PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 16, אפריל 1994

PowerPC. החשיפה

OCR (הסבר)
עפש 1994/ןתקה 64 אסודן80 158851 /8א6321ג1א 6 המהדורה הישראלית גליון 16 אפריל 1994 מחיר: 17.90 שייח כולל מעיימ. באילת: 15.30 שיית דגש על שילוב ישומים: דגש על מולטימדיה: > ערכות תוכנה > כונני ואסח 65 > גיליונות אלקטדוניים > תקליטור' פ6סצסוק > מסדי נתונים > תוכנות יצירה > שפות מקדו צִּ שי מדורים חדעוים: סורקי צבע שולחניים > המבתח האירגוני שִּ > 015 לעומק אינטל מעלה הילוך. גירסאות סובר מהירדות עול הפנטיום וה-486 - / וו וו 0 | יְ צ = מדיה אופטית ומגנטית ₪ ווסה-00 במהיהויות שונות. = מטביעים ל- ווסה-פס. ₪ כוננים מגנטו-אופטיים "35, "5.25, "12, בקיבולת עד 6.5 ג0!6. = מדיה אופטית ומגנטית. = ממשקים שונים לכוננים. ₪ 8055 שאטצ. 7 0 9 אר ישפאר חברה אלקטרונית למסחר בע"מ ערות סוני בישראל רח' אחד העם 9 תל"אביב, טל' 03-5142233 טכנולוגיית 060ח! של אינטל תקציר ב טכנולוגיית ס06סח! דחיסת וידאו בזמן-אמת גודל החלון לעומת קצב התמונות 6 8וח8ז-] עוס!5 א55ק6 וע | (5ופאוק 480 640%) 7 ה ו 6 8 ש=שסאאחס- הפק ה65550סתקסה6וא . 2 565% 1/16 | ₪ | א56866 1/4 (5פאוק 120א160) ו 0 א320%) מממ 7 שוססחו/ וח גורמים המשפיעים על איכות השיפוק שלושה גורמים עיקריים משפיעים על | ח66ז50 1/16 | ה66ז50 1/4 | ה66ז50||ט= **זספפסססזק | ביצועי הווידאו: * מהירות המיקרו-מעבד 2005 865 *פ0) 1- %5 1486 * גודל חלון השיפוק * קצב התמונה 205 חלונות שיפוק קטנים יותר יוצריס תמונות וידאו חלקות וטבעיות יותר. מעבד מהיר יותר תומך בחלונות שיפוק גדולים יותר ובקצב תמונה גבוה יותר. פיתוחים חדשים בטכנולוגיית הוידאו של אינטל אינטל ממשיכה לשפר את טכנולוגיית הוידאו השולחני בשלושה כיווניס עיקריים. ראשית, וידאו באיכות גבוהה דורש מחשביס מהירים , לכן אנו מפתחים טכנולוגיית מעבד מהירה יותר. שנית, אנו עובדיס בשיתוף פעולה עס ובאו 205 20055 2005 1686 20005 1486 6 וחטוזח6ק סז * תמונות לשנייה ‏ ** קצב התמונות מבוסס על שיפוק קוב 1860 לכוד ב- פכ] 30, אלה נתונים אופינייס בלבד. קצב התמונות עשוי להשתנות בהתבסס על תצורת המערכת ואופי הוידאו-קליפ. יצרניס מובילים של כרטיסים גרפייס כדי לייטב את תוכנות ההפעלה (9ז071/0) שלהס לעבודה עס 18660. ולבסוף, אנו מפתחיס טכניקות יעילות יותר לדחיסה ולשחזור כדי לספק איכות וידאו משופרת. כל אלה מבטיחים כי טכנולוגיית 0 פירושה וידאו טוב יותר. איך משיגים את 160)ח] ? 0 כלול במרבית מערכות ההפעלה, כך שאתה מקבל אותו חינס. בנוסף, מרבית מפתחי התוכנה המוביליס משתמשים בטכנולוגיית 0 כדי להוסיף יכולות וידאו ליישומיהם, הודות לאיכותה הגבוהה ויכולת ההפעלה ההדדית בין מצעי חומרה שוניס. כך תוכל אינטל סמיקונדקטורס בע"מ, עתידים בנין מס' 3, תל אביב, טל' 03-5483222 להחליף קבצי וידאו בין מערכות הפעלה זרות - ואפילו בין 265 למחשבי מקינטוש. חפש את הלוגו של 060מ1 כשאתה רוכש חומרות ותוכנות מולטימדיה. ששחו טכנולוגיית 10660 הלא סוסא 6=ד סשסוע וסזאו טכנולוגיית הקלטת וידאו סיפרתית ההופכת את ה-20 שלך למכשליר וידאו. כך תוכל לצפות בקלטות הדרכה, ראלונות מוקלטים וייסרטיסי סיפרתליס אחרים. בעזרת החומרה המתאימה, היא תהפוך את ה-6/ שלך גם לרשם וידאו. בתקציר טכנולוגי זה תלמד על הטכנולוגיה שמאחורי הסרט. ' איך להקליט ול במחשב סרט ויד בעזהת טכנו מספקת קצב החלפת תמונות מהיר לותר למכונות בעלות עוצמת עיבוד גבוההח יותר כמתואר בטבלה בעמוד האחורי. אפשר להשיג איכות וידאו טובה באמצעות מעבד 1614860022ח1. מעבד ‏ 1 5111 יספק איכות טובה אף יותר. מדוע וידאו ספרתי? הודות לגמישותו, מציע וידאו סיפרתי מספר יתרונות לעומת ולדאו אנלוגי. אפשר לערוך אותו, לשמור אותו, ולשדר אותו בקלות. עס זאת, תהליך הסיפרות של נתוני הוידאו מייצר כמויות נתוניס מסיביות, ויוצר בעיות איחסון. טכנולוגיית 10060 פותרת בעיה זו בצורה מתוחכמת. הגדרת טכנולוגיית 0 טכנולוגיית 1060 פותחה במעבדות הארכיטקטורה של אינטל. ווהי טכנולוגיית תוכנה המצמצמת את גודל הקבציס של נתוני וידאו סיפרתי בלתי-דחוס, בשיעור שבין פי 5 לפי 10. 8 לדחיסה חשיבות רבה, משוס שקובצ וידאו בן דקת שידור על מסך קטן, תופס נפח טיפוסי של כ-50 מייב, אך הוא יכול להגיע גם למאות מיוב. בממוצע, טכנולוגיית 10060 תצמצם קוב טיפוסי בן 50 מייב לכ-9 מייב בלבד. קבצים דחוסים תופסים פחות מקוס בדיסק הקשיח, קצב העיבוד שלהם מהלר יותר, התמונה המופקת על ידם ואיכות השיפוק (אסהטע13כ) טובים יותר. איך משיגים טכנולוגיית 10660 ! הטכנולוגיה כלולה חינס במוצריס כגון 5 גג זס] 1600 , מערכות 025/2) ו-6וחו'210%1) (למקינטוש וחלונות). מה עושה את 100160 לוידאו חכם? לטכנולוגיית 060ת] שלושה יתרונות ללחודיים : שיפוק (66ה3פץג!כן) חכם טכנולוגיית 060ח1 מתאימה עצמה לגודל המערכת (50418016). כלומר, התוכנה מחליטה באופן אוטומטי מהי החומרה הזמינה, ומייטבת את השיפוק בהתאם לתצורה הנתונה. לדוגמה, היא הקלטה חכמה כדי לקבל את איכות השיפוק הגבוחה ביותר, צריך ללכוד במהלך תהליך ההקלטה מספר רב ככל האפשר של נתוני וידאו. כיוס מאפשרת טכנולוגיית 0 לכידת נתונים בחלון בן 0 פיקסליס בקצב של 15 תמונות לשניה ב-24 ביט צבע. ביצועים אלה מבטיחיס איכות טובה בשיפוק ההקלטה בחלונות גדוליס יותר. תכונה ייחודית ל-18060 היא ביצוע הדחיסה בזמן-אמת בעתת ההקלטה באמצעות כרטיס לכידת וידאו. כך אין צורך לשמור את הקוב על הדיסק הקשיח ואחר-כך לבצע את הדחיסה - תהליך העלול להימשך 5 עד 30 דקות לכל דקת וידאו ומחייב קיבולת איחסון מסיבית. דחיסה חכמה רק טכנולוגיית 18660 מפעילה מספר סוגיס של טכניקות דחיסה, ייהפסדיותיי (ע1055) וייבלתי הפסדיות'י (10551655) (ראה תרשים בעמוד זּה). בדחיסה בלתי-הפסדית, שוס מידע אינו הולך לאיבוד. כל המידע מקודד במתכונת התופסתת פחות מקוס מן המקור. דחיסה הפסדית מרחיקה בזהירות: מתמונות הווידאו נתוניס ייעודפיםיי שהעין האנושית אינה מסוגלת להבחין בהם. שיטה זו מאפשרת יחסל דחיסה גבוחיס יותר, ולפיכך ביצועי שיפוק משופרים. 3. איחסון לאחר הדחיסה, קובץ הווידאו הספרתי משולב במידע השמע, במתכונת קובץ תקנל כגון 41 6 1060 סונו של מיקרוסופט, ומאוחסן על דיסק קשיח. הקוב מוכן כעת לשימוש, כגון שיפוק, עריכה, הפצה או איחסון על תקליטון או]אסא-קס. | שיפוק וידאו טכנולוגיית 1660 מאפשרת לך לשפק קובצ וידאו, בלי .% תלות בהקלטה קודמת. לפני שניתן לצפות בקובצ, צריך קודס לבטל את דחיסתו. טכנולוגיית 11660 הופכת את תהליך הדחיסה, ומצרפת מחדש את מידע הווידאו על מעבד ה- 1486 כל זאת בזמן-אמת. מאחר שהטכנולוגיה מתאימה את עצמה לגודל המערכת (50818016), היא מתאימה אוטומטית את קצב השיפוק (קצב הופעת התמונות) לחומרה עליה היא פועלת. המנגנוניסם הבאים : טכניקות דחיסה * שיטת תת דגימות תאורה וצבע. שיטה זו מקטינה את ערך הפיקסל לממוצע ערך הצבעים (8חו!קותה5טט5 צנדצ) 2. דחיטה חד- שלבית לאחר סיפרות אות הוידאו, טכנולוגיית 060ח1, הפועלת על מעבד הוידאו 1750, דוחסת אותו בזמן-אמת באמצעות * שיטת הפרדת פיקסלים ודחיסה צמנית (ח5510טזקוחס6 [הזסקוח16 תה פהוסת0ז6180 [טאוק) מכווצת את הנתוניס בכך שהיא אוגרת רק את המידע המשתנה בין הפיקסלים או בין'התמונות, כגון דמויות נעות. * קידוד אורך ריצה (8חו606ח6 ח1קַחט! חגח) מציין ייריצהיי, או רצף של פיקסלים זהים, ורושס את מספר הרצפים במקום להקליטם שוב. * קידוד תוכן משתנה (600108ח6 0001601 14016זגץ) מצמצם כמות מידע משתנה למספר ביטים קבוע. הקלטת וידאו 1. קלט והמרה וידאו אנלוגי נקלט ממצלמתת וידאו, רשם וידאו (0₪/) או לייזר-דיסק, בכל מתכונת תיקנית, כגון 150אן ,1 שידור טלוויזיה וכדומה. כרטיס לכידת וידאו - כגון ה- 518 של אינטל - ממיר את אות הוידאו האנלוגי הזה למידע ספרתי. הטעם ההוגס, הגוצה6 מבית ואזוטוס אח=ד5ם/צ היא סידרת הדיסקים שטעמה נשאר עמך לעולם... אין עוד דיסקים שמציעים לך רמה כזו של חדשנות טכנולוגית, מהירות, אמינות לאורך שנים ובמחיר של דיסקים אחרים, שאת הטעם של חלקם, לפחות, היית מעדיף כן לשכוח. סידרת הוע6 גם יודעת להתאים את עצמה לצרכיך המיוחדים: 170, 212, 256, 425 ו-8א540. כל דגמי הסידרה מצויידים בטכנולוגיית )וס0ס=סוסע החדשנית, שמקטינה למינימום את החיכוך והבלאי של ראש ההקלטה (באמצעות תגובה לשדה מגנטי) ומאריכה את חיי הדיסק לשנים רבות. לדיסקים זכרון 04076 של עד 128%, זמן גישה של 1285 ומימדים זעירים (גובה "1 א"3.25). קצב העברת הנתונים של הגוצא6 הוא מדהים ומגיע עד 8ו5.75% לשנייה. בגמר העבודה חוזר ראש ההקלטה אוטומטית לאזור המוגן (6אואחהגק סודהואסדטה). אחריות: דיסק שסו היחיד בעולם המשווק עם 3 שנות אחריות (בנפחים 8וא340 ומעלה). דרוש ההוצא6 מספק המחשבים שלך דיס שפו 5408 בלב שלם. אי.איי.אם אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ רח' השילוח 9, ת.ד. 4000 פתח-תקוה 49130 טל. 9240812, 03-9233257, פקס. 03-9244857 לגלות את אמריקה עשית התוכנה הישראלית עדיין מחפשת את ביצת קולומבוס שלה. למרות שאין עוררין על רמת התוכניתניס בישראל, כענף כלכלי לא הצליחה תעשית התוכנה לחדור במידה משמעותית לשוק האמריקאי. הכוונה כמובן לתוכנות מדף מסחריות ולא לתוכנה המובנית בתוך מוצרי היי-טק ישראליים. אלה האחרונים הס ההוכחה לכך שהבעיה אינה ברמת הקוד אלה ברמת האריזה. תוכנה מובנית (0ִ0₪ 18₪0אא) מהווה מרכיב חשוב ולפעמיס עיקרי בכל אחד ממוצרי הדגל של היצוא הישראלי, החל מסורקים רפואייס ומערכות קדס דפוס וכלה במזלייטים ומערכות ביון אלקטרוני, אבל שס אריזת החומרה היא שמוכרת את התוכנה. המתכנתיס הישראליים מצטייניס בכתיבת *ימנועיםיי לישומים מגוונים, אבל את החבילה אורז מישהו אחר, אמריקאי בדרך כלל, והוא שקוטף את מרבית היבול ענף משגשג אחר ביצוא תוכנה הוא תוכנה מוזמנת לשיבו בחבילות המשווקות עייי חברות אמריקאיות ואחרות. שוב מתברר כי המתכנתים הישראלייס מצטיינים בכתיבת יימנועיסיי לישומים מגוונים, אבל את החבילה אורז מישהו אחר, אמריקאי בדרך כלל, והוא שקוטף את מרבית היבול. התעשיה הישראלית לא מצליחה לדחוף תוכנות מדף ארוזות בצלופן אפילו לא בתחומים שמפותחים במיוחד בישראל, כמו הדמאה, עיבוד אותות, עיבוד תמונה וכדומה. יש בישראל יותר מקבוצת פיתוח אחת המסוגלת להתמודד כשווה מול הקבוצות שפיתחו את פוטושופ, קורל-דרו או 108011 - ולא מעט מהן מחפשות מסלול איזרוח בתקופה בה התעשיה הבטחונית מצטמקת במהירות - ובכל זאת הנוכחות שלנו על המדף, אפילו בתחומים יחודיים אלה, היא אפסית. ההזדמנות החדשה שמופיעה באופק היא מויילות אלקטרונית על 6 /אסא. קצב הגידול של תחום זה הוא מדהים וכיום כל מוייל אמריקאי המכבד את עצמו וכל מי שמחפש. ביטוח נגד התנוונות שוק הספרים על נליר, פותח מחלקה למויילות אלקטרונית. גם באמריקה זה התחיל בתקליטורי מידע מילולי - סוג הכותריס שקל ביותר להסב מקבצי מכונות סדר לקבצי 45611 חפים מכל עיטור גרפי. אבל כיוס ברור שהשוק שייך למי שהופך כל כותר 801 62 לחגיגת מולטימדיה. בישראל אנו עדיין בשלב המלל העירוס עס כותרים המכסים נושאים מקצועיים ואינפורמטיבייס יבשים, כמו ספרי טלפון, פסיקה משפטית, ספרות תורנית וכדומה. 'עמוד האש'י על 65-80%1 בישראל התפתחה מויילות קונוונציונלית דווקא בתחוס האלבומי של הוצאה לאור. הערך הריגשי הגבוה של נופי הארצ הקדושה, ההיסטוריה המרתקת של העס היהודי, אפוס הגבורה של תקומת ישראל, הארכיאולוגיה של אחד מערשי הציווליוציה מערבית ואפילו צילומי המלחמות, היוו נכסיס שלא יסולאו בפז למויילים של ספרים מהודרים, עשירים בתמונות וערוכיס בטוב טעם, שנמכרו היטב בשוק המקומי ובחוייל. אלה הס החומריס האידיאלייס לכותרים אלקטרונייס, המוסיפים מימד דינמי למלל ולתמונות הסטטיות. ברור שהפקת כותר מולטימדיה בנוסח ייעמוד האשיי אינה פרוייקט של מה בכך, אבל התוצאה יכולה להיות כותר ה-1א60 62 הישראלי הראשון שעבר את קו המיליון במכירות. יש כאלה שמסרבים להכיר במויילות אלקטרונית כחלק מתעשית התוכנה. לדידס מדובר בסך הכל במדיוס חדש לתוכן ישן. האמת רחוקה מכך ולא צריך להיות חסיד של האימרה ייהמדיוס הוא המסריי על מנת להבין שאי-אפשר להשאיר את המויילות האלקטרונית למוייליס הקונוונציונלייס. התפיסות שעושות כותר 1א₪0 60 ללהיט דומות יותר למה שאנו חוויס בישומי מחשב גרפייס ומשחקי מחשב, מאשר לחוויית ריח הדפוס ומגע הנייר המשובח של ספר בהפקה יוקרתית. אז איך מגלים את אמריקה! מנסיס להפגש עם מי שמכיר את הדרך! במסגרת ביקורו של גיוהן דבורק בישראל, בחודש אפריל השנה, אנו מארגניס לו סידרת פגישות עס תעשית המחשביס הישראלית. הכוונה היא לאפשר לייצרנים ישראליים, בעיקר יצרני תוכנה, להציג את מוצריהם בפגישות ייאחד-על-אחדיי עס דבורק ולקבל ממנו משוב אובייקטיבי על היתרונות, החסרונות והסיכוייס של המוצרים בשוק האמריקאי. הפגישות תהיינה על בסיס יעוץ פרטי, במלון תל אביבי, ב-20 לאפריל 1994. כמובן שאי-אפשר להבטיח כי פגישה עם דבורק, מבריק ככל שיהיה, תהפוך מוצר נפל להצלחה היסטרית. אבל אנו לא מנסים לעשות ניסים, חברות ישראליות השקיעו בעבר רבבות דולרים בנסיונות חדירה לשוק. האמריקאי בצינורות שונים ובדרך כלל התוצאה היתה מאכזכת. הפעם אנו מציעים תחליף צנוע יותר: הזדמנות לשמוע מבר סמכא האס אתה מחזיק ביד ביצת קולומבוס או סתס אשליה. לפרטים אפשר להתקשר למערכת 46/2188 26 (ליהודית), טל: 03-6966231, ו 06 ישראל אפריל 199% "ה ר- שוצר 2 "דיו יו-שידרהרד ישה 4 צר ורש בל לשל יא ודו ורויל א סוריקת משפחת סורקי מדאשס מצטיינת בשילוב מושלם של מגוון, איכות ומחיר. ובכך מציעה סורקים לכל מטרה ולכל תקציב. המחיר מתאים, גם קלות ההפעלה, האמינות ואפשרות ההתחברות למרבית התוכנות ולכל סוגי המחשבים (כולל ₪0 ומקינטוש). כל אלה מעוררים סריקת התפעלות. להלן תקציר מבחר הדגמים של 4מדא6ס, לבטח תמצא דגם המתאים לצרכיך ותקציבך: 4 דגמים שולחניים ש"ל/אפור: 3001600001, רוחב 4-, קומפקטיים ואיכותיים, מהירות סריקה עד 12 דף לדקה. למחשבי ₪0 ומקינטוש דכ | התפעלות מסריקה ראשונה ' אדיסכנ יבוא ושיווק: אדיסמה/אשעודוס גאולה 45 ת"א טל: ו037510258 פקס: 0375102584 ודוס |פמפ ₪ אע ₪ ש ₪ש ₪ ₪ ש > אג ה'תפעו 2 דגמים שולחניים צבעוניים: 600-2400001, רוחב 4-4, כולל (בחלק מן הדגמים) קורא לסריקת שקופיות ושקפים. סורק יחיד במינו (ובמחירו) ברזולוציה 2400001. כל הסריקות בי 4 ביט. אופציית 008. התחברות ל"סס, מקינטוש ו"אואט/א50. ות גם אם תסרוק את כל השוק לא תמצא סורקים כאלה. גם לא במחיר... 3 דגמים של סורקים ידניים: ש"ל, ש"ל + אפור (256 דגמים) וצבע (24 ביט). כולם ברזולוציה עד 4000 ורוחב סריקה 10.5 ס"מ. במדפסת לייזר צבע .8000 שסצ המחיר של תדפיס צבעוני נמדד באגורות לא בדולרים. טכנולוגיה מהפכנית מאפשרת לך להפיק סקיצות גרפיות, שרטוטים הנדסיים, מסמכים עיסקיים, מפות ופוסטרים בעותקים בודדים או בעשרות במחירים ללא תחרות. ואיזה ביצועים! + אבחנה: וק4000 + מהירות: 5 עמודי צבע לדקה 30 עמודי שחור/לבן לדקה + נוחיות: טכנולוגית לייזר יי בשה % תאימות: כל הפורמטים, המחשבים, הרשתות, הממשקים % גודל: 3 או ₪4, נייר ושקפים. שפעש פריצת דרך במחיר הצבע תדפיס לייזר צבעוני עולה רק 1 שוסצ היא "סוס כעשירית מאשר בטכנולוגיות עבודה" למשרדים הנדסיים, מתחרות, מהירות ההדפסה לשכות שירות, מעצבים גבוהה פי 10 לפחות ואתה לא גרפיים, משרדי פירסום, ב = צריך להתעסק עם דיו נוזלי או מחלקות תיעוד ולעסקים 0 סרטי הדפסה רגישים ויקרים. שיודעים להעריך את היתרון אתה לא נזקק לנייר מיוחד או של צבע בעולם אפור. לתחזוקה מיוחדת - ממש מדפסת לייזר רגילה. לפרטים והדגמה: אורי טנא, טלפון: 03-6450750 רדט ציוד ומערכות (1993) בע"מ טלפון: 03-6450745 | "עתידים", פארק תעשיות מדע, ת"א| פאקס: 03-6478908 5 ד צ5 8 דאפםאפועםבם אלידע הוצאה לאור בע'/מ מאן1402א 26/ המהדורה הישראלית גיליון 16, אפריל 1994 ה 4 4815 0.16א אסנדזקם 411 188 / פא21 א 6ץ ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפו[: 03-6966231 פקס: 03-6963080 עורך: יהודה אלידע אסודוס= ו)םהחפו עיצוב: תמר אלידע 6 1 מלגלות גרפיקה: רמה שובי-אמיר, דויד גיא, ההגירה מה-18א/אא11א מתחילה. הפנטיוס מגיע ל-100 מגווו - עידית בר-מעוו משחקים חדשים. פירסום: גילה שבירו מנויים: דיאנה דלל 0 6קזסשסק עיבוד תמליליס: מירב גולדמן סיבוב נוסף באליפות ה-20. מחיר גליון בודד: 0 שייח כולל מעיימ 6 כולם ביחד ל -- שילוב ישומיס בערכות תוכנה. מנוי ל-10 גליונות: 9 שייח כולל מעיימ מנוי ל-25 גליונות: 2 5 ארוחות מלכים 9 שייח כולל מעיימ השוואת הגיליונות האלקטרונייס ומסדי הנתונים בערכות המהדורה הישראלית של 10/2188 סק התוכנה של מיקרוסופט, לוטוס ובורלנד. יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חברת פחטטוגוהטתחז60 281 מניו"יורק. " " ו זכויות היוצריס למאמריס שהופיעו במקור 70 שומים רבים , שכה אחת במהדורה האמריקאית של 402188 סק שפות מקרו לשילוב ישומיס. שייכות לחברת פחטגאטותטו 00 "27 8א021וא סק הוא סימן רשוס של ו 2 כוני אסח 65 בדרך למעגן קבע זכויות היוצריס לשאר החומר המערכתי סקירה של 26 כונניס חדשים. ולנוסח המתורגס הס של ייאלידע הוצאה לאור בעיימי. לוגו המהדורה הישראלית " . . ווו י הוא סימן רשוס. כל הוכויות שמורות 61994. 4 זכרון צ לול בע דן ד ג טל 0 תקליטורי 62סוסהץ. אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדורים יימבזק ישראלייי וייפורוס המפרסס" נמסר לנו עייי החכרות הנוגעות בדבר והוא 02|( 1 יצירת לצגות מולטימעדיה מתפרסם על אחריותן הבלעדית. השמות 5 תוכנות יצירה לעבודה מקצועית במולטימדיה. המסחרייס השוניס המופיעיס במאמריס הס סימניס מסחרייס בבעלות החגרות המיוחסות. 5 16.7 מיליון צבעי הקשות .1 פתותוופטק ג א צ,ום 1צ-761 .1133051 |טזסטוס'' 16 סקירת 21 סורקי צבע. אא 1 --3- 972+ :161 0 1 הלפתח האירגוני 0- 5 - 4972 אפ סידרה חדשה בנושא מערכות מידע אירגוניות. פרק אי. ג6טת6 זסוו6ם זא 0 ]0 ה0גוו0 155 סד 6 1 מקרו למתכנתים תסז] 106056 ז66תגו 5066ו!לק 15 פרק ה' בסידרה של רן אברהמי. שו6] , ץתהקנתס-) 5ח0ו68ותגוותנחס) *211:1 פות) |הוזס)ו0:] ,אזס ל שס ,%זסר 19 / 0/4218 ו 5 תג קתוזּסקקה 0 0 לעוצק טק ץ]|הון1קזס סזסשו ]גח) חסווו6 וק סידרה חדשה בנושא קישור והטמעת עצמיס. זל 0 ]0 מו 05 מו חג , : ה וק סז וז קס6 סונו סזם תה קוחס-) 031085 תטוותותס>) 711 5 1 חוניעוי על הדיטק 0 התוכנה החופשית של החודש. מילון מושגי מאסטתוש. ]ספות 6 8 15 218 0 )א סק .עקות ס-) 5ת108110תטוותרתס>) 211 28 1 מובזק יעשראלי תוכנת עימוד: דיזיון סטודיו. לשכת שרות: טוטל הודעות של חברות ישראליות. גרפיקס. לוחות ודפוס: קל, תייא כריכית אהרוןן 1 5 8 על זנבות מוכספים ומחשבי מחברת ני עוקב מה זמן אחרי ההתפתחויות בשוק מחשבי המחברת ונדמה לי שאני רואה חזרה על תופעה שאיפיינה את ימי הזוהר של תעשיית הרכב האמריקאית. אז, בשנות ה-50' וה-60', התחלפו העיצובים של כל דגמי הרכב בצורה רדיקלית משנה לשנה. בכל שנת מוצר הוציאו פורד, גערל מוטורס וקרייזלר, עשרות דגמיס חדשים, שהיו שוניס בתכלית מכל מה שהיה שנה אחת קודם. נכון שמתחת לפח ולכרוס מצאת בדרך כלל את אותו מנוע וותיק ומערכת אוטומטיבית בדוקה, אבל מי מסתכל מתחת לפח כאשר משייטים ברחוב הראשי במכונית נוצצת, עם זנבות מוכספיס לתפארת, ייגריליי דמוי כונס אוויר למטוס על-קולי ופנסיס דמוי רקטות! תנסה לחשוב על המחשב הנישא הראשון של קומפק כעל תחליף זול שב מחברת חדיש ותראה את האבסורד המטרה של העיצוב הרדיקלי היה לגרוס להתיישנות מיידית של הדגס משנה שעברה. רק כך הצליחו החברות לשכנע את הקונים שהס חייביס להחליף את המכונית - שמכל בחינה אחרת היתה עדיין בימי ילדותה, עכשיו אני מחזיק מולי שני מחשבי מחברת חדשיס למדי של יבמ, דגס 6 מלפני שנה ודגם 7506 החדש יותר ורואה איך שיטת ייההתיישנות המואצת'י מכה שוב. לפני שנה ה-7006 היה מחשב חלומותי, אבל עכשיו כבר לא. ה-7500 נראה טוב יותר, הוא קל יותר, מהיר יותר, עשיר יותר בתכונות ובהילה של עכשיוויות. אני רוצה רק 7506 ואני לא מפנה אפילו מבט אחד לכיוון החלוס בן השנה. ברור שבעוד שנה או פחות, כשיבמ תוציא את דגס 8006 או כל שס אחר שהס ימציאו, תשוקתי תסוב בין רגע מ-7506 למחשב החדש, שהיה כמובן מהיר יותר, קל יותר, יפה יותר ורצוי יותר. יבמ אינה יחידה במשחק הזה. טושיבה הפגינה התפתחות מרשימה כאשר לפני מספר חודשים היא הוציאה לשוק את דגס 146006, שקבר כמעט מיידית את דגם 144006 - המלך הזקן של מחשבי המחברת. אבל כבר קס לו יורש, דגס 147006 - קל יותר, מהיר יותר וכייו - והמלך הצעיר נראה לידו מיושן כמו מכונית עס זנבות מצופים ניקל ופגושיס שנראים כאילו יצאו ממחסן התפאורות של יימלחמת הכוכביסיי שוק יד שניה שקט כבית קברות לטכנולוגיות אבל יש הבדל מהותי אחד בין מה שהיה אז במכוניות לבין הקורה הלוס 6 ישראל אפריל 1994 ₪ :ו םּ? --------- ִ-3- ה[ 2020 ה במחשבים. היוס, מתחת למכסה המנוע, מסתתר בכל דגס חדש מעבד חדש. המחשב הישן אינו ישן רק בעיצובו, הוא ישן גס ביכולתו. תוך שלוש שניס הופך פאר היצירה המחשבית לקופסה נטולת ערך. אתה יכול להשתמש במכונית בת 10 שמורה היטב ולהפיק ממנה את אותה תועלת כמו ממכונית חדישה, אבל רק תנסה לחשוב על המחשב הנישא הראשון של קומפק כעל תחליף זול למחשב מחברת חדיש ותראה את האבסורד. בניגוד לענף הרכב, שוק היייד שניהיי למחשבי מחברת שקט, כמו בית קברות לטכנולוגיות שנפטרו בדמי ימיהן. התוצאה, הבלתי נמנענת כמעט, היא שאם אתה רוצה להחליף את המחשב שלך בחדש עליך לעשות זאת מהר, כאשר הוא עדיין שווה משהו. השיטה בה תשכנע את הקונה להעדיף מחשב משומש (בן פחות משנה, להזכירכס, אחרת הוא חשוב כמת) היא להציע אותו עם כל התוכנות שלך מותקנות על הדיסק. מבחינת הקונה זו הופכת להצעה אטרקטיבית ביותר, אבל מבחינת התעשיה יש בכך פירצה הקוראת לגנב. שכן מי יתאפק ולא יעתיק, קודס כל, את כל התוכנות שלו למחשב החדש! הפתרון לכך הוא במיחזור ולשס כך יש צורך בתיקון החוק. כיוס אסור לקרוא למחשב בו הותקנו רכיביס ממוחזריס בתואר ייחדשיי, למרות שאין הבדל בין שבב זכרון טרי לוה שהותקן במחשב לפני שנה. הס לא נשחקים, ההיפך - רכיב אלקטרוני שעבר את גיל הילדות טוביס סיכוייו לשרוד מזה של רכיב שעדין לא נבחן בעבודה. אבל במצב החוקי היוס רכיב שהוסר ממחשב ממוחזר אינו ייחדשיי ולכן אסור להתקינו במוצר ייחדשיי. למחשבי מחברת ממוחזרים אין שוק ולכן אי אפשר כיוס לקבל מחיר סביר תמורת מחשב בן שנה-שנתייס בעיסקת ת[-66ג₪ז11 הוגנת. אין בעיה טכנית להשביח את מרבית המחשבים בני השנה וזו יכולה להיות אופציה מאוד אטרקטיבית - בתנאי שאפשר יהיה למכור את המוצר המושבח כחדש - וזה בלתי אפשרי במצב הנוכחי. מיחזור היא מילה אופנתית בעידן יימודע לסביבה" זה, בו אנו רואיס מאצים כניס של יצרני מחשבים לעשות את מוצריהס לידידותיים ץותר לסביבה. מיחזור רכיבי מחשביס צריך לתפוס מקום מרכזי בתודעת הציבור והיצרנים כחלק מרכזי באסטרטגית המוצרים הידידותיים לסביבה. לשם כך צריך לשנות את החוק - ומהר. דוה;) - והשליטה בידיך' 616% שולחן העבודה |24/01/94 |טיוטה תיא |24/01/94 | נעול 2 [ - הטוימו‎ | דואור נכנס - לחתימעה חזכורות דווס אי ) . חונה לשליםו . לאה בחיוק, איחור, / = שיחור והפצת כל שוג' המיטמוכים ברשת + - התוכנה החדשה לניהול מסמכים מבית א-ב פועלת בסביבת חלונות! שים אותה במחשב ומיד תרגיש כאילו היא תוכננה במיוחד בשבילך: כל "שולחן העבודה" שלך נפרש על המסך. השליטה עוברת לידיך! וא ו 0 = שליטה בתיוק: מערכת תיוק אחת למסמכים אלקטרוניים ומסמכי נייר. טיפול ביותר מ-100 סוגים של מללמכים: מעבדי תמלילים נפוצים, גליונות אלקטרוניים, קבצים גרפיים, פקס ודואר אלקטרוני. > שליטה באיתור: לפי כל מילה מגוף המסמך. לפי מאפיינים הנקבעים ע'יי המשזמש = שליטה בהפצה: ניתוב מסמכים למגש הדואר הנכנס הרלוונטי על שולחן הנמען. 6 שליטה בשיתוף: מפתחות גישה קובעים את הרשאות הגישה לתיקים ולמסמכים. הצמדת הערות למסמכים בדומה להצמדת סו6!א. תיקי איתות מהבהבים עם כל כניסה של מסמך חדש לתיק. = טיפול במסמבי נייר: סריקה 068 ורישוס מסמכי נייר המתויקים בארון. = שליטה בניהול המערכת: ניהול יישומי 005 ו-5וספאזש. תאימות מלאה להשת .]₪ צסא. פתיחות לתוכנות חיצוניות. יש לך רשת! אתה חייב ד624216 עוד מוצר איכות מבית אבו גרינברג מהנדסים בע'/מ טל. 03-4898288 פקס. 03-6476485 מפיצים בלעדיים: תל-אביב - כלנית מרכו לשיווק תוכנות בעיימ טל. 03-5372929, זודיאק טל. 03-5402386; ירושלים - לרגו הראל טל. 02-512515; חיפה - קומפיוטרסופט 04-514214 הסוף מגיע בריס משונים קורים. מזג אוויר מטורף, שסותר את כל מה שטיפרו לנו על 'יאפקט החממהיי. נפטון התרחק מהשמש יותר מפלוטו. הילדים שלי התחילו לאכול ירקות ויבמ מוכרת מחשביס עס אותו 600 כמו אפל. המטאורולוגיס יכוליס להסביר את השטפונות והבצורת, האסטרונומיס את המהפך בגרמי השמיים ואת הילדיס שלי אף אחד ממילא לא מבין. אני אנסה להסביר את הרומן בין יבמ לאפל. האיבה בין שתי חכרות המחשבים היא עתיקה, מהימיס בהס מנהלי אפל באו לעבוד בגיינס ונעלי התעמלות וביבמ היית צריך ללבוש חולצה לבנה ועניבה אפילו בתפקידי שירות שדה. אפל ייצגה אז את כל מה שהוא אישי-יצירתי-אומנותי ויבמ דבקה בתדמית האלרגונית -ממוסדת -עיסקית שלה. אבל מאז זרמו פיקסלים רבים על מסך ה-6 וכיוס אפל שוב אינה חברה שובבה של אינדווידואליסטים, אלא חברה ממוסדת במקוס מכובד ברשימת ה-500 של ייפורציון". יבמ איבדה משהו משביעות הרצון העצמית שלה ונראה שהיא קיפלה שרוולים וחזרה לעבודה, גם במיגזר המיחשוב האישי. הילת העליונות של המקינטוש נמוגה כאשר ה-26 החל לרכוש במהירות תכונות ייגרפיות" וידידותיות למשתמש. הכח המגי של האותיות 1א18 נמוג כאשר חברות "תואמות'י הראו את יכולתן להוליך טכנולוגית ולוכות באימון הציבור. את התוצאה לא יכלו לנחש גס החכמים בידעוניס. שתי המתחרות חתמו על הסכס שביתת-נשק ושיתוף פעולה. שיתוף הפעולה נעשה בשני מישורים: בתוכנה, הן הקימו טליגינט (1א1/1105), תאגיד פיתוח שפירותיו אמוריס להזין את מערכות ההפעלה של יבמ ושל אפל במימושיס חדשניים של תפיסת ייהנחלית עצמים" גלובלית. בחומרה, הן צרפו את מוטורולה לפרוייקט הפיתוח של המיקרו-מעבד החדש 6זטיסע. הצורך באכיטקטורה החדשה, כאשר הארכיטקטורות הוותיקות עדיין לא מוצו ולא ברור מי צריך את כל העוצמה הזאת במחשב אישי, לא הוכח - אבל אין לכך כל קשר לדחף המסחרי לשבור את המונופול של אינטל. קפיצה למים הקרים בנקודה זו יש הבדל משמעותי בין אפל ליבמ. הראשונה נאלצת לקפו למים הקרים ללא חגורת הצלה. הארכיטקטורה של מעבדי מוטורולה בסידרת 68000 הגיעה לסוף דרכה ואם אפל לא רוצה למחוק את השם מקינטוש מרשימת המתחרים על שולחן העבודה, איין לה כל ברירה אחרת רק לאמ את ה-6:טצוס ולקוות לטוב. ליבמ יש עוד אלטרנטיבות והיא לא עומדת לוותר עליהן. היא תתמוך ב-6קזטשיסק במקביל לפנטיום ולבאיס אחריו ממפעלי אינטל. יבמ לא עומד לחזור על הטעות של ה-₪8/2 ולבצע תפנית חד-משמעית מתוך ביטחון שכל השוק יעקוב אחריה. היוס הגישה של יבמ היא יימוּה וגס מזה אל תנח ידדיי. המומחיס מצביעים על כך של-6:זטשוס יש יתרונות, מהיותו מעבד 156א, על פני מעבדי אינטל ה-6186-ים, יתרונות שיתבטאו במחיר נמוך יותר לביצועיס שווים. הפער באחוזיס ברמת השבב יכול להיות גדול, אבל ברמת מערכת - כשמכניסיס לחשבון את העובדה שה-60 מייצג כ-20 אחוז מהמחיר הכולל של 6 - ההבדלים לא יכוליס להיות משמעותיים. המבחן האמיתי יגיע כאשר נוכל לבחון את היכולת של ישומי 6ץ להגר לפלטפורמה החדשה. אף אחד לא יכול להתעלס מהמשקל של עשרות אלפי ישומים והשאלה היא האם הכלים של אמולציה, 81 / והידור מחדש יוכלו להציב את ה-6עזששסץ בעמדת כוח דומה למעבדי אינטל, אמולציה שוב אינה מילה נרדפת לאיטיות, אבל גס הטוב באמולטורים יהיה בהכרח איטי בהרבה מקוד ייטבעייי. ישומיס שנכתבו וקומפלו לרו על מעבד אינטל ירוצו הרבה יותר לאט על ה-6/זטשסק, אס הס יאלצו לעשות זאת במצב אמולציה. 