Microsoft office Word XP : הדברים ההכרחיים מוגשים בצורה קלה למתחילים

עריכה לשונית ועיצוב – ענבל אילני] | 32 עמודים : איורים ; 17 ס"מ. – ISBN 965-361-245-x

OCR (הסבר)
הוצאת ה1ד-1212 לספרי מחנשכים כמה זה פשוט! הדברים ההכרחיים מוגטצוים בצורה קלה למתחילים -------- 6"( ימש |]]]]]]| ו.1001=031711.60], א | ל 005 מסת"ב א-965-361-245 58% כמה זה פשוט! ברוכיס הבאיס לסדרת כמה זה פשוט?! תתפלאו, אבל זה באמת פשוט ללמוד כישוריס בסיסייס במחשב, במהירות ובקלות. סדרת ספרים זו שונה מכל מה שהכרתם, מכיון שלא נראה לכס את הכל. במקוס ואת נראה לכס רק את הדבריס החשובים, החיונייס והשכיחים ביותר. פחות זה יותר! נלווה אתכס צעד-אחר-צעד בלימוד המשימות, והיכן שצריך נציג בפניכסם תמונה שתמחיש את מה שאתם אמוריס לראות על המסך, כדי שלא תלכו לאיבוד. כל ספר בסדרת כמה זה פשוט! מכסה נושא אחד = תוכנה אחת. במהלך הלימוד תגלו שהתוכנות אותן אתס מפעילים כוללות אפשרויות המתאימות גם למדען אטוס בכיר בעל תואר שלישי בפיסיקה גרעינית, אך אתס תוכלו להתעלם מהן. יש הרבה מה ללמוד, אך יותר חשוב - יש הרבה מה לא ללמוד וסדרת כמה זה פשוט! תראה לכם מה זה מה. הספר מתאיס לכיס החולצה שלכם ובוודאי תמצאו לו גס מקוס לצד המחשב. בברכת לימוד מהנה זהר עמיהוד סו | 0זס לא יהפוך אתכס לקלדניס מהירים יותר, אך הוא מלא בפעלוליס חכמים שיאפשרו לכס לכתוב מכתב, מזכר, קורות חיים ואפילו ליצור דף אינטרנט משלכם... ס לא יעשה אתכס יצירתיים או חכמים יותר, ולא יגביר את התפוקה שלכם באופן משמעותי, אס אתס מקלידים רק בשתי אצבעות. הרי הוא בסך הכל מעבד תמלילים. אך אל לכם לזלזל במעבד התמלילים הזה. הוא מלא בפעלולים חכמים, ואס אתס ממש ממהרים, תוכלו להשתמש באשפים כדי שיעשו את (רוב) העבודה בשבילכס. הפעלת 6יוסצ : הפעלת סזסצ מתבצעת על ידי לחיצה על לחצן התחל (ג5), , בחירה בתוכניות (פוחבּזססזק) וב-6זס/צ +ספסוסוו : [ ₪ ונטס 0 01005 60 5% 0 018 סקס . ו ו )ופוסו ופחופוחו .+ 7006 0006 )טסו + תות + ה + + + + - 1 ₪ תרשים 1 א א קר 4 ב הפעלה לחצו על 6וס/ 11605016 ות בה כדי להפעיל את מעבד 3 = ו התמלילים. הו 6זס/ מתוך 7 עו | 3 תעה | [5] ססוסאוסק |ו0פסוסו חבילת התוכנות א 01866 המוכר גם בשס 2002 6זס/ש. % תרק וד 5 עס עברית 3 וקא %ססוו 7 הפניה ל- 45-05 מ החקל | 65 ג [₪ ער ב פיירפאסטח/י מסך 6זוס/ תודקקו לומן מה כדי להכיר את המסך הבסיסי של סזס\. יש הרבה מה ללמוד, אך אולי חשוב יותר - יש הרבה מה לא ללמוד. השליטה ב-6זס) תלויה במידת יכולתכס לסנן מאפייניס בלתי חיוניים, ולהתרכז במספר נמוך יחסית של מאפיינים, החיונייס להתחלה. שורת התפריטים שורת התפריטיס מאפשרת גישה לפקודות העיקריות. בעזרת העכבר לחצו על פקודה מתוך התפריט כדי להפעיל אותה. קובץ עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים טבלה חלון עזרה 2 8 בעברית פשוטה! במהלך הקריאה תמצאו התייחסויות למקשים 46 ו-6. משתמשים בהם בשילוב עם מקשים אחרים (ולעיתים זה עם זה), כדי להפעיל פקודה, או לבצע פעולות אחרות. לדוגמה, ניתן ללחוץ על ע+24|6 כדי להציג את התפריט עריכה, או על 1+5ש6, כדי לשמור קובץ. כאשר אתם משתמשים במקש 6 או ב-6₪1 יש להחזיק אותו לחוץ, לאחר-מכן להקיש על המקש השני ורק אז להרפות. 5 עריכה תצוגה הוספה עיצוב | כלים טבלה חלון ערה חדש... ו לחצני הפקודות הנמצאים 9 פתיחה... 0 סגור בסרגלי הכלים, מופיעים גם 5 בתפריטים, קוו 5 5 שמירה בשם... שמירה כדף אינטרנט... 1 חיפוש... תצוגה מקדימה של דף אינטרנט הגדרת עמוד... ] הצג לפני הדפסה ₪ הדפסה... 7+ שלח אל +| יציאה תרשים 2 פתחו תפריט משורת התפריטיס בלחיצה באמצעות העכבר על שמו. בחירה באחת האפשרויות בתפריט תיעשה בלחיצת עכבר נוספת. 62 שאלה ותשובה! מדוע פקודות מסוימות מסתיימות בשלוש נקודות ופקודות אחרות מסתיימות בחץ? כשאתם בוחרים פקודה המסתיימת בשלוש נקודות, לדוגמה: קובץ, חדש, תיפתח תיבת דו-שיח המאפשרת לבחור באפשרויות הפקודה. בחירה בפקודה המסתיימת בחץ פותחת תפריט משנה. התחלת מסמך חלונית המשימות המופיעה בצד שמאל תופסת מקוס. בשלב זה נסיר אותה בלחיצה על לחצן % בצידה חימני. > +* מסמך חדש + ₪ הדרך הקלה להתחיל מסמך חדש היא ללחו על הלחצן מסמך חדש ריק בסרגל הכלים הרגיל, ומייד נפתח מסמך חדש. לאחר אתחול התוכנה, שס ברירת המחדל של המסמך הוא 1חסוחטססם, וזה יהיה שמו עד שתתנו לו שס אחר. <ןש|- ו 1 טיפו כשאתם פותחים מסמך חדש, המסמך הקודם מוסתר באופן אוטומטי. אפשר לעבור בין המסמכים על ידי הפעלת תפריט חלון ובחירה במסמך המבוקש. הקלדה, מחיקה והוספת טקסט הקלדת טקסט בעברית 6 לפני שאתס מקלידיס טקסט, שלחו מבט לקצה שורת המשימות : או לסרגל השפה. לחצן השפה מראה אס אתם עובדים בעברית או באנגלית. כדי לעבור מעברית לאנגלית ולהיפך, השתמשו בצירוף המקשיס 18₪ח8418+5. לחילופין, תוכלו לבחור בלחצן בעזרת העכבר, ולבחור בשפה המבוקשת. להגלש | עברית | | : נקודת כניסה, סמן טקסט וסימן פיסקה * נקודת הכניסה [ היא הסימן המהבהב הדומה לאות י1יי. כל הקלדה ופעולת עריכה שתבחרו תתבצע מנקודה זו. . סמן טקסט 1 הוא אחד ממצביעי העכבר המשמש לבחירת טקסט. כברירת מחדל הוא ייראה כאות 'יד'י. 4 = סימן פיסקה ]+ב-זס\ מופיע רק בסוף הפיסקה, לאחר