבעו עבורם, ומוצגת בהתאס לצבעיס אלה. בעת השימוש בתמונות שקופות, אתה מנחה את הדפדפן לא להשתמש בצבע מסוים, אלא להשאיר את השטחיס שבהם הצבע מופיע כשטחים ריקים. מכיון שבשטחים אלה לא מופיע כל מידע, ניתן לראות "ידרכם" את רקע הדף. הדפדפניס מאפשרים להציג רקעים ותמונות צבעוניות בדפי האתרים, לכן הצבת תמונה כזו על דף עס רקע כלשהו, תאפשר לראות את התמונה מעל הרקע כחלק בלתי נפרד ממנו. הצגת תמונות וגרפיקה בדפדפני 60/ אינה פעולה מורכבת במיוחד, אך חשוב שתבין את דרך פעולת הדפדפנים בהצגת תמונות "!0 שקופות, כדי שתוכל לנצל היטב את גמישות תכונת השקיפות. כמ מא!ן!ת 61 6ק!פ!מ עתה, כאשר ידוע לך מהן תמונות =!0 שקופות, וכיצד דפדפני זסזס|קא= +6חז6)ח! ו- 86 מציגים אותן, תוכל ללמוד ליצור אותן בעצמך. יצירת תמונות =!0 שקופות אינה מסובכת, אולס היא עלולה להיות מבלבלת מעט, אס אינך מכיר את הפעולות הדרושות לכך. אנחה אותך, צעד-אחר-צעד, בתהליך יצירת תמונות כאלה. תלמד כיצד ליצור תמונות שקופות מהתחלה; כיצד ליצור תמונות שקופות מתמונות קיימות; וכיצד לקבוע בהן את הצבע השקוף. *3יכמ. מ א![ת 61 6ק!פ₪ אפמת4ק ראשית, תלמד כיצד להכין תמונה שקופה פשוטה מהמשטח חריק. לצורך כך, תלמד ליצור א שקוף שיתאים ל-0 השקוף (ראה בתחילת הפרק, תרשים 10.1). 1. הפעל את התוכנה ₪55 ובחר מתפריט 1!6= ב-ששפא, כדי להציג את תיבת הדו-שיח ליצירת תמונה חדשה (תרשים 10.4). 2 ברשימה הנפתחת 6קץד 1346 (סוג הקובצ), בחר (0 8) פזסוס6 256 (והו מספר הצבעים שפורמט =! מסוגל לשמור). אמנם, 55 מסוגלת להקטין את מספר הצבעים ל-256 בעת שמירת הקובצ בפורמט =!₪0, אך אין טעס ליצור תמונה שקופה במספר רב יותר של צבעים שממילא לא יישמרו. 9 19: 3'כמ מא!ןומ /61 6קופומ 21 5סופ שחו 36| -ן 100 וטו [+ אש טסו וי [+ הסח / פאוק] 2 ב 35 -ן [+ 8 ] סוס הגוז 830% 2 [₪1 8] 5זסוסכ) 256 | | 6פע) סטבחז! 5 10.8 :ספזוגוםס ₪ עזסות6! | סופת | | תרשים 10.4 יצירת תמונות שקופות היא פעולה פשוטה, הדומה ליצירת כל תמונת =!0 אחרת. 3 בחר במידות הגובה ₪481900) והרוחב (ח10%/)) עבור התמונה החדשה. בדוגמה זו נבחרו מידות 100א100 פיקסליס (תכונת השקיפות פועלת עס קבצים בכל גודל). בחר ברזולוציה של 72 נקודות לאינצ (כי הינך יוצר תמונה למסך) ולאישור לח 6. על המסך יוצג משטח לבן ריק. 4 4. כדי להוסיף את ח-י'א'' לתמונה, לח על סמל הכלי %א6ד שבארגז הכלים. 5. לחץ עס העכבר בחלון התמונה, כדי להציג את תיבת הדו-שיח הוספת טקסט (?א6ד 006), כמוצג בתרשים 10.5. 0 ך וס ו -] ב ופ ב 72 בופם החסה אפ 5פחחו | וסט -] 3 ות 4 חס ד ין 22 סוובון 0 5808 5גוקוח6 ד קד ב 4 ןו 26 סוומו בוסם 8[ 4 הבוחסר] יס4] חוד יע |-= == )תחפוה -ן 6 ו 65 ו צ . 38 ופוח ד - = 72 |+* חו91/י] = 0ספתפטח0ם) ואת עד = :סק 1:1 )3 )חס] 56|60160 )0 קוחה 5 סה 7 בסו <] == רדת 6 94 זסות < > ב | ב תרשים 10.5 ניתן להוסיף טקסט בכל גופן, גודל וסגנון. 6. בחר בתכונות הרצויות לטקסט: גופן, גודל וסגנון. עתה, הקלד בתיבת הטקסט 6 %א6+ זסוח= (הקלד טקסט כאן) את הטקסט הרצוי. בדוגמה שלנו, נבחר גופן ח8 רחס עוסצ 65חחוד, 0!0ם בגודל 72 נקודות. לחץ 08 לאישור, כשתסיים. 212 סיו קסו/5. +חום 7 הטקסט יופיע בשטח התמונה. הזו את סמן העכבר על התמונה עד שייהפך לצלב עס ארבעה חיצים. לחץ על הלחצן השמאלי וגרור את הטקסט אל המקום הרצוי. לחץ על הלחצן הימני של העכבר, כדי לקבע את הטקסט במקוס הרצוי בתמונה. תרשים 10.6 מציג את תמונת חייאיי שיצרת. [<51]- | ו - סזל] קסח5 וחובק (% אוסטחועצ 6וטוק 8‏ 8565 פחסו01פו 50‏ פופעב.1 5וסו )20‏ 306ח| ‏ אושוצ 08 שו לא ₪ ₪ וו כ || 0 | ₪ ₪5 | 8 ₪ ₪ ם | 6 א |קפהא+8ראארצפש>%טע%<יה 6חס) :86| 1 655זכ ,ק161] זס-] תרשים 10.6 יצירת תמונה פשוטה קלה למדי. 8 קביעת הצבע השקוף. הדרך הפשוטה ביותר לקביעת הצבע השקוף, היא על ידי מתן הוראה ל-5₪= ליצור צבע כזאה מצבע הרקע המוצג בלוח הצבעים. עליך לוודא שהצבע הרצוי הוא הצבע שמוצג כצבע הרקע, כדי לעשות ואת השתמש בכלי הטפטפת שבארגז הכליס. 9 הנח את סמן העכבר במקוס כלשהו ברקע התמונה (הצבע הלבן, בדוגמה זו) ולחצ על הלחצן הימני בעכבר. הטפטפת מאפשרת לבחור בצבעים על ידי לחיצה עליהס. הלחצן השמאלי בעכבר בוחר בצבע הקידמה והלחצן הימני, בוחר בצבע הרקע (זכור להחליף את סדר הלחצניס אס אתה עובד במערכת הפעלה שתוכננה לעבודה עבור משתמש איטר יד ימין). 0. התבונן בחלונות הצבע שבלוח הצבעים וראה כיצד הצבעים מתחלפים בעת לחיצה על לחצני העכבר. בדוגמה זו, צבע הרקע של התמונה הוא לבן, אולס בחירת הצבע תהיה והה, גם אס תשתמש בכחול, באדום, בירוק או בכל צבע אחר. לו רציתי לקבוע את צבע הרקע כשחור, הייתי לוח על ה-ייאיי שבתמונה. 1. הגדרת הצבע השקוף. בחר מתפריט זס|60, באפשרות 8|!646ק 56% הזח 3זד (צבע, הגדרת הצבע השקוף), כדי להציג את תיבת הדו-שיח של קביעת השקיפות (תרשים 10.7). 9 10: 3'כמ מאוןות 61% 6קופומ 23 || ב ו ו ב !סא 7+ 2 | זו 316116 0 6גו|ב עס ח6ז3 35 6 זט 17 עסחפזב 390 הססקוו5 )סח 30 [817. .8.0] 5ובחזם] פוו] עחב :4016] | קוסו | ]ססזם | [08חב) תרשים 10.7 םש מציגה לבחירה, שלוש אפשרויות שקיפות. 6 למרות שאתה עומד לשמור את התמונה כתמונת =!6 שקופה, וכור שהיא תיראה כזו רק בעת הצגתה בתוכנות הדפדפניס השוניס, או בעת הדבקתה על תמונה אחרת (6010, 08516, חסו56!60 %ח50876ח3 85). כדי לראות ב-₪5₪ את התמונה השקופה, עליך לבחור מתפריט זסוס6, באפשרות /7:870508767006 8|!6)6ק ששו (תצוגה, הצגת שקיפות הצבע). ₪5 תציג את הצבע המסומן כשקוף ובמקומו יוצג רקע השחמט המייצג שטחיס שקופיס בתמונה. תוכל לבחור באחת מ-3 אפשרויות : ע6ח50878ח118 סא (ללא שקיפות); 8ח1 56% זסוסס סמטסזסאס8ם %ה6זוטס 6חז ס+ שו|אצ שְסחסזהקפחגּזז (קבע את הצבע השקוף בהתאס לצבע הרקע); או 666ו08 10 6ט|צ עסחפזהקפחה 1 6ח1 58% ץח (קבע את ערך השקיפות לפי ערכו המספרי של הצבע בלוח הצבעים, מ-1 עד 6). בחר ב- זס!|ס6 שחהטסיוףא036 +ח6וווס 6+ 0+ 6ט!ץ צ6ח6זוה3ס5ח3ּי+ 6+ +56. קביעה זו תנחה את 5 לקבוע את צבע הרקע הנוכחי (שבחרת בשלב 9), כצבע השקוף שבתמונה (לפרטים נוספיס אודות האפשרויות השונות שבתיבת הדו-שיח, ראה בהמשך, י'קביעות אפשרויות =01'י). לחצ 026 לאישור, כדי לשמור את ההגדרות שקבעת. - כשתערוך את התמונה שוב בעתיד, 550 תזכור את הצבע שקבעת כשקוף, / קשכק! לפי מספרו בטבלת הצבעים. 2. קבע לתמונה שס ושמור אותה. התמונה מוכנה לשימוש בדפי 60//, או להדבקתה על תמונה אחרת. 214 סיו קסו/5. +חום/ 6 - 65חוהז-] ח)ו/ 06 30-1 6-1ו1 טַחועבּוק % 60 זס)הסוחטוהחח 20‏ 0ב אופוע 6% 6 | א ₪( 4 4 5 2 4 23 4+ ספ 6 56800 | 6חס!] | ₪6084‏ 00| 8806 5 = חס :)השוחטססק | תרשים 10.8 יצירת הרקע השקוף ל-ייאיי היתה פשוטה למדי. שסנפָּה עט מ א[ןות. קייא!מ הכנת תמונות !₪01 שקופות מן המשטח הריק פשוטה למדי. כל שעליך לעשות הוא לפתוח קובץ חדש, לצייר עליו או להוסיף לו אלמנטים גרפייסם ולהצביע על הצבע השקוף. לאחר מכן, לשמור אותו בפורמט =!0 שקוף. זהו, הפעולה הושלמה. במקריס רביס תרצה להתאיס תמונה קיימת לשימוש בדפי 60//, למרות שלא נקבעו בה שטחיס שקופים. תמונות כאלו תוכל למצוא באתרים, או בתקליטוריס של אוספי תמונות. בעיקרון, תהליך המרת תמונה ל-"!9 שקוף זהה לתהליך שתיארנו קודסם. ראשית, עליך לטעון את התמונה אל 55=. לאחר מכן, להשתמש בכלי טפטפת כדי לבחור בצבע הרקע הרצוי, על ידי לחיצה על הלחצן הימני בעכבר. לבסוף, לבחור מתפריט 8זס!ס60, באפשרות עְסחִ6ז50ח3זד 0816146 +66, כדי לוודא שצבע הרקע סומן כשקוף. רד ) ( | לעיתים, בתמונה מורכבת בעלת פרטים רביס קשה לבחור בצבע הרקע כקשכת! בעורת הטפטפת בלבד. כדי להתגבר על הקושי, נסה להגדיל את תצוגת התמונה, כך שתוכל להבחין בפרטיה ביתר דיוק. לצורך כך, בחר מתפריט שו6ו/, באפשרות ח! 2008 (תצוגה, התקרב לתמונה) וקבע את יחס ההגדלה הרצוי. לאחר שתסיים, אל תשכח לחזור לתצוגה המקורית על ידי תפריט שפו/ ובחירה באפשרות 201 ו200₪. סכק 10: 9'3מ מאוןות 61% 6ק!פומ 25 קפישמ 2698₪!י1מ +61 בעת שמירת הקביעות שבוצעו לתמונת =!0, ₪55 מציגה שלושה מצביס לבחירת הצבע השקוף בתמונה, אחד מהס הוסבר קודם לכן. לפניך הסבר קצר אודות שני המצביס הנוספים, שמופיעיס בתיבת הדו-שיח ץ0ח508160ח9ז ד 28|616 566 : ץ הזד סא (ללא שקיפות) מצב זה יוצר תמונת "!0 ללא שטח שקוף. בדרך כלל, מצב וה משמש לשמירת צילומיס או תמונות בעלות מיגוון רחב של צבעיסם. קביעת שקיפות לתמונה אינה משנה את גודל הקובצ, אלא את תצוגתו בלבד. צֶזח6 6016!הכן 0+ 6!הצ עסחסזהכ5חהּזו 6ח+ +56 (קבע את ערך השקיפות לפי ערכו המספרי של הצבע בלוח הצבעיס) בחירה במצב ה מאפשרת לקבוע צבע שקוף אחד, מתוך 256 צבעיס (כולל צבע הרקע של ברירת המחדל), לפי מספרו בלוח הצבעים. כפי שכבר צוין קודס, הדבר דומה לצביעת תמונות ילדים לפי צבעי המספריס שבתמונה. כדי לראות את מספר הצבע בלוח הצבעים, לחץ לחיצה כפולה על תיבת צבע הקידמה או צבע הרקע. בלוח הצבעיס, סמן את הצבע הרצוי ומספרו יופיע מתחת לטבלת הצבעיס (תרשים 10.9). |< | ב יב בק סז 6 08 הב ממאמממכאכפפפשפשם המממאאפפאפממפאפפאם ₪ המממאפפפפמפמחאם 1-7 וס ו ₪ ההמאאאפמפמשם 3 הממהאממפם המההממאהאאאפאאאפמפם ספר הצבע המהאמאאאאאאאאאאפאחם 1533 ,51:₪ :וסוס 7 46חו 6ווטוהק תרשים 10.9 כל אחד מהצבעים בתמונה ממוספר וניתן לקביעה כשקוף. !מ 6ק!פומ. [!ספ!מ כעת, לאחר שאתה מבין כיצד שיטת השקיפות פועלת ואת היתרונות שלה, תוכל לבחון כמה דוגמאות נוספות, לניצול האפשרות ליצירת תמונות =/0 שקופות ב-55₪5. 216 סי קסו/5. +חוםק סא 0 בדוגמה הקודמת, יצירת תמונת ייאיי שקופה, נוכחת לדעת עד כמה פשוט להפוך את רקע התמונה לשקוף. למעשה, 55 קיבלה הוראה לא להציג שוס חלק מהרקע הלבן, בעת הצגת התמונה ב-80//. בדוגמה הבאה, נראה שניתן לקבוע כל צבע כשקוף, ולא רק את הצבע הלבן. דוגמה נוספת של תמונת =!6 קטנה (40א40 פיקסלים), וו מתרשים 10.2, שנוצרה בעורת כלי דלי המילוי וכלי הטקסט 4 בעזרת כלי דלי מילוי נצבע כל שטח התמונה בצבע בהיר, בעזרת כלי הטקסט נוסף סימן הדולר '''י בצבע כהה יותר. תרשיס 10.10 מציג את תמונת סמל הדולר בחלון 5₪ח, בהגדלה של 5:1. <]5)-| זו הססועסחסהו - סולו קסת5 )חובק 4 אופבחו/ע 6וווקבם ‏ 43365 פהסו!סט/ 56‏ פושעם ]| פזסוסם | פב | | אפוע 48 ות לא ₪ ו 2 || | ₪ 5 55 ₪ = ם | [< זו 8 יי | הו | ד [|קכפ3א+8ריגצפש>טע%<ים 6 :05| 1 655ז ,]16 זט תרשים 10.10 הרקע הירוק של תמונה זו יהפוך בקרוב לשקוף. עתה, הצבע הירוק שברקע התמונה נקבע כשקוף, בדרך הרגילה: באמצעות כלי הטפטפת, נבחר הצבע הירוק מהרקע. לאחר מכן, מתפריט 8זס|60, נבחרה האפשרות ץ6 503 3]ך 816/46 +56, סימון מצב "קבע את הצבע השקוף בהתאס לצבע הרקעיי ושמירת התמונה. תרשיס 10.11 מציג את תמונת הדולר כפי שהיא נראית ב-50ק ובדף האתר בתצוגת הדפדפן. תרשים 10.11א/ סמל הדולר מוצג ב-55ם. סק 10: 3'כמ מא!ןות 61% 6קופומ 217 אותו סמל מוצג כשקוף בחלון הדפדפן. כשכלק! שיס לב שהגרפיקה המוצגת בחלק השמאלי של דף האתר, גם היא גרפיקת =!|0 שקופה, שנוצרה על ידי שימוש במכולה של תמונות (06 ד 6זט6וק) של ק55. המטבעות מוקמו על רקע לבן שנקבע כשקוף. מאו[ת 253 בדרך כלל, תמונות =!0 שקופות משמשות ליצירת לחצנים, סמלים, איוריס וסרגליס לשימוש בדפי 680/. קביעת צבע הרקע כשקוף, מקבעת את התמונות בצורה הטובה ביותר בדף האתר. בקביעת השקיפות, אינך משנה את תצוגת התמונה בתוכנות הציור. קביעת השקיפות משפיעה רק על תצוגתה של התמונה באתרי אינטרנט. דרך נוספת לשימוש בתכונת השקיפות של תמונות =31, היא ביצירת תמונות צפות. כמו קבצי 6םם1, גם קבצי =₪1 נשמריס כתמונות מלבניות בלבד, לפי מידות הרוחב והאורך שנקבעו להם, וללא קשר לצורת התמונה שבקוב. לכן, גס תמונה עגולה, נשמרת בקובצ מלבני ואינה יימכילהיי את כל שטחו. תכונת השקיפות משמשת בעיקר כדי למקס תמונות בדפי 80) בצורה חלקה ונקיה, כפי שכבר ראית בתמונות וסמלים אחרים. התמונה הצפה מבוססת על גישה זו. במקריס רבים, לא תרצה להשתמש בכל התמונה לתצוגה באתר, אלא רק בחלק מסוים ממנה. הדרך הפשוטה ביותר לבצע ואת היא על ידי חיתוך התמונה לגודל המינימלי הדרוש (מלבן) ומחיקת השטחים המיותרים, וקביעת רקע התמונה כשקוף. התמונה תוצג באתר לפי דוגמת המחיקה ותיצור אפקט מעניין ומקורי. 208 סיז קסו/5. תו הדוגמה הבאה מתארת את תהליך יצירת התמונה הצפה: ברצוני לחתוך את תמונת הפניס בלבד מתוך התמונה, ולמקס אותה באתר האינטרנט שלי. סכיקמ פמ א![2 הצעד הראשון הוא בחירת התמונה וסריקתה. לצורך כך, אשתמש בתוכנת הסריקה שהותקנה במחשב בעת התקנת סורק 08800 ]1 צבעוני. פעולת הסריקה והשימוש במצלמות דיגיטליות, לסריקת תמונות ישירות מתוך ₪5 הוסברה בהרחבה בפרק 4, 'עיבוד תמונות ודמויות'', ובפרק 9 ''סורקים ומצלמות דיגיטליות''י. מ'ק פמ א!1ס לאחר שהתמונה נסרקה כראוי, פתח אותה ב-55ק. תרשים 10.12 מציג את התמונה הסרוקה, מוכנה לעיבוד. כזכור, ניתן לקבוע שקיפות רק בקבצי =!0. למרות שקבצי = מתאימים יותר לצילומי צבע (הס קטניס יותר, ומכילים מספר רב יותר של צבעים), אנו נשתמש בפורמט =01 מכיון שמטרתנו ליצור תמונה ''שקופה'י. טפן.6 ?ו - סז"] קסח5 וחובק] 69 ]‏ אוסטחו/ע 36 43565 פתסו56!60 >וזסעה 1 8זסו20 | 86| אופוצ 88 6 ל ₪ ₪ וו ]| 9 9 | ₪ ₪ 5 | .₪ ₪ ם ן [ ו | השק רא [|קככא+פרראצגאפש>אטע%<יה שחס :הזו ! 1 55פזם ,]16 זס-] תרשים 10.12 התמונה המקורית שנסרקה ומוכנה ליצירת תמונה צפה. הפעולה הראשונה, לאחר שהתמונה נטענה ב-5₪=, היא חיתוך חלקיה המיותריס ויצירת המלבן הקטן ביותר הדרוש להצגת החלק הרצוי. לצורך כך, השתמש בכלי חיתוך ושרטט מסגרת חיתוך מסביב לחלק התמונה שברצונך לשמור. תרשים 10.13 מציג את התמונה המקורית עס מסגרת החיתוך. סכק 10: 3'מ מא!ן!ת 61% 6קופומ 29 [<51)-| טסן.6חוח?ון - סז"] קסח5 וחובק (% 62 ווסטחו/ע 36 435%5] פחסו56!60 פזסעה | >וזסוסם | 86| אופוצ 88 6 לא ₪ ₪ ו | ₪ ₪ | 5 ₪ ₪ ם| [6חטסזףא₪30] [1:1] טקן-סחוח?:ו ב יבת החיתוך | ו | ד ד |קכהא+00 ;ג פש>אטע%<ים 65 467.9 - חסוןוו! 16 א 434 א 368 :6טבחו! [11ד. 241 תרשים 10.13 רק חלק מהתמונה מיועד להצגה באתר. אפשר לחתוך חלקים מהתמונה. לאחר שרטוט מסגרת החיתוך, לחץ על לחצן 396ח! קסז6 (חיתוך תמונה) שבלותח הבקרה, או לח פעמיים על התמונה, כדי לחתוך את החלק הנבחר. על משטח התמונה יישאר רק החלק שנבחר. כתוצאה, תתקבל תמונה חדשה בגודל שונה, שאינה שמורה עדיין. כדי לשמור את התמונה בחר מתפריט 116 בפקודה ₪5 6צ58 (קוב, שמור בשס). ₪57 מאפשרת לבטל פעולות רבות לצורך תיקון שגיאות שנעשו בעבודתך - פעולת השמירה אינה נמנית עליהן. 3 כק א!11ת השלב הבא ביצירת תמונה צפה, הוא מחיקת כל חלקי התמונה שאינס דרושיס לתצוגה באתר. פעולה זו נקראת ייצריבהיי, ומטרתה 'ילסלקיי את חלקיה המיותריס של התמונה ולהשאיר את החלק הרצוי. בדוגמה זו, צרבתי את כל התמונה שמסביב לראש וקבעתי את הרקע כלבן, כדי שאוכל לשנותו לשקוף, בהמשך. פעולת צריבת הרקע מסביב לתמונה, עלולה להיות מייגעת ולגזול זאמן רב. למרות שביצעתי את פעולת החיתוך הראשונה, עדיין נשארה לפני עבודה רבה. עלי להסיר את הרקע שמסביב לראש ולהשאיר רק את הפניס ללא הקיר שמאחוריה. ל-5 כלים רביס שיכוליס לשמש לצריבה מסוג זה; תוכל להשתמש במברשת, במטה הקסס או בלאסו. בדוגמה זו נשתמש בלאסו כדי ללמוד את דרך פעולתו. בחר בכלי הלאסו, המאפשר לסמן קטעים ביד חופשית, ובחר בעזרתו בחלקיס שברצונך להסיר מהתמונה, כדי שלא יוצגו בתמונה הסופית. עתה, מתפריט 66ם, בחר בפקודה +60. ₪55 תסיר את החלקיס שצרבת ותציב במקומס משטח ריק. כברירת 200 סז טסו/5. +חום מחדל, צבע המשטח הריק הוא צבע הרקע הפעיל, המוצג בלוח הצבעיס של ספס. הימנע מבחירת צבע שמופיע גס בתמונה עצמה, בחירת צבע כזה תגרוס לחלק מהפניס להיות שקוף בעת הצגת התמונה באתר. בדרך כלל, לבן הוא צבע אידיאלי לשימוש כצבע רקע ולהפיכתו לשקוף. ייתכן שתרצה להשתמש גס בכלי המברשת |אן כדי לצבוע פרטים קטניס יותר בתמונה. רצוי להשתמש בלאסו ובמברשת במשולב, כדי למחוק את הרקע בצורה הטובה ביותר. 94 6 צרוב בזהירות את חלקיה המיותריס של התמונה. מומלצ לעבוד בכל פעס על חלק אחר. אל תמהר ותנסה לצרוב את כל הרקע בפעולה אחת, בצורה כזו אתה עלול לחתוך גס חלקיס חשוביס מהתמונה עצמה. כאמור, פעולת הצריבה אורכת זמן רב. גרפיקאים מיומנים משקיעיס שעות רבות לצריבת תמונות, כדי להשיג את התוצאה המושלמת. בעת הצריבה תוכל להשתמש גם בכלי שינוי מרחק 5 . בחר מתפריט 8ו/ באפשרות ח! ו200₪, כדי להגדיל את תצוגת התמונה. תרשיס 10.14 מציג את התמונה בתצוגה המוגדלת ובה שטח הרקע הצרוב מתוכה. הגדלה והקטנה של תצוגת התמונה יעיליס לעבודת הצריבה. [[הטסזםא830) [10:1] /וס. 51ח3ז101] - סז קסת5 וחובק 6 6 אוסטחוע 6זוווק 3‏ 18565 פחסו50!60 | 8זסעה ]| פזסוסם) = שהַב| | וצ 88 6 ל ₪ ₪ וו || 6 ₪ 5 5 | ₪ ₪ ם ן ו ו |020א+8רירג%ש>%שע><.ים | 68165 28.9 - 256 א 204 ₪ 139 :6פחו! [134.129) תרשים 10.14 תמונת הפניס בתצוגה מוגדלת, לצורך הקלה על ביצוע הצריבה. 9 10: 3'כמ מאוןות 61% 6קופומ 21 הצריבה היא הפעולה המורכבת ביותר ביצירת תמונה צפה לתצוגה באינטרנט. למרבה המזל, כלי העבודה המשוכלליס של 50=, מאפשרים לבצע פעולה זו בקלות יחסית. בתרשיס 10.15, מוצגת תמונת הפניס הצרובה מוכנה לשילוב באתר. תרשים 10.15 תמונה זו מוכנה כעת להנחה כתמונה צפה בדפי 60/. ודא בלוח הצבעיס שצבע הרקע לבן, קבע אותו כצבע השקוף ושמור את התמונה. 6ים 94 אל תשמור את התמונה הצרובה על גבי התמונה המקורית. השתמש בתפריט 1!8=, בפקודה 08 58/6 או 5 000 58/6, כדי לשמור את התמונה הצרובה בשסם אחר. 0'קמ פמא![ בסיוס הכנת תמונת ה-=!6 הצפה, הקצה מספר דקות לבדיקת התמונה בתוכנת הדפדפן. בדוק האס הרקע השקוף יינצרביי כראוי, והאם תוצאת הצריבה טובה. תרשיס 10.16 מציג את התמונה הצרובה, בשתי גרסאות; אחת - כפי שהיא אמורה להיראות, והשנייה - כשצבע הרקע לא הוגדר כראוי. אס התמונה אינה מוצגת כצפה, קרוב לוודאי שהצבע שהוגדר כשקוף היה צבע אחר. - 6|קחופא] עסחסזם קצחה ד ל 6 זו סוחוותחוחסם 0ב פו 588 ות ₪( 3 6 2 8 3 < > 00 ש56000 ו | 8066 56800 חס ₪608 00| 8806 תרשים 10.16 תמונת =|6 צפה, נראית מצוין בדף האתר. | שי ₪ 4 =חסי :וחפחזגוסס | 2 222 סי 0 5. זחום 1 0 11ש: שן'א3יית +61 בדרך כלל, תמונות נטענות בדפי האתר ומופיעות כחלק קבוע ממנו. תמונות מסוג ה הן התמונות השכיחות ביותר באינטרנט ול-55= מיגוון כליס להכנתן. בנוסף, בעזרת 5 תוכל לצרף מספר תמונות =61 ביחד, כדי ליצור אנימציה פשוטה, מבלי להודקק לתוכנות מיוחדות, כבדות ויקרות. ק5ק מאפשרת לצרף מספר תמונות לקובצ אחד. תכונה וו, שנקראת אנימציית =!₪, מאפשרת לדפדפן להציג מספר רב של תמונות הכלולות בקובצ =01 אחד, ועל ידי כך ליצור אפקט של אנימציה. אנימציית "!0 פשוטה להכנה. קבצי אנימציית =|0 ש-50: יוצרת הס קטניס במיוחד, גודלו של קובץ אנימציה בינוני יכול להיות כ-206 ופחות. יצירת אנימציה ב-5₪= פשוטה ביותר, מכיון ש-5₪5= כוללת תוכנת אנימציה מיוחדת בתוכה - 7ק5%0 ח180600ח3. תוכנה מיוחדת זו מספקת את הכלים וה'יאשפים'י הדרושיס ליצירת אנימציה יעילה ומרשימה. בפרק זה תלמד ליצור אנימציית | ולהתאימה לתצוגה המהירה ביותר, בעזרת תוכנת האנימציה - ק0ח5 חסוז8הוחג. בניית אנימציית !6 תלמד כיצד לצרף תמונות בודדות לקובצ אנימציה אחד, שתוכל להציבו באתר כמו כל קובץ !6 אחר. שימוש בשכבות ליצירת אנימציית :| תלמד להשתמש בשכבות ליצירת רכיבי תמונה לשימוש באנימציה. פכק 11: שכפ'קס פת[!שמ: 6[יא3יית 61% 223 שיפור ביצועי האנימציה תלמד כיצד להשתמש באשף ההתאמה (2870ו/ חסוו28וחחק0) כדי להקטין את גודל קבצי האנימציה - לעיתים עד חצי מגודלס המקורי. מתי להשתמש באנימציית !6 תלמד מתי כדאי להשתמש באנימציית =61, ומתי היא מיותרת. קפומ ₪]'א3יימ. +61 אנימציית =!6 אינה בדיוק טכנולוגיה חדשה. למעשה, תמונות =!0 מרובות מסגרות (תמונות, 178065) נוצרו לראשונה בשנת 1989. אולם, תכונה וו לא נחשפה עד שדפדפני פ6/ נכנסו לשימוש, לפני שניס ספורות. כיוס, אנימציה היא חלק בלתי נפרד מאינטרנט, ומהווה דרך מעניינת לשיפור מראה האתרים. אנימציית !6 פועלת בשיטה דומה לזו של ספרי הדפדוף המציגים אנימציה במעבר מהיר בדפיהם. קוב אנימציה בנוי מסדרת מסגרות המציגות תמונות בודדות, שונות במעט האחת מהשנייה. בעורת כלי מיוחד ותהליך התאמה, תמונות אלו מקובצות לקובץ =|6 אחד. אשליית האנימציה נוצרת על ידי הצגת התמונות (מסגרות) הבודדות שבקוב במהירות, אחת אחרי השנייה. דפדפן האינטרנט טוען קוב =61 כרגיל, כמו כל תמונה אחרת ב-60//, ומציג אותו בדף האתר. קוב אנימציית =61 מוגדר בדף ‏ 1/1 באמצעות התגית <6!!>, בצורה זהה לגו בה מוגדרת כל תמונה אחרת. אנימציית =!₪ יכולה להכיל כל מספר של מסגרות שעולה בדעתך. אולם, עליך לזכור שכמות המסגרות שבקובץ קובעת את גודלו הכללי של הקובצ. כדי לחסוך במסגרות, תוכל להשתמש באפשרות ססס ] (לולאה) והאנימציה תחזור על עצמה ללא הרף. 6 אנימציית "!0 אינה הדרך היחידה להוספת תנועה לדפי 85/. תוכל ללמוד את שפת 08/8 בעצמך, או להשתמש בשירותיו של מתכנת מקצועי. תוכל גס להשתמש ביישומים מובניס במחשב או ברכיב = 01 כדי להפעיל סוגים שוניס של סרטוני וידאו וסוגי מולטימדיה אחרים; תוכל גס לבקש מהמבקריס באתר, להשתמש בתוכנות חו-פָטו₪ לצפייה באלמנטיס המיוחדים שנמצאיס באתר. שיטות אלה ואחרות מצוינות למצביס מסוימים, אולס הן דורשות השקעת זמן, משאבים ושעות לימוד רבות, לפני שתוכל להשתמש בהן ליצירת האנימציה עצמה. כדי ללמוד כיצד לבנות אנימציית 8/8( אינטראקטיבית, כדאי שתעיין בספר הצ( עכשיו בהוצאת הוד-עמי. 224 סיו טסו/5. +חום סןיית. ₪['א3יימ. +62 כדי ליצור אנימציית =!01 עליך להשתמש בכלי מיוחד שיייודעיי כיצד לחבר ביעילות מסגרות תמונה לקוב !0 אחד. ב-5₪: כלול רכיב הנקרא קסח5 חסה וח המיועד בדיוק לסוג וה של פעולה. הצעד הראשון בהכנת אנימציית =!0 הוא יצירת סדרת תמונות שיוצגו אחת אחרי השנייה. את התמונות שתיצור שמור כקבצי =!6, כדי שתוכל לשוב ולהשתמש בהן מאוחר יותר בתוכנה 5000 חסוו8וחוחג/ ליצירת קובץ האנימציה. | -)51< ב תרשים 11.1 .שפח - סז קסח5 וחופק 2 ויחו 6זווום5- 13965 5ח0ו56/00 85| 5וסו20) 5הַח| ‏ אפוצ 08 5|ת לא ₪ ₪ וו 2 ]| 9 9 | ₪ ם' ₪ = | ₪ ₪ ם | |<|ם]. ₪ |[<]הן - א |קפכא98%ראגצפטש>%אטע%<.ים 1 655זם ,46 זט תמונות 01 המקוריות בחלון 5₪ם, לפני הכנת האנימציה. - ] ( י תשכק! הדרך המהירה ביותר ליצירת קוב אנימציית !0 פשוטה, היא בעזרת קסח5 חסוזההוח. מתפריט 1!6=, בחר באפשרות 2370!ו+/ חסוזה הוח (קובץ, אשף האנימציה), כדי להתחיל את תהליך יצירת האנימציה. בנוסף, תוכל להוסיף לתמונות הבודדות אפקטיס של אנימציה, לדוגמה טקסטים יירציםיי ואפקטים מיוחדים של טקסט, בעזרת חסווזהווח/ קסחפ. מתפריט ₪160%5 (אפקטים),| בחר בפקודות 886חו| 5 ד (עיבודי תמונה) ו- 5חסו+ו5חגזד +א6ד (עיבודי טקסט). בפרק וה, תלמד ליצור אנימציה בעזרת אשף האנימציה. כדאי גם שתתנסה ביצירת אנימציה בעצמך, באמצעות האפקטים האוטומטיים. במסגרת האנימציה, כל תמונה נקראת 6ח3ז1 (מסגרת). פכק 11: שכפ'קפ פת]!שמ: 6[יא3יית +61 205 כדי ליצור אנימציית =01 פשוטה, שתציג לסירוגין את שתי התמונות של המילה צשא, המוצגות בתרשיסם 11.1, עקוב אחר השלביס האלו: 1. לפני שתתחיל ליצור את האנימציה עס ק0סח5 חסוו8הוחג, עליך להפעיל את 5 ולטעון את התמונות שברצונך לכלול בקובצ האנימציה, לביצוע תיקוניס וריטושיס אחרונים. 6 = ₪ מומלץ להעניק לתמונות שיוצרות את האנימציה שס דומה ומספור שונה, לפי סדר הופעתן באנימציה. לדוגמה: 01.9(1ס0, 1וט.2חָס0, 90083.9 וכך הלאה. שתי התמונות שבדוגמה שלנו נקראות 1.01 /שפח ו-2.011ש6ח. 2 פתח את קסח5 חסוזההוחג. תוכל לעשות זאת דרך תפריט התחל של פעוססחוש, או לבחור בתפריט 1!8= של 5ק, באפשרות 500 חסו4ה הוח הטא. 3 כדי ליצור אנימציה חדשה, בחר מתפריט 116=, ב- 06ז28ו/ חסווהּוחוח, או לחצ על לחצן אשף האנימציה 8 שבסרגל הכלים. על המסך תופיע תיבת הדו-שיח הראשונה של התוכנה (תרשים 11.2), בה תקבע את מידותיה של האנימציה. בחר באפשרות 1/8316 1306 +15 176 85 5126 5806 (גודל והה לגודל המסגרת הראשונה). תוכל גס לקבוע מידות בעצמך, בפיקסלים. להמשך לח +א6א. סח 5 הסוזההווח 6%. וס אפוצ 6 סק 2 ] | לא | ₪5 5 | וא|מ=| כ | םשכ ו | מק ב בה | > | 5 מו שו בן 8ו]| 4 6 לע ע 5 || 24 הסווה הווחה ]0 פהסופהשחחו 1018 06 ובאו גוס 0 )החש ?6 0) הסווהוחוחב. אוסח 6 6 ו 16 5 ספ תו 1 1 3 ]וצ 3 ]ה | תפס ₪55 סא | 1 655זם ,610 זט תרשים 11.2 שלב 1 ביצירת אנימציה: קביעת מידותיה של האנימציה (בפיקסלים). 4 השלב הבא - קביעת צבע ה-680%85 (בד הציור) עבור המסגרות (תרשים 11.3). צבע וה יכול להיות שקוף (0ח508760ח9) או אטוס (008008). בחר באטוס ובצבע לבן. לאחר בחירת ה-85/ח68, לח על לחצן +א6א. 226 סי 02 5. זחום | ]06/30 6 35 561 0] והבא גוסע סה )בחר ?סוה וחב 6 זס! זסוסס 85/חב 56% 03088 000. | | שא | אש תרשים 11.3 שלב 2: בחירת צבע הרקע, שקוף או אטוס. 5 בשלב הבא (תרשיס 11.4), תישאל כיצד להציב את המסגרות וכיצד "למלאיי את השטחים הריקים במסגרות. מכיון ששתי התמונות שבתרגיל שלנו הן בגודל ּהה וכל שטחיהן צבועיס, לח +א6א, כדי לאשר את קביעות ברירת המחדל. | ]חזפ]/ום סוובז 350601 חב 3/6 הסוחאו 65הה חן ססזוס5 6 0ז שפח [|ואו הסו!ה הזוחב 6 וס 38! הזסז! הסוזסווז51 חס החוזגום שהזבז] 6ר!ז ורוי פהוסווופס 50 !50 שחזהז] הסווה וחב 16 הורזואו סוס ?7 5 פפְהַחחו 6 ]0 ]וק 3 עוחס פפוקווססס 6בבחו 6ח) השרן/ ?7 6 185% 6ח) !500 /אוסר , 6חחבז! וס 0385 שח הו חס 5'פחז3ז! הו ספזם 6ח! תו 7+ 0 085ח3ז] 5086 -] פה | | שסתם 6% תרשים 11.4 שלב 3: מילוי השטחים הריקיס. 6 בשלב הבא אשף האנימציה מבקש לדעת כיצד ליצור את הלולאה (ססס.6 של הצגת האנימציה (תרשים 11.5). תוכל ליצור אנימציית =!0 החוזרת על עצמה ללא הרף, ותוכל להגביל את מספר החזרות של תצוגת האנימציה. / קתשכרק! האנימציה, על ידי בחירה מתפריט 6%4, באפשרות 165ז6כסזם, תוכל לשנות את קביעות הלולאה במועד מאוחר יותר, לאחר סיוס יצירת 5 הסוז3 ווח (עריכה, תכונות, תכונות האנימציה). 9 11: שכפ'קת פמ[!שמ: א1יא3יית 616 2207 7 בשלב זה, תוכל גס לקבוע זמן תצוגה (פוחוד עְג1ס15) למסגרות, ברירת המחדל היא 10/100 שניות. לדוגמה שלנו בחר ב-30/100 שניות. זאמן התצוגה הוא מרוות הזמן בין הצגת תמונה עד הצגת התמונה הבאה שבאנימציה. להמשך לת +א6א. ?סקסס| 56 0) הסווהחחוחב 6ח! )חבש גוסץ סי הוחו סוה וחב 6 6068 ,סל 1% בו ב ז אעוק - 6 0) פחחבז! 630 )הבע גוסע 00 חס! אוסרן ?[55000 3 )0 1/1001 חו) ססעבוקפום. תרשים 11.5 שלב 4: האם להציג את האנימציה פעם אחת, או להפעילה בלולאה. 8 השלב הבא (תרשים 11.6), משמש להוספת תמונות שונות היוצרות את האנימציה. הוסף את התמונה הראשונה על ידי לחיצה על לחצן 806! ₪00 (הוספת תמונה), בחר בקובץ הרצוי ופתח אותו. חזור על הפעולה עבור כל תמונה נוספת. אס שיבצת בטעות תמונה, סמן את שמה והסר אותה על ידי לחיצה על לחצן 746 6שסוח6 (הסרת תמונה). תוכל לבחור מספר גדול יותר של קבציס על ידי לחיצה על המקשים אוח5 או 0%% בעת הלחיצה על שמות הקבציס. לאחר סיוס הוספת התמונות, לחצ על לחצן +א6א ואחריו על לחצן חפוחו=. 0 פס ס] זה הוחא 65הַהחחו שה ע]וססק 5 אוס|ספ 51ו| 6ר]] 0 החשר!! 00ו300 עפ ,חבז 5ב לי | ₪ פצסו1 | ...06| 300 | חאוס 16 ]| חח | א | 9 |[ תרשים 11.6 שלב 5: הוספת מסגרות לאנימציה. 208 סי ק50. +חום 51 - | [חסוו3חוח1, - קסח 5 הסווהחווחה מ קוס אוסטחו/עצ 6015ו/ם | אוסוצ א 6 ה = ה] | לא | 8 ₪ | ןוש ]| ה 5 9 | םב ₪ | = | 5 ₪ ₪ ם אי 4 0 ש א ע 6 ב] [1:1] * 1חסווהּחו:חה ₪ הרישו ה וא מז 2 | 100 א 200 :)הוחו | 1 וז ,]16 זס-] תרשים 11.7 רצף התמונות מופיע ברצועה המספקת את שטח העבודה הדרוש לבניית האנימציה. 09 05 = 6 אס תרצה אי-פעם לשנות את זמן התצוגה של מסגרת מסוימת, בודדת, בחר בה באמצעות הלחצן חימני של העכבר ובחר ב-671/85קסזס (תכונות). בחר בלחצן 6וחוד עץ18ס8ום (זמן תצוגה) ושנה את זמן התצוגה כרצונך. ניתן להוסיף מסגרות (תמונות) לאנימציה. מקס את סמן העכבר על מסגרת כלשהי, ולחץ על הלחצן הימני של העכבר. בחר ב-406 (הוספה), 116= וחס?- (מקוב), כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 87165ז= +561ח1 (הוספת מסגרות), ראה תרשיס 11.8. |< | ב 6 זו 3 1 367 00% 2 5סוהקהז%: | ם!! 106 | חוס כ 16 | 8 | וס 6 סח | ...6 300 8 ז] סח ]0 ]ה ח6סבום = 3 סו :6חז! ע8ו6 3 :65 56 | = הסו)החוחב חב! 0ו/8] 5126/3500 הפז6!ווט חזואי 35| -ן ב 4 1 תרשים 11.8 ב :זאו 6חח3ז! ]0 65% וו קל מאוד להוסיף מסגרות לאנימציה. ו 9 0 5סחחפז] 5086 שן פכק 11: שכפ'קם פת]!שמ: 6[יא3יית 61% 229 עתה, תוכל לבחור במסגרת, או בקבוצת המסגרות שברצונך להוסיף, כפי שבחרת בהן קודס בעזרת אשף האנימציה. בחר ב-26106 +ז56ח1 (הכנס לפני), כדי לקבוע את מספר המסגרת שלפניה ישובצו המסגרות החדשות. אס ברצונך להוסיף את המסגרות החדשות בסוף קבוצת המסגרות הקיימות, קבע מספר גדול ביחידה אחת ממספר התמונה אחרונה באנימציה. קבע את זמן התצוגה (עְ8!ס8וכם 6חוד). בינתיים, התעלס משאר ההגדרות שבתיבה, ולחצ 006 לאישור. אס תרצה להסיר אחת מהמסגרות, לח עליה עס הלחצן הימני של העכבר ובחר בפקודה 61646 (מחיקה). 9. שמור את האנימציה כ--!0 באמצעות הפקודה 5./ 58%6. כשתקבע לקוב שס ותלחץ על 06, יופיע אשף התאמת האנימציה (חסו28וחו+ק0 חהסוז3 הוח 0ז23ו/), כמוצג בתרשיס 11.9. בינתייסם, קבל את הקביעות של ברירת המחדל של אשף ההתאמה על ידי לחיצה על הלחצן )+אפצז. 6 וטקט0) 6505 / עזווהּ0ו4) חסווהּחווחת | זסווס שוגו 05חו/55 טסופו )גוקזגוס ]3 וה וחב זס] המולוחזוזק ‏ הסוזה וחב )תפזזגוס 6!! ובסקןו [|ו )גוק)גוס 6קוחזוזק 0 פפחבז! || שטוז ו וחטש +05 10 עס הפזה ק9ח3ז! 56ג וס סכ סוס 256 חוב)חוסס ||ואו סבו הסקווחווק ‏ .6ואוס!31. 23/6165 |הסס || זו עם 6זו6!בכ 316ז חס ג .הסופ)]01 זסזזס בו/י 1!6ט!בכ 0 פזסוסס סב 1/4 6 ווח 6 60חוב161 5)חסות6|5 6!סופוע-הוסחו || 2 5 קווחוזקטחוג בהי 5 הפרווו 5011005 96ח! 56 -] ופ | ₪ < 6 | ספ תרשים 11.9 איכות האנימציה לעומת גודל הקובץ היא נושא חשוב בבניית אנימציה. אשף ההתאמה יציג לפניך את תוצאות מאמציך, כולל גודלו הסופי של הקובצ וזמן הטעינה הדרוש עבורו. תרשים 11.10 מציג את תוצאות ההתאמה עבור קובצ =|ס פשוט זה. 36 % 6 טסקוחווקם שו )הזוס בח | וע 13% בח :6 0 026 טוב 14.46 3 8₪ס|חואוסט סז חוד 15 7 בובם 28.86 )3 8₪ס!חואוסם ס! חוד 5 בח :30 56% )3 8₪ס|חואוסט ס! חוד 305 3 :50| זסיס בסוחווסט סו פחזו ד 205 ה ג | 08 תרשים 11.10 תוצאת ההתאמה בדוגמה שלנו היא 126, לא רע עבור קוב האנימציה שייצרנו. 20 סי קסו/5. זח/ם השתמש בתוכנת עריכת ‏ ]ד והכן מסמך עס תגית <6!> המסתמכת על קובצ האנימציה (=!0) ששמרת כעת, כמקור לתמונה (עבור הלוגו \= השתמש בפקודה <"זו0.!ח8-ששפח"=530 0ו/|>). טען את המסמך אל תוכנת הדפדפן, כדי לראות את התוצאה. תרשיס 11.11 מציג את תוצאות מאמצינו ביצירת אנימציה. 6 ל 4 זס)סוחוות 20 | 0 ופצ 68 6 ₪ -------------- 77777 ]ש)ט6. -6₪. אאמחאסטם-]ט | 4 ₪ 3 ₪ 2 א 3 ₪ + | תעצנז ]א ₪055 ג.1 8 תס 60101 1ת1113נ 01 [6/ינהה1 8 18 1086 וס שתנזונסאס אנ !1891900 +18[ 6. .1ת13כן 1ת1180886-1081818 ,8וסצספני עסק810-אוסג[3 אנג[ זנוסג[נאו 06 16נוסג[8 801003 סאד !311110 ]1 )א ל 16 זסו8סותווחח20) | 50 אופוצ 66 6 ₪ + ---0-(7700000000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-2-02 | 6. צאממאססם ]1 | 4 ₪ + 6 2 ₪ 3 ₪ 4% | העצלז]א 0055 ג[ 3 תס 60101 1תה:1111נ 01 [6/ינהגו1 8 18 1086 וס פתנזונסאס אנוךך !11991800 +18[עו 6ב .1תה[כן 1ת0180880-1081818 ,8010118ני 1סכן10א- סג[ 18ג[1 ]נוסב[נטו 6 16נוסג[8 מ89106 סאד ! 11110ר 13 תרשים 11.11 אנימציה בפעולה. 6 תוכל להתבונן באנימציה, בכל זמן, מתוך התוכנה קסח5 חסטהחוחה על ידי לחיצה על לחצן חסוזהוחוחג/ שסו/ (הצג אנימציה) ==, או בעזרת תפריט שסו/ והפקודה חס8חזוח (תצוגה, אנימציה). 