81א היא טכנולוגית אמולציה לא ליישוס אלא לממשק הישומים (1/) של פאוסשחוט, טכנולוגית 81// לוכדת את קריאות המערכת של פאסוחוצ ומחליפה אותן בקריאות 1 של הפלטפורמה המטמיעה. זה עובד מהר יותר מאמולציה רגילה, אבל זה גם פרוץ יותר לשגיאות הנובעות מתיעוד לקוי של קריאות 1// של צאסטחוא. הכשר [8/א יכול להנתן רק לכל ישוס בנפרד, לאחר שנבדק ונמצא חסין באגים. הידור מחדש של הישומיס פותר את כל בעיות ההטמעה, בתנאי שהצלחת לעשות אותו ולנפות את כל הבאגיס שצצו במהלך ההידור. להצליח בכך עס ישוס מורכב גובל בנס. הידור מחדש של ישומי %אסטחוצ למערכת א הוא פשוט יחסית להגירה לטריטוריה זרה, כמו טליגינט (-05 טסג|?אזסו של יבמ. אבל בכך לא פתרה יבמ את הבעיה שלה עס מיקרוסופט וגס אפל לא מאוהבת בביל גייטס. הסיכוי של ה-6;זטשסט במאבק על דריסת רגל בשוק המיחשוב השולחני נובע מהמסה הקריטית של שיתוף הפעולה בין יבמ ואפל. זה לא יכריע את אינטל, אבל זה יתן לנו לפחות שתי ארכיטקטורות אלטרנטיביות לבחור ביניהן. 10 6 ישראל אפריל 1994 ה ו -/ שוטר הת כ תוכנה הממירה מפות/שרטוטים ידניים לסביבת 4010640 טכנולוגיית המרה חדשנית המיושמת ₪ תוכנת 744658 ₪ שילוב מידע וקטורי/רסטר בתוכנת-ז11866, מאפשרת ביצוע המרה ₪ המרה אינטראקטיבית, הדרגתית של רסטר לוקטור של מפות ושרטוטים ידנייס לסביבת ₪106-86, ₪ המרה אוטומטית שאופציה לזיהוי אוטומטי של סימבולים בדייקנות, בקלות,במהירות וללא כל הגבלת גודל. ₪ יכולת תפיסת קצה קו של רסטר -545 פקודות העקיבה מונחות על ידי קוב פרמטריס ₪ יכולת הצגה ועריכת הרסטר בלבד הניתניס לקביעה על ידי המשתמש. ₪ עבודה מושלמת בוקטור ₪ קישוריות לבסיס נתוניס הינה תוכנה בעלת יכולת ביצוע המרה ₪ פתוחה למשתמש : תכנות בשפת 6 ₪ שפת !ו וסזטה חלקית או מלאה של כל השרטוט, תוך שמירה ₪ הגדרות - סימבולים,סוגי קווים ופונטים,תפריטים ע"י המשתמש ייבו זמנית" של נתוני הרסטר והווקטור במסמך אחד, ₪ תאימות למערכות - - תכונה המאפשרת המרה הדרגתית לפי הצורך. 560 06 דט קב 6 זאו ס-אוסח, פה 66 ו / 6 בוקר:ביין מחשבים ותוכנה בע"מ מושכת ק | מהענו ל עתיד 7 "סהססוטה ₪1 6105 = מחו תל-אביב טל. 03-5237569,5242159 ופקס. 7 חיפה טל. 5, פקס. 720776 -04 0/079 * ישרעל *לני הדרך הארוכה והמתפתלת בר אי אפשר להמנע מזה. בכל מקוס אליו תלך תקלע לשיחה נלהבת על ייאוטוסטרדת המידע האלקטרוני". שם מצויין לחזון פוליטי וכלכלי, אבל עדיין לא קיבלנו תשובות ברורות לשתי שאלות מפתח: א. לאן מוליכה האוטוסטרדה! ב. מה הס חוקי התנועה עליה! הניחוש שלי הוא כי הרבה לפני שהאוטוסטרדה תגיע למפתנו של כל בית באמריקה, היא תגיע לפתח של כל עסק. בסוף גס הבתיס הפרטיים וכו לשירות אוטוסטרדה, אבל הרבה זמן יעבור עד שהביקוש אמנס יצדיק את ההשקעה בתשתית. להזכירכס, עשרים שנה עברו מאז שטכנולוגית הכבליס הוכחה טכנית ועד שהס כבשו דרך לרוב הבתים - ועדיין הס פחות נפוצים משירותי הטלפון הפשוטים. גס אלה שיכוליס היוס לנצל את השירותיס העתידניים, כמו קניות מהבית באמצעות הטלוויויה וצפייה בסרטיס מוזמניס במיוחד, אינס מרבים לעשות זאת. אבל היחס לתקשורת בעסקים הוא שונה לחלוטין. כל עסק כיום יודע כי זרימת מידע בלתי מופרעת היא יתרון כלכלי מוחץ ורובס כבר נמצאיס עם רגל אחת לפחות בעולס התיקשוב. רוב העסקיס כבר חיברו את מחשבי ה-6ק ברשתות ומיסדו מערכת דואר אלקטרוני פנימי. הרחבת הדואר לשירותיס גלובליים, כמו קומפיוסרב ו-|וא 161א, היא צעד טבעי וקל למימוש. גס קשר לרשת ₪1 את דא1 החל להתקבל במגזר העיסקי. כל וה קורה כבר עכשיו ולמרות הקשיים והסיבוכים המיותרים, הנובעיס מכך שהרשתות הנייל לא עוצבו מלכתחילה מתוך ידידותיות למשתמש העיסקי, קצב ההתחברות מגיע לשיאיס חדשים. הדרישה של עסקיס לתקשורת אלקטרונית קיימת והיא גדלה בקצב הולך וגובר ככל שהמדיום האלקטרוני הופך לאמצעי זמין בכל עסק ואירגון. בשימושים ביתיים, לעומת זאת, המשמעות של מדיוס אלקטרוני היא שונה לחלוטין. כאן לא מדברים על תחליף לאמצעי הקשר ייאחד לאחדיי הקלאסיים, כמו טלפון ופקס, אלא על שיפור של הפצת תקשורת 'יאחד לרבים'י, כמו טלוויזיה ורדיו. בשימושיס עיסקייס ניתן להסתפק בדרך כלל בהעברת מסר מילולי ולפעמים תמונות סטטיות. בבית אנו רוציס תמונות נעות באבחנה גבוהה ואיכות צליל מושלמת. תקשורת עסקית רובה ייצרת סרטיי, כלומר אינה דורשת מגהרצים רבים כדי להעביר את המסר, בזמן שתקשורת שעות הפנאי היא יירחבת סרטיי וזוללת מגהרצים רבים עבור כל ערוץ ווידאו. להשוואה, רוחב הסרט של ערוצ יחיד בכבליס דומה להוחב הסרט של רשת אתרהנט וניתן לדחוס לתוכו כ-1000 ערוצי טלפון או דואר אלקטרוני ב-9600 סיביות לשניה. טופולוגיה של רשת הטלפוניס כאשר מדברים על תקשורת ייאחד לאחדיי, הטכנולוגיה הקיימת מאפשרת להעביר על תשתית כבליס רגילה עשרות אלפי יישיחותיי אלקטרוניות, בקצב נתוניס שדי בו כדי לספק את מרבית הישומים העיסקיים: חיפוש במאגרי מידע רחוקים, העברת קבציס בין מסדי נתוניסם מבוזרים, שיחות וועידה בווידאו וכדומה. אבל זה עדיין רחוק מהחלוס שכל מנוי יוכל לקבל לשימוש פרטי ערו תקשורת עס רוחב סרט של ווידאו באבחנה גבוהה. אפילו החזון של 500 ערוצי כבלים לא יספיק ליותר משכונה קטנה או בניין משרדיס אחד. ההתמקדות בצרכיס של עסקים גס מפשטת את הטופולוגיה של האוטוסטרדה. למעשה מדובר בהרחבה של תפיסות היסוד של רשת הטלפונים, כך שהתשתית תוכל לתמוך בתקשורת מהירה יותר - אבל אין הבדל מהותי בטופולוגיה. נראה לי שלטווח הארוך עדיף אס האוטוסטרדה תטמיע את המודל של רשת הטלפונים ולא את זה של רשתות הכבלים. השירות החיוני יותר הוא יצירת קשר ייאחד לאחדיי בין כל שני מנוייס, כאשר השיחה של זוג מנוייס אחד לא פוגעת ביכולתס של זוגות אחרים ליצור שיחה בו-זמנית. כמובן שאפשר על תשתית זו ליישס גס מודלים משוכללים יותר של קשר בין פרטייס רביס, למשל שיחות וועידה, אבל בכל מקרה לא מדובר במודל של שידור לציבור הרחב. אבל זה לא המודל המועדף עייי חברות הענק, שנכנסות לאחרונה בעוצמה תקשורתית רבה לנושא אוטוסטרדת המידע. לדידן עדיף המודל הלא-שיוויונל של טלוויזיה בכבלים, בו קיימת הפרדה ברורה בין ספקי מידע וצרכני מידע. כמו שזיכיון על ערוץ ווידאו בכבליס נותן למחזיקיו פוטנציאל לרווחיס ממכירת מידע (מידע וויזואלי-בידורי, טבול בפירסומות), כך הן מעדיפות לתפוס חוקה על שירותי אספקת מידע בערוצי האוטוסטרדה. לפחות בשניס הראשונות יתפתחו שני המודליס זה לצד זה, תוך תחרות חריפה ומעורבות ממשלתית, שתנסה לעשות סדר בבלגן. אבל היתרון הברור של תקשורת עיסקית אלקטרונית לעומת הערפל המכסה את הזירה ביתית, יתן למודל ייאחד לאחדיי עדיפות בקליטה והטמעה בסביבה העיסקית. אף אחד לא יודע איך תראה האוטוסטרדה מנקודת ההשקפה הביתית, בניגוד למצב בתקשורת עיסקית, כאן מדובר על טכנולוגיה לא קיימת, לפחות לא במינון וביכולת שיכולים לחולל מהפיכה באורחות החיים. אבל מי יודע! מי יכול היה לנחש לפני 0 שנה שבמחצית הבתיס באמריקה יסגדו בימינו ל-שזא! 12 | 6 ישראל אפריל 1994 בש ב 0 0 0% 0 %% 0 ו שגלה את החריגים, ושולחת. אותם להסתכלות. טעות אחת בבסיס הנתונים שלך עלולה לעלות לך אלפי שקלים ואולי יותר ואולי פחות ואולי יש עשר טעויות, לך תדע, איך תדע ? היום יש 6|וו₪?\א, תוכנה מקורית וחכמה של חברת חשבשבת שמאתרת את הטעויות, שמה קץ לחוסר הוודאות וקובעת סטנדרד חדש של אחריות - כי היום יש דרך לבדוק. 6!ו2₪ו\ סורקת במהירות בסיסי נתונים פופולריים (08/455 משקקו6 ,אס ,אססגזגק ואחרים) מגלה את החוקים החלים בהם (מבלי שהמשתמש אומר לה מראש אילו חוקים עליה לגלות) ומאתרת את החריגים מהחוקים שגילתה, אותן טעויות מזיקות שהסתננו לבסיס הנתונים. לדוגמא: 6וטחש או בודקת קובץ נתוני לקוחות ומגלה, כי ב-99% מהמקרים מחירה של מקדחה מסויימת ללקוח כהן ושות' הוא 1,150 ש"ח פלוס/מינוס 5 ש"ח. היא מפנה את בעל העסק ל-1% מהרשומות בהן גילתה שהחוק לא חל. כך יוכל לבדוק האם מחיר של 800 ש"ח שהתגלה ברשומה מסויימת נובע מטעות בהקלדה או ממעילה, חלילה. 6 א מבוססת על אלגוריתם מתמטי ייחודי שפותח בחשבשבת. התוכנה זכתה להכרה בינלאומית בתערוכת א601866, ארה"ב, בה הוכתרה בתואר 17103185 א6-0006 01 12051. ט|טתלו/ משווקת על ידי חשבשבת במחיר של 5200 + מע"מ - וזו לא טעות ( 699 שח כולל מע"מ). חְשַבְשָבֶת בית חשבשבת: רח' בית הלל 3, שכ' מונטיפיורי, תל-אביב 67017 טלי: 9, פקס: 03-5612310 מה שהיה הוא שיהיה גידו, האס האמנתס שזה יקרה! שהתגית המיושנת, שאבותינו נהגו לתקוע בשולי העמודים כדי לייצר אלפון פשוט או כרטסת ממויינת, תהפוך למטפורה החשובה ביותר בממשק גרפי רב מימדי! בזמן שכולנו התמקדנו בתיבות דיאלוג, תפריטיס נתלשים, בלוני עזרה, סרגלי כלים וכפתורי רדיו, התגית הפשוטה והצנועה הזאת הוכיחה לנו שלא צריך להיות יייצירתייי בתיכנון ממשק אנוש - צריך ליישוס ביעילות גישות פשוטות ומוכחות. לפני חודשיים קוננתי מעל דפים אלה על הביזבוז בשטח מסך לטובת מטפורות גרפיות מיותרות לחלוטין. על השטח הנגזל עייי פחי אשפה, תיאור גרפי של הקפיצ הספירלי בגב של יומן פגישות אלקטרוני ושאר המצאות נאות של מי ששכח כי על הצג צריך להציג גם נתוניס. טענתי כי המשתמש העכשיווי לא זקוק להתייפיפות זו של הישומים בנסיון להתיידד איתו והוא מסוגל בהחלט להתמודד עס מושגים פשוטים, כמו דפים במחברת, בלי שייצירו על המסך מחברת ספירלה בפירוט כמעט פוטו-ריאליסטי. לא צריך להיות 'ייצירתייי בתיכנון ממשק אנוש - צרי 14 ך ליישוס ביעילות גישות פשוטות ומוכחות לא כך לגבי התגיות. את אלה אני אוהב. לדעתי, היכולת לראות במבט אחד את התוכן של מחברת מרובת דפים, או לדפדף בלחיצת עכבר בכרטסת עייפ התגיות הצמודות לכל דף, היא ההמצאה החשובה ביותר בשטח הניווט במסמכיס אלקטרוניים. בלי תפריטיס ותתי-תפריטים, בלי למלא שאלוניס בתיבות דיאלוג או לגלגל רשימות בתיבות בחירה. פשוט, להביט במסך, להזיו את הסמן לכותרת שעל התגית וללחוץ. האמת היא שהקונספציה בכלל לא חדשה. אני זוכר אותה מלפני יותר מעשור, במעבד תמליליס נשכח בשם חסוו/6זס/. זה היה כנראה מעבד התמליליס הגרפי הראשון לסביבת 005, שזרח ונעלס במהירות כשביט בשמי ה-6). ב-1982 החומרה עדיין לא היתה בשלה לממשק משתמש גרפי. מעבדת ממשק אנוש ה-חסו8ו/6זס/ שימש כמעבדת פיתוח רעלונות לכל תעשית התוכנה, שלא היססה לגנוב ממנו רעיונות מקורייס שניס ארוכות אחרי שהוא נעלס מעל המדפים. בין התכונות החלוציות של מעבד תמלילים זה היתה אפשרות לתת למסמכים שם ארוך ומתאר, אותו כתבת על תגית בראש הכורך, שתיאר גרפית את הקובף על המסך. בחירת הקובף נעשתה אמנס בהקלדה - אלה היו הימיס שלפני התרבות העכברים על שולחנות העבודה - אבל הצגת ספרית הקבציס בצורה גרפית עם תגיות זיהול הקדימה את הממשק הגרפי המהולל של המקינטוש. 6 ישראל אפריל 1994 ההמצאה הזאת נשכחה עם ה-ח0פג/6זס עד שבורלנד מצאה לה שימוש מבריק בגיליון האלקטרוני הגרפי קוואטרו-פרו ל-4שסשחוץ. המטפורה הזאת התקבלה בהתלהבות כה רבה עד שלוטוס ומיקרוסופט אימצו אותה מהר יותר משפיליפ קאהן יכול לאמר ייגנבת זכויות יוצריסיי. למעשה מדובר כאן בשתי המצאות שלובות: איסוף גיליזנות דו-מימדייס במחברת כמטפורה למימד השלישי במודלים עיסקיים רביס והזיהוי הוויזואלי של הדפיס בעזרת תגיות הצמודות לשולייס התחתוניס של כל גיליון. מסתבר שזה שילוב מנצח וכל משתמש וותיק או חדש מוצא אותו כאינטואיטיבי ויעיל. בגירסה החדשה של כאסשו, מעבד התמלילים הפופולרי של מיקרוסופט, נעשה שימוש חדש בתגיות, פתרון מקורי למחלה המדבקת של תפריטים בעולס עתיר אופציות - יימרדף תתי-התפריטיסיי. ככל שזה קל למשוך תפריטים נגלליס וללחוץ על כפתורים, החיים הופכיס להיות בלתי נסבליס אס כל תפריט מציע לך בחירה בין תתי-תפריטים, שהס מצידס פורשיס סידרה חדשה של אופציות, אותס אתה בוחר בעזרת תתי-תתי-תפריטים - וכך הלאה, עד שמרוב חפירה בשכבות התפריטים אתה מתחיל להתגעגע לימי 5 העלינים! עקרון בריא בתיכנון ממשק משתמש גרפי אומר ששוס גישה לתפריט אינה צריכה להזדקק ליותר משתי לחיצות עכבר. כדי להגיע לכך מיישמת כ 08או החדשה את מטפורת התגיות על התפריטיס. כאשר אתה לוחץ על אחד התפריטים או הצלמיות במסך העבודה של 0 08צ אתה מקבל תמונה של מחברת עס תגיות זיהוי על כך דף. לחיצה על התגית הנכונה פותחת לך את הדף בו תוכל לבצע את כל הבחירות שאתה מעוניין לקבוע. למשל, לחיצה על כפתור 0105 פותחת לך פנקס בו כל עמוד מציג את אפשרויות התצורה בנושא מסויים. הגישה הזאת לא רק מקצרת את הדרך למי שכבר מתמצא במבנה ע התפריטים של כ אסאו, אלא גם עושה את החיים קלים יותר למי שרק מתחיל לגשש את דרכו בסביבה חדשה. כך הוא יכול לראות את האפשרויות במבטר-על ולהבין אינטואיטיבית איך להגיע ליעדו. כאשר קיטרתי על ההגזמות בממשקים גרפייס הייתי צריך להוציא מהכלל את התגיות. אלה הן המטפורות הטובות ביותר שהמסמכים האלקטרונייס שאלו מעולס הנייר. סוה ד5אחסשו ההוהו עוצמת >ההחזאוהו בתחנת עבודה שולחנית. המשפחה המושלמת של תחנות קישוריות מיחשוב אישי ל-3270. עכשיו יש פתרון יחיד לקישוריות כלל-ארגונית מאחר שמוצרי גוסו ]אא מהיצרן המוביל משתפים ביניהם בקישוריות 3 ו ו אותן תכונות 00 630-10זזא: | שג וקשרים, הם מביאים הגס זא יעילות גבוהה יותר לסביבה מעורבת, תוך פישוט תמיכה, הדרכה, תצורה של 263 - המשפחה המושלמת היחידה של תוכנות קישוריות 3270 ל-05, 5וספאזאו, והתקנה. מקינטוש ר05/27. כל אחת היא פתרון רב-עוצמה בפני עצמה. התקשר למחלקת המכירות בחברת אדאנת, ביחד, הן פתרון הקישוריות המקיף ביותר נציגי 64 בישראל, וגלה בעצמך כיצד לסבי בות מעורבות. ןוסא 181 יכולה להביא את העוצמה כ מטפחת וטא ]הח של ה110817 למחשב הסה ג השולחני ולהגדיל תפוקה תומכת עתה 5 ב- 54 0 86 )6א [[6צסצ, ברחבי הארגון שלך. חזוצו פחטז ]| - 616 ו-3270א71 על 67ד, וכן זט סוסא = | במגוון צורות תקשורת אחרות. א חס וזסקקט% תטס) [81 12704227 .5 ס ]18 ו 1 5 ה681|0והשחת 60 אזאנת תקשורת בע"מ רח' בן-גוריון 20 גבעת שמואל 51905 טל. 0375323230, פקס. 0375323220 = 5 5 16 ב - כ גשר בין 76 ל -6חזגז)הוג ]ו וש הקיטון (קפוטצחשסם) הנו- כחית מכניסה את כל המשתתפים בעולם המי- חשוב האירגוני לתהליך התאמה ולימוד מחדש מכאיבים למדי. כולס מודעים להרס שהתהליך גרס לרווחיס של מספר חכרות מחשבים מו- ליכות, אבל המשמעויות הן עמוקות ומקיפות בהרבה. רשימה קצרה, שלא לפי סדר חשיבות, מעלה את אספקטים הבאים: > חברות התוכנה למחשבי :]/ג וזא הא כזא) צריכות להתאים את מוצריהן לסביבה טכנית שונה - ומנהלי מחלקות המחשב בארגוניס שהיו מבוססים על :וא צריכים לעבור ייהסבה מנטלית'י לתפיסות שצמחו בסביבות ה-26 ות- חנות העבודה. 6 האירגוניס חייביס ללמוד איך להפיק תו- עלת מהטרנספורמציה, מבלי יילשבור את הכ- ליםיי ולאבד את הנסיון הגרכש בשנים ארוכות של פיתוח וליטוש ישומיס בסביבת :וא. 6 המשתמשים הסופיים באירגוניס אמוריס לנצל את הידידותיות והתבונה של עמדת הקצה החדשה ולקחת אחריות על חלק מה- תהליך האירגוני הכולל, לפחות להיות שותפים לעיצוב הממשק וסביבת העיבוד השולחנית. > יצרני 26, במיוחד אלה מייעדים את מו- צריהם לשוק השרתים, צריכים לסגל לעצמס את המושגים של "100% זמינות' ו-"100% אמינות", הנחשבים כקריטריונים העליוניס במיחשוב אירגוני > יצרני התוכנה ל-20 חייבים לקחת בחשבון כי מאגרי הנתוניס העיקריים ישארו על פל- טפורמות מרכזיות, המסוגלות לסנכרן בין מסדי ענק שנפחס עשרות גייגהבייטים ומאות משתמשים הנזקקים לשירות בייזמן אמיתליי. כמו שהוכח בעבר, לא קיים פתרון הומוגני, אוניברסלי לכל צרכי המיחשוב. המיגוון של צרכים אירגוניים, סגנונות ניהול, העדפות, יכו- לת השתנות ואילוצים מקומיים ימשיך לכוון את עולס המחשבים לרב-קיוס הטרוגני של פלטפורמת רבות שונות. ההבדלים העיקרייס בין התמהיל בעתיד לבין מה שהיה בעבר ומה שקיים היוס הס במינון. ברור שה-20 ימשיך להגדיל את חלקו בעולס המיחשוב העיסקי על חשבון המחשבים הגדולים, ש-אאאט תהייה שפת האספרנטו של המיני-מחשבים ותחנות העבודה. עדיין לא ברור היחס בין שרתי 26 ושרתי יוניקס בתמהיל המתבשל, אבל ברור ששתי הקבוצות תמשכנה להתקיים זה לצד 6 ישראל אפריל 1994 זה. תהליך הקיטון כבר נמצא בעיצומו, כאשר ישומיס פריפראליים יורדיס מה-א לפ- לטפורמות )%עאט, אבל השלב הבא, בו הירידה תמשיך לרמת ה-26, עדיין לא החל ממש. לשמור על המסורת בגיליון הבא של ₪א6421/א סע/המהדורה הי- שראלית, נסקור מספר שרתי 6 המבוססיס על מעבדי פנטיום בתצורת ייעיבוד מקבילי סי- מטרייי. שרתיס אלה הס החלוצים בהתאמת הארכיטקטורה של 6 לצרכים של מיחשוב אירגוני בישומים קריטיים. בגיליון זה אנו גס מספרים על הגירסאות החדשות של הפנטיום, המקרבות אותו עוד יותר ליכולת למלא תפ- קידים שבעבר היו שמורים למחשבים גדולים. כרגיל, יצרני החומרה מקדימים את מפתחי התוכנה בקצב ההתאמה שלהם למציאות הח- דשה. האתגר עובר בזאת לחברות התוכנה, לפתח סביבות עבודה על 26 העומדות בש- לושה קריטריוניס: > תאימות עס פלטפורמות :]א, שתמשכנה לה- תקייס בעורף המיחשוב האירגוני, בעיקר בני- הול מסד הנתונים המרכזי. + תאימות עס כלי חזית ותפיסות תוכנה חדי- שות, המתפתחות במהירות על פלטפורמות 6, בסביבה גרפית מלאה. > שמירה על מאגר הידע, הפתרונות הבדוקיס והנתונים הצבורים על פלטפורמות וותיקות, במה שהתעשיה קוראת היוס יימערכות מסו- רתיות"י (8)א51צ5 צ060,₪. את התרגיל הזה צריך לבצע מבלי לאבד את המשאב העיקרי במערך המיחשוב - אנשיס שרכשו את ניסיונס בסביבה המסורתית וע- כשיו הס נאלצים ללמוד שי- טות חדשות וכלים חדשים. לשס כך צריך לבנות גשר בין תיכנות פרוצדורלי לתיכנות מו- נחה עצמים, בין סביבת עבודה מבוססת תווים לסביבה בה ממשק הגרפי הוא המלך, בין ריכוזיות מוחלטת של מחשב יא וסביבו מסופים טיפשים לסביבת "לקוח/שרתיי בה הל- קוח לא פחות חכס מהשרת. את הגשר יש להתחיל בשתי הקצוות: מצד אחד, להתחיל בבניה מצד ה-יוא, עם כלים שיאפשרו לישומיס להתחיל להגר לפלטפורמות קטנות יותר ומצד שני, לבנות כלי חזית ל-0? שיקנו לו את התכונות הנדרשות לקליטת הישומים הגדולים. ברור ששתי קבוצות הבוניס חייבות להפגש באמצע הגשר ולשם כך יש צורך בתיאום ביניהן. עד כה לא ראינו הרבה תיאוס בין המגמות בשוק ה-26 לבין מה שקורה על :וא וחלק גדול מה- דיסאינפורמציה בתעשיה נובע מהנתק הזה. אבל ההכרח חזק מכל דיעה קדומה וחברות תוכנה אחדות, כנראה אלה עס חושי השרדות מחודדים יותר, כבר התחילו להגיב בצורה אפ- קטיבית לאתגר הקיטון. בכנס שנערך לאחרונה באטלנטה, ג'ורגייה (ארהייב) הציגה חברת זטזנקוחס (.0) פת יחות מאלפת כלפי המגמות של קיטון מימדים ונסיון נועז לייתפוס את השור בקרניויי. 64 הציגה סידרה שלמה של מוצריס חדשים שמטרתם לגשר על הפער בין לקוחותיה המסורתיים (6 היא יצרנית התוכנה העצמאית הגדולה ביותר למחשבי :]א) לבין הפלטפורמות החדשות של אאט ו-06 (בביטוי ייפלטפורמות 6'י אנו מתכווניס למחשבים המריצים את גירסאות פאספוא השונות, 05/2 (-6זג\ו6א). ב המכשיר הראשון להפיכת ה-26 לחלק מערכת המידע האירגונית הוא כלי חזית וויזואלי, המ- שמש לגישה למסדי נתונים על פלטפורמות קטנות וגדולות. ₪סזקאת |גטצוצ (פצ) כולל מנ- גנון שאילות למסדי 0086 עם יותר מ-20 דרייברים של 0+8 ובנוסף מנגנון גישה למ- סדיס מסורתיים על זזוא. אלה האחרוניס כו- ללים את ,5ואכ[-64 ,|אהפץ ,5וא1 ,זדסד חוח00גו23]- / ו- 507%. הממשק של מ/ הוא גרפי למהדרין והתוכנה כוללת גס מחולל דו- חות חזק וסביבת פיתוח לטפסיס ושאילתות. כדי לאפשר פיתוח מקומי של ישוס חזית איסטוף נחונים אנלוגיים - איתך בכל מקום 0-5 :סח ףסוח 0/ ווס-16 זס -12 9 ,080 55 16 זס 05 8 6 ס! קט 080!6ח8קא6 005 6/5|קהח58 100 9 6 סו וטסתסטסזחו ץוהח0ו0ח8ז חסוו8ססו-512 9 086/80 6|סה ו 8זסזס 0 ,9חו0ח6וס56 (0חח560/008-סזסורח פַחוזססָסוזו וסוס 8 חסוהחה % 5 חסווקס ז5006ח9ז! עְחפו/ 9 :זט 8!0ח 6 כ זוס-12 סוד 9 :0 |אוזואוס ,65חו! כ)/| 80|6 ה וח8זףסזק 24 9 2 ס) 080080|8א6% סו וטסחו |8ווףו 62 100 ח66ואו5 % 1 56!ט0/ץ0ח66ז= 6 חחח זחסזק 1וט-16 שו 9 2 7 ס! סט ,5ז6חוו/ז6)חס6 חסוו8זסקס 6 1306ס)ח! ה6101ק ח0ס9 .5 וחסז1 |60סוזק 0 80+ 50613 8 60 8 =םם|-0)-81ו561 56118!488/0 0 5618 80!65ח6 ז6ח6שחסס חסוו8ו5אזסצו זס 20 8 אחו! ץו)60זוט זסוחוזס זס זסווסוס 488 ם=ם! חה סו 8 8108]ס0זססחו 581/8!488/0 6חך ) 6ח8 מ6ווטס ז8780)0ח120-0 0 !8 08)8 465-232 8000015 .5 5 ד 28510 |1508 65 50/86 80 )1808 0 זפשס חווש 6]5פט 0ו85 |הטפו הָחו800 זט 0015) 06ו0-01ח8-וחוסק ,5 ,1608085חו 507 |08וחק8 זט 80 05ו51ו5181 0ח8 ,5חק8זם 8 זוסח) 10 פחסווסחט] 5ו5ע|8חה [0ז1 חס 488 ===]| 800 חסווופוטףסה 5 .פחסו!8סו|סקה אל: מיליטרם תעשיות (1993) בע"מ, הרב קוק 87, הרצליה תד. 13324 ת"א, 61130. פקס 09-574383, טל: 09-584872 שם בי מעוניין בקטלוג חסוסו כתובת-. = בו מערכות איסוף נתונים אנלוגיים | מערכות בקרה 488 =6=! למחשב בי אפ ב'ם ב סש ב מקינטוש ב אע5 ב ₪5 באחר 2 תםםםן/0 אססט6וסא זז 60 6ווו 5008]488/%8ז6ק 6 זסס-8|!6ז8ק 665ושסזק 4 סו סט 01 |סזוח60 488.2 ===| 0)6000%ח 8 וחסז] 065וש06 =₪ם| 17068 5ז00 וחט סחך .0 5] .80516]) 08/8 |8חסו861זו0ום 80 ,5זסטוזט 0005 עס 60חסססטפ 30 6 זס) פזסטוזס פשססחו .88910.5 |1808/ דוו ראשונים באיסוף נחונים אנלוגיים אסודו5ו600 הזהס 8 6חוטף30 8ז'טסץ זפחז6ח וו |וס זס ,80| ז08 8 חסזז 8 280000 101608 זס) 551675 חסווופו800 16 878 05 6000%וסח .80|6]ו8/8 5חסווט|50 000801 8 ,90|6ז6קס 6 זס וו ה681ח00 עו681ח זו פאססטסהכ 5 0160006ח זטסץ [החסו!66זוסוס ז6חס ע8ח1 , 6זסות 0 חסוזה8סוחטו רחס |6ו8ז08 05 זטסץ בוט 60165/5 שוחו ע!וחזה! 080000% .חסס זסז 08705 ףחהוחסוזוחס6 |8חףו5 חו8זו5 ,65|קטסססותז6ח1 ַחוזט685וח .5 ז6חו0 30 ,08065 0: 6 וסחו 00615 80800%כ ווה 5וססחו/ ]501סזסו!/! 8 ,2ש6וש80ס ;חסוז8סווקקה סַחוס00ס|-0818 8560 06 |8טפו/ זסז 5 1 ₪1 פשססחו/ זסז זוז 006 800 ;0 סחהּ 78508 800 ,0 , 889/0 אסוטכ) ,10160008 ה80160 ] ,ז8510//!-80ח5 0 86 חססקט5 )םו/סג | סחהּ .808|80|6 ז טס 1 686 ותד 0 ד ו8חח8ה32-6 8חך 6 08 ז0006! 6זט]68קוח16 6 וזח 992 סו קט 060ח6%08 80 488 ם=5! 6תך .פוטסחו 6 ו זטסזס ₪5-232/35-422 860 260ו68חו! 65סוטסזק ווחט 66 658160 60 86 .615/5חח8ח0 960 81 1980/05 30 25 31 6זט685וח 8|50 ח8ס ווחט .5 חוחסז- .06א)|סט 3 5 7 )]-( .תוח ישומי שרת/לקוח עס ל-501, כולל צ גם מנוע של מסד ,501 תוצרת הי קישריות 0286 מבטיחה למעשה גישה לכל מסדי ,501 ומרבית מסדי 06 האחרים. הת- מיכה במסדי :א נעשית באמצעות התוכנות 6סח 35/17 ו-8//15, שני שרתי שאילתות של 6 למסדי נתונים מסורתיים. את מסדי הנ- תוניס שלה עצמה, ותוחססגוגס ו-8/א10 הת- אימה 6 לתפיסה הייפתוחהיי עייי הוספת ממשק 0280 ועייי גירסת אזאש חדשה של המסדיס המסורתיים. כיוס רצה הגירסה הח- דשה על מחשבי :1 תחת גירסת יוניקס אט-זז. בסביבה זו ניתן לנצל את התמיכה של ותוחס2)ג121- 0 ו-68-10/5 בעיבוד מקבילי סימטרי ולהגיע לביצועים גבוהיס על פל- טפורמה לא יקרה יחסית. גירסאות נוספת, למחשבי א]א אחרים, צפויות בעתיד הקרוב. משתמשי שא שאכם בעלי התוכנות 6-5 או ססת 6-01 יכולים להעור במודול 566 110% כדי לגשת למסדי .פוא א ואחרים. אינטגרציה רבת פלטפורמות כלים אחרים לאינטגרציה של סביבת עבודה רבת-פלטפורמות שהוצגו בכנס באטלנטה כו- ללים את: 6 ה6חטסאזס 11 8ו8641-/6, כלי לפיתוח ישומי א (בקובול) על פלטפורמות 6ק. כיום יש גי- רסאות לסביבת פאסנחוץ ו-05/2. | אופציות חדשות מאפשרות גס לבדוק את הישוס על ה-6? מבלי להעמיס את ה-א באיוה שהוא שלב לפני שהישום מוכן להתקנת עבודה. 0 !03 15081/-0, כלי לפי- ממשק משתמש גרפי. גס כאן סביבת הפיתותח היא פוס6תו/ ואילו ישוס המטרה הוא על :וא. % 6 ]אגע-6, | מערכת לניהול פיתוח ישומים עס כליס לניהול אוטומטי של הישוס בכל תקופות. חייו, משלב העיצוב הראשוני ועד לתחזוקה שוטפת. המערכת תומכת | כיוס | בסביבות 5ו60חו, ‏ 05/2, | וגירסאות שונות של יוניקס. לתמונה ?> האלמנט האחרון, | שעדיין אינו זמין בגירסאות לקוח, האמור להביא את תפיסות 6 ישראל אפריל 1994 ו התיכנות החדישות ביותר למימוש מבלי לורוק לפח את הנסיון הנצבר בפיתוח ישומים מסו- רתיים, הוא 0818618 ,64-015081. מוצר זה אמור לשלב גישה מונחית עצמים עס אר- כיטקטורה פתוחה ואת העוצמה של שפת 6-0 עס סביבת שס6חו). |גטצו ןס אמורה לתמוך בריבוי-מטלות, ריבוי מסמכים וריבוי חלונות. היא מספקת כלי פי- תוח וויזואליים, קומפיילר מהיר וכלים חדי- שים לניפוי שגיאות. גירסה ראשונה של |בטצוש 0 תשוחרר הקייץ עבור 3.1 מוסטחוא וכ- אשר מיקרוסופט תשחרר את יישיקגויי תורחב התמיכה גס למערכת החדשה. יי הפנטיום: יבוב שני ב-100 מגהר | אין כמו תחרות כדי לזרז את הממסד. הדברים נכוניס לא רק כשמדובר בדנוזאורים מו- נופוליסטים של שירותיס ציבוריים, אלא גס בחברות היי-טק שמעולם לא נחו על זרי הד- פנה. ה-6קזטשוסע, לו מוקדש מאמר מיוחד בגי- ליון זה, עורר את אינטל יילהעלות טורים" ול- דחוף את הפנטיוס באגרסיביות שלא ראינו קודס. במשך השנה שחלפה מאז חשפה אינטל את הפנטיוס, אפפה את המעבד החדש אווירה של יינחכה ונראהיי. לכך היו שותפיס פרשניס שונים, שהציגו את הפנטיוס כ-,] א אמצס למערכת שולחנית רגילה, ואינטל עצמה, שה- תקשתה להציג את הגירסה הראשונה כמוצר ו קו6] | אס6חועצ | אסוץ ]61 0 5 | ₪ ו 5[ 2 מעשי למימוש מיידי. כולם חיכו לגירסה הש- ניה, המהירה יותר, החסכונית יותר בהספק חשמלי, המונעת חימוס מיותר, שתיבנה בגי- אומטריה עדינה יותר (0.6 מיקרון) על פרוסות סיליקון גדולות יותר (200 מיימ קוטר). בגי- ליון הקודס (מספר 15) של 8א4621/א 6ק /המהדורה הישראלית הצגנו את האתגר הט- כנולוגי ואת הפירות שאינטל מצפה לקטוף מעמידה בו. החודש הציגה אינטל את המוצר שבהחלט ניתן לקרוא לו ייהפנטיוס החדשיי, הפנטיום החדש 4 מהירות השעון. אינטל הציגה מעבדיס שמ- הירותס 90 ו-100 מגהר, פי אחד וחצי מה- מהירויות של הגירסאות הקודמות. את הפו- טנציאל להשבחה נוספת ניתן ללמוד מכך שאינטל הציגה גס מעבד פנטיום נסיוני, שיוצר באותו קוו יצור עצמו, עס מהירות של 150 מג- הר. + ייאע אחד וחצי'י. היחס בין מהירות המ- עבד הפנימית (100/90 מגהרא) למהירות המ- משק לאפיק הזכרון במעבדים מהדור השנל הוא 3:2. במיליס אחרות, אפיק הזכרון ימשיך לרוץ במהירות של 60 או 66 מגהרף. + צריכת ההספק. זו ירדה לפחות מ-4 וואט, בדרך כלל, הגדלת מהירות השעון מעלה את צריכת ההספק והחימום באופן לינארי. הפ- נטיוס הישן, אס תנסה להריץ אותו ב-100 מג- הרף, יזדקק לבערך 20 וואט - הרבה מעבר לי- כולת הפיזור של המארז. לגירסה החדשה לא צריך אפילו להצמיד מאוורר ואפשר להסתפק במפזר חום פסיבי. ביצועיס משופרים. לא יצא לנו לבדוק את הפנטיוס החדש במ- בחניס המקובלים של אא 20 ולכן נצטט את הנתוניס של אנטל. זו מודדת בי- צועים בפרמטר ?60 המשקלל מספר מבחנים מקו- בליס בתעשיה - כולל מבחגל אזגותתסח36] 66 ציוני )60% החדשיס הס 735 לגירסת 90 מגהרף ו-815 בגירסת 0 מגהראף. | ערכים אלה הס פי 25 ך-2.8 (בהתאמה) מהציון של 6מנכנ-. 