2000 WORD ישר ולעניין

תרגום, תיאום וייעוץ 2000 OFFICE/98 – WINDOWS צור ריכטר-לוין ; עיצוב ועריכה – קרן לנדאו | XI, 336 עמודים ; 24 ס"מ. – ISBN 965-361-216-6

OCR (הסבר)
ל 1-1 2 3 ושש,.- 0050 ו 8 20000 אי" [לת ד וע תמונה אחת שווה אלף מילים הדרך הקלה לביצוע המשימה מדריך ויזואלי זסז = -7 | |, | הוצאת הוד-עמי בצ ו לספרי מחשבים 0-5 4 5 501 סז 1 ה 8 פוססחו\ עורכת ראשית: שרה עמיהוד : 0050 ו תרגום, תיאוס וייעוץ 2000 98/01808 פוסטחו\: צור ריכטר-לוין סוק עיצוב ועריכה: קרן לנדאו עיצוב עטיפה: שרון רז שמות מסחריים שמות המוצרים והשירותים המוזכרים בספר הינס שמות מסחרייס רשומיס של החברות שלהם. הוצאת 27655 )1070501 והוצאת הוד-עמי עשו כמיטב יכולתן למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכריס בספר וה ולצייו את שמות החברות, המוצריס והשירותים. שמות מסחריים רשומיס (17806₪08765 60ז7601510) המוזכרים בספר צוינו בהתאמה. 0 0286006 - מוצר של חסוז8זסקזס 6 א ספססחסווש]. הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמציס רבים לגרוס לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא'' ("5ו פ3ּ"). הוצאת 655זק )1167050 והוצאת הוד- עמי אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהתקליטור/דיסקט שעשוי להיות מצורף לו. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. ב טלפון: 09-9564716 1) פקס: 09-9571582 כ דואר אלקטרוני: !60.1.וחוב00-3ח62ס!חו ב אתר באינטרנט: |.סס6.וחחהּ-0ה.שצאו//:כ1ח 0 6זס+/ [לות ד וע צור ריכטר-לוין וו | זסז 60ח65!8ס הוצאת הוד-עמי . | : א ₪ לספרי מחשבים | | 15120 ] 7 ]| 1 0 8 פוססחו\ 6ה!) 3 +23 2000 6זס/ +0501ז6וו חססו/! 6החהוזהּו סחה 66עס עסנ צץֶם טח ווח .5 :סוס .הסוז8זסקזס6 א ספסזסוו עס 1999 6 %תפהץְקסס . חססו/! 6החהּוזזהּ ו סחהּ 66עס עסנ צֶם 1999 ז+ת8ה עק0ס6 הסטו60 6 הטפח3ּ! חפוופָחם= |החוטוזס ז6ח8ו!סטק |החושוזס 6ח1 הזוע +ה6ר 06 הגוה עס ס6תפווסטק פזחשו ווה ,הסוופוסקוס6 508סזסוו 01 הסופוצוםס 8 ,7655 אספסזסווש₪ ..5.( ,חסזסחהוח35/ , הסוח 60 ץם 60ח8ו|סטוק חסוזו60 סהְהּטחח3! שסזס6רו 9 ₪6 זְחִחָוזץְקס6 .30| ווטוה-ססח )6( כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''מ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 [ו.60.וה00-3ח6סזחו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 1999 0 פזחוה ווה וווה-פסר 28 ,6108 .0.8.ש 9 ,]| מסת'יב 965-361-216-6 אפפ! שש יע סיץ :00 2009 = ! ללא מונחי מחשב הרט מ ו 1 מבט כללי על הפרקיס בספר || | 1 עוד מילה אחת (או שתיים) ה סיק 2: ₪0 8 מבנה המסך 6-0 יצירת מסמך 7 עבודה עס מסמך קיים 10 ביטול פעולות 1 עריכת טקסט 7[ העברה או העתקה של טקסט 1 כל כך הרבה דרכיםס לעשות ואת 0 1 שימוש בסרגל כלים 1 סרגלי הכליס השימושיים ביותר 18 הדגשת תוויס 2 שינוי גופניס ל שימוש בסגנונות רגיליס 2 הדפסת מסמך 2 קילק 3: 0כוכ ככ סק 2% להתחיל במקוס כלשהו בדף 2 סזס/ - קסמיס שמאחורי הקלעיס בל לש 27/2 התאמה אישית של פסקאות 7 הזחת פיסקה (כניסת פיסקה) 20 הגדרת יישור פיסקה 07 התפריטים וסרגלי הכלים הדינמיים של סזס/ 7 הגדרת מידות העמוד 1 שינוי מרווח בין שורות 2 יצירת עצירות טאב 3 העתקת עיצוב 2 יצירת רשימה ממוספרת 0 יצירת רשימה ממוספרת מותאמת אישית 7 יצירת רשימת תבליטיס 8 יצירת רשימה מובלטת מותאמת אישית 3 הוספת גבולות לפיסקה 0 שכן ₪ ] הוספת גבול מותאס אישית לפיסקה || התפריטיס וסרגלי הכליס הדינמיים של 6זס/ 0 הגדרת מידות העמוד כ עיצוב מסמכים שאינס מעוצביס ל 0 פל? 4: ככ /וס/ָכיס - 46 הפעלת כלי ההגהה יה תיקון איות 0 תיקון דקדוק 7 | תיקון מילון בדיקת האיות 0 בדיקת איות במספר שפות 7 יצירה או עריכה של מילון מותאס אישית ב מציאת מיליס נרדפות 0 שיפור מראה המסמך באמצעות מיקוף נכון 7 כיוונוו עדין של המסמך -- | בדיקת העיצוב 0 פל? 8: 'ג'כת. 0//כיס] ו 10 ל יבירת מכתב 0 יצירת תזכיר ב מצבי תצוגה || יצירת מסמך מתבנית או בעזרת אשף ב התאמה אישית של תבנית לש 2 2 יצירת תבנית ממסמך 0 שיתוף תבניות בק העתקת סגנונות בין תבניות 0 יצירת סגנונות חדשים 0 שינוי סגנון קייס ל 2 עיצובים, תבניות ואשפים || יצירת סגנונות עוקבים 0 עיצוב הדף לכותרת עליונה ל עיצוב הדף לכותרת צד 6 1 000 ו יצירת כותרת משלך 0 0 מיעון מעטפה 50 5 כ 6: 3 וס 0% 71 להתארגן עס סגנונות ב החלה מהירה של סגנונות סטנדרטיים (יצירת סרגל סגנונות) 0 הכנת מסמך לכריכה מש יש מש 2 בש מש ב 4 אמ ל 35 60 יצירת כותרת עליונה או תחתונה 7 1 2000 זט 26 ו/לןיין יצירת כותרת עליונה או תחתונה משתנה 2 הוספת מסמך 6זס/ || | | הוספת חלק ממסמך 6זס/ ל איתור פרטיס במסמך ל איתור נושאיס במסמך ל ארגון מחדש של מסמך ארוך 0 הוספת מספרי עמוד ל חיפוש טקסט 1 החלפת טקסט לש ל ל 5 1027 החלפת טקסט ועיצוב 10 שימוש בהגדרות עמוד שונות במסמך אחד 10 יצירת חלקיס או מקטעיס ב 106 יצירת תקציר 1 יצירת תוכן עניינים 10 עדכון תוכן ענייניס 00 110 מעקב אחר גרסאות 1 חלוקה לרמות ומסמכי משנה ו שימוש במסמך משנה כמסמך בודד 1 יצירת הפניות מקושרות 1 פָץ 7: /23 2/0 6כ|! לו הוספת סימנים ותווים מיוחדיס 1 הוספה אוטומטית של סימניס 1 הוספת סימניס באמצעות המקלדת 1 יצירת תווים מונמכיס או מוגבהיס כ[ || יצירת הערות שולייס 1 שינוי מראה הערות השולייס 1 עריכת הערות שולייס .|| יצירת הערות סיוס 0 שלש ליט 2 20% 2870-6600 1 יצירת כיתוביס (5ח00ו0801) שמ מל שיטפ = לשש מש ור שש 12 כותרות ממוספרות | יצירת חלוקה לרמות ממוספרת 1 מספור שורות 2 כתיבת נוסחה עס ח008%0= 1 יצירת תרשיס 0 סיכוס שורות ועמודות בטבלה ו חישוב ערך 18 חישוב ערכי טבלה מחוצ לטבלה 139 מיווג נתוניס 1 העתקת נתוניס ממספר מקורות 1 אובייקטים חיצונייס ו העתקת נתוניס מ-|68א= 0 000 000 5005-כ 16-06 ש<ן לייס == וו קישור לנתוני |08א= 7 הוספת תרשים |086א= || קישור לתרשים |8סא= ב יצירת תרשים ארגון 2 יצירת אינדקס .0 יצירת רשימה מובלטת מרובת רמות || יצירת רשימת איוריס .|| פיק 8: סק 24/26 ו 8% יבירת טבלה ל 5 0 מבנה הטבלה 0 ל ו 5 בש מש מל 20 0 50 התאמה אישית של מבנה הטבלה ב שינוי גודל העמודות והשורות ו שינוי מראה הטבלה 0 שינוי מראה הטקסט בטבלה 8 הוות טבלה 0 מיקוס טבלה ב ו ו כ כ שינוי גודל הטבלה ו ל יבירת טבלה גדולה כ ביצוע שינוייס בטבלה גדולה 7 גלישת טקסט סביב טבלה 0 סיק ל: 20 <און[וא יכ // 3 הוספת זג סו!6 לש הוספת תמונה מקוב ה הוספת תמונה באמצעות סורק 7 חיתוך תמונה 0 לע 5 0 000 70% בלש וצ מל 5 שינוי גודל תמונה לב שינוי מראה תמונה 0 גלישת טקסט מסביב לתמונה 0 עריכת תמונה 0705 0 0 ארגון התמונות מ 0 0 כ סי 6!: 9ו4//942וכ 2/0 = 87 זרימת טקסט בטוריס || יצירת פסקאות זו בצד זו ל יצירת הערות בשולי המסמך 0 יבירת כותרת פנימית 0 כיוונון מרווח בין תוויס 7 גלישת שורות טקסט מסביב לאובייקט 2 ]ו 2000 מז 56 ו/לןיין יבירת כיתוב צף 108 הוספת קו גבול מסביב לעמוד 1 הוספת גבול מסוגנן מסביב לדף 00 הוספת גבול מסביב לאובייקט 2 יצירת ציוריס בעזרת צורות אוטומטיות 0 0 ל 2 מיקום אובייקטיס בדף בב 2056 יישור אובייקטיס 26 יצירת סימן מיס 20 הוספת רקע לאובייקט 2 יצירת בועות הסבר 21 יצירת אות פתיח 2 יצירת ציטוט נגזר |[ כתיבת טקסט אנכית מ ל 1 זרימת טקסט בין צורות אוטומטיות 2 טקסט זורס בתיבות צידיות 1 יצירת טקסט מסוגנן עס זז 0זס/ 2 הדפסת מסמך למדפסת מרוחקת 2 הדפסת שני עמודיס בדף אחד 2 הדפסת דוגמיות (5!ופחסוגוחד) 2 23 2022 23127 :// 70 קריאת מסמך מקוון 7 יצירת מסמך סזס! מקוון 2 יצירת רקע םש -5--0 -26 2 עיצוב מסמך מקוון 7 שיתוף מסמך מקוון 0 הגבלת גישה למסמך 2 יצירת היפר-קישור למסמך 2 יצירת קישור אל קטע מסוים במסמך 2 יצירת קישור אל קטע מסויס במסמך |08א 7 המרת טקסט לחיפר-קישור 2 יצירת טקסט בולט לעין .ב 236 הארת טקסט ב 87 שימוש ב-6זס/ בדואר אלקטרוני של אסס%טס 2 שליחת דואר אלקטרוני מתוך 6זס) 2 שליחת מסמך 6זס/\ בדואר אלקטרוני 2 משלוח מסמכים להערות 242 ניתוב מסמכים לעריכה רבב 1 סקירת מסמך מנותב 7[ מעקב אחר שינוייס במסמך || שילוב הערות במסמך 2 השוואת מסמכיס 7 שכ] ןיי אן פ?? 2: 2912 662 200 דילוג לאתר 80/ 0 הורדת מסמך מהאינטרנט 0060 2 ניהול שיחות ועידה באינטרנט 0 )וזדה, 6זס\ וה-60/ ל יבירת דף אינטרנט (דף 80//) 0 המרת מסמך לדף אינטרנט 0 עיצוב דף 60\ || הוספת רכיבי אינטרנט 0 חלוקת הדף למסגרות 7[ הוספת תוכן ענייניס בדף אינטרנט || עריכת דף אינטרנט באינטרנט 0 פרסום דף 80/ || קבלת תגובות לגבי אתר 680/ ב מק 3!: יפ /וסווכיס - !27 שימוש בטקסט אוטומטי 02 0 9 0 5 שש כ יצירת מסמכים אחידים ב סקירת מסמכי מיזוג דואר 0 מיעון תוויות דיוור ל כ מיעון מעטפות מרשימות דיוור 0 יצירת תעודות הוקרה 0 0 0 יבירת מקור נתוניס ירטו לכי יו עריכת נתוניס ל שינוי מסמך מקור נתוניס 0 מיזוג נתוניס מ-|06א= ב מיזוג נתוני 66655 0 שש ב 0 ב לש 5 בחירת רשומות למיזוג כ מיזוג בתנאיס 0 לתהות ולטעות בשדות 6זס/) ב 2 מע טיט 20 מש 2 5 מסמכים ממוזגים אישיים ל ל ב הוספת מידע משתנה 0 הצגת טווח הנושאיס בעמוד 0 הוספת נתוני המסמך ל ל מעקב אחר נתוני המסמך ו[ שליטה בשינוייס אוטומטייס 0 הוספת כיתוב אוטומטי ונ[ א 2000 ₪ 26 /לןיי] סכ 4: 2069 6י0ית 0/ מס נל הוספת רכיבים || || שינוי מיקוס שמירת הקבציסם של סזס/ 2 ארגון תבניות 2 שליטה במסייע של 011086 0 ניהול סרגלי כליס 210 יצירת מאקרו .|| שינוי הדרך בה מציגה 6זס/ תפריטיס ה שינוי הדרך בה מציגה 6זס/ סרגלי כליס 215-5000 הוספת פקודות לתפריטיס 1 התאמה אישית של סרגלי הכליס .218 שיפור מהירות עבודתה של 0זס/ 2 תיקון תקלות ב-0זס) | קבלת חומר חינס בבל 322 06 23 שכ] ןיי 4, פיץ / / 9002 בפרק זה תמצא: ישר ולעניין מבט כללי על הפרקים בספר מה חדש? 5% 5% -% (4 עוד מילה אחת (או שתיים) הספר 2000 שזוס// אספסזסווו ישר ולעניי( מיועד לכל אחד שרוצה להפיק את המירב מ-6זס\ בכמה שפחות זמן ומאמצ. ביןו אס אתה כותב מכתב אחד לשבוע, או מאות ביוס; בין אס המסמכיס שלך מכילים מספר שורות טקסט, או שהס מורכבים, עס גרפיקה וטבלאות, שחוברו על ידי מספר מחבריס שוניס; בין אס המסמכים מודפסים או מופצים ברשת, בדואר אלקטרוני (וו8-ם), פקס, או בדפי פ6) באינטרנט או האינטרא-נט של החברה, תמצא שספר זה הוא מדריך ויזואלי ישיר וקל לקריאה. כאשר הנחת היסוד היא ש-זס/\ תעשה עבורך את העבודה, ולא אתה עבורה, ספר זה מציע לך לעשות את העבודה במהירות ויעילות, כך שתוכל לעזוב את המחשב ולהספיק לחיות את חייך. 7 או (אי 20 הבה ונודה בזה - כשיש לך משימה שאינך יודע כיצד לבצע אותה, אבל חייב לעשות ואת מהר, או כשאתה תקוע באמצע משימה ואינך מסוגל להבין מה לעשות הלאה, אין דבר מתסכל יותר מאשר לקרוא עמוד אחר עמוד של חומר רקע טכני. אתה רוצה את המידע שאתה צריך, לא יותר ולא פחות, ועכשיו! ושזה יהיה פשוט למצוא ולהבין. על רעיון וה בנוי הספר. הספר נכתב בשפה ברורה, ישירה וקלה לקריאה. כל המשימות בספר אורכן עמוד אחד עד שניים, לא יותר. צריך רק למצוא את המשימה הרצויה באינדקס או בתוכן הענייניס, לעבור לעמוד הנכון, והמידע נמצא, מוסבר צעד אחר צעד בשילוב איוריס שמוסיפים בהירות ויוואלית. אינך שוקע ביילמה ומדועי': פשוט עקוב אחר הצעדים, הבט באיוריס, ובצע את העבודה. מדי פעס תצטרך לעבור לעמוד אחר אס לתהליך שאתה עובד עליו יש הפנייה ליימידע נוסף'י. ואת משוס שיש הרבה חזרות בעבודה בסביבת סזס/ ואין טעס לחזור על עצמנו כל פעס. בנוסף, שתלנו מספר טיפים שימושיים פה ושם, ומדי פעם תמצא גס משימות יזומות בסגנון יישווה ניסוייי. בדרך כלל, ניסינו להישאר נאמניס ללב ולנשמה של הספר, שהמידע שאתה צריך יהיה ומין, ישר ולעניין. 0 או<. 0י/ושָיות... ביו אס אתה משתמש ב-6זס לעבודה בבית, במשרד, או במוסד חינוכי, ניסינו לארוז בספר את כל מה שיכולנו לחשוב עליו שאולי תצטרך למשימות שלך, מהפשוט יותר אל המסובך יותר. סל !0 999 [ 29% 5/7 כ'ו7/32//0 %] דבר נוסף שניסינו לעשות בספר הוא למצוא ולתאר את הדרך הקלה ביותר להשלמת משימות. לעיתים קרובות, סזס\ מספקת לנו שיטות רבות להשגת התוצאה הרצויה. חלקן ארוכות ופתלתלות וחלקן קצרות ונחמדות, תלוי גס בדרך העבודה שלך. אם אתה בעל נטייה להיצמד לשיטת עבודה אחת אהובה ומוכרת, אנו מאמיניס שהשיטות שהצגנו בספר זה יעזרו לך מאוד. אם אתה נוטה לנסות טכניקות חדשות כל פעס, בבקשה! סזס\ מזמינה אותך לחקור, ודאי תמצא דרכיס לעשות דבריס שאתה חושב שהם פשוטים, או שמוצאים חן בעיניך יותר. אס כן, זה נהדר! וה בדיוק מה שהתכוונו מפתחי 0 שזס/ כשסיפקו למשתמש כל כך הרבה אפשרויות. 1 6 / כּמָיץ') 9002 ספר זה לא נועד לקריאה בסדר מסויס. הוא מעוצב כך שאפשר פשוט לקפוצ פנימה, לקבל את המידע שצריך, לסגור את הספר ולשמור אותו ליד המחשב, עד הפעס הבאה שתרצה לדעת את הדרך הפשוטה להשלמת משימה. אבל אין זה אומר שפיזרנו את המידע ללא הבחנה. אם תקרא את הספר לכל אורכו, תמצא התקדמות הגיונית מהמשימות הפשוטות ביותר ועד המסובכות יותר. לפניך סקירה מהירה. יצאנו מתוך הנחה שמעבד התמלילים 2000 פזס/ כבר מותקן במחשב בו אתה עובד כחלק מחבילת התוכנה 2000 01808. אס לא כך הוא המצב, אשף ההתקנות של פאוססחו/ הופך את תהליך ההתקנה לפשוט מאוד, כך שבמילא לא תודקק לעורה שלנו. כך, שלא כמו בספרי מחשביס אחרים, ספר זה אינו מתחיל בהוראות התקנה ורשימת דרישות מערכת. כל זה כבר בשליטתך. יחד עס זאת, אס תרצה להתקין רכיביס נוספיס של 2000 01108 או של 2000 סזס/, פנה לחלק הוספת רכיבים, בעמוד 306, כדי לקבל את המידע הדרוש לך. אס סזס/\ מותקנת לבדה, ולא מותקניס במחשב יישומי 01006 אחרים, עדיין תוכל להשתמש בכל המידע המופיע בספר זה, חוצ מאשר ההוראות למשימות הכוללות הפעלת יישומי 0 01008 אחרים. פרק 2 עד 4 בספר עוסקים בפעולות הבסיסיות הנדרשות כדי ליצור מסמכים שייראו מקצועיים: הפעלה, שמירה, פתיחה מחדש וסגירת מסמכי סזס/\; הוספה, עריכה ועיצוב טקסט; שימוש בעיצובים מיוחדים והחלתם על פסקאות מסוימות; השימוש בכלי בדיקת האיות והדקדוק של סזס/ לשיפור הכתיב ואוצר המיליס שלך (אפילו אם אתה עובד ביותר משפה אחת); והגדרת פריסת העמוד. פרק 5 עד 9 מתאר משימות קצת יותר טכניות, אך שימושיות: השימוש בתבניות מסמכים של שזס/\ ליצירת מכתבים, תזכיריס ומסמכים אחרים בהס תעשה שימוש תכוף; להשתמש בסגנונות לשם אחידות המסמכים; עבודה עס טבלאות, כותרות עליונות ותחתונות, הערות שוליים ורשימות; שילוב מספר מסמכים למסמך אחד; והוספת תמונות, רישומיס ורכיבים גרפייס אחריס למסמך. אס נראה לך שאלו משימות מסובכות, תהיה בטוח שהן לא! סזס\ הופכת משימות אלו לקלות, כך שתחלוף עליהס בלי משים. פרק 10 עוסק כולו בנושא הוצאה לאור שולחנית: כשתקרא בו תרגיש את גלגלי היצירתיות המפעילים חלקים נסתריס בגופך כאשר תשתמש בטכניקות הפשוטות שנציג בפניך, כדי ליצור גבולות מאויריס רקעיס, סימני מיס, אותיות פתיחה מוגדלות הערות מיזוג וכדומה; גלישת טקסט בטורים, או מסביב לאובייקטים; וגס כיצד להפוך טקסט קיים ללוכד עין, באמצעות א גסזס//. פרק 11 ופרק 12 ילמדו אותך כיצד לשתף פעולה עם עמיתיך למשרד ועל תקשורת עס מחשבים אחריס: תקשורת אלקטרונית עס דואר אלקטרוני (וו5-9) ושיתוף מסמכיס עס אחרים, על ידי הפצה מקוונת שלהם, כדי לקבל את הערותיהם ותגובותיהס; שימוש בהיפר-קישוריס במסמך כדי לגשת למסמכים אחרים, או לדפי פ8); הוספת אפקטים מיוחדים כמו קול, וידאו, טקסט באנימציה לתצוגה מקוונת; הרתחבת האופקים שלך באינטרנט ובאינטרא-נט החברה. פרק 13 מציג בפניך את כוחה הגדול של פזס/ במיכון משימות אותן אתה מבצע מדי יוס. השאר ל-זס/ לדאוג למאפייני המסמך עבורך; היעזר ביכולות מיווג הדואר של סזס/ כדי ליצור כמויות גדולות של דיוור אישי; למד דרכיס פשוטות ליצירת שדות טופס שיעשו את העבודה עבורך; והגדר את אפשרויות העיצוב והתיקון האוטומטייס של סזס\ כך שיפעלו על פי אופי העבודה שלך. 2 2000 26/8 |/לןי] אחרון אחרון, ומאוד חביב, פרק 14 ילמד אותך כיצד לשלוט ב-זס/ על ידי התאמה אישית של כמעט כל מאפיין ותכונה בה: צור פקודות משלך, התאם את התפריטים באופן אישי, הוסף והסר כלים מסרגלי כלים ועוד. בנוסף, תלמד כיצד לור את עבודתה של זס/, אס היא פועלת לאט מדי לטעמך, וכיצד להיעזר בתוכנות אבחון כדי לטפל בה אס היא מתנהג לא יפה. 6 כ 03% 0 שזס\ ספסזסו/ כוללת בחובה מספר מאפיינים ותכונות חדשות, כמו גם מיגוון רחב של מאפייניס ותכונות ישנות ומוכרות, אשר שופרו לאין ערוך. אס עבדת עם גרסאות קודמות של סזס/\, תבחין שהחידוש הגדול ביותר ב- 2000 סזס) הוא בכך שכל מסמך נפתח בחלון משלו, בניגוד לתפיסה הקודמת בה נפתח כל מסמך בחלונית נפרדת בחלון אחד. כשתעמיק להכיר את 2000 6זס/\ תבחין שהיא גם חכמה יותר משהיתה. לא רק שהיא תצביע בפניך על שגיאות האיות שלך ותציע לך חלופות מתאימות, היא גס - מבלי להתייעץ איתך - תתקן את שגיאותיך הברורות (כאלו שאין ספק לגביהן) באופן אוטומטי מתוך המילון. כאשר מותקנים כלי 01008 המתאימים תוכל לשלב מספר שפות במסמך יחיד. סזס/ תזהה באופן אוטומטי באיזו שפה אתה משתמש ותפעיל את כלי ההגהה והמילוניס עבור שפה זו. התאמה אישית של סזס\ תמיד היתה פעולה קלה לביצוע, אבל כיוס 6זס\ יכולה להתאים את עצמה לאופי ואופןו העבודה שלך באופן אוטומטי בעצמה. היא תתאיס את סרגלי הכלים והתפריטיס שלה, בהתאס לדרך בה אתה עושה בהס שימוש ובהתאם לפקודות ולחצני סרגלי הכלים בהם אתה משתמש באופן תכוף. 0 שזס/ גס חזקה יותר בכל הקשור לעבודה מקוונת ועבודה עס האינטרנט. כעת, תוכל גס ליצור מסמכי 85\ עס מסגרות (8₪088ז=), דבר שיאפשר לך להציג יותר ממסמך מקוון אחד בו-זמנית במסך אחד. 2000 סזס\ רחוקה מלהיות נקודת פתיחה מעניינת ביצירת דפי פפ)ץ. 2000 6זסש מספקת כיוס את כל הכלים הנדרשים ליצירת דפי פ6/\ מרשימיס ומרהיבים, אותס תוכל ליצור ולהציב באתר ה-85/ של החברה מייד בסיוס העבודה עליהס. יש בה, ב- 2000 6זס\, מספר רב של שיפוריס נוספים. את אותם מאפייניס ותכונות חדשות, או משופרות, סימנו בסמל מיוחד ב4מֶחֶטָ. תראה את הסמל בתוכן הענייניס שבתחילת הספר ובפתיחת כל פרק, ברשימת הנושאים בו. לקורא העברי הוספנו סמל נוסף. למרות ש- 2000 6זס\ תומכת נלהבת של השפה העברית, עדיין קיימים בה מאפיינים ותכונות הפועליס בשפה האנגלית בלבד. כשתגיע לעמוד או לקטע בו מופיע הסימן ו דע כי המשימות המופיעות בעמוד וה ניתנות לביצוע בעת העבודה עס מסמכים באנגלית בלבד. חבל, אך כך הוא המצב. ול 2/0 26 (16 )עייס ) היו לנו שלוש מטרות בעת כתיבת ספר וה: > בכל מה שתבחר לעשות, אנו רוציס שהספר יעזור לך לעשות זאת. % אנו רוציס שהספר יעזור לך לגלות כיצד לעשות דברים, שלא ידעת שאתה רוצה לעשות. + ולבסוף, אם השגנו את שתי המטרות הראשונות, נגיע לשלישית : אנו רוציס שהספר יעזור לך ליהנות מהעבודה שלך עם 2000 6זס/. אנו חושביס שזוחי המתנה הטובה ביותר שנוכל להעניק כדי להודות לך שקנית ספר זּה. אנו מקוויס שתהנה מהשימוש בספר 2000 שזס/ש וספסזסוו שד ולעניי(, לפחות כמו שאנו נהנינו לכתוב (ולתרגס) אותו. הדרך הטובה ביותר ללמוד היא על ידי עשייה, וכך אנו מקוויס שתעשה גס אתה. קפו למים! סק !0 9099 4 פיק 2 7ק//י בפרק זה תמצא: מבנה מסך 6זס/% ב-2000 יצירת מסמך עבודה עם מסמך קיים ביטול שגיאות עריכת טקסט העברה והעתקה של טקסט 3% -5%-0-%- 09-90 -% (4 דרכים כה רבות לעשות זאת אפשר להשתמש בתוכנת 6זס// זספסזסוו/! כבמכונת כתיבה חכמה, או כמערכת לייצוג רעיונות ומחשבות. סזס/\ עוצבה כך ..תתשי השימוש בסרגלי כלים סרגלי הכלים היעילים ביותר של 6זוס/צ הדגשת תווים שינוי גופנים שימוש בעיצובים סטנדרטיים הדפסת מסמך שתוכל להשתמש בה בשני האופנים, וו החלטה שלך באיזה כלים ואופי לבחור. אפשר לדבוק בפעולות הבסיסיות, או לחקור לעומק - לפתוח תפריטים ורשימות, ללחו על לחצנים, להפעיל ולהפסיק אפשרויות כדי לראות מה קורה ועוד. תלמד רבות על 6זס\ ועל הדרך שבה היא עובדת על ידי ניסיונות להשלים במשימה. פרק וה מקיף הרבה מהפעולות הבסיסיות בהן תשתמש מדי יום. אם אינך מכיר את זס/, נסה את המשימות הראשונות ותיווכח עד כמה פשוט להפיק מסמכים שנראים מקצועיים. מרגע שתבין עד כמה 6זס\ אינטואיטיבית, תגלה כמה היא קלה ומספקת ותבקש לחקור ולנסות דבריס נוספים. במילים אחרות, ללמוד תוך כדי עשייה. אס תנסה אחת (או יותר) מהמשימות המתקדמות ותתקל בבעיות כלשהן, תוכל למצוא את רוב התשובות בפרקיס אחריס בספר, או במערכת העזרה של 6זס/. גס אס לעולס לא תנסה את המשימות המתקדמות ולא תקרא את שאר הספר, תלמד את הפעולות הבסיסיות ו-6זס/\, כמכונת כתיבה חכמה, תעשה את החייס שלך קליס בהרבה. אבל, גדולתה של 6זס\ היא כיימעבדת מחשבות'יי. נסה ואת וקרא ספר זה! סכ 2: ₪07 ל כ[ 9 ב-2000 ל- 2000 זס\ פניס רבות, אותן ניתן להתאיס במיגוון רחב של התאמות אישיות. תמונת המסך הבאה מציגה את חלון 0 שזס)\ כפי שהוא מופיע לאחר ההתקנה, ללא כל שינוי. בעמוד זה (ובוּה שמולו), ניסינו להצביע על מרבית מרכיבי המסך עבורך. כדאי שתחקור את ממשק המשתמש של 2000 6זסו בעודך מביט בעמודיס אלה. לדוגמה, פתח את כל התפריטים וערוך היכרות עם שמות הפקודות המופיעות בהם. אס אינך בטוח מה תפקידו של לחצן כלשהו בסרגל הכלים, הצב מעליו את סמן העכבר ומייד יופיע תיאור כלי המתאר את שס הלחצן, דבר שיעזור לך להבין את תפקידו. סרגל עיצוב סרגל תפריטים סרגל רגיל סרגל סרגליםס עוקביס לחץ ל ל זו ו ₪ חולקים את אותה חצ הצגת לחצנים [א. קוב)/ עריכה תצוגה | הופפה עיצוב כלים טבלה' חלון עורה השורה, מותאמים ו בלה ור 9-6 9 --להציג את הלחצנים פריסת אינטרנט || ביני יכ יי '14 : השימושייס בלבד סמן שוליים סעלכלם 000 4% |**+* ימנייס והאגחה לח כדי לבחור סוגיס , שוניס של עצירת ס8ך כותרת עליונה וכותרת תחתונה מה שיופיע בספר. אני לא חושב שהם פסגת הכת יבה כן, אני מאוד מאוד מבקש שלא להתייחס לשורות אלו 0 קורא, לא רק אותיו תפריט מותאס אישית, מסתגל, המציג רק את הפקודות השימושיות סמן שוליים שמאליים לחורף קר וסוער. הרוח יללה בינות לחלונות המנופצים. תריסים חרקו בעת שנעו אל ציריהם מלודים ונתרקו אל הקירות האפלים. יילמה אניז יי שאלתי בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי הרחק. יילמה לאניי היא שאלה. צרחה מקפיאה נשמעה באוויר - או אולי אני רק מדמיין וזו בסך הכל היתה צווחתו של שחף מהמצח ליד, המתלונן על הכוח שעליו להשקיע כדי להגביה עוף בסערה לחצ להצגת המתחזקת! יד היכתה בתריסי החלונות - או אולי אני רק מדמיין, ווה בסך הכל ענף מעץ הבוקיצה כל הפקודות הצמוד למבנה הטירה! הוא סתם גבר רומנטי: היה זה י1ם קיץ בהיר וחמים. הילכתי לי על גבולקו המים ממצמץ בעיני מפני השמש הבוהקת על פנר תצוגת פריסה מקוונת המים וניסיתי לאתר מפרש באופק. ידעתי לבטח שהספינה תגיע, במוקדם או במאוחר. הס הבטיחו שיגיעו בשעות הערב המוקדמות, ואני האמנתי להם. מעניין למה.... תצוגת חלוקה לרמות תצוגת עמוד מעוצב : תצוגה רגילה מקטע 1 1 | ב 49ס"מ שורה 4 | עמודה 58 ] 6=₪] אחז = 67| = עברית .₪4 ג שורת מצב מצב בדיקת איות ודקדוק 0 וס 20 /ןיי] התרשיס הבא מציג את ממשק 2000 6זס) לאחר שעבר התאמה אישית. ניתן לראות מספר רב יותר של סרגלי כלים, כולל סרגל כליס צף, ולחצניס בסרגלי הכלים, אשר היו נסתריס בתרשיס הקודסם. את כל שעליך לדעת בנושא סרגלי הכליס תוכל ללמוד מהחלק השימוש בסרגל כלים, עמוד 16, סרגלי הכליס השימושיים ביותר של סזס/צ, בעמוד 18-19 וסרגלי הכלים הדינמיים של סזס/, בעמוד 42. התרשימיס המובאים כאן מציגים רק חלק מזערי מהדרכים הרבות בהן ניתן לראות את ממשק 2000 6זס/. בחלק כל כך הרבה דרכיסם להציג זאת, בעמוד 14, תכיר פניס נוספות שלה. מציג או מסתיר סימני פיסקה ורווחיס שאינס מודפסיס תיבת הזוס (ו200₪) סרגל עיצוב סרגל כלים [<1םו- :7 [. קובץ עריכה )? לכל סרגל שורה נפרדת | ₪ כו - | ₪ ה | ש 3 ₪ ₪ ₪ םן ה | 3 ב= | ש 7 מ -ם₪ + 1+ בושמ + | חחזסות תיאור כלי פס גלילה ₪ הסיפורים. המופיעים. בהמשך. נכת בו. כדי. :| [< וקמ סרגל כליםס צף אליה. הגעתי,. אבל.הייתי חייב לכתוב משהו| - 98 + ך] | * קר * סימן פיסקה סימן רווח היה.זה.ליל.חורף.קר.וסוער..הרות.יללה. בינות.לחלונות.המנופצים.. תריסיס.חרקו. בעת. שנעויאל.ציריהס. סרגל תצוגה מוצמד - החלודים.ונתרקו.א ל.הקירות.האפלים..יילמה.אני? י. שאלת י בק ל שקט.ומפוחד,. אבל הרות נשאה.את. = = קוליהרחק..יילמה.לאז'י.היא. שאלה..צרחה.מקפיאה.נשמעה. באוויר.--או.אוליאנירק.מדמיין וזו בסך. סמן נקודת כניסה לצד הימני של החלון הכל.היתה.צווחתו.של.ש חף. מהמזח.ליר,.המתלונן על.הכוח. שעליו.להשקיע. כדי להגביה.עוף]ס ערה. המתחזקת!.יד.היכת ה.בתריסי. החלונות. - או.אולי.אני. רק מדמיין. ודה בסך. הכל.ענף מעץ. הבוקיצה. הצמוד.למבנה.הטירה: ף "הוא. סתם. גבר.רומנטי: היה.זה.*ו ם קיץ. בהיר. וחמים.. הילכת .לי על גבול.קו.המים. מ מצמץ. בעיני. מפני. השמ ש. הבוהקת. עלנפני. יוור - 2 ד" ליי לחצני דפדוף | | ב 4.9ס"מ שורה 4 | עמואה 58 | ==₪] אק || ]= עברית -] סרגל ציור מוצמד לתחתית החלון סיק 2: ₪087 7 סוק הדרך בה תפעיל את סזסו תלויה בדרך בה היא הותקנה. בדומה לרבות מתוכנות פשססחו//, ניתן להפעיל את סזסש במספר דרכים. אס היא הותקנה כחלק מחבילת התוכנה 2000 018068, תוכל להפעילה מתפריט התחל, מסרגל קיצור הדרך של 01008, או אס אתה הרפתקן מטבעך מתיקיית 08006, או בעזרת הפקודה הפעלה שבתפריט התחל. בלי 2000 08806, ייתכן ויעמדו בפניך מספר קטן יותר של אפשרויות הפעלה, אך עדיין קיימות לא מעט אפשרויות. 6זס\ מוכנה, ואתהז טיפ הפעל את 6זס/ יחד עם הפעלת פ/שסשחו//. אס השימוש העיקרי שלך במחשב הוא יצירת מסמכיס ב-6זס/ו, תוכל להפעיל אותה באופן אוטומטי. לשס כך, הוסף קיצור דרך ל-0זס\ בתיקיה הפעלה (5+8100) של פצוססחו/. הפעל את סוס/ש והוסף לה טקסט 9 צור מסמך חדש. לחצן הצג/הסתר [< ]5 ו הקש זזח= כדי להתחיל פיסקה חדשה 6זס\ עוברת באופן אוטומטי לשורה הבאה % אס זסצע עדיין אינה פועלת, סבו 0 רו - 6 ם - םר ₪ 66| 5 > כ א|ש 5 לחצ על לחצן התחל, הצבע * - .00| שו 3 = = | ש 7 ה כ 3 מז + וס | על תוכניות ובחר - ותו 4 6 ו 7 8 ו ו 11103 ו 2ב בי 4 ב- וס 4ס8סז6ו₪. 4 אס סזס/\ כבר פועלת, לחצ על לחצן צור מסמך חדש שבסרגל הכליס הרגיל. 8 הקלד את הטקסט הרצוי לך. הוא מופיע על המסך, משמאל לסמן הכניסה המהבהב. 0 . . למה-הוד-עמי?ף אצלנו <הכותבים, -המתרגמים, -העורכים *והבודקים <הם -אנשי -מקצוע +במחשבים: תכנתים, -מהנדסי -תוכנה, -מנהלי -פרוייקטים :ומדריכים >-במרכזי -הדרכה :למחשבים המובילים +בישראל. :כל -הספרים -נבדקים -על :ידי יצוות +מקצועי -העוסק -בשטח :בו :דן הספר. -בנוסף, -אנו -היחידים -המעודדים -כתיבה -מקורית -בשפה -העברית. -מעל -40% מהכותרים -בהוצאת -הוד-עמי -נכתבו על :ידי ישראלים. -אנו :מתייחסים -לנושאים הרלוונטים ילמשתמש -הישראלי: ‏ .דוגמאות ימהחיים ‏ יבארץ, *-כתיבה :משולבת: עברית/אנגלית, -המרה -בין -תוכנות -ועוד. :לא -תבחין -אם -הספר -תורגם -או :נכתב: במקור -בעברית. +בכל -הספרים -תמצא -הסברים -מפורטים, -מינוחים -ברורים, -דיוק: במתן-ההוראות, ‏ דוגמאות, -איורים-וסגנון-כתיבה-קריא. ף מאז -1968 -אנו :עוסקים ירק -בהוצאה -לאור :של |-ספרי +מחשבים. :ב-30 -השנים: האחרונות -הינו -בחזית -הטכנולוגיה :והקדמנו יאת -הקידמה. :ובשל -כך, -אנו -מגיעים 2 ראשונים -למדף, -עם -ספרים -במגוון .נושאים -עדכניים, -כגון -וספחו -לגרסאותיה, סּ כשהגעת לסוף שורה, המשך - תוכנות-המשרד-של-50פזסו!, -אינטרנט, -שפות-תכנות תקשורת:וניהול. + להקליד כרגיל. סזס/ תדלג ה 1 , 4 |5 | |₪ באופן אוטומטי לשורה עמ' 1 מקטע 1 | | ב 3ס"מ | שורה 2 | עמודה 15 ]| 6] אחז | ז=] ]= עברית שב הבאה. 9 כשתרצה להתחיל פיסקה חדשה הקש ז16חם. | 2000 7₪/] 26 )/ןי] הטקסט המוקלד נוסף מימין לסמן הכניסה ניתן להציג סימני עיצוב (סימני פיסקה ורווחיס) כאשר לחצן הצג/הסתר לחוצ טיפ מסמך חדש, חלון חדש. כשאתה פותח מסמך חדש פותחת סזס/ חלון חדש עבורו. כדי לעבור בין מסמכיס פתוחיס לח על שס המסמך אליו אתה מעוניין לעבור בשורת המשימות של פעוסטחו//. אפשר לעזור לך? אס לא התקנת את המסייע של 01866, או שלא הפעלת אותו, ותנסה לסגור מסמך המכיל שינויים שעדיין לא נשמרו תציג 6זס/\ תיבת דו-שיח בה תישאל אם ברצונך לשמור את השינוייס שביצעת במסמך. שמור עכשיו, שמור הרבה. לאחר שנתת למסמך שלך שס תוכל ללחוץ על לחצן שמור, או להקיש את שילוב המקשים 011+5 מדי פעם, כדי לשמור את עבודתך. זס/ תשמור את המסמך וכל השינוייס שביצעת בו באותו שס מסמך ותיבת הדו-שיח שמירה בשם כבר לא תופיע. כל וּה נעשה כל כך מהר וקל, כך שתוכל לעשות זאת כל חמש דקות. בדרך זו, לא תצטרך לחשוש מאובדן נתוניס במקרה ותתרחש הפסקת חשמל, או כל תקלה אחרת. שמירת מסמך לח כדי לעבור לתיקיות מיוחדות אלו... לת על לחצן שמור. או עבור למיקוס שונה 9 אס נדרש, בחר בתיקיה בה תרצה לאחסן את המסמך. |<]? חן - בלים - 1 = 6% ב > 9 הקלד שם עבור המסמך בתיבה שם קובץ, אס לא מוצא חן בעיניך השס ש-6זס/ מציעה. שמות קבציס יכולים להכיל עד 250 תוויס, גס בעברית, ויכולים לכלול רווחים. אסור להשתמש בתוויסם האלה: 7 ה 9 לחי על שמור. הריג וו 5לתשוחנוססי עוי] 06. פרופיל חברה| ₪] 06 תוכנת המרוץן ₪] 9 עבוד במסמך ושמור את עבודתך לעיתיס קרובות. תיקיות ספא [- למה הוד-עמי.₪06 סּ | שם הקוב [+ (06.*) זהסוחנוססם 8 שמור כסו2 | ביטול 9 כשתסיים את עבודתך במסמך, לת על לחצן סגור. 9 אם קיימים במסמך שינויים שעדייו לא נשמרו, לתצ על כן או לא, כאשר סזס) שואלת אותך אס לשמור את השינויים. כ 2: ₪87 9 כוכת לי 200 קייכן לעיתיסם קרובות תצטרך להמשיך לעבוד במסמך הקיים, הוסף לו את מה שאתה מעוניין להוסיף (טקסט שהתחלת בעבר ועדיין לא סיימת, למשל, במקריס בהס או גרפיקה), שמור את השינויים וסגור את המסמך. אתה יוצר מסמכים ארוכים. פשוט פתח את המסמך מידע *עריכת טקסטיי בעמוד 12, כדי ללמוד כיצד לבחור, למחוק, להחליף ולהעביר טקסט. נוסף טיפ פתיחה מה*רה. אם אתה רוצה לפתוח מסמך שהשתמשת בו לאחרונה, ייתכן שהוא עדיין מופיע ברשימה שבתחתית תפריט קוב. לחץ על שס הקוב, כדי לפתוח אותו שוב. פתיחת מסמך 9 לתף על לחצן פתח. לחי כדי לשנות את תצוגת פרטי ל - 0 . ל המסמך ואת הנתונים המוצגים לגביו כ ... או ענור למיקוס שונה 8 אם יש צורך בכך, עבור לתיקיה שמכילה את המסמך > כלים - ₪ ₪ % 68 | ₪ | פלתסוחנססק עו 5 הרצוי. סוס קז 2 6 למה הוד-עמי[ ₪ [ 9 בחר במסמך. 06 יפור אימה[ ₪ ו 06 פרופיל חברה 9 לח פתח. 0 06 תוכנת המח[ ₪ 6 9 הוסף או ערוך את הטקסט הקיים במסמך. 5לתשוחנוססים עהי] 9 לח על שמור בסרגל הכלים, כדי לשמור את השינויים שערכת. 4 ₪ 4---------- |שתם תיקיות ספ [- * ;זט * ;|החלר. * ;תלר. * ;₪0%.* ;006.*) 65חסותנוססים טזס/א ₪ קבצים מסו? : לחצ כדי לפתוח את המסמך לקריאה בלבד או כעותק 10 0 וזס/ץ 26 01לן'י] 2 וע אס אתה ממהר למקוס כלשהו ועליך לערוך מסמך כדי הנעשה ולבטל שגיאות, כגון מחיקה, העברה או החלפה להביא אותו איתך לשם, ואס מדי פעס נפלטת מגרונך של טקסט. הזעקה יאוי לא, לא לזה התכוונתייי - תוכל להשיב את טיפ ביטול ביטול. כאשר אתה מתחרט על ביטולים שנעשו, תוכל לשתחזר אותס בעזרת לחצן בצע שוב. לחצן וזה פועל בצורה והה ללחצן בטל. הוא מבטל את הביטול. מידע יישימוש בסרגל כליםיי בעמוד 16, למידע אודות בחירה, מחיקה, החלפה, והעברת טקסט. נוסף ביטול פעולה בודדת 9 ברגע שאתה מזהה טעות, לח על לחצן בטל כדי לשחזר את המסמך ולחזור למצב המקורי של המסמך. ביטול מספר פעולות כשאתה מזהה טעויות, גס אס הן בוצעו לפני מספר פעולות יש באפשרותך: + ללחו על לחצן בטל עד שהמסמך יחזור למצב המקורי. + ללחוץ על לחצן החץ המורה מטה שמימין ללחצן בטל, כדי לראות את רשימת הפעולות אותן ניתן לבטל. מכאן נמחק טקסט [<51] - ד בד [א. קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון ערה שה | = 5|ש ; 5|. ג. 9 7 9-6 ₪ 09| | ₪ ₪ ם יוי1יוי2ירי3ירי4יויפיוי6יוי7יוי8יויפיוייויברייעי יי יי י5שש] היה זה ליל חורף קר וסוער. הרוח יללה בינות לחלונות המנופצים. תריסים חרקו בעת שנעו אל ציריהם החלודים ונתרקו אל הקירות האפלים. יילמה אני? יי שאלתי בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי הרחק. יילמה לא!יי היא שאלה. צרחה מקפיאה נשמעה באוויר - או אולי אני רק מדמיין וזו בסך ]= הכלהיתה צווחתו של שחף מהמזח ליד, המתלונן על הכוח שעליו להשקיע כדי להגביה עוף בערה המתחזקת! יד היכתה בתריסי החלונות - או אולי אני רק מדמיין, ווה בסך הכלענף מעץ הבוקיצה הצמוד למבנה הטירה! הטקסט שנמחק שוחזר [<51]- ד וד [ ₪ [. קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון עורה % = 5 ש 7 58| 2 9 9-67 ₪ ₪ ₪ ₪ ם ההו1יריקירי3ירי4יריפיוי6יוי7יוי8יוי8יויווןברויעי ו ירוי14י יפצ ב| סיפור אימה ₪ היה זה ליל חורף קר וסוער. הרוח יללה בינות לחלונות המנופצים. תריסים חרקו בעת שנעו אל ציריהם החלודים ונתרקו אל הקירות האפלים. *ילמה אנ יי שאלתי בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי הרחק. יילמה לאנ!יי היא שאלה. צרחה מקפיאה נשמעה באוויר - או אולי אני רק מדמיין וזו בסך הכל היתה צווחתו של שחף מהמזח ליד, המתלונן על הכוח שעליו להשקיע כדי להגביה עוף בסערה המתחזקת! יד היכתה בתריסיי החלונות - או אולי אני רק מדמיין, ווה בסך הכל ענף מעץ הבוקיצה הצמוד למבנה הטירה! לחצ כדי לראות רשימה של פעולות הניתנות לביטול. כשתלתץ בתוך הרשימה הפעולה עליה תלתצ וכל ביטול 3 פעולות אלו שאחריה יבוטלו. סק 2 ₪097 [1 ?ליכי 06 כמעט בטוח שתצטרך לחזור ולערוך את המסמך שלך בין מספקת מיגוון רחב של אפשרויות עריכה. כדי לערוך אס זה מכתב, דוח פיננסי, או רשימת קניות. סזס/ תוכן קייסם, אפשר לבחור אותו ולבצע בו שינוייס בקלות. טיפ מחליפים אותך! אם הטקסט הנבחר אינו מוחלף בהקלדה, כנראה שהאפשרות הקלדה מחליפה בחירה בוטלה. כדי להפעילה מחדש, בחר באפשרויות שבתפריט כלים, לח על עריכה וסמן את האפשרות הרצויה. מידע ייכל כך הרבה דרכים לעשות זאת'י בעמוד 14-15, למידע נוסף אודות הדרכיס השונות לסימון טקסט. נוסף בחירת טקסט | 0 מקס את הסמן בתחילת מה נמצא.'ימתחת. למכסה.המנועיי. של המ חש ב שלינף 0 9 סמל.לות.בקדה.אולי.נראה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא.יותר.דו מה.למ ה.שמת רחש של הטקסט הרצוי לבחירה ולח המכונית. שלך..פת ח.את. לוח הבקדה.ותמצא.את. כל.האפשרויות.לכיוונון.עדין..של.רוב.המרכיבים.של על לחצן העכבר. המחש ב שלך.(רא ה תרשים. 1.2).. כמה. מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. כאן.המקום,.לדוגמה,.בו.תכוון.את. שעון.המערכת. שלך.השומר.א ת.המידע על.תאריך. השמירה.ש ל.קובץ.או.מתי. שלחת.הודעה.למישהו.ף 9 גרור את העכבר תוך סימון תוכל.אפילו. להת בונן. בכל. האפשרויות. של.לו ח. הבקרה, .אבל תמיד. טוב לדעת .של-95 -5ס חו/, יש הטקסט הרצוי ושחרר את *יצוות.תחזוקהיי. בכוננות.24. שעות. ביממה..ף הלחצן בסופו. הטקסט שנבחר נמחק מחיקת טקסט | מה.נמצא. יימתחת. למכסה.המנועיי. של המחש ב שלינף 0 הקש על מקש 6. סמל.לוח. בקדה.אולי.נרא ה.כמו. תיקיה,.אבל.הוא. יותר.דו מה. לכא שמת רחש ל המכונית. שלך..פתת. את.לות. הבקדה.ותמצא.את.כל.האפשרויות. לכיוונון.עדין. של.רוב.המרכיבים. של.המ חשב. שלך. (ראה. תרשים. 1.2).. כמה. מהאפשרולות. יעילות. ביותר.. כאן. המקום,.לדוגמה,. בו. תכוון את שעון.המערכת. שלך. השומר.את.המידע.על.תאריך. השמירה.של.קובץ.או.מת ש לחת.הודעה. למישהו. ף תוכל.אפילו. להת בונן. בכל. האפשרויות. של.לו ח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב. לדעת .של-95 וסט ח ,לש ייצוות.תחצו קהיי. בכוננות.24. שעות. ביממה..ף החלפת טקסט 0 בחר בטקסט שתרצה מה.נמצא. 'ימתחת. למכסה.המנועיי.ש ל המחש ב שלינף סימל. לות. בקדה. אולי נראה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא. יותר.דומה.למ ה שמת רחש 5[ ל. להחליפו. המכונית. שלך..פת ח-את. לוח הבקדה.ותמצא.את. כל.האפשרויות. לכיוונון.עדין. ש ל.רוב.המרכיבים.של המחש ב שלך.(ראה.תרשים. 1.2).. כמה. מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. כאן.המקום,.לדוגמה,.בו.תכוון.את. ב הקלד את הטקסט החדש. שעון.המערכת. שלך.השומר. א ת.המידע. על תאריך. השמירה.ש ל.קובץ. או.מתי. שלחת.הודעה.למישהו.ץ תוכל.אפילו. להת בונן. בכל האפשרויות. של.לוח. הבקרה, .אבל תמיד. טוב לדעת .של-95 וס חש *יצוות.תחזו קהיי. בכוננות.24. שעות. ביממה..ף מה.נמצא,*ימתחת. למכסיה.המנוע'י ש ל.המ חש ב שלי:ף 9 סמל. לוף. בקדה.אולי.נראה.כמו.תיקיה, .אבל.הוא. יותר.דומה.למה.שמת רחש .בספסל. האחורץ של. המכונית. שלך..פת ח.את. לוח הבקדה.ותמצא.את.כל.האפשרוות. לכיוונון.עדין.של.רוב.המרכיבים.של המחש ב שלך.(רא ה.תרשים. 1.2).. כמה. מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. כאן.המקום,.לדוגמה,.בו.תכוון.את. שעון.המערכת. שלך. השומר.א ת.המידע על תאריך. השמירה ש ל קובץ. או מת*. שלחת.הודעה.למישהו.ף תוכל.אפילו. להת בונן. בכל. האפשרויות. של. לו ח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב לדעת .של-95 -פאוסם חו//,יש. *יצוות.תחזו קהיי. בכוננות.24. שעות. ביממה..ף 12 2000 6/0 ו/לןיי] לכלכ או כליעקק 0 1 סס/צ נעזרת בתכונה של פשסטחו/), הנקראת לוח (0ז8סססו!0), כאזור אחסון זמני עבור טקסט אותו אתה מעוניין להעביר, או להעתיק, בין חלקיס שוניס במסמך שלך, או למסמך ביישוס אחר. עליך לשמור את הטקסט שלך בלוח ואז, כשאתה מוכן ומזומן, אתה מושך אותו ויימדביק'' אותו במיקומו החדש. מרגע ששמרת טקסט כלשהו בלוח, תוכל להדביק אותו לכל מסמך, כמה פעמים שתחפו>. מידע ייהעתקת נתונים ממספר מקורות'' בעמוד 141, מציג דרכיס נוספות להעתקה ולהדבקה של טקסט ורכיבים נוספים. נוסף גרירת טקסט למרחק קצר 9 בחר בטקסט שתרצה להעביר. הצבע על החלק המסומן וגרור אותו (תראה שלמצביע העכבר מתוספת ייחבילהיי קטנה). 9 שחרר את הטקסט במקוס המיועד. גזירה (או העתקה) של טקסט 9 בחר בטקסט שתרצה להעביר, או להעתיק. 9 לח על לחצן גזור, או על לחצן העתק. 9 לח במקום בו ברצונך להציב את הטקסט. 9 לחץ על לחצן הדבק. סיפור אימה 0 היה זה ליל חורף קר וקוער. ןפת ריסיים חרקו בעת שנעו אל ציריהכ החלודים ונתרקו אל הקירות האפלים. יילמה אניזיי שאלת+ בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי הרחק. יילמה לאניי היא שאלה. צרחה מקפיאה נשמעה באוויר - או אולי אני רק מדמיין וזו בסך הכל היתה צווחתו של שחף מהמזח ליד, המתלונן על הכוח שעליו להשקיע כדי להגביה עוף בסערה המתחזקת! יד היכתה בתריסיי החלונות - או אולי אני רק מדמיין, ווה בסך הכל ענף מעץ הבוקיצה הצמוד למבנה ו 9 סיפור אימה היה זה ליל חורף קר וסוער. תריסים חרקו בעת שנעו אל ציריהם החלודים ונתרקו אל הקירות האפלים. יילמה אני? יי שאלת י בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי הרחק. יילמה לא:'י היא שאלה. צרחה מקפיאה נשמעה באוויר - או אולי אני רק מדמיין וזו בסך הכל היתה צווחתו של שחף מהמזח ליד, המתלונן על הכוח שעליו להשקקיע כדי להגביה עוף בסערה המתחזקת! יד היכתה בתריסיי החלונות - או אולי אני רק מדמיין, ווה בסך הכל ענף מעץ הבוקיצה הצמוד למבנה הטירה! *נות לחלונות המנופצים. לחצן העתק 5 7 9-6 ₪ 2 ₪ ₪ ם!ן סיפור אימה ור נהההתקמסםה הריסב חרקו בעת שנעו אל ציריהם החלודים ונתרקו אל הקירות האפלים. יילמה אנ יי שאלת י בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי הרחק. יילמה לא היא שאלה. צרחה מקפיאה נשמעה באוויר - או אולי אני רק מדמיין וזו בסך הכל היתה צווחתו של שחף מהמזח ליד, המתלונן על הכוח שעליו להשקקיע כדי להגביה עוף בסערה המתחזקת! יד היכתה בתריסיי החלונות - או אולי אני רק מדמיין, וזה בסך הכל ענף מעץ הבוקיצה הצמוד למבנה הטירה: הרוח יללה בינות לחלונות המנופצים. הטקסט המקורי נמחק = ש ; ם|: ג. 9 9-6 ₪ | ₪ ₪ ₪ םן סיפור אימת [הדבק. תריסים חרקו בעת שנעו אל ציריהם החלודים ונתרקו אל הקירות האפלים. יילמה אנינ יי שאלתי בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי הרחק. יילמה לא:*י היא שאלה. צרחה מקפיאה נשמעה באוויר - או אולי אני רק מדמיין וזו בסך הכל היתה צווחתו של שחף מהמזח ליד, המתלונן על הכוח שעליו להשקיע כדי להגביה עוף בסערה המת חזקת!: יד היכתה בתריסי החלונות - או אולי אני רק מדמיין, ור בסך הכל ענף מעץ הבוקיצה הצמוד למבנה הטירה! הרוח יללה בינות לחלונות המנופצים. הִיה זה ליל חורף קר וסוער. 9 | הטקסט המועתק מופיע במיקוס החדש (אס העתקת את הטקסט, נשאר המקור במקומו וכאן מופיע עותק שלו) סיץ 2: ₪707 13 2 כ? 2209 3לכיק וע 25 סזס\ מציעה מיגווו דרכיס לביצוע פעולות. למשל, אפשר להשתמש בלחצן, פריט מהתפריט, צירוף מקשים, או לחיצת עכבר כדי להשליס את אותן פעולות. מדוע יש כל כך הרבה אפשרויות! ובכן, סיבה היא שכל אחד מאתנו עובד בצורה שונה, ועל ידי נתינת מיגוון אפשרויות וניסיונו של המשתמש, ניתן למצוא את הדרך הטובה והנוחה ביותר עבור כל אחד. סיבה נוספת, היא ששיטות מסוימות מתאימות למצבים מסוימים. פעולות שתשתמש בהן יותר (בחירת טקסט והעברתו או העתקתו), יכולות להיעשות במיגוון דרכים, חלקן אף מסובכות אס תשתמש בהן במצב לא מתאים. העצות שלנו תעזורנה לך לבחור בשיטה טובה לכל מצב. נסה את השיטות הנפוצות לבחירת טקסט, וראה איו מהן מתאימה לך יותר. כמובן, קיימות שיטות נוספות לבחירת טקסט ובהתאם לאופן בה התאמת את סזס// לסגנון עבודתך שלך, הן יכולות לפעול באופניס שוניס. למידע נוסף אודות התאמה אישית של סזס\ קרא את פרק 14, המתחיל בעמוד 305, התאמה אישית של חזסצ. שיטות לבחירת טקסט כלי 694/מ. 5אמ... | 49 כק.- בחירת תוויס במילה בחירת מילה בחירת מספר מיליס בחירת משפט בחירת שורת טקסט בחירת פיסקה בחירת עמוד ארוך בחירה של כל המסמך 4 2000 ₪ז0/] 26 1/לןי] סמן את האות על ידי גרירת העכבר. לח לחיצה כפולה על המילה. סמן את המילים על ידי גרירת העכבר. לחץ על מקש |6₪ ולח במקוס כלשהו במשפט. מקס את הסמן משמאל לשורה כאשר הת מורה ימינה, או מקס את הסמן מימין לשורה כאשר הח מורה שמאלה, ולחצ בעכבר. מקס את הסמן משמאל לפיסקה או מימין לה ולחץ לחיצה כפולה. סמן את השורה הראשונה בעמוד, לח לחיצה כפולה על לחצן הרחב בחירה - דאם שעל שורת המצב, סמן את השורה בסוף העמוד. הטקסט נבחר. כדי לבטל מצב הרחב בחירה, לח שוב לחיצה כפולה על דא= שבשורת המצב. בתפריט עריכה סמן את בחר הכל. לאחר שבחרת בטקסט, הצעד הבא שלך עשוי להיות העתקה, או העברה שלו. כאמור, יש שיטות טובות יותר או טובות פחות, הכל תלוי במצב הנתון ובאופי עבודתך. תהליך העברה או העתקה של טקסט נעזר בכלים שוניס, תלוי מה אתה מעוניין לבצע. כשאתה משתמש במקש 2= ובצירוף המקשים 2"+אוח5, מאוחסן הקטע הנבחר בויכרון לטווח קצר של שזס/צ, בו הוא נשמר רק עד שתדביק אותו ביעדו, או שתפעיל פעולת 6זס\ אחרת. לחצני גזור והעתק שבסרגל הכלים הרגיל, מאחסניס את הקטע המועתק או מועבר בלות של פשססחו\ (סזהססכןו!0), ממנו ניתן לאחזר אותו פעס אחת, או יותר. המידע שתאחסן בלוח של פשססחו/ יישאר שם, עד שתחליף אותו במידע אחר, או עד שתצא מ-פשססחו//ו. הלוח של פשוסטחו/ הוא מעט יותר מאשר מקוס אחסון זמני. הלוח הוא גס הנקודה המקשרת באמצעותה אתה מעביר את המידע המועתק, או הגזור, בין מסמכיס או יישומיס. למרות שהלוח של פשסספחו/ שומר פריט אחד בכל פעם, הלוח של 01806 שומר עד 12 פריטים בו-זמנית אותס תוכל לאחזר אחד אחרי השני, או את כולס בו-זמנית. למידע נוסף אודות הלוח של 01008 ראה העתקת נתונים ממספר מקורות, בעמוד 141. אם כל וה נראה לך כמו ערב-רב של שיטות לביצוע משימה פשוטה, התכונן להלם נוסף - יש עוד דרכיםס. אס תרצה לחקור את קשת האפשרויות השונות, פתח את מערכת העזרה של אזס/ץ, למד ממנה מספר דרכיםס נוספות ונסה אותן. כל' 1694מ. ₪5מ.- להעביר למקוס קרוב להעתיק למקוס קרוב להעביר למקוס רחוק, למסמך אחר או לתוכנה אחרת להעתיק למקוס רחוק, למסמך אחר או לתוכנה אחרת להעתיק מספר פריטים ולהדביק את כולס במקוס אחד להעביר למקוס קרוב או רחוק תוך שמירה על תוכן הלוח להעתיק למקוס קרוב או רחוק תוך שמירה על תוכן הלוח שיטות להעתקה והעברה כ כק.. בחר טקסט, לחצ בעכבר והחזק, גרור את הבחירה ושחרר במקוס הרצוי. בחר טקסט, החזק את מקש 0₪1 לחוץ, לח בעכבר והחזק, גרור את הבחירה, שחרר במקוס הרצוי ושחרר את המקש הלחוצ. בחר טקסט, לחצ על לחצן גזור, הבא את סמן העכבר למקוס הרצוי ולח על לחצן הדבק. בחר טקסט, לחצ על לחצן העתק, הבא את סמן העכבר למקוס הרצוי ולח על לחצן הדבק. בחר טקסט, לחצ על לחצן העתק, בחר קטע טקסט נוסף ולחץ על לחצן העתק פעם נוספת. חזור על הפעולה עד 12 פעמים. הבא את סמן העכבר למקוס היעד הרצוי ולחץ על לחצן הדבק הכל שבסרגל הכלים לות (0זהסססווס). בחר טקסט, הקש על מקש 2=, בשורת המצב תראה תישאל לאן להעביר! הבא את סמן העכבר למקוס הרצוי והקש זזחם. בחר טקסט, לחי על צירוף המקשיס 2=+5016, בשורת המצב תישאל לאן להעתיק! הבא את סמן העכבר למקוס הרצוי והקש זסוחם. סיק 2: ₪007 19 ו 2 0 סרגלי הכלים של שזס\ הס כלי-עזר רבי עוצמה. כל סרגל כלים (ויש הרבה כאלה) מכיל את מרבית הפקודות שתודקק להן לביצוע משימה מסוימת. כדי לחסוך במקוס, ולהימנע מעומס, זס\ מסתירה לעיתים חלק מהכליס בסרגלים. בדרך כלל, יהיו אלה הכלים בהס אתה משתמש הכי פחות, אך בקלות רבה תוכל להציג את הלחצנים הנסתריס כשתודקק להם. בדרך כלל, מציגה סזס) שני סרגלים, סרגל הכלים הסטנדרטי (רגיל) וסרגל הכליס עיצוב, בשורה אחת מתחת לשורת התפריטים, אך ניתן לשנות את תצוגת סרגלי הכלים. סזס תזכור באילו סרגליס השתמשת ותציג אותס בכל פעס שתפעיל אותה. מידע ייניהול סרגלי כלים'י בעמוד 310, למידע נוסף אודות ארגון סרגלי הכליס על המסך והצגת כל הלחצניס בהס. נוסף הצגת סרגל כלים 9 לחיצה ימנית בכל מקום בסרגל הכלים, או בתפריט. מתפריט הקיצור שמופיע, בחר את סרגל הכלים להצגה. שימוש בלחצני סרגל הכלים 9 הבא את סמן העכבר אל לחצן בסרגל הכליס. 9 אם אינך בטוח שזה הסרגל הרצוי, החזק את העכבר יציב מעל הלחצן עד שיופיע תיאור הכלי (השס של הפריט עליו הצבעת). 9 לח על הלחצן אליו התכוונת, או הצבע על לחצן אחר. 06 2000 ₪ 26 1/לןי] לח על סרגל מסומן כדי להסתיר אותו לח על סרגל שאינו מסומן כדי להציג אותו 0 | 6 ₪ ₪ | ₪ ₪ םן + | הגיל הנכמה עיצוב 35 |הטפו/ סו אינטרנט ארגז כלים של פקדים טבלאות וגבולות טפסים טוקסו אוטומטי כלי אינטרנט לוח מסגרות מסד נתונים סקירה ציור תמונה התאמה אישית... מסמך חדש ריק תיאור כלי מאהה את הכלי טיפ ברת! כדי לסגור רשימה נפתחת או לחצן רשימה נפתחת מבלי לבחור בפריט, הקש 86ם. לחיצה נוספת על מקש 6, תבטל את בחירת הרשימה או הלחצן. שילוב מגניב. יש גירסה שונה של רשימה נפתחת, היא נקראת תיבה משולבת. במצב זה הרשימה לא בהכרח תכלול את כל האפשרויות הקיימות. אם תראה את הפריט המבוקש בחר בו, אס לא, תוכל להקליד את הבחירה שלך בתיבה. למשל, רשימת גדלי הגופניס היא דוגמה לתיבה משולבת בה מופיעים רק חלק מהגדלים, אך אס תחפוצ בגודל אחר ישנה אפשרות להקליד את הגודל המבוקש (כמובן, בהנחה שהגופן תומך בגודל זה). בכל פעס שלרשימה הנפתחת או לתפריט יש פס כותרת כחול קטן למעלה, תוכל לגרור אותה מהלחצן, כדי לשנות אותה לסרגל כלים עצמאי. שימוש ברשימה נפתחת לח על הח המורה מטה שמימין לרשימה, כדי לפתוח אותה. 9 בחר בפריט הרצוי מהרשימה. שימוש בלחצן רשימה נפתחת לת על הח המורה מטה שמימין ללחצן. 8 בחר בהגדרה הרצויה לך. ההגדרה השתנתה והלתצן בהתאם. הצגת לחצנים נסתרים 9 לת על הח המורה מטה שבקצה סרגל הכלים. לחי על לחצן הכלי בו אתה מעוניין להשתמש. לחץ כדי לפתוח את הרשימה 11 | חחזוסני] - הס / תוס( ן +מס יז בצק :בק 1גו699 1 0חו46980 169000 2 5, %ף = 3 נק 680179 3 9 ד 9-6 808 ששם ₪ ₪ 5 פ רז ₪ | 100% + * הוסף או הסר לחצנים סיק 2: ₪007 17 ס5)/' כי0/יסן כ02עושיוס. כווועפ סרגלי הכלים השימושיים ביותר ב-סזס) הס סרגל הכלים הרגיל (סטנדרטי) וסרגל הכלים עיצוב. ברוב המקריס הסמל שעל הלחצן, או על המילה ברשימה, מסבירים את הפעולה שמבצע כלי זה. אם לא, פשוט הצבע על הכלי בעזרת העכבר ותוך שנייה או שתייס יופיע תיאור הכלי (קטוססד). לאחר שתכיר את סרגלי הכלים רגיל ועיצוב תמצא במרחק לחיצת עכבר אחת או שתייס מביצוע רוב פעולותיה של סזס//. ויפ > סרגל עיצוב. = 11 | מציין את גודל הגופן שבשימוש. לחיצה על החץ תפתח רשימה של גדלים נפוציס בשימוש. [ע מבליט ומדגיש את הגופן. מטה את הגופן. מוסיף לגופן קו תחתון, או מסיר אותו. יישור הפיסקה הנוכחית לשמאל. מרכוו הפיסקה הנוכחית. יישור הפיסקה הנוכתית לימין. יישור לשני הצדדיס בו-זמנית. מוסיף או מסיר מספור אוטומטי ברשימה. מוסיף או מסיר תבליטים מרשימה. מסיר שלב אחד של הזחה מהפיסקה הנוכחית. מוסיף שלב אחד של הזחה מהפיסקה הנוכחית. 4 | |<ן 18 2000 ₪ז/] 26 !/לןי] מוסיף או מסיר גבולות. לחיצה על הח תציג תפריט סוגי גבולות שוניס אפשריים. מוסיף או מסיר קו מודגש. לחיצה על הח מציג תפריט של צבעיס אפשריים לשימוש. משנה את צבע הטקסט. לחיצה על הח מציג תפריט צבעים אפשריים לשימוש. | > 087 ₪ ₪ 6 -=-9 7 ₪ > | 3 .₪ ₪ ר| סרכל הכליס הרגיל. 100% * מ[ 0 ו | 3 פתח מסמך חדש. פתח מסמך קיים. שמור את המסמך. הדפס את המסמך תוך שימוש בהגדרות ברירת המחדל. הצג לפני הדפסה את המסמך. בודק את המסמך כולו או את הקטע הנבחר משגיאות איות או תחביר. מעתיק את הבחירה ללוח ומוחק את הקטע מהמסמך. מעתיק את הבחירה ללות. מדביק (מוסיף) את תוכן הלוח במקום הרצוי. מעתיק את העיצוב מהקטע המסומן ומחיל אותו על קטע אחר. מבטל את הפעולה האחרונה. לחיצה על החץ תציג רשימת פעולות שניתן לבטל. מבטל את הביטול שנעשה על ידי לחצן הביטול. לחיצה על החצ תציג רשימת פעולות שניתן לשתזר. מוסיף היפר-קישור למסמך אחר או לאתר באינטרנט. הצג/הסתר את הסרגל 9\. הצג/הסתר את הסרגל טבלאות וגבולות. הוסף טבלה. נפתח תפריט לבחירת מספר העמודות והטוריס הרצויים. הוסף גיליון עבודה של |08א. נפתח תפריט לבחירת מספר העמודות והטוריס הרצוייס. משנה את מספר העמודות בטקסט. נפתח תפריט לבחירת מספר העמודות הרצוי. הצג/הסתר את הסרגל ציור. הצג/הסתר את מפת המסמך. הצג/הסתר את הסימניס שלא יודפסו במסמך, כולל סימני פיסקה. שנה את גודל תצוגת המסמך על המסך. הצג את המסייע של 01808 בכל מסמך ובכל רגע רצוי. סיק 2: ₪707 19 כפ0%3. שויס לעיתים, תרצה להדגיש מילה או משפט על ידי הטיה או מדי סוגים של הדגשה עלולים להסיח את הדעת יותר הדגשה. ב-6זס/\ אפשר לבצע ואת תוך כדי הקלדה, או מאשר לעצור. להוסיף ואת בהמשך. אל תגזיס בהדגשות, מאחר ויותר טיפ הדגש את ההדגשה! אפשר לשלב הדגשות, למשל, על ידי הדגשה והטיה בו-ומנית, או שילוב הטיה וקו-תחתון ואפילו לשלב הטיה, הדגשה וקו-תחתון ביחד. שינוי מהיר! השתמש בלחצני סרגל הכלים כדי לשנות מאפיין אחד או שניים, או שתרצה לראות שינוי מיידי בטקסט. השתמש בתיבת הדו-שיח גופן, כדי לשנות מספר מאפיינים בו-זמנית. הוספת הדגשה בזמן ההקלדה לח כאן כדי להדגיש שלח שוב כדי לבטל 9 הקלד את הטקסט כרגיל. 0% : 0 טקסט על ידי הטייתו את הדגשת ההטיה , האם יש הוכחות ברורות כעזלק ד שהעישון מזיק לבריאות? 9 לחץ על לחצן הדגשה כלשהו. 9 הקלד את הטקסט המודגש. 9 לחץ על לחצן ההדגשה פעם נוספת כדי לבטל את ההדגשה מנקודה זו ואילך. הוספת הדגשה בעריכה 0 בחר בטקסט שתרצה להדגיש. היו וני |לן ןוד קתרל פ ילבישרא< שהעישון נחיק לבריאות? 8 9 9 לחי על לחצן הדגשה. 9 לחי על לחצן הדגשה נוסף, אם אתה מעוניין בכך. 8 - מסמל 8016 (הדגשה), משמש להדגשת כותרות. ! - מסמל 66ו/8!] (נטוי), משמש להדגשת מילים או משפטים בגוף הטקסט. ע - מסמל פחוןז06ח (קו תחתון), השתמש בו בקמצנות מכיון שניתן לטעות בו כהיפר-קישור במסמך מקוון. 0 2000 שזג/ן 26 |//קןי] טיפ העתק והדבק. מברשת עיצוב מעתיקה ומחילה מידע על סוג הגופן וגודלו. מברשת חכמה. אין צורך לבחור משפט שלס או מילה שלמה, כשמשתמשים במברשת העיצוב, כדי להעתיק הדגשה. בחירה באחד התוויס מספקת למברשת העיצוב מספיק מידע כדי לעשות את עבודתה. מברשת חכמה עוד יותר. כדי להעתיק עיצוב ליותר ממקוס אחד, לחי על לחצן מברשת עיצוב לחיצה כפולה. מברשת עיצוב תהיה פעילה עד שתקיש 586ם. כך תוכל לעצב מספר פסקאות אחת אחרי השנייה. השתמש במקלדת. כדי להחיל או להסיר עיצוב במהירות השתמש בקיצורי המקלדת. להדגשת גופן הקש 011+8, להטיית גופן הקש |+047 ולהצגת קו תחתון מתחת לגופן הקש (0%1+6. מידע יישימוש בסרגל כליס'י בעמוד 16, למידע אודות השימוש והצגת סרגלי כלים. נוסף יייצירת כותרת פנימיתיי בעמוד 194, למידע אודות שימוש בסגנונות תווים. יייצירת טקסט בולט לעיןי' בעמוד 236, למידע אודות הגדרת מאפייני גופן בתיבת הדו-שיח גופן. העתקת הדגשה 9 בחר בטקסט ממנו תרצה להעתיק את ההדגשה. 9 לח על לחצן מברשת עיצוב. סַּ האם י₪ |[וכחרת ברורות בפילפ יבישלאל שהעישון נחיק לבריאות? 9-6 |האט העישון הוא סתם הרגל. או התמכרות מהסוג של התמקרות לסמים? 9 גרור את מברשת העיצוב מעל הטקסט המיועד ושחרר את לחצן העכבר. ל לחו יג את סו ו ל טקסט נבחר הסות הדגשה חצן לחוצ מציג א ג ההדגשה שבוצעה על טק בחר בטקסט. 9 לח על הלחצנים שהדגישו את הטקסט. 8 בפולפ ובישלא< שהעיוון נחיק לבריאות? פלץ 2: ₪007 [2 זי וס (יש צורת התוויס שמקלידים, והמראה הכללי של המסמך כולו, נקבעים על ידי הגופן בו בוחרים. יש גופניס במיגוון צורות ומצבים, חלקם אף מציגים תמונות במקוס אותיות או מספריס. חלק מהגופנים מסופקים עם פוססחו/, חלק עס המדפסת ורבים אחרים מסופקים עם סזס. יכול להיות שיש לך עוד גופניס שסופקו עס תוכנות אחרות שהותקנו במחשב שלך. אס תרצה או תצטרך גופניס נוספים תוכל להוריד אותס מהאינטרנט או לרכוש גופניס נוספיס או חבילות גופניס. מידע ייהעתקת הדגשהיי בעמוד 21, למידע אודות העתקת מידע של גופן. נוסף שינוי הגופן בזמן הקלדה 9 הקלד את הטקסט בגופןו הנוכחי. 9 בחר בגופן אחר מרשימת הגופניס הנפתחת. 9 בחר בגודל גופן אחר מרשימת הגדליס הנפתחת. 9 הקלד טקסט נוסף בגופן ובגודל החדש. 9 שנה בחזרה לגופן ולגודל המקורי. שינוי הגופן בזמן עריכה 9 בחר בטקסט אותו תרצה לשנות. 9 בחר בגופן שונה מהרשימה הנפתחת (הגופניס רשומים בהתאס למה שהותקן במחשב ובמדפסת). 9 בחר בגודל גופן שונה מתוך הרשימה הנפתחת. 2 2000 וזס/ן 26 ולןי] | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עה 4 [<1ן - ד ב סייפורים מההפט הלייפורים המופיעים בהמשך נכתבו כדי הגעת*, אבל הייתי חייב לכתו ב משהו. לכן ררבה מדי. הן נועדו לשעשע גם את הקור: סייפור אימה תריסים חרקו בעת שנעו אל ציריהם החי שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי או אולי אני רק מדמיין וזו בסך הכל הית להשקיע כדי להגביה עוף בסערה המת חצ בסך הכל ענף מעץ הבוקיצה הצמוד למבנ חורף קר וסוער. הוא סיתם גבר רומנטי: העישון מזיק ושר₪ 6 -.5 067 |%ב8 ששה = = ע ; 5 .₪]|* = מ + ב .- ו 9 סּ לבריאות! בויבס [ 0% 22/0 חמ ו-30/' ההחסזו. קל אבנד הוזח |חסזבּתה-ההותט6 קד אבגד הזוח חבּזה-חבח 6 קד אבגד הן זח שזאס6-חפחאטס 8 הכתיבה אליו אבגר הוזח ח6997090-5006 על קלן ברצונות אבגר הוח 600|סז-חבחהטוטס קד ער - שאלתי בקול אבגד החח זוי חצפ ₪ מעה באוויר - עשסת1טפ6ת1עת ₪ שעליו 6 ה1867088 ₪ מדמיין ווה 0+ 1.0000 קוה זה ליל היה זה יום קיץ בהיר וחמים. הילכתי לי על גבול קו המים ממצמץ בעיני מפני השמש הבוהקת על פנר 0 סגו %5)/י סזס מספקת מבחר גדול של פסקאות מעוצבות מראש. אלו נקראות סגנונות, ניתן להשתמש בהן, כדי ליצור מסמך רציף ומעוצב להפליא. רבות מתכונותיה של זס) מידע נוסף החלת סגנון כותרת 9 לח בפיסקה אותה תרצה לעצב. ודא כי אינך בוחר בטקסט. 9 פתח את תיבת הרשימה הנפתחת סגנון. 9 בחר בסגנון הכותרת (0חוו1680) כרצונך. החלת סגנון סטנדרטי 9 לחא) בפיסקה, או בחר בפסקאות שתרצה לעצב. ודא שכל הפיסקה נבחרה. בצע אחד מהשניים : % פתח את הרשימה הנפתחת סגנון ובחר בסגנון קיים. + החזק את מקש 5014 לחוצ ופתח את רשימת הסגנונות, כדי להציג את כל רשימת הסגנונות הזמינים. 9 בחר בסגנון הרצוי (המשך לגלול - ו רשימה ארוכה). לחץ פתיחת הרשימה והש .= ₪ מציין את יישור הסגנון וגודל הגופן והש ₪ מציין סגנון פיסקה 8 מציין סגנון תוויסם מציין יישור - --- פיסקה וגודל גופן 'ייצירת סגנונות חדשיסיי בעמוד 74, למידע אודות יצירה ושימוש בסגנונות. יישינוי סגנון קיים'יי בעמוד 76, למידע אודות עיצוב מחדש של סגנונות קיימים. עושות שימוש נרחב בסגנונות, תבניות ועיצוב אוטומטי הן רק שתי דוגמאות. סגנונות הס אחד הכלים בעלי העוצמה ב-שזס/, אס תכיר אותס - תאהב אותס. > | ב הזוס( [] 1 ו 2 1080/09 סּ 3 4000 | החזזס] חו |וחזסא] הערה מס עבצב 11גו69 - א סו 631 2 9ה110801 3 0ַחו980ר 4 9חו680] 5 8חו4680] 6 908 7 080008 9 11080000 6 6וודך -- שמות הסגנונות מופיעים בגופן ובגודל שלהס | מציג דוגמאות של גופניס וגדליס של כל סגנון פלץ 2: ₪007 23 2 9 למרות שדואר אלקטרוני (ו8/-=) והאינטרנט מקרביס את המשרד נטול הניירת למציאות, הדרך הרווחת להפצת מסמך גמור, היא עדיין הדפסתו. ההדפסה נעשית בעיקר על ידי פשססחו\ - סזס/ מכינה את המסמך להדפסה ומעבירה אותו ל-פשססחו//. טיפ הדפסה מהירה. אם אינך וקוק לשינוייס בהגדרות שבתיבת הדו-שיח הדפסה, תוכל במהירות להדפיס מסמך על ידי לחיצה על לחצן הדפס שבסרגל הכלים הרגיל. מידע ייהדפסת שני עמודיס בדף אחדיי בעמוד 221 ו'יהדפסת דוגמיות (פ!וחסוחוח ד)יי בעמוד 222, למידע נוסף אודות נוסף הדפסת מספר עמודים על דף נייר אחד. הדפסת מסמך בחר מדפסת מהרשימה 9 בחר בהדפסה שבתפריט - הדפטה קוב. וצ מדפסת. 90 שנה את ההגדרות אס נדרש. שם: 5 6 01 561065 4000 350726% | קז ₪ | מאפיינים מצב: פנוי 9 לח על אפשרויות אס ברצונך סוכו 6 61 567165 4000 3561266 | קרן לשנות את הפריטיס שיודפסו היכן: 5 פנס2 | ] הדפס לקובץ הערה: 2 א] 98חו//' חס 04000 במסמך, ולת על אישור. פַ -טווח עמודים עותקים לחצ אישור. ₪ הכל מספר עותקים: = עמוד נוכחי 7+ הקטע הנבחר <> קבע עמודים: | ₪ אסוף מספר הזן מספרי עמודים ו]או טווחי עמודים מופרדים עותקיס באמצעות פסיקים. לדוגמה, 12-1,3,5 | מרחק מתצוכה עמודים לגיליון: עמוד 1 [- התאם לגודל הנייר: | ** ללא שינוי קנה מידהן, הדפס את: | מסמך ] . הדפס: כל העמודים בטווח [- | ל אשר ]| בשל -- מדפיס טווח עמודיס שאתה קובע מדפיס את העמוד שמכיל את סמן ההוספה בחר קנה מידה להדפסה יר מדפיס את כל המסמך על נייר השונה מה המוגדר בהגדרת העמוד 4 2000 זע 26 |//לן] פיק 3 שיו וכ כ'ווסווק בפרק זה תמצא: להתחיל במקום כלשהו בדף ב-2000 יצירת רשימות מובלטות וממוספרות זסצ - קסמים שמאחורי הקלעים הוספת גבולות לפיסקה התאמה אישית של פסקאות תפריטים וסרגלי כלים דינמיים ב-2000 שינוי ריווח בין שורות קביעת שוליים וכיוון 5% 5% 9% -% (4 יצירת עצירת טאב עיצוב מסמכים שאינם מעוצבים 3% 5% 0% 9% -% (> העתקת עיצוב עבודות שונות דורשות כלים מיוחדיס ומשהו שיחזיק אותס. בתקופה שרופאים היו עורכיס ביקורי בית, הס החזיקו את הכליס והתרופות בתיק שחור גדול. נגריס וחשמלאים מחזיקיס את כליהס על חגורה מיוחדת. גס ל-סזס/\ יש את הכליס המיוחדיס למשימה שלך, והכל מסודר להפליא בסרגלי הכלים. כשאינך משתמש בסרגל כלים מסויס תוכל להניח אותו בצד ולהשתמש בכלי מסרגל כליס אחר. כלי שזס\ מסודריס כלחצניס ורשימות ואפשר להשתמש בהם כדי להשלים מיגוון משימות. אפשר להשתמש בכלי סזס/ כדי לבטל שגיאות, לשנות יישור פסקאות, ליצור כותרות, לשנות סגנון של פיסקה אחת או יותר, להוסיף גבולות, ליצור רשימות ממוספרות או עס תבליטיס בזמן הקלדה, או להמיר טקסט שכבר הוקלד ברשימה מסוג אחר. תן ל-6זס\ את הוראה והיא תעשה עבורך כל מיני דברים מועילים מאחורי הקלעיסם בזמן ההקלדה: תיקון החלפת אותיות במילה, אות רישית בתחילת משפט באנגלית, או לחילופין אותיות מוגבהות כשאתה כותב תאריך. למשל, אם תקליד את התאריך 24% ווזס היא תהפוך ואת למבנה "24 ווזסג. סזס\ גס תדע לומר לך מתי טעית באיות מילה או בתחביר. סזסצ יכולה לעשות את כל זה, ועוד... כיף להתנסות בשינוי פני המסמך, וקל מאוד לנסות מראה חדש למסמך עד שמוצאים את המראה שאוהבים. סיק 3: זפול 545 תומוק 29 7 כאקו 0 02 ב'2000 בדרך כלל, נהוג להתתיל פיסקה מתתילת השורה וגס לעצב את יישור הפיסקה בו-זמנית. זס/ כבר תדאג העליונה בצד השמאלי של המסמך (באנגלית, כמובן). להוסיף את כל סימני הפיסקה והטאביס החסריס אפשרות חדשה ב-6זס/, לחץ והקלד (6סץד סחה >סוו0), עבורך. בעזרת לחיצה כפולה תוכל להקליד בכל מקוס בעמוד טיפ לח והקלד. אס התכונה לתץ והקלד אינה פועלת כפי שמצוין כאן, פתח את תפריט כלים ובחר אפשרויות. עבור לכרטיסיה עריכה, סמן את תיבת הסימון הפעל הצבע והקלד ולת על אישור. ו הערה 2 האפשרות לחץ והקלד פועלת רק בעבודה עס פסקאות באנגלית. בחירת נקודת התחלה הפעל אס ברצונך לראות את סימני העיצוב (סימני פיסקה, סימני רווח וכדומה) 9 בתצוגת פריסת אינטרנט או פריסת הדפסה, הצב את סמן העכבר במקוס בו ברצונך להתחיל להקליד. סמן העכבר משתנה לסמן כיוון פיסקה. 1 [8]5] ₪זסש 4010501 - 6.400חח6!וח0 16 סו קט א 5| - 2%חועצ | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזָרה | ₪ 0 5 רז 6 > -9| ₪ | ל ₪ ₪ ₪ םן ל .7.4 שח | 5 = 5] ע ; 5 -₪1]|- . סד | ובחזזסו | 36 16 50 כ( פסצו | 1% :2000חוצ | ]ו 1-0-ס = , זסווו1א .3 [סהה6ווא 9 האו את סמן העכבר בתנועה אופקית כדי לבחור את כיוון הפיסקה הרצול: % מעט פנימה מגבולו השמאלי של העמוד לפיסקה מיושרת לשמאל עס הוחה רגילה לשורה הראשונה. + למרכו העמוד, עבור פיסקה ממורכות. 4 לקצהו הימני של העמוד לפיסקה מיושרת לימין. + לצידה הימני של תמונה או אובייקט אחר עבור פיסקה שהטקסט שלה גולש סביב התמונה או האובייקט. % בכל מקוס אחר עבור פיסקה המיושרת לשמאל בה השורה הראשונה מוזחת בהתאס למיקוס סמן העכבר. + לחיצה ימנית בכל מקוס בסרגל הכלים, או בתפריט. 0 133208 גוסץ זו 3 56 הפהכן0 8 חן ||(5 סש 68| חב זסוסזס הח מקוח5 3 68!| פזסוח 8אסכ| 8398|ז פוחדך 5 חב 8ז9ו 650,000 הבר טוח 0+ %ח59 החופם 8 3 ב1פם 2000 >אוסבחו/ ס8טסוו אופח פוט זסטופחסס 95 זם? החהּ זהסזום אוטוצפזק פסה וטס 5 ספטיםו! בו ההסץחבּ כ 5| טבּ|וה וב כשאתה לותצ לחיצה כפולה עס סמן היישור... [<םן = יי | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עורה | 3 ו | 0 5 םר ₪ 5-6 ₪6 | | ₪ ₪ םן = -7.2 5% 5 = א | = 3 = ₪ | ע 7 .םי 0+ בחזסחב3ז + | |ֶ6חַח65!]ה.6 .0 -כן!!יפסעו 2000:.1=1חועצ | ףוח -ח1- 060 5-,ו1111א-. 1-2 תוואת 0332 1 וס || 56 הפ הזכ עפ חן || 5 0 68 | בר וס זמ הו 51-ב פ6!| יפיוסוח *8אסכ| '18398פז וחד 300.5 6500000875 יח יז סי 5 חופיט 8 3 8013 .2000 פאוס טחו 0 פס סוי יפר 8 זט ופחסס ףי.559.95-זס1 חב זה סזס יע פועם זם: פה סכ 6 5 ספ טוש יו יס חס ץחב יז פ| טב || שה : 9 יּ ...אתה יכול להתחיל להקליד כאן 9 לחף לחיצה כפולה כדי לקבוע את נקודת ההתחלה. 9 הקלד את הטקסט. 06 2000 ₪זק/ן 26 )//קןיי] [סע] - סי וי 75//יק] אתה מקליד מסמך באנגלית במהירות הבזק, בניסיון לעמוד בלוח הזמניס הבלתי אפשרי שהוקצב לך. אתה מקליד חפז (בדרך כלל, כשאתה מקליד מהר יש שגיאות), ופתאוס משתנה האיות ל-8ח1. כך, כמו במטה קסמים, מתוקנות השגיאות שלך והופכות למילים רהוטות, ללא שגיאות. בזמן שאתה מקליד, מופיע מתחת למילה שאינה מאויתת כראוי, סימן מזוגזג ואדום. סימן מזוגזג וירוק יופיע תחת מילים אחרות. מה קורה כאן? ישן 21/00 השורה השנייה לאחר תיקון שגיאות אוטומטי. האיות מתוקן ואות ראשונה במשפט הופכת לרישית, היוס בשבוע מקבל אות רישית, תווי הטקסט נהפכים לסמלים. גוואוי ///213 2/2 3/7 לפני ואחרי עיצוב אוטומטי. כמה מקפים נהפכים לקו תחתון לכל הרוחב, שני מקפיס הופכיס למקף ארוך, מרכאות ישרות מומרות למסולסלות, המספור שהוקלד מומר לרשימה ממוספרת, שברים שהוקלדו כמו % משתניס לסמל שבר, ל- % . 23221409 3ק3וק אס זה לא עובד אצלך, הפעל את האפשרות בדוק דקדוק בעת ההקלדה בתפריט כלים, אפשרויות. 79 32יק א יוא אס זה לא עובד אצלך, הפעל את האפשרות בדוק איות בעת ההקלדה בתפריט כלים, אפשרויות. השינוייס המסתוריים והמענייניס האלה, הס רק מספר דוגמאות לארבע התכונות אותן מפעילה טזס\ מאחורי הקלעים, בומן שאתה עובד: תיקון אוטומטי 007600ס)וה), עיצוב אוטומטי (פחחסתסוטג), ובדיקת איות ותתביו. עם כל העורה שהן מספקות, תוכל להתאים תכונות אלו התאמה אישית, כך שישרתו את מטרתך טוב יותר. בהמשך נעסוק בכמה דרכים לעשות זאת ובמאפייניס נוספיס שיחסכו לך זמן יקר, לדוגמה טקסט אוטומטי ועיצוב טבלאות אוטומטי. ההצלה של תיקון אוטומטי ההקלדה האיומה שלי 11 1 תפס 6עו 6ככו11 .): 690897נו1 קדס 16160כו סט 06 1פנוחוע 1ספ[סנסן 16 .11 11 ונפ 6 שו 1 .63 זז3פפנו 1 קדט 81608טנ סט 6 +פנומוג +60[סעמן מו[ .1688 8016 6נה 11616 , | "1660 נוסק 61016 1.00% "--5ת98 [נת6פנר מ .1 הרותל 1 < 12 + 1/2 ?זגו זג 2.18 6 80 6נם 11616 ההערות אחרי | || 6807 נוסקד 61016 1.00" --5 89 [נת6פנר ב = .1 עיצוב אוטומטי 1<%+ % לזג זנ .2 הדקדוק הגרוע שלי ? נכנ?פפנון 8 צפ/יפו +כוז פו פנז הדקדוק המתוקן 01נ881נון 8 עש/יפוג ג טנ האיות הקלוקל שלי ------ [- .סמנם )פסה 10 98/ת81!9101 סצם צפך האיות המתוק(. ----------- .סננ סמ ס) 08/ת1/81נ8116 6נ8 פנפון סיק 3: זפול 545 כוומיוק 27 כ0- שיא 0/ 0700 למעשה, בכל פעם שאתה מקיש זפזחם, אתה יוצר פיסקה חדשה ומחיל עליה סגנון, אפילו אם לא הקלדת בה טקסט כלשהו. נתוני העיצוב מאוחסניס בסימן הפיסקה, בדרך כלל והו סימן נסתר בסוף הפיסקה. על ידי הצגת טיפ סימני הפיסקה תוכל לוודא שכל שינויי העיצוב ייושמו על הפיסקה כולה. כשתראה את סימן הפיסקה קרוב לוודאי שלא תמחק אותו בטעות, או תאבד את העיצוב. מהיכן הגיע העיצוב הזה! אס סגנון הפיסקה משתנה כשאתה מקיש ז18ח= כדי להתחיל פיסקה חדשה, משמע שנתקלת ברצף סגנונות פיסקה בהם הוגדר סגנון לפיסקה הבאה כעיצוב שונה לפיסקה שתיווצר לאחר הפיסקה הנוכחית. עיצוב בזמן הקלדה 9 אם סימני הפיסקה אינס מוצגיס, לח על לחצן הסתר/הצג סימני פיסקה. 8 הקש ז%6חם להתחלת פיסקה ו חדשה. 9 בחר בסימן הפיסקה. 9 השתמש בלחצנים וברשימות שבסרגל הכלים, כדי לשנות את עיצוב הפיסקה. סייפור.אימהף 9 הקש על מקש פוחסה, כדי לבטל את הבחירה של סימני הפיסקה. הטירה:] פו 9 הקלד טקסט משלך. 9 הקש ז6+ח₪ להתחלת פיסקה חדשה. 9 פעל באחת משתי הדרכים הבאות: 4 הוסף את הטקסט שלך והחל עליו את עיצוב הפיסקה הקודמת. + הקש +61 כדי להסיר עיצובי פיסקה שאינך רוצה בהס בפיסקה זו. 8 2000 זע 50 )//קיי] | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלו 100 = | +1] זי | = היה.זה. לילח רף.קר.וסיוער..הרוח.יללה. בינות. לחלונות. המנופצים.. תריסיים. חרקו. בעת. שנעו.א ל.ציריהם. החלודים.ונתרקו.אל.הקירות.האפלים.. ילמ ה.אני יי שאלתי. בקול שקט.ומפוחד,.אבל. הרות.נש אה.את.קולי. הרחק. יילמה.לא: יי.היא. שאלה..צרחה.מקפיאה.נשמעה.באוויר.-.או.אולי.אני רק מדמיין ודו בסך. הכל. היתה.צווחתו. ש ל.ש חף. מהמצ ת. ליד, .המתלונן על הכו ת שעליו. להשקיע כדי. להגביה.עוף. בסערה.המת חזקת!. יד.היכת ה בתריסי. החלונות. -.או.אולי.אני. רק מדמלין,.וזה. בסך. הכל ענף. מעץ. הבוקיצה.הצמוד.למבנה. פסקאות ממוספרות או עס תבליטיס הפעל... יישור פיסקה [<ום] = נ- ד חלון עזָרה | פב -.05899|ל ב שא |= = טע ₪157 ה: 5 1 | ב 8.4ס"מ שורה 11 עמודה 7 ] :| אחד] | זאש משסן ...כדי להציג סימני פיסקה טיפ אל תפספס את הסימן! אינך צריך לסמן את כל הפיסקה כדי להחיל את השינויים בעיצוב, אבל כדי להחיל הגדרות גופניס על הפיסקה כולה, אתה חייב לכלול את סימן הפיסקה בבחירה. השיטה הקלה והמהירה ביותר היא בחירת הפיסקה כולה. איזה מקש? כדי לראות את צירופי המקשיס באמצעותם ניתן להחיל עיצוב במהירות, פתח את תפריט כלים ובחר באפשרות התאמה אישית. עבור לכרטיסיה אפשרויות, סמן את תיבת הסימון הצג מקשי קיצור בתיאורי מסך ולח על סגור. כעת, הצב את סמן העכבר מעל לחצן בסרגל הכלים כדי להציג את תיאור הכלי. מידע יישימוש בסרגל כלים'יי בעמוד 16, למידע נוסף אודות הצגת סרגלי כליס וגישה ללחצניס נסתריס. נוסף יייצירת סגנונות חדשיסם'' בעמוד 74, למידע נוסף אודות שמירת עיצוב מיוחד כסגנון, לשימוש בשלב מאוחר יותר. יייצירת סגנונות עוקביסיי בעמוד 78, למידע נוסף אודות עבודה עס רצף סגנונות עוקבים. עיצוב פיסקה קיימת 9 בחר בפיסקה כולה, או בפסקאות שיכילו את אותו עיצוב. 9 השתמש בלחצנים וברשימות הנפתחות שבסרגל הכלים, כדי לשנות את העיצוב. 9 הקש על מקש החף המורה ימינה, כדי לבטל את בחירת הפסקאות. שילוב פסקאות 9 הזז את סמן הכניסה לסופה של הפיסקה שאת עיצובה תרצה לשלב עס הפיסקה הבאה. 8 הקש על 061846. 9 הקש על מקש הרווח להוספת רווח אחד. לח לחיצה כפולה כדי לבחור את כל הפיסקה. לחץ לחיצה כפולה (מבלי לשחרר את לחצן העכבר) וגרור למטה כדי לבחור פסקאות רבות. מחיקת סימן הפיסקה גורס לשילוב הפסקאות ומסיר את עיצוב הפיסקה מהפיסקה השנייה. הפיסקה המשולבת קיבלה את העיצוב של הפיסקה הראשונה. מה.נמצא. 'ימתחת. למכסה.המנועיי. של המחש ב שלינף תמיד. טוב לדעת. של-95 -פווס םחו לש "יצוות.ת תזוקה'י. בכוננות.24. שעות .ביממה..סימל. לוח. בקדה.אולי.נראה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא. יותר.דומה.למה. שמתרחש. מתחת. למכסה .המנוע. של. המכונית .שלך. .פתח .את . לוח הבקדה .ותמצא .את .כל.האפשרויות .לכיוונון .עדין .של .רוב. המרכיבים.של.המחש ב שלך.(רא ה.תפרשים. 1.2).. כמה. מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. כאן. המקוס,. לדוגמה,. בו.תכוון.את. שעון.המערכת.שלך.השומר.את.המידע. על.תאריך.השמירה. של.קובץ.או. מת שלחת.הודעה.למישהו.ף סיק 3: 0ָ'פָוכ וכ54 כומיו 2‏ 29 29 פָ'סקת (כ['ס, 270'0) לעיתיס קרובות מזיחיס פיסקה כדי להבדילה מפסקאות בדרך כלל, הזחת שורה ראשונה משמשת להבדלה של אחרות. יש ארבעה סוגי הוחה (כניסה): ימנית, שמאלית, פיסקה חדשה מהקודמת. הזחה תלויה מזיחה את כל שורה ראשונה ושורה תלויה. שורות הפיסקה, פרט לראשונה. הזחה ימנית והזחה שמאלית משמשות בדרך כלל יחד ליצירת פיסקה מקוננת לצורך ציטוט, או חומר דומה. טיפ הזחה מהירה. בעת הקלדה באנגלית, כדי להחיל הזחה שמאלית מהירה באמצעות המקלדת הקש |+61. לכניסה תלויה הקש דך+0%1. הזת כניסה! לחצני הגדל כניסה או הקטן כניסה מזיזים את כניסת הפיסקה לעצירת הטאב הבאה או הקודמת. אס אינך רוצה להשתמש בברירת המחדל של עצירת הטאב להזחה שלך, תוכל ליצור עצירות בעצמך. הזחת פיסקה 9 אם הסרגל אינו מוצג, בחר בו מתפריט תצוגה. הקטן כניסה הסימניס על הסרגל מראיס כניסות (הזחות) - זכ | / |החחזזסו ו 9 אם סימני הפיסקה אינס מוצגיס, לחצ על לחצן הצג/הסתר [1 שבסרגל הרגיל. 9 לח במקוס כלשהו בפיסקה אותה ברצונך להזיח, או בחר בפסקאות המיועדות להזחה. מה נמצא.'ימתחת. למכסיה.המנועיי. ש ל.המ חש ב שלי:ף תמיד. טוב לדעת .של- 95 -5אוסחו/\. יש ייצוות .ת חזוקה'י. בכוננות.24.שעות .ביממה..סמל.לות.בקדה. אולי.נראה.כמו.תיקיה,.אבל. הוא. יותר.דומה.למה.שמתרחש. מתחת. למכסיה. המנוע. של המכונית. שלך.. פתח.את. לת. הבקדה.ותמצא.את.כל.האפשרויות. לכיוונון.עדין. של.רוב. המרכיבים. של. המתשב. שלך. (ראה.תרשים.1.2). .כמה. מהאפשרויות .יעילות .ביותר. .כאן .המקום, .לדוגמה, .בו .תכוון .את .שעון. המערכת. שלך. השומר.את.המידע.על.תאריך. השמירה.של.קובץ. או.מתי. ש לחת.הודעה.למישהו.ף ח. הבקרה,.אבל.תמיד. טוב.לדעת.ש לחי על לחצן הגדל כניסה כדי להוסיף הזחה או על לחצן הקטן כניסה כדי לחזור להזחה הקודמת. 3 ור פיסקה מקוננת 0 גרור את סמן הכניסה הימני ושחרר אותו במקוס הרצוי. 1 = ב = = ש 7 5 -₪1י ג אויקיוי3יוי4יוי5יויאיוי7יוי8יוי8יו.0יוייויע יי .₪4 ב 2 גרור את סמן הכניסה השמאלי ושחרר אותו במקוס הרצוי. מה.נמצא.''מתחת. למכסה.המנועי. ש ל המחש ב שלינף תמיד. טוב. לדעת. של- 95 -פאוס6 חו//.*ש, ייצוות.ת הצוקה'י. בכוננות.24. שעות .ביממה..סמל. .לוח -בקרה. אולי.נראה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא. יותר.דומ ה.למה. שמת רחש. מתחת. למכליה. המנוע. ש ל המלונית. שלך.. 0 -וי1יוי2יוי3יוי4 0 2000 ₪ז0/] 20 /לן] מידע יייצירת עצירות טאביי בעמוד 34, למידע אודות יצירה ושינוי עצירות טאב. נוסף טיפ הזחה מדודה. כדי להגדיר מידה מדויקת להזאחה פתח את תפריט עיצוב, בחר פיסקה ובכרטיסיה כיוון וכניסות הגדר את מידת ההזחה לפיסקה. להזיח או לא להזיח. בוודאי תשיס לב, שבמרבית הפרסומיס בהס קיימת הזחה של שורה ראשונה, הפיסקה הראשונה (לאחר הכותרת) אינה מוזחת, ואת מכיון שהמיקוס שלה מעיד על כך שהיא פיסקה חדשה. הסימן הנכון. אס אינך בטוח איזה סימן על הסרגל שייך לאיזה כיוון, הצבע על הסימן והמתן להופעת תיאור כלי. הזחת השורה הראשונה 9 לת בעכבר בפיסקה שאת השורה הראשונה שלה ברצונך להזית. 2 גרור את סמן כניסת השורה הראשונה ושחרר אותו במקוס הרצוי. יצירת הזחה (כניסה) תלויה 9 לת בעכבר בפיסקה לה ברצונך להוסיף הזחה (כניסה) תלויה. גרור את סמן הכניסה התלויה ושחרר אותו במקוס בו תרצה שיתחילו כל השורות, מלבד השורה הראשונה. 9 סמן כניסת שורה ראשונה מה.נמצא.''מתחת. למכסה.המנועיי.של.המ חש ב שלינף תמיד.טוב. לדעת .של- 95 -פאוסטחו/. יש ייצוות.ת חזוקה'י. בכוננות.24.שעות .ביממה..סמל.לוח.בקרה. אולי.נראה.במו.תיקיה,.אבל.הוא. יותר.דומה.למה.שמתרחש. מתחת. למכסיה.המנוע.של.המכונית.שלך.. פתח.את. לוח. הבקדה.ותמצא.את. כל.האפשרויות.לכיוונון.עדין.של. רוב המרכיבים. של המחשב.שלך. (ראה.תרש1.2.07). .כמה. מהאפשרויות .יעילות .ביותר. .כאן .המקום, .לדוגמה, .בו .תכוון .את .שעוך. המערכת.שלך. השומר.את.המזדע על.תאריך. השמירה.של.קובץ.או.מת ש לחת.הודעה. למישהו.1 תוכל.אפילן. להת בונן. בכל.האפשרויות.של.לדח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב לדעת .של-95 -6ס0 חש ייצוות.תחזוקהיי. בכוננות.24. שעות. ביממה..1 האחת השורה הראשונה מ | זה נמצא.'ימתחת.למכסה.המנועיי.של-המחש ב שלינץ תמיד.טוב.לדעת .של- 95 -9א00%חו//,יש. ייצוות.ת חזוקהיי. בכוננות.24. שעות .ביממה..סמל.לוף.בקוה. אולי.נראה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא. יותר.דומה.למה.שמתרחש.מתחת. למכסה.המנוע.ש ל.המכונית. שלך.. פתח.את. לוח הבקדה.ותמצא.את. כל.האפשרויות.לכיוונון.עדין. של.רוב. המרכיבים. של.המחשב.שלך. (ראה.תרשים.1.2). .כמה. מהאפשרויות .יעילות .ביותר. .כאן .המקום, .לדוגמה, .בו .תכוון .את .שעון. המערכת.שלך. השומר.את..המידע על:תאריך. השמירה.של.קובץ.או.מתי ש לחת.הודעה.למישהו.* תוכל.אפילו. להת בונן. בכל. האפשרויות.של.לוח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב.לדעת .של-95 -פאוסטח//. יש *יצוות.תחזו קה בכוננות. 24 שעות. ביממה..ף סימן הזחה תלויה ו ו יע | ₪ מה.נמצ א;'ימתחת. למכסיה.המנועיי.ש ל-המחש ב שליוץ תמיד. טוב לדעת . של- 95 -9איס0חו//, יש ייצוות.ת חזוקהיי. בכוננות.24. שעות .ביממה..סמל.לוף.בקדה. אולי.נרא3-כמו.תיקיה,.אבל.הוא.יותר.דומה.למה.שמתרחש.מתחת. למכסה.המנוע.ש ל.המכונית. שלך.. פתח.את. ל הבקדה.ותמצא.את.כל.האפשרויות.לכיוונון.עדין. של.רוב. המרכיבים.של.המחשב.שלך. ים.1.2). .בכמה. מהאפשרויות .יעילות .ביותר. .כאן .המקום, .לדוגמה, .בו .תכוון .את .שעון. המערכת.שלך.. 2 ומידע על.תאריך. השמירה.של.קובץ.או.מתי ש לחת.הודעה. למישהו. תוכל.אפללו. להת בונ בכ: '.האפשרויות.של.לוח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב.לדעת .של-95 -פאוסטח/, יש *יצוות.תתזו קה בכוננות. 26 שעות. ביממה..ף ומר | ה נמצא.''מתחת.למכסה.המנועיי.ש ל המחש ב שלינן תמיד.טוב.לדעת .של- 95 -פאיסשחו//, יש ייצוות.ת חזוקהי. בכוננות.24. שעות .ביממה..סמל.לוף.בקדה. אולי.נראה.כמו.תיקיה, .אבל.הוא.יותר.דומה.למה.שמתרחש. מתחת. למכסיה. המנוע. של המכונית.שלך..פת ח.את. לוח. הבקדה.ותמצא.את.כל.האפשרויות .לכיוונון.עדין.של.רוב. המרכיבים.של.המחש ב.שלך.(ראה.תרשים.1.2). .כמה. מהאפשרויות .יעילות .ביותר. .כאן. המקום,.לדוגמה,.בו.תכווןךאת.שעון.המערכת..שלך. השומר.את.המידע.על.תאריך. השמירה. של.קובץ. או.מתי. שלחת. הודעה.למישהו.% תוכל.אפילו. להת בונן. בכל.האפשרויות. של.לוח. הבקרה, .אבל.תמיד. טוב. לדעת .של-95 :095 חש *יצוות.תחזו קהיי. בכוננות.24.שעות. ביממה..1 מָיץ 3: יפו וכו פויסוק -[3 כ53% 'ישָוכ פִיסקכת יישור פיסקה קובע את כיוון ארגוו הטקסט בפיסקה. ישנן ארבע אפשרויות : שמאל - כל השורות בפיסקה מוצמדות לשולייס השמאלייס של המסמך. ימין - כל השורות בפיסקה מתחילות בשולייס הימנייס של המסמך. טיפ מרכוז - כל השורות ממורכזות בין השולייס השמאלייס וחימנייס של המסמך. לשני הצדדים - כל השורות מרווחות כך שהן מתחילות בשולייס של צד אחד ונגמרות בשולייס של הצד השני. יישור מהיר. כדי להחיל יישור מהר באמצעות המקלדת, הקש 0%1+5 ליישור ימני של פיסקה, הקש ]+01 ליישור שמאלי, הקש =+601 למירכוז הפיסקה והקש (+011 ליישור לשני הצדדים. בחר יישור 9 בחר בפיסקה (או פסקאות) ליישור אחד. 9 לת על לחצן היישור המתאים. ופרסומיס. 2 2000 ₪ 26 /לןיי] יישור לימין עס יישור שמאלי משונן הוא הנפו ביותר, כיון שכך קל לקורא לעקוב אחר הכתוב, במיוחד במסמכים ארוכים. שיו ישיו מה.נמצא. יימתחת. למכסה.המנועיי של המחש ב שלינץ תמיד.טוב לדעת. של-00/5-95 חו//, יש. ייצדרת.ת חזוקהיי. בכוננות.24.שעות. ביממה..לימל לות בקדה. אולינראה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא.יותר.דו מה.למה.שמתרחש. מתחת. למכליה.המנוע של המכונית. שלך.. פתח.את.לות הבקדה.ותמצ א.את. כל.האפשרויות. לכיוונוך-עדין.של רו בהמרכיבים.של.המחש ב שלך. (ראה.תרשים. 1.2).. כמה.מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. כאן.המקוס,.לדוגמה,. בו.תכוון.את.שעוך המערכת.שלך. השומר.את.המידע על תאריך.השמירה.של.קובץ.או.מתי שלחת.הודעה.למישהו. תוכל:אפילו. להת בונן. בכל:האפשרויות.של.לות הבקרה,.אבל.תמיד. טוב לדעת.של- 80%09-95ח1/ יש *יצוות.תחזוקה". בכוננות.24.שעות. ביממה..1 מרכוז טקסט משמש בעיקר לקטעי טקסט קצרים כגון הזמנות, כרטיסים השימוש ביישור לשמאל מוגבל בשל הקושי לקרוא כשהשוליים הימנייס משונניס והעין נאבקת למצוא תחילת שורה. בדרך כלל בשימוש לתאריך. מה.נמצא. יימתחת.למכסה. המנועיי.של.המחש ב שלינץ תמיד. טוב לדעת. של-95 -8אוס0 ח// דש ייצוות.ת חזוקהיי. בכוננות. 24 שעות. ביממה.. סמל לות.בקרה. אולינראה.כמו.תיקייה,. אבל הוא.יותר.דומה.למה.שמתרחש.מתחת. למכליה.המנוע.של.המכונית. שלך.. פתח.את.. לות. הבקדה.ות מצא.את. כל.האפשרויות. לכיוונון,עדין.של.רו בהמרכיבים ש לה מחש ב שלך. (ראה.תרשים.1.2).. כמה.מהאפשרויות. יעילות. ביותר.. כאן. המקום,.לדוגמה,.בו.תכוון.את.שעוך המערכת.שלך. השומר.את.המידע על.תאריך.השמירה.של.קובץ.או.מת שלחת.הודעה.למישהו. תוכל.אפולו. להת בונן. בכל-האפשרויות. של.לו ח.הבקרה,.אבל.תמיד. טוב לדעת. של- 95 -5אוס ח// יש ייצוות.תחזוקהיי. בכוננות.24.שעות. ביממה.. טקסט מיושר לשני הצדדים, משמש בדרך כלל לעמודות כמו בעיתונים, למשל. | ה יו ין ו 8קריו יבוי ו 446 וי מה.נמצא. *ימתחת. למכסה.המנועיי. של המחש ב שלינץ תמיד.טוב. לדעת. של-95 -אוסשח//, יש ייצוות.ת חצוקהיי . בכוננות.24. שעות.ביממה..לימל. לוח..בקדה. אולי.נראה.כמו.תיקיה,.אבל.הוא. יותר.דומה.למ ה שמתרחש. מתחת. למכסה. המנוע. של.המכונית. שלך... פתח.את. לוח הבקדה.ותמצא.את. כל.האפשרויות .לכיוונון.עדין.של.רוב.המרכיבים. של.המחשב.שלך. (ראה.תרשים.1.2). .כמה.מהאפשרויות .יעילות .ביותר. .כאן .המקוס, .לדוגמה, .בו .תכוון .את .שעוך. המערכת.שלך. השומר.את.המידע.על.ת אריך.השמירה.של.קובץ.או.מת< שלחת.הודעה.למישהו.ף תוכל.אפילו. להת בונן. בכל.האפשרויות. של. לדח הבקרה, .אבל.תמיד. טוב לדעת .של- 95 -5אוס0חו//.יש,. ייצוות.תחזוקהי/ בכוננות.24.שעות.ביממה..' וי ]כווא כי] וו המרווח בין שורות הטקסט זּהה לכל אורך הפיסקה. אפשר לשנותו, ולהוסיף מרווח בין השורות ואף להוסיף מרווח מעל או מתחת לפיסקה. מידע 'ייצירת סגנונות חדשיס'י בעמוד 74, למידע אודות הוספת ריווח לפני ואחרי פיסקה. נוסף שווה העתק טיוטה של מסמך מרווח בדרך כלל בריווח כפול, כדי לאפשר כתיבת הערות בין השורות. כדי ליצור העתק טיוטה של המסמך שלך שמור אותו, הקש +01 כדי לבחור את כל המסמך והקש 041+2 כדי ליצור ריווח כפול בין השורות. שמור את טיוטת המסמך בשם שונה והדפס אותו. ניסוי התאמת ריווח 9 בחר את הפיסקה או הפסקאות שיהיה להן ריווח אחיד בין השורות. תמיד. טוב. לדעת.של-95 -פאוסטחו\. יש. ייצוות .תחווקהיי .בכוננות .24 .שעות . ביממה. .סמל לוח.בקרה. אולי. נראה.כמו. תיקיה,. אבל דומה יות ר.למת רחש מת חת. למכסיה. המנוע. של המכונית. שלך..1 | תמיד. טוב לדעת.של-95 -9אס0חו//, יש. ייצוות .תחווקהיי ‏ בכוננות .24 .שעות . ביממה. .סמל.לוח.בקרה. אולי. נראה. כמו. תיקיה,. אבל.דומה.יות ר.למת רחש מת חת. למכסיה. המנוע. של. המכונית. שלך..1 | תמיד.טוב. לדעת של-95-פאוסטחו\. יש. ייצוות .תחזוקהיי ‏ בכוננות .24 .שעות . ביממה. .סמל.לוח.בקרה. אולי. נראה.כמו. תיקיה,. אבל דומה יות ר. למת רחש.מת חתי. למכסיה. המנוע. של. המכונית. שלך. 1 | חמיד.טוב לדעת.של-95 -5אוסטחו//. יש. ייצוות .תחזוקהיי ‏ בכוננות .24 .שעות . ביממה. .סמל.לוח.בקרה. 8 השתמש בצירופי המקשים, כדי ליצור ריווח מתאים בין השורות: 4 0+!617 (אפס) צירוף שמוסיף או מעביר שורה ריקה לפני הפיסקה. 