DOS עדיין כאן

מבוסס על הספרים: הכנס למבחן הסמכה A+ לטכנאי PC. חלונות 98 למקצוענים

OCR (הסבר)
ז | = עדיין כאן 0% עדיין כאן קריאות נוספות, ספריס בהוצאת הוד-עמי: המדריך השלם לטכנאי 26 המדריך השלם לטכנאי 6ק חומרה ותוכנה רשתות תקשורת הכנה למבחן הסמכה +8 לטכנאי 6ק מ ייעוץ מקצועי: הר עמיהוד 6 עיצוב עטיפה: סטודיו מצגר שמות מסחריים שמות המוצריס והשירותיס המוזכריס בספר הינס שמות מסחרייס רשומיס של החברות שלהם. הוצאת 8 אשוסא, הוצאת 05% 5 והוצאת הוד-עמי עשו כמיטב יכולתן למסור מידע אודות השמות המסחרייס המוזכריס בספר זה ולציין את שמות החברות, המוצריס והשירותים. שמות מסחרייס רשומיס (8א1718067081 60ז16015%0) המוזכריס בספר צוינו בהתאמה. 8 פעוסח1ו// הינם מוצרים רשומים של חברת +₪1670501 הודעה ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים. נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהספר יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא. המידע ניתן ''כמות שהוא" ("15 85"). הוצאת 5ז06וח שפא, הוצאת 555% והוצאת הוד-עמי אינן אחראיות כלפי יחיד או ארגון עבור כל אובדן או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבספר זה, או מהדיסקט/תקליטור שעשוי להיות מצורף לו. לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד. ספר זה מיועד לגברים ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות. ב טלפון: 09-9564716 ב פקס: 09-9571582 ב דואר אלקטרוני: |60.1.והחו00-3ח62ס!חו ב) אתר באינטרנט: |ו.ס6. וחחבּ-0סח.ששטש הוצאת הוד-עמי לספרי מהעובים בע"ל 5 עדיין כאן ₪- 2 אשסוס זסז 0651660 -₪ 0 ו ל שו ו הוצאת הוד-עמי חואו ו לספרי מחשבים 8 סח מבוסס על הספרים : הכנה למבחן הסמכה + לטכנאי 6ק 8 פ/צס0ח;/ למקצוענים 6 וב ד ה0ו001+11634 +4 :פאססם 6 חס 08560 8 עס סחו// 0+ 60106 +ז6קא= חסוזו 60 6הָהּטחַח3! הפוופָחם 6חז וחסזז הסוז5]3חה8ו 260הסחזטוה 9 זחפועְקס ,הס8זסקזס6 8ז06ו3 צוסא עס ס6תפווסטס חסוזו 60 6הָהּטחַח3! הפוופָחם 6ח1ז והסזז הסוז5|3חה8ו 260הוסחזטה 6 זַחִחָוץְקס0 ,הסט8זסקזס6 א=ם צס עס ס6תפווסטס עה חן 501160ח18 זס 000660זק6ז 06 עְ8ח אססס פוחז ז0ס +זהק סא .60צז6567ז 5זחףח ווה חוץעחק3ז חק ( הו !סח ,|168ח8 60 זס 6והסזז6!66 ,685 עחה עס זס הוזסז חו הסו5פוחזז6ק זטוסוזועו ,הח5/5+6 |8צ6116ז 6חְָה8זסז5 הסוז8 ה זסזהו עֶחב עפ זס פחו0זס66ז .זסח8ו!סגוק 6חז סז פחהוזוח/ש עס 60ח8ו|סוס הסוזוס6 6ַהַבּטַחָח3! ש6זס60רן 9 6% זח8ע00 .30| וההזה-00] (2)) כל הזכויות שמורות הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים בע''ימ ת.ד. 6108 הרצליה 46160 טלפון: 09-9564716 פקס: 09-9571582 |ו.0ס. והז000-8ח6סזחו אין להעתיק או לשדר בכל אמצעי שהוא ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני, לרבות צילום והקלטה, אמצעי אחסון והפצת מידע, ללא אישור בכתב מאת ההוצאה, אלא לשם ציטוט קטעים קצרים בציון שם המקור. הודפס בישראל 1999 0 פותטוה |וא .+ | ואה-פסה 8ו|2זס ,6108 .0.8.ק 9 ,5 תוכן עניינים מקוצר הקדמה 0 פרק 1: מבוא למערכות הפעלה ו-05 ב פרק 2: מערכת הפעלה 05ס-₪5 ב פרק 3: תהליך האתחול ב פרק 4: פתרון בעיות ב-505 0 פרק 5: הפעלת יישומים מיושנים ב- 98 פששסח:// נספח: פקודות 05 0 תוכן העניינים 5 תוכן העניינים הקדמה ...102.5 1 פרק 1: מבוא למערכות הפעלה ו-505 4 מערכות הפעלה (5/51605 8ח6781ס0) 1 סביבות תפעוליות (פזחסותחסזוטח= 8חואזס//) 1 מספרי גירסה 1 פרק 2: מערכת הפעלה 05ס-₪5 0 מבנה 15-05 1 שורת הפקודה של 205 (8חו 1 חח 60 05כ) 0 כונניס ודיסקיס מע ב ומש בש ובש 01506 2 2 ספריות (60%0165זוס) ל קבציס ושמות קבציס 0 ב 26 תמיכה בשמות קוב ארוכים 2 שמות קוב ארוכיס ב- 98 5/וסבחו/ - 2 אז היכן החיסרון? 1 קיצורי דרך ב-025כ למ 0 ככ 4 שמ לש 222 תוכניות השירות של 05 | הקוב ד6.84םאםס דוה 2 %יכרון 05 - | ארגון זיכרון בסיסי 3 הזציכרון הרגיל (עץזסוח6ו/ |8חסוח6עח0ס6)) 2 תפוקה מירבית מזיכרון רגיל 2 טען פחות תוכניות (שוכנות וּיכרון ומנהלי התקן) ב 26 טעינת 0025 גבוה בויכרון 6 זיכרון מוגדל (ץזסרח6!/! 060ח16א5) 0 זיכרון מורחב (עץזסחח6ו חְסחַחַסא=) 0 20-52 תפוקה מירבית מזיכרון מורחב 2 תמיכת !וקכ ב- 98 פשססח!ו/ 8 זיכרון וירטואלי (עזסחח6! |8טזזו/) 0 6 9 1 6 05 עדיין כאן פרק 3: תהליך האתחול די 5 ו-פעוססחו/ - 0 שלב 1: תהליך האתחול הראשוני (00699ז₪ 200191790) 7 שלב 2: טעינת מנהלי התקניס של 05 ותוכניות ח5ך 0 שלב 3: אתחול קבצי סא סטטייס 0-7 שלב 4: טעינת מערכת ההפעלה ל מבנה מערכת א9 פעוסבחו/ 7 מנהל המחשב הווירטואלי (6חוח80! |8טזו/ זססְבּחב3ו) 6 פרק 4: פתרון בעיות ב-05 1 בעיות בהפעלה הראשונה של 05 9 בעיות תפעול ב-₪05 50 תקליטון 005 לאתחול עצמי ל 0 ב של ככ 51 יצירת תקליטון הפעלה בחירוסם (186 5181 /0ח06ז6ח=) ל פרק 5: הפעלת יישומים מיושנים ב- 98 פצוסח/:// 0 תמיכה ביישומים מיושנים ב- 98 פעוס6חו/ 0 הגדרת המאפייניס בתוכניות 065 7 כללי (|8ז8ח026) 8 תוכנית (וחפזפסזק) ש ‏ םיל שה לש ללא לק ה ל 5 הגדרות תוכנית מתקדמות 0 הפעלת תוכניות במצב 15-05 ה שינוי הסמל ב גופן 0חס=) 0 זיכרון (עץזסחחס!) ו ל ל ל 69 זיכרון רגיל (עזסחח6ו |8חסוח6צח0ס60) 7 זיכרון 5!/ם (ץזסחח6! חְסחַחַסא=) 1 זיכרון 5/!א (ץָזסוחס!/! 060ח16א=) 71 זיכרון מצב מוגן של 6-05 (ושמספ) .ל פתרון בעיות בהגדרות ויכרון 1 מסך (ח50766) 7 מסך מלא (ח50768-!1ט=) או חלון (שססחו/ש)ז 0 חלון (שוססחו//) ל ביצועיס (086ח8זס11ו6ק) ל שונות (180/) 6ב מ מש ל ל כ 5 705-505 קידמה (06חט0ז6זס-) 1 רקע (סחוסז280%0) 8 רגישות במצב פנוי (עְוצוו5ח56 16!) 1 עכבר (6פגוסוש!) ב סיוס (חסוז8חוחז6ד) םע ב יט ב מ ממ סב ב 79-25 מקשי קיצור של פעוססחו/ש (5ץ66 1טסזוסח5 פעשססחוצ/) 7 הגדרת ריבוי משימות (סַחו85זוגוו/) 7 תוכן העניינים 7 רשימת הקבצים בכונן שס קוב כללים לכתיבת שס קוב הצגה של רשימת קבצים בכונן אחר עצירה והפסקה של פעולה הצגה של רשימת קבציס ארוכה תווי הכללה - 0805 6!!\ העתקת קובצ בודד העתקת משפחת קבציס העתקת כל הקבציס העתקת קבצים ושינוי שמס העתקת קבציס מדיסקט לדיסקט בכונן אחד +00 ליצירת קוב אצווה +60 בעבודה בספריות ץ60א בעבודה בספריות העתקה ופתיחה אוטומטית של ספריה 2 א דהשוחס- בדיקת מוכנות של דיסקט לשימוש בדיקת מוכנות של דיסק קשיח לשימוש שימושיס לפקודה דג/ח05ס- ביצוע דה|חס= הכנת דיסקט אתחול הכנת דיסק קשיח לעבודה 8 05 עדיין כאן העורך ד₪1ם= ב שורת התפריטיס 2 עורה - שימוש ב-₪46!0 מקשי תנועה ל עבודה בייבלוקים" - תוכן העניינים 9 הקדמה גם היוס, לקראת סוף האלף הנוכחי וערב הכרזת 2000 פשספחו/ו, מערכת ההפעלה החדשה של 0פ6סזסוו/], אנחנו עדיין מדבריס על 005. כן, 05פ - עדיין כאן. מאז 3 שלטה 0025 כמערכת הפעלה למחשבי אישיים והכתיבה כיצד יעבדו וייראו יישומיס. אס חשבת לרגע שמערכות הפעלה חלונאיות כמו א.3 פאוססחו/ או 5 פ/שטססחו/ ולאחריה 98 פששססחו/ יתנתקו מ-006 הישנה והטובה - טעות בידך. מומחי +ספסזסו!, בתואנה של אובדן שוק, המציאו את המושג - תאימות לאחור. במילים אחרות הס קבעו שמה שעבד בשנת 1983, בסביבת 205 יעבוד גם הרבה שניס לאחר מכן עס מערכות הפעלה כמו א9 פשססחו//. מבתינת מערכת ההפעלה א9 פ/שססחו/ זהו נטל שלא יתואר: מצד אחד מערכת ההפעלה היא 320% היכולה להריצ יישומי אס32 ומצד שני היא צריכה שתהיה לה יכולת להריצ יישומי +/פ16. מכיון שכך, אנו נדרשיס גס היוס ל-05. ספר זה ייתן לך את המבט ל-05כ בעיניים של א9 פעוססחו\. לימוד מהנה וו זהר עמיהוד | 11 המדקה‎ פרק 1 מבוא למערכות הפעלה ו-₪05 מערכות הפעלה (5ו5+60ע0 0הו9%ו06) מערכות ההפעלה לסוגיהן הן תוכניות, שנועדו לפקח על פעולות מערכת המחשב. כקבוצה, הן ללא ספק מהתוכניות המסובכות ביותר שנוצרו. למערכת ההפעלה מספר תפקידים: 1. כל חלקי מערכת המחשב חייבים להיות מתואמים ותחת פיקוח מתמיד, כך שמיליוני הפעולות שמתבצעות במחשב מדי שנייה יבוצעו כהלכה ובזמן. 2 הסתרת המורכבות הפנימית של המחשב מעיני המשתמש. 3 תיווך בין התוכנה היישומית (האפליקציה), הסבוכה כשלעצמה, לבין רכיבי החומרה, המבצעיס את פקודות התוכנה. 4 קבלת הוראות מהמשתמש והוצאתן לפועל. מערכת ההפעלה 205 (ה9!9ץ5 0ה80ז0ק0) א8וכ) הינה אוסף של תוכניות, המשמשות לבקרה של כלל הפעולות במחשב, במערכת מבוססת-דיסקים. תוכניות אלו פועלות ברקע ומאפשרות למשתמש במחשב לבצע פעולות שונות, כגון הקלדת נתוניס בעזרת המקלדת, הגדרת מבנה קוב לאחסון רשומות של נתוניס ויצירת נתוני פלט למסך או למדפסת. מערכת 025 אחראית על ארגון נתוניס ותוכניות בדיסק ועל איתורס. את מערכת 0025 ניתן לחלק לשלושה חלקיס ברורים: 1 קוב אתחול, המקבל את הפיקוד מ-8|05 ₪01 במהלך תהליך האתחול (קובץ האתחול הוא בעצם תוכנית, וגם תוכנית היא למעשה קובצ). 2 תוכניות לניהול קבציס, המאפשרות למערכת לנהל את המידע הנמצא בה. פרק 1: מבוא למערכות הפעלה ו-06 | 13 3 | תוכניות שירות, המאפשרות למשתמש לנהל את משאבי המערכת, לשנות את תצורתה וכן לאבחן תקלות ולתקנן. מערכת ההפעלה מגשרת בין תוכניות היישום (אפליקציות) למחשב, כמוצג בתרשים 1.1. תוכניות היישוס הן שמאפשרות למשתמש ליצור קבצי נתוניס השייכים ליישומים שונים, כגון מעבדי תמלילים, תקשורת נתונים, עיבודים עסקיים ושפות תכנות. אש זפצס ס41]100]] ו 411( ד00 וז הס בו רב 50/46 ואזא=אסהועא= 6אוזהה:קס תרשים 1.1: מיקומה של 005 במחשב. לעיתיס קרובות קורה שמשתמש חדש הופך מתוסכל כאשר אינו יכול לצפות מתוך 5 בנתונים של קובצ או תוכנית שיצר. הנתונים נוצרו, כנראה, על ידי תוכנית יישוס, השותלת בהס קודי עריכה מיוחדים וכן קודים אחרים. לפיכך, יש להשתמש בתוכנית שיצרה את הנתוניס כדי שתפענח אותס ותאפשר לצפות בהם. כך לדוגמה, כאשר יוצריס קובץ טקסט בעזרת מעבד תמלילים ספציפי, הוא מוסיף בגוף המסמך קודי עריכה מסוימים, המציינים קטעיס שיש להדפיסם באותיות מודגשות (80!0) או נטויות (סו|8?!), סימני טאבולציה (1805) או מעבר שורה במדפסת. למרות שהקודיס הבסיסייס של 5011 עשוייס להיראות כשורה, קודי העיצוב והעריכה עלוליס להיות מוצגים על ידי תוכנה אחרת באופן שונה ובלתי קריא, ואף לשבש את אפשרות הצפייה בכל הטקסט. 4 05סס עדיין כאן סביבות תפעוליות (15ח6וההסזוצטח= ףַהוא'וסצץ) סביבת תפעול נוספת, המכונה ממשק גרפי למשתמש - 601 0560 |הסוחס8ז) 86), צברה פופולריות רבה וכובשה את מקומה כסביבת העבודה המועדפת והמובילה. ממשק [(ו6, כמו זה המוצג בתרשים 1.2, משתמש בתצוגה גרפית כדי להציג אפשרויות, תהליכים ותוכניות, הניתנים לביצוע באמצעות המחשב. תוכנות |(₪ משתמשות בתמונות קטנות, המכונות סמלים (6009), לייצוג תוכניות וקבציס שונים. יתרון השימוש ב-|()₪ הוא בכך שהמשתמש אינו צריך לזכור פקודות מסובכות כדי להפעיל תוכנית. תוכנות מערכות ההפעלה פששסשח וו של מיקרוסופט בגרסאות 1, 95, 98 ו- דא הן בעלות ממשק משתמש גרפי (ו0200)). | + 3 ₪ ₪ ₪ ם| וב תרשים | 3 א + ם םב ו ישנה יותר מ-3.11 פסשחוצ. כאשר משכללים תוכנה וק ואפשרויות חדשות, נותנים לה מספר גרסה חדש. לכן ההתייחליו מ הגרסה שלה, נותנת לנו קנה מידה לגבי תכונותיה והאפשרויות שבה. הספרה (או ה9ר91/ ועהוטהיערי רודיודה הזוערוויס מציוס/וס עח חיפר ועד הורחה הזווהיריהי עמוד 29 3 ]| ב 57ס"מ שורה 3 עמודה 1 ] 66ק בי | 0000 []| -.ח 65 שחו [ ב | ... פס וחומ פא | 1 ו ₪ ל ₪ 6 | |3850: תרשים 1.2: כך נראה ממשק משתמש גרפי. פרק 1: מבוא למערכות הפעלה ו-06 | 15 מספרי גירסה בכל סוגי התוכנה יש התייחסות למספר גירסה (ז6פוחטח חסופזפע). כאשר מתכנת משחרר חבילת תוכנה לשוק, הוא קובע לה מספר גירסה, כגון 3.11 פשוס0חו/ או 2 005כ-15. באמצעות מספר הגירסה ניתן להבדיל בין גירסה אחת של תוכנה לבין גירסה קודמת שלה. מספר גירסה גבוה יותר פירושו גירסה חדשה יותר. כך, למשל, 6.22 15-05 היא גירסה חדשה יותר מ-5.0 ₪15-0005, ו-3.1 פשוסבחו/ הוא גירסה ישנה יותר מ-3.11 פשוס6חו//. כאשר משכללים תוכנה ומוסיפיס לה תכונות ואפשרויות חדשות, נותניס לה מספר גירסה חדש. לכן ההתייחסות לתוכנה, כולל מספר הגירסה שלה, נותנת לנו קנה מידה לגבי תכונותיה והאפשרויות שבה. הספרה (או הספרות) שמשמאל לנקודה העשרונית מציינת/ות את מספרה של הגירסה העיקרית (הראשית) של התוכנה. מספר וה משתנה רק כאשר מוסיפים לתוכנה שינוייסם מהותיים, שכלולים, תוספות ואפשרויות חדשות. הספרה (או הספרות) שמימין לנקודה העשרונית מציינת/ות גרסת בינייס של הגירסה העיקרית, המשתנה כאשר היצרן מוציא גירסה חדשה עם שינויים מזעריים או תיקוני שגיאות בתוכנה (פ5פָטם). כך מציינת 6.22 006ס-5! את גרסת-הבינייס 22 של הגירסה הראשית 6 של 5%6-. מערכות ההפעלה בסדרת פששססחו/\ מסומנות בסימון חיצוני, כמו 95 פשוסטחו/ או 8 פשטססחו/ ובסימון פנימי, אותו ניתן לראות כאשר לוחצים לחיצה ימנית בעכבר על סמל המחשב שלי, מאפיינים ובוחריס בכרטיסיה כללי. 6 05 עדיין כאן פרק 2 מערכת הפעלה 5-05 5% היא מערכת ההפעלה במחשבים תואמי 6ם-ם!. ניתן לומר בוודאות שזו מערכת ההפעלה הנפוצה ביותר. ככל מערכת הפעלה אחרת, גם תפקידה של 05 לפקח על פעילות המערכת ולתמוך בתוכניות העיבוד של המשתמשים, לשלוט ביחידות קלט/פלט, לטפל בשגיאות ולספק ממשק למשתמש. ₪5-005 היא מערכת הפעלה מבוססת דיסק (28560-15%כ2), למשתמש יחיד 056 סְוחָחופ) ולמשימה יחידה (858 ד פופַחו5). החלקים העיקריים ב-05כ-5! הם הקבצים ‏ 0.5%65!, | 5צ005.5פוו, ו-ו60. סאג 60. 5צ5.ס! ו-5צ5.פסספש הם קצבצי מעוכת מוסתוים (65!ו= וח5/5%6 ח006ו1), שאינס מוצגיס בתצוגה הרגילה של קבצי התיקיה. קוב 10.55 הוא ברירת המחדל של תוכניות הבקרה של 05, אשר מכונות גס מנהלי התקנים ל-0005 (פזפעוזס 108צ06 005כ). באמצעותס מערכת ההפעלה שולטת על מיגוון התקני החומרה של המערכת. התקני החומרה: + כונן דיסק האתחול (6צוזכ 18% +200). + תצוגה ומקלדת (00810ץ6א 8 צץ15013כ 50!6ח600). > שעון המערכת (0!006 עְ1-08ס-6חחוד הח510ץ5). + יביאת תקשורת מקבילית וטורית (זסק 5ה68%0וחטרח רס |668 6 [פווהזהק). פרק 2: מערכת הפעלה 5-05 17 קוב 5+צ15005.5 הוא קובצץ ברירת מחדל של כלי תמיכה ביישומי תוכנה, הכוללים : > ניהול גיכרון 0ח06ח06ח3\! עץזסוחסוש). * קלט ופלט תווי (טסזט2) 8 +טסח! זְסַ901זהח0). + גישה לשעון ז₪מן אמת (00655/ 01006 פחחוד |₪68). > ניהול קבציס ורשומות (1ה886706ח3!! 0זס360 סחה 6וו=). % ביצוע תוכניות אחרות (פוחפזפָסזק זסח+0 01 הסוזט60אם). התוכנית ‏ 608%.סאהוא0ס6, המכונה ‏ גס מפענה, | או מפרש הפקודות (6167ז167ח! סח וה00), מכילה את פקודות המערכת השימושיות ביותר. כאשר פקודת 005 מוקלדת בשורת הפקודה (קוחסזק 05יכ), 0₪%ס6.סאשואס6 בודקת אס וו פקודת ₪005 פנמימית (0ח8הההס6 05 |אחזסזח!) | או תיצונית (סח8ח 60 025 |ַחז16אם). פקודות פנימיות מפוענחות ישירות על ידי תוכנית 60 סא 60 וניתנות להפעלה מיידית, בעוד שפקודות חיצוניות הן למעשה שמות קבציס המאוחסניס בתיקיה בשס 025 וכדי לבצען, 60. סאזג 60 טוענת אותן אל הזיכרון. באופן דומה, כאשר מערכת 005 רוצה להפעיל יישוס כלשהו, |60₪. סאה 1 שושוס6 מאתרת את היישוס בדיסק, טוענת אותו לויכרון ומעבירה אליו את השליטה על המערכת. בתוס העבודה מחזיר היישוס את השליטה למפרש הפקודות. החלקיםס הנותרים של מערכת ההפעלה כוללים תוכניות שירות, שתפקידן לבצע פעולות 05ם, כגון פרמוט דיסקים ותקליטוניס (הפקודה ד4/ח00=), הדפסת קבציס (הפקודה דא|4ק) או העתקת קבציס (הפקודה צ000). מבנה 5-05 חשוב לזכור כי 15-05 היא מערכת הפעלה מבוססת דיסק, ולכן היא מארגנת את הנתוניס בדיסקיס (או בתקליטונים). נהוג להשוות את המבנה הארגוני של 005 לארכיון תיקיס במשרד, הדומה לזה המוצג בתרשים 2.1. התייחס ל-05 כאל מבנה ארכיון נתוניס, שבדוגמה שבתרשיס יש בו ארבע מגירות הניתנות לפתיחה. דמה את המגירות לכונני דיסקים (פפטוזכ 8%וכ), המזוהיס על ידי האותיות 8, 5, 0/0 ו-5. בתוך כל מגירה ישנס מספר קלסרים, שניתן לתייק בהם פריטיס שוניס או קלסריס אחרים. דמה את הקלסר לספריה (עזס60%זום) ואת הקלסרים הפנימייסם דמה לספריות- משנה (6010105ז55-01). כדי לשמור על סדר ויעילות מוצמדת תווית זיהוי מיוחדת לכל קלסר או תיקיה. הערה: בעבר השתמשו במונח ץזס)80ז01 (ובעברית - ספריה). לאחרונה, עברו למונח ז|ס= (ובעברית - תיקיה). 8 05 עדיין כאן בכל קלסר מתויקים פריטים שונים. כשמדובר בארכיון משרדי, יהיו אלה בדרך כלל מסמכים מסוגים שונים, אך ניתן לתייק גם תמונות, קלטות, או פריטים אחרים. דמה את הפריטים השוניס לקבצים (1!88=). במערכות מבוססות-דיסק, הנתוניס מאורגניס ומזוהים על ידי שמות הקבצים. וכור שקובץ הוא למעשה קבוצת נתוניס בעלי מכנה משותף לוגי, אשר המערכת מתייחסת אליהס כאל יחידה אחת. בדומה לפריטיס המתויקים בתיקיות המשרדיות, גס קבציס עשויים להכיל פריטים שונים, כגון תוכניות, מסמכים, איוריס או תרשימים, צלילים וכיוצא באלה. כדי לאתר פריט מסויס בארכיון עליך לדעת באיזה מגירה, קלסר או קלסר פנימי הוא נמצא. עיקרון גה מאומצ במלואו במערכת ההפעלה. כדי לאתר קוב מסוים, כל שעליך לדעת הוא באיזה כונן, באיזו ספריה ובאיוו ספריית משנה הוא נמצא. ב-15-0005! ניתן להדריך את המחשב אל הקוב הרצוי באמצעות תיאור נתיב הגישה (ח81ק), או הנתיב. הנתיב המנחה אל קוב מסויס יירשס באופן הבא : 6ח8ח 6וו61חהח ץזס+60זו0 ט68חפח עזסז60זוט:6 ובעברית : שס קובצשס ספריית משנהשס ספריה:6 הסימן :6 מציין את שסם הכונן (במקרה זה כונן הדיסק הקשיח). שס הספריה, שם ספריית-המשנה ושם הקוב יוחלפו בשמות הנכונים. התו יי'' שבין פריט לפריט מסמן שהשם הכתוב מתייחס לספריה או לספריית המשנה. התו הראשון שאחרי שם הכונן מתייחס לספריה מיוחדת, המכונה ספריית הבסיס (ץזס!60זום 400%), הממוקמת בראש פירמידת הספריות בכונן ונמצאת בכל הדיסקיס של 205 ו-פשוססחו/. 5 דסה טפ פםן|הסדסשאוםפ םצו3ם אפום תרשים 2.1: ארגון ספריות 05. פרק 2: מערכת הפעלה 05כ-5 19 אס הנתיב מוביל לקובץ, יש לצייןו את שס הקובצ בסוף הנתיב (ראה בדוגמה שלעיל). שמות הקבצים ב-05 כוללים שני חלקים: שס הקוב (פוחּא), שאורכו עד שמונה תוויס, וסיומת (חסופחסואם) - שאורכה עד שלושה תוויס. החלקיס מופרדים בנקודה (יי.יי). הסיומת משמשת בדרך כלל לציון סוג הקובץ או תוכנו. לדוגמה, הקוב ששמו 0 עשוי להכיל מסמך פחפוחטססכ) שהוכן במעבד תמלילים. ראוי לציין כאן שבמערכת ההפעלה 95/98 פששססחו/ שס הקוב יכול לכלול עד 256 תווים. הערהּ: במרבית הקבציס הסיומת אינה נדרשת באמת, אך מסייעת למיון קבצים במערכת שבה קבציס רביס. שיס לב שמערכת ההפעלה שומרת לעצמה מספר סיומות, כגון ]00 ו-55 עבור קבציס הדרושים לפעולתה. מידע נוסף על אודות שמות קבצים וסיומות מצוי בסעיף העוסק בפקודות 005 ברמת הקבצים. שורת הפקודה של 005 (6ח1.! חח ווס6 005) מערכת ההפעלה היא האחראית לספק את ממשק המשתמש (097806)ח! ז050). ממשק המשתמש העיקרי במערכת ההפעלה 005 הוא שורת הפקודה של 05 (6חו | חח 607 005כ). שורת הפקודה היא המקוס, בו שוכן הסמן המנחה של 05 ט0קוחסזוק 05כ) במסך. תרשיס 2.2 מציג את ממשק המשתמש בעת עבודה בסביבת 8% על כונן הדיסק :0. 0 חסו5ז9/ 6פטסוע 3 - 1988 868 5/5095 6פטסו! : 00ו|518ח! זפטוזם 0 הסט|3650 סוההחעס חס 5610 ספטסוע! 0:/0055< תרשים 2.2: שורת הפקודה של 05ס. 0 005 עדיין כאן מהסמן המנחה של 05 ניתן להפעיל ולבצע פונקציות רבות הקיימות ב-05כ וכן להפעיל יישומיסם ותוכניות. קבציס שניתניס להפעלה דרך ממשק המשתמש הינס בעלי סיומת /001, םאם או דהם. הסיומות 6000 ו-=%= לקבציס שמורות עבור 05 ומוצמדות לשס קוב תוכנית רק על ידי תוכניות מיוחדות, שיודעות ליצור את הקבציס האלה. קבצי ד4ם, לעומת ואת, הס למעשה קבצי 45011 (טקסט), שנוצרו על ידי שימוש בכליס של 005. קבצים אלה מכילים פקודות 2005 מעורבות בקבצי 0011 ו-5אם וניתניס להפעלה משורת הפקודה. יישומיס בעלי סיומת שונה צריכיס להיות משויכים (4850018160) לקבציס בעלי אחת משלוש הסיומות האלו כדי שניתן יהיה להפעיל אותס משורת הפקודה. משורת הפקודה ניתן להפעיל מיגוון יישומים, כגון ממשקי משתמש גרפיים, מעבדי תמלילים, חבילות עסקיות ושפות תכנות (כמו 02845/6 ו-6טפסס). לדוגמה, הרכיב המרכזי ביישוס לעיבוד תמליליס עשוי להיות קובצ הפעלה בשסם =א=. 0 קפא ס//. מסמכיס הנכתביס באמצעות מעבד תמלילים מקבלים בדרך כלל סיומת 06 (קיצור המילה +החסותטססכ) או דאד (קיצור המילה 1א16). אס ברצונך לעבוד עס קובצ המכיל מסמך טקסט עליך להפעיל תחילה קובצ הפעלה (18= 600%90|6אם) ואחר כך להשתמש בתכונותיו לצורך טעינת המסמך, הצגתו ועריכתו. באופן דומה, קובצ שנכתב בשפת 0 יקבל בדרך כלל סיומת 46ם. כדי שניתן יהיה לעבוד עס קבציס מסוג זה יש להריצ תחילה מפרש ₪516 (600זכזס)ה! 2516), כגון =אם. 0235|6, ולהשתמש בו לטעינת הקובצ הרצוי. שורת הפקודה מאפשרת למשתמש לרשום פקודות עבור המערכת כדי להפעיל פונקציות 005. ניתן להבחין בין פקודות ברמת הכונן (פ0חהּו וח00) |8ש1.6 פעוזפ), פקודות ברמת הספריות (08ח8 00 |6/8.] ץזסז6זוכם) ופקודות ברמת הקבצים (05 8 00 |6ע6 ] 6ו=). תבנית פקודות 0025 היא אחת מהתבניות הבאות: אסודה אוד ₪5 (50806) ה0סוז68ס! 5040 (50806) סאהמוטס 6‏ > חסוז68ס! חסוז068! 5000506 (50806) סאהטוס 6‏ > סאהאטווס 6‏ > הסבר: סאגווסס - פקודת 05ם, 86 - רווח (חובה!), ח68%0ס! 501046 - מקור הנתוניס בנתיב, חסוז068! אסודהאוד5םכ - יעד הנתוניס בנתיב. פרק 2: מערכת הפעלה 5-05 21 בתבנית הראשונה, נשתמש עבור פקודות ביצוע, המתייחסות למיקוסם מקור ולמיקוס יעד של הנתונים, כגון בפקודה להעתקת קובץ ממקוס אחד בדיסק למקוס אחר. בתבנית השנייה, נשתמש עבור פקודות המתייחסת למיקום יחיד, כגון פקודה לפרמוט של כונן מסויס. בתבנית השלישית, נשתמש עבור פקודות המופעלות על מיקום ברירת מחדל (ח0ו0680 | |ט0618), כגון פקודה המציגה את רשימת הקבצים בכונן הנוכחי. ניתן לשנות ולהתאים כרצוננו פקודות ₪005 רבות באמצעות הוספת מתגים (69ח5/40) שונים, המסומנים על ידי אותיות ונרשמים בסוף שורת הפקודה. כך לדוגמה, ניתן להוסיף את המתג ''5" לפקודה כלשהי באופן הבא : 5 (50806) סאג טס הערה: מתגיס בהס מקובל להשתמש הס ₪ (פַפָ3ם, דף), // (זהחחזסז 6סוצו, להצגת רשימת קבציס בתבנית רחבה), 5/ (ו5/5916₪, מערכת). מתגים שונים משויכים לפקודות ולא ניתן להפעיל כל מתג על כל פקודה. לפיכך, כדאי להשתמש בספר הדרכה של 005 או במערכת העזרה כדי לדעת אילו מתגיס מתאימים לכל פקודה. כוננים ודיסקים חשוב לדעת שלכל כונן (פשוזס) במערכת יש שם, המזוהה על ידי אות לועזית (כגון :ג). יש לספק שם זה למערכת בעת ביצוע פקודות, כדי שיוכלו להתבצע בכונן הנכון. תבנית פקודות 0025 מחייבת שלאחר אות הכונן תירשמנה נקודתייס, למשל: :4 או :0. תרשים 2.3 מציג כיצד נראים הכונניס השוניס על ידי המערכת. 005 מייחסת את האותיות :4 ו-:8 כמייצגות את כונן התקליטוניס הראשון והשני בהתאמה. במערכת מחשב מותקן גם כונן דיסק קשיח אחד או יותר. אם במערכת יש כונן דיסק אחד, 5 מזהה אותו על ידי האות :6. תוכניות השירות של 205 מאפשרות לחלק את הדיסק האחד לכמה כרכים (פ6ט|ס/) שהמערכת מזהה אותס ככוננים לוגיים (65וזכ |100108) בשמות :0, :ם, וכן הלאה, לפי מספר המחיצות שהוגדרו. זוהי חלוקה למחיצות (סְָחהוחסוווזהק) של הכונן הפיסי. הערה: בתרשים 2.3 ניתן לראות שכונן התקליטוריס מזוהה על ידי האות :כ. והו השס המקובל כיוס לכונני התקליטוריס במחשבי 56. ברשתות מעניקיס שמות גס לחלק מהדיסקים המותקניס בתחנות עבודה מרוחקות. במקרה זה ניתן להרחיב את בנק השמות של כונני המערכת עד לאות :2. מערכת ההפעלה במחשב המקומי מתייחסת לכונניס המרוחקיס כאל כונניס לוגייס נוספיס (לדוגמה כונן :=, כונן :6, וכן הלאה). 