6" 99-77 ה )- וו 1 ו 3 גלוית הרשמה ! כיוונים במיחשוב השולחני שנים הקרובות בוא לראות |ולשמוע) אותו בגודל טבעי ממ" = = מזונים במיחשוב השולחני לשנים הקרובות הומנת השתתפות רשמו אותי כמשתתף בסמינר הבינלאומי הראשון, שמארגן 8א6421/א 20 בישראל בהשתתפות גוהן דבורק. ד לפרטיים: לוטה שיק עייס 675 שייח לתאריך 15.3.94 מספר בנק /למוטב בלבד ב למנעלים: אנו מאשרים בזאת כי נשלס 675 שייח (כולל מעיימ) כנגד חשבונית עבור השתתפותו של החיימ בסמינר. מספר הזמנה = = = = == תתימה ותותמת | = = == שסותפק" --------------- טלפון המשתתף טלפון פס כתובת ולרק בשיש | גב | רש וחוא: השש שק בנשא בב, במצם: ישן קה מה( כנמ ונה מו הוצנם ‏ כם ‏ צבכה | נבפם ובממ ‏ כאם ז תה כפת ןבדנה ממה שו ו סו | מבי שה יי ו ו ו וה ו ה מ אל: אלידע הוצאה לאור בע"מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 | פשסשחו/ זס! 0316זסקט64-5 טופר מבצע! לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. נא לחייב את חשבוני בויוה /ישראכרד מספר ומוה הנ כחט פט הכרטיס בתוקף עד תאריך חתימה במחיר 269 שייח בל בד (230 שייח באילת), החל בגיליון מס' - - - + מבצע 6עז6פקו 0?) פרטיס בעמוד 111 = תוכנה בשווי 5695 + 40% הנחה על מחיר המגזין בחנויות. אוו רומו בצוע מנוי חדש ל-25 גיליונות + 0016ו6קט04-5 חינס! : שס משפחה טלפון חידוש מנוי מספר = ל-25 גיליונות + 60366קט64-5 חינם! * כתובת ומיקוד הארכה נוספת מנוי מספר. = ב-25 גיליונות + 66קט5-./6 חינס! ‏ + 77 רצייב שיק מסי בנק אל: אלידע הוצאה לאור בע"מ ת.ד. 9237 תל-אביב הזמנת מנוי חדש ל-5א110421/ 20/ המהדורה הישראלית בול ב 10 גליונות במחיר - .119 שייח (102 שייח באילת) החל מגליון [ מספר : שם משפחה טלפון ד אל: כתובת ומיקו רצייב שיק מספר בנק אלידע ה וצ אה לאור בע''מ לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . נא לחייב את חשבוני בויוה/ישראכרט מספר: ת.ד. 9237 ו ו ה תל - אב'ב 01 הכרטיס בתוקף עד .ה התאר שש חתימה .------------ גם מנהלי פרוייקטים מומחים היו פעם מתחילים ! 6 ץץ [ תוכנת ניהול הפרוייקטים הראשונה שעושה אותך ליעיל מהיום הראשון 0 זטקט5- 6 המומחים גמרו עליה את ההלל. אתה יכול להתחיל לעבוד איתה כמעט ללא הכשרה ה-ו6%טו טזגיואוו50, למשל, אומר י"התוכנה הטובה ביותר מוקדמת. תבניות מוכנות מראש לכל סוג פרוייקט ולכל למי שמחפש מנהל פרוייקטים בעית איזון משאבים, מסכים גרפיים ודוחות אטרקטיבייס חזק ביותר עם הכלים היעילים - בעברית מלאה - ביותר". 6תו12927 צוס0חו/ עוזריס לך להיות בחר בה למוצר השנה ויותר יעיל ויצרני מהיוס מומחים נעזרים בה לניהול הראשון שתשתמש בה. פרוייקטים מורכבים מבכל תוכנה אחרת את 66ן0ז7ז6קט5- 6 אבל ג6 יודעת שכל מומחה היה פעם מתחיל, וכדי תוכל להריץ על להפיק את המירב מתוכנת ניהול הפרוייקטים החזקה פלטפורמת ביותר, צריך להתחיל עם סיוע צמוד. לשם כך היא וס6חו\ ,05/2 .15 הכלילה בתוכנה את ה-דאגד1-45515אק, הייעוזר המקוון" - ובקרוב גם א]אט. היא מהווה חלק אינטגרלי מערכת היעיל ביותר בניהול פרוייקטים. "עכשיו יכולים גס התוכנות של 6 לתיכנון, עיצוב, הערכה ובקרה של משתמשים פחות מנוסים למצוא את דרכם אל אחת פרוייקטים, משלב הקונספציה ועד לתחזוקה. מתוכנות ניהול הפרוייקטים החזקות ביותר בשוק", אומר ה עליו ה-6א14071א 6 , או לא חבל לבזבז זמן על ניהול פרוייקטיס בנוסח הישן, כאשר 5 / ה התוכנה הטובה ביותר לביצוע המשימה זמינה כל כך - אפילו : למרות של-ש6ן0ז/ז6קטפ- 0 :רחסו א = למתחילים! פנה עוד היוס לחברת 0.8.א, מפיצת תוכנות 6 "יש את אחד ממנהלי לבק 0 בישראל, ונשמח להראות לך איך גם אתה יכול להיות המשאבים החזקים ביותר" (ציטוט מ-6א621]א 6ק) מנהל ושט[סזקזטק5 | לימ | ₪]| םמ פקס. 03-6390054 תוכנה עדיפה במחשבה תחילה רתי הבע 8 תל-אביב 0 5 20 טכנולוגית היצור השיפורים שהושגו בכל האספקטים הבי- צועייס מעידים על תפקיד המפתח של טכ- נולוגיית היצור בתחרות על צמרת העוצמה. אנטל השקיעה 750 מיליון דולר במפעל החדש שלה באירלנד, שהוא יהיה המקור העי- קרי לפנטיוס בעתיד הקרוב. המאפייניס הט- כנולוגייס של המפעל הס מדהימים: למשל, חדר היצור ייהנקייי שטחו כ-6 דונס ובחללו יש פחות מגרגיר אבק אחד לרגל מעוקב (בכל הנפח כולו יש פחות אבק משאתה שואף בנ- שימה אחת בעיר הנקייה ביותר בעולם). כל האוויר הזה מסונן מחדש עשר פעמים בדקה ורוב העבודה בו מבוצעת עייי רובוטים, שתו- כננו כך שהם לא יעלו אבק בתנועתס. אעטל לא משחררת מספרים מדוייקים על התפוקה של מעבדי פנטיוס מהמפעל החדש, אבל היא נותנת רמזים על יימיליוניס רביסיי. לדברי אנשי החברה, יהווה בפנטיוס 25 אחוז (,) מתפוקת המעבדים שאינטל תייצר עד סוף השנה, מכאן אפשר להסיק תפוקה של 6 עד 7 מיליון מעבדיס - הרבה יותר התחזיות של יצור ה-626ש20 בשנה זו (בערך מיליון יחי- דות). אינטל גם לא העלתה את המחיר של הפנטיוס (850 עד 1000 דולר ליחידה, בכמות של אלף יחידות) במטרה לחדור מהר ככל הא- פשר לשוק (המחיר הנמוך של ה-0קזססת גס הוא מרסן קצת את אינטל). הנתונים של אי- נטל מראיס על קצב חדירה לשוק מהיר פי 3 עד פי 5 ביחס לקצב בו ה-486 הדיח את ה-386 מהמלוכה. גם הקצב בו יורדים מחירי 6 ישראל אפריל 1994 מערכות פנטיום מהיר יותר מכל מה שראינו בעבר וב-1995 נראה כבר מחשבי פנטיום במ- חיר פחות מ-2000 דולר, כולל דיסק גדול ומ- ערכת תצורה מואצת. מארז חדש, מתח חדש אחת האכזבות המחכות למי שכבר רכש מחשב פנטיוס ישן (יחסית! מדהים לחשוב על מוצר שהיה חלום לפני חודשים ספורים כעל יימיושן") היא שאי-אפשר לבצע השבחה פשו- טה עייי החלפת שבב המעבד. הפנטיוס החדש שונה מקודמו הן במבנה הפיזי והן בדרישות החשמל שלו. המארז החדש קטן יותר, עס יירגלייםיי צפופות יותר מהמארז הקודס. אי אפשר לתקוע פנטיוס חדש בתושבת ישנה - גס אס המחשב שקנית נאמר עליו 8636 וחטוזחטץ. שבב השבחה יוצע כנראה עוד לפני סוף 1994, אבל עד אז תאלץ להסתפק בקנאה. גס אי-אפשר לגשר על הפער במבנה עייי מתאס מכני כל שהוא. הפנטיוס החדש שותה חשמל רק במתח של 3.3 וולט ו-5 הוולט המסופקיס בלוח אס ישן יהרגו אותו. ההקטנה במימדים ובצריכת החשמל יאפשרו להתקין את הפנטיום אפילו במחשבים (י- שאים. למעשה אינטל החליטה ליישם את טכ- נולוגית ‏ 51, של חסכון בצריכת הספק, על פני כל ספקטרוס המעבדים שלה. שוב לא תמצא גירסאות יינמוכות הספקיי, המיועדות למ- חשבים נישאיס בלבד, אלא כל מעבד יהיה חסכן אנרגיה כפייתי. החסכון אינו רק בע- לויות חשמל ובמניעת נזק סביבתי. שבב קר יותר יאריך ימים יותר משבב לוהט והורדת צריכת ההספק היא הדבר המשמעותי ביותר שחברה יכולה לעשות עיימ להגדיל את הא- מינות של רכיב אלקטרוני. עיבוד מקבילי סימטרי הגירסה החדשה של הפנטיוס כוללת תמיכת חומרה בעבודת צוות של שני מעבדים, יישליטיי (451133/א) ויינשלטיי (פצג.51). בהדגמה ראינו מחשב 6 של אינטל בו מותקנים שני מעבדי פנטיוס 90 מגהרץ זה לצד זה ופועלים במ- קביליות מושלמת. כמובן שבהרצת ישוס רגיל (שלא הוכן לעבודה בסביבת ריבוי נימיס סא[ מאהדוד1טוא) ובסביבת 205 או 1 פשסשחו/ שאינה תומכת בריבוי מטלות אמיתי (0א8%1 1 01א), אי אפשר לראות את השיפור של ריבוי מעבדים. אבל כאשר אתה עובר ל-1א פשספחו/ או 08/2 עס ישוס המסוגל לנצל את יכולתן לריבוי נימים, תמצא כי המחשב הדו-מעבדי מזנק בעוצמה כמעט כפולה מאשר מחשב עם פנטיום יחיד. תמיכת החומרה בעיבוד מקבילי נעזרת גם בבקר זכרון מטמון חדש, שמסוגל לשרת שני אדוניס. שני הפנטיומיס במחשב שראינו נע- זריס במטמון 12 משותף, וכך נחסכת הכפילות של מטמון נפרד לכל מעבד (כאשר שני המ- עבדים מריצים נימיס שוניס של אותו ישוס, גדול הסיכוי כי שני המטמוניס יכללו נתוניס ופקודות כמעט זהים). אינטל גס שיחררה סי- דרה חדשה של בקרי 61/, המשמשים למימוש האפיק המקומי 661 עם דגמים לפנטיוס וד- גמיס למעבד 284 (גירסה משולשת מהירות של ה-486. על כך בהמשך). מערכי השבביס החדשים ל-61ץ תומכיס במהירות אפיק של 0 ו-66 מגהרץ והס אמוריס לפתור חלק מה- בעיות של הדור הראשון. השוואה למעבדי 8156 החלק הבלתי נמנע בהכרזה על מעבד חדש היא ההשוואה למעבדיס אחרים, במיוחד כיוס, כאשר הפנטיום מתמודד יחיד מול כל ה-8156-יס בעולס. הנתוניס של הפנטיום מר- שימים במיוחד בחישובי שלמים, תוצאה ישי- רה מכך שהארכיטקטורה שלו כוללת שנל "צינורות ביצועיי מקבילים. המספרים שאינטל מספקת להשוואה הס ציוניס במבחנל ו8ו₪0ק5 2, שמודדים ביצועי שלמיס של רוטינות סט- נדרטיות, אותן יש להדר (לקמפל) במערכת ההפעלה של מחשב המטרה, (1א פאיסשתגעט (המשך בעמוד 153) העורת הוא לב המערכת במרכז מערך המיחשוב שרת/לקוח ניצב הישרת: - המנהל את רעות המחשבים ואת הקצאת המשאבים. בלעדיו אין תפוקה וכל תחנות העבודה מושבתות. יותר מכל מחשב אחר חעווב שהורת יהיה אמין ועמיד בפני תקלות. חשוב שזה יהיה 0 ס6. עים בומקוזיוסם בלב ותוכל לנהל בראש שק יש ל-%0/ו00 תשובות חכמות 000 ותים - הכי טוב עויש סגסווסס יהמציאהי את פלח כאשר אתה בוחר בשילוב של השוק של השרתים והיא מספקת | סגסווסס ו'תים' אתה מבטיח טנא אלי אש ף יותר מ-26% ממנו (יותר לעצמך לא רק את המוצר הטוב מ-60,000 יח* ב-93* בלבד). ביותר אלא גם את השרות ל-₪0וסס שלוש משפחות והתמיכה של ספק מקומי שרתים -,-80קא55ס מהשורה הראשוונה. גואסו5סחם ו-דאמווסחס - *תים' היא קבוצת המיחשוב המיועדות לטפל ברשתות בכל | המצליחה בישראל עם יותר סדר גודל ובכל רמת חשיבות. מ-250 אנשי מקצוע ואגף שרות תים 1 בין השרתים גם דגמים של מהמנוסים והגדולים בישראל. ו ישרתי-על* רב-מעבדים בעיבוד = הפעילות של 'תים תקשורת: סממוזיזם מקבילי (עד 4 מעבדי פנטיום משלימה את המעגל תים מחשבים ומערכות בע"מ במקביל). מוצר-שרות-תקשורת באופן מרכז מסחרי רמת אילן, מועולם. גבעת שמואל 51905 טל: 03-5340962 | שלוב אובתחלי במ'חעווב יותר אחריות מכולם. 3 שנים | | לא קל להעביר טקסט ספרותי למדיוס אל- קטרוני בצורה המוסיפה ערך לגירסה על נייר. | לכן ראוייה |חסתוקס[6ט6כ] טגסזטם לשבח מיוחד על התקליטור 6וזס\ >'חופא1, המביא לקורא הצעיר את כל יותר מ-300 יצירותיו של מרק טוויין, בליווי קטעי וול- דאו, אנימציה, תמונות וה- קראה. כל סיפור מלווה בהסבר תמציתי והיסטורי ומיליס לא שגורות מו- סברות בלחיצת עכבר. הא- נימציה אינה כה סוחפת כמו בכמה | מתקליטורי המולטימדיה החדישים, אבל הס יעודדו את הקורא צעיר לגלות מחדש את יצי- רתו של הסופר האמריקאי שהקסיס דורות של ילדיס עס סיפורי טוס סוייר וה- קלברי פין. 540 בארהייב. השעשועון 16014066 6! 01 3 בהוצאת לו- קאס-ארט הוא תערובת בסיגנון מגזין הק- ריקטורות כא של סטירה, בדחנות גסה ואיוריס בסיגנון מטורף. הסיפור הוא על צמח מפלצתי ששתה שפכים רעילים (שנת שמירת הסביבה, או לא!) והפך לזולל אדס. הצמח נקרא על-שס המחושים הא- רגמנליס שהוא שולח לצוד את האנשיס המגוכחים, אשר שלו- שה מהס :וצאיס להשיב מלחמה. השלב הראשון נסתייס בפ- יומם של מחוש: הארגמן שלה רצינית: אחד מה- גיבוריס נזרק במכונת הזמן | 200 שנה קדימה והשני 200 שנה אחורה. עכשיו עלי- הס למצוא דרכים לשתף" פעולה מעבר למחסוס הזמן כדי להציל את העולם, עייי פתרון סידרה של חידות הומוריסטיות. גירסת ]אסא 62 החדשה, שמחירה 70 דולר בארהייב, מוסיפה אנימציה רציפה וקול איכותי לש- עשועון שזכה לפופולריות גס בגירסת תקליטוניס. [|9וסס באמריקה הוא פולחן לאומי בו נפילים מרופדיס למימדי ענק נאבקים על כדור בקטעי פעולה שאורכס שניות ספו- רות וביניהס דקות ארוכות של התארגנות אסטרטגית. לצופה האירופי או הישראלי זה נראה מגוכח ובלתי מובן, אבל הא- מריקאי הממוצע יכול לדון במשך שעות ארוכות על היופי הנעלס של כל צעד וצעד. שלושה משחקיס מאיריס את הספורט הזה משלושה כיווניס שוניס. להבין כדורגל אמריקאי [1:001081 ע108הז51 קֶז0ח1,3 ותסך הוא הקל ביותר למשחק. הש- ליטה שלך במה שקורה על המסך נעשית עייי קביעת הא- סטרטגיה ואפשר לשחק ללא עכבר, שכן קטעי הפעולה מבו- צעיס ללא מעורבותך. אתה בוחר תרגיליס ומיקוס לשחקניס שלך והמחשב מראה איך כל אחד יפעל ברגע השריקה. אס אתה לא :ודע באיזה תרגיל לבחור, טוס לנדרי ישמת לייע לך. משחק פשוט למתחיליס בהוצאת 11א18א, 550 בארהייב. ||00108:] טט[0 6080068 ,[]א. היתרון של משחק זה הוא שאתה משחק בקבוצות אמיתיות של הליגה האמריקאית, עס שחקני מחשב שת- כונותיהס על | המסך מותאמות לשחקניס בשר-ודס. לכל קבוצה יש ספר תר- גיליס הכו- לל 80 תר- גילי התקפה ו-80 תרגילי הגנה | וה- משחק מת- נהל נגד השעון, כך שעליך לפעול במהירות, בדיוק כאילו היית מאמן של קבוצת ,זא אמיתית. 70 דולר, בהוצאת 6סזקסוס]א. 22 6 ישראל אפריל 199% ...הר שב..... ב בהתחשב בביצועים הם ראויים למחיאת 6/1 בהתחעוב במחיר הם ראויים לתקיעת ‏ 4/%1 מחשבי +04 משלבים את הטוב שבשני העולמות - מבחינת הביצועים מדובר במשפחה שלמה של מחשבים אישיים, תחנות עבודה ושרתים בטכנולוגיה מתקדמת ביותר. משפחה של מחשבי 586,486 ופנטיום עס תכנון מתקדם ואמינות גבוהה. כולס בטכנולוגיית 806 10041 מ6וםמו, עס צהסששש 04675 א256. וככל שמדובר במחיר - מחשבי =604 מייצגים יחס עלות תועלת מהטובים ביותר שקיימים בשוק. כי +04 היא אחת מחברות המחשבים המובילות בטיוואן ומוצריה נמכרים ברחבי העולם ועומדים בתקנים המחמירים ביותר. הוסף לכך את התמיכה של יאומניטקי ויש לך שילוב מנצח הראוי למחיאת =04. מחשבים ראויים לעומם -6/%1 6 סט 5/6 |מדא! הו זסו אסס1 ד טור פתח"תקוה: האופן 5, קרית אריה, ת.ד. 5565, מיקוד 49130, טל: 0379212040, שירות: 03-9212090, פקס: 0379211198 סניף חיפה: משרניחובסקי 55, בנין סטרקו, חסוובזססזס0 .1 דא/! וס הזד ה 5 סו5או ודא ספסו סוד* מיקרד 35709, טל: 04-331111, פקס: 057338208 טנא אלי : 5 6 ישראל אפריל 1994 משחקים > 0:0 [001081/ :8!זסק5 6פַ8? |חסזת. גס כאן השחקניס הא- לקטרונייס הס הדמייה של שחקניס אמיתיים, אבל הקבוצות מורכבות על ידך כשתפקידך כמנהל הוא להחתים כוכביס ול- גבש מהס קבוצה במחנה אימוניס. במשחקיס נגד יריביס אתה נתקל בבעיות ריאליסטיות, כמו פציעות והצורך ללמוד תרגיליס חדישיס. למשחק וה יש את הגרפיקה הריאליסטית ביותר בין השלושה והוא שיחזיק אותך רתוק למחשב לפרק הזמן הארוך ביותר. בהוצאת אווחחקק, 80 דולר בארהייב. זוכריס את מאורות המשחקיס שהיו פזו- רות לאורך הטיילת בתל-אביב של שנות החמישיס! קראו אז לאיור היטירי (מישהו יודע להסביר את המילה והרקע להשתרשותהז) ובני טוביס התביישו לה- ראות מתגנביס לשם. עכשיו לא צריך להתבייש - אפשר לשחק במכונות המנופים והכדוריס על המחשב בבית, כשהילדיס הלכו לישון. שלו- שה משחקיס חדשים מחיים את הנוסטלגיה לטכנולוגיה הפרימיטיבית של ימי הצנע. וזרים ל"טטיף % ||4פזסט!ו8. 4 מכונות משחק לבחירתך, עס 4 נו- שאיס סיפוריים: דרגוניס, ערפדים, אליפות הסנוקר ודמויות מהמתולוגיה היוונית. כרגיל, צריך להשחיל את הכ- דורים בעזרת ייפליפריס", משוטים ומכות ברך עדינות לשולחן, אלא שכאן זה נעשה בלחיצות על קלידים. האפקטים הקוליים טוביס והגרפיקה ריאליסטית. 0, חברת טטשה6.]סזסווא 6ץווסמזטוח]. > סאט!טכ |831 וחפָוט. זה שיחזור נאמן למכונת המשחק המ- קובלת ביותר בעולס, בה עליך להשחיל 8 כדוריס לחוריס המ- תאימים. כדי לדמות את המבנה האנכי הגבוה של המכונה האמיתית על מסך /6/, נעשה שימוש בטכניקה של ייגלילת המסך'י כך שהתמונה נפרשת באבחנה גבוהה על קרוב ל-1500 קוויס. זה ללא ספק המשחק המשוכלל והמעוצב ביותר בין השלושה. 550, בהוצאת אסוחז. 6 [041ח1? א08ז8-/-18%6. משחק זה, בהוצאת אוהוגחעס כולל 8 שולחנות משחק שונים, כך שהגיוון בו רב, אבל הוא לא מתני- מר לשחזר את השולחנות המכניים בצורה ריאליסטית. השו- לחן תופס רק חלק מהמסך ומספר האפקטים קטן יחסית. הי- תרון העיקרי של 646ז8--19%0 הוא שזה המשחק היחיד לסביבת פשסטחו\. 550 בארהייב. פרופטור פיקולו התקליטור הזה נועד לנטוע בילדים קטניס את אהבת המוזיקה, אבל גס מבוגרים ימ- צאו את עצמס לכודיס בקסמיו. מתחת למ- סווה השעשועון, עס ציוריס עליס וא- מלמד מוזיקה נימציה מש- עשעת, עורך פרופסור פי- קולו | הכרה עס מושגי היסוד של המוזיקה | - החל במבנה התזמורת וכלה בה- שפעת המו- זיקה הכ- נסייתית על המוזיקה המערבית. סביבת הלימוד מתוארת כייעיר המוזיקהיי וכל פרק נקשר לאחד הבנייניס בעיר. לא רק מוזיקה קלאסית זוכה להתייחסות, שכן פרופסור פיקולו לא מפחד מרוק וגיטרות חשמליות. בנוסף כוללת העיר מועדון ג'ז, סיפריה בה תמצא חומר מילולי בכל נושא מוזיקלי ובית ספר ללימוד מושגי היסוד וההיסטוריה של המוזיקה. 70 דולר, בהוצאת 6צו461ז6וח1 6060ק0. ופטה" מי לא צריך, מפעס לפעם, חבטה קלה על הראש כדי להשתחרר מדפוסי חשיבה שי- על גרתייס ולגלות מעיינות חדשיס של יצי- הראש רתיות! זה בדיוק מה שמנסה תוכנה אל- זוטרית זו לעשות, בייופטה ווירטואלית", כמובן. 286% 880%/ טטוו68ז6 היא חבילה של כליםס לסטימולציה של הדמיון היוצר המבוססת על שני אלמנטים עיקריים: חבילת קלפים ויומן לרישוס הרעיונות שצצו במהלך המשחק. הקלפים נחלקיםס לארבע קבוצות: "האמן"י, ייהשופטיי, ייהמגלהיי וייהלוחסיי. כל קלף נושא ציור קריקטורי, הצעה לפעולה (למשל, המגלה יציע יינסה הנחת יסוד חדשהיי ואילו השופט יציע ייפתור את הבעיה הנכונה"), סיפור קצר וסידרה של שאלות לחידוד הא- בחנה. את הרעיונות תאסוף ביומן, בתקווה שבתוך כל הרעש היצירתי תמצא גס פתרונות מפתיעיס במקוריותס. 6שו01690 אתו ], 550. ספרדית בשלושה שלושה תקליטוריס חדשיס יכוליס לה- כין אותך לקראת השליחות לאמריקה הלטינית בצורה טובה יותר מקלטות וספריס. רצוי לדעת אנגלית, כדי להעזר במסכי העזרה והתרגוס, אבל זה לא הכרחי. תקליטורים קלים 4 הפוחגק5 68%ק5 10 ה₪ח68.] הוא המוצר המלא ביותר בין הש- לושה והוא העדיף לאנשי עסקיס. ‏ 30 שיעוריס אוו- דיו-וויזואלייס לוקחיס אותך דרך המסלול המקובל של ביקור עסקים, החל מנחיתה בשדה התעופה והמרת כסף וכלה בבי- לוי במסעדה או ביקור רופא. התוכנה מכסה את כל הא- ספקטים של לימוד שפה, כולל דיבור, אוצר מיליס ודיקדוק, עס המחשה בקול ואנימציה ותירגול עצמי. השלס את הקורס וזכית בשווה ערך לשנתיים של לימוד בכיתת ערב. 599, הו- צאת וס1סתסקץ1ז. המודעה שלזו מדנרת ... ושנלן? -', מה'םוסדים לעורורך תפונת > 4 שו בננה חיינ 03-5061575 ב ב ב-מאשם <מה=ש 2%-קבנהמששבבהב 2852 עב שושבית ג ב ששבט בשש4: ל 5-כ שו 2-ה משחקים > הפותהק5 ש100[8קו1 מיועד יותר לילדיס ולמבוגריס המ- עונייניס בא- ספקט הדיבור בלבד. הת- קליטור מלמד 0 מילים וביטוייס הע- רוכיס בק- בוצות נושא. המדיוס. ללי- מוד הוא מש- חקים, הנ- עזריס בכליס של זס] 1660 5וס6תו/ וב- עכבר. אין צורך כלל בלוח קלידים. כל המלל המ- דובר הוא בס- פרדית, אבל לפחות בהתחלה תזדקק לעיין מפעס לפעס בספר ההדרכה. 590 בהוצאת 55165 8080886,] ספטסגזץ5. > סִהַּטפַח]/. סידרה זו זמינה על תקליטורים ועל די- סקטים. התקליטור מכיל את כל 6 השפות; ספרדית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, יפנית ורוסית. הלימוד מרוכז בלימוד אוצר מיליס בסיסיות, בערך 400 בכל שפה. השעורים ערוכיס בש- מונה נושאיס; משפטיס בסיסיים, בילויים, ספורט וכדומה וכל מילה מדוברת במקביל להצגה גרפית, כדי ליצור קשר-עין בין הנושא לצליל המילה. מתאיס למי שמסתפק בהכרה שי- טחית של אוצר מיליס בסיסי. 5100 לתקליטור, 550 לכל ערכת שפה על דיסקטים, בהוצאת 65ח6₪ז'1 6זטוט]. המלחמה ריימוד פייסט, | היוצר של סידרת במידקמיה רבי-המכר 5988 זגשווא, ממשיך במשחק נמשכת אינטראקטיבי זה את ההרפתקאות באר הדימיון 118א₪ אפ[]וא. לפרק הזה קוראיס "יבגידה בקרונדור" ( זססחסזא !8 [361:89) ובו עליך לבצע 9 משימות גבורה, בס- ביבה שנעשית קשה יותר ממשימה למשימה. הגרפיקה התלת מימדית של המשחק נוצרה עיי צילוס ווידאו של הה- תרחשויות עס שחקניס אמיתייס ותפאורה מקצועית. רק אחר-כך הפכו את תמונות לאנימציה מסוגננת, באבחנה המ- אפשרת דחיסה לדיסקטים. וה משחק אינטראקטיבי למופת שיכול לסחוף אותך כך שתרגיש כחלק מסיפור העלילה. 570, בהוצאת אוחורבּחצכ. שלושה תקליטוריס הס המדיוס האידיאלי לסי- פורי ילדים, אס העורכיס השכילו לה- תקליטורים עניק חוס ושמחת חייס למדיוס שאו- לגיל הרך פייו קר ושכלתני בדרך כלל. שלושה התקליטוריס הבאיס עומדיס במבחן בהצטיינות. 6 116 170% ה %'1. ייחיי ציפוריי הוא תקליטור אינטראקטיבי העוקב אחר נידודיה של להקת ציפורי-בית, הנמלטים מש- ריפה בלוס-אנגילס שהכחידה את סביבתס המלאכותית, בדרך ליער הגשס של האמזונס. כשהלהקה מגיעה ליעדה, הציפורים מגלות כי יער העד נמצא גס הוא בסכנה אקולוגית והס נר- תמיס להצלתו. במהלך ההרפתקאה לומדיס הילדים על חי הציפוריס ושמירת הסביבה, תוך משחק ושירה. מתאיס לי- לדים מגיל 3, עם או בלי עזרת הורים. 540, הוצאת ץזטו6ח563 8חוז[ט]א 0005 /). > סופַג1 ק60-00או]א 5'עחסות/ פו. העולס הקסוס של קלבריה בדרוס איטליה נפרש בסיפור ילדיס מענג זה, המסופר בא- נגלית עייי המחבר, טומי דיפאולה. שלושת הדמויות העיקריות, הקוסמת סטרגה נונה ושתי עוזריה, אנתוני ובמבולונה, מאויי- ריס בצורה הקלאסית . דיסם. החלק 4 האינטראק שּ טיבי | אינו בסיפור הע- לילה | אלא בחקירת הרקע ל0- פוה כאן שולבו | גס משחקיס וחידות, מו- זיקה ואפקטיםס כדי למשוך את הילד לרבדיס העמוקים של הסיפור. 570, בהוצאת 160:8/ 6 תתפחוטץ. + ייהצב והארנבת" (טזג1] 16 0ת8 ספוסוזסיך 6ח'ד) הוא משל קל- אסי שעבר עיבוד מולטימדיה מודרני עיימ לדבר אל הילדיס יותר מאלפיים שנה אחרי שיוצרו נאסף אל אבותיו. המירו על התקליטור מתגלגל בקצב הקופצני של סרטי אנימציה, כאשר הארנבת לא מפסיקה לרוצ מצרה לצרה ואילו הצב מו- כיח שוב ושוב כי המהירות מהשטן. דמויות המעוצבות בחן, מוזיקה מלהיבה ואנימציה מעולה עושים את התקליטור לחוויה מהתקת גס למי שכבר למד את לקחי המשל העתיק. 0 בהוצאת 6פטפז006ז3. יי יי סכצ -,פצ צצרבד דבבאי מינצרב ד 7 2///-/ / תוכנה אחת ולתמידו! "קלבו-6 " היא תוכנה עברית (דו-לשונית) הכוללת את כל היישומים הנפוצים במחשב - בתוכנה אחת. תוכל לעבוד בו-זמנית על מספר בלתי מוגבל של מסמכים מסוגים שונים, לקפוץ בינהם ולהעביר נתונים ממסמך למסמך באופן דו-כיווני ללא קשר לסוגו. כל זאת בקלות ובמהירות. יתרונות קלבו-סק: % שילוב - כל תתי המערכות בקלבו עובדות בו-זמנית ובתאום מלא ומאפשרות להנות מסביבת עבודה אחידה לנוחיות מירבית. + כדאיות - תוכל לנצל את קלבו מייד. זמן הלימוד קצר במיוחד בזכות הידידות והדימיון המלא בין תתי המערכות. % מחיר - אוסף תוכנות בודדות המקבילות לקלבו עולה יותר מ-51,500, מחיר מערכת קלבו מלאה הינו-5290 בלבד. + פתיחות - קלבו-₪6 "מדברת" עם תוכנות כמו איינשטיין, 00856, לוטוס, וכך כל הנתונים הישנים שלך "שקופים" לקלבו. ו 84 וכו % מהירות - בזכות פיתוח בשפת מכונה ושימוש באלגוריתמים מיוחדים מהירות הביצועים בקלבו גבוהה במאות אחחזים מהמקובל. % קומפקטיות - הכל בדיסקט אחדוו טכניקת הפיתוח המיוחדת אפשרה לדחוס את כל העוצמה והביצועים לקובץ אחד של פחות מ-20098 כך שקלבו-56 עובדת על כל מחשב אפילו על דא ישן ללא דיסק קשיח ואידיאלית לעבודה על מחשב נייד. + עוצמה - כל תת מערכת בקלבו חזקה בזכות עצמה, גם בהשוואה לתוכנות בודדות למרות השילוב לא נעשו ויתורים על ביצועים. % מולטימדיה - שלב תמונות וקולות בעבודתך. קלבו מציגה ומדפיסה מסמכי ₪6. בעזרת כרטיס דיבור קלבו מקליטה ומשמיעה קולות כך שתוכל להפוך את מחשבך לארכיון מסמכים משוכלל אן להשתמש בו כמערכת תצוגה חכמה. + שפת מקרו חזקה - מאפשרת ללמד את הקלבו לבצע פעולות מורכבות באופן אוטומטי, ליצור פקודות ותפריטים אישיים או אפילו לחולל יישום סגור ומלא. סיבית שרותי מיקרר מחשבים בע"מ טל. 05-5272478 פקס.05-5250207.רח' ריינס 40 ת"א וו יי משחקים למד משחק השח החדש, 0301 פ'טסזהק035 , מעלה את הרף בתחרות הבלתי פוסקת בין תוכנות השחמט. כאן נוסף יעוץ מקוון של אלוף העולס, אותו אתה :כול להזמין בל- חיצה על כפתור ?1181 - אבל הוא יופיע גס ללא הזמנה, עס הערות כמו יוה בדיוק מה שאני הייתי עושהיי או ייאני לא בטוח שזה מהלך נבון"י. חוות הדעת של קספרוב מצורפת גס ל-500 המשחקים שבסיפרית המשחקיס לדוגמה ול-120 השיעוריס שילמדו אותך את יסו- דות המשחק, החל מפתיחות וכלה בסיומים, הכל ברמה של אלופים. מנוע המשחק עצמו, 811/א6, וכה באליפות העולם למשחקי שח ב-1993, כך שתצטרך את העזרה של קספרוב עיימ לנצח את המחשב בדרגת המומחיות הגבוהה. 560 בהו- צאת 18ז/ 16ח0זו3160. שח מקספרוב בנה מי לא רוצה להיות האכיטקט של הבית ביתך הפרטי שלוו כמעט כל אחד ניסה את ידו בכך וכמעט כל אחד למד שלא מספיק לדעת שרטוט בסיסי כדי להפוך ערימה של חומריס ומגרש ריק לבית חלומותיו. 3 התו- כנות להלן מאפשרות לך לנסות שוב, עס סיכוי סביר להוציא מתחת ליד בית שלא יבייש את שכניו. . 9 11601ח0ז/ 6וס11 כ31. וו התוכנה האינטואיטיבית ביותר בין תוכנות התיביים לחובבים. כדי לייצר חדר אתה פשוט יימושדיי קירות, חלון ודלתות מסרגל הכליס ומניח אותס במקוס הר- צוי. התוכנה מחברת אוטומטית את הקירות ומייצרת את הפתחיס. לאחר שהצבת את הרהיטים במקוס, שוב בגרירה מהסרגל ומתן מימדיס רצויים, אתה מציב את ייהמצלמהיי בכל מקוס ממנו אתה רוצה להשקיף על יצירתך והתוכנה בונה תמונות פרספקטיבה צבעונית (לא פוטו-ריאליסטית) של פניס החדר או מראה מבחו של הבית. התוכנה מסופקת עס מו ם ו מ ו 5 |: 0 7 ובר יי סיפריה של 30 בתים נאיס אותס אתה יכול לשנות לצרכיך. 0, בהוצאת ברדרבונד. 6 208180/00010] 6הזס1] זסקאט. גס תוכנה זו מציעה תיכנון בשל- טת "משוך והנחיי וספריה בת 25 בתים. מייחד אותה ביחס לקודמת מודול בשס. 0051 המאפשר לבצע הערכת עלות בל- חיצת כפתור. לעומת ואת היא נזקקת לתוכנת עזר חיצונית בשס 30 וזסקא₪ כדי להציג את התיכנון בשלושה מימדים. זוג תוכנות אלה הוא פחות מלוטש מהתוכנה של ברודרבונד ואי- טי יותר. 550+15, בהוצאת 6זבּא50 וזטקאם. > 6וחס1] אוחג1?. התוכנה השלישית שונה לחלוטין מהשתייס הקודמות. כאן הבסיס מועגן בעולס התיבייס המקצועי, על היתרונות והחסרונות שבכך. בצד היתרונות אפשר למנות יכו- לת גבוהה להפיק תיכנוניס מורכבים בדיוק רב. בצד הת- סרונות מוצאיס ממשק פחות ידידותי. תוכנה זו יכולה גס לעצב עבורך את הבית בצורה כמעט אוטומטית. עליך רק לב- חור בסוג העיצוב ולהכניס מספר פרמטרים מספריים. כל השאר יעשה עייי התוכנה. 599, בהוצאת 666זטס₪05 וחקופסזס]. הקוביה ההונגרית חברת |חטתותוגּ!זטוה3] הו66חוגו[ט!א ח/ נתנה להמצאה הקלאסית של פרופי רוביק מימדי חדש - מולטימדיה. לת- קליטור קוראיס 50806 :סט סטשו . המשחק מתחיל בקטע אנימציה בו רואיס את הקוביה מתגלגלת בחלל ועל כל אחד מ-96 המשבצות (6א4א4) מוצג שבר מתמונת ווידאו שונה. כמו במשחק הרגיל עליך לסובב את הקוביות בשלושה מימדיס עד שעל כל צד תיווצר תמונה שלמה אחת. במהלך פתרון הבעיה מוקפאת תמונת הווידאו והפרס לפותר הוא קטע ווידאו, אחד מתוך יותר מ-100, שמספר על אחד ממבצעי החלל של א5א. המשחק מתוכנן ב-18 רמות קושי, כאשר בכל עליית רמה גדל הסיבוך וקטן הזמן לפתרון. שיטת הניקוד ממריצה אותך לפתור את הבעיות במינימוס של צעדיס. 550 בארהייב בעולם המולטימדיה האיכות נשארת הרבה אחרי שהמחיר נשכח. לא המצאנו את הסיסמה, אבל אימצנו אותה. גם אנחנו יודעים איך לבנות 486 בפחות מאלף דולר, אבל אנו לא חושבים שזה רציני. אנו מאמינים כי המחשב צריך לספק איכות של כלי עבודה מקצועי, גס אס המחיר אינו הזול ביותר האפשרי. המחשב שתקנה אצלנו יהיה בנוי מהרכיבים הטובים ביותר , שהוכיחו את עצמס במבחני ביצועיס וסקרי שביעות-רצון של העיתונות המקצועית. 4 מעבדים - 15166 [16ח1 לביצועים אופטימליים. + לוח אס (6ז8סטז6!