4 00+1, 0171+2 ו- 5+וזצ6, כל אחד מאלה מפעיל ריווח שונה בין שורות. אולי. נראה. כמו. תיקיה,. אבל.דומה.יות ר.למת רחש מת חת. למכסיה. המנוע. של. המכונית. שלך..1 | תמיד.טוב לדעת של-95 -8שסשחו|/%. יש. ייצוות .תחווקהיי ‏ בכוננות .24 .שעות . ביממה. .סמל.לוח.בקרה. אולי. נראה. כמו. תיקיה,. אבל.דומה.יות ר.למת רחש מת חת. למכסיה. המנוע. של. המכונית. שלך..1 | תמיד.טוב לדעת.של-95-פאוסטחו//. יש. ייצוות .תחזוקהיי ‏ בכוננות .24 .שעות . ביממה. .סימל.לוח.בקרה. אולי. נראה. כמו. תיקיה,. אבל דומה. יו ר.למת רחש מה חת. למכסיה. המנוע. של. המכונית. שלך. 1 -- 0%1+1 יוצר ריווח שורה בודדת --- -5+]011 יוצר ריווח שורה וחצי 62 יוצר ריווח שורה כפולה 0+ (אפס) מסיר את השורה הריקה לפני הפיסקה 0 (אפס) יוצר את השורה הריקה לפני הפיסקה מָיץ 3: ימו וכו פווסוק ‏ 33 'ג'כת, /ג'כוא. 266 עצירות טאב, שהן חלק מעיצוב הפסקאות, קובעות את המרחק בו יעצור סמן הכניסה בכל פעם שמקישים על מקש 185. הן גם משפיעות על מיקום כניסת פיסקה כשמשתמשיסם בלחצן ההזחה. סזס/ קובעת עצירת טאב טיפ קביעת עצירת טאב 9 אם הסרגל אינו מוצג, בתפריט תצוגה בחר סרגל. 9 לח בתוך הפיסקה, או בחר את הפסקאות בהן תרצה לקבוע עצירות טאב. 9 לח בתיבה שבקצה השמאלי של הסרגל, כדי לשנות את סוג הטאב. המשך ללחוצ עד שתראה את סוג הטאב המתאים לך. 9 לחץ בחצי התחתון של הסרגל, במקוס שברצונך לקבוע את עצירת הטאב. 9 חזור על שלבים 3 ו-4 עד שכל הטאביס במקוס. 9 אם צריך, שנה את מיקוס עצירת הטאב על ידי גרירת סמן העצירה למיקוס הרצוי. כדי להסיר את סימן עצירת הטאב גרור אותו אל מחוצ לסרגל הכלים. 4 2000 ₪/) 26 /לןיי] באופן אוטומטי כל 1.27 סיימ. את עצירות הטאב של סזס\ לא תראה מוצגות בסרגל. אלה שתיצור בעצמך, כן יופיעו. לכל סוג טאב יש סימן אחר. ישנו גס טאב קו שיוצר קו אנכי במקוס שבו נקבע (ללא עצירה). אתה המוביל. כדי לכלול מובילי טאב עס עצירות הטאב, פתח את תפריט עיצוב, בחר טאבים והגדר את הסגנון המוביל לכל עצירת טאב. סימן טאב ימני בחר סימן טאב כאן והמ יי ייוי2יויכיויציויציויפיוי?יייפים יפיוישיייטיו יע יי טי ששב -+ זו-נקודת -טאבולציה-מיושרת לימ יןף סימן טאב ממורכו ותהמתמ/יי ויוי2יויגיויציויפיויאיויליוי9 ₪שיפיייטיוייויעיוי יי ששה בו - זו-בקודת -טאבולציה -ממורכזתף סימן טאב שמאלי ו הקיו ויוי2יויגיויציויפיוי:יויליוי9שיפיייטיוייויעיוי יי שמשה כו -+ זו:נקודת-טאבולציה-מיושרת -לשמאלף סימן טאב עשרוני יי ייוי2יויכיויאיויפיויפיוי?ייי9ש יפיוישיויטיו יע ייט יי מפמשמשה ב זו-נקודת -טאבולציה-מיושרת -לנקודה-העשרונית: -> 98.90" -+ 07 + 4 19873434 סמן טאב אנכי - מוסיף באופן אוטומטי סרגל אנכי במיקוס עצירת הטאב . ההי1ירי2ירי3ירי4יוי5 יש יוי7יוי8יוי8 הייו 14 יפצ ו טאבים אנכיים מוסייפים קו אנכי שאינן משפיע על מיקום הטקסט. היער בטאבים רגילים ליישור ומיקום הטקסט. יע 213/77 אם יצרת עיצוב תו או פיסקה שאתה אוהב במיוחד, תוכל להעתיק את כל העיצוב גם למיקוס אחר במסמך שלך. טיפ אס בכוונתך להשתמש בעיצוב מיוחד עבור מספר פסקאות במסמך שלך, או במסמך אחר, תוכל לדאוג ש-0זס/ תשמור את העיצוב הפיסקה כסגנון, בו תוכל להשתמש לעיצוב פסקאות אחרות. סזס/ יוצרת סגנונות חדשיס לפסקאות שעיצבת במסמך ומוסיפה אותם לרשימת הסגנונות בזמן יצירתם. מידע יייצירת סגנונות חדשיסיי בעמוד 74, למידע אודות יצירת סגנון אישי. נוסף העתקת עיצוב תו בחר בטקסט שאת עיצובו אתה מעוניין להעתיק. העיצוב שיועתק הוא זה של התו הראשון בלבד. | העיצוב יועתק מכאן 8 0 100% = 5 ₪ 8% .587 לב ששפן היה זה ליל חו רף ₪89=28₪₪. הרוח יללה בינות לחלונות המנופצים. תריסים חרקו בעת שנעו אל ציריהם החלודים ונתרקו אל הקירות האפלים. יילמה אני?יי שאלתי בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי הרחק. יילמה לא! יי היא שאלה. צרחה מִקַצָפַאָה נשמעה באוויר - או אולי אני רק מדמיין 11 בסך הכל היתה צווחתו של שחף מהמצת ליד, המתלונן על הכוח שעליו להשקוע כדי להגביה עוף בסערה המת חזקת! יד היכתה בתריסיי החלונות - או אולי אני רק מדמיין, וזה בסך הכל ענף מעץ הבוק יצה הצמוד למבנה הטירה! 9 לח על לחצן מברשת עיצוב. 9 גרור מעל הטקסט אותו אתה מעוניין לעצב בעיצוב המועתק ושחרר את לחצן העכבר. גרור מעל הפסקאות להחלת העיצוב העתקת עיצוב פיסקה 9 אם סימני הפיסקה אינם מוצגים, לח על לחצן הצג/הסתר ]1. העיצוב יועתק מכאן סַּ | . ₪ ₪ רז ₪ ₪ 3 3 5 ₪ ₪ םן היה.זה.ליל.חורף.קר. וס וער.. הרוח.יללה. בינות. לחלונות.המנופצים..תריסים. חרקו. בגת. שנגו.אל.ציריהם. החלודים. ונתרקו.אל. הקירות.האפלים..-למה.אני ?-. שאלתי. בקול. שקט. ומפוחד,.אבל. הרוח.נשאה.את.קולי. הרחק. .-למה.לא ?-.היא. שאלה |ף צרחה.מקפיאה. נשמעה. באוויר.-.או.אולי אנ רק מדמיין ודו בסך. הכל.היתה.צווחתו. של. שתף. מהמזח. ליד,.המתלונן. על הכותח שעליו. להשקיע. כדי להגביה.עו ף. בסערה.המת חזקת !. יד היכתה. בתריסיי. החלונות. -. או.אוליאני רק מדמיין,.וזה. בסך. הכל ענף. מעץ. הבוק יצה. ל ז + 9 בחר את סימן הפיסקה של הפיסקה ממנה תרצה להעתיק את העיצוב. 9 לח על לחצן מברשת עיצוב. 9 גרור מעל הפסקאות, כולל סימני הפיסקה, כדי להחיל את העיצוב גרור מעל הפסקאות להחלת העיצוב החדש ושחרר את הלחצן. מָיץ 3: יפו יכות פווסוק 37 'כ'כא, כאָי/ות ווסכ5 רשימה ממוספרת היא דרך נהדרת להציג מידע כאשר אוטומטית, תוך כדי הקלדה, או על ידי המרת פסקאות חשוב שיהיה ברצף מסוים. 6זס\ מספקת שתי דרכיס לרשימה ממוספרת. פשוטות ליצירת רשימות ממוספרות: על ידי יצירה טיפ איפה הרשימה! אם רשימה ממוספרת אינה נוצרת באופן אוטומטי עבורך, פתח את תפריט כלים, בחר תיקון שגיאות אוטומטי ובכרטיסיה עיצוב בעת ההקלדה סמן את תיבת הסימון רשימות ממוספרות אוטומטיות. יצירת רשימה ממוספרת 9 הקלד את הספרה 1, נקודה, רווח ואת טקסט הפריט הראשון ברשימה. הקש זס%חם. 8 הקלד את שאר הרשימה, תוך הקשת ז18חם בסוף כל פריט ברשימה. סזס/\ ממספרת את הפריטיס ברשימה באופן אוטומטי. 9 לאחר הקלדת טקסט הפריט האחרון ברשימה הקש ז9+ח= (לפני שתקליד טקסט נוסף), כדי לבטל את המספור לאחר הפריט האחרון. המרת פסקאות לרשימה ממוספרת 9 בחר בפסקאות אותן ברצונך להמיר לרשימה ממוספרת. 9 לח על לחצן מספור. 0 2000 ₪ז0/] 26 /לןי] כשאתה מקיש זס6+חם, 6זס/\ ממירה את המספר המוקלד למספור אוטומטי ואת הרווח לעצירת טאב |.-4 - 2 -7 | ₪ ש !כ | | +11 | = 3 = = ש ; 5 -₪4|* 5 6 01| 5 (. והרי לכם רשימה ממוספרת : -1. והו הפריט הראשון ברשימה הממוספרת 9 2. |3 הו הפריט השני בה סּ 4 ן וזה יהיה הפריט הלפני אחרון ברשימה ושורה זו אינה חלק מהטבלה. - 7.9.84 2 ב| | = == = ש ; 5 -₪]|- 5. | 2 זו רשימה של פריטיס : 1 הפריט הראשון ברשימה הממוספרת 2 כ (פ]הפריט השלישי ברשימה הממוספרת ושורה גו אינה חלק מהטבלה. 0 ממירה את הפסקאות לרשימה ממוספרת 'כ'כיא. כָי/וכ: /ווסכ 5 /אוי2/4. אשי אס הרשימה הממוספרת האוטומטית של שזס/ אינה תואמת את צרכיך, תוכל להתאים אותה לצרכיך בהתאמה אישית על ידי בחירת עיצוב מספור שונה, או על ידי שינוי הגופן, מיקוס כניסת הפיסקה, ואף את המספר בו תתחיל הרשימה. מידע נוס ף מספר רמות. בחירת עיצוב 9 פתח את תפריט עיצוב ובחר תבליטים ומספור. 8 בכרטיסיה ממוספר בחר בעיצוב בו ברצונך להשתמש. 9 לח על התאמה אישית. 9 שנה את ההגדרות לפי ראות עינייך להתאמת העיצוב. 9 לח אישור. 9 לח אישור. יייצירת רשימה מובלטת מרובת רמותיי בעמוד 152, למידע אודות יצירת רשימות ממוספרות או מובלטות אשר להן 2 ?[ <| | מדוהג ממוספר | ממוספר | עם תבליטים 1168301 4 1163301 5 11681 6 ללא 4 5 6 מספור רשימה 6 התחל מספור מחדש "+ המשך רשימה קודמת | התאמה . 9 הוסף תו מפריד בין המספר והטקסט שנה את המספר בו שנה את עיצוב תתחיל הרשימה המספור לח כדי לשנות את גופן המספר |< |? [ ו | תבניתמספר אישור 5 1 | ביטול גנון מספר: -תצוגה מקדימה--- ו -.. ,3 ,2 ,1 ------------ | מיקום מספר לשמאל ‏ [=] | משרב: | 8.פסימ =] | מיקום טקסט כניסה ג 7 ס"מ = שנה את מידת שנה את מידת ההזחה שנה את כיוון הפיסקה הכניסה התלויה מָיץ 3: יפו יכות פווסוק 347 'ג'כ3. 05 /6/2י רשימה מובלטת היא החלופה ההגיונית ביותר לרשימה יש לשיס לב או לארגן אותס במסמך ארוך, או במצגת, ממוספרת, כאשר סדר הפריטים בה אינו העיקר. זו גם כדי ליצור אותו באורך קל יותר לניהול. דרך נהדרת למשוך תשומת לב לקבוצת פריטיםס אליהס שווה תבליטים ידידותיים. תוויס שוניס יוצריס תבליטיס שוניסם. התחל רשימה עס מקף או סימן גדול מ- (>) , הקלד ניסוי טקסט והקש ז%6ח₪. יצירת רשימה מובלטת 9 הקלד כוכבית (*), רווח והקלד את הטקסט עבור הפריט הראשון ברשימה. הקש זס%חם. כשאתה מקיש זסזחם, 6זס/ ממירה את הסמל לתבליט ואת הרווח לעצירת טאב ₪ | ₪ ₪|ש ; 5 -!: 8 6 = 1 63000 והרי לכס רשימה מובלטת: = והו הפריט הראשון ברשימה המובלטת > והו הפריט השני בה = ווה יהיה הפריט הלפני אחרון ברשימה .ן 8 הקלד את שאר הרשימה, תוך הקשת ז16חם בסוף כל פריט ברשימה. 9 לאחר שתקליד את הפריט האחרון ברשימה הקש ז6+ח= פעמיים, כדי לבטל את התבליטיס לאחר הפריט האחרון. המרת פסקאות לרשימה מובלטת 9 בחר בפסקאות אותן אתה מעוניין לחמיר לרשימה מובלטת. 9 לח על לחצן תבליטים. 2-1 -| 2 5 |6)|ם 3 ל : = ש 57 - ₪ ₪5 68810 ]| והרי לכס רשימה מובלטת: זהו הפריט הראשון ברשימה המובלטת הו הפריט השני בה זה יהיה הפריט הלפני אחרון ברשימה ושורה גו אינה חלק מהרשימה ב 0 5 כ 6 9-5 ₪7 )| ש ב ₪5 ₪ סן ₪ ₪ כ |5|| = ב = = ש ; 5 -₪]|- 6- שה | והרי לכס רשימה מובלטת: יי [₪]והו הפריט השני בה (]וזה יהיה הפריט הלפני אחרון ברשימה ושורה גו אינה חלק מהרשימה סזס\ ממירה את הפסקאות לרשימה מובלטת 8 2000 ₪ז/] 20 //לןי] /גיכ, 05כ ₪ו36/2 אוי%. %ישי. אס אתה מעוניין לגרוס לכך שהרשימה המובלטת שלך תיראה מעניינת מעט יותר מזו שיוצרת 6זסוו, תוכל להפיח בה רוח חיה על ידי שינוי התבליטים עצמם, גודלס או מיקומם. ₪ תטחיפ ₪ תמויפ ₪ בנות ₪ תותיפ מידע יייצירת רשימה מובלטת מרובת רמותיי בעמוד 152, למידע אודות יצירת רשימות ממוספרות או מובלטות אשר להן נוס ף מספר רמות. בחירת עיצוב 9 פתח את תפריט עיצוב ובחר תבליטים ומספור. 9 בכרטיסיה עם תבליטים בחר בעיצוב בו ברצונך להשתמש. 9 לח על התאמה אישית, כדי להגדיר תבליט מבוסס גופן. 9 הגדר את מיקוס התבליט (נקודת הכניסה התלויה של הפיסקה) ואת מיקוס הטקסט (נקודת הכניסה הימנית של הפיסקה). 9 לחץ אישור. 9 לח אישור. |< |? 2 ו | מדורג ממוספר | ממוכפר | עם תבליטים > הּ > ּּ | התאמה אישית... 0 תמונה... לחץ כדי להשתמש בתמונה כתבליט במסמך מקוון או דף פ8/ |< |? הדו ו 2 | - | - | + | > א -תצוגה מקדימה- > | גופן... | תבליט... | מיקום תבליט 0 כניסה ב | 0.8 ס"מ = מיקום טקסטט כניסה ב: | 0.9 ס"מ = לחץ כדי להשתמש בסימן שונה כתבליט לחצ כדי לשנות את גופן התבליט מָיץ 3: יפו וכו פווסוק ‏ 349 כזס כ :21/02 /פיסת דרך אחת למשוך תשומת לב לפיסקה היא תחימתו בגבול מסוג כלשהו. סוג הגבול שתבחר יכול להגדיר את טון המסר ויכול לעזור ולמקד את תשומת לב הקורא לחלקיס מסוימיס בטקסט. תיבה מסביב לפיסקה תגרוס לה לבלוט מהטקסט; קו גבול מתחת לכותרת תבדיל את הכותרת מהטקסט שאחריה. זס/ מספקת מגגוון אפשרויות לגבולות, אם אינך אוהב את הגבולות שבחרת, תוכל להחליפן בקלות ובמהירות. טיפ לחיצה על לחצן גבולות תחיל על הפיסקה את הגבול האחרון בו נעשה שימוש. הוספת גבול 9 לחף בפיסקה לה ברצונך להוסיף את הגבול (כדי להוסיף קו גבול תחתון לפיסקה, סמן את השורה האחרונה בפיסקה). 9 לח על החף כלפי מטה שמימין ללחצן גבולות. 9 בחר גבול ולת עליו. חזור על צעדיס 2-3 אם אתה מעוניין להוסיף גבולות נוספים. הסרת גבול 9 לחא) בפיסקה הכוללת את הגבול המיועד להסרה. 9 לח על הח כלפי מטה שמימין ללחצן גבולות. 9 בחר בגבול אותו ברצונך להסיר ולת עליו. 0 2000 ₪ז0/] 20 /לןיי] = טש < 5|.₪]| 8]- | 0 606082 הפירישיוי7יוי8יויפיויפיוברויעיוייו14י וישק ב| סייפור אימתן היה זה ליל חורף קר וסוער. הרוח יללה בינות לחלונות המנופצים. תריסים חרקו בעת שנעו אל ציריהם החלודים ונתרקו אל הקירות האפלים. יילמה אני?יי שאלתי בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי הרחק. **למה לא! יי היא שאלה. צרחה מקפיאה נשמעה באוויר - או אולי אני רק מדמיין וו בסך הכלי היתה צווחתו של שחף מהמזח ליד, המתלונן על הכוח שעליו להשקיע כדי להגביה עוף בסערה המת חזקת? יד היכת ה בתריסיי החלונות - או אולי אני רק מדמלין, וזה בסך הכל ענף מעץ הבוקיצה הצמוד למבנה הטירה? תיאורי כליס מראים גבול נבחר הסר גבול יחיד... ...או את כל הגבולות בו-1מנית 3 = = צ 2 5|-₪]| א]. 62| הרו4ירי5י0יי0י7י0י8 2110000800 י13 יניו סייפור אימה היה זה ליל חזרף קר וסוער. הרוח יללה בינות לחלונות המנופצים. תריסיים חרקו בעת שנעו אל ציריהם החלודים ונתרקו אל הקירות האפלים. יילמה אניניי שאלתי בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולר הרחק. יילמה לא! יי היא שאלה. צרחה מקפיאה נשמעה באוויר - או אולי אני רק מדמיין 111 בסך הכל היתה צווחתו של שחף מהמוּח ליד, המתלונן על הכוח שעליו להשקיע כדי להגביה עוף בסערה המת חזקת? יד היכתה בתריסי החלונות - או אולי אני רק מדמיין, וזה בסך הכל ענף מעץ הבוקיצה הצמוד למבנה הטירה? 200 %כ)/ או/4 0% ית אס אף אחד מהגבולות המגיעים עם סזס/ אינו מוצא חן בעיניך, תוכל להתאיס את הגבול התאמה אישית על ידי בחירת עיצוב שונה עבורו, שינוי גודל או צבע הקו ושינוי המרחק בין הגבול והטקסט. מידע נוסף 'יהוספת קו גבול מסביב לעמודיי בעמוד 199, למידע נוסף אודות יצירת קו גבול לכל העמוד. 'יהוספת גבול מסביב לאובייקטיי בעמוד 201, למידע נוסף אודות הוספת גבול לתמונות ואובייקטיס אחריס. 'ייצירת טקסט בולט לעין'יי בעמוד 236, למידע נוסף אודות הוספת גבולות לטקסט נבחר. הגדרת מבנה גבול 9 לחף בפיסקה המיועדת. 9 פתח את תפריט עיצוב ובחר גבולות וצללית. הדרה 6 9 בכרטיסיה גבולות לחץ על הגדרת הגבול הבסיסית בה אתה מעוניין להשתמש. כדי להוסיף עירוב של סגנונות גבול סביב פיסקה אחת, לת על לחצן אפשרויות. ללא תיבה צל 9 בחר סוג גבול. תלת-מימדי 9 בחר צבע גבול. | | | 3 9 בחר בעובי קו הגבול. מותאם אישית 9 אם אינך מעוניין שהגבול יצויר בצד מסוים, לתצ עליו כדי לבטל אותו. אם אתה משתמש בהגדרה מותאמת אישית חזור על בעדיס 4 עד 6 ולחץ על התרשים, כדי להתיל סוג גבול שונה לכל אחד מצידי הפיסקה. | הצג סרגל כלים 9 לת על אישור. | קו אופקי... סגנן: צבע: 4קוכוומכור 9 [=] הוחב: |< |? לי רד | צללית | גבול עמוד | גבולות תצוגה מקדימה לחץ על האיור שלהלן או השתמש בלחצנים כדי להוסיף גבולות לחץ כדי לשנות את המרחק בין הגבול והטקסט מָיץ 3: יפו וכ סוק [4 כיככ'0יס] ו0כ)/! ככ בי /אייק] / [מ0/] ב-2000 סזס/ מתאימה את עצמה לפעולות שביצעת באמצעותה בעבר. אם אתה משתמש בהגדרות ברירת המחדל של התקנת 6זס\ תוכל לצפות בתהליך ההתאמה האישית הדינמי, | או מסתגל, כשתביט בסרגלי הכליס והתפריטים. כ/כ5י0 כ6י0י 0 בראשית, מייד לאחר התקנתה, מציגה סזס/ את אותס הלחצנים ואפשרויות התפריט, בהם נעשה שימוש לעיתיס הקרובות ביותר. אם אפשרות תפריט כלשהי אינה מוצגת, המתן מספר שניות עד שהתפריט כולו ייפרש מול עינייך באופן אוטומטי ויציג בפניך את כל האפשרויות הגלומות בו. כשתבחר באפשרות כלשהי בה לא נעשה שימוש לעיתיס קרובות, טזס\ תוסיף אותה לתפריט המצומצם, כך שהיא תהיה זמינה לשימוש מיידי גם בעתיד. תפריט מצומצס תפריט מורחב תפריט מצומצס המסתגל לשימושך תצוגה 3 בלה 9 פריסת אינטרנט 1] פריסת הדפסה 3] חלוקה לרמות. תצוה ]| תצוגה ₪ בגילה 9 פריסת אינטרנט 1] פריסת הדפסה [=] בגילה פריסת אינטרנט. 1] פריסת הדפסה וסרגליכלים, פרגל [₪ מפת מסמך סרגלי כלים + / | פרגל כותרת עליונה וכותרת תחתונה סרגלי כלים 7 כותרת עליונה וכותרת תחתונה 8% השרות כותרת עליונה וכותרת תחתונה ם] מסרמלא מרחק מתצוגה... מרחק מתצוגה... צּ מרחק מתצוגה... לח כדי להרחיב את התפריט מייד 42 2000 זט 26 )לןיי] ₪ 18 6ב ]| 0 )יש 07 0/0 לסרגלי כלים אין תחליף, כאשר אתה מעוניין לבצע משימות ומהר. אבל, הס תופסים מקוס רב על המסך. לעיתיס קרובות, תמצא את עצמך סורק את המסך בעינייך, תר אחרי לחצן מסויס אחד מתוך הערב-רב של לחצניסם שעל המסך. זס) מצמצמת את הבעיה על ידי כך שהיא מציגה שני סרגלי כלים, או יותר, בשורה אחת, והיא גס מגבילה את מספר הלחצניס שיופיעו בהם. למרות שבמצב זה נדרש פחות מקוס על המסך עבור סרגלי כלים, התנהגות זו אומרת, שאינך יכול לראות את כל לחצני סרגל הכלים במבט מהיר אחד. כאן נכנס לתמונה אופייה המסתגל של סזס\. כשאתה בוחר בלחצן נסתר סזס\ מציבה אותו בחלק הנראה של סרגל הכלים, כך שתוכל להשתמש בו בעתיד בלחיצה אחת, ובתמורה היא מסתירה לחצן אחר, בו אינך עושה שימוש בדרך כלל. כמה חכם! סרגל הכלים הרגיל משתף את השטת הפנוי בשורה אחת עם... | ב( > ו ץ חר ₪ ₪ |- כ | ₪ ג ₪ | ש ג ₪ ₪ ₪ ם|ן ... סרגל הכליס עיצוב. רק הלחצניס בהס נעשה שימוש בזמן האחרון מוצגים בו. אס אינך מרוצה מאופן ההסתגלות של 6זס/ לאופן עבודתך, תוכל לשנות ואת. אולי אתה מעדיף לראות את כל האפשרויות זמינות אל מול עינייך או שאתה חושב שממילא המחשב שלך יודע עליך קצת יותר מדי. תוכל להפסיק את פעולתן של כל תכונות ההסתגלות של חזסשש, לשנות את אופן הצגת סרגלי הכלים והתפריטים ואפילו להתאים את תוכן התפריטים וסרגלי הכלים באופן אישי. למידע נוסף, קרא בפרק 14 התאמה אישית של סזס\. כיֶגָכע, יוא 212 ברירות המחדל של סזסו הן עמוד לאורך (ארוך וצר) עם שולייס של 2.54 סיימ מלמעלה ומלמטה ו-3.17 סיימ בצדדים. אפשר לשנות את הכיוון לרוחב (רחב וקצר), ואף ניתן לשנות חלק, או את כל מימדי השולייס כנדרש. מידע יישימוש בהגדרות עמוד שונות במסמך אחדיי בעמוד 104, למידע אודות יצירת הגדרות שונות לשוליים וכיוון העמוד נוסף במסמך. שינוי גודל או כיוון העמוד 9 בחר הגדרת עמוד מתפריט קובץ. <|? ה [ פריסה | מקור הנייר | 4 שוליים גודל הנייר: | תצוגה מקדימה [- (ח11 א 1/2 8) 6 ] הוחב: 5 ס"מ = גובה: 9 ס"מ + -כיוון 5 ₪ לאורך ₪7 להוחב 9 בחר בכרטיסיה גודל הנייר, אס עדיין לא נבחרה. 9 אם אתה משתמש בנייר בגודל שונה מאה המצוין בכרטיסיה, ציין את מידות הדף, או בחר בגודל המתאיס מהרשימה. החל על | המסמך כולו 9 בתיבה כיוון לח על לחצן לרוחב, אס אתה מעוניין להדפיס לרוחבו של הדף. 9 לח אישור לסגירת תיבת הדו-שיח. שינוי שוליים 9 בחר הגדרת עמוד מתפריט קובץ. [<ו? ו | פריסה | מקור הנייר | גודל הנייה ו 2% סימ] תצוה מקדימה------|-- תחתונים: | 2.54 ס"מ1=-] | שמאליים: 17 ס"מ ָמניים: 17 ס"מ שוליים לכריכה: | 0 ס"מ ב לח על הכרטיסיה שוליים, אס עדיין לא נבחרה. 9 שנה את הערך לשוליים הימנייס, השמאליים, העליונים, או התחתונים. + מרחק מהקצה == לח אישור לסגירת תיבת כותרת עלונה: 125 סימיבן הדו-שיח. 1 החלעלו | המסמך כולר ‏ [=] | ] שיקוף שוליים מיקום שוליים לכריכה = ] 2 עמודים לגיליון 7 משמאל * מימין | "6 למעלה | ברירת מחדל... תצוגה מקדימה של הגדרת השולייס סָיץ 3: יפו וכ סוק 43 213/7 ו6/אכיסן 060 /לכו23יכן דואר אלקטרוני, טקסט מהאינטרנט, מסמכי טקסט, או מסמכי סזס\, מאוד לא מושכים בלי מעט עיצוב. סזס) יכולה להחיל עיצוב אוטומטי עבור מסמכיםס אלה וכך לשחרר אותך מהמועקה שבעיצוב פיסקה אחר פיסקה, תוך מחיקת סימני פיסקה מיותריס וכדומה. התוצאות, בדרך כלל, בעלות מראה מקצועי וכל שנשאר לך לעשות זו סקירה מהירה לבדיקה ש-6זס\ לא החסירה דבר. וה יחסוך לך הרבה זמן. טיפ נסה שוב. אס העיצוב אינו דומה למה שרצית לת על לחצן ביטול להסרת העיצוב. כעת, נסה שוב, אך לחצ על לחצן אפשרויות והסר חלק מאפשרויות העיצוב. עיצוב המסמך 9 בחר עיצוב אוטומטי מתפריט עיצוב. |<]? םי סזסע' יעצב אוטומטית את "תחרות כתיבה.806", 6 עצב אוטומטית כעת 9 בחר באחת מאפשרויות ") עצב אוטומטית וסקור כל שימי העיצוב: % עצב אוטומטית כעת יבצע עיצוב מלא של המסמך ויחיל אותו על כל המסמך. 4 עצב אוטומטית וסקור כל שינוי מבצע עיצוב מלא של המסמך ואז מאפשר לך לקבל או לדחות חלק מהשינויים, או את כל השינוייס שהוא מבצע. בחר סוג מסמך כדי לעזור בשיפור תהליך העיצוב: מסמך כללי [- | עיצוב אוטומטי ממיר מסמך ללא עיצוב... 2 סמל.לוח.בקרהף 1 סמלילוחיבקרהיאוליינראה יכמויתיקיה,.אבל יהוא ייותרידומה ילמה: שמתרחש ימתחת ילמכסה יהמנועישליהמכונית ישלך. יפתח יאת ילוח יהבקרהי ותמצא יאת יכל יהאפשרויות ילכיוונון יעדין ישל ירוב יהמרכיבים ישלי המחשב ישלך. יכמה ימהאפשרויותייעילות יביותר. יתוכל יגם ילהתבונן. בכליהאפשרויות.של.לוח.הבקרה.:ף | 1 מכסהיהמנועף ד מתחת:>למכסה.המנוע.של.המכונית.תמצא:ף מנוע.של.מכוניתף מאיידף מדידישמןימנועף 9 בחר בסוג המסמך. 9 לח אישור. 9 סקור את המסמך. ...למסמך 0זס/\ מעוצב לגמרי / *" סמל לות בקרהף / סמל לוח בקדה.אולי נראה.כמו.תיקיה,.אבל. הוא. *ותר.דו מה. למ ה.שמת רחש. מ תחת. למכסה.המנוע.של המכונית. שלך..פת ח.את. לות. הבקדה.ותמצא.את.כל.האפשרויות. לכיוונון.עדין. של.רוב.המרכיבים.של המחש ב שלך.. כמ ה מהאפשרויות. *עילות. ביותר..תוכל. ג ם. להת בונן. בכל האפשרויות. של.לו ת.הבקרה..ף 1 " מכסה. המנוע+ מתחת. למכסה.המנוע של.המכונית.תמצא :ף מנוע של.מכוניתף מאיידף מדיד. שמן מנועף 4 2000 ₪ז/) 26 /לןיי] פיק 4 ככ 0/וכ'ס] בפרק זה תמצא: הפעלת כלי ההגהה יצירה או עריכה של מילון מותאם אישית תיקון איות מציאת מילים נרדפות שיפור מראה המסמך באמצעות מיקוף נכון תיקון מילון בדיקת האיות % % 4 תיקון דקדוק % כיוונון עדין של המסמך % 5% 5% 9% 5-4 בדיקת איות במספר שפות בדיקת העיצוב בדרך כלל, אלה הס הפרטיס הקטנים, שכמעט אף אחד אינו שס לב אליהם, שעושיס את ההבדל בין מסמך שייראה... איך אומריס - בינוני, לבין וה הנראה מקצועי ומהוקצע. סזס\ מספקת לך מיגוון כליס המסייעיס לך להפוך את המסמכים אותס אתה יוצר למזמינים וקלים לקריאה. כשאתה נעזר בכלי ההגהה של פזס/ש, תוכל להיות בטוח שמסמכים היוצאיס ממחשבך אינס כוללים שגיאות איות או דקדוק מביכות; וכשהמוח העייף שלך כבר אינו מסוגל להמציא את חמילה הנרדפת המתאימה למילה כלשהי, זו עליה חשבת כל היוס עד שהתיישבת ליצור את המסמך, תוכל לסמוך על מילון המיליס הנרדפות ואוצר המיליס של פזס/\ שימצאו אותה עבורך; ואס אתה משתמש במיליס קשות להקלדת בעבודתך, מונחים משפטיים, רפואיים או מדעייס - תוכל ליצור מילון מותאס אישית המכיל מילים אלו, ו-סזס/ תתקן שגיאות במיליס אלו באופן אוטומטי, אס תקליד אותן לא נכון. אס אתה משתמש לעיתיס קרובות במילים לועזיות, או משפטיס בשפות שונות, האפשרויות הרב-לשוניות של סזס/ יבטיחו שאינך משפיל את עצמך עס 085 אגו19 מביכות, בין אס אתה כותב אותס בטטארית או באוזבקית. והרי וה ברור ששגיאות איות ודקדוק אינן הדבר היחיד אליו עליך להתייחס כשאתה יוצר מסמך להפצה (כגון ספר וה). עיצוב המסמך חשוב לא פחות מתוכן המסמך עצמו; וכאן, פעס נוספת, 6זס/\ תספק לך את כל הכלים להס תודקק, כדי לבדוק ולייפות את מראה המסמך, בין אם אתה יוצר מסמך שיודפס בדפוס או דף 69/ להצגה באינטרנט. הערה: בזמן כתיבת הספר החלק המתאר את בדיקת הדקדוק אינו מתאיס לשפה העברית. אפשרות הבדיקה ותיקון שגיאות האיות קיימת גס עבור השפה העברית. יק 4: 9% |ווווכים | 49 20/99 0)' פִּפַגכ2 סזס\ מספקת כליס המאפשריס לך לבדוק את האיות והתחביר במסמכים אותס אתה יוצר. הפעל כלים אלה ו-0זסש תבדוק את הכתיב שלך, תצביע על ייתאויוטיי (טעויות) או בעיות, תציע הצעות, תסביר הסברים ותסייע לך ליצור מסמך ללא טעויות מביכות. רעיון נהדר! מידע 'י₪זס\ - קסמיס שמאחורי הקלעיס'י בעמוד 27, כדי לראות דוגמאות לתוצאות שתקבל כשתפעיל את כלי ההגהה נוסף של סזס/. טיפ תיקון אוטומטי. תכונת התיקון האוטומטי מתקנת רק טעויות ברורות ולא יומרניות - אס תקליד את המילה באנגלית 8018/86 היא מייד תתקן אותה ל- 6ש1ו808ז. אס תקליד את המילה ניסיןו היא מייד תתקן אותה לניסיון. במידה וקיימות מספר אפשרויות לתיקון, סזס/ מציעה לך את המיליס החליפיות הנראות לה קרובות לזו לה התכוונת. הפעלת אפשרויות בדיקת האיות והדקדוק 9 פתח את תפריט כלים, בחר אפשרויות ובחר בכרטיסיה איות ודקדוק. 9 סמן את תיבת הסימון בדוק איות בעת ההקלדה ואפשרויות בדיקת איות אחרות המתאימות לך. 9 סמן את תיבת הסימון בדוק דקדוק בעת ההקלדה ואפשרויות בדיקת דקדוק אחרות המתאימות לך. 0 לחי על אישור. הפעלת תיקון שגיאות אוטומטי 9 פתח את תפריט כלים ובחר תיקון שגיאות אוטומטי. בכרטיסיה תיקון שגיאות סמן את תיבת הסימון החלף טקסט בעת הקלדתו. 9 סמן את תיבת הסימון השתמש אוטומטית בהצעות של בודק האיות (אם זמינה). 9 לח על אישור. 0 2000 ₪ז/) 20 /לןי] [<]? ד נה מימין לשמאל | מיקומי קבצים | תאימות. שמירה | הדפסה ‏ [ | עהכה ‏ | כללי ‏ |[ תצגה 02 פרטי המשתמש מעקב אחר שינויים | איות ודקדוק = ] הצע מהמילון הראשי בלבד ש] התעלם ממילים באותיות רישיות. ₪ התעלם ממילים עם מספרים ₪] התעלם מכתובות אינטרנט וכתובות קבצים מצבי עברית: כתיב מלא מילון מותאם אישית: סז - | מילונים.,. בדיקת דקדוק בדוק דקדוק בעת ההקלדה סגנון כתיבה: ] הסתר שגיאות דקדוק במסמך זה 0 [+ ש] בדוק דקדוק יחד עם איות. = ] הצג סטטיסטיקת מידת קריאות. | = מדחתש = | בדוק מסמך מחדש [<]? םי [ עיצוב אוטומטי | טקסט אוטומטי | עיצוב בעת ההקלדו ש] תקן שתי אותיות רישיות בתחילת מילה חריגים... ש] הפוך אות ראשונה במשפט לרישית. ₪ הפוך אות ראשונה בשם יָוִם לרישית. ₪ תקן שימוש מקרי במקש 06% 605 החלף טקסט בעת הקלדתו ל6 טוקס הגיל 7+ טקסט מעוצב אקו] >ו בעודך מקליד טקסט עוקבת אחריך סזסו ובודקת את האיות שלך. כאשר היא נתקלת במילה שאינה מאויתת נכון, או מילה שהיא אינה מזהה, היא תציג קו אדוס מזוגזג מתחתיה. סזס\ תציג את הקו המזוגזג גס מתחת למילים שאינן שגיאת איות, אבל הן עלולות להיחשב כשגיאה ואפילו במעבר נוסף אתה עלול שלא לראות אותן, כגון מיליס החוזרות על עצמן (כגון יוס יוס), או שאינן מופרדות ברווח. מידע ייבדיקת איות במספר שפותיי בעמוד 50, למידע נוסף אודות בדיקת איות ודקדוק במיגוון שפות, וכיצד ביטול מעקב נוסף אחר איות ודקדוק בחלקיס מסוימים של המסמך. ייתיקון דקדוקי' בעמוד הבא ויישליטה בשינויים אוטומטיים'י בעמוד 302, למידע נוסף אודות תיקון אוטומטי של שגיאות. תקן את האיות 9 הצבע על המילה המסומנת כאילו אינה מאויתת נכון ולח עליה לחיצה ימנית באמצעות העכבר. <ום)- זם 0 9 בחר תיקון מתאים. 9 חזור על צעדים 1 ו-2 כדי לתקן את כל שגיאות האיות במסמך שלך. כדי לאתר במהירות את המופע הבא של שגיאת איות או דקדוק, לת לחיצה כפולה על הסמל מצב בדיקת איות ודקדוק שבשורת המצב של סזס//. התחרות דעתה של 6זס/ התעלס מאיות המילה הנוכחית לאורך כל המסמך 9 כדי לשחזר תיקון איות שגוי לח על לחצן בטל בסרגל הכלים הרגיל. ההצעות לתיקון, לפי הוסף את המילה כפי שהיא מופיעה במסמך למילון בדיקת האיות המותאם אישית שלך קו מזוגזג אדוס מציין מילה שהאיות שלה שגוי | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה | ב( %י ח 0 5 רז ₪ 66| - > - | ₪ | ש ₪ | ₪ ₪ םן 1 3 | זי | םם| 3 - ₪ | תת -ם!: 2 8 + 0 | הויקירו3יוי4יוי5 6 י7יי8 ירוקיב 14 יפש ב | לקראת תחילת התחרות קיבלנו מזספר סיפורים שוניס ומאד משונים. הינה הַפִיסְקה הראשונה מתוך הסיפור שהיה חביב חבר השופטיפו, כ 8 אונה. ימספר התעלם מהכל הוסף תיקון שגיאות אוטומטי + מוסיף את המילה ואת האיות הנכון שלה לרשימה תיקון שגיאות אוטומטי סמן את המילה כשייכת לשפה אחרת מציג את תיבת הדו-שיח בדיקת איות ודקדוק יק 4: 9% וווכיק | 47 עיקן] 9ק3זק 9 כולנו יודעיס שדבר לא יכול להחליף הגהה שעושה עורך והעריכה שלו, אבל אס אינך בר-מזל מספיק מכדי לשכור את שירותיו של איש מקצוע, בודק הדקדוק של שזס) הוא הדבר הקרוב ביותר לכך. לא רק שהוא יעזור לך מידע נוסף הערה תיקון דקדוק 9 הצבע על מילה, ביטוי או משפט, או על מיקוף המסומן כאילו אינו נכון (מתחתיו יופיע קו מזוגזג ירוק) ולחץ עליו לחיצה ימנית. 9 לח על התיקון הנכון. 9 חזור על צעדים 1 ו-2 כדי לתקן את כל המקומות המסומנים כשגויים במסמך שלך. היעזר בלחצן בטל בסרגל הכליס הרגיל, כדי לשחזר תיקון דקדוק שביצעת בשוגג. שנה את חוקי הכתיבה 9 פתח את תפריט כלים, בחר אפשרויות ובחר בכרטיסיה איות ודקדוק. 9 בחר את סגנון הכתיבה המתאים לך. 9 לת על אישור. 494 2000 ₪זג/ן 26 )//קןיי] 'ילהחליק'י את הכתיבה שלך, אלא גם מסוגל להגיב לסוגים שונים של כתיבה, בין אס אתה כותב מכתב אישי, או דוח מדעי. אתה קובע את החוקים. 'י₪זס\ - קסמיס שמאחורי הקלעיםיי בעמוד 27, למידע אודות האפשרות לבדיקת דקדוק. אפשרות בדיקת הדקדוק אינה פועלת על טקסטיס בעברית. חבל. קו מזוגזג ירוק מציין מילה שהאיות שלה שגוי וס ד | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון ערוז 0 רז ₪ 6 5 | י14י | '19י) ידי )| -11) 10 | | 0 1+ בוט סטב הַהוחובּ|קוח סם וו 3 | 5ב זם - הטספ 3 זפטון ז| סו ס סו לס 5זססיו 3% פסט הח ?חוכ 5 פרצ עט +רטוה 65ב סף ספסיזס דקדוק. 1- התעלס משגיאת הדקדוק הזו זל ו ר51 עט !סו פאוםםחוזוי הפאסוט טל הטוסזרל ופ|ו טחואו הַחו86וזר5 פ זגו ,ספזו "והז 1 "?שח ערו זט - 15פוחו) 00666 5'וסס 6ח: +3 6קקוו חב ה 5 זט - 15פוחו: 00666 005 6ח+ 35 6קקו 11805 ב התעלם אודות משפט זה מציג הסבר לחוק הדקדוק המתאים לשגיאה | ₪ | - ₪|6 ₪ ₪ | ש ₪3 | ₪ ₪ ם|ן יהיפיויפיויציויניוי2יוי1ייי/ש] ח בחואו פד מחהוח עהזכס5 חב 6 זט 3 פחפע זן " .פ||באו 3% פר 35 ]55 חסוטז ססטחהט הפוספס +ו "?סח ץרו" . עְבּב טסוט עו פוה .וס 78 זובב ההוהופגחם הסחבזט ההצעות לתיקון, לפי דעתה של 6זס/ מציג את תיבת הדו-שיח בדיקת איות ודקדוק לחץ כאן אם אתה מעוניין לשנות את כללי הדקדוק לסגנון הנבחר בדיקת דקדוק | בדוק מסמך מחדש ש] בדוק דקדוק בעת ההקלדה ] הסתר שוגיאות דקדוק במסמך זה ₪ בדוק דקדוק יחד עם איות ] הצג סטטיסטיקת מידת קריאות כזכנוך כתיבה: 0 | הגדרות... שקן] ו 32יקא/ כי4יוא, כש-0זס\ מדווחת לך על איות שגוי של מילה, ואתה מתקן אותה ומוסיף אותה לרשימת המילים המאויתות נכון, סזס\ מאחסנת אותה במילון האישי שלך. טזסש משתמשת בשני המילוניס לבדיקת נכונות האיות: התקני של סזס/). והמותאם. אסם, בטעות, הוספת מילה שגויה למילון מידע ייסזס/\ - קסמיס שמאחורי הקלעיסיי בעמוד 27, למידע אודות האפשרות לבדיקת איות. נוסף עריכת מילון 9 פתח את תפריט כלים, בחר אפשרויות ובכרטיסיה איות ודקדוק לח על מילונים. 9 בחר במילון הרצוי לעריכה. 9 לת על לחצן ערוך. 9 אם תידרש, אשר להפסיק את פעולת בודק האיות. 9 תקן את כל הטעויות. ודא שכל מילה מופיעה בשורה נפרדת. 9 לחף על לחצן שמור. 9 סגור את המסמך. 9 פתח את תפריט כלים, בחר אפשרויות והפעל שוב את האפשרות בדיקת איות בעת ההקלדה. מילונים מותאמים אישית .- / 0 שפה: ללא 1 ]1 6זס א 050זסוא - ס.א 005 | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון ערה [<]|? ונלו ד ד ו ה נתיב מלא: 6זס,וזס ד5!ססזק)ספסזשוי.. .0% הוספה... הסר אישור | ביטול האישי, טזס\ כבר לא תזוהה אותה כשגויה. אבל, תוכל לערוך בקלות את תוכן המילון האישי, כדי לתקן טעויות כאלה (שיס לב שניתן גס לערוך את המילון הסטנדרטי | ךר ₪ 66| - | ₪6 || ש ב )₪ ₪ ם| ויניוי2יריכיוי4יויפיויי יקי ויוי יריקי יבר יברו >|צן הוד-עמי צור רינטר לויך זהר 1. סש . בנ - סב . זזקזד 1. 60 . 08-81 1508 יו 0-7 1 | ב 8.4ס"מ שורה 11 עמודה 70 ] ₪56 אה ₪ אפן יק 4: 9% |וווכים | 49 יק 6יוא, 2/ס0ל 210 ₪ טזס דוברת מספר שפות. תוך שימוש בכלי השפות של 0 1006), יכולה סזס/ לזהות איזו פיסקה כתובה באיוו שפה. כאשר מותקניס המילוניס הנכוניס, כמו גס כלי ההגהה המתאימים, סזס/ יכולה לבדוק מסמכיס הכתוביסם במספר שפות, תוך שימוש בכלי ההגהה המתאים לכל שפה ושפה. אס המסמך שלך כולל רק תפזורת של כמה מילים בשפה שונה תוכל לזהות מיליס הפעל את מזהה השפות של זסצ 9 סגור את 6זס/ וכל יישוס 6 אחר פעיל. 9 לח על התחל, הצבע על תוכניות, כלי 50סז6ו₪ 6 ובחר באפשרות הגדרות השפה של 0211166 4 ס5סזסווא. שפה כאן... 9 בכרטיסיה שפות זמינות סמן את תיבות הסימון ליד השפות אותן ברצונך ש-6זס)\ תזהה. 9 לח על אישור. 021806 ו-זס/ תזכורנה את השפות הזמינות עבור כל יישומי 0806. 9 הפעל את 6זס/\ ופתח את המסמך שלך. 9 פתח את תפריט כלים, הצבע על שפה ובחר באפשרות הגדרת שפה. סמן את תיבת הסימון זהה שפה באופן אוטומטי (אם אינה מסומנת עדיין) ולח על אישור. 9 הקלד משפט בכל אחת מהשפות הזמינות ו-0זס) תזהה את השפה כאשר תקיש ז6+ח₪]. 0 2000 ₪זג/ן 56 )//לןי] כשאתה מסמן |<וםן- 7 ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה + ו מקטע 1 אלו כשייכות לשפה שונה, כך שהן תיבדקנה כראוי. אס כלי ההגהה לשפה הרצויה אינס מותקנים, זס\ תדלג על מופעי טקסט בשפה זו, כדי להימנע מהוספת קוויס מזוגזגיס מיותריס של בודק האיות והדקדוק. ואס כלו כל הקיצים, תוכל לייעד חלקים מהמסמך כך שלא ייבדקו על ידי הבודק. - |< |? הו % | שפות זמינות. יישומים אחדים כוללים תכונות, פקודות ומשאבים נוספים המאפשרים , לך להשתמש בקלות בשפות אחרות במסמכים. האם ברצונך לאפשר עריכה בשפות נוספות ביישומים שלך? הצג פקדים ואפשר עריכה עבור: שפות זמינות: אנגלית (ארצות-הברית) גרמנית ספרדית עברית צרפתית ספרדית 9 סרבית (לטינית) סרבית (קירילית) עברית צרבית. (לא נתמך על-ידי המערכת) פולנית פורטוגזית / 7 א גירסה מותקנת של 0166 :]ספסזסווי!: עברית [- ] 5 ₪ 6|--6|5 ₪ | ב |₪ ₪ ם אני אוהבאת הלפר הזה .0%סם 8ורף טצכ 1 בחצ!| ₪8 פוב 9 .סזט!| ₪903 בּחוספב3? טו] .חסוום 10505 סטטו! ח16 שורה 4 עמודה 11 ] ]אק הזלו 50%] ספרדי ]ג ...שזס/\ יכולה לזהות את השפה בכל פיסקה טיפ מחוון שפה. השפה בה מוקלד הטקסט במיקום סמן הכניסה מזוהה בשורת המצב של חזס)\. סמלי בדיקת איות שפה. בתיבת הדו-שיח הגדרת שפה, ליד שס השפה עבורה התקנת את כלי ההגהה, מופיע סמל בדיקת האיות אנגלית ארה"בש. אס אינך רואה את סמל בדיקת האיות תוכל לדעת שטקסט בשפה וו לא ייבדק לשגיאות איות ו/או דקדוק. סגנונות הגהה. תוכל להגדיר סגנון פיסקה או סגנון תו, כך שבדיקת האיות ו/או הדקדוק תיעשה בשפה מסוימת, או שתוכל להגדיר לסגנון זה שלא תתבצע עליו בדיקה כלשהי. על הטקסט הנבחר... |אום|. - : | קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה מלון ער [ שר 4 | ההאאאאמחחחת ‏ סמן טקסט נבחר כ: הגדר שפה של טקסט נבחר 9 בחר טקסט. 9 פתח את תפריט כלים, הצבע על שפה ובחר הגדרת שפה. (+ | - צרפתית לוקסמבורג לין צרפתית מאליע צרפתית מונקו 5 צרפתית סנגל ואז, בא אלי המלצר ושואל שי | אני לא מבין מילה בצרפתית. 9 בחר בשפה עבור הטקסט הנבחר. בודק האיות וכלי הגהה אחרים משתמשים אוטומטית במילונים של השפה הנבחרת, אם קיימים, 9 לת על אישור. 1 | ב ס"מ שורה 12 שמודה 25 ] =₪5] אחז | הש 67| אנגלית (א] ₪ ... תוחל השפה הנבחרת כאן הפסק את פעולת הטקסט הנבחר לא ייבדק לשגיאות איות ו/או דקדוק בדיקת איות/דקדוק 0 סמל בדיקת איות 0 בחר בטקסט שאינך מעוניין זב י 0 שייבדק. | קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים טבלה |חלון ערה . + > 7 ₪ 0 5 ₪ רו בפעם האח[> 2 1 11] סמן טקסט טנחר כ: [--- שת שק גרמנית גרמניה צרפתית צרפת ץש אוזבקית לטינית אוזבקית קירילית | + | ₪ ₪6] - 9 פתח את תפריט כלים, הצבע על שפה ובחר הגדרת שפה. 9 סמן את תיבת הסימון אל תבדוק איות או דקדוק. 9 לת על אישור. בודק האיות וכלי הגהה אחרים משתמשים אוטומטית במילונים של השפה הנבחרת, אם ש! זָהה שפה באופן אוטומטי |ברירת. מחדל,.. אישור ביטול =] 1 | ב 119ס"מ שורה 20 עמודה 1 | | ₪6 אא ה 00| אנגלית נא ]| 24 א סיק 4: 25% |וסכיס ]ל ירקי ו /לליכקי 0/ או או) 206 סזס יוצרת באופן אוטומטי מילון מותאס אישית, כדי לשמור בו את המיליס שתבחר להוסיף למילון האישי (לחיצה ימנית על מילה שאינה נכונה ובחירה באפשרות הוסף). תוכל להוסיף מילוניס מותאמים אישית נוספים, הכוללים מילים ייחודיות (שפה טכנית או מונחיס מידע נוסף הוספה או יצירה של מילון חדש 9 בחר אפשרויות מתפריט כלים, ולח על לחצן מילונים שבכרטיסיה איות ודקדוק. 9 לח על לחצן חדש או על לחצן הוספה : 4+ אס לחצת הוספה, בחר מילון קייס ולח אישוד. + אס לחצת חדש, תן שס למילון ולח שמור. 9 בחר שפה עבור המלילון. 9 לח אישור. 9 בחר את המילון אליו אתה רוצה להוסיף מילים על ידי בחירה בהוסף בתפריט הקיצור של בודק האיות. 9 לח אישור. יותר זּמן לבדוק בחר ללא אס אתה 2 2000 ₪זקען 56 |//ןיי] | בדוק מסמך סמן רק את המילוניס בהס אתה מעוניין שהמאיית ישתמש. ככל שיש יותר מילוניס כך יקח למאיית מעוניין שהמילון הנבחר ישמש לכל הטקסט יוצר מילון חדש משפטיים, רפואיים וכדומה) לבודק האיות של טזס/ו, בין על ידי יצירת מילון חדש ובין על ידי הוספת המיליס למילון קיים. כשאתה משתמש במילון מותאם אישית המכיל מילים אלו, בודק האיות שלך מזהה את המיליס הללו ואינו מסמן אותן כשגויות. ייתיקון מילון בדיקת האיות'י בעמוד 49, למידע נוסף אודות תיקון מילון האיות. |<]? רז רה מימין לשמאל | מיקומי קבצים | שמירה | הדפסה | עריכה פרטי המשתמש מעקב אחר שינויים תאזימות בדיקת איות - -. =] בדוק איות בעת ההקלדה ₪ הסתר שגיאות איות במסמך זה ₪] הצע תיקונים תמיד | ] הצע מהמילון הראשי בלבד ₪ התעלם ממילים באותיות רישיות ₪] התעלם ממילים עם מספרים ₪] התעלם מכתובות אינטרנט וכתובות קבצים מצבי עברית: ש השתמש בכללי גרמנית שלאחר הרפורמה כתיב מלא 5 | מילון מותאם אישית: | מילונים., ורי | 5 בדיקת דקדוק ₪] בדוק דקדוק בעת ההקלדה סגנון כתיבה: | ] הסתר שגיאות דקדוק במסמך זה 5 [- ש] בדוק דקדוק יחד עם איות ] הצג סטטיסטיקת מידת קריאות | = הגדחת . |< |? וזו ו מילונים מות)זמים אישיות.. שן 16ס.05107 ₪ 5008106 ו0, ב 6550 זסיזק. שפה: ללא נתיב מלא: 066 |8חסו855]סזק]ססזק)50ססוו], .1% | ערור | הוספה..- | הסר | ביטול מוסיף מילון קייס יס 2 אס אתה מוצא עצמך משתמש במילה מסוימת שוב ושוב המיליס של סזס\ יבוא לעזרתך. באופן אוטומטי הוא במשפט אחד, או בפיסקה אחת, או אם מילה יספק לך מיגוון רחב של אפשרויות למיליס נרדפות. אס שהשתמשת בה אינה מביעה את המשמעות המדויקת עדייו אינך שבע רצון מהתוצאה, תוכל לעיין במילון שרצית, או לפחות מספקת את התחושה הרצויה, אוצר המיליס הנרדפות, כדי למצוא בדיוק את שאתה מחפש. טיפ מוצא מילים נרדפות רב לשוני. כשאתה מחפש מילה נרדפת למילה בשפה שונה, 6זס\ תחפש אחריה בשפה הנכונה, תלוי בכלי ההגהה המותקניס. [<וםן 7 בחירת מילה חלופית 9 לת לחיצה ימנית על המילה שאתה רוצה להחליף. קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עורה בס גור!5 עם!ט . פאיכט חועוי הוסאסזוט טח רוטוסיזרט טאיס טחואו פד .זרוטורו עחזזכט5 וחב א זב 3 פחפע זן חואו הַחופוזרפ טח זו ,וזו והז 1 "?שרח ער" . פ||3 ו 36 טר 3015 /]פפט חסוטז ספטחהט חפט סטב בַהוחוב| סח רהו !ו וה ב 1 באו וה - הובט50 3 ספזססן + "?סח ערל" . עבשב סוס וח הפוס 3 לפטון זו חטש וס 5.7 ור 5 ספסטו חב ?זכ 5 טר עם לחוה 38 סז ספסזס 7 0 .וס שר זפַרובּהָ3ּ הַהוהפנחזם הסחהזט בתפריט הקיצור הצבע על מילים נרדפות. 9 בחר את המילה המתאימה ביותר עבורך. | קוחל | וז ]-( 306 )חשחחנהָזה. 9 בו 0 חנ | 606ז00ו1ט אוצר מילים.., מילים נרדפות למילה הנבחרת מציאת מילה באוצר המילים 9 לת לחיצה ימנית על המילה שאתה רוצה להחליף, בחר מתפריט הקיצור אוצר מילים. מבוקשת: החלף במילה נרדפת: [+ טחוחוב!קוזס-] סוחס 4 משמעויות: 9 בחר באחת ממשמעויות המילה המופיעות. 9 בחר את המילה החליפית המתאימה ביותר. 9 אם המילה החליפית אינה מתאימה לזו שהתכוונת אליה, לחץ על בדוק וחזור על צעדיס 2 ו-3. 9 כאשר תמצא את המילה המתאימה לחי על החלף. סיק 4: 5% |וסוכיס 23 איתָוכ 265 כס/) 2 יק (<ו] לעיתים, השולייס השמאלייס של מסמך המיושר לימין נראים לא שווה ואינם יפיס למראה. פסקאות המיושרות לשני הצדדים עלולות להכיל רווחיס לבניס רחבים בין מילים, ובמיוחד כשמדובר בטקסט המחולק לטורים. תוכל לתקן תקלות שכיחות כגון אלו באמצעות מיקוף אוטומטי. סזס) מבצעת את העבודה עבורך על ידי הוספת מקפים אפשריים במקוס בו הס נדרשים. מקף אפשרי מופיע רק כאשר מילה שלמה אינה יכולה להיות מוצגת בשורה אחת, כך שאסם תעביר מילה לה התווסף מקף למקוס אחר במסמך, המקף ייעלם. מידע ייכיוונוו עדין של המסמךיי בעמוד 56, למידע אודות דרכיס נוספות לשינוי מעברי שורה, עמוד, טור או מילה. נוסף הערה "5 מיקוף אוטומטי פועל נכון בלועזית בלבד. הגדרת מיקוף אוטומטי 9 פתח את תפריט כלים והצבע על שפה. מתפריט המשנה בחר מיקוף. <]? דתי הגדר ערכים גבוהיס יותר, כדי להמעיט במספר המקפים והשולייס המשוננים; שורדה (] הגדר ערכיס נמוכים יותר, כדי להשתמש במספר ס"מ 0.63-= מקפים רב יותר ושולייס נקייס יותר. אזור מיקוף: הגבל מקפים עוקבים ל; ללא הגבלה ,= [ אשר ]| בשל ‏ | דמ. סמן את תיבת הסימון מקף שני מקפיס עוקבים או יותר נחשביס ללא מקובלים. את המסמך אוטומטית. 9 הגדר את המרווח המירבי בין סופה של המילה האחרונה וגבול הטור. ציין אם אתה מעוניין להגביל את מספר המקפים העוקבים. 9 לח אישור. 4 2000 ]זע 26 |//ןי] הגבול המשונן של מסמך לא ממוקף... 1 []%1] 4 זס/ט 4:0105011 - 600 .-אם!-פחוי [א. קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלִים טבלה םלון עורה 2.5 252 ,06ה08ח66 8 ח6|!6 סַחוסַ6958!! פצוססחוש שר ]| 0]166ס5סק |ו18] + ספסססוו! ח6-6080זק") . סססכן החס6 6606 || זס 6008006 +]ספסזס] 887 65 וו ]ספסח6ו] 0ח3 חַחוסַ6958!/] פצוססחו וסוכ |8הסט6חוח ץ!ו | ₪66]כספסק |וופוו (.98 פאוססחו כ סַחו80 סקוו סל פצשססחון/ וס שְסָחהרוסא= זספסססוו! ,066 כן 60 266006 11165 סַרוס6858הי1 ]ס פחסופזפ 208660 |8זפחו ||ואו פורת .65| 096 | 5וססחו!// 02572.5 80 052 ,6806 5 ר- 608₪יויפיוי4יו 8 פצוססחן/ ר₪ חס =אם. 5 106866 6 חן ואזסא פס זכ 66 זו 8000 659 5פחועשיסוספוססד 6וטנוס עכ 880|6 6060 6 ה6חו8 1 6 6 56166000 זס 68| 6 סַחו6ון6 קוחסזכ ₪8 אוסווס= . זסזחם סטוה סח 0פקההסחק ]1 . (|פספחו פרש ץכ ספסושסזק 606060 5 כן.568 הפראו זססססז סט 6 כ כן 568 צוס||8 כ 026 96|66 56005 8|!26חו1 8 ו ו ]| ן 8 פצוססחן/\ 6ר₪ חס =אם. 5 1/0680 - 6 חן ווסח פס : | 8 + 090ח6ו1י] 306 סרפו סַרו65580] 60 06006 עפרם ]| 06ו)כספסק 886 0185 " סַח50א6-6זק") || 0 הַרו165580! פצוססחו/ זס 68006 -6חו ץ!₪ 15 507866סק |ופוא + ספסזסוון פאססחו/ סט סחוס8זוסקט סט זסחכן והחסט -חוש וס 06ה8ח60= ז!ספסזסווז 1 (.98 -ז00 0660706 65| סַחוס8 1655 פאוסו -ז 660 סכ ||ספחו |!ואו פורם , סססכן ח .65| 56סר8 ]0 פחסופ עס 1766 80 655/] 5פתועשוסוכספוססד 6טוסס ע 580|6 666 שר רסחו 1 6 86 0ַח56!660 זס 6| פר סַחואסווס סכ חר וסוס .ססר הסור בח סססקרהסזכן ]1 . |8פחן שר עם 60םו/סז , 6000|ןהחס6 15 כ 568 הפרוצ 6000 סס 0 כן 568 צשס||8 כט 006 90|867 5600005 8|!26ח בח טיפ אס אינך מרוצה מתוצאותיה של פעולת המיקוף האוטומטי של 6זס/, פתח את תיבת הדו-שיח מיקוף ובטל את הסימון ליד מיקוף אוטומטי של מסמך זה, כדי להשיב אותו למצב המיקוף הקודס שלו. כדי לשנות את תוצאות המיקוף האוטומטי, נסה לבצע מיקוף ידני (בלועזית בלבד). תכונת המיקוף הידני מאפשרת לך לעצור בכל מילה ממוקפת, לקבוע אס לשנות את המיקוף המוצע על ידי סזס/, לקבוע את המיקוף במיקוס שונה, או לבטל את המיקוף במילה זו. מיקוף יכול להיות שונה באותה מילה, תלוי כיצד משתמשים בה. לדוגמה, השווה את המשפטים הבאים: ''סופטחח 0זסס-6] 56 ו- 'יסזס-66ז 0!זסעצש 8 561 6ח6יי. זכור, המילון הוא החבר הטוב ביותר שלך במקרה וה. מיקוף ידני 9 פתח את תפריט כלים והצבע על שפה. מתפריט המשנה בחר מיקוף. 9 הגדר את המרווח המירבי בין סופה של המילה האחרונה וגבול הטור. 9 ציין אם אתה מעוניין להגביל את מספר המקפים העוקבים. לח על ידני. 9 כאשר 6זס/\ מציעה לך למקף מילה פעל באחת מהדרכים הבאות: + לת על כן, כדי לאשר את המיקוף המוצע. % לחץ במקוס אחר כלשהו במילה, כדי למקף אותה באופן שונה ואז לת על כן. + לת על לא, כדי לדלג על המילה הנוכחית ולהציג את מועמד המיקוף הבא. + לחצ על ביטול, כדי לבטל את פעולת המיקוף הידנית. |<|? יו | ] מקף את המסמך אוטומטית ש] מקף מילים באותיות רישיות אזר מיקוף: ס"מ 50.65] הגבל מקפים עוקבים ל; ללא הגבלה=-] -- 8 אשר את מיקוס המיקוף עבור המילחה הנוכחית |< |? הי עזם- ה סט-לחסוי] המיקוס המוצע למיקוף אורכה המירבי של המילה לפני שחלקה האחר יועבר לשורה הבאה סיק 4: 5% |ווכיס 27 כיווןון לי 0 לפוק סזס\ יכולה באופן אוטומטי להוסיף מידע מכל מיני סוגיס לגבי המסמך שלך: גודל הקובצ שלו, האדס האחרון שעבד על המסמך, מספר המילים או העמודים, טיפ מילות מפתח, וכדומה. כל שעליך לעשות זה לומר ל-0זס\ איה מידע אתה רוצה לכלול. קלשרי משפחה. בעולס ההוצאה לאור קיימיס מובניס רביס למונחיס העצוביס אלמנה או יתום. בעולמה של 6זס/ אלמנות ויתומיס הס שורות בודדות המופרדות מהפיסקה אליה הן שייכות וניצבות להן בדד בראש העמוד (יתומה) או בתחתיתו (אלמנה). שינוי כללי. כדי לשנות את השליטה בשורות יתומות ואלמנות לאורך המסמך, שנה את הגדרת הפיסקה בסגנון. בקרת שורות מיותמות כאשר בקרת שורות מיותמות אינה פעילה, נמשך הטקסט בקצה הפיסקה לעמוד הבא, בין אס הוא יוצר שורה מיותמת, או לא. 9 עבור לתצוגת פריסת הדפסה, אם אינך בתצוגה זו. 9 בחר בפיסקה, או פסקאות, לגביהן אתה מעוניין לבצע את השינוי. 9 פתח את תפריט עיצוב ובחר פיסקה. 9 בחר בכרטיסיה מעברי עמוד ושורה. 9 סמן או בטל את הסימון בתיבת הסימון בקרת שורות מיותמות עליונות ותחתונות. עמ' 3 9 לח אישור. התחתונה בעמוד... עמ' 4 6 2000 שזק/ן 26 )//קיי] 1 51]5] באג 2000 - זס/ 05016זו4 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עורה תמצית המשבר מסתכמת בעובדה שתוכנת היישומים הקיימת ברחבי העולם לא תוכל להמשיך. לתפקד אם היא תוסיף להשתמש בתאריכים בני שש ספרות. ללא שינויים נרחבים או כתיבה מלאה. מחדש של התוכניות, לא תוכל תוכנה זו להמשיך לפעול גם אם יינתנו לה נתוני תאריך הולמים. פרק. הזמן שעד מועד הכשל הבלתי נמנע, מותנה באופי של משימות החישוב של כל משתמש ומשתמש. אלה שהחישובים שלהם משתרעים על פני אופקים מרוחקים יותר של הזמן חשים כבר היום את הכאב. קו היעד שאינו מוטל בספק ה א יום שבת, ה1- בינואר שנת 2000. המיידיות של המשבר הזה תאפשר לנו גם להחליט עד כמה יש לראות את מה שקורה כעת כמצב חירום. מתקני עיבוד נתונים מסוימים עשויים למצוא את עצמם עומדים מול מגבלות זמן כה חמורות מנקודת הראות של מספר העובדים הזמינים לביצוע ה משימה, עד שיידרשו להם צעדים יוצאים מגדר הרגיל כדי שיוכלו לשדוד. די בכך שמפעל אחד בלבד ימצא את עצמו לפתע שרוי בתנאים הגרועים ביותר ולא יוכל להגיב בומו, כדי שנוכל כולנו להסיק מכך שגם אנתנו, כולנו, מקטע 1 83 | ב 26.7ס"מ שורה 45 עמודה 6 | =₪6] אחז | ₪] אשס] = עברית =] תמצית המשבר מסתכמת בעובדה שתוכנת היישומים הקיימת ברחבי העולם לא תוכל להמשיך. לתפקד אם היא תוסיף להשתמש בתאריכים בני שש ספרות. ללא שינויים נרחבים או כתיבה מלאה. מחדש של התוכניות, לא תוכל תוכנה צו להמשיך לפעול גם אם יינתנו לה נתוני תאריך הולמים. פרק הזמן שעד מועד הכשל הבלתי נמנע, מותנה באופי של משימות החישוב של כל משתמש ומשתמש. אלה שהחישובים שלהם משתרעים על פני אופקים מרוחקים יותר של הזמן חשים כבר היום את הכאב. קו היעד שאינו מוטל בספק ה וא *ום שבת, ה1 - בינואר שנת 2000. המיידיות של המשבר הזה תאפשר לנו גם להחליט עד כמה יש לראות את מה שקורה כעת כמצב חירום. מתקני עובוד נתונים מסוימים עשויים למצוא את עצמם עומדים מול מגבלות זמן כה חמורות מנקודת ה ראות של מספר ה עובדים הצמינים לביצוע ה משימה, עד שיודרשו להם צעדים יוצאים מגדר הרגיל כדי שיוכלו לשדוד. די בכך שמפעל אחד בלבד ימצא את עצמו לפתע שרור 0 מקטע 1 6 ] ב 27ס"מ שרה 1 עמודה 6 ] ₪6 א ה השס = עברית =] כשבקרת שורות מיותמות פעילה, מתבצע מעבר העמוד לפני שהטקסט מגיע לשורה 1 [51]5] באב 2000 - זט 410506 ב | /ק(בץ ריכה תצוגה הופפה עצוב כלים ‏ טבלה מלון עורה ... כך שתמיד תראה לפחות שתי שורות מהפיסקה בראש העמוד, או בתחתית העמוד. טיפ מעבר שורה ידני. כאשר אינך מרוצה מהמקוס בו בחרה 6זס/ להציב את מעבר שורה (או מילה, טור או עמוד) תוכל ליצור מעבר באופן ידני. המשימה האחרונה. תמיד צור מעברי עמוד ידניים כפעולה האחרונה אותה אתה מבצע בעת עריכת מסמך, לפני הדפסתו. אם תערוך מסמך לאחר שיצרת מעברי עמוד ידניים עלולה לגרוס לעמודים קצרים או ריקיס לחלוטין. אבל, אס עליך לערוך מסמך לאחר יצירת מעברי עמוד, השתמש בתצוגה מקדימה לפני הדפסה, כדי לבחון את מיקומס של מעברי העמוד. מידע יישיפור מראה המסמך באמצעות מיקוף נכוןיי בעמוד 54, למידע נוסף אודות הפעלת מיקוף אוטומטי. נוסף 'ייצירת סגנונות חדשיסיי בעמוד 74 ויילהתארגן עס סגנונות'' בעמוד 86, למידע נוסף אודות שינוי עיצוב סגנון. מעברים 9 עבור לתצוגת פריסת הדפסה, אם אינך בתצוגה זו. ₪ אם מיקוף אוטומטי פעיל, הפסק את פעולתו. 9 התאם את המרחק מתצוגה בסרגל הכלים הרגיל, כך שתוכל לראות את כל אורכן של שורות הטקסט. 9 התאם את אופן מעברי השורה על ידי הקשה על: + 01 + מקף (-), כדי ליצור מיקוף אפשרי. כלומר, מקף שיופיע רק אס המילה כולה אינה נכנסת בשורה אחת. 4 ו + 4וח5 + מקף (-), כדי ליצור מיקוף קשיח, כזה שישמור על המיקוף הנוכתי של המילה (או מספר טלפון) באותה השורה. 4 | + אוח5 + רווח, כדי ליצור רווח קשיח שישמור שתי מילים שאין להפריד ביניהן באותה השורה. 4 אוח5 + זס)חם, כדי ליצור מעבר שורה ידני. הסיפור, לפני הכיוונון: | - יש מספר הבדלים חשובים בין דואר אלקטרוני לדואר רגיל, שכמה מהם אינם מובנים מאליהם. ראשית, מינוחים: בדואר רגיל אתה שולח מכחב (81181 1) ובדואר אלקטרוני אתה שולח הוד9ה (348 885/). לדואר אלקטרוני ולהודעות הנשלחות באמצעותו נהוג לקרוא -₪ ----=- החלף מקף זה במקף קשיח וווח. הבדל משמעותי חשו ב נוסף הוא המהירות בה מועברת הודעת דואר אלקטרוני. לפעמים ההודעה עוברת כה מהר, עד שהיא מאפשרת לשני אנשים לערוך מעין יישיחת ועידה של דואר אלקטרונייי. מהירות ההעברה תלויה במרחק, בעומס הרשת ובתקלות (אם ישנן) בנתיב בו עוברת ההודעה. זמן זה יכול להמשך מספר שניות עד מספר שעות. אפשר להניח כמעט בוודאות, שבמהלך 24 החלף רווח זה ברווח קשית שעות לאחר משלו ח ההודעה, היא תגיע ליעדה (מה עדיין לא מבטיח לך שהנמען פתח, קרא והתייחס אליה). הוסף מעבר שורה התוצאה לאחר טיפלול קצר: | ומ | יש מספר הבדלים חשובים בין דואר אלקטרוני לדואר רגיל, שכמה מהם אינס מובניס מאליהם. ראשית, מינוחים: בדואר רגיל אתה שולח מכחב (91181 |) ובדואר אלקטרוני אתה שולח הודצה (₪855388/). לדואר אלקטרוני ולהודעות הנשלחות באמצעותו נהוג לקרוא ₪8 -=. הבדל משמעותי חשוב נוסף הוא המהירות בה מועברת הודעת דואר אלקטרוני. לפעמים ההודעה עוברת כה מהר, עד שהיא מאפשרת לשני אנשים לערוך מעין יישיחת ועידה של דואר אלקטרונייי. מהירות ההעברה תלויה במרחק, בעומס הרשת ובתקלות (אם ישנן) בנתיב בו עוברת ההודעה. זמן זה יכול להמשך מספר שניות עד מספר שעות. אפשר להניח כמעט בוודאות, שבמהלך 4 שעות לאחר משלוח ההודעה, היא תגיע ליעדה (מה עדיין לא מבטיח לך שהנמען פתח, קרא והתייחס אליה). סיק 4: 9% |ווכיס 77 2 כ'213'0 אף מסמך אינו מושלם, עד שבחנת את העיצוב שלו. לפני לערוך עוד מספר שינוייס קטנים, כדי להפיק את המסמך שתדפיס מסמך כלשהו בדוק את כל הפרטיס על המסך, המושלסם. כדי לראות כיצד תיראה התוצאה המודפסת. אז תוכל טיפ השתמש בגופנים יחסיים. כדי לקבל על המסך את התצוגה הטובה ביותר והקרובה ביותר למציאות שתודפס, השתמש בגופניס יחסיים במסמך כולו. גופניס אחריס לא תמיד מאפשריס לראות כיצד ייראו לאחר שיודפסו, כך שהמסמך המודפס ייתכן שייראה ריווח שונה ומעברי עמוד שונה מאלה שנראו על המסך. גופן יחסי מצוין על ידי סמל 6מץ ד6טזד ליד שמו ברשימת הגופנים. מידע 'יעיצוב דף 60)\יי בעמוד 261, למידע נוסף אודות בדיקת עיצוב דף 96//. נוסף בדיקת עיצוב 9 להצ על לחצן הצג לפני הדפסה שבסרגל הכלים הרגיל. בצע איזו מבין הפעולות הבאות, כדי לצפות במסמך שלך: + לחצ על לחצן ריבוי עמודים, כדי להציג מספר עמודים בו-ומנית. + לחצ על לחצן עמוד אחד, כדי להציג עמוד יחיד. + כאשר לחצן זכוכית המגדלת לחוץ, לחץ על עמוד כלשהו כדי להגדיל את תצוגתו. לחץ עליו פעס נוספת, כדי להקטין את התצוגה. + בטל את בחירת זכוכית המגדלת ולח על המסמך, כדי לערוך אותו. היעזר בסרגל כדי להתאיס את שולי העמוד ואת הזחת הפסקאות. 4 אם מילה, או שורה מהמסמך ייזולגתיי לעמוד חדש, לחץ על לחצן כווץ להתאמה, כדי לכווצ את הטקסט ולהימנע מהעמוד העודף. .- +|*|ס|> 9 לח על סגור כדי לשוב למסמך, ועורך בו את השינוייס הנדרשים. 8 2000 ₪ז0/] 20 //לןי] לח כדי להציג תצוגה מקדימה בחלון מלא []5] = ד | קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים שבלה חלון עורה עמ' 3 מקטע 1 גרור ובחר את מספר העמודים להצגה לחצן הגדלה לחצן עמוד אחד לחצן ריבוי עמודיס לח כדי להציג סרגל לחצן כווצ להתאמה , לא | סור | | ₪ || 5 | ₪ 6 ל > 6 5 0 10 הפ ב ם 1412 ? > > 8 1514120 1 20 המוק ₪|]| 5| + 8 | ב 205ס"מ שורה 31 עמודה 31 ] ==₪]| אחז[ ₪] 57% = עברית [ [ לחץ כדי לראות את העמוד הבא פיק 6 /2'כ, ]וס/כיס] ו 0 בפרק זה תמצא: יצירת מכתבים יצירה ושינוי סגנונות יצירת מסמכים מתבנית או בעזרת אשף יצירת רצף סגנונות יצירת תבנית מותאמת אישית עיצוב כותרת צד או כותרת עליונה שיתוף תבניות יצירת כותרת אישית 5% 5% 0% 9% (4 5% 5% 9% % (4 העתקה בין תבניות מיעון מעטפות גם אם אין לך את הזמן, את הנטייה או את הניסיון בעיצוב מסמכיס עסקייס בהס אתה משתמש בעבודתך, עדיין תוכל להפיק מסמך מקצועי מעוצב חיטב, מכתב, תזכיר, פקס, וסוגים נוספיס של מסמכים, תוך שימוש באחד משלושה הכלים החזקיס ביותר ש-0זס/\ מספקת : סגנונות, אשפים ותבניות. בפרק זה תלמד עד כמה כליםס אלה חשובים ליצירה, לעיצוב ולעקביות במסמכים, אותס אתה יוצר מדי יוס. בהתאס לצפיות שלך מהתוצאה הסופית ועד כמה אתה מוכן להשקיע מעצמך בעיצוב, תוכל להשתמש בעיצובים מוכניס (אינסטנט), ליצור סגנונות ותבניות משלך או לשנות את אלה הקיימים, כך שיהיו תואמיס במלואס לדרישותיך ולצרכיך. אס המחשב שלך הוא חלק מרשת, יכוליס כל חברי קבוצת העבודה שלך לשתף את קבוצת התבניות שיצרת, כך שכל המסמכים העסקיים של כל העובדיס בארגון ייראו אותו הדבר. בין אס אתה יוצר דוח ארוך ומפורט או הצעה עסקית, או רק מתקן את תבנית המכתב בו משתמשיס חבריך לעבודה, כדי שתתאים לדפי עליהס כבר מודפס סמלה הצבעוני של החברה, תופתע לגלות עד כמה זה קל. קרוב לוודאי שתחשוב לעצמך ייאיך הסתדרתי ללא סגנונות, תבניות ואשפים קודם לכן?יי. לדיוו מעמיק בכליס אלה קרא את הקטע עיצובים, תבניות ואשפים, בעמוד 77. פיץ : '3'כ2. וס/וכיס שו :6 29 'ג'כ, //כי/2 הדרך הקלה והמהירה ביותר ליצור מכתב היא להשתמש באשף המכתבים של סזס/ש. על ידי מספר בחירות ומילוי כמה חללים, יש לך כל מה שאתה צריך במכתב פרט לתוכנו. מידע ייהתאמה אישית של תבנית'י בעמוד 68 ויייצירת תבנית ממסמך'י בעמוד 70, למידע נוסף אודות יצירת תבניות נוסף משלך. יישליטה במסייע של 028806יי בעמוד 309, למידע נוסף אודות המסייע של 08ו01₪. שווה ו , 72 יש מי שיעזור! אס המסייע של 01106 מותקן תן לו לעבוד עבורך. צור מסמך חדש, הקלד בו ,חס ז3סם ניסוי (הפסיק בסוף חשוב מאוד!) והקש זפצח=. לחצ על האפשרות לקבל עזרה והרי אשף המכתביס ממתין רק לך. התחלת מכתב סגנון מכתב: עיצוב עמוד: 0 צור מסמך חדש. אס אתה בלוק מלא מכתב עסקי מעוניין להשתמש בתבנית משלך, צור מסמך המבוסס על תבנית זו. 9 בחר באשף המכתבים מתפריט כלים. 9 השלס את הפריטים בכל כרטיסיות האשף: 4 בכרטיסיה עיצוב מכתב הגדר את העיצוב הבסיסי עבור המכתב על ידי בחירה בעיצוב עמוד וסגנון מכתב. % בכרטיסיה פרטי נמען ציין את שס הנמען ואת כתובתו במקומות המתאימים ובחר במשפט הפתיחה המתאים. % בכרטיסיה רכיבים נוספים בחר ברכיביס אחריס אותס ברצונך לצרף למכתבך והקלד את המידע הדרוש לכל רכיב ורכיב. 4 בכרטיסיה פרטי השולת ודא כי מופיע שמך וכתובתך כראוי ובחר את סגנון סיוס המכתב. 9 לח אישור. 0 2000 ז0/] 26 /לןי] תאריך נוכחי, הוראות דיוור שס הנמען, כתובת למשלוח, ברכה מחווה סוגרת, שס השולח, תפקיד, שס החברה, תוספות (אס יש) ראשי התיבות של כותב/מקליד המכתב, ומקבלי עותק ת.ד. 6108 הרצליה 46160 יום חמישי 03 יוני 1999 בנושא: פרס ראשון הגרלה 24/99 דואר רשום ירחמיאל שלומיאלי רחוב ביש-גדא 13 חיש-גד 71307 ירחמיאל שלומיאלי היקר, הנדון: הקלד את הטקסטי שלך כן] גד ליקו מנהל בכיר מזליקו בע"מ דל/קל עותק תחנת הגרלות 13 טיפ לא כל פרט המושלס באמצעות האשף מציג רשימה כשלוחצים עליו לחיצה ימנית. אס לא מופיעה רשימה, ערוך את הפריט כרגיל. אס תרצה להשתמש בתבנית משלך למכתב, התחל מסמך חדש בתבנית הרצויה לפני הפעלת האשף. רביס מהפריטים שהוצגו על ידי האשף הס שדות. בדרך כלל, השדה מוצלל כשלוחציס בשטחו, כדי שתדע שהוא פועל באופן שונה מטקסט רגיל. מידע 'יהוספת מידע בו נעשה שימוש תכוף'י בעמוד 272, למידע אודות שימוש בטקסט אוטומטי. נוסף יילתהות ולטעות בשדות 6זס!יי בעמוד 293 וייהוספת מידע משתנהיי בעמוד 296, למידע אודות עבודה עם שדות. השלמת המכתב 9 החלף את הטקסט שומר המקוס בטקסט משלך. 9 סקור את הפרטים שמולאו על ידי האשף, וערוך אותס כרצונך. כדי לערוך שינויים במספר פרטים שמולאו על ידי האשף, הפעל את האשף פעס נוספת מתפריט כלים וערוך את השינויים הנדרשים. השינוייס שתערוך באשף ייראו במסמך שלך. 9 שמור את המכתב. לחיצה ימנית על פריט שנוצר על ידי אשף כדי לראות אפשרויות חלופיות ת.ד. 6108 הרצליה 46160 יום חמישי 03 יוני 1999 בנושא: פרס ראשון הגרלה 24/99 אישי באמצעות פקסד דואר אוויר 5 [ דואר רשום דואר רשמי מסווג הגרלה מסירה מיוחדת. האשון בהגרלה שנערכה אמש משלוח בן-לילה ושון היה כרטיס לכיוון אחד וצרת טקסט אטומט 9 7 שקט שם שקיים סיכוי רב ייתך תוכל לממש מייד עם קבלת מכתבי זה. כדי לממש את הזכיה עליך להצטייד ב: 1. קיטבג ובו בגדים לשהייה של שבועיים על אי סדד. 2. חומר קריאה מספק למשך אותם שבועיים. 3. דרכון בר-תוקף. אני תקווה שתמציאז את דרכך חזרה. סק 8: /3יכ2 וסווכי או 5 [6 'כ/כ2. /5כ'כ תוכיר מעוצב היטב ומקצועי, יכול ליצור רושס טוב ההגדרות האחרונות, כך שכדי ליצור את הטקסט ולהעביר את המסר שלך. כשהעיצוב כבר ניתן לך, תוכל לתזכיר החדש שלך, תצטרך לבצע מספר קטן של להתרכז בתוכן. אשף התזכיריס של סזס\ מאפשר לך שינוייס. להתאיס אישית כל תזכיר שתיצור. האשף זוכר את התחלת תזכיר 9 בחר חדש מתפריט קוב. 8 בחר בכרטיסיה תזכירים. 9 לחי לחיצה כפולה על אשף התזכירים (ח28ו/\ סוחסו/). 9 לח על הבא כדי להתחיל לעבוד עס האשף. 2 2000 0 20 )לןיי] 9 1 ?| <| | תזכירים | פרסומים | מסמכים אחרים | מכתבים ופקסים [ דפי אינטרנט | דו"חות | כללי טס אוש זססת סחחפ1י] חבחַ =!6‏ זסקות6לחס... 550 רצור חדש 6 מסמך 7 תבנית - ג ו" ו אשף זה יוצר תזכיר המותאם להעדפותיך. !יטג שדות כותרת נמעך ו ויוי טיפ אס התזכיר שלך ארוך יותר מעמוד אחד, תוכל להשתמש באשף להגדרת כותרות קבועות. בדרך זו כותרת התזכיר, התאריך ומספר העמוד יופיעו בכל עמודי התזכיר. אתה יכול ללחוץ על נושא בצידו הימני של כל אחד ממסכי האשף, כדי לדלג ישירות לחלק זה של האשף. מידע יייצירת מכתביי בעמוד 60, למידע אודות שינוי השדות שהושלמו על ידי האשף. נוסף 'ייצירת מסמכים מתבנית או בעזרת אשףיי בעמוד 66, למידע אודות יצירת תזכיר מתבנית, מבלי להיעור באשף. 'ייצירת כותרת עליונה או תחתונהיי בעמוד 91, למידע אודות יצירת כותרת למסמך. השלמת התזכיר 9 פלס דרכך באשף ובחר בהגדרות הרצויות. לח על הבא כדי לעבור למסך האפשרויות הבא. לחצ על הקודם כדי לשוב על צעדיך למסך הקודם כדי לשנות, או להשלים, פרטיס בשדות האשף. כשתסיים את כל ההגדרות לח על סיים. 9 הקלד את תוכן התזכיר. 9 סקור את המסמך. כותרת תאריך נוכחי, שס הנמען, העתק, שס השולח, נדון, סדר עדיפויות סגנון תוכיר: מקצועי | תוכיר בין-משרדי 03/06/1999 :ךיראת‎ אל: הנהלת החברה לידיעה: עובדי החברה מאת: | צור ריכטר-לויך בנושא: ארוחות צהריים במשרד עדיפות: [דחוף] | לאור מצב הרעב בו אטי נתקף בשעות הצהריים המוקדמות, הרינ להציע כי בכל יוס בשעה 13:30 בוצע שא ילתה בין יושבי המשרד ובירור מצב הרעב של כל אחד מאיתנו. היה ויימצאו יותר משני עובדים רעבים - יוומן אוכל מבחווי כשעלות השליחות בלבד תהיה על ההנהלה. צרל שע נספחים 1 מסמכים מצורפים ראשי התיבות של כותב/מקליד המכתב, תוספות (אם יש) נימוסין סק 8: '3י25 וסווכיס או 5 63 /גכי .עגונ 0זסע מאפשרת לך מספר דרכים להצגת המסמך שלך תוך כדי עבודה. תמצא שיעילות הביצוע שלך משתפרת עס עבודה בתצוגה המתאימה למשימתך. תוכל להשתמש בתפריט תצוגה או בארבעת הלתצניס שמשמאל לחלון, כדי להחליף בין התצוגות. 1 [:]] פררפרל הברה - סש 4010501 | שוב עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון עורה < ב | = | ₪ |> 2ו|> ופפ = בו | 5-9 6 0-00 ₪7 ל 5 ₪ ₪ םן הוצאת הוד-עמי פרופיל החברה הוצאת הוז-עמי מתמחה בספרי מחשבים. מאז 1968 פרסמנו מעל ל-200 לפרים. היום פעולים כ-100 ספרים המשמשים את לקוחותינו בבית, במשרז, במוסדות חינוך ובמרכזי הדרכה: משתמשים, עובדי משרד, תלמידים, סטודנטים, מנהלים, טכנאים, מהנדסי מערכות, תכנתים וכל מי שרוצה להרחיב את ידיעותיו בנושא המחשב. ספרי המחשבים המתורגמים על ידי הוצאת הוד-עמי, נבחרים בקפידה מהוצאות הספרים המובילות בחוייל: 655ז0 605015 5( ס, א6פץ5, קחצ 3858 ואחרות. הוצאת הוד-עמי מעודדת כתיבה בעברית ואכן מעל ל-40% מספרי ההוצאה נכתבו במקור בעברית, על ידי ישראלים. חלק מהספרים שנכתבו במקור בעברית הס רבי-מכר, כגון: המחשב האישי למשתמש המקצועי (קליגי, שרון, מהדורה שישית), המדריך השלם לשפת 6 (ליכטמן, רש, מהדורה שישית), ארגון נתונים וקבצים (רז הייפרמן), חלונות פתוחים (אורי אדלמף). תצוגה רגילה |5 תצוגה רגילה, היא התצוגה הסטנדרטית לעבודה, ערוכה לעבודה ועריכה מהירה. התצוגה מבוססת על טכניקת פרסוס מסחרית של יצירת גלריות: אתה מציב את הטקסט ורכיביס נוספים בטור אחד >.מעבר מקטע (רציף). למה הוד-עמי+ - 0 טטצ ו מ וש 2 ב /7] 3/4 צ' ["):מטטוה - --/- 0 אצלנו הכותבים, המתרגמים, העורכים והבודקיס הס אנשי מקצוע במחשבים: - תכנפים, | מהנדסי | תוכנה, = מנהלי ארוך ורציף שעובר מעמוד אחד לשני, : ו ומתעסק עס המיקוס של הדברים, לאחר , ו סיום יצירת התוכן עמ' 1 מקטע 1 1 ]| ב 13ס"מ שורה 18 עמודה 26 ]| 6=₪] אא ₪ 8%] = עברית =] [ [ ו . 1 :]1 פררפיל ברה - 6זס/ 90סזס:וא [ ₪ | קוב עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים טבלה חלון עורה | תצוגת פריסת אינטרנט |8 תצוגת פריסת אינטרנט נועדה במיוחד לעבודה עס מסמכים מקוונים. כל מרכיבי המסמך מונחיס במקומם, ממש כמו בפריסת הדפסה, אך גודל הגופנים, אורך השורות ואורך העמוד משתניס כולס, כדי לשפר את קריאות המסמך המקוון. השתמש בתצוגת פריסת אינטרנט כשאתה מעוניין לקרוא מסמך מקוון, אך לא כדי להדפיס אותו. < ב | = | ₪ |= 2|= 6 | 7 ו | 5-6 - | 6 ₪ ש ₪ ₪ ₪ ₪ חן הוצאת הוד-עמי פרופיל התברה הוצאת הוד-עמי מתמחה בספרי מחשבים. מאז 1968 פרסמנו מעל ל-200 ספרים. היוס פעילים כ-100 ספרים המשמשים את לקוחותינו בבית, במשרד, במוסדות חינוך ובמרכוי הדרכה: משתמשים, עובדי משרד, תלמידים, סטודנטים, מנהלים, טכנאים, מהנדסי מערכות, תכנתים וכל מי שרוצה להרחיב את ידיעותיו בנושא המחשב. ספרי המחשבים המתורגמיםם על ידי הוצאת הוד-עמי, נבחרים בקפידה מהוצאות הלפרים המובילות בחוייל: 5 6050 = ו), 5/06%, קחצ!, 58ח38 ואחרות. הוצאת הוד-עמי מעודדת כתיבה בעברית ואכן מעל ל-40% מלפרי ההוצאה נכתבו במקור בעברית, על ידי ישראלים. חלק מהספרים שנכתבו במקור בעברית הם רבי-מכר, כגון: המחשב האישי למשתמשי המקצועי (קליגי, שרון, מהדורה שישית), המדריך השלם לשפת 6 (ליכטמן, רש, מהדורה שישית), ארגון נתונים וקבצים (רו הייפרמן), חלונות פתוחים (אורי אדלמן). למה הוד-עמי? אצלנו הכותבים, המתרגמים, העורכים והבודקים הס אנשי מקצוע במחשבים: תכנתים, מהנדסי תוכנה, מנהלי פרוייקטים ומדריכים במרכזי הדרכה למחשבים המובילים בישראל. כל הלפרים נבדקים על ידי צוות מקצועי העוסק בשטח בו דן הספר. בנוסף, אנו היחידים המעודדים כתיבה מקורית בשפה העברית. מעל 40% מהכותרים בהוצאת הוד-עמי נכתבו על ידי ישראלים. אנו מתייחסים לנושאים הרלוונטים למשתמש הישראלי:; דוגמאות מהחיים בארץ, כתיבה משולבת עברית/אנגלית, המרה בין תוכנות ועוד. לא תבחין אם הלפר תורגם או נכתב במקור בעברית. בכל הלפרים תמצא הסברים מפורטים, מינוחים ברורים, דיוק במתן ההוראות, דוגמאות, איוריס ולגנון כתיבה קריא. מאז 1968 אנו עוסקים רק בהוצאה לאור של ספרי מחשבים. ב-30 השנים האחרונות הינו בחזית הטכנולוגיה והקדמנו אף את הקידמה. ובשל כך, אנו מגיעים ראשונים למדף, עס ספרים במגוון נושאיס עדכניים, כגון פ/וססחו/ לגרסאותיה, תוכנות המשרד של 0% אינטרנט, שפות תכנות, תקשורת וניהול. שמ מקטע | שרה שמודה ]| שמח מק ההש השפן, ‏ עברית: [ [ 4 2000 0 26 לןיי] תצוגת פריסת הדפסה |5: תצוגת העבודה הרגילה, פריסת הדפסה, מציגה את מבנה המסמך לכשיודפס. מיקומן של תמונות, סדר הטורים, מרחק הטקסט מגבולות העמוד וכדומה. תוכל להיעזר בתיבת הרשימה הנפתחת מרחק מתצוגה בסרגל הכלים הרגיל, כדי לשנות את גודל תצוגת המסמך ואיזה חלק ממנו אתה יכול לראות במסך ולעבוד. תצוגת חלוקה לרמות | אס אתה משתמש בחלוקה לרמות ליצירת העבודה שלך, אתה בוודאי יודע עד כמה וה עוזר לארגון המידע. תצוגת חלוקה לרמות מציגה את המסמך בקווי מתאר, עס עיצוב הפיסקה שמגדיריס את רמות החלוקה. ברירת המחדל של סזס/ היא להתאיס את סגנוןו הכותרות הסטנדרטי לחלוקה לרמות (כותרת ראשונה היא רמה ראשונה וכדומה), שאר סגנונות הפיסקה, למשל |פחזסא, מתפקדות כטקסט רגיל. אפשר להשתמש בתצוגת חלוקה לרמות לארגון הנושאיס לפני תחילת הכתיבה, או לארגון מסמך קייס. ויש עוד... למרות שלרוב תשתמש בארבע תצוגות אלו, יש עוד תצוגות אפשריות : הצג לפני הדפסה, תצוגה מקדימה של דף אינטרנט, תצוגת מסך מלא, מפת מסמך, תצוגת טיוטה, שומר מקוסם תמונה ועוד. נעסוק בהן במשימות בהן יש שימוש רלוונטי. 1-1 פררפיל ברה - ₪זסש ו0501זסוא בּ | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה ] 5 = ]א | ₪ |ש 2:|ש | סנ | 5( - ה ₪07 006 -₪7|5 ש 3 5 ₪ ₪ םו הוצאת הוד-עמי פרופיל התברה הוצאת הוד-עמי מתמחה בספרי מחשבים. מאז 1968 פרסמנו מעל ל-200 ספרים. היוס פעילים כ-100 לפרים המשמשים את לקוחותינו בבית, במשרז, במוסדות חינוך ובמרכוי הדרכה: משתמשים, עובדי משרד, תלמידים, סטודנטים, מנהלים, טכנאים, מהנדסי מערכות, תכנתים וכל מי שרוצה להרחיב את ידיעותיו בנושא המחשב. ספרי המחשבים המתורגמים על ידי הוצאת הוד-עמי, נבחרים בקפידה מהוצאות הספרים המובילות בחוייל: 7 5 050ת6/], = ו), 5/06%, קחצ!, 58ח38 ואחרות. הוצאת הוד-עמי מעודדת כתיבה בעברית ואכן מעל ל-40% מלפרי ההוצאה נכתבו במקור בעברית, על ידי ישראלים. חלק מהספרים שנכתבו במקור בעברית הם רבי-מכר, כגון: המחשב האישי למשתמשי המקצועי (קליגי, שרון, מהדורה שישית), המדריך השלם לשפת 6 (ליכטמן, רש, מהדורה שישית), ארגון נתונים וקבצים (ר+ הייפרמן), חלונות פתוחים (אורי אדלמן). למה הוד-עמי? אצלנו הכותבים, המתרגמים, העורכים והבודקים הם אנשי מקצוע במחשבים: תכנתים, מהנדסי תוכנה, מנהלי פרוייקטים ומדריכים במרכזי הדרכה למחשבים המובילים בישראל. כל הלפרים נבדקים על ידי צוות מקצועי העוסק בשטח בו דן הספר. בנוסף, אנו היחידים המעודדים כתיבה מקורית בשפה העברית. מעל 40% מהכותרים בהוצאת הוד-עמי נכתבו על ידי ישראלים. אנו מתייחסים לנושאים הרלוונטים למשתמש הישראלי: דוגמאות מהחיים בארץ, כתיבה משולבת עברית/אנגלית, המרה בין תוכנות ועוד. לא תבחין אם הלפר תורגם או נכתב במקור בעברית. בכל הלפרים תמצא הסברים מפורטים, מינוחים ברורים, דיוק במתן ההוראות, דוגמאות, איוריס ולגנון כתיבה קריא. מאז 1968 אנו עוסקים רק בהוצאה לאור של ספרי מחשבים. ב-30 השנים האחרונות הינו בחזית הטכנולוגיה והקדמנו אף את הקידמה. ובשל כך, אנו מגיעיס ראשונים למדף, עס ספרים במגוון נושאים עדכניים, כגון פ/וססחו/ לגרסאותיה, תוכנות המשרד של 50%ססוי], אינטרנט, שפות תכנות, תקשורת וניהול. שמ מקטע ו שרה וה הא | לש הפ ה עברית ד [ [ 1 [:]] פררפרל הברה - וס ו050זס:4 ₪ קוב עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים שבלה חלון עורה | ב | = | ₪ |= 2ו|= 6 + | 7 ו | 5-6 - | ₪ ש ₪ ₪ ₪ ₪ םן ב 5 ₪ ₪ ם טר ם)|4: תל 7 6 5 4 3 2 ד|- +|+ + * > +| > הוצאת הוד-עמי 6 פרופיל החברה = הוצאת הוד-עמי מתמחה בספרי מחשבים. מאז 1968 פרסמנו מעל ל-200 ספרים. היוס פעילים כ-100 ספרים המשמשים את לקוחותינו בבית, במשרד, במוסדות חינוך ובמרכזי הדרכה: משתמשים, עובדי משרד, תלמידים, סטודנטים, מנהלים, טכנאים, מהנדסי מערכות, תכנתיס וכל מי שרוצה להרחיב את ידיעות יו בנושא המ חשב. = ספרי המחשבים המתורגמים על ידי הוצאת הוד-עמי, נבחרים בקפידה מהוצאות הספרים המובילות בחוייל: 5פסזק זספסחס/], ם(וס, א06ש5, קחצ 388 ואחרות. הוצאת הוד-עמי מעודדת כתיבה בעברית ואכן מעל ל-40% מספרי ההוצאה נכתבו במקור בעברית, על ידי ישראלים. חלק מהלפרים שנכתבו במקור בעברית הם רבי-מכר, כגון: המחשב האישי למשתמשי המקצועי (קליגי, שרון, מהדורה שישית), המדריך השלם לשפת 6 (ליכטמך, רש, מהדורה שיש ית), ארגון נתונים וקבצים (רז הייפרמן), חלונות פתוחים (אורי אדלמ). % למה הוד-עמי1 5 אצלנו הכותבים, המתרגמים, העורכים והבודקיס הם אנשי מקצוע במחשבים: חירו חן שמ" מקטע ב שורה שמודה ]| שמח מק ההש=]| השפ עברית: [ [ סק 8: /3י25 וסווכיס )או 5 = 69 %% 222005 22 2/0 3 תבנית מספקת בסיס למסמך: קווי מתאר, סגנונות סזס מספקת לך מיגוון תבניות ואשפים, וניתן להוריד ואפילו סרגלי כלים וטקסט אוטומטי. אשף מוביל אותך נוספיס מהאינטרנט, להשתמש בתבניות שנוצרו בארגון צעד אחר צעד ביצירת סוג מסויסם של מסמך, כולל בו אתה עובד, או ליצור תבניות בעצמך. בחירת התבנית המתאימה עבורו והשלמת חלק מתוכנו. טיפ קרא את ההוראות בקפידה. תבניות רבות כוללות הוראות שימוש כשומרי מקוס לטקסט. לאחר שתכיר את התבנית והאפשרויות בה, תוכל לשנות אותה, כך ששומרי המקום לא יוצגו. התחלת מסמך חדש 9 בחר חדש מתפריט קוב. רוב התבניות מאפשרות תצוגה מקדימה 9 בחר בכרטיסיה שמכילה את התבנית או את האשף המבוקשים. | תזכירים | פרסומים | מסמכים אחרים | מכתבים ופקסים | דפי אינטרנט [|דו"חות | כללי ₪ ₪| ₪[ ץז שלח אית | ה 9 לחץ על סמל התבנית או 6וחנופ6 - במב ו יי וקו האשף הרצוי, כדי להציג | ₪ ₪ |[₪ |ש תצוגה מסדימה של מבנהו להק זפ | |8ח6590לסזק טסו | וקו טפס שחוופסת הכללי. 9 חזור על צעדים 2 ו-3, כדי לאתר את התבנית או את האשף המתאים לצרכיך. ₪6 מסמך 7 תבנית 9 כשהתבנית או האשף המתאיס נבחר, לתצ על אישור. אשף תבנית השתמש בתבנית דפי 60) ליצירת דפי 66) | ₪ ₪ " ₪ | תצוגה ₪ ץז טלס | ]68603 טפס ו ₪(| ₪[ דוח למנהל שוחנופסת |003ו855)סזוק זחבּחסום טקור שוחטפסת שוחוופסת תצוגה מקדימה אינה זמינה ךצור חדש 6 מסמך 7 תבנית 0 2000 0 26 )לןי] מידע 'יהתאמה אישית של תבניתיי בעמוד 68, למידע אודות עריכת שינוייס בתבנית קיימת. נוסף יייצירת תבנית ממסמך יי בעמוד 70, למידע אודות יצירת תבנית משלך ממסמך קיים. יישיתוף תבניותיי בעמוד 72, למידע אודות עבודה עס תבניות קבוצת עבודה. ייקבלת חומר חינסיי בעמוד 322, למידע אודות התקשרות לאתר ה-80// של 001806 4ספסזסוו/1, ממנו ניתן להוריד תבניות נוספות. שווה בתצוגה רגילה, פתח את תפריט כלים ובחר אפשרויות. בתחתית הכרטיסיה תצוגה הגדר את ערך רוחב אזור הסגנון ניסוי השלמת המסמך 9 אס אתה נעזר באשף, השלם את פעולתו, כדי לספק לו את מירב הנתוניס הדרושים לו. 8 לח על הלחצן הצג/הסתי 1 בסרגל הכליס הרגיל, אס עדיין אינו פעיל. 9 ערוך את המסמך עד שהוא מושלם בעינייך. 9 שמור, הדפס והפץ את המסמך המושלסם. ל-2 ס'ימ ולחץ אישור. שמות סגנונות הפיסקה יוצגו במקביל לפיסקה. אל תמחק סימני פיסקה, אחרת תאבד את עיצוב הפיסקה הטקסט האפור הוא כותרת העליונה התאריך מוצב בשדה שמציג תאריך נוכתי באופן אוטומטי טקסט ועיצוב מגיעיס מהתבנית עדכון-שבועיף לתאריך:-13/6/1999 "מה-עשינוף ד "איך-עשינו-זאתף ד מדוע-עשינויזאת:כךף 1 > ף% "כמה-זה-עלה-לנוף "ו מה-עלינו-לעשות-בהמשךף ד " הוראות-ש התקבלוף | -- השתמש בסגנון התבנית כדי ליצור עיצוב סטנדרטי השתמש באלמנטים מיוחדים, או מחק אותםס הקלד את הטקסט שלך להשלמת המסמך אם אינך וקוק להם סק 8: /3י25 וסוכיס או 5 67 ככ 66יע 0/ /2[/. למרות שהתבנית אינה דינמית באותו אופן שהאשף בתבנית. לשם כך, אתה יוצר תבנית חדשה מאחת דינמי, היא אינה כלי סטטי לחלוטין. אס תרצה לשנות קיימת. או לחדש עיצוב, תוכל לבצע שינוייס מרחיקי לכת טיפ רוב סגנונות הפיסקה מבוססים על הסגנון |8החזס!, לכן כשאתה משנה את הסגנון |8חחזס, יבוצעו השינויים גם בשאר הסגנונות. כדי לשנות את התבנית שלך מבלי ליצור תבנית חדשה, אתר את התבנית הרצויה בתיבת הדו-שיח חדש, לחי עליה לחיצה ימנית ומתפריט הקיצור בחר פתת. אחרי שערכת את השינוייס הרצוייס בתבנית שמור וסגור אותה. 317 ?| <| | תזכירים | פרסומים | מסמכים אחרים | מכתבים ופקסים | דפי אינטרנט | דו"חות | כללי ₪ ₪ ₪ ₪[ ושזספות סחח16] אושזסטתן ו זסטתן 0ו655)סז... הקוש סחת] הבו שכפול תבנית 9 בחר פתי*חה מתפריט קובץ. 9 בחר בתבנית אותה אתה מעוניין לערוך. 9 בחלק צור חדש בחר תבנית. 9 לח על אישור. 9 לח על שמור בסרגל הכלים הרגיל, הקלד שם ייחודי (אך תיאורי) לתבנית ולח על שמור. התבנית תישמר בתיקיית התבניות האישיות שלך. ך צור חדש 6 מסמך 7 תבנית תזכיר אל: [לחץ פאן והקלד שס] לידיעה: [לחץ כאן והקלד שס] מאת: | [לתץ כאן והקלד שפ] תאריך: 03/06/1999 בנושא: [לחץ כאן והקלד נושא] ניצד להשתמש בתבנית תזניר זו בחר טיקסט שברצונך להחליף, והקלד את התצכיר שלך. השתמש בסגנונות כגן 1-3 2נ11630 ו- 61 זיטסם בתייבת הסגנון בסרגל הכלים עיצוב כדי למחוק אה רכיבי הרקע, כגון העיגול, המלבנים או מסגרות כתובת השולת, לחץי על הגבול התוחם כדי להאיר את יינקודות האחייהיי והקש 126866. כדי להחליף את התמונה. בתבנית וו בלמונה אחרת, תחילה לחי על התמונה. לאחר מכן, בלפריט הוספה, הצבע על תלמונה ולתץ על האפשרות יימקובףי. אתר את התיקייה המבילה את התמונה שברצונך להוסיף, ולאחר מכן לח)י פעמיים על התלמונה. התבנית המקורית מכילה גרפיקה ושומרי מקוס לטקסט 8 2000 ₪ 20 )לןי] מידע נוסף טיפ שינוי תבנית 9 ערוך שינוייס לתוכן, לעיצוב ולתבנית : 4 החלף את הטקסט שומר המקוס בטקסט שיופיע בכל המסמכים המבוססים על תבנית זו. + הוסף טקסט חדש, או מרכיב נוסף לדף. + הגדר מחדש, או צור סגנונות פיסקה חדשים וסגנונות תו. ודא כי הסגנונות שאתה יוצר נשמריס עס התבנית. 8 שמור וסגור את התבנית. 9 צור מסמך המבוסס על התבנית החדשה שיצרת, כדי לוודא שהכל נמצא במקומו כראוי. יייצירת מסמכים מתבנית או בעזרת אשף'י בעמוד 66, למידע אודות יצירת מסמך מבוסס תבנית. יישיתוף תבניות'י בעמוד 72, למידע אודות הצגת תבניות בכרטיסיות השונות בתיבת הדו-שיח חדש. 'ייצירת סגנונות חדשיםיי בעמוד 74, למידע אודות השימוש בסגנונות במסמך שלך. יייצירת סימן מיסיי בעמוד 208, למידע אודות עבודה עם דמויות רקע בתבנית. אס התבנית שלך אינה מציגה תצוגה מקדימה בתיבת הדו-שיח חדש, פתח אותה, מתפריט קוב בחר מאפיינים, עבור לכרטיסיה תקציר, סמן את תיבת הסימון שמור תמונת תצוגה מקדימה, לח על אישור ושמור את התבנית. החלף את הטקסט שומר המקוס השאר את הטקסט שומר המקוס בטקסט שיופיע בכל המסמכיס בטקסט שיהיה שונה בכל המסמכיס הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים תזכיר לשימוש פנימי בלבד אל: [לחץ כאן והקלד שס] לידיעה: [לחץ כאן והקלד שס] מאת: צור ריכטר-לוין תאריך: 03/06/1999 בנושא: [לתא כאן והקלד נושא] נושאים לדיון % % % שיהיה לכם יום כתום צור הגדר סגנונות חדשיס הוסף/הסר מרכיביס מיוחדים סק 8: /3י25 וסווכיס )או 5 = 69 /3יכא, 2[ 0 אפשר בקלות לשנות מסמך קייס לתבנית, ולהשתמש תוכל לכלול אותו בתבנית, כך לא תצטרך להקליד הכל בתבנית ליצירת מסמכיס עס בסיס עיצוב זהה. במקרה בכל פעס שתיצור מסמך כזה. שחלק, או כל תוכן המסמך חוזר על עצמו במסמכים, טיפ סזס) מאחסנת את התבניות שלה בתיקיה אחת ואילו את התבניות שאתה יוצר בתיקיה שונה. מיקוס התבניות שלך תלוי באופן הגדרת המחשב שלך ואם קיימים בו פרופילי משתמש עבור מספר משתמשים. המרת מסמך לתבנית 9 פתח את המסמך אותו תרצה להפוך לבסיס התבנית שלך. בחר שמירה בשם מתפריט קובץ. 9 הקלד שם ייחודי, תיאורי, עבור התבנית. 9 בחר +ח6והטססם 58 ד. סזס/\ מעבירה אותך מייד לתיקיית התבניות. אס ברצונך לאחסן את התבנית בתיקיית משנה או בתיקיית קבוצת עבודה, עבור לתיקיה הרצויה. 9 לחץ אישור. 0 2000 שזגען 56 |//קןיי] פתח את הרשימה כדי לראות את הנתיב המלא לתיקיית התבניות שלך [<]? חן + כלים + ₪ 1"] > 6 פ > |+* וד ך) מסמכים אחרים תזכירים 2 יריו 5 תשוחנוסס עהי] ₪ שולחן עבודה 6 9 מועדפי [- כותרת פקס סש | שם הקוב 9 תיקיות פפ/ 4 0 566!קוחסד שתפוחנסוסק | שמור כסוג. . מידע 'יהוספת מידע בו נעשה שימוש תכוף'י בעמוד 272, למידע אודות מאפייני הטקסט האוטומטי של סזס//. נוסף ייארגון תבניות'' בעמוד 308, למידע אודות מיקוס אחסון התבניות שלך. טיפ כרטיסיות חדשות. כדי לגרוס לתבנית להיות מוצגת בכרטיסיה מסוימת של תיבת הדו-שיח חדש, צור תיקיה חדשה בתיקיית התבניות שלך והעבר את התבניות הרצויות לתיקיות המתאימות. תבניות ברירת המחדל של סזס// יופיעו בכרטיסיה |8ז8ח06 של תיבת הדו-שיח חדש ; תבנית המאוחסנת בתיקיית משנה תופיע בכרטיסיה בתיבת הדו-שיח חדש, ששמה כשסם תיקיית המשנה. התאמה אישית של התוכן 9 הפעל את לחצן הצג/הסתר ן שבסרגל הכליס הרגיל. ערוך את המסמך כך שיכיל רק את הדבריס שתרצה שיופיעו בכל המסמכיםס שתיצור מתבנית זו. 9 לח על לחצן שמור שבסרגל הכלים הרגיל. 9 כשתסיים את ביצוע השינוייס, סגור את המסמך. 9 צור מסמך המבוסס על התבנית החדשה שיצרת, כדי לוודא שהכל נמצא במקומו כראוי. השתמש בטקסט אוטומטי בכותרות קבועות | מחק טקסט שלא יופיע בכל המסמכים כדי להוסיף מידע שמתעדכן אוטומטית השתמש בתאריך השאר סימני פיסקה כשומרי מקוס שמתעדכן אוטומטית דוחילמנהל)ף ליום: > יוס.חמישי > תאריך: > 13/6/1999 | "הקדמההף קיבלנו. מהנהלת.החברה.משימה.לביצוע.וביצענו.אותה.. יכול.להיות.שהתוצאות.אינן הטובות.ביותה עליהן. חלמנו. בת חילת. העבודה,. אבל. הרי הן לפניך.. אם. יש. לך הערות. כלשהן לגבי.תוכן.דוח.זה.-;עדיף. שתשמור.אותך לעצמך. |ף מייאנחנון אנחנו.החבורה. ש הביאה.אליך.שלושה עשר.מוצרים,.שבעה. מתוכם.הגיעו,. בסופו שלידבר,.אל. מדפי החנויות.. אנו.עובדיס.שעות. רבות. על.פיתות.מוצרים.אלה,.וכדאי מאוד.שתזּכרו.את-זה. ף מדוע-אנחנו-כאןן אנחנו. לא.ממש. בטוחים.. שאלנו.את. עצמנו.את.אותה.השאלה.פעמים.רבות. בעבר,.ואני משעת שהתשובה.האמיתי ביותר. היא. כ משלמים. לנו. להיות. כאן.. חוץ. מזּה,. הבול שלנו.אמר.לנו. להישאר. ף מה-אנחנו-עושיםן לפעמים. אנחנו. עובדים. מאוד. קשה.. פעמים.אחרות.אנחנו. מסיתובביס. במסדרונות.משרד? החברה,.ואוכלים. פיצה.. אנחנו. מבצעים. כלדבר הנראה.לנו. מהנה..דברים. משעממים.אנחנו. מעדיפים. להעביר.למישהו. אחר. שיעשה. |ף הטקסט הזה מופיע בכל המסמכים דוח-למנהל,|ף ליום: + :ום.חמישי > תאריך: - 13/6/1999 "הקדמהףף סימני שומר מקוס ף לפסקאות המכילות עיצוב מיוחד ממתינות לטקסט מייאנחנוץ1 אנחנו.החבורה.ש הביאה אליך שלושה עשר.מוצריט,. שבעה.מתוכם.הגיעו,. בסופו. שלידבר,.אל. מדפי.החנויות..אנו עוםדים שעות.רבות. על.פיתות.מוצרים.אלה,.וכדאי מאוד שתזכרו.את-זה. ף מדוע.אנחנו-כאןץ 2 . פסקאות מעוצבות ה באמצעות סגנון "מטרות 2 שנשמר בתבנית מטרת. עבודה.זו.היא. ללמוד. להעריך.את.מידת. התעניינותם.אותה. מגלים.הקוראים. בספר בצילומי המסכים. עליהם.אנו. עמלים. כה. קשה.. אם.יגיעו. למשרדי. ההוצאה.הערות. הנוגעות. לתמונות. מסך.זו. נדע. כיזהו. קורא. המת*יחס. לתוכן הליפר. בכובד ראש. ף פיץ 8: '3'כ2. /ס/וכיס שו :6 [7 [2 0 אס המחשב שלך הוא חלק מרשת וכל קבוצת העבודה בקבוצה ייראו דומיס ואחידים. ואס יש צורך לעדכן שלך עובדת עם אותו סוג מסמכים, תוכלו כולכס תבנית, צריך לעדכן רק את זו המשותפת לכולס. להשתמש באותן תבניות כך שכל המסמכיס הנוצריס טיפ הגן על התבניות שלך. אם אתה מעוניין שרק האחראי יטפל בתיקיית התבניות ובתוכנה, הגדר את הגישה לתיקיה וו לקריאה בלבד. כדי להגן על מספר תבניות משינוייס בעודך מתיר לאחריסם לבצע בהן שינוייס, הגדר לתיקיות המשותפות גישה מלאה, ושמור את התבניות לקריאה בלבד. בדוק את העזרה של פשסטחו//, למידע אודות הדרכיס לעשות זאת. הגדרת תבניות 9 צור תיקיית תבניות בשרת או במחשב ברשת אליו מתאפשרת גישה לשאר המחשבים ברשת. [<וםו).. הי ₪ קובץ עריכה תצוגה עזרה מכתבים טפסים ופקסים ------ תבניות בתיקיה הראשית מופיעה בתיבת הדו-שיח חדש, בכרטיסיה הכללית 9 צור תיקיות בתבניות, כדי להבדיל בין סוגי התבניות. מסמך מסגרת מסמך 06 שבלונה.