מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט

לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך. מהדורה ניסויית – ISBN 965-361-285-9

OCR (הסבר)
מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך מהדורה ניסויית ספר וה בנוי על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך, האגף למדע וטכנולוגיות, מדעי המחשב ומגמת טכנולוגיות מידע. תוכנית זו, בהיקף של 90 שעות לימוד עיוניות ומעשיות, מיועדת לתלמידיס הלומדיס מדעי המחשב ברמה הרגילה שסיימו יסודות 1. פנה לאתר האינטרנט של הספר כדי להוריד את קוד המקור של כל התוכניות, חומר נוסף ושאלות תרגול לספר זה: |וח+ח.16 593 / |ו.60.ווחהּ -סח. צעעש 0 עורך ראשי: זהר עמיהוד [ | 0 יוו מרכז תוכנית 2603: צור ריכטר-לוין עריכה ועיצוב: טליה טופז עיצוב עטיפה : שרון רז תודות: תודה מיוחדת ל- ד''ר אבי כהן, המפמייר למדעי המחשב, שכתב את התוכנית והציג את הדרישות המקצועיות הפדגוגיות של הוראת הנושא. אנו מודיס למוריס ולמורות שהשתתפו בתוכנית ה-068 של ספר זה. הערותיכס מאפשרות לנו להגיש לקהל הלומדיס את המוצר הטוב ביותר האפשרי, ומאפשרות לתלמידיס לעמוד בדרישות תוכנית הלימודיס באופן הטוב ביותר. תגובותיכס והערותיכס היו חשובות לנו מאוד ונעזרנו בהן רבות במהלך פיתוח חומר הלימוד בספר זה. תודה מיוחדת למוריס ולמורות (הרשימה מסודרת לפי אייב) : איובלה טבלין ישראל יוסף שבח מופת, תל אביב תיכון חדש, תל אביב אילן פרצ נורית פינטל מכללת אורט עייש יוסף חרמצ, ירושלים תיכון בית רבקה אילנה גורודצקי עופר סובול מקיף עייש יצחק רגר, באר שבע העמק המערבי, קיבוצ יפעת אלה לב עמיחי פיגנבויס גימנסיה ריאלית עייש קררי, ראשון לציון אוניברסיטת בר-אילן, נוער שוחר מדע ורד בראון ראובן יגל רנה קאסין, ירושליס קריה חינוכית, מצפה רמון טובי סטפ שמעון אייבס עמל בי, פתח תקוה באר שבע שמות מסחריים שמות המוצרים והשירותים המוזכריס בספר הינס שמות מסחרייס רשומיס של החברות שלהם. הוצאת הוד-עמי עושה כמיטב יכולת למסור מידע אודות השמות המסחרייס המוזכריס בספר זה ולציין את שמות החברות, המוצרים והשירותיס. שמות מסחרייס רשומיס (%7806008765 601556760ז) המוזכרים בספר צוינו בהתאמה. הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצריס שונים. נעשו מאמציס רבים לגרוס לכך שהספר יהיה שלס ואמין ככל שניתן, אך איןו משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ייכמות שהוא'' ("85 85"). הוצאת הוד-עמי אינה אחראית כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרס, אס ייגרס, מהמידע שבספר זה, או מהדיסקט/תקליטור שעשוי להיות מצורף לו. מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך מהדורה ניסויית זהר עמיהוד ירון לייפנברג אייל לייפנברג ( כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''מ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 וו.סס. ווח הּ-1סח. שש |ו.60.והההּ-00ח 06+חו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. מהדורה ראשונה 2001 0 65זחטום || .! זוזה-ססוז 628 ,6108 .0.8.ק 1 ,15 מסת'יב 965-361-285-9 158% תוכן עניינים מקוצר 17 2 חלק 1 - מבוא מב( :::ו0:ונבווווו:ה:י:י:כהבגו:ווצ1בוו:וגנווו1ב2בכי:יה:בו1:: 29 חלק 2 -‏ ודו פרק 1 הלכרות עם .2017001 89 פרק 2: תג( ::99999וו99ווההווווווופווווופווווווווווווייוי.115555. 69 פרק 5 טק סט 40( ל 8 9 רק 3005 0 .100 8 לא( 12160 פרק 28 08/0 1 פרק :9‏ !וא דו] בעברית זה 1117870 15.51555550556550959999999995 151 פרק 0 מסגרות הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההוה:הו: 155 חלק 3 - +ווס5הּטבּ3 פרק 1: מבוא ל-05ו 7/5 13 פרק 2 תחביר ושורות קוד ראשונות ההההההה הההההההההההההההההו: 177 פרק 3 מתחילים ( ו 1( תוכן הענייניס | 5 פרק 14: לולאות ובקרת זרימה..155646645655655655699099999990. 187 פרק 15: פונקציות - התחלת עבודה אמיתית ........1.15556666 201 פרק 16: משחקים עם תמונות, אנימציה ומערכים ......-...5. 209 פרק 17: בדיקת טקסט - אובייקט המחרוזת ........15666666 225 פרק 18: אובייקט התאר[ פספפפופפופיופו99י14.646655655. 239 פרק 19: מסגרות - בניית יישום בצד הלק(ה .....:514564666066 265 פרק 0: חלונות הה,,ה,ההההההההההההההההה ה ה הההההה ה ההה ה[ ה ההההה| םה הו 21 חלק 4 - 455 פרק 21: הכרת טכנולוגיית 50 :..111115555566565569999999999 2623 פרק 22: התקנת מנ(ע 52 ט9טפטופפטפיטיפייי5555556555655 267 פרק 23: תחביר ושורות קוד ראש(נ(ת -...111111415566666666666 273 פרק 24: אובייקט ₪60₪065% - התחלת הקשר בין השרת ללק !0 23 פרק 25: אובייק0 106520056 *.11111555000009999995999999999999 301 פרק 26: אובייקט הסוסְ3ס!!22] .::111111.55555555555569999995.. 309 פרק 27: אובייקט 50655|08 ...1.1111655555565555500009009000990. 317 פרק 28: עוג?[ת (115551155555555595599999999990995:)0000165 323 פרק 29: מסד"? (ת(00 :ו,פווווווופאווו9י1155565.555955. 329 פרק 0 מודל ספה הההההההההההההההההה ה הההההה ה ה םהה ה הההה םהה ההות 255 אינדקט עברי ההה,הההההההההההההההההההההה ה ה ההההה ה ההה ה ה ההההה םהה ההות 200 אינדקט 0-27 264 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט תוכן העניינים 17 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט 1 כיצד בנוי הספר! 18 תוכנות נדרשות 5 8 ל 5 1 היכן ניתן למצוא תוכנות אלוז 1 עורך טקסט 1 תוכנת זסזס|קאם 6%חז66ח1 בגירסה מעודכנת 7 5 2 סימניס מוסכמים בספר 2 תחביר, תחביר ועוד פעס תחביר 0 2-0 מע ב ב ב 2 60 6סו/ ס|זסצ היא רשת דינמית 2 עברית באינטרנט 2 חייביס לדעת ₪411 כדי לכתוב עמודי |ואד בעברית 2 במי לבחור זסזס|קאם 61ח%67ח1 או 16156806 2 לא רואה עברית 20.10.10 קבצי קוד המקור 0 ב 5555 2 שאלות, הערות, רעיונות 1 חלק 1 - מבוא 3( :5::::::5:::::ו:::וונו,בפ:י::בוב:וו:::וגווו::'וו::בתי:יי::יווות 29 ראשית האינטרנט 2 פרוטוקול 1 שירותי האינטרנט 1 גלישה באמצעות דפדפו 1 כיצד מאורגן המידע בשרת! 7 דואר אלקטרוני .2 שרת: קד (|06060זק ז516ח3וד 6!ו=) 2 6% 0 קבוצות דיון (פוחטזסת ,5קטסז50צוסא) 2 סד 0 0 קד 30 כתובות ;1 (₪001655 ק]) 0 תוכן הענייניס | 7 0 5 65 קקח - |ס6סססזק הססה 60 05% 6ווהחיס 7 רח5/5%6 6חחהא] הוהההסכ פחדך קבלת תחוס כתובות 1 תקף מספק השירותיס 0 חלק 2 -‏ וואדוז פרק 1: היכרות עם ודו ההההההההההההההההההה הההההההההה םהה ההות 49 קצת על וואדת ה ואדה זו לא שפת תכנות 9 למה דווקא אדח? 8 קישור ב ב ]אד וגרסאותיה 575 5 55-65 5 8 :4 :8 1 ואדה, וה הכל! 2 יצירת מסמך 191 ראשון 1 לפני שאתה מתחיל 05 0 בושל בוב ילט 2 כ בשע פוב מ לש ב 0 2200 56 סיומת קוב .50 5 פטס0חו/ ו בכ 5 0 50 5 8 פטס0חו/ 50 6 פצוססחו/ ל |8ח0ו1655סזק 2000 פטססחו/צ ל מתחילים ...58 הוספת כותרת לחלון הדפדפן 2 הוספת טקסט לגוף המסמך 62 יצירת כותרת בדף !19 (להבדיל מיצירת כותרת לחלון הדפדפן) 0 הוספת טקסט 7[ הוספת רקע | | לפני שנמשיך 7 עורך 0 מתן שס לקובצ 7 שלמות האתר ב פרק 2: גל( ::ו:::::וונוקבפיי:::ה::ווו::וגווו:גווו::בתיייייי:יווות 9.> המונח תגיות 5 קדימה לעבודה 7 פתיחת דף הנמצא בדיסק 1 כותרת לדף וד 720.01 תיחוס תגיות 1 לכל דף |ואז יש אותו מבנה בסיסי 7 התגית <|וח%ח> ב 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט התגית <7680> ב וט ל א 0 ב ל התגית <0₪6> ל ל 7 התגית 7 פרק 3: טקסט ועיצוב ההםהההההההההההההה ה ה ההההה ה הההה ה הההההה ה[ םהה ההא 77 התגית <ץ00> 0 כותרות, התגית <1ח> 0 פיסקה, התגית <ק> 0 מעבר שורה, התגית ל טקסט מעוצב מראש 1 תחוס, התגית <6זק> ו תגית <%6סגו0א6סום> א 2 עיצוב טקסט 0 עיצוב גופניס ומשמעותס 2 גופו, התגית <חס)> 1 גופן בסיסי, התגית ל קו אופקי, התגית .0 כתובית, התגית <₪870066> - 0 שילוב תגיות 111 89 רווח לבן 0 סימנים מיוחדים ל הערה 7 פרק 4: קישור ב[ָ[/נ[]/-;;;/-/ 1 0₪0₪8888ָ0)])[]ְןְָ ו 933 מהו ₪1 (068001 1 46500766 ההזסזוה)? ל קישור, התגית <8> 0 קישור, התגית <8> והמאפיין ]6זח 94.4 קישור בתוך מסמך, התגית <8> והמאפיין סח ל קישור לדואר אלקטרוני, התגית <8> והמאפיין :סטווה=]6זח 07 קישור לאתר פז=, התגית <8> והמאפיין :66=60זח ל קישור יחסי ל פרק 5: תמונות ההההההההההההההההה ה ה ההההה ה ה ההההה הההה ה ה הההה םהה ההות 99 פורמטיס גרפייס ו 1 1 6 10 6ק 1 הוספת תמונה, התגית < / פחו> 7 הוספת תמונה, התגית והמאפיין 5]6 1 מיקוס יחסי 1 טקסט ותמונה, התגית והמאפיין חפוובּ .10 תוכן העניינים | 9 תמונות צפות, התגית והמאפייניס <50866/> ו-<50806> 1 גודל תמונה, התגית והמאפיינים השסואו ו-%+6100ח 107 קישור תמונה 1 גבול לתמונה, התגית והמאפיין זס0זסס 11 פרק 6: צבע אא 13 טפט, התגית <ץ000> והמאפיין סחטסז0א86ם 1 צבע 55 1 צביעת רקע, התגית <ץ000> והמאפיין זס|ססףס 16 צביעת טקסט, התגית <ץ000> והמאפיין זאסז 1 צבע קישור, התגית והמאפיין >חוו 1 צביעת טקסט, התגית <5חס1> והמאפיין זסוסס 1 פרק 7: טבלאות 3[ ₪0₪][]ָ])ן]ן]ןן 1 1211 יצירת טבלה, התגית <80!6+> 7 הגדרת שורה בטבלה, התגית <> 1 הגדרת תא בטבלה, התגית <0?> 5-4 -121..04 מאפייני התגית <180!6> 1 גבולות טבלה, התגית <%90!6> והמאפיין ז06זסס 1 יישור טבלה, התגית <806ז> והמאפיין חן 1 רוחב טבלה, התגית <%906> והמאפיין חזסוצ 1 צבע רקע לטבלה, התגית <%806> והמאפיין זס|ס6פס 1 מרווח בין תאיס בטבלה, התגית <%806> והמאפיין 8ַחו66|!5086 16 מרוות בין תוכן לגבול התאיס בטבלה, התגית <%906> והמאפיין הַחו00כ||06 .... 126 תא בטבלה, התגית <%0> 1 יישור תאיס, התגית <%0> והמאפיין חפָוןפּ 1 רוחב התא, התגית <0+> והמאפיין הווש .128 גובה התא, התגית <%0> והמאפיין 6100 12 צבע תא, התגית <%0> והמאפיין זסוס6פס 1 שורה בטבלה, התגית <> 1 טבלאות מורכבות 1 מיזוג תאיס בשורה, התגית <%0> והמאפיין ח60|508 1 מיווג תאיס בעמודה, התגית <%0> והמאפיין חאספצוסז 1 פרק 8: טופל ההה,הההההההההההההההה ה הההההה ה ה ההההה ה ההה ה ה ההההה ה[ ה אה ההיא 137 מרכיביס בסיסיים של טופס 1 יבירת טופס, התגית <וחזס1> 1 טקסט חופשי, התגית <18768א0+> 1 רשימה נפתחת, התגית <50|66> 142 קבלת מידע מהמשתמש, התגית 1 שדה טקסט, התגית והמאפיין "6="66%קעט 1 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט תיבת סימון, התגית והמאפיין "אס0א66ח6="6ק/ס +11 אפשרויות, התגית והמאפיין "סו6="]80ק .17 ניקוי טופס, התגית והמאפיין "ז6="]656קעט 1 שלח טופס, התגית והמאפייו "זוותפטפ6="5קש ו דוגמה 0 50 0 0 שג 2-0 5 5 0 מ ומש כ שש 1 פרק 9: וואדו] בעברית זה הדוא ו הההההההההההההההההההההההההההה:הו: 11 טפסיס בעברית 2 םש 1 המאפיין א06חוס8+ מ פרק 10 מסגרות..::ייייייייי:י:ווווווווווווווווויוווווייייייייייי.: 15 מה עומד מאחורי מסגרות -/ ו יצירת מסגרת, התגית <17870566> והתגית 7 מאפייניסם לתגית <ז656חח8:]> - ו מאפיינים לתגית 1 מסגרות מקוננות || טעינת מסמכיס חדשיס למסגרות 1 שס מסגרת 1 קישור ומסגרת 1 דוגמה לשימוש בשתי מסגרות 1 מסגרת פנימית, התגית <6ח8ז)1> 7 מאפייני התגית <6חח8ז)!> 7 קישור בין מסגרות פנימיות ...170.4 חלק 3 - ז+ווספהּטבּ3 פרק 1: מבוא ל-זקְווס5בּעבּ3 הה,ה,ההההההההההההה םהה ההההה| אה ה ההיא 13 אובייקט - 66[פס 1 מאפייניס - 65טפ8 ...175 שיטות - 6%0005ח 1 פרק 2: תחביר ושורות קוד ראש(נות.:..יי:ו:::ו:ייייויייי:..::. 17 כתיבת קוד זמְחִספאּע38 במסמך ואד 1 הסתרת קוד זְסס5הּאה38 מדפדפנים שאינס מכיריס את השפה 1 היכן כותביס את קוד זְמַז856ּע33 במסמך |ואד? 1 תחביר, תחביר, תחביר 1 תוכן הענייניס | 11 פרק 3: מתחילים לכתוב ההה,הההההההההההההההה ה הההה|הההה םהה וו 1-1 אובייקט המסמך - %ח06ט006 .181 שימוש בשיטה ()פוזעש 1 שרשור 1 משתנים 1 שמות משתניס ל[ הגדרת משתנה 1 ערכי משתניס 7 פעולות עס משתניס 1 פרק 4 לולאות ובקרת %זרימת הההה,הההההההההההההההה|ההה ה ההא 117 הלולאה 6!וחעש ...187 אופרטוריס 1 הצבת ערך במשתנה 1 קביעת ערך 1 הלולאה זס+ "1 לולאה בתוך לולאה - לולאות מקוננות 1 הכנסת מספרים לטבלת ודו 1 התנאי 1...656 1 הפקודה 6טחח60 1 הפקודה ₪68 00 198 בדיקת ערך בוליאני 1 משפט ח6ו/ו5 1 פרק 5: פונקציות = התחלת עבודה אמיתית ההההההההההההההההו, 201 וד 0 20 פונקציות 0 ו 2 מיקוס הפונקציות בתוכנית 85/58 וש יב 0/0 ו ב 2 25 2/0 קריאה לפונקציה 204.55 רשימת 0615וד 2 פונקציות מחזירות ערך 20 פרק 16: משחקים עם תמונות, אנימציה ומערכים .........15 209 העברת נתוניס לפונקציה 2 דרך פשוטה להחלפת תמונות במעבר עכבר - ל אובייקט תמונה 21 אנימציה ללא 044-. .212 מערכים 2 השיטה ()!61%8זח5601 2 מערכים והעברת מספר משתנה של נתונים אל הפונקציה 2 יתרונות המערך 7 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט שיטות הקשורות למערכים || מערכים רב-מימדיים [[[ | | || || || העברת מספר משתנה של נתוניס אל פונקציה 0 פרק 17: בדיקת טקסט 5 אובייקט המחרוזת ההההההההההההההההו, 25 אובייקט המחרוזת - 00[6₪% 9חו5₪ 0 2 בדיקה ראשונית לטקסט שהוזן על ידי המשתמש 226 שינוי התוכן של שדה טקסט 2 שיטות נוספות להצגת אובייקט מחרוזת 2 השיטה (0א06ח1 2 השיטה ()01א006ח3501! 2 השיטה (6ווס5 2 השיטה ()9ח5005%71 2 השיטה (6גזב3ח6 20 השיטה ()|%617/8ח561 2 עוד על אובייקט המחרוזת ל טיפול בטפסים 2 שדות טקסט 2 רשימה נגללת 56|666 ב 2 לחצני רדיו - 5חסאטם 0ו₪80 7 פרק 8: אובייקט התאריך ה,,ההההההההההההההה ה הה םה ההההה| םהה ההא 209 פרק 9 מסגרות - בניית יישום בצד הלקוח .הההההההההההאהה,ה,ה)., 205 שמירת נתוניס במסגרות סטטיות |[ || כמה טיפיס על מסגרות ָ[/|[|//|/ ל פרק 0 חלונות הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההוההההה,ה,:)., 21 העברת מידע בין חלונות 8 חלק 4 - 45 פרק 1: הכרת טכנולוגיית 5 הוהההה,ההההההההההההההההה םהה הוה 23 פרק 2: התקנת מנוע 17 207 התקנת ז6/ז56 ס6/ |החספזסק בש 0 2 הגדרת תצורה של ז6עז56 60/ |8חספזסק 2 תרגיל בדיקת תקינות 2 תוכן הענייניס ‏ 13 פרק 3 תחביר ושורות קוד ראשונות ההההההה הההההההההההההההה:הו: 23 הצהרת משתניס ,2 בקרת ורימה ולולאות 2 תחביר :1 2 6) 56666 2 לולאת ₪08 2 לולאת |זדאט ספ 2900 לולאת = וזה/צ סס 2 הערה - ו אופרטוריס 21 מערכים 7 פרק 24: אובייקט ₪60₪65% - התחלת הקשר בין השרת ללקוח הההההההההההההההההה:הו, 23 הבנת טפסי ואד 2 0% 2 5% ל בניית מסמך 11 המאפשר חיפוש באתר של ססגץצ 2 תרגיל ראשון בתקשורת בין שרת ללקוח 1 כרטיס ברכה אישי ב-50 .292.1 עוד על אובייקט ₪6006% 2 5 5 ל 5 שי ב 2 ()50/67/37180!65 2 לולאת ח680 זס) 2 פרק 5 אובייקט 656 הה,ה,ההההההההההה חאה ה ה|הההה ה ה| וא 201 מהו אובייקט ק5! 2 6 ב ל 1 ()6ס1ז/ א שרשור 2 ו ה 005 0 0חם 0 ץ 0 סְחָבק רואילל 20 5 זוא - 1 וו 0 ב ב 0 09 0 ו 0 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט פרק 6 אובייקט הסושבּסו!כה ו ְןוְְ!! 209 הוספת מונה ביקורים (ז6זחטסס) 0 שלב א ...20922 שלב ב 0 0 ב 310 שלב ג ...210.00 יצירת אובייקט חססחסו|פסה 211 בניית מונה ביקוריס באתר 21 65 ול 21 ()0/6 6 %5ח%6ח 60 0 ()||68/סוח6. %5ח%6ח0) 2 בניית +68 פשוט באמצעות 457 1 פרק 7: אובייקט הסו5655 ה,,הההההההההההההה ה ההה ה ההההה םהה אה ההא 27 אבטחת מידע 7 ס6 חוד 0 0 22 החסה בש 5ב שפיט אב שי ו ול א וט ב 222 005 ל ( )60/6 6065 2 ()||0/68סוח6ז. %5ח60%6 5 0 פרק 8: עוגיות (600165) הה,ההההההההההההההה ה ה םהה הההההה התה ההא 223 6% 32722 66 זס= 2 מפתח 1 טכניקות לייעול העבודה עס 6006165 7 1 || שליפת נתוניס מטבלה 2 יצירת טבלה 2 הזנת נתוניס לטבלה 14.. 222 עדכון טבלה 0 ביטול טבלה 3 מחיקת רשומות מטבלה 0 פרק 0 מודל ספה ה,הםהההההההההההההה ה ה הההההה ה ההה ה ההההה| םהה ה ההיא 255 6 451 היוליאכילהווב-וליירוילב-04:.. 235 קבצי טקסט כמסד נתוניס 2 תהליך הגדרת חיבור למסד נתוניס מבוסס קבצי טקסט 6 סיכוס בינייס והבהרה 2 האובייקטיס של 0סס4ג 40 תוכן הענייניס | 15 אובייקט ח0ו660חח60 2 הזנת נתוניס לטבלה 22.4 הכנת רשימת אורחיס באתר 8 שליפת נתוניס והצגתס ב-60/ 1 0 - ו שלב א 25 שלב ב 252.14 תחביר ₪6607056% ב 5 הצגת טבלה שלמה 25 הצגת הנתוניס בטבלת !ואד 0 קוב וחו.0603ח56 0 אינדקט עברי ההה,הההההההההההההההההההההה ה ה ההההה ה ההה ה ה הההה םהה אה וא 200 אינדקט - ו 264 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט הקדמה מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט ספר זה בנוי על פי תוכנית הלימודיס של משרד החינוך, האגף למדע וטכנולוגיות, מדעי המחשב ומגמת טכנולוגיות מידע. תוכנית וו, בהיקף של 90 שעות לימוד עיוניות ומעשיות, מיועדת לתלמידיםס הלומדים מדעי המחשב ברמה הרגילה שסיימו יסודות 1. ספר זה מכסה את כל תכני הלימוד כפי שמופיעים בתוכנית הלימודים. תלמיד שילמד לפי ספר וה יוכל לעמוד בדרישות הקורס כפי שהוגדרו: הכרת עקרונות העברת המידע באינטרנט. הכרת המושגיס הבסיסיים של תגיות |ואדח. הכרת המושגיס הבסיסיים של תכנות תסריטים עס 18/85670%. הכרת המונחיס הבסיסיים של תכנות מבוסס אובייקטים. הכרת המושגיס הבסיסיים של 55. הכרת המושגיס הבסיסיים של תכנות בצד הלקוח ובצד השרת. יכולת ליצור אתריס אינטראקטיבייס מבוססי תסריטיס בסיסיים. התכניס של ספר זה, כאמור, מכסיס את התכנים ורשימת הפקודות, האובייקטים, השיטות והמאפייניס הנדרשים על פי תוכנית הלימוד. חומר עזר נוסף בנושאיס אלה, ניתן למצוא בספריס הבאיס: 4 1ודו] למפתחי אתרים באינטרנט, מהדורה שלישית, והר עמיהוד, הוצאת הוד-עמי. %וז5הּטה3? למפתתי אתרים באינטרנט, ירון לייפנברג, הוצאת הוד-עמי. +וז50הּטהּ? המדריך השלם, הוצאת הוד-עמי. 3 5 המדריך השלם, זסוז|3\ ח6ח5060 , הוצאת הוד-עמי. 3 450 סדנת לימוד, כולל ט6סז6פח1 ו1508/, רונן אלמוג, הובאת הוד-עמי. 3 15 למפתחי אתרים באינטרנט, ירון ואייל לייפנברג, הוצאת הוד-עמי. כמו כן, מומלץ לעיין בספר עיצוב ממשק באינטרנט, ה6566וא 286600, הוצאת הוד-עמי. הקדמה | 17 ספרות בנושא מערכת הפעלה פשססחו/ בהוצאת הוד-עמי: 5 פ/שסשחו/ תכל'ס, כ- 230 עמודים + תקליטון 5 פ/וסשחו/ הסדרה הידידותית, 528 עמודים 8 5/וסשחו/ תכל'ס, כ- 240 עמודים + תקליטון 8 פ/טסשחו/ קוראים יודעים, כ- 592 עמודים + תקליטור 0 פששסחו/ קוראים יודעים, כ- 512 עמודים + תקליטור 6 פעשסשחו/צ הסדרה הידידותית למתחללים, כ- 144 עמודיס תוכן ענייניס ופרק לדוגמה של כל ספר וספר ניתן למצוא באתר הוצאת הוד-עמי באינטרנט בכתובת !ו.ס6.וח3ּ-סה.ששעש. כיצד בנוי הספר? הספר בנוי ממספר חלקים : מבוא - הסבר קצר וענייני על התפתחות רשת האינטרנט ועל ק1/קסד בצד מושגיס שכיחיס. חלק קצר זה גם יעסוק בנושא כתובת קן. ואזוז - לימוד התגיות העיקריות בדף |אז₪ להצגת תכנים (טקסט ותמונות) הכולליםם: צבע, קישורים, טבלאות, טפסים ומסגרות. וזה - לימוד שפת תסריט 50100) דרך מעבר קצר על התחביר, פונקציות עיקריות, טיפול בטפסים וחלונות. 5 - עבודה מול שרת. הסבר עקרוני על דרך העברת המידע ברשת, דרך הכרת האובייקטים העיקריים וגס עבודה עס קבצים. תוכנות נדרשות שלב לימוד תוכנה נדרשת (דרישות מינימום) וואדה | עורך טקסט פשוט כמו פנקס רשימות (0ַּסִזסא). התוכנה נמצאת כחלק מ-פאוססחו\. ₪ דפדפן זטזס|קאם 6%חזסזח1 50%%סזס6וו]. רצוי בגירסה מעודכנת. | תוכנת 0/5 0508%ז6ו₪. 8( מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט עורך טקסט מינימלי הוא עורך טקסט פשוט כמו פנקס רשימות (0פס6זסא). ניתן גם להשתמש ב-6זס/ או בכתבן (80ק0זס/)) אבל יש לשמור את הקוב כקוב טקסט 0) ולא כקובץ 606. באינטרנט ניתן למצוא עורכי טקסט משוכללים יותר המותאמים לעבודה עם וואד₪. דפדפן זסזס|טאם 6%חז06ח1 1600508 בגירסה מעודכנת. ספר וה נבדק על ידי גירסה 5 של הדפדפן. פקודות ומאפייניס מסוימיס כמו גם אובייקטיס ושיטות עשויים שלא לפעול בגרסאות ישנות יותר (ובמיוחד גירסה 3 ומטה). 3 50 נתמכת במלואה רק בשרת האינטרנט של 116700504 בגירסה 5 (5 115). אבל, הפעלתו של שרת וה אפשרית ‏ רק למי שברשותו 4 זא פשספחו/צ | או 5 2000 פטוססחו/. | מכיון שכך, חברת 167050%] שתררה מוצר הנקרא 5\ק (ז6/ז50 60/ |החס5זסק) הניתן להתקנה ב-95/98 פאוססחו/\. היכן ניתן למצוא תוכנות אלו? עורך טקסט עורך טקסט (זסזו60 6א66) כמו תוכנת 6084פסא (הנקראת פנקס רשימות) שנמצאת בכל ערכת הפעלה פצוסבחו/: פתח את תפריט התחל (5087), תוכניות (פוהזססזק), עזרים (606550₪65), פנקס רשימות (6080זסא). למי שמעוניין, יש מיגווו גדול של עורכי טקסט משוכללים יותר, 866886 או 6 זהח5, אותס ניתן למצוא באתר 61605.60.1. ששו ובאלפי אתריס אחריס ברחבי האינטרנט. תוכנת וס'וס!ןא= 6%חו%6וו1 בגירסה מעודכנת 95/98/15 פאוססחו/: ניתן לבצע שדרוג הגירסה באמצעות האינטרנט. תוכנת זסזס|קא= 6%חז6פח1 בגירסה מעודכנת נמצאת בתקליטור המצורף כמעט לכל ספר בהוצאת הוד-עמי (הגירסה מעודכנת ליוס הדפסת התקליטור). הקדמה | 19 5 את תוכנת 00/5 ניתן למצוא בתקליטוריס המצורפיס לספריס הבאים: > 4 |אדו למפתחי אתרים באינטרנט, מהדורה שלישית, והר עמיהוד, הוצאת הוד-עמי. > >ַמס5הּצ33 למפתחי אתרים באינטרנט, ירון לייפנברג, הוצאת הוד-עמי. > >ַקוזס5בּט33 המדריך השלם, הוצאת הוד-עמי. > 3 55 המדריך השלם, זסוז|3\ ה6ח60ז5 , הוצאת הוד-עמי. > 3 450 סדנת לימוד, כולל טססזספח1 |508ו/, רונן אלמוג, הובאת הוד-עמל. = 3 50 למפתחי אתרים באינטרנט, ירון ואייל לייפנברג, הוצאת הוד-עמי. 5 8וס0חו/: התוכנה לא נמצאת בתקליטור ההתקנה. נדרש לבצע עדכון ל-2.0 506%ח1/. 8 פ5אוססחו/: התוכנה נמצאת בתקליטור ההתקנה בתיקיה פוק5חס-800. = פטוססחו/: התוכנה לא נמצאת בתקליטור ההתקנה וגם לא ניתן להתקין אותה במערכת הפעלה זו. 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט סימנים מוסכמים בספר ספר זה מכיל מספר מוסכמות ואלמנטים שמטרתסם לסייע לך במציאת מידע במהירות. ,ו / 0 / 0 פּ / הערה תחת הכותרת הערה תוכל למצוא מידע נוסף. טיפ תחת הכותרת טיפ תוכל למצוא מידע נוסף הנוגע לנושא הנדון. אזהרה האזהרות משמשות כתמרור המורה לך שקיימת אפשרות שתיתקל בבעיה, ומנחה אותך כיצד להימנע ממנה. שאלה ותשובה! תחת הכותרת שאלה ותשובה תמצא בעיקר מידע אודות תקלות אפשריות ופתרונן. בעברית פשוטה! נתקלת במונח או מושג חדש: תוכל למצוא הסבר תחת כותרת צו. הקדמה | 21 תחביר, תחביר ועוד פעם תחביר שפת ‏ !₪1 וכך גם 28/85006 ו-ז8560/ כולס הינן יישפות חופשיות'י, במידה זו או אחרת. אס יש לך רקע של שפות תכנות כמו |0856, 6, ++6 או 38 בהן יש חוקיס נוקשיס של תחביר - כאן הדבריס שוניס. שפות התסריט 28/8506 ו-8560%/ הן שפות הנקראות 18080865 6קץד ץ!10058. מצד אחד זה 'כייףיי שניתן להשתמש במשתנה בלי להגדיר אותו, אבל מצד שני זה עשוי לבלבל ולהוביל לתוצאות "ילא צפויות/שגויות" כי מישהו אחר (במקרה זה הדפדפן, ה-6חו0ח6 5070%) עשה את העבודה עבורך ו... הוא יכול גס לטעות! מעבר לכך, שפות כמו |28508 או 6 הן שפות ''מבוססותיי כבר שלושים פלוס, לעומת שפות התסריט שקיימות לא יותר מכמה שנים. בשנותיהן הקצרות, עברו שפות התסריט הרבה מאוד גרסאות ועדיין יילא התבססוי'י. מכיון שרשת האינטרנט היא כל כך דינמית, שפות התסריט לא רק שצריכות להיות תואמות לאחור, הן לא מצליחות להתאיס לתקניס המתפרסמים חדשות לבקרים: וא דשא ק5ה, קגשט, וואדרא ועוד. בספר וה נתעקש על כתיבת תחביר נכון. למרות שניתן לכתוב אחרת ונראה שניתן לחסוך זמן ומאמץ, שווה לבדוק בכללי כתיבת קוד נכוניס גסם בשפות ייחופשיות ומשוחררות'י כמו 28/8566 ו-85606/. ייהחיסכון'י, לכאורה, יתבטל ברגע הראשון שתופיע איוו שהיא בעיה, שתדרוש התאמה לקוד. ט6ש/צ ס6סוץצ סויוסשצצש היא רשת דינמית יש לזכור תמיד, כי הרשת העולמית חיה ודינמית. אתריס חדשיס נוספיס לרשת בקצב של מאות ליום, בעוד שרביס אחרים גוועים ונעלמים. גס אתרים גדוליס ומכובדים משניס את כתובתם מפעס לפעם. הספר שבידך מכיל כתובות רבות ברשת. כתובות אלו נבדקו בקפידה, אולם לא ניתן לעקוב אחר השינויים המתמידים של האינטרנט. כך, שאס אתה מוצא עצמך מול כתובת כגון: 0חטס לסח פּאו 5166, או סחטסת +06 +הסוהטססס - אל ייאוש. בדוק את הכתובת שהקלדת, ונסה אותה בשינוייס קלים. לעיתיס קרובות תראה שינוייס כאלה: 36.60 חק 60 3.אועצו 3 ]6 ץ הק 60 3/ ה ס6.6זסח. אוצצו /ה 2.60 א וצצ 3 /החסס. ץְח8קוהס6 2ץא. אועצו אך כאשר אתה תערוך שינוייס באתר שתבנה בעתיד הקרוב, וכור להשאיר עקבות ברוריס שינחו את קוראיך לכתובתך החדשה! 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט שים לב! ספר זה מציג את תהליכי ההפעלה והכוונון של תוכנות בסביבת מערכת ההפעלה 8 פשוסשחו//. א9 פשסשחו/ מתאימה את המסכים לתצורת החומרה והתוכנה שמותקנים במחשב שלך. לכן, ייתכן שהמסכים שתראה במסך שבמחשב שלך יהיו שונים מעט מאלה שמתוארים בספר. הערה חשובה! הכתובות והמסכים בספר זה נאספו במהלך חודש אפריל/מאי 2001. רשת האינטרנט מאוד דינמית, כפי שתיווכח במהלך העבודה, ולכן בהחלט ייתכן: שמסכיס שתראה על המסך שלך יהיו שוניס מאלה המובאיס בספר. שכתובות לא תהיינה נכונות מאחר והדף הורד או שהמחשב נסגר. הוצאת הוד-עמי עשתה, עושה ותעשה כל מאמצ להביא לפניך את החומר העדכני ביותר. לכן, השתדלנו שהכתובות המוזכרות בספר יהיו במחשבים שימשיכו לתת שירותי אינטרנט עוד שניס רבות. הערה נוספת חשובה! הסיומות אד ו- ואדה והות. עברית באינטרנט מה לעשות, עברית אינה השפה הרשמית של האינטרנט. עברית כותביס מימין לשמאל כאשר עולס האינטרנט הפוך! לעברית יש אותיות (גופנים) שאין בשפה אחרת ו... חברות 11670508 (-₪60956806 פתחו את הדפדפניס שלהם שיציגו מסמכים ב... אנגלית. אס כך, מה עושיס כדי לראות ולעבוד בעברית באינטרנט! ובכן, עד כה פותחו שלוש גישות עיקריות להצגת העברית: |108108 (על ידי חברת ‏ 607050%ו1), |1-1.00168הח56 ו-|1508/ (סנונית) וזוהי רק ההתחלה. דפדפן זסזס|קאם 66חזס%ח1 תומך בעברית במקור, ולכן אין צורך בהתקנות גופניס למיניהס. בעת התקנת דפדפן זסזס|קאם %6706%ח1 50%סז6ווא יש לבחור בתמיכה בהצגת השפה העברית. לפרטים נוספים ראה בספר אינטרנט עם א.5 וסיזס!כקא5 6%חה6שח1 קוראים יודעים. הקדמה | 23 חייבים לדעת ו4ודו] כדי לכתוב עמודי |ווזדו] בעברית המשמעות היא שצריך לקרוא, ללמוד ייוללכלך את הידיים'י עס !אדו (באנגלית) לפי ספר זה כדי לבנות אתר (באנגלית), ורק לאחר שמביניס ומיישמים (באנגלית), אפשר לגשת ולבנות אתר בעברית. כתיבת דפי )₪4 בשפה העברית מוסברת בפרק 9. במי לבחור וסזס!קא= 6%ח%67ח1 או 26ן6%563ו ? עס כל הכבוד ליוצרי 106156806 שהיו חלוציס בתחומם - העברית היא לא הצד התזק של תוכנה זו. חברת 1160504 עם זסזס|קאם 6%חזסזח1 עשתה עבודה טובה בכל הנוגע לעברית באינטרנט. לכן, מרבית הדוגמאות שתראה בספר זה הורצו על גרסאות 4 ו-5 של תוכנת זסזס|כא= 6%חז06ח1 50סזסו1, מכיון שלכתוב דפי ₪1 בעברית וה קשה, אבל אס הס מוצגיס בעזרת דפדפן זפזס|קאם 6%חזסשח1 - קל לכתוב וקל לגלוש. שים לב, דף שנכתב בעברית לוגית לצפייה בדפדפן זפזס|קאם 66חזסזח1 לא ייראה טוב עם תוכנת 6 דע כי יש דרך לכתוב דף שיהיה טוב לצפייה עס זסזס|קאם 66חזסזח1 וגס עס 6 אבל אתה תצטרך לעבוד, ולעבוד קשה. ובכלל לא בטוח שזה כדאי, מפני שנכון לעכשיו למעלה מ- 88% מהגולשיס בעולס משתמשים ב-15. לא רואה עברית לפעמים, בשל אופן כתיבת האתר (ולא ניכנס לפרטים הטכניים בנושא), זסזסוסא= 6%חז6שח1 אינו מצליח לזהות את העברית באופן אוטומטי. אס נכנסת לאתר והעברית בו אינה מוצגת כהלכה, אין בעיה! 1. לחצ לחיצה ימנית על נקודה ריקה כלשהי בדף בו אתה צופה. 2 בתפריט הקיצור הצבע על קידוד (0ח6001חם). 3 בחר באפיון העברית הנדרש עבור האתר. אינך רואה אפיון שפה כלשהו, או שהאפיון המבוקש אינו מופיע בתפריט? גם כאן יש פתרון: בתפריט המשנה של קידוד (0חו600חם) הצבע על י*ותר ותוכל לבחור אפיון אחר. האפשרויות העומדות בפניך (בעברית) הן: (205) עברית, (|150-109163) עברית, (|1503/-150) עברית או (פוסשחוצ) עברית. פעל בשיטת הניסוי והטעייה כדי לבחון את אפיון העברית המתאיס לאתר בו הינך צופה. 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט בחירה אוטומטית + [פשוסטחו/אי] עברית (0פ!ן בערב אירופה 6 [|בגופו/* 50!] עברית (פוסטחו] טורקית [פאוסטחוי] מערב אירופה + יותר מסמך משמאל-לימין 6 מסמך מימין לשמאל בחלקו התחתון של התפריט מופיעות שתי אפשרויות: מסמך משמאל-לימין או מסמך מימין-לשמאל. אם גלשת לאתר בעברית שאינו מוצג נכון במסך (צמוד כולו לשמאל, במקוס לימין) לחצ לחיצה ימנית במקוס ריק כלשהו בדף בו אתה צופה, בתפריט הקיצור הצבע על קידוד וסמן בו את האפשרות מסמך מימין- לשמאל. קבצי קוד המקור לספר זה לא מצורף תקליטור. את קוד המקור של כל הדוגמאות בספר ניתן להוריד מאתר הוד-עמי בכתובת : |הה%ח.16 593 /!ן. 60. ורחה- סח צוצוצו שאלות, הערות, רעיונות לא נחסך כל מאמצ להבטחת הדיוק של ספר זה וקבצי המקור הנלוויס אליו. אם יש לך הערות, שאלות או רעיונות הנוגעיס לספר וה של ההוצאה, אנא שלח אותס להוצאת הוד-עמי באחת השיטות הבאות: דואר אלקטרוני: |01.60.1ח600-8+זססקט5 , בשורת 6%(פט5 ציין את המספר 59316 דואר רגיל: הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים ת.ד. 6108 הרצליה 46160 הקדמה | 25 חלק 1 - מבוא מבוא ראשית האינטרנט רשת האינטרנט העולמית - 60חז6זח1 |9!088 8+ - המקיפה של היוס, החלה כמערכת צנועה למדי. בשנת 1969 פיתחה סוכנות 3024 (ש6ח06 6606[סזק 656876 660ח0/8) של משרד ההגנה האמריקאי רשת ניסיונית שנקראה ₪74066 - לקישור ארבעה מרכזי מחשוב-על למטרות מחקר צבאי. דרישות התכנון של רשת זו היו מהירות, אמינות וסיבולת למקרה שפצצה גרעינית תהרוס את כל אחד ממרכזי המחשוב ברשת. מאותס ארבעה מחשביסם מקוריים, הרשת התפתחה לרשת המשתרעת על מיליוני מחשביס שאנו מכיריס כיוס, רשת האינטרנט. למרות שאיוס הפצצה הגרעינית פחת כיוס, התברר שתכנון זה הינו נכס עצוס לרשת תקשורת מרחבית. כל מחשב אחראי להעביר את המידע שלו למחשב אחר, ולרשת עצמה אין אחריות כלשהי. אם מחשב או חיבור למחשב כושלים מסיבה כלשהי, התקשורת למחשב זה תיפסק, אולס שאר המחשבים ימשיכו לפעול ולתקשר ביניהם. הרשת לא תיפול בגלל מחשב אחד. התרומה הגדולה ביותר של 24066 היא כנראה פיתוח מערכת הפרוטוקולים ק1/ק6ד. כאשר מערכת זו הפכה למערכת הפרוטוקוליס התקנית ברשתות, היא איפשרה למחשביס מכל הסוגים להיות מחוברים ה לזה ולשתף ביניהס מידע. במשך הזמן, 74066 דעכה והוחלפה ברשת 66ח=5א, שגס היא היתה במימון ממשלתי והופעלה בחסות =%5 (ח0800חטסת 66ח566 |החסטגא). גס 6%ה" 5‏ "סיימה את תפקידהיי והוחלפה על ידי סריג (650ח) של רשתות מסחריות שאנו מכיריס היוס. ממשלת ארהייב עדיין מממנת חלקיס של האינטרנט המוקדשיס לתחומיס ממשלתיים, צבאייס וחינוכייס, למרות שכיוס האינטרנט היא בעיקרה מפעל מסחרי. למעשה, האינטרנט עצמה היא 'רשת של רשתות". אין כל יחברת אינטרנטיי מרכזית שאליה ניתן להתתבר. לפנינו אוסף של ספקי שירותי אינטרנט - 155 (70/10615ק 567166 6%חז6סח1) המפעילים את הרשתות שלהם, עס הלקוחות שלהם, ומסכימים ביניהם להתחבר זה לזה, כדי להעביר מנות נתוניס מרשת אחת לאחרת. ספקי שירותי אינטרנט גדולים רביס מוכריס לספקיס קטנים יותר את אפשרות החיבור לרשת שלהם, וחלקם מוכריסם חיבוריס לספקי שירות אחריס. מבוא | 29 בסופו של דבר, ספקי שירותיס אלה בכל הרמות מוכרים חיבוריס לבודדיס ולחברות, המשלבים את הרשתות (או המחשבים הבודדים) שלהם לרשת גדולה יותר. למרות שאין שליטה מרכזית של האינטרנט, קיימיסם תקני תקשורת ויש תיאוס בין ספקי השירותיס. הדבר נעשה בפיקוח ארגון מלכייר (מוסד ללא כוונת רווח) הנקרא 500 6%ח6סח1. ארגון נוסף כוה הוא "ד15₪ (66זס] א85%ד חחוס6חוסחם 6%חזססח1), שמתאס את הפעולות של מספר ועדות המגדירות תקני תקשורת אינטרנט וחוקרות שיטות להרחבה ושיפור תקשורת אינטרנט. תקני התקשורת מכונים 6-₪ (בקשות להערות -‏ 06ח6וח60 זס) ₪60065%) וכל ספקי השירותיס נצמדים אליהס מתוך בחירה. ,ו / 0 הערה מבנה האינטרנט דומה לזה של רשת טלפוניס. אס תחשוב על כך, כאשר אתה מתקשר למישהו, השיחה עוברת מחברת הטלפון המקומית אל מפעיל שיחות חוץ, ומשס לחברת הטלפוניסם של האדס שאליו אתה מתקשר, ושס נוצר החיבור הסופי. יכול אף להיות מפעיל שירותי טלפון נוסף בדרך, כמו בשיחות בינלאומיות, למשל. כל חברות הטלפון המקומיות וחברות המפעילות שירותי שיחות חוצ מסכימות לחבר בין המערכות שלהן. אינך יודע בדיוק כיצד השיחה מגיעה אל היעד - אתה רק יודע שהיא הגיעה! האינטרנט (פחזסשסח1) היא רשת של רשתות מחשבים (ס6/ 6סו\ סוזסעצ - /וו) המאפשרת לכל אחד גישה. רשת מחשבים היא קבוצת מחשביס המחוברים בדרך המאפשרת להם יילדבריי וה עס וּה. מחשב ברשת הנותן שירותי מידע הכוללים: טקסט, תמונות, סרטי וידאו, קטעי קול וכדומה, נקרא שרת (ז8/ז50). מחשב ברשת המקבל שירות נקרא לקות (ח6ו|6). כל המחשבים "מדבריםי בשפת תקשורת (פרוטוקול) אחידה, הנקראת 15/ 69ד. 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט פרוטוקול כששני אנשיס רוציס לדבר בינהס הס צריכיס לדבר באותה שפה, בין אס זו שפה מדוברת (עברית, אנגלית, ספרדית) או שפת סימנים. גם ששני מכשיריס אלקטרונייס רוציס "לדבררי" אחד עס השני הס זקוקים "לשפהי'י משותפת. יש שלט רחוק ((סח60 0%6ח6ז) היודע יילדבריי עס הטלוויזיה, ויש שלט רחוק יישמדבריי עס שער הכניסה. נסה להפעיל את שער הכניסה בעזרת שלט הטלוויזיה ו... שוס דבר לא יקרה. הסיבה היא ששני המכשירים (שלט הטלוויויה ושער הכניסה) לא יימדבריסם'י באותה יישפהיי. יישפהיי זו נקראת פרוטוקול (|ס6ספסזכ). '"שפתיי האינטרנט נקראת קז/ פסד. זהו הפרוטוקול שבו כל המחשביס ברשת האינטרנט צריכיםס לדעת יילדבריי. למעשה, קז/ק6ד הינו אוסף של פרוטוקוליס לצרכי תעבורה שוניס ברשת, כמו דואר אלקטרוני, העברת קבצים ועוד (נושא זה יפורט בהמשך). שירותי האינטרנט לאחר חיבורך לאינטרנט, יש לך גישה למיגוון שירותיס. להלן רשימה חלקית של השירותיס הבולטים: > גלישה באמצעות דפדפן > דואר אלקטרוני - |וח-= > שרתי שד (|0%060זק ז5%6ח8זוד 6וו=) > צ'ט (80ח6) > קבוצות דיון (5קטסז50צו6א) שירותים חדשים מוצעים כמעט מדי יום, ועס התפתחות הטכנולוגיה הס מאפשרים שימוש רב יותר באודיו (קול) וגם וידאו (סרטיס). מספר השירותים רק ימשיך ויגדל. גלישה באמצעות דפדפן 60 / ססו/ סוזסצ, ובקצרה שששששש, החל בשנת 1989 כאמצעי לפרסוס מאמרי מחקר אקדמיים כדי שמדעניס ברחבי העולסם יוכלו לעיין בהס. מכיון שהתוכנה ששימשה הן לתצוגה והן לפרסוס המידע הופצה לכל דורש, החלו משתמשיס ברחבי העולס ליצור את מה שכונה מאוחר יותר בשס אתרי 60 (51865 60/)). כיוס, ה-פ6\ הפך לאמצעי העיקרי לגישה למידע באינטרנט. מבוא | 31 כיצד מאורגן המידע בשרת ? לאחר שהתחברת לאינטרנט (כמשתמש) תוכל לגשת למידע שנמצא במחשבי השרת. המידע במחשבי השרת מאורגן במבנה של אתר (86ו5). אתר מורכב מדפים (פ65אַ84ק) המקושרים ביניהס, כך שבלתחיצת עכבר והפעלת קישור (אחז)) ניתן לעבור מדף לדף. ניתן לעבור מדף לדף באותו אתר, או לעבור לדף אחר באתר אחר, במחשב שרת אחר. לכן, באופן כללי ניתן לומר שרוב דפי המידע באינטרנט מקושריס ביניהס, זו המשמעות של מאגר ידע אנושי נגיש. הפעולה שבה עוברים מדף לדף נקראת גלישה (סחו8זט5). כדי שניתן יהיה לגשת לאתר, יש לדעת את כתובתו 06 ] 0500706 חזס)וח (081). ווהי כתובת ייחודית עולמית, כמו מספר טלפון. לפיכך, ייתכן שתמצא את אותו המספר (במקרה וה, שס החברה), אך הקידומת (ובמקרה וה הסיומת) תהיה שונה. לדוגמה, ייתכן שיהיה אתר שכתובתו |[.6068-60|3.60.אושצו ואתר אחר ששמו ח6068-60|3.60. צואוצו. הראשון הוא אתר מסחרי בישראל, ואילו השני הוא אתר בארהייב. אתר (510) המכיל דפים (8065ק) קישור (6חו)) מבנה ה-60/ פשוט למדי. כאשר אתה רוצה לפרסם מידע שאנשים אחרים יוכלו לראות, הקבציס שלך צריכיס להיות ומיניס לאחריס באמצעות שרת טפעש (ז7/6ז56 ס6/)). המסמכים, הנקראים גס דפי 60/ (פסחַבּק ס6//), כתוביס בעיקר ב-11ד1] (סחְה0ַ8ַח3 | קטאז8ּ!!] 6% דוססע) ויכוליס לכלול מלל, גרפיקה, קול וגם וידאו. מדפי ה-ס6) שלך אתה יכול ליצור 5אחו! +א6זוסטץח (קישורים) אל דפיס שנכתבו על ידי אנשים אחרים ונמצאים בשרתי 60/ אחרים. אתרים אחרים, במיוחד ספריות וכלי חיפוש, יוכלו ליצור גס הס קישור (אחו|) אל האתר שלך, כדי שמשתמשים הפוניס אליהס יוכלו למצוא את הדפים שלך. קישורים אלה בין אתרי ס6/ יוצרים סריג (ח65ח), או רשת עולמית הדומה לרשת של קורי עכביש. 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט 97 הערה 8% כוללת שרת 65/ במערכת 2000/ פשוססחוא, כך שתוכל להתחיל לפרסם חומר באינטרנט מייד. ב-2000/ד פאוסחו/), שרת פ6/ הווא 567/60 חסוזהוחזס)ח1 6%חזססח1 - 115 לעבודה מאומצת. במערכת הפעלה | 98 פשססחוו | הוא | נקרא = 50/6 60/ |החספזסק - 5/ק וב-4.0 ח50900אזס/צ ךא פאוססחו/), שרת 60/ נקרא 5607/0665 60/ זססק ומיועד לשימוש קל. מעבר לשני שרתים אלה מבית ₪11670506%, קיימיס כיוס שרתי פ6/ כמעט לכל סוג מערכת הפעלה/חומרה. משתמשיס מחפשים מידע ב-ס6/ וגם מעייניס בו באמצעות תוכנת גלישה ברשת הקרויה דפדפן (זספווסזט). תוכנה גו מאפשרת למשתמשים לציין לאיזה שרת 60/ הס רוצים להתחבר. הדפדפן הנפוצ ביותר הוא זסזס|קא= 066ז66ח1 של חברת 67050%ווא. הדפדפן מאפשר למשתמשיס לראות גרפיקה ברזולוציה (חסטט!|850ז) גבוהה, להשתמש בקול וגם וידאו, להציג דפי פ6) בעלי מבנה דף מורכב ולחפש בקלות אתרי ט6/ חדשים. [<]5)- | זסזסוקא = 61חזט)ח! 050/1ז0:₪ - הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבית 34 | ]1006 6הסום? ‏ אשע 0 ₪ | . ₪ 4 .98| 4 9 3 ₪ 7 .ה 4 | וחק | |08 | עס 65סטב] ה5680 | שחסה | הפשחשת | סופ ב 0 |* 6 | | ₪06 [- וס בת // קוו 6 | 1055ה | פרופיל חברה למה הוד-עמי מרכז הזמנות 09-9564716 דרושים = ₪6 מועדון לקוחות | צור קשר לעמוד ראשי 4 | הנחה 10% על כל הספרים...מתנה ומשלוח חינם ב ן = מנצע תקליטורים לצרומה- - קבלו קטלוג חינם בדואר סל הקניות עשי שלי 0 עוגר לצפיה בקטלוג הספרים מילון 7 ונר רבי המכר של הוצאת הוד-עמי הוד-עמי 7 006 0 6 4 ו[1138 למפתתי אתירים באינטרנטי למונחי מחשב 8 1111/84 למפת חי אתירים באינטרנטו 0 אינטרנט ב ו 8873 למפתחי אתרים באינטרנטי תקשורת ורשתות 804 1898 למפת חי אתירים באינטרנט מערכות הפעלה. טכנאי 76 טכנאי 26 חומרה שנות תכנות טכנאי 6 רשתות בסיסי נתונים מבחני הסמכה 6 זי סזדנת לימוד מוצרים נוספים... המדריך השלם לשפת 6 מהדורה 6 ++6 בקלות מהדורה 3 ++6 [בטפג/י המדריך השלם אחסחו פ ‏ | | ניתן להשתמש ב-זפזס|כאם 66חזסזח1 של ספסזסוו! להצגת אתרי פפ/ו, כגון אתר הוצאת הוד-עמי בכתובת |ו.60.וחחה-ססח.אושואו//:קת. מבוא | 33 97 הערה זזס|קאם 6%חז6סה1 של 605006 נכלל תינס בכל מערכת הפעלה של 8% כמו כן, תוכל למצוא אותו בכל תקליטור של הוצאת הוד-עמי המצורף, אס מצורף, לספרי ההוצאה. דפדפני הרשת מתקשריםס עם שרתי 6₪0\ השונים באמצעות פרוטוקול שדדת ((0%060זק ז516ח8זד 606 דזסמץ). האינטראקציה (יחסי הגומלין) בין הדפדפן לביו השרת נעשת על ידי כך שהדפדפן שולח בקשה לקבלת מסמך מהשרת. השרת שולת את המסמך אל הדפדפן ובזאת (באופן פשטני ולא הכי מדוייק) מסתייס הקשר ביניהם. הקשר יפסק כאשר הדפדפן ישלח בקשה להפסיק את משלוח המסמך מהשרת (לחיצה על לחצן עצור (5000)) או בגמר המשלוח מהשרת. הקשר יתחדש כאשר הדפדפן ישלח בקשה נוספת לקבלת מסמך מהשרת. הצלחת ס6/ והזמינות הגבוהה של דפדפני הרשת הפכה את טכנולוגיות ט6\ לאמצעי פרסום עיקרי באינטרנט. על אס אתה רוצה ללמוד את כל הפיתוחים העדכניים בנושא אינטרנט, 0 | בקר בדף הבית של קונסורציוס | 65/ ססו/ ס|זס/) | בכתובת /סזס. 3 ששצ/ / : כ ח. דואר אלקטרוני דואר אלקטרוני (|ו8ח 6ח6!66070) או ווהּוח-5, הוא הסיבה העיקרית שלשמה אנשיס מתחברים (או מחברים ארגון) לאינטרנט. 60/ 06ו/ סוזסצ הוא האמצעי העיקרי שבו אנשיס משתמשים לאיתור ולאחזור מידע, והדבר מרגש, מעניין ומסעיר ללא כל ספק. עס זאת, הדואר האלקטרוני הוא ייסוס העבודה'י של האינטרנט, השומר על קיוס התקשורת. כדי להשתמש בדואר אלקטרוני, המשתמש וקוק לתוכנת לקוח טחסו|ס) של דואר אלקטרוני. תוכנה זו יכולה להיות ייעודית לדואר אינטרנט (למשל, 8זססטם), או שהיא יכולה להיות תוכנת דואר אלקטרוני שהיא חלק מתוכנה מקיפה, כמו 886 ח6אם, 8 60506 או 00:81 1005 שיש לה שער (980088) אל האינטרנט. משתמשיס שולחיס הודעה גה לזה ומשתמשים בכתובות בסגנון אינטרנט, שנראות כך: ח|567600₪08ט. בכתובת צו, ז₪56 הוא שס המשתמש המוקצה לו על ידי ספק השירותים (155), ו-חוהוחס0 הוא הכתובת עצמה כדוגמת |ו.60.ווח00-8ח. שמות פחוהחחס כוללים לרוב את שס החברה או שס הארגון, ולאחריו ציון ה-חו08ח80 ברמה העליונה, בן שלושה תוויס (ראה סעיף "5506 6וח3א חוהוחסכ 6חד" בהמשך הפרק למידע נוסף אודות שמות תתומים, וההבדליסם בין השמות בארה"ב ובארצות אחרות). 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט לדוגמה, כדי לתקשר עס הוצאת הוד-עמי, תוכל לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת |ו.60. הזה06000-8חו. הודעות דואר אלקטרוני נשלחות דרך האינטרנט, באמצעות רשת של שרותי דואר (567/675 |וח) האחראים לאספקה וקבלה של דואר אלקטרוני. שרתים אלה משתמשיס בעיקר בפרוטוקול קדו5 ((060ז0זק ז5)6ח3זד |ו9י] 6!סחזו5) לשיגור וקבלת דואר אלקטרוני. דואר אלקטרוני המיועד למשתמש שהמחשב שלו אינו מקוון (6חו01) באותו רגע יכול להישמר בשרת, והמשתמש יוכל ילמשוך'' או לאתזר אותו מאוחר יותר באמצעות פרוטוקול 083 (3 |6060סזק 01666 05%ק). טיפ נזכיר שוב, אל תתבלבל בעניין פרוטוקולי רשת. זכור ש-קד5% ו-073ק הס פרוטוקוליס למשלות וקבלת דואר אלקטרוני באינטרנט, ואינס פרוטוקולי שידור ברשת. שרתי ד (|ססספסיוק ‏ ו516חבּ:וד סשוו:) ב-60) תמצא כמויות גדולות של נתוניס שרובס טקסט או גרפיקה. כשתרצה להוריד קבצי נתוניסם גדולים המכילים תוכנה או נתוניס אחרים, תצטרך להשתמש בפרוטוקול העברת הקבצים - פדת (|6060סזק ז5)6ח8זד 6וו=). בגלל השימוש הרב בו, פרוטוקול קז" נכלל כמעט תמיד בכל התקנה של מערכת הפרוטוקולים <1/ק6ד. מסיבה וו תראה שמרבית ספקי התוכנה מאפשרים גישה לתוכנות שלהס באמצעות שרת קז". למשתמש המחובר לאינטרנט לא יהיה בהכרת דפדפן, אולס קרוב לוודאי שהותקנה אצלו תוכנת לקות קדם. לקוחות ;ז= ומיניס בשתי צורות: מבוסס טקסט (28560 )א6)), ומבוסס גרפיקה ((168ח80ז9). לקוחות קז מבוססי טקסט החלו בעולם אא ולכן הס שומריס על מבנה הפקודות הקצרות ממערכת אזאש. מחלון טקסט, כמו שורת פקודה (ראה תרשים 2), ניתן לכתוב את הפקודה 80, להתחבר למארת המפעיל שרת קז" ולהתחיל להוריד קבצים. מבוא | 35 . 0906 . (2.8 9108ע0/) 6ס1טע80 7 וח :622ח0ה6 :0 0-10 ++> :56 .ופסגן 0ב <שמבה 11בה-0> צ1000516 8000 ,110008 300000 סטסהעמסהה 31 3 6 506 716366 .608 דע050ת0[. עזץ 15 =בתך-238 1 566.תבחי1 | 56 11:32 40% <ע> ו לקוח קד" מבוסס טקסט מסופק עם מערכות הפעלה רבות. לקוחות קד גרפיים זמיניס בצורות רבות. קיימות תוכניות מיוחדות המיועדות לספק גישת קז באמצעות ממשק גרפי. אולס לרוב תראה אנשיס המשתמשיס בדפדפני רשת להורדת קבצים. הן זסזס|קא= 6%חז6זח1 של 167050 והך זסזה8והּ! 6656806, כמו גס דפדפניס אחריס, תומכים בהורדת קבציס באמצעות קזה, כפי שמוצג בתרשים הבא. בגלל קלות אחזור הקבצים באמצעות הדפדפנים, משתמשים רבים ב-80\ ימשיכו להוריד קבציס (כלומר, להעתיק אותס אל המחשב שלהם), בלי להיות מודעים כלל לכך שלעיתיס הס משתמשים ב-סד]. זסיוס!ק= )הז שח1 11660 חסו36וסקיוס-) %/1050! - ההס6.+/50סיז6ורח.ק₪5 )3 +00 סד מ 4 פסאזסשפ= 0 אפ ₪06 5 - ₪ ₪ ₪68 98 ₪ ₪ 8 5 ₪]| חואו וד [5] 565 טס\ 'זוחה סה [5] | פאחנר ז | 900 סיסאח כ ] פמסצטה | ו ה050.60ז6ווח. ןא +83 +ססז קד 68 7 8₪162030. עעת 15 פגת 605 6116 סאס.קבת:41 פתס 556 56ב16ע-290 >6סבת41065 תה .תס1סבת%02ת1 026ת-280 5166 11 ש400ת: 502 ת010ב200-196 :סב 1064068 15 פאשבע-280 /21//198.105.208.07/63565ס200-5 5עפפטע ע455005 19/97 /בב 3.9925 21565005 11/05/97 פס נסט4 21556005 12/12/97 תסג. קבותפ41 8,102 05/99 /בב 2-5 5 11/05/97 דה סגד 04/10/93 315011 712 06/25/94 1 ע:0ס21:50 0 04/21/97 15-18.05 9,602,970 95/נב/בס 15-18.2 1,812,120 01/11/98 7 95/נב/בס 0 155005 9/14/97 0 21566005 0% 10/11/95 0 ב 0/0/97 20 155005 19/0097 55 4546095 5 10/98/9865 990 ע1550005 :12:08 12/09/97 שו 5016105 ע1546005ע 04/08/95 נ ‏ ה [פזטוקא ש 1חס!ח! 60 סו זסקזסם 050/6זסו/ - וחסס א ספסזסווח.ק11 5 וססו קד דפדפן זטזסוכא= 6%חז6סח1 של 11050 יכול לשמש להורדת קבציס באמצעות סד. 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט 63+ רביס ממשתמשי האינטרנט יימצ'טציטיםיי (מהמילה צ'אט) ביניהס באמצעות תוכנות לקוח כגון 160 או 186. זח6 הוא קישור ישיר בומן-אמת בין משתמשיס המחוברים באותו ומן לאינטרנט. תוכנות 631 רבות מאפשרות גם קישור וידאו וקול, במידה ורוחב הפס מאפשר ואת. למרות ואת, הקישור הטקסטואלי הוא עדיין הקישור הסטנדרטי. קבוצות דיון (פוווטיוס-] ,5קשסיו50/שסא) בתחילת התפתחות האינטרנט, נעשה מאמץ מקביל לפתח רשת המחברת בין מחשבים לקיוס קבוצות דיון. ‏ רשת זו, המכונה 058%65, התפתחה לסדרת קבוצות דיון (פקטסז0פוו6ה) ששותפו בין מחשבים באמצעות פרוטוקול פדאא ((0%060זק ז5/6ה8ז ד 65 אזסצס6) במשך הזמן, קבוצות דיון אלו החלו לעבוד דרך הדפדפן (פרוטוקול פדד). כיוס, יש עשרות אלפי קבוצות דיון שונות הדנות כמעט בכל נושא שניתן להעלות על הדעת. ממערכות הפעלה לספורט, פוליטיקה, דת, בידור ועוד. אלפי מאמריס נשלחיס לקבוצות דיון ברחבי העולס בכל דקה במשך חיוס. כל המערכת פועלת באמצעות סדרה של שרתי דיון (5ז6/ז50 5צוסח) המופעלים בדרך כלל על ידי ספקי שירותי אינטרנט, אוניברסיטאות או חברות. כל שרת דיון עוסק במספר קבוצות דיון המשותפות למשתמשיסם בשירותיו. כאשר אתה שולח (5סק) מאמר לקבוצת דיון, הוא ומין בשרת הדיון של ספק שירותי האינטרנט שלך. בתוך דקות עד שעות, המאמר יופצ לכל שרתי הדיון בעולס העוסקים בקבוצת דיון זו. בדרך וו מתרחש דיון כלל עולמי בנושא כלשהו. מבוא | 37 | חן ה ז6זח1 18817 :ם) ל שוש 6חו0/ם פא שופוע | 06 1 5 9 ₪7 3 5 1 חס | הסחמ | אא לושלש עה אפ ו 6865 2 0 [3)פחון 947 3 6:25 2/24/87 ה36סטושם הסצסוף טוט 5 קט 95/0161 ואצ -. [3) 8 | 6 8:52 2/24/87 0חה|ס" .4 מְחַז0 220006 | ה 9:33 2/28/97 עה ונוא חוב:!|ו/ר ו א 1021 2/00/97 5 10% 0 5 55 יש 5 6 = ה 10:23 2/24/97 ו 7 5 זה קמס [ | חן 15 = אה 10:27 2/24/97 יווה 3 כ ו חט 501 וח[ 1 ו 6 | אה 11:04 2/28/97 | זוה ו 22066 1-2 5.00ח00ל66וחח0 1 650 חס הס - הוחו סל חס אוסאו גת 7 חן 21 | אה 11:30 2/28/97 ₪ ספת 5עפ.92000ח א הו ₪5 תסופטסאם |[ | [6פחו 41 2/7 חפז|וס/ סופקן 5 סז 105סויופבן הז חוטב ₪17 תוחפ 5 = ₪ [2309 | 04 0:37 2/24/97 עחו א .5 0 55 הזו חס 3.12 זוז ה 4 הזוס חחסם | "| ו]וס/ 256 = בחוט-] 5פחו/ החסז] 285540105 הובוחסט ₪1 תוחפה :+טטן טשפ - ?ספחושו הוה ]ואי סז טיא 35 תוה רחסה ד! זטוסץ הַתהח0 10 עְאו 8 הזסה1 ל'חפ ,00% 9'5חסץ897 חס "5ח31 40 זס! זהַחברח ז56ט" ד| פתז ||3זפחו טסט | , הפר | [0ז1ח סו "88זס355 כ" 8ח] תוחאו חזפזו 1 סט 10 8|ם3 8ם ₪|טוסת5 | וס ?7 8 3001 8ם ם|ופצ 1031 ספזטמח | ,1 ם₪ %ח63 טסץ 1031 וח !10 פהספוחסב "זבה זא סח" זופת תזחי וסט הספםזסוש! החוטהוזו סונוסס | חַתוח1 ₪651וקטספ בח סש | , חמ טסחפ פיז .מָהוה0ז593 זחפא | 50 , וחפ1פץ5 הקט .זו ₪0 1חט!וסס זם מ|טסס 8887 טסץ 131 ץ|פטופט[סחסס 5370 1031 הַחותועח . = 8555 ך! הפחם!תפוח חפצש 1881 טח מ[נוסם | מס|1ב)הפוחטססט ע|תם פווד | [ ואס 01 800 ,מז 295 ,05558065 296 | 120 | . אודס 7 [ .אאא 6 | ...0 21/69 .סו שחו ₪ ] | ספסווא 10 | - אמח 5 | הוסוס= ב | ו מ ניתן להשתמש ב- 5ש6 66חז67שח1 של אספסזסווא לקריאת קבוצות דיון. ניתן להשתתף בקבוצות דיון באמצעות תוכנית לקוח הנקראת 63067 5שסח, כפי שמוצג בתרשים למעלה. אך, המגמה היא לאפשר ביצוע של כל הפעולות באינטרנט דרך הדפדפן. באתר |.60.וחסזו5.ושאו תוכל לראות כיצד מתנהל פורום שכזה על ידי רונן אלמוג, מחבר הספר 3 858 סדנת לימוד. הפורוס מתנהל בדפדפן בעזרת טכנולוגיית 450. בדרך זו הלקוח אינו צריך להתקין תוכנת לקוח מיוחדת לצורך השתתפות בקבוצת הדיון/פורוס. |* | | ₪89 | 777 ,םס תטופאאאא// קוו ש| סמ | , יש עס מי לדבג : רונן אלמוג משוחח עם מאצינים בענייני +3. " מזילה של הותר לפרסום, 02660106.350 לייט המשך חנות וירטואלית - הדגמה באתר זה - 000608 או חסו5959 - מישהי 01:26 22/03/2001ת] 1 - ארז 00:59 22/03/2001 4 בסה בפורום בוני האתרים של 01| - מ תפגו4 01:49 22/03/2001 רנדום- מישהו יודע? - ערן 00:58 22/03/2001 6 [80-07910 - 8.865 01:46 22/03/2001 6 50 0- דבש 15:11 21/03/2001 4 המשך 0 דבש 15.20 21/03/2001 > אולי באתר של |ו850009 תמצא הדרכה - רונן אלמוג 20:23 21/03/2001 6 606 - 2סהמ: 14:58 21/03/2001 אם הבנתי טוב את האנגלית שלך - גיל שוש 15:14 21/03/2001 > 8] - ספמ 16:16 21/03/2001 8001008591 - כרמל 13:50 21/03/2001 הייתי מעדיף שתדבר ברור. - רונן אלמוג 20:26 21/03/2001 זיהוי מבקר שאלה - רפאל 13:09 21/03/2001 6 585 0760 - 0866 13:12 21/03/2001 |= 4 כן - ודאי - גיל שוש 13:19 21/03/2001 ו | | ב פורוס המתנהל בסביבת הדפדפן. 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט !סד בימיס הראשוניס של האינטרנט, מחשביס מהירים היו יקרים ונדיריס מאוד. למעשה, רשת ₪406 המקורית נוצרה לשיתוף מחשבי-על בין חוקריס רביס. אחד הצרכיס הנפוציס ביותר היה שחוקרים במקוס אחד יתחברו למחשבי-על מרוחקים אלה, לביצוע מחקריהס עתירי החישובים. לצורך זה פותחה תוכנית ‏ 8%ח!16. באמצעות הפקודה 6%ח!6פ, ניתן להתחבר למחשב מארח רחוק ולתקשר איתו כאילו היית מחובר אליו ישירות, כפי שמוצג בתרשים הבא. המארח המרוחק צריך להריצ 50767 6שחוסד (הנקרא בדרך כלל 086000 66ח!6ד או 6%0חו6ד) ולאפשר למספר משתמשים להתקשר בו-ומנית. 7 | הערה 0 95 פאוס0חו/ ו- דא פעוססחו/ מתקיניס לקוח 6%חו6ד עס התקנת ק6/1ד. קיים שרת 6%ח!6 ד ל-ז567/8 דא פשוססחו כחלק מ-16א 06זט₪650 4.0 דא פאוססחוצש. קז/ קסד מערכת פרוטוקולי <1ז/קסז נקראת במקריסם רביס מערכת פרוטוקול אינטרנט ((06060ז 50166 %6706%ח1), מכיון שהיא פותחה במהלך פיתוח האינטרנט. לאחר מכן, שולב הפרוטוקול בכל שרתי תאש ונכנס לשימוש נרחב ברשתות גדולות, הנקראות במקריס רביס רשתות תאגיד (65זסאססח 56וזקוסזחם). יכולת הגדילה של <ק1/קסך מרשתות קטנות לגדולות, והעניין הרב בחיבור רשתות מקומיות לאינטרנט אפשרו ל-ק67/1ד להתפתח לפרוטוקול הרשת הנפוצ ביותר כיוס. חבילת פרוטוקולי קז/ק6ד כוללת מספר פרוטוקולים כמו (רשימה חלקית): > סמדחד/פדח (|0%060זק זס)פח8זד 6וו=). קד= מיועד להעברת קבצים בין מחשביס. > ק6ד (6060סזק הס זטףוח60 405%] 6וותההץכ) יכולת הקצאה של כתובת ?1 באופו דינמי. > =>ד50 (|05060זק +וסספחבּזד |31א 6|כוחופ). שדוז5 מגדיר את התקן עבור שידור דואר אלקטרוני באינטרנט. >= ₪>81א (|0%060זק הסוזהוהזוס+ה1 פהטטס5). פרוטוקול שבעזרתו הנתביס קובעיס את הדרך הקצרה והפנויה ביותר להעברת המידע ברשת. מבוא | 39 כתובות 1 (₪007655 ק1) ברשתות ק1/ק06ד מוקצית לכל מחשב כתובת 15 בת 32 סיביות, לדוגמה: 3 117 כתובת זו מחולקת לארבעה בתים בני שמונה סיביות כל אחד (0600₪), שכל אחד מהס נכתב כמספר עשרוני שערכו בין 0 ל-255, והם מופרדים זה מזה בנקודה ("+600"). חלק מכתובת 1 הוא קוד זיהוי הרשת (0ו אזסצוז6ח) אליה הוא שייך, ושאר חלקי הכתובת מצייניס את קוד זיהוי מארח (0! 05%ח) המציין את המחשב של המשתמש. לדוגמה, הצירוף 24.123 בכתובת שהוצגה קודס עשוי לזהות מחשב מסויס בתוך רשת ק1/קסך שכתובתה 192.168. בעת הפעלת הרשת המקומית שלך, באפשרותך לבחור כל תחוס כתובות 12 שתרצה. אולם, כאשר תחבר את הרשת לאינטרנט, ספק שירותי האינטרנט שלך (155) ימסור לך תחוס כתובות ק1 שיהיה תקף עבורך. כאמור, כל כתובת 15 מחולקת ל-4 יחידות (6!85505) שהחלוקה הלוגית שלהן היא כתובת לרשת וכתובת לעמדה. קיימיס חמישה סוגי 0185565 והס : = ₪ 6!355. כתובות אלו מיועדות לרשתות גדולות במיוחד, המשתמשות בבית 0660) הראשון לזיהוי הרשת ובשאר לכתובת העמדות. כתובות 4 61855 היא בין 0 ל-126. כתובת 127 היא כתובת מיוחדת הנקראת 8007655 6%הטקססו. >= ₪ 6!355. כתובות אלו מיועדות לרשתות בינוניות, המשתמשות בשני הבתיס הראשוניס לויהוי הרשת, ובשני הבתיס האחרים לכתובת העמדות. כתובות 8 01855 בין 128 ל-191. > 6 6!355. כתובות אלו מיועדות לרשתות קטנות, המשתמשות בשלושת הבתיס הראשוניס לזיהוי הרשת ובבית אחד לכתובת העמדות. כתובות 6 61855 בין 2 ל-223. + ₪ 6|355. בין 224 ל-239. + ם 6|355. בין 240 ל-247. חומר נוסף על פרוקטוליס באינטרנט תוכל למצוא בספריס הבאיס בהוצאת הוד-עמ?: * מבוא לתקשורת מחשבים, ייעוץ מקצועי: נגה קרטס. + תקשורת מחשבים, פרוטוקולים וארכיטקטורות רשת, גולן מוגרבי. + המדריך השלם לטכנאי 56 - רשתות תקשורת, דורון סיון. 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט 5 65 כשאתה מתכונן להתקשר למישהו בטלפון, כיצד אתה יודע אס צריך לחייג תחילה את קידומת אזור החיוג, או שניתן לחייג את המספר המקומי בלבד! בארהייב התשובה נמצאת בשימוש בקידומת אזור חיוג בת 3 ספרות, ובאר - שתי ספרות. בהנחה שאתה יודע את אזור החיוג שלך ואתה מקבל מספר טלפון בעל אזור חיוג התואס לשלך, אתה יודע שאין צורך לתייג את הקידומת. אולס כשנמסר לך מספר טלפון בעל קידומת שונה, עליך לחייג תמיד את קידומת אזור החיוג כדי להגיע למספר טלפון זה. מחשביס ברשתות 15/ק6ד פועלים בצורה דומה. אולס, בעוד שאתה יודע ששלוש הספרות הראשונות של מספר טלפון הן קידומת אזור התיוג, מחשבים אינם יודעים מייד כמה מתוך 32 הסיביות בכתובת 12 מייצגות את הרשת (כ1 אזסצז6א) וכמה מהן מייצגות את זיהוי המארת (כ1 ₪405%) ברשת. כדי להבחין בין ויהוי הרשת לבין זיהוי המארח, משתמשים המחשבים ב-856 6%חפט5 האומרת להם כיצד לקרוא את הכתובת. רעיון מפתח בעת משלוח מנת נתונים אל מחשב אחר ברשת 12/ק16, המחשב משתמש ב-85%!! 6%חפ50 כדי לקבוע את חלקי הרשת והמארת בכתובת היעד. ב-א₪85% ז6חפט5 המספר 255 מציין את כתובת הרשת, והמספר 0 מציין את כתובת העמדה. דוגמה ל-185] 562060 : 255.255.0.0 המתאים לכתובת מ-8 6|855. ק6ופ - |סס6ס%סזק הסוז3ּוטשו)חס6 105% 6ווההּהצעפ כאשר רשתות גדולות החלו להשתמש ב-ק1/ק16, תהליך הקצאה ידנית של כתובות ק] לכל מחשב הפך למסורבל. מעקב אחר כתובות ?1 שכבר הוקצו הסתבך, כאשר מחשביס הועברו ממקוס למקוס בארגון. כדי לפשט את משימת הקצאת כתובות 1, פותח פרוטוקול ₪65 (6060סזק הס8זטסוח00 305% 6וותההץכ) המשמש להקצאת כתובת ק1 דינמית. כדי להשתמש ב-ק6חת, מפעילים שרת ק6חפ במקוס כלשהו ברשת, ומספקים לו תחוס כתובות 17 שמתוכן אפשרי להקצות באופן דינמי כתובת לכל מחשב שמבקש. לאחר מכן, צריך לעבור בין כל מחשבי הלקוח ברשת ולהגדיר להס בקשת כתובת ק1 משרת קסתפ. כאשר מחשביס אלה מאותחלים לראשונה (ובכל פעס שיופעלו), הס משדריס הודעה (655806 080685%ז7פ) ברשת המקומית המבקשת כתובת ק1 משרת ק6חהפ. שרת זה מקצה כתובת לכל מחשב המבקש זאת, עד שאוזלות לו כל כתובות ק1. מבוא | 41 97 הערה למעשה, כל כתובת 12 חכורה (68560!) למחשב הלקוח לפרק ומן נתון, כל עוד הוא מקייס את הקשר. ניתן לחדש חכירת כתובת בכל עת שהמחשב וקוק לה. אחד היתרונות של ק6חכ, הוא בכך שניתן להעביר מחשבים בחברה ממקוס למקוס ללא דאגה לכתובת <1 שלהס. כאשר מחשב מחובר למקטע (0ח560(08) רשת אחר ומופעל, הוא משדר הודעה במקטע אליו הוא שייך ומקבל כתובת 12 משרת ק6הפ במקטע הרשת החדש שלו. תהליך גה מאפשר למנהלי רשתות להקצות במרוכז תחומי כתובות ק1 לשרת: ק6אפ ולעקוב בקלות רבה יותר אחר הכתובות המוקצות. רעיון מפתח קפ מספק מנגנון להקצאה דינמית של כתובות ק1. וח55%6 6וח3ּ! הוהּוהספ 6חד קן/קסד הוא פרוטוקול התקשורת באינטרנט. מחשביס מתקשריס באמצעות כתובות ןז בעלות מבנה מספרי, כגון 192.168.10.123. למרות ששיטה זו מתאימה למחשבים, לאנשיס יש קושי רב לזכור את כל המספריס האלה ודוגמתס. אס מישהו היה אומר לך "לקבלת מידע נוסף אודות החברה שלנו, בקר באתר 65/ בכתובת 4. 207//:קשח'י, קרוב לוודאי שהיית מחייך אליו בנימוס ושוכח את הכתובת. כדי להתמודד עס הצורך לזכור כתובות, פיתחה קהילת האינטרנט את וח5/5%6 סוחג הוהוחסם, המוכרת בשס 5א5%. במערכת זו, מוקצה לכל ארגון סוחפח הוהוחסה, כגון וחסס.+501סזסווח או ההסס.