סחח) - יחודי בישראל. עם אפיק מקומי 854 והכנה לפנטיום 215 5006 . 4 בקר דיסק - 6ווחסזק, ייבחירת העורכיםיי, מאיץ את פשספחו/ לזמן גישה אפקטיבי של 0.27 מילישניה! % בקר תצוגה - /0)זסקט5 05/4 של חברת 6חסוחפוע. האלופים במבחנל אזהוחחו\ פסוהקגז0. % מקלדת ח06ה6 ועכבר 1.0811600. האבזרים המומלצים עייי מומחי ארגונומיה ומשתמשים כאחד. + צגים - סוני (טריניטרון) ופיליפס. צגים רבי-תדר באיכות עולמית. מיהשוב מתקזם דורך הששו 47 גכ3כעת*₪05 טל. פתרונות, לא קופסאות... הגישה שלנו לאיכות החומרה נובעת מכך שאנו רואים במחשב רק חלק מפתרון מקיף, שנשמח להתאים לצרכיך. אנחנו המפיצים הגדולים בישראל של תוכנות תיב"ם 6גסטווא של א66סוטג, רשתות נובל וציוד היקפי לישומיס הנדסיים. אצלנו תקבל לא רק ייקופסאותיי אלא פתרון מקיף הכולל אינטגרציה, התקנת חומרה ותוכנה, רשת תקשורת, הדרכה ותמיכה טכנית לאורך זמן. זה לא זול אבל, כפי שאמרנו בכותרת, ייהאיכות נשארת הרבה אחרי שהמחיר נשכחיי. לפרטים והצעות מחיר פנה לאלכס, סטיוארט או דני, בטלפון: 03-5713326 טאק 5 ה ססוטג הז מטופסספצס 2 ה 0 8 0;ט .0% א ער 0 ו ב חירת העורכים 0 8 03-57 פקס. 03-5713319 סבוב נוסף באליפות ה-6ץ וו | 5 ₪ א 7 22 2 / שש 4 ג'והן קליימן בחלק מהמקרים המתמודד הצ- ההתמודדות בשנתיים האחדונות על הבנורה בל'חעווב שולחנ' הכה לטידרה מהמשנח של 0-7 אתגרים וקרבוח הברעה בפ'גנון אליבוח העולם הכשול את עצמר ע"י יציאה מוקדמת מדי לוירה, לפני שהוא גמר באיגרוף. אינטל, המלחזיקה בבחר "זה יוחר את תקופת האימוניס (כלומר לפני שהוא הוכיח כי הוא מסוגל להריץ. ישומי מחריפר שנים, נאלצה מדי חצ' שנה לצאח ו להתמודדוח ר לעמדה לול אחגר חדש, ליקון גרפיקס, היריב ותר מראש על הת- ה'וצא לז'רה בקול תרועה רמה. עד 2 רק הצל'חה א'נטל להתגבר על האתגרים ללא 5 ות בר לאמ מיוחד ושהמחשביס השולחניים הראשונים שי- 2 תבססו עליו צפויים לצאת לשוק בשבועות 20 06 ישראל אפריל 1994 6 הכסף (כבר) לא בעיה עד עכשיה כשרצית את תוכנת התיב"ס הטובה ביותר, הכסף דווקא כן היה בעיה. 3700 דולר נדרשו עבור צ₪אסא6 ולמרות שהיא היתה שווה כל סנט - לא כל אחד היה יכול להרשות לעצמר את התוכנה הטובה ביותר. היוס אנו שמחים לבשר לך כי הכסף כבר לא מהווה בעיה - ואתה לא צריך להסתפק בפחות מ-+שא0א6. הורדנו את המחיר ל-675 דולר (* מע"מ) כולל תמיכה בעברית! זז זא אק 5 חבילה ב-תמק50 מחיר! אומר ה-%א621 שת אנחנו מציעים חבילה מושלמת, הכוללת את 6 686% וחמש תוכנות עזר, המהווה פתרון אינטגרלי לכל הצרכים של תיכנון מכנר מתקדם, במחיר 3,675 דולר (> מע"מ) בלבדי (החבילה עלתה עד כה למעלה מ-7000 דולר). סק צשאס 6 כוללת: 4 6 צשאס 6 מלאה. + סוסא צםאסה0 - אנליזות, חוזק וחום בשיטת ואס8. + 851509 - תכנון ועריכת משטחים מתוחכמים ביותר . 4 ז1009!0 40080000 צם אס 0- מעצב מוצקים ומשטחים בטכנולוגית 85חטא. 4 055) 40080000 צשא0ה0 - ממיר חכם ומהיר. % אם.גזס - ספרית קשיחים פרמטרית וכלים לייעול העבודה. פב קשנ שבי 2 = שב-ם טנקשט 40-29-80 שגי-ז מע ה-א לא כל יום מודיעים לך על הורדת מחיר ביותר מ-80 אחוז לתוכנה עליה אומר ה-שאו6/2גוא 0ס: 6] 8605ח סחצו זספט 0/0 |הסוח8 הססו סותוו-|וט) 6ח1 זס=" 8 168 ,1סט00זכ 000109100 8 ]0 /זושווסט0סזכ 0188500ח1 (60.23,1999=) "000 06 0|טסח5 ע-3 אמיתי אין אף תוכנה אחרת במחיר נמוך מ-700 דולר הכוללת: % יכולת תלת מימדית מלאה. צשאס1ה6 היא היחידה המזהה גופים הבנויים מ-שחו/ > ווח=, לצורך הסרת קווים נסתרים וחישובים פיזיקליים (5ם!| הקסה ₪55/א). גימור שטח ריאליסטי. הצללות משוכללות ומדוייקות הממחישות בצורה ריאלית גופים תלת-מימדיים מורכבים. תאימות בין פלטפורמות 6 ותחנות עבודה אואט וכן יבוא ויצוא קבצים בפורמטים אובייקטים למקצוענים (0006) 00000001 )00[60 +60 היא ספריית אובייקטים של תיב"ס, כתובה בשפת ++6 ומיועדת לרוץ " בסביבת דא פויוסטחואו. אם אתה מפתח ישום תיב"ם יחודי, 606 יכולה לחסוך ממך עד 95 אחוז מזמן ועלות הפיתוח. לפרטים נא להתקשר לקליבר הנדסה ומחשבים 0 אלידע ו בב טבה אם, וס [-856), * המחיר בשקלים לפי שער דולר יציג, טל: 09-504890, 4 מבחר תוכנות אס-ספא 0 לישומים מיוחדים. פתרון תפור לכל בעיה בהנדסה מכנית, השקד 10 כולל מוצקים, אנליזות, ספריות ר ת.ד. 845 קטיחים, פריסות משטחים ועוד. / קָ ב ךר .. כפר שמריהו 46910 שצצ מל. 09-504890 לשעבר וקהו צי ה ה צ=שאכ 22 הקרוביס (יבמ כבר הציגה תחנות עבודה מבוססות 76ז6ש0? המריצות את גירסת יבמ של יוניקס, אבל אלה לא מתמודדות ממש בשוק ההמוני והפרוע של 6ק). החוט המשולש של יבמ-אפל-מוטורולה מגלס עוצמה שגם אעטל לא יכולה לה- תייחס אליו בביטול. אפל ויבמ מייצרות כל אחת למעלה מ-3 מיליון מחשבים שולחניים (26 ומקינטושיס) בשנה ומוטורולה יכולה להתמודד מול אינטל כשווה מול שווה בט- כנולוגית יצור ויכולת שיווק עולמית. בסך הכל, שלושת החברות האלה מסוגלות לשים מאחרי ה-0₪6:20? את המסה הקריטית הדרושה לשבור את המונופול של אינטל על שולחנות העבודה. מסייעת לך רעידת הא- דמה שעוברת על סביבת מערכות ההפעלה. 1א >שס6תג/\ אמורה לנתק את הקשר הגו- רדי בין ישומיס לתשתית החומרה, כך שכל ישוס הנבנה לרוץ על 1איוכל לעשות ואת ללא תלות בפלטפורמת החומרה ובסוג המ- עבד המרכזי. בעולס היוניקס פותחו מספר כליס ‏ יעילים לאמולציה של תוכנות 5שסתו/ - בולט ביניהס הוא 481 /, שפו- תח עייי ]/50חט8 וזכויות השימוש בו נרכשו עייי יבמ, ?₪1 ואחרות - כך שהמושג אמו- לציה שוב אינו מילה נרדפת לאיטיות בלתי נסבלת. אמולציה ללא קריטה אפל, כמובן, יוצרת גירסת 6זששסץ של מע- רכת ההפעלה המהוללת של המקינטוש, 7 ו6ופץ5. ישומי מקינטוש שנבנו לרוץ על גירסאות 0א680 (סידרת המעבדיס תוצרת מוטורולה, עליה התבססו 5 דורות של מח- שבי מקינטוש מאז ראשית שנות השמונים) . של 7 ו0ו5ץ8 יוכלו לרוץ במוד אמולטיבי גס על מקינטוש מבוסס 6/זטשסק. שמועות המ- גיעות מחוגים יודעי-דבר, מפתחים וותיקיס של יישומי מקינטוש שהיתה להם ההזדמנות לבחון את ביצועי הישומיס שלהם על פל- טפורמות 206126 ניסיוניות, = אומרות שאפל אכן הצליחה למנוע את קריסת הבי- צועים האופיינית לאמולציות. מולן צריכה אינטל להתמודד כאשר המ- חויבות שלה לתאימות עם העבר אינה רק יתרון שיווקי אלא גס נטל טכנולוגי. התו- עלת השולית של שיפורי החומרה בא- רכיטקטורת 86 של אינטל הולכת וקטנה. כדי להשיג שיפור ביצועיס של 75 עד 85 אחוז ביחס ל-22/66 486, אינטל נאלצה להכפיל את מספר הטרנזיסטוריס על השבב (ובכך את גודלו, מחירו וצריכת ההספק שלו) 6 ישראל אפריל 1994 6ץ תפוס כמעט פי 3. המשאבים האדירים הדרושיס לייצור שבב מסובך כל כך, כמו הפנטיוס, משאירים את אינטל חשופה להתקפות מצד ארכיטקטורות ייצנומות'" ויעילות יותר. אם תרצו, זה הסיפור על דויד וגולית, אלא שכאן מתמודדים בזה אחר זה ידוידיס" רביס וחלוק הנחל שבידם עשוי סיליקון טהור. גם גולית המודרני התגלה עד כה כרב-תושיה וכלי הנשק הכבדים שבידיו הו- כיחו את עצמס כמפתח לנצחון. מי צריך את כל העוצמה הזאת? למעלה מ-100 מיליון מחשבים אישיים נמ- צאיס בשימוש יומיומי בעולס, אבל ל-95 אחוז מהמשתמשיס כל מאבקי הכוח על צמרת הביצועים נשמעים מופרכים מעיקרס. שני הנושאים העיקריים ששורפיס שעות מנוע על מחשבי 26 הם מעבדי תמלילים - ומשחקים. אפילו ישומיס עיסקיים ייקשים", כמו גיליונות אלקטרוניים וגישה למסדי נתוניס, לא זקוקיס ליותר ממה שזמין כיוס על מחשבי 486 זולים ואמינים. אז מי בכלל צריך את הסופר-מעבדיס החדשים! המירוף אחרי עוצמת 620 הולכת וגדלה מזכירה לרביס את שוק המכוניות האמריקאי: מנו- עים הולכים וגדלים, כוחות סוס לבלי סוף - וחוקי תנועה המגבילים את המהירות המי- רבית ל-88 קמייש. אבל ההסטוריה מראה שכל דור חדש של מעבדים נתקל באותה ספקנות וחיש מהר הנב זי שנעמ שק שה 7 לועמ ל א | ה הדל ה שר 22277 8" ".0 * שישה 7 הפך למיושן. מפתחי התוכנה תמיד הצליחו למצוא שימוש לעוצמה הנוספת של החומרה ולהביא לכך שמה שנראה מופרז לפני שנה נחשב כחיוני היוס ובלתי מספק בעוד שנה. גם הפנטיוס עתיד לעבור מחזור התיישנות מהיר (שנתיים-שלוש לפני שהוא יצטרך לפ- נות את מקומו לטובת הייסקסטיוסיי, הידוע כיוס בשם הקוד 56), למרות שאף אחד לא צריך עוצמה גבוהה יותר לעיבוד תמליליס (המשחקים בסימולטורים לעולס לא ישבעו עוצמה). ווידאו על צג המחשב, תקשורת משולבת עם. וועידות ווידאו, תוכנות זיהול כתב-יד ודיבור, גרפיקה תלת-מימדית וס- ביבות עבודה מונחות עצמים, כולן זוללות עוצמת חישוב בלתי נילאות וכולן עתידות במוקדס או במאוחר להפוך לחלק בלתי נפרד מסביבת העבודה. לפני שתגיע שנת 0 גס הייסקסטיוסיי העתידי יחשב מיושן ומאה מיליון טרנזיסטורים לא יספקו כדי השביע את רעב הישומיס העתידיים. בדיוק כפי שהפופולריות של פס6חו/ עשתה את ה-286 למוצג ארכיאולוגי. עולם כמעט הומוגני אינטל מכירה באיוס של ארכיטקטורות חד- שות על הדומיננטיות שלה בשוק, דווקא כאשר מחשבי 26 (שהוגדרו באופן מסורתי עייי שימוש בלבדי במעבדי אינטל או בחי- קוייס שלהס) נראיס כיורשיס הבטוחים של מחשבי ם]א 28א121א ומיני מחשבים. מגמת יקיטון המימדים"י (0א5121א/שספ) הופכת מוחשית מיום ליום, כאשר יותר ויו- | *ון* 6 1 ל בא ווק ל ללא רשיו הוור - | 6 (6 שוקית/אורית ב וסמסדס) ביצועים אולטרא גבוהיס + ביצועיסם גבוהיס ביותר * ביצועיס גבוהיס + ביצועיס גבוהים 6 5250 200-400 לישומיס בקצה הגבוה * צריכת זרס נמוכה (5א4)א 57506 60-80) ליישומים הדורשיס את של תחנות עבודה ושרתים ביותר לישומיס * מעבדי ₪156 64 סיביות שיא המהירות וישומיס + תמיכה מלאה בריבוי מעבדים מופעלי סוללה מרובי מעבדים. - מבצע מספר פעולות במקביל ה ןוסמס דס ה ג וסחס דס מוטורולה ישראל טל. 03-5768338 157861 8!סזס+סו/ת מוליבים למחצה ומערבות (ס.פי.ס) בע"מ פקס. 03-7515353 .0 (5125) 5516705 8 זס+סט חס6ווח56 4 הארכיטקטורה הפנימית של ה-:6770ש0 24 תר פתרונות מיחשוב אירגוניים נגמריס ברמת ה-20. נכון שכנראה גם בעתיד ז- דקקו אירגוניס גדולים למרכזי נתוניס גדו- ליס ולכן גס למחשבים גדולים, אבל משקלם ילך ויפחת בהתמדה. העובדה שמערכות הה- פעלה הקלאסיות של 26 לא תמכו בריבוי מטלות /ריבוי משתמשים גרמה לפריחה הנו- כחית בשדה ה-א1]אש, אבל ככל שתפיסת לקוח/שרת תשתרש גם בסביבת 6 כן ית- ברר כי מערכות יוניקס הן רק תחנות מעבר בדרך לעולס כמעט הומוגני של מחשבים אי- שיים. כרגע יש לאינטל את יתרון הזמן. הפנטיוס נמצא כבר ביצור המוני ואינטל מסבה עוד ועוד קווי יצור לספק את הדרישה הגואה בשוק. אינטל תימחרה את הפנטיום בא- רוחב האמיק בטיביות 2 7 11 06 תמשוסע גרסיביות, כך שנוצר שוק לוהט ובסיס מש- תמשים גדל והולך במהירות. אינטל יודעת כי במלחמה על שולחנות העבודה ינצח לא מי שהוכיח יתרון טכני זה או אחר אלא מי שיצליח לגייס יותר תמיכה ממפתחי ישו- מיס. בסיס התקנות גדול הוא תנאי הכרחי כדי לשכנע את המפתחים להשקיע את מש- אביהס המצומצמיס בהגירה לפלטפורמה שלך. למרות שהפנטיוס תואס לחלוטין למ- חשבי 286 מדורות קודמיס, אופטימיזציה של ניצול יכולתו נזקקת להידור מחדש (1₪[/]א560א) במהדיר המותאם לת- כונותיו היחודיות, למשל לעיבוד מקבילי על שתי יחידות עיבוד שלמים. הצורך בהידור מחדש (יצירת גירסה אופטימלית למחשבי פנטיוס השונה מזו שרצה על מחשבי 6 חושף את אינטל לראשונה לת- בקודות ₪ כתובות 3 נחונים ₪ יחידח הנקודות תור הפקודות חידת נקודה ‏ אוגריס טיניות 2 טיביות 6 ישראל אפריל 1994 בי ₪ ניתוב פקודות 2 יחידח הטיעוף ₪ | 4 [ | | ממשק לביק הזברון סבע הט 5>-- אה הזג2:] יחידח השלמים 2 אוגריס ח כחובח לוגי 1 . "9 הפצפפוף : כתיבה למטמון - - חור נחיבה לזכרון - קוא | כתובות=]- 8 נחונים נחובות חרות על גיוס תמיכה בין מפתחי ישומים ל-12025. ו-3.1 פשסשחו. (ויישיקגוי" בעתיד הקרוב) וכך נוצר הדחף להציף את העולם במחשבי פנטיוס. 6 מול 6156 מפתחי ה-6זטשס'1 בטוחים כי אינטל סו- חכת את ארכיטקטורת 886 מעבר לנקודה בה היתרון עובר לארכיטקטורות חדישות יותר. לדעתס הנטל של שמירת תאימות עם העבר הופך את הפנטיוס לדינוזאור שסופו דומה לדינוזאוריסם האחרים במיחשוב. הפ- נטיוס הוא מעבד 6156, קיצור אנגלי למונח שאומר כי הוא ניזון '*מקבוצת פקודות. מו- רכבות" פקודות מורכבות הן כאלה המשלבות מספר פעולות "פרימיטיביות" לפקודה אחת, המ- בוצעת בשלבים בסיוע של יימיקרו-קוד". למשל, פקודה מורכבת יכולה להביא נתוניס מהזכרון, לבצע עליהס פעולה כלשהיא ול- החזיר את התוצאה לזכרון. היא מורכבת מסידרה של פקודות פרימיטיביות שמ- פענחות את הכתובת, מביאות את הנתונים, מבצעות את העיבוד ושולחות את התוצאה לכתובת הנייל. במעבד "קבוצת פקודות מצו- מצמת", 156א, הפקודה המורכבת מוחלפת בסידרה של פקודות פרימיטיביות המבצעות, כל אחת, רק שלב אחד. היתרון של 0156 הוא בכך שהארכיטקטורה מאפשרת להמהדיר (קומפיילר) לסיים את תפקידו ברמה גבוהה יותר של קוד מאשר אילו הוא היה צריך להפיק קוד "פרימיטיבייי. השלב של הפיכת פעולה מו- רכבת לסידרת פעולות פרימיטיביות נעשה בתוך המעבד עצמו, עייי המיקרו-קוד שבנוי (בצורת זכרון 0%1א) בתוך המעבד עצמו. לעומת זאת, מאבדיס כך את היכולת לבצע אופטימיזציה על השלב האחרון הזה ומספר מהזורי הביצוע בדרך כלל גדול יותר מה- מינימוס האפשרי. היתרון של 8156 הוא בשליטה הפרטנית יותר של הביצוע, כך שה- מהדיר יוכל להפיק את מלוא התועלת מת- צורות חומרה מתקדמות, כמו ייצינורות עי- בודיי (5ם א]11ם'ו1?), עיבוד מקבילי וכדומה, הדבר כמובן מטיל עומס נוסף על התוכנה, אבל מהדיריס אופטימליים חדישים מסו- גליס לבודד את המפתח (שכותב כמעט תמיד קוד בשפה יגבוהה") מהקושי של הכנת קוד מכונה ייפרימיטיבייי. (המשך בעמוד 156) ₪ האם הנך מסוגל/ת להריץ עליו ישומי 205, 00%85םו), ו-05/2 בו זמנית? ה 1 האם ביכולתך לפרמט תקליטון ובמקביל להדפיס מסמך בו בעת שהנך קשור למאגר מידע כמו 6ז6פטוקותס?)? ₪ האם יש לך אפשרות לנצל את החידושים האחרונים בתחום המולטימדיה ללא צורך ברכישת חומרה נוספת? ₪ האם מותקנות אצלך כל תוכניות אלה? האם הן כוללות את 1804961 176 0000/ עם גופנים עיבריים? 2 ₪ ₪ האם יש לך אפשרות ל"גרור" ו"להשמיט" אובייקטים כגון: קבצים, מדפסות ותיקים לכל מקום על גבי "משטח העבודה" ולאפשר עבודה מאורגנת כרצונך? 3 האם יש לך אפשרות לשמור קובץ תחת שם המכיל עד 254 תווים? זהו הקובץ שרי המכיר מ'דע אודות חשנונות הבו ₪ היש ביכולתך להתגבר על תקלה בתוכנית השווים. שנתקעה ללא צורך באיתחול מחדש או בכיבוי והדלקה של המחשב כולל אבדן מידע חשוב? ₪ האם ביכולתך להריץ ישומי 32 ביט? ורשבסקי פריליך דובר אם ענית "לא" לאחת משאלות אלה - זהו הזמן לומר "כן". דרוש את מערכת ההפעלה 2.1 05/2 בעת הזמנת המחשב שלך. 1 25/2) תעניק לך סביבת עבודה נוחה ומגוונת יותר ויכולת להפיק ביצועים רבים וטובים יותר מהמחשב שלך. אז מדוע להמתין? צרצר לפנל יבצו = = = חקליטון הדגאה = == = הזמן את מערכת ההפעלה 2.1 05/2) מהמשווקים המורשים של יבמ. = שב כ == לפרטים נוספים והדגמה של 05/2 פנה לניסן לב-רן, טלפון: 03-6978754 ברק א': שילוב יישוצים בערכות תוכנה מאת מייקל מילר במשך שנים ארוכות היה הנושא של שילוב ישומים למערכת עבודה אינטגרלית וקונסיסטנטית דומה למזג האוויר: כולם דיברו עליו ואף אחד לא עשה שום דבר בנידון. נכון שעם הזמן הוצגו מספר פתרונות חלקיים לבעיות הקשות ביותר, למשל הוסיפו פילטרים לייבוא |ייצוא קבצים בפורמטים שנים ומיקרוסופט הכלילה ב-8ס6חוו את לוח הגזירים (עתג סק 61), המאפשר להעתיק קטע מתוכנה אחת לשניה, אבל אי אפשר לקרוא לכך ''אינטגרציה''. בפעם האחרונה שדנו ביכולת לשלב בין ישומים, בגיליון 6 של מא621ג]א 26 המהדורה הישראלית, ראינו מבחר תיאוריות והרבה אסטרטגיות מבטיחות, אבל מעט מוצרים. ו שופ | ן או ו | 6 6 ישראל אפריל 1994 | התקנים [מתחרים על השליטה בשילוב ישומים. 4 במשך שנים ארוכות היה הנושא של שילוב ישומיס למערכת עבודה. אינטגרלית וקו- נסיסטנטית דומה למזג האוויר: כולס דיברו עליו ואף אחד לא עשה שוס דבר בנידון. נכון שעם הזמן הוצגו מספר פתרונות חלקייס לב- עיות הקשות ביותר, למשל הוסיפו פילטרים לייבוא וייצוא קבציס בפורמטים שונים ומי- קרוסופט הכלילה ב-5שסשתג/ את לוח הג- זיריס (011280482), המאפשר להעתיק קטע מתוכנה אחת לשניה, אבל אי אפשר לקרוא לכך ייאינטגרציהיי. בפעס האחרונה שדנו ביכולת לשלב בין ישומים, בגיליון 6 של 8א146421א 26/המהדורה הישראלית, ראינו מבחר תיאוריות והרבה אסטרטגיות מבטיחות, אבל מעט מוצרים. אני שמח לבשר לכס כי תוך פחות משנה הפכו התיאוריות למציאות. מערכות הה- פעלה, תוכנות הישומיסם ושפות הפיתוח אמנס ניצלו את האסטרטגיות שנסקרו אז ובגירסאות המעודכנות אנו רואיס התחלה ממשית של אינטגרציה. כליס ליצירת מס- מכיס מורכביס התווספו לערכות כלי הפי- תוח ואת המסמכים האלה אפשר לערוך עס יותר ויותר תוכנות ישומיס, שמוכנות לעבוד כיישרת 001.5יי, תוך שיתוף פעולה עס ישומיס סט ,20 5 מסמך מורכב כולם ביחד אחריס ושיתוף משאבים פורה. המימוש של הקונספציות יימונחות המסמכיסיי מביא למ- הפך משמעותי בצורת העבודה של משתמשי 6. לראשונה אפשר לדבר בצורה חיובית על האינטגרציה של סביבת העבודה, כאשר הי- תרונות התיאורתייס מוכחים בפועל על המסך. אס בעבר הרעיון של ייערכות תוכנהיי לא היה הרבה יותר מגימיק שיווקי, בו זוג תוכנות ייחזקותי מושך אחריו חבילה של ישומים בינונייסם שהחברה מתקשה למכור בפני עצמם, עכשיו יש לחבילה המאוחדת ערך גדול יותר מסכוס חלקיה. ביצה ותרנגולת מה קדס למה: הפופולריות של ייערכות הי- שומיס'' (65וו51 חסו!4סג!קק) לשיפור האי- נטגרציה או האינטגרציה לפופולריות! בכל מקרה, הלחץ על המפתחים, להפוך את הייערכות" לסביבה הומוגנית, הביא לפר> חדש של יצירתיות. יתכן גס כי פריצת הדרך נובעת בעיקר מהשבחת החומרה. כאשר הפ- לטפורמה מסוגלת להריץ במקביל יותר מי- שוס אחד, הרצון והיכולת לעשות זאת הו- פכים לדבר מוחשי. כדי לממש את הקונספציה מונחית המסמכים עלינו לאפשר א סוסא ,.א085 ]אס פס ואזצ ,זא דואר אלקטרוני מסדי נתוניס שיתוף נתוניס מקרו אוניברסלי סז וה0ז 4 601[טכ) 0300 0-5 18 ו חסוז6[קק/ ,3510 [פטפו/ר צִּ הפתרון לשאלח הביצה והתדנגולת הוא, שמה שקדם להכל הוא לול דגירה מתקדם! מעבר ממעבד התמלילים לגיליון אלקטרוני, לתוכנה גרפית, למסד נתוניס ולתוכנת תק- שורת קבוצתית, בזוג לחיצות עכבר. זה דורש עוצמת (621 לא מבוטלת והרבה זכרון 841 - שני משאבים שהופכים לזמינים יותר ויו- תר. אולי הפתרון לשאלת הביצה והתרנגולות היא, שמה שקדם להכל הוא לול דגירה מת- קדס! החיבור של ישומים זה לזה הוא, בניגוד לש- אלת הביצה והתרנגולת, בעיה מעשית מאוד. לכל ישוס יש מספר גדול של רבדים, החל ממבנה נתונים, דרך מנוע למניפולציה של הנתוניס וכלה בממשק משתמש. בנוסף הוא כולל רובד של ממשק למערכת ההפעלה ומ- שאביה, רובד קריאות 421 ועוד. כאשר מח- בריס בין שני ישומיס יש לבחון איזה מה- רבדיס נקשרים יילרוחביי, בין ישוס ליישוס, ומה השפעת הקשר הזה על האספקט שמ- ענייןן את המשתמש הסופי - הממשק המ- אוחד. לדוגמה, הפילטרים מאפשרים להעביר נתוניס מישוס לישוס תוך התגברות על הב- דלי מבנה. זה קשר אופקי אלמנטרי, שאינו מתבטא כלל בממשק המשתמש. השימוש בלוח הגזיריס הוא קשר אופקי אחר, המוגבל לממשק הגרפי עצמו ואינו גורר שיתוף אמי- תי בנתוניס - תרגיל ייקוסמטייי לחלוטין במ- משק המשתמש. קשרי שיתוף נתוניס ך'- נמייסם (00ע) מבוצעיס ברמת ה-871 וגס הס לא משניס את המראה והתחושה של סביבת העבודה. רק ייקישור והטמעת עצ- מיסיי, 01.5, מנסה לתקוף את לב הבעיה - קישור ברמת המנוע. שני ישומיס שנקשרו ביחסי 01.5 מפעילים אחד את השני כלקות ושרת. הלקוח הוא הישוס המארח ברגע נתון את המסמך ונזקק לבצע פעולות שאינן בגדר יכולתו. השרת הוא הישוס שנקרא לעזרה, זה שאמור לדעת איך לבצע את הפעולה. בגמר הפעולות הוא אמור להחזיר את המסמך המ- עובד ללקוח שלו - ולצלול חזהה אל מתחת לממשק המשתמש. - == 6 ישראל אפריל 1994 תרגיל בעיצוב מ מסמך מורכב. התחלנו עס מסמך של עסו ב-10 התמונות הבאות נעקוב אחרי השלבים עד למוצר הסופי. 4 א ו א 6 סד ו "1 ד------- יררהה הה%ה" לה היחה !ה %- לחיצה כפולה קלא| תפס סקז 003[ מחום! !הספת אהא 80 סא . חח מ 3011126 6 עבג זס") 6 שר\ 6ה6. 0006 94 11676 0061זקן 6%ח6ק -)נוף!מט וחב קח11רז16מו 0 גצ ₪ מ הוחו חס 6 1 םוט זטס 07 )סמו 60 טאו טכסא! 5')! ,ח0ו6001730161 5 186 65 מס 0900 31/660%2767* 511 6116 -- 015 1100 507316 01 ח1 חס 6901 666 ₪ לט 67 016 יקוא סם 58 167 סז בח יי כולס ביחד גסם יתרונות למפתח. אס השתלטת על הטכניקה של קישור ושיבוץ עצמיס, דרך שמתחילה בכך שהישוס עצמו עבר מטמורפוזה וקי- בל מאפיינים של יעצסי, תוכל ליישס אותה גם ברמה של מודולים. פו- נקציונלייס. ישוס מורכב, כמו מעבד תמלילים או גל- ליון אלקטרוני, יכול לה- תפרק למספר גדול של ייעצמים פרימיטיביים" של טיפול מתמטי בנתונים, הכנת דוחות, קישור למ- 5 ו - על הלוגו 7 88 שו באוי = סדי נתוניס וכדומה. מעבד מוניקה את [ 8 ה = תמלילים כולל עצמים ו פרימיטיביים של טיפול לעריכה במקוס | 0 0 במלל, עיצוב אותיות ועי- של הגרפיקה. הו מוד, בדיקות איות ותחביר - 6 5 6 | | וכדומה. > : + 0 עייי פירוק של ישוס מורכב ן ₪0 2 ו למספר עצמים | פךל- ילו | | מיטיביים משיגיס לפחות 6זה 5365 ]גו[ > מג6 וסץ ,110715+ טס וזו זטס ]0 ו[65₪ז ב ג ופ חס שלוש מטרות: - 0 1. קל יותר לתכנת או- "ד = פטימלית עצם פשוט, לת- שינינו את שם חזק אותו ולשפר אותו. = 8 החברה וצבע 5 ₪ = 2. העצמים הפרימיטיבייס הלוגו בעזרת יכולים לשמש אבני בניה כלי הגרפיקה וחזרנו לטקטט. ₪ 08 ו 0 66 66 ססות ו פירוק לעצמים פרימיטיביים כפי שקל להבין, הפיכת ישומים בעלי אופי ייעצמאייי, עם מבני נתוניס פרטיים, תכונות יחודיות וגישה מקורית לקשרים עם העולס החיצון, לישומיס משתפי פעולה בסביבה אי- נטגרטיבית הוא מאמא לא קטן. במקריס רבים נדרשת כתיבה מחדש של כל התוכנה - סיטואציות בהן הצורך לשמור על הציפות פונקציונלית עס גירסאות קודמות מהווה נטל נוסף על המפתח. קל יותר לפתח ישוס תומך 2.0 01.8 מאשר להסב ישוס וותיק לסביבה החדשה. אבל במקביל לקשיים יש 8 6 ישראל אפריל 1994 !ספ זה 1676 ,000015זק 6 264: ]4ן!) 6 הגס ווסץ ,1071%+ 1005 אחז זווס 01 ]רז ם ג ו קת 0 למספר גדול של ישומים. למשל, מבדק האיות יכול להיות משותף למעבד הת- מלילים | ולגיליון | הא- לקטרונל. ו 3 ניתן לעצב את סביבת ו העבודה | בצורה | אי- נדווידואלית, עייי איסוף של עצמים פרימיטיביים נבחריס מתוכנות שונות. למשל, סביבת העבודה יכולה לכלול את הממשק של סק ןוחג , מבדק האיות של 676060זס/), מנוע הע- ריכה של 08/צ, יימנהל התרחישיסיי של לוטוס 1-2-3, המנוע המתמטי של קוו- אטרו-פרו והגישה למסדי נתוניס של אקסל (הבחירה הנייל היא שרירותית לגמרי שנועדה להדגמת הרעיון ואינה מייצגת העדפה אמי- תית שלי). נכונות מופרזת לשרת התמונה שצויירה לעיל עדיין מהווה תי- אוריה. מימושה דורש שמערכת ההפעלה היא זו שתטפל בעצמים השונים ותזווג ביניהס - תפיסה המונחת ביסוד מודל 1א80 של יבמ. נכון להיוס הייעטיפהיי של ישומים ביחידות של ייעצמיס" נעשית ברמת הייקופסהיי. ישו- מיס הם תומכי 01.8 או לא, אבל הס לא מתפקדים כאוסף של עצמים פריקים. למשל, אם אנחנו קוראיס לגיליון האלקטרוני, תוך כדי עבודה על מסמך במעבד התמלילים, כדי לשנות את הגרף השתול במסמך, הגיליון מו- זנק על כל חלקיו - גם אלה שאנו כלל לא מעוניינים בהס. ביקשנו שירות של המומחה לגרפים וקיבלנו התייצבות מלאה של מח- לקת גיליונות אלקטרונייס על כל שרתיה. זה "לא היה כל כך נורא אם הם לא היו תופסיס כל כך הרבה מקוס בזכרון! בשנה האחרונה הוציאה מיקרוסופט את הגירסה החדשה של .01, גירסה 2.0. השי- נוי המשמעותי ביותר בגירסה החדשה הוא ייעריכה במקוסיי, שמשמעותה כי הישוס המ- שרת לא דוחק מעל המסך את הישוס המ- ארח. בדוגמה דלעיל, כאשר מעבד התמלילים ביקש את השירות של הגיליון האלקטרוני לצורך טיפול בגרף, התוצאה היא שהגרף ייהתעורר לחיים'י ולממשק המשתמש התוו- ספו הכלים של הגיליון האלקטרוני, אבל המסמך של מעבד התמלילים לא נעלס מה- מסך ובלחיצת עכבר אפשר לחזור למלל ול- עבודה עליו. מיקרוסופט כבר ישמה את 01.8 0 במספר ישומים, אבל רק חברות מעטות הצליחו עד כה להצטרף למצעד התמיכה. גס לתקן המתחרה, ססעחטק0, עדיין אין תמיכה של ממש, למרות הצהרות התמיכה של יבמ, אפל, בורלנד, נובל ווורד-פרפקט. עבודת צוות במטריצה במישור אחר של אינטרגרציה פועלת מגמת ייתוכנות הקובצהיי (%4%₪ש00א0). גס מי שלא מוכן להכנע לצוו האופנה ולדבר על סביבת יישרתי ישומיםיי, בה טושטש הפער בין יימיחשוב אישייי ליימיחשוב אירגונייי עד כדי כך שאפילו מנהלי 15] בחליפות אפורות מרגישים בבית, חייב להודות כי בסביבה העיסקית אי-אפשר לעבוד אלא בצוות. תו- כנות קובצה מתייחסות לאספקט הקבוצתי של העבודה ולכך שמסמך מסולים עשוי לה- דהש למספר משתמשים בו-זמנית. תקנים שוניס אמוריס לארגן את מערכת התקשורת שתחבר בין משתמשים רבים וישומים שונים במטריצה של פעילות מתואמת. תקן [187א של מיקרוסופט ותקן 1א%1 של לוטוס מת- חרים על הבכורה בתחוס זה והמאבק עדיין לא הוכרע. חידוש עולמי ו אנטי וירוס למערכת הפעלה 09/2 , על טורבו אנטי-וירופ כרמל נחשבת 111/22 28 1 בעולם ול ושתל לאחר שעברה מבחנ' איכות ובקרה מחמירים ללוס 7 , וקיבלה את ההכדה הרשמיית כראוייה לשאת את סמליהן של המובילות בעולם: הלד - ה ד 605 ו | / ". | ווסטסוז 1 ךָ 1 ₪ בושטוים) 3 ו - 8 וו | ספא 105 הציון הגבוה ביותר לאנטי וירוס כהמל וי ) למה להתפשר - בהישג ידך הטובה ביותר! קדית המהעוב כרמל הנדסת תוכנה בע"מ צ'ק פוסט-שד' ההסתדרות 20, חיפה טל. 04-416976, פקס. 04-416979 ₪ .....₪."='='"א':ּבג'תג'תָתָב':ּצ=₪=- שִּ במשולש היחטים בין "נתונים"-"נלטולכים"- יייעומים" הזנקנו את ,1שאש על מנת להוציא מהגיליון את אחד הגרפים. | 5" חתכנו את הגרף והדבקנו אותו על המטמן בעזרת 20 הבעלות על הנתונים העבור מהישומים למסמכים מציאות קיימת היא זו שמרבית ה-26 באי- רגוניס כבר מחובריס לרשתות תקשורת מקו- מיות וניזונים משרתי קבצים. בכך הונחה התשתית להרחבת הבסיס המשותף לרמה גבוהה יותר של אירגון - שרתי מסדי נתונים. בניגוד למצב הקיים על 26 פרטי, מסד הנ- תוניס האירגוני מבוזר לעיתיס קרובות על פלטפורמות שונות, באתרים שונים וב- פורמטיס שונים. כדי להפוך את כל הנתוניס למשאבים משותפים יש צורך בכלים סט- נדרטייס לגישה ושליפה של נתונים. תקניס כאלה קיימים בעולס המחשביס הגדולים ובעולס היוניקס, אבל רק השנה ראינו איך הס מתפשטים גס לעולס המחשבים האישים ורשתות התקשורת שלהס. המקרו האוניברסלי פיתוח ישומיס ייאנכייםיי (התואר מתייחס לכך שהישוס נועד לשרת לקוח מסויים במ- ספר רבדים, למשל תוכנה לבתי מלון המ- טפלת בכל האלמנטים של אירוח, החל בק- בלת הזמנות וכלה בהוצאת החשבון הסופי) דורש שילוב של אלמנטים מדיסציפלינות שו- נות. הדרך הקלאסית לפיתוח ישומים אנ- כייס היתה לבנות אותס מאפס. לכל היותר נעזר התוכניתן בתוכנת מסד נתוניס סט- נדרטית עיימ לארגן את הנתוניס לפי צרכיו. אבל כדי להיות תפוקתי ככל האפשר כדאי 4 וי | אטטפון גוהם ‏ 1% |כמחום/ שת שאוף חן שפן |-. 