6/6 60כ9!מ. 34'כמ. ₪['א3יימ. 67 יכולתי ליצור כל אחת מהתמונות שבקובא /=שא כתמונת 555 נפרדת, אולס בדוגמה שלנו, נעשה שימוש בטכניקת השכבות של 55₪. בשיטת השכבות אפשר לשמור אלמנטיסם שוניס בתמונה בשכבות נפרדות, ולעבד כל אלמנט בשכבה אחרת. שימוש בשכבות הופך את יצירת האנימציה לפשוטה מאוד. 9 11: שכפ'קת פמ[!שמ: א1יא3יית 61 221 כדי להבין היטב את התהליך, אסביר כיצד יצרתי את אנימציית /ם, שהכילה לחצן עס טקסט ואפקט של הבזק אור. בשלב הראשון, השתמשתי בשכבת הרקע ליצירת הלחצן. לאחר מכן, יצרתי עותק של התמונה, עבור התמונה הכהה. העתקתי את התמונה והבהרתי את צבע הטקסט. תרשימיס 11.12א' ו-11.12ב' מציגיס את שתי שכבות התמונה. <וםו- יו תו < וטו או תרשים 11.12א/ תרשים 11.12ב/ שכבת הלחצן עס הטקסט הכהה. שכבת הלחצן עס הטקסט הבחיר. כדי ליצור את שתי התמונות עבור האנימציה, העלמתי בכל פעם אחת משכבות הטקסט. הצגתי את שכבת הרקע (הלחצן) ואת שכבת הטקסט הכהה והשתמשתי בפקודה 8 58%6, כדי לשמור את שתי השכבות המוצגות בקובצ בשסם =!1.01/ששא. לאחר מכן, הסתרתי את שכבת הטקסט הכהה והצגתי את הטקסט הבהיר, שמרתי את התמונה בשס =2.01/םא. את הקוב המקורי שמרתי עם אינפורמציית השכבות שבו בשס 55 צ=שאז (השתמשתי בפורמט 5₪ם, כדי לשמור על שלמות השכבות). כדי ליצור אנימציית =!0 משלך, תוכל לבחור באחת משתי הדרכיס האלו: בחר שכבה אחת לצורך ציור התמונה הבסיסית שלך. לאחר מכן, גרור את התמונה על פני לחצן שכבה חדשה שבתבנית השכבות. חזור על התהליך, כדי ליצור עותקים נוספיס של התמונה. ערוך כל אחת מהשכבות כרצונך. עתה, הצג את השכבה הראשונה והסתר את כל השכבות האחרות. שמור את הקובצ. הצג את השכבה השנייה והסתר את שאר השכבות. שמור את השכבה השנייה, והמשך כך עם כל השכבות שבתמונה. קרא לתמונות בשס זהה וקבע להן מספור בסדר עולה. כעת, תוכל להשתמש בתוכנה קסח5 חסטההוחג, כדי ליצור את קובצ האנימציה. שיטה וו דומה לשיטה הקודמת. ההבדל היחיד הוא שכאן תיצור שכבת בסיס קבועה שעליה תמקס את כל השכבות הבאות. לאחר מכן, תציג בכל פעס את שכבת הבסיס ואחת מהשכבות, ותשמור אותן, כל אחת בנפרד. תרשימיס 53 א' ו-11.13ב' מראיס שתי תמונות של השיטה בפעולה. לכל אחת מהמסגרות שבאנימציה המוצגת בתרשים הבא, הצגתי את תמונת הרקע ואחת מתמונות העינייס ושמרתי אותה בשם נפרד. לאחר מכן, צירפתי אותן בתוכנה קסח5 חסוז8הוח/. מידע נוסף אודות השכבות ודרך פעולתן, ראה בפרק 7, 'ישימוש בשכבות ב- 55 . 22 סי ק50. +חום ב תרשים 11.13א/ קק.אס] - סזל] קסח5 וחובק = ]| םחו וקב 48565| | פח0ו01פו 5 1615 וסוס = 6ְמַה| | אשוע 08 6 ₪ ₪ וו 2 ]| 0 | ₪ םמ 8 ₪5 | ₪ ₪ ם | [<זר | ]][=. | אחסא] פד == | > | ][=. | אסא[ ספ 2--= |< |₪ ב חן פד --- | < |8 /] 0 ₪ 3| :| ][=. | וחסא] 100 2---= | > |8 8ּ ₪ |קכפפא+8רירגצטש>%אטע%<.ה 1 55פז ,)16 זס-] התמונה 055.א0= כוללת את תמונת הרקע (880ח) ואת תמונת השכבה (61עם) שנוצרו ב-₪פס. |- )51<[ בור תרשים 11.13ב/ התמונה 055.א0= כוללת את תמונת הרקע (₪880) ואת תמונת השכבה (82עם) שנוצרו ב-5₪ם. ק5ק.אס] - סז" קסח5 )חובק 2 ונח 6וו)קפם ‏ 48565] 50/6005 18685 | פזסוסם ‏ 6מַפח] אופו 08 5 לא ₪ ₪ וו כ ||‏ פ | ₪ 3 5 | 5 ₪ ₪ ם | | 8 [= |5.][ף. | שחו 1 1-= | = | |ם ו ][=. | שחסא] 100 --= | < | ₪] ]ה ד -- | = || |קכטפא+8ריגגצפשאטע%<ים 1 855זם ,1610 זס-] 0 11: 6כ90'ק₪ פמ[!שם: אןיא3יימ 61 23 6 130 שן 'א3יימ. 61 בעת שמירת האנימציה ב-5000 חסו8וחה, תבוצע אופטימיוציה (התאמה) של הקובצ באמצעות אשף ההתאמה (או מאחורי הקלעים, אס קבעת זאת כברירת מחדל באשף ההתאמה). בעזרת אשף ההתאמה (0ז28ו// חהסוז28וחוזק0), תקבע את ההגדרות הדרושות להקטנת גודל הקוב>. כברירת מחדל, אשף ההתאמה מבצע פעולת אופטימיזציה מינימלית, אך הוא גס מאפשר לך לקבוע בעצמך את נתוני ההתאמה. אחת הדרכים להקטנת גודל קובצ האנימציה היא הקטנת מספר הצבעיס שמופיעיס בו. אשף ההתאמה, מאפשר לבצע ואת בקלות ולבחור בטבלת הצבעים הרצויה. דרך נוספת להקטנת גודל קוב אנימציה היא להפוך את כל חלקי התמונה המיותריס לשקופים. פעולה זו מקטינה את גודל הקובצ, מכיון ששטח שקוף אחיד יידחס בצורה טובה יותר מאשר שטח המכיל אינפורמציית צבע. תוכל לקבוע זאת על ידי הנחיית האשף להשתמש רק בחלקי התמונה המשתנים ממסגרת אחת לשנייה. שימוש בחלק קטן של התמונה, יחליף בכל פעס רק את החלק ששונה בתמונה, ויקטין את קוב האנימציה בצורה משמעותית. קשכרק! המסגרות שברצועת רצף התמונות יציגו את התמונה השלמה שבכל מסגרת, גס אם תבחר באפשרות של החלפת החלקיס המשתנים בלבד שבתמונה. כמ₪אמ 4296 כ2פעיע תמונות המסגרות עבור אנימציית /שםא, נוצרו ונשמרו כקבצי =₪1, המכילים 256 צבעיס (כברירת מחדל). קסח5 חסוזההוחג/ השתמשה בכל 256 הצבעים של טבלת הצבעיס שלה, כדי לשמור את הקבצים. אולם, אנימציה אינה חייבת להשתמש בכל 6 הצבעים. בעזרת אשף האנימציה, ניתן להקטין את מספר הצבעיס שבקוב>. פתח את קובץ =|6.ואה-צשא בתוכנה קסחפ הסוזההוח. בתפריט 6!ו=, בחר באפשרות 6ז28!// 0₪ו128וחו+0 (קובצ, אשף ההתאמה). בתיבת הדו-שיח תוצגנה השאלות האס ברצונך לשמור את האנימציה כאנימציית =!0 או כקובצ שאו (סוחק8זכ) אזסעזס סִהְהחו-6וסטוטו) והאס ברצונך לשמור את הקוב הנוכחי של האנימציה או ליצור קובצ חדש לאחר ההתאמה (חסוז28וחוז0). לת על +אפצו. בשלב הבא תוצג תיבת הדו-שיח 5126 +ט0+0) 505ז6/ ץזו!03) חסוזה הוח (איכות האנימציה לעומת גודל הקובף), המוצגת בתרשים 11.14. 224 סיק קסו/5. ח/0 בדו ]| זס)ו6ם עשוובגום 7 50/0085 הסזפגו) )וקזגוס = 50) וחב זס] המוקווחוזק ו חסו)ב חורב ושח 3 6וה6זס |ווו וגוקוגוס 60קווחווק הז ||גו] שזוז/ ח0סו855זק 60 +8ססם 0ז עסח8זבקפהבזו 86וו ופה סם 5זס!|סש 256 הובּ]חוסס ||ואו שחו 26וחוזק ו 6 5 ואו 23|61065 |הסס| סו] 6 עפ 15ו6)הק 091306 .הסופו/ום זסזזס בו 6)16|הכ 0 פזסוסס סב3 14 ב 6 | ...26והח0ז5גו0. ₪ 813160 6665 6!פופועי-חסח || תרשים 11.14 תיבת הדו-שיח ע8ַּוטכ) 5 ווק סחגו 53% תפואו 5601005 ₪856 96 -] 6 ז%טסזטכ) 67905/ | סופ | ב 0% > חסוזה והוח. 6 * לה פורמט הקבציס שאו (סוחקה8זכ) אזסעוסא 6הַהחו-6וקטוטו) ‏ יעיל לשמירת קבצי בינייס של שלבי האנימציה, לפני שמירתס הסופית בפורמט =!01. אנימציית 0אזו מבוססת על הפורמט 6א: ונתמכת על ידי כמה מהדפדפנים בגרסאותיהם החדשות. מכיון שגם פורמט סשצוו מכיל 16.7 מיליוני צבעים, כדאי להשתמש בו כדי לשמור על איכותן המקורית של התמונות, עד לפעולה הסופית של שמירת הקוב כאנימציית =!0. אפשר להקטין את מספר הצבעיס שבתמונה על ידי התאמת הסרגל 26ו5/ע088111) (איכות/גודל), אך, בדוגמה שלנו, נבצע ואת ידנית. בדוק ב-₪5₪ מה הוא מספר הצבעים הנוכחייס שבתמונה. לח על לחצן 005100126 (התאמה אישית) ובחר בכרטיסיה פזס|ס60, תוצג תיבת הדו-שיח המוצגת בתרשיס 11.15. מהרשימה הנפתחת 5זסוס60 0% זססוחטא (מספר הצבעיסם), בחר במספר הצבעים הרצוי עבור תמונת האנימציה. הקטנת מספר הצבעיס שבתמונה תקטין את גודל הקוב באופן משמעותי. לדוגמה זו, קבע את מספר צבעי קוב האנימציה ל-64 צבעיס. 58ו] 5 הסוזה2וחוזוזק 0 26וחוסז5ט-) | ווק 0 | 5 :8זס|ס) ]םס זסטוחגוא. 5 255 חב ז63)6זב [+ 08 = 68 -] שומ טפוס 07 1 7 . תרשים 11.15 בו זו חבו00ו. -. 0 | []ן- 511 בכרטיסיה זו תוכל להגדיר ל-00ח5 חס הוחה, כיצד לנהל את ו סוס 68789 7+ חש בד 67 צבעוניות האנימציה. הסופט!! 0 זסזו = + 9 11: שכפ'קת פמ[!שמ: א1יא3יית 616 25 6 בתיבת הדו-שיח של קביעות ההתאמה האישית ניתן לבחור גס בשיטה להקטנת מספר הצבעים ובשיטה ליצירת טבלת הצבעים. לתמונת !0 של 6 צבעים שתוצג בדפי 60//, רצוי לבחור כטבלת צבעיס את האפשרות 6 801-5816/ו0ז0 6%50876] - זספאוסזם (דפדפן נטסקייפ). מכיון שהשתמשתי בתמונה המכילה פחות מ-256 צבעים, אפשרות הדפדפן לא היתה ומינה לשימוש. לכן, בחרתי באפשרות 126ו0%1 86 - שיטה טובה ליצירת טבלת צבעים מותאמת אישית. כדי להימנע מערבוב צבעים (פַחוז8חווכ) בתמונה, השתמשתי באפשרות זסזו= חסופוווכ, כשיטה להקטנת מספר הצבעים. אנימציה שמכילה מעברי צבע עדינים, תיראה טוב יותר במצב של ערבוב צבעים (טְַחופַחזוכ), למרות שאפשרות זו מגדילה מעט את גודל הקוב. לאנימציות מורכבות המכילות מספר רב של צבעים, מומלצ להשתמש בשיטה חסופטווכ זסזזם, כדי להשיג דיוק מירבי בצבעיס גס בבחירת האפשרות 5816-ז80/שסזם. למרות כל ואת, ברוב המקריס מומלצ להשתמש באפשרות )146365 זס|60, היוצרת שטחי צבע אחידים. הצבעים בשיטה זו, עלולים להיות שוניס מעט מהצבעיס המקוריים, אולס הקבציס שיווצרו יהיו קטניס יותר, ולכן גם מהיריס יותר. בסיוס קביעת הגדרות התאמת הצבע, לחץ 06, כדי לחזור לתיבת הדו-שיתח 86 וסוכ 5ופז6/ ע8|0וכ) הסה והוחג. עתה, לת על לחצן %א6א, כדי להציג את תיבת הדו-שיתח 655ז0סז תסו28והווזק (התקדמות ההתאמה). בסיוס פעולת ההתאמה לת א2), כדי לראות את השפעת ההתאמה על גודל הקוב. מקוב> אנימציית =א שגודלו המקורי היה 12 נוצר קובצ חדש, בגודל 3.5% בלבד - הקטנה של 75%. בקבצים קטנים אין לדבר משמעות רבה, אך בקבצים גדוליס תהיה גו הקטנה משמעותית מאוד. איפ!י סיקסציס 5קיט 34/כמ. 6קיפ/מ לעיתיס, ההקטנה הדרמטית ביותר בגודל הקוב, תושג על ידי שמירת חלקי התמונה הקבועים, ולאחר מכן הוספה של הפיקסליס שבהם חלו שינוייס כלשהס בלבד. כדי לחסוך בגודל הקובץ, בתוכנות אנימציית !6 רבות, צריך לחלק את התמונה לתמונות קטנות ולאחר מכן, להציב כל קטע במסגרת המתאימה ובמיקוס הנכון. קסח5 חסוזההוח/ פישטה את התהליך והיא מבצעת את הפעולה בעצמה; כל שעליך לעשות הוא לספק לתוכנה את המסגרות הדרושות לאנימציה ולבחור באשף ההתאמה. לדוגמה, לפניך סדרת תמונות אנימציה של תמונת קריקטורה של כלב שמזיו את עיניו. חלק מאנימציה זו נוצרה קודם לכן (בסעיף יישימוש בשכבות ליצירת אנימציית =|0יי שפרק זה), בעזרת פונקציית השכבות של 5₪ם, והיא מוצגת בתרשים 11.16. 26 סיו קסו/5. +חום [<51] -] זו.וחה-אס= - קסח5 הסווהחווחא %% וצ 605 | סע 48 6 0 = ה לא | ₪ | וו || פס ₪ | ₪ ו םי ₪ | = | 5 ₪ ₪ ם אי 4 0 לע / !]| הז - [1:1] ווף.וחה-אס 7 הדשה .1 ₪7 חבז |5‏ 141 א 171 :מסוופוחותה | 1 פ9זק .₪60 זט תרשים 11.16 קריקטורה מרובת תמונות הכוללת שטחים רבים ללא שינוי. כדי לבצע אופטימיוציה של האנימציה, הפעל את אשף ההתאמה (חסוז28וחוק0), לחצ על לחצן 60₪5+0₪0126 (התאמה אישית) שבתיבת הדו-שיח עזו!₪3 חסווהחוחה 6 %ט0)ט0) 67505 (איכות האנימציה לעומת גודל הקובצ), ובחר בכרטיסיה 5ווווזס, המוצגת בתרשים 11.17. ו וטע 106015 אפוצ 08 106 סק | | | ₪ | וון מש || ו ₪ | ₪ בו 3 | = | 5 ₪ ₪ ם אי 4 0 ע / 6 סו ו 0 וסוט וסוס ופ סו וב 501 הס סוחסה 1 5 ותוא וע ] ה שחזפז] |5‏ 141 א 171 :חתותה | תרשים 11.17 כרטיסיית ח2800וחוזקס של ההתאמה האישית שבאשף ההתאמה. 1 655זם ,60! זט 9 11: 6כ0פ'ק₪ פמ[1שמ: אןיא3יימ 61 217 סמן את האפשרות +60ז508ח8זד 0+ 6]5א!ק |%168ח166 ₪3 (מיפוי פיקסליםס תואמיס לשקיפות). קבע את ההגדרות האחרות הרצויות לך בכרטיסיה זו ובכרטיסיה 5 (צבעים), ולחצ 008 ליישוס הגדרות ההתאמה. באנימציה זו, =!ס.ואה-<0=, גודל הקוב קטן ב-21% (מ-206 ל-א16). חזור על פעולת הקטנת הקובצ, והפעס קבע את מספר הצבעיס ל-64, גודל הקוב קטן ל-94 (פחות מחצי מגודלו המקורי). פעולה זו עשויה להפיק גס קבציס קטנים יותר. 144 (סָמוקסט. ) יצירת לולאות אינה קשורה ישירות לפעולת ההתאמה, אך היא עשויה לקבוע את גודל הקוב ואיכותו. לעיתים קרובות, שיטת הצגת קבצי אנימציה בדפדפנים, גורמת לתופעה של השמטת המסגרת הראשונה שבאנימציה, או להצגה חלקית שלה בלבד, ויוצרת אפקט קופצני שאינו נעיס לעין. ניתן לחימנע מתופעה זו על ידי שיבוץ המסגרת הראשונה שבאנימציה, גם בסופה של סדרת המסגרות. כך ה"קפיצהיי הנוצרת בתחילת האנימציה תיעלם, בשל והות התמונות, הראשונה והאחרונה, שבקוב. לפיכך, לאנימציה המכילה שש תמונות, רצוי ליצור קובץ של שבע תמונות, ולחוור על התמונה הראשונה גס במקוס האחרון. חזרה על התמונה הראשונה מגדילה את גודל הקובצ. עליך להחליט האס להתעלס מהייקפיצהיי הקטנה, או ליצור קובצ גדול יותר. במקרים מסוימים, כמו באנימציית \שא, התופעה אינה מורגשת. לכן, לפני שתוסיף לקובצ מסגרת נוספת, כדאי שתיצור קודס קובצ אנימציה רגיל ורק לאחר שתראה כיצד הוא מופיע באתר, תחליט אס אמנס יש צורך בהכפלת המסגרת הראשונה. 06 א1מל/מ. 9- קסו/5. תסודטה/וח4/ בנוסף לבניית אנימציית !0 באמצעות שכבות ותמונות בודדות, קסח5 חסטחוח/ כוללת גסם שלוש דרכים חדשניות ליצירת אנימציית 60/: פחסשופח8זך 806חו (מעברי תמונות), פחסופח8זד %א6ד (מעברי טקסט) ו-חסוט8חוחג 0+ ס6סו (וידאו לאנימציה). טכניקות אלו מאפשרות ליצור אנימציה רבת עוצמה בקלות ובמהירות. אשפכי מ-א!ן1מ. (5חסוופתטידד 6ססח ) קסח5 הסה הוח/ כוללת 28 אפקטים שונים, יימגניביסיי, לטעינת תמונות בדפדפנים. בעזרת ססח5 חסוזהוחה, מתמונה מקורית אחת תוכל ליצור אנימציה שתזיוּ את התמונה, תגדיל ותקטין אותה, תפצל, תטשטש ותסובב אותה ועוד. בדרך כלל, תתחיל בבחירת תמונה או שתייס ובקביעה ל-00ח5 חסוזה הוח איזה סוגי מעבר ליצור עבורה. 0קסח5 חסוהווחג/ תבנה את כל המסגרות הדרושות, כדי להשיג את האפקט הדרוש מתוך 28 האפקטיס האפשריים. תרשים 11.18 מציג את תיבת הדו-שיח של הוספת חסוופח8זד 1386 (מעבר תמונה). תרשיס זה מציג את המעבר א6106 (שעון) בעת יישומו. שיס לב כיצד חסטפווח 208 סיו קסו/5. זחום קסח5 מציגה את תמונות התחלה והסיוס של האנימציה, ומוסיפה סדרה של מסגרות ביניהן. לצורך ביצוע מעבר השעון, 00ח5 חסוווח ממקמת את התמונה החדשה לפני התמונה הראשונה, כאילו שהפעולה מבוצעת באמצעות מחוג שעון. [< ]5ן= | 2חסווהחוח/ - קסח5 הסו!החוחה 6% 460 אוסטתו/צ ₪605 | סו 588 6 חססק מ חן | לא | ₪3 ₪ | וו = כ | פט םק ₪ | הז בו מ ₪ | כ | 5 ₪ ₪ ם אי 7 וו ו ₪ חסווופחב3ז ד אווש רצות 4 ה בש = טוחה 5: | טוחה 5: | סו 7 6חו51. | מממממשמשששמ| 2039 הק 1.0 הסואפחמזד. ו | ו ופול ווסח5. וק ₪ 5 9 ב הזו 2 | 100 א 200 :חסווחוחה. תרשים 11.18 מעברי תמונות הס רבי עוצמה וקליס מאוד להכנה. בתיבת הדו-שיח הוספת מעברי התמונה (חסו)ופחה ד 386ח! 260), הסטההוחה 500 מציגה גם את השפעת המעבר שנבחר על התמונה, לפני יישוס האפקט. ניתן להגדיר את כל אופי המעבר על ידי שימוש באפשרות 009400126 (התאמה אישית). תוכל לנסות את השפעת שאר פקודות המעבר בעצמך. א שסכי 606 (פחסווופתסיזד אשד ) בדומה למעברי התמונות, ווהי שיטה פשוטה וקלה ליצירת אנימציית =!0 לאתריס. מעברי טקסט אינס דורשיס להשתמש בתמונה קיימת, אלא מאפשרים לך ליצור אותס מכל טקסט שתבחר. פתח קובף חדש (שש6א!) ב-00ח5 חסוהווח, מתפריט 6וו=. לחצ עס הלחצן הימני של העכבר בחלון התמונה הריק. מהתפריט הנפתח בחר ב-ח0ו)ו5ח8זד +א16, כדי לפתות את תיבת הדו-שיח חסוו!5ח8זד +א6 ד 060, המוצגת בתרשים 11.19. פכק 11: שכפ'קס פת[!שמ: 6[יא3יית 61% 219 הווה הווחה - סקס 5 הסווהחווחה 9 וס אוסטמועצ 5וספוום | אוסוע 68 6 ל ₪4] מ 5 ₪ ₪ ם ]| ו / / 5 ]| 1 6/6 -ן ו עו ופ וח 7 הו -ן ו ו | 6וח סופ ו קוה 7 ח5000 זפ 5פחחהזת. ₪] אופוצפז] אוסון5. ו שה 35 20 0 |018 8 הו )חס הסווופחמז ד מז 1] = 251 א 346 :חסווה חא | תרשים 11.19 מעברי טקסט הס שיטה מצוינת ליצירת אנימציות טקסט פשוטות. 1 55פזק ,)16 זס-] בתיבת הדו-שיח חסוופח8זך )%א6ד 00, תוכל לבחור בין מעברי טקסט שוניס שברשימה הנפתחת. מעברי הטקסט ניתניס להתאמה אישית, בדומה למעברי התמונה. ליצירת מעבר טקסט, הקלד את הטקסט הרצוי בתיבת +א6ד 6ח1ו061 (הגדר טקסט), בחר בנתוני הגופן הרצוי (גודל, סגנון ויישור), הגדר צבע וצורה למעבר, ולחצ+ 0 לאישור ההגדרות. קסח5 הסטהחוחה תבנה את כל המסגרות הדרושות להצגת האנימציה, אותן תוכל לשמור ולשלב באתר האינטרנט שלך. 1י₪3! -4ש1'א3י. (חסל1סחלוח4 10 060 ) אפקט נוסף ש-קסח5 חסוזהחוח/ מאפשרת ליצור הוא, המרת סרטון וידאו לקוב אנימציה. 0קְ0ח5 חסוו8וח מסוגלת לפתוח קבציס של סרטוני וידאו בפורמט |/ג, ולהמירס לקבצי אנימציית =!0, באופןו אוטומטי. המבקרים באתר לא יודקקו לתוכנות עזר מיוחדות, כדי להתבונן בקובץ אנימציה מעניין זה. כדי להמיר קובץ 1 לאנימציה, עליך לפתוח את הקוב הרצוי; בחר מתפריט 6וו=, ב-0ח006, כדי להציג את תיבת הדו-שיח של ייבוא קובצ |/א, המוצגת בתרשים 11.20. 200 סיז קסו/5. תו || %חסוזם 0 !זסקח! |ו3% ויב זטזסוקא שא םר פים פוא == )סמו ס זו % 6 - > 20 גחו ב [ 5 7 6 6|קחחה 5 הז = [ סיס זס] 6חחבז] חס שאב | | קסופו | [08 תרשים 11.20 קבצי וא מומריס במהירות לאנימציית =|6. קבצי 41 הס הפורמט הסטנדרטי של קבצי וידאו עבור פאוסטחו/, הס מחבריס בין מצלמות וידאו אישיות למחשב. לאחר המרת הקוב>, תוכל לשמור אותו כקובצ אנימציית =|0, ולהשתמש בו בדפי 60/. שיס לב שקבצי 41 המומריס ל-=!0, עלולים ליצור קבציס גדוליס למדי, בשל מספר המסגרות הרב הדרושות להצגת הקבצים. אמ' 4כ6מ א6 0ש1יאכיימ. 67 בעת ההחלטה, האם לכלול תמונות =!0 בדפי 80//, עליך להתחשב בשני גורמים: האס זמן טעינת האנימציה ישפיע בצורה משמעותית על זמן טעינת האתר. האס האנימציה או קבוצת האנימציות באתר, תשפר את מראהו או שתפגע בו. בדרך כלל, אנימציית =!01 משתמשת בקבציס גדוליס יחסית מאלה של תמונות סטטיות. לכן, שיס לב לגודל קובצ האנימציה והקטן אותו במידת האפשר. לצורך כך, תוכל להשתמש בטכניקות השונות שלמדת כאן. כזכור, מטרת אנימציית "!0 באתר היא לשוות לו מראה מעניין ומיוחד. אס אינך רוצה לייגע את הגולשים, השתדל שלא להגזיסם במספר האנימציות באתר - לוגו מעניין ומספר קטן של אנימציות המיועדות למשיכת תשומת לב ייצרו את האפקט הרצוי, מבלי להטריד את הגולשים יותר מדי. גם כרות פרסוס מעניינת יכולה להוסיף ולתרוס לעיצוב הכללי של האתר. הגזמה בכמות האנימציה עלולה י'להבריתיי גולשיס חסרי סבלנות לאתריס אחרים, פחות תובעניים. כדי לקבל רעיונות ליצירת אנימציית =!₪, כדאי שתבקר באתרי אנימציה מיוחדים המאחסנים מאגרי אנימציה מוכנים לטעינה. תוכל להתחיל באתר 46/6 (תרשים 1), אתר הבית של גילדת אמני אנימציית =61, הכולל טיפים ורעיונות ליצירת אנימציה, מבחר גדול של תמונות אנימציה וכתובות של אתרי אנימציה נוספים. וו3030.60. צוצעש//: קה סכ 11: שכפ'קת פמ[!שמ: א1יא3יית 61 21 ₪ /חזסס הַהּחָב.אואו/ :זר יש ₪ :וו | ₪ שב שגוב! תרשים 11.21 תמצא הכל אודות יצירת אנימציית =ו6 באתר 4646. 222 סז קסו/5. +חום 12 תק6(מ 49/0 ק!99 שכפי בפרקיס הקודמיס של הספר למדת ליצור ולערוך סוגיס שוניס של תמונות 60/. בין אם אתה יוצר תמונה מן המשטח הריק, או משתמש בתכונותיה הגרפיות המיוחדות של 050 וביןו אם סרקת צילוס או לוגו, התמקדת עד כה ביצירת תמונות ושמירתן בפורמטיס אלקטרוניים. הידיעה כיצד ליצור ולערוך תמונות היא הצעד הראשון הדרוש לצורך הוספת גרפיקה לדפי 60//. יש כלל אחד חשוב שעליך לזכור בכל עת שאתה יוצר גרפיקת אינטרנט: איכות האתר, קשורה ישירות לזמן טעינתו. ומן הטעינה מושפע מגודל הקבציס באתר, לכן עליך לדעת כיצד להקטין את גודל הקבציס האלה. בפרק וה תלמד כמה טכניקות כיצד ליצור קבצים קטנים תוך שימוש בשיטות המתקדמות הקיימות לדחיסת קבצים. הגולשים באתר נאלציס להמתין עד שכל התמונות נטענות בדפדפנים, לכן מומלצ לשלב באתר קבצי גרפיקה קטנים ומהירי טעינה. אף אחד אינו מעוניין לבקר באתר שמשך זמן טעינתו ארוך. הקשר בין גודל הקוב לביצועיו ככלל, גודל הקובצ, איכותו ופורמט התמונה משפיעים ישירות על זמן טעינתו באתר והצגתו על המסך. תלמד כיצד תכונות אלו משפיעות האחת על השנייה. שינוי גודל התמונה (בפיקסלים) וחסכון בזמן על ידי שינוי גודל, יצירת תמונה קטנה (ווהחסותטח1) וחיתוך התמונה, תוכל לקצר את זמני הטעינה באופן משמעותי. תלמד להשתמש בשלוש שיטות אלו, כדי להפוך את הגרפיקה שלך ליעילה יותר. מספר הצבעים בתמונה גודל הקובצ מושפע ישירות גסם ממספר הצבעיס שבתמונה. כאן תלמד כיצד לבקר את מספר הצבעים ולהשיג שינוייס דרמטייס בגודל הקוב. 9 12: פק6/מ 49/6 ק!49 6כפ! 23 תמונות שזורות ((0713660+ח!) ותמונות מתקדמות (6צ6551זףסזק) דרך מקובלת להצגה מהירה של תמונות בדפי 80/ היא על ידי יצירת קבצי =|₪ שזוריס או קבצי 056 מתקדמים. תלמד להשתמש בתכונות אלו, כדי ליצור תמונות 65// שיוצגו במהירות בדפי האתר. אוש 2604 68 3020יע ק6[יע? המכשול העיקרי שניצב בפני גולשי האינטרנט הוא הזמן שנדרש לדפדוף בין האתרים. ביקור באתר כרוך בהמתנה עד שכל התמונות ייטענו בדפדפן, הומן הדרוש לטעינה תלוי בסוג הקבצים שבאתר ובאיכות הקשר שמציע ספק שירותי האינטרנט. רוב הגולשים משתמשים במודס כדי להתחבר לאינטרנט, מעטיסם משתמשים בשיטות אחרות, מהירות יותר, לצורך ההתחברות (חיבור א50!, לדוגמה). מהירות המודס קובעת את קצב טעינת המידע מהאינטרנט. רוב המודמים 'יביתיים'י עובדיס במהירות של 14.4, 28.8 או 33.6 אלפי סיביות לשנייה (2800), אך קיימיס גס מודמים איטיים יותר או מהיריס יותר. קבציס דחוסים יישפרו גס ביצועים של מודס איטי במידה ניכרת. טעינת קבציס במודם מהיר מזרזת את זמני טעינת האתרים, כמובן. טבלה 12.1 מציגה השוואה בין מהירות המודמיס וכמות הנתוניס לדקה שהוא מסוגל לטעון. טבלה 12.1 השוואת זמני טעינה לעומת מהירות המודם (בתנאים 'יאופטימליים"). מהירות המודם (2300) כמות הנתונים לדקת 6 2,000 206 1100 1% 22,0 2106 ,00 כפי שתוכל לראות, גם במהירות המודס הגבוהה ביותר, הגולשים ייאלצו להמתין כמה שניות עד לטעינת אתר גדול. לפיכך המשימה החשובה ביותר העומדת לפניך כבונה האתר, היא הקטנת גודל הקבציםס הגרפיים ככל האפשר. צמצוס משך ומן הטעינה יתרוס להנאת הגולשיס והס עשוייס לחזור ולבקר בו שוב ושוב. / קשכקת! תמיד זכור שזמן טעינת הדף אצלך במחשב, אינו קנה מידה למה שקורה ו/או יקרה באינטרנט. גסם משתמשיםס המתחברים לאינטרנט בחיבור מהיר יותר כמו א50!, מייחסיס חשיבות גדולה למשך זמן טעינת האתריס בדפדפן. 224 סיק קסו/5. זח/0 כולס מוכניס להמתין מספר שניות לטעינת האתר על המסך, אך בגבול הטעס הטוב. מעטים ימתינו 30 שניות או יותר, עד שיופיע האתר בדפדפן רק כדי ללחו על קישור כלשהו לאתר אחר. הגולשים מעונייניס להיכנס לאתר, לקרוא את תוכנו ולהחליט לאן להמשיך. ככל שומן ההמתנה לטעינת האתר ארוך יותר, גדל הסיכוי שהס ילחצו על הלחצנים 5100 או 280% בדפדפן, ולא ימתינו לסיוס טעינת האתר. יצירת קבצי גרפיקה קטניס לאתריס חשובה מאוד; תוכל לראות בה סוג של אתגר. 5 כוללת כמה שיטות ליצירת קבצי גרפיקה קטנים ויעילים. קשכרק! טכנולוגיית מודמיס חדשה שהוצגה לאחרונה יכולה ליצור מהפכה בהתקשרות הביתית לאינטרנט. טכנולוגיה חדשה זו, הידועה בשס 6 ] ז6סוזס5סטש ומוס (51כ, בקיצור), מאפשרת מהירות התחברות גבוהה פי 10 מ-56.64005 שהינה מהירות המודמיס המהיריס ביותר שבשימוש כיוס. חידוש כזה יאפשר לנו ליהנות מזמני טעינה מהיריס וישנה לחלוטין את הגישה לאינטרנט. מ'מ .!כ, 116 49/6 !/3'כמ. 5וסתפחוטולד דרך אחת מקובלת להקטנת זמן הטעינה הינה בהקטנת גודלן הריאלי של התמונות הנטענות. תוכל לחסוך זמן ניכר על ידי חיתוך תמונות ושינוי גודלן. בשיטה זו, יוכלו המבקריס באתר להתבונן בתמונה המוקטנת. מבקרים שירצו לראות את התמונה המקורית, הגדולה, יוכלו ללחוץ על קישור או על התמונה המוקטנת ולטעון את התמונה המקורית, בגודלה המלא. סעיף ה מתאר שתי דרכים מצוינות להקטנת גודל התמונות. תשתמש בשיטות אלה בעת הצבתן של תמונות וצילומיס באתר. 6 916 כמ א![2 הטעות השכיחה ביותר בבניית אתרים, היא שימוש בתמונות גדולות ומסורבלות מדי. בתרשיס 12.1 מוצג דף אתר שיצרתי עבור חתול בשס ייקארייי. גודלה של תמונת 65 המוצגת באתר הינו יותר מ-506. הגולשים באתר המשתמשים במודס במהירות 33.6 (שהיא המהירות השכיחה ביותר במודמים ביתיים), עלולים להמתין 30 שניות ויותר עד להצגת התמונה על מסך הדפדפן שלהס. רד ) | דרך נוספת לבקרת גודל התמונה היא שימוש בתגיות |דה, דחסושה / כקשכת! ו-חדסו//. עיין בפרק 15, ''טיפים של !11 לבניית תמונות ספוציי, לפרטיסם נוספיס אודות האפשרויות והחסרונות שבשימוש בשתי תגיות וד אלה. 9 12: פק6/מ 49/6 ק!49 שכפי 225 [<] -) 6 - סִחָב"] 106] פ'עזהם) אל 46 זסוסוחווההח20 | 0 אופוצ 68 6 > > 3 ₪ 2 6 4 (₪ |(% קו | שמטסס0פ הו 8006 ה560 פחסו| ‏ 6084 00| 6סמם 1 6', 6וסר] 5' ץיז60 6 חסופיו6 ל חס !סוזר 0 חזם 1 .0 15 6חוסח עה 2 שר .| 0 1 .1997 666067 חו חיזסם פסאי זסחז 601 זחוסץ 6וזו |סק5 סתצו פתסוזוטת [ט1יו6מסאי סאד עש 60חאוס 6 בחטסיוס חטיז חס 000+ תסחנוח 601 סד פויס! 1 .חשדזסי .65 "6171001010 6ת1 השח אי 6סוחסוז ₪ בחס 6סווזו סד חזו א עטק סד 6או1/1 מףטסחזו ה הטנוס 106 6יום 65| וו6ח6 מיוסעפ עו 5065105 החדו א 601 סד 6או| 1 .ז6שחויזף 601166 שת '6ת0|60 6 חו אוסשחזו חס ,,חסוזיז6ח5: חס עשיובטה זחפוזיוסד ,000+ חח 16 +0 18816 שיד חס 6חוח06 16 6חד חס זו5 || וש 7 06165 סז 566 יופויפח ע6ח1 זכ , זוסטתסיו זס 6|קס6ק פַחו!ו60 בפוחסח 6יז6או 1 חס קשיוסטה .60/5 6חסחק וז 661016יוקקט .51075 6[עיסוחז 101116 סוד 5' תחאו "טס 01166 ₪ | / 3 ₪ 3 = 6חסי :)חפוחטוססק | ו תרשים 12.1 תמונתו של החתול ייקארייי באתר. 6ים 94 לעיתים, בחירת פורמט לא מתאים לקובצ עלולה להגדיל את משך זמן הטעינה. תרשים 12.1 מציג תמונה שנשמרה בפורמט 1₪₪6, למרות שאין זו תמונה קטנה כלל ועיקר (גודלה הוא 516), אך אילו נשמרה בפורמט =|ס היה גודלה 1006. ההבדל הגדול נובע משיטות דחיסה שונות של כל פורמט (השיטות תוארו בפרק 1, ''כלים ראשונים לגרפיקה ב- 60)/יי). בדומה, אס תמונה זו היתה סמל פשוט או כותרת, שמירתה ב-6ק4 היתה יוצרת קוב גדול מדי, מכיון שפורמט =!0 מתאים ביותר לתמונות מסוג זה. ודא שאתה בוחר בפורמט המתאים ביותר לסוג הגרפיקה שיצרת. וזכור שצילומיס ותמונות מורכבות נשמריס טוב יותר בפורמט 6% המסוגל להציג 16.7 מיליוני צבעיס. למרות שהתמונה נראית טוב בדף האתר, ומן טעינתה ארוך מדי. אחת הדרכים להתגבר על בעיה זו היא הקטנתה ב-55ם. הקטנת גודל התמונה תיצור קובץ קטן יותר מכיון שחתמונה המוקטנת תכיל מספר קטן יותר של פיקסלים. רוחבה המקורי של התמונה היה 425 פיקסלים וגובהה 248 פיקסלים. כעת, נקטין את התמונה בחצי. תחילה, עלינו לטעון את התמונה ב-50ק. בחר מתפריט סהַגּחוו, בפקודה 885126 (תמונה, שינוי גודל), כדי לשנות את גודל התמונה. תיבת הדו-שיח של פקודת שינוי הגודל תופיע במסך. 226 סיק קסו/5. זח/0 76 |פאות 67 ב 0 )פופ > ך- הו מנוצ = |בחוםוז ס 1306ח6סזסק 9% 3 0 ₪0 2% ₪] חש 6 זחוז / |הוטוס | 67 | 0 ואר 0 זחטוסות * הסח / 5|פאו 0 ב [+ ב ] 6ע ] 6926 עב | || 6506 שן 1 3 זט 800 35060 הובוחוה ₪ שן | סוס | 36 תרשים 12.2 תוכל לשנות את התמונה לכל גודל שתתפוא. בתיבת הדו-שיח, תוכל לקבוע מידות מדויקות או להשתמש באחוזים מהגודל המקורי. במקרה שלנו, קבע את ערך ההקטנה ל-50%. תיבת הדו-שיח של פקודת שינוי הגודל שימושית מאוד ב-5₪, פרטים נוספים בפרק 4, ''עיבוד תמונות ודמויות'י. 1 שי 94! ודא שאינך דורס את הקוב המקורי בעת שמירת הקובץ המוקטן. במקוס ואת שמור את התמונה כקובץ חדש באמצעות תפריט 6ווח, והפקודות 35 58%6 או 45 000 8ש58. שנה את שס הקוב לשס הדומה לשס הקודם, כדי שתזהה אותו בקלות ושמור אותו. בדוגמה שלפנינו, קובצ התמונה המקורית נקרא בשס 687/691010.01 וקובצ התמונה המוקטנת נקרא בשס 68768%5₪03|!.911, כדי להבדיל ביניהס. תוכל לשנות את גודל הגרפיקה שלך כמעט לכל גודל שתרצה. כדאי שתבחן כמה גדליס לפני שתחליט מה יהיה גודל התמונה הסופית שלך. כפי שבוודאי תיארת לעצמך, הקטנת גודל קוב תמונת החתול היתה משמעותית מאוד. הגודל החדש של התמונה הוא 142213 פיקסלים, ונפח הקוב כעת הוא א11. תמונה זו תוצג על מסכי הדפדפנים בחמישית מהזמן שהיה דרוש לטעינת התמונה המקורית. / קשכק! ב-50% יהיו בה 50א50 פיקסלים שהס רק 2,500 פיקסלים (לעומת | תמונה בגודל 100א100 מכילה 10,000 פיקסלים. אס נקטין את התמונה 0 פיקסלים בתמונה המקורית). 9 12: פק6/מ 49/6 ק!49 שכפי 227 תרשים 12.3 מציג את האתר המעוצב מחדש, עס התמונה המוקטנת. הוספתי טבלה, שיניתי את ייזרימת'"י הטקסט מסביב לתמונה ועוד. השינוי המשמעותי ביותר באתר היא, כמובן, הקטנת גודל התמונה. [<51 - | 6 - סב" 1006 פ'עזה=) אל 6 | זס)ה סוחס | 0ב שו 68 6 זצן. %ר ₪ 4 ₪ 2 א 3 > % ה0 | שש560 | הק | 8005 56808 6חסה 36084 עה 8806 1 זחו סל 6ט|₪ תסופיו6ץ תס ץסוסזור! ₪ חס 1 .ציז0 פו 6וחסח ץצ סא עָט 60חאוס וחם 1 .1997 'ז06וז666 חו חיוסם 05שו זסחד חסוחט 601 10 6שס| 1 .השדזסיו 6חז |וסס5 סחשו פתסוחטות 60ב חסשר 6 יזח חי 6סותסחז 0 6>!|! בחטסיום חטיז חס 000+ קט 1660107 פינסונאוכ) 1 1814 ר | 5 16 עזג 1511 31 811095 1 | | | 6 פ'ונבוורנפו81 | | 061ת6|60 וטס 16 סיס 165 6₪ח6 תיטאופ עו ,5חַחויזד65סח5 בחס 66ווח סד הזו אי עסו סד 1/1166 מףטסחזו ה 6 חו אוספוח חס ,חסוזיז6ה5 חס קפיובטוה, זהשוזיוסד ,000+ ה6דזו> 601 סז 6או| 1 ,יושסחויוף 601166 בחס 6 ו ףח 106 +0 10016 6511 31 זטט ,חזסבתסיו זס 6|קס6ק פָחו!60 עיזד חס 6הותספוז 0+ 6חז חס ז58 ||ו אי 1 65וחוד6 5 מו "0116 60הוסח שיוששי 1 חס יטג .601!5 6חסחק קוח 66|016יוקקם סד וז566 יופויפח עשחד | .5 6ויסחז 6זויזס%ים+ סשוד 5' יופחאום יונוס | ם | ₪ שו שנ = חס :)פוטס | וש תרשים 12.3 שימוש יצירתי בתגיות זוז הפך את האתר למושך ומעניין יותר. כמ מ א!ן1ת. ק6/מ. (5ותפחוטולד ) בעת שאתה מקטין תמונה שמופיעה בדף 65/, אתה מקטין גס בצורה משמעותית את הומן הדרוש לדפדוף באתר. אך לעיתים, הקטנת התמונות עלולה להפוך את הגרפיקה למשעממת וחסרת פרטים ברורים. בדרך כלל, תמונות קטנות פחות מעניינות ונראות פחות טוב בדפי האתר. ננייח שהתמונה המוקטנת שבתרשים 12.3, עדיין גדולה מדי ודורשת הקטנה נוספת. םק תבצע את שינוי הגודל בקלות, אולס המבקריס באתר לא יוכו לראות את תמונת החתול הגדולה, שהיתה נושא האתר. כדי להתגבר על בעיות כאלו, באתריס רביס משתמשים בשיטת פווהחסחוח ד, המאפשרת לראות את התמונה בשתי גרסאות - מוקטנת ובגודל המקורי, לפי בחירה. בשיטת פווהחפותטחד מציגיס על המסך את התמונה המוקטנת, הנטענת במהירות ומוסיפיס לה קישור לאותה תמונה בגודל מלא. כך, המבקריס יכוליס לראות את התמונה גס בגודלה המקורי. יצירת 5!|ו8חסוחטחד היא פשוטה למדי. ראשית, תיצור ותערוך את התמונה המקורית בגודלה המלא. לאחר מכן, תקטין את הקובצ, כפי שלמדת קודם. לצורך הדוגמה שלנו, השתמשתי בשני קבצים - 6ק[. ד064|םץחם/ ו-6ק. דה6 | |וושמפצחם/. שיס לב 208 סי קסו/5. זח/ם שלקבצים נקבעו שמות המתאריס את תוכנם, כך שקל לזהות איזה קוב מאחסן איזו תמונה, הגדולה והקטנה. בדרך כלל, בעת הוספת תמונה לדף 60/ משתמשיס בתגית ‏ 11/1 הבאה: <")ק[,. 6/1 | |ואפצחם/"=546 שש|> אולס, מאחר שבמקרה שלנו תשתמש בתמונה קטנה (פ!ופּחסווטחד), עליך לקשר את התמונה הקטנה אל הגדולה. לפיכך, עליך להוסיף את התגיות <-14₪] > ו-<4/> לתגית <₪0₪]]|> : <0"<>/2ק[.. 647 | |הפצחם/"=646 |><"סק). דה06!|פצחם/"=-םחר > שורת ‏ ]411 זו אינה מורה לדפדפן לטעון את התמונה 6ק(. 61 | |פצץחם/ בלבד, אלא מאפשרת לגולשים ללחו על התמונה, כדי להציג את הגירסה המוגדלת שלה - 6ק[. 06/1!םץחם//. לתמונה הקטנה, המוצגת בדף האתר מתוספת מסגרת דקה, המרמזת על הקישור לתמונה הנוספת, ובנוסף סמן העכבר משנה את צורתו לצורת יד, כשהוא נמצא על התמונה המקושרת. תרשיס 12.4 מציג את התמונה המקושרת כפי שהיא מוצגת בדף הדפדפן. [<] - | 6 - סמב 6חוס1] פ'עזה=) אל 16 זסוסותוההחס )2‏ 0 אפוצ 88 6 -צן. % ₪ 4 ₪ 2 83 352 > + | 00| ש56000 | תק | 80066 56800 6הס] | 46080 ]| 8506 1 זחוסץ 6ט₪1 חסו5יו₪6 הסקס!טוחור! ₪ וחם 1 .עיז0 15 שפח עו סשויד עש 60חאוס וחם 1 .1997 'ז006ז2666 חן חיוסט 05או זסחד הסוחזנוח 601 0ז 6יס| 1 .השדזסיו 6וח |וסס5 סחצו 5הסוחטת [טיו6םחפשצ 6 יזי6ח6 חצ 6סותסחז 0 6!| בחטסיום חטיז חס 000+ 610600" 5 פיצסונאוכ) 1/1 1914 ר 5 166 וג גר | 1105 31 6 פ'ונבוורנו81 *ו6!6006 06 106 6יוס 165ח6ה6 חיוסשו5 עו , 05ַחו'ד65סח5 בחם 66ווח עסד חזו אי עס!