סחוסק/סוטטס6טססזס, המזהה באופן ייחודי את הארגון ברחבי האינטרנט. בכל פעסם שאתה מתקשר ברשת לכתובת, כגון וו.ס6.זוחב3ּ-6סח.שטצעצ/ט, המחשב שלך מציג שאילתה לשרת 5אפ (ז6שז50 5אס) מקומי (הנקרא גס ז9/ז50 סוחפח) כדי לברר את כתובת ק1 של |ו.60.וחחהּ-0סח.צושואו. כאשר שרת 5אס מתחזיר את כתובת ?1 המתאימה, המחשב שלך שולח את מנות הנתוניס אל כתובת זו. כל התקשורת בין מחשבים באינטרנט מבוססת על שימוש בכתובות ק1. אס מסיבה כלשהי שרת 865ופ שלך אינו יכול למצוא את כתובת 12 עבור שס ה-הו6008 שהקלדת, לא תיווצר תקשורת ותקבל הודעה על כך. 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט 97 הערה 5 משתמשת בהיררכיה שלמה של שרתי 5א0 מבוזריס לפענוח כתובות. אס שרת 5אפ המקומי יודע את כתובת 12 של וחסס./50סזסוח.צוצואו, הוא שולח אותה חזרה למחשב. אס לא, הוא מעביר את הבקשה אל שרתי 5ם ברמה גבוהה יותר, כדי לדעת איוה שרת ₪85 אחראי על ה0501:.600ז6וחז. כלומר, שרת 5אפ המקומי מתקשר עם שרת 085 מרוחק זה כדי לברר את כתובת 15 של הח0ס0500.6"ס6וחח. אוצואו, מחציר את כתובת ק] אל המחשב שלך ומאחסן אותה במחשב המקומי למקרה שאתה (או אחריס ברשת המקומית) תרצה לבקר באתר וה שוב. 5 חוהוחסס מחולקיס למספר תחומיס ברמה עליונה (5ח[0008 |6ע6|-קסט), כפי שמוצג בטבלה הבאה. לארגוניס וחברות שנמצאיס מחוצ למדינות ארהייב, יש בדרך כלל קוד נוסף לציון המדינה. קוד המדינה הוא בן שתי אותיות. 5חוהּ וס |6ע6 1-קסד 5אפ (רשימה חלקית) (6זס60ח) ספקי שירותי אינטרנט וארגוניס אחריס הקשוריס לרשתות (שיס לב שספקי שירותיס אחדיס משתמשים גם ב-וחסס.). (חסוַהוְחְאפָזס) ארגוניס שלא למטרת רווח, וארגוניס אחרים שאינס מתאימים לקטגוריות אחרות. ((החסוזְהחזססחו) ארגוניס בינלאומייס. פרוייקטיס חינוכיים. ו קודי מדינה בני שתי אותיות המצייניס את מיקוס הארגון (לדוגמה, ו. עבור ישראל, זו. עבור צרפת, ט3ּ. עבור אוסטרליה). הקצאת שמות 5ח607081 עבור ארהייב ורוב מדינות העולס מטופלת כיום על ידי הארגון 6זסלחז. הארגון מקצה גס כתובות 1, והוא מופעל על ידי חברה פרטית על פי חוזה עס ממשל ארהייב. הדבר ישתנה ככל הנראה בשנים הקרובות, מכיון שקיים מאמצ להוסיף 5 !ד נוספיס ולאפשר לארגוניס אחריס מלבד 16אז6ח1 לרשוס שמות פחוהוחסה. למעשה, כדי לקבל שס ח8ח40, אתה קובע איזה חו003 ברמה העליונה מתאיס לארגון שלך, ואז מנסה למצוא שם שאינו בשימוש על ידי מישהו אחר. זהו המאבק האמיתי של עולס 5אפ, אשר גרר אין ספור תביעות משפטיות הקשורות בסימניס מבוא | 43 מסחריים, גכויות יובריס וכדומה. מכיון שיכול להיות שס ייחודי אחד בשם חוהוחסם, ארגוניס בתחומי תעשייה שוניס עס שמות או ראשי תיבות דומיסם, אינס יכולים להשתמש באותו שפח חוהוחסו. לאחר קבלת פוחאּח חוהוחסס, אתה או ספק השירותיםס שלך חייבים להפעיל שרת פופ שיענה על בקשות מאתרי אינטרנט אחריס לקבלת מידע אודות ה-חו0008 שלך. אתה אחראי להקמת שמות, כגון חוהחחסה.שְההקוחססזטסץ. אושאו, וקישור או הצבעה שלהם אל כתובות ק1 תקפות. רעיון מפתח 5 (5/5%607 6וח3] הוהוחסכ) היא מערכת המתרגמת שפח חהוהוחס לכתובות <1, ומאפשרת לאנשיס להתקשר עס שירותי אינטרנט כמו ה-60/), באמצעות שמות טקסט במקוס מספרים. קבלת תחום כתובות 1 תקף מספק השירותים כאשר אתה משתמש במערכת פרוטוקול ק1/ק6ד ברשת הפנימית שלך (ח18), אתה יכול להשתמש בכל תחוס של כתובות ק1. אך, ברגע שתחבר את הרשת לאינטרנט, עליך להשתמש בתחוס כתובות ;1 ייחודי שאף אחד אחר בכל רחבי האינטרנט אינו משתמש בו. חשוב על כך במונחי מערכת הטלפון שבה כל מספר טלפון הינו ייחודי. כאשר אתה מחייג בארהייב 603-471-0848, אתה מגיע לטלפון מסויס בארהייב, אך כשאתה מחוצ לארהייב עליך להוסיף למספר זה את קידומת המדינה. שילוב קידומות מדינות ומספרי טלפון ייחודי במדינה מספק לך ייכתובת'' ייחודית לכל מספר טלפון בעולם. אס המערכת לא היתה פועלת כך, השיחות לא היו עוברות. כך גס בעולס האינטרנט, לכל מחשב צריכה להיות כתובת 15 ייחודית. בדומה למספר טלפון, כתובת זו תוהה את המחשב שלך בפני שאר העולס בעת שתשתמש באינטרנט. לאחר בחירת ספק שירותים, עליך לקבל ממנו תחוס כתובות ק1 עבור המחשביס ברשת שלך. רוב ספקי השירותיס קיבלו הקצאה של תחוס כתובות מ-16אז6שח1, הארגון האחראי היוס על הקצאת כתובות 1 ושמות תחומיס. כאשר תקבל את תחוס הכתובות, עליך להבטיח שכל המחשביס בארגון שלך שייגשו לאינטרנט ישתמשו בפרוטוקול ק1/ק6ד עס כתובות חדשות אלו. אס לא תשתמש בכתובות תקפות, המחשבים שלך לא יוכלו לתקשר עס אתרי אינטרנט אחריס. ספק השירותים גס יכול לפעול יחד איתך לקבלת שוח חוהוחס00 תקף עבור הארגון שלך. שס זּה, כמו למשל 050%.607₪ז6ו, יוהה אותך בפני העולס הן עבור כתובות דואר אלקטרוני והן עבור מאמצי הפרסוס באינטרנט (אתרי 60/, שרתי סז וכדומה). כפי שהוזכר בסעיף הקודם, מישהו (אתה או ספק השירותים שלך) יצטרך לספק שירות שס 5אפ עבור 6וחהח חוהוחסם זה. 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט סיכום רשת האינטרנט של היום, שהחלה במחקר צבאי בתקופת המלחמה הקרה, הפכה לאמצעי תקשורת עולמי. למעשה, זוהי רשת תקשורת מרחבית ענקית בפרוטוקול קן/ק6ד המורכבת מרשתות רבות של ספקי שירותי אינטרנט המחוברות ביניהן. לאחר התחברות לאינטרנט, יש לך גישה למספר גדול של שירותיס ובהס 6₪/ ססו/ 6!זסשצ, דואר אלקטרוני, ;דח וקבוצות דיון. כל התקשורת באינטרנט מתרחשת בין מחשביס המשתמשיס בכתובות 15. אולס, כדי לסייע למשתמשיס לוכור כתובות פותחה - 5אפ (; 556 6וחהּ! הוהוחסס). 5ום מאפשרת לנו לקשר סח חו003 עס כתובת ק1 ולהשתמש בשמות בעלי משמעות לצרכי התקשרות. כדי להתחבר לאינטרנט, עליך לדאוג לחיבור באמצעות ספק שירותי אינטרנט - 15 (ז06ו/0יק 567/106 %6706%ח1). קיימיס סוגיסם רביס של ספקי שירותיס, והבחירה עבור הארגון שלך חשובה מאוד. לאחר בחירת 155, עליך לקבל תחוס כתובות ק1 תקף ו-6החהח הוה 00. מבוא | 45 חלק 2 - וואדחרו פרק 1 - היכרות עם ודו פרק 2 - תגיות פרק 3 - טקסט ועיצוב פרק 4 - קישור פרק 5 - תמונות פרק 6 - צבע פרק 7 - טבלאות פרק 8 - טופס פרק 9 - ווזדוז] בעברית זה ו ודוא ו פרק 10 - מסגרות 27 פרק 1 היכרות עם .ואד אם החלטת שאתה רוצה אתר באינטרנט, הגעת למקום הנכון! הבה נראה איך כל העניין הזה עובד... קצת על .1 דחו נוכל לספר הרבה על תהליך התפתחות רשת ה-צושו/ ורשתות בכלל ועל התפתחות שפת ]אד בפרט. אך נושא זה כבר נדוש ומוכר. לכן, נפרט רק במספר שורות בהמשך הפרק על ההיסטוריה של |ואדת ושל ה-פפ/. שפת ]1 היא הבסיס לפיתוח אתריס באינטרנט. בעברית פשוטה! וד הס ראשי תיבות של שָאַּטַפַח3 | קטאז13 זא6 דוסקעו. תבין בוודאי שזהו הבסיס לאתרי אינטרנט, עליו נבניס שאר הדבריס. 1 זו לא שפת תכנות ראשית, מספר חוקי יסוד. החוק הראשון אוסר על השימוש במילה ייתכנות'י בעבודה עס |אז, מכיוו ששפת 1 אינה שפת תכנות. !יז היא שפה שבעזרתה אנו קובעיס את מראה המסמכים המוצגים בעזרת תוכנה שנקראת י'דפדפויי. למעשה, לא מתבצע כאן שוס תהליך לוגי ולא מתבצע הידור של הקוד, בניגוד לשפות תכנות. כל מי שהתנסה אי-פעס בתכנות, ודאי יביןו במהירות ששפת 4191 אינה מתקרבת ביכולת שלה לשפות תכנות, ושהיא פשוטה הרבה יותר לשימוש, וקלה מאוד ללמידה. השס שאַהּטפח3| קטאזבּו) %אסדזוסקץה (ואזה) מסגיר את היותה שפת כתיבה (3000806 ]1 קטאזבּ]) או שפת סימון. שפת כתיבה היא שפה המגדירה כיצד ייראה עמוד טקסט מסוים. לדוגמה, העיצובים השוניסם שאנו נותניס לטקסט במעבד תמליליס מתבצעיס ברקע כשפת סימון. למעשה, כשאנו כותביסם מסמך אינטרנט, אנו מבצעיס כמעט את אותן פעולות שאנו מבצעים במעבד תמלילים, כגון הגדלה והקטנה של טקסט, הדגשה, קו תחתון והחלת סגנונות כותרת בגדליס שוניס. פרק 1: היכרות עס ואדה | 49 למה דווקא ‏ ו4ודח ? או מה כל כך מיוחד ב-1א! לפי מה שראינו, אולי פשוט יותר לשלוח את מסמכי ה-6זס) המוכרים לנו על גבי רשתות תקשורת ולהקל על החיים שלנוז! ובכן, כפי שתראה מייד, לשפת ‏ אד יש מספר יתרונות על מעבד התמלילים, שגורמים לה להיות שפת כתיבה מועדפת מאשר מסמכי מעבד התמלילים שלך: ]א תוכננה לעבודה ברשת, בעוד שכל מעבדי התמלילים הקיימים כיוס בשוק מתוכנניס לעבודה על סוג מחשב מסוים, ומקפידים מאוד לגבי סוגי הגופניס בהס נעשה שימוש. ₪ תוכננה לעבוד על כל מחשב, מכל סוג, בכל מקוס והיא סלחנית מאוד לגבי פרטיס קטניס. ואד היא תקן בינלאומי. בהמשך, נדבר על התקנים של 11 בהרחבה, אבל בינתייס חשוב להבין ש-|אז אינה שייכת לחברה מסוימת, בכל אופן לא באופן ש-6זס) שייכת לחברת 6-050%ו|א. ‏ !ואד מותרת לשימוש על ידי כל מפתח אתרים, ללא צורך ברכישת זכויות יוצריס מחברה כלשהי, והיא ניתנת לקריאה בכל סוגי המערכות. ואדה קריאה על ידי אנשים. למעשה, והו חלק הארי של העיצוב. האס קרה לך פעס שפתחת מסמך סמסצ בעורך טקסט פשוט (למשל, בפנקס הרשימות של פווספחו/)+ זוה לא מראה מלבב במיוחד. שפת |אזח נולדה כדי שתהיה מובנת לכל אחד, לא רק לתוכניתניס. ]א מיישמת קישורים (גם מעבד תמלילים 97/2000 זסש). אס בילית בשיטוט ברחבי האינטרנט, אתה ודאי מכיר את אותן המילים המסומנות בצבע וקו תחתון, בעזרתן אתה יכול לעבור ממקוס למקום. ובכן, ‏ ואדה מתוכננת כך, שלנו המפתחים יהיה קל מאוד להוסיף קישוריס למסמכי ואדה נוספיס ו/או לסוגיס שוניס של נתוניס. בוה כוחה הגדול של השפה. ]אדו תומכת במולטימדיה. והו הנימוק המשכנע ביותר מפתחיס להשתמש בשפה זו ליצירת דפי ט6/ לאינטרנט. אס יש משהו שמפריד את האינטרנט, כמדיה למידע ופרסום, ממדיות אחרות (כגון: עיתונות ורדיו), זו היכולת להציג נתוניסם בעזרת טקסט, צליל, תמונה, וידאו ועוד כמו בטלוויויה... אלו הן, על קצה המצלג, היכולות של |אדהח. כעת, הבה נביט מקרוב על השילוב בין קישור לבין מולטימדיה, מושג הידוע בקרב מפתחי ואד כקישור. 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט קישור 6% דוסטַץ הוא טקסט המסומן בצורה מיוחדת כדי לאפשר קישור בין מסמכים ובתוכס ברשת. בדרך כלל, הקישור מופיע כטקסט המסומן בקו תחתון, אבל קישור יכול להיות גם תמונה. כאשר אתה מציב את סמן העכבר - על קישור הוא משנה את צורתו ל- "ץ לחיצה אחת על העכבר יכולה להעביר אותך למסמך אליו מקושר הטקסט המסומן, ולגרוס לו להופיע במסך הדפדפן שלו. כך הופך הקישור את מסמך האינטרנט לפשוט וקל לשימוש ולדפדוף, ובונה את הבסיס למבנה הסדיר של רשת מידע. רשת מסמכים המקושרים ביניהס מאפשרת מעבר אינטואיטיבי בין מסמכים ונושאיס. מתוך היכרות עס הצורה בה פועלת רשת האינטרנט, תוכל לתאר לעצמך אתר בו קיים קישור המתייחס לקבוצת הכדורסל יימכבי תל-אביביי. אתה לוחצ על המילה המסומנת, סקרן להיכן תגיע!! וה יכול להיות אתר החדשות של ערו הכבלים, המזכיר את הקבוצה במיליס ספורות בלבד, או לחילופין לאתר הקבוצה הרשמי, בו מופיע מידע מפורט לגבי כל מרכיבי הקבוצה, מהאוהדים, דרך השחקנים ועד המנקה. באתר יימכבי תל אביביי, אתה נתקל בטקסט שמדבר על אירוע כלשהו. אתה לוחצ לחיצה קלה, בעורת העכבר, ומגלה להפתעתך שהגעת לאתר של חברת כרטיסיס המוכרת כרטיסיסם לאירוע. בין שאר המידע המופיע באותיות קטנות, תמצא גם מידע על אפשרות נסיעה לאירוע זה אבל גס לאירועים אחרים שאינס קשורים בספורט כמו: מופע של ריטה, קונצרט בניצוחו של וובין מהטה, פסטיבל הזמר החסידי בצפת, ושאר האתר העמוס במידע על אירועים ברחבי העולס. מכאן תוכל, כמובן, להגיע לאתריס שוניס ומשוניס ובנושאיס מגווניס, וכל ואת בעזרת לחיצות אינטואיטיביות על לחצן העכבר. או איפה התחלנו ואיפה סיימנו וה הקסס של הקישור. באפשרותנו לקבוע לאן אנו גולשיס ברשת האינטרנט. בחירה זו היא מקסימה, אך בעיקר מהווה את עמוד התווך עליו בנויה הרשת. 1 ד וגרסאותיה ייהאבאיי של יזח הוא תקן הנקרא 568 המיועד להעברת מסמכים אלקטרונייס וניהול מסמכים. הו תקן בעל עושר תחבירי וגמישות, אבל זו היתה ונשארה בעייתו הגדולה ביותר - רק מתכנת בכיר בעל רקע וניסיון יכול לעצב מסמך שיעמוד בחוקי התקן. לקחו מ-56%1 מספר הגדרות ותגיות, הגדירו מספר מבנים פשוטים ויצאו לדרך. וראה זה פלא - תקן !אז₪4 התפשט כמו שריפה בשדה קוצים. בוודאי שמת לב לכך, שבהקשר למילה 1אז תמיד נדחף עוד מספר מעצבן כלשהו שאמור להגיד לנו משהו לגבי |ואדת : 4 ואדה ,3.2 ואדה ,3 ואדה ,2 |אדח. מספריס אלה מייצגיס את גרסת ואזה, הנקבעת על ידי ועדה העוסקת בנושא התקינה. פרק 1: היכרות עם |אזה - 51 בוועדת התקינה חבריס נציגיס של החברות הגדולות העוסקות בפיתוח לאינטרנט, כמו: 1167050%, 06056806, חט5 ו-6!סקה. התקינה בתחוס זה היא בידי ארגון עולמי הנקרא וחטזספחס6 60/ 6סוצ סהזסצצ, או בקיצור 36/ בכתובת 4ז36.0ש.ששצש. בארגון זה חבריס נציגי החברות המוזכרות ונציגיס מחברות רבות נוספות. אחת השאיפות העיקריות של הארגון היא להגיע למצב שכל משתמש ברשת יוכל ליהנות מחלקם הגדול של האתרים, וממה שיש להס להציע, ללא התחשבות בדפדפן בו הוא משתמש. 4 וואדוז הינו התקן האחרון, שהוכרו ב-18 בדצמבר 1997. 0 וואדחא הינו תקן הנמצא בדרך בין 4 ואזח לבין אא אבל הרבה יותר קרוב ל-4 |אז מכל תקן אחר. התקן הוכרז בינואר 2000. באופן כללי ניתן לומר שהשינוייס בין 4 |אזח ל- |אזחא הס שינוייס קוסמטייס בלבד ברמת קוד המקור ואין להס השפעה על מראה הדף. |ודו], זה הכל? לא. כתיבת דפי ס6/ בעזרת ₪411 היא הבסיס ליצירת אתר באינטרנט. מעבר לכך קיימים כליס נוספיס שמשתלבים יחד, והסם: % ה - שפת תכנות הנכתבת במסגרת דף ואד שבעזרתה ניתן לנהל דו-שיח עס המשתמש בצורה הרבה יותר טובה מאשר עס קישוריס בלבד. שילוב שפת תכנות זו מאפשר יצירת אינטראקטיביות בין האתר למשתמש בו. להוספת 38/8560% אינך צריך כל תוכנה אחרת, עורך הטקסט שברשותך יספיק. הנה כמה מהדבריס שניתן לעשות עס 183/95610% : = בניית טופס. כאשר המשתמש ילת על לחצן שלח טופס, תוכל לבדוק מה רשס בו המשתמש ולהעיר לו בהתאס, אס לא מילא שדה בטופס או מילא ערך שגוי. תוכל גס להציג בפניו שוב את הטופס, כדי שיתקן את הטעון תיקון. * מקום הימצאות הסמן. תוכל לדעת היכן נמצא הסמן, ובהתאם לכך להציג תכניס מבלי שהמשתמש לח בעכבר. מספיק שהוא העביר את הסמן מעל מקוס שקבעת. למשל, כאשר המשתמש מעביר את הסמן מעל טקסט מסוים, רקע הטקסט משתנה. למשל, כאשר המשתמש מעביר את הסמן מעל תמונה מסוימת, היא מתחלפת בתמונה אחרת. >= עבודה עם חלונות. הפעלת קישור בדף 34191 מציגה תוכן של דף !א באותו חלון או בחלון חדש. עס זַמַ556א38 תוכל לשלוט על גודל החלון, כמו גס על הלחצנים ושורת הכותרת שלו. לימוד שפת *מווס5הּע23 בחלק השלישי של ספר זה. 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט ספריס נוספיס בהוצאת הוד-עמל: + וז50הּעה33 למפתחי אתרים באינטרנט + הצ המדריך השלם ₪8 - שפת תכנות המיועדת לבניית *ישומונים (66ומקג), במיוחד עבור אתרי אינטרנט. לצורך כתיבת יישומון 88( יש צורך בערכת פיתוח תוכנה, שאינה כלולה בכלים שהוזכרו עד כה, אותה ניתן להוריד בחינס מהאינטרנט. שפת 388 הינה שפת תכנות, כמו למשל ++6. תוכל בעזרתה לכתוב כל תוכנית שתעלה בדעתך, החל מתוכנית המקבלת מספר מהמשתמש וכופלת אותו ב-2, דרך בניית טפסיס לקליטת נתוניס, משחק מחשב ועד תוכנית לניהול חשבון בנק. אס אתה מעוניין, מסיבה כלשהי, לכתוב תוכנית לאינטרנט שתוכל לפעול, מבלי שלמשתמש תהיה יכולת להסתכל בקוד - השתמש ב- 8ש18. לימוד בּצַ33 לא נכלל במסגרת ספר זה. ספרים ללימוד 388 בהוצאת הוד-עמ?: 2 33 למפתחי אתרים באינטרנט והּוזס+טד בּע33 סחד סדנת לימוד וו דוס - המשך המגמה של יצירת דפי !ואו אינטראקטיביים ודינמייס ככל האפשר. שימוש ברכיבי מערכת מובניס (חלק ממערכת פווסטחו/צ) ורתימה שלהם לדפי וואד. נחמד ויפה, אבל מכיון שזוהי טכנולוגיה של 1670506 משתמשי 6156806 לא יראו דבר, כלום! לימוד !א דופ אינו נכלל בספר וה. ספריס ללימוד ודוס בהוצאת הוד-עמי: 4 1 דו] למפתחי אתרים באינטרנט וו - שפת תסריט, דומה בגישתה ל-38/8560% אבל היא של אספסיסווז. כלומר, מי שמשתמש בדפדפן 6156806 לא יוכל ליהנות מטכנולוגיה זו. לכן, אס אתה מתכוון להשתמש בשפת תסריט במסגרת דפי ודו שהינך כותב, עשה ואת עס 18/85610%. לימוד 856110%/ אינו נכלל בספר זה. היכרות עס 10%ז856/ תוכל לעשות בעזרת הספר: 4 !ודו] למפתחי אתרים באינטרנט פרק 1: היכרות עם ואזה | 53 5 - טכנולוגיה נוספת מבית 1670508 שעובדת רק על שרתי פ6/ מסוג 115 (תוכנת שרת מבית 107050%) המאפשרת, בעיקר, ניהול מסדי נתוניס באינטרנט, החל ממועדון לקוחות, דרך חנות ועד ניהול חשבונות בנק. 452 וה המנוע שמאחורי הטופס והלחצן שמבצע פעולות ברקע, בעיקר של טיפול בנתונים: הוספה, מחיקה, עדכון, יצירת דוח או ביצוע שאילתה. לימוד 85₪ בחלק הרביעי של ספר זה. ספרים נוספים ללימוד 458 בהוצאת הוד-עמ?: 3 45 ו- עס ז6:ח1 [הּט5ו/ סדנת לימוד 3 5 המדריך השלם 3 450 למפתחי אתרים באינטרנט 35| - בניסיון להעלות עוד את הרף בכל הקשור למולטימדיה באינטרנט, הופיעה תוכנת ח85|=. בעזרתה יוצריס הנפשה, הכוללת פעולות אינטראקטיביות וטפסיס המיועדים לאינטרנט. תוכנה זו עשירה בתנועה ובצליל ונטענת במהירות. סרטי ח35!= בוניס בעזרת תוכנת ₪850 אותה יש לרכוש. לימוד 1851= אינו נכלל במסגרת ספר זה. ספרים ללימוד ח135= בהוצאת הוד-עמ?: 5 135₪= כולל 56710%5 160 למפתחי אתרים באינטרנט 4 1351" למפתחי אתרים באינטרנט +0פ60ז 1‏ - תוכנה ליצירת סרטי אנימציה, סרטונים אינטראקטיביים, מצגות עסקיות, יישומי מסחר אלקטרוני ועוד להפצה על גבי תקליטורים וגם באינטרנט. לימוד ז66%0ז1פ אינו נכלל במסגרת ספר זה. ספרים ללימוד זס66%זום בהוצאת הוד-עמי: 8 0176601 למפתחי אתרים באינטרנט ]וא - תקן שמקורו בשפת ‏ 56%1, בדומה לשפת |אדה. בשפת ודה הדגש הוא על עיצוב: גודל גופן, צבע רקע וכדומה. ב- !וא הדגש הוא תוכן. וה לא אומר שה- !ואד יימת'י, אלא רק נוספו לו יכולות של שפת תכנות ומסדי נתוניס. לימוד !אא אינו נכלל במסגרת ספר זה. ספרים ללימוד וואא בהוצאת הוד-עמ?: 1 למפתחי אתרים באינטרנט 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט יצירת מסמך ואדה ראשון תאמין או לא, עוד מעט תתחיל ליצור דפי |אזה. כדי שלא תיכנס לפינות חשוכות, נעבור בקצרה על המרכיביס הבסיסיים ביצירת דפי |אזה, איוה כלים נחוציס לך וכיצד תשמור אותם. כדי לפתח דפי |אזה, תודקק לעורך טקסט פשוט. תוכל להשתמש בפנקס הרשימות של פ5אוססחו/ (80ק6לסו). בנוסף לעורך טקסט, נחוץ לך דפדפן שבעזרתו תוכל לבדוק את תוצאות יצירתך. רצוי שיהיה ברשותך זסזס|קאם ז6חזסשח1 ס5סזסוו, כדי שתוכל לראות את מה שיצרת ובעתיד לאפשר (אס תרצה, כמובן) לגולשיס ברשת ליהנות מהס. וו ֶ 9 הערה הסיבה להעדפת השימוש ב-15 היא התמיכה של הדפדפן בעברית. כעת, הגיע הזמן ללמוד כיצד ליצור דפי |אד₪. נביט בתגיות (5פ8ד 1אד₪3) בהן נשתמש לבניית אתר. לאחר שתבין את המושג תגיות, ניגש לצעד הבסיסי ביותר בלימוד |אדת: התגיות בהן תשתמש בכל דף ואז שתכתוב. תוך כדי עבודה תיווכח שאנו יוצריס תבנית בסיסית, עליה נוכל לבסס כל סוג דף באתר אינטרנט. בפיתוח באינטרנט תיתקל פעמיס רבות במונח תגיות !אדוז. תגיות הן פקודות בסיסיות שעליהן בנויה הכתיבה ב- |ואד. כמעט כל דבר בדפי אינטרנט מושתת עליהן. תגיות תופענה בקוד )זה תמיד בתוך סוגריים ווויתיים: <תגית>. לדוגמה, תגית פיסקה היא <ס> (חקגַּזחְבּזבּק) ותגית קו אופקי היא <זח> (6|ט₪ |בסחהס2חזסת). אפשר לכתוב את התגיות באותיות גדולות או קטנות (אבל אנחנו נשתמש באותיות קטנות). ,ו ּ 0 הערה בכל משימה תודגש באופן בולט התוספת המתבקשת לקוב, בהתאס למשימה הנלמדת. פרק 1: היכרות עם ‏ |אזה | 55 לפני שאתה מתחיל רשימת תיוג לעבודה עס ספר זה: סי מחשב 6ק מערכת הפעלה 116/2000/א9 פאוססחוצ דפדפן זסזס|קאם 6%חז6לח1 50%סזס6וון תוכנת 9/5 (בהמשך תונחה היכן למצוא אותה וכיצד להתקינה). עורך טקסט (ראה הנחיות בהמשך). ומת קובץ כדי שניתן יהיה ליצור מסמכי ₪11 בקלות, עליך לוודא שניתן לראות את סיומות הקבציס כאשר הינך עובד בסייר פשסשחוש. פעל לפי ההנחיות בהתאס למערכת ההפעלה שברשותך. 5 85/שסשחו/ 1 בחר בלחצן התחל (5687), תוכניות (פוחהזףסזק), סייר 5עשסטחועש (זסזסוקאם פצשססחו\). בחר בתפריט תצוגה (שו6ו/), אפשרויות (פ5חסטסס). . בחלון אפשרויות (פחסטק0) בחר בכרטיסיה תצוגה (שסו/). ודא שתיבת הסימון הסתר סיומות קבצים... (...6חסו5ח00א6 8!6 15-05 06וה) אינה מסומנת. . לחץ אישור (08). סגור את סייר 5שצסשחוש (זסזסוקאם פושססחו)). 8 5/שסשחו/ 1 2 3 4 6 בחר בלחצן התחל 0ז508), תוכניות (פוחפזפסזק), סייר פעוסטהגעצ (זסזסוקאם פצשססחו\). בחר בתפריט תצוגה (צוסו/), אפשרויות תיקיה (5חסטק0 זססוסת). בחלון אפשרויות תיקיה (פחסק0 ז0!00=) בחר בכרטיסיה תצוגה (שוסו/). בקבוצה קבצים ותיקיות | (0!06= 0ח8 5סוו=) ודא שתיבת | הסימון הסתר סיומות קבצים... (...6ח0ו5ח6א6 6! 06וח) אינה מסומנת. מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט .5 .6 לחץ אישור (08). סגור את סייר 5 שסשחוש (זסזסוקאם פצוססחו/ש). 6 5ששסוחו/ 1 בחר בלחצן התחל (ז9ז5), תוכניות (פוחהזססזק), עזרים (20665507165), סייר 5שטסשחו/ (זסזסוקאם פצוססחו/ש). בחר בתפריט כלים (100!5), אפשרויות תיקיה (פחסטק0 ז06וס). בחר בכרטיסיה תצוגה (שוסו/). בקבוצה | קבצים ותיקיות | (0060= 0ח3 65!ו₪) ודא שתיבות הסתר סיומות קבצים... (...6ח0ו5ח0:א6 6!₪ 06וח) אינה מסומנת. . לח אישור (08). סגור את סייר פשצסשחוש (זסזסוקאם פצשססחו\). |3ח0סו655+)סוק 2000 5ששסשחו/ הפעל את סייר 5עשסשהועצ (זסזסוקאם 5אוססחו/ש). בחר בתפריט כלים (10015), אפשרויות תיקיה (5חסטקס זס06|סם). בחר בכרטיסיה תצוגה (שוסו/). בקבוצה | קבצים ותיקיות | (006= 0ח3 65!ו₪) ודא שתיבות הסתר סיומות קבצים... (...6ח0ו5ח0א6 6! 06וח) אינה מסומנת. . לחץ אישור (08). סגור את סייר פששסשחוש (זסזסוקאם פושססחו\). הסימון הסימון פרק 1: היכרות עם |אזה | 57 מתחילים.... 1. פתח את סייר פשצסשהוש (זסזסוקאם פושססחו\), 2 בחר בתפריט תצוגה (וסו/), פרטים (06%8|5). 3. עבור לדיסק 6. 4. בחלונית הקבציםס (לא היכן שנמצא ע התיקיות) לחץ לחיצה ימנית בעכבר. מתפריט הקיצור בחר חדש (שסא) ואחר כך תיקיה (0!06;), כפי שמוצג בתרשיס הבא: אי | קובץ עויכה תצוגה מעבראל מועדפיף כלים עערה | ה % | ₪ , פד . הטרה הבא למעלה גזור העתק הדבק בטל מחק מאפיינים | תצוגות | כתנבת [2ש ₪ תיקיות ₪5 המחשב שלי 5 תיקרית קבצים = 9/08/20001834 9-8 תקליטון 3%:₪) תיקיית קבצים 06/2007 9-3 (₪) חפ תוגה 0 תיקיית קבצים 9 31/09/2000 8 ₪ וספיט != התאמה אישית של תיקיה זר.- המסמכים שלי | ו9/08/200018:3 ו יי ו תיקיית קבצים = 9/08/20001424/ 8 מ |[ ) 165 חזזהסוק מדר סמלים + תיקיית קבצים 0/2003 53-08 הסט ע |( 4פוסעססת סדה הטיר המדרה סל המיחזור 08 0 6 מוחד בענן תיקיית קבצים 0 0/06/2000 3-8" 165 הסופסום כ שא ה תיקיית קבצים = 9/08/20001813 יש הרה תיקיית קבצים = 0353 11/02/2001 + - |[9"] 086 ססאפס)גוה. הרט רדר ההה 8 .. קובץ אצדרה של 1309 30/06/2000 -- 0 [) 0 ספאסטו = = בטל שינרי שם 8 ₪80 קובץ 00 1) 00036 פוווסטחו/י קבצי התקנה ג 0 0 | 3-5 (:₪) 501806 |= 14.טַסו)סס 8 ₪ 2 1 7] חס הההוחס) מאפיינים | ו [=] 5פוחאססם 2005005 ):[ 9-9 2005006 ]( = 0106 )]:[ = 20090098 ₪0: = 2 )4 חס 6950 [:] סוי חס 869561 (:4] 1150" חס 16501 [:4] 5-5 יספ' חס ₪65 [:10 2-4 הסטוקטס' חס 066% [ 1 0 1 5 סקחו [) 5ע5.הַחסס 5 מסמך טקסט א חַסוו 2 9 לה 610 10/2005 0 % 5080 גוחב מסוחס ור וא הסוח 00 1181900000 מזוודה | 103 %) 85| 5 סו קסו57 וחומ | עש [ % 08185305 300555 )/ספסזס/ 22 -- 48008 [ הווחא סח 5 הסווחחו ה תרשיס1.1 5. כאשר התיקיה החדשה בשס תיקיה חדשה (0!06= אוסא) | מסומנת, רשוס 6 הס עו והקש 506 (תוכל לרשוס גס שס אחר, כרצונך). 6. פתח את התיקיה שיצרת (6סה8קפוחסחהץוא או אס רשמת שס אחר), עבור לחלונית הקבצים (הריקה בשלב זה), לח לחיצה ימנית. מתפריט הקיצור בחר חדש (שו6א) ואחר כך מסמך טקסט (חסוטססכ %א6ד), כמוצג בתרשים 1.2. 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט | קובץ עויכה תצוגה מעבראל פועדפים כלים עזרה שי 4 ₪ 88| 5 הקודם הבה למעלה | גזור | העתק | הדבק בטל מק מטשווווח | הטורות = [) תיקיה | כתדב |" ) )תפוחגוסס ) ד אא קיצור דרך ש |מן תיקיות א 8 | 6 פק/ וק 5 8 ִ 1 | ₪ | | = 8 טקסט 1) ו|אסחפום התאמה אישית של תיקיה זר [₪ מסמך טזס/א )וספסזסו 4 ) 586.0 פדר סמלים 4 [% צלול פופו 1-8 ) סוח דר ל הנורהן % מזוודה 0 ו [3 מצגת של ומוסלזפוייסק /0פסזסו! 5 ו > 1 0 |8 גלוןעבודהשלוסוםוסססא 1-5) 1655 הפוסו | הפק 806 01606 0פסזס:4 1 ) פחסובסוופגום | הרבה - - ד [8) 5)חפוחטוסס קש 01606 זפת0.., סה ב 5 080106 סוס ו | את -1) פחד ל וו 1-5 ) פאוסטחואר מאפיינים 91 0) 5 תרשים 1.2: יצירת מסמך טקסט חדש. 7. שים לב שהמסמך החדש, שנקרא עכשיו +א+.מסמך טקסט חדש 16.00 6 ד אוסא), מסומן. 8 שנה את שס המסמך לשס ווחזה.%פזום (שיס לב לשינוי הסיומת מ- ל-|וחזח), ולסיוס הקש ז6פחם. תופיע הודעה שתשאל אס ברצונך לשנות את סוג הקובצ. ענה בחיוב. 9 לאחר שינוי השסם, לחצ לחיצה כפולה על שס הקוב (לחיצה כפולה או יחידה בהתאס להגדרות פווססחו/ שאצלך). הדפדפו ייפתח והקוב (הריק בינתייס) בתוכו, אך לא יוצג בו דבר מכיון שהמסמך (ווחשח.) ריק. ,ו ף 0 הערה לחיצה כפולה על שס הקובא אמורה לפתוח את הדפדפן ולהציג בעזרתו את הקוב>. אס לאחר שהצגת את סיומות הקבצים, שינית את סיומת הקובצ ל-!וחזח ועדיין לחיצה כפולה על הקוב אינה פותחת את הדפדפן, יש לסמן את הקוב>, להתחזיק לחוצ את מקש אוח5, לחיצה ימנית בעכבר ובחירה בפתיחה באמצעות תפריט הקיצור. בחר מהרשימה בתוכנת הדפדפן וסמן את התיבה ''השתמש תמיד ביישום זה לפתיחת סוג קוב זה''. לח על אישור. אס לחיצה כפולה על קוב עס סיומת |חשה. פתחה את הדפדפן אבל מציגה את תוכן הקוב, כפי שנראה בפנקס הרשימות, יהיה עליך לחזור לסעיף סיומת קובץ בפרק זה. פרק 1: היכרות עם ואז | 59 הערה תוכל לבדוק את עצמך. במהלך לימוד 1אז₪ נשתמש במסמך !1ח%ח.5%זו1 (שמייד תיצור) ונשנה את תוכנו לפי שלבי הלימוד. קובץ וה בשלביו השוניס ייקרא בשמות [וח%ו|.115501, |והזה.115502, |והזתה.1175803 וכך הלאה. כך שבכל שלב 0. בדפדפן, בחלון המסמך, לח לחיצה ימנית ובחר הצג מקור (66זטס5 שוסוצ) (ראה בתרשיסם 1.3), כדי להציג את קוד המקור של הקובף. פנקס הרשימות (6080שסו1) ייפתח אך לא יציג דבר, מכיון שהקובצ (|וחשח.) עדיין ריק. זסזסוקא = )סחזס)ח! 05014ז0:)א - [הזח. 5107 15תסהוטסס כ 41 11 עא:0 קובץ עויכה תצוגה פועדפים בליס ערה ₪ 6 6 הקודם הבא עצור וענן דף הבית | | 4 [6 מציג מקור ()אדה] עבור דף זה. ₪ וחות.₪5101 - פנקט רשימות קובץ עריכה חיפנש עזרה - 4 קנדוד 4 הקודם הבא דואר הדפסה | עריכה זר ]. 18101ו/ )וסיכ .ו ד עו ב > עבור אל תלת הק בת קב וטו בחרהכל הדבק צר קיצרר דר הוספה למועדפים... הצג מקור הדפם בענן מאפיינים ₪ המחשבשלר תרשים 1.3: פנקס הרשימות נפתח אך עדיין אינו מציג דבר (1ו%ח.5%ז1=). 1. בחלון פנקס הרשימות ודא שהסמן נמצא בצד שמאל (אם לא, הקש את צירוף המקשים 5016 6₪1+166, מקש אח5 1868 נמצא בצד השמאלי של המקלדת), והקלד: 00 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט <|ח+]> <680> <6||?> <06/> <680/> <ץ200> <ץ000]> <|וחז/> 1 [=]ץ והוזח. 75+01-] - פנקט רשימות | = קובץ עויכה חיפנש עזרה <1ח+ה> <630> <1+16+> <1%16+/> <0630/> <8000> <ש200/> <1ח5ה/> תרשים 1.4: כך צריך להיראות חלון פנקס הרשימות כעת (501.70%₪01זו=). לידיעתך אפשר לכתוב גם כך, ללא רווח/יס בתחילת שורה. גם אין חשיבות כמה רווחיס יש בתחילת שורה : <|ח%]> <680> <6|%> <₪06/> <680/> <ץ000> <ץ000/> <|וחזח/> לדעתי, 'יהמאמציי בהעמדת הטקסט (הוחה) יקל בהמשך על קריאת הכתוב, וזה מה שחשוב. 2. בחר בתפריט קוב (6=), שמור (6ַ/58) כדי לשמור את הקוב>. 3. עבור לחלון הדפדפן באמצעות לחיצה על הלחצן המתאיס בשורת המשימות. 4. לח על לחצן רענן (ח6765) (או הקש 55), עדיין לא יוצג דבר. למה! הסבר בהמשך. פרק 1: היכרות עם ואז - 61 5. חזור לפנקס הרשימות (0ְ60זסא), באמצעות לחיצה על הלחצן המתאיס שבשורת המשימות. הוספת כותרת לחלון הדפדפן 1. חזור לחלון פנקס הרשימות באמצעות לחיצה על הלחצן המתאיס שבשורת המשימות. בין התגית <₪₪6> לתגית <6שש/> הקלד את הטקסט 6 ודו +5זו] צְוא. גס במקרה וה לא חשוב כמה רוותים יהיו מתחילת השורה, העיקר שתקליד את הטקסט בין התגית <06> לתגית <₪6/> : <680> <6||?> 6 וו דו] +5זו= עו <06/> <0680/> <ץ200> <ץ000/> <|וחז/> 2 שמור את הקובצ. 3. חזור לדפדפן ולח על רענן. 4. בשורת הכותרת של חלון הקובצ יופיע הטקסט שכתבת (ראה תרשים 1.5). 2 זסזס!קא = )חזס)ח! !/ס5סזסוא - סה 1 1 ופזו-] עו | |ם] <) | קובץ עויכה תצוגה עועדפים בליט ערה | 5 | 66 ₪ מ |ם ‏ 5 הקודם הבא עצור | וענן | דףהנית | חיפוש תרשים 1.5: שס הקוב החדש מופיע בשורת הכותרת (₪01ח%.5502ז1). הוספת טקסט לגוף המסמך 1. חזור לפנקס הרשימות. בין התגית <ץ900> לתגית <ץ806/> הקלד את הטקסט 331 6703% סחד. <|ח+]> <680> <6||%> 6 וודת שפזו= עו <6/> <0680/> <ץ200> 3311 6703% סחד <ץ000/> <|וחז/> 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט 2 בחר קובץ, שמור כדי לשמור את הקוב> פעם נוספת. 3. חזור לדפדפן ולח על רענן. כעת יופיע הטקסט שכתבת (כמוצג בתרשים 1.6). בשלב וה הקוב מתחיל להיראות כדף !אדו מוכר. 2 61 תרשים 1.6: הטקסט שכתבת מופיע (|וח15503.0%=). יצירת כותרת בדף .1 דחו 53131 708% חוד | ₪ המחשבשלר (להבדיל מיצירת כותרת לחלון הדפדפן) 1. חוור לפנקס הרשימות והקף את מה שהקלדת בסעיף הקודם בתגית <71ח/>...<1ח>, באופן הבא: / הערה תוכל גס לכתוב 2. שמור את הקובצ. 3. חזור לדפדפן ולחצ על רענן. <|ח+]> <680]> <6||?> 6 וד לו עו <6/> <0680/> <ץ000> <1ּ> 3311 6703% סחד <1|/> <ץ000/> <|ח%ה/> <01ה/>58]871 0768% 6ך<1ה> וזה יהיה נכון וגם ייתן את אותה התוצאה. פרק 1: היכרות עם ואזה - 63 4. הטקסט שתחמת בתגיות <1ח/>...<1ח> מופיע באותיות גדולות ומודגשות (כמוצג בתרשיס 1.7). ₪ [6 נוצע וְוְהּז53 003% סוד | ₪ המחשבשלר תרשים 1.7: הטקסט התחום מופיע באותיות גדולות ומודגשות (1וח1ח.5504ז1=). מרצף הפעולות שביצעת וה עתה, למדת שלכל תגית פתיחה יש תגית סיום. תגית פתיחה ותגית סיוס נראים אותו דבר למעט התו / אותו יש להוסיף לתגית הסגירח : > תגית ... מגדירה קובצ כקובצ |ואז, פותחת וסוגרת אותו. * תגית <₪680<...>/8680> מגדירה מקטע בדף, שבין השאר מוגדרת בו כותרת החלון על ידי התגית <006>. * תגית <66<...>/₪66> מגדירה את כותרת החלון. * תגית <ץ200/>...<ץ900> מגדירה את מקטע גוף המסמך. > תגית <1ה/>...<1ח> מגדירה כותרת מסוג 1 במסמך. למעשה, בנית מעין תבנית ליצירת דפי ווידו. הוספת טקסט 1. חזור לפנקס הרשימות, הקלד את הטקסט הבא: זזבּ)53 506 חו 5|הּוחוחבּ טווע שיצטרף לגוף המסמך: 2. שמור את הקובצ. 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט <|ח%]> <680]> <6||?> 6 וד שו עו <06/> <0680/> <ץ000> <1> 8 68% סחך <1ה/> וזה3ּ]53 6ח+ חו 5!בּוחוחבּ סו!ו/ <ץ000/> <|וחז/> 3. חזור לדפדפן ולחצ על רענן. 4. הטקסט שהקלדת מופיע בגוף המסמך מתחת לכותרת (כמוצג בתרשים 1.8). 531 003% סוחד 538 16 חן 5הוחוחה בוועצ 4 [₪ בוצע | ₪ המחשבשלי יצ תרשים 1.8: הטקסט נוסף מתחת לכותרת (5505.7%₪1זו=). הוספת רקע 1. חוור לפנקס הרשימות והוסף לתגית <ץ000> את הפרמטרים : <|ח+]> <680> <6||%> 6 |דר 5%זו= עו <06/> <0680/> <"ששס!!|6+"= זסו|960ט ץ00ס> <1ו> 68% סחך <1ה/> ו 66 חז 5!החחוחה 6וו/ <ץ000/> <|ח%ח/> 2 שמור את הקובצ. 3 חזור לדפדפן ולח על רענן. 4 המסמך קיבל רקע צהוב. באותו אופן תוכל לרשוס במקוס שוסוופץ (צהוב): 6טו8 (כחול), 6או|0 (זית), ח66ז6 (ירוק), ₪60 (אדוס), |63ד (ירוק כהה). מ וו53)3 6603 סחד 5318 16 חן 5הוחוחה בוועצ 4 [₪ נוצע | | 4 החשבשלר תרשים 1.9: המסמך קיבל רקע בצבע שבחרת (8506.0%5₪01זו=). פרק 1: היכרות עם ואזו - 65 לפני שנמשיך... לפני שנמשיך, אני רוצה להפנות את תשומת ליבך למספר ענייניס טכניים. כדי שלא תיכנס לפינות חשוכות, נעבור בקצרה על המרכיבים הבסיסיים ביצירת דפי וואד, איזה כליס נחוציס לך וכיצד תשמור את דפי ה-60/ שלך. עורך כדי לפתח דפי ]ואד אתה וקוק לעורך טקסט פשוט. תוכל להשתמש בפנקס הרשימות של פשספחו\ (80ק6זסא) או בעורך טקסט ייעשיריי, כמו הכתבן (0080זס/)). כשאתה שומר מסמכי טקסט שנוצרו במעבד תמלילים, כגון 6זסש, תוכל להשתמש באפשרות שמור כסוג (45 6ו58) ולבחור באפשרות (%א%) %א6ד חובּום. בנוסף לעורך טקסט, נחוץ לך דפדפן שבעזרתו תוכל לבדוק את תוצאות היצירה שלך. רצוי שתשתמש ב-זסזס!|קאם 6%ז10%6 +)ס5ססוו/. מכיון שרוב עבודת הפיתוח תיעשה על מחשב מקומי, ולא ברשת האינטרנט, חשוב שתכיר את האפשרות לפתותח דפי ]ואד בעזרת תפריט ₪6 של הדפדפן. 4 [ ה .4001 - טחואספת0 818 | זו מהדררה ע... ₪ | התחל מ |< |5|. | 011 פחואזס/ט] - 11100/5 עט 6טוצסזכ זסזס!קא] זסתזסות! 005071ו - הספת 33 ב] שב ,01061] זס זהטוחנוססם 3 01 8001055 |סחזפ)ח| 6 סד .גוס זס! ₪ וסקס || זפזס וקא |פחזשוח! 1 בר 6 חפשב |ד ב | ] ₪ ₪ :גל 55 [9) מו ואוו 9 וו סב )חס [6 | 5.3006 וקחססטי ות ספסו [8 | תואס |9[‏ דברים נרספים והזו ובוח 9 וו 5 מוזרקה וו 5651 [9] ו ו 19 ווח וסט [9] וח והטוססו 19 ותו 1 ו 5531 [9) פה שפהקובץ | 7 7777 ררה ביטול קבצים מפ31: | שמ טווזה ‏ 7777 |:] 4 שו | | | ן הח תרשים 1.10: קיימת אפשרות דפדוף בדיסק הקשית כדי לפתוח קוב וואזה. בוודאי שמעת על תוכנות שיכולות לעזור לך לעצב ביתר קלות את אתרי האינטרנט שאתה יוצר. תוכנות כאלו קיימות בשוק, ורובן אכן עושות עבודה טובה. אך למען הסדר הטוב, תיעשה הלמידה בספר זה בדרך ההקלדה הפשוטה והיסודית, כמו שכתוב בספרים. 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט מתן שם לקובץ לאחר שסיימת לכתוב את דף האינטרנט בעורך הטקסט, עליך לשמור את הקוב. רצוי ליצור תיקיה מיוחדת עבור כל אתר שאתה יוצר. בתיקיה וו תאחסן את כל הקבציס הקשוריס לאתר זה, כולל תמונות. חלק ממפתחי האתרים נוהגיס ליצור תיקיית משנה מיוחדת לכל סוג קוב. להלן החוקיס למתן שמות לקבציס (טוב לכל קוב במערכת הפעלה פטוסטחו) : * שם קוב יכול להכיל עד 255 תווים, כולל תו רווח. = אין להשתמש בתווים אלה: / *! :> <|" ;י דפי !וד נשמריס עס סיומת חשח או ושח ואין הבדל בין הסיומות. המלצה חמה: תן שמות באנגלית לקבצי ‏ |אזה. מרבית השרתים באינטרנט לא יימביניס'י עברית. בעברית פשוטה! שרת אינטרנט הוא מחשב המחובר ישירות לרשת, ונועד במיוחד כדי לשלוח דפי 60/ לדפדפני רשת המבקשיס אותסם. כדי לאפשר למשתמשי האינטרנט לצפות בדפיס שלך, עליך לשכן אותס בשרת אינטרנט המאפשר לאנשיס פרטייס או חברות לאחסן בו את האתריס שלהם. שלמות האתר כשאתה מפתת אתר אינטרנט גדול המורכב ממספר רב של דפי |אדה, תמונות וצלילים, כדאי שתשתמש במבנה היררכי של תיקיות כדי לאחסן את הקבצים. כפי שמוצג בתרשים : [<ום). ב ₪ קובץ עויכה תצוגה כלים עזרה תרכן של שַהקפחזסח' | כל התיקיות ן 3 בוט [ ו ומספסע % ₪4 ו 3 ₪ - 0% ו - 0 0 סופגוו! 2 א = = מ ₪ 4 וס 8 וקזספטי 3 וקב טסופו 0 !ו ₪9 ₪5 סוסא = +פהזפוח! [- 5-5 | 1 אובייקטים נבחרר תרשים 1.11: מבנה מורכב של אתר אינטרנט בו הקבציס מחולקיס למספר תיקיות. פרק 1: היכרות עם ואזה - 67 בכל מקרה, חשוב שתקפיד לעקוב בצורה מדויקת מאוד אחר השמות שאתה נותן לתיקיות שלך ואחר הקבציס הנמצאיסם בתוכן, כדי שלא תהיינה טעויות כלשהן ביצירת קישוריס ובקריאה לקבצי תמונה וצליל. עליך לשמור על מבנה התיקיות בהן מאוחסן האתר גם כשאתה מעביר את הקבצים לשרת האינטרנט בו ישכון האתר, אחרת תסבול מתופעה מתסכלת, אך מוכרת, בה דפי האתר שלך אינם מציגים את כל התמונות, המסגרות והצליליס עליהס טרחת ועמלת זמן כה רב. 4 4 אוהרה 6 דפדפני אינטרנט ורגישים לסיומות של קבצים. לדוגמה, אס אתה מעוניין ליצור קישור לדף |!אזה, הדפדפן יצפה לקוב בעל סיומת ושח או |וחזת. אס אתה מעוניין להציג תמונה בדף כלשהו, תהיה סיומת שס הקוב בדרך כלל 8ַק[, 60[ או 9. ניתן להציג גס קבצי טקסט בעלי סיומת )א). 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט פרק 2 תגיות כותרות למיניהן לא תמיד נראות חשובות, אבל הן למעשה חלק חשוב ובלתי נפרד מעיצוב וארגון האתר שלך... אס קראת את פרק 1 בעיון, אתה כבר יודע כיצד לשמור את הקבציס שלך בדיסק הקשיח וגם ליצור דפי |אז₪. בפרק זה נעמיק את הלימוד: נביט בפקודות או בתגיות (995ד 1אד₪4) בהן נשתמש לבניית אתר אינטרנט. לאחר שתבין את המושג תגיות, ניגש לצעד הבסיסי ביותר בלימוד 1אז: התגיות בהן תשתמש בכל דף 3% שתכתוב. תוך כדי העבודה תיווכתח שאנו יוצריס תבנית בסיסית, עליה נוכל לבסס כל סוג דף באתר אינטרנט. בסיוס הפרק, תוכל ליצור דף ]ודו מושלס מאלף ועד תו. המונח תגיות בעולס הפיתוח באינטרנט תיתקל פעמים רבות במונח תגיות וואדוז. גם בספר זה תיתקל במונח וה פעמיס רבות. תגיות הן הפקודות הבסיסיות ביותר עליהן בנויה הכתיבה ב- |אזה. כמעט כל דבר בדפי פ6/ מושתת על התגיות. תגיות תופענה בקוד ]31% תמיד בתוך סוגריים זוויתיים: <תגית>. לדוגמה, תגית פיסקה היא <> (חסהּזחְבּזבּק) ותגית קו אופקי היא (6ט₪ |פסחסקווסר). אפשר לכתוב את התגיות באותיות גדולות או קטנות, כך , , , הן אותה תגית (בספר זה, נשתמש באותיות קטנות בעת כתיבת תגיות, וזאת מתוך ראייה קדימה של התפתחות התקניס בעולס האינטרנט: וואדוא, אא ואחריס, הדורשיס תגיות באות קטנה). 7 אוהרה 9 הדפדפן לא יתריע על חוסר בתגית או על תחביר לא נכון. לכן, חשוב להקפיד ולסגור את הסוגריים בכל תגית ותגית. במקריס רבים, במיוחד בתחילת הדרך, תיתקל בבעיות שונות ומשונות ורק בגלל סימן גדול מ- (>) או קטן מ- (<) ששכחת לסגור, או בגלל תגית שרשמת לא נכון או לא במקוס. כדאי להקפיד על כך. פרק 2: תגיות - 69 קדימה לעבודה לפני תחילת העבודה הרצינית, עליך להתכונן. צור תיקיה המיועדת לאחסון קבצי האתר שאתה יוצר, למשל 66ו605עצ ץא:6. תן לתיקיה שס קצר וקולע. כך תוכל להבטיח לעצמך פחות הקלדות ותמיד תדע היכן הקבציס שלך. 1 .2 .10 פתח את סייר 5שסשחוע (זסזסוקאם פצשססחוצ/ש). צור תיקיה חדשה. . פתח את התיקיה שיצרת. עבור לחלונית הקבציס (הריקה בשלב זה). לח לחיצה ימנית ומתפריט הקיצור בחר חדש (שםא), מסמך טקסט (ח6והט6סכ %א6ד). סמן | את הקוב> שיצרת, שנקרא עכשיו | מסמך - טקסט חדש.,:אז 6.00 )אשד צוסא). שנה את שס המסמך ל-!וחצשח. ו דו]+5זו= ץוא (שים לב לשינוי הסיומת מ-6ט ל-|וחזח). תופיע הודעה שתשאל אס ברצונך לשנות את סוג הקובץ, ענה בחיוב. לאחר שינוי השס, לחצ לחיצה כפולה על שס הקוב (כפולה או יחידה בהתאס להגדרות פשספחו/ שאצלך). הדפדפן ייפתח והקוב> (הריק בינתיים) בתוכו, אך לא יוצג בו דבר מכיון שהמסמך (ווחשח.) ריק. . בדפדפן, בחלון המסמך, לת לחיצה ימנית ובחר הצג מקור כדי להציג את קוד המקור של הקוב>. פנקס הרשימות ייפתח אך לא יציג דבר מכיון שהקובצ (וחשח.) עדיין ריק. בחלון פנקס הרשימות ודא שהסמן נמצא בצד שמאל (אס לא, הקש את צירוף המקשיס 511% 661+1.6% שבצידה השמאלי של המקלדת), והקלד: <|ווחזו]> <680> <6> <006/> <₪080/> !סוו6 <] זח> <ץ000/> <|חטח/> 1. בחר בתפריט קובץ, שמור כדי לשמור את הקוב>. 2. עבור לחלון הדפדפן ולחץ על לחצן רענן (או הקש 5]). 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט טיפ אס אתה מעוניין לכתוב פיסקה מיושרת לשמאל (משמאל לימין) בפנקס רשימות, עליך להקיש את צירוף המקשים אוה5 168+!6₪ שבצידה השמאלי של המקלדת. כדי לכתוב פיסקה מיושרת לימין (מימין לשמאל), הקש את צירוף המקשים 5018 %ח₪10+6₪1 שבצידה הימני של המקלדת. או למה בשביל המילה סו|6, סימן קריאה וקו אופקי אנו וקוקיס להקליד כל כך הרבה טקסט? לא חייבים. 11 מאוד סלחנית ואינה מחייבת באופן, שכדי לקבל את המילה סוו6, סימן קריאה וקו אופקי היית יכול להקליד רק את המשפט הבא : !סו|46] ואפילו אין בצורך בהקשה על זטטחם, כי גסם אס תקיש לא תהיה לכך כל משמעות או השפעה על מראה הטקסט בדפדפו. |ואז₪4 לא מתייחסת לרווחיס ולא להקשות זססחם. והערה נוספת באותה עניין של אי הפורמליות של כתיבת ]אד. הקובץ להצגת המילה סוו6, סימן קריאה וקו אופקי היה יכול להיראות כמו בצד שמאל, אך אני מעדיף כתיבת הקוד כמו בצד ימין, שהיא נוחה יותר לקריאה ולהבנה: <|חט]> <680ח/> <₪6/ > <16> < 680 > < |וחסר] > <680> <|טח/> < ץו00/ > וסו|6 < ץ0ס> <6)> <₪06/> <0680/> <ץ200> !סוו6 <] זח> <ץ000/> <|חטח/> פתיחת דף הנמצא בדיסק כעת, רק לשס ההנאה, פתח את הדפדפן. אם אתה מתבקש להתחבר לרשת, לתצ על ביטול - |66ח68 (אס תראה כי קיימת בעיה בטעינת הקוב מכיון שאינך מחובר, סימן שהדפדפן שלך לא מאפשר הצגת קבציס ללא חיבור לרשת). כעת, פתח את הקובצ |וחזח. 11 דז5זו= ץוא שיצרת קודס לכן בעזרת תפריט קוב (6וו₪) (שבדפדפן). תוכל גס לפתוח אותו באמצעות סייר 5/שסשחוש: אתר את התיקיה, פתח אותה, אתר את הקוב ולח עליו לחיצה כפולה. לאחר שבחרת את הקובצ |וחשח. 11 דו5%זו=ץוא, עליך לאשר את פעולת הפתיחה. אס הכל כשורה תראה כעת את הדף הראשון שיצרת. זה אמנסם רק !0וו6= עס קו אופקי מתחתיו, אבל זו התחלה. חשוב לציין, כי מכאן והלאה הדפיס יהיו מורכבים יותר. חשוב מכך, הס גס ייעשו מושכים יותר. בתרשיס 2.1, תוכל לראות את התוצאה שאמורה להופיע אצלך בדפדפו. פרק 2: תגיות - 71 : : : : | בץ 60 | פפווסטב | ₪0 אשו ‏ זםם ‏ 6|ם / זו סוחס עו 5 | תרשים 2.1: תוכל להשתמש בדרך עבודה זו כדי לבדוק את כל הדפים שלך. חשוב שתוכור את הפרטיס הבאיס : * המילה "סו|6" לא צריכה שוס תוספת של קוד. דפדפני האינטרנט יודעיס להציג טקסט פשוט לפי הגופן שמוגדר בהס כברירת מחדל. בדרך כלל הגופן חחח 0 צו6 פסחזוד בגודל 12, אלא אס המשתמש הגדיר אחרת. > התגית , שפירושה קו אופק* (6!₪₪ |סחסקוזסה), מציירת קו אופקי. התגית מעובדת על ידי הדפדפן ומוצגת בהתאס. * אתה חייב לשמור את קבציך עם סיומת ווחצח או וחזח, אס אתה רוצה שהם יוצגו כראוי. אם תשמור את הקוב בעורך הטקסט שלך כקובץ עס סיומת ₪4 או 856, הדפדפן יציג את תוכן הקובץ ולא יציג קו אופקי (). כותרת לדף .1 ד בפרק 3, נציג בפניך מידע מעמיק על |אזחּ. בינתיים, רק נראה איזה הבדל עושיס שינוייס קטנטניס לקובא שלנו |וחשזח. 11 דוז5זז= ץוז. פתח את הקוב !וחשח. 1 ד+5זו=ץוא בעורך הטקסט שלך (קרוב לוודאי שהוא כבר פתוח, אס אתה מתרגל את הפרק הזה ברצף). כעת, הקלד <1ח> לפני המילה סוו6 ו-<1ח/> אחריה. אין שוס צורך להזיז את ממקומו. הקוד צריך להיראות כך: <|וחזו]> <680> <06> <006/> <₪080/> <1ה/>!0סו|6ה<₪1> <] זח> <ץ000/> <|וחסח/> 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט כעת, שמור את הקוב בשס |וחשח.5טוק וו דוז+צ5וו=ץוא (עשה ואת בעזרת הפקודה קוב (6ו=), שמור בשם (45 58%6)) תוכל לטעון את הקוב החדש דרך הדפדפן, תפריט קובץ (6ו=) או פשוט ללחוצ עליו לחיצה כפולה מתוך סייר פשסשחו/. כעת מופיעה המילה "!0ו!6" בצורה מודגשת וגדולה בהרבה מאשר בגירסה הקודמת של המסמך. אז מה היה לנו שס! בעזרת תוספת קטנה של <1ח> לפני ו-<₪1/> אחרי, גרמנו למילה "!ס|ו6" להיות כותרת ברמה1. הדפדפן שלך תרגם את הפקודות <1ה/>...<1ה> ככותרת ושייך את התכונה הזו לטקסט שבין התגיות, המילה "!סווש₪". בדרך כלל, כותרת 1ח גדולה בהרבה מגודל תצוגה של טקסט רגיל, אך שוב, התצוגה תלויה בהגדרות המשתמש בדפדפן שלו. בתרשיס 2.2, תוכל לראות את התוצאה: ב טבה 200 אפע 0 ₪6 | !0 תת קוח עו 59 | תרשים 2.2: תגיות כמו <1ח/><1ח> משפיעות על הטקסט הנמצא ביניהן. מה שעשינו כעת למסמך הוא שינוי קטן, המייצג את אחד העקרונות החשוביס ביותר ב- |ואד. תיחום תגיות כל תגית |חזח צריך שתהיה לה תגית פתיחה ותגית סיום. לדוגמה לתגית הכותרת <1ח>, יש תגית סגירה <1ח/>. יש תגיות שלא הוגדרה להן תגית סגירה, למשל: <זח>, <זכ>, <186>, <חוחו> ואחרות. ההתאמה לתקן |אזחא כוללת הוספת התו בסיוס התגית. את התגית <זח> נכתוב מעתה ואת התגית <זס> נכתוב וכך הלאה. למרות שזה לא חובה יילסגוריי תגיות שאין להן תגית סגירה, אנחנו נסגור. כדי שתוכל להבחין בין סוגי התגיות, אנו נציין תגית שיש לה תגית פתיחה ותגית סגירה כך: <0680> ותגית שיש לה רק תגית פתיחה נכתוב כך: . חשוב לזכור את הנקודות הבאות : > לאחר הופעת תגית פתיחה, תופיע גם תגית סיוס מתאימה. תגית הסיוס וּהה לתגית הפתיחה, אך כוללת תוספת תו (/). לדוגמה, תגית הפתיחה של טקסט מודגש היא <5> ותגית הסיוס היא <פ/>. > תגיות שאין להן תגית סגירה יש לכתוב כך ולא <זה>. פרק 2: תגיות - 73 > אין צורך ברווחיס בין התגיות וגס לא בהקשות זפטזחם. |ואדה לא מתייחסת להקשות אלו. בכל מקרה של מספר רווחים ברצף, הדפדפן מתייחס אליהס כתו רווח אחד. הדפדפן יציג את הטקסט שלך בדיוק באותה הצורה. בשלב זה, עדיין אינך מכיר את הדרכיס לשליטה על רווחים. לכן, תן לדפדפן לעשות את העבודה בשבילך. טיפ למעשה, הדפדפן מתעלס מכל רווח ומכל מעבר שורה. מבחינתך, זה עשוי להיות יתרון גדול מכיון שאתה יכול להשתמש ב-זפזחם כדי להפריד בין התגיות. בדרך זו יהיו לך מסמכים מסודרים יותר ונוחים יותר לקריאה ולעדכון, בעוד שבדפדפן הם ייראו בדיוק אותו הדבר. * לאחר שהתחלת לערוך מסמך |ואזה, אתה יכול לחזור אליו ולערוך בו שינויים. כל מה שעליך לעשות כדי לראות את הגירסה המעודכנת בדפדפן, הוא ללחו על לחצן רענן (ח₪6765). טים הוסף את תגית הסגירה (<006/>) מייד לאחר תגית הפתיחה (<006>) ורק אחר כך חזור לרשוס את תוכן התגית. כך, תחסוך מעצמך כאבי ראש מיותריס ותוכל להיות בטוח שלא שכחת להציב תגית סיוס. לאחר שהבנו את המונח תגיות 1 דו, אנו יכוליס להתקדם וללמוד על תגיות המסמך הבסיסיות. תוך כדי כך, ניצור לעצמנו תבנית עליה נבנה את כל המסמכים בעתיד. לכל דף וו דו] יש אותו מבנה בסיסי לפנינו אחת מאבני היסוד של כל מסמכי |וד₪4, ראה קוב> [ו13+6.0%₪וח6ד. כל מסמך שאנו יוצרים, יהיה בנוי באותו מבנה בסיסי: <|ווזו]> <680> <6|"> 6 זטסץ ?0 סחוד סחד <006/> <₪080/> <ץ000> ,5אחו! 66 |31 פַהוחוהזהסס ,!056ו 6סהכ ססעט סחדך .חס 50 ;880 זא ,5סוהקפזם <ץ000/> <|וחטח/> 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט מכיון שזהו הבסיס לכל דפי ]אד שתיצור, תוכל ליצור לעצמך קוב תבנית ובעזרתו ליצור את כל הקבציס החדשים שלך, ללא צורך בכתיבת הפקודות הבסיסיות המופיעות בקובץ זה. כדי לבנות לעצמך תבנית, פתח את עורך הטקסט שלך והקלד לתוכו את הפקודות המופיעות למעלה. לאחר מכן, שמור את הקובצ בשס [והח+ח.3%6!כ וח ד. בכל פעס שתרצה ליצור דף !אד חדש, כל שיהיה עליך לעשות הוא לפתוח את הקוב !ו3+6.0%₪!וח6ד בעורך הטקסט ולשמור אותו בשס אחר. על הקוב החדש שיצרת תוכל לעבוד כקוב לכל דבר. התגית התגיות המגדירות את המסמך כמסמך דח (<|חסה/>...) תוחמות ביניהן את כל התגיות והטקסט שבמסמך עצמו. תגית הפתיחה () היא התגית הראשונה במסמך, ותגית הסיום () היא התגית המסיימת את המסמך. התגית <1630> תגית <86306> ותגית הסיוס <1636/> מגדירות בתוכן את כותרת המסמך. טקסט הנמצא בתחוס זה מכיל מידע שאינו מוצג בדפדפן כחלק מהמסמך. בתחוס התגיות <680ח/>... <680ח> יכולות להופיע מספר תגיות נוספות: <006<...>/006> | כותרת המסמך. מכול מודע וסף על המסמך. חשוב להכיר תגיות אלו, מכיון שהן עוזרות לבנות מסמכי ₪11 עשיריס יותר במידע ומאפשרות לבנות אתרי אינטרנט מתותכמים יותר. כדי להיות מוכן לדרישות הטכנולוגיות, חשוב להכיר מקרוב את התגיות הכלולות בכותרת. התגית <6]"!ו%> לכל דף שתיצור חייב להיות שס אחד, לא פחות ולא יותר. שס הדף יופיע בין תגית <006> לתגית <6ט/>. רצוי לתת לכל דף שס המתאר אותו בצורה הטובה ביותר. טיפ השס של כל מסמך 3191 מהווה את כותרת החלון. חשוב מאוד להשקיע מחשבה בשם הדף, מכיון שבתהליך הדפדוף בין האתריס בהס כבר ביקר המשתמש ובגישה למועדפים (65פוזסטּ=), כל מה שהוא רואה זה את השס שבמסגרת התגית <₪6>. פרק 2 תגיות | 75 תרשיס 2.3 מראה את הטקסט בכותרת החלון. הטקסט נכתב ב- !יז כך, כפי שמופיע בקוב> |וחזה.ז63ץו : <006/>החברה למכוניות בע"מ<6> <1ם)- | זסזס!קא = )6חזס)ח! 16%פ16] חסוובּזסקזםס:) !)ס5סזסווא - החברה למכוניות בע"ם נ] 6 פפווזסטב ‏ 0ב אסוע והם 6 תרשים 2.3: שס האתר מופיע בכותרת החלון. התגית בעזרת תגית זו ניתן לציין מידע לגבי המסמך אותו יצרת ובין השאר לציין את השפה בה כתוב המסמך. תגית זו תתואר בהמשך בפרק העוסק בכתיבת עברית. 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט פרק 3 טקסט ועיצוב החלק העיקרי של דפי האינטרנט הוא הגוף (<ץ200>). לא חשוב אם גוף המסמך גדול או קטן, העיקר שיהיה נכון! התגית <ץ00> גוף כל מסמך ברשת מוגדר על ידי התגית <ץ9006>. קיימת תגית פתיחה <ץ200> ממנה מתחיל גוף המסמך, ותגית <ץ00פ/> המסמנת את סיום המסמך. בתוך גוף המסמך ייכללו רוב מרכיבי המסמך, כגון טקסט, גרפיקה, קישורים, כותרות, טפסים, מפות תמונה, טבלאות וכל מה שיכול המבקר באתר לראות בדפדפן. להלן דוגמה כיצד נראית התגית <ץ500> במסמך |אדח. ראה קובצ !וח+ח.13+6כ וחד : <|וחזר]> <680> <6|)"> 6 זטס )0 סטוד פחד <006/> <₪680/> <ץ200> .חס 50 ;8.8000 0% ,5סוחקהזף ,5>חו! ₪6 || פַהוחוה+הס6 ,₪561 86 ססעט פחד <ץ00/> <|חסח/> כפי שתראה מייד, התגית <ץ900> היא בעלת מיקום ברור וקבוע במסמך. במסמך הבא מוטמעת תגית זו בין התגיות <|חשח>. מכאן אנו למדיס כי התגית <ץ200> היא תת-מבנה של <|חזח>. כמעט כל דבר בעל חשיבות במסמך יהיה חלק מהתגית <ץ200>. פרק 3: טקסט ועיצוב - 77 כותרות, התגית <11)|> הדבר הראשון, פחות או יותר, שמפתתי ₪411 לומדיס לכתוב במסמך הוא כותרות. קיימות שש רמות של כותרות, עבור כל רמת כותרת - דפדפני האינטרנט מציגים גודל אות שונה. ניתן להשתמש במספר סוגי כותרות כדי לדרג את מבנה הנתוניס במסמך. הרעיון הוא לחלק את המסמך למספר רמות של כותרות, כשכל רמה מייצגת רמת חשיבות של הנתונים המוצגים בה. תרשיס 3.1 מציג דוגמה לדירוג שכזה, קוב [וח+ח.1 630 : [<51]. | סו הזוח 010504 - עז10553 ב | 30 1006 הסימת אשע ‏ םכש | ")| -7 ₪ יש | עס סוב 560 | פסה הלסתשה | סופ העטק 7 806 8 1% 8105 סנמגונענזס 5110706 3 01 פמהסמז עמ לסהזסזת: מהס 185 801005 010 ה פזסזנוקוסס 05 קוסע - 171 05 1-45 פתופגו 6816 (1772) גג 1015066-7 175161866 סיס 60% +6בת6מונך ב 1361 11630101 ה גו 00 16 ]טי 567גו 106 01 סמ סבתו 6 זמ 6056 קה תק 35 1195 [66. 10 2600606 51 > 6ב 02 עסקה| [1676 ספ שגר 4 א | | | בי תרשים 3.1: כותרות הן כלי מצוין לחלוקת המסמך לרמות. [<1ן- ] 5 עפ שפשושסזק זסזס!קא= ]6חזס)ח! +0501זסו4 - כותרות שונות ב] ב]ז כ | וסט ₪0 אפע 20% ₪ | 1 הוה 2 66 165 3 110366 4 11306 5 6 ₪ / וטס עו | | | | ן 6סם 9 תרשים 3.2: כך מציג זסזסו|קאם 6חזססח1 את רמות הכותרות השונות (קובצ |וח1630072.0%]). תקן |אזה תומך בשש רמות של כותרות: 1ח, 2ח, 3ח, 4ח, 5ח ו-6ח. כל רמת כותרת מוצגת על ידי הדפדפן בדרך שונה, כך שכותרת 4 לא תיראה כמו כותרת 1ח. ראה קוב !וחז!.₪1630612. חשוב לזכור שקיימיס הבדלים בין דפדפנים, וכי לעיתיס ההבדליסם בין הכותרות תלוייס גסם בהעדפות המשתמש לגבי גופנים (סוג וגודל). לכן, רצוי שלא תשקיע מחשבה רבה מדי לגבי עיצוב הכותרות. 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט לתגית <1ח> ניתן להוסיף את המאפיין חחון8: ה ערבים 7 המשפט הבא, ימרכו את הכותרת בתגית <2ח>: <2/>.ץס 8ַחו56000 זס1 טסץ אחפּה [< ז6+ח66"= חשווהּ 2> פיסקה, התגית <> התגית <ק/>...<ק> תוחמת קטע של טקסט לפיסקה, כדי לאפשר קריאה נוחה ומראה משופר. למרות שהתקן הנוכחי של ₪191 מגדיר את תגית <ק> כתגית תחום הדורשת תגית פתיחה ותגית סיוס, הדפדפנים עדיין מאהיס את התקן הקודס של תגית זו, שדרש רק תגית אחת (תגית ריקה). למרות זאת, רצוי להשתמש בצורה העדכנית ביותר של תגית <0>, רק כדי למנוע בעיות שעלולות להופיע בעתיד. הדרך המומלצת ביותר לשימוש בתגית חיא : .ץפ פַחו0ק500 זסז טוסץ אההח ד<ק> ראה לדוגמה שימוש בתגית הפיסקה במסמכי וד (במקרה זה !וח163601.0%) : <1ה/>65זסש1<[60ח> <ק> ח63 086 0601605 זסו00ס סחה פזס)טקוחסס ז0 קטסזום ג .אחז 05ו68ח טרח 60 8760ח5 3 +0 5ח68ח עס 866זס6חו <ס/> לתגית <0> ניתן להוסיף את המאפיין חסוןף: ו ערמים 7 המשפט הבא, ימרכז את הפיסקה: .ץ פַחו55000 זס1 טסץ אחההח ד< ז6+ה66"=חטוובּ קן> מעבר שורה, התגית < / > לעיתים, אתה מעוניין שהטקסט יעצור בנקודה כלשהי וימשיך בשורה הבאה, ללא רווחיס. לשס כך תשתמש בתגית . תגית זו היא תגית ריקה ומופיעה במקוס בו תרצה מעבר לשורה חדשה. תגית זו מורה לדפדפן להציג את הטקסט בשורה חדשה. ההשפעה של תגית דומה למעבר שורה בודד במעבד תמלילים. בניגוד למעבר פיסקה, בעזרת התגית <ק/>...<ס>, הנותן רווח הדומה יותר לרווח כפול במעבד תמלילים או להקשה על מקש זסזחם בסוף פיסקה. אין הגבלה על מספר תגיות פרק 3: טקסט ועיצוב | 79 בהן ניתן לעשות שימוש. ו הדרך המדויקת ביותר להגדרת גלישת השורות בעת הצגת הדף, וליצירת טקסט מעוצב בקפידה. תרשים 3.3, המציג את קוב וחח+ח.ז8, מדגים שימוש בתגית כדי ליצור רשימות טקסט. ...זטזס!קא = 81חז6]ח! ]]/ס%סז6ו4 - טטו!:) טחועו-] הובּוחטסוא פד [9| 85סטבת 0ב אש 08ם 6 | 5 זו 5 4400 ,010 5צ69ץ 19 - 172 8ם2655) 77 5200 ,00 5נ63ץ 23 - 170 8ב2655) 72 ,)016 7695 12 - 152 8ם2655) 191-098 ,777 3200 ,018 סק 32 - 150 8ם2655) [גת- תי ,77 1750 ,016 695 22 - 4.45 מהמומגתל) וטס שא | | | | תרשים 3.3: בכל השורות נעשה שימוש בתגית כדי לאלצ מעבר שורה. בקובצ |וח+8/.3 תוכל להתרשס מהקוד שעליו בנוי המסמך לעיל: <|וחז]> <680> <06> <06ו/> <680ח/> <ץ000> <3> הו זטוס <3ח/> 0 , דד 4400 ,00 5ז68ץ 19 - 172 8ח0655 <] זט>תש , דד 5200 ,00 5ז68ץ 23 - 170 8ח6655 <] זט> ,דד 1750 ,00 5ז68ץ 12 - 152 8ח06655 0ז0-|ו9 , דד 3200 ,00 5ז68ץ 32 - 150 8ח6055 <] זט>!וט₪-₪-1 ,דד 1750 ,0|ס 5ז68ץ 22 - 5 ההוחוחטזב) <ץ000ם/]/> <|וחוחש)ח/> 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט בתרשיס 3.4, לעומת זאת, תוכל לראות מה קורה כשמשהו משתבש (הפעל את קובצ [וח+ת.163001'3). לעיתים, גס אס אתה מאוד משתדל ליצור מסמך נאה למראה, עדיף לתת לדפדפן לעשות את מעברי השורות. אס תשתמש בתגית במשפטיס ארוכים מדי, אתה צפוי לצרות צרורות. 7% 8 067 גה 5ע6פגוקנ 60 01 קגוסעם 4 6 1187 601068 3 01 6895ב קל 167801 1% 05 ןגונ ובו 6 שסזוס 6002%ם 16161 4 5 פפבפגו 68516 (17 11) עה -66פפמטיך ( יי תרשים 3.4: זסזס|קאם 6חזסש%ח1 מבצעת את פעולת התגית באופן אוטומטי במקרה והטקסט הגיע לקצה החלון (ראה פיסקה 1361 ו11631101ן ה 16 6ב 01 19767 16761 0 שמ אמצעית) (|וח+ח.1680673). בפיסקה העליונה | זז 6 והתחתונה תוכל לראות מה קורה לטקסט ו עוצב על ידי במידה וגודל החלו ב ב שעוצב על ידי במידה וגודל הח " ו | ו / ות וס ו | | פס [6 שונה מהגודל שהמעצב תכנן. טקסט מעוצב מראש אס יש לך טקסט כתוב מראש, אותו אתה מעוניין להכניס לתוך מסמכי ואדה שלך, תוכל לחסוך לעצמך הקלדה מיותרת. בעזרת תגית התחוס <6זק/>...<6זק> תוכל להוסיף את הטקסט המעוצב ולשמור על עיצובו גס בתוך מסמך וואד. מעברי שורות שנעשו באמצעות הקשה על זח= בתגית זו נשמרים, וכך נמנע שימוש בתגית . תגיות תחוס נוספות, כגון <6ז0ט0א5!06/>... <006א106פ>, מאפשרות לך שליטה רבה מאוד על המראה המדויק של המסמך. תחום, התגית <6וכ > מרכיב הטקסט המעוצב מראש המיוצג על ידי התגיות <6זק/>...<6זק>, תומך בחללים ריקיס למיניהס ומאפשר לתגיות עיצוב הטקסט להשפיע על הטקסט המעוצב מראש. החיסרון היחיד הוא, שדפדפניס נוטיס להציג קטעים אלה בגופן משעמס (בדרך כלל, זסוזטס6). בדפדפניס מסוימים ניתן לשנות זאת. פרק 3: טקסט ועיצוב ‏ 81 חשוב שאתה צריך לבנות מסמך אינטרנט שיציג שירי משוררים. כך תציג את הטקסט מסודר בצורה יצירתית ללא קושי (קוב !ו₪+ח.6זפ) : <6זק> שזסח חו )6+ )0 זום 6|ו| ה 6זסח זסעטס זא6+ +0 זום סשושון ה סזסח חן 6% סיוסרח 5076 סח 6זסח ח! 6% סזסות זום 6!או! 3 חח <סזם/> כשאתה מעוניין להציג קטעי קוד של תוכנית מסוימת בדף ה-60/ שלך, תוכל לעשות זאת באמצעות טקסט מעוצב מראש. בנוסף, תגיות <6זם/>...<6זק> מאפשרות לך ליצור טבלאות טקסט מדויקות, למרות שלדעת רוב המפתחים ב- ואד עדיף השימוש ביכולת יצירת הטבלאות של ואד עצמה. תגית <06%4₪0%6!> מעוניין להגדיל כניסה של פיסקה מסוימת! ובכן, לתגית <400%6א9106> התשובה. תגית זו אינה שומרת את מבנה הרווחיס והפרדת השורות, אלא יוצרת הגדלה אחידה של כניסת הטקסט בפיסקה. ניתן לשלב תגיות !אד נוספות בתוך <0%6ט0א9!06>, כמו תגיות לעיצוב טקסט והפרדת שורות. בדוגמה הבאה תוכל לראות כיצד להשתמש בתגית זו (קובצ [הה%.0%6ש 0א06!) : <06600006!