2 005 עדיין כאן אפוס-צקקס ו 0 (:ג) סעומם (:0) ם/וחס >פוס-סחגה 8 ]אסופ 5 | ששוח א6ום = | |סהזאסס כ סחהסם שמד9ץ5 -". תרשים 2.3: כונני התקליטונים של המערכת. קיימת אפשרות להתקין במערכת דיסק פיסי נוסף, ולזהות אותו על ידי האות :כ. גס את דיסק זה ניתן לחלק לכונניס לוגייס קטניס יותר, ולאהותס על ידי האותיות :ם, := וכן הלאה. פעולות 0005 מסוימות הינן פשוטות יותר, כי הן מאפשרות למערכת לבחור את מיקוס הפקודה לביצוע בעזרת הגדרות ברירת מחדל (059ח(566 :/6180כ). אלו הן הגדרות קבועות מראש, שהמערכת משתמשת בהן כאשר לא הוגדרו כונן או ספריה אחרים. הגדרות אלו נשמרות על ידי 05, והמערכת משתמשת בהן כאשר המשתמש אינו מגדיר מיקוס מסויס שבו צריך לפעול. הגדרת ברירת המחדל במערכת היא כונן :ג. במערכות שבהן שני כונניס או יותר, חשוב שהמשתמש יגדיר במדויק את המיקוסם שבו צריך האירוע להתרחש. פקודות 20025 הבאות מתייחסות לפעולות ברמת הדיסק. הן חייבות להיות מוקלדות בשורת הפקודה של ₪005 טסחסזש 05כ), ומבוצעות על כל כונן שיוגדר (זסוזוססו 6צוזס) בגוף הפקודה. פרק 2: מערכת הפעלה 5-05 23 הערה: את הפקודות ניתן לכתוב באותיות רישיות או קטנות. השתמשנו באותיות רישיות לשס נוחות ההצגה בלבד. ץצ60א5ום: פקודה לשכפול מדויק של דיסק. השימוש המקובל בפקודה זו הוא ליצירת גיבוי לתקליטוניס. דוגמה: : :4 ץצ 60אפופ<:6 הערה: כאשר משכפלים דיסט ובו נתוניס חשובים מאוד, רצוי לבצע מייד בסיוס פעולת ההעתקה את הפקודה 15660, לשס השוואת המקור וההעתק. דהוא ס=: פקודה להכנת תקליטון חדש לשימוש, שמקובל לכנותה אתחול תקליטון או אתחול דיסק. פעולת האתחול מסמנת בדיסק מסילות (9א1:80%) וסקטורים (59ז560%0), שבהס יירשמו הנתוניס. סקטוריס פגומיס (8ז560%0 280) מסומנים. נוסף לכך, נוצרת על התקליטון ספריית בסיס (ץזס80זום 400%). תקליטונים חדשיס חייביס להיות מפורמטיס (מאותחלים) לפני שניתן לשמור בהם נתוניס. : ךוחס-<:6 הפקודה אפשרית גס במחשב בעל כונן אחד בלבד. המחשב מציג הודעות להכנסת תקליטון לאתחול. ניתן ליצור תקליטון מערכת על ידי הוספת הפרמטר 5/ (עבור וח5/5%6) בסוף שורת הפקודה. ₪ :8 דהחס-<:6 הפקודה גורמת להעתקת שלושה קבצי מערכת (קבצי אתחול - 85!ו= +06) לתקליטון לאחר האתחול (פרמוט). :ג דהחס-<:6 הפקודה גורמת לאתחול מהיר של התקליטון. אתחול מהיר יימנקהיי את טבלת ההקצאה בלבד (41=) ואת ספריית הבסיס (עץזס601זוכ +2006), אך אינה מסמנת מחדש מסילות וסקטורים. פקודה זו מכונה אתחול מהיר. 4 05 עדיין כאן ספריות (66+01165זום) במחשביס מבוססי דיסקים נהוג לארגן תוכניות ונתוניס באזוריס המכוניס ספריות (80101165ז1כ). בדרך זו קל יותר לאתר את הנתוניס ולעבוד אתס בדיסקיס שקיבולתס מאות ואלפי מיליוניס של תוויס. כל ספריה יכולה להכיל עד 512 רשומות, המכילות מידע על ספריות או על קבצים. לכאורה מסובך לעבוד עס ספריות, ובעיקר אס אינך יודע באיזו ספריה אתה עובד ברגע נתון. ניתן להגדיר את 0065 כך שתציג את הספריה הפעילה בכל רגע נתון. ספריה ‏ וו מכונה ספריית עבודה (עזסז60זום (חואזס//),| ספריה נוכחית (ץ0סש60זוכ +ח6זזט0) או ספריה פעילה. כך, כאשר מוצג פחזסו5כ:0, פירוש הדבר שאתה מפעיל תוכניות שנמצאת בספריית משנה של 005 המכונה פוחזסז. הלוכסן ההפוך ( - ח5!85 880%) הראשון מציין את ספריית הבסיס בכונן 6. בראש רשימת הקבצים בספריית משנה מופיעה ספריה המסומנת בשתי נקודות (..). זו אינה ספריה אמיתית. היא נועדה רק כדי לציין שכאן מתחילה ספריית משנה. שתי הנקודות מורות על כך שלספריה זו יש ספריית אב (עזסו66זוכ 1ח6ז8ש), שמקומה בהיררכיית הספריות גבוה מזה של הספריה הפעילה הנוכחית. פקודות ₪025 הבאות מבוססות על ספריות. המבנה שלהן והשימוש בהן והה לפקודות מבוססות דיסק שהוצגו קודס לכן. חופ: פקודת ספריה (עזס66%זוכם) וו מציגה את רשימת הקבצים בדיסק, או בספריה שמוגדרת בפקודה. חופִ<:6 :8 חופ<:6 בפקודה זו ניתן להשתמש בלוויית פרמטרים, המשנים את התצוגה של הרשימה. אס משתמשיס בפקודה !0 ללא הגדרת כונן, היא תציג את תוכן הספריה הנוכתחית המוצגת בשורת הפקודה (ברירת מחדל). \ הופ<:6 הצגת כל תוכן הספריה לרוחב מסך אחד. ₪ חופ<:0 הצגת תוכן הספריה (מסך אחד בכל פעם). יש להקיש על מקש כלשהו כדי לעבור למסך הבא. פרק 2: מערכת הפעלה 5-05 25 אופא או פ₪: הפקודה תיצור בעץ הספריות ספריה חדשה, מתחת (רמה נמוכה יותר בחיררכיה) לספריה הנוכחית, שבה הוקלדה הפקודה. אאא5סכ.:6 סו<:0 הפקודה תיצור ספריית משנה חדשה בשם 88% מתחת לספריה 05. 6 או פ6: הפקודה משנה את הספריה הפעילה לזו הרשומה בשורת הפקודה. 5 כ0:<6 הפקודה תשנה את ספריית העבודה הפעילה מספריית הבסיס לספריית 05. ף=ופאא או פא: פקודה למחיקת הספריה המוגדרת בפקודה. לא ניתן למחוק את הספריה הפעילה או ספריה שאינה ריקה לחלוטין מקבציס. פזסז5כ.:6 6:<30 הפקודה תמחק את הספריה פוחזס! (רק אס אין בה קבצים). דקו סח : הפקודה משנה את התצוגה של הסמן המנחה בשורת הפקודה של 05. דקושסחק< הפקודה תעביר את מבנה הסמן המנחה בשורת הפקודה של 0025 מסימן פשוט במבנה : לתצוגת <:0. נוסף לכך, יוצג הנתיב המלא של הספריה הפעילה הנוכחית, לדוגמה: <05כ:6 םאד ]פפ: הפקודה תמחק את הספריה שנבחרה ואת כל ספריות המשנה המוגדרות תחתיה. 065 תם ות כ5סכ:6 םםחד |םס<:6 הפקודה מוחקת את הספריה ₪055 ואת כל ספריות המשנה המוגדרות תחתיה. קבצים ושמות קבצים מערכות מבוססות-דיסקיס שומרות ומטפלות בנתוניס בקבוצות המכונות קבצים (1!85=). המערכת מזהה את הקבציס השונים ומנהלת מעקב אחריהס בעזרת שם קוב שניתן לכל אחד מהם. בשל כך, חייב כל קוב להיות בעל שס שונה מכל קובצ אחר בספריה שבה הוא מאוחסן. אם היו קיימים שני קבציס בעלי שם והה באותה הספריה ברגע נתון, המחשב לא יכול היה לדעת על איזה קוב עליו לפעול. בכל פעס שיוצריס קוב חדש יש לתת לו שם ייחודי באותה הספריה, שבעזרתו תוכל 005 לזהות אותו. בסביבת העבודה של מערכת ההפעלה 025 קיימיס מספר חוקים שעליך לזגכור כאשר אתה יוצר שמות קבציס חדשים. שס קוב בנוי משני חלקיס: שם (פוחִאּח) וסיומת (חסו9ח16א6). שם הקובצ הוא שילוב של תווים אלפנומריים, והוא עשוי להיות באורך של תו אחד עד שמונה תוויס. 6 005 עדיין כאן סיומת הקוב היא אופציונלית לשס הקובצ, ומתחילה תמיד בנקודה (.), שאחריה תו אחד עד שלושה תוויס. סיומות קבצים אינן הכרחיות, אך מסייעות לזיהוי סוג הקובצ או תוכנו (ולכן תמצא לעיתיס שמתייחסים אל הקוב כאל קוב מסוג אאא), או להבחנה בין גרסאות שונות של אותו הקובצ. אם בעת אחסון קוב נעשה שימוש בשס קובצ שכבר קייס, המחשב ישמור את הנתוניס בקובץ חדש ש'יידרוס'' (6וושחפטס) את הקוב הישן, מתוך הנחה שהם זהים. לכן, הקובץ שיישאר בידך יהיה הקוב החדש בלבד והנתוניס בקובצ הישן ייעלמו. תוכנות רבות יוצרות באופן אוטומטי סיומות לשמות הקבציס שאתה יוצר בעזרתן. באותה מידה הן יכולות לשייך באופן אוטומטי סיומות מיוחדות לשמות הקבצים. התוכנה עושה זאת כדי שחלקיםס אחרים שלה, שאמורים לעבוד עס אותו קובץ, יוכלו לאהות מהיכן הגיע, או מה המבנה שלו. בכל מקרה, כאשר מתעתדים לשמור קוב או לעשות בו שימוש, צריך לשנן את שבעת הכלליס הבאים: 1. לכל קוב חייב להיות שם קובצ. 2 כל שמות הקבצים חייבים להיות שוניס משמות קבציםס הקיימים במערכת, בכונן או בספריה הפעיליס. 33 אורך שס קוב לא יעלה על 8 תוויס וניתן להוסיף לו סיומת בעלת 3 תוויס (כאשר הסיומת מופרדת מהשם על ידי נקודה). 4 כאשר משתמשים בשסם קוב בשורת הפקודה חובה לכלול גם את סיומת הקובץ, אס קיימת. 5 תווים מיוחדיס אסורים לשימוש בשס קוב. תוויס אלו חם:] [ ; : + = / . או, 6. כאשר מורים למערכת ההפעלה 00255 לבצע פקודה, יש לציין באיוה כונן לבצע אותה. את הכונן מצייניס באות שמימינה נקודתיים (:). לדוגמה, :ג, :8, :0. 7 הדרך הנכונה להגדרת שס קוב היא: אות זיהוי הכונן (8ו7ו5080 פטוזכ), שס הקוב (פַוַַַח6וו=) וסיומת הקוב (חסופחס)אם), לפי סדר זה. לדוגמה, .סרה החסוו:. פרק 2: מערכת הפעלה 5-05 27 פקודות ₪025 הבאות משמשות לייטיפוליי בקבציס מסוימיס. כתיבתן והשימוש בהן זהה לוה של פקודות מבוססות-דיסק שתוארו קודס לכן. עס זאת, הפקודה חייבת לכלול שס קוב וסיומת בסוף הנתיב (ח08%). בהתאס לפעולה, ייתכן שיידרש פירוט מלא של הנתיב, או שמערכת ההפעלה תניח שרוציס להשתמש בנתיב ברירת המחדל (הספריה הנוכחית). ץצ60: הפקודה מעתיקה קוב מסוים ממיקוס אחד (דיסק) למיקוס אחר. +6%. 6 ח6!ו1: +א6.6וחה ח6!:ה ץצ 6:<60 העתקת קוב בשס ובסיומת מסוימים מכונן 4 אל כונן 8 (או מנתיב מקור אל נתיב יעד). קובץ היעד יהיה בעל שס וסיומת כמפורט בפקודה. אס השס והסיומת של הקוב שהועתק והים למקור אין צורך לציין את השס אלא רק את הנתיב. 86.6% ח1!6:ה ץצ 60:<60 כאשר שס הקוב המועתק הוא בעל שם והה לקוב> המקור, ניתן להשמיט את שם קובץ היעד. כאשר מעתיקיס קבציס בתקליטוניס במערכת שבה מותקן כונן תקליטוניס אחד בלבד יש להחליף תקליטוניס באמצע הפעולה. שיס לב לכך שנעשה שימוש בכונן 58, למרות שבמערכת מותקן רק כונן אחד. 005 מודיעה למשתמש מתי להכניס את תקליטון היעד 81060 ד) לכונן. כאשר במערכת מותקנים שני כונניס לא תופיע הודעה כזו. ההעתקה יכולה להתבצע בכל כיוון (כלומר, 5>=4 או 5=>ג), וניתן לכתוב גס כך: : :86.6 ח1!6: ץצ 60:<60 מה שעליך לזכור במצב זה הוא, שאת תקליטון המקור (6סזגוספ) יש להכניס לכונן 5 ואת תקליטון היעד (חסו81חו890כ) יש להכניס לכונן ג לפני הקלדת הפקודה. ץ5ססא: הפקודה מעתיקה את כל הספריה הנתונה (בלוויית ספריות המשנה שתחתיה והקבציס שבתוכן) אל היעד. בפקודה זו משתמשיס כאשר רוציס להעתיק ספריות בין דיסקיס שבהס הנתוניס מאורגניס בדרך שונה, או שהם בעלי מבנה שונה. לדוגמה, כשרוציס להעביר נתוניס מדיסק של 1.28 לדיסק של 1.44(8. 8:5 :4 ץצ605א<<נ6 כל הספריות והקבציס בכונן :4 (מלבד קבציס מוסתריס וקבצי מערכת) יועתקו בשלמותסם לכונן :8. המתג 5 מורה ל-ץ609א להעתיק גס ספריות וספריות משנה. 2 הפקודה מעתיקה את כל הספריה הנתונה (בלוויית ספריות המשנה שתחתיה והקבציס שבתוכן) אל היעד. היא דומה מאוד לפקודה +60₪א, אך נועדה לטפל בקבציס בעלי שמות ארוכיס. "000 .99 351א5! או צדתם דהצותקס דאםווטסספ צצ:6* 32ץק60א<נ6 "ססס. אסופו/עם ושד אסוחסה-ססאס וא/צספ דםאהםדאו:ס" 8 05סת עדיין כאן 1 או ₪465ם: פקודות אלו מאפשרות למשתמש למחוק קבציס בלתי רצויים מהכונן/הספריה. +6%. סרחה ח6וו ₪1 כ<:6 +6%. 6 ח6ו:5 55 = <:0 יש לנקוט והירות רבה בעת השימוש בפקודות אלו. אס מוחקים קוב> כלשהו בטעות, ייתכן שלא ניתן יהיה לשחזר אותו (יש אפשרות לשחזר קבציס שנמחקו). א=ח: הפקודה מאפשרת למשתמש לשנות את שס הקובצ או את הסיומת שלו. .רה חח %א6. 6חה ח6!ו:ה א= ה <:60 שימוש בפקודה זו אינו משנה את תוכן הקוב, אלא רק את שמו או את הסיומת שלו. שס הקוב המקורי נמחק, אך לא הקוב עצמו. כדי לשמור את הקוב המקורי בשמו המקורי, השתמש בפקודה +60 והגדר שס חדש עבור הקוב. כך למשל: ]6.6 ה עצ6ח:0 16.69% 8ח16:ה אשת <:6 םפצד: הפקודה מציגה על המסך את תוכן הקובץ, ששמו מצוין בפקודה. דה 60םאםס דא שקצד<:0 הפקודה תציג את תוכן הקובצ ד6.2=אםסד)ה. 1 |< ד 6םאםס דא שקצד<:0 הפקודה תדפיס את תוכן הקוב במדפסת ששמה המקובל הוא 1 דק |. 06;: פקודה להשוואת תוכן של שני קבציס (לבדיקה אס הם זהים). בדרך כלל מבצעיס פקודה זו לאחר ביצוע העתקה של קוב, כדי לוודא שהקובץ הועתק כשורה. 1 זא6. 6חחהח68!ו1: 6-<:6 אס שס הקובצ המועתק שונה מהשס המקורי, צריכה הפקודה להיות: .0:66 6%%. 6חה ח6וו1:ה 6-<:6 פ|חדזה: הפקודה משנה את תכונות הקוב, לשס הפיכתו לקובצ לקריאה בלבד (=ח+ או ח-), לקובץ מערכת (5+ או 5-), לקובצ ארכיון (43+ או ה-), או לקובצ מוסתר (ח+ או ח-). הסימניס - ו-+ מצייניס שצריך להתיל או לבטל את התכונה הרצויה. 0 5כ:0 3+ פוה דדה<:6 הפקודה תגדיר את הקוב 87005.000 בספריה 0025 כקובצ לקריאה בלבד. הגדרת קוב כמיועד לקריאה בלבד (עוח₪680-0) מגינה עליו ממחיקה או מדריסה בטעות. בשל סיבה דומה ניתן להגדיר קובץ מסויס כקובץ מוסתר, כדי למנוע את הגישה אליו ואת מחיקתו. מערכת ההפעלה מגדירה קבצים המיועדים לשימושיה הפנימיים כקבצי מערכת (65!ו= וח5/916). פרק 2: מערכת הפעלה 5-05 29 אם/: הפקודה קובעת את מספר גרסת 0025 שהמערכת תדווח ליישום. תוכניות שנכתבו עבור גרסאות קודמות של 0005 עשויות שלא לתפקד כהלכה בסביבת מערכת הפעלה 005 חדשה יותר, אלא אס הגירסה הוגדרה כהלכה. 6:<5 57/55 6: פקודה זו תגרוס לכל הקבציס בכונן 6 להיות רשומיס בטבלת הגירסה של 05כ. אס גרסת 0025 הנוכחית אינה ידועה לך, הקלד ₪ם/ בשורת הפקודה להצגתה. פקודות אלו יעילות במיוחד במצבי עבודה ברשת תקשורת נתונים, בה עשויות להיות מותקנות מספר גרסאות 005 במחשבים שונים המחוברים אליה. הערה: פירוט נוסף של פקודות 0005 נמצא בנספת 1. תמיכה בשמות קובץ ארוכים שניס רבות סבל עולס ה-005 מהמגבלה של שמות קוב בני שמונה תוויס וסיומות קוב בנות שלושה תווים לכל היותר. כיוס, עס כניסתה של התמיכה בשמות קוב ארוכים, פטוריס משתמשי 98 פאוס0חו// ממגבלה זו. ובכן, פחות או יותר פטורים. שמות קובץ ארוכים ב- 98 פשסטחו/ש כאשר יוצר המשתמש שס קוב ארוך, מפיקה 98 פעוסחו// באופן אוטומטי שס קובצ נוסף (או כינוי, 85ו|4) לפי התקן שמונה-נקודה- שלוש (8.3). פעולה זו נעשית למטרות תאימות לאחור (ע8וו80קו0 0ז2306/8). שס הקובצ הארוך ישמש ביישומיס המקבליס שמות קוב ארוכים ואילו הכינוי ישמש את 98 פששספחו/ לעבודה עס תוכניות ישנות יותר. הכינוי החדש מורכב מארבעה חלקים שונים, בסדר הוה: ששת התוויס הראשוניס בשס הקוב הארוך, תו טילדה (-), מספר ייחודי ולאחר מכן סיומת. הסיומת נוצרת משלוש האותיות הראשונות שלאחר הנקודה האחרונה בשס הקוב הארוך. אס אין נקודות בשס הקוב הארוך, 98 פאשססחו/ תשתמש בסיומת ברירת המחדל של היישוס הרלוונטי. ואס בשני קבציס ששת התוויס הראשונים זהים! ובכן, ה ייעודו של המספר שלאחר הטילדה: 98 פ/שסטחו/ מפיקה מספרים שוניס ההופכים כל שס קוב לייחודי. תכונה נוספת של כינויים היא שהס כתוביס באותיות רישיות בלבד. הערה: וזכור כי תוכניות רבות שאינן שייכות ל- 98 פששססחו//, אינן מקבלות שמות קובץ ארוכים, למרות ש- 98 8ששסחו/ עושה זאת. 0 005 עדיין כאן נבחן דוגמה: כרגע יצרתי שלושה מסמכיס בכתבן (80ק0זס/) של 98 פשססחו/: הראשון שנשמר נשא את השס מכתב תודה לעיתון, הקובץ השני נשא את השס מכתב תודה לשירות ואילו השלישי נשמר בשס עוד מכתב תודה. כל המסמכים נשמרו באותה התיקיה. 98 פווסחחו/ יוצרת כינוי ייחודי עבור כל שס קוב ארוך. הקובצ הראשון יהיה כעת מכתבתו-206.1, השני יהיה מכתבתו-₪06.2 והשלישי הוא עודמכת --06.1. שמות קוב אלה נוצרו לפי התקן שמונה-נקודה-שלוש, לצרכי התאימות. כמו כן, ראוי לציין שקיימיס שני קבציס בשס מכתבתו-, אלא שלכל אחד מהס הקצתה 98 פעוסטחו/ מספר ייחודי, כדי להימנע משמות קוב כפולים. אז היכן החיסרון? כל זה נשמע טוב למדי. ובכן, בטרס תתחיל ליצור בהתלהבות שמות קובצ ארוכים, קרא את רשימת החסרונות שלפניך: * | אם אין לך יישומים שנכתבו במיוחד ל- 95 פ/וסבחו/ או ל- 98 פאוססחו/, לא תהיה לך תמיכה מלאה בשמות קוב ארוכיס. גרסת 6זס)\ בה השתמשתי (6.0) נכתבה עבור א.3 5אוססחו/ ואינה תומכת בשמות קוב ארוכים. + שמירת קבציס עס שמות ארוכיס בספריית השורש עלולה לדרוש יותר מערך רשומה אחד. הואיל ובספריית השורש ניתן לשמור רק 512 ערכיס (אלא אם כן מדובר בכונן 4132=), עליך להיוזּהר בכמות הקבציס בעלי שמות ארוכיס שתאחסן שס. אס לכל הקבציס שלך שמות ארוכים, קיבולת הקבציס בספריית השורש תצטמצס בחצי, ל-256 בלבד! + תוכניות שירות רבות לדיסק, אשר לא נכתבו במיוחד ל- 95 פשוססחו/ או ל- 98 פאוס6חו/, הורסות שמות קובצ ארוכים. לכן, היזהר ברכישת תוכנות שירות שלא נכללו בחבילת 98 פשוסטחו//. אין כוונתי להזהחיר כאן מפני שימוש בתוכניות שירות שאינן 98 פששססחו/. עליך רק לוודא שהן תומכות בשמות קוב ארוכיס טרס השימוש בהן. + אזהרה: כאשר תבצע פעולות על קובצ (כגון ח3₪8 או צְק60) ברמה הנמוכה של שורת הפקודה, הימנע משימוש בשס הכינוי (הקצר), מכיון שפעולה כזו תיפגע בשס הארוך של הקוב. > שינוי שס הכינוי - העתקת קוב מתיקיה אחת לאחרת יכול לשנות את המספר שאחרי הסימן ''-'י, בהתאם לתוכן התיקיה. אזהרה: נקודה נוספת לגבי תוכניות שירות, והפעם לגבי השפה: ראוי לציין שתוכניות שירות שאינן מותאמות לעבודה עס קבציס להס שס בעברית עלולות להתייחס לקבציס אלה כאל קבציס פגומיס ולמחוק אותסם, או לשנות את שמס למשהו לחלוטין לא ברור. וו סיבה טובה לרכישת תוכניות שירות מספקי התוכנה באר>, ולא לרכוש אותן בחו"ל - כיון שאז אינן כוללות את התמיכה בעברית. פרק 2: מערכת הפעלה 5-05 31 קיצורי דרך ב-005 מערכת ההפעלה 005 מספקת מספר כלי עור לשורת הפקודה על ידי שימוש במקשי הפונקציה שבמקלדת. לכלי העזר המוכריס ביותר מוקצים מקשי הפונקציה 1ת ו-3=. הקשה על 1= תציג את הפקודה הקודמת שהוקלדה, תו אחר תו. הקשה על 3 תציג את הפקודה הקודמת שהוקלדה בהקשה אחת. בשימוש בשס קובצ בשורת הפקודה של 205 הוא יופיע בסיוס נתיב המקור ובסיוס נתיב היעד. התו כוכבית (*) מכונה תו כללי (1166810/)) ומאפשר ביצוע פעולות בעזרת נתוני מקור/יעד חלקיים בלבד. כתיבת שס קובצ *.* מורה לפקודה לבצע את הפעולה בכל קוב בספריה הפעילה, ללא התייחסות לשס או לסיומת קוב> מסוימיס. סימן שאלה (1) עשוי גם כן לשמש כתו כללי, אך הוא מציין תו יחיד בשס או בסיומת. ניתן להשתמש במספר סימני שאלה כדי לציין מספר מדויק של תוויס בשם או בסיומת. הפקודה 2א.8060?7 ח!כ<:0, למשל, תציג את הקבציס ששמס מתחיל בארבעה התוויס 8000 ולאחריהס שני תווים כלשהם, כשהסיומת היא ל<ְַא. במקרה זה, יוצגו הקבציס 2/א.3000175 ו-2עְא. חח סספה3. קוב ששמו 2/א.ח8000610 לא יופיע בתוצאות חיפוש זה. תוכניות השירות של ₪05 תוכניות השירות (8165ו81() הן למעשה תוכנות מערכת, שנועדו לבצע פעולות בסיסיות שונות. תוכניות אלו מאפשרות למערכת לבצע ביעילות פונקציות מיוחדות ומגוונות. הקבציס %5צ600%=!6.5 ו- ד4ם. 6םאם0 דוה הס דוגמה לתוכניות שירות של מערכת ההפעלה 025, אשר ממלאיס תפקיד בתהליך אתחול המערכת. במהלך האתחול פונה תוכנית ה-5!05 לקובצ 0.5%65]!-00% שנמצא בספריית הבסיס של דיסק האתחול. לאחר מכן היא טוענת את מפרש הפקודות /!601. סא///60 ולבסוף מפעילה את הקוב 50.241אם0ד()א. לתוכניות השירות 5צ6.5!-60% ו-דהם.6םאם דסנה תפקידי מפתח בייעול ניצול זיכרון המערכת והשימוש בדיסקים. 2 005 עדיין כאן נסכס את התהליך המתואר לעיל על ידי פירוט שלבי הפעולה: תוכנית ה-5!05 מבצעת פסיקה 19 לסריקת הכונניס ואיתור רשומת האתחול הראשית (366010 001 ז3510)ו₪). טוען האתחול הראשלי (08061.] 200)91790 עזהּחוזק) טוען את רשומת האתחול הראשית לציכרון. המערכת מפעילה טוען אתחול משני (1.08081 20018180 /ז03ח5860) מתוך רשומת האתחול הראשית. טועו האתחול המשני טוען את הקבציס 0.55! ו-56. 15005 אל הזיכרון. מערכת ההפעלה 005 מחפשת את הקוב 5צ0.5]-00% בספריית הבסיס. אס הקוב נמצא, 0005 מעדכנת את תצורת המערכת על פי ההגדרות שבקוב. 5 טוענת את קובצ 60. סצזג וט ס6. תוכנית 60 סאג 60 מחפשת את הקוב ז56.4אם0ד()א בספריית הבסיס. אם הקוב ז60.84םאם0ד)א נמצא, 60% .סאאשס6 מבצעת את הפקודות הכתובות בו. אס הקוב | זג0.2םא0705/ | או נמצא בספריית | הבסיס, ושוס6. סאה 60 מציגה על המסך את התאריך והשעה, כפי שהוסבר. הקובץ ד6.84=אפסדטה לאחר סיוס הפעולות הרשומות בקובצ 6צ16.5-00%, מחפשת מערכת 205 את הקובצ ד0.24םאם0ד0)א. והו קובץ אצווה (6!ו₪ ח2810), שמכיל רשימת פקודות 5 המופעלות אוטומטית בתהליך האתחול. ניתן להפעיל את הקוב בכל עת על ידי הקלדה של הפקודה "*50אם0דהיי. לעומת ואת, לא ניתן להפעיל את קובצ 5 0 שוב ללא אתחול מערכת המחשב, שרק בעקבותיה יופעל שוב קובצ זה. דוגמה לקובץ ד6.54םאםס דג : 0 ₪500 קזחה ד שאם. אס/אצ1-אסזהסצ3-1ה00הק:₪ ((1==))862 קם חק 65 קם 600 אס6 שספסוו | 64 8ם הס אה ושס6פ/צססאועצ:6 2 ]6 65 קם 600 60% שססוו קעוד:6=קוםד ד55פ פרק 2: מערכת הפעלה 5-05 33 הקבציס 5צ6.5!-00% ו-ד0.24םאם סדוג אינס דרושיס להפעלה רגילה של 5. עם זאת, הס עשויים להיות מאוד שימושיים בהתאמת המערכת לטעמו ולנוחיותו של כל אחד, או להתאמה לדרישות של תוכניות מסוימות. כדי לבדוק אס קבציס אלה קיימיס בדיסק יש להקליד את הפקודה !כ בשורת הפקודה של 05 (בספריית הבסיס של כונן האתחול). זיכרון 005 כדי להבין כיצד הקבציס 5צ600%=!6.5 ו-זהם.0םאםס דוה משפריס את ביצועי המערכת עליך לדעת כיצד מתייחסת 005 לצזיכרון ומדוע. גרסת 05 המקורית היתה בנויה משני חלקיס: 64095 ראשוניס של הזיכרון היו מוקדשיס לשימוש מערכת ההפעלה ותוכניותיה. הזיכרון הנותר הוקדש לשימושי ה-8!05 והתקני חומרה שוניס (כגון מתאס התצוגה, בקר הדיסקים ועוד). חלוקת משאבים זו ניצלה עד תוס את טווח הגישה לזיכרון של מעבד 8088, שהיקפו ₪ו1. גם לאחר כניסת מעבדיס חזקים יותר לשוק (מעבדי 80286 מסוגליס לגשת ל- 1618 זיכרון ומעבדי 80386 ו-80486 מסוגלים לנהל ויכרון בקיבולת עד 408), המשיכה 5 בגרסאותיה המתקדמות להתזיק במגבלות הקודמות, כדי להיות תואמת למערכות ולתוכנות ישנות. כתוצאה מכך נוספו שיפורי תוכנה, המכונים מנהלי זיכרון (5זס0החה|! עזסוחסו/), שמטרתם היתה לאפשר ל-05כ לנצל זיכרון גדול שנוסף במעבדיס החדישים. ארגון זיכרון בסיסי בעת תכנון מבנה ה-₪6 המקורי התקבלו החלטות שונות על ניצול טווח הכתובות במעבד 8088 שהיקפו 18. במעבדי אינטל, למשל, הוחלט להקצות מפת זיכרון נפרדת עבור כתובות קלט/פלט. החלטות אלו עיצבו את תוכנת 005 המקורית, ובאופן טבעי השפיעו על הגדרות הקצאת הקבצים בכל תואמי ה-06 והמחשבים מבוססי ה-05. מערכת ההפעלה 025 יכולה להבחין בין סוגי הזיכרון הבאים: זיכרון רגיל (ץזסרח6ו |ההסטהפעטחה00), זיכרון עליון (עזסות6!ו זססק)), זיכרון גבוה (ץזסוחסו תאוה), | ויכרון | מורתב (עזסות6ו] | 060ה08אם), זיכרון | מוגדל (ץזסוח6!ו/! 060ח16את) וזיכרון וירטואלי (ץזסוח6! |פטזזו/ע). 4 005 עדיין כאן הזיכרון הרגיל (עֶזסוח₪6 ובּחסו+ח6צח60) אזור הזיכרון הרגיל (68ז עץזסוחסו/! |החסח8שח0ס6) מחולק לשני אזורי משנה: אזור זיכרון בסיסי (68] עזסות6! 2856) ואזור זיכרון עליון - השש (68ז ץזסוח9! זפסק)). שני אזורים אלה מוצגים בתרשים 2.4. הזיכרון הבסיסי נמצא ב- 64068 הראשונים, והזיכרון העליון נמצא ב- 3848 הנותרים (עד 1/8). אזור הזיכרון הבסיסי (בין הכתובות 00000% עד ת-"--9) הוא למעשה הזיכרון התקני בכל תואמי ה-6ם. באופן מסורתי, מאוחסנת באזור זה תוכנת 005, טבלאות וקטורי הפסיקות וטבלאות 8105 /₪01 שהועתקו. החלק שנותר מן הזיכרון הבסיסי הוא זיכרון תוכניות 005 (עזסוח6ו וחהּזףָסזק 005כ). תוכניות המיועדות לפעול תחת 5 א|ן 15-05 מופעלות בחלק ציכרון וּה. אזור הזיכרון העליון (8//()) תופס 34848 - בין הכתובות ח₪0000 ו-ח---ת=. זיכרון ה מחולק לקטעים שוויס של 8א64, המכוניס אזורי בלוק הזיכרון העליון (5חסו360 206% עזסוחסו/! זססקנו), כפי שמוצג בתרשים 2.4. םורה 640% אש ה 9 34 0% צהסואפוא הטקסט הסוא 8395 ה יג = יי % | 0% זא וספום המדקסא צהסואסות דאםסופפה אפום 805 = | וסאדאסס סאוה-אםאסד דקפ | תרשים 2.4: זיכרון רגיל וזיכרון גבוה למרות שכתובות הזיכרון העליון מוקצות בטבלאות הזיכרון, אין זה למעשה אזור זיכרון במובן הרגיל. אזור זה הוקדש באופן מסורתי לתצוגה ולפונקציות מבוססות-340]1. עס זאת, מערכות מתקדמות רבות משריינות מקוס באזור וזה לאחסון זיכרון הצללים (₪4]1 ש50800), אשר השימוש בו משפר את ביצועי המחשב. פרק 2: מערכת הפעלה 5-05 35 בשיטה זו, תוכן ה-8!05 ₪0 ו/או תוכן ה-8!05 1080 נכתביס מחדש, או מוצלליס (60ש800ח5) לתוך הזיכרון העליון (גש). כך, המחשב יכול לתפקד במהירות כשיישומי תוכנה משתמשיס באחת משגרות הקריאה של ה-8/05 ('8|05 5 | 61). במקוס לגשת לרכיב ה-₪011 שעל לוח האס - פעולה שנמשכת עד ארבעה מחזורי המתנה (0!859ץ0 51806 811/)) עד להשלמתה, מופנות קריאות 5% על ידי פונקצית הצללה (סַחוש800ח5) לנתוניס והיסם שמאוחסניס ברכיב חת. פעולה זו מהירה יותר, ודורשת אפס מחזורי המתנה. מספר ניסויים שנערכו לבדיקת יעילות פונקצית ההצללה מצביעים על שיפור של בין 300% ל-400% בביצועי המערכת. תפוקה מירבית מזיכרון רגיל 5 רואה רק את 64098 הנמוכים של הזיכרון, לכן אס אתה מפעיל תוכנית 05ם, רצוי לנסות להפיק את המירב מאותס 64098. פירוש הדבר, שתזדקק לכמה ויכרון פנוי שרק תוכל להשיג. טען פחות תוכניות (שוכנות זיכרון ומנהלי התקן) הצעד הראשון בהפקת המירב מהזיכרון הרגיל כבר נעשה עבורך ב- 98 פשוססחו//. במקוס להסתמך על מנהלי התקנים חיצוניים (כמו זה השולט בעכבר), שחייבים לנצל חלק מ- 64095 הנמוכים ביותר, כלולים במערכת ההפעלה 98 פשוסחו/ מנהלי התקניס ב- 32 סיביות שיכולים לשכון בזיכרון שמעל 64098 ולפנות בדרך זו את הזיכרון הרגיל. תוכל ללכת בעקבות מסורת זו ולא לטעון תוכניות שוכנות זיכרון, אלא אס אתה באמת זקוק להן. טעינת 05פ גבוה בזיכרון על פי ברירת המחדל, גם פעולה גו כבר נעשתה עבורך. אס תפנה לכרטיסיה תוכנית (הח8זטסזק) בתיבת הדו-שיח מאפיינים (65ו6ססזק) של תוכנית 005, תוכל לראות שלפי ברירת המחדל, 0005 נטענת כה גבוה, שרובה לא תופס בכלל חלקים מהזיכרון הרגיל. זיכרון מוגדל (עָזסוח6! 