7 0 רשפ זר 9 +4 6 ישראל אפריל 1994 כולם ביחד להעמיד לרשותו כלים של גיליון אלקטרוני לצורך חישובים, מעבד תמלילים כדי לטפל בטקסטים, תקשורת, גרפיקה וכל שאר הי- תרונות של ישומים ייעטופי צלופן'יי שזמיניס היוס מעל המדף. הבעיה היא שכיוס מרבית כלי התיכנות הפנימיים של הישומים לא מסוגליס לדבר עס ישומיס זריס. המקרו של מעבד התמלילים מסוגל אולי לקרוא טבלה מתוך הגיליון האלקטרוני, אבל לא לבצע פו- נקצית מקרו בתוך הגיליון. שפת המקרו של הגיליון מאפשרת יצירת שאילתה ממסד הנ- תוניס אבל לא לעצב אותו. שפות מקרו ייבין ישומיות", נושא לו אנחנו מקדישים מאמר נפרד בחוברת זו, מיועדות לתת למפתח שפה אחת בה הוא יכול לבנות ישוס ייאנכייי, המ- שתמש במספר. *ישומים סטנדרטייס ייאופקייסיי כאלמנטיס מוכניס מראש. התוצאה הכוללת של כל השעויים הניל תביא ליימהפיכה שקטהיי במיחשוב 6. במ- שולש היחסים בין 'ינתוניסיי - יימסמכים" - יייישומיסיי הבעלות על הנתוניס תעבור מהי- שומים | למסמכים. | הישומים | יהפכו ליישרתיםיי והמסמכים ליילקוחות'". הנתוניס יהיו יימשאביס משותפיסיי לכל מי שקיבל הסמכה לגשת אליהם. לא מדובר רק בנ- תוניס השמוריס במסדי נתונים אירגוניים, שם השיתוף ובקרת הגישה הס חלק אי- נטגרלי מסביבת העבודה כבר היום, אלא גס בנתוניס המהוויס חלק מכל מסמך שהוא. אס יצרנו תשתית בה כל ישוס יכול לה- תקשר עס כל ישוס אחר ולבקש את שירותיו בעיבוד נתוניס הרי שכל נתון במערכת הופך להיות משאב זמין לכל לקוח מוסמך. הדבר דומה לחלוטין למה שקורה במשרד בו הנ- תוניס שמוריס ומוצגיס כמסמכי נייר. כל מי שמוסמך לכל יכול לעיין בדוחות הכספיים של מחלקת הנהלת חשבונות, במכתבים שי- צאו מחלקת מכירות או בגרפיקה שהכינו מעצבי המוצר. הכוח הנוסף שנותנת להס הסביבה הממוחשבת היא שכל הנתונים (גס 59165 4ג!) 6 הג וול ,611075 אס טתות=ז) זווס 0 16001 ₪ צה, או לחזה 01 6 54163 1 556 ג וסץ ,110715 ןוז זנס 01 63011 ג אא וקו תוא שו תוכן של מכתב או תמונה הס נתונים) ומי- ניס אלקטרונית לכל ישום. עידן הערכות הצורה הבולטת כיוס למגמת האינטגרציה היא ייערכות התוכנהיי. למרות ההתקדמות הרבה שהזכרנו לעיל, עדיין נשארה רוב הדרך לאינטגרציה מלאה לפני המתפתחים. החיבור כיוס הוא, ברובו, ברובד הממשק וברובד הנ- תוניס. היימנועיס" הס עדיין נפרדיס ולא כל כך מסונכרניס ביניהס. אבל, בניגוד למצב בעבר, ערכות התוכנה הן עיסקאות כדאיות מאוד מבחינה כלכלית. המחיר של ערכה הוא לעיתים קרובות רק מעט יותר מהמחיר של ישוס בודד והאיכות של מרכיביה היא בין טוב מאוד למצולינת. אס בוחניס את הרכב שלושת הערכות בסקירה זו, | 077]08 0 של מיקרוסופט, 56 של לוטוס ו-ת710ת0 של בו- לרנד, | מוצאים את המוכיבים הבאים (הציוניס הס מ-1 עד 10): 6 [010851003ז7 0011106 05011ז110א מעבד תמלילים - 10 גיליון אלקטרוני - 9.8 מסד נתונים - 9.5 בנוסף מקבליס תוכנת גרפיקה טובה ודואר אלקטרוני. 513750116 5ט)1,0 מעבד תמלילים - 9.5 גיליון אלקטרוני - 9.0 מסד נתוניס - 7.2 ובנוסף מקבלים תוכנה גרפיקה טובה מאוד ומנהל נתוניס אישיים (א1) מצולין. 0 016 תגוס מעבד תמלילים - 10 גיליון אלקטרוני - 9.8 מסד נתונים - 8.5 אזאש סע 3.3 0 ו אס 0 5 אסס ה זט . ו המוז > | ו המעבר 7--567/6/]ת6ו[ 6 מעולם לא היה כה קל הפוך כבר היום למפתת ז506/)ת66 אם אתה מפתח ב-אספ אא , אתה יכול לפתח גם יישומי 68ש 61:601/56‏ ! קשה להאמין? עובדה! בורלנד מציגה את 4.5 אס0פיזגץ החדש במהדורת פיתות ל- 7 %8ו60חו/ - כלי פיתוח היישומים הגמיש ביותר שיצא אי-פעם לשוק. עם קשרי.801 מובנים (60עש)₪6ז51 ) אתה יכול עכשיו לשל ב נתונים מ-018616 , שרת ,501 15א50הץ5 או 0מגהוסע, 6 עם נתוני אסכ גא אע ו-685% מקומיים, באותו יישום. שפר את כישוריך הנוכחיים אתה יכול לעלות עכשיו כיתה ל-6%ש 01:601/567‏ תוך שימוש בכישורים אותם רכשת במשך שנים. עכשיו יכולים יישומיך לתמוך בכמויות גדולות של נתונים ובמספר רב של משתמשים, הכל באמינות רבה יותר. | אתה יכול לנצל תכונות כמו מילוני נתונים וטרנזקציות. אספ ג קל לשימוש למפתחים ולמשתמשים כאחד, ומעמיד לרשותך את מערכת ה-*6צז50/)ח6ו[6 הקלה ביותר להתקנה ותמיכה. - 6 ות!- השרת המתקדם ביותר 3 101672256 080 ל-אזאש אופואץ - מצוייד בתכונות מתקדמות שמצי בות אותו גבוה מעל האחרים. הוא מכיל מנוע גירסאות חזק הנותן ליישומיך מהירות שלא תאומן. עם שליטתו המלאה על טיפוסי נתונים רבים ויכולת הניהול שלו, הופך 3.3 1816886 7 יחד עם אספגא - לדרך הקלה ביותר לפתרון +ז1:60//566) מושלם. כלי אס גג מקצרים מחזור פיתוח מערך מלא של כלי תכנון ויזואליים עוזרים לך היום לפתח יישומי 0ש56/)ת6ו61 בזמן שיא. אתה תבנה אבדטיפוס של יישום בתוך דקות, ויישאר לך שפע זמן לבדיקות. כלי מודל הנתונים הויזואלי יאפשר לך ליצור סכימות נתונים מורכבות לעריכה, בקליק אחד של העכבר. ועם שפת הפיתוח המשולבת .011661 , כל האובייקטים של ממשק המשתמש והקוד הקשור אליהם ניתנים לשימוש חוזר מיישום ליישום, בלי כתי בה חוזרת של קוד חדש. לזה אנו קוראים חסכון בזמן! עלה עוד היום על הדרך ל-567/67/ ]16[ וקח איתך את א 610856-1)ח1ז. ₪ שמ שו ₪ ₪ מו או ₪ ₪ ₪ מא מש אש 1 מחירים בשקלים (כולל מע"מ): 45 00% במהדורת פיתוח ל -5/ו00ח1: " 0 ש"ח (5695+מע"מ) אן\( זס) 3.3 618850וח|: 1 5 ש"ח (פ599+מע"מ) 007005 ן 0 ש₪"ח (5295+מע"מ) ל 45 00%ההק לקבוצת עבודה : תחת פוססחו/: ו 5 ש"ח (5495+מע"מ) | 5 00 ל- פאוססחו/): . 5 ש"ח (5199+מע"מ! 00 65 1406 זסוסק ד העש ודו עצהו-וי ₪ -1 עד * אינטורנעוויונל רח' בית הילל 34 תל-אביב 67017 טל. 03-5622976, פקס. 03-5622985 כל שמות החברות והמוצרים הם שמות רשומים של בעליהם, היכולת הגרפית במקרה זה היא חלק אי- נטגרלי מהגיליון האלקטרוני קוואטרו-פרו והיא ראוייה לציון טוב. פתח להעדפות אישיות במיליס אחרות, מי שרוכש כיום ערכת תו- כנה צריך להתפשר מעט מאוד בדרישות האיכות. גס ההבדלים בין הערכות הס בג- בולות מה שפתוח להעדפות אישיות (כשעליך לבחור בין תוכנה ייטובה מאודיי לתוכנה "מצויינתיי, יש מקוס לקחת בחשבון גס גו- רמיס אחרים, כמו היכרות קודמת עס התו- כנה, איכות התמיכה של החברה, מדיניות שבחה, זמינות וכדומה) והמחיריס הס דומיס - אס אתה יודע לעמוד על המקח או לנצל מבצעים. מחירי המחירון הם: 6 ערכת מיקרוסופט יילמקצוענים" - 995 דולר (יש גם ערכה למשתמש הסופי, שאינה כוללת את מסד הנתונים מחירה כחצי מזה). 6 ערכת לוטוס - 795 דולר ערכת בורלנד - 595 דולר לדברי מיקרוסופט יותר ממחצית המכירות של 28651 הן בחבילות 108:ת0. לוטוס רואה ב-6וַ5חגוח5 אסטרטגיה לחזרה לראש הליגה במכירת ישומי 26 ובורלנד חברה עס וורד-פרפקט כדי להוות יחד כוח משמעותי יותר מול הענקיס. הפופולריות של ערכות תוכנה הביאה גס לייצירת ערכות יעודיות לשווקיס ספציפיים. למשל, אלדוס מתכננת ערכה הכוללת את תוכנת האיור 6011800ז], עיבוד התמונה ז6![ץ001051? והעימוד זט%ג6%1קַ23. | תו- כניות דומות יש לחברת מי- קרוגרפיקס ואדובי כבר מו- כרת | את אלוסטרטור ו-ק0ו[80105 בחבילה עם גו- פני 1 טס ותוכנת ]אד . הנקודה החלשה ביותר ביכולת של ערכות הנושא ממשק דואר ממשק מסד נתוניס שיבוץ עצמיס א 0 א - מו 600 תופשו 1004 פתדם! הפאק אתא וצ א | כולם ביחד התוכנה היא - האינטגרציה. העורכים שלנו נתנו לאספקט זה ציון נמוך במידה מש- מעותית ביחס לציוניס שכל מרכיב קיבל לחוד: 4 80 07105 של מיקרוסופט - 8.0 4 5/5075 של לוטוס - 7.0 4 07105 של בורלנד 6.5 מטרה ניידת הציוניס הנמוכיס יחסית מצביעיס על השי- טחיות של האינטגרציה. רק חלק קטן מה- מודוליס הפונקציונלייס הס משותפים ליותר מתוכנה אחת וגסם מה שהושג בעזרת טכ- נולוגית 018 עדיין לא מגיע למיצוי הפו- טנציאל. היתרון של מיקרוסופט בתחוס זה נובע מכך שהיא השולטת במפרטי 01/8 וב- שנה האחרונה המפרטים לגירסה 2.0 היוו מטרה ניידת לכל מי שניסה לסגור את הפער שנוצר לטובת מפתחי הישומים של מי- קרוסופט. אחת התוצאות של התיסכול שחשו מפתחים מתחרים, מול השליטה של מיקרוסופט במ- ערכת ההפעלה וסביבת הפיתוח, היא נסיון להציב תקנים ייפתוחיסיי תחליפיים לאלה שהציבה מיקרוסופט. בצורה זו הס רוציס ליצור תחרות הוגנת יותר בין מפתחי הי- שומים וסיכוי טוב יותר לעצור את מכבש של מיקרוסופט. את האלטרנטיבות אפשר לסכס בטבלה קצרה: תקן מיקרוסופט | תקן המתחרים ]תוא אוצ 6 ]א 20 מ אבל גס המתחרים לא משלים את עצמס בכל הנוגע לעוצמתה של מיקרוסופט וה- תקניס מוצעים על ידס כייאפשרות טובה יותר, אבל לא בלבדיתיי. למשל, תקן 018 (בגירסה 1.0) אומץ לראשונה עייי לוטוס בתוכנה 01'85א והוא מהווה מרכיב עיקרי ביכולת של תוכנה זו להפיץ נתוניס ברשתות גלובליות ולתפקד כמסד נתונים מבוזר. 01/5 0 היה צעד גדול קדימה, מעבר ליכולת המוגבלת של ה-611080880 ושל ייחילוף נתוניס דינמייי, 228. אבל זה גס תקן מאוד לא מספק מבחינת מהירות וקלות העבודה. כאשר אתה לוח (פעמייס, בעורת העכבר) על עצס שהושתל בעזרת 1.0 01/8 אתה מז- ניק בואת את התוכנה שיצרה אותו (עליך להמתין עד שהישום כולו יעלה מהדיסק) ואז נעלס המסך עליו עבדת עד כה ואת מקומו תופס המסך של הישוס המייצר. אתה יכול לערוך את העצם מחדש עס כל הכלים של הישוס מקורי, אבל אתה לא רואה איך העצס משתלב במסך המטרה עד שתחזור לי- שוס הלקוח. למשל, אס שתלת גרף מגיליון אלקטרוני במסמך מעבד תמלילים, כאשר תנסה לערוך את הגרף מחדש לא תראה אס הוא לא חורג מהמקוס שהקצת לו בין השו- רות וטורי המלל. 2.0 01, התקן החדש יותר, פותר את הבעיה עייי עריכה ייבמקום". כאשר אתה לוחץ על עצס שהושתל בעזרת 0 018 השינוי במסך מסתכס בכך של- תפריטיס וסרגלי הכלים של הלקוח מתוו- ספים כלים מישוס השרת, אבל המסמך נשאר על המסך ללא שינוי. מו'"מ בין ישומיס התהליך הזה, בו נוצר ממשק חדש ממיווג הכליס של שני הישומים, נקרא יימשא ומתן" בין הישומיס והוא יכול לקבל צורות שונות ומשונות. למעשה, תקן 2.0 01.8 מטיל את האחריות על תוצאות המויימ על מפתחי הי- שומים. עליהס לקבוע אילו כליס, מתוך המ- משקיס של שני הישומים, ימצאו את מקומס בממשק המאוחד ואילו יעלמו. חוסר הב- 8 0 מש ב 5 שא בוא 160 שח)ש! הספת את וו מא ה לתוך טבלה של עא0\ שתלנו קטע מהגיליון האלקטרוני שתואס את הנתונים בגרף. > 0 משיון 0 [ -807 00 5 0 שה " ועט 1 0 / בי 16005 90 )9 00%( %'100 107 ₪0 9 60 ]גמ או 1% סץ ,80 הטרגל בראש החלון כולל עכשין כלי עריכה של א עס תפריטי ]1 ו-ק זוז של כאסזו. +4 22 6 ישראל אפריל 199% \ וק )45= וכולם יאהבו לעשות איתך עסקים ה3) התוכנה לתכנון עסקי מוצלח תכנון עסקי נכון הוא תמיד הצעד הראשון להצלחה. הצלחה בגיוס משקיעים ומשאבים. הצלחה בחיזוי מצבים עסקיים עתידיים. הצלחה שמשמעותה רווח והנאה ממעשיך. היא התוכנה המובילה בישראל המעניקה לך, המנהל, כלים רבי עוצמה להכנת תכנית עסקית מקצועית ומדוייקת, בקלות ובמהירות - גם אם אינך מומחה במחשבים ו/או בעל רקע כלכלי. ה חשובה לך לבניית תחזית רווח/הפסד, לניתוח תזרים המזומנים, לבדיקת יישימות במצבים משתנים (צדו וו45/8==) ולהכנת תקציב. אתה יכול בל הה3 33 וגם בלי טלפון ופקס. השאלה היא אם אתה יכול להרשות לעצמך.. לפרטים התקשר עוד היום. כוח למקבלי החלטות. ביפלן אינטרנשיונל תוכנות בע"מ בית קורקס, משכית 27, הרצליה טל: 09-562002, פקס: 09-574055 שִּ ערכות התוכנה הן עיסקאות כדאיות מאוד מבחינה כלכלית. המחיר של ערכה הוא לעיתים קרובות רק מעט יותר מהמחיר של ישום בודד הירות בנקודה זו הוא שמפריע כל כך למ- פתחי ישומיס מתחרים להשתלב בסביבת 0 .01 והוא שנותן יתרון ברור למפתחי מיקרוסופט. יתרונות אחרים של 2.0 01.8 הם גרירה וה- שלכה של עצמיס מישום אחד לשני (אתה יכול לפתוח את הגיליון האלקטרוני בחלון אחד ואת מעבד התמלילים בחלון השני ול- גרור את הגרף מחלון לחלון) ויכולת תי- כנותית. | לתכונה האחוונה קוראיםס ייאוטומצית 015יי והיא מהווה צעד חשוב ביותר בדרך לתיכנות יימונחה עצמים'י או- ניברסלי. אוטומצית 01/5 משמעותה כי הי- שומיס ייחושפיסיי (205₪א2) את העצמיס המרכיביס אותס לגישה מבחוצ. למשל מעבד התמלילים חושף לתוכנות חיצוניות את המ- משק למבדק האיות. בצורה זו, אס ישוס אחר, למשל הגיליון האלקטרוני, נוקק לב- דיקת איות, אין צורך להזניק את כל מעבד התמליליס מהדיסק ולשלוח את הקוב לב- דיקה כשהוא מוסווה כמסמך מעבד תמ- לילים. הגיליון האלקטרוני שצוייד בקריאות 1 מתאימות לממשק החשוף של מבדק כולם ביחד כאילו הוא עצס פרימיטיבי עצמאי. בצורה דומה יכול מעבד התמליליס להשתמש במו- דול גרפיס של הגיליון האלקטרוני מבלי לע- רוך לפני כן את הנתוניס כטבלה בגיליון. הקשרים הישיריס בין ממשקי העצמים נו- צרים עייי תיכנות בשפות המקרו של.הי- שומיס הנוגעיס בדבר, או עייי תיכנות בש- פות מקרו אוניברסליות. ברור שהאלטרנטיבה השניה עדיפה והיא הנושא של מאמר סקירה נפרד בחוברת זו. גס מפ- תחות ערכות הישומיס רואות את הצורך באיחוד שפות המקרו השונות לשפה או- ניברסלית, אבל עד כה המאמצים נשארו ייבתוך המשפחהיי. מיקרוסופט מציעה את ח0גו61 10811005[קק/ 8516 [הטצג, | לוטוס ובורלנד עדיין עמלות על איחוד ניבים של שפות המקרו השונות שלהס. שיקולים מסחריים המשמעות של ייחשיפת עצמיס'י היא שהי- שוס הופך מעצם מגובש יחיד לסיפרית עצ- מיס + תוכנת חיבור הנקראת יימסגרת" (אזסאסותגז]). הצעד האחרון, שיאפשר לכל משת מש לפרק ולהרכיב ישומים לפי צרכיו, ללא הזדקקות לשפות מקרו ותיכנות קו- נוונציונלי, יישג כאשר תופרד המסגרת מן העצמים הפרימיטיביים. אתה תוכל לרכוש בנפרד את המסגרת האוניברסלית מהיצרן המועדף שלך ואת סיפריות העצמיס תרכיב ממודולים שתבחר אחד לאחד. הטכנולוגיה להשגת השלב הזה כבר זמינה היוס אבל מה שמונע את מימושה הם, בעיקר, שיקוליס מסחריים. יצרני התוכנה הגדולים מעדיפיס למכור לך ייערכת תוכנהיי בחמש מאות דולר, מלהתחרות. על מכירות כל מודול בנפרד כאשר המחיר של כל מודול הוא בסדר גודל של תוכנת תא ו 51118 ממוצעת. הקבצים. הישומים ומסמכי 2.0 01/5 מש- תמשים בפורמט חדש, הנקרא 200416 לאי- חסון הקבצים, כאשר כל מסמך הוא סיפרית קבצים עצמאית. מבחינת הישוס, המבנה של קבצי 205 הוא שקוף לחלוטין והישוס מכיר רק את המושג יימסמץךיי. אס המסמך מורכב ממספר קבצים וסוגי נתונים שונים, המידע הזה טמון עמוק בתוך מסד הניהול של וו ססם, ואינו נחשף לישוס ולמשתמש. גישה דומה לניהול יימונחה מסמכיסיי ימומש בגי- רסת הייעצמיסיי של ךא פסטתג/, הידועה כיוס בשס 6180 (ייקהיריי, בירת מצרים). התוצאה של השינוייס ב-018 הס שגירסה 0 היא זריזה יותר, גמישה יותר ואמינה יותר מגירסה 1.0. הזריזות נובעת מכך שאין צורך לטעון את כל הישוס המשרת בכל פעם שאתה נזקק לאחת הפונקציות הכלולות בו (תוצאה של חשיפת המבנה הפנימי). הג- מישות נובעת מהתמיכה בעצמים יימקונניס" (ע519תא), למשל גרף משובצ בגיליון אל- קטרוני משוב במסמך מעבד תמלילים. 01/8 0 גס מצליחה לשמור טוב יותר על הקשר בין מסמכים ליישומיס כאשר אתה מסדר מחדש את הסיפריות. כל עוד לא הפרדת בין המסמך לבין הישוס (היימיכליי, אא דא 00, כפי שמקובל לקרוא לו. בדוגמה המלווה אותנו במאמר המיכל הוא מעבד התמלילים בו את המארגן את כל היירכיביםיי, 75א00%120%, שבנית בעזרת ישומיס אחריס ושתלת בעזרת 2.0 00₪), הקשר ביניהס לא מתנתק. הבעיה העיקרית של 2.0 01/8 היא המורכבות והקושי בת- מיכה בכל התכונות הנייל. בשלביס הר- אשוניס לפחות של אימוץ 2.0 018 כתקן, התמיכה של ישומיםס רביס תהייה חלקית בלבד וצפוי בלבול די רציני בין המשתמשים בשאלה איזה ישוס מתקשר עס איזה ישוס אחר ומה רמת הפונקציונליות של קשר זה. האיות, יכול להפעיל את המבדק ישירות | 01022.0 מביאה גם לשינוי משמעותי במבנה 1 40 + חס הסס 3-ו 5 3 2 הרמ 1 ו אהא 21 ]| דש 1 -- 00 ו ד = רא אסע 1‏ מאא] ‏ אמוס וואפתן להלף ופ שג | הטבלה השתולה נראית | 5 - כאילו הכינו אותה ב-08/ ולא ב-ומסאס. " ] -וחחאה ענשיו הוספנו שירטוט מתוכנת 1810), שגם היא תומכת ב-0162.0. +4 ץוע .%'1990 156 מו טמ 101 006 סט 105 זל | מו ה, 0 4ב 506 ,רסמו ארומ וטס 01 1045 6וס וגו 1 שתננטא4)ם אא1ום 6אר זס וו צג קבוש ,+01 מב )אמוס 6+ סו שטוממנרו 620% אוקס אוה מו 6טכא1) כ הגוז 01016761 01 104 ב 251 91 0 .0313 טאיס זגוס קט 44 חאו אודסו! 5 פוט ד 100% 50 91 אס( 1-'5‏ 7ו/ 7 0 ישראל אפריל 199% ₪ תה יכול לסמוך על 6 שתתן לך את הכלים לעמוד בצפיות אחדאמ6]אט-6 היא הערכה המושלמת של כלים לניהול מרכזי של מערכת מידע אירגוני, על כל הפלטפורמות, מכל האספקטים. בסביבות אזאש, ₪ג\ושא, 15 ,45/400, 05/2 דא פאוסשחו\ ומחשבי מזא ג אזא ג ו. בקרה מושלמת על מה שקורה בכל שרת ובכל תחנת עבודה. בקרה על אבטחת נתונים, אירכוב, גיבוי, ניטור ביצועים, 5 איזון עומסים, תיזמון תהליכים, הפצת ו דוחות, חיוב משתמשים, התראת וו תקלות - בקיצור, כל מה שמדיר שינה 4 ל₪ :₪ מעיניו של כל מנהל מערכות מידע קריטיות. אתה יכול לסמוך על 6 שתספק את הכלים הנכונים לבעיות האמיתיות. / בסופו של דבר, כבר 20 שנה שאנו עושים זאת במרכזי המחשבים הגדולים בעולם, בסביבות העבודה הקריטיות והקשוחות ביותר שאפשר למצוא. אמדאמ6[אש-6 היא המערכת היחידה המאפשרת לך לנצל בסביבת א[א₪ ורשתות 76 את הנסיון הנצבר בעשרות שנים ואלפי התקנות על מחשבי מ[\/א"א[ג1. אז תרים טלפון ותראה איך בעזרת 6 הכל דופק כמו שעון שוויצרי 0 0 פוא זא פא 05/2 מתגצודטא ואט דוסה 05 תוכנה עדיפה במחשבה תחילה 64 ישראל ת.ד. 58160 קרית עתידים, תל-אביב 61580 טל': 03-491091 פקס: 03-491094 משווק מורשה: ליהד-בינה, הצורף 5 חולון, טל': 03-5573421 פקס: 03-5596586 א צִּ הו50פ לא רק יתמוך בביזור הישומים והמממכים ברשתות 06 הומוגניות, אלא שהוא אמור לתאום לתקן ₪84 60, שמטרתו לגשר על הפערים בין בלטפורמות שונות נותרו גסם מגבלות ל-2.0 01/5 יש גס מספר מגבלות חמורות, שתמנענה ממנו מלהפוך לפתרון אוניברסלי לקישור והטמעת עצמים. למשל, אי-אפשר לשתול עצמיס שגודלם יותר מעמוד אחד ואי אפשר לפזר את העצמים השוניס ברשת תק- שורת. האסטרטגיה העתידית של מיקרוסופט היא להרחיב את התמיכה בעצמים מבוזרים בגירסת 6180, הצפויה לצאת בתוך שנה, אבל עד אז חייבים כל המסמכים והישומים הקשוריס להס לשכון על אותו כונן. תמיכה חלקית בעצמים מבוזריס קיימת כבר היוס בתוכנות ייקובצהיי מסויימות, למשל 8םיסא של לוטוס, אבל מדובר בינתייס רק ברמת 0 01. הבעיות של הסבה לגירסת 2.0 אינן פשוטות לפתרון. למעשה נדרשת כתיבה מחדש של רוב הישוס ואפילו כליס לכך עדיין לא זמיניס באופן מסחרי. בינתייס נוצרה אופוזיציה חזקה ל-2.0 01.5 על רקע פוליטי. המפרטים הסופיים של 01/5 0 לא גובשו עד אמצע 1993, הסיפריות די- נמיות (211) הדרושות למימוש התקן הס- פיקו כבר לעבור מחזור שינוייס ראשון וע- כולס ביחד רכת הפיתוח (52%) גם היא בוששה לבוא. בזמן שהעיכוביס האלה עצרו את רוב המ- פתחים האחריס, הצליחו מפתחי הישומים של מיקרוסופט להוציא גירסאות תואמות 0 08 לשלוש תוכנות: ,6.0 כא0סש 0 ו-5.0 ,1םאם. שאר היצרנים, כולל אלה שהבטיחו את תמיכתס מראש, כמו לוטוס, מרגישיס מרומים. 06 האלטרנטיבה ל-01/8 האופוזיציה למיקרוסופט בנושא זה כוללת היוס את אפל, בורלנד, יבמ, נובל, אורקל, טליגינט, וורד-פרפקט וזירוקס - רשימה מכובדת בכל קנה מידה שהוא - והדגל סבי- בו היא התאחדה נקרא טססחטקס0, כך שאנו מדברים עדיין על תוכניות ולא על מוצריס. העיקרון הראשון של התאגיד הוא כי חייב להיות מפרט ייפתוחיי מר- אשיתו, בדומה לתקן 5א800חו/ א, המנוהל עייי תאגיד חברות בעלות עניין ביוניקס. הפ- תיחות אינה רק בחשיפת כל המידע לכל הח- ברות כשוות בין שוות, אלא מדובר בתקן המגשר על הפערים בין פלטפורמות ומערכות הפעלה. פלטפורמות פשסשחג\ 05/2, מקי- נטוש, ₪ ג%\6א ויוניקס אמורות להשתתף ביצירת מסמכי סססחטק0. לשס כך תורמות החברות השונות את הידע הקינייני שהן רכשו במוי"יפ פרטי לקלחת הציבורית ומן העירבוב אמור לצאת התבשיל המשותף לכו- לן. אפל תורמת את טכנולוגית הקישור והטמעה שפותחה בפרוייקטיס 1501 ו-808))₪ . מבנה הקבצים 10א88 פותח עייי אפל על סמך עבודה מוקדמת של לוטוס. גס שפת המקרו הבין-תחומית |0ח50ח6ק0 היא תרו- מה של אפל, בזמן שמודל העצמיםס מבוסס על 1א50 של יבמ. וורד-פרפקט תנסה לגשר בין 60200ק0 ל-01. מבני המסגרת (5אא0/ום)א 4) שיתמכו עייי ססעחסקס ₪ ב 0 1 מטן כוללים את 6זג\קקא של נובל, 01 של בורלנד וטליגעט. את מודל העצמים ]580% תרחיב יבמ לתמיכה בסביבת רשתות והוא יקרא 2501 (1א50% 0טוטטתופוכ). עצמים מבוזרים ברשת האלמנט האחרון, התאמת מודול העצמיס לסביבה מבוזרת, הוא משמעותי ביותר. לא רק שהוא יתמוך בפיזור הישומים וה- מסמכים ברשתות 6 הומוגניות, אלא שהוא אמור לתאוס לתקן 60884, שמטרתו לגשר על הפערים בין פלטפורמות שונות. תקן 604 מנוהל עיייי קבוצת יצרנים בשם קטסז0 |חטוחספבחג]א וסטן00, ששמה לעצמה את המטרה של בנית ארכיטקטורת לקוח/שרת אוניברסלית ברמת העצמים. המודל הזה יאפשר ל-0/ המריץ ישוס מס- גרת תחת 05/2 לבקש מסמך ממחשב מקי- נטוש, שירות מתוכנת עיבוד תמונה על תחנת יוניקס, בדיקת איות מ-6? אחר המריץ את סו ונתונים משרת 6ג\)שא. | תקן 604 הוא היימתווך האוניברסלייי של בקשות לשירות בין פלטפורמות שונות וע- צמיס משותפים. למזלנו, תאגיד 206ח6ק0 מתכוון לשמור על תאימות עם ₪.01. ישומי 015 יוכלו לקבל שירות כלקוחות ססעחטק0 או לספק שירות ללקוחות 206ח6ק0. אס זה יצליח אצי יוכלו שני התקניס לחיות זה לצד זה. אס זה יכשל אזי תחולל סביב הנושא מלחמה בקנה מידה עולמי. שפות המקרו הבין-תחומיות השפות האלה אמורות לספק יכולת שילוב של ישומיס | סטנדרטיים | למערכת יוורטיקלית" מוהתאמת למטרה ספציפית. הן מתפקדות כייקבלני עבודהיי עייי גיוס הי- - ו 8 |( הלש 1₪6 1095 אחם! המת שא וצ 5 לחיצה כפולה על השירטוט מעלה את כלי העיצוב של 0 ומוטיפה את התפריטים לסרגל העליו|. -| בד חק ו ב ₪ ו בר ה הזסד] 056סו1> 0) פמגוזז 41767686 0 10 3 4 זט ,918 861 תאיט ]00 קט 564 חאו אוסם ₪ פוה1" המוצר הטופי כולל אלמנטיט שהוכנו ב-3 ישומים, מבלי שיצאנו לשם כך מהמסמן. +4 ז טס מס סט סו 9] 0 01 91 01 סו גחו מוס> 16 ,6 םו ז0] 9 סו א85 שחו קַמ1ו66פוק6 800 39 מו 601106 גו %6פן] 5ז1צ 156 .015160 501 "וטק תמש זנוס מ גמ 10:05 88 )בגש שח!!וסתב ובטפט 06 :שם!שזטכסה> ון 8 5 | ומ ,)טוח סח 10'5 ]גוח אמסתו>66 ₪06 עש > ג | ו בו ו 26 6 ישראל אפויל 1994 ג'והן דבורק, עיתונאי המחשבים הנקרא ביותר בעולס, בא לבקר ולדבר בישראל בוא לראות |ולשמוע) אותו בגודל טבעי אא 76 המהדורה הישראלית מביא את עיתונאי המחשבים השנון והמתוקשר ביותר בעולם, אסכ .6 אאס1, לסמינר הבינלאומי הראשון בישראל בנושא: כיוונים במיחשוב השולחני לשנים הקרובות בסמינר, שיערך בחודש אפריל 1994 בתל-אביב, ישתתפו גם בכירים מההנהלות העולמיות של חבהות המחשבים הגדולות בעולם. אינטל, מיקרוסופט, יבמ, לוטוס, קאז, דיגיטל, 6, בורלנד, נובל, מוטורולה ואחרות הוזמנו להשתתף וכבר קיבלנו מחוייבות של חלקן להביא לסמינר מרצה מחוייל ברמה בינלאומית. השתתפות חובה אם אתה אחראי על קביעת מדיניות המיחשוב בחברתך לשנים קרובות - אתה חייב להשתתף בסמינר. רק שם תשמע את הדברים המוסמכים ביותר, מהאנשים המוסמכים ביותר לדבר בשם החברות המוליכות בתעשיית המחשבים. היוס היחיד שתקדיש לכך יכול לחסוך ממך חודשיס של התלבטות, התרוצצות בין תערוכות בעולס וקריאת הר של מסמכים. אם הזמן שלך יקר - ההשתתפות בסמינר היא ההשקעה הטובה ביותר. ליצרנים ישראליים עם הפנים לארה"ב גיוהן דבורק ישמח לפגוש חברות ישראליות עס מוצרים מעניינים המיועדים לשוק האמריקאי. זו הודמנות נדירה להתייעצ עם אחד האנשיס המוסמכים ביותר בכל הנוגע להתאמת המוצר לשוק האמריקאי. הפגישות תערכנה "אחד על אחדיי ביוס השני לסמינר בתל-אביב. יתקבל רק מי שהזמין פגישה מראש. מספר הפגישות מוגבל ביותר - כל הקודם זוכה. מחירים והרשמה תאריכים : לסמינר הבינלאומי - 19.4.94. לפגישות עס חברות ישראליות - 20.4.94. מקום: לסמינר הבינלאומי - גן אורנים, מגרשי התערוכה תל-אביב. לפגישות עס חברות ישראליות - בבית מלון (לא נקבע עדיין) בתל-אביב. אירוח: הסמינר כולל ארוחת צהריים ברמה גבוהה (כשרה), קפה ועוגות בהפסקות, שתיה קרה בזמן ההרצאות. שעות: לסמינר הבינלאומי - מ-9.00 עד 16.30 (הפסקת צהרים 13.20 עד 0). פגישות של חברות ישראליות לפי תיאום מוקדס. מחירים: השתתפות ביוס הסמינר הבינלאומי 5195, לא כולל מעיימ. פגישה ייאחד על אחדיי עס דבורק - לפנות לטלפון 03-6966231 לקבלת פרטים והצעת מחיר. הרשמה מוקדמת: כדי להבטיח את מקומך תוכל להזמין כרטיס כבר היום, במחיר 675 שייח (כולל מעיימ, לתאריך 15.3.94). הזמנות ושיקים יש לרשוס לפקודת אלידע הוצאה לאור בע'"מ ולשלוח לת.ד. 9237 תל-אביב, 61091. טופס הרשמה: גלוית הרשמה לסמינר הבינלאומי מופיעה בין גלויות המשוב של גיליון זה. אלירע טבנולוגית ו משתמשת במטפורה של 'פורטום"י - 'שנוייי. הדף הזה מתוך קוואטרו-פרו פורטט ברבים, 4 משתמש אחר ברשת, ''מנול", קלט את הדף המפורסם. 4 את הדף הנקלט המנוי משב ב''מחברת"י של קוואטרו-פרו שהוא מכין. +4 כולת של ישומים נפרדים לביצוע פרוייקט מורכב. למשל, ישוס המיועד לחובבי הבורסה יהיה מבוסס על מקרו שיבצע בצורה או- טומטית: חיוג לשירותי מידע מקוון (עייי הפ- עלה של תוכנת תקשורת), שאילתה וקליטת הנתוניס על ביצועי מניות מסויימות (תוכנת ייחזית'י למסד נתונים), הכנסת הנתונים לגי- ליון אלקטרוני וביצוע אנליזה על תיק המ- ניות, הפיכת התוצאות המספריות לגרפיס והצגתס על המסך, שתילת הגרף בתוך מסמך עיבוד תמלילים ולבסוף הפצת המסמך המו- רכב למנוייס בעזרת תוכנת פקס ומודס. שפות מקרו אינן דבר חדש וגם שפות שמ- 0 ופוסד 4 3 12 1 המ 000 ו 20 5 סו השקה של | וטופ ל ו =|פטם 8 ₪ = ו 2 0 סוגלות לגשר בין ישומים שונים כבר ראינו, אפילו תחת 205. החידוש האמיתי הוא הע- ברת הזירה מחברות צד גי המתמחות במילוי ייגומחותיי בשוק התוכנה, למתחרות הר- אשיות. מיקרוסופט מוליכה את התחרות עס יימהדורת ישומיס" (ח00ז₪01 חסנובסו!קקא) של שפת התיכנות סן835 [גטפג (84/ בקיצור). מהדורה זו נעזרת ב-2.0 01/8 עיימ לגשר בין ישומים. היא הציגה את עצמה לראשונה כשפת המקרו של 2.0 ,8801 ובעתיד היא תהפוך בהדרגה לשפה המשותפת לכל ישומי מיקרוסופט. במקביל עובדת לוטוס על שפות | המקרו | האו- ניברסלית שלה ]חספפטוס], שתגשר בין הישומיס השוניס בערכת ו 6 קומפיוטר ְ אסושייטס הכרטה על : התוכניות | שלה לשפת / מקרו אוניברסלית בשם 5, המבוססת על שפות התיכנות הוותיקה והאמינה ז68-864[!20 , שתגשר בין הישומיס שלה. כמובן שבתחוס השפות לא יחסר מקומה של בורלנד והיא מכינה שפה בשם זס)גוחסוטג 00[601, | המ- בוססת על פסקל ותומכת ב-2.0 ₪/01. ור 0% כ וד ותגע תור אינטגרציה ברשתות השילוב בסביבת רשתות מפגר בצעד אחד אחרי מה שקורה על שולחן העבודה ובכל זאת נרשמה לאחרונה התקדמות | משמעותית. יתכן והסיבה לכך היא הפופולריות של תוכנות ייקובצהיי ₪ 0 וה- מאמצים המושקעים בני- -- 7 8 0 : של הול ייזֶרימת העבודה"י !