מדריך הכתובות למשתמשי ה-INTERNET במגזר הפיתוח התעשייתי

מדריך הכתובות למשתמשי "האינטרנט" במיגזר הפתוח התעשייתי בישראלי, יוצא לאור באמצעות מתימו"פ – מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח. מתימו"פ הינה עמותה ציבורית הפועלת כמלכ"ר, ותפקידה העיקרי הוא לשרת את אוכלוסית העוסקים במו"פ מקרב התעשיה הישראלית. המדריך כולל בתוכו רק את החברות התעשייתיות העוסקות במו"פ בישראל (ואת הגורמים המסייעים להן) אשר קיבלו אישור להתחבר לרשת והביעו את הסכמתם המופרשת להתפרסם במדריך.

OCR (הסבר)
- | נווריך הכתובות למשתמשי ה-דםאחם דאו במגזר הפיתוח התעעוייתי ערך: יעקב בר מוזנימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למו"פ כמ מתימו"פ הינו גוף ציבורי הפועל ללא כוונת הווח ותפקידו העיקרי סיוע לקידום הטכנולוגי של התעשייה בישראל המרד 29, ת.ד. 50564 תל אביב מיקוד 61500 טלפונים 05-5175950 ,05-5170150 פקס: 0575106724 :0צ]ז16ה1 - דצמבר 1994 - )1 08 ," מדריך הכתובות למשתמשי ה-ד=אחם דאו במגזר הפיתוח התעשייתי ערך: יעקב בר מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למו"פ | מחימם הינו גוף ציבורי הפועל ללא כוונת רווח ותפקידו ועיקרי סיוע לקידום הטכנולוגי של התעשייה בישראל המרד 29, ת.ד. 50564 תל אביב מיקוד 61500 טלפונים 0575175950 ,0575170150 פקס: 0575106724 :11671161 - דצמבר 1994 תוכן ענינים מבוא אופן השימוש במדריך מדריך כתובות למשתמשי אינטרנט רשימת משתמשים לפי ה- א"ב רשימת חברות באינטרנט על פי תחומי העיסוק מושגיס בסיסיים בדואר אלקטרוני כתובות שימושיות ו 3-5 47 - 54 . 55 57 8 תוכן ענינים מבוא אופן השימוש במדריך מדריך כתובות למשתמשי אינטרנט רשימת משתמשים לפי ה- א"ב רשימת חברות באינטרנט על פי תחומי העיסוק מושגיס בסיסיים בדואר אלקטרוני כתובות שימושיות 2-7 3-5 47 - 54 . 55 770858 מבוא: מדריך הכתובות למשתמשי "האינטרנט" במיגזר הפיתוח התעשייתי בישראל, יוצא לאור באמצעות מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח. מתימו"פ הינה עמותה ציבורית הפועלת כמלכ"ר, ותפקידה העיקרי הוא לשרת את אוכלוסית העוסקים במו"פ מקרב התעשיה הישראלית. המדריך כולל בתוכו בק את החברות התעשייתיות העוסקות במו"פ בישראל (ואת והגורמים המסייעים להן), אשר קיבלו אישור להתתבר לרשת והביעו את הסכמתם המפוָרשת להתפרסם במדריך. המדריך נועד לשרת את אוכלוסיית העוסקים במו"פ מקרב התעשיה הישראלית, המעונייניס ביצירת קשרים ואו שיתופי פעולה עם חברות תעשיתיות באר ובעולם. כמו כן לצורך קבלה והעברה אפקטיבית וחסכונית של מסרים וקבצים בין הגורמים בישראל הפועליס בסביבת המו"פ. המדריך יצא במהדורתו הראשונה ב-7ץ0ק00 6זג11 בלבד, וזאת עקב החשש מהצפת המשתמשיס בפניות סרק. בעתיד נשקול העלאתו כקובץ באינטרנט ובדיסקט. ומי ימושי מו" ייתי בישר עד לתקופה האחרונה, היתה הקישוריות לרשת ה - 16861ח1 בישראל מוגבלת לאקדמיה. ב-1992 הותלט ע"י ועדת השרים למדע וטכנולוגיה להתיר באופן נסיוני את השימוש ברשת, גם לגורמים העוסקים במחקר ופיתוח, חינוך ותרבות. על המתחברים לרשת בישראל במסגרת זאת, חל איסור לעשות שימושים מסחריים ברשת (הכוונה בעיקר ליישומים האקוויולנטיס לפירסוס בערוצי המדיה השונים כמו הצעות מחיר, מחירונים וכד'). מתימו"פ הוא הגוף שעליו הוטלה המשימה לקדם את נושא רשת האינטרנט בתעשייה וכמו כן להקיס בישראל רשת תקשורת לאומית למו"פ שתתבסס על רשת האינטרנט. לצורך מימוש הנ"ל מתימו"פ פעל ופועל בכמה מישורים: א . יצירת מודעות לפוטנציאל הגלום ברשת ה - )6ו1ז6)ח1 ע"י: = אירגון ימי עיון והרצאות בסיסיות לצורך משיכת משתמשיס חדשים לרשת. - פירסוס מאמריט בעיתונות המקצועית על הרשת. כתוצאה מפעילות זו קיבלו עד היוס כ-500 חברות ואירגוניס (לא אקדמאיס) בישראל, רשות להתחבר לרשת ה-:6תז10ח1 מתוכם למעלה מ- 85% הן חברות העוסקות במחשבים (תוכנה + חומרה), תקשורת ואלקטרוניקה. ב . הדרכת משתמשים חדשים ווותיקים בשימוש יעיל ברשת באמצעות ימי עיון וקורסים, והכנת חומר הדרכה. ג. הטמעת והשגרת השימוש ברשת התקשורת בקרב המפתתים התעשייתיים שהתחברו לרשת. ד. הגדרה - איפיון ובניית 1810718666 ידידותים בין מערכת 86ד6)ח1 ומשתמשי הקצה. ה . הגדרה - איפיון ובניית כלי איחזור מידע וניווט בתוך הרשת. ו. | תיאום ופיקוח על עבודתן של החברות "המתווכות" המורשות לחבר משתמשים לרשת. איתור מקורות מידע ייחודיים עבור התעשייה בישראל והכנסתס לרשת. ח. קישור לגופי המימשל העוסקים בסיוע למו"פ. ט. עריכת סקרים ללימוד צרכי המשתמשים הפוטנציאלים והקיימיס ברשת ומילוי צרכי המשתמשים על פי ממצאי הסקרים. י. הגדרת תקן ישראלי לעברית ברשת וגיוס החברות הגדולות בענף המחשבים לאימוצו. הבעת תודה: ברצוני להודות לאנשיס שתרמו במיוחד להפקת המדריך: ליאיר אמיתי מנכ"למתימו"פ, לפנינה באבא שטרחה בבנית ועידכון פרטי המשתמשים, לעודד פלוס אשר בנה את תכניות המחשב להפקת המדריך, ולכל החברות שהביעו את הסכמתן להכלל במדריך וכן לחב' מפיק-אור בע"מ עבור עיצוב והפקת מהדורה ראשונה זו. טעות לעולם חוזרת. אנו מצידנו עשינו כל מאמץ על מנת שמספר הטעויות במדריך יהיה מינימלי. יחד עם זאת, עקב תזוזה ותחלופה טבעית של אנשים בין החברות ובתוכן, עקב שינויי כתובותו שמות וטלפונים, או שגיאות בהקלדת הנתונים - תיתכנה טעויות אשר לא נתגלו גם בהגהה השלישית. לפיכך אנו מבקשים מכל משתמש או חברה שפרטיהם במדריך שגויים, להעביר אלינו באינטרנט או בפקס את הפרטיסם הנכונים בכדי שנוכל לתקן את הטעון תיקון במהדורה הבאה של המדריך. את המכתב יש להפנות ליעקב בר ב: [66652.)80.90.1 וזה פן. או בפקס: 0375106724 יעקב בר ה שי , משתמש/ת נכבד/ה ! במדריך שלפניך 2 חלקים: 1. חלק א' - המדריך בעברית 2. חלק ב' - המדריך באנגלית במדריך ניתן לקבל בעברית ובאנגלית את הפרטיס הבאיס על כל חברה המופיעה בו עמ' 1-31 (ראה דוגמא להלן): א. שס החברה. ב. תחומי עיסוקה. ג. שס המשתמש ברשת מטעס החברה. ד. כתובת המשתמש באינטרנט - 06:055/ [5-181 ה. מספרי טלפון ופקס של החברה. במדריך 3 אינדקסים (בעברית ובאנגלית) הממוינים לפי סדר ה-א"ב וה-4.26 אשר בעזרתם ניתן להגיע לפרטי החברות המחוברות לרשת: 1. רשימת שמות המשתמשים ברשת - עמ' 33-37 (ראה דוגמא להלן). 2. רשימת שמות החברות המחוברות לרשת - עמ' 39-45 (ראה דוגמא להלן). 3 רשימת חברות על פי תחומי העיסוק שלהן - עמ' 47-54 (ראה דוגמא להלן). טַ , ט , וכז א 0 ייחסים אליה. דוגמא של פרטי 3 חברות המופיעות במדריך: רי ש י אי , יתו ייתי סיפרוב פרטי החברה והמשתמשי 1 א.0.ם. סולושנס בע"מ רכיבים (1.51)) לעיבוד תמונה : 1 ות סבר ניר מנהל תיב"מ 1.81 6 :]6 09-9860980 :אג] 2 אבן דרך תוכנה ומערכות בע"מ : : פתוח פרוייקטיס עתירי תוכנה וט מרגולין אהוד | מנהל 2 :166 06-782723 :אג 3 אדיונטיקס בע"מ * ש ‏ ו פתוח תוכנות לימודיות .335.60 ₪ )606 רבין אסנת מנהל טכני 3 :166 09-575160 :אה זז דוגמא לרשימה של שמות המשתמשיס ברשת כפי שמופיעה במדריך: , שי י ה- א" אבידן יורס 5 12 אבידור רועל 33 1.3 אברהס אורן 4 13 אברבוך רובי 3 55 אדלמן זאב 20 216 דוגמא לרשימה של שמות החברות המחוברות לרשת כפי שמופיעה במדריך: רשי ר ינטרנט לפי סדר ה-א" א.ס.פ. סולושנס בע"מ 1 1 אבן דרך תוכנה ומערכות בע"מ 1 2 אדיונטיקס בע"מ 1 3 אדקאד. 1 4 אודיוקודס . 1 5 דוגמא לרשימה של חברות על פי תחומי העיסוק שלהן כפי שמופיעות במדריך: רשי ב באי , י עיס אופטיקה נומטריקס בע"מ | פתוח מוצרים אופטיים למיקרוסקופיה . . . 23 207 רותלקס אופטיקה פתוח מערכות מדידה אופטית 3 200 אלקטרואופטיקה איי סייט פתוח וייצור של מצלמות וידאו 0 020 אל-אופ תעשיות | פתוח ייצור ושווק של מוצרי צבא אלקטרואופטייס 1 15 אופן החיפוש המומלף במדריך: 0 0 י ניגשים לרשימת המשתמשים לפי ה-א"ב, מוצאיס את השם המבוקש, ומשם על פו מספר העמוד והסיפרור שלידו מוצאים את פרטי החברה המלאים. כאמור ניתן לאתר במדריך כתובת של משתמש ברשת על פי: שם משתמש שס חברה ונחומי העיסוק של חברה. | ספרנב 1- 2 10 11 ש , , א.ס.2 סולושונס בע"מ רכיביס (1,51/)) לעיבוד תמונה סבר ניר אבן דרך תוכנה ומערכות בע"מ פתוח פרוייקטים עתירי תוכנה מרגולין אהוד מנהל אדיונטיקס בע"מ פתוח תוכנות לימודיות רבין אסנת מנהל טכני אדקאד פתוח תוכנה לחובר חגי סמנכ"ל לתיפעול אודיוקודט מו"פ של מוצרי שבביס אדלרסברג שבתאי מנכ"ל מנהל תיב"מ 1.81 1 זו 6 :0 09-986980 :אפ וט 2 :166 06-782723 :אפ 9 ות 3 :)16 09-5751600 :אגת 6 930690 7 :08-4074711 :אגת 0 5919 7 :16 03-5333108 :אגת אולן תוכנה וטכנולוגיות מתקדמות בע"מ פתוח תוכנות מחשבים קורול לאוניד מנכ"ל אולפני הבירה ירושלים בע"מ שירותי צילוס, וידאו אודיו אנימציה ממוחשבת גרדוס אריק מנהל סניף ת"א אומיקרון דלתא (1927) בע"מ יבוא ותמיכה בתוכנות מתמטיות והנדסיות פקלמן ברוך מנכ"ל אוניקס טכנולוגיות בית פתרונות (מחשבים תוכנה) ידין אהרון מנהל תוכנה אופאל טכנולוגיות בע"מ פיתוח מכונה למטרולוגית פרוסות סיליקון גולן גלעד ר"צ אלגוריתמים ואוטומציה, תוכנה אופריישן אינדפנדס קידוס קשריס עסקים עס ארה"ב ולדמן רון מנהל 0 תה[ 2 :]16 03-5607252 :א כ 9 :ןץ 03-5444199 :אגת 091 6 כ6נרו 1 :161 03-5612962 :אג] 1 6 :66 03-6459797 :אגת 110 0 2 :166 08-409902 :אג 0 4 :161 03-5171654 :אג] - ספבוב 12 7 8 19 20 21 22 אופק לעולה חממה טכנולוגית לוי יוסף 3616 ₪ מלווה פרויקט תוכנה | 06-544736 :|16 06-543082 :אי אורבוט מיכשור בע"מ ייצור מערכות בדיקה לתעשית המוליכים למחצה שוהס תמי תפעול מערכות אורבוט מיכשור בע"מ ייצור מערכות בדיקה לתעשית המוליכים למחצה מוריה רמי אורג'ניקס בע"מ מנהל תוכנה פתוח אמצעי אבחנה רפואית פאלק פיש אורג'ניקס בע"מ סמנכ"ל פתוח אמצעי אבחנה רפואית הרצברג מקס אוריקום מנכ"ל מו"פ לתקשורת נתוניס שמידט אורי מנכ"ל אורכית תקשורת בע"מ פיתוח מוצרי תקשורת פנט אריק מנכ"ל משותף אורמת תעשיות בע"מ אנרגיה וסביבה ארלן עליזה אורנט תקשורת נתוניס ליטביץ אילון אורנט תקשורת נתוניס אפשטיין דמיטרי אורנט תקשורת נתוניס ברי אורנה מנהלת מרכז מידע מנכ"ל מהנדס תוכנה מחקר ופיתוח סמנכ"ל שיווק 00 ₪ 131 0 :166 08-421644 :אג [[.00.ז01-1051ט סרח 8 0 :08-4216440 :אפ 060.60 10166 ₪ 115 2 :106 08-438758 :א8 [101661861.60.1 9 "0 רת 2 :166 08-438758 :א8'] וט 8 :]16 03-5591238 :אג] 1 1 :16 03-6965678 :א [.60.ז35 9 6 )3 וחידס 7 :16 [08-43990 :אגת 10 4 :166 04-9981315 :א וו 4 :166 04-9981315 :אי תס 4 :6 04-9981315 :אגת טפרוב 23 4 5 6 7 8 59 20 1 12 3 , י אינט , יתו שיתי אורנט תקשורת נתוניס קור חייס סמנכ"ל הנדסת מערכת הזת אבטחת איכות 4 :166 04-9981315 :אפ אורנט 2 - תקשורת נתוניס 0-ו בן-דוד גבי סמנכ"ל מו"פ 4 :6 04-9981315 :אג אורנט ₪2 | תקשורת נתוניס 0 ברבוך רובי מהנדס מו"פ 4 :166 04-0981315 :אפ אורנט ל | | תקשורת נתוניס 0-0 סלטון רוני מהנדס בכיר מו"פ 4 :106 04-9981315 :אפ אורנט ₪ ב תקשורת נתונים [-- 5539 רוביסה אסף מהנדס בכיר מו"פ 4 :166 04-9981315 :אגת אורנט יּ תקשורת נתוניס 0-1 ות כספי נח מהנדס בכיר מו"פ 4 :06 04-9981315 :אב" אורנט 4 תקשורת נתוניס וה מיצינר אבי מהנדס מו"פ 4 :6 04-9981315 :אג= אורנט : 7% 0 תקשורת נתוניס 0-1 9 הז 13 הרשלג לורה עוזרת שיווק 4 :06 04-9981315 :אב" אי 8 אמ מיחשוב בע"מ ללא א שווק ושרות לתחנות עבודה ופתרונות ממוחשבים ולטר יעקב סמנכ"ל 130 שיווק ומכירות 5 :106 03-7513626 :אפ אי.אי.אס בע"מ 7 77 70 70 > ב פתוח תקשורת מחשביס עם-שלס שלמה מהנדס תוכנה 1-1 מחלקת מו"פ 1 :04-2258511 :אה אי.אי.טי בע"מ ל ב בל%:9. פתוח תוכנה בשטח התחזוקה בנימיני ישראל מנהל תוכנה א )16 64 :16 03-497818 :אג] ספרוב 4 אי.אמ.אס. בע"מ מערכות בקרה תעשיתיות וכרטיסי ממשק למחשבי 06 9 15 בודקר יעקב מנכ"ל 3 :166 04-386706 :אפת 5 אי.אמ.סי קומפיוטר סטרוג' סיסטמס (ישראל) פיתותח מוצרי חומרה ותוכנה לאכסון נתוניס ו סילס אבי מנהל רשת פיתות 0 :]10 03-6478925 :אפ" 6 אי.אן.אר | 0% תקשורת באינטרנט 1 נוסצקי איציק סמנכ"ל שיווק 5 :]6 [04-89093 :אג" 7 אי.אנד.סי.אי. פתוח תוכנה קידר אודי אחראי אנח( [[.868.00 0 וט מחלקת פיתות 1 ::6ך 03-5312233 :14% 8 אי.אס.ג'י. פתוח ושווק תוכנה למערכות מידע מבוזרות 1 שגיא יצחק סמנכ"ל למו"פ 6 ::ך | 04-320754 :א8" 3 איגוד לשכות המסחר בישראל 6 ל יָ מחקר כלכלי מסחרי וסטטיסטי 9 ה הס פורמה ישראל מנהל מרכז מידע 2 :6 03-5612614 :א" ל : א פתוח וייצור של מצלמות וידאו אוסטשינסקי איתי מנהל מערכות .61-00 131 מעגלים מוכללים 0 :]6 04-572488 :אג] 1 אייטק מערכות בע"מ 7 " 5 / מחשבים וכרטיסים מבוססי 18808 ומעבדיס כהן עפר מנהל אבטחת איכות 62605.0 31160 מחלקת יצור 4 :6 09-544315 :אג" 2 אייס ל ל נרשצ; מחקר ופתוח מערכות מומחה ד רוטשילד מנשה מנהל מו"פ 6 :16 03-5337196 :אג" 3 אייקוד מערכות בע"מ ְּ , 4% פיתוח תוכנה לסביבת מקינטוש 105 ויסברג דני מנכ"ל 5 :61 02-610895 :אגם 4 אינדיק ניסויי מערכות ואבלואוציה בע"מ. / פתוח תוכנה מדעית [[.360601.60 ₪ 016ח1 צור דורון מנכ"ל 4 :16 03-5756332 :א" 65 17 88 919 0 1 2 3 6 55 , י אי ט במי פי שיתי אינטראקטיב אנטרטיינמנט קופוריישן בע"מ פיתוח תוכנות מולטימדיה 100 פיאט גדעון מנכ"ל 7 :106 03-5624368 :אג] אינטרזון טכנולוגיות פיתוח תוכנה רפאל צורף סלומון מנהל טכני ב מחלקת מו"פ 2 :161 03-6470482 :אפ אינפודיסק 5 : הוול הז פתוח ושווק מאגרי מידע מדעייס 0 6 1100156 רוזנשטיין אלפרד | מנכ"ל 1 :101 03-9301049 :אג] איסטרוניקס בע"מ מערכות וטכנולוגיות 111178011 שטאל יואב מנהל | מערכות מידע [50)8[60685%60.00.1 שהסץ מח' עיבוד נתונים 7 :ן10 03-6458666 :אפ" איריס תוכנה פתות תוכנות אנטי-וירוס אבטחה ואיחזור מידע 0 תס אחיטוב עפר מנכ"ל 09 :166 [03-31873 :אגץ אל-אופ תעשיות אלקטרו אופטיקה בע"מ פיתוח/יצור/שיווק של מוצרי צבא אלקטרואופטיים [- 01 גבאי תהילה מנהלת הספריה 8 :166 08-386705 :אגש אלבט)אממט ‏ ו דע שר רש כל הר שי שר חיזוי תחזוקה וט יפה אורי 6 :166 04-316828 :אגק אלביט מערכות ראיה בע"מ ו ראיה ממוחשבת 0 0 [318 כ בר-טל יעקב מנהל הנדסה 7 :04-3152616 :אב אלגוטק 0 ל פתוח תוכנה 1 85605 6 בנימין מנשה מנכ"ל 2 :6 09-9822411 :אב" אלדין מערכות מידע בע''מ וי א פתוח תוכנה וחומרה לאבטחת מידע 3 מרגלית דני סמנכ"ל פיתות 5 :166 03-5375796 :אג] אלישים מיקרו מחשבים בע"מ 7 7 7 7 8 6 > פתות ושווק מערכות אבטחת מידע 6135 6 10 גרופר שמעון מנכ"ל 1 :166 04-528613 :אג] טפרוב 56 7 8 99 1 02 3 65 יד ב ש י אי אלישים מיקרו מחשבים בע"מ פתוח ושווק מערכות אבטחת מידע ריין אפריים מנהל שיווק אלישים מיקרו מחשבים בע"מ פתוח ושווק מערכות אבטחת מידע רותם אפי מנהל טכני אלישים מיקרו מחשבים בע"מ פתוח ושווק מערכות אבטחת מידע פרנסיס דרור תכנת אלישים מיקרו מחשבים בע"מ פתוח ושווק מערכות אבטחת מידע שוורץ גבי תכנת אלישים מיקרו מחשבים בע"מ פתוח ושווק מערכות אבטחת מידע זמיר יצחק תכנת אלסינט הדמיה דיאגנוסטית רפואית בן-דיין חייס מנהל מערכות מידע אלף יישוס פתות ושווק תכנת אלף לב נתן מנהל תמיכה אלתם חממה טכנולוגית טור-כספא יוסי מנכ"ל אמ או טק מו"פ תעשיתי מדעי ורפואי מלכי עודד אם סיסטמט פתוח של מערכות 11.4571018% פרי יעקב מנכ"ל אמגניקס בע"מ שיתי [[.60. 13511[ ₪ תז6יזס 1 :161 04-528613 :את 185[ 6 וח9016 1 :]16 04-528613 :אפ" 1851[ ל 1001 1 :161 04-528613 :אצת 6135 9 0301 1 :]16 04-528613 :אפ 61135 ל זו רה 1 :166 04-528613 :אגת ).א +ת61501 0 :106 04-551216 :אאת 1.801[ .הזע 6 61ת7%066ות הז% תבוגת 3 :]16 02-519996 :א9'] ו 4 :04-5503721 :אפ 9 ₪ 0060 0 :166 04-661712 :אפ דוס 6 :]10 03-6476668 :אא" פיתוח וייצור מערכות ממוחשבות לאנליזה רפואית מהנדס תוכנה מחלקת פיתות רוש יואל ותה 6 1001 7 :6 09-572750 :אפ 7 88 69 20 71 72 3 % 55 66 77 אמולטק פתוח תוכנה רוטברט פרד אמולטק פתוח תוכנה שבצנקו סרגיי אמולטק פתוח תוכנה עידן עדי אמולטק פתוח תוכנה רוטברט טל אמולטק פתוח תוכנה אנטוני וידר אמולטק פתוח תוכנה לוין אביטל אמולטק פתוח תוכנה בלוסטון קליב אמולטק פתוח תוכנה בנימיני אורי אמולטק פתוח תוכנה רוטברג דוד אמולטק פתוח תוכנה סקלי איתי אמולטק פתות תוכנה צ'רניאבסקי איליה מדען ראשי מח' מו"פ מהנדס תוכנה מח' מו"פ אחראי חומרה ורשת מח' מו"פ בודק אבטחת איכות כתב טכני מח' מו"פ מהנדס תוכנה מח' מו"פ מהנדט תוכנה מח' מו"פ מנהל פיתוח מח' מו"פ מהנדס תוכנה מח' מו"פ מהנדס תוכנה מח' מו"פ מהנדס תוכנה מח' מו"פ 91 )10 8 :161 04-8004600 :אגץ] 50 08 :| 04-800460 :את וה 08 04-8004600 :אפ [19 08 :6 0 יאג לַה0)חה 8 :04-8004601 :אגין 1 [4)וץבה 8 :]16 04-800460 :אג] 91 11/6 8 :166 | 04-800460 :אב 1 וט 08 :1 04-80046(0 :את 1 0 0310 8 :1 04-8004600 :אפ 9 )6 8 :וס 04-800460 :אמ 1 0 1113 8 :16 04-8004600 :א ' ספרוב 78 79 0 1 2 3 6 5 6 7 88 , שי אינטרנט במי , יתי אמולטק פתוח תוכנה פוירשטיין יהודה אמולטק פתוח תוכנה זיגל רחל מזכירה מח' מו"פ אמירן תוכנה פתוח תוכנה בטאשוילי אהרון | מנהל אן.סי.סי פתוח מערכות הי-טק אואן יונתן מנמ"ר אנוש מערכות פרוייקטים וניהול יעוץ ומחקר סביבתי נחמיאס דרור מתכנן סביבתי אנקור מחשבים שווק ושרותי מחשב תוכנה קוסקי אבי מנהל תוכנה אנשל זייטק - שירותים טכניים שירותים ופיתוח אביזרי עזר לנכים %ייטק אנשל מנהל אס סי אייצ' בע"מ הסבות תוכנה הכהן אבירס סמנכ"ל פיתוח אס.פי.אל ספקי מערכות תוכנה רובינסון רוי מח' מכירות אסיקום טכנולוגיות בע"מ ראש צוות תוכנה מח' מחקר ופיתות טוט 8 :ו 04-800460 :א 1061101169 8 :ן16 04-8004600 :את 9 הזוחה 0 :]16 03-6818120 :את ות 1 :16 03-5616084 :אג 905 3 :]0 03-7514320 :אפ 8 7 :6 03-6474451 :אגע 31020 0600. 8%: 08-411353 16: 65 0 8 :66 03-5757538 :אפ" 1 3 :16 03-5335511 :אי פיתוח שבבים אלקטרוניים (מעגליס משולבים) שוהס יואב סמנכ"ל שיווק אספרו הנדסה (1992) בע"מ מערכות הנדסה קוליות למוזאוניס ותירות איזיקוביץ שאול מהנדס פיתות 6 95160 2 :04-3135511 :אגת 0 6 :10 03-6472880 :אגי 59 00 1 02 3 4 55 % 97 8 אפי פתוח תוכנה עיבוד תמונה וצבע שרף עידו אפיק טכנולוגיות (ירגא) בע"מ פתוח תוכנה נתונים ועיבוד אותות רוטשילד מיכאל מנהל מח' מו"פ אפליקום פתוח תוכנה אפאון עירה אפרת טכנולוגיה עתידית בע"מ דואר קולי ומערכות הקלטה תמיר רון מומחה תקשורת מח' פיתוח אקטקום - תקשורת אקטיבית בע"מ שירותי אינטרנט ומערכות מידע פליבצקי אמיר מנכ"ל אקטקוס - תקשורת אקטיבית בע"מ שירותי אינטרנט ומערכות מידע הולדר (סיון) אילת | סמנכ"ל אקטקוס - תקשורת אקטיבית בע"מ שירותי אינטרנט ומערכות מידע הולדר אופיר מהנדס מחשבים אקטקום - תקשורת אקטיבית בע"מ שירותי אינטרנט ומערכות מידע וקסלר שלומית מזכירה ראשית אקטקום - תקשורת אקטיבית בע"מ שירותי אינטרנט ומערכות מידע פרסקו נדיסם מהנדס מחשבים מח' מו"פ אקטקום - תקשורת אקטיבית בע'"מ שירותי אינטרנט ומערכות מידע מיטרוחין יורי מנתח מערכות מח' מו"פ אקטקוס - תקשורת אקטיבית בע"מ שירותי אינטרנט ומערכות מידע פישמן שמואל מנתח מערכות מח' מו"פ ד מוביל פרוייקט תוכנה | 03-490831 :761 03-490830 :אפ" [- 0 8 :16 09-594889 :אגק ₪ ת6זס תת 0 :10 03-7515906 :אגת ₪ תסי) 3 :ןס 03-5131309 :א נה 5 :16 04-676088 :א" [801601.60.1 0 )16ב 5 :166 04-676088 :אג לוקס 5 :16 04-6760882 :א" ל 1 510 5 :166 04-676088 :אג] 0 [ח601ת 5 :166 04-0676088 :אג] וט 5 :66 04-6076088 :אב 9 ודו 5 :16 04-6760882 :אג] , שי אינטרנ , , שיתי ספטוב " , 0 אקטקום - תקשורת אקטיבית בע"מ 1|1 102 שירותי אינטרנט ומערכות מידע סדרו סימה מזכירה אר אס טי תעשיות תוכנה בע"מ פתוח ושווק תוכנה רוזנבויס לאוניד אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ פתוח מערכות אלקטרוניות 3 ₪ הוח51 5 :]16 04-676088 :את 16 1 :]6 03-6724498 :אג/ מתוחכמות 1 1516 אופק אברהם מנכ"ל תפעול 0 :06-5475200 :אגת 3 אר.