060ח6+א₪) המעבד 80286 יכול לפעול במצב מוגן (006ו חַחו6]81ק 0160160זם), ולכן גס גדלה יכולת הגישה הפיסית לזיכרון מעבר למגבלת ה- 118 של מעבדי 8088. אזור הזיכרון שמעבר לגבול 118 מכונה בדרך כלל זיכרון מוגדל (עזסוחס! 060ח16אם), או בקיצור 6%5. במעבדי 286 אזור זה תופס 158, כך שהזיכרון הכולל הוא 1618 (כתובות ציכרון בנות 24 סיביות). אזור הזיכרון המוגדל מוצג בתרשיס 2.5. למרות שלמעבד 80286 התאפשרה גישה פיסית לאזור זיכרון וה באמצעות שיטת המיעון המיוחדת שלו, הרי שהתוכנות לא יכלו לעשות ואת בשל מגבלת 6408 של 65, שנשארה כשריד של מבנים קודמים. אזור הוזיכרון המוגדל יכול להגיע עד :40 במערכות מבוססות מעבדי 80386 ו-80486 (כתובות זיכרון בנות 32 סיביות). ראוי 6 0065 עדיין כאן לציין, שמגבלת הגישה לזיכרון לא היתה מובנית בתוך היישומיס עצמם, כי אס מגבלה מובנית של 05ס. אס סםסוצ ס=סא דאם= ]אאסוזאםעא 0 צהסעפא צהסאפא 0-0 06 18 16 ₪18 )286( 4038 )386/4860%( ד סורוס זה צהסואסוא -0 פא 1 תרשים 2.5: זיכרון מוגדל - 5ו/!א (עָזסרח6וח 060ח16אם). מערכות 025 מגירסה 4.0 ומעלה כוללות מנהל זיכרון בשס 5צ5. ששו לטיפול בוּיכרון המוגדל שמעבר ל-1₪18. תוכנית שירות זו פועלת על פי תקן מפרטי הזיכרון המוגדל (009ו5060181681 עזסרח6ו 060ח16אם) של מיקרוסופט, או 1/6א. כאשר מנהל הזיכרון נטען לזיכרון הוא מעביר את מרבית הפונקציות של מערכת ההפעלה לאזור הזיכרון הגבוה - ה (68זה עזסחסו₪ תחורו). אזור הזיכרון הגבוה נמצא ב-6448 הראשונים שאחרי גבול 1!8, ומקורו בתכנון של מעבדי אינטל המתקדמים. ניתן להפעיל את שו על ידי הוספת שורת פקודה לקובצ 6.5%5!-א00, כך שהתוכנית תבוצע במהלך אתחול המערכת. מייד עס הפעלתה, משתלטת תוכנית זו על תוכנית הניהול של שגרת פסיקה 420 0|60ח43 זקטז6)ח! 20), שמשתלטת על שורת הכתובת 420 (6חו! 8001655 420) כאשר היא מופעלת. התפקיד של תוכנית הניהול הוא להעביר בלוקי נתוניס באורך של עד 6498 בין המערכת לבין הזיכרון המוגדל. פרק 2: מערכת הפעלה 5-05 37 זיכרון מורחב (עַזסוח6! וִסטַחּכא=) רביס טועיס ומשתמשיס במונח עץזסוח6! חַפַַחהּסאם לתיאור אזור הויכרון שנמצא מעבר לגבול 8ו]1. כאמור, המינות המדויק המיוחס לאזור זה הוא /ץזסוה6| 060ַח16א (ובעברית ‏ - זיכרון מוגדל).| המונח זיכרון מורחב ‏ - ץזסוח6! הַ6ַ0ַהה0אם מתייחס, אס כן, לאפשרות גישה לפי תקן ₪5 11 (קיצור של - 5ח5280110800 עזסוחסו 060הקאם | ספסזסוו/! 8 |סזח! ,10%05) לציכרון המוגדל. הרעיון הוא ליצור איוור בוּיכרון הגבוה שישמש תחנת מעבר בין הויכרון הרגיל והזיכרון המוגדל. בקצרה, מדובר בזיכרון לא קונבנציונלי (עְזסרח6ו/! |הּחסוצחסטח0ס6-חסא), מכרטיסיס מוספיםס, או אם מדובר במחשבי 386 ומעלה, או מהזיכרון הנוסף, 060ח16א= ץזסוח6ו, המוכר גס כ-5א. מנהל הזיכרון המורחב מחלק את הזיכרון הזה לדפים (פ6ַחָ8ק), שהיישוס משתמש בהם כאילו היו זיכרון רגיל. גרסאות מוקדמות של הזיכרון המורחב חייבו הוספת כרטיסי זיכרון במחשב, אולם כיוס, תוכניות הזקוקות לתוספת זיכרון יכולות לנצל את זיכרון 05]א (עזסוחפ!/! 060ח46א), כלומר מה שמעל ל- 10246 הראשוניס בלוח האס. תפוקה מירבית מזיכרון מורחב 8 פאוסטחו/ מספקת באופן אוטומטי ויכרון 1/5 לתוכניות 0025 המסוגלות לנצלו (אלא אס תסיר את הסימון מהאפשרות המתאימה בחלון מתקדם (60סחַ0/8), בכרטיסיה תוכנית (וזהזףָסזק)). אס אתה עורך את משפט הזיכרון המורחב בקובצ 5 א 0, אל תשתמש בפרמטר פוחססח, כיון ש-98 פשוססחו/ לא תוכל לספק את הזיכרון. אס ברצונך להוציא חלק מהזיכרון ממאגר הזיכרון המורחב האפשרי, השתמש לשם כך בתתביר החחח-הוהוהוח=א. תמיכת וחספ ב- 98 פשסטחו/צ כאמור ויכרון 1/5א הוא הזיכרון שמעבר ל- 10245 הראשונים. בנסיבות רגילות, תוכניות 005 אינן יכולות לנצל זיכרון 1/5א. לשס כך דרושה להן תוכנה מיוחדת המכונה הרחבת 05כ (ִ6ַ0ַח10א₪ 05כ), שיימעלהיי אותס כך שיוכלו לראות את הזיכרון שמעבר ל- 1024 ולגשת אליו. פשססחו/ מכילה תוכנית הרחבת 005 המאפשרת לתוכניות 005 לנצל זיכרון גס מעבר ל- א1024, כאשר הן אינן 'יודעותי שהן עושות זאת. פשססחו/ ממפה את הויכרון הרגיל ל- 5 אחד של 915 ואז מודיעה לשיח 0005 בערך כך: ''הנה מצאתי יופי של ויכרון מחשב, בשבילך בלבד!יי. 006 נופלת בפח ומקבלת את זיכרון 5/]א כאילו היה ויכרון רגיל. 8 005 עדיין כאן כל פעם שהתוכנית מבקשת גישה לזיכרון, היא מחפשת כתובת בזיכרון הרגיל, אבל פוססחו/\ מיירטת את ניסיון הגישה לזיכרון ומעבירה אותה לכתובת בזיכרון 5ו/א שהוקצה לאותה תוכנית 005. סידור נחמד, שמאפשר לתוכניות 005 לפעול עם מה שנדמה להן כזיכרון רגיל, בעוד שהזיכרון הרגיל האמיתי משמש מספר מכונות וירטואליות. חלק ניכר מומנה של הרחבת 0025 מוקדש למעקב אחר מקטעי הזיכרון השוניס וחלקי התוכנית המורחבת המנצלים אותם. דבר זה נעשה בעזרת מבני נתוניס בזיכרון, הקרוייס טבלאות דפים (730!89 6מָּק). כמעט כל הרחבת 0025 מנצלת טבלאות דפים (אין להן ברירה, מסיבות הקשורות בשיטה לחלוקת זיכרון 1/5 במעבדי 286 ומעלה. המונחיס הטכנייס הקשוריס בטבלאות אלה הס דס.], או טבלת מתאר מקומי ו- 601, או טבלת מתאר גלובלי), אולס כל הרחבה מארגנת את הטבלאות מעט אחרת. למעשה, וו הבעיה הגדולה: שתי תוכניות, שטבלאות המתאריס הגלובליים שלהן מאורגנות באורח שונה מועדות להתנגש בנקודה זאת או אחרת. דבר גה נמנע אס מריציס רק תוכנית אחת בפעסם ומחליפים את תמונת הזיכרון במלואה עס כל מעבר מתוכנית לתוכנית, בדומה למה שמתרחש בתוכניות תואמות !|0₪/. אין הן יכולות לריבוי-משימות זו עס זו, מכיון שכל אחת מהן רואה את טבלת המתאר הגלובלי באורח שונה. אבל הן בהחלט יכולות לחלוק בטבלה זאת, במובן ה שכל אחת טוענת ד משלה ולאחר מכן טוענת בתחזרה את ה-ד00 של תוכנית !0 אחרת, לפני שהיא מחזירה אליה את השליטה. אס הדברים עדיין אינס ברורים, הנה אנלוגיה שתסייע להבינס. במפעל מסוים פועל פס ייצור 24 שעות ביממה, בשלוש משמרות. לכל משמרת מנהל משלה וכל אחד מהס מבצע את תפקידו בדרך שונה לגמרי מחבריו, אולס כל אחד בתורו משתמש באותו שולחן עבודה, שממנו ניתן לראות היטב את פס הייצור בקומת הייצור של המפעל. מנהלי המשמרת מסכימים ביניהס שבתוס כל משמרת, המנהל התורן משאיר שולחן ריק ונקי לבא אחריו. אין שוס דרך ששנייס ממנהלי המשמרת יוכלו לעבוד יחד על אותו שולחן, אולס הס בהחלט יכוליס לחלק ביניהס את זמני העבודה במשמרות של שמונה שעות. בדיוק כך פועלות תוכניות תואמות |6₪//: הן מבצעות ללא דופי מיתוג משימות, אך מתקשות בריבוי משימות. לכן, יישומי !0 אינס פועליס באורח אמין במסגרת 98 פשוססחו/ על ריבוי המשימות שבה. קרוב לוודאי שיפעלו היטב במצב 05כ-15, מן הטעס הפשוט שבמצב הרגיל מתבצע מיתוג משימות ולא ריבוי משימות. כשמפעילים תוכנית 005 במצב רגיל, נשמרת תמונת הזיכרון של המצב הרגיל בדיסק ושולחן העבודה מתפנה לתוכנית |0₪/ הבאה בתור. תוכניות המקיימות את תקני |₪םס/ הן לוטוס 1-2-3 בגירסה 3.0, 5 אססהּזְהק, כה6סזטה, סזקאסת ו- זסחפו!סטק 681!זסזחו. אחת הבעיות שאתה עלול להיתקל בהן בתוכניות |0₪/ קשורה בכך שתוכניות אלו יכולות לגשת לזיכרון 65 בשתי דרכים. כמה מהן נוקטות שיטת גישה ישנה לציכרון 5, המכונה גישת פסיקה 15 (608659 15 דא!). אבל רובן נוקטות שיטה חדישה יותר, לפיה מוקצה הזיכרון באמצעות מפרט 15!א. יש להניח שתוכניות !0 מסוג ה יפעלו היטב כתוכניות 0005 במצב רגיל. פרק 2: מערכת הפעלה 5-05 39 לעומת זאת תוכניות |0₪/ מסוג פסיקה 15 מחייבות הקצאת זיכרון מראש באמצעות אחד הפרמטריס בהפעלת 5/5 וח6חחורז, בעזרת הפרמטר חחחה=15 דא1/, כאשר החחה הוא כמות הזיכרון שיש להקצות. לדוגמה, אס תכננת להפעיל יישוס |6₪/ מסוג פסיקה 15 (15 דא), הזקוק ל- ₪8 של זיכרון 5/]א, אזי שורת הפקודה של 5. הסור בקוב 9.5/5ח00 של תוכנית ה-005כ תיראה כך: 4+ פ9פ88ץ5.תסת1ם פאסת1ח: 06=0 36071 נחזור להשוואה של |6₪/ לעומת וו/חס. כפי שניתן לצפות, הצעד הבא באנלוגיה שלנו הוא ללמד את כל המנהליס הללו כיצד לחלוק ביניהס את שולחן העבודה, או כיצד לגרוס לכל הרחבות 005 להגיע לידי הסכמה אודות הדרך למען את טבלאות ד0ס ו-דכ.), כך שכל התוכניות תוכלנה לנהל טבלאות דפיסם בזיכרון במקביל ויתאפשר ריבוי משימות חלק בין תוכניות הכוללות הרחבות 205 ו-פשסחו//. תקן זה נקרא ממשק מצב מוגן ב-05כ, או |/קכ (808ח0)ח! 06סו! 0160100זק 005כ). למעשה, אהו ההבדל בין גירסה 3.0 וגירסה 3.1 של לוטוס 1-2-3. גירסה 3.1 היא תואמת וווקס ואילו גירסה 3.0 היא תואמת |6₪/. תוכניות |0]ספ אמורות לפעול ללא תקלות בחלון 5 ב-פאוסטחו/, כל עוד תקצה להס בקובצ =!₪1 ויכרון 5 עבור התוכנית התואמת !ספ וכל עוד היצרן יישס כיאות את שיטת |/ספ. לא כל יצרני התוכנות מיישמיס את השיטה בצורה נכונה, לוטוס היא דוגמה לכך. אף שגירסה 3.1 של לוטוס 3 תואמת !/]ס, ולכן משתמשת בזיכרון 5א, עדיין חובה ליצור לה מסגרת של דף וגיכרון מורחב, כדי שתפעל כיאות. הערה: הקפד לוודא שיישומיס עס הרחבות 0005 יהיו תואמי ווסס. ככל שעובר הזמן, יעברו עוד ועוד תוכניות 005 המנצלות מנהלי ויכרון לתאימות ווממם, ולכן גס תפעלנה בצורה חלקה יותר ב-פשוסשחו//. דוגמה אחת לכך היא 800%ז8= : גירסה 3.5 היתה תואמת 01 / ואילו גירסה 4.0 תואמת |שוסס. זיכרון וירטואלי (עזוסוח6! והּט+זוש) המונח זיכרון וירטואלי, שמקובל לכנותו גם זיכרון מדומה, כשמו כן הוא, מתייחס לויכרון שאינו אמיתי. זיכרון וירטואלי הוא למעשה שטח דיסק, שמתנהג כויכרון /]₪4. תוכנות יכולות ליצור זיכרון וירטואלי על ידי החלפת קבציס (סָחוסְקצו5) בין זיכרון /]₪3 לבין כונן הדיסקים, כמוצג בתרשים 2.6. במהלך העבודה עס זיכרון וירטואלי עוברות כמויות רבות של נתונים מהזיכרון אל כונן הדיסק ומהכונן אל הזיכרון, דבר שגורס לירידה בביצועי המערכת כי מהירות הגישה לויכרון הפנימי גדולה פּי כמה וכמה ממהירות הגישה לדיסק. 0 0065כ עדיין כאן 6-5 החל מגירסה 5.0 ומעלה של מערכת ההפעלה 05כ, נוצר במהלך ההתקנה קובצ מערכת המכונה 5צ6.5!-00%. קובצ מיוחד זה מכיל הגדרות ופקודות תצורה עבור המערכת. כאשר 05 נטענת למערכת, תוכנית האתחול סורקת באופן אוטומטי את הכונן המוגדר כברירת מחדל ומחפשת את קובצ 5צ6001%=!0.5. הפקודות בקובצ זה מתאימות את 0025 לעבודה עס התקני חומרה שוניס ותוכנות המותקניס במערכת על פי צרכי המשתמש. וו וה שו =שם ןו צמסששוו ו צמסטשש צמסטפש דא== הגש דואש פופ סחאח תרשים 2.6: זיכרון וירטואלי בפעולה. תפקידי הפקודות בקוב 5צ6.5!-00% הסם: 1 הפעלת מנהלי זיכרון שבשימוש המערכת והגדרתם. 2 הגדרת תצורת 05 לשימוש עס התקנים ותוכנות שוניס. 3 | טעינת מנהלי התקנים (פזפעוזם 8108כ) עבור התקנים שוניס. 4 התקנת תוכניות שוכנות זיכרון (5חזפזטסזק 46510601 עץזסוחסו), המכונות גס ד 1ה95/06 518 16החוחז6ד), כיוןו שהן מסיימות את פעולתן ונשארות טעונות בזיכרון כשהן פועלות ברקע. פרק 2: מערכת הפעלה 5-05 41 פרק 3 תהליך האתחול 5 ו-5עצססחו// במקריס רביס רוצה המשתמש להפעיל תוכניות ₪005 בסביבת ההפעלה של 5וססחו\. מכיון שמערכות פשוססחו/, 005 ו-8!05 קשורות ביניהן, צריך להיות ברור שהפעלת תוכנית 0005 במצב זה עלולה להיות בעייתית. תוכניות 05 ניתן להפעיל בחלון נפרד, או במצב של מסך 05 מלא. אולם, יש לזכור שתוכניות אלו ניתן להפעיל בחלון רק אס המחשב פועל במצב משופר. כאשר יישוס שאינו שייך לסביבת פששספחו) מופעל במצב 386 משופר, יוצרת פוטססחו/ עבורו סביבת 86 וירטואלית של מצב פעולה אמיתי במחשב 8086. בסביבת 86 וירטואלית, יוצרת פעוססחו/ סביבת עבודה ב-025, בה כלולים מנהלי ההתקניס שהיו פעילים כאשר המערכת עזבה את מצב 005 ועברה למצב פעוססחו//. 5וססחו\ מאחסנת בזיכרון את תמונת סביבת העבודה המקורית של 05. במבנה ארגוני זה, פועליס הליבה והיישומיס של פ/שסחו/ במצב מוגן ונשאריס פעיליס בומן שכל יישוס שאינו שייך ל-פששסטחו/ פועל בפלתח הזמן (08ו!5 6חוד) שהוקצה לו בסביבת 86 הווירטואלית. דבר זה דורש מ-פששסשחו/ לעבור בין המצב המוגן של יישומי פשוססחו/ למצב 86 הווירטואלי של יישומי 05ִפ. בסביבת העבודה א.3 פשססחו/, מערכת ההפעלה מעבירה את השליטה ליישוס 5וססחו/ כאשר הוא פועל. כאשר היישוס משלים את משימתו הוא מחזיר את השליטה למערכת ההפעלה, וזו מעבירה את השליטה ליישוס הבא שמופעל, וכן הלאה. העברת השליטה בדרך זו ממערכת ההפעלה ליישוס בפעולה מרובת-משימות מכונה ריבוי משימות שיתופי (חַחו0%956!ט!\ 000087801/6). המשימות השונות משתפות פעולה זו עס זו, פחות או יותר, בשליטה על המערכת. פרק 3: תהליך האתחול' | 43 במקרה של יישומי 0005 הפועליס תחת א9 פעוסטחו/, מערכת ההפעלה אינה מעבירה את השליטה באופן מוחלט ליישומיס. במקוס זאת, א9 פאוססחו/ מפעילה את היישוס בפלח זמן מוקצה, ולאחר מכן עוברת ליישוס הבא. סוג זה של ריבוי משימות, בו מערכת ההפעלה שולטת על המעבר בין משימות, מכונה ויבוי משימות מונע (סָחו858זווטו! 6עוזקר66זק). הפעלת תוכנית 2025 בחלון פשוססחו/ דורשת משאבי מערכת רבים יותר מאשר הפעלתה במצב מסך 0025 מלא. ניתן לעבור למצב מסך מלא בעזרת צירוף המקשיס זסוח=-:/. ניתן לקבוע, ש-פעוססחו/ תפעיל מספר משימות בקדמה במקביל בשעה שתוכנית 05 פועלת ברקע. בשל הפעולה ההדדית בין 05כ ו-פשססחו/ רצוי להימנע מהפעלת תוכניות 05 הניגשות באופן ישיר לכונו הקשיח, כיון שהדבר עוקף את אמצעי האבטחה של פצוסטחו/. שלב 1: תהליך האתחול הראשוני (068655ז2 ₪00%5%180) בזמן האתחול הראשוני (200151780), השליטה על המערכת נמצאת בידי ה-05!. מערכות | 8!05 במחשבים חדישים תומכות בטכנולוגיית | הכנס-הפעל (ץֶ3| 0חה פָטום), שנועדה לפעול בשילוב עס א9 פ/שססחו//. ה-8105 מעביר מידע על הגדרות המערכת אל מנהל התצורה (ִססְבּח3ּ]! ח80%0זטוסו1ח00). בעת האתחול, רכיב ההכנס-הפעל של ה-8!05 בודק את ה-]4ח-0//005. ואת כדי לקבוע איזה רכיבי הכנס-הפעל צריך להפעיל ואיזה נתוני הכנס-הפעל צריך לאחסן, נוסף לכתובות גישה ישירה לזיכרון (האס), דא! וקלט/פלט (0/). לאחר סיוס בדיקת ההגדרות, מגדיר ה-81!05 כרטיסי הכנס-הפעל וכרטיסים תכמים (כרטיסים, התומכים בטכנולוגיות מתקדמות). לאחר מכן מבצע ה-8!05 את תהליך ה-0051 (בדיקות עצמיות בעת אתחול המערכת) ואת פונקציות אתחול המערכת. שלב 2: טעינת מנהלי התקנים של 05פ ותוכניות 58ד לאחר אתחול הכונן, בודקת א9 פ/שסטחו/ את פרופיל החומרה של המערכת, כדי לקבוע את ההגדרות שלה. פרופיל אה מבוסס על תהליך האיתור של ה-8|05 בשלב הרישוס. בשלב זה מופעליס הקבציס 5צ6.5!-60% ו-דהם.6םאםסד)א, אשר קיימיס כדי לשמור על התאמה עס יישומיס שנכתבו למערכות הפעלה קודמות. בסביבת א9 פעוסטחו/), הקובצ 6צ0.5!=% 00 מכיל שסם עבור כל פרופיל חומרה בו משתמשים. בשלב הבא טוענת א9 פששוססחו//ש את הקובצ /001.או/ לשליטה בטעינת רכיבי הליבה שלה ובבדיקה שלהס. 4 065 עדיין כאן שלב 3: אתחול קבצי סאצ סטטיים בשלב וה נטען הקוב כא/.32₪/, מנהל ההתקן למחשב הווירטואלי (זסטוזם 6חוח36! |הטזזו/), ואחריו נטען הקובצ ואו אם ד צ5. הקובצ ואו אם ז5צפ נטען כדי שהמידע בו יוכל לשמש לתיאוס עס קבצי סא/. הקוב כשא/.132ו// יוצר סביבה וירטואלית, וטוען את קבצי סא/. הוא מכיל רשימה של כל קבצי סא הדרושיס למערכת לפעולתה. קבציס אלה מאוחסניס באחד ממקטעי קובצ הרישוס של א9 פצוסטחו/. הרישום הוא תחליף מרכזי ומשופר לקבצי וא! של א.3 פששססחו/). אס הערך ברשימה מיוצג על ידי הביטוי =0א/5%900, קובצ סא/.32/ו/ / טועו ומאתחל אותו במצב אמיתי. הוא אף טוען באופן סטטי כל סא בעל הערך כא/אאא=6סוש6. קבצי סא/ הדינמיים אינס נטעניס על ידי קוב סא/.32שושו/צ. שלב 4: טעינת מערכת ההפעלה בתוס טעינת כל מנהלי ההתקניס סא/, מעבירה ₪432ו/1/ את המעבד לפעולה במצב מוגן, במקוס במצב בו פעל עד כה, מצב אמיתי. בשלב זּה, וּיהה מנהל התצורה את מנהלי ההתקנים שנטענו לזיכרון, בשיתוף עס ה-8105 מסוג עְ3|ם-ח-פָטום. לאחר מכן מתחילה טעינת רכיבי מערכת ההפעלה: > התוכניות | םאם.1386א4א, | 5אם.|60, | 5אם.60|32, | מ5אם .השפ ו-=א55332.5. * ממשק משתמש (כגון, שכנים ברשת וסייר פששספחו//), משאבים (כגון גופנים), שולחן העבודה. > הפעלת התוכניות שבתפריט 61871. מבנה מערכת א9 פעשססחוצ/ כאשר מערכת א9 פששסשחו/ מותקנת בשלמותה, דומה המבנה שלה לזה שמוצג בתרשיס 3.1. הרישום (ע34601517), מנהל התצורה (פַהַבּח3! הסוז8זוס חהס60) ומנהל המחשב הווירטואלי (סַחְהּח3! 6חוח136 |הטזו). הס אוחדו בעזרת מנהל מערכת קבצים בת התקנה (5%167/ץ5 16= 518|!800!6ח! - 5=!) כדי לתווך בין ליבת (8זס6 הנקראת גם |6ח481) המערכת של א9 פשוסחו/\ לבין מנהלי ההתקנים שמשרתים את חומרת המערכת. נוסף לכך, יש קשר בין הליבה לבין היישומים השוניס המופעלים במערכת, שהגישה אליהס מתבצעת דרך כלי המערכת החדשים בני 32 הסיביות, הכולליס את המעטפת ואת ממשק המשתמש. פרק 3: תהליך האתחול | 45 5 וד 6 וקסגה 65 דום-32 ץצח ד6וסשה 605 95 פשספאוש הט 405- חם דצו 5 ₪ 1 | |הדפצ!ו אם ד צ5 םו!= ה באהש ]|3עדחוצ 5אוה6אש ה אה אסוז83 העסו-אס ה= גאה וי ו 13 השמטוהתוותההההעאחתהמתקהנההתכנחפקה--מהתותתווודק)] = צופההה תרשים 3.1: המבנה הארגוני של א9 פ/וססחו//. ליבת א9 פשוסטחו/ מכילה שלושה רכיבים: ליבה (|8חז6א), ממשק דו-שיח גרפי ((קס) וקבצי משתמש (1555)). הליבה היא תשתית המערכת. היא כוללת את ניהול הזיכרון הבסיסי והקלט/פלט, את תזמון המשימות (פַחו|60(0ח50 17858%), את הטיפול בשגיאות (מצביס חריגים - פחסו1זַק6ס6אם) ואת הפונקציות הדרושות להפעלת תוכניות. קבצי 0558 מנהלים את הקלט מהתקני חומרה ואת הפלט אל רכיבי ממשק המשתמש, שהס הסמלים ומבני המסך. רכיבי 001 שולטים בתצוגה וכוללים שתי מערכות משנה עיקריות: תת-המערכת הגרפית (1059ח0780) ותת-מערכת ההדפסה (סְחוזחוזס). מנהל המחשב הווירטואלי (וססְבּח3 6חוח36! והּטזזו/ש) 5וססחו/ איפשרה ריבוי משימות (0חוא0185]₪) במחשב האישי עוד בגירסה 3.0. המערכת תנהל במקביל את כל היישומיס הפתוחים ותאפשר לכל אחד מהם לפעול למשך פרק זמן מסויס לפני שתעבור להפעלת יישוס אחר. אחת השיטות הקלות ביותר לביצוע ריבוי משימות היא מיתוג משימות (סַחוח16וש5 1785%). במיתוג משימות יכולים לפעול מספר יישומים בו-זמנית. ב-פששסטחו//, חלון היישוס או התוכנית הפעיליס ברגע נתון מכונה חלון פעיל (שססחו/ 6שצוז6), והוא נמצא בחזית המסך (מעל כל שאר החלונות). פעילות כל שאר החלונות מושהית והם יכולים לפעול ברקע, כפי שניתן להבין משורת הכותרת שלהם, הצבועה באפור (מעומעמת). צירוף מקשיס מיוחד מאפשר למשתמש להחליף בין המשימות (היישומים/תוכניות הפתוחיס) בקלות רבה. על ידי שימוש בצירוף המקשיס 80 ד+)!4 יחד ניתן לדפדף בין היישומיסם הפתוחיס עד ליישוס המבוקש. צירוף המקשיס 586ם+:/ מאפשר גס כן מעבר בין חלונות היישומים הפתוחים - לפי סדר פתיחתם. 6 05 עדיין כאן ב- א.3 פעוססחו/), נוהל העבודה כונה ויבוי משימות שיתופי (06780/6ק600 0חוא5הזטוטו), ובו היישוס הפעיל השתלט על משאבי המערכת והשתמש בהס עד שסיים את משימתו ונעצר. לרוע המזל, היו יישומיס שלקחו מעט מעבר למה שהוקצה להס במשאבי המערכת. כאשר אנשי מיקרוסופט תכננו את א9 פששסטחו//, הס תכננו את ריבוי המשימות כך שמערכת ההפעלה תאפשר לכל יישוס לפעול למשך פרק ומן קצוב מראש, על פי עדיפות שנקבעה לו בהשוואה לשאר משימות המערכת. למשימות בעלות עדיפות או דחיפות גבוהה הוקצה פרק זמן ארוך יותר מאשר פרק הזמן שהוקצה למשימות בעלות עדיפות נמוכה יותר. במשך כל הזמן נמצאת השליטה במעבד בידי מערכת ההפעלה עצמה. כאשר חולף פרק הזמן שהוקצה ליישוס, מערכת ההפעלה עוצרת אותו ומפעילה את היישוס הבא בתור. סוג וה של ריבוי משימות מכונה ריבוי משימות מונע (סָחו858זו!טו! 6עוזקר 66זק). בריבוי משימות שיתופי המחשב תפוס על ידי יישוס אחד כאשר על המסך מוצג שעון חול, הקוצב את הזמן שמותר לו לפעול עד שהשליטה תעבור ליישוס הבא. בריבוי משימות מונע (88008זק) ניתן לפתוח יישוס אחר או לעבור ליישוס אחר בעת ששעון החול מופעל. במצב זה ניתן לבצע עבודה ביישוס האחר, בעוד שפעולה אחרת מתבצעת על ידי המערכת ביישוס הקודם. כך, אס המערכת יינתקעתיי בעת הפעלת יישוס כלשהו ב-א9 פשספחו/ש, ניתן לסייס את פעולתו (סיים משימה, 85%ד 6ַח5), מבלי לאתחל את המחשב כולו. פרק 3: תהליך האתחול | 47 פרק 4 פתרון בעיות ב-005 ניתן לחלק את הבעיות ב-06ס-5! לשתי קטגוריות בסיסיות: בעיות הפעלה (קט87ז5) ובעיות תפעול שוטף (חסוז6781ק0). 025 אינה יוצרת קבצי רישוס לשס מעקב, ולכן דרוש אתחול מינימלי אס המערכת אינה מגיבה לאתחול רגיל או לאתחול חוזר (46000%). בעיות בהפעלה הראשונה של 05 הודעות שגיאה, האופייניות לבעיות הפעלה (קט5%9) של 005 : 5ץ0.6!- 00 חו סחה ההסס 260וחף600זח > זזסז6ז הו 0ח8 ה 60 טהו5פוו זס 280 > הודעות אלו ואחרות מרמזות על כך שקיימת בעיה שחייבים לאתר לפני שניתן יהיה לאתחל את המערכת כראוי. אס לא ניתן לאתחל את מערכת 05 כרגיל, צריך להיעזר במקש 5= כדי לדלג על הקבציס 6.5%5!-600% ו-דגם.6םאםסדטה. כך ניתן לאתחל את המערכת בהגדרות מינימליות, הנובעות מברירת המחדל ולהגיע לנקודה, ממנה ניתן להתחיל לאתר את הבעיה. ניתן לבצע את אותה הפעולה בעזרת תקליטון אתחול נקי. הכנת תקליטון כזה מתוארת בסעיף הבא. אס ניתן לאתחל את המערכת במצב מינימלי, אתחל מחדש את המערכת (580001) והקש על 8" עס הופעת ההודעה ‏ 15-05 פֶַחו5%9 על המסך. כך תוכל להפעיל צעד-אחר-צעד את הפקודות שבקבציס 5צ6.5!-60% ו-ד4ם.6םאםסד)א. שיטה זו משמשת לבידוד הפקודות הבעייתיות. אס המערכת קורסת בומן שהיא מנסה לבצע פקודה מסוימת, התחל מחדש את האתחול ודלג על הפקודה הבעייתית שזיהית. חזור על התהליך עד שהמערכת תסיים את האתחול כנדרש. עקוב אחר כל הפקודות הבעייתיות כדי שניתן יהיה לתקן אותן. פרק 4: פתרון בעיות ב- 065 | 49 בעיית התקנה נפוצה נוספת קיימת כאשר המערכת מציגה את ההודעה ייססס-5וש |ופחו סז 6 6צוזס חס 50806 166 חחָטסח6 זסח 18 6זסחדיי. כשמוצגת הודעה זו, הפעל את הפקודה :0 009056 89וכ א60ח0, בדיקת כונן) מכונן התקליטונים. פקודה וו תפרט את נפח האחסון הפנוי בכונן הקשיח. מחק קבציס מהכונן עד שיהיה בו מספיק מקוס לביצוע ההתקנה. מומלצ לגבות את הקבצים לפני שמוחקים אותם מהכונן. בעיות תפעול ב-₪05 בעיית התפעול (ח8%0ז6ק0) הנפוצה ביותר ב-05 מופיעה כאשר תוכנית 05 מציגה את ההודעה יץזסחחפוח 01 +אוכיי. כאשר הודעה זו מוצגת עליך לפנות מקוס נוסף בזיכרון. הצעד הראשון הוא שימוש בפקודה שו של 005 כדי לקבוע כמה זיכרון קייס במערכת וכיצד הוא מוקצה. היעד האמיתי בניהול זיכרון הוא פינוי ויכרון רגיל נוסף לעבודת 05 ויישומי 05. ניתן לעשות זאת על ידי הפעלת הפקודה ז8א8הח9! משורת הפקודה. ז6א8חוח6 ו מעבירה מנהלי התקנים ותוכניות אחרות מהזיכרון הרגיל ((ּחסוח6שח00) אל הזיכרון העליון (ז6מק) של המערכת, על ידי עדכון ערכיס בהגדרות ובפקודות שבקבציס 5צ00%"!0.5 ו-ז50.24אם0ד(). זסאההתחפו מתמקדת בשנוי מתגיס הקשורים לפקודת ההפעלה של 5אש.11386=. חלק מהפקודות =06ו/68 מוחלפות לפקודות =ח8ח106ש06. נוספות גם פקודות ת8ו080! לחלק מהשורות ב- 56.241אש0 ד0) כדי לציין שהתוכנית תיטען מעל לזיכרון הרגיל. הודעת שגיאה נפוצה היא ייחסופז8/ 025 866זזססחויי. הודעה זו מוצגת כאשר יישוס 5, כגון שְ600א8ום, א5!