> 66 חו עץ|38068ז0 0סחַחהח6 35ח 16| 5'ההחזההסנ" .6זסוחוחה הספזסכן 586 6 לסה 15 6 ,5זה6ץ ז0 6וקטסס 1 .רהו זס1 הפוח סס6 ה066 085 500605 01 ססחזס סחד חס - ".6פגוסרץהסחה 8ַחוץ569 0 סכ הח 6ח >חוחט .1160 8 ה50ז660ק <006ו06%0ו/> 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט עיצוב טקסט אם אי-פעם השתמשת במעבד תמלילים ראוי לשמו, תזהה מייד את עיצובי הגופניס של |אזה. עיצוביס אלה מדגישיס את הטקסט בעזרת הדגשה, הטיה, קו תחתון ועוד. תגיות תחוס אלו הן כלליות ויוצגו בדרך דומה בכל הדפדפנים הקיימיס כיוס בשוק. בטבלה הבאה מוצגיס עיצובי הטקסט הבסיסייס האפשריים בעת יצירת דפי ס6/ו. בתרשימיס הבאים ובקובצ [וחזח.+3וחזס" תוכל להתרשסם מהשימושיס הנעשים בהם. עיצוב גופנים ומשמעותם משמעות ה <> בקובצ [וח+ח.+הוחזס= רוכגו מספר עיצובי טקסט. |<1ם)- | זפזס!קא = 1פחזפ]ח! ])ס5סזסו - 16%ע51 [בּסופעח בּ מס 1005 הסאב" אע 08ם ₪6 | . . >< . ₪ ][ 6חסו] | 38/888] | קסופ ובס 0% ו 6% וז 61 7 811 וט 10 [סשסהקבסמסון ועו תו ד 1 8 4 | 08מא | | 0000000000 שאסןש תרשים 3.5 :טקסט מעוצב. פרק 3: טקסט ועיצוב ‏ 83 גופן, התגית <+חס)> ניתן לקבוע את גודל הגופןו בתוך הדפדפן. את הגודל ניתן לדרג לפי גדליס מ- 1 עד 7, כאשר האפשרויות הן בין (4+) ל-(4-). להלן המאפייניס של התגית <%ח10> : מאפוץ | | משמעת | | |עוכים 355670 .1/2 צבע הגופן ... הססזף ,6טום 7 הערה בכל הקשור לצבע וגס לסימון 9פ99זו% פנה לפרק 6. המאפיין הינו תכונה. במקרה של תגית <6חס)> התכונה יכולה להיות גודל, צבע ו/או סוג. שיס לב שהשימוש במאפיין כולל שני מרכיבים: 1 שס המאפיין, כמו 526, זסוס6 וכדומה. 2 ערך המאפיין הנרשס בין גרשיים, למשל הערך ''1'' למאפיין 526. קובץ |וח6710.0%+ח0= מדגיס את השימוש בתגית זו במספר מצבים: <|וחזר[]> >0680< >")|6< >/006< >/0680< <ץ000> <] זם>6חס1 26/80|6 6 5 פוחד <] זק> <6ח1>/)0- = 1"<5126-"=526 %ח0)> <] זכ> <%ח0ס)/>2- = 2"<526-"=526 +חס]> <] זכ> <%ח0ס)/>3- = 3"<526-"=520 +חס]1> <] זם> 6חס1 6|ט26/9 ₪6 5 פוחד <] זכ> <6חס)/>1+ = 1"<5|26+"=5260 +חס)> <] זק> <6ח0ס)/>2+ = 2"<5|26+"=5260 %חס)> <] זכ> <6חס)/>3+ = 3"<5|26+"=526 +חס)> <] זס> <%ח0)/ >1"<616006 -"=526 +חס1> <%ח0+/ >//<"5226="6 %חס]> <] זס> <6ח0+/>ץ56 6ר 5| 6ט!ם <"סט|ט"=זסוס6 "26="3ו5 +חס)> <%ח0!000>/?0 06 15 ₪460< 60ז"=זס|סס %חס)> <%חס)/>07855 6+ 15 ח66)< "ח66זף"= זס|ס60 "1+"=26ו5 +חס)> 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט <ץ000/> <חטח/> הדוגמה הבאה יוצרת אות ראשונה מוגדלת : <%חס)/ >1"<61606 -"=526 00%ס1> <+חס526="6"/1 %חס]> שיס לב לתגית הסגירה <6חס)/>. לכל תגית <%חס+> חייבת להיות תגית סגירה <זחס)/>. אם אין תגית סגירה, העיצוב שהוגדר תחת התגית <+חס)> יחל מכאן ועד סוף הדף. המאפיין 516 המוגדר תחת התגית <+חס1> יכול להיות מספר בתוספת סימן + או -. המשמעות היא הגדלה או הקטנה של גודל הגופן יחסית לגודל האחרון שבשימוש. <%ח2>/)0+ = 2"<5126+"=526 %ח0]> המאפיין זסו|ס6 נותן צבע לטקסט. שורה זאת מגדירה את הטקסט שבין התגית <6חס)> לתגית <+חס)/> בצבע כחול. <ח0ס)/>/א5 6 15 6טום<"סטופ"=זס|ס60 "26="3ו5 +חס]> בהמשך תלמד על צבעים. כרגע תוכל להשתמש בשמות כמו 68ז, 6טום, ח6סזף, אוסווסץ, ץְצהּח, 8טף3 וכמובן 6שוחאו, 186% ו-1060518 אותס תוכל לכתוב באותיות גדולות או קטנות כרצונך. המאפיין 196 קובע את סוג הגופן שיהיה בשימוש. ללא הגדרה זו ייעשה שימוש בגופן ברירת המחדל שמוגדר בדפדפן (כל משתמש יכול לשנות הגדרות אלה). במידה ומוגדריס מספר גופניס, ייעשה שימוש בגופןו הראשון שיימצא במחשב מתוך הרשימה. בדוגמה שלפניך, ייעשה שימוש בגופן 0808זס/ אס הגופן | לא יימצא, אז ייעשה שימוש בגופן ]ז56-ח58 ואס גס הוא לא יימצא אז הדפדפן ייעשה שימוש בגופן ברירת המחדל. <%חס)/> 56 606 15 106 < "ז5671-ח58 , החה וס ,הה"=1906 "סטוס"=זסוס6 "26="3ו5 +חס]> גופן בסיסי, התגית < / %ח356)0> כדי לקבוע את הגופן הבסיסי למסמך כולו, השתמש בתגית < / +2356)00>. גס לתגית זו יש אותס המאפיינים כמו לתגית <)חס)>, והם: מאפיץ | משמעת | | |עכים 2 צבע הגופן ... הססף ,6טום ברירת המחדל של הדפדפן היא בדרך כלל גופן בגודל 3 ("526="3) בצבע שחור ("א86!ט"=זס!60). בעזרת התגית ניתן לקבוע גודל גופן אחר כמו גם צבע אחר וגם סוג אחר, למשל. פרק 3: טקסט ועיצוב | 85 את פעולת התגית תוכל לראות בקובף |ו8356-00%.0%. תוכל לשנות בעצמך את הערכים בתגית . למשל, במקוס "526="2 רשוס "5126="6 וראה מה קורה. במקוס "שְטח"=זס!|ס6 רשוס "שוסו|פ6ץ"=זס|ס6 ובחן את התוצאות, ובמקוס "8ח00ח806="06506+ רשוס "הַ1806="8. אס מוגדרת התגית , אז המאפיין 526 בשילוב הסימן + או - בתגית <%ח0+> מתייחס לגודל שנקבע בתגית . קו אופקי, התגית התגית יוצרת קו אופקי עס הצללה, לכל רוחב מסך הדפדפו. כשהמשתמש משנה את גודל המסך, משתנה גודל הקו האופקי בהתאסם. התגית יוצרת מעברי פיסקה לפניה ולאחריה. ראה קובצ !וח%.1630664] : להלן מספר הגדרות מעניינות וחשובות לתגית . תוכל לקבוע את עובי הקו, אורכו ומיקומו בתוך חלון הדפדפן. כמו כן, אתה יכול לוותר על המראה המוצל של הקו לטובת מראה של קו שחור יציב. הטבלה הבאה מציגה הגדרות נוספות של התגית <] זה> : משמעות = | ערכים || 06| בטולהצללה | | 8ב| עביקו | = תש | אורך קו בדוגמה שלפנינו מוצג הקובצ ו!וחזח.?₪. להלן הקוד בו משתמשים כדי ליישם את הדבריס שלמדנו, ואת התוצאות בדפדפן ניתן לראות בתרשים 3.6. <|ווזו]> <₪680> <6|"> קווי רוחב <006/> <₪680/> <] "א6|"=ח8ו!3 "150"=תסוצ "526="12 זו|> <] "ז00ח60"=ח80וו3 "20%"= הטוש "526="6 > <] "50%"=)ו/ "5026="30% זו]> <ץ000/> <|חטח/> 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט [<51] -] זסזסוקא = 01חזט)ח! 0105011:א - קדרי ררוב 3 360 1005 65הסום" ‏ אש 28 6 | ₪ . 2. 5 ₪ | | עס סטב ה0ומ56 | סחסה ‏ תפחשה | 9000 הפקת 7 8806 4 וסט שא | | | פס[ תרשים 3.6: שליטה במראה הקוויס במסמך נותנת לו מראה יצירתי יותר. את אורך הקו (שסוש) ואת עובי הקו (26ו5) אפשר לציין בנקודות ("105"=וססואו) או כאחוזיס ("60="20%ו₪) ממידות החלון (אורך ורוחב) בו מוצג דף |ואזו]. כתובית, התגית <6סטף"הּוח> זזס|קא= 6%חזססח1 מאפשר לשלב תנועה בדפים שלך בדרכיס שונות, אחת מהן היא הגדרת כתוביות נעות (0066ז8ח פַחו!|סז50). מדובר בשורת טקסט הנגללת מעצמה לרוחב המסך. תוכל למשוך את תשומת לב הקורא למשפט מסויסם או להברה, וכמובן שתוכל גם להגזים ולגרוס לכך שכל המסך יתכסה בכתוביות נעות. כדי ליצור כתובית נעה, הכנס את הטקסט בין תגיות התחום <₪870066> ו-<₪870066/>. לדוגמה, התגיות הבאות יגרמו למחרוזת הטקסט "!6עסוח 6 ה806\" לנוע מהגבול הימני של המסמך אל הגבול השמאלי ללא הפסק: <366רח/ > [6/סרח שרח 360 /<6סטף זה > פרק 3: טקסט ועיצוב | 87 7 אש 77-55 | מאה מאה | | /[ 58 | השהיה 5 ) 05ח5660ו!!ורח -- האשה מספר הופעות 6וחו ו ,זססותטח בקובף !₪0+376₪66.0 תמצא מספר דוגמאות להפעלת כתובית נעה. בחן גם את קוד המקור: הוו ו [ זסווה8ח06 | התנהגות 06| ,5806 ,5070!1 ו ולו <|וחסו]> <680> <06> כתובית נעה <06ו/> <₪680/> <ץ000> <"א6]"= ה6600ז₪1 "ק0ס90="6ו!3 "0%פ"= סו 66טףהוח> <] זס> <66טףזהוח/> חו303 00 ששו סזסר] <] זכ> <"00וז"= 660 "00|6וח"= !3 "200"= השוע 66טוסיהר > <66טףזהוח/> ח303 00 ששו סזסר] <] זכ> "= 016000 "6|"= תחפוה "200"= וססוו 66טףזהוח> <66זהח/ >ח3081 00 6 6זס]< "806 חז60|ה"= זסו/ה8ח6ם <ץ000/> <|חחשח/> 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט שילוב תגיות עד כה למדת מספר מועט של תגיות: <זחס1>, <0>, <|>, <6סטףזהוח> ועוד לפניך עשרות תגיות נוספות. אפשר לשלב בין התגיות, למשל, שילוב של התגית <5> עס התגית <ז+חס?)>. הקוד הבא, קובצ |וח+ח.ף3ּ ד5ט!9 ד מדגיס שילוב של תגיות : <|ווזו]> <₪680> <06> <006/> <₪680/> <"0ו/1906="08 "520="4 +ח0)> 0 ,0וטהכס<פ> <] זס> 6 ,0!סם ,סוצה<ו> <סט/> <] זם> 66| ,סוט <|> <%חס)/> <ץ000/> <חטח/> לתגיות משולבות או לתגיות מקוננות (65060) יש כלל והוא 'אחרון נפתח, ראשון נסגריי או אס תרצה ייראשון נפתח, אחרון נסגריי. נדגים ואת על קטע הקוד הבא: 00 ,סוט <> <] זסם> 6 ,0|0ם ,סוצה<ו> <ספ/> התגית הראשונה היא <5> (היא תהיה האחרונה שתיסגר). התגית אחריה היא , ובמקרה של הדוגמה היא גס האחרונה, לכן היא תיסגר ראשונה <ו/>. רק עכשיו ניתן לסגור את התגית <פ/>. התגית פועלת תחת ההשפעה של התגית <5> ולכן התגית <ו> חייבת להיסגר בטווח הפעולה של התגית <9>. פרק 3: טקסט ועיצוב | 89 התבונן בקטע הקוד הבא : <ץ000> <"906="08/|0 "5020="4 +חס)1> <] זכ> ₪0!0 ,0וט8סם<פ> 6 ,0|0ם ,סוטהכ <] זם><ם/> 6|ז ,סוצה <)חס)/> <ץ000/> % + ₪ + ברמה הראשונה מוגדרת התגית <ץ000>. ברמה השנייה, תחתיה, מוגדרת התגית <%ח0+>. מתחת לתגית <+חס?> מוגדרות שתי תגיות ברמה שלוש: <5> ו- <ו>. מתחת לתגית <5> ברמה שלוש מוגדרת, ברמה 4, התגית <|>. ולסיכום, מה מותר ומה אסור: = <16!>/0ס/ 1<>2<116110> שיס לב, לפתיחה ולסגירה של כל תגית. 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט רווח לבן ד מתעלמת מרווחים לבנים (508665 טוח/). אס תכתוב: 6 15 פוחד 6חס 6/80|6כ או <] זם> )חס !26/90 6 5 פוחד התוצאה תהיה זהה. ועוד הפתעה, גס התובאה של המשפט הבא : זחסז ו 6 5 פוחד תיראה אותו דבר כמו תוצאת שני המשפטים שמעליו. או בכל אופן, איך כותביס רווח שיוצג כמו רווח! ובכן, יש להציג אותו בעזרת אוסף הסימניס ;ש5פח8 - והו הצירוף המורה לדפדפן להציג רווח. אפשר לכתוב רווחים ה אחר וּה, כמה שתרצה. ולכן, אס ברצונך להציג משפט שכזה: <] זכ> %ח0ס1 ו 6 5 פוחד ושכך הוא ייראה, יהיה עליך לכתוב אותו כך: ;5 ;8.0050 ;050ח.8 ;0ק05ח.8 ;050ח68 ;050 ח.8 ;5טח.8 ;8050 ;0ק5טח:8 ;5850 פוחד ;8050 ;50סח.8 ;05ת.8 ;50סח.8 ;050ח8 ;050ח50;69008טח8 ;850 ;ספטח8 <] > 0₪%ז;050ח.8 ;50טח.8 ;8.50 ;50טח.8 ;8050 ;8050 ;קפסת ;ספטח8 סימנים מיוחדים רווח היה אחד המקרים הפרטים של סימנים מיוחדים. סימנים מיוחדים אלה הם אותס סימניס שלא ניתן לכתוב אותס במסגרת דף ואדה כי הס עשויים יילהטעותיי את הדפדפן, כאשר הוא מפרש את הדף. למשל, הסימנים < ו- >. נניח, שתרצה להציג את הטקסט הבא ₪ < 6 > 8. אם תכתוב: <6ח0ס+/>0 <6> 60"<8ז"=זס|60 %חס)> מה שיוצג על המסך יהיה רק: פ 8 כי <6> נחשב לתגית, אמנסם זו תגית שאינה קיימת אך היא בכל את תגית. פרט לסימנים >, < יש סימניס אחרים כמו ", 86 וגם 6 שצריך לייצגם בעזרת סחם ז8600ת6. פרק 3: טקסט ועיצוב ‏ 91 להלן טבלה לסימניס המיוחדים השכיחים ביותר: תס תו שפתה 0000 ששוא| | פאפף שש > ו ;ו קוחה 8 86|" | = שסו שסטסם הייו ו 601506760 806% קשה יי א הייחת לדוגמה ראה את קוב |וחפח. חסחקצו. הערה לעיתיס יש צורך לרשוס הערה כחלק מהקוד - הערה בשבילך, הערה שלא תוצג למשתמש אלא רק למי שמסתכל בקוד. זו יכולה להיות הערה, כמו למשל: ייהקטע הבא מכיל את דברי הפתיחה'י או 'יתאריך שינוי 21/3/2001יי וכדומה. בדף !ואדה רושמיס הערה בין הסימנים --!> לבין הסימניס <-- באופן הבא: <-- 21/03/2001 6טחווח ז2008 עפ הסחצו --!> 6|מזו חן 6זהּ פסחו! 5 )סח סו --!> <-- ז5| 6 חו 1005 6 68515 סט הערות יכולות להירשס בכל מקוס בדף, כל עוד הן מופיעות בין הסימניס הנדרשים. הערה יכולה להתפרס על יותר משורה אחת. 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט פרק 4 קישור אחד מאבני היסוד של האינטרנט הוא הקישור (אחו!). הקישורים הם אלה שהופכים את הרשת כל כך קלה לניווט ולשימוש. הקישורים הם אבני היסוד של הרשת. בלחיצה קלה על קישוריסם אלה, המשתמש יכול לנוע באתר שלך, או לעבור לאתריס אחריס בכל מקוס ברשת. הקישוריס הס מה שעושה את הרשת לכלל-עולמית, וחשוב שתזכור תמיד שאה הדבר שהמבקריס באתר שלך מחפשים. אך לפני שתלמד על קישורים יותר לעומק, עליך לדעת מהו |ש. מהו | (01ז63ס0 | 650166 וחיוסזוחט)? כבר סיכמנו כי קישורים הס הדרך לקשר בין קבציס ברשת האינטרנט. 081 היא אותה כתובת ברשת אליה אנו מקשריס את הטקסט. המקוס בו מופיעות כתובות אלו בדרך הברורה ביותר היא שורת הכתובת (ז08 8007655) של הדפדפן. ברוב הדפדפנים תוכל לראות כתובות אלו בשורת המצב (ז58 509605) כשתעביר את סמן העכבר מעל תמונה או טקסט שהוא קישור. לכתובת |₪( שני מרכיבים עיקריים: הפרוטוקול והיעד. הפרוטוקול מציין את סוג משאב הרשת מולו אתה עובד. הפרוטוקול השכיח ביותר הוא / /:ק, שתפקידו להעביר מסמכי ואזה. בנוסף לו קיימים פרוטוקוליס נוספים, כגון //:0א (המציין שרת קז להעברת קבציסם). היעד יכול להיות שס קובץ, תיקיה או מחשב ברשת. כתובת !₪81 כמו [וה+ח.א66ח1 / 56016 / |60.1.ווחְהּ-6סה.שטעו/ :שת תעביר אותך ישירות לקובצ |החזח.א06חו, אך לא בכל המקריס תצטרך להשתמש בכתובת כל כך מפורטת. אס הכתובת היא /וו.60.וההב3ּ-106.שצשש/ / :קח, או הדפדפן יתחבר לאתר ללא ציון שס קוב מפורש אבל בפועל יפעיל את הדף שהוגדר כברירת מחדל לאתר זה. פרק 4: קישור | 93 קישור, התגית <> אס נתקלת בטקסט מואר עם קו תחתון או בצבע שונה משאר הטקסט, קרוב לוודאי שזהו קישור. תוכל לוודא זאת על ידי העברת סמן העכבר מעל הטקסט. אס הסמן משנה צורה מ- 2 ל- 6 משמע שזהו קישור. לידיעתך, יש גם קישורים שמעבר הסמן עליהס לא משנה את צורתם. איך המחשב יודע לאן לעבור! לפי כתובת ₪1. תוכל למצוא קישור האומר י'לתצ עלי כדי לקבל את מספרי הגרלת הלוטויי. כל עוד הכתובת אליה מקושר הטקסט נכונה, סביר מאוד להניח שהדפדפן שלך יקרא לקובצ |אז₪ בו מפורטים מספרי הגרלת הלוטו. כתובת ₪1 מורה לדפדפן באיזה סוג קובצ מדובר (פרוטוקול) והיכן למצוא את הקוב (יעד). ניתן להגדיר קישור, בעזרת תגית הפתיחה <8> ותגית הסגירה <8/>. האלמנט המקושר יהיה ה שבא בין התגיות, חיכול להיות טקסט וגם תמונה (על קישור תמונה ראה בפרק הבא). התגית <8> מכילה מיגוון רחב של מאפיינים המגדירים את יעד הקישור כמו גם את הגדרותיו. להלן רשימה חלקית של מאפיינים לתגית <3> : משמעות ערכים קשורלדף זה אולעגן במסמך ‏ | 0000 > החלון בו ייפתח הקישור :ההק 5680 ,אההופ ‏ ,קסם. קישור, התגית <ה3ּ> והמאפיין ]6וח קובץ !וח118%10.8% מדגיס את השימוש בתגית <8> ליצירת קישור לאתר אינטרנט: <ץ000> <1ה/>!15786 ח! 51005 זבּ|וקסק +5סוח 6ז סס פאחו [<1ח> <8>/8ח60.1!"<]8. החההח. וצו /:קהח"=]6זח 8> <] > <||3רח5/ > /טס|סחועע 5816 66 חו<||8רח5> <3]]3>]8/\< "%ח8ום "=06%ז9+ "!ן.60. 8!|פעו. עטצוצו//:קטח"= )זה 8> <||ח5/> צוססחוצ צוסח 3 חו<||רח5> <ץ000/> כתובת ‏ ₪081 עצמה חייבת להיות בין מרכאות וחייבת להופיע מייד לאחר הגדרת המאפיין /סזח. קישור ב- !דח נראה כך: <8/>טקסט הקישור נכנס כאן<" |₪()"=)6זח 8> 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט כלומר, אס אתה מעוניין לקשר את הטקסט "הח" עס אתר בשם |ו.60.פחח.צשצשצו, עליך לכתוב את השורה הזו: <8/>הּח3ּ4)]<"!ו.60. הההח טצאש//:קח"=6זה 8> כאשר תפעיל את הקישור המופיע למעלה, האתר של 8ח8א ייפתח באותו חלון בו היית. כדי להפעיל רק קישור שייראה בחלון חדש (נוסף), יהיה עליך להוסיף את המאפיין 1% באופן הבא : <8|!3>/3/\< "אחה!. "=706%ם "!ן.סס. ה||האו טצאוע//:קח"=61זה 8> אתה בוודאי שואל את עצמך כיצד ניתן לקשר בין דפי ושח הנמצאים באותו מחשב. זו פעולה שתבצע פעמיס רבות במהלך עבודתך. בדרך כלל, תבנה לך רשת קטנה של מסמכים המוגדרת כאתר, ותשמור את כולס באותו מחשב-שרת. החשוב מכל הוא, שתרצה לקשר את דפי האתר שלך זה לזה. כשאתה מקשר בין דפי האתר שלך, אין צורך לציין את שס המחשב מכיון שכולס באותו המחשב. לדוגמה, אס הקובצ וזח סזחהו6זסוח נמצא באותה תיקיה ובאותו מחשב שנמצא הקוב בו אתה יוצר את הקישור, כל שעליך לעשות כדי לקשר ביניהס הוא לכתוב את הקוד כך: <8/>מידע נוסף<"]השח.0זחוסזסות"= ]סח 8> קישור בתוך מסמך, התגית <ה3ּ> והמאפיין סוהבּח אס אתה מעוניין ליצור קישור מחלק אחד של מסמך לחלק אחר (מסמכי ]ואד יכוליס להיות ארוכיס מאוד), כל שעליך לעשות הוא להוסיף את הסימן % לפני שם העוגן (זסח6ח8). הנה כך: <8/>רשימת מספרי טלפון<"סחסחקא"=]6זח 8> ברגע שתלח על קישור זה, יגלול הדפדפן את המסמך עד שיגיע לעוגן (זסחס6ח8) בשס "סחסחס". כדי שיגיע לעוגן זה יש ליצור אותו כך: <8/>תוכל למצוא אותנו במספרים הבאים:<"פחסהכ"=6וחהח 8> שימוש כזה בעוגן המוצב בתוך מסמך ]47%1, מאפשר לנו להיות מאוד מדויקים ביצירת קישוריס בתוך דפים וגם בין דפים. לדוגמה, נניח שיש לך מסמך מאוד ארוך, אליו אתה מעוניין ליצור קישור מדף אחר ברשת. בתוך הדף הארוך, בתחילת הקטע המעניין אותך לצורך הקישור, קיים עוגן. תוכל להוסיף לקישור שאתה יוצר, בנוסף לשם המחשב, תיקיה וקובצ, את שסם העוגן במסמך. <"6חסחכ !טח סז וס חר סס. ירת שש / : קסח"= ]סה 8> <8/>רשימת הטלפונים של האתר שלי בקובצ !וח5.0%אח11 תוכל למצוא דוגמה לקישוריס בתוך המסמך. הפעל את הקישוריס שבדף זה. פרק 4: קישור | 95 כעת אתה כבר יודע, פחות או יותר, כיצד פועלים קישורים וכתובות ₪1. הגיע הזמן לנסות ליצור מספר מסמכים ולקשר ביניהם. באותה הודמנות צור גם כמה קישורים לאתרי אינטרנט מפורסמים, או לאתריס החביבים עליך. אחד השימושים היותר נפוציס בקישור פנימי הוא הדילוג לתחילת המסמך. בדרך כלל קובעיס את השורה: <8/> <"ק6=")0ו8ח 8> לאחר התגית <ץ200>, אך זה לא הכרתי - אתה יכול לקבוע את ייתחילתיי המסמך היכן שנראה לך. תוכל להשתמש בקישור הפנימי כדי לאפשר למשתמש להגיע לראש הדף הנצפה בלחיצת עכבר, וכך וה נכתב: <8/>כ! פחו0<"קס)א"=]6זח 8> הנה דוגמה מעט יותר מורכבת. קובצ !וח+%67861.0ח1 מכיל קישורים פנימיים (שמות הספרים המופיעים בראש הדף) וקישורים חיצונייס לכתובת באינטרנט, והכל באותו דף. נסה להפעיל את הקישורים (למרות שאינך יודע כיצד נבנה הדף): [<51]- | זסזס!קא= וסחזס)ח! 050/6ז0:וא - הרד עמי - רכישת טפרים 3 |* אצ | | פס 1006 >פהסוםת ‏ אש א ₪6 | אינטרנט כל חרמות למפתחי אתירים באינטנרטו 4 1 4 .111 למפתחי אתרים באינטנרט 8 עמ' מחבר: זהר עמיהוד שנה: 1998 אם אתה רוצה להיות באינטרנט, עליך לבנות אתר בשפת ההגדרות ש קוד מקור | הנקראת .1111/11 תוכניות שירות בעזרת .1111/11 תוכל להציג מסימכים עס טבלאות תמונות, קישורים. ואנימציות, ליצור מפות תמונה, לשלב תוכניות 188 9 ש"ת 2 18% למפתחי אתרים באינטנרט 2 עמ' מחבר: פיני כהן שנה: 1998 ווהי השפה הפופולרית ביותר מבין שפות התכנות לעבודה פ קוד מקור באינטרנט. בעורת 18178 תוכל לבנות תיוכנית של ממש ולהריצ תוכניותי שירות אותה במסגרת דפדפן, או במסיגרת סיביבת הפיתיוח של 1878 9 ש"ת 2 עמ' שנה: 1998 קוד מקור תוכניות שירות 2 10 1338 למפתחי אתרים באינטנרט מחבר: ירון לייפנברג ווהי השפה הפופולרית ביותר מבין שפות ה- 500% לעבודה. באינטרנט ולהעלאת האינטראקטיביות של האתר. בעורת. 880% 1, וכל לנהל דו-שיח עס המשתמש: לבקש ממנו נתונים, 0 מק | | ₪ || תרשים 4.1 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט קישור לדואר אלקטרוני, התגית <> והמאפיין :0+!והּוח- )וח דואר אלקטרוני (וו-5) הוא ללא ספק כלי מאוד פופולרי ברשת. הוא מאפשר לגולשיס להתכתב ביניהס בכל נושא העולה על רוחם. כחלק מהעיצוב, מוסיפיס מפתחי אתריסם רבים, קישור לדואר האלקטרוני שלהם. קישור וה מאפשר למבקר באתר לשלוח הצעות והערות. אס באתר יש מידע רב ממקורות שונים, כדאי ליצור קישוריס נוספים לדואר האלקטרוני של מקורות אלה. הוספת קישור לדואר אלקטרוני במסמך ₪191 היא פעולה פשוטה, הדורשת רק כתובת וא-= מדויקת. כתובת |ן8א-5 בנויה משס המשתמש ושם חו8ח ס4, כשביניהם מפריד הסימן (6 הנקרא 8%. שס המשתמש הוא, בדרך כלל, השס איתו אתה נכנס לרשת. שם ה-חו08ח00 מורכב משס הארגון בעל השרת וסיומת. דוגמה לכתובת דואר אלקטרוני: |ו.1.60וח062000-8?ח1 אותה יש לקרוא כך: תיבת דואר בשס חן בשרת בשם |.60.וחח0-8סח. כדי ליצור קישור אל כתובת 5-13 יש לכתוב כך: <3/>!וה08-= 6רח 0₪ח56<"]ן.60. ורה-060000)חו:ספ|וות"= ]זר > תרשיס 4.2 מדגיס כיצד נראה קישור מסוג :סשוופחח. | ב ו ו ר מ = ל וע ו | קובץ עויכה תצוגה מעבראל מפועדפים עזרה | =. 00-56 ₪ 8 8 ₪ > |ם 9 4 5 ו | כתובת [6 וו 00 וחחב-טסר. ואוו :קור ב | תרשים 4.2: כשהמשתמש ילת על קישור |ן5-8, ייפתח יישוס הדואר האלקטרוני. פרק 4: קישור | 97 קישור לאתר 1], התגית <ה3> והמאפיין :ק+1-=)6וח השימוש בפרוטוקול פד (|06060זק ז5)6חפזד 6ו1=) נעשה בעיקר כדי להעביר קבציס בין מחשב אחד לאחר. הגולשיס ברשת נכנסיס למחשב מרוחק, לרוב כאורחים (00650), ומורידים מהם את הקבציס הנחוציס להס. אורח 80650) שנכנס למערכת ;ז= מודהה בשס משתמש "פטסוחץחסחהּ", ובסיסמה שהיא כתובת הדואר האלקטרוני שלו. כדי ליצור קישור לאתר שזח, עליך ליצור תגית קישור מתאימה. לדוגמה, קישור לאתר קד של חברת א0פ5סזסווא שכתובתו היא החסס.ספסיסוחח.קא, ייראה כך: <5106>/8 ק ]= 60500065ו]<"/ר50.60סזסורח. קצ//:כ+)"= )סח 8> קישור יחסי הקישור, כפי שציינו, הוא לדף ₪11 אחר הנמצא באותה תיקיה. תוכל להשתמש בהפניה יחסית לכתובת דף |אדה, אס הוא נמצא בתיקיה אחרת. לדוגמה, מוגדרת תיקיה 673204 ותחתיה מוגדרת התיקיה 65שהּוחו. 4 4 5 [ 6-0 בתיקיה 688004 נמצא הקוב |וח%6706%.0%ח1 המפנה לדפים ו/או תמונות. אס למשל, הדף |וחשח.||08ח605 נמצא באותה תיקיה שבה נמצא הקובצ !וח%ח.6%חו6+ח1 (כלומר תיקיה 04ְ6003), אז הקישור ייכתב כך: <3/> <"|וחסח.||61="60508ת 8> אבל אס הדף |וחשח.||08ח605 נמצא בתיקיה 3665ח!4קִ4ח6, הקישור ייראה כך: <3/> < "!הסח ||08ה065/605הו"=61זח 8> אס קייס מבנה התיקיות הבא : 4 +[ רוח [ 8-0 סו [- 8-0 וקוב [וח0%ח.0%6776%ח1 נמצא בתיקיה 6זס5% וקובצ 60533.1 נמצא בתיקיה 865ַחחו, אז הקישור צריך להיראות כך (הקישור נמצא בקוב !וח6%.05חו%6ח1) : <8/><"זו). ||03ח61="../108065/605זת 8> הסימן .. מורה לדפדפן לחפש את הקוב> )605008|.91 החל מתיקיה הגבוהה ברמה אחת מהתיקיה הנוכחית. מכיון שהתיקיה 6זסז5, בה נמצא קובצ !06%.7%₪0ו%6ח1, מוגדרת תחת תיקיה 6048004 - הנתיב יחל משס. 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט פרק 5 תמונות תמונה שווה אלף מילים! יפוטרו המילים לאלתר... ניתן ליצור דף אינטרנט ללא תמונות, והוא יעבוד. משתמשים מסוימים אפילו יודו לך על כך. אבל מתי ראית בפעס האחרונה פרסומת ללא תמונה! לוח מודעות! מגזין תעופה! אתר ברשת: אפילו בעיתונים יומיים הוסיפו כמות נכבדה של תמונות. כנראה שהעורך הבין שגם המוניטין היציב ביותר בעולס לא ימשוך את הקוראים לאורך זמן. לטוב או לרע, אנו חיים בעידן של תמונות, ואס אתה מעוניין למשוך לאתר שלך גולשיס רביס לאורך זמן, רצוי שתעבוד על היכולת הגרפית שלך. תמונות יכולות לשפר את מראה האתר: * הן מפרידות את המסמך לחלקים ומקלות על הקריאה. > הן מפרידות את נושאי המסמך השוניסם ומקלות על המבקר להתמצא במבנה האתר בדרך יעילה יותר. * הן מציגות תוכן שלא ניתן לתאר במילים. * הן מוסיפות צבע והומור לרשת. > הן מפגינות את יצירתיות הכותב. 7 . הערה - המילה תמונות או גרפיקה מתייחסות גםס לאיורים (זה-קווס), סמלים (5ח160) וכדומה. פרק 5: תמונות | 99 פורמטים גרפיים לדפדפן זסזס!|קא= %6706%ח1 יש תמיכה מובנית במספר פורמטיס גרפיים של קבצים, שהבולטיס בהם: חס 06ח8ה5676ח1 6וחק678 - =21) קטסז +וסקאם 6וחסהזפסססחק %חוסנ - 6קנסםקנ 5 אזסש60 6!סצ+וסק - 6אק 1] הפורמט הפופולרי ביותר באינטרנט. פורמט זה מצטיין בדחיסה וכך הופך קבצי תמונה גדוליס לקבציס קטניס המתאימיס לעבודה ברשת. פורמט זה מוגבל לעבודה עס 256 צבעים. ניתן לשמור קוב =61 במבנה 067!8060ח1. המשמעות היא, שהתמונה ייתיבנהיי תוך כדי טעינתה לדפדפן. הגולש יוכל לראות כי מתבצע תהליך של טעינת תמונה ובינתייס הוא יוכל לעיין בטקסט שבעמוד. תכונה נוספת לתמונות =61 היא השקיפות (0ח6ז508ח8ש). מכיון שקטעי גרפיקה מוגבליס לצורה מלבנית, לא קיימת אפשרות לשמור עיגול או צורה אחרת שאינה מלבן. שקיפות, היא הדרך בה גורמיס לצבע אחד להיעלם. כך, ניתן לשלב תמונה ברקע ובעיצוב הכללי שבדף. ולבסוף, ניתן בפורמט =61 ליצור אנימציה (=01 60זפוחוח8) על ידי שמירת מספר תמונות בקובץ אחד והצגתן בוּו אחר זו במירווחי ומן שנקבעו מראש. 6 6םקך פורמט 2556 (קוראים ואת 060-ץ68 לדחיסת תמונה. פורמט זה פותח במיוחד להקטנת קבצי תמונות מצולמות או גרפיקה המכילה הצללה מורכבת, אפקטים של תאורה ומיגווו רחב של גווניס וצבעיס. המידע על הצבע לא נשמר במלואו וניתן להבחין בפגיעה באיכות התמונה הדחוסה ביחס לתמונה המקורית לפי איזוריס מטושטשים או גסיס. במשטחים בעלי גוון אחיד עדיף להשתמש ב-"61 ולא ב-6שק1. 6אק פורמט 6אפ בעל שיעורי דחיסה טוביסם יותר, דבר שמקטין עוד יותר את גודל הקוב בהשוואה ל--61. פורמט 6 אינו מוגבל ל-256 צבעיס. 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט הוספת תמונה, התגית < / טווו> בעורת עיצוב נכון, תמונה יכולה להיות שווה אלף מילים. אנו מצפיס לתצוגה גרפית בכל דבר, וכך גס המבקריס באתר שלך באינטרנט מצפיס לראות גרפיקה כחלק מהאתר. להלן רשימת המאפייניס של התגית : | מאפיץ | משמשת | |ערכים שס התמונה כולל נתיב זט וי יישור הטקסט ביחס לתמונה ,6 ,ההססט ,10016 ,קס% ג | שס הכתובית כאשר הסמן יהיה על 6% התמונה הוספת תמונה, התגית < / 4וחו> והמאפיין 516 נתחיל עס תמונה. תרשים 5.1 מציג תמונה שנוספה למסמך ואד בעזרת תגית <] פוחו>. ראה קובצ !|וח%ח.ז63ץו. זסזס!קא = ז6חזס)ח! !)ס5סזסוא - החברה למכוניות בע"ם בּ קשה 5ב 800 אש 6 6 | ברוכים הבאים לאתר חברת המכוניות בע"מ האתר שלנו מיועד לשרת אותך הלקוח ולתת לך את כל המידע הנחוץ לך על מנת להחליט איזו מכונית מתאימה בדיוק לתקציב ולצרכים שהצבת לעצמך. אם ברצונך להגיע לאתר התצוגה שלנו עליך ללחוץ כאן אם ברצונך לקבל פרטים נוספים על חברתנו, עליך ללחוץ כאן מקווים שתהנה משהותך באתרנו! 206 6% חבזוחו 1008 ר-| | | | תרשים 5.1: פקודת |אז₪ פשוטה מאפשרת לך להוסיף תמונות לתוך מסמכים. פרק 5: תמונות | 101 כשאתה מעוניין להוסיף תמונה למסמך, אתה משתמש בכתובת 81 שלה, ממש כמו ביצירת קישור. כתובת 081 היא הכתובת המדויקת ברשת בה נמצא קוב התמונה. התמונה יכולה להיות באותו מחשב בו נמצא האתר שלך, או במחשב מרוחק ברשת האינטרנט. כדי ליצור קריאה לקובצ תמונה במסמך שלך, עליך להשתמש בתגית . תגית זו מתנהגת כנקודת ציון שבה הדפדפן יציב את התמונה המבוקשת. התגית היא תגית ריקה במבנה הזה: <] "00ס"=6|ה " ₪1( 06הו"=576 פוחו|> היא התגית להצגת גרפיקה בשפת |ז, והיא מופיעה בכל קריאה לגרפיקה. המאפיין 56 (500866) מתייחס למקור הקוב ברשת. הכתובת עצמה מחליפה את הערך 81( 306חו שבדוגמה הקודמת. המאפיין !8 מכיל את תוכן הכתובית, ברגע שסמן העכבר נמצא על הקישור. ואב ] אזס ד .5 וכך נכתב הטקסט המלא לקישור בקובצ |וחזח.ז63ץו : יש משתמשיס המבטלים את אפשרות תצוגת הגרפיקה בדפדפן הגרפי שלהם כדי לזרז את משך טעינת דפי ה-60\ למחשביס שלהם, אך גס אלה עדיין מעונייניס בגישה למידע שיש לאתר שלך להציע. מכיון שמטרת האתר היא העברת מידע למשתמשי הרשת, לא תרצה לאכזב עס דפדפניס טקסטואלייס בלבד. כיצד תאפשר למשתמשים אלה לדעת מה מסתתר מאחורי התמונה בה אתה משתמשז שפת ₪191 מאפשרת פתרון פשוט לסוגיה זו: מאפיין 3 בתגית . זו מגדיר משפט טקסט שיופיע במקוס התמונה בדפדפניסם טקסטואליים, או במקרה שאין אפשרות להציג תמונה. טקסט זה יוצג לרוב בתיבה המפרידה אותו מהטקסט. תרשים 5.2 מדגים את תצוגת הטקסט בדפדפן, כשאין אפשרות לטעון את התמונה למסמך. 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט זסזסוקא = זפחזס)ח! +]50סזסווא - החברה למכוניות בע"ם (? 39 0006ב" 200 אשע 0 6 [ עסו | 65)סץב] | 568100 שוחסת | 5658 קסופ ואב .5 | ברוכים הבאים לאתר חברת המכוניות בע"מ האתר שלנו מיועד לשרת אותך הלקוח ולתת לך את כל המידע הנחוץ לך על מנת להחליט איזו מכוניית מתאימה בדיוק לתקציב ולצרכים שהצבת לעצמך. אם ברצונך להגיע לאתר התצוגה שלנו עליך ללחוץ כאן אם ברצונך לקבל פרטים נוספים על חברתנו, עליך ללחוץ כאן נמקווים שתהנה משהותך באתרנו! 206 )6 ח3זוחו 1008 = | | תרשים 5.2: חשוב שהטקסט יהיה קצר למדי ושיתאר את התמונה לאלה שלא רואים אותה. כתובת 081 של תמונה יכולה להיות נתיב מלא הכולל את שס המחשב, תיקיה ושס קוב (3865/200%5.[00ח1/!ו.60. וחחהּ-ססח.צאש//:קאה) או כתובת יחסית. במקרה זה, תתייחס למיקוס הקובץ ביחס לתיקיית המסמך. דוגמת הקוד הבאה - !וח+ח.1406₪10ח1, מדגימה הוספת קוב תמונה בתוך טקסט: <ק> וז 5ור 5060 חן 65060זססחו 06 %חורח טסץ +חפטסר ספטון ז .ק0ח605סחק חו )ו56ץרח זס+ 6768660 סעבּח 1 <] "חח 6והסרן"=36 "זו6.0רחסח/065החו"=576 טוחו> צסח 3% 260וזכןזט5 16 3 ץ||86008 פהּצו [ <ס/> שיס לב שהתגית משתמשת כאן בכתובת יחסית. באותה מידה התגית יכולה היתה להשתמש בכתובת מלאה: <] ".865/06 ס6. וח ס6 ץר עו / :כ ח"=576 טוחו> בנתיב מלא רצוי להשתמש כשהקובצ המיועד נמצא במחשב אחר באינטרנט. אס הקוב היה נמצא בתיקיית משנה, בשם 65וחס8זף, שהיא תת-תיקיה של התיקיה בה נמצא דף ואד בו יש קריאה לתמונה, ניתן היה להשתמש בכתובת יחסית כזו: <] "זוס. 8ועוו105/5ח30זט"=6ז5 סוחו> כתובת זו תקינה, אס הקוב> ו9.פועו5 נמצא בתיקיית המשנה 65וח80זף. פרק 5: תמונות | 103 מיקום יחסי אם במאפיין 56 נמצא רק שס של קובצ, ללא נתיב, ברירת המחדל של הדפדפן היא לחפש בתיקיה בה נמצא הקוב (אד₪) שקרא לתמונה. ניתן להשתמש בהפניה יחסית לתמונה (ממש כפי שנעשה עס קישורים) אס היא נמצאת בתיקיה אחרת. לדוגמה, מוגדרת תיקיה 608004 ותחתיה מוגדרת התיקיה 8965חחו. 4 ₪[ [ 6-6 בתיקיה 68004 נמצא הקוב !%97061.0%8ח1 המפנה לדפים ו/או תמונות. אם למשל, התמונה זף.!|03ח605 נמצאת באותה תיקיה שבה נמצא הקוב |וח606%.0%+ח1 (כלומר תיקיה 004כִַ3ח0), אז התגית תיראה כך: אבל אס הקוב ז60503|!.9 נמצא בתיקיה 5ס6אַָהּוחו4ק₪ב3ח6, אז התגית תיראה כך: אס קייס מבנה התיקיות הבא: ואס קוב !וח0%ח.+10%6776 נמצא בתיקיה 50076 וקוב> 0.!ו03ח605 נמצא בתיקיה 5חו, אז התגית תיראה כך: הסימן .. מורה לדפדפן לחפש את הקוב> /03!.9ח605 החל מהתיקיה הנמצאת ברמה אחת גבוהה יותר מהתיקיה הנוכחית. מכיון שהתיקיה 6זסז5, בה נמצא קוב [וח+ח.+06ו56ח1, מוגדרת תחת תיקיה 6003004 - יחל הנתיב משס. טקסט ותמונה, התגית < / טוחו> והמאפיין חטוובּ הדפדפנים עצמם אינס יוצאים מגדרס כדי לעזור לטקסט ולגרפיקה לחלוק שטחיס במסמכי |אדה. אך יש מה לעשות בנידון! התגית מאפשרת גם מאפיינים מסוג חפווּ. בעזרת מאפיינים אלה ניתן לקבוע את יחסי הטקסט והתמונה. אפשרות זו משפיעה על הדרך בה יופיע טקסט לצד גרפיקה, באותו משפט. 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט במאפיין חפווהּ נשתמש כך: <] "₪1( 6חַהוו"=576 "ס6ט|הע"= חפוןהּ סוחו> הערכים האפשרייס למאפיין חפַזו3 הס : וטק | ה 1 1 1 1 ו ו ערך ברירת המחדל של המאפיין חפווג3 בתגית הוא וחסטסט, כך שלא תצטרך לציין דבר כדי להשתמש בערך זה. כשתשתמש באחד מערכי ברירת המחדל של התגית , הדפדפןו ישאיר חלל ריק סביב הטקסט בשורה, והטקסט יגלוש לשורה הבאה מתחת לתמונה. קובצ |וח+.0וז06 118 מדגיס שימוש בערכי ברירת המחדל של תגית בקוד המסמך שלך (קוד חלקי מתוך המסמך): .קסף 0+ 60חפו1ה3 + ד .006 0ף 318060 +א6ד החססט 0+ 60חפוו3 6 דך תרשיס 5.3 מדגיס את תוצאות הקוד. | פא || ]| 5פוסצב" - ₪0 אפש 208 6 | כ07ז 10 81080 ד : 6 000 0ז 80ח0ו|8 ד 206 6ח3זוחו |סס.1 5 | תרשים 5.3: רק טקסט בשורה הראשונה יהיה בגובה שצוין במאפיין חפווג3. שאר הטקסט יופיע מתחת לתמונה. פרק 5: תמונות | 105 תמונות צפות, התגית < / [וחו> והמאפיינים <52366צ> ו-<>6סַהּ52> תמונות צפות אינן קשורות לשורה אחת בלבד של טקסט. תמונות אלו נמצאות בצמוד לשולי המסמך או במרכזו, והטקסט זורס לצידן באופן מושלס. הערכיס של המאפיין חפווג3ּ לתמונה צפה הס 6% ו-90%ז. מאפיין זה מציין לאיזה צד של שולי הדף תוצמד התמונה. קוב ווחז0.0א6ס504 מדגיס כמה קל להשתמש בהגדרות אלו. תרשיס 5.4 מציג כיצד הדפדפן מפרש את מאפיין התגית ומציג תמונות צפות. |< וט ; | זסזסוקא = )סחז)ח! /050ז0ו₪ - המרדף אחרי המכונית 34 ₪8 * || | 4 1005 פסהסוםץ אע אם 6 | המרדף אחרי המכונית זהו תחביב חדש יחסית והוא מאפיין רק את המאה ה-20 וכנראה גם את מה שיבוא אחריה. עילית הכלכלה האמריקאית אימצה לעצמה תחביב זה כבר בתחילת המאה, כאשר המכוניות עוד היו בשלבים המוקדמים של הפיתוח. מה שגרם להאצה מאוד משמעותית בהתפתחות תחביב זה הייתה מלחמת העולם השנייה שבין התוצאות מרחיקות הלכת האחרות שלה הייתה גם הגורם העיקרי להתפתחות מואצת של תעשיית הרכב באירופה ובארצות-הברית. אבב השאלה איזו מכונית לקנות היא שאלה הנוגעת לכל אדם כמעט בחברה המודרנית והיא לא שאלה השייכת לאצולה כלשהי. כיום כל משפחה בעולם מחזיקה בממוצע מכונית אחת וזה כולל גם משפחות מהג'ונגלים באפריקה. אם כן, נראה כי זו בעיה גלובלית. אך בעיות רבות נוספות הן נחלתם הבלעדית של בעלי המכוניות. אם זה טיפולים במוסך, תאונות, דוחות חנייה והיד עוד נטויה. ₪ להגיע לחווה הקרובה לביתו ולנסות את כלי הרכב האמין של העבר ולהיווכח בעצמו ברמת החיים הגבוהה שאנו אנשי המאה ה 20 נהנים ממנה לעומת אנשי העולם הישן. ותחשבו על זה. תרשים 5.4: תמונות צפות מנותקות מהטקסט ולכן מאפשרות לו לזרוס סביבן. קיימים שני מאפיינים נוספיס כדי לשלוט ברווח שבין תמונה צפה, טקסט ושולי המסמך - 050866 ו-50866. המאפיין 6ס8ספט מגדיר את הרווח בין התמונה למה שמעליה ומתחתיה (במאונך לה), ואילו המאפיין 50866 מגדיר את הרווח בין התמונה למה שמימינה ומשמאלה (במאוזן לה). קוב !וח+ח.55 50466 מציג מאפייניס אלה בפעולה. 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט בעברית פשוטה! המשמעות של 66הספט היא רווח אנכי (|₪63זפ/) ואילו המשמעות של 6 הללא רווח אופקי (|גזחס2וזסהז). כך שהמשפט: <] "50306="10ח "6|!"=חףו!ה "זו0. הה"=576 סוח|!> מגדיר תמונה שצפה במקביל לשולי המסמך השמאליים, והרווח בינה לבין השולייס והטקסט יהיה 10 פיקסלים. אס תשווה את תרשימים 5.5 ו- 5.6, תוכל לראות את ההבדל בין תמונות בלי/עס הגדרות המאפייניס 5066 ו-90366/. > ןם) = | זסזס!קא = 1חז6)ח! 050/4זס: - המרדף אחרי המכונית 34 * או ] | 0 1005 שטופה אפצ ₪0 6 | המרדף אחרי המכונית זהו תחביב חדש יחסית והוא מאפיין רק את המאה ה-20 וכנראה גם את מה שיבוא אחריה. עילית הכלכלה האמריקאית אימצה לעצמה תחביב זה כבר בתחילת המאה, כאשר המכוניות עוד היו בשלבים המוקדמים של הפיתוח. מה שגרם להאצה מאוד משמעותית בהתפתחות תחביב זה הייתה מלחמת העולם השנייה שבין התוצאות מרחיקות הלכת האחרות שלה הייתה גם הגורם העיקרי להתפתחות מואצת של תעשיית הרכב באירופה ובארצות-הברית. הבכ השאלה איזו מכונית לקנות היא שאלה הנוגעת לכל אדם כמעט בחברה המודרנית והיא לא שאלה השייכת לאצולה כלשהי. כיום כל משפחה בעולם מחזיקה בממוצע מכונית אחת וזה כולל גם משפחות מהג'ונגלים באפריקה. אם כן, נראה כי זו בעיה גלובלית. אך בעיות רבות נוספות הן נחלתם הבלעדית של בעלי המכוניות. אם זה טיפולים במוסך, תאונות, דוחות חנייה והיד עוד נטויה. ₪ אני ממליץ בחום למי שעדיין לא ניסה להיגמל מהרגלי המכוניות המגונים שלנו להגיע לחווה הקרובה לביתו ולנסות את כלי הרכב האמין של העבר ולהיווכח בעצמו ברמת החיים הגבוהה שאנו אנשי המאה ה 20 נהנים ממנה לעומת אנשי העולם הישן. ותחשבו על זה. ]3זוחו 1008 5 תרשים 5.5: הגדרות 50866ח ו-866ס9 משפיעות על שני צידי התמונה. אין אפשרות להשפיע רק על צד אחד בלבד. גודל תמונה, התגית < / פוחו> והמאפיינים ה%)ועו ו-6100% שני מאפייניס חשובים לתגית : 6140%ח ו-חזסו/צ. מאפייניס אלה מאפשריס קריאה מהירה מעט יותר של המסמך. כיצד! וח ו-חזסו הס מאפייניס המסייעיס בפתרון אחת הבעיות המציקות ביותר, הגוזלות גמן ברשת. כשגולש מבקר באתר שלך, הדפדפן שלו ימתין עד שכל התמונות ייטענו לזיכרון, ורק אז יציג את המסמך, כיוו שהדפדפן מבקש לדעת כמה חלל יש פרק 5: תמונות | 107 להקציב במסמך לטובת הגרפיקה. המאפיינים זחפָו6 ו-חז0ואו מפחיתים את משך וזמ [ ההמתנה - הס מודיעים מראש לדפדפן את הגודל המדויק של הגרפיקה במסמך. כשהדפדפן יודע מראש את גודל הגרפיקה במסמך, הוא יכול לבנות את המבנה הבסיסי עוד לפני שטען לזיכרון את הגרפיקה עצמה, שהיא המרכיב הכבד ביותר במסמך מבחינת זיכרון. כך, המשתמש יכול להתרשס מהמסמך, ולעיתים קרובות לעבור למסמך אחר עוד לפני שהדפדפן הספיק לטעון את כל הגרפיקה. מקרה שכיח הוא, שהתמונה מוצגת בצורה מעוותת בגלל חוסר התאמה בין הערכיס של המאפיינים 00%ו6ח ו-חז0ואו יחסית לגודל המקורי של התמונה. לדוגמה, התמונה היא בגודל 200א160, כלומר רוחב של 88או1600 וגובה של 85או2000. תוכל להציג תמונה זו יותר גדולה ויותר קטנה בעזרת המאפיינים חואו ו-+ח0ו6ח, אבל יהיה עליך לשמור על פרופורציה נכונה. למשל, אס קבעת שרוחב התמונה צריך להיות 100 ולא 160, אז הגובה צריך להיות 125. ההסבר: 100 מתייחס ל-160 (הרוחב המקורי) כמו א ל-200 (הגובה המקורי). לכן, הערך של א הוא 125. דוגמה נוספת, אס אתה רוצה להקטין את התמונה ב-20%, אז הרוחב יהיה 112 (160*0.7=112) והגובה יהיה 140 (200*0.7=140). קוב |וח1₪84651265.7% מדגיס את השימוש במאפיינים 00%ו8ח ו-חז0ואו היכוליס לפעמים לשבש את התמונה. רק ארבע התמונות משמאל מוצגות נכון מבחינת היחס בין הגובה לרוחב: <הטח> <080]> <006> ₪ <006/> <080/> <ץ000> <] "006="140ו6ח "112 "= ה0וע "זו0. |הץ6 065 חו"=576 סוחו> <] "006="150ו6ח "120 "= סו "זו0. |הץ0656החו"=576 סוחו> <ץ000/> <|חשח/> 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט זסזס!קא = 61חזט)ח! 050/1זס: ₪ - ובע 1 סו 1006 פוסטם] ‏ אשש 0 ₪ | | 5 סל 1 עזספו = 65)זסעב = 508100 שוחס] | 3/6988 | 900 ונק 0% >? ₪ | | תרשים 5.6 "/ אזהרה למרות שהמאפיינים ₪6190% ו-ה+שו/ש מסוגליס לשנות את גודל תצוגת התמונה, הס אינם משנים את גודלה הפיסי. כלומר, המשתמש צריך להמתין את אותו משך הזמן לטעינת התמונה, בין אס הוא יראה אותה בגודל טבעי או בגודל אחר. קישור תמונה כעת, כשאנו יודעים כיצד ליצור קישורים וכיצד להוסיף תמונות לתוך מסמכי ווד, למה לא לשלב בין שתי הפעולות וליצור משהו חדש! קוד !ויז לפעולה זו יהיהח: <8]> <" |₪()"=]6זח 8> כפי שניתן לראות, במקוס ליצור קישור בעזרת טקסט בדף ה-89/, אנו יוצריס קישור בתמונה המוגדרת בעזרת תגית . התמונה מופיעה על המסך והמשתמש לוחצ עליה במקוס על טקסט. פרק 5: תמונות | 109 ראה קוב>ף !וח%ח.5עצוסאא. <|ווזו]> <₪680> <6|"> 5 %סר] <006/> <0680/> <ץ000> סח 6חל || )טסה 5026="4"<[4680 +חס)> + 0065 )קרח 60 <81>/8ח0ו%655סזש< "!ו סס. ורחה-סח.צטצוצו//: קח"= )סה 8> <"!ן. ס6. והחה-6סח.עעצוצש//:קח"= )סה 8> <8/> <%חס)/> <ץ000/> <|חשח/> 49 + 2005 61)נוכת 60 [655108) סק +05גמ 16 [81 420104 11686 00 עו | | | תרשים 5.7: קישור לטקסט וקישור לתמונה. שיס לב למאפיין ז66וספ לתגית <8>. מאפיין זה יוסבר מייד בהמשך. גבול לתמונה, התגית < / (וחו> והמאפיין ו006וסט תוספת זו שימושית במיוחד כשאתה יוצר תמונה מקושרת. המאפיין וספ קובע את עובי המסגרת מסביב לתמונה. ערך ברירת המחדל של המאפיין זפסזסם הוא 1. אס תשנה ואת לערך גבוה יותר, תהיה המסגרת מסביב לתמונה עבה יותר. אס תגדיר ערך 0, תיעלם המסגרת המעידה כי כאן קיים קישור. ראה קוב !וזו+.901 ד6חד. כדי להשתמש במאפיין זס6יוסט, יש לכתוב את התגית כך: <] "00 ד"=)31 "א6|"=תפוו3 "4"= ז0זספ "06.0 65החו"=576 טוחו> 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט |<1ם)- | זסזס!קא = ]פחזס)ח! !)ס5סזסווא - זסטוד 6חד | ₪ | ]| 008[ 668סעבת | אפוש ‏ 08 שו | | ₪8 9 ₪4 39 50 | 85וזסץב-] 568100 סוחס | |36/68 | 5סו5 בזם וס 30% 1 )טוסט: 6זס]/ 110016 ב % 8 60 0 15 6ע6ם [[4 , פעספם זגוססה 6עסב זנט 8 1691 50 186 6 גוס +ך 1066[ פעספם 116 מו סצ'גוסץי . .‏ ה[סז 65 6פהמ 16 תרשים 5.8: לפניך קישור גרפי. כדי לעבור לדף הבא עליך ללחוצ עליו. צבע המסגרת סביב התמונה תלוי בהקשר. במילים אחרות, אס התמונה היא גם קישור, המסגרת תהיה בצבע כחול (זּהו צבע ברירת המחדל של קישור). אס התמונה אינה מקושרת, הצבע יהיה שחור. שאלה ותשובה! 69 אס אני מבטל את המסגרת, איך המבקריס באתר יידעו שוה קישור? במראה התמונה אכן תהיה רגילה, מה שעלול לבלבל את המבקר באתר. כשאתה משתמש בערך "00:="0זסט, חשוב שתוסיף לצד התמונה גס טקסט שיודיע למשתמש שהתמונה משמשת גם כקישור. עוד על גרפיקה תוכל לקרוא בפרק הבא. פרק 5: תמונות | 111 פרק 6 צבע תקשורת חזותית היא מהנה וגם מהווה אתגר. גרפיקה (תמונות, איורים, סמלים) יכולה לעזור להתגבר על בעיות תקשורת בינלאומיות, אך עדיין לא מוציאה את הטקסט לגמרי אל מחוץ לתמונה. טפט, התגית <ץספ> והמאפיין חטסוחָא6בּט בוודאי חיכית שנציג נושא זה כבר זמן רב. נראה כי מפתחיס רביס נהניס מאוד להדביק טפט כלשהו כרקע לאתר שלהם, שכמובן נעשה בעזרת גרפיקה ולא בעזרת דבק. פעולה זו, ללא ספק, מוסיפה אופי מיוחד לאתר, אם ואת כוונתך. ראה קובצ |וח+ח.חהטסו6א836. הדרך לעשות פעולה זו היא פשוטה מאוד: <"זו0. 30 65הו"= טס 0660 ץ0סס> בוודאי מעניין אותך לדעת מה גודל תמונת הרקע (קובצ זף.זססְהּט) ובכן, גודלה האמיתי של התמונה הוא 108 א 212. תוכל לנצל את יכולת ייההכפלהיי של הדפדפן כדי לקחת תמונה כמו זו 6006.010) וליצור איתה רקע מעניין כמו וה הנראה בקובף !ווו5696.0%. פרק 6: צבע | 113 צבע אס אתה באמת רוצה להתפרע ולתפוס שליטה על כמה שיותר מרכיביס במסמכיס שלך, הגיע הזמן שנסיר את הלוט מעל חלק מפקודות הצבע. את הצבע אפשר לשלב בהרבה תגיות שאת חלקן כבר למדת : <6ח0?>, <ץ6000, <666זהוח>, . את הצבע ניתן להגדיר בדף !ד בשתי צורות: 1. בשם, לדוגמה : 6טופ, ח66זף, אוסוופץ וכדומה. 2. בפורמט 68א8. פורמט ₪68 הינו הגדרת צבע על ידי ערבוב הצבעים : אדוס (₪60), ירוק (ח66ז6) וכחול (8106). לפי מודל צבעי 868 נוכל לערבב יחסים שונים של שלושת הצבעים (אדוס, ירוק, כחול) כדי לקבל כל צבע החל משחור (וזה ברור) ועד לבן (וזה גס ברור) וכולל ורוד, ירוק ומאות אלפי גווניס נוספיס. כל פרמטר, מתוך השלושה, יכול לקבל ערך מ-0 ועד 255. המשמעות היא, שמספר הצירופיס האפשריים הוא 16.7 מיליון צבעים. למשל, הצירוף של אדוס, ירוק, כחול בערכיס 255, 255, 255 בהתאמה ייתן צבע לבן, כמו שצירוף 0, 0, 0 יציג צבע שחור. הנה לפניך צירופיס אחרים: צבע/ ₪68 | כחול (8!06) אדוס (₪66) צמב | |0 הפ |פא | וש . 25 25 / וריו הבעיה בצבעי ₪05 היא, שלא ניתן להגדיר לדפדפן את הצבע בעזרת שלושת הערכיס הדצימלייס של ₪68 אלא חייבים לציין זאת בקוד הקסדצימלי. בשיטת הספירה הדצימלית בה אנו עושיס שימוש יוס יוס, קיימות הספרות 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ו-9. בשיטת ספירה הקסדצימלית קיימות הספרות: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ג, 8, 6, ם, 5 ו-=. הערכיס הדצימליים יתורגמו לערכיס הקסדצימליים. 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט בתרשיס 6.1 תוכל לראות את הגדרת הצבע בפורמט ₪68 עס ערכיס עשרונייס (דבימליים) וגס את ההגדרה עבור דפי |ואדו. יר 3916 5 סופ ה0ז9וו) זסוס 18 ו :חספזם ו סגו "+ תרשים 6.1: כך נראה חלון בחירת צבע בתוכנת סזק ססח5 זחו08. אס כך, הגדרת הצבע 8=163 ,6=163 ,63=₪ בדף ואדה תירשס 43=33. כדי להקל עליך את העבודה, תוכל להשתמש בקובצ ווחזה.6וה3אץ1400וסוסס כדי לראות הגדרה של 140 צבעיס בשמס (אותם תוכל לציין בדף שתבנה) או בפורמט ₪68. כדי להשתמש בערכיס שבטבלה, סמן את הטקסט והעתק (6+!60) את ערכו. תוכל להשתמש בשס הצבע כמו ₪66, שסוופצ וגם א>חוקקססכ, 6%|סוטסטום, שְאזטחום או בקוד ההקסדצימלי שלו: 4-0000, 00---א, 1493--4, 48202 ו- %696969 בהתאמה. 2 הערה אל תשכח לשיס את הסימן 4 לפני המספר בפורמט ההקסדצימלי. פרק 6: צבע | 115 זפזס!קא = 61חזפ!ח! 050/1ז6ו4 - [חווח.6חוב3 א עם 40 1זסוס:)7קבּת-)4 1 ד1] = 4-5 1 ד1]צ6 60 975 או/צ:] [2 סו 1006 5פאסטפת ‏ אפ 00ם ‏ 6 | > . > .₪ 7 ₪ סו 360650 | כסופ ו 6% אי . ש 3 וו ₪ 9 ב )ווק 1 90 | סוחס 508100 זו וח 0 7 1 |69 0-7" סספום מ 5 שו !פס 7-6 שפזפחום 99 סה | | 605000 סו --8-8- 66 0 -]-]- חס 0-0 |= ב :ב ברו | ]ו בויב תרשים 6.2: פלטת הצבעיס. הפעל את הקובף |וח%ח.6וחב3ּ ץ1400 זסו60. לרשותך מיליוני צבעיס נוספיס אותס תוכל לשלב בדף |אדה, אבל יהיה עליך לזכור שהדפדפן יכול להציג רק 216 צבעים. למעשה, הדפדפן יכול להציג 256 צבעיםס, אבל רק 6 מהס בטוחים להצגה על המסך. בעגה המקצועית אוסף הצבעיס הבטוחיס להצגה נקרא 23|!6%6 ץ58106. יתר 40 הצבעים עשוייס להשתנות בין הפלטפורמות השונות (86 ו-6ק). [וח+ח.6וחבּא 601014007 | 140 צבעיס המסודריס בסדר אלפביתי [וחזח. 00 601071406 | 140 צבעיס מסודריס לפי מספר הצבע בפורמט ₪68 צביעת רקע, התגית <ץ000> והמאפיין זס!|ס960ט נתחיל בצביעת הרקע. תוך שימוש במאפיין זס!960פ של התגית <+ץ906>, תוכל ליצור צבע רקע למסמך בעזרת ציון מספר הקסדצימלי בן שש ספרות : <"0000"=זס|860ט ץ00> גוף המסמך <ץ00ס]/> הערך %170990 מציין את הערך הדו-ספרתי של הצבעיס אדוס, ירוק וכחול, בהתאמה, בצבע הרקע של המסמך. לדוגמה, אם אתה מעוניין לשנות את רקע האתר שלך לשחור השתמש בקוד: <"000000א"=ז0ס|5960 ץ00> 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט יכולת גם לכתוב את הקוד כך: <"א30|ט"=זס|2960 ץ00> ולהגיע לאותה תוצאה בדיוק - רקע שחור. אתה לא צריך לזכור את כל הקודיס ההקסדצימלייס ו/או את שמות הצבעיס בעל-פה. תוכנות גרפיות כמו 85 מציגות לך את קוד הצבע לגבי כל צבע שתבחר, וכן תוכל להיעזר בקבציס : |וח16.0%ה83ץ1400זס601 או בקובצ !וח%ה.6 801 66 0140ו60. בדומה לשחור, ניתן לצייו את הערכיס של הצבעיס הבאים כך: צמע 00| | 6 |תכלת | | | טף3| מאקס0. |מול | | | פשם | 000005 ירוק 0 0 ת כסף ספרי ההדרכה בהוצאת הוד-עמי על תוכנת סיו 5002 +חוהּק עוסקיס בהרחבה בנושא גרפיקה וצבע. וי הספר עיצוב ממשק באינטרנט בהוצאת הוד-עמי, יספק לך מידע רב בנוגע לשילוב הצבעיס באתר, באופן שיתמוך גס במראה וגס ביכולת הניווט של המשתמש באתר. פרק 6:צבע | 117 צביעת טקסט, התגית <ץ000> והמאפיין 6%%+ לאחר ששינית את צבע הרקע, ייתכן שתצטרך לשנות, אם תרצה, גם את צבע הטקסט במסמך. ברירת המחדל לצבע טקסט ברוב הדפדפנים היא שחור (4000000 ,806ו5), מלבד קישורים. טיפ קוב !וח+83₪16.0ץ601071409 מאפשר לך לבחור צבעיס עבור הרקע, הטקסט והקישורים. כדי לשנות את צבע הטקסט הכללי במסמך, השתמש בתכונה %א6+ של התגית <ץ000> כך: <"0="10000ל ץ00> גוף המסמך <ץ000/> בקוד וה, סטפַפָז מייצג סדרה של מספרים הקסדצימליים, המייצגים שילוב בין אדוסם, ירוק וכחול. למשל, הקוד הבא מציג את הטקסט בצבע כחול בהיר: <"סט| 0056 |"=6%+ ץ₪00> שוה בדיוק כמו לכתוב: <"-870א"=%6 ץ000> צבע קישור, התגית <ץ200> והמאפיין אחוו צבעי ברירת המחדל של קישור הס כחול (==80000) לקישור חדש, וסגול (%800080) לקישור שביקרת בו בעבר. ניתן לשנות את צבע הקישוריס כרצונך. קיימים שני סוגי קישורים: 1. אחו! - קישור. 2 אחווצ- קישור שביקרת בו. כדי לקבוע את ערכם של אלה, עליך להשתמש בקוד: <"0000א"=אחווע "000זוא"=>חו! ץ0סם> גוף המסמך <ץ000/> 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט שוב, פַפפַפָז% מייצג את השילוב בין אדוס, ירוק וכחול. ברירות המחדל למאפייניס אלה הן: כחול (--80000) עבור אחז!, סגול (4800080) עבור אחזוץ. ייתכן שצבעיס אלה שונים, אם המשתמש הגדיר אותס אחרת. לדוגמה, כדי לקבוע צבע ירוק זּית (6וו0 או 808000+) לקישור וצבע אדום (160 או 0), לקישור שביקרת בו, כתוב כך את תגית <ץ000> : <"60ז"=>חווע "%808000"=>חו| ץ00> בנקודה זו של שינוי צבע הקישורים יש לשיס לב. צבע ברירת המחדל של קישור הוא כחול, כך ה במרבית האתרים בעולס וכך רגיליס כל הגולשים. אמנס אתה יכול לצבוע את הקישור באיזה צבע שתתפוץ, אבל האם הגולשיס באתר שלך יזהו שזה קישור! על כך ועל שימושיס אחריס בצבע קרא בספר עיצוב ממשק באינטרנט בהוצאת הוד-עמי. צביעת טקסט, התגית <%ח0ס1> והמאפיין זס|סס עד כה, כל פקודות הצבע שראינו היו כלליות מאוד. למעשה, ניתן לשנות את צבעס של מיליסם בודדות, משפטים או קטעיס בודדים, מבלי להשפיע על שאר הטקסט. כל שעליך לעשות הוא, לתחוס את הטקסט אותו ברצונך לעצב בין התגיות <00%)]> ו-<%ח10/>: <%ח760>/)0 15 6+ 15ר%< "6ז"= זס|ס6 %חס?> ההגדרה של צבע האות יכולה להיות הקסדצימלית (0000:=א), או במיליס פשוטות וברורות יותר (60ז). אתה תחליט מה מתאים לך יותר. פרק 6:צבע | 119 פרק 7 טבלאות טבלאות !אד מציגות סוגים שונים של נתונים בדרך נוחה ומסודרת לקריאה. ייחודן הנוסף של הטבלאות, הוא בכך שהן מאפשרות לך לעמד את המסמכים שלך במעט כמו ב-6זס/. יצירת טבלה, התגית <6|פב3ּ]> טבלה נמצאת בין תגיות התחוס <%3!6> ו-<8016?/ >. הדרך הקלה ביותר לחשוב על טבלה כאוסף של תאיס בודדיס המסודרים בעמודות ובשורות. תא הוא המפגש של עמודה ושורה. בעברית פשוטה! שורות, עמודות ותאים הס המרכיביס הבסיסיים של טבלה, אותס אתה בוודאי מכיר מתוכנות 018066 כדוגמת 6זס/, |₪%66 או 860055. שורות מוצגות לרוחב המסך ועמודות לאורכו. בכל מפגש בין שורה לעמודה, נוצר תא. חשבון פשוט: אס בטבלה עשר שורות ושלוש עמודות - בטבלה יש ... שלושיס תאיס. הגדרת שורה בטבלה, התגית <ו?> את הטבלה אתה בונה לפי שורות. כלומר, אס ברצונך להגדיר תאים בשורה מסוימת, ראשית עליך להגדיר את השורה. ה לא מסובך, וכל שעליך לעשות הוא לתחוס את כל התאיס בשורה מסוימת בין התגיות <ז?> ו-<ז%/>. הגדרת תא בטבלה, התגית <1+> את השורה אתה בונה מתא/ים. כלומר, אס ברצונך להגדיר תאיס בשורה מסוימת, ראשית עליך להגדיר את השורה (את וּה עושים עס התגית <ש>), ואחר כך להגדיר כל תא ותא בנפרד. זה לא מסובך, וכל שעליך לעשות הוא לתחוס את הערך של תא (טקסט, תמונה, עס/בלי קישור) בין התגיות <%6> ו-<%6/>. פרק 7: טבלאות | 121 קובצ !וח91601.0%ד מדגיס טבלה פשוטה: <%80|6> <> <0>/%0זס)\< ?> <66>/0א <%0+> <66055>/%0/< ?> <₪/> <7> <0ט/ > כו2חו/<0?> <0/ > קוח חו/<0+> <)/ >6זהכ)חו/\<0+> <₪/> <6ט9?/> <ץ000/> <|חטח/> 5 |פסאם ‏ זט 8 ותו קותאחו/ סחוי וס עו | | | תרשים 7.1 התגית <%82!6> פותחת את הגדרת הטבלה. שים לב שלא ניתן לראות את קווי הטבלה. כיצד להציג את קווי הטבלה תלמד בהמשך. התגית <ו+> מתחילה את הגדרת השורה הראשונה. אחרי התגית <%6> יבוא הערך של התא, ובסיומו התגית <4?/>. השורה הראשונה בטבלה מוגדרת באמצעות התגית <ש>, ובה שלושה תאים. את וה יודעת הטבלה, תוך כדי בנייה, מכיוו ששלוש פעמים מתחילה התגית <%0> ושלוש פעמים היא נסגרת <0?/>. בסיום מתן הערכיס לתאים, בין התגית <6%0> לתגית <%0/>, יש צורך לסגור את הגדרת השורה על ידי התגית <0/>. באופן דומה מוגדרת השורה הבאה בטבלה. בגמר הגדרת השורה השנייה נסגרת הטבלה על ידי התגית <89!6?/>. 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט מאפייני התגית <6!פב3+> הטבלה שהתקבלה זקוקה למעט קוסמטיקה, ולכן וה הזמן המתאים ללמוד על המאפייניס של התגית <18916>. משמעות ערכים וטס צבע רקע לטבלה זז .... חס6זף ,6טוס ז 0 | גבול הטבלה 5 או צבע המסגרת + .... הססזף ,שטום | מרווח בי תוכך התא לגבולותי | מרוח בין תאים חפ | איה גבולות ייראו מסביב לטבלה ,5 ,שוס!26 ,85006 ,וס סט ,אס ,65ופע ,5חז ,5ח! גבולות טבלה, התגית <6!ַב3ּ+> והמאפיין וסט קוב !וח%₪.391602ד מראה טבלה עס גבול, כאשר השוני לעומת קובף !וח601.0%!טב3ד הוא בהוספת המאפיין ז6זסט לתגית <90!6+>, באופן הבא: >+%80|6 00700]="1"< 86 |68א₪ זם וי 8כ תו קוחבשחו/י/ מו2חו/י 4 / סוחס עו 8 | | | תרשים 7.2 אתה יכול לשנות את הערכים של המאפיין זפסזסם כרצונך, כדי לקבל טבלאות עס גבולות (מסגרת) בעובי שונה. פרק 7: טבלאות | 123 יישור טבלה, התגית <6!ב3ּ+> והמאפיין חפוובּ קוב |וח%ח.391603ד מראה את היישוס של המאפיין חפָזוהּ בתגית <8916+>. מאפיין חפו|ו3 מיישר את הטבלה יחסית לגודל החלון בו היא מוצגת. כלומר, "66!"=חפו|ּ יצמיד את הטבלה לשמאל החלון (זוהי ברירת המחדל גם אס לא תציין את המאפיין), "ז0%6ה66"=ח8ו|ה ימרכו את הטבלה המוצגת בחלון ו-"שח9ז"=ח6ו|ג יצמיד את הטבלה לצד ימין. <"ז00חה66"=ח80ו!3 "1"= וסט %9016> 8 |8סא= 7 ו בשחו סו תוי סוחס עו 9 | תרשים 7.3 רוחב טבלה, התגית <%321!6> והמאפיין הזחוש רוחב הטבלה נקבע באופן אוטומטי לפי הערכים הנמצאיס בתאים. יהיה יותר טקסט - הטבלה תהיה יותר רחבה. קובצ |וח+.1604פ3ד מדגיס כיצד רוחב כל עמודה נקבע לפי התא הארוך ביותר. 5868 ה פסא= 90סזסוון זר זו 8 טא צם רבחו פָחוזטומרזס) 13% ססו צם מו2חו/ש! חס עו ₪ | | תרשים 7.4 כשאנו רוציס לשלוט על רוחב הטבלה, אנחנו יכוליס להשתמש במאפיין חז6ו/ש. הערכיס של מאפיין זה יכולים להיות מספר פיקסלים או % מרוחב החלון בו מוצגת הטבלה. קובצ !וח%ח.391605ד מראה כיצד נקבע רוחב טבלה ל-80% מרוחב החלון: <"80%"= הו "זסלה66"=ח8ו!3 "1"= ספ %90!6> 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט ה ]08 808סזסו! יו 1 בי ץם סוחב/ חור 3% ססוא! צם סו2חו/ע וט פָחוז 0 יש הס עו 59 | תרשים 7.5 ומה קורה אס רוחב הטבלה שנקבע קטן מלהכיל את ערכי התא ברצף! שנה את אחוזי הרוחב מ-80% ל-20% וראה מה קורה. מה יקרה אס רוחב הטבלה כולה יהיה 80% ותקטין את גודל החלון? מיליס לא יישברו (למשל, המילה 6/6|00608חם) אלא ייראו ברצף. מילה שאין לה מקוס תעבור לשורה הבאה בתא, וגובה התא יסתדר בהתאם. לחילופין (במקוס לצייןו את רוחב הטבלה באחוזים), תוכל לציין את רוחב הטבלה בנקודות, למשל: <"400"= ו "ז00ה66"=ח90ו!3 "1"= וסט %9016> כלומר, רוחב הטבלה יהיה 400 נקודות. ומה קורה אס רוחב הטבלה שנקבע קטן מלהכיל את ערכי התא ברצף! שנה את רוחב הטבלה כולה מ-400 נקודות ל-200 נקודות וראה מה קורה. מה יקרה אס רוחב הטבלה כולה יהיה 400 נקודות ותקטין את גודל החלון? זכור שמרבית המשתמשים משתמשים ברזולוציה של 800א600 נקודות, כך שרוחב המסך העומד לרשותם הוא... 800 נקודות (כולל פס גלילה). צבע רקע לטבלה, התגית <6!כַב3+> והמאפיין זסוס6ט וקצת צבעזו! קוב !391606.0%₪0ד מראה טבלה עס צבע רקע. בבחירת צבע רקע יש לשיס לב שתוכן הטבלה ייראה והצבע לא יייבלעיי אותו. <"6405 "= ז0060|0 "80%"= הו "זסלה66"=ח98ו!3 "1"= סט %90!6> סו [8סא= 808םזסווות הזם// 808 סזסווש! בי ץצ מוחרש חור 3% ססוצ] צט קוחו ו וטא פָחוז 0 זסווקוחס עו 0 ן תרשים 7.6 פרק 7: טבלאות | 125 מרווח בין תאים בטבלה, התגית <321!6+> והמאפיין פַחוסבּ66|!50 קוב !וח%₪.891607ד מראה טבלה עם מרווח בין התאים הנקבע בנקודות. <"04="20חו66]!5086 "50%"= רסו "זםלה66"=ח8ו!ה "1"= סט %90!6> טסו סו 8 סו בי [פסא יי מוחא חור ץצ מו2חו/ ו צם ססוו 8 6008 וס עו | | תרשים 7.7 ערך המאפיין 9ח6811!50861 יכול להיות גם מוגדר באחוזים. אתה מוזמן לנסות ולראות מה יקרה. דע, שכאשר הרוחב נקבע באחוזים, השליטה עוברת לדפדפן הקובע את המרווח. מרווח בין תוכן לגבול התאים בטבלה, התגית <%3016> והמאפיין ַחוּהְחבּכ!|66 קוב |ו%.1608פ3ד מראה טבלה בה נקבע מרווח בין תוכן הטבלה (במקרה זה מוצג טקסט אבל בהחלט יכולה להיות שס גס תמונה) לבין גבולות התא. <"20"= 66180080 "8="20חו661!5086 "50%"= הו "זסה66"=ח8והּ "1"= סט 6וה%> סו טסו טסו בי [פסא 0 מוחר/ חור צם מו2חושע הו צם 8% סו ו פחו1 60 וס עו 9 תרשים 7.8 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט ערך המאפיין 9ח:66112800 יכול להיות גם מוגדר באחוזים (%). אתה מוזמן לנסות ולראות מה יקרה. דע, שכאשר הרוחב נקבע באחוזים, השליטה עוברת לדפדפן הקובע את המרוות. כעת אתה מוכן להתקדם הלאה ולהגדיר תאים! תא בטבלה, התגית <> לטבלה מרכיב עיקרי הנקרא תא. התגית המגדירה תא נתוניס היא <%0>. הקבצים [וח+601.0!פהּד ועד |וח%ח.391608ד הכילו תאים עס תוכן, כך שהנושא מוכר ולא חדש. בטבלה להלן מוצגיס מאפייני התגית <%0>. פרק 7: טבלאות | 127 יישור תאים, התגית <6+> והמאפיין חפוובּ המאפיין חפַָוּ31ּ מציין את סוג היישור שיוחל על הנתוניס בתא. הוא יכול לקבל אחד מהערכיס הבאיס : ז06ח606, ץזספטן, +חפז או 68!. * ערך ברירת המחדל של המאפיין חפָזוּ הוא 6%!. > הערך שפטן של המאפיין חפָווּ בתגית <4+> מציין כי הטקסט יהיה מיושר לשני צידי התא. כמובן שאס בתא שרוחבו גדול תהיה מילה אחת, לא יתבצע יישור דו-כיווני. סגנון זה מזכיר את סגנון היישור של ספר זה ושל טורי עיתון. לדוגמה, קובצ |וח391609.0%ד מראה את התאיסם בשורה הראשונה מיושריס למרכז (ז%6ח66) והתאים בשורה השנייה מיושרים לימין 0ח8). שים לב שכל הטבלה מיושרת על ידי המאפיין חפוו3ּ המוגדר בתגית <180|6> : 58 ₪ 80סזסו|| = |68א= ה80סזסוו | 80סזסוו 6 508 עט אתו הננר 8 ססוף! עם מו2חועו קוח עו 8 | | | תרשים 7.9 רוחב התא, התגית <1+> והמאפיין חזחוש רוחב העמודה (רוחב כל התאיס באותה עמודה) נקבע על פי התא הרתב ביותר בעמודה. קוב> |וח+!.391610ד משרטט טבלה בה רוחב התא נקבע על ידי ציוו מספר פיקסליםס. כאשר משתמשיס במאפיין חצשוש צריך לציין רק רוחב של תא אחד בעמודה: <> <0>/%0זס/ 0500ז6ו]<"250"= 0 "זםה66"=חפווה %0+> <66|>/)0א= 0501סו]<"200"= תועש "זז ח60"=חפווה 0?