הקשה על מקש זסוחם. לכן, פיסקה יכולה להיות בת תו אחד או חמש מאות שורות, עד לסימן הפיסקה הראשון. את סימני הפיסקה ניתן לראות לאחר לחיצה על לחצן הצג/הסתר שבסרגל הכלים הרגיל, וצורתס זהה לציור המופיע על הלחצן. מקש ז6זחפ: סוף פיסקה מקש זטטחם זהה לגררה (חז₪6 86ַ78ז68) במכונת הכתיבה הידנית, אך ללא צלצול הפעמון ונקישת ידית הגרירה. במכונת הכתיבה צריך היה להחזיר את הגררה בסיוס כל שורה, ב-6זס) אין צורך. כאשר שזס/ אינו יכול להכניס טקסט נוסף לשורה, הוא מעביר אותו באופן אוטומטי לשורה הבאה (בשפת עיבוד תמליליס קרויה הפעולה גלישת מילים). הקישו זחם רק בסוף פיסקה. מתחילים הקלידו את המסמך שלפניכס לפי ההוראות. אס טעיתס במהלך ההקשה, אל דאגה! מייד נלמד אתכס מה לעשות. אס מופיעים קוויס אדומיס ומסולסליס, התעלמו מהס בשלב זה. מקלידים: | לכבוד הנחיות: לאחר הקלדת האות ד מקישיס וסזחם. מקלידים: | מיכאל הר-זהב הנחלות: לאחר הקלדת האות ב (סוף הטקסט) מקישיס זס+חם. מקלידים: | חברת הלאפה והפיתה הנחלות: לאחר הקלדת האות ה (סוף הטקסט) מקישיס ז6זחם הנחיות: | | מקישים זשזחם ליצירת שורה ריקה. גם שורה ריקה היא פיסקה. מקלידים: | הנדון: תוכנת ה"מחץ" הנחיות: | | בסוף הטקסט מקישים זוס)חם. מקלידים: | בהמשך לשיחתנו, אני שולח לך הצעה לתוכנת ה"מחץ" לפי האיפיונים שהועברו והוסכמו בינינו מלפני כחודש. הנחיות: לא, לא מקישיס זפטחם בסוף כל שורה. הסמן והמילה יעברו באופן אוטומטי וללא התערבות לשורה חדשה. הקשת זפזחם רק בסיוס הקלדת כל הטקסט, כלומר לאחר סיוס הקלדת המילה כחודש. הנחיות: מקישיס סח ליצירת שורה ריקה. גס שורה ריקה היא פיסקה. מקלידים: | מה זו תוכנת ה"מחץ"? הנחיות: | | רק בסוף הטקסט מקישיס וסזחם. מקלידים: | תוכנת ה"מחץ" עושה שימוש בטכנולוגיה מהמתקדמות בשוק: הנחיות: | | רק בסוף הטקסט מקישים ו6זח= מקלידים: | להפצת מידע הנחיות: רק בסוף הטקסט מקישיס זסזח= מקלידים: | להדרכה הנחיות: רק בסוף הטקסט מקישיס זסזח= מקלידים: | במחשב אישי הכולל את פווסטח!/\. הנחיות: רק בסוף הטקסט מקישיס וס)חם > אזהרה! אל תקיש זסזח= בסוף כל שורה. אחרת לא תצליח לעצב ולערוך את המסמך בצורה קלה מאוחר יותר. הקוויס האדומיס (אס מופיעיס) מתחת למילה מציינים ש-זס/ לא מכיר מילה זו או שהיא כתובה באופן שגוי. לעת עתה לא ניעזר ביכולת זו של סזס/ ונבטל את בדיקת האיות. בחרו בתפריט כלים, אפשרויות. בחרו בכרטיסיה איות ודקדוק, בטלו את הסימון שבתיבה ליד בדוק איות בעת הקלדה ולחצו אישור. מחיקת תווים שני מקשיס שכיחים למחיקת תוויס (תו=אות=סימן=ספרה) הם המקשיס 886680806 ן-666וס. * 830050806 מוחק את התו שמימין לנקודת הכניסה (במצב כתיבה עברי מימין לשמאל). הוא גס מוחק טאביס וסימני פיסקה. * 001606 מוחק את התו שמשמאל לנקודת הכניסה (במצב כתיבה עברי מימין לשמאל). גם הוא מוחק טאבים וסימנים. מצבי הקלדה: +561ח1 ו-6זוו//'וסטס במצב הוספה (10567), שהוא ברירת המחדל של שזסו, הקלדה מוסיפה תו במקוס בו נמצאת נקודת הכניסה [ (אם יש טקסט משמאל לסמן, הוא יידחף שמאלה). במצב הקלדה על (טוז)וסטס), הקלדה מחליפה את התו שאחרי נקודת הכניסה בתו החדש שהוקלד. אפשר לעבור ממצב למצב על ידי לחיצה כפולה על הלחצן ‏ ₪6 בשורת המצב (בתחתית חלון 6זס/), או על מקש 1056 בלוח המקשים. תוכלו לדעת באיוה מצב אתסם נמצאיס באמצעות לחצן המצב אשס, שבשורת המצב. כאשר האותיות 0/8 אפורות ‏ ₪0/5, אתס נמצאיס במצב הוספה, וכאשר הן שחורות ‏ 08 - אתס נמצאים במצב הקלדה על. הנה נתון המשפט הבא: דור האינטרנט מאנפיין על ידי. נקודת הכניסה נמצאת לפני האות מ במילה מאופיין. עכשיו ננסה להקליד את המילה בישראל (כולל רווח לאחר המילה) ונראה מה יקרה בכל אחד מהמצבים. דור האינטרנט בישראל מאופיין על ידי דור האינטרנט בישראל ן על ידי [ טיפ! השתמשו במצב הוספה ועברו למצב הקלדה על רק בשעת הצורך. כך תימנעו ממחיקת טקסט בטעות. כללים בסיסיים לתנועה על פני המסך בוודאי תרצו לערוך תיקוניס, שינוייס ותוספות בומן ההקלדה. פירושו של דבר שתצטרכו להזיז את נקודת הכניסה [ על פני המסך. מקשי החיציםס הס הכלים המתאימים לצורך זה, אך הס מסוגלים להזיז את נקודת הכניסה רק תו אחד או שורה אחת בכל פעם. הרבה יותר יעיל להשתמש בקיצורי הדרך הרבים של שזס\, המאפשרים לדלג מעל טקסט, כדי להגיע מהר יותר למיקוס הרצוי. (2) שאלה ותשובה! על המקשים במקלדת המספרית יש חיצים, אך כאשר מקישים עליהם, מקבלים מספרים בלבד. איך נוכל להפעיל את החיצים? הקישו על מקש >6סווחטא כדי לכבות את הנורית מעל הלחצן. כך יופעלו גם מקשים כמו 6וחסה, 6ַחם ו-|6ם. לחיצה נוספת על מקש 6%סומטא מפעילה שוב את המספרים. אך במקום להסתבך במקלדת הנומרית, עדיף להשתמש במקשי החיצים הייחודיים. מקש 61 מקשי החיצים נעשים ייחכמיסיי יותר כאשר הס משולבים עס המקש ושס. נסו להזיז את נקודת הכניסה באמצעות מקשי-קיצור של המקלדת, כמתואר בטבלה הבאה: כדי לעבור הקישו על (במסמך הכתוב מימין לשמאל) המקשים... מילה אחת קדימה חצ שמאלה + 6 מילה אחת אחורה חצ ימינה + 61 לתחילת פיסקה חא למעלה + 6₪1 לתחילת הפיסקה הבאה חא למטה + 601 המקשים סוחסו] 0-1 המקשיס פוחסו ו-0ח₪ מעביריס לתחילת שורה ולסופה, בהתאמה. כדאי ללמוד ולהכיר מקשיס אלה. ברגע זה תפקודם עשוי להיראות