טי.אס 104 106 1077 108 פיתוח תוכנה מורגנשטרן ולדימיר מנהל טכני מחלקה טכנית ארבעה אם בע"מ פתוח תוכנה כ שמשון מנהל ארט טכנולוגיות זיהוי מערכת לזיהוי כתב יד בעת כתיבתו אהרונסון ער מח' מו"פ ארית תעשיות בע"מ" פתוח מוצרי תקשורת ואלקטרוניקה פז פיטר מנהל מח' פיתות 2 ארמון נטוורקינג בע'"מ פתוח וייצור מערכות ניהול לרשתות מחשבים יעקבי יגאל מנכ"ל אשד רובוטק (1982) בע"מ ייצור פתוח ושווק רובוטיס להדרכה משולבין גדעון אשד רובוטק (1982) בע"מ ייצור פתוח ושווק רובוטיס להדרכה סמנכ"ל למחקר ופיתות 12 ::]16 03-6425887 :אגת יו"ר ההיתקטותיור ]0 5 2 :161 02-815507 :אא 41-56 0 8%.) 7 :]16 03-7521126 :א זה .וס 1 ב :6 03-5339223 :אפ [60.1.תסותזה 316 2 :03-4907016 :אפ 0-ו 6 :ד 03-498889 :אפ וט בן-תייס אודי ר"צ הנדסה 6 :]16 03-498889 :אג'] 0 בוס תקשורת מתשביסם [60.1. 801601 0059 חביב אורי סמנכ"ל פיתוח 3 :ן76 09-909004 :48 10 ספרוב 1 בוריאליס טכניקל אינקורפורייטד בע"מ 112 1|3 14 115 116 117 |68 1:9 150 11 השקעות ופיננסים, מו"פ רודניי .ט. קוקס מנכ"ל בי.אי.טי.אס פתוח מוצרי תקשורת לרשתות מחשבים בן-ציון קריסטל מנהל פתות בי.אר.אם פתוח תוכנה מן עמרי מנהל בי.וי.אר טכנולוגיות בע"מ פתוח מערכות גרפיקה ליפשיצ יוסי אחראי מערכות ביוטכנולוגיה כללית פתוח ויצור תרופות פרמצבטיות ויגדרסון מאיר מידען ביולוג'יק סיסטמס פתוח תוכנות לדיאגנוסטיקה רפואית שטרן רמי מנהל ביי דיי מערכות פתוח תוכנה לסביבת חלונות וייס צבי מנכ"ל במילים אחרות תיעוד בע"מ 06 9 :09-4277326 :אג 6 518[ 9 5 : !10 03-9233145 :אג 1 ו 69 051185167 4 :1 02-870445 :אפ 00 1 :ן16 03-5715668 :אפ סוה 8 :166 08-409041 :אגש 0.1 [1ט15 5 :04-5511116 :אגק .85.0 ₪ לותהוזס 7 :166 03-6131029 :אג תיעוד טכני, ק1סו! 6ת11-חס תרגומים,דמו דיסקטים מורגנשטרן הנרי מנכ"ל בנק לפיתוח התעשיה בישראל בע"מ מחקרים כלכליים בנאור נוריאל מח' תפעול בריג'וור דיבלופמנט בע"מ פיתוח תוכנה ניצן עזי מנהל טכני ג'וינט ישראל מחקר חברתי נורדהייס משה אחראי או"ש והדרכה מנהל מחלקת מחשב ו 10 0 :166 04-0902416 :ג 6 5 :106 03-6972892 :אב ל[ 2 :16 04-390740. :אצ ות 6 ת105116ת 1 :02-6358511 :אגן 1 ספרוב 122 133 144 15 156 177 18 |09 1|0 12 2 1 ש ג'ון ברייס פתוח ויצוא תוכנה גוטסמן משה מנהל מערכות ג'נטריקס בע"מ פתוח תוכנה לחלונות ומולטימדיה וינשטיין דוד מנהל גאמידור ביולוגיה מולקולרית גורביץ לולי מנהל מחלקה גלאי מערכות בדיקה אלקטרואופטיות ממוחשבות הרטשטיין דניס מנהלן ראשי גלטרוניקס בע"מ אנטנות למכשירי קשר בדר מנסור מנהל מח' מערכות מידע גלטרוניקס בע"מ אנטנות למכשירי קשר בסל חורי מנהל מח' מערכות מידע גלילאו טכנולוגיות בע"מ מו"פ של רכיבי 81/]/ וולדמן אייל סמנכ"ל הנדסה גלילאו טכנולוגיות בע"מ מו"פ של רכיבי 1.81 וילנץ אביגדור מנכ"ל גלילאו טכנולוגיות בע"מ מו"פ של רכיבי 1.81 שוורץ מנחס גלילאו טכנולוגיות בע"מ מו"פ של רכיבי 1/81/ סבן אבי מהנדס פיתות בכיר גלילאו טכנולוגיות בע"מ מו"פ של רכיבי 1.81 שפר דורון מהנדס פיתוח בכיר מח' הנדסה שי אינטרנט 0 פי מנהל פיתוח רכיביס שיתי 0-1 9 560585 7 :ו 02-814448 :אפ 6 )6 6 1 :]16 04-906355 :א8 11090 ה 5 :]16 03-5346573 :אפ" וה1ה 09 :1 | [06-54089 :אג" ה 0 30 [06-73211 :|16 06-732037 :אג" 0[ 3556169 06-732111 :161 06-732037 :א" ק6).0ת2811160-611 69169 9 :04-8842471 :אי 61.002ח2911160.1611 ל זעה 9 :6 04-884247 :אגי קזס.)6ת!311160.61 2 ₪ 3616 6 5 :16 04-884247 :אגת 61.02ת!2811160.[161 6 וה 9 :0 04-884247 :אב 61.070ת2811160.1611 6 תמסיס 9 :6 04-884247 :אגן ספרוב 13 1346 135 1%6 117 18 139 1.11 1:12 1.43 , שי אינטרנט במי , גלקום נטוורקינג תקשורת נתונים מרדיקס איתן מנהל מחקר ופתוח גמביט תקשורת מחשביס לרנר איגור מהנדס תוכנה גרף עיסקי פתוח תוכנות פיננסיות גרשקו אלי מנהל פיתות דאטה ג'נרל פתוח תוכנה ליצוא קציר משה מנהל פרויקט דאטה ג'נרל פתוח תוכנה ליצוא ציפרוני דורון מנהל פרויקט דאטה סרב בע"מ שירותי מידע ותקשורת ספק תקשורת אינטרנט בן-נון גיל מנכ"ל ז'אטה סרב בע"מ שירותי מידע ותקשורת ספק תקשורת אינטרנט ברונז שמוליק תמיכה טכנית דאטה סרב בע"מ שירותי מידע ותקשורת ספק תקשורת אינטרנט שקבטור ארתור תמיכה טכנית דאטה סרב בע"מ שירותי מידע ותקשורת ספק תקשורת אינטרנט רועי שפירא מנהל שיווק דאטה סרב בע"מ שירותי מידע ותקשורת ספק תקשורת אינטרנטט נוריאל מנשה מנהל תפעול דאטה סרב בע"מ שירותי מידע ותקשורת ספק תקשורת אינטרנט אבידור רועי תמיכה טכנית [6.60.1ה011ח6י). אה 6 וחחה)1ס [הק 7 :10 03-6917323 :אג] 01 6 )1 וח הק 0 :04-8901896 :אג 62005.0 51 כ 323 :10 03-5797064 :אפ 60 21)ה 7521 :| 03-343917 :אגח יס 1 :ןס 03-343917 :אגת ו 7 :10 03-6199525 :אגת ]טוח ופ 7 :]16 03-6199525 :אג טוה 7 :]16 03-6199525 :אה 05 ₪ הזוק 53 7 :16 03-6199525 :א וח 7 :16 03-6199525 :אג 0 7 :16 03-6199525 :אג] 3 ספרוב 144 15 146 117 108 1.9 10 11 172 13 186 44 יך כתוב ש די.אס.אי. פתוח מערכות היי-טק מוזס יהודה ראש תחוס די.אס.פי. סמיקונדקטורס בע"מ פתוח חומרה ותוכנה בתחומי 52 בר-עס פז מנהל מערכות די.סי.אל מערכות אינטרנשיונל בע"מ מחקר ופיתוח בנושאי מערכות מומחה בן-משה אבי מנכ"ל דייזיקס פתוח תוכנה הוכמן אילן מנהל מערכת דימיון מולטמדיה בע"מ פיתוח תוכנה ושיווקה רייס רמי סמנכ"ל פיתות הד און מערכות מחשבים בע"מ פתות שווק מערכות מחשבים שפטל יעקב מנהל הועדה לביוטכנולוגיה קידוס הביוטכנולוגיה בישראל הרצברג מקסי יו"ר הועדה הועדה לביוטכנולוגיה קידוס הביוטכנולוגיה בישראל מאירי חמוטל מזכירת הועדה היולט פקרד - מרכז מדעי ישראל בע"מ מתחקר ופיתוח בתחומי המחשב וישומיו למפל אברהם מנכ"ל היפרמד בע"מ פתוח תוכנות מולטימדיה ברפואה אברהס אורן מנכ"ל הליוגרם בע"מ פתוח תוכנה ללוגיסטיקה הכט עודד מנכ"ל שי אינטרנט במי 9 שיתי 1 )0 3 :ן[16 03-5313322 :את 20 8 :ן6 03-5313303 :אפ ווח ה 4 :0 09-543917 :אגת חן 1 :161 09-5430972 :אגת )62005.0 הסץ1ח1 0 :16 03-5406135 :אה" תו 0 :ן6 03-5759014 :אגת ]915.0 ₪ אוה 2 :16 08-438758 :אג 6 [3)ט ות 2 :]10 08-438758 :אגת [[.80.ת10ת6136 קת 7 :16 04-294353 :אג" [70.60.1ז95 )63 69 60 הזת 9 :166 020666042 :א8/ 6110 1 :]16 03-499167 :אב ספרוב 15 156 177 <<< רוטשטיין יאיר 159 100 11 102 13 164 165 , ש המימד הרביעי בע"מ פתוח תוכנה לאוטומציה של ארגוניס זיו אורנה המכון למחקר ביולוגי מו"פ יישומי בכימיה וביולוגיה גולומבק עמרס סמנכ"ל תפעול המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה שי ינטרנ , , 11 )08 6 הומטוטבה 1 :1 03-6451100 :אג [מ-- 10 6 :106 08-401404 :אגם סקרים גאופיסיס חיפושי נפט, מיס וסייסמולוגיה מנכ"ל 201 קז תשקו 31 2 :101 03-802925 :אה" .00 8 :166 02-705392 :אג ת.א 19810 5 :16 03-9355052 :אג] הרשות לתכנון לאומי כלכלה תכנון כלכלי קיצילס סימונה מידענית התעשיה האוירית לישראל בע"מ ממ"נ מרכז תעופה אלעזר דוד מנהל מרכז המידע טכני ואלור מערכות ממוחשבות בע"מ" פיתוח תוכנה עבור מערכות נתוניס אלמוג שלמה מהנדט מערכות מח' פיתוח ווקלטק בע"מ .2 פתוח מוצרי תוכנה וחומרה תירוש דרור וי.אר.די וירטואל ריאלטי דוולופמנט בע"מ הי 0 :166 08-432429 :אג] 02005.0 00166 1 :166 09-561867 :אב פיתוח אלגוריתמים וישומיס בתחוס הגרפיקה אבידן יורס מנהל מן"פ זהר דליה דטרגנטים כימיקלים ביוטכנולוגיה ושיצ עודד מו"פ ביוטכנולוגיה הנדסת תהליך זהר דליה דטרגנטים כימיקלים ביוטכנולוגיה אלנקוה יצחק מידע מח' אלקטרוניקה זהר דליה לו דטרגנטים כימיקלים ביוטכנולוגיה גבאי דוד מח' אלקטרוניקה .205 ישי 4 :101 03-5614505 :א" 1 2018060 4 :166 04-897200 :אב 1 ל6 3616 201 4 :16 04-8907200 :אג] ל 20 4 :166 04-897200 :אגץ] 15 ספרוב 16 1-07 108 109 120 171 172 13 1% 15 1%6 66 זי-נקס תקשורת בע"מ מוצרי תקשורת ל- 48/400 ]תתה 9 הח לרנר זאב מנכ"ל 8 :04-5500376 :אג] ח.מר תעשיות בע"מ תקשורת מערכת רישוס ובקרה למרכציות טלפון 5 בירנבאוס אלן 8 :16 02-234529 :אג8] חברת חשמל 2 וטו | ספו שעת יצור חשמל 0 מאייר ג'ורג' מתכנן תיקשורת 7 :11 [04-67806 :א8" חברת חשמל % יי יצור חשמל ו 0 הר-לב יורס מתכנן רשת תקשורת | 04-615297 :]16 04-678061 :אגע חואניקו ופרידלר ים-התיכון יעוץ ומו"פ בתהליכים בטיהורשפכים 0 160 חן חואניקו מרסלו מנהל 3 :166 04-220818 :8%" חיפה כימיקלים 8 12 0% פתוח דשנים וכימיקלים 081351 ₪ 6113 ברון לידיה כימאית 0 :166 04-469825 :אג" חשבשבת | ו : ( : פיתוח תוכנות מדף ל-20 ]08 ₪ 5185 נפי בתיה מידענית פיתוח 7 :766 003-5612310 :א8= ט.א.ס בע"מ פיתוח ייצור ושיווק מאגרי מידע ומוצרי מידע 60205.0 !)ו ות מורדוך דניאל עורך ראשי 253 :]16 03-6956359 :אג" טאואר סמיקונדקור ₪ וו ּ פתוח תוכנה עמית יובל מנהל מערכות (טכניון) !00160181.60.1- מרכז המחשבים 1 :76 06-547788 :אג" טבע - חטיבת מחקר ופיתותח מחקר ופתוח תרופות מיוחדות וגנריות [[.26160₪1.60 6 81216 16/9 קסל שושנה מנהלת מידע 2 :6 03-9240301 :אב" טוטל גרפיקס בע"מ ₪ שי שירותי הדמיה ממוחשבת 0-מ 0 10131230 רוסנו בעז מנהל מולטימדיה 5 :106 003-6963670 :8% ספרוב 177 158 179 110 141 12 13 14 15 1106 117 טי.וי.ג'י טכנולוגיות בע"מ גרפיקה ממוחשבת מערכות בקרת ציי רכב רז אבי סמנכ"ל שווק טכם - טכנולוגיה מתקדמת בע"מ פתוח מערכות תוכנה לרמן נפתלי סמנכ"ל פיתות טכנולוגיה גרפית פתוח תוכנה לתעשיות הנפט לימור שוויצר טלאופ תעשיות בע"מ פתוח מוצרי תקשורת עצמון ברוך מנהל תוכנה טלאופ תעשיות בע"מ פתוח מוצרי תקשורת סלומקה דוד מנכ"ל 8 12692005.0 2 :06 08-406313 :אגן ₪ !וה 6 :0 03-499990 :אהת 1 1110609 7 :09-5465931 :אגת 1 595 0 גוז כ 3 :0 03-9211424 :אג] ג 23 :ו 03-9211424 :אג" טלאופ תעשיות בע"מ פתוח מוצרי תקשורת פורמן אמיר מהנדס תוכנה טלאופ תעשיות בע"מ פתוח מוצרי תקשורת וינר עומרי מהנדס תוכנה טלאופ תעשיות בע"מ פתוח מוצרי תקשורת שילטון רוברט מהנדס חומרה טלאופ תעשיות בע"מ פתוח מוצרי תקשורת בן-חורין גדי מהנדס תוכנה טלאופ תעשיות בע"מ פתוח מוצרי תקשורת ברש עמוס מהנדס חומרה טלאופ תעשיות בע"מ פתוח מוצרי תקשורת שרייבר מאיר ראש תתוס חומרה 1 0 )וה 3 : !10 03-9211424 :אפ 1 וותס 3 :0 03-9211424 :אגת | 3 :61 03-9211424 :אג ו 23 :ו 03-9211424 :אגת 1" "טוה 3 :61 03-9211424 :אגץ מ ות 3 :0 03-9211424 :את 17 ספרוב 1|08 1|9 100 1:1 152 13 1%4 155 106 107 108 מ , ב ש טלאופ תעשיות בע"מ פתוח מוצרי תקשורת פורת יובל מהנדס חומרה טלאופ תעשיות בע"מ פתוח מוצרי תקשורת קרינגל יוסי מהנדס חומרה טלדטה תקשורת בע"מ טלפוניה, תקשורת אלחוטית גולדשמידט דויד טלדיסק בע"מ פתוח מוצרי חומרה ותוכנה אלקלעי מיכאל טלרד בע"מ טלקומוניקציה יצחק שמעון ראש מחלקת מערכות מידע טמבור בע"מ ייצור פתוח ושווק צבעיס רבן דפנה מידענית טמל מיקרו מחשבים שי אינטרנט , פי שיתי ]הטול 3 :]16 03-9211424 :אה" דד 3 :]1 03-9211424 :אפ 106 8 :0 09-591888 :אגת ₪ ווח 8 :16 03-5700041 :אפ תווח 5580 [08-27315 :|16 08-273264 :אפ" [1 .660.60 9 זט 0 13 8 :16 04-912164 :אגת בית תוכנה לתחוס השכר ולמתחסם החשבונאי זיסמן פליקס מנכ"ל טסקום בדיקת מערכות תוכנה בע"מ בקרת איכות תוכנה קריספיל מוטי מנהל פיתות טרה מחשבים בע"מ מו"פ של ויטואלציה ביורפואית בקלש ראובן מנכ"ל טרמל אינסוליישן קו. ציפוי בידוד טרמי מלצר קולין מנהל י.ל נתוח מערכות בע"מ הערכות מצב טכנולוגיות, ניתוח מערכות לונינסקי יורס מנכ"ל 0 ת6ז). אה 6 )5181011 2 :]16 03-7524613 :א8י] 0 3 :10 03-5333306 :אגת 0 1 167601 7 :07-4674756 :את [.60./ז08135 6 60116112 6 :]02-3325930 :אג' ו 0 :1 03-5484312 :אגן ספרוב 1% 200 201 202 203 205 266 208 ידע מחשבים ותוכנה (ישראל 1982) בע"מ פתוח תוכנות למחשבי ם [קק ה 9 608 דקל יגאל מנהל פיתוח עסקים ‏ 03-7521690 :161 03-5754115 :אגת יהב מיחשוב ופרוייקטים בע"מ יעוץ ופיתוח פתרונות תוכנה ותיקשורת 0 9 3366 בן-פורת צביקה מנהל פיתות 0 :166 07-412408 :אגע יואב גרא בע"מ ו נש / 5 פיתוח מע' טלויזיות אינטראקטיביות ל וס טס בלוס בן מנהל פיתוח 4 :ןי 03-9261820 :א 2 יי ד : תוכנה לאינטרנט 1 ל 61601110 שפירא אהוד מנכ"ל 7 :ןס [08-46971 :אגץ יומן קול בע"מ = :₪ י פיתוח יצור ושיווק יומן קול לעיוורים 60 ₪ [0 תה והסץ חינקיס אריה מנהל 4 :16 04-906355 :אפ יורונט תקשורת בע"מ פתוח יצור ושווק מוצרי תקשורת ותוכנה ל 10 סיגלוב בני 0 :16 03-5758191 :אב יזהר אשדות בע"מ הפקת מוטיקה, פיתות תוכנות בתחוס המוסיקה 5 ה אשדות יזהר מנהל 5 :161 03-5272815 :אג] כאוס תוכנה מתקדמת בע"מ" 4 י/ ואש פיתוח כליס לפיתוח תוכנה לישומיס עיסקייס 1" 6 גחו סול סימון סמנכ"ל שיווק 0 :166 03-6477260 :אג] כיוון מחשבים בע"מ 2% | "יש חל פתוח תוכנה לחלונות 0 105160 קוריית משה מנהל רשת ומיחשוב 3 :02-7937310 :אג" כרמל הנדסת תוכנה. : פיתוח תוכנות אנטי-וירוס ואבטחת מידע ל-0 ק |[ 9 [6 ד 6 שרמן יובל מנהל פיתות 6 .1 04-4[6979 :אג" לוגטל תקשורת מחשבים בע"מ | - פתוח מוצרי תוכנה ורשתות תקשורת 0 101010 בן-סימון ז'אק מנכ"ל 0 :16 03-9247783 :אג 19 ספרוב 210 21 212 213 24 25 216 217 2|8 29 20 20 0 ש , , לוגל תוכנה לימודית ארבל אמנון מנהל פרוייקט לייבלינקס מערכות בע"מ פיתוח תוכנה כתריאל רייכמן מנכ"ל לנאופטיקס פתוח ושווק מוצרי תקשורת דרורי ישראל סמנכ"ל טכנולוגיות פיתות לננט תקשורת תקשורת מחשביס רכזות חכמות יבלונסקי אלון לשכת המדען הראשי - תמ"ס תמיכה במו"פ תעשייתי גולדשמידט שמואל רפרנט ]660 ₪ 3 הסחוחה 2 :06-9519016 :אב ]335.0 ₪ א חז[6עו1 4 :]16 02-528356 :אפ 00 2 :61 06-540124 :א 60.60 ת13 9 )700 מנהל תצורת תוכנה | 03-6458458 :161 03-6475545 :אפ 3 0וחו)3 וח פיסיקה ומיכשור רפואי 02-750597 :761 02-248159 :אפ לשכת המדען הראשי - תמ"ס תמיכה במו"פ תעשייתי הייזלר משה לשכת המדען הראשי - תמ"ס תמיכה במו"פ תעשייתי אדלמן זאב רפרנטט מחשביס ותקשורת לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון מידע והדרכה עיסקית ויניקמין תנוך מנכ"ל לשכת מטחר ותעשיה ישראל אמריקה מנהל מעקב ובקרה 311101609 וז 7 :0 02-248159 :אגת [[.80. 6658.)80 ₪ 102ת1)הות 7 : :0 02-248159 :אג )8150 1 8%: 04-645428 |: 4 קידוס קשרי הסחר והפעילות העיסקית עס ארה"ב דויטש מאיר כלכלן מ. גירון בע"מ מידע ומחקריס גירון מיכאל מנכ"ל מ.ט.י טכנולוגיה והנדסה בע"מ אפיון ופיתוח מערכות תקשורת מנשה מני מנכ"ל 31 וה [03-695234 :[16 03-6951272 :אג .ו 2 :166 03-5281021 :אג" [- 0 ל 1166 1 :ןס 03-6487930 :אג טפרוב 221 222 23 256 205 266 27 28 209 220 מ.ל.ל תעשיות תוכנה פתוח תוכנה ₪ 310 דוידי דוד מנהל פיתוח תוכנה | 03-5656869 :161 03-5613457 :אב" מג'נטה הנדסה / פיתוח והפצת תוכנת תיב"מ והדרכה לסטודנטיס 9 ות ג'פרי מאיר מנכ"ל 0 :16 04-8468200 :אג מופ'ת ביהודה י = 2 חממה טכנולוגית 0 6119 ות לבני מנחס מנכ"ל 0 :1 02-0961571 :את מטאלינק בע"מ -% 2 פתוח רכיביס למערכות תקשורת 0381 6 ת!6191ות שוחט גיא מהנדס פיתוח 06 :ן16 03-6240070 :אגת מטלסופט ישראל בע"מ ( 2 פתוח תוכנה ).א 60 ]1)5ות רוס רוני מנהלת 4 :161 03-6480085 :אפ מטקום בע"מ פיתוח תוכנת זמן אמת ותקשורת מחשבים [918517/.60.1 0 ₪ 6360 פלביץ יעקב מנכ"ל 0 :1 09-562729 :א" מיינקונטרול בע"מ ְ מא : פתוח מוצרי תוכנה ]והות סעדיה נתן מנהל פיתוח 4 :106 03-492946 :אג] מיעד מחשבים ו 3% | תוכניות פיננסיות לוגיסטיקה ומלאי ורכש ץנ 3 ניר דני מנהל מו"פ 6 :16 04-909965 :8% מיקרוספק טכנולוגיות בע"מ : .ל א אלקטרוניקה 1 16056 מורן מתי ראש צוות 9 :06-5408916 :אפ ממט"ח - מערכת משולבת סחר חוץ ל ? השח ארגון הקמת מערכות משולבת סחר חוצ 150 סלמן יעקב מנהל ממסש"ח 9 :10 02-244525 :אג" ממקו תוכנה בע"מ | ד פתוח תוכנה 1 9 660 רת משיח אליהו סמנכ"ל פיתות 5 :6 03-6487414 :אג 21 ספרוב 212 213 24 25 216 27 208 219 200 211 272 2 י אי ט , , שיתי מנן מדיקל בע"מ פתוח שווק ויצור ציוד רפואי ממוחשב 31 9 ווחות שמש אבי סגן נשיא למכירות 1 :6 08-406519 :את מערכות מחשוב ומדידה (615) בע"מ פיתוח שיווק ומכירת מוצרים מתוצרת חברת 17 1 פסת רנרט צבי מנהל הסבה לעברית. 03-5380322 :161 03-5375055 :אגת מפעלי נייר אמריקאים ישראלים בע"מ ייצור נייר קרטון, מיחזור נייר ופלסטיק 1 שטיינהרט איסר מנהל מרכז מידע 0 :1 06-339740 :אפת מקסימה ניודמדיה בע"מ שש מולטימדיה ]02605.0 )5ת0יזה טראורינג אהרון מנכ"ל 5 :166 09-494479 :אג/ מרכז החישובים הבין אונביסיטאי | שירותי מחשב ותקשורת לאינטרנט ).וח אחבת נוסבכר הנק יועצ מחשבים 09 :6 8] [03-6409 :אגי מרכז החישובים הבין אונביסיטאי ה שירותי מחשב ותקשורת לאינטרנט [[.86.נוה). וח 832 כהן אבי מנהל 09 :6 03-6409118 :אג מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל (1986) בע"מ מו"פ בתחומי הפלסטיקה והגומי ...ות 36160 ₪ 8111 קיז ות מרגלית רמי אחראי מידע ומיחשוב | 04-225173 :161 04-320157 :א מרכז יזמות נגב מערבי - מינ"מ : ( 7 חממה טכנולוגית .וק .811 וטק 6 131 הנוך דב מנכ"ל 9 :]07-8479826 :אג" מרכז לעידוד יזמות בנגב. 0% מו יד חממה טכנולוגית ).אהו אן רובינשטיין לסלי | מנכ"ל 12 :166 07-281305 :אפ" משטרת ישראל - המטה הארצי זיהוי פלילי קראוס שמואל סגן ר' מחלקה ו 6 תה רתסה לזיהוי פלילי 3 :02-3091116 :אגת משטרת ישראל - המטה הארצי זיהוי פלילי גורסקי עזריאל מנהל מעבדה .חש 6 ו5%ז0ק למיקרוסקופיה אופטית 02-309413 16[:‏ 027309111 :8% ספרוב 23 24 25 206 207 208 229 20 21 22 , , , ט , , יתי מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למו"פ תמיכה בעוסקים במו"פ בר יעקב מנהל היחידה 1 איסוף וניתוח מידע | 03-5170150 :|16 03-5106724 :אגת מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למו"פ תמיכה בעוסקיס במו"פ פלוס עודד חוקר בכיר [6058.)81.96.1 69 0ן10ת1)ג ות איסוף וניתות מידע | 03-5170150 :[16 03-5106724 :אפ מתימו"5 - מרכז התעשייה הישראלית למו"פ תמיכה בעוסקים במו"פ ות 0 וינר דב יועץ שירותי אינטרנט 03-5170150 :161 03-5106724 :אג נובקוס טכנולוגיות בע"מ" 6 פתוח רכיבי תקשורת [8517/.60.1 )09 6 מ860סת נועם אבישי מנכ"ל 4 :ן16 03-5496602 :א נומטריקט בע"מ פתוח מוצרים אופטיים למיקרוסקופיה 0 06 בורינשטיין אנדרי | מהנדס תוכנה 8 :16 06-535750 :אב" נורת הילט מתמחה ביצור 118 כרטיסי תקשורת ורכזות תקשורת ותו כהן פיני 2 :6 04-892743 :אג נט מנג' בע"מ 0 ₪ פתוח שווק ומכירה של מס6|6ו6180) 00 ניסנבויס יורס סמנכ"ל פתוח 3 :166 04-550122 :אגם 0 ב תקשורת נתוניס 9 6012 חרפק עופר סמנכ"ל 6 :166 04-384474 :אג ניהול אנליטי בע"מ וטנס פיתוח תוכנה לניהול מרכזי מחשבים 6 |טהות וקס וילי 4 :]16 03-4092946 :א ניולן טכנולוגיות בע"מ ל ועו ו פתוח ויצור מערכות ה אגיזיס אלכטי מהנדש תוכנה 1 : :1 03-6966302 :אג נייס מערכות בע"מ מערכות תיקשורת מהירות ומערכות קול 106.60 1669301 6 סז ו ושלר מריו מנהל מערכות מיחשוב 03-494534 :|16 03-494242 :אג] 3 ספרוב 2568 206 207 208 299 200 2|1 202 23 23 | ביטון אריק 4 , ש י אינטרנט , , שיתי נייפקסס בע"מ פתוח תוכנה אצת היידניגטפלד יעקב 0 :16 09-913639 :את סאפיינס טכנולוגיות 5 4% י פתוח תוכנה ).