ק סד 6או1/1 מפטסחזו ה 6 חו שוספוחז חס ,חסוזיו6ח5: חס עסיובטג זהשחזיוסד ,1000 ח6דזוא 601 סז 66ו| 1 .יזשסחויוף 60+166 חס ב .דוח 106 +0 8816 | 511 31 זטוש , וסטחסיו זס 6ק60ק פחו!!60 יד תס 6מוח6סז 6+ 6חז חם זו5 ||ו א 7 506165 ב 01167 60ותסח 6יוששי 1 חס ש6יוטג .6015 6הסחק שוח 016ו66יוקקס סד וה566 יושויסח לשחד .51015 6ויסחז 16 יזסוי1 סשת 5'יו6חאוס ינוס ₪ | (2 45 ₪ 4 3 בק 8 00/16 200 202% פב 6:07 | ₪ תרשים 12.4 תמונת החתול המוקטנת, מקושרת כעת לתמונה הגדולה, המקורית. מימוק דרך נוספת להקטין את גודל התמונה היא חיתוך. תוכל לחתוך את התמונה ולהציג רק את החלק הרלוונטי שבה. כלי חיתוך התמונות הוא כלי שימושי מאוד לפעולות עריכה 9 12: פק6/מ 49/6 ק!99 שכפ! 229 ועיבוד תמונות ב-055, ומשמש לחיתוך חלקי תמונה מיותרים. כתוצאה, מתקבלת תמונה קטנה יותר, הכוללת רק את הפרטיס החשוביס באמת. התמונה שבתרשיס 12.5, מציגה תמונה אחרת של ייקארייי, החתול. ברקע צילוס זה נמצאיס פרטים מיותריס להצגת תמונת החתול, שאפשר לתתוך, והתוצאה - קוב קטן יותר, וללא פרטים תפלים וחסרי עניין. [<51) - | ה( | |5)= 160 | אוסטתוע 6זווק3 48565 5ח0ו56100 פזסעה | 5זסו20) 86| | אופוע ₪6 6 | לא ₪ ₪ וו || | ₪ 03 5 ₪8 ₪ ם |קכהא+צפריצגפש6>אטע%<יה 5 279.6 - חסוןוו 16 א 252 א 378 :6טהחחו! 1 895זק ,ק61 זס] תרשים 12.5 תמונה זו יידורשתיי פעולת חיתוך והקטנה. ₪פק כוללת את יכולת החיתוך, כמובן. בעורת העכבר, תוכל יילהראותיי ל-5: באילו מחלקי התמונה אתה מעונייו להשתמש, ועל אילו חלקיס אפשר לוותר. כדי לחתוך תמונה, בצע את הפעולות הבאות: ₪ 1. טען את התמונה ב-50 באמצעות תפריט 1!6=, ובחר ב-ח6ן0 ] 2 לח על סמל כלי החיתוך שבארגז הכלים. כלי גה מאפשר לבחור משטח מלבני לחיתוך ולשמירה. ודא שלוח הבקרה מוצג. 33 השתמש בעכבר ובחר את חלק התמונה שברצונך להשאיר. תרשיס 12.6 מראה את השטח הנבחר בתמונת החתול. 200 סי קסו/5. זח/ם [<51] - | [[חטסז830%) [1:1] טקן.6312עזה] - סזלו קסח 5 וחוב שב | |5)= 460 | אוסטחוע 6זווק3 48565 5חסו90ו56 פזסעה 1 5זסו00) = 86| | אופוע 6 6 | ל | ₪ ₪ ו | ₪000 0 52| ₪ ₪ ם 5 ₪ ₪ 0 1 : ₪ ₪ 1- / 5 / , 2 ₪ וק 4 [ ד חפט | סוחס וסט ד . ש ₪ 9% 9 ם וע 279.6 - חסוווו| 16 א 252 א 378 :ספתו ! [0.907] (216 א 196| = [242 ,255] <> [26 ,59] תרשים 12.6 רק החתול דרוש מתוך תמונה זו, אפשר לוותר על הפרטיס שמסביבו. 4. לחץ פעמייס על השטח המוקף במסגרת או לחץ על הלחצן 346ח! קסז6 (חתוך תמונה) שבלוח הבקרה. ₪50 תשאיר את השטח הנבחר ותעלים את שאר חלקי התמונה. תרשים 12.7 מציג את התמונה שהתקבלה לאחר החיתוך. [<]₪(] - | [ ו | |5)= 160 אוסטחוע 6זוטום3 43565 56160005 פזסעה 1 5זסו20 = 86| | אופוע 6 6 | לא ₪ ₪ וו | 0 ₪ 5 ₪8 ם |20 8+ 90 יצ %₪ > א ל< רם | 10 חפוזפ | סוחס וססד 6 124 - חסוןו 16 א 216 א 196 :6טהחו! 1 95פז ,]46 זט תרשים 12.7 שאר חלקי התמונה נעלמו, נשאר רק העיקר, ובקטן. פכק 12: פק6(מ 49/6 ק!/99 6כפ' 21 5. שמור את התמונה החתוכה בשם אחר, כדי שלא יילדרוסיי את התמונה המקורית. מתפריט 6!ו=, בחר 8 586 (קובצ, שמור בשם), כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח. גודל התמונה שהתקבלה בתרגיל זה (א7 בלבד), קטנה בהרבה מהתמונה המקורית (שהיתה בגודל א50, כזכור). מכיון שהשתמשנו בחיתוך, ולא בהקטנה, פרטי התמונה נשארו ברוריס ואין צורך להתאמצ כדי לראות את החתול, שנשאר בגודלו המקורי. כדאי שתשקול תמיד את אפשרות חיתוך התמונות לפני הצבתן בדפי 80//. אותה תמונה, לו החלטתי שלא לחתוך אותה, היתה מאריכה את זמן טעינת האתר בצורה משמעותית, כדי להציג גס את הפרטיס חסרי הערך שבתמונה. מ'מ !כ 4% פ' פתיכם [ם דרך אחרת לחיתוך היא שימוש בכלי הבחירה. כדי לחתוך תמונה בעזרת כלי הבחירה, עליך לבחור קטע מהתמונה, להעתיק את הבחירה ולהדביק אותה כתמונה חדשה (במקוס לחתוך אותה). כלי הבחירה יעיל יותר מכלי החיתוך, בשל יכולתו לבחור בחלקיס שאינס דווקא בעלי מסגרת מלבנית, אלא גס בעלי מסגרת חופשית, או עגולה ואף לפי גווניס (בעזרת מטה הקסם). למרות השוני בין השיטות, התוצאה המתקבלת זהה לחלוטין בשתי השיטות. בדוגמה שבתרשיס 12.8, רציתי לחתוך את תמונתו של יקארייי בצורה עגולה ולא מרובעת, לכן בחרתי בכלי החיתוך [םן בלוח הבקרה שיניתי את צורת הכלי ל-056ן!|₪ (אליפסה), והשתמשתי בה כדי ליצור מסגרת עגולה מסביב לאזור שרציתי להשאיר. [<51]- | [חטסזט 306 8) [1:1] קן.2והסעוהס] - סז קסח5 וחו 5 ה וקב 69ב פחס0סס/50 | פופעם | פוטוסם! ‏ 6טמח| אשע אש 6 [ת) ל ₪ ₪ וו | 0 | ₪ 8 | ₪ ₪ ם ו | [ 009710 | סוחס וססד -/ 6 וס 1 ו בו - שוח ו |א%מראארצפטש6אצשצ%<.ה 55 279.5 - חסו|וו 16 א 252 א 378 :6טבחחו! [207 ,238] תרשים 12.8 אפשר לבחור בצורות לא שגרתיות לחיתוך. 22 סיו קסו/5. +חום לאחר שסימנתי את השטח הרצוי, השתמשתי בתפריט 886פח!, בפקודה 10 00ז0 חסו56!601 (תמונה, חתוך לפי הבחירה). ₪5 חתכה את כל החלקים המיותרים של התמונה והשאירה שטח לבן מסביב לחלק העגול של התמונה. תרשים 12.9 מציג את התמונה כפי שהיא נראית באתר של ייקארייי. [<ז5]-] ב 60 זס)הסותוווחהח20) 0ב אופוע 08 6 3% . 5 ₪ < ל ח זצן. 4 ₪ 4 ₪ 2 34 2 2 4 | 500 ש56000 | וק | 8065 59808 6חסה 06084 30ום| 8806 3 זז 601 זחוסץ 6ט!₪ הסופיו6 תסץס!סוחור! ₪ תס 1 .עיז0) 15 6חוסח ע ו |טדיו06חסאו סשת עם 60חצוים וחם 1 .1997 061 0606 חו חיוספ פסאר = חטיז חס 000+ חסוזטו 601 10 שוום| 1 .חשדזסיו שוח |וסס5 סתצי פהסחחנות .5ח6סס '0610107וי617יז 6ח1 "השאי 6סוחסוחז 0 1166 הטסיו 5 6ונג[6 1 וחד 514 2 81085 31 חיוסשופ קוח , 5פחו 50651 חס 66ווזו עסד חזואוי עטק סד 6או! 1 תףפטסחזו ה 1 סד 6או| 1 .יז06חויזף 601166 שת 6ח6|60 וחטטסס 6חד 6יזם 65וחו6ח6 6 חו אוסשוחז חס ,הסחזיו6ת5 בח קסיזסטה. זהשוזיזסד ,1000 השוא 6 פ'ונבחדנסו31 .חח 106 +0 10816 ענו זט , מוסבחסיו זס 6ק60ק פחו!601 שיד חס 6מוח6סחז 6+ 6חד חס זו5 ||ו א 7 6165 סכ . 8 ו 9 "0116 60ותסח 6יושעי 1 חס ק6יובטג/ .60!5 6הסחק עו 016ו66יוקק סז וה566 יושויסח עשחד .51015 6|סוז 6זויוס0+ סשוד 5' יוחוס ינוס ₪4 | א ₪ שש שט ב חס :)חפחזווססיק | שו תרשים 12.9 התמונה העגולה הוסיפה לאופי האישי של האתר. אק 02 2624 א6 סמ אוןמ -61? הדרך המקובלת ביותר להקטנת גודל קובצ !₪0 היא צמצוס מספר הצבעים שבשימוש בתמונה. למספר הצבעיס בקובצ !₪ יש השפעה ישירה על גודל הקוב, הקובצ קטן ביחס ישיר לצמצוס מספר הצבעים שבו. והו אחד ההבדלים בין הפורמטים =|0 ו-6ק. בקובצ =01, גודל הקובצ תלוי במספר הצבעיס; בקובצ 6םם1, הגורס הקובע את גודל הקובץ הוא שיטת הדחיסה, למספר הצבעים כמעט ואין השפעה. בהמשך הפרק, תלמד אודות תמונות 0םק. ושיטות הדחיסה שלהן. בעורת דוגמה זו, תלמד כיצד שינוי מספר הצבעיס בקוב =61 משפיע על גודל הקוב, ומדוע הוא חוסך בזמן טעינה, אך פוגע בצבעוניות התמונה. כ'2? א6פ'ציע 030שיע 49 4916 46 מאוות למעשה, גודל קובץ =61 אינו מושפע רק ממספר הצבעים שבו, אלא גם מיימיקוסיי הצבעיס בתמונה (סבלנות, מייד תבין). 9 12: פק6[מ 49/6 ק/%9 6כפ' 23 תמונות בפורמט "!0 נשמרות כרצף של קוויםס אופקיים, לרוחב המסך. ביצירת קובצ =!ס, התוכנה מתחילה בסריקת התמונה מן הפיקסל הנמצא בקצה השמאלי של השורה העליונה שבתמונה, נניח שנקודה (פיקסל) וו כחולה. הגדרת הצבע לגבי הנקודה נרשמת בקובצ והתוכנה ממשיכה לסרוק את התמונה לאורך הקו האופקי, אס גס שאר הנקודות בקו כחולות, הרי שהתוכנה נזקקת להגדרת צבע אחת עבור השורה כולה. ברוב המקרים, קו אחד של תמונה מכיל מספר צבעים. בכל פעס שהתוכנה נתקלת בצבע שונה, היא רושמת את נתוניו בקובצ. כאשר היא מסיימת את השורה, היא עוברת לשורה הבאה שמתחתיה, ומתחילה שוב מהנקודה השמאלית שבשורה. הדבר מזכיר מעט את פעולת מכונת הכתיבה. קל לראות שתמונה שמכילה כולה צבע אחד בלבד תיצור קובץ קטן מאחר שאין צורך בהגדרת צבעיס רביס. ככל שמספר הצבעים גדול יותר, יגדל גם גודל הקובף. לפיכך, תמונת צבע אחידה בגודל 300א300 פיקסלים תיצור קוב של א1, ואותה תמונה במספר גדול יותר של צבעיס תיצור קובצ גדול יותר, בצורה משמעותית. תרשיס 12.10 מציג שתי תמונות בגודל 300א300 פיקסלים, שבכל אחת מהן מספר שונה של צבעים. גודל התמונה השמאלית - א1; גודל התמונה הימנית (הצבעונית) - 6. רק 14 צבעים שונים מוצגים בתמונה הימנית, אולס מספר הגדרות הצבע בקובצ גדול הרבה יותר. <]5)-| זו.5זס!ס6עחבחו - סז קסח 5 וחובּ"ו שב 60 אוסטחוע 6זשקב₪ 48565 פחסוס50|6 8זסעה] >זסוס0ם ‏ ₪386| אופוע 88 6 לא ₪ ₪ וו | | ₪ ₪ 0 = | ₪ ₪ ם | [<1ם); | (וחטסזא830] [1:1] ום-5וסוססעחבחו מ |< |םן=. [חטסז830%] [1:1] זום. זסוסססחס ] ו ו |קפהא+ריראצפש>אצע>%<יה חס :הזו ! 1 וז ,]16 זס-] תרשים 12.10 תמונה זהה במידותיה יצרה קוב בגודל שונה לחלוטין. לרוע המזל, שיטה זו פועלת רק בקבצי =!0. קבצי 0=שן. מכילים תמיד 16.7 מיליון צבעים, ושיטת הדחיסה שלהם שונה מזו של קבצי =|0. כתוצאה, קובצ =1 שמכיל מספר רב של צבעים, עשוי לעבור הקטנה משמעותית אם יישמר כקובצ 0שש1. יתרון זה משמעותי בהצבת תמונות סרוקות (המכילות מספר צבעיס רב) באתר. 224 סיז קסו/5. תו דחיסת 0םק!. אינה תלויה במספר הצבעיס שבקובא. היא משתמשת בשיטה שונה שלעיתים עלולה לפגוע ברמת הפרטיס שבתמונה. ראה בפרק 3, "'יצירת גרפיקה פשוטת'י, הסבר מפורט של הפורמטיס 01 ו-56קצ. כדאי שתנסה לשמור בכל פעס את תמונותיך בשני הפורמטים, "!01 ו-6םס1, כדי שתוכל להשוות את הגדליס של הקבציס שהן יוצרות. זכור שגודל הקובץ אינו הגורס החשוב ביותר ביצירת גרפיקת 80//, גס לתכונות מיוחדות אחרות, כמו שקיפות, אנימציה ושזירה (פְַחו16180ח!), יש השפעה על בחירת הפורמט המתאים. קק6/מ. אספר כ93ע'ע כעת, כאשר ברור לך הקשר בין מספר הצבעיס שבתמונה לגודל הקובצ, תלמד כיצד להקטין את מספר הצבעים ולכווצ בצורה משמעותית את גודל הקבצים שלך. הדרך המקובלת ביותר לצמצוס מספר הצבעיס ב-|0 היא על ידי שינוי מספר הצבעיס בקוב מ-256 צבעיס ל-16 צבעים. ₪50 תעשה זאת עבורך ללא כל מאמצ. אולם, יש להשתמש בשיטה זו בזהירות. במצוס מספר הצבעיס בקובצ עלול ליצור מעברי צבע מדורגיס, שיפגעו באיכות התמונה ובאפשרות להשתמש בה. אס ברצונך להשתמש בשיטה זו, יהיה עליך לבצע את הפעולה על כל קובצ בנפרד ולבדוק היטב את התוצאה המתקבלת. כדי להקטין את מספר הצבעים שבקוב, עליך להורות ל-75₪ להמיר את הקובצ ממתכונת של 256 צבעיס למתכונת של 16 צבעיס בלבד. 759 תנסה להתאיסם כל אחד מ-256 הצבעיס שבתמונה לאחד מ-16 הצבעיס האפשריים. אס לא יימצא צבע קרוב, קפס תשתמש בפיקסלים משני צבעים, או יותר, כדי ליצור צבע הדומה למקורי. לדוגמה, אס 555 צריכה להציג גוון מסוים של ירוק, אולם גוון ה אינו מופיע ב-16 הצבעיס הקיימיסם, ₪55 תערבב פיקסלים צהובים וכחולים, כדי להשיג תוצאה דומה לצבע המקורי. בדרך כלל, העינייס שלנו לא מסוגלות להבחין בפרטיס ברמת הפיקסל, ולכן תראה רק את שילוב הצבעים - ירוק, במקוס צהוב וכחול. השלב הראשון בהקטנת מספר הצבעיס הוא בדיקת כמות הצבעיס הנמצאיס בשימוש בתמונה. לצורך כך, טעו את תמונת ה-=!0 לתוכנה ובחר בתפריט 5זס|60 בפקודה 8 600!07*8 600% (צבעים, מנה את הצבעיס שבשימוש). בתיבת דו-שיח שתוצג (תרשים 12.11) תוכל לראות את תוצאת הספירה, את מספר הצבעים שבתמונה. התמונה שבחרתי בדוגמה זו, מכילה 244 צבעיס שוניס. לח על 06, כדי לסגור את תיבת הדו-שיח. 9 12: פק6[מ 49/6 ק/%9 6כפ' 205 [< ]פן- | ]ו - סז קסו5 )חוב מל 60 אוסטחוע 6זקב₪ 18565 פחסו!50|60 8זסעה] 8זס|0ם ‏ ₪386]| אופוע 08 6 ל | ₪ ₪ וו || | ₪ 0 5|₪ שם [ סז 366 8] [1:1] /ף. 637051 ב 2 בצ יב ה )]] ישוי א כ |קככא+הרירצצפש6>אטע%<.ה 6 254.1 - 256 א 432 א 598 :6חבחזו! 1 855זם ,490 זט תרשים 12.11 4 צבעים מתוך 256 שהס המספר המקסימלי המשמש בפורמט =61. כדי לצמצס את מספר הצבעים בתמונת =01, בחר מתפריט 5זס]60, באפשרות חק זס!60 6676856, (4ו0 4) פזסו60 16 (צבעים, הקטן את מספר הצבעים, 16 צבעים), כדי להציג את תיבת הדו-שיח של הקטנת מספר הצבעיס (תרשיס 12.12). בתיבה זו תוכל לקבוע ל-₪5₪ באיזו שיטה להשתמש, כדי להציג צבעים שאינס מופיעיס בטבלת 16 הצבעים. סוופם 600 ]| [-------------₪)|מק ענ פזס וס :טח ופסנ 1 460 מוחחווק ם. ₪ | בו פוטט 1 ] 5 וק + ופ בחושם סוס סס ]3‏ דן חסופט)/8 זסזום 7+ אוסטחוע 7+ תרשים 12.12 ברוב המקריסם, השיטה זס!|ס0 687656 (הצבע הקרוב) שימושית ביותר. תיבת הדו-שיח מציגה כמה אפשרויות לבחירה, ביניהן לוח הצבעיס (08!686) ושיטת צמצוס מספר הצבעיס (6000! ח3600600), אותן נסביר בהמשך. לחץ 06, כדי להמשיך. ₪50 תשנה מייד את התמונה ותציג על המסך את התמונה החדשה שהתקבלה בהתאס להגדרות שנקבעו בתיבת הדו-שיח. צמצוס מספר הצבעים מ-256 ל-16 צבעים, עשויה ליצור מיגוון גדול של תוצאות, בהתאם לצורת התמונה המקורית. תרשימיס 12.13א' ו-12.13ב', מציגיס דוגמה של המרת תמונה מ-256 ל-16 צבעים. בעין בלתי מזוינת קשה להבתין בהבדלים כלשהס בין התמונות. ווהי תוצאה מצוינת. גודל התמונה המקורית היה 67% שהינו גדול למדי עבור דפי פ6/, וגודל התמונה החדשה, לאחר ההמרה, הינו 29% בלבד. 206 סי קסו/5. זח/ם | א [5) ו - סז קסח5 וחוב ₪ 16 אוסטחועע 086 18565 5ח 50/6000‏ 13/6858 וסוס 386]| אופוצ ₪88 6 ל | ₪ ₪ וו 2 || 55| ₪ 5 | ₪ ₪ םן [ סז 30% 8) [1:1] ".61051 מ |20 א +00 אצ 8%> >< רה [<[ם ₪ 6חס) :86| 1 655זק ,כ]16] זט תרשים 12.13א/ התמונה המקורית מכילה 256 צבעיס. [<51) .631052 - סולו קסח5 וחובו ₪ ושע 036 18385 50/9005 | פופעמ ]1 פוסוטם ‏ סמַבחח| | פוט 88 6 לא ₪ ₪ | | 3 | ₪ ₪ ₪ = | 5 ₪ ₪ ם || [4חטסז 3 ₪] [1:1] 61052.0 ב רישו "י א | 20 א +00 אא %ש > 9% > < רה סו :שמחו ! 1 655זק .|| זס תרשים 12.13ב/ התמונה החדשה מכילה 16 צבעיס בלבד. 6 תמונת הקלפים היא דוגמה מצוינת לכך ששינוי גודל התמונה עוזר. הקטנת התמונה לפחות מחצי מגודלה המקורי לא פגם באיכות התמונה. בנוסף, במצוס מספר הצבעיס בתמונה גרס לצמצוס משמעותי של גודלה, כעת גודל התמונה הוא 126 בלבד. 9 12: מק6[מ 49/6 ק/%9 6כפ' 207 6 (-4/מ 922י ) חלק גה בתיבת הדו-שיח של הקטנת מספר הצבעים (017ק26 זס|0 6076856כ), מאפשר לקבוע ל-5₪: באיזו קבוצה של 16 צבעיס להשתמש לצורך ביצוע ההמרה. 160180 26וחזוזקס אפשרות זו קובעת ל-75₪ לבחור אוטומטית בלוח הצבעיס המתאים ביותר לתמונה. לדוגמה, אס ברצונך להמיר תמונת פניס, ₪57 תבחר עבורך בסקלה של צבעי עור, בעוד שעבור תמונה של ים, היא תבחר בלוח צבעים כחולים. 6 26ו+00 אפשרות זו משתמשת בלוח 16 הצבעיס הסטנדרטית שהיא הנפוצה ביותר ברוב התמונות. מכיון שלוח צבעים זה אינו מותאס במיוחד עבור התמונה שלך, לא תמיד תתקבל התוצאה הרצויה. 5שססחוצ אלו הס 16 הצבעיס הסטנדרטיים של מערכת ההפעלה פששספחו/צ, הנתמכת על ידי רוב צגי המחשב. בחירה באפשרות וזו מתאימה את התמונה לתצוגה במחשביס המשתמשים במערכת הפעלה זו, אך היא עלולה לפגוס באיכות התמונה בגלל שיטת ערבוב הצבעים (פָחוזסח)וכ) בה היא משתמשת. בדרך כלל, מומלץ להשתמש בשיטה 00% ח160/8! 26וחוזקס, המאפשרת ל-50: לנתת כל צבע בנפרד ולמצוא את לוח הצבעיס המתאיס ביותר לתמונה. רצוי לבדוק גס את שתי השיטות האחרות. במקרים מסוימיס הן עשויות להפיק תוצאות טובות יותר. שסו/61)/ מסוז ₪606‏ (6/6מ. 30א13) בחלק זה בתיבת הדו-שיח של הקטנת מספר הצבעים (ח01ק26 זסו|60 68586ז60), תוכל לבחור בשיטת הצמצום הרצויה. זס|ס6 %+₪63765 באפשרות זו ₪5 מחליפה את הצבעיס בצבעיס הקרוביס אליהס ביותר בלוח 16 הצבעיס החדש. ז6חזו 06760 אפשרות זו פועלת רק עס לוח הצבעים הסטנדרטיים של פששססחו/ (של מערכת ההפעלה) ומתאימה במיוחד לגרפיקה המיועדת להדפסה על נייר. הסופשז1וכ זוסזז= אפשרות זו משפרת את שיטת ערבוב הצבעים (פָחוזפחזוכ) ויוצרת מיזוג טוב יותר של הצבעיס. בדרך כלל, רצוי להשתמש בשיטה זס!60 68765% או בשיטה חסופטוכ זסזזם, שתיהן פועלות היטב בצמצוס מספר הצבעים. למעשה, כדאי לשמור את התמונה המקורית תחילה, ורק לאחר מכן לשמור את התמונה המוקטנת בשתי האפשרויות, כדי שאפשר יהיה להשוות בין איכות הצבע שלהן וגודל הקבציס הסופיים שהן יצרו. 208 סיו קסו/5. דחום 6 שממכ!מ 1334 אספר 930עיע הקטנת מספר הצבעים בתמונה אינה תמיד הפתרון המושלס. לעיתים, הדבר עלול לגרוס להפסד משמעותי בפרטיס ובהתאמה לתמונה המקורית. לדוגמה, כשהתמונה המקורית מכילה מספר גדול של צבעים, התאמתס לטבלת 16 צבעיס בלבד היא משימה קשה ביותר. ₪57 תעשה כמיטב יכולתה, אולס כפי שתראה בתמונות 12.14א'י ו-12.14ב', לא תמיד הדבר מצליח ביותר. [>1]- | [[ הנוז 30% 8] [1:1] 01 1ומס] - סולו קסח5 וחוכו מ סט פוחסבם 015065 5000005 5שעב| ‏ פסוכם) סספת| אפ 06 6ום [תו לא | ₪ ₪ וו 2 || ₪( 5 ₪ ם - ]20 א 005 אצ %ש>%שש>%< רה 865 225.1 - 256 א 325 א 702 :חן ! 1 955זק ,₪60 זס תרשים 12.14א/ תמונת "!6 של 256 צבעיס. [>1] - | [ 50% 8] [1:1] /2-01זמס] - סוכו קסח5 והובו ש-) טחוש וקב 565 פהסו0פו50 | פזשעם 1 פזסו 0‏ שהַבח| אופוע 88 06 [תו לא ₪ ₪ וו 2 ]| 0 | ₪ ₪ 5 5 ]5 ₪ > ם ו | חשש א |קכוא+בריגצצפש>אצע%<יה 9 1121 52616 705 :פטוה ו ומ תרשים 12.14ב/ אותה תמונת !6 ב-16 צבעיס. פכק 12: פק6(מ 49/6 ק!/99 6כפ'! 209 בדוגמה זו, גודל התמונה הוקטן מ-1506 לגודל 406, על ידי הקטנת מספר הצבעיס בלבד. במקריס מסוימים, למרות איבוד האיכות, כדאי להשתמש בתמונה כזו. לעיתיס הקטנת מספר הצבעיס ל-16 פוגעת בתמונה בצורה משמעותית, עד כדי כך שהיתרון שבהקטנת גודל הקוב מאבד את משמעותו. אמנס, בתמונת המכוניות היה איבוד פרטיס מסוים, אולס עדיין ניתן היה להשתמש בה. בתרשימיםס 12.15א'י ו-12.15ב', תראה דוגמה בה הקטנת מספר הצבעיס לא הצדיקה את עצמה. 151 | [[[תגוסזם 30% 8] [1-1] זום. 1ופקה] - סזל פסח5 וחוה ש=) ||8]ב. ו וקב 69ב פחס0סס/56 | פופעם | וסוס 6המח| אשע א0ם 6 [ת) | ₪ ₪ ו | ₪( 5 ₪ ם שש |קכפהא+הראצצפטש>אפצע%<ים 08065 140.2 - 256 א 321 א 441 :פמפוחו! 1 סז ,36/0 וס תרשים 12.15א/ תמונת =!6 של 256 צבעים, בגודל 1016, גדולה מדי לשימוש ב-ספ/ש. 151 | [[[חגוסזם 30% 8) [1-1] /ו192-0פקה] - סזט פסח5 וחוה = | )ב ו וקב 69ב פחס0ס56/0 | פופעם | פוטוסם! ‏ 6המח| אשוע 08ם 6 [ת) ל | ₪ ₪ ו | ₪( 5 ₪ ם שש ל || |קכפכא+הראצצפטש>%אפע%<ים 5 70.3 - 16 > 321 א 441 :6הַחז| 1 655זק ,כ161] זט תרשים 12.15ב' קרוב לוודאי שלא תרצה להשתמש בתמונת 16 צבעים זו בדפי ספו שלך. 200 סיז קסו/5. תו תמונה זו של ענף עצ תפוח נדחסה ב-75% מגודלה המקורי של התמונה. מספר הצבעיס שהיו בשימוש בתמונה המקורית היה 243 (גודל הקוב היה א101) ולאחר הקטנת מספר הצבעיס ל-16 בלבד (גודל הקובצ כעת הוא 266 בלבד) קשה לזהות שמדובר בתפוחים... ודאי לא תרצה לשלב תמונה זו באתר שלך. כפי שתראה, הקטנת מספר הצבעיס בתמונת =1) מניבה תוצאות שונות לחלוטין, בהתאס לצורת התמונה המקורית. ביצועיה של תמונה מוקטנת עשויים להיות נפלאים, אולס המחיר, לעיתים, יקר מדי באיבוד פרטיס ואיכות. בחן את תמונותיך בכל פעס שתבצע הקטנת מספר הצבעים, ובדוק את איכות התוצאה שהתקבלה. ?ח'סמ. 0056 הדרך הטובה ביותר להקטנת גודל קבצי =|6 היא צמצוס מספר הצבעים שהם מכילים. כפי שראית, במקרים רביס השגנו חסכון משמעותי מאוד בגודל הקוב>. גם פורמט 656 מספק אפשרויות צמצוס נפח משמעותיות, אך בשיטה שונה לחלוטין. פורמט 656 מאפשר למשתמש לקבוע את היחס בין הדחיסה לבין איכות הקובץ בעת שמירתו. הדחיסה והאיכות עומדות במקרה וה ביחס הפוך האחת לרעותה. כלומר, ככל שהקוב דחוס יותר, קטנה רמת הצגת הפרטים בתמונה, ולחיפך. במקריס רביס ההפסד כלל אינו נראה, אלא אס התמונה המקורית מוצגת ברזולוציה גבוהה מאוד ובעלת מספר רב של פרטים קטנים, ונקבעה רמת דחיסה מקסימלית. דחיסת תמונת םק נקבעת ב-55ק בעת שמירת הקובצ. פתח תמונת 6שק( ובחר מתפריט 86!ו=, באפשרות 8 58/8, כדי להציג את תיבת הדו-שיח של שמירת הקבציס. בחר בפורמט ק(. ולחץ על לחצן 5חסוז00 (אפשרויות), כדי להציג את תיבת האפשרויות (041005 586) של שמירת הקבציס (תרשיס 12.16). [< | וו 536 בוח -ן חותפ 6991/6זהַסזק 7+ ₪ 0ו659זקוחט) חסו859זקוחס6 ות ,00ו655זקחחסס 1009851 עווהום 1065 עוווהגום 05 בו 086 תרשים 12.16 תיבת הדו-שיח לדחיסת קבצי 6םקצ. בתבנית וו תמצא גררה שבעזרתה תוכל לקבוע את רמת הדחיסה עבור הקובצ. ברירת המחדל של רמת הדחיסה היא 15 - אופטימלית לאיזון רמת הדחיסה ואיכות התמונה. תוכל לגרור את הגררה ימינה ושמאלה, כדי להגדיל או להקטין את רמת הדחיסה. תוכל גס לקבוע את רמת הדחיסה על ידי הקלדת הערך הרצוי לך. 9 12: פק6/מ 49/6 ק!49 שכפ! 21 רמות הדחיסה נעות בין 1 ל-99. ככל שהמספר גבוה יותר, כך תגדל רמת הדחיסה של הקוב ויקטן גודלו הסופי, אך גם איכות התמונה תקטן. עס שמירת הקוב>, נשמרת בו גס רמת הדחיסה. לח 0, כדי לחזור לתיבת הדו-שיח של השמירה, וקבע שס לקוב>. בתרשיס 12.17 תוכל לראות כיצד משפיעה דחיסת )םק( על תצוגת התמונות בדפדפן. בתרשיס מוצגות כמה תמונות שנדחסו ביחסי דחיסה שונים מ-1 עד 99, מתחת לכל תמונה מצוינת רמת הדחיסה וגודל הקוב שנשמר בדחיסה זו. קרוב לוודאי שלא תבחין בהבדלים בין התמונות השונות המשתמשות בדחיסה של 1, 15, 40 או 60. בתמונות הדחוסות ב-80 וב-90, קרוב לוודאי שתוכל להבחין בהבדל משמעותי באיכות התמונות ובצבעוניותן. איכות תמונות אלו היא כה נמוכה, שלא תוכל להשתמש בהן למרות החסכון הניכר בגודל. 6 - 6!קחזבּא -] הסו55שזקחום:) בוקו!. אל 460 זס)הסותוווחח 0‏ 0ב אופוע 8% 6 4 53 4 = 5 4 ₪ ₪ קו | 5000 ווק 8065 56800 הסה 6084 הפוס שה יקס 9% 40 ןינקו ס) 9% 15 קת 0 9% 1 5 13095 סט 24878 זט 715 05510יקותנס?) 9% 99 510פסינקות 0?) 99 80 ות 0 % 60 5 2526 ונ 5 9863 ₪ | א שי ש = חס :)פוטס | ₪ תרשים 12.17 ארבע משש תמונות אלה הן באיכות סבירה לשימוש. ככלל, יחסי דחיסה של מעל ל-75 מפיקים תמונות באיכות נמוכה ולא ניתן להשתמש בהן בדפי ס6/. תוכל לראות עד כמה הדחיסה משנה את גדלי הקבציס, אס תשווה את גודל הקובץ בדחיסה של 15 (256) לגודלו בדחיסה 60 (98). בדומה לשמירת קבצי =61, גס בפורמט םס( מומלץצ לשמור את התמונה בכמה רמות דחיסה שונות, כדי להשוות בין התמונות המתקבלות ובין גודל הקבציס שהן יוצרות. בדוגמה זו בלבד הצלחנו לחסוך כ70% מגודל הקוב, בלי לפגוע באיכות התמונה בצורה משמעותית. 202 סי קסו/5. זח/ם מ א!זן1ת 10156מ. (660ט/יושזות. ) !מ א!/מ. אק+א!מ. (ש6ופשטיוססי ) פרק 3, ''יצירת גרפיקה פשוטהי, דן בתמונות 01 שזורות (69]8060+ח!) ותמונות 65 מתקדמות (6צו855ז00זק). למדת כיצד תמונות =!0 שזורות מציגות את עצמן על המסך במספר מעברים, כאשר בכל מעבר משתפרת רמת הדיוק של התמונה והיא הופכת לברורה יותר. תמונות !0 שזורות (1678060ח!) מתאימות ביותר לשימוש בתמונות גדולות שזמן טעינתן ארוך. בדרך זו, הגולש אינו נאלצ להמתין זמן רב עד סיוס הטעינה, אלא יכול להתרשס ממנה כבר בתתחילת הטעינה. פורמט 10506 מספק שיטה דומה לטעינת הקבציס על ידי שמירתס במתכונת 658146זפסזום. שמירת תמונה במתכונת 01]3060+ח! או 6ו655זפָסזש פשוטה מאוד. לאחר הכנת התמונה, בחר מתפריט 6!ו] באפשרות 48 58/86, כדי להציג את תיבת הדו-שיח. בחר בפורמט הרצוי לשמירת הקובצ ולחץ על לחצן 5חס00 (אפשרויות), כדי להשתמש באחת מהשיטות. תרשיסם 12.18 מציג את אפשרויות שמירת קוב =!0. סמן את האפשרות הרצויה 0 (שזור) או 8713600+חו1חסא (בלתי שזור), לחץ על לחצן 026 לאישור. [< | בו ב ר-----------680ש] 73 חסופוס/ 7+ 3 חסופום/ + וט 7+ | קוו | 08 תרשים 12.18 תמונות שזורות הן הדרך הטובה ביותר להצגת תמונות גדולות. תרשיס 12.19 מציג את תיבת הדו-שיח של שמירת תמונה בפורמט 6ש1. כאן תוכל לבחור במצביס 548308106 (רגיל) או 655106ז9סזש (מתקדם). |< | וו 536 פוטסה -ן ב ו0סתס 695/6זהָסוק 7+ ₪ 0ו859זק חס ,חסופ85זקוחסס 65%פו ה0ו655זקחחסס 1.0651 עו הגו 10651 עווום +65 בו |[ תרשים 12.19 שיטת הקידוד המתקדמת (פַוַפפפזפָסזס) פועלת בדומה לשיטת השצירה (688080וחו) בקבצי =61. 9 12: פק6/מ 49/6 ק!49 6כפ! 203 ככלל, שמירת תמונות במתכונות 48ו6585ז00ז ו-3060!ז%9ח! שימושית למדי לשמירת תמונות בגודל 106 ומעלה. לקבציס קטניסם, ללחצניס ולסרגלים, אין צורך בשיטות אלו, מכיון שומן טעינתן ממילא קצר. שמירת תמונות במתכונות 0078551/6ז₪ ו-91]8060+ח! יוצרת קבצים גדולים בכ-10% מקבציס והיס ללא מתכונות תצוגה אלו. אולס, היתרון שבשימוש בהן והאפשרות הניתנת לגולשיס לראות את התמונות בעת טעינתן, עולה על ההפסד בגודל הקבצים. תרשיס 12.20 ו-12.21 מציגיס תמונה שזורה בעת טעינתה על מסך הדפדפן. | -] סוסא - |סאום 702326 חח 31 ל סוחס 0ב פע 00 סו | 4 2 < 5 3 4 ₪ ₪ סופ | 59000 | תק | ₪005 56800 | מס 4608 000300) 8806 | ,2 4 ₪ 4 = [ומופוחטו 5005 51 ,2.56/960 וב) 147% וס 11% 0 | תרשים 12.20 תמונה שזורה זו סיימה זה עתה לטעון את המעבר הראשון. | .]| סוסא - |סאום 702326 6חַהח: זו ל סוחס 0ב סע 500 שו 4 5 4% * 0 שש500 | תק | ₪005 56808 6קסה 46080 000300) 8806 | ₪ שג שו חס תפוחטוסס | | תרשים 12.21 התמונה השזורה מוצגת כעת במלואה ובבירור. 204 סי קסו/5. תו מק 4 6 א 6 סמ א]!]1ע 0 אי 65 20 13: ש6כפ'קמ 65 כאפ!מ. מא![[ת 0 14: 2/9060 !₪93 019% כק ציע סכק 15: 6'פ/ט 46 17/0 ןימ מ א!ן1מ. 65 0כק 16: 6כ['ק!מ 252 1916 206 סי קסו/5. זח/ם 13 6כימ 65 כאפ!מ. מ.א!כ בדרך כלל, תמונות מופיעות בדפי אתריס כקישוט, כדי לעשותס צבעונייס ולשפר את עיצובס. רוב הספר הזה עוסק ביצירת תמונות מההתחלה ובפרט פרק 6, ,70065 ₪10%076 וגרפיקת 60ש'י, עוסק בדרכיס בהן ניתן להשתמש ב-₪5₪ ליצירת סוגיס שוניס של תמונות. בפרק זה, תלמד כיצד להשתמש בתמונות בדרכיס מתותכמות ומיוחדות עוד יותר. טכניקה מתקדמת, בה נדון בפרק זה, נקראת 1305 1896 (מפות תמונה), והיא אחת השיטות המקובלות ביותר כיוס שבשימוש מפתחי אתריס בכל העולם. באמצעות מפות תמונה, ניתן לקשר חלקיס שוניס בתמונה לקבצי ‏ 41/1 אחרים, או לכתובות ]ו שונות באינטרנט. בדרך זו הגולשיס באתר יכוליס לדפדף בין דפיו בלחיצת עכבר אחת בלבד. בפרק וה תלמד כיצד פועלות מפות התמונה, ותכיר את הסוגיס השוניס שלהן. בנוסף, אציג בפניך מספר כלים שימושיים ליצירת תמונות אלו. כיצד פועלות מפות תמונה מפות תמונה מקושרות פשוטות להכנה, ומוסיפות מימד חדש ומיוחד לאתרי ). תלמד כאן כיצד הן פועלות ומה קורה בעת שגולש מקיש על תמונה כצו. בניית מפת תמונה פשוטה לשימוש בדפי האתר הדרך הטובה ביותר להציג את פעולת מפות התמונה היא על ידי בניית תמונה כזו בעזרת הכליס המתאימיס של 5ם. 9 13: שכפיקמ 62/) כאפות מאו[פ 207 קישור קטעי תמונה לקבצי .1111] אחרים תלמד כאן כיצד להשתמש בשיטת מפות התמונה לקישור חלקי התמונה לקבצי אחריס. כ'3? 410/מ. אפומ. מ.א!כ? קרוב לוודאי שאתה מכיר כבר את השיטות להצבת תמונות בדפי 60/. על ידי שיבוצ התגית <6/!> בתוך פקודת ‏ !41!/1 תוכל ליצור קישורים לתמונות, בדיוק כפי שתעשה ואת עבור טקסט. התבונן במשפט |וודר וה: <ה/> <"=!0. ₪]63₪6="40 ]> <" ו[דה. םוסה"=-םחר > תרשים 13.1 מציג את תמונת הקולוסיאוס ברומא שהוספתי לדף 68/. כאשר המבקר באתר ילח עס העכבר על התמונה, תוכנת הדפדפן שלו תטען, אוטומטית, את קובצ ]ו דרו. 0 המקושר לתמונה. [<51]-] ₪6 - הוט50!ס:) 6ח! וס סוטוסום עוא ל 60 זס)הסותווחח 0‏ 0ב אופוע 0% 6 + 2 23 3 2 > 4 ₪ 4 0 ש56000 התה | 8006 56808 6חסו] 46084 | 8806 יחי -81ת המכש מעב; וי + 106 ח! במש6-01186 6גז'ד | ₪ שי = 6חסי )חשחזטססם | ?"| תרשים 13.1 קישור תמונה לדף ₪11 היא פעולה פשוטה למדי. אין זה משנה היכן תלחצ על התמונה, תמיד תקושר לאותו קוב> ‏ !ודה.םוסח. תמונה זו היא דוגמה למקרה בו ניתן לשב מפת תמונה. מפת תמונה, היתה מאפשרת לקשר חלקיס שוניס בתמונה לקבצ: 4111 שוניס, בהתאס לחלק התמונה שעליו לתחצ הגולש. טכניקה זו שימושית מאוד ומאפשרת לגולשים להתבונן בתמונה אחת בלבד המקושרת לדפים שונים, וכך לעבור בין דפי האתר על ידי לחיצה על חלקי התמונה השונים. 208 סי קסו/5. תו התבונן בדף אתר הבית של החברה ח268 .].] (ההס6. חה63ס>!!.שעצצ//:ק++ח), כדי לראות דוגמה מצוינת של שימוש במפת תמונה (תרשים 13.2). מפתחי האתר כללו בו תמונת גולש סקי ושלושה לחצניס שוניס בתחתית התמונה. זוהי, בעצס תמונה אחת שחלקים ממנה מקושריס לדפים אחריס באתר. אין ספק לאן ייתעבוריי בעת שתלתצ על אחד מהלחצניס האלה. [<51]-] 6 - 863 .]1.1 10 הסוס ל 5 ְ 5 ממא חח 0ב אפוע 00 6 8 ₪ 3 ₪ 2 4 52 > + | 500 שַ5600 00 8065 ה5686 פחסו הסשת מעם) ספ 0 ₪ ספ ]סוסה ₪ ו |" 2 הו 6 זט . . . 1912 51006 %/115 ,6ה131/ , +01ק66הן 1 1 600%)טס 86) סטס] סמשר 0 סז תאש וסץ 80 ,ע11גו!סתה6 זהסע זגו מש:₪69 6/ סע זג!160/ .36 שמועס(ת6 875 ססע]סתא6 מס שיאו , גד עס 58106 ,ה סוסה ,10 .מ וסץ [6זהקקה [6תה )משמוק וטס 6 6מז[-מס כוסו[ 10 פעהזו 68זק סו 0116 סו 61 מזה=1 21812108 .5 () 66 וסאמסק5 ת₪68 .1.1 ההכה( ,8800 :1265008100 . אמססן] ווה וח כ * | ה ו יי ו 7 ו 1.8-ו |?| ו ₪ הו ₪ ( ₪ 1.1.63 | 8 | .2 ₪ שי של | 06 )תפוחנוססכ | ל" תרשים 13.2 אתר החברה ח888 .1 | המכילה מפת תמונה. למפות התמונה שימושים רביס ומענייניס. לדוגמה, אתר המציג את איטליה יכול להציג את מפת איטליה, ועליה אזורי איטליה השוניס וערים מפורסמות. לחיצה על העיר רומא תציג את הקולוסיאוס, לחיצה על מגדל פיזה תציג את המגדל הנטוי (דוגמה לאתר מעניין כזה תוכל לראות בכתובת: הוס6.צ!3)וחו.עטצצ//:כ+ות). גס חברת בואינג, למשל, יכולה להציב באתרה את תמונת מטוס 777, ולאפשר לגולשיס ללחו על חלקיו השוניס של המטוס, כדי ללמוד אודותיו פרטים מענייניס. כל תמונה יכולה להפוך למפת תמונה. יצירת מפה כזו פשוטה למדי. באמצעות הכליס המתאימים תוכל ליצור מפת תמונה ולשב אותה באתר בתוך דקות ספורות. אסומ מא!₪1 אי[ן 6כן6!41י מ?6ק מפות תמונה המאפשרות קישור על ידי לחיצה עליהן, אינן דבר חדש כלל ועיקר. אס הכרת את הפעולות הנדרשות לכך, יכולת להכין מפה כזו כבר לפני זמן רב. אולס, מאז הכרות תוכנת 46480806 בגירסה 2.0, הפכה פעולה זו לפשוטה מאוד. בעבר, כדי ליצור מפת תמונה היה צורך בשירות מיוחד של תוכנת השרת. תוכנה זו נקראה 805! 86| 06ופ567/6-5, ותפקידה היה לבקר את הגישה לכל מפות התמונה באתר מסוים. כדי לצרף מפת תמונה לאתר, היה עליך למצוא את התמונה המתאימה, להחליט איוה מחלקיה יקושר לאיזה קוב 1דח, ואז להתאים את 9 13: שכפיקמ 22/] כאפות מאוןפ 209 השרת לביצוע פעולות הקישור. אך גס מפתחי אתריס שהכירו את סדרת הפעולות הדרושה לצורך כך, מצאו שזוהי שיטה מסובכת ומטרידה; בנוסף, חלק מהשרתים לא אפשרו להפעיל מפות תמונה באמצעותם. לפיכך, השימוש במפות תמונה באתרי אינטרנט היה מוגבל בעיקר למפתחי אתרים של חברות גדולות שהעסיקו מתכנתים מקצועיים לצורך כך. מעטים מבין המשתמשים הפרטיים באינטרנט השתמשו בשיטה מיוחדת זו ליצירת מפות תמונה. כיום, יצירת מפת תמונה פשוטה מאוד. פיתוח חדש בשם 8305! 806ח! 06ו5-זחס6ווס, מאפשר גס למפתחי אתרים פרטיים, להוסיף מפות תמונה לחיצות לאתריהס בקלות. יצירת מפות תמונה ושילובן באתרי אינטרנט הפך לשכיח מאוד בקרב מפתתי האתריסם, בשל פשטות הכנת תמונות המפה ושיבוצן באתריס. מפות תמונה 805!! 806ח! 1601-5106 (או בקיצור |051₪), פשוטות מאוד להכנה ולשימוש, וקל להשתמש בהס עס שרתי האינטרנט. לגולשיס באתר, התמונה המוצגת על המסך נראית ככל תמונה רגילה אחרת. אך, '"ימאחורי הקלעיס'י התמונה שונה לחלוטין. דפדפני האינטרנט יודעיס, באופן אוטומטי, לאיזה קוב> ‏ 11/1 לקשר כל חלק בתמונה ומעביריס אותך לשס בכל פעם שאתה לוח על קטע כלשהו בתמונה. חלקי התמונה מוגדריס על ידי קואורדינטות פיקסליס בתוך הקוב שבו מופיעות פקודות ‏ 1/1 של הדף כולו. המעבר מקישור לקישור פועל באותה הדרך בה פעלה השיטה עס התגית <-5 >. לכ'כת. אפמ. מא!ת כיום, כמעט שלא משתמשיס באופציה הקודמת של מפות תמונה המבוקרות על ידי שרתי האינטרנט, מכיון ש-/!/05 (805)! 