כ=, ששו וכדי אינו מוצא את הגירסה של מערכת ההפעלה שתואמת לו. מצב וה נוצר כאשר המערכת אותחלה בגירסה שונה של 05 מזו המותקנת בכונן הקשיח, או כאשר קבצי המערכת של 065 הוחלפו בעזרת הפקודה 5צ5 של גירסה אחרת. במקרים אלה דרושה הגירסה הנכונה של 05 להפעלת היישוס או תוכנית השירות. השתמש בפקודה = / כדי לדעת מהי הגירסה של 0005 שפועלת במערכת. 0 065 עדיין כאן תקליטון 05 לאתחול עצמי תמיד טוב שיש תקליטון אתחול נקי (₪21856 200% ה01688) כדי להפעיל את 05ס. תקליטון ה מספק נקודת התחלה מוגדרת לפתרון בעיות במערכת ההפעלה. כדי ליצור תקליטון אתחול 005כ, הכנס תקליטון חדש לכונן והקלד את השורות הבאות בשורת הפקודה של 05כ: 5 :ג הזוס 5 סו 6 56 כדי להפוך את התקליטון לשימושי באמת, מומלצ להעתיק אליו מהספריה 005 את הקבציס הבאים: א5!כ=, דהוהס=ת, 5צ5, דוסם, א5סאה6 ו-ספש. כעת, עליך ליצור את קבצי ההפעלה של 025כ, שיכילו הגדרות תצורה מינימליות : 0-5 = =0 0-0 6 ) 6:05 60 סאג טוס6= | וח ד 6םאםסדט 5 :6:;0=חדאק דקווסחק 0% 6005 557 אחד הכליס הטובים ביותר לפתרון בעיות במערכת פששססחו/ הוא תקליטון אתחול נקי. כאשר תוכנית פששסחו) מפסיקה לתפקד, ברוב המקריס הכרחי להשתמש בתקליטון האתחול לשחזור המערכת למצבה הרגיל. ליצירת תקליטון אתחול יש שני צעדיס עיקרייס המוסבריםס בסעיפים 1 ו-2. ההכנות בסעיף 1 מיועדות גס ליצירת תקליטון אתחול עבור 025, כפי שהוסבר קודם לכן. פרק 4: פתרון בעיות ב- 05 | 51 הפעולות הדרושות ליצירת תקליטון האתחול הן: .1 יצירת תקליטון אתחול עצמי לפתרון בעיות: 1. הכנס תקליטון ריק לכונן . 2. בשורת הפקודה של 0025 הקלד 58/ :8 דג חס והקש ז6זחם. יצירת קובץ 5צ00%=|6.5 חדש בתקליטון האתחול: 1. בשורת הפקודה <:0 של 005כ, הקלד: 3:5 60% 6075 והקש זסזחם. 2. הקלד את השורות הבאות והקש זסוח= בסוף כל שורה: 075=0טם 0 6 5. הרות פ/ס סתו/צ:06106=0 5 פס הו/צ:06/106=0 6 0] 0:05 הסס. חה וו 0ס6/|=0:056ח5 שמור את הקוב 80.5/5ח00 החדש בתקליטון. הקש 2+וס. יצירת קובץ ד24. 6םאם0 ד(וג בתקליטון: 1. בשורת הפקודה הקלד )+66.08א06+ט4:3 דופם. 2. הקלד את השורות הבאות, והקש ז19ח= בסוף כל שורה. פשססחוצ\:6; 0:05=ח8%ס סרח6ז5/טס0חועו:0=ק 19 561 9 +סוחסזס שמור את הקובצ החדש ד0.28ם אםס דא בתקליטון. 1. הקש =+)|. 2. השתמש במקשי החיצים כדי לבחור את האפשרות 586 והקש זסוזחם. העתק את קבצי |א! של המערכת אל התקליטון על ידי פקודות אלו: : וחו. חועצפ/טססחוצו עקסס : וחו. רח516ש5פ/טססחוצו עקסס : ותו חה ו ססזקפ/טססחוצו עקסס : וחו. !סזחס6פ/וססחוצצ צְקסס צריך לאחסן את תקליטון האתחול הנקי (₪2156 200% ח0168) במקוס נוח לגישה, ולהדביק עליו תווית כדי שניתן יהיה למוצאו בקלות, אולס לא למוחקו. בלעדיו, הרצת המערכת לאחר נפילה הינה משימה מורכבת יותר. 2 065 עדיין כאן יצירת תקליטון הפעלה בחירום (58ו2 +ו5+9 צץ6606ו6וח=) כיון שמערכת א9% פאוסטחו/ אינה מופעלת באמצעות 05 כפי שהיה במערכת 0% פשוססחו//, קשה לגשת למערכת במצב שבו היא מנוטרלת. על כן צריך להשתמש בתקליטון ההפעלה בתירום, אשר עשוי לסייע באיתור בעיות הקשורות ל-9% פאוס0חו/. על ידי תקליטון ההפעלה ניתן לגשת אל מערכת הקבצים ולבחון מה יש בדיסק. תקליטון זה גם מאפשר לשחזר את פששסטחו/, אס חדלה לתפקד ולשקס אותה. אפ פ/שססחו/ מעבירה מספר קבצי אבחון (85!ו= סופַסחִפָוכ) אל תקליטון ההפעלה בחירוס. קבצי תוכנית אלה שימושיים בעיקר להפעלה מחדש של א9 פשספחוצ/. כיון שהמסלול היחיד של גישה ל-0025 הוא דרך א9 פשוסטחו//, תקליטון אה הוא אחד הכליס היחידים הקיימים, בהס ניתן להשתמש להפעלת מערכת ההפעלה מחדש במחשב לא תקין. הפעולות הדרושות ליצירת תקליטון אתחול עצמי הס: 1. יצירת תקליטון הפעלה בחירוםם: 1. לח על הלחצן התחל (5%97). 2. עבור לאפשרות הגדרות (05חו5611) בתפריט התחלה. 3. בחר את לוח הבקרת מהרשימה. 4. לח פעמיים על הסמל הוספה/הסרה של תוכניות (00/6ח00/6ה פופ זטסזק). 5. בחר את הכרטיסיה תקליטון אתחול (158% 5%9700). 6. לח על הלחצן הכן תקליטון (2188 076816). 7. כשתתבקש, הכנס את תקליטור ההתקנה של א9 פעוספחו/ לכונן. 8. פעל על פי ההנחיות. 9. הכנס את התקליטון הריק לכונן ‏ כאשר תתבקש. 0. כשתסיים, הוצא את תקליטור ההתקנה של א9 פששססחו מהכונן. 2 בדוק את תקליטון ההפעלה: 1. | סגור את חלון לוח הבקרה. 2 בחר את האפשרות סייר 6ששססחוצ (זסזסוקא= פעוססחו//) בתפריט תוכניות. 3. לח על הפריט [:] עְסקסו= 3% ברשימה שבחלון כל המחיצות (0615!ס= ||מ). 4. סמן את התקליטון בתווית ייתקליטון הפעלה בחירוס'י. פרק 4: פתרון בעיות ב- 05 | 53 3 בחן את הקובצ 5צ0.5|-00% החדש שבתקליטון ההפעלה (תקליטון האתחול): 1. בחר את היישוס פנקס רשימות (016080) מקבוצת תוכניות, עזרים. 2. בחלון פנקס רשימות לחץ על האפשרות פתיחה בתפריט קוב (ח06כ) בתפריט פוו=). 3. בחר את האפשרות [:ה] עְסקסות 3%. 4. בחלונית סוג קוב (8סְעץד) בחר *.* (כל הקבציס). 5. לחץ לחיצה כפולה על הפריט 5צ0.5!-6001% שברשימה. 4 הוסף קבצי עזר לתקליטון ההפעלה שיצרת : 41 .2 3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .0 סגור את פנקס הרשימות. הפעל את סייר 5/שסטחוצ/. בחלון המוצג בחר באפשרות [:ה] עסססו= 3%. בחר את האפשרות תיקיה (ז06!ס=) בתפריט קוב/חדש (שוסא₪/פוו=). הקלד את ראשי התיבות של שמך כשם תיקיית המשנה החדשה (ב-95 פשוססחו/ קבעה מיקרוסופט את המונח ז00!ס=, תיקיה, במקוס המונת הקודם - /זס)80זום, ספריה. פרט לכך אין כל הבדל בין שני המושגיס האלה). עבור לכונן 6. אתר את הקוב ד6.28=א705() בחלון תוכן (89ח%6חה00). לחץ על שם הקובצ הרצוי, החזק את לחצן העכבר וגרור עד שסמן העכבר יוצב מעל [:ה] עְסססו= 3% בחלון התיקיות ושחרר. חזור על שלב 4.8 לשס העתקת הקבצים דאס אם זצ5, 5 6 א0ס, ואו.אוצו ו-ואו. אם זפ צס. צא מסייר פעוסטחוצ). 5 בחן את קובצ ד50.28א05ד שבתקליטון ההפעלה: .1 2 3 84 .5 הפעל את היישוס פנקס הרשימות. בחר את התפריט קוב ובחר פתיחה. בחר את הכונן ג. בחר את האפשרות *.* בחלונית סוג (8סץד). לחץ לחיצה כפולה על שס הקובצ 6.241 אם0ד(וג שיוצג בחלון. בדומה לתקליטוניס שהכנת להפעלת 025 ו-א.3 פ/שסטחו/ ושמרת במקוס בטוח, עליך לנהוג כך גם כאן. צריך לאחסן את תקליטון ההפעלה בחירוס של א9 פעוססחו/ במקוס נוח ולסמנו באופן ברור, כך שיהיה קל למצוא אותו בשעת הצורך. 4 065 עדיין כאן פרק 5 הפעלת יישומים מיושנים ב- 98 5עשססחו?/ למשתמשים רביס הקפיצה מ-025 ומ-א.3 פ/שססחו/ ל-א9 פעוססחו/ גדולה מדי. לפיכך, חשו במיקרוסופט שיש הצדקה לעכב את יציאת 98 פושספחוצ לשוק עד שאפשר יהיה לתמוך בשדרוג מ-א.3 פ/שסחו/). אין זה משנה איזו גירסה של פוססחו/ היא הבסיס לשדרוג במערכת שלך, סביר להניח שכבר השקעת השקעה ניכרת ביישומי 0025 ו- .3 פשססחו/. אס אינך מוכן להחליף את כל היישומיס הוותיקים,אך שימושיים הללו עד האחרון שבהם, יהיה עליך לדעת כיצד לתחזק ולהפעיל אותס ב- 98 פעוססחו//. ליישומי פשססחו/ ותיקיס הפועליס ב- 98 פשוססחו/ נדרשת בערך אותה רמה של כוונון עדין שנדרשה להם ב- א.3 פששסחו//, או במיליס אחרות, כמעט אין להס צורך בכוונון. ליישומי 0005 לעומת זאת, דרישות מיוחדות הנובעות מהצורך לפעול בסביבה זרה. פרק זה יעסוק בהפעלת יישומי 0025 ו- פעוסטחו/ ותיקיס ב- 98 פששספחו//. תחילה נתמקד ביישומי 065. פרק 5: הפעלת יישומים מיושנים | 55 תמיכה ביישומים מיושנים ב- 98 5ששססחו/צ/ כמו ב- 95 פשוססחו/, גס ב- 98 פשוססחו/ בנויה הליבה ב-32 סיביות ולא ב-16 סיביות. אף שמחשבי 386 ומעלה נמכריס זה שנים, רק עכשיו יש ב- פאוסטחו/ תמיכה מלאה לארכיטקטורת 32 סיביות, הנהוגה בסדרת מחשבי 386 ומחשביס מהירים יותר (למען התאימות עס מעבדי 286, גרסאות פוססחו/ הקודמות היו בנויות בארכיטקטורת 16 סיביות, אולס את 98 פשוססחו/ לא ניתן להפעיל במחשב 286). אפשר היה להניח שמערכת הפעלה 32 סיביות תפעל במהירות כפולה מאשר מערכת 16 סיביות, אלא שישנה בעיה אחת. תוכניות 025 ויישומי א.3 פעוססחו/ אינס תוכניות 2 סיביות. אס כך, כיצד ינצלו את ממשק תכנות היישומים 32 סיביות (32חו//) של 8 פעשסחו/ לתקשורת עס פריטי החומרה במערכת: התשובה לכך היא שהס אינס יכוליס לעשות זאת. תחת זאת, 98 פעוססחו/ כוללת ממשק תכנות יישומים ב-16 סיביות לשימושס של יישומי 2025 ו- פ/שססחו/ ותיקים. זוהי נקודה חשובה: 98 פעוסטחו/ כפי שהתוכנית 5.0 |08א₪ (ל- א.3 פשוססחו+)/) 'רואה' אותה אינה דומה כלל ל- 98 פ/וסטחו/ כפי שהיא ינראית' לגירסה מתקדמת יותר של |68א=, שתוכננה במיוחד ל- 98 פשוסטחו//. החשיבות של פרט וה היא מעבר לעובדה שהקוד ליישומי א.3 פצוססחו/ וליישומי 8 פאוססחו/% שונה. מכיון שכל יישומי פשססחו/ משתמשיס באותה מכונה וירטואלית (6חוח136! [8טו/), הס אינס מבודדיס זה מזה. פירוש הדבר, שדי ביישוס 6חו// אחד, כדי להוריד את כל המערכת מ-32 סיביות ל-16 סיביות. למעשה, לא ניתן לקבל ביצועי 32 סיביות מלאים מ- 98 פווססחו/, אלא אס כן מריציס רק יישומיס שעברו מיטוב לפעולה ב- 98 פשסטחו//. החדשות הטובות הן, שעס סגירת התוכנית האחרונה ב-16 סיביות (סגירה לא מזעור), מערכת ההפעלה חוזרת לפעולה ב-32 סיביות. בנוגע לתמיכה של 98 פעוסטחו/ ביישומי א.3 פ/שססחו/ ב-16 סיביות - זה מה שיש. לעומת זאת, הפעלה של יישומי 05 כמעט אינה משפיעה על יישומי 98 פעוססחו/ש, כיון שכל תוכנית 0005 פועלת במכונה וירטואלית נפרדת. במילים אחרות: היא פועלת בסביבה בה נדמה לה שהיא התוכנית היחידה הפועלת במחשב. 6 0065 עדיין כאן הגדרת המאפיינים בתוכניות 05 8 פשססחו/\ מסוגלת להפעיל יישומי 005 ובמקריס רביס לעשות זאת הרבה יותר טוב משעשתה ואת 205 הוותיקה. יישומי ₪005 פועלים במכונות מדומות (65חוח136 |08שזו/) נפרדות. לפיכך ניתן למתג כל תוכנית בנפרד ולהפעילן בסביבה מרובת משימות. נוסף לכך, אפשר לטעון ולפרוק תוכניות שוכנות-זּיכרון (5₪ך, כגון ץ058כ) מבלי לאתחל מחדש. צריך רק לסגור את החלון וה-5ד נמחק מהציכרון. האין וה מאפיין חביב לאותן תוכניות 5ד שימושיות, שאתה כה רגיל להשתמש בהן ואינך ממהר לוותר עליהן, אך גס אינך רוצה שייתקעו בזיכרון? ב- א.3 פעוססחו/ נדרש כוונון ידני מסויס להפעלת יישומי 005 וזאת בעזרת הכלי עורך קבצי =1ם, או עורך קבצי מידע של תוכניות (סזו0= 6!ו= הסוהחחסזח! והפזטססזס). בעזרת כלי זה ניתן היה להגדיר משתני סביבה (כמו למשל: כמות וסוג הזיכרון שיוקצו ליישוס, אס להפעיל אותו בחלון או במסך מלא ובאילו גופניס היישוס ישתמש). למרות שמידע על תוכניות 0005 עדיין נשמר בקבצי =!ם, אין ב- 98 פששססחו/ עורך קבצי =1ש 000 =!ק). את מלאכתו של כלי זה מבצעות תיבות הדו-שיח של מאפיינים (00611165זק) המשויכות לכל תוכנית 005כ. תיבת הדו-שיח מאפיינים נוחה יותר לשימוש מאשר עורך קבצי =51, מכיון שהיא נחלקת למקטעיס קטנים יותר ומכיון שהיא אינה מכילה חלק מהאפשרויות הכלולות בעורך קבצי =1ש. אך באופן כללי ניתן לומר, שלשתי תוכניות אלו שימוש זהה: כוונון עדיו של יישומי 05. לפתיחת תיבת הדו-שיח מאפיינים (61165קסזק) עבור תוכנית 205 כלשהי, לחצ לחיצה ימנית על סמל התוכנית (על הסמל המייצג את קובצ ההפעלה, או על כל קיצור דרך של אותו קובצ) ומהתפריט המקוצר בחר באפשרות מאפיינים (85ו61ססזם). בדוגמה זו בחרתי בסמל של קיצור הדרך לתוכנית לוטוס 1-2-3, גירסה 3.1. אין זה משנה איזו תוכנית בחרת, הבחירה תציג לפניך מסך כמו וה שבתרשים 5.1. הערה: תיבות דו-שיח עס פירוט שכזה יוצגו עבור יישומי 006 בלבד. כשמדובר ביישומי פעוסטחו/, תופיע רק הכרטיסיה כללל (|8ז8ח06) ובמקריס מסוימיס גס הכרטיסיה גירסה (חסו9ז9/). אס בוחריס במאפייניו של קיצור דרך כלשהו, תופיע הכרטיסיה קיצור דרך 00+זסח5). אזהרה: היוהר בעריכת התוכן בתיבת הדו-שיח מאפיינים (069ז6קסזק) של תוכניות. אין בה לחצן שחזור ברירת מחדל (26190|15 6ז₪95+0). פרק 5: הפעלת יישומים מיושנים | 57 |<1?| 58 טפט 123 | 0 | 501868 | עזסוח6/ | יק | ובוסוק | סג ₪ החבזהסז 45-0105 19 ופוסו 5 בו 33 :חסובּסם | [פפועט 364, 1] 1.33 :6 ז|ק.123 | :שבח 45-005! 4 10:43:46 1395 ,14 גוסו טבבחסה] וז 4 8:33:12 1335 ,15 זפגוסוו , 539סגוך ו 5 .15 30451 , 65030גך 0-5 הסטטור -] :שטוו ן סשותסזם ש] | | חב תרשים 5.1: מסך הפתיחה של תיבת הדו-שיח מאפיינים (65וז6ססזם). כדי להבהיר את התפקידים של כל כרטיסיה, נדון בהן אחת לאחת ביחס לתוכנית הדוגמה שבחרנו - לוטוס 1-2-3, בגירסה 3.1. כללי (|613ח66) מסך הפתיחה בתיבת הדו-שיח מאפיינים (89ו61ססזק, המוצגת בתרשים 5.1) מכילה מידע כללי אודות היישוס, למשל: > שם וסוג הקובצ. > התיקיה שבה שמור הקוב>. * גודל הקוב בדיסק הקשיח. > תאריך יצירת הקוב (אם התקנת את התוכנית לאחר התקנת 98 פעוססחו/), תאריך השינוי האחרון ותאריך הגישה האחרון לתוכנית. > התכונות המשוייכות לקובצ. 8 065 עדיין כאן שיס לב, אס אתה מעיין בתיבת הדו-שיח מאפיינים (05וז6קסזק) של קובצ ההפעלה של תוכנית 05 (שנבחר מהתיקיה בה שוכן הקוב), המידע מתייחס לאותו קוב. אס לחצת לחיצה ימנית על קיצור דרך אל הקוב, כפי שמוצג בדוגמה זו, המידע מתייחס לקובץ =!₪ של היישוס. כפי שניתן לראות בתרשיס 5.1, 1.3395 הוא גודל מגוחך לתוכנית בסדר גודל של לוטוס 1-2-3! כאשר מתקיניס תוכנית 2025, 98 פששסחו/ מבצעת עבודה מקדימה רבה, לכן כשמציגים מסך זה, הוא כבר מכיל נתוניס על הקובצ והתיקיה ונתוניס אלה אינס ניתניס לעריכה. אין כאן עבודה רבה למשתמש, להוציא אולי בירור גודל הקוב (זכור שהמספר מייצג את כמות המקוס הנחוצה לקובץ בדיסק ולא את היקף הזיכרון הדרוש כדי להפעילו) והתאמת התכונות כנדרש. לדוגמה, אס תרצה לוודא שקובצ התוכנית יגובה בגיבוי הבא של הדיסק, תוכל לסמן את התיבה ארכיון (סטוחסזה). זוא 36500706 98 פשססחוצ (ערכת המשאבים של 98 פשססמוצ/) תזהיר אותך במילים נחרצות מפני שינוי תכונות הקובצ, אך הדבר היחיד שצריך להטריד אותך הוא שמא הסתרת קובצ (כלומר, סימנת את התיבה מוסתר, ח4006) ולאחר מכן לא הצלחת למצוא אותו. פרט לעניין זה, לא ניתן לגרוס כאן נזק רב. תוכנית (וובּזטסזק) בכרטיסיה זו ניתן לבצע מספר רב יותר של פעולות, כפי שמוצג בתרשיס 5.2. 123 5 |?]<| | וו | ח60זס 5 [ סח | סז | ופט | 363 7 שק :ו חח ה000)] :חוזסעע ה ----:] :6 30 שתשא] :א ססר + 7000000000 אםנתאי מחחסא] יחו וא חס 01096 | שן | .מס פפחפחם: | .. 060ח3עם 308 | | תרשים 5.2: הכרטיסיה תוכנית בתיבת הדו-שיח מאפיינים. פרק 5: הפעלת יישומים מיושנים | 59 התיבה הראשונה מכילה את שמו המלא של היישוס וגם את מספר הגירסה (או את שס קוב ההפעלה של התוכנית). מידע זה אינו מופיע בתיקיה וגם לא בכותרת מסך היישוס כאשר הוא פועל, לכן אין טעס לערוך בו שינוייס. נבחן את הערכיס הבאים: .% + 00 שורת הפקודה (פחו! 07006) מכילה את שס קובצ ההפעלה של התוכנית. אס תשנה את נתיב הקוב בערך זה, לא תוכל להפעיל את התוכנית. 98 פשססחו/ תעדכן את הערך אוטומטית אס תעביר קובצ, אולס וזכור שלא כל תוכנית יתסכים' לפעול מכל תיקיה. תוכניות מסוימות 'מתעקשות' על תיקיה נפרדת ולכן יש לכלול כאן את הנתיב המלא. אס מדובר בתוכנית 2005 שנדרשת לה רשימת פרמטריס לאחר שס קוב ההפעלה, אל תשכח לציין אותם כאן. 8 פ/שס0חו/) מאפשרת שימוש במשתני סביבה (%%8080!8%) בשורת הפקודה, אס יש צורך בכך. בנוסף לכך, אס תקליד תו רווח ולאחריו סימן שאלה לאחר שס קוב ההפעלה, תתבקש לציין את הפרמטרים הנחוציס כל פעס שתפעיל את התוכנית. תיקיית עבודה (סָחואזס//) היא המקוס שאליו יפנה היישוס תחילה, כדי לטעון ולשמור קבצי נתונים. אם לא תציין כאן דבר, היישוס יחפש תחילה בתיקיית התוכנית. תוכל לציין כאן כל כונן או תיקיה ולכן אס אתה נוהג לשמור את הקבציס בתיקיית הבית בשרת, תוכל להקליד כאן את פרטי התיקיה. שים לב בעת ציון תיקיית עבודה, שתיקיה ואת תהיה זמינה. למשל, אס תציין תיקיית רשת והרשת אינה פעילה, הדבר יאט את היישוסם, שישוב וינסה להתחבר אל התיקיה הבלתי-זמינה. קובץ אצווה (8|6 ח2810) מאפשר לציין קובצ אצווה שיופעל כל פעם לפני שמופעל היישוס עצמו. לדוגמה, תוכנית 0005 להעתקת דיסקים צ005כ לא תפעל, אלא אס כן תציין כונו מקור בפקודת האתחול. אס שכחת זאת, לחיצה כפולה על סמל התוכנית תניב רק הודעה מרגיזה ובה הוראות כיצד להפעיל את התוכנית וקוב עזרה. כדי לגרוס לתוכנית ואת לעבוד ב- 98 פששססחו/, עלי להקליד 8 6600 בתיבה קוב אצווה. מכאן ואילך, התוכנית תפעל כאילו הקלדתי 4 0000 משורת הפקודה. אם קוב האצווה אינו שמור באותה תיקיה שבה שמור קובצ התוכנית, הקפד לכלול פרטים מלאיס על הנתיב אל קוב האצווה. מקש הקיצור (שץ8א 601וזסח5) הוא צירוף מקשים, המאפשר להפעיל יישוס מבלי לשלוף אותו מהתיקיה או מסרגל הכלים. על צירופיס של מקשי קיצור לכלול את המקש !64 או 40 (כמו למשל +0%1) ואסור שתהיה חפיפה בינס לבין מקשי קיצור אחרים, לרבות צירופיס של 98 פשוסטחו/, משוס שהס לא יפעלו (אגב, לא ניתן לנצל את המקשיס 180, 56ם, זְסוחם, זהּס6ס5086, 8686 אן ח50768 +חוזק בצירופים של מקשי קיצור). 5 עדיין כאן + בתיבה הפעלה (חטח) יש לציין כיצד תפעל התוכנית: בחלון, על מסך מלא (הגדלה) או במתכונת ממוזערת בשולחן העבודה. לא כל תוכנית תוכל לפעול במסך מלא (ואילו תוכניות אחרות פועלות רק במסך מלא), לכן האפשרות חלון רגיל היא אולי החימור המוצלח ביותר. + אם תסמן את התיבה סגור ביציאה (ואם חס 010586), ייסגר חלון 05 עס היציאה מתוכנית 005. הסרת הסימון מהתיבה פירושה שגס לאחר סגירת תוכנית 05, חלון 0005 יישאר פתוח בשולחן העבודה של פשוסטחו//, אבל ישנן גס כמה תוכניות 005 שסגירתן גורמת לחלון 005 שבשולחן העבודה להיעלס יחד עס התוכנית, גס אס הוסר הסימון מהתיבה סגור ביציאה. הכרטיסיה תוכנית (חפּזהָסזק) היא גס נקודת הזינוק לכמה הגדרות מתקדמות, כפי שהן מכונות ב- 98 פששססחו/. כאן ניתן לשנות את סמל התוכנית ולהתאים את ההגדרות בקבציס 8ש10.8ח60 ו- 60.081א0106. הגדרות תוכנית מתקדמות לחיצה על מתקדם (060ה0/8) מאפשרת התאמה בקבצי 88.5/5ח00 וקבצי 1 שתוכנית ה- 0005 שלך מנצלת בעת פעולה במצב 005ס-5ו. הערה: הקבציס 5ש00010.5 ו- +66.08א0+06 בתיבה מתקדם (40/80680) חליס על התוכנית רק כשהיא פועלת במצב 1!5-0025 (במצב אמיתי, 6חו ד-|₪68). חשוב לזכור שאין כאן לחצן שחזר ברירת מחדל (2618(0/)9 34651076), המאפשר חזרה לקבצי התצורה המקוריים, לכן היוהר בדבריס שאתה משנה. ואת ועוד, לא ניתן לערוך קבציס אלה, אלא לאחר הבחירה במצב 05כ-15/. עד אז נתוני הקוב מופיעיס באפור ואינס זמיניס. הפעלת תוכניות במצב 5סס-5ו ככלל, ניתן להפעיל יישומי 005 רביס ללא כל בעיה בחסותה האדיבה של פשוספחו/ש, אולס יש תוכניות 005 מורכבות (כמו למשל, כמה ממשחקי המחשב המשובתחיס ביותר!) שאינס פועלים היטב, כל עוד פעוסחחו/ בתמונה. למעשה, גםס אס לפי ברירת המחדל מסומנת התיבה הצע מצב 15-0005] כהכרחי (85 006 15-05 5099651 ץז0558ה) עבור תוכנית ₪025 מסוימת, אין ערובה ש- פאוססחו/ תוהה את התוכנית הבעייתית ותטפל בה בהתאם. תבנית ברירת המחדל למרבית תוכניות 05 מציעה מצב 15-0025 כהכרתי. משמעות המשפט הצע מצב 15-05 כהכרחי היא שהתוכנית תופעל כחלון ב-פשוסשחו/), אך במידה והיא אינה מסוגלת להשתלב בסביבה החלונאית, תופיע תיבת ייהמציעהיי לצאת למצב 15-05 (שהוא מצב מנהלי התקנים אמיתי, ללא תמיכה במנהלי התקניס במצב מוגן וללא ממשק משתמש גרפי, | ס). פרק 5: הפעלת יישומים מיושנים | 61 במצב 15-05 לא תהיה למשתמש תמיכה בהתקני סביבה כגון עכבר, כונן תקליטורים, כרטיס קול ואחריס, אלא אם נטענו עבורס מנהלי התקניס במצב אמיתי מקבצי האתחול 60.28%א40106 ו-0.5/5ָ10ח60. אס התקנת תוכנית 0005 גורמת לקריסת המערכת כל פעס שמנסיס להפעילה, רצוי שתקרא בעיון סעיף זה. בתיבת הדו-שיח הגדרות תוכנית מתקדמות (05חו5610 הוההזטסזק 6860חה/0), שים לב לתיבת הסימון מנע מתוכניות מבוססות על 05כ-5!] לזהות את פ>שוססה!// (5אוססחו// (הו061601 וחסזז פהה8זססזק 25-08560)כ-5! +ח6ע6זק). כיון שתוכניות 5% מסוימות אינן מסתדרות עס מערכות הפעלה הפועלות בריבוי משימות (0חוא95+!טו), הן לא תפעלנה היטב ב- 98 פששסחו/. כדי לטפל בבעיה, נסה תחילה לסמן את תיבת הסימון הזו ולבדוק אס התוכנית תפעל. אס לא, האפשרות היחידה היא להפעיל אותה במצב 005ס-₪5. שיטה עניינית ופשוטה לכאורה (וגס מומלצת בספרות של תוכניות מסוימות) לעבור למצב 5-05 היא ללחוצ על התחל (5%914) ולבחור בכיבוי (חששסס +טח5), להצגת תיבת הדו-שיח יציאה מ- פעצס|סחוצ (פ/שססחו/ חצוסכ +טח5) המוצגת בתרשים 5.3. | שוחו העיס זטת5 ?0 0 זפ!וקוחסש 6 הבא גוסע 0 )בח (₪ עם 0חםן 7+ חשוסה זט 7+ ]בס 6 . | סוסו | [3008 תרשים 5.3: תפריט כיבוי (פעוסחו// חשצספ +טח5) כעת בוחריסם באפשרות הפעלה מחדש במצב 15-0005 (006סח 05)כ-6ו חו 26518) ובודקיס כיצד התוכנית פועלת. אזהרה: ודא ששמרת את הקבציס בכל התוכניות הפעילות בטרס תנסה לאתחל מחדש את המחשב במצב 05ס-5וו. כאשר יובאיס מ- 98 פששססחו/ ונכנסיס למצב 005ס-5! בשיטה זו, מאבדים את היכולת לנצל מנהלי התקנים של מצב מוגן (פזסטוזס 006 160160סזק) ויתרונות נוספיס הקשוריס בארכיטקטורת 98 פששססחו//. לא רק שתיאלצ לנצל מנהלי התקניס (איטייסם יותר) של מצב אמיתי (008 |468), אלא גס תצטרך לטעון אותס לציכרון, דבר שיגזול חלק מאותס 64098 יקרים. ברור, אפוא, שאין זה הפתרון האידיאלי להפעלת תוכנית 0025 קפריצית. 2 065 עדיין כאן לעומת זאת, בחלון מאפיינים (61465קסזק) של תוכנית 025 ניתן בהחלט לציין שעל 5וססחו/ לעבור למצב 15-05 כאשר מפעילים את התוכנית. נתבונן לדוגמה במשחק 205 (כאן נשתמש בגרסת א0ש8)! למשחק ₪808 56₪הא של 5 ץת). כשיוצריס קיצור דרך למשחק זה בשולחן העבודה ובוחניס את פרטי הגדרות תוכנית מתקדמות (08ח5610 התהפזהָסזק 060ח0/8) בכרטיסיה תוכנית (החפזטָסזק), נוכחיס לדעת ש-פעוסחו/ בחרה בברירת המחדל הצע מצב 05פ-₪5 כהכרתי (/600558ח 85 ₪006 05כ-15 %פסַמְמָ50) באופן אוטומטי, כמוצג בתרשים 5.4. 0360 ]זסךזּהוהח‎ 55 .?|<| .3 ה יקס ד 5 םסא אי סאו/אא%: :סבה וק 2 0 8 -] 5-005 6 סו 5-5 בשומ שזס וסט 1 055 35 סהסוח סח 5 15-00 זם] זמ א דוו תרשים 5.4: הגדרות תוכנית מתקדמות של משחק 05ס. פעולה זו לא תועיל. בכל פעס שננסה להפעיל את המשחק, תצוגת הווידאו תקרוס ונאלצ לאתחל מחדש את 98 פשסטחו//. למען האמת, ניתן לצפות התנהגות כזו, בהתחשב בכך שבהוראות של חברת 80/05 צוין במפורש שכדי להפעיל את המשחק, יש לסגור את פששססחו/ ולאתחל מחדש במצב 15-005/. לכן, נבחר באפשרות מצב 5, כפי שמוצג בתרשים 5.5. פרק 5: הפעלת יישומים מיושנים | 63 |<|?. 5חו 5 הז3זקסז?] 03660 50 חס םוסח 25 5 שמסוח טנ סח 205-פן זם! ספ גוו טסו טסה זסו ו תרשים 5.5: הגדרות תוכנית מתקדמות: מצב 05כ-6וו. שיס לב שתצורת ברירת המחדל של 15-05 היא התצורה הנוכחית ותכניה, כפי שניתן לראות, אינס בדיוק ברוריס במסך זה. אבל אס תלחצ על האפשרות ציין תצורת 5% חדשה (חסטספזטוףוהס6 025)כ-5ו/! שפח 38 /5060), תופיע התצורה הנוכחית במקומות המתאימים, כפי שניתן לראות בתרשים 5.6. |<|?. ו 5 חוז3זקסז?] 030560 וו 050 הס 5 טסוק ספה ט- םק סז חס מ 35 טסו מט- ה טסווב 8 חם|ה=05 5 .החשחחו | אכ כ 4[ :-)=שסועיט כ ₪ום [אוסטחואו:ס= קוד זפ תרשים 5.6: תצורת 2025 הנוכחית. 