> <60655>/)0 111005086 "150 "= וע "זסח6ס"=חטווה %> <₪/> 58 110105060 [8סא= 508סזסו וו טזס// ה80סזסון [ הו צם קחרמו מחוזטק רס 13% ססוצ! עצפ מוקחור |; / | | | חס [ 6 תרשים 7.10 באותו אופן אפשר להגדיר את רוחב התא ב-% מגודל החלון (המסך). 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט גובה התא, התגית <6+> והמאפיין 610% גובה השורה נקבע באופן אוטומטי על פי התא הגבוה בשורה. קובא !וח611.0%!טב3ּד משרטט טבלה בה גובה התא נקבע על ידי ציוו מספר פיקסלים. כאשר משתמשיס במאפיין 60% צריך לציין רק גובה של תא אחד בשורהח: <|וחזו[]> <080]> 1 ךד<60|?> <006/> <080/> <"ז0ח06"=ח80ו!3 "06="1זסכ 6וסב9?> <> <0/> זס/ 600508ו]<"6="100ח0ח "250"= הססועש "זט ה66"=חפווה ?> <66|>/)0אם 200"<]1!6070507%"= סו "זסה66"=חטו!ה ?> <460655>/?0 1116705016 "150 "= וע "זסח06"=חטווהּ %> <1/> <> <> חט טקור 60 13% ססוצ ץט כו2חו/<"00="50ו6ח "זסזה66"=חפו!ה %> <00/ >50!!גו עס קוחה חו/<"זסה66"=חפווה %0+> <0)/ >806)ח1/< "זו ה66"=חחו1ה ?> <ח/> <80|6?/> <ץ000/> <|וחטח/> באותו אופן אפשר להגדיר את גובה התא ב-%6 מגודל החלון (המסך). 8 סו [08א= 80%סזסווו שזס/ 50סזסוו/! ו טא עפ קוחר/חו/ החוזטוטרחס) 03 ססוצ עפ מו2חועצ חס עו 5 | | פס 5 תרשים 7.11 פרק 7: טבלאות | 129 צבע תא, התגית <%0> והמאפיין זס|960ט מאפיין ‏ זס]8860 מוכר מתגיות אחרות כמו <ץ00פ> וגם <%806>. השימוש בו במסגרת התגית <%6> קובע את צבע הרקע לתא בודד אחד, לצורך הבלטה, לדוגמה. הקוב !וח+3916-601071.0ד מציג שימוש במאפיין זה. ץצ 50םווסשי ה שד צא סאוסוא 5 מק ה669 מו יי וו 6 36%זוחו סיס ] 55 תרשים 7.12 צבע הטבלה כולה נקבע על ידי התגית <906+>, באופן הבא: <"7806 "= ז0060!0 "2"= 0ח66!!5086 "2"= 8ח800כ|66 "1"=ז וסט %8016> צבע תא נקבע על ידי התגית <%6>, באופן הבא: <"60ז"=זס|2000 %0> שיס לב ל-06וזפס שעושות ההגדרות אחת על השנייה. שורה בטבלה, התגית <:ו+> שורה בטבלה מוגדרת על ידי התגית <ז%>. גם לתגית <ש> יש מאפיינים הדומים מאוד לתגית <%0> והם: מאפיון ה ערכים ו יישור אנכי של תוכן בתא הה0ס)סכ ,140!6וח ,קס+ צבע רקע לתא סז ,סו שים לב שמאפיינים שהוגדרו בתגית <> מתייחסים לשורה ולתאים. למשל, אס הגדרת את המאפיין "ז00ח60"=ח8וו תחת התגית <ש>, אין צורך להגדיר מחדש "ז0זח66"=חפווג במסגרת התגית <%0> באותה השורה, אלא אס אתה רוצה לשנות את היישור שנקבע ברמת השורה כולה (למשל, לתא מסוים אתה רוצה להגדיר "6"= חטווה). 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט קוב |וח391612.0%ד דומה מאוד לקובף !וח+ח.1611פד, פרט לכך שהגדרת היישור (מכיון שהיא והה לכל התאים בשורה) מוגדרת ברמת השורה תחת התגית <ז)> (בקובץ !וח+.1381612) ולא ברמת התא תחת התגית <%> (קובף !וח+.611!טְבּד). גם צבע ניתן להגדיר ברמת השורה, וקובץ !וח%ח.316-601012ד מדגיס את : <"שוסו|6ץ"= זס|0ס00 "> <"-2-- "= זסו2000 > 50שווס= ה 50=! ד ץאסאוסואן פס תרשים 7.13 טבלאות מורכבות הטבלאות שהיכרנו עד כה היו פשוטות. פשוטות במובן, שהן היו טבלאות שבכל שורה היה אותו מספר של תאיס. מיזוג תאים בשורה, התגית <1+> והמאפיין הה3ּ60!5 המאפיין ח8ש6015 בתגית <%6> קובע את מספר הטוריס עליהס יחלוש תא מסוים. ערך ברירת המחדל הוא 1. טיפ ערך ברירת מחדל הוא ערך שמקבל מאפיין מסוים כאשר אינך מציין אותו במסגרת התגית. ה שהמאפיין לא נרשס במסגרת התגית זה לא אומר שהוא לא מופעל. הוא כן מופעל עס ערך ברירת המחדל שלו. במקריס רבים קיימיס לדפדפן ערכים קבועים מראש בהס הוא משתמש להצגת מרכיבים שונים, אס אינו נתקל בהגדרה עבורס במסמך. פרק 7: טבלאות | 131 קוב |וח%ח.1613פאד מדגיס שימוש במאפיין חכ0015 : >< >%06< >/]0< <0/>+וססקט5 הוחזס3|ק<"2 "= הה60!50 1+> <₪/> הסמקטס זסז31 וש עס וע ד זז 13 13 69 3 8 1 (₪ ₪ ו .| / סוחס עו ₪ | | || תרשים 7.14 בשורה הראשונה, התא הראשון הוא תא ריק: <1<>/%0)>. בשורה הראשונה, נעשה מיצוג בין שני תאיס: <%0/>+וססקו5 הוסטהוק<"2"= הה0פ!|סס %0> המשמעות היא, שבשורה בה נמצאת התגית <%0> עס המאפיין "2"=ח60!508, יצורפו התא הנוכחי והתא שאחריו לתא אחד - ווהי משמעות המיזוג בין התאיםס באותה שורה. השימוש במאפיין ח601508 לאו דווקא חייב לבוא בשורה הראשונה בטבלה. קוב [וח+.1614 ד מדגיס טבלה מורכבת קצת יותר: חוססקטש חחזסוו3וק שוחו | ₪136 | זפזו 3)ווח 3 ₪ (₪ ששו 501 (₪ (₪ 3 9 זפטח/ 50006 | |69| ₪ מ 0000000 אאחסשאשן | | | | תרשים 7.15 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט בשורה החמישית, נעשה מיזוג של כל שלושת התאיס בשורה על ידי המאפיין "3"=ח60!508. בנוסף, הטקסט בשורה זו עוצב בגופן טחסו) קטן ("126="2ו5) וצמוד לתחתית התא ("וחסטסט"=חפו|ּע), באופן הבא : <> <"3"= 60508 "הס ספ"= חפו|הע "40"=+ח0וסח %0> <%חס]/>%199 זס0ח(<"5226="2 +חס)> <0)/> <ח/> מיזוג תאים בעמודה, התגית <%01> והמאפיין חהּקפ5צוסז המאפיין הק5שסז בתגית <6+> קובע את מספר השורות עליהס יחלוש תא מסוים. ערך ברירת המחדל הוא 1. קוב |וח+₪.391615ד מראה טבלה כזו: <|וחזו]> <680> 5 1+<1)|)60)> <006/> <080/> <ץ000> <ז06זסכ 90|6?> <> <0<6000156>/%0?> <0/ >%0<5)/0[6605> <ח/> <> <825>/%0 56זט3"<00"= חהספצוסז %0+> <98>/%0 פשוס0חו/\<)?+> <ח/> <> <2000>/%0 067106 <ח/> <> <%0/>א.5 זסזס|סאם 6%חזס%ח%1<1> <ח/> <> <600>/%0 56זו2"<60"= חהספוסז %0> <%0/>++6<|)> <ח/> <> <6>/%1 ++6 |0 <7]/> פרק 7: טבלאות | 133 <> <0/ >ז4" <1)/> | ד[ <0?> <8/> <> <0)/ >0<38/8507106+%> <ח]/> <> <00/> | דכ <0+> <ח/> <> <4570>/%0< )> <ח]/> <%80|6/> <ץ000/> <|חשח/> ו 6 8 ומר 0 281466)| 825 86עגו26) .5 102010961 61מַת6?מך + 6 ++?) [4גופ1/ר .חח ו חאודת 57 0 56צעגו20) ב מ / חס עו | | | | חס [ תרשים 7.16 הסבר: לפניך טבלה עם שתי עמודות ו-10 שורות. נכון שבעמודה השמאלית יש רק ארבע שורות אבל בעמודה הימנית יש 10 שורות. מעתה ואילך נספור גם את השורות משמאל וגס את השורות מימין, ויחיה עליך לעקוב בדייקנות אחר ההסבר. 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט בשורה הראשונה (לפי עמודה שמאלית) מוגדריס שני תאיס תוך שימוש בתגית <%4>. בשורה השנייה (לפי עמודה שמאלית) מוגדריס גסם כן שני תאיס, אבל התא הראשון מוגדר עס המאפיין "3"=חהספאוסז. כלומר, התא יתפוס שלוש שורות. שיס לב שאחרי הגדרת שורה זו יש הגדרה של עוד שתי שורות נוספות (ימין), אבל הפעס עס תא אחד בלבד בכל שורה. היכן התא השני! ובכן, תא אחד כבר הוגדר על ידי המאפיין ההּקפעצסז ולכן נותר להגדיר בכל שורה רק תא אחד (מתוך שניים). בשורה השלישית (לפי עמודה שמאלית) מוגדריס שני תאים, אבל התא הראשון מוגדר עס המאפיין "2"=חהספמוסז, שמשמעותו, שתא זה יתמזג עס התא שמתחתיו. עכשיו צריך להגדיר שורה נוספת אבל עס תא אחד בלבד (מתוך שניים). בשורה הרביעית (לפי עמודה שמאלית) מוגדריס גס כן שני תאים, אבל התא הראשון מוגדר עס המאפיין "4"=חהּספאוסז. כלומר, התא יתפוס ארבע שורות. שיס לב, שאחרי הגדרת שורה זו יש הגדרה של עוד שלוש שורות נוספות (ימין) אבל הפעם עס תא אחד בלבד בכל שורה. היכן התא השניו ובכן, תא אחד כבר הוגדר על ידי המאפיין ההּקפצסז ולכן נותר להגדיר בכל שורה רק תא אחד (מתוך שניים). בקובץ |וח7%.ה81!6503 תמצא שתי דוגמאות נוספות לבניית טבלאות בעזרת ההקפ/עטסז ו-ההּכ015ס : ם|טסאי) 68115 58פווד פיז סע 5085 |681 פוחד 3 זז הו13ח 60 !00 2 5ח503 ||08 פוחד 1 ||68 318 ₪318 68|| 2 8 68|| 3 )0318 68|| 4 סוחס עו 59 | תרשים 7.17 פרק 7: טבלאות | 135 פרק 8 טופס בעוד שקישורים מסייעים למשתמש באתר להשתמש בו ביתר קלות, טפסים מאפשרים לו להשתתף בחווית האתר. זו דרך מצוינת לקבל משוב מהמבקרים. טפסים ברשת דומים מאוד לטפסי נייר - הם בנויים מרווחים המיועדים לכתיבה, תיבות סימון ורשימות שמהן צריך לבחור. ההבדל הוא, שטופס נייר צריך להישלת בדואר, בפקס או להימסר לידיו של מישהו, בזאמן שטפסיס ברשת נשלחיס בדואר אלקטרוני ומגיעיס במהירות ליעדס. במונחים טכנייס יותר, טפסים מגדיליס את כוחו של מפתח האתר והופכיסם את האתר לאינטראקטיבי. טפסים עוזרים לאתר שלך להיראות מקצועי ולהיות אינטראקטיבי. הטפסים מספקים מספר דרכים לקבל ולארגן את המידע מהמשתמש. להלן מספר דוגמאות לשימוש בטפסיסם: הרשמה למועדון לקוחות, שאלון, ויהוי משתמש (סיסמה), שאילתה לבסיס נתוניס ועוד. הוספת טפסים לאתר שלך הופכת אותו למשהו שונה ממצגת של צד אחד. נסה את טופס ההרשמה למועדון לקוחות הוד-עמי בכתובת: רס .506/65 /!1. סס. ורחה-ססח. שאו /: כקת ו ה ה 0 1006 ופה אס ₪ 6 * 6 ]|| 8 |[ 1/5018 וסט אואא// קוו 65| 000655 . ( ו מרכז הזמנות 09-9564716 5 דרושים ₪0 מועדון לקוחות צור קשר הקניה מאובטחת בתקן .]8 שו שלי שאלות נפוצות לעמוד ראשי מועדון לקוחות קבלו קטלוג חינם בדואר לאחר הרשמתך, תקבל בדואר אלקטרוני, קטלוג חינם ומידי חודש תקבל עדכונים והודעות על ספרים חדשים מבצעים והטבות. "שםפרטי -‏ יר ]| *שם משפחה - ה ירת *כתובת/תד | יי ר] "ער יי | "מיקוד -‏ ]| טלפון - | פקם | ] וח - 7 .0 ריר אנל מאשר את הצטרפותי למועדון לקוחות החי-עמר מחק טופטי חוסוחו פא | | |ב] חפשי | ףדמה חדש על‎ [ בקרוב על המדף תרשים 8.1 פרק 8: טופס | 137 מרכיבים בסיסיים של טופס לטפסים יש ארבע תגיות ונעשה בהן שימוש כמו בכל תגית אחרת ב- וואזח. התגית הראשונה, <וחזס+>, היא תגית תחוס המגדירה את תחילתו ואת סופו של הטופס, ובנוסף היא מגדירה כיצד יישלחו הנתוניס שנכתביס בטופס ולהיכן. שלוש התגיות האחרות מהוות את החלק בטופס בו מקליד המשתמש נתונים: <68ז19א6?> שדה טקסט, <56]605> רשימות הבחירה ו- שדות טקסט, תיבות סימון, אפשרויות ולחצניס עליהס לוחצ המשתמש. טיפ רוב תוכנות העריכה הקיימות ברשת תומכות ביצירת טפסים, ותוכל להשתמש בהן אם תרצה. רוב החומר שתלמד בהמשך הפרק יכול להיעשות באופן אוטומטי על ידי רוב התוכנות ליצירת טפסים, אך חשוב מאוד לדעת כיצד עובדים הדברים, ורק אחר כך לשחק עם הכלים שחוסכים ומן. יצירת טופס, התגית <וחיוס]> התגית <וחזזס1> משמשת לציון תחילת הטופס, והתגית המסיימת <וחזס1/ > משמשת לציון המקוס בו מסתיים הטופס. תגיות הטופס האחרות מעובדות על ידי הדפדפן, רק בתחוס התגית <וחזס+>. לכן, עליך להגדיר בדיוק רב היכן הטופס שלך מתחיל, והיכן הוא נגמר. טיפ הוסף את התגית <וחזזס1/> מייד לאחר התגית <וחזס1> ורק אחר כך חזור למלא את שאר הטופס. כך, תחסוך מעצמך כאבי ראש מיותריס ותוכל להיות בטוח שלא שכחת להציב תגית סיוס. מאפייניס לתגית <וחזזס)> : מאמוץ | | משמעת | | |עוכים לאן יישלח המידע שבטופס לתגית <וחזס+> יש שני מאפיינים עיקריים המגדירים כיצד יתנהג הטופס. שני מאפייניסם אלה קובעיס לאן יישלח המידע שבטופס, וכיצד הוא יישלח לשם. 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט המאפיין הראשון הוא חסושסּ. מאפיין זה מגדיר את כתובת ה-081 אליה יישלת המידע מהטופס. הוא מופיע בתגית <וזס1>, כך: <"|זט"=ח3600 וחזזוס)> הטופס עצמו <חזס+/> כתובת ]08 יכולה להיות כל כתובת אתר, אך אם תרצה שהמידע בטופס יעובד כהלכה, היא צריכה להיות כתובת של 560% 661 או 0%וז56 55 (קובצ עס סיומת 850) שתוכנן לטפל במידע הנשלח מטופס זה. תוכל להתייחס לקובצ 455 כאל תוכנית היושבת בשרת ומחכה לנתוני הטופס. אותה תוכנית יודעת לעבד את הנתוניס ובהתאס להחזיר תשובה. כתובת 081 יכולה להיות גס כתובת דואר אלקטרוני אליה יישלחו הפרטיסם שמילא המשתמש. החלק הרביעי והאחרון של ספר זה עוסק ב-455. המאפיין השני של תגית <וחזזס]> הוא 06ח65וח. מאפיין זה מגדיר כיצד יישלח המידע שבטופס לכתובת המצוינת במאפיין חסוש8. המאפיין יכול לקבל אחד משני ערכים: % או 00%. השיטה 8% היא שיטה פשוטה לקבלת נתוניס לעומת 00% המאפשרת משלוח מידע רב יותר. הדרך בה כתוב קוב 452 שתפקידו לעבד את הנתונים, תקבע באיזו שיטה עליך להשתמש. למאפיין 61000 אין השפעה על הטופס עצמו, רק על הדרך בה נשלחיסם הנתוניס לקוב 455. השימוש במאפיין 6%0060וח בתגית <וח'זס1> נעשה כך: <"ז05כ"= 66000 "450 זססופוששוסח"= 36000 חחזזס)> הטופס עצמו <חזס+/> | אזהרה 6 למרות שאפשר לוותר על המאפיין 00ח%סוח והוא יעבוד כראוי, זהו לא רעיון טוב בכלל. רצוי שתהיה מדויק ככל האפשר כשאתה מתעסק ב- ||ואדה, גס כדי שתזכור מה רצית לעשות במקרה מסוים, וגס כי הגדרות ברירת המחדל עלולות להשתנות בעתיד או להיות שונות בדפדפנים שוניס. אז באיזו מהשיטות להשתמש למשלוח הטפסים שלך! לשיטה 886% יש כמה מגרעות והן: המשתמש רואה את הפרמטריס שנשלחו בשורת הכתובת (לא תמיד זה רצו). זו אינה שיטה בטוחה להעברת מידע ולבסוף העברת הטקסט מוגבלת ל-1,000 תוויס בערך. אבל, היתרון שלה הוא בעיקר עס מנועי חיפוש והוספת החיפוש (השאילתה) למועדפים (05זוזסטא8ת). בשיטת 005% איןו חשיפת מידע בשורת הכתובת ואין מגבלה על מספר התווים. לסיכום, שיטת 05% עדיפה לשימוש. פרק 8 טופס | 139 טיפ נתוני הטופס לא חייביס להישלח, ולכן תוכל שלא לציין את המאפיין חסוזס3ּ. בחלק הרביעי של ספר זה בנושא 455 תלמד כיצד לבנות תוכנית 150 שתוכל לקלוט את נתוני הטופס. עד אז, אס ברצונך לשלוח את נתוני הטופס, תוכל לציין במאפיין חסוצסהּ את כתובת הדואר האלקטרוני שלך (רשוס במקוס |ו.06/65700001.60 את הכתובת האלקטרונית שלך): <"!ן. 60 105001 :"= 3600 "זפסכ"= ססר וחזס!> '" אוהרה 6 לצערי, 36/ לא הגדיר במדויק את המאפיין חסוזסהּ העושה שימוש בערך :חח דבר הגורס לכך, שהדפדפן עשוי שלא להפעיל את תוכנת הדואר ו/או להפעיל את תוכנת הדואר, אבל לא להעביר אליה נתוניס וכדומה. הכי בטוח זה לשלוח את הטופס לקובץ 452 שבשרת, ועל כך בחלק הרביעי של ספר וּה. 7 אזהרה 5 טופס שנשלת בעזרת סספ!|8ח אינו מאובטח. בדרך כלל, תגדיר את שני המאפייניס של תגית <וחיוס+> בו-זמנית, כך: <2007055 //6078 07 :סס|החח"= 3600 "לפסכ"= ססר וחזס!> הטופס עצמו <וחזס)/> טקסט חופשי, התגית <3ּ6ו6%13+> התגית <%308א6?"> מאפשרת למשתמש להקליד טקסט חופשי. אזורי טקסט מוגדריס בעזרת תגית פתיחה <0/68)א6?> ומסתיימיס בתגית סגירה <09068א6?/>. ניתן לציין| טקסט ברירת מחדל שיופיע באזור הטקסט, ראה קובצ .1 בסו +אס ד-וחיוס] : <"01א70000]"= 6רחהח %%8768+> !6 5אזה וז זטסץ זס6ח= <%008708/> דוגמת קוד וו יוצרת את תרשיס 8.2. 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט 8 :א | 60| 68ווסצב] | ₪0 אש 08ם שו [ זפ חו 5זהפרהרח60 זטוסץ ססעיד = כאעפנסע מגוסץ עשסתת 656 ! *[| מ / 206 ]6 ח3זוחו הסט | 55 חן -] =] תרשים 8.2: כטקסט ראשוני רשוס מה שאתה רוצה, המשתמש יוכל למחוק את הכתוב אס ירצה. כמו לתגית <וחזוס)>, כך גם לתגית <%8768א6?> יש מאפיינים מיוחדים שיופיעו בתגית עצמה: מאפמץ | |משמשת 0000000 |עמם 700 0 | לא ניתן לגשת לשדה 04| לא ניתן לשנות את תוכן השדה 0034 | מספר סידורי המציין את סדר השדות שבטופס המאפיין הראשון הוא 6וחּח, והוא חובה. שס אזור הטקסט הוא השס שיוצמד לנתוניס שיתקבלו מאזור וה בטופס, כשהמשתמש יישלח אותו. אתה חייב לתת שמות לכל חלקי הטופס, מכיון שרק כך יידע קוב> 455 כיצד לפענח את המידע. וו / 9 הערה לכל שדה בטופס ניתן לתת ערך למאפיין א66חופ3ז המציין את סדר השדות שבטופס. בדרך כלל, ממלאיס את הטופס מלמעלה למטה, ומשמאל לימין. כך וּה בטופס בשפה האנגלית ואז אין צורך לציין מאפיין זה. מכיון שטופס בעברית ממלאים מימין לשמאל יש לציין מאפיין וה ועל כך בפרק 9. פרק 8: טופס 141 שני מאפיינים נוספיס הס פשסיזו ו-6015, כל אחד מהם מגדיר את גודל אזור הטקסט באותיות, בשורות ובעמודות. אס לא תציין מאפייניס אלה, יקבל המאפיין פשסז את ערך ברירת המחדל 1, והמאפיין 6065 יקבל את ערך ברירת המחדל 20, דבר שיאפשר אזור צפייה מוגבל. אפשר לשנות ואת, כפי שכבר צוץ. ראה קובצ 2.0% בסו +אס ד-וחיוסת : <זכ>:676ח חו הסור 60 זטוסץ 6קעד <"60!5="60 "5="4עשס "%5ח6וחוה ס6"-6וחבּה בּ7"6ְב+א?> !6 5אזה וז זטסץ זס%ח= <0108ז0%?/> תוכל לראות את תוצאות קוד זה בתרשים 8.3 : :6 מו 5מ6בצרמס0 עגוסץ 6כקי | שעפםת כאמהתסע מגוסץ עשסתם חס עו | | | תרשים 8.3: אזור הטקסט נקרא פחסווחסס (לפי ערך המאפיין פחפּח) והוא ברוחב 60 תוויס ובגובה 4 שורות. רשימה נפתחת, התגית <+56|66> למרות שתיבות טקסט חופשי מאפשרות למשתמשיס להתבטא באופן חופשי, לעיתיס תרצה שהמשתמש יבחר באחת מאפשרויות התגובה שאתה מספק לו. במקרה כזה עליך להשתמש במרכיב שונה של טופס - תיבת רשימה נפתחת. תיבת רשימה נפתחת מיוצגת על ידי התגית <56|66%>. מאפן | משמשת | |ערכים הגדרת גובה הרשימה מספר סידורי המציון את סדר השדות בטופס 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט התגית עצמה פשוטה מאוד ומכילה מאפייניס מעטיס. הלחצן עצמו יהיה מוגדר בין תגית פתיחה <56166%> לתגית סיוס <56!666]/>. אלה המאפיינים : * 6וחהּח (כמו ב-<9768זא6ז>) מגדיר את השס שיזהה את הנתונים, שאותם יקבל קוב ?45 מרכיב זה של הטופס. > 5126 מגדיר את גובה הרשימה במסך. אס תשאיר מאפיין זה ריק, או שתתן לו ערך 1, תמצא על המסך רק אפשרות אחת ותיבת הבחירה תיפתח ברגע שילת עליה המשתמש. ערך גבוה מ-1 יציג יותר אפשרויות על המסך. ראה קובצ |וח+ח. 56166+1-וח'זס] ותרשים 8.4. | אתו || הסופת 80 אשע 0] 6ם | [* 8 0ו] 1808 זנוסץ ז58|86 206 |36זוחו 1.00 = תרשים 8.4: כשתלתף על התצ ליד הרשימה, יופיע תפריט ובו האפשרויות. לאחר שהגדרת את התגית <56!66%>, עליך להגדיר את האפשרויות שיש למשתמש. תגית <חסוסטקס> מגדירה כל אפשרות ספציפית שהמשתמש יראה. התגית מזוהה רק ביו שתי התגיות <566> ן-<506|60/>. הנה דוגמה הלקוחה מקובצ |ו₪%ח.1+56166%-וח'זוס] : < 3007055 6078 טס :סס!והרח"= הסו36 "460"= ססר החזזס!> 1805 זטסץ 561606 <"6=")000וחהּח 56|60%> <חסטסס/>228וק 60!0<חסוסקס> <חס656>/000ח1ח6 60!0<חסוסקס> <חסטקס/>ח66א6וח0 ססות 60!0<חסקס> <506|00/> <חזס+/> פרק 8: טופס | 143 לתגית <חסוסקס> יש שני מאפיינים : מאפמץ | משמעת | | |עוכים == 6ט!|אצ הוא מה שנשלח עס שם האפשרות כשהמשתמש בוחר בה. 56706 457 הכתוב כחלק מדף 55ה, משתמש בערך המוגדר על ידי טוא לעיבוד הנתוניס ולא בטקסט המופיע ברשימה עצמה. שימוש חכם באפשרות זו יכול להעביר לדף 455 נתוניס פשוטיס לשימוש. אס לא תשתמש במאפיין זה, ערך ברירת המחדל יהיה הטקסט שהצבת באפשרות עצמה, בדיוק כמו בדוגמה שלמעלה. > 56160566 הוא מאפיין ללא ערך. הוא מגדיר את האפשרות (או אפשרויות במקרה של <₪0|6! 58!66%>) שתהיה מסומנת ברשימה, כברירת מחדל. לרוב, כדאי לסמן מראש את האפשרות השכיחה ביותר. לדוגמה, אס תרצה שלקוחותיך ידרגו את רמת השירות של עובדיך, תשתמש ברשימה כזו, הלקוחה מקובצ |וחז.56166+2-וחזוסת : <"6"= 600 "2007055 60787 השס :סט|והרח"= ח600ה וחזס]> 1 נטסץ 567/06 06 806 56הס|ק <"00ו/6="507חפח 506|606> <חסטקס/>%ח66|!6א= <"100 "=6ט|ה/ הסוסקס> <ח00ק0000>/0< 5666060 "6="75טןהע חסטקס> <חססקס/>זו8-<"6="60טןהע החסטקס> <חסטקס/>זססק<"6="50ט|הע הסטקס> <506|06/> <חחזס)/> שיס לב, שערכי האפשרויות מתייחסים לשיטת ניקוד ולא לטקסט המופיע ברשימה בפועל. הרשימה עצמה תיראה בדפדפן כמו שמוצג בתרשים 8.5. 4 0 גוס 06מת56 116 2826 16856 זחם||סא= סססגו זסס תרשים 8.5: אתרי פפ/ יכולים לנתב מידע עבורך, כמו גס לספק מידע לאנשים המבקרים באתר. 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט קבלת מידע מהמשתמש, התגית < / %טקוו> התגית הבאה שלנו לטפסיס מאפשרת קבלת סוגיס שונים של מידע מהמשתמש. זה יכול להיות טקסט בדומה לתגית <%3703א6?>, סיסמה או קלט בצורת שאלון. מאפייניס : משמעות ערכים 6 | סוג השדה ,א00א66ח6 ,0ז0א355כ ,%6%%6 6 656 )השפ ,סו" החססאום ,806חו , הסססוח תיאור קצר עם הסמן גודל השדה ערך שיוצב בשדה 6 | ברירת המחדל למאפיינים סו8ז ו-א00א60866 | 6068 בטולהמשהלטדה | ה | הט | לצפוהבלבד || ה 6 | הגדרת התמונה המשויכת במידה ונבחר 86ַחו=6ק המאפיינים היחידיסם שנדרשיס הס 6 ו-6וחבּח. שדה טקסט, התגית < / +טקחו> והמאפיין "+%א6ף"= 26ע+ז אחד הערכים האפשריים למאפיין 6מץ+ של התגית הוא %א6פ, היוצר תיבת טקסט בת שורה אחת באורך שאתה קובע. שים לב, אורך התיבה והאורך המקסימלי יכולים להיקבע בנפרד על ידך. אפשר שתהיה תיבה ארוכה יותר (או קצרה יותר) מכמות התוויס שמותר למשתמש להקליד לתוכה. דוגמה לתגית המגדירה תיבת דאשד: :שוחה 355 | פרק 8: טופס | 145 אס תרצה, תוכל להשתמש במאפיין 6טוּצ בתוך הגדרת תיבת הטקסט כדי לקבוע את ערך ברירת המחדל לתיבת הטקסט שהצבת בתוך הטופס, כמו בקובצ [וה+ח.+א6 ד-וחיוסת : < 3007055 //6778 השס :סט!והרח"= הסו36 "06%"= ססר הוחזזס?> 0 0 6מץדך "526="50 "ז006550ז6="2רחפח "זא0ס"=6כ/ס 6טסחו> בתרשים 8.6 תוכל לראות את התוצאה בדפדפן זוסיזס!קאם 6%חו6+ח1 : ה מתשק] 00 + סק הזוחו 1.0081 3 תרשים 8.6: השימוש בערך 66% של המאפיין 06 בתגית . תיבת סימון, התגית < / %שקוו> והמאפיין "א000א66ח6"= 6קעס הערך "א890א06="6766 מוסיף לטופס שלך תיבות סימון. אפשרות זו טובה למקריס בהס לשאלה מסוימת יכולות להיות מספר תשובות נכונות. תוכל לקבוע תיבה מסוימת שתהיה מסומנת מראש, על ידי הוספת המאפיין 60א66ח6 להגדרת תיבת הסימון המבוקשת. אס המשתמש לא מסכים עס התשובה, עליו לבטל את הסימון. דוגמה לקוד תיבות סימון הלקוחה מקוב |ו0%₪.א80 6166-ו זוס: : <" "= 600 "2007055 60787 השס :סט|והרח"= ח600ה הוחזס]> :השס טסץ 5/5060 פחוזה סקס ז0 פסקץד 0 פשצוססחו/< / "א2חוע"=6ט|פע "2000חו/"=6רחהח "אססא660ח6="6כ/ס 6טסחו> 8 פס סחו/< /‏ 66660ח6 "9856חועו"=6ט|פע "8פחו//"=6חהח "אססא66ה6="6כ/ס 6+טסחו> 5 פאוססחו< / "95פששססחו//"=6טופע "פפחו/"=6רחהח "אססא66ה6="6כע 6+טסחו> 0 אטח | <וחזס)/> 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט באפשרות זו ניתן לבחור במספר אפשרויות בו-ומנית. מכיון שכך, כל תיבת סימון מוגדרת בשם שונה. שיס לב כיצד זה נראה בדפדפן: 0 פטט סג | ] מלטס גוסקי סלפ שמננפדסכ) 01 65קקיך 0 גוו 1 ] 95 5ק60תר 7[ 98 פטסמאר ל] הזוחו 1.00 = תרשים 8.7: שיס לב כי האפשרות 98 פווסטחו/צ נבחרה מראש. אפשרויות, התגית < / %+שקוו> והמאפיין "סוהָב3ּ]"-26/+ כמו באפשרות א66600%ח6, גס ב-18610 אתה מאפשר למשתמש לבחור מבין מספר אפשרויות מוגדרות מראש. בניגוד ל-א0פ806ח6, לחצני האפשרויות שהגדרת יאפשרו קבלת תשובה אחת בלבד. מכיון שכך, בכל הלחצנים יוגדר אותו שס (המאפיין סוחפח). המרכיביס הבסיסיים של לחצני אפשרויות ּהים לאלה של תיבות סימון. כמו ברשימה נפתחת, האפשרות 8010 דורשת שכל מרכיב יקבל ערך שיוגדר במאפיין 6 וילישלח לקובצ 455 לעיבוד, במקוס הטקסט שמופיע בדפדפן. חשוב שערכי המרכיבים (המאפיין 6טו)) בשדה לחצני האפשרויות יהיו שוניס. שים לב לדוגמה שלפניך, הלקוחה מקוב ₪310.01 -וחוסת : <3007055 //6778 07 :סם|החח"= 36000 "לפסכ"= ססר הוחזזס!> <זכ>:ח06 05% ₪56 וסץ 06 50/0816 6חז 60056 0זס/ |66א= קו2חוש זו <חחזס)/> 06 1057 56גו גוסקי 0706 501007926 116 620056 67 קנע 607 [66אם 65 4עסר ₪ בזוחו .1 55 תרשים 8.8 פרק 8: טופס | 147 ₪ אזהרה 9 באפשרות 10ו36ז כדאי לציין לחצן ברירת מחדל, מכיון שייתכן שמשתמש יידלג על תיבת לחצני האפשרויות מבלי לסמן אפשרות. תוכל לסמן מראש את אחת האפשרויות, על ידי הוספת הערך 6060660 להגדרת הלחצן, וכך למנוע בעיות בעיבוד הטופס על ידי ק5. ניקוי טופס, התגית < / +טקחו> והמאפיין "656%" = 6קץ+ז לתוך תגית נבנתה היכולת יילנקותיי טופס |זה. האפשרות 656% יוצרת לחצן (שמו נקבע על ידי מחרוזת 6טוא8ע), שמאתחל את כל המרכיביס בטופס המסויס לערכי ברירת המחדל (מוחק את כל המידע אותו הקליד המשתמש). דוגמה לכך: בתוספת להצהרת פשוּצט תוכל להוסיף כותרת ללחצן, כך: את התוצאה ניתן לראות בתרשים 8.9. :ו 7 51 זה[ | בב :וכ 1 11:51 0 15+0) | וחזס= 4501008 סוחס עו 59 | תרשים 8.9: לחצני ז₪555 עס המאפיין 6טוּצ וללא המאפיין סטופּצ. שלח טופס, התגית < / %טקחו> והמאפיין "+ווחפט6="5כע לתגית יש מאפיין ששולח באופן אוטומטי את הנתוניס שהוקלדו לטופס ]אדה. המאפיין +)וחפט5 יכול לקבל ערך 6טופּ/, שמשמש לשינוי שס הלחצן. המטרה היחידה של לחצן +ו9₪ט5 היא לשלוח את כל המידע הנוסף שהוקלד על ידי המשתמש. 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט ראה את הדוגמאות הבאות ואת תרשים 8.10 : <] "זוהחסט6="5כע %+טסחו> <] "וא ד סאם6="5טופע "זוותסטפ"=6ק/ס סטסחו> 8 | || 0000000000 פפא פאסםת סב אפץ םש ₪6 || :ו 511317 יזה 61 | שפנו אפפ :סגו 51 15401 ) | ואו דו ס554 סוחס עו 59 | תרשים 8.10: לחצני ד5081 ללא/עס המאפיין סטופּע. כמחרוזת עבור המאפיין שטוּצ תוכל לכתוב כל דבר, אך כדאי לזכור שמילים ייקטנות'י, למשל 06, לא נראות הכי טוב על לחצן. כדי לגרוס ללחצן להיראות גדול יותר, הוסף למחרוזת סטופע רווחים משני צידי המילה. ראה דוגמה. = 0 "=6ט]8ע "לוח ט6="5ק/ס זטסחו> דוגמה כעת נחבר את כל מרכיבי הטופס בדף אחד. לצורך העמדה של תיבות הטקסט, תיבות הסימון ותיבות האפשרויות ניעזר בטבלה ובקצת צבע. הטופס בקובצ !|וח5₪9561126.0% מחולק למספר חלקיס שבהם תוכל להבחין בקלות, תוך כדי התבוננות בקוד: פתיחת הטופס, התגית <וחזס+> באמצעות המאפיין חסופסהּ מפנה את הטופס לדואר האלקטרוני של הוצאת הוד-עמי. כתובת ההוצאה (שדה 0ד) היא |ו.00-8₪1.60ח68ס/חו. בשדה 50160 של ההודעה יופיע הטקסט פטס ספש והת00-8. לצערי, 36/ לא הגדיר במדויק את המאפיין ח83600 העושה שימוש בערך :600ווח. דבר הגורס לכך, שהדפדפן עשוי שלא לשלוח דואר (כפי שנרצה), אלא הוא יפעיל את תוכנת הדואר אצל המשתמש עס ערכים בשדות 70 ו-16%[פט5 (מתגית <חזס)>) אבל ללא ערכי הטופס - הודעה ריקה, כך בכל אופן זה קורה אס תוכנת הדואר היא 8זס0טם, למשל. מי שמשתמש בתוכנת 655זסא= %ססוט0 לא ייתקל בבעיה. שים לב, שטופס שנשלת בעזרת ססוווח אינו מאובטח. "ז05"= 600 "וס ץוח"=6רחאח הוחזס?> <"סטו0 60 [החה-100 = 11258350 60. 00-81 6סזחו: סס| וה רת"= חהס6ה פרק 8: טופס | 149 פרק 9 ]דורו בעברית זה דודוו.ו רוב העולם כותב משמאל לימין - אצלנו זה הפוך, והאלף-בית שלנו לא מוכר לכולם (כדי להקשות...). אתה, בתור מפתח אתרים באינטרנט, צריך להתמודד עם בעיות אלו. מכיון שעברית היא השפה בה רובנו שולטים טוב ביותר, ומכיון שאו השפה הרשמית בארץ, אתריס רבים מפותחים בשפה זו. פיתוח דפי ₪41 בעברית אינה פעולה קלה במיוחד, אך גס אינו צריך להוות מכשול רציני בפני מפתח ברמה סבירה. בעיקרון, קיימיס שני תקניס עיקריים לשפה העברית באינטרנט: עברית חזותית ((508ו/) ועברית לוגית (|109168). 6156806 תומכת בעברית חזותית בעזרת גופניס מיוחדים שנוצרו עבורה (6!0065 או 6זפ6 0 פ6\ הס המוכריס ביותר), ודפדפני האינטרנט של 1670506 תומכיס בעברית לוגית באופן מובנה (ח1 זווטם), ללא צורך בהתקנת גופניס או התקנה אחרת. <|ווזו]> <680> <6!/ > 6070 <06 > <680/> <ץ000> <"טחטוז"=חפו|ה ק> <ס/> <ץ000/> <חטח/> הצג את הסמן בסוף השורה השישית ולתף אוח5 זחפוח + ו6₪, כך שהטקסט ייראה מימין לשמאל באופן הבא : פרק 9: וואזה בעברית זה הדוא 151 |<וםו- יר [=) קובץ עריכה חיפנש ערה < [ח%ה> <630ה> <1%16+%/>1+16<]16000+> <₪8000> <ז10'"=חף311 םק" מ תרשים 9.1 רשוס לדוגמה ייהאתר שלי בעברית יפה'י. |<וםו- וי קובץ עריכה חיפנש עזרה < [חה> <630ה> >+1+16<]16000>/%+1%16< >630/< <שָ00ם> <זוום]8"=חף11ג ק'">האתר שלי נבצברית יפ <> מ תרשים 9.2 שמור את הקובצ והצג אותו בדפדפן זסזס|קאם +6חזססח]. אס השורה בעברית נראית כך: הפי תירבעב ילש רתאה, יהיה עליך להציב את הסמן בשטח חלון התוכן של הדפדפן, ללחו לחיצה ימנית בעכבר, מתוך תפריט הקיצור | לבחור| קידוד (0ח600ה6) | ולבחור | באחד | מתקני העברית: ([150-100163) ש16076] או (5/שסשחז/) ש16976] כדי לקרוא את העברית כנדרש. כדי שהדברים ייעשו באופן אוטומטי על ידי דפדפן 15, יהיה עליך להוסיף את המשפט הבא בין התגיות <7680> ל-<8036/> : <] "5-1255/סהח1א/=608756%; |והחלת /1א6ז"=+ח6 60 "סק /ס-ח ה ס6"= עוטוףס6-קח 668 > הגדרה וו נקראת (5שסשח//)שסיוטסה, או <] "ו-608756%=150-8859-8;!וח ה /+א6"= +60 "סכ -הח 60 "=טווף6-כח בס > הגדרה גו נקראת (!150-109163)שש6וסו]. 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט משפט זה מורה לדפדפן זסזס|קאם ז6חז6שח1 שהדף כתוב בעברית לוגית, והוא יציג אותו כפי שצריך באופן אוטומטי ללא התערבותנו כמשתמשיס (ראה קובצ [וה+ו!.ם 6/1 6רו). המאפיין זוא מגדיר את כיוון הכתיבה. אנחנו כמובן צריכיס לכתוב "1ז"=זו6. את מאפיין זה ניתן לשלב בתגיות: <זחס?>, <0>, <%0> וכדאי להתחיל מהתגית באופן הבא: <"שז"=זו0 |וחזח>. טפסים בעברית חשוב לזכור שחלק חשוב באינטרנט הוא נושא העברת המידע. כמעט כל אתר המכבד את עצמו מבקש מהגולש אליו את פרטיו לצורך ה או אחר (למשל, רישוס למועדון הלקוחות של הוצאת הוד-עמי), אבל כדי למלא טפסיס בעברית כדאי לנהוג בסבלנות. הפעלה של קובצ |וחז+.וח'זס 16076 תציג טופס. אם תנסה לדלג בין שדות הטופס בעזרת מקש 180, תראה איך לאחר שדה כתובת, הסמן מדלג לשדה ישוב ולחיצה נוספת מביאה את הסמן לשדה מיקוד. לעיתים, דילוג באמצעות מקש פד (דרך חוקית לגמרי) בין שדות טופס עשוי להעביר אותך לשדה בקצה השני של הטופס, דבר שלא התכוונת אליו. מאחר שברירת המחדל של הדפדפן היא משמאל לימין, יש לעצב את הטופס ולבנות אותו בהתאם. המאפיין אס0חוטֶב3ּ+ כתוב את השדות לפי הסדר שתרצה שהם יופיעו על המסך. בתוך תגית של הטופס הוסף את המאפיין א06חז99?, והגדר את מספור דילוג ה-99ד עבור כל השדות בטופס. כעת, קוד המקור של הטופס ייראה כך (שיס לב למאפייניס א06חוט9+ שבגוף הקוד, ובעיקר לכך שהס אינס בסדר רציף). ראה בקוב [וחפח.וחיזס"/ע116916 (שיס לב שקוד המקור של הקוב מופיע בספר באופן מקוטע רק לצורך המחשה): "פ"=26ן5 "1000 :חסו|ה-%א50/!6="06 " דא ד"=6ק/ס "סו6="2ותפח 6טסחו> <] "4"- א06חו30+ "זתטח"=חפוןםּ אס תרצה ליצור טופס, בו המשתמש כותב בעברית, כדאי שתשים לב גס למיקוס הסמן כאשר הוא נכנס לשדה הטופס. כדי להציב את הסמן בקצה הימני של שדה הטופס (בכתיבת טקסט, כגון שס או כתובת) עליך להשתמש במאפיין נוסף של התגית . באופן ה אתה שולט בצד בו יוצב הסמן, בעת הכניסה לשדה הטופס. הדבר בו אינך שולט הוא - השפה. לשם כך, נועדה ההערה המקדימה שהצבנו באתר - לחץ 50 40%ו8++| | כדי לכתוב בעברית (הקשה על צירוף המקשיס אוח5 אתִאָו₪+)| משנה את השפה לעברית, ואילו אוח5 168+)| משנה את השפה לאנגלית). פרק 9: |אזוז בעברית זה חזוא! | 153 נקודה נוספת שיש להתייחס אליה בעיצוב טופס למילוי בעברית היא כיוון השדות, ובמיוחד שדות 56|66% ו-%8768א56". בתרשיס 9.3 תוכל לראות בצד שמאל שדות באנגלית ובצד ימין שדות בעברית. הפרמטר הנחוצ הוא "ז"=זוף שמשנה את מיקוס הלחצניס בשדה. לדוגמה, כך נראה שדה 561660% אנגלי: וכך נראה שדה 56166% עברי: גמ י ו | זהו המקום להקליד בו ל. עשה זאת את הכ קוקח קולה ] + ן דואר אלקטרוני ₪ חל ₪ חל ₪ חל ₪ חל 6 חל 5 חל 5 חל 5 חל )הו [סס.] 55 נות 98 נות 95 נות מלניום נות 2000 נות 95 נות 98 נות מלניום נות 2000 <"6="56|600הח8ח 506|666> <חסטקס/>28לוק < הסוסקס> <חסו0ק655>/0ח1ח< חס קס> <חססקס/> ח666וח6 60ו- <הסוסקס> <50|00/> <"[+ו"=ן6 "6="56!0007וחבּח 506|666> <חסוזקס/>קוקה קולה<חסוזקס> <חסטקס/>בירה מכבי<חסטטקס> <חסטקס/ > תפוזינה<חסוטקס> <50|00/> 60 | 0085[ 688סטב] | סו 08 6ום [ - עגוסץ עשסמם 15886ק סאסס | 8 ו] 5 פצוססחו/ -ן 8 פאוססחו -ן = פאוססחו -ן 0 פאפססחו -ז 5 פצוס00ח// "6 8 פצוססחו "₪ = פאוססח ו 0 פצסחו 0 תרשים 9.3: שדות בעברית (מימין) ושדות באנגלית (משמאל), קובצ !וח%ח. 6 וח'וס=. 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט פרק 10 מסגרות כעת נתחיל לבנות ממשקי משתמש רציניים... מסגוות הן אחד הכלים היותר חזקים והיותר שנויים במחלוקת של דף ווודוז. לא קשה להוסיף מסגרות למסמך |אדה, אך הן דורשות שינוי בדרך המחשבה לגבי המסמכים שלך. למרות שבמבט ראשון המסגרות נראות דומות מאוד לטבלאות, כוחן גדול בהרבה ומתבטא בכך, שבאמצעותן אתה יכול לחלק את האתר שלך כך שיציג יותר מדף 1אד3 אחד בו-זמנית. מה עומד מאחורי מסגרות מסגרות מיסודן מהוות דרך נוספת לעיצוב מבנה האתר. באופן עקרוני, הטיפול במסגרות צריך להיות מוכר לך מנושא הטבלאות, אלא שעכשיו, עס מסגרות, יש כמה יתרונות בולטים: ניתן לחלק את המסך לחלקים, שכל אחד מהס מסוגל להתעדכן בנפרד ולהציע לגולש אפשרויות ממשק נוספות. אפילו שימוש פשוט במסגרות מאפשר לך לתת לאתר כלשהו כותרת קבועה, בומן שמסמכים שוניס מוצגיס בחלון מתחתיה (שיס לב לתרשים 10.1). ראה קובף |וח65.70%וה163!=73ו0/. אינטרנט כל הרמות 5% זפזס!מאם זפתזפזח! קוראים=>יודעים 48 8156308! הסדרה הידידותית לפטפט ברשת עם 6חוות אני והאינטרנט בבית ובבית הספר 4 1111 למפתחי אתרים באינטנרט מחבר: זהר עמיהוד רוצה להיות באינטרנט, עליך לבנות אתר בשפת ההגדרות אם אתה הנקראת ]וד תוכל להציג מסמכים עם טבלאות תמונות, קישורים בעזרת ‏ !ד ואנימציות, ליצור מפות תמונה, לשלב תוכניות 48% 2 138. למפתחי אתרים באינטנרט מחבר: פיני כהן השפה הפופולרית ביותר מבין שפות התכנות לעבודה זוהי בעזרת 18/8. תוכל לבנות תוכנית של ממש ולהריץ באינטרנט ₪ אותה חס א | | | במסגרת דפדפן, או במסגרת סביבת הפיתוח של ּף. למפתחי אתרים באינטנרט 4 וד 89 2 2 8 עמ' שנה: 1998 קוד מקור תוכניות שירות 9 ש"ח 2 עמ' שנה: 1998 קוד מקור תוכניות שירות 9 ש"ח תרשים 10.1 : ממשק מסגרות פשוט בדפדפן זסזס|קאם 6שחזססחז. כל הרמות פרק 10: מסגרות 15 לחץ על הקישורים בצד שמאל של החלון וראה איך משתנה התוכן בצד הימני. השימוש במסגרות מקדס אותך צעד נוסף לעבר המטרה הנכספת של יצירת ממשק מושלם, בכך שאתה מספק למבקרים באתר כלים אינטואיטיבים וכלליים ביותר שניתן להציע. מסגרות הן כלי מצוין למטרות הבאות : > תוכן עניינים - על ידי יצירת תוכן ענייניס לאורך או לרוחב המסך, אתה מאפשר למשתמש לעבור בין הנושאיס השוניס באתר, מבלי שייאלצ לחזור לתוכן הענייניס בכל פעס שהוא מעוניין לשנות נושא. תוכן הענייניס נמצא שס כל הזמן. * מרכיבי ממשק קבועים - אתה יכול לקבע במסך תמונה או לוגו מסויים במסגרת שיישאר על המסך כחלק קבוע מהממשק, בזמן שהגולש מדפדף בדפים אחריס שבאתר. > תצוגת טפסים ותוצאות משופרת - אתה יכול ליצור טופס במסגרת אחת ולהציג את תוצאותיו במסגרת אחרת. יצירת מסגרת, התגית <+656וחב3ּו]> והתגית < / ש6וחבּו]> כבר אמרנו שמסגרות דומות מאוד לטבלאות, ותתפלא שיצירתס הרבה יותר קלה (לא רק מכיון שאתה כבר מומחה בטבלאות) כי התחביר שלהס הרבה יותר פשוט וברור, ולכן כתיבת הקוד שלהס קלה. בעוד שכתיבת הקוד ליצירת טבלה (כמו גס תוכן הטבלה) נמצא כחלק בלתי נפרד מדף |אזה, הרי שיצירת המסגרות נעשית בקובצ ]ואד נפרד, שכל תפקידו להגדיר את המסגרות - התוכן נמצא בדפיס אחריס. אחת המשמעויות היא, שהדף אינו מוצג בדפדפן. מה שכן מוצג, אלה הס הדפים עליהס אותו דף מצביע. עליך לוכור, שאותו דף המגדיר מסגרות מכיל את מבנה המסגרות ומצביע על הדף שימלא בתוכנו כל מסגרת ומסגרת. יצירתו ועדכונו של קוב המסגרות צריכים להיעשות דרך פנקס הרשימות. שתי תגיות שותפות למלאכת יצירת המסגרות. התגית <656%ו1?8₪> המגדירה את מבנה המסגרות, והתגית < / 806ז1> המגדירה תוכן כל מסגרת ומסגרת. בתגית <1:3₪₪656%> חייביס לציין את מספר השורות (פווסז) או את מספר העמודות (60!5). שני מאפיינים אלה: 5שסז ו-6015 מקבלים ערכיס מספריים (מספר פיקסלים) או אחוזים, או שילוב של שניהסם. בדרך כלל, או שהכל מספרים או שהכל אחוצים. ניתן גס להשתמש בערך * (כוכבית). הכוכבית מציינת כי השטח שנותר (שורה או עמודה כלשהי), צריך למלא את החלל הנותר במסך. מספר השורות והעמודות נקבע לפי מספר הערכיס המצויניס למאפיין פשוסז או למאפיין 60!5. 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט הדוגמה הבאה מציגה יצירה של שתי מסגרות המסודרות בשורות, כאשר העליונה תתפוס 50 פיקסלים מהמסך והתחתונה את השאר: <"* ,5="50/ש0 17800656%> אפשרות זו יכולה לשמש ליצירת מסך שבו יש גרפיקה בחלק העליון, והגודל המדויק ידוע כקטן מ-50 פיקסלים. אס התוכן במסגרת העליונה יהיה גדול מ- 50 פיקסלים, אז יופיע פס גלילה אנכי לאותה מסגרת. הדוגמה שלפניך יוצרת מבנה מסגרות המסודרות בשני טוריס: המסגרת השמאלית תתפוס 25% מרוחב המסך, והמסגרת הימנית תתפוס 75% מרוחב המסך: >17800656% 60!5="25%, 75%"< אפשרות זו יכולה לשמש ליצירת ממשק בו קייס תפריט נושאיסם במסגרת השמאלית, ובמסגרת חימנית מופיעיס המסמכים המקושרים לכל נושא מרשימת הנושאים. בכל הגדרת <178706566> יכולה להיות הגדרת פווסז או 60|5 אחת בלבד. כלומר, בכל הגדרת <1?8₪656%> אתה יכול להגדיר או שורות או עמודות, לא את שניהם. כדי ליצור שורות בתוך עמודות (או להיפך), אתה יכול לרשוס תגית <1'876566> תחת תגית <376566?> אחרת. לכל מסגרת יש תגית <306ז!> שתוסבר בהמשך. התחל מדוגמה פשוטה כמו זו הנמצאת בקובף !וח%ח.601וחב3ּיות : <"75%0 ,60!5="25% 17800656%> <1801656%/> ו ]| >פווסטב ‏ 80 אפע 6%ם ‏ 6 | וס עו 5 | בותיוב | תרשים 10.2 פרק 10: מסגרות | 157 כפי שהינך רואה, המסך מחולק לשני טורים (609). החלק השמאלי תופס 25% משטח החלון, ואילו החלק הימני תופס 75% משטח החלון. נסה לשנות את גודל החלון (לא את המסגרת) וראה שהיחס יישמר. תמיד החלק השמאלי יתפוס 25% והחלק הימני %. במילים יפות, אלו הן מסגרות דינמיות (65וח8ז= 6החהחץכ) כי הן משנות את גודלן בהתאס לגודל המסך ויחסית אליו. את התגית נסביר יותר מאוחר. עכשיו נצייו שבמסגרת השמאלית יוצג דף [וח+₪.8106 ובמסגרת הימנית יוצג הדף ווח+ח.שסו!פצ. להלן מבנה הדף. שיס לב שכל מה שדף התוכן מציג זהו צבע בלבד. <"צוס!!6ץ"=זס|5960 ץ00> <ץ000/> בחלון מוצגיס שני קבציס : !וח%ח.8106 ו-!וח+ח.שסו61ץ. כדי לראות את התוכן של אחד מהם, תוכל להציג את הסמן על הצד השמאלי (או הימני), ללחו לחיצה ימנית בעכבר, לבחור הצג מקור (06זט50 שוסו/) והנה לפניך הדף במלוא תפארתו. אבל, היכן הדף |וח+ו!.601וחגּז= אותו הפעלתי: ובכן, כמו שכבר נאמר, דף וה אינו מוצג. תפקידו להגדיר את המסגרות ולציין באיזו מסגרת ייראה תוכנו של קובצ כלשהו. כדי לעדכן את קוב> |וח+601.0וחו=, בחר בתפריט ש16/ באפשרות 500706. תוכל גס לפתוח את הקוב בעזרת פנקס הרשימות באמצעות סייר פשסשחו/ש. אתר את הקובצ וסמן אותו, לחץ לחיצה ימנית בעכבר ובחר שלח אל, פנקס רשימות. תוכל לשנות את גודל המסגרות. הצב את הסמן על הגבול עד שישנה את צורתו מצורת חצ 5 לצורת חצ דו-ראשי ++, לחץ לחיצה בעכבר וגרור את הגבול למיקומו החדש. התוצאה - המסגרות ישנו את גודלן. לחץ על רענן (ח₪6765) והדף ייטעו מחדש עס המסגרות בגודל שנקבע בקוב |וח+601.0וח3ּו=. הנה דוגמה נוספת להצגה דינמית של מסגרות. קובצ |וח602.7%וח3ז= מציג שלוש מסגרות המסודרות בטורים. <"200 ,400 ,60|5="200 17800656%> <] "|וחז.576="₪60 סוחהּ]> <] "|והזח. ח66זכ)"=576 סוחהּו]> <1801056%/> 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט זו א | | | | בוב תרשים 10.3 בחלון וה מוצגות שלוש מסגרות. נתוני הפתיחה שלהן: 200 פיקסלים למסגרת השמאלית ביותר, 400 פיקסליס למסגרת האמצעית ו-200 פיקסלים למסגרת הימנית. שיס לב שעס שינוי גודל החלון, יישמרו המסגרות על הגודל היחסי. במיליס אחרות, המסגרת האמצעית תהיה רחבה פי שנייס מהמסגרת הימנית (השמאלית), והמסגרת הימנית תהיה רחבה בדיוק כמו המסגרת השמאלית. הדוגמה הבאה, קוב 1(₪+603.0ו3ז= מציג חלון עס חמש מסגרות המסודרות בשורה: <"8 ,8 ,8 ,4 ,0\5="4 806561]> <] "|וחז576="560.0 6חח3]> <] "|וחזח.|68 ך"=576 סחח3ּ]> <8370566]/> פרק 10: מסגרות | 159 | בב תרשים 10.4 בתרשיס מוצגות חמש מסגרות אופקיות (מסודרות בשורה) אבל... לא לפי מה שהוגדר. לפי התגית <8₪1656%?)> גובה המסגרת האופקית העליונה הוא ארבעה פיקסלים, גובה המסגרת מתחתיה גס הוא ארבעה פיקסלים וגובה שלוש המסגרות שמתחתיה הוא שמונה פיקסליס לכל מסגרת. במציאות, ארבעה פיקסליסם זה משהו קטן מאוד ופה התקבלו מסגרות צבעוניות ו... גבוהות. ובכן, הכל בסדר. קוב !ו603.0%₪ו3ּ= מדגיס את המשמעות של מסגרות דינמיות. מה שקרה הוא, שהדפדפן חישב את כל גודל החלון והוא 4+4+8+8+8=32 ומתוכו המסגרת האופקית העליונה תופסת ארבע נקודות. ארבע נקודות מתוך 32 נקודות זה 12.5% ושמונה נקודות מתוך 32 זה 25%. במילים אחרות, ההגדרה - <"8 ,8 ,8 ,4 ,0/5="4 656%ו178> והה להגדרה: <"25% ,25% ,25% ,12.5% ,5="12.5%/ש0 80656%> הגדרת גודל המסגרות באחוזים נעשה בקוב> |ו+604.0וחגּז. הסימן * בין הערכיס של המאפיין פשסז או 60/5 מצייו שאת שארית השטח יש להקצות לעמודה או לשורה. בדוגמה הבאה מוגדרות שתי מסגרות, קוב |וחו%ח.605וחהּז] : <"* ,0//5="100 1]7801656%> <] "|וחזח.צוס!|576="/6 ]> <870566]/> המסגרת האופקית העליונה מוגדרת בגובה 100 פיקסלים, וגובה המסגרת התחתונה יהיה שארית גובה החלון. נסה לשנות את גודל החלון ובחן את התנהגות המסגרות. שינוי רוחב החלון לא ישנה את גובה המסגרות, אבל שינוי גובה החלון ישנה רק את המסגרת התחתונה. המסגרת העליונה תישאר תמיד בגובה 100. 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט | | ו | | | | בב תרשים 10.5 זוהי נקודה חשובה, מכיון שהכנסת הכוכבית לתגית <1:30656%> שינתה את התנהגות המסגרות. מאפיינים לתגית <656%ווב3ּו]> תגית <8₪1656%?+> מגדירה את המסגרות ולה מספר מאפיינים : ערכים 5 | מגדיר את רוחב המסגרות * ,% ,5!סאום האופקיות 5שסז | מגדיר את גובה המסגרות * ,% ,5!סאוס האנכיות רוחב בין מסגרות 1 הקובצ !וח%₪.606ו3₪= מדגיס שימוש במאפייניס אלה: <"00="20ז00 "200 ,400 ,60!5="200 656%רח8"]> <] "|וחז576="60.0 6חח8]> >/]870566< פרק 10: מסגרות | 161 מאפיינים לתגית < / סשוחב3ּ+)> תגית מגדירה את הדף שתוכנו יוצג במסגרת : מאפמץ || משמעת 0000 (ב-- = 0% נש שר = == = ייב וו 5 ,1 ,0 6 | לא ניתן לשנות את קובץ !ו607.0%₪ו3ז מציג מסגרות, תוך כדי שימוש במאפיין 0765126 למסגרת האנכית השמאלית : <"65ץ"= 1780600007 "200 ,400 ,6015="200 1780656%> <] 6526זסח "|וח576="4601.06 6חחה]> >/]870566< כתוצאה מצירוף המאפיין 165126סח לתגית לא ניתן לשנות את רוחב המסגרת. נסה לשיס את הסמן על הגבול שבין המסגרת הצהובה למסגרת הירוקה. הסמן הפך מצורת חצ א לצורת חץ דו-ראשי ++. לחיצה בעכבר וגרירת הסמן ישנו את גודל המסגרות. עכשיו נסה להציב את הסמן על הגבול בין המסגרת האדומה למסגרת הצהובה. הסמן נשאר בצורת חצ ולא ניתן לשנות את רוחב המסגרות. 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט מסגרות מקוננות בדומה לטבלה, נוכל ליצור בחלון מערך דו-מימדי של מסגרות. דע שזה הרבה יותר פשוט מאשר יצירת טבלה, אז קדימה לעבודה. שורות הקוד הבאות יוצרות דף בו שתי עמודות, שבכל אחת מהן שתי שורות. ראה בקוב |וח%.510601501ע0 65וחבּז] : <"75%0 ,60!5="25% 178700656%> <"50% ,0\8="50% 806566]> <] "|והזח.6ט576="1 סוחהּ1> <80056%ז)/> <"*, 0//5="18% 806561]> <7877056%)/> <870566]/> פוקס עו 59 | תרשים 10.6 העמודה השמאלית מחולקת לשתי שורות, שכל אחת מהן תופסת חצי (50%) מגובה החלון. העמודה הימנית מחולקת גס לשתי שורות: העליונה תופסת 18% מגובה החלון והתחתונה תופסת את יתרת הגובה שנותר. למרות שהגדרה זו בפני עצמה לא נותנת תוכן כלשהו למסגרות, היא מייצרת הפרדה ברורה של שורות ועמודות על פני המסך. באופן תיאורטי, אין מגבלה על מספר המסגרות שניתן ליצור בחלון, אבל מבחינה מעשית יש מגבלה. כאשר מדובר בצבעים כמו בדוגמה שלעיל, אין משמעות לגודל המסגרת, אבל ככל שנגדיל את מספר המסגרות, כך יקטן גודלן ויהיה קשה יותר לקרוא ו/או לראות את תוכנן. פרק 10: מסגרות | 163 בקובץ !וח+8₪11%17316.0 דוגמה מורכבת למסגרות מקוננות : [<]] - ]| סוק הזוח 01050/4: - !ובא חבז כ | ספ 1005 מסאסופה אפע 0ם 6 | "| | ש % | ₪ ₪ ] 9 9 וי ווק [- עסו = 3/0165 568107 6וחסו | 40/690 | קסופ וק 6% חס עו | | | 6חסם [₪) תרשים 10.7 נחזור לתגיות <₪8₪06566> מקוננות אחת בתוך השנייה בהמשך פרק זה, כשנדון ביצירת קישור בין מסגרות. טעינת מסמכים חדשים למסגרות עד עכשיו ראינו כיצד ליצור את מבנה המסגרות בעזרת התגיות השונות הקשורות למסגרות. חילקנו את המסך לשתי מסגרות או יותר, בהן יכולנו להציב מסמכיס שוניס. ברור לנו שכאן לא מסתיימת העבודה. מטרת האתר שלנו היא להציג דפיס לגולש באתר, המקושריס אחד לשני. בדוגמה הבאה תוכל לראות דפים המכיליס קישוריס המוצגיס במסגרות. קוב |ז65.0וח3ז=סשד מחלק את התלון לשתי מסגרות, כאשר בכל מסגרת יש קוב עם קישור. הקובצ [וח65.0%וח3ּז= סשד נראה כך: <"* ,8="100ו0 1"80656%> <] "|וחסח. ח576="60120766 6חחה]> <] "|וחסח.צוס||62+6ט576="1 סוחהּ]> <73016566)/> 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט טוקס 1 5 | תרשים 10.8 על החלון יופיעו שתי מסגרות אופקיות. במסגרת העליונה יוצג הקובצ [וחז.ה₪662066 ובמסגרת התחתונה יוצג הקוב> !וח שס!!6צ81₪62. לכל אחד מהקבציס האלה יש קישור אחד: הקוב !ו₪66267600.0%₪ מכיל קישור לקוב !וח676672860.0%. באופן מפתיע הקוב |וח+66728660.0ז6 מכיל קישור אחד ויחיד לקוב>... נכון, !וח0%.ה₪6026766. הקובצ |וח%ה.שס!|6צ81662, שמוצג במסגרת התתתונה, מכיל קישור לקובצ [וח+ח.28!06 שס!!6ץ. באופן מפתיע, הקוב !וחזח.28!06 שסו!פצ מכיל קישור אחד ויחיד לקוב... נכון, |וח+ח.ץטס!!626טו8. במילים אחרות, שתי המסגרות פועלות כל אחת באופן עצמאי. המסמך המקושר יופיע באותה המסגרת בה הופעל הקישור אליו. דומני, שזהו ייישוס מאוד פשטני של מסגרות. הניצול היעיל של מסגרות בא לידי ביטוי בקשר שביניהן. כלומר, לחיצה על קישור במסגרת אחת והתוכן ישתנה במסגרת אחרת. בצורה זו נוכל להציב תוכן עניינים במסגרת אחת, שהפעלתו תגרוס לשינוי התוכן במסגרת אחרת. פרק 10: מסגרות | 165 שם מסגרת כדי ליישם קישור בין המסגרות השונות במסך, ראשית, עליך לתת לכל מסגרת שס ייחודי. ניתן לעשות ואת בעזרת המאפיין ווח של התגית , למשל: <] "זסעטסועחובּוח" = 6וחהּת "|והשח.א06חן"=576 סוחהּי1> 4 אוהרה 6 למרות שניתן לתת למסגרת במעט כל שם, עליך להקפיד שלא להציב קו תחתון ( | ) בתחילת השם. לשס המתחיל בקו תחתון יש שימוש מסויס ונתייחס אליו בהמשך. קישור ומסגרת לאחר שנתת שמות למסגרות שיצרת, אתה מוכן לטעון קישור מכל מסגרת שהיא למסגרת אחרת על ידי שימוש במאפיין +9196+ בתגית <61זוח 8>, הנה כך: <8/> 6)סט0סזק טס שוסו/< "זסעעטסועחוהּוח "396% "|וחלה.66טססזס"= ]סח 8> הייקישוריי הוא אל מסמך שאתה רוצה שייטען למסגרת, שאת שמה ציינת במאפיין %זםט. יישס המסגרתקיי, צריך להיות מוגדר במסגרת עצמה באמצעות המאפיין שוחבּח של התגית . טיפ בכל שלב של יצירת המסמך, חשוב שניתן יהיה לקרוא אותו בקלות ושלא יידרש מהמשתמש דפדוף רב מדי בכל מסגרת. כמו כן, רצוי לבדוק את התוצאות במספר סוגי מחשבים וברזולוציות מסך שונות. דוגמה לשימוש בשתי מסגרות שימוש במסגרות רבות כממשק לאתר אינו הכרחי, למרות שלא מעט אתרים עושיס בכך שימוש מעניין ביותר. ניבצור מבנה פשוט יותר, בו נשתמש בשתי מסגרות בלבד - האחת מציגה תוכן ענייניס, ובשנייה ניתן לראות את המסמכיס המקושרים לתוכן הענייניס. ראה קובצ |וח65.0וח3ז!163ו/ להלן. <"75% ,60!5="25% 656%וח3:]> <] "חסרח"=6 חח ".סה /576="50076 סרחהז]> <6560חחה]/ > 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט מומלץ לצפייה באמצעות דפדפן האינטרנט 5 זפזסונן<= +שחזט)חו ברזולוציה של 800 על 600 פיקסלים, וברמת צבע גבוהה. כל הרמות 000000 שש | 8 0000007 | שאסןש תרשים 10.9 קוב זה יוצר שתי מסגרות אנכיות. במסגרת השמאלית יוג הקובצ [וחזח. טח6וח 5506/5166 (הקוב [וח+ח. טחה6וח 5166 בתיקיה 6ז590). למסגרת זו לא ניתן שס מכיון שאין צורך בטעינת מסמכים אחריס לאותה מסגרת. וחפוח במסגרת הימנית יוצג הקובצ !(ח60396.01וחסח /076ז5. למסגרת זו ניתן השס טחסוח. אך למה ניתן שס למסגרת זו! מכיון שאנו רוציס להפעיל קישור מהמסגרת השמאלית שבעקבותיו ישתנה התוכן במסגרת הימנית, לכן אנו זקוקים לייכתובת'י המסגרת. כתובת זו היא שס המסגרת. הנה לדוגמה אחד הקישורים מקוב> |וחזה.טהסוח 5166. והו הקישור ללחצן 0 06ו00. <> <"זחחוז"=חפטו|הּ ו%> "01 13065/01062000/.. "=576 חרחן> < "טחה6וח"=97066+ "|החז.2 06ו1ס"=)6זח 8> <8/> <₪/> לחיצה על הלחצן ( 8 תגרוס לקובץ בשס !2.0 01866 (הקובצ [וח+ו|.2 016/06 בתיקיה 56016) להיטען למסגרת ששמה טחסוח, ובואת הושגה המטרה. פרק 10: מסגרות | 167 מסגרת פנימית, התגית <6וחבּ)!> עד כה למדנו להגדיר מסגרות בעזרת התגיות <178656%> ו- . מסגרות אלו חילקו את החלון למספר חלקים. התגית <6וח3ּז!ו> מגדירה מסגרת פנימית (6וח8ז= 6חווח1). כלומר, המסגרת היא חלק מהדף ולא חלק מהחלון. להלן טבלה קצרה המסכמת את ההבדלים ביניהן: 00000000 <6רח8ז)1/> הגדרה זו מציגה מסגרת בתוך דף |חשת ובתוכה מוצג תוכן קוב |וושח.ץ!וחחזבּ:. למסגרת הפנימית ניתן השם 068115 מכיון שאנו עומדיס להציג בתוכה תוכן של דפים אחרים. לשם כך, צריך ''כתובת'י ושס המסגרת הוא הכתובת הנדרשת. הקישורים המוגדרים במסגרת אותו דף ווחזח יציגו כל פעס דף אחר במסגרת. לדוגמה הקישור: <> <"סח0וז"=חפווה %0> <"9|!5ז7066="06ל "[ההסח.זווח "= ]סח 8> <%ח0+/ > עמית<"526="7 %חס1> <8/> <0)/> <ח/> ברגע שיופעל הקישור, ייטען דף ווחזח.זווחה במסגרת ששמה 06085 (זהו שמה של המסגרת הפנימית). 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט עמית ילד שובב עם חוש / 0 4 ₪ " משפחת עמיהוד במקוס אחד . ִּ 2 אלבוס משפחתי חס עו 5 | תרשים 10.10: לחיצה על הקישור עמית תציג את הדף המקושר במסגרת הפנימית. בדף וה, המסגרת וההפניה למסגרת נעשו באותו דף ₪וידו]. המסגרת הפנימית בדף וה קטנה מדי ונמצאת שלא במקומה. לצורך מיקומה של המסגרת הפנימית נשתמש במאפיינים של התגית <6ו1)80>. מאפייני התגית <6וחבּו)!> מאפייני התגית <6ו1/?8> דומים מאוד למאפייני התגית , מכיון שאלו תגיות המגדירות מסגרות. תוכן המסגרת אש | מש|טשד 000000 הס ו הצגת פס גלולה פרק 10: מסגרות | 169 התבונן בקובף !וחזח.2סעְווו3ּ=6וההז=ו שבו הוכנסה המסגרת הפנימית לתוך טבלה, שחלק קוד שלו מובא כאן: <> <"זח0וז"=חפו!ה %> <"6%="0608|!5חזה+ "[ החסה .זור "=]6זח 8> <%חס1/> עמית<"526="7 %ח0]> <8/> <0)/> <"5080="4/וסז %> <"6100="275 "400"= רו "016915" = שרח "רחסה ץ!ורחהּ=]"=576 6וחה|> <6רחה/1/> <0)/> <₪/> משפחת עמיהוד הצעירה עמית . עמית ילד שובב עם חוש הומור מיוחד. אינו יכול לעמוד במקום אחד ואפילו לרגע. מגלה ענין בכל ומנגן בסקסופון. 4 [6 בוצע | | 54 אינטרא:נט מקומי שְ תרשים 10.11 למעשה, הכנסנו את הגדרת המסגרת הפנימית לתוך תא בטבלה. קישור בין מסגרות פנימיות בדומה לקישור שביצענו בין מסגרות שהוגדרו תחת התגית < / 6ו3ז1>, נוכל להגדיר קישור בין מסגרות פנימ*ות (178065 6חווחו) ממש באותה דרך. הכלליס הם: לתת שס למסגרת, להוסיף את המאפיין 860ז3+ לקישור עם שס המסגרת שבה יוצג הדף. חומר לימוד נוסף בנושא 1אז₪ בהוצאת הוד-עמי: 4 !ואדו] למפתחי אתרים באינטרנט, כ- 592 עמודים + תקליטור 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט חלק 3 - זקווס5הּטבּנ פרק 11 פרק 12 פרק 13 פרק 14 פרק 15 פרק 16 פרק 17 פרק 18 פרק 19 פרק 20 מבוא ל- זְווס5בּטבּ3 תחביר ושורות קוד ראשונות מתחילים לכתוב לולאות ובקרת זרימה פונקציות - התחלת עבודה אמיתית משחקים עם תמונות, אנימציה ומערכים בדיקת טקסט - אובייקט המחרוזת אובייקט התאריך מסגרות - בניית יישום בצד הלקוח חלונות 11 פרק 11 מבוא ל- זשווספבּטבּ3 כדי להבין את שפת +ס18/85671, יש להבין את הסביבה בה אנו מפתחים - סביבת סדדת. בסביבת עבודה וו ישנס שרתי פדד3 ולקוחות. השרתים הס מחשבים המחוברים לרשת האינטרנט 24 שעות ביממה וממתיניס להעניק שירות ללקוחות הפוניס אליהם. כאשר אנו מקלידיס בדפדפן את הטקסט הזה: וחסס.ססחףּץ.צואואו//:קשח, המחשב שלנו פונה כלקוח אל שרת של ססחּץ ומבקש ממנו בקשת קדז. הבקשה היא בקשת 651 כלומר, המחשב שלנו, הלקוח, מבקש מהשרת לקבל דבר מה. השרת שולח קובץ טקסט אל המחשב שלנו ובואת ניתק הקשר. תהליך פשוט זה הינו הבסיס לכל הטכנולוגיה. התרשיס הבא מתאר את תהליך הבקשה והתשובה. רחסס. וא ססרח. שער / : כ מסמך טקסט המגיע מהשרת. מסמך זה מכיל הוראות לדפדפן. תרשים 11.1 מסמך הטקסט שמגיע מהשרת מכיל למעשה הוראות לדפדפן. הדפדפן מאחסן את ההוראות בזיכרון הזמני שלו ומבצע אותן. כפי שבוודאי ניחשת, מסמך הטקסט המגיע מהשרת הוא למעשה מסמץך ווזדו₪. אם כך, הדפדפן מקבל מסמך )₪196 ומתחיל לבצע את ההוראות החל מהפינה השמאלית העליונה, תוך שהוא קורא את השורות משמאל לימין. פרק 11: מבוא ל-מְפהּאגּנ 173 הדפדפן מבצע בקלות הוראות רבות, כמו זו למשל: <"|68"=זס!0060 שְ000>, מכיון שפקודות ‏ !אד הפשוטות אינן דורשות חישוביס או הקצאת מקום בזיכרון. כיוס, דפדפנים שוניס יודעיס לבצע פקודות נוספות הנבדלות מפקודות ₪191 ברמת התתכוס שלהן והכוללות: הקצאת משתנים, יצירת לולאות, מערכים ועוד. כל ההוראות האלו מתבצעות על ידי הדפדפן ואינן מפעילות את השרת בפעולות חישוב כלשהן. סוג ה של תכנות נקרא תכנות בצד הלקות (סחווחוחהזססזק 5106 זח6וו6). שפת 38/95 היא אחת משפות צד הלקוח, מכיון שהיא נרשמת בתוך מסמך ודו ומתבצעת על גבי מחשב הלקות. שפת צד לקותח נוספת היא 8560%/% של חברת %, אך היא מוכרת לדפדפן ‏ 1670504 בלבד (וסשזס|קא= 6%חז6סח1 0500%ז6ווז), בשעה ש-38/85610% פועלת עם דפדפני 6056806 מגירסה 3 ומעלה ועל דפדפני זסזסוסאם= מגירסה 4 ומעלה. יש מספר הבדליס בדרך בה פועלת זְמוז8/856 עם שני הדפדפניס. 5% היא שפה מבוססת אובייקטים (₪8560 66[פ0), השונה למשל משפת ++6 שהיא שפה מוכוונת עצמים (060ח6וז0 166[פ0). הדיון בהבדל בין 88560 00[60% ל-07160%60 00[665 הוא מחוצ למסגרת ספר זה. תחילה, נסביר את תפיסת השימוש באובייקטים (יש הקוראיס לאובייקטיס בשס עצמיסם). בבניית אלגוריתם, שהינו תרשיס פעולה עבור תוכנית מחשב, עלינו להנחות את המחשב בכל צעד. למשל, אס נרצה לתאר נסיעה במכונית, נצטרך לתאר למחשב את המכונית על כל רכיביה ולהסביר את תהליך ההצתה ופעולת הבוכנות, את פעולת התמסורות וסיבוב הגלגליס. לאחר שנעשה ואת, נצטרך לחזור על התיאור עבור כל נסיעה או עבור כל מכונית אחרת. בדרך זו ניאלצ לכתוב שורות קוד רבות. ניתן לקצר תהליך זה על ידי שימוש באובייקטים. אובייקט - 02[66% אובייקט הוא תפיסה בה אנו מתאריס את הסובב אותנו: מכונית, בית וכדומה כדי שהמחשב יבין ויהיה קל לנו לכתוב קוד. אפשר להתייחס לאובייקטיס כאל מכולות (675חו%9ח60) של מידע. הבית מכיל מספר חלקים: סלון, מטבח, חדר שינה. אס ניקת את הסלון, לדוגמה, גם הוא מכיל מספר חלקים: טלוויויה, כורסה, שולחן, שטיח שכל אחד מהס מורכב מחלקים נוספים עד לבורג האחרון. אם נתייחס למכונית, נראה שגס היא מורכבת מחלקים (מכלולים) בתוכה: הגה, מנוע, כסאות שכל אחד מהס הוא מכלול של חלקים אחרים. אתה לא רק מכיר אובייקטיסם אלה אלא גם עובד איתם, רק שאף פעס לא קראת להס... אובייקטיס. למשל, מערכת הקבציס ב-פ5שסטחו/ היא אובייקט. אס נתייחס לרגע לדיסק 6 בתור אובייקט, אז הוא מכיל תיקיות (כמו 5אוסחו/צ, 6)חסותטסספ עו ועוד). בתיקיה פווססחוש נמצאות תיקיות נוספות כמו וח5/5%6, 6018 וכדומה, ואכן הצורה ההיררכיית הזאת היא הדרך בה מתואר אובייקט למחשב. 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט ניתן להסתכל על אובייקטים הנמצאים בתוך אובייקטים כמו קופסה הנמצאת בתוך קופסה בתוך קופסה. התיקיה פוסטחו/\ היא אובייקט בתוך אובייקט הנקרא יידיסק סיי. ב-38/85610% אנו משתמשיס בתחביר הנקודה (אפזחץ5 00%), המציין שייכות של משהו למכלול ברמה גבוהה יותר. למשל, כדי לתאר את ההגה כחלק מהמכונית נכתוב ]ששח //.6 וכדי לתאר את המנוע של המכונית נכתוב %5א61א68.5. מאפיינים - %65טשטוווזזבּ נקרא לאובייקט המכונית בשס 648₪. למכונית יש מאפיינים (65וז6קסזק): צבע, מספר דלתות, רוחב, אורך, מהירות ועוד. כל המידע הזה נמצא מוגדר באובייקט, כך שבפעס הבאה שיהיה צורך לתאר למחשב שלנו מכונית, נעשה שימוש באובייקט 648 על ידי ציוו השס בלבד - 648₪. מאפיין 060108 מתאר את צבע המכונית.