806ח! 1-5106ח6ו!0) כל כך פשוטות להכנה, להפעלה ולשימוש. הטכנולוגיה הקודמת מיושנת וקרוב לוודאי שתצא משימוש בקרוב. הגיע הזמן ללמוד ולהכין מפות תמונה משלך. א3'שמ. קמ א!,ת כאמ6'אק הצעד הראשון ביצירת מפת תמונה הוא בחירת התמונה המתאימה לשימוש. ודא שהמתבונניס בתמונה יכוליס להבין שמדובר בתמונה שהס יכוליס ללחוצ באזוריס שונים, כדי להיות מקושריס לפריטיס אחריס. בחר בתמונות ברורות, בעלות חלוקה ברורה והגיונית בין האזוריס שבהן. לדוגמה, תרשיס 13.3 מציג תמונה שתשמש כמפת תמונה מצוינת עבור אתר דמיוני של החברה שְח08וח00) 00%ום ם!0. אתר זה מדגיס בבירור כיצד לחיצה על כל קוביה בתמונה תעביר את המבקר לדף אחר באותו אתר או באתר שונה. למעשה, אפשר ליצור מפות תמונה מכל תמונה שניתן להוסיפה לדפי 80//. לחצניס, סמלים, סרגלים, כותרות ותמונות - כולס יכוליס להיות מפות תמונה מקושרות. אך עליך לּכור שלא כל תמונה מתאימה ליצירת מפות תמונה. 2020 סי קסו/5. זח/ם תמונות שאינן מתאימות ליצירת מפות תמונה, הן תמונות שאינן מכילות חלוקה ברורה בין האזוריס, שבהס המשתמש לא יידע להחליט היכן עליו ללחוץ לצורך קישור למקומות השונים. לדוגמה, תמונת הקולוסיאוס שבתרשיס 13.1, לא תתאיס בדיוק לשמש כמפת תמונה, מכיון שאין בה חלוקה ברורה בין האזוריס השוניס. התמונה המוצגת בתרשיס 13.4 מתאימה הרבה יותר לשימוש כמפת תמונה, היא מציגה נושאיס שוניס הנוגעיס לאיטליה. תמונה זו הינה אידיאלית לכך. [ -] - סז 50 וחוכ 2 וטע 6וווקבם 135%5‏ 5חסו01פו50 | פופעמ] פוסוטם | פמַחח| | אפוע 88 6 לא ₪ ₪ וו כ || 5 פ | ₪ 3 = | 5 ₪ ₪ ם | [₪חטוסזם 30% 8) [1:1] זו >אססופ כ 6 10 6100116 /0ר 6 6/ 106% ₪]א)א 100 8 404 [6מופווכ) 6 זס מס רשוק |0 א 00% אצאצ ₪9%ש>%ש%2< רה 6 :86| 1 655זק ,1610 זט תרשים 13.3 קוביות גדולות אלו עוזרות לגולש לזהות ולמצוא את האזוריס הלחיציס שבתמונת המפה. [<1]- | - סז 50 זחוק 2 ק] ‏ ויסטחו ‏ וקב 48565 פהסוס56/6 5ו6ע8] | וסוס 85| שופוצ 8 ות לא ₪ ₪ וו כ || 5 פ | ₪ 3 = | 5 ₪ ₪ ם | (חטסזט830%] [1:1] זום.עופא כ א [קפ3א+8ראגצגפש%6אטע%<יה 6 :36| 1 655זכ ,כ161] זס-] תרשים 13.4 כל עיר במפה מציינת נקודת קישור אחרת בתמונה זו. 9 13: שכפיקמ 22/] כאפות מאוןפ 21 6 בדרך כלל, מפות גיאוגרפיות משמשות כמפות תמונה מצוינות, מכיון שהן מכילות גבולות ברוריס וחדיס. תמונות המפה והדגל שבתרשיס 13.4 נלקחו מאתר אנציקלופדיה חופשי, המכיל מאות מפות לשימוש מפתחי האתרים. כתובתו: והס5.6כ3 הסוח כהוף.עוצעו//:כה. מכן[![ כפאפק לאחר שבחרת את התמונה הרצויה, יהיה עליך לבצע עליה חלוקה הגיונית ולקבוע כיצד היא תפעל. לצורך הדוגמה בתרגיל ה, החלטנו שכל אחת מהקוביות תקושר לדף אחר באתר (תרשים 13.5). 6 10 0116ס[6/קר 6] 8 106% 6 6 שססו2 4008 [סמופחכ) 0/6 6ממסנת הזח 0660680 הזח חקו 60 וזתה.0%6/ץ0) וחזח.ז05%10 חזח. ףחוסווטם תרשים 13.5 תכנון הקישוריס השוניס ממפת התמונה היא פעולה חשובה והכרחית. לאחר שהחלטת כיצד לחלק את התמונה, תמשיך לצעד הבא: הוספת תגיות + !ודו מתאימות לדף האתר. בעת יצירת מפת תמונה עליך לזאכור שלמעשה אתה משתמש בכמה דפי 80. במפת התמונה אתה יוצר צומת, דרכו יוכלו המבקריס לבקר בשאר הדפיס שבאתר. לפרטים נוספים אודות יצירת תמונות נושא עבור האתר, ראה בפרק 6, ''65טד 6זט+סו0 וגרפיקת ספצ'יי. 7 שי 94! ו ודא שכל אחד מהקבצים שהתמונה מקושרת אליהס אכן קיים. מאוד פשוט לשכוח ליצור דף אחד (או יותר) בעת הכנת מפת תמונה, אם יצירת מפת התמונה בוצעה לפני הכנת כל דפי האתר. 272 סיו טסו/5. +חום א3צישמ. מכ4יע מפאמש'איס לאחר שמצאת, או יצרת, תמונה מתאימה, סיימת את החלק הקשה יותר הכרוך ביצירת מפת תמונה. כעת, גש לבניית המפה. מפות תמונה הן חלק משפת !וד והן משתמשות בכמה תגיות מתקדמות ומורכבות של השפה. באופן בסיסי, עליך להגדיר את חלקי התמונה בצורה גרפית ולהצביע על הקישור המתאים לכל אחד מהם. חשוב על תמונה כעל נייר שרטוט גדול מחולק לקוויס לאורכו ולרוחבו: עליך להגדיר את קואורדינטות ה-א וה-צ לכל חלק בתמונה שיקושר לקובצ 1 ד₪4. הקואורדינטות נמדדות בפיקסלים (רזולוציית מסך המחשב). עליך להגדיר (בפיקסלים) את מידותיו של כל אזור, כדי שאפשר יהיה לקשרו לקובף |וושאדח. לשמחתנו, קיימיס כמה כלים המקליס על עבודת ההגדרה של האזוריס בתמונה. אחד מהכלים השימושיים ביותר היא התוכנה 6!10306צ11. תוכנה וו מאפשרת לשרטט קואורדינטות על התמונה, ולמפות כל חלק בתמונה על ידי קישורו לכתובת .]ה שונה, מבלי שתצטרך ללמוד קוד מיוחד של 1/1ד, או תגית מיוחדת של | דו. התוכנה 16/0906 הינה תוכנה שיתופית (פַזהּ/816ח5), שתוכל לטעון אותה ולהשתמש בה במשך 14 יוס לפני שתחליט אס ברצונך לרוכשה, במחיר סביר לכל הדעות. תוכל לטעון את התוכנה 6ַטְּ!6עו 1 מהאתר ו6013+66.60₪הח. עצצצעו//:כשת. לאחר שתטען את הגירסה האחרונה של התוכנה, התקן אותה על ידי לחיצה כפולה על הקוב שטענת. 806ח!6צו1 תנחה אותך בתהליך ההתקנה, שבסופו תוכל להפעילה. תרשיס 13.6 מציג את אתר הבית של החברה 1/60/8166, יצרנית 06ְּח|סעו.ן. [<51) - | 6 - ?]1006 סהַבחו|סצא | ל 60 זס)הסומוווחח 0‏ 0ב אופוע 0% 6 צן: 8( ₪( 3+ 6 2 א 3 % סופ | ע58000 | מחק 6 5680 | 6ס3] | 26080 00071]- 8806 6 חסופזפו פהַהח|פא | -זפחחו/ 5טזבאוג, פזשוטזהח 1997 פַהוקַפּטָבו 6ם 7 ח0ו9ז9ע 6 ]| 6 זסז וח3זסז: מַהוכ13) 6הָהּוח! 5106-+חפו! 0 דא פעוסטחו\ ח3 95'פאוסטחח וו ו אוסטחו 3000105 בהוקקב1) אוסועצ ₪68 שו צ [8 |=|₪ [|%|2 ||פ| 3 |₪ |||8|8 |% || |₪ ף] |=|₪ |א | א]ת|4||- ו - 2 ו 2 [ 7 ְ קוו 4 | ילסו 5 = פוה 5 = חס .ס]חווםפחח.אואשאו/ / :קור ו , ]4 ]4 טס בהז ואו// := 03131 6ו8הפוספת :8 :+ 0 8 1997 .| ב + הלויו ו חח זה | ג ₪ שי = 6חס :)תפזווססק | וש תרשים 13.6 כאן תמצא את הגירסה האחרונה של התוכנה פפַ4חופעו1. 0 11: שכפ'קמ 60/) כאפומ מאו[פ 23 קשכק! קיימות עשרות תוכנות הנמצאות באתרי האינטרנט השונים, שמטרתן לעזור לך ביצירת מפות תמונה. גס בתוכנות עריכת ‏ 11ד4] (למשל, 6 חס א0פסזסוו/, 000זס ו-סזק |01//6%8רז) מובנית יכולת יצירת מפות תמונה. אם מותקנת אצלך במחשב אחת מתוכנות אלו, אין צורך שתשקיע בתוכנה נוספת כזו. תוכנת 06ח|6ע1 1 היא אחת התוכנות הטובות ליצירת מפות תמונה. נלמד כאן להשתמש בה לצורך הדגמה. כל התוכנות האחרות פועלות בצורה דומה. 66 960 שִסָ0ח617/ו./ מומל להשתמש ב-6!7806ע11, או בתוכנה דומה לה, כדי ליצור מפת תמונה מושלמת מן המשטח הריק. לפניך השלבים ליצירת תמונת מפה מושלמת. 1. לאחר שטענת והתקנת את התוכנה 8]0806ע11, הפעל אותה באמצעות תפריט התחל של פשוססחו//. אס טרס רכשת את התוכנה, 1181806 תודיע לך כמה ימים נותרו לשימוש בתוכנת הניסיון, לפני שתידרש לרכוש אותה. תיבת הדו-שיתח של התחלת התוכנה תופיע על המסך (תרשים 13.7). |<]? | 6] 6צו 1 0] 6חוס|6/ .םש 106 !זט /א 6 חס 156 זס] 35 36| 61הו006! בהוזוגום חו גוסץ 3591515 306 !| ששו 1 0 עווופב 6 הווא ]הגוס000ב ]פחזט!ח| חב שיב 0 הששח גוסע ,עו/יו901]/ט 6הה | פאיו | ספגו סד 506 שעיה גוסץ )3 5שַחָבָּ5 90| 6 .65סבכ פש/א שבו בוזס/א חס זגוסץ " פוופטום" אוסחא ב!גוסח5 גוסץ )גוס ,]הפאש חב 6 0! פיב ז'חסה גוסץ - 1 17 החופו חואו 6סהסהסקאס וספ א זגוס] זו 35 | 36 !| החוו6 חב בַהוזה6זס 51371 0 גוסע פשוסו3 36| שו 1 0 חב 6!ו! 43 36| 1141 בחוזפוא= חב הסקס חבס גוסע. ו | " | :6 560 | ע|1ח606] 3 הסקס חבס גוסע. וי > )םס .הח הפזוגום 6וקחחופ 3 36 0 זס/ה6ז-) 06| 6 ₪056 חבס טסע ...| 7 5 זם .זפ!סס 1 6 זס הסוח 6!=] 36 החסז] 186 סז גוסע זם] סוס3|וב עב 5עָ3/3 פזב פססוס6 6פסך | | .30800 חַ013/0 8וח) אוסת5 זס%פא - -] תרשים 13.7 ב-8!0886ע 1 מובניס כמה אשפיס המקלים על בניית מפות תמונה ועריכתן. 2. 806ח!פעו ] מאפשרת לבנות מפות תמונה חדשות או לעבד מפות קיימות. לצורך התרגיל, בחר ב-ץ3 סח 3 676846 0+ 2310!ו/ כן13! 306 ח! פא (אשף מפה חדש ליצירת מפה חדשה) ולח על לחצן 06 לאישור. תרשים 13.8 מציג את תיבת הדו-שיח של יצירת מפת תמונה חדשה. 224 סיק קסו/5. זח/0 3 תוכל לבחור להוסיף את מפת התמונה לקובץ קיים או ליצור קובצ !דח חדש מהמשטח הריק. לצורך התרגיל, בחר ביצירת קוב> 411 חדש. לחצ על לחצן אא להמשך. 4 עתה, תתבקש לקבוע שס עבור קוב .₪11 החדש שתיצור. בחר בתיקיה המתאימה, כדי לשמור בה את הקוב החדש. לח על לחצן +א6! להמשך. [<]? | קה סבו שפח 3 216816 -זסואו 0) החסח! זס] זסבזם חן 6!ו] 1 41 חב הו 8זסז5 6פ ז5גוחח 05ב 4 6ט3חז! בחו!פואס חב זסר!ו6 חן קבוח בח ופה 3 טהוובזס סקופ שטבח! 6 ₪ | מו ו 2 ]| 6 1 17 אס ח-הבזס 3 הַחו63זס זס ,6/יבה! ופוח גוסע )בו הוואד . 6 = 5085 ]26 ]00/1 506 הווא ו 6 ואפ חה ...67 לש] = 8 688זס ס! חפואו גוסע סי :ו קבוח 6הַהחו אוסת תרשים 13.8 באמצעות אשף מפת התמונה תוכל לערוך תמונה קיימת או ליצור קובצ דח חדש. 5 כעת, תתבקש לציין ל-6פָ8ח!6צו] באיזה קוב !₪ או 06 להשתמש כמפת תמונה. מצא את הקוב הרצוי ולח על לחצן %א6. תרשיס 13.9 מציג את בחירת הקוב 1ו00%5.0! עבור תרגיל זה. [<]? | 2 5165 - ₪6 1 11]! א6א נחבּזם וס זגוסץ זס] 'הווסזםבפ" 6 6ם 0 5 )13 6הבחזן 6ה! 50|601 6פב6וק 6]) 35 זסב|ס] 536 6ה! סזחו ספוקס0 6פ ||ואו סוהקבזם פור] 1 .קבוח 6ט3חו . .חח 06! 58/6 גוס השאו 16 1 דוה 1 ששא% + בזוכ ך ו | = 6 [ ו 1 פחסו)בסווסק 3 % 65|[ 3-0 ב זוב 2 | 00% 2 פסוחקבז₪ [ )| : 4 8 ו 6 6 ו 3 ז6וס3חש צ- : / ) 5 2 זסוקהווס [ | 1 סחזסוך 5 3 זסוקהום [ ו פסן סוחס ן 15 ססות 5 + ' 4.0 זפזסוקא= ופחזסוחו [ ) פצו בו וז ב סספווחבוה |[ ו וו בוטסחוזוגו! [ )3 5פווססק שא 1 1 > 0% 08 תרשים 13.9 כמעט סיימת! 0 11: שכפ'קמ 60/) כאפומ מאו[פ 275 6. הצעד האחרון באשף מאפשר לקרוא בשמו של הקוב>. קביעת שם לקוב היא פעולה חשובה, מכיון שאותו אתר יכול להכיל מספר רב של מפות תמונה, זוהי דרכה של התוכנה להגדיר לדפדפן באילו קואורדינטות להשתמש לכל תמונה. קרא לקוב בשס (תרשיס 13.10) ולחצ על לחצן ח15ח1= לסיוס. [<]? | 3 516 - ₪6 1 ד1! פא נחבּזם ו 6ם |וואו !זו וח 1 .קב 306חו זגוסע סז ₪06 3 שאו 6396 ,אוסח בח 036 עבר גוס .ש!ו] 41 17 שח הורוואי החפז! קב 36חו 6 "₪" ס+ . קבוח 6בבחו זגוסע 6011108 6זב גוס פווחאו סחזו! עב 36 פורו 1 שסא ץ וס 3 חב ,הח 5ז6וס3זבחס 32 סו 1 החסז! 6 הח וו החד .301015זם 0 "]הוסשס5" זס ,הסוובוווסחווק ,65סבק5 6 1 47 70866 יע סו וס :6 קב ! 36| ב וו > 0% 308 תרשים 13.10 כדאי להשתמש בשמות המתארים את תוכן הקובץ, כדי להקל על מציאתס בהמשך. א'פ!י 0156 קמ א!,ת לאחר שסיימת את פעולת אשף סִהְּח!6צו1, וקבעת לו באיזו תמונה להשתמש ואת שמו של הקובצ, אתה מוכן להתחיל לקשר בין האזורים בתמונה והכתובות הרצויות. תוכל ליצור שלושה סוגיס של אזורי מפות תמונה - מרובעים, עיגולים ומצולעים. כדי ליצור כל אחד מהשטחים האלה, בחר את הכלי המתאים ב-6[806ע11 וצייר את הצורה על התמונה שלך. תרשיס 13.11 מראה את חלון התוכנה 6!0888ע11 ובו שלושת סמלי הכליס בהס תוכל להשתמש. 226 סי קסו/5. זח/ם 1 [ |<|5]=. ופ | העט 300005 התקקה| אפע 08ם 5 על |8 |]ב' || 2 |₪ || | |₪||8 |5: | | |₪ || |₪ 8] |5|₪ |א | *]=|+(*/=---מרובעיםס 6 0 06| /אר 6 6 106% 5 //עיגולים טסו 40 [סמנפוזכ) 016 6מזס1 ( 0 תרשים 13.11 השתמש בכלים אלה ובעכבר, כדי למפות את תמונתך. כדי לצייר מלבן על המסך לחצ על סמל המלבן. עתה, לח על הפינה השמאלית העליונה של המלבן וגרור את המצביע עד הפינה הימנית התחתונה של השטח המוגדר. 6ופטו | תשרטט את המלבן, אוטומטית. לאחר שתשחרר את לחצן העכבר, 6 עו | תציג תיבת דו-שיח ובה קביעות השטח. בתיבה זו תציין כתובת |ח( אליה ברצונך לקשר את האזור (תרשים 13.12). |<]?| 55 11 הזת [204 ,200) - [95 , 91] :חסווופסק :שפעד 898 = ,109 = ₪ :פחסופתטחו כ | סו | ב [80זוו0פז] :60>סווס 5| זב 5וח! הסח סובשווסב סו וח [+ חס [עוחס 55 זס] 800 - |ההפוזקם] :6/10 בח פחהז! וסחזב ד [|החסו)קס] :זב פור!! זגוספב )חפווחס 800% עב קוח 6 הזסז וס ] 8 [ |96 | | | תרשים 13.12 הצבע על גבולות אזור תמונת המפה המתאים לקוב וואדת. 6]פעו ] תציג את כל האזוריס ברשימה בצידו השמאלי של חלון התוכנה ותציב רשת עדינה על פני התמונה. הרשת אינה חלק מהתמונה, תפקידה הוא להראות איזה שטחיס בתמונה קושרו לכתובות כלשהן ואיוה מהם עדיין אינס מקושריס. 9 11: שכפ'קמ 60/) כאפומ מאו[פ 227 חזור על התהליך מספר פעמיס הדרוש והשתמש בכלים השונים - מרובע, עיגול ומצולע, כדי להגדיר את שאר החלקיס בתמונה. בכל פעם שתיצור אזור חדש, תתבקש על ידי 806ח!6עו ]1 לציין את כתובתו של הקישור המתאיס. תרשיס 13.13 מציג את תמונת הקוביות ובה ששה אזורים מסומנים. 6 5 כאשר אתה קובע את כתובת 1( או את הקוב שאליו ברצונך לקשר את האזור שבתמונה, זכור שתוכל לציין כתובת שלמה, למשל: |החזח. ץח 05/60 חק הז ההס6. חה והכןו|8 אטח אצ /: כף1ת או כתובת | ושס קובצ שבאותו שרת, למשל: |החזח. ע חר 60 וה או על ידי הקלדת שם הקובף בלבד, במקרה שהקובץ נמצא באותה תיקיה שבה נמצא התמונה: |החזח. ץח קוהסס ודא שאתה מקליד את הכתובת ואת הנתיב שלה במדויק. -] [1-זח.10085פ] /ו100%5-0פ / 810065 -8106] - שמחו א ן 65 ||8|=. ופ אוסטחו/צ 200865 המקטא אפש א0ם 6 [8 |=|ב || |=|מ)ג |אז |₪|4|:5|ב. (3 |9 |5 415 ₪1 ה )₪ וא [2.->וםו6ופן- 6 10 6100116 קר 0 6 שא 106 ]ג |: , - 3100 8 400 [סמופזכ) 6 [0 6הוסנ1 '-- יְ משששששוששש 0000 |) חוון.קוס. חו.ז06פגום = 6 + ₪ 1 69077 ב זו עפ קוחסס=.01(! 6015906 :1 תרשים 13.13 מפת תמונה זו מוכנה לשימוש. 7 6 4 גירסת התוכנה השיתופית (6זהּאו6ז8ח5) של התוכנה 6הְח|[פעו | מאפשרת ליצור ששה אזורים בכל תמונה. לאחר שתרכוש את הגירסה המלאה (בתוס 14 ימי הניסיון), לא תוגבל במספר האזוריס בכל תמונה שתציב באתריך. 228 סז טסו/5. +חום לאחר שהגדרת את כל האזורים, בחר מתפריט 6!ו=, בפקודה 58/6. 806ח[פעו | תוסיף את כל פקודות 71 לקובצ שקבעת באשף התמונה. עתה, תוכל לטעון את הקוב בדפדפן שלך. 11810806 הכינה את כל הפקודות והתגיות המורכבות עבורך. לפניך העתק קוב ]1 ד שנוצר על ידי 6סְ8חופעו ]. <- הסוה6פחו 3 06| 506 זחסו|) זסז 6הָהחוסעו | עס 60הו0סר 1805 06הח| -!> 00 0 "8א00| םוא"=ק/ ושפנ "זוף.6אססופ"=636 שו|> <ק/><430= ₪177 400=הדסו/ <- הסוזהח זסזח| 80! 306ח] 5106 זחסו|0 זס 1 הזס-|> <"8א2|00 =ו0ג"=ם )הא קה > 1 8/8|!80!6 סהָהח!סעו.] עס 02708160:-6א -!> <- הה6013166.60ח.עשעוע//:כזח <- (₪ח8178ח5 עְ0חג/) 600 60ז6015%0זח(:-6א -!> <- 4510:1.270ם//6א -!> <- 1998 21:35:11 04 60 60//:ם 60 -!> <- 1וס.90|=:0!0068א -!> <"וחזח. חקו ס6"=-45 "305="91,95,200,204 000 3507 == ק חס > <"ווזח.016שץ60"=-45ר "315 405="28,206,137 000 4507 == ק חס > "3₪05="161,203,270,312 000 3507 == ק חס > <"וחזח. 680חא00ום"= - םאר <"חזת. החוס!וטס"=-4ר "305="2,319,111,428 000 3507 == ק חס > <"חוזח. סותס"=-45 "231,426 305="122,317 000 507 == ק חס ה=ר4> <"חחזה. ז8%0ס"=-=4 "356,417 308 405="247 000 4507 == ק חס > <₪/ /ו/> <- הסוח זסזח! כ3ו/! 386ח! 5106 +ח6ו!0 01 0חם -|> קשה להאמין שהיית נהנה להכין את הקוב זה בעצמך! בתרשים 13.14, מוצגת תוצאת מפת התמונה שיצרנו במסך הדפדפן. שים לב, בשורת המצב שבתחתית החלון, מופיעה כתובת ‏ ₪1( אליה מקושרת הקוביה. 9 11: שכפ'קמ 60/) כאפומ מאו[פ 279 [<]5(] - | 6 - שחָהּ"] קה 6הַבּחו! 5א0סום ]אסא ל 60 זס)הסותווהחח 0‏ 0ב אופוע 08 6 ₪ יקיק קיו ו 00 ש56000 | חק 8 ה 8806 6 0 116סס[6ר 6 60עא 1068 )ה צוססו 4008 [סמושוזכ) סמ זט 6מזסות 8 | א שי שמ = וזו ערזב ק הסיט הסרוב החכן/.וחח-אואוא// :כו | שו תרשים 13.14 לפניך המוצר הסופי - דף הבית של החברה ₪100 0/5 ובו מפת התמונה. 0 אפמ. קכמא!ק 94949[ 11162 לאחר שסיימת את יצירת מפת התמונה הראשונה שלך, בדוק אותה בתוכנות 86 ו-זסזס|קא= +6חז6זח! (רצוי בשתיהן). בחן כל אזור בתמונה ואת הקישור שלו, כדי לוודא שכל הקישוריס סומנו כראוי ושהס אכן מקושריס. מפתחי אתריס רבים נוטיס להתעלס מפעולה זו, בהנחה שעבודתם נעשתה כהלכה. אל תסמוך על כך, שגיאות הקלדה ושגיאות אחרות עלולות לקרות, חבל שהגולשיס ייתקלו בקישוריס בלתי נכוניס. מכ[ 2/2696 46 6006 למרות שכל הדפדפניס המוכרים יודעיס לקרוא מפות תמונה, כדאי תמיד להוסיף למפה גס חלופה של טקסט. כך, גם גולשיס שמשתמשיס בתוכנה שאינה תומכת במפות תמונה, או אלה חסרי הסבלנות, שאינס רוצים לחכות עד גמר טעינתה של מפת התמונה, יוכלו להשתמש בקישוריס שבאתר. תרשיס 13.15 מציג את דף הבית של האתר 100% =0ג, ובו שורות טקסט המהוות קישוריס מקביליס לאלה שבתמונה. לצורך בניית העמוד השתמשנו בטבלה בת שני טוריס - בשמאלי הצגנו את מפת התמונה, ובימני הקלדנו את שורות הטקסט המקושרות. 200 סי קסו/5. זח/ם 6 - עה קחוס:) א00!₪ 4 ל 46 זסוהסותוהחח20 | 0 אופוצ 86 6 |56 ₪8 54 5% קסו | ש000פ חול 8006 5600 פחסו| ‏ 6084 | 8806 6 10 6ה01ס[6ר 6] 106% 6 6 100 40205 [ממופוזכ) 006 6מוס1 סזחז צח8קוח סש . + 0000 68 . 05 65 שחוסווטם * 6 00 פר א0 קוח + זט 6%סום + | / 3 ₪ 4 = תרשים 13.15 טבלה פשוטה זו מספקת חלופה למפת התמונה. ספ :)וסט 2 9 11: שכפ'קמ 60/) כאפומ מאו[פ 21 6יט 6מכן![ אפומ. או[ לפניך כמה טיפים חשובים, שכדאי לזכור כשיוצריסם מפות תמונה לשימוש באתרים. כמה מהס חוזרים על פרטיס שהוסברו כבר קודסם, וכמה מהס מספקים מידע נוסף. למעשה, זוהי הבדיקה האחרונה שעליך לעשות לפני שתרשה לגולשיס לצפות באתר. הקפד על גודל הקובף. בדרך כלל, מפות תמונה מגדילות את נפח הקוב (את גודלו) מכיון שעל התמונות להיות גדולות מספיק, כדי שיפעלו כראוי ושאפשר יהיה ללחוצ עליהן. הןו חייבות להיות מוצגות בגדול בחלון הדפדפן. יחד עס ואת, ודא שגודל קוב התמונה לא יחרוג מגבולות הסביר (1006, למשל). קבציס גדוליס מאוד עלוליס להאריך את משך זמן הטעינה, דבר שיוצר חוסר סבלנות אצל הגולשים, עד כדי הברחתס מהאתר כולו. פרק 12, ''הקטנת גודל קוב גרפי'י, עוסק בנושא הקטנת הקבצים ומספק מספר טיפים לשמירה טובה ונכונה של תמונות קטנות המתאימות לשימוש באתרים. השתמש בתמונות שזורות (6!3600+ח1). תמונות שזורות נטענות בכמה מעברים, בכל מעבר משתפרת התמונה הנטענת והפרטים בה מוצגיס ביתר פירוט. תמונות שזורות אידיאליות למפות תמונה, מכיון שהגולש אינו חייב להמתין עד טעינת התמונה כולה, אלא יכול להפעיל את הקישור ברגע שהוא מזהה את האזור המתאיס בתמונה. הגדר את שטחי מפת התמונה בבהירות. השתמש בתמונות בעלות חלוקה ברורה לאזוריס, כדי להקל על הגולשיס לזהות את הקישוריסם השונים. קל יותר להתמצא בתמונה מחולקת לאזורים ברוריס ולשטחים הגיוניים. בדוק את מפת התמונה שלך שוב. אני שב וחוזר על המלצה זו. בדוק היטב את כל הקישוריס בתמונה וודא שכל אזורי התמונה מקושרים כראוי. 202 סי ק50. +חום 14 06 |03ע 2/0 27 שי תפקיד הרקע באתר, דומה לתפקיד הקירות במוזיאון או בגלריית תמונות, עליהס ממקמיס את התמונות ואת הטקסטים. הרקע יכול להיות מורכב מצבע אחיד חלק, או מתמונות גדולות או קטנות הפרושות במסך. בדרך כלל, הרקע קובע את יימצב הרות" הכללי באתר, ולכן כדאי להקדיש מעט תשומת לב להחלטה בבחירת סגנון הרקע. ברוב המקרים, הרקע הוא התמונה הראשונה המוצגת באתר, ותמונת רקע מתאימה יכולה להוסיף לאווירה באתר. רקע מתאים יכול למשוך את תשומת לב הגולש, בעוד שרקע בלתי מתאיס עלול לגרוס לו לעזוב את האתר עוד לפני שהושלמה טעינתו. בפרק וה תלמד כיצד ליצור רקעים מסוגים שונים עבור דפי 60/\. ביצד ''פועלי' הרקע הרקע נטען י'ימאחורייי שאר המרכיביס שבדף ה-65/. תלמד כיצד זה קורה וכיצד לשב רקעיס באתרי 60//. יצירת רקע בעזרת ₪5 תלמד, צעד-אחר-צעד עס הוראות מדויקות, כיצד ליצור שני סוגי רקעים שוניס בעזרת 50ק. יצירת רקע מותאם אישית תלמד ליצור רקעיס מיוחדים מותאמיס לצרכיך תוך שימוש בתמונות, בלוגו ובטקסטיס שאינס מסיחיס את תשומת לב המבקר באתר. 0 14: שכפיקת !₪93 9/9 כקשיט 203 כל *כ![/)? קכקע הדפדפנים מציגים רקעיס בדפי 60/), על ידי קריאת קודי !שד שכתבו בוני האתרים. אובייקטים אחרים כמו טקסט, תמונות, טבלאות וטפסים מוצגים 'ימעליי הרקע. רקעיס בעלי צבע אחיד מוצגיס על ידי מתן הוראה לדפדפן באיזה צבע להשתמש כדי להציג אותסם, בעוד שתמונות שנוצרו ב-5 נטענות על ידי הדפדפן ומוצגות כמות שהן. תרשים 14.1 מציג תמונה קטנה בחלון 55₪. כאשר משתמשים בתמונה זו ליצירת רקע, הדפדפן טוען את התמונה ופורש עותקיס שלה בחלון הדפדפן. התמונה שמשמשת כייאריחיי (9|ו1) משוכפלת שוב ושוב על המסך, עד שכל שטחו מכוסה בתמונה (ראה בתרשים 14.2). כשתשתמש ברקע מסוג זה, כדאי שתנסה שוב ושוב תמונות שונות, כדי לראות כיצד הן משתלבות האחת עם השנייה, ועס השטח שאותו הן יימרצפות'י. [<51) -| .05 חק - סז קסת5 וחובק .5 6 אוסטחועצ 36 13565 פהסו56|00 5שעה 1 פזס| 20‏ 6ההת| | אשוצ 08 6 לא ₪ ₪ וו 3 | 0 | ₪ ₪ 2 | 9 ₪ ₪ ם | [ 1 81050 | סטחסס וספ [<זהן . 8[ |קפהא+8ראצ%ש>%טע%<יה סו :6טטחזו! 1 סז ,קוס3] זס. תרשים 14.1 תמונת נקודות שתשמש כרקע לאתר נוצרה ב-55:. 204 סיז קסו/5. תו 86 - שב 0015 אחוק ל 60 זס)הסוחוהחחח 20‏ 0ב אופוע 6% 6 4( ₪ + 6 2 8 3 > % 00| שָ5600 חק | 80066 568000 6הס!] | 46084 ]| 8806 7 | 4 שה | בי ₪ תרשים 14.2 תמונת הנקודות הוגדרה כרקע יימרוצף'' למסך הדפדפן. בפרק זה נדון איזה סוג של רקעיס יתאימו לדפיס שלך, וכיצד לבנות רקעיס מיוחדיס לך ב-55₪. 6 ככלל, המרקם (8ז)א8 ד) או התמונה שתציב ברקע האתר, צריכיס להיות עדיניס ולהוסיף עומק לדף. יש להקפיד שצבע הרקע לא יפריע לקריאת הטקסט שמעליו. קיימים שני סוגי רקעים : רקע אחיד - כל צבע אחיד יכול לשמש כרקע לדפי 60/ על ידי קביעתו בתגית ‏ !וש ד פשוטה. לצורך יצירת רקע כזה אין צורך בתמונה. כל שדרוש הוא שס הצבע (או מספרו). תמונות - כל תמונת =|0 ו-6ס1. יכולה לשמש כרקע. הדפדפן ימקס את התמונה כייאריחים'י על הדף (כפי שמוצג בתרשיס 14.2). סוג הרקע תלוי באווירה שברצונך ליצור באתר ובמספר התמונות שאתה מתכוון לשב בו. רקעיס של צבע אחיד, הס הקליסם ביותר לשיבוץ באתר והס מוצגיס במהירות. רקעיס המכיליס גרפיקה או תמונות יכוליס להוסיף יותר יצירתיות לאתר, אולס זמן טעינתסם ארוך יותר. 0 14: שכפיקת !₪93 9/9 כקשיט 205 6 סכק ליט שמיליטע רקע צבע אחיד יכול לשמש כרקע בפני עצמו או להשתלב עס גרפיקת רקע נוספת. על ידי הוספה פשוטה של צבע רקע, המעצב יכול להוסיף אווירה ולהדגיש תמונות שבדף, מבלי להגדיל את משך טעינת האתר. לעיתים, תמונות נראות טוב יותר כשהן מוצגות על שטחי צבע אחידיס מאשר על שטחי מרקסם מיוחדים. תרשיס 14.3 מציג את האתר 5אחו] סופָפָסכ +0. כתובת האתר: [הח+ח. 5א !3103/00 אכן-/+6. הא 13135+כ. צטעצאש//: ה [<]5]-] א - 5גוהק 8 / 9-א סד 5אאווו פוגסספ זטוו.. ופמסס זטספג וו א 60 זס)הסותוווחח0) 0ב אופוע 08 6 4% . 5 5 / 4( ₪ 3+ 6 2 8 3 < % ש56000 | חחק 6 5680 | 6הס1] | 46086 08| 8508 4 5.1 !101 / בו פב כ" / ).ב 35% !בוו .אוואוו/ :קזח | :14515166 4 0 7 1 / 5 מס 65 סט סט 005 חח משטןף הט 405 5צ )כ זכ 5 אפפסםצ ל-א סך חח 5 חח לט 05 הסט קט הסט 05 5 ץ 066016 67865120081 16 שופ 16856 0 7% וה 111815 שתט[נסע 6 | ₪ שו שא = 7 פס )תגוס | ₪ תרשים 14.3 אתר וה משתמש בצבע רקע אחיד ועליו גרפיקה צבעונית. לעיתים, מעצבים גרפייס משתמשים ברקעים של צבע אחיד בזמן תהליך העיצוב, כדי לראות מהו הצבע המתאים ביותר לטקסט המידע שבאתר. לאחר שנמצא הרקע המתאים, המעצב יוצר תמונת רקע שמבוססת על הצבע המתאים. קיימיס מספר יתרונות לשימוש בצבע רקע אחיד: דף ה-60/ נטען במהירות. נוצרת אווירה מיוחדת המדגישה את אופי הדף. מעצב האתר, ולא הגולש, הוא שקובע את צבע הדף. הטקסט נראה היטב והוא קריא (במיוחד טקסט בהיר על רקע כהה). הרקע אינו מסיח את דעתם של הגולשים באתר מעיקר תוכנו. 206 סי קסו/5. זח/ם 6 60א!מ 16 ק03ש/ע הדרך הקלה ביותר להוספת רקע צבע לדף 60) היא על ידי שימוש בשמות הסטנדרטייס שנקבעו עבור התגית 00% )זה (קיימיס 16 צבעיס): קוד וה ישובץ בקובץ 41/1 כדי לצבוע את דף האתר בצבע ירוק כהה (|188). <" | ז"=א0 ₪001 צ200> כיום, ניתן להשתמש ב-16 שמות של צבעים שוניס שנקבעו כסטנדרט לשימוש בדפי 60 \. צבעיס אלה נקבעו על ידי גוף בשס 36//, ומטרתס ליצור תקן לתצוגת צבע והה במסכי כל הדפדפנים. מומלצ להשתמש בהס ולחסוך את הטרחה המיותרת. 6 הצבעים הנתמכים על ידי הסטנדרט !ואד 36/ מוצגיס בטבלה 14.1. טבלה 14.1 6 הצבעים הסטנדרטיים וערכי ה-אםח שלהם. הצבע כחול שחור כחול אדוס כהה אפור ירוק ליים ערמוניס כחול צי זית סגול אדום כסף ירוק כהה לבן צהוב 8 0% 6טום 8 ץְ8זכ) ח66ז3) 6חו | חססזה | ץְצהּא 6צווס 6וסזטק | זסצווס |68ך סומע שוס!ו|6צ 0 00000 000 יי 0000 ס000 (20 200000 0000 20000 000000 0 00 0000 הת 0 9 14: 6כפ9'קק !₪93 2!9% כקצשיע דוגמית הצבע ּוו 207 השימוש בשמות הצבעיס חוסך את הצורך בהמרת ערכיהס העשרוניים של צבעי 05 לערכי 45%. אולם, הוא מגביל את השימוש ל-16 צבעיס בלבד. הקשת המלאה של 7 מלליון צבעים, לא ניתנת כמובן, להצגה בשמות. שיס לב, כמה מהדפדפניס בגרסאות קודמות עלולים לא לתמוך בשמות הצבעים, למרות שכיוס הדבר נדיר למדי. קשכת! 8686,;, 06פסזסו!/ ו- ד 60/ הרחיבו את הסטנדרט של 16 צבעיס ל-256 צבעים. כדי לראות באילו צבעיס הס תומכים כיום, בקר באתר: ההז טס וו ןו ס6! + עוצעצ /: כ היזוהר בשימוש בשמות חדשיס אלה, הס עלוליס שלא להיות מוצגיס כראוי בדפדפנים מסוימים. 6 סאספכ'יט ספס'ס 16 (6) במקריס רביס תרצה להשתמש בצבעיםס שאינס כלולים ב-16 או ב-256 הצבעיס הסטנדרטייס. תוכל להשתמש בכל קשת הצבעיס האפשרית, על ידי שילוב תגית ]ד מיוחדת בדף !₪471 של האתר, תגית זו מאפשרת שימוש בערכי אשת : <"8255= א"=0 56601 צ00ם> התגית הזו תיצור צבע רקע סגול. ניתן לבחור בכל אחד מ-16.7 מיליון הצבעיס האפשריים על ידי קביעת מספר אש בן שש ספרות. מספריס הקסדצימליים מוגדריס בספרות 1 עד 9 ובאותיות ‏ עד =. מספר ה-5% שנקבע בפקודה, מורכב משלושה זוגות מספריס המייצגיס עבור הדפדפןו את ערכיהס של שלושת מרכיבי ה-405 (אדוס, ירוק, כחול) שבצבע. ניתן להגדיר כך את כל 16.7 מיליון הצבעים הקיימים. למעשה, צבעי אם4 אינס צבעיס. אלה הס קודים המצייניס לדפדפן באיזה הרכב של צבעי 405 לבחור, כדי להציג את הצבע הרצוי. כל אחד מזוגות המספרים מציג בקוד 8% מספר שבין 1 ל-255 לכל אחד מרכיבי הצבע (אדום, ירוק, כחול). הזוג הראשון (משמאל) מייצג את הצבע האדוס, השני את הירוק והשלישי את הכחול, צבעי 05ח. השחור שבקצה האחד של הספקטרום, מיוצג בערכים דצימליים של 'יסיי לכל אחד מהצבעים, והלבן שבצידו השני של הספקטרום, מיוצג בערכים דצימליים של 255" לכל אחד מהצבעים (₪60, ח66ז0ש, 6טום). אדוס נקי (ללא תוספת ירוק או כחול) מיוצג במספר דצימלי 255,0,0; ירוק נקי מיוצג במספר 0,255,0 וכחול נקי מיוצג במספר 0,0,255. לרוע המל, לא ניתן לקבוע לדפדפן ערכיס דצימליים כדוגמת 255,212,081. יש לתרגס מספריס אלה לערכים הקסדצימליים שהיא שיטת חישוב על בסיס 16. 208 סיו טסו/5. +חום קשכק! שימוש במספריס הקסדצימליים הוא פשוט, מרגע כשמבינים את העקרון. כך נראה סדר המספריס העולה בשפת א= : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 03 08 06 00 0 0 לפיכך, המספר הדצימלי 10 שווה בערכו למספר 03 בשפת 45%. אס תמשיך לספור בדרך זו עד ל-255 תמצא שערכו של המספר 255, הוא -= בפורמט אם!. עליך לדעת לספור בשפת א5ה, כדי שתוכל לזהות את הצבעוניות הבסיסית של מספרים כדוגמת 0"13, למשל (צבע זה ייראה בגוון ירוק, בגלל כמות הירוק הגדולה שבו). אל תדאג אס אתה מוצא את העניין מסובך מעט. מאחר שלא תזדקק להשתמש בצבעי 45% לעיתיס תכופות, אל תשקיע בכך יותר מדי מאמצ. בדרך כלל 5₪: תציג את ערכי ה-א לצבע נתון ללא כל בעיות. כעת, לאחר ששיטת צבעי א5 ידועה וברורה, אסביר מדוע הדבר כה חשוב ב-555. לכל צבע ב-55: נקבעו ערכי ה-₪05 וה-45% והס מוצגים, כברירת מחדל בלות הצבעים. תרשיס 14.4 מציג את תיבת הדו-שיח של צבעי 5 ובה ערכי הצבע המוצג בשתי המתכונות ₪05 ו-אשה. |< | סוס ₪390 05 34 וס סופ || ₪א.. ₪ |( | | סופ 30 סוס ]הפזזטם -] זסוס ו ₪ שת 6 6 ₪ 8 58 159 -ם ערכי פסה ₪ יו 3 ששו ב :6 וווזת | ערכים הקסדצימליים תרשים 14.4 לכל הצבעיס יש ערכי ₪08 וערכיס הקסדצימליים. תוכל להשתמש בכל אחד מהצבעיס שבטבלה על ידי הקלדת ערכו המספרי בבסיס אשח. ולפיכך, כדי להשתמש ברקע הירקרק שבתרשיס 14.4, תשתמש בתגית הזו: <"0="8389-35 00001 צ200> 0 14: שכפיקת !₪93 9/9 כקשיט 209 6 סמ א![[!מ. ככק שיס בנוסף לשימוש במשטתי צבע אחידים כרקע לדפי 60//, תוכל גס ליצור רקעיס מיוחדים, תוך שימוש בגרפיקה או בתמונה. כדי להגדיר רקע כזה, עליך להוסיף תגית דר שונה במקצת לתגית <צ00ם> ולמקם את התמונה בשרת יחד עס קובצ ד המייצג את הדף. תמונת הרקע (או גרפיקת הרקע) חייבת להיות בפורמט =!0 או 40. 6 תוכל ליצור רקעים מעניינים בעצמך, או למצוא רקעים מוכניס באתריס שוניס באינטרנט. יצירת גרפיקה משלך תבטיח שמראהו של האתר יהיה יחיד ומיוחד. בנוסף, יצירת רקעים לבד היא פעולה מהנה ביותר, שכדאי להתנסות בה. נספח א' ''מקורות גרפיקה ב-60/'', מציע כתובות של מספר אתרים בהס תוכל למצוא רקעים לשימושך. אחד מהחביבים יותר הוא האתר 218071058 ח|368 : /70/ה00-0651070.60 חס. צצצשאו//:קצת. כאשר תמונה או גרפיקה משמשות כרקע, הדפדפן מסדר אותן כאריחיס בחלון הדפדפן (כמו בתרשיס 14.2). בחר בתמונה שנראית לך כמתאימה לאתר שלך (זכור, כל דוגמה שבתמונה תשוכפל שוב ושוב ברקע). תמונות מסוימות ייראו מצוין בתצוגה בודדת של 0 פיקסלים, אך הן עלולות להיראות רע מאוד כשתרצף (8וו1) בהן את רקע האתר כולו. שמור את התמונה בשרת האינטרנט, באותה תיקיה בה שמרת את קובצ ‏ דוח, והוסף לקובף 11 את התגית : <"זוט.9סעוה"=0 א 30 0א86 צסספ>. זכור להשתמש בתמונה קטנה גם בגודלה (פיקסלים) וגס בנפחה (זיכרון), כדי שניתן יהיה לטעון אותה במהירות בדפדפנים. תמונות גדולות נטענות לאט ואינן מרצפות כהלכה את שטח הרקע, ובנוסף הן עלולות להיראות בצורה שונה במסכים בגדליס שוניס. ככלל, השתדל ליצור קבצי תמונות רקע בגדליס שאינס עולים על 100א100 פיקסלים ובגודל קובץ של 8א10 לכל היותר. 6/6 א04/6 938 שתף !פמ א![מ כקע מעצבי 80/) רביס משתמשיס בשילוביס של צבע רקע אחיד ותמונות, כרקע לדפי האתרים שלהם. שילוב רקע אחיד ותמונות צבע ברקע דף האתר מתבצע כך: הרקע האחיד מופיע תחילה ולאחר מכן מופיעה תמונת הצבע של הרקע. שיטה וו מבטיחה שהגולשיס באתר יוכלו לקרוא את הטקסט גס לפני שתמונת הרקע נטענה במלואה (מדובר בעיקר במקריס של טקסטים בהירים, כמובן). בשילוב שתי השיטות (רקע צבע אחיד ותמונת צבע), התגית <צ00> תיראה כך: <"זו68|00.0ז"=0 200030 " |גם ד"=חס 560601 צס00ם> 200 סי קסו/5. זח/0 הוספת התגית 5000103 (בנפרד או בתוספת לתגית סא03₪00א240) מאפשרת למעצב האתר לפקח על צבע הרקע של האתר, גס כשהוא מוצג בדפדפנים של גולשיס ששינו את ברירת המחדל של צבע מסך הדפדפן שלהס. 3'כ כקציע 6169'ע עתה, כאשר ברור לך כיצד להשתמש בתמונות כרקע לדפי 80//, הגיע האמן להשתמש ב-05₪ כדי ליצור תמונות כאלה לשימושך. הרקע הראשון שיצרתי נקרא יאחוש יי (נקודות ורודות) ותוכל לראות דוגמה שלו בתרשימיס 14.1 ו-14.2. כעת, תכין תמונה חדשה בגודל 50א50 פיקסליסם עס רקע לבן. לח על לחצן כלי המברשת. פתח את לוח הבקרה, ולח על הכרטיסיה חפטזום סוד (ראש המברשת). הגדר את ראש המברשת למברשת קטנה ועגולה (בגודל 66). לחצ על הכרטיסיה 6001015 |ססד (בקרי הכלי), ודא שהמרקם (68זשא6ד) נקבע ל-6חסא (ללא מרקם). בחר בצבע בהיר (אני בחרתי בצבע אדוס דהוי 8-00 בערך א46, או בערכו הדצימלי - 255,178,178 - משמאל לימין). צייר נקודות על המשטח בעזרת המברשת (תרשים 14.5). [<]₪(] - | /וף.405 חוכ - סז קסת5 זחובק 2 וס אוסטחוע 6וקב 0 48565 פהסוסס!56 5וסעה] פוסוסם 5מַ8| אפוע א פום ₪ ₪ וו ₪ 2 ]| 0 | ₪ 3 5 | ₪ = ם | | 1 81050 = פ(סווחסם וססד 6 ו | ו . ב |20 83 +00 *אצ₪9 > 6% ל< רה סו :חח 1 סז ,וס זס תרשים 14.5 תמונות הנקודות נוצרה בעזרת המברשת של 55ם. סכ 14: שכפיקס [93/ 019% כלקציע 201 ב ]| זס)הסוחטוחוחס0ם! 20 אפוצ 08 05 + > 3 8 2 6 4 ₪ 4% 00 ש56000 | חק | 8₪06 56808 6חס | ₪6080‏ 000 ₪806 [ +65 1 )הווסיד12361:0 12048 :11 שגוי 51 זה6קקה !1 שתו[ה רת וס כס+ ענוסץ פנ[ס ₪7 60 10866 +'ת0כ1 .26808016 15 סל זגוסקי 45 566 0 9055 גוסקד שעגום. 