4 05 עדיין כאן כיון שבמשחקי 005 רביס נדרשת תצורה מיוחדת, קרוב לוודאי שתיאלץ לערוך את קבצי 5ש10.5ח60 ו- +66.08א0+06 המוצגיס כאן, כדי שהתוכנית תפעל כהלכה. אס תלחץ על הלחצן תצורה (ה800זוסח00), יוצג לפניך מבחר אפשרויות, כפי שניתן לראות בתרשיס 5.7. כשבוחריס באפשרות אחת או יותר מהרשימה, 98 פשספחו/ כותבת באופן אוטומטי את הפקודות המתאימות בקוב 88.5/5ח060 או בקובצ (או בשניהס). בטרס תצטער על כך ש- 98 פשוססחו/ מציעה כמות כה דלה לכאורה של אפשרויות תמרון בתיבת דו-שיח זו, כדאי שתוכור שאפשר לערוך גם את קבצי 5ע19.5ח60 ו- 60.081א40%06/ הנוכחיים, על ידי פעולה פשוטה של הצבת הסמן בסוף הקוב והקלדת השינויים הרצויים. הערה: שינוייס שתערוך בקבצים 800.5/5ח600 או 60.28%א80606 דרך הגדרות תוכנית מתקדמות יחולו רק על תוכנית 0005 הספציפית שאת מאפייניה אתה עורך. לכל תוכנית 0005 במערכת אפשר ליצור תצורת 15-05 ייחודית ונפרדת. פחסוזק ) הסוזהּזטםו)חס-) 65-005א 561601 ]זב גוסע סחו) 630 ב6|פבח6 וחבט גוסץ פתסווקס 6ח! 5660 .006 45-0125 חו הזבזטסזק 5ותז [₪845] עז0וח%16 השבחבכאם שו 6 306 [ע2005%6] זסזו = שחו | החה חס 145-005 8 או זספזום | )הח ]םס הסוזקוז0650 3 556 0! ]| 6 חס וחשזו חב אוו 5 8 | תרשים 5.7: שינויים בתצורה הנוכחית. למרות שדבר וה לא אירע בדוגמה שלנו, אתה עשוי לגלות בעת התקנה או בעת יצירה של קיצור דרך, ש- 98 פשסשחו/ מכירה בכך שיש להפעיל את התוכנית במצב %. במקרה זה, האפשרות מצב 15-05 כבר תסומן ו- 98 פ/שסבחו/ תשתמש בתצורת 15-05 הנוכחית כברירת מחדל. תוכל לדעת זאת מרגע שתבחן את הכרטיסיה תוכנית שבחלון מאפיינים של היישוס: שס יופיע משפט חדש אודות מצב 15-0025 מתחת לתיבה סגור ביציאה (0וא6 חס 0!058). ניתן לראות ואת בדוגמה, בתרשים 5.8. פרק 5: הפעלת יישומים מיושנים | 65 |<|?| ופט אסזו3 זס] הב 35 | סו | 50168 | תו | סז | ₪8 אדו ו 6 7 ₪ששאמהזאאתגם5אר=] = שח] טס 0 תאסגאה₪] ואס | :6 סו שור ו חס 01056 | -] 6 סו .טס 45-205 חו הגח ס) פזגוםו]חסס 5 הזה זטסזם פד .טוקס הסוזבזצוטו/חס6 זס] הסזוגום 080חב/ים ₪ [ .חס פפחטום. | .. 030006 וס | [008 תרשים 5.8: הודעה על מצב 025כ-15 בכרטיסיה תוכנית (חח8זטָסזק) לאחר שהוגדרה לתוכנית תצורה של פעולה במצב 005כ-115, הפעלתה גורמת לסגירת 8 פעוססחו/ ולאתחול במצב הרצוי בהתאם לנתוני התצורה שצוינו, כך שהסביבה הנאותה תיווצר לפני הפעלת תוכנית 06כ. יציאה מהתוכנית תעלה מחדש את 8 פ/צס0חו//. כאמור, מאפייניה של כל תוכנית 005 (במידה ובחרת להגדיר תצורת 005 חדשה) יוצריס למעשה קבצי )+86.08א40+06/ ו-5ש88.5ח600 חדשיס. אז מה קורה עס קבצי האתחול המקוריים של פאוסטחו/ (אס הס כוללים את הקבציס 60.28%א₪006 ו-5ץ80.5ח00)! אלה מקבליס את הסיומת 05 באופן זמני, עד אשר תצא מתוכנית ה-2025 ותחזור לעבודה במצב פצוס6חו//. אס כך, מתעוררת שאלה נוספת: כיצד תדע המערכת באתחול הבא לשנות את קבצי 5 חזרה לקבצי 881 ו-5/5 ומה קורה לקבצי האתחול של תוכנית ה-05ס1 כאשר תוכנית 005 מוגדרת למצב 5-05 עם תצורת קבציס חדשה נוספות מספר שורות מערכת לקוב )860.28א106ט, השייך לאותה תוכנית 05 ולמעשה השורה האחרונה היא גם השורה הקריטית : אעו/ חחזסס.חושצ. משמעות הפרמטר אצו/ היא לאתחל את המחשב מחדש למצב 15-05 ולא למצב פוססחו/, אך יציאה ממצב זה אמורה למחוק את קבצי האתחול הייחדשים'י ולשנות את הסיומת 05 חזרה ל-281 ו-5ץ5 עבור סביבת פעוססחו//. 6 065 עדיין כאן הערה: לעיתים, ביציאה ממצב 15-005, לא נמחקיס קבצי האתחול הייחדשיס'י של תוכנית ה-005 והמערכת מאתחלת כל פעם מחדש למצב 05ס-15, ללא אפשרות כניסה ל-פששסשחו/ (מכיון שהשורה אעו/ וחסס.חועו עדיין קיימת בקבצי האתחול החוקייס במערכת). במקרה כזה, עליך לשנות את שמס של הקבציס .זט ו-00.5/5ח00, או למחוק אותס לחלוטין, כדי שהמערכת תחזור למצבה הרגיל ותפעיל את פעוסטחו//ש. בטרס נמשיך, הבה נבדוק כיצד משניס סמלים של תוכניות 05ם. שינוי הסמל בהתקנה ראשונה של תוכנית 2025, היא מקבלת את סמל ברירת המחדל של 5 נוצר מראה משעמס למדי וכמובן גס מבלבל, כאשר לכל תוכניות 005 סמל והה. כדי לשנות את הסמל, לח על לחצן שנה סמל (חסס! 6מֶח8ח0) שבכרטיסיה תוכנית (הזבּזטָסזק), כדי לקבל את תיבת הדו-שיח המוצגת בתרשים 5.9. שיס לב לרשימת הסמלים הענקית. אס אינך מסתפק באלו, תוכל לדפדף בקובצ ו|6.0חססוזסו שבתיקיית פשססחו//, או ב-||0.וו86ח5 שבתיקיה הח59%0ע5פ/שסבחו//. כיון שמשחק 564 שלנו המבוסס על 0005 לא הגיע עס סמל משלו, בחרנו תמונה נחמדה של מכונית מירוצ עס דגל משוב. אס ידוע לך שהיישוס כולל סמל ייחודי, לחצ על לחצן עיון (50אוסזם) ונווט אל תיקיית התוכנית, כדי למצוא את קוב הסמל. |<|?. חסש] 6שַחבּת) :שבח פוות. ה 95 שוש ? פה [ ₪ 1 5% 3 הבג 7 00 5 08 ₪ תרשים 5.9: תיבת הדו-שיח שינוי סמל (חסס! 86ַח8ח0) לאחר שלמדנו כיצד להתקין תוכנית 0065 להפעלה במצב 005ס-15!, הבה נתזור לתיבת המאפיינים (6!85ססזק) ונבחן את שאר הכרטיסיות. אגב, האפשרויות בכרטיסיות שאחרי תוכנית (וזפזסָסזק) אינן זמינות ליישומים החייבים לפעול במצב % לכן נחזור לדוגמה המקורית של תוכנית 005כ, לוטוס 1-2-3 בגירסה 3.1. פרק 5: הפעלת יישומים מיושנים | 67 גופן (+חס:) בחירה בכרטיסיה גופן (4חס=) תציג לפניך מסך כמו וה שבתרשים 5.10. [<]? | 5 טפט 123 | ספו] | 501808 [ עזסוח6וא | הבוזטסזק | 3918 :56 ]חס 5 סוסב|ובעים שוח קבוחזום 7+ 4% , : עוחס שפע דסטזך 7+ 2 א 6 ₪ א 7 א 7 ושושישזק עוסבחו/א זוז 5 6085 1 08 א || תרשים 5.10: הכרטיסיה גופן בתיבת הדו-שיח מאפיינים (05ז6ססזס) במסך זה תוכל לבחור את הגופן של חלון 05 - גופני מפת סיביות או גופני 86 זד. גופני 6סְץד6טזד בחלונות 025, אינס נוחיס לעבודה מכיון שקוויהס עדיניס וקשה לקוראם. ניתן לראות כיצד ייראה גופן נתון בחלון תצוגה מקדימה של הגופן (שסוט6זס +חסת) ואז להחליט. בחירה באפשרות אוטומטי (סו1הוחסוטה) תגרוס לגודל הגופן להתאים לגודל החלון. לכן אס תגדיל או תקטין את החלון, גודל הגופן ישתנה בהתאם. אס תבחר בגודל גופן מוגדר, לא תוכל לשנות את גודל החלון. שיס לב, כיצד משתנה התמונה בתיבה תצוגה מקדימה של הגופן עם כל שינוי בבחירת הגופן. הערה: שינוי גודל הגופן כאן אינו משפיע על הגופן שישמש את היישום, אס ישנו, ואין זה משנה אם בחרת באפשרות אוטומטי (ס6החסזטג), | או ב- 12א16. גיליון אלקטרוני של לוטוס 1-2-3 (לדוגמה) ינצל גופן אהה. שינוי הגופן ניכר רק כאשר היישוס מנצל את שורת הפקודה של 05. 8 065 עדיין כאן ניתן לקבוע את הגופן של שורת הפקודה גס מחלון 05כ, אך כאן נעשה זאת בעזרת סרגל הכליס המוצג בתרשיס 5.11. בחר בגודל הגופן הרצוי מהרשימה הנפתחת שבצד שמאל של הסרגל, או לחץ על לחצן 4, כדי לחזור לכרטיסיה גופן 9חס=) בתיבת הדו-שיח מאפיינים (067065סזק). כל שינוי שתערוך בהגדרות הגופן יחול מייד. | שו |₪ |₪] ּ 1 + סוגום תרשים 5.11: סרגל הכלים בחלון 005. זיכרון (עָזסוח6א) הכרטיסיה זיכרון (עזסחח6ו) והכרטיסיה תוכנית (הזפזסֶסזק) מכילות את ההגדרות החשובות ביותר לפעולה תקינה של יישומי 05. הכרטיסיה תוכנית (וחפּזטסזק) שולטת באופן הפעולה של היישוס ואילו הכרטיסיה זיכרון (עזסוח6ו) קובעת את כמות הזיכרון ואת סוג הזיכרון שיקבל היישוס האמור. בתרשים 5.12 מוצגת הכרטיסיה זיכרון (ץזסוחסו) של לוטוס 1-2-3. תיבת דו-שיח זו מורכבת למדי, לכן נבחן אחד לאחד את מרכיביה השוניס. [<]? | וטו 123 | ספו] | חפפזס 5 | !| 6תס] | ובוסוק | 30983 שרח | הוסוזהשעיחוס = |הוזוח| 1 ומ )הסותתפזוצחס 1 5 !מו וטו -] שזסהתשחח [ 45 =] 6בהבקא = - 6חס)] :בוד עזסהתשרת [ 675?] 1660 ם - סוגום| ‏ ]פ)סד עזסרחשחח (]14כ] 06סחח-60160)סזכ 5 0ום- 145 | - סוגום| )בוסד | וס | 008 תרשים 5.12: הכרטיסיה זיכרון (עץזסוח6ו) בתיבת הדו-שיח מאפיינים של לוטוס 3 פרק 5: הפעלת יישומים מיושנים | 69 זיכרון רגיל (עֶזסוח₪6 ובּחסו+ח6צה00) ההגדרות בתיבה זיכרון רגיל (עֶזסוחפו |החסטחעח0ס60) נחלקות לשני חלקיס: סה''כ ((018 ד) וכן סביבה התחלתית (1הפההחסזוטח= |₪8וח!) : > סה':כ (|10%9) היא כמות הזיכרון (ב- 48) של הציכרון הרגיל הנחו להפעלת לוטוס 1-2-3. אס אתה רוצה להפחית את כמות הזיכרון המשמשת תוכנית מסוימת, תוכל לקצץ בה עד לנקודה שבה היישוס לא יפעל עוד. כדי לאפשר ליישוס שימוש בכמות הזיכרון הרגיל הנחוצה לה, בחר באפשרות אוטומטי (8110וחסזטו3) מהרשימה הנפתחת. + הפריט סביבה התחלתית (חהסותחסזוטחם [הטוח!) קובע את מספר הבתיס (לא 5) השמורים ל- וחסס.0ח8וח00, שהוא אותו חלק ב- 005 שמבין מה צריך לבצע כל פעס שאתה מקליד פקודה. בעזרה (ס!₪8) של 98 פעוסטחו/ נאמר, שאם הבחירה היא אוטומטי, אזי ההגדרה של פרמטר וה היא במשפט = ] |5פ. אלא שבקוב 88.5/5ח60 שלנו אין משפט כזה ובכל זאת לוטוס 3 פועלת כשורה. אזהרה: היוהר בקביעת ההגדרות של התיבה סביבה התחלתית! לפעמים, אס הכמות שקבעת נמוכה מדי, פ/שסטחו/ כולה תקרוס ותיאלצ לאתחל אותה מחדש. נוסף לשתי תיבות הרשימה הנשלפות תמצא גסם תיבת סימון קטנה מתחת לתיבת הטקסט סה''כ (|1019). כאשר התיבה מוגן (₪70166160) מסומנת, קריסה של התוכנית לא תשפיע על תוכניות אחרות. כידוע, קריסה של יישוס אחד ב- פעוסטחו/ בדרך כלל גוררת קריסה של יישומיס אחרים, כמו שורת אבני דומינו. לכן רצוי לסמן תיבה זאת, אף שההגנה עשויה להאט מעט את התוכנית. טוב לדעת שתוכנית מסוימת מלאה תקלות ועלולה לקרוס בקול תרועה וממילא, ההאטה בקצב פעולת התוכנית לא תמיד מורגשת. זיכרון ₪5 (עְזסוח6! 6ההּכאם) ההגדרה ציכרון ₪₪5 (זיכרון מורחב, עץזסוח6ו חַפַַחִּסאם) קובעת את כמות הציכרון המקודד העומד לרשות התוכנית. בפריט סה''כ בחרה 98 פ/וסטחו/ באפשרות אוטומטל* (800חס6ט), אולס מכיון שגרסאות א.3 של לוטוס 1-2-3 זקוקות לזיכרון 5א (עזסוח6! 060ח%6אם) ולא לזיכרון 15=, אין בהגדרה כזו משמעות רבה כשמדובר בתוכנית זו. בדוק בתיעוד התוכנית, כדי לברר אס היא יודעת לנצל זיכרון מורחב. אס לא, בחר באפשרות ללא (פחסא) בתיבת הרשימה. 0 065 עדיין כאן זיכרון 5א (עְזסוח6!! 060ח6)אם) ההגדרה זיכרון 185 קובעת כמה ויכרון מעבר ל- 10245 יעמדו לרשות התוכנית. בתוכניות חדשות רבות (לרבות לוטוס 1-2-3 בגירסה 3.1) יש תמיכה לזיכרון 5/א, אבל מומלץ לבדוק בספרות כדי לוודא. אל תגדיר זיכרון 5/% בכמות העולה על כמות הזיכרון הפיסית הזמינה במחשב, שכן אם תעשה ואת, התוכנית לא תפעל. אף שבפריט זה יש תיבת סימון המאפשרת לתוכנית שימוש ב-₪₪4 (אזור הזיכרון הגבוה), בדרך כלל אין טעס להפעיל אפשרות זאת. ברירת המחדל ב- 600800.5/5 קובעת ש- 0025 תיטען גבוה ובאזור הזיכרון הגבוה יש מקוס לתוכנית אחת בלבד. זיכרון מצב מוגן של פ5סכ-₪8 (ואקפ) (זסוו6רח (!ו!ו) 6סוח 66160+סזכן 05ס-₪5) ההגדרה זיכרון מצב מוגן של 5-05 (ו0פפ) מתארת את כמות זיכרון 5/]א המנוהל שמקציס לתוכנית. ההבדל בין ויכרון 5א רגיל לבין ויכרון |ופפ הוא שבזיכרון 1/5 רגיל, אין דבר המונע מתוכנית מסוימת לנסות לגשת לאזור ציכרון 5 המשמש תוכנית אחרת והתוצאות צפויות מראש. אס אינך יודע בדיוק מהי כמות זיכרון 5/א הדרושה לתוכנית, השאר הגדרה זו על אוטומטי (סהחסזט) והתוכנית תנצל זיכרון ככל הדרוש לה. מעניין לציין, שבניגוד להקצאת יתר של זיכרון 05א, שמונעת מהתוכנית לפעול, הקצאת יתר של זיכרון ופפ אינה משפיעה עליה כלל. פתרון בעיות בהגדרות זיכרון הגדרות הזיכרון קובעות במידה רבה, כיצד תפעל תוכנית 0005 נתונה, אס תפעל. ככלל, 98 פאוס6חו/ מטפלת בדרישות הזיכרון של התוכנית ללא צורך בהנתיות מצד המשתמש. אס התוכניות שלך אינן פועלות כיאות, עליך לבדוק מספר דבריס. + האם הוקצה ליישום די זיכרון רגיל! אס נגעת בהגדרת הזיכרון הרגיל וקבעת ערך נמוך מן הדרוש, התוכנית לא תפעל. אין כאן מערכת התראות, לכן אס שינית את ההגדרות בתיבה מאפיינים (611165ססזק), לא תדע שהשתבש דבר מה עד שתפעיל את התוכנית ותקבל הודעת שגיאה, כמו ו שבתרשיס 5.13. אס הגדרות התוכנית הקצו די ויכרון (או שהפריט הנבחר הוא אוטומטי) ועדייו מופיעה הודעת השגיאה, בדוק אס התוכנית שלך 'ימסכימה' לפעול לאחר הסרה של חלק מהתוכניות מהציכרון. פרק 5: הפעלת יישומים מיושנים | 71 | 1 ₪6 1-2-3 פטס .1 .עזסהתשרח |ההוסוזתשעירוס שזסוח 85זוגום8ז הזב זטסזם פוחד 1 וז 8356זסחו זס ,עזסהחשוח | הסוזה6/יחוס 186 ]3!) 5חחב זבסזק 1ה85106ז-עזסותטוח זס פזטעיוזם הסוח ! 1 .501 65וזזסקסזכ עז0ת46 5 הזב זטסזכ 6 מו עזסרת16 |בהסוזחוששירוס -) ורוו זם] שוו|/י תרשים 5.13: התראה על העדר מספיק זיכרון רגיל. האם הוקצה יותר זיכרון מורחב משקיים במחשב! הקצאת ציכרון מורחב (5ם) אינה יכולה להזיק לתוכניות שלא נבנו לשימוש בו (אף שיש בכך בזבוז זיכרון). אולס, אס תקצה יותר זיכרון משקייס במחשב (למשל, תורה למחשב בו מותקן זיכרון בגודל 81/8 להקצות לתוכנית שטח של 16/8 ציכרון מורחב), אזי התוכנית לא תפעל. אס לא תקפיד, יקשה עליך לדעת מה אירע, אך כהרף עין, בין השלב בו מופיע מסך הפתיחה של התוכנית ועד לרגע בו ייתעוף'"י ללא גינוניס חזרה ל- 98 פשססחו/, תופיע הודעה שאין די זיכרון זמין. הערה: אס תוכנית ₪025 מסוימת מתחילה לפעול ולאחר מכן נתקעת, בדוק את הגדרת הזיכרון המורחב (51/5). בחר באפשרות ללא (6חסצ) אס התוכנית אינה בנויה לשימוש בזיכרון מסוג וה (בדוק בתיעוד), או באפשרות אוטומטי (סוזהחחסזט) אס כן. האם הוקצה יותר זיכרון 05]א משקיים במחשב! הגדרות זיכרון 5 בתיבת הדו-שיח קובעות את כמות הזיכרון המירבית, מעבר ל- 102465, שהתוכנית מורשית לנצל. אס ציינת ערך המייצג יותר זיכרון משמותקן במחשב, התוכנית תתחיל לפעול ואז תיתקע. במקרה כזה תופיע על המסך הודעה, הוח עץזסוח6וח 26ו|₪8וחו +0חח08 (לא ניתן לאתחל את מנהל הציכרון). הקש ₪56 כדי לנקות את המסך וקבע לויכרון 5א ערך נמוך יותר, או בחר באפשרות אוטומטל (סוזהחחסזטה). הערה: תוכניות מסוימות אינן מסתדרות עס ויכרון בלתי מוגבל. לכן, אס תוכנית מסוימת אינה פועלת, נסה להקצות לה מכסת 5א מוגדרת. .% + האם יש די זיכרון לסביבת ההפעלה! מומלץ שלא לגעת בהגדרות של סביבה התחלתית (חסהההסזוטה6 [השוח!). ברירת המחדל, אוטומטי (ס80חסזטג), מבטיחה שהתוכנית תוכל לנצל בתים ככל שיידרשו לה בזיכרון לצורך סביבת ההפעלה שלה (ח0סס6. 6חח ו 600). בסופו של דבר, וחס0.6חהווח600 אינו גוזל כל כך הרבה זיכרון. אס הגדרת ערך נמוך מדי, התוכנית תפעל כרגיל, אך תקרוס כשתנסה לצאת ממנה. לדוגמה, כשקבעת לסביבה התחלתית ערך 0, אותחלה התוכנית ופעלה כשורה, אולס כשיצאת ממנה, התצוגה הפכה לבלתי קריאה ונאלצת לאתחל מחדש ולשחזר את המערכת. סיוע נוסף במציאת פתרונות לבעיות של זיכרון ביישומי 006 תוכל למצוא בקרב פותרי הבעיות של 98 פ8/שספחו//. מתוכן הענייניס בעזרה, בחר בערך פתרון בעיות 2 0065 עדיין כאן (68000%6179!ס סז ד) ולאחר מכן בערך פותרי בעיות ב- 98 פשססחוצ ובפריט תוכניות 5, כפי שמוצג בתרשים 5.14. |< וםן. | 16!₪0] >איסנחו/ ש 3% אש = ₪ בי כ|46] ספ פתסווק | בהאו 0% ו 85 | | 09108 | פוחהיוחַסיוק 15-005א 98 >שסטחוצצ 008 ח65!טטסיוד זו = /וווט00658/. טחופ ו זסו5'ום/* שחו!וח :אססם 5191160 8חו0+ 4חוזסס65מווסזוד [ | ]סת65!מווסז 98 5 וסחוי וו ₪ פחז6וססזטן יסחי טחוצוסק6ת ₪ 65ומווסזד 98 פויסטחחו )| וי ₪ הטסו ףּ חהשוי0]וח5 טחף קןודוהו ףּי זחוזס [?) שספמפפשוזס ףּ ץ זזש ףּ חזפזטסזם סכים- סו [₪] ץהוספוס 5 אוספזום [?) חספ 5 אזסשז] ₪ 50סזסו! שחד ףּ 1 5 טחואזסיז6ו מ-ופו [? | חסוזס6החס> 6806 +סשזום 5 6 ל ?חוצהח טסץ 6וה הוזס!ססיוק 01 6קעז זהח/ע ץח 3% פַהַ6553רח 3 הַחוצו608ז הזב 1 החוש ושחש חטז %סח 0065 הטסוק 0 5 חו החבּיוחָסיום צרח השח ה08 1 7) . אוסבחוצו 3 חו ו חטז סז חבש 1 טמ , 6טסרת - - . החבּ"וחָ "וק צרח ||5%3חו סף 8|פהחט חחב 1 060 חטז 0% 0065 החבוטסיום צוז 46 < | תרשים 5.14: פותר בעיות 005ס-5וו. כאן תוכל לעבור על תרשיס רימה לפתרון בעיות ולברר אס ניתן לבודד ולתקן את התקלה המסוימת המפריעה לך. פרק 5: הפעלת יישומים מיושנים | 73 מסך (ח56766) הגדרות מסך (ח50768) של תוכנית נתונה קובעות כיצד תיראה התוכנית בעת פעולתה וכמה ויכרון יוקצה להצגת המסכים בה. עיין בתרשיס 5.15, כדי לראות כיצד 8 פשוססחו/\ הגדירה את הופעתה של התוכנית במחשב מסויס. [<1? | טפט 123 | ו | ה6זס 5‏ עזסוח6א! | )חס | וזזסוכ | (3761 86 + ]00/30 | :526 |הוזוח! אוסטחוע 7+ וס חור פס עבוקו ש] קוזה)5 חס 5הַחו5600 6זס65. שן זז חסוזב|וחזם 304 91ב ש] חסווה סס!31. עזסוחשח סותזב חש -] | | תרשים 5.15: הגדרות מסך של לוטוס 1-2-3. מסך מלא (ח65ז56-ווט=) או חלון (שסטחוצש) ? תחילה יש להחליט אס להפעיל את היישוס במסך מלא (ח50766 ||ט=) או כחלון (טוססחו/). ייתכן שלא תידרש להחליט, כיון שיש תוכניות, במיוחד תוכניות מונחות גרפיקה, או כאלה המנצלות 04 או ב00//, המתעקשות דווקא על מסך מלא. לוטוס 3 למשל, תניח לך להגדיר לה הפעלה בחלון, אולס מרגע שהתוכנית תופעל, היא תחזור למסך מלא. אס אתה מפעיל תוכנית בחלון, תוכל לקבוע מראש את גודל החלון. אס עשית זאת, לא תוכל לשנות את גודלו במהלך ההפעלה. 4 05 עדיין כאן חלון (שסטחוצש) אס התוכנית מיועדת לפעול בחלון, תוכל לציין אס להציג את סרגל הכלים של 005 בחלקו העליון של החלון, או להשאיר חלק זה ריק. אס אינך אוהב במיוחד את החזות החסכונית, נטולת סרגלי הכלים, אין סיבה להסיר את סרגל הכלים (עְ8!ספוכם ז|סס)), שכן אין לכך השפעה על ביצועי התוכנית. ברירת המחדל מציגה את הסרגל. בתיבה זו ניתן גס להשתמש בתיבת הסימון שחזר הגדרות בהפעלה (0חו566 34651076 קטזו5 חס), כדי לקבוע אס כל המאפיינים שהגדרת - גופן, גודל החלון ומיקומו - יחולו גס בפעס הבאה שתפעיל את התוכנית. למרבה הפלא, אף ששתי הגדרות אלו חלות רק כשמפעילים את התוכנית בחלון, הן אינן זמינות גם כאשר בוחרים באפשרות מסך מלא (ח86ז0פ ווט=). ביצועים (6סחהּוזוס+1וס6ק) שתי אפשרויות משמשות לכיוונון עדיו של רמת ביצועי התוכנית: הדמיית 508 מהירה (ח800|טח6 0 ז85;), וכן הקצאת זיכרון דינמית (עזסוחסו סוחוה8העכ הסוז8ססו|8). 8 8/טס6חו/ מכילה תוכניות המבצעות את תפקידן של חלק משגרות ה-8!05 המצויות בזיכרון ה-₪0 של המערכת (כמו למשל פקדי תצוגה או מקלדת). פעמיס רבות, תוכניות אלו פועלות בצורה טובה יותר מאשר השגרות הצרובות ב-2|05, אבל אס לא תורה במפורש לתוכניות 05 לנצלן, הן תפנינה דווקא להוראות שב-8!05. האפשרות הדמיית ₪08 מהירה גורמת לתוכנית לכתוב מהר יותר אל המסך, כיון שהמערכת מנצלת את שגרות תצוגת המסך היעילות יותר של 98 פששספחו/, במקוס להיצמד לאלו הצרובות ב-8!05 המערכת. ברוב התוכניות לא תרגיש בהבדל גדול עס בחירתו של פריט זה ובתירתו גם אינה גורמת לבעיה כלשהי, אולס 98 פעוססחו/ ממליצה להותירו מופעל, אלא אס כן התוכנית שלך מנצלת פונקציות /₪01 בלתי רגילות, או שיש לה בעיה בכתיבה למסך. לתוכניות ₪005 מסוימות יש גם מצבי טקסט וגס מצבי גרפיקה: דוגמה אחת היא 0 007606 0זס/\ או קיוטקסט ל-05, הפועלות במצב טקסט, עד לרגע שמבקשיס תצוגה מקדימה של הדפסה. אז עוברת התוכנית למצב גרפי. מצב גרפי דורש יותר זיכרון מסך מאשר מצב טקסט. כדי להקצות זיכרון מסך לתוכנית בהתאס לצרכיה, סמן את האפשרות הקצאת זיכרון דינמית (חסטה8סס!|8 עץזסוחסרח סוההההעס) ו- 98 פ/שססחו/ תספק לתוכנית בדיוק את כמות ויכרון המסך הנחוצה לה ותשאיר את היתר לתוכניות או ליישומיס אחריס. אס בחרת באפשרות זו כאשר יישוס עובר ממצב טקסט למצב גרפי, תנסה 98 פ/שסחו/ להקצות לה זיכרון מסך נוסף. אס אין די ויכרון מסך זמין, 98 פשסחו/ לא תוכל להפעיל את התוכנית במצב גרפי, וייתכן למשל, שלא תוכל לראות תצוגה מקדימה של ההדפסה. לכן, אס תרצה להבטית שהתוכנית תפעל בכל מצב, ודא שתיבה זאת אינה מסומנת. פרק 5: הפעלת יישומים מיושנים | 75 הערה: הסרת הסימון מהתיבה הקצאת זיכרון דינמית גורמת לאותה תוצאה כמו סימון של התיבה שמור זיכרון מסך ב- א.3 פעוססחו//. שונות (56:₪) לסיוס, בחר בכרטיסיה שונות (1150, קיצור של 8005ח868|!3ו1/). תוצג תיבת דו-שיתח דומה לזו המוצגת בתרשים 5.16. [<]? | וטו 123 | ספ חפזס 5‏ עזסוחפ! | = חס | הזבזטסז | [913ח 3 ב במגוסזהטזם ] וט אסוגום -] וח פשופטוסאם - ] חסוזה זט ד במווסזם סב ם 6שווסב |/50 ]ו הזב שן פופ עבטוה | שן זסחום וו 50 16| בוק ב -] חפות אס | 5 [וס)זסר[5 פעשסבחו/ 8+ ₪ 50ק+ה > 550+ ₪ סבז+ו|ה ₪ הוה ש] ספום > 256 ש] | | | תרשים 5.16: הכרטיסיה שונות בתיבת הדו-שיח מאפיינים. קידמה (חטסזפזסת) אס תפעיל את האפשרות אפשר שומר מסך 58/60 5607660 ששסווה), המופעלת ממילא כברירת מחדל, אוּי שומר המסך שבחרת במאפייני תצוגה (610165כסז₪ עְהּ|ספוס) יופעל אס לא תהיה במערכת פעילות כלשהי למשך פרק הזמן שנקבע מראש להפעלת שומר מסך (58/8 ח66ז50). תוכניות ₪005 בחלונות ובמסך מלא ימתאוששות'י משומר המסך באופן מעט שונה. בחזרה למסך על ידי הזזת העכבר, תמצא תוכנית הפועלת בחלון, בדיוק במקוס בו השארת אותה. אבל, אם בעת החלת פעולת שומר המסך היתה התוכנית פעילה במסך מלא, הזות העכבר תתזיר אותך לשולחן העבודה (ק265%!0) של 98 פוספחו/ו, כשהתוכנית ממוזערת ללחצן על שורת המשימות. לחצ על סמל התוכנית, כדי לשוב למסך מלא. 6 05כ עדיין כאן רקע (6ח00ז0א236) אס סימנת את התיבה השהה תמיד (0ח505806 5עְ8שו1), תפסיק 98 פשוססחוצ את פעילותה של תוכנית 0025 כשהיא מועברת לרקע. לדוגמה, אס אתה עוסק בחישוביס בגיליון אלקטרוני של לוטוס 1-2-3, והפעלת משחק 05 כמו פחזסוח8\ - כדי להעביר את הזמן עד שהגיליון ייתארגו'י, פעולת הגיליון האלקטרוני תיפסק עס הפעלת המשחק (ולא זו היתה הכוונה שלך, נכון?). זה לא נראה רעיון כה טוב ממבט ראשון, אבל למעשה, תוכניות רבות ממילא אינן עושות דבר כשהן ברקע בעודן ממתינות לקלט. לדוגמה, אס אתה מפעיל מעבד תמלילים, רוב הזמן המערכת נמצאת בהמתנה, אפילו אס אתה מקליד במהירות רבה. אך גם אס אינה עושה דבר מלבד להמתין, המערכת עדיין מנצלת מחזורי מעבד. כדי להביא לניצול מירבי של זמן המעבד, 98 פשסטחו/ מחזיקה תוכניות במצב של ייישות מושהית' עד שהמשתמש חוזר ומגלה בהן עניין. אם אינך רוצה שדבר זה יקרה עס אחת התוכניות שלך (למשל עם אותו גיליוו אלקטרוני), ודא שהתיבה השהה תמיד (0ח5₪506 5ץ8!]) אינה מסומנת. הגדרה ואת תשפיע רק על התוכנית אליה מתייחסת תיבת הדו-שיח מאפיינים (0611165סזק) בה אתה פועל כעת. שיס לב שההגדרה בלעדי (8צו6!059א=) הכלולה בעורך =₪1 (סוזו0ם =|ק) שהיתה ב- א.3 פ/וססחו/ אינה קיימת עוד ב- 98 פשוססחו/. אס ברצונך להעמיד לרשות תוכנית 0005 את כל המשאביס המוקצים לתוכנית הפועלת בקידמה, יהיה עליך לסמן את התיבה השהה תמיד בכל תוכנית אחרת הפועלת בחלון באותו זמן. אזהרה: אס אתה רגיל לעבוד עס עורך =₪1 של א.3 פשוספחו/, היזהר בהגדרה זו. בגרסאות קודמות של פששסחו/ הבחירה באפשרות רקע גרמה דווקא להפעלת התוכנית ברקע. ב- 98 פששססחו/, ההיפך הוא הנכון - התוכנית לא תפעל ברקע. רגישות במצב פנוי (עאאצו/5ח56 סו6ו) הגדרה זו משפיעה על משך הזמן בו תהיה תוכנית 005 במצב פנוי בטרס יוקצו חלק ממחזורי המעבד שלו לתוכניות או ליישומיס אחריס. ככל שהערך בהגדרה זו גבוה יותר, כך יתקצר משך הזמן עד שהתוכנית תאבד מחזורי מעבד, אף שהיא לא תאבד את כולס, אלא אס כן תסומן האפשרות השהה תמיד. התאמת הגדרה זו יכולה להפוך את ריבוי המשימות ב- 05 (0ַחוא85וטוטו 5ספ) לחלק יותר. כל מערכת עס ריבוי משימות, גם הפשוטה ביותר, תבצע תהליך בסיסי הקרוי פריסת זמן (סָחוסו|5 6חזוד), שפירושו הקצאת א אחוזים מהזמן לתוכנית מספר 1, ץ אחוזי זמן לתוכנית מספר 2 וכך הלאה. אך גס כאן אפשר לשפר, מתברר שיש דבר מה משותף לתוכניות 025 - האינטראקטיביות. כפי שהוזכר קודם, כל תוכנית מבלה את מרבית זמנה בהמתנה לקלט. פרק 5: הפעלת יישומים מיושנים | 77 לכן, אס שלוש תוכניות פועלות במקביל ושתייס מהן למעשה ממתינות לקלט, רצוי ש- 98 פאוס0חו/ תקצה את כל זמן המעבד לתוכנית האחת שאינה בהמתנה לקלט. הבעיה היחידה היא לברר אלו תוכניות מחכות לקלט מהמקלדת. אין זה מדע מדויק, לכן נוקטת 98 פ/שס6חו// בכללים לא כתוביס, כדי לנחש אלו תוכניות ממתינות לקלט ואלו לא. נסה לשחק מעט עס ההגדרות כדי לסייע ל- 98 פשוסחו/\ להפעיל כלליס אלה. לפי מיקוס המחוון, 98 פששספחו/ תסגור זמנית כל תוכנית הממתינה לקלט ותפעיל אותה מחדש עס כל הקשה על המקלדת. החיסרון כאן הוא, שנדרש ל- 98 פששססחו// זמן לנטר את רמת הפעילות של תוכניות, דבר וה עלול להאט את התוכנית באופן משמעותי. לכן, התאס את קוב =|₪ של כל תוכנית למשך הזמן בו תאפשר לה להיות במצב פנוי ואס מתברר שהמערכת איטית, הזו את המחוון אחורה (לכיוון נמוכה, שס ]) כדי להגדיל את משך הזמן בו תאפשר לה להיות במצב פנוי, למרות שפעולה זו נוגדת לכאורה את האינטואיציה. זו רק אפשרות אחת ממספר אפשרויות בקבצי =₪1 המחייבות ניסוי, כדי להגיע לכיוונון מדויק. הנה עוד תוכניות שרצוי לקבוע בהן רגישות נמוכה ככל שניתן לפעילות נמוכה: + תקשורת ברקע. > הדפסה ברקע. + הדמיית מסוף 3270. הערה: שוב, אס מתברר שיישוס מסויס אינו מקבל די משאבים לפעולה ברקע, קבע ערך נמוך יותר. עכבר (56טס₪) תוכל להתאיסם את פעולת העכבר לתוכניות 0005 בשתי דרכים: + לאפשר למשתמש לבחור קטע טקסט להעתקה וגזירה מבלי להשתמש בכלי סמן (זה/) שבסרגל הכליס של 05. > להגביל את העכבר לתוכנית 005 הפעילה בלבד. הפעלת הפריט עריכה מהירה ו50א00160) תאפשר בחירת נתוניס בחלון 0065 מבלי לסמן אותס קודם. מכאן, תוכל להעתיק את הנתוניס ליישוס אחר או לפנקט הרשימות (40080סא!). גם מבלי להפעיל את עריכה מהירה ניתן להעתיק נתוניס מתוכנית, אך לשס כך עליך ללחו קודס על לחצן סמן (ז13, מלבן עס גבולות מקווקוויס), כדי לבחור את הנתוניס להעתקה. הפעלת עריכה מהירה חוסכת למעשה שלב אחד. אס הגדרת לעכבר מצב בלעדי (008 פעופט!