| ב18/85600% אנו| משתמשיס בתחביר הנקודה (א8סחץ5 00%), המציין שייכות של משהו למכלול ברמה גבוהה יותר. כלומר, כדי להתייחס למאפיין ייצבעיי של יימכונית'י, נכתוב 648.6010₪. באותו אופן נוכל להתייחס למאפייניס של אובייקטים ברמה נמוכה יותר (נמוכה יותר מרמת האובייקט 648). כדי להתייחס לצבע ההגה נכתוב 08 601. |שפח/.6₪ וכדי להתייחס לצבע הרדיו נכתוב 08 65.₪4010.601. כפי שנאמר, מערכת הקבציס במחשב היא אובייקט שיש לו מאפיינים. אם ניקתח את דיסק 6 בתור אובייקט, או יש לו מאפיין המתאר את שמו. כדי להתייחס למאפיין וה נכתוב שוחפח.6. כל תיקיה שבדיסק 6 (כלומר, באובייקט 6) היא גם אובייקט ונתייחס אליה כך: 88ס6.=01. גם לתיקיה יש מאפיינים כמו 6חאַח ונתייחס אליהם כך: =וז4א.אפכ 01ש.6. גס לקובץ יש מאפיינים כמו /|ח₪6800, ח1006, 5126 וכדומה, ונתייחס אליהס כך: 5125.=ו הא וז חש 6.01 . שיטות - 0065+6%וח לאובייקטיס יש גס שיטות (005ח68וח). שיטות הן פעולות השייכות לאובייקט. פעולה השייכת לאובייקט המכונית (6038₪) היא לדוגמה, נסיעה, אשר נציין אותה בשם 5/זאס. כלומר, כשנרצה לגרוס למכונית לנסוע, נצטרך לכתוב ()1/5ח.ה6. כדי לאפיין במדויק את הפעולות המוגדרות על ידי שיטות, צריך לצייו פרמטריס. נשתמש בסוגריים כדי לאפיין שיטה באופן מפורש יותר מאשר: ()ם/זחכ.8ה6. בסוגרייס אפשר לרשוס ערך, למשל (ז45)ם/1חק.6₪. כדי לעצור את המכונית, נשתמש בשיטה ()5705 ונפעיל אותה כך: ()648.5705. באותו אופן נוכל להפעיל שיטות על אובייקטים ברמה נמוכה יותר. כדי לשנות את עוצמת הצליל ברדיו שבמכונית נפעיל את השיטה (שס))שאט וס/. סזסאא.אה6. כדי לפתוח את החלון הימני הקדמי נכתוב ()אםקס. דאס ד=ם |.פשססאז/. ה 6. פרק 11 : מבוא ל-מופגּגּנ 175 נחוור למערכת הקבצים שהיא אובייקט. יש שיטות ברמת הדיסק כמו )8חזס? ויש שיטות ברמת התיקיה: העתקת תיקיה, מחיקת תיקיה, שינוי שם תיקיה. יש גם שיטות ברמת הקוב: מחק קוב>, שנה שס קוב> וכדומה. כעת, משהגדרנו את אובייקט המכונית ואף הגדרנו תכונות ושיטות, נוכל לפנות אל האובייקט בכל זמן. הדבר היפה בתפיסת האובייקטיס הוא, שמספיק שפעם אחת נגדיר את האובייקט. לדוגמה, מספיק שפעס אחת נגדיר אובייקט בשס 68 על כל שיטותיו ומאפייניו. מעכשיו, נוכל לעשות בו שימוש לא רק בתוכנית הנוכחית, אלא בכל תוכנית הזקוקה לאותו אובייקט מסוג 648₪. יהיה לנו קל מאוד לשנות את המאפייניס של האובייקט ולהפעיל את שיטותיו ויהיה לאחריס קל לגשת לאובייקט שלנו, כי הכל מובנה וברור. ל-33/85600 יש אובייקטים מובניס ומוכניס מראש, העומדיםס לרשותנו ומאפשריס להעשיר את עמודי ה- 471 שלנו, תוך שימוש בשיטות ומאפייניס שוניס. 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט פרק 12 תחביר ושורות קוד ראשונות כתיבת קוד זְווספהּטבּ3 במסמך .וא ודו הדפדפן שלנו מפרש את קוד |אזה. שפת ואד מתייחסת לכל תו שאינו תחוס בין סוגריים זוויתיים (< >) כאל טקסט, ומציגה אותו על המסך. כדי להימנע מהצגת קוד 388566 (שתחבירו אינו כולל שימוש בסוגריים זוויתיים, < >), יש לדווח לדפדפן על המעבר מ-1%1 ל-28/85606. במיליס אחרות, עלינו להגדיר לדפדפן תחוס מסוים בו תיכתב שפת אִַחַ856צ33 על ידי שימוש בתגית <50000>, המבהירה כי מעתה ועד לתגית הסגירה <56106/> ייכתב קוד +0וז18/856. מכיון שמלבד 50 קיימת גם זכו856/' וגס 2567106, יש להבדיל ביניהן על ידי הוספת המאפיין 6 , כפי שמוצג בדוגמה הבאה. <"ז00806="(8/850710ח3]| 500%> כאן ייכתב קוד ו <507100/> <"ז00806="/0507ח3]| 500%> כאן ייכתב קוד ו <507100/> הסתרת קוד זקוּוס5הּטב33 מדפדפנים שאינם מכירים את השפה כדי למנוע מצב בו דפדפן מיושן או דפדפן שאינו מכיר את התגית <10%ז56> ימשיך להציג על המסך את קוד א6ַ₪ְִַ856ּ/38 שלנו, רצוי לתחוס את הקוד במסגרת הערת ]אדה. דפדפן המבין את התגית <+56710> לא יתייחס להערת |וואז, מכיוו שמבחינתו הוא מפרש את 0%ח18/856. דפדפן שאינו מכיר את התגית <5606> יתעלס לחלוטין מהקוד העטוף בהערה, כפי שמוצג בדוגמה הבאה. פרק 12 : תחביר ושורות קוד ראשונות ‏ 177 <"85000/ה["=00806ח3]! ז56> >|-- 6 28/8506 60165 6זסרן /]--< >/5006< הוספת תגית ההערה חשובה בעת פרסוס האתר ב-60//, אולס הוספה זו אינה דרושה בעבודה וגם לא בעת התרגול בספר זה. לכן, אין צורך להוסיף הערה בכל תרגיל. בעברית פשוטה! אנו כותביס 38/8560 בין תגית הפתיחה <"8560/ה["=80806ח3! ז56> לבין תגית הסגירה <567106/>. דוגמה !וח+.12-01 : העתק את הקוד הבא ושמור אותו כמסמך ואדת. <|וחזו]> <680> <"80806="[8/85000ח3! ז50> ; ("! הוח 2306 0+ סוחסס6|6 ")דוסה <5006/> <6|))> <006/> <080/> <חטח/> בדוגמה זו השתמשנו באחת השיטות (₪6%000) הפופולריות של השפה, אשר מציגה חלון הודעה למשתמש. בהמשך הספר נעסוק בשיטה זו בהרחבה, ואף נשתמש בה לבדיקת הקוד על ידי הצגת הודעות במהלך ריצת התוכניות. פתיחת דף זה על ידי הדפדפן תגרוס להופעת ההודעה הבאה: תרשים 12.1 בעברית פשוטה! השיטה ()+3!61 מציגה חלון הודעה למשתמש, ועוצרת את ריצת התוכנית עד שהמשתמש לותצ על לחצן אישור. 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט היכן כותבים את קוד זקווס5הּטב33 במסמך ‏ וו4ודח ? בעיקרון, ניתן לכתוב את קוד +8/856110 בכל מקוס במסמך |ואז. הקוד יתבצע באופן יחסי לשאר התגיות ‏ (יש לתחום | את הקוד בין תגית הפתיחה <"זְקוְזס5הּע3[" =סִהַבּטִַפחַח3! זכ1ז56> לבין תגית הסיוס <%ק1ז56/>). עס ואת, בשלב מאוחר יותר, כאשר נדון בפונקציות, נכתוב את הקוד בתוך הכותרת, <0680>, של המסמך. תחביר, תחביר, תחביר > שפת זַמְִַס5הּע8 רגישה לאותיות רישיות (גדולות) ולאותיות רגילות (קטנות). לכן, רצוי ומומלצ להקפיד על שימוש באותיות רגילות, אלא אס כן מצוין אחרת. > בסוף משפט/פקודה בשפת 38566 לא חובה לשים ; (נקודה-פסיק), אבל מטעמיס של נוהלי תכנות תקיניס אנו נקפיד על ; בסיוס כל משפט. > פעמים רבות דרושים גרשיים. ניתן להשתמש בגרש בודד או בגרשיים, אך יש להקפיד לא לבלבל בין השניים. גס אסור להשתמש באותו הסוג זה בתוך זה. בדוגמה שלפניך מוצג מה נכון ולמה לא נכון. לא נכון: ; ("!חה! 6 הט טסזח) || "6א8ח5 6חד" 35 העטסהא 85 6רן")חסוהּ ; ("<1ח/>ס0ו1<6ח> <"צוסו|6ץ"= 6 "= זס|060 00 >" )ססוח הס רטסט נכון: ; ("!0ח3| 6 חס טסזחץ | '86ח5 6חד' 35 השטסחא 85 6דן")חס|הּ ; ("0ח3! 6 חפ טסזחט |31 " + "5866 שד" + " 85 העשצסחא 85עו 6רן")חסוהּ ; ("<1ח/>ס₪16|!0< 1ח> < עשס||6/'= 0 '60ז'=זס|060 ץ00ם₪> ")סורוס * בדרך כלל, בכתיבת קוד דרושות הערות. את ההערות ניתן להוסיף בשתי דרכים כפי שמודגס בדוגמה זו. שני לוכסנים יוצרים הערה בת שורה - אזהוח6ז 6חו! 0|6חו5 8 670866 טסץ אוסח 15 פוחד // -אזה רחס אוסז 6|קט|טוח 3 676806 טסץ אוסח 5 פוחד */ /*לוכסן וכוכבית פותחים הערה מרובת שורות וכוכבית ולוכסן סוגרים אותה פרק 12: תחביר ושורות קוד ראשונות ‏ 179 פרק 13 מתחילים לכתוב אוביי קט המסמך - 60%וח606 זה הזמן להכיר את אובייקט אַסְִפהּט8( הראשון שלנו - אובייקט המסמך, +חסוהט606. אובייקט וה מתאר את מסמך ₪191 החל מהתגית <ץ000> ועד התגית <ץ000/> ולכן הוא מכיל את מאפייני המסמך, כמו צבע הרקע. מאפיין צבע הרקע יופיע ב-ז10ז28/850 כך : זסו060ם.זחסותט6ס0. שיס לב לאות 6 הכתובה כאות רישית! ניתן להשתמש בתכונות בשתי דרכים: * הצגת ערך המאפיין: <"סטופ"=זס|0960 ץ00ם> <"ז0ו00806="[8/8507ח3! ז50> ; (0060|07.%ח6וחט006)דסוה >/507100< <ץ000/> > קביעת ערך המאפיין: <"ז008306="(8/85070ח3]! 500%> ; "0060|0="60.ח6 0006 <507100/> בדרך הראשונה, ביקשנו לקבל את ערך המאפיין זס]9860 ולכן קבענו את ערך צבע הרקע בתגית <ץ₪00> של ואזהּ. לאחר מכן, השתמשנו בשיטה (זפו3ּ להצגת המאפיין. שיס לב, כי המאפיין נמצא בין הסוגרייס ללא גרשיים! נסה לתחום את התכונה בין גרשיים ("זס|460פ.)ח6ו4060")ז6וה, ותגלה כי שימוש בגרשייס הופך את תוכן ההוראה ז7ו6| למחרוזת טקסט! בדרך השנייה, קבענו את ערך המאפיין על ידי השימוש בסימן שווה, =. פרק 13: מתחילים לכתוב | 181 שימוש בשיטה ()6פוו/ש האובייקט +60ו6₪060 מכיל שיטה ליצירת מסמך |ואזח ושמה הוא ()ספווש. בעזרתה נוכל לחולל מסמך בדרך שמוצגת בדוגמה הבאה. דוגמה |וח+ח.13-01 : <"ז00806="(8/85070ח3]| 500%> ; ("<1ה/>ס!!16< 1ח> < צוס||6/'=ש0 60ז'= זס|60פ ץ00ם₪> ")סורוס <507100/> ניתן אף להציג ערכי ביטוייס או מאפיינים ללא שימוש בגרשיים. נעשה זאת כפי שמוצג בדוגמה הבאה. דוגמה |וח+.13-02 : <"60ז"=ז0ס|0860 ץ00> <"85000/ה["=80806ח3! ז500> ; (ז0060|0.ז 066 )שו סט <5000/> <ץ000/> נסה להריץ במחשב את הדוגמאות! התוצאה שהתקבלה - 460000 היא הייצוג ההקסדצימלי של הצבע 60ז במבנה ₪68. שרשור כאשר רוציס לחבר שני איבריס שונים או יותר ב-18/85600, כמו למשל מחרוזת טקסט ומאפיין, אנו משתמשיס בסימן השרשור +. דוגמה |וח%.13-03 : <"60ז"=ז0ס|0060 ץ00> <"85000/ה["= 00806ח3]| 500%> ; (ז60%.0060|0 0060 + " 15 זסוס6 6הטסז08660 06 01 6ט|פע 6חד" )ססוח .סרוטס <500/> <ץ000/> בדוגמה וו שרשרנו את מחרוזת הטקסט " 8 זס|60 סחטסזא6ה0 6ח 01 שטו|פע ס6חד" למאפיין זס!2860 של האובייקט +ח6וחט6ס6. נסה להריצ במחשב את הדוגמה. משתנים משתנים (69!סאוזהצ) הס תאי זציכרון השומרים ערכיס. לכל משתנה יש שס המאפשר גישה אליו. לדוגמה, ניתן ליצור משתנה בשס ‏ 006 ולאחסן בתוכו את הערך 12. לאחר מכן, ניתן לבצע חישוב אריתמטי המתייחס למשתנה זה. לדוגמה: 5 + אססח. התוצאה תהיה 17, מכיון שערכו של ואססחח בתחילת החישוב היה 12. 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט שמות משתנים בכתיבת שמות יש לנהוג לפי כלליס מקובליס. * התו הראשון של שס משתנה חייב להיות אות (4..2 ,8..2). * שם יכול להיות מחרוזת תווים, החל באות אחת ועד עשרות אותיות. מותר להשתמש באותיות האלף בית הלועזיות (4..2 ,8..2), בספרות (0..9) ובשני תוויס מיוחדים: ‏ ו-5. > אסור להשתמש ברוות (ז878606ח6 50866) בשס משתנה. = מומלא לקבוע למשתניס שמות בעלי משמעות המתארים את מהות המשתנה ואת תפקידו, כגון: חסטופסק סז שוח או זספוחטאחהטס66א. שיס לב שמקובל להשתמש במקף תחתון כדי להפריד בין מילים, מכיון שאסור להשתמש ברווח. הגדרת משתנה התחביר להגדרה/יצירת משתנה הוא ; |אססח זפּצ. המילה השמורה זפּצ יוצרת את המשתנה, ואחריה יש לכתוב את שס המשתנה ולבסוף נקודה-פסיק (וכור שלא חובה לשיס נקודה-פסיק והדפדפן יסתדר גם בלעדי תו זה, אבל אס נשים אותו, נדע מתי נגמר המשפט). תוך כדי משפט ההגדרה, ניתן גם לבצע הצבת ערך. אס נרצה להציב את המספר 12 בתוך משתנה |)ססוח, נרשום ; 12 = ואססוח זפצ. הגדרה והצבה בעזרת הסימן = (שווה). כאמור, אין צורך להציב בו ערך אס לא דרוש כיון שניתן להגדיר משתנה ללא ערך התחלתי כלשהו. שפת זְמְחִספהּט38 היא מסוג השפות הנקראות ס6פַָטבּפַחב3! 6כץ+ ץ|10056. המשמעות בנוגע להגדרת משתנים היא שלא חובה להגדיר משתנה. בפעם הראשונה שהדפדפן ייתקל בשס משתנה, הוא יגיד לעצמו ייאהה, הנה משתנה חדשו!יי ויגדיר אותו עבורך. בהמשך התוכנית שהוא ייתקל שוב באותו שס משתנה, הוא יאמר לעצמו: י'יאהה, אני כבר מכיר אותךיי. מטעמים של נוהל כתיבת קוד נכון, אנו נקפיד על הגדרת המשתניס במשפט זפּצ. אפשר לכתוב: ; 5015016 ]8 ; 4 = 5156 ואפשר לכתוב: ; 4 = או|ח15ח5 ]8 דוגמה |וח+ח.13-04 : <"ז80806="[8/8500ח3! ז50> ; 4 = או|ח15ח5 ]8 ; (6||חפוח5 + " 5 306 0005 ץז" )ססר טסט <507100/> פרק 13: מתחילים לכתוב | 183 ערכי משתנים משתנים ב-28/85610% יכולים לקבל מספר רב של סוגי ערכים. משתניס אלה נקראיס משתנים חופשלים (65וַ8ּ1ז8/ 766). לפניך פירוט של סוגי המשתניס המותרים: * מחרוזת טקסט (8חזזצ5): מספר תוויס בין גרשייס או בין גרש בודד. ; "+ח0וח ער 5 פוחד" = %טסזספ!ו6ם ; ' זהפוח וח 15 פוחד' = 6|8טחמז + ערך מספרי: מספר הוא כל ערך חיובי או שלילי עד 106307! לאחר מכן, מתייחסת +38/856710 למספרים כ-שוחוח1 (אינסוף). ; 9- = 86007 ; 10.032 = טחסאוס + ערך בוליאני: משתנה יכול לקבל ערך 6טש (אמת, נכון, כן) או ערך 19156 (שקר, לא נכון, לא). ; 06 = 85זה ; 18|96 = הזסבּ + עוך ריק: אס לא מצהיריס על ערך של משתנה, הוא מקבל ערך ריק. כלומר, ||טח. לא ניתן לבצע פעולות אריתמטיות על ערך ווטח. לצורך תרגול, בצע את הדוגמה הבאה המשלבת סוגי ערכים שונים : דוגמה |וח+.13-05 : <|וחזו]> <680> <"8500%/ה["=00806ח3]! 500%> ; "הסה" = שח הספזסכ 66 זה ; 27 = 306 חספזסכן 606 זפ ; ₪06 = 0סוזהו זה + 306 חספזסכן ₪6 + " 15 " + 6חחהח הספזסס 6 )06 ; ("0 5ז68ץ " ₪ " : 5| ]35/6 6 ,'?60וזהוח 6 15' הסספסטף 66 סד" )06 ; (60וזהוח + 6 <50700/> <6|ז)> <₪06/> <0680/> <וחטח/> ניתן לוותר על המילה זפצ, אך נוח יותר להבין קוד בו מצייניס אותה כשמגדירים משתנה חדש. הסימן % פירושו, ששורה זו הינה המשך של השורה הקודמת ויש להקליד ברצף וללא לחיצת זסזחם. לחיצת זפזחם רק לאחר התו ;. 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט ניתן להגדיר מספר משתניס באותה שורה על ידי שימוש בפסיקים, כגון: ; 18|56= 613000 ,14 =|אססוחסס2שוסחוס , "ס|ו6ח"= זנוטס זפצ עס ואת, מומלצ להגדיר כל משתנה בשורה נפרדת לשס הסדר ובהירות הקריאה, כך: ; זוט353םווכ זה ; 0700/266 זה ; 18/96 = 61/8000 ]8 ; "ס|6ח" = זט353ס|טם ; 14 = 0000206 ; 18|56 = ססחהעו|6 פעולות עם משתנים ניתן לבצע פעולות מתמטיות על משתניס המכילים מספרים. למשל: 0700/206 = 14 ; 00206 = 0700/2066 + 3 ; המשפט הראשון מציב את הערך 14 במשתנה בשם 266ווסז0. המשפט השני הוא משפט הצבה. בצידו הימני נלקח הערך של משתנה 266או0ז0 השווה 14 ונוסף לו הערך 3. התוצאה מוצבת במשתנה 266או0ז6 'יודורסת'י את הערך שהיה קיים בה קודם. כלומר, עכשיו הערך במשתנה 266אוסז0 הוא 17. 00/2006 = "14" ; 0/2066 = 0700/206 + 3 ; האס אתה יכול לשער מה תהיה תוצאת שני המשפטים האלה! במשפט ההצבה הראשון מוצבת המחרוות "14" במשתנה בשס 266אוסזם. ווהי המחרוזת "14" ולא המספר 14. במשפט ההצבה השני נעשה ניסיון לבצע פעולה על מחרוות "14" ומספר 3. התוצאה תהיה לא ''י+י במובן חיבור אלא '+" במובן שירשור, והתוצאה תהיה "143". זכור, לא ניתן לבצע פעולות חיבור וחיסור על משתנה מסוג מחרוזת טקסט, אפילו אס המחרוזת מכילה מספר בלבד. פרק 13: מתחילים לכתוב | 185 פרק 14 לולאות ובקרת זרימה בנוסף לשימוש במשתנים, זק38/856 נותנת כוח נוסף לדפי 1אז₪ על ידי הוספת לולאות ובקרת זרימה. לולאה היא דרך לבצע פעולה או רצף פעולות מספר פעמיס מוגדר, כגון הדפסת מחרוזת טקסטואלית חמש פעמים, ללא צורך לכתוב את הפקודה יותר מפעם אחת. ב-8560/ע383 מספר דרכים לכתיבת לולאה. הדרך הראשונה היא הלולאה 6!!ח/ש. הלולאה 6!וחעש התחביר לכתיבת הלולאה שווחש הוא : (חסטוסחסס6)סווח ָ 13/5006 5 2 כלומר, כל עוד (6!וחש) מתבצע התנא* (חסטוטחס6) שרשוס בין הסוגרייס, יתבצעו הוראותא אַמְִ56ּצ38 שכתובות בין ווג הסוגרייס המסולסלים [). לאחר ביצוע ההוראות ייבדק התנאי שוב. אס התנאי ימשיך להתקיים, יבוצעו שוב ההוראות שבין הסוגרייס המסולסלים ושוב ייבדק התנאי. כך תבוצענה ההוראות שוב ושוב, עד אשר יחדל התנאי להתקייס. במצב גה תמשיך התוכנית לאחר הסוגר המסולסל [ שבסוף קבוצת ההוראות. הבט בדוגמה הבאה: <"80806="[8/85000ח3! ז50> ; 1 = 8 97 (5 > 8) 6!וח/צ / ; ("" + 6)8ו 00 , >/50100< פרק 14 : לולאות ובקרת ורימה | 187 בדוגמה זו, נוצר משתנה בשס 8 שערכו המספרי 1. כל עוד ערכו של 8 קטן מ- 5, ערך זה יוצג על המסך. הלולאה שבדוגמה זו תפעל לנצח, כי בכל פעס שהתנאי ייבדק הוא יתקיים (ערכו 6טש) וההוראות תבוצענה שוב. אס רוציס להגביל את מספר הריצות של הלולאה, יש לדאוג שהתנאי יחדל להתקיים. נעשה ואת על ידי שינוי ערך משתנה 8. בצע את הדוגמה הבאה. דוגמה |וח+14-01.0 : <|וחזו]> <680> <"00806="[3/850]00ח3! 500%> ; 8 08 7 = 8 (5 > 8) 6!וח/ - ; ("" + 6)8ו/ו.+חס וטס ; 1 + 8 = 8 ד <5000/> <6|ז)> <06/> <₪0680/> <חטח/> בדוגמה זו הוספנו בתוך תחוס הלולאה 6!וחש שבין הסוגרייס המסולסלים (בין ) לבין ( ), ביטוי המגדיל את ערך 8 ב- 1. לפיכך, הלולאה תפעל ארבע פעמים בלבד כי בכל ריצה יגדל ערך 8, וכשערך זה יגיע ל- 5 התנאי לא יתקיים - ערכו יהיה 1856. אופרטורים אופרטורים הס סימניס שבהס אנו משתמשים לבדיקה ולקביעת ערך. לפניך רשימות חלקיות של האופרטוריס הקיימיס ב-18/856710%. אופרטורים להשוואת ערכים : == בדיקת שוויון =! | בדיקת אי-שוויון <=‏ גדול או שווה => | קטן או שווה > גדול מ < קטן מ 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט 7 אוהרה 9 אופרטור ההשוואה == וסימן השוויון = הס לא אותו דבר! אופרטורים לוגיים : % וגם (צירוף של תנאיס: כל התנאיס צריכיס להתקיים). | או (לפחות תנאי אחד צריך להתקיים). ניתן לבדוק קיוס של מספר תנאיס בדרך זו: (8>10 .88 3<1) 6ווחאו. כלומר, כל עוד 8 גדול מ- 1 וגם 8 קטן מ- 10. בדיקה של אחד ממספר תנאים תתבצע כך: (3<10 || 8>1) 6ווחצו. כלומר, התנאי כולו מתקייס אס 8 קטן מ- 1 או גדול מ- 10. אופרטורים מתמטיים: + חיבור - חיסור / כפל / חילוק % מודולוס, המציין שארית של פעולת חילוק (לדוגמה: 23%7=2). הצבת ערך במשתנה בדוגמה |וח+.14-01 השתמשנו בביטוי 8=8+1 כדי להגדיל את ערכו של 3 באחד. ניתן לבצע כל פעולה אריתמטית פשוטה בדרך זו, כגון 8=8*19 או 8=8/2. בצע את הדוגמה הבאה. דוגמה |וח+.14-02: <|ווזו]> <680> <"00806="[3/85000ח3! 500%> ; 8 "08 ; ז%6ח60 8 זה 2 = 8 ; 0 = ז)חהטסס 8 פרק 14 : לולאות ובקרת ורימה | 189 (100 => 8) סווח/ש / ; ("," + 66)8]/ש.+ח0רח 06 ;4+ 8-3 ; 1+ז 60 8 = זס6)הט60 8 ז ח68 8% טרח " + זסס חס 8 + " 6זה 6זסחד "ורס ; ("100 .8 1 ח66ש060 4 עכ 060ועו0 6 6 <5000/> <6|)> <₪06/> <0680/> <חטח/> תוכנית וו מציגה את כל הכפולות של 4 בין 1 ל- 100, סופרת ומציגה אותן. לשס כך יצרנו שני משתניס: משתנה 8 מקבל את ערכי כפולות 4 על ידי הגדלת ערכו ב- 4 בכל ריצה של הלולאה, ומשתנה זפזחטס6 8 סופר את מספר הפעמים שהלולאה רצה על ידי הגדלת ערכו ב- 1 בכל ריצה של הלולאה. תנאי הלולאה הוא, כל עוד ערכו של משתנה 8 קטן או שווה 100. במהלך ריצת הלולאה מוצג ערכו של 3 המשורשר אל המחרוזת המכילה פסיק, כדי להפריד בין המספרים. כמו כן, עולה ערכו של 8 ב- 4 כדי להגיע לכפולה הבאה של 4, וכן עולה ערכו של זסחטס6 8 ב- 1 כדי לספור את מספר הפעמיס שהלולאה רצה. לאחר סיוס ריצת הלולאה (כאשר התנאי חדל להתקיים), מודפס קו הפרדה (התגית ) ולאחריו מחרוזת המשלבת את ערכו של זסזחטס6 8, כדי להציג את מספר הפעמיס שהלולאה רצה. הלולאה מציגה את מספר הכפולות של 4 בין 1 ל- 100. קביעת ערך ניתן לקבוע ערך למשתנה במספר דרכים. לדוגמה, במקוס לכתוב: ;1 + 8 = 8 %ו0פהצה עושה שימוש גס באופרטוריס מיוחדיס הנקראיס 5זס+בּו6קס 6ַחבּח+זסח5. שיס לב, כל המשפטיס באותה שורה עושים בדיוק את אותו הדבר: ++8 8+ ;1 =+ 8 12 = 8 --% 38 17 =- 8 7 = 8 ;0 =+ 8 ;ם +8 = 8 8 = 8-2; 8-= 2 ; 8 = 8 * 20 ; 8 *= 0 ; 8 = 8 ] 0 ; 8 /= 2 ; 8 = 8% 0 ; 8 %= 02 ; 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט = 9 הערה 6 שיטת סימון זו מקובלת בשפות שונות, כמו ++6, 6, בע18. דוגמה |וח+.14-03: <"ז0ו00806="(8/8507ח3]| 500%> ; 8 081 = 8 (5 > 8) 6|וח/ע .+ ; ("" + ++1)8ש חרט / <10%ז50/> שיס לב שכאשר מציגים משתנה, אפשר גס לשנות את ערכו. בדוגמה הבאה יש שימוש ב- ++8 אשר מבצע את פעולת ההוספה לפני הצגת הערך של המשתנה. השווה בין התוצאות השונות של דוגמאות !וח%ח.14-03 ו-1וח+14-04.0. דוגמה |וח+ח.14-04: <"ז00806="(8/850710ח3]| 500%> ; 8 ]8 ;1 = 8 (5 > 8) 6!וח/ו , ; ("" + 8++)6ו טס 0 , <10%ז50/> הלולאה וס הלולאה וס היא דרך שונה ומתוחכמת יותר לביצוע לולאה. הנה התחביר שלה: (06ח8ח6 80|6 הש ; הסטוסחסס ; 6טופע 6|סהוזבע |בסוחו) זסז / (60%)5ו558600 18/8507106 . הפרמטר הראשון של ההוראה זס1 מבטא את הערך התחילי של משתנה הלולאה, הפרמטר השני הוא התנאי לסיוס הלולאה והערך השלישי הוא הערך שבו יש לקדס את משתנה הלולאה בכל מחזור. פרק 14: לולאות ובקרת ורימה | 191 התנאי המופרד בנקודה-פסיק פועל כמו בלולאות 6ווחצו. ניתן להבין ואת טוב יותר מהדוגמה הבאה. בעת הכניסה ללולאה מוצב הערך ההתחלתי במשתנה הלולאה. תנאי הלולאה נבדק. אס הוא מתקיים, אז מבוצעיס משפטי הלולאה. משתנה הלולאה מקודם, תנאי הלולאה נבדק, וחוזר חלילה כל עוד ביטוי הלולאה מתקיים. דוגמה |וח+.14-05: <"ז0ו00306="(8/8507ח3]| 500%> (++8 ; 5 > 8 ;1 = 8)זס) 0 ; ("" + 16)8 ששחו 0 / <5010/> שיס לב שהפרמטרים של הוראת הלולאה זס) יכולים להיות ערכים קבועים, או משתניס ממש. אין צורך להגדיר את 8 לפני ביצוע הלולאה, כמו שעשינו בדוגמאות קודמות, אבל ה אפשרי לכתוב כך: (++8 ;8>5 ;8=1 זְ8ּ)זס]. הפרמטר האחרון בהוראה זס? מציין את שינוי ערך המשתנה במהלך ביצוע הלולאה. בשל הגדרת הפעולה בתחביר הלולאה, אין צורך לציין שינוי ערך כחלק מהוראות הלולאה, כפי שעשינו בלולאה מסוג 6!וחאו. לולאה בתוך לולאה - לולאות מקוננות לעיתיס יש צורך לשלב לולאות בתוך לולאות. במצביס כאלה כדאי להקפיד על כתיבה מסודרת, בה הוראות הלולאה החדשה נכתבות בהזאחה מתחילת השורה. דוגמה !|וח%.14-06: <"ז0ו00806="(8/8507ח3]| 500%> (++1 ;10 >1 ;1 =1)זסן / (++א ;3 > א ;1 = א)זסו / ; (""+ א + " " + 1)ס שו 0 ; ("")16 רחוס 0 . >/50710%< 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט תרגיל: עלינו להציג את לוח הכפל 10 א 10. נעשה זאת כמובן ב- 10 שורות של 10 מספרים. פתרון: כשניגשיס לכתיבת קוד יש להציג תחילה את אלגוריתס התוכנית. כלומר, יש לתכנן את מהלך רימת הפעולות בתוכנית. 1. דרושה לולאה אשר תרוצ 10 פעמיס עבור כל איבר בשורה, ואחריה תעבור לשורה הבאה (). 2 דרושה לולאה אשר תדאג כי הלולאה הקודמת תפעל 10 פעמים, כדי להציג 10 שורות. כעת, נגדיר את הלולאה המציגה שורה של 10 מספריס ונשתמש במשתנה 1: (++1 ;10 =>1 ;1=1)זס) / הכנסנו מחרוזת ריקה עבור רווח // ; (" " + ???)6שושו.%חסר טסט ך לאחר הצגת 10 מספרים השורה תישבר // = ; ("")6עו.ח6 0 נכניס את קטע קוד זה ללולאה שתרוצ בעצמה 10 פעמים. במקוס סימני השאלה נוכל לרשוס את פעולת הכפל של משתנה הלולאה התיצונית בערך משתנה הלולאה הפנימית. דוגמה |וח+ח.14-07: <"ז0ו00806="(8/8507ח3]| 500%> ; א ז8/ ; 1 זפ (++א ;10 => א ;1 = א)זסז 0 (++1 ; 1>=10 ;1 = 1) זס+ / ; (" " + 1*א)6ט!]/ש.060060% / ; ("")1זש. ה 06 , <5006/> פרק 14 : לולאות ובקרת ורימה | 193 2456 0 6 8 10 12 14 16 0 9 12 15 18 21 2234 0 12 16 20 24 28 32 36 0 0 15 20 25 30 35 40 45 0 2 18 24 30 36 42 48 54 0 4 21 28 35 42 49 6 0 8 16 24 32 40 46 56 64 72 0 9 18 27 36 45 54 63 72 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 2 4 2 6 3 48 1 1 הז ;| 4 אחסומק | | חס [45 תרשים 14.1 הכנסת מספרים לטבלת ווודו למעשה, הקוד אינו שונה, מלבד פקודות הטבלה. התגיות של פתיחת הטבלה <19!6> יופיעו פעס אחת לפני תחילת הלולאות ופעם נוספת - כסגירה, לאחר סגירת הלולאה הגדולה, <8916+/>. תגיות הפתיחה והסגירה של השורות, <ז?> ו-<זצ/> יופיעו במסגרת הלולאה הגדולה ויחליפו למעשה את שבירת השורה על ידי . גס תגיות הפתיחה והסגירה של תא בטבלה <%4> ו-<6*"/> יופיעו במסגרת הלולאות. כמו כן, פקודות הפתיחה והסגירה של תא טבלה יופיעו כמובן בכל הצגת מספר. דוגמה |וח+ח.14-08: 14 <"85000/ה["=80806ח3! ז50> ; א ]הצ ; 1 זה ; ("<'207007='1 80!6?> ")שוש חר 0 (++א ; 10 => א ; 1 = א) זסז ; ("<₪>") 0 (++1 ;10 =>1 ;1 =1)זסןז / ; ("<00/>"+ 1*א + "<שתףח'=חפו!בּ %0> ")ססר טסט ; ("")16 ששו 0 ; ("<0!6ב)/ >")סןז שש חר 0 <5006/> מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט וזו התובצאה: 8| 9| 0 1618] 0 2427] 0 32)36| 0 540/45] 0 48|54| 0 5663] 0 64/72] 0 72 81| 0 0 חס עו 5 | תרשים 14.2 התנאי 656...ו כמו בכל שפת תכנות, ניתן לבצע בדיקות נקודתיות על ידי הפקודה 8ז. כלומר, ניתן לבדוק קיוס של תנאיס ולהתנות ביצוע הוראות מסוימות בתוצאות הבדיקה. להלן התחביר: (חסטווסחסס) זו / 50006 850% /הן[ ך כלומר, אם מתקיים התנאי שכתוב בין הסוגרייס, יתבצעו ההוראות שבין הסוגרייס המסולסלים. אס אין סוגרייס מסולסלים, תתבצע רק ההוראה הראשונה שאחרי התנאי! ניתן להוסיף גס את הפקודה 6156, אשר קובעת אלו הוראות יתבצעו כאשר התנאי אינו מתקיים. בדוגמה הבאה ניתן לראות שהתנאי הוא האס ערך המשתנה 38 שונה (לא שווה) ל-5. תנאי יכול לתת תשובה 6ט או 88|56. במקרה שהתשובה היא 6טזט, כלומר, ערכו של המשתנה 8 שונה מ- 5, יתבצע המשפט 6ספוזשו.)חסותט006 שיציג את ערכו של המשתנה 8. כאשר התנאי אינו מתקיים, כלומר התשובה היתה 18566, אז יתבצעו המשפט/ים מעבר למילה 6!56. נקבל בביטוי התנאי תשובה 8|56 כאשר משתנה 8 לא שונה מ-5, כלומר, שמשתנה 8 כן שווה 5, אז תודפס המילה 6עו=. כל הפקודות האלו נמצאות בתחוס הלולאה זס). פרק 14 : לולאות ובקרת ורימה | 195 דוגמה |וח14-09.0%: <"ז0ו008306="(8/8507ח3]! 500%> (++8 ; 10 => 8 ;1 = 8) זסז , (5 =! 8)ו 4 ; ("" + 16)8שש ה רחוס 0 . 56 / ; ("6עו=")0טו שחר 0 , >/5010%< כעת נשתמש בבדיקות ! ו-6!56 כדי לשכלל את טבלת המספרים ולהוסיף צבע אדוס בכל מספר שהוא כפולה של 7. כדי לוודא שמספר הוא כפולה של 7, עליו להתחלק ב- 7 ללא שארית, כלומר (8%7==0) )ו, שהרי "%7" נותן את השארית של חלוקת 8 ב- 7. נכניס את התנאי לקוד הקודם, דוגמה !וח+.14-08. אולס הפעם, במקוס להדפיס את תא הטבלה בכל ריצה של הלולאה הפנימית, נבדוק ונחליט אס להדפיס את התא באדוס או בצבע רגיל (שחור). ראה דוגמה !|וח%ח.14-10. דוגמה |וח+14-10.0%: 1%6 5 6 הססס // <"ק 856 /ה["=80806ח3! זק56> ; א זה ; 1 זה 6 3 הסקס //‏ ; ("<1'=ז00זסס 0|6ב?>" )ססו הרס וס ה680 זס+ // (++א ; 10 => א ;1 = א) זסז , צוס 3 חססס // ; ("<> ")רס חוחט|ס6 686 זס+ // (++1 ;10 =>1 ;1 =1)זס+ ָ (0 == 7 % 1*א) + ָ ; ("<0ס/>"+ 1*א + "<שתחו'=חפווב ההא = זסוס06 %0> ")סו רטסט . 6 + ; ("<60/>"+ 1*א + "<שתחח'=חפו|בּ %0> ")סו רטסט , 1 אס 3 8ַחופסוס // ; (" ")שו 0 / 6 06 פַחופסוס. // ; ("<80!6+/ > ")שו 0 50 006 פַחופסוס ‏ // <5070/> מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט תרשים 14.3 תרגיל: במקוס לבדוק את שארית החלוקה ב-7 בדוק את שארית החלוקה ב- 4 למשל, וראה מה קיבלת. הפקודה 6טחוסחסס6 הפקודה ₪0₪6ח60 המופיעה במהלך ביצוע הפעלת הלולאה ממשיכה את ביצוע הלולאה שוב מראש הלולאה. כלומר, היא מחזירה את סמן ריצת התוכנית אל תחילת הלולאה. בדוגמה הבאה תפעל הלולאה 5 פעמיס ובכל פעס תדפיס את מספר ריצת הלולאה על ידי הדפסת משתנה הלולאה 1. לפני הדפסת המשתנה 1 תתבצע בדיקת ערכו. אס ערכו של 1 שווה 3, תתבצע הפקודה 6טחטחס6. במקרה זה התוכנית לא תמשיך בביצוע הלולאה, אלא תדלג לראש הלולאה להמשך ביצוע. המספר 3 לא יודפס. דוגמה |וח+.14-11: <"85000/ה["=80806ח3! ז500> ; 1 זה (+ ;1>5 ;0 = )1ס / (3 == 1) ]ו ; 6 הו חס 56 ; ("" + 6)1ו]שש.%ח6 006 ז >/5006< פרק 14 : לולאות ובקרת ורימה | 197 התוצאה: מספר 3 לא יודפס. 41- 2-25 |. / פוקס עו 59 | תרשים 14.4 הפקודה בּ6וט הפקודה 168% מפסיקה את ריצת לולאה. אס נשתמש בדוגמה הקודמת ונחליף את הפקודה 6טח0ח60 בפקודה א68זפ, נכפה את הפסקת פעולת הלולאה כאשר ערכו של 1 יגיע ל- 3. דוגמה |וח+.14-12: <"85000/ה["=80806ח3! זק56> ; 1 זפ (+ ;1>5 ;0 = ס / (3 == 101 ; 7686 6 ; ("" + 66)1ו/ש. 006% / <10%ז50/> 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט בדיקת ערך בוליאני כאשר הערך הנבדק על ידי משפט )ו הוא בוליאני, כלומר 06 או 8|56, ניתן לוותר על ההשוואה לערכיס אלה. לדוגמה, הבט בלולאת פווחשו שבדוגמה הבאה. דוגמה |וח+14-13.0: 87 8 ; ; חווד זה 8 = 7 ; 06 = חוהש ץד (חוהשהץזד) סווחצו 4 ; ("" + 16)8 ששח 0 ;1 +83 = 8 (5 > 8) זו ; ₪6 = חוהּשהעזוד 6 ; 18|96 = חוהשה ץד 0 לפני תחילת הלולאה במשתנה חוהפַהץזד מוצב הערך 6טש. זהו משתנה בוליאני (6!טה1זה/ ח68!ססם). ביטוי התנאי בלולאה הוא (408עזד)6וח | שהיה ‏ :כול ‏ גם להיכתב (06 == חוה8ַהץזד)6ווח/ו, לפי בחירתך. במהלך הלולאה מקודם ערכו של משתנה 8 ב- 1. משפט ה-! בודק אם ערכו של 8 קטן מ- 5. אם ערכו של הביטוי הוא 6טש, כלומר 8 אכן קטן מ- 5, אז מוצב הערך ₪6 במשתנה חוּ0ַ4ץזד כדי שהלולאה תמשיך בפעולתה. אס התשובה היא 856), כלומר ערכו של 3 לא קטן מ- 5 (כלומר הוא גדול או שווה ל- 5), או מוצב הערך 18|56 במשתנה חהּפָהעץזד ומכיון שכך ייפסק ביצוע הלולאה. משפט ח6וש5 שיטה חילופית לבדיקה היא שימוש בפקודה 5156. ניתן להטיל על הפקודה חסטוו5 לבדוק ערך ביטוי ולפעול בהתאס לערך שיימצא. והו סוג מסוייס של משפט . בדוגמה הבאה נריצ לולאה מ- 0 עד 100 ונבדוק את ערך המשתנה 1 בדרך זו: + (1) חסו5 כאשר הערך במשתנה 1 שווה 25 : 25 0856 ; 768% כאשר הערך במשתנה 1 שווה 50 : 50 0856 ; 768% כאשר אף משפט 6858 לא התבצע 0 / פרק 14 : לולאות ובקרת ורימה | 199 לאחר כל משפט 6856 נרשוס את ההוראה/ות שיש לבצע ואת ההוראה 68זפ, כדי למנוע את מילוי ההוראות במקרי 6856 העוקבים. ניתן לרשוס מספר הוראות בשורות שביו משפט 6856 אחד למשנהו, או עד סגירת הסוגרייס המסולסלים התוחמיס את ההוראה ח6זו/א5. דוגמה |וח+.14-14: 200 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט <"80806="[8/85000ח3! ז50> (++ו ; 100 >1 ;1 = 6זסז ָ + (1)ח0סו5 : 25 0856 ; ("6ע /סחסאוד")ססוז/ש. סרח טס ; 7686 : 50 6856 ; ("" + |)6ס1ז הרס 0 ד / >/5006< פרק 15 פונקציות - התחלת עבודה אמיתית כדי להבין את המשמעות האמיתית של הפונקציות ב-38/85600% נתרגל תחילה פקודות משובצות/מוטבעות 0ק561 60060טוחם). כבר הכרנו את האובייקט %ח6וחט006 ואת המאפיין זסוסספָט שלו, המייצג את צבע הרקע של הדף. כעת, נאפשר למשתמש לשנות את צבע הרקע על ידי פקודה מוטמעת. וד ז96שוזד - 'הדק', הוא למעשה אירוע מסויס המפעיל הוראה. לדוגמה, סיבוב המפתח ברכב הוא היהדק' הגורםס להנעת הרכב. דוגמה קרובה יותר לתחוס בו אנו עוסקיס היא לחיצה על קישור (אחוו) מסויס, המשמשת יהדק' לגלישה לאתר המסומן. לדוגמה: <8/> ססחפץ 0ף סף <"זו.סס.ווחה-ססח. טש /:קהח"=סזה 8> קטע השורה המסומן הוא סוג של ז6פפווד. ד נוסף הוא מעבר עכבר מעל אובייקט בדף. זהו ז96טוד שנקרא וסטסספטסוחחס. זו ד אה נכתב במסגרת התגית <8> שהיא תגית קישור (ב-זסזס|קאם 6%חז6ח1 ניתן להחיל ז96פוזד זה גס על אובייקטים נוספים, כגון פיסקה, כפי שנסביר בהמשך). "!ן.ס6. ורחה-0סח.צשצש//:קהח"=61זה 8> 036 60 6זסח 6פטסוח וטסץ הטוא )הזוס <<" 60 = זס!00.+ח6 וה ט6סו)"= זט ע560טסוהחס <8/>ז0ס|60 סחטסז36%60 6 כלומר, ברגע שמעבירים את סמן העכבר על טקסט הקישור תתבצע שורת הקוד הקובעת את ערך התכונה זסוסספָם. שיס לב, שהמילה 60ז היא מחרוזת טקסט ולכן צריך להקיפה בגרשיים. עס ואת, שימוש בגרשיים יפגע בגרשיים המקיפיס את המשפט כולו, ולכן יש להשתמש בגרש בודד. ניתן לראות ואת בדוגמה הבאה. פרק 15 : פונקציות - התחלת עבודה אמיתית | 201 דוגמה |וח+ח.15-01: <|וחזו]> <680> <6|ז)> <₪06/> <00680/> <"ץשס!|6ץ"=א0ל "סטו0חףו!"=זסו|ס96פ ץהסספ> <1ח/>! 5866 סְפַחַהח6 זסוס60 6 0+ סוחסס6|6/< 1 > <] זסם> 6וסחח זטסץ חסוצ +חוסק "[ן.60. ורחה-0סח.צושאו/ /: קה ח"=61זה 8> < = ]6.0 חו006"= 56067 סוחס <076>/8ח זס|ס6 6הטסז0א6ה0 6 6חַחהח6 סף <ץ000/> <|וחטח/> ד נוסף הוא %ט0ס6פטסוהחס. ז0פפחד וה מזהה את יציאת העכבר מתחוס הקישור. ניתן לצרף את בדיקת ז6פפָוד וה אל הקוד הקודס: <"ששס!|6ץ"=א0? "סטו0חפו!"=זסו|ס006 ץ0סם> <1ה/>! 5106 60806 זסו|ס6 606 ס6 שוחססו|ט//< 1]> <] זסם> סוס זוטסץ חזוצו זחוסק "[ו.60. ורחה-0סח.צועשאו/ /: קה ח"=]6זת 8> 6'= 006.90" = 5606 סוחס <" 1 = זסו0.+ח6 וה 6ס1)"= +600פטסוהחס <076>/8 [זס|ס6 6הטסז0א6ה0 6 6חחהח6 סף <ץ000/> 7 פונקציות פונקציה היא הוראה, או מספר הוראות, בעלת תחוס פעולה מוגבל בדרך כלל - ביצוע פעולה מוגדרת - והיא אינה נמצאת ברצף הפקודות של התוכנית. כדי לגרוס לביצוע ההוראות הכלולות במסגרת הפונקציה, צריך להפעיל אותה על ידי פנייה מפורשת אליה, פעולת 'יקריאהיי (6811). תחביר הפונקציח : ()חסז3ץ חסטסחט1 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט ההצהרה שהקוד הוא של פונקציה נעשית על ידי המילה השמורה חסטסחט? ואחריה שס הפונקציה וסוגרייס ריקים. נשתמש בסוגרייס בשלב מאוחר יותר להעברת נתוניס (פרמטריס) אל הפונקציה. את ההוראות הנכללות בפונקציה תוחמים בין סוגרייס מסולסלים: ()חסזה/ הסטסחט1 / 0 ז'= זס|0060. רחוס 5 מיקום הפונקציות בתוכנית את הפונקציות אפשר לכתוב בכל מקום בין פקודות התוכנית, ובלבד שהן תיכתבנה בין תגית <+ק1ז56> לתגית <56710%/>. עס זאת, כדי למנוע מצב בו תתבצע קריאה לפונקציה שעוד לא נטענה אל הדפדפן, רצוי מאוד לכתוב את הפונקציות במסגרת תגיות <0680>. כתוב את הקוד הבא. אל חשש! דוגמה וו לא תתן תוצאה! דוגמה |וח+.15-02: <|וחזו]> <680> <"ז8500/ה["=00806ח3]! 500%> ()ו)ססוח הסטס6חטז / ; '60ז'= ז0060|0.ח6 00 ד <50100/> <6|ז)> <₪06/> <0080/> <"ששס!||6ץ"=א6ל "אסה!פ"=זס|5960 ץ00> <1ח/>! 0806 הסוססחט? 606 60 6ההסס6|פ//<1ח> <] זח> <ץ000/> <|וחטה/> כפי שבוודאי שמת לב, בדוגמה זו לא התבצעה הוראת שינוי לצבע הרקע. כדי להפעיל את הפונקציה ()6ססוח, יש לקרוא לה ולהפעיל אותה במפורש. פרק 15 : פונקציות - התחלת עבודה אמיתית | 203 קריאה לפונקציה ניתן להשתמש במספר 'הדקים' כדי לקרוא לפונקציה. בדוגמה זו נשתמש בתגית הקישור <8> ובמאפיין זח. בקריאה לפונקציה צריך לצייו את שס הפונקציה (והסוגרייס הריקיס שאחריה), אולס אס הקריאה לפונקציה נעשית דרך המאפיין 1ופח של התגית <8>, יש להוסיף את המילה :8/85606[ לפני השס ובצמוד לו. הוסף לדוגמה !וזזצו!.15-02 את הקישורית הבאה: 8680 06 סְהַחהח6 0+ <8/> 6זסח <"()ואססוח:)קוז6פבּטבּ["=)זח 8> =0ו6 התוכנית המעודכנת נראית כמו או שבדוגמה הבאה. דוגמה |וח%ח.15-03: <|וחזו]> <680> <"85000/ה["=00806ח3! ז500> ()ו)ססוח הסטס6חטז / ; '60ז'= ז0060|0.+ח6 00 ד <5005/> <6|)> <006/> <080/> <"ששס||6ץ"=א6ל "אסה!פ"=זס|5960 ץ00> <1ח/>! 0306 הסוסס6חט? 06 60 סותסס|פ/<1ח> <] זח> <076>/8< ")ססות :0 6)="[8/850זח 8> >סו|6 .טס 00 6 6חַההח6 סל <ץ000/> <חטה/> 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט רשימת 5ז6פשוזד מופעל באירוע המשתמש עוצר טעינת תמונה. האובייקט מאבד את המיקוד כאשר אובייקט אחר נבחר במקומו. 06 | אובייקט שמאבד מיקוד נבדק, כדי לדעת אס חל שינוי בערכו ההתחלתי, ואז מופעל ההדק. מתבצעת לחיצה על אובייקט לחיצ. 000/06 | לחיצה כפולה, שנעשית בדפדפן מגירסה 4. 5 | פעולת הדק הפוכה מ-זט|פחס. מופעל כאשר אובייקט נבחר ומקבל מיקוד. לאחר טעינת המסמך. נמצא בתחוס תגיות /00. סוחס | יציאת עכבר מתחוס אובייקט. סוחס | מעבר עכבר על אובייקט. כדי להבטיח תמיכה בכל הדפדפנים כדאי "7 לשתול את ההדק בתוך פקודת קישורית, למרות שבדפדפני זסזס|קאם 6%ח67זח1 ניתן להשתמש בהדק גה גס על האובייקטיס עצמס. חצ5600טסוהחס | הדפדפניסם). (ושאהמזףה ה וציאה מדף. דוגמאות: <] "()חסזבץ"=זט|סחס "6ס"=6כ/ס 6טסחו> סוחס <3]> <"()חסזהץ"= זסע60פטוסוהחס "(0)0וסע:קה850ע61="[3זה 8> :סה חס <8]> <"()חסזבץ"=+60פטסרהחס "(0)סוסע:לקְה56הע61="[8זה 8> <] "()חסזבץ"=60פטסרחחס "זוף.סס!|"=576 סוחו> פרק 15 : פונקציות - התחלת עבודה אמיתית | 205 <3/>ס61!0ח<"()חסזפץ"=>סו!סוט חס "(0)0וסע:0%ח3/356ן"= )סיה 8> <] "()חסזהץ"= קטספטטסההחס "חהסאטט"=6קע זטוקחו> ; ()חסז8ו=זסזוסחס. ששססחוצצ <"()חסזהץ"= 0הס!חס ץ000> <"()חסזהץ"= 0הס|חטחס ץ00ם> פונקציות מחזירות ערך כשפונקציה מסיימת את פעולתה היא מחזירה ערך כלשהו. כלומר, השימוש בפונקציות ברוב שפות התכנות הוא כדי לבצע שינוי בערך משתנה ולקבל ערך בחזרה, או כדי לבצע פעולה כלשהי ולהתחזיר ערך תוצאה. ב-ח38/856 אנו בונים את רוב הקוד בפונקציות, ולכן הפונקציה מאבדת את ייעודה המקורי. עס זאת, ניתן להפעיל אותה גם לפי ייעודה המסורתי להחזרת ערך. נבקש לקבוע את שורת הסטטוס על ידי המשפט הבא : ; '55905='2. /שסחוצ כתוצאה נקבל בשורת הסטטוס את המחרוזת '2'. אולס, ניתן לקבוע ערך דינמי על ידי קביעת הערך כקריאה לפונקציה. לדוגמה: ; ()508005=[06. ץשס סחו אז, ייקבע ערך שורת הסטטוס על פי הערך שיוחזר מהפונקציה. ניתן להשתמש ב-0%ו28/8507 במילה השמורה חזש6ז. פקודה וזו מסיימת את פעולת הפונקציה ויייוצאתיי ממנה, וגם מחזירה את הערך שרשוס אחריה. לדוגמח: (1060 חסחטס6חט1 0 ; "ס||6ח" חזטםסז , בדוגמה זו הפונקציה תחזיר את המחרוצת "סו|6ח". בדוגמה !ו+ח.15-04 ניתן לראות שלחיצה על הלחצן קובעת את ערך שורת הסטטוס על ידי קריאה לפונקציה ()106. 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט דוגמה |וח+ח.15-04: <|וחזו]> <680> <"85000/ה["=00806ח3! 500%> (060ן חסטסחט1 / ; "ס!|46" הזוססז ד <5005/> <6|ז)> <₪06/> <₪680/> <וחזס1> "חססטס"=6ק/ 6טסחו> "זה 50005 6 3% %סס| סח3 6זסח אסו|6="6ט|פע <] "()508015=[06. אוססהוצו"= =סו!סחס <וחזס?/> <ץ000/> <|חטח/> בדוגמה הקודמת הפונקציה החזירה מחרוות, אך היא יכולה גם להחזיר ערך של משתנה, כפי שניתן לראות בדוגמה הבאה. דוגמה |וח+.15-05: <|וחזו]> <680> <"8500%/ה["=00806ח3! 500%> (060ן חסטסחטז ָ ;2 = א ; א הזוס ז <50100/> <6|ז> <06/> <0080/> <ץ000> <וחזס1> "חסטפ"=6קע 6+טסחו> "זה 510005 6 3% %סס| סח3 6זסח אסו|6="6ט|פצ <] "()508015=[06. אוססחוצו"= =סו!6חס <וחזס?/> <ץ000/> <|חטח/> כל אחד יכול לבחור לטעמו את דרך הקריאה לפונקציה. פרק 15 : פונקציות - התחלת עבודה אמיתית | 207 פרק 16 משחקים עם תמונות, אנימציה ומערכים כדי לבצע שינויי תמונות במסמך |אז יש צורך להתייחס לתמונה בשס המזהה אותה. חשוב להבין כי תגית התמונה ב-1א1 אינה מציינת תמונה ממש, אלא מיקום של תמונה במסמך! כלומר, כאשר אנו משתמשיס בתגית , למעשה אנו אומריס לדפדפן להכין מקוס עבור התמונה. ניצור מקוס לתמונה ונכנה אותה בשס: כעת, כאשר יש מקום לתמונה במסמך ואף שם המציין מקוס זה בצורה חד-ערכית, ניתן לפנות למאפייניס של מקוס התמונה. תכונות אלו מאפשרות לקבוע, לדוגמה, את הקוב שיופיע במקום זה. הכן שתי תמונות והשתמש באחת מהן. מכיון שמיקוס התמונה קבוע, ניתן לפנות אליו דרך פונקציות 38856 ולשנות את ערך המאפיין 6ז5. להוזכירך, המאפיין 516 מציין את סוג הקוב. בדוגמה !וח16-01.0%, נבנה תוכנית המחליפה תמונה כאשר העכבר עובר מעליה. לצורך כך נכין מקוס לתמונה ונמקס בו קוב תמונה מסויס. נוסיף את ה-18961ז ד למעבר עכבר בשס 6ע0ס6פטסוהחס. ה-ז96פוזד קורא לפונקציה 60806 אחטוח+ אשר טרס נוצרה. בפונקציה זו נפנה אל מיקוס התמונה ונשנה את ערך התכונה 6ז5. כדי לפנות למיקוס תמונה בדף, יש לציין את שס מיקוס התמונה (במקרה זה אחטח) שהיא אובייקט של המסמך (חסוט006), כלומר החט10.%ח6הט006. לאחר ציון שס התמונה יש לקבוע את ערך התכונה 516. <"ז0ן00806="(8/8507ח3! 500%> ()06ח8ח6 ההטוחץ הסחסס6חטז ָ ; "ז56="2.0. .חר 0 , >/50100< פרק 16 : משחקים עס תמונות, אנימציה ומערכים ‏ 209 נסה בעצמך את הדוגמה !וח16-01.0%. דוגמה |וח+.16-01: <|חהטח> <00680> <"ז0וז050/ה("=00806ח3]| 5010%> ()06ח3ה6 ההטחש הסטסחט1 ָ ; "ז56="2.0. .6 0 / <50100/> <06"> <06/> <0680/> "0"=ז00ז0ס "576="1.011 "החטות"=6וחפח טוחו> <|חטח/> כלומר, במעבר על התמונה תתבצע קריאה לפונקציה ()ספַח608 החטחז אשר קובעת ערך חדש למאפיין 516 של המיקוס החטח). העברת נתונים לפונקציה בדרך שהודגמה לעיל היה צורך לבנות פונקציה נפרדת עבור כל החלפת תמונה. זה בסדר לשתייס או שלוש החלפות, אבל מה לעשות עס יש לבצע החלפות רבות! האס צריך לבנות פונקציה עבור כל החלפה! לא. ניתן לבנות פונקציה מודולארית המקבלת נתוניס מהקריאה אליה. כלומר, כל הפניות יתבצעו לפונקציה אחת שתדע לטפל במיקומיס ותמונות שונות. העברת הנתוניס מתבצעת בקריאה עצמה בין הסוגריים, כלומר: "זו576="1.0 "החטוס"=6וחפח פוחו> <] "('2.01', הטרחז')06ח8ח6 ההטום"= ז00/6פוסוהחס הנתונים שנבחר להעביר הס מיקום התמונה שאת המאפיין שלה ברצוננו לשנות (במקרה זה - 8חטוח)) ואת הקוב הגרפי שברצוננו למקס במקוס וה (במקרה זה +ו2.9). כלומר, במעבר עכבר תתבצע קריאה לפונקציה ()ְפַחה8ח6 החטח+ ויישלחו אליה שני נתוניס. על הפונקציה לקבל את הנתונים. לכן, יש להכין משתנים שיכילו את הנתוניסם שנשלחו. המשתניס החדשים נרשמים בתוך הסוגריים של שס הפונקציה בצורה הבאח: (6)3,0חַח8ח6 החטש הססס6חטז 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט כדאי לתת למשתניס שמות פונקציונליים, כגון ח6800ס! 06 ו- ₪6 6וחקפזם : (6! 6וחק8ז ,הסטהסס| 6ו)ספַחהה6 ההטחש הססס6חטז כעת, ניתן להחליף את ההוראות הקבועות בפונקציה במשתניס שיצרנו: ; 186 6וח8ז576=0.[ חס 68ס! שוכ [זה6והטסס שיס ‏ לב לאופן הגישה לאובייקט. | לא ניתן לגשת לאוביייקט | כך: 060.6 6וכ.%ח6ותט606 כי לא קיים אובייקט חסטפסס! 6וכ. כדי לגשת לאובייקט בשס הערך של משתנה חסטהסס| 6 יש לרשוס 576.[חסוז68ס| 6וכ]זחסוחט6ס0. מכיון שהאובייקט בשס אחטוחש הוא חלק מהאוסף (ח60|!86000) של כל התמונות במסמך, ניתן לכתוב את הפונקציה גם כך: ; 16 816 =576.[ 0 063! שוכ ]065חחו.+חהס רחס נחבר את הכל לדוגמה !ו16-02.0%. דוגמה |וח+.16-02: <|ווזו]> <680> <"85000/ה["=00806ח3! 500%> (6 זט הס ה6ס! 06)016ח8ח6 ההטחש הססס6חטז ָ ; 166 6וח8זס=576. [ חס 68ס| שו ]וטס ז <50100/> <6|)%> <₪06/> <₪0680/> <ץ000> "0"=ז00ז00 "]576="1.01 "החטוס"=6וחפח פוחו> <] "(ו2.01', הח )6306 ההטתס"= סוחס <ץ000/> <חטח/> כאשר הפונקציה מודולרית, ניתן לפנות אליה בבקשת שינוי כל תמונה על המסך. להזכירך, המונח יימודולריות'י מתייחס לקטע קוד שאינו קבוע, אלא משתנה ונקבע במהלך ריצת התוכנית. נשתמש במודולריות הפונקציה, כדי לקרוא לה גס בעת יציאת העכבר, כלומר 60%פסוחחס. פרק 16 : משחקים עס תמונות, אנימציה ומערכים | 211 דוגמה |וח+16-03.0: <|וחז]> <680> <"85000/ה["=00806ח3! 500%> (6 6וחס3 זט הס ה6ס! 6וק)ספַחב3ה6 ההטחש הסטסחטז / ; 6| 6ו ההז = 576.[ חס 8סס! שוכ ]הסרה טס / <5000/> <6)> <06/> <7680/> <ץ000> "0"=ז00ז0ס "576="1.011 "החטות)"=6רחהח טוחו> "("2.01','החטחח')06ח3ה6 ההטהס"=ז/60פוסרהחס <] "וט 1',' )6306 ההטהס"=סספוסרהחס <ץ000/> <וחטח/> בדוגמה |ו16-03.0%₪ מתבצעת קריאה לפונקציה ()86ח608 הטוש גם עס יציאת העכבר מעל התמונה, אך הנתוניס שנשלחיס הס שוניס במקצת. הנתון הראשון הוא אותו נתון, מכיוו שברצוננו להחזיר את התמונה המקורית לאותו מיקום. הנתון השני קובע את הקוב אותו ברצוננו להציג במיקוס. דרך פשוטה להחלפת תמונות במעבר עכבר ניתן לבצע החלפה פשוטה של תמונה בעת שסמן העכבר עובר מעליה, תוך שימוש בקוד משובץ, בצורה הבאה: דוגמה |וח+.16-04: "00="0ז00 "]576="1.01 "החטוס"=6חבח פוחו> .2 =56. חס 00" = 560 סוחס <] "1.01 =6ז5. הטרח 6 00" = 5606 סרח חס כלומר, ניתן לקבוע את ערך 6ז5 של מיקוס התמונה באותו מקוס שבו ממוקס ה-ז90וחד. 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט אובייקט תמונה רצוי ליצור אובייקט עבור כל תמונה דינמית שנמצאת בדף. אובייקט תמונה הוא מסוג 6 והתחביר ליצירתו הוא : ; ()10806 ששח = חסזהץ המילה סח מאתחלת את האובייקט. כלומר, חסזפץ נוצר כמשתנה אובייקט מסוג תמונה ולכן ניתן לפנות למאפייניו, כלומר אל 6ז5.חסזפּץ. לדוגמה: <"ז0ו00806="(8/8507ח3! 500%> ; ()1806 צוסח = 61וק ; "1.0" = 6ז61.5וס ; ()1806 צוסח = 2סוש ; "2.0" = 2.5]6סוס <50710%/> אנימציה כדי לייבצר אפקט של אנימציה, יש להציג מספר תמונות זו אחר זו בהבדלי זמן מסוימיס. הכן מספר תמונות מסוג 9 או 08[ לצורך ביצוע אנימציה. אחת הדרכים הנוחות לעבוד עס מספר רב של עצמים היא דרך מערך. מערכים מערך הוא סוג של משתנה המכיל נתוניס רבים. יש סוגיס רביס של מערכים מרובי מימדיםס, כלומר גם הנתוניס במערך מכילים נתוניס נוספים. כדאי לעיין בסעיף ייהעברת מספר משתנה של נתוניס אל פונקציהיי שבהמשך פרק זה. לפניך דוגמה למערך: ; ()ץ3זז צוסח = |אססוח ; "סוו6" = [0]ו>ססוח ; "6ץ0 6000" = [1]ואססוח ; "טסץ 6ז3 צוסר]" = [2]וא)ססוח ; "ץזהק 6חז 3% טסץ 566 וווצו 1" = [3]ואססוח בשורה הראשונה נוצר המערך |6ססוח על ידי השימוש במילה השמורה שוסח. 00% נוצר כמשתנה אובייקט מסוג עְאזזה, כלומר מערך. לאחר מכן, מוזן ערך לתוך המערך - המערך מתחיל מ- [0]. כעת, ניתן לפנות לכל אחד מחלקי המערך ולקבל את ערכו לדוגמה: ([1]וססוח)8|6. ב-8!6 זה תופיע המחרוזת הטקסטואלית המהווה את הערך של [1]))ססוח, כלומר "סש 6000". פרק 16 : משחקים עם תמונות, אנימציה ומערכים | 213 שלב ראשון בבניית הקוד שיריצ אנימציה הוא יצירת אובייקט התמונה. בדוגמאות בספר וה נשתמש בשלוש תמונות. <"80806="[8/85000ח3! ז500> ; ()10806 ששח = 6חס ; "1.0" = 6.576ח0 ; ()100806 /שסח= סע ; "2.011" = 6ז5.סא ; ()100806 ששח =66זח% ; "3.01" = 66.576זח% נבנה את המערך המכיל את האובייקטים של התמונות : ; ()/8זז /וסח = סוס ; 6.586ח0 = [0]סום ; 6ז5.סא = [1]סום ; 66.586זר = [2]סוש כפי ששמת לב, עדיין לא יצרנו פונקציה ולכן כל המשתנים שיצרנו ושניצור מחוצ לפונקציות יהיו למעשה משתניס גלובליים. משתנים גלובלייסם הס משתניס ברמת הקוד, אשר ניתן להתייחס אליהם מכל פונקציה, בניגוד למשתניס מקומיים אשר נוצריס בתוך פונקציה וניתן לגשת אליהס רק מהפונקציה שבה נוצרו. ניצור משתנה גלובלי נוסף אשר ישמש כמשתנה דינמי לצורך החלפת התמונות. ; 0 = 8 ]8 בשלב זה ניצור את הפונקציה. הפונקציה תקבע את ערך 6ז5 של מיקוםס התמונה המטחט, אשר ניצור בהמשך. נשתמש במערך 6ום ובמיקוס דינמי, על ידי שימוש במשתנה 8 שערכו הנוכחי הוא 0. ()חסטהוהוחה הסטסחט1 ָ ; [16]8כ =576. [ 8 רחש ]חח 000 ; ++8 שיס לב כי לאחר קביעת הערך, העלינו את ערכו של 8 באחד. כך, בפעס הבאה שהפונקציה תופעל, יהיה ערך 516 של התמונה: [1]סוס. כדי למנוע מצב בו יגדל ערכו של 8 מעל למספר האיברים (אובייקטים) במערך, נוסיף את התנאי הבא שתפקידו לחסוס את הלולאה: 1)8 < 2( 8 = 0 ; כעת, יש לדאוג שהפונקציה תפעל שוב ושוב. נבצע את בעזרת השיטה ()50110%6/31. 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט השיטה ()!50110%61/3 לו חיינו מכניסיס לולאה לפונקציה, לא היינו יכוליס לבצע כל פעולה אחרת במהלך הריצה של הלולאה. המשמעות היא, שלחיצה על קישורית או על לחצן, לא היתה יכולה להתקבל על ידי התוכנית. לכן, אנו משתמשיס בשיטה ()|06/3+ח561. שיטה זו יודעת להמתין פרק זמן המוגדר מראש ואז לבצע קריאה לפונקציה. כלומר: ; (1000, ("06[")+6! )|/60ח] 50 הפונקציה שבדוגמה תמתין 1000 אלפיות שנייה ואז תבצע ()8/61. תמתין עוד 1000 אלפיות שנייה ואז תבצע (0ז3!6, תמתין עוד 1000 אלפיות שנייה... וכך עד שתופעל פקודת עצירה. כדי שניתן יהיה לעצור את ההפעלה החתוזרת של הפונקציה שהופעלה על ידי ()|%67/8חה5601 יש לאתחל את ()!56010%6/8 בתוך משתנה, כמו בדוגמה זו: ; (1000, '() סו הווחב )|8/ה0ח5601 = א כאשר השיטה נמצאת בתוך משתנה, ניתן לבטל אותה על ידי שימוש בשיטה ()|6!6310%61/3 בצורה הבאה: ; (א)|10%07/8ה6!0 אס הפונקציה ()|678:ח6!6871 תופעל על משתנה שלא הוכרז, תופיע הודעת שגיאה. כדי למנוע מצב בו תופעל הפונקציה (א)|8ז00ח6!68/1 לפני שהופעלה הפונקציה ()!8ז%6ח5601 באמצעות משפט הצבה למשתנה א, יש להצהיר על א כמשתנה גלובלי. כל שנותר הוא ליצור את התמונה ב-411 על ידי שימוש בתגית ולקרוא לפונקציה ()חסטאוהוחסוחו שבעזרת הפונקציה ()/0068ח1ז56 מפעילה את הפונקציה ()חסוסהוהוחהּ. בקוד שבהמשך, הקריאה מתבצעת על ידי ז906וזד בשס ספס|חס שנמצא בתגית <ץ000>. לפניך הקוד המלא לביצוע האנימציה. דוגמה |וח+.16-05: <|ווזו]> <680> <"85000/ה["=00806ח3! 500%> ; ()10806 ושח = 6חס ; "1.01" = 6.576ח0 ; ()10806 ששח = סע ; "זו2.0" = 6ז5.סא ; ()100806 שוסח =06זח% ; "זו3.0" = 66.576ח+ פרק 16 : משחקים עס תמונות, אנימציה ומערכים | 215 ; ()/8זז /וסח = סוס ; 6.586ח0 = [0]סוש ; 6ז5.ס = [1]סוק ; 66.586זרט = [2]סוש + ()חסטההוהוחסוחו הסססחטז ; (1000,'()חסו8ווחה')|00/8ח561 = א 0 ()חסטהווחה הסטסחט1 / ; [16]8כ]=576. [8ח רחס ]006 ; ++8 ; 0 = 8 (2 < 8) + ז <500/> <6|ז)> <₪06/> <080/> <"()חסטהותוחסוחו"= סוחס צץ00ם> <ץ000/> <|וחטח/> מערכים והעברת מספר משתנה של נתונים אל הפונקציה מערך (שְּזזג) הוא אחד הכלים רבי העוצמה העומדים לרשות תוכניתנים ברוב שפות התכנות. המערך הוא למעשה טבלה המכילה שורות שנקראות איבריס. השורה יכולה להכיל נתון אחד (עמודה אחת בטבלה) או נתוניס רביס (עמודות רבות בטבלה). המערך מיועד לאחסן סדרה של נתוניס, כמו: תוצאות מבחן של תלמידים בכיתה, שמות הסטודנטיס בשנה אי, רשימת פריטיס שבמחסן ועוד. אס כן, במערך מאוחסניס נתוניס רביס תחת שס אחד ואפשר לגשת אליהס על פי מספר סידורי (יימספר שורה'). המערך הפשוט, שבו יש עורך אחד בלבד בכל איבר (עמודה אחת), הוא מערך חד-מימדי. לדוגמה, אם נרצה לאחסן שמות תלמידים בכיתה, נוכל ליצור מערך שלצורך הדוגמה ייקרא %5ח50006. ניצור את המערך על ידי שימוש במילה השמורה שפח ונגדיר את המשתנה 5000606 כמשתנה מסוג מערך, על ידי שימוש במילה השמורה ()ץאזזה (שים לב לסוגרייס הצמודים). 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט הגדרת המשתנה %5ח50006 כמשתנה מסוג מערך נראית כך: ; 50100065 זה ; ()/8 צוסח = 50006065 את המערך ניתן להוין במספר דרכים. הדרך הראשונה והפשוטה היא להקליד את ערכי המערכיסם ישירות אל הסוגריים של המערך שלנו, ץפזזה. לדוגמה: ; 50006065 זה ; ("ואססח5" ,"ואססרח" , "ופפסץ" , "ורחהז")ץזוה צוסח = 50006065 כך, יקבלו הערכים את מספרס הסידורי בהתאמה לסדר הזנתם, כלומר [15]2ח50006 יכיל את הערך "ואססוח" (השלישי ברשימה) מכיון שהמערך מתחיל מאיבר במקוס 0. השימוש בסוגרייס המרובעיס מאפשר גישה לערכים ספציפיים במערך על פי המספר הסידורי שלהם. כדי לא להתבלבל, אני מציע להשאיר את האיבר הראשון (זה שבמקוס אפס) ריק, אז נוכל לומר שהאיבר במקוס הראשון נמצא באיבר סידורי מספר 1. לצורך כך נכתוב את ההצבה למערך בדרך הבאה: הכח חכ וו ; ("001סח5" ,"ססות" ,"ו55סץ" , "ורחהז" ,")הזזה צוסח = 50006065 נסה את הדוגמה הבאה. דוגמה |וח%ח.16-06: <|וחז]> <680> <"85000/ה["=00806ח3]! 500%> ; 50106065 זה ; ("00סח5" ,"ססות" ,"ו55סץ" , "ורחהז" ,")הזה צוסח = 50006005 ; ([5006015]2 + " 5 הזז 6 חן %ה50006 0ח5600 6 ד" )ורס <50700/> <6|)> <006/> <₪0680/> <חטח/> הדרך השנייה להזנת ערכיס אל מערך, היא על ידי קביעתם עבור כל איבר לפי מספרו הסידורי. כלומר, לאחר הגדרת המשתנה 56006065 כמשתנה מסוג מערך, נגדיר כל אחד מהערכיס על פי מספר האיבר שלו, כגון: ; "[החז" = [500060%5]0 הדוגמה הבאה יוצרת בדרך שונה את המערך שראינו בדוגמה |וח16-06.0%. פרק 16 : משחקים עס תמונות, אנימציה ומערכים | 217 דוגמה |וח+0ח.16-07: <"85000/ה["=80806ח3! ז50> ; 50106765 זה ; ()/78/ צסח = 50000005 ; "" = [%5]0ח50006 ; "[רח8ז" = [1 ]500060%5 ; "70551" = [%5]2ח50006 ; "ססות" = [%5]3ח50106 ; "50001" = [%5]4ח50006 ; ([2 ]500060%5+" 15 ץ3זז 6 חו %ה5006 560000 6חד" ).סרוטס <5006/> יתרונות המערך כאשר פועלים על נתוניס במערך, ניתן להשתמש במספר הסידורי של האיבריס כדי להריץ לולאות על כל האיבריס או על חלק מהם, כפי שדרוש. בדוגמה הבאה נבדוק אס התלמיד 50006 נמצא בין תלמידי הכיתה. מספר הפעמים שהלולאה תפעל יהיה כמספר איברי המערך - 4 פעמיס בדוגמה זו. האיבר הראשון הוא מספר 1 והאיבר האחרון הוא מספר האיבריס במערך. מספר איברי המערך נמצא במאפיין חזפחסו, כלומר ו0%ח15.6ח5006 שערכו בדוגמה זו הוא 4, מכיון שבמערך 56006065 קיימיס ארבעה איברים. תחביר הלולאה ייראה כך: (++1 ; הז0ח6|. 50060 => 1 ; 0 = 1) זסז בכל ריצה של הלולאה נבדוק את הערך התורן במערך על פי המספר הסידורי 1, אשר ישתנה במהלך ביצוע התוכנית מ- 0 עד 3. פקודת הבדיקה היא: ("[50006" == [501060%5]1) זו חשוב לציין שערכי מערכים יכולים להיות מחרוזות, מספרים או ערכים בוליאנים (6/19156טזט). בתוכנית הבאה מתבצעת בדיקה פשוטה לצורך הדגמה של השימוש במספר הסידורי של איברי המערך. ווהי שיטה יעילה על מערך קטן ולא ממוין ולכן לא מומלץצ להשתמש בלוגיקה פשוטה זו בתוכניות אמיתיות. דוגמה |וח+0ח.16-08: <"ז0ן00806="(8/8507ח3]| 500%> ; 50106065 זפ ; ()/78 צסח = 50000005 ; "" = [%5]0ח5006 ; "[רח8ז" = [1 ]500060%5 ; "0551ץ" = [%5]2ח50006 ; "ססות" = [%5]3ח50106 ; "50001" = [%5]4ח50106 (++1 ; ה00ח6|. 50/0606 => 1 ; 0 = 1) זסז 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט ָ ("[50008" == [501060%5]1) זו . ; (1 + " 8% [008ח5 סחטס+ 6)"1ו .סרח טס ; 688 / . >/50100< שיטות הקשורות למערכים ()חוס1 - השיטה ()חוסן מאפשרת צירוף ערכי המערך למחרוזת אחת ארוכה. כלומר, אס נשתמש במערך 50006065 ונרצה להציג את כל ערכיו ללא שימוש בלולאה נכתוב: ; (()חוס[.6)500060%5ו רחוס 0 על המסך יוצג: 500 ססר 0551 רהז שים לב: התו הראשון שיוצג באיברי המערך הוא פסיק () כי קבענו שהאיבר הראשון במערך (זה שמיקומו 0) יכיל מחרוזת ריקה. (%ז50 - השיטה (50% משמשת למיון ערכי המערך. אם ערכי המערך הס מחרוזות טקסט, השיטה ()501 תסדר את איברי המערך לפי סדר אלפביתי. כלומר, אס ניצור את המערך א בצורה הזו: ; א ז8 , ("0" ,"ס" 0 םי ,"6")ץהזז ששסח = א נוכל לסדר את האיבריס לפי סדר אלפביתי על ידי שימוש בשיטה ()ז50, הנה כך: ; ()5015.א ; (()חוס(.א)6שו .0 על המסך תופיע המחרוזת : 8,,0,0,6 אס איברי המערך היו מכיליס מספרים, התוצאה היתה סידור של הערכיס בסדר מיון מספרי עולה. ()6/0156ז - השיטה ()96ז6ע6ז הופכת את סדר המערך. כלומר, מערך המכיל את הערכים 8,6,א לפי סדר זה יהפוך לאחר שימוש בשיטה ()6/6756ז למערך המכיל את אותס ערכיס בסדר הפוך: א,6,8. פרק 16 : משחקים עס תמונות, אנימציה ומערכים | 219 מערכים רב-מימדיים במערך רגיל יש ערך אחד בכל אחד מאיברי המערך. ניתן להעציס את המערך על ידי יצירת מערך רב-מימדי. מערך דו-מימדי כזה דומה לטבלה שבה יש עמודות אחדות. בכל אחת מהעמודות יש ערכים מאותו סוג. לדוגמה, כדי לייצג לוח שחמט נצטרך לבנות מערך דו-מימדי שיכיל את כל המשבצות בלות. מערך המכיל את הפרטיס האישייס של כל העובדיס גס הוא מערך דו-מימדי ששורותיו מייצגות את העובדיס השוניס, וכותרתו מייצגת את הפרטיס שאנו שומריס עבור כל אחד מהם. כדי להבין את תפיסת ריבוי המימדים במערך, ניצור מערך דו-מימדי פשוט אשר יוצג בטבלה הבאה. הטבלה מייצגת לדוגמה, מקומות ישיבה באולס קולנוע שבו השורות מסומנות באותיות והמושביס בכל שורה מסומניס במספרים. בשלב זה ניצור את המערך ידנית. אחרי הכרות א כמשתנה מסוג מערך, עלינו להכריו על כל אחד מאיבריו (במקרה זה [0]א, [1]א ו- [2]א) כמערך בפני עצמו. לאחר כל הכרזה, נאתחל את ערכי איברי המערך הפנימי. ; ()/8זז /סח = < ; ()ץ8זז /וסח = [0]א ;"1" = [01]0]א ; "2" = [0[]1]א ; "ב" = [0[]2]א ; ()ץ3זז סח = [1]א ; "1" = [1[]0]א ; "2" = [1]ן1]א ; "3" = [1[]2]א ; ()ץ8זז/ סח = [2]א ; "01" = [2[]0]א ; "62" = [2[]1]א ; "63" = [2[]2]א לאחר הגדרת המערך ואתחול איבריו בערכים, ניצור לולאה שתבנה טבלת ואד בעלת שלוש שורות ושלושה תאיס בכל שורה. מכיון שטבלה היא למעשה ייצוג של מערך דו-מימדי, נציג את המערך א בתוך תאי הטבלה. לצורך כך, נבנה שתי לולאות מקוננות, אשר הראשונה תבצע שלוש ריצות והמונה שלה 1 ייצג את המימד הראשון של המערך, כלומר 1]א. לולאה זו גם תתחיל ותסיים את שורות הטבלה. הלולאה הפנימית תרוץ גס היא שלוש פעמים, תבנה את תאי הטבלה ותציג בכל תא את אחד מאיברי המערך. מונה הלולאה הפנימית ₪ ייצג את איברי המימד השני, כלומר תת-המערכים [1[]0]א: 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט (++1 ;1>3 ;0 =1) חס ָ ; ('<>')6ס1 ששחו 0 (++0 ;3> 0 ;0= ש)סן / ;('<0/>' + [ו][1]< +'<6)'>60ו חר 06 ('< זז >')6ס חס רחס 00 / כמובן, יש לפתוח ולסגור את הטבלה בצורה מסודרת. לפניך הקוד המלא. דוגמה |וח%ח.16-09: <|וחז]> <680> <"ז8500/ה["=00806ח3! 