1/0886 .505סקנוק 1686801[107 101 צספפוט תרשים 14.6 בדיקת הרקע החדש על מסך הדפדפן. שמור את התמונה באותה תיקיה שבה שמרת את קבצי 41/1 והוסף אותה לקובצ ד שלך. מקס את התמונה כרקע לדף האתר ובדוק כיצד נראה הדף על מסך הדפדפן, עס הטקסט שבו. *3'כ כקציע אקסיאיע כעת, ניצור תמונת רקע עס מרקם מעניין! פתח תמונה חדשה בגודל 75א75 פיקסלים, עס רקע לבן ו- 16.7 מיליון צבעיס. קבע את צבע הקידמה ל- 255,128,0 (או 8000=-0) ואת צבע הרקע ללבן - 255, 255, 255 (או ]---- -). בחר בכלי מכחול אוויר. פתח את לוח הבקרה של הכלי (28!6666 |סזח00). מהרשימה הנפתחת 6זט%א6 ד 8061 (מרקס הנייר), בחר ב-|86 +וטז= (קליפת פרי). לחץ על הכרטיסיה קוד הפטזם (ראש המברשת) שבלוח הבקרה וקבע את אפשרויות המברשת הבאות (ראה תרשים 14.7): 02 20120 |8והחזסצ!=5ח0סוזק) תפטזם טסב =ּסַכהח5 1 1=ש חכ | 655=100ת0ז3 [<51]- )| 3 - סזל] 50 וחובכ 2 פ] | ווסטחו/ע 6זוס3ם 13365 50/6005 פופעם | פוסוסם 05| ופצ 88 5 לא | ₪ ₪ וו || 800 ₪ א | ₪ ₪ םן ישו ה || : |קכהא+00 אצ 89%> ש%2< רים א 16.7 - חסוןווא 16 א 75 א 75 :ספתו (53,39) תרשים 14.7 אלו הן קביעות מכחול האוויר ליצירת קליפת התפוז. 202 סז קסו/5. +חום מקס את סמן מכחול האוויר בתמונה וגרור אותו פעס, אולי פעמייס, בהתאס לכמות הצבע שברצונך להוסיף (תרשיס 14.7). אס התוצאה משביעה את רצונך, שמור את התמונה בפורמט =!0. תרשיס 14.8 מראה את התמונה שהתקבלה. עתה, בדוק את התמונה על ידי הגדרתה כרקע בקוב> !אד והצג אותה על מסך הדפדפן. תמונות רבות משתלבות נהדר כרקע בדפי 60//, אך הן עלולות להקשות על קריאת הטקסטיס שבדף. תרשים 14.8 תמונת מרקס קליפת התפוז שוצרה בעזרת מכחול האוויר. [<51]-] א - סח !69" 6טחבזם 3% 60 זס)הסותווהחח20) 0ב אופוע 08 6 | א ₪ 4-4 6 2 4 1 4+ 50 560006 חק | 8006 56808 6הס] 26084 - 00₪0ה] 8806 .ו סַהָבק 5ו0+ 115 +03+ 58ו40!01 ב פ'סזסון 6 05+ הס 66060 5 +א6ד 0!0 6טזר3| ₪ | = שמ של[ חס :)חפחזווססם | - ₪ תרשים 14.9 תמונה זו יצרה רקע הולם, אך ניתן לשפר מעט את הריצוף שלה ואת הופעת הטקסט עליה. נסה ליצור תמונת רקע דומה תוך שימוש במברשות אחרות ובקביעות שונות. בדוק את מרקמי הנייר השוניס ונסה צבעיס אחרים. השתעשע, זה הזמן והמקוס לייהשתולליי. .560/0/655 606 060 האפשרות 5681655 ("ללא תפריםיי) מובנית ב-050, יכולה לשפר את צורת האריחיס באתרים המשתמשיס בתמונות רקע. קליפת התפוז שבתרשים 14.9, היא דוגמה טובה בעזרתה אסביר את האפשרות הזו. 0 14: שכפ'קת !₪93 9/9 כקשיט 203 אס ק!₪ כקץ ₪44 מפכיט? רקע ללא תפרים הוא רקע שאינו מפריד עס קוויס הייתופרים" את התמונות המרכיבות אותו אחת לשנייה. התבונן היטב בתמונת הרקע שבתרשיס 14.9, ותבחין בקווי תפר בחיבורי התמונות. כדי להסתיר את קווי התפר האלה, וכדי ליצור חיבור טוב יותר בין הצבעיס שבתמונה, תשתמש באפקט 568!658. 2-6 הכלי 655!ו5887 של 50 פועל טוב יותר בעת יצירת אריחיס מחלקי תמונה קטניסם למדי. אס תרצה לבחור בחלק גדול יותר מהתמונה אתה עלול להיתקל בהודעה שאתה קרוב מדי לגבולות השטח ללא התפר. במקרה כזה, תוכל יילבלףיי מעט על ידי הקטנת בד הציור (%85ח08) בעורת תפריט 806ח! והאפשרות 5126 080/85 (תמונה, גודל הבד), או על ידי הדבקת התמונה על גבי תמונה חדשה, גדולה יותר. במקרה כזה יהיה עליך לבצע מעט פעולות ריטוש בשולי התמונה, כדי לדייק באפקט הדרוש. כ?2? 124 9-/25 כ/610 5600/0655 (-₪44 מפכי ) כזכור, תמונת קליפת התפוז שלנו מכילה תפרים, אפשר לתקן ואת ולהעלים את התפרים האלה. פתח את התמונה שתרצה ליישס עליה את האפקט. במקרה זה, השתמש בתמונה השמורה של קליפת התפוז. - ) אם אתה משתמש בתמונת =!6, יחיה עליך להגדיל את מספר הצבעים / קשכק! בתמונה. מתפריט פזס|00, בחר ב- חזק06 זסוס) 6856זסשחו, חסווווו 16 פסןס, כדי שתוכל להשתמש באפקט 588|68558. ₪57 תקטין את מספר הצבעיס שבקובצ, בעת שתשמור אותו בפורמט =01. הי השתמש בכלי מסגרת הסימון ובחר בקטע התמונה שתרצה להפעיל עליו את אפקט 56871655 (ראה תרשיס 14.10). 204 סיק קסו/5. ח/0 1 -] ו 16 אוסטחועצ 6וטק 08‏ 18665 פחסו01פו50 | פוסעב 1 8וסו )20‏ 306ח| ‏ אושוצ 08 שו לא ₪ ₪ וו ]| 5 8 | ₪ 5 5 | 5 ₪ ₪ ם | ישו מ ( ][ | וד חפוום | סוחס וד 1 א 6 ןסו 5. [" 6פחסוססת ב 5 3 7-8 |קכ:א+וריצאפש>%אטע%<.יםה 065 18.4 - 256 א 75 א 75 :הזו [85.63] תרשים 14.10 השתמש במסגרת הסימון כדי לבחור בשטח מהתמונה שישמש ברקע יללא תפריי. בחר מתפריט ח0ו58!800 של 55ק, באפשרות חז8040ק 568₪0|655 0+ +ו6/חה00. התוכנה תיצור עותק חדש של השטח הנבחר עם שוליים ייללא תפריי. שמור את התמונה חדשה בפורמט =!0. 50ק תשאל אותך האס להקטין את מספר הצבעים בקובצ ל-256 צבעים, לחץ 06. עתה, שלב את התמונה החדשה בקובצ וד ובדוק בדפדפן כיצד היא נראית "ללא תפריי. תרשיס 14.11 מציג את תמונת הרקע החדשה, המשופרת. [<51]- | 6 - 306 [66ין ססחפזם אל ₪ זס)הסוחגווחוחסם ‏ ₪0 וצ אםם 6|ת 4%( ₪ 6 2 8 3 > +* 00 56000 | חק | 8066 ה5680 | 6הס!] | 46020 000000 8806 ו ו בבננים ש תרשים 14.11 תמונת רקע הקליפה המקורית נראית כעת טוב יותר, ללא ייהתפריס". 0 1+4: ש6כפ'ק0 [93 9/9 לק עיע 205 6 סמ א![כ אתמ 24/?6 בנוסף לשימוש בתמונות קטנות היוצרות '"'אריחיםיי ברקע דפי 80//, תוכל להשתמש גם בתמונות גדולות שמופיעות על פני כל משטח חלון הדפדפן. קרוב לוודאי שתחשוב ששימוש בתמונות גדולות הוא רעיון טוב. במראה ראשון ה נראה אפילו מצוין (תרשים 14.12), אולס שימוש בתמונות כאלה מעלה מספר מגבלות רציניות. החיסרון העיקרי בשימוש בתמונות רקע גדולות הוא גודל הקוב וזמן טעינתו. דבר וה נוגד לחלוטין את הרעיון הכללי המדגיש את הצורך לשמור על קבציס קטניס לשימוש באינטרנט, כדי לצמצס את זמני טעינת האתריס. קשה, ואולי בלתי אפשרי, ליצור קוב בגודל 480א640 פיקסלים שזמן טעינתו יהיה סביר. גודל תמונת הקרחון שבתרשים 14.12, הוא ם1789! אין ספק שזהו קוב גדול מדי מכדי לשמש כתמונת רקע. בעיה נוספת היא העובדה שלמתכנן האתר אין שליטה על גודל המסכיס בהס הוא יוצג. כמה משתמשיס מעדיפים רוולוציה של 480א640%, כמה מהסם בותחריס ברזולוציה של 600א800 וכמה מהס מעדיפים אף את הרזולוציה של 768א1024 ויותר. |<1פ] - | 36 - 6!קחובּא -] הטסו 30% ₪ 6הבּחו! נום ל | זסוסוחוווחוחסם 50 אופוע 68 6 4 ₪ + 6 2 83 3 <> + קסו5 | ש5600 | חק | 8₪₪6 568008 6הס] | 46084 - 00000 8806 וע ₪ -- = ב₪ : פס )חפוווססס | תרשים 14.12 תרשים זה מראה תמונה גדולה, כרקע על מסך הדפדפן 6180808 ברזולוציה של 480א640. תמונת רקע בגודל 480א640 עלולה ליצור ריצוף כשהיא תוצג על מסכים בעלי רזולוציה גבוהה יותר (תרשים 14.13). 206 סיז קסו/5. תו 51 - | - סוקחוהא נוהנוטום סה 8 ססבחו! נום אא 60 זס)הסוחוהחחח 20‏ 0ב אופוע 6% 6 ₪ 3 6 2 8 3 > %* שוזו560 | תהק | 80/06 56800 | 6חס] | ₪6080‏ 00ם] ₪806 תרשים 14.13 תמונת הקרחון מוצגת כאן כאריחיס במסך ברזולוציה גבוהה. כדי למנוע תופעה זו, מדוע שלא ניצור תמונה גדולה שתתאיס למכתבה גדולה יותר ותכסה גם את המסך הקטן: אס תעשה כך, תמונתך תחתך בצידיה וגודל הקוב יגדל עוד יותר. בכל דרך שתנסה לשלב תמונות גדולות כתמונות רקע תתקל בבעיות. אס תשמע להמלצתי - הימנע משימוש בתמונות גדולות כרקע לדפי 60/). אס אתה מתעקש, למרות הכל, דאג לפחות לכווץ אותה במידת האפשר ושנה את מידותיה, כדי להתאימה למסכים הרגילים (על ידי הקטנת רוחבה ל-600 פיקסלים). כדאי גס שתציג את התמונה על רקע צבעוני כלשהו, כדי שאפשר יהיה לקרוא את הטקסט שבאתר בזמן טעינת התמונה. בנוסף, תוכל להציב באתר תמונה קטנה (|וחסחחטחד) של הרקע ולהניח לגולש לבחור בעצמו האס להציגה בחלון הדפדפן. 0 / קשכרק! ||החסומחטחד היא תמונת גרפיקה קטנה המוצבת בדף האתר ומקושרת לגירסה גדולה יותר של אותה תמונה. תמונות |והּחסוחטחד מאפשרות לגולש לקבוע בעצמו, אס להציג את התמונה הגדולה או להתעלס ממנה. כק יע שס 4/6/יע דרך נוספת מעניינת ליצירת רקע באתר היא על ידי בניית שולייס בצבעוניות שונה, שעליהס אפשר למקס סמלים ולחצניס שוניס. במקרה כזה, יהיה צורך לשב את הטקסט בטבלאות, כדי להשליס את בניית הדף. דוגמה לדף שמשתמש בסוג זה של רקע ניתן לראות באתר 01468 ]!|סעחספחוד, המוצג בתרשיםס 14.14. כתובתן: ה3.60א 18|35 סעצו 6 רוו+. אהטעו//:קו+ת. 9 1+4: ש6כפ'ק0 [₪93 9/9 לק עיע 207 % 6 - 4!35%8/ ,נוה6חט!. :קסח5 ]/וג) סחווח0 3'5 4!35%. . 6חו!ח0) 413563 ]וסוווספחו ד - 460 זס)הסוחווהזוח20) 0ג) צופוע 6% 6 ₪ א 3 5 4 - ד 6 - צצ' 6 שח0ההז18] 4 / ה80חַחו4] |[ וש ו ה 0 ה טוט 0 וח 60| /ע בו !5 +11 6חו!1ח0) 3'5ּ5ב|ת וצ !ו ,פווהסע 50 ,₪605וט 4135888 הַהוטטוסחו הה4135%8 הַחוהזץזסע6 00%ז5 פע ח35|8|/. !601!80110185 ההו0ףחוא עָהסוחזוה1] הפע ,815 ,59081515 ,15ו1ה1-5 ,5פטוח> וס -) שז'טסץ פ!וחעש הספיוטכ חו 5 זופוע וס 50 פחו!חם "וטוס וחסי ופוס חב 56 שסיום חו|אהה= הז00ו50 406 81 הששסזהעשט0 008180 צָ!זהפוהפטחסטש פזהּ פע . טהפחטד חו ו חא = 5 אהא 000 018858 . 805118 וטס הַחו5100 ]0 55פססיוכ 88* הו ||(51 סוה טא 0 00% 00806 םה = סוח! 4 ה | א ₪ שה 0 פס )הטטק | תרשים 14.14 אתר פ9\ זה משתמש ברקע עם שוליים צבעוניים, כצבע הלוגו. יצירת רקע מסוג זה פשוטה למדי. אולס, הכנת דף האתר עלולה להיות מעט מסובכת. בעת יצירת אתר כזה, בדוק אותו היטב בדפדפניס השונים וברזולוציות מסך שונות, כדי להיות בטוח שתצוגתו מדויקת. בדרך כלל, הרקע המיוחד הזה בנוי על בסיס של סרגל ארוך יותר מרוחב המסך, המונח לכל רוחב החלון. בעת הצגת הקוב, מונחיס הסרגליס האחד על השני ויוצריס את האשליה שעל פני המסך מונח סרגל אנכי, כהה יותר. תרשיס 14.15 מציג את תמונת הרקע של האתר 1|סעצופוחוד בחלון 55₪. רוחבה של התמונה הוא 1025 פיקסלים (כדי שאפשר יהיה להציגה על מסכיס ברזולוציה של 4 פיקסלים), והיא מכילה שני צבעים - בהיר וכהה. 135 הפיקסלים הראשונים שמשמאל צבועיס בצבע הכהה ושאר התמונה צבועה בצבע הבהיר. שים לב שגובה התמונה הוא 30 פיקסלים בלבד. מידה זו ניתן להקטין אף יותר, עד לגובה של פיקסל אחד מבלי לפגוע בצורת הרקע. 208 סיו קסו/5. +חום [1%]-] וטש - סו קסת5 וחזהק 2 ]| אוסטחוע 6זטזק 3‏ 13865 פחסו!סס!0 5 פוסעה! | פזסוסם) 86| אוסוצ 08 6 לא ₪ ₪ וו כ || 5 פ | ₪ 3 = | 5 ₪ ₪ ם | ישו (חטוסזפא0ב8) [1:1] זופ-ספזוסייו ב א ו + [קכהא+ה9ראאגגצפש>%אטע%<.יםה 6חס) :86| 1 655זק ,161 זט תרשים 14.15 זוהי תמונת הרקע שבאתר זוסשזפטחוד. כקיס 4606פיט 606 !סא4יע רקע נוסף שיכול להעניק לאתר סוג של אפקט תלת-מימדי, מושג על ידי מיקוס לוגו, או טקסט מעוצב ברקע הטקסט שבאתר. דוגמה נחמדה לרקע כזה תוכל למצוא באתר 6 סקא 8ַהוחחוק26 5אההפזוהּ- (המוצג בתרשים 14.16), בכתובת: זכ א חחח 6 ס6. טס 6עצ5טזו5. וצש//: ות 6 - 6 1 6סחסחסכא ה הוחו 5אהבפזוב] סח ד ל 162 זס)הסוהוווחהחס0ם) ‏ 30 אופוע 88 6ן] + > 5 34 2 6-4 ₪ 8 000 ש56000 ו | 8066 56800 שחסה ₪608 000000 8806 סל 1126 4ומגוסז 63:08 ך שכ]] [6מ0/66%6 ם] [18019מ0?) מסםבמצס1מ1] [פומפזים קמטוסטפ ד 6ח6וזסכא= קַהוההוק06 5)הג0זוב-] 6ח1 סעכ 1031 28101 נונהשינ0) 0-18 )1 101181081 תה 25 6 0סרו קסכי1 שַמותותוס6 13 568190 01 46811 , 06עסזון0 01 [גו65ע 8 85 פממוסרנם 816 סג 60[6כן 16[05 6מה זוסקקגופ 005 עתהח 30 848105 118 05ב מו 5בנהסל פמ ק[!מסיתגוס 6סמפתסכסנ פמותתןט6 2 60 136 16 15 בה סעכ 6סמסבוסקסנ פמנממופ120 6ב 01 6026 סגו" 1/0 נסשס 186065 36 1978 6סמופ 6סמפלפמנס בג מ066 135 63 1 מה גי 6גד 06 116 81 6291060791 116811 580166 16 01 1מ6בת0856 116 מו .גת.כן 7-9 מנסים +ו[₪נוד 0 605 0 15 1166 .1010975 1 61816 קנתסל 01 1629101695 ,14080 ספ 6 6תה צוסכות. זה 5018 15 181 7015008 8 565גו קגוסעם 873060 1116 . 5פממססגת זוסקקנופ קוסעם 1656 8 8 0 16 מו הס 8 776686265 215 3001 6סעון 20575 הז 16 1315 אתב מינה'ד שת ₪ 5 ב ה בששה 7 ההתנתבחחם זזם20/1// תה הלותבה לשה ממווה שב[ואה םי אוו הב |1םזדד הב, |[ ₪ 4% | ב | וו תרשים 14.16 דוגמה זו מציגה לוגו ברקע האתר. 0 1+4: ש6כפ'ק0 [93 9/9 לק עיע 209 השתמש בהוספת לוגו או טקסט לרקע בזהירות רבה, כדי שלא ליצור מצב בו הרקע מתחרה בטקסט. כדאי שתבחר עבור הלוגו צבע שיתמזג היטב עס צבע הרקע של האתר. מתפריט פזס!|60, בחר +%+20[05, 66חההחוחו 1/הסו34וט+6/53שה, או קבע לצבע אטימות שונה, כדי להופכו לשקוף מעט. תוכל גס להיעזר במצבי המיזוג השוניס ביצירת לוגו שלא יבלוט מדי ברקע ויתחרה בטקסט שבאתר. תרשים 14.17 מציג את לוגו החברה, כשהוא משולב ברקע בצורה שאינה פוגמת בתצוגת האתר. תרשים 14.17 טקסטים בהירים וחיוורים יכוליס להשתלב היטב בתמונות רקע, כל עוד לא תגזיס בשימוש בהס. 12000 סי קסו/5. זח/ם 15 6 70/46 +194ימ. מ.א![1מ. 65 בספר זה למדת רבות אודות יצירת גרפיקה לדפי 60/. ראית כיצד ניתן ליצור צורות מיוחדות, לחצניס מענייניס וסמלים, למדת כיצד לסרוק תמונות ישירות אל 57 ויצרת אפקטים מיוחדיס לאנימציה ועוד. בנקודה וּו, אתה כבר בוודאי מומחה ביצירת תמונות ויודע את המותר והאסור ביצירת גרפיקת אינטרנט. למרות שכל הפרטיס האלה חשובים מאוד ליצירת תמונות 80//, עליך ללמוד דבר נוסף, חשוב, שיעזור לך לצרף את כל הדבריס שלמדת לפאזל אחד, מושלם. דפי 65/ בנוייס בשפת !]ד (ַאָהחַח18 קטאזפּו/! )אסצוסקעה). ל- ואד יש כמה תכונות חשובות ביותר אשר ישפיעו על תצוגתה של הגרפיקה בדפי 60//. בפרק זה תלמד מספר טיפים מתקדמים לשימוש ב- 11/1 ומספר טכניקות שימושיות לבניית אתרים. מידע נוסף תמצא בספר 'הסדרה הידידותית 4 1די בהוצאת הוד-עמי. תיווכח לדעת שהבנת תכונותיה של ₪55 היא רק חלק מתהליך יצירת גרפיקה אפקטיבית לאתר. תמצא שתכונות ‏ 41!/1 שתלמד כאן, שימושיות מאוד להצגת תמונותיך בדפי האתר ובקביעת מיקומן וגודלן. הגדרת גודל התמונה שפת 1/1 מאפשרת לפקח במדויק על מידות אורכה ורוחבה (בפיקסליס) של תמונה שתוצב באתר. תלמד כיצד להשתמש באפשרות גמישה זו, כדי להימנע מביצוע פעולות חיתוך ועיבוד על הקוב המקורי. שימוש בטבלאות ובמסגרות בשילוב גרפיקה שני אלמנטים חשובים בבניית אתרים בשפת ‏ 41/1 הס הטבלאות והמסגרות. תלמד כיצד לשלב גרפיקה בשני אלמנטים אלה, כדי ליצור אתריס יעיליס ושימושיים. סכק 15: שיפיע 46 17/0 194יית. מ אוןות 66 11 מציאת התמונות אחת הבעיות היומיומיות בהס נתקלים מפתחי האתרים, חינה אי-יכולתו של הדפדפן לאתר את התמונות המוצבות באתר. תלמד כיצד לדייק בציון מיקומן של התמונות בשרת. עיצוב וטיפים מיוחדים לעימוד דפי 60/צ מעצבים גרפיים עוסקים מזה שנים, ביצירת עלונים, עיתונים וספרים. תוכל להשתמש בניסיונס הרב בבניית גרפיקת אינטרנט מעניינת. 0 כמ ק!סשמ קמ א!ת כעת, אתה מסוגל ליצור סוגים שונים של גרפיקה מיוחדת ומרשימה לשימוש באתר שלך. בין אס סרקת צילוס, יצרת סדרה של לחצנים, או תמונת רקע מעניינת, קרוב לוודאי שבילית כבר שעות רבות ביצירת התמונות המתאימות לאתרך. רוב המעצביס נוטיס להשתמש בתגית <60/!> לשילוב הגרפיקה באתר, כפי שתיארנו בפרק הראשון שבספר, 'כלים ראשונים לגרפיקה ב-ס6ו'י. עס מעט ידע בשפת ואד תוכל להוסיף גרפיקה לאתר ולקבוע את היישור המתאיס לה בדף. למללנו, קיימות גס תגיות ‏ 11 רבות ומיוחדות ודרכיס מעניינות לשיבו תמונות בנוסף לאלה הסטנדרטיות של תגית <6/]>. הכרת מספר פקודות .47/1 נוספות ושימוש בהן, ישפר את הופעת דף האתר, כאשר הוא יוצג על מסכי הגולשיס. בפרק וה תלמד כמה שיטות מתקדמות בשפת ‏ !1 וכיצד להשתמש לשילוב בין תמונות, טבלאות ומסגרות. משיומ. !מ 29161 6-)//77/ בפרק 12, ''הקטנת גודל קוב גרפיי', למדת כיצד לחתוך תמונה ולשנות את גודלה באמצעות 555. הקטנת גודל התמונה מצמצמת את גודלו הכללי של הקוב ומתאימה את התמונה לתצוגה טובה יותר בדפי 60//. בנוסף לשימוש ב-₪5₪ לצורך שינוי גודל, תוכל להשתמש גס בפקודות ‏ !ד לביצוע פעולה דומה. שינוי גודל תמונה ב-5₪ דורש לשנות את גודל קבצי "01 או 1050, ולשמור אותם במידותיהס החדשות. שינוי גודל ב- 41/1 אינו דורש כל שינוי בתמונה המקורית, אלא משפיע על תצוגתה באינטרנט, מבלי לשנות את מידותיה האמיתיות. תוכל לקבוע את גודל התמונה באמצעות התגיות ד0!םח ו-חדסוצ בצירוף לתגית <0!!>. בפקודות אלה, ניתן לקבוע לאורך התמונה ולרוחבה ערכי פיקסליס חדשיס שיקבעו את גודלה על דפי 680//. לדוגמה, כדי להציג באתר תמונה בגובה 200 פיקסלים וברוחב 400 פיקסליס השתמשתי בשורת ‏ !ד זו: <400=ה דס!ו/ 200=ד16םר "קנ הסאם546="5 סש|> תוכל לשנות את גודל התמונה לכל מידה שתתפו. תרשיס 15.1 מציג את התמונה בכמה גדליס. הגודל המקורי של התמונה הוא 298א668 פיקסלים. 102 סי קסו/5. זח/ם ב זסוםסותוהזוחס20! 0ב אסוצ א0ם 6|ם 8 ₪ + 6 2 34 35 ש + | 500 ש56000 | וק | 8006 55800 6חס 36080 ₪0ה] 8806 0 | 4 ₪ 4 = חס :)חפוחטוססק | |שו תרשים 15.1 אותה תמונה בכמה גדלים. יתרון נוסף בשימוש בפקודות 5167 ו-חדסו/ הוא האפשרות להשתמש באותה תמונה מספר פעמים באותו דף, כדי להשיג תוצאות שונות. על ידי יימתיחהיי של התמונה או ייכיווציי שלה, תוכל ליצור לחצן או סרגל, למשל. היתרון העיקרי בהגדרת גודל התמונה בדרך זו הוא, שהדפדפן נדרש לטעון את התמונה פעם אחת בלבד כדי להציגה, גס אם היא מוצגת על הדף מספר פעמים. 7 שי 94 . שימוש בפקודות ד5!0 ו-חדס!/ אינו משנה את משך זמן טעינת התמונה. גם אס תציג את התמונה כקטנה ביותר על ידי קביעת גודלה בפקודות דוש ו-חדסו//, יהיה על הגולשים להמתין עד שהדפדפן יטען את התמונה המקורית, הגדולה. למרות זאת, שאר האתר ייטען במהירות, מפני שהדפדפן יודע בדיוק איזה שטח עליו להקצות לתמונה הנטענת. הדפדפן יכול להקצות לתמונה את השטח הנדרש ולהמשיך בהצגת הדף מבלי לחכות לטעינה הסופית של התמונה. אס ברצונך ליצור אתריס שנטענים במהירות, תוכל להשתמש בתכונה זו, כדי להציג גם תמונות ללא שינוי גודל על ידי קביעת מידותיהן הריאליות בתגית <0)|>. במקרה כזה, את שינוי הגודל האמיתי תבצע ב-55₪5. גודלה המקורי של תמונת הספסל שבתרשים 15.1 הוא 86%, ולכן השתמשנו בפקודות ד0!|ם1 ו-הדסו/, כדי להציגה בדף האתר. סכק 15: ש6יפיע 46 170 4פ1יית. מ אוןות 66 33| כי!!ם פי[ מ א!ן/מ דרך חשובה נוספת לשלוט על הופעת התמונה היא על ידי שמירה על ריווח מסביב לכל התמונה. במקריםס רביסם, קורה שתמונות וטקסט המוצביס באתר נוטיס להיצמד האחד אל השני וליצור דפיס צפופים ולא נעימיס (ראה תרשים 15.2). [<51) - | 6 - 6!סחובא = זס!וטם ל 60 זס)הסותווהחח 20‏ 0ב אופוע 8% 6 + + 3 3 2 ₪ +4 4 % קו | ש6000פ הו 8066 5600 פחסר| ‏ 16084 00| 806 6 5166 4115 1 .486 60\ פמוומטר! 10766קרמו מה ז6ם 66 60 6בנסט[6/ר טנום 8ו0ט[6מ1 ,0089+ פ6)מנום] 0+ 1551105 +מ8+וס קרו 1 05 11 ונאו 8681 77 | 6 .סב ג[סגומת 0מה )תנונ! 0+ 065ב1ק זהסיזט ,1815גוס שתנומגוגן ,פיהן | 3 | ]סג 10 2801 0016 6תם 5166 4106 עס[מ6 נוסץ 6קסב שש 6ב 7 ו 7 זה 6טט 0+ שקבת 6 40 עמ/אר נזנוסקו מו 1.3075 תמגוד ור 0 5106 7061 6 5 550000 1301005 46 ו[וכשז קל 6הום*ולוטמז מם 164טסיזס 5116 5מודד | 5 ₪ ל = שח )חשחזטוססם | שו תרשים 15.2 הוספת ריווח בין הטקסט לתמונה תעזור לשיפור דף ספוו זה. אס לא תדאג להוסיף ריווחים בין התמונות, הטקסטים, והאלמנטים הגרפייס השוניס, הס עלוליס להופיע צמודים אחד לשני ולפגוע בצורתו הכללית של האתר. כדי לפתור את הבעיה, השתמש בפקודות 350405 ו-50405/ בשילוב עס התגית <0|>. הפקודה 157805 משפיעה על הריווח האופקי, והפקודה 908405 משפיעה על הריווח האנכי. בדומה לפקודות ד5!07 ו-הדסו/ץ, גס בפקודות 50305 ו-05 50 / עליך לקבוע את מספר הפיקסלים שיצרו את הרווח שמסביב לתמונה. כדי לרווח בין התמונות שבתרשיס 15.2, הוספתי רווח של 20 פיקסלים מימין התמונות ומשמאלן ו-10 פיקסלים מלמעלה ומלמטה (את התוצאה תוכל לראות בתרשים 15.3): <5=10 500 20= 500 "סק הםםכ"=546 שש|> 104 סי קסו/5. זח/ם [<51] - | 6 - 6!סחובא = זס!1טם אל 60 זס)הסותווחח 0‏ 0ג) אופוע 0% 6 ₪( ₪ 3 6 2 4 3 ₪ 00 ש56000 | תק | 80066 56800 6הס] | 46086 ₪0ש0] 8806 6 6\ שהו+מט11 שה 6 18 מ1 .886 60 שתנותגוו[ 60שסיזקמג מה אסם 6 10 סמתסס[6/ | , ,20089 6)מנו] 0+ 1551105 +מ8+וסקנמו 01 65ב |[8 ה!ונאי [068 שר מ )מנו] 0+ 12065 )₪68 ,805)נוס פתטומגו] ,5אוב] מגום פמוט[סמו - | 006 06מה 5166 616 0(מ6 נוסקי 106[ אי 6מ8 1301016 .6עסג גורד !016 10 280% 6 11:58]) ומס אחז 1 7 זט 0 6טבם סטט 60 עמ * ב נזנוסקו מו 1,305 קמממגוד] * מספות6/ 20018 * * 5166קומפ‎ 170667 65 5 500 130165 ₪6 ןכשל עס ששמוםזנטמז טומ 16שיס 5116 מו | א ₪ שי = שח )תשחזטססם | 2 תרשים 15.3 דף זה נראה טוב יותר בגלל הרווח שהוספנו מסביב לתמונה. 6 16496 9961/ק₪ יצירת טבלאות היא תכונה חשובה מאוד ₪3181; היא מאפשרת לרכז את המידע שבדף במתכונת של טוריס ושורות. בדרך כלל, טבלאות משמשות להשוואה בין נתוניס שוניס או ככלי עגר לעיצוב האתר. במקריס רבים, משתמשיסם בטבלאות לצורך ארגון הצגת התמונות בדף האתר. השימוש בטבלאות הוא פשוט, מרגע שמכיריסם קומצ פקודות הדרושות ליצירתן, ביניהן <= 51 ד>, <סך4> ו-<ף ד>. ארגוו הטבלה נעשה על ידי קביעת המידע שכלול בתאיס שהיא מכילה. לדוגמה, כדי ליצור טבלה פשוטה (זו המוצגת בתרשיס 15.4) הכוללת שני טוריס ושתי שורות השתמשתי בפקודת .| דר שלהלן: <₪050=1ח0ם ם ופ ז> <=ז[> <כסד/>1 חחטוסס - 1 שס <סז> <0ד/>2 חוחטוסס - 1 שס <סז> <חך/> <=ז[> <כסד/>1 חחט|סס - 2 שס <סז> <0ד/>2 חוחט|סס - 2 שס <סז> <חד> <ם ]םה ד/> סכק 15: ש6יפיע 46 77/0 194יית. מ אוןות 65 105 6 - 6וקחובא = 316 1 6וקחזג5 ל 16 זסוסותוהח הס | 0 אופוצ 88 6 9 3 34 2 6 3 ₪ קסופ 5600 וק | ₪066 568008 סו 8 ומוס 8506 2 פנתגו[20) - 1 0 1 םמוו[20) - 1 26 2 מומג201) - 2 0 1 ממזג[20) - 2 אס תרשים 15.4 הטבלה הפשוטה הזו, נוצרה בקלות ומארגנת את המידע שבדף. עבודה עס טבלאות מאפשרת גמישות רבה בטיפול בגרפיקה. לפניך כמה מקרים בהס כדאי לשקול שימוש בטבלאות לארגון אלמנטיס באתר. ריבוי תמונות - כדי להציג בדף האתר מספר גדול של תמונות ואלמנטיסם, נסה להשתמש בטבלאות, כך תוכל לשלוט על מיקוס העצמיס בדף. תרשים 15.5, מציג דף 80/ מעוצב היטב, המשתמש בתמונות ובטבלאות ויוצר עימוד מיוחד. 6 - עוופוסצוח!) )6 20 א 08 צושא‎ 30 )םסחוהוחוסה)סז‎ %+ > 3 34 2 6 4 ₪ | 0 ש56000 | תק | ₪066 56808 סו 8 ומוס 8506 ץווחט 60 6ח!!חס 1105166 051 סוד 6 20 6006810 שַחווטק 60 זסו ל 20 חוטב 1 בוחה מופח עוחם ,פזפח הסהוחזבה סח 8 818 וד6> 1 !|( עס 189961 ס60חט 35 זפוח= 51 0135565 סו 580 זחו8! מו 500008 (65 6 200) !68 עזה 60 8 חצ וא ד * 4 1030 חחח שס2 וטספ חז1.69 0 טסץ 6|35595 זפונוקחחסס פח1 |8, 8 והזחסרח 3 84.95 ץ!חס זסז זחפ/ר מסוח! 1ה1008 פאזטצו 11 אוסת זפטס0ספום זט | 8סזנו0פפ ץט 0|35888 אופח ]וס0ם8 וטס סח ב שחת 200% זם קט מו |[והחחפ % מפות 0די 5 :פס תוס וא דט * 4 001050 601316 חזז16ה| * 50 61 חז16ה| * מו 10 5 פע * 1 ו סז 101 5 8 * 2 . 4 56זו0;) עשסו/ פם ופצ חן 488% ה 8 ור 6 זט סז :1010 זפ!טכחזסס 66 סוק ונופ מחואזס שח , 8890 ,85181 ופפ/ר חס שאו פט חוסן זס זו6פוטסור 8סח 800 , 95 פהופטט חח 03 חס 2 ] חסו81 וח זס) הו 35 8ח1 זפוח= 66 זנוסץ 10 חו הס | !זפ טרחטרח , פהוסס|פ/ר - 5 6 , 08185 , 00808ז899|ס | 75 | אע סב שו שרב 6 :)וסט | -] תרשים 15.5 דף הבית של האתר האוניברסיטאי 8צ2/1-08 (הס200.6.שצוש!/:קח) משתמש בטבלאות בצורה מעניינת. משיכת תשומת לב - לעיתים, ברצונך להפנות את תשומת לב הגולש לתמונה מסוימת באתר. תרשיס 15.6 מדגיס כיצד ניתן לשבץ תמונה בתא של טבלה ולהקיף אותה ברקע שחור, או בכל צבע אחר, כדי למשוך תשומת לב מיוחדת. סי קסו/5. +חוםק [<1] -] 6 - 6!קחוהא ] זספס בו הסוותסווא ל כ|6 זס)והסוהווחוחסם) ‏ 30 אסוע 88 שו 4% . 5 5 צז %כ ₪( ₪4 2 8 3 > %* / ש5600 | ההק | ₪₪06 59800 6הסך] ₪020 ב 0% | 6 2 0000865 7 4 / 6 60 \ שמו)תט11 6וו'ך הדוקנו 01 105 |81 ונ [068 6ש 5166 1115 מ[ .6ב 60 פמנותגוג] 66שסיקבתו מב אוסם 16[) 0+ 6מ0ס[6ר 6 .1016 ב[סנונת )מה ,)מגוג| 0+ 13605 01686 ,115)נוס שתטומטרן ,5ש8] מנום פתוסו[סתו ,2008 5זס)מטג] 0+ 155065 [06גת 101 2801 606 6מב 5166 1116 עס[מס נוסק 6קסג[ סט 6מם ₪ | א שו שר = 06 :)חשחווסס כ | ₪ תרשים 15.6 לא תוכל להחמיץ את התמונה הזאת בעת שתגלוש באתר. בכמה שורות אלה, נגענו בקצה הקרחון של מיגוון האפשרויות לשימוש בטבלאות. קיימות פקודות ‏ 1/1 נוספות רבות, בהס ניתן להשתמש לשיפור הצבת תמונות באתרים. מידע נוסף, מפורט יותר על שימוש יעיל בטבלאות בדפי 60/, תוכל למצוא בספר ייהסדרה הידידותית 4 .₪1 דוי בהוצאת הוד-עמי. אסטשכ!מ. (65חוסיה) ) שיטה נוספת לארגון מידע באתרים היא המסגרות. מסגרות מאפשרות לחלק את חלון הדפדפן לחלקים שונים, כל מסגרת מציגה קוב !ד שונה. למסגרות יש מספר גדול מאוד של שימושיס ומעצבי אתריס מרביס להשתמש בהן. הדרך המקובלת ביותר לשימוש במסגרות היא הקצאת מקוס בעמוד להצגת מידע קבוע ולחצניס לשימוש חוזר. תרשים 15.7 מציג את אתר חברת ח1..].268, המדגים הקצאת מקום מסוג וה בחלקו התחתון של הדף. השטח המיועד לכך, בתחתית העמוד, מכיל מספר תמונות, ונשאר ללא שינוי גם בעת שעוברים לדפיס אחרים באתר. באינטרנט תמצא בוודאי אתריס רבים המשתמשים בשיטת המסגרות, כדי להציג את הלוגו שלהם, או את הכותרת הראשית של האתר ואלמנטים חוזריס אחרים. פכק 15: ש6יפיט 46 10 4פניית. מ אוןומ. 66 1207 [1]-] 6 - 8630 .]1.1 0 הסוס ל )סוחס 80 אש 08 6ום ₪ ₪ 4 6 2 4 3 > צ| 000 שמ56 ות | 5טטם 56800 שחסת מפסשה ההויט? 8806 3 1 קוח 1196 0 אס 6 | / הו 6 זט . . . 1912 51006 %/115 ,6הג1]3/ , +1סק66הן 1 1 5 סה סצס] סתו 1 6זנוץ האש וסץ 80 ,ע11גו]סתה6 זהשע זגוס מש₪691 6/ סע 130006( .16 מועס(תס 085 שסיו)סתה6 מסק5 % 6'סיאו ‏ גר עס 508106 ,הטנוסה ,1 .1 נוסץ [6תהכקא [6תג )משתוקוט6 6 6מז[-מס כוסו[8 10 פעהו 68 סע 016 שר 6 .מז1=8 228110 .11.5 16 זסאמסק5 ₪68 .1.1 ההק ה. ,הק ה! :1100ההו650כ. אס וי יי . 6 ו כ ל תמ 1.1 | סו | | ₪ ₪ ₪ = חס )הגוס | |" תרשים 15.7 במסגרות ניתן לשמור על תצוגה קבועה של הלוגו, ושל מידע חשוב אחר. כמו בטבלאות, ניתן להשתמש במסגרות במיגוון רחב של אפשרויות. פקודות | 1/וד₪ התומכות במסגרות אינן מורכבות, אולם יש צורך להבין כיצד הן פועלות. באופן בסיסי, כל מסגרת היא קוב> 41/1 נפרד, שטוענת את התמונות והטקסטים של הדף המוצג בה. כל המסגרות השונות שבדף, מקושרות ביניהן בקוב> 41/1 מיוחד המארגן את תצוגת דף ה-80// (למד על בניית מסגרות בספר על |ו/ודו). אכצ'שמ. כ[מ'9 כאמשיע 4מא!ו[ק הדרך הבסיסית והנפוצה ביותר לשילוב תמונה באתר, היא באמצעות תגית <6/ו|> המציינת איוה קובץ (=!6 או 156) להציג על המסך. לדוגמה, כדי להציג את הקובצ הנקרא =2.61! סאג בדף 65/), נשתמש בפקודה: <"=!2.0| |צסא"=546 סוש|> על ידי ציון שס הקוב בלבד, אתה מנחה את הדפדפן לחפש את הקובץ באותה תיקיה בה נמצא קובצ 31/1 המכיל את הפקודה. לעיתים קרובות, תרצה שהפקודה תתייחס לקובצ הנמצא בתיקיה אחרת מזו של קוב ה- 31/1. כדי לבצע ואת, עליך לדעת כיצד לבנות את הקישור הנכון לתיקיה המתאימה, או לכונן אחר המותקן המחשב. קי6/כ 4מ/קיית. א6/₪ נניח שהקובצ =|2.6! 1ץסאג נמצא בתיקיה בשס 855 שד10ק. במקרה זה תצטרך להציב תגית כזו: <"=!2.0ן וצסאה/5ם ה דסוק"=530 סש|ו> 1:08 סי קסו/5. זח/ם זכור שהנתיב עבור קוב הגרפיקה תלוי במיקוס של קובצ ה- | שמציג אותו. שיטת הנתיב פועלת גס כאשר תאחסן את התמונה בתיקיית משנה שנמצאת בתוך תיקיית משנה אחרת. לדוגמה, הקובצ =|2.6ן |וצפאא נמצא בתוך תיקיה 5 הנמצאת בתיקיה אחרת בשם צש/ש//. במקרה כזה, תיראה התגית כך: <"=|) 2ן |וצסאה/5ם הט ד6וקץצ/ש//"=546 שוו|> מיקית שממ 4 במקריס מסוימים, קורה דווקא שקוב 1/1 נמצא בתוך תיקיית משנה, והתמונה נמצאת בתיקיה אחת יימעליויי. במקרה כוּה תשתמש בתגית : <=!2.0]| |וצסאה/.."=546 סוש|> ק2!6 4כונן 286 לעיתים, תרצה לקשר לקובצ ‏ !1 תמונה הנמצאת בכונן אחר במחשב. מציאת האתר במקרה כזה מעט מורכבת. לדוגמה, אס קוב התמונה נמצא בכונן :ם, עליך להשתמש בתגית שונה (שים לב לשימוש בלוכסניס הפוכיס בעת ההכוונה לכונן אחר: <"=|0. 2ן צס אמ:ס///:= 1!-"=656 שוו|> תוכל, כמובן גם לציין את כתובתו של קובץ שנמצא בתיקיה בכונן האחר: <"=|ס. 2ן וס א\פם חטד6וק:ס///:= 1!-"=646 שוו|> קשכרק! קישור לתמונה שנמצאת בכונן אחר יעילה רק כשאתה בונה את האתר כולו על המחשב האישי שלך. בדרך כלל, ספקי שירותי אינטרנט ומתחזקי שרתים, בהס תוכל להציב את אתרך, דורשיס שכל הקבציס שמהם בנוי האתר ירוכזו במערכת אחת, שתכיל את כל התיקיות ותיקיות המשנה, מבלי לפנות למקורות נוספיס. מ א![!מ פאק!א!מ אמכי 2609 אפשרות שימושית נוספת, היא שיבוצ תמונות מאתריס שוניס ב-85//. בדרך וו תוכל להשתמש באתר בתמונות שנמצאות בכל מקוס בעולס, על ידי ציון כתובת האתר בתגית <16]>. נניח שברצונך להשתמש בלחצן שמופיע באתר אחר באינטרנט. במקוס להעתיק את התמונה באמצעות הדפדפן, תוכל להשתמש בתמונת הלחצן ישירות מתוך האתר המקורי . כדי להשתמש בתמונות בצורה זו, יהיה עליך לבנות את התגית <16|> כך: <"ס]. פא חון/ההסס. הזז ח5. צשצעצ//: כ ח"= 63 כ)ו|> בעת טעינת אתר המשתמש בפקודה זו, הדפדפן יפנה לאתר וח60.ח3ז31ח5. עוצעצ ויטען ממנו את התמונה פס[.5אח11. מציאת הכתובת המדויקת של התמונה היא פעולה פשוטה, הדפדפנים 6%50806 ו-ז6זס|קאם 6%חזס%ח! מסוגלים לבצע ואת בקלות רבה. סכק 15: 6יפיט 46 11/0 4פניית. מ אוןומ. 66 109 למשל, אס אתה גולש באינטרנט באמצעות דפדפן 6150806 ונתקל במקרה בתמונה שברצונך להשתמש בה בדפי האתר שלך, כל שעליך לעשות הוא להציב את הסמן על התמונה וללחוצ עליה באמצעות הלחצן הימני בעכבר (תרשיסם 15.8). בתפריט הנפתח, בחר בפקודה חה1.068000 386ח! עְק60 ו-6ק6%508 תעתיק ללוח את הכתובת המדויקת של התמונה. לאחר מכן, תוכל להדביק אותה בקוב .41/1 שלך. 6%חז6)ח!ו זסזסוקא= אינה מאפשרת להעתיק כתובות אל הלוח, אך תוכל ליצור 6%ח7ז6)ח! זסח6 (קיצור דרך לאינטרנט) אל התמונה ולשמור אותו במחשב. [<1] -] 6 - סחוסח הוסס.חבז/3ח: ל 460 זס)הסותווהחח 0‏ 0ב אופוע 6% 6 |] 0 - . צן. ₪( ₪ + 66 2 4 32 ₪ + | קסו5 ע0ז5600 | )הו = 306 56800 | פסה 36080 הזהאזס] ‏ 80% | | /החסס.חבז/3 .שיאו :כות | :מסוו סט 1 4 05 7 )א / סיו ק50 זמוסק יה 7 הק ד סקס מו אמו | חספ 0% ב |[ ב (| 5 בש 506 אוסו/ר סוח| אוסוצ ו .30510002 ז/573] 36| אוסו/ר סב קן3/ 35 5% , 0 "רד שי 9 , / | 1686 5 | / ג / , 5 הףש6החצו!פטץ ...35 תו 1 56 ...35 סַחַ3חח] 56 ₪4 הסוס 5'סהבחו 5ו) עקס) תרשים 15.8 דפדפן 6180806 מאפשר קישור לתמונות במקומות אחרים באינטרנט. לשימוש בתמונות מאתרים אחרים יש יתרונות וחסרונות, כמובן. בדרך כלל, מעצבי אתריס משתמשים בשיטה זו כאשר שטח האחסון בשרת מוגבל ואין מספיק מקוס לאחסן את כל התמונות הדרושות, או כאשר התמונה הדרושה מתעדכנת מדי יוס. אולס, קישור לאתרי ////) אחרים מציב גס כמה חסרונות בלתי מבוטלים. כמה מהם אציין לפניך, כדאי שתשים לב לבעיות שהם מציבים. ביצועים - בעת קישור לאתריס אחרים לצורך טעינת תמונות, על הגולשים באתר להמתין עד לסיוס טעינת האתר עצמו. לאחר מכן, עליהס להמתין עד שהדפדפן יתקשר לאתר האחר ויטען ממנו את התמונות שנמצאות בו. לעיתים, פעולה זו עלולה ליצור צוואר בקבוק המעכב את הצגתו המלאה של האתר. מתסכל למדי. קבצים משתנים - אתרי אינטרנט משתנים לעיתיס קרובות. ברוב המקריס הדבר כרוך בשינוי עיצוב האתריס ובהחלפת התמונות בהס. כאשר אתה משתמש באתר אחר להצגת תמונות באתר שלך, אתה נתון לגחמותיו של מתכנן האתר. כמובן, אס התמונה נמחקת כשמבוצעים שינויים באתר, לא תוכל להשתמש בה עוד. 1220 סי קסו/5. זח/ם התחשבות בשות - בעת התקשרות לתמונה באתר אחר, אתה יוצר ייעומסיי על השרת השני. למרות שאין זה עניין גדול במיוחד אס כמה משתמשים מתקשרים לאותה תמונה בו-ומנית, אך שאר בנפשך מה היה קורה, לו כמה אלפי מפתחי אתרים היו משתמשים דווקא באותה תמונה. הנושא החוקי - נושא ה מושך כיוס את התעניינות מפתחי אתרים רביס ובעיית הזכויות היא נושא ייחס'י שנדון שוב ושוב. התמונות באתרים אחרים אינן נמצאות שס לשימושך האישי. תמונות אלו צולמו, או צוירו, בידי אדס אחר והוכויות לשימוש בהן שלו בלבד. חוקי וכויות היוצריס באינטרנט טרס נקבעו בבירור, ולמרות ואת, אס אין בידך רשות כתובה של בעליהן המקורי של התמונות, מומלצ לא להשתמש בהן. לעיתים, חייביס להשתמש בתמונות שמוצבות באתריס אחרים. לדוגמה, כשברצוני להוסיך לאתר שלי מונה גרפי, כפי שתראה בתרשים 15.9. [<51]-] זסזסוקא = 61חזס)ח! 01050/1:₪ - פחוסח הוסס .