האם אתה באמת מוכן לשנת 2000?

פרסומת בעיתון של חברת תדיראן מערכות מידע ושל פורסופט

OCR (הסבר)
האם אתה ( | | ) מוכן לשנת 2000? )ווח למי שלא הדחיק... ורוצה לוודא לי עולא זילזל.. ורוצה לאמת י: למי שלא התעלם... ורוצה להיות שקט 0 זוסומוהפע > שירות המוצע על יי חדיהאן מערכות לדו ומורפוו | ראילוח חקינות ה המוטבו 7-7 ]| / דהפ של חדיראן מערכוח מידע. ובּורטופט, ו התשובה לשאלה - אח ההסבוח הגדולוח והמורבבוח ביוחר במשק | הישראלי לשנות ה-ממםל. | האם אתה באנות פנכן? כיוון אסטרטגיות טל. 09-9598850 ת ד 'ר א | פקס. 03-5313623 0 פקס. 09-9598844 - שו %"]) | הסס .חהזו80ו6 סזחו-180 :ווח = קרוט בע "מ ||.5011.00ז10 6 08|!86 :||ח= חברה בת של יבמ ישראל | |.118.00.או/ואו .קזוח ש + .4 +1ס שת ס= |ו.5011.00ז10.שושוו .קזוח טל. 03-5313622