500%> ; ()/8זז /6ח = < ; ()ץ8זזה /וסח = [0]א ; "1" = 01010 ; "82" = [01]1]) ; "3" = [0]0[12 ; ()ץהזזה /וסח = [1]א ; "1" = [0]ן1]א ; "82" = [1[]1]א ; "83" = [11]2]א ; ()ץ8זז /וסח = [2]א ; "61" = [2[]0]א ; "02" = [21]1]א ; "63" = [2[]2]א ; ('<"30"= 0חו06!]0800 "1"=ז00זס0 %80|6> )טוש וטס (+ ;1>3 ;1=0) 0 / ; ('<)>')0סןז .060% (++0 ;0>3 ;0= ש)סז / ; ('<00/>' + [1[]0]א< +'<6)'>60ש חר טס 0 ('< זז > סש ו 0 . ('<0016+/ > ")שש חר טס 0 <50100/> <0)!6> <₪06/> <00680/> <|חטח/> פרק 16 : משחקים עם תמונות, אנימציה ומערכים | 221 זו תהיה התובאה בדפדפן: סוחס ע | | | תרשים 16.1 הדוגמה הבאה משתמשת בשתי הלולאות המקוננות ליצירת המערך הדו-מימדי ולהצגתו בטבלה. התוצאה הסופית היא מבנה לוח שחמט. אס נתקלת בקשייס בהבנת הקוד, כדאי לעקוב אחר ערכי המשתנים עבור כל ריצה של הלולאה. דוגמה |וח+0ח.16-10: <|וחז]> <680> <"85000/ה["=00806ח3| ז500> ; א ז) ; ('<"007007="1 "600%="100% "100% "= סו 0|6בל> )סורוס ; ()/8זז צו6ח = 20870 60655 (++1 ;1>8 ;0 = 1)ס+ ָ ; 2 19% = א ; ()ץ8זז /שסח = [20870]1 60655 ; ('<7)>')ס1 ששו (++0 ;0>8 ;0= ₪0סן ָ ; ++א (0 == 2 % א) ]ו ; 'חהז' = 6 6 ; '6וחצ' = 6 ; 0 + "-" + 1 = [00870]1[]0 60655 + '<"זחה60"=ח9ו!3 ' + 6 + '=זס|060 %0> )וטרס סט ; ('' + ([(]|0]1ז08 670655) 6 / 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט ('< זז > )שש רחוס ('<90!6/ >' )10 רחוס <500/> <6))> <₪06/> <₪680/> <|חחשח/> התוצאה בדפדפן תיראה כך: / קוח עי 0 ₪ מו שחסם [ 6 תרשים 16.2 העברת מספר משתנה של נתונים אל פונקציה בהגדרת פונקציה אנו מצייניס את מספר המשתנים (טחסחטחַזה) שאנו מעביריס אליה, ולכן נראה שאנו חייביס לשלוח תמיד את אותו מספר משתנים. עם ואת, במציאות עלולים להיווצר מצביס בהס ניאלץ לשלוח מספר משתנים שונה בכל קריאה לפונקציה (פחות מהמקסימוס האפשרי). כאשר רמת ההידודיות (אינטראקטיביות) גבוהה ועל האתר להתמודד עס החלטות המשתמש, עלינו להיערך למצביס דינמיים ולבנות פונקציות מודולריות שיכולות לטפל במספר בלתי קבוע של משתנים המועבריס אליהן. ל-זַ28/856 יש את הכליס להתמודד עם צורך זה. השלב הראשון בהגדרת פונקציה מודולרית שיכולה לקבל מספר משתנה של ערכים, הוא כמובן הכרות הפונקציה. נכריז על הפונקציה 6סן שפועלת עם משתנה אחד. (106)8 חסטסחו פרק 16 : משחקים עם תמונות, אנימציה ומערכים | 223 כעת נשתמש במאפיין פחסחחטטחָזהּ של האובייקט חסטסחט. למעשה, הנתוניס הנשלחיס אל הפונקציה נמצאיס באיברי מערך ששמו 6שחפחחטחָזה. לכן, ניתן לגשת אל כל אחד מהמשתנים בנפרד. הגישה אל המערך יכולה להתבצע רק לאחר הכרזת הפונקציה. השלב הבא הוא בניית לולאה שתבודד ותדפיס בנפרד כל נתון שנשלח אל הפונקציה. הלולאה תרוצ מהאיבר הראשון (0) ועד לסוף המערך, שכינויו חז0ח15.!6חסרטףזה.106. (++1 ; הז0ח66.|6חסוחטטזה.6סן > 1 ; 0 = 1)זסז 0 ; ("," + [5]1זה6ר66)106.370וע/. 00 / נוסיף קריאה לפונקציה ונשלח מספר רב של נתונים, כדי לבחון את דרך הטיפול של הפונקציה במשתנים. ; (222 ,121212 ,999 ,788 ,345 ,654 ,77 ,0 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,100)1 כך ייראה קוד הדוגמה: <"85000/ה["=80806ח3! ז50> (א)06[ הסססחט1 0 (++ ; ה00ח6ו.6 הסור .06( > | ; 0 = ן) זסז 0 ; ("," + [5]1זה6רח זה 6)106ס .חרט 0 ז / 10601, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 77, 654, 345, 788, 999, 121212, 222( ; >/507100< בקוד זה אין מודולריות מכיון שתמיד נשלח אל הפונקציה את אותו מספר ערכים. כדאי לשלב תפיסה זו במצביס בהס המשתמש ממלא טפסים שנבדקים בצד הלקוח על ידי זְחְס5הע18, מכיון שאין צורך לכפות עליו למלא את כל השדות או לבנות פונקציות נפרדות המטפלות בנתוניס שונים. על ידי פונקציה מודולרית ושימוש בתכונת 5חסחטטָזהּ ניתן לפעול עס כל מספר של נתוניס, עד למספר המקסימלי המוגדר. 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט פרק 17 בדיקת טקסט - אוביי קט המחרוזת אחד היתרונות הגדוליס של זַמִ38/856 הוא היכולת לבצע בדיקה ועיבוד קלט המוזן על ידי המשתמש, ללא צורך לבצע גישה לשרת. כדי לטפל בטקסט אנו משתמשים באובייקט 9ַחוז5%. אובייקט המחרוזת - 00[66% שחוו5% למדנו שכדי ליצור אובייקט תמונה יש להשתמש במילה השמורה שפח ולציין את סוג האובייקט 19896. כדי ליצור משתנה המכיל מחרוזת טקסט צריך רק לאתחל משתנה בעל ערך של מחרוזת טקסט. כעת, ניתן ליהנות גס מהשיטות והתכונות הכלולות באובייקט פַחוז56. ניצור משתנה ונעניק לו ערך של מחרוזת טקסט. ; "28708168 60 6וחס6!6/" = 8 מבחינת הדפדפן, המשתנה 3 הוא אובייקט מחרוזת, ולכן ניתן להשתמש בתכונה וְזפַחש! של אובייקט המחרוזת. התכונה וּשַפַח8! מחזירה כמובן את אורך המחרוזת שהוא מספר התוויס המופיעים בה. ; "2308168 0+ 6606 /" = 8 ; (ה0%ח8.|6) 0.6 ; (ה00ח3.6) סוה כאן השתמשנו במאפיין חזפַח6! של האובייקט 8, כדי להציג את המחרוזת על ידי ()6ס1זעש.+ח6והט006 וגם על ידי ()ופ!ה. לביטוי חזפַחסו.ג3 יש ערך מתמטי (במקרה זה 18) ולכן ניתן לבצע בו חישוביס אריתמטייס, למשל (22 + הז0ח8.|6). פרק 17: בדיקת טקסט - אובייקט המחרוות | 225 בדיקה ראשונית לטקסט שהוזן על ידי המשתמש כדי לאפשר למשתמש להזין נתונים בדף 1יד, אנו משתמשיס בטפסים (פוחזס)). כדי לאפשר לשפת +38/850110 לגשת אל שדות הקלט, עלינו להגדיר שמות לטופס ולשדות שכלולים בו. לדוגמה, נוכל לעשות ואת כך: <ץ000> <"זם!|סץ"=6וחהח וחזס)> <] זח> 061915 |החספזסק זטסץ חו סקץצד <] זס> : שוחו <] זח> : סחבּא] 35% | חס 5 65חהח 66 +0 הסוחצ 666% %0 6166 <] "()06["=>סו!סחס "שרח >סו|6="6טן|פע "חסטס"=6כ/ס 6טסחו> <וחזס+/> <ץ000/> בדוגמה זו יש שני שדות טקסט ולחצן המכיל את ההדק א6110חס0, אשר בעת לחיצה על הלחצן יפעיל את הפונקציה ()106[. אנו רוציס לבדוק ולקבוע אילו מהשמות (שס פרטי ושס משפחה) ארוך יותר. לצורך כך, על הפונקציה לברר את הערך שהוקלד אל תוך השדות. זיהוי השדה נעשה כך: הר ₪6|0 %א6.06רח 8 066.10 בדוגמה שלנו: 6חח 35%].זס!|סז. הרס וכך | 6חחהח 56זה.זס!|ס.+ח6 רחוס כלומר, אובייקט השדה הוא תת-אובייקט של אובייקט הטופס, וזה בתורו מהווה תת-אובייקט לאובייקט המסמך. אין צורך להוסיף את אובייקט המסמך (0ח76ט006), אולס כדאי לעשות את מטעמים של נוהל כתיבה נכון. כעת נבדוק את ערך השדה ונתייחס למאפיין סטופּצ שלו: 6 .חח 5זח.זס!!ס.+ה6רחו06 נוכל להכניס את ערך השדה אל משתנה, וכך ליצור אובייקט מחרוזת : ; 6./8|06חחהח 5%ז.זס!|סז.%ח6 006 = 51 6חחבּח )פזת ; 6./8]06רח הח 35%].זס||סז. 0066 = -507 6וחהח 35% המשתנים ‏ 50 שוח 5%זו (-ז50 6וחהח 85%! מכילים את ערכי שדות הטקסט, ולכן הס אובייקטיס מסוג אובייקט מחרוזת (00[660 פַחו5). כך ניתן לבדוק את מאפיין חז9ַח6! שלהם וגס להשוות בין שניהס, למשל. ()106 חסט6חט1 0 ; 6./8]06חחהח 5%ז.זס!|סז.+ח6 006 = זז5 6חחבּח %פזת ; 6./8]06ח 8 35%].זס||סז. 0066 = 57 6וחהח 35% 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט (ה0ח6!. 517 6רחהח 35%! =! 50.60% שחחהח 6פזח) זו ָ (ה00ח50.!6 6וחהּח 35%| < 50.60% שוחהּח זפזה) זו " 5חו%9ח60 0חה זס8חס| 15 סחחפח 5% זטסץ")אסוהּ ; ("6378600175 " + 507.66 שוחהח (פזת + 56 " 5חוב%ח60 300 זססחס! 15 סוחהח 35%! זטסץ")וסובּ ; ("87800075ח6 " + ה00ח6ו.-ז5 שותהח 85%| + 6 ד " :60| 58706 6 8/6 שרחפּח 85%! זטסץ 0ח3 סחחפח ₪56 זטסץ")סוהּ ; ("(5)ז60879610 " + 5.600% שוחהח 85%| + ראה קוב |וח%ח.17-01. שינוי התוכן של שדה טקסט שדה טקסט הוא למעשה אובייקט ולכן ניתן לגשת למאפיין הערך שלו (ט88צ). כדי לבטא את אובייקט השדה, אנו כותביס את כל ההיררכיה עד אליו, החל מאובייקט +חוה006, דרך אובייקט הטופס ועד אובייקט השדה. למשל, כדי להתייחס לשדה הטקסט שבדוגמה הבאה: <"זסוחזס)"=6וחהּח הוחזס)> <] "|אס)"=6וחפח "זאסס"=6כ/ס 6טסחו> <חוזס+/> הרי וה כאילו כתבנו |א6ל.זסוחזס).1ח6וט006. כך למעשה נייצג את אובייקט השדה. כדי להתייחס אל תכונת הערך ולשנות את הכתוב בשדה, נכתוב: =06]ה/, | חחח 06 בדוגמה הבאה נבדוק את הטקסט המוזן על ידי המשתמש. אס טקסט זה הוא "סוופ", יוב בשדה הטקסט הערך "סס% טסץ סצ סוו₪6". אס הטקסט שמוזן על ידי המשתמש שונה, יוצב בשדה הערך "?פַחוחזץחה שְ58 טסץ סופ". דוגמה |וח%.17-02: <|וחז]> <680> <"85000/ה["=00806ח3]! ז500> ()6א!טס הסחסחות / ("ס!|46]" == 8[6/. 1א6). זסרת'וס?.זה6 רוטס סו )1 ; "00 טסץ 0+ סו|46"= 06| /. אש זרת סז .6 רחוס 6 ; "?8ַחוה6ץחה עְ53 טסץ סוש"=16/. א רס 0 . >/5000< פרק 17: בדיקת טקסט - אובייקט המחרוות | 227 <06> <06/> <0080/> <"זסוחזס)"=6וחח וחזס)> <] "()6א|טק"=>סו!סחס "!ס)"=6טופע "חסאטפ"=6כע 6+טסחו> <וחזס)/> <ץ000/> <חטח/> שיטות נוספות להצגת אובייקט מחרוזת השיטה ()01א66חו אחת השיטות השימושיות והנוחות להצגת אובייקט מחרוות היא ()/0א46חו. בעורתה ניתן לחפש מילים או אותיות בודדות בתוך מחרוזת. ניצור אובייקט מחרוזת ונפעיל עליו את השיטה ()0א6שחו, באופן הבא: ; "ס||6ח"= 8 ; (("ס")0א6חו. )066.66 התוצאה שנקבל היא 4, מכיוו שהאות 0 (האות הקטנה) שחיפשנו במחרוזת מופיעה בה במקוס הרביעי (מחרוזות ב-6ְֶַחִ856ּ38 מתחילות את ספירת האותיות באפס). אס הטקסט שחיפשנו אינו מופיע במחרוזת, התוצאה תהיה 1-. שיס לב שהמילה סוו₪48 מכילה 5 תוויס המסומניס מ- 0 עד 4. הנה דוגמה לאימות הקלדת טקסט של דואר אלקטרוני על ידי שימוש בשיטה ()07א06ח1 למציאת הסימן (6. אם השיטה מחזירה 1-, והו סימן שהמחרוזת אינה מכילה את הסימן, כאשר בכל מקרה אחר הסימן חייב להופיע. דוגמה |וח17-03.0%: <|ווזו]> <680> <"85000/ה["=00806ח3]! ז500> ()ז60666ח6 |[08ח6 הסטסחט+ / (1- == ("0)"60א06חו.8106/. וא66. זרתזסז.+ה6 רת טססס) +1 ; "0 ץר |06ח5 06 780%ס1 טסץ"=6טו/. א רסו 0 56 ; "0000 /6/" = 661/06 זסוזס). 6 רחוס / <5000/> <06> <06/> <00680/> 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט <ץ000> <"זסוחזס)"=6וחהח הזזס)> :6-08 <] "()61א66ח6 |והותס"=>סו!סחס "[סכ)"=6ט|פע "הסחטס"=6כ/ס 6טסחו> <וחזס)/> <ץ000/> <חטח/> השיטה ()01א06ח5%1ב! שיטה זו מחזירה את מיקוס האות האחרונה בתת-המחרוזת המבוקשת. ; "שו|ו0580 סס/ חַהוח8ופסש" = קסח6בו 1 |68 ]/ ; ("0)"6א06סחו.00ח₪86] = א0חז6 1 | 6 // ; ("0)"6א39507006]. 386 = א0ח3501 61 השיטה ()ו501 השיטה (%ז501 יודעת לפרק מחרוזת למערך. לדוגמה, ניקח את המחרוזת הזו: ; "ה וחססטז8פ, הסהפססוה,6ץפ,סו!!סח" = 8 נוכל לפרק אותה על פי הפסיקים, בצורה הבאה: (",")ו/8.50. החלוקה בונה מערך. הגישה לאיברי המערך מתבצעת כך: [0](","ווס8.5 ייתן את הערך "סו!|סח", [1](",")זווס5. ייתן את הערך "סץס", [2](",")ו|ס3.5 ייתן את הערך "חסחפססוח" וכדומה. השיטה ()8חוו5%ש5 השיטה ()189ז5005% גוזרת חלק ממחרווזת. ניצור אובייקט מחרוזת ונחיל עליו את השיטה ()0חו50050 : ; "0060/8ו6/0ח6" = 8 סו |ה8טף6 // ; (8 ,9)4ח3.500501 = ז5061|00 נקבל את תת-המחרוצת "ססו6", מכיון שתת-המחרוזת תיגזר החל מהאות הרביעית ועד האות השמינית (לא כולל). פרק 17: בדיקת טקסט - אובייקט המחרוות | 229 השיטה ()+4ו63 השיטה ()אז6039 מחזירה תו אחד מהמחרוזת לפי פרמטר שנשלח אליה. ; "0060/8ו6/6ח6" = 8 ץ 68 // ; (4 ,0)3ח3.500501 = ז506|00 ץ וטס // ; (8.60870)3 = 010!606 כעת נראה דוגמה לשימוש בשתי השיטות ()8ַח5₪1ח50 ו-()זהזהח6, כדי לגלול מחרוזת תוויס. הלוגיקה שבגלילת טקסט פשוטה למדי. נדגיס ואת בעזרת המחרוזת "סספַ". מכיון שהטקסט צריך לנוע שמאלה, האלגוריתם יגזור את האות הראשונה ויציב אותה בסוף המחרוות : 00 008 630 06 00 כלומר, האלגוריתם מרכיב מחרוזת חדשה משתי תת-מחרוזות. המחרוזת הראשונה מורכבת מהאות השנייה (ב-856000ש38 ווהי האות מספר 1, כי ספירת התווים במחרוות מתחילה ב- 0) ועד סוף המחרוזת (את סוף המחרוזת נייצג כ-0זח8.|6). למחרוזת זו נוסיף את המחרוזת השנייה, המורכבת מהאות הראשונה של המחרוזת המקומית. את האות הראשונה מקבלים מהשיטה ()60874%, המייצגת אות במחרוות על פי המיקוס הנקבע בין הסוגריים. כלומר, (603780)0 שווה ערך לאות הראשונה במחרוזת. דוגמה |וח+ח.17-04: <|וחז]> <680> <"ז0ו0507/ה("=00806ח3]| 500%> ( )זס6/סוח 6% הסטסחו / ; 61/8066 [רחזס). 00016 = ה ; (87)0ח3.6 + (ה0%ח0)1,8.!6ח500501.ה = 8 ; 8 = 8106/. ואס והחזס). סרח 0 ז <500/> <0|6"> <006/> <0080/> <"ווחזס)"=6וחּח וחזס)> 6ו|סחס "6א06 ||ס"=6ט|פע "חסחטס"=6כעס 6טסחו> <וחזס)/> 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט <ץ000/> <חטח/> בדוגמה זו, הלחצן בטופס קורא לפונקציה ()זפעסו 6% אשר מרכיבה מחרוזת חדשה על ידי שרשור שתי מחרוזות, וקובעת את המחרוזת החדשה כערך של שדה הטקסט בטופס. הפונקציה שבדוגמה !וח+.17-04 פועלת רק פעס אחת, ולכן יש ללחוצ על הלחצן עבור כל תנועה. השיטה ()!56%10%613 השיטה ()!56510613 מאפשרת הפעלה של פונקציה במרווח זמן בפעולה מחזורית. לשיטה זו יש שני פרמטרים: הראשון הוא שס הפונקציה והשני הוא מירווח הזמן במילישניות עד להפעלה הבאה. מהרגע שהופעלה פונקציה באמצעות ())678זח5601 אין צוטרך בהפעלתה שוב. היא תופעל בצורה מחזורית במירווח הזמן שנקבע. ניתן גס להוסיף לחצן לעצירת הפעולה וזאת נעשה בעזרת השיטה ()ְהאז6זח1זה6!6 במידה והפונקציה ()|%68ח5601 מופעלת במשפט הצבה לתוך משתנה. דוגמה |וח+.17-05: <|וחז> <680> <"00806="[8/85000ח3! 500%> + ()זסשסן0א6 חוחו הסטסחו ; (600,'()ז6/ס!)א6 ד')|00/8ח561 = א / ()ז610/6 ד הסחסחו / ; 1/8006 00606.0 = 8 ; (870)0ח3.6 + (ה0%ח0)1,8.!6חו8.50050 = 8 ; 8 = 8106/. 61 הח סז .רחוס / <507100/> <006> <006/> <0080/> <"ווחזס)"=6וחהּח הזזס]> <] "()זסעסן6 טוחו"=>6ו|סחס "6א6ס ||סמ"=6טופע "חהסחטס"=6קעס 6טסחו> <] "(א)|06/9ח6!6371"=>סו!סחס "פחוו|סיז קס6="5%טופע "חסחטס"=6ק/עס 6טסחו> <וחזס)/> <ץ000/> <וחטח/> פרק 17: בדיקת טקסט - אובייקט המחרוות | 231 עוד על אובייקט המחרוזת השיטות ()00206176356 ו-()6763856/ש10ס+ משמשות להסבת המחרוזת מאותיות רישיות (גדולות) לאותיות רגילות (קטנות) ולחיפך, לדוגמה: ; "608" = וח ; ((608560ז6ק 0 /150רח + " " + ()6856זשאוס |ס6. /ס5ורת)+זסוהּ דצ ב | 0 בסוזסחזב !/ תרשים 17.1 טיפול בטפסים שדות טקסט הגישה לשדה טקסט כאובייקט מתבצעת על ידי שימוש באובייקט זחסוחט606, נקודה, שס הטופס המכיל את השדה, נקודה ושס השדה. אל השדה 86!6 אשר בטופס ווחזס1: <"ווחזס)"=6חחהח וחזס]> <"6="6|0וחּח "6א6="%6כ/0 +טסחו> <חוזס+/> ניתן לגשת כ-66|0.)וחזס).1ח06ט06, כדי לקבוע את ערך השדה כ-"סו|6ח". לשס כך נוסיף את השורה הזו: "ס||6ח"= 6 וע 610 סרח 06 כלומר, ניתן לגשת אל המאפיין 6טופ של אובייקט השדה, לקבוע או לבדוק אותו. באותו אופן ניתן לפנות ל-א00א86ח6 או ל-58768א6ד. 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט רשימה נגללת 56]66% לרשימה נגללת יש לגשת באופן שונה מעט מאשר אל שדות טקסט. כדי לברר איוה ערך נבחר ברשימה, יש לגשת תחילה אל אובייקט הרשימה, בדומה לגישה אל אובייקט שדה הטקסט. <"ווחזס)"=6רחהּח הזזס)> <"ל5ו|0700"= 6חפח 506|66> <חסטקס/>ששסח<"ס6="6ט|הע הסוסקס> <חסחקס/>6זה< חסוסקס> <חסטקס/>טסץ<חססקס> <50|00/> <חחזס+/> אל השדה 855ו|ק0ז4 אשר בטופס ווחזס) ניתן לגשת כ-5%!ו|קסזס. וותזס).%הסותטסס, אולס כדי לברר את הערך הנבחר, יש להשתמש בשני מאפיינים. המאפיין הראשון הוא 5660000006%, המציין איזו מהאפשרויות (המסודרות כמערך) נבחרה. כלומר, אס נבחר באפשרות (האיבר) סח ונציג את א15%.56!660601006!סז. ורס 6% 006 נקבל 0, כיון שהאיבר הראשון במערך מסומן כמספר 0. הדוגמה הבאה ממחישה את השימוש בתכונה א006ח56|660601. דוגמה |וח%ח.17-06: <|וחז]> <680> <"ז50710ה/ה["=00806ח3]| 50710%> ()06[ חסטסחו , ; א1150.561668601006 00 . רתס 6 רת 0 = 6 ]הש 610 רחס / <5000/> <6|"> <06/> <0080/> <"ווחזס)"=6וחח וחזס)> <"ו|6="0100חהח 56!606> <חסטסס/>שוסח<"ס6="6ט|הע הסוסקס> <חססקס/>6זה< חסוסקס> <חסטקס/>טסץ<חסטסקס> <906|00/> <] "א56!6606010006 566 0ס 66ו6="1טופע "()ססן"==סו!וסחס "הסטט"=6קש 6+טסחו> <וחזס)/> <ץ000/> <חטח/> פרק 17: בדיקת טקסט - אובייקט המחרוות | 233 ₪ / 0 עו ₪ | | | חס [45 ?| / וס עו 9 חן ה 6חסם ן₪ זס)וקהחס עו ₪ תרשים 17.2 כפי שניתן לראות בתמונות המסך, א06ח56!600001 מחזירה את המספר הסידורי של הבחירה במערך האפשרויות המוצג. כדי לקבל את הערך של האפשרות (האיבר) שנבחרה ולא את המספר הסידורי שלה, יש לפנות אל הרשימה כמערך: סט|ה.[חה ו טסץ סרח 606 ]5 הסחקס.5ו סיו ורסח רחוס המספר שיצוין בין הסוגרייס המרובעים יפנה אל האפשרות המתאימה במערך 56|606. אס רוציס לקבל את הערך של האפשרות שנבחרה על ידי המשתמש, יש לכתוב: 6ט|/. [ א561660601006.ל15]כ סז . חז סו 6 רו 0 ]5 סט קס. 15 סיו רחס רחוס המשפט א06ח5%.56|660601!!קסזס. וותזס).+הסוהש606 ייתן את המספר הסידורי של האפשרות הרצויה. הדוגמה הבאה מבהירה את דרך הפנייה לערך הרשימה. 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט דוגמה |וח17-07.0%: <וחזו]> <680> <"ז8/8500[" = 00806ח8! 560%> ()06[ חסטסחו / ; ץ זה ; א זה ; א5%.561660001006ו!ןסז0. והחזס). 00616 = ץ ; 8106[ ]5 חסוטקס.ש5ו!ס סז רתס 0066 = א ; א = 600/86 |וחזס). סרח טס . <500/> <06> <006/> <0680/> <"()06["= 80ס!חס /00> <"ווחזס)"=6רחח וחוס]> : 5! חססקס ה6פסח6 סד <"()86="[06חה ח6חס "5ו|קסזוס"=6וחהח 50!606> <חסוקס/ >06ס6|6/< "רת סס|6="/6ט|הע הססקס> <חסטקס/>0ד<"ס ך"=6טוה/ הסטקס> <חסטכס/ >הּסוה23< "הסה רההכ"=6ט|הע הסטקס> <חסוקס/>0ח 56|66060<‏ סחה"=6ט|הע הסטקס> <חסטקס/>6ע13 < "6עה6="1ט|ה/ חססקס> <חסוסקס/ >/<""=6ט|הע חסטקס> <חססקס/>6סןא]< "ססו)]"=6ט|ה/ הססקס> <חסטקס/> שה <"ץהפ"=6טוהע הסטקס> <506|00/> <וחזס)/> <ץ200/> <וחטח/> לפניך תמונות המסך של הדוגמה. שים לב, כי הפעם נקבע ערך שדה הטקסט לפי ערך הבחירה ולא לפי מספרה הסידורי. 8 ] : 18 מסם סקס מ61096 6מיך 8 תרשים 17.3 פרק 17: בדיקת טקסט - אובייקט המחרוות | 235 שיס לב לכך שהפונקציה ()6ס( הופעלה לראשונה במסגרת התגית <ץ000>. הפעלה זו נועדה לטעון את השדה בטופס ברירת המחדל של שדה ‏ 5666. ללא הפעלה זו בעת הטעינה הראשונה של הדף, השדה היה נשאר ריק. נסה ותיווכח בעצמך. לחצני רדיו - 5פהס+טט סובב₪3 הפנייה בתוכנית אל לחצני רדיו כדי ללמוד מי מהס נלחצ היא פעולה מסובכת יותר, כי או יש לבדוק כל אחד מהס. לחצן שנלחצ מקבל ערך פטש במאפיין 66660ח6. לחצני הרדיו, בדומה לפריטיס ברשימת הגלילה, מסודרים כאיבריס של מערך. עלינו להריצ לולאה על מערך הלחצניס הזה, מ- 0 עד לאיבר האחרון של המערך. בדוגמה הבאה, יש לולאה הפועלת על איברי המערך 05 המכילים את הלחצניס ובודקת את ערך התכונה 6086660 של כל לחצן. רק בלחצן הנבחר הערך יהיה 6טזז. ניצור את מערך הלחצניס 05. <"ווחזס)"=6רחהּח הזזס)> 0 0ח80זסקס ח3 56|66 < "()06ן"=>6סו|סחס "5פחו/"=6ט!8ע "5ס"=6וחפח "סוסהז"=6כ/ס זטסחו> 5פחו\ < "()06ן"=66סו|סחס "98חו//"=6ט!8ע "5ס"=6וחפח "סוסהז"=6כ/ס זטסחו> 98פחו\ <] "()6סן"=אסו!6חס " דאחו/"=6ט!8ע "5ס"=6וחפח "סוספּז"=6כ/0 זטסחו> <] זס> דאחוצ 0 שעטפח טס <] "0א6=")0רחפח "לאסס"=6כ/ס 6טסחו> <חחזס+/> מכיון שהלחצנים מהוויס מערך, הלחצן הראשון מסומן 0. לכן, אס נקבל בבדיקה את הערך 0, נדע שהמשתמש בחר ב-95חו/ וכן הלאה. מספר האיברים במערך נמצא במאפיין ח01ח6! של 05. בדוגמה 6טו9ּ/.[1.05]1ז0ס).+ח00606, מופיעה הלולאה המבצעת את הבדיקה ושולחת את ערך הלחצן הלחוץ אל שדה הטקסט 0א6ז: (++ ; הז0ה05.16. ססר טס סט > | ; 0 = )סז / (66660ח0. [ ]05 ור זס+ .6 רחוס 00 )1 ; 806 [05]1. 0066101 = 6ט|הע. 60 ורזסן. 6 רחוס . 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט דוגמה |וח+.17-08 : <|חט]> >]080< <"85000/ה["=00806ח3! 500%> ()06[ חסט6חט1 (++ ; הז0ה05.6. סוחס 00 > 1 ; 0 = ו)וסז (66660ח0. [ 0511 רחס .6 רחס 00 )1 ; 8106 ע.[05]1. 066.10 = 6טן8 .סז רחוס ז ז <507100/> <6> <006/> <₪680/> <ץ200> <"ווחזס)"=6חחהּח וחזס)> 0 0ח8זסקס ח3 56|66 <] "()6סן"=אסו!סחס "95חו//"=6ט|8ע "פס"=ס6ותפּח "סוסהז"=6ק/ס 6+טסחו> <] זסם> 5פ9חו\ 6ו|סחס "98חו/"=6ט|8/ "פס"=6ותפח "סוס3ז]"=6כ/ס 6טסחו> 98חו\ <] "()06["=אסו!6חס " ך]חו/"=6ט|/ "פס"=6רתפּח "סו80ז"=6כעס 6+טסחו> דאחו 0 ששח טסצ <] "אס%"=6וחּח ")א6ם"=6כ/0 +טסחו> <וחזס)/> <ץ000/> <וחטח/> 5905 06788 מה 6160 5ו] 4 סקטב גוס ]הזוחו |8סס 1 55 תרשים 17.4 פרק 17: בדיקת טקסט - אובייקט המחרוות | 237 פרק 18 אובייקט התאריך לעיתיסם קרובות אנו וקוקיס למידע זמן ביישומיס שונים, כמו שעה או תאריך. 5% מכילה אובייקט מיוחד המספק את כל המידע הקשור בזמן, והו אובייקט התארל*ך 600[סס סְזְכ). את אובייקט התאריך ניתן לייצר בדומה לאובייקט התמונה על ידי שימוש במילה השמורה שוסח. ; ()28%6 /ש6ח = 8 אס נבקש להציג את האובייקט נקבל מחרוזת המפרטת את הזמן המדויק כולל שניות, דקות, שעות ותאריך, לדוגמה: 1 6+0200ד 21:14:37 12 60 חסוז הדוגמה הבאה תציג בראש מסמך את מחרוזת התאריך. דוגמה |וח+18-01.0: <|וחזו]> <680> <"ז0ו3/850["= 38| 50% > ; ()28%6 שוח = 8 ; (106)8 .00066 <500/> <6|))> <006/> <0080/> <חט/> כך תיראה התוצאה בדפדפן: 1 1+0200 21:15:57 12 65ע ם10 חס עו 5 | תרשים 18.1 פרק 18: אובייקט התאריך | 239 ברגע שנוצר אובייקט התאריך, ניתן להשתמש במספר שיטות חשובות המציגות את הגורמיס השוניס המרכיביס את האובייקט. אס נרצה לברר את השנה הנוכחית, נשתמש בשיטה ()637צ866. כלומר : (()687 0660 6)8פוזשו. חס ט006. שיטות נוספות של האובייקט ()6זם : טווח לרבים .1 הערה בשיטה ()0+ח10ז86 ספירת החודשים מתחילה ב- 0. שעון כדי ליצור שעון יש לבחור את דרך הצגתו. כלומר, אס נבחר בשיטה ()6פהשו.+חסוחט6ס0, לא נוכל לעדכן את השעון אלא להציגו באופן חד-פעמי, כיון שהשיטה ()פוזוש רק מחוללת מסמך ואד ואינה מסוגלת לעדכן אותו. לכן, ניתן להציג את השעון בצורה דינמית רק בתוך שדה טקסט, שכזכור ניתן לעדכן אותו בצורה דינמית על ידי קביעת ערך המאפיין 6טוּט שלו, או על ידי שורת הסטטוס שערכה נקבע על .די 5 תו שעוניס רביס ברשת משתמשיס בתמונות המשתנות דינמית על פי שעון המחשב. קוד כוּה מחייב בדיקה חוזרת של מחרוזת השעה והתאמת התמונות במקוס הנכון. ניישס שעון בשורת הסטטוס (ז28 508005), אך ניתן כמובן להסב את הקוד להצגת השעון בכל דרך אחרת. בכל ריצה של הפונקציה יש לייצר את אובייקט התאריך, מכיון שאובייקט התאריך הוא למעשה מחרוזת המייצגת את הזמן המדויק ברגע יצירתו בלבד. ()חס8ח5 החסטסחט1 0 ; ()28%6 ששח = הסחםז 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט לאחר מכן, ניצור מחרוזת שתכיל את השעות, הדקות והשניות מתוך אובייקט התאריך. ; ()06056607005. ה0סס + ":" + ()פס תו 6.060 + ":" + ()5זטסר ו 06. הז = ב לבסוף, כל מה שנותר הוא לקבוע את שורת הסטטוס כמשתנה המחרוזת 8 ולקרוא שוב לפונקציה על ידי השיטה ()!3ע16ח1ו56. ; 8 = 500005. וס טחוש ; (1000,'()ח5080')| 56 ז לפניך הקוד המלא ליצירת שעון בשורת הסטטוס. המספר 1000 בפונקציה ()/8ז%0ח56)1 מפעיל את הפונקציה ()חסח5 כל 1000 מילישניות. הקריאה לפונקציה המבצעת נמצאת בתגית <ץ200> במתכונת של ההדק 6ַסוחס. דוגמה |וח+!.18-02: <|וחז]> <680> <"850]00/ה["= 00806ח3]| 5006> + ()חסהח5טוחו חסטסחט? ; (5080)(',1000')| 5 0 ()חס8ח5 הסחטסחטז ָ ; ()2816 ששח = הסחם+ ; ()06056607005. ח0בס + ":" + ()5סטחו 060 6 + ":" + ()פזטסה 66.06 = 8 ; 8 = 500005. /וס סחו/ש ד <500/> <6|ז)> <006/> <00680/> <"()חסה ח5שוחו"= סוחס ץ00ס> <087>/01 50005 6 חס 606% 6ח% זטס 1<60666> <ץ000/> <חטה/> פרק 18: אובייקט התאריך | 241 שיס לב לשורת הסטטוס בתרשים המסך: 6 נוס :61061 116 +01 :661 ) "זג 6+0118 תרשים 18.2 כדאי שוב לשיס לב להפעלת השיטה ()|%67/8ח1ז56 המופעלת מתוך הפונקציה ()חסח5זוחו ומפעילה את הפונקציה ()חסח5. לחילופין, ניתן היה לכתוב כך את הפעלת הפונקציה ()חסהח5: <"(1000,'()חס8ח7/8|)'5ז00ח5601 "=6הס!חס ץ0סם> אס הבחנת, השעון שבדוגמה מראה תאריך במבנה 55:הוח:חח, אבל מה קורה כאשר הערך להצגה הוא עם ספרה אחת: איך תוצג השעה שמונה בבוקר, 5 דקות ו-7 שניות! כך: 08:05:07 או 8:5:7! בקובף !וח%.18-03 תמצא קוד משופר המציג את השעון בשורת הסטטוס: ()חסח5 החסטסחו ָ ; ()2816 ששח = הסחם+ ; (50זטס06. 800 = חח ; ()05סחו060. ח6וזה+ = החרוח ; ()0605600005. 18700 = 55 ; חח + "0" = חח (10 > חח) )ו ; חחח + "0" = חחח (10 > הוחח) זו ; 55 + "0" = 55 (10 > 55) זו ; 55 + ":" + ווח + ":" + חח = 8 ; 8 = 5000005 /שססחועצ 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט עוד על אובייקט התאריך בנושא התאריך נציג שתי שיטות נוספות : ()6ו 9641 ו-()06ו50%7. השיטה ()₪₪6ו1ז86 מחזירה מחרוזת המייצגת את מספר אלפיות השנייה שחלפו מאז 0, ללדוגמה: 886774180650. השיטה ()₪6ו56%1 קובעת את התאריך לפי הנוסחה: 1.1.1970 ועוד מספר אלפיות השנייה המוזנות בין הסוגרייס של השיטה, אשר מתורגמות לימים. כדי לקבל את התאריך הנמוך ביותר, נכתוב: ; ()28%6 ששח = הסחםז ; (6)0חו [560. 6+ והערך שיתקבל במשתנה חסוזפז יהיה: 0 6+0200ד 02:00:00 01 ח38 טחדך בדוגמה הבאה נייצר תאריך המייצג חודש אחד לאחר התאריך הנוכחי. לשם כך, נייצר אובייקט תאריך המכיל את התאריך הנוכחי ונהפוך אותו למחרוזת של אלפיות שנייה על ידי שימוש בשיטה ()6ודז06. ; ()2816 /ו6ח = 8 ; ()6חו 8.0611 = 8חו5₪ הסחססספוווות 8 לאחר מכן, נייצר מחרוזת המייצגת אלפיות שנייה בחודש. נעשה זאת על ידי כפל 1000 אלפיות שנייה (כלומר שנייה) ב-60 כדי להגיע לדקה אחת, נכפול ב-60 כדי להגיע לשעה, נכפול ב-24 כדי להגיע ליממה ונכפול ב-31 כדי להגיע לחודש ימים. את מחרוזת זו נוסיף למחרוזת המייצגת את התאריך הנוכחי ()6וחוד)8.06. לבסוף, נקבע את ערך אובייקט התאריך למחרוזת החדשה שיצרנו, אשר מייצגת כעת את מספר אלפיות השנייה שחלפו מ- 1.1.1970 ועד חודש קדימה מהתאריך הנוכחי. כעת נותר רק להציג את התאריך. דוגמה |וח+.18-04: <|וחז]> <680> <"זקו3/850["=סִהָהטח3| 50% > ; ()2806 /6ח = 8 ; (8 + " : 5 עץ%008 806 6 ד" )ורס ; ((1000*60*60*24*31) + ()6וחו [6)8.06%וחו 8.5607 ("")16 שש ה רו 0 ; (8 + " : 06 ||וא ץ003 סז הטסו ג 806 6ח ד" )6סו. סו טסט <5010/> <6)> <06/> <0080/> <חטח/> פרק 18: אובייקט התאריך | 243 השימוש בשתי שיטות אלו יבוא לידי ביטוי בחישוב של תאריכים מרוחקים לעתיד או בעבר. התוצאה בדפדפן תוצג כך: 1 0100+0200 21:53:45 12 66 םס : 5 0037 236 שמ 1 010+0200 21:53:45 15 3 גו : 06 [ 1068 מנסים מזמסג ב 1286 שמ מ / סוחס עו עפ | | | | פחסם [6 תרשים 18.3 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט פרק 19 מסגרות - בניית יישום בצד הלקוח טכנולוגיית המסגרות (8065ז)) מאפשרת הצגת מספר דפי ואד על מסך אחד. למרות שהכרת טכנולוגיה זאו היא חלק מדרישות הקדס של הספר, נחזור בקצרה על הנושא. מי שאינו מכיר את טכנולוגיית המסגרות, רצוי שיחזור ויעיין בפרק 10 שבספר זה. <17971650%> - הפקודה פותחת קבוצת מסגרות. לפקודה זו מספר מאפיינים, כגון 5וסז ו-60/5 הקובעיס אס החלוקה היא לשורות או לטורים, או המאפיין ז06זסטסוחפּ המאפשר ביטול הגבולות בין המסגרות. - הפקודה מגדירה את תכונות המסגרת עצמה וכוללת מאפיינים, כגון 6, הקובעים איוה מסמך יופיע במסגרת. המאפיין סוחאח, למשל, מאפשר לקבוע שם למסגרת, כדי שאפשר יהיה להתייחס אליה בומן ריצה. דוגמה: <"*,0\5="20% 806561]> <870566]/> הפעלת קישורית בין מסגרות מתבצעת על ידי שימוש במאפיין 19860 של התגית <8>. דוגמה לקישור למסגרת בשס 0506 ניתן לראות בקטע הקוד הבא. <8000>/8 זס) א6ו01< "6ח05רח"=07866> "| 60. ורחה-ססח.צשצאוו/ /:קהח"= )ה 8> פרק 19: מסגרות - בניית יישוס בצד הלקוה | 245 שמירת נתונים במסגרות סטטיות אחד השימושיס העיקריים בטכנולוגיית המסגרות הוא מסגרת תפריט קבועה המאפשרת גלישה במסגרות דינמיות. ניתן להשתמש במסגרות הסטטיות, כדי לשמור נתוניס לאורך כל ומן השימוש באתר. התגית <81₪656%:+> מגדירה אובייקט בשס %חסזהק. כל התייחסות למסגרת שהוגדרה בעזרת התגית תחת התגית <178701656%> תהיה דרך אובייקט +חסיזהּם. מכיון שכל מסגרת היא חלון, כלומר היא אובייקט +₪60וט₪06, ההתייחסות לתוכן המסגרת תהיה: סו 00 6רחהח שרח זחס הק ניתן גס להשתמש במילה מספ, כאשר עוסקיס במסגרות מקוננות ורוציס להגיע לקבוצת המסגרות העליונה. בדוגמה הבאה ניצור מערכת מסגרות המחלקת את המסך לשתי עמודות. למסגרת השמאלית נקרא זהפטח6ח והיא תכיל את המסמך !וחפח.טחסוח. למסגרת הימנית נקרא ח50766חו8וח והיא תכיל את המסמך |וחזח. חוהּוח. דוגמה |וח+19-01.0: תבנית המסגרות <|וחזו]> <680> <6> <06/> <080/> <"*,60!5="50% 178016566> <] "|החזח. הוהרח"=576 "ח56766הוהרח"=6חהּח שה > <870566)/> <וחטח/> בדוגמה הבאה ניצור את מסמך !וח%ח.טחסוח. מסמך זה יכיל את הקישורים לשני המסמכים (!וח%ה.חובּוח ו-!וח%.566000) תוך הפניה | למסגרת הימנית "ה56766חוה וח" =%8706%. במסמך ישנו גס טופס (חחס)) בשס חסטהחזס)חו, אשר יאפשר הצגת שני מונים: ז הווח ו-ז%6ה566000600. מוניס אלה יכילו את מספר הפעמים שהופעלו הקישורים בדף |וחזח.טחסוח כדי לראות את כל אחד משני הדפיס שבאתר. בשדה נוסף בשס זח6זזטס, יוצג שס הדף הנוכחי במסגרת הימנית הדינמית. בתוך חלק הקוד בקובף |חץה.שחסוח ניתן לראות כי יצרנו שני משתניס (180|6ז8/ זסזהטס6 חוהח, 80|6וז8ע זסזחהטס60 0ח5600), אשר יכילו את מספר הפעמיס שהמבקר נמצא בדפים המשניים. הפונקציה ()/015088 זססחטס6 (גס היא בדף [וחזח. טח6וח) מציגה את ערכי המשתניס בשדות הטקסט אשר בדף, אולס אין במסמך זה אף קריאה לפונקציה. הקריאה לפונקציה תתבצע מהדפיס המשנייםס בזמן שנטען אותס. 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט דוגמה |וח+ח.טח6וח: מסמך התפריט - ימוקס במסגרת הסטטית טחסוח. <|וחזו]> <₪680> <"85000/ה["=00806ח3! ז500> ; 0 = 8906 זסזחטס6 חופו זהצ ; 0 = 8006]זהע 60000 5600006 זפצ ()/015018 ]606 הסטסחו ָ ; 180!6 חס חוהרח = 6ט| יזח סח סו רזחו רו 0 ; 8806 סח 60 560000 = 6ט[8. ז 5600060 סו וסוס ך <5000/> <6|"> <006/> <0080/> <"ססוחא/"=>חו!ע "סשוהעו"=>חו! "6והצו"=%א6+ "אסהופ"=זס|960פ ץ0סםפ> <"5026="5 %ח10> טצשו <חס)/> <] זח> <806>/8כ חו8רח<"507660חו8רח" =06%ז97+ "|החסח. הוהוח"=+6ח 8> <] זסם> <806>/8 507000"<566070חהרח"=9706%> "|ההשח. 0ה6)="5660ח 8> <] זח> <"חסוהוזס+חו"=6החּח וחזס)> : 806 חופוח סל טסופו 01 זסמרחט <] "8|6="1/ "526="3 "סח טססחוהרח"=6רחפח "זאסס"=6כ/ס 6טסחו> <] זס> : 2806 566000 60 טסופו 01 זסמהחט <] זס> : 0806 6% <] "זחסזנו6="6רחפח "אסס"=6כ/ס 6טסחו> <וחזס)/> <ץ000/> <|וחטח/> בדוגמה הבאה ניצור את המסמך שיופיע ראשון במסגרת הימנית הדינמית, ובדוגמה שאחריה ניצור את המסמך הנוסף המשתתף באתר. בשני המסמכים נעדכן את משתני המוניס הנמצאים במסמך שבמסגרת הסטטית טחפח. הפנייה למשתנה שנמצא במסגרת אחרת מתבצעת בעזרת המילה זחפזהּם, המציינת כי יש לפנות להורה המסגרת שנמצא ברמה אחת גבוהה יותר. לאחר שעלינו רמה אחת ניתן לפנות למסגרת הרלוונטית טח6וח ולמשתנה שבה, 6טפוז8ש זסזחטס6 חוהחח. התחביר המלא הוא: ; 1 =+ 80|6ז8ע זס חס ההזה טחסוח.%חס זה פרק 19: מסגרות - בניית יישוס בצד הלקוה | 247 כעת, נקבע את הערך המתאיס לשדה זח6זזט6 במסגרת וחסוח על ידי המשפט: ; "7806 6וחס1]" = 6ט|ה8ע.ח 6 סו ה רחס חרט .ה הסור +חסזהק נקרא לפונקציה ()/6150!8. זסזחטס6.טחסו על ידי שימוש באותו תחביר. דוגמה [וח+ח.חובּוח. מסמך דף הבית ימוקס במסגרת הדינמית ח66זספחוהוח : <|וחזו]> <680> <"85000/ה["=00806ח3! 500%> ; 1 =+ 80|6זה סח 60 חוהח. זה טחסוח.שחס זה ; "306 6וחסו]" = 6ט|8/.ח .סוט רתס חרט סוס זה סט חסרח.%ח6 זה ; ()ץ150!8 סח ס6. זה חסרח.%ח6 זה <5000/> <06> <06/> <0080/> <"66םוהץש"=זס|5960 ץ00פ> <"5026="5 %ח10> הסור ץוח סל סרהסס!ס/\ <%חס)/> <ץ000/> <|וחטח/> דוגמה |וח566000.0%. בקריאת העמוד הנוסף באתר יופיע במסגרת הדינמית ה וצו : <|וחזו]> <680> <"85000/ה["=00806ח3! 500%> ; 1 =+ 88016 זסזח 60 5600006. זה טחסרח.שחס זה ; "806 566000" = 6ט|8/. הזוס סוס רסח רחס זה סט חסרח.+חס זוה ; ()ץ1508 סח ס6. זה טחסרח.שחס זה <50100/> <06> <06/> <0080/> <"צוס!!6ץ"=זס|5960 ץ00> <"526="5 %ח10> 6 5600000 06 15 פוחדך <%חס)/> <ץ000/> <חטח/> 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט לפניך התוצאה בדפדפן: 10 ימ 0+ 166 [זאתוא א 4 קט עו 5 | תרשים 19.1 וזו התוצאה לאחר לחיצה על קישורית ל-0896 0ח5600. [זאוא 6 56| שג / רחס עו (5, 6 בו תרשים 19.2 כמה טיפים על מסגרות לצד היתרונות של עבודה במסגרות יש לציין גס את החסרונות. הסיבה הבולטת היא בעיות בשמירת רשימות מועדפים (פסזוזסט8=), בעיות בהדפסה ואיטיות מסוימת בטעינת הדפיס הראשונים. למרות זאת, טכנולוגיה זו נוחה מאוד ומאפשרת שמירת נתוניס בצד מחשב הלקות. בעיה נוספת עלולה להתעורר עקב הודעות שגיאה הנובעות מבדיקת משתנים או ערכים, הנמצאיס במסגרות שונות שטרס נטענו אל הדפדפן. הודעות שגיאה אלו לרוב אינן מפריעות לריצת הקוד, אך אינן מקצועיות. עוד על עבודה במסגרות תוכל לקרוא בספר עיצוב ממשק באינטונט בהוצאת הוד-עמי. פרק 19: מסגרות - בניית יישוס בצד הלקוה | 249 פרק 20 חלונות %ו5העה מאפשרת לפתוח חלונות נוספים של הדפדפן ובכך להעשיר את הממשק למשתמש. חשוב לזכור כי חלונות דפדפן נוספים אינס תמיד חביבים על המשתמש, וניהול לא נכון שלהס עלול לגרוס לבלבול. קרא על כך בספר עיצוב ממשק באינטרנט בהוצאת הוד-עמל. למשל, חלון חדש אפשר לפתוח בצורה הבאה: <00\5>/3חו ששח 3 ה6קס<"אח3ום "=97066+ "החסה זסטס"=)זח 8> 38/8561 מציעה מעבר לפתיחת חלון גסם יכולת להתייחס אליו, אל האובייקטיס שבו. בדוגמה הבאה נגדיר את המשתנה א כאובייקט חלון חדש: ; ("6100%=200 ,200= רועו" "וסוס הוע50סס", "| רהסח.505%" )תסקס. אוססחועצ = א אם נרשוס שורת קוד זו במסמך ווידו, ייפתח חלון חדש. האובייקט א מייצג את חלון בשס ש00חו6500+ המכיל את המסמך |ושח.665%. התחביר הוא: ; ("301100005 צשססחוצו", "הח שטססתוצו", "חס הס6")תסקס. אוססחועצ = 66[סס כפי שבוודאי שמת לב, החלון שנוצר הוא חלון בסיסי שאינו מכיל לחצניס או פסי גלילה. ניתן להעניק לחלון חדש מאפיינים רביס באמצעות פרמטרים הנכתבים בסוגרייס ובין גרשיים, לאחר פקודת הפתיחה של החלון. ניתן לראות ואת בדוגמה שלאחר הטבלה. פרק 20: חלונות ‏ 251 להלן רשימת המאפיניס והפרמטריס האפשריים. שיס לב שבמקוס 65ץ או סח, אפשר לכתוב 1 או 0 בהתאמה (ברירת המחדל מסומנת בהדגשה): רוחב החלון בפיקסלים גובה החלון בפיקסלים אפשרות שינוי גודל 0 - 65/80/) =651280|6ז] פסי גלילה (1/0 - 0ח/65/) =5010!!0375 (1/0 - 95/00/) =01081ס: מרחק החלון משמאל המסך בפיקסליס =סס) בדפדפנים מדור 4 ומעלה מרחק השדה מראש המסך בפיקסליםס =6] בדפדפניס מדור 4 ומעלה דוגמה: ; ("1=ז1,600]08 =65128016ז, 100 =% 610 100 = רסוע", "ססן", ]טח 1")הסקס. צוסוסחוצ = א אס לא יצוין ערך לפרמטר (65ץ או סח ובהתאמה: 1 או 0), ייקבע ערך ברירת המחדל סח או 0. אפשר גס לפתוח חלון ריק בצורה הבאה: ; ()ח6קס.שוסוסחו/צ = א דרך אחרת לפתוח חלון היא : <3>/8! 0!8 8!פ<";()ח6סס.שוססהועש"=>סו|סחס "(0)0וסע:8/850700["= )סח 8> משפט זה יגרום לפתיחת חלון ריק. כדי להתייחס אליו יש צורך לתת לו שס בצורה הבאת: <8>/8! 0!8 8!פ<";()ח6סס. צוססחועצש=א"=>סו|סחס "(0)0וסע:8/850700["= )סח 8> משפט זה לא רק שייפתח חלון ריק אלא גסם ייתן לו שס - א שבעזרתו נוכל להתייחס לאותו חלון. 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט קוב !וח%ח.20-01 מרכו מספר אפשרויות לפתיחת קובצ: <|וחזו]> <680> <"85000/ה["=00806ח3! ז500> ( )36 ס רחוס הסטסח / ; ()ח6קס.אוססחושש . (ח2006ז8חצ)סרתהּ רוסא הסטסחם 4 ; ((ח8)2006ח/ט)חסקס. אוססחוצו = חספץוח . <5000/> <06"> <06/> <7680/> <ץ000> <ק/>:צוססחו/ עסו ח6ק0ס<ק> <"('|רחסח.א רחב ')ח6סס.עטססהועט"=>6ו!סחס "(0)0וסע:8/85070["= )סח 8> <] זכ> <6>/3וחהח סח וטוט אוססחועט אחהופ <"('| הסח ז רה ') חס סס. צשססחועט= תוסח" =>סו|6חס "(0)0וסע:8/850700["= )סח 8> <] זכ> <6>/3רחפח 3 חסוצו אוססחוצו אחבּום <"( )36אסצ רת ה עשס6>="]4ו|6חס "(0)0וסע:6 50 ע9ן"=)זח 8> <3/>חסססחנ 3 רטוע שססחושט 6 0ח3 שוח ב <"('| .3 )3 16" =>סו!סחס "(0)0וסע:856700ע8["= )סה 8> <3/>חסחשחט1 3 הטוש ששססחוצש צוסח בּ <ץ000/> <חטח/> הפעל את הדף ואת הקישוריס שבו וראה מה שמתרחש. הפונקציה ()6ובּא חזו/ששסא פותחת חלון חדש עס תוכן הקוב ששמו הועבר אליה כפרמטר. מבחינה ויזואלית הקישור הראשון, השני והרביעי מציגיס את אותו דבר. אבל, הקישור השני והרביעי נותניס שס לחלון החדש, דבר שמבטיח שנוכל להתייחס אליו בהמשך. פרק 20: חלונות ‏ 253 העברת מידע בין חלונות בדומה לעבודה עס מסגרות (8765ז)), ניתן לפנות לפונקציות ולערכי משתניס בחלונות שוניס תוך שימוש בשס משתנה החלון. כאשר נפתח חלון: ...)חסקס.אוססחואו=א, נוכל לפנות אל פונקציות שנמצאות בו על ידי פקודה במבנה הבא : 6וחח חהססח].א נוכל גס לשנות מאפיינים, כגון צבע רקע, על ידי פקודה בתחביר הזה: ; '60ז' = זס|60%.0060ו0060.א קוב !וח%₪.20-02 מדגים פתיחת חלון, שינוי מאפייניס והפעלת שיטות מהחלון שפתח אותו. <|וחזו]> <680> <"85000/ה["=00806ח3! 500%> (ח2006זהחצ)סרתהּ רוסא הסטסחטם 4 ; (ח2006)הח/)חהסקס. צוססחוצו = חספץוח 0 ()60חוהק הסטסחו ָ ; "60" = ז0060|0.%ח6ט006. ח50ץרח 0 (ח 630600 הסטסחנם / ; "| הזח !68" = הסחבסס|.+חסרתטססט. הספץרח 1 <5000/> <06"> <006/> <7680/> <ץ000> <ס/>:צוססחו// צוס] הסקס<ק> 3 הסוא אוססחוע שוח 3<"(!הח. בוארט עס ז"=>6ו|6חס "(0)0וסע:85070ע8["= )וח 8> <3/> חסט6חט1 <|₪)> <ו|/><60>/8ז חן +חוהק<"()660הוהק"=>סו!סחס "(0)0וְסַע:6ְקְַַספהּעה("=+6 ה> <ו|> 8 0 חס 8006< " ( חח 0660 חה ח6"=>סו!סחס "(0)0וְסַע:6ְקְַַספהּע61="(8 ה> <ו|> <|/> <8/>/טסחחוצ <ו|/> <6056)("<61056>/8. ח50ץרח"=>סו!6חס "(0)0וְסַע:6ְקְַַספהּעה("=61 > <ו|> <ט/> <ץ000/> <חטח/> 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט כדי לראות איך באמת זה עובד, יהיה עליך להפעיל את הקוב !וח%.20-02 ולהפעיל את הקישור הראשון שבו. עכשיו סדר את שני החלונות על המסך, כך שלא יהיו אחד על השני. לחיצה על אחד הקישוריס ברשימת התבליטים תשפיע על מראה החלון שנפתח. קישוריס אלה יעבדו רק אס ייפתח חלון חדש על ידי הפעלת הקישור העליון. |< ובו .. פפךו ו 8 * :/ | , פס 005 פסוסוםת אשצ ]6 | טס בג" טס 1% 626 מסתסטגת 3 הזהק שסשמויט שיפת 3 6 מ זמנה כ לבט 3 01 :מסלס?) 6שמהם 6 ב *ש] זס זסוקא -] וחזס)ח! 050/1ז4:0 - החו ג 4 9 1005 5פהסטם" ‏ אשע 00 6 | סוחס עו ₪ | עמית ילד שובב עם חוש הומור מיוחד. אינו יכול לעמוד במקוס אחד ואפילו לרגע. מגלה ענין בכל ומנגן בסקסופון. ₪4 / סט שא | | | 6[ תרשים 20.1 עכשיו הפעל את הקישור השני. פרק 20: חלונות | 255 <םו .. ו ל ב * וט || 1005 אסופה אפ 2% שם | סמ טס 11 מ6קכ) / 00 עו | | | 6 [8 תרשים 20.2 לח על הקישור השלישי |< ום]ן. ו [₪ |* פא | | ו 006 66אסות ‏ אש 268 6 | :60ב 116 מ6קכ) מסםסמגת 3 מזקט טסט 6 8 4 מו זמוהק סקט 3 01 6207601 6פמה) 6 8 ד 3 | 1006 5פהוסטב ‏ אצ אטם ‏ פ | אייל אוהב חיות מושבע, בעיקר ווחלים וחרקים. פנים עגולות ומחייכות ועור חלק חלק. אוכל הכל ובמיוחד עוף וקציצות של אמא. חס עו עפ | | מ 0ש9 שש | | 0000000 שחסןש תרשים 20.3 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט תוכנית !וח%.20-03 מדגימה עבודה עס שני חלונות תוך מתן דגש לנקודות הבאות: 1. מתן גישה לחלון רק אס הוא קייס. בעבודה עס חלונות, יכול להיות מצב בו נרצה לגשת לחלון שנפתח ונסגר. כמובן שניסיון שכזה יציג שגיאה. הפתרון: שימוש במאפיין 610560 של האובייקט וספחושו כדי לדעת אס החלון נסגר. (60560. חו/\ששסח) ז1 ; ("ץ0פ")הס|בּ 56 ; ()106005. הוח 2. חסימת האפשרות לפתוח חלון נוסף יותר מפעם אחת. לצורך זה נבנה מנגנון המבוסס על משתנה בוליאני בשס ח06ק6020פצו!ססם. <"80806="[8/85000ח3! ז500> ; ח0|!)6602006ס0 זפ ;6 = ה602006סו1|ססם ( )וס סחו/ 616 הח הסטס6חט ָ (ח602006ס1!ססט) זו 4 ; ()חססס.צוססחועט = חו/עוסח 55 ; 18156 = ח602006ס;|ססםפ ד ד שיס לב שהמשתנה ח00018%6602006 מוגדר מחוצ לפונקציה כדי שיהיה משתנה גלובלי. בתחילת הדרך ערכו 6טש, והמשמעות היא שברגע הפעלת הפונקציה ()שוס0תו///וס6א8ח התנאי מתקיים ונפתח חלון חדש. לאחר מכן, מוצב במשתנה ח6602006ו200 הערך 158156 ובכך נמנע מהפונקציה ()אוסבחו/)עש66א3ח לפתות יותר מחלון אחד. 3 בעיה נוספת עשויה להתעורר, כאשר המשתמש יפעיל פונקציה המנסה לגשת לחלון שלא נפתח כלל. בסעיף 1 מצאנו פתרון לניסיון לגשת לחלון שנפתח וגס נסגר. עכשיו, ננסה למנוע מהמשתמש הפעלת פונקציה לחלון שכלל לא נפתח. הפתרון: הסתרת הקישור להפעלת הפונקציה הניגשת לחלון. <|וחז]> <680> <"85000/ה["=00806ח3]! ז500> ; ח6602006)]!|ססס זה ;6 = ה602006סו1|ססםפ ()/שס סת1/ 6616 הח הסחס6חט פרק 20: חלונות | 257 ָ (ח602006ס1!ססט) זו 0 ; ()חססס.צוססחועט = חו/עוסח 365 ; "שוסופו/"= סו!וסופו/. 50/|6. 5טסס= חו ; 18156 = ח602006ס;|ססםפ ד 1 <5070/> <6|)> <₪06/> <680/> <ץ000> <3/> וססחו/ עצוסא]<" ()עוססחו// עס סא הרת" =>סו|סחס "(0)0וסע:850700/ע8["= )סוה 8> <] זפ> <"חס0סוח:/סו|וטופוט"=50/6 "פטססתחו"=סו עו> "1005 ח! אוססחועט ששח 6ח ד"=6טוהּע "חססאטט"=6כ/ס זטסחו> <] "()10005ח1חו/שסח"=>סו|סחס <] זפ><] זסם> "אס0חוץע /וסח 56ס!6="6ט|פע "חסטפ"=6ק/ס 6טסחו> <] "6ט= ח602006ס6!!סספ ;()6056. חו//עוסח"=>סו|סחס <] זפ><] זסם> <צו0/> סו61חס "עטססחוצו +ה6זטס 606 6="01056ט|פע "הסאטס"=6כ/ זטקחו> <] זפ><] זם> <ץ000/> <חטח/> הלחצן שתחת התגית <צו0> מוסתר באמצעות המאפיין שווופופוצ. עס פתיחת החלון החדש על ידי הפונקציה ()אוססחו///וס6א8 'ימתגליס'"י הלחצניס הקשוריס בהפעלתו. או המשתמש יכול להפעיל פונקציה הניגשת לאותו חלון. התוכנית הלא גדולה הזאת עושה דבר קטן מאוד: היא מעבירה את המיקוד מהחלון הראשי לחלון החדש שנפתח, אך ראה כמה ילוגיסטיקהיי יש מסביב כדי למנוע שגיאות בעת הרצה. להלן התוכנית המלאה הנמצאת בקובצ |ו₪+.20-03 : <|וחז> <680> <"85000/ה["=00806ח3! 500%> ; ח6602006)]!|ססס זה ;6 = ח602006סו1|ססם ()/שס סתו/ 616 ברח הסטס6חנם ָ (ח602006ס!!ססט) זו 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט ; ()חסס.אוססחועע = חו/)/וסח ; ("<|החסח > ")ח|ססוחע. חס רהטססם. הווח ; ("<680ח> ")ח|ססו. חס רת טססם. חוע סח ; ("<06>/006ה0כ !71 0ח5660 6 ד<₪6>")ה|סס ועו חרט סס. חח ; ("<680ח/>")ח|ססוחצ/. חס רתטססס. הווח ; ("")ח|0ס .חרט ס0. תושח ; ("<6?>/01 1 )העט 6 (|<1 > ")הסוח 6 6 סם. חו/ וס ; ("<ץ00/ >")ח|0ם וח רטסס0. הוח ; ("<|חחסת/> ")ח|ססוח/. חש רתטססם. הווח ; "שוסופו/"= סו!וסופו/. 50/|6. 5טסס= חו ; 18156 = ח602006ס;|ססםס , . ()0605ח1חו/ ששח הסססחנת 0 (60560. חו/\ששסח) ז1 ; ("ץ 50")סוהּ 6 ; ()0005). ח!/ שח , <5006/> <6|)> <₪06/> <680/> <ץ200> <3/> וססחו/\ עצוסא]<" () וס טחוס סא הרת" =>סו|סחס "(0)0וסע:850700/ע8["= )סח 8> <] זפ> <"חס0סוח:/סו|וטופוט"=50/|6 "פטססתחו"=סו עווס> "1065 חן אוססחועט ששח 6ח ד"=6טוהּע "חססטט"=6כ/ס זטסחו> <] "()06005+ח1חו///ש6ח"=>סו|סחס <] זפ><] זסם> "אססחוץט שוח 56ס!6="6ט|פע "חסטפ"=6כ/ס 6טסחו> <] "6= 2006 660וסספ ; ()056ו6. חו/)עשוסח"=אסווסחס <] זפ><] זסם> <צו0/> סו61חס "ץטססחוצו +ח6זזטס 606 6="1056ט|פע "הסאטס"=6כ/6 זטסחו> <] זפ><] זם> <ץ000/> <וחטח/> חומר לימוד נוסף בנושא !זז בהוצאת הוד-עמל: 335% למפתחי אתרים באינטרנט הצ המדריך השלם פרק 20: חלונות | 259 חלק 4 - 450 פרק 21 - הכרת טכנולוגיית 45 פרק 22 - התקנת מנוע 457 פרק 23 - תחביר ושורות קוד ראשונות פרק 24 - אובייקט ₪60₪65% - התחלת הקשר בין השרת ללקוח פרק 25 - אובייקט 6פווסכן465 פרק 26 - אובייקט חסוסבּסווכקקה פרק 27 - אובייקט ח0ו5655 פרק 28 - עוגיות (65ו)ססס) פרק 29 - מסדי נתונים פרק 30 - מודל 21 פרק 21 הכרת טכנולוגיית ₪50 כדי להבין את משמעות טכנולוגיית :45, יש צורך להבין את פרוטוקול סדדו. פרוטוקול קז1 הוא אחד הפרוטוקוליסם הפשוטיס ביותר ובעיקרון פועל כשרת קבצים. כלומר, ניתן להקביל את פרוטוקול ₪116 לשרת המאחסן קבציס והיכול לשלוח קובץ עבור כל בקשה המגיעה מלקות. נתאר תהליך פשוט של גלישה ברשת לאתר הבית של ₪00גץ. בשלב הראשון, מקליד הגולש את הכתובת הוחסס.ססחףּץ.אואואו//:קשח בשדה הכתובת בדפדפן. מתחת לפני השטח, פונה הדפדפן לשרת ה-קדדה של ססחאץ. הפנייה היא בקשת ז66. כלומר, הדפדפן מבקש לקבל דבר מה מהשרת. תחביר הפרוטוקול המדויק נראה כך: 1ד | 36 שרת קד11 - ז567/6 / תרשים 21.1 בקשת שדח בנויה מהמילה 66% המייצגת את בקשת הלקוח לקבל קובצ, מלוכסן (ח5|85) ומגרסת הפרוטוקול (1.1/קשח). מכיוו שבקשה גו מהשרת היא בקשה כללית ולא בקשה לקבל קוב מסוים, על השרת להחליט איוה קובצ לשלוח ללקוח. חשוב להבין כי שרת הוא מחשב ככל מחשב, ולעיתים אינו חזק או מתוחכס יותר מהמחשב הנמצא בכל בית. האלמנט המבדיל בין מחשב רגיל לבין שרת הוא תוכנה המותקנת על המחשב ומאפשרת לאותו מחשב לקבל בקשות מלקוחות ולשלוח קבציס כתשובה. יש הרבה מאוד תוכנות שרת וחלקן אף מתאימות למחשבי 86 בעלי מערכת הפעלה 8 פצוסטחו//. 1 סדדו] / 66% % פרק 21: הכרת טכנולוגיית 57 263 בכל תוכנת שרת יש אפשרות לקבוע איזה קובצ יישלח כתשובה לבקשת 66% כללית. קובצ וה מוגדר ברוב תוכנות השרת כ-+חסוחטססכ +/ט68כ או כ-א06ח1 וברוב המקרים הוא קובצ וואד. בשלב הבא, מחזיר השרת את הקוב המוגדר כ-זח6וחט6סכ ₪6/80|5 אל הלקוח. הקוב עובר בפורמט 45611 (06ח608ז%6ח1 חסטהותזס)ח1 זס] 0006 0870ח5%8 ה68הסחג). פורמט 1 מגדיר ערכים מספריים המייצגיס כל אות, כך שלמעשה נשלחות ללקוח קבוצות מספריס אשר הוא מתרגם חזרה לאותיות, ומרכיב מהן קוב טקסטואלי. קוב טקסטואלי וה מכיל את ההוראות לדפדפן, כלומר |אז3. עס קבלת הקוב>, ממלא הדפדפן אחר ההוראות ומציג בפני הגולש את האתר. ו ו ד ,/ % תרשים 21.2 בטכנולוגיה בסיסית זו, יש צורך לכתוב מספר רב של מסמכי |אזח. ישנס חסרונות רביס בכתיבת ]|א₪1, או כפי שמקובל לכנות טכנולוגיה זו בעגה המקצועית - אתרים סטטיים. החסרונות נעיסם מהצורך לעדכן ידנית נתוניסם משתנים כגון תאריך, ועד לבעיות חמורות יותר, כגון חוסר היכולת להעביר נתוניס מהלקוח לשרת ולחולל דפיס שהתוכן שלהס משתנה על פי תנאיס שונים. טכנולוגיית 457 מאפשרת לבצע דבריס רבים. העיקרון מאחורי 452 הוא לבנות קבצי ]אד בזמן הבקשה מהלקות (עוח-6ד-ח0 או סחהוחסס-חס). כלומר, אין קבצי ואד מוכנים אלא קבצי ואדה נוצרים עבור כל בקשת לקות. תפישה וו מאפשרת לבנות יישומים נרחביס על סביבת ספו, כולל שימוש במסדי נתוניס, קבלת נתוניס מלקוחות, קישור למערכות שונות, שליחת דואר ועוד. דוגמה טובה לאתר המשתמש ביכולות 855, היא אתר בו המשתמש נרשס באתר באמצעות מילוי טופס. לאחר ההרשמה נשלחת הודעת דואר אלקטרוני אל הלקות ומברכת אותו על הצטרפותו. בשלב הראשון, הלקוח שולח בקשת 66% רגילה ומקבל מסמך ₪ רגיל ובו טופס הזדהות/הרשמה. כאשר הלקוח ממלא את הטופס ולוחצ על לחצן שלח טופס, נשלחיס הנתוניס אל קובצ בשרת. לקוב וה סיומת 850 הגורמת למנוע 455 להתעורר ולמלא את ההוראות הרשומות בקובצ. פעולה גו מתבצעת על השרת. 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט : 316 א[ ו :| בר - 15 תרשים 21.3 בשלב הבא, בודק מנוע 455 על פי ההוראות הרשומות בקובף טפּ.אאא, אס שס המשתמש שהקליד הגולש קיים במאגר נתוניסם הממוקס על השרת. אס שם הגולש אינו קיים, מנוע 450 רושם את המשתמש החדש במאגר הנתונים, שולח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהקליד הגולש, ולסיום מכין קוב |אז₪ שמכיל את ההודעה "ז50 וס 6ותססו6//" ושולח אותו לגולש. תרשים 21.4 פרק 21: הכרת טכנולוגיית 50 265 סיכום טכנולוגיית 857 מאפשרת בניית יישומיס בסביבת 65/ על ידי מנוע המחולל דפי ואד בומן ריצה (ומן אמת) מחד, ופקודות גישה למסדי נתוניס וביצוע פעולות נוספות מאידך. טכנולוגיה זו תאפשר לנו לייצר דפי |אד עבור כל לקוח באופן המתאיס לו ולבקשתו הספציפית, ובכך תקצר באופןו משמעותי את זמן כתיבת האתר, מכיון שקטע קוד אחד יכול להיות אחראי למספר רב של דפים. 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט פרק 22 התקנת מנוע 455 הפעלה של דפי 455 חייבת להתבצע באמצעות שרת ס6ו, על כך ראה בפרק 21. שרת 8 של 160506 הוא 115 (ז6/ז56 חסטאוזסזח1 6%חז%5ח1). תוכנת שרת זו ניתנת להורדה חינס מתוך אתר הבית של 1670506 כחלק מ-28664 חסטקס לבעלי מערכת הפעלה דא פאוספחוצ או 2000 פשסטחו/צ. יש תוכנות המאפשרות הרצת 55 על שרתי אתאש ו-אטאזע, כגון 0פ!ווווו6, אך לא נדון בהן בספר זה. מכיון שספר זה עוסק בגירסה 3.0 של 455 הנתמכת במלואה רק בשרת האינטרנט של אספסזסו בגירסה 5 (1155), ישנס אובייקטים ושיטות אשר לא ייתמכו אס תבחרו לעבוד עס שרתיס אחרים, כגון 567/61 60/ |8חס5זפק המוסבר בהמשך. תוכנת 85 היא תוכנת שרת שניתן להתקינה על מערכת הפעלה ₪6/א9 פוספחוצ. זו לא תוכנת שרת מלאה כמו 115 אבל מספיק טובה כדי ללמוד בעזרתה את העבודה עס ק5. את תוכנת 5/5 ניתן למצוא בתקליטוריס המצורפיס לספרים הבאים: = 4 ואדו] למפתחי אתרים באינטרנט, מהדורה שלישית, זהר עמיהוד, הוצאת הוד-עמי. > >ַמזס5הּע23 למפתחי אתרים באינטרנט, ירון לייפנברג, הוצאת הוד-עמי. > >קוזְס5הּצ33 המדריך השלם, הוצאת הוד-עמי. > 3 55 המדריך השלם, ז3|06\ ח6ח60ז5 , הוצאת הוד-עמי. > 3 450 סדנת לימוד, כולל ט6סז6פח1 ו1508/, רונן אלמוג, הובאת הוד-עמי. > 3 50 למפתחי אתרים באינטרנט, ירון ואייל לייפנברג, הוצאת הוד-עמי. 5 פווס6חז/ | התוכנה לא נמצאת בתקליטור ההתקנה. נדרש לבצע עדכון ל-2.0 אסספחו/ו. 8 פששס6חו/ | התוכנה נמצאת בתקליטור ההתקנה בתיקיה פשוקפחס-800. 6 5אוסחו/ | התוכנה לא נמצאת בתקליטור ההתקנה. פרק 22: התקנת מנוע 50 | 267 התקנת זוסעו56 ט6/ [בּחספוסק זוב 9 הערה ., הוראות ההתקנה מתייחסות לתקליטור הוד-עמי הנמצא בכל אחד מספרי ההוצאה בנושאי אינטרנט. לספר וה לא מצורף תקליטור. לפרטיס ראה בפרק הקדמה. התקנת ז6שז56 60/ |8חספזפק במחשב בו מערכת ההפעלה המותקנת היא 95 פאוססחו/ דורשת עדכון ל-2.0 6%ספחו/. עליך להתקין את קוב העדכון 6א95₪5256000.6/ שבתיקיה 806זסכ(6ז50/8 שבתקליטור (לספר זה לא מצורף תקליטור. ראה הערה בהקדמה). לאחר ביצוע העדכון יש לאתחל את המחשב. לאחר שהמחשב ייעלהיי מחדש: 1. הפעל את הקוב 6א56000.6 שבתיקיה 5//ק6ז508 בתקליטור (ראה הערה בתחילת סעיף זה), או לחילופין במחשב בו פועלת מערכת ההפעלה 98 פצוססחו/ו. הפעל את קובצ ההתקנה של ז5078 ס6ש |החספזסק בתיקיה פשספחס-800:א שבתקליטור ההתקנה המקורי של 98 פשספחו) (החלף את האות א באות המייצגת את כונן התקליטוריס שלך). 2 בחלון הפתיחה לתף על הבא טא6א). [05010]2 סו ז6צז5 60] |3הס5ז6ק תרשים 22.1 3 בחלון הסכם השימוש בתוכנה (013ם) (מופיע בעת התקנה במערכת ההפעלה 5 פוס6חו/ ולעיתים מופיע ריק) לח על 26660%. 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט 4. בחלון בחירת סוג ההתקנה לת על ו63ופְצד (תוכל לקרוא את פירוט אפשרויות ההתקנה בחלון). 5. בחלון התקנת תיקיית ברירת המחדל לדף הבית לחצ על הבא (א6א), או שנה את הנתיב לפי רצונך (מומלצ להשאיר את ברירת המחדל כמו שהיא. בהמשך הספר ההתייחסות היא לתיקיית ברירת המחדל, 006ז]שצצופט)6ח6:1). קטז56 זסצז5 60 [הח50ז6?] 1)ס5סזסוון תרשים 22.2 ההתקנה מתבצעת וקבצים מועתקים למחשב. 6. לסיום ההתקנה יש ללחו> על סיוס (ח8וחו=) ולאתחל את המחשב. תרשים 22.3 כעת מותקן ז8/ז56 60/ |8חס5זק במחשב שלך. פרק 22: התקנת מנוע 50 | 269 הגדרת תצורה של ז6?ו56 60/ [בּח50וסק בסמוך לשעון בשורת היישומיס תוכל להבחין בסמל הבא: %%. סמל וה מראה ש-ז6/ז56 60/ |8חס5זסק פעיל. אס סמל זה אינו מופיע, ‏ יש להפעיל את זסעז50 60/ |8חס5זפק מתוך תפריט: התחל>תוכנלות>זסעו56 60/ [בח50זסק >זוסִחַבּחב3ּ1 טס |בּהספיוסק. במסך זה יש ללחו על לחצן 55381%. [<1=]=. 3 סא [ההספזסי 4 כו | אוסו/ | 5פוזסקסום. פחותפוופט -ן .88118016 )סח | הבכ שוחס! זגוס ץ' .06 ו טחוחפווסגום פס/א / .3/3306 5106 זנוסע חס חחפזו 6ח! 366 0! 51376 אסון 4 ₪ 60101 החסה זגוס ץצ ו [66! ש!! חס זפו| 6ר!! חו "60סחב30/" אסוןס , 5פוזסוספזום ספרפוופגום 6פחבחוס ס ד חס -ן :05ו91ו/ה51 עעסו/ר | = זגוסר] זפ ה ו 1 סופ וו הסט מו תרשים 22.4 לאחר הלחיצה יופיע הסמל. מעתה יש לאחסן את הקבציס שתיצור בתיקיה %ססוששעשש 9טקז6ח6:1 (אלא אס שינית את תיקיית ברירת המחדל לדף הבית, במהלך ההתקנה). כעת ניגש לבצע בדיקת תקינות. בסיום ההתקנה יש לאחסן את הקבצים בתיקיה %ססושש/צ פטק+6ח1. הפנייה אליהם נעשית דרך שורת כתובת (8007655) שס יש לרשוס 60316.350/ /127.0.0.1 ולהקיש ו6פחם. אין לפנות לקבציס אלה דרך תפריט קוב> (0!6), פתיחה (ח6קס) של הדפדפן!!! בכל פעס שתפנה לקבלת קבציס מהשרת, הס יילקחו מתוך תיקיה זו. מומל לבצע בדיקת תקינות בעזרת תרגיל הבדיקה שבהמשך. 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט תרגיל בדיקת תקינות הפעל את פנקס הרשימות והקלד את הקוד הבא: <%()%6=2806> 5 ץ08סדך <] זס> חואזסצו 5ן 5 הקוד בפנקס הרשימות ייראח כך: [<ום) - ג דר |=| קובץ עריכה חיפוש עזרה <%()0356=%> 15 טֶב3ּ0סך וט 15 "85 תרשים 22.5 את המסמך יש לשמור כקובא 565%.350 בתיקיה +ססיוש/טע פטקז6ח1 :0. |<|?. 5 %6ב53 פוטס עוא )> = | חס עו ₪ | [- - [:₪) עסססו= 3% 25) (₪ ₪3 סגוק)סח! [:ם] 'חפו]טוסב' חס 1 וס/ = וס סאוו 5 וס ו עו ה ה [= 000000000 96% :6 35 58/6 7 ₪ ₪ ₪ [- זו ב] :חן 56 חופ-ופס שובשוזם.. ו חום 6 וו ות וא 46 7-ו 50ב .)6 | בס 2 וח ₪ אי 6[ | |התזר). )5% סכ |ב] 2 ]₪0, 7777770‏ שתפמשת מ | [= 7 07 ₪] :5068 תרשים 22.6 פרק 22: התקנת מנוע 57 | 271 לאחר שמירת המסמך יש לפתוח דפדפן ולהקליד בשורת הכתובת את הכתובת הבאה, ובסיומה להקיש יוספחם. 50 .1/0056 127.0.0//:קטח או 0ק605%.85/+05ח!68סו//:קטח למעשה, הכתובת 127.0.0.1 שמורה לשימוש גלובלי. כלומר, כל מחשב שיקבל את הכתובת 127.0.0.1 יפנה לעצמו (בתהליך שנקרא 886% 1000). אס ידועה לך כתובת ק] של השרת, מומלצ להשתמש בה במקום 127.0.0.1. אס כל השלביס הצליחו, התוצאה שתתקבל תיראה כך: | וו -. !ובון א | קובץ עויכה תצוגה פועדפים בלים ערה | ₪ | | 5 6 8 שה * הקודם הבא עצור ועען | דףהבית | כתנבת |[45 550 1651 27.0.0.1 1// :קוו = | = > מעבר אל | | חן * 1 פ ן סד חס | 5 מ [ נוצע || ₪ איטונט תרשים 22.7 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט פרק 23 תחביר ושורות קוד ראשונות בפרק וּה נלמד את התחביר הבסיסי אשר יאפשר לנו לבנות את חיישומיס המתקדמיס בהמשך. התחביר אליו נתייחס בספר זה הוא תחביר 8560%/. שפת +0ו8567/ מתחלקת לשפת צד לקות (שפה שתעבוד עס הדפדפן במסגרת 1₪דו), ולשפת צד שרת אשר תעבוד רק ביישומיס אשר מופעליס בשרת. בניגוד לשפת +710ז856/ בצד הלקוח, אשר נתמכת רק בדפדפן ז6זס|קאם 6%חז%6ח1, שפת 710%ז856/ בצד השרת מתבצעת ללא קשר לדפדפן. לכן, נוכל לכתוב בשפה זו בלי לדאוג לתאימות מול הדפדפניס השוניס. כדאי לדעת כי ניתן לכתוב קוד בשפות נוספות כגון +ק1ז28/856, 61 וכדומה. ניתן לומר כי ?45 היא שפה המתבססת על שפת 85606/, מכיון שיש אובייקטים מיוחדיס רק לסביבת ל45. בספר זה לא תתבצע הפרדה זו. עקרונית, השפה אותה מקבל מנוע 455 כברירת המחדל היא 85606/. אולם, ניתן להכריו על השפה בה משתמשים בקבצי 55ג, באופן הבא : <0/205=/25600%\/ ]9%669> <0/20=18/3500%%\/ ]9663> שיטה נוספת להכרות השפה היא: <"ם/55"= )הח "לק306="/256 30| 560%> <500₪/> <"ם/5"=)הח "356 /6="03ה8ב0חח3| 560%> <500/> מכיון שבספר גה נשתמש רק ב-856000%/ לקוד בצד השרת, לא נשתמש בהגדרות המופיעות למעלה. שפת +0וז856/ אינה 6צ0ו5ח56 6856. כלומר, אין משמעות לשימוש באותיות גדולות או קטנות. פרק 23: תחביר ושורות קוד ראשונות | 273 ייתכןו שבדוגמאות בספר נשתמש באותיות גדולות וקטנות לצרכי הבנה, אך ניתן לכתוב את הפקודות בכל אופן (למעט קטעי קוד הכתובים ב-ְִַספּט28 אשר הינה שפה 6צו560515 6356). כשס שדפדפנים מבצעים קטעי קוד התחומים בין סוגריים זוויתיים (< >), מנוע 457 יודע לבצע קוד התחוס בין (%>) ל- (<%6). לדוגמה: >% 6 ג %< כמו שפות תכנות רבות, גס מנוע 455 מתייחס לקוד על פי שורות ולכן אין לשבור שורות. כלומר, כל שורה מתבצעת בפני עצמה. אס יש צורך לכתוב קוד המתפרס על מספר שורות, יש להשתמש בסימן הקו התחתי (‏ ). לדוגמה: >% 6 ג | 0006 ₪5 פַחס | 6זסח 5סטחטחס6 <% הצהרת משתנים משתני 10%ז856/, בדומה למשתני זְִַ18/856, הס משתנים גמישיס אשר יכולים לקבל כל סוג ערך מסוג +חפוז8/. כלומר, אין צורך להצהיר על סוג המשתנה אלא המשתנה יודע להתאיס את עצמו לערך המוזן לתוכו. ליצירת משתנה ניתן להשתמש במילה השמורה אזפ. לדוגמה: א וחום "סוו6ח"=א ץ וחוסם 2=ץ יש לציין, כי אין חובה להשתמש במילה ויזס. כמו כן, מכיוו שאין הגדרה של סוג משתנה (מספר, מחרוזת וכדומה), המשתנה מתאיסם את עצמו לסוג הערך שהוזן לתוכו. אס מתעורר הצורך להסב סוג משתנה, ניתן לבצע הסבה (0ח6850) על ידי שימוש בתחביר: "1 (א)חו6=+ץ 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט המשתנה ץ יקבל את ערכו של א המוסב ממחרוזת למספר. ניתן להסב משתניס לסוגיס רבים, כגון: וק קוו ו % עד 1.40129867% / % עך 7 1.4018986 ()/660 | החלף לסוג כפול (6!