שולי, אך בהמשך תופתעו לראות כמה פעמים תודקקו למעבר מצד אחד של השורה לצידה האחר. חשיבות המקשים 6וחסו] ו-0ח5 תוכפל, כשתלמדו לשלבם עם מקש ושס. השתמשו בשילוביס המתואריס בטבלה הבאה: הקישו על המקשים ... לראש המסמך 6חס+601 לסוף המסמך +61 דיוק מירבי בעזרת העכבר מצביע העכבר הוא כלי טוב לתנועה למקוס מסויס באמצע המסמך. מקמו את המצביע 1 במקוס הרצוי, לחצו על לחצן העכבר, וראו איך נקודת הכניסה [ן מופיעה במקוס שלחצתסם. דפדוף במסמך השתמשו במקשי כ( 7806 ו-חצוסם 2806 כדי לעבור כמה שורות קדימה או אחורה. מספר השורות המדולגות משתנה בהתאס לגודל הגופן ולתצורת המסך. שימוש בפס הגלילה האנכי כאשר אתם משתמשים במקשי הדפדוף (חספט, מטק), גס נקודת הכניסה זוה. אם אינכם רוציס להזיז את נקודת הכניסה בזמן הדפדוף, השתמשו בפס הגלילה האנכי. פס הגלילה האנכי הוא השורה האפורה הארוכה מימין לחלון המסמך (אם אתם שמאליים ומיקוס פס הגלילה אינו מתאיס לכם, בחרו כלים, אפשרויות. בכרטיסיה תצוגה סמנו את תיבת הסימון פס גלילה שמאלי ולחצו אישוד). בפס הגלילה תיבה נגררת הקרויה תיבת הגלילה. לחצו במקוס כלשהו על פס הגלילה, מעל תיבת הגלילה, כדי לזוז מסך אחד אחורה, או לחצו במקוס כלשהו על פס הגלילה, מתחת לתיבה, כדי לגוז מסך אחד קדימה. הטקסט עובר בחלון המסמך, בעוד נקודת הכניסה נשארת במקומה. ממ לחצו על החיציס בפס הגלילה כדי לעבור שורה אחת בכל פעם. חיצים אלה דומיס למקשי החיצים הפוניס מעלה ומטה על המקלדת. כדי לווז למקוס חדש במסך הנוכחי, הצביעו ולחצו באמצעות העכבר. תצוגות ולחצני תצוגה בתחתית העמוד, בקצה השמאלי של תיבת הגלילה האופקית (התיבה האפורה בתחתית חלון המסמך) נמצאיס לחצני התצוגה. לחצניסם אלה מאפשריס גישה באמצעות לחיצה אחת, לארבע תצוגות שונות של המסמך (תצוגה רגילה, תצוגת פריסת אינטרנט, תצוגת פריסת הדפסה, ותצוגת חלוקה לרמות). הס והיס לארבע הפקודות בתפריט תצוגה (אוסו/). הישארו בתצוגת פריסת הדפסה, אלא אם יש לכס סיבה מיוחדת לבחור באחת מהתצוגות האחרות. תצוגה רגילה תצוגה רגילה מתאימה להקלדה פשוטה של טקסט, בשלב טרוס-עיצוב. בתצוגה זו תראו את מרבית טקסט המסמך. תוכלו גם לראות את עיצובי הטקסט אך לא את העיצוביס המיוחדיס של העמוד. העמודיס מוצגיס ברצף. 10 תצוגת פריסת הדפסה עברו לתצוגת פריסת הדפסה כדי לראות כיצד ייראה כל עמוד במסמך. בתצוגה זו תראו את כל עיצובי הטקסט, הפיסקה והעמוד. לדוגמה: תוכלו לראות מספרי עמוד, כותרות עליונות ותחתונות ושוליים, כל עמוד מופיע בנפרד. שמירת קבצים סזס מאפשר לשמור קבציס בקלות ולעיתים קרובות - וזאת עליך לעשות. אין דבר מדכא יותר מלראות ארבע שעות עבודה יורדות לטמיון בשל ניתוק מקרי של חוט חשמל גלוי, או נפילת מתח. כמה מסובכת יכולה להיות שמירת קובצ! האם לא מספיק לתת שס והוראת שמירה! התהליך מעט יותר מורכב. כאשר שזס\ נטען, שורת הכותרת מראה את שס הקובא 1טחסוחטססס. קוב חדש שייפתח, יקבל את השס שחסוחטסספ וכן הלאה. אלה אינס שמות קבצים, יש לתת לקובצ יישס אמיתייי בטרס תתחילו לעבוד על מסמך. בשמירה ראשונה, בחרו קובץ, שמור כדי להציג את תיבת הדו-שיח שמירה בשם, כמתואר בתרשים 3. בדוגמה זו השס המוצע לקוב הוא לוד והוא מסומן בתיבת הטקסט שם הקוב (סוחפא 6ו=). 0זסע מנסה לתת שם לקוב, המורכב מהטקסט שבתחילת המסמך. הקלידו שס חדש לקובץ ללא סיומת 606. (השם המוצע למסמך ייעלם ברגע שתתחילו להקליד). אם אתם רוצים, אתם יכוליס לשנות את מיקוס שמירת המסמך בדיסק. במקוס בתיקיה המסמכים שלי תוכלו לבחור תיקיה אחרת בדיסק - היעזרו בתיבה שמור ב. לחצו על שמור והקוב מאוחסן עתה בדיסק הקשיח. [<1? נ ד *כלים - ₪ 7 % 61 ₪ + = | המסמכים שלי 4[ שמר ב תרשים 3 ו טע תיבת הדו-שיח בכ | הסטוריה מקורות הנתונים שלר שמירה בשם. = כדי להחליף את 8 השס 606.לכבוד, ₪0 שולחן עבודה הקלידו שס חדש 0 בתיבה שם 5 הקוב (ללא -- סיומת 086)) [ ביטול = (06.*) )חפוחנסוסק זסא] = שמור כפווג. תוקות אנטרנטי 11 הדפסה מהירה של מסמך אס ברצונכס להדפיס מסמך לחצו על לחצן הדפס בסרגל הכליס הרגיל. סזסש שולח במהירות את כל המסמך אל המדפסת (אס ברצונכס להדפיס רק חלק מהמסמך, עליכס להשתמש בתיבת הדו-שיח הדפסה, ראו פירוט בהמשך). יציאה מ- 6זס/ כדי לצאת מ-סזס\ פתחו את תפריט קובץ ובחרו באפשרות יציאה (אס אינכס רואיס יציאה - המתינו, היא מייד תופיע). אס ישנס מסמכים שעדיין לא נשמרו, תישאלו אס ברצונכס לשמור אותם. בחרו כן - כדי לשמור אותם, או לא - כדי לצאת מ-0זס\ ללא שמירה. פתיחת מסמך קיים מסמך קיים הינו מסמך שנמצא כבר במחשב שלכם, ללא קשר אם יצרתם אותו בעצמכם או לא. אס סגרתס את 6זסש זה הזמן להפעיל את היישוס מחדש. פתיחת מסמך שנשמר לאחרונה 1. בחרו בתפריט קוב. 2. תוכלו להבחין בשס הקוב בתחתית תפריט קוב. עריכה תצוגה הוספה עיצוב כלים שבלה חלון עורה חדש... + ₪ פתיחה... 0+ פגור ₪ שמור 5+ שמירה בשם.., גא חפוש... הגדרת עמוד... ₪ הדפסה... ש+וז שלח אל. + 1 פלחטחזנוסס )לכ בוד.006. יציאה אס תתמהמהו מעט, ייפתח התפריט במלואו (גם אתם תוכלו לפתוח את כל התפריט אם תלחצו %). 3. בחרו בקובצ בעזרת העכבר. 12 פתיחת מסמך (בללי) 1. בחרו בתפריט קובץ, פתיחה. 2 סמנו את הקוב בעזרת העכבר. 