סאם), תוכל להפעיל אותו שוב ב- 98 פאוססחו/ על ידי הקשה על 78+)]4 או על 556+)|4, כדי לעבור לתוכנית אחרת. אולס, כל עוד אותה תוכנית פעילה, תוכל להשתמש בעכבר רק בתוכנית הפעילה. אם תזיזּ את העכבר אל מחוצ לגבולות החלון, הסמן ייעלם. 8 0065 עדיין כאן סיום (חסוַבּחווזסד) כאשר האפשרות הזהר אם עדיין פעיל (6ע460 ||50 )| חז)) מסומנת, תתקבל על המסך הודעה כשתנסה לסגור חלון תוכנית 0025, מבלי לצאת ממנה באופן מסודר (המוגדר על ידי התוכנית עצמה). נסה ותקבל אזהרה כמו זו המופיעה בתרשים 5.17. הבהַ6766 ה08%ב2ו[ם :כך 556760ו60א--סחצם קס ו 35 חאם טח סו%בק/6 ס+חד בי סאצים ואש גוס ]בח 600660 9 || .עוו ווה טסווב הזבזטסזק 15 הסט ]5 חבס פשוסטחו/ר בוחבהחוחכ זוא6 זט זוגום ו חואו התב זסזק 6 ,)16 56/60 חפו]! ,הסזוגום 5117 1/6 6סווס , פוח6ופסזק פזפוהגוססת6 ע|1ת0ז9ופחסס הזבזטסזק שת ו הזה זטסזס 5 15-00 במומחוגז שופגוסזו סיבה גופע 1 חב ,ההווסס5פוסגוס ד 6 חן המסוזהותזס/חו בפיב5חו עחב 056| טרב אוסח התבזססזק וה זה הזז סז הפוצו גוסע סש + %חך ?סז +ו| האם תרשים 5.17: אזהרה על תוכנית 005 פעילה. מוטב להשאיר אפשרות זו כשהיא מופעלת (זו גס ברירת המחדל), מכיון ש- 98 פ/שסחו/ אינה מונעת מהמשתמש לסגור את החלון מבלי לצאת מהתוכנית תחילה, היא רק מזהירה שפעולה זאת עלולה לגרוס לבעיות. אחר (ז8ח+0) הדבקה מהירה (סָח/0851 85%=) מתייחסת להדבקה של נתוניס מלוח התצוגה של 5וססחו/ (הידוע כ- 0זפסססןו!0 פאוססחו//). כשמפעילים אפשרות זו, ניתן להדביק את תוכן הלוח בתוכנית הפעילה, ממש כפי שנעשה הדבר ביישומי פששססחו/. מקשי קיצור של פשסטח;/ (5ע6א +00+זסח5 פשסטהוץש) אס הסרת את הסימון מעל צירופי מקשים אלה, למעשה אתה מורה ל- 98 פעוססחו/ להתעלס מהס ולשמור אותס לשימושה של תוכנית 0025 מסוימת. לדוגמה, נאמר שתוכנית 0025 מפעילה פקודה מסוימת באמצעות צירוף המקשיס 80 ד++|4, אבל בכל פעס שאתה מקיש את צירוף המקשים פשוסשחו/ מעבירה אותך לחלון אחר, פשוט מכיון שזה תפקיד צירוף מקשיסם זה ב-פששסשחו//. לכן, עליך להסיר את הסימון מהתיבה המייצגת את צירוף המקשים 185+)41, כדי שישמש את תוכנית ה-05 בלבד. פרק 5: הפעלת יישומים מיושנים | 79 הגדרת ריבוי משימות (8ַחוא35ז+ו₪₪) לאחר שהכרת את תיבת הדו-שיח מאפיינים (65ו6קסזק) של תוכנית 2005, אפשר לדבר על מיטוב של ריבוי משימות 0025 ב- 98 פששסטחו//. אך כדי להבין דיון זה, רצוי לערוך היכרות עס כמה מונחים. רעיונות רביסם מתחוס ריבוי המשימות מוכרים למי שהתנסה בגרסאות קודמות של פשוססחו/). אלא שריבוי משימות הוא אחד מאותס מונחיס שכל אדם יכול להבין אותס אחרת, לכן נגדיר בקצרה מספר מונחיס שירבו להופיע בסעיף זה. ריבוי משימות (0חוא1/0!01858) פירושו היכולת לטעון יותר מתוכנית אחת במחשב. התוכניות עשויות לפעול במקביל, או שלא לפעול במקביל (כלומר, לקבל או שלא לקבל זמן מעבד). יש שני סוגיס של ריבוי משימות: ממותג (סְַחוחסזו/ו5 %א16ח00)) ובו-זמני (ץ0ח6ז7ט0ח00). נדון בהבדליס בהמשך פרק זה. מוקד (5סס=) מתייחס לחלון שיקבל ברגע נתון כל הקשה על מקלדת, או כל לחיצה של עכבר. החלון המחזיק במוקד הוא גס החלון הפעיל (64/8). אס תקיש על מקש, תעביר הליבה (|8חז48) את ההקשה אל אותו חלון, מכיון שהוא ממוקסם לפני כל החלונות האחרים ופס הכותרת שלו צבוע בצבע שונה מזה של שאר החלונות (אלא אס כן, קבעת בהגדרות הצבע שאין להבחין בין חלון פעיל, 6צו61, לבלתי פעיל, סִַסְּחו). בתרשים 5.18 היישוס לוטוס הוא המוקד, לעומת ואת היישוס 6זס/ אינו פעיל. הערה: חלון המוקד (שססחו/ פטססת) אינו מושג נרדף לתוכנית בקידמה (הח8זטסזס סהטסז60זס=), מונח שייתכן שנתקלת בו. אין משמעות לקידמה כשדניס בתוכניות פשססחו/ שפועלות ב- 98 פ/שסטחו//, אולס הדבר משמעותי כשמדובר בריבוי משימות 005 על ידי 98 פעוספחו/, כפי שתיווכח בשתי ההגדרות הבאות. ה |₪ 80 | אוסטחו/% 136 00[ )החזם" ‏ הספה| | סו 208 6 ןא | [55 8 ]חן 6 |[ ש 51 =|=|= = 8 וי יי8יייויייםיייוייי4יייוייי3יייוייי2יייויייויייייי.)) שש 8 במשַסע? מס1סהסנ11טטת [<1ם) = [4א 1!45] - 4 616856 1-2-3 בטווס | 5 רו |< |5])=. ו אוסטחועל 4385 1005 56 פוש 8בם שו 1 ההשושאבטו וויק הטקאט) ההישט טסה השקטקקטוטן 12:32 08/17/95 ב----1----1.- .₪0 ] 5 | |₪4| | |8/17/3512320%ו / 1 תרשים 5.18: חלון פעיל וחלון בלתי פעיל. 0 065 עדיין כאן המונח ש*ח (ח0סו586599) מתייחס לקבוצת תוכניות החולקות ביניהן את המסך. כאשר מפעילים את 98 פשוסטחו/, מפעיליס סדרת תוכניות השולטות במסך 98 פ/וספחו/ו, או בשולחן העבודה. יחד, תוכניות אלו מכונות שיח 5/שסחו/צ (חסו5655 פעצססחו/)). כל תוכנית פשוססחו/ שפועלת מהווה חלק משיח פאוססחו/ש נתון. הערה: אין וה משנה אס תוכנית 0005 פועלת בחלון או במסך מלא, היא פועלת תמיד במסגרת שיח 205 (ח0ו58559 05כ) נפרד ולא במסגרת שיח פצוסטחו/ש, המשותף לכל יישומי פששססחו//. אך כשמפעילים תוכנית 025, הסיפור שונה מעט. מימיה הראשונים של פוספחו/ו, מקובל היה שכל תוכנית ₪005 שפעלה במסגרת פעוסחחו/ פעלה בשיח נפרד, מבלי שיכלה 'לראות' את פשססחו/ או שיח 05 אחר הפעיל במקביל. תוכניות 05 פועלות בשיחיס נפרדים, בין אס מדובר בחלון ובין אס במסך מלא. כל שיח 05 כזה מכונה מכונה וירטואלית (6חוח36!! |הטזו או א/). הוא נקרא כך מכיון שככל שהדבר נוגע לתוכניות הפועלות בשיח נתון, לא מתקיימיס שיחים נוספים. ריבוי משימות 05 ₪0!01:885660 005כ) מוצלח, חייב ליצור את האשליה שכל שיח מקבל לרשותו את המחשב כולו (כולל כל המשאבים בו). המונח קידמה (0חטסז60זס) מתייחס לשיח שנמצא כרגע על המסך. אס שולחן העבודה של 98 פשססחו/ נראה על המסך, ואת אומרת שכרגע נמצא שיח 8 פ/שסחו/ בקידמה. לעומת ואת, אס אתה מפעיל את לוטוס 1-2-3 בגירסה 3.1 במסגרת שיח 05 (ח0ו5859 05כ) ושיח זה נראה על המסך, אזי אותו שיח הוא השיח שבקידמה (ח0ו58655 סחטסז60זס-). שים לב, כאשר 98 פששססחו/ היא שית הקידמה, תוכנית פעוססחו/ מסוימת מחזיקה במוקד של אותו שיח קידמה. המונחה רקע (0הט00ז280%0) מתייחס לכל תוכנית שהמשתמש אינו נמצא באינטראקציה עמה כרגע. חלון רקע הוא חלון בלתי פעיל, בעוד ששית ורקע (חסו5655 בַחטסזִחְאס2) הוא כל שיח שאינו בשימוש כרגע (כשמביאיס בחשבון שכל חלון פאוססחו/\ מקבל שיח נפרד, לעיתיס חלון רקע ושיח רקע הס מושגיס נרדפים). מיתוג משימה (סַחוחסזו/ו5 1א%6ח60 או בַחוח0זו/ש5 185%) הוא מונח המתייחס לטעינה של שני יישומים או יותר בזּיכרון המחשב ולאחר מכן מיתוג מאחד לשני באמצעות רצף מקשיסם מסוים. מיתוג משימה שייך לחלוקת הזמן בין תהליכים של 8 פ/שססחו//, וכן חלוקת הזמן בין כל יישומי פשססחו/ לעומת תוכניות 05, הפועלות במערכת במצב 386 משופר (006 660ח8חח₪ 386). שים לב שבמיתוג משימה, רק תוכנית הקידמה (או התוכנית הפעילה) מקבלת וזמן מעבד. תוכנית תקשורת שעסקה בטעינת נתוניסם תחדל מפעילות זו אס תועבר לרקע, מעבד תמליליס העוסק בהדפסת מסמך ישהה את ההדפסה אם יועבר לרקע. פרק 5: הפעלת יישומים מיושנים | 81 למיתוג משימה יש שני יתרונות מרכזיים : + אם אתה מבלה חלק ניכר מיומך במעבר בין תוכניות, למשל מעבד תמלילים, תוכנית ניהול אישית ותוכנית דואר אלקטרוני, אזי מיתוג משימות ישחרר אותך מהכורח לצאת כל רגע מתוכנית אחת ולטעון אחרת במקומה, רק כדי לצאת ממנה כעבור זמן מה ולטעון שוב את התוכנית הראשונה. % מיתוג משימות בדרך כלל כולל אפשרויות גזור- הדבק (85916/ 8 001) מסוימות בין יישומיס, דבר המקל מאוד על שילוב נתוניס ביניהם. ריבוי משימות בו-זמני (0ַחו01858!טח זח6זזטסחס)) דומה למיתוג משימה, בתוספת אחת: תוכניות הרקע ממשיכות לקבל ומן מעבד ולפעול, גם כשאינן נראות על המסך. אף ששיטה זו נראית לכאורה טובה וחוקה יותר מאשר מיתוג משימה, לא תמיד היא העדיפה מבין השתיים. הקצאת זמן מעבד לתהליכי רקע גוזלת ומן מעבד מהתהליך שבקידמה ומאיטה אותו. כדאי לזכור שהתהליך בקידמה הוא היחיד עמו אתה מקיים קשר גומלין ישיר ולכן והו התהליך שרצוי שיהיה מחיר ויגיב בוריוות לפקודותיך. נניח שטענת ב-פעוססחו/ גיליון אלקטרוני, מעבד תמליליס ותוכנה גרפית. במקרה זה, ריבוי משימות בו-זמני בוודאי אינו רצוי, שכן כל השלוש הן תוכניות אינטראקטיביות, כלומר הן אינן עושות דבר, אלא אס כן הן מוזנות בהקשה, הקלדה או לחיצות עכבר. לכן אין טעס בבזבוז זמן מעבד, כדי לאפשר לגיליון האלקטרוני לבדוק שוב ושוב את המקלדת בציפייה להקשה הבאה (הגיליון ברקע, ולכן אינו יכול כלל לקבל הקשה מהמקלדת). אס כן, מתי יש היגיון בריבוי משימות מלא! לפניך מספר דוגמאות : > בהעברת נתונים ברקע, או אפילו כדי לשמור על ערוצ חיבור פתוח ברקע, תוכנית תקשורת חייבת להמשיך לקבל ומן מעבד גם כאשר אינה בקידמה (שוב, לצורך דוגמאות אלו, המונח 'ירקעיי מתייחס לתוכנית פשססחו/ שאינה מחזיקה במוקד). > ברוח דומה, יש תוכניות תקשורת שחייבות יילהתעורריי במרווחי ומן קבועיס ולבדוק את הדואר האלקטרוני, או שעליהן לנטר את היציאה הטורית כדי לענות לטלפון ברקע, למשל כשאתה משתמש במחשב גם כמכשיר פקס. + הדפסה, שמירה וקריאת קבצים, או חישוב מחדש של גיליון אלקטרוני גדול מאוד - בכל אלה ניכר שיפור, הודות לאפשרות לפעול ברקע. *> תוכניות ישעון עצרי והתראה חייבות לפעול גס ברקע. הגס ששימושי ריבוי-המשימות בו-זמני אינס רבים כשל מיתוג משימות, די בהם כדי להצדיק אפשרות זאת ואף להופכה לחובה בכל סביבת חישוב מודרנית. 2 065 עדיין כאן נספח פקודות 005 חוס פקודה זו מציגה את רשימת שמות הקבצים במדיה מגנטית (דיסק, תקליטון, תקליטור) ויהיו אלה ספריות, קבצי תוכניות, נתוניס וכדומה. הפקודה: 6 זוס<פחופטןקפזססטם:6 תשובת המערכת (דוגמה בלבד): אתא 18 0 6ט1ע3% םמ1 שמט1סצ 7 15 מפסמחתטא 181ע562 פתט1סעצ 8.8 0ט0:2 01 12606097 8 "08/02/99 <תזק> .. 14:18 08/02/99 <ת1ק> / 1 13:30 30/04/97 13,312 ומופו 0:2 1. טפט 11:37 14/08/96 12,800 תת 32פתתאאטס 1 סט 13:33 30/04/97 15,872 32תאתפס ףא"ף.%ץ0ס5 11:41 6 ,512 ו ז7תסס .פמט 11:41 25/07/96 656 דא | פתתאאט %א6.תחסםתססט 11:41 25/07/96 975 זאד תח0תתקפט 0מ1801.15פת 14:20 08/02/99 1,977 ט5ך 1 דמ 10 7 1 220020 זמונפו 1-ו תסק 1. 0632 01סע6עגוק 1 10:50 19/06/97 102,912 001 ו 5-6 23:58 21/06/97 193,536 מאם 1->סטמתסק ס0ןב.26010טע 18:47 19/06/97 120,845 עתם 1-סטמפסק %םס.6ס1סטס2טת 18:47 19/06/97 2,237 צאס 1-סטמהסק שוטשט 3:45 7 - 22,138 פ61 1-סטמתסק %%. סתסהסתטק 4:15 7 5,587 שא מאכתתעק 1. ססט1תפקת 11:28 09/02/99 37,376 תת ספעזאפסא 15 5116)8( 553,775 8 6 פססץ 771,686,400 (815)8 2 נספח: פקודות דוס 83 במקריס רביס הרשימה ארוכה ועל כן היא יירצהיי על המסך וניתן לראות רק את סופה. בהמשך נלמד כיצד לעצור, כדי שנוכל לקרוא את הכתוב. אפשר להשתמש בפקודה 015 כדי להציג נתוניס אודות קובץ אחד בלבד או אודות קבוצה של קבציסם. כדי לראות נתוניס אודות קובצ אחד נכתוב, למשל: החסס. סחה ות וחסס זו₪<:6 שיס לב לרווח שבין ההוראה לבין הפרמטר, שבמקרה וה הוא שס הקוב. כתשובה נקבל למשל: אזתא 15 060 8ט1ע32 ם1 פתט1סעצט 7 1595 עפסמחתטא 181ע562 פתט1סעט :06 01 1260609 אסס. כאתאא60 9:50 2-66 20 אסס כאתאאסס 58 92,870 (5116)8 1 6 פ8ססץ0 778,010,624 (812)8 0 פקודה זו משמשת בעיקר כדי לבדוק אס קוב מסוים קיים. כדי לראות קבוצת קבצים, עיין בסעיף ייתווי הכללת'י. רשימת הקבצים בכונן הרשימה ערוכה בטוריס. נקרא אותס משמאל לימיו: + הטור השמאלי מכיל את השס הפרטי של הקוב>. + הטור שלאחריו הוא שס המשפחה (או סיומת). + גודל הקוב ביחידות של בתים (165ע2). + התאריך בו נבנה, או עודכן, הקוב>. > השעה בה נבנה, או עודכן, הקוב. > שמו המלא של הקובצ (מופיע רק במחשב בו מותקנת גרסת 05 של 5 פשצססחו/ ומעלה. גרסאות אחרות אינן תומכות בשמות קוב ארוכים). 4 005 עדיין כאן בסיוס רשימת הקבצים מציגה הפקודה 14 מספר נתונים : > מספר הקבציס שברשימה. בדוגמה זו - 15 קבצים. * נפח האחסנה של כל הקבצים שהוצגו ברשימה. בדוגמה זו נפח האחסנה הוא 56 553,775 שוה בערך (550). זכור, כי 18 הס 1024 בתיס. *> נפח המקוס הפנוי הנותר על הדיסק. בדוגמה, הנפח הנותר הוא 771,686,400 5% שזה בערך 7536009, שהס בערך 73018). + נפח המקום הפנוי מוצג רק בגירסה 5 ומעלה. > מגירסה 6.2 מוצגיס המספריס עס הפרדה של פסיק עבור אלפים. + עליך לזכור: אין כל משמעות אס מקלידיס באותיות גדולות או קטנות. אפשר לכתוב זוט, חום, חוט או חופ. שם קובץ שס קוב במערכת ההפעלה 05 מורכב משלושה חלקים: + שם פרטי (פַחַַף8ח9!ו=) באורך מ-1 עד 8 תווים, + נקודה(). > שס משפחה (סיומת, חסופח16אם) מ-0 עד 3 תוויס. ניתן להשתמש בתוויס הבאיס עבור שס קוב: + אותיות האלפבית האנגלי ג עד 2, > ספרות 0 עד 9, + סימנים מיוחדים ‏ % !60 %%8()-[)' אין הנחיות לגבי כתיבה של שמו הפרטי של הקוב>, אך רצוי ששמו של הקובצ יהיה משמעותי, כדי שקל יהיה לזהות ולאתר אותו. אזהרה: אסור לכלול בשס קוב%: רוות [] / " : > < + = נספח: פקודות דוס 85 לגבי שס המשפחה קיימיס מספר כללים. להלן דוגמאות: שס משפחה משמעות דג קוב המכיל פקודות 005 שסס קובץ תוכנית שאם קובצ תוכנית 5 קוב של תוכנת |08א= 005 קוב של תוכנת סזס/ 6 תוכנית בשפת התכנות 88516 זהס קוב המכיל נתונים דאד קוב המכיל נתונים ואו קוב אתחול במערכת המחשב קיימיס קבצים בשמות שונים ולחלקם יש סיומות. כאשר משתמשים בתוכנת מעבד תמלילים, גיליוו אלקטרוני, שפת תכנות ועוד, יש לציין את השס הפרטי של הקוב בלבד, כי את הסיומת תוסיף התוכנה בעצמה. המשתמש יכול גס כן לקבוע סיומות. כאן צריך לוכור, שלקובצ מסוג תוכנית יש סיומת = או 0ס6. להפעלת תוכנית מספיק להקליד את שמה הפרטי בלבד. כללים לכתיבת שם קובץ % התייחסות לשס קוב תיעשה על ידי כתיבת כל שלושת חלקיו: שם פרטי, נקודה וסיומת (שס משפחה). + שם הקוב יכול להיות רק שס פרטי ואז ההתייחסות היא לשס הפרטי בלבד (ללא נקודה וסיומת). > אין משמעות לכתיבה של אותיות קטנות או גדולות. + כדי להפעיל תוכניות (סיומת %5ם או 00₪), או כדי להפעיל קבצי הוראות שהסיומת שלהס היא ד23, אפשר לציין רק את השס הפרטי שלהם. 6 0065כ עדיין כאן הצגה של רשימת קבצים בכונן אחר פקודת 15 כפי שהופעלה ([%6ח=] זו0:<₪6), הציגה את רשימת הקבציס הנמצאיס בכונן ברירת המחדל, במקרה זה - כונן 6. אפשר להציג באמצעותה רשימת קבציס שנמצאיס בכונן אחר ו/או בתיקיה אחרת. נעשה את בשתי דרכים: דרך א': התחלה: הפקודה (שים לב לרווחים): תשובת המערכת (דוגמה בלבד): 6 66מםע6062ם1 11: קתפ 13: ה8סותפצ תסטם 57: סטאספס 35: 8 11: בטסט1 80 16: 20011 8מ-0 25 14 6 01 ץצתכ. פסתאך 43 21 20 19 2 21 21 11 20: 221 377,208 8 ספ <:60 זו<: 8 2 35176 ם1 פתט1סעט 5 159595 עססתטא 562181 פתט1סעצ 118 22008 8 11 208 התפמ התמ 18 2208 9 19 9 156 14 6 פ8ססץ 792,002,560 המערכת מציגה את רשימת הקבצים בכונן ₪ם, אך ברירת המחדל נשארת 6. דרך בי; התחלה: הכנס תקליטון לכונן 5 שינוי כונןו ברירת מחדל: תשובת המערכת : פקודה: :ת 01 1260609 <תזכ> 2-אתטעאך <ת1כ> קאטך <ת1כ> 1 צ א <תזכ> פסטאסתם <ת1כ> 8 1 פטסא <ת1כ> סאטטזדסת -1ס 1 -6.61תע מטתת15 שנס 1 0 00 תכ תעד (5116)8 19 16 ₪12)5( ל <:0 ::) <:פ [זסזחת] זוס<:כם נספח: פקודות דוס 87 תשובת המערכת (דוגמה בלבד): 9 185 כ 686ט691 ם1 פתט1סעט 5 1595 עססתטא 562181 פתט1סעט :ת +01 1260609 6 מ6תע6סםך 21:11 19/03/98 <פזק> 2-אתתצאך קתפ 20:13 23/04/98 <פזק> קאמ 8םצ מסטם 19:57 19/07/98 <תזק> 1-מ צאתום סטסהּם 22:35 24/08/98 <198ק> פטאסתם 8 21:11 09/12/98 <ת1כ> 8 1 5טסא בשטסטנבססה 21:16 הממ <ת1כ> סאמטזץס6ת 201 2-08 2-8 1 1->תמתתפך -6.61תע מטתת15 1% 18:14 22/07/98 6,969 1 1 6 20:01 01/04/99 19,456 06 0 +תת.מסתאז 23:43 16/06/99 114 דתכ מסתאדך 8 377,208 (5116)8 19 6 פססץס 792,002,560 (8112)8 16 <:כ שיס לב, אם לא יהיה דיסק כ, תופיע ההודעה הבאה: חסו5060171081 6עוזכ סווהעחו אם תבצע פקודת !כ לכונן תקליטוניס ולא יהיה בתוכו תקליטון, תופיע ההודעה הבאת: / 6עוז ההו680ז ץ680ז +46 ?וו ,360 וססה הכנס תקליטון לכונן 3 והקש ח (או ז) כדי שהמחשב ינסה (/ץ46%7) פעס נוספת. עצירה והפסקה של פעולה הפקודה 15כ, כפי שהוצגה עד כה, מציגה את שמות כל הקבציס שבכונן המבוקש (אס לא מצוין שס כונן, מוצגיס הקבציס שבכונן ברירת המחדל). אס הרשימה נעה על המסך מהר מדי, ישנה דרך לעצור את הביצוע, אך לא לבטלו. כדי לעצור את ביצוע הפקודה (אך לא להפסיקה באופן מוחלט) יש להקיש על שני מקשי עזר בו-זמנית: אחד והשני [₪]. אופן הביצוע: שיס אצבע ייכבדה" על מקש 8 05 עדיין כאן אפשרות אחרת היא להקיש [₪+ %₪], כלומר מקש 0%1 ומקש 5 באותו אופן שתואר לעיל, או על מקש 08058. הקש ז19ח= כדי להמשיך. אס ברצונך להפסיק באופן מוחלט את ביצוע הפקודה יהיה עליך להשתמש בשני המקשיסם 61 ו-868%זם. מעתה נכתוב זאת כך: א68%זם+001 (מקש א68%זם נמצא על המקש שעליו גס כתוב סַפָּטַַ8ם, או 100% ||סז50). צירוף המקשים 0%1+6 משמש גם כן למטרה זו: שיס אצבע ייכבדה'יי על מקש 0% והקש קלות על מקש האות 6, שחרר את האצבע ממקש ]0%. יופיע הסימן 6* במקוס בו ביקשת להפסיק את הפעולה וסימן ההנחיה יופיע. נסכם את האפשרויות שתי:ארנו: עצור פעולה: 6% הטצ+ו6 או 010+5 או 8056 הפסק פעולה: 6+ או 2768%ם+01 התנעה חמה: |₪6ם++|6+1+8 הערה: כל ניסיון ללחו בו-זמנית על שני המקשיס שלא בדרך המפורטת לעיל, לא ישיג את התוצאה המבוקשת ויגרוס להאצת הדופק, לפספוסים ולמפת נפש. הצגה של רשימת קבצים ארוכה במסך ניתן להציג 22 שורות בלבד. יכול להיות שברשימת הקבצים יש שורות רבות יותר. כאשר יסתיים ביצוע הפקודה !₪ תראה על המסך רק את השורות האחרונות. כדי לאפשר הצגת הרשימה בקבוצות של 22 שורות (כלומר, מסך אחר מסך), יש להקיש את הפקודה א|כ עס הפרמטר (0/ מהמילה 6ָ08): התחלה: <:6 הפקודה: [זסזח=] כ/ זוס<:6 נספח: פקודות דוס 89 תשובת המערכת (דוגמה בלבד): אגא 158 7 18 0 6ט10ע3% םמ1 שתט1סעט עפמתטא 181ע560 פתט1סעט :6 0% 16606027 5וספאזח 13:49 08/02/99 <ת1כ> 5אספאזא 8 תעפספק 13:50 08/02/99 <פזק> 0-1 6 13:57 08/02/99 <תזק> מסאתתסאם 08 14:18 08/02/99 <תזק> בתתספטשת המחשב מודיע בסוף כל מסך: ... 6חוז1ח0סס 0+ 66 עח8 655זק משתמש: לוחץ על מקש כלשהו להמשך... המסך האחרון ייראח כך: 1002 %%% 21:45 22/06/99 238 דא 8% 21:54 22/06/99 2,126 זא 13 %אף.0ת91 22:01 22/06/99 -0 זא 1-6 +תת.מסתאז 23:40 16/06/99 222,122 "תס מסתאדך 24 1116)8( 2,306,864 8 6 פססץס 774,995,968 (8112)8 12 <:0 דרך נוספת להצגת רשימת הקבצים, אשר כוללת רק את שמסם הפרטי ואת שס המשפחה, נעשית בתצוגה רחבה (68ו/ו). נפעיל את הפקודה 1 עס הפרמטר שו/ כך: התחלה: הפקודה : תשובת המערכת (דוגמה בלבד): הסהדדת . 1511 .א ו . 32 6. תתססטם זתפ . 05 0. פתתקנצפמם צאץ. 55הפכפ6 אפץ. אהתתפצאך צאד. 1 0פא 50 [5א061ת] [01ע. 2120915 ] אפ אך %. את6זאת ו שא . בהתססטש 6. טס אפא. 5תפמפדפסם .57 .טא ₪ פתמזע 0 05 עדיין כאן 0:< [ז6זח=] עו/ זוס<:6 אגא 18 0 6 טנע6 ת1 6תט1סט 7 18598 עססתגא 562181 6תט1סט 0:8 01 צץע126000כ 68 1 [.] [105] [710-1ת57] [טאתאא16א] %. תאז 1א1.תתספטסם דצאס. בתספטם 1% . 32 דכ תהאטסת . ךפתאטם קת בתתספטסטם צאץ. מאכתתת 0.8% ד את 2.0 מאם. ךק האס . 32 תהספטשם סק . פהא50מכ אפא. הפ5תתדך אפא. טס 6. פפתפפאא דאץ. פפתפפאא 6. תת %. טטאתתסט 6. אמעמדס אע . אשעטטלפ אא 510 דעטפא צאץ. 0-1יַתססכ צאך.1-זתדפטם 60. אס2תות אפא. אסל?תטאת 0. אתעתמנצאך 46 1116)8( 4,777,583 8 6 85ססץס 771,751,936 (611)8 9 הפעלת הפקודה 014 עס הפרמטר שו/ מציגה מסך המכיל 5 טורים של שמות קבציס. כל טור מכיל שני חלקיס: שם פרטי וסיומת. כל עוד רשימת הקבציס קטנה, נוכל במבט חטוף למצוא את הקוב המבוקש. פקודת וס יכולה להציג תוכן של מדיה מגנטית, שבה יכוליס להימצא עשרות ואף מאות קבצים. במצב וּה, קשה לאתר קוב מסויס. ברשימה שאינה ממוינת (אינה מסודרת בסדר אלפביתי כלשהו) הדבר קשה עוד יותר. תווי הכללה - 63:05 וו/ש מערכת ההפעלה מאפשרת להשתמש בשני תוויס מיוחדים, סימן שאלה (1) וכוכבית (*), כדי להגדיר תנאיס המתייחסיס לשמות הקבציס הן בחלק השס הפרטי והן בחלק הסיומת. המשמעות היא ייכל תויי, אלא שהכוכבית (*) מציינת ייכל תויי מכאן ועד לסוף השס הפרטי, או שס המשפחה, ואילו סימן השאלה (1) מציין ייכל תויי אבל במקוס בו הוא מסומן (כלומר תו כלשהו אחד בלבד). מקובל לכנות תוויס אלה בשס תווי פרא (03705 6!ו//), או תווי הכללה. להזכירך, ציון שס קובצ נעשה על ידי ציוו שס פרטי, נקודה, שס משפחה. לאחר כל פקודה הקש ז16ח₪. דוגמאות: הצג את כל הקבצים, כך: [ז6זחם] זו אוכך: [ז6זחם] *.* זו הצג את כל הקבציס ששמס הפרטי יכול להכיל תו או תוויס כלשהם, ושס משפחתס 60 (זכור! לשס משפחה עד 3 תוויס בלבד): חחסס.* זו הצג את כל הקבציס ששמס הפרטי מתחיל באות 8 ושס משפחתס מתחלל באות 86: *8*.6 זו הצג את כל הקבציס ששמס הפרטי מתחיל באותיות 60 ושס משפחתם הינו 60₪: הזסס.*סס זו כל הקבצים שאין להס שס משפחה (בדרך כלל תיקיות): * זו נספח: פקודות דוס 91 השימוש בסימן השאלה () נדיר יותר. דוגמה: הצג את כל הקבציס ששמס הפרטי מתחיל באות 6 ולאחריה באים עד 4 תוויס נוספיס בלבד, ובסיומת האות השנייה היא א: *א?.0??2?7 זו הצג את כל הקבציס ששמס הפרטי מתחיל באותיות 08 והאות הרביעית (האחרונה) בשמס הפרטי היא 6. שס המשפחה מתחיל באות 8 ומסתייס באות 0: ?80.3 זו השימוש בכוכבית (*) נפוץ יותר ויכול לחסוך הקשות רבות, אס שמות הקבציס נכתבו כיאות. הדוגמאות שלעיל יכולות לתת לך כמה רעיונות למתן שמות לקבצים. מעט מחשבה בנושא תביא הרבה תועלת בהמשך. נסכם עתה את אשד למדנו על הפקודה חום: + התייחסות לשמות קבצים על ידי * ו-? (תווי הכללה) + הצגת רשימת הקבציס מסך אחרי מסך ס/ > הצגה לרוחב שו/ דוגמאות נוספות (שים לב לדווחים): עש/ *.677סו0 זוס כ 6א6.* זוס 0 שש/ 35*.081 זוס אתה תוהה בוודאי על כך שהרתבנו את ההסבר על השימוש בתווי הכללה (* ו-). הסיבה היא, שפקודות שימושיות רבות במערכת ההפעלה 005 כמו צקסס, םס ועוד מנצלות אפשרות זו, ועל כן חשוב שתהיה לך מיומנות לעשות זאת. מגירסה 5 ומעלה יש לפקודה 0134 אפשרויות הפעלה נוספות ומגוונות. למשל, ניתן להציג את רשימת הקבציס ממוינת : אפשרות 1: 0 זו אפשרות 2: 5] זו 2 005 עדיין כאן הסבר: + כאשר כותבים את הפקודה !