סד 3 1 1 ו ב ה ה ה 1 (ש088710/) בחברות .09| 55200 3 ו ו = = רבות. החזית העיקרית בה 12000 וו 917000 915000 - 110100 = 8:מ6מוהמת6]ההוע 5 45600 0 0 0 00 06 ישראל אפריל 1994 הושגה התקדמות ממשית היא במערכות הדואר הא- לקטרוני - התקדמות תוך קונפליקט בין תקניס מת- חרים: [82) של מי- קרוסופט מול 1א[ץ של לו- טוס. למזלנו אין הרבה על שִּ המיוחד ב-א/: פפזסא ביחם ל-פפפ שיגרתי הוא שהיעשומים הקשורים יכולים להיות מבוזרים ברשת רחבה [אגש] שִּ המייחד את אפפס היא היכולת להשתמו במגוון רחב ביותר של תשתיות תקשורת לצורך העברת הודעה מהמברטם למנוי מה לריב ומפתחי ישומים לא מתקשים לספק תאימות עס שני התקניס במקביל. תאימות 1/4721 (או 1א%1) פרושה שישוס אחד יכול לשלוח תשדורת דואר לישוס על תחנת עבודה אחרת ברשת מבלי להודקק לתיווך של תוכנת דואר יעודית. התחוס התחרות: ביותר (כנראה מפני שהוא עדיין בחיתוליו) במלחמות התקנים הוא הגיל- שה למסדי נתונים. כאן מיקרוסופט דוחפת את תקן 0286 ואחריה הולכות מספר גדול של חברות, הן בצד הייחזית'י (כלי גישה למ- סדי הנתונים) והן בצד הייעורףיי (מנהלי המ- סדיס עצמס). בורלנד ואחרות הציעו תקן מתחרה בשם [1242, לוטוס מציעה את 315 ואורקל את 61/08 (יידבקיי). גס כאן התגובה הראשונית של יצרני הישומיס היא נסיון לתמיכה בכל התקנים, במקוס להכניס ראש בריא לזירת מלחמה. שיתוף נתונים השיטות לשילוב מספר משתמשים בקבוצת עבודה, כך שהס יכוליס להתעדכן בו-זמנית כשמדובר בתחנות עבודה שם המשחק הוא כוח ואמינות. משניהם יש ל-00040 בשפע. בלי הגבלה. מבחר תחנות העבודה של 60/40 עם מעבדי 486 ופנטיום של אינטל מעניקות למשתמש עוצמה ללא גבולות בעיבודים מורכבים של נתונים וגרפיקה. התכנון הייחודי של 60/40 מבטיח מיקסום התוצאות והעוצמה. טנא אלי ל ל 7 ד תיזכ ) תים חס סתמום תים מחשבים ומערכות בע"מ מרכז מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל 51905 טל: 03-5340962 פקס: 03-5343917 סניף חיפה: 04-338205 יש ל-040/ו00 תשובות חכמות תחנות העבודה של 600040 מצויידות במיוחד לתפקידן - רכיבי חומרה ותוכנה המותקנים במערכת משפרים ומאיצים את ביצועיה, לתחנות יכולות קול וגרפיקה משופרות, לכולן אופציות הרחבה לעתיד והתאמה לשינויים. בהחלט ניתן לומר, שלא כל התחנות נולדו שוות. במיוחד אלה על 040/ו00. 000 ותים - הכי טוב שיש כאשר אתה בוחר בשילוב של סגמווסס ריתיס' אתה מבטיח לעצמך לא רק את המוצר הטוב ביותר אלא גםס את השרות והתמיכה של ספק מקומי מהשורה הראשונה.יתים' היא קבוצת המיחשוב המצליחה בישראל עם יותר מ-250 אנשי מקצוע ואגף שרות מהמנוסים והגדולים בישראל. הפעילות של 'תים תקשורת' משלימה את המעגל מוצר-שרות- תקשורת. באופן מושלם. והמחיר - כאן בהחלט מצפה לך הפתעה - נעימה... שילוב אובתדשלי במליחעווב | יותר אחריות מכולס. 5 שנים ‏ | 0 בכל שינוי שחל בנתונים המשותפים גס אס הנתוניס אינס חלק ממסד (אלא הס קטעיס מתוך מסמכים שונים, למשל מתוך גיליון אלקטרוני), הן רק בראשית דרכן. כיוס שתי השיטות שכבר מיושמות - אס כי בקנה מידה קטן ובתוכנות קינייניות - הן 5סא % של לוטוס ו-085% של בורלנד. 6פתההסאם 1616 פסוסא! היא טכניקה שפותחה במסגרת מסד הנתונים המבוזר של לוטוס והיא מאפשרת העברת נתוניס דינמית בין ישומיס הקשורים לאותס שדות משותפים. המיוחד ב-א/ת 0785א ביחס ל-מככ שי- גרתי הוא שהישומיס הקשורים יכוליס להיות מבוזריס ברשת רחבה (א4/), כאשר 5 מספקת את תשתית ההפצה של הנ- תונים. למשל, במערכת ניהול מכירות מבו- זרת כל מוכרן מנהל את ספר ההזמנות שלו במחשב אישי - בדרך כלל מחשב נישא אותו הוא לוקח לפגישות. כאשר מוכרן מדווח בא- מצעות 075א למרכז, עייי התחברות לקוו טלפון, כל המסדיס שזקוקים לעידכון מק- בלים אוטומטית את הערכים החדשיס של השדות המענייניס אותם. כך מקבל מנהל המכירות האיזורי את רשימת הלקוחות שח- תמו על הזמנות חדשות, מנהל האספקה את רשימת הפריטים המוזמניס ותאריכי הא- ספקה והמנכייל את סך ההזמנות שנקלטו. הגישה של בורלנד, 86ח8ח6א₪ וסטְוְ08, שונה לחלוטין. היא מבוססת על יחסי יימפרסס" - "ימנוייי, בין מי שמציע את המידע שברשותו למי שנרשם כמעוניין במידע. בורלנד מימשה את גישת 085% בגירסאות החדשות של קוואטרו-פרו ופרדוקס המיועדות לעבודה קבוצתית. המייחד את 085% היא היכולת להשתמש במגוון רחב ביותר של תשתיות תקשורת לצורך העברת הודעה מהמפרסם למנוי. אלה כולליס את כל סוגי הרשתות המקומיות ושירותי דואר אלקטרוני צי- בורייס, דוגמת 1וגוא 101א. כאשר אתה מש- חרר לפרסום עידכון 085% להפצה בא- מצעות שירותי ₪1א 101א, המנוייס לא רק יקבלו את ההודעה, כמקובל בדואר אל- קטרוני, אלא שהמידע ישובף מיידית בתוך הישומיס שהוגדרו כצרכנים של מידע זה. לקראת שולח| עבודה מונחה עצמים הפירוק של ישומיס למרכיבים, בצורת עצ- מיס קומפקטיים החשופים לגישה של כל ישום, יוצרת בעית ניהול, המאפילה על הק- שיים בניהול מערכת הקבציס בסביבה קו- נוונציונלית. הנסיון הראשון - וכנראה נסיון בטהם זמן - היה של היולט-פקרד עס תוכנת 6 ישראל אפריל 1994 כולם ביחד סג שסא, | שלא מילאה אחר הצפיות של אלה שקיבלו אותה כחלוצה לפני | המחנה. | סביבת | 1 ס של 05/2 כבר כוללת מספר אל- מנטים בסיסייס של ניהול עצמיס מערכתי - סביבה שתפותח בגירסאות עתי- דיות של 05/2, תוך הס- תמכות על טכנולוגיות המ- פותחות במסגרת ךַאםסן, המשותפת ליבמ ואפל. כיוס המימוש המלא ביותר של ניהול עצ- מיס ברמת מערכת הפעלה קיים ב-ק6ו15א6א. זו כו- ללת סביבת תיכנות מונחה עצמיס מלאה וכלים לחי- פוש עצמים לפי תוכנס, ללא ידיעת שם הקוב ופו- רמט המידע. המגמה של עיגון העצמים במערכת ההפעלה תתחזק עס גי- רסאות יישיקגויי וייקהירויי של פ5שס6תו/ | וגירסאות עתידיות (ל-6'זטשסץ) של 7 וח6ו5ץ5, מערכת ההפעלה של המקינטוש, שכבר היוס מספקת | ממשק ‏ גרפי יימונחה עצמיסיי והרבה מהתכונות שסקרנו לעיל. בפרקים הבאים אנו מבי- איס סקירות השוואתיות בין שלושת ערכות התו- כנה הפופולריות; של מי- קרוסופט, לוטוס ובורלנד. הסקירות כוללות השוואה של כל אחת מהתוכנות הכלולות בערכות (גיליונות אלקטרוניים, מעבדי תמ- לילים, מסדי נתונים, גרפיקה ועזרים), כמו גס השוואה של הערכות כסביבת עבודה אל- נטגרלית וקוהרנטית. בגיליון הנוכחי אנו מביאיס את החלק הראשון של הסקירה, החלק שרלוונטי ליותר משתמשים יש- ראליים, הכולל השוואה בין שלושה גיליונות אלקטרוניים - לוטוס 1-2-3, ,081א₪ וקוו- אטרו-פרו - ושלושת מסדי נתוניס - פרדוקס, ו-00085/. בגיליון הבא נביא את החלק השני ובו השוואה בין מעבדי הת- מלילים, התוכנות הגרפיות (מצגות), תוכנות העזר והשוואה בין הערכות. 6 6 14 0 ₪ 6 3 ש60ת0ף השופסק 186/8‏ 691[ 0002886 גג| 7 + שמת ב ו 2 , שק 5 ב ₪ ע 8|] ןס 5 + |[ חכ כן 5 = 9%) בהההדר"ת. אסית וס לג נללטל| הבוצ בפפם 1 ב כ עם וע 65 0א אתה יכול להזניק את 43 ולצניצר גיליון אלקטרוני אותו תאחסן ב-015א בתור עצם :/01, את השדות השונים בגיליון ניתן עכשיו לייחס לשדות של פקזסא לצורך הפצה בי| מנויי המערכת. המנוייס יכולים לשתמש בנתונים שהוזרמו אליהם דרך ש01א לישומיס הפרטיים שלהס. ופ מ אשתף 688 86 | <,< <<< - ( 00000000 וה=- | ווו//ל// עבר שעובר ל ל וורדמיל הוא מעבד מעבד התמ , ים התמלילים הישראלי היחיד שבאמת יודע לטפל נכון בפונטים יחסיים... ולא רק וורדמיל עובד עבור בטקסטים רגילים, אלא גם בטבלאות מכל הסוגים! יל פועל ל 0 משתמשלם אשיי" ומשתלב היטב בתוכנות המשרד הממוחשב בעברית, באנגלית, המתקדמות בישראל! לוורדמיל ה-8ת 1 5?51 בש ב ביותר, מבוסס על ניתוח ה - מלא - פרי פיתות 0 ובשפות נוספות צי, ב לוורדמיל 08 50811 אנגלי (אמריקאי או בריטי) מעולה, 7118540805 הכולל חצי מיליון מילים נרדפות והפוכות, וגם 65ת 1 5701 לשפות אירופיות נוספות. 4 חי צזונטרסוכיט אינטרסופט הנדסת תוכנה בע"מ. ת"ד 4424 ירושלים 91043. טל: 02-722533. פקס: 02-1721041 06 ישראל אפריל 1994 3 אווח מלנים הקושי להשוות בין שלוש ערכות התוכנה העיקריות זומה לקושי של מבקר מסעדות להשוות בין שלוש ארוחות משובחות שנרקחו ביזי שלושה אשפי מטנח אינדווידואליסטים. | לכל אחת יש את הסגנון שלה, את המנות | בהן ה'א מצטיינת ואת האופי הכולל הנוצר משילוב המרכיבים לחגיגה | ק(לינרית | אחת. יותר קל להשוות את ההנאה מכל מנה לחוד מאשו לנתח את האווחה במיבלול. יתר על כן, הארוחות שלנו מורכבות משלוש מנות עיקריות, מתאבנים וקינוח עשירים, כך שבכל מקרה יצאנו מרוצים ושבעיס. לכן ההשוואה שלנו אינה פסקנית ולא מצאנו לנ- חוץ לבחור את יבחירת העורכים" המ- סורתית. פרקנו את הסקירה לחלקים ופרקים. בגיליון זה אנו מביאיס את החלק הראשון, הכולל את הפרק על גיליונות אלקטרוניים ואת הפרק על מסדי נתונים. בגיליון הבא נביא את הפרקים על מעבדי תמלילים, תוכנות גרפיקה, תוכנות משלימות והאינטגרציה בי- ניהן. מאחר וכל ערכה מורכבת מהגירסאות האחרונות של מספר ישומים, המתעדכניס מדי מספר חודשים ללא כל סינכרון הדדי, קשה אפילו לעקוב אחרי התכולה המדוייקת של כל ערכה. זו משתנה כמעט מידי שילוב ישומים 1 0 5 0 ז 6 | ₪ [ו0חסן655)סזק 020066 : | התקנה, שילוב מודליס 60 | עבודה קבוצתית = עיבוד תמלילים 5ס חחוש זסז ₪ מכתבים 4 דוחות עיסקיים עלונים ה--- 2 ל - = גיליונות אלקטווניים בניית מודליס וניתוח יצירת גרפים הכנת תצוגה ץזו[ולנזטקטזטוה1 פיתוח ישומיס עבודת קבוצתית מטסדינתונים ישומיס "חפוזים" פתוח ישומי חוית ניתוח וגרפים שיקופיות טקסט שיקופיות גרפים איור וכותרות. הצגה מהמחשב ניהול מצגות שילוב ישומיס התקנה, שולוב מודלים ביר > 5 טזס | 0-ה הפר 2 ו 655 סרח ממשק קונסיסטנטי טוב סופ = . ן שיתוף נתוניס סביר, 5\ססחו/ זס תונכל 00 עבודה קבוצתית טוב קלות שימועש עיבוד תמלילים נמ || - ל | ₪ ] ל" מע (שס | מַכתַרם לב - / / מ < טוב ספרות טכנית טוב 8 - 2 ויו 9 - 5 . בו גיליונות אלקטרוניים טוב בניית מודלים וניתוח מע וז | יצירת ורפים טוב : יש - ש הכנת תצוגה עולה - ₪ן ₪5 8 2 טוב ץוו[וסזשקסזטוה1 | עולה טוב פיתוח ישומים טוב ' שוב עבודת קבוצתית ולה ? | ישומים "יחפוזים" המשנה | ישומיס מיוחדיס ביר | פתוח ישומי חזית טוב ' ניתוח וגרפים אוו גרפיקת מצגות צוצמה = חודש-חודשיים ואיתה מטוטלת העדיפות. אס בסקירות רגילות אנו יכולים להיות בטוחים כי המסקנות תהיגנה תקפות לחצי-שנה עד שנה, הרי שכאן אפילו תוך חודשיים עשויה התמונה להשתנות בצורה דרמטית. תמונה גרפית כוללת בגרפים המופיעים בעמודים אלה אנו מנסים לתת תתמונה כוללת של כל ערכה במונחיס של עוצמה וקלות השימוש בכל אחד מה- אספקטים המרכזיים בסקירה. התוצאה היא שתשומת הלב ממוקדת יותר ברכיבים העי- קרייס מאשר במיכלול. אלה כוללים את מע- בדי התמלילים, הגיליונות האלקטרונייס, מסדי הנתוניסם ותוכנות הגרפיקה. הציוניס באספקט האינטגרציה מבוססים על ארבעה מבחנים והתרשמות סובייקטיבית של הבו- חניס מהשלמות בה מומשו הקונספציות המ- אחדות. בגיליון הבא נביא תיאור מפורט יותר של בחינות האינטגרציה, כחלק מהפרק שדן באספקט זה. די לציין כאן כי ארוכה הדרך עד שהערכות תשגנה דרגת אינטגרציה דומה לציוניס הגבוהים שהן זוכות להס במ- רבית האספקטים האחרים. הערכה של בורלנד היא חריגה, מבחינה זו שמעבד התמלילים הוא של וורד-פרפקט. התוצאה היא שאנו מוצאיס בה שלושה ישו- מיס מהיותר חזקים ופופולריים בשוק, אבל עס שיטחיות בולטת בשילוב. למרות תוכנית התקנה משותפת, מנהל תוכניות משותף (ז0וס0ז21 חסו!ג6ו[קקג/ קסו26%%), נסיון לה- שיג אחידות בצלמיות וטכנולוגית 085% המבטיחה, עדיין אי-אפשר להתעלס מכך שמדובר בשלושה ישומיס אי- נדווידואליסטייס למדי. בכל מקרה, מדובר כאן באחת העיסקות הטובות ביותר בשוק: כל אחת משלושת התוכנות בחבילה שווה את מלוא המחיר שבורלנד מבקשת עבור הע- רכה כולה. "קנה 1 וקבל 2 במתנהיי היתה תמיד טקטיקת מכירה מוצלחת (שס לב שה- ציוניס של קוואטרו-פרו ושל פרדוקס הס לגיראות ייקבוצות עבודהיי. בורלנד מוכרת גם גירסאות ‏ "משתמש יחידיי של תוכנות אלה במחיריס ממש מגוכחים, אבל לא כחלק מחבילת מ6זקת0). ציפוריס ביד וציפורים על העץ הערכה של לוטוס היא המלאה ביותר וה- מאוחדת ביותר - בין אלה המסופקות כיום ללקוח (מיקרוסופט מבטיחה יותר, אבל לא הכל זמין כבר בגירסת משתמש). לוטוס 5 שם 6 ישראל אפריל 1994 0 6 ישראל אפריל 1994 מכסה יותר תחומיס המעניינים את המ- שתמש הסופי והיא פונה אליו עס תוכנות המותאמות יותר לקלות ההפעלה שהוא מצפה לקבל. התוכנה הגרפית 06הג668ו/ 5 ומסד הנתונים הסגסזקקא הס מה- קליס ביותר מסוגס להפעלה בידי משתמש לא מקצועי. ‏ "מנהל הנתונים האישיים" (א71) זותג2ז0 הוא מהחביביס וה- מוצלחיס ביותר בקטגוריה אמורפית זו. לו- טוס יוצאת נפגעת במידה מסויימת מכך ששתייס מהתוכנות המרכזיות בחבילה, הגי- ליון 1-2-3 ומעבד התמלילים סז ווזה, הן השוואת גליונות אלקטרוניים הפחות מעודכנות מבין כל המתחרים. הי- תרון של מיקרוסופט ובורלנד הוא במידה רבה תוצאה של תיזמון - ובמקרה של מי- קרוסופט מדובר בהחלט במכירת "שתי צי- פוריס על העציי. החבילה של מיקרוסופט אמורה לכלול את גירסה 6.0 של כא0/, גירסה 5.0 של 1, גירסה 4.0 של |חוס?ז6שסץ - וזוג קופוניס להשבחה עתידית חינס (שס לב שהציוניס בגרפים ל-,061א₪ ול-)חוסזסששסע הס לגירסאות ביטא). 5%081 החדשה אמו- וה לצאת לשוק בימים אלה, אבל וחו70ז6 אס עדיין רחוקה מכך. כאשר כל הגירסאות החדשות תצאנה לאור, תוכל מי- קרוסופט להתגאות באינטגרציה הטובה ביו- תר בין הערכות, בזכות טכנולוגית 2.0 01/8, אבל עד אז תצטרך להסתפק בפחות מה- אופטימום. גם התמיכה של מיקרוסופט בע- בודת צוות היא פחות מעמיקה מהמתחרות שלה. תוכנת לקוח .1811 מביאה תועלת למי שמנהל את הדואר האלקטרוני באמצעות שרת ,1411א, אבל אין בה טכנולוגית שיתוף נתוניס אמיתית, כמו 0105א ו-085%. ברק ב': העוואת גליונות אלקטרוניים תרגום: צבי גרייבר הגיליונות האלקטרונייג במערכות 077105 של בו: רלנד, 48150118/א5 של לוטוס ור מסתכ ₪ | 7805501 של מי- ו קרוסופט, כולס מוצרים בו- | גרים ובעלי אמצעים. כולם | גס יותר קליס ללימוד ול- שימוש מאשר קודמיהס והם בעלי יותר כוח אנליטי ובעלי יותר אמצעים לעבודה בקבוצות. בורלנד ומיקרוסופט מובילות בחזית של קלות הלימוד. הגירסה לקבוצות עבודה של קוואטרו פרו ל-0/5א1)א, כוללת מערכת עזרה שאינה עומדת בדרכו של המשתמש, ומערכת של רוטינות ללימוד הנושא הניתנות להפעלה עס נתוני המשתמש. המערכת כו- ללת גס אוסף של יימומחיסיי המדריכיס את המשתמש בכמה מהאמצעים המתקדמים של המערכת. גירסה 5 של אקסל של מי- קרוסופט, מציעה מעין ייאשףיי מומחה, המ- שגיח על כל הקלדה שלך ומראה את הדרך 5 צהטסתפו 05 כו ה 8 188 158 155 156 200 198 193 184 פוסוטפשמושר היעילה ביותר כדי לבצע את עבודתך. ההרחבות האנליטיות הדרמטיות ביותר בשנה זו הן ה-סא[1מעסא | 87 של קוואטרו פרו וכן ה-2480] 00714818 של אקסל. שתיהן מאפשרות לך להפוך רשומות מסד נתונים בלתי מובנות, לדוחות רב-טבלאייםס. כמו הגליונות האלקטרוניים ב- 10705 שסאץ)א], הטבלאות התוצאתיות הן די- נמיות: אתה יכול לחתוך ולעבד את הנתוניס במגוון צורות על ידי הזזת כותרות השדות בלבד. 1 מ | 4 187 178 174 165 פחם/םחמומ0 | 2 563 536 522 504 ונ ד || 4 למעשה יישולחן העבודה הקבוצתליי - המוצר של בורלנד המיועד לטכנולוגיית 085% מהווה 40 את ההתקדמות המרשימה רק ביותר בתחוס קבוצות הע- בודה. ה-085% מטמיעה מערכת של "פרסם-והפציי | המתייחסת לשיתוף מסמכים. אמצעי זה מאפשר למשתמשים לשגר ולקבל נתוניס בעזרת מספר אמצעיס שוניס של תעבורה, ואינו דורש כל תוספת תוכנה. לוטוס מצידה, הוסיפה מנהל תרחישים קבו- צתי לגירסה ‏ 4 של לוטוס ‏ 1-2-3 ל-00/5א[/, ועס זאת שילבה תוכנית זו בצורה הדוקה מאוד עס ה-₪5דסא 1/0705 ומיקרוסופט הרחיבה את השימוש בדואר האלקטרוני של אקסל, התומך כיוס בניתוב מסמכים. כל המוצרים האלה הס בעלי משקל, אולס אחד - אקסל 0 - בולט במיוחד בעושר אמצעיו ובקלות השימוש. אקסל 5.0 מבריק גס בתמיכה שהוא נותן ב-2.0 018, המ- אפשרת עריכה במקוס של עצמים, חילופי מידע בינה לבין 5אוספאןי 08 פאסשי גירסה 6 באמצעות גרירה והשלכה, וכן הע- ברת (תונים בין פלטפורמות באמצעות 6 . כל אלה, ביחד עס רשימת אמצעי הניהול ומודול השירטוט העשיר יותר והפשוט יותר מביאים להגדרת המ- ערכת ככלי נפלא. 0-5 סא 80 ו האמצעים החזקים ביותר של מערכת זו הס הממשק האלגנטי, המשתמש במטפורת, מח- ברת ועושרו בפונקציות ובפקודות אנליטיות וכן הגישה של ייפרסם והפציי לתיקשורת קבוצתית. למעט התייחסות למערכת הזהה המיועדת ל-205, מערכת זו היא הגיליון האלקטרוני היחיד הכולל תוכניות שירות למצגות שקפים. אמנס קשה להשוותה ל-08/271105 | םסאגא, ססות או ל-7א8201/ו0ע, אבל תוכנית שירות זו מספקת אס צרכי מצגות שלך הס אקראייס השוואת גליונות אלקטרוניים ואינס תדירים מדי. הגליונות האלקטרונייס האחרוניס של מי- קרוסופט ולוטוס אימצו את הממשק של קוואטרו פרו, המסמן דפיס באמצעות סי- מניות בשוליים התחתונים של הדף, הניתנות לבחירה לצורך דפדוף, ואף על פי כן גישה זו למודליס תלת-מימדייס בכל זאת מוטמעת בצורה הטובה ביותר דווקא על ידי המוצר של בורלנד. אתה יכול לתת שמות לדפים ול- התייחס לאותס שמות בתוך נוסחאות. סי- דור מחדש אוסף של דפים הוא פשוט עניין של גרירת הסימניות. דפים נבחריס ניתניס לשילוב כקבוצות שמיות. אמצעי נוסף המבדיל את קוואטרו-פרו הוא ה-5280108א1 081807. זהו אוסף של תי- בות דיאלוג הקשורות זו בזו, המופיעות בת- גובה להקשה מתאימה. כדי לשנות את הת- צורה של כל עצם על גבי גליון הנתוניס שלך, אתה מצביע על העצם ומקיש על הק- ליד הימני של העכבר. הקליד הימני יכול לשמש לפעולות משותפות אחרות. המערכת כוללת גם יייועצי תצוגהיי חדשים המסייעים למשתמש לתכנן גליון נתונים, גרפים וש- קופיות. -.= העות .ישווו הונליט? הגרסה הראשונה לחלונות של קוואטרו-פרו (מספר הגרסה התחיל ב-5 כדי להתאים לג- רסת הדוס) מספקת גידול עצוס בכוח הא- נליטי של המערכת. מספר הפונקציות שולש, כאשר מרבית הפונקציות שנוספו עוסקות בתחומי ההנדסה, אנליזה פיננסית מתקדמת וחישובי תאריכים ושעות חכמים יותר. בו- רלנד הוסיפה למערכת זו גס אוסף של פקו- דות המטפלות באנליוה מתקדמת של ך- גרסיה, סטטיסטיקה תיאורית, ממוצעים נעיס, החלקה אקספוננציאלית, היסטוגרמות ואנליזה של דירוג אחוזיס. שיפורים אנליטיים נוספים כולליס אפשרות לטיפול במטריצות, כלים טובים יותר לשמות תחומים, מנהל תרחישים, אמצעי שירטוט המהויס תת-אוסף של אותס כליס שהוצגו בגירסה 4 של קוואטרו פרו לדוס, וכן אמצעי לבניית דוחות רב-טבלאלים. כאשר אתה בוחר מקטע של תאיס הסגוריס על ידי כותרות של טור ושורה, קוואטרו פרו יתן להם שמות המבוססים על אותן כותרות שדה. למשל, התא הנמצא בהצטלבות של ]). בע"מ מדדיך מודשה לקורטי עפשומ 5אס5סז6ו מדכז הדרכה מקצועי למזצרי 016ס5סז6ו] מדכז הדרכה מודשה (416) למוצדי 5ו1ס5סז6וו ז6וטס?1 501010 50145סז6ו! את הקורסיס למשתמשים שאנחנו מעביריס הכינו המומחיס של 050%6ז6/ בהשקעה של כמה שנות אדס. הקורסיס מבוססים על הבעלות והשאלות העדכניות והנפוצות ב?ותר, שנרשמו במסד הנתוניס, של מחלקת התמיכה במשתמשים, של 050%6ז6/ העולמית. למד להשתמש נכון ויעיל בתוכנות של 0506ז6/₪ , כמו ש 1/0050 חושבת שצריך להשתמש בהן (והס אלה ש<ודעיס הכל טוב, כי הס כתבו את התוכנות). אנו מעביריס את הקורסים על פי תכנית ההדרכה הרשמית של 60506 עס החומר המקורי, בדיוק כפי שהס מועבריס בארהייב (פרט לכך שהמרצה מדבר עברית) ועס הציוד המלא הנדרש, ללא קיצורי דרך, ללא פשרות ובאותה הקפדה על איכות. לא תמצא קורס אחר שהושקעו בהכנתו כמות כזו של שנות אדס. לא תמצא קורס ממוקד *ותר מהקורס הזה לצרכי הלומד. אם זמנך יקר לך לא תמצא פתרון זול יותר. הקורסיס מועבריס באזור המרכז. לקבלת לוח קורסיס וסילבוס מפורט התקשר עכשיו לאורנה בטלפון 04-6281186 0 6 ישראל אפריל 1994 6 6 ישראל אפריל 199% יידבמבריי לבין יירווחים משוערים" יקרא באופן אוטומטי יירווחיס משועריס דצמבריי. אגב לאקסל היתה אפשרות כזו החל מה- גירסה הראשונה. הטיפול במטריצות מאפשר לך לחבר מספר גדול מאוד של חישוביס לתוך נוסחה אחת, ובכך להגביר את הק- ריאתיות של המודל וכן לחסוך בזיכרון של המחשב. ליימנהל הארועיס" חסרה האפשרות, הקיי- מת ב-1-2-3 ל-8/שספאן1/ץ, לעקוב אחר הזנת נתוניס ממספר משתמשים. לעומת זאת יש לו ממשק משתמש פשוט, המנצל צבעים באופן אפקטיבי על מנת להאיר תאיס שבהס חל שינוי ותאיס שהושפעו מאותם אלה שבהם נעשה שינוי כלשהו. הכלי מגלגל תחומיס תוך שהוא מתבסס על כותרות של שורות או של עמודות, בין אס התחומים מסודריס בצורה והה או לא. פקודות אנ- ליטיות לגרפיקה מאפשרות לך לאסוף נתו- ניס לשירטוטים שוניס, לשרטט ממוצעים נעים וליצור קווי ריגרסיה. האמצעי היעיל של 2001 הקייס בקוואטרו-פרו לדוס לא הוכנס למערכת של 8/שססאן]/, ושירטוטי ייהבייגלהיי אינס מטפלים בסדרות (תוניס רבות, כמו באקסל ‏ 50 ה- 478 אסכ סאןןמפסוא מאפשרת להסב רשימות שטוחות לטבלאות ולסכום את האינפורמציה באופן בעל משמעות. כמו הג- ליונות האלקטרוניים של טסאקא1 וה- טבלאות המרכזיות של אקסל 5.0, הפלט של תוכנית זו ניתן לאירגון מחדש באמצעות פרוצדורות פשוטות של גרירה והשלכה. אל- מנטיס השייכים או לציר השורות או לציר הטורים ניתניס לקיבוצ, עם פרטים מוצגים, או לחילופין מוסתרים. הטבלה כולה עשויה להשלח חזרה אל גליון הנתונים כמו כל נתון סטטי מקושר. הפצת מסמכיס בקבוצה לצרכי תקשורת קבוצתית, המהדורה הק- בוצתית של קוואטרו-פרו ל-5/וספאן]ש , מציעה | את מה שנקרא מערכת ?0000 - המהווה מע- רכת פרסם-והפ דמויית מקינטוש - המ- שמשת לחילופי דפים או אף יימחברות של- מותיי עס עובדים אחרים. ניתן להעביר מסמכיס באמצעות אחת משבע השיטות: אא [6א ,00:11 ,5הוא ,להוא 58.נ | 0ת0 | 67מקאמקסתסש 65 או באמצעות רשת התקשורת המ- קומית שלך. לאחר ההעברה ניתן להדפיס מהדורה כלשהי של המסמך. שלא כמו הא- מצעיס הכלוליס במערכת הקבוצתית של לו- השוואת גליונות אלקטרוניים התקנה שילוב מודלים > סחסוזס == פביר. / 5'וססחו/) ז0] 601166 היה שיתוףנתו נתומם | גוע עבודה קנ קבוצתית ג 2 מב קלוח שימוש" ל | עלונים שת קלות שימוש גיליונות אלקטרוניים | עוצפה מש | בניית מודלים וניתוח ו 4 יצירת גרפים שי | מש | הכנת תצוגה שי וש > עזג |וסגזטקטזטוח1 וכ פיתוח ישומים = שה טוב עבודת קבוצתית יי ₪ מסזי נתונים ‏ ישומים "חפוזיס" ישומיס מיוחדים פתוח ישומי חזית ניתוח וגרפיסם קלות שימוש גרפיקת מצגות םששממשמסטאשחקמממממששששי שג > שיקופיות טקסט ₪2 שיקופיות גרפיס סביר איור וכותרות שביר 2 ו הצגה מהמחשב ; סביר ניהול מצגות נות מנטיום. חן ופ ו זסות. מתשורה הראשונה - למלום תראשזו הםזטץא 60 ל-51 מחוייבות להציג תמיד את המוצרים המתקדמים והחדישים ביותר בתחום המחשבים. במיוחד כשמדובר במערכות פנטיום. לכן, מציגה '51 משפחה שלמה של מערכות פנטיום המיועדת למגוון יישומים - החל בתחנות עבודה גראפיות אדירות עוצמה וכלה בשרתי-על בעיבוד מקבילי: וא אג וזא זא 2 דגמים של שרתי-זעל בעיבוד סימטרי-מקבילי (עד 4 מעבדי פנטיום). זיכרון עד 18א448(!) מערכות דיסקים אל-כשל, בקרי 2 עם 6/6116 פנימי 18א4, ספקי כוח מאובטחים. וזה רק על קצה המזלג. יישומים עיקריים: שרתים לרשתות גדולות וליישומים קריטיים. 0 ₪ זאט!זאשאץ ד שרת (1112א 60) |ואטודאשק ומאו עם זיכרון מינימום של 1618 עד 1288 וזיכרון 66118 של 256% כו 6₪) מארז 11 5צא8 מטואע ו-10 יציאות 18 יישומים עיקריים: שרת לרשתות נובל גדולות. 0 א. הזזא1את א ד מערכת (1!2וא 60) ואטדדאפץ.וזאו עם זיכרון מינימוס של 18א16 עד 1288 דיסק 18א540 וזיכרון 66118 של א256 ערוץ מקומי גראפי (061.805. |76) עם הרחבה עד 18א2. 28 3 יישומים עיקריים: תחנת עבודה לעבודות גראפיות כבדות. תוכנת 1אא6/6 הדורשת כוח עבודה חזק וזיכרון גדול. משפחת דגמי פנטיום החדשים מעידה פעם נוספת על עליונותה הטכנולוגית של 51, המדורגת במקום הרביעי בעולם המחשבים האישיים ותמיד ראשונה מבחינה טכנולוגית. מעכשיו, פנטיום גם בישראל- באומניטק. ".חן זט 60 [116 01 31%ות306ז1 0:ת16פוקטז 8 15 1.00 5106ח1 וטות1 שדך" אומניטק איכות האופן 5 קרית אריה, פתח תקוה תד. 3563, מיקוד 49130 טל: 03-9212040, פקס: 0379211198 סניף חיפה טשרניחובסקי 35, בנין סטרקו מיקוד 35709 טל: 04-331111, פקס: 04-338208 טנא אלי טוס, המבוססיס על 0185סא של לוטוס, אין הגישה של בורלנד מחייבת שימוש בתוספת תוכנה כלשהי. בניסוי השוואתי מול 1-2-3 ל-5/וספאן גירסה 4.01 ומול אקסל גירסה 4.0, היו בי- צועי קוואטרו פרו החלשיס ביותר בתחוס רחב למדי. הניסויים נערכו במסגרת סבב הגיליונות האלקטרונייס שלנו בגיליון 14 של שא א 26/המהדורה | הישראלית. (הניקוד של ביצועי אקסל 5.0 לא ניתן לה- ערכה, משוס שהתוכנית היתה עדיין במ- סגרת ניסויי ביטא). לצרכי שאילתות על מסדי הנתוניס של הגיליון, קוואטרו-פרו עדיין נסמכת על שיטות התיחוס שהוצגו כבר לפני שניס רבות במערכת 1-2-3 ל-05. (משתמשים יכולים להשתמש עכשיו גם ב-707א005 247484585, הגמיש ונוח לשימוש, לצרכי ביצוע שאילות למסדי נתו- נים חיצוניים). כתוצאה מפסיקת בית משפט, אין קוואטרו-פרו יכולה להשתמש עוד בסידור ההקלדות של המקרו של 1-2-3. כל משפטי המקרו התחומים בסוגריים, פו- עלים יפה בקוואטרו-פרו, אולס יהיה צורך לשנות את פקודות המקרו המעלות את ע התפריט של 1-2-3. השוואת גליונות אלקטרוניים השימושיות והעוצמה האנליטית של קוו- אטרו פרו ל-5/ספא1ץ, הופכות אותו לא- לטרנטיבה אטרקטיבית ל-1-1-3 ל-0/5א1/. מי שמשתמשים הרבה בפ- קודות מקרו והגיעו מגליונות אלקטרונייס בעולס הדוס, ימצאו שהמעבר. לקוו- אטרו-פרו קל יותר מאשר לאקסל. זאת משוס ששפת המקרו של אקסל אינה דומה לשום דבר בדוס. מצד שני לקוואטרו פרו אין אמצעי ניהול כמו שקיימים בגירסה 5 של אקסל, ובנוסף, הביצועים האיטיים - מהוויס חומר למחשבה. | 05 5 5ספאו/ 0 1-2-3 בהוציאה את גירסה 4.01 של המערכת, הח- זירה לעצמה לוטוס את המוניטין שלה כי- צרנית של גליונות אלקטרוניים. המעוכת היא כלי ביצוע טוב, משתלבת היטב ב-0/5כ א]/ ומשתלבת היטב גס עס יתר היישומיס השייכיס ל- | 10705 75 בנוסף לעיצוב החדש של ממשק | המשתמש, | מצע | ה1-2-3 ל-00/5א1/, החל מגירסה 4.0, שני חי- דושים עיקריים: האחד הוא מנהל תרחישים קבוצתי והשני הוא מכניזס פשוט יותר לשי- מוש הן לשאילתות פנימיות והן לשאילתות על מסדי נתונים חיצוניים. במספר תחומים חזיתיים של שימוש, ה-1-2-3 עדיין נחות הן מקוואטרו-פרו והן מאקסל. מצד שני, ה-1-2-3 הוא הגיליון האלקטרוני היחיד ל- %5וספא1/ המציע תאימות מלאה ליישומים מונעי מקרו, שנו- צרו ב-1-2-3 לדוס בגירסאות %.2 ו-א.3. (כפי שהוזכר קודס לכן חייב בית המשפט את חברת בורלנד לבטל את קורא ההקלדות דמויי 1-2-3, ואילו פרשן המקרו של 1-2-3 המשמש את האקסל, אינו תומך בכלל בפ- קודות ל-גירסה %.3). מאחר ותוכנית זו מש- מרת את עץ התפריט הקודס כאלטרנטיבה לתפריטים הנגללים של 8/שספאן (הקש על לוכסן, והתפריטים דמויי הטבעת קו- פציס לתוך תיבה תואמת), מרבית המקרוס העיקריות פועלות בלא כל שכוי. המ- שתמשים יכולים להרחיב מקרוס כאלה כדי לנצל את האמצעיס החדשים, ליצור די- אלוגייס ותפריטים דמויי 5/שספאן]ש מש- להס ולהשתמש בקשרי 205 ליישומיס אח- ריס. אולס לוטוס אינה מספקת כל מקרו עם רן אברהמי בוא ללמור מקרו בגיליונות אלקטרוניים ותיראו: ור 9 בפחריא בל 4 4 התועלת רבה אין צורך בידע מוקדם במקרו. הקורס: "מקרו לתיכנות בגיליונות אלקטרוניים" נועד למי שיודעים להפעיל את הגיליון (לוטוס 123 4 לשפר ביצועים 4 לכתוב מקרו דינמי > לעבוד עם ]501 + לפתח יישומי גיליון > לכתוב מקרו לומד > להוליך סמן בדיסק נותרו מספר מקומות למחזור שמתחיל ב 18 לאפריל (104 שעות אקדמיות) הלימודים יתקיימו בימי שני ורביעי בשעות 20:00 - 6:30 פרטים: רוברט הלף (ישראל) בע"מ רן אברהמי, יועץ מיחשוב ומפתח יישומים רחוב בורלא 7 ירושלים 93714 רן מלמד מקרו לתיכנות בגיליונות אלקטרוניים באוניברסיטה העברית (מרכז בובר), במפעלים ובמוסדות, מפתח יישומי גילי ישוריות, מערכות רבות משתמשים ואוטומציה המשלבת גרפיקה, טקסט ונתונים. רן הוא מחברם של 0 6ץ ישראל אפריל 1994 סעדיה גאון 24 טלפון 792768--02 (גם בערב) או קוואטרו פרו או א קסל) ורוצים: + לרכוש ידע טכני ותאורתי מעמיק > גם טיפים וטריקים מלוא הסל + לדעת מה ניתן לבצע בגיליון 1 במרכז ההדרכה החדש של רוברט הלף בתל אביב טלפון 5612040--03 פקס 03-5611295 ספרים מקצועיים במקרו. מצים יותר. פששש. אנחנו לא החברה הגדולה ביותר לשיווק מחשבים בישראל. זו עובדה. לכן אנחנו מתאמצים ותר . לספק את לקוחותינו - וגס זו עובדה. וזה שחברת (601740, שבתשע השנים האחרונות מכרנו ₪ 4 אלפים ממחשביה, יודעת להעריך את שיהותנו - גם זו עובדה. משווקים אחרים של 601040 באים והולפים, אבל סא .1חשודטק60% היתה ונשארה המשווקת היחידה בישראל אליה חוזרים ושבּיס הלקוחות שנה אחר שנה. ב- סאג[ דשקוא60 אתה יכול להגשים את החלוס האמריקאי: לרכוש מחשב 0קו60. כמעט מיותר להזכיר כי 60100 זכתה ביותר 'יבחירת העורכים'י, פרסים ותהילה מכל יצרן מחשבים אחר. במחשבים שולחניים ומחשבים נישאים, בשרתים ומערכות תצוגה, בביצועים ובאמינות - אין כמו 0ק1א60. עכשיו, עם מדיניות המחירים האגרסיבית של סאג ]חדטקוא60, גם אתה תוכל למצוא מחשב 601040 המתאים ליכולתך הכספית. מחשבי 60/00 הס רק מרכיב איכות אחד בּפתהון הכולל שאנו מציעים. פאג וחמדטקוא 60 היא גס מהמשווקות העיקריות של הציוד ההיקפי של ק1] ורשתות התקשורת של ,וט שסא. אנחנו לא מסתפקים במכיהת מחשבים, אלא מספקים פתרון מושלם, התפור לצרכיך ממיטב החומהה והתוכנה העולמיים. אז פלא שהלקוחות חוזרים אלינו בנאמנות - למרות שאנחנו לא "יהגדולים ביותריי!! דורקום מחשבים בע"מ ]ו ₪3 כי וו 5 5 אפוג 5 כתוב או דוקומנטציה של פונקציות. הנקודה העיקרית של ממשק המשתמש של מערכת 1-2-3 ל-5/ספאן/ היא רעיון הע- ריכה במקוס. שורה המיועדת לנוסחה ניצבת בראש הגיליון האלקטרוני, אולס כל העריכה של נוסחאות ושל כותרות נעשית בתוך הת- אים עצמם. היות וכותרות עלולות לגלוש אל מעבר לתאיס סמוכים בזמן עריכתם, וודאי הוא, שלא מעט משתמשים היו רוצים שר- עיון זה יהיה אופציונלי - כמו באקסל גירסה 0, ולא קבוע. מכל מקום, עריכה בתוך התא בכל זאת נראית התקדמות בנושא ומ/ש. רדוץ = 005 186// זם) סז וט 0. 