ססב 4 ---- תיקיה ראשית של קבוצת העבודה סּ מקס את התבניות כך שישתתפו בתיקיות. / | 1 אובייקטים נבחרר | קישור לתבניות |<|? ד ור 9 במחשב שלך, בחר אפשרויות || שמירה [ הדפסה [| ערכה ‏ [ | כללי | [ תצגה מתפריט כלים, ולח על | פרטיהמשתמש | | (עקב אחר שימיים = [ | איות ודקדוק הכרטיסיה מיקומי קבצים. | מימין לשמאל | מיקומי קבצים תאימות 9 לחי לחיצה כפולה על תבניות 0 ו מסמכים 5תפוססי ע1]: קבוצת עבודה. אוסף תמומת 9 תבניות משתמש תד ]יסוי , .6% סּ בתיבת הדו-שיח שינוי מקום, אפשרויות משתמש קבצי שחזור אוטומטי ם]50סיסווי]353 חסוסבּסווקקה .. .%:0.., עבור אל תיקיית התבניות. כלים 1 050 שזו... ג הפעלה קן ודה ד5זס א ס]50סיסוז.. .יש 9 לח אישור. 9 לח אישור בתיבת הדו-שיח אפשרויות. 2 2000 זקען 56 )//לןיי] כל סג|1[1א/,. כו /2[יזא,. אס יש לך תבנית המכילה סגנונות, התאמה אישית של תוכל להעתיק אותס במהירות ובקלות בעזרת הסדון סרגלי כלים, פקודות מאקרו, או טקסט אוטומטי, ואתה (ז20וח8חזס). רוצה להשתמש באלמנטים האלה גסם בתבניות אחרות, שווה אם אינך זאוכר היכן שמורות התבניות שלך, אפשר ל-0זס/ לגלות לך. פתח את תפריט קובץ ובחר חדש. לח לחיצה ניסוי ימנית על תבנית כלשהי ומתפריט הקיצור בחר מאפיינים. בכרטיסיה כללי תוכל לראות את הנתיב המלא לתבנית. טיפ תוכל לבחור בכמה פריטים מהרשימה שאתה מעתיק בכל פעם, על ידי לחיצה על מקש 6471 ולחיצה על הפריטיס המבוקשים. |<]? ל תבנית המסמך / | הצמדה... הפעלת הסדרן 9 פתח את המסמך המבוסס על התבנית שאליה תעתיק פריטים מתבנית אחרת. אחרים מ ?ןה = ] עדכן אוטומטית סגמונות מסמך תוספות ותבניות כלליות 9 בחר בתבניות ותוספות פריטים מסומנים טטעונים כעת. הוכפה שבתפריט כלים, כדי להציג את = תיבת הדו-שיח. |[ תפר > 9 לח על סדרן. נתיב מלא: זסיס. 5די ששקן ודה ד1655=ה0)... ₪ | בשל בחירה והעתקת פריטים 9 בחר בתבנית אליה תוסיף | פריטי פרוייקט מזקרן | סרגלי כלים | טקסט אוטומטיי | | סגנונות פריטיס מועתקיס. ב- 1098-6-0/97: ל- עדכון שבועי: העתק 44 8% ₪00 8 לחי על סגור קובץ (הלחצן 4 = ו ישתנה לפתיחת קוב). - ₪4 | 2 כ 9 לח על פתיחת קובץ ופתח את מיקומים בהם יש סגנונות: מיקומים בהם יש סגנמנות: התבנית ממנה ברצונך להעתיק. (תבנית) 97/--98חוע [=] עדכון שבועי (תבנית) 0 [=] 9 בחר את הפריטיס להעתקה. 9 לחא העתק. | סגור קוב 9 | סגור קובץ תיור 9 בחר בכרטיסיה אחרת, והעתק ממנה פריטים אחרים. 9 לחץ סגור כשתסיים. לאחר שתלח על סגור קוב הלחצן ייהפך לפתיחת קוב פיץ 8: :25/3 ]וס/וכיס /0וו) :6 73 'כיכי. סג|1[1. 0090 בין אס אתה יוצר תבנית חדשה, משנה תבנית קיימת, או כולל מרכיב מיוחד במסמך שלך, תוכל ליצור סגנון ולהגדיר את כל המרכיבים במספר צעדים מועט. מידע ייצירת רצף סגנונותיי בעמוד 78, למידע אודות הגדרת הסגנון שיופעל לאחר סגנון זּה. נוסף יייצירת כותרת פנימית (0ח16801] 6חווח!)יי בעמוד 194, למידע אודות יצירת סגנונות תווים. 'ייצירת טקסט מושך את העין'י בעמוד 236, למידע אודות הגדרת אפקטים, הוספת הנפשה ושינוי צבע לטקסט. יצירת סגנון 9 בחר סגנון מתפריט עיצוב, לח על לחצן חדש שבתיבת הדו-שיח סגנון. 9 תן שס לסגנון ובחר את סוג הסגנון. 9 בחר בסגנון שעס מרכיביו תרצה להתחיל, ובחר את הסגנון העוקב. הפעל את האפשרות הוסף לתבנית. 9 לחי על עיצוב, ובחר גופן. הגדרת גופן 9 בחר בגופן, סגנון, וגודל. אס אתה רוצה קו תחתון בחר את סגנון הקו. 9 בחר את צבע הטקסט. 9 הפעל אפשרויות לאפקטים מיוחדים. 9 לח אישור. 4 2000 שז/ן 26 |//ןי] שם סוג סגנון דוגמה פיסקה מבוסס על: סגנון לפיסקה הבאה: [- הס ו 5 9 דוגמה זי תצוגה מקדימה. יצ ונודי לררל שת יעללזום של כל בר בדחברדי 2עדבר מקבל מז ננך ודי כם מקבל על. הרישו או כל הטחלקף טקבלת מין ננטך, די הטחלקך טגוטר תודח נריר תיאור |הוחזסות + גופך: 13 בק, גופך מימיך ש] הוסף לתבנית אישור ביטול | אפקטיי טקסטו | מרווח בין תווים | גופך עברית ואחרים 0 ופ סגמך גופן: גודל: [+ סטנדרטי [=] 1 [=] טקסטו לטיני גופן: סגנון גופן: גודל: [+ הוחסח3 | | סטונדרטי [=] 10 [= כל הטקסט צבע גופן: (3) סגנון קו תחתון: צבע קו תחתון: אוטומטי (ללא) ו אפקטים = ] קו חוצה ₪ 0 = ] רישיות מוקטנות. = ] קו חוצה כפול =] מיתאָר =] רישיות בלבד ] כתב עילי = ] הבלטה = ] מוסתר ] כתב תחת = ] חריטה תצוגה מקדימה. זהו גופך 6קעדפטווד. גופך זה ישמש הך במדפסת והך על המסך. אישור | ביטול ברירת מחדל... מידע ייכיוונון עדין של מסמך'' בעמוד 56, למידע אודות שליטה בפסקאות טקסט הגולשות לעמוד הבא. נוסף ייהעתקת סגנונות בין תבניות'י בעמוד 73, למידע אודות העברת סגנונות בין תבניות ומסמכים. 'ישינוי סגנון קייםיי בעמוד 76, למידע אודות עריכת שינוייס בסגנונות קיימים. יייצירת הערות בשולי המסמך'י בעמוד 262, למידע אודות השימוש בהגדרות סגנונות המסגרת. טיפ כשאתה מסמן את תיבת הסימון הוסף לתבנית, הסגנון שיצרת (או שינית) נשמר בתבנית ובמסמך. כשתיבת סימון זו אינה מסומנת נשמר הסגנון במסמך בלבד. כדי להדפיס את רשימת כל הסגנונות ותיאוריהס, פתח את תפריט קובץ, בחר הדפסה, בתיבת הרשימה הדפס את (שבתיבת הדו-שיח הדפסה) בחר סגנונות ולחץ על אישור. הגדרת פיסקה 9 לרא על לחצן עיצוב בתיבת הדו-שיח סגנון חדש, ובחר פיסקה. 9 בחר יישור פיסקה. 9 בחר את כיוון הפיסקה. 9 הגדר כניסות פיסקה (הזחות). 9 הגדר את ריווח הפסקאות, לפני ואחרי פיסקה. 9 בחר את ריווח השורה. 9 לח אישור. השלמת הסגנון לת על עיצוב, והפעל עוד עיצובים על הסגנון. 9 לח אישור לסגירת תיבת הדו-שיח סגנון חדש. 9 לח על לחצן סגור, כדי לסגור את תיבת הדו-שיח סגנון. 1 ד | מעברי עמוד ושורה | כיוון: מימין לשמאל = "+ משמאל לימין יישוה לימין [+ | רמת חלוקה לרמות: | גוף הטקסט כניסה לפנ טקסט: | ססימ ‏ =] [4) מיוחדי 2 - - = (ללא) [+ | = אחרי טקסט: | 0 ס"מ = מרווח 9 לפני: סק | ב מרווח בין שורות: של אחרי: פּ סנק = לפחות |[ | 1 נק = תצוכה מקדימה ירש לדר0 ילקו מל כל ובר בעברל נף8ברמק בי נ'יוצמ'ן 1007 מקבי אל ההות :₪ כל המרץה מקב ג'ון ציוד, האפ המחלץק מ4 קרמ וק ד מיוה גופן... הגדר עצירות טאב בפיסקה פיסקה... 0 טאבים... 1 הוסף גבולות הבו הגדר את שפת הפיסקה שפה... | > = --- מקם את הפיטקה מסגרת... מספור... הגדר מספור אוטומטי או תבליטיס פיץ :> :25/3 ]וס/וכיס /0וו) 5 = 79 0י[ וי !] קייס לפעמים, למרות שהסגנון הנבחר נראה מאוד דומה לזה שאתה רוצה, הוא לא ממש זה. אתה יכול לשנות בקלות את הסגנון במסמך שלך, ואז לשמור את השינוי או כתיקון לסגנון קיים, או כסגנון חדש. טיפ כדי לשמור סגנון כסגנון חדש הקלד שס חדש עבורו לפני שאתה מקיש ז6)חם. סגנונות בסיסייס מסוימיס אינס ניתניס לשינוי באופן המתואר כאן. כדי לערוך בהס שינוייס, היעאר באפשרות סיגנון שבתפריט עיצוב. אס אתה מבצע שינוי בסגנון הקייסם בתבנית משותפת לקבוצת עבודה, בקש תחילה מחברי הקבוצה לסגור את כל המסמכיס המבוססים על תבנית זו. אחרת, לא תוכל לשמור את השינוייס שאתה מבצע. שינוי סגנון קיים 9 החל את הסגנון שברצונך לשנות על פיסקה כלשתחי. 9 ערוך את שינויי העיצוב הרצוייס לך בפיסקה עליה החלת את עיצוב הסגנון. 9 לח לחיצה כפולה מצידה הימני של הפיסקה, כדי לבחור את כולה. 9 לחץ בתוך תיבת הרשימה סיגנון שבסרגל הכלים עיצוב. 9 הקש ז6זחם, כדי לשמור את השינויים שביצעת לסגנון הנוכתי. 9 לח אישור, כדי לאשר את שינוי הסגנון. 6 2000 שזט/ן 56 )//קיי] ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה פן יפור אימה: [<][ם] - ב = = = ₪ 5 ₪ ג ק 9|-5|1 ל | טויס || 60082ח|| 5 היה זה ליל חורף קר וסוער. הרוח יללה בינות לחלונות המנופצים. תריסיים חרקו בעת שנעו אל ציריהם החלודים ונתרקו אל הקירות האפלים. יילמה אני? יי שאלתי בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי הרחק. יילמה לאניי היא שאלה. צרחה מקפיאה נשמעה באוויר - או אולי אני רק מדמיין וזו בסך הכל היתה צווחתו של שחף מהמצח ליד, המתלונן על הכוח שעליו להשקיע כדי להגביה עוף בסערה המתחזקת! יד היכתה בתריסי החלונות - או אולי אני רק מדמיין, וזה בסך הכל ענף מעץ הבוקיצה הצמוד למבנה הטירה! הוא סתם גבר רומנטי: היה זה יום קיץ בהיר וחמים. הילכתי לי על גבול קו המים ממצמץ בעיני מפני השמש הבוהקת על פני המים וניסייתי לאתר מפרש באופק. ידעתי לבטח שהספינה תגיע, במוקדם או במאוחר. הם הבטיחו שיגיעו בשעות הערב המוקדמות, ואני האמנתי להם. מעניין למה.... מקטע 1 1 ] ב 58ס"מ שרה 5 עמודה 1 ] >> אחז[ ₪ אשס] = עברית |<|? ו סגנון: | 2 שַחו16306] האם ברצונך: 1 ן וקכוע ה ] עדכן את הסגנון באופן אוטומטי מעתה והלאה 9 אישור | ביטול ליגוכי, עכ[יוא. ₪004 סגנונות ותבניות הס דבר שימושי ביותר, מכיוןו שהס הדרך המהירה ביותר לעיצוב, ומכיוו שהס עוזריס לשמור על אחידות לאורך המסמך, ולכל סוג מסמך זה. אשפים הס תוכניות אינטראקטיביות קטנות המובנות בתוך 6זסו ומאפשרות לך להשתמש בקלות בסגנונות ותבניות, כדי ליצור מסמכיס המתאימים לצרכיך. |( סזס\ מספקת שני סוגיס עיקרייס של סגנונות: + סגנון פיסקה הוא התכנית למראה כללי של הפיסקה, סוג הגופן, גודלו, ריווח שורות, גבולות ואפילו מיקוס הפיסקה בעמוד, אס אתה מעוניין. העיצוב חל על כל הפיסקה. % סגנון תו מגדיר את מראהו של תו אחד או יותר (מילים או מספריס), והוא חל רק על התוויס בפיסקה עליהם תחיל את הסגנון. זס\ מגיעה אליך כשהיא כבר כוללת מבחר סגנונות מוגדריס מראש. כדי לצפות ברשימת הסגנונות, התחל מסמך חדש, החזק את מקש א1ח5 לחוץ ולחץ על תיבת הרשימה הנפתחת סגנון שבסרגל הכלים עיצוב. תוכל להשתמש בסגנון כפי שהוא, להגדיר אותו מחדש כך שיתאים לצרכיך, או ליצור סגנונות חדשים. <%( 2/ תבנית גם היא תכנית למראה כללי של המסמך שלך וגס מכולה המכילה את הכלים המיוחדיסם הנדרשים לך לצורך עבודתך: סגנונות, טקסט אוטומטי, סרגלי כלים, פקודות מאקרו, הגדרות עמוד ואפשרויות תצוגה. תבנית יכולה גם להכיל טקסט, גרפיקה, או כל אלמנט אחר שמיועד להיכלל בכל מסמך ומסמך שאתה יוצר באמצעות אותה תבנית. כדי לראות את התבניות הזמינות פתח את תפריט קוב, בחר חדש וסקור את הקבצים בכרטיסיות השונות בתיבת הדו-שיח חדש. מלבד אלה שבשמס מופיעה המילה 0ז8?ו/\, כל השאר הן תבניות. בדיוק כפי שהדבר עס סגנונות, אתה יכול להשתמש בתבנית כפי שהיא, לשנות אותה כך שתתאיס לצרכיך, או ליצור תבנית חדשה, רק שלך. 6ס\ תמיד משתמשת בתבנית הרגילה, !גּחוזסא. תבנית וו מכילה את הגדרת הסגנונות המוגדרים מראש של וסצ ותוכן ברירת המחדל. כשאתה עורך שינויים לתבנית גלובלית זו, יהיו השינויים שערכת ומינים בכל המסמכים האחרים שתיצור. תוכל להשתמש גס בתבנית ייעודית, הכוללת נתוניס ייחודייסם למטרה לשמה נועדה התבנית. במקרה כזה, יהיו תוכן התבנית |פחזסא וגם תוכן התבנית האישית שלך ומיניס בעת העבודה על המסמך. אס תתרחש ייהתנגשותיי (למשל, אס בכל אחת מהתבניות יש עיצוב שונה לסגנון 1 (348800) יקבלו ההגדרות שבתבנית האישית קדימות על אלו שבתבנית |פחזסא. לדוגמה, כשאתה בוחר חדש מתפריט קובץ ובוחר מסמך ריק, בעצס נפתח מסמך המבוסס על התבנית |פחזזסא בלבד; כשאתה בוחר בסוג אחר של מסמך נפתח מסמך המבוסס על תבנית המסמך וגם על תבנית |החחזסצז. 6% אשפים - שמס באמת מתאיסם להסם. האשפים נעזריס בתבניות ובסגנונות שלך, אבל מסתירים מעינייך את פקודות המאקרו, השדות ואת כל הכליס האחריס להס הס וקוקים, ופשוט מצעידים אותך דרך תהליך יצירת המסמך. אתה בוחר בחירות ומספק נתונים והאשפים של סס/ עושיס את הקסס שמאחורי הקלעיס שלהם, בשקט-בשקט דואגיס לכל הפרטיס. פיץ : '3'כ2. /ס/וכיס )וו :0 77 /253. סג[ו[ אק 2 לעיתיס מכתיב העיצוב לסגנון אחד לעקוב תמיד אחר סגנון מסויס אחר. אפשר להגדיר סגנון ראשון, כך שלאחר שתסיים את הפיסקה הראשונה ותקיש זסוחם, תשתמש הפיסקה הבאה שתיצור בסגנון שהוגדר כעוקב. טיפ קיימת גם אס היא עוקבת. [<]? לה סגנונות: בחירת הסגנון הראשון 9 בחר סגנון מתפריט עיצוב. בחר בסגנון אותו תרצה לשנות. 9 לחי על שינוי. 1 0ססץ 1 בס |הוחזסו הצגו הגדרת סגנון עוקב 0 בחר את סגנון הפיסקה הבאה. 9 הפעל את האפשרות הוסף לתבנית, כדי לשמור את שינוי הסגנון בתבנית הסגנון (במקוס במסמך הפעיל בלבד). 9 לח אישור. לחא) סגור, כדי לסגור את תיבת הדו-שיח סגנון. 8 2000 ₪זק/ 50 )//קןיי] 00 6 ף 00662 ף חסבח1 זא6ד 800 8 ל זחס= הסה זהַבזבק 6305 ף |החזסוהַתם 1 2הַה3פ רו-י ו מ אם תגדיר סגנון שיעקוב אחר הסגנון השני, תעשה סזס) את מרבית עבודת העיצוב עבורך. אס סדר הסגנונות העוקביס אינו מתאיס לך, תוכל תמיד לשנות את עיצוב הפסקאות בעצמך. סזס מיישמת את הסגנונות העוקביס רק כשהפיסקה הבאה היא פיסקה חדשה. הסגנון העוקב לא יוחל על פיסקה תצוגה מקדימה של הפיסקה דוח למנהל | --+-- הצגת הסגנון הנבחר תצוגה מקדימה של התווים 7 ג בזרוורו כ תיאור והחזסו! + גופן: 48 נק, מודגש, גופן מימין לשמאל: הוחסח13, 48 נק, מודגש, ממורכז, גבול: קצה 0 ---תיאור הסגנון הנבחר תחתון(שלושה קווים מלאים, אוטומטי), מרווח ביך סגנונות בשימוש 5 גבולות: 1 נק סדרן... חדש... | שימי... מחק החל | ביטול 13 שינוי טגנון שם סוג סגנון: סוד פיסיקה ] . מבוסס על: סגנון לפיסקה הבאה: ו 5 וס ף תצוגה מקדימה דוח למנהל | תיאור |מוחזסות + גופך: 48 נק, מודיגש, גופך מימיך לישמאל: בוחסחב ד, 48 בק מודגש, ממורכז, גבול: קצה תחתון(שלושה קווים מליאים, אוטומטי),. מרווח בין גבולות: 1 נק = ] עדכן אוטומטיית. | ביטול | * עיצוב מקש קיצור,.. וכ 09 /כויערא 22/0 אס כותרת החברה שלך מופיעה בראש הדף, תוכל לשנות את תבנית המסמכים שלך, כדי לאפשר מספיק מקוס לכותרת. אס למדפסת שלך יש מגש הזנה אחד לנייר הכולל כותרת ונוסף לנייר רגיל, 6זס\ יכולה להדפיס את העמוד הראשון על נייר המכתביס הכולל כותרת ואת יתרת המכתב על נייר רגיל. טיפ אס אתה נעזר באשף המכתביס תוכל לגרוס לו להשאיר מקוס עבור כותרת הדף, באופן אוטומטי. אבל, פעולה זו גורמת לשינוי בשולייס העליוניס של התבנית, ולכן כל שאר העמודיס במסמך יציגו את אותס שוליים עליוניס רחבים. מידע ייהתאמה אישית של תבניותיי בעמוד 68, למידע אודות ביסוס תבנית חדשה על תבנית קיימת. נוסף השאר רווח עבור כותרת העמוד 9 צור תבנית חדשה, המבוססת על תבנית מכתב קיימת. 9 בדף נייר הנושא את כותרת החברה, מדוד בסרגל את המרחק שבין חלקו העליון של הדף וחלקה העליון של הפיסקה הראשונה בדף. 9 הפחת את גובה השוליים העליוניס. 9 בחר בפיסקה הראשונה, פתח את תפריט עיצוב ובחר פיסקה. בתיבה רווח לפני הקלד את התוצאה שהתקבלה (בסעיף 3) ולחץ על אישור. הגדרת אפשרויות נייר 9 מתפריט קובץ, בחר הגדרת עמוד ובחר בכרטיסיה מקור נייר. 9 בחר את מקור הנייר המכיל את כותרת החברה. 9 בחר את מקור הנייר הרגיל. 9 לח אישור. 9 שמור וסגור את התבנית. שולייס עליוניס עס הגדרת רווח לפני, משאיריס מקוס לסגנון הנבחר , יום ראשון.06. יונ 1999 בכבוד.רב, ף צור.ריכטר-לויןף מנהל פרוייק טיס ף [<1? ה | פריסה | מקור הנייר גודל הנייר | שוליים תצוגה מקדימה. עמוד ראשון: פמק חב ץוח ססָבק 15%) 1 זסקבץ) 5 |₪) 1זסקב) | ברירת מחדל,.. פיץ : '3'כ2. /ס/וכיס וו :0 = 79 /לי2וכ 0 //כויעכ 32 אס כותרת החברה שלך מופיעה מצידו של הדף, תוכל לשנות את תבנית המכתבים שלך כך שתאפשר מספיק טיפ אם אתה יודע לבטח שכל המכתביס שאתה יוצר הס באורך של עמוד אחד, לכל היותר, או אס ברצונך לשמור על הרווח השמור עבור כותרת הדף כאלמנט עיצובי בכל דפי המסמכים שאתה יוצר, פשוט הגדר את שולי הדף כך שיכילו את הכותרת. מקוס להצגת הכותרת בעמוד הראשון, אך להשתמש במלוא רוחב הדף בכל יתר העמודיס במסמכים שלך. אס אתה מוחק או מזיוּ את הפיסקה הראשונה ייתכן שהצורה האוטומטית תימחק, או תוזז, גס היא. כדי להבטיח שזה לא יתרחש, לחצ על לחצן מתקדם שבכרטיסיה מבנה שבתיבת הדו-שיח עיצוב צורות אוטומטיות כדי להגדיר מיקוס קבוע יחסי לשוליים. השאר רווח עבור כותרת הדף 9 צור תבנית חדשה מבוססת על תבנית המכתב. השתמש בתיבת הרשימה מרחק מתצוגה, להצגת העמוד כולו. [<ז5- ד ו 9 לח על לחצן ציור בסרגל הכלים הרגיל, להצגת סרגל הכלים ציור. 9 השתמש בכלי המלבן, כדי לצייר צורה אוטומטית מלבנית במקוס בו אמורה להופיע כותרת הדף. 9 מתפריט עיצוב בחר צורה אוטמטית ובכרטיסיה גודל התאם את גודל הצורה, כך שתתאים למידות כותרת הדף שלך. 9 בכרטיסיה פריסה בחר סגנון גלישה כריבוע ולחץ אישור. 9 הדפס את התבנית על נייר הנושא את הכותרת. התאס את מידות הצורה האוטומטית, אם יש צורך. 9 מתפריט עיצוב בחר צורה אוטומטית ובכרטיסיה צבעים וקווים הגדר את מילוי לערך ללא מילוי ולאפשרות קו קבע את הערך ללא קו. לח על אישור. 9 שמור וסגור את התבנית. 0 2000 זג/ן 56 )//ןיי] ו הצורה האוטומטית היא שומר מקוס עבור כותרת הדף <ום ראשון 06.נ 1999 | ש מקטע 1 1 | ב פס"מ 8 עמודה + ] >>א]| ‏ אחז | השן - [ [ [ [ | /ג'כ, כויעכע. 0 במקוס להשתמש בנייר עליו מודפסת כותרת החברה, תוכל ליצור לעצמך כותרת בתבנית שלך, ובכל פעס שתשתמש בתבנית זו תופיע הכותרת. על ידי מיקוס הכותרת שלך בכותרת העליונה בעמוד הראשון, אתה מפחית מהדאגה לשוליים, מיקוס הפיסקה הראשונה של המכתב וכדומה. טיפ כדי ליצור את הכותרת האישית שלך בתחתית הדף, צור אותה בכותרת התחתונה, לא בעליונה. כדי ליצור את הכותרת שלך בצידו של הדף, צייר תיבת טקסט שתחיל את הכותרת והגדר את סגנון גלישת הטקסט כך שיגלוש מסביב לתיבה זו. מידע ייהתאמה אישית של תבנית'י בעמוד 68, למידע אודות ביסוס תבנית חדשה על תבנית קיימת. נוסף יצירת כותרת עמוד ראשון 9 צור תבנית חדשה המבוססת על תבנית מכתב קיימת. בחר הגדרת עמוד מתפריט קובץ ובחר בכרטיסיה פריסה. 9 הפעל את האפשרות כותרת עמוד ראשון שונה. 9 לח אישור. יצירת כותרת קבועה 9 בחר כותרת עליונה וכותרת תחתונה שבתפריט תצוגה. 9 צור את הכותרת שלך, השתמש בעיצוב פיסקה וגופו. 9 לח על לחצן סגור, שבסרגל כותרת עליונה וכותרת תחתונה. 9 שמור וסגור את התבנית. [<]? ו סּ פריסה | מקור תנייר | גודל הנייר | שוליים תחילת המקטע: | תצוגה מקדימה = עמוד חדש ] 5 | | כותרות עליונות ותחתונות. = ] כותרות שונות לעמודים זוגיים ואי-זוגיים יישור אנכי: קצה עליון [- | ] העלם הערות סיום | מספרי שורות... | גבולות... | ברירת מחדל... החל על | המסמך כולו [=] כיוון מקטע: 6 מימין לשמאל = 7+ משמאל לימין השתמש בגופן מאפיין | הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע"מ כתיבה 6 הפקה 4% תרגום 6 ייעוץ 4 ספרות מחשבים מקצועית י הראובני 6, ת"ד 8108 הרצליה 46160 2: 09-9584716 ₪: 09-9571582 , אתר האינטרנט .00-8170160 .עותעש//:ק00: דואר אלקטרוני : .00-60 ות תמונה מוסיפה עניין גבול פיסקה יוצר סמלים מוסיפים מראה מלוטש מראה עיצובי מכ 8: יכ ומכיס שאו 0 [8 יז 000% אס כבר השקעת את הזמן והמאמצ בכתיבת מכתב סזס\ מקלה עליך ביצירת מעטפות מודפסות עס תווית אישי, או כל מסמך אחר, ודאי לא תרצה להרוס את ברורה ועניינית. תוכל לכלול גס את כתובת השולח, ללא הרושס הטוב בשרבוט הכתובת בכתב יד על המעטפה. מאמצ רב. טיפ לשינוי פרטי המשתמש, בחר אפשרויות מתפריט כלים, לחצ על כרטיסיית פרטי המשתמש ובחר את המידע. הוספת כתובת 9 פתח את תפריט כלים, בחר מעטפות ותוויות ובחר בכרטיסיה מעטפות. 9 ודא שהכתובת למשלוח נכונה. אם היא אינה מופיעה לחי על ביטול, סמן את הכתובת למשלוח כפי שהיא כתובה במסמך ופתח את תיבת הדו-שיח מעטפות ותוויות פעס נוספת. 9 ודא שכתובת השולח נכונה. 9 כעת עומדות בפניך האפשרויות האלו: + לח על הדפס, כדי להדפיס את המעטפה בלבד. + לח על הוסף למסמך, כדי להוסיף את עיצוב המעטפה ואת הכתובת למסמך שלך, כך שתוכל להדפיס את המכתב ואת המעטפה עבורו בו-זמנית. + לח על אפשרויות, כדי לשנות את האופן בו מודפסת המעטפה. 2 2000 ₪ 26 )לןי] תאריך:..1]6.6.1999 ירחמיאל.שלומיאליץ רחוב.ביש.גדא.13 חיש-גד. 1307 ל מר.שלומיאלי.הנכבד.שלום, ]1 כתובת הנמען לחץ כדי להשתמש בכתובת מהמכתב שלך אחרת מפנקס הכתובות כ [<ו? 7 [ תות | מעטפות כתובת הנמען: |" | הדפס ירחמיאל שלומיאלי | הוסף למסמך רחוב ביש גדא 12 חיש-גד 71307 | סאר = | אפשרויות... כתובת השולח: 7 -] השמט 7 | תצוגה מקדימה 7-5 חברת מזליקו בע"מ ת.ד. 6108 5 הרצליה 46160 ₪ | קהדפסה, הכנס מעטפות למדפסות בתוך זפקבק אחבופ, כתובת החזרה מפרטי לח כאשר על המעטפות מציג את דרך הזנת המשתמש שסיפקת ל-שזסצ | כבר מודפס מידע השולת המעטפה למדפסת מידע נוסף שינוי ההגדרות 9 להצ על לחצן אפשרויות, בחר בכרטיסיה אפשרויות מעטפה. 8 שנה את ההגדרות כרצונך. 9 לח אישור. שינוי הגדרות המדפסת 9 לח על לחצן הדפסה שבתיבת הדו-שיח תוויות ומעטפות, כדי לנסות הדפסת מעטפה. אם המעטפה אינה מודפסת נכון, פתח שוב את תיבת הדו-שיח מעטפות ותוויות, לח על לחצן אפשרויות, לח על כרטיסיית אפשרויות הדפסה, ושנה את ההגדרות לתיקון עיצוב ההדפסה. התאמת המיקום וגופניס של כתובת המשלוח החוזר יימיעון מעטפות מרשימת דיווריי בעמוד 280, למידע אודות השימוש בתכונות מיזוג הדואר של 6זס/\ להדפסת מספר רב של מעטפות. בחר גודל מעטפה, או לחצ על גודל מותאם אישית כדי להגדיר גודל לא תקני [<1? ד | |אפשרויות הדפסה . גודל מעטפה: גודל 10 (1/2 9 א 1/8 4 אינץ') | משלוח בתחומי ארה"ב =] בר-קוד נקודת משלות | ] דואר מענה 5-זוז= | כתובת הנמען | תצוגה מקדימה- - >> דז הופך... משמאל: אוטומטי = מלמעלה: אוטומטי = -כתובת השולח הופך... משמאל: אוטומטי = 2 מלמעלה: אוטומטי = [<]? ד אפשרויות מעטפה מדפססת: חסטוטם 537557 3%= 66סחה חש איפוס | שיטת הזנה הו ₪8 פנים כלפי מעלה 7 פנים כלפי מטה הזןמ: זסקבק אחבום ] 0 מומלץי להזין מעטפות כפי שמוציג לעיל, אם שיטה זו אינה מתאימה למדפסת שלך, לחץ על אחת האפשרויות לשינוי כיווו המעטפה ₪ סיבוב בכיוון השעון הפעל כדי לסובב את המעטפות באפשרות ההזנה האחרונה לחץ אס הכתובת הודפסה בצד השני של המעטפה ור בשיטת ההזנה המתאימה. אישור | ביטול בחר מיקוס ממנו המעטפות יוזנו למדפסת מכ 8: /3יכא וכיט /0או 6 83 פלץ 6 /ג'כ2. 0 וק בפרק זה תמצא: להתארגן עם סגנונות חיפוש והחלפה של טקסט ועיצוב הכנת מסמך לכריכה שימוש בפריסות שונות במסמך אחד יצירת כותרות עליונות ותחתונות יצירת פרקים הוסף מסמך שזסשש, במלואו או בחלקו יצירת תוכן עניינים ארגון מחדש של מסמך ארוך מעקב אחר גרסאות - יי >( %- 9% 9% 5% 3% הוספת מספרי עמודים עבודה עם מסמך אב ומסמכי משנה מה ההבדל בין יצירת מסמך ארוך לבין יצירת מסמך קצר! ובכן, מסמך ארוך יכול לגרוס לכאב ראש גדול יותר! אס המסמך הארוך שלך טקסט בלבד בלי שוס דבר אחר, בלי כותרות, בלי גרפיקה ובלי מקטעיס, ההבדל היחיד בין מסמך ארוך כזה לבין מסמך קצר יכול להיות הוספת מספרי עמוד. בכל מקרה, מסמכים ארוכים רביס מכילים אלמנטים כגון טבלאות, גרפיקה, מספר רמות של כותרות, הערות שוליים וכדומה. בנוסף, לעיתיס קרובות נבנה מסמך ארוך מכמה מסמכים קצרים, או מסמכי משנה, שייתכן ונכתבו על ידי כותבים שונים. מסמך ארוך דורש הרבה תכנון ומעקב והיר אחר שינויים. דבריס לא צפוייס קוריס: למשל, מחלקת השיווק משנה את שס המוצר עליו אתה כותב. השס המקורי מופיע בערך במיליון מקומות בדוח שאתה עומד להציג בפגישה החשובה מחר בבוקר, וייקח לך כל הלילה לבצע את השינוי בשס המוצר. בלי פאניקה! לא תצטרך להישאר ער כל הלילה, סזס\ יכולה לבצע את השינוייס האלה עבורך, בתוך דקות. השתמש בכלים החזקיס של שזס/ שיעזרו לך לארגן ולהפיק מסמך ארוך. כאב הראש ייעלם! פיק 6: 23 2/0 0% 5 9 ] סא[ו[1א, סגנונות פיסקה לא רק מעצביס את הפיסקה במהירות : פיסקה היא כותרת משנה ואיוו היא טקסט. תוכל הס גם קובעיס את החלוקה לרמות של הפסקאות להשתמש בהגדרת היררכיית חלוקה לרמות, או שתוכל במסמך. סזס\ נעזרת ברמות אלו, כדי להבין כיצד אתה ליצור מבנה משלך, על ידי הגדרת חלוקה לרמות מארגן את המסמך, איזו פיסקה היא כותרת, איו לסגנונות שלך. מידע ייהעתקת סגנונות בין תבניות'י בעמוד 73, למידע אודות העברת סגנונות בין תבניות למסמכים. נוסף 'ייצירת סגנונות חדשיסיי בעמוד 74, למידע אודות יצירת סגנונות. 'יארגון מחדש של מסמך ארוך'י בעמוד 98, למידע אודות השימוש בתצוגת חלוקה לרמות לעיון בהיררכיית המסמך. [<]? ד ו יצירת היררכיית כותרות | פרטיהמשתמש | || מעקבאחרשמים | [ | איתודקדוק | מימין לשמאל | מיקומי קבצים | תאימות 9 עבור לתצוגה רגילה. 9-0 0 4 בחר אפשרויות בתפריט כלים ₪ האר ₪ וקסט מונפש =] קודי שדה ] סימניות. ₪ פס גלילה אופקי צללית לשדות: ובחר בכרטיסיה תצוגה. ל שרת מצב ץ] פס גלילה אנכי | אםנבחר ₪] ש] תיאורי מסך ] מצייני מיקום תמה 7] פס גלילה שמאלי 9 בתיבת הערך רוחב אזור הסגנון הגדר ערך כגון 2 סיימ. סימוני עיצוב. = ] תווי טאב ] טקסט מוסתר ו ב |] הכל = ] סימוני פיסקה [ [<[ן ו | קובץ עריכה תצוגה הוספה /עי: אפשרויות פריסת הדפסה ופריססת אינטרנט 9 סמן את תיבת הסימון גלוש ₪ ציורים ש] סרגל אנכי (תצוגת הדפסה בלבד) ₪ ל 3 ₪ | ₪ ₪ ם | לפ 0 החלון. ] עוגני אובייקטים | ] סרגל יָמני (תצוגת הדפסה בלבד) = ] גבולות טקסט לח אישור כדי לפתוח את 27 2 חלוקה לרמת ותוגה הגילת "חן 4 רוחב אזר הסגנן 9 אזור הסגנון. סוכ 61החפטח| כוללן 2 לקטרוני וגם 5 לפעול בקבוצות דיון (על נועת הדואר 9 גלול את המסמך, התאם האלקטרוני שלך. יישוכ: שרת הדואר סגנונות: של ספק השירות שלך א | בטל זשב שלך גם / 5 אססווס, אך כפי שהוכרתי בפרק הדן בנושא ההתקנה, יש צורך להתאים אותה לעבודה. לשם 4% החל סגנונות כותרות כך עליך להצטייד במספר נתונים: שם המשתמש שלך, כפי שניתן לך על ידי ספק השירות, הסיסמה שלך ופרטי שרת הדואר של ספק השלרות..... > .| מתאימיס לפסקאות ות אם אחד מהפרטים האלה אינו מצוי בידך - פנה אל ספק השירות ובקש אותם. כותרות. + החל סגנונות גוף הטקסט 2 + מתאימיס לפסקאות גוף לק גה ייתן לך מעט חומר רקע לגבי פרוטוקולי תקשורת של האינטרנט והפריטים המועדפים בהם אש הטקסט - 0% להגדרת 60055 אססוט. 5 לעי שתוכל לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני ממשתמשים אחרים, או להיכנס לקבוצות דיון, עליך להגדיר ל- מט 4+ החל סגנונות מיוחדיס 607058 08006 כיצד ליצור את הקשרים הנכונים עם שרתי הנתונים של יישומיס אלה (שרת הדואר 0 4 = מתאימים לפסקאות .₪ ₪ 9.2.4.=9 ₪ 1 א \ + שת אוטומטיות | 6 צ! + צר | מיוחדות (למשל, למקטעים). עמ' 112 | מקטע 1 8 3 שח המק | לס הס עברית = ] || גרור ימינה או שמאלה כדי לשנות את גודל האזור הסגנונות רשומיס במקביל לפיסקה שלהםס החל את סגנון הכותרת הרצוי ליצירת היררכיה 06 2000 ₪ז0/] 56 1/קןיי] טיפ 6זס\ מנסה לנחש באיזה סוג סגנון ברצונך להשתמש. אס אתה מעצב ומשתמש בפיסקה כך שתיראה כמו כותרת, 0זס\ לבטח תצמיד לפיסקה סגנון כותרת. שמירה על מקוס הסגנונות פתוח היא דרך טובה להשגיח על ההצמדה האוטומטית של הסגנונות על ידי ₪זס//. תיבת הסימון עדכון אוטומטי של הסגנון החל מעכשיו גורמת ל-0זס/ להגדיר מחדש את הסגנון בכל פעס שאתה משתמש בעיצוב ישיר, כלומר, כשאתה בוחר חלק מהטקסט ובאופן ישיר בוחר מודגש, נטוי או כל עיצוב אחר. מצב כזה יכול לגרוס לעיצובים מוזרים, מכיון שכל הפסקאות במסמך שלך המעוצבים בסגנון ה ישנו את העיצוב הישיר יותר מדי. ברוב המקריס תרצה שאפשרות זו לא תהיה פעילה. יישליטה בשינוייס אוטומטיים'י בעמוד 302, למידע אודות ביטול אפשרות ההגדרה האוטומטית של סגנונות מידע נוסף המבוסס על פי עיצוב המסמך שלך. הגדרת סגנון ככותרת 9 בחר את הפיסקה שמכילה את הסגנון אותו תרצה להגדיר ככותרת. 9 בחר פיסקה מתפריט עיצוב. 9 בחר ברמת חלוקה לרמות. 9 לח אישור. 9 לת על שם הסגנון, כדי לבחור אותו והקש ז6+ח₪. 9 לח אישור בתיבת הדו-שיח שינוי סגנון, כדי לעדכן את הסגנון. .=)8| | 4 קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב. כלים וה חלון ערה 5% | 7|= ג|ם ופוסו | | 95 5% 507 56-כ ₪5 0 | | מעברי עמוד ושורה | כיון ועניסותת ספר הכתובות האלקטרוני כדי להוסיף נמענים לשדות -0] | פוון: מימין לשמאל = ")+ משמאל לימיך קרא איש קשר, 1901ח20)), או לפתוח או יישור: יישור דרציד] =] רמת חלוקה לרמות: | רמה 1 ים, או ליד השדה. מרשומות אלו תוכל לב | כניסה וגוף הטקסט 5 השימוש ב- 855זכ%= 00 , לחף על| | = לפניטקסטו | סימ 7 | מוחד: קה ₪ / (ללא) [=] רמה 3 י אחריטקסט: ‏ ססימ ‏ =] ל רמה5 רמה6 מרווח רמה7 הוספת איש קשר לספר הכתובו פתח את ספר הכתובות באמ 5 0%. בחלון ספר הכתובות < | = לפנו 6 מתוח בי שחותו | | רמה 5 > ח קטן, ]| מה שמצביע על כך שלחיצה ע| | = אחרג סנק ₪] לפחת ‏ [>] 7 + די להוסיף איש קשר חדש, בחר באפש נת הדואר האלקטרוני ופרטים רבים נוספ) | תצואה מקדימה פתיחת קבוצת דיוור במידה ואתה שולח את אותהן ולחסוך מעצמך את הוספת כן ובחר קטס) שפא. הקלד המבוקשים לרשימה ולסיוס וצת דיוור חצן ש46] שי הקשר ו הרשימה +|*|ס|* .₪ ₪ .5.4.4 4 8 סם א ו + ציר | עמ' 120 | מקטע 1 6 ] ב שורה | עמודה 1 ] ₪6 אק = ל6] = עברית -] | | |< |? ו סגנון: | 2 0חו1686] האם ברצונך: 7+ להחיל מחדש את עיצוב הסגנון על הקטע הנבחר? ] עדכן את הסגנון באופן אוטומטי מעתה והלאה 6 אישור ביטול פיק 6: 23 2/9 1% 77 5/9 וקיפ 0/ סג|[1/. 653[60וי5] (/3'כא. 90)/ סג |1[1/) סגנונות פיסקה שימושיים בכל מסמך, אבל הכרתיים במסמך ארוך, בו כל סוג פיסקה חייב להיות מעוצב בעקביות לאורך כל המסמך. סגנונות גם חוסכים זמן רב: פשוט בחר סגנון וכל העיצוב ישתנה בו-זמנית. בנוסף, תוכל לחסוך זמן ומאמצ על ידי הוספת סגנונות בהס את משתמש לעיתיס קרובות בסרגל כליס מותאס אישית, והגדרת מקשי קיצור לסגנונות שפחות בשימוש. יצירת סרגל כלים 9 בחר התאמה אישית מתפריט כלים. 9 בחר בכרטיסיה סרגלי כלים. 9 לת על לחצן חדש. 9 הקלד שם עבור הסרגל. 9 בחר היכן לשמור את הסרגל. 9 לח אישור. הוספת סגנון 9 בחר בכרטיסיה פקודות. 9 בחר עיצוב. 9 לח על הסגנון אותו תרצה להוסיף לסרגל. 9 גרור את הסגנון ושחרר אותו בסרגל. 8 2000 ₪ז/] 26 !/לןי] > ו כותרת ראשית תת-כותרת ראשית כותרת משנית כוגנוך |בחזזס] גופן של סימן כיוון טקסט... 6]] | אפשרויות | פקודות | סרגלי כלים--- -69 סרגלי כלים: ₪ עיצוב ] 105068 | ] 88506 8פו/י ₪ ]| =] אינטרנט [<ן? יו שם סרגל הכלים: סגנונות הפוך את סרגל הכלים לזמין עבור: [+ סּ פרק2- וסא] שמור את סרגל הכלים בתבנית +8|!.60חחזס\ כדי שיהיה זמין בכל המסמכים, או בתבנית המסמך הנוכחי כדי שיהיה זמין רק למסמכיס המבוססים על תבנית זו, או במסמך הנוכחי כדי שיהיה ומין רק במסמך זּה. <]? התור | אפשרויות | פקודות = סרגלי כלים פקודות: קטגוריות: מיזוג דואר טפסים מספר פרק 0 ארגז כלים של פקדי ז פלטו כל הפקודות 9 ₪ פקודות מאקרו % ציטוט גופנים שלב 1 טקסט אוטומטי תבליטים תפריטים מוכללים תפריט חדש ז תוכנית תיאור: |החחזסו! + גופן: 10 נק, כניסה: תלויה 0.5 ס"מ | שמור ב: [+ פרק2- קז ]לת מקשים... טיפ כדי לשייך סגנון לצירוף מקשים כלשהו, לח על לחצן המקלדת ובתיבה התאמת מקשי מקלדת הקש על צירוף המקשים הרצוי לך. אל תשתמש בצירוף מקשים שכבר הוקצו, אלא אס תרצה לבטל את ההקצאה הקודמת ולשנות אותה לשימושך. מידע ייהתאמה אישית של סרגלי הכליסיי בעמוד 318, למידע אודות שינוי סרגלי כליס קיימים. נוסף תן שם ללחצן איפס 9 להצ על לחצן שנה בחירה. 8 הקלד את כותרת הלחצן, והקש ז%6ח₪. 9 עשה אחד מהשניים : + הוסף סגנון נוסף לסרגל הכליס ותן לו שס. + לחצ על לחצן קייס ולחץ על שנה בחירה, כדי לשנות את שמו של הלחצן. 9 כשתסיים לחץ על סגור. || קטגוריות: מיזוג דואר טפסים ארגז כלים של פקד כל הפקודות פקודות מאקרו גופנים טקסט אוטומטי תפריטים מוכללים תפריט חדש פקודה נבחרת: תיאור | שמור ב: [+ פרק2- קז מחק 0 שלבים סגנון | העתק ציור לחצן הדבק ציור לחצן | אפס ציור לחצן עריכת ציור לחצן... שנה ציור לחצן . לים סגנון ברירת מחדל .ן טקסט בלבד (תמיד) כוקסטו בלבד (בתפריטים) ציור וטקסט התתל קבובה הקצה היפר-קישור . * שנה בחירה | לוח מקשים... לח כדי לשייך את הסגנון לצירוף מקשים לקיצור מכ 6: '2'2 סאק וק 49 ככ[ 2 /כליכק ביו אס תבחר לכרוך את המסמך הארוך שלך בקלסר מתכוון להדפיס משני צידי העמוד, סזסש תוסיף את וביו אס בכריכה מקצועית, תודקק לשולייסם מספיקיס הרווח הנוסף לצד המתאים של העמוד. לכריכה. סזס/ תוסיף שוליים אלה עבורך. אם אתה מידע 'יהדפסת שני עמודיס בדף אחדיי בעמוד 221, למידע אודות הגדרת שולייס בהדפסת שני עמודיס על דף אחד. נוסף ציון מידות הדף 9 בחר הגדרת עמוד מתפריט קובץ. תצוגה מקדימה מציגה את הגודל והמיקוס של השולייס [<]? ו | פריסה | מקור הנייר [ גודל הנייר | שלים --- (6 9 בחר בכרטיסיה שוליים. עליונים: 4 ס"מ = תחתונים: 4 ס"מ 90| שמאליים: 17 ס"מ ימניים: 7 ס"מ ווליים לכריכה: | 2.54 ס"מ ל ב כותרת עליונה: 5 ס"מ] 9 אם אתה מתכוון להדפיס (או להעתיק) את המסמך משני צידי הנייר, סמן את תיבת הסימון שיקוף שוליים. במקרה של מסמכיס המודפסיס רק מצד אחד של כותרת תחתונה! | 1.25 ס"מ = ו המסמך כולו |>] הנייר, בטל תיבת סימון זו. "] שיקוף שוליים מיקום שוליים לכריכה -------- | ] 2 עמודים לגיליון 67 משמאל 6 מימן 07 למעלה- 6-7 ציין את מידות השוליים. 9 הגדר את ערכי השוליים הפנימיים בהתאס לדרישות הכריכה. השוליים תמיד בגבול הפנימי במסמך דו-צידי 9 ציין אם אתה מעוניין בשולי הכריכה משמאל, מימין או מלמעלה. 9 לת אישור. [<]? ו | פריסה | מקור הנייר | גודל - בער | תצוגה מקדימז תחתונים: פסימ-=] פנימיים: ב חיצוניים: 175 ס"מ שוליים לכריכה: | 2.54 ס"מ |] 07 כותרת עליונה; = | 2.25 ס"מ] כותרת תחתונה: :/ = 5 ]| 4.3 ס"מ החל על: | מקטע זה [=] ש שיקוף שוליים מיקום שוליים לכריכה 7] 2 עמודים לגיליון 7 משמאל ‏ 6 מימין ‏ 67 למעלה 0 2000 26/0 //לןי] 'גַ'כת. כויעכת. ופ % //ע[2 כותרת קבועה היא הודעה, או מזהה, המופיעה בראש ובמונחים כותרת עליונה וכותרת תחתונה לתיאור העמוד או בתחתיתו, מעל או מתחת לאזור הטקסט מיקוס הכותרת הקבועה בעמוד. שיס לב, את הכותרות הרגיל. כל שעליך לעשות הוא ליצור כותרת קבועה פעס הקבועות אפשר לראות רק בתצוגת עמוד מעוצב, או אחת, ו-סזסש תמקס אותה בעמודים באופן אוטומטי. בהצג לפני הדפסה. לצורך העקביות, אנו משתמשים במונח כותרת קבועה, טיפ הכותרת הקבועה קיימת בשכבה שונה מהטקסט הרגיל של המסמך. אין אפשרות לערוך טקסט כל עוד לא סיימת עס הכותרת הקבועה, ולהיפך. כותרת עלינה יצירת כותרת עליונה בחר כותרת עליונה וכותרת תחתונה מתפריט תצוגה. וג ה וכותרת תחתונה טר 5 ₪ םש | םי ₪ כ ₪ ₪ ₪ ₪ | הקלד את הכותרת הקבועה בכותרת העליונה. השתמש בטאבים, סגנונות, ריווח, יישור ועיצוב גופניס, כדי לעצב את הכותרת. * הוסף טקסט אוטומטי הודפס לאחרונה מחבר, מספר עמוד, תאריך מסווג, מספר עמוד, תאריך נוצר בתאריך מצר על-ידי נשמר לאחרונה על-ידי עמוד % מתוך + שם הקוב שם הקוב והנתיב מעבר בין כותרת עליונה לכותרת תחתונה 9 השתמש בכל אחד מהלחצנים שבסרגל הכלים, או בטקסט אוטומטי להוספת מידע. הטקסט האוטומטי מכיל פריטים אופיינייס לכותרות קבועות 9 אם אינך רוצה להוסיף כותרת תחתונה, לת סגור. יצירת כותרת תחתונה 9 לת על הלחצן, כדי לעבור לכותרת תחתונה. כותרת עליונה וכותרוז תחתונה סגור 5 ₪ ה ₪ ₪ ₪ ₪5 ₪7 > הוסף טקסט אוטומטי כותרת תחתונה הקלד את הכותרת הקבועה בכותרת התחתונה. 9 השתמש בכל אחד מהלחצנים שבסרגל הכלים, או בהוסף טקסט אוטומטי להוספת מידע. 9 לחץ סגור. ( לק 6: 23 2/0 0% 2 /ג'כא, כןועכי /יוןפ % שיש[ 0[ הבט בספר וה ותראה שהכותרות הקבועות בתחתית עמוד ווגי ועמוד אי-זוגי, שונות. והו עיצוב רגיל של כותרות תחתיות, במיוחד למסמכים דו-צידיים, וניתן להגדיר ואת בקלות יחסית ב-סזס/. טיפ כדי שתוכל להוסיף כותרות קבועות לעמוד ראשון, זוגי ואי-זוגי, חייביס להיות במסמך שלך לפחות שלושה עמודים. אס במסמך שלך אין שלושה עמודיס, הקש ז48ח6+71+5 פעמיים, כדי ליצור שני עמודים נוספים. תוכל למחוק את מעברי עמודיס אלה בהמשך. [<]? הו הגדרת כותרות עליונות ותחתיות שונות 9 בחר הגדרת עמוד מתפריט קובץ. פריסה * מקור תנייר | גודל הנייר | שוליים תחילת המקטע: | תצוה מקדימה- = - עמוד חדש ] 5 | כותרות עליונות ותחתונות רה ( זוכיים ולי-זהכיים בחר בכרטיסיה פריסה. סּ סמן את תיבת הסימון יישור אנכי: כותרות שונות לעמודים קצה עליון [+] זוגיים ואי-זוגיים. ו החל על | המסמך כולו [=] | מספרי שורות... 0 0 סמן את תיבת הסימון כותרת | גבולות... ב 7 משמאל לימין עמוד ראשון שונה. | היהת בו 9 לח אישור. יצירת כותרת קבועה התווית מציינת על איזו כותרת אתה עובד לעמוד ראשון 9 הקש 8חזס1+4ז04 כדי להגיע אל תחילת המסמך. עצב כרצונך הח-דחדדד/ררדידדדידרררררדרררררדדרר--------------2 202022022 12010 2 רו בע רציש -, 8 בחר כותרת עליונה או תחתונה מתפריט תצוגה. 9 הוסף את המידע לכותרת העליונה. עבור לכותרת התחתונה על ידי לחיצה על הלחצן. 9 הוסף את המידע לכותרת התחתונה. השתמש במידע מיוחד לעמוד הראשון, או השאר ללא כותרות קבועות בעמוד הראשון 2 2000 ]6/0 ו/ןיי] טיפ הלחצניס הוסף תאריך, הוסף זמן, הוסף מספר עמוד והוסף מספר עמודים, ורוב ההוספות האוטומטיות מוסיפות שדה המספק מידע. השדה משנה את המידע כשהוא מתעדכן, למשל כשהמסמך מודפס. לעיתיס קרובות, כותרת קבועה היא חלק מהתבנית. אם אתה מוצא שהטקסט כבר במקום, אתה יכול לערוך אותו או להחליפו, אס יש צורך. עיצוב כותרות קבועות מבוסס על סגנונות הכותרות קבועות. ניתן לשנות סגנונות אלה, כפי שניתן לשנות כל סגנון אחר, אס ברצונך לשנות את מראה ברירות המחדל. מידע נוסף יצירת כותרת קבועה לעמוד זוגי 9 להצ על לחצן הצג את הבא. 9 הוסף את המידע הרצוי לכותרת התחתונה. 9 לח על עבור בין הכותרת העליונה לתחתונה. 9 הוסף את המידע הרצוי לכותרת העליונה. יצירת כותרת קבועה לעמוד אי-זוגי 9 להצ על לחצן הצג את הבא. 9 הוסף את המידע הרצוי לכותרת העליונה. 9 לח על עבור בין הכותרת העליונה לתחתונה. 9 הוסף את המידע הרצוי לכותרת התחתונה. 9 לח על לחצן סגור שבסרגל כותרת עליונה וכותרת תחתונה. ייהוספת מספרי עמודיי בעמוד 99, למידע אודות התאמה אישית של מספרי עמוד. כותרת תחתונה בעמדד זי סיודי ביותרן ונוצרעל-ידי צורריכטר-לוין | סַּ | עמוד ? מתוך3 מקס טקסט בצד חימני של הכותרת כ כ העליונה בשולייס החיצונייס של העמוד ל כותרת עליונה בעמוד זוי גבול תחתי לפיסקה יכול להוסיף אפקט מעניין מקס טקסט בצד השמאלי של הכותרת העליונה בשוליים החיצוניים של העמוד כותרת עליונה בעמוד|אי-2י ב שש בם | שנן ב בב פב ב נכוכי, בלנם, כ ,2 ב = כ ובש םש כב שוש( ב בו שו .ב == שום/ש םש ₪ בש שוב שם. בבש םשוב ם 2 5 בום, שבים ₪ ונוצרעל-ידי צורריכטר-לוין עמוד ? מתוך3 | 9 | לודי ביותר! טאב שני מיישר לשמאל את הטקסט טאב ראשון ממרכז את הטקסט מק 6: '25'3 ווק וק 93 כוס0< 2 וס לעיתים, נוצריס חלקיס מהמסמך הגדול כמסמכים אחריס: פרקים של ספר, למשל, או חלקיס של דוח. אפשר להוסיף את תוכנס של מסמכים נפרדים אלה למסמך ראשי אחר. כשעושים זאת, מועתקים הסגנונות שבמסמך המוסף למסמך הראשי, אך העיצוב והכותרות הקבועות נקבעים על ידי המסמך הראשי. אפשר גס לקשר את המסמך למסמך הראשי, כך שיקבל כל שינוי שנעשה ושיופיע במסמך הראשי. טיפ המסמך אותו הוספת למסמך הראשי ממשיך להתקיים כמסמך נפרד. רק כאשר ייתתקשריי אליו (תפתח את המסמך הראשל), יוחלו השינוייס שביצעת במסמך המקורי על המסמך הראשי. הוספת מסמך סזוס/ש 9 לח במסמך במקום בו ברצונך להוסיף מסמך. 9 בחר קובץ מתפריט הוספה. 9 בתיבת הדו-שיח הוספת קובף בחר את סוג המסמך, אם נדרש. 9 אתר ובחר את המסמך שיתווסף למסמך הראשי. 9 פעל באחת מהדרכים הבאות : + לחצ על לחצן הוספה, כדי להוסיף את המסמך הנבחר. + לח על הת שליד לחצן הוספה ובחר הוסף כקישור, כדי להוסיף את תוכן המסמך הנבחר ולשמור את המסמך הראשי מקושר למסמך שהוספת (המקורס. 9 לח אישור. 9 ודא כי התוכן שהוספת נכון. הוסף כקישור 4 2000 ז0/] 26 /לןיי] סא[ ישו 1960/8998 [<]? הבו 5זוססוק ע] 5 זז הריג מו .- 5תסוחססים עו] ₪ שולחן עבודה 6 מועדפים מעתיק את תוכן המסמך מעתיק את תוכן המסמך למסמך שלך ויוצר קישור לקובצ המקור כזס< אק 7/0 [זס/) אתה יכול להוסיף חלק ממסמך אחר לתוך המסמך הראשי, כך שאס תוכן המסמך שהוספת משתנה, יעודכנו השינוייס גס במסמך הראשי. עדכונים מתבצעים, בדרך שווה ניסוי הוספת חלק ממסמך סזסוש 9 פתח את המסמך שמכיל את תוכן הדבריס שברצונך להוסיף למסמך הראשי. 9 בחר והעתק את התוכן. 9 עבור למסמך הראשי שלך ולח במקום בו אתה רוצה שהתוכן יופיע. פם שירו 9 בחר הדבקה מיוחדת מתפריט עריבה. 9 סמן את האפשרות הדבק וקשר. 9 בחר תבנית : מקור: 4+ טקסט מעוצב (=זח) אס אתה משתמש במסמכי חזס/ ₪7 הדבק: כתקן. הדבק וקשר: 4 תבנית ודו אס אתה משתמש בדפי ס6\ כתקן. | תוצאה 9 לח אישור. המידע הנוסף מקושר למסמך המקור כלל, ברגע שאתה פותח את המסמך הראשי, או כשאתה עובד במסמך הראשי והמידע המקושר משתנה במסמך המקור. לאחר שקישרת חלק מהמסך המקורי למסמך הראשי, עבור חורה למסמך המקור וערוך מספר שינוייס בחלק המקושר. כשתחזור למסמך הראשי עליך לראות את השינוייס גס בו. ות קל 2- 95 פשוסטוו/ון 0 המחשב שנמצא אצלך בבית או במשרד יכול לשמש כמכונת פקס לכל דבר: לקבל ולשלוח פקסים. כדי לשלוח פקל צריך כרטיס מודס ותוכנה. תוכנת הפקסי מוכללת בתוכנת 95 פאוסשח!//, כך שאין הוצאה כספית נוספת. לגבי כרטיס מודם, ובכן, מרבית המחשבים הנמכרים היוס כוללים כרטיס מודם. זהו התקן שמאפשר למחשבים. להתחבר לקו טלפון. המודם שימושי להתחברות בין מחשבים, לאינטרנט וכמובן לפקס. בפרק זה לא נעסוק בהתקנת מודם, אלא בהפעלת תוכנת הפקסמיליה של 5 פויסם חו/. ראה פרק 21. קיתע( 4%] 0703011 כדי להתקין את תוכנת הפקטי: רחר החחל הודרוח לוח הרהרה הוחהה/ה הרה )על חורצוח סוט סורס דו שת |<|? וי לחטחחנוססי סע %/50זס] 2תסותנוססם כו | - ביטול (אן בבייקכו אחשחחנססכ בוס ס5סיסווין | כוקסכו מעוצב (-דה) כוקסכו שואינו מעוצב תמונה תבנית ויזה כוקסזכ! 06ס6וח!! ליא מעוצב = ] הצג כסמל הוספת תוכן הלוח בתור טקסט עם עיצוב טבלה 5 )4 ועיצוב גופן. האפשרות הדבק וקשר יוצרת קיצור דרך לקובץ המקור. שינויים בקובץ המקור ישתקפו במסמך שלך. עם שירותי הקט של 95 עסו ה / תוכל לשמור על קשר בשיטות ההיי-טק! ייתכן שלא תצטדך יותד להגי9 לסניף דואר. ך - הערה לרו כשי המודם : כדי לוודא שהמודם הינו מסוג סחח, מתאים לעבודה ב- 95 פאיסטחו// וכולל גס חוברת התקנה בעברית. ועוד הערה : לכל כרטיס מודם, שנרכש לאחרונה, יש יכולת משלוח וקבלת פקס. אם תעקוב אחר ההוראות המפורטות הניתנות כאן, תוכל לשלוח פקסיים מכל מעבד תמלילים. פקס הנשלח ישירות מהמחשב ברור יותר מאשר פקס הנשלח ממכשיר + = פקס וגם חוסך בנייר במדפסת. פיק 6: /23 2/9 6 95 >של כלשיש 2 לעיתיס קרובות כשאתה סוקר מסמך, אתה עושה זאת בשלביס: תחילה את הטבלאות, למשל, ואחר כך את הגרפיקה, וכן הלאה. אתה יכול לדפדף בין עמודי המסמך, לעבור למופע הבא של פריט מסויסם, בעזרתו של לחצן קטנטן המבצע עבודה גדולה. השתמש בטבלה הבאה, כדי להשיג את התוצאה הרצויה. ייאיתור נושאיס במסמך'יי בעמוד הבא, למידע אודות שימוש במפת מסמך לאיתור נושאים. מידע נוסף דפדוף בין נושאים 9 לח על לחצן בחר אובייקט סריקה. לחצן בחר אובייקט סריקה נמצא בתחתית פס הגלילה האנכי לחי כדי לעבור - לפריט קודם פַּן: 0 0 9 לח על סוג הפריט שאתה מחפש. 6 בב 81 ח על הלחצן המתאיס, = כ - 0 ל הבא או = = 5 | | 08| מ-7 למקרה הקודם של הפריט. לחי כדי לעבור לפריט הבא 9 המשך ללחו> על לחצנים, כדי לעבור על המסמך כולו ולמצוא את כל המופעים של האלמנט אותו אתה מחפש. /] 02 6וכייק) סליקק השתמש בלחצן השתמש כדי לעשות את זה... בלחצן | כדי לעשות את זה... 0 2000 זט 26 /לןי] יש (ו0י 0/2 ככל שגדל אורך המסמך, כך גם גדל הקושי באיתור נושא מסוים בו. זה בדיוק המקוס בו תתחיל להעריך את מפת המסמך של סזס\. באמצעות תצוגת חלוקה לרמות תוכל להציג את חלוקת הרמות של המסמך שלך ואז, בלחיצה מידע נוסף טיפ ניווט באמצעות מפת מסמך 9 עבור לתצוגה בה אתה מעוניין להשתמש: + פריסת אינטרנט לצפייה קלה בכל תוכן המסמך. + פריסת הדפסה כדי לראות את העיצוב ואת מעברי השורות, כפי שייראו במסמך המודפס. 'גיכי2. 2315 9 לחי על לחצן מפת המסמך. 9 הצבע על נושא, כדי לראות || 2200 670)!] את הטקסט המלא שלו, במידה וטקסט הכותרת ארוך מכדי להיות מוצג במלואו באזור מפת המסמך. 9 לח על נושא. 9 כשתסיים לאתר ולסקור את כל הנושאים, לחצ על לחצן מפת המסמך, כדי להסתיר אותה. - >|6|*| + *צורה ומשלוח של הודעת דואר חדשה ממך אל העולס הגדול, מת בצעים בחלון צפו! 8. יש מספר דרכים להפעלת חלוך זה 1- זפזס!קאם 81חז18ח! יפעיל אותו באופן אוטומטי במקרים מסוימים וימלא חלק מהשדות, כשצריך. בחלון זה תשתמש ליצירת הודעות לדואר האלקטרוני, או בהשתתפות בקבוצות דיון. ₪ לחץ במרכזו של לחצן !₪431 ששפא. כותרת החלון החדש שנפתח על המסך תהיה 888588 ששפא, אך היא תשתנה ברגע שתקליד נושא 0777007770 (801ן0ש5) להודעה. בשורת הטקסט הראשונה (10) הקלד את כתובת הוצאת הוד-עמי: |0.1ס.וחז6-3 0ו1060הו (לצורך הדגמה). עבור אל שורת הנושא על ידי הקשת 188 (או באמצעות העכבר) והקלד 46 ₪8554 1184 עָ8 (הקפד להקליד את הנושא נכון, כדי שנוכל להשיב על הודעתך בהתאם). באמצעות העכבר (או על ידי הקשה על 188) עבור לגוף ההודעה. כגוף ההודעה הקלד : .5 655זנן<= 0011008 ופט 66 6558חו !5-31 +>זח עז 5 פוחד כל שנותר לך לעשות הוא ללחוץ על לחצן 56₪6. כשתלתץ על 9806 בפעם הראשונה תופיע תיבת הודעה ובה יאמר לך, כי כל הודעה שאתה שולח תישמר בתיבת הדואר עמי 117 מקטע 1 26/15 | ב 14.8ס"מ שורה 12 עמודה 1 | ₪6 אא ו אחת או שתיים, לדלג ישר לנושא הנדרש. מבנה מפת המסמך מבוסס על רמות הכותרות המשויכות לסגנונות בהס אתה משתמש. 'יילהתארגן עס סגנונות'" בעמוד 86, למידע אודות מבנה המסמך. גרור את הגבול בין מפת המסמך ואזור התוכן, כדי לראות פחות או יותר ממפת המסמך. לחי על נושא... ... כדי לדלג אליו במסמך עצמו לח על סימן מינוס (-) כדי לכווצ את הכותרות שמתחתיו [<[5 - ו ו קובץ עריכה תצוה הוספה עיצוב כלים טבלה חן עזרה | ב( ה 0 5 0 > ות כתיבה בראשי תיבות הדגשה (4ופפ), קו תרחתוך (פחן האם הדואר האלקטרוני בטו בדואר אלקטרוני עם פזטאם בהגדרות עיקריות הגדרת פפפזמאם >ססטטוס במשלוח וקבלה של דואר אלק כניסזה ל- 885זקאם >ססופטוס מה אומרים הלחצנים? מה אומרים הסמלים? וצירת הודערן פהמכתב הראשוך התפריטים והלחצנים של דואר אלקטרוני בעברית פספר הכתובות האלקטרוני חתימה אלקטרונית צירוף קבצים להודעות דו קבלת דואר קריאת דואר עם קובץ מצור אפשרויות בוספות. ניהול מסמכים בתיקיה בכללים יצירת כלל חסימת שולח מענה אוטומטי לחץ על סימן פלוס (+) כדי להרחיב את כל הכותרות שמתחתיו סיק 6: /23 2/0 6 7 ו 09 0 סק וק תצוגת חלוקה לרמות מאפשרת לך מבט מקרוב על מבנה שהשתמשת בסגנונות ייחודייס לארגון המסמך שלך, המסמך, וגם מאפשרת לארגן מחדש את אופן הצגת למבנה היררכי הגיוני של נושאיס ונושאי משנה. הדבריס בו. מבנה מפת המסמך יוצא מנקודת הנחה טיפ כדי לשנות במהירות רמה של נושא מסויס במפת המסמך, גרור את סימן הפלוס (+) או המינוס (-) וגרור אותו ימינה כדי להעלות אותו רמה, שמאלה כדי להוריד אותו רמה, או לקצה השמאלי כדי להפוך אותו לטקסט בגוף המסמך. מציין את רמת הכותרת | הרחב או כווצ | העלה או הורד הנמוכה ביותר להצגה את הנושא את רמת הכותרת 3% ב ₪ ₪ ב 3 בן|ג)5 תל 7 6 5 4 3 2 ד|- +|+ +|%%% צפייה בחלוקה לרמות של מסמך 0 עבור לתצוגת חלוקה לרמות. 9 לחץ על כותרת והיעזר בכלים שבסרגל הכליס חלוקה > 6 24132 5ש/)מו[! 02 הקו מציין שהתוכן לרמות, כדי להרחיב או לכווץ 6 06/6 57 85טזקל) 11006 שמתחת לרמה זו ( 8 מא וכיז רמות וכדי להעלות או להוריד | |31 9 מכווץ ואינו מוצג ו > א0/וה 2/9571 0/ 248 4/ק6מון! 5 7002 - 13007055 001008. 9 28 וי 0/א3מ: = כ 16 000//? 5 'כיכי2, כז270 5 2/2089 0099ו] 5 םלשי ו0/ת3יש 0//ת/ו! 003266 צוסא נושא ברמת כותרת. 4|*|ס|>* סימן פלוס (+) מציין שקייס סימן מינוס (-) מציין שלא קייס תוכן מתחת לרמת כותרת זו תוכן מתחת לרמת כותרת זו העברת נושא 9 הצב את סמן העכבר מעל סימן פלוס (+) או מעל סימן מינוס (-). מצביע העכבר משנה צורתו לח בעל ארבעה ראשים. 5 20/07 2683 ₪7 קו גו 21991( 212006 5 ב 1 [/ אשאכי ימראה לאן יועבר הנושא גרור את הנושא למעלה או למטה למיקומו החדש (מצביע העכבר משנה צורתו לחצ דו-ראשי, המצביע כלפי מעלה ומטה. כל נושאי המשנה מועבריס יחד 0 1016 עס כותרת הנושא הראשית 8 2000 ₪ 26 /לןי] כוס /וסכ5י לוג אס אי-פעם נפלה לך ערימה של 350 עמודים שאינס חיונייס גם בספר כמו וה למשל, בו יש הרבה הפניות ממוספרים, ודאי למדת שכדאי להוסיף מספרי עמוד לכל למקומות אחריס לקבלת מידע נוסף. סזס\ תמספר את מסמך שמספר עמודיו גדול משניים. מספרי עמוד העמודיס עבורך, באופן אוטומטי. טיפ אס אתה יוצר מסמך דו-צידי, בחר פנימי או חיצוני ליישור מספר העמוד. מידע יייבצירת כותרת עליונה או תחתונהיי בעמוד 91, למידע אודות הוספת מספרי עמודים לכותרת עליונה או לכותרת נוס ף תחתונה. מיקום מספרי העמודים 9 בחר מספרי עמודים מתפריט הוספה. 2 הגדר את מיקוס מספרי העמוד. 9 בחר יישור. 9 לח על תבנית. פעל באיזו מן הדרכיס הבאות, כדי להתאיס את מספור העמודים לצרכיך: + הגדר עיצוב מספור שונה. + סמן את תיבת הסימון כלול מספר פרק והגדר סגנון ייחודי לזּיהוי עמוד ראשון בכל פרק. 4 ציין האס יש למספר את העמודיס מספור רציף לאורך כל המסמך, או האס להתחיל במספר עמוד מסוים. 9 לח אישור. 9 לח אישור. <]? ד מיקום: ב חתית העמוד (כותרת תחתונ] + יישור: במרכו [- התצוגה המקדימה ץ] הצג מספר בעמוד הראאשון מציגה את מיקוס מספור העמוד בטל את הסימון אס אינך מעוניין שיופיע מספר עמוד בעמוד הראשון תבנית המספר: + 4 סמן כדי לכלול =] כלול מספר פרק דר את עיצוב מספור פרק פרק מתחיל בסוגנון 1 0חו0 36 [ך מספור אוטומטי השתמש בתו הפרדה: - מק ]=] דוגמאות: ‏ 1-1, א-1 מספור עמודים 5 6 המשך ממקטטע קודם התחל מ: - - =>] | הקלד מספר כדי לקבוע את | ביטול מספר העמוד הראשון מק 6: /23 2/0 6 99 א/יסו0 60706 אס אינך בטוח היכן במסמך שלך נמצא טקסט מסוים, סזס יכולה לאתר אותו עבורך. ניתן להגדיר את החיפוש כך ש-6זס\ תחפש גם טקסט דומה, או בחלק מסויס של המסמך, או טקסט שעוצב בעיצוב מסויס. טיפ משתמשיס בתווים כלליים כדי להציג תוויס אחרים. שני התוויס הנפוציס ביותר הס ? ו-*. התו הכללי - 1 מגדיר תו בודד כלשהו, והתו הכללי - * מסמל מספר תוויס. לרשימה מלאה של התווים הכללים, הפעל את תיבת הסימון תווים כלליים, ולחץ על לחצן מ*וחד. מידע ייאיתור פריטיס במסמך'י בעמוד 96, למידע אודות איתור מהיר של סוגי אלמנטיס שוניס במסמך. נוסף חיפוש טקסט 9 הגדר באיוה חלק של המסמך יש לבצע את החיפוש: 4% בחר חלק מהטקסט, כדי להגביל את החיפוש לבחירה. + לחץ במסמך מבלי לבחור דבר, אס ברצונך לחפש במסמך כולו. 8 בחר חיפוש מתפריט עריבה. 9 הקלד את הטקסט אותו אתה מחפש. לח על חפש את הבא. הרחבת החיפוש 9 להצ על לחצן נוספים (אם מוצג). בחר את האפשרות המתאימה לתוצאה הרצויה שמוצגת בטבלה הבאה. 9 לח על חפש את הבא. 0 2000 שזק/ן 26 |//ןי] [< |? ב | מעבר אל | החלפה | חיפוש חפש את: טיקסט 9 ] 2 | לח כדי לראות עוד אפשרויות חיפוש אפשרויות הרחבת החיפוש אפשרות השפעה בתיבת הסימון השתמש משתמש בתוויס מסוימיס כבתוויס כללים. בתווים כלליים בתיבת הסימון צליל דומה | מוצא מיליס שנשמעות דומות, אך מאויתות שונה. בתיבת הסימון חפש את מחפש את כל המיליס שצורתס כמו המילה שבתיבה כל צורות המילה חפש את. הכל (מרשימת החיפושים) | חפש בכל המסמך. שו וה במסמך שלך הקלד את הטקסט: יילעיתים קרובות מדי, ובשאננות רבה מדי, נשאלת בחודש נובמבר השאלה האס תהיה זו שנה שחונה או פורייה'י. בחר חיפוש בתפריט עריכה. בתיבה חפש את, הקלד ש!3 והפעל את האפשרות ניסוי טיפ השתמש בתווים כלליים. לח על חפש את הבא עד לסיוס החיפוש בקטע הנבחר. כעת, שנה את הרצף בתיבה חפש את ל: ש*נ וחזור על החיפוש. כעת, השתמש ברצף שנ כרצף החיפוש ובחר באפשרות צליל דומה כדרך החיפוש. לסיום, השתמש ברצף אם וכאפשרות החיפוש בחר כל צורות המילה וחפש במסמך. שיסם לב להבדל בין תוצאות החיפוש. כשאתה משתמש באפשרות חפש שוב משתמש הלחצן בחר אובייקט סריקה שבסרגל הגלילה האנכי בנתוניס שהגדרת בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה. כדי לשוב ולאתר טקסט מסוים לאחר שסגרת את תיבת הדו-שיח, לחצ על לחצן חפש/עבור אל הבא שמתחת ללחצן בחר אובייקט סריקה. הגבלת החיפוש 9 השתמש בשילוב כלשהו מבין 4 0 ספ השילוביס הבאים: בחר טקסט כדי להגביל את החיפוש לבחירה. הייה מדויק ככל שניתן בטקסט שאתה מקליד בתיבה חפש את. בחר באפשרות המתאימה לתוצאה הרצויה שבטבלה הבאה. לח על עיצוב והגדר את העיצוב של הטקסט. לח על מ*וחד ובחר עיצוב מיוחד המשויך לטקסט שאתה מחפש. לח על חפש את הבא. חזור על החיפוש אס נדרש. לח סיגור. אפשרויות הגבלת החיפוש אפשרות תיבת סימון הבחן בין אותיות ראשיות לקטנות אתר מילים שלמות בלבד השפעה מחפש רק טקסט שמתאים בדיוק באותיות הראשיות של הטקסט שבתיבת חפש את. מחפש רק טקסט שמתאים בדיוק למילה שלמה, לא לחלק מהמילה. חפש כלפי מטה מחפש רק מהמקוס בו הסמן נמצא ועד לסוף המסמך. חפש בלפי מעלה מחפש רק מהמקוס בו הסמן נמצא ועד לתחילת המסמך. פיק 6: '3/כ2 סוק ו [10 1 20/95 כשצריך להחליף מילה (או משפט) במילה אחרת במספר מקומות במסמך, אפשר לסמוך על סזס\ שתעשה ואת עבורך. זו דרך נהדרת להשתמש במהירות ובכותח של סזס לביצוע מזורו של שינויים מייגעים אלה במסמך. מידע ייחיפוש טקסטיי בעמוד 100-101, למידע אודות הרחבת אזור החיפוש והגבלת אזור החיפוש. נוסף החלפת טקסט 9 הגדר באיזה אזור במסמך יש לבצע את החיפוש : + בחר טקסט כדי להגביל את החיפוש לאזור הבחירה. 4 אס אתה מעוניין לחפש במסמך כולו, לחצ במסמך מבלי לבחור דבר. [< ]? ב | מעבר אל | החלפה = חיפוש בחר החלפה מתפריט עריכה. 9 בכרטיסיה החלפה לחף בתיבת הטקסט חפש את והקלד את הטקסט לחיפוש. מציג אפשרויות נוספות מחליף את כל מופעי הטקסט לחיפוש בטקסט להחלפה 9 הקש 88ד, כדי לעבור לתיבה החלף ב והקלד את הטקסט המחליף. 9 לח על החלף, על החלף הכל או על חפש את הבא. מחליף את הטקסט מוצא את מופע הטקסט הנמצא ומייד מחפש לחיפוש, מבלי להחליפו את המופע הבא שלו 9 לח ביטול, כדי לבטל את הפעולה, או בסיוס הפעולה לחצ על סגור. 9 סקור את המסמך פעם נוספת. אס הפעלת את האפשרות החלף הכל והתוצאות אינן כפי שציפית שתהיינה, לח על לחצן בטל בסרגל הכלים הרגיל. אז, חזור על ביצוע הפעולה, אלא שהפעס לת על חפש והחלף, כדי לצמצם את טווח השגיאה. 2 2000 6 26 !/לןי] 212/06 6 20/95 נניח שהמילה 050ז0וח במסמך שלך רשומה באותיות קטנות (888סז8שוס!) בכותרות המסמך שלך, ואתה רוצה שהיא תופיע עס אות רישית. אין צורך להחליף כל מופע של המילה תוך חיפוש במסמך כולו, מאחר ובגוף הטקסט היא יכולה להופיע כמו שהיא. כשמתגלה הצורך טיפ כלשהו. החלפת טקסט ועיצוב 9 הגדר את חלק המסמך בו יש לבצע את החיפוש וההחלפה : + בחר קטע טקסט כדי להגביל את החיפוש לקטע זה בלבד. 4 אס אתה מעוניין לבצע את החיפוש וההחלפה במסמך כולו, לחץ במקוס כלשהו במסמך אך אל תבחר דבר. חפש את: אפשרויות: עיצוב: החלף ב: עיצוב: 9 בחר החלפה מתפריט עריכה. חפש: 9 בתיבת הטקסט חפש את הקלד את הטקסט אותו ברצונך להחליף, או השאר אותה ריקה כדי לחפש עיצוב בלבד. = ] צליל דומה החלפה לח על לחצן עוד והגדר אפשרויות חיפוש נוספות. 9 לח על לחצן עיצוב, והגדר את העיצוב אחריו יש לחפש. 9 הקלד את הטקסט המחליף. 9 לח החלף או החלף הכל. 9 לח ביטול או סגור כשתסיים. [<1? ו אפשרויות חיפוש - ש] הבחן בין אותיות רישיות לקטנות ] אתר מילים שלמות בלבד -] השתמש בתווים כלליים = ] חפש את כל צורות המילה להחליף מילה הנמצאת בשימוש נרחב במסמך, ולשנות אותה במופעיס מסוימיס בלבד, להם סגנונות מסוימים, היעזר באפשרויות החיפוש של סזס/. הגדר חיפוש אחר מילה ועיצוב, והחלפה של מילה ועיצוב, ו-6זס/\ תערוך שינוייס מדויקיםס במסמך. כדי להחליף במהירות סגנון אחד באחר, הגדר את הסגנונות בתיבות חפש את והחלף ב, אך אל תקליד טקסט | מעבר אל | החלפה = חיפוש | *י | הבחן בין אותיות רישיות לקטנ סגנון: 1 הַחו630ו וי ₪ פּ ---2. | פחות + | החלף | החלף הכל | חפש את הבא | ביטול הכל | ללא עיצוב | * מיוחד + עיצוב | | מציג את העיצוב הנבחר אחריו יש לחפש פיק 6: 2/3 סק ו 103 00 22כ3%כו 31 0[ 2 3% לעיתיס, במסמך ארוך, יש צורך בחלקיס אשר להס עיצוב מעט שונה מיתר המסמך. על ידי חלוקת המסמך ותוכנו למקטעים, תוכל להגדיר כל מקטע בדרך אחרת. מידע 'יורימת טקסט בטוריס'י בעמוד 188, למידע אודות שימוש בעיצוב רב-עמודות. נוסף טיפ כשאתה יוצר מקטע לטקסט נבחר, למעשה אתה יוצר שני מקטעיס חדשיס: מקטע אחד לטקסט הנבחר והשני לטקסט שאחרי הטקסט הנבחר. |<|? הו | פריסה | מקור תייר | גודל הנייר-... שוליים אודל הנייר: | תצוגה מקדימה- ------ =אוס | - אששטאאה הקתעה הוחב: ס"מ 29.7 = החל על? | הטקסט הנבחר > | שינוי כיווו הדפסת העמוד 9 בחר קטע במסמך שאת כיוון ההדפסה שלו ברצונך לשנות. בחר הגדרת עמוד מתפריט קובץ. 9 בחר בכרטיסיה גודל הנייר. 7 9 בחר בכיוון ההדפסה הרצוי. ₪ לתחב 9 בחר החל על הטקסט הנבחר. 9 לח אישור. | ברירת מחדל... 3 3 לאורך... ...לרוחב... ...ושוב לאורך, הכל במסמך אחד 4 2000 ₪ז/ 6 //ןי] שווה פתח או צור מסמך עס מספר עמודים של טקסט. במקוס כלשהו, באמצע המסמך, הוסף טבלה של עשר עמודות ניסוי ועשר שורות. בחר את הטבלה ושנה את כיוון ההדפסה לרוחב. בחלק הרוחבי של המסמך, הפחת את השולייס הימנייס והשמאליים ל-2.54 סיימ. כעת, שנה את גודל הטבלה בהתאם, כך שתגיע לשוליים משני צידיה. טיפ אס ניסית לשנות את השולייסם במקטע העוקב אחר מקטע אחר שכיוון ההדפסה שלו שונה, לא תוכל לבחור את האפשרות רציף. אס אתה רוצה מעבר רציף, בחר בתחילת המקטע בעמוד חדש או בתחילת המקטע בעמוד אי-זוגי. כעת, לאחר שלחצת אישור, לחצ במקטע החדש, בחר שוב בהגדרת עמוד, ושנה את תחילת המקטע לרציף. מידע 'יכתיבת טקסט אנכית'י בעמוד 214, למידע אודות אפשרויות הטיית הטקסט. נוסף שינוי שוליים 9 בחר את הקטע במסמך שאת השולייס שלו ברצונך לשנות. 9 בחר הגדרת עמוד מתפריט קובץ. 9 בחר בכרטיסיה שוליים. 9 בחר בשוליים הרצויים. 9 בחר טקסט נבחר. 9 בחר בכרטיסיה עיצוב. 9 בחר את הנקודה בה מתחיל שינוי המקטע. 9 לח אישור. 9 לחף במקטע הבא, בחר הגדרת עמוד פעם נוספת, ובכרטיסיה פריסה בחר היכן אתה מעוניין שמקטע וה יתחיל. 9 לסיום לחי על אישור. כשאתה בוחר מעבר רציף, העיצוב החדש מתחיל באותו עמוד [<1? ה * -90 | פריסה | מקור הנייר | גודל הנייר [ עליונים: | סימ9ש] ותה זתחתונים: סימ 7=] שמאליים: | סמ7] ָמניים: | ס"מ 45] שוליים לכריכה: ס"מ 0= | מרחק מהקצה ו | כותרת עליונה: = | ס"מ 27 ודב | כותרת תחתונה: 1 = ו :מא החל על | הטקסט הנבחר = ] שיקוף שוליים מיקום שוליים לכריכה = ] 2 עמודים לגיליון 7 משמאל. 6 מימץ "6 למעלה [ביותמח, [ ]| בטל [<ו? ו | פריפה = מקור הנייר | גודל הנייר | שוליים תחילת המקטע: תצוגה מקדימה- עמוד חדש יישור אנכיו קצה עליון 5 7 ] העלם הערות סיום החל על | הטקסט הנבחר = מספרי שורות... כיוון מקטע: גבולות... ₪7 מימין לשמאל 6 משמאל ליב ברירת המחדל היא שהמקטע העוקב מתחיל בעמוד הבא סיק 6: '2'3 וסאק ו 105 /3יכא, א/קיס 16 ק6/יק] בדרך כלל, מחולקיס מסמכים ארוכים לחלקים או סזס\ תתחיל את החלקים, או המקטעים, שלך בעמוד למקטעים, שכל אחד מהס אמור להתחיל בעמוד אי-זוגי. אי-זוגי ותיצור עבורך כותרות קבועות לפי הגדרותיך. טיפ אס המסמך מוגדר לכותרת קבועה שונה בעמוד הראשון, או לעמוד זוגי ואי-זוגי, ערוך שינוי כלשהו לכותרות לאחר שביטלת את לחצן זהה לקודם. מידע 'ייצירת כותרת עליונה או תחתונהיי ו'ייצירת כותרות עליונה או תחתונה משתנהיי בעמודיס 91-92, למידע אודות יצירת כותרות קבועות. נוסף 2 ייהוספת מספרי עמודיי בעמוד 99, למידע אודות הוספת מספר הפרק למספור העמודים. התחלת חלק או מקטע חדש 9 מקם את סמן הכניסה בתחילת חלק, או מקטע חדש. 9 בחר מעבר מתפריט הוספה. 9 בקטע סוג מעברי מקטע סמן את האפשרות פתח עמוד אי- זוגי. 9 לח אישור. שינוי כותרות קבועות 9 בחר כותרת עליונה וכותרת תחתונה מתפריט תצוגה. 9 לח על לחצן זהה לקודם, כדי לבטל אותו. 9 ערוך שינוייס לכותרת העליונה. 9 עבור לכותרת התחתונה ובצע שוב את צעדיס 2 עד 3. 9 לח סגור. 06 2000 שזק/ן 26 |//לןי] מעבר המקטע נוסף לפני סמן הכניסה (אס אינך רואה אותו לחץ על לחצן הצג/הסתר 1 בסרגל הכלים הרגיל) מעבר מקטע (עמוד אי-זוגי |0וכזי, הג .2 הזכ ש? הוסף 7 מעבר עמודד 7 מעבר טור מעברי מקטע 2 7 פתח עמוד חדש ‏ 6 פתח עו ₪2 רציף שו פתח עמוד אי-זוגי 1 התווית מורה לך כי כותרת זו והה לקודמת | הטקסט מגיע מהכותרת הקודמת ער | 5 5 ₪ ₪ | כ | ₪5 | = > הוסף טקסט אוטומטי כשלחצן זהה לקודם אינו לחוץ תוכל ליצור כותרות עליונות ותחתונות ייחודיות לכל מקטע או חלק כותרת עליונה וכותרת תחתונה ₪ ₪ | ₪ ₪ | * הוסף טקסט אוטומטי 0% יכא, 5/3 קשה להאמין, אבל חלק מהאנשיס לא יקראו כל מילה המסמך, שיכיל את המידע העיקרי. אתה יכול להשתמש מהמסמך שלך. כדי לוודא שאינס מפספסים את בתקציר אוטומטי כנקודת מוצא, אך תצטרך לחזור, החלקיס החשובים, אתה יכול ליצור תקציר של כל לסקור ולשפצ כנדרש. טיפ כשאתה סוקר תקציר מסמך מקוון תוכל להיעזר בסרגל הכליס תקציר אוטומטי, כדי להציג או להסתיר את הטקסט שאינו מסומן, וכדי לשנות את אחוז טקסט המקור הנכלל בתקציר. סרגל הכלים תקציר אוטומטל אינו מוצג בעת הצגת תקציר מנהלי או תקציר שנוצר במסמך חדש. יצירת תקציר 9 בחר תקציר אוטומטי מתפריט כלים. המתן בסבלנות עד ש-0זס/ תסכם את המסמך. 9 בחר בסוג התקציר. 9 בחר את אורך התקציר. 9 לח אישור. 9 הצבע על התיבה המפוצלת מעל לסרגל גלילה האופקי. כשסרגל זה מופיע גרור אותו חצי דרך למרכז המסך, כדי לחצות את החלון לשני חלקים אופקיים. 9 סקור את התקציר והשווה אותו בקפידה לתוכן המסמך המקורי. מחק מהתקציר כל מידע שאינו נחוץ. העתק מהמסמך המקורי קטעי טקסט חסרים והדבק בתקציר. בחר עבור מסמכיס מקוונים, או כדי בחר כדי למקס את התקציר לפני להדפיס מסמך הכולל טקסט מואר טקסט המסמך. זהו המבנה השכיח ביותר במקרה של מסמכיס מודפסים [<]? ריר וסמך נבדק ונבחרו המשפטים הרלוונטיים ביותר לנושוא המרכזי. האר נקודות מפתחח ==). יתמצית בראש ==ן | המסמך = | צור מסמך חדש ומקם הסתר הכל פרט את התקציר שם ==| | לתקציר מבלי לצאת. - זמסמך המקורי בחר עבור ורך התקציר מסמכים מקווניס אחוזים מהמקור: בחר כדי שניתן יהיה להפיץ את המסמך בנפרד מהתקציר תקציר: 0 המסמך המקורי: ש] עדכן סטטיסטיקון 25%. אישור ביטול 51 ו ן= קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה [וחו- ₪ הוא קיצור של |0-081וח0ז5!861 ובעברית - דואר אלקטרוני. שירות זה הוא אחד הוותיקים באינטרנט, שבוּכותו הצטרפו אנשים לשירותי הרשת. הרעיון שאפשר לשלוח מכתב, כמעט בכל גודל, לכל נמען ברחבי העולם, בשעה שהדרישה היחידה היא שתהיה לו תיבת דואר באינטרנט, עדיין קוסט לאנשים רביס גם היום. בומנו, אנשים אפילו היו מוכנים ללמוד אוסף של פקודות מסובכות ובלתי מובנות, ובלבד שהדואר שלהם יישלח. היום, עם 888זקא= 011006, משלוח דואר אלקטרוני הפך לדבר פשוט וקל. ממש משחק ילדים. כו 548 6/ק20ו1 דואר אלקטרוני, 5-81 דומה במובנים רבים מאוד לדואר הרגיל בו השתמשת 237 ]גומ-] - מו הוא קיצור של |0-08/ח0ז861/₪ ובעברית - דואר אלקטרוני. | 011006 8 יודעת לעשות זאת נהדר ובהמשך נראה כיצד להשתמש ביכולותיה המורחבות. 9080 הוא משלוח של מספר אדיר (מדובר במליונים) של הודעות דואר אלקטרוני לנמענים, שבדרך כלל אינם מעוניינים לקבל אותן. ‏ 0981 188 85 וחד (-; .₪8 5801 ז8ץם זפח1סחח וח 868 סוט 286.11 5/11/81 זה הם/נוז ח.11 ₪ עעתעצעט//: 11 עמ' 105 | מקטע 1 1 | ב 83ס"מ שורה 3 עמודה 18 ] ]א ]6 | עברית -] פיק 6: '29'3 סק ו 107 'ג'כ3. שכ] ?ןייש בהנחה שהמסמך שלך מאורגן בסגנונות, יהיה וה פשוט ל-0זס/ ליצור עבורך תוכן ענייניס מאורגן היטב. את תוכן הענייניס אתה מארגן על ידי בחירת עיצוב וקביעה איזו רמה תשויך לאיזו כותרת. שזס) מתאימה את תצוגת תוכן הענייניס לסוג התצוגה בה אתה צופה בו. לדוגמה, אס תצפה בתוכן הענייניסם בתצוגת פריסת אינטרנט, יוצג תוכן הענייניס כאוסף קישוריס המאפשר דילוג ישיר לכותרת האמורה, ואילו בתצוגת פריסת הדפסה מוצג תוכן עניינים כפי שהוא נראה, למשל, בתחילת ספר זה. בכל מקרה, כשאתה צופה בתוכן ענייניס של מסמך מקוון, תוכן הענייניס פעיל ומאפשר דילוג ישירות לכותרות השונות. אובייקטים זרים הוספת מידע בו נעשה שימוש תדלר ....- אחסון המל7 .וה הוספת מידע בו נעשה שימוש תדיר 0 הוספת מידע בו נעשה שימוש פחות תדיר .. *צירת פקודות משלך ...ור בחירת העיצוב 9 לח במסמך, במקוס בו ברצונך שיופיע תוכן הענייניס. 9 בחר אינדקס ורשימות מתפריט הוספה. 9 בחר בכרטיסיה תוכן עניינים. בחר עיצוב. 9 בחר את האפשרויות הרצויות לך. 8 2000 שזג/ן 26 |//ןי] כולל את מספר העמוד הנוכחי בכל רשומה מציג דוגמה לתוכן ענייניס המבוסס על החלוקה לרמות המשויכת לסגנונות המסמך ולאפשרויות העיצוב שנבחרו |<]? ד ו | רשימת איורים תוכן עניינים תצוה מקדימה של דף אינטרנט אינדקס הצג לפני הדפסה 1 0חו580ר 1 8806 2 ַחו880] 3 מַחו880 2 הוה 3 3980108 |[ ש] הצג מספרי עמודים ש] ישר מספרי עמודים לימין כללי עיצובים: מתבנית(6 [=] הצג רמות : | 3 = | אפשרויות.... מגדיר קו מנחה בין הטקסט ומספר העמוד לח כדי לשנות את עיצוב סגנונות 6סדך המשמשים להצגת תוכן הענייניס (זמין רק במידה והעיצוב מבוסס על תבנית) מיישר באופן אוטומטי את מספרי העמוד לימין, בצמוד לשוליים הימניים של העמוד מגדיר אילו סגנונות, בהתאם לסגנונות המשויכיס למסמך, יופיעו בטבלת התוכן טיפ שווה ניסוי מידע נוסף הגדרת סגנונות 9 להצ על לחצן אפשרויות. 9 הכנס את מספר הרמה של הסגנונות בהס תשתמש. 9 שנה את מספר הרמה עבור כל סגנון בו ברצונך להשתמש. 0 מחק את המספר מסגנונות רמות 706. ניתן להגדיר את אותה רמת 706 (תוכן ענייניס, 18ח46ח60 01 8916 ד) לסגנונות שוניס. צכור ש-0זס/ אינה מחפשת אחר תיבות טקסט, כך שכל טקסט שהצבת בתיבת טקסט לא יופיע בתוכן העניינים. אס תרצה שפריטים כלשהס יופיעו בתוכן הענייניס, תצטרך להימנע מלמקס אותס בתיבות טקסט, או, במקרה של מסמך מודפס, תוכל להוסיף את תוכנן של תיבות הטקסט באופן ידני בסיוס יצירת תוכן העניינים. צור את טבלת תוכן הענייניס שלך. עבור לתצוגת פריסת אינטרנט ולחצ על קישור בטבלה, כדי לעבור לנושא כלשהו. עבור לתצוגת פריסת הדפסה ולחץ על רשומה אחרת, כדי לעבור אליה. ייהגדרת סגנון ככותרת'י בעמוד 87, למידע אודות שיוך רמות חלוקה לסגנונות. ייעדכון תוכן עניינים'י בעמוד 110, למידע אודות עריכת טבלת תוכן ענייניס. [<]? ו ו [ רשימת איורים | תוכן עניינים = אינדקס תצוגה מקדימה של דף אינטרנט הצג לפני הדפסה. 630100 1 830100 2 8306 3 88000 6 1 00 2 הַחו80 3 חַח3880 6 ההות 2 הצא מספרי עמודים ש] ישר מספרי עמודים לימין מסלול טאב: [=] בהס אינך מעוניין להשתמש. ששה 9 לח אישור. 9 הבט פעס נוספת בתצוגה המקדימה והתאם את ההגדרות, אס דרוש. 9 לח אישור. [<]? ד בנה תוכן עניינים מ אישור. 5 ש] סוגמנות = ביטולל סוגנונות זמינים: - ה 3 | יפוס 1 16800 1 ₪ן 2 6300 0 2 3 638 3 4 6 פ9 5 1680 3 = = ] שדות ערכי רשימה סיק 6: '29/3 סק וק 109 9כון שכן "קייש לאחר שהגדרת את טבלת תוכן הענייניס שלך יכולה או אס מחקת או העברת כותרות ממקומן. בנוסף, תוכל זס לעדכן אותה, כך שתשקף שינוייס שערכת במסמך, גם "להקפיאיי את טבלת תוכן העניינים, כך שתוכל או לבנות מחדש את הטבלה כולה, אס הוספת כותרות, לערוך אותה לפני הדפסה. טיפ אם מספרי העמודים בטבלת תוכן הענייניס מופיעים בספרות רומיות, אבל אתה מעוניין שחלקו העיקרי של המסמך ימוספר בספרות רגילות, הוסף מעבר מקטע לאחר טבלת תוכן הענייניס ואפס את מספור העמודים. מידע ייהוספת מספרי עמודיי בעמוד 99, למידע אודות שינוי עיצוב מספרי העמודים. נוסף יייצירת חלקים או מקטעיסיי בעמוד 106, למידע אודות מעברי מקטע. עדכון תוכן הטבלה 9 במסמך שכבר כולל טבלת תוכן ענייניס, ערוך את המסמך ושמור את השינוייס שביצעת. 9 העבר את סמן העכבר מימין לשורה הראשונה של טבלת תוכן העניינים עד שהוא נראה כסמן בחירת טקסט רגיל, ולחץ כדי לבחור את הטבלה. 9 לחץ לחיצה ימנית במקוס כלשהו בטבלת תוכן הענייניס ומתפריט הקיצור בחר עדכן שדה. הגדר כיצד אתה מעוניין לעדכן את תוכן הטבלה: > עדכן מספרי עמודים בלבד כדי לעדכן את מספרי העמודים עבור הרשומות הקיימות. + עדכן את הרשימה כולה כדי ליצור מחדש את טבלת תוכן הענייניס כולה, וכך לעדכן את הרשומות שהשתנו ואת מספרי העמודיס שלהן. 9 לח על אישור. 0 2000 08 26 1/ןי] מהו דואר אלקטרוני? הנרו במה שונה דואר אלקטרוני מדואר רגיל! ו במה דומה דואר אלקטרוני לדו אר רגיל! ו איך לכתוב עם מעט חיוך (-; ו כתיבה בראשי תיבות ל הדגשה (0!סם), קד תחתוך (8חו38 חט) ו האם הדואר האלקטרוני בטוח! ור דואר אלקטרוני עם 855זם<= אסספטכס) 1 משלוח וקבלה של דו כניסה ל- 01855] 7 עדכן את הרשימה כולה 5 אישור | ביטול מה אומרים הסמ ו בובל מה אומרים הלחו יצירת הודעה ו כל שדה נהפך לאפור כאשר הוא נבחר טיפ טבלת תוכן הענייניס נוצרת על ידי שדה 1006. שדה הוא כלי בו 6זס\ משתמשת כדי למכן את התהליך. סזס/ משתמשת בשדות גם לביצוע תהליכים נוספים, כגון הוספת מספרי עמודים למסמך, או הוספת תאריך המתעדכן באופן אוטומטי. שווה בחר את שדה טבלת תוכן הענייניס והקש 9-+1ח5, כדי להציג את קוד השדה. כעת, פתח את תפריט הוספה, בחר ניסוי שדה ומהרשימה שמות שדות בחר באפשרות 06ד. לח על אפשרויות, בחר מספר מתגים, כדי ללמוד מה הס מבצעיס והשווה אותס עס המתגיס המופיעיסם בשדה 06 ד שבמסמך שלך. כשתספק את סקרנותך לחצ ביטול בשתי תיבות הדו-שיח, בחר את כל שדה 106 במסמך והקש 9=+)1ח5, כדי להציג שוב את טבלת תוכן הענייניס. מידע יילתהות ולטעות בשדות 0זס/יי בעמוד 293 וייהוספת מידע משתנהיי בעמוד 296, למידע אודות שדות. נוסף הקפאה ועריכת הטבלה 9 ודא שהמסמך הארוך שלך מושלם, שמעברי העמודים מהו דואר אלק טרוני? || במקומס המתאים וכי אינך במה שונה דואר אלקטרוני מדואר רגיל! 0% חן במה דומה דואר אלקטרוני לדואר רגיל! 108 מעונייו להשתמש בטבלת תוכן הענייניס במסמך מקוון. 9 לח מימין לשורה הראשונה של הטבלה כדי לבחור את תוכנה. 9 הקש 9=+5016+!617, כדי לבטל את קישורי השדה וכך גס את אפשרות עדכון המידע בו. 9 כשהטקסט עדיין נבחר, הקש [ז61+מקש רוות, כדי להסיר עיצוב טקסט כלשהו. 9 ערוך את תוכן הטבלה כפי שאתה רגיל לערוך כל טקסט אחר. איך לכתוב עס מעט חיוך (:; ְ[/// 0 כתיבה בראשי תיבות כ הדגשה (0018), קדו תחתון (8חו!זפ החט) האס הדואר האלקטרוני בטות! .ו דואר אלק טרוני עם 888זא₪ 090% ב הגדרות עיקריות 2 6 כ 0600-ב 1 הגדרת 855ז7א= א0פ!ז0 הש 1 משלוח וקבלה של דואר אלקטרוני 11 כניסה ל- 888ז%= 080% 0-00 2-2 ב זכ 1-25 ]| מה אומרים הלחצנים! ב בס סו ד ל שבד כ ב 1:1 מה אומרים הסמלים! ו יצירת הודעה ...| המכת ב הראשון 7 התפריטים והלחצנים של חלון 888 1859 עוםא] - 110 דואר אלקטרוני בעברית ב של 0555-ב 11 ספר הכתובות האלק טרוני || הוספת איש קשר לספר הכתובות ל פתיחת קבוצת דיוור |[ כאשר טבלת תוכן הענייניס כבר אינה שדה, ניתן לשנות את התוכן שלה ואת העיצוב שלה מָלץ 6: 23 2/0 % וו! 600% 0% 27 בומן יצירת מסמך ארוך, יכול הטקסט להשתנות תריסר אס אתה רוצה להתייחס לגירסה קודמת, תוכל לשמור פעמים. בכל פעם שאתה שומר את המסמך נשמרת גרסאות. כשאתה מדפיס מסמך, אתה יכול לכלול בו הגירסה הנוכחית שלו, והטקסט המקורי נעלם ואיננו. מידע שיבהיר איזו גירסה אתה מדפיס. טיפ גירסה חדשה נוצרת רק כאשר אתה לוחצ על לחצן שמירה כעת בתיבת הדו-שיח גרסאות, או אם תיבת הסימון שמור גירסה באופן אוטומטי בעת הסגירה מסומנת. כדי לפתוח במהירות את תיבת הדו-שיח גרסאות לאחר ששמרת את הגירסה הראשונה שלך, לח לחיצה כפולה על הסמל גרטאות שבשורת המצב. שמירת גירסה | | 9 בחר גרסאות מתפריט קוב. גירסאות חדשות. שמירה כעת... שן שמור גירסה באופן אוטומטי בעת הסוגירה גירסאות קיימות. / [<]? ו תאריך ושעה 9 סמן את תיבת הסימון שמור גירסה באופן אוטומטי בעת הסגירה. תאריך ושעה: 06/06/1999 15:57 נשמר על-ידי: ‏ צור ריכטר-לויך הערות לגירסה: עותק עבודה ראשוך 9 לחף שמירה כעת. 0 9 הקלד את ההערות שלך. 9 לח אישור. 9 אם תיבת הדו-שיח שמירה בשם מופיעה, הקלד שם עבור הקוב>, ולח שמוד. סקירה של גירסה קודמת 9 בחר גרסאות מתפריט קובץ. גירסאות חדשותת שמירה כעת... שמור גירסה באופן אוטומטי בעת הסוגירה 9 לח לחיצה כפולה על הגירסה גירסאות קיימות. שב ר 3% ו נך לסק ו ר . תאריך ושעצה נשמר על-ידי הערות 9 06:55 צור ריכטר-לוין השלמות - סוף הפרק 9 10:13 קרן לנדאו מעבר ראשון - עברית 9 22:58 צור ריכטר-לוין שינויים ותוספות על פי הערות זהר 0 זהר עמיהוד. הערות לטיוטה, ו 6 ₪ ₪ 9 סגור את המסמך לאחר שסיימת לסקור אותו. | פתח - ]| | מחק | | בצגתהעהת.. | | סמר 2 2000 ₪ 26 !/לןי] טיפ רוב המידע שבטקסט האוטומטי הוכנס כשדות. ל-0זס/ יש שדות נוספים, המספקים מידע אודות המסמך שלך אותס אתה יכול להוסיף ישירות. אס אתה מעוניין במידע וּהה בכל המסמכים, תוכל להכניס את רשומות המידע לתבנית שלך. מאחר והמידע מושלס באמצעות שדות, הוא ייכלל בכל המסמכים המבוססים על תבנית זו. מידע 'יהתאמה אישית של תבניתיי בעמוד 68, למידע אודות הוספת תוכן לתבניות. נוסף ייהוספת נתוני המסמךיי בעמוד 299 ויימעקב אחר נתוני מסמך'י בעמוד 300, למידע אודות הוספה ומעקב אחר נתוני המסמכים שלך. הדפסת מידע על גרסאות 9 מתפריט קוב בחר הגדרת עמוד ובכרטיסיה פריסה סמן את תיבת הסימון כותרת עמוד ראשון שונה. לח אישור. כותרת עליונה וכותרת תחתונה 4 סגור | ב | ₪ | 6 | ₪ | * הוסף טקסט אוטומטי -‏ - עמוד - הודפס לאחרונה מחבר, מספר עמוד, תאריך מסווג, מספר עמוד, תאריך ₪ הקש 6471+1008, כדי לעבור 2 נוצר בתאריךר לתחילת המסמך. 7 9 סּ מתפריט תצוגה, בחר כותרת נשמר לאחרונה על-ידי עליונה וכותרת תחתונה. יו שם הקוב 0 עבור לכותרת התחתונה. שם הקובץ והנתיב שש ב ב כב ב 2 שי שב בב בב כ 2 טב ב בב 222 ,= כותרת:תתתונה בעמוה האש ועמוד 1 מתוך 6 =:מסמכים פרטייסוכותרות עליונות ותחתיות. 06 נוצר בתאריך?06/06/199 17:43 נוצר ועל-ודו צור ריכטר-לוין נשמר לאחרונה על-ידי אורן ריכטר-לוין הודפס לאחרונה 00/00/0000 00:00 9 לח על לחצן הוסף טקסט אוטומטי. 9 בחר בפריטים אותם ברצונך להדפיס במסמך. 9 עצב את הפיסקה בגודל גופו קטן, אס נדרש. חלק מהמידע לא יופיע עד שתשמור ותדפיס את המסמך 9 לח סגור. מלץ 6: /253 2/0 % 13 וק כו סוכו /22(0 לעיתים בנוי מסמך ארוך בודד ממספר מסמכים קטנים : כל קטע בדוח, למשל, יכול היה להיכתב על ידי אדס אחר. במצב כזה, קייסם סיכוי סביר לחוסר עקביות בכתיבה או בעיצוב, ולחזרה על תוכן הדברים. כדי לארגן את הקטעיס הנפרדים ולהבטיח שכל הנושאיס מכסיס יצירת חלוקה לרמות 9 התחל מסמך חדש, השתמש בתבנית המתאימה ועבור לתצוגה חלוקה לרמות. 6 9 9 צור את החלוקה לרמות, בסגנון כותרות מתאים. 9 שמור את החלוקה לרמות בתיקיה בה ברצונך לשמור את כל המסמכים הקשורים. חלוקת המסמך למסמבי משנה 9 לת על לחצן תצוגת מסמך אב. 4 9 בחר בחלק מהחלוקה לרמות שיושלס על ידי מחבר אחד. 9 לח על לחצן צור מסמך משנה. 9 חזור על שלבים 2 ו-3 עד שכל החלקיס של החלוקה לרמות הפכו למסמכי משנה. ג ס שמור וסגור את המסמך. כ 4+|*|ס|> 4 2000 ₪ז0/] 26 741ןי] ]3 5 כ 5 םי בון| ]| = | ב 5 ב ל 5 בצ את החומר הדרוש ללא סרבול, אתה יכול ליצור חלוקה לרמות, שתחלק את החלקי המסמך לחלקים נפרדים, אך מקושריס (מסמכי משנה) ולסקור את המסמכים השלמים כאחד. המסמך הראשי המכיל את כל מסמכי המשנה נקרא מסמך אב. הכל 7 6 5 4 3 2 1|- +|% 04 > *] דוח-למנהלץ 5 עלדיף 5 צוות.מוצרף הקדמה = מי.-אנחנוןף = מדוע.אנחנו<אןןף = מה.-אנחנועושיםןף מטרותן = הוראות-שהתקבלוןף = כיצד-אנחנויהבנו-אותןןף הליכיםץ = מה-.ביצענןף = כיצד-ביצענו-זאתף תוצאותף = צפויותף = לא צפויותף 0 לח על הצג/הסתר ]1 כדי לראות (ולחימנע מלמחוק) את כל סימני העיצוב הנסתריס | 6 + %|+ -|1 2 3 4 5 6 | דוח-למנהלץ 5 עלדיף = צוות.מוצר|ף הקדמה = מי-אנחנוןף = מדוע.אנחנו<אןןף % מה-אנחנועושיםןף 0 מעבר מקטע (רציף). 9 = הליכיםץ = מהביצענוןף = כיצד-ביצענו-זאתף תוצאותץ = צפויותף מידע יילהתארגן עס סגנונות'י בעמוד 86, למידע אודות א נוסף 'יארגוו מחדש של מסמך ארוך'י בעמוד 98, למידע יישימוש במסמך משנה כמסמך בודדיי בעמוד 116, טיפ רגון מסמכיס עם סגנונות. אודות שימוש בתצוגה חלוקה לרמות לארגון המסמך. למידע אודות יצירת מסמך אב ממסמכים קיימים. כדי לשתף מסמכי משנה ברשת, שתף את התיקיה בה הם נמצאים, כך שהמסמך הנוכחי תמיד בתיקיה הנוכחית. כדי להפיץ את המסמכים על דיסק, דואר אלקטרו ני, או בכל קישור אחר, השתמש במזוודה שלי ב- 95 פשוסבחו/ כדי לשמור על המסמך בתיקיה הנוכחית. הבט בתיעוד של פשססחו/ למידע אודות שיתוף תיקיות ושימוש במזוודה. כדי להשתמש בשס למסמך המשנה, מלבד גה ש-6זס/\ מספקת, פתח את מסמך המשנה, שמור אותו בשם הרצוי, וסגור אותו לפני שאתה שומר את מסמך האב לראשונה. הפצת מסמכי המשנה 9 פתח את התיקיה שמכילה את מסמך האב. 9 הפצ את מסמכי המשנה שנוצרו ממסמך האב למחבר המתאיס. חיבור מסמך מוגמר ודא שהגירסה האחרונה ביותר של כל מסמך משנה נמצאת בתיקיה המקורית, תוך שימוש בשם המקורי של כל מסמך משנה. לח כדי לראות. ---7 את תוכן כל מסמכי המשנה 8 היפר-קישור ---| פתח את מסמך האב. למסמך משנה 9 סקור את המסמך: + לחצ על לחצן היפר- קישור, כדי לפתוח מסמך משנה בהר + לחצ על לחצן הרחבת מסמבי משנה, כדי לסקור את תוכן כל מסמכי המשנה. לח כדי להציג. --7 היפר-קישוריס למסמכי המשנה סזס/\ נותנת שס למסמכי המשנה באופן אוטומטי | שובץ עויכה תצוגה מעבראל פועדפים ערה | ן 5 . 06 .₪ | ) 5 הסרד הבא למעלה גזור העתק הדבק | בתובת ₪ דוחות כן ₪ ₪ | |₪ ₪ דיון הצגת הדברים = מטוות דוחות ו ר ר ל כד תהליך פיתות תוצאות תיאורר. ₪ המחשבשלר 9 דיוות.חודשי> מאת.> צוות-הפיתור]ף 5ּ 9 ףדותותי. חודשייםודיודת. חודשימסיקנות -. 5 'יסםדיוות. חודשימסיקנות/. = ]דיון חודשיסדיוות חודשימסיקנות,. 494 5% + -|1 23 4 5 6 7 3 דיווח.חודש > מאת = צוות-הפיתוחף <-מעבר מקטע (רציף)5 * שהצגתיהדברים |ףנית נה לנו. ההודמנות. לבצע. פרוייק ט יִחַחָדי וה ואנחנו עמדנו. במשימות * מטרורת אנו.מת כוונים. לבצע. אף.המשימה בצורה הטובה. ביות ר|% > ההליך.פירורף = מה עשינוץ ₪ איך.עשנרואתץ רצו ור חור !+ רוח פיץ 6: 23 2/0 % לוז ו 2 0[ ו 2312 כשמספר מסמכים הס חלק מפרויקט, אתה יכול לחבר ביניהס על ידי כך שתהפוך אותס למסמכי משנה של מסמך אב. כך תוכל לעבוד על כל הפרויקט כבמקשה אחת: ליצירת תוכן עניינים, לשימוש בתבנית וסגנונות כל השינוייסם מתואמים, כך שגם אס ערכת את המסמך בנפרד או כחלק ממסמך האב, יישמרו כל השינויים. תוכל לאסוף את מסמך האב לעיתיס קרובות, לבדוק את מספור העמודים וכדומה, ואז לחזור לעבוד על כל מסמך ולהעתקת מידע ממסמך משנה אחד למשנהו. אך עדיין בנפרד. יכולים מספר מחבריס לעבוד על מסמכי משנה, בנפרד. יצירת מסמך אב 9 התחל מסמך חדש, השתמש בתבנית שתשמש את כל המסמך. 8 עבור לתצוגת חלוקה לרמות, כדי להציג את סרגל הכלים חלוקה לרמות. 9 הוסף טקסט וכל פריט אחר למסמך האב ושמור את המסמך. הוספת מסמכי משנה 9 להצ על לחצן הוסף מסמך משנה, ופתח את מסמך המשנה. 9 לח אישור, אס 6זס/ מודיעה לך שמסמך המשנה מבוסס על תבנית שונה. 9 עבור לפיסקה שאחרי כניסת מסמך המשנה, אס סמן הכניסה עדיין לא שם, וחזור על שלבים 1 ו-2 עד שכל מסמכי המשנה הוספו. 06 2000 26/08 01ןי] תצוגת מסמך אב מציגה את סרגל הכלים חלוקה לרמות .₪ ב ₪ 8 )ו תל 7 6 5 4 3 2 1|- +|% +94 > +| < 5 הספר-שליף ם סקירה.. פרק. אחר. פרק ף 5 ף מסמכי משנה במסמך ראשי ₪ 35| ב] קבן ל 3 ₪ ב | 4 = תכל > הספר-שליץ 5 סקירה, פרק אחר. פרק|ף |> > 904 50+ - 1 23 4 5 6 מעבר מקטע (רציף ( . > כלבי-יםץ 5 התיה.הנחמדה.ביותר. במים.אך.נחש בת.גם. למסוכנת. מאוד.. כלבי. הים.ידועיס. כבעלי. מצב. רות נעיסו,. עד אשר.ת בצעו. פעולה.אשר.לא. תמצא. חן בעינס..לכלב. הים. זוג.שינייס. חדות. בחזית. הפה,.בעזרתן.הוא. קורע.את.טרפו. הוא. ניזון בעיקר.מדגה. קטנה,. ולצערינר גם. מזבל. המושלך. מאוניות.סוחר, .או.אוניות. דייג. השטות. בקרבת. מושבות. כלבי היס. 1 5 כלבי.היס.נצודים.בכל.הגילאים..כשהם.צעירים.ושעירים,.הס.ניצודים. בעיקר.עבור.פרוותם.. כשהס.גדלים.ועוטים.שכבת. שומן.הם.נצודים.עבורה. ף ם 1 מעבר מקטע (רציף) מעבר מקטע (רציף) - 5 לויתןץ = הדתף.הבלתי.נשלט.,לכסף.תמיד. משך.את.הדייגים לבצע. משימות. יותר.ויותר. קשות..אס.ביוס. אחד.הם. הספיקו. לדוג.20. טון דגיס,, ביוס. השני.-.פחות.מ-30. טון. לא. היה.עולה.על.הדעת.. בשלב. כלשהו.הס.הגיעו.אל. הלוויתנים.. אז. הת חילה.המלחמה.לחיים,.ולא.רק. ז של הלוויתנים.. דייגים.רביס.נפלו. קורבן.לרדיפת.הבצע בעת. המרדף.המטורף.אחר.הלוויתנים.. במימי.הים.. התזכון.ניתן. למצוא. לוויתנים. בעיקר. באזור.שתוך.המגף.