פַ00) %.-.. עד ?? ,// ל עד 9 2 החלף לסוג ארוך (פַחסו) 8, עד 2,147,483,647 ()/00ט6 | החלף לסוג בוליאני 6 או 18156 (ח8ס|ססט) (ץ6ח6נו6) 2,777 כמו כן, ניתן להפוך ייצוג עשרוני ((3חו060) לייצוג בבסיס 16 ((08חו8060א6ח) על ידי שימוש בתחביר: 0=א (8)א6ח=/ המשתנה / יקבל את הערך 4 שהוא חייצוג ההקסדצימלי ל- 10. הסיכוי להשתמש בכל סוגי המשתנים הוא נמוך ביישומי אינטרנט בסיסיים, אך כדאי להכיר את האפשרויות הקיימות. 50 מחולל דפי |ואזּ. ניתן לחולל קוד דינמי (כגון, משתנים) וכן ניתן להשתמש בקוד סטטי (כגון, שורות טקסט או פקודות ]ואזה). שורות אשר אינן תחומות בין סימני הפתיחה (%>) והסגירה (<%) של 55, יישלחו אל הלקוח כמו שהן. כלומר, הקוב: %> א וו "ן)ססן" = א <% <%ח0!/ >6רח יחולל וישלח אל הלקוח את המסמך: <%ח0!/ >6רח6!60//< " 60ז"= זס|60 %+חס+> פרק 23: תחביר ושורות קוד ראשונות | 275 אחת הדרכיס לשלב קוד דינמי בשורות הסטטיות היא להשתמש בסימן שווה (=). לדוגמה, ‏ אס נרצה לשלות קוד המשלב את שורת ₪6 הסטטית - 6 6|60/)< "60ז"=ז60!0 %חס?> עס ערך המשתנה המוגדר במסגרת קוד ה-50ג, נכתוב את הקוד בצורה הבאה (קוב ק3501.35): >% א חום "ואססן]" = א %< <%חס)/> < %א= %60> 6!60006/< "= זס|60 %חס]> מסמך 5 זה יחולל וישלח ללקוח את מסמך ואדה הבא : <%ח1001>/?0] 06ח6!60/< "= זס|ס6 %חס]> להלן מסך הדפדפן, הקוד הנראה ב-06ז501 שוסו/ וקוד 50( : |< זסזס!קא = 1סחזפ!ח! ])ס5סזסווא - ק35. 1ק127.0.0.1/35//:סוות | קובץ עויכה תצוגה מועדפים בלים עזרה [ | ₪ . 6 0 ₪ ₪ ₪ 7 הקודם הבא עצור וענן דףהבית | חיפוש מועדפים. בנסטוריה | דואר | הדפסה ספתספפס)| > עבר אל | | 1065 > סו 81606 ₪ 3:1]1] - פנקח רשיפות = |ם] <ן קובץ עריכה חיפנש עזרה 27 ו הל חיפןש עזרה <00%+/><%א=%> 60'20616006-"=6010 5ה0+> תרשים 23.1 כלומר, | מנוע | 45 | שלת | ללקות | את שורות | הקוד | הסטטיות (6וח60"), ובמקוס הקוד הדינמי (<%א=%>) מיקס את ערכו של א. כלומר, ואססו!ז ואחריו את הקוד הסטטי <6חס)/>. עבור הדוגמאות הבאות, כאשר נרצה לשלב ערך משתנה במסמך ₪411 הנשלת ללקות, נפתח את הסימן %>, נוסיף את סימן השווה (=), נרשוס את המשתנה ונסגור עס הסימן <%. הדוגמאות הבאות יכילו את מסך הדפדפן כשמעליו מסמך ₪11 הנשלח ללקות (אותו ניתן לראות ב-66זט50 שו6ו/), ולבסוף את קובצ 450 השמור בשרת. הדגמה זו מראה בצורה ברורה כיצד קוד 452 מתבצע על השרת ומכין מסמך 1אז המתבצע על דפדפן הלקות. 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט בקרת זרימה ולולאות כבכל שפת תכנות, גס ב-ק45 יש טיפול בבקרת זרימה ובלולאות. מכיון שאנו מניחיס שקוראי ספר זה מיומנים בכתיבת זַמְחִ28/8556, אין צורך להסביר את משמעות המושגיס, אלא להתמקד בתחביר. תחביר =1 ב-ז85610/ ניתן להשתמש בבדיקת 15 באופן הבא : אשד הסטוסחס6 =[ 5 57 =ז סאם= להבדיל מ-זַמַ56א/28, התנאי אינו תחוס בסוגרייס ויש להוסיף את המילה אפחד באותה שורה. כמו כן, הפקודות המתבצעות אס התנאי מתקייס אינן תחומות על ידי סוגרייס, אלא מתבצעות עד הפקודה =1 סאם. ניתן כמובן להשתמש גס במילה 5155 באופן הבא : אםחד 2=א =1 1 ץ=ץ 28 = 1=ץ 2=2*9 =ז סא 5660 6 בדיקה נוספת (מקבילה לבדיקת חסטושו5 ב-+28/856710) נקראת 68455, והתחביר לביצוע הבדיקה הוא: א 655 01 |55 2 656 2+ץ=ץ 0 655 3=ץ = 5₪ סאם המילים א 6855 ז6ם 551 מגדירות כי הערך הנבחן הוא הערך של המשתנה א. כל שורה הנפתחת במילה 6455 מגדירה מקרה בו למשתנה ערך מסוים. לדוגמה, בשורה השנייה מוגדר כי במקרה ולמשתנה א יש ערך 2, יש להוסיף 2 למשתנה +. בשורה הרביעית מוגדר כי במקרה ולמשתנה א ערך מטווח הערכים המופרדיס בפסיקים, יש להוסיף 3 למשתנה ץ. פרק 23: תחביר ושורות קוד ראשונות | 277 להלן דוגמה (קוב 3502.85): %> א וחום 4=א א 6856 50|6066 3 0896 "ס||5="06 2 08565 "'5="000 ו <% <%0=5%2> 5 ₪650(|6 מסמך ₪411 שיישלח ללקות הוא : 50/6 5 60 להלן המסך: ב זטזס!קא= זסחז6)ח! )50סזסוא - ק127.0.0.1/3502.35//:פוות |- [ם]ן <ן | קובץ עויכה תצוגה מועדפים בליס עזרה [ ₪ | = . 6 6 ₪ | ₪ ₪ ₪ - ₪ % הקודם הבא עצור רענן דף הבית חיפוש | מועדפים היסטוריה דואר הדפסה 0 | כתנבת [6 27.0.0.1//3502.880 1// :סשת ב > מעבר אל [ 5 > 0 פו טפס 5 3502]2] - פנקט רשימות 6 ק3522.85 - פנקט רשימות [- |רז[< קובץ עויכה חיפנש עזרה 065016 15 68 א 6856 56180% 8 0858 "5="06110 2, 4,606 60356 "50000 1% 606 % <5%-%> 15 865016 תרשים 23.2 לולאת 0 התחביר לשימוש בלולאת 08=, גס הוא שונה מלולאת 08 של שְמְִַ56א/18. בלולאת 0 של 8560%/ יש להגדיר ערך התחלתי של משתנה, ערך סופי, וניתן להגדיר את השינוי בערך המשתנה באופן הבא: 5 5150 100 סד 1=1 ₪08 1+א=א דשא 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט התחביר כולל את המילה 08=, הערך ההתחלתי של המשתנה המונה את ריצות הלולאה, המילה סד והערך הסופי אליו מגיע המשתנה ומפסיק את ריצת הלולאה. המילה 515 מגדירה כי ערכו של המשתנה יעלה ב- 5 בכל ריצה של הלולאה. אס לא נשתמש במילה קש 51, ברירת המחדל היא 1. כלומר, ערכו של המשתנה יעלה ב- 1 בכל ריצה של הלולאה. יש לציין כי בספירה שלילית (משתנה המתחיל עס ערך גבוה מערך הסיוס) חובה להשתמש במילה 515 להגדרת שינוי הערך. הגדרת סיוס הלולאה היא המילה דאסא. כדי לראות תוצאה של ריצת לולאה, ניתן ליצור את קוב 457 הבא (ק8903.85) : <2% 5060 10 60 0=! 9%107> <] ז(> <%0=1%> 5 זסטוחטח סחדך <9%000600%> להלן המסך: | כתנבת [שָ ק27.0.0.1/3503.35 1//:קוותת ב > מעבר אל |[ ]| > | | 0 5 זסטוחטח סחד 2 8ו זסטההטח פחדך 8 15 "וסמהטח פהד 4 5 זסטוחווח החד סחז 6 5! זסטוחטח 6חך 8 15 זסטההטח שחך 0 8ו זפסוחטח פחד 2 15 "ססחטת 84 15 "וסמהטה פהד 6 15 "וסמתטה פחד 8 15 "וסמחטה פחד 18 15 סמחטה 6הך ₪0 :3:53.3 - פנקט רשיתות ב |םן א ₪ קובץ עויכה חיפנש עזרה <2% 7ק5%8 18 %0 1=8 06+%> <1%=%> 15 וסמתטה פחד <%%אפח%> 4 [6 תרשים 23.3 דוגמה נוספת היא (קוב ק8504.85): <7% %0 1=! ז9%0> 0+/>4< <%|=%>=5126 %ח10> <9%00006%> פרק 23: תחביר ושורות קוד ראשונות | 279 להלן המסך: סו סחזס 0 ק0.0.1/3504.35 קְ - |ם] א | קובץ עויכה תצוגה מועדפים בלים ערה [ ₪ | = . 6.26 ₪ | ₪ ₪ ₪ |8₪. ₪ 8% הקודם הבא עצור וענן | דפהבית | תיפוש מועדפים היסטוריה | דואר הדפטה | 46556008! | מננת[ופ 0000000007 127.001/34888//קות | > מעבר אל | פאתן ** עב ₪ ₪1וה.3504 - פנקט רשיפות = |ם] א קובץ עריכה חיפנש ערה 5126=1<0 %ה0+> 5126=2<0 %ה0+> 5126=3<0 %ה0+> ו [. |![<] קובץ עויכה חיפנש עזרה <00%+/>5126=4<8 %ה0+> <7% 0+ 1=1 08+%> <00%+/>1%<<8=%>=5126 %ה0+> <1%א6ח%> <00%+/>5126=528 %ה0+> | ?| <00%+/>5126=628 %ה0+> <00%+/>5126=728 %ה0+> תרשים 23.4 ניתן לעצור לולאת 08= במקריס מסוימים על ידי שימוש בביטוי זסת זואם. לדוגמה: 0 סז 1=1 זסז הסח 1=7 זו ו 60 סח לולאת !1דאט ספ לולאה וו מאפשרת לבצע ריצות לולאה עד להתקיימות תנאי מסויס. לדוגמה: 2=א תזאט סס 1=א קססון המילה התוחמת את גבולות הלולאה היא ק0ס0). לולאת = ו1ח/ 0 לולאה זו תתבצע כל עוד מתקיים תנאי מוגדר, כגון: 2 = תחצו סס 1=א קססון גם בלולאה זו, המילה התוחמת את גבולות הלולאה היא קסס). 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט שיטה נוספת לכתיבת לולאה זו: 2א = תח/ 1א=א סאשש בשיטה זו, המילה התוחמת את תכולת הלולאה היא סאםשש. הערה בכל שפת תכנות ניתן לתעד את הקוד על ידי הערות (8765ח6ז או 5וחסחוחסס6). כדי לכתוב במסמך שורת הערה שלא תתבצע על ידי מנוע 455, יש להשתמש בסימן התג (י) באופן הבא: %זה חס 8 85 פוחץ ' אופרטורים א העלאה בחזקה חילוק (התוצאה - מספר שלסם) - סימן שלילי 4 | שארית (שלמים, סוטססוו) / חילוק - חיסור אפרטר | חעמה | | ה מחזיר פטז) במקרה של שוויון. מחזיר סטש במקרה של אי-שוויון (שונה). 2 < 601 מחזיר ₪6 כאשר ערך הביטוי משמאל גדול מערך הביטוי מימיו. 2 > 01א6 | מחזיר פטש כאשר ערך הביטוי משמאל קטן מערך הביטוי מימין. 2 => 01א6 | מחזיר סטש כאשר ערך הביטוי משמאל קטן מערכו או שווה לערך הביטוי מימין. =< 2 =< 01א6 | מחזיר טש כאשר ערך הביטוי משמאל גדול מערכו או שווה לערך הביטוי מימין. פרק 23: תחביר ושורות קוד ראשונות | 281 אופרטור | | משמעשת | | | דגמה פאה | בודק האס שני הביטוייס הס 6טזד. בודק האם לפחות אחד הביטויים הוא סטזד. בודק האס אחד ורק אחד מהביטוייס הוא טפ 08א 8 סטזד. | | ! בודק אס לשני הביטויים יש אותו ערך. ט 0% 8 = | א | בודק אם יש לביטוי משמעות לומית. | | | מקאןג מערכים הכרוּה על מערך חד-מימדי נעשית על ידי שימוש בפונקציה ()ץְּזזזת : ("ז|כ" , "החה|טח5סוח" ,"שְהח6ם" ,"ופפסץ") ץבזוה = שבּזזהץוו פנייה לאיבר במערך נעשית על ידי ציון מיקומו בתוך סוגריים מעוגלים (האיבר הראשון נמצא במיקוס 0): "וחוס06|08ח₪16ז" = (3)עץהזזהץוו ניתן להגדיר את גודל המערך ללא הזנה ראשונית של ערכים, על ידי שימוש בהכרזת וס וציוו מספר האיברים חייעודי: (6)ץ8זזה ו וחוס כדי ליצור מערכים רב-מימדיים יש להשתמש בהכרזת חוע, ציון מספר המימדיס וגודלם. כך לדוגמה, הכרזה על מערך דו-מימדי בעל 3 איבריס במימד הראשון ו- 2 איבריס בשני, תיראה כך: (3,2)ץבזזהץוי] הזוס בשימוש במערכים יש חובה לציין את גודלס, אולס לעיתים גודלו של המערך יכול להשתנות. במקריס בהס נרצה להגדיל או להקטין את המערך יש להשתמש בהכרצת חווססם, המאפשרת לנו להקצות בצורה דינמית גודל חדש למערך. כך לדוגמה, מערך שגודלו הראשוני היה של 5 איברים יגדל בעזרת החו₪60 ל- 10 איבריס: (5)ץהזזהץו וחוס (10)ץ3זוהץו והוססא חשוב לציין, כי שינוי גודל המערך ימחק את תכולתו הקודמת, למעט אס נשתמש בהכרזת 6/ז656זש המורה לשמור את תכולת המערך: (10)ץבזזהץו וחוס (20)ץ8זוץ1י] 7/6ז656זק והוס6 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט פרק 24 אובייקט ₪60₪65% - התחלת הקשר בין השרת ללקוח בסוף פרק זה נדע לקבל מידע מהלקות (דרך טופס |אזה), ולהחזציר תשובה דינמית. ל-50 מספר אובייקטים המאפשרים לבנות יישומים אינטראקטיביים בין השרת ללקותח. בהמשך נבין את משמעות האובייקטים השוניס ואף נשתמש בהם. האובייקט הראשון, ואחד המשמעותיים ביותר, הוא אובייקט 860₪65%. אובייקט זה מאפשר לקבל מידע מדפדפן הלקוח החל בנתוניס המוזניס לתוך שדות בטופס וכלה ב-6006/65 ונתוניס נוספיס. כדי להשתמש באובייקט זה, יש להבין את פעולת טפסי וואדו]. הבנת טפסי 1 דה טופס 19 מורכב ממספר אובייקטים. אובייקט מסוג אחד הוא שדה הקלט (0א%6, חסטפ, א00א66ה6, ס0ו80ז...) המאפשר קליטת נתוניס מהמשתמש. האובייקט החשוב הבא הוא אובייקט ההגשה טוחחפט5) המיוצג כלחצן, אשר עס לחיצתו נשלחיס הנתוניס שנאספו בטופס. מכיון שלחיצה על לחצן +ווחפט5 שולחת את הנתונים, יש להגדיר בצורה מדויקת להיכן נשלחיס הנתוניס. הגדרה זו מתבצעת באובייקט פתיחת הטופס (<חזס+>) על ידי התכונה חסוַפסּ. תכונה זו מגדירה לאיוה יישוס ולאיזה שרת לשלוח את נתוני הטופס, והגדרתה מתבצעת באופן הבא: <" 0 8סו!סק3 56876 ההסס. | סץ. או /: כ ה"= ה0ס60ה החזס]> נתוני טופס (0ו0₪%ת) נשלחיס אל השרת באחת משתי דרכים, סכ או 96%. פרק 24: אובייקט 8600651 - התחלת הקשר בין השרת ללקוה | 283 05% שיטה זו היא השיטה הטבעית לשליחת נתוניס על גבי פרוטוקול קדז. כדי לשלוח נתוני טופס ב-805%, יש להוסיף בשורת הגדרת הטופס את המללים "66000="005%ח באופן הבא: >< >680< >/680< <ץ000> <"2050"= 600 "516.60 רח. צעש/ / : קל "= 4600 וחזס)> :חח זטסץ מו 6קץצד <] "זווחסטפ"=6ק/ס סטסחו> <וחוס)/> <ץ000/> <וחטח/> טופס זה ייראה כך בדפדפן: | שליחת שאילתה :סוחפח זטוסץ חו ססעד .| [8 נוצע | | 4 המחשבשלי | תרשים 24.1 בעת לחיצה על לחצן 0067 +ווחפט5 (או לחצן שליחת שאילתה), המשתנה א יישלת לשרת המוגדר ב-86000 כשערכו יהיה המלל שהוזן לתוך שדה הטקסט. כלומר, אס המשתמש הזין לשדה את המלל הו|6' ולח על לחצן ץזסט0 +ווחפט5, המשתנה א וערכו יישלחו לשרת ה66.600ו5ץח. וצו בצורה הבאה: סו|6=א. 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט 5% שיטה זו הינה שיטה חילופית לשליחת מידע לשרת, והיא נבדלת משיטת 005% בכך שכמות המידע שניתן להעביר בה היא מוגבלת, וכן ניתן לראות את הנתוניס בשורת הכתובת. כלומר, הנתוניס יוצגו בהמשך לכתובת השרת. לדוגמה: 60 =א? 1.60 ססרח. אא /: כת המשתנים וערכיהס מופרדים מכתובת השרת על ידי סימן שאלה (!). אם יש יותר ממשתנה אחד, המשתנים יופרדו על ידי סימן אמפרסנד (8), באופן הבא : א = 608 = א? רסס. וא ססרת. עו / : קלס כדי לשלוח את נתוני הטופס בשיטת 66%, יש להוסיף לפקודת חזס] את המיליס "86%ָ"=6%000ח, אס כי ברירת המחדל של הדפדפן היא לשלוח את הנתונים ב-66% אס לא נקבע אחרת. כך תיראה שליחת נתוניס ב-66%0. שיס לב לשורת הכתובת : |<1ם] - | זסזס!קא = 1חזט)ח! 050/1ז4;0 - והזח .הוזסקטו65% 5 עס פאו/צ: ה | = | 6 1005 ספוסם" ‏ אצ אשם 6 | מו יונישו > חק וו 0 | 65!וזס/ב = 56810 סוחס | 40/558] | קסו5 ווק 0% סם לה [+ ]ו ]=א? הס סז / :קזוח | | | עזפטו זוהמטטם סוסה[ / סוחס עו | | | סחסם [6 תרשים 24.2 אם כן, קיימות שתי דרכיס לשליחת הנתוניס לשרת. לכל דרך יתרונות וחסרונות ויש להחליט לגבי כל יישום באיוו שיטה להשתמש. מנועי חיפוש מעדיפים להשתמש בשיטת 66%, מכיון שעל שורת הכתובת המכילה את המשתנים המייצגים את החיפוש ניתן להגדיר מועדפים (65פוזסט8=), ובכך לשמור חיפושיס מוצלחים. פרק 24: אובייקט 8600651 - התחלת הקשר בין השרת ללקוה | 285 לדוגמה, משתמש ירצה לשמור את הגדרת החיפוש הבאה: זטזס!קא = ]6חז6!ח] 1)ס5סזסוא - < 3 1006 >שסטפ" אש 8 6 | ו 4 ₪ 9 . > . 6 ובו עסו | 65סעב = 56810 סו | 48/658 | קס50 וז 30% 0 [+ .ססרה .עושעש / :סור ₪ חן --0-6. !כסיסנזגץ' 8-6 שופ מ בח א0פח0. 480 5 7 8 וצ ְ : : 5 !3100 3161 6-7 מ 866 3100 ץד מס 0ש 1 8 ,2682168 ,6אסק 1 [ 0 ] ]אססח] 0 - 2161 - 310068) - 5[הנספנ6 - 2139910605) - [פשצע. - 1/1808 - 6301 6018 - 03865 שוס![6/ - 4101105 - שונועמטוום סו - 168סנוכ) 100% - 17 - 9811 - פדנסק - 116 - |ססוןב/ זי[] - תסנתבקות 0 - 1/15596001 - זהר2315) - [והז/ך 5 6+ הו 00/8 ,1008 וטנק" 5 5 וזה ןק פמ[ ;דה ] 5'שוזו+ד1 ]1 + 1 בב [אדה הרד + / פופ | | | [₪ זסזס!קא = ]6חז6!ח] 1)ס5סזוא - 650/85 ת0ז563 וססחג ו כ 36 1006 5שהסטבת ‏ אש 68 שת | >< . ₪9 ] ₪ | 6 04 ₪ = ו עסו = 665זסעב = 568108 חס | 38658 | כס0ו5 = ו ה שווווו וש -- 0 !רו ,יש טש 1 : 1 זז 0601 6חו|הס-- 5600705 30 חו 50| 95 . מ (1-1011) 136165 23+601) !ססו[ב ער ב 1 18110081[ < 6300268.] < |81 מ288%61 < 18ס 3 < מ68110צס6 וס ח20בוחגּ 6 21807100 < 8ע6י18 < (,112) מ0018110 2.998 1 !11918 פ1ססם ענום = | (1-7017) 13+6165/ ₪166 !ססג[ב ער סט ספמ 3- 91107 י | 1 811081 1[ < 631168.] < 288661081 < 18נסס < מ63000עט6 6 ,21891006 < 1897628 < (11224) 2880018110 %חוזזה1רן חא "וחזהה מז * תרשים 24.3 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט בניית מסמך !1 דו] המאפשר חיפוש באתר של 00צ למעשה, ניתן לכתוב מסמך ₪191 המאפשר לשלוח שאילתות לאתר הבית של ססחגץ. היישוס המבצע את החיפוש באתר הבית של 400 נקרא 08ז508 והוא נמצא בכתובת: 56 /חוס/ וחסס. ססח3ץ. ה6זה50//: קת יש להכניס כתובת זו לתכונת ח8600 של הטופס, כך שמילות החיפוש יישלחו אליה באופן הבא: <"ה0 5687 וט ו 60. סח ץץ. 566 /: קה ח"= ח0ס60ה החזס]> לאחר מכן יש לבנות שדה טקסט בעל השם ס, מכיון שמנוע החיפוש של ססחגצ ממתין למשתנה בשם זת: <] "כק"=6וחפח "א6="60כ/ס 6טסחו> לפניך קוד |אזה המלא השולת מילת חיפוש למנוע התיפוש של ססחהגצ ([וה+ח. וה'זס1 ססה3ּ1ץ): <|וחזו]> <₪680> <6> <006/> <680/> <ץ000> <"06"= 600 "5680 /חוט / 60 סח ץ. ח56876//: כ ח"= ח0ס60ה הוחזס)> <] "כק"=6וחפח "א6="60כ/ס 6טסחו> <] "זוהחטטפ6="5ק/ס זטסחו> <וחזס+/> <ץ000/> <חסח/> פרק 24: אובייקט 8600651 - התחלת הקשר בין השרת ללקוה | 287 להלן המסכים : זסזס!קא = 1 ז6)ח] !)ס5סזסו)א - |הוזח.הוזס] ססהבּעץ!וססזשאשפטקופח\: |. |בן א, | קובץ עויכה תצוגה עועדפים בלים עערה [ ₪ | 8-6 0 הבא עצור וענן | דפהנית | חיפוש מועדפים היסטוריה 2 כתובת - |החזר!.החזכ. כוסר!3ע)סטזואואואו סנ וק!6 0:1 ב > מעבר אל |[ | 1065 5 שליחת || שליחת שאילתה ‏ | וס .| [8 בוצע | ₪ המחשבשלי צ | זטזס!קא = 61חז6]ח! !]ס5סזסוא - ]וסט זס] 165065 ת6זב563 וססחבּצ [. [בו] <] | שובץ עויכה תצוגה מועדפים בלים ערה ו וצ > ו ₪ ₪ 2 , | הקודם הבא עצור רענן דף הבית חיפוש | מועדפים היסטוריה דואר | | כתובת [6ָ ]560700 ופ טס 3 הז 56 / :קת ב > מעבר אל | 5 *| |ו3חח= 60806 - טופ 8 [כסוכסונדגקר - ]ופ זו 51195 9100 חב 6319007185 784 טחוס 3651006 368700 - שרוועו! 68 רוס 0 ₪ 80 ספם |" בן:ז -1: ו וי ו( 34 = | - ררוכום). 10256 ורוו \20) 85 שוחכו |ח686 90.49 זסז 5 3 60056 מ פס 3100|פת | 8 שפצ | 8 0 ₪ שמ 0 כ | שושש כ ג תרשים 24.4 כמובן, ניתן לייצר את שורת הכתובת באופן ידני כשמדובר בשיטה 66. לעומתה, מהווה השיטה 005% אמצעי מאובטח יותר להעברת מידע, מכיון שלא ניתן לראות את המשתניס בשורת הכתובת. תרגיל ראשון בתקשורת בין שרת ללקוח תחילה נבנה טופס !ואד רגיל. בפקודת חזס? נכניס ל-חסטס את כתובת השרת עליו אנו עובדיס, כלומר 127.0.0.1 (ראה תרגיל בדיקת תקינות בפרק 22). אנו מעונייניס כי הנתוניס שיוזנו לטופס יישלחו לקוב 852 אותו נבנה בהמשך, אשר ייקרא קה וח 10 66%. אס כך, שורת הקוד הראשונה במסמך ואדה תהית: <"06"= 600 "10.35 127.0.0.1/06%//:קאח"= ח0ס60ה וחזס]> שיס לב כי נשתמש בשיטה 66%. 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט נוסיף את המלל: :חח זטסץ חו 6סץצד לאחר מכן נוסיף שדה טקסט בשם א. <] "א"=6וחפח "6="600כ/ס 6טסחו> וכן נוסיף לחצן %/ופט5 ונסגור את הטופס באופן הבא : <] "זוהחסטפ"=6ק/ס זטסחו> <וחוס)/> הקובצ |וח+ח.וחזס+ ייראה כך: <|וחזו]> <680> <06> <006/> <₪680/> <ץ000> <"60000="06% "35. והזס1 127.0.0.1/86%//:קח"=ח600ה הוזס)> :חח זטסץ חו 6קץצד <] "זוהחסטפ6="5ק/ס זטסחו> <וחזס+/> <ץ000/> <|וחטח/> להלן המסך של |וחפח.וח'וס+: |< זסזס!קא = 61חז6!ח! ]]50סז6ו1א - |חוזח.הוזס])ססזאשופטק)טח]:) |. |בן א | קובץ עויכה תצוגה מועדפים בלים ערה | ₪ | שר א ₪ | ₪ ש ‏ * הסרד הבא עצור רענן דף הבית חיפוש | מועדפים | כתנבת |[ [החזר החזס/ סיס זאו סווכף טח 2:1 ב > מעבר אל | | מ * | שליחת שאילתה | :חפה זטוסץ חו מצד 4 [6 | | ₪ הפחשבשלי + תרשים 24.5 כעת נבנה מסמך 457 בשס ספבּ.וח'וס) 06%. פרק 24: אובייקט ז₪60065 - התחלת הקשר בין השרת ללקוה | 289 לאובייקט +₪60₪65 מספר שיטות אשר יפורטו בהמשך, אך כרגע נתייחס לשיטה הראשונה : ()9ח/ז5%ז6ש). למעשה, פַחו5/ופט מוגדרת כתכונה, אך בשל העובדה שיש להעביר אליה ערכים, נתייחס אליה בספר זה כאל שיטה השיטה ()8ח067/5₪1 מקבלת את מחרוזת המשתניס הנשלחת בשיטה 66%. יש לציין איזה משתנה אנו מעונייניס לקבל, ומכיוו שהמשתנה הנשלח מטופס !א שבנינו נקרא א, אס נרצה לקבל את ערכו בטופס ואד נצטרך לכתוב: ("א")ח00165%.006/507ז בהדגמה פשוטה זו נכתוב קוב 452 בשס טפ5בּ.וחיזוס] 665, ובו ברכת 6וחסס|6/ אליה נצרף את ערך המשתנה א אשר הגיע מהטופס, באופן הבא: <%("א" )6/5000 60650.0 = %> סוחססו/\ להלן המסכים של התרגיל: | 2 זטזט!קא = ]6חז6)ח! ]]ס5סז6ו1 - |הוזח .הוזס])סטזאשצפטוקוסחו: . [ם]א| | קובץ עויכה תצוגה מועדפים בליס עזרה | ₪ | ו הטרדם עצור רענן דף הבית חיפוש | מועדפים | כתנבת | כתובת |6 וחור הדסי חואו ופ = 9 מעבר אל | 5 * שליחת שאילתה סק סוחפח זטוסץ חו סד מ [₪ נוצע | | ₪ החשבשלי | פובץ עויכה תצוגה מועדפים בלים ערה [ ₪ | - 0 ו ו הקודם הבא עצור והען | דפהבית | חיפוש מועדפים | כתנבת [שַ 20 =? 35 החזס. 06%/ 0.0.1 27 1// :קוו ב > מעבר אל 1 5 * 8608 20 מ [8 נוצע || ₪ אתטתט וצ תרשים 24.6 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט הבה נבין את התהליכיס המתרחשים בתרגיל וה: שלב א רת דפדפן 90 מס] 016% הדפדפן מבקש את מסמך !וידר (|וחזח. וחזזס)). שלב ב רת דפד פן 6 50 גת ס] 6368 השרת שולת את מסמך 4191 ללקוח. הדפדפן מבצע את קוד !ואד שקיבל ומציג מלל, שדה טקסט ולחצן א+ווחטט5. שלב ג שרת דפדפן : 6 צר ם מס 36 20 =?90ב. הנצס + 56% 61 3) המשתמש מקליד את שמו בשדה הטקסט ולוחץ על לחצן %ווחפט5. ברגע הלחיצה, אוסף הטופס את ערך השדה, משרשר אותו לכתובת המופיעה בהגדרת חס46 ושולח. שלב ד רת דפד פן 20 6106 )36% 10 350 פרק 24: אובייקט 8600651 - התחלת הקשר בין השרת ללקוה | 291 קובץ 45 מקבל את הפנייה ומכין מסמך 41% חדש, המורכב מהמלל 6חסס|6/ ומהערך של משתנה א. המסמך החדש נשלח שוב ללקות. כרטיס ברכה אישי ב-450 קטעי הקוד הבאיס יאפשרו לגולש להגדיר לעצמו כרטיס ברכה אשר יכלול צבעיס שוניס, גודל וצבע גופניס ואף תוכן מילולי דינמי. הצעד הראשון יהיה לבנות מסמך !ד בשס [וח6370.0% [הח50ז6ק : <|ווטח> <080]> <006> <006/> <0680/> <"6וח/ע"=א6 "|668"= זס|0960 ץ00> <"זס%ח66"=חסםו|ה ק> <"526="7 %ח10> )6870 766000 |החספזסק <%ח0ס+/> <ס/> <] זח> ח68 טסץ הסספסו!קקה פוש ח1 .סה 6 6370 0חו 66 |ההס5זסק 6 60 שוהססוס\ <] זכ> 670806 ;880 זסוס6 %ח0? ,זס|וס6 0 הטס 36 6 6 הוחהובר 06% עם 6370 סז השס זטסצ <] זס> 800 526 .6 5 660 סד <] זח> לאחר מכן, נבנה טופס אשר ישלח את הנתוניס לקובצ 455 שייבנה בשלב הבא, וייקרא 65מ668%6% באופן הבא : <"60"= 6000 6870.3507 127.0.0.1/676806//:ס ח"=ח600ה וחזס)> כעת נוסיף שדות אשר יאפשרו לגולש להגדיר את צבע הרקע של כרטיס הברכה, צבע וגודל המלל ותוכן הברכה. : זסוס6 0הוסז0א286 8 600056 <"זס|6="0060וחהח 56|605> <חססקס/>760< "60ז"=6ט|הש החסטקס> <חססקס/>צוס||6ץ< 566060 "צוסווסץ"=6ט|הט חסטקס> <חסטסס/>6טום<"סטופ"=6טוהע חסטקס> <חססקס/>6עו!ס<"סעו!ס"=6ט|הט חסטקס> <חסקס/>0ה066< "ח66וםס"=6ט|הט הסטקס> >/50|0< <] זסם> 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט : זס|ס6 %חס1 3 סו <] זסם> 600056 8 107% 5126 : <"20ו05ח6="]0רחהח 56|60%> <חסטמס/>6="1"<1ט|הע חסטקס> <חסטקס/>6="2"<2ט|הע חסטקס> <חססקס/>6="3"<3ט|/ חסטקס> <חסטקס/>6="4"<4ט|הע חסטקס> <חסטמס/>5<"פ"=6ט|הע חססקס> <חסטמס/>6="6"<6ט|הע חססקס> <חססקס/> 7< 5060060 "6="7ט|ה/ החסטקס> >/50|0< <] זסם> :ה זטסץ חו 6קץד זטסץ חן 6 << 065586 6="637וחבּח 68זהזאס?> > /)0%)9708< <] זסם> לאחר מכן, נוסיף לחצן אוחטט5 ונסגור את הטופס. <וחזס?)/> כך ייראה הקוד המלא של [וח6370.0% [החספזסק : <> <0680> <006> <006/> <680/> <"6וח/ע"=א6 "|68ם"= זס|0960 ץ00> <"ז%ח66"=חסו|ה ק> <"26="7ו5 %ח0]> זה 6870 766000 |החספזסק <%ח0ס+/> <ס/> <] זח> ח68 טסץ הסספסו!קכה פוש ח1 .0680 6370 0חו 66 |ההס5זסק 6 60 שוהססוס\ <] זכ> 070806 ;קוחה זסוסס %חס? ,סוס הס 6 6 ₪ הוחוהוהזס06% ע 6370 ח0ססזף הצוס וטס <] זס> 0ח8 526 .655806 5 766000 פד <] זח> <"ז60000="06 "6870.850 127.0.0.1/670886//:כח"=ח0ס60ה החזס)> : זסו60 0הוסז0א280 8 60056 <"זס|6="2060וחהח 50|66> <חססקס/>760< "60ז"=6ט|ע החססקס> <חססקס/> שוס||6ץ<56|6060 "עשסו|סץ"=6טוהע חסוסקס> פרק 24: אובייקט 860065 - התחלת הקשר בין השרת ללקוה | 293 <חסקס/>6ט!פ<"סטופ"=6טןה/ הסטקס> <חסטקס/>6עו!ס<"סעו|ס"=6ט|ה/ חססקס> <חסטקס/>ח66ז0< "ח6סז6="0ט|ה/ הססקס> >/50|6< <] זם> : זס|סס %ח0ז 8 סו <] "866|ט"=6ט|פע "זס|סס)חהס)"=6וחּח "א66"=ס6כע +וקחו> <] זם> 600056 8 100% 5126 : <"0009120?"= 86 506|666> <חסטסס/>6="1"<1ט|פע חססקס> <ח0ס0סס/>6="2"<2ט|פע חססקס> <חסטסס/>6="3"<3ט|פע חסקס> <חסטסס/>6="4"<4ט|פע חססקס> <חסטסס/>6="5"<5ט|פע חססקס> <ח0ס0סס/>6="6"<6ט|פע חסקס> <ח00קס/>56!66060<7 "6="7ט|אע הססקס> >/50|6< <] זם> :ה זטוסץ חו 6קץצד 0% זטוסץ חן 6 << 065586 "= 6וח3ח 68הזאס?> >/?08708< <] זם> <] "זוהחסטפ6="5ק/ס זטסחו> <וחזס+/> <ץ000/> <חטח/> וכך נראה המסך: | | עובץ עויכה תצוגה עועדפים כלים עערה | ו ו : = המד הבא עצור רענך דףהבית חיפוש מועדפים היסטוריה דואר הדפסה 16590000 כתדבת | 45 [הז01 6315 |3ח50זספוססזאואואופטוופחום. ב > מעבר אל [ 8 [₪ נוצע | | ₪ החשבשלר תרשים 24.7 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט כעת, נכתוב את קובצ 450 בשס 639706.850 68%6ז6 אשר יקבל את הנתוניס מהטופס ויבנה באופן דינמי את כרטיס הברכה עבור המשתמש. בקובץ זה נשתמש ב-8ח1600656.0067/501 עבור כל אחד מהפרמטריס שיישלחו מהטופס. להבהרה, אס בטופס נבחר 8186 עבור צבע הרקע, נקליד שסו|6ץ עבור צבע הטקסט, נבחר במספר 5 עבור גודל הגופן ובתיבת בטקסט נקליד !1₪66 6000 ונלחץ על לחצן שליחת שאילתה. ההודעה הבאה תישלח אל השרת : =8.00%5126/ש6||0ץ= זס|8100%60 106 = זס|0060? 350 6870 127.0.0.1/676806//: קשח ++++++219%000%04 066% 58.68700655806=0000+1 כעת, כל שנותר הוא לשלב את פקודות 3411 עס ערכי הטופס באופן הבא. להלן התוכן של הקוב ק689706.85 0/68%6: >< >680< >/680< "< "זט" )6/5 .ז60065"= %>"=זס|60פכ ץְ0סם> <"< %("ז0ס|ס חהס)" 60656.6" = 9% >"=]אס? <"זח66"=חסווה ק> <"<%("10005126 )ח760065%.006/5071= %> "=526 +חס]> <68707655806"(%6" )0 חו50/ה6טף.9%=760065%> <ס/> <ח0+/> <ץ000/> <חטח/> להלן המסכים של יישוס זה בפעולה: 2 זסזסוקא = 61חז6)ח! 4/0100 - 1.4 [ההס5זסק וטסזשצשפטק!6חו:0) [. |[ [<] | קובץ עויכה תצוגה מועדפים בלים ערה | 6 הסרד הבא עצור וען דפהנית | כתנבת 6 ה דואר הדפסה 146596006 +] > מעבר אל | | 10 > חיפוש מועדפים היסטוריה ||= מ ב > אטגו1 0008 [8 נוצע | | ₪ החשבשלר פרק 24: אובייקט 8600651 - התחלת הקשר בין השרת ללקוה | 295 | ןו | קובץ עויכה תצוגה מועדפים כלים עזרה [ 5 | ו ₪ 8₪- ₪ % | הקודם הבא עצור וענן | דףהבית | חיפוש מועדפים היסטוריה | דואר | הדפסה ‏ פח9פס)ן כתדבת [1) ++++++0 21500 10% 106595 58 חס ע=1ס 60/00 ופ =סו0 טסל 550 651 שומפוס/ 27.0.0-1 71 =] = ע% מעעבר אל | | את > !אס | 3000) [ נוצע | תרשים 24.8 /%9 אינטרנט עוד על אובייקט ₪60₪65% כעת אנו יודעיס לשלוח נתוניס לקובץ 459 ולהשתמש בהם. כעת נכיר את אובייקט 5% לעומק. לאובייקט זּה, כמו לאובייקטיס אחרים, יש מספר שיטות ומאפייניס בהס ניתן להשתמש. השיטה הראשונה בה השתמשנו היא ()פַחו57ץזסטם. שיטה וו משמשת לקבלת ערכי משתניס המגיעים מטופס בשיטת ‏ 66. אס הנתוניס נשלחים בשיטת 00% ניאלצ להשתמש בשיטה המקבילה ()חזס=. אין הבדל בין הפונקציונליות של שתי השיטות. לקבלת משתנה א שנשלח ב-660 נכתוב: ("א")0חו6065%.067/507ז ולקבלת אותו משתנה שנשלח ב-0%: נכתוב: ("א")ח6065%.107ז 5 תכונה גו של אובייקט ₪60065% מאפשרת שליפה מקבצי 6006165 של הלקוח, ועל כך נדוו בפרק 28. 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט ( )65!טַבּוובּ /'וס 50 שיטה נוספת של אובייקט 60065%ז, היא ()פסוטהּו1זבּ/ז6ע56 המאפשרת להציג 43 פריטי מידע על הלקותח ועל השרת. לדוגמה, ניתן לקבל את כתובת ?1 של הגולש על ידי כתיבת הקוד הבא : %> (" 30 600 )8065 /6065%.507/0"= %> פו ק1 זטסץ <% להלן חלק מהנתוניס שניתן לקבל בעזרת ()60065%.567/67/8180!65 : ("קח ||8|65)"3 7/8 60651.5 תכונה וו מאפשרת גישה ל-ז6806 קד₪1 הנשלת מהלקות. 468081 קד הוא הקדמה למסמך ואד הנשלח ללקות וכן למידע המגיע ממנו, ובו מוגדריס נתוניס כגון השפה בה משתמש הלקות, הדפדפן הספציפי ועוד. ב-קז41 368067 ניתן למצוא מידע חשוב על הלקותח הגולש. להלן דוגמה ל-ז6806 דד : *]*; ך0650א סדדת 0:6 סאה | דק065א סדדת 6עו|660-3א: אסאס שדדת 1: 05 קדד טאשטוכ ;98 פאוססחו/ ;5.0 1515 ;6|סהקוהסס6) 4.0/בווולסוז: דא השפ סדדת 8ז66זסק66םקק חקפ = דדקאם--600415:50555510%10 סדדת 6 ,16:02 60אם דק065א סדדת ("הזהכ |63ו5ץח0 |קק3 "!665.57 תכונה זו מאפשרת לקבל את התיקיה האמיתית בה נמצאיס הקבציס. ("חז0חה6| %ח%6ח60") ₪0065%.567/07/880165 תכונה וו תחזיר את אורך המסמך שהתקבל מהלקוח. ("6000ח 60₪65%ז") 3180165 /0065%.567/07 תכונה זו קובעת אס הגולש שולח את הנתוניס ב-0%ק או ב-660. פרק 24: אובייקט ז₪60065 - התחלת הקשר בין השרת ללקוה | 297 לולאת ‏ ]₪36 וס לולאה מיוחדת בה ניתן להשתמש היא לולאת 630 זס1. לולאה זו בנויה לרוצ על רשימת עצמים (אובייקטים) מוגדרת מראש הנקראת אוסף (ח00ו60!!860), ולהתייחס לכל פריט בנפרד. לדוגמה, ‏ אם נפנה אל מסמך 55 ונשלת ב-ז6₪ את הפרמטרים הבאים: 18/=282=3=א, נוכל לקבוע לולאת 680 זס1 אשר תחלצ את הערך מכל משתנה. לדוגמה, התחביר של קוב |וח+6360.0 זס)] %ו8ז5: <|ווחזו]> <₪680> <6)> <006/> <0680/> <ץ000> <"6700="060 "35 ח686 ז0סז/127.0.0.1//:קה"=ח600ה הוזס]> <] זכ> <] זק> <] זס> <] "זוהחטטפ6="5ק/ס זטסחו> <וחזס?/> <ץ000/> <וחטח/> להלן התחביר של קוב 350 בשס 6360.350 זס1, הקובע כי עבור כל פריט (חססו) באוסף (9חו50עזסטם) יוצג ערכו: <> <0680> <006> <006/> <680/> <ץ000> <"5026="7 %ח10> <%()0ח60656.0/6/501ז חן החססו ה680 ז9610> <%(ח0)06ח9%=76065%.06/507> <] זסם> <9%6070600%> <%ח0+/> <ץ000/> <חטח/> 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט אס נקרא לקובצ וה עס הפרמטריס בשורת הכתובת (שיס לב לשורת הכתובת), נקבל את התוצאה הבאה: ב ו -. ובו אן | קובץ עויכה תצוגה מועדפיםף בלים עזרה | כו ו 6 5 הקודם > עבר אל | | 65 > הבא עצור רענן דף הבית 202=3=ע [=א? 380 .630 ז10/ 127.0.0.1// :קוח = ₪ אינטרנט תרשים 24.9 דוגמה נוספת ללולאת 686 זס? נמצאת בפרק 26. פרק 24: אובייקט 8600651 - התחלת הקשר בין השרת ללקוה | 299 פרק 25 אובייקט 56וסכ2ן₪65 מהו אובייקט 55 ? ל-3.0 45 יש 7 אובייקטים. אובייקטיס אלה מכילים קטעי קוד מוכנים (שיטות, 5 א) המאפשריס למפתח לבצע פעולות מורכבות בשורות קוד בודדות. כפי שנלמד בפרק הקודם, כדי לקבל משתנה הנשלח מטופס יש לכתוב ("א")9ח00065%.0067/501ז בלבד. כך ניתן להשתמש בכל אחד מהאובייקטים לביצוע מטלות שונות. האובייקטיס המוגדריס ב-452 הס : וב- וי 6 חסטהסווקכבּ חסו5655 ו 16% 0% זסזוס 50ב בפרק וה נכיר את אובייקט ₪6520₪56. 6 סכ 465 כשס שאובייקט ז₪60069 מאפשר קבלת נתונים, אובייקט ₪6500056 משמש לשליחת נתוניס אל הלקוח. בפרק זה נסקור חלק מהשיטות (₪601005) והתכונות (65ז6קסזס) של אובייקט זה. פרק 25: אובייקט 56ח₪6500 201 ()6שוו השיטה הראשונה אותה נסקור היא השיטה ()פפויו/ש, המאפשרת כתיבה לקובצ שוזדו הנשלח אל הלקוח. כלומר, במקוס לרשוס : >% א וחום "ס||6" = א %< <%2א=%0> 6וח00ס|6/\ ניתן לרשוס : %> א וו "סן|6"=א א 8 " 6וח0ס|6/" 05056.6 <% שרשור שיס לב, ששרשור המחרוות מתבצע בעזרת סימן אמפרסנד (8). כשם שב-18/8560% אנו משרשריס מחרוזות טקסט בעזרת סימן החיבור (+), נשרשר ב-450 בעזרת 8. ניתן לשרשר ב-ק45 גס בעזרת סימן החיבור (+), אך בשל מצביס אשר מכילים מספרים ובהם עלול סימן החיבור לבצע חיבור מתמטי, נשתמש באמפרסנד (8). להבנה מלאה של ()86וש.56ח6500ח, מומלצ לנסות לבצע את תרגיל כרטיס הברכה מהפרק הקודם בשיטה צו, ולשנות אותו לפי הרשוס בהמשך. קובץ !וח63703.0% [3ח50ז6ק הוא העתק מדוייק של קוב !וח%ח.630 |בּחספזסק, למעט המשפט הבא : <"06%"= 60700 "637013.352 68%6ז127.0.0.1/67//:קאח"=ח3600 הוחזס)> להלן קוב ק63763.85 676816 המחליף את הקוב ק6376.350 676816 בו השתמשנו בפרק הקודס: <|וחז[> >0680< >/680< >% 8 ("זס|0060"פהו 6/5 .60650 8 ""=זסו60פט ץ00ם>" וצו 50056 8 "<<" 8 ("זס|ססהס" )006/50 .60650 8 "=-אס " 8 "< 00ח06'=חפו!ה ק>" 8 "<<" 8 ("0005126ז" )0 ח60065%.006/50 8 "=526 +חס]>" ( "6700655806 ח50 6 065%.0ז %< <ס/> <%ח0+/> <ץ000/> <חטח/> 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט התוצאה זהה לתוצאה בפרק הקודס. שיס לב למספר נקודות: שורות קוד ב-452 יש לכתוב עד להקשת זסטחם. במידה ורוצים ילפצליי את השורה הארוכה למספר שורות, יש לעשות זאת בעזרת קו תחתי. זהו עניין עיצובי בלבד ואין לוה קשר לביצוע. ערכי המאפיינים בתגית ₪191 צריכיס להיות בין גרשיים או בין גרש בודד. שרשור המחרוזת, שבדוגמה שלעיל, עושה שימוש בגרשייס כך שניאלצ להשתמש בגרש בודד. את הגרש הבודד הדגשנו למענך. ולידיעה, גרש אחד קטן שלא יהיה במקומו והדפדפן כבר יודיע לך... +) שיטה ו מאפשרת להפנות לקוח לאתר או דף אחר. בדוגמה הבאה, הלקות מזדהה דרך טופס טקסט. במידה והסיסמה היא "פַסתִפָחָ6", הלקוח מופנה לדף !וח5675.0%ש. בכל מקרה אחר, יקבל הלקוח את עמוד הפתיחה. תחילה נבנה טופס !וד בשס [וחו+ח. הס ב3ּ6וזהסותטה : <|וחזו]> <₪680> <6> <006/> <₪680/> <"6וח/ע"=א6) "|668"= זס|0060 ץ00> :חח 0זסאו55הכן זטסץ חו 0/6 56הּסוק <"0050"= 600 "450. 680 חסרסטה 127.0.0.1/67066%//:כח"=חסח6ה החזס)> <] "זוהחסטפ6="5ק/ס זטסחו> <וחזס?/> <ץ000/> <וחטח/> פרק 25: אובייקט 56ח₪6500 13 כעת, נבנה קובץ 452 המקבל את הערך של כ ובודק אס הוא שווה ל-608008. במידה וכן, תתבצע הפניה לדף !ו₪ז₪5615.0. במידה והסיסמה לא נכונה, יוצג דף על רקע צהוב. שס הקובא ₪ִַפב3ּ.חסוז63ו%חה6ח%ש3 60%ת0: %> הס "0 60"=("ס")וחזס- .665% זו "[רחח.5675" 40060 650056 6 8 "<5126='4 %ח10> < שטסו||6ץ"= זס|0960 /00ש> <|וחסחה >" סו 56חה6500 "<|וד ה /> < ץ000/ > <%ח0/ > סה 0656 6 60 6ההסס6ו6" ]] חס <% נוסיף גס את המסמך |וח565.0%ש כדי לסייס את ההדגמה: <|וחזו]> <₪680> <6> <006/> <0680/> <"אחוכ"= זס!0060 ץ00> <%ח10/> [1567 6 6וחס526="5" <ץ000/> <וחטח/> חשוב לציין כי פעולת ₪661766% יכולה להתבצע רק לפני שנשלח משהו ללקוח. כלומר, לא ניתן לבצע הפניית 6%ו₪60, אס התבצע ()6וזשו.56ח6500ז כלשהו או נכתב קוד ]ואד (למעט מקרה של שימוש בתכונה זט אשר נידונה בהמשך פרק זה). 5 תכונה ו מאפשרת שליחת 6006165 ונידונה בהרחבה בפרק 28. ח= ברגע שמנוע 57 מזהה את המשפט 0ח6500056.6ז הוא מפסיק את שליחת הנתוניס ללקות. כלומר, בדוגמה הבאה לא תתבצע השורה השלישית. >% "זהסקסב ||ו" 66וע.56ח6500ז 50056.0 "זהסכקה %סח ||ו" 66ועש.56ח6500ז <% 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט ץז בק זו נקודה טובה להציג את אחת התפיסות המקובלות ב-₪1670508 לכתיבת קוד. בכל הטפסיס שכתבנו עד כה הגדרנו את יעד שליחת הנתוניס במאפיין חסטֶס3. אס נגדיר את יעד שליחת הנתוניסם לאותו קוב (ס866071.35), יישלחו הנתונים לאותו הקובצ. כעת, ניצור קוב 457 אשר מציג טופס 1אז4 וגס יודע לקבל את פרטיו. בשלב ראשון יוצג הטופס בכל פעס שעולה הדף (קוב 1.350/ץז1ח666) : <|וחז[> <080ח/ > <16ז/ > <16+> < 080 > <ץ000> <"060"= 6000 "07/1.350ח127.0.0.1/₪66//:קהח"=חסס6ה וחזוס)> <] "זוהחסטפ6="5ק/ס זטסחו> <וחז0ס+/> <] זח> <%("א" )6/5070 60651.0 = > 5ב8ע 60והס 5 סזסטו ז85! סחד <ץ000/> <וחטח/> מסמך זה יעלה בפעס הראשונה כך: | שליחת שאילתה | 5 וטופ סזסצו 35| וד אינטרנט תרשים 25.1 שיס לב, שמכיון שאין עדיין ערך לשדה א, אין מילה כלשהי שמופיעה לאחר המשפט: 5 רחס 5 סזסעט 85%| סוד כעת נמלא את השדה ונלחץ על לחצן אווחפט5. מכיון שאין הגדרת יעד לשליחת הטופס, הנתוניס יישלחו שוב ל-ק1.35/ץח₪66 והתוצאה תיראה כך: | שליחת שאילתה 5038 85 ₪00 ורח5 בזסצו 81| החוד ₪ 0₪. 0/0 0 | [8 נוצע | | ₪ אתטתט | תרשים 25.2 פרק 25: אובייקט 6500056 | 305 השימוש המעשי של תפיסה זו הוא לרכו את הטופס ואת התגובה לטופס באותו מסמך. בקוב הבא נגדיר טופס וואדת : <חחזס)> <] "א"=6וחפח ")א6ס"=06/ זטקחו> :סוחהח זטסץ חו סקעצד <וחוס)/> מכיון שאין אנו מעונייניס להציג את הטופס שוב לאחר שליחת הנתונים, נבדוק אס הנתוניס הוקלדו באמצעות הפונקציה ()ץ+0ו55!. התחביר הוא כזה: חסרש (("א" )סטש .60650ז)/ס רשפ זו בדיקה זו מבהירה האס הדף עולה בפעס הראשונה או בפעמיס הבאות. אס הדף עולה בפעס הראשונה, אין עדיין ערך לשדה (הפונקציה ()/קוח55ו מחזירה 6ט), ואילו לאחר לחיצה על לחצן +ווחפש5 יהיה תמיד ערך למשתנה א (הפונקציה ()/0ח55ו מחזירה 56ן8)). אם כן, במידה והמשתנה חסר ערך (כלומר הדף עלה בפעם הראשונה), נציג את הטופס ונסייס את שליחת המשך הדף על ידי ₪0500056.6060. <%חסר0 (("א")חו50 60065.6 )/סקות15 1ו9%> <וחזס)> <] "א"=6וחהח ")א6ס"=06/ זטקחו> :סוחהח זטסץ חו 6קץצד <] "זווחסטפ"=6ק/ס 6טסחו> <וחזס)/> %> 0ח=.56ח₪6500 <11% 60 אס התנאי אינו מתקיים, כלומר, יש ערך למשתנה א, נבצע קטע קוד שונה באופן הבא : <"שוס!|6ץ"=6%? "סטופ"=זס|0960 ץ00ם> <"526="5 %ח10> , <%("א")0חו0/50 ).600051 = 9%> <חס?/>!)סס| %ה011076 8 השוצ 6סהכ 53706 6 0+ שוהססוס/\ 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט להלן הנוסח המלא של קוב 2.350ץ7ח₪60 : <%חסר0 (("א")חו50 60065.6 )/סקות15 1ו9%> <וחזס)> <] "א"=6וחפח ")א6ס"=6כ/ זטקחו> :סוחהח זטסץ חו סקץצד <וחזס)/> %> 50056.0 <11% 60 <"צוס!|6ץ"=6%? "סטופ"=זס|0960 ץ00ם> <"5/20="5 %ח10> <] זם>, <%("א" )46065.5 =90> <חס?/>!)סס| %ה01076 8 חשוצ 06הכ 53706 6 60 שוהססוס/\ כך ייראו המסכיס בפעס הראשונה והשנייה: .2 זטזס!קא = ]6חזס!ח! ])ס5סזסוא - ק2.35עז16ח127.0.0.1/066//:קוות | קובץ עויכה תצוגה עועדפים בלים עערה [ ₪ | | ₪ 2 ₪ ₪ [ | ₪ .6 ₪ 2 | הקודם הבא עצור ועען | דפהבית | חיפוש מועדפים היסטוריה | דואר | כתנבת |[4 550 .16192ח₪66/ 27.0.0.1 1//:קזותת - > מעבר אל | | 165 > .| [8 נוצע | | ₪ אתטתט % .2 זסזס!קא = ]6חז6!ח! ])ס5סזסוא - [הּע=]=א?2.350עז16ח127.0.0.1/7066//:קוות | קובץ עויכה תצוגה נועדפים כבלים עזרה | 7-4 רו 0 ירי ] הקודם הפא עצור רענן דף הבית חיפוש | מועדפים היסטוריה דואר | כתנבת [שַ 8ע ם=א? 850 .6616192 / 127.0.0.1// :קוו ב > מעבר אל 1 5 > !אסס| 1ה6ז]6ח0 3 הזוע 2306 536 6ח1 סז 6ההס6|פעצ [8 נוצע | | ₪ אתטתט % תרשים 25.3 פרק 25: אובייקט 56ח₪6500 207 5 וווקןא= תכונה גו מגדירה את הזמן שלאחריו. כאשר ינסה המשתמש להיכנס שוב לאותו המסמך, יטען הדפדפן את המסמך מהשרת ולא מהזיכרון המקומי שלו. תכונה זו מקבלת ערכים בדקות. כלומר, אס נקבע שלמסמך מסוים 3 דקות בתכונת 65זוקאם, יימחק מסמך זה מציכרון הדפדפן לאחר 3 דקות. לדוגמה: %> 05=3ז01א6. 6500056 <% ניתן להשתמש גם ב-66ט!₪6017658950 כדי להגדיר תאריך תפוגה מוחלט לדף. 1 תכונה וזו, המקבלת ערכי 6טש או 9|56, מגדירה למנוע 452 האס להתחיל ולשלות פקודות ‏ !יז ללקות לפני ניתוח כל הדף (18/56=ז0//0ט.6500056ז), או האס לסייס לנתח את כל המסמך ורק או לשלוח ללקוח את התוצאה (006=ז060ט60500056.0ז). הגדרת 80/6 חייבת להופיע בתחילת מסמך 55ג. הערך הבסיסי של 8067 הוא 56ו88=. 9ס |סד4הסקכה שיטה זו מאפשרת להוסיף שורות טקסט לקבצי 106 של שרת פדזוּ. ניתן להוסיף עד 0 תוויס ללא שימוש בפסיקים. לדוגמה: ("65 חורה 2 3607 5106 15 66| 5 6 ד" סוס 50056.6 וב יג ]יי שיטה זו מאפשרת להוסיף שדות ל-ז46806] דדח באופן הבא : "ו זוע" "6" 006807 .56 סז 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט פרק 26 אובייקט חסושְבּסווכקה לעיתיס נוצר הצורך לשמור מידע גלובלי ברמת היישוס. הדוגמה הקלאסית לכך, היא הצורך להוסיף לאתר מונה ביקורים (זסזחטסס). מכיון שדפי 85 מתעוררים לחייס עס בקשה מהמשתמש ויינסגריסיי עס סיוס ביצוע פעולתם, אין אפשרות לשמור ערכים, כגוו מספר המבקרים בדף 255. לצורך כך, נוצר אובייקט חסספסווסקה המהווה אובייקט חיצוני ליישוס המכיל ערכים ונגיש לכל דף 455 בשרת. באובייקט זה ניתן לאחסן ערכים קבועים או משתנים אשר ישמשו את היישוס (מכאן נגזר השס חסטהסו!מק4). לצורך הבנת הרעיון העומד מאחורי השימוש באובייקט זה, נבחן את התהליכים המתבצעיס בהוספת מונה ביקורים לאתר. הוספת מונה ביקורים (6+חטס6) שלב א בשלב זה יוצר מסמך 455 אובייקט חסטפסוומק4 ומעניק לו את השס "חו200". יש צורך בשס עבור כל אובייקט חסטפסוופקה כדי לאפשר מספר רב של משתנים מסוג זה. מייד עס יצירת האובייקט וקביעת שמו, קובע מסמך 45 את הערך ההתחלתי של האובייקט כ- 0. שרת שדדו] חסססווסקא חו6=200חחהּ] 60 350 61!ן= 62.350!ן= תרשים 26.1 פרק 26: אובייקט חסטמסווטקג - 309 שלב ב משתמש נכנס לאתר ומבקש את אחד ממסמכי 455. אותו מסמך ניגש ומעלה את ערכו של אובייקט חסטפסווסקה הקרוי חו200 ב- 1. שרת שדדו] חסספסווסקה חו6=200חחהּ] 6=1ט|8 350 61!ן= קפ 62ון= 7% תרשים 26.2 שלב ג מסמך 452 לוקח את ערכו החדש של חו200 ושולח אותו ללקוח (משורשר עס המלל - 1 ז6ס וטא זססופוט סזה טסץ). שרת שדדו] חסטפסו|ססא חו6=200רחבּו] 6=1ט| 350 סו %חסווס 0 סו זססופו שזה טס 1 וסוט תרשים 26.3 מרגע זה ואילך, כל מסמך 455 יוכל לבצע את אותו תהליך וכך יישמר מספר המבקריס באתר. אובייקט חסטפסו|פקה ממשיך להתקיים עד לסגירת השרת או למתחיקתו בצורה יישומית. 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט יצירת אובייקט חסושְבּסו1ככה תחביר יצירת אובייקט חסו6ַ9סו!1כם2 הוא פשוט. יש לכתוב את המילה חסספסוו|סקה ולאחריה את שס המשתנה אותו ניצור, כגון "חו200". לקביעת ערך המשתנה נוסיף את הסימן שוות (=) ולאחריו את הערך הרצוי. לדוגמה: 1 = ("חו200")חסטהסווסכבּ כדי לבצע את קטע קוד וּה, נכתוב אותו במסמך 455 ונפנה אליו פעם אחת. כדאי להוסיף | מלל ‏ כלשהו ‏ כדי ‏ לקבל אינדיקציה | שהקוד התבצע (קוב ק6768%6.35 חסוב3ּסו!|קקהּ): >% 1 = ("חו200")חסספסו|סקהּ %< % חססכ 5בח 6|סהזבּע הססהסווסקהּ סחד כדי לראות את ערך המשתנה, נציג אותו באחת משתי הדרכים שנלמדו לשליחת מידע ללקות: <%("חו200")חסוה0ו!קק%6=83> 0 560 15 "2001" 6|טהובפע הסספסוו|קקב3 חוד או %> ("הו200")ח 0 3סו|כקב3 .6 "0ף 56% 15 'הו0ס2' 6!סהחופע הסהסו|קק3 שד" סשועש.56חה50סז <% בניית מונה ביקורים באתר לצורך בניית המונה ואחסונו במשתנה מסוג חסספו|סקה, נבנה מסמך ?45 אשר ייצור את המשתנה ‏ 600008 ח₪||06אם כ וישים ‏ בו את הערך אפס (קוב ק6768%01.35 ז%6הט60 חהסוסבּסו|קקהּ): >% 0 = ("זסםחווס60 %ח66!]6א6")הסספסווסקהּ %< .0 חח 85 זסלהטס6 זטסץ ! 5הסוסה| הס פרק 26: אובייקט חסטמסוומקג - 311 נריץ את קובץ ?45 פעס אחת ונקבל את התשובה : | ₪ 7-ו -. | בון אן | קובץ עוריכה תצוגה מועדפים כלים עזרה 0 א חיפוז הקודם הפא עצור רענן דף הבית | כתנבת |[ 350 זס)68זס זפ)חגוסס הסוובסווקק3/ 27.0.0.1 1 :קוות ב > מעבר אל | ]| * 513700 ה009 85 זזחווס6 זטוסץ | 5 חס םה ופ חס ₪ [6 בוצע || ₪ אתטתט ב תרשים 26.4 כעת, נבנה מסמך 45 אשר יעלה את ערך המשתנה זססחט60 %ח06|!6א6 ב- 1 ויציג את ערכו למשתמש. כמו כן, נשרשר את המשפט ": זססוחטח זססופוצ 6זה טסץ". והו קובצ ק06.35הכ זס+הט00ס): <"6 וח /ע"=0 "|%68"= זס|960 ץ00ם> >100% 520="7"< >% 1 + ("זסזחוס6 66|!60%א6" )חס 8סו|סקּ= ("זס ה טס6 זחסו|ססא6")חהסטהסווקכבּ ("ז 60 %ח66|!6א6")חהססהסו!קקב .8 ": זסטרטח זסףופוע 6זהּ גוס" ספועש. 56חה50סז <% <ח0+/> נפנה אל המסמך 2396.850 6+חט60 בפעם הראשונה ונקבל את המסך הבא : | זפזס!קא = ]פחז6)ח] !/50סזסו1א - קבבּ.6חָהּכ זס)הט127.0.0.1/60//:קוות | קובץ עויכה תצוגה מועדפים בלים עזרה 5 6 - .₪- הקודם הבא עצור רענן דף הבית חיפוש מועדפים היסטוריה דואר | כתובת [שָ 550.ְחָב זפ)חווסס/ 27.0.0.1 1//:קזות | ₪ מעבר אל 1 18 8 א תרשים 26.5 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט כאשר נבצע טעינה מחודשת של המסמך על ידי רענן (67050ז), נקבל: | זסזס!קא = 81חז6זח! 1)ס5סזסוא - ק5ב6.3חָבּכ זס)חס127.0.0.1/6//:קוות | קובץ עויכה תצוגה מועדפים כלים עזרה ה הקודם הבא עצור רענן דף הבית חיפוש | מועדפים היסטוריה דואר | כתנבת | 350 .0306 ז6)הגוסס/ 27.0.0.1 1// :סקוו ] ₪ מעבר אל [ ]| > תרשים 26.6 בכל פעם שניגש למשתנה ז6זחט60 %ח06|!6א6, נקבל את הערך שקבע הגולש הקודס. 5 לאובייקט ח00ַ08ווסֶקה יש אוסף המאגד בתוכו את כל משתני חסטפסוופק8 שנוצרו. עס זאת, לא ניתן לגשת ל-+ח600%6 באופן רגיל, אלא יש צורך להשתמש בלולאת 686 זס+ (המוזכרת בהקשר לאובייקט ₪60065%). וכך, עבור כל פויט (ח₪6) ברשימת האובייקטים | מסוג הסס8ש|מסבּ (5ח6ח 0ס. חס הסו!סקה), יוצג ערך המשתנה באופן הבא (קובצ 6 הסוזבּסו!קקה): >% חח סס. הס בסו|קקה חן וחססו ה680 זסז "<] זם>" .8 (וחססו)5)חס)הסס. הסטהסו!קקה 6ש עו 56חה50טז סח %< זאת במידה וקיימים אובייקטים מסוג זה. ( )6 60615.0 שיטה זו מאפשרת מחיקת אובייקט חסטחסו|מק3ּ ספציפי, באופן הבא: ("הו200" )סרחה ה ס0. הסספסווסקא ()||ה6שסו0ו.56%5 60 שיטה וו מאפשרת מחיקת כל האובייקטים מסוג חסו80סו!מֶקה, תוך שימוש בתחביר: ()|/6 סרח ה 00. הסוס טסו!סס א פרק 26: אובייקט חסטמסווטקג - 313 בניית 603% פשוט באמצעות ₪575 פרוטוקול ₪1 הינו פרוטוקול חסר קשר רציף (55810!655), ולכן קיימת בעיה עקרונית בבניית +68 המחייב קשר רציף לכל המשתתפים בשיחה, מכיון שיש לשלוח עדכוניס על משפטים חדשים שהוזנו. עס זאת, ניתן לדמות קשר רציף על ידי מנגנון השהיה הטוען שוב את הדף המעודכן מהשרת כל פרק זמן מסוים. 1את נבצע על ידי פונקציית עה הנקראת ()+טס6וחו ד560. את ערכי המשתניס באובייקט חסספסו|סק4 יכוליסם לראות כל המשתמשים, ולכן נוכל להשתמש בו כדי לאחסן את פרוטוקול השיחה העדכני. נגדיר אובייקט חסטפסוו|סקה שיצבור את המשפטים המוזנים מכל המשתתפים בשיחה, יפריד אותס באמצעות ויאפשר לכולס לצפות בתוכנו. נבנה 18706561 אשר יכיל חלק תחתון סטטי שיאפשר הזנת משפטים, וחלק עליון אשר יכיל את פרוטוקול השיחה ויתעדכן כל פרק זמן נתון (קובצ |וחז.זס65והבּיו-ז003) : <> <0680> <006> <006/> <0680/> <"1"=ז2000 "*,85="70%ו0 8656%> <] "חו/סטסחו"=6וחהּח "ק2.35)טסחו"=576 6וחבּז!> <6560חחה"]/ > <חטח/> כעת, נבנה את החלק העליון המתעדכן כל 2 שניות ומדפיס את משתנה 0085 של אובייקט מסוג חס0ַפסווסק4 (המשותף לכל המשתמשים), המכיל את פרוטוקול השיחה (קוב טְפ5ב3ּ.+603) : <"ז0ו40806="(8/8567ח3]| +500> ()6!0807806ז הסססחט1 2 ; ()6|080. ח6300ס! . ; (6!0807806)(',2000ז' )טסוו 56% <50100/> <%("6080")ח000ו!קק90=8> השיטה ()61030ז.1069%100 טוענת את הדף מציכרון המטמון של הדפדפן. כדי להכרית את הדפדפן לטעון את הדף מהשרת יש לכתוב : (6!080)0-06ז. חסַהססו. 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט נבנה את החלק התחתון המקבל את שס המשתתף בשיחה ואת המשפטים. חלק זה אף אחראי על הטיפול באובייקט חסטפסוופְקה. עס כל הזנה של מידע, ישרשר חלק זה שבירת שורה , שסם המשתמש שהזין את המשפט והמשפט עצמו (שים לב כי נשתמש בתפיסת /7זח806 סִהחָבּק). ראה קובא טִפ5ב3ּ.+שקחז : חסר ((("ץ58")ותזס- .665% )סק ות56ו)סח 9%11> ("6 רה ץר" )רתס .065% = 6 רה רת ("ץ58")ר07- .60650 = 0ו158 | 8 ("608%" )0 8סו!קק3=("לה6")הסספסווסקהּ | 8 "<5/>:" 8 סוחהץוח 8 "<>" "<] זם>" 8 15810 <11% 60 <"ז205"= 60700 וחזס]> <] זכ> "=6ט|8/ "רבא ץוח"=6רחפּח "לא6ת"=6ק/ס +טקחו> סוחבּו <] זק> :58 <] "א|3 ך"=6ט|פע "ורס טפ"=6ק/ס 6טסחו> <וחוס)/> שיפור של 608% יכלול צבעיס שוניס לכל משתתף באופן הבא (קובא כ5ב3.זס!60זטטחו) : %> ("6טוס","חה66ז", "60")ץ3זוה = שהזזהזסוס6 הסט ((("ץ58")רחזס- .665% )סק ר156)סה זו ("6 האר" )רז ס= .065% = שרח הארת ("זס|6-0ז150ו")רחזס- .665% = זס!ס6ץוח ("ץ58")וחזס- .60651 = 150 | 8 ("+68")ח0ס3סו|קקה=("8%ח6")חסספסווסקהּ 8 "<ם><" 8 זס|ס6ץוח 8 "=זסו|סס +חס]>" "" 8 15810 8 "<+חס+/> <0/>:" .68ההּוץרח <11% 60 <"ז205"= 60700 וחזס]> "שרח בא רח"=6רחח "לא6ס"=6ק/ס 6+טוקחו> 6וחבו] ;ק05ח05;8ח:8< / "< 6%וחהּ)ץרח= %> "= סטן8 <"ז6="156700|0וח3ח 56!66%> זסוס6 2 סף 0=! ז9%)0> <%חסר0 זס|ס6ץוח=(1) 8 זסוסס זו <חססקס/> < %(1)ץ8 זו זס|60= %> <56!66060 הסוסקס> <966|56%> <חסטקס/> <%(1)ץ8וזס|ס6= %> < חהסוסקס> <%]1 9%0600> <0%א9006> <50|60/> <] זכ> 58 <] "א|3 ך"=6טּע "זווחסט6="5כע +טוקחו> <וחוס)/> פרק 26: אובייקט חסטהסוומקה - 315 כדי לבדוק את ה-608% הצבעוני יש להפעיל את קוב ![וח5ח.זס|656160וה3ּז-+03. ניתן לדמות מספר משתמשים ב-8%ח6 על ידי פתיחת שני חלונות (או יותר). התוצאה תיראה כך: ב | 1/0100 - וחוות וז 1 1 4 ווח | קובץ עויכה תצוגה פועדפים כלים ערה ₪ ₪ הקודם הבא עצור רענן דף הבית | תד בת [481 600% 5פוחומהכ/ 27.0.01 1//.קוות =] > מעבר אל | | 5אח ** 0 8 זח, ורו:זהחס2 ... פחוחו00כ זפון זו 0ח8 95 21:95 ?5 סו/] 588 טוסץ 010 ,ז2008:חסזפצ 86 60668 18 זעי סצ: 208 | ד | ב[ <] קובץ עויכה תצוגה מועדפים בלים עזרה 2 5 = 9 עצור | וענן | דפהנבית בחדבת 45 +127.0.01/0//:פוות =| 6 מעבר אל || 105 > 08 8 זחא ורזח 20 .. 0חוחו80 זפטון ו 0ח8 95 , 21:95 ?05 568 טסץ 010 ,ז8ח20:הסזהצ 86 60766 ה ]סח ע , סצ!:זהרס2 58 | חספזף | זסו0) חסזם | 6רחפ! 5% |= | 0פוז]| זסו60 ?| החפא! >|פד וש 9 אינטרנט ו % אינטרנט תרשים 26.7 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט פרק 27 אובייקט סו5655 האובייקט חסטפּסוופקה מיועד לשמור נתוניס גלובלייס ברמת היישוס. בפרק זה נראה כיצד ניתן לשמור נתוניס שוניס עבור כל גולש. ישנס הרבה יישומים לשמירת נתוניס עבור כל גולש ואנו נעסוק באחד החשוביס בהמשך הפרק, אך תחילה ניישם רעיון פשוט המגדיר כי בכל דף באתר, המשתמש יקבל את שמו (ואת לאחר שהקליד אותו בדף הראשון). נתחיל בבניית מסמך !ואד המכיל טופס להזנת שם משתמש (קוב |וח+ח.6|6016/עצ) : <|והז[> <0680> <006> <006/> <680/> <"צוס!|6ץ"=%א "ס6ז"= זס|0060 ץ00> <%ח0+/>1567) 6וחס526="4" <] זח> <"56551001.850"= 36000 חזוס]> : 6החאח זטוסץ חו 6קץד<"526="3 %חס1> <] "ח"=6וחּח "א6="66כע 6טוקחו> <] זם> <] "זוהחסט6="5ק/ס זטסחו> <ח0ס+/> <וחזס+/> <ץ000/> <חטח/> פרק 27: אובייקט ח565900 - 317 הדף הראשון ייראה כך: | 1 | קובץ עריכה תצוגה מועדפים כלים עזרה ₪ . ₪ . ₪ חיפוש הקודם הבא עצור רענן דף הבית | כתנבת [6ַ הח סהחסיס!סאו/ 0.0.1 27 1// :קותת ב > עבר אל [ 5 * זו 6ה6|60ע [₪ בוצע | | 00 אתונט תרשים 27.1 לאחר מכן, נבנה את מסמך 455 אשר יקבל את המשתנה ח ויוּין אותו אל משתנה מסוג חסו5655. יצירת משתנה מסוג ח0ן5655 הינה פשוטה ותואמת את התחביר ליצירת משתנה מסוג חסספסו!סְקה, באופן הבא : .....=("86ח 16 ")505500 להלן הקוד (קוב ק56551001.85): >% ("ה" 651.65 = ( "הח ז56")חסו5055 %< <"אוס!|סץ"= אחווע "צוסו!סץ"=>חו! "6והעו"=א6 "סטוט"=זסו60פ ץְ0ססם> <"526="6 %ח10> <%("6חחהח ז00)"510ו5655= %> 6וחסס|6/\ <] זם> <0806>/8 60ה<"56551002.850"= )סח 8> <%ח0ס+/> <ץ000/> 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט שיס לב כי קיים בקוד קישור לדף נוסף (ק856551002.85). מכיון ששס המשתמש נשמר באובייקט מסוג ה56550, נוכל לקבל את שמו גם במסמכים נוספים, כגון כדלהלן (קוב ע565510₪2.85): <"צוס!|6ץ"=זס|0960 ץ00> <"526="6 %חס1> <%("6חחהח ז510")ח0ו5655= %> 6וחסס|6/\ <%ח0ס+/> <ץ000/> כמובן, כל משתמש יקבל את השס שהזין. ניתן לבדוק זאת על ידי כניסה למסמך משני דפדפנים שוניס (זאת משוסם שאובייקט ח0ו5655 משתמש למעשה בעוגיות (6006!65) ושומר את המידע על מספר ה-ח0ו5655 אצל הלקוח). כך ייראו שני המסכיס של 56551071.350 ו-ק56551072.35: חר זסוקא ]חזס)ח! ו - ז208 =ח?0פה. 1/0 0 0 27 4 :ווח > |ם] > 1 תצוגה מועדפים בלים עזרה | ₪0 6 6 הקודם ובא עצור וען דפףהנית | חיפוש | כתנבת | כתנבת |[ ז20=ח? 35 . 5655101 27.0.0.1 1 :סוות - % מעבר אל [ 0 5 זה3ח20 6וח0ס6|6צ/ 6 וכזו [45 002.390ו5959/ 127.0.0.1//:פוותת ₪ אינטרנט תרשים 27.2 פרק 27: אובייקט ח565900 - 319 ב 1 | קובץ עויכה תצוגה עועדפים בלים ערה | 9 | [75- 5 80 ₪ | 0 || הקודם הבא עצור | וענן | דףהבית | תיפוש - | | | כחנבת |[45 5655002350 27.0.0.1 1//:קווח |*‏ > מעבר אל | | 1065 * - ]20 6וח6|60/ 8 ₪ אינטרנט תרשים 27.3 אם כך, ניתן לשמור מידע עבור כל לקוח. מכיון שהיישוס מתבצע בעזרת עוגיות, ניתן לוותר על השימוש באובייקט זה ולקייס את הפונקציונליות שלו תוך שימוש יידניי בעוגיות. אך, מכיוןו שאובייקט ח0ו5655 מקצר תהליכים, מומלצ להשתמש בו במקריס בהס מתעורר צורך שכזה. אבטחת מידע אחד השימושיס העיקריים של 6006/65 ולכן גם של אובייקט ח0ו5655, הוא אבטחת דפים מסוימים. ניתן לבקש מהגולש להודהות עבור מסמך, ולכן ניתן להגן על מידע על ידי בדיקת הסיסמה. אולס, בדרך כלל, אנו מעוניינים להגן על מספר רב של דפים, ולכן נוצרת בעיה. אס נבקש סיסמה בכל דף, הרי שהפכנו את האתר ללא ידידותי בלשון המעטה, ואס נבקש סיסמה רק בדף הראשון המכיל קישוריס לדפים נוספים, יוכל כל גולש לבצע גישה ישירה (בה הוא מציין את שס הדף בשורת הכתובת) אל כל דף שאינו מוגן. לכן, עלינו לאחסן את האישור (במידה וההזדהות עברה בהצלחה) למשתמש באובייקט חסו5655, ולבדוק אותו בצורה שקופה בכל דף. נתחיל בבניית המסמך הראשון, אשר מבקש את שס המשתמש ומבצע בדיקה. אס הבדיקה נכונה, כלומר הוקשה סיסמה נכונה, יוכל המשתמש לראות את תוכן הדף. לצורך כך נשתמש בתפיסת ץז₪660% 6אַָּפ. כמו כן, נשתמש בשיטת 0% אשר אינה מראה את הפרמטריס בשורת הכתובת ומחייבת שימוש בשיטה ()וחזס6₪65%.1 (קוב מְַפּ.1חסוזבּ6ויח06ט3) : 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט >% חר (("6רחהח 560766")ותז6065%.)0ז)/ס רשפ זו 8 :הח 560766 זווסץ ]סח 6856!ק < 526='5 %חס1>" 6ן ו 650056 | 8 " < 050 =00ח6וח וחזס+>" "<וחזס?/> " 50056.0 6 הס "688 "= ( "חח 56076%")ר 650.10 60 זו "א566766"(="0")ח0ו5055 8" 6והא'= 0‏ א0ה|ט'=זס|960 ץ00ם>" וצו 50056 8 "< סוהעע'=>חווע ‏ 6אחצ'=>חון" | 8 " 6|600₪06/< פ =5126 %חס]>" ":6א!] 08065 5606 0007 8600655 סח ח68 טסצ" "<0806>/8 566000 116ו566< 2..350ח00 063 הסוס טה'=)6זח 8>" 566 ("זסא855כ חס" )סע 52056 זז 60 חס <% אס הסיסמה נכונה, דף 857 מאחסן את האישור 0% במשתנה 56065 מסוג חסו5655, ומציג למשתמש את הדף עס הקישור לדף המאובטח הבא. כעת, מכיון שרק למשתמש אשר הזין את הסיסמה הנכונה (8א8זחסטוח) יש משתנה מסוג ח0ו5655 המכיל את הערך 6ס, ניתן לבדוק בכל דף מאובטח נוסף כי באמת קייס אובייקט וה והאס ערכו הוא אס באופן הבא (קוב 2.35 1070ו760%163%+ש43) : %> חס "אס"=("560760")ח0ו5655 זו "5 260וסרוה 6וחס6|6/\< 26='5ו5 %חס1> " 56.66 ח500סז 56 "060160 06055" 6שוז/ו. 56 סז 60 <% ניתן לבדוק את בטיחות האתר על ידי ניסיון גישה ל- מִ2.35חסוזז163וח6הְזט3 / 127.0.0.1 על ידי דפדפן אחר, או על ידי סגירה ופתיחה של הדפדפן (לצורך מחיקת ה-00066) ללא מעבר דרך 1.35₪הס0ה6סה6תזטה. התשובה שתתקבל היא: 060/60 ₪60655. פרק 27: אובייקט ח565900 | 321 +טוססוחוד אובייקט ח0ו5655 נוצר עבור כל משתמש ומשמש לתחימת ביקור באתר (חסו5655). לכן, יש הגבלת ומן המגדירה כי אס המשתמש לא ביצע כל פעילות במהלך 20 דקות, אובייקט ח0ו5055 נמחק. אותן 20 דקות הן ברירת מחדל וניתנות לשינוי על ידי התכונה סח באופן הבא : 2 = )ססוחו ך.ח0סו5655 הערכיס המתקבלים הס בדקות. הסוסחבּט כמו כן, ניתן לסייס ח0ו5655 באופן יזוס על ידי השיטה חסשָחהּפה באופן הבא : סה 505500 עס השימוש בשיטה זו, נמחקיס כל האובייקטיס המוגדריס כ-ח5655]0 וכל ההגדרות המוגדרות עבור משתמש. 6 5 שיטה וו דומה לשיטה הזהה באובייקט חסטפסו|סקה, ומאפשרת גישה לכל האובייקטיס המוגדריס כ-ח56550 על ידי שימוש בלולאת ח686 זס), באופן הבא : 6חסחסס. ח0ו5655 חו וחססו ה686 זסז "<] זט>" ,8 (הח06ו)5חח60. 565510 6שוזעו. 5056 סח ( )0/6 וח6"ו.%0%5 60 שיטה זו דומה לשיטה הזהה באובייקט חסטפסוו|סקה. ניתן למחוק אובייקט חסן5055 מסויס על ידי השימוש בתחביר: (" 0001" )5.66 ח00. 5655107 ()!|063וח6ו.60+60%5 שיטה זו דומה לשיטה הזהה באובייקט חסטחָסו1פק ומאפשרת מחיקת כל האובייקטים המוגדריס כ- ח0ו5655 עבור המשתמש, באופן הבא: ()| 68 .חס ח600. 