3. לחצו פתח. שימו לב שתיבת הדו-שיח פתיחה הציגה מסמכים בתיקיה המסמכים שלי. כמובן, שתוכלו לפתוח קבצי 606 מכל תיקיה אחרת - היעזרו בתיבה חפש ב. עריכת מסמכים קל להוסיף דבריס ב-שזס), לשנות אותס, להחליף ביניהם, להחליף אותם ועוד. כל ואת באפס מאמצ כמעט. למדו את השיטות הטובות ביותר למחיקה, העתקה, והעברת טקסט - באמצעות המקלדת או באמצעות העכבר, ובצעו כל משימה בדרך הנכונה עד שתבצעו אותה בטבעיות. קראו את סעיף יימחיקת תוויסיי כדי לשפר את ידיעותיכם לגבי המקשיס 880650808 ו- סוס. בחרו, בטרם תעשו פעולה כלשהי סוד העריכה היעילה טמון בידיעה כיצד לבחור טקסט. ברגע שתלמדו את הדרך המהירה לבחירת מילים, פסקאות או קטעי טקסט, שאותס תרצו לערוך, העריכה תהפוך לקלה יותר. למשל, כדי למחוק פיסקה (ואתם יודעים שפיסקה יכולה להכיל עשרות ואולי מאות תווים), ניתן היה להציב את נקודת הכניסה בתחילת הפיסקה וללחוצ על מקש 61608כ, ככל שיידרש, עד סופה. זה מייגע, צורך זמן וסתס משעמם. לתחילופין, תוכלו ללחו פעמייס מימין לפיסקה במקוס הנקרא פס הבח*ירה, ולהקיש על מקש 6166. וס\ מאפשר לבחור טקסט בן מילה, שורה, משפט, פיסקה, מסך או מסמך. תוכלו לסמן מתחילת המסמך או מסופו. ברוב המקרים תוכלו להשתמש במקלדת או בעכבר. יש כמה עשרות פעולות מקלדת ועכבר, אך אין טעם לנסות לזכור אותן בעל פה. זכרו רק את הנחוצות, ורבים הסיכוייס שתודקק לבודדות בלבד. ברגע שתלמדו את התכסיסים החשובים ביותר, תוכלו להוסיף תחבולות חדשות לאוסף. 13 בחירת טקסט אפשר לסמן או לבחור כל קטע טקסט באחת מהדרכים הבאות : = אם תרצו להשתמש בעכבר בלבד, מקמו את נקודת הכניסה [ בתחילת הטקסט, לחצו בעכבר וגררו את מצביע העכבר עד סוף הקטע. זוזו ימינה ושמאלה במסך כדי לסמן את הטקסט תו אחר תו; זוזו מעלה מטה כדי לסמן את הטקסט שורה אחר שורה. * אס ברצונכס לסמן קטע טקסט מנקודת הכניסה [ ואילך, החזיקו את מקש אוח5 לחוץ, הביאו את מצביע העכבר ] לסוף הקטע, ולחצו על לחצן העכבר. = אם אתם מעדיפים את המקלדת, מקמו את נקודת הכניסה [ בתחילת הטקסט. החזיקו את מקש וח5 לחוץ והקישו בו-ּמנית על מקש חצ ימינה/שמאלה. לסימון קטעי טקסט גדולים, הקישו על מקשים כ[ 806 או חווספ סאַפּק. בחירת מילים כדי לסמן מילה אחת, קל יותר ללחו לחיצה כפולה במקוס כלשהו בתוך המילה. > הערה! כדי לבצע פעולות מסוימות, למשל הדגשה, אין צורך לסמן את המילה, מספיק להציב את נקודת הכניסה [ במילה. הדבר נכון גם לגבי פעולות מסוימות המבוצעות על פיסקה, למשל כדי להגדיל את הריווח בין השורות מספיק להציב את נקודת הכניסה בתוך הפיסקה. בחירת שורות שורת טקסט היא שורה אחת במסמך, בלי קשר לסימני פיסוק או למספר התוויס שבה. השתמשו בשיטות הבאות לסימון שורות : * סמנו שורה על ידי לחיצה על השטח הריק שמימין לשורה (אזור וה נקרא פס הבחירה). * לסימון מספר שורות לחצו על השטח הריק שמימין לשורה וגררו את מצביע העכבר מעלה או מטה. 14 בחירת משפטים החזיקו את מקש 61 לחוצ ולחצו על לחצן העכבר במקוס כלשהו במשפט המבוקש. כל המשפט, מנקודה לנקודה, ייבחר. בחירת פסקאות פיסקה היא כל הטקסט שבין שני סימני פיסקה 18. פיסקה יכולה לכלול מילה אחת, שורה אחת, או אלף שורות. כדי לסמן פיסקה, לחצו לחיצה כפולה על השטח הריק שליד הפיסקה, או לחצו לחיצה משולשת בתוך הפיסקה (זכרו! לחיצה כפולה בתוך הפיסקה בוחרת מילה). בחירת קטעי טקסט גדולים לעיתים, אין די בסימון מספר משפטים או פסקאות, צריך לכסות במהירות חלקים גדוליס בטקסט. להלן מספר קיצורי-דרך מועילים: * סמנו בכיוון סוף המסמך בהקשה על 506 +1+5016וסס. * סמנו בכיוון תחילת המסמך בהקשה על שוחסו]+61+5016. * סמנו את המסמך כולו בלחיצה משולשת על השטח הריק שליד הטקסט או על ידי הקשה על 1+8ס. 1 טיפ!ו לחיצה במקום כלשהו בטקסט, או הקשה על אחד ממקשי החיצים מבטלות את הסימון. העברה, העתקה ומחיקת טקסט ברגע שסימנתם את הטקסט, אתם מוכנים למחיקתו, העתקתו, העברתו, הדגשתו, הטייתו, מתיחת קו מתחתיו, ועוד עשרות פעולות. מחיקה מחיקה או הוצאה של טקסט מסומן, נעשית על ידי הקשה על מקש 6 אן על מקש 830050306 תוכלו לשחזר טקסט שנמחק אם תבחרו מייד בתפריט עריכה, בטל הקלדה, או בלחיצה על הלחצן בטל שבסרגל הכלים הרגיל. 15 העברה (גזור והדבק) אס אתס מרוציס ממה שכתבתם, אך החלטתס שהטקסט מתאים יותר למקוס אחר, תוכלו להעביר אותו בעזרת העכבר בשתי שיטות. השיטה הראשונה משתמשת בשני לחצניס בסרגל הכלים הרגיל, גזור והדבק. בחרו את הטקסט ולחצו על גזור. הטקסט נעלם, אך אל דאגה, לא איבדתס אותו. סזס\ העביר אותו למקוס אחסון לשימוש מאוחר יותר. הוצאת טקסט בדרך זו נקראת גזירה, ותיבת האחסון נקראת לוח (0זהּססקווס). הלוח, שהוא חלק מ-פטוסוחוזצ, מהווה כלי חשוב להעברת טקסט וגרפיקה בתוך מסמך, בין מסמכים ואפילו בין תוכניות שונות. רז בשלב הבא, מקמו את נקודת הכניסה במקוס הרצוי, ולחצו על הדבק. סזס\ מעביר את הטקסט מהלוח, ומדביק אותו במקוס בו נמצאת נקודת הכניסה. אפשרות אחרת להדבקה: מקמו את נקודת הכניסה, לחצו לחיצה ימנית בעכבר. בתפריט הקיצור שיופיע בחרו הדבק (תרשים 6). נקודת כניסה = תבליטים ומספור... ביפר-קישור.., מילים נַרדפות. 