כ עס הפרמטר 0/ ללא ציון סדר המיון, רשימת הקבצים תופיע בסדר אלפביתי (ברירת מחדל). בתחילה תופיע רשימה ממוינת של ספריות המשנה (נסביר זאת בפרק על ספריות המשנה), ואחייכ רשימה ממוינת של שאר הקבצים. + כאשר כותבים את הפקודה !0 עם הפרמטר 5-:0/, רשימת הקבצים תוצג במיון לפי גודל הקוב, מהגדול לקטן. נציג מספר אפשרויות נוספות למיון, כאשר מציבים ערך ליד הפרמטר 0 (למשל, ח:ס/). מפתח המיון סדר המיון הפרמטר שס פרטי אלפביתי עולה מ-8 עד 2 ח אלפביתי יורד מ-2 עד 8 ח- שס משפחה אלפביתי עולה מ-8 עד 2 8 אלפביתי יורד מ-2 עד 8 8 תאריך ושעה סדר עולה (מהתאריך הנמוך) 0 סדר יורד (מהתאריך הנוכתי) 0- גודל הקוב מהקטן לגדול 5 מהגדול לקטן 5- ניתן לראות את רשימת הקבציס בספריה כלשהי ועם ואת להישאר באותה ספריה שבה אתה נמצא (ראה שתי הדוגמאות הראשונות): 8 זו<:) החסס.*5818זס! זו₪<:6 ):< 5 *. *8%8חו516חו6:6 זו<6 ד ]:6 או זו5<0 דכ ]:6 נספח: פקודות דוס 93 בגרסאות 5 ו-6 נוספו מספר אפשרויות בפקודה זו: כדי לראות תוכן ספריה, כאשר שמות ספריות המשנה מסודרות כולן לפני שמות הקבצים, הקש: 0:0/ זו₪<:6 כדי לראות תוכן ספריה, כאשר שמות ספריות המשנה מסודרות כולן אחרי שמות הקבצים, הקש: 8-:0/ זו₪<:6 כדי לחפש קובץ או משפחת קבציס בספריה הנוכחית ובכל ספריות המשנה שלה, הקש למשל: 5/ 0!??.006 זוס<:6 אפשר להשתמש בפרמטר :8/ כדי להציג קבציס וספריות. פרמטר תיאור קבצים נסתרים (1!65= ח410606) ח קבציס שאינס נסתרים ח- קבצי מערכת 5 קבציס שאינס קבצי מערכת 5- ספריות בלבד 0 קבציס בלבד (לא ספריות) 0- קבציס שעודכנו מאז הגיבוי האחרון 8 קבציס שלא עודכנו מאז הגיבוי האחרון 8- קבציס לקריאה בלבד ז קבציס שאינס לקריאה בלבד ז- דוגמאות : % *% הצג בצורה רחבה (ש/) את רשימת הקבצים בעלי הסיומת 241.* הנמצאיס בספריה הראשית (). שמות ספריות המשנה יהיו ממויניס בסדר אלפביתי לפני רשימת הקבצים. גס רשימת הקבצים תהיה ממוינת בסדר אלפביתי (ס/) בכל ספריות המשנה שתחת הספריה הנוכחית (8/). עצור לאחר שהמסך התמלא (ם]!). 0/5/0/א/ 81ם. * זוס<:6) הצג רק את הספריות המוגדרות בספריה הראשית 6. 0 זו<:) 4 05;ת עדיין כאן *> | הצג בצורה רחבה (ו/) את כל הקבצים שאינס קבצי מערכת (5-:8/), בספריה 00 2ו/ שתחת ספריה ראשית 6. שו 5-:8/ זוס<שוסס2ו/צ:6 השמות המצוייס בין סוגרייס מרובעיסם הינס שמות הספריות. שיס לב שבאותה פקודה !כ מוצגת הספריה בשתי צורות שונות: צורה אחת : <ח!כ> שסם-ספריה בהצגת רשימה מפורטת לאורך. צורה שניית: | [שסם-ספריה] בהצגת הקבצים לרוחב (שו/) םקצך הפקודה =קצד מאפשרת למשתמש להתבונן בתוכנו של קוב (לא להפעילו, אלא לראות מה נכתב בתוכו). הפקודה פועלת על שס של קוב אחד בלבד, לעומת הפקודה !וס אשר מציגה רשימה של מספר קבצים. המשמעות היא, שהפקודה םקצד צריכה לקבל את שמו המלא של הקובצ, ללא שימוש בתווי הכללה (* ו-:). הפקודה מאפשרת לראות את תוכנו של כל קוב>, אבל באופן מעשי היא ישימה רק לקבצים מסוג מסוים, קבציס שניתן לקרוא את תוכנס. קבציס אלה הס קבצי תמליל (טקסט - 16%) והס נקראיס למשל (א68006.0/, 68006, 680.₪6ז, 1 ההסוהח5. גס את הקבציס עס סיומת +88 יכולה הפקודה 5ק ץד להציג בדרך שנוכל לקרוא. תוכל להיעזר בפקודה זו כדי לקרוא את תוכנס של הקבציס המכיליס את הוראות ההתקנה ו/או ההפעלה של תוכנות משחקים, למשל. לדוגמה, נבקש להציג את תוכנו של קובץ 6.241 אש סד(וה, שנדון בו בהמשך: [ז6זח=] 66.081א80106 06ץז<:6 תשובת המחשב (דוגמה): 9 סז ;0:;6:605 ח81 <:0 הפקודה םקצך לא תוכל להראות לנו תוכן של כל קובא. בעת ביצוע הפקודה על קבציס ששס משפחתס 895 או 600 וקבציס אחריס שאינס טקסט, יופיעו על המסך סימנים משונים ויישמעו צפצופים שונים. זּאת, מכיון שהנתוניס שלהס הם פקודות הכתובות בצורה בינארית ולא בצורת תוויס הניתניס להצגה. נספח: פקודות דוס 95 הדפסת תוכן קובץ בעורת הפקודה םקצך אפשר להדפיס (לשלוח להדפסה במדפסת) תוכן קובצ. נציג לדוגמה את הפקודה להדפסה של קוב ד0.23םאםס דה, שהוא קובצ טקסט: [ז6זח=] :11| < 66.081א80106 06ץז<:6 מערכת ההפעלה מכירה את המדפסת בשם :271 ] או בשם :אחם. הסימן < מורה למערכת ההפעלה להפנות את הפלט לעבר התקן הפלט אשר רשוס מימין לסימן ולא למסך, שהוא ברירת המחדל להצגת נתונים. בדוגמה שלפנינו, הפלט מופנה למדפסת. בשיטה וו תוכל להדפיס קבצים אשר נהוג לציין את שס משפחתס כ- 006, דאד, 841, או כל שס אחר דומה. קוב בשס 17680.8 למשל כולל בדרך כלל הוראות והנחיות למשתמש להפעלת התוכנה שרכש, ועל כן הוא מיועד גס כן להדפסה. =הסא =0ו/ היא פקודת שירות, אשר קוראת מאמצעי הקלט ומציגה מסך אחד של נתוניס בכל פעס. משתמשים בה בעיקר כדי להציג קבציס ארוכיס. ווהי פקודת 005 חיצונית. אם נרצה להשתמש בפקודה םק צך כדי להציג קובצ שאורכו גדול ממסך אחד, יש להוסיף את הפקודה =₪ סו כדי לקבל תצוגה של מסך אחר מסך עס עצירה ביניהם. הפקודה דומה לפרמטר ס/בפקודה חוס. דוגמה: 6זסוח | 680.6 6סעז דרך אחרת לבצע פעולה זו, היא על ידי שימוש בסימן >. דוגמה: 680.6 > 6זסוח בסוף הצגת מסך מקבלים: --016וח-- לח ז18ח= כדי להמשיך. 6 0065כ עדיין כאן ץצ 60 פקודת העתקה 007% הינה פקודה פנימית (סחאח חס |החזסוה!) של פס (כלומר, היא חלק מה-וחסס חחח ו00). היא מעתיקה קוב אחד או יותר מהתקן להתקן (התקן=דיסק, תקליטון, מדפסת או מסך). מעתיקה - כלומר, הקוב המקורי נשאר במקומו והעתק ממנו נמצא במקוס נוסף. הדוגמאות כאן מציגות העתקה מכונן 6 לכונן ₪, אך באותו אופן תוכל לבצע העתקות מדיסק 6 לתקליטון ג או מתקליטון לדיסק וגם מתיקיה לתיקיה באותו דיסק או בדיסק אחר. לפקודה +60 ארבעה חלקים: 1. | מקור (כונן ו/או תיקי/יות) 2 שם או שמות הקבציס להעתקה, 3 | יעד (כונן ו/או תיקיה/יות) 4 שם או שמות הקבצים המועתקים, כפי שיופיעו ביעד. התחביר הבסיסי של הפקודה (משמאל לימין): חייב להיות תו רווח בין חלקי הפקודה: יעד | מקור | 600% כאשר מנסים להעתיק קובצ, ושם הקוב כבר קיים ביעד, מתריעה המערכת על כך ומבקשת אישור להמשך. ההודעה היא : ?נ|ה/סא/65ץ) יעד 6צ סעכ 6% יידרוסיי את קובצ היעד. סא בטל/הפסק את הפעולה. ווא יידרוסיי את כל קבוצת הקבציס שברצונך להעתיק. העתקת קובץ בודד משתמש: 8.00 וח 60 ע6:<600 מחשב: 0 (0|6)5 1 <:0 + פקודה זו תעתיק את הקוב החסס. חה ו והסס. מכיון שלא צויו במפורש מיקוס קובצ המקור, כלומר, באיוה כונן ו/או תיקיה הוא נמצא. מערכת ההפעלה ייהבינהיי שכונן המקור הוא כונן ברירת המחדל, ובמקרה זה כונן 6 והתיקיה היא התיקיה הנוכחית, ובמקרה זה התיקיה הראשית (). כאילו היה כתוב: ו .חור סס0:6 > כונן היעד הוא כונן ם (כך צויו בפקודה). נספח: פקודות דוס 97 + מכיון שלא צוין לאיזו תיקיה בכונן ₪ יועתק הקובצ, מערכת ההפעלה תעתיק אותו לתיקיה האחרונה אותה היא מכירה בכונן ₪ ואס אין אחת כזאת, אז הקובץ יועתק לתיקיה הראשית. לדוגמה, אם לפני פקודת העתקה תעבור לכונן כ ולתיקיה קחפד שבו ואחייכ תעבור לכונן 6, פקודת ההעתקה הבאה 00 8 ו סס ע0סס<:6 תעתיק את הקובצ וחסס. סחווחס6 באותו שם לתיקיה סוחד שבכונן כ ! > מכיון שלא צוין איזה שס יינתן לקובצ בכונן היעד (:₪) הוא יועתק באותו שם: הסס. שחו ותסס. הנוסח המלא של הפקודה צריך להיראות כך: ה ססר 0ס:0 ההסס. סח ה וסס:0 עססס6:<6 העתקת משפחת קבצים משתמש: 1 *.*0 ץ6:<6000 5 .6 ו0%ס6. סאהשעוס6 =ום. סאהטוטס6 ו 6.5 וס (118)5 6 *> נוכל להשתמש בפקודה זו בכוכביות (*) וגם בסימן שאלה (). בדוגמה זו העתקנו את כל הקבציס ששמס הפרטי מתחיל באות 6 ואחריה יכול להיות ייכל תויי, ואשר שס משפחתם יכול להיות ייכל תו'י. + בדיסק פ יופיעו הקבציס שהועתקו באותו שס. 8 05 עדיין כאן העתקת כל הקבצים הכנס תקליטון לכונן ג - תקליטון היעד. : *.* ע0:<600 כל הקבציס שבתיקיה הראשית בכונן 6 (פרט לקבציס הנסתריס של מערכת ההפעלה), יועתקו לתקליטון שבכונן ג. העתקת קבצים ושינוי שמם ניתן להעתיק קבצים מכונן לכונן, או באותו כונן ובאותו תקליטון ובאותו ומן גס לשנות את שמם, למשל: 5 66א0:*.6 000 +חז. סחזו! הזסס.6ו!ססה עססס הסבר: בדוגמה הראשונה מועתקת משפחת קבציס מדיסק 6 (כי כך צוין), ששס משפחתס הינו ₪5 ואין חשיבות לשמס הפרטי, אל תקליטון שבכונן א (כי כך צוין) באותו שס פרטי, אבל עס שס משפחה 5025 (במקוס 5את). בדוגמה השנייה מועתק קוב בשס הח00ס.6ו8001 מכונן 6 (כונו ברירת המחדל) אל כונן 0 (כונן ברירת המחדל) לאותו דיסק, ושמו יוסב לשס +ח!.סחו!. כך שבסופו של דבר נקבל בדיסק 6 שני קבצים בעלי שמות שוניס ותוכן ּהה. העתקת קבצים מתקליטון לתקליטון בכונן אחד במחשביס רביס שבהס מותקן דיסק קשיח מתקינים כונן תקליטונים אחד. נוכל להעתיק קבציס מתקליטון לתקליטון רק אס נחליף בין שני התקליטונים, תקליטון המקור ותקליטון היעד, במהלך העבודה לפי הוראות המחשב. התחביר של הפקודה והה לתחביר הפקודה בעבודה עס שני תקליטונים. מערכת ההפעלה יייודעתיי שיש רק כונן תקליטוניס אחד והיא תבקש מהמשתמש להחליף בין התקליטוניס. למשל, בעת הביצוע של הפקודה: :0 ה6.00ו!0ק8:8 ץ6:<600 כאשר למעשה לא קיים כונן 5, יבקש המחשב להחליף תקליטוניס. הערה: במערכת עם כונן תקליטונים אחד ודיסק קשית, ניתן להעתיק את הקבצים מהתקליטון לדיסק, להחליף תקליטוניס ואז להעתיק מהדיסק לתקליטון. צריך גס לוכור למחוק את הקבציס מהדיסק. נספח: פקודות דוס 99 סיכום הפקודה 00 1 העתקה יכולה להתבצע: > מתקליטון לתקליטון. + מתקליטון לדיסק ולהפך. + באותו כונן (תקליטון או דיסק). כלומר, המקור והיעד הס אותו כונן תקליטון או דיסק. בהעתקה באותו כונן (תקליטון או דיסק) יש לשנות את השם, אחרת תופיע הודעת שגיאה. לא יכוליס להיות שני קבציס בעלי שס זהה באותו כונן. שינוי שס הקוב פירושו שינוי השס הפרטי ו/או שס המשפחה, אך לפחות אחד מהם. אס לא צוין שס כונן המקור או היעד, מערכת הפעלה מתייחסת לכונן ולתיקיית ברירת המחדל. הקבציס המועתקים על ידי פקודת צ=002 מתווספים לקבציס הנמצאים בכונן היעד. לכן, אס ביעד (תקליטון או דיסק) היו קבציס, לאחר פקודת 60% יהיו בו יותר קבצים. ברשימת הקבצים אין שני קבציס בעלי אותו שס. כאשר מועתק קוב ששמו כבר קיים בכונן היעד, הקובצ המועתק ייידרוסיי את תוכן הקוב הקייס והשס יישאר ללא שינוי. דבר וה יקרה גם אס הגודל של הקובצ והמקוס שלו בתקליטון, או בדיסק, עשוי להשתנות. בנוסף ישתנה גס תאריך הכתיבה של הקוב. ץצ 0 ליצירת קובץ אצווה הדרך הפשוטה ביותר ליצירת קוב אצווה היא באמצעות הפקודה +000%, אשר משמשת להעתקת נתוניס. לשימוש זה מספר מגבלות : .% *% + .% *% לא ניתן לתקן תוכן שורה אשר נכתבה ובסופה הוקש זסזח₪=. תיקון קוב האצווה יכול להיעשות רק בכתיבה מחדש או בעזרת עורך טקסט. מיועד לקבציס קצריס בלבד. היתרונות הםס: .% *% .% *% פשטות ונוחות יחסית ליצירת הקובצ. העריכה אינה מחייבת הפעלה של תוכנית עורך חיצונית, מכיון שהפקודה 60 היא פקודה פנימית. נשתמש, אם כן, בפקודה +60 כדי להעתיק את הטקסט שמופיע על המסך אל קוב>. 100 5 עדיין כאן ליחידות קלט/פלט של מערכת המחשב יש שמות מוסכמים. כונן התקליטוניס הראשון נקרא ג, הדיסק הקשיח הראשי נקרא 6 ואילו המסך נקרא 60%. כדי לציין שאנו מבקשיס להעתיק את התוכן המוצג על המסך לקוב נשתמש בפקודה הבאה: 9 9 :חס ע0:<600 פקודה זו תיצור את הקוב +60.28א400+06 בספריית השורש של המחשב. כעת, ממתין המחשב לקלט שלנו והסמן נמצא בתחילת השורה משמאל. כתוב את ההוראות שתרצה לכלול בקובצ, ובסיוס כל שורה הקש ז6זחם. לדוגמה: מוחס:60=0+ 56% מוחסז:0=קח) 56% ;6 ותקז:0:;0; 817%ק%=ח+8כ 561 כדי להורות למחשב שסיימת הקש 6=. על המסך יופיע הסימן 2י. הקש זסוחם=. פעולה זו יצרה את הקוב +860.08א40%06 בספריה בה היינו ותוכנו כתוכן המסך (החלק שבין הפקודה חסס עְ00ס לביןו *). על המסך תופיע ההודעת: 1 0|6)5( 0 בעזרת הפקודה !כ תוכל לוודא שהקובצ 56.841א05 007 אכן קייס בדיסק. וכור! אם טעית, עליך לתזור על הכל מההתחתלה. כלומר, להפעיל שוב את הפקודה .30 :חסס עְקסס (ניתן להשמיט את הנקודתיים). נספח: פקודות דוס 101 צמסס בעבודה בספריות כפי שכבר למדנו, לפקודה 00 שני חלקים: 1 2 מקור: שס כונן וספריה, שס או שמות הקבציס להעתקה. יעד: שם כונן וספריה, שס או שמות הקבצים, כפי שיופיעו ביעד. כתוב את הפקודות הבאות לפי הסדר, לתרגול חוכ ו-ץ600 בסיוס כל פקודה לחצ זסח): 8 זו<:) *. *פזס!ן:0 *.* צְס0ס<:6 ):< 5 זו5<0טד0 ]:6 8 08ז0:|0 וחסס.* צְקְסס<5טד0 :6 6:] 07 5<06 8 זו₪< דה ספטדס |:6 *. *8%8חו516חו6:6 *.* עקס6< דה ספטדס :6 60< דכ5ד0 ]:6 6 *תו510חו0:6 זא *0058181סו:0 עססס<:6 הסבר: 1 112 ביצוע הפקודה 014 לספריית 101105 שתחת הספריה הראשית. כרגע אין בספריה קבצים, אך נראות בה שתי שורות של ייכאילו קבצים'י (שורה עם נקודה אחת ושורה נוספת עס שתי נקודות - הן מופיעות בכל ספריית משנה). ייקבציס"י אלה מהוויס ציוןו של מערכת ההפעלה שזאת ספריה ומיקומה בין הספריות השונות. לנו אין גישה אליהם. העתקה של כל הקבצים שבספריה הראשית שבכונן 6 (ברירת מחדל) אל ספריית 10105 שנמצאת תחת הספריה הראשית בכונן 6. שמות הקבציס יישארו ללא שינוי. מעבר לספריית 1015 שתחת הספריה הראשית. הסימן הוא שמה של הספריה הראשית ולכן, הופעת הסימן בפקודה פירושה שהמעבר לספריית 5 נעשה דרך הספריה הראשית. ביצוע הפקודה 01 לספריית ברירת המחדל: ספריית 1.0105 שתחת הספריה הראשית. העתקה של כל הקבציס בספריית 1.0005 שתחת הספריה הראשית בכונן 6 ושס המשפחה שלהסם הוא /601. הקבצים יועתקו אל ספריית דכ שתחת ספריית 101005 שתחת הספריה הראשית בכונן 6 (אותו כונן) ויירשמו עס סיומת (שס משפחה) 11, במקוס סיומת 00 שהייתה לקבצי המקור. 5 עדיין כאן 6. מעבר לספריית 041 שתחת ספריית 1/01005. מכיון שלא צוין הסימן , שפירושו ספריה ראשית, המעבר הוא לספריה הנמצאת מתחת לספריית ברירת המחדל. 7 פקודת 015 לכונו ברירת המחדל: ספריית 031 שתחת ספריית פד !| שתחת הספריה הראשית. 8 העתקת כל הקבציסם מכונן 6, ספריית ₪3 שתחת ספריית 5ד0 !1 לכונן 6, ספריית 0414 שתחת ספריית א|= ד5א!= באותו שס. 9 מעבר לספריה הראשית. 0. העתקה של כל הקבציס ששמס הפרטי מתחיל באות = ולאחריה יכול להיות כל תו ושס משפחתם הוא דא7, מכונן 6, ספריית ההכ שתחת ספריית 5דס | שתחת הספריה הראשית. הקבציס יועתקו אל ספריית != ד5אז!ם שתחת הספריה הראשית בכונן 6, תוך שינוי שמותיהס במהלך ההעתקה מסיומת דאך לסיומת 5אם. ץצ0ס6א פקודת העתקה נוספת היא הפקודה צ600א, שהינה פקודה חיצונית (הפקודה +60 היא פקודה פנימית). היא דומה בתחביר לפקודה +60 שאותה הכרנו. השוני העיקרי ביו הפקודות נמצא באופן ההעתקה: הפקודה 600% מעתיקה קוב אחר קובצ, גם אס ניתנה לה הוראה להעתיק מספר קבצים. ההעתקה של הפקודה 605 מתבצעת באופן הבא: הקוב נקרא מכונן המקור ונרשס בכונן היעד וחוזר חלילה, עד לגמר כל הקבציס המיועדיס להעתקה. הפקודה +00 משתמשת בזיכרון המחשב כמאגר ביניים לביצוע העתקה. היא קוראת מספר קבציס המיועדים להעתקה מתוך כונן המקור אל תוך הזיכרון הפנימי של המחשב וכאשר שטח העבודה בזיכרון מתמלא, הקבציס נכתבים ליעד. אס יש להעתיק נפח גדול, התוכנית חוזרת על הפעולה פעמיסם אחדות. אפשר לומר שאם הפקודה +00 מעתיקה קובץ אחר קובץ, הפקודה +צ007א< מעתיקה ביימנות'י. כאשר מעתיקיס מספר קטן של קבצים, או שהנפח של כל הקבציס קטן, ההבדל אינו משמעותי, אך ככל שמספר הקבצים גדול או נפח ההעתקה גדול, מורגש הבדל משמעותי בזמני הביצוע. התחביר הבסיסי של הפקודה צ605א זהה לתחביר של הפקודה +צ605 (משמאל לימין): יעד | מקור ‏ +צ605א נספח: פקודות דוס 103 הפקודות הבאות זהות בפעולתן: : ז08.* 000 08%.* עקססא כאשר מנסים לדרוס קוב יעד קיים, ניתנת התרעה כמו בפקודה 0 60. ץצקס6א בעבודה בספריות באמצעות הפקודה ץ60₪א ניתן להעתיק את כל הקבציס שבספריה וגם את ספריות המשנה של אותה ספריה ואת הקבציס שבתוכן. והו שוני לעומת הפקודה צ009. יש עוד הבדליס, ראה בהמשך. תחביר הפקודה 6075א<: [ק/] [0:0816/] [ח/ | 3/] [061זהז] 06זגוס5 צ60א [ש] [צ] [6/] [8/] הסבר;: 8 ההעתק רק קבצים ששונו בתאריך 0816, או לאחריו. סו בקש אישור לפני העתקת כל קוב. 8 העתק גם ספריות משנה ולא רק קבציס. 6 העתק גסם ספריות ריקות. פרמטר זה מופיע רק עם פרמטר /5 צ/ בדוק נכונות העתקה (בדיקת אימות) של כל קוב. א]! בקשת אישור כללי לפני תחילת העתקה. 8 העתקת קבציס שסיבית 6צוח0ז8 שלהס במצב + חז/ העתקת קבצים שסיבית 6צוחסזה שלהם במצב + ולאחר ההעתקה שינוי מצב הסיבית למצב - הסבל: קוב שסיבית ה-6טוחסז8 (ארכיב) שלו היא -, הינו קובצ שבוצע עליו גיבוי. אם סימנו +, פירוש הדבר שהוא עדיין לא גובה. דוגמאות: + הפקודה הבאה תעתיק אל כונן ₪ את כל הקבציס שבספריית %חזס)ח! שתחת כונן 0 וכל הספריות הכפופות לה. 6 8 :0 זסזח!:0 עְקססא > הפקודה הבאה מעתיקה את כל הקבצים ששס משפחתם הוא 5אם מספריה בשס וססעו/ בכונן 6 אל כונן ם, רק אס הס עודכנו החל מיוס 04-15-99. לאחר העתקת כל קוב תתבצע בדיקת אימות (צ) כדי לוודא שהוא דומה למקור. ץ/ 0:04-15-99/ :0 6א6.*ח 200וץו:ס צְקְססא 4 05; עדיין כאן העתקה ופתיחה אוטומטית של ספריה הפקודה צ0007א מאפשרת פתיחת ספריה תוך כדי העתקה. בדוגמה הבאה ניתן לראות כיצד מעתיקים משפחת קבציס מדיסק 6 לדיסק כ וגס פותחים תיקיה לפי בקשה. השלבים הם: + העתקה בעזרת הפקודה צ009א מספריה 0:/64 לספריה |1!ס:ם שעדיין אינה קיימת. *.*וווסָ:0 *.*פפָע:0 ץסססא<:6 + הצגת התוכן של תיקיה |!!0 בכונן ם. שיס לב שנפתחה ספריה בשם ]0/1 תחת הספריה הראשית. 6:<: זוס<:כם > מעבר לספריה 11| : ווו9 60<:ם |!|6<:ס + הצגת רשימת הקבציס שבספריה. הוגדרה הספריה !1/1 והועתקו אליה הקבציס מספריית 0 //.. זו )<ז |61:ס יש לזכור שהפקודה 605% אינה פותחת תיקיה. נעתיק למשל קוב מ-6 ל-ם כפי שמודגס. הניסיון להעתיק קוב לספריה שאינה קיימת, כמו בדוגמה, יגרוס להצגת הודעת שגיאה. *. *8|וח:0 60.081א80106 עְ00ס6:<6 3!וח:0 - סחטסז זסח חז8ק 0 (818)5 0 <:6 התשובה שקיבלנו מצביעה על כך שהנתיב (ג 11ח:ם אינו קייס בדיסק פ (כלומר אין תיקיה בשם זה) ולכן הפקודה אינה מתבצעת. נספח: פקודות דוס 105 2 60א פקודה הקיימת רק במערכות בהן מותקנת מערכת הפעלה 95 פשוסטחו/ או חדשה יותר, התומכות בהצגת שמות קוב ארוכים. היא דומה מאוד לפקודה 007% שהוזכרה קודס לכן, אך נועדה בעיקרה לטפל בקבציס בעלי שמות קוב ארוכיס. תחביר הפקודה הוא: 3:06 6א6.6הההח6! 32ץקססא בעת העתקת קבציס בסביבת 005, במחשב בו מותקנת מערכת הפעלה התומכת במתן שמות קוב ארוכים, עלול הקובץ לאבד את שמו הארוך. אס מבקשיס להעתיק קובצ לו שס ארוך ומעונייניס לשמור על שמו הארוך גם במיקומו החדש, יש להשתמש במרכאות. לדוגמה: "6א6. 6ח3צז6!ו= החס.3:"1 "6א6. 6חזה פוו- ףחס |" 32ץקססא לפקודה ו פרמטריס רביס. החשובים שבהם הס: 5 מעתיק גם תת ספריות, חוץ מאלו הריקות. = מעתיק גס תת ספריות, כולל אלו הריקות. / לאחר ביצוע ההעתקה מבטל את מאפיין הארכיון של הקוב. אינו מציג על המסך את רשימת הקבציס המועתקים. 1 מציג את הקבצים שיועתקו. ח/ מעתיק גם קבצי מערכת וקבציס נסתרים. ₪ כותב על קבציס לקריאה בלבד ללא התראה. מעתיק קבציס שנוצרו או שונו בתאריך המצוין לאחר הנקודותייס. 6 005 עדיין כאן טבלת השוואה בי( פקודות העתקה;: ץְססס 2 | 0156000 פקודה פנימית/חיצונית פ ח ח העתקה ב'ימנות" + + 5 ח06ו + + מתוספים קבצים ליעד + + נמחק כל מה שנמצא ביעד + ביצוע +פחזזס= ביעד (אם צריך) + סידור מחדש של הקוב + + שינוי שס קובצ + + העתקת קוב אחד בלבד + + העתקת משפחת קבציס + + ביצוע בין תקליטון ל-תקליטון + + + ביצוע בין תקליטון ל-דיסק + + ביצוע באותו כונן + + + 1 הפקודה 51 והפקודה 4455ם הן פקודות זהות. אנו נשתמש בהמשך בפקודה 51 בלבד. הכלליס לציון הקבציס והיס לכללים של הצגת שמות הקבצים בפקודה אוס. גס הפקודה 051 עושה שימוש ב-08708 חווצ (*, 6. פקודת המחיקה 0=1 מאפשרת למחוק קוב אחד או יותר. למשל: סו 6+:0 |6:<06 פקודה זו תמחק את קובצ 68006.1%ז מהתיקיה סוח6: שבכונן 6. כדי למחוק את כל הקבציס בתיקיה מסוימת, כתוב: *.* |0<06ח6::9 נספח: פקודות דוס 107 כדי למחוק את כל הקבציס בתקליטון שבכונן ג, כתוב: *.*:8 |0:<06 *.* |06<: המחשב ישיב: [00|6%60 06 |ווש עץזס+6זו0 חו 865 ווה (א/ץ)6זט5 טסץ 6זה ענה כן (ץ) או לא (ח). נצל שאלה זו למחשבה שנייה: האס אתה באמת רוצה למחוק את כל הקבציס בתיקיה! אנו ממליצים לעבור לכונן שבו רוצים לבצע מחיקה, כדי להימנע מטעויות. בפקודה .051 טמונה סכנה של איבוד קבציס והיא נובעת בעיקר מן העובדה שאפשר להשתמש בתווי הכללה (* ו-1) כדי לציין קבוצות של קבציס, מבלי לראות במפורש את שס הקוב המיועד למחיקה. משוס מה, הטעות הנוראה הזאת של מחיקת קובצ בשוגג מתרחשת בשעות הקטנות של הלילה כאשר העייפות מתגברת. מנהלים מדווחים שהטעות מתרחשת בדיוק כאשר המנכייל מבקש את הדוח באופן דחוף ביותר. מרפי היה אומר: "אס עלולה לקרות תקלה היא תקרה, ואם היא תקרה, היא תקרה בצורה ובעיתוי הגרועים ביותריי. יש המכניסם את חוק מרפי בשם יחוק הפרוסה והריבה'י: "אס פרוסת לחס מרוחה בריבה עומדת ליפול, היא אכן תיפול ואס היא תיפול, היא תיפול כשהצד המרוח בריבה פונה לרצפה". כללי זהירות בהפעלת הפקודה ‏ ושם;: 1 כאשר תבצע פעולת מחיקה ודא שכונן ברירת המחדל יהיה הכונן שבו אתה מוחק את הקבצים. כלומר, אס ברצונך למחוק מכונן 4 - עבור לכונן , אס אתה רוצה למחוק מכונן 6 - עבור לכונן 6. כך לא תמחק בטעות קבציס ב-0 במקוס ב-4. 2 לפני פקודת מחיקה כללית בצע פקודת ח1ו, כדי להציג את רשימת הקבציס שברצונך למחוק (בדרך כלל, אס זה יותר מקובץ אחד). 33 הקש את הפקודה 1םכ לקובצ או לקבצים אשר ראית בפקודה 14 שביצעת לצורך בדיקה. לשס כך השתמש באותס פרמטריס שהשתמשת בהס בפקודה חופ. 8 05 עדיין כאן נתרגל מחיקה של מספר קבציס מתיקיה 1600 שבכונן 6, ששס משפחתם הוא 001. התחלה: <:6 מעבר לתיקיה שבה תתבצע המחיקה: 60) 0:<60 הח 0ס.* זוס<קות6 ד:6 לאחר שהתבוננת היטב ברשימה והגעת למסקנה שאכן יש למחוק את הקבצים שברשימה שעל המסך - עבור לפקודת המחיקה: פקודת המחיקה: החסס.* |06<ק וח ד:6 סיום: <0ח6ד:6 מה לעשות אם מחקת קבצים בטעות? אם, למרות אמצעי הזהירות שנקטת מחקת קבצים בטעות - שב, הכן לעצמך כוס קפה והרגע. הקבציס שמחקת אינם ואין דרך לשתחזרס. הערה: אס אתה במצב 15-05 פטסוע8זם תוכל להיעזר, לצורך השחזור, בפקודה שדם |שסאש. אולי זה לא ייהגיונייי, אבל הדבר הנכון ביותר לעשות לאחר מחיקת קבצים בטעות על ידי הפקודה ‏ 051 הוא לכבות את המחשב. כל פעולה אחרת, במיוחד בפאניקה שלאחר המעשה, עלולה להציק. עתה נחשוב, כיצד ניתן לשחזר קבצים שיינמחקויי! התשובה היא שהקבצים לא נמחקו פיסית, אלא שמותיהם הוסרו מרשימת הקבצים שבדיסק. מערכת ההפעלה יימקלקלתיי את שס הקובצ על ידי כתיבה של תו סימן שאלה (!) כתו הראשון בשמו הפרטי של הקובצ. כל שנותר לתוכנת השחזור הוא להציג לפניך את רשימת הקבציס הנושאיס סימן שאלה בתו הראשון ולבקש ממך לקבוע את האות הרצויה לך במקוס הסימן הזה. בכל מקרה, אם לאחר מחיקת קבצים תמשיך לכתוב קבצים כלשהם לדיסק, מערכת ההפעלה תשתמש במקומות שהתפנו על ידי הקבצים שמחקת ולא ניתן יהיה לשחזר את הנתונים הקודמים. נספח: פקודות דוס 109 םאד |05 אזהרה חמורה!!! הייה זהיר בשימוש בפקודה זו הפקודה מוחקת את התיקיה ואת כל תוכנה. אם בתיקיה קיימות תיקיות משנה, גם הן, וכל הקבציס שבהן, יימחקו. תחביר הפקודה םםח ד וס: הז8ס[:6עזס] [עץ/] םשחד וס צ' הפקודה מתבצעת ללא המתנה לקבלת אישור מחיקה. ראה הוזהרת !!! דוגמאות: 1 נתון דיסק במבנה הבא: (=] 3)32] חובו! (ב- זז +[ זו ז + [ 3-6 ךר ךר והזסזב ו ךרו ךר פסה ך ) 00 [ ו 8 ךש 0 0065 ו בובו ך) 3808 וזה ךרו ל [ ו 6 ך 006 ו 5 00ו05וסו 30006 7 חסועסה [) וס [ 0 05 עדיין כאן מחיקת ספריה בודדת (שם ותוכן): המשתמש מקיש כן (ע). מחשב: התוצאת: 2 נתון תקליטון במבנה הספריות הבא : "067001אםק6זק651 ד + :0" 6:<606/1766 "1 0ו06אםק6ז6510 ד + :0" ץזסז60זו0 61616 ע [ח/ץ] ?01601066 80 18 |ו8 סחה ...1 0אם60ז651 ד +0:3 619000 <:60 (₪) 83002 ₪9 כ זז + -1] 69 ז + [ )| 5 פמ | רו ו זסזה וא "ו ךר ב ו 5 ו אססם בג = 8 0 סופ אס ךר ווה [) וז ותזט יו דט 0 6ב [ ו 06 ו 5 קסו 05וסו₪ 6פסטג. [ ו מסועפהם [ 1 פעפוס רי 6 <:ת 9חוזפו! רדק עז0סז60זוס 0% פו זסם גוא |8ו561 סוחטוסצ :ג 5 ד | 0 מהסא דהס 3 ה נספח: פקודות דוס 111 מחיקת ספריה בשס 101005 על ידי הפקודה 5ם₪5ז]|5כ תגרוס גם למחיקת כל תיקיות המשנה של תיקיה זו (%05819ס! ,ז08א%05! ,0%05906ו) וכל הקבציס שבהן. 5 +ץ/ 06/0706<: 616000 8:!005... התוצאה: 68<: פחוז9ו! רד = עזס+ס6זוס 0% פו זסםוחטא |5678 סהמטוס .2 3 ושוב, ראה הוזהרת!!! ח דה ק הפקודה 14ד= נועדה להגדיר נתיב לחיפוש אחר קבצי תוכניות במערכת. נפחו של הדיסק הקשיח ומבנה הספריות בו, יוצריס קושי בהפעלת תוכניות (להזכירך, גס תוכנית היא קובצ). אס כל התוכניות היו מרוכזות בספריה אחת - לא היתה בעיה, מכיון שלא משנה איזה תוכניות תפעיל, מערכת ההפעלה יודעת היכן למצוא אותה, כי יש רק ספריה אחת. מכיון שלא כך הוא המצב ויש עשרות, מאות ואולי אלפי ספריות בדיסק, היכן תוכל מערכת ההפעלה למצוא את התוכנית (קובץ) המבוקשת! למצב וה קיימים שני מצבי בינייס התלויים כל אחד באופן הפעלת המחשב ובגרסת 05 הפעילה באותו רגע. במצב הראשון הופעל המחשב באמצעות תקליטון הפעלה המכיל 0025 בגירסה א.6 או נמוכה יותר, או באמצעות האפשרות ץ|חס + קסזס הו 607 שבתפריט ההפעלה של א9 פ/שוסטחו/ (אליו מגיעיס על ידי הקשה על 8" בעת הפעלת המחשב) במחשב בו הותקנה 005 בגירסה א.6 או נמוכה יותר. במצב זה נקבע נתיב החיפוש, חחדחם, על ידי ההגדרות שבקוב> +866.08א0+06/ שבתקליטון או הקוב 60.005א401086% בדיסק (המשתנה לקוב 60.081א100108). הגדרת נתיב בקובץ +66.28א40106 נעשית בדרך הבאה: ...;,אסזחסא:6:;0:5;0=הזאק שיס לב שלאחר כל שסם ספריה מופיע הסימן נקודה-פסיק (0). והו תו ההפרדה בין שמות הספריות. 