האיטלקי... ף מעבר מקטע (רציף) | וו קייס מעבר מקטע בין מסמכי משנה הוסף מסמך משנה בסוף המסמך הראשי, לא בתוך מסמך משנה אחר טיפ אל תנסה את זּה! לעולס אל תמחק סימן מקטע כשאתה עובד במסמך אב! אתה עלול למזג מסמכים שונים וליצור תוצאה עקיפה מוזרה. אם מסמך המשנה מכיל מקטעים שברצונך למזג, פתח את מסמך המשנה ומחק את סימן המקטע. אס אין באפשרותך לערוך מסמך משנה, או אס הוא נפתח לקריאה בלבד, ייתכן והוא נעול. בטל את לחצן נעילת מסמך שבסרגל הכלים במסמך האב, כדי לשחרר את נעילת מסמך המשנה. אס אתה רואה היפר-קישור למסמך המשנה, לחי על לחצן הרחב מסמכבי משנה. מידע ייחלוקה לרמות ומסמכי משנהיי בעמוד 114, למידע אודות יצירת מסמך אב מחלוקה לרמות. נוסף הוסף מידע מורחב כמו תוכן ענייניס עריכת המסמך או אינדקס מחוץ למסמכי המשנה 9 השתמש בכלים שבסרגל חלוקה לרמות, כדי להסתיר או להציג חומר. ב 5 9 ₪ 8 ₪ר|| של 7 6 5 4 3 2 1|- +|+ +|% > ,| > הספר-שליץ ם סקירה.. פרק. אחר. פרק |ף 8 השתמש בשיטות עריכה 1 רגילות, כדי לערוך את תוכן מסמכי המשנה. > כלבי-יםץ כל ביי. הים דעיכ כבעלי. מצב רות נעיםו, עד אשר.ת בצעו. פעולה. אשר.לא. תמצא. חן. בעינס..לכלב. הים. זוג.שינייס. חדות. בחזית. הפה בעזרתן.הוא. קורע.את. טרפו. הוא. ניזון בעיקר.מדגה. קטנה,. ולצערינר גם. מזבל. המושלך. מאוניות.סוחר,.או.אוניות. דייג. השטות. בקרבת. מושבות. כלבי היס. 1 5 כלביהיס.נצודים.בכל.הגילאים..כשהם.צעירים.ושעירים,.הס.ניצודים. בעיקר.עבור.פרוותם.. כשהס.גדלים.ועוטים.שכבת. שומן.הם.נצודים.עבורה. ף ם 1 9 שמור את מסמך האב. כל השינוייס שנעשו למסמכי המשנה יישמרו בקבצי המקור שלהס. .מעבר מקטע (רציף);> .מעבר מקטע (רציי 5 לויתןץ 5 מהדחף. הבלתי. נשלט. לכסף. תמיד. משך.את.הדייגיס. לבצע. משימות. יותר.ויותר.קשות..אס.ביוס. אחד.הם. הספיקו. לדוג.20. טון דגיס,, ביוס. השני.-.פחות.מ-30. טון. לא. היה עולה.על.הדעת.. בשלב. כלשהו,.הס.הגיעו.אל. הלוויתנים.. או הת חילה.המלחמה.לחיים,.ולא.רק. זר של הלוויתנים.. דייגים.רבים. נפלו. קורבן. לרדיפת.הבצע בעת. המרדף.המטורף.אחר.הלוויתנים.. במימי.הים. התזכון. ניתן.למצוא.לוויתנים. בעיקר. באזור.שתוך.המגף.האיטלקי... 5 .מעבר מקטע (רציף);4 אפשר להעביר תוכן בין מסמכי המשנה לח כדי לבחור מסמך משנה שלם, גרור ושחרר אותו כדי לשנות את מיקומו במסמך הראשי פיץ 6: 0/3 2/0 % 17 /2יכ2, פיםַ|'ז2, ]קושו הפניות מקושרות הן כלים רבי עוצמה במסמך ארוך ומלא מידע, אבל עליך להיות מאוד מאורגן, אס אתה מתכוון להוסיף אותן ידנית, במיוחד אם אתה עורך שיכתוביס רבים ועריכה מחודשת. פשוט יותר לאפשר ל-0זס) לעשות את העבודה עבורך. 6זס\ תעקוב אחר כל ההפניות המקושרות שלך, ותשמור את כל המידע שלך מעודכן. 6זס/\ גם יכולה להכניס הפניות מקושרות כהיפר-קישורים במסמך מקוון. שווה יצירת הפניה מקושרת לכותרת. הקלד יילמידע נוסף ראה'י, פתח את תיבת הדו-שיח הפניה מקושרת, והוסף את טקסט הכותרת. במסמך, הוסף רווח, הקלד ייבעמודיי, והשתמש בתיבת הדו-שיח הפניה מק דילה ניסוי סט הכותרת. לח במס וסף רווח, הקלד ייבעמודיי, והשתמש בתיבת הדו-שיח הפניה מקושרת כדי להוסי את מספר העמוד לכותרת. יצירת הפניה מקושרת 9 הקלד את תחילת הטקסט של ההפניה המקושרת. 9 בחר הפניה מקושרת מתפריט הוספה. 9 בחר את סוג הפריט אליו תבצע ההפניה המקושרת. 9 בחר את סוג ההפניה המקושרת שתוסיף. 9 בחר בהפניה מקושרת. 9 לחץ הוסף. 9 המשך להשתמש בתיבת הדו-שיח הפניה מקושרת, כדי להוסיף הפניות מקושרות. 9 לח סגור. 8 2000 26/08 41ןי] |< ]? וה חי סוג הפניה: כותרת - 6 | 5 הוסף כהיפר-קישור הפניה יכולה להיות פריט ממוספר, כותרת, סימניה, הערת שולייס, הערת סיום, משוואה, טבלה, או כל תווית כיתוב שאתה יוצר כולל לעיל או להלן להפניה (פעיל ההפניה משתנה בהתאס בסוגים מסוימיס של הפניות) לסוג ההפניה שנבחרה רתות ו כלול לעיל/להי 22 שי [2 רו | הדוגשה (טוספ), קו תחתון (פחו!וסחט) האם הדואר האאלקטרוני בטוח? דואר אלקטרוני עם 655זקא= אסספטס הגדרות עיקריות הגדרת 855זקא= אספפטס משלוח וקבלה של דואר אלקטרוני כניכזה ל- 855זםא<= אסספטס מה אומרים הלחצנים? הפעל אס המסמך יקרא על המסך. הפניה נגישה לחיצה על הפניה מקושרת מביאה למסך שלך את הקורא ישירות לפריט המקושר למידע נוסף אודות השימוש בדואר אלקטרוני עם. 55 8זקא= א0>!וט ראה עמוד 112. ששו הפניה לטקסט הכותרת הפניה למספר העמוד פ?ץ 7 /2'כ. 0 )כ בפרק זה תמצא: 4 הוספת סימנים ותווים מיוחדים 4 יצירת הערות שוליים והערות סיום 4 יצירת רשימת איורים, כיתובים של חלוקה לרמות ממוספרת 4 כתיבת נוסחאות ותרשימים 4 חישוב ערכים בטבלה % כיווץ נתונים 5% 5% 9% 9-4 העתקת נתונים ממספר מקורות ב-2000 עבודה עם נתוני |06א₪ וגרפים יצירת תרשים ארגון יצירת רשימה מובלטת מרובת רמות ב-2000 יצירת אינדקס וטבלת איורים במקוס אחר בספר דנו במסמכיס בהם נעשה שימוש תכוף, מסמכים ארוכיס והעבודה עס רכיבים שאינס טקסט. מסמך טכני יכול לשלב חלק, או את כל האלמנטיס של המסמכים האחריס בהם דנו, בעודו כולל מערך דרישות משלו. לעומת זאת, לעיתים אלמנטיס של מסמך טכני יהיו מאוגדיס במסמך לא-טכני. למעשה, קיימיס מספר אלמנטים ייחודיים לכל סוג מסמך, וניתן להשתמש בטכניקות שתוארו להשגת התוצאות הרצויות, מבלי להתחשב בכותרת תחתיה היא נמצאת. אס כן, מהו מסמך טכני! מסמך טכני יכול להיות מחקר רפואי, עבודה לבית הספר, דוח מדעי, או הצהרה פיננסית בחברה שלך. מסמך טכני יכול להיות ניתוח התקדמות מחקר רפואי, מפרט כתוב של מעצב ארכיטקטוני, אוסף הציונים בגיליון ציוניס של המורה, או השוואה של מיגוון הגדרות נתוניס. המשותף לכל הדוגמאות הללו הוא, שהן מציגות הרבה מידע מורכב בעיצוב מזמין ולא מאיים, מאורגן להתמצאות קלה ולא מבלבלת, מתעל את המידע בפשטות ובהירות, כך שיהיה מובן לקורא ולקהל המתעניין. סק 7: '2'3 ומוק 6כן 119 כיוס20. סא (יסן ו-עוחיסן איות יס עס לפחות 101 מקשי מקלדת בקצות אצבעותיך, אפשר ותוויס מיוחדים, ומספר דרכים להוסיף אותס שתחשוב שכל האפשרויות שתצטרך אי-פעם - נמצאות למסמכים. שס. אך מה לגבי תוספות תווים של שפות אחרות: ואיך מוסיפים סמל סימן רשום (8) וסמל זכויות יוצרים (0): | 6| 9 תצטרך מקלדת עם אלפי מקשים! כפי שניתן לראות בתרשיס הבא, סזסע מספקת מבחר עצום של סימניס > הוספת סימן טקסט 9 לח) במקום בו אתה מעוניין למקס את הסימן. | תוים מיוחדים | סימנים (טקסט לטיני)] קבוצת משנת? . לטינית מורחבת-8 9 5 - ו 6 ה 9 בחר סימן מתפריט הוספה, ובחר בכרטיסיה סימנים. 9 בחר טקסט רגיל מהרשימה הנפתחת גופן. 0 בחר את קבוצת המשנה. 9 לח על הסימן בו ברצונך מקש קיצור להשתמש. להוספת התו באמצעות המקלדת 9 לח הוסף. לח על תו כדי לראות אותו מוגדל הוספת סימנים אחרים ש 00000רןמממממוווווותותתתחהה 9 הזז את תיבת הדו-שיח סיימן, כדי שלא תסתיר את תוכן המסמך, לחצ במסמך להפעילו, והצב את סמן הכניסה במקוסם בו יש להוסיף סימן אחר. 9 בחר גופן. 5החונטַחו/ 9 לת על הסימן שברצונך להשתמש בו. 9 לח הוסף. 0 2000 שזק/ן 26 |//לןי] מידע 'יהוספה אוטומטית של סימניסיי בעמוד 122, למידע אודות הסימניס ש-6זס/ יכולה להוסיף באופן אוטומטי. נוסף 'יהוספת סימנים באמצעות המקלדתיי בעמוד 123, למידע אודות שיוך והוספת סימנים ותווים מיוחדים באמצעות מקשי המקלדת. טיפ ניתן להשתמש בגופניס ובסימניס רבים יותר מאלה הנמצאיס בקטגוריה טקסט רגיל. פתח את תיבת הרשימה גופן וראה את הגופניס הזמיניס. 6זס\ תומכת כעת בגופני 6006וח1, לכן יש מיגווו עצוס של תוויס אפשרייס. 6סססוח( הוא תקן חדש לגופנים, ומאומצ כרגע על ידי סימני גופניס ופסקאות. אס אתה רואה תיבות ריקות במסך במקוס סימניס שבחרת, כנראה שהגופן בו אתה משתמש אינו תומך בגופן 6006וח(. כדי להיות בטוח, השתמש בגופנים יחסיים (8סץ ד6טזד) הבאיס כחלק מ-6זס//. הוספת תווים מיוחדים לת במסמך שלך כדי להפעללו, ולחצ במקוס בו ברצונך למקס את הסימן המיוחד. 9 בחר בכרטיסיה תוויס מיוחדים. 9 לחי לחיצה כפולה על הסימן אותו ברצונך להוסיף. 9 לח סגור לאחר ההוספה של כל הסימנים והתווים המיוחדים הרצויים (לחצן ביטול נהפך ללחצן סגור לאחר ההוספה). 9 אס אתה מעוניין לשנות את גודל הגופן של סימן מיוחד, או תו, בחר בו והגדר עבורו גודל שונה בתיבת הרשימה גודל שבסרגל הכלים עיצוב. |< |? ה | רווים מיוחדים | סימנים תו מקש קיצור: - החו-4| שה - הח וז > - מקף קשיח + - | מקף אופציונלי סּ -+| רווח ארוך רווח בינוני 4 רווח ארוך 8 רווח קשיח 6+ ות5+!) זכויות יוצרים 6+6+)|ה 3 רשום ₪+|+ "| סמל מסחרי [+6+|ם 5 | סעיף פיסוקה מקשי קיצור להוספת תוויס מיוחדיס סיק 7: '23 ווק 6כן [12 פזסככ 266% 0/ סא | ל-0זס)\ יש רשימה של סימנים המתווספים באופן אס ברשימה לא מופיע סימן שברצונך להשתמש, תוכל אוטומטי כשאתה מקליד את התוויס המייצגיס אותס. להוסיפו, ולהצמיד לו תו רגיל שייצג אותו. טיפ אס התו האחרון של הטקסט המחליף הוא אות או מספר, תצטרך להקליד אחריו רווח לפני ש-6זס/\ מחליפה את התוויס בסימן. בכל המקריס האחרים, הטקסט מוחלף מיידית. בחר את הטקסט המחליף בזהירות רבה, או שיופיעו לך סימניס במקומות שלא ציפית להם. כדאי לצרף את הטקסט המחליף בתוויס שכמעט ואינס בשימוש, כמו למשל סוגרייס מרובעים ([]), או גדול מ- קטן מ- (< או >). [<]? די | עיצוב אוטומטי | טקסט אוטומטי | עיצוב בעת ההקלדה | תיקון שגיאות 9 ש] תקן שתי אותיות רישיות בתחילת מילה חריוים.. 4 הפוך אות ראשונה במשפט לרישית. הוספת סימן מהרשימה 9 בחר תיקון שגיאות אוטומטי מתפריט כלים. ₪ הפוך אות ראשונה בשם יָום לרישית. תקן שימוש מקרי במקש 06% 65 9 בחן את רשימת הסימנים. ש] החלף טקסט בעת הקלדתו - הקש את זה... החלף: ב | 6 טקסטרגיל = ") טקסט מעוצב 9 ודא שהאפשרות החלף טקסט בעת הקלדתו מופעלת. 9 לחי אישור. ...כדי לקבל את וה 9 הקלד את הטקסט לסימן. הוספת סימן לרשימה 9 בחר סימן מתפריט הוספה, בחר בכרטיסיה סימנים. : - 4 בחר בגופן ובסימן שברצונך הממח להוסיף. : : 5 <] תקן שתי אותיות רישיות בתחילת מילה חריגים., + ₪[ כ]6 ₪ הפוך אות ראשונה במשפט לרישית. סּ לחצ על תיקון שגיאות ₪|ש . >[ [9 ₪ הפוך אות ראשונה בשם יָום לרישית אוטומטי. >] תקן שימוש מקרי במקש 06% | 6805 תיקון שגיאות אוטומטי.., 1 ש] החלף טקסט בעת הקלדתו 9 הקלד את התוויס שיחליף בה ה שי[ספר] נם הסימן. 9 לח הוסף. 9 לח אישור וסגור את תיבת הדו-שיח סימן. 2 2000 ₪ 26 ו/ןיי] פס סי 2 9/0 אס אתה משתמש לעיתיסם תכופות בסימניס או בתוויס מעדיף להשתמש בצירוף מקשים נוח יותר (מבחינתך), מיוחדיס, תוכל להוסיף אותס במהירות הקשה על מקש. תוכל לשייך צירוף מקשיס משלך לתו הזה. אס לתו הרצוי אין מקש קיצור במקלדת, או אס אתה שווה הקש על מקש א1.06 וחטא שבמקלדת הנומרית, כדי להפעיל אותו. כעת, החזק את מקש )1 לחוץ, הקלד את הרצף ניסוי 7 (אפס, אחת, שש, שבע) במקלדת הנומרית ושחרר את מקש )|4. מה קיבלת! טיפ כדי להדפיס את כל הקצאות המקשים, פתח את תיבת הדו-שיח הדפסה ובתיבת הרשימה הדפס את בחר הקצאות מקשים. |<]? [הנדוחר י 1 הקצאת מקשים 9 בחר סיימן מתפריט הוספה, בחר בסימן הרצוי לך ולחץ על לחצן מקש קיצור. קטגוריות: פקודות: 8 לחא בתיבה הקש מקש קיצור חדש, והקש את צירוף המקשים המועדף עליך. הקש מקש קיצור חדש: מקשים נוכחיים: כל,., 9 לחצ על הקצה. 9 ו ] מוקצה כרגע ל; | סימן 9 לח על לחצן סגור ואז סגור את [לא מוקצה] . : תיבת הדו-שיח סימן. | תיאור 5 :8וסחה ד שמור שינויים ב: זט [=] צירוף המקשיס נשמר בתבנית |פ8חזסא, אלא אס הגדרת אחרת הוספת סימן 9 לת במקום בו ברצונך למקס את הסימן. צירוף מקשים ממקס את הסימן במקוס הרצוי במצורף למכתבי וה תמצא הוראת תשלום על סך 1,231,197+ לפקודת הסניף ביפן, כפי שסוכם בינינו בשיחתנו הטלפונית 8 הקש מקשים כך: 4% החזק את מקש +/4 לחוצ ובאמצעות המקלדת הנומרית הקש ערך, למשל 0167+)₪. + הקש מספר מקשים בו-זמנית, אם הס מופרדיס בסימן פלוס (+). + הקש על מספר מקשים ברצף עוקב, כאשר הס מופרדיס בפסיק. סק 7: '23 ווק 6כן" 123 23 עויס ומכיס 16 אואככייס אס אתה וקוק לתווים מונמכים או מוגבהיס לצורך מספר, תו או סימן ולעצב אותו כתו מוגבה או מונמך, רישוס הערות, או ליצירת משוואות מבלי להשתמש בכלי לפי צרכיך. לפניך הדרך לעשות זאת. העריכה להערות ומשוואות של שזס\, תוכל להקליד כל מידע יייצירת הערות שולייסיי בעמוד הבא ו'ייצירת הערות סיוסיי בעמוד 128, למידע אודות הערות. נוסף ייכתיבת נוסחה עס חסו081='' בעמוד 134, למידע אודות עיצוב משוואות. השתמש בכתב מוגבה כדי תווים מונמכיס שכיחיס ליצור התייחסות להערות בנוסחאות ומשוואות סיוס שאינן רציפות | | נתוני תכולת חומצה גופרת ית (50) נאספו בעת מחקר ג 5 שארך עשור שנים ומומן על ידי האוניברסיטה. שטחו של אתר המחקר היה כ-22.5 קיימ?, אשר במשך שש השניס האחרונות כמעט ולא הופרע בידי אדם. עיצוב הטקסט 9 הקלד את הטקסט אותו אתה מעוניין לעצב כטקסט מוגבה או מונמך, ואז בחר בו. פעל באחת משתי הדרכים : + הקש את צירוף המקשיס =+0171+51 (סימן שווה), כדי ליצור כתב מוגבה. + הקש את צירוף המקשיס =+1ז6% (סימן שווה), כדי ליצור כתב מונמך. | מספריס מוגבהיס גסם משמשים כמעריכים 9 הקש על מקש הח הפונה שמאלה, כדי לבטל את בחירת הטקסט. התוויס המונמכים התוויס המוגבהיס הונמכו עוד יותר הושבו לגודל רגיל | | 9 בחר בטקסט המוגבה או נתוני תכולת חומצה גופרת ית ( 500 ) נאספו בעת מחקר (17, 23) המונמך ופעל באחת הדרכיס הבאות, כדי לערוך אותו: % הגדר גופן שונה או גודל. % פתח את תפריט עיצוב ובחר גופן. בכרטיסיה מרווח בין תווים, ברשימה מיקוס בחר מוגבה או מונמך ובתיבה מרווח הקלד ערך מתאים. + הקש 6%1+מקש רוות, כדי לשנות את הגופן המוגבה או מונמך חזרה לטקסט רגיל. שארך עשור שנים ומומן על ידי האוניברסיטה. שטחו של אתר המחקר היה כ-22.5 קיימ?, אשר במשך שש השנים האחרונות כמעט ולא הופרע בידי אדס. גופן התו המוגבה וגודלו שונו 4 2000 שזק/ן 26 |//ןי] 'כ'כ2. ק/לו. 27 סס/צ הופכת את הוספת הערות השוליים למסמך לפעולה פשוטה מאוד. היא יכולה לסמן את הערות השוליים עבורך בסדרת מספרים, או סימנים באופן אוטומטי, או שתוכל להוסיף סימנים על פי טעמך. כשאתה נותן ל-6זס/\ לקבוע את הסימנים או המספריס להערות השוליים, הס מתעדכניס מחדש כל פעס שאתה מוסיף הערה, או מוחק אחת. שזסו גס מחשבת כמה מקוס דרוש בסוף העמוד להערות השוליים, ואס הערות השולייס ארוכות מדי לעמוד, היא ממשיכה אותן בעמוד הבא, אוטומטית. כמה חכס מצידה. טיפ בתחתית חלון סזס//. הוספת הערת שוליים 9 לת במסמך, במקום בו אתה מעוניין להציב את סימן הערת השוליים. בחר הערת שוליים מתפריט הוספה. 9 בחר הערת שוליים. 9 בחר מספור אוטומטלי, או בחר סימן. 9 לח אישור. 9 הקלד את טקסט הערת השולייס. 9 לתף לחיצה כפולה על סימן (או מספר) הערת השוליים, כדי לחזור למקוס בו הוספת את הערת השולייס במסמך. כאשר אתה צופה במסמך בתצוגת פריסת אינטרנט או תצוגה רגילה, תופענה הערות השולייס בחלונית מיוחדת |< |? ו הוסף תחתית העמוד 7 הערת סיום סוף המסמך מספור אפשר ל-6זס/\ למספר | פמ סימון מותאם אישית: | | סימן... | ביטול | אפשרויות... את הערות השוליים... ...או בחר סימן בעצמך מספר/סימן הערת השולייס מתווסף לטקסט [<1פו- דנ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלוןן עורה היה זה ליל חורף קר וסוערי. הרוח יללה בינות לחלונות המנופצים. תריסים חרקו בעת שנעו אל ציריהם החלודים ונתרקו אל הקירות האפלים. יילמה אניזיי שאלת+ בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי הרחק. יילמה לא!*י היא שאלה. צרחה מקפיאה נשמעה באוויר - או אולי אני רק מדמיין 111 בסך הכל היתה צווחתו של שחף מהמצח ליד, המתלונן על הכוח שעליו להשקיע כדי להגביה עוף בסערה המת חזקת? יד היכת ה בתריסיי החלונות - או אולי אני רק מדמיין, וזה בסך הכל ענף מעץ הבוקיצה הצמוד למבנה הטירה! 1 הרוחות המנשבות באוור הן במהירות ממוצעת של 45 ק שר ומכיוון דרוס מורת סט עמ 1 מקטע 1 1 ]| ב 16.1ס"מ שורה 25 עמודה 1 ]‏ 6=₪] אחז |זא>] א/ס] = עברית סק 23/7 סוק 6כן" | 125 0י[זי 2450 ק/לפות, 0))/ייק 6ס\ ממקמת את הערות השוליים תוך שימוש בהגדרות השכיחות ביותר: מספור רציף לאורך המסמך, הערות השולייס בתחתית כל עמוד, קו קצר או סרגל להפרדת הערות השוליים משאר הטקסט, וקו ארוך להפרדת הטקסט מהערות השוליים מהעמוד הקודם. תוכל לשנות הגדרות אלו וליצור מראה משלך. טיפ כדי להשתמש במפריד ברירת המחדל לאחר שמחקת אותו, לח על לחצן איפוס. הגדל את בקרת המרחק מהתצוגה ל-200%, אם אתה צריך לראות את סימני הערות השוליים ברור יותר. שינוי מראה 9 בחר הערת שוליים מתפריט הוספה. 9 לחץ על לחצן אפשרויות. 9 בחר את האפשרות. 9 לחי אישור. 9 לח סגור, בתיבת הדו-שיח הערת שוליים והערת סיום. 9 שנה את יחס סגנון הטקסט של הערת השוליים, כדי לשנות את סימן הערת השוליים. שנה את סגנון הפיסקה של הערת השוליים, כדי לשנות את טקסט הערת השולייס. שינוי המפריד 9 ודא שאתה נמצא בתצוגה רגילה. בחר הערת שוליים מתפריט תצוגה. 9 בחר את המפריד הקיים ומחק אותו. 9 צור מפריד חדש. 9 לח סגור. 06 2000 זע 26 |//קןי] הערת שוליים יכולה להופיע בתחתית העמוד או מייד מתחת לטקסט אליו היא מתייחסת ?|<|‏ כ השתמש במספר, אות, או סימן לסימון הערות השולייס מקם ב: תחתית העמוד תבנית מספור: בחר מספר, אות, או סימן לסימון התחל מ: 1 = הערת השוליים הראשונה מספור: 68 רציף 7 התחל מחדש בכל מקטע 67 התחל מחדש בכל עמוד השתמש במספור רציף לאורך המסמך, או התחל את המספור מחדש בכל מקטע או עמוד חדש המרת הערות השוליים להערות סיוס בחר כדי לשנות את המפריד בין הטקסט להערות השולייס, בחר במפריד המשך הערות שוליים שימשיך ברצף מהעמוד הקודס, או בהודעת המשך הערות שולייס בעמוד הבא 5 סּ - - " 0 מפריד הערות. סיום| הערות סיום |פטר [שיפוס - מפריד הערות סיום הערות סיום 5 הערות שוליים: 4 - מפריד חדש נוצר עס טקסט וגבול פיסקה ליכת 910 0)/ייש] בדרך כלל צריכות הערות שולייס, בדומה לטקסט, מעט עריכה. ודאי תתלהב מהדרך שהערות השוליים צצות בטקסט שלך כך שתוכל לקרוא אותן במקביל לטקסט. טיפ אס טקסט הערת שוליים שלך אינו מופיע, בחר אפשרויות מתפריט כלים, ובכרטיסיה תצוגה הפעל את תיבת הסימון תיאורי מסך. כדי למחוק הערת שוליים, גרור את העכבר מעל סימן הערת השוליים, כדי לבחור אותה. הקש 0616%6, סימן הערת שולייס והערת שוליים עצמה נעלמו! אס השתמשת במספור אוטומטי עבור הערות השוליים, ישתנה מספור ההערות האחרות בהתאס. סקירת הערות השוליים 0 לחץ על לחצן בחר אובייקט ריקה | ישלהשתמש בתכשיר כגון 040 כדי שבסרגל האנכי, ולח סרוק לפי ל הרוח יללה בינות לחלונות המנופצים. תריסים חרקו בעת שנעו אל ציריהם הערת שוליים החלודים ונתרקו אל הקירות האפליק?. יילמה אני?*י שאלתי בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי הרחק. יילמה לא: 'י היא שאלה. צלחה מקפיאה נשמעה באוויר - או אולי אני רק מדמיין וזו בסך 9 השתמש בחף הערת השוליים הכל היתה צווחתו של שחף מהמצח ליד, /המתלונן על הכו ח שעליו להשקיע כדי להגביה עוף בסערה הקודמת והערת השוליים הבאה המתחזקת! יד היכתה בתריסי החלונות - או אולי אני רק מדמיין, וזה בסך הכל ענף מעץ הבוקיצה | : הצמוד למבנה הטירה! כדי למקסם את סימני הערות השולייס. מקס את סמן העכבר כאן... סּ הצבע אל המילה שעוקבת אחר ....מציג את הערות השוליים כאן סימן הערת השוליים, וקרא את הערת השוליים. לח לחיצה כפולה כאן... עריכת הערת שוליים ל הי היה זה ליל חורף קר וסוערי. הרוח יללה בינות לחלונות המנופצים. תריסיים חרקו בעת שנעו אל ציריהם 0 לח לחיצה כפולה על סימן הערת החלודים ונתרקו אל הקירות האפלים? יילמה אניניי שאלתי בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נש אה את השוליים. קולי הרחק. *ילמה לא! *י היא שאלה. צרחה מקפיאה נשמעה באוויר - או אולי אני רק מדמיין וזו בסך הכל היתה צווחתו של שחף מהמזח ליד, המתלונן על הכוח שעליו להשקיע כדי להגביה עוף בסערה 0 ערוך את טקסט הערת השוליים. המתחזקת! יד היכת ה בתריסי החלונות - או אולי אני רק מדמיין, וזה בסך הכל ענף מעץ הבוקיצה לחי לחיצה כפולה על מספר הערת ‏ | הימוד למבנה הטירה: השוליים, כדי לתזור לטקסט המסמך. ן הרוחות המנשבות באגור הן במהירותּ ממוצעת של 45 ק שר ומכיוון דרום מזרתח 2 יש להשתמש בתכשיר כגון 4040 כדי להימנע מחריקות כגון אלו. ...כדי לעבור לכאן העברת הערת שוליים 9 0 9 בחר את סימן הערת השוליים. היה ה ליל חורף קר וסוער]. 2% בינות לחלונות 2 גרור אותו ושחרר במיקוס החדש. סיק 7: '23 סוק 6כן" | 127 'כ'כי. כַכָכו2. סיו הערות סיום דומות להערות שוליים, פרט לכך שכל ההערות מרוכזות בסוף המסמך, במקוס מספר הערות תוכל גם לשלוט במיקוס הערות הסיוס במסמך - אולי תרצה את הערות הסיוס בסיום כל מקטע. בכל עמוד בנפרד. אס יש במסמך יותר ממקטע אחד, טיפ הערות סיוס והערות שולייס ּהות במטרתן ובתוכנן. השוני הוא במיקוס שלהס במסמך ובעובדה שהערות סיוס אינן זקוקות למפריד. ליצירה, לשינוי, ולעריכה של הערות סיוס, אתה משתמש באותן טכניקות כמו להערות שולייס. על פי ברירת המחדל, משתמשת סזס/ בשיטות מספור שונות להערות שולייס ולהערות סיוס. הוספת הערת סיום 9 בתצוגה רגילה, לח במקוס בו ברצונך להוסיף את סימן הערת הסיוס. בחר הערת שוליים מתפריט הוספה. 9 בחר הערת סיום. 9 בחר מספור אוטומטלי, או בחר סימן. 9 לח אישור. 9 הקלד את טקסט הערת הסיום. 9 לח סגור. שליטה במיקום הערות הסיום 9 בחר הערת שוליים מתפריט הוספה. 9 לח על לחצן אפשרויות. 9 בכרטיסיה כל הערות הסיוס בחר את מיקוס הערות הסיוס. 9 לח אישור. 9 לסיום, לחץ אישור בתיבת הדו-שיח הערת שוליים והערת סיום. 8 2000 זע 26 |//לןי] |< |? ות ו ב הוסף 7+ הערת שוליים תחתית העמוד סוף המקטע אפשר ל-6זס)\ למספר את הערות הסיום... 6 מסזפור אוטומטי 2 סימון מותאם אישית: 7 7 ... או בחר סימנים בעצמך | סימן... | ביטול | אפשרויות... הערות סיוס יכולות להופיע בסוף המסמך או בסוף מקטע 7 ?|<| | כל הערות הסיום = כל הערות השוליים מקםב: (6 סוף המקטע תבנית מספור: - א יא בחר סכימת מספור התחל מ: | -]. . - בחר מספר לסימן הערת מספור: ₪ רציף הסיוס הראשונה 7 התחל מחדש בכל מקטע 1 השתמש במספור רציף | ביטול | הָמרה... לאורך המסמך, או התחל מחדש בתחילת כל מקטע, או בכל עמוד /2כ2. כיעו2'ס] (₪05ו10ק00) איורים, טבלאות, משוואות, ואלמנטים דומיס אחריס גם למספר באופן רציף מחדש את כל המסמך אוטומטית במסמך טכני צריכים כיתובים שימספרו ויהו אותס. במקרה שאתה מוסיף, או מסיר פריט. 6 \ יכולה להצמיד תווית ומספר לפריטיס האלו, ואז מידע יייצירת רשימת איוריסיי בעמוד 154, למידע נוסף אודות יצירת רשימת האיוריס במסמך שלך. נוסף יייצירת כיתוב צףיי בעמוד 198, למידע נוסף אודות העבודה עס כיתוב עבור פריט לו מוגדרת גלישת טקסט. ייהוספת כיתוב אוטומטייי בעמוד 304, למידע נוסף אודות הוספת כיתוב באופן אוטומטי. יצירת כיתוב 9 בחר את הפריט לו יוצמד הכיתוב. 0זס מספקת את התווית והמספר, ואתה מספק את הכיתוב לפריט 9 בחר כיתוב מתפריט הוספה. 9 בחר את תווית הכיתוב. אס התווית המתאימה אינה מופיעה, לחצ על תווית חדשה, הקלד שם עבור התווית הנדרשת ולתצ על אישור. ם של סבתא נעמי, 0 בחר מיקוס עבור הכיתוב. מתחת לפריט הנבחר = | מחק תווית | מספור... ביטול 9 הקלד את טקסט הכיתוב. אל תשנה את המספור. 9 לח אישור. כיתוב אוטומטיי... לח כדי להוסיף תווית כיתוב אוטומטית לחץ כדי ליצור תווית חדשה ומספור לסוג מסויס של אלמנט שתתווסף לרשימת התוויות איור1: כמעט בן שנתיים, אבל משחק אותה גנגסטר כשאורן היה בן שנה ו-18 חודשים הוא החליט שהוא משחק אותה קשות. הוא לקח את המשקפיים של סבתא נעמי, הרכיב אותם והתחיל לחשוף שיניים. סק 7: '23 ווק 6כן" 129 כויעכז/. !סכ כו במסמכים טכניים ארוכים נהוג למספר את הכותרות, כך החלוקה לרמות של רמות הסגנונות, כבסיס להיררכיית שכאשר המסמך נקרא או שנערך דיון לגביו, קל יותר המספור. להתייחס לחלק מסויס בו. סזסש משתמשת בהגדרות מידע 'ילהתארגן עס סגנונות" בעמוד 86, למידע אודות הגדרת חלוקה לרמות. נוסף 'ימספור שורות'י בעמוד 132, למידע אודות מספור שורות במסמך טכני. יייצירת חלוקה לרמות ממוספרתיי בעמוד הבא, למידע אודות יצירה והדפסה של חלוקה לרמות ממוספרת. טיפ כדי לבחור את כל הטקסט במסמך הקש את צירוף המקשים 4+!04. 4 | מדורג ממוספר | ממוספר | עם תבליטים מספור כותרות 9 ודא שלכל הכותרות מוצמד סגנון מתאים. 9 בחר בחר הכל מתפריט עריבה. 9 בחר תבליטים ומספור מתפריט עיצוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח תבליטים ומספור. 1 1308 .1 זע 1 1195 1 עטקמ 14 01 1 96610 2 ותב 3 ₪ (ב) 9 בחר בכרטיסיה מדורג ממוספר. מספור רשימה (5] בחר אחת מהאפשרויות 6 התחל מספור מחדש = 47 המשך רשימה קודמת | הַתאמה אישית... הממוספרות המוצגות בשורה התחתונה. 9 לח אישור. בחירת סכימת מספור כאן... 1 הקדמה קיבלנו מהנהלת החברה משימה לביצוע וביצענו אותה. יכול להיות שהתוצאות אי הטובות ביותר עליהן חלמפ בתתילת העבודה, אבל הרי הן לפיך: אם יש לך הערות כלשהן לגבי הזכן דוח וה שמור אותן לעצמך. ...,ממספר את -------- 11 מיאנתמ אנחנו החבורה שהביאה אליך שלושה עשר מוצרים, שבעה מתוכס הגעו, בסוטו של דבר, אל מדפי החנזיות. אפ שבד הכותרות במסמך שעות רבות על פיתדח מוצרים אלה, וכדאי מאוד שתוכרו את ות 12 מה אנתנו עושים לפעמים אנחנו עובדים מאוד קשה. פעמים אחרות אמח מסתזבבים במסדרונות משרדי החברה, ואוכלים פיצה. אפפ מבצעיס כל דבר הכראה לנו מהנה. דברים משעממים אנחנו מעביריס למישהז אחר. 2 מטרות מטירת משימה זו היא לבחון ולהעריך את תפקיד הפרט, המחלקה והאגף נארגון. עלינו לבחון כפצד הארגון שלנו פועל. וכפצד ניתין לשפר את פעולתד. 21 הוראות שהתקבל!ו עלינד ללמדד להעריך את יעילותד של כל אגף. כאשר אף מדורג בחציון התפחתדן, עלינר לשוב ולהשריך את יעילותה של כל מחלקה באגף וה. כל קבוצה, באגף או במחלקה, שאינה עומדת ברמת הציפיות תיבח מחדש, ומשאביס בתוך הקבוצה שלא יעמדר בציפיותנו יבוסלר. 1 יצד הן הובנו על ידנו אנתנר יכוליס לעשות ככל העולת על רוחנה. 2 יצד מבין אותן המנהל שלנו עלינר למלא את משימתנו ביעילות מירבית ללא מעוא פנים 2 לות זמנים על ההערכה להסתיים בתדך שישה שבועות מקבלת האישור הסופי לבוצרעה. 0 2000 08 20 741ןי] יכ לכו וס כ תצוגה חלוקה לרמות של סזס/ היא כלי מצוין לארגון מסמך, אך נניח שברצונך ליצור תדפיס של החלוקה לרמות ממסמך קיים (למשל, כדי להשתמש בו כראשי פרקים שעל סדר היוס בישיבה). לפניך דרך טובה לעשות זאת. צור תוכן ענייניס מיוחד, בחר את הכותרות שיוצגו, ועצב אותם כרצונך. מידע ''יצירת תוכן ענייניסי' בעמוד 108 ו''עדכון תוכן ענייניסיי בעמוד 110, למידע אודות העבודה עס טבלת תוכן עניינים. נוסף ייכותרות ממוספרות'י בעמוד הקודם, למידע אודות מספור כותרות. 'ילתהות ולטעות בשדות 6זס/יי בעמוד 293, למידע אודות שדות. יצירת חלוקה לרמות 0 מספר את הכותרות, תוך שימוש באחת מסכימות המספור של [<]? רו ו | רשימת איורים | תוכן עניינים = אינדקס תצוגה מקדימה של דף אינטרנט הצג לפני הדפסה חלוקה לרמות, והצב את סמן 1 0 ו - הכניסה בסופו של המסמך. 9 בחר אינדקס ורשימות מתפריט הוספה, ובחר בכרטיסיה תוכן עניינים. 9 בחר את רמות הכותרות אותן ברצונך לכלול. 0 0 עיצובים; = | מתבנית = הצג רמות: ‏ 2 = ספ | אפשרווות... | שימי... 0 בטל את הסימון בתיבת הסימון הצג מספרי עמודים. 9 לח אישור. שמירת החלוקה לרמות כמסמך חדש 9 בחר את תוכן הענייניס והקש את צירוף המקשיס 9-+!+0+)5011, כדי להפוך את השדה לטקסט רגיל (במקוס שדה). 1 הקדמה 1 מי אנו 2 למה אנחנו באן 2. סטרות 1. מה אנו עושים 2. איך אנו עושיםזאת 9 לחא על לחצן גזור, התחל מסמך חדש והדבק את הטקסט המועתק. 9 התאם את הסגנונות, או שייך סגנונות שונים, כדי לעצב את המסמך. 9 שמור את המסמך. 5. חוצאות 1. צפויות 2. בלתי צפויות שינוי סגנונות במסמך החדש מדגיש את מבנה החלוקה לרמות סק 7: '2'3 ומוק 6כן [13 סקול 0וכוא. זה נחמד ונוח למספר שורות במסמך טכני. בדרך זו אתה מקל על ההתמצאות בו, כשסוקרים או דנים בו. טזס/ע תמספר את השורות עבורך בתדירות שתבחר, ותדלג על פסקאות בהם אינך רוצה מספור לשורות. טיפ תוכל להגדיר עיצוב סגנון פיסקה, כדי לעכב מספור שורות, אם הפסקאות בסגנון הגה לא ימוספרו לעולס. כדי לשנות את מראה השורות הממוספרות, שנה את סגנון התו של מספור שורה. מספור שורות מסמך 9 בתצוגת פריסת הדפסה בחר הגדרת עמוד מתפריט קוב. בחר בכרטיסיה פריסה. תחילת המקטע: עמוד חדש ב | | כותרות עליונות ותחתונות ש כותרות שונות לעמודים זוגיים ואי-זוכיים 7 כותרת עמוד ראשון שונה 9 בחר המסמך כולו ברשימה החל על. א = | מספור 6 התחל מחדש בכל עמוד - אוטומטי-=] 7+ התחל מחדש בכל מקטע 5 8|[ = התחל מ: 9 בחר את כיוון מקטע לערך מימין לשמאל, כדי להציג את מספור השורות מימין לטקסט. מהטקסט: יישור אנכי: קצה עליון ב ] העלם הערות סיום מספרי שורות... | ₪ | גבולות... | ברירת מחדל... 9 לח על לחצן מספרי שורות. 9 הפעל את האפשרות הוסף מספור שורות. 9 הגדר את האפשרויות בהן אתה מעוניין. 9 לח אישור. הגדר את המרחק בין המספר לטקסט השתמש במספור רציף לאורך הגדר את הדילוגים של המספור המסמך, או התחל מספור בתחילת כל עמוד או מקטע 9 לחץ אישור בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. 2 2000 ₪ 26 1/לןי] שווה ניסוי טיפ מידע נוסף מניעת מספור פסקאות 9 בחר את הפסקאות שאינך רוצה למספר. 9 בחר פיסקה מתפריט עיצוב. 9 בחר בכרטיסיה מעברי עמוד ושורה. 9 הפעל את האפשרות העלם מספרי שורות. 9 לח אישור. 9 לח על הצג לפני הדפסה בסרגל הכליס הרגיל, כדי לוודא שמספור השורות מתאים. במסמך הארוך שלך, מספר את הכותרות. הוסף מקטע רציף לפני כל כותרת ברמה 1 (81ח178801). הגדר את כל סגנונות הכותרות שאתה משתמש, כדי לעכב מספרי שורות. הפעל את מספור השורות לכל המסמך, התחל את המספור בכל מקטע מחדש. לחי על לחצן הצג לפני הדפסה, הצג עמוד בודד, ולח על הגדלה (חו וחס0ס2). השתמש בדפדפן שבסרגל האנכי, כדי לדפדף בין הכותרות. שיס לב שכאשר המסמך מודפס, תוכל להתייחס למספר שורה מסוימת תחת מספר נושא מסוים. כאשר יש לך מספר טורי טקסט, תמוספר כל שורה בכל טור. כברירת מחדל יוצבו מספרי השורות מצד שמאל של הטקסט. כדי לשנות זאת, שנה את הבחירה כיוון מקטע כך שתהיה מימין לשמאל. ייכותרות ממוספרותיי בעמוד 130, למידע אודות הוספת מספור לכותרות בלבד. כותרות קבועות אינן ממוספרות... ...אך כותרות וכותרות משנה אכן ממוספרות 2/01/10 0/ 2410 2 6כו[! 2 כ90//- 10055 0011006 3 כד? לה?כנס ל- 655זקאם א00!זט0, לת לחייצה כפולה על הסמל שעל שולחן העבודה ועל המסך *ופיע חלון 4 הנראה כמו התרשים הבא (אך במקום ש 5:* שופיע ש מך). כעת פו(ה ה*ישום אל שרת הדואר של ספק השירות 5 שלך ומחפש הודעות חדדשות (ש עד:ין לא נקראה על ידי המתחש ב שלך) מאז הפעם האתרונה בה התקשרתאל 8 שרת הדואר. כל הודעה, אפילו אם ה גדרת ל- 655זקאם א1!00%ט0כ להשא:ר אותה על שרת הדואר של ספק ד השירות, מסומנת על <ד: יישום הדואר. חלון הדואר בגוי, כרגע, משלושה חלקים ומד *פתת גם חלקו 8 הרביעי. כל חלק כזה (קרא ח<ונית שחבּק): 4% חלונית התיק ות (0!4615 ]) משמאל למעלה. % חלונית אנש הקש 5 (000130₪) מש מאל למטה (+הו בעצם ספר ה כתובות שלך). 4% חלונית פות רת ההוצגות (מ*מין למעלה). 4 חלונית תצוגה מקצי מה של ההודעה ה (בתרת (מימלץ למטה). 9 בח לקו העל:ון של החלון (מצאים סרגל הכלים ושורת התפר:טים של 855זק<ם אסס1ט0. מד כשתעבור ל- 10 אססח! (תיבת הדואר ה (כנס) תראה שגם ש (י אלה מש תנים ומתא'מים את עצמם למתרח ש מת חתם. 11 כפי שתוכל לראות, אפלו אם אעך מחובר לאינטרנט ואף אחד עדין לא טדע את כתובת הדואר 12 האלק טרו!: שלך, מישהו כבר *ק לט אותך ושלח לך הודעה! לא, אל תחשוש, ון רק הודעת *יברוך הבא* ל- 13 5זקאם א0סו%ט2ו, הודעה שנשתלה שם על :ד? 050%ז4/0. איך אתה :ודע שיש לך הודעה חדשה? שים לב 14 שליד ה מילה אספח! מופיע מספר בסוגר:ים (בצבע כחול). מספר זה בא להורות| על מספר ההודעות ש עדיי 5 ל<א (קראו בת'קיה זו. 16 לחץ על הפמילה אספחו, כדי לפתות אח הת:ק:ה ולהצי את ההודעות בה. תוך| מספר ש(יות (עלם המספר 17 ליד אססח! וכותרת הה ודעה משתנה מגופן מחיגש לגופן רגיל. 655זקאם 00160% מסמות באופן אוטומטי 43 רל ה ודה ש רוחרחה הס ווח לאשד הסחר ש ולוח רהודיה ש וס ראה כשפיסקה מעוצבת להעלים מספרי שורות... ... מתחדש מספור השורה בפיסקה הבאה שאינה מוגדרת להעלים ממספרי שורות סק 7: '2'3 וק )כ 133 כעי2, 1ס/כ 007) ממסו31טף] נוסחאות מתמטיות :כולות להיות מסובכות מכדי להיכתב במחשב. לנוסחאות פשוטות, ניתן, בדרך כלל, להשתמש בתוויםס ובעיצוב רגיל, אך עבור נוסחאות מסובכות יותר, 3.0 זסזוסם ח8%0ט0= אספסזסוו שימושי למדי. שיס לב, אתה בונה את הנוסחה. 6זסש אינה מבצעת חישוב כלשהו המבוסס על נוסחה זו. מידע 'יהוספת רכיבים'י בעמוד 306, למידע אודות התקנת 3.0 זסזו0= חסוזאטף= ספסזסוו, אס הוא אינו מופיע ברשימת נוסף האובייקטים. יצירת נוסחה 9 בחר אובייקט מתפריט הוספה. 9 לח על כרטיסיה יצירת חדש, בחר 3%0₪ף= +0504ז6ו₪ 0 מהרשימה ולת אישור. 9 השתמש בתפריטי התבניות, כדי להוסיף את הסימנים עס התצורה הנכונה, והשתמש במקלדת כדי להוסיף תוויס, תוך שמירה על העקרונות הבאיס: + עבוד משמאל לימין; כלומר, מחוץ לנוסחה אל תוכה. + השתמש במקש פד ובצירוף המקשיס 180+א1ח5, כדי לעבור לאלמנטים, או לרמות אחרות. 9 לחץ מחוץ לאזור הנוסחה כשתסיים. 4 2000 26/06 1/ןי] /כיכת, עשיסן תרשים יכול להפוך את תוצאות הנתוניס שלך למובניס לב. תוכל להשתמש ב- חק9ז0 אספ5סזסוא, תוכנת עזר טוב יותר, מאשר גיליון אלקטרוני מלא במספריס המציג המגיעה כחלק מ-סזס/, כדי להפיק מבחר תרשימיס את אותו המידע. בנוסף, בעוד שגיליוו העבודה מרדיס שוניס המבוססיס על הנתוניס שלך. את הקוראים, התרשים גורס להם לשבת וקוף ולשיס מידע 'יהוספת תרשים |08א='י בעמוד 146 וייקישור לתרשים |פסאשיי בעמוד 148, למידע אודות שימוש בתרשיסם שנוצר נוס ף ב-|066א= 070508%ו₪1. יצירת תרשים סרגלי הכלים והתפריטים משתנים, כדי להציג כלים ליצירת תרשימים 0 הצבע על תמונה בתפריט [< ]1[ [ ₪ הוסיפה, ובחר תרשים קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים תרשים חלון עורה | | מתפריט המשנה. ל 9|-5|₪ ב שו - ₪ | 5 |ם | 5 | ₪ ם א | ₪ שו + 8 ₪ = םן | 4 ₪ , % ₪ | = = = ₪ 7 8||- פ]. א | החלף את דוגמת הנתונים בגיליון העבודה עס הנתוניס שלך. ו 9 לח כדי לבחור רכיבים מסוימיס בתרשים והשתמש בסרגל הכלים לעיצוב התרשים. רבעון רגעון רבעון רבעון רגיעי שלישי שני ראשון 7 7 ? 7 ? ? ? 7 ? 7 ? 7 ? 2 , / ? / ? / ? / ? / / ? 7 1 8 ₪ 2 ו 1 גילירן נתדניח - 2ותסחנוססם 1 2 9 9 לת מחוץ לאזור התרשים כשאתה מסיים. 4 רבעון רביעידבעון שלישי| רבעון שנירבעון ראשון) 204 4 16 46 49 |45 9 |51.6 לחץ פעמיים כדי עריכה תרשים של 2000 חקבז6 10508 ₪ מעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע יי עריכת תרשים ? 9 0 9 לת לחיצה כפולה על התרשים, כדי להפעילו. בב 0 בר בר ]| סּ ערוך את הנתוניס ואת התרשים. אפשר לערוך את הנתוניס ואת עיצוב התרשיס רבעון רבעון כשמפעיליםס את התרשים שלישי ראשון ה 9 לח מחוץ לאזור התרשים כשאתה מסיים. ₪28 א סיק 7: '23 ווק 6כן | 139 סיכוסן וכו ו/וכוא, 2/262 סזס/\ מטפלת טוב יותר במילים מאשר במספרים, אך היא מסוגלת לבצע מספר פעולות סיכוס טבלה פשוטות עבורך. לחישוביס מסובכים יותר, תרצה להוסיף גיליון עבודה של |06א= ספסזסוו]. טיפ אס בכוונתך לעשות קצת חישוביס מתמטייס בטבלה, אל תפצל או תמזג תאיס שמכילים נתוניס, או כל תא שיש לו יותר מרשומה אחת, אחרת תגיע לתוצאות מפתיעות. הלחצן סיכום אוטומטי מנסה לנחש מה אתה מעוניין לחשב אבל, בדרך כלל, הוא מחליט לסכם את העמודות. הסיכוס האוטומטי מכניס את הנוסחה (5/)480%/5=. אס הניחוש אינו נכון, תוכל לערוך את הנוסחה בתיבת הדו-שיח נוסחה. סייכום עמודות 9 הצג את סרגל הכליס טבלאות וגבולות. ו - 5 - ₪ 5 1 5% | א ה = | בוו 2 ₪ 3-3 ₪ -ם פריט לות טיפול | סה''כ 2 345% | 29.99 13 ב | 54.97 0 - | 3 5 9 צור טבלה המכילה את הנתוניס שלך, עס שורה ריקה בתחתית ועמודה ריקה משמאל. 9 לח בתא ריק בשורה התחתונה שתכיל את סיכוס התאיס שמעל. 7 = 9 לח על לחצן סיכום שו אוטומטי. הכנס רשומה אחת בלבד לתא השתמש באפסים 9 עבור אל שאר התאים הריקים לתאים ריקיס בשורה התחתונה, ולחצ על לחצן סיכום אוטומטי. 9 חזור על צעד 5 עד שתסכס את כל העמודות, פרט לאחרונה. 06 2000 ₪ז0/] 26 1/ןי] מידע יישימוש בסרגל כלים'י בעמוד 16, למידע אודות הצגת סרגלי כלים. נוסף 'יחישוב ערכי טבלה מחו לטבלהיי בעמוד 139, למידע אודות חישוב תוצאות מתאים בודדים. טיפ בנוסחה ()(50=, תוכל גס להשתמש במילה וס 851 כדי למקס את סיכוס העמודה בתחילת השורה, ובמילה ד== | כדי למקם את סיכוס השורה בעמודה השמאלית. כדי ליישר ערכים דצימליים, בחר את העמודה והוסף טאב דצימלי. המספרים ייושרו באופן אוטומטי לפי טאב זה. הקשת 9= מעדכנת את השדות המחשבים ערכים. הקש 9=+514 כדי למתג בין תצוגת קוד השדה לתצוגת סכומו, 9+ כדי להוסיף שדה ריק ו- 9=+א6%71+571 כדי לבטל את קישור השדה. סיכום שורות 9 לח בתא הריק שאת השורה שלו ברצונך לסכם. -- 59 % שק3476 | 249.99 סיה "יכ |97 24 9 בחר נוסחה מתפריט טבלה. 9 הגדר את הנוסחה לסיכום התאיס שמימיו. <|? ה 9 בחר או הקלד מבנה מספר 7 עבור התוצאה, אם אינך ו 9 ]= ---סכס את התאים שמאלה מעוניין להשתמש בברירת תבנית המספר: המחדל. ש סּ לחץ אישוד. הדבק פונקציה: הדבק סימניה: 9 עבור לשאר התאים הריקים וחזור על שלבים 3 ו-4. עריכת טבלה בחירת הטבלה כולה... 9 שנה ערכיס כלשהס בטבלה. 9 כדי לשנות את נוסחת החישוב בחר שדה ומתפריט טבלה, בחר נוסחה. בתיבת הדו-שית נוסחה ערוך את השינוייס הרצוייס ולחץ אישור. 9 בחר בטבלה כולה. 9 הקש על 9ם, כדי לעדכן את החישובים. פריט את יְ 5% א346548 ב45768 שק3476 : = ...מאפשרת לך לעדכן את כל החישוביס בו-זמנית סק 7: '23 ווק 6כן" | 137 /'0ו2 007 כשצריך לבצע חישוב, יכולה סזס\ לעשות זאת עבורך. החישוב שלך יכול להיות פשוט כמו חיבור שני מספרים, או מסובך כמו שימוש בפונקציות. אתה יכול למקם את התוצאות בכל מקוס במסמך, אך עדיף בטבלה. טיפ פונקציות נוספות קיימות, חלקן מסוגל להפיק חישוביס מסובכיס למדי. ראה בעזרה של טזס\ מידע מפורט נוסף. מידע ייחישוב ערכי טבלה מחו לטבלהיי בעמוד הבא, למידע אודות מיקוס תוצאות החישוביס בתוך הטקסט שלך. נוסף עשה את החשבון 9 לת במסמך שלך, במקוס בו אתה מעוניין למקם את השתמש ב- + (פלוס) להוספה, נוכזרחה: = - - כ 9 7-8 7-76 50005 0-ן ב- - (מינוס) להחסרה, ב- * (כוכבית) להכפלה, התוצאה. הי רא ב- / (קו אלכסון) לחילוק, 8 10-0080000 וב- ( ] לפעולות על קבוצה. 8 בחר נוסחה מתפריט טבלה. 0 מ . 1 1 כ 1 1 | כזימניה: 9 הקלד את החישוב הרצוי. התוצאה המתקבלת משתלבת במסמך שלך רצית הערכה מהירה (אך לא +הירה). הרי היא לפניך: ₪82.80 9 בחר או הקלד תבנית מספר. 9 לח אישור. שימוש בפונקציות 9 לת במסמך שלך, במקוס בו ברצונך למקס את התוצאה. פונקציות חישוב בהן נעשה שימוש דוגמה (₪808)10.20,33/ (123/7)דא! | הערך השלס של התוצאה. (17,3)סס! | השארית לאחר שהמספר הראשון מחולק במספר השני (מטמתיקה מודולרית). 9 בחר נוסחה מתפריט טבלה. 9 בחר פונקציה מרשימת הדבק פונקציה. 9 הוסף את הערכים לתוך הסוגריים. 0 (22/7,4)סא!/₪0 | תוצאות החישוב הראשון מעוגלות לאלפית הקרובה ביותר. 6 9 בחר תבנית מספר. 9 לח אישור. 8 2000 26/8 1/ןי] אישכ לכי 220 2/20/00 אס אתה רוצה לחשב ערכים בטבלה ואו למקס את התוצאות בטקסט הרגיל, אתה נותן שס לטבלה ולאחר מכן מתייחס לתאים בודדים, או לטווח תאיס שבטבלה. טיפ כדי להתייחס לתא בודד, השתמש בפונקציה 50₪, והתייחס לשס הטבלה ולתא הבודד הרצוי. השתמש בנקודתיים (:) כדי להפריד בין תאים, ובפסיק (,) כדי להפריד התייחסויות לתאים בודדים. תן שם לטבלה 9 בחר את הטבלה כולה. 9 בחר סימניה מתפריט הוספה. 9 הקלד שם עבור הטבלה. 9 לח הוסף. חישוב הערכים 9 לח בטקסט שלך במקום בו ברצונך להציג את ערך התא. 9 בחר נוסחה מתפריט טבלה. 9 השתמש ברשימת הדבק פונקציה, כדי להוסיף פונקציה. 9 השתמש ברשימת הדבק סיימניה, כדי להוסיף את שם הטבלה לנוסחה. 9 הקלד את ההתייחסות לתא או לתאים, וסגור בסוגרייס מרובעיס. 9 לח אישור. שמות סימניות קיימות במסמך <]? [נות יי שס הטבלה טובלתחווה ה (ללא רווחים) טבלתהזמנות תרשיםמכירות מיין לפי; 6 שם 7 מיקום ] סימניות מוסתרות תא 2 תא 23 תא 06 > | | || מספרפרט?ם | מספר רגליים | ו ה ה מו ואו וברואים כ[ 48 ו כ[ 20 | | חזירים 5 פיזים 2 כפי שניתן לראות מהטבלה, מספר בעלי החיים הדו-רגליים בחוותנו הוא: 93 טווח סימניה | פונקציה מוסחה: :2 טבלתחווה)/ופ= תבנית המספר: [= | הדבק פונקציה: הדבק סימניה: ₪8 1 אשר ]| בטל סיק 7: '2'3 סוק 6כן" 139 איג יע[ שזס/ מתמחה בהצגת מידע ובביצוע חישוביס פשוטים, השתמש בכוח החישוב של |8סא= בחישוב מספריס אבל אס ברצונך לבצע חישובים קצת יותר מתקדמים, וגימור של סזס/\ לתצוגה. הוסף גיליון עבודה של |09א= ספסזסוו למסמך שלך. מידע יייישור אובייקטיס'' בעמוד 142-143, למידע אודות עבודה עס אובייקטים כגון גליונות |06א5. נוסף 'יהעתקת מידע מ-|08אם'י בעמוד 144, למידע אודות העתקת מידע מגיליון ו09א= קיים למסמך סזס\. הוספת גיליון עבודה 9 לחא במסמך שלך במקום בו ברצונך למקס את גיליון העבודה. 9 לחי על הוסף גיליון עבודה של |66אם 50סז6ו₪. 3 4% גיליון אלקטרוני 9 גרור את העכבר, כדי לבחור את מספר השורות והעמודות שיכללו. [<1 ד [₪ | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצובב כלים נתונים מלון עורה > . ו ₪ - 000% ₪]|0 0 55 6/- 70-05 ₪ 2 ש ₪ 0 ₪ ש םן = , %שם|- 5 5 ענ ת|- . | .9.8-| 9 השלם את גיליון העבודה, כמו כל גיליון עבודה של |08א=. הרי הנתונים, כפי שביקשת: % 0 00 א 7 9 לחף מחוץ לאזור גיליון העבודה. אי 0 פִּ 4 9 ל 4 9 , ב 7 ₪ א 3 | 4 9 |א1223 25 16 221 ? 1 1 ? 3 |ב3312 15 7 2.2 8 |ק998 2345 [77 5 ]27 ו32 || 4 | ילייר 0 / 1 / / 07 0/7 גרור את מסגרת המידה כדי לשנות את מספר התאיס המוצגיס םאה / 7 / ? / ? 2 ש 7 / ? . עריכת גיליון עבודה 9 לת לחיצה כפולה על גיליון הרי הנתונים, כפי שביקשתו העבודה. 9 9 9 0 ָ 5 ג א 5 שנה ערכים, או חישובים. 9 עצב את התאיס בכל דרך 8 ד 7 ך כ בחר: ב / : / שתבחר: הוסף גבולות שק 8898‏ | 234.5 7 321.7 וצלליס, למשל, או סובב את הטקסט בכותרת העמודה. 9 לח מחוץ לאזור גיליון העבודה. 0 2000 זע 26 |//ןי] לליק |[ אסכ אקולזא, | ב-2006 כשאתה אוסף קטעים למסמך אחד, בדרך כלל אתה צריך לכלול נתונים ומידע המגיע ממקורות שונים. הלוח (0ז0!10008) של פשססחו\ מאפשר לשמור רק פריט אחד בכל רגע נתון, אבל זה של 08006 מאפשר לך לאגור בו עד 2 פריטים שוניס בו-זמנית, מכל יישומי 01₪06. הלוח של 01808 ייפתח באופן אוטומטי לאחר שתעתיק שני פריטים לתוכו, או שתוכל לפתותח אותו באופן ידני באמצעות האפשרות סרגלי כלים מתפריט תצוגה. טיפ תוכן הלוח של 01108 נשמר רק בזיכרון הפנימי של המחשב, כך שאס תסגור את כל יישומי 0606 או תכבה את המחשב, תאבד את כל מה ששמרת שם. העתקה והדבקה של תוכן 9 העתק מאחד מיישומי 01806 האחרים חומר כלשהו אותו ברצונך להציג במסמך 6זס/ שלך. 9 עבור למסמכי 001106 אחרים, או ליישומי 01806 אחרים, והעתק חומר נוסף, עד 11 מקורות שוניס. 9 עבור למסמך 6זס/\ שלך ולחצ במקום בו ברצונך להוסיף אחד, או יותר, מהפריטים שהעתקת. 9 פעל באחת מהדרכים הבאות : + לחצ על הפריט אותו ברצונך להוסיף. אס סרגל הכליס לוח מעוגן, לח על פריטים כדי לראות רשימה של הפריטים שהוא מכיל. + לחצ על הדבק הכל כדי להדביק את כל הפריטים מהלות. 9 לחץ במסמך 6זס/\ שלך, או בכל יישוס 028108 אחר בו ברצונך להדביק את יתרת הפריטיס המועתקים. תוכן משאילתה או מטבלה של 60855 תוכן מתרשים |006א=₪ ]0-8 6/יבר 6 5036 חזב6! ח63 סע 515 חזסי ... תיאור מסך המתאר את תוכן הלוח תוכן מגיליון ו06א= תוכן ממצגת זחוסקז6אוסק <> תוכן מדף !וד תוכן מסמך סזס) מק 7: /23 2/9 6[ 141 6וכייק 6 אי13'י] 6זס\ כוללת מספר תוכניות עזר, ואחרות כבר מותקנות במחשב שלך, תודות להתקנת פאוסטחו//. תוכניות עזר אלו נועדו במיוחד כדי ליצור ולהוסיף תוכן מיוחד, כגון גרפים ונוסחאות מתמטיות. מאחר ואובייקטיס אלו זריס למערכת 6זס/), ואת אומרת של-שזס/ אין את היכולות לעבוד ישירות עס גרפים, משוואות מורכבות ואובייקטיס אחריס שתוכניות אלו מוסיפות, הס שוכניס כאובייקט נפרד המוכל (או מוטבע) ב-0זס\. על ידי הגדרת סוג זה של תוכן כאובייקט נמנע מ-6זס\ הצורך לדעת עליו פרטים מיותרים. היא פשוט שומרת מקוס עבורו ומאפשרת לתוכנית העזר לדאוג ליצירה ולעריכה שלו. אבל, סזס/ אינה מוגבלת רק לתוכניות עזר אלו. היא יכולה לכלול גס אובייקטים מיישומים אחרים, כגון |08א= או זחוסקזפשוסם, ואפילו יכולה לכלול אובייקטיס של סזס\. אתה יכול ליצור אובייקט על ידי שימוש בכל אחד מיישומים אלה ב-6זס/ץ, ואתה יכול גם להוסיף אובייקט שנוצר קודס לכן, כלומר - תוכל להשתמש במסמך כלשהו כמקור לאובייקט. זה אולי נשמע מעט מפחיד, אבל זה לא ממש כך. זס) גורמת לעבודה עס תוכניות אלו ועס האובייקטים שהן יוצרות להיות קלה. את רוב התוכניות ניתן להפעיל בלחיצה על לחצן אחד בסרגל כלים, או באמצעות פקודת תפריט פשוטה. כשאחת מתוכניות אלו פועלת אתה עדיין עובד בסביבת סזס//, אבל נוספים לה הפקדיס והפקודות 2 2000 ₪ז0/] 26 1/ןי] של תוכנית העזר. את השינוי תראה בתפריטים של סזס\, ואולי גם סרגל כליס אחד או שנייס נוספים. כשתסיים את עבודתך בתוכנית העזר, חוזרת 6זס/ לעצמה וכעת יש לך תוכן חדש שנוסף למסמך שלך. אס אי-פעס הוספת תמונת ג סווס למסמך שלך, ואת אומרת שכבר יצרת אובייקט מתוך קוב>, פשוט סזס) עשתה את רוב העבודה עבורך. כך שאס שזס\ עושה את רוב העבודה עבורך, מדוע עליך ללמוד אודות אובייקטים! אז ככה, פזס) מתייחסת אליהסם מדי פעם (הוספת אובייקט, עיצוב אובייקט, ערוך אובייקט וכדומה). בנוסף, למרות כל היתרונות שבעבודה עס אובייקטיס, ויש כאלה למכביר, אתה עלול להיתקל בבעיות כלשהן בעבודה איתס. לדוגמה, אס המסמך שלך מועבר למחשב אחר יכול להיווצר מצב בו אובייקט שהוספת יוצג על המסך, אך לא ניתןו יהיה לערוך אותו מבלי שבמחשב הותקנה התוכנה שיצרה אותו (או דומה לה). כלומר, תוכל לראות את הנתוניס המופיעיס באובייקט |69א=, אך אס |69א= אינה מותקנת במחשב האחר, לא תוכל לערוך את הנתוניםס המופיעיס באובייקט. אי לכך, עבוד עם אובייקטים, אך עשה זאת עס מחשבה תחילה ותמצא את הכותח הדרוש למלא את צרכיך הפרועים. אנו נמשיך לעבוד עס אובייקטים לכל אורך ספר זה, מפני שאו הדרך הטובה, המהירה והקלה ביותר להגיע לתוצאות המיוחלות. תרשים של |68א=-5ו נוסחה - חסוז8טס=-15 סרטון מדיה וידאו - סו[ סושסו טקסט זה הוא חלק ממסמך כתבן הוצאת הוד-צמי +חשרת הבר וח 5' ₪ א וקו סי תוחא 5313 5 שפח 5 0 זט ץק הח סט | | ₪ זפ+טוק וחסס | | 3 זש+טוק חסס תרשים - 68 הצ4 - 3:1 | ₪ח 2‏ 15% גרף - זה ₪8 ₪ ₪8 חס8ז-5! סי 3:7 /23 2/9 6כ[י 13 ליק (ש[ א-|06] אס ברצונך לכלול מידע המאוחסן בגיליון עבודה של 861 וספסזסוו, תוכל להעתיק את הנתוניס ולהוסיף אותס ל-6זס\ כטבלה רגילה, במקוס כגיליון עבודה. טיפ רוב העיצוב שנעשה ב-|68א= ייכלל בתאיס המודבקים, אבל תוכל לשנותס בעזרת סרגלי הכלים של 6זס//. לאחר שתדביק את הנתוניס לתוך סזס\ נשאריס התאיס נבחרים ופעילים ב-|08א=. כדי לשמור על שלוס בית, עבור חזרה ל-|69א= והקש 80ם, כדי לבטל את בחירת התאיס. רק התאיס שנבחרו יועתקו עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעלעי מ לע 0 שי קבלת נתונים 9 פתח גיליון עבודה של |06א5. 9 בחר את התאים שברצונך להעתיק. 9 בחר העתק מתפריט עריכה. עבור ל-6זס/. א 8 א ₪ ₪ ל / / 9% לע ו ך הוספת הנתונים 9 לח במסמך שלך במקום בו ברצונך למקסם את הנתוניס. | א-835]| | 2568 | א-7%ו]| | 26548 עצב את הטבלה כאילו היתה זו טבלה רגילה של 6זס/) 9 לח על לחצן הדבק שבסרגל הכלים הרגיל. א- א- 9 השתמש בסרגל הכלים טבלאות וגבולות לעיצוב הטבלה. 4 2000 ₪ז0/] 26 1/ןי] קיו >[ [1%00 אס אתה רוצה לכלול נתוניס מגיליון עבודה של כך, בכל פעס שהנתוניסם ישתנו בגיליון העבודה, יעודכן 60א= ספסזסו!, והנתוניס משתנים לעיתים קרובות, המידע במסמך שלך באופן אוטומטי. תוכל לקשר את המסמך שלך לגיליון העבודה של |08א5. טיפ שמור את גיליון העבודה לפני הקישור ל-טזסו/, כדי ש-0זס/ תשתמש בשם הקוב ומיקומו הנכון, ואל תעביר את חוברת העבודה מהתיקיה שלה לאחר שיצרת את הקישור. אם תעביר את הקובץ, תוכל לתקן את הקישור באמצעות האפשרות קישורים שבתפריט עריכה. קישור לנתוניסם פתח גיליון עבודה של |06א5. מקור: ₪61 >]ספסזסווי] וגיליון עבודה של 9 בחר את התאים שברצונך ל 2 (: להעתיק. 6 הדבק: גיליון עבודה של |656= >]ספסיסוי] אובייקט טוקסט מעוצב (=זת 9 בחר העתק מתפריט עריכה. ו טסט שאי מ תמונה 0 עבור ל-6זס). מפת סיביות 36 16י] חב תח=) ססות 9 לח במסמך שלך במקוס בו | תוצאה ברצונך למקס את הנתוניס. הוספת תוכן הלוח בתור תבנית ואזת. 9 בחר הדבקה מיוחדת מתפריט עריבה. 9 בחר את לחצן הדבק וקשר. 9 לח אישור. . . | שילדה* ‏ מחיר | מיסים | סה"ל | | א- 2399 25₪ ₪ 281 | שא 3434 ₪ .| 2744195₪ | א- 3435 ₪ ₪ 291 [ | א- 3436 25₪ ₪ .1 26.9 | ש- 3437 ₪ | 25₪+‏ | . למרות שהנתוניס כלוליס בטבלת סזס/), הס ישתנו אס ישתנו הנתונים בגיליון העבודה עצמו מק 7: 23 2/9 6[ 145 כוסק< <<שיסן ]00] אם יש לך את התוצאות הסופיות של הנתונים בגיליון סזס\ שלך. התרשים מוקס מחדש ב-0זס\, כך שאפשר עבודה של |08א₪ אספסזסוו), אך ברצונך להציג את לערוך אותו כנדרש, ואין יותר צורך במסמך 08א₪ הנתוניס כתרשים, תוכל להעתיק אותס לתוך מסמך המקורי. טיפ |00א= אספסזסוו! חייבת להיות מותקנת במחשב שלך, כדי שתוכל לערוך את התרשים. קבלת תרשים 9 ב-|06א= השתמש באשף התרשימים, כדי ליצור תרשים כתרשים אובייקט. |77 0 0 77 וט א ₪ - 8 שמור את גיליון העבודה. - א . 5 העתק את אובייקט התרשים או 9 בחר והעתק את האובייקט. עבור ל-6זס/. - ₪ א 5 ₪ א 0 ₪ 17 2 הוספת תרשים 9 לחא במסמך שלך במקום בו ברצונך למקסם את הנתוניס. 9 לח על לחצן הדבק מסרגל הכלים הרגיל. מבוגרים אובייקט התרשיס ב-6זס/\ 6 2000 זק/ן 26 )//קןי] מידע נוסף טיפ 'יקישור לתרשים |פסאם'יי בעמוד 148, למידע אודות קישור לתרשים |08א5. 'ייצירת תרשיסיי בעמוד 135, למידע אודות הוספת גרף באמצעות הס8זס ])ספסזסוו. אס אינך לוח על הכרטיסיה תרשים לאחר שערכת את הנתונים בו, יוצגו הנתוניס עצמס במקוס התרשיס. כדי להוסיף תרשים |08א₪ מבלי ליצור אותו תחילה ב-וסאם, פתח את תפריט הוספה, בחר אובייקט, בכרטיסיה יצירת חדש בחר באפשרות תרשים של |69א₪ 0508ז₪16 ולח על אישור. כעת, תוכל לערוך את הערכים לדוגמה שבכרטיסיה גיליון1 ואת התרשים בכרטיסיה תרשים1. כדי שאובייקט מסוג זה יהיה רשוס בתיבת הדו-שיח אובייקט, |08א₪ חייבת להיות מותקנת במחשב. עריכת תרשים 9 לת לחיצה כפולה על התרשים. 9 לח לחיצה ימנית על אלמנט כלשהו בטבלה ובחר בפקודות המתאימות מתפריט הקיצור. תוכל לשנות את ערכי התרשים גם באמצעות התפריטים ולחצני סרגל הכליס של |06א₪ שנוספו לסרגלי הכלים של סזסצ. עריכת נתונים 9 לת בגיליון העבודה שמכיל את הנתונים. 9 ערוך את השינויים. 9 לח בכרטיסיה תרשים1. 9 לח מחוץ לאזור התרשים כדי לבטל את פעולת האובייקט ולחזור למבנה הרגיל של 6זס//. 1 סק ₪ א עצ התרשים פעי ומוכן לעריכה ₪ 7 7 1 |סוג דו-חי כמות 21 / , 2 | צפרדעים 3 7 3 קרפדות 20 , 4 | סלמנדרות 9 5% 6 70 %? ----| + 8 2 4 9 2 4 10 8 7 2 / עעעעעעעעעעעעעעעעיעעע/// 7 7 7 עיצוב אזור התרשים... סוג תרשים... נתוני מקור... אפשרויות תרשים... מיקום... תצוגה תלת-מימדית... הלוך תרשי קה א ה נש ו ו ו ו בבביבבבבבברבררבבבב בב רבב לצ ]| גן + לעי מק 7: 23 2/9 6[ 147 ]000[ 05/0 כשאתה מוסיף תרשים של |089א= אספסזסוו, והנתוניס התרשים ידנית, חייב גיליון העבודה המקורי להימצא עליהם התבסס התרשים השתנו, יעודכן התרשים ברשותך. במסמך שלך אוטומטית. אס אי-פעס תרצה לעדכן את טיפ תמיד כדאי לשמור את חוברת העבודה של |08א= לפני שאתה מעתיק וקושר נתוניס. שווה התחל את גיליון העבודה של |08א5, הכנס מספר נתונים, צור אובייקט תרשים, ושמור את חוברת העבודה. העתק ניסוי את התרשיס למסמך 6זס\. חזור ל-|08א5, שנה חלק מהנתונים, ושמור שוב את חוברת העבודה. חזור ל-טזס/ץ, ותראה שהתרשיס השתנה. הכנסת תרשים השתמש באשף התרשימים של |08א=, כדי ליצור תרשיס כתרשים אובייקט. עצב את התרשים כפי שאתה מעוניין שהוא ייראה ב-6זס//. |< |? הייו מקור: [66<= 5]ס5סיסווי] רשים של ... ממוצע בחינו6%68|97ח6 2000-זס/ע5-2000!י כו - ' ביטול 7 הדבק: תרשים של |₪666 506סיסוו אובייקט 9 שמור את חוברת העבודה. | ] הצג כסמל 9 בחר והעתק את האובייקט. עבור ל-6זס/. 9 לחא במסמך שלך במקוסם בו ברצונך למקסם את הנתוניס. | תוצאה הוספת תוכן הלוח בתור תמונה. האפשרות הדבק וקשר יוצרת קיצור דרך לקובץ המקור. שימיים בקובץ המקור ישתקפו במסמך שלך. 9 בחר הדבקה מיוחדת מתפריט עריבה. 9 בחר את האפשרות הדבק וקשר. 9 לח אישור. מכוניות 1 הולכי אגל 1 אופניים 20 ן התרשים יעודכן באופן אוטומטי ויציג את השינוייס שייערכו בתרשיס ב-|08א₪. לח לחיצה כפולה על התרשים כדי לערוך אותו ב-|08א5. 38 2000 ₪ז0/] 26 01ןי] /3יכ2. עשי 0%גו] תרשים ארגון הוא תצוגה גרפית של מבנה הארגון שלך. יותר מאשר רוב האנשים עולים, או יורדיס בסולס בומן מועט, תוכל ליצור תרשיס מרשיס שמדמה את הדרגות. שרשרת הפיקוד, ותוכל אף לשנות את התרשיס מהר טיפ כדי לבחור בתיבה או בקו, כדי להזיז או לעצב אותם, לח על לחצן בחר שבסרגל הכלים של תוכנית העזר. עברית בתרשים הארגון. לפני הקלדת הטקסט, בכל שדה מחדש, פתח את תפריט +16 ובחר +חס=. פתח את תיבת הרשימה הנפתחת כתב ובחר עברל. מידע ייהוספת רכיבים'י בעמוד 306, למידע אודות התקנת רכיבים. נוסף השתמש בלחצנים כדי להוסיף רכיביס יצירת תרשים עצב את התיבות כדי להוסיף הדגשות 9 בחר אובייקט מתפריט הוספה. החלף טקסט שומר מקוס 9 בחר בכרטיסיה יצירת חדש, בחר +ו603 חהסוז23וה3ףזס ₪5 0 מהרשימה, ולח אישוד. ]חסחוטס טס 0 חו 601[ 0] - +זהת:) ה0וו23וח3ז0 050/1ז4;0 5 506 | אש 5-08 ₪ סוי | ב | 3 ₪ ב 6 | אוסטחוע 36 | 5שחע] [5509806:03/ | בך :1808061 וד 8 9 השלם את התרשים : + החלף את שומרי מקוס הטקסט. השתמש במקש פּד, כדי לעבור בין התיבות השונות. 4 הוסף אלמנטיס חדשיס על ידי בחירה באלמנט (בסרגל הכלים) ולחיצה בתיבה אליה ברצונך להוסיף את האלמנט. 4 עצב את הקוויס המקשריס על ידי בחירת קו מתפריט 5 ]. 4 עצב את גבולות התיבות באמצעות תפריט 65אסם. פזפו] טחזח סקעד זפ 86 6מעד | | חפה סחזהח סמעד פופ וז סקעיד פזפח שווז סמעד שזפת 06 סמצד | % גרור תיבה כדי לשנות את המיקוס שלה עצב את הקוויס כדי לסמן מסלול 9 בחר 1100816 מתפריט קוב. 9 בחר חזטז₪6 חב )וא= מתפריט קוב. מק 7: 23% 2/9 6כ[י 19 /3'כא. 009[6 ל-0זס\ יש את היכולת לבצע, באופן אוטומטי ופשוט, את המשימה הקשה ומייגעת של יצירת אינדקס למסמך ארוך. אתה בוחר את המיליס או האמרות במסמך שלך, שיהיו הערכיס הראשיים באינדקס, תוך שינוי הניסות אס נדרש. ניתן להוסיף מספר רמות של ערכי משנה, כדי לכוון את הקורא לנושאיס רלוונטיס אחרים. בחר אינדקס מבין הסגנונות, ותשאיר ל-6זס\ להשלים את העבודה עבורך, בהגדרת מספרי העמודים הנכונים. טיפ כשאתה יוצר אינדקס, זכור ש-סזס/ אינה מחפשת ערכי אינדקס בתיבות טקסט. כדי ליצור התייחסות למידע נוסף, אך עדיין לכלול את מספר העמוד, סמן את הערך פעמיים - פעס באמצעות ראה בתיבת הדו-שיח סימון ערך אינדקס ופעם נוספת בערך עמוד נוכחי. סימון ערך אינדקס 9 בחר אינדקס ורשימות מתפריט הוספה, ולחצ על לחצן סימון ערך שבכרטיסיה אינדקס. 9 הפעל את הצג/הסתר 1 בסרגל הכליס הרגיל, אם עדיין אינו פעיל. 9 במסמך שלך, בחר את הטקסט שאמור להיכנס לאינדקס. 9 שנה את הניסוח של הערכים הראשייס, אס נדרש. 9 הקלד ערכי משנה. כדי להגדיר יותר מרמה אחת של ערכי משנה, הפרד כל רמה של ערך משנה עס נקודתיים. 9 בחר באפשרות : + לחצ על הפניה מקושרת והקלד נושא להתייחסות. + בחר עמוד נוכחל, כדי להציג את מספר העמוד ליד רשומת ערכי אינדקס ועיצוב מספרי עמודים. 9 לח במסמך, מצא את ערך האינדקס הבא וחזור על שלביס 3 עד 6. 0 2000 ₪זג/ן 26 |//ןי] כל תגיות האינדקס הן טקסט נסתר תגית אינדקס זו מכילה את נתוני ההפניה המקושרת התוכן. (06 18559 הו א.גוף המסמך :א ייגוף המסמך :דוא ר.אלקטרונייי + (1א6 ד-ץ4 0ם).. עד לפני,זמך לא. רב.היה. הדואר.האלקטרוני.עניין. של.תווים .בלבד.(תווי.||0פץ] .= ]456 4..לא.ניתן.היה.לבצע. הדגשה, .קו. תחתון.וכדומה. .כיום, .רוב.לקוחות .הדואר.האלקטרוני. מסוגלים.לטפל. בתוכן.מעוצב.ואף. להצלג.תמונות. . 858ז2 א= -אסס|זט0. יודעת .לעשות .+את.נהדר.ובהמשך. נראה.כיצד. להשת מש .ביכולותיה. המורחבות..הנושא. (8|861ט5). הוא.ת קציר.תוכו.המסמך.. כדי שהמקבל.יידע מה.יש. בו.וכדי לעוור לשולח. [<ן? ו 'שא.ניתן לראות. גם.במכת ב רגיל,. בו.היית. כו תב הערה. אינדקס וש.וכדומה. .הכתובת. (855ז248). היא כתובת .הנמען. ערך ראשי: ]1-60.1ח06-81ח[ 9 חח 00 אד | סאעץן: 85 :015" 4ואחרים. ערךמשני: דואר אלקטרת 6 ה ל זז 0-8 0 חן .₪1 67 הפניה מקושרת: ראה חיקרא. 41.. כלומר,. הכת ובת. ש בדוגמ ה.היא. ס!ח1.אצל ( 6 עמוד מכחי ו 7 טווח עמודים סימניה: [* תבנית מספר עמוד. =] מודגש 7 בטור .ולכן .הכתובת .שלך.תצטרף.ותהיה.חלק .בלת י.נפרד. ז | קריאת.פרק .כה .ח שוב.כמו.זה, . 0 ו-ש . 1 8 תיבת דו-שיח זו נשארת פתוחה כדי לאפשר סימון ערכי אונטרנט .זכה . הדואר. הרגיל .לכונו אינדקס אחדים. טיפ לחצן סמן הכל שבתיבת הדו-שיח סימון ערך אינדקס מאתר כל מופע של הטקסט הנבחר לכל אורך המסמך שלך, ומסמן כל מופע באמצעות התגיס שהגדרת בתיבת הדו-שיח. לחצן סימון אוטומטי שבתיבת הדו-שיח אינדקס ורשימות מאפשר לך להגדיר מסמך המכיל רשימת פריטים אותם אתה מעוניין ש-6זס/ תסמן באופן אוטומטי כערכי אינדקס. אס אתה משתמש באיזה מבין שתי טכניקות מיכון אלו, תצטרך לסקור את המסמך שלך בקפידה, כדי לוודא שהעבודה נעשתה כהלכה. תמיד צור את האינדקס שלך רגע לפני שאתה מדפיס את המסמך, מפני שמספרי העמודים עלול להשתנות. כשאתה מהדר את האינדקס, חשוב שתשתמש באותו מנהל התקן מדפסת ובאותן הגדרות הדפסה בהן תשתמש לצורך להדפסת המסמך. שינוייס של הרגע האחרון עלוליס להשפיע על מעברי עמוד. ולסיוס, ודא שהמחשב שלך אינו מוגדר להדפיס גם טקסט נסתר (בתיבת הדו-שיח אפשרויות, אליה ניתן להגיע מתפריט כלים, בכרטיסיה הדפסה). תיוג טווח עמודים 9 בחר בכל הטקסט המיועד להיות ערך אינדקס 9 מתפריט הוספה בחר סימניה, הקלד עבורה שס ייחודי (ללא רווחיס) המתאר את הנושא, ולח על הוסף. 9 בתיבת הדו-שיח סימון ערך אינדקס הקלד את העוך הראשל* שלך וערכי משנה, אם קיימים, והגדר טווח עמודים. 9 בחר בסימניה המתאימה. 9 לח סמן. הידור האינדקטס 9 סגור את תיבת הדו-שיח סימון ערך אינדקס ושמור את המסמך. ₪ הקש 06ח=+6471, כדי לעבור לסוף המסמך, פתח את תפריט הוספה ובחר אינדקט ורשימות. 9 בכרטיסיה אינדקס בחר סגנון אינדקס ועיצוב עבורו ולח על אישור. תצוגה מקדימה [<ו? ו אינדקס ערך ראשיי דואר אלקטרום] ערך משני | אפשרויות. 7 הפניה מקושרת: | = עמוד נוכחי טווח עמודים סימניה: תבנית מספר עמוד יי מ | מ -] מוהגש חיוכיםבדואר. 6 ₪ ?] נטוי כללי 9 משלוחוקבלה ₪ תיבת דו-שיח זו נשארת פתוחה כדי לאפשר סימון ערכי ינדקס אחדים. | סמן הכל | ביטול קבע סוג אינדקס של האינדקס שלך [<1? רו ו הצג לפני הדפסה אריסטו? , אסטרואידים, חגורת .ראה צדק ב אטמוספירה =- כדור האר ] יָשר מספרי עמודים לימיך מסלול טאב: 4 2 עיצובים: מתבנית 5 סימון ערך... סימון אוטומטיי..> שיניי.> סיק 7: '23 ווק אכ 151 קבע את מספר העמודות בחר סגנון אינדקס /יכא, 05ָכי /ו6/2>, //כ1כא, 21/5 ב2000% הדרך בה אתה מציג מידע יכולה לקבוע אס הקוראים את המסמך יבינו או לא יבינו את המסר אותו אתה מנסה להעביר. דרך נהדרת להצגת מידע וחלוקת היחסים בין הפריטיסם המופיעים בו היא באמצעות רשימות מובלטות מרובות רמות. כיצד יוצריס רשימות מסוג ז₪ה! המשך לקרוא ותדע. מידע יייצירת רשימה מובלטתיי בעמוד 38, למידע אודות יצירת רשימות מובלטות. נוסף יייצירת רשימה מובלטת מותאמת אישיתיי בעמוד 39, למידע אודות השימוש בסוגים שונים של תבליטים. יצירת הרשימה 9 בפיסקה ריקה לחץ על לחצן תבליטים שבסרגל הכליס חתולים עיצוב. טס חתול רחוב 8 הקלד את טקסט הרמה 7 העליונה ברשימה והקש * ובל זס%חם. הקש פד כדי לעבור לרמה הבאה פס חתולבית * | שיער קצר 9 הקש 188, הקלד את טקסט = שוערארוך הרמה השנייה והקש ז6זח=. סִ 7 9 פעל באחת מהדרכים הבאות : * לן = צהוב + הוסף טקסט רמה שנייה = אריה נוסף. *‏ יואר פס תתולדול 4+ הקש פּד כדי לעבור רמה טס התולהעל גג פחלוהט אחת מטה והמשך להקליד טקסט. הקש 80 ד+א1ח5 כדי לעלות רמה אחת כלבים 5 כלב בית 4 הקש פג8ז+14ח5 כדי לעלות *‏ פודל רמה אחת מעלה. כלב שמירה * רועה גרמני 9 כשתסיים להקליד את כל טס כלב שוטה טקסט הרשימה הקש ז16ח= פעמיים, כדי לסיים את הרשימה המובלטת. 2 2000 זע 26 |//ןי] דינגו שווה ניסוי הקלד את המילים הבאות (ללא הפסיקים), כל אחת בשורה נפרדת : פירות, בננות, דובדבנים, תפוחים, ירקות, תירס, גזר. בחר ברשימה כולה ולחי על לחצן תבליטים בסרגל הכלים עיצוב. בחר את בננות, דובדבניס ותפוחים והקש פ8ד. כשפריטים אלה עדיין נבחריס, פתח את תפריט טבלה, בחר מיון ולחץ אישור בתיבת הדו-שיח מיון טקסט. עשה את אותו הדבר גס עס הרשומות תירס וגזר, כדי לשייך אותם לרמה שנייה ולמיין אותם מיון אלפביתי. טיפ תוכל לשנות רשימה מובלטת מרובת רמות לרשימה ממוספרת מרובת רבות. בחר ברשימה כולה ולת על לחצן מספור בסרגל הכלים עיצוב. לעיתים, בעבודה עס רשימות בעברית, תצטרך לבצע תיקוניס פשוטים באופן ידני. אס תשתמש במספר רשימות מובלטות מרובות רמות במסמך שלך, שנה את הסגנונות +16 +18 1 עד 5 61!טם +18 1 והשתמש בהם. כדי לעשות זאת פתח את תפריט עיצוב, בחר סגנון, בתיבת הרשימה הצג בחר כל הסגנונות וכעת שנה את הסגנון +80/!6 115% לפי רצונך. שינוי התבליטים 9 לח בפיסקה בה ברצונך לשנות את התבליטים. פתח את תפריט עיצוב ובחר תבליטים ומספור. 9 בכרטיסיה עם תבליטים לח על התבליט המבוקש. 9 לת על אישור. 9 חזור ובצע את צעדים 1 עד 4 כדי לשנות תבליטים אחרים. שס לב, 6זס/\ משנה באופן אוטומטי את תבליטי הרמה הראשונה. |<]? ל | מדורג ממוספר | ממוספר | עם תבליטים % כלבים % ... 6זס/\ משנה את התבליטיס לכל " הרשומות שברמה זו . 0 0 0 ₪ּּ / סּ / ₪ = א כשאתה בוחר בתבליט אחחר... תמונה... | התאמה אישית... חתול רחוב = מנומר ('נג* * ובל חתולבית > שיער קצר שיערארוד חתול בר 41 נמר .= לנן >= צהוב > איה וואר חתול גדולי חתולה על גג פח לוהט כלב בית * פדל כלב שמירה * רועה גרמני כלב שוטה דינגו את התבליטים של הרמה הראשונה תוכל לשנות ולבחור באופן ידני סק 7: '23 ווק )כ 153 'ג'כ5ע. כ6/וא. וכיט בדרך כלל, מסמכים טכניים מכילים רשימה של כל האיוריס והתרשימיס שמופיעיס במסמך, בנוסף לתוכן משוואות או של טבלאות. העניינים. טזסצ יכולה לחולל רשימה של איוריס עבורך. טיפ תוכל להשתמש באותה שיטה, כדי לחולל רשימה של כשאתה יוצר רשימת איורים, זכור ש-6זס/\ לא מחפשת כיתובים צפים, או כל תוכן בתּיבות טקסט לצורך העניין. כלומר, כל טקסט צף לא יופיע ברשימת האיורים. כדי לכלול אותם, ודא שהאיוריס והכיתוביס שלהם אינס צפים. מידע נוסף יצירת רשימת איורים 9 הוסף כיתובים לאיורים שבמסמך. לחץ במסמך במקוס בו ברצונך שרשימת האיורים תופיע. 9 בחר אינדקס ורשימות מתפריט הוספה, כדי להציג את תיבת הדו-שיח אינדקס ורשימות. 9 לח על כרטיסיית רשימת איורים. 9 בחר איור בתווית כיתוב. 9 בחר עיצוב לרשימה. 9 הפעל את האפשרות הצג מספרי עמודים. 9 הפעל את האפשרות כלול תווית ומספר. 9 לחי אישור. 4 2000 שז/ן 26 |//ןי] יייצירת כיתוביסיי בעמוד 129, למידע אודות הוספת כותרות לאיוריס שלך. [<[? ו ו תצוגה מק תוכן עניינים | אינדקס הצג לפני הדפסה 7 של דף אינטרנט תרשים 1: טקסט תרשים 1: טקסט.... תרשים 2: טקסט תרשים 2: טקליט.... תרשים 3: תרשים 3: טקסט טקסט .ו תרשים 4: טקסט.... ש] הצג מספרי עמודים ישר מספרי עמודים לימיך כללי יצוביםי | מתבנית [=] תוויות כיתוב: | תרשים ₪ אפשרויות... | שימי... תרשים 1 : תיבת הגדרות נתוני ספק השירות 0 תרשים 2 : מראה חלון 35 שא 0% פ61גוכי בהפעלה הראשונה 0 תרשים 3 : כך אמורה להיראות ההודעה הראשונה שתיצור ל תרשים 4 : ניתן לכתוב הודעות בעברית, ואפילו מעורבת באנגלית |[ תרשים 5 : כך נראה ספר הכתובות שלי (אל תנסו לשלוח דואר לכתובות האלו, הן אינן נכונות) תרשים 6 : כשאתה יוצר קבוצת דיוור עליך לבחור את החברים בה 0 טבלת רשימת איורים, היא למעשה טבלת תוכן עניינים יייצירת כיתוביס צפיסיי בעמוד 198, למידע אודות עבודה עס כיתוב עבור פריט שאינו מוגדר לגלישת שורות. תרשים 4: מו " שן כלול תווית ומספר פכץ 43 פוס כ 26/ו/ 0 בפרק זה תמצא: יצירת טבלה הזזת טבלה ב-2000 מבנה הטבלה מיקום טבלה ב-2000 התאמה אישית של עיצוב טבלה שינוי גודל טבלה ב-2000 שינוי גודל שורות ועמודות בטבלה עבודה עם טבלאות גדולות שינוי מראה הטבלה 5% 5% 9% -% (4 גלישת טקסט מסביב לטבלה ב-2000 5% 5% 0% 0% -%-( > שינוי מראה הטקסט בטבלה טבלאות הן כלי ארגון ועיצוב חזק שיכול לכלול מילים, תמונות, קישוריס ואפילו טבלאות אחרות. אס אתה מכיר את הדרך הישנה בה השתמשת בטאבים ליישור עמודות בטבלה, שכח ממנה! כשהיה מדובר בעיצובים מרוכבים ובגופניס יחסיים, הפכה טבלה המבוססת טאבים לטבלה לא מיושרת ומבולגנת למדי. טבלה של סזס\ מספקת סביבה הדומה לגיליון אלקטרוני הכולל עמודות, שורות ותאיס בהס אתה יכול להוסיף תוכן משלך. אבל הדמיון לגיליון האלקטרוני מסתיים כאן - טזס/\ מספקת אפשרויות עיצוב מרהיבות, אך אינה כוללת את האפשרויות המתמטיות שמספק הגיליון האלקטרוני. סזס מאפשרת לך ליצור ולנהל טבלאות במיגוון דרכיס. הדרך הפשוטה ביותרז תן ל-זס/ לעשות זאת עבורך! סזס/ יוצרת טבלה כללית ואז, אחרי שהוספת את התוכן שלך, היא יכולה לעצב את הטבלה באופן אוטומטי. אס תעדיף, תוכל ליצור את הטבלה שלך באופן ידני - צייר אותך בעצמך, הוסף לה שורות ועמודות, גרור גבולות כדי לשנות מרכיבי טבלה, גרור את הטבלה למקום אחר וכדומה. ה נחמד כשהמטרה שלך היא ליצור עיצוב יצירתי, או כשאתה עובד עס מסמך אחד שהעקביות בו אינה הכרחית. כאשר הדיוק חשוב, תוכל לקבוע מידות מדויקות עבור עמודות ושורות הטבלה, לקבוע את מיקומה של הטבלה בדף, לקבוע את הריווח שבין גבולות הטבלה והטקסט שבה וכיוצא בזה. סק 8: 2919 216/26 סוק | 199 /גיכע 2/00 אס אתה מתייחס לטבלאות כאל מכולות למספרים, חשוב שוב. טבלאות הן דרך נפרדת לארגון כל סוג מידע ו כמעט, ו-סזס/ עושה את זה כל כך פשוט. למעשה, אפשר אפשרות ראשונה ‏ תפוח - אדמה לצייר את הטבלה על המסך עם עפרון. אז, אתה מוסיף אפשרות שניה | תפוז ‏ תירט תוכן לתאים, מוסיף עוד טורים ושורות אס צריך, או ו משנה את המידות שלהם כדי שהכל יתאים. טיפ אפשר להסיר גבול שזה עתה צויר, על ידי לחיצה על לחצן בטל שבסרגל הרגיל. כדי ליצור טבלה בעברית, כדאי לדאוג שכיוון הטבלה יוגדר מימין לשמאל. צור טבלה ולפני שתוסיף בה תוכן כלשהו לח עליה לחיצה ימנית. מתפריט הקיצור בחר מאפייני טבלה ובכרטיסיה טבלה קבע את כיוון הטבלה. יצירת טבלה 9 לרא על לחצן טבלאות וגבולות, כדי להציג את סרגל הטבלאות והגבולות. [<ום) - 2 ₪1 טבלאות וגבולות. -07-8|₪ש*ה + 5 31 4 | | | זב - 9 לח על לחצן הצג/הסתר , אם אינו לחוצ עדיין. 9 לח על לחצן צייר טבלה, אם אינו מופעל כבר. 9 גרור את סמן העפרון, כדי ליצור את קו המתאר של הטבלה, ושחרר את העכבר. הוסף עמודות ושורות 9 גרור את סמן העפרון מהקצה העליון של הטבלה לקצה התחתון של הטבלה, ושחרר את לחצן העכבר, כדי ליצור עמודה. -- עמודות ושורות מצטלבות ליצירת תאי טבלה 2 גרור את סמן העפרון מהקצה השמאלי של הטבלה לקצה הימני של הטבלה, או לחיפך, ושחרר את לחצן העכבר, כדי ליצור שורה. צייר גבולות מאוזניס כדי ליצור את השורות 6 2000 שזק/ן 26 )/קןיי] טיפ הפיסקה. הסימן העגול הנראה בכל תא בטבלה הוא סמן התא. זהו תו נסתר בו אצורים נתוני עיצוב התא, בדומה לסימן כדי להכניס טאב לתא טבלה, הקש את צירוף המקשיס 30ד+!ז+0. שווה ניסוי מידע נוסף הוספת תוכן 9 להצ על לחצן צייר טבלה כדי לבטל אותו. 9 לחץ בתוך התא הראשון של הטבלה והכנס את התוכן. 9 הקש על מקש טאד כדי להגיע לתא הבא, הוסף את התוכן. הקש ז%8ח= רק כדי לפתות פיסקה חדשה בתוך תא בטבלה. המשך להשתמש במקש פד עד סיוס הטבלה. עיצוב טבלה 9 לתף בכל מקוס בתוך הטבלה. ₪ לח על לחצן עיצוב אוטומטי של טבלה שבסרגל, כדי להציג את תיבת הדו-שיח. 9 בחר את העיצוב הרצוי לך. 9 הפעל או בטל את אפשרויות העיצוב כרצונך. 9 לח אישור. אס בטבלה אמורות להיות מספר עמודות, כולן זהות בגודלן, צור רק את שורת העמודות הראשונה. אפשר להוסיף עוד עמודות באופן אוטומטי על ידי הקשה על מקש טאב, כשאתה נמצא בתא האחרון של הטבלה (שמאלי קיצוני. יישינוי גודל העמודות והשורותיי בעמוד 160, למידע אודות התאמת גודל התאיס בטבלה. 'ישינוי מראה הטקסט בטבלהיי בעמוד 164, למידע אודות התאמת מראה התאיס בטבלה. הקש טאב כדי לעבור לתא הבא הקש טאב כדי לעבור לתא הראשון בשורה הבאה וה אפשרות-ראשונהא תפוחא | תפוח:אדמהא אפשרות.שניה [ תפוזט ו הקש על חצ מטה או מעלה כדי לעבור לשורה הקודמת או הבאה הקש טאב ליצירת שורה חדשה הקש 1780+אוח5 כדי לחזור לתא הקודס תצוגה מקדימה של העיצוב הנבחר |<|? ו עיצובים: תצוגה מקדימה ללא בחר ללא כדי לבטל את כל העיצוביס פשוט 2 סכום מרץ פבר עו ו 9 5 7 7 ממה קלאסי2 7-7 6-4 מעב קלאסי 3 4 9 8-7 זהם ו ₪0 21 18 28 פפום צבעוני 2 יצובים להחלה ₪ גבולות ₪ צללית החל עיצובים מיוחדים על ₪] שורות כותרת ₪] עמודה ראשונה ש] גופך ₪ צבע הפעל אפשרויות או בטל אותן כדי להתאים לעצמך את העיצוב הנבחר התאמה אוטומטית = ] שורה אחרונה ] עמודה אחר הפעל כדי לשנות רוחב עמודה שיתאיס לרוחב המקסימלי של כל עמודה. בטל כדי למנוע שינוייס בעמודה וברוחב הטבלה. סק 8: 20919 216/26 -/פווק 157 כ[ 2209 התיבה הזז מופיעה כאשר סמן העכבר ממוקס מעל טבלה ב הש'מוש:במס טקסט מיושר אופקית מספר תאים בשורה ממוזגיס לשורה אחת יישום: אפש רותס טקסט מיושר אנכית מספר תאיס בעמודה ממוזגיס בעמודה אחת > סַ 0 טְ 0 0 9 - יכולה להיות יותר מפיסקה אחת בתא. טקסט ופסקאות בתא אחד יכוליס להחיל עיצוביס שוניס 8 2000 זע 26 )//לןי] מספר-ירץ.ש -:400655-מקצה: אוטומטית-לרשומות-חדשות מספר שהמש תמש:מזין:כשהוא: מוסיף:רשומות:חדשותא מספרים:או:אות יות:-שהמשתמש: מזין-כשהוא :מוסיף:רשומות: חדשותא אס טקסט אינו נכנס בשורה אחת, גובה השורה גדל כדי להתאיס קו הפרדה שלא יודפס תמונה יכולה להופיע כחלק מהתוכן פור-ב--₪001166-97 = לפשו בעת-הזנת :רשומ ה-ח דש ה, :500655 ממספרת-אוטומטית-את- הרשומות: במספרים-עוקבים.-לא-ניתן-להזין: או-לערוך-נתונים-בשדה-מטוב: מספור-אוטומטי ₪ בעת-הזנת -רשומ ה, -המש תמש: מקלידימספר:ייחודי- המזה ה-את: הרשומה.-שיט ה-זו-מתאימה-כאשר: השדה-מכיל-מספר-זהותיא ו: מספרי-ז' הוי-אחרים.-לא-ניתן-להזין: אותיות-בש דה-ז ה.₪ בעת-הזנת -רש ומה, -המשתמש: מקליד-מספר-ייחודי: המזה ה-את: הרשומה.-שיטה-זו-מתאימה-יעבור: שדה-המכילינתונים-אלפא-נומריים: (אותיות- ומספרים).₪ סימן תא לשורה נוספת של טקסט יעילים להפרדה ₪ בין אזוריס סוג, שדה ₪ מספור- 8 אוטומטי-+ (זסם תגוס )א מספר-+ % (זסם הגוא טקסט+ *- - סימן סוף שורה (764)₪ ₪ תא בטבלה התיבה גודל מופיעה כאשר סמן העכבר ממוקם מעל טבלה 0/9 0'6יע 0/ כ[ 2209 טבלה יכולה להיות יותר מרשת של עמודות ושורות שוות מידה. אס אתה רוצה טבלה עם כותרת שמשתרעת על כמה עמודות, תוכל בקלות ליצור תא חדש ולמחוק את הישן. תוכל למזג שני תאיס לתא אחד גדול, או לחלק תא בודד לכמה קטניס. 6זס\ מאפשרת לך מרחב תמרון גדול מאוד בכל הקשור לעיצוב הטבלה. מידע נוסף חלוקת תא בודד לשניים 9 הצג את סרגל טבלאות וגבולות. 9 לח על לחצן צייר טבלה. 9 גרור מקצה התא לקצה השני ושחרר את לחצן העכבר. הוסף כמה גבולות שתרצה. 9 לח על לחצן צייר טבלה, כדי לבטל אותו. מיזוג שני תאים לאחד 9 לרא על לחצן מחק. 9 לח על גבול. כדי למחוק מספר גבולות של מספר תאים, גרור את סמן העכבר על כל הגבולות להסרה. אס מחקת גבול כלשהו בטעות, לח על בטל בסרגל הכליס הרגיל. הגבול מואר כאשר גוררים 9 לח שוב על לחצן מחק, כדי את המחק מעליו לבטל אותו. אפשרויות תפריט שבוע 3 פרי ירק אפשרות ראשונה תפוח אדמה אפשרות שניה תירס אפשרות שלישית חציל יייצירת פסקאות זו בצד זוי' בעמוד 190, למידע אודות יצירת עיצוביס מורכביס של טבלה וריווח בין עמודות. 9 - | פה + 0 5 | 5 א ה ד -5] ₪ -ם גבול אנכי נוסף ליצירת תא חדש [< ו 5 8% שאכ * |6|/: 5 | 5 ו ה ד - פ-ם ד-- גבול הוסר למיווג תאיס סק 8: 2919 216/26 //פווק | 159 וי 0 כלאוכו,. וכשָוכוא. אתה יכול לשנות את רוחבה של כל עמודה ואת גובהה נוכל לסדר את זה בלחיצה אחת. תוכל גם לסדר באופן של כל שורה. כשאתה מצייר את הטבלה, אס אתה רוצה ידני כל עמודה, כל שורה, ואף כל תא ותא בנפרד. שהעמודות והשורות יהיו בגודל זהה, אבל זה לא יוצא, טיפ אס גובה השורה לא מספיק לכל הטקסט (כולל כל העיצוביס), גובה השורה יתאיס עצמו אוטומטית. רוחב עמודות שווה 9 בחר את העמודות המיועדות להיות בעלות אותו רוחב. 9 לחי על לחצן פזר עמודות באופן שווה בסרגל הכליס טבלאות וגבולות. גובה שורות שווה 9 בחר את השורות המיועדות להיות בעלות אותו גובה. 9 לח על לחצן פזר שורות באופן שוות בסרגל הכליס טבלאות וגבולות. כעת, השורות | - בגובה והה 0 2000 0 26 7/1ןי] טיפ אס אתה מתכוון למזג או לחלק תאים, צור תחילה את כל העמודות והשורות הדרושות לך, ערוך אותס והתאס את רוחבס וגובהם, לפני שאתה מבצע את המיזוג או את החלוקה. כשהתאים ממוזגים, המחשב מבין את ההגיון של סזס/ לזיהוי התא הסמוך, אבל לנו, ההדיוטות, הגיון זה יכול לחיות מפותל ומבלבל. אס כמה תאיס נבחרו לשס שינוי גודל שורה או עמודה, יושפעו מהשינוי רק אותס תאיס שנבחרו. כדי לשנות מספר שורות או עמודות, ודא שכל התאיס בשורה או בעמודה נבחרו; כדי לשנות את גודל כל התאיס בשורה או בעמודה, ודא שסמן ההכנסה נמצא בטבלה, ולא בבחירה. מידע ייעיבצוב טבלהיי בעמוד 157, למידע אודות עיצוב אוטומטי של טבלאות. נוסף 'יביצוע שינוייס בטבלה גדולהיי בעמוד 170, למידע אודות טכניקות שונות לשינוי טבלה גדולה. התאמת רוחב עמודה 9 לת במקוס כלשהו בטבלה מבלי לבחור תאים. הזו את סמן העכבר מהגבול החימני של העמודה עד שסמן העכבר משתנה לסמן שינוי גודל. 9 גרור את הגבול לצד שמאל כדי להצר את העמודה, או לימין כדי להרחיב אותה. התאמת גובה שורה 9 הזו את סמן העכבר מהגבול התחתון של השורה עד שסמן העכבר משתנה לסמן שינוי גודל. גרור את הגבול למעלה, כדי להצר את השורה, או למטה כדי להרחיב אותה. היעזר במידות שבסרגל, כדי לבצע שינוי מדויק. גבולות מועבריס למקוס חדש, משניס את רוחב שתי העמודות גבולות מועבריס למקוס חדש, משניס את גובה השורה העליונה בלבד סק 8: 2915 216/26 /פווק ‏ [16 זי 0 2/2629 למרות שהדרך הפשוטה והמהירה ביותר לתת לטבלה יחידה 1 | יחידה 2 | חידה 3 שלך מראה מכובד ומקצועי היא על ידי שימוש בעיצוב אוטומטי של טבלה, תוכל גם ליצור עיצוב טבלה משלך, חלקמ1103'0 | ₪16.50 - ₪16.25 על ידי הוספת גבולות וצלליות. למרות ש-6זס\ מוסיפה חלקמס'1104 | ₪1832 [₪2012 7 !25.2 ₪ לטבלה גבולות כשהטבלה נוצרת, תוכל ליצור גס חלק מס' 1105 י 1 ₪3250 טבלאות ללא גבולות ואז לעצב את הגבולות על פי ראות עינייך. יצירת טבלה ללא גבולות 9 הצג את סרגל הכליס טבלאות וגבולות, אס אינו מוצג עדיין. 9 בחר ללא גבול. 9 לח על צייר טבלה וצייר את קו המתאר התיצוני לטבלה שלך. 9 אם אינך רואה את קווי הרשת סביב תאי הטבלה שיצרת, פתח את תפריט טבלה ובחר הצג קווי רשת. 9 סיים את ציור הטבלה ולח על צייר טבלה כדי לבטלו. הוספת גבול 9 בחר בתאים שתרצה שיהיה להס אותו סוג גבול. ₪ בחר בסגנון קו. 9 בחר עובי קו. 9 בחר צבע קו. 9 בחר סגנון גבול. 2 2000 ₪ 26 1/ןי] 8--- 7 5 ללא גבול. || 42 / -] | ה זב -ב] | ₪ ₪ -ם ד , 2 7 ₪ | ₪ ₪ . | : . ₪ : ₪ ₪ * ₪ / 2 7 קווי רשת שלא יודפסו מציגיס את מבנה הטבלה לחץ כדי לפתוח את תפריט גבולות לחץ כדי לבחור סגנון גבול טיפ 6זס\ מציגה קווי רשת שלא יודפסו מסביב לכל תא שאין לו גבולות, אך לעיתיס קשה לראות את ההבדל בין קווי רשת וקווי גבול. השתמש בהצג לפני הדפסה, כדי לוודא שכל הגבולות במקוס לפני הדפסת הטבלה. כדי להקל עליך את בחירת גבולות התאים כשאתה מצייר גבול, הגדל את גודל התצוגה ל-200% או יותר. אס אתה נחיה מתוסכל, פשוט לח בתא והשתמש בלחצן הגבולות כדי לקבוע גבולות. שווה ניסוי כדי ליצור בללית בקלות למספר תאים, שמור את תיבת בחירת הצללית בהישג יד (עכבר). לחץ על החץ שליד צבע צללית, גרור את הפס הכחול שבחלקה העליון של תיבת הרשימה הרחק מסרגל הכלים ושחרר אותה ליד הטבלה. הרשימה הופכת לסרגל כלים צף אותו תוכל להזיז כמו כל סרגל כלים אחר. לחץ על לחצן סגור כשתסיים. הוספת גבול לתא בודד 9 בחר בסגנון קו חדש, רוחב, ובבע לגבול. 9 לח על לחצן צייר טבלה. 9 עם סמן העפרון, צייר לאורך קצה התא כדי להוסיף גבול. כשתסיים, לח על לחצן צייר טבלה פעם נוספת, כדי לבטל אותו. הוספת צללית 9 בחר בתאים שתרצה שיהיה להס אותו סוג צללית. 9 בחר צללית. 9 חזור על צעדים 1 ו-2, כדי ליצור צללית בתאים נוספים. 1 טבלאות וגבולות 7 + 0-9 | = נק || ת ו 4 | 8 ה ד -3] פם-ה ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ |. / "שּ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ גבול מואר כשאתה גורר מעליו את סמן צייר טבלה לחץ כדי לפתוח תפריט 1 טובל/אות וגבולות 00| זה - = |6 + ףיש פס .םס בחר צללית ה כלאמאת הגאאוַשפם צבעי מילוי נוספים... סק 8: 291 216/26 //פווק 163 זי 00 00069 2205 כפי שאתה יוצר או משנה את הטבלה, אולי תרצה לשנות אולי תרצה לשנות את יישור הכותרות או את הטקסט גס את מראה הטקסט. לדוגמה, ייתכן שתרצה שכותרות בתאים. אולי תרצה שהטקסט יוצג אנכית בתאיס הטבלה תהיינה גדולות ובולטות יותר משאר הטקסט. במקוס מאוזן. הנה כך... שינוי המראה בצע את אחת האפשרויות הבאות: 4 בחר בתאים שתרצה שיהיה להם אותו עיצוב והחל עליהס את עיצוב הפיסקה. 4 בחר תאיס אחריס והחל עליהס עיצוב פיסקה או גופן ישיר. 4 לחצ בפיסקה, או בחר מספר פסקאות בתא, והחל עליהן סגנון פיסקה. + לחצ בפיסקה או בחר מספר פסקאות בתא, כדי להחיל עיצוב ישיר. + בחר טקסט בתא והחל עליו סגנון גופן. 4 בחר טקסט בתא והחל עליו עיצוב גופן ישיר. סגנון כותרת ₪ ופעילויות פיסקה מוזחת יום-הולדת א תוכניות-גדולות:ך *-+ לאכול-טובץ עס תבליטים >-+ לשתות-טובך +-+ לשמוח כ 7 טמבר 861997 | יום-הולדת לארגן-מסיבת: פיסקה עס הוחת הפתעה-ליובל-הארבעים: עם-לפחות-50-חברים: ו קרוביםט |8זה, יישור לימין 4 2000 ₪ז0/] 26 1/ןי] מידע 'יהתאמה אישית של פסקאותיי בעמוד 28, למידע אודות ביצוע עיצוב פיסקה וטקסט. נוסף יייבצירת פסקאות זו בצד ווי' בעמוד 190, למידע אודות הגדרת שולייס בתוך טבלה והוספת ריווח בין עמודות. יייצירת כותרת פנימית'י בעמוד 194, למידע אודות סגנון תווים. טיפ כשאתה עובד בטבלה הפעל את הצג/הסתר ], כדי שתוכל לראות את כל סימני התאיסם והפיסקה. אלה מסייעים לך לוהות את הפסקאות השונות בתאים. שווה כדי לשנות את יישור הטקסט או את כיוון הטקסט בכל תאי הטבלה בו-ומנית, הצב את סמן העכבר מעל הטבלה עד ניסוי שתופיע התיבה הזז בפינה השמאלית העליונה של הטבלה. לחצ עליה כדי לבחור את הטבלה כולה ואצ לת על הלחצן יישור או על שינוי כיוון טקסט. הגדרת יישור מאוזן 9 הצג את סרגל טבלאות וגבולות. 9 בחר תא, או מספר תאים אותס תרצה לשנות. 9 לחץ על החץ שליד לחצן יישור ובחר יישור. חזור על צעדים 2-3, כדי להתאים את יישור התאים האחרים. הגדרת כיוון הטקסט 9 בחר תא, או מספר תאים אותס תרצה לשנות. 9 לח על לחצן שנה כיוון טקסט (אולי תאלץ ללחוצ פעמיים-שלוש על הלחצן עד שתגיע לכיוון הרצוי לך). 9 התאם את גובה השורה אס נדרש, ושנה את יישור הטקסט כרצונך. תארירֶט 8 יוני-₪1987 2יולי-₪1997 4יולי-997 ₪1 7 טטמבר 997 ₪1 תוכניות: אירועס ופעילזינתס יום'הולדתט תוכניות-גדולת 1 - +-+ לאבול-טוב +-+ לשתות-טוב +-+ לשמוחט מסיבת-סיום-שנהא לישון-עדיהיוםיהבאס = מרכו אנכית יום-השנהט מסיבה-עם-זיקוקיםפ יום'הולדתט לארגן-מסיבתי הפתעה-ליובל-הארבעים: עם-לפחות-50-חברים: קרוביםט |-]| ישר לקצה העליון 5 5 תנכניות. 4 ופעילוינתס סיק 8: 291 216/26 -/פווק 169 59 2/06 ב'2006 אס אינך מרוצה ממיקומה של הטבלה, תוכל להזט מזיוּ טבלה על הציר האופקי אתה גם מגדיר אותה אותה בקלות רבה למיקוס טוב יותר. כשאתה גורר לגלישת טקסט, כך שאם יישאר מקוס פנוי יגלוש טבלה אתה יכול למקם אותה בכל מקוס בדף, אנכית או הטקסט סביב כל צלעותיה של הטבלה. אופקית, בדיוק כפי שהדבר נעשה עס תמונה. כשאתה מידע ייגלישת טקסט סביב טבלהיי בעמוד 172, למידע אודות הגדרת גלישת טקסט סביב טבלה. נוסף טיפ אס אתה גורר טבלה ומשחרר אותה מעל טבלה אחרת, הופכת הטבלה הראשונה לטבלה יימקוננת'י בתוך הטבלה השנייה. אס וה לא מה שרצית לבצע, לחי על לחצן בטל. הזז את הטבלהת כשאתה מעביר את הטבלה מכאן... .2 אן... 0 עבור לתצוגת פריסת הדפסה או פריסת אינטרנט, אם זו טעי2ק 0652 יקוא |" 9 + אינה התצוגה הפעילה. קשה לדעת. מהיכן.צמח. הנרהג לק צר. ולכתירב. בראשי יבות . סיבה אפשרית. היא 0986 שמ הירוה הכרדש +* הית ה.300805.( היד הסיטימדרטי הרא .05 28,800.א58.4). היתה. משמעות. לכת יבה בקיצורים, כמו. עש 8 9 הצב את סמן העכבר צף מעל במקום .118-903 :8 כדי. לכת וב מסימך.ק צר.יות רו רוב.חק יצורים. יכולים.להיות. מבלבלים. -+ילמה וא הת כוון? יי, .לקי גם.