565510 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט פרק 28 עוגיות (65וא)ססס6) מהן 16008165 דפדפן, כמו 15, שומר קובצ מיוחד הנקרא ₪6 60066 במחשב הלקוח. באמצעות קוב ה מאחסן השרת בו מבקר הגולש מידע אודות העדפות הגולש לאופן הצגת האתר, התוכן המועדף עליו וכדומה. קוב וה נוצר בשרת ונשמר במחשב הלקוח. לא כל אתר רושס 60068 במחשב הלקוח. קבצי 6006165 מסויימיס הם זמנייס בלבד, אחריס קבועיס. למשל, תוקפן של ה-6006/65 המשמשות למעקב אחר ח505500 פג מייד בתום ה-ח0ו56559, לאחר שהמשתמש עוזב את האתר. 600665 אחרות עשויות להישאר במחשב. השרת שרשס 60066 אצלך במחשב, יוכל לזאהות אותך בפעס הבאה שתבקר באתר. לכן, הוא יוכל לפנות אליך בשמך, לבנות עבורך דפיס לפי העדפותיך ובקיצור יוכל לבצע עבורך התאמה אישית. כדי לאפשר את רישוס ה-6006/65 על ידי הדפדפן יש לוודא שאפשרות זו הופעלה. פתח את תפריט כלים (100!5) בדפדפן. בחר מתפריט אפשרויות (פחסק0 6%חזסשח1). בחר בכרטיסיה אבטחה (שוזט566). בחר בלחצן רמה מותאמת אישית (ו606 ] וחסספט0). גלול כלפי מטה עד ל-קבצי 6008165 (600605). סמן את שתי האפשרויות הפוך לזמין (סומַהּחם). לחצ אישור (אס). בפרק זה נבחן את הכלים שמציע 455 לטיפול בסוג זה של אחסון ואחזור נתוניס. ניתן לשתול 6006/65 באמצעות 56.6006165ח6500ז ולשלוף באמצעות 60065%.600665ז. חשוב לציין, כי למעט מקריס בהס התכונה 6500056.00867 מקבלת ערך 6טזד, יש לבצע כל פעילות הקשורה ל-600665 לפני כל סוג של קוד |אד הנשלח לשרת. כלומר, בשורות הראשונות של קוב 55ג. לכל 600816 מבנה ברור המוגדר במחרוזת טקסטואלית ובה: > שם 600066 אשר לפיו ניתן לגשת אליה. * ערך 60086 המאפשר אחסון מידע. * תאריך תפוגת 60068 אשר אם לא קיים, מגביל את קיוס ה-60066 עד סגירת הדפדפן. * מסלול מורשה הקובע אם מותר גם למסמכים נוספים בשרת לגשת לאותן 5 פרק 28: עוגיות (600665) 323 יש לתת פקודה עבור כל תכונה של 6006/6, באופן הבא: 6500756.6006165)"00008"(=2 בפקודה זו, הגדרנו 60086 בשס אפַחטף ואחסנו בתוכה את הערך 12. 6 = ואס ("ח וט )56.600165ח6500 בשורה וו הוגדר כי ל-60066 הּפַח0ף יינתן תאריך תפוגה. "/"= רק ("חט" )56.600165ח6500 וכמובן, בשורה וו הוגדר ח08% עבור ה-6006!6. 6 + באמצעות התכונה פחשסס, ניתן לברר את מספר ה-6006/65 שנרשמו אצל הגולש על ידי היישוס הנוכתי. לדוגמה (קוב ק6006165.85 %חש60): >% ("")6520056.600165ז ("165)"0א6520056.600ז ("ע")6500056.6006!65ז] ("ז")6520756.600165ז 60651.6006165.600% 8 "< 526='5 %ח0ס1>" 6סוע. 05056 %< ולהלן התוצאה: | 2 זפזס!קא = 61חז6)ח] 050/1ז6ו/א - ק600%165.35 1חט0ס22127.0.0.1/6:קווח | קובץ עויכה תצוגה פועדפים בלים ערה | ₪ | ו הקודם הבא עצור וען | דףהנית | חיפוש | כתנבת |[ .וסט 27.00.10 1//:פווי | > מעבר אל | | 105 > ₪ אינטרנט תרשים 28.1 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט 636 וס 57 מאפשר מעבר על ה-6008165 כמערך על ידי שימוש בלולאה 6368 ז0), באופן הבא (קוב ק600016.35 68078 זס)): >% "ס||6ח"=("6500056.6006165)"8ז 6500056 .6006165)"0"( "4 "8|ו4002"= ("ע")6500056.6006165ז 3 ("6500056.6006165)"1ז] 5 חן וחססו ה680 זס1 "*" 8 (00₪0ו)60650.6006!65 .8 "< 26='5ו5 זחס1> " 6שןעו.56ח500סז סח <% התוצאה תיראה כך: -. | רו[ > | קובץ עויכה תצוגה מועדפים בלים עזרה [ ₪ | = . 6.6 א) ₪ 8 הקודם הבא עצור וען דפהבית | חיפוש | כתנבת |[45 000.39 630 ז0ו/ 127.0.0.1//:פזוח || = > מעבר אל | 5 ס||6ח 24 023 3 ₪ אינטרנט תרשים 28.2 שיס לב, כי כל 60066 הוצגה בשורה נפרדת, מכיון שהגישה לכל 600606 התבצעה כ-(ו060ו)76065%.6006165. התייחסות רק ל-60065%.0006065ז תניב תוצאה שונה (קוב 2ק6006165.35 |!8) : >% "ס||6ח"=("6500056.6006165)"8ז 6520056 .6006165)"0"( "4 "8|ו4002"= ("/")6500056.6006165ז 6520056.6000165)""(=3ז 5 ,ָ;8 "< 5]26='5 100%>" 86וז/. 0520056 <% פרק 28: עוגיות (600665) 325 הפעלת קוב 600%165.350 !341 מציגה את החלון הבא : | 2 [ 3 ב ב ב ו ו |. |וםן א | קובץ עויכה תצוגה מועדפים בלים ערה | 49 | % 6 5 ₪ - הקודם ההא עצור רענן דף הבית חיפרש | כתנבת | 590. 0006155 127-0.0-1/51//:קווח | = > מעבר אל | | 5ח/ | א 8=76||0;,0=2234;/=0002||313 ₪ אינטרנט תרשים 28.3 מפתח ניתן לאחסן מספר נתוניס רב בתוך 60066 על ידי שימוש במפתח (ש66א). במקוס לשמור מספר רב של 6006165 שונות, ניתן לתת לאותה 60066 מפתחות שוניס אשר יאפשרו לשלוף את המידע בקלות. לדוגמה, אס נרצה לאחסן בנוחיות פרטי משתמש, כגון: שס פרטי, שס משפחה וטלפון, נגדיר 60066 אחת בשסם 06688 זספט. בתוך 60066 זו במבנה של מערך, נגדיר את שאר הנתוניס בצורה הבאה: "סה "= ( "סז" ) 06%81|5"(‏ ז65)"50א56.600 הז "חרט "= ( "6 350|") "068915 50 ")065 56.60 הז "02985658"=( "זר חס הסה06%815"()"0 56 ")065 56.60 הז כעת, ניתן לגשת לנתוניס בצורה הפשוטה הבאה: ("915ז 6‏ ז6065%.6006165)"050 6סוז עו 05056 הקוד המלא ייראה כך (קוב ק600/165.35 צס6א): >% "סה "= ( "6 סז" ) ]0681 50" )065 56.60 הז "חרט "= ( "ה 06%81|5"()"|350 56" )05 56.60 הז "02985658"=( "זר חס הסה06%815"()"0 56 ")065 56.60 הז ("06%8||5 601650.6006!65)"00501 .8 "< 26='3ו5 %חס1>" וע 650056 <% 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט התוצאה תיראה כך: | זסזט!קא = 1פחזפ)ח! ])ס5סזסוא - ק65.3%ו600% 6א/127.0.0.1//:קוות | קובץ עויכה תצוגה מועדפים בלים ערה | ₪ | , א 5 7% -- ₪65 ₪ ₪ ₪ א הקודם הבא עצור תעען דפהבית | חיפוש מועדפים היסטוריה | כתנבת 91 000%85.8%0. 66 27.0.0.1 1//:קוות ]60 מעבר אל | 5 > = = ד | -:8108]הפוחוווס= = 357 ו:029856588==שסו וסרק .| [8 נוצע תרשים 28.4 0 אינטרנט כפי שניתן לראות, קיבלנו את כל ערכי המפתחות כולל שמות המפתח. לא תמיד נרצה לקבל את המידע בצורת מחרוזת אחת, ולכן נוכל גס כאן להשתמש בלולאת ח680 זס), באופן הבא (קוב ק600%165.35 2ע66א): %> "סה "= ( "סז" )("06%81|5 50" )065 56.60 הז "60ז !"= ( "ה 06%81|5"()"|350 ")065 56.60 הז "02985658"=( "זר חס הסה06%815"()"0 ")065 56.60 הז ("06%8||5 60/656.6006165)"00501ז חן וחססו ה680 זסז 8 "< 526='3 %ח0ס+>" 6סושו.56ח0500ז "<] זם>" .8 (החססו)("06081!5 ז65.00065)"56 סז +%סח <% התוצאה תיראה כך: [|2 זפזס!קא = 61חז6)ח] !]1167050 - ק65.35ו600% 2ע6א/127.0.0.1//:קוות | קובץ עויכה תצוגה מועדפים בלים ערה | ₪ | ₪ ₪000 ₪0 | [ו₪ | ;6 | , הקודם הבא עצור ועענן | דפהנית | חיפוש מועדפים היסטוריה | כתנבת 61 :2 5 1/2 ו ב > מעבר אל | | 1065 5 28 הטוס וחסבּוח 9 אינטרנט תרשים 28.5 פרק 28: עוגיות (600665) 327 טכניקות לייעול העבודה עם 6006165 היתרון היחסי שיש ל-600665 הוא בעובדה שמכיון שהנתוניס נשמריס אצל הלקוח, אין צורך במקוס בשרת לפרטיהס והעדפותיהם של מיליוני גולשים. עס ואת, הגישה ל-6008165 לא תמיד נוחה ולעיתים קל יותר לגשת למשתניס מסוג ח0סו5655. לכן, מומל לאחסן את הנתוניס אצל הלקות בפורמט של 60066, אך להעביר את הנתוניס למשתנים מסוג ח0ו5655 עס התחברות הלקוח. אס נשתמש בדוגמה 850.ח565510 ץ66 המאחסנת באופן יעיל את פרטי המשתמש ונגדיר כי: "סה "= ( "סז" ) 06%81|5"(‏ ז50" )065 56.60 הז "60ז !"= ( "ה 350|") "06815 ")065 56.60 הז "02985658"= ("ז סרח ה סח" )"685 501" )05 56.60 500 נוכל לבנות תסריט קצר המזין את הנתוניס הללו לתוך משתניס מסוג ח0ו5655 עס הגעתו של הגולש לאתר, באופן הבא (קוב ק60016525655100.85): %> ("6 1150" ("15 6 56" )650.600165 600 = ( "ספת 5זו")חסו5055 ( "35|" ) ("6%91|5 150" )60650.600165ז= "סרהה 856!")חסו5055 (" זר ה סק" )"0685 ז65)"050ו650.6006 = ("זסטרת וח 6הסתכ")חסו5055 חס חסס. ח0ו5655 חו וחססו ה686 זסז 8" :"א סו 8 "<5026='3 זחס)>" ססוצו.56חה50סז "<] זכ>" .8 (06ו)5 חח 60. ח0ו5655 סח <% מרגע זה, נוכל להשתמש בנוחיות בנתוני ח0ו5655 בכל דף בתחום השימוש של המשתמש הספציפי. 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט פרק 29 מסדי נתונים פרק וה הוא פרק עיוני אך חיוני. מכיוןו שרוב יישומי האינטרנט/אינטראנט כיוס מבוססיס מסדי נתונים, יש להבין את תפיסת מסד הנתונים ולהכיר את שפת הגישה אליהס. קורא המכיר את שפת ‏ 501 רשאי לדלג לפרק הבא, ומי שלא - מוזמן לקרוא פרק ה ולעיין בספר בסיסי נתונים טבלאיים ושפת 501 - עקרונות ועיצוב בהוצאת הוד-עמי. כל ארגון צובר נתוניס. בין אס וּהו בנק הצובר מידע על לקוחותיו, מצב חשבונותיהס והפעילות אותה הס מבצעים, ובין אם זוהי חנות קטנה אשר מאחסנת את נתוני המכירה והעבודה מול הספקיס השונים. הצורך באחסון אותס נתונים הוא צורך אמיתי וחשוב, המוגבל על ידי הצורך לשלוף את אותס נתוניס במהירות כדי להשתמש בהס בזמן אמת. למרות עוצמתו הרבה של המחשב המודרני, עדיין קיימת מגבלת זמן עיבוד ונפח איחסון במסדי נתוניס גדולים. אחת הדוגמאות הקלאסיות מדברת על מסד נתוניסם המאחסן את פרטיהם האישייס של כל תושבי מדינת ישראל. כעת מבקשיםס ממסד הנתוניס לשלוף את כל התושביס אשר שמס הפרטי הוא משה, ועיר מגוריהס היא ראשון לציון. על המחשב לעבור על 6 מיליוו רשומות ובכל רשומה לבצע בדיקה ראשונית על שמו הפרטי של התושב ובמקרה של התאמה למשה, לבצע בדיקה נוספת על עיר המגורים. לכל הדעות זוהי פעולה ארוכה ומייגעת. כעת, מחלקים את המידע במסד הנתוניסם לטבלאות. כל טבלה מכילה תושבי עיר מסוימת באר. לבקשת אחזור מידע דומה, יוכל המחשב לעבור רק על הטבלה המאחסנת את תושבי ראשון לציון. התוצאה, תהליך בדיקה בודדת (בדיקת השס הפרטי) על כ- 350,000 רשומות בלבד. ללא ספק, חלוקת המידע לטבלאות ספציפיות מייעלת את תהליך אחזור המידע בצורה משמעותית. אולס, יש דרכיס רבות לייעל את תהליכי האחסון והאחזור. לדוגמה, רוב השמות הפרטייס של התושבים יחזרו על עצמס ובכך יוסיפו לזיכרון הדרוש לאחסון המידע. ניתן ליצור טבלה המכילה את כל השמות, אשר ממילא נכפה על מסד הנתוניס להכיל, ולהעניק לכל שס מספר. בטבלת התושבים יופיע מספר וה במקוס השס. פרק 29: מסדי נתוניס | 329 בדרך כלל, המספר תופס הרבה פחות זיכרון ממחרוזת השם, ולכן השמות עצמס יופיעו פעס אחת כל אחד, וכך נחסך מקום רב בזיכרון. במקריס כאלה יש לבצע שיקול של חיסכון במקוס מול ביצועים, שכן על כל מספר בטבלת התושביס להיבדק מול טבלת השמות. התהליך בו נבנה מסד הנתוניס בצורה היעילה ביותר לאחסון ואחזור נקרא ''נירמוליי (מהמונח חהס28|חזסא) ודורש התמחות בתחוס זה. עס ואת, לבניית יישומיס פשוטיס המכילים מספר טבלאות וכמות לא גדולה של מידע, אין צורך בהבנה נרחבת, כי אס בכמה כללים בסיסיים. ויב יש סוגיס רביסם של מסדי נתוניס המאחסניםס מידע בדרכיס שונות. מסדי הנתוניס אליהס נתייחס בספר וה הס מסדי נתונים יחסיים (68180856 |6!8008ז) המכילים את המידע בטבלאות. קיימיס בשוק מסדי נתוניס שנכתבו בשפות שונות, ולכן התעורר צורך לשפה סטנדרטית המאפשרת אחסון ושליפת מידע מכל מסד נתוניס. שפה זו היא 501 (8000806 1 ץז6טכ) 60ז600ט507). שפה פשוטה זו מתחלקת לפקודות שליפה, הזנה ועדכון. נתחיל בדוגמה פשוטה. שליפת נתונים מטבלה טבלת 200% 6חסחק מאחסנת ספר טלפוניס קצר: )ססם 6הסחק אם נרצה לשלוף את מספר הטלפון של מוקי בן-יעקב, נכתוב משפט 501 אשר יגדיר: בחר את שדה מספר הטלפון מטבלת 200% 6הסחק היכן ששדה השם הפרטי שווה למוקי נתקדם עוד צעד לכיוון שפת 501 ונרשוס : בחר את וסטוחטח 6ח0סחש מטבלת 00% 6הסתק היכן ש- |ואסס =6והבּח 156 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט כעת נבחן את משפט ‏ 501: 100 =6וחהּח 15% 6וסחצ אסס שהסהק חס וטוטה ס6הסחק 5660 משפט זה יחזיר את התשובה : 321321 אס נרצה לשלוף גס את מספר הטלפון וגם את שס המשפחה של מוקי, נכתוב: '[אססןז'=6רחהח )זו 6זסחצו אסס 6חסתק וחסז סוחהח 35% |,זססוהטוח שחסק 5660 משפט זה יחזיר את התשובה : 321321 צסא8ה ץ-ח6 כמו כן, נוכל לשלוף את כל שורת הנתונים על ידי שימוש בכוכבית (*): 'ואסס]'=6וחהח זו 6וסחעו אססט שחהסחק וחסזח * 50/66 משפט וה יחזיר את התשובה : ואססוו צ0א8ץ-ח6ם 211 שליפה אף יכולה להתבצע על פי שני מאפיינים, כגון שס פרטי ושס משפחה: 380 ץ-ח6='6רחהח 35% | חב וף>ססו]'=6וחהּח זו 6וסחעצ אססט שחסחק וחסזח * 50|66% יצירת טבלה התחביר ליצירת טבלה פשוט אף הוא: צור טבלה בשס 5פחוח+ 8806 וקבע את העמודות הבאות (שס מסוג מחרוזת, דירוג מסוג מספר). משפט 501 ייראה כך: ( טח 0 ,ההזה סחב) 05חוח ‏ ₪80 30|6+ 670866 ניתן להבחין כי עמודת 86 היא מסוג ז8ח6ז8. בשל ההבדלים בין מסדי הנתונים, יש לדעת על איזה מסד נתוניס אנו עובדיס, למרות העובדה שניתן לפנות לכולס ב- 501, ישנם שינויים קטנים כגון הגדרת סוגי השדות. ז608ז9 מסמל שדה מסוג טקסט במסד נתוניס מסוג 866655. במסד נתונים מסוג 07806 ניאלץ להשתמש במונח 362 /. אם כן, ווהי הטבלה שיצרנו: 5 וח 830 כמובן, עדיין לא קיימיס נתוניס בטבלה. פרק 29: מסדי נתוניס - 331 הזנת נתונים לטבלה משפט 501 להזנת נתוניס לטבלה ייראה כך: הזן לטבלת 85ַחוח+ 880 לשדות (6,₪38000וחהּא) את הערכיס (10,ז6זטוז). וכך ייראה התחביר האמיתי: (10 זי 865 (0חו ה 6 ב)05חוח ₪80 ססחו +ו6פחו התוצאה תתבטא כך: יי ניתן לוותר על שמות השדות אס ההזנה תואמת את מספר וסוגי השדות, לדוגמה: (4, 6 ד')65ט|ע 05חוחז ₪80 ססחו +וספחו הפעולה תתבצע ללא הבדל: הא שש עדכון טבלה לעיתים עלינו לעדכן מידע הרשוס בטבלה. התחביר לעדכון ייראה כך: ד'=6רח3 חצ '56( זכ =6חחבּ] 56 05חוח) 280 %6ה0קט התוצאה תתבטא כך: 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט ביטול טבלה כדי לבטל טבלה השתמש בתחביר הפשוט: 5 וח 830 0|6+ קסיו שפת 501 היא שפה פשוטה בבסיסה, אולם חשוב לציין כי בבניית יישומיס אשר אינס פשוטיס לחלוטין ומשלבים קשרים בין טבלאות ובדיקות מסובכות, יש להכיר טוב את השפה ולהתנסות בה. המלצת מחברי ספר זה היא, ללמוד על בוריה את השפה מכיון שיישומיה רביס כמעט בכל סביבת פיתוח, לרבות יישומי האינטרנט. מחיקת רשומות מטבלה מחיקת רשומות מטבלה מתבצעת באמצעות הפקודה 66!6%6. אס נרצה למחוק את השורה הראשונה בטבלה שיצרנו, נרשוס: מחק מטבלה 65ַחוח? 880 היכן שעמודת שוחה שווה ל-זפ6זטו! כך שהתחביר יהיה: "סו =6רחב] 6זסחצו 5פחוה+ 280 חס 606וסכ להעמקה בנושא 501 אנו ממליצים על הספר שיצא בהוצאת הוד-עמל: בסיסי נתונים טבלאיים ושפת ‏ 501 - עקרונות ועיצוב פרק 29: מסדי נתוניס | 333 פרק 30 מודל ססה בפרק גה נלמד כיצד לשמור מידע דרך דפי 56ג, וכן, כיצד להציג דפים דינמייס מנתוניס השמוריס על השרת. 6 כדי להבין כיצד ניגשיס מ-455 למסדי נתוניס, יש להסביר תחילה את מהות 0086. מכיון שמסדי נתוניס שוניס מתקשריס בשפות שונות, יש צורך בגורס מתווך אשר יידע להסב את שפת 501 המשותפת לכולם, לשפה הייחודית של כל מסד נתונים. גורס זה נקרא וסטוזס. זסצזזם מאפשר להתחבר אל מסד הנתוניס ולהעביר לו את משפטי 501, כך שניתן להתעלס מדרך החיבור, המשתנה ממסד נתוניס אחד למשנהו, ומשפת השאילתות, ולבצע חיבור פשוט בשפת 501 תוך התעלמות (חלקית לפחות) מסוג מסד הנתונים. 6 בבסיסו הוא קופסת פזסטוזס. ניתן להתקין בו פוסטוזס שוניס וליצור חיבוריס לוגיים למסד נתוניס. לדוגמה, אס נבחר להתחבר למסד נתוניס של 160508 הנקרא ‏ 501, נוכל לבקש מ-0086 ליצור חיבור למסד הנתוניס בהתבסס על זפטוזס 501 המותקן בו. לחיבור נעניק שס פשוט. בכל פעס שנרצה בתיבור למסד נתוניס, נבקש מ-0₪586 את השם הפשוט שהענקנו לחיבור. 0086 ידאג לכל השאר. השס שנעניק לחיבור נקרא 5%פ (6חחה8\ 5066 מ8%כ). פרק 30: מודל 00 | 335 להלן תרשיס המדגיס את פעולת 0086: מסד נתונים מסוג 15-50(1! זסעוזס ‏ 15-501! ואססו = (6וההח) אפפ זכ 866זס 6אוטק = (6הההח) אפפ מסד נתונים מסוג 0786|6) תרשים 30.1 הסיכוי שכל קוראי הספר משתמשים באותו מסד נתוניס הוא קטן, ולכן נתמקד בספר זה במסד נתוניס מסוג טקסט. קבצי טקסט כמסד נתונים גם ללא תוכנת מסד נתוניס, ניתן לאחסן ולאחזר מידע בצורה יעילה. ואת נבצע על גבי קבצי טקסט. זפטוזס 6%ד 160506 יסייע בידינו להתייחס לקבצי הטקסט כאל טבלאות לכל דבר. מכיוו שתפקיד 0086 הוא להפוך את הגישה לנתוניס לשקופה למפתח, יעלה בידינו לבנות קוד יישומי מלא. תהליך הגדרת חיבור למסד נתונים מבוסס קבצי טקסט פתח את סייר 5ששסצחוע (זסזסוקאם פצוססחו/\). בדיסק 6 בתיקיה פטט+6ח1, פתח תיקיה חדשה בשם וא0ס1 אשר תאחסן את קבצי הטקסט אשר ישמשו אותנו כמסד נתונים. בחר בתפריט התחל (7ז5%3), הגדרות (95ח5600), לוח בקרה (|6ח8ק |סשחס6) ולחץ לחיצה כפולה על 086. 8 ספסם (ייתכן שבמחשבים מסוימים יצוין רק 0086) | (פ32] פפסזגוספ אם אין במחשב את הסמל כלל, יש להיכנס לאתר 0%6פ5סלסו1!, בכתובת: | הז 88/0 / וח 0ס6050.6ורח. אצ 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט ולהוריד את הגירסה האחרונה של 0086 הנקראת : ואד 2.6 6מפוו. בכל מקרה, מומלצ להוריד את הגירסה העדכנית (נכון ל-2001-ח₪1876 והו קוב של 8). זהו המסך שייפתת : 26 | 5 56 | 05 5 | פאז | המד | ווססט מסוספהחסס | גוסה ] זו 033 050 [5ם."] זסעוז₪ 08356 )]ספסזסו] [5א.*] זפשוז 2 [6סא= +)ס5סזסו] %] |ססאם [ופם."] זסצוזם סזקאס= !וס5סזסוו] 5 סזקאס- | ויו [0טחח.*] זסצוז כ 300688 )/50סזסו4> = 3)30356 0 97 00655 סו] 1 | | 6 | ב-א ,גוסע סז 6|פופו/י ע|חס פו 6סזוס5 0313 זס5!! 3 .זסטו/יפזק 0313 60)בסוטחו סח 0 ]הסט 0! או ]וסט הסוזהזס!חו 510165 06זוס50 0313 056 וסט חם ורבוח )הפוס 6 חס 4560 6 ע|חס חב חב איעוור ביטול | הוול | עזרה | תרשים 30.2 במסך וה ניתן לקבוע קשרים למסדי נתוניס ברמת 056 (הכרטיסיה ‏ - אפפ ז6פט). כלומר, רק המשתמש שמגדיר את הקישור למסד הנתוניס יוכל להשתמש בו. נבחר בלשונית 5 וח6ז5ץ5 (כזכור, 6חג 50766 ₪808 הוא השס הלוגי לחיבור הספציפי) ונקבל את המסך הבא : ז0ז5113וחוחז40, 66זטס5 031 0086 [? [<| 56 254 הסופעפ | אפ ₪ | וע | בובז | טחווססט מסווסטמחסס | ספה | 5906 0 363 5: 8 | | 0000 אאום | | ששיסוחסת. |-פוא, | סזגוםווחסם. 5 | 0 !פופו פ] 6סזווס5 0313 55108 3 . זסטושיסזק 0313 80זבסוטחו סח .505 41 !סח , חותסבחח פוח) חח 0 +ספחחוסס 0? אוסה] )גוססבּ הסווהחזסזחו 510185 06זגוס5 313 ת516ע5 008 הבה 99 אישור בינוול | הוול עזרה ן תרשים 30.3 פרק 30: מודל 00 | 337 מסך וזה מאפשר הגדרת חיבור למסד נתוניס, המאפשר לכל משתמשי המערכת להתחבר דרכו. נלחץ על לחצן 40606 (הוסף) ונקבל את המסך הבא : 6 זו 50 313 (] 86 768)6 | א .50106 033 3 קוו 561 0! )בוו גוסץ ותצע זם] זסשיחם 3 5060 חס | | תספשט| ----- --- =>68 | טסו = 4.00.3711.08 = (פהבוח."] זפעוז 00655 ))ס8סזסוא] סוסווא = 4.00.3711.08 [ופ4."] סיו 356 30 ס8סזסו] סזסווא = 4.00.3711.08 [15א."] זסעוז 0 [06א= +)ס8סזסו] סזסווא = 4.00.3711.08 [פב.*] זפעיוז פזקאס = ספסזסו] סזסוא | 2.573.3711.00 006 זט 0 )וספפזסו] סזסו] = 4.00.3711.08 | | פה."] זסשוז 30%זב )ספסזסו] סזסוו | 00371108 ןו סזסוא = 6.00.8428.00 זסשוז סזקאס= [3ג1פו/ )50סזסו4] סזסו 23| 501 -| 0 ה נפול | תרשים 30.4 מסך ‏ וה מראה ‏ את כל ה-פטחקם המותקנים ב-0086. נבתחר ‏ את וסעויום +א6 ד 1160501% ונלתא על סייום (הפוחות). זגהו המסך שנקבל: |<| קט50 )אפ ז 0080 [ | :חב [] ססזווספ 38 | 06 | :הסווקו 50 ן 0886 = | סוספום :עזסזספזום לשו( מב |ב51: | <<פחסווס ‏ עזסזספזוק )הפזזוגום 56 שן תרשים 30.5 בשדה פוחב3) 66ז₪ט50 ₪313 הקלד אפפץוא. וכור כי כעת נקרא החיבור שלך למסד הנתוניס - אפסעו. בטל את הסימון בתיבת הסימון ץ66%01ז1 +חסיזוט6 056. 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט |< | קט5 ואסד 6מסם אפסשו | :חב 06זווס5 )3 | ו | :הסוזקוזס0 65 6 | סוסום 4% :ספוש | ו בכ | <<פחסוזקם. תרשים 30.6 לחץ על הלחצן ץ07ז66זוו 56166%, [?[<) ץז 59]601 שם הקובץ: תיקיות: הוור ביטול | 0 3 וזה 3 זפשוזס!ו 3 פגוקופח| ב] 8)חפוחגוססי עו *] 2 ₪68 ותהזטסז זז 0 ואת ובו ובו זז ג אמט ז5 שמור קובץ כסוג: בוננים: | ב %:08%.%;90ב.*] פפוו= )אד | 5 א|בא 6 רשת.. תרשים 30.7 בחר את התיקיה ואסס[ , עסו ]58/80 ?| שם הקובץ: תיקיות: אישור 0 * ואססןטגוק)פחוו:ס ביטול | ₪4 0ס% [-= פטוקוסח| שמור קובץ כסוג: כוננים: | ] ;350 .*] פפו= ]א ך | ]| = א 6 רשת... תרשים 30.8 פרק 30: מודל 400 | 339 לחץ אישור (א0). לחץ 0. לחץ אישור (06). כעת אנו מוכניס להתחיל בעבודה. סיכום ביניים והבהרה לאחר שביקשנו מ-0086 להעניק שס לוגי (אפסץוא) לחיבור לקבצי הטקסט, לא מעניין אותנו אס המידע נשמר במסד נתוניס של 0786|6, 670506 או בקבצי טקסט (שים לב כי עדיין לא הבנו מה הכוונה בשמירת מידע בקבצי טקסט). אנו מאחסניס ושולפיס מידע מ-אפפץוא. זוהי גדולתו ופשטותו של 0086 המאפשר לנו לבצע משפטי 501 פשוטיס בלי להתחשב באופן בו הנתוניס נשמרים בסופו של דבר. למעשה, מרגע שהוגדר א5כ, המפתת יכול לשכוח מאופן אחסון הנתוניס. האובייקטים של 00 אם כן, כל שנותר כעת הוא לשלוח משפטי 501 אל אפסעוא כגון יצירת טבלה, שליפת מידע וכדומה. כדי לפנות ל-אפסץו!, יש לבצע קריאה מסודרת מ-450 ל-86ס0. כאן נכנסיס לעזרתנו האובייקטיס של ספ. ראשי התיבות של 850 הם ‏ 00[66 808 260/6, | אך ייתכן שתיתקל גם ב-00160 08%8 ₪60/6%. הרעיון העומד מאחורי 400 הוא לספק מספר אובייקטים מוכניס מראש אשר יאפשרו גישה קלה למסדי נתוניס דרך מתווכים, כגון 0086 (ללא האובייקטים המוכניס מראש של ססג, היינו נאלציס לכתוב שורות קוד רבות ומסובכות כדי להתחבר ל- 0086). האובייקטים בהס נדון בספר וה הס : הסוח 60 - אובייקט המאפשר התחברות קלה אל אפפ שהוגדר ב-0086. 6% - אובייקט שישרת אותנו בשליפת מידע ממסד הנתונים. אובייקט חסו866%ח60 אובייקט ה יבסס עבורנו קשר למסד הנתונים. התחביר ליצירת אובייקט סג אינו פשוט במבט ראשון, אך הלוגיקה מאחוריו היא פשוטה. התחביר הוא: ("ה0 660 00 30000" )0768060060 50/0 = 6 50% המילה 561 מאפשרת לאתחל את 6 כאובייקט ולא כמשתנה רגיל. 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט השימוש באובייקט ובשיטה (567/8].07688600[600 | מורים למנוע :85 לגשת לאובייקטיס הרשומיס במערכת (אובייקטיס אלה מותקניס עס התקנת השרת) ולייצר את האובייקט 6 על פי התבנית המוכנה שס. במקרה זה, אובייקט ח6600חח60. ₪050 |068 1 6 6!ן= עז50וסת פע (" 660 ה 00. 30000" )607680600(60. ז6=507/0 50% קפ | אופוע 08| עזופוססת וס 0008 [ 0 חס 0008 0 הסוס הס 08 00 .וטס 008 [--1 וס 008 1-6 4-5 בעזרת התחביר 0 ק5 ניגש לרישום המערכת ובונה את 0 6 כאובייקט מסוג ח0ו660חח60. 5 זו 40008 3 סופ 30008 3 5-ה ו / אד 5אוה0ה . וגסום | 65רופוגוקחסס עו תרשים 30.9 תחביר זה מאתחל את המשתנה 6 כאובייקט מסוג ח0ו66%חה 60. כעת, יש להגדיר לאובייקט ח6600חח60 (שנתנו לו את השס 6) לאיזה אפפ עליו להתחבר. נבצע ואת על ידי השיטה חססס של אובייקט חסוז66החס6. ";אפסץ]=ח05" חסקס.6 התרשים הבא ממחיש כיצד פונה 455 למסד הנתוניס דרך 0086. 6 ה "00.00" 00 = 56% זוז +א6ד ₪5 = זסעוזס בקשת ";51/]=ח05" ח6קס.6 פסץ = (6הההח)5כ התחברות מבי מסד נתונים (קבצי טקסט) תרשים 30.10 בשלב זה, לאחר שקבענו כי 6 הינו אובייקט מסוג ח6600חח60 וכי עליו להתחבר ל-5 שהגדרנו ב-0086, ניתן לבצע פקודות 501 על ידי שיטת 66016א5 של אובייקט 60 חח ס6. "687 |6 ד ,60817 6החבא) 9016 5% 80!6+ 676866" 60006א6.0 משפט 501 זה יצר טבלה בשס 1806 5%זו1 ובה שתי עמודות. עמודת 6וחח מסוג ז63 (טקסט), ועמודת |6ד מסוג 008 אף היא. פרק 30: מודל ₪0 | 341 להלן הקוד המלא (קוב 350.ח :)530!6 630 >% (" 660 חח 80000.0 )07680000(60. 50/07 = 6 56% ";5ץ1א=ח05" הסקס.6 ( 6 |6 ד ,6317 6רחבא) 3016 5% 80!6+ 676866" 60006א6.0 <% 0 חח 85 8016+ זטסצ הרץ קוד זה. לאחר מכן הסתכל בתיקיית |6ססן החדשה ותגלה כי נוצרו שם שני קבצים: קוב בשס 806 5%ז8, החייר - ואססן 5 הקודם = מבא - | תיקיות שולחן עבודה ₪ המחשבשלי בוו [=₪] ובו + 6 ך) זפשוזסו 1 ) פטקופחו + = )ססן 1 ) סוס ) סגוססטאי ₪ 3 סז + 5 2 אובייקטים | קובץ עויכה תצוגה מעבראל מועדפים כלים עזרה | כתדבת | ואססןפגופופחו ו ב ₪9 תקליטון 3% [8) 530065 ) 1 פ)חפוחטססים עו 1 ) 65 הזנטסוק וקוב בשס וחו.560608. . ₪ - ₪8 גזור העתק הדבק ש | למעלה | א : - 5 וחו.בחחסו]ס5 פא פא קובץ הגדרותת תרשים 30.11 אס תפתח את הקובף 18906 56 בעורת פנקס הרשימות (ַא60וסח), תגלה כי זו למעשה הטבלה שיצרת. אל תשנ ה בקובץ וה דבר. 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט כך ייראה הקוב 80!6? ₪9 : לי וו - | בון א קובץ עריכה חיפנש עזרה "נפז", ''סחבא'י תרשים 30.12 כפי שבוודאי ניחשת, הנתוניס בטבלה מוקפים בגרשיים ומופרדים בפסיק. ניתן לשרטט את הטבלה החדשה שיצרנו כך: ו6ד סוחבּא אס כן, יצרנו טבלה על השרת דרך קוב 55. כל שנותר הוא להזין מידע אל הטבלה. הזנת נתונים לטבלה כעת, נכין קובץ 457 חדש אשר יצין נתוניס אל הטבלה החדשה שיצרנו. ניצור אובייקט ח6000ח חס6 כפי שביצענו בתרגיל הקודם, על ידי שימוש בשיטה (507/67.0768600[66. (" 660 חח 80000.0 )0768%600(60. 50/07 = 6 506% נגדיר שוב את אפ5, אליו אנו מתחברים, על ידי השיטה חססס: ";5ץ1א=ח05" הסקס.6 והפעס נבצע +6פחו אל הטבלה. נבצע זאת מספר פעמים : "('1234, ססר )65ט]פע 80|6+ 5%זו ססחו +הספחו" 6ז600א6.6 "('65)'[06:,'4321ט]8ע 80|6+ 5% ססחו +ספחו" 6ז600א6.6 "('0','6690ס65)'6800ט|פע 80|6+ 5%זו1 ססחו +ספחו" 6ז600א6.6 פרק 30: מודל 00 | 343 חידוש נוסף בקוד וּה, הפעם נסגור את אובייקט ח0ו660חח60 על ידי שימוש בשיטה 6 כדי לא להכביד על מסד הנתוניס. אמנס במקרה זה אין אנו מתחברים למסד נתוניס, אך מומלצ לסגור את ח6000חח60 עם סיוס הפעולה כדי למנוע מצב בו משתמשים רבים משאלרים 6000660005 פתוחים וסותמיס את מסד הנתונים. 6 אס נרצה לבטל לחלוטין את אובייקט ח6600חח60 כדי לחסוך במשאבי מערכת, נשתמש בתחביר: 8חותזסח = 6 56% להלן הקוד המלא (קוב ק561%.35ח! 3016:): >% (" 660 חח 80000.0 )07680600(60. 50/07 = 6 56% ";אפסץ]=ח05" חסקס.6 "('1234, )ססר )65ט|פע 80|6+ 5%זו ססחו +ספחו" 6ז600א6.6 "('4321', 65)'[06ט]8ע 80|6+ 5% ססחו +ספחו" 6ז600א6.6 "('0','6690ס65)'680ט]פע 80|6+ 5%זו1 ססחו +ספחו" 6ז600א6.6 6 8חותזסח = 6 56% %< 6 6 0 60ר510 5הצו הססהוזסזחו סוד לאחר הרצת הקוד בהצלחה, נפתח שוב את הקוב 1806 זו ונראה כי המידע אכן נכנס לטבלה: ו - |בן <, קובץ עויכה חיפונש עזרה "1 ד', ' סח בי "1238" '' ב)ססחיי "21", '"ססך "6698", "63060" תרשים 30.13 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט כמובן כי לצרכי הבהרה ניתן לשרטט טבלה זו כך: .43 | 21 הכנת רשימת אורחים באתר היישוס הבא יאפשר למבקריס באתר להירשס ברשימת האורחים. ביישוס גה נעשה שימוש באותו אפס שיצרנו (אפסץ). המטרה היא לבקש את פרטיו האישיים של מבקר ולרשוס אותס בטבלה מבוססת קבצי טקסט. נתחיל במסמך 452 אשר יבנה את הטבלה. נבסס את 6 כאובייקט ח6600חח00: (" 660 חח 80000.0 )07680000(60. 50/07 = 6 56% נחבר את אובייקט ח6600חח60 שלנו ל-א05 המוגדר ב-0086, הרי הוא אפסץו : ";פסץ]=ח05" חסקס.6 וניצור את הטבלה 000% 965% המכילה שס פרטי, שס משפחה ודואר אלקטרוני. כל השדות האלו יהיו מסוג ז608. כלומר, יכילו מחרוזת טקסט שאינה עולה על 255 תוויס. 6 |ו8הח6, 63 שרחה !6 6רהחז)א סכ 00656 9016 676866" 60006א6.0 נסגור את אובייקט ח6600ח60 ונבטל אותו מזיכרון היישוס : 6 8חותזסחה = 6 56% לפניך הקוד המלא, כולל מלל |אזח אשר ייתן לנו אינדיקציה כי הקוד התבצע (קוב .603% 6!כה+ 200% 00₪65%): >% (" הסח 60. 80000 )6768000060. 50/07 = 6 56% ";אפסץ]=ח05" חסקס.6 6 |והח6, 6 שרחה !6 086 סכ 00656 98016 676866" 6.0600 6 8חותזסח = 6 56% %< |ץ||510605500 6768060 ה066 85 16ב אסס 000656 פרק 30: מודל ₪0 | 345 נריץ קוד ה פעס אחת. בתיקיה 006[ ייפתח קוב טקסט בשם 500% 8065%. אם נריצ קוד זה יותר מפעס אחת עלולה להתעורר בעיה, מכיון שהטבלה אותה מנסה קוד זה ליצור כבר קיימת. וו הודעת השגיאה העלולה להופיע אם נריץ קוד זה יותר מפעס אחת: .2 הדצ ב ו ו | קובץ עויכה תצוגה עועדפים בלים ערה ב .60.6 [ו₪ 62 /. הקודם הבא עצור וען דפהנית | חיפוש מועדפים היסטוריה | כתובת [שָ 83)6.350ז0 13016 >ססם 65%וו/ 27.0.0.1 1 :קת ב > מעבר אל 1 8 ] * '₪0040814 זסזזם פזפצוזם 006 זסו זפטויפזק םס = 01 אספפסווי .61815 צ830ז|3 'ססם 1פטט' 6|פ3 ד [זפשוזם פד 6םסס][הספפזסווו] 4 פחו| , [8818.35ז₪ 8!פ18 %ססם 69%טף/ תרשים 30.14 לאחר הרצת הקוב פעס אחת בלבד, נראה כי בתיקיית 00%( נוצר הקוב 006 9065%. % הטייר - ואססן |= |ם] <ן | קובץ עויכה תצוגה מעבראל מועדפים בלים עזרה | , 2 5 *% | % 5 | הקודם חבט למעלה | גזור | העתק | הדבק | כתדבת ]1 ) ואססןפנופופחו ו ב | תיקיות א שולחן עבודה 4 | |[ 806 5 --₪] המחשב שלי [5: אססל )גו > ₪9 תקליטון 3% [₪) 55| ו סו 50 9 [₪] חוב1 ₪ 1) זפשזסו -1. ) פטקופחו +[ ) 693656 = 1 ) 6066 1 ) סטסספאי + | "יי 1 5-5 5)השחווסס כ עו 1-9 ) 65 חזבזטסז |+| , 3 אובייקטים ₪ המחשבשלי תרשים 30.15 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט אם נפתח את הקוב 000% 065% בעזרת פנקס הרשימות (0ססזסח), נוכל לראות את מבנה הטבלה: לי ור -. ובן <, קובץ עריכה חיפנש עזרה "ונח" "סהבּה1", '"סההה+'] תרשים 30.16 כעת, נבנה מסמך ₪411 המכיל את טופס קבלת הפרטים (קוב> |וח1ח.6181!5 [3ח50זסס): <> <0680> <006> <006/> <680/> <ץ000> <"ז00ח06"=ח0ווה > <%ח0?/ >א200% 665% טס 60 6הס526="5" <] זח> <"200%.850 00656 ססח! +6פח! 06%81!5 |החספזסכ"= חסחסה וחזס?> <] "ח)"=6רחהח "לא6="06כ/ט +טקחו>: סוחהא 6פזו= <] זסם> <] "ח|"=6וחפח "0א6="60כ/ס זטסחו>: סוחבא] 35% | <] זסם> : |ובו-5 <] זסם> <וחזס?/> <שו0/> <ץ000/> <וחטח/> חשוב לציין, כי כל יישוסם אינטרנט בנוי מתכנות בצד שרת, כגון 45 שאנו בוניס, ותכנות בצד לקוח. תכנות בצד הלקוח דורש לשלב בדיקות זְמְִַ38/856 כדי לוודא שהשדות מולאו בפרטיס ואס אפשר גסם בפרטים נכוניס (הסימן ₪ בדואר אלקטרוני, וכל ואת טרס שליחה. פרק 30: מודל ₪0 | 347 כך ייראה מסך ווידו : | 2 זטזט!קא = ]6חזפ]ח] 1]ס5זשו]א - [חזזת.5!ו813 !3ח50ז2127.0.0.1/26/:קזות | קובץ עויכה תצוגה מועדפים כלים עזרה הקודם הבא עצור רענ דף הבית חיפוש | מועדפים | כתנבת |[45 .36186 וספ 27.0.0-1 1//:פוות = ] = > מעבר אל || 165 > 00% 020891 זטוס סז 6וה8|60 ]: החפ זו | 8 1.851 | |וא-= ₪ 0 אינטרנט תרשים 30.17 כעת עלינו לבנות מסמך 55, אשר יקבל את הנתוניס מהטופס ויזין אותס אל הטבלה. נבסס שוב אובייקט חסס6חחס6 ונגדיר אפפ : (" הס חח 80000.0 )07680600(60. 50/07 = 6 56% ";5=ח05" ח6כס.6 כעת נבצע +ז6פחו תוך שרשור הנתוניס שהגיעו מהלקות: 8 "050 00% 656 ססחו +6פחו" 6ז600א6.6 8" 8 ("ה "65.65 סז 8" 8 ("חו" 65.65 סז "(" 8 ("ה0)"6ח50/ 67 ט00065%.0ז שיס לב, כי השרשור אינו פשוט, כיון שיש לכתוב את הגרשייס הבודדים (') המחויביס בתחביר 501 -> (!|8ח6', '6וחהח 35%!', הח 5%זו'), וכן את הגרשיים הכפולים (יי) המחויבים בתחביר השרשור של 452 > ...600656 8 "...סזחו +הספחו". לאחר מכן, נסגור ונבטל את אובייקט ח6600חח60 : 6 8חותזסח = 6 56% 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט להלן הקוד המלא הכולל גם את מלל ₪41 שיופיע על המסך עס סיוס הפעולה (שס הקוב הוא כמובן השס המופיע ב-ח8600 של הטופס ב-|אזה₪. ראה קובצ 0ק200%.35 00656 %0ח! %ז50ה! 06%3!|5 |בּחה0ס5זסק): >% (" 660 חח ס6. 80000 )07680600(60. 50/07 = 6 56% ";5ץ =ח05" הסקס.6 8" 8 ("ח "500 60650.6 8 ")סט אסס 0656 ססחו +ספחו" 6ז600א6.6 ל(" 8 ("הח6") 650.65 סז ₪ ,"8 ("חו" 65.5 סז 6 8חותזסחה = 6 56% %< 5060655101 601550760 ח6סם 6עפח טסצ <8/>וז0? 0+ א286< "|והסח.6%81|5 |החה0ס5זסק"=61זח 8> =7- % הערה 6 לקובץ ק200%.35 00655 ספהן %ו50ה| 06:3||5 |הּהספזסק אין לפנות ישירות, כיון שאז לא יישלחו אליו הנתוניס ח6,חו,ח1 ותתבצע הזנה ריקה לטבלה! ניתן לפתור בעיה זו על ידי בדיקת %קח6פו פשוטה. כלומר, להתנות את ביצוע הקוד בתנאל: הסט (("חז" )06/5 0.+60065ז )ו 56 זו ולא לשכוח ‏ 6ח6 בסוף! כעת נעקוב אחר צילומי המסך של חיישום. נתחיל במסך וואדת : | 2 זסזס!קא = 61חז6]ח! 050/1ז6ו - |חוזח.5!ו613 !3ח50ז127.0.0.1/26//:קוות | קובץ עויכה תצוגה פועדפיט כלים ערה | ₪ | |8 0 87 8 ₪ 2 שר 5 הקודם הבא עצור | וענן | דףהבית | | כתנבת |[45 חיפוש | מועדפים |הזזח.36%35. זפ 27.0.0.1 1// :קוו = | > מעבר אל 1 ו ] * 00 691ט) זטס סז פוחס6|פצ 7 תס שתתפאזפזו 00007 פשחוחה]. ספא 851 | 0 חחס-00פ6טוחו] וו = | ₪ אינטרנט תרשים 30.18 פרק 30: מודל 00 | 349 לאחר מילוי הנתוניס נקבל: ו -. |ובון אן | קובץ עויכה תצוגה פועדפיט כלים ערה | ₪ | .םש : הקודם חבא עצור רענן דף הבית חיפוש מועדפים | כתדבת 45[|‏ | וחזב- 781/60 0 2=ה1? ק5ב. טספ 65 *י| ‏ > מעבר אל |[ ]| * סז סז 286 [עןו506605580 60151080 הח9ם 8יפח וס ₪ אינטרנט תרשים 30.19 כעת, נותר רק לפתוח שוב את קוב 200% :9065 שבתיקיה ואססן ולראות כי הנתוניס הוזנו: 2 הכימ הו - |ם] א, קובץ עריכה חיפוש עזרה "[1הּחס", '"פההּה1", '"פהבּה+" "11. 60. נחבּ-00ח%008ח1'", "טח נחם", '""ובּחס?יי תרשים 30.20 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט שליפת נתונים והצגתם ב- 60/ כדי לשלוף נתוניס ממסד נתונים ולהציגם, יש להכיר אובייקט נוסף של 400 הנקרא 0% יי לצרכי הבנה, אס נשלוף נתון אחד ממסד נתונים, כגוו שס פרטי של אדס, לא תהיה בעיה לאחסן אותו נתון בתוך משתנה רגיל. לעומת ואת, אס נרצה לשלוף את כל הנתוניס מטבלה, לא נוכל לאחסן את המידע במשתנה רגיל. אס כך, אנו זקוקיס למשתנה שיכול להכיל מידע טבלאי. והו אובייקט 866070656%. אובייקט ₪66070560 הוא משתנה טבלאי המעניק לנו כליס נוחים לגשת למידע. הבה נדמה תהליך שליפת מידע מטבלה במסד הנתוניס לתוך אובייקט ₪6607056%. מסד נתונים טבלת 5סווְבּח סוחהח 357 | סוחפח 6פזו= | | | שרה שלב א תרשים 30.21 בשלב זה, לאחר שנוצר אובייקט ₪6607056%, הוא ממתין ריק. כדי לאפשר ל--₪660705% לשלוף את המידע מטבלת מסד הנתונים, יש להגדיר לו כיצד להתחבר דרך אובייקט חסוז66 חח 60. לאחר ההתחברות, ₪6607056% שולף את המידע מהטבלה ומאחסן אותה אצלו, כולל שמות העמודות. פרק 30: מודל ₪0 | 351 שלב ב תרשים 30.22 שוח 1.85% סוחפח 6פזו= אובייקט ה-ח6000החהס6 מאפשר חיבור צסחסזהחהּ ואססוח זס טס חופָסטח בשלב זה, אובייקט ₪66070565 לוקתח את הנתוניס מטבלת פַחהּח ומאחסן אותס בצורת טבלה. כיון שאובייקט ₪6607056% נמצא במסמך 55ג, ניתן כעת לגשת למידע דרך קוד 450. שיס לב שבתרשיס נוסף אלמנט בשס א06ח1. אלמנט זה הוא אלמנט לוגי המצביע על שורה בטבלה. כפי שמופיע בתרשים, א06ח1 מתחיל בשורה הראשונה, כך שאס נבקש מ-₪6607056% את עמודת 6וחפּא 8%זו=, נקבל את |אססוח. אס נרצה לקבל מידע משורות אחרות, ניאלץ להזיז את א06ח1 שורה אחת קדימה ולבקש שוב את עמודת סחחפּח >פזוח, ואו נקבל את חופַפָטח. תחביר 6601056% יצירת אובייקט ₪6607656% זהה ליצירת אובייקט ח6600חח60: ("66070560. 30000" )07680000[60. 507/06 = ] 50% השימוש בתחביר (567/61.6768%600[66, מורה למנוע 455 לגשת לרישוס המערכת ולאתחל אובייקט על פי אובייקט ז₪6607056 הרשוס שם: 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט זסזו = עזו5ופ6ה 4 כו ופוע 08ם עופופסת זובזב פס ספה ו 5. זובזב ק. 8 סה 0 זובזב פסה 0 ב | 5 זו פטס 0 זו טס 0 בסומז₪3 סוסה ךר 0 סוסה 3 2 4₪%50ו0 4 | 0-1 | ל אתזפוגוקוחס עו +| = + + + + ]+[--'][ תרשים 30.23 השלב הבא הוא הגדרת אובייקט ח6600חח60 אשר דרכו ימשוך אובייקט ₪6607065% את המידע ממסד הנתוניס. אס אתחלנו אובייקט ח6600חח60 בשס 6, נשתמש בתכונה 00וז066ח60/660 של אובייקט 866070566 כדי להגדיר מול איזה חס6600חח0ס6 נעבוד: 6 = ה6600חח860/6600. השלב הבא, יהיה שליפת המידע מטבלת א00פ 80658 אשר הגדרנו בתרגיליס הקודמיס. שליפת המידע מתבצעת באמצעות התכונה ח6כס של אובייקט ז₪6607056 : "000 065% וחסיז * 56/6600" הסכס.ז כעת, מכיל אובייקט ₪6607056% (לו קראנו בשס ז) את כל המידע מהטבלה. בטרס נמשיך, יש להיכנס ל- [וחזח.066189[15 |3ח50ז6ק/127.0.0.1 ולהזין עוד מספר שמות לטבלה כך שנקבל מספר שורות, כגון: 2 ו כי מ ה - |ם] א, קובץ עריכה חיפוש עזרה "[1הח6", "סההּה1", '"סההה+'] "0.11 נבחבּ-00700+ח1'', "טח 1חה", '""ובּחס?יי '"60. 10970 0ח5"', "בוב - ח6ם'"", "+ ב1ססת ת5' '"600. ה160ח1ת6טב3ּ"', "ה בת6ט", '' 2301 "וב" "6%ח. 0א0א3210ּ-ו", "בַקבּח ובּטֶבּח", "61 21בּ-'י "ח60. [1בּח0%ח1טף-וטם'"", '"בטף-וטם", "חבּיוטבּ'" '"600. ה%10+036ה1551ח'"', "ה36%10ה1", '"חַח551 נח'"" תרשים 30.24 כעת, נחלץ את המידע מהשורה הראשונה ונציג אותה בדף ט6\. פרק 30: מודל ₪0 | 353 אהו קטע הקוד שכתבנו עד כה: 60 3 076806 (" הס 80000.0 )600 08 50/0 = 6 50% ";פסץ]=ח05" חסקס.6 00 60070566 8 676806 ("056 6607 80000 )08000066 07. 50/07 = ז 50% 6 = ה600006600ע860.ז] "000 065% וחסי * 56/6600" הסקס.ז כיון ש-א06ח1 נמצא בשורה הראשונה, כל שעלינו לעשות הוא לבקש מאובייקט להציג את ערך העמודות |68 ,6וחפח! ,6ח8ח1ז. גישה לעמודה ב-₪66070560 מתבצעת באמצעות השיטה ()86!65, באופו הבא : ("6רח3ח)")6!05.ז אם כן, נציג למשתמש את התוצאה: "" 8 ("סותהח)")6!05. 86 "=6חחפח זו" 50056.6 "" .8 ("6הח8ח|")16|05.ז 8 "=6רחפח 35% |" 6סוע.56ח6500ז "<] זט>" .8 ("|וה0ח6!05)"6.ז 8 "=!|וב1-" 6שוצו.56ח6500ז הקוד המלא ייראה כך (קוב ק08.35ו6560%9% (שסזו 6חס): >% 00 3 076806 (" הסח 00. 0600000 50/0760 = 6 56% ";פסץ]=ח05" חסקס.6 000 68| ("ל6007056 .80000 50/0000 = ז 50% 6 = ה0ו0660ח860/600.ז] "000 065% וחסיז * 56/6600" הססקס.ז "< 526='5 %הס1> " 66]ז/ש. 6500056 "<] זם>" 8 ("סותהח)")6!05.] 86 "=6חחפח זו" וע 650056 "" .8 ("6וח8ח|")16!05.ז 8 "=6רחפח 35% 1" 66וע.56ח6500ז "<] זם>" .8 ("|וה0ח6|05)"6.ז 8 "=!|וב1-" וצו 56ח500סז %< התוצאה תיראה כך: | זסזס!קא = ]6חזס!ח! 1)ס5סזסו - קב .חסוזה]ח656זק אוסז 6ח127.0.0.1/0//:קוות | קובץ עויכה תצוגה מועדפים כלים עזרה : > כ 8 ₪8 5 |6 שר * | | | 4 ה עצור רענן דףהבית | חיפוש מועדפים | ] | | | | כתנבת - 35 .הסוב ה656זכן אופז .חס 27.0.0.1 1 /:קוות! ב > מעבר אל 1 5 > 0 2=פחבּח זו חח ה=ס בח ז35 | .60.|ה00-3ח6סזחו=!ו₪13-= 4 ₪ אינטרנט תרשים 30.25 נהדר! הצגנו מידע ממסד נתוניס בפעס הראשונה! 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט הצגת טבלה שלמה כדי להציג טבלה שלמה, נדרש להזיז את א06ח1 שורה אחת קדימה ובכל תזוזה להציג את נתוני השורה בה הוא נמצא. הדרך הבטוחה ביותר לבצע ואת היא באמצעות לולאת וחטש ס0. כאשר מתמלא אובייקט ₪6607056% בפעס הראשונה, נמצא א06%ח1 בתחילת ₪6607056%, כלומר בשורה הראשונה. מקוס וה נקרא =80, כלומר, ₪6 ]0 פַחוחחו860. ניתן להתייחס אליו כאל )סם.ז. השורה האחרונה מוגדרת כ-6!ו₪ ]0 6חם, וניתן להתייחס אליה כאל ז60.ז. כעת, ניצור לולאה אשר תזיו את 06%ח1 שורה אחת קדימה בכל ריצה, עד אשר יגיע ל- +60.ז. תחביר פתיחת הלולאה יהיה: ומח 0 בכל ריצה של הלולאה נציג את נתוני השורה: 8 "---" 8 ("6רח6!05)"108. ססוע. 05056 8 "---" .8 ("6ההח!")16!05.] "" .8 ("81ח6!05)"6.ז ונזיז את א06ח1 שורה אחת קדימה על ידי שימוש בשיטה 6%ח6טסוח של אובייקט בי ]חס עסו לאחר מכן, נסגור את הלולאה על ידי התחביר: סססו. כך ייראה הקוד המלא להצגת נתוני כל הטבלה (קוב 000.35 065% !31 שסח5): %> ("ה0 660 חסס. 30000" )076860060 50/0 = 6 50% ";5ץ1א=ח05" הסקס.6 ("66070560. 30000" )67080600[60. 507/07 = ] 50% 6 = ה6600חח860/660.ז] "000 65% וחסז]) * 561666" הססס.ז "< 526='5 %הס1> " 66]ז/ש.6500056ז 1 וסחט 0 8 "---" .8 ("6ההבח86!05)"]1.ז] 6סו .6500056 8 ("סהח!")86|05.ז "" 8 ("ו08ח6!05)"6.ז 8 "---" )סח עסרח. ז קססן <% פרק 30: מודל 00 | 355 וזו תהיה התוצאה: ב3 זסזס!קא = ]סחזס)ח! 1/ספסזסוא - ק5בּ אססם |63ט !|!בּ איסת127.0.0.1/5//:קוות | קובץ עויכה תצוגה מועדפים בלים עזרה | ₪ | ₪ ₪ ₪ ₪ 5 הקודם הרא עצור וען | דפהנית | חיפוש מועדפים | כתרבת |[45 ספב.%ססם )טסוו 31 .%ו127.0.0.1/50/// :קוו = | = > מעבר אל | | 65מ1 > ||.60.וו6000-3סזחו--- 0 הווחה ---ז2008 הה600.60)!ססרת5--- 3-ה6ס---א||ססוח 5 ה ס6. ה60ו6חוח306---חהוח06---וו90אזהּ 32---|032 3 ץ3ח---|3216ז החס6. || 0ח6!טוסזגוס---וגוטזטס---וחבּזשהּ והחסס. ה0וז36 6 הו55רח---הסוז86חו---פָחו155רח 4 [₪ בוצע | ₪ אינטרנט תרשים 30.26 הצגת הנתונים בטבלת ‏ !ו דחו כדי להציג את הנתוניס בטבלת 4191 מסודרת, נדרש לשרשר פקודות טבלת ואדה אל תוך הקוד בצורה הבאה (קוב %316.350 |וחזו| 35 200% 065% || ששסח5): >% (" 660 חח 80000.0 )07680600(60. 50/07 = 6 506% ";פסץ]=ח05" חסקס.6 ("+6007056ז. 40000" )507/07.07680000(66 = ז 56% 6 = ה0ו860/60000660.ז] "000 065% וחסיז * 56/6060" הסקס.ז "< 526='5 %הס1> " 66]ז/ש. 6500056 6 ]ו דר 8 5הסקס פוחש ' "<'1'=ז00700 %80!6>" ששו 05056 אוסז 80|6? ]1 ד 8 5הסקס פוחש ' "<>" וע 50056 "<6>/%0ר8 זפזו= < ס6וחע"= זס|ס60 %+חס+> < |68ס'= זוס|060 הז>" סע 56 ח6500ז "<)/ >6רח3] 35% 1< סשוחצ'= זס|ס6 +חס?> < |668'= זס|ס06 ה+>" 56.66 ח6500ז "<60/ >!ן8]-= < סש וחצ'= זס|60 +חס?> < |668'=זס|060 ה+>" 66 650056 צוסז 590|6 זו 6|056 * "" 6סןצו.56ח0500ז וסחט 0 קסס| 6 01 חטז סע צוסז 80|6+ וידר צוסח 8 הסקס ' "<>" 66ן/ש.6500056ז "<%0/>" .8 ("6והבּח]")86!05.ז 8 "<60>" שוש 56ח500סז "<0)/>" ,8 ("6וחבּח]|")06!05.ז] 8 "<0ס>" 6סן/ש. 050056 "<%0/>" ₪ ("081ח86!05)"6.ז 8 "<60>" ססועש. 56ח500סז קסס! 06 ]0 חטז /ה6ע6 צוסז 80|6+ 11 דר 6וז 6056 ' "" 06ןעש.6500056ז ]אסתסעסוח.ז סססן 6+ ]ו ד 6+ 60565 פוח ' "<90!6+/>" 166/ש. 6500056 "<%חהס+/>" 6סוזע. 05056 %< 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט יש להקפיד כמובן על פתיחת טבלת !וז לפני תחילת הלולאה, וסגירתה לאחר ביצוע הלולאה. וזו תהיה התוצאה: 21 - |רו] <ן | קובץ עויכה תצוגה עועדפים בלים עזרה [ | הו קוו ו ₪ * הקודם הבא עצור הען דפהנית | חיפוש מועדפים | כתובת [6ָ 16.350ס13 חתור 35 טספ )פפגום 31 9ו0ח127.0.0.1//5// :שת ב > מעבר אל [ 5 ]| * א ו | 60. והח00-8ח6סזחו סח ורג וק | ה ס6. 0 סרפ חה-חסט | או|ססרחח5! 60 ח60ולח ו 3016 חוחסו 90 | 26| |7082ה הח 8 (82זן 60 .| רתזסח6!טוסזצון וטוסזטס רזה | | 60 0 96086ח551רח! חסו6פחו 50| ₪ [₪ בוצע | | ₪ אתטתט ב תרשים 30.27 קובץ וחו.3ו567060 אס תפתח את הקוב [חן.6₪03ה56 אשר בתיקיית ואסס1, תגלה כי כאן נמצאות הגדרות הטבלאות. כל שם טבלה מוקף בסוגריים מרובעים (ן ]). 2 וחו.8603ת56 - פנקטח רשימות . |ם]א) קובץ עויכה חיפוש עזרה [3818+ 15%+] סט ]=-ו3006 16 סח בו [ס6 603361656 55 5006118 = ?חס ] 5 0166 "603 הַהַבא=6011 5 ה₪1656 שבּת6 61ז=6012 [%ססם 65%ט8] סט [=-ו06 3 16 סח בּו] גפס 5 56% 6167ב 603 4 1 650061= +בּח"וס ] 5 016% בּה6 פַהבּה+=6011 5 166% בּה6 פַהבה6012=1 5 016068 בּה6 6013-8311 תרשים 30.28 פרק 30: מודל ₪0 | 357 ניתן לראות כי בהגדרות 906 5%זו, ישנם שני שדות, 6וחגּא ו-|16. שניהס מסוג 6081 ומכילים עד 255 תווים. ניתן לשנות הגדרות אלו באופן ידני דרך פנקס הרשימות או דרך זסעוזס +א6ד 1160506 ב-86ס0, על ידי לחיצה על לחצן 5חסשקס במסך הגדרת אפס. קטו56 וא 0086 תרשים 30.29 לחיצה על לחצן 5ח0ושק0 תגדיל את המסך ותאפשר ללחוצ על לחצן ז+הוחזוס=] 6ח611ש. <> אאפפסשי] ₪ מותה קט59 ואס ד 6מסם <לפחטוס | תרשים 30.30 לחיצה על לחצן +3וחזוס:] 6ח6/1כ, תפתח את מסך ההגדרות עבור הטבלאות. 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט ]הזז ] ]א 1 6חו/6 ₪ כוז ימ > מ | ₪ שק 5 ו 5% וחווס ו | | וו בל ובו | | ו תרשים 30.31 מומל בשלב זה לא לשנות הגדרות. חומר לימוד נוסף בנושא ₪11 בהוצאת הוד-עמ?: 3 450 ו- ע6700:ח1 [ה150/ סדנת לימוד, כ- 368 עמודים + תקליטור 3 45 המדריך השלם, כ- 928 עמודים + תקליטור פרק 30: מודל ₪0 | 359 אינדקס עברי א אבטחת מידע, 320-322 סיסמה, 320-321 אובייקט, 174-176, 301 מאפיינים, 175 מחרוות, ‏ 225-232 שיטה, 175 שפה מבוססת אובייקטים, 174 שפה מוכוונת עצמים, 174 תאריך, 239-244 תמונה, 213 אוסף, 289-299 אופרטוריס 13/85600) השוואה, 188 לוגיים, 189 מתמטיים, 189 אופרטוריס 0םו856/) השוואה, 281 לוגייס, ‏ 282 מתמטיים, ‏ 281 אינטרנט אתר, 32 היסטוריה, 29 אנימציה, 209-224 החלפת תמונה, ‏ 212 אתר אינטרנט, 32 אתר הוד-עמי באינטרנט, ‏ 33 ב בסיסי נתוניס, ראה מסדי נתוניס ג גבול (טבלה), ‏ 123 גובה (תא בטבלה), 129 גופן, 84-86 בסיסי, 85-86 0 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט גזירת מחרוזת, 229 גלובלי (משתנה), 214 גלישה, 32 ד דואר אלקטרוני, ‏ 34-35 קישור, 97 דף אינטרנט, ‏ 32 דפדפן, ‏ 33,31, 49 "סקא 6%חזססח], 33 ה הדגשה, 83 הדק, 201, 205, 209 המרה, פונקציות, 275 העברת מידע בין חלונות, 254-259 העברת קבצים, 35-36 92 ,הרעה‎ הסתרת קוד זמְַספפּצה ,1‏ 177 ח חיפוש מיליס במחרוזת, 228 חלונות, 251-259 העברת מידע בין חלונות, ‏ 254-259 מאפיינים, ‏ 252 פתיחת מסמך בחלון חדש, 251-253 ט טבלאות, 121-135 גבול, ‏ 123 גובה (תא), 129 יישור, 124, 128 מרווח בין תאיס, 126 מרווח בין תוכן לגבול התאים, 126 צבע רקע, 125 רוחב, 124 128 שורה, 121 תא, 121-122, 127 טבלה, ,501‏ 330-333 ביטול טבלה, ‏ 333 הזנת נתוניסם לטבלה, 332 יצירת טבלה, 331 מחיקת רשומות מטבלה, ‏ 333 עדכון טבלה, 332 קריאת נתוניס מטבלה, 330 טופס, 137-149, 283 בדיקה, 226-227 יבצירה, 138 לחצן אפשרויות, ‏ 146-147 ניקוי, 148 עברית, ‏ 153 רשימה נפתחת, ‏ 142 שדה טקסט, 140 232 שדה קלט, 145 שלח, 148-149 טקסט שדה טקסט, 140, 227 שדה קלט, 145 , יחסי מיקוס, 104 קישור, 98 יישור (טבלה), 124 יישור (תא בטבלה), 128 כ כותרת בדף, ‏ 63, 72, 78-79 כותרת לחלון, ‏ 62 כתובית נעה, 87-88 כתובת ק1, 40-44 לולאות 0ַ0ִ18/8560), 187-192 זסם, ‏ 191-192 6וח/, 187-188 בתוך לולאה, 192-195 לולאות 00וז ,)/850‏ 278-281 סח סם, 280 6וחצ סם, 280-281 80 זס=, | 298-299, 313, 325 זס=, ‏ 278-280 לחצן רדיו (טופס), 236 לקוח (מחשב), 30, 288 מ מאפייניס (אובייקט), 175 מונה ביקוריס באתר, ‏ 309-313 מחרוזת (אובייקט), 225-232 מחשב לקוח, 30 שרת, 30 מיקוס יחסי (תמונה), 104 מיקרוסופט, ‏ 33 מנוע ,50‏ 267-272 בדיקת תקינות, 271 הגדרת תצורה, 270 התקנה, 268 מסגרות, 155-170, 245-249 בהשוואה לעבודה עס חלונות, 254 טעינת מסמכים חדשים, 164 מקוונות, 163 קישור, 166 שם, 166 מסגרת פנימית, 168-170 קישור, 170 מסד נתונים, ‏ 329-333, 335-359 0ם, 335-359 יחסיים, 330 מבוא, 329 נירמול, 330 1, 330-335 ביטול טבלה, ‏ 333 הונת נתוניס לטבלה, 332 יצירת טבלה, 331 מחיקת רשומות מטבלה, ‏ 333 אינדקס עברי ‏ 361 עדכון טבלה, ‏ 332 קריאת נתוניס מטבלה, 330 קובצ טקסט, 336 מסך, רזולוציה, 33 מעבר שורה, 79-81 מערך ט0סְחַ6ס85/ה ,)1‏ 213-224 חד-מימדי, 216 יתרונות שימוש, 218 רב-מימדי, ‏ 220-223 שיטות, 219-220 מערך ,)/85600‏ 282 מפתח (עוגיות), 326 מקומי (משתנה), 214 מקטע, ‏ 42 מרווח בין תאיס (טבלה), 126 מרווח בין תוכן לגבול התאים (טבלה), 16 משפט תנאי, ‏ 195-197 משתנה טסַס5צה2), 182-185 גלובלי, 214 הגדרה, 183 הצבת ערך, 189 מקומי, 214 ערך, 184 פעולות עס, 185 קביעת ערך, 190 שם, 183 משתנה 00ן850/), | 274-276 נ נטוי, 83 ניקוי (טופס), 148 נירמול, 330 נקודה (אובייקט), 175 לי סיומת קוב>, ‏ 56-57 סימנים מיוחדים, ‏ 91-92 סיסמה, ‏ 320-321 ספק שירות אינטרנט, ‏ 29, 44 2 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט 32 ,29 ,גירס‎ ע עברית, 151-154 ויוואלית, 151 חזותית, 151 טופס, 153 לוגית, 151 קידוד, ‏ 152 עוגיות, 319-320, 323-328 עורך טקסט, ‏ 55, 66 ערך בוליאני, 199 פ פונקציות, 201-207 הדק, 201 205 העברת נתוניס, 210 מחזירות ערך, 206 מיקוס בתוכנית, 203 קריאה, 202, 204 פונקציות המרה 0ק1ז ,)/856‏ 275 פורמטים גרפיים, 100 פיסקה, 55, 69, 79 פירוק מחרוזצת, 229 פרוטוקול, ‏ 31 קד 31 39-44 פתיחת מסמך בחלון חדש, ‏ 251-253 צּ צבע, 113-119 6 116 117 רקע, 116, 125 תא בטבלה, 130 ציט, 37 בנייה, 314-316 ק קבוצות דיון, 37-38 קבלת מידע מהמשתמש, 145, 283-299 קו אופקי, 55, 69, 86-87 קו תחתון, ‏ 83 קו תחתי, 274 קוב טקסט, 336 סיומת, 56-57 שם, 67 קוב טקסט, מסד נתוניס הגדרת חיבור, 336-340 הזנת נתונים, 343 שליפת נתונים, 351-359 הצגת טבלה שלמה, 355 הצגת נתוניס בטבלת 356,171 357 ,50ח6ח08.וחו‎ קוד, הסתרה מדפדפן, 177 קידוד (שפה), ‏ 152 קישור, 32 51, 93-98 בתוך המסמך, 95-96 יחסי, 98 לאתר קד:, 98 לאתר אינטרנט, 94-95 לדואר אלקטרוני, ‏ 97 מסגרות פנימיות, ‏ 170 מסגרת, 166 תמונה, 109-111 רִ רווח לבן, ‏ 91 רוחב (טבלה), 124 רוחב (תא בטבלה), 128 רוולוציה (מסך), ‏ 33 רקע למסמך, 65 רשימה נגללת, ראה רשימה נפתחת רשימה נפתחת (טופס), ‏ 142, 233 רשימת אורחים באתר, 345-350 רשת של מחשבים, 30 ש שדה טקסט (טופס), 140, 232 שורה (טבלה), 121, 130 שיטה (אובייקט), 175, 228 שלח (טופס), 148 שליחת נתוניס למשתמש, 301-308 שמירת מידע גלובלי ברמת היישוס, 2-6 שמירת מידע עבור כל גולש, ‏ 317-322 שעון, 240-242 שער, 34 שפת סימון, ‏ 49 שרשור, 182, 302 שרת (מחשב), 30, 37, 173, 263, 288 תּ תא (טבלה), ‏ 121, 127 תאריך (אובייקט), 239-244 שעון, 240-242 תגיות, 55, 69-76 שילוב, 89-90 תיחוס, 73-74 תחביר נקודה (אובייקט), 175 תיבת סימון (טופס), 146 תכנות בצד הלקות, 174 תמונה, 99-111 אובייקט, 213 אנימציה, 209-224 גבול, ‏ 110-111 גודל, 107-109 הוספה, 101 יישור, 104-105 צפה, 106-107 קישור, 109-111 תנאי 0ְמְַ28556), 195-197 תנאי 00ח ,)/856‏ 277 אינדקס עברי ‏ 363 אינדקס לועזי 8 9 ,ח800!6₪ 8 ,,(13/85010%) %ה5%3%6006 768% 3 ,3 ,31 ,56אז 6 5 )!6800 5 ,()06ץ60 5 ,)0 5 ,()68%6 5 ,()|טס6 3 ,50668 ,6087861615 7 6080 6 , ,66800 6 ,(וחזס1) א00א666 5 ,(%ח61 0 ,4 6|355 0 ,8 6|855 0 ,6 6|855 0 ,כ 6|855 0 ,= 61855 5 ,;()|710%67/8ה6|0 4 ,פחוחחובזססזס 5106 %ח6ו|6 5 ,)6190 3 ,298-299 ,ח60|!6600 9 , !60 ₪00" 7 60286 )20678%075, 8 וי 0 660 500600 0 02060 ה6600הח60 4 ,02[600) 675ח%81ח60 7 ,00 28/8560) 6טחחס6 8 ,319-320 ,0006|65 3 ,"60 5 ,()9ח65 65000, 5 4 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט 8, 2 88000; 2 88005; 2 80600! 2 800 2 8); 2 80050; 2 8000; 2 8760; 2 >|-- 2 --< 2 >%, 4 %<, 4 . 4 4 0 566 000660 28%8 6ע60 566 ,73065 [507/6 6ע60 9 ,00 0 ,00160055 5 ,0080 5 ,סוס 5 ,אפס 6 ,1659 )אסך 4 ,החססה הוח 6 ,-20160) הססהסו|פסה 9 ,קה 9 60חק₪ה 3 ,213-214 ,(ז28/850) ץ8זז 9 ,160005 6 ,]008ו5ח6חו 06 3 ,!5חסו5ח6וחו סצוך 2 ,00 ה8560/) ץפזזה 2 ,00ח8560/) ()ץ8זזה 9 ,4 ,50 2 ,ס6חופחם 2 ,,0ח6600 0 ,8חטחו חס 9 ,00/5 חַחו!|5%9ח1 5 ,(00[600) 6סט0ח 5 - ד 0 ,פסש!הע ח%וצ 6 028008, 4 4 ,139 ,(וחז0ס+) 056% 00 4 606, +, 4 3 ,5166 ס6צו והחה-100] 1, ,כ 05% 5 5665 ,85הד !אד 0 ,| ודה 4 ,(|06060זק) סדדר] 9 ,263 ,173 ,(ז6/ז56) סדדר] ה ] קטאז13! 6% דוסקער ד 566 |05060ק 35167 ך %א6 דוססער קדךח 566 1 4 ,1 7 ,, (13/850100) %ה5%90%606 )1 7 ,25605 /) %ה5%8%606 ]1 7 ,15 0 , ,6חהזת 6הו!ח[ לחז 0 ,1500 1 ,|סס6סססזק = 566 ,זסזס|קאם 6%חזסח1 157 566 ,067ו/0יק 567/166 6%חז66ח1 קז ד 566 ,06060|5זק 50166 ז6חזס%ח1 4 ,007655 ק1 0 ,4 61355 0 ,5 61355 0 ,6 61855 0 ,כ 61355 0 ,= 61355 1 ,85% 56% 6 ,)5 4 "150 ך 3 ,18/8 פ 9 ,329-333 ,8%808505כ 9 ,00 3 ,50 2 ,8ח1ו00 1 806 8 6768000 3 %80!6 8 6!6%6 3 ,(66070)5ז 6606 1 , ,6800 2 ,8ח080ק אפפ 566 ,שוחה 50766 הזה 4 020600 8%6 2 סח 3 , ואדחס 4 ,660זוכם 3 |*פכ 0 ,00 8560/) וטח סס 1 ,00 8560/) 6!וחצ סס 2 ,,00[600) %ח6והוססס 5 566 ,וח5/5%6 שוחה הוהחוסס 3 ,34 ,חוהוחסס 5 ,אפחץ5 לס 5 ,אפס ,|0%060זק הססה 60 105% 6ווהחעיס ק)חכ 566 דכ 566 , ואדה 6והההחעס 5 4 , |ו3 16ח6607-0!₪ / וו₪3-6 1 הסחסעם ב קת 566 !206060 ז516חהבזוד 6וו= 4 ,3578 6 שחת 5 ,298-299 ,קסס! ה₪86 זס= 2 ,,28/85071000) קסס! זס= 0 ,8507100 /) קסס! זס= 3 ,246 ,226-237 ,137-149 ,וחזס= 8 ,הטוס 9 ,155-170 ,פסוח4ּץ= 5 ,(0%0601זק) קך= 7 ,;החסססחט= 4 ,;פחו!|68 6 ,6ט!/ חז6ז אינדקס לועוי | 365 2 ,;()]|64/סרח5.6זח 60 600005 )28/856710%( ץהזזה 9 ,()חוסן 9 ,()6/61756] 9 ,(506 6 0 ,()06%0806 0 ,)06050 0 ,,()65לח0601 0 ,()חשחסו060 0 ,)0615660005 3 ,()6ח! 0607 0 ,()06%/687 3 ,()6וח! 56071 1 00606 2 ,()6ם1ז/ |ססו 5 ,;()|%67/8ח1 !6 6 ,,,()!%67/8ח5601 4 ,()600! 5607 חס ו68ס! 4 ,()6|0800] 58 0 ,()087ח6 8 ,(0%א06ח1 9 ,;())02א3501806! 9 ,,(6ווס5 9 ,)50501000 2 ,,()0/60356 %01 2 ,()0856ז6סק!%0 8 ,(610!ב ,צוססחוצו 5 ,,(005ס!) 65008 ,|0%060זק ז516חה ד 5עצ46 אזסעעססו קךאא 566 ]40/5070105, 8 ₪5-, 9 0 00160; 6 5 ,סטטחה 4 ,08560 5 ,,אלח/5 זסכ 6 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט 9 ,52 38/3560 5 ,()0ו5610:/0ה/עה3 0 ,6/226םקך 6, 0 4 66, 6006/65, 6 1 2 ,>חון 1 00168| )020678%0:5, 9 (560ה/ה) קסס | 2 ,וס 5 , ,65000 8 ,,סווח/ 5 ,סססו! הוחסוע 85600 /) קסס | 0 ,סח סס 1 ,סווח/ סם 5 ,298-299 ,₪800 זס= 0 ,,ס א 566 ,00806ח13 סטאזבוו 1 ,,(6%ח500) 185% 9 ,20678%075) |113%0608%168 2 ,29 ,65| (357) 116%0005 חסספסו|כסה 3 ,()5.60/6זח6ח 60 3 ,()]| .חח 60 יב 3 ,,()600%165 5 ,296 ,()וחזס= 0 ,(90ח50/ סו 7 ,,()507/07/37180!65 6 8 ,()ז0076800 8 ,()0100 ד0ח6סק 3 ,()0006165 4 ,,()₪6017606 3 ,,()6ס1ז/ חסו5655 2 ,)0300 2 ,()60/6. 60615 2 ,65 2 , ,6060000 0 ,8ח ו חס 9 ,0/5 חַחו!|5%9ח1 ב 7 ,147 ,(החזס?) 8010 9 ,340 020660 ₪6607056% 1 566 ,28%80856 |8ח6|300 0 ,28558856 |₪6|30008 2 ,6876 6 566 ,5ה וח 0 107 ₪60065% 9 020600 ₪600165% 3 ,(ח50766) חססט|₪650 6 ,6!/ חז60 ₪60 ₪05, 7 5 7 ,508.1 2 ,56 2 5606 3 ,(חס1) 56|66% 8 ,;85000/) 6856 56|606% 2 | 566 2 ,5זכ 9 ,263 ,173 ,קדדך 2 02060 ח565510 1 ,+ ,215-216 ,()|%67/8ח5601 1 ,5 0 ,0206780075 0ה0708ח5 ,(0%060זק ז516חהזד |ו3 6!קוחופ קפ 566 2 ,500 3 ,"60 5 ,(|60סססזק) קא5 2 ,0087860075 |506618 3 ,50 2 ,00108 1 806 8 6768000 3 1806 8 6!6%6 3 ,,(66070)5] 6|606 1 ,,0ח₪680 2 ,08008 2 00600 5018 3 ,10806 5 ,60000 4 ,060060 2 ,508 5 >זסטח0 5 ;טופחס 5 ,00608786 7 0066 5 ,;)סוו0!טסהס 5 ,זזה 0 5 ,0605ת0 2 ,,1080ח0 5 ,חאוס60פוסו]חס 2 ,0 05600ח 0 2 ,1 ,-0560/6חס 5 ,8600ס]חס 4 ,606-0-ח0 5 ,001080 3 ו סח 3 חו 8|6 8 ה6ק0ס (28/850700) 5זס3%ז00 8 ,60876 9 ,00163 | 9 ,|63063תה1] 0 ,הסח (25670%/) 5זס3%ז00 1 ,60036 2 !00163 | 1 ,]306868 ס 2 ,(ס6צו) סְמַבַק 0 7 ,ץח סק 5\ק 566 ,]507/06 ט6/ |החספזסק 0 ,שאק 5 ,(|0%060זק) 3ק0ק 4 ,,(חס1) 5%סק 3 566 ,3 |06060ק 020166 5%סק 1 ,!60סססזק 5 ,סוק 4 ,קדדה 7 ,קדאא 5 ,3ק0ק 5 ,סא5 4 |-ך אינדקס לועזי | 367 4 ,ד 2 ,א6ך 6 ,6500 7 ,₪60 9 ,21 ד ט 4 ,06756076ח( 1 566 ,068%07.] 6500766 והזסזוחנ 9 ,00 חן הסטהותזס+חו 866 כ 3 ,חש צ 5 ,,(28/8507]0) 318016 / 9 ,חס ת0ו55 3 ,6806 3 ,שוחב 4 ,06| 5 ,וצו פַחואזס/ 4 ,85605 /) 3180165 / 3 8500 5% 566 ,560 28516 |הטפו צו 4 ,36) 5 566 ,73065 60/ 5 566 ,507/67 טס/ 6 5606 ,5106 60/\ 8 ,ססס! 6!וח/ 1 ,50806 6סוח/ 9 ,;פאוס0חו\ ,ססחוצו צוסח 3 חו 8/6 8 ה6קס 22213 ,06 הו הסטהוזסזח! 0306 22209 ש)/צ 566 , סס/ ססוץצ סוזס/צ 0 ,שש א 4 ,אא 8 מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט 1 566 ,ְסִהָהּנַחָחה | עסו 500600760 8 ,(וחחס1) %ווחסט5 506% 85%, 1 2 ,סח 66 8ַחוט5 0 ,,;28/8507100) ח66וצו5 ז 5 ,,80!659ך 6 ,8859ך >8<, 94-98, 5 ><, 3 5 , 3 ,<0ום> 2 ,<0!06%000%6> 8 ,77 ,<ץ000> 1 , 9 ,84-86 ,<%ה10> 3 ,<חזס)> 5 ,2 ,156 , >):806560<, 156, , 5 9 ,-<1ה> 5 ,<83680> 7 ,55 , 55 ,<|ח%ה> >|<, 3 69 ,<סחחה])|> 1 ,, 2 ,145 , 8 ,<0066ז8> 2 ,76 , 4 ,<הססק0> 9 ,<> 1 ,<6זק> >50005<,, 3 >56|660%<, 142, 154, 3 >5₪08|!<, 3 >500<, 3 >500<, 3 >+80!6<, 3 >%<, 7 >)?00%87]608<, 0 >0106<,, 6 ><,, 0 >%6<, 3 ><, 3