60 וטס וח ג 603 זשס + ₪ | 3 ₪ = | | 8 |[ ]| ₪0 הטסש 7 פמטצטפפפטבפהםפפפפפםבם 5 בק 48/ - != 050₪%ו קו!] 00606 פופ 100|5‏ |מחז) ‏ ה6פהן ב ו 6 6 ישראל אפריל 1994 השוואת גליונות אלקטרוניים קלות השימוש, במיוחד למשתמשיס חדשיס של גליונות אלקטרונייס. גרפים מטופלים במקום גס גרפים ומסדי נתוניס מטופלים במקוס. אין תוכנית נפרדת לקישור משאבי נתוניס חיצוניים (כמו שיש בקוואטרו-פרו. וב- אקסל), וכן אין מוד עריכה גרפית מיוחד. כל הגרפים עומדים וקיימיס בגיליון הא- לקטרוני, וכאשר אתה בוחר שירטוט או עצס גרפי אחר, החבילה משנה את שורת התפריט ואת רשימת הצלמיות, ומציעה פקודות עריכה מתאימות. סט יחיד של פקודות שאילתא, מאפשר גישה הן לנתוני הגיליון והן למסדי נתונים חי- צוניים. לצרכי משאבים חיצוניים, יש לה- תקין את דרייבר 5א24141 המתאיס. לוטוס מוכרת את המערכת עס התקניס מת- אימיס לדיבייס, אינפורמיקס, 05/2 ,0086 אפסהאה/א 247, פרדוקס ול- 50 א ניתן להשיג התקניס גם למערכות אחרות, באמצעות חברה צד שלישי. פקודות אלו אינן דורשות עוד יצירה של תחומיס וקריטריונים על גבי הגיליון. תיבת דיאלוג מאפשרת לך לבחור שמות של שדות ושל או- פרטורים מתוך רשימות ודיאגרמות עבור השאילתא שלן, כל זאת בשעת הבניה עצמה. ניתן לארגן מחדש את הלוגיקה הבו- ליאנית באמצעות מספר הקשות עכבר פשו- טות, וכן לתת שס לשאילתא לצרכי הקלה בשימוש חוזר. התוכנית ייניהול הגירסאות""י החדשה, הנ- קראת 40688א4/א א56510/, מאפשרת למשתמש ליצור סף של גירסאות שונות של הגיליון, כל אחת מזוהה בשס ומכילה ער- כים שונים עס או בלא נוסחאות והוראות להצגה, עבור תחומיס שונים. גירסאות אלו מסומנות על ידי תאריך, שעה ושס יוצרן, וניתן ללוותן בהערות בכל אורך שהוא. חלון פשוט מנהל את המעקב אחרי אוסף הגי- רסאות ומאפשר לך ליצור גירסאות חדשות, להסיט גירסאות קיימות אל מחוץ לתחוס, להציג אינדקס גירסאות וליצור דוייח מסכס. ניתן גם ליצור אוסף המהווה שילוב של הגי- רסאות לתוך מצגת אחת בעלת שם. כמו כל גירסה יחידה, גס את המצגת המשולבת ניתן להכניס ולהוציא אל תוך הגיליון הא- לקטרוני באמצעות נקישות עכבר פשוטות. תוכנית 3058 אא א28510 מציעה ית- רונות | נוספים למשתמשי 143 ל-00/5א1/ שהס גס משתמשי 5ט סא של לוטוס: גישה משותפת לקבציס, הודעה אוטומטית על כל שינוי בגיליון האלקטרוניו הודעות המפנות את תשומת הלב לגירסאות שלא היו בשימוש וכן אפשרות להרשאות גישה שונות למשתמשים שונים. גס משתמשים קבוצתייס שאינס משתמשים ב-0155א :כולים להרויח מאמצעי הדואר של ה-1-2-3 ל-8/וסטאן]. פקודת סא5₪ 1 תומכת במערכות הדואר של 88 דסא כמו גס ב-471 )א וב-1א1). סימנית על בל דף כמו גס האקסל 5.0, אימצה לעצמה ה-1-2-3 ל-00/5א1/ את שיטת סמלי הסימניות הרוכבות, שהוצגה לראשונה על ידי קוו- אטרו-פרו. אולס הסימניות במערכת זו מש- משות רק כצלמיות לניווט וכנושאות שמות. לא ניתן לארגן מחדש דפים על ידי הזזת סי- מניות או בחירה של תחוס דפים על יךי הקשה על הסימנית. המוד הקבוצתי של מע- רכת זו הוא פרימיטיבי למדי בהשוואה למ- תחרים. אין הוא מסוגל לקלוט נתוניס למ- ספר דפים יחד, ואין הוא מסוגל לפעול על תת אוסף של הדפים שלך. אמצעי החלונאות בחבילה זו מוגבלים. ניתן לפצל את החלון שלך, במאוזן או במאונך, ולשיס את המסמך במצגת תלת-דפיס בעלת פרספקטיבה קבועה. אולס, שימוש במספר חלונות הניתנים לטיפול באופן עצמאי - עדיין נמצא מעבר לרמתה של גירסה זו. חס- ריס נוספים חשובים לשימוש: המשתמשים אינס יכולים להחביא שורות ולא ניתן לגשת למערכת התפריטים מתוך כניסה של נוסחה. ההתאמה המלאה לעבודה תחת 5/וססאן/ נחלשת קצת לאור העובדה שהתחוס בעל השם, בו נעשה שימוש כנתוני מקור לקי- שוריות 0₪, מזוהה רק על ידי הקורדינטות של התא שלו. חסר זה הופך את הקישור לחסר משמעות אס הגיליון המקורי מאורגן מחדש, דבר העשוי להתרחש לעיתים קרו- בות. בנוסף לצרה זו, קשר 28 שנפרס מאחר וקובץ המקור הועבר, מסומן רק בא- מצעות הודעת אאם; על התוכנית היה לה- ציג תיבת דיאלוג של קבציס על מנת לאפשר לתקן את הקשר. מערכת 1-2-3 החדשה ל-5אוסע א1/ מהווה גיליון אלקטרוני משופר מאוד לעומת קודמו. הוא טוב מספיק על מנת להיות ראשוגה לאלו שמסיבות שונות נצמדיס ליישומים של לוטוס. ביצועיו גבוהיס יותר מאלו של קוו- אטרו פרו ל-00%05א1/. האמצעים הא- נליטיים שלו קצת חלשים לעומת אלו של מתחריו, ובמונחיס של שימושיות, הוא נחשב לסביר. משפחת מחשבי סוס ברדר מציגה בפניך את מחשבי הדסק של ה6הדסח8, מחשבים איכותיים במיוחד, מעוצבים להפליא, במגוון תכונות וקונפיגורציות. כל המחשבים עוברים בקרת איכות ברמה גבוהה במיוחד וכל רכיב נבדק בקפידה כדי להרכיב עבורך מחשב אמין ואיכותי ביותר וו משפחת מכונות הצילום של רשף ברדר מביאה לך מכונות צילום מהטובות בעולם של חב' סלקס מקבוצת קנון. לבחירתך מגוון רחב של דגמים, המבטיחים פתרון אידיאלי למשתמשים, החל ממכונות קומפקטיות ועד לדגמים המיועדים להעתקת מאות אלפי עותקים בחודש. כל מכונות הצילום של סלקס ידידותיות, קלות לשימוש, ממוחשבות, איכותיות ומגיעות עסאחריות ושרות של רשף ברדר. ! גורמים ועם מלאי חלקי חילוף). אתה נהנה משרות טוב יותר, כי כל סניפי ברדר בכל רחבי הארץ וכל המשווקים המורשים, מהווים עבורך מרכזי תמיכה לטיפול ותחזוקה שוטפים. והחשוב מכל, לרשותך עומדים אנשי מקצוע גליקמן נטלר מייזלר משפחת המדפסות של : מדפסות ברדר הן המדפסות הנמכרות ביותר בישראל ואין בכך פלא. מכל אחת ממדפסות ברדר אתה מקבל חמורה מלאה לכספך, באיכות ובמהירות ההדפסה, באמינות המדפסת, בשרות המעולה ובתחזוקה הכדאית (הזולה) לברדר דגמים רבים במדפסות מטריצה, לייזר והזרקת דיו. אחת מהן בוודאי תתאים לך. משפחת הפקס של וסתסוס הפקסימליות של בדדר מוכיחות את עצמן מזה שנים רבות, בכל רחבי העולם, הן שקטות, מהירות ואמינות ביותר. ההשקעות במחקר ופיתוח של ברדר מבטיחות לך יישוס כל הלקחים שנלמדו מהעבר, ומבט קדימה אל העתיד בתכונות טכניות בלעדיות לברדר. הדגש על האמינות הגבוהה בנוסף לתכונות טכניות מיוחדות, מאפשר לך לפקסס בלי לפקשש, פעם, אחר פעם, אחר פעם... | אל תקנה פקס בלי לראות את | מגוון דגמי ברדר. כשאתה עושה עסקים עם ברדר, אתה עושה עסק טוב. אתה מקבל מוצר מעולה במחיר הוגן. [ אתה נהנה מיתרונות ברורים של קניה ממקור אחד גדול (בלי בלבולים מיותרים, בלי קשר עם המון מעולים שתפקידם לפתור עבורך בעיות ולשרת אותך על הצד הטוב ביותר. עם ]וו יי לפרטי כתובת הסניף הקרוב אליך ראה פרסומנו ב"דפי זהב". אחריות ושרות: ברדר-רשף (ישראל) בע" / נציגים בלעדיים למיכון משרדי הפודסחפ ומכונות צילום 585% אפעל 3, ק. אריה פתח תקוה, טל. 03'9225921, פקס. 03-9245082 וא 1 (גירסת ביטא) גירסה 5.0 של המערכת היתה עדיין בחדר הלידה כאשר סקירה זו ירדה לדפוס. גירסה זו תציע מגוון רחב מאוד של תוספות: תלת-מימדיות דמויית 018800%א; תמיכה ב-2.0 01.8 (קישור והטמעת עצמים); שפת תיכנות חדשה המבוססת על 18081 0, גישה פשוטה יותר לבניית תשריטי מודליס; אמצעיס חדשיס לבחינת נתוניס גר- פיים; מערכת ליצירת דוחות רב-טבלאייס דמויי 280%)א]; כלי חדש ליצירת שאילתות למקורות מידע חיצוניים; כלי המחליף את התוסף 5+ שנמכר ביחד עס גירסה 4.0 של המערכת; מגוון של אמצעים חכמים לניהול מסד נתונים שעליו פועל הגיליון ועוד מגוון רחב של שיפורים. מאחר והוא הָיה בגירסת טרוס-שיחרור, לא יכולנו להעריך את הבי- צועים של גירסה זו, אולס במונחיס של אמ- צעים ושימושיות, הוא באופן ברור המוצר העשיר ביותר בתחום זה. החידושים המרשימיס ביותר הס בשטת ני- הול המידע. גירסה 5.0 תחליף את הגישה של תחוס קריטריוניס, בשיטה של שאילתות על השוואת גליונות אלקטרוניים הגיליון וחיתוכים באמצעות פקודות פי- לטרים. על מנת למצוא רשומות תוך שימוש בקריטריון של תאימות מדוייקת, יהיה עליך לבחור ערכים של שדות מרשימות נגללות. לצורך שאילתות מורכבות יותר, יהיה עליך להגדיר קריטריוניס בתיבת דיאלוג ברורה ומפורטת. בכל אחת משתי הצורות, תציג התוכנית את הרשומות העונות על הדרישה ותסתיר את אלה שאינן עונות. הגירסה הח- דשה תחשב באופן אוטומטי סיכומי בינייס בצורה של רשימות, תוך שהיא משתמשת בכל נוסחת סיכוס שתבחר. ניתן להדגיש את שורת סיכומי הביניים, כך שניתן לנוע בין הסיכומיס לבין הפירוט בצורה קלה. כפתור הנקרא סיכוס אוטומטי, יזהה את קיומם של סיכומי ביניים ויצור את הסיכומיס הסופיים המתאימים. החבילה מסוגלת גם להבחין בין שדות המ- שמשים ככותרות לבין שדות נתונים, ועל כן יודעת להפרידם, בשעה שהיא מבצעת פעו- לות מיון. כמו כן מסוגלת פעולת המיון לז- הות הוראות מיון לא אלפנומריות, המו- גדרות על ידי המשתמש. אקסל 5.0 תספק כמה מאלו וכן תוכל להוסיף כמה משלך. שאילתות בסיגנון 0086 שלא כמו המהדורה לקבוצות של קוואטרו פרו ל-00%5א1/), המשתמש בתת מערכת ץק0ךאפסע 478455כ, דורשת אקסל 0 יישום נפרד לביצוע שאילתות למסדי נתוניס חיצוניים. כאן מדובר על מערכת חל- קית ל-460855. אגב, גס המוצר של בורלנד הוא מערכת חלקית | של פרדוקס. תת-המערכת מקושות לאקסל, שס נקוא שמה צא0), והיא מאפשרת ליצור שאי- לתות רב-פעמיות ולקרוא להס בשמות. המ- ערכת תומכת בכל מבנה נתוניס שעבורו יש לך התקן 0286. עס התחלת השיחרור של גירסה זו תספק מיקרוסופט התקני גישה ל- מצם]אך 66055, דיבייס, פוקספרו, פר- דוקס, אוראקל, ,518455 ,א /ת50 .501 דאפד וכן לקבצי 15א. ההתקניס ל-21,8 יאפשרו לך לבצע שאילתות על מנת לקבל רשומות ספציפיות במסמכי גליונות אל- קטרונייס מבוססי שרת. אחד האלמנטים במערכת הוא ה- 21/07 עאהל ם1ג78, המקביל ל- 478 ץ0דאפסס ס6אן1טפסוא של קוואטרו-פרו הוצות ו פוקנסמחנם להתמקדות. בטוב ביותר! ו( רב מכר עולמי על תקלות מחשב אשי ופתרונן כולל בעיות 5* סז מודם = מולטימדיה ועוד המדריך למחשב האישי 6ק ז18 ותואמיו 8 עי - 39 שייח %התחל ורוץ עם 6.2 205 192 עי - 39 שיח שספר הפקודות של 6.2 205 מעודכן לגירסה 6.2 208 ע' - 39 ש"ח 4% - שימושים מתקדמים 22עי- 45 שייח מדריך נורטון למחשב האישי הכל אודות 205 ודיסק קשיח 448 עי - 89 שיח אספר הפקודות של 3.1 צאוס0מו/ כולל הגירסה העברית 320 עי - 49 שייח *מדריך הישרדות ל-6 1 תוכנה וחומרה 4 עי - 69 ש"ח היד 8 - 6 ו ד ₪ ממ הכול על תקלות -. 1 > הוותה 7 = צורסיפרים וזו מייק מילר מיועד לתת מענה פשוט וברור למרבית בעיות המחשב הנפוצות: מחשב שינינו מאתחל, שננעל, דיסק / דיסקט מקולקלים, בעיות במקלדת, עכבר, צג, מו פסת, מודם ועוד, כשהדגש מושס על איתור הבעיה, תיקונה ומניעתה. הספר שיחסוך לך טכנאי ושעות סרק של טיפול עצמי בתקלות ₪ הסבר קצר ולענ 1 ללימוד השימוש הבסיסי והיומיומי ₪ התמקדות בהמחשת מסכיס במקוס הסברים ארוכים! מדריכי תוכנות-חופשיות לשיפור ביצועי המחשב 4 מדריך לתוכנות-חופשיות מס' 1 1 תוכנות נבחרות לדחיסה, פריסה וצפייה בקבצים וספריות. 8 עי - 33 ש"ח ₪ כל התוכנות - 25 ש'ייח )> מדריך מס' 2 לאנטי-וירוס א1₪0504/ 0 עי - 33 ש'יח ₪ התוכנה - 20 ש"ח ) 70 תוכנות-חופשיות נבחרות תחליפים משופרים לדוס, לתחזוקה, לזירוז, להדפסה ועוד. ספר ו-3 דיסקטים - 49 ש"ח + ספר הפקודות של 284516 208 עי - 39 שייח + התתל ורנץ עם )0667160 \ 160 עי - 39 שייח המדריך השלם ל-/1 :62458 624 עי - 89 שייח 3 המדריך הקל לניהול המחשב באמצעות ‏ ₪ המדריך לצילוס והפקה בווי 2 7 0 0 176 ע' - 45 שייח 1 ב פספר הפקודות של 7 1111166 תסותסאן 7 ע' - 45 שיח 8 ע'ש 89 ש"ח > מדריך קניות למחשב האישי 15 6 324 עי - 69 שח המדריך הקצר לקניית 26 וציוד היקפי 2 עי - 33 ש'"ח % המדריך לתקשורת באמצעות מודס מנוי ₪15 במתנה (א500 ליום ל-3 חודשים) 0 עי - 39 שייח מדריך למעבד התמלילים קיוטקסט לגירסה 5.5 וקודמותיה 272 עי - 49 שיח הזמנות בכרטיסי אשראי בטל: 38-98 - 677 (03) בשעות 13,00-9.00 בדואר: תד 863 ר''ג, 52108 במודעפון 24 שעות ביממה בטלפון: 38-38-38 (03) 2 0 ישראל אפריל 1994 זוז לומו וז וקו 0 4 םג ג ם 2-8 עד 32 משתמש' רשת מתחלקים בכתובת ביזית אחת |הפדטטא] בח'בור ל-5600 0 מאפשר לעד 32 משתמשי רשת להתחבר ל-45/400 תכונות עיקריות: תוך חלוקה בכתובת פיוית אחת של 265. (אמדט0א של זאסעקטפ ק) * מאפשר חלוקת כתובת פוית אחת של 800788 205 עד ל-32 משתמשים על הרשת לצורך עבודה באמולציה 5250 (56\) או ת5ז5א אד 116 או המוצר בנוי על שני מודולים עיקריים. מודול ה- ץג%/41 שעובד מעל 5 ועוד. 0 6% ומאפשר חלוקה לעד 32 משתמשי 507701 6ק, * חיסכון בזיכרון של המשתמש, אין צורך ב-₪01018 205 בכל תחנה. מודול ה-008! המשמש כממשק בין הרשת לתכנת ה-50029081 6 הרצה : משחרר את העומס מה-45/400 ומונע פתיחת 32 בקרי 4776 לכל ב הרשת. בתחנה ללא צורך ב-800188 05 בכל תחנה * תאימות מלאה ל-5!2701 26 [18% מאפשרת למשתמשי הרשת לעבוד עם תכנת 50 6 18% ללא שום שינוי * 400/ 2-511 לא תלוי בסוג החמרה בקישור לרשת ותומך בסוגי התקשורת הבאים: חיבור א ג א1/ך באמצאות כרטיס אמולציה, תקשורת 4/901.6 א5, חיבור ישיר של 0אזת א א0ד ו-דמ 11 ל-5/400, תקשורת דרך בקר אסינכרוני של ה-45/400. וכמובן כל מוצרי התקשורת של חברת צי-נקס (2-601, 2-502, .7-501). * תאימות מלאה לרשתות מסוג 6א81 א 08 ו- ד אוד בדבר פרטים נוספים התקשר ליואב אורלנסקי, חברת משוב, טל. 03-7520190 1א8], 502087 6ק, 5/400, סימן רשוס של יבמ זז 7 2 משוב מחשבים : 4 אהליאב 8 רמת-גן 0 טל. 03-7520190 שלמה רווינגר ל-0%/5א1/. מרכיב זה של המערכת יא- פשר לך להפוך רשימות של קבצים שטוחים (הן קבצי גיליונות אלקטרוניים או קבצי נתוניס חיצוניים), לדיווחים טבלאיים, עם יכולת לעצב את הטבלה לצרכיך. ניתן לגרור כותרות של שדות בין צירי השורות, טוריס ודפיס על מנת לשנות את הזווית בה אתה צופה במידע. כמו הטבלאות של טסאקוא] של לוטוס (ושלא כמו אלה הנוצרות על ידי קוואטרו-פרו), טבלאות אקסל עשויות להיות תלת-מימדיות. אפשר להניח שדות גבחריס על גבי ציר הדף, ואז להשתמש בעכבר כדי ב 5 הודה דה )|| =66ה0ץ ‏ 626006%ת] בוב 166: 0 6 מחפז 68 86 ו ם ה כ[ = + 205 ווה פוטס וסנכי ברה בירי וחישק) ב (0 פא רא 6 ישראל אפריל 199% השוואת מסדי נתונים לנוע בין פרוסות של נתונים. שלא כמו ב-1/280%, אקסל קושר את מודול השי- רטוט למנהל הטבלאות שלו. שירטוט המ- בוצע מתוך טבלת ציר, מסדר את עצמו בצו- רה המתאימה, כאשר משנים את מבנה הטבלה. מודול השירטוט של אקסל מציעה גרף ייבייגלהיי, עמודות, ו-6םאן]/1כ אש אד, בנוסף לכמה צורות פשוטות מבורכות. האבחנה בין טקסט השייך לנושא לבין טקסט שאננו שייך לנושא, תעלס (באפשרותך למקס מחדש כל כותרת או מידע טקסטואלי בא- מצעות העכבר), ואמצעי ייגרור ושרטטי" יא- פשר לך להרחיב שירטוט קיים על ידי שת- עביר אליו נתוניס חדשים. עריכה בתוך התא אקסל 5.0 מאפשרת גם היא, כמו 1-2-3 ל-0\/5כא1/, עריכה בתוך התא וכן עריכת שירטוט במקוס. בהקשה כפולה על גבי שי- רטוט מוטמע, התוכנית ממסגרת את השי- רטוט בתצורה המתאימה ל-2.0 01/8 ומשנה את התפריט בהתאס. הגירסה הזו של אקסל תהיה היישוס הר- אשון של מיקרוסופט שבו תשמש מהדורת *5ח108110[קק יי של 8516 41 150 כשפת מקרו. שפת המקרו האורגינלית של אקסל, הנקראת כיוס שפת ייזא.1א'י, תמשיך ותקבל תמיכה. בנוסף היא גס תורחב על מנת לכלול פעולות המשמשות את האמצעים החדשים של גירסה 5.0 של אקסל. הגירסאות הבאות של אקסל תתמוכנה גם הן בשפת ]א/1א, 08 אולס לא תרחבנה אותה. פרשן המקרו ל-1-2-3 של אקסל, התומך במשפטי מקרו של לוטוס מגירסה 2.2 לדוס, ימשיך בפ- עולתו למרות פסיקת בית המשפט המחייבת את בורלנד להסיר את פרשן הקלידים של 3 מקוואטרו-פרו. גם | אקסל, כמו שתי מתחוותיה ל-00%5א1/, תאפשר לתת שמות לדפים, לשלב שמות אלו להתייחסויות של נוסחאות ולנוע בין דפים באמצעות הקשה על גבי הסימניות שבתחתית הגיליון שלך. הפו- רמטים הרב-קבציים, שהיו שייכים לגי- רסאות קודמות של אקסל - אינס קיימיס יותר. מסמכי שירטוט וקיבצי מקרו של |א.]א שיובאו מגירסאות קודמות, יופיעו כסוגי דפים מיוחדים בגירסה זו של אקסל. שירטוטיס חדשים יוכלו להטמע או להיות מוצגים במסך מלא על גבי דפי שירטוט. יהיו כמובן משתמשים מגירסה 4.0, שי- ספידו את חסרונו של דף תוכן הענייניס בגי- רסה 5, אולס מרבית המשתמשים האחריס ימצאו שפורמט הקוב המשולב הוא רוותח גדול מבחינת שימושיות. על מנת להביא אותך להכרות טובה יותר עם עושר האמצעים וקיצורי הדרך, מכילה גיוסה 5.0 של אקסל מדריך ( ק[ך 24%0]), המוצג כצלמית לא בולטת במיוחד. צלמית זו תשנה צבע בכל פעס שת- בצע משימה בדרך שאינה היעילה ביותר, אתה יכול להתעלס או אף לסלק את צלמית הקסם הזו, אבל הסיכוי שתעזר בה - גדול הרבה יותר. פרק ג': השוואת מסדי נתונים -% יע פ 4 0 לפי סקר בלתי מייצג שערך 26 מגזין, פחות מ-5% מהמשתמשים רוכשים מערכת כוללנית למשרד, אולם קרוב ל-25%, מדווחים שהם משתמשים במסזי נתוניס | באופן שוטף. ---- 0604886 00-00 טנא אלי טוחכ ע כשיו.נלגד. פנטיום המעבדים רבי העוצמה של 'אינטל' סביבם נבנות מערכות המחשבים האישיים המתקדמות ביותר. מעטות הן החברות המציעות כבר היום מחשבי 'פנטיום' שעובדים. ובין הראשונות והמובילות - הג האמריקאית - המציעה מבחר דגמי פנטיום באספקה מיידית ובעוצמה אדירה. בליגד. דוקא ליגד. כן, דוקא ב'ליגד' כדאי לך יותר לרכוש מערכות מתקדמות. כי לצד הציוד האיכותי מציעה 'ליגד' נסיון ותמיכה ברמה ואיכות נדירים. לצד התמחות בתחום הרשתות (ושעסא וכדי), 'ליגד' הינה בין החברות המתמחות בתחום אואט על כל היבטיו. ולא רק זה, 'ליגד' מתמחה בתחום מערכות גראפיות ותיב"מ על כל היבטיו (וכידוע, אחד היישומים ה'רעבים' ביותר לעוצמת פנטיום הינן תחנות עבודה גראפיות). כך כבריותר מ-14 שנה בהן מהווה 'ליגד' כוח מקצועי משמעותי בתחום המיחשוב. כוח שראוי להתחשב איתו... כשמחשנים ברצינות 5 ץצ 0 א ו זס!268 560!זסחוטות מחדימה מחקר למוצר מעונין בפרטים על תוג, פנטיום ו'ליגדי? אנחנו מחכים לטלפון (03-9243555). וכדאי לך לבקש את מנדי, כלנית במחלקת המכירות. ליגד מידע טכני בע"מ, רח' אפעל 17, קרית אריה, פ"ת 49511, טל. 03-9243555, פקס. 0379243132 6 בסקירה זו בחנו שלושה מוצרים: פרדוקס 4.5 ל-5אוספא]ז - המהדורה הקבוצתית; ל ל-5\סכ אן/ גירסה 2.1 מבית לוטוס ואקסס גירסה 1.1 של מיקרוסופט. מוצרים אלו מייצגיס את הלוך הרוחות לאחרונה, המטשטש את ההבדלים בין מוצרים מק- צועניים לבין מוצריס למשתמש סופי. כל השלושה מציעיס כלים אינטראקטיביים, ההופכים אותם לקלי-שימוש (ניתן ליצור יישומיס מתוחכמים, בלא תיכנות כלל). עם זאת הס שוניס משמעותית האחד מהשנל בכוח שהם טומניס מתחת למכסה המנוע. בקצה האחד ניצב פרדוקס מבית בורלנד, שהוא מסד נתוניס בעל כלים מלאים, המ- אפשר, למעשה, התאמה בלתי מוגבלת לצרכי הלקוח, וכן אפשרות לנהל קבצים גדוליס מאוד. בקצה השני ניצב | 0808אק7 שהוא הידידותי ביותר מבין השלושה. מע- רכת זו מציעה את הפונקציונליות המיוחדת ביותר, כגון: פתיחת מסד נתוניס יוצרת באו- פן אוטומטי מבנה מתאים להצגת המידע. מצד שני זוהי המערכת בעלת הביצועים האיטיים ביותר ובעלת האפשרות הקטנה ביותר להתרחבות. מערכת אקסס של מי- קרוסופט ניצבת, איפה, באמצע בין המ- קצועני מצד אחד ובין הנוח למשתמש מצד שני. זאת היא עושה תוך שהיא מספקת אמ- צעים כ-12480ז ו-6482 005 המסייעיס ללימוד | קל של המוצר ומאפשרים לנהל דרישות של מספר יישומי מסדי נתונים. במסדי נתוניס שהס חלק ממערכת כלל חב- רתית מלאה, יש חשיבות מיו- חדת לשקיפות המבנה למ- שתמש. ואת לאור הצורך להיות מתאימים למגוון רחב של משתמשים. שלושת המו- צריס כאחד, יכוליס למעשה לקרוא כל מבנה של מסד נתו- נים. כולס תומכים במבנים של דיבייס ושל פוקספרו (כולל באינדקסיס שלהס). בנוסף לכך תומכת אקסס במ- בנה של פרדוקס א%.3 ומערכת זו וגס חַסַַַסַאת2א, תומכות בקישוריות פתוחה למסדי נתוניס (0280), של מ- קרוסופט. בורלנד מצידה מס- 6 ישראל אפריל 1996 השוואת מסדי נתוניס צִּ מוצרים אלו מייצגים את הלך הרוחות לאחרונה, המטשטע את ההבדלים בין מוצרים מקצועיים לבין מוצרים למשתמש סופי פקת ממשק פתוח לתיכנות יישומי מסדי נתוניס (12421) התומך בקישור למסדי נתוני 1 כמו 558/28 .501, סייביס ואורקל. ו קט0ה6אהס אססגחגק אסודופם מערכת זו היא ממש זאב בעור כבש: מסד נתוניס בעוצמה תעשייתית המסתתר מתחת לממשק ידידותי ומתוכנן היטב. אמת, לוקח קצת יותר זמן להתרגל לפרדוקס מאשר לא- קסס או ל-4228040₪ של לוטוס, אולס לא הרבה יותר. התמורה למאמף היא בצורת מסד נתונים שלא בנקל תגדל מעבר ליכולתו. במושגי פרדוקס, כל אלמנט במסד הנתוניס הוא עצס, כולל פריטיס בחלון דיפדוף, עצ- מיס במבנה של ממשק וכוי. הקשה על גבי העצם באמצעות הכפתור הימני של העכבר מעלה תפריט רגיש להקשר, הנוגע באותו עצס. עובדה זו הופכת את הניווט לקל באופן יוצא מן הכלל. אינך צריך להסתובב בין תפ- ריטים נגלליס כדי למצוא אופציות להן אתה נזקק. צ מדובר כאן באחת העיסקות הטובות ביותר בשוק: כל אחת משלושת התוכנות בחבילה שווה את מלוא המחיר שבורלנד מבקעשת עבור הערכה כולה אירגון מסד הנתנים משתמשי פרדוקס צריכיס להגדיר שני שבילי חיפוש לתחומים מיוחדים: ספריית העבודה וספריה פרטית. ספ- ריית העבודה היא זו שבה מחזיק פרדוקס את המבנים, שאילתות, דוחות ואלמנטיס אחריס הקשורים במסד הנ- תוניס. במערכות רב-משתמשים, ספריית הע- בודה תהיה בדרך כלל על גבי השרת. הספריה הפרטית, שתהיה מותקנת בדרך כלל על גבי הדיסק הקשיח המקומי, היא ברירת המחדל לספריה המיועדת לתוצאות השאילתות. כדי לאפשר למשתמשים לנהל מוזרויות פו- טנציאליות של קבצים וספריות, פרדוקס מאפשר לתת כנוייס לשבילי חיפוש, ואו- גדניס לאיסוף האלמנטים של מסד הנתונים. האוגדן של פרדוקס משמש כפונקציה דומה לוו שמשמש החלון באקסס, אולס הוא פחות אפקטיבי ממנו באירגון רכיבי מסד הנתונים. האוגדנים מציגים כל אלמנט כצלמית - לכל אלמנט הסמל שלו. מכל מקוס כל הצלמיות מוצגות בבת-אחת כך שעליך להסתובב ול- חפש את זו שבאמת דרושה לך. בנוסף לכך, פריטיס חדשים כמו מבנים, שאילתות וכדי אינס מוספים באופן אוטומטי לאוגדן; עליך להוסיפס באופן ידני בעת יצירתם, וזה דבר שעלול להשכח בקלות. נקודה נוספת: הקשה כפולה על גבי הצלמית, שהיא פעולה אל- נסטקטיבית של משתמש 5אוססאן מנו- סה, מעלה את האלמנט במוד של ייתצוגת נתוניס"י ולא של ייתיכנון". באופן מעשי אין זה כל כך בעייתי, משוס שניתן להקיש על גבי צלמית הייתיכנון" לאחר שניפתח חלון התצוגה. אולס אס האלמנט קשור בשאילתא ארוכה, אין זה כל כך נוח. כדי לפתוח אלמנט במוד של ייתיכנון", עליך להקיש עליו באמצעות הכפתור הימני או להשתמש בתפריטים. תיננון באמצעות עצמים בפרדוקס, כל אלמנט של ממשק המשתמש על גבי מבנה, הוא עצם. עצם :כול להיות מוכלל בתוך עצמים אחרים וכן ניתן להזטס 4---000 0000000000 ל ו גלוית הרשמה " כיוונים במיחשוב השולחני שנים הקרובות מ" = כיזונים במיחשוב השולחני לשנים הקרובות הומנת השתתפות רשמו אותי כמשתתף בסמינר הבינלאומי הראשון, שמארגן םא10421/א 26 בישראל בהשתתפות גיוהן דבורק. כ לפרטיים: לוטה שיק עייס 675 שייח לתאריך 15.3.94 מספר 000000 בק 20-0000000 /למוטב בלבד כ למפעלים: אנו מאשרים בזאת כי נשלם 675 שייח (כולל מעיימ) כנגד חשבונית עבור השתתפותו של החיימ בסמינר. שר 0 == 2097( 07/29/00 רברב 6 (0ם] ןתמ לן/ף ב פמ 7 כ ההקר ל ההה חש הוושכ ה הלוא ו ו לב כתובת השמם משומה המאש שדק כשטן כחשח מעצת השעמה חק ממעם המע העערו האר הציא הצאה באה רשק יסשת שתנו "שתם השמ הקמצי תמככז הכח הצקה (בחש הוחא בלחה (שחתם העאם עמאם מתמ העבה מכ-ם ורש פיטה הרט ביקם העטק תצטם עמ הפמה עקבה המוה עצפ החש הק | אל: אלידע הוצאה לאור בע"מ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 טל: 1 פקס: 0 5סחו/ וס) 0ו63'ו6קט62-5 סופטר מעבצע ! מנוי חדש ל-25 גיליונות + 64-5000086 חינס! ; שם משפחה חידוש מנוי מספר ל-25 גיליונות + טגסקט5-,/6 חינס! - כתובת ומיקוד הארכה נוספת מנוי מספר. = = ב-25 גיליונות + 6646קט64-5 חינם! ‏ ; 07 רצייב שיק מסי > בק במחיר 269 שייח בל בד (230 שייח באילת), החל בגיליון מס' - - > * תוכנה בשווי 5495 + 40% הנחה על מחיר המגזין בחנויות. לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. " 1) נא לחייב את חשבוני בוטה /ישראכרד מספר וו הו מו הכרטיס בתוקף עד תאריך חתימה + מבצע 6ז6פוקתזסי) פרטיס בעמוד 111 אוו הו מוב צו עו טלפון ומוה וי אל אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב הזמנת מנוי חדש ל-5א421:)ג1 26 המהדורה הישראלית בול ב 10 גליונות במחיר - .119 שייח (102 ש'יח באילת) הל מגליון [ | מספר : שס משפחה טלפון . כתובת ומיקוד 2 200 תש ידע הוצאה לאוף בע //מ לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ . נא לחייב את חשבוני בויוה/ישראכרט מספר: ת.1. 9237 מ נם ה חר תל-אביב 61091 הכרטוס בתוקף עד הר . תאריך וו 1-2 חתימה " סו 51 77 וכ 0 ל | מערכת עיבוד תמונה מלאה - חומירה + תוכנה ב-%695 בד 4 ל תמיד ידעת כי חסוגופחגז וס מספקת את הפתרונות הטובים ביותר לעיבוד תמונה, עיבוד אותות ואיסוף נתונים, בתעשיה ובמחקר, בחומרה ובתוכנה. עכשיו אתה יכול לרכוש אותם במחירים ללא תקדים: 60 שוסן צמסצ 60 עס ץצ 66 וה 06 55 דם 2 אסופוצ 0 צדו וםסות * לוכד התמונה הזול | * פתרון זול + דיוק ללא מערכת עיבוד תמונה מלאה, הכוללת לוכד תמונה דגם 550 ד ביותר עם הביצועים | לבעיות הדמאה תחרות תוכנה בסיסית ב-695 דולר בלבד (08ש)! הבו ונוה א 640448088 * דיוק גבוה בכל + בכל האבחנות אנחנו מציעים גם כרטיסים לדרישות מיוחדות, את תוכנות ה-6א!46//! ה 7 הטובה בעולם - סח טג ! |008ו6, תמיכה של צוות המומחים הסטנדרטיות והלא-סטנדרטיות המנוסה ביותר בישראל, סמינרים חינם, ציוד עזר ותוכנות יעודיות. + ממשק 54| * ממשק 16 סיביוה | * למשק ₪5 2 סיביות מהיר 6 סיביות ללא מתחרים - במחיר או בביצועים! 