אה 530160 רוזין פבל תמיכה 7 :101 | 08-382755 :אא סביון דיאגנוסטיקה " > 2 פתוח ערכות דיאגנוסטיות 9 סה וז מרון רון מנהל פרויקטים 9 :0 07-280730 :אגת סגנטק ישראל בע"מ יר סיליקון קומפיילר ספריות תאים לתהליכי ייצור 5-1 16 קלבר סימון מהנדס פיתותח [04-57278 :161 04-572848 :אהת סוין אלקטרוניקה בע"מ יצור מערכות הספק אלקטרוניות, ואל פסק )08 6 ת593%1 פינס אבי סמנכ"ל שיווק 0 :66 03-9241715 :אג" סופטלינק ו ן / פתוח תוכנה ]3 6 5010118 מוריאל יוסף מנכ"ל 5 :]16 03-5045765 :אפי] סופר אינדקסינג טכנולוגיה (פתיר, חממה) מחקר ופיתוח תוכנה ומולטימדיה תס ו 9 66 ה רת פינגר מוריס מנהל פרויקט 9 :76 02-814998 :אפ סופרנט נטוורקינג (1א'1) תקשורת נתוניס במנולקר יהודה אחראי מערכות 61.60 61 5 ל ץצ וד מח' תוכנה 2 :10 03-6963554 :א1'] סטרלינג סופטוור ישראל. 0% ל פתוח תוכנה 2.60 ת5107[1.ח0 ]16 9 207126 1 הווא שבתי גרצק מנכ"ל 2 :]16 04-0873643 :אב" סי די אי סיסטמס (1992) בע"מ פיתוח תוכנה, הוצ"ל אלקטרוני בלנקס נתן מנהל 1 אהת פיתוח מערכות 12 :166 02-870115 :אגין סי. אי. סיסטמס (ישראל)בע"מ פתוח ייצור שווק מערכות אלקטרואופטיות 0 כלכלן 8 :]0 (06-543570 :אה'] ספרוב 25 266 207 2068 209 200 271 272 273 268 25 סי. טי. פי מערכות בע"מ תקשורת סיפרתית ןוס קליין ג'י סמנכ"ל הנדסה 7 :16 03-6966158 :אפ .-/- 6 5% : תכנון ועריכה של מעגלים מודפסים 0 אשכנזי רונן אחראי תוכנה 6 :166 04-258966 :א8] ב ו : : 2% פתוח ושווק תוכנה משולבת 5101/6081 דיאמנט דוד מנהל תוכנה 3 :106 09-920524 :אב" סילוואקו ישראל בע"מ ב | : תכנון ופתוח כלי תיב"מ לה שביט אריה מנכ"ל 53 :09-5707190 :אפ" 0 0 . י % פתוח מתאמי כיס לרשתות תקשורת 9510 1310 הנדל דוד מנהל פיתות 3 :0 09-917192 :אפ סילמט בע"מ ב 5 כל 0 יצור חומריס לשימוש דנטלי ורפואי 1. ר2005.091857 60 זט זלצמן ברי מנהל מו"פ 4 :ןי 03-5331581 :אגץ סימטק מערכות הדרכה אימון וסימולציה תכנון ויצור מעערכות סימולציה והדרכה ל 6151 בן ציון בייסקי מהנדס ראשי 9 :66 [03-556447 :אב" סימטרון 3% א | פיתוח תוכנה פירסט אביאל מהנדס תוכנה וה מח' תמיכת חו"ל 1 :6 03-5312140 :אג] סינופסיס מערכות ב פתוח תוכנה [60.1./ז692605.08185 50515 הכט יעקב מנהל 8 :166 03-7527248 :אגת סיסטמטיקס י י 4 רשתות תקשורת נובל הו שליט אורי 1 :6 03-6471094 :אגת סלע מעבדות תוכנה והדרכה בע"מ הדרכה וייעוץ בנושא 0060/קסס ,אוחט 1וסחז/א ויינגרטן יעקב מנהל [- ל פתות 9 :6 03-6190992 :אה 25 ספרוב 206 27 28 279 21 272 23 255 206 6 2 שי אינטרנט במי 9 סקאנוק קו (1990) בע"מ פתוח ושווק תוכנה לוין ערן ראש צוות פיתות עלית תעשיות בע"מ פתוח ושווק מוצרי מזון פרידמן שרית מנהלת מרכז מידע פ.ט פבלישינג סיסטמט בע"מ פיתוח תוכנה לחברות בתחום הטלפוניה גלעד יואל מנהל פרוייקט מח' מינהל וכספים פאוורספקטרוס טלקומוניקציה אלחוטית ריצ מרדכי סמנכ"ל פארמוס בע"מ פתוח תרופות למע' עצבים מרכזית שיקלר מיכאל ע. מנכ"ל ומתאם פרויקטיס פגסוס טכנולוגיות בע"מ חומרה ותוכנה שינהולצ גדעון מנכ"ל פורקט פרדיקטור אינק. שיתי 1 69 86800 70 :6 03-490778 :אפ 1351 69 0111 2 :]10 03-9243535 :אב 9 51 2 :161 03-5762121 :אפ 1 ו 0 :]6 04-792882 :אב" 9 05 והדזה וכ 9 :16 08-409686 :אג" 0 2 :ן6ך 03-5182423 :אגי] מחקר פתוח ושיווק תכנה של בינה מלאכותית פינקלשטיין אורי | מנכ"ל פיינאפל מולטימדיה בע"מ מחקר ופיתוח של יישומי מולטימדיה סלע גיא 4 פיקטל טכנולוגיות בע"מ עבוד תמונות רוזנפלד גדעון מנכ"ל פיקסל : גרפיקה ואנימציה ממוחשבת, פיתוחי מולטימדיה פרא שי מנהל מערכות פלורסינט מפעל ישראלי בע"מ ייצור ופיתוח תמציות למטון גרבר אפריס מנהל מעבדה לתמציות למטון 106 4 :]16 03-5351805 :אפ ו 6 לט מנהל תמיכה והדרכה | 09-589625 :161 09-556743 :א )וק 8 :6 03-9211571 :אגע ל 531 5 :6 03-5377710 :אפ 0 הליסו 7 :16 03-5560915 :א ספרוב 207 208 200 200 21 202 233 206 255 2566 207 פלקסוס יועצים מתקר שווק תעשייתי ואסטרטגיה נורמי לורנס מנהל טכני ₪ טסו 2 :1 02-2522065 :א פנורמה תעשית מוצרי קליטה לטלויזיה בע"מ מו"פ של מוצרי קליטת שידורי טלויזיה ולוויניס רוזן מוטי פקסוורקס בע"מ תקשורת, פתוח תוכנה קליין ג'ף מנכ"ל פרודקט מחשבים בע"מ תוכנה מחשבים יצחייק יאיר מנכ"ל פרנצטק בע"מ פיתוח ציוד רפואי ממוחשב ינוקה מוטי מהנדס תוכנה ראשי פרנקלינט שירותי מידע ומתן גישה למאגרי 061.6 פרנקלין שמעון (סטיב) מנכ"ל פתרון מערכות בע"מ מערכות ממוחשבות בר אלון מנהל צ'קפוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ פתוח תוכנה לניהול רשתות תקשורת קרמר שלמה צורן מיקרו אלקטרוניקה בע"מ פתוח מיקרופרוססורים לוי ששון ציס חברת השיט הישראלית בע"מ פתוח ושווק בתחומי הספנות והתובלה נדלר דן מנהל מרכז מידע קו מערכות בע"מ פתוח תוכנה שור אלי מנכ"ל מנהל מערך המתחשוב 1 66 056-ו מנהל תחוס פיתות 9 :10 03-6963944 :אפ ).אה 5)ז0ץואה] 8 :16 03-321378 :אפ וה 5 :166 04-3355664 :אג 1 69 12חג 2 :16 04-320615 :אפ ₪ ת:[אחג] 2 :10 08-596797 :אג] תיווק 5 :16 04-375167 :אג" 500 )05 12 :6 | 02-870445 :את 5350 1 :6 04-551550 :אפ 30 0 וח71 0 :166 04-6524060 :אפ 1-ו 60 :66 09-610030 :אגת 277 מדריך כתובות למשתמשי אינטרנט במיגזר הפיתוח התעשיתי ספרוב 2008 209 100 201 202 203 204 5 106 207 108 8 קו-מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ ברננדו מרקו קוגניטסט ת.א ץ 6 חנ 90 מנהל רשת תמיכה 2 :]16 03-6388248 :אה" פתוח תוכנה לפסיכולוגיסם ומרפאיס בדיבור קלה מיכאל מנכ"ל קודוסון בע"מ מחקר ופתוח המצאות ישראליות גלבוע דן סמנכ"ל קולנת מערכות בע"מ מחקר ופתוח בנושא תקשורת נתונים שטיינר מיכאל מנכ"ל משותף קומדע 6 4 :]16 04-856006 :אב 9 ת600050 6 :161 003-6957839 :אב'] [[.60./ז08135 6 ]6מ01 0 :06 03-495549 :א פתוח תוכנות בתחוס התקשורת וניהול נתוניס שטח זאב מנכ"ל קומדע [[.60.ז35 )60103.0 6 266 5 :]16 03-6478365 :א פתוח תוכנות בתחוס התקשורת וניהול נתוניס בלקין סיגל מנהלת שיווק ומכירות קומטאצ' פתוח תוכנה ליצוא לב אמיר מנהל מו"פ קומפיוגן בע"מ פתוח תוכנה מינץ אלי מנכ"ל קומפיוגרפיק פתוח תוכנה רז עופר מנהל מו"פ קומפרו מערכות תוכנה בע"מ פיתוח משחקי מחשב ומשחקי וידאו לונדון אורי מהנדס תוכנה מח' מחקר ופיתוח קונסופט בע"מ מערכות בקרת תנועה ולסקי ולרי מנכ"ל [[.60.ז8.08185 660110 51281 5 :]16 03-6478365 :אג'] [1. 06.60 וח 60 ₪ זו רה 5 :16 09-961053 :אה" [[.818517/.60 6 69 26 טוק ו 00 2 :6 03-9348489 :אפ ו 60 6 :]10 03-6092672 :אצת [[.9570.60 03 ₪ סיק ות 60 7 :66 03-5400675 :אפ 0050 8 :166 04-886444 :א ספרוב 09 220 211 212 23 264 215 216 217 28 29 קיו.אף.אס. פתוח של תוכנות למחקר בהשקעות פיקהולצ שירה מנכ"ל קיוליק 8 סופה (ישראל) פיתוח תוכנה גולן אבי מנהל מע' מידע קליינט/סרוור טכנולוגיה בע"מ מערכות פתוח אוטומטיות לקלינט סרוור גיל-עד נימרוד טמנכ"ל מו"פ קרדיס בע"מ פתוח מערכות איסוף נתונים ובקרה קיטאי דב מנהל ₪ זה ות 9 :166 02-233606 :אג] 1 .30 2 :106 04-550007 :אפ [ץ- 0 0 :1 03-4900125 :אגש 6 1131060 8 :1 03-5710794 :אגץ קרן דו לאומית למו"פ תעשיתיים ישראל ארה"ב עידוד שת"פ בין חברות ישראליות ואמריקאיות וילנסקי דן מנכ"ל ראדום תעופה בע"מ הנדסת תעופה + פיתוח + השבחות סימוביץ גדי מהנדס פרוייקטיס ראפטור בע"מ פתוח ושילוב מוצרי וידאו ותקשורת קמתי גור מנהל רדויו סופטוור בע"מ פתוח ושווק תוכנה הראל אורי ראש צוות אות[ז מח' פתוח רדויז/ן פתוח שיחות ועידה בוידאו דורון אלי מהנדס ראשי רדקום בע"מ ציוד בדיקה לתקשורת מחשבים מטיאש דוד מנהל פתוח תוכנה רובוטיקה מתקדמת וטכנולוגיה בע"מ פיתוח וייצור מכונות מדידה מדויקות מונטג יחיאל מנהל הנדסה 1 170671569 0 :03-4983416 :אג 6 וד 010 0 :16 03-663423 :אגץ טק [03-527147 :761 03-5238189 :אפ וט 2 :ן6" 03-6471406 :אג] 801/15 03%.) 1 :16 03-6476669 :אג 1 4 :]16 03-6474681 :אפ" יה 2 :6 04-414372 :אג] 20 ספרוב 220 221 222 233 23 155 26 177 88 209 20 20 יד כתוב רותלקס אופטיקה פתוח מערכות מדידה אופטיות קרן אליעזר רינה שיווק מחקר ופיתוח בע"מ כרטיס חכס ומערכות הצפנה שושתרי אמנון שמואל מנכ"ל ריקרקר בע"מ פיתוח תוכנה שצופק אריאל מנהל רס מחקר ופתוח ציוד אלקטרוני בע"מ פתות זיווד אלקטרוני וציוד רפואי רבינוביצ יצחק מנהל רשות הדואר העברת דואר, דיוור ישיר הופמן בתיה מנהלת ספריה שיא טכנולוגיות פתוח תוכנה רגב אילן מנהל פיתות מח' מערכות מידע שירה פתות תוכנה סלע אמיר ראש פרויקט תקשורת שיתב תוכנה בע"מ איחזור מידע מערכות ניטור לוי רון מנהל טכני תדיראן הקשר אלקטרוניקה תקשורת שלו רחל מנהלת שירותי מידע וסיפריה תוכנה לענין בע"מ פתוח תוכנה פיננסית ושרותי תקשורת גולן מיקי מנהל מחקר ופתוח תמה תעשית פלסטיק ייצור פתוח ושווק בתחוס הפלסטיקה מס נסיס ראש המחלקת מו"פ ש! ינטרנט , , 60 69 1-0116% 09 :07-5559931 :אג תות 5 :6 03-5754094 :אה 81851 16[60ה 0 :]6 02-634203 :אג ]6 תי 9 :]16 08-401286 :אב 11 6 051115 0 :]16 02-290529 :אג 1 ג 4 :09-5439176 :אג )ה 6 היזו5 8 :161 09-975650 :אבי 660 69 11511 1 :]16 04-389685 :א 61615 6 "8%: 03-5574497 6: 2 62605.0 )131501 5 :]16 03-5233969 :אב 1 )6ב 6 1318 0 :16 04-892901 :8% , שי אינטרנט במי , שיתי ספרוב 1 תמי מכון למחקר ופתוח מו"פ כימיה דירקטור דוד מידען ה 9 ונת1וות 3+ מח' שיווק 411 :|6ך 04-450078 :אפ 2 תנובה מחשבים בע"מ שירותי מחשוב לתנובה קסלר אבי ראש תחוסם מערכות הפעלה -סיוע )8 6 1655168 מח' טכני 2 :ןס [[03-69939 :אגא 1 אבידן יורס אבידור רועי אברהס אור( . . .. אברבוך רובי . . . אדלמן זאב אגיזיס אלכס אהרונסון ערן אדלרסברג שבתאי אוסטשינסקי איתי אואן יונתן . . . . אחיטובועפרי כ אופק אברהס אלמוג שלמה . . . איזיקוביץ שאול אלעזהוהודו כ ] אלנקוה יצחק אן רובינשטיין לסלי . אלקלעי מיכאל . . . אפאון עירה אנטוני וידר ארבל אמנון אפשטיין דמיטרי . אשדות יטזהר . . . ארלן עליזה אשכנזי רונן בדר מנסור בורינשטיין אנדרי . בודקר יעקב . . . ביטון אריק בטאשוילי אהרון. . . בלוס בן ו בירנבאוס אלן בלנקס גוו בלוסטון קליב בלקין סיגל בלנקס נתן . . . . בן ציון בייסקי . במנולקר יהודה בתהודוגבפו ה בנאור נוריאל . . . בן-חורין גדי . . . בן-דיין חייס . . . בן-משה אבי . . . בן-חיים אודי שי שתמשים לפי א מס. עמוד סיפרוב 6 5 102 בן-סימון ז'אק .13 13 בן-נון גיל ה . 14 13 בן-ציון קריסטל 6 55 בן-פורת צביקה . . 27 26 בנימננט אוהי ה .23 272 בנימין מנשה . . . . . 10 1055 בסל חורי 7 1% 5 בנימיני ישראל 4% 0 בר אלון > 5 7 4 1 בקלש ראובן . ... 54 פ99> בהקטלויעקב - 2 | . 10 12 בר יעקב .2 8 1 100 ברון לידיה 6 .8 08 בר-עם פז 0 6 כ 159 ברי אורנה 8 15% 14 ברונז שמוליק : ל 20 ברש עמוס ו -1 1.1 בהננדה מהקהוו כ 7 1 ו 71 גאבר ערן ה 27 210 ג'פרי מאיר 6 2% 21 גבאי תהילה ‏ . . ... 1 25 גבאי דוד ו 2 29 גולדשמידט דויד ‏ . . 2 2066 גוטסמן משה . . . . גולומבק עמרם . . . ו 16 גולדשמידט שמואל. . . 23 207 גולן גלעד 8 4 4 גולן אבי - ו 2 264 גור מאיר לש .8 0 גולן מיקי א - . 19 21 גורסקי עזריאל . . 16 107 גוהביא לולטו כ וו 2% 21 גירון מיכאל ‏ . . . . 7 3 גיל-עד נימרוד 2 233 גלעד יואל מ 0 23 גלבוע דן ב . 25 271 גרדוס אריק ‏ ...+ . 24 21 גרבר אפרים . . . , 0 4 גרשקו אלי ו 7 9[ גרופר שמעון . . . . 76 15 6 1 דויטש מאיר . . . . 1 146 דוידי דוד 0 . 10 1090 דיאמנט דוד . ... 34 דורון אלי הוכמן אילן הולדר אופיר . . . הולדר (סיון) אילת ‏ . היידניגספלד יעקב הופמן בתיה . . . הילל שלמה הייזלר משה . . . הכט יעקב . . .. הכהן אבירס . . . הנדל דוד הכטוענהד .ה , הרקלבינהס , הנוך דב 7 הרטשטיין דניס הראל אורי. . . . הרצברג מקטס הרצברג מקטס לורה 8 וולדמן אייל . . . ויינגרטן יעקב ויגדרסון מאיר . [גלנסקנ הך. ה וייס צבי ב ויניקמין חנוך וילנץ אביגדור ונרוענמהלי כ ויגר דב ויסברג דני . . . . וינשטיין דוד . . . ולטרעקב. ולדמן רון וקס וילי ל ולסקי ולרי ושיצ עודד . . .. וקסלר שלומית . . ושלר מריו . . . . זיגל החל %יוטק אנשל . ... דסלוגאל כ = דירקטור דוד . . . דרורי *שראל . . . רשימת משתמשים לפי אב 37 1090 211 212 1017 55 4 26 24 1:41 215 233 55 209 1568 109 239 15 216 6 100 20 18 25 15 23 117 217 1-09 13 25 3 13 1 11 21 |08 13 6% 23 79 4 זָיו אורנה הביאות ו 5 חינקיס אריה . . . חואניקו מרסלו . חרפק עופר . . . . טור-כספא יוסי . . טראורינג אהרון טראורינג אהרון יבלונסקי אלון ינוקה מוטי. . . . ידין אהרון . . .. יפה אורי 8 יעקבי יגאל . . . . יצחק שמעון . . . יצחייק יאיר כהן פוני 8 כהן אבי 5 כספי נח 0 כהן עפר 1 כתריאל רייכמך . . כץ שמשון .... לוי יוסף ו לבני מנחס . . . . לוי ששון ל לוי רון ה לוין ערן ב לוין אביטל . . . . לונינסקי יורס לונדון אורי . . . . ליטביץ אילוך . . . לחובר תגל יה ליפשיץ יוסי לימור שוויצר . . . לרמן נפתלי למפל אברהם ללצמהובהי כ כ זיסמן פליקט . . . ומיר יצתק ו רשימת משתמשים לפי א/ב לרנר זאב 1 לרנר איגור שק מאירי חמוטל מאייר ג'ורג' 0 מונטג יחיאל - 1 מוזס יהודה 7 מורגנשטרן ולדימיר . מורגנשטרן הנרי מוריאל יוסף ה מורדוך דניאל מורן מתי 0 מוריה רמי ל מיטרותין יורי מטיאש דוד מיצינר אבי מינץ אלי מלצר קולין 0 מלכי עודד 7 מנשה מני 0 מן עמרי 2 מרגולין אהוד מס נסים מרגלית רמי מרגלית דני 8 מרון רון מ מרדיקס איתן ‏ . .. משיח אליהו 0 נדלר דן רמ נועס אבישי נוסצקי איציק ‏ . . . נוריאל מנשה ל נורדהיים משה . נחמיאס דרור נורמי לורנס ניצן עזי 5 ניסנבוים יורס נפי בתיה ניר דני סבר ניר ו סבן אבי ל סול סימון סדרו סימה סילס אבי החוטש + סיגלוב בני 1-2 סומוביאן גדי ו סלטון רוני ו סלומקה דוד . .. . סלע אמיר סלמן יעקב סעדיה נתן 7% סלע גיא יע עידן עדי כ עמית יובל עס-שלם שלמה . . עצמון ברוך פאלק פיש כ פורמה ישראל פוירשטיין יהודה פורת יובל פורמן אמיר פיאט גדעון פז פיטר פינס אבי פינגר מוריס פיקהולץ שירה. . פינקלשטיין אורי פישמן שמואל פירסט אביאל פלג ניר פלביצ יעקב פליבצקי אמיר פלום עודד ו פקלמן ברוך פנט אריק פרידמן שרית . . . . פרי יעקב פרנקלין שמעון(סטיב) . פהנסילסו ההרר = שו 5 6 רשימת משתמשים לפי א'ב מס. עמוד פרץ שי 2670 פרסקו נדיס 0 צור דורון ו צ'רניאבסקי איליה ‏ . . 7 ציפרוני דורון ו קוסקי אבי 0 קוריית משה ו קורול לאוניד 1% קידר אודי ל קורץ חייס 6 390 קיצילס סימונה -15 קיטאי דב 2 קלה מיכאל 28 קלבר סימון 2 קליין ג'ף 0 קליין ג'י סע 25 קסל שושנה כ קמתי גור 2 קציר משה כ קסלר אבי ו קרינגל יוסי 1 קראוס שמואל . . .. 22 קרמר שלמה 2 קריספיל מוטי. . . 18 קרן אליעזר 6 רבין אסנת 1 רבן דפנה 1 רבינוביץ יצחק. . . 30 רובינסון רוי 7 רגב אילן 30/0 רודניי .ט. קוקס 1% רובי אסף לי וב רוזן מוטי 2 רוזין פבל 27 רוזנפלד גדעון . 26 רוזנבויס לאוניד . 10 רוטברט טל 7 רוזנשטיין אלפרד . . . 5 רוטברג דוד 0 רוטברט פרד 7% רוטשילד מיכאל 0 רוטשטיין יאיר. . 5 סיפרוב 25 97 17 רוס רוני לש רוטשילד מנשה . רוש יואל כ ריין אפרייס רז עופר ריץ מרדכי רייס רמי ו רפאל צורף סלומון רנרט צבי שביט אריה שבתי גרצק שבצנקו סרגיי שוהם יואב + שגיא יצחק 1 שוורץ גבי שוהם תמי שוחט גיא שוורצ מנחם שושנה? שור אלי שטאל יואב שושתרי אמנון שמואל שטיינהרט איסר שטח זאב שטרן רמי שטיינר מיכאל שינהולץ גדעון שילטון רוברט שלו רחל ל שיקלר מיכאל שמידט אורי שליט אורי שפטל יעקב שמש אבי שפר דורון שפירא אהוד שקבטור ארתור . . שצופק אריאל שרמן יובל שרייבר מאיר . . . . 5 22. 30 . 2 28. 11. 2 2 264 1200 21 207 188 21 24 202 116 201 21 14 288 200 17 2734 1:09 212 112 202 110 222 |08 17 רשימת משתמשים לפי א'ב מס. עמוד שיפרוב תירוש דרור ד מוקוליו 15 11 שרף עידו שש 9-2 59 תמיר רון 7 92 17 שי ברו ינטרנט לפי סדר א"ב מס. עמוד א.ס.פ סולושונס בע"מ 7 1 אבן דרך תוכנה ומערכות בע"מ כ אדיונטיקס בע"מ סנס 6-מ ו אדקאד ו אודיוקודס 066 050 | 0-6 טסב יכ אולן תוכנה וטכנולוגיות מתקדמות בע"מ לו אולפני הבירה ירושלים בע"מ 7 אומיקרון דלתא (1927) בע"מ ל אוניקס טכנולוגיות כ 1 אופאל טכנולוגיות בע"מ 7 1 אופריישן אינדפנדס מא ל שא לש א 1 אופק לעולה ו ו אורבוט מיכשור בע"מ ו ב ל אורג'ניקס בע"מ 2 וריקוס השרי ל לה שב בשר יג :7-0 אורכית תקשורת בע"מ 2 אורמת תיות בע"מ א אורנט ו 2 אי 8 אמ מיחשוב בע"מ וב איאי.אס בע"מ עו :0 3 אי.אי.טי בע"מ ג ב 5 צר ו ב אי.אמ.אס. בע"מ שי ורצש שה יש 4 אי.אמ.סי קומפיוטר סטרוג' סיסטמט (ישראל) . . . . 4 אי.אן אר כ אי.אנד.סי.אי סיט כ אי.אס.ג'י. ו ל 0 איגוד לשכות המסחר בישראל ו איי סייט שו לש = ב א 1 ה אייטק מערכות בע"מ ו ו אייט ל ולי ב ו אייקוד מערכות בע"מ . - . ו אינדיק ניסויי מערכות ואבלואוציה בע"מ לי אינטראקטיב אנטרטיינמנט קופוריישן בע"מ 5 אינטרזון טכנולוגיות ל אינפודיסק 0 ו איסטרוניקס בע"מ 5 איריס תוכנה יי אל-אופ מש שא וש בב כ 5 אלביט איימס ה שר אלביט מערכות ראיה בע"מ 0 אלגוטק סוכ ב ל אלדין מערכות מידע בע"מ ל שר 51 אלישיס מיקרו מחשבים בע"מ הפ אלסינט שו רב ל 0 אלף יישוס ה כ ב 6 אלתם ב 6 +4 2559 39 רשימת חברות באינטרנט לפי סדר א"ב מס. עמוד אמ או טק כ | בו 5 "67 אס סיסטמט אס רא כ 67 אמגניקס בע"מ לור ה א ש 6 60 אמולטק וי 1 בי וש 77 אמירן תוכנה 6 5 6 ו אן.סי.סי 0 ד אנוש מערכות פרוייקטים וניהול ב 6 אנקור מחשבים שוקיב = ב כ 7 אנשל זייטק - שירותיס טכנייס וי אס סי איוצ' בע"מ ל 1 אס.פי.אל חר שום בי שש אסיקוס טכנולוגיות בע"מ ה יש ל כ 5-0 ארו הנד (1992) בע"מ ו ו ו אפי יא ששל אסיים טבש לכ שיפ" שב ה הייו אפיק טכנולוגיות (ירגא) בע"מ ימס לס אפליקוס 0 למ ל ג מו ו וו ול אפרת טכנולוגיה עתידית בע"מ ו כ 6 אקטקוס - תקשורת אקטיבית בע"מ 2-ל אר אס טי תיות תוכנה בע"מ ל 5 אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ וא 5 ב אר.טי.אס וי 10 שו ו קש 10 ארב אס בע"מ 7 0 ארט טכנולוגיות זיהוי שי ארית תיות בע"מ 6 ארמון נטוורקינג בע"מ :שמש 5 ה ל 10 אשד רובוטק (1982) בע"מ 0 בוט ו 1 בוריאליס טכניקל אינקורפורייטד בע"מ 0 בי.אי.טי.אס לסו רו ה ו" מ ה בי.אר.אס 1 ו 1 בי.וי.אר טכנולוגיות בע"מ הי ב שמ ה ביוטכנולוגיה כללית 0 ו 8 ביולוג'יק סיסטמס ב 5 ₪ ביי דיי מערכות ו במילים אחרות תיעוד בע"מ וט מ בנק לפיתוח התיה בישראל בע"מ ו בריג'וור דיבלופמנט בע"מ א ו ג'וינט ישראל 1 כו כ ג'ון ברייס ל ב ג'נטריקס בע"מ ב 2 גאמידור ב ו 2 גלאי ה גלטרוניקס בע"מ 2 גלילאו טכנולוגיות בע"מ וי ה 1 = רשימת חברות באינטרנט לפי סדר א"ב גלקוס נטוורקינג 1 13 גמביט 7 ללא 1-4 13 144 גרף עיסקי יו וו לו כצי 13.0 15 דאטה ג'נרל : .15 156 דאטה סרב בע"מ שירותי מידע ותקשורת 13% 118 די.אס.אי. לוו וטו היו יר 2 בכ 14 144 די.אס.פי. יקונדקטורס בע"מ ל" ו 15 די.סי.אל מערכות אינטרנשיונל בע"מ 06 ל :14 1:16 דייזיקס מ 10 1017 דימיון מולטמדיה בע"מ ד 108 הד און מערכות מחשבים בע"מ הועדה לביוטכנולוגיה אש םל ב 2 10% 10 היולט פקרד - מרכז מדעי ישראל בע"מ ל 172 היפרמד בע"מ כ ו 13 הליוגרס בע"מ 1 1568 המימד הרביעי בע"מ א ל כ וול 151 15 המכון למחקר ביולוגי ל 1 156 המכון למתקרי נפט וגיאופיסיקה 5 טס ה 17 הרשות לתכנון לאומי ב כ 15 18 התיה האוירית לישראל בע"מ ממ'"נ מרכז ב 1 159 ואלור מערכות ממוחשבות בע"מ וש 15 100 ווקלטק בע"מ 78 שוביש טס ויל ובל 1 יכ אכ - ל של 1 11 וי.אר.