יכול. לחת פרש. בידת רממשמעות. אחת', למשל שי יי. יכדל. לחידת . וסע-598. וגס. ק יצור ,+ הטבלה, עד שתופיע בפינה של.המילה. 00010( מרובע).. בטבלה. שלפניך מוצגים. כנצ/ק יצורים נפוצים.. 1 י השמאלית העליונה שלה בלברית ם באנלית ם בקיצורם | 9 [ ְ תיבה קטנה ובה חצ בעל ליד א שו בם א 8ה0ג ל בי ארב ה אשיס קון נפתתפם 5 דח!-חוב3 ק הזוקם עח ר , מצד שנק, מצד דט 8 | אסזסם 9 הצב את סמן העכבר מעל צוחק 152 בפיולם טכ חפנב ופ 0 דרךאובם שודפם תיבה זו. הרשימה עוד. ארוכה (על. הק יצורים.האלה.לא.כתבו.ספר,. אבל. יש מאמרים. רביס. בנושא)..לפעמיס.ת מצא. 0 גרור את הטבלה למיקומה את.עצמך. נוהה. במסיך.ומנסיה. להבין.ק יצור. כלשהו.שמישהו. באינטרנט ה מציא. 1 החדש ושחרר את לחצן העכבר הטקסט גולש סביבה הטבלה ו . טעוכק .0652 כו |ף קשה לדעת. מהיכן. צמח. הנוה ג לקצר ולכת וב. ו ו ו בראשי.תיבות..סייבה א פשרית .היא שפעס,. כשמהירות המודט.היתה.300005. (היוס. ידא שובט ו חפ הסטנדרט הוא .0005 28,80. או 56%). היתה. קון נפחפם וק דוט משמעות .לכתייבה.בק יצורים, . כמו. 81 במקוס. ה וי הסזסם ץהעע ה 8-1 . כדי. לכת וב-מסימך. קצר.יות ר. .רוב הק יצורים.יכולים. להיות. מבלבלים. -יילמה.הוא. צוחק גל בפיולם וי-וי בוה הת כוון? יי,. חלקם..גם. יכול.להת פרש. ביות ר. דרך אוב ץח דיע שודפם ממשמעות. אחת,. למשל. יי יכול. להיות. :088 .ווס.ק של המילה. 16 .( מ .. בטבלה. .מ יבכמה סק 0 2 טסץ.וגם.ק יצור. של.המילה. 60016( מרובע). . בטבלה שלפניך.מוצגים.כמה.ק יצורים. נפוצים. חרשימה.עוד. ארוכה (על.הק יצורים.האלה.לא.כת בו ספר,. אבל. יש מאמרים. רבים. בנושא)..לפעמיס.ת מצא. את.עצמך. בוהה. במסיך.ומנסיה. להבין.ק יצור. כלשהו שמישהו. באינטרנט ה מציא. 1 )כ .(2080), .ו תו הסוון1ששווש ) |ף הודעת .דואר. אלקטרוני. אות ה יוצרים. בא מצעות. לקוחות.דוא ר אלק טרוני. (8015ו311-01חח-ם),. כגון. %ססוז0ס 58 פאם,. יכולים. לה כיל. הרבה מע בר.לטקסטי. ורק. טקסיט.. אך אלור. לה זניח. את המשת משים.ה משת משים. בלקות. טקסטואלי. .בלק וח מסרג. וה לא. נית ן לשנות.את . הגופן. (1ח0ז). ולא ניתן. לשנות. א ת.הגודל. .עס .ואת,. ניתן לכת וב. באותייות . גדולות.וקטנותי.לפי כללי.הכתיבה. הרגילים ולהשת מש. בסיימנים. מיוחדים. 1 06 2000 ₪ז0/] 26 1/ןי] יקוס 9006 ב2600% בדרך כלל תמוקס הטבלה באותו סוג יישור של הטקסט המצורף לה. אך, ייתכן שתרצה לשנות מעט את הטבלה על ידי מיקומה האופקי, למשל להזיח אותה או למרכז אותה. אס תשתמש באפשרויות הגדרת היישור של טס במקוס להזיז את הטבלה באופן ידני, תוכל להבטיח שההגדרות תשארנה כפי שהן, אפילו אס תשנה את הגדרות שולי הנייר או הגדרות עמוד אחרות. מידע ייגלישת טקסט סביב טבלהיי בעמוד 172, למידע אודות הגדרת גלישת טקסט סביב טבלה. נוסף הגדרת יישור 9 לח לחיצה ימנית במקוס כלשהו בטבלה ומתפריט הקיצור בחר מאפייני טבלה (אס הטבלה הוזוה ממקומה וגם הוגדרה לגלישת טקסט, בחר בכל הטבלה לפני שתלתצ לחיצה ימנית). 9 בכרטיסיה טבלה, בחר יישור כלשהו. 9 אם אתה מעוניין שהטבלה תהיה מיושרת לימין אך מוזחת מהשוליים הימניים, בחר את מרחק ההזחה (שיס לב שאס אתה שומר את המסמך כדף 60//, 6זס)\ תתעלס מההזחה הזו). 9 לח אישור. גודל . רוחב מועדףי | 0 ס"מ = מדוד ב: יישור גלישת טוקס |< |? הרי | תא | עמודה | שורה | טבלה סנטימטרים כניסה מימין: 0 ס"מ ב סּ | מיקום... ₪ משמאל לימין | גבולות וצללית... | אפשרויות... סק 8: 291 216/26 ווק 167 41 ו 2/0609 ב'2000 לטבלה יש את התכונה לגדול, ככל שאתה מוסיף בה תוכל לשפר את מראה הטבלה על ידי שינוי מידותיה, כך נתוניס. כשהתוכן אינו מתאיס לשורת טקסט אחת התא שהתוכן הטקסטואלי שלה יותאם טוב יותר. מתרחב באופן אנכי ומאפשר הוספת טקסט, ככל שנדרש. טיפ הרוחב מוגדר כיימועדף'' מכיון שאס תשמור את המסמך כדף 80/, מידות הטבלה עשויות להשתנות כשהדף יוצג בדפדפן אינטרנט. לשינוי יחידת המידה, פתח את תפריט כלים, בחר אפשרויות, בחר בכרטיסיה כללי ובחר יחידת מידה שונה. הגדרת רוחב הטבלה 9 לח לחיצה ימנית במקוס כלשהו בטבלה ומהתפריט הקיצור בחר מאפייני טבלה. |<|? הדריו | תא | עמודה | שורה | טבלה גודל ש] רוחב מועדף: = 5 ס"מ = מדוד ב: סנטימטרים| + ] 9 בכרטיסיה טבלה סמן את תיבת הסימון רוחב מועדף. 9 קבע את רוחבה הכללי של הטבלה, כולל כל העמודות בה. 9 קבע אם הגודל האמור הוא כל העמודות יעדכנו את גודלן, כדי ביחידות מידה או באחוזיס. שיתאימו עצמן לרוחב המועדף שנבחר 9 לח אישור. כשאתה משנה את גודלה של טבלה... הגדרת מידות הטבלה 9 הצב את סמן העכבר צף מעל הטבלה, עד שבפינה הימנית התחתונה תופיע התיבה שינוי גודל. הצב את סמן העכבר מעל התיבה שינוי גודל. 9 גרור את התיבה ושחרר את לחצן העכבר כשהגודל תואס לצרכיך. 8 2000 ₪ 26 01ןי] /גיכת, 22/00 :2/0 למרות שנחמד להשתמש בעפרון לציור הטבלה, כשצריך לערוך טבלה גדולה במיוחד, בוודאי לא תרצה לשרטט עשרות קוויס של שורות ועמודות, מה גס שאין כל צורך בכך. אס אתה יודע את מידות הטבלה הנדרשת לך, תוכל להשתמש בפקודה הוספת טבלה ליצירה מיידית של טבלה עס מספר שורות והעמודות מוגדריס. אס הטבלה ארוכה יותר מעמוד אחד, תוכל לשלב את שורת הכותרת בכל עמוד חדש בראש הטבלה. טיפ האפשרות התאמה אוטומטית נועדה בעיקרון עבור מסמכיס מקווניס ודפי 60//. מידע ייבדיקת העיצוביי בעמוד 58, למידע אודות השימוש התצוגה מקדימה לפני הדפסה. נוסף יצירת טבלה 9 פתח את תפריט טבלה, הצבע על הוספה ומתפריט המשנה בחר טבלה. 8 קבע את מספר השורות והעמודות בטבלה. 9 ציין אס אתה מעוניין: 4 שלטבלה יהיה רוחב עמודה קבוע. %+ שהטבלה תתאיס את עצמה באופן אוטומטי לגודל החלון. 4+ שהטבלה תתאים את גודלה באופן אוטומטי לתוכן. 9 לח אישור. קביעת כותרות 9 בחר את כל השורה העליונה בטבלה. 9 בחר כותרות מתפריט טבלה. 9 לח על הצג לפני הדפסה ולח על ריבוי עמודים, כדי לראות שהכותרות אכן משוכפלות לעמודיס הבאיס. כותרות מראש העמוד הראשון... [<]? ה ית גודל טבלה --=- מספר עמודות: 9 5 = מספר שורות: התנהגות התאמה אוטומטית. 6 רוחב עמודה קבוע: "6 התאם אוטומטית לתוכך "6 התאם אוטומטית לחלון עיצוב טבלה: (ללא) עיצוב אוטומכ. לחץ להחלת העיצוב = ] קבע כברירת מחדל עבור טבלאות חדשות. | ביטול אוטומטי = קובע את רוחב כל העמודות במקרה של טבלה בה רוחב העמודות קבוע חוזרות אוטומטית בראשי העמודיס הבאיס של הטבלה סק 8: ומ 216/26 //פווק 169 כ/3? 0/וייסן 5/0262 2/09% סזסש מאפשרת לך מיגוון דרכיס לשינוי הטבלה שלך. תמצא שטכניקות מסוימות פועלות טוב יותר על טבלאות קטנות, בעוד שטכניקות אחרות עושות עבודה נהדרת כשמדובר בטבלאות גדולות. כשאתה עובד עס טבלה גדולה, אתה ודאי מעוניין שהשינוייס יתרחשו במהירות. ובאופן אוטומטי. פעולת מחיקת שורות ועמודות, או הוספת שורות ועמודות לטבלה, נעשית במספר קטן מאוד של לחיצות עכבר, והתאים החדשים מקבלים את העיצוב של התאים השכנים להם. טיפ לחצן הוספת טבלה משתנה בהתאס לבחירה האחרונה שביצעת מהרשימה. למשל, אס הפקודה האחרונה שבחרת היתה הוסף תאים מעל, משתנה הלחצן להוסף תאים מעל. הוספת שורות 9 הצג את סרגל הכליס טבלאות וגבולות. 9 בחר תאים במספר זהה לוה אותו אתה מעוניין להוסיף. 9 לח על הח ליד הוספת טבלה ולחף: + הוסף שורות מעל, כדי להוסיף שורות מעל השורות הנבחרות. + הוסף שורות מתחת, כדי להוסיף את השורות מתחת לשורות הנבחרות. הוספת עמודות 9 בחר תאיס במספר והה לה אותו אתה מעוניין להוסיף. 9 לח על הח ליד הוספת טבלה (או איך שהוא נקרא כרגע) ולחץ: 4 הוסף עמודות מימין, כדי להוסיף עמודות מימין לעמודות הנבחרות. + הוסף עמודות משמאל, כדי להוסיף את העמודות משמאל לעמודות הנבחרות. 0 2000 זע 26 |//לןי] ו - % -ך])| 2 * ה |* ------- | / = . לחצן הוספת טבלה 5 ו 4 | א ₪ ד -3] פ ם םי 1 ] הוספת טבלה... ₪ הוסף עמודות משמאל ₪ הוסף עמודות מימין 3% הוסף שורות מעל *כ הוסף שורות מתחת. פַּ סים הוספת תאים... ₪ התאם אוטומטית לתוכן התאם אוטומטית לחלון רוחב עמודה קבוע + 6| | רא | ה זב - ]| 8 3 יפכ 1 ] הוספת טבלה... ₪ הוסף עמודות משמאל 9 ₪ הוסף עמודות מימין 2% הוסף שורות מעל שי הוסף שורות מתחת. ="ם הוספת תאים.., אק התנאם אוטומטית לתוכך 0 ? התאם אוטומטית לחלון = רוחב עמודה קבוע שווה הפקודה מחק שורות או מחק עמודות מופיעה רק כאשר אתה בוחר בעמודה שלמה, או בשורה שלמה. כדי לבחור ניסוי במהירות שורה שלמה, הצב את סמן העכבר מצידה הימני של השורה. כשסמן העכבר משתנה לתא בצבע שחור, לחצ לחיצה כפולה. כדי לבחור מספר שורות בו-זמנית, אל תשחרר את לחצן העכבר לאחר הלחיצה הכפולה. במקוס זאת, גרור אותו כך שיכלול את כל השורות הרצויות, ורק אז שחרר את לחצן העכבר. כדי לבחור עמודה שלמה, הצב את סמן העכבר מעל גבולה העליון של העמודה המבוקשת. כשסמן העכבר משתנה לחץ בצבע שחור המצביע כלפי מטה לחצ לחיצה אחת בעכבר. אס אתה מעוניין לבחור במספר עמודות, גרור את הסמן כשהלחצן לחוץ וסמן את כל העמודות המיועדות למחיקה. טיפ טבלה גדולה שאינה מתאימה לעמוד אחד תמשיך, בדרך כלל, לעמוד הבא. כדי למנוע מהטבלה יילהישבריי באמצע שורה, בטל את הסימון ליד אפשר לשורות לגלוש במעברי עמוד שבכרטיסיה שורה בתיבת הדו-שיח מאפייני טבלה. מחיקת שורות 9 בחר בשורות אותן ברצונך למחוק ולחץ עליהן לחיצה ימנית. מתפריט הקיצור בחר מחק שורות. מחיקת עמודות 9 בחר בעמודות אותן ברצונך למחוק ולח עליהן לחיצה ימנית. מתפריט הקיצור בחר מחק עמודות. 6 גזר העתק - ₪ הדבק - = הוסף שורות 9 - מזג תאים 1 פּזָר שורות באופן שווה חי פזר עמודות ביאאופן שווה גבולות 0 4 1] כיוון טקסט... [-] יישור תאים + מאפייני טבלה... ]| ד - 83 העתק הדבק / 8 5 הוסף עמודות ₪1 מזַג תאים 1ב פר שורות באופן שווה דה פזר עמודות באופן שווה ים גבולות וצללית... / 4] כיוון טקסט... [=] יישור תאים + מאפייני טבלה... סק 8: 2919 216/06 וק [17 2% 1 0 200 ב'2000 אחת מהתכונות הנהדרות שמציגה 2000 סזס/ היא האפשרות לגלישת טקסט סביב טבלה. באמצעות מספר קטן של לחיצות עכבר, תוכל להציג טקסט בעל מראה מקצועי הגולש בצידו האחד, או יותר, סביב הטבלה. חוצ מידע נוסף קביעת גלישת טקסט 9 כשסמן העכבר ניצב מעל טבלה, גרור את התיבה הזז והצב את הטבלה במקוס בו אתה רוצה שהיא תופיע, באופן יחסי לטקסט. 9 לח לחיצה כפולה על התיבה הזז, כדי להציג את תיבת הדו-שיח מאפייני טבלה. 9 בכרטיסיה טבלה, באזור גלישת טקסט בחר באפשרות מסביב (אס לא נבחרה עדיין). לח על מיקום. 9 שנה את ההגדרות, כדי לקבוע את המרחק בין הטבלה לבין הטקסט מימין, משמאל, מלמעלה ומלמטה. 9 לח על אישור. לח על אישור. 9 השתמש בתיבה הזז של הטבלה, כדי להתאיס את מיקוס הטבלה ביחס לטקסט, אס צריך. 2 2000 זע 26 |//ןי] מהגמישות בעיצוב שתכונה זו מאפשרת, היא גס יעילה במיוחד להוספת טקסט הסבר ליד הטבלה הדורשת ואת ובאופן שילכוד את עין הקורא. 'יהזוּ את הטבלהיי בעמוד 166, למידע אודות השימוש בתיבה הז1. [<1? ו [ | תא | עמודה | שרה | טבלה = מדוד ב: | סנטימטרים ₪ כניסה מימין: לימין ָר לשמאל גלישת טקסטט ללא מסביב מיקום... כיוון טבלה 6 מימין לשמאל = 7+ משמאל לימיך | גבולות וצללית... | אפשרויות... |<]? הבית אופקי מיקום: ביחס ל: אנכי מיקום: ביחס ל: ס"מ [- | פיסוקה [* [ מרחק מהטקסט המלה מלמעלה! | 0 ס"מ = משמאל: | 0.3 ס"מ = מלמטה!: | 0 ס"מ 0 מימין: 3 ס"מ = אפשרויות ₪ הזז עם הטקסט ש] אפשר חפיפה ₪ אשר ]|[ בשל לק 7 לוכיש 2/0 בפרק זה תמצא: הוספת +וג סו!6 שינוי מראה תמונה הוספת תמונה מקובץ גלישת טקסט סביב תמונה הוספת תמונה באמצעות סורק ב-2000 עריכת תמונה ב-2000 5% 5% -% (4 חיתוך תמונה ארגון התמונות שלך ב-2000 5% 5% 9% -% (4 שינוי גודל תמונה הוספת תמונות למסמך שלך היא אחת מהדרכיס המלהיבות והמספקות ביותר לשימוש בטכנולוגיות החדשות הקיימות כיוס. בעבר הלא-כל-כך רחוק שילוב טקסט ודמויות גרפיות, ביןו אס היו אלה שרטוטים, איורים, צילומיס או גרפיקה אחרת, היתה פעולה יקרה ושלא לדבר על הזמן שערכה. היה צורך לאסוף את כל פיסות המידע יחד, את הטקסט, התמונות, האיוריס וכדומה, ולקחת אותס למומחה בסדר דפוס. אלה היו היחידיס שהירשו לעצמס את הטכנולוגיה שאפשרה שילוב טקסט, תמונות ואלמנטיסם נוספים. כיוס, כשבידייך כלי כה חזק כגון 2000 זס/, תוכל ליצור מסמכיס מורכביס כאלה במהירות וכמעט ללא מאמ. ממש כפי שאתה מצפה ממנה, סזס\ מאפשרת לבצע הרבה יותר מאשר רק לכלול את התמונות הללו במסמך שלך. תוכל לשנות את התמונות, למשל על ידי שינוי גודלן, או לגזור מהן את החלקיס המענייניסם באמת. למראה מקצועי ביותר תוכל לגרוס לטקסט לגלוש מסביב לתמונה, במיגוון אופניס. עס הסוג הנכון של סורק תוכל לסרוק את האלבוס המשפחתי שלך ישירות לתוך סזס\ ולהחיל על התמונות רביס מהאפקטיס המדהימיס של העורך זסזוס0= סוסחק 80סזסוו/. ואחרון חביב, תוכל להשתמש בגלריית התמונות של סזס/, כדי לארגן את הכמות הגדלה והולכת של תמונות שלך לקטגוריות ולמילות מפתח, כך שתוכל למצוא אותן במהירות הבזק. סכ ל: 2019 וא /)פווכיס 2 173 כוסכ< +47 00 גלריית התמונות היא הכלי של 01008 באמצעותו תוכל המונה קטגוריות שונות או לחפש באמצעות מילות לארגן את אוסף התמונות שלך, ולהקל על עצמך למצוא מפתח. כשאתה מוסיף תמונה למסמך היא הופכת להיות ולהוסיף תמונות למסמכים. אתה יכול לגלול ברשימה חלק ממנו. טיפ תמונה שהוספת מתנהגת כמו כל תו אחר, אס כי תו גדול למדי, אלא אס תשנה את אופן גלישת הטקסט סביבה. התמונה יכולה להיות חלק מפיסקה, עס טקסט ותוכן נוסף אחר, או שהיא יכולה להיות הפריט היחידי בפיסקה. מידע ייגלישת טקסט מסביב לתמונהיי בעמוד 181, למידע אודות שינוי אופן גלישת הטקסט סביב תמונה. נוסף הקלד מילה לח כדי לקבל תמונות | ... או בחר לחץ כדי להציג איתור והוספת תמונה לחיפוש כאן... | באמצעות האינטרנט קטגוריה את כל הקטגוריות מ-050ז6ו! 9 לח במסמך במקום בו תרצה להוסיף את התמונה. הוספת פריט אוסף תמונות1 הקלד 9 פתח את תפריט הוספה, הצבע על תמונה ומתפריט המשנה בחר אוסף תמונות. בחר בכרטיסיה תמונות, אם אינה נבחרת כבר. לחצ כדי להשתמש | פוטוני ושי בחלון קטן יותר 4 ביוו 9 פעל באחת הדרכים הבאות : 4+ הקלד מילת מפתח לחיפוש והקש ז%6ח₪=. + לחצ על קטגוריה מתאימה. מזון ואכילה מזג אוויר מקומות כרזות אינטרנט טבע 8| ₪| ₪ לחץ כדי להעתיק את התמונה ללוח, ה במקוס להוסיף אותה למסמך הוספת פריט אוסף תמונות1] ייבאפריטיס ₪ | 4 2 תצוגה מקדימה של קלד מילה אחת איותר. --] חפשפריטים|| | התמונה הנבחרת | צלילים | תמונות 9 לחץ על התמונה בה נראה לך שתרצה להשתמש. 9 לח על הצג פריט בתצוגה מקדימה כדי לצפות בתמונה. לחץ על התמונה פעם נוספת כדי לסגור אותה. 9 חזור על צעדים 3 עד 5 עד שתמצא את התמונה הרצויה לך. לחצן הצג פריט בתצוגה 9 לח על התמונה הרצויה מקדימה יותר ומהתפריט לחי על הוסף פריט. 9 סגור את תיבת הדו-שיח הוספת פריט אוסף תמונות. לחצן הוסף פריט 4 2000 שזק/ן 26 |//ןי] וס או[ ו אפשר להוסיף סוגיס שונים של תמונות, איוריס וציוריס, בתנאי שהס מאוחסניס כקבציס ושיש לך את הקבצים הממיריס הנדרשים. ל-פזס\ מיגוון ממיריס כאלה, ולתוכנות גרפיקה רבות יש ממירים נוספים. טיפ אס תמונה מקושרת לא השתנתה, למרות שנעשה שינוי בתמונת המקור, לח על התמונה והקש 9=, כדי לעדכן את השדה אאו). אס אתה רואה תיבה ריקה במקוס בו אמורה להופיע תמונה, פתח את תפריט כלים, בחר אפשרויות ובכרטיסיה תצוגה בטל את הסימון ליד מצייני מיקום תמונה. הוספת תמונה לחץ כדי לשנות תצוגה של הקוב אתר את התמונה בתיקיות 9 לח במסמך במקום בו תרצה להוסיף תמונה. 9 פתח את תפריט הוספה, תמונה ובחר מקוב בתפריט המשנה. 9 עבור לתיקיה המכילה את התמונה ובחר בתמונה הרצויה מהרשימה שבתיבת הדו-שיח הוספת תמונה. [<|? ה ₪ * 6 םו = [ סוס וז ב ) 6 מע - הסטוריה בב חבז = -] פס מו 5חסוחנוססים עזי 3זס ו | 03522 ו 03523 מא 0035241 שו 9 לח על הח ליד לחצן הוספה ולת: + הוסף, כדי להעתיק את התמונה ולאחסן אותה במסמך סזס\ שלך. + קשר לקוב, כדי להתקשר לקוב תמונה ולעדכן את התמונה במסמך במידה ונעשים שינוייס בתמונת המקור. > הוסף וקשר, כדי להעתיק את התמונה, לשמור אותה במסמך סזס/ ולעדכן אותה, במידה ומתבצעים שינוייס בתמונת המקור. לח כדי לבחור את הדרך בה התמונה תתווסף למסמך זז מו | | | שם הקובץ =שזוןססוק ||ם | קבצים מסוג תבצוגה מקדימה סכ ל: 2019 וא /פווכיס 2 = 179 תיקיות ספ לוס /ו[כ 0/3062 סול ב-2000 אס ברשותך סורק תואם חופשוד תוכל לסרוק תמונה מאוחסנת כקוב נפרד, אלא אס תשמור את המסמך כדף ישירות לתוך מסמך 6זס/, באמצעות תוכנת הסריקה 60 \. שלך. התמונה הופכת להיות חלק מהמסמך ואינה טיפ מאחר וקיימיס סוגיס כה רבים של סורקיס ושל תוכנות סריקה, ייתכן ותיתקל בבעיות כשתסרוק תמונה ישירות לתוך מסמך סזס/. אם אכן נתקלת בבעיות, השתמש בתוכנת הסריקה שלך כדי ליצור קוב נפרד ואז הוסף את התמונה למסמך. הוספת תמונה באמצעות סורק 9 לח במסמך במקום בו תרצה להוסיף תמונה. 9 פתח את תפריט הוספה, הצבע על תמונה ובחר מסורק או מצלמה בתפריט המשנה. 9 בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה מסורק או מצלמה, בחר בתוכנת הסריקה שלך (אם צריך) ופעל באילו מבין הדרכים הנדרשות : + בחר רזולוציית סריקה (תכונה זו אינה ומינה, אס הסורק שברשותך אינו תומך בסריקה אוטומטי). + לח על הוסף, כדי לבצע סריקה אוטומטית (תכונה זו אינה ומינה, אם הסורק שברשותך אינו תומך בה). + לח על הוספה מותאמת אישית, כדי להשתמש בתוכנת הסריקה שלך לביצוע הגדרות ולסריקת התמונה באמצעותה. 9 לח במסמך 6זס!\, כדי לראות את התוצאה. 6 2000 זע 26 |//קןיי] יע ו[ דרך פשוטה לשינוי תמונה היא להיפטר, או לחתוך, התמונה עצמה, כך שתמיד תוכל לשוב ולשתור את ממנה חלקים שאינם דרושים. כשאתה חותך תמונה התמונה המלאה המקורית, אס מצאת צורך בכך. ב-0זס)\ אתה חותך רק את תצוגת התמונה, לא את טיפ כדי לחתוך חלק מזערי מהתמונה, לחצ על הח שליד צייר בסרגל הכליס ציור, בחר רשת ובטל את הסימון ליד הצמד אובייקטים לרשת. חיתוך תמונה לח על התמונה, כדי לבחור בה ולהציג את גבולותיה. 9 אס סרגל הכליס תמונה אינו מופיע, לחצ לחיצה ימנית על התמונה ומתפריט הקיצור בחר הצג את סרגל הכלים תמונה. פן | / ל ₪ = + | ₪ ₪ 01 4 [ 9 לחי על לחצן חתוך בסרגל הכליס תמונה. הריבוע המקווקו מציין מה אתה חותך 9 הצב את סמן העכבר מעל ידית שינוי גודל וגרור את גבול התמונה, עד שחלק התמונה אותו ברצונך להסיר אינו נכלל בגבולות התמונה. גרור את ידית שינוי הגודל הרחק מהתמונה, כדי להגדיל את מידות התמונה וליצור מרווח לבן סביבה. ידית שינוי גודל לכל שאלה תשובה! 9 חתוך את התמונה באמצעות ידיות שינוי גודל נוספות, אס צריך. על ידי חיתוך התמונה אתה יכול להציג רק את הקטעים החשובים בה 9 לחץ מחו4 לתמונה, כדי לראות את התוצאות. סכ ל: 2019 וא /פווכיס 2 177 ןוי %ו/ וןפ נדיר למצוא תמונה שתוסיף למסמך ושתהיה בגודל המתאיס בדיוק למסמך שלך. לכן, ברוב המקרים, תצטרך לשנות את גודלה של התמונה. אס אתה בסך הכל צריך שהתמונה תיראה בסדר, תוכל לשנות את גודלה באופן חזותי ולטפל בה עד שהיא תניח את הדעת. אם גודל התמונה צריך להיות מותאם לגודלן של תמונות אחרות במסמך, או אס המסמך שלך צריך לעמוד בדרישות מסוימות, תוכל להגדיר לה מידות מדויקות. טיפ כשאתה משנה את גודלה של תמונה, אתה משנה רק את גודל התצוגה שלה. שזס/\ שומרת על גודלה המקורי של התמונה, כך שתוכל לשנות את מידותיה מספר פעמים, עד שתמצא את הגודל הנדרש לך. שינוי חזותי של גודל התמונה 9 להצ על התמונה כדי לבחור בה ולהציג את גבולותיה. 9 הצב את סמן העכבר מעל ידית שינוי גודל וגרור את גבול התמונה עד שהתמונה תהיה הגודל הרצוי לך. 9 אם הגודל אינו מדויק, עשה אחד מהשניים : 4 לת על לחצן בטל בסרגל הכלים הרגיל, כדי לבטל את הפעולה האחרונה שביצעת. 4% הצג את סרגל הכלים תמונה, אס אינו מוצג עדיין, ולח על אפס תמונה כדי להשיב אותה לגודלה המקורי. 8 2000 זע 20 |//קןי] גרור ידית שינוי גודל אמצעית, כדי לשנות את רוחבה של התמונה גרור ידית שינוי גודל פינתית, כדי לשנות את רוחבה ואת גובהה של התמונה ביחס 6 / 6( = )( התמונה נמתחת כשאתה מגדיל את גובהה גרור ידית שינוי גודל אמצעית, כדי לשנות את גובהה של התמונה התמונה נמעכת כשאתה התמונה אינה מעוותת מגדיל את רוחבה כשאתה גורר ידית פינתית שווה בחר תמונה וגרור את ידית שינוי הגודל האופקית או האנכית. לח על התמונה לחיצה ימנית, מתפריט הקיצור בחר ניסוי עיצוב תמונה ובחר בכרטיסיה גודל. שיס לב, שהשינוייס שביצעת בתמונה מתבטאיס בתיבות הגודל וקנה המידה. בטל את הסימון בתיבת הסימון נעל יחסי גובה-רוחב, שנה את ערכי הגודל או את קנה המידה ולח אישור. שיס לב שכעת התמונה מוצגת במידות שקבעת בתיבת הדו-שיח עיצוב תמונה. טיפ כשתמונה מקושרת לקובצ, סזס/ עושה שימוש בשדה 6!0060100076ח!. אחרי ששינית את גודלה, אס התמונה חוזרת למידותיה המקוריות, משמע שהשדה אינו מכיל את המתג 7781ז0ס97061 הדרוש כדי לשמור על שינויי גודל. כדי לתקן זאת, מחק את התמונה והוסף אותה שוב למסמך. מידע ייהוספת תמונה מקובצ'י בעמוד 175, למידע אודות קישור תמונה באמצעות הפקודה תמונה. נוסף קביעת מידה 9 לח על התמונה לחיצה ימנית ומתפריט הקיצור בחר עיצוב תמונה. 8 בחר בכרטיסיה גודל. 9 כאשר תיבת הסימון נעל יחסי רוחב- גובה מסומנת, עשה אחד מהשניים : 4% קבע גודל חדש לגובה או לרוחב התמונה והקש פד, כדי לגרוס ל-6זס/\ לתקן את המידה בשדה האחר ואת קנה המידה בהתאם. + קבע קנה מידה לגובה או לרוחב התמונה והקש פפ8ד, כדי לגרוס ל-6זס/\ לתקן את קנה המידה בשדה השני בהתאם. 9 לח אישור. [<|? נט- ד [ אינטרנט [ תיבת טקסט | תמונה | פריסה | צבעים וקווים גודל וסיבוב גובה: 5 סמ = הוחב: 8 זמ = קבע גובה ורוחב... סיבוב: פם ... או קנה מידה באחוזיס קנה מידה פּ גובה: 0 9% = רוחב: 0 % ₪] נעל יחס גובה-רוחב בטל אם ברצונך ליצור ש] יְחסית לגודל התמונה המקורי עיוות לתמונה על ידי קנה גודל מקורי מידה שונה לרוחב ולגובה גובה: 5 סמ בטל אס ברצונך לשנות את קנה מידה התמונה באופן יחסי לדמות המוצגת כעת, במקוס לדמות המקורית סכ ל: 2019 וא /פווכיס 2 = 179 וי 2 /או[2 יש לך את התמונה הנכונה, אבל אתה לא ממש מרוצה מהאפקט שהיא יוצרת. ייתכן שפרטי התמונה אינס ברורים כשהיא מודפסת, או שהיא כהה מדי כשאתה מציג אותה במסמך מקוון. אל דאגה: תוכל לתקן את התמונה, להמיר אותה לסוג תמונה אחר לחלוטין, או פשוט לטפלל אותה עד שתיראה כפי שאתה רוצה טיפ שינוייס שתערוך בתמונה ישפיעו רק על התמונה שאתה רואה. התמונה המקורית עדיין קיימת, ללא שינוי, ותמיד תוכל לשחזר אותה על ידי לחיצה על אפס תמונה בסרגל הכליס תמונה. מידע 'יהוספת גבול מסביב לאובייקטיי בעמוד 201, למידע אודות הוספת גבול סביב תמונה. נוסף המרת תמונה 9 לח על התמונה, אם היא עדיין לא נבחרה, והצג את סרגל הכליס תמונה, אס עדיין אינו מוצג. 9 לח על לחצן בקרת תמונה בסרגל הכליס תמונה. 9 לח על סוג התמונה שאתה רוצה. טיפלול תמונה 9 לח על התמונה, אם היא עדיין לא נבחרה. 9 לחץ על לחצן כלשהו בסרגל הכליס תמונה, כדי להתאיס את בהירות וניגודיות התמונה. 9 המשך ללחוץ על לחצנים, כדי להוסיף או להפחית את רמת הניגודיות ו/או הבהירות. 0 2000 08 26 41ן!] ] אוטומטיי (6 | על [₪] = + | ₪ זא 0 הסר את כל השינוייס שביצעת ושחזר את התמונה המקורית 10 הקטן ניגודיות הגדל ניגודיות א 6 |2/200 /ון2 אס אתה מעוניין להטמיע תמונה בתוך טקסט המסמך איתס ולראות באיוו קלות אפשר ליצור מראה מקצועי תוכל לגרוםס לו לגלוש מסביבה. 6זס) מציעה לך מספר למסמכים שלך. אפשרויות שונות של גלישת טקסט, וזה נחמד להתנסות טיפ כשהאפשרות לת והקלד פעילה (כאמור, רק בעת העבודה עם מסמכים באנגלית), לחץ לחיצה כפולה מימין לתמונה כדי לקבוע את התמונה לגלישת טקסט ולהתחיל פיסקה חדשה. מידע יילהתחיל במקוס כלשהו בדףיי בעמוד 26, למידע אודות השימוש באפשרות לח והקלד. נוסף ייגלישת שורות טקסט מסביב לאובייקטיי בעמוד 196, למידע אודות כיוונון עדין של גלישת טקסט מסביב לתמונה. לחצן גלישת טקסט הגדרת גלישת טקסט 9 פתח מסמך המכיל טקסט ותמונות, לח על התמונה כדי לבחור בה והצג את סרגל הכליס תמונה, אם עדיין לא מוצג. 9 בסרגל הכלים תמונה, לח על לחצן גלישת טקסט ובחר את אפשרות גלישת הטקסט מהרשימה הנפתחת : 4% ריבוע לגלישה מכל ארבעה צידי התמונה. % צמוד לגלישת טקסט מסביב לתמונה שאינה אחידה בצורתה. % עליון ותחתון לטקסט שיגלוש רק מעל ומתחת לתמונה. ₪ 0 0 ₪ | + = בוע צמוד 9 מאחורי הטקסט [6] לפני הטקסט [4] עליון ותחתון ₪ ברר גלישת ריבוע 1[ ערוך נקודות גלישה היה זה ליל חורף קר וסוער./קרוח יללה בינות לחלונות המנופצים. תריסים חרקו בעת שנעו אל ציריהם החלודים ונתרקו אל הקירות האפלים. יילמה אנ יי שאלתי בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי הרחק. יילמה לאניי היא שאלה. צרחה מקפיאה נשמעה באוויר - או אולי אני רק מדמיין 11 בסך הכל היפה צווחתו של שחף מהמצח לוד, המתלונן על הכוח שעליו להשקיע כדי להגביה עוף בטערה המתחזקת! יד היכתה בתריסי החלונות - או אולי אני רק מדמיין, וזה בסך הכל ענף מעץ הבוקיצה הצמוד למבנה הטירה? גלישה עליונה ותחתונה 9 גרור את התמונה, כדי להתאים את מיקומה בפיסקה וכיצד יגלוש הטקסט מסביבה. היה זה יום קיץ בהיר וחמים/הילכת י לי על גבול קו המיס ממצמץ בעיני מפני השמש הבוהקת עלפני 9 אם אתה מעוניין להגדיר את התמונה כך שהטקסט אינו גולש סביבה, פתח את תפריט עיצוב, בחר תמונה, בחר בכרטיסיה פריסה, לחצ על בשורת הטקסט ולח אישור. ו המים וניסייתי לאתר מפרש באופק. ידעתי לבטח שהספינה תגיע, במוקדם או במאוחר. הס הבטיחו שיגיעו בשעות הערב המוקדמות, ואני האמנתי להם. מעניין למה.... סכ ל: 2019 ו ]ומכיס 2 181 /(כיכ. ו (2 ב-2000 כשאתה עורך תמונה או איור בעזרת הכליס שבסרגל הכליס תמונה, אתה משנה רק את התצוגה הנוכחית של התמונה. התמונה המקורית נשארת ללא שינוי. כדי לבצע שינוייס בתמונה המקורית, תוכל להיעזר בעורך התמונה של אספסזסוו/!, זסזום סזסהק אספסזסוא. זהו כלי עריכה לתמונה שהוא כחלק מחבילת התוכנה 01₪08. זסו0ם 0%0ה₪ מאפשר גס להוסיף לתמונה אפקטיס מיוחדיס שיכוליס לשפר ולשנות לחלוטין את התמונה. טיפ אס 3.0 ז0סזו0= 0%0ח₪ 11070504 אינו מופיע ברשימה עורך תמונות שבכרטיסיה עריכה של תיבת הדו-שיח אפשרויות, פתח את תפריט התחל, הצבע על תוכניות, כלי 011106 11670508 ובחר זסזו6= 0+סחק +ס5סזסוא. מידע ייהוספת רכיביםיי בעמוד 306, למידע אודות התקנת רכיבי 021806 נוספים. נוסף בחירת העורך 0 פתח את תפריט כלים ובחר אפשרויות. 9 בכרטיסיה עריכה, פתח את הרשימה עורך תמונות ובחר צילוס של 0 ז0+ו0= 0+0ס2 +0501ז6ו!. 9 לח על אישור. עריכת התמונה 9 לח6) לחיצה ימנית על התמונה ומתפריט הקיצור בחר ערוך תמונה. 9 פעל באיזו מהדרכים הבאות : 4% בחר אזור, העתק והדבק אותו, כדי לשכפל אותו. 4 השתמש בכלי פַטְְ0ח6 או בכלי חססזהּח5, כדי לשנות את הניגודיות באזור הנבחר. % בחר בכלי 06ח83|3 1496, כדי להתאים את בהירות, ניגודיות וערכי הגמא לתמונה כולה. + השתמש בכלי |0ז4%ח60 200 לבקרת מרחק מתצוגה, לעריכת פרטיס קטנים. 4+ השתמש בפקודות שבתפריט פָּחחו, כדי לשנות את גודל התמונה, או לחתוך אותה. 2 2000 ₪ 26 ו/ןי] כלי איזון התמונה כלי וח200 |<]? רד ו פרטי המשתמש | | | מעקב אחרשימיים = [ = את ודקדוק מימיך לשמאל | מיקומי קבצים | תאימות. שמירה | [ | הדפסה | עריכה כללי | [ | תצוגה אפשרויות עריכה ש] הקלדה מחליפה בחירה ש] השתמש בגזירה והדבקה חכמות. ₪ עריכת טקסט בשיטת גרור ושחרר %] מקשי פד |- 880650866 קובעים ] השתמש במקש פאז לשם הדבכה | כניסה מתחילת הפיסקה אפשר סימוני מבטא באותיות. ] מצב כתיבה על טקסט קיים ו עורך תמונות: ש] החלפת לוח מקשים אוטומטית. ו = | צילום של 54073.0 סססחס + 8 - בזס/ +]ס5סיטוהי] צילום של 3.0יפוט= סחסחק כו קלד ודל |- ובחחזסון כלי מריחה כלי חידוד כלי בחירה ו ו ו ₪ ₪ 5 | ₪ ₪ ₪ ם | טיפ זס)ו0= 10סחק 0פסזסוו לא נועד לעריכת תמונות +זסו61 המגיעות עס 6זס//. בקרת גמא מתאמת את היחס שבין בהירות, ניגודיות וצבע. לחץ על לחצן סח( ב- זס+ו0= 0+0ח: כדי לבטל את האפקט האחרון שהוספת לתמונה. אחרי ששבת למסמך שלך, אס אתה מעוניין להסיר את כל השינוייס שביצעת בתמונה, לת על לחצן בטל של חזס/. שווה הוסף תמונה למסמך שלך, ערוך אותה באמצעות זס+/₪0 2040 050זסו₪ וחזור למסמך. לחץ על התמונה ניסוי והשתמש בכליס שבסרגל הכלים תמונה, כדי לשנות את גודלה, את הניגודיות והבהירות שלה. לח על לחצן אפס תמונה ושיס לב שהתמונה שוב ונראית כפי שנראתה לאחר שערכת אותה ב- זסזו0= ס)סח? ספ8סזסוו. אפקטים מיוחדים 9 עשה אחד מהשניים : + כדי ליצור אפקט על חלק מהתמונה, השתמש בכלי 4 כדי לבחור אזור. + כדי ליצור אפקט על התמונה כולה, בטל את הבחירה בכלי +, אס פעיל. 9 פתח את תפריט 116615 ובחר ממנו אפקט כלשהו. 9 היעזר בתיבת הדו-שיח של האפקט הנבחר, כדי לכוונן ולהתאיס את הגדרות האפקט. לסיוס לת על עוס. 9 פעל באיזו מהדרכים הבאות : 4% השתמש בכלי עריכה, או בפקודה אחרת, כדי להמשיך לשנות את התמונה. 4 בחר 45 6צ58 מתפריט פוו=, כדי לשמור את התמונה בקוב נפרד. 4 בחר חז60 0ח3 +אם מתפריט 18ו=, כדי לשוב למסמך שלך ולהציג את השינוייס שערכת בתמונה. סכ ל: 2019 ו ]ומכיס 2 183 ו כאו[1א. ב:2000 ככל שתאסוף יותר קבצי תמונה, כך תהיה גדולה הצרה במקוס מסודר ומאורגן, כגון אוסף התמונות של 01₪06. בה תיתקל כשתנסה לאתר קוב מסויס אחד מבין הבליל שס תוכל לארגן את התמונות על פי קטגוריות, נושאיס הרב. הפתרון הקל ביותר הוא לאחסן את הקבציס שלך ומילות מפתח. טיפ אוסף התמונות, או בשמו הלועזי /ץז08||6 קווס, הוא כלי של 01806, כך שתוכל להשתמש בו גס ביישומי 018006 האחריס שברשותך. שמו של האוסף, ולעיתים גם הכרטיסיות שבו, משתניס כדי לשקף את מעשיך ומותאמים לרכיבי האוסף בהס אתה משתמש. הוספת תמונה לאוסף 9 פתח את תפריט הוספה, הצבע על תמונה ובחר מאוסף תמונות. אם אתה מעוניין להוסיף את התמונה לקטגוריה מיוחדת לחץ על קטגוריה חדשה, הקלד שס עבורה ולחצ על אישור. 9 לח על ייבא פריטים. 9 אתר את התיקיה המכילה את התמונה המבוקשת. 9 לחץ על קוב התמונה. 9 קבע כיצד אתה מעוניין לייבא את התמונה על ידי בחירה ב: + העתק אל עז68|!6 פוו6, כדי להוסיף עותק של קוב התמונה. + העבר אל עֶזפ!ו63 ווס, כדי להוסיף את התמונה לאוסף ולמחוק אותה ממקומה המקורי. 4+ אפשר ל- ע63|!91 סז!6 לאתר פריט זה, כדי לרשוס רק את מיקוס הקובצ (מבלי לייבא אותו פיסית). 9 לח על *יבוא. 4 2000 ₪ז0/] 26 41ןי] הוספת פריט אוסף תמונות1] + עשוה פריטים מקרנים ₪2 = = ייבא פריטים 53 כ | ₪ 5 | - הקלד מילה אחת או יותר. > + חפש פריטים | | סרטונים | צלולים | תמונות קטגוריה חדשה, ₪ ₪ ₪ דגלים אבידות ומציאות = גבולות ומסגרות ₪ |= בית ומשפחה אירועים מיוחדים דימויים בידוב אנשים בעבודה 5 |<|?, עזס!ו3 5 כו -הוטף פריט ל ₪ ₪ - 0 סו עו = | :חן 1.00% ה !וב | 3 |סטגו | | 80660 8130 5% ]| וס חוים/ 6% ,03344 ₪603 8 %] 899968 | (03522 %] חוכ עמ % עואססוות 8% |03523 % סד ₪ ₪ % 03524 | סא" 3 חב | ₪ וז ₪ בססעזזבזק ₪ ו + בַח8) !הבז | :סחחהם שו | 8 [ד כל התמרנות] :6 וס פס אפשרויות ייבוא פריט 66 העתק אל 63/67 קוו 7 העבר אל עז63|6 ₪ פּ 7+ אפשר ל- 68 ם|₪ ליאתר פריט זה בתיקיה או באמצעי האחסון הנוכחיים שלו / שווה אס יש לך גישה לאינטרנט לחצ על פריטים מקוונים. לחיצה וו תיקח אותך אל רחבי האינטרנט, לאתר של ניסוי ו, ממנו ניתן להוריד פריטים נוספיס. בחר בפריט שאתה מעוניין בו ולחצ על שסא טףסוחשסס שלידו. עבור חזרה לאוסף התמונות וודא שהוא בחלון. לח לחיצה ימנית על פריט ומתפריט הקיצור בחר מאפייני פריט. בחר את הקטגוריה מתחתיה אתה מעוניין שיופיע הפריט, הקלד תיאור, הוסף או מחק מילות מפתח ולחצ אישור. |<|? | וי | מילות מפתח | קטגוריות | תיאור קיטרוג תמונה 9 בכרטיסיה תיאור שבתיבת הדו-שיח מאפייני פריט, ה אורנג-אוטנג תלוי על עץ - הקלד תיאור עבור התמונה. -- 0 5 8 בכרטיסיה קטגוריות, סמ ₪ פחפו מו 0 כ 0 | מש סוג: 5 גודל: ‏ 67404 בתים את ת בות הס מון ד שמות מימדים: 0 [רוחב) > 600 (גרבה] פיקסלים הקטגוריות בהן אתה מעוניין שד זו כ נתיבקובץ: ו נתיב קטלוג: 60)*))ספסזסו363%]4 2 מפוובסווקקג פס סאועאאא:ם 9 בכרטיסיה מילות מפתח לח על מילת מפתח חדשה, הקלד מילת מפתח לתמונה ולתחצ אישור. |<|? וי | מילות מפתח | קטגוריות ‏ תיאור חוור על צעד 3, כדי להוסיף מילות מפתח נוספות אותן אתה מעוניין לשייך לתמונה. 9 לחץ על אישור בתיבת הדו-שיח מאפייני פריט. בחר קטגוריה אחת או יותר בהן יופיע פריט זה. כדי להוסיף קטגוריה משלך, לחץ על לחצן קטגוריה חדשה בית ומשפחהה | > | בריאות ורפואהך ] דתן | ניווטר] נסיעהך] טבעך | כרזות אינטרנטך ] | קטגוריה תדשה... | | פּ כשתסיים, סגור את תיבת הדו-שיח הוספת פריט אוסף תמונות. |<1?. 6 מאפייני ריט | מילות מפתח ‏ קטגוריות | תיאור כדי להוסיף מילת מפתח, לחץ 403 על לחצן מילת מפתח חדשה. : [<]? וד | מילת מפתח חדשה... 6 | הפר מילת מפתח | 8 סכ ל: 2019 וא /פווכיס 2 = 185 9?? ס!/ 2631 וכ 7 בפרק זה תמצא: טקסט זורם יצירת רקעים, הסברים, אות פתיח וציטוטים יצירת עיצוב צד לצד ב-2000 כתיבת טקסט על הצד יצירת הערות שוליים וכותרות קבועות עבודה עם +ו/זס// גלישת טקסט. ב-2000 הדפסת שני עמודים בדף נייר אחד ב-2000 5% 5% 9% 5-4 יצירת כיתוב צף, גבולות, איורים וסימני מים הדפסת דוגמיות ב-2000 5% 5% 5% 5% -% (4 יישור אובייקטים ב-2000 הוצאה לאור שולחנית אינה דורשת שולחן (דלפק המזנון יספק בהחלט), או מוציא לאור. הוצאה לאור שולחנית היא פשוט מאוד אוסף כלים וטכניקות עבודה המאפשרות למשתמש לעצב ולארגן דפים, כך שייראו כפי שאתה מעוניין. זס מספקת בידך כלים רביס אותס תמצא ברוב תוכניות ההוצאה לאור השולחניות המסחריות, כך שאם אינך צריך לבצע משימות מיוחדות ומסובכות, אתה יכול להשתמש ב-זס/\ כדי לבצע את טכניקות ההוצאה לאור הבסיסיות והשכיחות. לדוגמה, ניתן ליצור מצב בו הטקסט מקיף תמונה או אובייקט גרפי אחר, להוסיף קוויס בצידו של טקסט, הערות וכותרות מיוחדות, לכתוב באותיות רישיות מוקטנות (באנגלית) ולהוסיף לטקסט גבולות ומסגרות. אפשר גס להטות טקסט בצורות שונות ומשונות תוך שימוש ב- +זוה0זס//. בפרק וה אתה עשוי להיתקל במספר מונחיס חדשים. חלק מהמשימות דורש שימוש בתיבות טקסט ובאובייקטיס הייצפים'י מעל טקסט. תיבות טקסט מאפשרות לך להציב טקסט בתוך בועת הסבר, או ליצור אפקט של רימת טקסט בין עמודות בעמודים שוניס. אובייקט צף נמצא בשכבה אחרת מזו של שאר האובייקטים. ניתן להניח אובייקט צף מעל לטקסט, או מאחריו, כדי ליצור אפקטים מיוחדים. פרק וה של הספר מציג בפניך דרכיס לשימוש בכוח ש-סזס/\ מספקת בידיך, בדרך יצירתית. אנו מקוויס כי נגרה את דמיונך ונגרוס לך למצוא רעיונות יצירתייס נוספיס לעבודתך. מק 6!: 9ו4//943ול 2/6 187 5 006 62וליס] ניתן להזריס טקסט בעמוד רב טורי, כמו טורים בעיתון או מגזיו. על ידי חלוקת העמוד למקטעים נפרדים, ניתן גם לשנות את מספר הטוריס בכל מקטע של העמוד. מידע נוסף ייהגדרת מידות העמודיי בעמוד 43, למידע אודות שינוי השולייס וכיווו ההדפסה של המסמך. יישימוש בהגדרות עמוד שונות במסמך אחדיי בעמוד 104, למידע אודות שינוי העיצוב של טקסט קיים. 'יזרימת טקסט בין צורות אוטומטיות'י בעמוד 215 וייטקסט זורס בתיבות צידיותיי בעמוד 216, למידע אודות שימוש בתיבת דו-שיח להוגרמת טקסט למקומות שוניס. הגדרת מספר טורים 9 הקלד את תוכן המסמך שלך, אך אל תבצע פעולות עיצוב מיוחדת. כשאתה קובע את מספר הטוריס הרצוי לך... 9 לח על לחצן הצג/הסתי 1 0 בסרגל הכליס הרגיל, אס עדיין אינו לחוץ. 9 בחר את הטקסט אותו אתה מעונייו לעמד לטורים. לחא על לחצן טורים בסרגל הכלים הרגיל, בחר את מספר הטורים הרצוי ולחצ. 0זס/ הופכת את הטקסט הנבחר למקטע נפרד על ידי הוספת מעבר מקטע רציף לפני ואחרי הטקסט הנבחר. ... הטקסט הנבחר... כותרת המסמך נשארת בטור יחיד לכל רוחב העמוד דואר.אלקטר(ני. מאוד. דומה.לדוא ר. רגיל,. אלא. שהוא. מועבר. הרבה. יותר. מהר..תאר.לך. ש אתה. ש ולח. מכתב. לארה''ב. והוא. מגיע. ליצדו. תוך. דקות!. זה. אפילו. יותר. מהר. מאשר. לחכות. ליד. מכשיר. הפקס. ' [1ז- .הוא.קיצור. של. || -סוח 0ז861! ובע ברית .ה דואר.אלקטרוני. שירות.זה. הוא.אחד.הוותיקים. באינטרנט. ש בוכותו.הצטרפו. אנשים.לש ירות הרשת.. הרעיון שא פשר. לשלרת. מכתב,. במעט. בכל.גודל,. לכל. נמען ברתבי.העולם,. בשעה. שהדרישה.היחידה.היא. 8 2000 ₪ז0/] 26 01ןי] 3 כוורים את כתובת השולח. בדו ... זורס לטוריס אלה דואר.אלקטרוני,.5-081,. דומה במובנים. רבים.מאוד. לדואר. הרגיל. בו.השתמשת. ובוודאי עוד.תשתמש.שנים. רבות..יש.המעריכים.ש עד. שנת.2000,. 50%. מתעבורת. הדוא ר.תהיה. בצורת. !8 -=,. אבל עד.אא (וזה-ממש.מעבר. לפינה),.רגם.לאחר. מכן נמשיך. לכתו ב מכתבים.עלינייה (אולי. גם.צבעוני,.מאויר.ואף. מבושם),.לקפל,. לשים. במעטפה,. להדביק. בול. ולהטיל.בתיבת.המכתבים.]" כדי לשלות.הודעה.בדואר. אלקטרוני נדרשים מספר. פרטים),. כמו. בדוא ר.רגיל.. צריך. כתובת.(מע),.תוכך,. -- לחצן טוריס לס 5 ב ו רגיל. צריך כתובת (מען), תוכן, [ יי מעבר מקטע (רציף). 8 פא יודעת. לעשות.זאת. נהדר.ו בהמ שך. נראה.כיצד, להשתמש. ביכולותיה. המורחבות..הנושא. (8[801ש ). הוא.תקציר.תוכן.המסימך,. כדי שהמקבל יודע מה.יש.בו. וכדי.לעזור לשו לח לעקו ב. אחר.דברי הדוא ר שהוא. שולח..את. שורת.הנוש א.ניתף. לראות. גם. במכת ב רגיל,.בו. היית. כות ב.הערה-חיצונית. על. המעטפה :.ה+מנה. למסייבה ,- דחוף,.דשום.וכדומה.. הכתוב (4007985).היא. כתובת.הנמען. באינטרנטו,.או. בשירותים.הקשורים. לאינטרנט,. כגוך :. 8 טק 60.או. 01 ואחרים. |" טיפ זס\ מפורת את הטקסט באופן שווה בכל הטורים, אלא אס תוסיף מעבר טור באופן ידני. כשתיבת הסימון רוחב טוריס אחיד בתיבת הדו-שיח טוריס מסומנת, ישתנה גודלס של כל הטוריס אס תגרור או תשנה רוחב צד אחד בשולי העמוד. כשתיבה זו אינה מסומנת תוכל לשנות שוליים יחידים. אס אתה משתמש ביישור פיסקה לשני הצדדים בטוריס שלך, כדאי שתפעיל את אפשרות המיקוף האוטומטי, כדי למלא את רוחב כל השורה כשמילים מרווחות, אחרת יהיו לך מרווחים לבנים גדוליס. מידע נוסף שינוי העיצוב 9 לח במקום כלשהו במקטע המחולק לטוריס. 9 מתפריט עיצוב בחר טורים. 9 קבע את אופן ארגון הטורים. 9 לת על אישור. טפלול העיצוב 9 אס הסרגל אינו מוצג, פתח את תפריט תצוגה ובחר סרגל. 8 החזק את מקש )41 לחו, גרור שולי טור אחד למיקומו החדש ושחרר את מקש ו|. חזור על הפעולה גס עס טורים נוספים. 9 פעל באחת מהדרכים הבאות כדי לשפר את מראה הטקסט: 4% הפעל את המיקוף האוטומטי, כדי לעדן את קצותיו המשונניס של הטקסט. 4 הקש ז%6ח=+)511+!ז+0, כדי ליצור מעבר טור והתחל להקליד טקסט בטור הבא. השתמש בעיצוב מוגדר מראש... | אישור 5 0 | ביטולל ... או שאל תסמן את תיבת סימון זו... [<[5]- ור | קבועים מראש ו מספר הטורים: מס'טור: הוחב: החל על: שניים | שלושה שמאל 3 5 | רוחב ומרווה ור | -=] רוחב טורים אחיד. מקטע זה וו ] קו חוצץ מרווח: 7 ס"מ = 7 ס"מ ₪ מימין לשמאל | תצוגה מקדימה יי 7] התחל טור חדש יישיפור מראה המסמך באמצעות מיקוף נכון'' בעמוד 54, למידע אודות השימוש במיקוף אוטומטי. הפעל כדי להוסיף קו אנכי להפרדה בין הטוריס ... ועצב את ארגון הטוריס הרצוי לך כשאתה מחזיק את מקש 1 לחוץ, מציין הסרגל את רוחב הטוריס |>. קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עורה ב 2 עמ' 105 מקטע 2 7 ס"מ דואר. אלקטרוני.מאוד. דומה.לדואר. רגיל,. אלא. שהוא. מועבר. הרבה. יותר. מהר..תאר.לך. שאתה. שולח. מכתב.לארה'ב. וה וא. ‏ | מגיע. ליעדו. תוך. דקות!. זה. 1 אפילו. יותר. מהר. מאשר. לחכות. ליד. מ כשיר. הפקס. ]1 | [1חז- ₪.הוא. קיצור.של, 3-ו 0ז1801=. ובע ברית.ה. דואר.אלקטרוני.. שירות.צה. הוא.אחד.הוותיקיס. באינטרנט,. ש בוכותו.הצטרפו. ו אנשים.לש ירות הרשת.. הרעיוך שא פשר. לשלוח. מכתב,. כמעט. בכל.גודל,.לכל. = : נמען ברחב העולם,. בשעה. שהדרישה.היחידה. היא שתהיה.לו.תיבת.דוא ר, באינטרנט,. עדיין קוסיס. לאנשים.רבים. גם.היום.. 1 | ב 4.פס"מ שורה 8 : : אי 29 6 % וו דואר.אלקטרונל,.08/1-. דומה.במובנים. רבים.מאוד. לדוא ר. הרגיל. בו.השתמשת. ובוודאיעוד.תשתמש.שניס. רבות..יש.המעריכים. שעד. שנת.2000,. 50%. מתעבורת. הדואר.תהיה. בצורת. !5-08 אבל עד.אד (וה.ממש. מעבר, לפינה),.וגם. לאחר. מכן נמשיך. לכתוב מכתבים. על נייר (אולי. גם.צבעוני,.מאויר.ואף. מבושם),.לקפל,. לשים. במעטפה,. להדביק. בול. ולהטיל. בתיבת.המכתבים.ןף כדי.לשלו ת.הודעה.בדואר. אלקטרוני נדרש ים.מספר. פרטיים,.כמו. בדואר.רגיל.. צריך.כתובת.(מען),.תוכן,. ולציין. את.כת ובת.השולח.. בדוא ר.אלקטרוני.זקוקיס.גם. לתיאור.קצר. של המכת ב. מע בר" כלקע (ר7ף)45 8 את יודעת.לעשות.זאת. נהדר.ו בהמ שך. נראה.כיצד. להשתמש. ביכולותיה. המורחבות..הנושא. (801[פט ).הו א.תקציר.תוכן המסימך,. כד+ שהמקבל ידע מה.יש. בו. וכדי לעזור. לשו לח. לעקוב. אחר.דברי הדוא ר. שהוא. שולח..את. שורת.הנוש א.ניתך. לראות. גם. במכת ב רגיל,.בו. היית.כות ב.הערה. חיצונית על. המעטפה :ה +מנה. למסיובה,. דחוף,.דשום.וכדומה.. הכתובח (4001855). היא. כתובת.הנמען. באינטרנט,.או. בשירותים.הקשורים. לאינטרנט,.כגון :. זפ טסו 60.או. 301 ואחרים.ןף בדרך.כלל.הכתובת.היא. במבנה כזה : 4 - |היוי1יוי2יוי3יוי4יויפיוישיויקיויפיויפיוייויביויקי עמודה 16 ] ]56‏ אח] ]| ]= עברית | ₪ פיץ? ס!ו: 9ז514//943 2 19 '22'2. כָ1470 15 932 15 ב-2000 פסקאות וו בצד גו משמשות בדרך כלל להצגת פריט סוג וה של עיצוב באמצעות טבלה של שזס/ש. לעיצובים מסויס בפיסקה אחת - תמונה, כותרת או נושא - ותיאור מורכביס יותר תוכל גם להכניס טבלה בתוך טבלה. מפורט יותר של הפריט בפיסקה המקבילה. קל ליצור טיפ טבלאות הן כלי עיצובי חּק מאוד, במיוחד כשאתה נעזר בהן לעיצוב דפי 60//. כדי לקבוע שולייס בתוך תא בודד לח על לחצן אפשרויות בכרטיסיה תא, במקוס בכרטיסיה טבלה. יצירת עיצוב 9 לח על לחצן הוספת טבלה בסרגל הכלים הרגיל וצור טבלה של שורה אחת ושתי עמודות. |< |? הז ברירת מחדל לשולי תא 9 עליונים: | 0.15 ס"מ=-] שמאליים: | 0.25 ס"מ = תחתונים | 0.15 ס"מ = ימניים: 5 ס"מ = ברירת מחדל למרווח בין תאים >> אפשר מרווח בין תאים 1 ס"מ ב אפישרויות ₪] שנה גודל באופן אוטומטי בהתאם לתוכן ]‏ אש ]| בשל שולייס בתוך תא 1 ,+ אנחנו החבורה שהביאה אליך שלושה עשר מוצרים, מי אנחנו שבעה מתוכם הגיעו, בסיופו של דבר, אל מדפי החנויות. אנו עובדים שעות רבות על פיתוח מוצרים אלה, וכדאי מאוד שתזכרו את זה. 9 שנה את גודל העמודות לגודל הדרוש לך. 9 עצב כל תא בעיצובי הפיסקה הרצוייס לך. 9 מתפריט טבלה בחר מאפייני טבלה ובכרטיסיה טבלה לחצ על אפשרויות. 9 קבע את השוליים הפנימיים לתאי הטבלה. פּ קבע אס ברצונך שיהיו רווחיס בין תאי הטבלה. 9 לח אישור. רווחיס אנחנו לא ממש בטוחים. שאלנו את עצמנו את אותה ' || בין תאים מדוע אנחנו כאן השאלה פעמים רבות בעבר, ואני משער שהתשובה האמיתלי ביותר היא כי משלמים לנו להיות כאן. חזצ מזה, הבוס שלנו אמר לנו להישאר. 9 הקלד את הפסקאות צד לצד. כדי להוסיף שורה נוספת, לח בתא האחרון בשורה האחרונה, הקש פד והקלד את התוכן הרצוי. חזור על פעולה זו עד שתסיים להוסיף את כל התוכן הנדרש. לאן אנו פונים % לכל מקום אליו תישא אותנו הרוח עלינו ללמוד להעריך את יעילותו שלכל אגף. כאשר אגף מדורג בחציון התחתון, עלינו לשוב ולהעריך את יעילותה של כל מחלקה באגף זה. כל קבוצה, באגף או במחלקה, שאינה עומדת ברמת הציפיות תיבחן מחדש, ומשאבים בתוך הקבוצה שלא יעמדו בציפיותנו יבוטלו. הוראות שהתקבלז השתמש בעיצוב פסקאות כדי להוסיף תוכן הפיסקה תמיד זה לצד זה, ריווח אופקי לפני הפיסקה ללא קשר לגודל או סוג התוכן 0 2000 68 26 7/1ןי] שווה צור שתי טבלאות והגדר את גודלה של אחת כך שתתאים לתוך תא בטבלה האחרת. בחר בטבלה הקטנה, הקש 2=, לחץ בתא בטבלה הגדולה והקש ז8זחם. כעת, הצב את סמן העכבר מעל הטבלה המוספת עד שתופיע תיבת הזז ניסוי שלה, בפינה השמאלית העליונה. גרור את הטבלה המוספת אל מחוצ לטבלה הגדולה. מידע יישינוי מראה הטבלהיי בעמוד 162, למידע אודות הוספה והסרה של גבולות טבלה. נוסף טיפ אתה יכול להשתמש בגבולות אלכסוניים כדי יילמחוקיי תא (כדי לציין שבתא זה אין נתוניס). גבול אלכסוני אינו מפצל את התא ואינו משפיע על מאפייניו. הוספת טבלה 9 צור ועצב טבלה במבנה צד = לצד. | >< 9 אם אינך מעוניין שהעיצוב ייראה כטבלה, הסר את כל הגבולות. אס קווי הרשת אינס נראים, פתח את תפריט טבלה ובחר הצג קווי רשת, כדי להציג את כל גבולות כל התאיס בעודך עובד בטבלה. 9 לח בתוך התא בטבלה שאמור להכיל את הטבלה המוספת. לח על לחצן הוסף טבלה בסרגל הכלים הרגיל וגרור כדי לציין את מספר העמודות והשורות בהן אתה מעוניין בטבלה המוספת. 9 התאם את גבולות הטבלה ואת מידות התא, כדי שיתאימו לדרישותיך. 9 הוסף לטבלה המוספת תוכן ועצב אותו כרצונך. אוב לאכול = | מלפפונים גלידה אוהב לשחק | | עם ג'וקים תופסת = 4 לטאות מחבואים קיפוד גומי טבלה נפרדת בתוך תא יחיד של טבלה גדולה יותר פיץ ס!ו: 9ז514//243 2 וז /ג'כ5א. כ/לו/. כ))/י כ עיצוב נפוץ למסמכיס רביס הוא ליצור שולייס חיצונייס רחבים ולהשתמש בהם כדי למקם הערות - טיפים או הערות התייחסות. מידע ייהגדרת מידות העמודיי בעמוד 43, למידע נוסף אודות שינוי רוחב השוליים. נוסף יייצירת סגנונות חדשיםיי בעמוד 74, למידע אודות יצירת סגנונות. טיפ אם, בסופו של דבר, אתה מתכוון להדפיס את המסמך משני צידי הדף, הפעל את האפשרות שיקוף שוליים כשאתה מגדיר את העמוד. אס תדפיס רק על צד אחד, בטל אפשרות זו והצב את המסגרת באחד מצידי הדף. |<ו? ו יצירת עיצוב 9 פתח את תפריט קובץ, בחר הגדרת עמוד ובכרטיסיה שוליים הגדר את שולי העמוד כך שלמסמך יהיו שולייס חיצונייס רחביס. לחץ אישוד. | פריסה | מקור הנייר | גודל הנייר | עליונים: 254 ס"מ] -תצוגה מקדימוו- -----רן תחתונים: | 254 ס"מ=-] 0 שמאליים: 17 ס"מ ימניים: 17 ס"מ - ₪ הקש ז19ח= כדי להתחיל פיסקה חדשה. שוליים לכריכה!? | 0 ס"מ המרק מ לצ כותרת עליונה: | 1.25 ס"מ-] קותרת תחתונה: | 1.25 ס"מ=] החל על | המסמך כולו [> - : . = ] שיקוף שוליים מיקום שוליים לכריכה = ] 2 עמודים לגיליון 67 משמאל. 6 מימין ‏ 6 למעלה 9 פתח את תפריט עיצוב, בחר סיגנון, לח על חדש והקלד שס עבור הסגנון החדש. 9 לח על עיצוב ובחר במסגרת. ברירת מחדל... אישור | ביטול 9 בתיבה גלישת טקסט בחר באפשרות ללא. |<]? ל | גלישת טקסט------ == = |נתוני מיקום אופקי ---9 מיקום: ביחס ל: חיצוני עמוד [* | מרחק מהטקסט: 2 ס"מ 9-7 -גודל | נתוני מיקום אנכי הוחב: מיקום: ביחס ל: של: | משששש]=] (3סימ ‏ ₪] || ססימ - [=] | פסקה ‏ |+] גובה: של: מרחק מהטקסט: 2 ס"מ = אוטומטי |- = ש] הזז עם הטקסט ‏ ] נעל עוגך -- | הסר מסוגרת אישור ביטול 9 בתיבה נתוני מיקוס אופקי הגדר מיקוס חיצוני והגדר את ביחס ל: לערך עמוד. 9 הגדר את מרחק אופקי מהטקסט למרחק שאתה רוצה שיפריד בין טקסט המסמך לבין ההערות. 9 בתיבה גודל הגדר את רוחב מדויק.. של.. לרוחב ההערה. 9 לחץ על אישור. עצב את הפיסקה ואת הגופן כרצונך וסגור את תיבת הדו-שיח. 2 2000 ₪ 26 1/ןי] טיפ לשנות את מיקומס היחסי של כל ההערות במסמך, שנה את הסגנון. כדי לערוך שינוי קטן במיקומה של הערת שוליים יחידה, לח על מסגרת ההערה וגרור אותה למיקומה החדש. כדי כל הערת שולייםס מעוגנת לפיסקה מסוימת. כדי לראות לאיזו פיסקה מעוגנת הערת שוליים כלשהי, הפעל את הצג/הסתר ף ולחץ על הערת השוליים. כעת אתה אמור לראות עוגן קטן בתחילת הפיסקה המתאימה. כדי לגרוס להערת שולייס לבלוט, תוכל לעצב את סגנון ההערה עם גבולות וצללית. יצירת הערת שוליים 9 לת בתחילתה של הפיסקה לידה אתה מעוניין להציב הערת שולייס. 0 הקש ז6וחם. 9 חזור לפיסקה הריקה והקלד בה את הערת השולייס שלך. 9 כשסמן הכניסה עדיין בתוך הערת השוליים, בחר בסגנון הערת השולייס מתיבת הרשימה הנפתחת סגנון שבסרגל הכלים עיצוב. העברת הערת שוליים 9 לת על הערת שוליים, כדי לבחור במסגרת שלה. 9 לח על גזור בסרגל הכלים הרגיל. 9 לחץ בתחילתה של הפיסקה לידה ברצונך להציב את הערת השולייס. 9 לח על הדבק בסרגל הכליס הרגיל. כשאתה גוזר את הערת השולייס מכאן... [בדכ להוסוף. סופת /חיוך על שפוייך. בומך קרוות פרק כ חשוב. +כמו וה א ולה לך כו. לבפ משלמטר ומומתר ונטס וכ הדור [ההוללבונה.-806ח5 1 לה / טקסט עם סגנון הערות שוליים מופיע בשוליו החיצונייס של מסמך להי 6[הי 5409 115606 59 365 0 א ).בד חורו פצאן היחו שרה מו וח ו יי שח סוי בס ",הד בע מ אבר ₪ בשח ושיויף שולת 2 הדוא חח פד ג 5 החפ תיה, דד שחנה + שוב רב ל היפה השרו לי בע חור די סח לחה לוק 508.00 .0 6+ לו .6" יש .מספר .חנדלים.חשובים .בין. דואר אלקטרוני .לדואר .רגיל, . שכמח. מחט. אונט. מובניט.מאליהט..ראשית,. מינוחים:. מדואר. רגלל א תח.שולח מכחב (9197 1 ומיואר אלקטרוני. אתח.שולח .ה ודעה .(855809/).. לדואר ..אלקטרוני. ולחודעות ‏ הנשלחות באמצעותו נחוג. לקרוא בקיצור.8/1ז-=.. הבדל. משמעוחי .חשוב נוסף הוא המהירות בת מועברת הודעה. דור אלק טרוני. 1 לפעמים ‏ ההחדעה עובר .כה. מחר, .עד .שהיא .מאפשרף .לשני אנשים .לערוך. מעוך יישיחת. ועלדה. של דואר. אלק טרונייי. מחלרות . ההעברה. תלויה. במרחק,. בעומס. הרש ובתקלוח (אם. ישנ בנללב בה עדברת ,ההודעה. אמך ה. לכו להמשך מסיפר שנלול. ער מספר שעות.. אפשר לחנלח כמעט בוודאות., שבמה לך.24. שעוף. לא חר משלוח. הדעה חיא. הציע ללעדה (מח עדיי לא. מבטיח.לך שהכמעך פתח, קרא וחתיללחט. אלוה). הבדל. נוסף נובע. מכך שאנ לודעים.שההודעה. עברה מחר אנד מצפים שהתשובה. פציע מחר לא. פחות,. אבל לא.חמיד.וה. כך..אנשים .לא .יושבים. כל הומך. מחדבריט. לאונטרנט. ומתכיס. להודעוה !יש כאלח. שיימרשכיטיי. דואר.פעט. ביוס, ;ולש שעושיט ואת פעט. בשבוע (אס..כי.אלח. חפכו. כבר.לון נכחד)..כך, למרות. שההודעה. האלעה ללעדה שר דקות.לאחר ששלחת או ה, הלא. יבולה לחמת ין למיס עד. שהנמען יעוין. גה 1 הודע .דואר.אלקטרוני.ניתן.לשלות .לכתזבת . אחת .אד.יותר, .בלחיצה לחידה .ולא מאמץ. נוסף . כשאחה. מעוניין. לשלוח .מכב. רגיל .למסיפר.אנשיים, ‏ עליך. לצלם אוו ה, לספל את כל.העוקים,. להכניס. אדמים.למעטפות, .לבייל כל.מעטפה. בנפרד וא לרוץ. לטניף חדואר.חקרוב.כדי. לשלוח.את .כל המכתבים. בשא תח מעוניין. לשלוח .הודעת דואר . אלקטרוני .למספר .נמענים .כל .שעליך ‏ לעשות .הוא . לציין .את .כתובתם .של הנמענים .חנוסיפיכו. בהודעה. המק ורות והמערכת .ת שלח.את .העותקים. שלך. לכת ובו הרצויות.1 ות ה ה ב וי ב םכשב נמ ימאי "קוה ו םל שח ... ומדביק אותה כאן... דכ להוסוף טלפת. חיוך על שפפיך. בומן. קרטאות פרק כח. חשובב כמו.וח,.א גלת.לך כר. בפל משתימשי ומומחר האונטרנט וכה הדואר. הרגול.לבונו..-50808. 11 (דואר.חילזון) .1 לוו 508.00 .00 6+ פו: .6+ יש .מספר .חנדלים.חשובים .בין. דואר אלקטרוני .לדואר .רגיל, . שכמח. מחט. אונט. מובניס.מאליהס. ראשית מינוחים:. נדואר. רגיל אתה שולח.מכתב. (6.9197. רבדא ר אלקטרוני. אתה .שולח .ה ודעה .(0055896). . לדואר. אלקטרוני.רלהודעות .הנשלחות באמצעותו נחוג.לקרוא .בקיצור.//8ח-6.. הבדל. משמעותי .חשוב נוסף הא המחירות. בה מועברת.הודעת דואר אלס טרוני. 1 לפעמים ‏ ההחיעה.עדברת .כה. מחר .עד .שהיא .מאפשרה .לשני. אנשים .לערוך. מעוך יישיחף. ועלדה. של דואר. אלק טרונייי. מחלרות. ההעברה. תלויה. במרחק,. בעומס. הרש ובתקלוח (אם. ישנ בנללב בד עדברת ,ההודעה. אמך ה. לכול.להמשך מסיפר שנלות. ער מספר שעות.. אפשר לחנלח כמעט בוודאות., שבמהלך.24. שעוף. לא חר משלות. הדעה היא. הציע ללעדה (מח עדיי לא. מבטיח.לך שהכמעך פתח, קרא וחחיליחס. אלוה). הבדל. נוסף נובע. מכך שאנ לודעיםט.שההודעה. עברה מחר אנד מצפים שהתשובה. פציע מהר לא. פחות,. אבל לא.חמיד.וה. כך..אנשים .לא .יושבים. כל הומך. מחדבריט.לאונטרנט. ומתכים. להודעוה !יש כאלח. שיימרשכיסיי. דואר.פעט. ביוס, ;ולש שעושיט ואת פעט. בשבוע (אס..כי.אלח. חפכו. כבר.לון נכחד)..כך, למרות. שההודעה. האלעה ללעדה שר דקות.לאחר ששלחת או ה, הלא. יבולה לחמת ין למיס עד. שהנמען יעוין. גה 1 הודעת .דואר .אלקטרוני.ניתן.לשלות .לכתזבת . אחת .אד.יותר, .בלחיצה לחידה .וללא; מאמץ. נוסף . כשאחה. מעוניון. לשלוח .מכב. רגיל .למסיפר.אנשיים, ‏ עליך. לצלם אוו ה, לספל את .כל.העוקים, להכנוס. אדףים.למעטפות, .לבייל כל.מעטטפה. בנפרד וא לרוץ. לטניף חדואר.חק רוב -כדי. לשלוח.את .כל המכתבים. בשא תח מעוניין. לשלוח -הודעת דואר . אלקטרוני .למספר .נמעניט .כל .שעליך ‏ לעשות .הוא . לציין..אף .כתובתם .של הנמענים .חנוסיפיכו. בהודעה. המק ורות והמערכת .ת שלח.את .העותקים. שלך. לכת ובו הרצויות.1 ... היא מופיעה בשוליים כאן פיץ? סו: 9ז514//943 2 3 /ג'כת. כויעלכיע. פיי עיצובים של מסמכים רביסם משתמשים בכותרות פנימיות - כלומר, המשפט הראשון, או חלק ממנו מעוצב ככותרת משנה מודגשת או נטויה. כותרת פנימית נקראת כך, מכיון שלא כמו במקרה של כותרות רגילות, היא אינה פיסקה בפני עצמה. בדיוק כפי שיצרת כותרות ראשיות תוך שימוש בעיצובי סגנונות פיסקה, אתה יוצר כותרת פנימית תוך שימוש בעיצובי סגנונות תוויס. טיפ תלוי בהחלטות העיצוב שקבעת לעצמך, כותרת פנימית יכולה לגרוס למרווח בין השורות להיות לא אחיד. אם אתה מעוניין שכל שורות הפיסקה תהיינה בעלות אותו מרווח אופקי, פתח את תפריט עיצוב, בחר פיסקה והגדר את מרווח בין שורות כלפחות וכערך קבע את גודל הגופן של הכותרת הפנימית. יצירת סגנון 9 מתפריט עיצוב בחר באפשרות סיגנון. לח על לחצן חדש, כדי להציג את תיבת הדו-שיח סגנון חדש. 9 הקלד שם עבור הסגנון. בחר בתו בסוג סגנון. 9 הפעל את האפשרות הוסף |< |? ו שם: סוג סגנון: כותרת פנימית 9 תו 0 ] : מבוסס על: סגנון לפיסקה הבאה: [+ זחס= חסבּזהָבּזב זוטב3/פ₪ 3 [ תצוגה מקדימה זחטר אלקטרוני, | |מצט-ם, זומה במוגנים יבים מארד לזחאר הליל בו השיחטשת ובורזאי ער ושוא אלים רבות יק הפא"יכים שח אנח 50/2000 מהעבורח הזור ויה בצורח |צצט-, אבל עד ₪ רה מגוש מעבר למעקן, ום לאפר שכו נגהיך לכחוב סכחבים על נייר (אולי ם צבשתי, ער תואור לתבנית, כך שסגנון זה יתווסף 0 לתבנית ויהיה זמין תמיד. 9 לח על עיצוב ועצב את הסגנון. בת ה 9 לת על אישור. 9 לח על סגור, כדי לסגור את תיבת הדו-שיח סגנון. יצירת כותרות פנימיות 9 התחל פיסקה חדשה תוך שימוש בסגנון הפיסקה המתאים. 9 בחר בסגנון הכותרת הפנימית מתיבת הרשימה הנפתחת סגנון שבסרגל הכליס עיצוב. 9 הקלד את הטקסט לכותרת. 9 הקש את צירוף המקשים 6% מקש רווח, כדי להפסיק את פעולת הסגנון ואז, הקלד את שאר הטקסט. 4 2000 26/06 //ןי] ו | מקש קיצור... הגדר גופן, שפה, גבול וצללית כרצונך סגנון תו מעצב רק את התוויס עליהס הוא מוחל, לא על הפיסקה כולה קיימים מספר הבדלים חשובים גין דואראלקטרוני לדואר רגיל, שכמה מהם אינם מובניס מאליהם. ראשית, מינוחים: בדואר רגיל אתה שולח מכתב (ז8119 |) ובדואר אלקטרוני אתה שולח הודעה (0885308). לדואר אלקטרוני ולהודעות הנשלחות באמצעותו נהוג לקרוא בקיצור |ו03.=. הבדל משמעותי חשוב נוסף הוא המהירות בה מועברת הודעת דואר אלקטרוני. כיוו|ו] הכזו כו עויס לעיתיס תרצה לדחוס יותר טקסט בשורה אחת. פעמיס מיוחד לכותרות על ידי דחיסה או פרישה של התוויס אחרות תרצה להפריד בין התוויס בטקסט כך שיתפסו בהן. את כל האפקטיס האלה, תוכל להשיג על ידי כיוון יותר מקוס וימלאו שורה. ייתכן גס שתרצה ליצור מראה מרווח בין התוויס והמיליס. מידע יייצירת טקסט מסוגנן עס +ז0זס/יי בעמוד 218, למידע נוסף אודות כיוונון מרווח בין תוויס בעת השימוש ב- נוסף +והזס\. טיפ תופעת לוואי של שינוי המרווח בין תוויס היא שמשתנה גס המרווח בין המילים. כדאי לזכור. כיוונון המרוות 9 בחר בטקסט אותו אתה מעוניין לרוות. 9 פתח את תפריט עיצוב, בחר בגופן ועבור לכרטיסיה מרווח בין תווים. 9 שנה את הגדרות המרווח: + בתיבת האפשרויות קנה מידה הקלד או בחר באחוז המרווח, הדחיסה או הפרישה, בין תו לתו. % בתיבת האפשרויות מרווח בחר מורחב או דחוט ובתיבה ב: הקלד ערך בנקודות לרווח או לדחוס את המרווח בין התווים. כדי להפחית את המרוות בין זוגות אותיות מסוימיסם, הפעל את האפשרות שינוי לובן אות עבור גופנים וקבע גודל גופן מינימלי (ב-6זס)\ קיימת רשימה מוגדרת מראש של זוגות אותיות, בגופניס שוניס הדורשיס הפחתת מרווח). 9 לת על אישור. ללא שינוי ריווח בין אותיות - ב / רוב בצע ,סד ,טסצ זוגות אותיות צמודים יותר ‏ --------- 4 בהחהּ 5 6ך טסץצ טקסט רגיל לחלוטין טקסט נקנה מידה 80% כוקטכו בקנה מ*דה 150% טקסט דחוס בנקודה אחת 120) טקסט מורחב בנקודה אחת (100) טקסט בקנה מידה 80% וגם דחו בנקודה אחת (10) טקסט בקנה מידה 80% וגם מורתב בנקודה אחת (10%) כוקסכ בקנה מידה 150% וגכו דרזוס בנקודה רות טכ 1) כוקססט בקנה מידה 150% וגס מורחב בנקודה אחת סכ 1) מק 6!: 9ו0//943ול 2/6 = 195 / 0ולוא. 6006 //2'20 יי ב-2000 כשאתה מוסיף אובייקט למסמך, כגון תרשיס או תמונה, ניתן לשנות את אופן גלישת הטקסט כך שיעקוב אחר אתה יכול לקבוע כיצד אתה מעוניין שיגלוש הטקסט מתאר האובייקט, או לקבוע שהגלישה תתבצע רק סביב סביבו, או לקבוע שהטקסט יוצג לפניו או אחריו. בנוסף, חלק מהאובייקט. טיפ ניתן להשתמש בלחצן גלישת טקסט שבסרגל תמונה, אס אתה מעוניין להשתמש בערכי ברירת המחדל של ערכי סגנון הגלישה והמרחק מהטקסט. מידע ייהוספת ג קו|0'י בעמוד 174 וגם ייהוספת תמונה מקובציי בעמוד 175, למידע נוסף אודות הוספת תמונות למסמך. נוסף הגדר גלישת טקסט 9 במסמך המכיל אובייקטים |< ]? ו | גלישת טקסט | מיקום תמונה שוניס, לתצ על אובייקט סגנון גלישה כלשהו כדי לבחור בו. - - - - 9 מתפריט עיצוב בחר בסוג הטקסט מוגדר כך האובייקט ובחר בכרטיסיה שיגלוש מצידו השמאלי ריבוע צמוד דרב מעל ומתחת פריסה. של האובייקט בלבד = | - | ₪ 0 מאחורי השקסטו לפני הטקסטט בשורת הטקסטט 9 לח על מתקדם. 9 בכרטיסיה גלישת טקסט גלישת טקסטט שבתיבת הדו-שיח פריסה ₪ לשני הצדדים 4 לשמאל בלבד 6 לימין בלבד ‏ *6 לצד הגדול יותר מתקדמת, בחר בדרך הגלישה מרחק מהטקסט הנראית לך. מציין את כמות הרווח מלמעלה| ס"מ 51| = משמאל 055 ס הלבן בין האובייקט מלמטה | טס" =] ממ | 0032 טקסט ביב והטקסט הגולש מסביבו | 7-7 9 בחר לאילו צדדיס תתבצע גלישת הטקסט. 9 קבע את מרחק המינימום בין האובייקט לבין הטקסט. מכירות בשנת הכספים האחרונה היו מכירות המוצרים של החברה משביעות את הדעת, אך לא היה איש מכירות מבריק במיוחד. יוצא מהכלל היה איש המכירות של אזור מזרח (בצבע לגול) שברבעון השלישי של השנה הגדיל לעשות והצליח להגדיל את מכירות האזור שלו פי שלושה מהרגיל. 100 ניתן לשער כי הגידול במכירות נבע בעיקר בשל מערכת ו 50 הבחירות שהתקיימה בתחילת הרבעון ולכן נרכשו מוצרים 0 רבים על ידי סניפי המפלגות השונים באזור. סוכני שאר רבעון רבעון רבעון רבעון האזורים, למעט אזור צפון, הגדילו גס הס את מכירות אותו רביעי שישי שי ראשון רבעון. סוכן אזור הצפון קפא על שמריו, וניתן לייחס את לעובדת הולדתו של בנו, וכאן גס המקוס לומר לו מזל טוב, אבל זה לא אמור שצריך לנוח על זרי הדפנה של חודשים קודמים, צריך להמשיך ולעבוד, להמשיך ולהשקיע. 9 לח על אישור ולחץ על אישור פעסם נוספת, כדי לסגור את תיבת הדו-שיח עיצוב של האובייקט. מכירות לפי אזורים (באלפי שקלים) גרור את האובייקט (או את התמונה) למיקום הרצוי לך. 06 2000 ₪ז6/] 26 1/ןי] טיפ כשאתה בוחר ערוך נקודות גלישה מוגדרת הגלישה באופן אוטומטי לערך צמוד. כדי לבחור אובייקט שהוגדר לגלישה מאחורי הטקסט, לתצ על הכלי בחר אובייקט שבסרגל הכלים ציור וגרור, כדי לסמן ריבוע המקיף את האובייקט. אתה יכול לשנות את קו הגלישה, כדי לערוך התאמות קטנות לטקסט הגולש. שנה את סגנון הגלישה, או שלב צורות אוטומטיות (פַמְ504ס1ט), כדי לבצע שינוייס קליס באופן גלישת הטקסט. מידע יייצירת ציוריס בעזרת צורות אוטומטיות'י בעמוד 202, למידע נוסף אודות העבודה עס צורות אוטומטיות. נוסף שינוי צורת הגלישה 9 להצ על האובייקט כדי לבחור בו, אס עדיין אינו נבחר. 9 הצג את סרגל כליס תמונה, אם אינו מוצג כבר. 9 לחי על לחצן גלישת טקסט בסרגל הכליס תמונה ובחר באפשרות ערוך נקודות גלישה. 9 שנה את נקודות הגלישה. 9 לח מחו4 לתמונה, כדי לבטל את בחירתה. גלישה סביב חלק מהאובייקט 9 להצ בנקודה בה אתה מעוניין להפסיק את גלישת הטקסט. 9 מתפריט הוספה בחר מעברו. 9 בחר באפשרות מעבר גלישת טקסט ולח אישור. קו הגלישה מציין את הגבולות התיצונייס של האובייקט למטרות גלישת טקסט ה שב -* ששה 2 2 2 ב 22 47 ב.ם.ם - 9 זכירות לפי אזורים כאלפי שקלים). גרור את קו הגלישה, כדל. >= וה ודירמרירדירירוי, ליצור נקודת גלישה || 8 | 0 גרור את נקודת הגלישה, כדי 0 ו -- לשנות את קו מתאר הגלישה רבעון רבעון | רבעון רבעון, דָביעִי שלישי | שני ראש נקודת גלישה מעבר גלישת טקסט מסייס את גלישת הטקסט סביב האובייקט - מכירות|ף . בשנת. הכספים.האחרונה.היו. מכירות.המוצרים.ש ל החברה.משביעות. א ת.הדעת,.אך. לא.היה.איש מכירות. מבריק. במיוחד.. יוצא. מ הכלל היה איש.המכירות. של אצור. מזרת.( בצבע סגול). שברבעון. השליש+. של השנה.הגדיל לעשות. והצליח.להגדיל.א ת. מכירות. האזור שלו. פי, שלוש ה מהרגיל.. נלתן. לשער. כל הגידול. במכירו ת. נבע. בעיק ר. בש ל מערכת. 100 50 הבחירות. שהת קיימה. בתחילת. הרבעון.ולכן.נרכשו.מוצרים. 0 רבים. על יד סיניפי. המפלגות. השונים. באצור. סוכני שאר. רבעון רבעון וגעון רבעון האזורים,. למעט.אזור.צפון,.הגדילו. גם.הס.את.מכירות.אותו. רביעי שלישי | שני ראשון רבעון.! מכירות לפי אזורים (באלפי שקלים) סוכן.אזור.הצפון קפא.על שמריו,.וניתן. לייחס.זאת. לעובדת. הולדתו. של בנו,.וכאן.גם המקוס.לומהלו.מוּל. טוב,. אבל.זה לא.אמור. שצריך.לנות על זּרי. הדפנה ש ל חודשים. קודמים,. צריך. לה משיך. ולעבוד,. להמשיך. ולהשקיע. ף מק 6!: 9ו4//943ול 2/6 197 /3יכא, כיעוכ | לאחר שהוספת אובייקט - תמונה או גרף - והגדרת אלקטרונית שונה מזו של יתרת הטקסט. תוכל גס ליצור עבורו גלישת טקסט, כדי שתוכל להעביר אותו לכל כיתוב ש'ייצוף'י עס האובייקט ויישאר צמוד אליו מקוס בעמוד, האובייקט יצףיי מעל הטקסט בשכבה כשתעביר את האובייקט ממקומו. מידע יייצירת כיתוביס (0800008)'יי בעמוד 129, למידע אודות כיתובים שאינס צפים. נוסף ייגלישת שורות טקסט מסביב לאובייקטיי בעמוד 196, למידע אודות גלישת שורות. 'ימיקוס אובייקט בדףיי בעמוד 204, למידע אודות העברה והזוה של אובייקטים. ייטקסט זורס בתיבות צידיות'י בעמוד 216, למידע נוסף אודות דרך העבודה עס תיבות טקסט. יצירת כיתוב צף 9 הצג את סרגל הכלים ציור. לחי על אובייקט, כדי לבחור בו והגדר את אפשרויות גלישת הטקסט, אם עדיין לא עשית זאת. שלישי ראשון , 9 מתפריט הוספה בחר כיתוב. ו ו ו ו ו ) רבעון רביעי רבעון רבעון שנ" רבעון ו ו [ ו ו | גרף 1: מכירות לפי אזורים (באלפי שקלים 9 הקלד את הטקסט לכיתוב ולחץ על אישור. שנה את גודל ומיקוס תיבת , 7 כשאובייקטים מקובצים לקבוצה הס מתנהגים כאובייקט אחד 9 לחץ על לחצן בחר אובייקטים בסרגל הכלים ציול. מכירות בשנת הכספים האחרונה הגו מכירות המוצרים של החברה משביעות את הדעת, אך לא היה איש מכירות מבריק במיוחד. יוצא מהכלל היה א+ש המכירות של אזור מזרח (בצבע סגול) שברבעון השלישי+ של השנה הגדיל לעשות והצליח להגדיל את מכירות האצור שלו פי שלושה מהרגיל. ניתן לשער כי הגידול במכירות נבע בעיקר בשל מערכת הבחירות שהתקיימה בתחילת הרבעון ולכן נרכשו מוצרים רבים על ידי סניפי המפלגות השונים באזור. סוכני 9 גרור את סמן העכבר וצור ריבוע מסביב לתיבת הכיתוב והאובייקט. 9 לחץ לחיצה ימנית על החלקים הנבחריס. בתפריט הקיצור הצבע על קב ומתפריט המשנה בחר קבץ. רבצון רביצי רבצון רבצון שני רבצון שרשי האשון שאר האזורים, למעט אזור צפון, הגדילו גס הם את מכירות אותו רבעון. סוכן אזר הצפון קפא על שמריו, וניתן לייחס +זאת לעובדת הולדתו של בנו, וכאן גם המקוס לומר לו מזל טוב, אבל זה לא אומר שצריך לנוח על צרי הדפנה של חודשים קודמים, צריך להמשיך ולעבוד, להמשיך ולהשקיע. 9 קבע את גלישת הטקסט עבור קבוצת האובייקטים והזו אותה למיקומה הראוי. 8 2000 ₪ 26 1/ןי] פס קז כו ]/סכ'כ //2102 ניתן ליצור ייפינישיי מענייו לדף, על ידי הוספת גבול סביב הדף כולו. סזס\ מספקת מבחר סוגיס של קווי גבול רשמיים ושאינס רשמיים, אותם ניתן להוסיף בקלות למסמך ולהתאים באופן אישי. מידע נוסף יצירת קו גבול לעמוד 9 פתח את תפריט עיצוב, בחר באפשרות גבולות וצללית ובחר בכרטיסיה גבול עמוד. 9 בחר הגדרה. 9 בחר סגנון קו, צבע ורוחב. 9 בחר את חלק המסמך עליו יוצג הגבול. 9 לת על אישור. יצירת קו מותאם אישית 9 פתח את תפריט ע*צוב, בחר באפשרות גבולות וצללית ובחר בכרטיסיה גבול עמוד. 9 לח על מותאם אישית. 9 בחר סגנון קו, צבע ורוחב. לח על לחצן גבול. 9 חזור על צעדים 3 ו- 4 אס אתה מעוניין להוסיף סגנונות קו שוניס לצדדיס האחרים של הדף. 9 לת על אישור. תלת-מימדי הוחב: 3נק ===== זֶּ מותאם אישית. 1% גרפיקה: הצג סרגל כלים קו אופקי... [<]? יה אוטומטי 2 |] תלת-מימדי רוחב: % נק שמת ₪ מותאם אישית. . ₪ גרפיקה: ו - -₪ הצג סרגל כלים קו אופקי... 'יהוספת גבולות לפיסקהיי בעמוד 40, למידע אודות יצירת גבול לפיסקה. יייצירת טקסט בולט לעיויי בעמוד 236, למידע אודות הוספת גבול לטקסט במסמך מקוון. | צללית | גבול עמוד | גבולות תצוגה מקדימה לחץ על האיור שלהלן או השתמש בלחצנים כדי להוסיף גבולות. | | ₪ ]= ₪ ₪ ₪ החל על: המסמך כולו 0 - | צללית | גבול עמוד | גבולות תצוגה מקדימה לחץ על האיור שלהלן או השתמש בלחצנים כדי להוסיף גבולות. שיד -----₪ ₪ החל על: המסמך כולו - | אפשרויות... | אפשרויות..> לח לשינוי המרחק בין גבול העמוד לבין הטקסט או שולי הדף התצוגה המקדימה מציגה את סידור סגנונות הקו לח על לחצן גבול כדי להוסיף או להסיר קו מאותו הגבול פיץ? סו: 9ז514//943 2 19 כזסק/ 2%/ אסוא]] //סכ'כ //0 ניתן ליצור יותר מאשר קווי גבול שיוצגו מסביב לדף ולהוסיף את אחד מהגבולות המסוגנניס המגיעיס יחד עם שזס). מה בנוגע לגבול הבנוי מגביעי גלידה או מבלוניס עבור הומנה למסיבהז עצי דקל, עבור הצעת מחיר לחופשת החלומות של לקוחותיך! או אולי ציור של חיפושית לשלט "ימוכרים אותייי קשה לעמוד בפני הפיתוי ולא לשחק עס המראות השוניס שאפשר ליצור בעורת אוסף אדיר זה של אפשרויות, וזה גס כל כך קל! יצירת גבול מסוגנן 9 פתח את תפריט עיצוב, בחר באפשרות גבולות וצללית ועבור לכרטיסיה גבול עמוד. הדוגמה הנבחרת יוצרת את גבול המסמך / הוצאת הוד-3מי לספרי מחשבים הראובני 6, ת.ד. 6108, הרצליה 46160 בחר בהגדרה תיבה. 9 בחר בדוגמה בה אתה מעוניין להשתמש. :| דו''ח מכירות 9 הגדר את גודל הדוגמה. רבעוני : לשנת 1999 9 לח על קו גבול, אס אתה מעוניין להסיר את הגבול בצד זה. כדי להחזיר את הגבול למקומו, לח על הגבול שוב. 9 בחר את חלק המסמך בו אתה מעוניין להציב את הגבול. 9 לח על לחצן אפשרויות, אם אתה מעוניין לשנות את מרחק הטקסט מהגבול או את מרחק הגבול מקצות הדף. ללא נערך על ידי רוייח מלמד ברוקט %ד+ד+ד4ד+ד4ד+ד4דר4ד+דרד+ד+דרד4דרד+י4דרר+דרדרירדרירדויויור | צללית [ גבולעמוד | גבולות סגנון תצוגה מקדימה לחץ על האיור שלהלן או השתמש בלחצנים כדי להוסיף גבולות 9 לח על אישור. 9 0 3 0 9 | בו - צבע: ₪ יש =ז-דבי- /- אוטומטי 5 ם תלת-מימדי ו | ₪ ₪ 0 נק בן | החל על: 9 ב גרפיקה: המסמך כולו 0 2000 שזג/ן 26 |//לןי] | הצג סרגל כלים | אפשרויות... זסכא/ 2% //2'20 ייק כדי לגרוס לאובייקט לבלוט תוכל לצייר גבול מסביבו. האובייקט מוגדר לגלישת טקסט ואתה יכול להציב אותו אס האובייקט מיושר עס טקסט, תוכל להוסיף לו בכל מקוס על הדף, תוכל להוסיף לו גם קו גבול ריבועי גבולות סטנדרטייס, כמו אלה שאתה יוצר לפיסקה. אס שהופך להיות חלק מהאובייקט. מידע 'יהוספת גבולות לפיסקהיי בעמוד 40, למידע אודות יצירת גבול לפיסקה. נוסף 'יגלישת שורות טקסט מסביב לאובייקטיי בעמוד 196, למידע אודות גלישת טקסט סביב אובייקטים. יייצירת טקסט בולט לעיויי בעמוד 236, למידע אודות הוספת גבול לטקסט במסמך מקוון. יצירת גבול מסביב לאובייקט מיושר 9 לח לחיצה ימנית על האובייקט לו ברצונך להוסיף גבול ומתפריט הקיצור בחר גבולות וצללית. 9 בכרטיסיה גבולות, הגדר את סוג הגבול הרצוי. 9 ודא כי בתיבת הרשימה החל על נבחרה האפשרות תמונה. 9 לחי על אישור. יצירת גבול סביב אובייקט המוגדר לגלישת טקסט 9 לתף לחיצה ימנית על האובייקט ומתפריט הקיצור בחר באפשרות עיצוב אובייקט (או עיצוב תמונה). בכרטיסיה צבעים וקווים בחר את צבע הגבול, את סגנונו ואת רוחבו. 9 לת על אישור. אובייקט מיושר משתמש באותם סוגי גבולות כמו אלה שתחיל על פיסקה בשנת הכספים האחרונה היו מכירות המוצרים של החברה משביעות את הדעת, אך לא היה איש מכירות מבריק במיוחד. יוצא מהכלל היה איש המכירות של אזור מזּרח (בצבע סגול) ש ברבעון השלישי של השנה הגדיל לעשות והצליח להגדיל את מכירות האזור שלו פי שלושה מהרגיל. ניתן לשער כי הגידול במכירות נבע בעיקר בש ל מערכת הבחירות שהתקיימה בתחילת הרבעון ולכן נרכשו מוצרים רבים על ידי סניפי המפלגות השונים באזור. סוכני שאר האזורים, למעט אזור צפון, הגדילו גם הס את מכירות אותו רבעון. סוכן אזור הצפון קפא על שמריו, וניתן לייחס את לעובדת הולדתו של בנו, וכאן גם המקום לומר לו מל טוב, אבל זה לא אומר שצריך לנוח על זרי הדפנה של חודשים קודמים, צריך להמשיך ולעבוד, להמשיך ולהשקיע. אובייקט המוגדר לגלישת טקסט משתמש במאפייני השורה של האובייקט כדי ליצור גבול סביבו בשנת הכספים האחרונה היו מכירות המוצרים של החברה משביעות את הדעת, אך לא היה איש מכירות מבריק במיוחד. יוצא מהכלל היה איש המכירות של אזור מזרח (בצבע לגול) שברבעון השליש+ של השנה הגדיל לעשות והצליח להגדיל את מכירות האזור שלו פי שלושה מהרגלל. ניתן לשער כי הגידול במכירות נבע בעיקר בשל מערכת הבחירות שהתקיימה בתחילת הרבעון ולכן נרכשו מוצרים רבים על ידי סניפי המפלגות השונים באזור. סוכני שאר האצורים, למעט אצור צפון, הגדילו גס הם את מכירות אותו רבעון. סוכן אזור הצפון קפא על שמריו, וניתן לייחס את לעובדת הולדתו של בנו, וכאן גם המקוס לומר לו מזל טוב, אבל זה לא אומר שצריך לנוח על זר הדפנה של חודשים קודמים, צריך להמשיך ולעבוד, להמשיך ולהשקיע. פיץ? ס!ו: 9ז514//943 2 201 יכ יוכיס 3557/2, 3וכו2. 6%וא6יוע. לאלה מאתנו שאינס אומנים דגולים, כלי הציור של בתוכנית ייעודית לנושא ולהוסיף את הציור לאחר מכן חס מספקיס את הדרך הקלה והמהירה ליצירת למסמך שלך, אך מומלץ לנסות את הכלים של טזס/ ציורים בעלי מראה מקצועי, ישירות לתוך המסמך. תחילה. כמי שאינם אומנים, אנו נדהמיס מהיכולות ליצירת ציוריס מסובכיס מאוד, ייתכן שתרצה להשתמש אותן גילינו בעזרת כליס אלה. טיפ השתמש בבקרת מרחק מהתצוגה שבסרגל הכליס הרגיל, אס אתה מעוניין להציג את הציור שלך בפירוט רב בזמן שאתה עובד עליו. עס ברשותך עכבר עם גלגל (כגון 6טפסוווו6וח!) ומערכת הפעלה התומכת בתכונותיו, החזק את מקש !6% לחוץ וסובב את הגלגל כדי להתקרב ולהתרחק מהאובייקט. יצירת ציור 9 הצג את סרגל הכלים ציור, אם אינו מוצג עדיין. ידי כ צורה עס אפקט שלושה / /- וכו קוויס וצללית כפולה צורה עס ב מ מעצבת את הצורה [ז- ד | קובץ עריעָה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון ערה קט ח| היהו .= 9 לח על צורות אוטומטיות, הצבע על אחת הקטגוריות ובחר בצורה הרצויה לך. 9 גרור את סמן העכבר כדי ליצור את הצורה במידות המתאימות לך. החזק את מקש )5011 לחוץ בומן גרירת סמן העכבר, כדי לצייר את הדמות ללא עיוותים. היעזר בידיות הכיוונון, אס קיימות, כדי לשנות את הצורה (ידיות הכיוונון הן בצבע צהוב). ₪ 9.2.09 84 פסם \] + ורות אוטומטיות | 2 א = צר | שורה - | 3 ריבוע עס מסגרת עיגול של נקודות עם דוגמת קו מרוטק דקה תלת-מימדית אפקט של צללית כפולה עמ 1 טע 1 = ]= עבחית || 9 עצב את הצורה בעזרת הכליס המסופקיס בסרגל הכליס ציור. צורה עס אפקט מילוי מרקם בחר סגנון קו הוסף/הסר צל שנה את צבע הקו צייר חן צייר קו ₪ |4 ₪ ₪2 1 > * רת אוטומטיות בחר עובי קו הוסף/הסר אפקט הוסף/הסר אפקט לח להצגת ידיות שינוי תלת-מימד בחר סגנון ח מילוי או צבע מילוי או לסיבוב הצורה 2 2000 ₪ 26 ו/ןי] שווה צייר בורה אוטומטית כרזה, הוסף לה צורות אוטומטיות של כוכבים והוסף עוד צורה אוטומטית כלשהי. קב את ניסוי כל הצורות יחדיו, כולל הכרזה עצמה. הוסף מסגרת משופעת וגרור את הכרזה מעליה. סדר את האובייקטיס כך שהמסגרת תהיה מאחורי אובייקט הכרזה. אס יש צורך בכך, שנה את גודל המסגרת והצב מעליה את הכרזה. כעת בחר את כל האובייקטיס וקב אותם לאובייקט אחד. טיפ אתה יכול לשלב ציוריס משלך עס אובייקטיס אחרים, כגון תמונות או גרפים. מידע 'ייישור אובייקטיס'י בעמוד 206, למידע נוסף אודות יישור מאולצ של אובייקטיס. נוסף שילוב ציורים 9 צור ועצב צורה נוספת. 9 גרור את האובייקטים (הציוריס שיצרת), כדי לארגן אותם. 9 לח על אובייקט לחיצה ימנית, מתפריט הקיצור בחר באפשרות סדר ושנה את הסדר בו מוערמיס חלקי הציור. המשך לארגן מחדש עד שכל האובייקטים יימצאו במקוס ובסדר הנכון. 9 לח על לחצן בחר אובייקטים שבסרגל ציור וגרור את סמן העכבר, כדי ללכוד את כל האובייקטיס בריבוע הבחירה. 9 לח לחיצה ימנית על אחד מהאובייקטיס הנבחרים, הצבע על קב ומתפריט המשנה בחר קב. 9 גרור את הציור למקוס המיועד לו. הכוכבים נמצאיס מעל לכרוה התלת-מימדית הריבוע בעל המסגרת התלת-מימדית נמצא בתחתית הערימה כרזת סרט מעוקל נמצאת מעל הריבוע צורת לב עם תמונה באפקט האובייקטים מקובצים יחד כדי ליצור מילוי נמצאת מעל הכרזה ציור אחד אותו ניתן להזיז כיחידה אחת פיץ סו: 9ז514//943 2 2003 ויקוט 6וכייק6יס 22 אובייקט (בין אם זו תמונה, צורות אוטומטיות, גרף או כל אובייקט אחר), בדרך כלל משויך או מעוגן אל הפיסקה הקרובה ביותר למקוס בו הוספת אותו. טיפ אם אינך מצליח להציב את האובייקט במקוס מסוים, ודא שהאובייקט אינו מוגדר כך שיוצמד לרשת. מידע יייישור אובייקטיסיי בעמוד 206, למידע נוסף אודות השימוש ברשת. נוסף העברת אובייקט למיקום יחסי 9 הצג את סרגל הכלים ציור. 9 לח על אובייקט כדי לבחור בו. 9 לח על לחצן צייר, הצבע על יישר או פזר ומתת התפריט בחר באפשרות יחסית לעמוד. 9 לח על לחצן צייר, הצבע על ישר או פזר ובחר ביישור לימין, לשמאל או למרכז. 9 לח על לחצן צייר, הצבע על ישר או פזּר ובחר ביישור לקצה העליון, לאמצע או לקצה התחתון. 9 לח על לחצן גלישת טקסט בסרגל הכליס תמונה והגדר את גלישת הטקסט כרצונך. 4 2000 שזק/ן 26 |//ןי] יישור לקצה העליון יישור לאמצע יישור לקצה התחתון די קל למקס אובייקט במקום בו אתה מעוניין. אס הפיסקה עוברת לעמוד אחר יעבור כל אובייקט המעוגן לפיסקה זו יחד עס הפיסקה עצמה. טיפ כל אובייקט מעוגן לפיסקה, שורה או תו. כדי לראות לאן מעוגן האובייקט, לח על לחצן הצג/הסתר |% בסרגל הכלים הרגיל, אם עדיין אינו לחוץ, ואז לחץ על האובייקט. שים לב, מופיע עוגן קטן במקוס אליו מעוגן האובייקט. כדי לשנות יחידת מידה במסמך הנוכחי הקלד את המרחק ולאחריו את סימון יחידת המידה: ס''מ עבור סנטימטרים, נק עבור נקודות (18חוסק), א* עבור אינצ'יס (85ח6חז), פי עבור פיקות (01085). כדי לשנות את יחידת המידה באופן קבוע, פתח את תפריט כלים ובחר באפשרויות, עבור לכרטיסיה כללי ובחר ביחידה המידה הרצויה. אס תבטל את האפשרות יחסית לעמוד (בסרגל הכלים ציור, לחצן צייר, ישר או פזר), תוכל להשתמש באפשרויות היישור כדי ליישר אובייקטיס באופן יחסי אחד לשני. כדי שאפשרויות אלה תהיינה זמינות, צריכיס להיות שני אובייקטיס (או יותר) בחורים. כיוונון עדין של מיקום אובייקט 9 לתף לחיצה ימנית על אובייקט ומתפריט הקיצור בחר עיצוב תמונה, עיצוב צורה אוטומטית או עיצוב אובייקט. 8 בכרטיסיה פריסה לח על מתקדם ובחר בכרטיסיה מיקום תמונה. 9 באוור אופקי, בחר מיקום מוחלט וקבע את המרחק שאתה מעוניין שהאובייקט יהיה משמאל ל: שוליים, עמוד, עמודה או תו. באזור אנכי, בחר מיקוס מוחלט וקבע את המרחק שאתה מעוניין שהאובייקט יהיה מתחת ל: שוליים, עמוד, עמודה או תו. 9 סמן או בטל את הסימון ליד הזז אובייקט עם טקסט. 9 סמן או בטל את הסימון ליד נעל עוגן. 9 סמן או בטל את הסימון ליד אפשר חפיפה. 9 לת על אישור. |< |[? בו אופקי 7 יושור ביחס עמודה 0 פריסת סזפר מתוך שוליים 8 מיקום מוחלט משמאל ל- | עמודה | 5 אנכי 7 וושור ביחס ל- עמוד [+] ₪ מיקום מוחלט 5 ס"מ = מתחת ל- פיסקה [=] אפשרויות 9 > הו 2 עם הטקסט =] נעל עווגן ש] אפשר חפיפה --- השאר פעיל כדי לאפשר חפיפה בין האובייקטים הפעל כדי לשמור את האובייקט באותו העמוד בה נמצאת הפיסקה אליה הוא מעוגן, גס אס המידות האופקיות והאנכיות נמדדות מהעמוד או מהשולייס הפעל כדי לשמור את האובייקט באותו מיקוס יחסי לפיסקה, או לשורה (מיקוס אנכי), או לתו (מיקוס אופקי) אליה הוא מעוגן. פיץ? סו: 9ז514//243 2 20 יאול 6וכייק 6 ב-2000 כשאתה מוסיף אובייקטים - תמונות, גרפים, סרטוני מספר כלים שיכולים לעזור לך למקס את האובייקט וידאו וכדומה - למסמך, המשימה של העמדת האובייקט במקוס בו אתה מעוניין להציב אותו. במקוס הרצוי עשויה לחיות מעט מסובכת. ל-זס/ יש טיפ קווי הרשת שאתה רואה על המסך לא יודפסו, למרות שהס נראיס רק בתצוגת פריסת הדפסה. יישור האובייקטים לפי קו 9 הצג את סרגל הכלים ציור, אס אינו מוצג עדיין. האובייקטיס מיושריס לקו הרשת המוגדר על ידך ₪ [4] 9 לחי על לחצן צייר ובחר ו ו האובייקטיס מיושריס לקו הרשת הקרוב ביותר, אפילו אס קווי הרשת אינס מוצגיס ניתן לראות את קווי הרשת כאשר לאובייקט אין מילוי 78 |< |? ו הצמד אל 9 סמן את תיבת הסימון הצמד אובייקטים לרשת, אם עדיין לא מסומנת. 9 הגדר את הגדרות הרשת. אס אתה מעוניין שגבולות הרשת יהיו שוניס מגבולות העמוד, בטל את הסימון השתמש בשוליים. 9 סמן את תיבת הסימון הצג קווי רשת על המסך. 9 . ּ, , ש] הצמד אובייקטים לרשת סּ למ ב ו ] הצמד אובייקטים לאובייקטים אחרים כל וקבע ערך מרווח להצגת 0 קווי רשת אנכייס ואופקיים. מרווח אופקי: 0.52 ס"מ] 9 לח אישור. מרווח אנכי: 2 ס"מ=] סּ גרור את האובייקט קרוב נקודת המוצא של הרשת ש] השתמש בשוליים למקוס אליו אתה מעוניין שהוא יהיה. האובייקט יוצמד לקו הרשת הקרוב אליו ביותר. נקודת מוצ)א< אופקית: נקודות מוצ+? אנכית: ₪] הצג קווי רשת על המסך ₪] אנכי כל: 2 = אופקי כל: 2 = 2 |ברירת ב אישור 06 2000 שזג/ן 26 |//לןי] טיפ כשתיבת הסימון הצמד אובייקטים לרשת מסומנת ואתה יוצר או משנה את גודלו של אובייקט, משתנה גודלו, או נוצר האובייקט באותן יחידות מידה המוגדרות עבור הרשת עצמה וגס מיושר לרשת. אס אתה מעוניין שהאובייקט יהיה בגודל (או במיקום) מעט שונה, תוכל לשנות את המרווח האופקי והאנכי של הרשת, או לבטל את הסימון בתיבת הסימון הצמד אובייקטים לרשת. כשתיבת הסימון הצמד אובייקטים לרשת אינה מסומנת, יזיוו לחצני הסט את האובייקט פיקסל אחד לכל כיוון בכל לחיצה. מידע יימיקוס אובייקטיס בדף'' בעמוד 204, למידע אודות קביעת מיקוס מדויק של אובייקט בדף. נוסף כיוונון עדין של מיקום אובייקט 9 לת על לחצן צייר, הצבע על הסט וגרור את התיבה באמצעות שורת הכותרת הכחולה הדקה קרוב אל האובייקט. 9 לח על האובייקט המיועד להזזה. 9 לחי על לחצן הסט כלשהו, כדי להזיו את האובייקט יחידת רשת אחת בכל פעם. המשך להשתמש בלחצני הסט, עד שהאובייקט יהיה במקוס הרצוי. 9 בחר אובייקט אחר כדי להזיו אותו, או לח על לחצן סגור בסרגל הצף הסט. חיבור צורות אוטומטיות 9 לרא על צייר ובחר רשת. 9 סמן את תיבת הסימון הצמד אובייקטים לאובייקטים אחרים, בטל את הסימון ליד הצמד אובייקטים לרשת ולחצ על אישור. 9 גרור את הצורה ליד צורה אחרת, עד שהיא מתיישרת עם גבול הצורה השנייה. הסט למעלה ליישור הסט לשמאל ליישור גרור את הצורה קרוב לצורה אחרת וגבולות הצורות יוצמדו האחת לשנייה 9 סו: 9ז514//943 2 207 /2/כ. סא] איש סימני מיס הס תמונות או טקסט (לוגו החברה, למשל) המצויים 'ימאחורייי טקסט המסמך. הס מופיעים בכל עמוד של המסמך ונראיס כאילו היו חלק מהנייר עליו הוא מודפס. ביישומי הוצאה לאור שולחנית ייעודיים, מידע יייבצירת רקעיי בעמוד 226, למידע אודות הוספת רקע למסמך מקוון. נוסף טיפ אם אתה משתמש בתמונה בעלת רקע אחיד שברצונך להסירו, השתמש בכלי קבע צבע שקוף בסרגל הכלים תמונה. הוסף תמונה 9 מתפריט תצוגה בחר באפשרות כותרת עליונה וכותרת תחתונה ושנה את מרחק מתצוגה כך שיציג עמוד שלם. 9 בסרגל הכליס כותרת עליונה וכותרת תחתונה לח על לחצן הצג/הסתר טקסט מסמך. 9 מתפריט הוספה בחר תיבת טקסט. גרור וצייר תּיבת טקסט שתכיל את התמונה. 9 פתח את תפריט הוספה, הצבע על תמונה, בחר באפשרות מקוב> והוסף את התמונה הרצויה. 9 גרור את ידיות שינוי גודל התמונה, כדי ליצור סימן מים בגודל הרצוי לך. 9 גרור את התמונה והצב אותה במקוס הרצוי לך. 9 מתפריט עיצוב בחר תיבת טקסט ובכרטיסיה צבעים וקוויס קבע את צבע הקו לערך ללא קו. 8 2000 שזק/ן 26 |//לןי] הצב את תיבת הטקסט והתמונה, כדי ליצור את האפקט הרצוי אתה יוצר סימן מיס על ידי הצבת גרפיקה מסוג כלשהו ברקע העמוד. ב- סזס\ אתה עושה שימוש בשכבה של הכותרות העליונות והתחתונות. השתמש בתיבת טקסט ללא גבולות, כדי לשמור את מיקוס התמונה כותרת תתתונה כותרת עליונה. טיפ רעיון לא רע הוא ליצור סימן מיס בתבנית, כך שלא תצטרך ליצור ולהגדיר אותו כל פעס מחדש. אס אתה מעוניין להשתמש במופע יחיד של תמונה מאחורי טקסט מסויס בעמוד מסוים, עצב את גלישת הטקסט סביב התמונה שתהיה מאחורי הטקסט. שווה לפני שאתה יוצר סימן מים, פתח את תפריט קובץ, בחר הגדרת עמוד ובחר בכרטיסיה פריסה. סמן את תיבת ניסוי הסימון כותרות שונות לעמודים זוגיים ואי-זוגיים ולחץ אישור. כעת, צור סימן מים שיופיע בעמודים הזוגייס וסימן מיס שונה שיופיע בעמודים האי-זוגיים. מידע ייגלישת טקסט מסביב לתמונהיי בעמוד 181 ו'יגלישת שורות טקסט מסביב לאובייקטיי בעמוד 196, למידע אודות נוסף גלישת טקסט. יצירת סיימן מים 9 לת על התמונה כדי לבחור בה. בסרגל הכליס תמונה, לחץ על לחצן בקרת תמונה ובחר באפשרות סימן מים. 9 בסרגל הכלים תמונה, השתמש בלחצנים בהירות וניגודיות ובכלי חיתוך התמונה, כדי להתאימס את הדמות למטרה. 