4 בחר טקסט עם עיצוב דומה תרשים 4 תרגם העברה (גרור ושחרר) אפשר להעביר טקסט שסומן לכל מקוס במסמך, על ידי הצבעה באמצעות מצביע העכבר על הקטע המסומן ולחיצה ממושכת על לחצן העכבר. תיבה קטנה תצטרף למצביע העכבר 0 בומן שתעבירו את הקטע. גררו את הקטע ליעד ושחררו את הלחצן. סזס\ ישחרר את הקטע במקומו החדש. שיטה זו טובה להעברת קטעים קטניס באותו עמוד סס\ הנראה במסך. 16 1 טיפו אם אתם מתחילים בגרירת הטקסט שסומן ומחליטים לבסוף שאינכם רוצים להעבירו, הזיזו את מצביע העכבר אל מחוץ לחלון המסמך. כאשר הוא הופך לעיגול עם קו חוצה 6%, שחררו את הלחצן. אתם יכולים לבטל את הגרירה גם בהקשה על מקש 56ם. העברה באמצעות המקלדת כדי להעביר קטע טקסט באמצעות המקלדת, גזרו אותו על ידי הקשה על %+61ס, העבירו את נקודת הכניסה ליעד ואחר הקישו +61 להדבקה. העתקה (העתק והדבק) העתקת טקסט דומה להעברתו, פרט לכך שאתס משאירים את הטקסט המסומן במקומו ויובריס העתק שלו במקוס אחר. לחצו על הלחצן העתק בסרגל הכלים הרגיל (במקוס ללחוצ על הלחצן גזור). בדומה לגצירה, העתקה מעבירה את הטקסט ללוח, אך אינה מוחקת את הטקסט שסומן. | העבירו את נקודת הכניסה למקוס המיועד. לחצו על הלחצן הדבק, או בצעו לחיצה ימנית ומתפריט הקיצור בחרו הדבק. העתקה (גרור ושחרר) כדי להעתיק טקסט בשיטת גרור ושחרר, סמנו את הטקסט, הקישו הקשה ממושכת על מקש |שס, הצביעו על הקטע שסומן, החזיקו את לחצן העכבר לחוצ וגררו את הקטע א ליעדו. העתקה באמצעות המקלדת סמנו את הקטע, הקישו ₪1+6ס, העבירו את נקודת הכניסה למקום שאליו הוא מיועד ואחר הקישו %+1שס. 1 טיפ!ו כאשר אתם מעתיקים את הטקסט ללוח, אפשר להדביק אותו מספר פעמים בלתי מוגבל. שיטה זו חוסכת זמן אם ברצונכם להדביק אותה שורת טקסט מספר פעמים. 17 ביטול פעולה תוכלו לבטל כמעט כל הקלדה או עריכה, כולל מחיקות, גזירות, העתקות והדבקות. שזס\ מאפשר לבטל מספר פעולות בלתי מוגבל. לחצו על בטל כדי לבטל את הפעולה האחרונה. לחיצה נוספת על בטל תבטל את הפעולה שלפני האחרונה, לחיצה נוספת על בטל את הפעולה שלפני לפני האחרונה וכן הלאה. > אזהרה! | אינכם יכולים לבטל פקודות מסמך כגון פתיחה, סגירה ושמירה. ביטול הביטול מדי פעם יקרה שתבטלו פעולה אשר לא רציתס לבטלה. כדי לבטל את הביטול הקישו ץ+6₪1, או לחצו על הלחצן בצע שוב בסרגל הכלים הרגיל. חיפוש והחלפה זה עתה כתבתם לחברת יתיאומיסם-השקעות בעיימיי הצעה ארוכה, המפרטת את שירותי חברתכם, וחבר לעבודה מעיר לכס שהאיות הנכון הוא ייתאומיס'י. אתס מתחיליס לבצע את המשימה המייגעת של גלילת המסמך ותיקון ידני של כל איות שגוי. את שאר היוס אתס מבליס בתהייה האס גיליתס את כל השגיאות, תוך מחשבה על כך שתקציב של 2 מיליון שקליס נתון בסכנה. למה שלא תתנו לפקודה החלפה לבצע את העבודה במקומכם! עליכס רק לומר ל-סזס/ להחליף את ייתיאומיסיי בייתאומיסיי בכל פעס שהמילה מופיעה. > אזהרה! חיפוש והחלפה הוא כלי רב עוצמה. החלפה יכולה להיות מסוכנת, ולהוביל לתוצאות בלתי צפויות ומרגיזות ביותר (ביחוד אם בוחרים באפשרות החלף הכל). אם אינכם זהירים, תמצאו את עצמכם משבשים מילים בלי שתדעו זאת אפילו. 8 כדי להשתמש בחיפוש והחלפה, בחרו עויכה, החלפה ובצעו את השלבים הבאיס: 1. הקלידו את הטקסט המוחלף בתיבת הטקסט חפש את, ואת הטקסט המחליף בתיבת הטקסט החלף ב. 2 לחצו על חפש את הבא. סזס/ ימצא את המופע הראשון של הטקסט ויסמן אותו. 3 כדי להחליף את מחרוזת הטקסט לחצו על החלף. אס ברצונכס לדלג על מחרוזת הטקסט ולעבור למופע הבא, לחצו על חפש את הבא. כדי להחליף את כל מופעי הטקסט במסמך, לחצו על החלף הכל. עיצוב מסמכים ל-סזס/\ מיגוון כלים רחב לעיצוב מילים, פסקאות, עמודים ומסמכים... כדי ליצור מסמכים נעימים לעין, אינכס חייבים להיות אמנים. עיצוב ב-6זס\ קל ללימוד ולביצוע. כדי להפוך דוח אפרורי למסמך מושך עין ומסקרן, נדרשות רק דקות ספורות. זס מספק מספר דרכים לשינוי מראה הטקסט. כאשר אתם רוציס להדגיש מספר מילים או לשנות את גודל האות תוכלו: +6ו/ת 2 9/09/, למתוח קו תחתון, להדגיש, או לכתוב באותיות נטויות. אפשר לקבוע את מרבית העיצובים על ידי סימון טקסט ולחיצה על לחצניס בסרגל הכלים עיצוב. סרגלים שורת הסרגל של שזסו מכילה סרגל אחד כברירת מחדל בהפעלת 6זס\. ניתן לשנות זאת. חדי העין שביניכס הבחינו ודאי בסמלים | 5 ו- % על וו הסרגל. הסמל = הינו ידית אחיוה של סרגל כליס. אס תשימו את הסמן על סמל זה הוא ישתנה לח ארבע-ראשי *+*. = 12 | > הבותסם שוש וו + = 100% - ל לחצו בעכבר וגררו את הסרגל אל מתחת לשורת הסרגל הקיימת. תוכלו ליישר מעט את הסרגל. לחצו שוב על ידית האחיזה וגררו את הסרגל שמאלה: -0-6| ₪ | שב ₪ ₪438 ש ם ₪ | 12 | = החסה ואס פסוזוד | הגילל 3 שימו לב שבסוף כל סרגל מופיע הסמל =-. בעזרתו תוכלו להוסיף או להסיר לחצנים. בעזרת הסמל | המופיע כאשר שני הסרגלים מצוייס בשורה אחת, תוכלו להוסיף או להסיר לחצנים וגם לראות לחצנים קיימים, שאינס מוצגים. דרך נוספת לשנות - בחרו בתפריט תצוגה, סרגלי כלים, התאמה אישית, ובכרטיסיה אפשרויות סמנו את התיבה ''הצג את סרגלי הכלים רגיל ועיצוב בשתי שורות'י. הבה נתבונן תחילה במרכיב החשוב ביותר בסדנת העיצוב של 6זסש - הגופן טחסת). עיצוב גופן כל העיצוב נעשה באמצעות סרגל הכלים עיצוב ותיבת הדו-שיח גופן, והוא כולל: סוג אות, סגנון (מודגש, אותיות נטויות), גודל והוספת קוויס תחתונים ואותיות רישיות מוקטנות (באנגלית). עתה נראה כיצד אפשר לשנות את גופני המסמך ונכיר את סרגל הכליס עיצוב, בו מתבצעת מרבית העבודה. א + עיצוב עשר םמ -₪ חהוחס או פפחחוד | + רגיל - 2-8-] ₪ 2 כ ]זי -15 8 בעברית פשוטה! גופן טחס]) או סוג אות, הוא סדרת אותיות, מספרים, סימנים וסימני פיסוק בעלי מראה כללי זהה (אפשר לכנות זאת "משפחה"). דוגמאות לגופנים הן חהוחס 6 5סחחוד, |הוזה, וחהחזוא או סוצהפ. שינוי אלמנטיס נבחרים הצעדיס לעריכת שינוייסם בגושי טקסט, כותרות ואלמנטים אחריס זהיס: תחילה סמנו את הטקסט ואחר כך שנו. לדוגמה, אם אתם רוציס לעצב טקסט, פעלו לפי ההנחיות שלהקן. 