די וירטואל ריאלטי דוולופמנט בע"מ = שלש 7 15% 102 זהר דליה לק 0% 4 .כ מיילשמ וש 13 זי-נקס תקשורת בע"מ 16 1:6 ח.מר תיות בע"מ כ ה שק 16 1-07 חברת חשמל פא ו 6-ו 16 108 חואניקו ופרידלר יס-התיכון 16 00| חיפה כימיקלים ו וד ל ד כל 16 11 חשבשבת לויך תיפיש דנ וניבר 0 16 172 ט.א.ס בע"מ ב 133 טאואר יקונדקור ל כ מ רל 16 154 טבע - חטיבת מחקר ופיתות שו 16 155 טוטל גרפיקס בע"מ ב 16 1%6 טי.וי.ג'י טכנולוגיות בע"מ ל 2-ה ול הו 177 טכם - טכנולוגיה מתקדמת בע"מ 6 במ 127 108 טכנולוגיה גרפית ו ו ו 09| טלאופ תיות בע"מ ₪ כל וק ה 100 טלדטה תקשורת בע"מ מכ = שו הדשה 18 100 טלדיסק בע"מ ו 11 41 2 רשימת חברות באינטרנט לפי סדר א"ב טלרד בע"מ מ ופ % טמבור בע"מ לש 5 ו טמל מיקרו מחשבים 0 טסקוס בדיקת מערכות תוכנה בע"מ. . . טרה מחשבים בע"מ ה טרמל אינסוליישן קו ב י.ל נתוח מערכות בע"מ 1 ידע מחשבים ותוכנה (ישראל 1982) בע"מ יהב מיחשוב ופרוייקטיס בע"מ ל יואב גרא בע"מ 2 שו ו יוביק בע"מ ל ל 2 וש יומן קול בע"מ 0 בוביר :0-5 ל יורונט תקשורת בע"מ ו הל יזהר אשדות בע"מ ו כאוס תוכנה מתקדמת בע"מ א כיוון מחשבים בע"מ ו כרמל הנדסת תוכנה שי סל לוגטל תקשורת מחשבים בע"מ 0 לוגל 0 כ כ 66 לייבלינקס מערכות בע"מ 7 לנאופטיקס ו לננט תקשורת 08 6 ב לאל לשכת המדען הראשי - תמ" 0 לשכת המסתר והתיה חיפה והצפון . . . לשכת מסתר ותיה ישראל אמריקה . . . מ. גירון בע"מ שו ו מ.ט.י טכנולוגיה והנד בע"מ ל מ.ל.ל תיות תוכנה 8 מג'נטה הנד 2.08 לק מופ"ת ביהודה ל מטאלינק בע"מ ו מטלסופט ישראל בע"מ 5 מטקוס בע"מ ב מיינקונטרול בע"מ ל מיעד מחשבים 400 גת פיט יש ד א מיקרוק טכנולוגיות בע"מ 8 ממס"ח - מערכת משולבת סחר חו -. . ממקו תוכנה בע"מ 0 מנן מדיקל בע"מ ל רה מערכות מחשוב ומדידה (015) בע"מ. ‏ . מפעלי נייר אמריקאיס ישראלים בע"מ. ‏ . מקסימה ניוהמדיה בע"מ ל שי ב באינטרנט לפי סדר א"ב מרכז החישוביס הבין אונביסיטאי ד ו מרכז הפלסטיקה והגומי מרכז יזמות נגב מערבי - מרכז לעידוד יזמות בנגב לישראל (1986) בע"מ מינ"מ א משטרת ישראל - המטה הארצי אי מתימו"פ - מרכז התעשייה הישראלית למו"פ נובקוס טכנולוגיות בע"מ נומטריקס בע"מ לו ב מ ב אביש שי בי נורת הילס 2 נט)|מנג' בע"מ ‏ .9 . נטוויז 2 ניהול אנליטי בע"מ. . . ניולן טכנולוגיות בע"מ . נייס מערכות בע"מ. . . נייפקס בע"מ 0 סאפיינס טכנולוגיות. = . סביון דיאגנוסטיקה . . סגנטק ישראל בע"מ. ‏ . סוין אלקטרוניקה בע"מ סופטלינק ב סופר אינדקסינג טכנולוגיה (פתיר, חממה) סופרנט נטוורקינג -. . סטרלינג סופטוור ישראל סי די אי סיסטמס (1992 סי. אי. סיסטמס (ישראל) בע"מ סי. טי. פיי מערכות בע"מ סי.פי.סי בע"מ ‏ . ...> סיבית ו סילוואקו ישראל בע"מ סיליקוס 7 סילמטי בע"מ ו סימטק מערכות הדרכה אימון וסימולציה סימטרון 0 סינופסיס מערכות. ‏ . . סיסטמטיקס 7 סלע מעבדות תוכנה והדרכה בע"מ סקאנוק קו (1990) בע"מ עלית תיות בע"מ . . . פס פבלישינג סיסטמס בע"מ פאוורקטרוס ו פארמוס בע"מ ) בע"מ יש :א 26 208 239 200 21 23 26 207 208 209 20 21 272 23 26 25 206 27 28 259 200 2|1 202 23 264 25 206 207 206 200 2200 21 22 23 2734 2755 206 207 208 279 200 211 3 רשימת חברות באינטרנט לפי סדר אב פורקס פרדיקטור אינק 2% 22 פיינאפל מולטימדיה בע"מ ו 10000 ינוד 20 23 פיקטל טכנולוגיות בע"מ מ ו ל ו א 26 24 פיקסל וש י -8 26 25 פלורסינט מפעל ישראלי בע"מ 26 206 פלקסוס יועציס = רש )ומח 27/0 207 פנורמה תית מוצרי קליטה לטלויזיה בע"מ 27 208 פקסוורקס בע"מ ל ל רו 219 פרודקט מחשבים בע"מ ו לע סיו ב ו מ 270007 200 פרנצטק בע"מ ומא 206 > הששב לגר ‏ בלר ה - 27 21 פרנקלינס בגב ל 202 פתרון מערכות בע"מ חורו ד 2/7 23 צ'קפוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ 2 2% צורן מיקרו אלקטרוניקה בע"מ 2 255 ציס חברת השיט הישראלית בע"מ 27 206 קו מערכות בע"מ 7 207 קו-מנחה ל שי 2 ו 2008 קוגניטסט 0 2 209 קודוסון בע"מ יא שה 28 200 קולנת מערכות בע"מ ל 2 201 קומדע 68 כ .זו מק רו 202 קומטאצ' ב ו אב 234 קומפיוגן בע"מ כ ו 2 15 קומפיוגרפיק 08 מב ב 28 06| קומפרו מערכות תוכנה בע"מ 2 207 קונסופט בע"מ ל 2 108 קיו.אף אס 4 04% יב שש 66 שה סשונת ככ השבכ 2906 209 קיוליק 6 סופה (ישראל) 2 220 קליינט/סרוור טכנולוגיה בע"מ 2 211 קרדיס בע"מ 070. עכ א ל ב 2 212 קרן דו לאומית למו"פ תשיעתיים ישראל ארה"ב . . . 29 23 ראדוס תעופה בע"מ ל לכל ו ב 0 244 ראפטור בע"מ ו ו א ו 7 29 215 רדויו סופטוור בע"מ 2 216 רדויז'ן 065 שלש ה ה 20 37 רדקוס בע"מ 08% על ללש 290 218 רובוטיקה מתקדמת וטכנולוגיה בע"מ 29 19 רותלקס אופטיקה ל 30 220 רינה שיווק מתקר ופיתוח בע"מ ב 0 71 ריקרקר בע"מ -006 שי בב אלב לכבשכ 7-2 0 2000 22 רס מחקר ופתוח ציוד אלקטרוני בע"מ 20 3 רשות הדואר 0060 באוש אל ל שממש ה 30/4 24 רשימת חברות באינטרנט לפי סדר א"ב שיא טכנולוגיות 6 וא מש לג -+:- 306 5 שירה וצ 2-5 30 206 שיתב תוכנה בע"מ 7 .30 27 תדיראן הקשר 0 רו בצ 306-055 588 תוכנה לענין בע"מ ו אי 30 9 תמה תית פלסטיק 30 220 תמי מכון למחקר ופתות ב 1 211 תנובה מחשביס בע"מ 31 212 | 45 שי אופטיקה נומטריקס בע"מ רותלקס אופטיקה אלקטרואופטיקה איי סייט אל-אופ תעשיות אלביט מערכות גלאי סי. אי. סיסטמס אלקטרוניקה א.ס.פ סולושונס אלביט איימס אספרו הנדסה אר.אס.אל לטרוניקס בע"מ די.אס.אי. התעשיה האוירית מיקרוספק סוין אלקטרוניקה אנרגיה אורמת תעשיות ביולוגיה גאמידור המכון למחקר בריאות אמ או טק דיאגנוסטיקה אורג'ניקס בע"מ סביון חומרה ותוכנה אודיוקודס אוניקס אי 8 אמ מיחשוב אלישים מיקרו אנקור מחשבים בי.וייאר די.אס.פי ברות באינטרנט על-פי 1מי פתוח מוצריס אופטייס למיקרוסקופיה פתוח מערכות מדידה אופטיות . פתוח וייצור של מצלמות וידאו וו פיתוח/יצור/שיווק של מוצרי צבא אלקטרואופטייס ראיה ממוחשבת מערכות בדיקה אלקטרואופטיות ממוחשבות . פתות ייצור שווק מערכות אלקטרואופטיות רכיבים (1.51/) לעיבוד תמונה פתוח מערכות אלקטרוניות מתוחכמות אנטנות למכשירי קשר "עה 0 זל > פתוח מערכות היי-טק שטוקי ןכיק ג 5 תעופה ו 8 אלקטרוניקה ב יצור מערכות הספק אלקטרוניות, אל פסק . אנרגיה וסביבה . ביולוגיה מולקולרית לאוש > ו 4) :כל מו"פ יישומי בכימיה וביולוגיה מו"פ תעשיתי מדעי ורפואי 8 פתוח אמצעי אבחנה רפואית יס מ 0 פתוח ערכות דיאגנוסטיות ן-שיקן 5 ₪ מו"פ של מוצרי שבבים שווק ושרות לתחנות עבודה ופתרונות ממוחשביס פתוח חומרה ותוכנה בתחומי 57 בית פתרונות (מתשבים תוכנה) 4 פתוח ושווק מערכות אבטחת מידעי 0 שווק ושרותי מחשב תוכנה םיות מע פתוח מערכות גרפיקה דוו - 5 :4 2 20 12 15 19 14 156 6 114 1:5 שי ות באינטר חומרה ותוכנה (המשך) פתוח שווק מערכות מחשבים כ מחקר ופיתוח בתתומי המחשב וישומיו הד און מערכות היולט פקרד - ווקלטק בע"מ יומן קול בע"מ יורונט תקשורת לוגטל תקשורת מקסימה ניו-מדיה ניולן טכנולוגיות פגסוס טכנולוגיות פיינאפל יקסל פתרון מערכות קומפרו מערכות קיוליק 6 סופה קרדיס בע"מ ראפטור בע"מ רינה שיווק מחקר חומרה כללית אופאל טכנולוגיה אי.אמ.אס. בע"מ אי.אמ.סי אייטק מערכות איסטרוניקס טוטל גרפיקס בע"מ חמרים טרמל אינסוליישן חשמל חברת חשמל יזמות אופק לעולה אלתם מופ"ת ביהודה מרכז יזמות נגב מרכז לעידוד קרן דו לאומית יעוץ אנוש מערכות הועדה המכון למחקרי נפט הרשות לתכנון 88 פתוח מוצרי תוכנה ותחומרה פיתוח ייצור ושיווק יומן קול לעיווריס -5פי תחומי פתוח ייצור ושווק מוצרי תקשורת ותוכנה פתוח מוצרי תוכנה ורשתות תקשורת מולטימדיה -. . פתוח ויצור מערכות . חומרה ותוכנה מחקר ופיתוח של יישומי מולטימדיה. גרפיקה ואנימציה ממוחשבת, פיתוחי מולטימדיה -. . מערכות ממוחשבות . : פיתוח משחקי מחשב ומשחקי וידאו פיתוח תוכנה . . פתוח מערכות איסוף נתוניס ובקרה . פתות ושילוב מוצרי וידאו ותקשורת כרטיס חכם ומערכות הצפנה . פיתוח מכונה למטרולוגית פרוסות סיליקון . מערכות בקרה תעשיתיות וכרטיסי ממשק למחשבי 00 . . פיתוח מוצרי חומרה ותוכנה לאכסון נתוניס 44 44 מחשבים וכרטיסיס מבוססי 158115 ומעבדיס 4 מערכות וטכנולוגיות ₪567 . שירותי הדמיה ממוחשבת ציפוי בידוד טרמי יצור חשמל . . . חממה טכנולוגית חממה טכנולוגית חממה טכנולוגית חממה טכנולוגית חממה טכנולוגית 5 16 21 22 . 22 עידוד שת"פ בין חברות ישראליות ואמריקאיות . 29 יעוץ ומתקר סביבתי ו קידום הביוטכנולוגיה בישראל 14 סקרים גאופיסים חיפושי נפט, מיסם סייסמולוגיה 15 כלכלה תכנון כלכלי 5 1%6 97 1.068 12 3 23 219 200 23 2 10 17 18 , ינטרנט על-5י יעי מט. עמוד יעוץ (המשך) סלע מעבדות תוכנה הדרכה וייעוץ בנושא 006/קסס ,אנחט ף1011ח/א ‏ 25 פלקסוס יועציס מחקר שווק תעשייתי ואסטרטגיה 2 כימיה זהר דליה דטרגנטיס כימיקלים ביוטכנולוגיה 1 חיפה כימיקלים פתוח דשנים וכימיקלים . . .... 0 טמבור בע"מ ייצור פתוח ושווק צבעיס ה ל כ 187 מפעלי נייר ייצור נייר קרטון, מיחזור נייר ופלסטיק 22 מרכז הפלטטיקה | מחקר ופתוח בתחומי הפלסטיקה והגומי .22 תמה תעית פלסטיק ייצור פתוח ושווק בתחוס הפלסטיקה . . 30 תמי מכון למחקר | מכון מתחקר ארצי לכימיקליס לישראל מו"פ כימיה ‏ . . לעו עשי התחש סיוב כללי אופיריישן קידוס קשריס עסקיס עס ארה"ב . . .0% איגוד לשכות מחקר כלכלי מסחרי וסטטיסטי יי ג'וינט ישראל מתקהיחבהתל ו ו 8 לשכת המסחר מידע והדרכה עיסקית 2 לשכת מסחר ותעשיה קידוס קשרי הסחר והפעילות העיסקית לפ תויה 5 0 0 ם 2 מג'נטה וזנדסה פיתוח והפצת תוכנת תיב"מ + הדרכה לסטודנטים 21 ממס"ח - מערכת | ארגון הקמת מערכת משולבת סחר חוצ 21 משטרת ישראל - | זיהוי פלילי . : 22.0 סימטק מערכות תכנון ויצור מערכות סימולציה והדרכה . 55 קודיסון בע"מ מחקר ופתוח המצאות ישראליות 2 כתובות שימושיות אקטקוס - תקשורת שירותי אינטרנט ומערכות מידע 8 דאטה סרב בע"מ | ספק תקשורת אינטרנט 1 לשכת המדען הראשי תמיכה במו"פ תעשייתי -. .2008 מרכז התישוביס שירותי מחשב ותקשורת לאינטרנט 7 מתימו"פ - מרכז תמיכה בעוסקיס במו"פ . . .. -% 23 קו-מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ יהוי 2 מאגרי מידע אינפודיסק פתוח ושווק מאגרי מידע מדעייס . 5 במיליס אחרות תיעוד טכני,תרגומיס,דמו דיסקטיס ק[6ת 7 ת110 ט.א.ס בע"מ פיתוח ייצור ושיווק מאגרי מידע ומוצרי מידע 6 פרנקלינט שירותי מידע ומתן גישה למאגרי 001.6 . . . 27 מזון עלית תעשיות בע"מ פתוח ושווק מוצרי מזון ו םי ב 206 פלורסינטי מפעל ייצור ופיתוח תמציות למטון >יטקוטיוקריטה, ברד 26 11 7 2|8 227 220 21 271 מזון (המשך) תנובה מחשבים מחקרים כלכלים בוריאליס טכניקל בנק לפיתות מ. גירון בע"מ מיכשור אשד רובוטק טי.וי.ג'י מערכות מחשוב רובוטיקה מתקדמת מיכשור רפואי אמגניקס בע"מ אנשל זייטק - מנן מדיקל בע"מ סילמטי בע"מ פרנצטק בע"מ רס מחקר ופתות מיקרואלקטרוניקה אורבוט מיכשור אמ סיסטמס אסיקוס גלילאו סגנטק ישראל בע"מ סי.פי.סי בע"מ רן מיקרו מכניקה קונסופט בע"מ ינטרנט על-פי י עיס מס. עמוד שירותי מחשוב לתנובה ל שמש לש שש = השבוות 26 השקעות ופיננסים, מו"פ כ מתקרים כלכליים ₪ וני כ 12 מידע ומחקרים שיש מ לי מוזם: <> 20% ייצור פתוח ושווק רובוטיסם להדרכה . . . . .. 10 גרפיקה ממוחשבת מערכות בקרת ציי רכב . . . 17 פיתוח שיווק ומכירת מוצריס מתוצרת חברת ק1] 22 פיתוח וייצור מכונות מדידה מדויקות 2 פיתוח וייצור מערכות ממוחשבות לאנליזה רפואית6 שירותים ופיתוח אביזרי עזר לנכיס מל 2-5 8 פתוח שווק ויצור ציוד רפואי ממוחשב 2 יצור חומריס לשימוש דנטלי ורפואי ₪2 25 פיתוח ציוד רפואי ממוחשב 27 פתוח זיווד אלקטרוני וציוד רפואי 30 ייצור מערכות בדיקה לתעשית המוליכיס למחצה 2 פתוח של מערכות 1.0811015% שר 6 פיתוח שבבים אלקטרונייס (מעגליס משולבים) . מו"פ של רכיבי 1.51 :ו 1 סיליקון קומפיילר ספריות תאיס לתהליכי ייצור ‏ 24 תכנון ועריכה של מעגלים מודפסים 2 פתוח מיקרופרוססוריס סקט תו 2 מערכות בקרת תנועה ו :לשה - 07 28 ניהול רשתות תקשורת ארמון נטוורקינג מטקום בע"מ רדקוט בע"מ סביבה חואניקו ופרידלר עיבוד תמונה אולפני הבירה טרה מחשביס בע"מ 20 פתות וייצור מערכות ניהול לרשתות מחשבים | . 10 פיתוח תוכנת זמן אמת ותקשורת מחשבים . . . 21 ציוד בדיקה לתקשורת מחשבים 2 יעוץ ומו"פ בתהליכים בטיהור שפכיס 166 שירותי צילום, וידאו אודיו אנימציה ממוחשבת . 1 מו"פ של ויזואלציה ביורפואית .= 2% 18 אוניברסיטת חיפה הספרית 18 27 255 108 107 26 218 1|00 רשימת חברות באינטרנט על-פי תחומי עיסוק תוכנה אבן דרך תוכנה אדיונטיקס בע"מ אדקאד אולן תוכנה אומיקרון דלתא אי.אי.טי בע"מ אי.אן.אר אי.אנד.סי.אי אי.אסג'י. אייס אייקוד מערכות אינדיק ניסויי אינטראקטיב אינטרזון איריס תוכנה אלגוטק אלדין מערכות אלסינט אלף יישוס אמולטק אמירן תוכנה אן.סי.סי אס.פי.אל אפי אפיק טכנולוגיות יקיס אר אס טי אר.טי.אס ארבעה אס בע"מ ארט טכנולוגיות בי.אר.אס ביולוג'יק סיסטמס ביי דיי מערכות בריג'וור ג'ון ברייס ג'נטריקס בע"מ גרף עיסקי דאטה ג'נרל די.סי.אל דייזיקס דימיון מולטמדיה היפרמד בע"מ הליוגרם בע"מ המימד הרביעי ואלנר מערכות פתוח פרוייקטיס עתירי תוכנה פתוח תוכנות לימודיות פתוח תוכנה יבוא ותמיכה בתוכנות מתמטיות והנדסיות . פתוח תוכנה בשטח התחזוקה תקשורת באינטרנט פתוח תוכנה פתוח ושווק תוכנה למערכות מידע מבוזרות מחקר ופתוח מערכות מומחה פיתוח תוכנה לסביבת מקינטוש 0 מל פתוח תוכנה מדעית פיתוח תוכנות מולטימדיה פיתוח תוכנה פתוח תוכנות אנטי-וירוס אבטחה ואיחזור מידע פתוח תוכנה ו פתוח תוכנה וחומרה לאבטחת מידע הדמיה דיאגנוסטית רפואית פתוח ושווק תכנת אלף פתוח תוכנה פתוח תוכנה פתוח מערכות הי-טק ספקי מערכות תוכנה 6 ₪ פתוח תוכנה עיבוד תמונה וצבע . . פתוח תוכנה נתוניס ועיבוד אותות פתוח תוכנה תעשיות פתוח ושווק תוכנה פיתוח תוכנה. . פתוח תוכנה - מערכת לזיהוי כתב יד בעת כתיבתו . פתוח תוכנה פתוח תוכנות לדיאגנוסטיקה רפואית פתוח תוכנה לסביבת חלונות פיתוח תוכנה פיתוח תוכנה ושיווקה פתוח תוכנות מולטימדיה ברפואה פתוח תוכנה ללוגיסטיקה פתוח תוכנה לאוטומציה של ארגוניס פיתוח תוכנה עבור מערכות נתונים ₪ = הד ד 03 0 4-ל בל מש וש פע שש 0000 006 00 00 00 0 סא ל) 65 מס. עמוד = ₪ חח 5 ₪ - 11 1|1 13 104 15 1|[3 116 117 120 122 13 15 1%6 |16 1-17 108 13 156 15 100 1 רשימת חברות באינטרנט על-פי תחומי עיסוק תוכנה (המשך) וי.אר.די וירטואל זיהנקט חשבשבת טאואר סמיקונדקור טכם - טכנולוגיה טכנולוגיה גרפית טלדיסק בע"מ פיתוח אלגוריתמים וישומיס בתחוס הגרפיקה תקשורת מוצרי תקשורת ל- 48/400 פיתוח תוכנות מדף 206 פתוח תוכנה פתוח מערכות תוכנה פתוח תוכנה לתעשיות הנפט פתוח מוצרי חומרה ותוכנה טמל מיקרו מחשביס בית תוכנה לתחוס השכר ולמתחם החשבונאי טסקוס ייל נתוח ידע מחשביס יהב מיחשוב יוביק בע"מ יזהר אשדות בע"מ כאוס תוכנה כיוון מחשביסם כרמל הנדסת תוכנה לוגל לייבלינק מ.ל.ל תעשיות מטלסופט ישראל מיינקונטרול בע"מ מיעד מחשבים ממקו תוכנה בע"מ נטי מנג' בע"מ ניהול אנליטי נייפקס בע"מ סאפיינסי סופטלינק סופר אינדקסינג סטרלינג סופטוור סי די אי סיסטמס סיבית סילוואקו ישראל סימטרון סינופסיס מערכות סקאנוק קו (1990) פס פבלישינג פורקס פרדיקטור פיקטל טכנולוגיות פרודקט מתשבים צ'קפוינט קו מערכות בע"מ קוגניטסט קומדע 2 בדיקת בקרת איכות תוכנה מערכות הערכות מצב טכנולוגיות, ניתוח מערכות פתוח תוכנות למחשבי ם,[קק א יעוץ ופיתוח פתרונות תוכנה ותיקשורת תוכנה לאינטרנט הפקת מוסיקה, פיתוח תוכנות בתחוס המוסיקה פיתוח כלים לפיתוח תוכנה לישומיס עיסקיים פתוח תוכנה לחלונות פיתוח תוכנות אנטי-וירוס ואבטחת מידע ל-0.ק תוכנה לימודית . . פיתוח תוכנה . פתוח תוכנה פתוח תוכנה פתוח מוצרי תוכנה תוכניות פיננסיות לוגיסטיקה ומלאי רכש פתוח תוכנה פתוח שווק ומכירה של חס6ַ6וַח8ח2) פיתוח תוכנה לניהול מרכזי מחשביס פתוח תוכנה פתוח תוכנה פתוח תוכנה מחקר ופיתוח תוכנה ומולטימדיה . . פתוח תוכנה פיתותח תוכנה פתוח תוכנה פתוח ושווק תוכנה פיתוח תוכנה, הוצ"ל אלקטרוני פתוח ושווק תוכנה משולבת תכנון ופתוח כלי תיב"מ פיתוח תוכנה לחברות בתחוס הטלפוניה. . מחקר פתות ושיווק תכנה של בינה מלאכותית עבוד תמונות תוכנה מחשביס . . פתוח תוכנה לניהול רשתות תקשורת פתוח תוכנה פתוח תוכנה לפסיכולוגים ומרפאיס בדיבור פתוח תוכנות בתחוס התקשורת וניהול נתוניס מס. עמוד 5 6 16 .. 16 | , ב ינטרנט עק-פי ת י עיס מס. עמוד | סיפרוב תוכנה (המשך) קומטאצ' פתוח תוכנה ליצוא חיויד. היהש - 285 204 קומפיוגן בע"מ פתות תוכנה . . משויו? בהשצרט א .28705 105 קומפיוגרפיק פתוח תוכנה "ו שי והש סוט 280 106 קיו.אף.אס. פתוח של תוכנות למחקר בהשקעות 2 209 קליינט/סרוור מע' | פתוח אוטומטיות לקלינט סרוור השש 207 211 רדויו סופטוור פתוח ושווק תוכנה -. . . ₪ הרוי המא ->.- 296 216 ריקרקר בע"מ פיתוח תוכנה וו נמ ומ ו 0 222 שיא טכנולוגיות פתוח תוכנה אי .5 30 5 שירה פתוח תוכנה . . ה 6 05 266 שיתב תוכנה בע"מ איחזור מידע מערכות ניטור ‏ . . 65-05( 207 וכנה לענין בע"מ פתוח תוכנה פיננסית ושרותי תקשורת 0 29 תחבורה ציס חברת השיט | פתות ושווק בתחומי הספנות והתובלה ‏ . .... 27 206 ראדוס תעופה בע"מ הנדסת תעופה + פיתוח + השבחות . . .... 29 264 תקשורת אוריקוס מו"פ לתקשורת נתונים 2 17 אורכית תקשורת פיתוח מוצרי תקשורת 2 8 אורנט תקשורת נתונים 25-50 20 אי.אי.אס בע"מ פפוח תקשוכת מחשביס ג 2 אס סי אייצ' בע"מ | הסבות ל 0 55 אפרת טכנולוגיה דואר קולי ומערכות הקלטה . ...9-0 02 ארית תעשיות בע"מ פתוח מוצרי תקשורת ואלקטרוניקה 10 166 בוס תקשורת מחשבים ו ו ו 10 110 בי.אי טי.אס פתוח מוצרי תקשורת לרשתות מחשבים . . .. 11 112 גלקוס נטוורקינג תקשורת נתונים כ 13 גמביט תקשורת מחשביס ה 1 154 ח.מר תעשיות בע"מ תקשורת מערכת רישוס ובקרה למרכזיות טלפון 16 1-07 טלאופ תעשיות פתוח מוצרי תקשורת 1 100 טלדטה תקשורת טלפוניה, תקשורת אלחוטית ל ו 100 טלרד בע"מ טלקומוניקציה ו 152 יואב גרא בע"מ פיתוח מערכת טלויזיות אינטראקטיביות . . . . 19 201 לנאופטיקס פתות ושווק מוצרי תקשורת 20 212 לננט תקשורת תקשורת מחשביס רכזות חכמות 2 203 מ.ט.י טכנולוגיה אפיון ופיתוח מערכות תקשורת 2 20 מטאלינק בע"מ פתוח רכיבים למערכות תקשורת 2 26 נובקוס פתוח רכיבי תקשורת סו יס ו 206 נורת הילט מתמחה ביצור 1118 כרטיסי תקשורת ורכזות תקשורת 0 ה לת א סי ה 2 208 נטוויז תקשורת נתונים כ 2 20 נייס מערכות בע"מ מערכות תיקשורת מהירות ומערכות קול . . . 23 23 סופרנט נטוורקינג (1א'41/) תקשורת נתוניס 2 21 סי. טי. פו תקשורת סיפרתית 25 25 סיליקוס פתוח מתאמי כיס לרשתות תקשורת 2 200 3 רשימת חברות באינטרנט על-פי תחומי עיסוק מס. עמוד תקשורת (המשך) סיסטמטיקס רשתות תקשורת נובל א מו חצ 2 .2 של פאוורספקטרוסם טלקומוניקציה אלתוטית ו ו ...2608 פנורמה תעשית מו"פ של מוצרי קליטת שידורי טלויזיה ולווניס ‏ 27 פקסוורקס בע"מ תקשורת, פתוח תוכנה כ 2 קולנת מערכות מחקר ופתוח בנושא תקשורת נתונים. . 28 רדויז'ן פתוח שיחות ועידה בוידאו ו 2 רשות הדואר העברת דואר, דיוור ישיר . . . . 0% תדיראן הקשר אלקטרוניקה תקשורת . . . הד לת . . 306 תרופות ביוטכנולוגיה פתוח ויצור תרופות פרמצבטיות .הו טבע - חטיבת מחקר מחקר ופתוח תרופות מיוחדות וגנריות 1 פארמוס בע"מ פתוח תרופות למערכות עצבים מרכזית | . . . . 