9 לח על סגור בסרגל הכלים כותרת עליונה וכותרת תחתונה והגדר את המרחק מתצוגה לערך 100%. 9 הקלד מעט טקסט, כדי לבחון שסימן המים אכן נראה לעין וכי אינו מפריע לקריאת הטקסט. 9 אם צריך, פתח את תפריט תצוגה ובחר כותרת עליונה וכותרת תחתונה, התאם את התמונה ולח סגור בסרגל הכליס כותרת עליונה וכותרת תחתונה. 9 אם בכוונתך לשמור את המסמך כתבנית, מחק ממנו כל טקסט שאינו חלק מהתבנית או מסימן המים, ואז סגור ושמור את המסמך. הגדרות בקרת תמונה, סימן מים גורמות לתמונה להיות בהירה מספיק כדי שלא להפריע לטקסט הוצאת הוד-3מי לספרי מחשבים הראובני 6, ת.ד. 6108, הרצליה 46160 דו''ח נסייעות רבעוני לשנת 1999 נערך על ידי הסוכן המזמר אליהו פינקלשטיין פיץ? ס!ו: 9ז514//943 2 209 סכ 775 ייק ) כשאתה מוסיף למסמך אובייקט כלשהו, הוא מוסף לתוך ריבוע משלו. אפשר לראות את מידות אותו ריבוע על ידי לחיצה על האובייקט ומבט על ידיות שינוי הגודל שלו. בנוסף, ניתן להוסיף צבע רקע, או תבנית רקע, המחליפה את הצבע השקוף שבריבוע המכיל את האובייקט. טיפ כדי לקבוע צבע שקוף לתמונה או אובייקט, היעזר בכלי קבע צבע רקע שבסרגל הכלים תמונה. שים לב שאינך יכול לקבוע צבע שקוף לכל סוג תמונה או אובייקט, כך שייתכן שתצטרך לבצע מספר ניסיונות. הוסף רקע 9 לתף לחיצה ימנית על אובייקט ומתפריט הקיצור בחר עיצוב אובייקט (או עיצוב תמונה). 9 בכרטיסיה צבעים וקווים, פתח את תיבת הרשימה הנפתחת צבע שבחלק מילוי ופעל באחת מהדרכיס הבאות: 4% לחף על צבע, כדי לקבוע אותו כצבע הרקע. + לח על צבעים נוספים, בחר צבע שונה ולח אישור. + לחצ על אפקט מילוי ובחר הדרגה, תבנית, מרקם או תמונה. 9 אם בחרת צבע, בטל את תיבת הסימון שקוף למחצה (אס מסומנת), כך תוכל לשלוט בצפיפות הצבע. 9 לח אישור. 0 2000 שזק/ן 26 |//לןי] [<]? ב סגנון התחלה: גודל התחלה: צבעים מוספים... שפקטי מילוי,., [ אנטרנט | היב טק | תמונה. | פריסה | גודל | צבעים וקוים = ו -9 ₪ 7 ] שקוף למחצה | | אישור ביטול ודא כי התמונה ממוקמת מחוצ לגבולות הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה 'ג'כת. 12(זי. כ:5920 בועת הסבר היא שילוב של אובייקט גרפי ותיבת טקסט. למרות שמטרתה של בועת ההסבר דומה לזו של כותרת ההסבר - כדי להאיר את עיניו של המשתמש או להסביר תוכן של איור, בועת הסבר היא גס חלק מהגרפיקה בעוד שכותרת הסבר היא טקסט בלבד. טיפ לבועות הסבר יש תיבות טקסט מובנות, כך שבאפשרותך לבצע כל פעולה אותה ניתן לבצע עס תיבת טקסט רגילה. צורה אוטומטית ניתן לסובב, אך הטקסט שהיא מכילה לא ישתנה. כדי לסובב את הטקסט עצמו, היעזר בלחצן שינוי כיוון טקסט שבסרגל הכליס תיבת טקסט. מידע יייצירת כיתוב צף'י בעמוד 198, למידע אודות קיבוץ אובייקטים. נוסף 'יטקסט זורס בתיבות צידיותיי בעמוד 216, למידע נוסף אודות השימוש בתיבות טקסט. יצירת בועת הסבר 9 הצג את סרגל ציור, אם אינו מוצג. 9 לח על צורות אוטומטיות, הצבע על הסברים ובחר בצורת ההסבר המתאימה לך מתפריט המשנה. 9 גרור את סמן העכבר, כדי ליצור את הצורה הרצויה במימדים הרצויים. 9 הקלד את טקסט ההסבר תוך שימוש בגופן, הגדרת פיסקה ועיצוב לפי ראות עינייך. 9 שנה את גודל תּיבת ההסבר כדי שתתאיס לטקסט. עיצוב בועת הסבר 9 לח על תיבת ההסבר, אם עדיין לא נבחרה. ₪ השתמש בכלי העיצוב בסרגל הכלים ציור, כדי לעצב או לשנות את בועת ההסבר. 9 העבר את ההסבר למקום שונה. גרור את ייונביי ההסבר למקום לפי ראות עינייך. 9 קב את ההסבר עם האובייקט אליו הוא מתייחס. 7 0 7 ג ממתיבת טקסט ) / גרור את ידית הכיוונון, כדי לשנות את מיקוס קצה ייזנביי ההסבר הוסף צל א שו 06/6 א שו 3/06/76 41 [ 5 קבץ את התמונה פיץ? סו: 9ז514//943 2 2|1 'כ'כ2. 26 סא אות פתיח, נקראת לעיתים גם ייאות מקושטתיי, מוסיפה סגנון ועניין למסמך ומושכת את תשומת לב הקורא. באותיות פתיח נעשה שימוש, למשל, בראשיתו של פרק חדש בספר. טיפ אות פתיח נוצרת כפיסקה נפרדת תוך שימוש במסגרת, כך שניתן להוסיף לה גבולות וצלליות כפי שניתן לעשות עס כל פיסקה אחרת. שווה אינך מחויב להגביל את אותיות הפתיח לאות אחת בלבד. נסה לבחור במספר אותיות, או אפילו מילה שלמה (אך ניסוי לא יותר ממילה אחת), ולהחיל עליהן את העיצוב של אות פתיח. יצירת אות פתיח 9 לח מימין לאות אותה אתה מעוניין להפוך לאות פתיח. 9 פתח את תפריט עיצוב ובחר באפשרות אות פתיח כדי להציג את תיבת הדו-שיח אות פתיח. 9 בחר במיקוס אות הפתיח הנראה לך מתאים (כדי להסיר אות פתיח קיימת, בחר באפשרות ללא). 9 פעל באיזו מהדרכים הבאות כדי לעצב את אות הפתיח שלך: 4 בחר גופן שונה. 4 הגדר מספר שורות שונה עליהן אתה מעוניין שתתפרש אות הפתיח. + קבע מרחק גדול יותר בין אות הפתיח והטקסט. 9 לח על אישור. 12 2000 שש 26 ו/לןי] 2 |<]? ד ו יקום ללא פנימית בשוליים אפשרויות -ש גופן: | 2 בם] גובה האות (בשורות): 3 = מרחק מהטקסט: 0 ס"מ [ אשב ]| בשל אות פתיח פנימית בגובה 3 שורות צריך שיהיה ברשותך לפחות מעבד 386 ולפחות פוא4 זיכרון פממי. עמידה בדר:שות אלו היא רק כד: לומר שאפשר להת קין ולה99:ל 85 שווסטחווו על מחשב זה אך לא תוכל להפיק ממנו דבר. ואיך אתה :וד9 איזה מעבד מותקן אצלך במחשב וכמה זיכרון מותקן? הבס במסך המחשב כשאתה מפפיל אותו. רוב המחשבים שאני מכיר מציגים את סוג ומהירות המעבד ואת כמות הזיכרון. הסריק היחידי שצריך ללמוד הוא להמיר ה מנוע של המחשב הוא רכיב המעבד המרכזי (טפס). כדי לה299ל פטשפצחושו אות פתיח בשוליים בגובה 3 שורות מנוע של המחשב הוא רכיב המעבד המרכזי (660). כדי: לה99לל פושפצחואו צהיך ו שיהיה ברשותך לפחות מעבד 386 ולפחות 48 זיכרון פנמי. פמידה בדרישות אלו היא רק כזי לומר שאפשר להתקין ולהפ9לל 95 פווסוחושוו ל מחשב זה אך לא תוכל להפיק ממנו דבר. ואיך אתה יוד9 איזה מעבד מותקן אצלך במחשב וכמה זיכרון מותקן? הבס במסך המחשב כשאתה מנעיל אותו. רוב המחשבים שאני מכיר מציגים את סוג ומהירות המפבד ואת כמות הזיכרון. הסריק היחיד: שצריך ללמוד הוא להמיר גִיכת. 6163 22% ציטוט נגזר הוא פיסת טקסט קטנה הנגזרת מהמסמך, מיתר הטקסט על ידי הצבתו במסגרת ויצירת ריווח כדי למשוך את תשומת לב הקורא לתוכן העמוד ולהוסיף המפריד בינו לבין הטקסט הסובב אותו. עניין עיצובי. אפשר להציג את הציטוט הנגזר בנפרד מידע 'ימיקוס אובייקטיס בדףי'י בעמוד 204, למידע נוסף אודות מיקוס אובייקטיס באופן יחסי לפיסקה או עמוד. נוסף טיפ כל הצורות האוטומטיות מכילות תיבות טקסט אותן תוכל להפעיל באמצעות הפקודה הוסף טקסט. תיבות טקסט מופעלות באופן אוטומטי עבור בועות הסבר. יצירת האזור 9 בחר והעתק את הטקסט בו ברצונך להשתמש כציטוט נגזר. השתמש בצורה אוטומטית, כדי להגדיר את הדרך בה יגלוש הטקסט מסביב לציטוט הנגזר 9 הצג את סרגל הכלים ציור, אם עדיין אינו מוצג, לח על צורות אוטומטיות, הצבע על סוג צורה שיהיה ברשותך לפחות מעבד 386 ולפחות 48 זיכרון פפּמי. פמידה בדרישות אלו היא רק כד: לומר שאאשר להתקין ולה99ל 5פשיוסטחושוו ל מחשב זה אך לא תוכל להפיק ממנו דבר. ואיך אתה :וד9 איזה מפבד/ מותקן אצלך במחשב וכמה זיכרון מותקן? הבס במסך המחשב כשאתה מצ9יל/אותו. רוב המחשבים שאני מכיר מציגים את סוג 1 של המחשב הוא וסיב המעבד המרנזי (ט6ס). כדי להפ9יל טופצחשו צריך אוטומטית כרצונך ובחר בצורה ומהירות המעבד ואת ם ם כמות הזיכרון. הסריק היתיה שצריך | ללמוד הוא להמיר את הקילובייטים (פא) האוטומטית התואמת לצרכיך. ו לעי שר שרה נאמר 0 ישנם כ-1000 סילו-בתּים במגה-בית אחד, כך ספ גרור את סמן העכבר וצייר את שאם המחשב ‏ שלך סופר 409898 בתהליך האתתול שלו יש 48 זיכרון. זה המינימום | שנדרש | להפעלת הצורה בערך בגודל הרצוי לך, 5 שווסטחוו חשוב 29 הרחבת. זוכרון ל-8ו99 לפחות ועדיף להרחיב 16988.5 ם כד: שתוכל לעבוד כראה. במקוס בו ברצונך להציב את הציטוט הנגזר. המנוע של המחשב הוא רפיב המעבד המרפ (50ם). כד: לה93לל פויוסטחווו צהיך הוספת טקסט 9 לח לחיצה ימנית על הצורה האוטומטית ומתפריט הקיצור בחר באפשרות הוסף טקסט. הסר את קו הגבול שמסביב לצורה האוטומטית ; או השתמש בסגנון קו, צבע או מילוי לאפקט דרמטי יותר שיהיה ברשותך לפחות מעדד 386 ולפחות 48 זיכרון פּפִּמי. פמידה בדרישות אלו היא רק כד: לומר שאפשך להתקין ולהפ9לל 96 שווסטחושוו על מחשב זה אך לא תוכל להפיק ממנו דבר. [ 1 של המחשב הוא רכיך המפבד המרכזי (טסס). כדי לה98?ל פווס4חושו צהיך 9 הדבק את הטקסט המועתק ועצב אותו כרצונך. שנה את גודל ואיך אתה פָדע אסה מעבד מותקן אצלך במחשב וכמה זיכרון מותקן? הבס במסך המחשב כשאתה מפעיל הצורה האוטומטי, אס יש צורך. אותר רוב | אם <נשע ‏ את המחשבים שאנ מכיר מציגים את סוג ומהירות העמין נאמר כל המעבד ואת כמות הזיכרוף סּ מתפריט עיצוב בחר צורה הסריק | היחידי *שנם כ-1000 שצריך ללמוד הוא להמיר את הלילובייט ים קי5ז- בחים (8) נמגה בייטים (808), אוטומטית, הגדר את גלישת ולהיפך. אם לפשס במגה- בית את את הצפין נאמר כי ישנם כ-1000 | קילו-בתים במגה-בית | אחד, כך שאם הטקסט צמוד, הסר או שנה את המחשב שלך סופר 40068 בתהליך האתתול שלו יש קו הגבול והוסף צללית, אס צריך. לח אישור. 48 זיכרון. זה המיפמום שנדרש להפ9 לת 855 שיוסטחוג חשוב על הרחבת זיכרון ל-8ן8 לפחות ועד-ף להרחי ב ל-168 כד? שתוכל לעבוד כרא ה 9 הצב את הציטוט הנגזר במקוס המיועד לו. פיץ? ס!ו: 9ז514//943 2 213 כעי2. 6076 ),כיי, ניתן לכתוב טקסט בכל כיוון על ידי כתיבתו בתיבת טקסט וסיבוב התיבה כולה. טיפ ניתן לכתוב טקסט אנכי גס בתא בטבלה, או באמצעות + 0זס/. מידע יישימוש בסגנונות רגיליס'י בעמוד 23, למידע אודות השימוש בלחצני היישור בסרגל הכלים עיצוב. נוסף ייהזחת פיסקה (כניסת פיסקה)'י בעמוד 30, למידע אודות דרכי השליטה ביישור האופקי של פסקאות. יישינוי מראה הטקסט בטבלהיי בעמוד 164, למידע אודות שינוי כיווו הטקסט בטבלה. יייצירת טקסט מסוגנן עס + 0זס)\יי בעמוד 218, למידע אודות השימוש ב-+ו03זס/ ליצירת טקסט מסוגנן. היעזר בהגדרות ריווח הטקסט, כדי לשלוט יישור האופקי של הטקסט בתיבת הטקסט יצירת תיבת טקסט 9 מתפריט הוספה בחר באפשרות תיבת טקסט. 09 ברי לחפ/רל מאסטחו// בריך שיחייה: נמע של המחטב חש ברשדתך לנרדת טעבר 356 ולנרדת 8 46 יניב הטעבר ‏ הטיביר יירו עי טי עטרדח בררישדת יפלד חיט רק 0% בר הנעל ברי לדטר ששנשר לחתקון ולהבערל סנו | בריך ‏ שיחיה 5 פאסט=!// על טחשב יחי וך ליפוותה. בישזתך לנוצת טעבר יזרע יד יח טעבר טתקץ אוכלך בטחשב 6 ולנדת 448 ויבי וכטי ייב יח טוינקץו חבט בטסך הטחשוב ניט עטוה בריישזת בשיסתדי בערל ידוד רזב הטהעיבים שטנ אל חא רק כרי לוטר טניר טגינים ות סז וטחי הזת הטעבר שנשיר לדיתקדך ולהבערל ואת כמות הייב יח חטריק הידד רי שיבריך. 6 פאסטחו// על מטחשב ללטר הדיש לחטיר שת הקך לוביט ים 8 1% יה שך לשכל לחניק וטס לנרדת מעבר ונע רבר וידך א סרע יה אי אתר 17 שיד אצ באתקן בל גבפחת. מעבר | שתס ‏ אצלך ונבר רצרון באכן!. רגי נבכץ רבורות. בהר בטחשב ‏ וכט ייבחך ואיל ₪ ו(ב רכוחתיבי /השי בביד בב ניתקןו חבט בטסך וברוות רבא3+ 280 נבאת ררצווך רקד ריחז?* עתר" ללם 0 רו לרפוד את םה הטחשב נשפתה טנלל לנשט שת העיץ נשטר נד ישנ ב-1000 חש תב הטתשבים לדלו-בתים בטסבית אחר, כך ששמ שועצי ממיר טמפם שת הטחשב שלך פזבר 4026%8 בתחליך סדג וטרירות הטעבר ות השתחדל של יש 468 ויביח. יה נסת הייביח הטסק היחדר שצייך ללטר וזש | הטנינסם שעררש להבעלת 25 פאסטחונש לחטיר את הקדלובייט ים העדב 168 לדינץ אב יטל לרות השאר [%8) ומפי בחטרם [68), 'הבו'י הצרו צט- 170068( ברד חצ 4% מדנך שם לנשט שת רצרון ר-) בצסד, חב לבל, לבות <ת. רטווך העיץ ניטר גי ישנ רקורח טש די באצור וא וגג מרצוון 5 רטע דקורח. 2074 טי 06| א שור ב קדלו-בתים ברגרון 1544 הרליץ וד באאד רצו לתוצצית. בטפי-בית שחר, כך שש רנער עהצף, אצל נטחברוף להחד אל שחר הטחשב | שלך | בר תונג'ת וחור . 1066( הב':צך לבוי ררלור. רצ בתדחליך 5 בהל וד עתית רגאל תנג'ת ‏ של'/רות, הזל של ₪ 468 ובתלה. ותו ון קבר תריד באסםח!// קלקה וינרף ‏ |ה הטתישם נריצר לבוך "גחו רררלשא רא נבהקגםי לדד ררש לחפעלת את רת'ת רבבלאות רתובשר תריד, גצוך 5 8אסטח|/ העדב על נלל. דוגר ו/ע כב'וון. רטון רקורח, ומח הוחבת ינוח ₪845 לנודת וערין | להרודב 8 גרור את סמן העכבר ושרטט תיבת טקסט בגודל הדרוש. 9 מתפריט עיצוב בחר תיבת טקסט, קבע את גלישת הטקסט לריבוע, בחר צבע מילוי וגבולות, אס צריך, ושנה את השולייםס בתוך תיבת הטקסט, לפי הצורך. לח על אישור. 9 בתיבת הטקסט הקלד, או הדבק, את הטקסט המבוקש. 4 = = | ₪ - )=| == - 4 -- 52 = - 4 4 = 9 לח על לחצן שנה כיוון טקסט בסרגל הכלים תיבת טקסט. לחא על לחצן זה פעס נוספת, עד שהטקסט יופיע בכיוון הרצוי לך. ונר ישנל לעבזר ברישד חנע של ח טחשב רדט רניב הטעבר חטרבור 9 עצב את הטקסט ואת כיוון הפיסקה, הזחתה והריוות שלה, לפי הצורך. לתיבת טקסט זו יש מילוי שחור והטקסט עצמו לבן היעזר בלחצני היישור בסרגל הכלים עיצוב, כדי לשלוט ביישור האנכי של הטקסט בתיבת הטקסט 4 2000 זק/ן 26 |//לןי] 5 606 כי] 3ו5ו2. 2161616 צורה אוטומטית יכולה גס להכיל טקסט, ואתה גם יכול להזריס טקסט (או כל דבר אחר שיכול להיות מוכל בטקסט) בין הצורות, כדי ליצור כל מיני סוגים של עיבוביס מרהיביס. טיפ התיבה אליה אתה יוצר קישור חייבת להיות ריקה. ניתן לקשר עד 32 תיבות טקסט בכל סדר שהוא במסמך, ותיבות הטקסט אינן חייבות להיות באותה הצורה, אך כדי לבחור את כל הטקסט בכל תיבות הטקסט המקושרות, לח בתוך תיבת טקסט אחת והקש 60/1+4. כעת, תוכל לעצב את כל תוכן תיבת הטקסט בעיצוב פיסקה או תו. איור המחשב שבתרשימים נוסף באמצעות האפשרות צורות אוטומטיות נוספות מלחצן צורות אוטומטיות. הוספת טקסט לצורה 9 הצג את סרגל הכלים ציור. 9 לח על צורות אוטומטיות, בחר צורה אוטומטית וגרור את סמן העכבר, כדי לצייר אותה. 9 לח לחיצה ימנית על הצורה האוטומטית ומתפריט הקיצור בחר הוסף טקסט. 9 הקלד או הדבק טקסט. הזרמת טקסט לצורה אחרת 9 צייר עוד צורה אוטומטית. 9 לח בה לחיצה ימנית ובחר באפשרות הוסף טקסט. 9 לחץ על הצורה הראשונה, כדי לבחור בה. 9 לח על לחצן צור קישור תיבת טקסט בסרגל הכלים תיבת טקסט. 9 לח על סמן העכבר זרימת טקסט בתוך הצורה השנייה. 9 המשך ליצור צורות אוטומטיות ולהזרים טקסט ביניהן. הוסף את כל הטקסט כאן, למרות שהוא לא יתאים כולו. ל ברב ₪ ₪ הטקסט זורס מהצורה האוטומטית הראשונה... קרן יצחק 24 ו 7 +הוך מוגגואצצוואםאאאאא | : פ ...וכך הלאה לשאר הצורות האוטומטיות המקושרות // 7 2 ... לצורה האוטומטית המקושרת השנייה... סמן עכבר לגלישת טקסט פיץ? ס!ו: 9ז514//943 2 2% 6 וכ כיעיכו<, יו ניתן ליצור טקסט שיזרוס ממיקוס אחד לאחר, על ידי השמת הטקסט בתיבת טקסט, המקושרת לתיבת טקסט תיבות הטקסט. אפשרות זו יעילה בעיקר במקרה של תיבות צידיות, או במקרה של עמודות הגולשות לעמוד אחרת. כשאתה עורך את הטקסט הוא גולש וזורס בין אחר. מידע יייצירת הערות בשולי המסמך'י בעמוד 192, למידע אודות דרכיס נוספות ליצירת תיבה צידית כשהטקסט כולו נוסף בתיבה אחת. 'יורימת טקסט בין צורות אוטומטיותיי בעמוד 215, למידע אודות הוספת טקסט לצורות אוטומטיות. 'יהוספת מידע בו נעשה שימוש תכוף'י בעמוד 272, למידע אודות יצירת טקסט אוטומטי. יצירת זרם 9 הגדר את פריסת המסמך שלך 0[ כך שתכלול שוליים רחבים / 2 עבור התיבות הצידיות. ₪ וו / ₪ / איוה מענד מותקן במחשב שלך וכמה 9 מתפריט הוספה בחר 9 יכרון ה מסך. המחשב באפשרות תיבת טקסט. / כשאתה ל חש מים שאנ / מכיר מ הירות המעבד 7 ואת כמות הגיכרון. הסריק היחידי שציך ללמ הוא להמיר את הקילובייסים (5א) / מגהבייטים (סוא), ולהיפך. אס יכול / להיות שאתה יקצרו! בוייכרון. כש-015חו מרגישה שחסר לה גיכרון / היא מנסה, קודס לכל, לדמות את הכונן / הקשיח הויכרון מסוג מהיר שהינו נוסף. היא מעבירה קסע נכבד מאיכרון ₪410 אל | הכונן הקשיח (שהוא פי 1000 יותר איסי ל 4 מגיכרון 38=). תהליך גה מפנה גיכרון 9 בשוליים הרחבים גרור וצור תיבת טקסט במידות המתאימות לך. 9 כשתיבת הטקסט נבחרת, פתח את תפריט עיצוב ובחר תיבת טקסט. בחר צבע מילוי ואת סגנון הקו, שנה את השולייס הפנימייס של התיבה, אם יש צורך בכך. לח על אישור. לי 000((]](]((.'. 7 מעבד המחשב איוה מעבד מות וכמה ויכרון מות | 5 8 המחשב כשאתה 9 צור, עצב והצב תיבת טקסט נוספת במקום בו ברצונך להמשיך את התיבה הצידית. 9 בחר בתיבת הטקסט הראשונה. 9 לח על לחצן צור קישור לתיבת טקסט. 9 לחץ את סמן העכבר של זרימת טקסט בתיבה השנייה. 06 2000 ₪זק/ן 50% )//לןי] המחשביםס שאני מכיר מציגיס את סוג ומהירות המעבד ואת כמות האיכרון. הטריק היחידי שצרויך ללמוד הוא להמיר את הקילובייטים (5א) !מגהבייסים | (םוא), ולהיפך. אם יכול להיות שאתה יקצהו בגיכרון. | כש-פאוס0חו = מרגישה שחסר לה גיכרון היא מנסה, קודם לכל לדמות את הכנן הקשיח הויכרון מסוג מהיר שהינו נוסף. היא מעבירה קטע נכבךד מגיכרון 8 7??? טיפ אס אתה עומד להשתמש באותו עיצוב עבור מספר תיבות צידיות באותו המסמך, או אפילו במסמך שונה, שמור את תיבת הטקסט הזו כטקסט אוטומטי, לפני שאתה מוסיף לו טקסט כלשהו. אס אתה מתכוון להשתמש במבנה הכללי של המסמך כדי ליצור מסמכים נוספים, שמור את המסמך כולו כתבנית. כדי לבחור את כל הטקסט בתיבות טקסט מקושרות, לח באחת מהן, פתח את תפריט עריכה ובחר באפשרות בחר הכל. כדי ליצור תיבה צידית זורמת בצידו השמאלי של עמוד אי-זוגי ובצידו חימני של עמוד זוגי, הגדר למסמך שיקוף שוליים וצור שוליים פנימיים רתחבים. אס אינך מעוניין שמבנה זה של תיבות צידיות ימשיך בכל המסמך, שנה את שולי יתר המסמך. הוספת תוכן 0 במסמך נפרד צור את הטקסט אותו ברצונך להציג בתיבה הצידית. טקסט המודבק כאן... וארת | לך לעחי בחר בטקסט והעתק אותו. 9 לחץ בתיבת הצידית הראשונה והדבק את הטקסט. 9 הוסף לתיבה הצידית הראשונה מרכיביס לפי ראות עינייך: 4 הוסף או מחק טקסט, כדי שהתוכן יתאיס לתיבות הטקסט. > שנה את העיצוב של טקסט נבחר או של הפיסקה כולה. + הוסף תמונה או אלמנטיס אחרים. 4 שנה את גודל תיבות הטקסט. 4 הגדר לטקסט בתיבות הטקסט מיקוף אוטומטל. ... ממשיך להופיע כאן ענ טנ שוסקרתי ביבר וקוט ליצרך ודב מחם ו שבד שמ וטיט ורק" רו רנר יאר וו מבטמק, נין תסברת עבט ומוה ננערות טפ חורה לשן אנ הולך לרך לתב הנדידטד של | ודך היה אד היה בחויל. ם השווה מ מקומות. יר לעחות שביערטל ₪57 תצינ לבימ, מבטמק, ניתי המחה מסגר נחחטד 20 ילרחההטסקו עד שסם יסךחך הטסלו ער = מס שקעתה | שד לת מסזה שקעתה | שר ל | הבלדתי לבות בינץ טבנקדק. חנו ונת | | הלכן תטבים צר || קשר עם הארך סיכום פיץ? סו: 9ז514//943 2 217 כיכא 606 סו |] ל ןאזס באפשרותך ליצור אפקטיםס מדחימיס על טקסט על ידי יבצירתו בדרך אומנותית. שזס) נעזרת ביישוס עזר הנקרא +41 6זס/ש, המאפשר לך לסובב ולהטות טקסט ולעצב אותו בעיצוביס שוניס ומשונים, ליצור ממנו כאובייקטיסם למסמך שלך. אובייקט אהגסזס\. יכול להיראות מעט גס על המסך, אך כשתראה את התוצאה המודפסת תהיה מופתע לטובה. נסה זאת, אך כדאי שתדע - וח ממכר! דמויות | תלת-מימדיות ולהוסיף | את התוצאות (2. יצירת +והסזוסצ 9 הצג את סרגל הכלים ציור, - ו 0 ככ 1 - אם אינו מוצג עדיין. = - 8 לחי על לחצן הוסף אובייקט 5% +ווסוס/, כדי להציג את ?| גלריית + 0זס/. . 0 | ה ז0א1- | | טור וו 9 בחר סגנון +ז/0זס/\. ו ותה | ו 9 לתץ על אישור. ה | - ובנ ו כ 9 בתיבת הטקסט עריכת טקסט ק + הו זסעצ בחר גופן, גודל גופן | והדגשה כלשהי. כל העיצוב הנבחר יחול על כל הטקסט שבאובייקט. אל | רדר 4 9 הקלד את הטקסט (שים לב 8 הי 0 זו להתחיל שורת +וג0זס/ חדשה). 0 0 0 2 סּ 9 לת על אישור. ישר ולעניין | 8 וזו התוצאה: שש וו50סז6 3 2000 זע 56 |//לןי] שווה ניסוי מידע נוסף צור מספר עיצובי +ו4זס/. היעזר בסרגל הכלים +וג0זס/, כדי לשנות את צורת האובייקט, את צבעו ואת כיוונו. השתמש בלחצן תלת-מימד בסרגל הכלים ציור, כדי להחיל אפקט תלת-מימד על הצורה. לחצ על לחצני התלת-מימד בסרגל הכלים תלת-מימד, כדי לשנות את הכיוון, התאורה ואת זווית האובייקט. מדהים, לא! ייגלישת שורות טקסט מסביב לאובייקטיי בעמוד 196, למידע נוסף אודות גלישת טקסט. כיוונון עדין של התוצאות 9 היעזר בסרגל הכלים +והזס כדי: 4 +%- + 5% -%- 4 לשנות את הטקסט לבחור סגנון שונה לשנות את צבע המילוי או את האפקט לשנות את הצורה לשנות את כיוון הטקסט להשוות את גובה התווים לשנות את יישור הטקסט להגדיר את ריווח התוויס 9 היעזר בסרגל הכליס ציור כדי: 4 4 4 להוסיף או להסיר צללית להחיל אפקט תלת-מימדי לקב> אובייקט זז סזס\ עס אובייקטים אחרים 9 הצב את אובייקט !זב 0זס/\ במקוס הרצוי לך, והגדר את גלישת השורות מסביבו. אס 5/0900 2000 ישר ולעניין צורת כפתור עס אפקט תלת-מימד, מסובב ומוגבה צורת גל כפול עס אפקט תלת-מימד, מסובב ומוגבה צורה שקועה-מוגבהת-שקועה עס מסגרת קווי מתאר חיצוניים תלת-מימדיים צורה דהויה עס צללית פיץ? ס!ו: 9ז514//943 2 99( 9 2 // כ לוק לאחר שסיימת לכתוב ולעצב מסמך מרשיסם במיוחד, להגדיר את המסמך שלך להדפסה באותה מדפסת ייתכן ותצטרך לקחת אותו למקוס המתמחה בשירותי מסוימת ואז להדפיס את המסמך לקוב. אז, תוכל משרד כדי להדפיס אותו, או לחילופין לגשת לביתו של להעתיק את קוב ההדפסה אל המדפסת עצמה. חבר שיש לו מדפסת צבעונית באיכות טובה. תצטרך טיפ אס בתוצאה הסופית אתה מוצא כי מודפס הגופן הלא נכון, תוכל לפתור בעיה זו על ידי שימוש בגופניס יחסייס (06קץ081 ד) בלבד והטבעתס במסמך (בכרטיסיה שמירה שבתיבת הדו-שיח אפשרויות), או על ידי כך שתוודא שבמחשב בו אתה מבצע את ההדפסה מותקנים אותם גופני +5+5016סם, כגון אלה בהס השתמשת ביצירת המסמך. יצירת קוב הדפסה 9 התקן את המדפסת המרוחקת בה 0000000000 הווהה תשתמש. פעל על פי הוראות 1 ד . מדפסת 5שס)חו/ להוספת מדפסת. שם 5 פ טמ ל 7-77--660]] | ה 9 פתח את תפריט קובץ של זסש), מצב: | פמי בחר הדפסה, בחר במדפסת 0% בע" ₪ המרוחקת מהרשימה שם ולח הערה: על סגור. - טור עמודים -עותקים: 6 ה 0 ₪4 9 צור את המסמך שלך, או סקור כ מכחי ל ל ו מסמך קיים וערוך את השינוייס "עמהם | 00777777 ] 2 2 ₪ אסוף של הרגע האחרון, אס צריך. הזן מספרי עמודים ו]ו טווחי עמודים מופרדים באמצעות פסיקים. לדווגמה, 12-1,3,5 0 פתח את תפריט קוב ובחר | מרחק מתצוגה הדפסה. הדפס את | מסמר [=] עמודים לגיליון | עמוד 1 [- הדפס: קעמודי [= סּ סמן את תיבת הסימון הדפסי % כ התאם לגודל הנייר [ + ללא שינוי קנה מידה] לקובץ ולח אישור. | אפשרויות... אישור | סגור 9 בתיבת הדו-שיח הדפסה לקובף הקלד שם עבור קובצ ההדפסה ולח אישור. הדפסת קובץ ההדפסה 9 העבר את המסמך למחשב המחובר למדפסת. | ןי ₪ ₪ | [= אוטומטר / 8 >טסהםתנח (ם) 5016סט6נ 9 ב-6עצססחו)), לחצ על התחל, 3 פטס5ף00 116205018 1625פעקסס (0) הצבע על תוכניות ובחר הפנייה ל- 05ס-₪₪5. 9 השתמש בפקודה עְ6000, כדי להעתיק את קובץ ההדפסה למדפסת. : 08<8פא1 : 6 151 תשק אסספע עק60<:ת 0 2000 שס/ן 26 ו/לןיי] 202 / לאוי 42 6 ב-2000 אס הגדרת העמוד שלך דורשת עמודיס קטנים, תוכל להדפיס שני עמודים על דף נייר אחד. כך, תקבל את כל מרכיבי המסמך כפי שהיית רואה אותם, אם היית מדפיס את המסמך על ניירות בודדים, השוליים, הכותרות, מספור עמודיס וכדומה, אך תשתמש במחצית מכמות הנייר! שזס) מציבה את הדמות המודפסת בהנחה שאתה תקפל או תחתוך את הנייר באמצע הגיליון. טיפ סזס\ מדפיסה את העמודיס באופן רציף, כך שאס תדפיס על שני צידי הנייר, לא יהיו העמודיס בסדר הנכון אס תקפל אותם כמו ספר. יצירת תיבת טקסט 9 מתפריט קובץ בחר באפשרות הגדרת עמוד. ']) אתו הדו תה /מחייו שח הס תאן ושארל גם הכופר העוי נלקסוות אתה הניד כו הנמ/:ף לד :וזה האב דנ לנקן ל ההנר ‏ הוחו להרר תה ה תת התה תאמדתיה כשכיווןו ההדפסה הוא בכרטיסיה שוליים סמן את לאורך מודפס העמוד תיבת הסימון 2 עמודים לגיליון. הראשון ומתחתיו מודפס העמוד השני יכ עטקל ססוכו שכור לסו "ריר ילמרונ ףויש שד ושאותה 9 התאס את שולי העמוד, אס יש צורך בכך. אס אתה משתמש בשיקוף שוליים, בחן את התצוגה המקדימה, כדי לראות שהשוליים לכריכה תואמיס את צרכיך. 1 = טסו מב שוכר שח יכ וי סד ההא שח הפבתב לד ליוית הגהה יל :- פ/וא3! *> 46 קן| 69 -+%% מ 9 בכרטיסיה גודל הנייר בחר את כיוון הנייר הרצוי לך. בחן את התצוגה המקדימה, כדי לראות שהמבנה תואס את צרכיך. 9 לח אישור. כאשר כיוון ההדפסה הוא לרוחב, מודפס 9 הוסף את התוכן והדפס את העמוד הראשון ליד העמוד השני המסמך כרגיל. רו תום וה ה 9289 60 0+ 3002 פיץ? סו: 9ו54//543 2 221 2002 03יו<, (9]]וופוווטון ) ב-2000 דוגמיות הן דוגמאות מוקטנות של דפי המסמך שלך. הן מסוג זה כלוח תכנון, באמצעותו ניתן לבדוק אס משמשות, בדרך כלל, כמקור להתייחסות מהירה לתוכן המדפסת מדפיסה את העמודיס ברצף הנכון וכי הגדרת המסמך. בהדפסה מסחרית משתמשיס בהדפסת דוגמיות העמוד שלהס נכונה. טיפ אס כל שאתה מעוניין לעשות הוא להתאיס את המסמך שלך כך שיתאים להדפסה על נייר בגודל שונה, תוכל להתאים את קנה המידה של כל עמוד ועמוד. כדי לבצע ואת, בחר את גודל הנייר הרצוי מתיבת הרשימה התאם לגודל הנייר שבתיבת הדו-שיח הדפסה. כשאתה מתאיס את ההדפסה לגודל הנייר, יותאם גודלס של כל מרכיבי העמוד בהתאמה. מידע 'יהוספת קו גבול מסביב לעמודיי בעמוד 199, למידע אודות הצבת קו גבול סביב העמוד כולו. נוסף הדפסת דוגמיות 9 השלס את המסמך שלך והצג תצוגה מקדימה להדפסה, כך שתציג מספר מרובה של עמודים, כדי לבחון ולאמת את הגדרת העמודיס. 9 אם אתה מעוניין להציג את קצות העמוד (ולא רק את תוכנו), הוסף גבול עמוד למסמך. כדי להציג את מידתו המלאה של העמוד, הגדר את שוליו לערך 0 (אפס). 9 מתפריט קובץ בחר הדפסה. 9 קבע את מספר העמודים שיש להדפיס על גיליון נייר אחד (ככל שתגדיר יותר עמודים, כך יקטן גודלה של כל דוגמית. תוכן המסמך יהיה קריא כל עוד לא תדפיס יותר מ- 8 עמודים בגיליון אחד). 9 לת על אישור (והמתן בסבלנות - הדפסת דוגמיות אורכת ומן מה). 2 2000 ₪/ץ 26 ו/לןיי] סיץ וו 3127 002 בפרק זה תמצא: קריאת מסמך מקוון 4 השימוש ב-6זס) יצירת מסמכי שזסצ מקוונים ב- |131-= אססו)ט0. ב-2000 יצירת רקע שליחת |1391-₪ מתוך 6זס/ ב-2000 שליחת מסמך כהודעת |ו3-ם | ב-2000 שליחה או ניתוב מסמכים לעריכה ולהערות % % % % עיצוב ושיתוף מסמכים מקוונים ב-2000 % יצירת קישורים ב-2000 % הבלטת טקסט סקירת מסמכים 5% 5% 9% -% (4 השוואה בין מסמכים למרות שמסמכים מודפסים הס עדיין חלק חשוב ביותר מהמשרד, חברות רבות, החל בארגוני ענק וכלה במשרדיס שהס עסק משפחתי זעיר, עושות עסקיס באופן מקוון. העבודה ברשת מפחיתה את ההמולה, את ההוצאות ואת הזמן המבוזבו על עבודת ניירת, ויחד עס זּאת גס מסייעת להציל עץ או שניים. סזס\ מציעה מיגוון תכונות ומאפייניס שנועדו להקל על העבודה המקוונת שלך כך שתהיה יעילה, פשוטה, ואס ניתן - גס מהנה. יש תצוגה מיוחדת המתאימה את גודל המסמך לגודל המסך שברשותך, כדי להקל על קריאה מקוונת שלו. אתה יכול להשתמש בערכות צבע ואפקטים מיוחדים, כדי להוסיף חייס למסמכיס ולתקשורות המקוונות שלך, או להוסיף בקלות קישוריס, המאפשרים דילוג ישיר ממקוס למקוס בתוך המסמך, או לנקודות מסוימות במסמכיס אחרים. העבודה ברשת גס מפשטת את שיתוף הפעולה עס עמיתיך לעבודה: אתה יכול להפיץ או לנתב מסמך, כדי לקבל הערות ותגובות לגביו ואז לסקור את השינוייס במסמך החוזר, לקבל את כולס או את חלקם, ואפילו לדחות את כל ההצעות שהתקבלו. בחלק גה נדון בשיטה אחת של שיתוף פעולה - הפצת מסמך באופן מקוון, כאשר כלי העריכה והעיצוב של סזס/ זמיניס. הדרך האחרת, בה נדון בפרק הבא, היא לעבוד עס מסמכי סזס\, כך שכל מי שבמחשב שלו מותקן דפדפן אינטרנט, יכול לצפות בתוכן המסמך. סיק !/: לכו :26 223 7 0 וקו רובנו עדייו מרגישיס שמסמך מודפס קל יותר לקריאה מאשר כשהוא מוצג על המסך. אבל, תצוגת פריסת אינטרנט של 6זס/\ משפרת את קריאות המסמך, עד שייתכן והיא מצעידה אותנו צעד אחד קדימה לקראת הימיס המובטחים של משרד ללא נייר. תצוגת פריסת אינטרנט גורמת למסמך שלך להיראות ולהתנהג ממש כמו דף ס8/ רגיל - היא מחליפה את מעברי השורות, כך שטקסט המסמך מתאים את עצמו לרוחב האופקי של צפייה במסמך מקוון 9 להצ על לחצן תצוגת פריסת אינטרנט שבפינה השמאלית התחתונה של חלון 0זס/. ₪55 9 לח על לחצן מפת מסמך שבסרגל הכלים הרגיל, כדי להציג את מפת המסמך, אם עדיין אינה מוצגת. 9 לח על המקטע אותו ברצונך לקרוא, כדי לדלג למקטע זה. 9 סקור את המסמך. 9 פעל באיוה מהדרכים הבאות : + לח על סימן פלוס (+) או מינוס (-) במפת המסמך, כדי להרחיב או לכווצ רשימת נושאיס. 4% סגור את מפת המסמך, כדי לצפות במסמך ברוחבו המלא. 4 לח על קישור במסמך, כדי לדלג למקוס אחר או למסמך אחר. + ערוך את המסמך, או הוסף לו הערות. + השתמש בסרגל הכלים אינטרנט, כדי לעבור למסמכיס אחרים, או כדי לחזור למסמך המקורי. 4 2000 ₪/ץ 26 ו/ןי] [< ]ןז [א. קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה + [החזסות | 2 = 0% ף חק קצת יותר מאשר מטבח כיצד נראית הדירה כולה, כולל המטבח החדש. כפי שניתן לראות מהתרשים, הדירה החדשה גדולה יותר מזו בה אנו גריס כעת (בערך פי שניים גדולה!), והדבר עליו חלמנו תמיד היה מטבח גדול. * אמריקאי ענק מתוצרת חברת 50300870 ח68חסוחג. התקנר התצוגה; מגדירה את אורך העמוד למסך שלם; היא יכולה להפיח רוח חיה במסמך שלך בעזרת אנימציות, סרטוני וידאו, צלילים, צבעים מרהיביס וקישוריס למיקומיס שונים. אבל, לתצוגת פריסת אינטרנט יש את אותן מגבלות החלות על דפי ספ/, כך שתמצא שאין לך שליטה מלאה בעיצוב הדף, כפי שיש בתצוגת פריסת הדפסה. סרגל הכלים אינטרנט כיצד נראית הדירוה שינויים במטברו כיור 7 ₪ שייש שינויים במטבת את הקיר התוחם את המקרר הסטנו מעט שמאלה, עד לגבול קיר המחסן, ובכך הגדלנו את המטבח בכ-90 סיים. התוכנית המקורית של הקבלן כללה מקום לתנור עומד, כחלק ממשטת העבודה הכולל. תוכנית המטבח מציגה את תנור האפייה הבנוי ואת המיקרוגל כשהס בכלל מוצביס בקיר שמול משטח העבודה הכולל. כיור 0 את הכיור החלפנו, מכיור סטנדרטי של 40א60 לכיור כזה גם בדירה הישנה, אז אנחנו מכיריס ואוהביס אותו. שמוהה | ]| שמח אמ הש השס עברית =] ] [ הרקע נראה רק בתצוגת פריסת אינטרנט 'כ'כע. 2 סע קיו מסמך סזס/ הופך למסמך מקוון ויעיל כשהוא מעוצב לב. גולשיס הניגשיסם למסמך, יכוליס לקרוא אותו למטרה כזו. 6זס) מספקת את כל הכלים והמאפייניס ב-0זס/ במקוס להשתמש בדפדפן. שצריך, כדי ליצור מסמך מקוון מעניין ומושך תשומת מידע יייצירת הפניות מקושרותיי בעמוד 118, למידע אודות דרך חלופית לעבור מנושא לנושא במסמך. נוסף יייצירת רקעיי בעמוד 226, למידע אודות הוספת רקע למסמך. ייעיצוב מסמך מקווןיי בעמוד 227, למידע אודות הוספת נושאיס למסמך. ייהגבלת גישה למסמך'י בעמוד 229, למידע אודות הגנה על מסמך. יייצירת היפר-קישור למסמך'י בעמוד 230 ו'יייצירת קישור אל קטע מסויס במסמך'י בעמוד 232, למידע אודות הוספת היפר-קישור למסמך. יצירת מסמך 0 עבור לתצוגת פריסת אינטרנט. היפר-קישור למסמך אחר, או לחלק אחר במסמך [<[פן- ו |א. קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב עלים טבלה חלון עזרה 9 הוסף רקע למסמך. 9 הוסף את תוכן המסמך. קצת יותר מאשר מטבח כיצד נראית הדירה כולה, כולל המטבח החדש. כפי שניתן לראות מהתרשים, הדירה החדשה גדולה יותר מזו בה אנו גרים כעת (בערך פי שניים גדולה!), והדבר עליר חלמנו תמיד היה מטבח גדול. 9 הוסף רכיבים מקוונים מיוחדים : + היפר-קישוריס לדילוגיס במסמך ולדילוגיס לדפי 60/ ולמסמכים אחרים. 4% צלילים, או סרטוני וידאו. 4 תמונות, או אלמנטיס צבעונייס אחריסם. שינויים במטבח == ב=] | את הקיר התוחס את המקרר הסטנו מעט שמאלה, עד לגבול קיר המחסן, ובכך הגדלנו את = המטבח בכ-90 סיימ. התוכנית המקורית של הקבלן כללה מקום לתנור עומד, כחלק ממשטת | העבודה הכולל. תוכנית המטבח מציגה את תנור האפייה הבנוי ואת המיקרוגל כשהם בכלל | מוצבים בקיר שמול משטח העבודה הכולל. / 1 7 ב, מטבח לפני ואחרי כיור את הכיור החלפנו, מכיור סטנדרטי של 6040 לכיור אמריקאי ענק מתוצרת חברת 5300870 ה8סוחסחחה. התקנו כזה גם בדירה הישנה, אז אנחנו מכירים ואוהבים אותו. כ 0 כיריים רכשנו בזול, כמה שיותר בזול יותר טוב. מצאנו מבצע של כירייס תוצרת "ו 9 אם אתה מעוניין להגן על המסמך שלך, כך שאף אחד לא יוכל לערוך בו שינוייס ללא הרשאתך, פתח את תפריט כלים, בחר אפשרויות ובכרטיסיה שמירה הגדר סיסמה לשינוי. לח אישור. החחסר ד צרפת - וקנינו! שמ מקטע ב שורה עמודה ]| שמח ד יש ו עברית ‏ | | ן סרטון וידאו 9 שמור את המסמך המושלם כמסמך סזס/\ בתיקיה המשותפת לכל משתמשי הרשת. 9 צור קישור למסמך שלך מתוך מסמך אחר, או בהודעת דואר אלקטרוני (81-=). פיק |/: 99127 2652 = 229 /ג'כ. 9 כשיוצריס מסמך שיוצג בתצוגת פריסה מקוונת, אפשר להוסיף רקע מעניין וכך להעציס את הטקסט: צבעים, דירוג, תבניות של סזס\, או אפילו תמונה קיימת. טיפ הכרטיסיה דירוג מאפשרת לך לבחור רקע מדורג מעוצב, או ליצור רקע מדורג משלך. הכרטיסיה תבניות מאפשרת שימוש ברקע תבניתי בצבע שתבחר. הכרטיסיה תמונה מאפשרת הוספת תמונת רקע שתמלא את כל חלון המסמך. הרקע נראה רק בתצוגת פריסה מקוונת; הוא לא יודפס כשאתה מדפיס את המסמך. [<[פן- ו [. קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב | כלים טבלה םלון עורה גופן... פיסקה..- =: תבליטים ומספור... גבולות וצללית.., הוסף רקע אחיד 9 כאשר אתה בתצוגת פריסת אינטרנט, פתח את תפריט עיצוב ובחר רקע. קצת יותר מא כיצד נראית הדירה כי ₪ כפי שניתן לראות מהתרש:י ללא מילוי ₪ ערכת נושא., : (בערך פי שניים גדולה!), והדבר עליו חלמנו תמיד סגנון... 8 בחר צבע. עט שמאלה, עד לגבול קיר המחסן, ובכך הגדלנו את 1 . סּ אס אף לא אחד מהצבעיס ₪ 5 "9 1 של הקבלן כללה מקום לתנור עומד, כחלק ממשטת אינו מוצא חן בעיניך, לחצ על | 4 / תי ו 0 -- ל האפייה הבנוי ואת המיקרוגל כשהס בכלל , / | | מפקטי מילוי... 15 צבעים נוספים, בחר צבע תו | 5 ולת אי שור. . %% מטבח לפני ואחרי ל / .ג כיור את הכיור החלפנו, מכיור סטנדרטי של 6040 לכיור אמריקאי ענק מתוצרת חברת 5300870 ה68וחסחחה. התקנו כזה גם בדירה הישנה, אז אנחנו מכירים ואוהבים אותו. כיריים כיריים רכשנו בזול, כמה שיותר בזול יותר טוב. מצאנו מבצע של כיריים תוצרת זסו שח 1 צרפת - וקנינו! 9 מק | שרה שמודרה ]| ששח אא ישן הלפ | עברית ] ] | [<]? רימ מז הוסף רקע מעניין יותר 9 הצבע על רקע מתפריט עיצוב. | תמונה [ תבית | מרקם | הדרגה ₪0 9 בחר אפקטי מילוי מתפריט המשנה. 9 לח על הכרטיסיה המתאימה, ובחר את סוג הרקע הרצוי. 9 לחי אישור. מרקם אחר... 9 אם צריך, עצב את הטקסט כך שייראה מעל הרקע. לח כדי להשתמש בקוב> תמונה כמרקס הרקע 06 2000 ₪ס/ץ 26 וקןיי] ?'גו2 0 וקו ב-"2000 מסמך מקוון יכול להיות פשוט כמו מסמך רגיל, עס ערכות נושא רבות בהן מבחר גדול של אלמנטיס טקסט שחור על רקע לבן, אבל אתה יכול לייפות אותו עיצוביים. נסה אותס וראה כיצד הם משפרים את עם גופנים צבעונייס ורקעיםס מיוחדים. טזסש מספקת המסמכים המקווניס שלך. מידע 'ייצירת מסמך סזס!\ מקווןי' בעמוד 225, למידע אודות יצירת מסמכים מקוונים. נוסף טיפ כל ערכות הנושאים ניתנות לצפייה בתצוגת פריסת אינטרנט בלבד. בתצוגות אחרות לא ניתן לראות את הרקע, אבל כל השינוייס שתבצע בעיצוב הטקסט יוצגו. השימוש בערכת עיצוב 9 התחל מסמך חדש, או פתח מסמך קיים בו אתה מעוניין להשתמש באופן מקוון. צפייה מקדימה של מרכיבי הערכה [<ן? הי ו בחר ערכת נושא: דוגמה לערכת הנושו חסטוט6קאם: (ללא ערכת נושאא) ץפזום 5 8 מתפריט עיצוב בחר ערכת בחפום נושא. ו סגנון כותרת 1 55 ב|ס "' פס בחר נושא. 0-5 * תבליט 5 > תבליט הסחנ פנסו-> 9 בחר באפשרויות אותן יש לכלול בנושא : % צבעים חיים, כדי להשתמש בצבעים חדיס יותר בערכה זו. > גרפיקה פעילה, כדי לכלול אנימציה, כגון תמונות אנימציה מגלריית ג סווס של סזסש. שים לב, האנימציה פעילה רק כשדף זה מוצג בדפדפן אינטרנט. + תמונת רקע, כדי לכלול תמונה כרקע למסמך. 9 לחץ אישור. ץז3650= !| 6878ב בחולאזב1י] |הססוב | בד יו לומ 6זטסבו 2 שלש וי חזססוחספס זסקב שסות 6וט5חה חס 53086 6 זתִחו 5 בַחמחוב ווחנופ קו אופקי: 8---4----8--4---5--7-8--76-772----7---775-75- סגנון כותרת 2 דוגמה לטקסט רגיל היפר-קישור רגיל היפר-קישור שהופעל ] צבעים חיים ש] גרפיקה פעילה ש] תמונת רקע 5 7 | גלריית סגנונות... אישור | ביטול לח אס אתה מעוניין שכל המסמכים החדשים ייראו כך פיק |/: 99127 2652 227 20 700 אק]!] | ב-2000 אחת מהסיבות לכך שתציב מסמכים שלך באופן מקוון סזסצ יכולה לתאםסם את השימוש במסמך כך שתוכל היא שאחריס יוכלו לעבוד איתם. אבל מה אתה עושה לקרוא מסמך הנמצא כרגע בשימוש, והיא תודיע לך כשאתה מוכן לעבוד על מסמך ומישהו אחר משתמש בו ברגע שהוא יהיה זמין לעריכה. באותה עת! תן ל-6זס/ לדאוג, היא תארגן את הענייניס. מידע ייהשוואת מסמכיסיי בעמוד 250, למידע אודות השוואת שני מסמכים ויישוס שינוייס. נוסף פתח את המסמך 9 פתח את המסמך בו אתה מעוניין להשתמש. [<1? ו ו 8 אם 0זס!\ מודיעה לך הבריחה הגדולה.606 נעול מפני עריכה שהמסמך נמצא בשימוש על ידי משתמש אחר, לחי על יידע, כדי לפתוח את המסמך לקריאה בלבד. על-ידי 'צור ריכטר-לוי". 7 8 יידע לחץ על לחצן 'יידע' כדי לפתוח עותק לקריאה בלבד של 2 המסמך ולקבל הודעה כאשר השימוש במסמך יסתיים. | -- 9 סקור את המסמך. כל שינוי שתבצע במסמך יופיעו רק בעותק שלך, לא במסמך המקורי. <]? 27 וי הבריחה הגדולה.366' זמין כעת לעריכה. בחר בלחצן קריאה-כתיבה כדי לפתוח את הקובץ לעריכה. 0 | קריאה-כתיבה 9 כאשר סזס/\ מודיעה לך שהמסמך זמין לעריכה, לח על קריאה-כתיבה. 9 אם ערכת שינוייס במסמך לקריאה בלבד, פעל באחת הדרכיס האלו: + לח על מחק, כדי למחוק את השינוייס שביצעת ולפתוח את המסמך המקורי לעריכה. + לח על שמירה בשם, כדי לשמור את עותק המסמך שלך כולל השינויים, בשס קובץ שונה, ואז לפתוח את המסמך המקורי לעריכה. [<1? יו ו ו ביצעת שינויים בקובץ 'הבריחה הגדולה.806'. | הק משתמש אחר ביצע גם הוא שינויים. מה ברצונך לבצע? סּ | שמירה בשם לחץ על מחק כדי למחוק את השינויים שביצעת ולערוך את הגירסה העדכנית ביותר. לחץ על שמירה בשם כדי לשמור את השינויים שביצעת בקובץ אחר ולפתוח את הגירסה העדכנית ביותר. 8 2000 זס/ץ 26 ו/קןיי] כש2/ע 20% וק אס המסמך נמצא באזור שגם אחריס יכולים לגשת אליו, ואתה רוצה להגביל את התפוצה ולשלוט במי פותח את המסמך או עורך בו שינויים, תוכל להשתמש בסיסמה כדי לשלוט בגישה למסמך. טיפ שים לב שמישהו אחר שאין לו אישור לשמור שינוייס למסמך יכול עדייןו לשנות את העותק שלו ולשמור את המסמך בשס אחר. אין כניסה! תמיד כדאי לרשוס את הסיסמה ולשמור במקוס בטוח, אס אתה שוכח את הסיסמה הפותחת את המסמך, אין שוס דרך לפתוח אותו! אם אתה שוכח את הסיסמה לשינוי המסמך, תצטרך לשמור אותו בשס אחר. קביעת סייסמה 9 בחר אפשרויות מתפריט כלים, ולחץ על הכרטיסיה שמירה. בצע איוה מהפעולות הבאות: + הקלד ואשר את הסיסמה להגבלת פתיחת המסמך. + הקלד ואשר סיסמה להגבלת שמירת שינויים למסמך. משתמשים להם אין את הסיסמה המתאימה יוכלו לפתוח קובצ זה לקריאה בלבד. % סמן את תיבת הסימון מומלף לקריאה בלבד, כדי להציג תיבת הודעה הממליצה על פתיחת המסמך לקריאה בלבד בכל פעס שמסמך זה ייפתח. 9 לח אישור. 9 שמור את המסמך. |< |? וה פרטי המשתמש | מעקב אחר שינויים | איות ודקדוק מימין לשמאל | מיקומי קבצים | תאימות שמירה הדפסה | עריכה | כללי | תצוה אפשרויות שמירה = ] אפשר שמירה מהירה = ] בקש מאפייני מסמך ₪] בקש אישור לשמירת התבנית |החחזסות ] הטבע גופני ספץדסטזוד צן הטובע רק תווים הנמצאזים בשימוש = ] שמור נתונים לטפסים בלבד ₪] אפשר שמירה ברקע ש] שמור מידע שחזור אוטומטי כל: 30 =] דקות ] הוסף סימונים דו-כיווניים בעת שמירת קבצי טקסט שמור קבצי חזסי כ: - (006, *) )השוחנוסוסים בזם/י | ] בטל תכונות שאינן נתמכות ב- 97 פזס/י אפשרויות שיתוף קבצים עבור "דואר אלקטרוני" סיסמה לפתיחה: 9 סיסמה לשינוי? = ] מומלץ לקריאה בלבד השתמש ללא סיסמה כדי להודיע לאחריס שאין לשנות את המסמך השתמש בסיסמה כדי למנוע גישה למסמך ללא הרשאה השתמש בסיסמה כדי למנוע ביצוע שינוייס במסמך ללא הרשאה מיץ |(: 97 2092 | 229 /ג'כע. כ'מַ- קי0ו5 1 ב-2000 במסמך מקוון ניתן ליצור היפר-קישור, כדי להפנות למסמך אחר ועל ידי לחיצה על הקישור לעבור לאותו מסמך. אפשר גם ליצור דילוגיס לסוגי קבציס שונים - לקבצי קול, או לקבצי וידאו, לדוגמה. טיפ מידע נוסף תיאור מסך מספק מידע יעיל כשאתה מציב את סמן העכבר מעל אלמנטים שונים במסך. 'יהמרת טקסט להיפר-קישוריי בעמוד 234, למידע אודות המרת טקסט להיפר-קישורים. יצירת היפר- קישור 9 הקלד וסמן את הטקסט המיועד להיות היפר-קישור. 8 שמור את המסמך. 9 לת על לחצן הוסף היפר- קישור בסרגל הכליס הרגיל. 9 ודא שטקסט הקישור נכון. 9 בחר באפשרות קוב או דף אינטרנט קיימים. 9 פעל באיזו מהדרכים הבאות: + הקלד את כתובת דף האינטרנט, או את שס הקובצ, כולל הנתיב המלא. 4% גלול את רשימת הקבצים, קבצי אינטרנט, או את הקישוריס שהוספת בעבר ובחר בקוב (או בדף) אליו אתה מעוניין ליצור קישור. + לתצ על לחצן קובץ או דף אינטרנט, כדי לאתר קוב או דף אינטרנט בו ברצונך להשתמש ולת אישור. 9 לח אישור. 0 2000 זק/ן 56 )//לןי] [<51] - ד יייצירת קישור אל קטע מסויס במסמך'י בעמוד 232, למידע אודות יצירת קישוריס לדילוג למיקוס מסויס במסמך הנוכתחי או במסמך אחר. | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עורה ל בצ כ|ם = | ש ; 8|.- ג. ד = || = יפ | 5265 24:651+ 4 59 41 + 5 9 ₪ 17 | יי +10 +11'י12י |-י1':| 109י על הספרים ספרי המחשבים המתורגמים על יי הוצאת הוד-עמי, נבחרים בקפידה מהוצאות הספרים המובילות בהו<: מש 1, =ו), א5/06, <א, 33058 ואחרות. הוצאת הוד-עמי מעודדת כתיבה בעברית ואכן מעל ל-40% מספרי ההוצאה נכתבו במקור בעברית, על ידי ישראלים. חלק מהספרים שנכתבו במקור בעברית הם רבי-מכר, כגון: המחשב האישי למשתמש המקצועי (קליגי שרון, מהדורה שישית), המדריך השלם לשפת 6 (ליכטמן/רש, מהדורה שישית), אדגון נתונים וקבצים (רז הייפרמן), חלונות בתוחים (אורי אדלמן). לחץ כדי להקליד את הטקסט שלך לתיאור המסך שיופיע כשסמן העכבר יייחנה'י מעל קישור זה |< ?הרי | תיאור מסך... | טקסט שיוצג: 0 5 סאוו הקלד את שם הקוב או דף האינטרנט: לחלופין, בחר מתוך רשימה: קבצים אחרונ.. ונות 2 ב עו .> שם ש|יויפיויפיויקיויפיו קישור אל: קובץ או דף אינטרנט קיימים (לקטרונייםרשימת מלאי יומית וחפוחטססק ע]: 5. מכירות שנתיופסחשוחנוסס עזי גיליונות אלקטרונייםהמעדניה)5פח6וחססץ ]0:4 .יליונות אלקטרוניים)עלויות נייר)5סח6וחטססץ ע: 0 7 .גיליונות אלקטרונייםמועסקים)5ח6וחספץ ע1]: 0 סמניייי | ]+ ינת האלקטרוניקה של 4 ביקה65חסחחנססם 1 7 |[ | בשל ... או עיין וחפש אחר הקוב או הדף הפי בה... (5] קישורים שנוכפן הקלד שם או כתובת... ... או בחר קובצ שנפתח בעבר... מקום במסמך זה . ב מניי יי ם מ כתובת דואר אלקטרוני טיפ ומוצג רק שס הקובץ. אס הקוב נצמא במקוס שונה מהתיקיה הנוכחית תהיה הכתובת קבועה ותציג את כל הנתיב, כולל שס הקובצ. אס אתה יוצר קישור לקוב הנמצא באותה תיקיה כמו המסמך הראשי שלך, הכתובת המוצגת היא כתובת יחסית כדי שהקישוריס יפעלו כשאתה מפיצ מסמך המכיל היפר-קישורים, וכור שלנמען צריכה להיות גישה אל השרת, או אל התיקיה בהסם נמצא התוכן אליו מפניס ההיפר-קישורים. כדי לשנות טקסט של קישור, תיאור מסך או את קוב היעד, בחר בטקסט הקישור ולחצ על לחצן הוסף היפר- קישור בסרגל הכליס הרגיל. כדי ליצור קישור לתיקיה, גרור גרירה ימנית את התיקיה הרצויה מסייר 5/שסטחו/ ושחרר אותה על מסמך טזס!\, במקוס בו ברצונך ליצור אליה את הקישור. מתפריט הקיצור בחר צור היפר-קישור כאן. שימוש בהיפר- קישור 9 הצג את סרגל הכליס 60/. 9 לח על ההיפר-קישור והיעזר בתיאור המסך, כדי לוודא שזה אכן הקובץ אליו אתה מעוניין לדלג. אס תיאור המסך אינו מופיע, פתח את תפריט כלים, בחר אפשרויות, בחר בכרטיסיה תצוגה וסמן את תיבת הסימון הצג תיאור מסך. לחצ אישור. 9 לת על הקישור. קרא את התוכן. 9 לח על לחצן אחורה, כדי לחזור אל המסמך המקורי. [< [פן - דוד ]₪] [. קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים| עבלה חלון עורה | % צצ כ|ם 55)|ש 7 2.|8. שופ > | = | 55 בח ₪ 6 |- 5 |₪ ם| 6 פרופיל חברה5טחפחנססק ע :0 הז | + עבור | + מועדפים 64 |8 | סּ | > >| הו10יוי2יוי3יוי4יוי5יוי6יוי007י8י0י00808 יק ריני על הספרים ספרי המחשבים המתורגמים על ידי הוצאת הוד-עמי, נבחרים בקפידה מהוצאות הספרים המובילות בחוייל: 655ז0 זספסזסוי, =/, א6פץ5, <חא, 23058 ואחרות. הוצאת הוד-עמי מעודדת כתיבה בעברית ואכן מעל ל-40% מספרי ההוצאה נכתבו במקור בעברית, על ידי ישראלים. חלק מהספרים]להרחבה לגבי הנושאןם בהם דן הספרו-מכר, כגון: המחשב האישו למשתמש המקצועי (קליגי/שָוון, מהדורה שישית), המדרי (ליכטמך/רש, מהדורה שישית), אדגון נתונים וקבצים (רז הייפרמן), חלונות ( (ְחים (אורי אדלמף). [₪|רויפיוי6יויל7יוי8יוי3 תיאור המסך מציין את הטקסט שהקלדת לו, או את כתובת הקוב ו קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים טבלה הלוו עורה = 53| 5|= ₪ ש ; 85| ₪. שופ | = | סו | 55 ה ו 6 | ₪ ה 6 706562606 ופ יפו | הד | = עבור | + מועדפים 6 ₪ | 62 | > שמממקמממשה יי יו יוי2יויכיוי+יויפיוי6יויליויפיויפיויטיויטרויקיוייוי3 /צ) : המדריך השלם לשפת -) מהדורה חמישית ע רש ו-מ. ליכטמן ‏ 520 עמ' | ₪135 כולל מע"מ + [! עם מהדר ₪ | ++6/6 סטזגוד שחמוזסם וקוד מקור רב-מכר. הספר המקורי הראשון בעברית שנכתב על ידי מומחים בשפת 6 מוצג כעת במהדורתו החדשה וכולל הרחבות, עדכונים וגם מהדר להרצת תוכניות, קוד מקור, תרגילים ומשימות 0 הספר מיועד למתחילים ומתקדמים: למתכנתים, לסטודנטים ולאנשי מדע והנדסה העוסקים ביישומים מינהליים בתחומים שונים, יישומי זמן אמת, ובכל תחום בו נדרשת מיומנות בשפת 6 כדי לפתור בעיית תכנות שיטת ההדרכה מיישמת לקחים שהופקו מנסיונם של המחברים ושל העורכים. הם מציגים את השירותים שניתנים למתכנת על ידי השפה, מדגישים טכניקות תכנות מתקדמות ומדריכים את הקורא לשפר את כישוריו, להגיע למיומנות בעבודתו ולהיות יעיל ואפקטיבי על ידי ניצול נכון של עוצמת מרכיבי השפה היחודי"ים. ההסברים מלווים בעשרות תוכניות, תרגילים ומשימות תכנות מקיפות, המותאמות לכל נושאי הלימוד הספר מקיף את תוכניות ההכשרה בשפת 6 בהתאם לתוכניות הלימודים עמ' 1 מקטע 1 1 | ב 12ס"מ שורה 1 | עמודה 1 ] 66ק] אחז | ז₪] |הל6] | עברית =] | | פיץ? //: 3127 022 211 /ציכא. קיו 2 0 סוי 2/0002 לא תמיד אתה מעוניין לדלג לראשו של קוב אחר. לעיתים, תמצא צורך לדלג למיקוס שונה בתוך הקוב הנוכחי, או לנקודה מסוימת בקוב אחר. מידע נוסף יייצירת הפניות מקושרתיי בעמוד 118, למידע אודות דרכיס חלופיות לדילוג לנושאיס באותו מסמך. ייתיוג טווח עמודיס'' בעמוד 151, למידע אודות הוספת סימניה. יייצירת היפר-קישור למסמךיי בעמוד 230, למידע אודות ציון קובץ מסוים כיעד קישור. יצירת היפר-קישור 9 במסמך, הקלד ובחר את הטקסט שישמש כקישור. 9 לח על לחצן צור היפר- קישור בסרגל הכליס הרגיל. 9 אם אתה יוצר קישור למסמך אחר, אתר או ציין את פרטי המסמך. לח על סימניה. 9 פעל באיוו מהדרכים הבאות : + בחר בשס כותרת אליה אתה מעוניין לדלג, אס הקישור הוא למסמך הנוכתי. + בחר סימניה המציינת את המקוס אליו יש לדלג. 9 לח אישור. 9 ודא שהטקסט המוצג נכון והוסף טקסט עבור תיאור המסך, אם אתה מעוניין. 9 לח אישור. 2 2000 ₪/ץ 26 וקןיי] |< |? הרי | תיאור מסך... = טקסט שיוצג: 0 חלונות פתוחים] | קישור אל: ₪ קובץ או דף אינטרנט הקלד את שם הקוב או דף האינטרנט: לחלופין, בחר מתוך רשימה: עיין ב | קובץ... ]החסה 5חב1. ואו | קססת קבצים = = ]חס לחה וחץ5. סל :)| ארזרונ.., | דף אינטרנטי... 9 ]ןו יס 36 ז5!ח הפ ושעו ] + קמס - שטוו 60 5שיפסוף. ואו ] : קססת - 5 תפרחנססים עזי ב- ₪ מקום במסמך 5לתשחחוסס 416 הבית של ברווז מצוימה חד ש)5פח6וחטססס עי]: 0 406 305/וםחסב 21561 5לחסוחנוסס 2000 יווש קישורים 7 | זסח. חסופועיס שח ואו | : קסמת שנוספו סימניה,.. חח 0/8570 חבז סח הס 00070105 ואוו קסטה זה בי חדש כתובת דואר אלקטרוני סּ | אישור | ביטול |<|? ו כדי לדלג חזרה לתחילת המסמך בחר מקום קיים במסמך: כותרות -- הוצאת הוד-עמי-= פרופיל החברה-- ?למה הוד-עמי 5 )ספסזסוזי] סופרים בהוצאות תרגומי תכנה הפקת מדריכים טולפונים סלולריים -- סימניות = כותבים מדריכים סלולריים על הספרים תרגומי תכנה | ביטול אישור זמין רק כאשר הדילוג הוא למסמך הנוכחי השתמש בפריט זה /ציכא. קיו / 7 סוי 2 ]0 במקרים רבים נעשה שימוש בגליונות |9סאם כחלק ממסמכי 6זס/, להצגה טכנית של מידע. תוכל ליצור קישור ישירות לחלק מסויס של מסמך |ופַסאם, כדי להציג רק את המידע לו אתה זקוק. אם הקטע המיועד לשימוש יצירת היפר- קישור 9 פתח את המסמך המכיל את הפריט אליו ברצונך לדלג. 8 סמן את הקטע הרצוי. 9 לחץ על לחצן העתק. 9 עבור אל מסמך זס/\, ולח במקוס המיועד להוספת חיפר-קישור. 9 בתפריט עריכה, בחר הדבק כהיפר- קישור. שינוי טקסט היפר-קישור לת בטבלה, בסופו של הקישור. 9 פתח את תפריט טבלה, הצבע על המר ובחר באפשרות טבלה לטקסט. כאשר האפשרות עם סימני פיסקה מסומנת, לחצ אישור. 9 כאשר טקסט הקישור נבחר, הקלד טקסט אחר שישמש כקישור. כקישור גדול, העתק רק את תחילת הקטע: כותרת במסמך שזס/\, תא ראשון בגיליון |69א=, שקופית במצגת +חוסקזעוסם, וכן הלאה. כאשר הקישור מותקן, לת עליו ועבור לקטע המסויס במסמך. |<וםן. וד |< |5)= [₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים נתונים חלון עורה | ₪ 3 ₪ ₪ םן = 1 ₪ + )% + 12 * חן 6 5 5 ₪ 97% זג גיל 3 |עיר 4 |הרצליה | |נ בוגרים 5 |הוד-השרון )ג בוגרים 8 !נתניה ב בוגרים מוזיקה % מצעד הפזמונים .40 מצעד הפזמונים |5 מצעד הפזמונים :40 חיפר-קישור שנוצר על ידי שימוש בפקודה הדבק כהיפר-קישור <<[ 7 | ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עורה + +35 5-1 2-5 ]0.3 0 ד 625 ן 047 | 0 9 ן 105 ו1בי יקי ןיבי ו יהךי תוצאות הסקר הבא נראות מע ניינות במיוחד: תוצאות סקר האזנה לרשתות שידור מ שן'י6י'וי7יויא8ַי מיץ |/: לכו 2092 233 לוכיע 606 /יכ- קי0וכ אפשר לשנות את השמות המוצפנים, נתיבי רשת, או המיועד. המרת טקסט להיפר-קישור מתבצעת על ידי נתיבים לאתרי אינטרנט, להיפר-קישורים נוחיס שימוש בעיצוב אוטומטי ובעיצוב אוטומטי בעת לשימוש, ואז בלחיצה על הקישור לעבור אל המיקוס ההקלדה. מידע יישינוי טקסט היפר-קישוריי בעמוד 233, למידע אודות שינוי טקסט הקישור. נוסף טיפ אס אינך רוצה לעצב את כל המסמך, סמן את הקטע אותו אתה מעוניין לעצב, לפני שאתה בוחר בעיצוב אוטומטי. הפוך טקסט להיפר-קישור ב אוטומטית את הקטע הנבחר ב- "דואר 9 פתח את המסמך בו מופיע מיקוס ברשת, כתובת אינטרנט או כתובת דואר אלקטרוני כטקסט. 9 בחר בתפריט עיצוב, עיצוב אוטומטי, להצגת תיבת הדו-שיח עיצוב אוטומטי. 9 לח על לחצן אפשרויות. 0 סמן את האפשרות נתיבים באינטרנט וברשת בהיפר-קישורים. 9 לח אישור. 9 לחץ אישור. 4 2000 ₪/ץ 26 ו/ןי] ₪ עצב אוטומטית כעת 7) עצב אוטומטית וסקור כל שימי בחר סוג מסמך כדי לעזור בשיפור תהליך העיצוב: מסמך כללי [+ 1 | ביטול | אפשחויות... --8 <]? [שיו שו טוקסט אוטומטי | עיצוב בעת ההקלדה | תיקון שכיאות החל ₪ כותרות ₪] רשימות עם תבליטים אוטומטיות ש] רשימות ש] פיסקאות אחרות. החלף ₪] "גרשיים רגילים" ב"גרשיים מסולסלים" ש] מספרים סידוריים (155) בכתב עילי ש] שברים (1/2) בתווי שברים (1%) ₪] תווי סימנים (--) בסימנים (-) ש] *הדגשה* ו הטיה. בעיצוב אמיתי 4 נתיבים ביאינטרנט וברשת. בהיפר-קישורים שמר ש] סוגנונות השתמש תמיד בעיצוב אוטומטי ש] במסמכי טקסט רגיל של זזש טיפ כדי להמיר קישור חזרה לטקסט, לת עליו לחיצה ימנית, הצבע על היפר- קישור בתפריט הקיצור ובחר הסר היפר- קישור מתפריט המשנה. כדי לדלג למסמך טזס/ אחר ולפתוח את המסמך בחלון חדש (כשהמסמך המקורי פתוח נשאר בחלון שלו), לתחצ לחיצה ימנית על הקישור, הצבע על היפר- קישור בתפריט הקיצור ומתפריט המשנה בחר פתח בחלון חדש. לחיצה על כתובת דואר אלקטרוני המוגדרת כהיפר-קישור מפעילה הודעת דואר אלקטרוני חדשה בלקוח הדואר אלקטרוני, המוגדר כברירת מחדל במחשב (למשל, 655זקאם 000% או אססטס). הקלדת היפר- קישור 9 בתפריט כלים בחר תיקון [<]? טיוו שו | עיצוב אוטומטי | טקכזכו אוטומטטי | עיצוב בעת ההקלדה ‏ תיקון שגיאות החל בעת ההקלדה שגיאות אוטומט?, ובחר = ] כותרות 0 ש] רשימות עם תבליטים אוטומטיות. בכרטיסיה עיצוב בעת ₪ גבולות ₪] רשימות ממוספרות אוטומטיות ₪] טבלאות ההקלדה. החלף בעת ההקלדה --=- = הפעל את האפשרות נתיבים באינטרנט וברשת בהיפר- קישורים, לתחצ אישור. ש] "גרשיים רגילים" ב"גרשיים מסולסלים" ₪] מספרים סידוריים (156) בכתב עילי ש] שברים (1/2) בתווי שברים (%) ש] תוי סימנים (--) בסימנים כ-) 9 הקלד את נתיב הרשת ואת שס הקובצ, כתובת האינטרנט או כתובת הדואר האלקטרוני (ו8/-=). 9 הקש על מקש הרווח (המקש הארוך), כדי לסייסם את כתיבת הכתובת ולהחיל את העיצוב האוטומטי. אוטומטית בעת ההקלדה ש] עצב התחלה של פריט רשימה כמו הפריט הקודם לו ש] הגדר סגנונות המבוססים על העיצוב שלך אישור | ביטול דוגמאות לעיצוב אוטומטי של קישורים 9 לחי על הקישור, כדי לבחון כשאתה מקליד את הטקסט הזה: זס/ יוצרת את הקישור הזה: אותו. : , , || סס. וחחה-ססח.עאצשא//: קת ||.60. וחחה-0סח.עצש//: קת עס ץוע ס\ וס ץוע ס\ |ו.סס.והח000-8ק6סזחו ||. 00.וה00-8₪ח6סזחו 79 //: כו 2022 237 /293, 6006 -כו/6 /2י] כשאתה יוצר מסמכים מקוונים, תוכל למשוך את את המסמך, חלקם יודפס. אך אפקטים מיוחדים עוצבו תשומת לב הקוראיס לקטעיס מסוימיס במסמך על ידי בעיקר כדי לתפוס את עין הקורא במסך, במיוחד אס הוספת אפקטים מיוחדים לטקסט. אס תחליט להדפיס הוספת לטקסט רקע או צל. מידע 'יהוספת גבולות לפיסקהיי בעמוד 40, למידע אודות הוספת גבול לפיסקה. נוסף ייהוספת קו גבול מסביב לעמודיי בעמוד 199, למידע אודות הוספת קו גבול סביב עמוד. יייצירת רקעיי בעמוד 226, למידע אודות הוספת רקע כדי לשפר מראה מסמך מקוון. ייהארת טקסטיי בעמוד 238, למידע אודות הבלטת טקסט. הוספת אפקטים לטקסט לטקסט גה יש צל 9 סמן את הטקסט עליו אתה מעוניין להחיל עיצוביס מיוחדים. טקסט וה מוצג על ידי קו מיתאר 9 בתפריט עיצוב בחר גופן, ובחר בכרטיסיה גופן. 9 בחר אפקט. 9 לח אישור. הוספת אפקטים מונפשים 9 סמן את הטקסט עליו ברצונך להחיל עיצובים מיוחדים. יי ןי ונתיי יבר טקסט וה מוקף באורות לאס-וגאס נוצציס 9 בתפריט עיצוב בחר גופן, ובחר בכרטיסיה אפקטי טקסט. 9 בחר אפקט הנפשה. סקסט זה מהבהב 9 לח אישור. טקסט זה בוחק. 06 2000 זע 26 |//לןי] טיפ כפי שהדבר עס כל מאפייני גופן אחריס, תוכל להסיר כל עיצוב מיוחד ולהשיב את הגופן להגדרת ברירת המחדל של סגנון הפיסקה שלו. הנה כך: בחר את הטקסט, החזק את מקש ]6% לחוץ והקש על מקש הרוות. ההגדרה אוטומטי עבור צבע גופן משתמש בהגדרות צבע הגופן של פאוסטחו//. אס תשנה את צבע גופן התצוגה של 5וססחו/\ במאפייני התצוגה, תראה שצבע הטקסט במסמכי סזס/, ובכל היישומיס האחריס שלך, שונה גס הוא. אס אתה משתמש ברקע או בהצללה במסמך שאחרים יצפו בו בצורה מקוונת, שנה את צבע הטקסט להגדרה שאינה אוטומטית. כך כולס יראו את הרקע ואת הטקסט כפי שעיצבת אותם, בלי קשר להגדרות גופניס האישיות שלהם. שינוי צבע הטקסט, גבולות וצלליות 9 הצג את סרגל הכלים עיצוב ואת סרגל הכליס טבלאות וגבולות, אס עדיין אינס נראים. הצללה בלבד גבול בלבד גבול עס הצללה לוה יש רקע לוה שניהם גס יחד 8 בחר את הטקסט שאתה וה בצבע שונה, מעוניין לשנות. אאאאאאאאאאאאאאאאאא בדאללוכו] [שלא להשתמש| 8 גובה הגבולות וההצללות נקבע על ידי גודל הגופן הגבולות תמיד מופיעיס ומרווח בין השורות שבהגדרת הפיסקה מכל ארבעת כיווני הטקסט 9 פעל באיזו מהדרכים הבאות: + בסרגל הכלים עיצוב, לחצ על הת ליד הלחצן צבע גופן ובחר צבע. 4% בסרגל הכליס טבלאות וגבולות, בחר סגנון קו גבול, עובי קו וצבע, ואו השתמש בלחצן גבולות כדי לבחור ולהחיל גבול. 4 בסרגל הכליס טבלאות וגבולות, לח על הח שליד הלחצן צבע צללית ובחר צבע צללית. 79 //: כו 2022 237 06 2 כשאתה סוקר מסמך מקוון, אתה יכול להאיר טקסט במיגוון צבעיס, כדי להפנות את תשומת הלב למידע יכול להשתמש בפקודה חפש למצוא כל דרגת הארה של טקסט שלך. דרך וו מהירה יותר מאשר לגלול את כל מסוים. כשאתה מסתכל במסמך לאחר זמן מה, אתה המסמך תוך חיפוש אחר נושא בעצמך. טיפ אס אינך בוחר טקסט, לחיצה על לחצן האר משנה את סמן העכבר לסמן הארה. גרור אותו מעל טקסט, כדי לסמן אותו. כדי לחפש אחר המופע הבא של טקסט מואר, לאחר שסגרת את תיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה, לתצ על לחצן חפש/עבור אל הבא שבחלקו התחתון של סרגל הגלילה האנכי. הארת טקסט 9 בחר את הטקסט אותו ברצונך להאיר. 8 לח על הח המורה מטה שמימין ללחצן הארה, כדי לפתוח את תפריט הצבעים. 9 בחר את צבע ההארה הרצוי. 9 בחר את הטקסט הבא שברצונך להאיר. 9 לחי על לחצן הארה, כדי להחיל את אותו צבע הארה. חיפוש טקסט מואר 9 בחר חיפוש מתפריט עריכה. 9 לח על לחצן נוספים. 9 לת על לחצן עיצוב, ובחר הארה. 9 לח על חפש את הבא. 4 2000 שזק/ן 20 ולןיי] + + + - 4 בשן וו וו וו םב בבס + הזוס שירות זה הוא אחד הוותיקים צטרפו אנשים לשירותי הרשת. הרעיוך שאפשר לשלוח מכתב, כמעט בכל גודל, ז, בשעה שהדרישה היחידה היא שתהיה לו תיבת דואר באינטרנט, עדיין קוסם לאנו . בומנו, אנשים אפילו היו מוכניס ללמוד אוסף של פקודות מסובכות ובלתי מובנוף, ובלבד שהדואר שלהם יישלח. היו 8821], משלוח דואר אלקטרוני הפך לדבר פשוטו1קל. ממש משחק ילדים. ] לחץ כדי להסיר את ההארה הקיימת [<][? ונ ו | מעבר אל | החלפה = חיפוש חפש את ]= אפשרויות חיפוש חפשו כלפי מטה 5 | = ] הבחן בין אותיות רישיות לקטנות. =] אתר מילים שלמות בלבד ] התאם סי = ] השתמש בתווים כלליים 7 צליל דומה ] התאם תו = ] חפש את כל צורות המילה החלפה 0 <-₪זק/] - 96192 96/6ו[' 0/ 001/06 = ב-2066 א*ססווט )0ספסזסוו! היא תוכנית שירות חוקה להעברת ב-סזס) כעורך הודעות אססשט0 שלך. בנוסף, תוכל הודעות, אבל חסרות לה אפשרויות העיצוב והעריכה של לקבוע את הפורמט בו תישלחנה ההודעות שלך: ואדח, סזסו. תוכל לשלב את כוחן של השתיים על ידי שימוש טקסט מעוצב, או טקסט פשוט. טיפ כשאתה שולח הודעות בפורמט 411 או טקסט פשוט - אתה יוצר את ההודעה בחלון 6זס/\; כשאתה שולח הודעה בפורמט טקסט עשיר של אססו1ט00 - אתה עורך אותה בחלון >ססוזטס. מידע יישליחת דואר אלקטרוני מתוך סזס/יי בעמוד 240, למידע אודות חתימות אלקטרוניות ונייר מכתביס ב-00%ו1ש0. נוסף הפעלת וובּוסיוס/צ 9 ב-6זס!\, הגדר את החתימה האלקטרונית ואת נייר המכתבים בו תרצה להשתמש, אם אתה מעוניין להוסיף אחד או את שניהס להודעות שלך. ₪ ב-אססו01, בחר 015סד (כלים), 868 (אפשרויות) ולחצ על הכרטיסיה |831-₪ (דואר אלקטרונס. 9 בחר את מבנה הקוב בו תשתמש לשליחת הודעות : 4 |וודחה, כדי לכלול נושאים, עיצובים ותמונות. + טקסט עשיר של אססוטס, כדי להשתמש בטקסט מעוצב. 4 טקסט רגיל, לתאימות מירבית עס מערכות דואר אלקטרוני אחרות. 9 סמן את האפשרות להשתמש ב-0זס/\ כעורך הדואר האלקטרוני. 9 לח אישור. 9 לת על לחצן הודעת דואר חדשה בסרגל הכליס של אססוט0, חבר את הודעתך תוך שימוש בכלי 6זס\ ושלח אותה. | סוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים פעולות עזָרה | בנ ? | אן אחר | מימין לשמאל | 5-8 0%הזססה1 | העדפות = ] = שירותי דואר תבנית דואר = ] = בדיקת איות ‏ | = אבטחה ‏ | תבנית הודעה שלח בתבנית הודעה זו 1 בחר תבנית עבור דואר יוצא ושנה הגדרות מתקדמות. - 6% הסוח אסס)טכ) +/50טיסוויז ₪ שלח תג | אפשרויות בינלאומיות... נייר מכתבים וגופנים שנה אפשרויות אלה ב- פזפשוי ]ס5טוו, השתמש בנייר מכתבים זה כברירת מחדל: בור זר המכ בים,,, חתימה שנה אפשרויות אלה ב- זפ ]ספיסוו], השתמש בחתימה זו כברירת מחדל: ש] על תשתמש בשת מענה או העברה לומשן | בורר החתימות. [<זם- ו -₪ . ₪ | אפשוות | ץצ | + ! | 3 | ₪ ]₪5 3 | 5 ₪ | לחכ | | דואר אלקטרוני, |(5-703, דומה במובנים רבים מאוד לדואר הרגיל בו השת משת ובוודאי עוד שת שמ שנים רבות. יש המעריכים שעזד שנת 2000, 50% מתעבורת הדואר היה בצורת |081-=, אבל עד או (ווח ממש מעבר לפינה), וגם לאחר מכן נמשיך לכתזוב מכת בים על נייר (אולי גם צבעוני, מאויר ואף מבושס), לקפל, לשים במעטפה, לחדדביק בול וְלְחַתיל בייבת המכת בים. 9 כל הכלים של 0זס/ ומינים, ללא תלות בסוג הקוב של ההודעה מיץ |/: לכו 2092 239 0 2 ו ל סע ב-2000 בדיוק כפי שתוכל להשתמש ב-שזס/ כעורך הודעות א*ססוטס, תוכל להשתמש ב-אססוט0 כשירות הודעות עבור סזס)). אתה יכול לחבר את הודעותיך ישירות טקסט אוטומטי וכדומה) ואז לשלוח את ההודעה במבנה |ואדז. תוכל אף לתת להודעות שלך גוון אישי יותר, על ידי החלת נושא מסוים עליהן וחתימה אלקטרונית ב-0זס/ץ, תוך שימוש בכל כליה החזקים (עיצוב, הגהה, המוספת באופן אוטומטי. האדס אליו אתה שולח הודעות במבנה ‏ 41/1 חייב שיהיה לו לקוח דואר אלקטרוני, כגון אססט0 או >ססטס 5, כדי שיוכל לקרוא את ההודעה כשהיא מעוצבת במלואה. כדי לשלוח הודעה במבנה שונה, הגדר את המבנה הרצוי ב-2000%) ואז צור אותה ב-אססוְט0. טיפ |<]|? ד | ייר מכת בים אישי | חתימת דואר אלקטרוני תן להודעה נופך אישי 9 במסמך 6זס/\, פתח את תפריט הקלד את כותרת חתימת הדואר האלקטרוני שלך, או בחר מהרשימה כלים, בחר אפשרויות, בחר צור - משרד ]| מסף ----- 60 בכרטיסיה כללי ולחץ על - 0 | = מחק אפשרויות דואר אלקטרוני. -|| | חדש צור חתימת דואר אלקטרוני בכרטיסיה חתימת דואר אלקטרוני הקלד שם, כדי לוּהות את החתימה. יפ 6 > >= =|ץ ‏ 5 |4 ו צור ריכטר-לוין, ₪ ס מנהל פרוייקטים הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בעיימ הראובני 6, ת.ד. 6108, הרצליה 46160 דואר אלקטרונל: |ו.60.(חז60000-8 190 9 הקלד ועצב את חתימתך, כולל כל הטקסט התיאורי הנדרש, התמונות והקישורים. בחר את חתימת הדואר האלקטרוני שתשמש כברירת מחדל 9 צור - פרטי [+ | (ללא) חתימה עבור הודעות חדשות: חתימה עבור תשובות והעברות לנמענים: 9 לח על הוסף. חזור על צעדים 2 ו-3 ולח על הוסף, אס אתה מעוניין בחתימות נוספות. [<]? ו | נייר מכתבים אישי = חתימת דואר אלקטרוני 9 קבע את חתימת ברירת המחדל שלך. 9 בכרטיסיה ניָיר מכתבים אישי בצע איזה מהפעולות הבאות : 4% לח על לחצן ערכת נושא ובחר נושא להודעות שלך. 4% בחר גופנים שוניס עבור הודעות חדשות ועבור תגובות להודעות שקיבלת. ערכת נושוא או נייר מכתבים עבור הודעת דואר אלקטרוני חדשה ערכת נושא... | לא נבחרה ערכת נושא ] השתמש בגופן של ערכת הנושא הודעות דואר חדשות - . תשובות להודעות או העברת הודעות לנמענים == זוגמה ש] סמן את ההערות שלי באמצעות: = צור | וט | 9 קבע את הטקסט המקדים להערות שהוספו על ידך. 9 לחא) על אישור; לחץ על אישור פעם נוספת וסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות. 0 2000 שזג/ן 26 |//לןיי] טיפ מכיוןו שההודעה נשלחת במבנה ‏ 1/1ד4, תוכל לכלול בה את כל המרכיבים המיוחדיס של דפי 60//, כגון כתוביות נעות וצלילי רקע. השמות שתכלול בשדה עותק יופיעו בכל עותקי ההודעה שתשלח. השמות שבשדה הכתובת עותק מוסתר (הידוע באנגלית כ-206 או 000 חספז68 6חוום) לא ייראו בהודעה על ידי הנמעניס אשר שמס מופיע בשדות הכתובת אל ועותק (וגס לא בהודעותיהס של נמעניס אחריס שכתובתס הופיעה בשדה עותק מוסתר). אפשרות החלפת החתימה האלקטרונית באמצעות לחיצה ימנית פעילה רק במידה והגדרת חתימת ברירת מחדל כלשהי עבור כל ההודעות שלך. מידע ייעיצוב מסמך מקוון'י בעמוד 227, למידע אודות השימוש בערכות נושאים. נוסף להודעות שלך. יצירת ההודעה 9 מתפריט קובץ בחר חדש, בכרטיסיה כללי לחצ לחיצה כפולה על הודעת דואר אלקטרוני. 9 לחי על לחצן אל ובתיבת הדו-שיח 65וו3א +56166 בחר שם, או שמות. לחצ על 6 או על 8066, כדי להעביר נמעניס נוספיס להודעה. לאחר בחירת כל הנמעניס לחצ 0. 9 הקלד את נושא ההודעה בשורה נושא. 9 הקלד את תוכן ההודעה כפי שאתה עושה בכל מסמך זס\ רגיל. 9 אם אתה מעוניין לשנות את חתימתך, לח עליה לחיצה ימנית ובחר מהרשימה חתימה שונה. 9 כשתסיים את חיבור ההודעה לח על לחצן שלח. לח כדי לצרף להודעה קוב [< וט - 1 | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה הפפכ 6 -.5 30589 שב ם שפה מאת עותק מוסתר אל... ירחמיאל שלומיאלי ו מו 3 עותק... ברשאו דוח שבועי 9 מטרות השבוע הקרוב: > להשלים את מטרות השבוע הקודס > לתכנן את מטרות השבוע הבא צור ריכטר-לוין, קוא נהל פרוייקטים זוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע'ימ פרטית - עברית חתימת דואר אלקטרוני,., הנושא בו בחרת מגדיר את רקע ההודעה והגופניס בהס ייעשה שימוש יייצירת דף אינטרנט (דף 60//)יי בעמוד 258, למידע אודות הוספת כתוביות נעות ואפשרויות 11/1 נוספות לחץ כדי לכלול את השדות מאת ועותק מוסתר בכותרת ההודעה (רק במסך שלך) 5 אפשרויות..,53, | צ | + ! = = | | שלח עמודה | ששל חן ישן לפ פכץ |/: 7כו99 26:2 | [24 אע 2 וס 54132 ו ב-2000 כדי לשלוח עותקיס של מסמך כך שאחרים יוכלו לקרוא א*ססוטס ושולחת את המסמך כהודעת דואר אלקטרוני אותו, תוכל לשלוח את המסמך עצמו, במקוס לצרף במבנה וו/דו, כולל כל העיצוביס שהגדרת בו. אותו להודעת דואר אלקטרוני. סזס\ עושה יד אחת עס טיפ שזס/ ממירה מסמך 6זס/ למסמך .4111 ומוסיפה לו את כותרת מידע הדואר. כדי לשמור את העיצוב המקורי של מסמך סזס/\, או כדי להסיר את כותרת מידע הדואר, שלח את המסמך כקוב מצורף להודעת |1/81-₪ רגילה. סקור את המסמך בתצוגת פריסת אינטרנט, כדי לוודא שהעיצוב הרצוי נשמר כאשר המסמך נשמר ומומר למבנה דה מיעון הדואר שלך 9 פתח את המסמך, אם אינו פתות עדיין. [<]ם] - ננ ו | קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה מלון ערה ו 00% ₪ הש 6 7|5-0 ₪ 0 )|ש ג 9 ₪ ₪ ם זב | + זי = == זיל 5 -ן₪י 1+ בוויפם + חח זט % 3 8 | שלח עותק ו=-- 59) 8 שמור את המסמך, אם ערכת בו שינוייס כלשהס. מאת עותק מוסתר | אפשרויות..,53! | 7 | + ! אל זהר עמיהוד; ירחמיאל שלומיאלי 3 עותק... = שרה עמיהוד ש נושאז: סיפור אימה - טיוטה ראשונה 0 סיפורים מההפטרה ₪. [ הסיפורים המופיעים בהמשך נכתבו כדי שיהיה מה שיופיע בספר. אני לא חושב שהם פסגת הכתיבה אליה הגעתי, אבל הייתי חייב לכתוב משהו. לכן, אני מאוד מאוד מבקש שלא להתייחס לשורות אלו ברצינות רבה מדי. הן נועדו לשעשע גם את הקורא, לא רק אותי! סיפור אימה: היה זה ליל חורף קר וסוער. הרוח יללה בינות לחלונות המנופצים. תריסיים חרקו בעת שנעו אל ציריהם החלודים ונתרקו אל הקירות האפלים. יילמה אני יי שאלתי - בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי הרחק. יילמה לא:'י היא שאלה. צרחה + מקפיאה נשמעה באוויר - או אולי אני רק מדמיין 11 בסך הכל היתה צווחתו של 9 שחף מהמצח ליד. ל על הכותח שעליו להשקיע כדי להגביה עוף בסערה המת חזקת!? יד היכתפה ב בתריסי החלונות - או אולי אני רק מדמייו. וזה בסד הכל ענף מעצ הבוקיצה הצמוד למבנה הטירה? 0 | עמ' 1 מקטע 1 1 | ב 7.6ס"מ שרה 7 עמודה 12 ] =] אחז | ז=] 5ל6] = עברית -] 9 לח על לחצן דואר אלקטרוני בסרגל הכליס הרגלל. לח על לחצן אל ובתיבת הדו-שיח 365 +56166 בחר שם, או שמות. לחצ על 6 או על 8066, כדי להעביר נמעניס נוספיס להודעה. לאחר בחירת כל הנמעניס לחצ 0. 9 לח על שלח עותק. 9 סגור את המסמך. 9 כאשר תתבקש לשמור את השינוייס לחי על כן, כדי לשמור את כתובת הדואר האלקטרוני יחד עס המסמך, או לחצ על לא, כדי לא לשמור מידע זה. 2 2000 אש 26 ולןיי] ו לוכיס /5/לכ1א, כשאתה שולח מסמך לסקירה, אתה יכול ‏ 'להגן על המסמך מהערותיי. כלומר, הדבר היחיד שהסוקריס יכוליס לעשות למסמך הוא להוסיף הערות, אין להס אפשרות לערוך שינוייסם של ממש. הם יכולים, אס טיפ רוצים, להדגיש את הנושאיםס עליהס הס מגיבים. כשהמסמך חוזר, תוכל לקרוא את ההערות ולשקול את ההצעות. תמיד כדאי להשתמש בסיסמה כדי להגן על המסמך משינויים. אס אינך משתמש בסיסמה, כל אחד יוכל להסיר את ההגנה ולערוך שינוייס במסמך. אבל וכור, יש לשמור את הסיסמה במקוס בטותח. מידע נוסף הכנת המסמך 0 פתח, או צור ושמור את המסמך המיועד לסקירה. |א וםן=. 9 בחר הגנת מסמך מתפריט כלים. 9 בחר באיזו מבין האפשרויות הבאות : % עקוב אחרי שינויים, כדי שהשינוייס שיבוצעו במסמך יסומנו. > הערות, כדי לאפשר הוספת הערות. || סוג הגנת מסמך 6 שימיים שאותרו 7 הערות. ₪7 טפסים: סיסמה (אופציונלי): 0 9 הקלד סיסמה ולח אישור. 9 הקלד את הסיסמה פעם נוספת ולחץ אישור. עמ' 106 מקטע 1 9 שמור את המסמך. 9 הפא את המסמך באמצעות דואר אלקטרוני (ו8/-ם) או הצב אותו בתיקיה משותפת ברשת. | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון ערהו 3 > ו | 5-0 ₪ רז ו דואר אלקטרוני, |(₪08-=, עוד תשתמש שנים רבות. בצורת |031-=, אבל עד אז | זהירות: אם תאבד או תשכח את הסיסמה, לא תהיה על נייר (אולי גם צבעוני, מ בתיבת המכתבים. ייניתוב מסמכיס לעריכהיי בעמוד 244, למידע אודות ניתוב מסמכיםס באמצעות דואר אלקטרוני. כאשר סרגל הכלים סקירה מוצג, לח בו כדי לבצע שליחה מהירה שלו כקוב מצורף להודעת דואר אלקטרוני 6 ]0086 ₪3 ש םן כ ₪ כ |- 2 | 6 0 ד ל ל | ג גל ג 5 ב | [(8ח-סוח 0ז601!= ובעברית - דואר אלקטרוני. שירות זה הוא אחד שבוכותו הצטרפו אנשים לשירותי הרשת. הרעיון שאפשר לשלוח , לכל נמען ברחבי העולם, בשעה שהדרישה היחידה היא שתהיה לו , עדיין קוסם לאנשים רבים גם היום. בומנו, אנשים אפילו היד ל פקודות מסובכות ובלת י מובנות, ובלבד שהדואר שלהם יישלח. ס!זטס, משלוח דואר אלקטרוני הפך לדבר פשוט וקל. ממש משחק 9 אישור | ביטול 7 [<]? ו הזן מחדש סיסמה לפתיחה: ב [ אישור, סּ | ביטול אפשרות לשחזר אותה. מומלץ לשמור רשימה של סיסמאות ושל שמות המסמכים המתאימים להן במקום בטוח (זכור כי סיסמואות הן תלויות רישיות). כדי לשלוח הודעה בדואר אלקטרוני נדרשים מספר פרטים, כמו בדואר רגיל. צריך כתפובת 2 | תה 100 72 | ב 52ס"מ שורה 3 | עמודה 6 ] ₪56 אחן] "= ]= עברית -] פכץ |/: 7כו9ק 26:2 243 (//ו2 [ס//כיס] //0ליכק: אס אתה מעונייו שמספר אנשיסם יסקרו את תוכן עותק של המסמך תוכל לשלב ביניהס ובין העותק המסמך, תוכל להגדיר רשימת הפצה ולנתב את המסמך המקורי שברשותך, כדי לאסוף את כל ההערות במקוס באמצעות דואר אלקטרוני, בין אס ברצף עוקב לכל אחד. סוקר ובין אס לכל הסוקריסם בו-זמנית. כאשר יוחזר כל טיפ המסמך מנותב כצירוף להודעת דואר אלקטרוני. רוב מערכות הדואר האלקטרוני, אך לא כולן, תומכות בסוג ניתוב כזה. אס אתה מוסיף תגית ניתוב, ₪זס) שואלת אותך האס ברצונך לנתב את המסמך בכל פעם שאתה סוגר אותו. מידע יימשלוח מסמכיסם להערות'י בעמוד 243, למידע אודות הגנה על המסמך לצורך עריכה או מתן הערות. נוסף לח כדי להשתמש ברשימת אנשי הקשר הפצת המסמך שלך או בפנקס כתובות כלשהו... הגן על המסמך ואפשר מתן הערות או הדגשת שינוייס בלבד. ... כדי להוסיף שמות לתגית הניתוב |<|? ו 9 הצבע על שלח אל בתפריט ה קוב ומתפריט המשנה בחר 1 - זהר עמיהוד נמען ניתוב. 2 - גרשון גרושובסקי 3 - קרן לנדאו סּ הוסף שמות נמעניס. היעזאר 4 - דניות מנשרוף סּ 5 - ירחמיאל שלומיאלי בלחצני הזו אס אתה מעוניין 6 - כולי שני לשנות את סדר הנמעניס. 9 הקלד את שורת נושא ההודעה. 9 הקלד את ההודעה שתצורף נושא: למסמך. מנתב: פרק 11: דואר אלקטרוני 0 | 9 ציין אם ברצונך שהמסמך טקסט ההודעה: ינותב לנמענים בוה-אחר-זה, בא לבחון את הנושא, אם מעניין לכתיבת ספר ייחודי לנושא או שיישלח לכולס בו-ומנית. סּ 0 לחצ על נתב כדי לשלוח את -נת ב לנמעניו ש . / 1 המסמך מייד, או על הוספת שא 9 כ עקוב אחר מצב 2 הוגנה: שינויים שאותרו [* השאר פעיל כדי לקבל הודעת דואר בכל פעס שהמסמך עובר לנמען הניתוב הבא תגית כדי לבצע את המשלוח כשאתה סוגר את המסמך. 7 כולם בו-זמנית 9 שמור וסגור את המסמך. ודא שהמסמך מוגן 4 2000 שזק/ן 26 |//ןי] טיפ כדי לפתוח צירוף להודעת דואר אלקטרוני, לחץ לחיצה כפולה על הצירוף ואשר שאתה אכן מעוניין לפתוח את הקובץ. אס אינך בטוח לגבי ניקיונו של הקוב המצורף מווירוסים, בחר לשמור את המסמך בכונן המקומי שלך, בדוק אותו באמצעות תוכנת אנטי-וירוס טובה ופתח אותו רק לאחר שווידאת שהוא נקי מווירוסים. אס המסמך מנותב ברצף עוקב ואתה אינך מבצע בו שינוייס כלשהס בעודו מנותב, אינך צריך למזג את השינויים במסמך החוזר עס המסמך המקורי. כל השינויים וההערות נמצאיס במסמך החוזר. מידע ייסקירת המסמךיי בעמוד 248, למידע אודות סקירת הערות וסימני עריכה. נוסף ייהשוואת מסמכיםיי בעמוד 250, למידע אודות מיזוג העותקיס והשוואה ביניהם. מיזוג הערות 9 כאשר המסמך מוחזר בהודעת דואר אלקטרוני, פתח את הצירוף כדי לפתוח את המסמך ב-6זס/. |א. ניתוב מסמך (3 אתה ניתבת את המסמך הזה. האם ברצונך למזג שינויים למסמך המקורי? 89 | ביטול 8 כאשר 0זס)\ שואלת אותך אס ברצונך למזג בין המסמכים, לח אישוד. [<|? וי > כלים - ₪ ₪ % 68 | -₪ [+ 5חשחזנססים עזי = חפש ב יפור עם תמונות [ ₪ טבליאות נוכוף[ ₪] 9 בחר במסמך המקורי ולחץ על פתח עוד צורות אוטומטיות | טבל:אות [₪] 2 פרופיל חברה[₪ טקסט רגיל לחלוטיין[ ₪ הסטוריה צורות אוטומטיות ₪ כותרות עליונות ותחתיות ₪ 0 שמור וסגור את המסמך 9 קרן חתולי הרחוב כלבי ים[ ₪ 8 המשולב. תוכנת המחץ[₪] לויתן[ ₪ ₪ תוצאות | למה הוד-עמי[₪] ו ה 9 סגור את המסמך החוזר. תזכיר בין-משרדי|₪ מחירים| ₪] תכנון רשת | מטרות | ₪ ₪ שולחן עבודה 6 מועדפים 9 חזור על צעדיס 1 עד 5 עבור כל מסמך שחזר מסקירה, עד שכל ההערות מכל המסמכים ישולבו במסמך המקורי. תמונות[₪ קוקפזסוקא6 חזסאו מידע אודות הווירוסן ₪] סיפור אימה[ ₪] וו 6 ביסו?. 8 5לתפוחנססכ זס//י] קב-ציים מסווג 9 אם המסמך מוגן, פתח את תפריט כליס וממנו בחר בטל הגנת מסמך. אס צריך, הקלד את הסיסמה. תיקיות ספ 9 סקור את ההערות ואת השינוייס שבוצעו במסמך. הוסף או מחק הערות וקבל או דחה שינויים. פכץ |/: 7כו99 2622 = 242 2/1 2 0 כשאתה מתבקש לסקור מסמך ולהעיר הערות לגביו, סוג השינוייס שתוכל לבצע במסמך תלוי באופן בו מוגן המסמך על ידי בעליו המקוריים, ובאיוו רמת הגנה נקט אותו בעלים, אס בכלל. אס אינך מורשה לבצע שינוייס למסמך כלי העריכה ופקודות העריכה בתפריטים יהיו לא זמיניס. מידע נוסף הוספת הערות 9 פתח את המסמך שנותב אליך, אם אינו פתוח עדיין. 9 הצג את סרגל הכלים סקירה. 9 בחר את הטקסט לגביו אתה מעוניין להעיר. 9 לח על הוסף הערה. 6זס/ מאירה את הטקסט הנבחר, מוסיפה לו סימן הערה ופותח את אזור רישוס ההערות. 9 הקלד את הערתך. 9 לחף על סגור. 9 פעל באיזו מהדרכים הבאות : 4 חזור על צעדים 2 עד 5 כדי להעיר הערות נוספות. % לח על הערה ולחצ על לחצן ערוך הערה, כדי לשנותה. 4% לח על הערה ולח על מחק הערה, כדי להסיר אותה. 6 2000 ₪ס/ץ 26 וקןיי] ייניתוב מסמכים לעריכהיי בעמוד 244, למידע אודות העברת מסמך דרך ה-!ו8/-= עס תגית ניתוב. לחצן ערוך הערה לחצן מחק הערה |א ום|= : . | קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה םלון עורה ברצוני להודות לך על תרומתך הנדיבה לקרן עייש תולי חתולי, לשלום חתולי הרחוב בישרא לןצפרלנן. 1 ספ הריני להביא לידיעת דנצפרפגן כי כיום אנו מתחילים במבצע חדש וחסר תקדים בתרבות השנורר הישראלי. תנאי המבצע קובעים כי על ידי תרומה צנועה בסך 1000 ₪ תוכל להיות חלק בלתי נפרד מהקרן. בקרנות הר חוב יוצבו שלטים הנושאיס את שמם (כולל כתובתם, מספרי והותם ומספרי הטלפון) של התורמיס הנדיביס אשר בעזרתס ממומנים חתולי הרחוב ברחוב זה. תאר צפישןלעצמך ליל ירח מלא, חתולי הרחוב מייללים להס בשובע ומביטים בערגה על השלט הנושא את השס <שם 4975 <שם משפחה6, ובליבס הס מייללים ייתודה רבה <שם 5ר490 מ<אציר>יי, עמודה 24 | ]‏ 56:] אחז| 71| 9%%] = עברית ||( שורה לחץ אס אתה רוצה להקליט או להוסיף הערה בקולך במקוס הערה טקסטואלית. לפני ההערה עצמה, מופיעים ראשי התיבות של הבודק והמספר הסידורי של ההערה (ראשי התיבות מבוססים על תוכן הכרטיסיה פרטי המשתמש שבתיבת הדו-שיח אפשרויות). [ ב ₪ ₪ רה 6--5| ₪7 )| ש ₪ 43 ₪ ש מן כ | | 9 9 | ג גל ב | . 2 לאור תרומתך הנדיבה בעבר, הרינו מצפים כעת מכל משפחת <שם משפחה6 שישאו תרומה, 5 - ואנו מבטיחים להציף [צפולטאת העיר בשלטיס הנושאיס את שמכם. = , + |5 ]8 |ם | - כל הבודקים] הערות מ: 5 ,]| י 4 סּ [צפחל4]ב לה בלה בלה טיפ המחוון אד שבשורת המצב של סזס/ מציין כי נעשה מעקב אחר השינוייס המבוצעיס במסמך וה וכי הס מסומנים. אם אתה עורך שינויים, אך אינך רואה את השינוייס מסומניס, פתח את תפריט כלים, הצבע על עקוב אחר שינויים, לח על הארת שינויים, סמן את תיבת הסימון האר שינויים על המסך ולח אישור. ראשי התיבות של שמות הסוקרים נשמרים כטקסט נסתר במסמך. הס מוצגים כאשר אזור ההערה פתוח, כאשר לחצן הצג/הסתר % לחוץ, או כאשר האפשרות הצג טקסט נסתר בתיבת הדו-שיח אפשרויות מסומנת. שווה מסמך שעבר סקירה על ידי מספר רב של סוקריס יכול להיראות מעט מבלבל. כדי להציג את הערותיו של סוקר ניסוי אחד בכל רגע נתון, לח על לחצן ערוך הערות כדי לפתוח את אזור ההערות בתחתית החלון ובחר לראות את הערותיו של סוקר מסויס מהרשימה הערות מ:. סקור את הערות הבודק ואחר כך בחר בודק אחר מהרשימה. ביצוע שינויים 9 אס המסמך מאפשר ביצוע שינויים, ערוך את הטקסט כפי שהיית עושה עס כל מסמך אחר. שים לב לנקודות הבאות: 4 תוספות מופיעות בצבע שונה ומתחתן קו תחתון. 4 טקסט שתמחק יישאר נראה לעין, אך יופיע בצבע שונה ועס קו חוצה. 4 ליד כל שורה המכילה שינוי כלשהו יתווסף קו אנכי בצד העמוד. 4+ אס תמחק אחת מהתוספות שביצעת אתה הטקסט ייעלם, ולא יסומן כטקסט שנמחק. קו אנכי מסמן טקסט שמחקת | טקסט שהוספת שבוצעו שינוייסם [<]םן = נה ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה -- ₪7 30 שב 5 כ ₪ < י%יי9יוי0.ו.11 יו י2יו'יעי'י14י' .5 <שם פרטי6 <שם משפחה> אכתובת1> אעיר+ א%מיקוד <שם 460175 היקר, ברצוננו בבצוגי-להודות לצלכם על פברמת3-תרומתכס הנדיבה לקרן עייש תולי חחולי, לשלום חתולי הרחוב בישראל. הרינוג להביא לידיעפצכס כי כיום אנו מתחילים במבצע חדש וחסר תקדיס בתרבות השנורר הישראלית. תנאי המבצע החדש קובעים כי על ידי הרמת תרומה צנועה, בסך 1000 ₪ בלבד (או יותר) תוכל להיות חלק בלתי נפרד מהקרן ר חובות העיר!. בקרנות הרחוב יוצבו שלטיס הנושאים את שמס (כנפכ-כתרבתם.-מספב:-ובותם-ומספב:- הטכפו של התורמים הנדיבים, אשר בעזרתס ממומניס חתולי הר חוב ברחוב זה. | מקטע 1 1 | ב 102ס"מ שורה 14 עמודה 60 ] == אחז ה₪] 6%8] = עברית 9 כשתסיים את בדיקת המסמך שמור אותו. 9 אס המסמך נותב אליך, לח על העבר לנמען הניתוב הבא, כדי להמשיך את ניתוב המסמך. אם המסמך נשלח אליך כצירוף להודעת |181-=, אך לא נותב, צור הודעת ||8/]-= חדשה וצרף אליה את המסמך המתוקן. פכץ |!: 7כו99 26:2 | 247 27 זי 2 כשמסמך ששלחת לבדיקה חוזר אליך, אתה יכול לסקור בקלות את ההערות והשינוייס שבוצעו בו על ידי הבודקיס השוניס. בעודך סוקר את השינוייס תוכל להוסיף הערות חדשות, או למחוק הערות קיימות, ותוכל לקבל או לדחות את השינוייס שבוצעו על ידי הבודקיס השוניס. ייניתוב מסמכים לעריכהיי בעמוד 244, למידע אודות ניתוב מסמך ושילוב הערותיהס של מספר בודקים רב במסמך יחיד. מידע נוסף סקירת המסמך 9 פתח את המסמך והצג את סרגל הכליס סקירה. לחצן ההערה הקודמת לחצן ההערה הבאה לחצן קבל שינוי לחצן השינוי הקודס 9 אם המסמך מוגן, פתח את תפריט כלים ובחר בטל הגנת מסמך. אס תידרש, הקלד את הסיסמה המתאימה. לחצן דחה שינוי לחצן השינוי הבא 1 [=]1'] קרן תדלי הרחב - שזס/ש וו50סזס:א | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון ערה |.- 089 8ב ₪ 0 -.-- ₪ | ג 5 ג ש 9 עשה איה מהדבריס הבאים : 5 - 2 | 0 ל ל )| גפ ג ג ₪5 % לח על ההערה הבאה, כדי לאתר ולסקור הערה. + הצב את סמן העכבר מעל הערה וסקור את תוכנה. 4+ השתמש בלחצניסם שעל סרגל הכלים, כדי להוסיף הערות חדשות, או כדי לערוך או למחוק הערות קיימות. + לח על השינוי הבא, כדי לאתר עריכה. 4 הצב את סמן העכבר על קטע ערוך, כדי לראות מי ביצע אותו. + לת על קבל שינוי או על איויניוי2יוי3יוי4יויפיויאיויקיוי8יוי8יוייוברויעיוייוי14יי5 <שם פרט69) <שם משפחה> אכתובת%1 אעיר אמיקוד) <שם 49075 היקר, ברצוננו בבצוטי-להודות כ4לכם על ב-ברמת--תרומתכם הנדיבה לקרן עייש תולי חתולי, לשלום חתולי הרחוב בישראל. הרינוג להביא לידיעתבכם כי כיום אנו מתחילים במבצע חדש וחסר תקדים בתרבות השנורר הישראלית. תנאי המבצע החדש קובעים כי על ידי הרמת תרומה צנועה, בסך 1000 ₪ בלבד (או יותר) תוכל להיות חלק בלתי נפרד מהקרןך ר חובות העיר!. בקרנות הרחוב יוצבו שלטים הנוש זהר עמיהוד: ברב : של התורמים הנדיבים, אשר בעזרת מדוע הם כה שבעים? זר חוב ברחוב זה. את השס <%ם 9075> <שם משפחה6, ובליבם הם מייללים] מ<9יר>, 1 | ב 6.