ההזה ח: 1 בץ מ הטסו 00ב אשץ ‏ םת 6 | / 5 - 8 4 : / ₪8( ₪( | 4 4 98| ₪ ₪ 8 -ל.. 1 ווק 1 ח5066|= | 8|5חח8ת | עוסופו = 865ס8%] | ה00ז568 6חסו] | 36658 סופ ב ןי חס חי קוו 65[ 6055 | :"0+ 70465 |0ח50יז6ק ץסיזהט4 | 0ה4 הסחויז6ה5 | <ו| ,021-005 ,0185505 ,20015 01 5166 01180181 6 ,במ0ס.מתיו 513 0+ סנמססן6 ער 5 6 [['טוסקץ 5106 41015 מכ) .514118 120 מתסז) תסהתוסותו 0061 מה 0[60+6עקן 0ב 2001 1606 680 פמוףוסקקנופ פספבע ט6אי 01 6 וס 00004 צס 2001 116 מס שמגן01:0 כ 5166 1115 נ[שנוסיצם) 6והשמיה אד [הגמ-6 5626 00 166 [1166 . (פמופה[סענוק )סכה פה[תום) סה צס) 8560מ סונוק 200 ץז 20011106 עחה 80016 51085סנון) [יו:+ ו 4 %פרטט) 1/8 וטגה %ט) ץז מפו ו מונה פחסק ופחזסוחו 65 | ]ו וש תרשים 15.9 מונה זה נוצר ומתוחזק באתר אחר וכל שעשיתי היה להוסיף עבורו את התגית המתאימה. מונה זה נוצר ומתוחזק על ידי שרת //\ במקוס אחר באינטרנט. בכל פעם שמישהו מבקר באתר, תוכנת הדפדפן שלו נשלחת לכתובת ו0:0145.60₪. צצש//:ס+%+ח וטוענת ממנו תמונת =61 שמציגה את המונה ובו מספר המבקריס באתר עד כה. בנוסף לקישור אל תמונות שנמצאות באתריס אחרים, ניתן גם לטעון תמונות מכל אתר ולהשתמש בהן ללא קושי. הבעיה העיקרית בדרך וו היא הבעיה החוקית. שימוש בתמונות שאינן שלך, ללא רשות הבעלים, עלולה ליצור סיבוכיסם חוקייס שרצוי להימנע מהם. בעוד ששימוש בתמונות שנמצאות באתריס אחרים, נמצא בצד האפור סכק 15: ש6יפי 46 77/0 -194יית. מ אוןות 65 311 והבלתי ברור של החוק, הרי שטעינת תמונות והצבתן באתר שלך מהווה עבירה ברורה על החוק. ככלל, אם ברצונך להשתמש בתמונות מאתר 605/ אחר, כדאי שתתקשר למעצב באמצעות דואר אלקטרוני (81/-5) ותבקש את אישורו לשימוש בהן. בדרך כלל, משתמשים פרטיים מתיריס להשתמש בתמונותיהס, אולס חברות גדולות בדרך כלל מסרבות לשתף פעולה. אס תקבל את רשותו של המעצב, שמור את התמונות על הדיסק שלך והשתמש בהן כמו בכל תמונה אחרת שאתה מציב באתר. כל 6יפ! למרות שטעינת תמונות מהאינטרנט ושימוש בהן אסורים בדרך כלל, תוכל עדיין לטעון את התמונות לצורך לימוד השימוש ב-50ם. לעיתיס קרובות, תוך כדי גלישה באינטרנט, נתקליס בתמונות מעניינות שאפשר לטעון אותן ולפתוח אותן ב-55. לשס השעשוע, תוכל לנסות עליהן את הטכניקות השונות של 5₪פ, אך היוהר מלהשתמש בהן להצגה בדפי 80/ או לכל שימוש אחר. מיק!ן פשיימ. 40 *שין מא![[פי אם אינך מתמצא בהצבת נתיבים נכוניס לקבצי התמונות שלך - אל תדאג, אתה נמצא בחברה טובה. הגדרת נתיב שגוי לתמונות עבור דפי 86/, היא אחת השגיאות הנפוצות ביותר בתכנון ובבניית אתריס. כאשר אתה מצביע על מיקוס שגוי עבור התמונה, הדפדפן מציג את סמל ייהתמונה השבורה'' (8ַפְחו חסאסזפ) במקוס בו היתה צריכה להופיע התמונה הנכונה. תרשיס 0 מראה כיצד נראה הסמל כשהוא מופיע על מסך הדפדפן. סמל זה, כאשר הוא מופיע בדף האתר, מצביע על כך שהדפדפן לא מצא את התמונה במיקוס המצוין, או שהשרת של האתר בו נמצאת התמונה, לא ישלתיי את התמונה בפרק הזמן המוקצה לכך. קרוב לוודאי שישנה שגיאת הקלדה פשוטה בתגית <66)|> שמכילה את הכתובת הדרושה. אס אתה נתקל בסמל זה בעת הצגת דף ס6ו/, נסה לטעון את הדף מחדש, כדי לראות אס היתה בעיה בשרת, או שציינת כתובת שגויה. אס אתה נתקל בבעיה כזו בדפי 60) שלך, תקן את במהירות על ידי בדיקה חוזרת של הכתובת שציינת. אל תיתן לבעיה כזו פשוטה, למנוע את הצגת התמונות לאחר שהשקעת ומן כה רב בביצוען. 10 סיו טסו/5. +חום [<ז5]-] 6 - חא = אחז ! הסאסזם 3% ]| זס)סוחוהחהזס20) | 80 אוסוע ₪88 שו %+ > 3 4 2 > 4 4 (8 סו | עו560 = תו 6 50800 וסנ 8 ה 8806 6 0/6 שַתו)תט11 סוי 01 1165 81 ג]ונאי 6681 6קט 5166 1015 1 .שה 60\ פמומנו! 0/66:קנתו מה קש6ת 1116 0+ 6במס6|6זגר [סגוגם תה ,)מנוג[ 40 18005 ₪684 ,8105+וס פתנומגום ,פאיב] מנום קמוסטו[טתו ,40089 5ז6)מנוג] 0+ 1551105 +מב+נס קר !06ב ז0) 2801 6גמ00 6מב 5166 116 עס[מ6 גוס 6קסג] 6ט 6מה 6עס!קא:1 .6עסר סמל ייהתמונה השבורה" סז תו 1 (פסמעט 05 ו מז ז68קט מז שקבת סק 80 עמקה * שמגוסקי תו 1,388 פמממגודן * * 00 * ם166סומש‎ 1106 116 8 500 פנסזט1 6 זכש? על 6מוםזולוסמי טמה 164ספס 510 במוד ל 5 ₪ שר ]7 8 >תפחזנוסס | = שו תרשים 15.10 סמל ייהתמונה השבורהיי מראה לגולשיס שהתמונה אינה נמצאת במיקוס שצוין בקוב. שומ 9134 מ א![1מ. עד עתה, עסקנו בפרק וה בכמה נושאים טכנייס שעשויים להיות לעזר רב בשילוב תמונותיך בדפי 680). כעת, תלמד כמה עקרונות עיצוב שישפיעו על צורת האתר ומראהו הכללי. אינך חייב להשתמש בטכניקות המוצגות כאן, אלו רק רעיונות. אך, כדאי שבכל זאת תקדיש מספר דקות לכך כדי שתדע כיצד מעצבי אתרים משתמשים בשיטות שונות לביצוע שינוייס קטניס, אך משמעותיים, שרוב הגולשים אפילו אינס מבחיניס בהס. כיוו| קמ א![כ מושג כיוון התמונה, השאול מהעיתונות הכתובה, עוזר למתכנן לשלוט בכיוון הראייה של המתבונן בדף. למעצבי אתרים ווהי טכניקה לתיקון מיקוס התמונות, כדי שעיניו של הגולש יימשכו 'יפנימה'י לכיוון הטקסט, ולא החוצה אל מחוץ למסגרת הדף. אס תבדוק את הדבר, תראה שטכניקה זו משמשת יוס יוס בבניית עמודיס בעיתוניס וקובעת לעורכיס באיוה צד של העמוד להציב את התמונות המוצגות בהם. תרשים 1 מדגים זאת בדרך פשוטה. שים לב כיצד התמונה בצידו השמאלי של המסך מעבירה אותך אל הטקסט והכותרת שמימינה. כאשר אתה מתבונן בתמונה זו, עיניך עוקבות, אחרי מבטה של הפרה ואתה נמשך לקרוא את הטקסט שמימינה. סכק 15: שיפיע 46 17/0 194יית. מ אונות 66 13 [<]5] ;]| 6 - סוקחוא = הוחסופו/י ססבח! אל 6 זס)הסוחגוהזהח0;) | 0ב אוסוע 08 6 |) 5 5 8 5 % 0 ש56000 | ו | ₪066 56808 6חס1] 6020 000200) 806 6 +00 חיזה0. 1 6 08116 ,68 1261 .080016 תס קלס][ונוה +05בת6תס] 0116'5א 6ם+ 15 5166 פנמיך 6 1115 .110קט 116 פפסנטה 18465 מס עסמו 060016 6מ8 קטסעם 0+ 11566 .6 0 1014066 1551105 )מ01+8קמתו [56618 60 גוס 6סנו6 סומ [|נאי סשפקן 6 אוו 10 >חו 1 6םז 307055 ףמגוס2) 281116 | 12186856 ק0ס2) 10130 5 1681 01 מובעפמו שגפ 0 זגו 21116 50000 001716 114 עס 6וםזהלוטמו וט 16טסידס 16ב ודד ₪ שו חס )חשוחווסס | ]₪ תרשים 15.11 תמונה גו מושכת את תשומת לבך אל הטקסט שנמצא מימין. עתה, התבונן באותו אתר כאשר הפעם תמונת הפרה נמצאת מימין ומבטה מופנה כלפי חוץ (תרשיס 15.12). ההשפעה של התמונה הזו שונה לחלוטין. רוב האנשים אינס מודעים כלל להבדל הדק, שבין הצגת תמונות בשתי הדרכים, הס פשוט יימרגישים" שמשהו אינו כשורה, שהתמונה אינה ממוקמת כהלכה. [51]- | 6 - שקבא 880 הַהוחסופו/ סמהחו א 160 זסוהסוחטוהזח 20 0ב מופוצ ₪68 6 צז %ר| ₪( + ₪ 2 4 32 ₪ ₪( 00 ש 56000‏ תק | 8066 5680 6חס ₪6086‏ 22| 2806 3 86)ָ 3000 חיזה0/ 1 6 08016 ,68 12/67 .684010 תס קלנוסג!ונוה 1054מ6עט] 10'5צסקט 46 15 5166 פגמי 0 11015 .6[צסקט 026 801055 18105כן תס וסתתון) 060016 אתה אוסים 60 181500 .6 0 1613066 1551105 +1+8סקותו [56618 40 גוס 06נו6סיוו [[וט ספ 6 1118 נוזסע1 148ת 1‏ 116 301085 זמגוס2) 231116 121868501 ק20%) 1186 פנוס 11681 01 מנהעפפו גה סז זגוס 281116 0%תם 45500 0017116 14זסש] עס 64מוםזויוטמו טמ 164ססיס 16 פמות ו חס :)חשוחווססם | ]₪ תרשים 15.12 ההשפעה מעימוד כזה שונה, היא גורמת יילצאתיי מהדף ולא להתמקד בטקסט. השתמש בטכניקה זו כשיש לך תמונה עס כיוון כלשהו, ואל תשלח את הגולשים אל 'ימחוצ'' לדפי האתר. 114 סי קסו/5. זח/ם שמ'?!מ 21329 נושא נוסף שיש להתחשב בו בעת עיצוב אתרים, הוא שמירה על אחידות כל דפי האתר. האחידות מאפשרת למבקריס לזהות את דפי האתר, ומקלה על ההתמצאות בהס. לדוגמה, בפרק 6, ''65פטד 6זט6%ו: וגרפיקת ס6צ'י, למדת כיצד ליצור סוגיס שוניס של סמליס לאתר. בנוסף, למדת שסמלים הס כלי עזר שימושיים לניווט בין דפי האתר. אם סמלים כאלה מוצגיס באחד מדפי האתר, כדאי שתשוב ותשתמש בהם גס בדפיס האחריס של האתר. שמירה על אחידות חשובה גם בעת שיוצריס סדרה של דפי 60/, המבוססים על נושא אחד. באתר האינטרנט שלי (מחבר הספר, ו60₪.ח81:3 5.טצ//:ס+ת) כללתי דפי תמיכה לכל אחד מהספרים שפרסמתי (באנגלית כמובן), חצי תריסר דפים, שכולס מציגיס נושא משותף, ולכולס עיצבתי מראה דומה. בדפי הספרים, בנוסף לכותרת הראשית, תמצא כותרת ואת תמונת העטיפה, כותרות משנה ופרטים אודות הספר. לכל נושא הוקצבו מספר שורות בעיצוב דומה. הרקע נשאר והה בכל הדפים. משמאל נמצאיס לחצני קישור, המופיעים בכל דפי האתר, ובהס קישוריס לדפים הנפרדיס עבור הנושאיס השונים. תרשימיס 15.13 ו-15.14 מציגיס שני דפיס שוניס באתר. [<]5] - | 6 - 2008 98 סהַבּ?)וחסז] אל 60 זס)הסותווהחח )0‏ 0ב אופוע ₪08 6 צן. ₪( ₪ 4 ₪ 2 34 3 > + סו | ש56000 | תק | ₪066 56808 | 6הסו] | 46080 00| 8806 /98חַ קז חםז!/ חס .5/3 ואו :סוזר | :הוה סט 1 4% ב גצ 8 שצן 2006 98 10886חסז= סהוך ופצ ב ₪ 68 ו 6חס זגוסץ 15 5וחך . 20146 98 6טבקשחסז = 8 60 8הס6|6/ע 33 30 ה880ז6 5158 6 ה הסוסטוסטפז 6 ,98 6בהקסחסז = זטוספה עוסחא 0ף 880 יי פאחון 518018 46חו חב 8חו5גו סז 7818160 81 ,5661005 עהבּרח ססחו 61/1060-פ5 5 516 5וח .8 6ה חס -] | פזטסו] 24 חו ג וחסז: 5 סח חס 31 או פזטסת 58180 ע0חג עס !סח זט6זס "₪ זסז 5116 |8ו0776 שר מופו ו -% 4 חו 98 7386:חסז= )|56זטסץ ח636ך" 0 5 0 1 הפוסו |= + | 6ח!ז|-ח0 6+ חו %6הקו6וזזבּק | / 345 = ₪ = מחוחחווו ופצסוזם! ופופה / שו תרשים 15.13 זהו אחד מדפי האתר שלי. סכק 15: ש6יפיע 46 77/0 -194יית. מ אוןות 65 15 |<51) - | 6 - >זטוס1] 24 הו 98 6חַב?!וחסז-] ]וטוסל הסה ד ל 160 זס)הסותוווחח 20‏ 0ב אופוע 8% 6 א ₪( ₪ 4 ₪ 2 8 3 >< % סו | 560000 תק | ₪006 5680 | 6הסו] | 46080 ]| 8806 .98/3824 6ב ק!הפז1/ החסכי .חב ז/3 51 יכות | :הווה סט 1 4% ו / שש 05 24 9 הס 6 81 גוסקי 158065 זהתז 000% ספה 350 ב 85 צקנ210 24 מז 98 וסני 1ספסיז4 )תוס 1000 8 695 מה 0מ195מ9? 3 15 98 06ב תס" .001 65 א זהנהתסמגו[סקוסץ 1/0010508:5 פתופגו 04 85105 06 חב )חס אי 1710036 ,1901 מ1 .661 ,11177 מה מ מוגתס 060 זגוסםזמי 5165 מנ]0ס1 8576 6קותו 016806 1106 1/0020808 0/0206 86 071160008 5 = מו 6 :זסח9פטק ו ב ₪ 5 סוה : זסחזטת מטו ה | > 0 : זחט60 סְפָבק ו 6 חס 60 .ה20בּרח3 רהסז+ עעסה ז66זס ץ)6ז5006 8 00% 0ת] אססם 5 6 ד 5 99 96 )חס ₪ ₪ 2 :58 ו . 0-7 :2866 ח0ו ופנק = 8069 וטו הטוס ו % / 9 :6סןק |31ז6ה / 2 5 2 22 = + א ח0ו₪156055 6חו1-חם 8 פסה חס 1 0% 15 8566 סגו 18076 סקט 60016 50 תסמה ספתו לדנס קרו תב [גת56גו 01 1015 5תנהפתסס 5006 פנו 9 58 קזזתה במומוה תס ס 6119878 מה ,613615 24 |[ 0+ 12566 165בתהזנס שמ 31 01 118% 6ל16קנסס 3 86 גוס ער (. | סנתטט 6מ0,? 98 06ב ממסע 6מז זוי מס סמגוןם 60 מו סקט 50 268266 15 6לו5 פנג' 1‏ סעסגת מסגונת מה ,1486 | שה שב חנו סק ופה ₪ תרשים 15.14 זהו דף נוסף באתר. עיצוב הדף והה לוה של הדף הקודס. האחידות חשובה מאוד בעיצוב הגרפיקה, מכיון שהיא יוצרת קשר ישיר, ויוואלי, בין דפי האתר. תאר לעצמך שאתה עורך ארוחה בביתך וכל אחד מהסועדיםס מקבל כוס מסוג אחר, אחד מקבל ספל, השני כוס זכוכית והשלישי גביע פלסטיק. אמנס, כולס יוכלו לשתות, אך האס לא חיה יפה יותר לו כולס ישתו מכוסות זהות! יצירת אחידות באתר תגרוס לאתר להיראות טוב יותר, ותסב לגולשיס באתר הנאה רבה יותר. שמל1מ 11803 בכל בוקר אתה מתעורר ומתכונן לצאת לעבודה. במסגרת הכנותיך, עליך להחליט גס איזה בגדיס ללבוש. כאשר אתה לובש מכנסיים כחולים בהירים, קרוב לוודאי שתשאיר בארון את החולצה הכתומה המפוספסת. רובנו מסוגליס ליצור התאמות צבעים סבירות למדי, אנו הרי מבצעיס זאת מדי יוס. רעיון ּהה מיושס גס בתכנון אתרים. בעת יצירת גרפיקה ותמונות רצוי להתאים למשל את צבע הטקסט, כדי שיתאיס לסגנון הדף ולנושא הכללי. לדוגמה, אס תרצה ליצור אתר בנושא מכבי תל אביב, קרוב לוודאי שתבחר בטקסט כחול או צהוב. בוני אתר אוהדי הפועל, יבחרו בוודאי בצבע האדוס. התאמת צבע הטקסט באתר משפיעה על הופעת האתר. בתרשים 15.15 תמצא דוגמה של דף פשוט באתר 6טח6עג = פז/שסו=. באתר זה השתמש המעצב בצבע ורוד בהיר עבור הרקע ועליו ורד אדוס בצבע דומה, כהה יותר. הטקסט שבדף נכתב בצבע כחול כהה שמשתלב היטב עס צבע הרקע והוורד. ללא התאמת הצבעים, האתר היה נראה עלוב למדי. כתובת האתר: /חחס6.זסשס!!.אעשצ//:ו+ח. 116 סי קסו/5. זח/ם |<51) - | 6 - טהלה ח1/] 5זסשוס!"] 0] סהוססוסעט אל 60 זט)הסותווחוח 0‏ 0ג) אופוע 0% 6 8 ₪( 2 6 2 3 3 5 4+ 0 ש56000 | ההק | ₪₪06 59800 | 6הס1] 36024 זהאוס] ‏ 8806 הס זסאייס!. ואו וזח | וסט 1 6 ו / 15 1 6 זו 6ו|ז 566 606 08 9) [ תסמה סגו 5 ₪676 קממ3זמ26[6) ו =) 6 מס שי 58 286 זמב[ק 8 01 6 הנופ תה 1 פוקס ם5 20 1.605 !10165 ,146 6 וסקס זגו הגספ פנוע ₪ | ₪ שש של חס :)פוטס כ | ?"| תרשים 15.15 אתר זה השתמש בצבעיס בצורה נכונה. שינוי צבע הטקסט, לצורך התאמתו לתמונה, היא פעולה פשוטה מאוד. כל שעליך לעשות הוא 'ילהקיף'י את הטקסט בתגית <=6010₪ דאס->. לדוגמה, כדי ליצור טקסט אדוס, השתמש בתגית : <דא0-/>1א16 760 18 8וחך<כםה=חס 601 דאס-> דפדפן האינטרנט שלך מכיר 16 צבעיס שוניס שתוכל לקרוא להס בשם, כדוגמת הצבע ס=ח (אדום) בו נעשה שימוש בדוגמה. פרק 14, ''גרפיקה וצבע עבור רקעים'', דן ביתר פירוט בשימוש בצבעים, עס ובלי שמות. סכק 15: שיפיע 46 17/0 194יית. מ אונות 66 27 6 06 25 א 19/16 בפרק זה נדון, בקיצור, כיצד להשתמש בכמה כלים פשוטים של 555 כדי ליצור אפקטים שנראים לכאורה קשיס להכנה. לא אבזבוּ כאן זמן רב בתיאור הכלים מפני שעשיתי ואת כבר בדפיו הקודמים של הספר. אציג לפניך כמה טריקים שתוכל להשתמש בהס לא רק לצורך יצירת גרפיקה גזעית ומעניינת, אלא גם כקרש קפיצה לזינוק לעולס רב העוצמה של 559 וגרפיקה בכלל. כק שי א?!כ6יט בין הכליס הפשוטיס המובנים ב-₪5₪ נמצא גס כלי המילוי. כלי וה מאפשר יצירת מעבר מדורג (ראה בתרשיס 16.1), כרקע לדפי 60/. רקע מיוחד וה נראה כאילו הוא בנוי מתמונה גדולה במיוחד, אך אין וה כך. במקוס ליצור תמונה ענקית יצרתי כאן תמונה קטנה מאוד, החוזרת על עצמה 'מאחורייי הטקסט הנמצא מעליה. תמונה כזו נטענת ומוצגת במהירות רבה ביותר. 1018 סי קסו/5. זח/ם [<51]- | וטא ל | סוחס 50| פע 00 סו % ₪ 4 ₪ 2 8 3 > + 5( 500 ע0ש560 | חק 6 5680 | חס 36084 ₪מזס] = 880% 5 אס / אס מטס/ 6/7/70 :הסט 0.1 פותתאססם 7 ]| 7 \ 61606 !11060 צומ 0+ 6 > חסוחטוסס | תרשים 16.1 יצירת רקע זה של מילוי מדורג קווי גה הוא פשוט למדי. בתמונה העליונה השתמשנו בצבעיס כהיס ולכן קשה לראות את המעבר - בהמשך תלמד כיצד ליצור אותה מהתחלה ועד לתוצאה הסופית. בתמונה התחתונה השתמשנו בצבעיס בהיריס כדי להמחיש את ההבדל. כדי ליצור את תמונת המעבר המדורג העליונה, בצע את הפעולות הבאות : 1. בחר מתפריט 116 בפקודה ששא, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של פתיחת תמונה חדשה (תרשים 16.2). בחר ב-16.7 מיליון צבעיס וקבע את הרקע כלבן. כדי למלא את כל המסך בתמונת הרקע, מבלי לבצע "יריצוף'י במסכיס שמשתמשים ברזולוציה גבוהה, בחר ברוחב של 1024 פיקסלים. קבע את הגובה ל- 3 פיקסלים ולח 028. 9 16: 6כן'ק!מ 57 אשן סומ 109 |<| 6ח] 46 5סו5 שחו 2 36| -] 4 חוור | ₪ פפאות 8 ו [+ הסח / 5ופאוק] 2 חסוו650. ₪35 -ן [+ פא ] סוס והוז 830 [₪ 24] פזסוס) חסוווווא 16.7 | | שפע) שטבחז! 5 5 :בפזוום6 עזסוח6ו! | בו | 08 תרשים 16.2 אלה הס הקביעות בתיבת הדו-שיח של יצירת תמונה חדשה. *שט 6 ברוב המקרים, קביעת רוחב של 1024 פיקסליס תפתור את כל בעיות התצוגה. בדוגמה, נקבע גובה של 3 פיקסלים בלבד, אולס ניתן גס לקבוע גובה אחר. במקרה של שימוש במרקס ברקע, יש להקפיד יותר בבחירת הגובה, כדי ליצור חיבור "ללא תפרים" (588!8859) בין הקוויס המרכיביםס את הרקע. פרטים נוספים אודות יצירת רקעיס עס מרקמיס וחיבורים ייללא תפריי ראה בפרק 14, ''גרפיקה וצבע עבור רקעים"י. 2 כעת, שחלון התמונה פתוח על המסך, בחר בצבעיס הרצויים. בדוגמה שלנו נבחר בשחור כצבע רקע ובכחול כצבע קידמה. בעת שמשתמשים באפשרות המילוי הקווי של כלי המילוי, יש למלא את השטח בצבע, מצבע הקידמה לצבע הרקע, או להיפך. לכן, עליך לבחור את הצבעיס בתשומת לב, כדי לוודא שהס אכן יתמזגו ביחד בצורה מתאימה ולא יייתנגשו'י בדף האתר. צבעוניות הטקסט חשובה גס היא במקרה זה, ועליך לוודא שהרקע לא יפגע בתצוגתו. 3 כעת, בחר בדלי המילוי מארגז הכלים של 50ם. 4. לוח הבקרה של הכלי, מציג מספר הגדרות לתפעולו. תוכל לבחור את סוג המילוי, מצב המילוי, את הסיבולת (08ח10188) ואת האטימות של השטח שתמלא. לחיצה על הלחצן פחסוז0 (אפשרויות) תוביל אותך למספר אפשרויות מתקדמות יותר שתוכל להגדיר. תרשים 16.3 מציג את תיבת הדו-שיח של דלי המילוי. בדוגמה זו נקבע מילוי מדורג קווי בזווית של 90 מעלות. מן הרשימה הנפתחת 86 ווו= בחר ב-+0780160 ז63חו 1 (בתיבת דו-שיח זו, או בלוח הבקרה). קבע את זווית המילוי ל-90 מעלות, על ידי סיבוב המחוג בכיוון הרצוי באמצעות העכבר, או על ידי הקלדת הזווית הרצויה בתיבה 68788 (מעלות). שיס לב כיצד התצוגה בחלון משתנה לפי הקביעות החדשות. 1220 סיק קסו/5. זח/0 5 לאחר שקבעת את אפשרויות המילוי, הגדל את תצוגת התמונה כדי שתוכל לראות אותה היטב. לצורך כך בחר מתפריט 6ו1/, בפקודה ו200₪, ח! וח200 (תצוגה, ווס, התקרב לתמונה). בדוגמה זו ניעזר בתצוגה 7:1. 94 6 בדוק בכרטיסיית בקרי הכלי (%0/5ח00 |ססד) שבלוח הבקרה, שרמת האטימות מוגדרת ל-100%. אחרת, צבעי המילוי ייראו בחירים מדי. 6. לחץ עס העכבר על המשטח הלבן בחלון התמונה. המשטח יתמלא כולו בצבע. מאחר שאתה נמצא כרגע בתצוגה קרובה מאוד לא תוכל לראות כיצד המילוי נראה לכל רוחב התמונה. לכן, הקטן את התצוגה ל-2:1 או 1:1 ותוכל לראות כיצד הכחול הולך והופך לשחור ככל שהוא י'מתקרביי לצד חימני של התמונה. 4 - סז סח 5 ווק < ו אוסבחו/ 0376 18565 560601005 8זשע8] 005 86| אושועצ א0ם ‏ 86 לא | ₪ ₪ וו 2 ]| ₪ פ | ₪ פ' 3 = | ₪ ₪ ם | 1 [4חטסז 30% 8) [3:1] 64פבּחוו תן סו 0 !11 1006 | דוו | 7 | הו 6 6 בו 7 : ₪ ובחזוסו] 6 שו 6 18060 סח 1 ו מו סז 5 6 ₪ וח סו -- ב ₪ 3 ה בי ו קוחב | ד 5 ₪7 |29 3א> 90 אא 8% > >< אם סו :ההז 1 סז ,קוס3] זס תרשים 16.3 כעת, הכל מוכן למילוי. 6 תוכל לשנות את כיוון המילוי על ידי לחיצה על הלחצן הימני של העכבר בעת הנחת המילוי. במקרה שלנו, במילוי הרוחבי, לחיצה על הלחצן השמאלי תיצור מעבר מכחול לשחור, משמאל התמונה כלפי ימין, ולחיצה על העכבר הימני תיצור מילוי דומה אולס מימין לשמאל. 7 כאשר התמונה מכילה מילוי קווי מדורג, עליך לשמור את הקובצ. מאחר שקבצי =|0 מסוגליס להציג רק 256 צבעים, יש לשמור את הקובצ בפורמט 1₪6.. מעבר צבעיס מדורג בנוי מאלפי צבעיס והדרך היחידה להציגו היא בפורמט 400. 9 16: 6כנ'ק!מ ₪50 א6ן/פ/מ 31 8 כעת, תוכל להשתמש במילוי המדורג כרקע לדפי 60/. כדי להגיע לתוצאה דומה לוו המוצגת בתרשיס 16.1, עליך להשתמש בתגית |/ד4 הזו: <"00ק),. ם() |ם"= 04030 צססם> 6 +כ!מ/מ הוספת כותרת מלל באמצעות .]ד יכולה להיראות דלה למדי. ברירת המחדל של כותרת ב- ₪411 היא טקסט שחור בגופן סטנדרטי. תוכל לשנות את צבע הטקסט, אולס שינוי סוג הגופן מסוכן מעט, מכיון שייתכן שהגופן שתבחר אינו מותקן במחשביס של הגולשיס באתר. פס מאפשרת לך ליצור טקסט גרפי אשר ישמש ככותרת לאתר. כותרות אלה אמנס מבוססות טקסט, אך ₪5 מאפשרת להשתמש באפקטים מיוחדים, למשל צללים או גופנים מיוחדים, לצורך בנייתן. תרשיס 16.4 מציג דוגמה של כותרת גרפית שנוצרה ב-55=. בדוגמה זו נעשה שימוש באפקט ההצללה, ובנוסף כל אות יינצבעה' במרקס, במקוס בצבע מלא. 6 זס)הסותוווחח20 0ב אופוע 08 6 %- ₪ 3 ₪6 2 83 3 5 + | 500 ש0ש560 | חק | 8065 56800 6חסה 36080 ההאזס] ‏ 80 | | |וחזר. 65% 15/7 ה שרחוזפיכא6 .סיפ כפכ/|0/// :16| :הוה סט 1 4% 5 ₪ 4 6 1100 עות 60 תרשים 16.4 דוגמה זו מציגה כותרת שייתזנקיי מתוך דף האתר. תוכל ליצור סוגים שוניסם של תמונות כותרת המשתמשות בגופנים שונים ובמבחר צבעיס. בתרגיל הבא אתאר לפניך, צעד-אחר-צעד, את התהליכים להכנת הכותרת המוצגת בתרשים 16.4. תוכל לנסות אפקטים, גופנים וצבעיס אחרים, ולהתרשם ממיגוון האפשרויות הבלתי נדלה ש-5₪ מספקת. כ אכקס (6וטוא6ד ) הצעד הראשון הוא יצירת מרקס עבור מילוי הטקסט. תהליך זה דומה למדי לתהליך שתיארנו בפרק 14, ''גרפיקה וצבע עבור רקעים'י, למעט העובדה שהמרקסם הפעס מיועד למילוי טקסט ולא למילוי רקע. 1. עלינו ליצור מרקס שישמש למילוי הטקסט שבתרשים 16.4. ב-5₪: קיים מיגוון רחב של אפשרויות ליצירת מרקמים ומדגמים (0705ש08). 42 סי ק50. +חום 2 פתח תמונה חדשה: גובה 150 פיקסלים, רוחב 500 פיקסלים. בחר ב-16.7 מיליון צבעיס ובצבע רקע כחול. 33 בחר בצבע הקידמה. בדוגמה וו נבחר צבע טורקיו המתמזג היטב עס צבע הרקע. 4. בחר בכלי מכחול אוויר |] מלוח הבקרה בחר במרקס הנייר (8ז%א76). בדוגמה, השתמש ב-0!6ז8)/! (שיש), או בכל מרקס אחר שתבחר. 5. כעת, לחץ על הכרטיסיה סוד 7058 (ראש המברשת) שבלוח הבקרה. קבע את ראש המברשת לגודל 75 או יותר, כדי להשיג אפקט של ציור ייחלקיי בעת השימוש במכחול האוויר. בדוגמה נבחר גודל 100. 6. אתה מוכן לצביעה! רסס את המשטח הכחול בצבע מרקס השיש. אל תדאג, אס התמונה לא יכוסתה'י בצבע אחיד. אתה עומד להשתמש רק בחלק מהתמונה ליצירת הכותרת. תרשים 16.5 מראה את התמונה שהתקבלה לאחר ריסוס הצבע. [<51 -] 2 - סז קסח5 הוה = םחו 6זוק3 18865 560005 ושע ומתח[ סו אמ 6 ל ₪ ₪ ו 2 ]| 0 ₪ ₪ א 5 | ₪ ₪ ם | [חטסזם סה 8]) [1:1] *2פטבּחוו כ דש פס למפם 5 5 ₪ |ק2כהא+8ריצגצפש>אטע%<.יםה 65 219.7 - חסווווא 16 ₪ 150 א 500 :מו ! [365.107] תרשים 16.5 יצירת מרקס לשימוש עבור הכותרת. 7 בחר חלק מהתמונה שישמש כדוגמה לצביעת האותיות. לחי על כלי הבחירה [ם] שבארגז הכלים, ובחר שטח מרובע קטן בתמונה, אשר מכיל חלוקת צבע אחידה והקפד שגודלו לא יעלה על 75 פיקסלים (כ-2.5 סיימ). בחר בקטע שייראה טוב גם בייתפרים'י. 8 לאחר שתסמן את הבחירה בחר מתפריט 346ח!, בפקודה ח0סו56!606 0+ קסז6 (תמונה, חתוך לפי הבחירה), כדי לחתוך את החלק הנבחר. 9 שמור את המרקם, כדי שתוכל להשתמש בו שוב מאוחר יותר. 9 16: 6כן'ק!מ ₪250 19/1608 33 23 06 שש אכקס לאחר שסיימת את הכנת המרקם, אתה מוכן ליצור את הכותרת עבור דף ה-80/ שלך. 1. פתח את תמונת המרקס שיצרת קודם, אס כבר סגרת אותה. פתח תמונה חדשה במידות: גובה של 150 פיקסלים ורוחב 500 פיקסלים. בחר בצבע רקע לבן. 2 בחר בכלי הטקסט / ולח בחלון התמונה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של הוספת טקסט. הקלד את כותרת האתר ובחר בגופן וחסת), בגודל (5129) ובשאר התכונות הרצויות. בסיוס הקלדת הטקסט לח 06 ומקס את הטקסט במרכז התמונה. אל תלחצ עדיין על הלחצן הימני בעכבר! 3 כשהטקסט נמצא עדיין בבחירה, בחר בדלי המילולי ולחץ על הלחצן 9% (אפשרויות) בלוח הבקרה. תיבת הדו-שיח של המילוי תוצג שוב על המסך. הפעם, בחר ב-חז034060 (מדגם) כסוג המילוי. לאחר הבחירה ב-חִז16הק, בחר ב-50766 03467 /צ6א (מדגס ממקור אחר). מהרשימה הנפתחת בחר במרקס שייצרת קודס. 557 תציג את תמונת המרקס שבחרת כדי למלא באמצעותו. תרשיס 16.6 מציג את תיבת הדו-שיח של דלי המילוי, עס הבחירות המתאימות. |<| >חסוזם !וו ספו] [+ וו ] :56 != [+ |בחחזסו] :6 תסו :וספ חזסזובק אוס4] 0166 זב וחבווהב: תרשים 16.6 הקביעות עבור המילוי במרקס. 4. כעת, תשתמש במילוי המרקס, כדי למלא באמצעותו את הטקסט. בלוח הבקרה, קבע רמת 8686ז18סד (סיבולת) גבוהה. בתרגיל זה השתמשנו בסיבולת בערך 0. 124 סי קסו/5. זח/ם 5 כשהטקסט עדיין בבחירה, מלא את האותיות במרקס על ידי לחיצה בכל אות בנפרד עס כלי המילוי. תרשיס 16.7 מציג את תהליך המילוי במרקס. | -)51<[ ו קתשכק! הסיבה שבחרנו עבור הטקסט בצבע בניגוד גבוה, נבעה מהרצון לבצע כאן הגדרת סיבולת גבוהה. בדרך זו, דלי המילוי יוכל לכלול את כל הפיקסליםס שבמיזוג בשולי הטקסט, במקוס שהוא מתחיל להתמזג עס הרקע. כדי להבין את כוונתנו, בחר בכלי שינוי מרחק והגדל את תצוגת התמונה ל-10:1 או יותר, עד שתוכל לראות את הפיקסלים שיוצריס את שוליו של הצבע. תגלה שמספר פיקסלים אינס בדיוק בצבע הטקסט או בצבע הרקע, אלא בצבעים שוניס, אי-שס בין צבע הטקסט וצבע הרקע. שימוש ברמת סיבולת גבוהה מאפשר לכלול גס אותם במילוי. הגדרות הסיבולת משפיעות על בחירת צבעי הבינייס האלה. רמת סיבולת ייסיי מנחה את דלי המילוי להתעלם מכל גווני הביניים ולמלא רק את הצבע שעליו לוחצים; בעוד שהגדרת רמת סיבולת בערך "200" תמלא בצבע את כל השטח. נניח, לדוגמה שקבענו ערך סיבולת של 50. בקביעה זו הורינו לכלי להשתמש בכל הצבעיס הנמצאיס במרווח שבין הצבע המקורי ל-50 הגווניס שמעליו ומתחתיו. ההמשך פשוט מאוד. קבע את הסיבולת למקסימוס האפשרי לבתירת הצבעיםס הדרושיס (אולס לא גבוהה מדי, כדי שלא ייבחרו צבעיס נוספים), כדי ליצור מילוי ינקייי ואחיד ללא נקודות חריגות מסביב לשוליו. ב ופטחו וקב 48565 פחסו01פ|ט5 | פזסעב | וסוס | 6הַח| ‏ אוסוע 08 6 שא ₪ ₪ ₪ 0 358 5 ₪8 שםן [ח0ו59!601 טחווהסו) [1:1] *64טבּחוו כ 0/0100146 10 עצמ 0+ [ 1 81050 | חס וד ו 4 סוק בי + 6 8 ו בי ו ]₪ 3‏ 5 או וז |קפטא%+8ראגפטש>%אטא%<.יה וע 393.9 - חסוןו/ 16 < 150 א 500 :136 [34 ,309] תרשים 16.7 מילוי הטקסט במרקסם. 9 16: 6כן'ק!מ 250 א16/פ/מ 5 ק(ספמ 4493 עכשיו, לאחר שמילאת את הטקסט במרקם, תוסיף לו צללית שתעניק לו אפקט של תלת-מימדיות. יצירת האפקט המיוחד הזה תעשה בעזרת אפקט +00ז00 של ₪ 55. השאר את הטקסט בבחירה, מתפריט 306ח!, בחר 5166%5, %+0₪ס%+60 (תמונה, אפקטים, תגציר), כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של אפקט 001001 (תגזיר), המוצגת בתרשיס 16.8. השתמש בהגדרות ברירת המחדל, לחי על 008. אל תבטל את בחירת הטקסט. 6 האפקט אשסז00 שימושי מאוד ויעיל במקרים רבים. הוא מציג טכניקה רבת עוצמה. לפרטים ולדוגמאות נוספות של אפקטיס ראה פרק 5, ''תמונות ואפקטים מיוחדים'י. = בי ו בש 0 - |+ 0% ] :זס|סס זסוזס)הן. [+ %] :סוס 5300 מ ₪7 :שווסהסם 6 ו | זו 01 0 מ ₪ ים י ו 11 4 ב - ו ]סז וגוה ןז לת |ה)הסקוזסו] תרשים 16.8 אלה הגדרות ברירת המחדל של אפקט זטסזט6. לבסוף, עליך להוסיף את אפקט הצל הנופל על הטקסט, כדי להשלים את יצירת האפקט התלת-מימדי. ודא שהטקסט עודנו בבחירה, ובחר מתפריט ₪806! באפשרות 5%, ש5300 מסזס (תמונה, אפקטים, צל נופל), כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של האפקט. בדוגמה זו שלפניך נקבעו ההגדרות הבאות: זס|סס 5800 (צבע הצל) - שחור, זטום (טשטוש) - 5, ו80ק0 (אטימות) - 40, 21686%) (|08ו67/ ו-|פחסקוזסרו) (מרחק אנכי ואופקי) - 3 פיקסלים לכל כיוון. 1206 סיו טסו/5. +חום >51) -| סוסא - סזל] קסח5 ווק = נו ו 1 ₪ ₪ ו || 0 ₪ 8 = | ₪ ₪ ם | [!0 0/6 עות 60 |קפטא+הראגצפש>%אטע%<ים ב 1 סז ,קוס] זס. תרשים 16.9 זו התמונה הסופית של הכותרת לפני שמירתה בפורמט =!0 שקוף. 6/6 'שי4 438 [1פ4 לפניך שתי שיטות מעניינות לשימוש באפקט הצל הנופל (שס3₪ח5 כסזסם) ב-55ק. האחת יוצרת מעין הילה והשנייה יוצרת מעין מטען שעומד יילהתפרציי בכל רגע. כמ 245 הרעיון העומד מאחורי ההילה הוא ליצור ווהר מסביב לטקסט, שצבעו כצבע רקע התמונה, כך שרק הצל ייראה בתוצאה הסופית, כמסגרת לטקסט הכתוב. קשה קצת להסביר זאת במיליס, אך תרשיס 16.10 מדגיס את אפקט ההילה היטב. סוה ₪ תרשים 16.10 יצירת ההחילה נעשית ב-555, באמצעות אפקט הצל הנופל. כדי ליצור הילה כזו בעצמך, עליך לפתוח תמונה חדשה, בגודל זהה לתמונות שפתחת קודס ולהקליד בה את הטקסט הרצוי. השאר את הטקסט בבחירה. מתפריט 866ח! בחר 166+5ם, שס3₪ח5 ססזס, כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של הצל הנופל (תרשיס 16.11). קבע את ה-+2786) |08ו64/ וה-021186%) |פוחס2וזסו כ-0. 9 16: 6כנ'ק!מ ₪250 א6ן/9/מ 207 בדוגמה שלפניך השתמשתי בהגדרות /008014) - 40 ו-זט|ם - 20. נסה הגדרות שונות של 00801 (אטימות) ו-זטום (טשטוש), עד שתגיע לתוצאה הרצויה בחלון התצוגה. פוה -]ן |- 888/ה] מכ. ו ₪6 ו י , יָ 0 י זו ₪ ו ה וס | 3 || ]| ו 0 ה הרבה || ו | | :]ה ססות ו תרשים 16.11 בתיבה זו ניתן לקבוע ולהתאיס את ההצללה. במקרה וה השתמשתי בטקסט לבן שהוקלד על רקע לבן, צבע הצל נקבע ככחול, מתוך לוח הצבעיס של אפקט צל נופל. במקרה זה אין חשיבות לצבע הקידמה ולצבע הבסיס. יצירת ההילה יוצרת תוצאות מרשימות מאוד ומוסיפה לאתר עניין ומראה מקצועי, ללא הגזמות מיותרות. התהליך הוא פשוט מאוד לביצוע וליישוס, פקודה אחת בלבד. תרשיס 16.12 מציג דוגמה לשימוש בטכניקה זו ביצירת לחצן קישור. קיימים שני הבדליס בין התמונות שבתרשימיס 16.10 ו-16.12: גודל הטקסט, ושימוש באפקט שונה מעט (הטקסט הקטן נוצר בעזרת בָחוסחהחח= 006ם, כדי שיהיה קריא יותר. להפעלת האפקט בחר מתפריט 806!, ב-5006, 66ח8תחם (תמונה, שוליים, הדגשה). תרשים 16.12 בתמונה קטנה זו השתמשנו כלחצן קישור עבור דפי 60\. כמ א6ע] כיניתי אפקט זה בשם יימטען'' מפני שהתוצאה שמתקבלת מזכירה עצם שנפגע מברק ועומד ''להתפוצציי בכל רגע. האפקט הזה נוצר בעורת אפקט הצל הנופל בה השתמשתי קודם. הפעם בחרתי צבע בהיר יותר - צהוב, וברמת אטימות נמוכה יותר (שהקטינה את כמות הצבע שבשימוש). תוכל להשתמש בטכניקה זו, כדי להוסיף ייחייםיי לטקסט פשוט. תרשים 16.13 מציג את הטקסט הייטעון"י. 08| סיו קסו/5. +חום 94 6 צל נופל פועל היטב עם רקע לבן. תוכל כמובן ליצור בל על כל צבע רקע שתבחר, אך אתה עלול להיתקל בקשיים ביצירת קובצ =!6 שקוף מתמונה כזו. לדוגמה, אס תשמור את שתי הדוגמאות שייצרת כעת כתמונות שקופות, קרוב לוודאי שתשמור אותן כתמונות "!0 עס צבע לבן שקוף. אס תתבונן בדרך בה פורמט "!0 שומר את מידע השקיפות, תבין מהיכן נובעת הבעיה. כפי שזכור לך בוודאי מפרק 10, 'יצירת תמונות =!|6 שקופות'י, ניתן לבחור רק בצבע שקוף אחד מתוך טבלת 256 הצבעים. הבעיה נוצרת בשטח בו הצל ייפוגשיי ברקע. בנקודה זו, הצבע הוא למעשה תערובת של מאות גווני של הצבע המקורי, ואינו צבע אחד חד וברור, ולכן אין אפשרות ליצור מעבר מושלס. ₪שוורפינה תת ) תרשים 16.13 תמונה זו ייטעונהיי בצל נופל! טכניקה זו משמשת גם ליצירת הדגשות לטקסט, כדי יילהבליטיי אותו מעט מהרקע. 6160 מ א[],ת במקריס רבים, לפני שילוב תמונה בדפי 80/ יש צורך לבצע בה ריטושים ותיקוניס. לדוגמה, תרשיס 16.14 מציג תמונת כדור פורח שצולמה במצלמה רגילה, שהשתרבב לתוכה גרגיר אבק בעת ''השחלתיי סרט הצילום. בדרך כלל, תבחר בתמונה אחרת, כדי להתגבר על הבעיה. ב-755 לא תצטרך להחליף את התמונה. תוכל לבצע בה תיקון קטן בפעולה פשוטה של מכחול האוויר (חפגוזסזוה). הדרך הטובה ביותר לרטש תמונה וו היא בעזרת מכחול האוויר. כלי וה ממזג ומערבב צבעיס ביחד באפקט רך (שלא בדומה למברשת המשתמשת במריחות צבע אחידות). על ידי ייריסוסיי של צבע על גרגר האבק, תוכל ליצור עליו משטח צבע דומה לסביבתו, וכך להעליסם אותו מהתמונה. מכחול האוויר מחקה את פעולתו של מכחול האוויר הקלאסי המשמש לציור, המזכיר את פעולת הצביעה באמצעות מיכל ריסוס (ספריי גרפיטי). סכק 16: 6כניקומ 252 אשנ פומ 19 תרשים 16.14 תמונת כדור פורח מצוינת עס כתסם קטן של אבק בפינה השמאלית-העליונה. לעיתיס, אפשר להשיג תוצאה דומה, ואולי אף טובה יותר, על ידי שימוש בכלי השכפול. במקרה שלנו ההבדלים בין גווני השמייס המקיפים את הכתם הם גדולים למדי, וקשה יהיה למצוא קטע שאפשר יהיה לשכפלו, כדי להעלים את הכתם ביעילות. 