26 4 מושגים בסיסיים בדואר אלקטרוני מהי כתובת (4208858) של נמען ברשת! רשת תקשורת היא קבוצת מחשביס הקשוריס ביניהס לפי סטנדרטים מסויימיסם, ומאפשרים לכל מי שקשור לאחד המחשביס להעביר דאר אלקטרוני (כמכתבים או כקבציס) לכל אחד ממשתמשי הקצה של מחשב אחר ברשת. לכל מחשב המשתתף ברשת מוקצה שסם מיוחד הנקרא: 811/8-12 ולכל משתמש באחד המחשבים שס מזהה (קוד) הנקרא: [-086₪ כמו בדואר רגיל גס בדואר אלקטרוני יש להפנות מכתב לכתובת מסויימת. כל כתובת מורכבת משני חלקים: 1. מזהה המשתמש: כ11588-1 2. מזהה המחשב: 12-51118₪ (או 6וחג8צ] הובוחסכ). שני החלקיס בכתובת מופרדים זה מזה תמיד ע"י הסימן ₪9 (ללא תווי רווח) שפירושו: המלה האנגלית ]8. הסימן ₪9 המכונה "שטרודל" הוא בדרך כלל התו העליון מעל 2 (כלומר 811:1+2). כתובת של משתמש נתון ברשת תראה על כן כך: 10-1069517₪-אמפ המזהה (ה-ח[9וח0) של כל מחשב ברשת דמ א אדא הוא ייחודי והוא מורכב בדרך כלל מארבעה חלקיס המופרדים זה מזה ע"י . (נקודה) חלקים אלה נותנים ציון מדוייק של שמו ומיקומו של המחשב ברשת: 1. החלק המתאר את שס המחשב - כאן מיגוון השמות הוא אינסופי למעשה והוא יכול להיות כל דבר. 2 החלק המציין את מיקומו של המחשב. 3 החלק המתאר את המיגזר אליו משתייך המחשב: המיגזר האקדמאי מזוהה ע"י המילה 80 המיגזר הממשלתי מזוהה ע"י המילה צסק המיגזר הצבאי מזוהה ע"י המילה [וות חברה פרטית מצוהה ע"י המילים 0ס או וחסס המיגזר התינוכי מזוהה ע"י המילה 60 5 4 החלק המתאר את הארי בה נמצא המחשב - לכל הארצות בעולם יש קוד בינלאומי המזוהה בדר"כ ע"י מיליס בנות 2 אותיות: לדוגמא: [1 = ישראל | 11 = איטליה | 06 = בלגיה בארה"ב בדרך כלל לא מציינים את שם האר בחלק האחרון של ה - חנפוחסכ. כך למשל כתובתו של יעקב בר ממתימו"פ באוניברסיטת תל-אביב היא: [606650.188.86.1דזהפן, החלק משמאל לשטרודל הוא כנויו של יעקב בר = וזגפן החלק מימין לשטרודל הוא ה - תו04ז00 המורכב מארבעת החלקיס הבאים: 7 = שמו של מחשב ה - חטפ גוג! = באוניברסיטת תל-אביב 6 = השייכת למיגזר האקדמי ]| = בישראל. 56 כתובות שימושיות רשימת החברות המורשות לקשר משתמשים בחיוג לרשת אקטקוס תקשורת אקטיבית בע"מ מנכ"ל אמיר פליבצקי איש קשר: אמיר פליבצקי ת.ד 5402 חיפה 31054 טלפון: 047676115 פקס: 047676088 כתובת באינטרנט: ]06086160₪1.60.1)ח1 בזק זהב מנכ"ל יוסי קנטור איש קשר: איתי יפה רח' הנמל 40, ת"א 63506 טלפון: 03-5433777 פקס: 03-5444199 כתובת באינטרנט: [1181602016.201006).60.1 דאטה סרב מנכ"ל גיל בן-נון איש קשר: פנינה ת.ד 58064 תל-אביב 61580 רח' הלח"י 31 בני ברק בית אורניס טלפון: 03-7272916 פקס: 03-6199525 כתובת באינטרנט: ]60.1.+ז06008185)ח1 קו מנחה מנכ"ל: עדי אביר איש קשר: עודד חנני רח' יד חרוצים 12 ת"א 67778 טלפון: 6388222 פקס: 03-6388288 כתובת באינטרנט: [60.1.א06.8ו016001)הווח ה נטויז'ן מנכ"ל: צבי אלון איש קשר: חלי אפללו קרפל סוכנות דואר מת"ס חיפה 31905 טלפון: 04-7550123 פקס: 04-550122 כתובת באינטרנט: |066.1.ח1510ש61ת1060ה1 אלרונט איש קשר: אשכנזי אליאב ת.ד 31015 מת"מ חיפה טלפון: 04-313590 פקס: 04-313678 כתובת באינטרנט: )6 .חסז[626ץג:[ס י.ב.מ איש קשר: מיקי דגן רח' ויצמן 2 בית יבמ ת.ד 33666 תל-אביב 61336 טלפון: 03-6978426 פקס: 03-6978115 כתובת באינטרנט: וח1.60ח032306011.10 ץ>וות 7 2 3 8 החברות הבאות קיבלו רשיון לספק שרותי אינטרנט בישראל, אולם ביוס הוצאת המדריך טרס מספקות שירותים אלו: אינפינט 5. יורונט תקשורת איש קשר: אריק ורדי איש קשר: בני סיגלוב רח' מרכז בעלי המלאכה 92 רח' דב פרידמן 2 רמת-גן תל-אביב 63824 טלפון: 1155675-30 פקס: 5166157730 טלפון: 4792525-30 פקס: 5658146730 6. אמגון (קבוצת אמנת) דארקוס בע"מ מנכ"ל: דוד פילה איש קשר: יוסי ואליס איש קשר: אייל פארן רח' הקישון 01 בני ברק רח' יצחק שדה 43 תל-אביב טלפון: 5557775-30 פקס: 0 "," טלפוף 0 פסס: 0711735-30 שני טכנולוגיות 7 דיגיטל אקויפמנט (דק) מנכ"ל: יוסי מיבר איש קשר: נחמן פרילינג רח' ששון 12 תל-אביב שד' הגלים 13 הרצליה טלפון: 8821936-30 פקס: 7821936 טלפון: 353395-90 פקס: 035245790 תדיראן בע"מ 8 מלל תעשיות תוכנה בע"מ איש קשר: דורון בן-הרצל מנכ"ל: עמירס שור טלפון: 2622629-30 פקס: 8180329-30 | איש קשר: ברונר רח' הבוניס 9 רמת-גן ורמים ציבוריים שורים לרשת בארץ: מתימו"פ (מרכז התעשיה הישראלי למו"פ) מנכ"ל: יאיר אמיתי איש קשר: יעקב בר ת.ד 50364 תל-אביב מיקוד 61500 טלפונים: 5175930, 5170150 פקס: 0375106724 כתובת באינטרנט: 6266%.188₪.86.11הו3פן, מחב"א - מרכז החישובים הבין אוניברסיטאי באוניברסיטת תל אביב מנהל מחב"א: מר אבי כהן אוניברסיטת תל-אביב רמת-אביב, תל-אביב 69978 טלפון: 0 פסס: 03-6409118. כתובת באינטרנט: [86.1.ה]. 3267 אגף התיקשוב אגף התיקשוב משרד התקשורת איש קשר: גב' לינדה פרלמוטר ת.ד 29107 תל-אביב 61290 טלפוו: 3 פסס: 0375198109 כתובת באינטרנט: 60.11./ז02605.08)85)קה0חו1 7 7 2| 20202022 ב תסו!ה6והוהוחס) בוה 6 זס] 00018זק |]/ ]0 ה8ופ6 כ חסו1091חטוח 610600 7 61655ז1/ וז 0600 כ 6510 חס 5 חב ] 61ק 6 זסאססק ב ()ד/) הסווה6וחטותוחס>) גוג [6שס%] זט ח0ו681וחטוח וח0ס6 אזסצווטא1 2020 תסו8סוהטוחותס6 6ות0ז001| וטו ח20)-אזס 6 ה וחק וטס 61600 . ]הסותקוטף6 תסו81סוחטוח וס 01 )ה6וחקט|סצ6 : 020202002 . אחסו1הסוחטוהוח0ס6[6ך . חסובסוחטותוחט) 18ה2] 01 זה6וחקסו6צ6ש 65 / 7 סטווסהזסוח! 8 שחוזס6הופחם הסווגוצ סו קז ד 568 ההותהזסחבק יזוס 1300 6 .0 וח0סו!91 סט 5 .וחוח0-) ההזו6גיך 3 60 ד 60 6 ץ20) הס ח0ו)הוצ/ וח00ה 71 1-8 . . . 57510005 חסו!וחזס1ת] 6 5691605 |6חזסוח! 0 0 0 ₪ 3-2 ₪ 0 ה | תרוו 020 56701065 ]6חז16ה] 8 חסו!הוטקוחי)) . |80ז8] ח: כ .8 ₪ |הוזזפט0ח] זס! זזסקקטפ 6 וח 0000 1 ה ץצוח ז6וח1 קתוו 001166 01 06 016 0 ₪6 |4וזופט0ח] )0 זזסקקטפ . 1.112 1605עז56 ח110ה6וחטותהזס > 6 חטו!הוחזט!הן ו חי ₪ / ₪ סא 6קגק 208 29 2000 ב ]ה6וחק ס|6ש26] 6זהאאו)0 202 0 . . . . 6ז0א50]0 01 קוזו31%00 6 וחסותקס|סט6 24 20 00 ]החשוק ס|6ש66 5010876 207 20 - . . . . 5011/876 שחו61אז3)! 8 ]הסוחקס|סצ6 208 20 0000ב ב ]ת6וחקס|26%6 6ז500/8 271 1 . 510065ט0ח1 זס] וח5/516 קחוקהוחו 1200ז6)טקוחס) 202 31 2020 . 5000876 ]0 )ה6וחקס|6ט6ש 205 11 ב ]00/0 זס זהסוחקסו6צ6ס 207 31 וח6ו55 שחוזס!וחסוח [8ש16ז61ז חסו!הוחזס)ה1 208 31 - 20 . גו60ח!!]ט] 6 6זגוו501 6 209 31 200000 . [ה6ותקס|6ט6כ 6ז50]098 200 12 00 0 0 0 8 םס 0 ם ב זה | הי 281 12 200000 )השותקס|6ש26 6זה )50 23 2 2020200 . ]ה6ותקס|266 6זה/50)0 205 2 0 00 0 0 0 ם סרמ 0 תופי 22 3 ...ב 5/0 זז אפוש 155 4 - 2020 6סההזט155/ 6זהצו)/50 ץזו|טכ) 31 55 0000ב )ה6והקס|6ש6כ 6ז50/08 213 55 0000 ]השוחקס|6צ6כ 6ז8ש50/0 266 6 68 10 506 88| 6 קז .ט|6ש26] חסוו63!קק/ :6 פוחח!וזספ\/ פן3 6 . . 2818-08505] 5516018 |ח6וחקס!6ש26] 50/0816 3 6 01608560( 6 4081518 וח5506 [הסוקס!סחווסטיר 324 6 סזהצו)501 ]0 )ח6וחקס[6ש26] 6 חטווהז|טפח60 .60 5 17 020ב00.. זסוטקת 60 6וקקא/ 207 7 0 חס 06₪01ז2 005ו081וחטו וחס2) 0ב 4 | . . .צ06 61ט6סזק סוח0ז601| :6 חסו81סותטוח וס )> 34 4 . . . 005ו691וחטותוחט 6 זסוטקוח00 זס: 8וסט6סזק 59 5 20200 . פחס!)168הטוחוחס 6 זסוטקוחס 6 43 5 2.0200 פוה516ץ5 חסו]הסוהטוחוחס ) 93 7 0.0002 תסו63|הטוהות60 |ג)וקום |8 9 . . שחו6ז660 |18וקוכ] 6ת/ [181/-6סוס/י 3 3 . . . |חסותקס|6ש26] סזבש501 5ח0ו681וחטוחוחס) [12 4 02020000 תסו)בסוהטותוחס) גוג 9 5 20200 תסו)הטוהטוחות00 ז6!טקות 6 6ן 7 חסו1ה6וחטותו:ז60 זסוטקוחסס ]0 )חסוחקסו6צ 4 9 00 000 0 0 0 0 8 0 0 5 5 בק11ה ובאתפו 14 20 ב פחסו)בסוה טותותס') !הכ )0 8 16 20 0200ב ה0ו63והטווחט6 ז6)טקוח0) 77 20 202000 . 6)8ט6טז תסו641וחטותוחס) 14 22 2020202005 068ן200] הסופפוותפהגזד 200 3 חסו03וחטותוחס 6 ]0 )ה6ותקס[2696 6 תסו!!הח6 24 23 20202000 . פה0ו]64והטוחוחס0 גוג 205 23 2 פחואזסא)6] 0166/ 50060 וושוו 207 23 2.000 )הסותקוטסם זס)טקוחס) 208 24 חק וח 60 ה0ו631והטות וחס6 ]0 וה6ותקס!6ש6כ 23 255 | ותקס!2696 00015 חסו63וחטו וחסי) ו 0 ו 506 57 5 6 58 866 הזו +ופופ [6 260ץ]1 6זה )50 שב)ו51 8חוא06ח1 50/67 אתו[)/50 5 |[ קתו|ז5)6 8 08 ץ5 סזסוןא ,1.זא. ד 48 616015% 6זה )80 ו68%0₪ הּלֶתן1,3 התת06ך סוס 8 ס6טףוט |הטוזוצ כ.א.צ רו .[הח/ וח57506 ,1. צ צההגצ 8 5ז6)טקוח 60 08צ אגא-2 15 ו 4 (1992) וח88 1055 סא .6 6 550688 > 6 זו 0 פאס ואג 1ח28|60) ו ) 8 זז סוט / |3) [15780 5 0 חן 5[ 8 א !)6 תד זידות וזא 8 575061 6סואן 5 ת+זסאן 060 4 10 עזעז001 0 110105 תזשחז על 00 סז זזש ]0 גוזו 260001 וק 4 סא 826 55 7 ב חסוזק6)תו וח5516 חסו1ה6ותטותוח20) 8 7 0000ב ב ]הסוחקס|6ט26] 6ז8 50 59 7 20200 ]ת6ותקס|26%6] 6זה 50/0 01 7 20000 ב ]השותקס|סט26] 5010876 65 8 ב ב ]זסקא זס] זהסוחקס[6ש126 6זהשו50 76 9 ב 0020 ב ]השוחק66%6|0 6ז8ש50/0 4 9 5 וזסקאם ]0 ה6ז/ שד הז 6 5 9 - קַחו800ז9]] 6 ]הסוקס|2696] 50816 979 9 . . . . 886ש501 [008ו₪6631 01 והסוחקס|6ש6 00 9 . . 8חוק8ח] 6זטזסו זס) זהסוחק6|0ש126 5010816 922" וו .2 2 58ח5/56 018800515 6קהוחו [ה1/10616 5 ה 0200ב ב )השוחקס|6606 6ז8ש5010 6 3 בב 0.0.00 6סת6קו||6]ה] [הוסה/! זג לוו 3 חסו!9ז6קס 8160וח10טה 8160ז16ח! זס] 6ז8צ50 31 5 וטא 6 %5ו00חו/ל זס) 5010876 2ן 5 ב 2 ץז)5ט0ח! וחט0[6זו6ק 06 זס) 6ז508 4 5 וו ,הס 6 6זה וס 7 6 - - - 1.0815608 זס] ]החסותקס|12696 6ז8 5010 8ן 6 156 [60168)/] זס) 16018-וז1ט] ]0 וה6וחקסו6ש6 2ן 6 . 18011050 זס) זהסוחקס|6ש26] 50/0876 15 7 . . . . 6סחהח6)חואוח תו ]הסוהקס|66/6 6ז50//8 18 7 ב ב 8:6ש50]0 11810ח5016 01 ]ה6וחקס|6ט6כ 15 8 . ]חסותקס|6ט26] 05ז8צו5010 6018הזז!טו 6 8 202000 ב ]תשותקס|6ט26] 6זשו/50 17 88 [8ש6וזו6 )א6ך ,ץוזטס56 2818 ,פטזוצווח/ 8 88 5016 )0 ₪ַחוז6אז )3‏ 6 )ה6וחקס|6ש6ש 16 9 .66 5010876 10516 ,חסווסטססזק סופטו/ן 1.08 99 ב ב 6ז8ש501 ]0 ]ז0קא6 6 )ה6ותקס!6ע6כ 2 20 ב 202 .0 015ט06ז7 88506 8שס6וו1/ל חס ₪82 8 20 0000ב . ]הסוחקס|6ט26] 6ז8עוו/50 9 20 בב 2020ב . 6זה 5011 ]0081008 3 [2 00ב ב )תסותקס|סט26] 6זה 50/0 6 21 וחק הח3]/] זס] 5ו0ט6סזק +0 וה6ותקס!6ש6 191 2 2000ב ]הסוחקס|6ט26] 6ז0/8ו500 15 22 2000 ב ]השוחקס|6ט26] 6זג 500 6 2 . . . פוחגזקסזק ץזס)הסטה] 6 סו51וקס!,!8וסהבחוי] 108 22 ב אא ,5ש81ח4/ 0[6068ז 6זה )50 201 3 . פח]ט5ח00 פחוזססהוקחם :6 5750005 6זב 5010 203 3 . . 8:6ש5010 ח03406[60 8615זה) .6 5קס|6ש6 206 23 בב )תסוחק6!0ש26 5010876 21 4 ב 00ב ב )השוחקס|2606] 6ז500/8 26 24 000 50/0086 ]0 ]ה6ותקס|6ל6 217 5 . סז .19/1 ,5011816 ,ח0ו30!טחו5 ,5ז16טקוחס0) 208 27 ב שהסותק6|0ש20] 6ז8 5010 22 17 הס 5 0 0 0 ₪ 5-ב 2-ב 5] בכ ה כו 208 78 ב 0000ב ב 8ז6)טק ו 50109876-000 209 8 ב 2 . 50/0816 [1108ע1בח/ [הוסח4חוין 201 28 ב 20000 ב )ת6מחקס|6ט26] 6זג/שו500 24 29 . 8תו91061]/] 6 זהסוחקס[6ש126 50816 5 ה 8 חתות 60 606 600 0 ו אולה 5 חסקוחוכת 8 1560105 זו ו 6% טוח א6עסץ ה0ו5ח16ח:12 ה+זטס'1 0 א1ז)6ח26) והי וב בו בנ 0 ותגק0ו!116 4 66וחז6קץ11 5 1606 זטז 5 1006 16 )חן 50/6 5רז1 16 6 )45060 זה ?1 6 תוו10 טוח 0<) תטץו 5 אחו[סטו 1 [0₪9] 6זה)]0. .1.1.1 .4 01)מ60חו3] 50/6 60וח6זן ]156 1609815066 טוח 0) 1680 6 6 .4 66קַבת3]/ )סא 1 [טחוא 6 אסועא ג[ 8 תסא ות 0 | שחו5ו[מטץ 6 ]ו ו ווה | 5 506 שו6ן130 סז וז / סא ג אד וו 0 4 20005 ב פק1ח) סוחסזוס6!ם ]וס א 500 45 5 0 0 0 6 ₪0 0 0 5 ב 0 הפ ו 4 12 4 .20200 8)ה6הסקותס6 [1/8/ 01 8 0 11 21 - . . . . 5וח5/516 א8511015%[:] / 6 56טסח 6ז8 50/0 5-ו [22 5 . . . ה50ץ5 תסווס6ס5ח] [1108ק2) 66והוחסוט/-10 + 200 20 זו 706655 7151 ,זס!וקוחס) הססו]ו5 6 200 20 ב 2 )ת6והקס|6ט26] 8ז66550סזקסזסו!א ההז20 27 5 חא זס סא 01 וה6וחקס|6ש126 | שתנחסא)6צ1 מסוחיז ה 13 2 . פ>אזסצו61] 5ז16טקוחס) 8.ש26] .5066 6חוך |68 6 160860 22 8 ]וקוט )705 הסו91סוהטוחותס 6 818 6 360 5 200 24 20.0.0020 8סוק2) עק560סזסוואן 0 אוז)6נטאןך 201 29 2 55688 ]חה6וח6זט5ה6)/ |4סווק0 65 א6ס!ן0 8 5 וז )0 חסו!6טמסזק/וח6וחקס|6ש6 0 241 77 -- 2 2 065ח[16610/ 0145 +0 )הסוחקס|סט6 ויהת 106 4 0000ב 6הו00ו60)/ [הו66ק5 א 8 6 1 1 02000000 . ה6והקס|6ש06 6זה )50 .4-4 2 1 20202000 ]הסוחקס|6ט26 6זה/5010 .8 4% (5 1 575685 )זסקאם 01 חסווסטססזק 6 )הסוחקס!6ט6כ תסופואוש 025 12 2 2020000 ]ה6וחקס|26/6] 5010/86 10 - 2 14‏ - - - . 8וח5/510 0ז8שו)501 01 )ח6וחקס|6ט6כ במ 5 2 . . חסו26)00] [גח518 6 )הסוחקס|6ט6כ] 6זה50/09 סז 7 2 50/6 חסוו60וסז 0318 ]0 .טס ות 41301 8 2 02005 5/5608 6ז5008 ז6וטקוחס0) הזט155 ל 4160 9 3 . . . . ]חסוחקס|0ט6כ סזהאו6זג11 6חג 501016 66 20 3 2000ב ]ה6ותקס|6ט26 6ז8 500 06 מה 6וד 25 3 200 0.0020 . שהואזסאו!6הזסוהן אאא 26 3 020200.. ]הסוהקס|6ש66 6זבשו501 החשוק א 8 4 556 110 חק 1660 שחו!ןז/ש0ח13] 6ח1-ח 6-ו 33 4 200000 ]ה6ותקס|6ש26 6זגאון50 .זא.ת.ה 355 4 . . |הסותחסזוצח 5או00חו/ זס) 6ז3שו/50 5 וס-ות 7 5 5 [60108]/ זס .ש6כ] 6זה/שו]50 5 06סו 20 5 200 ]ה6ותקס[266 6ז/ו501 6זה וקרז 41 5 50ץפ |בוסתהחו:] 01 8הו91%61]/ .8 )הסותקס!6ט6 ]הז ) 51655 46 6 6זבא50]0 ץ]1זט500 ₪ פטזו/-1וח/ וה6וחקס|6צ6כ 6זת )50 [6חדוה2) 17 6 . 5 זס 1ה6וחקס!6ש26] 876 /ש5010 .6 550685 0 98 6 6ח0ז)₪106 ]ה6וחקס|6ש26 6ז 500 5 20 6 2 - . 8ח0ו08ו!קק/ 655חופט זס] פ|ססיך 0 0805 51 6 . קחואזסאו)ס] חסו031ותטותוחס0) זס) .26961 .5066 )וק 060% 2 6 ב ]השק ס| 0 506 תסי וו 3 6 5/5/6005 |חסותקס|12606 ז6עז1/50ח0116 8116 וחסוטו/ ז6ץ567/)ח6ו[2) 4 6 200 98וק0|0ת50? זס) 5010816 וננ 34 70 00 1001 ]4 2 ('1ם20)) - 5 6001/ג וס הז 7 7 . .03066 1660 .8 זס)טקוחס?) 01 זהסוחקס!6ע6כ 6זה 50 סיק 20) 76 9 7 חו 6ז0%8ז50100/816/113 01 ]חסותקסן6ט6כ ספ 7 9 8ח0ו9ו5/זסא 8.01חו47661]/] 6 .עז50 פחזוטקותס2) ]ו 55 0 בש 0ב 2 2 ב 5508 ץ)וזט560 | 5ז6]טקוחס<) וחותפהוום 12 3 65 5010/80 :8 ח6]!0וחטוו וחס<) יט 15 5 ב 2020 5/5/6055 זס)טקוה0?) וחסותקט|6ט26] | ת6)טקות 60 תס-0ה116 156 6 >חסו]ג0ו]קק, 6 8זסוטקוחס6 ]0 ה6זה 6 הו כ זה )11616 171 9 שחו0605ז |3חש51 .8 [הזסחק!ז6 זסוטקוחס<) 0 15ה 15 20 00ב ב [השותקס|2696 50/1/86 ג 6א6ווט 10 0 . זחסוחקס|6ש6 6 5ה108110חטותוחס) 318 )ווח 6 [1./0816 10 22 בב 0200ב ב . 66:8חהו!ו] = 1601 שו6צ בוחואהזת 209 244 הר ה קתו 106 ת ]הו מגוטא 2|8 5 קוח 6 50109816 זס) פחסווט01פ אלֶחכ) 20 277 0200ב 6ז50]/8 65 6זהשו0זב1ן 5 213 7 .ב . 8ח680]סק/ 8ו0סוחוו[טוא )0 ₪6 ו 24 8 02020 18ח516ע5 1071260טקוהס2) 5 חסם)וק 205 8 . . ג/₪860]ט] 6 ₪62 ,חסוזגותוח/ ,פסוחקגזכ) [שאוק 207 29 ב 202 27000018 5ת8110סוחטותוחס<) 8 1660 6 חס)קגת 209 29 0 לש 05 הזה רכ ]| ההות 220 6 סו6ט/ 38566 05 ]0 6זהאו6ז8ח/6זה/שו5011 )0 .שסכ .4 068166 321 10 ב זו 6סוס/ 01 פַחוו6אזגוא א ₪ 18 0166 5 הזאפ 14 21 > [3זו05ח] 6 [63ו60 5016116 .4 1.0.68 0 )וא 7 9 0 500 5 ₪ 0 ₪ תתו ) הה158!6דז16. 244 4 בב ב . חסו)ה2ו]8ש15/ [60168וחסו3 ]0 כ 5 ות 60 678 אדא 3 2 0000108 066ח4008/ ]0 זהסוהקס!6ש26[ | 2000065 4098660 00 7 .700 ת0סו)1,068[123 117 01 661/0606[/58105ז3!/] 6 65 109 3 ב - 600068 [החסווסטז)5ח] ]0 חסווסטטסזק 66 15 55 ב 0200ב פסותק1ז2) זסוטקוחס) = 166ק0[0תה166 )ץש 6 1509 55 ב 20000 020811088 חסו191ט5ה] | ותז6ו7 = מ50181:0ת1 [הותסגרך צנ 02 7 ב 20202000 5756888 [0ז)ה00) תסווסוא 68 6050 תסימת פאז ואת 22 3 5 ]160108 זס] 5516005 שחוזס1טק וח ס2) 8 6165 23 3 ח0111110 163 01 .[2690] 62 07/1065 |1וסח/ 9 4 |ותסותקוטף3 [160163) 200וח6וטקוחס6 קהוקס!6ט6כ 68 21660)תגי 12 22 ב 2 . . ]ח6וחקוט= [60108)/] 1260ז16טקותס2) חש6תח6ז 206 29 5/1 [160108/] 6 פחוםה0%ג סוחסזו160 606 3 24 1 . . 67115)ה]/ [60108] 6 ]גוח0כ] ]0 חסווסטטסזק 8 )6וחוופ 33 מז ]01160 00 6 550088 .0.1 קס-זט חסו5ו/ )וסוס 1ה[) 1-5 צנ א 5 ודו .א 3 0ם1 [החסו)חות וחה)ו .ז)?) 1010181106 צסק6אז 8 )6)סוא 6 | 66 0506 +אטואאסאוצטאת 86 60וההט1 עססץ 65 16[ סה[ 5 0 הצטחיך וו 5פט ]02 חס וחהת) ]1 60670010 5 6 [15786 8 /-|15780 1 +10 68 ח1406050 גו סו 0 ב ו תסו 5 66 68 9507001605 ות 0 16 1.4 0 5 ז) [0)8 0 ב ו .סא 6פַגק 4 5 השש בש הש תזקסו6 טס 2 0 - 2 ב 8)סטסזק ץזג)!]וח |גסו)קס-0ז1601 4 0 05 2002020200 חסו15/ ז6)טקותס) 0 4 . - .575 חסוו0סק5ח] 116קס-0זו₪160 206וזסוטקוחס) 9 6 05 1660 ]0 חסווסט6סזק, זה6וחקס!6ש6כ 206 26 0ב ]הסותהסזוצתם 6חג ץקזסה 6 4 . .קוח0 ,11 6 25 חססצוו6 ח0ו6781ק00) .קקטפ 93 1 0-5 020ב0. ז0)הטטסת] |68וקס|סהת60ך 151 7 זס)סטסה] 111-160 6 658חופט 99 23 זט טטסח] [0!08169ת 60 517165-7ט0ח1 זס? כ 8 22 4 00ב ז0)הסטסה] |08וק0!0הה66ך 222 16 02020006 ז0)הטטסת] |הסוקס|סהתס6ך 70 9 הָ508 חו 7700655 |הסוח!63ז'ך 8:2 86 וו [טפחס) [9 וו -.-- - 8ח6%אזג) 6 כ66 000665 000 5 3 סטג ₪000 ]0 הסו61ט06ז?] 6 והסוחקס|סצ6ש 10 5 200 טטחך זט שחוז6!טקוהס) 56701065 29 6 2020200 הסוג6ט₪0 .86 חסו!הוחזס)ה] 4 3 . ה0זה650 .518118110 .6 16 סה60 .0181זסו וס ) 0 6 2-05 - 8וח5/516 קַתו0גז'1 |[החסו!החזסוח1 2 18 0020200005 הסו)הקן)5סעה] |ההווחוזכ) 5 9 . - .1.5.4 6ח1 הווש 655ח51ט806/0ז7 חסווסוחסזק 09 9 0202000 65640 |8ן500 13 20 0.2000 פהסוה6טה] ]ס כת 5 21 . .501 60/6 ]0 .וזו 6 זהסוחקסוסצ6סש 220 5 . -. 0.5.4 186 חזוו 055חו5ט71806/0 חסווסוחסזק 206 31 - 0 2 . 65)פץ5 פחותו8ז1 6 חסווג[טוחו5 6 2 85 זס] 308105 :6 8זסוטק וחס2) 8 9 111608 ץקס|סחו160 6 פוחס51ץ5 94 1 . . )הסהוקס|6ש26 000015 6קגזסו5 גוג 141 6 05 פחווקו6/ 01 שחוזט!ס3!טחגו 29 5 . . .ט126 57516005 עקס!סז161/! זס]ה/ סווהוחסוט/ 212 55 020200 56701665 קחושהוח] ז6)טקותסי) 4 3 - - - פחו)6אזוח 6ז8א50/0 6 זס)טקוחס) 2 4 ו 42 5 575685 סוהקגזק 01 וה6מוקס|6ט6 טק ות 60 0 5 5 יצ 2 001000 ]0 10105[ מושחז על ודוס 005 סקס ]0 א06ון ]000 טוק 4 הס 820 0 5 במ ש.י שקס|0ו] זה[טסטוסו/ 00| 88 ב ץזפןוה6ת2) 86 עפס!סום הו כ 8 21 3 ב 020200 8566ש 86 זסקפק 6070160 3 5 . . . 071112088 8 0815ווח0ו2) 01 ]ה6ותקס|6ע6כ 11 88 ב זשססטז 6 05ו50ג1ק וס 1 207 2 . . . . 01851005 01 שחו61אז3]/ .6 וחסוחקסו6צ6כ 208 2 %חו3? 04 8חו861ז13/] ,ח0וו6ט6סזק.)חסותקס[ס6ש 209 33 . 006001048 [86ז5] 01 ז10ח66 ח0ז₪6568 109 7 . .10608 02050160105 62 010815ח6ת2 ,18ה26ז0ו6 8 2 . . . . שחו)|טפחס6 .6 08ז₪0508 [ג)ה6והחסזוצתם 12 7 -. . - - 8ע6זט5 |108ק0!0וח5015 8 [5163עקס36) 202 3 ב שחותתג]? סווחסת60ם 6 |הסווגא 206 8 5079108 .8 ח0ז50503 קחוו6אזג1 |בוזופטטח1 209 20 ]חא ,אוח( 8ַחז50[1ח20) 8 פחוחוהזך 207 5 ב שס!0חה010106 15186[1 קחוסח8ש0/ 8 4 ]6 -1ח650זק6) - 50701605 חס!!החחזזס]ח1 7 7 - - - . עזופט0ח] 11180-760 זס] חסו!8וה6וחטססש 0 7 . 088 561001166 01 8חז%61ז13/] 6 זהסוחקסוסטטכ 200 3 חסה וח זס1ה1/ה00110ו00ז 128180856 4080660 24 25 ב 8118 0ו051ח8ו2 01 והסוחקס[6ש6ש 206 20 ב 0 818 2180005106 ]0 והסוחקסו6צסש 9ן 7 002000 מ0ז46568 |08וחסה00 2 21 2000 4656870 6 חס!!הוחזס!ה! 200 29 כ 055ח5ט3 |בוסתגה!:] 6 5וח6וח!65טח1 13 6 בב ב פזסזט801]טח3] 16010011 31 4 ב שח00659זק 6קַ3ח] זס: [8ו/ 4 8 6 ₪ .5/5 601060060 ז6וטקותס<) 3 0 551605 ח08110וחטות וח20) 6 [8וזופט0ח1 וגו 3 ב 00ב ב פח5/5)6 106ט2) סושט/ 7 5 00 . ]ה6וחקס!12696 ה תת6וחג/ 9 88 שש יש 7 ו 0 197 22 1 0 יכ כ סז 200 8 . . 50560058 סוחסז!60!] ]זגות5 01 זה6וחקס|6ש6כ 205 20 71 חסו)סט00זל 8זס1ז6שח60 ,5סו[קקט6 זסאוסק סו )6 6 [15786 1[ תו 5 ) ]1131 6 ]157860 6 ד 6 יטסטותגיך ₪ (זא1) ווחגך ה[ 207087 5 0 6 וחט6)010 ץווזסתוט/ פהוהתג|ק פטאסוק .1 6 866שו)/50 56]3 .20) ע310166180100 5ז תג 065 ה[ % וז 3 60108 הסץץ3 0 1051181 660. 