20 סמנו את הטקסט שברצונכס לשנות. בחרו באותיות מודגשות על ידי לחיצה על לחצן מודגש |מ בסרגל הכלים עיצוב. בחרו באותיות המודגשות באמצעות קו תחתון על ידי לחיצה על לחצן קו תחתון | ₪ בסרגל הכלים עיצוב. בחרו באותיות מוטות על ידי לחיצה על לחצן הטיה | 7 בסרגל הכלים עיצוב. . שנו את גודל האותיות הנבחרות על ידי פתיחת תפריט הרשימה גודל גופן | 12| ובחירה בגודל גופן שונה. בחירה ושינוי גופן גוף המסמך לשינוי הגופן, תוך שימוש בסרגל הכליס עלצוב: 4 2 סמנו את כל המסמך בהקשה על 6₪1+8. בסרגל הכלים עיצוב בחרו בתיבת הטקסט גודל גופן. בחרו בגודל אחר מתיבת הטקסט הנפתחת. . בחרו בתיבת הטקסט גופן בגופן אחר. שינוי גופן באמצעות תפריט 1 .2 3 סמנו את הטקסט אותו אתס מעונייניס לעצב. פתחו את תפריט עיצוב ובחרו גופן. בכרטיסיה גופן הגדירו את עיצוב הגופן הרצוי לכס (סוג הגופן העברי והלטיני, סגנון, גודל, אפקטיס וכדומה). מרכז, ישר לימין וישר לשני הצדדים תוכלו להשתמש ביישור לעיצוב כל המסמך או חלקו. עס ואת ברוב המקריס משתמשים במרכז ובישר לימין כדי לתת גיוון לכותרות ולגושי טקסט קטנים (תרשים 5). ישר לשני הצדדים מיישר את הטקסט בין סימני הפיסקה בצד ימין ובצד שמאל. השתמשו ביישור לשני-הצדדיס כדי להשיג מראה מסודר ורשמי יותר. 21 להלן הדרך הקלה ליישור פסקאות : = למרכוז, מקמו את נקודת הכניסה בכותרת ולחצו על הלחצן מרכז שבסרגל הכלים עיצוב. =] ליישור לימין, מקמו את נקודת הכניסה בכל מקום בשורת טקסט ולחצו על הלחצן ישר לימין שבסרגל הכלים עיצוב. ליישור לשמאל, מקמו את נקודת הכניסה בכל מקוס באותה שורת טקסט ולחצו על ישר לשמאל שבסרגל הכלים עיצוב. = ליישור לשני הצדדיס, מקמו את נקודת הכניסה בפיסקה ולחצו על הלחצן ישר לשני הצדדים שבסרגל הכליס עיצוב. תרשים 5 יישורי טקסט שוניס מפרידיס בין מרכיבי טקסט. לכבוד הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים יוני 2001 רווח בין שורות ופסקאות מסמכיס ארוכים נוחיס יותר לקריאה אס מוסיפים רווח בין שורות ופסקאות. סזס\ מאפשר את שני סוגי הרווחיס האלה. רווח בין שורות השתמשו בתיבת הדו-שיח פיסקה, כמו בתרשים 6. בחרו בתפריט עיצוב, פיסקה, ובחרו בכרטיסיה כיוון וכניסות. בתיבה מרווח בין שורות לחצו על החץ ומתוך הרשימה בחרו: בודד, שורה וחצי וכדומה. > הערה! אל תקישו זססח= כדי לרווח בין שורות בפיסקה, פעולה זו תגרום לחלוקת הפיסקה לשתי פסקאות. מקש זה יכול לשמש כרווח בין פסקאות, אך יש אפשרות טובה יותר. 22 רווח בין פסקאות אפשר לכוון רווחיס בין פסקאות בתיבת הדו-שיח פיסקה, באזור מרווח בתיבות הטקסט לפני ואחרי. עיינו בתרשים 6. לדוגמה, כדי לקבל רווח של 6 נקודות לפני, מקמו את נקודת הכניסה בפיסקה, בתיבת הטקסט לפני שבתיבת הדו-שיח פיסקה הקלידו 6 נק או השתמשו בחיצים. | מעברי עמוד ושורה. | כיוון וכניסות. כללי -- - שר ממשששש "| במת חלוקה לרמותו הס ה] כיווף. ₪ מימין לשמאל = "6 משמאל לימין כניסה לפני טקסטו | 0 ס"מ ₪ מיוחד: בי אחרי טקסטו 0 ס"מ ₪ (ללא) ₪7 מרווח. לפיו סנק | מרווח בין שורות: של: אחריו סנק ₪ בודד - בן 7 אל תוסייף רווח בין פיסקאות מאותו סוגנוך תצוגה. מקדימ 1 קת לור וקש שר וק לור וק לוו וי רות וקת לו וקתי לור וק לוו וספ לואר וקמ לטב וק לתו וק יחור תי שר קתו קב וקח חטב וק לש וק לחוה וט הוקת קר וקח לזשר וק לועב טאב | משל . תרשים 6 השתמשו בתיבת הדו-שיח פיסקה לכיוון הרווח בין שורות או פסקאות. הדפסה הצג לפני הדפסה ניתן לצפות כיצד ייראה המסמך על נייר. השתמשו בפקודה החשובה - הצג לפני הדפסה כדי להעיף מבט במוצר המוגמר. ₪ פתחו את הצג לפני הדפסה על ידי בחירה מתפריט קוב, או על ידי לחיצה על הלחצן הצג לפני הדפסה בסרגל הכלים הרגיל. כאשר יוצג החלון, תוכלו לראות דף מלא מתוך המסמך, כפי שיודפס. > * הצג לפני הדפסה ?א סגור ₪ |גיון אס אינכם אוהביס את המראה של מרכיב מסוים, סגרו את חלון התצוגה לפני הדפסה (לחצו על סגור בסרגל הכלים הנראה בתרשים הקודס), ערכו את המסמך ואז הציגו אותו שוב לפני הדפסה. 23 הצגת מספר עמודים לפני הדפסת הצגה לפני הדפסה מאפשרת להציג מספר דפים על מסך אחד. ₪ בסרגל הכלים הצג לפני הדפסה לחצו על ריבוי עמודים, וגררו את העכבר לרוחב הדפיס שבתיבת הרשימה הנפתחת. ניתן להשתמש במקשים כ[ סאק ו-חאוסס 86 כדי לדפדף במסמך. 1 טיפ!ו כדאי מאוד לשמור את המסמך לפני ההדפסה למקרה שתהיה תקלה ויהיה עליכם לאתחל את המחשב. הדפסה מהירה של מסמך כפי שציינו כבר, לחיצה על לחצן הדפס בסרגל הכלים הרגיל. תשלח במהירות את כל המסמך אל המדפסת. להדפסת חלק מהמסמך, עליכם להשתמש בתיבת הדו-שיח הדפסה. תיבת הדו-שיח הדפסה עבור כל הדפסה שאינה הדפסה מהירה של מסמך שלם, בחרו בתפריט קובץ, הדפסה להצגת תיבת הדו-שיח הדפסה. תיבת הדו-שיח הדפסה מאפשרת לבחור מדפסת, מה יודפס ובכמה עותקים. בחרו לפי רצונכס ולאחר-מכן לחצו על אישוד. 