6 השימוש במכחול האוויר אינו מדויק, ואתה עלול להיתקל בקשייס בצביעה. זכור, גס אס התמונה אינה מושלמת, עיניי המתבונן כבר ישלימו את הפרטיס החסרים ויתעלמו מהפרטים המזעריים הבעייתיים, בלי לשים לב. לדוגמה, התבונן בתמונה התלויה על הקיר. כאשר אתה מסתכל עליה במראה כללי, היא נראית מצוין. אך, אס תתבונן בה היטב, מקרוב, תראה את כל הסדקים, את השטחים שאינס מכוסים בצבע, את מריחות המכחול ולפעמים גס את סימני העיפרון שמתחת לצבע. עתה, חזור כמה צעדיס אחורה ותתבונן שוב בתמונה. קח דוגמה מהצייריס והתרכז במראה הכללי של התמונה השלמה, ולא בפרטי פרטיס מזערייס שרוב המתבונניס בכלל לא רואיס. השתמש בטפטפת כדי לדגוס צבע כחול מסביבת הכתסם. השתדל לבחור בצבע מנקודה קרובה ביותר לכתסם, מאחר שצבע השמייס משתנה ככל שמתרחקיס מהכתם. בעת שימוש במכחול האוויר, אתה עשוי להזדקק להחלפות צבע רבות והטפטפת היא הכלי האידיאלי לבחירת הצבעיס השוניס. בחר בכלי מכחול האוויר |א] פתח את לוח הבקרה והשתמש בהגדרות הבאות עבור ראש המכחול (קוד חפטזם): 5126 (גודל) - 10, עוס8ק0 (אטימות) - 30, ו5ח6כם (צפיפות) - 30 וראש מברשת עגול. הגדרות אלו קובעות את צורת פעולתו של הכלי. הגדל את תצוגת התמונה ל-5:1, כדי לראות את התיקוניס בבירור. כדי להגיע לתוצאה מושלמת, בחר במרקס 0₪= (ערפל) עבור הנייר. תוכל לעשות ואת מתוך הרשימה הנפתחת 8ז%א6 ד 38 שבלוח הבקרה של הכלי. 100 סי קסו/5. תו התחל יילטשטשיי בזהירות את הכתס ורסס כל פעס שטח קטן (ראה תרשים 16.15), כדי שלא יווצרו משטחי צבע אחידיס. מפעם לפעם, כדאי שתבחר בגוון אחר של כחול באמצעות הטפטפת, כדי שלא תיצור אזור שאינו משתלב עס השמייס שסביבו. [<1]- | 4חסטוופ - סז] קסח5 וחוםק 2 ]| טטוצ וקב 43565 פחסו!סס!50 | פושעם ]| 5זסוסם) 886 |₪‏ אוסוע 08 ו לא ₪ ₪ וו || ₪ | 3 5 8 ₪ ₪ ם | 1 (0חטסזט30% 8] [5:1] "4חססוובט כ % [ 7 8080 | שטואחסס וססד כו 4 = שתסם | 5 5 |29 8+ 00 איג 89%> 9>< רם וי 5 334 - חסווווי! 16 א 285 א 400 :36 10714 תרשים 16.15 רסס במכחול האוויר באזור הכתס ובחר בכל בפעם בגוון אחר של כחול. לאחר שתסייס את הריטוש, התבונן היטב בתמונה ותראה שנוצרו בה מעין חיבוריס לא יינקייסיי בין התזות הצבע השונות (ראה תרשיס 16.16). תוכל להקטין את תצוגת התמונה, כדי לראות את המראה הכללי של התמונה המרוטשת. [51]-] 4חססו3פ - סזל] 50 זחובק 2 6 אוסנחו שזוזקם=) = 48585 פתסוט/56 | פזסעם.] ‏ פזסמם) ‏ שחפות| סוט 08 5 לא ₪ ₪ וו || ₪ | 3 5 8 ₪ > ם | 1 (0חטסזם30% 8] [5:1] "4חססוובט כ % | 7 800 | סוחס וססד 6 ₪ )אשה] | 5 " |29 8+ 00 איג 9ש> %6< רם זב 8 5 334 - חסווווי! 16 א 285 א 400 :36 [6.18) תרשים 16.16 אזור התמונה שעבר ריטוש בעזרת מכחול האוויר מוכן. 9 16: 6כנ'ק!מ 57 אסומ 11 כדי לתקן בעיה קטנה זו, השתמש שוב במכחול הצבע, אולס הפעס קבע לו רמת אטימות של 15 בלבד. חזור שוב על בחירות הצבעיס השוניס, והתז אותס בלחיצות בודדות בשטח המרוטש, עד שתשיג אחידות בינו לבין השמייס שמסביבו. [<51) - | חח - סול פס 5 וחזה 3 שוסטחועל 3006 13565 >חסו50|60 8זסעה] 8זס|0ם) ‏ ₪386]| אופוע 08 6 5% מ ₪ ₪ ₪ ₪ 0 ₪0 2 סן - (₪חטסזא₪30) [1:1] *פפטהחו! ב הו השוא | 92א+ 00 א צפש> % >< רה סו :טוח ! 1 סז ,קוס] זס- תרשים 16.17 התמונה הסופית עס הקביעות האחרונות עבור מכחול האוויר. עבוד באותה שיטה לתקן פגמים אחרים בתמונה, והשתמש לצורך כך בהגדלת התצוגה ובהקטנתה לבדיקת השינויים שתבצע. נסה לקבוע בכל פעס רמות שונות של אטימות, צפיפות וגודל המברשת. לאחר שתסיים את הריטושים, חתוך את התמונה כדי ליישר אותה ולהעלים קטעים מיותרים. תרשים 16.17 מראה את התמונה הסופית, המרוטשת. שפ!לק שט זיז6/0-4 הטכניקה הבאה היא שימוש בתמונת +זה-0110 ועיבודן, כדי להשיג תוצאות מורכבות. בתרשים 16.18 תראה תמונה שנוצרה כולה מתמונות +0-41ו/0 של עצים שוניס. לצורך יצירת התמונה שבתרשים 16.18 השתמשתי בתמונות של שלושה עציס בלבד (כדי ליצור 6 עצים שוניס), ששתלתי בתמונה לאחר ששיניתי את גודלס ב-05₪. 42 סז קסו/5. +חום [<51)-| [חוחו - סז" קסח5 )חובק 2 6 אוסטחועל 6זווקב 18565 5690105 | פזסעה 1 פזסו0ם) ‏ 6הַ8ח| אושוע ₪88 6 לא ₪ ₪ וו כ || 0 | פמ 8 5/5 ₪ ₪ ם (חטוסזםא830] [1:1] [תפוחוו ב = == | פד חפטזפ | וזו 6% םש 5 % ב = , 4 שש 2 43 ₪ 4 ש -] 6 4 / ם חס :הזו ! 1 55פזק ,461 זס-] תרשים 16.18 תמונה שנוצרה על ידי שינוי גודל תמונות )זה-סוו0. התחלתי את ציור התמונה על ידי יצירת רקע בעזרת מילוי מדורג קווי, מלמעלה כלפי מטה, והוספתי מעט שלג בעזרת מכחול האוויר. לבסוף הוספתי את תמונות העציס בגדליס השוניםס. תוכל להיעזר בטכניקת השכבות של 55ם, כדי ליצור בעצמך את הרקע את השלג ואת העצים ולהקל על עבודת העריכה והשינוייס. אכיחמ 42 הצעד הראשון, לפני התחלת מיקוס העצים, היה יצירת הרקע והשלג. את השלג הוספתי בקלות באמצעות מכחול האוויר. הוספת הצלליס של העציס על השלג היתה בעייתית מעט יותר. ראשית, התזתי מעט צבע על השלג, אך התוצאה לא נראתה אמינה מספיק. כדי ליצור תמונה אמיתית יותר, השתמשתי בכלי הריטוש של ₪ 5ם. כלי זה מציג מבחר רחב של שיטות ריטוש ומרקמי נייר שונים. עבור התמונה בחרתי מהרשימה הנפתחת 1006 ה₪6+000 באפשרות 570086 (מצב הריטוש, מריחה). בנוסף, עליך להגדיר את דרך הפעולת הריטוש. פתח את כרטיסיית סוד חפטזם שבלות הבקרה, כדי לקבוע את ההגדרות כרצונך. עבור הדוגמה השתמשתי בהגדרות אלו: 6 (גודל) - 25, 48700655 (קשיות) - 20, 6160 (צעד) - 1, עופח6כ (צפיפות) - 40, 080 (אטימות) - 30. לבסוף, ריטשתי את התמונה ו'ימרחתייי צללים על השלג, כדי ליצור את ההצללה המתאימה. תרשים 16.19 מציג את תמונת השלג, לפני ואחרי ה'ימריחה". 9 16: 6כן'ק!מ ₪250 19/1608 3 [<ז5]- | 3 - סז קס5 וחוהק 5 6 טטוצ שקב 485%65] פהסו!ססו56 685ע8] 5וסו20) | 06| | שופוע ₪08 שו לא | ₪ ₪ ו 2 0 ₪ 8 50| ₪ ₪ ם 1 ' = = (שחטסוםא0ה8] [1:1] 31603 1 וס 30% 8) [1-1] 3162 5 | | |0כ 4+ 90 צצ 8% > א לע אחרי פני ב תרשים 16.19 תמונת הרקע עס השלג ועליה הצללים. מצד שמאל - לפני הריטוש, מצד ימין - אחרי הריטוש. 1 655זק ,₪610 זס] 6 4916 מא![/מ. זיוא-ק/0 לאחר שסיימתי את ציור השלג, היה עלי להוסיף את העצים. לצורך כך השתמשתי בכמה תמונות עצים, שמצאתי בתקליטור אה-קו!|0. פתחתי את תמונות העציס שרציתי והצבתי אותן על משטח העבודה של 5₪ם. 5 מאפשרת לעבד תמונות צזה-0ו!0 ולשנות את גודלן בקלות. טבלה 16.1 מציגה את תמונותיהס של שלושה עצים, וכיצד הס נראים לאחר שינוי הגודל. 124 סיז קסו/5. תו טבלה 16.1 העצים לפני שינוי הגודל ואחריו. התמונה המקורית הוגדלה ב-165% על ידי הפקודה 68| 6. שינוי באחוזיס שומר על היחס בין המימדים של התמונה. תמונה מקורית מספר 1 התמונה הוגדלה בגובה בלבד על ידי הפקודה 26ו68ז 896חחו. בטל את הסימון 3800 80661( חופזחופּ!, כדי לשנות את גובה התמונה בלבד. תמונה מקורית מספר 2 התמונה הוגדלה ברוחב ובגובה, אך ביחסים שונים. השתמש בפקודה 498/28 806ח! ובטל את הסימון 3800 80661 חופזחופּ!, כדי לשנות את גובהה ורוחבה של התמונה, ללא יחסי המידות. תמונה מקורית מספר 3 9 16: 6כנ'ק!מ ₪50 א6ן/9/מ 335 סימ כ'ש5 כעת, לאחר שייצרתי מבחר של עציס בגדלים שונים, הגיע הומן למקמס בתמונה המושלגת. יש להיזהר בבחירת מיקוםס העצים, שלא לפגוע ברקע עליו הם מוצבים. לצורך כך, השתמשתי בתכונת ה-086ח8ז8!סד (סיבולת), כדי לבחור בעציס ללא הרקע הלבן שסביבס. תהליך בחירת העציס ללא הרקע מתואר בשלביס הבאיס. 1. בחר את העץ הראשון שתרצה להוסיף לתמונה. מתפריט 5ח58180110, בחר || +56166 (בחירות, בחר הכל). 2 עתה, בחר מתפריט 5ח0ו561!601, באפשרות צֶס, זס!ס6 %ח6ז3ס5חבצזוד (בחירות, שינוי, צבע שקוף). בחר בלבן כצבע השקוף, וקבע את רמת הסיבולת (060ח0!879ד) בין 20 ל-75, בהתאס לייכמות'" השלג שברצונך להשאיר על העצ. לחץ 028 לאישור, שיס לב כיצד העץ בלבד נשאר כבחירה (תרשיס 16.20). [<51)- | 5 - סזל] קסת5 )הוהי 2 אוסטהו 6וק8ם 48965 פתסווספוס 5‏ פופעם] ‏ 5וסוסם) = סמַפות| ‏ אפ 80 5 ₪ ₪ וו 2 ]| 0 8 3 | ₪ ₪ ם | ו |קכפטא+ה0*א פש>אטע%<יה סו :הזו 1 סז ,קוס3] זס תרשים 16.20 שיס לב כיצד רק העצ נבחר יימתוךיי השטת הלבן. 3. בחר מתפריט +01 בפקודה צָ600, כדי להעתיק את העצ אל הלוח. 4. לחצ על תגית חלון תמונת השלג, כדי להופכה לפעילה. 5. בחר מתפריט ₪60 בפקודה %6+85ק, ח5616600 +ח6זהק5ההזד 345 (עריכה, הדבקה, כבתחירה שקופה). פקודה וו תוסיף את העץ לתמונה. 6. מקס את העא כרצונך על השלג, מתפריט 5616641005 בחר 6חסא +86166%, כדי להציב את התמונה על המשטח. את התוצאה תראה בתרשיס 16.21. 7 חזור על פעולת הצבת העצים, עבור כל עצ נוסף. 106 סיז קסו/5. תו [ז]- | 4 - סז קסת5 )וב 2 460 אוסטחועע 3006 43565 56|600005 8זשעה] 8וזס|סם ‏ 06| מופוצ 88 6 לא | ₪ ₪ וו כ |]‏ פ | ₪ פ' ₪ 5 | 9 ₪ ₪ ם | הטסו ₪30%] [1:1] "51603 תן |קכפפא%פריגגצפש>אטע%<.ם 65 74.7 - חסוו/ 16 א 152 א 123 :זו ! [59 .105 תרשים 16.21 כך נראית התמונה לאחר הצבת העצ הראשון. שיס לב שהשארתי כמות מסוימת של לבן על העצים, כדי ליצור רושס של שלג על הענפים. את התוצאה הזו השגתי על ידי שינוי ערך ה-066ח878!סד (בסעיף 2 לעיל). כדי למזג את תמונות העציס עס הרקע, השתמשתי שוב בכלי הריטוש ויימרחתייי את הצבעיס בבסיסי העצים, כדי ליצור את הרושס שהם מכוסיס בשלג. הצעד הבא ביצירת התמונה היה הוספת כוכבים בשמיים. כדי להוסיף כוכבים אפשר להשתמש בפעולת הדבקה (כפי שעשיתי עם העצים), או בצורה ידנית בעזרת מברשת בעלת ראש קטן במיוחד. לאחר הוספת הכוכבים, השתמשתי במכחול האוויר כדי להכהות מעט את הכוכביס שנמצאיס בחלק התחתון של השמיים, ולמזג אותס טוב יותר עס התמונה. כדי להכהות את הכוכבים, היה עלי לפעול בזהירות ולדגוס כל פעס צבע אחר לפי מיקוס הכוכב ברקע השמיים המדורג. את הכוכביס הנמצאיםס בתחתית השמיים הכהיתי ואת הכוכבים הנמצאים בחלק העליון השארתי בהירים, כדי ליצור אפקט של שמי לילה 'יאמיתייםיי. תרשים 16.22 מראה את עבודת מכחול האוויר והכוכביס בשמיים. 9 16: 6כן'ק!מ ₪50 19/68 177 .| 4 - סז 50 זחוהקן = 460 אוסטחועצ 3006 48565 56|600005 8זשעה] 8וזס|ס ‏ 06| מופוצ 88 6 לא | ₪ ₪ ו 2 ]| 9 ו ₪ פא = | ₪ ₪ ם | (דוסעב !) [1:1] *4 1סטבּחו כ 8 [ 81807 = חס וססד || 7 [שכמפא+ה9יגגפש>אטע%<יםה 6 :36| 1 655זם ,460 זט תרשים 16.22 תרשיס זה מראה את פעולת מיווג הכוכביס עס רקע השמייס. כּ/ספמ. 606 *א!909* מ4מ-א'אלי כדי לסיים את יצירת התמונה, החלטתי להוסיף לה טקסט בטכניקה מיוחדת שתיצור טקסט תלת-מימדי מוזהב. 1. בחר בכלי הטקסט מארגז בכליס של 5 ובחר בצבע לבן כצבע הקידמה. 2 לח על התמונה, כדי להציג את תיבת הדו-שיח של הוספת הטקסט. ציין את ההגדרות עבור הגופן, הגודל והסגנון והקלד את הטקסט הרצוי. לח 06, כדי להוסיף את הטקסט לתמונה. 33 מקס את הטקסט כרצונך. השאר את הטקסט בבחירה. 4. בחר מתפריט 1806 באפשרות 1/6645, +6+00. בחר בשחור כצבע הצל, קבע את האטימות ל-40 ואת הטשטוש מטופ) ל-4. את ערכי הסטיה האופקית והאנכית (08564) קבע ל-3 ולחץ 06. בדוק את התוצאה. השאר את הטקסט בבחירה. 5 הוסף לטקסט מעט צבע. בחר מתפריט פזס]00 באפשרות 126ז0ס601, ובחר את הצבע על ידי שינוי ההגדרות עבור הגוון והרוויה (06 ו-חסו58081). קבע את הגוון ל-30 ואת הרוויה ל-204, כדי להשיג את האפקט המוזהב. לחצ על א0. השאר את הטקסט בבחירה. 6. הפילטר חסַסז8ח5 (חידוד) עוזר ליצור הברקה לטקסט. בחר מתפריט פסטְגּחוחן, באפשרות חסכזהח5, הססזהח5. 7 והו, סיימנו! תוכל ללחו על הלחצן הימני, ולהציב את הטקסט ביעדו הסופי. 08| סז קסו/5. דוט התבונו בטקסט ותראה את האפקט התלת-מימדי המוזהב שהענקנו לו. תרשיס 16.23 מציג את התמונה הסופית שייצרנו אה עתה. [<51] -] ו - סול קסח5 וחוב 56 4 אוסטחו/ט פזוקפה 18585 5/0 פוסעם | וסוס סספחז] ‏ אוסו 080 ות ₪ ₪ ₪ 92 558 ₪8שם [ סז 830%] [1:1] *1ת5וחו מ 6% 5 3 ב לק , / ,2 4 ₪ ₪ 4 ש ]| ₪ ,2 4 / ם 6חס) :86| תרשים 16.23 הטקסט המוזהב הונח על התמונה. 9 16: 6כן'ק!מ ₪57 אשןיפ/מ 109 [/ססת/ע [ספת 6': אק!0!מ. סכפ'קק 65-8/ץ [ססת 0': 91₪!מ. כ+/ 257 [ספת 6': פמק316/4 2א95/3 2 סי קסו/5. זח/ם ₪ אק!כ!מ 6כ9'קק 62-8/ץ הערה: כתובות האתרים באינטרנט, המופיעות בספר כולו ובנספח זּה, נכונות לשעת כתיבת הספר. האינטרנט מאוד דינמית, כפי שבוודאי ידוע לך, ולכן ייתכן שחלק מהכתובות לא יהיו פעילות כי הדף הורד או המחשב נסגר. נספח וה מציג את רשימת כל כתובות האתריס שהוזכרו בספר ואתריס אחרים, נוספיס שיעניינו אותך כקורא וכמשתמש ב-0ז₪ ססח5 זחו8ם. האתר החשוב ביותר שעליך להכיר ולזכור הוא האתר הרשמי של ספר זה. תמצא בו עדכוניס של קישוריסם, דוגמאות מעניינות ופרטיס נוספים בעלי עניין מיוחד עבור המשתמש ב-50פםפ. לפניך רשימה של כמה מהאתריס החשוביס ביותר שהזכרנו בספר: 5 6 ה וחוכ 3 א 15 רחו. עצעצעש//: כ אתר הבית של הספר שלפניך. 356.60[ צשעצש//: כ אתר הבית של חברת 6ח] 501/816 386 - כאן תוכל לטעון את התוכנה 55 (או מהתקליטור המצורף). 313.60 5.צועעש//: + אתר הבית של אנדי שפרן, מחבר הספר. וה0ס6. אהוס עצצעש//: כו אתר מפיצי התוכנה סז₪ מסח5 %חו78 בישראל. |ו.60.וחחוב3ּ-סח.עשעשצ//:כ+וחה אתר ההוצאה לאור של ספר זה, הוצאת הוד-עמי. היכנס ליחדר קריאהי באתר זה כדי לבדוק האס יש תוספות והערות לספר זה. [ספת 76: אק!כ!מ 6כפ'קת 66-5// 33 שמכ'סע *6 יט * בדפי הספר הזכרתי אתריס רביס שמשתמשיםס בגרפיקה בדרכים חדשניות ומעניינות. כאן תמצא את רשימת האתריס שציינתי ואתריס נוספיס אחריס. שמכיט 36/יע פאיות? וס 320 חובּ. צעשש//: כ האתר הגדול ביותר בעולס למכירת ספרים באינטרנט 60 ססח ב ע. עצשצעש//: + אתר החיפוש של יייאהניי! 60 ה ח6. עטעצש//: כ אתר האינטרנט של א6% 60 חה6פ!!. צעשש//: כ אתר החברה ח₪68. ).| סש !זוז /0ס6. שעצעש//: כ אתר יצרנית המייק-אפ ייוזוכ) זפטס6יי שמכיט ק6[יט !2/1 03.60 3135)| סערו06 ווו+. צעש//: כ אתר חברת 'י?|ס/ז6סוחודיי ]3.6 א 13135+כ. צעשש//: כ הכל אודות כלביס /660וז6 א הוחו ס6. וטו צטשוצעש//: קה אתר 66חסוז6סאם 8ַחוחחו60ם וה0ס6. 6ח3!סוובּ. טעצש//: כ אתר חברת 6חה|סזוה וה0ס6. זסעוס!1. שעצש//: כ אתר חברת ז6עשס!ו- וה26013.60. צעש//: כ אתר חברת התוכנה 26018 35.60 1+ ]3 0. צעצעש//: כ אתר הכלביס הדלמטיים של אמריקה ה 6 וס וסעצעט/ר ס6. 05+סה כ. שעש//: כ אתר הירחון 6!זסצ 6)וח/ סחבּ 586% 124 סי קסו/5. זח/ם אק!כ/מ. שכפייט. א3!יןיע מספר רב של אתרים שהזכרתי בספר ושהינם שימושיים ביותר ליצירת גרפיקת 60//. תמצא כאן אתריס של מכשירי סריקה (8ז8חח608), כלים גרפיים, פריטי מידע ועוד. אכ אק!ט !אצ 06כפ' הסט טוח ס6. וס 6. צעצש//: כ דף מידע אודות הפורמט םש וה 5זס!60/זס. וח ה 6 ו 60 !והזח עצעעט//: כ רשימת שמות 256 הצבעיס המשמשים בשפת וד /והס6. 80חו1ו. צעש//: כ שימוש בתמונות בפורמטיס אחריס 6 4אמסו] ב 60 ה והוס1. שעש//: כ חברת 6786%1/6+ח! ההחחזס- ר0163.60 3 51+6. צעצעש//: כ 8 16ול 6.60 כן0ס!6 06 0 ה 3+. צעצעש//: כ קסעכ ספחהדך ססר ססא. הוה ססא//:כה חחססא חזססא - ביתס של למעלה ממלליון דפי 60/) הה61165.60 60). שעצעש//: כ המקוס המקורי לאחסון אתרי אינטרנט 6מכ' שפכק 4פ/מ1מ ₪מכיע ר306.60ו3 051+60 סע שעצעש//: קת אתר 28/806) 5116 60/ ו 60 ה 0!3 ה ף. עצעצעש//: כ | 3), אתר ה-648!ס0 של הצב49 וה0ס6.הוא8חסו1בּ. צעצש//: כ אתר הבית של החברה חןא5% ח6ו| - מפתחי הפילטריס המיוחדים וה330.60. צשאעצעש//: קה אתר גילדת מעצבי אנימציית =|₪ [ספת 76: אק!כ!מ 6כפ'קת 66-5// 1-5 וה60113+66.60 חו. צעצעש//: כ אתר החברה 16018160 - כאן תוכל לטעון את התוכנה סח [פעו | אמכיט 6'א!6ייט 4מ א!!מ. סכוק!מ 0ס6.כן ח. צעצעש//: כ אתר הבית של חברת =ה, יצרני מדפסות וסורקיס 3.60 5 א +60 חו. צעעש//: כ אתר הבית של חברת 07018%סו1/!, יצרנית סורקים ואביורי עזר ווה 60 5651 עצצעו//: קה אתר 6חו|-ח 8'ח8עו|ט5 לסריקות ולטיפים בענייני סריקות - מקוס מצוין ללימוד כמה טכניקות סריקה מתקדמות 60 אס 6 6% וכ 3 סא. צעש//: כ אתר התמונות של חברת ייקודאקיי 3.60 6א6!ווף. צעעש//: כ אתר החברה 08₪א310) ההזסס.- עֶ3!כ. שעשש//: כ וסוס ספסו/ צְקק8חס %,ָ 906 ודהס6. רה ססא. הוה ססא//:כשה הוססא הזססא? - אלפי תמונות חופשיות לשימוש 66160 0ס6. ה עס וס. צעש//: כ אוסף חופשי של סמליס (5חסס!) וה 05.60 3 ה 65 וח כבּון). שעש//: כ אתר של מפות גיאוגרפיות - ללא תשלוס ]60 10 6-65 ח6. צעעש//: כ ספריית התמונות של 78071058) ח|₪68 038 ס6. 61165 60//: כ ספריית האתר 2חסס| /65+א6+/ ו .+63 חו. /צעעט//: כ אתר של מירקמי רקע גרפייס 26| סי קסו/5. זח/ם 2 שנבָּומ כ4' 257 בנספח זה תמצא את רשימת הכלים והלחצנים השונים שנמצאים בתוכנה הידידותית למשתמש - 559. הכלים ב-05₪ נמצאיס בשלושה סרגלים עיקריים: סרגל הכלים, ארגז הכליס ולוח הצבעים. תוכל להציב את הסרגליס בכל מקוס על המסך על ידי לחיצה על השטח האפור שמסביב לסרגל וגרירתו למיקוס הרצוי. תוכל להציב את הסרגליס בצמוד לדפנות חלון התוכנה ותוכל להשאיר אותס י'צפים" על המסך. נספח וה מציג את כלי ₪55 שבברירת המחדל, כפי שהם מופיעים על המסך בעת פתיחת התוכנה בפעם הראשונה. לאחר שתכיר את פעולת הכלים השונים, תוכל לעצב את מסך התוכנה כרצונך. כדי להוסיף, להסיר או לשנות את מיקומו של כל אחד מלחצני הכלים, בחר מתפריט 6" באפשרות 616760685זק, זהּט|סס ד 1126 605+0 (קובצ, העדפות, התאמת סרגל הכלים). כדי להפעיל את מרבית הכלים (שלא יופיעו בצבע עמוס), יהיה עליך לפתוח תמונה חדשה, תמונה קיימת, או ללחו על סרגל הכותרת של תמונה פתוחה. תק נספת זה אינו המדריך השלס לכל פקודות 57ק. מטרת הנספת היא להדריך אותך כיצד להשתמש בלחצניס השוניס ומהו הרעיון הכללי שמאחורי כל לחצן שבברירת המחדל של 50ם. / קשכק! תוכל להוסיף הרחבות ולשנות את תפקודן של רוב הפקודות וההגדרות על ידי ביצוע שינוייס בלוח הבקרה שלהם. הסבר רחב יותר אודות פעולת הכלים השוניס ב-55ק, תוכל למצוא בעזרה של 550 (בחר מתפריט ס|6, באפשרות פסוססד 6|0). בנוסף, פקודות רבות הוסברו במהלך הלימוד בספר ביתר פירוט; תוכל למצוא אותן על ידי עיון בתוכן, או חיפוש באינדקס שבסוף הספר. [ססת 5': 5!6/מ כשי 257 227 4000 422 מִס6!כ6/ לא ₪ ₪ ו | ₪6 ₪ 3 5 ₪8 > ם | סרגל הכלים הסטנדרטי של 055 כולל את הלחצניס: קובצ חדש, פתיחת קוב, שמירת קוב>, הדפסה, ביטול פעולה, חיתוך, העתקה, הדבקה, תצוגת מסך מלא, תצוגה רגילה ועזרה. בנוסף, כלוליס בסרגל גס הלחצניס להצגה ולהסתרה של ארבע תבניות (לוחות) ושל חלון ההיסטוגרס. על כולס נדבר בנספח זה. ₪ קובץ חדש (ש6א): <%+0%1> פותח את תיבת הדו-שיח ליצירת תמונה חדשה. [₪] פתח קובץ (ה6ק0): <0+|00> פותת את תיבת הדו-שיח הסטנדרטית לפתיחת קבציס ב-פ/שססחו/. ₪ שמור קוב (8ש58): <5+!01> שומר את התמונה הפעילה. 5 הדפסה (+חוזש): <=+01> מדפיס את התמונה הפעילה. ביטול פעולה (ס6ח()): <011+2> כלי הביטול של 555 שימושי למדי. ניתן לבטל באמצעותו פעולות לפי סדר ביצוען. כדי לראות את ההיסטוריה של הפעולות האחרונות יש לבחור מתפריט ₪01 באפשרות עזסצ9ו ססחש. השימוש ב-60ח() אפשרי עד ששומרים את הקובצ, או עד שיוצאיס מהתוכנה. גזור (0₪4)): <%+011> אפשר להשתמש בפקודה זו רק לאחר ביצוע בחירה של אזור בתמונה (או של התמונה כולה). בעת הפעלת הפקודה, החלק שנחתך מוחלף בצבע הרקע הפעיל בתוכנה. פקודת הגזירה מושפעת מההגדרות שנקבעות עבורה בלוח הבקרה (למשל ז68008=). העתק (ע600): <0₪1+6> פקודה וו מעתיקה את החלון הפעיל (אם לא נעשתה בחירה אחרת בתמונה) אל הלוח. ההעתקה אינה משפיעה על התמונה המקורית בשוס צורה, אלא יוצרת העתק שלה בלבד. הדבק כתמונה הדשה (₪806]| ש6 85 85+6ק): לחצן ה יימדביקיי תמונה, או בחירה, מהלוח אל חלון תמונה חדש. בנוסף, בתפריט 0ם, בחר ב-288%6 ותוכל לבחור בין האפשרויות האחרות להדבקה: כתמונה חדשה, כשכבה חדשה, כבחירה חדשה, כבחירה שקופה או לתוך בחירה אחרת. ]| תצוגת מסך מלא (שסוט6זק ח66ז56 [1ט=): <1+01+4וח5> לחיצה על לחצן זה תציג את התמונה הפעילה על מסך מלא (ללא לחצניס כלשהם) על רקע שחור. לחיצה על מקש 5580, תחזיר את התמונה לתצוגה רגילה. שש תצוגה רגילה (חחוש6ו/ |החזסא): <%+)]4+וז0> דרך מהירה לתזור לתצוגה רגילה, לאחר שמתבונניס בתמונה מקרוב או מרחוק (וחס20). לחיצה על לחצן ה מחזירה את התמונה לתצוגה 1:1. ָאָ| עזרה (ס!86): <1=> מספקת מידע שימושי אודות התוכנה 507 במתכונת העזרה הסטנדרטית של פשססחו/). אפשר לדפדף בעזרה ואפשר להשתמש באינדקס ובחיפוש שלה. 08| סי קסו/5. זח/ם מפן ומ 25/72 ארבע תבניות שימושיות מאוד כלולות ב-₪5₪ המאפשרות לפקת על הפעולות השונות: ארגז הכלים, לוח הבקרה, לוח הצבעיס ותבנית השכבות. לכל אחת מהתבניות נמצא לחצן הצג/הסתר בסרגל הכלים של 55ק. אם אחת יינעלמתיי במקרה, לחץ על הלחצן המתאים, כדי להציגה מחדש. בנוסף, קייס לחצן הצג/הסתר לחלון ההיסטוגרס. לן - הצג/הסתר את אוגז הכלים (3!646ק |ססך 7080!6): לתצן זה מציג ומסתיר את ארגז הכלים. בארגז הכלים נמצאים כלים שונים המשמשים לעיבוד תמונות, למשל: חיתוך, ציור והוספת טקסט. כברירת מחדל, מוצג ארגז הכליס בצידו השמאלי של המסך. הצג/הסתר את לוח הבקרה (₪3]6446 |0ז6001 700916): לחצן וה מציג ומסתיר את לוח הבקרה. לוח הבקרה הוא תכונה חדשה ב-5 555 המחליף את סרגל הסגנון (ז58 51/16) מהגרסאות הקודמות של התוכנה. לוח הבקרה מאפשר בקרה על אפשרויות שונות, למשל הגדרות המברשת המרוכזות בכרטיסיה קוד 705₪ (צורה, סוג, גודל, קשיות, צעדיס, אטימות וצפיפות). בנוסף, לוח הבקרה מאפשר להגדיר אפשרויות לשימוש בכל אחד מהכלים. תמצא את האפשרויות האלו בארגז הכליס (78|848 |ססד) בכרטיסיה וססד זז 0 ). לוח הבקרה דינמי ומשתנה בהתאם לכלי הפעיל. הצג/הסתר את לוח הצבעים (3!6466ק זס|60 70001!6): לחצן וה מציג ומסתיר את לוח הצבעים. לוח הצבעיס הוא ליבה של מערכת הצבעיס ב-550. הלוח מציג את צבעי הקידמה והרקע ומאפשר לבחור בצבע בעזרת בורר הצבעיס המוצג בו (קשת הצבעיסם). לוח זה מציג גס את ערכי ה-₪05 וה-א=ה] של הצבעיס (בהתאס לקביעות שבוצעו בהעדפות התוכנה). הצג/הסתר את תבנית השכבות (28!6)16 91ץ8 ]1 089!6סד): לחצן זה מציג ומסתיר את התבנית השכבות. בעזרת השכבות ניתן לעבד תמונות בצורה פשוטה וליצור גרפיקות מרשימות. הצג/הסתר את חלון ההיסטוגרם (עשסטח וצ וח8ז115+00 6ופָטָסד): לחצן וה מציג ומסתיר את חלון ההיסטוגרס. חלון ההיסטוגרס מציג את רמת האדום, הירוק והכחול ואת ערכי הזוהר (6סחהחוחחט 1) של התמונה. [ססת 5': !ומ כשי 257 129 5606 2כ4/ 46 2572 לב ליבה של התוכנה הוא ארגז הכליס השוניס המשמשיסם ליצירה ולעיבוד של גרפיקה ותמונות. בארגז הכליס תמצא את הכלים: חצ, שינוי מרחק (ו200), עיבוד, חיתוך, הזוה, מברשת ציור, מברשת שכפול, החלפת צבעים, ריטוש, מחיקה, שפופרות תמונה, מכחול אוויר, דלי מילוי, טקסט, קוויס וצורות. גם כלי הבחירה נמצאים בארגז הכלים: כלי בחירת צורות, כלי בחירה חופשית, מטה הקסס והטפטפת (לבחירת צבע). כ ג ? ₪9 22 2 ב + ₪ ₪ סז זכור! לכל אחד מהכלים יש הגדרות מיוחדות משלו, תוכל לשנות אותן בלוח הבקרה. חץ (שסזז4): תפקיד כלי וה דומה לתפקיד הסמן בתוכנות אחרות המופעלות תחת פעוסטחו/. אפשר להשתמש בחצ לשינוי מיקוס של חלונות במסך, על ידי גרירת סרגלי הכותרת שלהם, או לבטל את השימוש בכלי אחר. בחר בכלי החצ כשתרצה להשתמש בסמן נטרלי שלא ישפיע על התמונה עצמה. שינוי מרחק (ח200₪): כלי אה משמש להגדלה ולהקטנה של תצוגת התמונה על המסך. כדי להגדיל את התצוגה, בחר בכלי החצ ולח עס הלחצן הימני על המקוס שברצונך להגדיל. כדי להקטין את התצוגה, מקס את הסמן (חצ) במקוס הרצוי ולח על הלחצן הימני של העכבר. תוכל להשתמש גס במידות ההגדלה וההקטנה הקבועות בלוח הבקרה של הכלי (לאחר בחירה בכלי, כמובן). הכלי שינוי מרחק אינו משנה את גודל התמונה, אלא את גודל התצוגה של התמונה בלבד. עיבוד (חזז26+0): כלי ה מסובב, יוצר הטיות ומשנה גודל בחירות או שכבות נבחרות. כדי ליישס את פעולת הכלי על תמונה ללא שכבות, יש לבחור בחלק כלשהו מהתמונה. לאחר מכן, יש ללחוצ עס הכלי בחלון הבחירה, כדי להפעיל את הכלי. בעבודה עס תמונה מרובדת (המכילה שכבות), אינך חייב לבחור בשטח כלשהו כדי להפעיל את הכלי - ₪5₪ תבחר אוטומטית בכל השטחיס שאינס שקופיס בשכבה הפעילה. ₪1 חיתוך (ק00): השתמש בכלי ה כדי לחתוך שטח נבחר למידות הרצויות. | הזזה (זפטס!): כלי וה מזיו בחירה שאינה ייצפהיי (על ידי לחיצה על הלחצן הימני וגרירה), או את השכבה העליונה ואת כל השכבות המקושרות אליה (על ידי לחיצה על הלחצן השמאלי וגרירה) למיקוס אחר על התמונה. טפטפת (ז6סקסז): כלי ה מאפשר לדגוס צבע מפיקסל מתמונה, מגרפיקה, או מחלון בורר הצבעיס שבלוח הצבעיס. כדי להשתמש בטפטפת, בחר בכלי ומקס אותו על הפיקסל שברצונך לדגוס. לחץ על הלחצן השמאלי, כדי לקבוע את הצבע כצבע הקידמה, או על הלחצן הימני כדי לבחור כצבע הרקע. מברשת (ח05ז +חוהק): כלי זה מאפשר לבחור במברשת מתוך מבחר של גדליס, צורות וסוגים. קיימות אפשרויות הגדרה נוספות למברשת: אטימות, 12000 סי קסו/5. זח/ם ([ססת קשיות, צפיפות וצעדים. ניתן גס לבחור בצביעה על משטח חלק בצבע אחיד, או עס מרקם. כל בקרי המברשת נמצאיס בלוח הבקרה. מברשת השכפול (ח705 6ח0ס!6): כלי וה מאפשר להעתיק (או לשכפל) חלק מתמונה על אותה תמונה או על תמונה אחרת, באותו מערך צבע. בחר בכלי שכפול ובחר בשטח המקורי שברצונך להעתיק. האפשרויות עבור כלי זה נמצאות בלוח הבקרה בכרטיסיה 470!5ח00 00!5ס7. כלי זה שימושי במיוחד, למשל כדי יילכסות'י פגמיס בתמונה על ידי שכפול הרקע על אזור הפגס. למברשת השכפול שני מצבי עבודה שניתן לקבוע בלוח הבקרה - 80ח9ו|8 (מיושר) ו-0ִפַחִ8ו|4 חסא (בלתי מיושר). תוכל לראות את המצב יימיושריי בפעולה על ידי מיקוס הסמן על השטח הרצוי לשכפול ולחיצה על הלחצן הימני בעכבר. מקס את הסמן במקוס אחר על התמונה ולח על הלחצן הימני, כדי להתחיל בפעולה. החלפת צבעים (₪60!3687 זס|60): הכלי החלפת הצבעים מחליף צבע אחד בתמונה בצבע אחר. האפשרויות עבור כלי וה נמצאות בלוח הבקרה בכרטיסיה 00!85ח60 |ססז. תוכל לקבוע את סיבולת הצבע. (סוס6 6סד), את מרקס הנייר ואת צורת ראש המברשת. קיימות דרכיס שונות בהן תוכל להשתמש בכלי זה. תוכל להחליף את כל הופעותיו של צבע מסויס בתמונה בצבע אחר, או לבחור באזור מסוים (בעזרת כלי בחירה) ולהחליף בו צבע אחד או יותר. בחר צבע להחלפה בעזרת הטפטפת כדי לבחור בצבע הקידמה והרקע. תוכל להחליף את צבע הקידמה בצבע הרקע על ידי לחיצה כפולה במקוס כלשהו בתמונה. תוכל להחליף את צבע הרקע בצבע הקידמה על ידי לחיצה כפולה על הלחצן הימני. באופן דומה תוכל גס להשתמש במברשת הצבע כדי להחליף את צבע הקידמה בצבע הרקע או לחיפך (בעזרת הלחצן החימני והשמאלי של העכבר). ריטוש (ח56+000): כלי וה משמש לריטוש תמונה, או גרפיקה, על ידי שימוש בגדלי מברשת ובמצבי מיזוג שוניס: ₪05 ח00%9ו1, פסה הס6אזהכ, ח6ו501 6], זץ8 | ה5010, חה6סז8ח5, 55ססחם, 06הח! 06 0סטחחס, 006טחפ זע |. אפשר גס לרטש תוך שימוש במרקמי הנייר השוניס של 5₪ם. מחיקה (8567זם): כלי וה מוחק חלקי תמונה ומחליף אותס בצבע הרקע הפעיל (בתמונות ללא שכבות). בתמונות מרובדות עס רקע שקוף, הכלי מוחק את התמונה ומחליף אותה באזור שקוף. אס התמונה אינה מכילה שקיפות, הכלי מוחק אותה כפי שהוא מוחק תמונה ללא שכבות, על ידי הצבת צבע הרקע במקומות המחוקים. האפשרויות שבלוח הבקרה והות לאלו של המברשת. 6 100868 (מכולה): זהו כלי חדש של 50ק שניתן להשתמש בו רק במתכונת עבודה של 24 סיביות (16.7 מיליון צבעים) או במתכונת של 256 גווני אפור. ניתן להגדיל את מספר הצבעים בתמונה בעזרת תפריט פזס|60 והאפשרות %0ק06 זס|60 6856זסח!, 8זסוס6 חסווווו 16.7 טום 24). 9 ₪!9/מ כ4י 257 1 22 כלי זה מוסיף תמונות שונות מושלמות (מכוניות, מטבעות, קוביות, אותיות, חרקים, עלים, מטוסים ועוד) עס הצללה, ומאפשר לשנות את גודלן. לוח הבקרה של הכלי מציג אפשרויות רבות המשפיעות על דרך הצגת התמונות. נסה את פעולת כלי זה - זהו כיף אמיתי! מכחול אוויר (חפטזםזו4): כלי וה פועל בדומה למכחול אוויר קלאסי, הוא 'ימתיז'י צבע על משטח התמונה. ניתן לקבוע לכלי מברשות ומרקמי נייר שוניס בלוח הבקרה. דלי מילוי (|!1= 1000=): דלי המילוי משמש למילוי תמונה או בחירה בצבע הקידמה או בצבע הרקע. אפשרויות שונות להפעלת הכלי נמצאות בלוח הבקרה: סוג המילוי, מצב המיזוג, הסיבולת והאטימות. בעת עבודה בתמונת של 24 סיביות או בתמונות 256 גווני אפור, נוספות לדלי המילוי אפשרויות עבודה חדשות (שנמצאות ברשימה הנפתחת 518 |וו=) וביניהן, מילוי בצבע אחיד, מילוי באמצעות מדגם מתמונה אחרת וארבעה סוגי מילוי שוניס טס חטוס, זה 6חו ], זה 0סָח46018 ו-%חה278016) |8ו380). טקסט (%א16): כלי אה משמש להוספת טקסטים לתמונה בכל צבע, גופן וגודל רצוי. כדי להוסיף טקסט, בחר בצבע הרצוי לטקסט כצבע קידמה ולח עס סמן הכלי במקוס כלשהו בתמונה. תיבת הדו-שיח של הוספת הטקסט תיפתח. הקלד בתיבת הטקסט את הטקסט הרצוי; בחר בגופן, בסגנון, בגודל, באפקט הרצוי ובצורת היישור, ולחצ 06. אס האפשרות 8ח080!= (צף) סומנה (מומלצ לסמן אותה), הטקסט יופיע כבחירה י'צפהיי על התמונה. כעת, תוכל להזיז את הטקסט לכל מקוס רצוי. לאחר שתמקס את הטקסט, בטל את בחירתו על ידי לחיצה על כש+41ס, או על ידי שימוש בתפריט 561800005 ובחירה ב- 6חסא 561661, או על ידי לחיצה על הלחצן חימני בעכבר. קו (8ח1.1): כלי זה מוסיף לתמונה סוגיס שונים של קווים. כדי להוסיף קו לתמונה, לחצ על כלי הקו, מקס את סמן הכלי במקוס הרצוי, לחצ על העכבר וגרור את אותו בכיוון הרצוי. בלוח הבקרה של הכלי, תוכל לקבוע את עובי הקו בפיקסלים, את סוג קו ואת צורת העקומה (262/80). האפשרות ]86218 מוסיפה לקו עקומה. כדי להשתמש באפשרות זו, עליך לשרטט, תחילה, קו חדש. ללחו על המשטח מחוץ לקו במקוס בו תרצה למקס את קשת העקומה. האפשרות 8560ו1/8ח// יוצרת קוויס חלקיס יותר ופחות 'ימפוקסלים'י. צורות (065ק8ח8): כלי זה מאפשר לשרטט צורות שונות, עס ובלי מילוי (צבע המילוי הוא צבע הקידמה). לוח הבקרה של הכלי מאפשר לבחור בצורות שונות: עיגוליס, אליפסות, מרובעיס ומלבנים. תוכל גס לקבוע בלוח הבקרה אס להשתמש במילוי או לא להשתמש בו. גודל הצורה ומיקומה נקבעיס על ידי המשתמש. סי קסו/5. +חוםק כ4' מִפת'כק 46 252 ב-59: כלולים שלושה כלי בחירה, כל אחד מהס ניתן להתאמה לצורך ביצוע בחירות שונות. חלק מהכלים והאפשרויות של 55 אינס ניתניס לשימוש (מופיעים בצבע עמוס) אס לא נעשתה בחירה בתמונה. ניתן לּהות בחירה על ידי הקו המקווקו שמקיף אותה. ניתן להוסיף לבתחירות בעזרת כל כלי בחירה בשילוב עס לחצן אוח5, או להחסיר מבחירה על ידי שימוש בכלי בחירה בשילוב עס לחצן |0ז1ח00. מסגרת הסימון (חסו561604): כלי ה יוצר בחירה בדוגמת מלבן, ריבוע, אליפסה או עיגול. מסגרת הסימון הדרושה ניתנת לבחירה מתוך הרשימה הנפתחת בלוח הבקרה. כלי היד החופשית (לאסו, 0ח8ה66זת): כלי וה מבצע בחירות חופשיות מסביב לקטעי תמונה ומשמש לבחירת צורות מיוחדות. מטה הקסם (0ַח3// 3016): כלי רב עוצמה זה מאפשר לבצע בחירות על בסיס התאמת צבע (או צבעים) בתמונה. הבחירה מבוססת על רמת הסיבולת (0!679006 ד) שניתנת לקביעה בין 0 ל-200. רמת הסיבולת קובעת את מיגוון הצבעיס שנבחרו לפי קרבתס לפיקסל שנבחר בלחיצה. לאחר הלחיצה על פיקסל מסויס באמצעות הכלי מטה קסם, 55 תבחר את כל הפיקסלים בעלי אותו ערך צבע ולפי רמת הסיבולת שנקבעה עבורו. קביעת ערך סיבולת של 0 תבחר צבע אחד בלבד, קביעת סיבולת של 200 תבחר את כל הצבעיס שבתמונה. בנוסף, תוכל לקבוע בלוח הבקרה את האפשרות ז6ח68%= (ריכוך), שתוסיף פיקסלים לשולי השטתח הנבחר. לעיתים, יש צורך לבחור בצבע מסוים על בסיס צבעוניות (ניסיון לבחור בצבע כוזה בעזרת כלי הבחירה האחרים - לא יצלח), וה תפקיד מטה הקסס ב-555. כדי לבחור בצבע על בסיס צבעוניות והה, קבע את הסיבולת ל-0 ולחצ על הפיקסל שמייצג את הצבעוניות שברצונך לבחור. אס הבחירה תתקבל לפי רצונך תוכל להפסיק את הבחירה. אם מעט מדי צבעיס נבחרו, הגדל את רמת הסיבולת ונסה שוב. נסה ללחו על אותו פיקסל שעליו לחצת פעסם קודמת ובדוק אס הבחירה מתאימה לצרכיך. נסה להגדיל ולהקטין את רמת הסיבולת עד שתגיע לתוצאה הרצויה. [ססת 0": 31₪/מ כצי 252 3 0 95/38 164 א 0מק0/4/כ2? התקליטור כולל: קטלוג ספרי המחשביס הממוחשב האינטראקטיבי של הוצאת הוד-עמי. תוכנת מבחן אישי - לבדיקת ידע בתוכנות 028106 ובה מאגר של מעל 400 שאלות. ₪ ₪9 גיליון מלא של הירחון חושבים חלונות ובו מאמרים בנושאי 95 פשוספחו/), סזס/צ ו-|6סאם. מספר תוכנות עזר שימושיות. 