1. 026008 8 ). 5 1 אסא 5 .ז 5 +גס!1 ו 8 28])00166) 1 [15780 6 1 חוציפ 49 : זת 1 ]60 1 0 6 ב. ..- אדא פצזד1דוא] צמסמא אאמ דפס 6 ימוכס 6 סד ואמ ד5צ5 אסודג אחס-או 8 6405 צהחאצ 17 ב.... פד שא ד 50 6 פתמדטץוא60 הספצ 17 ו ו 17 ...תד 5א0סד6]אטואוא00 אגא-2 17 8 2 17 0 2 17 ב פד 0005 זמ 0סא16וא א2084 שסצ 6קגק ל | 7 ב את של | יכלת אב כ ששל 2 הל כ 5-20 .+ ן51 מל | | 0 יש ב ]60 4 |3 6/0 פד התואמ ָ 0 3| 5‏ - 60 6 |3 אסוד זשוא51 8 6אזאז אד פט6א פא גסמדואו5 | כ וי 8 |3 (.8ש6אז אוד4ת) צסס1סאאוסאד סאואמסאו 5055 9 31 ו ב כ 0 0 32 ...ד 6אזואוא סק 5ואמד5צ5 .571 1 32 ...5 50 סאז.זמד5 2 32 ב 6אזאחסשודמא דמאחמקקט5 3 32 ב סבב 4 32 .0 5 ..... .סד חמידטקוא0ס6 סחסווא 1.אד 6 32 ו . .. - תפשו 60 תוס ה 7 32 ה 8 32 70 כ <> פה סוה 9 33 77 7-ב לכל כ כ אה 0 33 (1.4.5)סד1 5ואמד5צ5 סמסאג א אא פד 1 | 33 4" - - - פד אסוד64|אטואואס6 גדפם ומד 2 33 ל ד :30% יפוסמ ה 3 33 יצ שרי ו ה 3 34 41507 ביכ י-אלד )שק שו שו כ וה 4 34 הכ וו ור 5 34 סד סאזדפטד פואמד5 5 ףג 50 ואסאפמד 606( 34 וי | הרו ישיו ויר 3 0-ו סוה 7 35 ממדדוואואס6 צסס;סאצוסמדסום מצד 09 35 6 .60 אסודג501אז .זה וא חווד 0 35 םי ב ו 31 35 ו 0 2 35 ה 8 ...פד 08ד6טסאס116א58 ממאוסד 4 35 ו 0 .= - האווסה 5 35 ה 6 36 8 0 7 36 3 31 ה לוס וו 8 36 - . . סו דאמואקסומצמס צידו ומח .ו4טידחוץ פ.ח 39 36 ב 555 פמדואמידטץואס6 אס.וא 320 36 0-ו שכר ורש שי סו 6 321 36 08 0 000 0 0 0 2 ₪ 2 ₪ תועט לצ ופ 5ו6) סא 7 00 ]0 10062 00611601ו1ק1 4 .סא ספגק 7 25 ב...- פד (1927) אדזטס אסתאוהואס 8 25 6 09 25 ב מ 005 1סאהטד. לס 90 25 ב מסאמפאמקטסאו אסודה הטלס ול - 25 ב פד פדאמואח פאז דספאס 3 25 ב פאסזד 6ואטואואס6 דואאהס 4 25 4 ב שר 6 26 בב סד פם]אד5טסאז דג ואס 7 26 וק 8 27 ב 1 פוא דצ 6א151 ופ טק 7.5 9 27 .פסחץ אסוודקמ6מת חדו,1 זמז'5 8 צ.ז' ה אהחסאגץ 0 27 בב סאד 505 סק 24[‏ 27 ...פד אסודה סק 60 פסואא חק של 20/0 ב ד 0015 1סאה6חד ומדוק 3 27 ב סד א [סטאזזד וטוא 5 וקק ה טאוץ 4 28 2 ₪ 2 שושוסששפת ו סמו 5 28 אצ שש 6 28 5 ו 0 לתו 7 28 ב סד זוסמד ואטחיד6מקפתם שסץ 8 28 ב ...פד פממדטץואס6 דסטססאץ 9 28 ב 506 41ו6אאז פצודה דודאא טס 0 28 ₪ ח א 6 טפ מ 1 28 ל 2 28 2 ה בלשה יכ 5 כ 255 | (20 ב ה צסססאווסמד אסודאו/4 |אסס גא 4 29 ב פד מא 507 שמועסאת 25 0 6 29 ב 6אז6 0 סואסד56ז ואת ד = (2 0 8 29 ו 9 29 ב פד את סאודטאה אא גאות 0 29 סד פמיד סק ס6אז ‏ 641ואזו סד 5 1 םתס 2 שם 0 ם ₪ 0 0 ב כ מו 665 ו 2 30 ב 1 188 ד5טפאז יד 50 דפת 3 30 ב 00886 00/5105 5078 5.0.71 4 30 בב +00 סאד אמק 5 5 30 בח פסזאסתד6מזם אזשא5 6 30 בב 508 0סא6אוק אסצש5 7 30 ב סד סאזדמאת א סמצא 5 8 30 ב 00 00 ₪ 60060185 ופפ 9 30 פד 1.485 אסודה6טפם 6 מת יד 0 .זפ 0 30 0 כ 2 פופ וס 0 19 6וס א 20 .... ד פתדקוא60 אשצןא 20 0 0000000 8 00006 2 0 ₪ םים שי שמשו 0 20 .. .. . - 170 פוא ד5צ5 דמא 01 20 ב בבל 50 סאג מאס וטא 20 א 20 0 06 0 05 000 סש סםס ₪ פס כ 6 20 פוא דצ אאז,זטעוז 20 6 0 6 םס סייט טוט 0 בב ‏ קפסש 07 00| 20 פד פאסוד א 6ואטואואסס ממדטקואסס ומדסס.1 21 6 0 0 הס ₪ 21 -....... 00.17 א אסאמס .א 21 ----- - פ1 דפטסאן מאה אוד ...וא [2 0 םס 2 00 0 20ם םי םי יפו ו 21 5 בגב סא]תםמאוסא גדא הא [2 .. .. . .. .170 סמדאסס6אוג וא [2 אא 08ץ המדא65 צמדפטפאו וז 5!-קסואזדה וא 221 ..... סד ה זסטוא שמא האוא א 22 .... ספ מא ד 50 ססואטוא 22 ...1 6 סא אמאאטוא 22 יס סי סום ס םיס סש שש 6 ו ו 2 פחז אאוזהדטוא 22 .... 5.1 ד 150 ד וא 22 לווב בב קוא 60 סג צמוא 22 ...1 01.00185א1ד 56ק05ס שא 22 58 6 ממ אד 50 מאסדך5 ]זוא 23 סד הפטחמצים דםקסוא 23 2 .- - 110 סא[אםמאוסא₪ 8 צסס.וסאצ6מד ודוא 3 ומ בל סט הש מ ישן 23 צדותסהידטא סאזאאא/זק סוואסא0ס66 א .ואאסודהא 23 ב בב .סי מסגאהג א מא 3 000 ה סמיס סיס ס2 0-05 שיש 5-56 ץוק 3 0 0 0 6 6 ₪6 ₪ 76 ₪ ₪ סו ו וא 23 ב מ וד ]אגא מטצוא 23 0900 00ם מ0000 0 0.000 ם ₪ 0-6 ₪ או 24 ב 0 1.00185סאז סד ואססג צסא 4 ...7 00155 1סא6מד אהתזשא 24 00-00 0 90 0-00 0 0 ₪ ₪0 ₪ פחוען אלהוו ואו 4 0-0 800 00670 090 0 ₪ ם ₪ ₪08 ם-ם 5 2-5 ₪ לשו לוא 24 000 0 0 ₪ 0 0 םס ₪ 0-0 60 24 - 48 - 157דא5015 זםוחס מצד חס מסזקקס 24 ב ו ה מ בהי א 0 66 45 סא גת 0 14 לוו ןחה 0 שש 2 = כ שו 1 14 בש בב בבש סשא]אסאודטא וא04160 2 14 ב ד 00158 1סאו6טד סא. 041 7 15 000008 0 0 0 ם םיס ם שי ם םה חוו סו 6 9 15 7 ב םוא 0 15 ₪ םיט םב 0 1 15 הו ו רדר ו כו ןו 2 15 ב +06 סאד להקה הס 189 6 8 ₪ ₪ 0 שש כ 107% ו 4 15 8 0 8 085 ₪ 200 ₪ פמ ואתב הפו 5 כ ...ד ואמ ד5צ5 המ דטקוא60 אס-סאפת 6 16 דא 08א5618 .51 סח 6 דדם וטוה 7 16 7 ו ו 8 16 שוש א אש ה שש ו 9 16 אש כ ו[ 0 16 ]אמ ד5צ5 פס אד אסן0ת פד סמדא 5.ד.. 141 16 2 ו 1 = בש = לש כ ו יכ 12 16 םס םש 0ם 0 ₪ מ ו ו וו 3 16 ב ...0 1016 .1 0-158] 5 17 1 105א10780ט דאס סו ודא - דטו 6 17 הש 0 ב בש כ א מ 5 7 17 1 אסודג דאם]אט6ספ פשחסש תפזודס אז 8 17 פד אסזיד 0 ₪1 6 דפחד פואם ד5צ5 סופאון 9 17 סו פס דאמואקס.וטצטס זגאותדפטסאו 0 צ 4 ו ב 8-4 ב ב ו .. 17 15‏ - - צשמסתא פחד עס אמדאח6 מץעזדהזדואו 2 17 6 8 .₪5 אעם וסמדטץ חסח מדטדדפא פפו" = זו .| תמדאמ אסזדגידטץואסס צ'דופ5תמצזאש תמדא 5 18 .0087 דאמואאזג דתטדאת מץןד6 תמדא 6 18 בצ 1סאאסמד פאסלתטדאו 7 18 2 ו ו 8 18 סש א 9 18 ...ד 185 דפטפאו ד 16א 5 0 18 1 1.0016סום אסשת מידטיד דא .51 1 18 - - - . (6מץ!) חמ דאמס תמפטטת 6 45705 זק ,זט 5 2 18 . 4 כ 4 19 ב עס דט 05 155 65 19 .סאז 8 .אואסס "0 61858 ה6זחמוא- זם ה 6 19 00 5 2 5 2 ₪ 0 ₪ שחו לופ רקו 7 19 ...פד פסוספטד זגו 6 ואם ]הפטחנ 08 19 בצ שי כ 1 09 19 מ ה בשיי 5-ו ו 0 19 ב אהמאה טוא תוספות 6 ססואהטנ 000 00 00006 0000 ₪ 000 0 000 0 ם ₪ ]או 6 ...כ צס0ס סא 6טד פם/אמ5/דאםוזס 0 000 0 0 00 000 םים ם ביס םש ]עו 6 0 0 05 ב ₪ סו שו 0 ...7 פוא 55 פא 50 סחקואסס 0 0 ₪ 0 0 סים םיס 0 שי שי2 0 ל ל 0 | 60 (5וא6) ]אמ 557 דאםואמת 50הוא 6 אסודאדטקואסס 00 00 0 0 0 00 םס 0 0 0 70 0/00/0907 008 0 00 רפיס 0 םי ם מ ₪ 008 0 סיס סים סים םס 0 ₪ ₪ ₪ ש וו לו ו זו בב בבש בב בש תמאמ גדה 00 שר סים ם רס סים סהס 0 0-0 מ שמא בו 1- כ שש כ כ ואת פד אסדד אדא פוא דצ 61 - - סד הוקטואזד וטוא אסצואות ...ד דא א לפק 7-8 סאזדק וא 60 1א56 ו שש בב סח 05א סד "...0 פ6ודטאטסט 0-0 0 5 להי וג ו ב ב ו הש ה מ .. פד .הסמד פמטדטץ דג חחם .עד צפדפטסאז 641ודקס-0 16 קס- וז 0 0 0 מ 0 00 00 0 ם 0 0 0 0 6 ₪ פא הת . ... סד פוא ד5צ5 אסופוצ דום.1ם - - סד פא ד ץ]אס6סמ6ווא או5או.ום - סד פטודפטסאז אדו זם 0 ב טס סי מ סו בל ו ו 0 םס סיס םס מ 0 םש כ (,150/01) 15 55 5708405 מהמדטק 60 שואם 0 0 0 0 0 00 ₪ 0 ₪ סיס ם ₪ 0 ₪ ₪ ₪0 6 שוש ואםואמ אהא 6 ד6ם[סחץ ואמ ד5צ5 הפסא . פד (1982) 08066 55 ...ד (1992) סאןאתטאסא 50ק5 כ פאס1ו 6זאטואואס6 דמאספחטם ל שש 02 תד פאמסואא .60 חס פתספואה חס [וםה 15 טס אסודג מס ... ד פפ1תץ תת דא> [1ם 15 ה דאצ5ג סז א ]סממ אמחסץ יפ אסזפאטאזוע המדתטסץ 0 000 000000 0 006 00ם ם סהם םיש ₪ ₪ (א])) ]אתו ב ב ןודאה 4 3 | ב 0 0 008 6 0 0000076 60-ם םי םימ 5 שש | ו 5 7 אסזדא6]אט ואואס6 פצוד46 ואס6ד6א 60 0 6 0 0 ל .- כ .שא ,₪0801165 פמסאה צסא ב 10085 סאד פפסאהג צכה .- 17 (04צ) 1.00185סאה60חד סא 0 008 000 000 00 0 000 072 ₪ 05 6 מו 7-4 פא 551 מסקם 1אוסאא אזפג. 1 ו 2 7 ...םתד אהאמואה 4 - . קד 18 זווא המ קגץ 158/11 א 6וחם ואה 0 ₪ 0 0 0 0 ₪ 0 75ם 5 ₪ ב ו 5 5ם55/]0 161א6מד 25178 וסצא 0 0 סיס ה מס סש םי כ 0 שק מץ-סריס"וסשי סק סמיס ימ מב הי 7 ב ...פד סאןאאסשדטא אסאאהא בד .₪000 קטסאה צסה-דא סמדא פטוחדפטפאז דצאהא ...ד 00185 [סא ד 560% ו א 57 00 00 000 0008 -0ם 0 ₪ 0600 טב מ 00 0ם 05 ם 0 0 בי ₪5" שחו ל ושוא 0000 0-0 0יסים ם מים םס ₪ 0 20 ₪ ₪ שו פופו . אסודאסאטסץ אא גזחדפטפאז ,1האסודג אום .... כ פוא 55 6זסס/וסום בא צסס1סאח6דסוט 00 0 6 ו .... סד דאטואץס טעמכ מחג ססות בש בב כ 0 5פמאופום + שש 0000ב 8ם]00 ]סא 6מד חשם 0 0 0 שב ו 6 7 ו 5 ב ש6אןחממאזסאם ₪ אוד 50 ]םוא הס ות מ ב ו ו 6 0 מסא 8 החזהו .סאז 6 .ואואסס זס מספוא הזוס ...ד 50 א ג 1105 פיהו 01.00185אזסטיד ₪ 507 דאזסץ אסמווס - 1066 הסטסת . זו9ץ חו0ו0)5 68 חון10260516 18000 ח8וח|588 ב 6א] 58816 ב | 98088 . . - - - חסוחו5 [580 וח חס!ו|58 [110086/] ז10%]6ה56 ב 6 )58 וז 500 1 ]זז חס ב . זו0)) ז6ס!6זה56 חג)ג] 9680718 [ה160806/] 2]זה 90 זוחא 50[8 .. . - - 518 0ז560 ו 6 ה 7 . . . . [%8006] ש508[6 [50180 5608586800 . . . א270)26%) 50808)1 2 41 .ב . ותואזחקם הוסת %ו)] 1א9)2פסצן ב .-. 6ה85ח6)) |[סנזטצן %ח18] ז0ה5080פטצן והז 006% 2518501058 191... התג 8זע/ תסזכ) תס ת6ש0) סוז הו6ח8ק ה6טז33 הגוח|6א6ק זו 82 . . . 18600 ץזז6ק 1 67002 וטג 5סחוק 8זוח5 2|סחאסוק |טט'ץ )8זסק זווח/ ץ58)הטו1ק 0 חוסגת 806 ההסגת וט/ 882 . 208% 8)וטסחוסגת ץ060זס) 680 0 32 ח8]!] 60 נטלך )זסחח6ת והחג8 6155 ץ0א הספחוטסת 8 חסוחס!58-]2,070 [86הק6 60% .7 0006 ]1 88וטס 01 ה056 [ט8ץ חולוסת ח21060) 6[6/ח1%056 6 ותוסטתס5סת | וחסת 055 |[ ]0זס!ס 6 זזהסוסת . . 6וש23] פזססתוסת ח6!ס [10086)/ 0150116 6 6]וחס5חוסת [8ווט/ חוש1.6 . . . ז260ושוח5 זסוחו.1 חסף צץצ0/] חס!ו 1!2וסוו, ] .2 |09 / 5001]8ק1/1 וחהזסצ ואפחוחס.] .ב וז!] הסשח0ס.1 וזוחכ) הגוא 6 ץא!גוא . . וח9כ 89|11ז3/ ח8)ום 0185ז8] שח חו|80זג! 31 ]ו|88זה וא חס חסזג3וא 6 88ץ)א 1180 ה80וח35וא וחופפוצ] 1855 [8ר13] |וזו16א ח80ז1806/ זו6!א . . וחטו.1 ות6ה8ח6וא = ח!020) ז6|)26וא ח2100) תוט8|טח65ו [חג ]א 8506ח16 ב וטל חהוהאסזוווא ץןם 2וחוו [וח6ץ שג)חסואת גג זסחו2ו !א [86 ה6ס6זסוא ץוג הגזסוא זורחו90]/ ח6זסו5זס!/ ץזח16] חז510ח6זס!/ . . . 68טח6/ 1/]05055 וח גוזסואת ]ו |[סנתטוא . זסז 85!וחח86א 8 6סק6צז . ח28] ז80]6א וח3זס ל ותוסטתפואן ץחת3ק זוא וע ותהסצן [2(] ת28וא1] . 6006/ש1,8 6ווחזסאז 0506 [וחו6ח6זסצז | 16 ב 6וזג/ פוסחו1] 8 ...0 . . סחסן|ח5 |6!]ו11 9 . . . גוק)04 ח8ח]/10] 9 .. . . . חג!] הגוחהסס!] זוחק0 ז110106 1. |76|06/ (ת8צו5) ז110|06 28 זןץ או208)] 1 00 ₪2 ₪[ הו 4 . . . . הסחות5 8%ח2)] 3 ב |הקוץ |18600 0 . . תהפה!ו0/ עזז16 1 - . - . זסץס)א 16006 9 . . . ס]|00ז8)) ססוחפט1 4 . . . 50050808 |8550 1 ..... סה5חו50 4812 0 . . ההחהסוסת |₪6)ה% 1 0 20 ₪ 06 8 5 6ה05!) זו?) 29 ב ט0 והחוא 5ב | ז6655]60 3 . . . 8ח0סח]5 1/8605 9 שס0כ גוא 7 6 ₪ 0 05 0... . חסחופ זסטג| 3 ב וצ 059 4 ... . 6006 |סזס% 8 .... ה6טחת5 פט8זא 6... . סוחס|50 זסוח8זא 4 ...06 [קא 4 - - - . 058 |6שחסז 26 חוג1] ?זט 2 -. . . . |1888] ז80000. 1 2.. . . |]48])8] ההוחז1.6 6 . . הההה8ז40 |6קוח6] 0.7 206 זשהז[ 15 ז80] זסחז0/] 2 חבה)8] צ1,60 7 ₪ 0 ותא לפשו 17 5 5850 |ש1,6 24 ... הק050 |ש16 20 חגזם הו16% 6 2 [6טחח5 ת8והת8ו 0 .... זס"זכ פוסהפזת 3 6 וח זס 1 וחו80] 65%0ז 4 516%6) חסוחות5 תו|אחפז] 3 -. . . זווחג/ ההגותזהטת 171 תוזת 37 6 /0800%) 0 ... . 7018 08087 6 . - - ז0ץ8]א 805ז0060) 3 חו6|א 006011 0 סזוח!צ] 46/-011) 21 ]וא הסז06) 27 -... . |[106 01]686) 20 .. . . . ח28 01]008) 25 8 ח00]8) 20 ב וצ ח000!8) 4 |סטסוחת6 )016ח0016500) 355 [10086] ח00|8) 8 וח8זות / 6%סוחס[020) 33 6 )010ח20165) 9 . . 0506 ח08ח00))65) 9 [ז2/ ץא8ז20) 9ן אוז/ 0078605 3 וח81ז] ז806ז00) 5 6 סאחסטסז 0 0 .. . הסחוח5 זסקסז0 5 ץ[ט,] הסוטזטכ) 20 ה גזוצ/ ח6ה60ג11 29 |6ז18] 6 -. - . תגזסץ ש16-זג11 7 . . . גזט ] ק30|0ז118 23 00 1131086 5 בו שוטג1ן 4 . . . 8וח26 ח5)6)ז19] 16 . . 002666 16001] 2 |ת160] 6 .. . . 0 הססחו16] 4 88600%+ 25)0|6חו0ו16] 31 6 |06ח116 24 6 1161216 25 8 116720018 5 . . . א3]) ₪ז206)ז116 0 שי" ₪ 26 בב הז עזז6 26 3 ב 8 הטסו 2 . . . - וזש והווח3עת6 17 8 עססווס 17 . . . . ה08 פאחגו 8 4. ח8זם הספחסזגת/ 5 ב או חססוווע 209 4 אס|/ וחולום/ 7 ..... ח6 ותסס|ת 33 5. וחטהסח6זוע ה6|/ 6 . . . . . חג!ג] 5סחחג!3 22 4. 1 405065]/ 6 00 ז300860 09| 16 סוחס!ו5 קסוח|/ 12 6) ש6חס)פטו 22 3 . . . |0086ו1]/ |8|8א|/ פב . סא זג 60חהבח6זם 2|3 55 ב - - - |אטטץ ]ווח 4 . 0:6ה/ ח!ו6)ה5ח6זס 146 7 . סוחס]ח5 הח50816-וח/ 8 ב ו[טוחח5 פחסזת 99 ה שחסהוח/ 5 הוחו חסום [15 7 1.6816 חו6ופחסטט 6חח/ 226 6 . 8 חתם]ז 7 0 285801 199 0 . הסחוח/ [00ז4/ 6 ... - - 086₪ו)) 28]6) 45 5 ח6ח0 821ח6א45/ 18 ב ג 0006 16 19 .| ז208] ]45000 2 . . . 88!] ו1805%חז4ה2) 288 16 וחגזסצ ה63וט/ כו 60 222 06 ץ0 הסטטזסע 2 ב :00 ה6ה00) 23 5 2 חסטז6 הסוח2?/ 0 . . . . 0506 ]6008 2 8 6ץ0 זססוצה |(00 2 וטג וש 204 34 ה6טט6] ה38%8|35 9 . - - -. זו6)/א ה80)ט6ש 17 5 זטספח3] ז380 17 [גקוצ |666כם 17 211 . 18005 ז38 3 . 4 זס)א6זום 56 7... . . ופ וג 1 6 וח וחגוכ 4 0 שס48%ץ |3ך-זג 0 . -. - - . 586 וזסזם 26 9 ...7802 חג-זהת 29| !]₪ תסזסע 18 5 וזזט]] |38556 209 4 ... . 005 ה85ז98 17 ץזח16] שחו 24 88 - חס ז368 24 606% ה8וח!206 20 ₪ 5 חסז48/ 1[1שח33)85 8 6 1828 201 26 01 28010-ח6 3 [ט58 חסוטסא!2ום 22 22 8 זס6א!סחוח6 7.. %ו2)] ה6ש6%8ה1 110 3 36-18 9 . . ח6ז6א ז16020] 02 1 . . תוג1] ה8ץ28-ה6 6 - - . ץז!ווחוכ חוסופקם 34 9, . . . צא 10506/-ח6 208 4 1 תוזט1-ת36 2 . . . 18000 הסושו4|6 224 56 181 )9זס-ח36 25 ב םה א]גת 07 8 ]01 חססא ח6 2 . (0ט60/ ח5)0ז0ט6/ 206 1 . . . 36886 ח0ו2-ח6 וו הסוזס]/! זסתפהו 100 20 8% חסוחופ-ח6 8 .. . . 001660 )גו 15 17 1 וחווח3 וח 6 ב ]וש )זו 34 0 [ ח0ס2-ח36 8 וז תו6!5/6אחות 199 7 . -. . .‏ שותטצ] זסח6 1 . . .. . 0666 חטות 19 23 6 הווחג[ח6 3 ה . ייר ו |: דצ 2 הרוןירץל .442 4 ה / + ו / ג | | . ָ י | ו . [ + ל 3 5 . , 1 . 33 .1+ ג פלתק1) 2 1 902% .₪ , 9 | 0 ו וטו 1 ל א ודוק 0 פד 05 8 55 קוא 60 הפצ 325 קוח 60 6|ק ג 58 |260678) [8קוץ [6%0ם 0 :11 15 03-57541 :8% ]וחק | וס סז 64 ץב0צ 326 5565 1 6שו801ז10ה] כ 6 ]וחק ס|66 חס וחססן3 4 :]16 03-9261820 :אג'] זחוא .)ה חל6אהח? 88 :]6 04-550037 : וחו? 0 : !0 04-652460 : זה 201 4 ::ן0ך 04-897200 : 20 06600 : 04-897200 6]: 4 20 0 : 04-897200 6]: 4 550 : 04-551550 1]: 1 7 זז 5אסזדג 6זאו א 60 אגא-2 327 0 חזסן 706061 6811005ותטוהוחס0) אגת 3 [8ז0ה26) 260 זסחזס.] ]א 328 חסו9זסק5ח4ז ד 568 )6 הסו!8וחזס)ה! חכ זס|0גצ1 אג ו ןזוס 201 329 .3101608 2050001105 6 6200010815 ,15ח6ז0ו6כ ]10660 א 68 52 / אג" ו זז 1 20 330 .310160 0205061105 6% 66016815 ,18ח0שז0ו6 חסו]4וחזס!ה! ו ה8%6א6ח1 אפת 8נז א 18 20 [33 .101601 2050101105 :6 110815ח6206 ,6162615 אגת 8נ 0 6 ץ03004) פז 65 את 6וא א20% 332 ]ח6ותק12696[0 5ז066550זקסזסו)/1 אפ | :120420 קחו)טקות00) ח5850 [/1,6 | סז ₪ססנפט 316 0 זס)ח] זס) סז 5011 7 :6 1 08-46971 :אא וק בח סזוק8ח5 ]601 זט 317 חסו61וחטוחות0?) 12818 ]0 )הסוחקס|6ט6 וט 8 :ן10 03-5591238 :אפ" 3 |078ח00) ו וז 0 דאס 1 למס צד זא ,זה טדתזצ פ.א.צ 318 והסוחקס!סש26] הסו!9סו[קק ג 8 פוחח!וזסק ו .5 4 :]10 03-5614505 :א" 0 זסקגהג וא וחגזס הגסוט 0 55186 ןאדס 60 תס גצ 319 85 פוח575)60 ]תסוחקס|6ש20] 876 /ש5010 1 זופת וח5516 סוחס!5 פסוח|/ 0 :0 08-432429 :אה עאה .סז 606 320 סו0ט/ 88500 <6< ]0 6ז8או5010/870/0810 01 זהסוחקס!6ש6ש ץצ 1 :ן10 09-561867 :א זסזק חפסזויך פד צתהזס 65זסצ [32 0 תה וחסץ ץז 0106 ]0 פחוו6אזגוא א 4 :ן10 04-0906355 :אה" זחוא 6 015חו1] 6 פאז א אא דפ או 322 הו טק 11600 סז סטסח] |63ץקס!סת 66 9 :0 07-847982 :אב" וז שסכ] חססחו6דן פד .זא ]א 5 צ5 ,[.צ 323 קחוו5ה66זס*] 6 815ע81ח/ וח5/516 [108קס|סח 66 ו 0 :]10 03-5484312 :אגם וז ותגזסץ וא8הוחס.1 סד 555 אסזדהואתסזא 8 62 צגזגצ 324 5016 01 |הסוחהקס[6ש26 .6 הסו]5₪[)4חס) הוה תו | וטפך |8זסק-ח36 0 :ן6 07-412408 :א וחק !66 166 זג ב 7 / 60 צ0106סאת 6 דסזת מצד 307 ות !0101600 1578611 שחוסחה 40 2 :10 08-438758 :אפ וח 0) 11686 אה]) 8ז200]ז116 60 צ01.06א 10706 מצד 308 1 רגת ץע סחה 010100 1578611 פהוסחהש0/ 2 :]6 08-438758 :א8/ 18 זווא .0 אסזד פאז ,זג תד 309 6016 5 ח0ו31|טפח1 |הוחז6היך 6 :]6 02-332593 :א זחוא חו[0) ז20ו161/ סז 5אד ץז 60 ג סאד 310 אטח זס*] שחוז6)טקוחס 6 56701005 5510 קטסז 0 וח516ץ5 וו/ ז055]0 02 :]6 [ [03-69939 :אה?] |זקקט5 ה60ך ז80ַ8ח3) פד אגאצאזג1 אא06ד 311 1 1815011002605.0 ]חפוחקס|6ש26] 16 או50%1 5 :]6 03-5233969 :א8ת ₪2 זסקגהגוא 1160861 הגן0כ) סד 6165 .זג דסד כו3 או !103 5 שחוקהוח] זסוטקוחס') 5 :]6 ך 03-6963070 :אה" 0% גו6סוחזוזטוא 2 055800 פיד פסיד06 פא 55160 אמ/שסד 313 חרק !1266 6זה/ו50]1 (טכניון) [700/)0%51.60.1 ןזח ווח / וח55)6 [הטטל !וג 61 :ןטך 06-547788 :אג" זט קוח ס<) שאזספאמתר 34 1.0 5671605 ח0ו641וחטוחותס 6 הסג!גוחזס]ה! ).אה ההזה 0 וח516ע5 | ס6אזג]) ס0הבחז36 2 :0 ך 03-6388248 :א | |זטקקטפ חסונ 6פט'6 זז 0.0618 א 6ד שד 315 .12602605 5) ז0)טקוחטי) 2 :]16 08-406313 :8 קחווסאזג ו ק/ וצ/ 382 5 ץד 298 ]וחק וט ה0ו1ג6ותטוחותס 6 01 [הסוחקס|סט ו 3 :]76 03-9211424 :אפ | זססהוקחם 6זהאוו] 50‏ |0226 הוזט1]-ח6 קסד 299 ]הסוחקוט הסו61וחטותוחס 6 01 [הסוחקס|6ע6ע רו 3 :[16 1424 [03-92 :א4:] | זס6הוקח: 6ז8ש0ח18] 5ח/ 81858 ץד 300 ]חסוחקוטף ה0ו)68וחטוחותס) ]0 )ה6וחקס!66 וה וח63 1 810 0חה1] זו6]] ז6ט!6זו!50 3 :]6 03-9211424 :8%" ו 0 ד [30 ]וקוט ח0ו681)הטותוחס 6 ]0 |הסוחקס!6צ6ש זט 3 :]0 1424 [03-92 :אב:] | זססהוקח6 סזהאו0ת18] [הטט ל ו8זסק ץד 302 [חסוחקוט חסו1ג6ותטוחוחסכ6 01 |ה6וחקס|66 ל 3 :]6 03-0211424 :א8:] | זססהוקח: 6ז8ש0חג11 ופצ |86ח6ז גאד 303 טוח ות 61600 .אהו 5580 6 |ח סח זהק6כן חסוח 5 208%ו1 1 :ן0 08-273264 :אב וח6ו95 סז 5תמ דחוא 60 ג התמד 304 - 1060 ח0ו1508|1281/ [60168וחסו3 )0 8 7 :6 07-467475 :א הז הסטט6] ה348|35 56 555 מא 50 ]אס פד 305 זט 0זה 50/1 ץוו[טכ) ות 60 ווסוא |וקפוזא 3 :]6 03-5333306 :אה זס ה חה וא שד 300 1600 [הו60ק5 כ 6 0 זסעההה]א | ההההצסה5 |635%0 2 :]0 | (03-0240(30 :או] חטו!הוחזט) ה1 34 560107 166012 [8זיז)5נו0ת1 86] 18 01000017 2001705505 'פז80נ )6מיזס)ח1 עאת (תאז) זוא ד 289 05 [5786] 01 ז10ח06 656870 1-ה וותוווחה+ 1 :0 04-450078 :א8 שחו)6אזג וא 6 זסוא6זוסם (4.8 .)1/0 5515 ₪ א שיפ אגפ, סד 290 58 חסו8וז10ח1/ה0110ט00ז 3180856 ).3111602605 וח 3 :]10 03-6956359 :אב" [6ח8 הססשזסוא סז אסזיד 4 16אט1א60 גד גפם.זמד 291 00ו1691תטותוחס2)-אזס/ש61א] ,ה6וחקוטף₪ וחס6166ך )9 2605.0ק)) הו-106 8 :ן0ך 09-591888 :א8 005 סד א18סם.זד 292 ות וח6ו575 ץגזז/ אוש 8 :01 03-5700041 :אגי [86ח116/ וג[ג>]/ ץד 293 )חסוחק וטס הסוו68וחטוחוחסכ) 01 |הסוחקס!6ש6כ ררה 3 :61 03-9211424 :88 | ז880ח8]) 50/0/8:6 הסטז36 חסוח2?/ ץד 294 ]ח6וחק וט הסו681וחטוחוח 60 01 !ה6ותקס|סש6כ ו 3 :66 03-9211424 :אפ הז 48 אא סופ יד 295 )תק וט ה0וו68וחטוחוחסכ) 01 )ח6ותקס!6ש6 )וה 3 :101 03-9211424 :אפ | זססהוקחש 6זג/עש)501 | זווח/ ההגותזתטת ץד 296 סרק ה0ו631ותטוחוחס?) ]0 !