12 05 עדיין כאן אס בקוב 60.2081א40106 לא מופיעה הגדרת נתיב יש להקיש אותה באופן ידני, כדי לאפשר למערכת לזהות את מיקומס של קבצי התוכניות הדרושים. נציג מצב בו הופעל המחשב באמצעות תקליטון הכולל את שלושה הקבצים עליהם בנויה מערכת ההפעלה, ללא קבצי התצורה 60.081א1086ט/ או 88.5/5ח60. כאשר מערכת ההפעלה מקבלת הוראה להפעיל פקודה חיצונית (כדוגמת ד)0₪= או צסססא, או כל תוכנית אחרת) היא מחפשת את הקובצ בספריית ברירת המחדל. ספריית ברירת המחדל היא זו ממנה מופעל מעבד הפקודות וחסס.6חהח 60 (במקרה זה כונן :ג). אס הקובצ המבוקש קייס בספריה זו - הוא מופעל, ואס אינו קייס בה - תחפש מערכת ההפעלה את התוכנית בספריה ממנה אתה מנסה להפעיל את הפקודה. אס התוכנית אינה נמצאת באף אחת משתי ספריות אלו היא תודיע את ההודעה: סח 18 זס סחהוח וחס6 80 אם נניח שכל תוכניות מערכת ההפעלה נמצאות בספריה 05כ:60 (מעבד הפקודות ה 600.60 חייב להימצא בספריית השורש של הדיסק), כדי להפעיל את התוכנית 600₪%א חייבים לעבור תתילה לספריה 05כ:0 ורק אז לכתוב את הפקודה. לדוגמה: התחלה: <3%8כ זסעשחו/\:6 מעבר לספריה : 5+ כ סזסעשחו//:6 הפעלת התוכנית : ... עסססא<05כ:0 הגדרת נתיב חיפוש, 4 דק, חוסכת את פקודות המעבר בין הספריות ואת הטרחה הכרוכה בכך. היא יוצרת שרשרת של ספריות דרכה תחפש מערכת ההפעלה את הקוב המבוקש, אם הוא לא נמצא בתיקיית ברירת המחדל. תחביר: *. *קח0::6 6א6.*קחז:0 עְקססא<6ח05ח:6 סח 1!6 זס 0ח8ח 60 280 ח60:<₪8% *. *קח0::6 6א6.*קחז:0 עְקססא<6ח05ח:6 הסבר: התוכנית (הקוב>) 6א8.עְססס6א נמצאת התיקיה 05כ:60 ולכן ניסיון להפעלת התוכנית עשוי להיכשל, אס לא יוגדר ₪41 מתאים. אס הקוב לא נמצא בתיקיית ברירת המחדל (בדוגמה צו, כונן ‏ או התיקיה 0506 בכונן 6) היא תחפש אותו בספריה הראשית של כונן 6 (:6). אס הקוב נמצא - הוא יופעל, ולא - יימשך החיפוש בספריה 005 בכונן 6 (05כ:0). אם הקוב נמצא שם - הוא יופעל, ולא - תתקבל ההודעה שוח 8|6 זס חח 60 80 (זוהי ההודעה הסטנדרטית). נספח: פקודות דוס 113 וכעת, נעבור להצגת המצב השני: במצב השני מופעל המחשב ומופעל תפריט ההפעלה של פעוסחחו/. כאמור, הדרך לעשות ואת היא הקשה על 8= מייד כאשר מופיעה על המסך השורה ..א9 פשספחו// פַחוזהוס. כאשר מתפריט זה נבתחר באפשרות ץוחס זקחסזק 0ה8והח0ס0) יופעל המחשב באמצעות מערכת ההפעלה 05ס-5! בגירסה של פעשסחו//. השוני במצב וה הוא שהוא כבר כולל הגדרות מיוחדות, ביניהן גסם הגדרות 4 דגס. הגדרת | חהחזהק במצב ‏ זה כוללת| שתי תיקיות:| 5/ססאו/צ:0 -ו- סאהטשס56/שססאוצ\:6. האתרונה מכילה את כל פקודות 05 של גרסת 5ססחו/ המותקנת במחשב. כדי לאגהות את מספר הגירסה יש להקיש את הפקודה ףם /, וכך ה נראה על המסך: ז/<:0 [אאאא.4.10 חסופז6/] א9 פעשסממו/ חזהם<:0 סאג שושוס56/שספאועש:5;6/שספאו/עש:6=ה דה ס 60:< במצב זה תופעלנה כל הפקודות הנמצאות בנתיב המוגדר. אס מבקשיס להוסיף לנתיב זה תיקיות נוספות (שיס לב שעברנו לדון בתיקיות, במקוס בספריות וזאת מכיון שאנו פועלים, בעצם, במערכת ההפעלה פאוססחו//) יש לעשות זאת באמצעות הגדרת 557, כך: ;/|/\:4;6 דהכ5קסק:6; 1% דה ק %= ד ד6:<55 בדרך זו אנו מוסיפיס את התיקיות החדשות בסופו של הנתיב הקיים. כעת ייראה הנתיב כך: חזהם<:6 ;| /\:6;ה דה ס5ק סק :6; סאה טע ס56/צססאוצש: 5;6/שססאוצש:6=ר דה 0:< חשוב ביותר לבדוק את הנתיב הקיים, כדי לקבוע אס אכן קייס בו סימן ; לסיוס תיקיה בנתיב, או לא (כפי שהדבר במקרה של הדוגמה שלפנינו עס נתיב ברירת המחדל. אם מופיע הסימן ; (נקודה-פסיק) פעמיים ברציפות, ייחשב הנתיב ללא תקין ולא יפעל כהלכה. אין הגבלה על מספר הספריות שניתן לקבוע בנתיב החיפוש. במצב תיאורטי, ניתן להגדיר בפקודה ₪314 את כל הספריות המכילות את קבצי התוכניות (לא קבצי נתונים), כדי שיהיה ניתן להפעיל כל תוכנית מכל מקוס (תיקיה) בו אנו נמצאים. היתרון כבר ברור, אבל החיסרון יהיה בומן החיפוש הארוך ובובוז משאבי מערכת. לכן, קובעיס נתיב קצר ובו מספר ספריות עיקריות בלבד. 4 05; עדיין כאן דהחהחס- לפני שניתן לשמור נתוניס בדיסק, או בתקליטון, יש לסדר ולארגן אותו לקבלת נתוניס. הדרך היחידה לעשות ואת היא באמצעות הפקודה דג /שחסת. כאשר אתה רוכש כונן קשיח חדש הוא אינו מוכן לשימוש. כך גס הדבר, בדרך כלל, עס תקליטוניס שתרכוש. הכנת דיסק או תקליטון לפעולה נקראת פירמוט. רצוי שפעולת פירמוט של כונן קשיח תתבצע על ידי אדס מנוסה. פעולת הפירמוט משמשת גס למחיקה מוחלטת של נתוניס השמורים בדיסק או התקליטון. יש לבצע אותה אס מעונייניס למחוק באופן החלטי את כל תוכן התקליטון או הכונן הלוגי (מחיצה, חסוווז8ם - לפרטיס נוספיס קרא את החלק הדן בפקודה 8) ללא יוצא מהכלל. בדיקת מוכנות של תקליטון לשימוש נניח שהגיע לידיך תקליטון ללא תווית. האס הוא מכיל קבציס! האס הוא מפורמט! הדרך לבחון את היא באמצעות הפקודה 1₪. באמצעות פקודה זו תוכל ללמוד מספר דבריס. ראשית, תוכל לדעת אס התקליטון מפורמט או לא. שנית, אס הוא מפורמט - האס הוא מכיל קבציס הדרושים לך. אס בתגובה לפקודה ₪01 המבוצעת על תקליטון מתקבלת ההודעה: [806! סח 85ח ג 6טוזס חו סחזטוס/ 6 ו ז6םותטוצ |56₪8 6חזטוס :4 01 עזסז60זוס סחטסז זסח 16= משמעות הדבר שהתקליטון מפורמט וריק, ולכן גם מוכן לעבודה. אם, לעומת זאת, תיראה ההודעה כך: |806! סח 85 ג 6טוזס חו סחזטוס/ 6 ו ז6ם וצ |56₪8 6חזטוס :4 01 עזסז60זום 18 1 67519598 | 600 דאם עאוו 6 151717 (8!6)5 6 6 005 133672 משמעות הדבר שהתקליטון מפורמט, אך יש בו קבצים. בחן את הקבצים בתקליטון כדי לראות אס יש ביניהס קבציס הדרושיס לך (או למישהו אחר). נספח: פקודות דוס 115 אס ההודעה המופיעה על המסך היא ההודעה הבאת: 3 6עוזס 0הו680ז זסזז6 שזטווה= |8ז8ח00) ?3 ,61 ,אוססה משמעות הדבר שהתקליטון אינו מפורמט, ולכן גס אינו מכיל קבציס. הקש ג או = כדי לצאת מהודעת השגיאה ולשוב לשורת הפקודה. כעת עליך לבצע פירמוט של התקליטון. הערה : הודעה זו עלולה להופיעה גם בעת ניסיון גישה לתקליטון פגוס. כעת, מהן האפשרויות העומדות בפניך! במקרה א': תוכל להשתמש בתקליטון. במקרה ב': תוכל להמשיך ולהשתמש בתקליטון (אחרי מחיקת קבציסם). אס ברצונך למחוק את כל הקבציס תוכל לבצע פירמוט. במקרה ג': אתה חייב לבצע ד/03= לתקליטון. בדיקת מוכנות של דיסק קשיח לשימוש גס בדיקת מוכנות של דיסק מתבצעת באמצעות הפקודה חופ. אס התגובה היא : 3 6צוזס 0הו680ז זסזז6 6זטווה= |8ז8ח00) ?3 ,6 ,אוססה משמעות הדבר היא שהכונן אינו מפורמט ויש לעשות ואת. אחרת, ניתן לבצע מחיקה (או פירמוט) פשוט כדי למחוק את התוכן הקיים. שימושים לפקודה דגחהס- הפקודה ד//0₪1= מאפשרת, באמצעות פרמטריס מסוימים, להכין תקליטון הפעלה (מוכר גס בשס תקליטון אתחול) באמצעותו ניתן להפעיל את המחשב. הסיבה להכנת תקליטון אתחול היא למקרה בו מערכת ההפעלה שבדיסק לא תוכל לפעול. אז ניתן יחיה להפעיל את המחשב באמצעות התקליטון שמכיל את קבצי מערכת ההפעלה וגס לתקן את התקלה. בנוסף, היא מאתרת חלקיס פגומיס בדיסק ומסמנת אותם, כך שלתוכניות לא תהיה גישה אליהס. פעולה נוספת המתבצעת בעת פעולת הפקודה 0347 היא יצירת טבלת מיקומי הקבציס (41;) ויצירת הספריה הראשית (עזס)60זוכ 8001). 6 05 עדיין כאן ביצוע דהאהס- כיוס נפוציס בעיקר תקליטוניס בנפח 1.44]/8. אס מבקשיס לפרמט תקליטון בנפח שונה יש להגדיר את הנפח כפרמטר לפקודה. פקודת = לפירמוט תקליטון בנפח 720 תיראה כך: [ז6זח=] 1:720/ :8 ]סז להפעלת הפקודה ד/030= על תקליטון יש לציין את אות הכונן בו נמצא התקליטון המיועד לפירמוט. המחשב משיב: :4 6עו זס1 01566416 שפח +561ח! ... ץ680ז חסחעו םת ד= 655זס סחהּ המשתמש מקיש זסזחם. המחשב משיב: .0 0158 0חה150א6 8ַחו609ח6 אס התקליטון אינו חדש,תופיע השורה הבאה: . הסוזה ו זסזחו דוה סא פַחוט58 6 ץח / 6 סס 8 וחוס= :(6חסח זס1 = דא ,81806+075ה 11) |306! סחטוסצ המשתמש יכול להקליד שס עבור התקליטון (תווית), עד 11 תוויס או להקיש ז16ח₪, אם אינו מעוניין בתווית. בסיוס פעולה זו נשאל המשתמש אס ברצונו לפרמט תקליטון נוסף (בנפח והה). המשתמש עונה כן (ץ) אס הוא מעוניין בכך, או לא (ח) כדי לסייס את הפעולה. בתחילת העבודה נערכת בדיקה אם והו תקליטון חדש או תקליטון בו כבר נעשה שימוש וקיימים בו נתוניס. במקרה השני - מופיעה ההודעה חסטהחחזסוח! דהוהס-צז פחוט58. הכוונה לכך היא שנשמריס נתוניס אשר יאפשרו שחזור, במקרה שנערך פורמט בטעות. נספח: פקודות דוס 117 פרמטרים עיקרייס לעבודה עס הפקודה דה )/חסת : 9 - מבצע פירמוט מהיר. - מבצע פירמוט ללא שמירה של נתוני שחזור. 8 - שומר מקוס לקבצי מערכת. 6 - מפרמט ומעתיק קבצי מערכת. 6 - מפרמט ובודק מחדש אזוריס המוגדריס כבלתי שמישים בדיסק/ט. [26ו5]:=/ | - מגדיר את נפח התקליטון לפירמוט (720 או 1.448). [|806!]:// = - מגדיר את תווית הדיסק/ט המפורמט. הכנת תקליטון אתחול כדי להכין את התקליטון שבכונן ₪ כתקליטון אתחול, יש להעתיק אליו את מערכת ההפעלה (0ח59%6ע5). כפי שצוין, מערכת ההפעלה הבסיסית כוללת שלושה קבצים: שנייס נסתריס ואחד גלוי. קבציס אלה מועתקיס לתקליטון, וניתן לשלב את ההעתקה כחלק מפקודת הפירמוט. הדרך לעשות זאת היא להוסיף את הפרמטר 8/, באופן הבא: [זסזח=] 5/ :8 1החזסז<:6 לאחר השורה 0!8%6ח 60 +8חזס- תופיע השורה הבאה: 516 0 ולאחריה יופיעו נתוני התקליטון (נפח כולל, נפח בו משתמשיס קבצי המערכת והשטח הפנוי בו). כך נראית תמונת המסך של הפעולה כולה: 158 ט/ 5/ :3 1החחזס)<:6 :ג 6/ןז0 זס1 01566416 שפח +561ח| ...680 הסחצו םת דא= 655זס סחהּ )1.44 0חו81חזזס- 6 60 81 וחזוס- 0 הה0ז5ץ5 הח6ז5/5 ?(6חסח זסז == דא ,6301078 11) |3086! סמטוסצ 6 5% |0%8+ 65+ע 64 , 1 הח5/5%6 עכ 0560 65 2.008 5% חס פוסְבּוו8ע8 65 1,856 .אחט חסו681ס!|8 ח680 חו 05ע0 512 .5% חס 30|6|ו8/8 פווחט חסו68%סו|ה 2,088 5 פופו זססוחטצז |ו5878 פחחטוסצ ?(א/צ) זסחזסחה3 +8וחזס= 5 עדיין כאן הכנת דיסק קשיח לעבודה כפי שנאמר קודס לכן, דיסק קשיח חדש הנרכש מהיצרן או המפיצ עדיין אינו מוכן לעבודה. אס תנסה להפעיל את המחשב כשדיסק זה הוא היחיד במערכת תתקבל הודעה המורה לך להכניס תקליטון מערכת (המוכר לנו כתקליטון אתחול) לכונן 3 ולהקיש על מקש כלשהו. כדי להכין דיסק קשיח לעבודה (לפרמט אותו) עליך להצטייד בתקליטון אתחול ובו מספר תוכניות שירות נוספות. התוכניות אותן אנו ממליצים להעתיק לתקליטון האתחול הן: א0ס6. דהאחס 55.60 5אם. 15 18.5 דד אסס. ד ס= 5אם. 155% 60% צםא5סס 5אם. ץק 60א 5אם. 32ץ60א לפירמוט הדיסק להעברת קבצי מערכת ההפעלה, במקרה הצורך לחלוקת הדיסק למחיצות לשינוי מאפייני קוב לעריכת קבצי טקסט (כגון 60.081א40106 או 88.5/5ח00)) במידה ומפעילים את המחשב ומבקשים תמיכה בכונן התקליטוריס (לשסם כך נדרש גס קובצ מנהל ההתקן של כונן התקליטורים) אוגר פקודות של שורת הפקודה (למניעת הקלדה חוזרת ונשנית של פקודות) להעתקת קבציס להעתקת קבצים בעלי שס קובצ ארוך. נספח: פקודות דוס 119 לאחר שהפעלת את המחשב באמצעות תקליטון האתחול המתואר עליך להקליד את הפקודה: :6 +8ז0ס?<: כתגובה, תציג המערכת את ההודעה הבאה: שוכ = ופהצסטפה-אסא אס בדה 1ג ,שצואח הצ !ד ₪5 ועועש :6 םעוחס ?(א/ץ) )הח זס= הזו 06660זק אס תקיש +, תתחיל המערכת בתהליך פירמוט הדיסק הקשיח (המחיצה המבוקשת) ובסיוס תתבקש להקליד תווית עבור דיסק זה (ממש כפי שתואר קודס לכן). אס תקיש א תשוב לשורת הפקודה. אזהרה: ביצוע פורמט לדיסק קשיח היא פעולה הצריכה להתבצע רק במקריס בהם ברור שוהו המוצא האחרון בתהליך איתור תקלה במערכת מחשב. למרות שקיימות תוכניות המאפשרות שתזור נתוניס מדיסקיס מפורמטים, הן אינן ממלאות את תפקידן ב- 100% אחוזי הצלחה, ולכן יש להתייחס לפעולה וו בוּהירות המשתמעת! 5צפ פקודה זו נועדה להעביר את קבצי המערכת לכונן היעד (מתקליטון לדיסק או מדיסק לתקליטון). גס השימוש בפקודה זו עלול לגרוס לנזקיס, לכן מומלצ לבחון היטב את המערכת בה מבוצעת הפקודה. קבצי המערכת כוללים שלושה קבצים, ועוד אחד: + 5-005.5/5/! * 5ץ5.ס| + 7 0.00חה8 60 + ח80806.0/זכ - נועד לספק תמיכה במידה ובמערכת מותקן דיסק דחוס. הפקודה 55 והה בפעולתה לפרמטר 8/ המוזכר בחלק אודות הפקודה דג /חס=ת. תחביר הפקודה להעברת קבצי מערכת ההפעלה מדיסק :6 לתקליטון שבכונן :4 : )2:<5/8 1: הפקודה 55 אינה כוללת פרמטרים נוספים. עליך רק להגדיר את המקור ואת היעד. 0 05 עדיין כאן נזקים אפשריים כאשר מבצעים את הפקודה 55 מתקליטון לדיסק קשיח בו מותקנת מערכת הפעלה כלשהי, השונה מזו שהועברה באמצעות הפקודה, לא ניתן יהיה להפעיל פקודת 05 כלשהי! ההודעה על המסך תהיה: הסופזפע 2025 +66זוססחו לא ניתן לתקן ואת עד להתקנת מערכת ההפעלה המתאימה. הסיבה לכך היא שכל פקודות מערכת ההפעלה, פנימיות וחיצוניות כאחת, מחפשות את מעבד הפקודות לקבלת הוראות לפני שהן מבצעות את פעולתן. אס קוב מעבד הפקודות (הח0.00ה8תוח60) שונה בגרסתו מהגירסה אותה מכירה הפקודה היא לא תוכל לפעול. לכן, לפני ביצוע פעולה כגון הפקודה 55 על דיסק קשיח, רצוי מאוד לבדוק אישו גירסה של מערכת הפעלה מותקנת בו. את הבדיקה ניתן לבצע באמצעות הפקודה =ם/, שתוצאותיה על המסך עשויות להיראות כך: זפע<:0 2 .ז0/ 5-05 0:< 0 פקודה זו נועדה להעברה של קוב אחד או יותר מספריה אחת לאחרת. ניתן להשתמש בה גס כדי לשנות שס של ספריה. תחביר הפקודה ₪/₪0%: ח0סו81חו₪0651 [...,]1 סרחה חסוו[חזהס][:6עוז0] ששטכש דוגמאות : העברה של שני קבציס מהספריה הנוכחית לספריה בשסם אאזשצ: אחטן:0 ה 0ס.זו60.%%1,60 6טסוח העברת קובצ לספריה אחרת תוך שינוי שמו: החעו. 6 |6ז1אשחו0:6 חס8. 6ח!16 6טסוח שינוי שס הספריה אש ל- ||חוש : וו8חח:6 אחט[:0 6עסוח הפקודה 10/5 מעבירה גס קבציס נסתרים (ח) וגס קבצי מערכת (5) ללא כל התרעה. לעומת זאת, כאשר נעשה ניסיון לדרוס קוב קייס תופיע על כך התרעה, כפי שנעשה הדבר בפקודה צ00. נספח: פקודות דוס 121 העורך דופ= עורך הטקסט ד₪01 מאפשר עריכת קבצי טקסט, כגון +66.08א40%06 או 5ע5.חָח600. זהו עורך מסך שלם ₪000 507660 |וט=), מה שאומר שניתן לפעול בו כמו במעבד תמליליס. העבודה מתבצעת מתפריטים והוא כולל גס מערכת עזרה פנימית מפורטת לכל הפקודות, המצבים, הטעויות והפעולות אותן ניתן לבצע. באמצעות עורך זה ניתן ליצור, לערוך ולהדפיס קבצי אצווה ומסמכי טקסט פשוטים. כפי שנאמר קודם לכן, כדאי לכלול את קוב הפעלת העורך 50.00 בתקליטון האתחול שאתה יוצר. אס גרסת מערכת ההפעלה בתקליטון האתחול היא 5 05 עליך לכלול גס את הקובצ 00516.5%5. תחביר הפקודה להפעלת העורך הוא: זס)0רח8ז08/ 6ההחפוו= דופ=. חח אמור לכלול את הנתיב המלא ואת שס הקוב>. אס לא צוין נתיב, יחפש העורך את הקוב בתיקיה בה הופעל. אס הוא לא יימצא שס ייפתח העורך וייצור קוב חדש בשם זה. הפרמטרים להפעלת העורך הס (פירוט חלקי) : 8 - הפעלת העורך במסך שחור ואותיות לבנות (מצב מונוכרומטי). ח! - שימוש במירב השורות שמאפשרת חומרת המערכת. ₪ - פתיחת קוב לקריאה בלבד (ע|חכ) ₪680). להפעלת העורך ללא ציון שס קובץ, הקלד את הפקודה ד!0= והקש זפוחם. יוצג המסך הבא: | ןי = אוטומטר 0 פמסנ1סק0 ששנט 2ב0ע 868‏ ₪616 116ק 1מטידדא 0 1: סמנ 2 05 עדיין כאן לפעולות העריכה תוכל להיעזר במקשיס הבאים: זו מעבר לשורה הבאה ויצירת שורה חדשה. בכתיבת טקסט חדש יש להקיש ז6ַ1ח= בסיוס כל שורה. הקשה על ז%6ח₪ באמצע שורה קיימת תפצל את השורה: הטקסט מצידו הימני של הסמן יועבר לשורה חדשה. מקשי חיצים | מקשי החיצים מיועדיס לתנועה במסך לכל מקוס שתתפוצ (זוהי משמעות השימוש בעורך מסך שלם). 6 | הקשה על מקש גה תגרוס למחיקתו של התו שמשמאל לסמן ומשיכת המשך השורה לשמאל. אם כך, כדי למחוק תו, הצב את הסמן מימין לו והקש 8686 פעם אחת. 5חן מקש וה משמש למשימות 16ו//67עכ561/0ח!, כלומר ייהכנסיי וייכתוב עליי. כאשר העורך במצב פ8ח! (ייהכנסיי) הסמן נראה כמו קו, ובמצב 6)₪/זפט2) (ייכתוב עליי) הסמן נראה כמלבן. במצב פח! כל מה שייכתב יתוסף לשורה הקיימת והטקסט שהיה מימין לסמן יווז ימינה ויייפנה מקוס'י. במצב %6וז/ז8ש2) כל מה שייכתב ידרוס את מה שכבר כתוב בשורה. וש מקש זה מוחק 'קדימהיי. הקשה עליו תגרוס למחיקת התו שלפני סמן הכניסה ומשיכת המשך השורה לשמאל. 0 מקש זה משמש לצורך חזרה שלב אחד של הפעולה לאחור. עיקר השימוש בו הוא לסגירת תפריטים. ץ+0 צירוף מקשים המוחק את השורה בה ניצב סמן הכניסה. +|) מעתיק את תוכן החוצצ (זסוטם) לתוך הקוב הנערך. ק+|0 מאפשר הוספת תוויס מיוחדים. נספח: פקודות דוס 123 שורת התפריטים השורה העליונה במסך היא שורת התפריטים, המגדירה את כל אפשרויות הפעולה בעורך: שמירת טקסט לקוב, טעינת קוב לעריכה, הדפסה, חיפוש והחלפה ועוד. כדי להיכנס לאחד מהתפריטיס בשורה הקש +/4 והשתמש במקשי החיצים כדי לנוע בין התפריטים השונים. כשתגיע לפקודה המבוקשת הקש ז16חם. אס מותקן במחשב עכבר הצב את סמן העכבר על שס התפריט המבוקש ולח על הלחצן השמאלי בעכבר. בחר באפשרות הרצויה, הצבע עליה באמצעות העכבר ולח שוב בעזרת הלחצן השמאלי בעכבר. כשמוצגת שאלה כלשהי ועליך לבחור באחת מבין האפשרויות השונות, עליך להציב את סמן הכניסה על התשובה הרצויה. ניתן לעשות ואת על ידי שימוש במקש סף8ך הנמצא בצידה השמאלי של המקלדת ועליו מצויריס שני חיצים. לחיצה על 80 ך+א1ח5 תזיו את הסמן לבחירה הקודמת. עזרה - שימוש ב-46!0 אחת התכונות המועילות בעורך != היא האפשרות לקבל עזרה בכל מצב עבודה. ניתן לראות את מסכי העזרה וגם לעבוד על הטקסט והכל - באותו מסך. אס אתה זקוק לעזארה במהלך העריכה, הקש על מקש 1" ותקבל מסך עזרה. העזרה מתייחסת לפקודות התפריט ולקיצורי דרך בעריכה, תוך שימוש בצירופי מקשים במקלדת. מקשי תנועה מכיון שזהו עורך (ז0סו0=) מסוג מסך שלם, התנועה בו יכולה להתנהל בעזרת התיצים : מעלה, מטה, ימינה ושמאלה. כדי לשמור על תאימות עס כמה מהעורכים הנפוציס בשוק, ניתן לבצע פעולות שונות בעזרת מקש אחד וגם על ידי צירוף מקשים. פעולה כמו הזות סמן הכניסה תו אחד ימינה ניתן לבצע במספר אופנים: לחיצה על חצ ימינה, או על ידי צירוף מקשיס. השתמש במערכת העזרה של +50 כדי ללמוד על מקשי התנועה. עבודה ב"בלוקים" המושג ייבלוקי' מתייחס לכך שאנו פועלים עס יותר מתו אחד או יותר משורה אחת. על כן, צריך תחילה לסמן את הייבלוקיי ואחר כך לבצע את הפעולה הרצויה על כולו. השתמש במערכת העזרה של ]₪61 כדי ללמוד על מקשי התנועה. 4 05; עדיין כאן זפ הפקודה 5=1 קובעת משתני סביבה, כגון הגדרת מיקוס שמירתם של קבצים זמנייס או מיקוס קוב הפקודות הראשלי הח 0ס.0ח8חח 600). תחביר הפקודה (דוגמה): קו]:0= 6+ 6:<561 6 330 45 21 5] 220=ז0ו0185 6:<561 חלק מההגדרות מבוצעות מהקובצ 66.081א40106. קובצ לדוגמה עשוי להיראות כך: זה ₪60 6 דקווסחק 5 :6:;0 חדהק קוו ז:0=קופד ז55 קז:0=קואד ז55 טא:0;%ר זה ק%=הזהק 557 ג ]| הפקודה |1806 נועדה לתת תווית בעלת שס לדיסק או לתקליטון. תחביר הפקודה: ר3:9%9 |6:<|306 לאחר ביצוע הפעולה הקודמת, הפעלת הפקודה חוכ על התקליטון בכונן :4 תציג את התוצאה הבאה: \ 5 15 ב 6טוזס חו סחזטוס/ 9 פו ז6םותנוצ |8ו567 6חזטוס/ : 01 ץז0ס+60זוכם כפי שתואר קודם לכן, ניתן להגדיר תווית שס לדיסק או תקליטון גם בעת ביצוע הפקודה ./0₪1= עליו. תחביר הפקודה הוא: ו :ץע :8 +8וחזס+<:6 נספח: פקודות דוס 125 פוא דדה לכל קוב יש מאפייניס משלו. קוב יכול להיות מוגדר לקריאה בלבד, להיות מוגדר כקוב מערכת או כקובץ נסתר. [ח- | ח+] [5- | 6+] [א- | 8+] [ח- | ₪+] פוה דרה הסימן + מפעיל את המאפיין. הסימן = מבטל את המאפיין. 3 - מגדיר את הקוב לקריאה בלבד (ע|ח 4680). / - מגדיר את הקוב> כקוב ארכיון (6עוח0ז4) 5 - מגדיר את הקוב כקוב מערכת (7ח5/5%6). הח - מגדיר את הקוב> כנסתר (ח116006, אינו מוצג בעת השימוש בפקודה חופ). אס מוסיפים את הפרמטר 8/ לפקודה, יוגדרו בהתאם גם כל הקבציס שבתת הספריות, מנקודה גו ומטה. לכל קוב> בו נעשה שינוי כלשהו, מתווסף באופן אוטומטי המאפיין ארכיון (פטוחסזה שסימנו ). מאפיין וה נועד בעיקרו עבור תוכניות גיבוי הנעורות במאפיין וה כדי לבחון איוה קבצים יש לגבות ואיזה לא. לאחר סיוס פעולת הגיבוי מוסר המאפיין ארכיון מהקובץ, ואם לא ייעשה בו שינוי עד הגיבוי הבא, הוא לא יגובה פעס נוספת. קובצ הכולל את המאפיין לקריאה בלבד (ע|ח0 4680 שסימנו ) לא ניתן למחוק עד שלא משנים את המאפיין. קובצ המוגדר כקובצ מערכת (ח5/5%0₪ שסימנו 5) יוגדר בדרך כלל גס כקובצ לקריאה בלבד. חלק מהקבציס המוגדריס כקבצי מערכת יוגדרו גס כקבציםס נסתריס (ח₪1008 שסימנו 4). הפעלת הפקודה !₪ דד ללא פרמטרים על תקליטון ובו קבצים מסוגיס שוניס ובעלי מאפיינים שוניס תציג את התוצאה הבאה: סחזזהּ<:ה 0םאםסד)א:ה דהם.6םאםסדטה 3 3 1. חוז: ה דג שואוד 3 55 :א סס:ה 6.5 3 וא0ס6. סאהשושטוס6:ה שס6. סאה ושס6 3 5ץש סו:ה 5 החפ וז ס: זאד הזס ההתפ 3 ב דאך סטדפ 4 3 אופ.ם46קפעחכ:ה א|ם.ם6הקפצחס החפ 06.65 פו:ה 05.55 החפ 005.5 פו:ה 6ץצ5. 05ספו :< 6 005 עדיין כאן ד דא פקודה הקיימת רק במערכות בהן מותקנת מערכת הפעלה 95 פשססחו/ או חדשה יותר. פקודה שנועדה לחלץ קבצים מתוך קבצי הקאבינט הדחוסים המסופקים על ידי מיקרוסופט. תחביר הפקודה: 0 0וו-+6ח0801 86.55 ח6!ו= %786%א60:<6 הפרמטריס החשוביס של פקודה זו הס : ץצ - אינו מתריע לפני כתיבה על קובצ קיים. ₪ - מחלץ את כל הקבציס שבקוב הקאבינט הדחוס. דואם פקודה הקיימת רק במערכות בהן מותקנת מערכת הפעלה 95 פשוססחו\ או חדשה יותר. היא נועדה ליציאה מסמן שורת הפקודה של 05 וחזרה לממשק חלונאי. סאהאוס6 הקוב 60. סא60//4 הוא בעצס ליבת מערכת ההפעלה 005כ. החל בגירסה 6.2 של מערכת ההפעלה נוספו לו מספר מתגים מיוחדים, המיועדיס לעובדיס בסביבה חלונאית בלבד. מתגיס אלה הס א/ ו- 6/. המתג 6/ מעט יותר ותיק והוא מאפשר הפעלת תוכנית ויציאה חזרה ל-5/ססאו\. לעומתו, המתג %/ ממשיך להחזיק את חלון 005 פתוח ואת שורת הפקודה פעילה. לדוגמה, הפקודה הבאה: דה 0םאםסדטא =קץד א/ סאה שוצוס6 תטען עותק חדש של מעבד הפקודות /601. סא גוו 60 ומתוך עותק זה תפעיל את הפקודה =קצד עם הפרמטר 7ד50.24א05ד(וג. בסיוס פעולת התוכנית םקצך לא ייסגר חלון ה-005 (כפי שיתרחש בעת השימוש במתג 6/), אלא יישאר פתוח ומעבד הפקודות ימשיך להיות פעיל גם לאחר גמר פעולת התוכנית. נספח: פקודות דוס 127