4 רשימות עם תבליטים ורשימות ממוספרות רשימות עס תבליטיםס ורשימות ממוספרות יעילות מאוד להדגשת נקודות או לארגון חומר הוראות. | כדי ליצור רשימה חדשה, מקמו את נקודת הכניסה במקוס *- 5=/ הרצוי. לחצו על לחצן מספור כדי ליצור רשימה ממוספרת, או על לחצן תבליטים לרשימה עס תבליטים. סזס\ יוסיף מספר או תבליט ויעביר את נקודת הכניסה למקוס התחלת הטקסט. הקלידו את הפריט הראשון (פריט=פיסקה) ברשימה. אס הטקסט ארוך משורה אחת, שזס/ יכניס את הטקסט, כך שהשורות הבאות תתחלנה באותו מקוס שבו מתחיל הטקסט בשורה הראשונה. הקישו על ז6זחם בסוף כל פיסקה. 6זס/\ יוסיף את המספר הבא או את התבליט הבא. כאשר תסיימו, הקישו פעמיים וספחם כדי לחזור לעיצוב הרגיל. כדי להוסיף מספרים או תבליטים לרשימה שהוקלדה, סמנו את הטקסט ולחצו על הלחצן מספור או על הלחצן תבליטים. טריקים לעריכת רשימות ממוספרות לעיתים יש צורך לשנות רשימה ממוספרת. הנה מספר טריקים שיהפכו את עריכת הרשימות לקלה יותר: * כדי להוסיף פריט באמצע רשימה ממוספרת, מקמו את נקודת הכניסה בסוף הפריט הקודס והקישו זסוזחם. 6זס/ יתחיל את השורה הבאה במספר המתאים, וימספר מחדש (באופן אוטומטי) את הפריטיס שבהמשך. > 6זס) ימספר מחדש את הרשימה אס תמחקו ממנה פריט מסוים. *= כדי לדלג על מספור פיסקה מסוימת באמצע הרשימה, מקמו את נקודת הכניסה במקוס כלשהו בטקסט של הפריט שאותו אינכס רוציס למספר, ולחצו על לחצן מספור. חזס\ ימספר מחדש את הפריטיס הבאים כך שיישארו ממוספרים על-פי הסדר. * אס ברצונכס לחלק רשימה לשתי רשימות, הקישו ושחש פעמייס אחרי הפריט האמור לסיים את רשימתכם הראשונה. פעולה זו תוסיף שתי שורות ריקות. מקמו את נקודת הכניסה בשורה הראשונה של הרשימה השנייה, בחרו בתפריט עיצוב, תבליטים ומספור. סזס) יציג את תיבת הדו-שיח תבליטים ומספור. בחרו בכרטיסיה ממוספר. בחרו בסגנון המספור הרצוי לרשימה החדשה. סמנו את האפשרות התחל מספור מחדש ולחצו אישור. 55 שינוי המספרים כדי לשנות רשימה קיימת, סמנו את הטקסט הממוספר שעליו אתס רוציס לעבוד, ובחרו עיצוב, תבליטים ומספור. בתיבת הדו-שיח תבליטים ומספור, בחרו בכרטיסיה ממוספר, לחצו על אחד משמונת העיצוביס המוכנים. טבלאות הפקודה טבלה היא שילוב תמציתי של מהירות ועוצמה. קיימות שתי דרכים בסיסיות ליצירת טבלה. הדרך הראשונה מניחה שעדיין לא הקלדתס את הטקסט; כלומר, אתם עומדיס ליצור את הטבלה ולמלא אותה לאחר מכן. הדרך השנייה מניחה שהקלדתסם טקסט; במיליס אחרות, ברצונכס ליצור טבלה מחומר קיים. יצירת טבלה ריקה 3 הדרך הבסיסית והשכיחה ליצירת טבלה, היא יצירת טבלה ריקה ובשלב הבא הקלדת הטקסט לתוכה. יצירת טבלה ריקה: 1. לחצו על הלחצן הוספת טבלה בסרגל הכלים הרגיל. ייפתח לוח עס ריבועים, המייצגיס את התאיס בטבלה. 2 גררו את העכבר לרוחב ולאורך הלוח עד שיתקבל הגודל המתאים. המימדים מופיעים בתחתית הלוח. לדוגמה, בתרשים 7, יהיו בטבלה שתיווצר 8 שורות לאורך ו-3 עמודות לרוחב. לטבלאות גדולות יותר - עד 63 עמודות ו-32767 שורות - בחרו טבלה, הוסף, טבלה, בתיבת הדו-שיח הוספת טבלה שתיפתח, הקלידו את מספר העמודות והשורות הרצוי בתיבות הטקסט המתאימות. סזס\ מוסיף גבול באופן אוטומטי בעובי 0.5 נקודה, שאותו אפשר לשנות. בהמשך נראה כיצד אפשר לשנות עיצוב טבלה. 6 8 3 טבלה תרשים 7 השתמשו בלחצן הוספת טבלה כדי ליצור טבלה מההתחלה. טבלה זו ברוחב 3 עמודות ובאורך 8 שורות. 8 בעברית פשוטה! תא הוא מקום בטבלה, שבו נפגשות שורה ועמודה. על המסך נראה התא כתיבה. קווי רשת הם קווים המסמנים את תאי הטבלה. קווי הרשת אינם מופיעים בהדפסה. טבלה היא רשת המורכבת מתאים רבים. גבול, הוא קו שאותו מוסיפים לטבלה. הוא תמיד נראה לעין על המסך ומופיע כחלק מההדפסה. ברירת המחדל ב- חזס/ יוצרת טבלה עם גבולות המופיעים בהדפסה. מילוי תאי הטבלה מקמו את נקודת הכניסה בתוך תא והקלידו את הטקסט. כאשר אתס מגיעים לקו הגבול השמאלי של התא, תראו ש-סזס)\ ממשיך את הטקסט בשורה הבאה ומרחיב את התא באופן אנכי, כדי שיכיל את הטקסט המוקלד. עם סיוס ההקלדה עומדות בפניכס האפשרויות הבאות : + הקישו על המקש פד כדי לעבור לתא הבא משמאל. אפשר גס להשתמש במקש הת הפונה שמאלה, אם נמצאיס בסוף הטקסט. * לחצו על פבּד+א1%ת5 כדי לעבור לתא הקודס מימין. אפשר גס להשתמש במקש חצ ימינה, אם נמצאיס בתחילת הטקסט. 7 + אס אתס נמצאיס בשורה האחרונה בתא, הקישו על מקש חצ מטה, כדי לעבור תא אחד בכיוון מטה. + אס אתסם נמצאיסם בשורה הראשונה בתא, הקישו על מקש חצ מעלה, כדי לעבור תא אחד בכיוון מעלה. אס נגמרו השורות, תוכלו להוסיף שורה בתחתית, על ידי מיקוס נקודת הכניסה בתא השמאלי התחתון והקשת טאד. שינוי הטבלה סביר להניח שתצטרכו להוסיף, להעביר או למחוק שורות או עמודות. אלו משימות לא מסובכות. כדי לבצע אותן עליכס לדעת לסמן חלקיס מהטבלה. סימון עמודות, שורות ותאים כדי לסמן עמודה, מקמו את מצביע העכבר על קו הגבול העליון בעמודה, עד שיהפוך לח שחור ועבה המצביע מטה 8- ולחצו על לחצן העכבר. כדי לסמן מספר עמודות סמוכות, הצביעו על ראש העמודה הראשונה כדי לסמנה, לאחר מכן לחצו וגררו את העכבר ימינה או שמאלה לרוחב הטבלה. אגסים בקינמון גבינה ואוכמניות היער השחור פאי פקאן קדואסון חמאה | 20 קדואסון שוקולד | 99 כדי לסמן שורה, הציבו את הסמן ] בצידו הימני של התא הימני בטבלה, לחצו בעכבר וגררו אותו עד סוף השורה. כדי לסמן מספר שורות, גררו את העכבר מעלה או מטה. כדי לסמן תא, לחצו בעכבר שלוש לחיצות מהירות. התא כולו יסומן. סמנו מספר תאים סמוכים על ידי גרירת מצביע העכבר עליהם. 