ה6ותקס|6ש6 וח 3 :ןס" 424] 003-921 :אם'] | זס6ה|קח: סזה/ש)/]50 [זוחכ) זסח6ו/ ץד 297 סקט ה0ו631ותטוחוחט?) ]0 )הסותקס]6ע6 )ו 3 :]0 1424 [03-92 :א8'] | ז6סחוקחם 0ז8/ו0ח18] 0 חסווות5פ 33 תו , /- / כ שא 06 15א דצ ,51 280 0 זז 506 3 :10 03-5335511 :אפ" ז 8 )תטס6ס/ ץס הספחוססת 0 סאד [28 0.601ח5107[1. ה2612660216]6 עְב1כהם5 וחק ס[6 120 סז 501 2 :ן10 04-9873643 :אפ" וז 20% 530181 )אדא דש את ץק 282 (11/) חסוו63וטוחוחס ) אוהש .0506 וה וח6ו5ץ5 68טח6 זסא|סהוח6 2 :0 03-6963554 :א" | 6ז501!/8 זסקבחג)/! 5 15 אצ 283 .501002005 ]וחק !12696 זה ]50 8 : !0 03-7527248 :אג" זו ]116 5 דצ 284 1 [סשסצ] זס] ח0ו691וחטוה וח60 אזסעוו6אן 1 :]6 03-6471094 :8%" וז 503|1 .10 אמדטץ ]60 סא 6זוא .זאד 285 ).51111160 6 80 /ו501 2 :16 03-7524613 :אפ" ]וז א1]6-] ח8וח8ו,2 60 .אא 60 אגא ד 286 ח0ן)163תטוחוח 60 ס(ח0סז1661 ה .וחזס]ח] ז300ח3 ו [360] ש508|6 2 :106 03-5574497 :אה = /זהזס!.] :6 56101605 צתדפספאן 1.5116 זאד 287 58 01 קחו)0אז13) .8 |הסותקס|6ש6 וה ]הסוח !זה ק6 01 11680 רופצ 255 1/1 0 :ןס 04-892901 :אג:] פאת זז אס סואד 288 5 01 שחוו6אזג ]1 ,תסווסטטסז ,)הסותקס|6ש6כ ו חסו)3תזזס)ח] 6חחק3 303 8 :06 04-912164 :אפ" ב 2 500101 6012 101051191 10]) מז 01001017 200705505 'פזס5נו )סתיז0)ח1 ,הז [27 858 זס) וח5/516 שחהוקבות] 1206ז16טקוחס?) ות 8 |00[סזק זווח/ 50|3 8 :11 (09-975650 :א8 ח ות טוח ות ס2) זו 272 [[.857/.60 510116001 506 ]0 |חסוחקס[6ש6 3 :0 09-0920524 :א 506 86 וחהוחגום 60 273 הג ] 0101 6 וסאססק 1010 ]וחק ס|6ט6 6 |06ח6ו 3 :ן6ך 09-9[17192 :אג'] ו פד דא 811 274 5 |160108/ .6 [18ח20] ]0 חסווסטטסזק .2605 זיזה כ 4 :6 03-5331581 :אפת 2 וזו ץז ה8וח28!5 .סד זג 158 811460 275 ה ]6/6 ז0 והסוחקס|סט6ם 73 :]6 09-570719 :א8:] 0 6 זו אסזד. 511 8 6אזאז תד פפסא לפ סמדא 276 0 5וח5/5)0 פחות!3ז'ד 6 חסווג!טות51 09 :1 |03-556447 :א8" ז וקה 166 | 6156 ה0ו2-ה6 .סז מא ד 50 צגדז5 277 וחסו5ע5 קתוזס!וחס!| [1608ז501 חס!!בוחזס!ח! )151 [04-37303 :161 04-389685 :אה" 3 [68וח60 חס 1/6 (.פש6אז תזזת) צ06.זסאז6מד ש6אזאפפאז תטע50 278 [.תה 6 16669[1יזוה ות וט 6 6ז ]50 8 9 :6 02-8140998 :א 3 601[סזק הסוזס!/ זסתפחו אאז 50 279 0 !1266106 416 /ש5011 5 :10 003-5045765 :אג"] 0 ]ץצ |6וזטו 1 ות [פדזובטסםז 6 ז 7 ה / סז 188 דפטספאז שא ד 50 57 262 6 ]0 8חו61אז3]/ 8 ]הסוחקס|ס6 0-0 21 :]10 03-6724498 :א8ם 6 וח וסס 056 5 10% צא60 מא וד 50 .5.6 263 0 05 8 :]0 03-5757538 :אב" = |חסוחקס|6ט26] ק./ וחגזוע/ הסהססג1] ץד א 264 506 ]וחק ס]6ש66 6ז8 901 7 :]16 08-382755 :אפ )זסקקט5 וח6ו5ע5 [טגץ חולוסת 0 168א₪0 .זע א]צ64 265 חסון!סט06ז7 8ז0)זסעחס<) ,65ו!קקט5 זסשסק תויה 0 :61 03-9241715 :א4] קחוו6אז3ו ק/ וצ/ פסחוק 5 את א0צ 54 266 ות 5 0510 01 ]הסוחקס|66 9 :6 07-280730 :א זחא ו60[סזק חס חסזג) סז 6אזד אתא 6 א 6 267 0 פחו!סאזה )| 8 |הסוחקט|סטסכ 00 0 :0 03-490778 :את סאם חגזם הוש1,6 1/5 55 268 [0.1תהוו ]חסוחקס|6ש6] 6זהעוו501 4 :7 09-5439[7 :אג' ז426ח3] |הסוחקס!66ש ג 60 קז 1/4485 אסזיד 6כ 6 5ת 0 51.4 269 ]ו סוח/א ,אוח פחוז[טפחס60 6 שחוחוגזיך ד 9 :0 03-6190992 :א ז400ח3] ח6)זהקהו6/ ץזז16 ד 1 66 270 658 700058%/ [1.5/ ,ז116קות20) הססו]ו5 .00 )חסוחקס|6ש6 חסוחו5 ז6/ג| 1 :106 04-572848 :א ז6חופחם 20 זו 2 1 חס פד צ1,06סא6ד אסזדהזצג ואסכ גת 253 |[ 0 קחוזסטהוקח= חסו!םוט/ 0 :ן0 03-663423 :אפ וח 601[סזק )טסופ פיד.1 א שיד 50 שפזיכ א 254 שחו01אז3]! .8 ]הסוחקס[2696] 6ז8 5010 ל קטסז0 אוה זט |סזג 2 :]10 03-6471406 :8 ]וחק ס|66 א0ז ג 255 ).אה 01560 וז 106060 1 :]16 03-6476669 :אפ וח ז6ות?) 1|₪ חסזסם סז 616 א 16א0 ד0 .1 זא 256 וחק וטס [160169/ .6 8חוק8א80 סוחסזו160 )וח 9 :]16 08-401286 :אה 3 208% 8!ושסחוסהת כ תסדשגת 257 5 וטוה סי ) 6 1660 [ ו ב זט וחוחו 1 :]16 03-5238189 :אב 258 66 ה וחק 20/8]0] 816 שו5011 02-6196060 :[76 02-634203 :אהת זסו6זום [6וז/ 9202008 פד 8 6אזד אהא האזג 259 תו 8 5 :]70 003-5754094 :אפ זטזס6זוש [6טוחח5 תסחוח// וז3וה5טח5 פד פז א תס סא 1 16אז ד 118 סא 260 "7 3058/0055 [הוסחבּח!"] 6 5)חסוחו65טח] 050 9 :ןו 09-427732 :א ]וז אס .7 ע6ח06 פד 01105 אמ דסח 261 0 55005 1ח606זנ1695/] [1168ק0 0690 :761 07-555993 :את ח6ז66 ז620ו|ם 29 0 18 ד5צ5 אסאדזץ 244 תיווק 5 10200 טוח ס) 5 :106 04-375167 :אפ זו חסן/ ז63 א 245 חווט 82 חסו!גוחות/ 6 800105ז0) זסוטקוחס) וו 5 :06 03-5377710 :א ז הח 5וח6ו55 1 602 אא 60 פסאח זק 246 ₪ ץקס)הז1ט 6 4050810 קחוו6אז3)/ |8וזו5טטח1 ו ]166 66חה6זשוה.] 6ווחזסצן 12 :]10 02-252065 :אא וזו כ ד חיק אוסק 247 0 חסו טוח 61660 1 1701655 / 0 :]6 04-7902882 :א ק שה666ז10א הסה6 605 ד6טפסאק 248 ו 80-00 501 5 :ן6 1 04-3355664 :א וק זו צ 120818 מ 50 .זא אזת שד ידא טס 249 ה ו 6זה )501 [1108ע31ח/ [הו6ההחו 9 :]6 02-233606 :אב זסוס6זוכם 3 2!סהאסוק 250 8.5.1. 1.0005 ָ 5 6וח0זו3|60 ]ז8וח5 ]0 )הסוחקטו|פטס 161 1 ז0ו60זוס וח הזס/ 016% 0 :16 06-547520 :את 5 25| 5 ]חסוחקס|6ש26] 816 /וו501 זורתו130/ חזס!ה5קזסואן 1 |168חה60ך 2 :]10 02-815507 :א |חסוח!זהק26] |ג6וחת60ך פיז 060 252 ]חסוחקגטף 7651 ה04110ותווחוחס6 3!8 0 זחוא גוא 4 :106 [03-647468 :א8 | .קס|6ש26 6ז8או5010 8 000301 מע 06 תת סו 0 1 דפאתס 235 חסו08וחטותוחס?) 818 הסה וח זסוה96 8סצ] וק2855) 4 :]6 04-9981315 :אג'] 58% דעאתס 236 ]6 סח טוח וח0) 318 4 :]16 04-9981315 :אג'] כ 6 8 זססחופהם וטג זסחו2?ו!א פאתס 237 ח0ו61וחטוחוחס0) 318 ג וה | שחוו6א זגו הזטה ] 5ס|50זה1] 4 :16 04-9981315 :א סרח סז 55115 6אז15 זמץ 7.5 238 חסותקס[2006] 6ז8/ו011 וה זו 60[סזק [100 211680) 2 :0 [03-576212 :אמ .וח0/ 6 ססחההחו .סא אסזדץ א מד 5411 8 שיד 4זא4תסאץ 239 6 חס 060018ז0 |41/ 01 פַחו05כ] ₪82 056 זחא הסופוצו ]א חספסת 9 :01 03-6963944 :אה וחק !66 פזז 01,06185 6 4805 6ע 240 0-0 6 ₪ 112700876 2 :]0 03-5182423 :אא ]0 02000 8)[סחו5 פיז אסזד4 600 >סואת זע [24 6058 0215 01 ]הסוחקס|6ש6כ 0560011 תיזה וכ 8 55.70.0066/ 1100861 ז50010%16 9 :ן0 08-409686 :א .6 .0 פיז 06185.,זסאז 6מיד ,זמיד6ז 242 .א 1646160 שחו00055ז] 1886 8 :ן6 03-9211571 :אפ 6501 ת2/6060) 16!6ת056 מד.ז ה1סמואזיד נוא מ,זקק אק 243 05ו61![סק / 8ו66חו!1ט1 ]0 כ קוו שחוחוגז 1 ז6קַ3ח3 !1 ץטל) 56|3 5 :6 09-556743 :אג )ססקט 6 277 80 [גזובנוםז 16 ז 1 7 [ םודס 7 :06 08-439901 :א 0-1 4 :ן0ך 04-9981315 הוחו 8 4 :]6 04-9981315 וס 4 :]6 04-9981315 [ לחוהו[ 64 :ןס 04-9981315 1-ה 64 :ו 04-9981315 0 64 :ו 04-9981315 תס 4 :]70 04-9981315 1-ו 4 :6 04-9981315 :אפ :אפ :אפ :אפ :אפ :אפ נא :אפ חטווגוחזס!ה] ז6קהח13א .ד 15 פאז דאס 226 ]חסוההסזושחם 6ח3 צפזסתם 8 חתגוז 6 דדטאאס 227 חסו)69וחטוהוחס 6 818 וז חס!ום 2)ו1שסזו, 1 [שאתס 228 חסו681וחטוהוחס') 318 זססחופחם 6זה 500 | ץזזווחוכ הוסופקם אס 229 חסו68וחטווחוחסכ) 318 שחווסא זג ? הזכ עזז6 םאת 230 וח טוחוח 60 318 5 קש וחוג1] 2זט 6זט55/ ץ)ו|8טכ) ץשאתס [23 חסו631וחטות וח 600 )3 |סוחקס|066 ץק | |080 6ו3%-חה6 כעאה את 232 630 וחטוחוח0) 318 ₪ 8 ת זססהוקהם | שטססם הסטסזסט/ ץשאחס 233 6310 חטוחוח00) 3/8 זססתוקתם זסות50 וח תסו]58 פאה ץטשאתס 234 ח0ן041חטותוח0) 818 הוקת זסוח56 00 פעפאת 26 קד (1927) 14/זמסע אסת אזתואס 217 .0 .31 ,6ז8/שו501 ,ח0ו81]טוח51 ,8ז6זטקוחס) תודוה 1 :]16 03-5612962 :א" הסטז38 הח|6%6ק 5 ד אצאס 218 טוח 0 8 0ז8שו5011 ז10 5ח0ו1ט501 006 6 50 6 :1 03-6459797 :אפ זו חסז3ח / תו6גצ כ אד זקס 219 .26 57516005 /0!0ז/16)] ז10ג/ 6וופוחסוט/ ו > וחה!וזסק|/ 8 ח 600 2 :]76 08-409902 :אב" | 6זה;ו5011 חסו!פוחסוט/ מ6אמפאמקתפאז אסזד תמקס 220 4 ס6ח1 ה!ועו 30510655 /1'7866 חסווסוחסזץ ]01186 4 :]0 03-5171654 :א" חגא ח%0] ה8וח10ה/ פד 5דאמזאטא פאז דספתס 221 וח6ו5ץ5 הסו!ססק5ה] [201168) 66וחחסוט//-10 [- 1300 0 :6 08-421644 :אא חווח0/ .55 ווח8 1 וח508 זז 5דאמזאט דא 0307 222 הח6ו5ע5 חסו!ס6ק5ה] [1108ק2) 8166וחסוט//-2)] -ו- 000 ות היד 0 :]10 08-421644 :א" | 5010876 ווח גוזס!/ סז 5אסזיד 16אטזאוא 60 דזא6אס 223 ה6ותקס[12006 000618ז ח0ו631ותטוחוחס2) 0-מ 1 :]10 03-6965678 :את 0 סז 1סחק .ד 0105 224 060.60 156001066 65 218005116 01 )הסוחקס|6ש6 2 :ן16 08-4387588 :ָאגת קיש תפות א[ 225 165 1. 0 1 רד 65 214200516 01 |הסוחקס|6ש6 2 :ן6ך 08-438758 :א8" ]0 א 8ז206ז16] 25 | | | | | | | | | | | | | ו -- 1 10615 אד 60 צסא 208 סקוה 60 ה0ו1631תטוחוחס) 01 |הסותקס!6ש6כ 601 צסת 4 :]16 03-5496602 :אב וק וצ ותהסצן 08 אד אג,זטא 209 קחו0ה6ז6ה0 60 |בטזו/ ]ה זססחוקחם הקו265] 6זה עוו501 א6|/ ולופ / 1 :!6 03-6966302 :8% קטסז0 וחסהזקס|סטסכן פד אזאדע]אטא 210 תס 0 00ספסזסו1 8 :10 06-535750 :א8" 61 תו16ה5ח6זסג סז אמעצא [21 אצת ]וחק 6|0ש26] 6ז8 5010 0 :ן0ך 09-913639 :א8= 8800 516|0ח116101 אס 212 6 טסח] [2168ס[סחח66ך 6 :ן10 06-543082 :8% זו הק1056 ו1.6 5 - 1581א5615 63157 מצד ת0 068 213 כ 6 ₪ |גוזופט0ח] ]0 וזסקקט5 והות זוז |6טסוחו5 101(ח001656) 7 :10 02-248159 :אב 506 |63ו5עח 5 - 56107157 61157 מצד 0 065 214 כ 6 ם |0051ח] ]0 וזסקקט5 והות 6 11612166 7 :0 02-2481509 :אב" [סז!ח0 8 כ( שס![0: זסוס6זוע 5 - 561077181 611157 מצד 0 065 215 כ 6 ₪ |3ו051ח] ]0 וזסקקט5 והות 266 הבוח |06 7 :70 02-248159 :אג .וחוח0סכ) 6 8ז6)טקוח60 זס!0ס6זוש א 216 03 06 01 [ה6וחקסן66 2 :106 03-5607252 :אג ו 1.606 [סזס 24 . )1 )06 ו 0 :02-9615710 :אפ פד הפשמ צית זטץסזא 199 זט 16 ]00000102108 60517165-7ח1 זס) כ ]וז [חצו.] וחסחהח16א אאא 8 צ106סאח6מד זדוא 200 ח0ו631וחטוחוחסכ) 01 )הסותקס!6ש26] 86 חסו!והו6 ווה [(03-648790 :61ך 03-6487930 :אג" ]וז וחג]1 8506ח16 20] 6 שחו [ט5חס) עתוזססהוקת= 6 פוחסופץ5 6ז8שוו501 שת [03-56|]839 :|16 03-5616084 :את ז6)ח6) חסו!הותזס)ח] חס הכ .זפחו עד סא דט 6אזאאגץ 6זואסא ₪660 א ,זאאסזדגא 202 .5 660 8 :]6 002-7005392 :א ]60.1 .0066 3 :ןך 04-5500122 :אג'] 601200860 6 :ןך 04-384474 :את 166.60 .1000166801 ות 4 :ןך 03-494242 :אג:] ה !ות 4 :]10 03-492946 :א" לוחו 2 :ןך 04-892743 :א8/ 23 שח וחת3]? 10וח0ח60 חטו!8וחזס]ח! ההסוחו5 141151165 00 .סז 65 אגא זשא 203 506 ח6|60וחגת 6 1378618 .6 פקס|6ט6כ חסוחקס!6ש6כ .| ות8זסצוהוסטהפואן ?דא 204 8טוחות0?) 318 00 קז כ זא 51 צ5 6₪זא 205 שחואזסששו)6צ1] 66וס/ 50666 תפות סח 57516 | סוזג]/ זס!ו[650/ ב פד יד זאג ,1טזא 206 ]וחק ס|6ש26] 6ז8/וו501 | הט 6 זסוח56 קוו 865 5 דסא 207 ]ההק וט ז6זטקות 6 וחן? ח0006) 3 | ת תת 6 חז 7 8 אוו סד גזסםזא שמא אא 190 וטוא .50002605 0-ה שחוקהח3] הסז1ג/ שהוזטגזז'ך |[טוח5 5 :ן6ך 09-494479 :א זסו6זוע פד מא אד 50 160אמזא 191 660 ות ]סחק6!0ש26] 6זה 00 5 :06 03-6487414 :א ]חסוחקס|6ע6 .| טח8!]₪ הסהוהפגוא סז 01641 אמאאפוא 192 ות ]וחק וטס |160108] 161200טקותס) 751 :16 08-406519 :א" , 5 קל וטג ת65וח56 פזז ]60 דמוא 193 )סא 8ז16טקוח 60 8.ש26] 6זהאוו501 6וחו1 |68 6360 ות 0 :10 09-562729 :אה" זכ פהוקההג!וא 1300 ח10ש316"] סז תאז זג זוא 194 31146051 )6 ות 58 חסו55וו5חגז'ך 6 :0 03-6240070 :אב" וקה 2 ץ) )5000 פד 1581 11.50 195 8.6 105160 ות |חסוחקט|6ש26] 6ז8שוו/50 4 :]16 03-6480085 :אה" זוא וחסף 055 5 6 פא צמזא 196 חא זקסז? עזס)ח6טח] 6 0ו51וק0! ,[9וסח8חו] | 04-909966 :71701 04-909965 :אב 0 ז0ק3ח3וא ץחחגכ זוא פזז 105 60556 197 ות 0:5 9 :ןס" [06-54089 :אפ 6 ץו3) ההזסוא 65 8 מא 50 מאסד5 זוא 198 [111656006.60.1ח6וט אצ ,4]7515ח/ 0[6618ז 6ז8 )50 2 :0 06-782723 :אפ ו 6ב תו|0זג וא 2 תות -- , 6 צ8-א 181 55165 1851015%/] 6 6פטסו] 6ז8/וו501 ידוס ]| טסא18 ץזז6ק 6 :!16? 03-6476668 :א8'] זחוא -<-- ו פד .60 א 6580 .זא כו 0 46568107 6 חסו!הוחזס)ה1 2 :ן16 03-5281021 :אגת ]סז [6086ו]א חה0ז00) 5 אא אא 50 ..1.1.זא 183 ]269610 6ז8 צוו50 [60.1.ז181060008135 06 ב ושוצגכם 9 :ן6ך 03-5613457 :אג= ]6 וחקס!66 .סז אמד.0.זא באו [38זו05ח] 6 [160108א 5016116 006 0 :]16 04-661712 :את 6 אא וא 6אז אא דא 185 5016 00/0/41 )0 הסוזטטוו51ו2 8 והסוחקסו6טסכס ות 0 :]16 04-846820 :א8/ ו 166 .תז,ז ,71801א60א11 186 180226 זס] פוסטטסזק 0 זה6וחקט!6ש6ש [!.60.ש-ז61]6008185ח31 ות ]חס וחקס|06 הגוא 12ק50680 4 :]0 03-492946 :א" ההא עאח סע חמדא65 צתדפטספאז זזש 156-קס1אד זא 187 [86ז5] חו כ 6 ₪ [8וז51ט6ח] זס] וזסקקטפ .וט 8 ז600זו 0 ג 0 :16 03-5106724 :א3:] 5ופץ|8ח/ .6 8חוז28106) א 08ת תמ דא65 צאידפספאז זז א ת15-קסוא דא 188 [96ז15 חו כ] 6 ₪ [8זו5ט0ח] זס] וזסקקט5 0560 זסוה96 68) וטו ץוחו וח שחוז6ה)03) 33 0 :]1 03-5106724 :א 5 8 א 08ת חמדאמ6 צאדפטפאז זיזמ 15-קסזאזיד זא 189 [15786 חז כ 8 ₪ |8וז51ט0ח] זס] וזסקקט5 .קוחו 06 הויז ]605 )6חז6)ח1 סכ זסחו/ 0 :06 03-5106724 :אג" 21 ו , | .ד ווה 3 :ן6ך [02-79373 :אגת 1000500 6 :]6 03-6957839 :א8/ [60.1 .1851 10161000 0 :]10 03-495549 :א תה 2 :]6 04-550007 :א .00 8 :]16 03-6475545 :א 00.1 2 :]6 06-540124 :א 618151 תז[6ץון 4 :ן6ך 02-528356 :אג הח הוה 2 :ן6ך [06-95190 :אג עפ 5 אדא 60 אטחזא 172 5 385060 5שס0חו/ חט 8 אזסאו)6אן 6 ]וז ווח / סז א02050א 173 פחטו!תסטה] ]0 8 קיץ ח8 21!008) תו 55115 דשא סא 174 5 תוס 6 גוה2 01 8:0 זו פַחוקַ4חה1)! | |116886 זסחוסוט 04% פאג 6% טא 175 ]וחק ס|6ש26] 6ז8 /ש501 ז ההא 5.]. וא וג חג|20) צפאאה 176 והות וח 60 ז6)טקוחס<) וח5756 | חס]!/ ץאפחס!טגצ ו 15| 177 5 ח וו ס0) 6 קש [86ז8] וזסזסם 0-5 ך 18 ד5צ5 אא זמאטזן 178 ]ח6וחקס|6ש26] 6זה ש)/50 ]56 ההההה6ו6] [16ז!43 1 179 6 |600311008 זו 0[601זק חסחוח/ [06ז4/ פזז 16471085אטזוא60 אמדטץו 60 06 180 ]וחק ס!6ש26] 816 שש50/1 5ח0ו631וחטוחוחס?) גוג | 0 :| 03-9247783 :אפ" רו 3% חסוחופ-ח6 20 5 163 חסו6511881ח1 |8חווחוזכ) 0 [68ו)ק0) זסוס6זוש [6וז2/ אפזסכ) 53 :ו 02-3091111 :את .0 ץ05000ז110ן צדזתסצ דט ,זה 05 ,םג 15 164 !סק קחו[וג1א )60זוש 0 :16 02-290529 :א ץזהזסו. ] זסקהה8! | :28178 ההות]/סןן צתדפטפו 8 6065 עס תמוא 6 ג 6זחתוא- זז 165 ./.1(.5 86] !]וצו 55חו8ט0 /17866 חסווסוחסזץ ]וח הווחה 03-6952341 :|16 03-6951272 :8% 00 זווא 61508 עזז 507 215 16 ]חסוחק!6ש26] 6ז8שו50]1 סופט]א , חסווסטטסזק סופטו/ 5-ה 5 :ןי 03-5272815 :אה" זחוא ז ?]1 500 סז 105 ד ,זג דזק 6 ]5 167 86 חסו!סט0סז 051 00 צוט/-[70 זסקהחהוא א*וז/ 8005ז0) 9 :0 03-5444199 :אפ" הסחגז ₪ אס 168 506 01 ]זסקא .6 והסותקס|סט6ש 56050500 55 10506 ה8וח00))05) 7 :ןי 02-814448 :אפ | ה 3 וא 1 169 05630 [50010 .5 105166 ]0 1680 0506!) החוסההזסצן [02-55745 :101 02-635851 :אהי והז 6 זס)טקוחס) אמא תת דסא א זסמ1א 8 160אהט 170 50 ח! 7706055 1ח6וח681ז1 כ[:56 .6 פחז!וטפחס) הט 3 :ןסך 04-220818 :אפ זסקהחב) | 66|0זג] ססוהפט1 עד ספת גא ו17 ₪חו00059זק [בחקו5 8 |8זסחק!זסק זסוטקותס) 100 8 :66 03-5710794 :אגת זטס6זוכם צסכ וו פז == וי 11 1 6ם) תו 1 4 6 אסזדג 600 צד51את תאש אדא 154 3200 5 0תז16ח] 6 חסו!8וטקוחסי) 9 :6 18 [03-6409 :אג זסוס6זוכ וצג/ ח6ח0 6 7 .608 דאמ]זאאז ד דא 5 עד דא 155 ]חסוחקס!126%0 65ז8 ש5011 8ושסוחוז1ט ו 10 7 :16 03-5624368 :א ]וז 010600 )18 צ ד אדא 156 ]סוה ק6[0ש26] 6ז8/וו/]50 1 [168ח160 הסוחס[2,0701-58 [ס8הק6 2 :ן6ך 03-6470482 :א8 | 88 ז0ק8ח8!א ד 0 115 157 זו וא ך ,ץוזט506 ב1ה2] .פטזוטווח/ 0 9 :]0 [03-31873 :אה" וז שסטזוחס/ 6 158 506 ]0 קחו%61ז3!/ .8 |הסוחקס!6ע6ש ו 6 : :0 04-3200754 :א8= כ קצ 6 54216 : פא ד 180 ,1881 159 6 .16.00 .אה 1160 זחוא 0 73| 5 :]16 03-0355052 :אב:] חטוו זט )חן ,810100161 08 דש 5 ,₪1 155 160 ץזו5ווח6ח) 6 ץקטוסום הו קת 00 חטן]גז6קכ) ? / וחגזוג/ א6סוחט!0) 6 :ןס 08-401404 :אג'] ו ה הה וא (80ק1 ד 6 תתמתטת 8 57165ג,זק ,ז 158 ו16 זסס טסט 6 05ו1350ק ]0 6 חסו!8ותזס]חו/זסוטקוחס) ורח ]וזה ו .00 6160 קה וח .26 חסו!8וחזט)ח] .560 13 :6 04-320157 :אפ 5 ,זט 15 162 חסו!3קוו65שח] |8חווחוזי )> .לתה וח סב זטוססזוכ ץוטק6 [6טוחתפ פטהז 53 :ןסו 1 1 002-3091 :אהי 6 00086 8 פז 1065 א זע דאמ116 זט דא - דטז 145 6ח6ח31]/ חו והסוחקס|6ש26] 6ז8/שו501 ).א 106 4 :06 03-4978[18 :א קת 6ז8 !501 | |86ז5] [הוחזהוח6 סד 118 146 ח0ן691ותטותוחס<) ז6)טקוחט6 01 ותסוחקס!6ט6כ ו 6זה ]50 סוחס!50 וח508|6-חז/ 1 :]10 04-225851 :את כ זססהופת פד אסזד דא ]אסכ פאס המעדס אז 147 ץזו5ט0ח] 0-766קו1] זס] חסוובּ)הסוחטסס .אה 106 [6148ח26) ץזת16] הז0ו5ה26זס!א 0 :ן0ך 04-902416 :א זוא סז א0סז1ד 0 1 8 1057 16 ד5צ5 6זפאז 148 86 )501 11610ה5616 01 ]ה6וחקס[6/6כ ו 4 :ן6 1 03-5756332 :א8= ]הז חסזסכ זט?ך עד 151 02 דא15אקס.זש ימכ ,זגזת דפטפאז 149 6566 [168וח0ת60 [ ד > ח0ו291וח28ז 0 [6וזטצ] זסח6 5 :10 03-6972892 :אג:] | חסו8ז6ק2) 1010065 150 8 116ח6ו50 01 8חו131%01 .8 והסותקס|6טסכ 005 תו 87941 :|6ך 03-9301049 :אגע ]הז 60:]]/ תו500ה026 מא מצד עס אש דאמ6 מצזדהזדזאז 151 זה טסח] ה11-166] 62 655ח51ט13 ).אהו 165107 חו5)6חססט 6הח/ 2 :]16 07-281305 :אפ זו 6טו1ט60א ץנ א .פמ ,סדק סע פדטתד5א 152 5 זט [0[08108וח5615 6 [5168/חק060) .ץקזח.קז קוה 2 :ן16 03-802925 :אפ" סוכ ז6ק3חג וא זו חו0ו40)5 ו אסז טק 60 צדזפתת זאש תמדא 153 5 6הז16ח] 6 הסןו4)טקוחס) וח שחת חס >הג1] ז6ה5080פטאן 9 :ן6ך 03-6409118 :אפ ות 17 65 א זמ ת5ז כה 6% דד זע ות 136 3 פחסו)64ו!קק / 6 פזסוטקוחס6 הו 6 .קת , 7 :ןך 04-294353 :אגת זו תההגזט/ [0קוח1/6 סז וא1064א 137 85 חס )ה6וחקס[12606 6זם /ש//50 ות 1 :ן1 03-499167 :אגי] וז 68 סז פם]אתתקצו 138 6 |166103/ זס+ 16018/-181ט1/ 01 וה6וחקס|6צ6 6 הדוסקץת 9 :]16 020666042 :4 0 וה אזע/ ה6זכ) - 139 58 1660 04 00861108ז ,)חסוחקסן6ש6 ו-1)81601 61 ]/ 0 :ן6ך 04-572488 :אצ וח6ו5ץ5 | :)1 ע5%ה25)8501) ]דצ שפגתד א016ע פד 26 דא 1.5.ע.ז 140 [11/562010.2010066.60.1 5 פחו30זך [8חסו!8חז6וה] 9 :]16 02-244525 :אג'] זה [678ה06) 1860 ח8וח|889 פד [14 0 פחוהקוס/ )0 קתוזט)ס3]טתג ו וח 3 :ן16 04-386706 :אפ וק ז0א008 מז 586 10008 142 ה105חו36]) זס) והסותקס|6ש26] 6ז8/שו/50 1065 ]6 עהח23] השפזטס6פו/ 5 :ן16 02-610895 :8% זחוא .60 610 זמ 166-158 143 טא 600017 0-0 וס אזסוו6צז 3 205ז060) 7 :0 04-678061 :אב חסופוצו2] [600168ך .607 067816 ,זמ 16-15 144 טא ץ1ו0וז600| חקו אזסשוו6] | והגזס/. ש6,]-זג1] רס ח0ו/560 [6600168 7 :!10 [04-67806 :אב .אפ 15 66 1 זה 1 :]0 06-732037 :את 01 1 :]10 06-732037 :א 1 וח 0 :ןך 04-890189 :אה" ו 5 :ן10 03-5346573 :אה" 6 [04-90817 :161 04-906355 :את ו 7 :]6 09-546593 :אג'] .6113126081 0 :]10 04-469825 :א 550 7 :]6 03-5612310 :א 1 7 4010105505 0 1 א דכו |חסוחק6!0ש20 8החח6וח/ זטט ה חה וא זוספחג]א זטג 5 חסו!הוחזט!ה! עזז 105 אד 28ן | חק6!0ש126 8ההח6וח/ חסו81וחז0ס+ה1 ז26 הח3 !ו חזטד] |38880 8 ךז 6 129 ח0ן!68ו חהטוחותס<) ז6!טקוחס) קת סז !50 ז0ק] זסחזס | זא 6 130 ץקסוסו זג[טס6!ס1/ |חסוח)זהק6 כ ץְט] הסוטזטכ) 310166 זספַהחג ו אזא א [13 וטא 6 %5ו600ח1/ל זס] 0ז8 )501 זחא | 6וש28 הוסופחו6/ ץד 6 132 ץז ט0ח] ותט6!