פס"מ שורה 13 עמודה 52 | = אחז | דחה שינוי, כדי לקבל או לדחות עריכה נבחרת. 9 חזור על צעד 3 וסקור כך את יתר המסמך. 9 שמור את המסמך. 93 2000 זע 26 |//קןי] הצבע על הערה כדי לראות את שמו המלא של הבודק ואת טקסט ההערה טקסט בצבע שונה ועם קו תחתון הוא תוספת של הבודק טקסט בצבע שונה ועס קו חוצה נמחק על ידי הבודק 0 לכוא 2 לאחר ששלחת מסמך למספר בודקים, כל אחד מהס משיב לך עותק שונה של המסמך ובו משולבות הערות שלו והתיקוניס שהוא ביצע. במקרה כזה תוכל לשלב, או למזג, את כל המסמכים למסמך יחיד. מידע ייניתוב מסמכים לעריכהיי בעמוד 244, למידע אודות שילוב מסמכיסם שנותבו בין מספר בודקים. נוסף טיפ כשאתה משלב מסמך המכיל הערות עס המסמך הנוכחי ההערות משולבות במסמך הממוזג, אבל ההארות (אלו המציינות את קיומן של ההערות) נעלמות. כדי לראות את סימני ההערות, לחץ על הצג/הסתר ף בסרגל הכלים הרגיל. המסמך המקורי שילוב מסמכים ל [< ובו 7 | ₪ 0 פתח את המסמך המקורי. > קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עורה 8 מתפריט כלים בחר מיזוג מסמכים. 9 בתיבת הדו-שיח בחירת קוב למיזוג לתוך המסמך הנוכחי, בחר במסמך הרצוי ולח פתח. 9 חזור על צעדים 2 ו-3 עבור כל המסמכים החוזרים מבדיקה, אותס תרצה לשלב במסמך המקורי. 9 אס המסמך מוגן, פתח את תפריט כלים וממנו בחר הסר הגנת מסמך. ספק את הסיסמה, אס יש צורך בכך. 9 סקור את ההערות והשינויים, הוסף או מחק הערות משלך, קבל או דחה הערות ושינוייס של בודקיס אחרים. 9 שמור את המסמך. .8 כ |- 2 | 59 0 ד 9 ₪ | ₪ גל ג ₪ ב) הפיויקיריפיויפיויסיויייי2/צ) זהו המסמך המקורי. עותקים ממנו נשלחו למספר בודקים כדי שיבחנו את תוכנו. עד עתה אף אחד עדיין לא ערך אותו. המסמך שעבר בדיקה [<זם דוי ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה | .₪387 א פםן .ב ₪ כ | - 2 | 9 ל 9 9 )₪ גל 6 ₪ | ההיניריק2יוי3יוי4יריפיוישיוי7יוי8יוי8יוי0יוברויקשק | זהו עותק סקירה של המסמך-הפקורי. עותקים ממנו נשלחו למספר בודקים כדי שיבחנו את תוכנו. עד עתה רק ירחמיאל שמלומיאלי אף-אמדעציירפא-ערך אותו. מסמך נוסף שעבר בדיקה [<זם דוי ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה | - ו ד 8 | -7|9 ₪ )של ₪ 43 ₪ ₪ םן .₪ | -2 ל ל ל ל ג ג ₪ | ההיניוי2יוי3יוי4יויפיויפיוי7יוי8יוי8יוי0 ורייש ב| זהו אינו המסמך המקורי. עותקים ממנו נשלחו למספר בודקים כדי שיבחנו את תוכנו. עד עתה גרשון גרושובסקי אף-%אח+-עצייךלא-ערך אותו. כאשר מסמכים אלה ממוזגים, כל השינויים וההערות מוכליס במסמך יחיד [< זט ודוי ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה .₪9 -.-,87 5 לכש שם ב ₪ > |- ל | 5 ל ל ל ל ]| ג ג ג ב ב - הייוויק יוי3יוי4יריפיויפיוי7יוי8יויפיויסיו יישקב זהו עותק סקירה של איגו המסמך-הפק35. עותקים ממנו נשלחו למספר בודקים כדי שיבחנו את תוכנו. עד עתה רק ירחמיאל שלומיאליגרשון גרושובסקי אף-אמ3 39ב לא-ערך אותו. פכץ |/: 7כו99 26:2 | 249 וו סכ 'ס] כשאתה עורך, או כותב מחדש מסמך, לא תמיד אתה מסמן או עוקב אחר השינויים שאתה מבצע. לפעמים אתה מצטער על כך! אבל, אס שמרת את המסמך המקורי וערכת את השינוייסם במסמך בעל שם שונה, או טיפ ששמרת את המסמך המקורי במיקום שונה, מעוניין לראות מה ערכת, תוכל להשוות בין המסמך הערוך למקורי ולקבוע שכל ההבדלים יסומנו עבורך לצורך הבדיקה. אס המסמך מכיל מעקב אחר שינויים, סקור את השינוייס וקבל או דחה אותם, לפני ביצוע ההשוואה בין המסמכים. כדי לשלב מסמכים הכוללים הערות והארות השתמש באפשרות מזג מסמכים שבתפריט כלים. השוואה בין מסמכים 9 פתח מסמך בדוק והצג את סרגל הכליס סקירה. 9 בתפריט כלים הצבע על עקוב אחר שינויים ומתפריט המשנה בחר השוואת מסמכים. 9 בתיבת הדו-שיח בחירת קוב למיזוג לתוך המסמך הנוכחי, בחר במסמך המקורי ולח פתח. 9 לח על השינוי הבא, כדי לאתר שינוייס במסמך. 9 עשה איה מבין הפעולות הבאות: > לח על קבל שינוי, כדי להשתמש בשינוי מהקבוצ הנבדק. + לחצ על דחה שלנול, כדי להשתמש בטקסט מהמסמך המקורי. 9 חזור על צעדיס 4 ו-5 וסקור את כל המסמך. 9 שמור את המסמך. שמור אותו בשס קוב שונה, אס אתה מעוניין לשמור את גרסאותיו השונות לצרכיס עתידיים. 0 2000 שזק/ן 56 |//לןי] המסמך המקורי |< וטו 5177 ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה - הח 5-0 ₪7 | שג ₪ 43 ₪ ₪ םן . כ ₪ כ |- ₪ | 5 לי פי 5 2 | ג גל 5 ו ב') מו ורי הו המסמך המקורי. עותק ממנו נשמר בתיקיה משותפת ברשת כדי שמשתמש ים אחרים יוכלו לערוך אותו. עד עתה אף אחד עדיין לא ערך אותו. המסמך שעבר בדיקה <1ם) - 77 ₪ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה - ₪08 2-5 ₪7 0 5 ₪43 שש ם ₪ | - 2 | 0 ל | ג ₪ בי -8יוי0יוי1יו שקב זהו מסמך ערוך. עותק ממנו נשמר בתיקיה משותפת ברשת כד+ שמשתמשים אחרים *וכלו לערוך אותו. עד עתה ירחמיאל שלומיאלי ערך אותו. כאשר נערכת השוואה בין מסמכיס אלה כל השינוייס וההערות מסומניס 1 ]1 המד מקורר - חושא ו0506ז4:0 | 5 עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה - ה ₪ 0 -5-5 ₪7 0 ₪ ₪ פן - ל | 9 כ ל 9 2 | ג ג ב וו בו וכמו ממתרן זהו המסמך ערודְהפקרכי. עותק ממנו נשמר בתיקיה משותפת ברשת כדי שמשתמשים אחרים יוכלו לערוך אותו. עד עתה ירחמיאל שלומיאליאף-אחד צצייר לא ערך אותו. ואתה פיץ? 2 לְכו 6|26['62 בפרק זה תמצא: דילוג לאתר 60 הוספת רכיבי 60צ הורדת מסמכים מהאינטרנט חלוקת הדף ב-2000 דיון באינטרנט ב-2000 | דו, >זס/צ וה-60/% ב-2000 הוספת תוכן עניינים לדף 6 ב-2000 עריכת דף 80// פעיל | ב-2000 יצירת דף 60/% ב-2000 פרסום דף 80/% ב-2000 2-74 המרת מסמך לדף 60/%. ב-2000 הערות בדפי 60/%. ב-2000 .תת עיצוב דף 06 ב-2000 בין אס אתה קורא לזה אינטרנט, אינטרא-נט או ה-פפעש, ובין אס אתה משתמש בו לצורך עבודתך, להנאתך או למחקר, לתקשורת או לקניות, ה-86/ הוא ודאי כבר חלק מהחייס שלך. אחת המטרות של מפתחי סזס) בחברת ספסזסוו היתה לאפשר לך לעבור בין ה-89/ לבין המחשב המקומי שלך באופן שכמעט ואינו מורגש. לדוגמה, ראה כמה קל ליצור היפר-קישוריס במסמך חדש, או במסמך קיים, אשר ייקחו אותך בקלות למידע, הקשור בתוכן המסמך שלך, באינטרנט. אס אתה מעוניין לקייס פגישה ב-60//, פַח6%601 מאפשרת לך ולעמיתיך לדון באופן מקוון, ואפילו לשתף פעולה באופן דמוקרטי לחלוטין בכתיבה ובעריכה של מסמכיס. בנוסף לדיון הבסיסי בנושא | (אינך חייב ללמוד את שפת האינטרנט לצורך דיון זה), פרק זה גם יציג בפניך כיצד ליצור, לערוך ולפרסס דפי ט6\ משלך. ואם אתה מעוניין להפוך מסמך קיים לדף ספ/, גם זה ניתן לביצוע. סזס) מאפשרת לך להוסיף גס הערות לדפי 69\ של מישהו אחר (אס הוא מבקש זאת). ואס עדיין לא עשית ז1את, כדאי שתקרא את הפרק הקודם, עבודה ברשת, בנוסף לפרק זה. החומר בשני הפרקים דומה, ויסייע לך בין אס אתה עובד ברשת ובין אס באינטרנט. סיק 2!: 7כו99 42 251 ]/28 2/9 תוכל למקם היפר-קישורים, או גימפרים, במסמך שלך, שיעבירו את הקוראיס המקווניס לדפי ס9\. הקוראיס חייביסם להיות בעלי קישור ל-88/ (אינטרנט או אינטרא-נט) ולדפדפן 90/. מידע נוסף יצירת היפר- קישור לח במסמך, במקום בו אתה מעונייו שיופיע הקישור. 9 לח על הוסף היפר-קישור בסרגל הכלים הרגיל. | תיאור מסך... 9 בתיבת הטקסט טקסט שיוצג הקלד את הטקסט שיופיע כקישור במסמך שלך. לחצ על לחצ כדי להוסיף תיאור מסך |< |? וי טקסטו שיוצוכ: מ הקלד את שם הקוב או דף האינטרנט: .| וב 61 החס6, 050 זהוורח, 5 ב בק00/"+0/] :קסחת לחלופין, בחר מתוך רשימה: הזס6. 6'05075וחח. ₪55 זק5רת/ ) : קססת 6הב סוחס 50]'5'5ס"סו1] 60 שחחסם|סע חשח-מוא]צש בוק שוסחעל שחד קבצים אחרונ... ] תיאור מסך והקלד טקסט עבור תיאור המסך של הקישור, אס אתה מעוניין בכזה. 9 כשהאפשרות קוב או דף אינטרנט קיימים מסומנת באזור קישור אל, לחצ על קישורים שנוספו. 9 מהרשימה, בחר בדף אליו אתה מעוניין שיצביע הקישור שאתה יוצר. 9 אם הדף אינו מופיע ברשימה לח על דף אינטרנט, גלוש אל דף ה-80// הרצוי, חזור לתיבת הדו-שיח הוטפת היפר- קישור ובחר בדף מהרשימה. 9 לח אישור. 2 2000 ₪/ץ 26 ו/לןיי] דף אינטרנטי... | סימניה... התלר]. 30 061 / סא 050 שוח . 36 6ם01//: סססת בוסז טסו 153] החטש 050 סוחח. 090086 ]: קססת 06 סש 0505 סוורח, 07100136 : קלס זו 006 החטש 50 סוורח, ₪ הבקססו"0/ ): קלסת 50 טחטסזב30% +00 16 66-30 זו וס5פ16ן4 ויד עיפסו5 197עע: = | | ביטול דפים בה... 8] קישורים שנוספן 'ייצירת היפר-קישור למסמךיי בעמוד 230, למידע אודות יצירת תיאורי מסך ואודות יצירת קישור למסמך אחר. יייצירת היפר-קישור אל קטע מסוים במסמך'י בעמוד 232, למידע אודות יצירת קישורים בתוך המסמך. קובץ או דף אינטורנט קיימים מקום במסמך זה יצירת מסמך חדש כתובת דואר אלקטרוני זפ סוק 060 אחת הדרכיס הפשוטות והקלות ביותר להורדת מסמך מהאינטרנט היא על ידי שימוש בשיטת ;ך= ((70)000 ז510ח8זד 6!ו=). אתרי שד=, אזורים מיוחדים המיועדיס במיוחד לפעולת העברת קבציס בין מחשבים, עשוייס להיות מעט מסובכים לשימוש. אך, אס עליך להוריד קובצ מאתר שקיבלת את כתובת ה-סד= שלו, תוכל לגשת לאתר וה ולהוריד את הקובצ המבוקש ישירות לתוך שזס/, מבלי להתעסק בפקודות שונות ומשונות, שבדרך כלל נדרשות כשניגשיס ישירות לאתר סך=. טיפ אתרי ז= רביס הס אזוריס מאובטחיס הדורשיס שס וסיסמה, שמוגדריס מראש על ידי בעליהם. הגדרת מיקום 9 בחר פת*חה מתפריט קובץ. 9 פתח את הרשימה חפש ב ובחר באפשרות הוספה/שינוי של מיקומי שד". 9 הקלד את שם אתר ה-שדת. 9 בחר את אופן כניסתך לאתר: אנונימי או בשס משתמש מסויס (אס אתה מתחבר כמשתמש מסוים, הקלד שם משתמש וסיסמה, כפי שניתנו לך על ידי בעלי האתר). 9 לחץ אישור. [<]? וט הורדת המסמך 9 בתיבת הדו-שיח פתיחה, לח לחיצה כפולה על האתר. ציין את סוג הקובץ. 9 נווט כדי לאתר את המסמך, ולחצ עליו לחיצה כפולה. 9 המתן להורדת הקוב. [< |? בזב ו ₪ שם אתר פז=: 9 חס פס זסוח. פ%] -התחבר כ: - 6 אננימי + כלים * ₪ % 6 | כ [+ ]החסס, +50ס"סורח. קז :קט 6 חפש ב פוט בי סיפ |פחם% 5ץפסטזסם וז 5 ב פו50 5חסוטו50 לה 6 ריני וו 5 תשוחווססי עהי] 2 6 וולחן עבודה שולחן מועדפים | ש | שם הקובץ תיקיות פפ/ [+ 0 5 וסוס הזוס ₪ קבצים מסוו . סיק 2!: 7כו93 0:04 253 [יפו/ )יאו 3/1 662 ב-2000 באמצעות 46/6600 | באינטרנט, או באינטרא-נט של הארגון, כדי לשתף פעולה עס עמיתיך לעבודה בכל הנוגע למסמכים שלך. תוכל | להיעזר כלשהו, יכולים כל משתתפי הפגישה המקוונת לראות את המסמך ואפילו, אחד אחד בתורו, לבצע בו שינוייס ולערוך אותו. מרגע שנוצר הקשר ואחד מהמשתתפים בו שיתף מסמך טיפ בפעס הראשונה שאתה משתמש ב-8חו461//661, תצטרך לעבור תהליך הגדרה מייגע למדי. אחרי ההגדרה הראשונית תוכל להתחיל פגישה מקוונת בלחיצת עכבר יחידה. כל עוד 0חו146%1661 מוגדרת ופועלת בכל המחשביס המשתתפים בפגישה, יכוליס אותס משתתפים לשתף פעולה, אפילו אס 0זס/ מותקנת רק במחשב אחד מביניהס. הצגת המסמך 9 הודע לכל המשתתפים אודות הפגישה הצפויה ואמור להס להפעיל את 8ח461/660], אס עדיין אינה מופעלת. 9 פתח את המסמך אותו אתה מעוניין להציג, הצבע על שיתוף פעולה מקוון בתפריט הכליס ומתפריט המשנה בחר פגישה בעת. 9 התחבר למשתתפי הפגישה באמצעות אחת מהשיטות: שירות איתור אינטרנטי. פנקס הכתובות. רשימת הקשרים האחרוניס. שס מחשב או כתובת רשת באינטרא-נט (לתצ על לחצן 04 למידע נוסף). +% + -%- 4 9 כאשר משתתפי הפגישה מתחברים, אפשר לערוך יחד את החומר, לסמן טקסט, לעבור על תוכן המסמך ולשתף פעולה בכל דרך אפשרית. 4 2000 שזק/ן 26 |//ןי] המסמך המשותף נצפה על ₪ ידי כל המשתתפים בפגישה חוצש |-זס)תסור] זגופ 7 עם בפזב חפ [< [ם] = ניהו דד [א. קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה םלון עה 59 == ל 137 . ₪ ₪ 5%₪|א ,| 4|5 א + 12 ד מיווג... ל בל ₪ <שם 5ר90) אשם משפחה> %כתובת1> לעיר+ אמיקוד> <שם 75ר%50> היקר, ברצוני להודות לך על תרומתך הנדיבה לקרן עייש תולי חתולי, לשלום חתולי הרחוב בישראל. הריני להביא לידיעתך כי כיוס אנו מתחיליס במבצע חדש וחסר תקדים בתרבות השנורר הישראלי. תנאי המבצע קובעים כי על ידי תרומה צנועה בסך 1000 ₪ תוכל להיות חלק בלתי נפרד מהקרן. בקרנות הר חוב יוצבו שלטיס הנושאים את שמם (כולל כתובתם, מספרי זהותם ומספרי הטלפון) של התורמים הנדיבים אשר בעזרתס ממומנים חתולי הרחוב ברחוב זה. תאר לעצמך ליל ירח מלא, חתולי הרחוב מיילליס להס בשובע ומביטים בערגה על השלט הנוש: את השס <ם 6975 <שם משפחה6, ובליבס הס מייללים י+תודה רבה <שם 490759 עמ' 1 מקטע 1 1 ]| ב 25ס"מ שורה 1 | עמודה 1 ] ₪56] אק | זי השפ = עברית ] א האדס שהחל את הפגישה הוא ייבעליויי של המסמך סיים פגישה ]וסיפתד זסזסק הצג לוח לבן משתתפים בפגישה הצג חלון +68 הפעל/הפסק שיתוף מסמך טיפ האפשרות קביעת מועד פגישה שבתפריט המשנה שיתוף פעולה מקוון שבתפריט כלים, מאפשרת לך לקבוע פגישה באמצעות 001!00% 1/11070508. תוכל אפילו לקבוע ש-חַחו64//661! תופעל באופן אוטומטי, ממש לפני תחילת הפגישה המיועדת. כדי לשנות הגדרות, או להשתמש בתכונות המתקדמות של מַחו6//661צ!, לחצ לחיצה כפולה על סמל 4ח/6+166%א שבמגש שורת המשימות (החלק השקוע, זה בו מצוי השעון). באמצעות 8ח/61//601 ניתן גם לראות וידאו המוקרן מתחנות אחרות ולהעביר קבצים בין המחשבים. שווה ניסוי עריכה משותפת 9 באמצעות הלוח הלבן, חלון 4% או שיחה קולית (כולן תכונות של 0ַח4911600), תוכל לדון בנושא ותוכן המסמך. 9 לח על לחצן מתן אפשרות עריכה למשתמשים אחרים. אם מוצגת הודעה, קרא אותה ולחץ על אישור. 9 בקש מאחד המשתתפים בפגישה ללחו לחיצה כפולה על המסמך, כדי לקבל שליטה בו. שינוייס המתבצעים על ידי משתתפי הפגישה ייראו בכל המסכים של כל המשתתפים. 9 לח במקוס כלשהו במסמך, כדי לקבל את השליטה בו. 9 לח על מניעת עריכה על ידי משתמשלים אחרים, כדי לשוב ולקבל שליטה מלאה במסמך. 9 לח על לחצן סייים פגישה, כדי להפסיק את פעולה 0חו60ו/0א. שתף מסמך משלך ואפשר לאחרים לערוך אותו. כעת, הקש ₪56 כדי להפסיק את שיתוף המסמך ולח על לחצן בטל בסרגל הכליס הרגיל כדי למחוק את כל השינוייס שנעשו בו. |< ו 7 4 קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון עזָרה 33 + הזוס | 00 5 ₪ ₪75.06 0 ל ₪ 3 ₪ ₪ םן ? - 7.2.84 92| = = 57 -₪]- ט. | באחד הערבים הודיעו לי מתחנת האחיות שהגיעו אלי מבקרים, אבל מפאת השעה עלי לקבל אותם בחוץ. האחיות הורידו אותי מהמיטה לכיסא הגלגלים וגילגלו אותי אל מחוץ למחלקה. החברים שעמדו בחוץ קיבלו אותי בצהלות שמחה ויצאנו לטיול ברחבי בית החולים. יצאנו אל מחוץ לשערי בית החולים, ואני עדיין בטוח שאנחנו בדרכנו לאחת ₪ מה"חומוסיות" של בת-גלים, לארוחת לילה (מי שלא טעם אוכל של בית-חולים, אני ממש לא ממליץ!). שמעון גלגל אותי לכיוון מגרש החנייה כשמושיקו בודק שהשומר בשער לא מסתכל לכיוון. בשלב כלשהו עצרנו, ליד המכונית של שמעון. בכוחות משותפים (שלהם, לי לא היו כוחות) הוכנסתי למכונית ושמעוך התחיל לנסוע. ך 0 חוצש |-זס)תסור] זגופ 7 עפ בשזברופ ווה מקוונת | % 6% = |)0/%שחד זסססק |< ו 7 4 קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה ₪ 00% = 3 , 1.2.8. ? 3 + | הזוס 2 רש 6 -.- 4588 לב כששםן :]= == 1-57 9 באחד הערבים הודיעו לי מתחנת האחיות שהגיעו אלי מבקרים, אבל מפאת השעה עלי לקבל אותם בחוץ. האחיות הורידו אותי מהמיטה לכיסא הגלגלים הגילגלו אותי אל מחוץ למחלקה. החברים שעמדו בחוץ קיבלו אותי בצהלות שמחה ויצאנו לטיול ברחבי בית החולים. יצאנו אל מחוץ לשערי בית החולים, ואני עדיין בטוח שאנחנו בדרכנו לאחת ₪ מה"חומוסיות" של בת -גלים, לארוחת לילה (מי שלא טעם אוכל של בית-חולים, אני ממש לא ממליץ!). שמעון גלגל אותי לכיוון מגרש החנייה כשמושיקו בודק שהשומר בשער לא מסתכל לכיוון. ב'שלב כלשהו עצרנו, ליד המכונית של שמעון. בכוחות משותפים (שלהם, לי לא היו כוחות) הוכנסתי למכונית ושמעון התחיל 9 סמן העכבר מציג את ראשי התיבות של המשתמש שכרגע עורך את המסמך סיק 2!: 7כו99 042 257 1 נוס/] 62-51 ב-2000 זה תמיד קורה. רגע אחרי שתפסת כיצד הדברים קורים, מישהו, במקוס כלשהו, משנה את כללי המשחק מקצה לקצה! הקצב ההיסטרי של השינוייס נובע מכך שיוצאיס לשוק מחשביס חזקים יותר ותוכנות טובות יותר. זו ממש הנקודה כשמדובר על 2000 זס\. למרות שהשילוב של תכונות ייאינטרנטיותיי גורמות ל-סזס/\ שתיראה מסמך סזס!\ המקורי שורת הכותרת מציגה את שס הקוב [<]כן = ו [. קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים טבלה הלון ערה | 5% ז 08 |- || 3 ₪ ₪ ם| היה זה ליל חורף קר וסוער. הרוח יללה בינות לחלונות המנופצים. תריסיים חרקו בעת שנעו אל ציריהם. החלודים ונתרקו אל הקירות האפלים. יילמה אניניי שאלתי בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי הרחק. יילמה לא 'י היא שאלה. צרחה מקפיאה נשמעה באוויר - או אולי אני רק מדמיין וזו בסך. הכל היתה צווחתו של שחף מהמזח ליד, המתלונך על הכו ח שעליו להשקיע כדי להגביה עוף בסערה המתחזקת! יד היכתה בתריסיי החלונות - או אולי אני רק מדמיין, וזה בסך הכל ענף מעץ הבוקיצה הצמוד למבנה הטירה? - התעוררתי.... השמש הבוהקת על פני המים גרמה לי למצמץ בעיני, מנסה לאתר מפרש באופק. ידעתר לבטח שהספינה תגיע, במוקדס או במאוחר. הם הבטיחו שיגיעו בשעות הערב המוקדמות, ואני האמנתי להם. מעניין למה.... גירסה אחרונה הושלמה ב: 3:13 אחהייצ. 1 ]| ב 11.6ס"מ שרה 16 עמודה 36 | ₪] או הש 6] = עברית =] השדה מתעדכן באופן אוטומטי 6 2000 ₪ס/ץ 26 וקןיי] שורת הכותרת מציגה את כותרת הדף, במקוס את שס הקוב מסובכת יותר, תכונות חדשות אלו גורמות לשיתוף הפעולה להיות קל יותר מבעבר. שני התרשימים שלפניך מציגיס את ההבדלים שעשויים להיראות, כשאתה ממיר מסמך סזס\ רגיל לדף ספצ/ (וזו), אותו ניתן להציג באינטרנט. המסמך כדף 60/ בדפדפן זסזס!|קאם= 6%חז6זח! | ו | קובץ עויכה תצוגה עועדפים בלים ערה ל . חיפוש | מועדפים היסטוריה | דואר | הדפסה | עריכה -=] 6 עבור אל | פא > א 2 ₪ הקהרע הבה עצור וען דףהבית | 313 [ 5 וזו סיפרר ארמ הונ ופ 0 היה זה ליל חורף קר וסוער. הרוח יללה בינות לחלונות המנופצים. תריסיים חרקו בעת שנעו אל ציריהם החלודים ונתרקו אל הקירות האפלים. יילמה אניזיי שאלתי בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי הרחק. יילמה לא!'י היא שאלה. צרחה מקפיאה נשמעה. באוויר- או אולי אני רק מדמיין וו בסך הכל היתה צווחתו של שחף מהמזח ליד, המתלונן על הכוח שעליו להשקיע כדי להגביה עוף בסערה המתחזקת? יד היכתה בתריסיי החלונות - או אולי אני רק מדמלין, וזה בסך הכל ענף מעץ הבוקיצה הצמוד למבנה הטירה? התעוררתי.... השמש הבוהקת על פני המיס גרמה לי למצמץ בעיני, מנסה לאתר מפרש באופק. ידעתי לבטח שהספינף תגיע, במוקדם או במאוחר. הס הבטיחו שיגיעו בשעות הערב המוקדמות, ואני האמנתי להם. מעניון למה..-. גירסה אחרונה הושלמה ב: 3:15 אחהצ. ₪ 61 בוצע השדה אינו מתעדכן באופן אוטומטי הגבול הופך לפשוט יותר התמונה מוזחת לשמאל ודו ו-טזסצש בדרך כלל, 6זס\ משתמשת במבנה שלה לשמירת טקסט, לעיצוב, לטקסט נסתר, לשדות, לתמונות ולמרכיביס אחריס אותס אתה מוסיף למסמך. המבנה של טזס/ הוא זה בו נעשה שימוש כשאתה שומר מסמך כמסמך סזס/, ואז נוצר קובצ בעל הסיומת המוכרת 600. כשאתה שומר מסמך 6זס/ כדף אינטרנט, אתה ממיר את המסמך מהמבנה הבסיסי של סזס/\ למבנה וואדה. ואד (קיצור של פהַּטַחָח8 | סטאזפו 61 דוססע) היא שפת האינטרנט ויכולה להיקרא על ידי כל מחשב בו מותקן דפדפן אינטרנט, או כל יישוס אחר היודע לפענח את השפה. לכלליות וו יש מחיר מסויס: איבוד תכונות רבות של סזסו. לדוגמה, דפדפן האינטרנט מתייחס אל הגופנים, הפסקאות והצבעיס שאתה מגדיר במסמך סזס\ שלך רק בגדר המלצה, כך שהתוצאות עשויות להיות שונות מאלו להן התכוונת כשערכת את המסמך המדהים שלך. מצד שני, פריטים מסוימים, כגון גרפיקה מונפשת, פועליס טוב יותר בסביבת דפדפן האינטרנט מאשר במסמך מסץ), כך שתצטרך לנסות לראות מה מתאים לך. למזלנו, תוכל לראות תצוגה מקדימה של דף האינטרנט שאתה יוצר, מבלי שתצטרך להציב אותו בשרת 90/ כלשהו, ואפילו תוכל להמיר דף אינטרנט חזרה למסמך סזס\. הטוב בשני העולמות כשאתה יוצר דף אינטרנט ב-זס/, המרכיבים אותס אתה מוסיף למסמך שאינס נתמכים על ידי שפת ‏ וואדח, לא יופיעו בדף האינטרנט עצמו. אבל, וכאן סזס\ עושה פעלול קטן, כל אותם מרכיבים נשמריס מוסתריס בדף האינטרנט. כך, אם אתה פותח דף אינטרנט ב-סזס\ כל הנתוניס הללו משוחזריס וכל המרכיבים המקוריים מופיעים. תכונה זו נותנת לך את הטוב שבשני העולמות, סזס/צ ו- ואד ומאפשרת לך לעדכן את דפי האינטרנט שלך באופן קל ונוח. אס תאפשר למשתמשים אחריס גישה לדפי האינטרנט שאתה יוצר, הס יוכלו לבצע בהס שינוייס באמצעות סזס/צ, או באמצעות כל עורך א ושודח אחר, ואז תוכל לייבא את הדף חזרה ל-סזס/ לעיצוב אחרון. כוח ה- 60צ/ חבילת 2000 006808 800סזסו! מספקת כליס המעצימיס את כוחה של האינטרנט, כמו הרחבת השרת של 01808 (חסו5ח6)א= ז567/8 0106 אספסזסוו). כאשר מנהל אתר אינטרנט מתקין כליס אלה בשרת, גדלה גס יכולת התקשורת בין טזס/\ ובין השרת. דבר זה מקל על התקנת דף אינטרנט בשרת וגס מעניק לך כוח מספק לקיוס ייקבוצת דיון" בדף האינטרנט עצמו. בנוסף, ניתן גס להירשס כמנוי לדף האינטרנט ולקבל הודעה בכל פעס שנעשה בו שינוי. אבל, מאחר וזו טכנולוגיה חדשה לחלוטין, סביר להניח ששרתי אינטרנט רביס לא יכללו את הרחבות השרת הנדרשות. מה באפשרותך לעשות בנדון! להתלונן בפני מנהל האתר! אבל, אפילו ללא אותן הרחבות שרת של 01806 תמצא שדפי אינטרנט הס כלי חזק לשיתוף מידע עס אחרים. מק 2!: 7כו9ק 6062 297 /גיכא, 6 0% (4 ) ב-2000 סזס מספקת מספר תבניות דפי 90/, כמו גם אשף שיוביל אותך צעד-אחר-צעד בתהליך יצירת דף אינטרנט מותאם אישית. כל תבנית מספקת את המבנה הבסיסי של דף אינטרנט ובו שומרי מקוס עבור טקסט וקישוריס אותס תוכל לשנות ולהחליף בעת יצירת דף האינטרנט [<[ם ו שלך. אשף דפי האינטרנט נועד ליצור עבורך אתר אינטרנט מושלס - את המיקום, מסגרות הניווט וכל שאר דפי האינטרנט באתר, כולל אלה אותם תיצור בעזרת תבניות. השימוש בתבנית 0 פתח את תפריט קוב ובחר חדש. 9 בחר בכרטיסיה דפי אינטרנט | קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים שבלה חלון עוָרה | 0000004 האר 1% 08| | 35 ₪ ₪ ₪ בו שאלות נפוצות תוכן העניינים הקישוריס כבר מוגדריס כך שידלגו ישירות לכותרות ולחצ לחיצה כפולה על תבנית דף האינטרנט בה תרצה להשתמש. 9 שנה את תוכן דף האינטרנט על ידי ביצוע איוה מהפעולות הבאות : % בחר שומר מקוס טקסט, מחק אותו והקלד את הטקסט שלך במקומו. 4 העתק והדבק אלמנטים, כדי להוסיף אלמנטיס לדף. + מחק אלמנטיס שאינס דרושיס לך. + לתצ לחיצה ימנית על קישור, בתפריט הקיצור הצבע על היפר- קישור ומתפריט המשנה בחר עריכת היפר-קישור, כדי לערוך את טקסט הקישור, את תיאור המסך שלו או את המיקוס אליו הוא מצביע. 9 שמור את המסמך שלך לעיתים קרובות, תוך כדי עבודתך. 8 2000 זק/ן 20 |//קןיי] כיצד ניתן לבצע .. זוהי התשובה לשאלה. כיצד ניתן לבצע ...? היכן ניתן למצוא ...? מדוע לא ...? מיהו .. ? מהו ...? מתי ...? דף אינטרנט מהתבנית ? 0005105) 5660 ע!1ה66ז= 466 חזרה לתחילת הדף היכן ניתן למצוא ...? זוהי התשובה לשאלה. חזרה לתחילת הדף שמודה 7 ]| | שמ מקז| הזש הלפן. - עבריתת = 12 בוה 7 ₪ 0|-9 6 8 3 ₪ ₪ ף) כותרת ראשית תופיע כאן כותרת סעיף 1 תופיע כאן הקלד תיאור כאן כותרת סעיף 2 תופיע כאן הקלד תיאור כאן כותרת סעיף 3 תופיע כאן הקלד תיאור כאן כותרת סעיף 4 תופיע כאן הקלד תיאור כאן דף אינטרנט מהתבנית כותרת סעיף 5 תופיע כאן הקלד תיאור כאן וסע3 | 6!סוחו5 6076 ם ב שרה שמודה ]| ]אהד "ה 5%] | עברית =] [ | טיפ אס בשרת ה-88/ שלך מותקנות הרחבות השרת של 608ו021₪, תוכל לשמור דפי 60/ שאתה יוצר באמצעות האשף ישירות לשרת ה-85//. גופניס מסוימיס בעברית עלוליס להיראות כקוביות ריקות. יש לבחור את הגופניס העברייס בקפידה ולבדוק אותס. מידע נוסף מסגרות. ייעיבוב דף 60/\יי בעמוד 261 ו'יהוספת רכיבי אינטרנטיי בעמוד 262, למידע אודות שינוי דף אינטרנט. ייחלוקת הדף למסגרות'י בעמוד 264 ו'יהוספת תוכן ענייניסם בדף אינטרנטיי בעמוד 266, למידע אודות עבודה עס 'יפרסוס דף 60/יי בעמוד 268, למידע אודות הצבת דף האינטרנט שלך בשרת 80//. השימוש באשף דפי האינטרנט 9 מתפריט קובץ בחר חדש. 9 בחר בכרטיסיה דפי אינטרנט ולחצ לחיצה כפולה על 6 60 466 קוצ 9 עבור בשלבי האשף וקבע את מרכיבי העיצוב הבאים עבור אתר האינטרנט שלך: 4 שס ומיקוס האתר. סוג מסגרת הניווט, או שיטת ניווט אחרת. + הדפים (ריק, מתבנית או קליים) הכלוליס באתר והסדר בו יופיעו. 4 נושא כלשהו שישמש לעיצוב האתר. 9 לח על סיים והמתן עד ש-0זס/ יוצרת ושומרת את הדפים והמסגרות. 9 ערוך ושמור את הדפים, כדי ליצור את אתר האינטרנט שלך. השתמש בקישור כדי לדלג לדפים אחריס המהוויס חלק מאתר האינטרנט שלך דפיס ריקיס שנוספו לאתר [<1ן 7 |א. קובץ עריכה תצוגה 1/1106 1 880 אח8ו 180% 788 2 דסת הוספה עוצוב כלים טבלה חלון ערה םםםסםםם םםסםםם דף האינטרנט הראשי דף קייס שהוסף לאתר ה [ ₪ כותרת ראשית תופיע כאן תוכן העניינים מידע אודות עבודה תיאור משרה הקלד טקסט. תחומי אחריות הקלד טקסט. מחלקה או קבוצת עבודה = הקלד טקסט. + 9 רה לתחי 5 חורה לתחילת הדף וו שרה שמוההדד חן מ ישן הלפ | עברית מסגרת ניווט דף המבוסס על תבנית שהוסף לאתר סיק 2!: 7כו93 042 259 ככ 2 / 6% ב:2000 אס אתה מעוניין לאפשר לעמיתיך לעבודה גישה רחבה יותר לעבודתך, תוכל להמיר בקלות רבה מסמכי סזס/ קיימיס לדפי אינטרנט. כדף אינטרנט אתה יכול להפיצ את המסמך שלך באמצעות האינטרנט, או באמצעות האינטרא-נט של הארגון בו אתה עובד, והוא יכול להיקרא על ידי כל מי שבמחשבו מותקן דפדפן אינטרנט כלשהו. ואס זה לא מספיק טוב, ניתן לפתוח את דף האינטרנט שלך ב-6זס/ו, ולקבל את כל העיצוביס המיוחדים עליהס שקדת ועמלת כה רבות. יייצירת דף אינטרנט (דף 60//)יי בעמוד 258, למידע אודות שימוש באשף דפי האינטרנט ליצירת דף אינטרנט. [<]? ה מידע נוסף טיפ כש-0ז0/\ שומרת מסמך כדף אינטרנט היא יוצרת, באופן אוטומטי אם יש צורך בכך, תיקיית משנה ובה מאחסנת את כל הקבציס הנדרשיס להצגת דף האינטרנט שלך (תמונות וכדומה). יצירת דף אינטרנט 9 במסמך זס/\ שלך, עבור לתצוגת פריסת אינטרנט וסקור את המסמך. ערוך את השינוייס הנדרשיס בו כדי לשפר את הפריסה ושמור את הקוב כמסמך סזסצ. 9 פתח את תפריט קוב וממנו בחר שמירה כדף אינטרנט. - 9 ית ₪ ה ט . |ם] א 9 בתיבת הדו-שיח שמירה בשם | קובץ עויכה | תצוגה מועדפים בלים ערה ג ציין מיקוס, שס קובץ ואם אתה ₪ 5 ₪ . הקחדיו בא עצור | וענן | דףהבית | חיפוש מועדפים היסטוריה | דואר | הדפסה מעוניין, כותרת שונה עבור דף | כתנבת 46 פוריס מהטרטרםמוס/אפוח :0 / ב האינטרנט. לח על שמוד. 9 אם 6זס!\ מודיעה לך שרכיביס מסוימיסם יאבדו, קרא את ההוראות ולת: + המשך כדי ליצור דף אינטרנט בו חסרות התכונות ברשימה. + ביטול כדי לחזור ולשנות את מסמך ה-6זס/\ לפני שתנסה שוב להמיר אותו לדף אינטרנט. הטירה? 9 מתפריט קוב בחר תצוגה מקדימה של דף אינטרנט, כדי לראות כיצד ייראה הדף שלך בעיני אחרים. סגור את חלון הדפדפן כשתסיים. 61 בואָע 0 2000 |ס/ץ 26 ו/קןיי] אפקט הטקסט השתנה היה זה ליל חורף קרזס?עד. הרוח יללה בינות לחלונות המנופצים. תריסים חרקו בעת שנעו אל ציריהם החלודים ונתרקו אל הקירות האפלים. יילמה אניניי שאלתי בקול שקט ומפוחד, אבל הרוח נשאה את קולי הרחק. יילמה לאז'י היא שאלה. צרחה מקפיאה נשמעה באוויר- או אולי אני רק מדמיין וזו בסך הכל היתה צווחתו של שחף מהמוּח ליד, המתלונן על הכוח שעליו להשקיע כדי להגביה עוף בערה המתחזקת? יד היכתה בתריסי החלונות - או אולי אני רק מדמיין, וזה בסך הכל ענף מעץ הבוקיצה הצמוד למבנה התעוררתל.... השמש הבוהקת על פני המיס גרמה לי למצמץ בעיני, מנסה לאתר מפרש באופק. ידעתי לבטח שהקלפינה תגיע, במוקדם או במאוחר. הס הבטיחו שיגיעו בשעות הערב המוקדמות, ואני האמנתי להם. מעניין למה.... לחי כדי לשוב לדף הפתיחה = גה אחרונה הושלמה ב: 3:32 אחהיצ הוסף קישור כדי לשוב לדף הראשי שלך תכונות מסויימות במסמך זה אינן נתמכות על-ידי דפדפני אינטרנט. 8 תקציר מספר פעמיםם שהיה בשימוש. טססט עם צל יהפוך למודגש. כוקסיט עם הנפשה יהפוך לנטוי. סגנונות גבול דקורטיביים יופיעו כגנולות של קו בודד. תמונות ואובייקטים עס גלישת טקסיט יתיישרו לשמאל או לימין. לחץ אס אתה וקוק לעזרה , בעת יצירת דפי אינטרנט ו [= המחשבשלי הגבול השתנה /י3וכ 6 00 ב'2060 לדפי אינטרנט יש דרישות עיצוביות מאוד ברורות. סזס/ מרכיבים מיוחדים, כל הפריטים הנוספים, תמונות מספקת בידך את כל הכלים הדרושים ליצירת דפי למשל, נשמרים בתיקיית משנה אותה יוצרת חזס/צ עבור אינטרנט בעלי מראה מקצועי מאוד. כשאתה מוסיף דפי האינטרנט שלך. מידע 'ייצירת רקעיי בעמוד 226, למידע אודות השימוש ברקעים. נוסף ייעיצוב מסמך מקוון'י בעמוד 227, למידע אודות ערכות נושאים. הוספת עיצוב 9 כשדף האינטרנט שלך פתוח, בחר באפשרויות הבאות מתפריט עיצוב: 4+ ערכת נושא כדי להחיל נושא קיים. 4 רקע כדי להחיל צבע, תבנית, תמונות כתבליטים קו אופקי מעוצב [< זפ זי | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון ערה | |> +0 ₪8 ₪ 6 ₪ = .6 ס6/ו |ההספזפקאתנר הבית של ברווז מצוי5)חטוחנו006 עו : 6 | הז | * עבור | * מועדי שאלות נפוצות | מרקס או תמונה כרקע. ה וכן העניינים 0 % כיצד מתרגמיס ספרים לעברית! + גבולות וצללית, ואז לחצ על 2 פמ תמו % היכן ניתן למצוא ספרי מקור בעברית! 8 > מדוע לא מתרגמים את 1164686: קו אופקי, כדי להציב רכיב ד % מיהו מנהל השיווק ו גרפי של קו אופקי לרוחב * מהו מחיר הלפר היקר ביותר בהוצאה! 7 = מתי הוקמה הוצאת הספרים! הדף. רנ ור רל רנר זר כיצד מתרגמים ספר לעברית? זהו תהליך ארוך ומייגע, אך טומן בחובו סיפוק רב. ראשית יש לקבוע את כדאיות תרגוס הספר. האם לספר יש שוק שיצדיק את מחירו הגבוהה של התרגוס: אחר כך, מאתרים מתרגם המתמחה בנושא בו דן הספר. עליו להכיר את החומר היטב, מאחר והוא גם זה העורך את בדיקות התאימות לשפה העברית. + תבליטים ומספור, ואז לת על תמונה בכרטיסיה עס תבליטים, כדי להחיל תמונה שתשמש כתבליט ברשימות מובלטות. = חורה לתחילת הדף % 0 ב (2 שמור את המסמך כדף היכן ניתן למצוא ספרי מקור בעברית? אינטרנט. שמ מקטע | שרה עמודה ]| מש אק ישן 6] | עברית ] | | 9 מתפריט קובץ בחר תצוגה ערכת נושא מקדימה של דף אינטרנט, חסוו60סא= כדי לראות כיצד ייראה הדף בעיני אחרים. כשתסיים סגור את חלון הדפדפן. סיק 2!: 7כו93 6:62 [26 כזסכקָא. ככוכי 0% לאחר שיצרת דף אינטרנט בסיסי, אתה יכול להתחיל שייוכר לימיס. אבל כדאי מאוד שתוכור, יותר מדי להוסיף לו רכיבים מיוחדים, כדי להוסיף לו את הדבר רכיבים מיוחדיס בדף אינטרנט אחד עלוליס להסיח את שיגרוס לו להיות יותר מדף אינטרנט בסיסי פשוט - דף דעת המבקר באתר, ולאו דווקא להועיל לו. מידע יייצירת פסקאות זו בצד זויי בעמוד 190, למידע אודות השימוש בטבלאות לעיצוב מסמך. נוסף 'יחלוקת הדף למסגרות'י בעמוד 264, למידע אודות הוספת מסגרות לדף אינטרנט. הוספת סרטון 9 הצג את סרגל הכלים כלי אינטרנט, לחץ במקוס בו אתה מעוניין להציב את מקור הסרטון ולחצ על לחצן סרט סרט: בסרגל הכליס כלי אינטרנט. 9 1 וס ישן ומזסשזיזו5איכיסזעצי )> [=] | עיון... 9 תמונה חלופית: בחר קובץ טרט מהרשימה, או 9 ַסן. 5זס/ישזן= הזספזי]ו5איכיסוזעע :6 [=] | עיון... היעזר באפשרות עיון, כדי 2 לאתר את הסרט המבוקש. הר המה 9 בחר בתמונה אותה יש להציג, במידה ואין אפשרות להציג את הסרט. אפשרויות השמעה קבע את הטקסט שיוצג בדפדפנים שאינס תומכים בהצגת סרטונים ותמונות. סּ קבע מתי וכמה פעמים יוצג הסרט. 9 לח אישור. הוספת צלילי רקע |< ו<צ גי 9 בסרגל הכלים כלי אינטרנט לח על צליל. צליל: [- 9 53207 וטנו ] | עיון... 9 בחר קובץ צליל מהרשימה או היעזר בלחצן עיון, כדי לאתר א את הקוב הרצוי. 8 9 ציין מדי כמה ומן יש לנגן את | = ביטול הקובץ. 9 לח אישור. 2 2000 שזג/ן 26 |//לןי] טיפ טקסט חליפי מוצג בעת שדף האינטרנט נטען, וגם מוצג בדפדפניס שאינס תומכים בסוג הפריט שהוספת. מן הראוי לכלול טקסט חליפי לכל סוגי האובייקטים, כולל תמונות. כדי להוסיף טקסט חליפי, פתח את תפריט עיצוב, בחר תמונה והיעזר בכרטיסיה אינטרנט שבתיבת הדו-שיח עיצוב תמונה. תמונות, צלילים, סרטיס ורכיבים דומים נוספיס הס בדרך כלל קבצים בעלי נפח גדול ולוקח להם זמן רב להיטען. כדי לקצר את משך הזמן שייקח לטעינת דף האינטרנט שלך, הגבל את כמות הגרפיקה ורכיבי המולטימדיה בו. כדי לשנות הגדרות, לח לחיצה כפולה על הטקסט הנגלל וערוך את השינוייס הדרושיס בתיבת הדו-שיח טקסט נגלל הנפתחת. הוספת טקסט נגלל 9 לח במקום בו אתה מעוניין להציב את הטקסט הנגלל. ₪ לח על לחצן טקסט נגלל בסרגל הכלים כלי אינטרנט. 9 הגדר את אופן התנהגות, צבע הרקע, כיוון הגלילה ומספר הלולאות שיבצע הטקסט הנגלל. 9 קבע את מהירות הגלילה. 9 הקלד את הטקסט. 9 לח אישור. 9 לחץ על הטקסט הנגלל, כדי לבחור בו והחל עליו עיצוב גופן (גודל, בבע וכדומה). 9 שמור את דף האינטרנט שלך. [< ות התנהות = גלילה - ] צבערקעי ‏ [= | אוטומטי כיוון: שמאלי לולאה: = אין-סופי - 0 י מהר לאט הקלד כאאן את הטקסט הנגלל: שאלות נפוצות 9 תצוגה מקדימה שאלות נפוצו דף אינטרנט עס סרט... ... וטקסט נגלל [< זפ זי | ובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עורה = 0 85680 עלהפנספז- /אתנר הבית של ברווז מצוי5)חפונסס0 | | = | * עבור | + מועדפים 6 חן | 9 4 ₪5 5 ו ות [ | שאלות נפוצות תוכן העניינים כיצד מתרגמים ספרים לעברית! היכן ניתך למצוא ספרי מקור בעברית! א א א זהו תהליך ארוך ומייגע, אך טומן בחובו סיפוק רב. ראשית יש לקבוע את כדאיות תרגוס הלפר. הא לספר יש שוק שיצדיק את מחירו הגבוהה של התרגוס: אחר כך, מאתריס מתרגם המתמחה בנושא בר | שרה שמודה ]| שמח אק ההש מעפ] | עברית ] | | - כיצד מתרגמים ספר לעברית? 9 . סיק 2!: 7כו93 0:04 264 א/וק כ12%0///0א, = ב2000% דפי אינטרנט מחולקיס לרוב באמצעות סוג מסויס של מקטעיס אותם ניתן לגלול, ואחריס הנשאריס סטטיים. תוכל ליצור סוג כזאה של מבנה על ידי חלוקת דף טיפ הריקה החדשה שנוצרה. הוספת מסגרת 9 צור ושמור מסמכים שונים כדפי אינטרנט, וסגור את המסמכים אותם ברצונך להוסיף לדף הראשי. 9 פתח את דף האינטרנט הראשי והצג את סרגל הכלים מסגרות. 9 לת על סוג המסגרת שאתה מעוניין להוסיף. גרור את גבול המסגרת, כדי לשנות את גודלה. 9 הוסף מסגרות נוספות, אם יש צורך. הוספת מסמך 9 לח לחיצה ימנית במסגרת החדשה ומתפריט הקיצור בחר מאפייני מסגרת. בכרטיסיה מסגרת ציין את שס הקוב> שיש להציג במסגרת זו והקלד שם עבור המסגרת. 9 בכרטיסיה גבולות ציין אם ברצונך בגבול בין המסגרות, ואס כן - בחר צבע וגודל לגבול. לח אישור ושמור את דף האינטרנט החדש. 4 2000 ₪ 26 /ןי] דף האינטרנט המקורי [<זם ד [א. קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון עז 2 מה חדש? הקרן לדווחת תתולי רחוב בישדאל, שנוסדה בשנת 1978 על שמו של תולי חתולי, החלה במבצע חדש. תושבי העיר תורמים האינטרנט שלך למסגרות. דף ס9\ יכול להכיל מספר מסגרות כשכל אחת מהן מכילה מסמך משל עצמה. לדף אינטרנט הכולל מסגרות יש מאפייניס מיוחדים, כך שכשאתה מוסיף מסגרת לדף אינטרנט קיים, למעשה 6זס\ יוצרת מסמך חדש ובו שתי מסגרות - אחת שתכיל את דף האינטרנט המקורי ונוספת שתכיל את המסגרת מסגרת חדשה וריקה סכומים הנעים בין 1000 ו-50,000 שייח ובתמורה מקבלים קרן רחוב הנקראת על שמם. בקרן הרחוב מוצב שלט מאזר *ניים ובו שמו של התורם הנדיב. + הרחוב מודים לתורמים הנדיבים שבעוּרתם הס מקבלים טיפול רפואי טוב (לא מהעירייה, ובלי לבקש טובות), מסגרת חדשה מימיןן [1] מסגרת חדשה משמיילךך] | תרומות יש להפקיד ישירות בחשבון הבנק של הקרן, בנק מיאו, סיניף ל9?, ברחוב הנשמות. לאחר ההפקדה ת שלח אל התורם קבלה ותעודת הוקרה בה מופיע סיכום התרומה. רווקוף 4991 דהיזוודהי ההוקרה ערז קרו הרחוד דו לוצד/הוצר העלכו הווהשא אח שר הפורח או א השח החודוקוש שב מק ]וב [<]? ד | גבולות. | מסגרת כללי דף התחלתי: ₪ קשר לקובץ 6 אתר הבית של ברווז מצויקרחר)5ח6וחנססט עח: | עיון... ₪ 0 כותרת - גודל רוחב 1 - מדוד ב יחסי (*) [- אובה! | 21% =] מדודבי | אחוו - ]| שח אא = ]| עברית ] | ו [<]? ד ה מסגרת דף מסגרות 7 ללא גבולות 6 הצג את כל גבולות המסגרות. הוחב גבול: בב 3 צבע גבול: אוטומטי 5 מסגרת בודדת. הצג פסי גלילה בדפדפן: אם דרוש ₪ ניתן לשנות גודל מסגרת בדפדפן מידע ייהוספת תוכן ענייניס בדף אינטרנטיי בעמוד 266, למידע אודות הוספת תוכן ענייניס של דף אינטרנט במסגרת נוס ף נפרדת. טיפ רוב דפדפני האינטרנט תומכים בהצגת מסגרות, אך לא כולס. אס הדף שלך אמור להיות תואס לכל דפדפני האינטרנט הקיימיס, השתמש בקישורים כדי להעביר את המבקריס באתר שלך לדפים נפרדים, במקוס למסגרות. כשאתה מוסיף תוכן למסגרת ריקה, 6זס) מבצעת באופן אוטומטי שמירה של דף האינטרנט, וגס נותנת לו שס כשאתה שומר את דף המסגרות הראשי. כדי לתת שס בעצמך לדף, לחץ לחיצה ימנית על המסגרת ומתפריט הקיצור בחר שמירת מסגרת נוכחית בשם. מסגרות לא נועדו לדפי אינטרנט בלבד. אפשר להשתמש במסמכי 6זס/ כתוכן מסגרות, ואפשר לשמור מסמך מסגרות שלס כמסמך סזס/. הוספת קישור טקסט הקישור 9 במסמך שלך, בחר בטקסט אותו ברצונך להפוך לקישור. [<]? 7 תיאור מסך... | טקסט שיוצג: דרכי התקשרוות הקלד את שם הקובץ או דף האינטרנט: 6 התקשרויות קרן חתולי הרחוב., עיין ב לחלופין, בחר מתוך רשימה: ו | קובץ... אופת!אתר הבית של ברווז מצויפחטוחסטפ ע%': ]6‏ קבצים קיימים = חב|פאתר הבית של ברווז מצויפסחטוטסס ישן אחרונ., | דף אינטרנט... חבואתר הבית של ברווז מצוי 65תפחשס 6:8 6 הבריחה הגדולה)חפוחטססס ע0:1 ₪ | נתונים עבור קרן חתולי הרחוב)חפוחטסספ עז: 6 בה ₪ מקום במסמך 406 מצב השלוליתפסחפוחטסספ עו:- ל זה 2000 סו 00 6 קרן חתולי הרחוב )ו ₪ קישורים קַ 01-6071056 05076 !15 הזב זפסזק:-6] = = שמוסופר ]| | סמה | | 6 56 הד :- יצירת מסמך חדש 4 כתובת דואר | ביטול | הפר קישור אלקטרוני 9 לחי לחיצה ימנית על הטקסט ומתפריט הקיצור בחר היפר- קישור. 9 אתר ובחר את דף האינטרנט אותו אתה מעוניין להציג. השתמש בלחצנים קוב או דף אינטרנט, כדי לאתר דפי אינטרנט שאינס ברשימות קבצים אחרונים או בדפים בהיסטוריה (על המסך נראה כדפים בה...). לחץ על המסגרת בה ברצונך שהמסמך יופיע: [א. קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב ‏ כלים טבלה םלון עורה 0 בחר במסגרת בה ברצונך שיופיע דף האינטרנט הנבחר. 9 ודא שנבחרה המסגרת הנכונה. 9 לח אישור. מה חדש? הקרן לרווחת חתולי רחוב בישדאל, שנוסדה בשנת 1978 על שמו של תולי חתולי, החלה במבצע חדש. תושבי העיר תורמים סכומים הנעים בין 1000 ו-50,000 שייח ובתמורה מקבלים קרן רחוב הנקראת על שמם. בקרן הרחוב מוצב שלט מאיר עיניים ובו שמו של התורם הנדיב. חתולי הרחזב מודים לתורמים הנדיבים שבעוּרתם הס מקבלים טיפול רפואי טוב (לא מהעירייה, ובלי לבקש טובות), מקבלים מזון טעים, וסתם מטרידים עוברים ושבים. תרומות תרומות יש להפקיד ישירות בחשבון הבנק של הקרן, בנק מיאו, סניף 999, ברחוב הנשמות. לאחר ההפקדה תשלח אל התורם קבלה ותעודת הוקרה בה מופיע סכום התרומה. בנוסיף מופיע בתעודת ההוקרה שס קרן הרחוב בו יוצב/הוצב השלט הנושא את שם התורס, או את השס המבוקש. שרת 1 עמוהה | שש אא הש לש עברית ד כשאתה לוחי על הקישור... ... מופיע הקוב במסגרת הזו סיק 2/: 93127 642 265 20 כ] ןייש 22 06% ב-2000 בדפי אינטרנט ארוכים כדאי להוסיף אזור נפרד בו מוצג תוכן הענייניס של הדף כולו. זסצ עושה ואת על ידי יצירת מסמך מסגרת חדש, כאשר המסמך המקורי שלך מידע נוסף 'ייצירת כותרת פנימיתיי בעמוד 194, למידע אודות סגנונות תו. ייחלוקת הדף למסגרות'י בעמוד 264, למידע אודות עבודה עס מסגרות. הוספת מסגרת 9 הגדר את דף האינטרנט שלך תוך שימוש בסגנונות כותרת, כדי לעצב את הפריטים אותס אתה מעוניין לכלול בטבלת תוכן העניינים. שמור את דף האינטרנט. בתפריט עיצוב הצבע על מסגרות ומתפריט המשנה בחר באפשרות תוכן עניינים במסגרת. סזס!\ יוצרת מסמך חדש ובו שתי מסגרות - אחת למסמך והשנייה עבור תוכן הענייניס. 9 החל על טבלת תוכן העניינים עיצוב. כדי לשנות את הגופן, שנה את סגנונות התו אחוווססעה או אחוווססץר ס6צוסו!ס=. 9 גרור את גבול המסגרת, כדי ליצור את גודל המסגרת הרצוי לך. סּ שמור את דף האינטרנט החדש שנוצר. 9 מתפריט קובץ בחר תצוגה מקדימה של דף אינטרנט, סקור את הדף החדש וכשתסיים סגור את חלון הדפדפן. 06 2000 שזג/ן 26 |//לןי] וט ד [א. קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון עורה המסמך המקורי נמצא במסגרת אחת בו ואילו תוכן הענייניס של המסמך נראה במסגרת השנייה. 'ייצירת תוכן ענייניס'י בעמוד 108, למידע אודות יצירה ועיצוב של טבלת תוכן ענייניס עס סגנונות כותרת. מסגרת טבלת תוכן הענייניס "| ₪ | = |( ₪ | ₪8 =כ ו אי חסח. דוואר אלקטרוני באינטרנט)5)חפחו ₪- | ₪ > | ש 3 5 | 3 ספ עזי הז | * עבור | + מועדפים 64 ₪ || 3 מספר כרטיס הא שראי שלך אתה מוסר בטלפון לתיאטרון בימה, לחברתת הח שמל, או לחנות הפיצה ה שכונתית? 0 6 מו "?₪ וקו = זפוס!מא= 81חזפ)ח| כולל לקוח דואר אלקטרונ וגם לפעול בקבוצות דיון (על כך בפרק הבא) תנועת הדואר האלקטרוני שלך. יישום הדו שתיכנסי אליו, אל שרת הדואר של ספק השירות ו משוכלל המאפשר לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני באמצעות 8885זקא= אסס!וטכ) תוכל לנהל את כלי ר האלקטרוני ייגש באופן אוטומטי, בכל פעם שלך ויחפש הודעות חדשות. בעת התקנת 1חזפ!ח| זפזסוקא= מותקנת במחשב שלך גם 88פזקא=] אסס!וטס, אך כפי שהזכרתי בפרק הדן בנושא ההתקנה, יש צורך להתאים אותה לעבודה. לשן שלך, כפי שניתן לך על ידי לפק השירות, הסייסו אם אחד מהפרטים האלה אינו מצוי בידך - פנה| הש3כזי יזע חלק זה ייתן לך מעט חומר רקע לגבי פרוטוק בהם תשתמש להגדרת 888זקא= אססוזטוס. לפנ שתוכל לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני מ להגדיר ל- 885זקא₪ א%סס!וש0 כיצד ליצור את ערה וטרס הדוער וטרס הדוצוס 312 וער הו שב מקטע 3 ם כך עליך להצטייד במספר נתוניס: שס המשתמש מה שלך ופרטי שרת הדואר של ספק השירות. אל ספק השירות ובקש אותם. ולי תקשורת של האינטרנט והפריטים המועדפים. שתמשים אחרים, או להיכנס לקבוצות דיון, עליד הקשרים הנכונים עם שרתי הנתונים של יישומים (רז הועלרו וערד/ הדפדפר ועדד *פזה!ח= %פחזם זה שורה שמו ה שר אק הש הלפן - ₪ 0 + עברית | מהו דואר אלקטרוני?! במה שונה דואר אלקטרוני מדואר רגיל! במה דומה דואר אלקטרוני לדואר רגיל! איך לכתוב עם מעט חיוך ;6 כתיבה בראשי תיבות הדגשה (טופט), קו תחתון ( בחו|וט םחו ). האם הדואר האלקטרוני בטוח דואר -‏ עם א>ססטטוס 3 הגדרות עיקריות. 0 2110008 משלות וקבלת של דואר אלקטרוני מניסה ל- 095חמ אסטוטוס מה אומרים הלתצצנים?. מה אומרים הסמלים?. יצירת הודעה כשאתה לוח על קישור... ...אתה יכול לדלג ישירות למיקוס מסויס בדף האינטרנט ?ליכת 4 0% 6662 ב-2000 כדי לבצע שינויים בדף אינטרנט שיצרת ב-זס/ והצבת ההרשאות המתאימות, תוכל לשמור את השינוייס בשרת אינטרנט, תוכל לפתוח את הדף באמצעות סזס/ו. שאתה עורך בדף ישירות לשרת האתר. בנוסף, תוכל גס אס בשרת האינטרנט מותקנות הרחבות השרת של 01108 לשמור את דף האינטרנט כמסמך רגיל של פזס/ או כדף (005ו5ח16א= ]67/0 06ו21) 08ספסזסו|) ויש ברשותך אינטרנט במחשב המקומי שלך. טיפ ניתן לבחור ולהעתיק תוכן של דף אינטרנט ולהדביק אותו במסמך 6זס/. כל רכיבי האינטרנט שבדף, כולל תמונות מסוגים הנתמכים על ידי סזס/\, יועתקו גם הם. מידע יי |טדרו, סזס/ וה-66//יי בעמוד 256-257, למידע אודות המרה בין דפי אינטרנט לבין מסמכי סזס/ ואודות ב וזס. נוסף הרחבות השרת של 108 עריכת הדף 0 פתח את דף האינטרנט באמצעות דפדפן זסזס|ןא= +6חו6+ח!|. בסרגל הכלים של הדפדפן לח על לחצן ערוך. 9 עבור לחלון 6זס\ בו נפתח הדף. 9 ערוך את המסמך. 9 פעל באיזו מהדרכים הבאות : 4 לחצ על שמור בסרגל הכליס הרגיל, כדי לשמור את השינוייס שערכת בדף ולהחליף את הדף הנוכתי. % מתפריט קובץ בחר שמירה כדף אינטרנט ושמור את הדף בשרת האינטרנט, כדי ליצור דף אינטרנט חדש. % מתפריט קובץ בחר שמירה כדף אינטרנט ושמור את הדף בכונן הקשיח המקומי, כדי לשמור את המסמך כדף אינטרנט מקומי. ב3 פרק 11: דראר אלקטרדנר - זסזס!קא= ופחזס)ח! !|ס5סזסו4! | קובץ עויכה תצוגה מועדפיםף כליף עזרה ) עצור וענן 2 4 -א הקחריו הבא חיפוש מועדפים היסטוריה דואר דף הבית 8 23 אם אתה צופה בדף מעניין באינטרנט ואתה רוצה לשלוח אותו לחבר, בחר באפשרות 368 5800 מלחצן !₪81 של 81חזפזחו זפזס!קא=. בשורת הנושא של הודעת הדואר החדשה תופיע כותרת הדף בו אתה צופה כרגע, ובגוף ההודעה מופיע תוכן הדף. השתמש באפשרות עָ01ן₪9 כדי שבשדה ד של ההודעה החדשה שנוצרה יופיע כבר שם הנמען (אם בחרת באפשרות ז1, תופיע גם ההודעה המקורית מצוטטת). בשורת הנושא (01פןפט5) יופיע נושא ההודעה עליה אתה משיב, כשבתחילתו יופיעו האותיות :₪68 . דפים ב-88/\, אשר בהם יש קישור או לחצן למשלוח דואר אלקטרוני לבעליו של אותו דף, יפעילו גם הם את 81955469 אוסו של 888זמא= אססווטס. יכ יהי 04 כדי לארגן את ההודעות המגיעות אליך, כדאי לך ליצור תיקיות חדשות בהן תארגן את ההודעות לפי נושאים או מקורות ההודעה, למשל. כדי ליצור תיקיה חדשה: 1. בחלונית 8ז0160=] סימן את 010918-] [1.008, פתח את תפריט 118=, הצבע על ז108ס- ובחר אופא. 2. בחר את מיקוס התיקיה החדשה. אס ברצונך שהיא תהיה תיקיית משנה של תיקייה אחרת, בחר בתיקיה האחרת. אם אתה מעוניין שהתיקיה החדשה תהיה באותה רמה של התיקיות הקיימות השאר את הסימון על 014818 10081 | תוימווווווווו ווה ב ₪ המחשבשלי [< זו = ו ו = קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב ‏ כלים טבלה חלון עורה שוקיויניוי;יויניויציויפיוי6יויליוייויפיויעיויגי)יעיויעיויאיויפיויטיויעיי טייו מן א/וא מ אם אתה צופה בדף מעניין באינטרנט ואתה רוצה לשלוח אותו לחבר, בחר באפשרות 8865 5006 מלחצך ₪811 של זפזסוסא= [פחזפזחו, בשורת הנושא של" הודעת הדואר החדשה תופיע כותרת הדף בו אתה צופה כרגע, ובגוף ההודעה מופיע תוכן הדף. השתמש באפשרות )₪8 כדי שבשדה פד של ההודעה החדשה שנוצרה יופיע כבר שם הנמען (אם בחרת באפשרות זו, תופיע גם ההודעה המקורית מצוטטת). בשורת הנושא (58[861) יופיע נושא ההודעה עליה אתה משיב, כשבתחילתו יופיעו האותיות :86. דפיס ב-0פ/, אשר בהם יש קישור או לחצן למשלוח דואר אלקטרוני לבעליו של אותו דף, *פעילו גם הם את ₪9855808 עש6א של 885זקא= אססווטס. עיכע .ויהי 04 כדי לארגן את ההודעות המגיעות אליך, כדאי לך ליצור תיקיות חדשות בהן תארגן את ההודעות לפי נושאים או מקורות ההודעה, למשל. כדי ליצור תיקיה חדשה: 1. בחלונית 010818 סימך את 016818 [068.], פתח את תפריט 116=, הצבע על 01081 ובחר צצפא. 2. בחר את מיקום התיקיה החדשה. אם ברצונך שהיא תהיה תיקיית משנה של תיקיה אחרת, בחר בתיקיה האחרת. אם אתה מעוניין שהתיקיה החדשה תהיה באותה רמה של התיקיות הקייימות השאר את הסימון על 010618= 10081 3. הקלד שם עבור התיקיה החדשה ולחץ על א0. 9 מקכע | שורה שמוהה ד שמח || = ]| עברית: 7 סי 2!: 99127 42 207 90סו 4 70 ב-2000 החדשות הטובות הן שקל מאוד ליצור דף אינטרנט. החדשות הלא כל-כך טובות הן שדף האינטרנט שתיצור עלול לעורר טענות מצד הקוראיס בו. אס דף האינטרנט שלך יפורסס ברשת האינטרא-נט הקטנה של הארגון שלך, כל שעליך לעשות הוא ליצור דף אינטרנט אחד או יותר ולשמור את האתר כולו במיקוס המתאים. אבל, אם דפי האינטרנט שלך יוצבו בשרת אינטרנט, או ברשת האינטרא-נט הגדולה של הארגון, ייתכן שתרצה לבצע מספר תיקוניסם-של-הרגע-האחרון להגדרות מסוימות, כדי למטב את הדפים לקהל היעד שלך. או תהיה מוכן לפרסס את האתר שלך ואת הקבציס המשויכיס לו בשרת האינטרנט. טיפ בדרך כלל, אתרי אינטרנט הס בעלי מבנה קשיתח למדי. לכן, תצטרך לדעת להיכן וכיצד יש להציב את דפי האינטרנט שלך בשרת. לפני שתתחיל את תהליך פרסוס האתר בשרת האינטרנט, קבל את מירב הפרטיס ממנהל האתר. קביעת הגדרות 9 כאשר דף האינטרנט שלך פתוח, פתח את תפריט כלים, בחר אפשרויות ובכרטיסיה כללי לח על אפשרויות אינטרנט. בכרטיסיה כללי בחר את דפדפן היעד העיקרי לדף זה. 9 בכרטיסיה תמונה בחר את גודל צג היעד העיקרי. 9 בכרטיסיה גופניס בחר את קבוצת התוויס ואת גדלי ברירת המחדל עבור גופן יחסי ועבור גופן ברוחב קבוע. 9 אס אתה מקבל תגובות ממבקריס באתר הנתקליס בבעיות בעת ניסיון לקריאה או לעריכה של הדפים שיצרת, ערוך את השינוייס המתבקשים בכרטיסיות קבצים וקידוד. 9 לחץ אישור. 9 שמור את כל השינויים וההגדרות למסמך כדף אינטרנט. 8 2000 זע 26 |//לןי] [<1? ד גופנים [ קידוד | תמונות. | קבצים | כללי ש] השתמש ב- 655 לעיצוב גופנים (מומלץ עבור: 3.0 זפזסוק<= זפחזפסח1 ס5סזסוי] וקילך, 6קב6ספט 0 זססבּהָוב₪ ואילך) [<]? ו קבצים | כללו גופנים | קידוד תבניות קובץ - השתמש ב- וי להצוגת גרפיקה בדפדפנים (מומלץץ ל 5.0 זפזסוק<= ופחזפסח1 >)ספפזסווי] או מאורורת יותר) ] אפשר שימוש בתבנית 906 כתבנית פלט צג יעד גודל מסך: 0 - פיקסלים לאונץ' = 96 ם 9 בל [<]? ה | גופנים קידוד | תמונות. | קבצים ילל גופנים המוגדרים כברירת מחדל - 3 ערכת תווים: כתב אנגלי/מערב אירופאי]לטיני אחר כתב רב-לשוני/06ס6חש/אחר סינית מסורתית. סינית פשוטה, ערבית קוריאנית. גופן יחסי: [= חבחסות ופ חוד | = ודל 12 - גופן ברוחב קבוע: [- וס זסוזנוס = גודל: 10 ם טיפ אס אין לך קשר לתיקיית האינטרנט המתאימה, פתח את התיקיה 0!6878= 680// באמצעות סייר שצסטחו// והיעור באשף הוסף תיקיית אינטרנט ליצירת הקשר המתאים. האפשרויות = (ספָהּטפָח | קטאזבּו/! זס60%/) ו-6אם (פסוחק8זכ) אזסעזסא 6|ספאסק) מזרזות את משך טעינת המרכיבים הגרפיים, אך מפחיתות את רמת התאימות עס דפדפנים שונים. בדוק עס מנהל הרשת שלך, או עס ספק שירותי האינטרנט המספק בית לאתר שלך, לפני שתבחר להשתמש באפשרויות הללו. גס האתר המפואר ביותר לא יועיל לך, אס משתמשים אינם יודעיס דבר על קיומו. אס אתה שולח דואר אלקטרוני ((ו8/-=) בפורמט ]ד מתוך סזס/ או אססוטס, צור חתימה אלקטרונית ובה קיצור דרך לאתר שלך. פרסוס בשרת הכולל את הרחבות השרת של 010606 9 פתח את תפריט קובץ וממנו בחר שמירה כדף אינטרנט. 9 לח על לחצן תיקיות 60//. 9 בחר תיקיית 65/ מסוימת. נווט לתיקיה שאמורה להכיל את דפי האינטרנט. 9 לח על שמור. פרסום בשרת אחר 9 סגור את המסמך שלך ב-6זס/. ₪ בסייר פששסטחז/ צור תיקיה חדשה. 9 העתק את דפי האינטרנט שלך ואת כל הקבצים והתיקיות התומכים בו לתיקיה החדשה. 9 צור קשר עס מנהל הרשת שלך או עס ספק שירותי האינטרנט, כדי לקבל מידע אודות דרך העברת תוכן כל התיקיה אל השרת שלו. סי 2!: 7כו99 42 209 2/7 וכזי /גכי 6 60 ב-2000 אתה לא חושב שזה יכול להיות נהדר אס תוכל לפרסס דף אינטרנט ולאפשר לעמיתיך לעבודה להעיר את הערותיהס ישירות בדף האינטרנט עצמוז ובכן, הדעות בצוות שלנו חלוקות בנושא! אבל, בשימוש נכון, וו יכולה להיות דרך יעילה עבור מספר אנשיס לשתף פעולה במסמך. אס דף האינטרנט מוצב בשרת בו מותקנות הרחבות השרת של 08ו08, תוכל להוסיף הערות משלך או לקרוא הערות שניתנו על ידי משתמשיס אחרים. טיפ דפדפני אינטרנט אחדיס מאפשריס הוספת הערות ישירות מחלון הדפדפן. דיון אודות מסמך 9 כשדף האינטרנט פתוח ב-0זס/!, פתח את תפריט כלים והצבע על שיתוף פעולה מקוון. מתפריט המשנה בחר באפשרות דיונים באינטרנט. פעל באיוו מהדרכים הבאות: לח בפיסקה ואז לחץ על הוסף דיון במסמך, כדי להוסיף הערה לפיסקה זו. לח לחיצה כפולה על הסמל דיון, כדי להציג הערות קיימות. % + לחצ על הוסף דיון לגבי המסמך והוסף הערה כללית אודות המסמך. % % לחץ על סמל לצידה של הערה ובחר השב מתפריט הקיצור, כדי להשיב על הערה קיימת. סּ סגור את המסמך כשתסיים. 0 2000 שזג/ן 26 |//לןי] סיץ 3 15 ס/וכ'ס) בפרק זה תמצא: שימוש בטקסט אוטומטי מיזוג נתונים מ-|00א₪ ומ-600655/ יצירת מכתבים אחידים בחירת רשומות למיזוג; תנאי מיזוג מיעון תוויות דואר ומעטפות הצגת טווח נושאים בעמוד יצירת תעודות הוקרה הוספת נתוני מסמך 3% 5% 0% 9% (4 יצירת מקור נתונים שליטה בשינויים אוטומטיים - עריכת מסמך מקור נתונים מוקדסם יותר בספר זה דנו בשימוש ב-6זס/ כמעבד מחשבות. למרות ש-סזס/\ אינה מסוגלת לבצע חשיבה מקורית עבורך, תוכל להגדיר מאפייניס ותכונות מסוימות של סזסו כך שהיא תפעיל, באופן עצמאי, פעולות מסוימות שהיא יודעת שאתה מעוניין לבצע. לדוגמה, כשהתכונות השלמה אוטומטית ותיקון שגיאות אוטומטי פעילות, כל שעליך לעשות הוא להקליד מספר תוויס מתוך שם מדעי מסובך, או של מילה שהאיות שלה תמיד משתבש לך ו-6זס/\ מייד תחליף את האותיות במילה או במשפט המאויתיס כהלכה. תכונות מיווג הדואר של 6זס/ חוסכות לך זמן רב כשעליך לשלוח את אותו המידע למספר קטן של נמענים, ואף לקבוצה גדולה. אתה מספק את המסמך הראשי ואת מקור הנתונים, ו-6זס/\ משלבת, או ממזגת, את הנתוניסם למסמך חדש, אישי ומהוקצע. תוכל ליצור מכתביס אחידים, מעטפות, תוויות דיוור, תעודות הוקרה וכדומה, כמו גס להשתמש בנתוניס מתוך גיליונות (69א5 או ממסדי נתוניס של 460655 לצורך מיזוג מכתבים. לאחר הסבר קצר וקולע בנושא מעט מורכב - השדות, תוכל להשתמש בהם כדי להגביר עוד יותר את רמת מיכון העבודה שלך. לדוגמה, תוכל להציב טווח נושאיס הדומה למילון בכותרת קבועה, להוסיף הודעות מותאמות אישית למסמכי מיזוג דואר הנשלחיס לנמעניס העומדים בקריטריון מסויס, ולשמור לעצמך רשומות עדכניות וברורות לגבי המסמכים שלך. סיק 8!: ןוכיש [27 61616 6062 0 אס אתה מקליד את אותה מילה או משפט שוב ושוב, תוכל לחסוך לעצמך זמן רב (במיוחד אם אתה משתמש במונחים מדעיים ארוכים או בשמות מסובכים) על ידי שמירת המונחיס בטקסט אוטומטי. אתה נותן לטקסט או מספר אותיות ממנו, סזסש מכניסה למסמך את המונח או המשפט הארוך שהגדרת. המידע יכול להיות כל דבר שיכול להיכלל ב-6זס/\: טקסט, תמונות ואפילו קבציס. סזס) מצוידת כבר במספר אפשרויות לטקסט האוטומטי שס קצר, כינוי, וכשאתה מקליד את הכינוי אחסון המידע 9 במסמך שלך, בחר בכל המידע אותו יש לכלול בערך. בתפריט הוספה הצבע על טקסט אוטומטי, ומתפריט המשנה בחר חדש. 9 קבל את השס שמציעה זס/ או הקלד שס חדש עבור הערך, ולח אישור (השס חייב להיות לפחות בן ארבעה תוויס, כדי שמאפייני ההשלמה האוטומטית יפעלו). הוספת מידע בו נעשה שימוש תכוף 9 התחל להקליד את הכינוי של הטקסט האוטומטי. כאשר טיפ ההשלמה האוטומטית מופיע עס הקלדת הטקסט האוטומטי, הקש ז%6ח₪. 9 אם טיפ ההשלמה האוטומטית אינו מופיע, הפעל את האפשרות השלמה אוטומטית בכרטיסיה טקסט אוטומטי שבתיבת הדו-שיח תיקון שגיאות אוטומטי וחזור על שלבים 1 ו- 2. 12 2000 ₪ס/ץ 26 ולןיי] הקלדת חלק מהשם או הכינוי אוטומטי לכמה מסוגי המידע השכיחים יותר. תש[ 3/2 220015 אם אחד מכלי המערכת שאתה זקוק לו אינו מופיע בתפריט המשנה כלי מצרכת, תוכל להתקין אותו. עקוב אחר הצעדיס הבאים: |<]? ו טזפ/וי יצור ערך טקסטט אוטומטי מהקטע הנבחר הנוכחי. תן שם לערך הטקסט האוטומטי שלך: הוספהץ ן אישור | ביטול הקלד את השם כדי לתקן את המידע כיען][< 0 0/5ללכא, אם אחד מכלי המערכת שאתה זקוק לו אינו מופיע בתפריט המשנה כלי מצרכת, תוכל להתקין אותו. עקוב אחר הצעדים הבאים: 5 ]הוספה/הסרה של תוכניות לח*צה כפולה על הסמל ה וספה/ה סרה של תוכניות ובתיבת הדו-שיח הוקי ... מציגה את טיפ ההשלמה האוטומטית ובו תחילת רשומת הטקסט האוטומטי כ[ 5/2 2209009 אם אחד מכלי המערכת שאתה זקוק לו אינו מופיע בתפריט המשנה כלי מערכת, תוכל להתקין אותו. עקוב אחר הצעדים הבאים: פתח את לוח הבקדה, לח לחיצה כפולה על הסמל הוְספֶה/ה סדה של תוכניות ובתיבת הדו-שיח ה וספ ה/הסרה של תוכניותך 0זס\ מוסיפה את כל רשומת הטקסט האוטומטי שווה הקלד 6חט5 והקש זפ)חם, כדי להוסיף את ההשלמה האוטומטית עְ08ח56. ל-6וס\ יש רשימה ארוכה לערכי טקסט אוטומטי של מילים שימושיות במיוחד, שמופיעה כהשלמה אוטומטית. ניסוי טיפ כדי לאחסן ערך טקסט אוטומטי בתבנית פתוחה שאינה תבנית |8חחזס\, פתח את תפריט הוספה, בחר טקסט אוטומטי מתפריט המשנה ובכרטיסיה טקסט אוטומטי שבתיבת הדו-שיח תיקון שגיאות בחר בתבנית, הקלד שם או כינוי עבור הערך ולחץ על הוסף. מידע 'יהעתקת סגנונות בין תבניותיי בעמוד 73, למידע אודות העתקת ערכי טקסט אוטומטי לתבניות מסוימות. נוסף יייצירת כותרת עליונה או תחתונהיי בעמוד 91, למידע אודות הוספת ערכי טקסט אוטומטי לכותרות קבועות. אתר והוסף מידע הצבע על טקסט אוטומטי בתפריט הוספה. 9 בחר בקטגוריה המתאימה בתפריט המשנה. 9 בחר את ערך הטקסט האוטומטי מתפריט המשנה. פעל באיזו מהדרכים הבאות להוספת טקסט אוטומטי במצבים מיוחדים: + הצג והשתמש בסרגל הכליס טקסט אוטומטל, כדי להוסיף מספר ערכיס ביעילות. 4 הצבע על טקסט אוטומטי בתפריט הוספה ומתפריט המשנה בחר טקסט אוטומטי, בחר ערך טקסט אוטומטי ולח על הוסף, כדי להוסיף ערך זה לכותרת הקבועה. הוספה השב מספרי עמודים... אינדקס ורשימות... תמונה תיבת טקסט אובייקט.., 6 היפר-קישור... = %+/₪₪ צ לח כדי להציג את הכרטיסיה טקסט אוטומטי של תיבת הדו-שיח תיקון שגיאות, כדי למחוק ערך טקסט אוטומטי, או כדי לשנות את התבנית הפתוחה לשימוש טקסט אוטומטי... חדש,., 2-ו אפשרויות אינטרנט הוספת -₪ מינקה ערכות שולחן ברכה + הוראות משלוח + החברה של החתום + חתימה + כותרת עליונה/תחתונה + לתשומת לב + סיום . ראשי תיבות להפניה . שורת נושא + שורת סימוכין רוב ערכי הטקסט האוטומטי מגיעיס עס 6זס//, נוצריס בעת הפעלת אשף כלשהו, או שהם נוצריסם כשאתה מאחסן מידע כגון שמך, או חתימת דואר אלקטרוני. סיץ 8!: ופוג ומכיס 273 /3יכ, ]כ/אכיסן ייק כשאתה רוצה ליצור מסמך ממוחשב אישי, או רשמי, תודקק לשני דבריס: מסמך ראשי, שהוא המכתב אותו יקבל כל אדס ברשימה, ומסד נתונים שהוא רשימת התחלת מסמך אחיד 9 צור ושמור מכתב המכיל את המידע המשותף לכל המכתבים. זהו המסמך הראשי שלך. 9 בחר מיזוג דואר מתפריט כלים. 9 לחף על לחצן צור. 9 בחר מכתבים אחידים. 9 לח על לחצן חלון פעיל. קבל נתונים 9 לת על לחצן קבלת נתונים. 9 בחר את מקור הנתונים : + יצירת מקור נתונים, כדי להכניס את הנתוניס. + פתיחת מקור נתונים, כדי להשתמש בנתוניס קיימים. + שימוש בפנקס כתובות, כדי להשתמש בנתוניס מפנקס כתובות. 4 אפשרויות כותרת, כדי להשתמש במסמכים נפרדים לנתוניס ולנתוני הכותרת. 9 לח על לחצן ערוך מסמך ראשי. 4 2000 שזק/ן 26 |//לןיי] השמות והכתובות של האנשיס אליהס ברצונך לשלוח את המכתב. השתמש במידע שבמסד הנתונים לכתובת שבכל מכתב, ועבור המעטפות או תוויות הדואר. [<]? וד השתמש ברשימת הביקורת הבאה לשם התקנת מיזוג דואר. התחלי בבחירה בלחצן צור. 1 מסמך ראשי מכתבים אחידים, א תויוות מען... מעטפות... קטלווג... שחזור למסמך םע רול, + := 3 מזג את הנתונים עם המסמך | מיזוג... 1 וס ו50סזסווא ) לשם יצירת מכתבים אחידים, באפשרותך להשתמש בחלון המסמך הפעיל קרן + חתולי הרחוב או בחלון מסמך חדש. | מסמך ראשי חדש [<1? ו השלב הבא בהתקנת מיזוג הדואר הוא לציין מקור נתונים. בחר בלחצן קבל נתונים, 1 מסמך ראשי | *צור | * עבוך סוג מיזוג: מכתבים אחידים מסמך ראשי: פ6חפחצסספ עזי]:6קרן חתולי הרחוב.06 מקור נתונים יצירת מקור נתונים.., פתירות מקור נתונים,., שימוש בפנקס כתובות... אפשרויות כותרת... | ) לא נמצאו שדות מיזוג במסמך הראשי. בחר בלחצן ערוך מסמך ראשי לשם הוספת שדות מיזוג למסמך הראשי, טיפ כדי לעקוב אחר כל השדות המתוספים, בחר אפשרויות מתפריט כלים, בחר בכרטיסיה תצוגה, ומהרשימה צללית לשדות בחר תמיד. הצללית תעזור לך לוגּהות שדות אלה במסמך הממוזג, אך לא תיראה במסמכים הממוזגים. מידע ייסקירת מסמכי מיווג דואריי בעמוד 276, למידע אודות בדיקת הדיוק של מיזוג הדואר במסמכים. נוסף 'ייצירת מקור נתוניסיי בעמוד 284, למידע אודות יצירת מקור נתוניס למכתב האחיד שלך. ייבחירת רשומות למיזוגיי בעמוד 290 ויימיזוג בתנאיסיי בעמוד 292, למידע אודות קביעת השדות שיופיעו במיזוג. קביעת נתוני המיזוג 9 לת במקום בו ברצונך להוסיף נתון ממקור הנתוניס שלך. 9 לחץ על לחצן הוסף שדה מיזוג, ובחר את סוג הנתונים להוספה. 9 חזור על שלבים 1 ו-2 עד שכל הנתונים למיזוג נקבעו. יצירת המכתבים 9 בדוק את כל המסמך ותקן שגיאות אם קיימות. ₪ לחי על לחצן מיזוג, כדי להציג את תיבת הדו-שיח מיזוג. 9 הגדר את ההגדרות שלך. 9 לח מזג. שדות ממוזגיס מגדיריס את הנתוניס שיוכנסו והיכן הס ימוקמו | . ₪ ₪ מיזוג... 98 חל ₪ ₪ מז | 3 | 4 3% | ₪ + הוסף שדה מזפ/ | = הוסף שדה מיזוג <שם פרטי6 <שם משפחהה> אכתובת1 אעיר %מיקוד <שם 69975 היקר, ברצוני להודות לך על תרומתך הנדיבה לקרן עייש תולי חתולי, לשלום חתולי הרחוב בישראל. הריני להביא לידיעתך כי כיום אנו מתחילים במבצע חדש וחסר תקדים בתרבות השנורר הישראלי. תנאי המבצע קובעים כי על ידי תרומה צנועה בסך 1000 ₪ תוכל להיות חלק בלתי נפרד מהקרן. בקרנות הר חוב יוצבו שלטים הנושאים את שמ (כולל כתובתם, מספרי אהותם ומספרי הטלפון) של התורמים הנדיבים אשר בעזרתם ממומנים חתולי הרחוב ברחוב זה. תאר לעצמך ליל ירח מלא, חתולי הרחוב מייללים להם בשובע ומביטים בערגה על השלט הנושא את השכו אש 45079 <שם משפחהא, ובליבם הס מייללים ייתודה רבה אש פרטי4 מאציר לאור תרומתך הנדיבה בעבר, הרינו מצפי כעת מכל משפ חת <שם משפחה6 שישאו תרומה, ואנו מבטיחים להציף את העיר בשלטים הנושאים את שמכם. | ב 8,9ס"מ שורה 12 עמודה 6 ] =₪5] אחז ]| 6%] = עברית -] בחר כדי למזג למדפסת, מסמך חדש, הודעת דואר אלקטרוני, או פקס 0 | הגדרה,.. 9 | ביטול - רשומות למיזוג ₪ הכל מ | עד: ---- | בדיקת שגיאות... | אפשרויות שאילתה... מסמך חדש . אל תדפיס שורות ריקות כאשר שדוף הנתונים ריקים, | בעת מיזוג רשומותת 7 הדפס שורות ריקות כאשר שדוות הנתונים ריקים. לא הוגדרו אפשרויות שאילתה, קבע כיצד המיזוג יטפל הגדר אילו רשומות למזג אס בשורות ריקות אינך ממזג את כל הרשומה סיץ 8!: ןוכיס = 277 סיכ אס/וכי ‏ ופוג 2413 מה יכול להיות גרוע יותר מלהדפיס או לשלוח בדואר אלקטרוני קבוצה גדולה של מסמכיס ממוזגים, ואז לגלות שגיאה בהגדרת העמוד או בטקסט עצמו! לפני שאתה מדפיס מיזוג דואר מלא, בדוק את הגדרות העמוד טיפ שלך, הדפס במדפסת או שלח הודעה או שתיים בדואר אלקטרוני ובחן את התוצאות. זה שווה את הזמן, הכסף והתסכול, והכי חשוב - ה עשוי למנוע ממך אי-נעימות. אס אתה בוחן מיזוג דואר שהפלט שלו אמור להיות דואר אלקטרוני, הוסף את כתובת הדואר אלקטרוני שלך למסמך הנתוניס והשתמש בכתובת זו למשלוח ההודעה הראשונה, כדי לבחון את תהליך המיסוג. בחינת המיזוג 9 צור את המסמך הראשי, והצמד אותו למקור הנתוניס. לחי על לחצן הצג נתונים ממוזגים, וסקור את המסמך הממוזג. 9 לח על לחצן הרשומה הבאה, וסקור את המסמך הממוטג. 9 חזור על שלב 3, על סדרה של רשומות. הדמיית מיזוג 9 לח על לחצן מיזוג דואר בסרגל הכליס מיזוג דואר. 9 הגדר את הגדרותיך. 9 לחץ על לחצן בדיקת שגיאות. 9 בחר באפשרות להדמיית המיזוג. 9 לח אישור. 9 קרא כל הודעת שגיאה, ותקן את המסמך הראשי שלך אם נדרש. 9 חזור על שלבים 1 עד 6 עד שתתקן את כל השגיאות. 9 סגור את עוזר מיזוג דואר. 06 2000 זע 26 |//קןי] 67 השלם את המיזוג ללא עצירות. דווח על שגיאות במסמך חדש. אפשר לראות את הנתוניס הממווגיס מוכנסיס בשדות המיזוג 0 . ₪ ₪ םי 9 ב | 8 | * | ירחמיאל שלומיאלי רחוב ביש-גדא 13 חיש-גד 13713 -- וא | ]| + הוסף שדה טזסאי | + הוסף שדה מיזוג. | *רחמ יאל היקר, ברצוני להודות לך על תרומתך הנדיבה לקרן עייש תולי חתולי, לשלום חתולי הרחוב בישראל. הריני להביא לידיעתך כי כיום אנו מתחילים במבצע חדש וחסר תקדים בתרבות השנורר הישראלי. תנאי המבצע קובעים כי על ידי תרומה צנועה בסך 1000 ₪ תוכל להיות חלק בלתי נפרד מהקרן. בקרנות הר חוב יוצבו שלטיס הנושאיס את שמס (כולל כתובתם, מספרי זהותם ומספרי הטלפון) של התורמים הנדיבים אשר בעזרתם ממומניסם חתולי הרחוב ברחוב זה. תאר לעצמך ליל ירח מלא, חתולי הרחוב מייללים להס בשובע ומביטים בערגה על השלט הנושא את השכז ירחמ יאל שלומ יאל ובליבם הס מייללים ייתודה רבה ירחמ*אל מחיש -גזיי. לאור תרומתך הנדיבה בעבר, הרינו מצפיס כעת מכל משפ חת שלומיאל? שישאו תרומה, ואנר מבטיחים להציף את העיר בשלטים הנושאים את שמכם. 1 | ב 8.9ס"מ שורה 12 עמודה 6 ] ₪6 אחז ₪ ]= עברית =] [<]? וו מכ 0 מדפסת 2 הגדרה... סגור | רשומות למיזוג = הכל מ | ] עה ה רת | בדיקת שגיאות,.. אפשרויות שאילתה... -₪ אל תדפיס שורות ריקות כאשר שדות הנתונים ריקים. 7 הדפס שורות ריקות כאשר שדות הנתונים ריקים. | בעת מיזוג רשומות. | לא הוגדרו אפשרויות שאילתה. |<]|? קציו ם התרחשותה. טיפ אס אתה ממזג מספר מועט של מסמכים, מזג אותס למסמך חדש, וסקור כל אחד מהם לפני הדפסה. כשאתה בוחן את המיזוג, חשוב שתגדיר ואת בדיוק כמיזוג הסופי שלך: אותם נתוניס, אותן אפשרויות, והחשוב מכל - אותה מדפסת. אפילו שינוי קל בהגדרה יכול להיות בעל ערך למיוג. בדוק את המיזוג 9 לרף על לחצן מיזוג דואר בסרגל הכלים מיזוג דואר. 8 הכנס טווח הכולל לפחות שתי רשומות, תוך שימוש ברשומות הנתונים מאמצע קבוצת הנתונים. 9 בחר ביעד המיווג (מסמך חדש, מדפסת או דואר אלקטרוני) בו תשתמש במיזוג הסופי. 9 לח מזג. 9 ערוך הגהה על המסמך המודפס, ערוך תיקוניס למסמך הראשי או למסמך הנתוניס, אס נדרש, ושמור את המסמך. 9 המשך למזג ולסקור את דוגמאות המסמכים ולתקן את המסמך הראשי ואת מסמך הנתונים, עד שכל ניסיונות המיזוג מושלמיס ללא שגיאות וטעויות. |< |? מו 0 מזג ל: מדפסת 9 [=] | הגדרה... שומות למיזוג ")הכל מ 118 ] עדי 12 ] | בעת מיזוג רשומות . אל תדפיס שורות ריקות כאשר שדות הנתונים ריקים, - הדפס שורות ריקות כאשר שדות הנתונים ריקים. לא הוגדרו אפשרויות שאילתה. | סגור | בדיקת שגיאות... | אפשרויות שאילתה... בדוגמת מיזוג זו עושה מקור הנתוניסם שימוש בשני שדות שוניס עבור כתובת הרחוב, אך מאחר והמסמך הראשי כולל רק שדה כתובת אחד הכתובת אינה מושלמת כראוי - | זוג... 95 בל ה 1 | 21 | 4 וו |ש] + הוסף שדה פזס/ | + הוסף שדה מיזוג || ג'ון ויין רחוב עלמין ? הוליווד 98768 ג'ון היקר, ברצוני להודות לך על תרומתך הנדיבה לקרן עייש תולי חתולי, לשלום חתולי הרחוב בישראל. הריני להביא לידיעתך כי כיום אנו מתחילים במבצע חדש וחסר תקדים בתרבות השנורר הישראלי. תנאי המבצע קובעים כי על ידי תרומה צנועה בסך 1000 ₪ תוכל להיות חלק בלתי נפרד מהקרן. בקרנות הר חוב יוצבו שלטים הנושאיס את שמם (כולל כתובתם, מספרי והות ומספרי הטלפון) של התורמיס הנדיביס אשר בעזרתס ממומניס חתולי הרחוב ברחוב זה, תאר לעצמך ליל ירח מלא, חתולי הרחוב מייללים להס בשובע ומביטים בערגה על השלט הנושא את השם ג'ון ויין, ובליבם הם מייללים ייתודה רבה ג'ון מהוליוודיי. לאור תרומתך הנדיבה בעבר, הרינו מצפים כעת מכל משפחת ולין שישאו תרומה, ואנו מבטיחים להציף את העיר בשלטים הנושאים את שמכם. 1 | ב 8.פס"מ שרה 14 עמודה 11 ]‏ ₪5] אא | ה₪] /6] = עברית -] סיץ 8!: ןוכיס 277 יז ] ישויות. 3יווכ לעיתיס קרובות, כשאתה מדוור סוג מסוים של מידע במקור הנתוניס שלך, כדי ליצור את תוויות הדיוור האלו לרשימת אנשים, מעשי וכלכלי יותר להצמיד תוויות עבורך. דיוור מאשר להשתמש במעטפות. סזס/ יכולה להשתמש טיפ כדי ליצור תווית דואר בודדת, היעוּר באפשרות מעטפות ותוויות שבתפריט כלים. מידע 'ייצירת מסמכים אחידיםיי בעמוד 274, למידע אודות בחירת מקור נתונים. נוסף הגדרת תוויות השתמש ברשימת הביקורת. הבאה לשם התקנת מיזוג דואר. התחלי 0 התחל ושמור מסמך חדש, בי ריק. 1 מסמך ראשי 9 בחר מיזוג דואר מתפריט כלים. 9 לח על לחצן צור, ובחר תוויות מען. לחצ על לחצן חלון פעיל כשאתה נשאל באיוה חלון מסמך להשתמש. 9 לח על לחצן קבל נתונים ובחר את מקור הנתוניס שלך. לח על לחצן הגדר מסמך ראשי כשאתה מוכן. 9 בחר את סוג התווית ואת מיקומה. 9 לח אישור. הוספת כתובת 9 לח על הוסף שדה מיזוג, ובחר שדות הנתוניס שברצונך לכלול. 9 הוסף רווחים ופיסוק. הקש זס+חם, כדי להתחיל שורות חדשות כנדרש. 9 חזור על שלבים 1 ו-2 עד שתשליס את המידע לתוויות. 8 2000 זע 26 |//קןיי] שחזור למסמך מס רליל,.. + 3 מזג את הנתונים עם המסמך. | מיזוג, [<1? ה | מידע על המדפסת. = 8 אישור ₪7 סיכות. 6 לייזר והזרקת דיו = מגש: | מגש ברירת המחדל ( 5666 = | ביטול | פרטים... מוצרי תוויות: זא תקני - | 5 | תווית חדשה... מספר מוצר: . מל 8 - קלטת שמע | ב קלטת וידאו - פנים - =-5199 קלטת וידאו - צד - 5199-5 1 - כתובת 2 - כתובת 3 - משלות גודל עמוד: (חו 11 < 6 8) 10006 |<]? ב בחר בלחצן הוסף שדה מיזוג לשם הוספת שדות מיזווג לתווית. לדוגמה. באפשרותך לערוך ולעצב את שדות המיזוג ואת הטקסט בתיבה תווית לדוגמה. | * הוסף שדה מיזוג הוספת בר-קוד דואר... תוויית לדוגמה: אשם פרטי> אשם משפחה> <כתובת1> <עיר>.. אמיקוד> הוסף רווח, או פסיק, היכן שצריך שווה ניסוי מידע נוסף טיפ יצירת התוויות 9 ערוך הגהה על הכתובות, ותקן שגיאות אם קיימות. אס 001006 16070508/! מותקן אצלך במחשב, תוכל להשתמש ברשימת אנשי הקשר של אסס!ו0 כמקור נתונים. לח על לחצן קבל נתונים שבתיבת הדו-שיח עוזר מיזוג דואר, בחר שימוש בפנקס כתובות ובחר שימוש בפנקט כתובות של 001100% מתיבת הדו-שיח שימוש בפנקס הכתובות. כשאתה עורך את המסמך הראשי, כל השדות מרשימת אנשי הקשר של אססזט) ומיניס מלחצן מיזוג שדות. ייסקירת מסמכי מיזוג דואריי בעמוד 276, למידע אודות בדיקת תקינות מסמכים ממוזגיס. ייבחירת רשומות למיזוג'י בעמוד 290 ויימיווג בתנאיסיי בעמוד 292, למידע אודות קביעת השדות בהן ייעשה שימוש לצורך המיזוג. אל תדאג אס תופיע ההודעה מיקוד אינו תקף (0ו|9/ +6ח 6006 2|5) במסמך הראשי כשאתה יוצר לראשונה תוויות דיוור. סזס/\ אינה קוראת את הנתוניס, עד אשר אתה מעיין בנתוניס או במסמכיס הממוזגים. לחצן מזג למדפסת לחצן מזג למסמך חדש לחצן מזג . ₪ ₪ ו 5 בפ ₪ | ₪ | מז | 1 | 4+ = | * הוסף שדה חזסעצ | > הוסף שדה מיזוג | 9 לח אישור בתיבת הדו-שיח יצירת תוויות. 9 לחץ על סגור בתיבת הדו-שיח עוזר מיזוג הדואר. 9 סקור את מבנה המסמך הראשי. 9 בסרגל הכלים מיזוג דואר לח על מוג למסמך חדש או למדפסת בסרגל הכלים מיזוג דואר, כדי למזג את כל הרשומות, או לח על מזג, כדי למזג רשומות נבחרות. אשם פרטי4 אשם משפתה> א<כתובת1> <עיר> א<מיקוד> אשם פרטי4 אשם משפתה> אכתובת1> אעיר> <מיקוד> אשם פרטי4 אשם משפתה> א<כתובת1> <עיר> <מיקוד> אשם פרטי אשם משפחתה> אכתובת1> <עיר> <מיקוד> אשם פרטי4 אשם משפתה> <כתובת1> אעיר> א<מיקוד> אשם פרטי> אשם משפתה> א<כתובת1> <עיר> <מיקוד> אשם פרטי> אשם משפתה> <כתובת1> <עיר> <מיקוד> אשם פרטי4 אשם משפתה> א<כתובת1> <עיר> <מיקוד> אשם פרטי אשם משפחה> אכתובת1> <עיר> <מיקוד> אשם פרטי> אשם משפתה> <כתובת1> <עיר> <מיקוד> אשם פרטי> אשם משפחתה> אכתובת1> <עיר> <מיקוד> אשם פרטי> אשם משפחתה> <כתובת1> א<עיר> א<מיקוד> אשם פרטי> אשם משפחתה> אכתובת1> <עיר> <מיקוד> אשם פרטי> אשם משפחתה> אכתובת1> א<עיר> <מיקוד> א<שם פרטי4 אשם משפתה> <כתובת1> <עיר> <מיקוד> מקטע 1 נכין מא שורה 3 | עמודה 16 ] 6=₪] אחז | = 6% = עברית -] [ | 6זס/ נעזרת במבנה טבלאי כדי לארגן את התוויות סיץ 8!: ופוג יוכיס = 279 [כז] 2100607 050/א21, 9יוופ אס המדפסת שלך יכולה להדפיס מעטפות, תוכל למען ערימת מעטפות במהירות כשהן מבוססות על רשימת שמות וכתובות. טיפ הזן אותי! אס המדפסת שלך תומכת בכך, הפעל את האפשרות הזנה מ, כדי להזין את המדפסת ממגש או ממצין מעטפות, במקוס ההזנה הרגילה. הגדרת מעטפות 9 התחל ושמור מסמך חדש ריק. 9 בחר מיזוג דואר מתפריט כלים. 9 לחא על לחצן צור, ובחר מעטפות. 9 להצ על לחצן חלון פעיל, כאשר תישאל באיוה חלון מסמך להשתמש. 9 לח על לחצן קבל נתונים, ובחר את מקור הנתונים שלך. 9 כשתידרש, לח על לחצן הגדרת מסמך ראשי. 9 בכרטיסיה אפשרויות מעטפות שבתיבת הדו-שית אפשרויות מעטפות, בחר את גודל המעטפה ואת הגופן בו אתה מעוניין להשתמש. 9 אם צריך, בחר בכרטיסיה אפשרויות הדפסה ושנה את אופן הונת המעטפות למדפסת. 9 לחץ אישור. 0 2000 שזק/ן 26 |//לןי] [<1? ו השתמש ברשימת הביקורת הבאה לשם התקנת מיזווג דוואר. התחלי בבחירה בלחצן צור. 1 מסמך ראשי מכתבים אחידים... תויוות משן... [3] + 3 מז את הנתונים עם המסמך. | מיזוג,. [<ז? ד | אפשרויות הדפסה ודל 10 (1/2 9 א 1/8 4 אינץ) | משלוח בתחומי ארה"ב. -] בר-קוד נקודת משלוח 7 ] דואר מענה 8-ויוז= - . משמאל: אוטומטי ב- מלמעלה: אוטומטי 5 1 גופך משמאל: אוטומטי 5 מלמעלה: אוטומטי 5 | תצוגה מקדימה- == מידע יימיעון מעטפהיי בעמוד 82, למידע אודות יצירת מעטפה בודדת ושינוי הגדרות בתיבת הדו-שיח אפשרויות מעטפה. נוסף יייצירת מסמכים אחידיםיי בעמוד 274, למידע אודות המסמך הראשי ומקור הנתונים. ייסקירת מסמכי מיווג דואריי בעמוד 276, למידע אודות ביצוע בדיקת תקינות של מסמכים ממוזגים. ייבחירת רשומות למיזוגיי בעמוד 290 ויימיזוג בתנאיסיי בעמוד 292, למידע אודות מיזוג רשומות מסוימות בלבד. טיפ אס הכתובת להחזרה אינה רשומה במסמך הראשי (או אם זו המוצגת במסמך אינה הכתובת הנכונה להתזרה), פתח את תפריט כלים, בחר אפשרויות והשלם (או תקן) את הנתוניסם בכרטיסיה פרטי משתמש. אס אתה משתמש במעטפות עליהן כבר מופיעה הכתובת להחזרה, מחק את הכתובת מהמסמך הראשי. הגדרת המסמך הראשי 9 בתיבת הדו-שיח כתובת מעטפה, בחר פריטיס באמצעות לחצן הוסף שדה מיזוג, כדי להשלים את הכתובת. 9 אם אתה מעוניין (ושולח את המכתביס לארהייב) תוכל להוסיף ברקוד, המשמש את הדואר האמריקאי בלבד. 9 קרא את הכתובת, ותקן טעויות אם נמצאו. 9 לח אישור. יצירת המעטפות 9 לח על סגור בתיבת הדו-שיח עוזר מיזוג דואר. 9 סקור את פריסת המסמך הראשי. 9 שמור את המסמך. 9 לח על מזג למסמך חדש או על מזּג למדפסת בסרגל הכליסם מיזוג דואר כדי למזג את כל הרשומות, או על לחצן מזג כדי למזג רשומות נבחרות בלבד. [< ?ו בחר בלחצן הוסף שדה מיזוג לשם הוספת שדות מיזוג לדוגמה לכתובת הנמען. באפשרותך לערוך ולעצב את שדות המיזוג ואת הטקסט בתיבה דווגמה לכתובת הנמען. | הוספת בר-קוד דואר.< - ----- לחף כדי להוסיף ברקוד של הדואר לחץ ובחר שדה נתונים... * הוסף שדה מיזוג דוגמה לכתובת הנמען: אש פרטי> אשם משפחה> האמריקאי א<כתובת1> ... כדי להוסיף את לעיר> ‏ <מיקוד> שדה המיזוג כאן לחצן מזג למדפסת לחצן מזג למסמך חדש לחצן מזג . ₪ ₪ | מיזוג,.. 9 ל ₪ | = | מ* | 1 | 4 4% | > הוסף שדה זפ | = הוסף שדה מיזוג |. הקרן לרווחת חתולי רחוב בישראל ת.ד. 6108 הרצליה 46160 <שם פרט'> <שם משפחה> *כתובת1> *<עיר+ %מיקוד> סיץ 8!: ופוג וכיט [28 'ג'כא. .זגו כז29 לכל אחד מגיעה תעודת הוקרה מדי פעם, בין אס עבור הישג נכבד, או סתס בשביל הכיף. תוכל להשתמש ב-6זס/\ כדי ליצור מסמך הוקרה בסיסי, עס מקומות ריקיס להוספת שס המקבל וההישג שמוקיריס לו. אס יצירת נתונים 9 התחל מסמך חדש ריק, וצור בו טבלה עם שתי שורות ושתי עמודות. 9 קבע כותרת בראש כל עמודה. 9 הקלד את שם המקבל ואת סוג ההוקרה. 9 הקש פד כדי להתחיל שורה חדשה והקלד את השס הבא כ ואת ההוקרה עבורו. חזור על עמליה כהן הפעולה, עד שכל מקבלי תעודות ההוקרה יירשמו, שמור וסגור את המסמך. יצירת תעודת הוקרה 9 התחל מסמך חדש ריק, והשתמש בכלים של זס/ כדי ליצור תעודה נאה. 9 הכנס ועצב סימן פיסקה עבור שס המקבל. 9 הכנס ועצב סימן פיסקה עבור ההוקרה. 9 שמור את המסמך. 2 2000 ₪/ץ 26 ולןיי] מספר אנשים מתכבדים בהוקרה עבור סיבות שונות, תוכל ליצור רשימת שמות ותעודות הוקרה, ו-6זס) תוסיף אותס לתעודות ההוקרה עבורך. כותרת העמודה נהפכת לשס שדה המיזוג מוכני מצסילן במוסך החברה פובדת חרוצה ביותר של החברה | מורה מצסיי נת של הגנווך | תעודת הוקרר. בואת אנו מכריוים ש-1 9 ו נבחר-+ בהיות ו 1 עייי. ועדת. שופטיי. המפעל -1 ויינתן. לו. כבוד. גדול.על.תרומתו. לפית ות חברת. מפעלי. פלדה]ן טיפ טבלאות הן כלי נהדר ליצירת פריסה ייחודית במסמך. הטבלה שבתחתית תעודת ההוקרה, מאפשרת מיקוס מדויק של טקסט ושל שורות אחרות. עבור ₪זס/, מסמך שמעוצב כקטלוג הוא כל מסמך שאינו מתאיס לקריטריוניס של מכתבים אחידים, תוויות דיוור, או מעטפות. בדרך כלל, זהו סוג כללי של מסמך עס מספר מאפיינים מיוחדיסם, לדוגמה - תעודות הוקרה. מידע ייהוספת קו גבול מסביב לעמודיי בעמוד 199 וייהוספת גבול מסוגנן מסביב לדף'' בעמוד 200, למידע אודות הוספת נוסף גבולות סביב מסמך. יייצירת טקסט מסוגנן עס +ז0זס/יי בעמוד 218, למידע אודות יצירת כותרות דרמתיות. הגדרת המסמך 9 בחר מיזוג דואר מתפריט כלים. השלב הבא בהתקנת מיזוג הדואר הוא לציין מקור נתונים. בחר בלחצך קבל נתונים. 1 מסמך ראשי 9 לח על צור ובחר קטלוג. לחץ על לחצן חלון פעיל, כאשר 0זס\ מבקשת לדעת באיזה חלון מסמך להשתמש. 9 לח על לחצן קבל נתונים, בחר פתיחת מקור נתונים ופתח את מסמך הנתונים שיצרת. | סוג מיזוג: קטלוג מסמך ר/אשי: 8705.006/ח5616ו2 65הסותטססים 2000 עזיזים 2 מקור נתונים | *קבלנתטם ‏ | יצירת מקור נתונים.. פתיחת מקור נתונים.. 9 הגדר את המסמך כשמוכן. יצירת תעודת הוקרה + הוסף שדה פס | 9 לח במקוס בו אתה רוצה את 8 ל שס מקבל תעודת ההוקרה. 9 לחץ הוספת שדה מיזוג ובחר את כותרת עמודת שס מקבל תעודת ההוקרה. בואת.אנו-מכריטים ש- 1 נבחר'+ 9 לח במקום בו אתה רוצה למקס את כותרת ההוקרה. בהיותון . עייי ועדתי. שופטיי. המפעל - 0 לחץ הוספת שדה מיזוג ובחר את כותרת עמודת ההוקרה. ויינתן לו. כבוד. גדול.על.ת רומתו. לפיתוח חברת. מפעלי. פלדה] . 9 לח על לחצן מיזוג להדפסה (או מיזוג למסמך). פּ הגש את תעודת ההוקרה! 1מ- | ב 14.1ס"מ שורה עמודה 1 | סיץ 8!: ופוג ומכיס 283 '3יכ2, אקו5 עו[ כשאתה יוצר מסמכי מיזוג דואר, אתה וקוק לשני בפורמט נוח לגישה, צור מסמך מקור נתוניס חדש והכנס דבריסם עיקרייסם: מסמך ראשי ומקור נתוניס. אס בו נתוניס משלך. הנתוניס בהס אתה מעונייו להשתמש אינס מאורגניס מידע יייצירת תעודות הוקרהיי בעמוד 282, למידע אודות יצרת מקור נתונים קטן, ומהר. נוסף 'ימיווג נתונים מ-/08א=' בעמוד 288, למידע אודות שימוש בנתוניס מתוכנת |09א= ספסזסוו/. 'ימיזוג נתוני 460695'י בעמוד 289, למידע אודות שימוש בנתוניס מתוכנת 66655/ )80סזסווש]. יצירת מקור נתונים 0 פתח את המסמך בו תשתמש כמסמך ראשי. |< |? ב מקור נתונים למיזוג דואר מורכב משורות של נתונים. השורה הראשונה נקראת שורת הכותרת. כל עמודה בשורת הכותרת מתחילה בשם שדה. 9 מתפריט כלים בחר מיזוג דואר, לחץ על צור בתיבת הדו-שיח עוזר מיזוג דואר, כדי לבחור את סוג המסמך בו אתה חפ. השתמש בחלון הפעיל עבור המסמך הראשי שלך. ברשימה המופיעה להלן מוצגים שמות שדות שימושיים. באפשרותך להוסיף או להסיר שמות שדות לשם התאמה אישית של שורת הכותרת. שם שדה: שמות שדות בשורת הכותרת: שם פרטי | . הוסף שם שדה 44 שם משפחה תפקיד בעבודה הזז חברה | ממ | | כתובת1 6 הסר שם שדה | עסו 5... 9 לחי על לחצן קבל נתונים, ובחר יצירת מקור נתונים. 9 שנה את רשימת השדות המוצעת: + בחר שדה ולח על הסר שם שדה, כדי למחוק את השדה. 4 הקלד שס שדה חדש ולתצ הוסף שם שדה, כדי ליצור שדה חדש. + בחר שדה ולחצ על לחצני החיצים, כדי לשנות את סדר השדות. הקלד שס עבור שדה חדש ולחצ שמות השדות המוצעים על ידי 6זס/ כדי להוסיף שדה חדש לרשימה בחר שדה ולח כדי למחוק בחר שס שדה מהרשימה, לת על החיצים כדי להזיז את השדה למטה או למעלה ברשימה 9 לח אישור. 9 שמור את המסמך. 4 2000 ₪ 26 /ןי] שווה לאחר שיצרת מסמך מקור נתוניס משלך והשלמת את המסמך הראשי, שמור וסגור את שני המסמכים. לחץ על ניסוי לחצן פתח שבסרגל הכלים הרגיל, ופתח את מסמך מקור הנתוניס. שיס לב שהמסמך הוא טבלה סטנדרטית של 6זס\, עס שמות השדות בראש השורה והנתוניס שהכנסת בשורה שמתחת. סגור את המסמך מבלי לערוך בו שינוייס כלשהס. מידע יישינוי מסמך מקור נתוניסיי בעמוד 287, למידע אודות שינוי מבנה מסמך מקור נתונים קיים. נוסף הכנסת נתונים 9 כאשר סזס\ מודיעה לך שהמסמך אינו מכיל נתוני רשומות, לחצ על לחצן עריכת נתוני מקור. 9 הקלד את נתוני השורה הראשונה. 9 הקש פד כדי לעבור לשורה הבאה. 9 המשך להקליד נתונים לשדות והקש פד כדי לעבור לשדה הבא. 9 בכל פעם שתסיים הקלדת נתוני רשומה כלשהי, לתחצ הוסף חדש. 9 המשך להקליד ערכי רשומות עד שתסיים. 9 לח אישור. 9 השלם את המסמך הראשי. 9 שמור וסגור את המסמך הראשי. כאשר תתבקש, שמור את מסמך מקור הנתונים. | 9 מקור הנתונים שזה עתה יצרת אינו מכיל רשומות נתונים. באפשרותך להוסיף (ל רשומות חדשות למקור הנתונים על-ידי בחירה בלחצן ערוך מקור נתונים, או להוסיף שדות מיזוג למסמך הראשי על-ידי בחירה בלחצן ערוך מסמך ראשי. | ערוך מסמך ראשי |< |? הו שם פרטי: ירחמיאל . | אשר ‏ 6 . ונע שם משפחה: שלומיא 8 9 כתובת1: רחוב ביש גדא 13 || הסףחדש 9 עיר; חישאד 000 6 מחק מיקוד: 07 | שחזר תרומה: 2,500 | חיפוש... | הצת מקור = לחצ כדי לעיין ברשומות קיימות סיץ 8!: ופוג ומכיס 287 ליכא יש[ אם נתוני רשומה אחת, או יותר, במסמך מקור הנתונים שלך אינה מעודכנת, תוכל לערוך את הנתונים. תוכל להוסיף רשומות חדשות ולמחוק את הישנות. טיפ אס הנתוניס שלך שייכים גם לתוכנה אחרת, למשל לפנקס כתובות או למסד נתוניס של 66655ג, סגור את המסמך הראשי, ערוך ושמור את הנתוניס בתוכנה המקורית ופתח מחדש את המסמך הראשי לקבלת המידע המעודכן. מידע נוסף מציאת רשומה 9 אם עדיין לא עשית זאת, פתח את המסמך הראשי עבורו נוצר מקור הנתוניס. 