0-9 קבצי תרגול. / קשכרק! ותראה רק 8 תווים ראשוניס של שס הקובצ (במקרה ובמקור הוא ארוך יותר). הסיבה: כונני תקליטוריס במהירות 4א עובדים עם מנהל התקן שעבד בסביבת 06 ו-3.11 פשססחו/ ויכול לעבוד גם עס 5 פשוססחו, למעט היכולת לזהות קבציס עס שמות ארוכים. הפתרון: להתקין מנהל התקן 32 סיביות (אס קיים), או לקנות כונן תקליטוריס חדש ולוודא שמצורף אליו מנהל התקן 32 סיביות. ₪ אם מנהל התקן כונן התקליטורים המותקן הוא 16 סיביות - ייתכן 04| סיק קסו/5. זח/0 פיכן [א3שע 2ק39יע מק6!כיע 4ספכ? מחיר לצרכן: 99 ש'יח דאנאקוד 259-10169 תחת התיקיה 8₪00%5 תוכל למצוא את התיקיה הרלוונטית לספר זה. שס התיקיה המכילה את הקבצים בנוי מה-דאנאקוד הנמצא בעטיפה האחורית של הספר. שס התיקיה בנוי מ-5 ספרות לפי התרשים הבא (דוגמה בלבד): קמיקית 61!405/מ. 04פר 5 - 59205 8005 אנו מבקשים להתייחס לקבציס הנמצאים בתיקיה וו בלבד. בתיקיות האחרות תחת התיקיה 80065 נמצאיס קבציס הרלוונטייס לספריס אחריס של ההוצאה. בתקליטור תמצא את מרבית התמונות המופיעות בספר. תוכל לעשות בהן שימוש לתרגול במקביל להוראות שבספר. תחת תיקיה 800%6959205 תמצא תיקיות נוספות עס מאות תמונות בהן תוכל להשתמש ביצירת אתר האינטרנט שלך ובכלל. להתקנת תוכנת סזק 50 +ח031 - פנה לפרק 2 פמק 7065 66 [!ספומ עקוב בתשומת לב מירבית להוראות להתקנת מכולות (659סטד 6זטשסוק) נוספות : סגור את תוכנת 55₪, אס היא פתוחה. הפעל את סייר 8עצססחו/. בתיקיה בה הותקנה התוכנה 510065 סזק קסח5 %חו8ק65!ו= והפזטסזק:6 נמצא קוב בשס 7065.06. שנה את שס הקוב לשס -00858.66ד או כל שס אחר שתבחר. עבור לתיקיה 65 1 5 ק6ז8ש60:< (כאשר א מציין את כונן התקליטורים) בתקליטור המצורף לספר וה. לח לחיצה כפולה על הקוב 6א65.6%פט 67זס. אהו קובצ הנפרש אוטומטית וגס מותקן אוטומטית. קרא את ההודעה ולחצ אישוד. בחלון זסו8ז1א-56/1 קו2חו/ בחר בלחצן קו2חש והמתן. קרא את ההודעה ולח אישור. בחלון זס1186%אם-58/1 סו2חו/ בחר בלחצן 61056. הפעל את תוכנת 5 ובחן מחדש את האפשרות 65פנד פזטוסוס. [ספת 6': 5מק5!6/4 א3/כש 35 אס תרצה יילחזור לאחוריי, כלומר לבטל את השינוי: > הפעל את סייר פעוססחו//ש. * בתיקיה בה הותקנה התוכנה 65ס51 סז קסח5 %חו8ק85!ו= והפזטָסזק:6 נמצא קוב בשס -65.6פטד. * שנה את שס הקוב ל- 88.01פטד. פמק[מ. א5כ6ומ. [!ספ!/מ עקוב בתשומת לב מירבית להוראות להתקנת מברשות (870888) נוספות : סגור את תוכנת 55₪, אס היא פתוחה. הפעל את סייר פעשססחו/. עבור לתיקיה 08085ז2= סק9:501/876< (כאשר א מציין את כונן התקליטוריס) בתקליטור המצורף לספר ה. לח לחיצה כפולה על הקוב 6א627₪5065.6זס. והו קובצ הנפרש אוטומטית וגס מותקן אוטומטית. קרא את ההודעה ולח אישור. בחלון זסו8ז1אם-56/1 קו2חו/ בחר בלחצן קו2חש והמתן. קרא את ההודעה ולחצ אישור. בחלון זס1186%אם-58/1 0ו2חו/ בחר בלתצן 61056. הפעל את תוכנת 55 ובחן מחדש את אפשרויות המברשת. פק0/46 939/![! ₪ 06שק6/פי 6 ₪2!0מ. 2/ל-שאי הוצאת הוד-עמי גאה לבשר על הקטלוג 7333227 האינטראקטיבי היחידי בארף על גבי תוכנה! הקטלוג [3(37? האינטראקטיבי של הוד-עמי עושה שימוש בטכנולוגיית .81! (סְחוחז68 1 28560 +17806ח6%/1חז10ח!). ווהי המילה האחרונה בכל הקשור לשימושיס ואפשרויות חדשות הגלומות בשימוש בטכנולוגיות אינטרנט. בעורת הקטלוג 7333247 האינטראקטיבי של הוד-עמי תוכל: לעיין במידע על ספרי ההוצאה. לעבור במהירות ובקלות בין הקטלוג ‏ 09צב(3? האינטואקטיבי של הוד-עמי והיישום בו אתה עובד. 1506 סי קסו/5. זח/ם לדפדף בקטלוג 333701 האינטראקטיבי ספר אחר ספר, או לפי נושאים וקבוצות. להדפיס את המחירון המלא ומידע על כל ספר. לגשת במהירות, בגישה אינטואיטיבית, תוך התמקדות מהירה בספר המבוקש. לעיין בקטלוג ה/צ2ב33* האינטראקטיבי בקצב אישי שלך. לנווט את דרכך בקטלוג ‏ 733370 האינטראקטיבי ולחזור ולהתרענן בכל נושא בכל רגע. להוריד עדכוניס מדי חודש מהאינטרנט ולהתעדכן בספרים חדשים, בכתובת /|ו.ס6.וחחהּ-סח.עשעצש//: כח הקטלוג מתאים לעבודה ב-95 פששססחוצ בלבד. 1 2 .10 לחץ על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. בתיבת הטקסט הקלד את הפקודה וחח63+8!00100-8:< (החלף את האות < באות המייצגת את כונן התקליטוריס שלך), ולחצ על אישול. עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך ופעל לפיהן. לחץ על לחצן ס0ז59. כאשר מופיעה תיבת ההודעה 58+00 המודיעה על התקנת רכיבים חדשים - לח אישור. פעולה זו מצריכה אתחול מחדש של המחשב. לאחר שהמחשב עולה מחדש, הפעל את תוכנית ההתקנה מחדש: לח על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. בתיבת הטקסט הקלד את הפקודה 63%9100100-3₪0:< (החלף את האות * באות המייצגת את כונןו התקליטוריס שלך). ולח על אישור. לח על לחצן 0ק856%8. מופיע חלון עס רקע כחול ובו הכותרת: ייהתקנת קטלוג הוד-עמייי. לחצ המשך. בחלון התקנת קטלוג הוד-עמי לח על תמונת המחשב. אס מופיעה תיבת דו-שיח בה תתבקש להגדיר היכן להתקין את זזס|קא= 6%חז9!ח! - השתמש בברירת המחדל. אל תיבהל, זו אינה התקנה 'אמיתית'י של זפזסוקאם 6%חז6)ח!, אלא רק של מספר רכיביס הדרושיס להפעלת הקטלוג (שים לב, שאין צורך בהתקנה מלאה של זפזס|קאם 61חז6)ח!). לחצ אס. . בסיוס ההתקנה כולה תופיע תיבת דו-שיח. לח על אישור. יופיע חלון קט50%, אשר את אתחול המחשב פעם נוספת על ידי בחירה בלחצן כן. . בחר בתפריט התחל באפשרות הפעלה. בתיבת הטקסט הקלד 6א35407.6 ]63+81001:א (החלף את האות א באות הכונן מתאימה), ולח על אישור. זהו קובצ הנפרש אוטומטית וגס מותקן אוטומטית. [ספת 6': 5מק5!6/4 א3/כש 07 .1 .12 .3 .4 .5 קרא את ההודעה ולת אישור. בחלון זסוסאזואם-+/56 קו2חו/ בחר בלחצן ס21ח והמתן. קרא את ההודעה ולח אישור. בחלון זס1186%אם-58/1 סו2חו/ בחר בלחצן 61056. לחץ על לחצן התחל, תוכניות ובחר קטלוג הוד-עמי. [<51 וק קוגץ מצוגה עזוה ₪ יפוט . ו הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע'ימ הראובני 6, תתד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9664718 פקס: 09.9671602. רבגות סיט לולרנות 331 ותאיט וש לעבדדה ב- מ ו דואר אלקטרוני: [ו.00. הזת" מערכרת הפעלה (95 >אסביו/אי בנפרד. - 2 1 ערגונים באר האינטרנט .66 1 31177 = 01 162] אאא מ ו די הליל שיווק לחנויות המחשבים: בח ש בת יליו אלעטדדניים טלפון: 09-9552402 פקס: 09-9552413 5 נקווב ו בכל חודש מתעדכן הקטלוג. ניתן להוריד קובצ עדכון מאתר ההוצאה בכתובת : .60 והחהּ-סת.אשש 450 ממ !כ[ 2!56ק1[ להפעלת הקטלוג הצבעוני של הוצאת הוד-עמי, לח על התחל, עבור לתוכניות ובתחתית התפריט תראה את קטלוג הוד-עמי. בחר בו. סק סק 6600 בהפעלת התוכנה יופיע מסך ובו שלושה אזוריס עיקריים: מימין יופיע סייר המסמכים (דומה לסייר 5ששסשחועש). למעשה, זהו עץ המציג את פרטי הקטלוג השונים. אזור ה ישמש בהמשך גס לתהליך החיפוש. בצד שמאל יופיע דף הפתיחה - זהו אזור התוכן. בחלק העליון יופיעו שורת התפריט וסרגל הכלים. 08| סיו קסו/5. +חום [ ו קובץ תצוגה עזרה ₪ |= |.|+ |8|5|₪ א] |8 |> = לוה כדאי לך הוד-עמי? 5 ידחון חושביט חלונות [5! מחידון (טקסט בלבד) 7 הסדרה הידידותית 7 סזסצ 2 עמ' + ₪] דיסקט תרגול הסדרה הידידותית היא סדרת ספרי מחשבים בהוצאת הוד-עמי עלל תוכנות הפועלות בסביבת 95 פאוטנחוצש . בגישה עניינית ותכליתית, בעברית ברורה, ישירה וקלה לקריאה, תלמד במהירה ובפשטות איך לעשות דברים 4 המידע המקצועי המובא בספר ניתן במידה המספיקה להבנה והפעלה. פתוכנות ומס קחלונות 311 מתאיט ג לעבודה ב-< 5אינטרנט דשאתפדאו | חצג סד | דוגמאות מעשיות מלוות את הלימוד כדי לעזור לך להבין תפיסות חדשניות. 97 וס /ש חסדרה הידידותית | ה דרה הידידותית 97 0165 : מסמך. במהלך הלימוד תמצא עצות, הנחיות, טיפים והסברים, להבטחת הצלחתך. כך נראה המסך הראשי של קטלוג הוד-עמי הנמצא בתקליטור המצורף לספר. ס'!ל א!ללק 7 קיע 1. לח לחיצה כפולה על הסמל % שלידו רשוס 97 08ו01. 2 לח לחיצה כפולה על הסמל % שלידו רשוס הסדרה הידידותית. 3 תיפתח רשימת מסמכים הקשורים לנושא. 4. לח לחיצה כפולה על הסמל[5 שלידו רשוס הסדרה הידידותית 97 ₪זס//. 5 בצד שמאל יוצג מסמך שכותרתו הסדרה הידידותית 97 6זס//. 6. לח על הסמל | שבסרגל הכליס שבראש החלון כדי לעבור לדף הבא. 7 יופיע דף שכותרתו הסדרה הידידותית 97 |68אם. 8 גרור מטה את פס הגלילה של החלון השמאלי, כדי לקרוא את המשך התיאור. 9 אס ברשותך מדפסת, תוכל להדפיס את הדף על ידי לחיצה על הסמל |₪' שי אפ[ כפאסק ניתן לשנות את תצוגת המסמך על ידי שני לחצנים : , | [ססת 6': פמק3/60/4 95/38 על ידי הצבת הסמן בין אזור סייר המסמכים לאזור המסמך יוצג חצ דו-ראשי. על ידי גרירה ימינה ושמאלה תוכל לשנות את חלוקת המסך בין שני האזוריס. הצג/החבא סייר מסמכים. בלחיצה על לחצן זה, אזור המסמך ייישתלטיי על כל המסך. לחיצה נוספת על לחצן זה תחזיר את המצב לקדמותו. |09 4000 מכשיס | 88 =|צואה מהתוכנה. = הדפס מסמך. המסמך המוצג על המסך יישלח להדפסה. הצג/הסתר סייר מסמכים. בלחיצה על לחצן זה, אזור המסמך ''ישתלטיי על כל המסך. לחיצה נוספת על לחצן זה תחזיר את המצב לקדמותו. הקודס/הבא בסייר המסמכיס. בהתאם למיקוס הסמן יוצג המסמך הקודם/הבא בע המסמכים (ראה פירוט בהמשך). הצג מיקוס המסמך בתוכן. הסמן יתמקס בסייר המסמכים על השורה המתאימה למסמך הנוכחי. שים לב, ייתכן שהסמן בעצץ המסמכים ניצב על מסמך שאינו המסמך המופיע באזור התוכן באותו שלב (על מנת להתאימם נשתמש בכלי הבא). מסמך קודסם/הבא. דפדוף קדימה ואחורה במסמכים שכבר עברנו עליהס בהפעלה נוכחית (ראה פירוט בהמשך). הצג תת-עצ במסמך. כאשר הסמן ניצב על נושא המכיל מסמכים ו/או תת-נושאים נוספים, בשימוש בלחצן זה באזור סייר המסמכים ייפרסו כל תת-הנושאיס והמסמכים, ובצד השני יוצג מסמך אחד ארוך אשר תוכנו מכיל את כל המסמכים. כָּסַכָּי? %%9 כפאסאכיס ניתן לבצע את פעולת הדפדוף ב- 3 דרכים שונות : מעבר על עץ המסמכים. פתיחת נושא. סגירת פרק. אשמ 4% 9% מאסאכיס + נושא כללי. ש נושא או תת-נושא פתוח. 5 ספר. פמ'חמ [![₪6 יש שלוש אפשרויות לפתיחת נושא: לחיצה כפולה על שם הנושא. לחיצה על סימן ''+'י המופיע משמאל לסמל הנושא. 100 סי קסו/5. זח/0 על ידי מקש החיצים: + 0'כ פכלק יש שלוש אפשרויות לסגירת פרק: לחיצה כפולה על שם הנושא. לחיצה על סימן ''י-יי המופיע משמאל לסמל הנושא. על ידי מקש החיצים: > אשסכ פי[ ש[9' ל פאסאכיס סשפכמ 4!ח פאק6יט לחיצה על אות כלשהי תעביר את הסמן לשורה הבאה בעצ, המתחילה באותה אות (אם אין שורה כזו, לא יקרה דבר). לחיצה על + תעביר את הסמן לשורה הבאה ולחיצה על * תעביר את הסמן לשורה הקודמת בע. 630 אסאק יש שתי אפשרויות להצגת מסמך: כאשר הסמן ניצב על שם המסמך - לחיצה על לחצן המרד לחיצה כפולה על שם המסמך בעצ. ₪ 66 40מ12'ס % | 00כ46 תכש'ע דפדוף בעזרת לחצנים אלה דומה לדפדוף בספר, דף אחר דף, קדימה או אחורה. לחצנים אלה משמשים למעבר בין המסמכים, קדימה ואחורה, על פי סדר הופעתם בעץ התפריטים (נקודת ההתחלה היא מיקוס הסמן בעץצ). אם מגיעים לפרק או תת-נושא סגור - הוא ייפתח אוטומטית ויוצג המסמך הראשון. כל לחיצה תפתח את המסמך המתאים (בחלק השמאלי) ותעביר את הסמן לשורה המתאימה בע (בחלק חימני. 6/6 49מ13ס |* |*: 46009 מכשיע דפדוף בין מסמכיס שהופעלו בהפעלה הנוכחית. המסמך הנוכתי הינו המסמך האחרון ממנו אפשר לעבור אחורה עד למסמך הראשון של ההפעלה (מסך הפתיחה). בדרך בין המסמך הראשון למסמך הנוכחי תוכל לדפדף קדימה ואחורה. [ספת 6': 5מק5!60/4 א3/כש 21 340170 שצכ]![]'ע הקטלוג הצבעוני מתעדכן מדי חודש. את העדכון ניתן להוריד מהאינטרנט (חינס!) מאתר ההוצאה. בפתיחת הקטלוג בצד שמאל כתוב עדכונים באתר האינטרנט. אס אתה מחובר לאינטרנט, הצב את הסמן על כתובת זו ולח. להרחבת התצוגה לחץ על משקפת. באתר הוד-עמי בחר בקישור קטלוג והורדת עדכון חודש. הורד את עדכון הקטלוג (סבלנות, ייתכן שיעברו מספר דקות) וזכור היכן אתה שומר את הקובצ. צא מהקטלוג ונתק את התיבור לאינטרנט. הפעל את סייר 5שססח וצ ואתר את הקוב. לח לחיצה כפולה על הקובצ. קרא את ההודעה ולת על אישור. לח ק1ו2חש, קרא את ההודעה ולח אישור. לח 61056 והפעל מחדש את הקטלוג. והו, הקטלוג מעודכן!!! | קנציוך 7 ור ררן חפש. מ'כ[6 טוות - ₪ כותרות מסמכים חוקות תפדת 1. עבור לכרטיסיה חיפוש בחלק הימני של החלון. -ז ומכו 2 הקלד רצף תווים. זו יכולה להיות מילה או חלק | | ממילח. 3 קבע את טווח החיפוש - האס לחפש בכותרות המסמכים ו/או בתוכן המסמכים. 4. הקש ז10ח= או לחץ על 1 %7*=.. אם נמצאו מסמכים, תופענה כותרותיהם. 630 פאסאק יש שתי אפשרויות להצגת מסמך: כאשר הסמן ניצב על שם המסמך - לחיצה על לחצן || 9" לחיצה כפולה על שם המסמך. שיס לב! במסמך שמוצג מחלון החיפוש, הטקסט שחיפשת יודגש בצבע אדוס. פשמקת 6ק60 (₪44 מא!ןומ) 4מ!כן!מ. אמכומ אפשר לסמן קטע ממסמך, להעתיקו ולהדביקו במקוס אחר (למשל, במסמך סזסצ)). 1. סמן את הטקסט שברצונך להעתיק (הסימון מתבצע על ידי לחיצה וגרירת העכבר על האזור שברצונך להעתיק). הטקסט שסומן ייצבע בצבע כחול. הערה: לבחירה וסימון כל הטקסט בחלון השמאלי: הצב את סמן העכבר באזור התוכן. לחץ לחיצה ימנית. בחר !41 +56160. 2 סיק קסו/5. ח/0 2 ביצוע העתקת: הצב את סמן העכבר על הקטע המסומן. לחץ לחיצה ימנית ובחר ע000, או לחצ 0%71+6. מבנה המסך הראשי ים ליי ד הלימוד, בחלק זה תמצא הסברים, הנחיות, טיפים וגם סרטי וידיאו וקטעי קול שיהפכו את הלימוד לחויה. עבור לתוכנה אחרת, כמו סזס\, פנקס רשימות, כתבן וכדומה. הצב את נקודת הכניסה במקוס שבו תרצה להוסיף את הטקסט ובצע אחת מהפעולות הבאות: בחר בתפריט עריכה, הדבק, או לחץ על לחצן הדבק |8₪, או הקש /+!017, או לחץ לחיצה ימנית ובתפריט המקוצר בחר הדבק. משמקמ. מ או[ 4מ!כן/מ. אמכומ אפשר להעתיק תמונה ממסמך שמופיע על המסך ולהדביקה במקום אחר (למשל במסמך 6זס/)). 1. הצב את הסמן על התמונה שברצונך להעתיק. 2 לתצ לחיצה ימנית ובתפריט המקוצר בחר צֶ600. 3 עבור לתוכנה אחרת: תוכנה גרפית, סזס/ וכדומה. 4 לביצוע ההדבקה, בחר בתפריט עריכה, הדבק או לח על לחצן הדבק | או הקש /+1ז61 או לחץ לחיצה ימנית ובתפריט המקוצר בחר הדבק. 6% 613ת בשורת התפריט בחר תצוגה, אפשרויות. בחלון זה ניתן לשנות את המאפייניס האלה: גודל הגופן המוצג במסמכיס השונים. צבע טקסט החיפוש (ברירת המחדל - אדום). האפשרות להציג שורת מצב או לא. הצליליס שמשמיעה התוכנה כאשר מתחלפים המסמכים. [ססת 6': 5מק316/4 95/38 3 [< ה 0 [ צלילים | כללר 5 צבע קט חיפר ממ | > . קטן קטן מאוד בתיבת הדו-שיח אפשרויות תוכל לקבוע גס את צבע טקסט החיפוש. אפת[ 6/6 - קתמק[כ מבחן אישי מאפשר לך לבחון את ידיעותיך בתוכנות 08806 השונות. בתקליטור המצורף לספר וה תמצא מספר מבחנים לתוכנת סזס/\ בגרסאות 7 ו-97. 1. בחר בתפריט התחל באפשרות הפעלה. 2 בתיבת הטקסט הקלד 86א6.+6+65ק+65+ז6ק:א (החלף את האות א באות הכונן מתאימה), ולחי על אישור. |<]? תה הקלד את שם התוכנית, התיקיה אד המסמך 0 ששברצרנך לפתרח באמצערת פאוסבחו/. פתח את: | - 631 [סק >] אישור | ביטול | עיון... זהו קוב הנפרש אוטומטית וגס מותקן אוטומטית. 3 קרא את ההודעה ולח אישור. 4. בחלון זסוסאזואם-+/56 קו2חו/ בחר בלחצן ס21חש והמתן. 5. לח אישור. תהליך ההתקנה מתחיל. המתן. 6. לח א0. לחץ על תמונת המחשב. המתן. 7 מופיעה הודעה שההתקנה הסתיימה בהצלחה. לח אישוד. פמ קמ שככמ. אפחןיע 4 7/97-4 סיזס// 1. בחר בתפריט התחל באפשרות הפעלה. 2 בתיבת הטקסט הקלד 6א0.6א7//08ק654+ז6ק:< (החלף את האות א באות הכונן מתאימה), ולח על אישור. 14 סז קסו/5. זח/0 .6 7 זהו קוב הנפרש אוטומטית וגם מותקן אוטומטית. קרא את ההודעה ולחצ אישור. בחלון זסס4ז1אם-58/1 כו2חו/ בחר בלחצן ק21ח₪ והמתן. קרא את ההודעה ולח אישור. בחלון זסס4זואם-58/1 0ו2חו/ בחר בלחצן 01056. 490 - אפת[ 6₪/ ₪[ל-א/ לח על לחצן התחל, תוכניות, מבחן אישי - הוד עמי. 'ז₪6006 ז00סיו40/ - כתמק[ק את התוכנה הזו יש להתקין כדי לקרוא את דוגמת הירחון ''חושבים חלונות'י. התוכנה פועלת במערכת חלונות 95 בלבד!!! 1 .2 .5 .6 לחץ על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. בתיבת הטקסט הקלד את הפקודה 6/00061326301ז3/ש5016:א (החלף את האות א באות המייצגת את כונן התקליטוריס שלך) ולחצ על אישור. בחלון הבא בחר בלחצן כן להמשך ההתקנה. אשף ההתקנה מתקין את הרכיביס הנדרשים. עליך ללחו על +א6א, 65צ ו-+א6א פעס נוספת כדי לסיים את ההתקנה. בסיוס ההתקנה לת על ח8וחו=ת. קרא את הודעת סיוס ההתקנה שמופיעה, ולח אישור. ת!96י. מ4![/מ - כפש4ק 1 7 3 פתח את תפריט התחל, תוכניות, +003ז6/ 20006, 3.01 363007 +003ז6. פתח את תפריט 118 ובחר באפשרות ח6סס. בתיבה חפש ב: בחר בכונן התקליטוריס שלך ועבור לתיקיה חוצאחוחד. בחר בקובץ 95.001ח1// המופיע בתיקיה זו, כדי לקרוא את החלק הראשון של גיליון מספר 5 של הירחון חושביס חלונות בנושא 95 פשוסטחו//. . בחר בקובץ +0₪.₪זס/ המופיע בתיקיה גו, כדי לקרוא את החלק השני של גיליון מספר 5 של הירחון חושביס חלונות בנושא סזס+. בחר בקוב +681.00א₪ המופיע בתיקיה זו, כדי לקרוא את החלק השלישי של גיליון מספר 5 של הירחון חושביס חלונות בנושא |08א5. [ססת 6': 8מק316/4 95/35 5 7 בחר בקובצ 161.001ט/ד המופיע בתיקיה זו, כדי לקרוא את תקציר הנושאיס של הירחון חושביס חלונות מגיליון 1 ואילך. ומה הלאה... הזמנת מנוי - חושבים חלונות וכ שלח בדואר לפקודת הוד-עמי ת.ד. 6108 הרצליה 46160 2" סמן!י א לפי בחירתך: אני מעוניין/ת לעשות מנוי על הירחון חושבים חלונות. ב 12 גיליונות במחיר ₪99 כולל מע"מ שם משפחה שם פרטי כתובת מלאה ישוב מיקוד טלפון פקם |אחז-6: ויזה - 16 ספרות | דיינרםס - 14 ספרות ישראכרט - 8 ספרות מאסטרקארד - 16 ספרות ב ]ןוו | ו | מספר כרטים אשראי 0 ו ו ה בתוקף עד תעודת ז'הוי כתובת למשלוח החשבונית (במידה והיא שונה מהכתובת שלעיל): חובה 7מלא פרטים אישור: תאריך חתימת המזמין 166 סי קסו/5. הו אק !9 9מ0/42/כ? הוצאת הוד-עמי מפיצה תוכנות אלו כבונוס ללקוחות ההוצאה, ואינה מתיימרת לגבות תשלוס עבור התוכניות המצורפות ו/או לתמוך בהס. 6ים 94 השימוש בתקליטור וה הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המוצרים המותקניס בתקליטור וה מסופקים באחריות החברות המייצרות אותם. הוצאת הוד-עמי אינה אחראית, בכל צורה שהיא, לאופןו ולטיב התוכנות המותקנות. בכל שאלה לגבי תוכנה הנמצאת בתקליטור, יש לפנות למפתחי התוכנה (כל תוכנה בנפרד) כפי שמצוין בקבצי העזרה של התוכנה המדוברת. הקבציס הס גרסאות 50876876 ו-60/816זת. גרסת 86ז50816\8 מאפשרת לך, המשתמש, לבדוק את יעילות התוכנה ואת תאימותה לעבודה אותה אתה מבצע. אס נמצאה התוכנה מתאימה לצרכיך, עליך לשלס למפתחיה תשלוס סמלי (לפי הרשוס בקבצי העזרה של כל תוכנה ותוכנה בנפרד) כדי לקבל רישיון מלא לשימוש בה. קבלת רישיון לשימוש בתוכנה יפתח בפניך מיגוון אפשרויות שלא עמדו לרשותך בהפעלת גרסת ה-6/)376ז88ח6. יו6] - א'א? ת62 0מ6!3ק - יע 2א4מ א אש מ3יפ/כ ₪8 היא משפחת מוצריס של חברת סקייליין מערכות תוכנה, הבנויה סביב מנוע גרפי ייחודי ורב עוצמה, המאפשר תצוגה בזמן אמת של פני שטח בתלת מימד, ללא הגבלת פרטים וגודל על גבי מחשביס ביתייס. מקור תמונת השטח הוא בתצלומי לווין ותצלומי אוויר. [<[חן. | 0 = ז:-] - הסווה חס זסאוסו ה ד * 0 6₪5עב .1 5600085 | כב)) 6 ד -ץ 7-0 - אהפחס [ספת 6': 5מק5/6/4 95/2872 207 דרישות מערכת מינימליות : מעבד מסוג וחטו%ח6 עם טכנולוגיית אוו זיכרון פנימי )!₪ ₪ו32 זיכרון כרטיס מסך 21/5 כונן תקליטורים במהירות 6א מערכת הפעלה 95 פעוסבחו/\ מנוע ה-8ז6ד לוקח את התצוגה בזמן אמת לרמות חדשות שלא נודעו בעולס מחשבי ה-00. הוא מאפשר אין סוף מצבי תצוגה: החל ממבט קרוב לפרטי פרטים ועד תצוגה רחוקה עד האופק. מנוע 8זזפד עושה שימוש בטכנולוגיית אוש החדשנית ומאפשר איכויות שהיו נחלתס של מחשבים יקריס בלבד. לפרטים נוספים קרא קובץ 0:א! בתיקיה גזזפד. כמ קמ סייו6ז מומלצ להסיר גירסה קודמת של 8זזד, אס קיימת. הכנס את התקליטור לכונן. לחץ על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. לחץ על לחצן עיון. בחר בכונן התקליטוריס בתיקיה 8זז6ד בקוב בשס ₪אם. מש דש 5. לחץ על לחצן פתח. לח על לחצן אישור. פעל לפי ההוראות על המסך לפי הסדר (מימין לשמאל): א6\, 65ץ, 1אסצ, זאסצז, ]סא, +אסאז, הפוחות. ייתכן ובמהלך ההתקנה תתבקש להתקין רכיבי %)86זום. אס הינך עובד במערכת 5 פ/וססחו/ עס ממשק עברי (לחצן התחל) יהיה עליך לשנות את ההגדרות האזוריות: 1. בחר בלחצן התחל, הגדרות, לוח הבקרה, הגדרות אזוריות. 2. במקוס עברית בחר אנגלית (ארצות הברית). 3 בחר בלחצן החל. 4. לשאלה האס ברצונך לאתחל את המחשב מחדשנ ענה כן. 5. עתה, יהיה עליך להתחיל את התקנת 8זז6 ד מחדש. שים לב: אס שינית את ההגדרות האזוריות - אל תשכח לחזור לעברית. 1-08 סי קסו/5. זח/ם 45 שד לחץ על לחצן התחל, תוכניות, 3זז ך, זסצ0ו/3זו6ד. הגבר מהירות + חס האט מהירות 2+א וחספ תנועה מעלה/מטה/ימינה/שמאלה | | מקשי חיצים הוראות הפעלה מפורטות נמצאות בתפריט !16 שבתוכנת גזוסד. מ'קיכ ₪660 507/16 ה ב -- 6פחן תוכנה לעיבוד תמונות %6 זו | התקנה + פמק מ!כןמ 26/46 6126/₪4 ( פ6יכסק משפכימ) 0 יושיזס/ק ז6חיזשת ז1ספסיו0/)// מומלצ להסיר גירסה קודמת של זפזס|קאם= 6%חז6זח!, אס קיימת. קפק | תוכנה ליצירה, עיצוב ועיבוד 6 | התקנה תמונות הכנס את התקליטור לכונן. לח על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. לח על לחצן עיון. בחר בכונן התקליטוריס בתיקיה 6!]=3028ז501/8 ובקובצ בשס 5א3028.5שן. לחץ על לחצן פתח. לח על לחצן אישור. פעל לפי ההוראות על המסך. [ססת 6': 28מק3/6/4 5א3/כש 109 פמק מ!כןמ 26/46 6126/₪4 ( פ6יכסק משפכימ) 1 יוטשיזס/ק זשחיזשדות. ז1ס5סיוש/)// מומלצ להסיר גירסה קודמת של זפזס!|קא= +6%חז6+ח!, אס קיימת. הכנס את התקליטור לכונן. לח על לחצן התחל ובחר באפשרות הפעלה. לח על לחצן עיון. בחר בכונן התקליטוריסם בתיקיה 6!=401785!386ז507/8 ובקובצ בשס םאם קסע דם5. לחץ על לחצן פתח. לחץ על לחצן אישור. פעל לפי ההוראות על המסך. 6ים 94 השימוש בתקליטור וה הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המוצרים המותקניס בתקליטור וה מסופקים באחריות החברות המייצרות אותס. הוצאת הוד-עמי אינה אחראית, בצורה כלשהי, לאופן ולטיב התוכנות המותקנות. 100 סיק קסו/5. זח/ם 6 פנה לנספת ב' להכרת הכלים השוניס בתוכנה. היעזר באינדקס העברי והלועזי יחד כדי למצוא את מבוקשך. 6 ש0! ב אינטרנט 24 גרפיקה 27 אנימציית | 223 אשף 225 בנייה 225 וידאו לאנימציה (חסוז8חוח8 10 060וצ) 240 טבלת צבעיס 234 לולאה (קססן) 238 מעבר טקסט (חסוזופח18 1א0)) 239 מעבר תמונה (חסוזו5ח118 סַהְהחו) 238 מתי להשתמש 241 שיפור ביצוע 234 שכבות 231 אפור 175 אפקטים מיוחדים 57, 110 סומסטטס 57 111 |156ח6 (גילוף) 112 1 (תגזיר) 114 ש₪'[קס 21 חסוז78זז0ס061 (עיוות) 57, 106 5800 קסז0 (צל נופל) 116 זסזוו (מסנן) 118 86 (רעש) 57 5 (ללא תפרים) 293 ארגז כליס (08!6606 |סס)) 47, 349, 350 אתר גרפיקה 85 טיפים לשילוב תמונות 301-317 יצירה 40 צבע 316 כ בחירה/סימון (חסו58|601) 252, 353 ביטול פעולה (ססחש) 348 0 גודל קובץ (נפח) 243 מספר צבעיס 253 גודל תמונה 97 אפשרויות שינוי 99 הקטנה 245 שינוי 245, 334 גזירה (טס) 220, 248 1 דחיסת 10506 261 דלי מילוי (|וו1 000ו1) 82, 351 דפדפן 24 כ2 הדבקה 55, 180, 348 הדפסה 64 הזוה 350 הטיית תמונות/סיבוב (0%916ז) 95 היסטוגרס 49, 349 היפוך (זשצחו) 155 העתקה 54, 180, 348 הקסדצימלי, ערך 287 התקנה 41 122 סי קסו/5. +חוםק 1 וידאו לאנימציה (חסוזהחווחה 0+ סשסוצ) 240 ת חיפוש גרפיקה באינטרנט 85 חיתוך תמונה (קסזס) 219, 250, 350 חפיפה של תמונות (פָחוצ!זסטס) 181 חא (שסזזה) 350 6 טכניקות מיוחדות 318 טפטפת 350 טקסט 37, 322, 351 'ימוזהב" 338 עס מרקם 324 4 יצירת גרפיקה 59 ככ כותרת 144 כלים 23, 82, 347-353 דלי מילוי (||ו1 000!) 82, 351 הטיית תמונות/סיבוב (101816) 95 היפוך (סווז) טפטפת (ז6סקסז0) מחיקה (678581) 83, 351 מטה הקסם (0חאש סופָ8ח) 92, 353 מכחול אוויר (חפטוזסזוה8) 82, 292, 351 מראה (סזזווח) ריטוש (חסטס)6ז) 83, 92, 102, 329, 351 שינוי גודל (169126) 98, 246 כתובות אתריס 343-346 כתמים 182 1 לאסו/כלי היד החופשית (0ח8ח1166) 220, 353 לוגו/סמל 27, 28 לוח הבקרה (08!61:6 |0ז%ח0ס) 47, 349 לוח הצבעים (08!6116 זס|סס) 48, 73, 258, 349 שק ס לולאה (סססן) 238 לחצן, יצירה 142 אפקט 143 הצללה 143 עומק צבע 143 צבע 142 צורה 142 שס 143 שמירה 143 לכידת תמונות באינטרנט 86 במסך 100 א מאפייני מסך 68 מאפייניס (0069ח61676זס) 75 מברשת (חפגוזס זחוהכ) 78, 350 אפשרויות 79 גודל 79 כלי 291 מאפייניס 80 מרקס הנייר 81 צורה 79 ראש המברשת (1 חפגוזם) 78 שכפול (6חס!|ס) 351 מהי 5 30 42 מודס, מהירות 244 מחיקה (07858) 83, 351 מטה הקסם (0חאעצ סוְחָהוח) 92, 253 מיפוי פיקסליס תואמיס לשקיפות 238 מיקוס תמונה בדף 3153 מכולה של תמונות/שפופרת תמונה (6ס0ט1 פזטשסוס) 129 גודל 134 דוגמאות 133 יצירת מכולה אישית 138 מצב 136 מכחול אוויר (חפטזסזוה) 82, 292, 351 מסגרת (6חחפז1) 224, 307 מסך ///5)/ 63 14 סי קסו/5. זח/ם מסנן (6זו) 118 חו-פט! 124 השוואה 120, 121 מותאס אישית 122 מספריס בבסיס 16 288 מעבר טקסט (ח00ו5ח118 1א6)) 239 מעבר תמונה (חסוו8ח118 6הְהחחו) 238 מפת תמונה 267 אזוריס 276 בדיקה בדפדפניס 280 טקסט 280 יצירה 270 מציאת כלים מתאימים 273 מציאת תמונה מתאימה 270 פעולה 268 תוכנה 6|846צו ]| 274 תכנון 272, 282 מצב 6ו655 זכ 263 0 262 מצלמה דיגיטלית 89, 187, 196 ייבוא ממצלמת קודאק 196 תיקוניס 199 איזון (חסו280ו|6008) 205 בקריס 751 ו-₪08 204 גאמה (ףוחוח8)) 202 גווניס 203 צבע 199 שיפור ניגודיות ובהירות 200 מרחק, שינוי 221, 350 מרקס (1076א6)) הנייר 81 טקסט עס מרקס 324 יצירה 322 רקע 160 ס סוג תמונה (06/% 806חו) 66 סורק 88, 187 בחירת תמונה לסריקה 191 יקס 75 חיבור למחשב 188 ידני 189 יצרן 188 מידע על סורקים 195 סוג 189 סריקה ב-55₪ 192 צבע 189 רזולוציה 190 שחור-לבן 189 שטוח 189 תוכנה 190 תוף 189 תכונות 188 סיור מהיר בתוכנה 45 סמל/לוגו 27, 28 מידות 64 שקוף 217 תמונה שבורה/אין תמונה 312 סרגל (ז8!טז) 72 סרגל כלים , 34846 הצגה והסתרה 49 סרגל מותאם 144 סריקת תמונה (ח508) 88, 192 ש עורה 57, 348 עיבוד תמונה 84, 91, 350 עיוות (חסו06107781) 57, 106 דפדפן (ז6פאוסזס) 107 השוואה 110 עין אדומה, תיקון תמונה 92 עיצוב, אחידות 315 ערבוב צבעיס (פַחו6ח1ו0) 68 0 פורמט גרפי 31, 70 טבלת השוואה 35 פיקסל (|8אוק) 61 פקודות .)ד 301 מסגרת (6חחז1) 307 נתיב לתמונה 308 16 סי קסו/5. +חוםק 3 קישור לתיקיית משנה 308 רוחב וגובה 302 ריווח 304 שיבוצ תמונות מאתרים שוניס 309 שילוב טבלאות וגרפיקה 305 צבע 6 צבעיס סטנדרטייס 287 בחירה 73 החלפה 351 המרה לשחור-לבן 174 הקטנת מספר צבעים 255, 258 לוח 48 כתמים 182 מסך 56 מספר 65, 66, 253 עומק 143 ערבוב (פַחוז6חזו0) 68 צביעת תמונה שחור-לבן 177 קידמה (000ז60זס)). 65 רקע (סחטסזִ0ְאס08) 65 שקוף 1ח50816ח118) 65 צורות (85ק8ח5) 351 אליפסות ועיגוליס 77 מלבניס וריבועים 76 שרטוט 72, 75 צל, מריחה (046וח5) 333 צל נופל 327 צללית 326 צריבת תמונה 220 2 קוב גודל/נפתח 243 הדפסה 348 חדש 51, 348 חיפוש 85 פתיחה 348 צבע 253 שמירה 55, 56, 69, 348 יקס 17 שקוף 143 קווים 351 עקומה (0ו062) 75 שרטוט 75 קישורים 38, 268 קנייה התוכנה 43 2 רזולוציה 61 הדפסה 64 ריטוש (ח0ט010ז) 83, 92, 102, 329, 351 רישום ₪9 44 רקע 29, 160, 283 אחיד 286 יצירה 291, 292 מדורג 318 סוגים 285 שוליים 297 שילוב טקסט וסמלים 299 תמונה כרקע 290 רשת (0) 72 06 שוליים 297 שזירה (פָחוס8!זס+חו) 71, 263 שחור-לבן, תמונות 167 6 גווני אפור 175 המרה מצבע 174 יצירה 172 כתמים 182 מתי להשתמש 169 נפח קוב 172 צביעה 177 שילוב בין תמונות 126 שכבות (פז6ע8)) 106, 148 אטימות (עו0080) 152 אנימציית 1 231 בקריס 152 הסרה 152 טיפים וטריקיס 166 יצירה 152, 158 05098 סי קסו/5. +חוםק מיזוג (0ח18ם) 152 מסכה (א₪85%) 152 סמלים 152 פורמט קוב 149 קבוצה (קטסז9) 152 ריבוד 158 שימוש 154 שס 153 שקיפות (ץ6ח508176ח18) 152 תבנית 151, 349 שמירת קוב גרפי 55, 56, 69 שפופרת תמונה (ראה מכולה ו-1006 6זטזסוס) שקופה, =| 207 דפדפן םם/ 210 המרת תמונה לשקופה 215 יצירה 211 מהזה 208 שרטוט צורות 72, 76 קוויס 75 70 תבנית 349 שכבות 349 תמונה חה-קו|ס 334 ח|0 שקופה 207 גודל 97, 245 הדפסה 64 המרה לשקופה 215 חדשה 60 טקסט 37 לכידה באינטרנט 86 מידות 61, 64 מיקוס 36, 313 סוג (1/06 806ח1) 66 סריקה (ח508) 88 עיבוד 91 צפה 218 צפייה (6פוסזט) 50 קישורים 38, 268 יקס 19 ריטוש 329 שוורה 263 שחור-לבן 167 שקופה 144 תיקוניס 199 איזון (ח28%0ו|6008) 205 בקריס 51 ו-05 204 גאמה (ףוחוח8)) 202 גווניס 203 מתיחה (ח517010) 206 צבע 199 שיפור ניגודיות ובהירות 200 תמונה קטנה (פ!|והחסוחטח)) 248 יצירה 248 תנועה 223 תצוגת מסך 348 תקליטור מצורף 19, 43, 354-370 תקליטור תמונות 87 100 סי קסו/5. +חוםק 6קס 914 8 זס0)ות 2 068160 4 חו-חט!ס 1 ,82 |ו₪ סססו= הזוס 0 = 1 ,1 םק 5 )אוש 2 אק 5 ,149 ,34 קפק 4 6חהּז1 3 ףחַהּח66ז1 6 2 8חחהף 7 %ח6ז508ח9 =|כ) 2 סחם 7 7 אשה 4 |סזחס6 .451] 1 ,279 ,35 וד 0 <;>ת=םחת > 7 <צ500> 2 <חם דא=?> 8 ,302 ,268 ,249 <0)/|> 5 <; ]| [> 5 <כ]> 5 <ב]> 2 זחהסושה 4 5205 4 5040₪/ 2 רדספו/ש 1 7 8 886חו 8 חס5|6ח18 806חו יקס 4 1 ,292 ,82 תפטזםזוה 8 ,223 ססח5 חסוזהוחוחהּ 6 סהַהחו ,66החחזוזה 8 1 ,57 26וחסאגום 0 6855ח%ח8זס 2 806חו ח6אסזס 0 6פאוסזם 1 ,78 כו תפטזם 6 086 0 01856| 2 2 וה-סווס 1 תפטזם פחסוס 1 ז80!300ז זסו|סס 0 00717885%5 0 ,219,250 ססזס 5 ,114 +ט00%0 0 8 ו660%1 זס|00 060176856 0 ,106 ,57 חהסו8ז0ס061 8 (חוחזסחזו0 7 ,116 שו800ח5 ססזס 0 00006 5 6 60055 5 ח2800ו|6008 1 ,83 ]07850 - 68100 3 1 5 3 ,1 שחוסה סזחו 3 660% 5680!655 55 טח 3 ,252 ח56!6000 1 ,76 508065 , 8, ,106 865| 7 1 פחוו 41 אס 4 ,273 806|סעו | 9 חסוטופחה :ו 6+ 8 000 8 8!ו8חפותטח! 0 3 086ח0!679+ 7 עס0ח5086ח8 / 3 ,92 חאו סוס8ח / סז 6|5אוכ |%08ח106 ק8וח 0 הסה הווחה 10 סססוצ 8 80508700 0 חז6עסוח 2 ש 0 200% 7 6פוסח 0 4 זה2וע הסו281וחוזקס 1 פחועה!זסטס קִ 0 ,78 תפטזס זחוהס 08616 8 1 ,129 ,25 6סטץ 6זנססוס 3 (08חו000ח6 6צו655זףסזס מ 8 00ס0ח6% חס)00ו60ז 6 ,9 658/26 1 ,92 ,83 הסטס)6ז 4 !6000 ₪05 5 0%916] 2 ז6!טז 42 סיו קסו/5. +חום ב | ופט 5016 50 ב 4 ו 5 סז קסח5 +חוהק בכל העולם ועכשיו גם באָ% 7 00000007 - ברניסופט לגרפיקה באינטרנט מפיצים בישראל של 5 סז 0קסח5 +חו3 | .סשוח| ,6זה/צ5010 156 תוכנת הגרפיקה המעולה והנפוצה בעולם! ורהס3.6אוחיוסט. צשעשעצ//:כ+ח והסס.הא1הז6900צס5וחוסם :וְובחו-6 טלפון: 03-5401550 פקס: 03-5471483 ת.ד. 1807 רמת-השרון 47117 2 % . 8 - . ₪ 1 0 סַ . ונג סל 5000 זְחוּבק 1% הנח בקניית התוכנה לרוכשי ספר זה!