טזז6 06! זס] 6זה /ו/50 זס2ואוח5 זסוחו, 1 6 א 6 הזז 133 8 ₪ 0206011018 ]0 )הסוחקס|6ש6כ1 62060164 181 ות סון2) 8 חס ץז 8000 1 .סז ד 34 0 זס] 110080 6ז8 )501 סו וחזס) ה! 38 סקקסצן ]חסותקס|6ש6 פיז 5 דט 60 אס- 4 135 הו 0 :ןו 03-5759014 :אב" 5 8 זס)טקוחס<) 01 |ה6ותקס!6ע26] זחוא 00 [506]10 > 8 |גדז]פטוטמת 186 חז ₪ 8 / 5 א ד תתא פאז זאג ץז 118 הוח 06% )0 ה0ו81/ה656זק6 2 :]16 018-5960797 :אגּ'1 ]הז (516%6) הסוחוח5 חו|אחגז סז ₪ את 19 )הסוחקוט:] [160168 16566טקוחט?) שחוקט|6ט6 200 הג 6זהצוזזווס ]סו ) [01)) ג8אטחגצ 2 :]16 04-3200615 :8%" זועה 11 120 5ח556 חסו50001ח] 116ק0-0ז1660= 1671500טקוחסי) וה | אח0כ תוסוא!זהדן 9 :]6 00-5400891 :אגת וח 6)אזאת סידא ]61.00% [12 ).א ל)וחתה)ו6 |8ם חסו69וחטוחוחס?) 818 7 :]6 03-0917323 :א" זספההא וא 38 חהוום 5או0זהוא סאד .זז 122 סוחס [1.5/ ]0 8% קז 61160.0 .6816811160 קש זס6חוקַחם [8ץ חהגוח3|0/ 9 :ןך 04-884247 :אהי שחוז6סהוקהם 08 אד 60 123 2ז60.0ח00602811160.1611ק1ה 6ח סק וט 151 ]0 ₪6 9 :ןד 04-884247 :א ]הז | זס6קועג/ 2ח6ו!ו/ כ 06188סאד סט זז 6 124 קוח 60 1.51 וס 6 קיז .11611061 .11160 הק וח616ה ח6 ות חקו205] -510/ וח6ה86ה16/ 508712 90 :]0ך 04-884247 :א8:] בחוזססהועח: זסקהחגו סז 065 סאד 0ם,ז.61 125 קוח 60 [15/ ]טס 6% .161160 .811160 )וצה שַחו268] זטוח56 וא ח9808 9 :6 04-884247 :אב וקה 006188 אד 6150 126 קוח 60 151 ]0 א 16116.0 .62811160 תס 0 8ַחו265] זסוח56 חסז0כ] ז50610 9 :004-8842470 :אג'] ופה 4 זז (1982) 3080756 ₪61 109 6-ו 58 |ח0110טז51ח1 01 חסו!סטשסזק 6 :161 03-498889 :אפ 0 ח2600) הוצג[טת65ו כ (1982) 030756 כמח5ם 110 [0מ- רלט 5 |5110611008ח1 0% חסו!6ט6סזק 6 :10 03-498889 :את פחוז60הוקהת 1 ווחו18]-ח6 פד (1992) 6א1אתתא61א 550 ווו 5/5105 66וט2) 610ט/ הת חסותקס!6ש26] | [ט8ת5 הסוטסאו2לום 6 :]0 03-6472880 :אג] זססהופתם עפ פאסזד 6זאטזאז 60 זשאסתטם 2וו 1-5 ₪ חסו]64וחטוחוחס0) ]0 0 :]6 03-5758191 :א" וח36 שס|5188 עד פא אסואגץ 113 )ח6וחקס!6ש26] 6ז8אוו501 005ו1681הטווחס) ).אה 056 ואה] 8 :]16 03-321378 :אפ" זסו6זוכ] פַחוק4ח3)וא חוס|א ]02606 6-8 07 5א זא 6 15451 עס אסדד תפפתץ 114 65600 [5181151108 8 סוותסח0סס3 ,0181ז6וחוחס) וח 0] זו [15186 8וחזס] 2 :01 03-5612614 :88 | ז0)ח6) חס!!גוחזס!ה1 כ קת דא 1 15 הדאצפ תס 115 פזסץג] 1000 01 חסווסטססזק 6 )ה6וחקס!6ש6 הסוכ זסוס6זוע וחו8ז/ ז806ז2) 7 :ן16 03-5560915 :8%" ץ סז 300 | .6אז 16708מאץ אמתסע 116 66 ו!!6וח] [1618וז ה אס 6 וזש תו6|5)6אתו] 4 :ן16 03-5351805 :א ו כ אסזפאמואזת המדאטס 7וו ח0סו91ז6קכ) 60)גוחסוט/ 8160ז162ח] זס1 6זה שוו50 1 0)תוחט)טה 1 :761 03-6451100 :אפ הז 2 3 ו 2 ו !)וה 8 :0 04-800460 611600 8 :ן0 04-800460 דט 8 :ן0ך 04-800460 ב 8 :]0 1 04-800460 ה 8 :ן6 1 04-800460 1136 04-800460 6: 8 ב ו 8 ::ן16 04-800460 0061166060 016. 1 04-800460 66: 8 :אפ :אפ :אפ :אגת :אצ :אפ :אפ :אג אא 100 6606101 6זהצוו/50 ז הוח 6זה )50 [8ווטג חוש6 1 ע%ת5 זא 101 )חסוחק6606|0 6ז8און50 קת 50816 6) סחסופטו עאת5 אמד זוע 102 ]חס וחקס[0696 6ז4שו)501 ]תקסוע 6 0 זחוא זוא 103 ]וחק 06/6|0 6ז8/ש50/0 הוקת 6זהשו501 | 16ש28] שזססתוסת פאםת טוא 104 ]וחק ס|6ש66 6ז8 שו!/50 וקה 50876 ץגום ץ|566 פעאת אש זוא 105 |ח6וחק66610 816 שו5011 הוקת 6זה 5010 | 8!|] [805%ותזהת) פעאת5 אמד טא 106 ]וחק ס|6ש66 6ז8/וו]50 וח68 1 6ז3/ו)501 08טח6 הו516ז6ט6 2 6400 1[ אמ זט 107 ]וחק 6|0ש66 6זהעו)501 כ 6 ת ג566 | 106866 276208 דא אגא 8 015067את 55715 אפסאם 108 605 3 :]16 03-7514320 :אה שחו[ טפחס 6 .8 ה0ז46563] |4ותסוחסזוטח זסז(] 85ווחתסגצן 2 ז56010 12[ 181ז150ו0ח1 6) חז 01706001 400165505 'ז50נו 61חיז6ח1 כדז פמזאדפטפאז מד זע שחוזסאז3 1 6 48.2 או6טססזק 006 0 חופו[6 בגו ]וז ההוח00וז] 12 :]10 003-0243535 :א8"] | 10ח6:) חסו!הותזט]ה! דאז זע 5 21380058 6שהוח] |1/60108 ת.א 91501160 ספת וחוג1] ההץ28-ח36 0 :06 04-551216) :אה" .58 חטו!גוחזס!ח! זא ד זע ו זס וס טסח] |66000108108ך 4 :]0 04-550372 :א8" זה חג)! |8ז0ח26) 081 88508 זטיך (,1 4 158) 15 551 5780465 תמ דטקוא60 6וא 58 51078866 2818 |סוחקס|6ש6כ וה וא אזסאוו6צן יג 91135 790 :[16 03-6478925 :א ו אמ זוא 5010/86 660610] 10 8 :6 04-800460 :אה | כ 6 ₪ )8ו1ח5016 ]6וח) 6 |זהט וס אמא וחק |06%0 6זהשש5010 וו 6 וז 5608506000 8 :| ך 04-800460 :א כ 6 ₪ זססהוקהט אמד זוא ]הוח ק6696!0 870 ש!501 ווה 136 ו 1080 8 :0 04-800400 :א" כ 6 ₪ זסקגהגוא אמ זא )וחק |6ש06 50/1/8716 31 ץון טכ וס 8 :0 04-800460 :אה'] 4 () זס|!0זוח0) אמ זוא ]וחק ס|0006 5010816 [וץתסתו התה זוז [108הת766 | ז6606/ עתסתוח/ 8 :| ך 04-800460 :א8/ פ%ת5 זז 9[ 02 93 94 5 06 97 08 99 .סז צאזפטספאז 80-071641ד6.ז קס-וע ות אק 9101 טוק ץזג)ו1ווח [1108ק0-0ז31601 8 :]10 08-3867005( :א" | 003 סואז דזם, זי 85 חסו!3והטוהוחט?) 6 [ב71ו5ט0ח1 וט 6 :ן0ך 04-316828 :אפ ו !)גצ סז 5 ד5צ5 אסנזפזצ זז חסן18/ ז6]טקוחס) דה קחוז66הוקה= 01 זס)ס6זוכ[ | ש8860/ |18-זגת 7 :]10 [04-31526 :אגת סז 5א דט א060ת6א ואג זז 0 הו +50 ז6וטקוחס2) 1 :ן16 04-528613 :אצ ]הז = הסותות5 זסקסז0) סז 5פדטץוא060ת6א זאזה 15 זע ות 5 + )501 זס)טקוחס) [[[04-516 :[6ך 04-528613 :אג זה קחוו6אזג ו וחו9זהק הו%6 סז 5אמד 060 6וא זאז 15 זט 5[ 06 8 ץ)וזטס50 זסוטקוחס") [[04-5161 :]16 04-5286132 :אפ זו |108חו[60ך 1 וחס)וס קז 5 דסא 060 6זא 15 זט וס 0 65 5000711 זס)טקותס) 1 :ן6ך 04-5286[3 :אה" ז6וחוחהזקסזק זסזכ 615ח8ז סז 06085 6א זאז גוז 1015 הק 58 ]560 ז6)טקוחס0) 11 :10 04-528613 :א זסוחוח8זקסז 1 2!ז 90 סז 0605 6א ואזה 5 זז 1[ ה 5 0600 ז6!טקוח 600 1 :10 04-528613 :אב" זחוח 3 זקסזק 5% זווח.2 3 4 5 66 7 8 :.9 00 10 ז500)0 184612 1100517181 10[) הז :01170600 30005505 מזס5נו )6חזס)וז] 116] "8%: 09-543972 16]: 1 צולאע [שווז610 כ1 טזה א901 זסטהחה ]א וחטואפצט הג]] תהוחו|טט!] סז זג אסדד אחפ דא אצ .זסם 8 פוח5/910 )זסקא: הו כ א ו ב 4 :| 09-543917 :אג 65.00 ץוחו 0 :]0 03-5406135 :את ל 8 :]6 03-5313303 :א 0 5 :]16 03-7513626 :אפ ]5 +הסץ 7 :]6 1 03-6458666 :8%" תו 3 :]16 09-575160 :את זוז פַהופַהחה ו וצ/ 6 אט1-ח6 מז גזס5זאזזד. זא אס זאזת קחוו6אז ]]3‏ 8 |הסוחקט|6ש26] 6זהאוו50 ספא קץ.) ווח 6188 01085 א 5160 עפ 7 הו 6ז8שש0ז0/118ז8 ש)501 )0 |הסוחקס|6צ6ש זחא וח6ו5ץ5 2 וח/-זג .0 שאזדטץ ]זא 60 זאא8 ז6)טקוחס) ]0 8חוו6אז3)/ .8 501106 6 ]54 ץ/ 8חוו6א זוא 00 ז3|)6/\ סז 550105 1160 2 0|0תה60 7 6 5751605 .5 חטו!הוחזס]חה] ז326ח3 )ו הס |8וח5 סז 65זדעאטפ 6 [6811008ט20 01 ]ה6וחקס!6ש6 ז ]1 [168חח66ך 0 חוסגת | קחוקגוח] 6זט)16] זס !ה6וחקס!6ש26] 6זה שו)501 9-1 1 :166 03-490830 :א 10 3( :]6 03-5131309 :אגת ]1680 0) 6 6] 0 | סד .סמיד מפטצט ד חק שחו6ז660] |3וופוכ] 6ח/ 106-141 / ו 56 סוט חס זווחגד בד 0 7 8 179 00 91 ד 3 :]16 03-5313322 :א8] )2 21 :16 03-343917 :אגץ ץצ 1 :06 03-343917 :88" ו 8 :06 03-6473833 :אג" טוח 8 :ן1 03-6473833 :אג] )זה 8 :166 03-6473833 :אג" 0 50 8 :]10 03-6473833 :א8" ות 8 :10 03-6473833 :אפ 1 8 :10 03-6473833 :אג" .1 6זג 50 .6 5וח57516 501060606 זס)טקוחס 6 1105655 +8 הדגא ]סקא זט ]ה6והקס|6ש26] 6ז8 )50 זא ו60[סזק 06 זולו%3 זא דה +סקא זס] |הסותקס!6ש26] 6ז8/וו501 זחא 0[601זק חסזסכ עחסז!ו/2 עד צא55 דהפ סז וסתז6)ח] ז 8 |678ה06) 011 חססא-ח6 עד צמ5% דהפ סז ז6חז6)ה] )ססקט |69וחת60ך או|טוחחפ פחסזם כ צחמ5הדהכ זו סז ו6חז6)ח] 16| זטה]ז/ זט!%808ח5 +סקקטט סד צתמ5 דהפ סז וסחז6)ח1 א הווא זוא סוחס!50 [111116 סז צתמ5 דכ זז וסהז6!הן שחו)גז6ק2) = 8506ה6]/ |סוזטצן זחוא פד צתמפהדהס סז |6חז6)ח] סק טפ |04ותח66ך 6 ז סו 4 5 06 7 08 09 70 71 172 50007 1% 10005)181 116 מז 017001017 800105505 'פז50נו 1101801 0 : 03-6478365 6]: 5 5108160600. 0/8. : 03-6478365 10]: 5 0 וח 00 7 :ן6 03-5400675 : ו 60 12 :ן6ך 03-9348489 : [ יקוס 6 :]0 03-6092672 : 6 ח0ו81ז62)ח] וח5/516 חסו1ה6והטותותס?) אגץ 3 [678ה06) 206 500180 7 ח0ו81זק16ה] וח510ע5 ח0ו1681חטוח וח ס?) > 58165 ז480ח3]/ 51 חוא]ג₪ אפ שחווסאז ו זז 6 דצ 5 50 600 5 0) 6/1060 זס)טקוחס<) 01 זהסוחקס[66 הוקת סזה 501 וז( ה60חס.1 אפ סאה פיז א )ח6וחקס!6ש126 6זה/וו501 אג ]0 ץו 2וחו!א 6 ]חק ס!6ש126 870 /ו5011 אפ הגוא 80 32 (615) 55761 דאמזא ס5 הא 86 אסזדג ז'סץ וא 60 .5 ח0ו)1.0681128 117 01 126961/58105/ו6א זגו 1פטקו : 03-53750055 0]: 2 וח סיו הזה 5 :]16 09-9061053 :אג' 1 8 :ןס 04-886444 :אא 6160 7 :]10 03-6966158 :אי ו וטק וז6הח6ת א ח0ו00811281/ 1 ו |חסוחקס[266] 5011816 זס הגוא 8 זווח/ 1/6 007 65 |0ז1חס6 חסווס 1 ז ה [670ה26) ץזס!9/ ע8165%/ עזז 55115 ץק ח0ו)69תטותוחס 6 |גווקו שחוזססתוקחם ץק חו6| 57 8 9 00 6[ 02 03 6אז אא םתד 0 זא 6 עץזו)ט560 .8 פטז1/-11חג/ ]הסוחקס|6ט6 דחה 6 :0 04-416979 :אפ זפ הגוא 8 |הטט ל ההוחזסהפ .170 5 דצ +64 8 חס ]הסוחק6|0ש26] 6זשו)501 מ 6 :0 09-610030 :אג יב !₪ זסחפ סד (1992) 16א51צ5 זכ6 סןח0סז)160 ]ה6וחקס|6ש26] 6ז4 5010 1 )ההות זו ח3)8] 5סחחג! 12 :161 15 [02-870 :88 | )ח6וחקס|6ט26 8וח5516 אסא א הזז .6ספא] 8 6065 עס אממואה 6 חסו)68ט20 6 חסו)8וחזס)ה1 655ח51ט3] [ 3 זט6זוכ פַחוקַ3ה גוא 68068 הווחא ץחהו/ 4 :]0 ך 04-645428 :א סז 05 פמס6א צכג 6105 5 055ח51ט3 זס) 0015 וו שחוו6אז3)ו ץק חסוחופ |ט58 0 :]16 03-6477260 :א8/ הווא זוא פד 00085 אז סד תג 50 דאזסק מז שחואזסאוז6] חסן1ג6והטוחוחס6 זס] )ה6וחקס!6ש20] 6זה/שו501 0 2 :ן16 02-870445 :אפ" סוחס!580 זסוח8ז | אסאצגווזס ]ח6וחק2696!0] 6זגשוו501 וה הוח 6זה 5010 [6וצג/ )פזודן 1 :166 03-5312140 :אפ 46 זוזסקקטפ ז6וחס)5ט2) סד 106% סא 6ד אמ שאמ דאס 5 | ח6וחק6!0ש26] ז6צז50/)ה2116) ס1)ההחסוט/ 0 0 :0 03-490125 :אג את ץק | שסזחוא 011-6 ו 0 68 זס] 6זהאו50]1 4 :166 004-856006) :אהת ו 1100861 28|6) 466 17 8 150 20 51 2 3 4 ד 551516 3101/0616 37 [160108/ זס] !הסוחקס!2696] 6זם וסט ).אה שק1501!6 5 :6 041-551111 :אגת זחוא ווח תז0ו5 צ106סא6דסזת 38 הזו ]0 חסוז0ט00זק /)ה6וחקס!6ש6 .60705 וח חסו|הוחזס]ה] | ת50ז00שו/ זו6ו 8 :161 08-409041 :אה'] ווסןוהוחזס]ח] .6 15ח240 50161186 58 39 0 טוח וח ס?) ז6!טקוחס?) 3 :66 09-909004 :אג'] ז0וט6זוק א וט צוצגת ד דאאזאקס. ושכע שאב שסטמזתת 40 1 ]וחק ס|6ש26] 6ז8/ו5011 2 :]6 04-390740 :8% זא |168חת60ך 121 ח28ואן .סז 6847 5פמאזפסת |4 וח6ו575 [4וסְת4ח1-] 01 18786118 :6 !הסותקס[66 .516002605 ]וחק ס|66 6 סאהסטסז0) 3 :]16 03-5797064 :א8/ ו 5 ו ד תצם 42 00 5 חק 3ז0) 01 והסוחקס!6ע6 1 :]16 03-5715668 :א8" 55685 01 11680 0551 11500105 5 אמא .6 43 ה 358 ח0וו10הטוחותס?) 8 :]16 02-234529 :אגי וחט3סח6זו ח4|6/ סז אמ דצ .0 44 1 ]וחק 60 8 :ן6ך (06-543570 :א8" 6 תס אוזם הססוווע סז 6.ק.6 45 קחופ6ק ץק 0 6 ח6חס 56821 6 :]16 04-258966 :א הגו |פזוגנוטחז 6 מז , 07 ו עד אסזד]א606א פמ6אג צפג-דאה / וח5516 חס!!וחק060 פחו!וזאו0הג1] 0ח:.1-חכ0 ווה 2 :106 03-6425887 :אפ" את .| הגזם הספהסזגה/ 10 פמזתדפטפאז דצחה ]6 והקס[2606] )0606ז? 16ח0ז/2160 6 ח0ו08וחטוחוחס0) 8005 0602685.0ךז6ו6כן )חסוחקס|6ש6 655ח351 זו 2גק 1 : !16 03-5339223 :אג זנ 0008 אד 5160 8 01 1600060 5 35160 2 :16 04-313551 :אג 8חו)6א זגו ץצ עס 508 פז 8א0ס דט 50 ?45 ות 8ח7000551 886וח1 זט 151 6 :0 09-986980 :א8 זחוא 00 ז]א ז0ש50 00 5 וס 7 0 1 [8ז6ח26) |5080]3 2ז00506| 7 :166 03-5333108 :אגי זו 8... 1 והדזל 35061600 )05 ]וחק ]260 5010/96 4 :ו 02-870445 :אפ זחוא וזוח) הגוא סד (1992) זאד טוח 60 ז6)טקוח0) זס:] 15סט6סזק זכ ]חס וחקס!6ש26] | |0715)8) ה0ו2-ח6 5 :!16 03-9233145 :אפ זחוא 5 זס-זא ]הסוח תסזו שח פעשסטחו זס) 6ז8שו/50 6 תהרזע 7 :ן6ך 03-6131029 :אג] ב 21 6155 אסזד פאטס אא תגזחדפטפא ‏ 1ב אסצדגאזת קוח 00 ,11 .8 105 ח66שוו36 חסוו4זסקסס .קקטפ [ 0-ו 0 :ן6ך [03-49834 :א זוז 6שו601א 8 65| 8 20 31 2 3 4 355 6 ז50000 104812 1801501181 1116 חז 0170000177 80005565 צזס8נ )סחיזס)ו] 0 סוק !1206 סזה צו0זה11 שח 6זה 5010 וה 2 :6 | [00-08224 :או1 סז 6ו[8ו:ח16 הווחה (חס שא אוד 50 אתואה .85.60 )גוחה וחק !26/6 6זם !)50 0 :0 03-6818120 :אה זסטהחה | הטזה ו!1 8% סז 15 זזזאה אהמקגק [זם 153 א 16תע ואה 6 א זסקהק 660160 1 זו חסו!8וחזט)ח] זה וסוט 0 :]10 06-339740 :א8] | 02/06 /118ח5616 ]716 ) כ 168 6זאה 58 |100108/ זס? 15ח5516 8חוז16טקוחס ) 06 וקה 500876 |106 הסט 7 :]16 09-5727750 :א ]וחק ט!60 65 1 16א סד אג זט ,זזטאא 5 חסו0111 6 )0 .120061 :6 50010658 0201 65 :ןס 1353 [08-4 :אב ז הח |[סח/ א0%וו2/6 605 הסאאה לה שחוז6אזהוח 0ז8/ש5001 6 זסוטקותס) 7 :1 | 3-647445() :אםי] | זִסקְהח3]) 6זהשו)501 וצג/ 60561 אאגה 11 שחואזסשש)סחז6)ח1 5 :6 [04-89993 :אב קחוו6אזג ו ץק / או2)] וא2)והפטצן 0 0 ]חסוחק6606|0 6ז8/ו50/1 0 :10 003-7515906 :אה" 3ז] חטס1/ כ טאזאתס טא אסואתה 8 שחואזס)ס] ]0 )הסוחקס|6ע6כ .ודה 6|הקוץ 2 :]6 [03-49070 :א4" חגא |94ו 186001 9 2 0 25 20 27 50000 12 1848 ]18ז)5נו0ח1 ₪16) מז 0170600177 8001065505 'פזס5נו 61מזס)ח פד אסזד 16א0ואזא 60 5עזד6 ]660% 5565 חסו!גוחזס!ח] 6 5ססוצז56 !6חז6!ח1 [[.060. 5006160 58 5וח6ו55 | |6טוחה5 ההותת5ו] 5 :]0ך 04-0760088 :אפ:] פעפאת פזז א0ס6411זא0זא 60 פצזד6 4601 565 חוטו)הוחזט1ח] :8 65סוצז50 61חז6זח! וו 5 :]טך 04-6760088 :א8" הוחו5 50010 60 068000501 ]חסוחקס|26%6] 6זהאו50]1 7 :0ך [08-40747 :אפ ק 11 זסחב. ] סד .א ,007105 פת6אג צפה 65 40/800060/ ]0 [הסוחקס|6ש6ש 0 הו 2 :ן6] 04-414372 :אג= וח זסקההג וא [סות6 קגוחסוא 1018 אד פמסאג צפה הווה 55065 6זה 5011 ]0 ]הסוחקסו6צ6 6 :ןס 03-499990 :אפ סא ק. !גוג ההוחזס | סז (64א צ) 1/00185סאס6מד סה חסו)26106] [8חקו5 6 |הסוחקט!6ש20] 6ז8/וו501 ה 8 :ןך 09-5904889 :אב" זס ההג ₪ 8 | |סבה6ו]1/ !וחפוס .70 55715 ה6מ דגא 5 זס) 308705 .6 5ז6)טקוחס) .1166602005 6חזט55// !טכ ה06) 4 :]0 09-544315 :א חסוו6 00 זסק החה וא סז 555 ספמ זאוסאא אזפג.זה 6זה 810/18 50/1 חסו601ו0זק 0818 01 .צסש וח 5 :ן10 03-5375796 :אג )6וחקס|6ש6 ץק וח וו|8פזה וא .170 ]165 חשם .31 000 7 הז ה3)ה ה 5ח55)6 0ז3/ו)501 זסוטקוחט2) 3 :0 02-519996 :אג" ז30ח3)/ פחוזזסקקט5 חג וגא 10 0 3 ה .סז 4-1 .חסוהקס|66/6 6זהאו5011 [ת6). א5:608- 41 זו חסתפוח 5 48/2 7 :166 03-7521126 :אי 4 ₪ 4. לט חח ק2696!0] 501816 1 :6 03-5312233 :אגי] וח63ך 11686 אוח(] 1 60 .60 ]חסוחקס!66 אסכ 405 5 זסקאם ה0ו01ט06ז .6 ]חסוחקס|6ע6כן 911 6 :1 03-5337196 :אפ" 13| 168506 6[והספתוסת פעפאת סז אסזד 6זאטוא60 מצזד46 ]660% 5/5605 חס!!8וחזס]ה] :6 01668ז50 )6חזט!ח1 [ז ו וחה 5 :]6 0 :אגת ]וק זוח ג ע415%עו1? סו זו 60 פעזיד א 0 57568 חס!!וחזס!ח] :6 56701065 )6חז6!ח! 0 5 :ןך 5 -04 :את קיש 1 (חגטופ) ז110166 סז אסזי16אט 60 פד 00 0 550 חס!!בוחזס+ח] :6 5671665 61חז6!ח1 [ יקס 5 :66 8 :אפ ו ב זוק0 ז110106 פו סז 16אטו או 60 מץזד 0 00 5 חסו!גותזס1ח] :6 56701005 !6חז16ה! [1)603660וחס! ו[ ; 5 :66 04-676088 :אגי 5601097 11686 |ווחס!ת5 זס|א6/ 0 זאו 60 פד 0 5 חסו!4ותזס]ה] :8 1665עז56 |6חזס!ח] ות ות 8ז6)טקוחס0) וחו%90] 16560 5 :]0 04-676088 :א8' עאת מז אס 6זאטואו 60 פד 0 5565 חסו41וחזס)ח] 6 5671605 61חז6)ח1 טל 565 יוח6ו3ץ5 | וזטץ הותאסעוו]! 5 :166 04-676088 :אא פעפאת (י) 8 1100 84 עההקוחטס זס זספט ץזסטס 35% 6ע ,פזסזז6 6ה! 6והחווחו!ס 10 ז06זס הו ||8 עז6610ז₪1 |אסח 106 חו ,50 .הט וו8וחזס]ח: 601זזס6 106 שסתא 5 |16 10 151866 .6 06 ]|ואו 0818 16 [1 .86 10050.1[ :זג 1000 0 הסוופוחזס!חו 186 5006 56מ6וק 4 זס זז 180600 א סא 50 206 3 ו 17 8 0 0 םי םיםום ₪ 0 0 פא 28 4 ו הת תס 209 4 5 0 06 0 6 ב קפ .סא 0 1 1 ו 2 1 ב 0 07 ב 3 1 6 סופ וסאי 4 ו - .סד אואסס פצוד6א אס6ז6א ] 16165] 01 א66ח1 [312:8061168 1116 וחסי) 165חהקוח 60 01 6|קוחה8א6 ח/ 0 ₪ונפופס ]0 1016 סא 4866ק סז 10 5 200 ]310 ז8[ט66!סו ו 10 8 - - -. ץז5ווח6ת6 6 עפסוסום הו קאמ 6 [15736 צאדוא 6 21 3 ב 2 ב . 566הא 8 זסקהק 6[00ש66 וח / :)זו 86) קחו05 :זספט |סחז6)ח] תג ]0 8007655 [181)-₪ חב זס) קחות0ז564 6 שח זסוחטח קההקוחסס 10 זט! 00%! ,אססח |[63ו8061חק|ה 1416זקסזקקב 106 הז טתטס] 15 8007055 [5-181 [[ט] 6ח) חסות/ חס סשפק :6 שחוצשס![0] 106 ]0 6400 ₪56 גוח טסצ 6וחח 5ז50ט 6 6חגח עחהקוחסס סו ץווצוו36 )0 16[6-] 10 6 ט 400 .ץז6010ז01 186 ח! פזסזז6 116 26ווחוחווח 10 זס6זס הז 15זס]6 6ת] |81 616 6 6065 ה60שו061 80 עההקוחס6 8 105106 6טסוח 6|קססק 181 שוסח6 שו ,וט .חבט א8] 0ח3 6חסתק ,4007655 06 ץוח 6זסת1 50 ה 61006007 116 56 40 וס זז 5 סשו) ₪85 ץז6160)0 6חיך ץזס)ס6זוכ ו6זט16] 6ה'ך - 4 וזגק .1 ץזסוס6זוכ ח5ו[פחם 6הך - 8 וזגק - .2 8 פחווס!01] 186 116076 חן 800 ג[8115מ12 הז 6ח1 08 טסץ ץזסו00זו₪ 6ח) חז (אוס[06 16קוח8א6) 1-37 8805ק - 115100 עההקוחס6 680 וטססה 6וחח שההקוחס2) ./ ץוטוו80 ]0 6[ .3 ץק וח 60 ה680 הו זספט ]6הז6)הו 106 01 6ותגאן .0 .8 ווגוא-ם .כ ץחהקוחסס 6ה] 01 5ז6סוחטה א3] 0ח3 סהסהקפו6ך .ם :חפ [פחת חו 6ח ש6ז160] הו 05א00ח1 [60108טהחק41/ 665ט1סח: 8150 ץזס001ז/6 6חיך (שס[00 6|קוח8א6) 39-42 08805 - א66חו ז0פט וסחזסוח] .1 (שס|ס0 6|קוחהא6) 43-49 05פַגק - א06ח: סוחבח שההקות )0‏ .2 7 פספק - ע911ו801 01 06 0 66שחבזזה 65וחהקוחסס 01 אסטח] .3 (ש0610 016וח8א6) -זססוחטח 8 עס 66011800 15 ץזסו00זו₪ סה הו עההקותס6 הסג .ץזחס א06ח! ח680 חו זססוחטה 6קגק 106 01 והקוז 106 ס! 1008166 15 זססוחטח 6חיך 5 5 יספט )16ד01)ח] 4116 החסי] 165ת8קוחסט 66זו) ]0 6וקוח8אס ח/ 0, כ זא-4 תיז .א8 41-56 ]0690 01876 7 :ן16 0377521126:א8/ ו חסח8וחות5 6812 . .6 34.8 וחק ]6606 50/0/4716 לט וח63 7 11686 אוה(1 זג 1 :101 03-5312233:א68 = 260 ותסותקס!6ט6כ אכ 65 8ות5)6ץ5 )סקא ]0 ת0גו0606זק :6 ותסותקס!6צ6 ד ז תו 6ה5הח6!/ 1!6ת56תו0 6 :161 17/4%:03-5337196 עאם 05 0 16ט ג ץז01760)0 86] 56ט 10 אוס1] 6 הז ץז0170610 800105505 "5ז50ט !סחזס1ח! ב )566 682 ]1081718 1578611 ב 2 8ז0פט ]0 א6שח! [8061168חק|/ ...ב . 65וחהקוח60 ]0 א06ח! [8061108חק1/ עס 860חזזה וח 60 01 א06ח1 [8061108חק|/ בב עוצו861 ]0 1616 הווח , ות / 3-0 % 6 אז 555 תג '5א055 זשאתמ דצ עס צאסד6מאזס 0 כ ₪ א זה1תדפספאז זז 15 שד גת 608 :תסזסע את פסץ תפמדאת6 צתזפטספאן זז 15 פד - קסואזדג וא הועבר מספייף אוניברסיטת חיפה קחו!סותסזק מס 1000866 מ0ו281ומ28זס ז11סזק-חסה 8 18 קס]אזיד וא .10005117 ת60)-18ת 80['8ז15 0 שוש 161-2 50364 .0.8.ץ קסואזד4 וא 4 יא 03-5175930 03-5170150 : 6תסתק66 :01מז10ה1 אוניברסיטת חיפה הספ43יה 4 ז1606106 א 0555 055 זתאתת דא עס צאת0סג- ...4 ₪ כ א א זה1ח דפטפאג זז 1584 מצד את 1605 :הסיסת כאת סע תפדא62 צתדפטסאן 1 15 מחד - לעסואדה/וא קחווסותסזן חס 1000560 מסו81?וההקזס ו1]סזכ-חסת 8 8: קסואדדה וא .ץז0051ת1 ה60ו-180 86['5ז15 0 וזוצג-1061 50364 .0.8.ץ קס! 4 יאק 03-5175930 3-5170150 7- 0 [[.1626050.180₪.86זהכ[ :)6חז6)ג 77 14 | 14 606006 4