9 לח על ערוך מקור נתונים. 9 לח על לחצן חיפוש. 9 הקלד את המידע הרצוי. 9 בחר בשדה בו הוא מופיע. 9 לח חפש את הראשון. אם הרשומה שנמצאה אינה הרשומה הרצויה, לחצ על לחצן חפש את הבא. חזור על הפעולה עד שתמצא את הרשומה הרצויה. 9 לח סגור. עריכת רשומה 9 בצע איזו מהפעולות הבאות : + ערוך את הטקסט בכל השדות. 4 הוסף רשומות חדשות. 4+ מחק רשומות. 9 לח אישור כשתסיים. 06 2000 זע 26 |//לןי] .=)8| > | סוב עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה 'ישינוי מסמך מקור נתוניםיי בעמוד 287, למידע אודות הוספה או מחיקה של רשומות נתונים. 0 ] 087 ₪ ה 6|--6|5 ₪ )| שב 5 3 ₪ ₪ םן - ₪ ₪ מיזג. ₪ 9 | 5 | > | [ 5 | 4 )!| | % | * הוסף שדה אזפשו | * הוסף שדה מיזוג <שם פרטי6 <שם משפחה> אכתובת%1 ער = ה אישור | הוסף חדש כתובת1: רחוב עלמין 9 עיר: הוליווד מיקוד: 8 והותם [<]? הד | .ב :ט הנושא חפש את: ירחמיאל , 6 . בשדה: לאור תרומתך הנדיבה בעבר, הרינו מצפין | שם פרטי 9 1+ %או תרומה, עמ' 1 מקטע 1 || ב שורה שמוהה ]| שמ אק ההל=]. הלפ עברית ן | [<1? זו לחץ כדי להתחיל שם פרטי: ירחמיאל | אישור ש] < רשומה חדשה שם משפחה: שלומיאלי | הוסף כתובת1: רחוב ביש-גדא 13 מח עיר: חיש-גד מ |" לחץ כדי למחוק מיקוד: 13 שחזר רשומה נוכחית | חיפוש... | הצג מקור [+- לח כדי לבטל שינוייס לרשומה הנוכחית )וי וס אקו5 ןי כשאתה רוצה לשנות את מספר השדות, או את שם השדות במסמך מקור נתוניס קיים, אתה יכול לערוך את מסמך מקור הנתונים ישירות. מכיון שמקור הנתונים הוא טבלה, אפשר פשוט להוסיף או למחוק עמודות, כשברצונך להוסיף או למחוק נתוני שדות. טיפ מסמך מקור הנתוניס מכיל את כל המידע בטבלה אחת. הצג את קווי הרשת, אס אינס מוצגים, כך שתוכל לראות את גבולותיו של כל שדה. מידע יייצירת מקור נתוניסיי בעמוד 284, למידע אודות יצירת מסמך מקור נתוניס ב-0זס/. נוסף עריכת מסמך מקור נתונים 9 אם עדיין לא עשית זאת, פתח את המסמך הראשי עבורו נוצר מקור הנתוניס. 9 לח על לחצן ערוך מקור נתונים. 9 בתיבת הדו-שיח טופס נתונים לח על לחצן הצג מקוד. 9 שנה את השדות והרשומות : % מחק עמודה, כדי להסיר שדה נתוניס. + הוסף עמודה ומלא אותה בנתוניס, כדי להוסיף שדה נתונים. 4 שנה שס שדה נתוניס על ידי שינוי הטקסט בשורה הראשונה. + מיין את הרשומות בסדר אלפביתי. 9 שמור את המסמך. 9 לחץ על לחצן מסמך ראשי למיזוג דואר. 9 אם שינית שמות של שדות כלשהם, עליך לבצע את השינוי גס במסמך הראשי. מחק עמודה כדי ערוך את השס כדי להסיר שדה לשנות את שס השדה הוסף עמודה כדי להוסיף שדה חדש [< ו 7 | קובץ עריכה | תצוגה הופפה עיצוב. כלי | ב 9.4ס"מ שורה 15 עמודה 1 לחץ בטבלה, ולחצ על לחץ כדי לחזור למסמך הראשי כתובת1 | כתובת2 עיר מיקוד | מדינה תוומה רחוב חיש-גד | 13713 | ישראל | 50 ביש-גדא 33| סמטת חולון | 43857 | ישראל |250 החרצית 7 רחוב נתניה 250 ישראל |75 המייללי 5 ארמון מונקו ‏ | 34587 | מונקז ‏ | 2500 הנשיא רחוב הוליווד | 98768 | ארה"ב עלמין ל || ]אמח | ז=] השפ = עברית -] פיץ? 3: 3158 אס/כיס] לחצן למיון רשומות 207 אוה | -001] כשהנתוניס בהס אתה רוצה להשתמש נמצאים בגיליון אס מקור הנתונים משתנה, יכיל מיווג הדואר הבא שלך עבודה של |68א=, תוכל להשתמש בגיליון העבודה כמקור גם את הנתוניס החדשיס. נתוניס, כשאתה יוצר מסמכים עם מיזוג דואר. בדרך זו, מידע יייצירת מקור נתוניםיי בעמוד 284, למידע אודות יצירת מסמך 6זס/\ כמקור הנתונים. נוסף יימיזוג נתוני 00085 בעמוד הבא, למידע אודות שימוש בנתוניס מבסיסי נתונים של 00885. הכנת הנתוניס 1 ודא שהשורה העליונה של הנתוניס מכילה את שס השדה לכל עמודה 9 פתח את חוברת העבודה [<51- ד |א || = [8! קובץ עריצה תצוגה הוספה עיצוב כלים נַתונים םלון ערה | ב-|06א5. ל 5 = ₪ | ע מ |> 5 | 0 ₪ = 5 6 - ₪5 |ש 3 | 43 ₪ ₪ םן 9 ארגן את נתוני גיליון העבודה 5 שם פרטא שם משפחה תפקיד חברה כתובת מיקוד עיר מדינה תרומה חודשית תרומה שנתית כך שכל שורה היא רשומת א - 5 י י / - 2 | ירחמיאל * | שלומיאלי מנהל | בנק מיאו רוחב ביש-גדוא 13 :13713 | חיש-גד ‏ ישראל .50 וו נתוניס וכל עמודה היא שדהת 3 |שלמה בהן פועל | מע"צ סמטת החרצית 7 | 43857 |חולון = ישראל 250 20 4 |יחיאל יחיאל חלילן | תזמורת בצורת ‏ רחוב המיילל 5 | 34590 נתניה ‏ | ישראל |75 0 נתוניס. מ גרייס קלי נסיכה ארמון הנשיא 9 מונקו | מונקו | 2500 וו 6 וגו ו בר מינן | שדואו מדואו | רחוב עלמין 9 0 הוליווד |ארה"ב | 5000 0 8% 9 שמור וסגור את גיליון - העבודה. כדי להשתמש בחלק מגיליון העבודה, בחר טווח. שמות השדות חייביס להופיע בראש השורה של טווח השמות - כלים - ₪3 = % 8 | ה [+ פסתסוחנוססים עה 5 חפש ב 5זונססוק וז אתר הבית של ברווז מצוי 5, דור אלקטרוני באינטרנט הסטוריה 5 יפור אימה 5 סיפורים משהסרטים קבלת נתונים 9 ב-6זס\, בחר מיזוג דואר מתפריט כלים וצור את המסמך הראשי. 8 לחי על לחצן קבל נתונים, ובחר פתיחת מקור נתונים. 4 טופס נתונים למיזוג דואר 5 חסחחו וס שו 9 בחר )66ח68זס/ |6סא= 8!. 7 9 לת לחיצה כפולה על גיליון ל העבודה כדי שייפתת. 9 בחר טווח תאיים או את כל 6 גיליוו העבודה. טוח נקוב או טווח תאים: כו | פּ לחץ אישור. הגיליון האלקטרוני כולו ש- 0000-ררי שם הקובץ 9 ערוך את המסמך הראשי, השתמש בלחצן הוסף שדה מיזוג כדי, להכניס את שדות הנתונים. 9 [+ 9 ראזס [66א 5 קבצים מסוג ] אש ]| בטל 8 2000 זע 26 |//לןי] יפ [>[' 400058 אס אתה רוצה ליצור מסמכי מיזוג דואר תוך שימוש במידע שנמצא במסד נתוניס של 400885 אספסזסוו, תוכל להשתמש בטבלה ממסד הנתוניס כמקור הנתוניס שלך, נתוניס. טיפ אם הנתוניס בהס אתה מעוניין אינס מאורגניס בטבלה אחת במסד הנתונים, פתח את מסד הנתוניס ב-00888, צור שאילתה שתאסוף את המידע ואו השתמש בשאילתה כמקור הנתוניס שלך. בנוסף, תוכל להיעזר בלחצן חן ]21108) ב-466685 כדי להתחבר במהירות לטבלת 00855, או שאילתה של 6זס/ ולהשתמש בנתוניס אלה כמקור הנתוניס. קבלת נתונים 9 ב-6זס/\, השתמש במלזוג דואר, כדי ליצור מסמך ראשי. 9 לחץ על לחצן קבל נתונים ובחר פתיחת מקור נתונים. 9 בחר מסד נתונים של ₪00888. 9 לחף לחיצה כפולה במסד הנתונים. 9 בחר טבלה, או שאילתה, המכילה את הנתוניס. 9 לח אישור. 9 ערוך את המסמך הראשי, השתמש בלחצן הוסף שדה מיזוג, כדי להכניס את שדות הנתונים. + כלים - ₪ ₪ % 6% | -₪ [+ פסתסוחנוססים עו 5 חפש ב 5זונססוק וז : אתר הבית של ברווז מצוי 5, ואר אלקטרוני באינטרנט הסטוריה 5 , יפור אימה 5לתסחחנ וססיכ ץז 8 כזיפורים מהסרטים ₪6 שולחן עבודה מועדפים רשימת חומרה | עס 85 [+ | שם הקוב =] בחר שיטה [- 9 5 0655 5 קבצים מסו2 |<]? ו | שאילתות | טבלאות טובלאות ב- אנשי קשר: 15 זה טסו סוגי קשר קריאות 9 אשר | | ביטול | הצגת 50%... סיץ 8!: אפוג אמוכיס | 289 או שתוכל להתאים אישית את הנתוניס תוך שימוש בשאילתה, ואז להשתמש במסד הנתוניס הזה כבמקור יכ 315/0///21/105 כשאתה מבצע מיזוג דואר, ייתכנו מקריס בהס תרצה מכתביס רק לתורמים הנדיביס יותר. תוכל להגדיר להשתמש ברשומות ממקור הנתוניס העומדות באילו רשומות להשתמש על ידי בדיקת הנתוניס בשדות בקריטריוניס מסוימים, למשל יצירת תוויות דיוור המסוימים. ללקוחות הנמצאיס באזור מיקוד מסוים, או שליחת טיפ אס הנתוניס בהס אתה משתמש מקורס במסד נתוניס של 400855 070504ו1, השתמש בשאילתה ב-00885( כדי לאתר את הרשומות הרצויות, במקוס להשתמש באפשרות השאילתות של עוזר מיזוג דואר של 6זס/. תמצא שתהליך הסינון חזק יותר ופשוט לשימוש. מידע יישינוי מסמך מקור נתוניס'' בעמוד 287, למידע אודות מיון רשומות במסמך מקור הנתונים. נוסף הגבלת הרשומות 9 מתפריט כלים בחר מיזוג דואר. פעל על פי פעולותיו של עוזר מיזוג דואר, כדי להכין את המסמך המקורי למיזוג. 9 לח על לחצן מזג בסרגל הכלים מיזוג דואר. 9 קבע את טווח התאים שיש למזג. הגדרת בדיקה 9 לח על לחצן אפשרויות שאילתה שבתיבת הדו-שיח עוזר מיזוג דואר, כדי להציג את תיבת הדו-שיח אפשרויות שאילתה. 8 בחר בשדה שייבדק. 9 בחר את סוג ההשוואה. 9 הקלד את הנתוניס מולם תתבצע השאילתה. אס קריטריון ההשוואה הוא ריק או לא ריק, השאר את השדה השווה ל: ריק. 0 2000 שזג/ן 56 |//לןי] מזג ל: מל מדפסת | : | הגדרה... | סגור | רשומות למיזו? בשש 0-5 | בדיקת שגיאות.. , | אפשרויות שאילתה... | בעת מיזוג רשומות: . אל תדפיס שורות ריקות כאשר שדות הנתונים ריקים. 9 הדפס שוחות ריקות כאשר שדות הנתונים ריקים. לא הוגדרו אפשוזויות שאילתה, רק הרשומות המוגדרות בטווח ימוזגו |<ו? ו | מיון רשומות. | סינמן רשומות שדה: השוואה: השווה ל: תרומה 0 [=] גדול או שווה 9 [=] 100 רק רשומות שמראות מיקוד שקטן מ- 4000 ימווגו טיפ שימוש באפשרות וגם או או עשוי להיות מאוד מבלבל. לפני שאתה יוצר מיזוג מלא, בחן תמיד את המיזוג עס רשומות שעוברות וגס עס רשומות הנכשלות במבחן. שיס לב שהאופרטור היחס או אינו אופרטור או ייחודי. הרשומה תיחשב כעוברת במידה ואחד התנאים או שניהס מתמלאים! אינך צריך להפעיל מספר שאילתות שונות למיזוג, אס אתה מתכוון להדפיס את התוצאות בקבוצות מוגדרות, למשל הדפסת מעטפות על פי סדר אזורי המיקוד. תוכל להיעזר בכרטיסיה מיון רשומות שבתיבת הדו-שיח אפשרויות שאילתה, כדי לקבוע את השדה לפיו אתה מעוניין לבצע את המיון. הוספת בדיקה 0 בחר את היחס בין שתי הבדיקות. 9 בחר את השדה שייבדק. 9 בחר את סוג ההשוואה. 9 הקלד את הנתוניס מולס אתה רוצה לבדוק. אס קריטריון ההשוואה הוא ריק או לא ריק השאר את השדה השווה ל: ריק. 9 חזור על צעדים 1 עד 4 והוסף בדיקות, עד שתגדיר את רשומות הנתונים לשימוש. 9 לח אישור. 9 בחן את השאילתות שלך על ידי מיזווג מספר מצומצם של רשומות למסמך. אס השאילתות מפיקות את התוצאות הרצויות, בצע מיזוג מלא. [<ו? ד [ מיון רשומות | סינון רשומות שדה: השוואה: השווה ל: תרו 0 מה [=] גדול או שווה [=] 100 וגם [=] שם משפחה 0 [=] שווה 9 [=] שלומיאלי 0 מסמכים ממוזגים ייווצרו עבור כל אחד ששם משפחתו שלומיאלי ואשר תרס סכוס של 100 או יותר עבור כל התורמיס שאינס מישראל סיץ 8!: ןוכיס [29 יפא 2[ כשאתה מבצע מיזוג דואר אתה יכול לשנות את טקסט הנדיביס ביותר, והודעה שונה לאלו שתרמו סכוס פעוט מסמך המיזוג בהתבסס על תנאיס במקור הנתוניס. יותר. כל זאת בהנחה שמקור הנתוניס שלך כולל גס את לדוגמה, אתה יכול להכניס הודעה אחת לתורמיס סכוס התרומה שהריס כל אחד מהמופיעים בו. טיפ בדיקות בתנאים עלולות לסבך. תמיד כדאי לסקור את המסמך ואת התוצאות, לפני ביצוע המיזוג המלא. מידע ייסקירת מסמכי מיזוג דואריי בעמוד 276, למידע אודות בדיקת הגדרות מיזוג הדואר לפני הדפסה. נוסף יצירת הבדיקה 9 מתפריט כלים בחר מיזוג דואר והשתמש בעור מיזוג דואר כדי ליצור מסמך ראשי. קשר למקור הנתוניס והוסף את שדות המיזוג שאתה רוצה ש-6זס/ תשלים עבורך. בחר את שס השדה שמכיל הקלד את הנתוניס את הנתונים שייבדקו בחר את סוג ההשוואה | אליהס ברצונך להשוות [<ו? | ךז שם השדה: השוואה: השווה ל: תרומה גדול או שווה 100 הוסף את הטקסט הבא!: בביקורך הבא למשרדנו נציג בפניך את משרדינו החדשים שנרכשו בת רומתך האדיבה. . | אחרת הוסף את הטקסט הבא: רשומותינו מראות כי מעולם לא ביקרת במשרדינו. נא צור עימנו קשר טלפוני כדי לתאס ביקור בהקדס האפשרי. 9 9 לחף במסמך במקום בו אתה רוצה למקס את טקסט התנאי. 9 לחץ על לחצן הוסף שדה 6זס ומהתפריט הנפתח בחר .... ףפחד...]. 9 צור את הבדיקה. 9 הקלד את הטקסט שיוסף אם תוצאות הבדיקה מתאימות. 9 הקלד את הטקסט שיוסף אם תוצאות הבדיקה אינן מתאימות. טקסט שיוכנס למסמך אס התרומה טקסט שיוכנס למסמך אס התרומה החודשית פחותה מ-100 שייח החודשית עולה על 100 שייח 9 לח אישור. 9 לח על לחצן מיזוג דואר וצור את המסמכים שלך. 2 2000 ₪/ץ 26 ו/ןי] מז 21/0/1. 31962 ששס/) המונח שדה יכול לבלבל: הוא בעל משמעות שונה, תלוי בהקשר. 4 שדה ב-6זס/ הוא בדרך כלל שומר מקום, לעיתיס מכיל מעט קוד תכנות, למידע המתעדכן אוטומטית, כגון תאריך, או מספר עמוד. + שדה מיזוג הוא סוג אחר של שדה, גם הוא שומר מקוס, בשימוש במיוחד למידע ממקור נתונים. 4 שדה במקור נתונים מתייחס לפריט בודד ברשומת נתוניס. 6וויק 0 200 רוב הזמן, אינך מודע לשדות שאולי נמצאיס במסמך שלך. באופן כללי אתה רואה את תוצאות השדות: התאריך הנוכתי, או סיכוס ערכי טבלה למשל. בכל מקרה, אס המסמך שלך משתנה פתאוס לתוהו ובהו של תווים מוזריסם, תראה את צידו האחר של השדה: הקוד. תווי שדה גובליס שדה. אלה תוויס מיוחדיס ש-0זס/\ מוסיפה והס אינס [ ו-) שבמקלדת 1 ייצור ריכטר-לויןיי] * 0 [יימי כותבדוח זה! / וז | = + | | הוראות שדה שס שדה השורה הראשונה מציגה את שמו של כל שדה נתוניס ואי 0 290 35 משתמשיס בשדה מיזוג רק תוך כדי מיזוג דואר, בו אתה משלב, או ממזג, מסמך ראשי עס מקור נתונים. שדות מיזוג נראיס בדרך כלל במסמך הראשי לפני הדפסה. אס ראית את כל קודי השדה עבור השדות האלו, תראה שמיווג השדה הוא צורה מיוחדת של שדה: שדה ם ₪!-6השוו. תווי שדה מיזוג גובליס את שדה המיזוג | אתר 0 ה שס שדה מיזוג הוא שס שדה הנתוניס שדה מיזוג הוא בסך הכל סוג מיוחד של שדה | [ כ 15==סםותרומה ) 6וויק / 0 [שן₪ תוכניות מסדי נתוניס גם משתמשות במונח שדה, אבל שדה שונה מזה של 6זס/. שדה נתונים הוא פריט מסויס ברשומת הנתונים. רשומת נתונים היא סדרה שלמה של מידע שנמצא במקור הנתונים. אס מקור הנתוניס שלך מכיל כתובות, רשומה בודדת תהיה הכתובת לאדס בודד, ושדה בודד ברשומה יהיה מרכיב אחד של הכתובת: העיר או המיקוד, למשל. עמודה היא שדה נתוניס אחד ב שם משפחה | תפקיד חברה כתובת1 פיר ' מיקוד | מדינה תוומה שנתית ירחמיאל ‏ | שלומיאלי מנהל בנק מיאו חיש-גד | 13713 | ישראל | 50 0 ביש-גדא 13 שלמה כהן פועל מעייצ סמטת | חולון ‏ | 43857 | ישראל | 250 200 החרצית 7 תא הוא שדה נתוניס של רשומה מסוימת שורה היא רשומת נתוניס אחת סכץ 8!: ןוכיס 293 0 /כיס ו 5 6י6שָייס] כשאתה יוצר מיזוג דואר, תרצה לעיתיס להוסיף הודעות אישיות שונות רק לחלק מהמסמכים הממוזגים. תוכל לעשות ואת על ידי כך ש-6זס)\ תמלא את כל השדות הזהיס במסמכים, ואז תעצור לשאול אותך לגבי מידע אישי. טיפ אס אתה צריך לערוך את טקסט ההודעה שלך, או את טקסט ברירת המחדל, לאחר שהשלמת את מידע השדה ולחצת אישור, תוכל לערוך את שדה א]11!= שנוצר או למחוק את השדה וליצור שדה א] 11!= חדש, המכיל את הטקסט השונה. יצירת תיבת דו- שיח 9 מתפריט כלים בחר מיזוג דואר ובעזרת עוזר מיזוג דואר צור מסמך ראשי המקושר למקור הנתונים שלך. הוסף את שדות המיזוג שאתה רוצה ש-6זס\ תשלים. 9 לחץ במסמך במקום בו אתה רוצה להכניס את הטקסט האישי. 9 לחי על לחצן הוסף שדה הזס/צ, ובחר חז-!!ו] מהרשימה הנפתחת. 9 הקלד את ההודעה שתרצה לראות כש-6זס\ שואלת אותך לגבי ההודעה האישית. 9 הקלד את טקסט ברירת המחדל להודעה האישית. 9 לח אישור. 9 לת על ביטול אם 0זס/ מבקשת ממך את ההודעה האישית מייד. סּ שמור את המסמך הראשי. 4 2000 ₪ 26 )/ן] |<וםן- 1 ₪ | סובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה | ₪ ₪. בברכות חמות מנשה תורג'מן מנבייל מנשה קרמיקה הפעל אס ברצונך להשלים מידע פעם אחת, לאחר איזו מילה יוכנס המסר לכל מסמך ב 7% ₪ 5 ₪ רז ₪ 6 מיזוה... ל 9 ₪ | ₪ | ול | 2 | 4 4 | ₪ | * הוסף שדה סא | + הוסף שדה מיזוג | --₪6|0 ל ₪ 3 ₪ ₪ ם| 5% ₪ ש|ן 0% 9 6. .. הסחד.. .1 בס סטזסוי] + 6ח6וו56 6הַזסו] + ספת ואס ו 800 56% קפ <ן|? ד בקשה: נא הוסף הודעת נ.ב. 0 ברירת מחדל של טקסט מילוי: לכל האריחים יש גימור דוחה שמנים. 9 =] שאל פעם אחת טיפ בדוק את המיצוג על ידי מיזוג מספר מסמכים למסמך חדש. מרגע שתתחיל לבצע את המיזוג המלא יהיה לך קשה להפסיק את התהליך, במקרה ותגלה שגיאה כלשהי במסמך. אס אינך מעוניין להוסיף את ההודעה שבשדה א!.11|= למסמך מסויס אחד, מחק את ההודעה מתיבת הדו-שיח המופיעה כשמגיע מסמך וה ולח אישור. תוכל להשתמש בשדה א! 11| בתבנית של מסמך רגיל (כזה שאינו מיועד למיזוג). כאשר ייווצר מסמך חדש המבוסס על תבנית זו, תתבקש להקליד את הטקסט שיופיע בו. הודעה אישית 9 לת על לחצן מזג. 9 הגדר את המיזוג שלך על ידי הגדרת היעד, איזה רשומות יש לכלול במיווג ואפשרויות שאילתה, אם קיימות. 9 לחי על מזג בתיבת הדו-שיח מיזוג, כדי להפעיל את תהליך המיזוג. 9 כשתיבת הדו-שיח עם ההודעה שלך מופיעה, פעל באחד משני האופניס הבאיס: + לחץ אישור, כדי לקבל את ההודעה המוצעת. + הקלד את ההודעה האישית ולחץ אישול. 9 אלא אס בחרת באפשרות למלא את המידע פעס אחת בלבד, המשך להגיב לפי ראות עינייך לבקשת ההודעות עד שתהליך המיזוג יושלס. |<ן? 7 נ? הוסף הודעת נ.ב. | 07 | ביטול לכל האריחים יש גימור דוחה שמנים, סזס\ מציעה את טקסט ברירת המחדל |<|? 7 נא הוסף הודעת נ.ב. | ו | ביטול אנו ממתינים לביקורך הקרוב, יש לנו סוגים רבים של אריחים חדשים להרשיות לך. הקלד כעת טקסט להודעה אישית אחרת בברכות חמות מנשה תורגימן מנבייל מנשה קרמיקה נ.ב. אנו ממתינים לביקורך הקרוב, יש לנו סוגים רביס של אריחים חדשים להראות לך. ההודעה מופיעה במסמך הממוזג סיץ 8!: ןוכיס 297 כזסק /'2? 0[ כדי לכלול במסמך מידע שעשוי להשתנות, לדוגמה מספר המיליס בו או מספרו של המקטע הנוכחי, תוכל להוסיף למסמך שדה. לעיתים קרובות מוסיפה 6זס\ למסמך שדות, באופן אוטומטי לחלוטין. אבל, כשאתה מוסיף את השדה בעצמך יש לך אפשרויות רבות יותר, באמצעותן תוכל להתאיס את אותסם השדות לצרכיך. בנוסף, תוכל להוסיף שדה בתוך שדה וכך ליצור שדות מקונניס מורכבים. טיפ בדרך כלל, השדות מעודכניס כשאתה פותח מסמך וכשאתה מדפיס אותו. כדי לראות נתונים נוספיס אודות תפקידו ותפקודיו של שדה, או כדי לוודא את תחביר השדה, לחצ על קוד השדה והקש 1= לעזרה. הוספת שדה 9 לח במסמך במקום בו אתה מעוניין להוסיף את השדה, פתח את תפריט הוספה ובחר שדה. 9 בחר קטגוריה, או בחר (הכל), כדי לבחון את כל שמות כל השדות. 9 בחר שסם שדה. 9 הוסף את הטקסט הנדרש לשדה. 9 לח על אפשרויות. 9 בחר אפשרות רצויה. 9 לח על הוסף לשדה. בחר והוסף אפשרויות ובוררים נוספיס מהכרטיסיות השונות המוצגות בתיבת הדו-שיח אפשרויות שדה. 9 הוסף טקסט הנדרש לכל אפשרות. 9 לחץ על אישור בתיבת הדו-שיח אפשרויות שדה ולאחר מכן לחי על אישור בתיבת הדו-שיח שדה. 6 2000 שזק/ן 26 )//לןי] מתאר את הפונקציה של השדה הנבחר מתאר את הפונקציה של האפשרות הנבחרת |<|? ה קטגוריות: שמות שדות: (הכל) אוטוומציה של מסמכים אינדקס ורשימות מידע אודות המסנק מספור משוו?קור ונוכזרוצאות פרטי המשתמש קישורים והפניות תנאריך ושעצה קודי שדה: [5שתספוצו5 ] ["סקחחסזוק"] זז | וז 0 ["מי כותב את המסמך הזה"] אוו=] תיאור הצגת בקשה למשתמש להזין טקסט שיתווסף למסמך > שמר עיצוב בעת עדכון |< |? ו | אפשרויות בוררים: 0 ס : בטל הוספה קודי שדה: [85ח66ו5%] ["סקותסזק"] זז | וז ["צור ריכטר-לוין" 4 "מי כותב את המסמך הזה"] ו] תיאור הוספת טקסט ברירת מחדל עבור הסימניה | אישור | ביטול טיפ בורר הוא קטע קוד תכנות בו משתמשת סזס//, כדי לקבוע איזה אפשרויות היא אמורה להפעיל. בדרך כלל, שדה ח!-!וו= מקונן משמש בתבניות. כשאתה משתמש בשדה חו-!1ו₪ בנתוני מסמך, כגון מחבר, נושא, כותרת או מידע משתמש, מתווסף מידע וה למסמך ולתיבת הדו-שיח מאפייני מסמך. מידע יילתהות ולטעות בשדות סזס/יי בעמוד 293, למידע אודות סוגי השדות בהס משתמשת 6זס/. נוסף יימעקב אחר נתוני המסמך'' בעמוד 300, למידע אודות גישה ושימוש במאפייני מסמך. קינון שדות 9 מתפריט כלים בחר אפשרויות ובכרטיסיה תצוגה סמן את תיבת הסימון קודי שדה. באמצעות האפשרות שדה שבתפריט הוספה, הוסף למסמך שלך שדה כלשהו. 9 לחץ בתוך קוד השדה, היכן שברצונך שיופיע השדה המקונן. 9 באמצעות האפשרות שדה שבתפריט הוספה, הוסף למסמך את השדה המקונן. 9 בחר בשני השדות, לח לחיצה ימנית על הבחירה ומתפריט הקיצור בחר באפשרות החלף מצבי קוד שדה. 9 הקש 59, כדי לעדכן את השדות. 9 סקור את תוצאות הקינון. 9 אם התוצאות נראות כפי שציפית, בטל את הסימון ליד תיבת הסימון קודי שדה שבכרטיסיה תצוגה. אס התוצאות אינן תואמות לציפיותיך, בחר ומחק את השדה המקונן וחזור על צעדים 3-7, עד שתתקבל התוצאה הרצויה. דוח מסכס ([ ד8וחס-םטחסו * מסחזטה + השדה ח!-!!ו₪ מקונן בתוך שדה זסוזטה דוח מסכם [ דגומסתםסאסוא * 7 *צור ריכטר-לויןיי] ג* ה [יימי כותבדות זה? יי 4 + מסחזטה + דוח מסכם צור ריכטר-לוין ב ו ו | אישר | ביטול שמוליק מנצור | תוצאות תיבת מילוי הפרטים ח!-ו1= הן שתופענה כעדכון לשדה זסתז סיץ 8!: ןוכיס 297 239 6וו כ[ו60י6] 31/2 הצגת טווח נושאיס בכותרת הקבועה של מסמך ארוך סגנונות תו, כדי לזהות את הפריטיס שהס נושאים, עשויה לסייע לקורא המסמך לדעת את מיקומו, ממש להוסיף מספר שדות לכותרת ולהשאיר ל-6זס) את יתר כפי שהדבר מופיע במילונים, המציגיס את טווח המיליס העבודה. בעמוד וה או אחר. תוכל להיעזר בסגנונות פיסקה או טיפ השתמש בסגנון פיסקה כאשר הרשומה היא כותרת פיסקה. השתמש בסגנון תו כאשר הרשומה היא חלק מפיסקה. השתמש באפשרויות האחרות, הבוררים ח, ז ו- ש, כדי להתייחס למספרי פסקאות, במקום לטקסט הפיסקה. שדה וה מציג את טקסט הפיסקה האחרונה | שדה זה מציג את טקסט הפיסקה הראשונה בעמוד המוגדרת בסגנון 2 8חו4680] בעמוד המוגדרת בסגנון 2 9חו1680] הצגת הטוות 9 במסמך שלך, שייך סגנון מסויס (פיסקה או תו) לנושאיס שאתה מעוניין שיופיעו ברשימה. כותרת עליונה 9 מתפריט תצוגה בחר כותרת עליונה וכותרת תחתונה ולח במקום בו אתה מעוניין שיופיע טווח הנושאים. פיסקה ראשונה בעמוד פיסקה אחרונה בעמוד המוגדרת בסגנון 2 9חו4680] המוגדרת בסגנון 2 8חו4680] מהו דואזר אלקטרוני? עד כתיבה בראשי תיבות 9 מתפריט הוספה בחר שדה. 9 בחר בשדה 5188681 ולחץ על אפשרויות. מהו דואר אלקטרוני? 9 בכרטיסיה סגנון בחר את סגנון הנושא ולחץ על הוסף לשדה. דואר אלקטרוני הן הודעות הנשלחות ממחשב אחד לאחר באמצעות שירות מיוחד ברשת האינטרנט. במה שונה דואר אלקטרוני מדואר רגיל? 9 לח אישור פעמיים, כדי יש מספר הבדלים חשובים בין דואר אלקטרוני לדואר רגיק, הראשון שבהס להוסיף את השדה. הוא מהירות, השני הוא יעילות ונוסף לכך גס הומינות. 0 במקוס ב ביר לתץ במקום בו אתה מעוניין במה דומה דואר אלקטרוני לדואר רגיל? שיופיע הנושא האחרון. ₪ ז ר ו ו 7 9 חזור על צעדים 3-6. ניתן להעביר באמצעותו הודעה מאדס לאדם, ממש כמו מכתב רגול. 9 בכרטיסיה בוררים ספציפיים לשדה בחר בבורר ו (קו נטוי לאחור ואחריו האות הלועזית | קטנה), לח על הוסף לשדה ולח אישור פעמיים, כדי להוסיף את השדה. איך לכתוב עם מעט חיוד (-; יש דרכים רבות לעשות ואת, אבל חיוך טוב לא רק כאשר יוצרים הודעת דואר אלקטרוני. כתיבה בראשי תיבות 8 2000 שזק/ן 26 |//לןי] כו ([ישןי כ מס עוקבת אחר סוגיס שונים של מידע אודות המסמך: גודל קוב המסמך, המשתמש האחרון שביצע בו שינויים, מספר המיליס או העמודים שהוא מכיל, מילות מפתח וכדומה. אס תרצה, תוכל להוסיף חלק טיפ מהנתוניס האלה (או את כולס) לתוך המסמך. כל שעליך לעשות הוא לומר ל-סזס)\ איזה נתונים יש לכלול במסמך. למרות ש-6זס/ עוקבת באופן אוטומטי אחר חלק נכבד מהנתוניס הללו, היא אינה עוקבת אחר כל הפריטים שבתיבת הדו-שיח מאפיינים של המסמך. חלק מהנתוניס תיאלץ להקליד באופן ידני, אס תרצה לעקוב אחריהס. מידע נוסף הוספת הנתונים 9 לח במסמך, במקום בו אתה מעוניין להוסיף את הנתוניס. 9 מתפריט הוספה בחר שדה, כדי להציג את תיבת הדו-שיח שדה. 9 מרשימת הקטגוריות לח על מידע אודות המסמך. 9 בחר בשדה המכיל את נתוני המסמך אותם ברצונך להוסיף. 9 לח על אפשרויות. 9 בחר באפשרויות הרצויות לך. 9 לת על הוסף לשדה. 9 לח אישור פעמיים, כדי להוסיף את השדה. 9 כדי לעדכן את השדה באופן ידני, לחץ עליו לחיצה ימנית ומתפריט הקיצור בחר עדכן שדה. יימעקב אחר נתוני המסמךיי בעמוד 300, למידע אודות הוספת נתונים למאפייני המסמך. שמות שדות: (הכל) אוטוומציה של מסמכים אינדקס ורשימות. מיזות דואר מספור משווצקותת ונוכזרוזות פרטי המשתמש קישורים והפניות תאריך ושעצה קודי שדה: "שחחבן" יקס תקסים סקס תיאור הוספת הערך של המאפיין שנבחר תחת אפשרויות. שמר עיצוב בעת עדכון | אפשרויות... | ביטול |< |? ד | אפשרויות מאזפייך: 35 | 008/י35:58 1 6 3515/67 | הוסף לשדה בטל הוספה זסהבחבּוי] הסוסה סו|קק )60 חחהו] 5 6 קודי שדה: "שחחב(" ידתםקסתקסים סם] תיאור מאפייני המסמך הפעיל סיץ 8!: וג ומכיס | 299 2 כ ו[ 0/5 0וס\, כאמור, עוקבת אחר מידע רב הקשור במסמך תוכל גם להדפיס מידע וה לסקירה ולהציע דרכים שלך. כשאתה מוסיף מידע משלך יהיו בידך נתונים למעקב אחר הנתונים. מובנים אף יותר למעקב אחר המסמך וההיסטוריה שלו. טיפ כדי להדפיס את המידע אודות המסמך בכל פעס שהמסמך מודפס, פתח את תפריט כלים, בחר אפשרויות ובכרטיסיה הדפסה סמן את תיבת הסימון מאפייני מסמך. מידע ייקינון שדותי בעמוד 297, למידע אודות עדכון אוטומטי של שדות תקציר כשפותחיס מסמך. נוסף בדיקת נתוני המסמך שמור את המסמך שלך (נתוניס סטטיסטיים מסוימים מתעדכנים רק בעת שמירת המסמך). ]| ? | אן 9---כללי = תקציר | סטטיסטיקה] תוכן | התאמה אישית | כותרת | פרק 11: דואר אלקטרוני סּ שא | דואר אלקטרוני עם קש אססטטס. 7 777 | מחב. | צור ריכטר-לוין ‏ 7 7777777777 ] ממהלו ררה בח | הצאת הודעמי 7 77 0000000077 ] קטטריהי | ספרי אינטרנט | 9 מתפריט קובץ בחר מאפיינים. 9 בחר בכרטיסיה תקציר. 9 שנה כל נתון שגוי והוסף מידע דרוש. 9 בחר בכרטיסיה סטטיסטיקה מילות וסקור את סטטיסטיקת מפתח: דואר אלקטרוני 855זקא= אססוכ 5-88 | המסמך (הסטטיסטיקה הערות: נוצרת באופן אוטומטי על ידי סש ואין באפשרותך לשנות את הערכים המופיעים בה). 0 166 2000 חו/ זט = 5 \ 9 בחר בכרטיסיה כללי וסקור |החזס! את מאפייני המסמך (אין באפשרותך לשנות את הנתונים המופיעים בה). 9 לח אישור. תבנית: 0 2000 שזג/ן 26 |//ןי] טיפ אס תבנית כלשהי מכילה חלק משדות תקציר, או שדה מאפיינים מותאס אישית (ח9%0ט0), ייכללו שדות אלה במאפייני כל מסמך המבוסס על תבנית זו. כדי למצוא ולפתוח מסמך בהתבסס על אחד ממאפייניו, השתמש באפשרות חיפוש שבלחצן כלים בתיבת הדו-שיח פתיתה. ציין את סוג המאפיין ואת ערכו, ציין מיקוס ולח על חפש כעת. בתיבת הדו-שיח פתיחה תופיע רשימה הכוללת רק מסמכים העומדים בקריטריוניס שהגדרת. שווה בסרגל הכלים הרגיל לחץ על פתיחה ולח על הח שליד לחצן תצוגות ובחר מאפיינים. בחר מסמך וצפה במאפייניו. ניסוי לח על ביטול כשתסיים. כעת, באמצעות סייר פ/שסשח:ז/צ, אתר מסמך סזס/. לחצ עליו לחיצה ימנית ומתפריט הקיצור בחר מאפיינים. שיס לב שבשתי תיבות הדו-שיח מופיעיס בדיוק אותס נתוניס לגבי הקוב. הכללת מאפיינים נוספים 9 בחר בכרטיסיה התאמה אישית. 9 פעל באחת מהדרכים הבאות : + הקלד שס מאפיין חדש בתיבה שם. % בחר במאפיין כלשהו מהרשימה. 9 בחר את סוג הנתון לשימוש במאפיין וה. 9 הקלד ערך, או תוכן, עבור המאפיין. 9 לח על הוסף. 9 חזור על צעדים 2 עד 5 עבור כל מאפיין נוסף. לח אישור ושמור את המסמך. הדפסת הנתונים 9 מתפריט קוב בחר הדפסה, כדי להציג את תיבת הדו-שיח הדפסה. 8 מהרשימה הדפס את בחר באפשרות מאפייני מסמך. 9 לח על אישור. המושלמים ? | אן כללי ]| תקציר]| סטטיסטיקה] תוכן = התאמה אישית | שם מצב הוסף 5 מוחק משרד נבדק על-ידי עורךר סוי טקסט סּ [=] ערך: סיום עריכה 0 ן = ] קשר לתוכן מאפיינים: סוג | ערך | שם המאפייניס = = = טקסט מררכטר-לוין | נבדק על-ידי טקסט זהר עמיהוד עורר בו : [<]? הבוו מדפסת. שם: 6 1 561065 4000 3567266 | סו [- | מאפיינים מצב: פנוי סותו 6 1 561165 4000 3567265 | שו היכן: 625 5ט26\ = ] הדפס לקובץ הערה: 2 א] 8פחו חס 04000 | טוח עמודים | עותקים ₪6 הכל מספר עותקים: 1 = 7 עמוד ממוכחי "+ הקטע הנבחר ₪7 עמודים: = ₪ אסוף ק הזן מספרי עמודים ו/או טווחי עמודים מופרדים באמצעות פסיקים. לדוגמה, 12-1,3,5 -מרחק מתצוגה.- ריר עמודים לגיליון: עמוד 1 5 התאם לגודל הנייר: | * ללא שינוי קנה מידה 5 אשר ]| בשל הדפס את | מסמך ערכי טקסט אוטומטי ת:י] הקצאות מקשים אפשרויו 79 3: יכו אסאכיס | [30 0 כ)עויין -6ו0ו/6ייק] עיצוב אוטומטי של טקסט, הוספה אוטומטית של מיליס ארוכות במיוחד, או השלמת משפטים ותיקון אוטומטי של שגיאות איות נפוצות, נחשבים לחוסכי זמן נהדרים - בתנאי שהס עובדים כמוך. כדי לגרוס לכלים אלה לסור למרותך מה לעשות (לא מה לא לעשות). שווה ניסוי ודא שכל האפשרויות בכרטיסיה עיצוב בעת ההקלדה מסומנות. הקלד * תפוחים, תפוזים ופירות. הקש ז16ח= והקלד חיטה, שעורה ושיבולת שועל. הקש זס)ח=, בטל את לחצן תבליטים בסרגל הכלים עיצוב, הקלד - - - (שלושה מינוסים, ללא רווחיס) והקש זפוחם. כעת הקלד + - - - + - - - + (גם כאן, ללא רווחיס) והקש זפזחם. כעת, נסה להבין איזה מאפיין עיצוב בעת ההקלדה גרס לאיזה אפקט. הגדרת אפשרויות עיצוב אוטומטי 9 מתפריט כלים בחר תיקון שגיאות אוטומטי ובחר בכרטיסיה עיצוב בעת ההקלדה. 9 סמן או בטל סימון ליד תיבות סימון כדי לכלול או לבטל אפשרויות עיצוב אוטומטי. שליטה בטיפים להשלמה אוטומטית 9 בחר בכרטיסיה טקסט אוטומטי. 9 סמן את תיבת הסימון הצג עצת השלמה אוטומטית עבור טקסט אוטומטי ותאריכים, אם אתה מעוניין לראות טיפים להשלמה אוטומטית על המסך, או בטל את הסימון בתיבת סימון צו, כדי לבטל את הפעלת אפשרות ההשלמה האוטומטית. 2 2000 זע 26 |//ןי] |<]? היווש | עיצוב אוטומטי | כוקכוכו אוטוומטוי | עיצוב בעת ההקלדה | תיקון שגיאות יוצר עיצוביסם מיוחדיס החל בעת ההקלדה ש] כותרות ₪] רשימות עם תבליטים אוטומטיות ש] גבולות ₪ רשימות ממוספרות אוטומטיות ₪ טבלאות מחליף תוויס בתוויס 0 מיוחדים ומחיל ש] "גרשיים רגילים" ב"גרשיים מסולסלים" 9 עליהם סגנון תו ש] מספרים סידוריים (15%) בכתב עילי ש] שברים (1/2) בתווי שברים (16) ש] תוי סימנים (--) בסימנים כ--) ש] *הדגשה* ו הטיה בעיצוב אמיתי ₪ נתיבים באינטרנט וברשת בהיפר-קישורים חוזר באופן אוטומטי על עיצוב תו מיוחד המוחל על תחילת פריט רשימה יוצר סגנונות פיסקה חדשיס בהתבסס על עיצובים מיוחדיס שתחיל טומטית בעת ההקלדה ש] עצב התחלה של פריט רשימה כמו הפריטו הקודם לו ש] הגדר סוגנונות המבוססים על העיצוב שלך |< ]? הטיו וש | עיצוב אוטומטי | טקסט אוטומטי = עיצוב בעת ההקלדה | תיקון שגיאות ש] הצג עצת השלמה אוטומטית עבור טקסט אוטומטי ותאריכים כדי לקבל את עצת ההשלמה האוטומטיית, הקש זפפחם 9 - עמוד - אדון או גברת נכבדים: איחולים לבביים, ו אוש הכנל אמא ואבא היקרים 0-4 | הצג סרגל כלים באהבה, באמצעות פקס בברכה מקרב לב, בברכה, שווה ודא שכל האפשרויות בכרטיסיה תיקון שגיאות אוטומטי מסומנות ונבחרות. כעת, עבור להקלדה באנגלית והקלד את המשפט הבא בדיוק כפי שהוא מופיע כאן: (-: ?67ח60 06 ₪ ||ו/ש .ע06503+ 606 15 פוחד. כעת, נסה להבין ב איוה מאפיין תיקון שגיאות אוטומטי אחראי על איזה תיקון. מידע ייסזס/\ - קסמים שמאחורי הקלעיםיי בעמוד 27, למידע אודות אפשרויות התיקון האוטומטי, העיצוב האוטומטי נוסף ובודקי האיות ודקדוק. ייהפעלת אפשרויות בדיקת האיות והדקדוקיי בעמוד 46, למידע אודות בדיקות איות ודקדוק אוטומטיות. 'יהוספת מידע בו נעשה שימוש תכוףיי בעמוד 272, למידע אודות התכונה טקסט אוטומטי. הגדרת תכונות לח כדי להוסיף או לגרוע חריגים מרשימת תיקון שגיאות אוטומטי 9 בחר בכרטיסיה תיקון שגיאות אוטומטי. 9 סמן ובטל סימון מתיבות סימון, כדי להפעיל או לבטל תכונות תיקון שגיאות אוטומטי. 9 הפעל את האפשרות החלף טקסט בעת הקלדתו, כדי לאפשר ל-סזס/\ להחליף סימניס או מילים שאינן מאויתות כהלכה, כפי שהן מופיעות בעמודה הימנית, בסימנים אחרים או במיליס מאויתות כהלכה, כפי שהן מופיעות בעמודה השמאלית. בטל את הסימון בתיבה זו, אס ברצונך ש-6זס/ תתעלס מהרשימה. פעל באיוו מהדרכים הבאות כדי לשנות את הטקסט שיוחלף בעת הקלדתו: + צור ערך חדש על ידי הקלדת הערך להחלפה, הקלדת הטקסט להחלפה ולחיצה על הוסף. 4 מחק ערך קיים על ידי סימונו ברשימה ולחיצה על מחק. 9 לסיום, לח על אישור. הקלד כאן טקסט שבדרך כלל אתה שוגה באיותו... התיקוניס האוטומטיים של 6זס/ | ש]-החלף טקסט בעת הקלדתו החלף: ב מונעייך ניסזיןן קורס א ש"ח השתמש אוטומטית ב ... והקלד את האיות הנכון שלו |<|? וי ₪] תקן שתי אותיות רישיות בתחילת מילה ש] הפוך אות ראשונה במשפט לרישית ₪] הפוך אות ראשונה בשם יָום לרישית ש] תקן שימוש מקרי במקש 06%] 5סם6 6 טקסט רגיל מעונייך | לח כדי להוסיף ערך חדש... | חריגים... 0 07 טוקסט מעוצב | עיצוב אוטומטוי | טקסטו אוטומטי | עיצוב בעת ההקלדה | תיקון שוגייזות 0 ... או לחץ כדי להסיר ערך נבחר מהרשימה פיץ? 3: 3158 אס/כיס] 103 כזסכק. כייעו2 6/1616י אס אתה מעוניין להוסיף אלמנטיס גרפייס במסמך שלך, כגון תמונות או תרשימים וכיתוביס - שזס\ יכולה לעשות את רוב העבודה עבורך. כל שעליך לעשות הוא לקבוע אילו פריטים אמורים לכלול כיתוב. כשתוסיף טיפ מידע נוסף הפעלת אפשרות כיתוב אוטומטי 9 מתפריט הוספה בחר כיתוב. בתיבת הדו-שיח כיתוב לח על לחצן כיתוב אוטומטי. 9 סמן תיבות סימון ליד למסמך פריט מאלה המוגדריס לו, יתווספו למסמך באופן אוטומטי לחלוטין, כיתוב ומספר רצ עבורו. אס תרצה, תוכל גס להוסיף טקסט תיאורי עבור אלמנט זה. לא ניתן להחיל את האפשרות כיתוב אוטומטי על אלמנט לו מוגדרת גלישת טקסט. יייצירת כיתוביס (5ח00ו%ק08)יי בעמוד 129, למידע אודות הוספה ידנית של כיתובים. |< |? [-ם ה הוסף כיתוב בעת הוספת: 0 | חס > ז03ח6|6 | ] )חשוחנססי ההז | ] )תפחוס 1056 | ] עזו/58 כו )ספסזסוויז | ] 3.0 חסוסבטם= 50%סזסווז |] 188 506%סזסו] שוסב ד בזס/א +]50סיסווי] | ] 2.0 ות 6 חסוסהקחבּהָזס וז אפשרויות האלמנטים עבורס אתה השתמש בתווית: | טבלה 0 [=]ן תווית חדשה... מעוניין להוסיף כיתוביס. מיקום: מעל לפריט 9 [=]| מספור... 9 בחר תווית עבור הכיתוב. אם התווית המתאימה אינה מופיעה ברשימה, לחצ על תווית חדשה, הקלד את התווית הרצויה ולח אישור. סּ בחר את מיקוס הכיתוב. 9 חזור על צעדיס 3 עד 5 עבור כל סוג אלמנט לגביו ברצונך ליצור כיתוב אוטומטי. 9 לח אישור. 9 במסמך שלך, הוסף פריט לו אמור להתווסף כיתוב אוטומטי. טבלה 2 פּ 9 אם יש צורך בכך, הוסף לכיתוב טקסט נוסף. כיתוב ומספר ר בכל 4 2000 שזק/ן 26 |//ןי] חלק מס 1120 חלק מסי 1130 חלק מס' 1140 חלק מס' 1150 טבלה 1: השוואת מחירים כאשר האפשרות כיתוב אוטומטי מוגדר עבור טבלה סזס/ מוסיפה פעם שאתה מוסיף למסמך טבלה כלשהי פיק 4 24 26% 0/ [וס/] בפרק זה תמצא: הוספה והסרה של רכיבים ב-2000 4 שינוי האופן בו מציגה ₪זס/% תפריטים י כלים ב-2000 שינוי מקום אחסון הקבצים של ₪זס) וסרגלי כלים יכוי ארגון תבניות הוספת פקודות לתפריטים / 0 0 0 לסה במסיוע טל 1666 שיפור מהירות עבודתה של ₪זס// ניהול סרגלי כלים תיקון זס)% ב-2000 5% 5% -% (4 חומר בחינם 3% 5% 0% 9% -% (4 יצירת פקודות משלך לאורכו ולרוחבו של כל ספר זה דנו בנושא התאמה אישית של סזס/, כליה ותכונותיה, כך שיתאימו לאופי העבודה שלך ר ה 5 ס צּ ן ס, ה טקסט אוט [ ויתאימו לצרכיך המיוחדים - יצירת מילוניס מותאמיס אישית לצרכיס מקצועיים, הוספת ערכי טקסט אוטומטי ותיקו שגיאות אוטומטי לצמצוס מספר השגיאות, התאמה אישית של תבניות לחיסכון בזמן וכדומה. כעת, נדון בנושא התאמה אישית של 6זס\ עצמה, כך שתתאיסם לדרישותיך ולדרך בה היא תציג פריטים מסוימים, תאחסן פריטיס אחרים או תיגש לפריטים שונים. לדוגמה, תוכל ליצור פקודות משל עצמך, לשנות את שמן של פקודות קיימות ושל תפריטיס, להעביר תפריטים למיקוס שונה להוסיף לתיבת דו-שיח חדש כרטיסיות משלך ולהוסיף או לגרוע כליס מסרגלי כלים. תוכל לזרז את פעולת טזס//, ואס היא אינה מתפקדת כהלכה תוכל להפעיל תוכנית אבחון, כדי לתקן את המעוות. כמובן, תוכל לעבוד ביעילות ב-סזס\ גסם מבלי לשנות בה דבר, אך אס תמצא צורך לשנות בה דבר מה כדאי שתדע שרוב הסיכוייס שתוכל לעשות זאת. אוהרה אחת: אס המחשב שלך הוא חלק מרשת תקשורת מחשבים וקיימיס בה כללים (88ו0ו₪01), בדוק עס מנהל הרשת של הארגון לפני שאתה מבצע שינוי כלשהו. כללי מערכת קובעיס בדרך כלל מה תוכל, או לא תוכל, להתאיס לשימושך האישי ותוכל להימנע מתסכול מיותר, אס תדע מראש מה אתה יכול או לא יכול לעשות. מץ 4!: 09 20% 0 ממ 307 כזסכקָ. ככיכי] ב-2000 סזס כוללת מיגווו רחב מאוד של רכיבים שייתכן ואין לך צורך בהם, או שלא היית מעוניין להתקין אותס בעת ההתקנה הראשונית של 2000 06008. תוכל להתקין רכיביס נוספים, או להסיר רכיביםס קיימיס בהס אינך משתמש, כדי לחסוך בנפח דיסק יקר. טיפ אס רכיב מסוים מוגדר כך שיותקן בעת הפעלתו הראשונה, סזס/ תבצע את ההתקנה באופן אוטומטי כאשר תבקש להשתמש בו, בתנאי שיש לך גישה לתקליטור ההתקנה המקורי של 2000 01₪68, או למקור ההתקנה ברשת. תוכל למצוא חלק מכלי 001806 המשותפים גם ל-6זס// על ידי לחיצה על התחל, הצבעה על תוכניות וא הצבעה על כלי 011166 50ס0זסו!). הוספת רכיבים 9 כאשר כל יישומי 0106 סגוריס, פעל באחת מהדרכים הבאות: 4 הכנס את תקליטור ההתקנה לכונן התקליטוריס. + בלוח הבקרה לח לחיצה כפולה על הוספה/הסרה של תוכניות. בחר בתוכנית 21₪06) הרצויה ולח על התקנה/הסרה. 9 לח על הוספה או הסרה של תכונות. 9 לח על סימני הפלוס (+), כדי להרחיב לגבי רכיבים, עד שתגיע לפריט אותו אתה מעוניין להוסיף או להסיר. 9 לחץ על החץ המורה כלפי מטה, כדי להציג את אפשרויות ההתקנה ובחר אחת מהאפשרויות. 9 חזור על צעדים 3 ו-4 עבור כל יתר הרכיבים המבוקשים. 9 לת על עדכן כעת. 9 הפעל את סזס/\ וודא שהרכיב (או רכיביס) הוספו או הוסרו כהלכה. 0 2000 ₪ 26 1/לןי] תוכנית ההתקנה מצב תחזוקה תוכנית ההתקנה מצב תחזוקה בחירת תכונות. מתקין את 0/6666 [< ]| ד מצב תחזוקה של 0066 בחר באחת מהאפשרויות הבאות: תיקוך 07006 שחזר את התקנת |3ח0ו655/סזס 2000 00866 :]ס5סזסווי למצבה המקורי. הוספה או הסרה של תכונות שנה את התכונות המותקנות או הסר תכונות ספציפיות. הסרת 0/₪06 - ג מחק את |3ח0ו655]סזש 2000 066 )ספפיסוויז ממרחשב זה הפעל מהמחעוב שלר הפעל הכל מהמחשב שלי 28 0 הפעל מתקליטור ‏ כ | % הפעל הכל מתקליטור 8 59 מותקן בעת שימוש ראשון 62 8-8 לאזמין א מידע מערכת ערכות נושא תיאור: סרגל כלים ניתן להתאמה אישית המיועד לארגון כל קיצורי הדרך משולחן העבודה ומתפריט התחלה. גודל: תכונות נבחרות: יו שטח דיסק פנוי: יו ערה ביטול | << הקודם ] עדכן כעת -] 9 בחר כדי להסיר פריט מותקן וי איקו וכע 3272 24 סע אס לא מוצא חן בעיניך המיקוס אליו ניגשת סזסצ כדי להפעיל את כלי העבודה שלה, או שמיקוס שמירת הקבציס שלה אינו מוצא חן בעיניך, תוכל לשנות עבודתך עד כמה שניתן. טיפ למחשב בו אתה עובד, אל תשנה את מיקוס הקבציס מבלי להתייעצ עס מנהל הרשת תחילה! מיקומיס אלה ולארגן אותס מחדש, כך שיתאימו לאופי אם אתה עובד בסביבת רשת המוגדרת למשתמשים נודדים, בה פרופיל המשתמש שלך עוקב אחריך ללא קשר כדי לשנות את מבנה הקוב בו נשמר מסמך, ציין מבנה (פורמט) אחר בכרטיסיה שמירה שבתיבת הדו-שיתח אפשרויות. שינוי מיקום |<]|? רז רה | שמירה [ הדפסה [ עהכה ‏ [ כללי | [ תצוגה ש מי רת ה קבצי ם | פרטי המשתמש | מעקב אחר שינויים --- 9 מתפריט כלים בחר אפשרויות 2 יי 2 סוגי קבצים: מיקום: ומתיבת הדו-שיח המופיעה בחר בכרטיסיה מיקום קבצים. 5 חשוחנסס ע]: 6 תבניות משתמש 9 תבניות קבוצת עבודה אפשרויות משתמש קבצי שחזור אוטומטי /ם)ס5ס"סוי]3 35 הססבסו!קה. ..%₪.., כלים 10 050 סזו,.. ג הפעלה קן דה ד5םזסעעז']ס5ססווי. .ו 5 050 סוו], .6% בזסאוחוואו:= 9 בחר בפריט שאת מיקומו אתה מעוניין לשנות. 9 לח על שינוי. 9 אתר ולח על התיקיה אותה אתה מעוניין לייעד כמיקוס החדש. 9 לחץ אישור. 9 חזור על צעדים 2 עד 5, כדי לשנות מיקומי קבציס אחרים. + כלים * = % - 1 (:0) = חפש ב 9 לחי אישור. 6% 46 ם לחז קוחד ב 6 ד ו 2 ופדר 305 הסטוריה 085% יי 36 סח ה 500 65תשוחווססם 2000 עה 5לחפחחנוססם עו זא סוס 5 הזה הז 5 [+ 5 חב ופ שם התיקיה אישור | ביטול 6 5לתשוחנוססי עו 6 כ מו ני ו 6 [וומ יי מיץ 4!: 09 20% 0 מממון | 307 ו /2 ("/; כשאתה בוחר באפשרות חדש מתפריט קוב>, אתה יכול במיקוס שונה וכדומה. אך, התבניות האישיות שלך להבחין בכך ש-זס/\ מארגנת את התבניות שלה בהתאס יכולות להתמקס בכרטיסיה כללי. אס אינך מרוצה לסוגן. כפי שניתן לצפות, מכתביס ופקסים ממוקמיס מסידור זה, תוכל לארגן את התבניות שלך על פי במקוס אחד, דפי אינטרנט במיקוס אחר תזכיריס קטגוריות מוגדרות משלך. טיפ כדי לאתר את התבניות שלך, לחצ לחיצה ימנית על תבנית כלשהי בתיבת הדו-שיח חדש, מתפריט הקיצור בחר מאפיינים ובחר בכרטיסיה כללי. ב |- |ם] א<ן | קובץ עויכה תצוגה ₪ | -> | א ₪ סש * ב<-= 3 הוספת תיקיה 9 באמצעות סייר 5ששסשחו//, אתר את התיקיה בה מאוחסנות התבניות במחשב שלך. מכתבים מכתבים פרטיים ופקסים [ש [₪ַ 9 | זט הוצאת הוד-עמי | 9 בתיקיה זו, צור תיקיות ששמותיהן הן שמות הקטגוריות שברצונך ליצור: 4 השתמש בשם זהה לזה של אחת מהכרטיסיות בתיבת הדו-שיח חדש, כדי שהתבניות שתשמור בה תופענה בכרטיסיה הקיימת. 4+ השתמש בשס ייחודי, כדי ליצור כרטיסיה חדשה בה יובגו התבניות השמורות בה. תיקיה לה שם ייחודי יוצרת תבניות הנשמרות בתיקיות כרטיסיה חדשה בשס זה להן שס של כרטיסיה קיימת בתיבת הדו-שיח חדש התבניות בתיקיה יופיעו בכרטיסיה זו 6%585 ד הראשית מופיעות בכרטיסיה בללי 9 גרור את התבנית (או תבניות) לתיקיות המתאימות. שים לב שתיקיה חדשה תיצור כרטיסיה חדשה בתיבת הדו-שיח חדש, רק אם יש בתיקיה זו תבנית כלשחי. | מכתבים פרטיים | ספרים שלנו [ תזכירים [ פרסומים | מסמכים אחרים | מכתביפ/פקסים | דפי אינטרנט | דו"חות | סה | פחסוסבסווטנות | 65 תפחו וסט זסת6כ | בו | פסאם 8 5 | כללי ₪| תצוגה מקדימה הוצאות הודעת דואר דף אינטרנט הוד-עמי אלקטרוני 9 תצוכה מקדימה אינה זמינה 9 ב-6זס/\, פתח את תפריט קובץ ובחר חדש. סּ ודא שהתבניות אכן מופיעות בכרטיסיות הנכונות. 8 2000 ₪ז0/] 26 1/לןי] 0 < סיו 0/ 0/1006 יש משתמשים שממש מאוהבים במסייע של 6סוז01, אותה דמות מונפשת קטנה המטיילת על פני המסך, משיאה לך עצות ומשיבה לשאלותיך. לעומת זאת, יש כאלה שממש ממש לא סובלים את המסייע. בהתאס להרגשתך, תוכל לשנות את אופן פעולתו, לבחור את המסייע החביב עליך מבין המסייעים הזמינים, או להעלים אותו לתמיד, אס הוא משגע אותך לגמרי. טיפ כדי להסיר את המסייע של 21806) באופן ומני, לחץ עליו לחיצה ימנית ומתפריט הקיצור בחר הסתר. אס תעשה זאת מספר פעמיס בהפעלות שונות של סזס//, היא תשאל אותך אס אתה מעוניין להפסיק את פעולתו לאלתר. הגדרת אפשרויות 9 אם המסייע של 01806 אינו מוצג, פתח את תפריט עזרה ובחר הצג את המסייע של 0166. 9 לח לחיצה ימנית על המסייע ומתפריט הקיצור בחר אפשרויות. 9 סמן, או בטל סימון, מתיבות סימון על פי רצונך, כדי להתאיס את אופן פעולתו של המסייע. 9 לח אישור. 9 נסה להשתמש במסייע ובחן אם ההגדרות שלו מוצאות חן בעיניך. בחירת מסייע 9 לת לחיצה ימנית על המסייע ומתפריט הקיצור בחר בחר מסיייע. 9 סקור את המסייעים השונים על ידי לחיצה על הלחצניס הקודם והבא. 9 כשאתה מוצא מסייע המוצא חן בעינייך, לח אישור. 9 אם תתבקש, הכנס את תקליטור ההתקנה המקורי לכונן התקליטורים. [<]? ו | אפשרויות | גלריה ש] השתמיש במסייע של 0166 ש] הגב למקש 1= ש זוז בעת התקרבות ש] עזרה לשימוש באשפים ש] נחש נושאי עזרה ש] הצג התראות ₪] השמע צלילים . חפש עזרה הן עבור מוצר והן עבור תיכנות בעת תיכנות הצג עצות אודות . הצג עצות בעדיפות גבוהה בלבד . הצג את העצה היומית בעת ההפעלה | אפס את העצות שלי ש] שימוש יעיל יותר בתכונות ש] שימוש יעיל יותר בעכבר = ] קיצורי דרך בלוח מקשים [<]? ו | אפשרויות | גלריה באפשרותך לגלול לאורך המסייעים השונים על-ידי שימוש בלחצנים <הקודם והבא>. לאחר בחירת המסייע שלך, לחץ על לחצן אישור. האם ראאיתי תנועת עכבר? שם: לינקס אם אתה אורב לתשובות ב- 1666ז0, לינקס יכול לרדוף אחריהן עבורך. <הקודם סי :9069 20% 0 מע = 309 יכ)/ 9055 0/0 סזס\ מספקת מיגוון כה רחב של סרגלי כליס שייתכן להרחיב סרגל כליס החולק את שורתו עס סרגל כליס ותודקק לבצע מספר פעולות ניהול בהס. לדוגמה, ייתכן אחר, כדי שכל הלחצנים בו יהיו זמיניסם, ואולי תרצה שתרצה להעביר סרגל כליס ממקוס אחד למשנהו, או להציג סרגל כלים כלשהו שיייצוףיי על המסך בנוחיות. טיפ סרגל כלים יכול להתקיים בשני מצבים: מעוגן או צף. סרגל כליס מעוגן נח לו בבטחה צמוד לאחד מצידי חלון היישוס (למשל, סזס//). סרגל כליס צף ייצף'י לו מעל הטקסט בחלון קטן משל עצמו. הזזת סרגל כלים מעוגן סרגלי הכלים רגיל ועיצוב חולקים ביניהם שורה אחת 9 הצבע על חלק ריק של סרגל הכלים או על חלק 'ימוגבה" בסרגל כליס כלשהו. 9 לחץ וגרור את סרגל הכלים למיקומיס הבאים : % מעל או מתחת לסרגל כליס סרגל הכלים תמונה נגרר לצידי החלון סרגל הכלים אינטרנט מוערס כ 1 ו" מתחת לסרגלי הכלים האחרים סרגל כלים ייצף [< ]ןד ל > == 6 |8)₪|| = | ₪ | ₪ ₪ סן ה | - עבר | - מעדפם 64 ₪ 69| -> | לכ -. מעוגן אחר, כדי לערוס את 5 סרגלי הכלים זה מעל זה. 0 + באותה השורה בה כבר קייסם / סרגל כליס אחר, כדי ₪ ששניהס ישתפו שורה אחת. ₪ + לצד חלון סזס/ו, כדי לעגון : 0 את סרגל הכלים לצד זה. 9 של , ₪ + |5 |ם|פ -]- * 4% באזור תוכן המסמך, כדי לשנות את סרגל הכלים לסרגל כלים יצף'י. |₪ ₪ ₪ ה=.4 -5-2 ₪ 4 8 סם א א + שרות אוטומטיות | %) זציר]ן עמ' 1 מקטע 1 1 ] ב 2.5ס"מ שורה 1 | עמודה 1 ] =₪6] אחז ₪ ]| עברית -] סרגל הכליס תמונה בתחתית חלון היישוס שינוי גודל סרגל כלים אס שני סרגלי כליס חולקיס ביניהס שורה אחת, פעל באחת מהדרכים הבאות : 4 לחי לחיצה כפולה על החלק היימוגבהיי של סרגל כליס אחד, כדי להרחיב אותו עד כמה שניתן. % גרור את החלק היימוגבה'י, כדי להרחיב סרגל כלים, או כדי לדחוס סרגל כלים. כשסרגל כלים אחד משנה את גודלו... |אּ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה | = 5 -₪]* 3. + 3 2 = 10% | 400 55 | כא > | ₪ ₪ םן = 0 = = . החלק ה'יימוגבהיי המשמש לשינוי ... סרגל כליס אחר החולק איתו את גודל סרגל כלים לפי ראות עיניך השורה משנה את גודלו גס הוא 0 2000 ₪ז0/] 26 01ןי] מידע 'יהחלה מהירה של סגנונות סטנדרטיים (יצירת סרגל סגנונות)יי בעמוד 88, למידע אודות יצירת סרגלי כליס משלך. נוסף יישינוי הדרך בה מציגה 6זס/\ סרגלי כליםיי בעמוד 315, למידע אודות שינוי ההתקנה הבסיסית, כך שסרגלי הכלים רגיל ועיצוב לא יוצגו בשורה אחת. ייהתאמה אישית של סרגלי הכליס'י בעמוד 318, למידע אודות ארגון מחדש של סרגל כלים. טיפ מראהו של סרגל כליס עשוי להשתנות כשאתה מעביר אותו למיקוס שונה. למשל, כשאתה מעביר את סרגל הכליס עיצוב מחלקו העליון של חלון סזס/ לצידו של החלון, משתנה תיבת הרשימה סגנון ללחצן, שלחיצה עליו פותחת את תיבת הדו-שיח סגנון. השתמש בתכונה זו, כדי להתאיס את חלון העבודה שלך לאופן בו אתה מעוניין לעבוד. שינוי גודל סרגל כלים צף 9 הצבע על אחד מגבולותיו של סרגל הכלים הצף. 9 לחץ וגרור את גבול סרגל הכלים. גודל סרגל הכלים משתנה על פי גודלס של הלחצנים. כשסרגל הכלים נראה בגודל הרצוי, שחרר את לחצן העכבר. הזוזת סרגל כלים צף 9 פעל באחת מהדרכיס הבאות להזות סרגל הכלים : 4 הצבע על שורת הכותרת של סרגל הכלים וגרור אותו למיקומו החדש. + גרור את סרגל הכליס לאחד מצידי חלון טזס/\, כדי לשנות אותו לסרגל מעוגן. 4 לחצ לחיצה כפולה על שורת הכותרת של סרגל כלים צף, כדי לגרוס לו לעגון במיקוס עגינתו הקודם. סמן העכבר משנה צורתו לסמן שינוי גודל, כאשר הוא מוצב על גבול סרגל הכליס ש = - 3 ה 4 + 1 +* ו מיץ 4!: 69 20% 6 ממ [[3 ירא קז אס אתה מוצא את עצמך לעיתיס קרובות מבצע את אותו רצף פעולות פעס אחר פעם, תוכל להקל על עבודתך ולחסוך זמן רב על ידי הקלטת אותו רצף פעולות. בדרך זו אתה יוצר פקודת מאקרו. למשל, כדי להחליף את אותה קבוצה של מונחיס במספר מסמכים, או כדי הגדרת מאקרו 9 לח במסמך במקום בו אתה מעוניין לבצע את הפעולה הראשונה ברצף הפעולות. שם מיאקרו: המרת קיצורים 8 הצבע על מאקרו בתפריט כלים ובחר הקלטת מאקרו חדש מתפריט המשנה. | הקצה מאקרו ל 9 הקלד שם עבור המאקרו. 2 3 קבע היכן יש לאחסן את 0 המאקרו: סרגלי כלים אחסן מאזקרו ב: + בתבנית |אחזסא, כך שיהיה זמין בכל המסמכים. במסמך הנוכתחי, כך שיהיה זמין רק במסמך הנוכתי. בתבנית עליה מבוסס המסמך, כך שיהיה זמין בכל המסמכיס המבוססים על תבנית צו. תיאור: ייתכן שתרצה להמתין עם שי 9 הקלד את תיאור המאקרו, כך שתוכל לדעת מה הוא עושה. 9 לח אישור. 12 2000 ₪ז0/] 26 1/ןי] <]? היו כל המסמכים ססב.,|החזזסו) המרת קיצורי ע"י למילה המלאה על ידי 9 ניתן לשייך את המאקרו ללחצן בסרגל כלים או לצירוף מקשי מקלדת כשאתה מקליט אותו, אבל את פעולתו והחלטת שהוא שווה את המאמ להחיל עיצוב מיוחד למילה מסוימת, עליך להקליט את רצף הפעולות רק פעם אחת, באמצעות האפשרויות חיפוש והחלפה. לאחר שפקודת המאקרו נשמרת בתפריט או בסרגל כלים, תוכל להפעיל את רצף הפעולות, כאילו היו פקודת סזס\ אחת. שס המאקרו חייב להתחיל באות ויכול להכיל עד 80 תווים (אך לא רווחיס או סימניס מיוחדים) 9 אישור | בטל ביטול - לוח מקשים 0 וד וה עד לאחר שבחנת התיאור שתקליד כאן יופיע בתיבת הדו-שיח מאקרו, כדי להזכיר לך את מהות פעולתו שווה ניסוי במסמך, בחר קטע טקסט קצר. התחל להקליט מאקרו בשס ''חסו56!601+חוזש'י. בחר הדפסה מתפריט קובץ, בחר באפשרויות את החלק של טווח עמודים שבתיבת הדו-שיח הדפסה, לחצ אישור. כעת, הפסק את ההקלטה. כשאתה מוסיף את המאקרו לתפריט קוב או לסרגל הכלים הרגיל, אתה יכול להדפיס את מה שתבחר, מבלי לפתוח את תיבת הדו-שיח הדפסה. פשוט לא? מידע נוסף טיפ ייהעתקת סגנונות בין תבניותי בעמוד 73, למידע אודות השימוש בפקודות מאקרו בתבניות שונות. ייהוספת פקודות לתפריטיסיי בעמוד 316, למידע אודות שיוך פקודת מאקרו לצירוף מקשיס. מאקרו שמאקרו! המילה יימאקרויי ממלאת רביס מאתנו באימה, חושביס שמאקרוס הס נחלתס הבלעדית של המשוגעיס לטכנולוגיות מיוחדות. ה לא נכון! כל שעליך לעשות הוא להקליט את הפעולות שאתה כבר יודע. אס נעשתה שגיאה, תוכל להתחיל שוב. אס אינך מאמין, נסה את שווה ניסוי הקודס. הקלט את בעולותיך 9 בצע את רצף הפעולות שאתה מעוניין להקליט למאקרו. השתמש אך ורק במקלדת לפתיחת תפריטים, תיבות דו-שיח ובחירת אפשרויות. 9 אם אתה מעוניין לבצע פקודות 6זס/ כלשהן, מבלי שהן תוקלטנה כחלק מהמאקרו, לחצ על לחצן השהה הקלטה. לחי על חדש הקלטה, כדי לשוב ולהקליט את פעולותיך. 9 לאחר שתסיים להקליט את כל הפעולות הבונות את המאקרו, לחצ על עצור הקלטה. 9 הצבע על מאקרו בתפריט כלים ובחר מאקרו מתפריט המשנה. 9 בחר במאקרו שזּה עתה יצרת ולח הפעל. 9 אם המאקרו מבצע את עבודתו כהלכה, שייך אותו לתפריט, לצירוף מקשי מקלדת או לסרגל כלים. אס אינו פועל כשורה, הקלט אותו שוב ובאותו שם. > |5]=. |אּ קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עורה [ ו ₪ | שי = ם ריש 6 | = > כ | ₪ ב ₪ | 5 5 | כ מ שו בן שלך, כפי שניתן לך ]יי ספק השירות, הסיסמה שלך ופרטי שרת הדואר של לפק | מו השירות. וש אם אחד מהפרטים האלה אינו מצוי בידך - פנה אל ספק השירות ובקש אותם. [<]? ד | מעבר אל | החלפה = חיפוש על ידן - | עד + | החלף | החלף הכל ביטול החלף ב: [01060זק) לדואר יוצא ו-003ק (3.ז8/ |01060ז₪ 0168 051) לדואר נכנס. שרת קבוצות הדיון משתמש בפרוטוקול הנקרא = דא א. אס אינך יודע את שס שרת הדואר, או את שם שרת קבוצות הדיון, של ספק השירות שלך, התקשר אליו וברר זאת. לאחר שתגדיר ל- 855זקא= %ספ!|ווס את שמות עמ' 114 | מקטע 1 0 | ב 4.6ס"מ שורה 1 | עמודה 19 ] 6פפ] אחז | ₪] 67%] = עברית -] | ₪ כל פקודה שאתה מפעיל הגדרות תיבות הדו-שיח מוקלטות [<]? ב שם המאקרו: 9 ביטול | צעד לתוך ערוך | צור ₪ | מ | סדרן... פקודות מאקרו בי | כל המסמכים והתבניות הפעילים [+ תיאור: המרת קיצורי ע"י למילה המלאה על ידי | הסמן מזכיר לך שכל פעולה שאתה מבצע כרגע, מוקלטת מיץ 4!: פופ 20% 0 ממ 313 וי 2999 2/3/02 [0/] זפ מיץ 4!: פופ 20% 0 ממ 317 כו0כ2 21317 שי טס מציגה את רוב הפקודות השכיחות בתפריטיס שלה, אך אפשר להוסיף פקודות לכל תפריט כדי להקל על העבודה. בנוסף, אם אתה יוצר פקודה משלך על ידי הקלטת מאקרו, תוכל למקס אותה בתפריט, עס שס הולס. הוספת פקודה 9 בחר התאמה אישית מתפריט כלים, ובחר בכרטיסיה פקודות. 4 בחר קטגוריה, כדי למצוא את הפקודה. 9 גרור את הפקודה לכיוון התפריט בו תרצה למקס אותו, המתן עד שהתפריט ייפתח, ושחרר את הלחצן במקוס בו תרצה שיופיע. 9 לח על שס התפריט, כדי לסגור את התפריט. העברת תפריט או פקודה 9 לא על שם התפריט בשורת התפריטים ופעל באחת הדרכיס הבאות : + גרור תפריט למיקוס חדש בשורת התפריטים, או על סרגל כלים. 4% גרור פקודה למיקוס חדש בשורת התפריטים, או על סרגל כלים. % גרור תפריט או פקודה לאוור ריק באזור תוכן המסמך, כדי למחוק את התפריט או הפקודה. 06 2000 ₪ז0/] 26 01ן'י] |< |5|= ובץ | עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזָרה : 1 פתיחה... 0 ב 5|3|ה 5 = =| ש ; 5 -₪|ד + תצוגה. 1 בגילה 9 פריסת אינטרנט. 1 פריסת הדפסה. 3] חלוסה לרמות. מצג טיוטה סהגלי כלים. פרגלל 1 מפת מסמב. ]%* הצג תכל + 6 בצג הצללת שדה כותרת עליונה וכותרת תחתונה. הערות שוליים. ₪ הערות. מסךמלא ₪ עמוד אחד. מרחק מתצוגה... ...א | | 6->.8|,9 088 82 כ ששםן | ב | 5 ₪ שמור 5 5+ שמירה בשם.., + שמירה כדף אינטרנטן.. גירסאות.., תצוגה מקדימה של דף אנטרנט הגדרת עמוד... | ] הצג לפני הדפסה (רשימה של קבצים ששימשו לאחרונת) וציאה . + |>|ס|> + |5: | | |=] עמ' 1 מקטע 1 1 | ב 25ס"מ שרה 1 עמודה 1 ] ₪66 אה = ה₪] א5] = עברית =] [ | שחרר כאן גרור מכאן תפריטים = |5]=. ...1 --- - | קוב עריכה | תצוגה הופפה עיצוב כלים שבלה חלון עורה מסוימים בטל מיזוג מסמכים ה ד 5פה 6 .= 073586 ₪3 ₪ ם הועברו צ יש | ]= בשה שמשת - גחר 8 + יי 2 ו ו | | ות לי כליו הדבקה מיוחדת.., אפשרויות | פקודו סרג ים הדבק כהיפר-קישור ו ו גרור פקודה 7 5 ל כדי לשנות הוספה 1 עיצוב. 4 חיפוש.., ו כלים את מיקומה ה -- ₪ שור ה 0 אינטרנט. שמירה בשם... מעבר אל... 6+ חלון ועזרה ציור = | 4% שמירה כדף אינטרנט... ₪ פקודה נבחרת: בוק | פאר | | ישהבחרה - >|5|>| + עמ 1 מקטע 1 [<]? הד ו | אפשרויות. | פקודות | סרגלי כלים קטגוריות: שמירה בשם... חלון ועזרה = | [4! שמירה כדף אינטרנט.., ציור פקודה נבחרת: תיאור ₪ שמור ב:. [*+ בחחזסו*] | לור מקשים.., )| שמרבו [- ומוחזסזן | לורו מקשים.., סגור 1 ]| ב 25ס"מ שרה 1 עמודה 1 ] ₪6 אה הש א/6] = עברית מידע יייצירת מאקרויי בעמוד 312, למידע אודות יצירת מאקרו. נוסף ייהחלה מהירה של סגנונות סטנדרטיים (יצירת סרגל סגנונות)יי בעמוד 88 ו'יהתאמה אישית של סרגלי הכליםיי בעמוד 318, למידע אודות קביעת פריט לסרגל כליס או לצירוף מקשיס. שווה מתפריט כלים בחר התאמה אישית ובכרטיסיה פקודות בחר תפריט חדש. גרור את הפריט תפריט חדש ניסוי מהכרטיסיה פקודות אל שורת התפריטים. לחצ לחיצה ימנית על שס התפריט וקבע לו שס חדש. כעת, בחר קטגוריות שונות בתיבת הדו-שיח התאמה אישית וגרור פריטיס אל התפריט החדש. הוספת מאקרו 9 בחר פקודות מאקרו ברשימת הקטגוריות. 8 בחר את המאקרו המיועד להוספה. 9 גרור את המאקרו לתפריט בו תרצה שהוא יופיע, המתן עד שהתפריט ייפתח ושחרר את הלחצן במקוס בו תרצה שיופיע. שינוי שם פריט בתפריט 9 להצ לחיצה ימנית על הפקודה או על המאקרו בתפריט, או על שס תפריט בשורת התפריטים. שנה את השס בתיבה שם. 9 לחי מחוץ לתפריט וסגור אותו. 9 לחא) סגור, כדי לסגור את תיבת הדו-שיח התאמה אישית. |< |5|= קוב עריכה | תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון ערה > בטל מיזוג מסמכים ה 6 .>.-|7 358 8% 3 ₪ >= םן 23 חוור על ץזגחסווס 5ססד... + = חה = ₪ן הנש -₪ ₪ חש מ 1 זו | ₪7 בחר תכ 8 0 העתק 6 | אפשרויות. | פקודות = סרגלי כלים ₪3 הדבק ו קטטריות: הדבקה מוחדת... הדבק כהיפר-קישור צורות אוטומטייות. גבולות נקה 6 מיזוג דואר 8 מיפוש... + החלפה... + מעבר אל... 6 קישורים... אובייקט - + 9 5 , עמ' 1 מקטע 1 1 ]| ב 2.5ס"מ שורה 1 עמודה 1 ] 6:] אחז[ ]| 68| = עברית. ן | עריכה "= בטל מיזוג מסמכים 2+ 2 חזור על עזבחסססוס ססד... | + הדבקה מיוחדת... הדבק כהיפר-קישור מעבר אל.., קישורים... אובייקט 5 רת ז0], רהז ראושירארו וסוכ 0-9 המרת קיפצורים = | ----]- השתמש ברווחים כדי להפריד מילים, והוסף את הסימן 8 לפני העתק ציור לחצן הדבקציור לחצן אות המפתח הרצויה (האות אפס ציור לחצן המסומנת בקו-תחתון בפקודה) עריכת ציור לחצן... שנה ציור לחצן + סגנון ברירת מחדל טקסטו בלבד (תמיד) טוקסו בלבד (בתפריטים) ציור וטקסט התחל קבוצה הקצה היפר-קישור + מיץ 4!: פופ 20% 0 ממון | 3[7 6/2 06 0/ 650/' כ2/י₪ בעבודה עס סוגיס שוניס של חומרים, לעיתים ארגון הכלים של סזס\ לא נוח לך ואתה רוצה לשנות את סרגל הכליסם לנותיותך. ובכן, אפשר! ניתן לשנות את מיקוס הכלים בסרגל הכלים, להעביר כליס מסרגל לסרגל ואף להוסיף כליס חדשיס לסרגל. הוספה/הסרה של לחצנים 9 לרא על החף המורה כלפי מטה בקצהו של סרגל כלים מעוגן, או לפני שמו של סרגל [<[פן ה , כלים צף. ]| | נמען דואר + ₪9 הדפס + 2 לחץ על הוסף או הסר | 8] הצג לפנ הדפסה לחצנים, כדי לפתוח את וצ / ב רשימת הלחצנים. 83 העתק 6 + ₪ הדבק וז 9 פעל באחת מהדרכים הבאות : + לחצ על לחצן מסומן, כדי להסיר לחצן ה מסרגל הכליםס. + לחצ על לחצן שאינו מסומן, כדי להוסיף אותו לסרגל / הכלים. . 9 חזור על צעד 3, כדי לבחור 5 את כל הלחצניס שאתה , עמ' 1 מקטע 1 1 | ב 25ס"מ שורה 1 מעוניין שיוצגו. פריטיס שאינס מסומנים לא מופיעים בסרגל הכלים 9 לחץ במסמך שלך, כדי לסגור את רשימת הלחצנים. 8 2000 ₪ז/] 26 01ן"י] + > מברשת עיצוב | 601+506+6 א בטל מיזוג מסמכים 6 אין אפשרות לבצע שוב > 68 היפר-קישור... א / 16 סרגל הכלים טבלאות וגבולות 1 ] הוספת טבלה... / [] הוסף גליון עבודה של ₪65 / 55 טורים... / [₪ מפת מסמב + ]1 הצג הכל + פריטיס מסומנים מופיעיס בסרגל הכליס ] מסמך חדש ריק 6 ₪ קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון עזרן ש ₪ פתיחה.., 0+ ]| מו > ₪] שמור 5 אם צריך, לחצ כדי לראות פריטיס נוספיס ברשימה ייהחלה מהירה של סגנונות סטנדרטיים (יצירת סרגל סגנונות)יי בעמוד 88, למידע אודות יצירת סרגלי כלים חדשיס החזק את מקש 6471 לחוץ, אם ברצונך להעתיק לחצן ולא להעבירו. גרור את הלחצן אל מחוצ לסרגל הכלים, כדי כדי להשיב סרגל כלים למצבו המקורי בחר בו בכרטיסיה סרגלי כלים של תיבת הדו-שיח התאמה אישית ולחץ על מידע נוסף והוספת סוגי פקודות. טיפ למחוק אותו. לחצן איפוס. העברת לחצן או רשימה נפתחת 9 הצבע על הלחצן או על הרשימה הנפתחת אותה ברצונך להעביר. 9 החזק את מקש )41 לחו וגרור אותו למיקומו החדש באותו סרגל כלים, או בסרגל אחר. שינוי לחצן 9 מתפריט כלים בחר התאמה אישית. 9 לחי על הלחצן לשינוי. 9 היעזר באפשרויות המופיעות בתפריט הקיצור, כדי לשנות את הלחצן. חוור על צעדים 2 ו-3, כדי לשנות לחצניס אחריס. 9 לח סגור בתיבת הדו-שיח התאמה אישית. 1 9 7 צפכ3 ד 5₪*א|צ ק 8].₪]|ד 9: מש הלחצן מועבר מכאן... שה צצככ ד ש55 5 ע; פך2 -₪ ד ה. + סו ... לכאן... ...28900789 6 -.--ך2 58 )₪5 ש ם ... או לכאן 9 איפוס 9 מחק מעתיק ציור של לחצן ומדביק ללחצן אחר שם: מעבר ע מחליף ציור של לחצן עס העתק ציור לחצן ₪ ציור מועתק קודם של לחצן הדבק ציור לחצן אפס ציור לחצן משחזר ציור מקורי של לחצן שנה ציור לחצן מ סגנון ברירת מחדל טקסטו בלבד (תמיד) + | התחל קבוצה עריכת ציור לחצן.. | -. 4 משנה ציור לחצן נוכחי בחר ציור אחר ללחצן טקסט בלבד -ה-- טקסט במקום ציור הלחצן ציור וטקסט ₪ מציג טקסט וציור על הלחצן יץ 4!: פופ 20% 0 ממ 319 וכ יכו לויכ 0/ [זס/) האפשרויות המדהימות הרבות של סזס\ עלולות לתפוס כמות מדהימה לא פחות של משאבי מערכת יקרים. אלא אס המחשב שלך מצויד בכמות אדירה של ציכרון ומעבד סופר-מהיר, אתה עשוי למצוא את עצמך ממתין... וממתין... וממתין פרקי ומן רב לא קצרים. זה לא ממש אשמתה של 6זס\, אתה פשוט מציב בפניה דרישות רבות יותר מאלו שהמערכת שלך מסוגלת לבצע. אס תבטל חלק מהאפשרויות תוכל לשפר את מהירות פעולתה של סזס/. לא תאבד הרבה; בדרך כלל תוכל להפעיל תהליכים המתרתשיס ברקע בעצמם, או למצוא דרכים נוספות להגיע לאותה תוצאה עצמה. כ2%/ 6 21132 סזס\ עובדת קשה מאוד בניסיון להראות לך כיצד ייראו הדברים (המסמכים שלך) בין אס כשיודפסו ובין אס כשיוצגו כדפי אינטרנט. כדי לזרז את עבודתך, העדף לעבוד בתצוגה רגילה - אל תדאג לעיצוב עדיין. הגבל את סוגי הפריטים המוצגים במסמך שלך, לדוגמה, בתיבת הדו-שיח אפשרויות הפעל את האפשרות מצייני מיקום תמונה, כדי להציג תיבות ריקות במקוס התמונות עצמן, ובטל את האפשרות טקסט מונפש. בתיבת הטקסט התאמה אישית בטל את האפשרות הצג שמות גופנים בגופן שלהן וברשימה הנפשות תפריט בחר (ללא). 9ו2/ 6 5000 5/יכי 299 אס אתה ממתין ל-6זס/\ שתשיג אותך בעת שהיא בודקת איות ודקדוק במסמכים שלך, ואם יוצא לך מדי פעם לשמוע אותה ‏ יטוחנת'י את הכונן הקשיח (כאילו היא מבצעת שמירה), הגיע הזמן להפתית את כמות התהליכיסם| המתרחשים ברקע. בתיבת הדו-שיתח אפשרויות, בכרטיסיה כללי, בטל את הסימון ליד חלוקה לעמודים ברקע (אם היא זמינה), בכרטיסיה איות ודקדוק בטל את הסימון ליד בדוק איות בעת ההקלדה ובדוק דקדוק בעת ההקלדה ובכרטיסיה שמירה בטל את הסימון ליד אפשר שמירה ברקע. אס אתה משתמש במיקוף אוטומטי, הפסק את השימוש בו. אס המסייע של 01008 מטייל לך על המסך בחוסר מעש, הפסק את פעולתן של חלק מהאפשרויות שלו, או תן לו כמח ימי 0 2000 שזג/ן 26 |//קןי] חופשה. אס אין לו מה לעשות, שלא יעשה את זה על המסך שלך! אם תודקק לעזרה באופן מיוחד הקש 1= והמסייע כבר יופיע. כגוק 6 0/0 לאחר שתשלים את עבודתך במסמך, תוכל להתחיל בהגהתו תוך שימוש בתכונה אחת בכל עת. כשסמן הכניסה ממוקס בתחילת המסמך (כדי להציב את סמן הכניסה לפני התו הראשון במסמך הקש את צירוף המקשיס 6וחס00+3) הקש על 7=, כדי לבדוק איות ודקדוק בכל המסמך. עבור לתצוגת פריסת הדפסה או לתצוגת פריסת אינטרנט ובחן את פריסת המסמך, את מעברי העמודים ואת הגופנים. אס אתה מעוניין, תוכל לשוב ולהפעיל את אפשרות המיקוף האוטומטי. לסיוס הבדיקה בטל את האפשרות מצייני מיקום תמונה והפעל את האפשרות טקסט מונפש. 2 ככ ססצ תעבוד טוב יותר ומהר יותר, אם תגרוס ל-8ששסחו/ לעבוד באופן יעיל יותר. קיימיס תחומים רבים בהס תוכל לשפר את ביצועי המערכת, אך רוב הסיכויים שתשיג את התוצאות הטובות ביותר אס תבטיח לעצמך מספיק מקום פנוי בכונן הקשיח המקומי שלך. 6זס) משתמשת במקום הפנוי עבור הקבציס הזמנייס שלה; פשססו/ משתמשת במקוס הפנוי ליצירת קובצ ההחלפה, הזיכרון הווירטואלי. אם יש צורך (והדבר אפשרי), הסר את רכיבי 0108 בהס אינך משתמש. ודא ש-זס/ ותכונותיה בהן אתה עושה שימוש באופן תכוף, מותקניס כולס בכונן הקשיח המקומי ואין להם צורך בגישה לכונן התקליטורים, או לכונני הרשת. למיטוב מירבי של ביצועי המערכת כדאי שתשמור את וורד, 0106 ו-פששססחו/ מעודכניס עד כמה שניתן. לרוב גרסאות פושספחו/ כבר ניתן למצוא עדכוניס וחבילות שירות (₪80%5 86סוע59), המשפרים את פעולת מערכת ההפעלה ומתקניס מספר באגיס שעשויים לצוצ. גס ל-6זס/ ול-018606 ניתן למצוא מדי פעם חבילות שירות, קבצי תיקון וחבילות שירות. שקו] ו 2-]0/] ב-2000 ייתכן מאוד שזה מעולס לא קרה לך, ואתה נדהס לשמוע על כך, אבל האמת הנוראה היא שמדי פעס מתרחשיס אסונות גס בתחוס המחשבים! במקרה הנדיר ש-6זס/ חושד שקבציס מסוימיס עלולים להיות פגומים, תוכל להתקין מחדש, באופן אוטומטי לחלוטין, את הקבציס הנדרשים כך שכל הקבצים הפגומים יוחלפו בחדשים. או 01006 מפסיקים פתאוס לתפקד כראוי, או אס אתה טיפ גיבוי, גיבוי, גיבול! תמיד, לפני כל ניסיון לאיתור ופתרון תקלות, גבה את קבצי הנתונים שלך!!! מידע ייהוספת רכיבים'י בעמוד 306, למידע אודות השימוש בתוכנית ההתקנה. נוסף איתור ותיקון תקלות 0 סגור את כל התוכניות והיישומיס הפתוחיס במערכת, מלבד 6זס). 8 ב-6זס\, שמור וסגור את כל המסמכים הפתוחים. 9 מתפריט עזרה בחר זיהוי ותיקון. לח הפעל ועקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך. לשם התיקון תודקק לתקליטור ההתקנה, או לקישור פתוח לרשת הארגון ולמקור ממנו הותקנה 6זס//. בסופו של דבר, תתבקש לסגור גס את 0זס/. 9 לאחר שהקבצים תוקנו, הפעל את 0זס/ ונסה לשוב על הצעדיס שגרמו לך לחשוד בבעיה כלשחי. 9 אם הבעיה לא נפתרה, היעזר בתוכנית ההתקנה כדי להסיר את 008166 לחלוטין, אתחל את המחשב מחדש והתקן את 6 מתתללתו. 9 אם הבעיה עדיין לא נפתרה, כדאי שתקבל סיוע מקצועי. |< |? וטהנ סיו האפשרות "זיהוי ותיקון...' תבצע איתור ותיקון שגיאות ביישום זה באופן אוטומטיי. במהלך תהליך זה ייתכן כי תתבקש לספק את מקור ההתקנה ו/ו לסוגור יישומים פתוחים. ש] שחזר את קיצורי הדרך שלי במהלך התיקון [00ו655]סז] 2000 66ו/01 ])ספסזטווא נא המתן בעת ש- פשסטחו/י* קרבע את תצורת 2000 שפוו0 זוספסזסוו! = |4 08ו0]859זק אוסף מידע דרוש הוה ביטול סזס\ מפעילה באופן אוטומטי את רכיב התיקון שהוא חלק ממצב תחזוקת ההתקנה שלה ומתקינה מחדש את כל הקבצים של סזס/ או של 0166 הדרושיס עבור ההתקנה הנוכחית שלך. מכץ 4!: 969 20% 0 מו [32 2/7 /ו/כ אי 6 מה קורה אס אינך מצליח למצוא בספר זה את המידע לו אס יש לך גישה לאינטרנט יש לך גישה לעולס של מידע, אתה וקוק! מה אס המסייע של 01806 לא ממש מסייע כולל החדשות האתרונות והלוהטות אודות. 0זס/ו, לךי מה אם אינך יודע כיצד לטפלל את המערכת שלך עס דרכיס לפתרון תקלות וקישורים לכל אותן תוכנות קבצי התיקון האחרונים ועס תוכנות העזר החביבות מקסימות, המוסיפות ל-זס/\ אפשרויות נוספות. שהורדת מהאינטרנט? אל ייאוש! טיפ בדוק את קבוצות הדיון של 028806) ושל סזס/ באינטרנט, בשרת קבוצות הדיון הח0ס.050זסוח. פ/6 חפוח. כאן תוכל למצוא, בדרך כלל, תשובות לשאלותיך הניתנות מפי מומחים מוסמכים של 504סזסוו (הס נקראיס ק/ן/, קיצור של 8/5ח0ו01955זש 6|סהטוהּ/ 51סו/), להם יש ידע נרחב וניסיון רב בפתרון תקלות. קבלת עזרה מ- 167050 0 התחבר לאינטרנט, אס עדיין אינך מחובר. מתפריט עזרה בחר 018166 באינטרנט. 9 אם עדיין לא נרשמת לתוכנית העדכוניס של 06ו0₪, 86 06080, השלס את טופס הרישום. 9 היעזר בסרגל הניווט, כדי להגיע לנושא לגביו אתה מעוניין בעזרה. 9 לח על קישורים לקבלת מידע נוסף, עדכונים או כל חומר אחר. 2 2000 ₪/ץ 26 ו/לןיי] ₪ | [51 | קובץ עריכה תצוגה הופפה עיצוב כלים טבלה חלון ערה | (₪ עורה שלשמפא טפס 5-1 - כ | ₪6 פף ₪ 49| ₪ ₪ ם| : | שורדה ך שששא ה | הצג את המסייע של 0866 בו - ₪ | 1+ ו = בו 5/1 זיהוי ותיקון,.. אודות טזסא %/ס5סזסווי 096 +והסוו ארגון 184-185 הוספה 174 וו-= (ראה דואר אלקטרוני) קזת 253 4 אובייקט צף 187 אופרטור לוגי 291 אות פתיח ‏ 212 2 בדיקת דקדוק דוגמאות ‏ 27 הפעלה ‏ 46 קו מזוגזג ירוק 27, 48 שינוי חוקי הדקדוק ‏ 48 תיקון שגיאות 48 בדיקת פריסה 58 בועות הסבר 211 ָ גבולות מסוגננים לעמוד 200 הוספה לטבלה 163,162 התאמה אישית. 199, 200 טקסט 237 לתצוגת דוגמיות ‏ 222 סביב אובייקטיס ‏ 201 סביב עמוד 199, 200 סגנונות קוויס עבור 199 פסקאות 40-41 קוויי רשת 163 שינוי במפת מסמך 97 תצוגה מקדימה 200 גודל גופן העתקה עס מברשת עיצוב 21 שינוי 121 גופניס בהודעות |ו5-3 | 240 הטבעה ‏ 220 העתקה עס מברשת עיצוב 21 יחסיים 58, 121, 220 לסגנונות ‏ 74 מדפסות 220 צבע ברירת מחדל ‏ 237 ססזפסק ‏ 220 86 121,58, 220 גזירת תמונה 177, 182 גישה למסמכים מקווניס, הגבלה 229 גלישת טקסט בין טוריס 188-189 בין צורות אוטומטיות 215 בתיבות צדיות 216-217 גלריית תמונות 174, 184, 227 2 דואר אלקטרוני באמצעות פזס) ‏ 239 גופניס בהודעות ‏ 240 חתימות ‏ 240-241 כתובות, שינוי להיפר-קישור 234-235 ניתוב מסמכים באמצעות. 244-245 עיצוב הודעות 239-240 שליחה 240-242 דיון בדפי אינטרנט 270 דיוניס באינטרנט 254-255 2 הארת טקסט 238 הגדלת גובה שורה בטבלה ‏ 161 הגהה, שפות זרות ‏ 50-51 הוספה סימן שמירת זכויות ‏ 120 סימני מטבעות ‏ 120 תוויס מיוחדיס 120 9[6קס 13 הוספה/הסרה של רכיבים 306 הוספת טקסט 8 הורדת מסמך מהאינטרנט ‏ 253 הזחת שורה ראשונה 31 הטבעה אובייקטיםס ‏ 142 גופנים ‏ 220 הידור אינדקסיס ‏ 151 חיפר קישור המרת טקסט ל. 234-235 הסרת 235 וסימניות 232 כהפנייה מקושרת 118 לאתר אינטרנט 252 לדפי אינטרנט 225 לחלק מסויס במסמך 232 למסמך |08א₪ 233 למסמכי משנה 115 117 למסמכים מקווניס ‏ 230-231 לקבצים ‏ 230-231 לתוכן ענייניס בדף אינטרנט 266 לתיקיות 231 תפריט קיצור עבור 235 הסבריס ‏ 211 הסתרת מפת מסמך 97 הערות סיוס 128 הערות שוליים 125, 127 העתק טיוטה, יצירה ‏ 33 העתקה אל הלוח של 01008 141 בין תבניות ‏ 73 דפי אינטרנט ‏ 267 הדגשת תוויס ‏ 21 טקסט ‏ 13-15 לחצני סרגל כלים ‏ 319 ממספר מקורות ‏ 141 נתוני |08א= ל-0זס\ 144 עיצוב ‏ 355 עיצוב פיסקה ‏ 35 עיצוב תו 35 קבציס למדפסת ‏ 220 תמונה ‏ 175 4 2000 ₪זס/ן 26 ו/לןיי] הפניות מקושרות יצירה 118 לאינדקס ‏ 150 הרחבת תווים ‏ 195 השוואת מסמכים 250 השלמה אוטומטית. 272, 302 התאמה אישית אות פתיח ‏ 212 גבולות עמוד 199, 200 גבולות פיסקה ‏ 41 גודל לחצני סרגל כלים ‏ 315 גישה לתבניות ‏ 72 חוקי דקדוק ‏ 48 לחצני סרגל כלים ‏ 318-319 מסמכים ממווגים | 294-295 מספרי עמודים ‏ 99 סגנונות פיסקה ‏ 74-75 סרגלי כלים ‏ 88-89, 318-319 פסקאות 28-29 פריסת טבלה ‏ 159 רכיבי טבלה 162-165 רשימות ממוספרות ‏ 37 תבניות | 68-69 71 תוויס מונמכים או מוגבהים ‏ 124 / חיבור לתבניות משותפות ‏ 72 צורות אוטומטיות ‏ 207 חישוביס בטבלאות 138, 139 עדכון ‏ 137 פונקציות ל 138 חלון מסמך, מרכיבים ‏ 6-7 1 טוריס זה לצד וה 190-191 זרימת טקסט בין 188-189 מספור שורות טקסט ב 133 טקסט אוטומטי בכותרות קבועות 93,91, 273 בהודעות |8- | 240 הוספה 273 טקסט נסתר באינדקסים 151,150 בהערות בודקים ‏ 247 טקסט, הארה 238 , ידיות שינוי גודל 202 יישור אובייקטים 206-207 אובייקטיס, יחסי 205 אובייקטים, לרשת 206-207 טבלאות 167 טקסט בטבלאות 165 בתיבות טקסט 214 מרכוז פיסקה ‏ 32 מספרי עמודים 99 ערכים דצימליים 137 פסקאות 32,26, 54 פרקים 106 כ כוכבית כסימן כפל 138 כתבליט ברשימה 38 כתו כללי 100, 101 כותרות בטבלאות גדולות ‏ 169 כותרת קבועה שונה לעמוד ראשון סגנונות עבור 23, 86 עיון על פי ‏ 97 פנימיות 194 פסקאות 23 רמות מספור 130 קבועות בדפים זוגיים 93 קבועות חליפיות ‏ 92 כיתוב אוטומטי 304 כיתוב צף ‏ 215 כיתובים אוטומטיים 304 הוספה לתרשים ‏ 154 השוואה לבועות הסבר ‏ 211 טבלאות של 154 צפיסם ‏ 154, 198 2 כניסה תלויה 31 כריכת מסמכים, הכנה ל 90 / לחץ והקלד ‏ 26 לחצני רשימה נפתחת ‏ 17 לחצנים ‏ 17 / מאפייני מסמך 300-301 מברשת עיצוב העתקת עיצוב 35 תיאור 21 מחיקה הדגשת תווים ‏ 21 הערות שוליים ‏ 127 12 טסקט‎ עמודות/שורות בטבלה ‏ 171 עצירות טאב 34 תאים מיותרים בטבלה ‏ 162 מידע בו נעשה שימוש תדיר, הוספה 272-273 מידע מסמך 299 הפסוה‎ מעקב אחר ‏ 300-301 מיזוג איורים ‏ 203 מיכון פעולות ‏ 271-303 מילוניס התאמה אישית ‏ 49 מותאמים אישית ‏ 52 עריכה ‏ 49 מיליס חלופיות, מציאה 53 מיעון מעטפות. 82-83, 281 תוויות דיוור 278-279 מיקוס קבצים, שינוי 307 מיקוף אוטומטי 54 בטוריסם 189 ידני 55, 57 עס יישור לשני הצדדיס ‏ 189 שיפור פריסת מסמך בעזרת 54 מכתבים אחידים, יצירה 274-275 427 מסגרות לאות פתיח 212 לדפי אינטרנט ‏ 264-265, 266 להערות שוליים ‏ 192-193 מסמך אב 114-116 איתור גרסאות ‏ 112-113 ארגון בעזרת סגנונות ‏ 86-87 בדיקת פריסה 58 בדיקת קישוריס ‏ 95 דו-צדדי 90 הגהה 45-57 הגהה, שפות זרות ‏ 50-51 הדפסה ‏ 24 הוספה למסמך סזס\ אחר. 94 הוספת טקסט ‏ 10 הוספת מספרי עמודים ‏ 99 הורדה מהאינטרנט ‏ 253 החלפת טקסט ‏ 102 החלפת טקסט ועיצוב ‏ 103 היפר-קישורים ‏ 94 המרה לדף אינטרנט ‏ 260 המרה לתבנית ‏ 70-71 הסרת עיצוב אוטומטי ‏ 44 העברת נושאיס ב 98 הפצה לקבלת הערות ‏ 243 הקטנה באמצעות לחצן ריבוי עמודים 58 השבה למצב מקורי ‏ 11 השוואה ‏ 250 זכוכית מגדלת ‏ 58 חלוקה למסמכי משנה ‏ 114 חלוקה למקטעים ‏ 104 חלקי, הוספה למסמך ראשי 95 טבלת תוכן ענייניס ‏ 108-111 טוריס ב 188-189 8 הריבי‎ באמצעות אשף 66-67 מתבנית ‏ 66-67 פרקים 106 300-301 ינייפאמ‎ מידע אודות ‏ 299-301 מיזוג הערות ‏ 245, 249 מכתבים, יצירה ‏ 60-61 מעבר בין ‏ 9 06 2000 שזג/ן 26 |//לןי] מציאה טקסט 100-101 נושאים ‏ 97 פריטים | 96 מקטעים, יצירה 106 משנה ‏ 114-115, 116-117 מתן שס ‏ 9 ניתוב להערות | 244-245 סקירה 246-247, 248, 249 עותק טיוטה ‏ 33 עיון לאיתור פריטים ב 90 עיצוב באמצעות עיצוב אוטומטי ‏ 44 עריכה 246-247 עריכת טקסט ‏ 12,10 פריסות שונות בתוך 104-105 פתיחה ‏ 10 קוויס חיצונייס ארגון מחדש של מבנה ‏ 98 יצירה ‏ 114 מספור ‏ 131 קישור לקטע מסויס | 232 ריבוי מחברים 114-116 שוליים לכריכה 90 שיטות כריכה ‏ 90 שיפור מראה 25-44 שליחה כ-!ו9/]-5 | 242 שמירה ‏ 112,10,9 שמירה על עקביות בעזרת סגנונות 77 שמירת שינויים ‏ 10 תווים מיוחדים ב 120-123 תזכיר, יצירה ‏ 62-63 תצוגות של 64-65 תקצירים 107 מעבר גלישת טקסט 197 טור 189 עמוד ‏ 57, 92 שורה 57 מעטפות, מיעון והדפסה 82-83, 280-281 מפת מסמך 97, 224 מפת מסמך, הסתרה 97 מציאה טקסט 100-101 טקסט מואר 238 מילים חליפיות 53 מילים נרדפות ‏ 53 מקור נתונים 286 נושאיס במפת מסמך. 97 עוגניס 205 פריטיס במסמך 96 תבניות 70, 71, 72, 73, 308 מקור נתוניס איתור 286 גיליון ו09א₪ בתור 288 גישה לבסיס נתונים כ 289 יצירה 284-285 לתוויות דיוור ‏ 278-79 מיווג רשומות מסוימות ‏ 290-291 עריכה 286, 287 שדות ב 284-285 תיאור ‏ 274 מקפיס אפשריים 54, 57 ברצף, הגבלת מספר ‏ 54, 55 כתבליטים ברשימה 38 קשיחים 57 מקשי חיצים 29 משוואות, יצירה 134 , נוסחאות חישוב ערכיסם באמצעות ‏ 136-39 לחישובים ‏ 138 עריכה 136 נתוניס בגיליון ו68א5 140 הוספה למסמך סזסש ‏ 144 העתקה מ-|08א₪ | 144 הצגה כתרשים 146 עריכת ‏ 147 קישור לגיליון ו08א 5‏ 145 0 סגנון תו הפסקה 194 לכותרות פנימיות ‏ 194 סוגי קבצים, שינוי ברירת המחדל 307 סימני סוף שורה, בטבלאות 158 סימני עיצוב ‏ 7, 8, 26, 28 סימני תא 157, 158 סימניות כיעד היפר קישור 232 לאינדקס 151 סמן שינוי גודל אופקי ‏ 161 סרגל כליס צף 310-11 סרגל כלים, עיצוב, תיאור 18 סרגלי כלים נסתרים, הצגת ‏ 17 7 עוגן לאובייקטים 204-205 להערות שולייס 193 עורה, מקוונת 322 עיון בהערות שוליים ‏ 127 בכותרות 133,97 במסמך 96 עיצוב אוטומטי דוגמאות 27 44 הגדרת אפשרויות 302 חיפר-קישורים 234-235 ישיר 20-21 תוויס, העתקת ‏ 35 וד בהודעות |ו8-₪ | 239, 240-241, 242 ו-0זס\ 257 אינדקסיס ‏ 150-151 דפי אינטרנט ‏ 261 הדגשה 20-21 הודעות |(8-ם | 239 הזחות פיסקה ‏ 30-31 החלה על פסקאות. 88-89 החלפה ‏ 103 הסברים ‏ 211 הסרה 28, 44 הערות בשולי המסמך ‏ 192-193 הערות שולייס ‏ 126 העתקה ‏ 35 חיפוש אחר ‏ 101 טבלאות 157-166 טבלת תוכן ענייניס ‏ 108-109 9[6קס 17 טקסט בתיבות טקסט ‏ 215 טקסט על הצד ‏ 214 כותרות עליונות ותחתונות ‏ 91-93 מיזוג סגנונות פיסקה ‏ 29 מסמכיס מקוונים ‏ 225 227 מסמכיס שאינס מעוצביס ‏ 44 מספרי עמודים 110,99 נתוני|6סאם ‏ 144 סגנונות פיסקה ‏ 75, 77, 78 סגנונות תווים ‏ 77 סרגל כלים, תיאור ‏ 18 פסקאות. 28-29, 32 צורות אוטומטיות 202-203 ציטוטיס נבחרים ‏ 213 רקעים ‏ 210 שינוי ברירת מחדל 307 תאים בגיליון עבודה 140 תוויס מוגבהיס או מונמכים ‏ 124 תיבות צדיות 216-217 צהסזס\ ‏ 218-219 עמודה הוספה לטבלה 156 מחיקה מטבלה ‏ 171 שינוי רוחב בטבלה ‏ 160-161 עקביות במסמכיס שמירה על באמצעות סגנונות ‏ 77 עריכה גיליון ו06א₪ 140 דפי אינטרנט ‏ 267 הודעות דואר אלקטרוני ‏ 239 הערות שוליים ‏ 127 טבלאות ‏ 137 טבלת תוכן ענייניסם ‏ 111 טקסט ‏ 12 מילוניס ‏ 49 מסמכי מקור נתונים 286, 287 מסמכי משנה ‏ 117 מסמכים ‏ 246-247 מסמכים מקוונים ‏ 228 נתוניסם ‏ 147 תמונות ‏ 182-183 תרשימים ‏ 135, 147 ערכים דצימליים, יישור ‏ 137 8 2000 זק/ן 20 |//קןי] כ פקודות בהן נעשה שימוש תכוף, הצגה 42 הוספה לתפריטים ‏ 317 יצירה 316-317 שינוי תצוגה בתפריטיםס ‏ 314 פרוטוקול העברת קבצים (קד-) 253 3 צבעים, החלה על טקסט ‏ 237 צורות אוטומטיות בדף כותרת 80 בשולייס 80 גלישת טקסט 197 גרור ושחרר 202-203 הוספת הסברים 211 הוספת טקטס ל 215 זרימת טקסט בין 215 לציטוטים נבחרי 213 סיבוב חופשי 211 עיצוב 202-203 ציור 202-203 קיבוצ 203 קישור בין 207 ציור טבלאות 156, 162 ציורים ‏ 202-203 צלילי רקע בדפי אינטרנט 262 צמצוס רווחים בין תוויס ‏ 195 ק קבצים הורדה מהאינטרנט 253 היפר-קישור אל 230-231 קווי רשת 206 בטבלאות 158 וגבולות תא 163 לא מודפסיס 206 לשדות נתוניס ‏ 287 קיבוצ אובייקטים 211,198 צורות אוטומטיות 203 קיטרוג תבניות 154 תמונות ‏ 184-185 קישוריס, ראה חיפר-קישור(יס) 6 רישיות מוקטנות ‏ 212 רכיבים, מציאה במסמכים ‏ 96 רקע כסימן מים 208 לאובייקטיסם 210 לדפי אינטרנט 261 למסמכים מקוונים 225 226 עיצוב 210 רשימות מובלטות 38, 39, 152-153 רשימות נפתחות 17 רשימות נפתחות, צבעים 163 0 שגיאות טקסט, תיקון 11, 46-48 שדה נתונים ‏ 293 שדות באשפים ‏ 61 בדיקה 290-291 בורריס של 297, 298 בטבלת תוכן ענייניס ‏ 111 בכותרות קבועות ‏ 93 במסמכי מקור נתוניס 287 במקור נתוניס 284-285 בתבניות ‏ 113 הוספה 296-297 הצללה 275 כנתוני טקסט אוטומטי 113 להודעות אישיות 294-295 לטווח נושאים 298 למידע מסמך ‏ 299 מיון על פיי 290 מקונניסם 296-297 ניתוק קישוריות 131,111 עדכון 111, 137 עזרה לשימוש ב 296 תיאור 111,61, 293 תצוגה 113 שיוך מקשי קיצור 123 סגנונות לסרגל כלים ‏ 88-89 סגנונות פיסקה 87 שינוי גבולות במפת מסמך 97 גובה שורה בטבלה ‏ 160-161 גודל 121 םינפוג‎ דף 43 טבלה 168 תמונה 178-179 גופנים ‏ 22 טקסט להיפר-קישור 234-235 יחידות מידה ‏ 205 כותרות קבועות 105 106 כיווןו טקסט ‏ 214 כיוון עמוד ‏ 43 104 מידות רשת ‏ 207 מיקוס סרגלי כלים ‏ 315 מיקום קבצים 307 מפרידים בין הערות שולייסם וטקסט 126 מראה טבלה 160-165 נתוניס בגיליונות ו09א 5‏ 148 סגנון פיסקה ‏ 76, 87 סגנון והוחזסא | 68 76 סגנונות לכותרות קבועות ‏ 93 סדר הערמת אובייקטים ‏ 203 סוג קוב ברירת מחדל ‏ 307 עצירות טאב 34 צורת גלישת טקסט ‏ 197 רוחב עמודות בטבלה ‏ 160-161 ריווח בין שורות ‏ 33 ריווח בין תווים ‏ 195 רמות חלוקה 98 שוליים ‏ 43, 105 תבליטיס ברשימה ‏ 153 תצוגה לחצני סרגלי כלים ‏ 315 סרגלי כלים ‏ 16 פקודות תפריט ‏ 314 שינוייס אוטומטיים, שליטה ב 302-203 שיתוף פעולה מקוון ‏ 270 9[6קס 4. שמות קבציס אורך 9 תוויס חוקייס עבור 9 שפות זרות, הגהה 50-51 מילים, הוספה למילון 52 / תא חלוקת 159, 161 מיזוג 158 עיצוב (בגיליון ו09אם) 140 תוויס 20-21 השגדה‎ התאמה רוחב 195 ריווח בין 195 חוקיים בשס קוב 9 מיוחדים ‏ 120-123 שינוי גודל גופן ‏ 121 תוכניות עור 142 תוכניות עזר, ח/סזס\ 218 תוכניות שירות, הפעלה ‏ 321 תיבות משולבות ‏ 17 תיקון תיקון שגיאות אוטומטי דוגמאות 27 הגדרת אפשרויות 303 היפר-קישוריס 235 תוויס מיוחדים ‏ 122 איות 46-47 דקדוק ‏ 48 מילון איות ‏ 49 שגיאות בטקסט ‏ 11 תיקונים אוטומטיים, תיאור 27, 46 תיקיות היפר-קישור אל 231 יצירה 308 לתבניות משותפות ‏ 72 תכונות הסתגלות, תיאור 42 תמונות, טבלת 154 תעודות הוקרה, יצירה 282-283 תפריטיס וסרגלי כליס דינמיים - 42 תקציר אוטומטי 107 0 2000 זע 26 |//לןי] תרשימיס גיליון ו09א5 כ 146-147 יצירה ‏ 135 146 כאובייקט 148 עריכה ‏ 135, 147 קישורל 148 שומר מיקוס טקסט ב 149 שינוי נתוניס בגיליון ו09א₪ | 148 קטלוג 8.99 הוצאת הוד-עמי צלצל לקבלת קטלוג על גבי תקליטור חינם!!! עוד ספרים על 2000 00111606 בקרוב ה |עמ'| ₪ | מחירי באג 2000 - ערכה לבדיקת תאימות החומרה במחשב האישי ]| 5 8 פשוססח:ו/ש | ב קוראיסם > יודעיס 98 פשסשחו/ - מהדי שנייה 212 | 1 מו 1 1 1 4 1 7 1 2 1 1 1 1 3 3 59 49 5 15 9 19 9 5 49 99 19 19 49 59 59 59 0 ס| 0 ס| 0 ס| ס| ס| ס ס| 0 ס| 0 0 ס ס| סש ס| ס ס| ס| ס|ן ש ס| ס ס| ס ס 1|1 יי 00ל0ק כַ'5ָ'ָ/מ'מ - 4 8150806 | 76 | פס | 69 )| 2 88 - למפתחי אתרים באינטרנט קל 2 +8/850710. - למפתחי אתרים באינטרנט 6 9 19 6 - חומרה, תוכנה וניהול המדריך השלס לטכנאי ₪6 - חומרה ותוכנה (דורון סיון) פס המדריך השלס לטכנאי 56 - רשתות תקשורת (דורון סיון) כ פס המדריך השלס לטכנאי 56 - חומרה ותוכנה + רשתות תקשוות 40 200 | מתסנינתוים 0000000000 > |32| 29 סדנת לימוד 98 +66[סזק | 528 | 19 | || כ - 8 | 60 פס 172 1000 106 סדנת לימוד 6 53516 |1503 1 | ערכת כלים 6 88510 18091 | 432 | | 1066 פס פס פס פס מהד' 2 | 436 מהד'? | 480 | םס | 19 המדריך השלם לשפת 6 + מהדר ספזטד סח8וזסם מהד'5 | 520 סט פסקל מהצעד הראשון מחוללי יישומים ובסיסי נתונים (40066 ראה בעמוד קודס) ארגון נתוניס וקבצים בסיסי נתוניס טבלאיים ושפת .501 020 תקשורת - ת סס בד - כ ת | - ש | ע פס | פ תקשורת מחשבים - פרוטוקוליס וארכיטקטורות רשת רשת נובל - 5 6916 - מדריך הפעלה ושירות > | 584 * המחירים בעש"ח כולל מע"מ ומשלוח החינם **דמי משלוח לבאג 2000 - ₪10 0 ס| 0 ס ס| ס - סס (י₪ +2 . | מ) | 14343 5 :ו / שדבת ליכשד מחטני נתונים שרוש אף'רינוקהורה. עימוך |=אים 24 שפת אטמבלי למחעוב | האיעוי 6 |₪ש5ו - - 4 - רו ו" = 15 1200