1 טיפו אם אתם עומדים לבצע פעולה כגון גזירה, העתקה או הדבקה על עמודה או שורה בודדת, סמנו אותה ולחצו לחיצה ימנית. בתפריט הקיצור, הכולל פקודות שכיחות לטבלה, בחרו בפעולה הרצויה. 8 לסימון הטבלה כולה, העבירו את סמן העכבר על הטבלה. בקצה הימני העליון תראו את הסמל [+]. הציבו עליו את הסמן כך שהוא ישתנה לח ארבע-ראשי . לחצו לחיצה אחת וכל הטבלה תיבחר. שינוי רוחב עמודות הדרך הקלה ביותר לשינוי רוחב עמודה אחת, היא על ידי גרירת סמן הגבול +]+ המופיע כאשר מציבים את סמן העכבר על גבול העמודה. נסו לגרור גבולות שוניס ולראות מה קורה לטבלה. עיצוב טבלאות אוטומטי עיצוב טבלה הוא פעולה קלה למדי, אך מיגוון העיצוביס, הגבולות והצלליות עשוי לבלבל. מהס הגבולות הנאיס ביותר! מתי הצללית כהה מדי! מהי הדרך להפוך טבלה ליפה יותר, אך עדיין קריאה! סמנו את הטבלה, בצעו לחיצה ימנית בעכבר ובחרו עיצוב אוטומטי של טבלה. תוכלו לבחור עיצוב מתוך עשרות עיצובים: חלק מהעיצוביס הס למעשה רשתות פשוטות ואחריס כולליס צלליות מיוחדות ואפקטיס של תלת-מימד (30). השימוש בעיצוב אוטומטי דומה לניסיון למצוא את המסגרת המתאימה ביותר לתמונה. אפשר להחיל במהירות סדרת עיצוביס בטבלה, ולאחר מכן לבחור עיצוב שמוצא חן בעיניכס. תיבת הדו-שיח עיצוב אוטומטי של טבלה מאפשרת גם לבחור אילו חלקיס מהעיצוב ברצונכס להחיל. לדוגמה, אס אתס אוהביס את העיצוב פרט לצללית שבו, תוכלו לבטל את החלת הצללית (צבע הרקע). לבחירת עיצוב, עליכם לגלול את תיבת הרשימה סגנונות טבלה. תוכלו לראות דוגמה לכל עיצוב בתיבה תצוגה מקדימה. סמנו או בטלו את סימון הפריטים, המופיעיסם תחת החל עיצובים מיוחדים על. התיבה תצוגה מקדימה משתנה כדי לשקף את בחירתכם. לאחר שמצאתס והתאמתס את העיצוב הרצוי, לחצו על החל ו-סזס) יעצב את הטבלה באופן אוטומטי (התוצאה להלן לאחר בחירת עיצוב טבלת אינטרנט 1). | מאפה | 1998 || 1999 | 2000 | אגסים בקינמון | 380 | 420 || 465 | גבינה ואוכמניות || 280 || 265 | 290 | 29 ניקוד טקסט אחד היתרונות בעבודה עס שזס/\ בעברית הוא האפשרות לנקד מסמך. סימני הניקוד מיוחסים כתווים נפרדיס מבחינת פעולות העריכה, למרות שהס מוצגים מעל או מתחת לאות הכתובה. לאחר שכותביס טקסט עברי פשוט, כדי להוסיף תו ניקוד לאות כלשהי יש תחילה להביא את סמן הכניסה לאחר האות. גם מחיקה של תו הניקוד תיעשה על ידי הבאת סמן הכניסה לאחר האות המנוקדת (והקשה על המקש 6 במקלדת). הוספה של סימן ניקוד תיעשה על ידי לחיצה על צירוף המקשיס זו + קוד מספרי מלוח המקשים הנומרי במקלדת. לוח מספרים זה הינו דו שימושי, ומכיל גם מקשי עריכה כמו סוחסו], 0חם, 0660 וחיצי תנועה במסמך. כדי לסמנו כלוח מספרים, יש ללחוץ על המקש >6ס ווחטא, פעולה זו מדליקה נורית במקלדת (לחיצה חוזרת על 106% וחטא הופכת את הלוח בחזרה למקשי עריכה). שימו לב! כדי לנקד יש להקליד את כל הקוד המספרי (כולל אפסיס מוביליס), אך ורק מלוח מספרים זה (אחרת, לא יתווסף סימן הניקוד). דוגמה למילה מנוקדת - אַבָא כיצד עושים זאת! *= הקלידו א. להוספת סימן הניקוד פתח ( ) החזיקו את מקש זו לחוצ (בעזרת יד שמאל) והקישו את הרצף 0199 במקלדת הנומרית שבצידה הימני של המקלדת. שחררו את מקש שו4. מעתה ואילך נרשום ואת כך: 0199+)|ה. = הקלידו ב. הוסיפו את סימן הניקוד קמ 2 על ידי הצירוף 0 הוספת דגש ב- ב על ידי הצירוף 0204+>|. * הקלידו א. ניתן גס לכתוב תחילה את המילה אבא (ללא ניקוד), ולהוסיף את סימני הניקוד בדומה להוספת טקסט חדש בתוך טקסט קיים (הבאת סמן הכניסה אחרי האות אותה תרצו לנקד, והקלדה של צירוף המקשיס המביא לסימן הניקוד הרצוס. בעמוד הבא מובא פירוט הקודיס לסימני הניקוד השוניס. 20 הניקוד פתח קמ חולס מלא קיבו דגש שורוק חולס חסר שווא חטף סגול חטף פתח חטף קמ חיריק צירה סגול קוד + +| | דוגמה 9 200 21 203 204 204 210 02 3 %4 5 0% 7 (98 ית אמָא שלום מאַחדים | בית | תפוּח | כח | שווא לאָכול בעבור מאָכלת שיר שילם סֶגול כאן הסתיים הלימוד שלכם עס ספר בסדרת כמה זה פשוט! הוצאת הוד-עמי מציעה לכם מיגוון ספרי לימוד והדרכה אחריס במחשביס: תוכנות 068668, אינטרנט, חלונות (פאוססחו/), גרפיקה, שפות תכנות, תקשורת. יש ספריס למתחילים ויש ספרים למתקדמים. רוב הספרים כולליס תרגול. - שימו לב שכמעט בכל ספר של הוצאת הוד-עמי תמצאו ₪ תקליטור ובו עשרות תוכנות עדכניות: 1555 160, 186ח, קולחו/\, %הטסזס/ ססססה, גרפיקה, אנימציה ותוכנות עזר נוספות, שיחסכו לכס זמן הורדה יקר מהאינטרנט. צשצ\ אתס מוזמניס לבקר אותנו באינטרנט בכתובת : |ו.60. והחבּ-וסת.צש באתר האינטרנט תוכלו לעיין בקטלוג הספריס ולהירשם למועדון הלקוחות של הוצאת הוד-עמי. כך, תבטיחו קבלת מידע על ספריס חדשים, שירותיס חדשים ומבצעים לפני כולם. 32