2-> 4 ₪ אה חח אה חאה אה אה אה אה אה אה אה אה אה א אא - | ₪ ₪ ו -- אא תה שה מה אה אה אא אא אה אא אה אה אה חאה אה אה מה אה אה אה אה אה ₪ ₪ ₪ ₪ - אל: מיליטרם תעשיות (1993) בע"מ, הרב קוק 87, הרצליה תד 13324 ת"א, 61130. פקס 09-574383, טל: 09-584872 וטו מש 2 ש חד ו תמונה בז 4 ב לי שש = ב . יק - 7 ו טלש ה פקס == = > == == []מבקש מידע בנושא עיבוד תמונה ] מבקש סט קטלוגים 94' חינם ‏ [-] הצעת מחיר למערכת עיבוד תמונה [-] הזמנה לסמינר עיבוד אותות ך א שַ ] ] / 0 ך 1 , ונ ] 0 ח מ ] ] ] ו צּ לוטופ מכטה יותר תחומים המעניינים את המשותמעו הפובפי והיא פונה אליו עם תוכנות המותאמות יותר )-1-( לקלות ההפעלה שהוא מצבה לקבל ממקוס למקום כיחידה אחת. עץ של עצמים משרטט את היחסים בין עצס לבין מבנה. הקשת הכפתור הימני של העכבר על גבי עצס של ממשק המשתמש (או כל עצס אחר), מעלה תפריט רגיש להקשר. עובדה זו הופכת את יצירת המבנים לפעולה קלה משוס שאין צורך להסתובב ולחפש בתפריטים נגללים כדי למצוא התאמות שונות לקיבועיס המיו- עדים לצרכיך. במידת הצורך ניתן להצמיד גם קידוד הנקרא גם 78 081807 אסזד ל 0% (60469א1 כדי לממשק עצמים, תוך בחירת מתודות שונות מתוך תפריט העצמים. הקידוד נדרש, מכל מקוס, רק ליישומים מאוד מתותכמים. פרדוקס מקיס מבנים סביב מודליס של נתוניס המזהיס את כל הטבלאות המעורבות ואת היחסים ביניהס. ואכן, הצעד הראשון ביצירת מבנה הוא בחי- רת הטבלאות הדרושות והגדרה ויזואלית של הקשריס ביניהם, תוך שימוש בתיבת הדי- אלוג של מודל הנתונים של פרדוקס (זה כלי קל הרבה יותר לשימוש מאשר המקביל לו באקסס - תיבת הדיאלוג של היחסים). המו- דל נבנה באופן וויזואלי: קויס המחבריס טבלאות מיוחסות, משורטטים באמצעות העכבר. מאחר ופרדוקס מאפשר לך לתאר גס יחסים מסובכים, אינך צריך להריץ שאילתא בטרס תשתמש במבנה. מאוד פשוט לתכנן מבנים בפרדוקס והכלי מספק כלים עשירים. היידלפק המהיריי המ- סומן בראש המסך, מכיל כמה עצמים חזקים לצרכי ממשק. לדוגמה: עצם בינ-טבלאי, מא- פשר לך להציב טבלאות חד ודו כיווניות במ- בנה (יצויין שאקסס מאפשר ליצור מבנים רב-טבלאיים אולס רק כחלק משאילתא. מע- רכת 82280081 איגה מאפשרת זאת בכלל). השוואת מסדי נתונים שאילתא לפי דוגמה קל מאוד להשתמש במבנה לצרכי חיפוש רשומות מסויימות כל עוד החיפוש משתמש בשדה אחד. אולס אס אתה רוצה למצוא, למשל, את כל הלקוחות הגריס בירושלים ואשר רכשו אצלך ציוד ביותר מאשר 2000 שקלים, אתה תצטרך להשתמש בחלון הש- אילתא לפי דוגמה (08₪). חלון ה-085 הוא קצת מיסתורי בתחילה. לא תוכל להתמצא בעבודה איתו על ידי קפיצה למים הקרים, ואפילו אם תשתמש במערכת העורה המקוונת, היא לא תוכל לעזור לך בכל דבר שעליך לדעת. אין זה משום שזה כל כך קשה; הדברים רק אינס ברוריס מעליהס ותאלץ לקרוא הכל בחו- ברת. אולס מרגע שתפסת את השיטה, אתה תמצא שקל ליצור אף את השאילתא המו- רכבת ביותר. כל טבלה בשאילתא מיוצגת על ידי שורת תיבות ריקות בעלות שמות שדות בראשן. אתה בוחר שדה על ידי הצבת סימן בתוך שטח השדה. קיימיס ארבעה סימני בקרה שוניס כאלה. בהתאס לסוג סימן הבקרה, יכלול אוסף התוצאה, (או לא יכלול) רשומות ייחודיות וכן ימויין או לא ימויין בהתאס. חיתוך טבלאות נעשה באמצעות ערכי דוגמה הנמצאיס בשדות שעליהס מתבצע החיתוך. קריטריונים לבחירה יכולים גס הס להיות מוקלדים לתוך שטחי השדות. האירגון של כמה מהמסכים של המערכת עשוי להיות זר בהתחלה, אולס לוקח רק זמן קצר, ובסיוע חוברת ההדרכה, כדי להיות פרודוקטיביים באמצעות פרדוקס. שפת התיכנות החזקה - ,241 - קיימת, אס אתה צריך אותה, אולס מרבית מסדי מסד הנד תוניס יכולים להיבנות בלא תיכנות כלל. השימוש בפרדוקס נותן לך מערכת שהיא קלה לשימוש ובכל זאת חזקה מספיק כדי לטפל במסדי נתונים גדוליס וכן מאפשרת התאמות שתספקנה גם את המפתחים המ- קצועייס. 5 פד | 65 וו ה0- ה6הסהקקה כאשר לוטוס רכשה את חברת התוכנה 21 ביוני 1993, היא זכתה במ- ערכת 5/ססא1א 08ת 08 0אקקג גי- רסה 2.0. זמן קצר לאחר הרכישה, יצאה לו- טוס עס גירסה 2.1. תוכנית זו, העוסקת גם בבניית יישומים קטנים ובגישה לנתוניס כלל חברתיים,| מתאימה יפה לתוך חבילת ה-148750178א8 של לוטוס. גירסה 2.1 היא רק השבחה קלה שנועדה לה- תאים את התוכנה לשילוב בתוך ערכת = ןדא )]א5. המערכת כוללת עכשיו את ה-5א5%/481160, את מדף הסטטוס, ות- מיכה במבנה של קבצי 4א/. של 1-2-3 ל-0/5 א1/ גירסה 4.01. מערכת 4780/4611 היא מערכת ידידותית לשימוש במסד נתונים בלא תיכנות, בעלת מספר רב של אמצעים יעודיים למשימה הא- רוזיס בה מראש. שלא כמו אקסס ופרדוקס אין למערכת זו שפת תיכנות פשוטה, על אף שמקרוס מאפשרים לך לבצע באופן אוטומטי מספר פונקציות. בעוד פרדוקס מהווה כלי פיתוח למקצוענים, ואילו אקסס מתנדנד בין הקטגוריה של המ- קצוען למשתמש הסופי, הרי ש-4278008 הוא באופן מובהק מוצר יעודי למשתמש הקצה. הגס שחסרים לו מספר עצמי ממשק מתוחכמים, המוצעים על ידי שתי החבילות האחרות, המערכת בכל זאת יצרה את המ- בניס הדרושים לתסריט המבחן שלנו. מצד שני, משתמשים בעלי מסדי נתונים גדוליס ומורכבים, עשוייס לגלות שביצועי התוכנית הס איטיים בצורה נוראה. צפיה בנתוניס שלך על אף שהמבנה הרגיל של הנתוניס הוא במ- בנה של קבצי 287 של דיבייס 1, מערכת 8 יכולה לקרוא גס קבצי דיבייס [, פרדוקס ופוקספרו וכן טבלאות ‏ 501. בגירסה 2.1 הוסיפו גס תמיכה ב-0086 (קישוריות פתוחה בין מסדי נתוניס) וכן היא כוללת התקנים לגישה ל-ם/81%1, אקסס ומספר סוגי טבלאות 500. המערכת מנהלת את מסדי הנתוניס ואת הא- למנטים הקשוריס בהם, באמצעות מה שהיא קוראת ינקודות תצפיתיי (5אום]ץ), | הכו- ללות מבניס ומספר סוגיס של דוחות ויכולות להתייחס לטבלת נתוניס אחת או יותר. המ- ערכת יוצרת בצורה גרפית את הקשרים בין הטבלאות בחלון של ייאיחודיי (א101), במ- קוס בו ניתן לקבוע כללים לכפיית שלמות נתוניס התייחסותית. תיבת שיחה של הגדרת שדות, מאפשרת לך לתאר סוגי נתונים ואת האורך של כל שדה בטבלה. נקישת עכבר על כפתור הייאופציות', מעלה הרחבת אופציות לכל שדה. זהו המ- המשך בעמוד 154 6 ישראל אפריל 1994 עוד בתרון אנמתה=זלי בתקעוורת: וו הט ו | ו ו 6 | ו הלוו פוט סו הלקיד הה- 1 - בי ידוו 5 או | אש ו - אש | ₪ ₪777 4תסמקס החסה ₪ה] שמוו6ף 8] לד וי 5 0 ו 5 8 ב ו סו וס עו [07 2 ]1 6א) 466 ו | א 6 + חדש! עברית | | ו 5 וטוטה 8 06 וו / || ץע ן 0 זצ ו 5 | ₪ 6 2 ל השוו5 הס / | 7 סוס ופסוה שה 2 . | 1 | 6 | |[ ]4 6) 90010660 זט 6% | | 1 ו ו || 6 (6661060ת %69עס 6% - : מ [* וח א | || 0 0-0 || |ש160 ,66661966 פמועם 6% | / |[ א [ 1 - - | 1 4 % מו ₪ 3 | [ החסה ₪ | 000 שו 580% 06בהפתוטת עהה0500ה00 101802168" 16 5006 סוסה עי:ת4300503 [10176017* % 1 | 'תים תקשורת' מציגה את אס= 6415 התוכנה המובילה בתחום טו/קסד | לרשתות וסביבת פ/וספאוצ: | (858 )סח) 1 8שס0חו/ 100% 85 160ח6וחס!סוח! ץזסוחסוח 0856 +0 648 עוחס 85זוו0 | 5 0חה [ח6ווס הזסם זה פחסווהסווססב וו ₪ ן .60 ,1803061 34 | ,4616 הזו עווהזזטסחסס 5אזס!\ ₪ 0360 006 6 דא פשוסטחו זסז ,6 565508 6005ח8!!טרחו5 128 סו כ ( ₪ :5 זט !6/6 :5חסו81סו!סס | 50061 4/3 267686 ,וק 50061 פוססחו\ קד סד ,3270אד ,(200 דש ,100 דצ) דשא ושד | קש|אפחוצ הסא/6סה 6ס ,טחום ,חַחוק טוב, גס אס השתנה מיקוס הפריט או הכ- פתור. השיווק הוא נקודה חשובה נוספת השונה בכל הכלים. למרות שכל הכלים שנבדקו מאפשרים לך לשווק יישומיס בדרך כלשחי, לא כולס כולליס מהדר המייצר קבצי הרצה עצמאיים לשיווק חופשי. במספר מקרים יש לשלם עמלות הרשאה נכבדות. ניסי באמצעות תסריט מבחן במהלך הבדיקה נדרש הכלי ליצור יישום הי- כול לקבל קלט מהמשתמש, להפעיל גיליון אלקטרוני, מעבד תמלילים, תוכנות מודס ופקס, להעביר נתונים בין התוכנות וגם, 6 ישואל אפריל 1994 שפות מקרו בין-ישומים במידה מוגבלת, להסתעף על פי תוכן הנ- תונים. למרות שכל הכלים שבדקנו ביצעו את תסריט המבחן בהצלחה, הבוחנים שלנו מצאו כי כל הכליס פגומיס משהו במספר תחומיס. בראש ובראשונה, כליס אלו דורשיס יכולת תכנות, כך שקלות השימוש נדחקת לפינה. משתמשיס מתחילים יוכלו לתכנת משימות מסוימות, אולס פרויקטיס גדוליס דורשיס ידע בתפישות תכנות סטנדרטיות כמו בקרת זרימה, טיפול בשגיאות ותקלות, טיפול במ- ערכי טקסט וידע מסויס במטלות פשסטחו/\ ובניהול משאבי 5שס6תג/. מאחר ולרוב הכ- לים שנסקרו, למעט ע8ז6ח/6635סזק, אין כל מידע פנימי לגבי היישומים העובריס תהליך אוטומטיזציה, יכולתס להתאושש מתקלות ביישוס היא אפסית. משמעות יכולת חלשה זו היא תוספת קוד מצד המפתח כדי שהיי- שוס לא ייפול בתקלה הראשונה שתקרה, או כאשר הוא יקבל חלון הודעה אותה אינו מכיר. גם זמן פיתוח ארוך נלקח בחשבון. כתיבת קוד היישוס וכתיבת קוד הטיפול בשגיאות ובתקלות לוקח זמן - ייתר מדי זמן לדעת הבודקיס שלנו. גס החברות שכתבו את תס- ריט המבחן דרשו לעתים קרובות תוספת זמן כדי לסיים את כתיבת היישוס. גס לאחר כתיבת היישוס, נדרשו מספר שעות להתאמת היישוס למחשב של הבודק. בה- שוואה לזמן הפיתוח בשפת תכנות, נניח ++6, מספר ימים לא נראים כזמן פיתוח ארוך מדי. אך מאמף הפיתוח עדיין משאיר את הכלים האלה מחו להישג ידו של המ- שתמש המצוי. ע8ז0הש106635/ היה הכלי היחיד בו לא נת- גלו רוב המגבלות שהזכרנו, מאחר ואין כמעט צורך בתכנות. אולם, יש להזכיר כי כלי זה הוא הפחות גמיש בין הכליסם מאחר והוא תומך רק במספר מוגבל של יישומים, וחסרות בו מספר תכונות (כולל היכולת לי- צור חלונות דו-שיח) הנחשבות חיוניות בעיני מפתחים רבים. שיקולי סביבה עבור מטלות. בין-יישומים, יש לסביבת 2) ליתרון חשוב על פני סביבת 8שסחו/ץ. זאת, תודות למאמצים של יבמ לקדס את אאפת כשפה מבנית מערכתית. מפתחיס המשתמשים בכלי תסריט רב-שימושי כ-%אם8-%/ של חססוג/ יכוליס לקשר את התסריטיס שלהם למקרו שנכתב בשפת אאא חד-יישומית, כמו זו המוצעת ב-נחא סזץ. מפתחים אלה יכולים גם לשלוח פקו- דות לכל יישום המכיר ב-אאם8 והיכול להוסיף את סביבתו לזו של א%אטא. לעומת זאת, בסביבת פאוס6חג/ התמונה לא נראה כה שלמה. מאחר ואין לסביבה זו שפת מקרו תקנית, מספר חברות מובילות מק- דמות שפות מקרו משלהן - דוגמאות חשו- בות הן 61000 פתסוו3סו[קק/ 88510 [908ג/ של מיקרוסופט, ו-1קח50 1.0005 - כחלק מא- סטרטגיית חבילות התוכנה שלהן. הסקירות הבאות מראות כי, למרות הבעיות והמגבלות, כל הכלים שנבדקו יכוליס לספק מענה מלא או חלקי. חלקם יצרו יישומים שהיו גם אלגנטיים וגס בעלי עוצמה מס- פקת. אנו מצפים להתפתחויות חדשות בת- חוס זה כאשר טכנולוגיות חדשות יהיו נפו- צות יותר בעתיד הקרוב, במיוחד 2.0 01:8. למרות זאת, הכלים הנוכחיים, ‏ על מג- רעותיהם, שווים בהחלט את תשומת לב המ- פתחים. 15196 0 זוא]00ד 65פוחם 1 8ססאוע זהו אחד הכלים החזקים ביותר עבור או- טומטיזצית יישומיס בסביבת >שסטתג/ . הכלי מתפאר בניהול יעיל יותר של יישומי 5, יכולות תקשורת בין-יישומיס בין מספר חלונות של 686ח8, ושיגור הודעות על פני רשת. אך מספר חוסריס בכלי ומחירו הגבוה - 5695 כולל רק שלוש הרשאות םואזדאשא - עלולים לגרוס לכך שהתוכנה תהיה אטרקטיבית רק עבור אלה הזקוקיס לשימושים הייחודייס שלה. הכליי מציע מבחר פקודות להרצת והפעלת יישומי 5שסטחג/, כולל שליחת תווים וצי- רופי מקלדת והודעות 20₪, ומבחר פקודות שליטה בחלונות. הכלי יכול לתת שס לחלון מסוים, המאפשר שליחת פקודות לחלון מסויס זה כאשר יש מספר חלונות של התו- כנה. השפה הינה קלה ללמידה, וקל להבין תסריט כתוב, דבר המאפשר למשתמש מתחיל לת- כנת יישוס פשוט. יצירת משתנים והצבת ערכים נעשית בעזרת מספר הצהרות ישירות וברורות. הכלי כולל מבחר מבני בקרת זרי- מה. הכלי מאפשר קביעת סוג משתנה או- טומטית, החלפת משתנים דמויית שפת אצווה, ומערכת פקודות מלאה לניהול מע- רכי טקסט. מעבר למודל התכנות התהליבי למהות שרוב הכלים קשוריס למודל התכנות התהליכי, הכלי מציע גם מספר יכולות תב- נות מונחה-אירוע, באמצעות שימוש בפ- קודות א0 שונות ופקודת צִדַ1ַא10אק, המ- פסיקות את מהלך הזרימה הרגיל של היל- שוס כאשר מתרחש אירוע מסויס. באמצעות שילוב פקודות אלו תוכל לכתוב תסריט אשר מגיב לאירועיס שונים. מעבד התמלילים שומר. על רוב נוהגל שסטתג/ץ. בנוסף, יש בו תפריט ייהקלטות", המספק גישה אל תוכנת ההקלטות של הכלי, ותפריט ייהדבקהיי המאפשר לך להכניס נתו- ניס קבועיס במהירות. לא ניתן לטעון מספר מסמכיס בחלון מעבד אחד (אין תמיכה בתקן 1כ]א), אך ניתן להפעיל מספר חלונות של התוכנה. בתוכנת ההקלטות ניתן להקליט רק פעולות מקלדת או פעולות מקלדת ועכבר. במקרה הראשון, ניתן להמיר את פעולות המקלדת בפקודות שפת תסריט, כך תוכל לערוך את התסריט ולהוסיף תנאיס לתסריט. במקרה השני ניתן להפעיל את המקרו כמות שהוא. שתי השיטות לא מקליטות את פקודות הפ- ריטים, כך ששינוייס בחלון הדו-שיח יגרמו לכך שהתסריט לא יבצע את הפעולה הר- צויה. חלונות דו- שיח מותאמים לעילא עורך החלונות המעולה מציע עריכה גרפית ותמיכה גמישה באמצעי בקרה תקניים של משסשחו/, = תמונות :ג/א817, | וצלמיות (16085) בחלונות הדו-שיח. לאחר תכנון חלון, ניתן לייהדביקיי את הקוד שיוצר אותו לתוך התסריט או להחזירו בכל זמן לעורך החלונות כדי לערוך שינוייס. העורך מציע גס אופצית ‏ יאישוריי, המ- אפשרת למפתח ליצור פתרונות אלגנטייס והידברותייס יותר מאלה הנוצריס על ידי שפות מקרו אחרות, היכולות לטפל בנתוניס רק לאחר סגירת החלון. ניקח כדוגמה חלון פשוט המכיל רשימת קבצים בייתיבת רשי- מהיי (80% 1181) וכפתור פקודת מחיקה. כאשר נשתמש באופציית הייאישוריי, הת- סריט יוכל למחוק את הקובף לאחר לחיצה על הכפתור, לעדכן את רשימת הקבצים בתיבה ולהמתין לפקודה נוספת. ללא האו- פצייה, התסריט יהיה חייב לסגור את החלון לפני ביצוע הפעולה, ואז לבנות מחדש את החלון לפני ביצוע פעולה נוספת. בעורך קיימים אמצעי דיבוג מספקיס הכו- ללים ביצוע בצעדים (57575 08א88) וע- קיבה (18406₪). העורך אינו בודק את הת- חביר לפני הפעלת התסריט. כאשר הוא נתקל בטעות, הוא יעצור את ההרצה ויציע מספר אפשרויות. למרבה הצער, אין אפשהות שפות מקרו בץן-ישומים לשנות את התסריט במהלך הדיבוג, כך שיש צורך בהרבה סבלנות במהלך ניפוי הש- גיאות. תמיכה ביישומי הכלי כולל 15%, המאפשר ביצוע פעולות רבות בין יישוס 205 ליישוס שלך (ביניהן אפשרות קריאת חלון 205 ותגובה לקלט של המשתמש), המעניקות לכלי יכולת הי- דברות עס יישוס ה-205 טובה יותר מזו של כלים היכוליס לשלוח רק תווים לחלון ה-05. כאשר מותקן מודול שליחת ההודעות, הכלי יכול לשלוח פקודות ותוויס בתוך רשת, ול- הפעיל תסריטיס ויישומיס הנמצאים על שרתיס אחריס. התיעוד של התוכנה מכיל ספרי הדרכה מל- איס, דוגמאות של יישומים, ועזרה מקוונת מלאה. למרות שהגרסה האחרונה מוסיפה יכולות חשובות, הכלי לא התפתח במספר תחומים במהירות מספקת. אין תמיכה ב-/01 ובפקודות מולטימדיה. לכן, אס אינך זקוק ליכולת המיוחדת של כלי זה, עדיף אס תתוכז במוצרים אחרים שב- סקירה. 0 0 מ 0ךא5טס אסזהסא פוזד 5ספאו אחד מהכליס הרביס בערכה החדשה של נו- רטון, העולה 5179 הוא זסאגוחוקח50, שפת אצווה חזקה ומתוכננת היטב המבוססת על טכנולוגיה של 6זגא5010 |וחוחט5. התכונות החשובות הן תחביר דמוי 83%06 [4ט18 סביבת פיתוח משולבת (8פ1) טובה, יכולת להעתיק תפריטים וחלונות דו-שיח מיי- שומיס אחריס והיכולת להדר (600/7118) תסריט לקובץ הרצה. שפת בייסיק יפה השפה מקבילה בדרך כלל ל-0ו₪35 [ט8ו/ (8 בקיצור). היא כוללת מבחר מבני בקרת זרימה, תמיכה במערכים - גם רב-מימדיים, תמיכה בסוגיס רבים של משתני אש סחאן, אך אינה מאפשרת הגדרת משתנים. היא כו- ללת גס פונקציות רבות המוכללות בשפת ה-8, פונקציות מספריות וטקסטואליות כולל פונקציות בהן משתמשיס להפעיל ספ- ריית ,211 חיצונית. היא שונה מ-%8 בכך שאינה תומכת בתכנות מונחה-אירוע או בב- קרות 08% של חכרות אחרות. היא מספקת עורך חלונות דו-שיח עס אמצעי שליטה בסיסיים, אולס אינה תומכת בשיטות וב- אפיוני 8. במקוס זאת, עורך החלונות יוצר קוד המתאר את החלון (כולל המשתנים), ובדו-שיח עצמו משתניס הערכיס של המ- שתנים. שפה זו שונה משפת האצווה בג- רסאות הקודמות של קס)26%% חסחסא 6 צשסשחו/ זס] ( אא בקיצור) אולס על ידי הוספת .21.1, המסופקת ב-/ופא, ניתן לה- ריץ תסריטים שנכתבו בגרסה ‏ 2% וב-3.0 חס!גפחו/. הפונקציות הספציפיות ל- אס השפה הייתה רק שפת-משנה של 8 היא לא הייתה שפת אצווה. לכן, היא כוללת פונקציות נוספות המתקשרות עס יישומים אחרים. קידומת הפונקציות המיועדות לטי- פול בחלונות היא א[\. קידומת אחרת שיי- כת לפונקציות התומכות ב-5ספ. הפקודות החזקות בתוכנה, מיועדות לת- קשורת עס יישומיס אחרים. גם אס תוכל לשלוח תווי הפעלת תפריט ליישום, עדיף להשתמש בפונקציית טאם!א כדי להפעיל את התפריט ישירות, ובאמצעות פקודות אחרות לתקשר ישירות גם עס חלונות הלי- שוס, אם ידוע קוד הזיהוי של החלון. סגינת הפיתוח החדשה אחד המרכיבים של אועא הוא ייעורך השו- לחן" (זסוו6ם ק0וא265), עורך תמלילים הכו- לל את כל התוספות, 21]א, אפשרות ביטול פעולות במספר רמות, סרגל כפתורים, שמי- רת פעולת חיפוש, היכולת לשייך פעולות לצירוף מקלדת מסוים, והיכולת להשוות בין שני קבצי טקסט. בתהליך ההידור מבוצעת בדיקת התחביר, אס מתגלה טעות הסמן יעבור לשורה בה נמצאת הטעות. אולס זוהי הפעולה היחידה הקשורה לדיבוג התוכנית. איתור טעות בת- סריט מתבצע רק בשיטה הישנה של הוספת קוד דיבוג לתסריט. חיסרון נוסף מתבטא בכך שהשפה לא מא- פשרת לך להכריז על משתנים וטעות בשס המשתנה תיצור משתנה נוסף, היוצר בעיות שיקשה עליך לאתרן. גס שפות אצווה אח- רות לא מאפשרות להכרי על משתניס, אולס מאחר והשפה מושפעת מ-8), עדיף היה לו כן היית יכול לעשות זאת. אופציית ההקלטה אחת התכונות החזקות של אופא היא הה- קלטה. התוכנה יכולה להקליט את בחירת 25 ...7 6 ישראל אפריל 1994 - ו ( ו 6 ישראל אפריל 1994 הכנת ממשק משתמששי | פיתוח ישומיס מקצועי או וו וב יפרום וא נן 6 016 196 00| 206045 חן 6 זק 1/0 ( 6 201 )0180 2 פב ל :055 ו = ב " 7 . 0 טוח הכנת ממשק משתמש | | לט ]| אפס 0 ]| שפח הו התפריט או את מצב חלון הדו-שיח. הדרך הטובה לזהות את קוד הזיהוי של חלון מסוים היא להפעיל את כלי ההקלטות מת- פריט ז866ו1וקתס5 ולהניח לתוכנה לעשות שפות מקרו בין-ישומים זאת במקומך. תוכל גס להוסיף הערות המ- תארות את שורות התסריט המוקלט. אס תרצה להפעיל תסריטים מחוץ לסביבת הפיתוח תצטרך להכין קוב הרצה. קוב הרצה דורש ספריות 211 בנפת של כ-400%8, אולס אפשר לשווק ספריות אלו עס קוב ההרצה ללא תוספת תשלום. ה-אופא מציע יותר משפת תסריטים. הוא כולל גס מריץ יישומים, מנהל קבצים, עורך צלמיות, |18ק-1א]1א, מחשבון, כלי גיבויים, בודק וירוסים, כלי לאבחון ותיקון תקלות בדיסק - בקצרה, הכול. זטאגוחוקחס5 עצמו מציע כלי אוטומציה חזק, קל לשימוש וח- סכוני עבור יישומי 5שס6חג/. מחיר נמוך והוספת מהדר ליצירת יישומים לשיווק חופשי הופכים חבילה זו לא- טרקטיבית במיוחד והס שזיכו אותה באות ייבחירת העורכים". אםססחק 1 םא צ5הםפסהק כלי זה הינו חדש ומיוחד בעולם שילוב יי- שומי 5שס6תו/. כמו כל כלי מקרו, הוא מניח לך לשלב יישומים על ידי שליטה בס- דרת תוכניות עצמאיות. אולס עפזטחץ5 הוא כלי חזותי, ואינו משתמש כלל בשפת מחשב. הוא משתמש בצלמיות כדי לייצג את היי- שומים, ובחיצים כדי לייצג את כיוון זרימת המידע. הצלמיות והחיצים כוללים גיליונות נתונים. על ידי מילוי גיליונות אלה, תוכל להורות לכלי להעביר מידע ליישום, או לה- ריץ תסריט הכתוב בשפת היישום. הכלי יודע כיצד עובד כל יישוס ושומר על ותוניס אלה במסד נתוניס פנימי. קל מאוד לעבוד עס כלי זה, אם נשאריס בתוך תחומי הפעולה שלו. אולס, אס תחרוג מתחומיו תיתקל בקשיים. אין כל כלים לב- ניית מימשקי משתמש, להקלטת פעולות מקלדת ושליחתן, חיבור מערכי טקסט או ביצוע חישוביס. קלות שימוש ₪ העוצמה העיקרית של הכלי טמונה בעובדה כי הוא יודע מהי הדרך הטובה ביותר לקשור יישומיס מסויימים - שתכונותיהס סוכמו ורוכזו במסד נתונים המהווה חלק מהכלי עצמו - על ידי 1.0 ₪ או מפפ. תמיכה ב-2.0 01/8 תנתן בגרסה הבאה. תוכל לבחור את היישומים שברצונך להוסיף לתסריט מתוך מסד היישומיס הפנימי של הכלי, המכיל כעת 27 יישומים. ההגדרות של היישומיס הן ספציפיות לגרסת היישום, וני- תן לקבל הגדרות של גרסאות חדשות מה- חברה. במסד נמצאיםס כל מעבדי התמלילים וה- גיליונות האלקטרונייס החשובים, אולס חס- רות מספר קטגוריות של תוכנה, במיוחד פקס. אם מותקן אצלך כרטיס פקס המוגדר כמדפסת, תוכל להדפיס דרכו, אולס תצטרך להכניס את הנתונים ידנית. החברה לא פר- סמה את הפורמט של ההגדרות בכלי, כך שתצטרך לפנות לחברה כדי לקבל קובצי הג- דרות עבור יישומים בהס הינך משתמש. דיסקט הגדרות היישומיס כולל גם שישה קבצים עבור יישומיס אחרים, קובצי יייישוס נוסףיי. חמישה מהס מכסים את התחומיםס תקשורת, [?1א, שאילתות, מימשק מש- תמש, ו-א1ץ - עס שליטה חלקית ביישומיס אלה - וקובץ נוסף עבור תמיכה ביייישוס אחריי, אולס כמעט ואין לך שליטה ביישוס זה. שילוג היישומיס היישומיס הנמצאיס בדיסקט מופיעים בצד בראש המסך הראשי של עשקזטחץ8. התאמה למשימה 605 הכנת ממשק משתמששי פיתוח ישומיס מקצועי גדוו1 23 ישומיס מבוזריס > , | 0669 - || 60%ה/ץ פה00פ 0‏ 6אַ 08685‏ ה6] 6וץ7 1 ד יי 080090092 86ק, ו 1 | 3006902טם-אלק 0 תה 171 58 | ב [, | ו % וו זוז זז דז -1-1-ג-4-4-4-1-1-1 - התוצאות דיברו בעד עצמן. והחיקויים לא אחרו להופיע כאשר אתה הוכש מחשב, אתה רוכש בעצם את לוח"האם שבו - ומרכיב מרכזי זה ראוי לבדיקה יסודית, או לכל הפחות להצצה בתוככי המחשב, כדי לגלות אם יש לך א=דסס או משהו אחר לגמרי..- בבדיקות מקיפות שערכו מעבדות חווס5, אוהיו, ארה"ב, במהלך שנת 93, אומתה ההערכה בדבר עדיפותה הברורה של טכנולוגיית 004 (טוחגחץם פטוסטותסזו 0308) שפותחה על ידי אשדסס, יצרנית לוחות"האם המובילה. ההפתעה לא היתה בעצם התוצאות, אלא - ובעיקר - בשיעור היתרון של לוחות 004 אשזסס על פני הלוחות האחרים שנבחנו בכל הקשור למהירות ולביצועים. מהירותו של לוח 266א4860 004 אפדסס עלתה ב"30% על מהירותם של לוחות מקבילים. יחד עם זאת, העומס על המעבד המרכזי בלוח אפז00 היה הקטן מכולם, והוא היה פנוי לטיפול במשימות התוכנה. ארכיטקטורה מהפכנית זו, שמבוססת על זכרון 04085 דינמי, אומצה לבסוף, ולא במקרה, על ידי שורה של יצרניות מובילות ש"הוכו", על ידי א5ד0ס0 בבדיקות ה/ס5 וביניהן: וו4, גוי, סגשווסט, שה ואחרות. אפזסס ממשיכה להוביל את שוק לוחות"האם היטב לתוך שנת 94 עם סדרה נוספת של לוחות 004 חדישים ואטרקטיביים במחירם, הכוללים עתה 3 ערוצי 805 )004 554/ בסטנדרד המתקדם ביותר. מוצרי אפזסס משווקים בישראל על ידי אי.איי.אם, נציגתה הבלעדית של החברה בארץ ובעלת מסורת ארוכה של שיווק מותגי איכות בישראל. אל תסתכל במחשב אלא ב-אפ!זסס שיש בתוכו דרוש א5ד00 מספק המחשבים שלך. בלב שלם. אי.איי.אם אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ רח' השילוח 9 פתחיתקוה טל. 9240812, 03:9233257, פקס. 0379244857 טנא אלי 2 0 0 1 ו 1 =צהצד ברה סל ו 5 ₪₪ ₪₪ ₪ 5 ם 1 %-+הצרץ"ץ-ץרציציצרצידיך=>||>=צהצ"דהררדרף" 7 שפות מקרו בין-ישומים > השוואת תכונוח ע'קריות. תכונות מקרו בין ישומים 0 07 8 שר ה הו ססוג הספדפט עְחַזהץ4685סזק חסזטא ודד | | א!ססד 6ַ8ַ80 "ו 1 אפה-אצ 0 נוי חש זס ראק םר) ק ₪ שחו זסו המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 5 0 5 [ ב 0 00 המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי (5395.00 ,ז!וקחחס6) ה6הותסזועה= זה6והקס!6ע6 6 א 5180081008 זס זפ!וקוחס זז 0 חַ0וום סוק 6 וזח ז0 167 זסז6זח ו 95 הווחה זפסזק 05 ו 5חו0ס109% 519 ו 0ַחוא8וח 90090 חפרד-ז1 8 100 זז מח(). 0ח6...)/6ווח...סם 5 ח810ם 01081 ||68 80 5וזטסז 01 (18703א6 |68 68 005 058 68 561 קט 81180165 5 טק 60 ז0 35 00 5 זחוסק-חַחו1081] בו חסוזטזו051 5 87/8016 / וזו הווחה זף סז 8 ההאא| שא כאככ * ₪ האר| |₪ השא שם כסםא כהאם אמ אא| ₪ שה ₪ אאאאה אהאאא* ₪ ₪ א ש| |₪ כה3 אא אאאאה אאאאאם האשאנ| הם הבאא שחם הסהאסם םההםםםםסא םא מו א ואה מו אמאו האאאוא,. רהרהאאכא* ₪ ₪ ₪ ₪00 ₪ 33307 07-7070000 קחרר---- 7 הו ₪ . . ם . . 0 ₪ . . ם . . 5 0/8100 800 1655806 ₪ . ם ם . ם 5 שג זס וסווא ם . ם ם ם ם דוס חס זס 006 ם . . . . . זז הו ]סח .₪ ם /א ם ם וס ₪ ₪ . 4/ . . | 06 . . ₪ 4/א . . אסס 0/8/00 . . . /א . . 00% 1/5586 הו ם ם ם אא ם ם ו .ם . ם אא ם . חחטו ואה 800 ותטוחוחוו/1 . | . אא . . 3000 ם ם ם א . ם סוד וו . ₪ּ . ₪ . . (0//616356] 806 0850ז6קקט) ח0ו5ז6שח60 0856 . . . א . ₪ּ ו 56 . . . ה/א . . (ז5חו) חסוזופסש . ₪ . אא . . 8 5 . . ם / ם . 01 . . . 4/א . . סט 51 806 תזח0! 51 . . . א . . 6 86 וחוזד חח וו ₪ . ₪ 4/ . . 6 ם . ם 4/א . ם 5 6וו החמ . . . 4/א . . 5 6ו] /50060108 ם . ם א ם . 50 76 6 ישראל אפויל 1994 4 השוואת תכונות ע'קריות. שפות מקרו בין-ישומים תנונות מקרו בין ישומים [המשן] לא קיים) ק'ים ₪ הו ב הס דטטק 1 חם אאפח-א ו וי ה ו 0 ה זט המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי 01 (שטחזזהט6) 01:085 הט הווהודוה זטס: ו ₪ - ₪ א/א .מ . 86 800 0 ₪ . . ה/א . ₪ 8 8008ח6ז 800 61618 ₪ ₪ . 4/א ₪ . 5 ואו זו ₪ הא ם ם ההוותסזהחט 0ח8 חַתוטוחסזה 6וו1 ₪ ₪ . /א . . 15 ₪ ₪ הא . . 5 +ו₪00 300 686 ₪ ₪ - /א . . (סוחוז 6ח8 0816 ז6זו8) תסטסד ₪ ₪ א/א . בו וט וזו ₪ ₪ ₪ 4/א . ₪ 000 18808 800 6פָח8ת ₪ ₪ ₪ אא . .ם 01900 09018 800 010818 ם ₪ ₪ ה/א ₪ בי ם ₪ הא ם 6 סחוז ₪ ₪ ₪ / . . 0010 ]ה חטט 561 806 601 ₪ ₪ ₪ /א . . 8 015% 816ח 68ז! 0816וח1 ₪ ₪ ] /א . . 0 151 ₪ ₪ ₪ א/א . . 5 פחו!-חס 1151 2 ם ₪ ם הא ם ם 00 הס 4 5חסוז6הט- פעצסחה:ע םש ₪ש ₪ש . [ 1 הח חסוז8סווקק8 פעויסטחו/' 8 חטז/ש! וזה 0 ₪ ם מ /א . . סקוו סז 1881 סחסקס א ם ם /א ₪ 5 ל01. 1886 0ח8 0876סקוו0 01 ₪ ₪ ₪ א/ . . סקוו חסז! 886 סח 10 זווש ה 005 הו ₪ ₪ ₪ אא . . (6וחססו ,06 ,יסת5) איססחוצ וסזזחס. ם ₪ ם /א ם . שחו 8ספום ₪ ₪ 1 ה/א . ,| (0005חו/ש 08ו801 501 806 601 ₪ ₪ ₪ אא ₪ .ם נה ₪ ₪ ₪ ה/א מ 008חו 0 501 800 01 ₪ ₪ ה/א . ם שחת 81 ₪ש | 1 רא 4/א םח ₪ח ה / סטתוו 1 ₪ ₪ ₪ ה/א . . 8 שאס וצו 601 ₪ א/א םב . וז טס . ₪ ₪ . 4/א . . שס0חוע 6058 800 חש -- ופט וסזזה 00-הו0ז3ץ5 ₪ . הא . . תושח 008 00655 ₪ . . ה/א ם .₪ סוט סע 00%5ח//ש 806 205 681 ₪ 1 . אא . . 5055005 פשוסטחו) זוא .| . . 4/ . . שחו 8060 0816 061 . ₪ . ה/א ם . זקחו 8700976 6זסרף! . . . א ₪ . 8 . . . ה/א . . חסוז6%60 800 פחסוזסחט1 פוחוד . . . 4/ . ם 0001 0010 1866 806 טוסוץצ חסוזה6וחטווווס:) ח1:681:0קקהז16ה! ם ם ₪ ם ם ם 06 חווט 01 85 801 080 . . ם . . . חסססט5 0 ₪ ם . ם . . 5 800 15הע0 6007060 01 ₪אח ם רא ם .א . ץזועו861 %05110%65/0056 660705 ם ם ם ₪ . ם 5 0/8006 806 שוח 360070 . . . ם . . 5 ם . ם ם . ם ב חא זסעעזסטן . . ם אא ₪ ם 8 . . ם א/ ₪ ם 1 . . ם א/ . ם 5 800 5סוחטוסי זחנוסו! ₪ . . ב/א . . 10 16 808 הוסז] 30 ם . ם א ם ם 5 00| 806 8זמח. 7-ו קל 6 ישראל אפויל 1994 78 דר חוסזן ביכ גו 8 6 ליי 6% טפט וע 2+ התפאמה למשימה יק מפשקעלק הכנת ממשק משתמש גדון ; | % 6 -<>ק פיתוח ישומיס מקצועי שביר. וה - פיתוח ישומיס "חפוז' * גד . 8 ו ישומים מבוזרים ריצי יי ירי חן 0 בצ 1 689% . סוט : 1 - אאפם-א/ וחססוסש פיתוח ישומיס מקצועי ישומיס מבוזרים הכנת 8 משתמש שמאל מופיע סרגל כלים המכיל חיצים לקי- שור היישומים, שרת המשתנים של הכלי, וצלמית שירות ההדפסה. את צלמיות היי- שומים מניחיס במשטח העבודה על ידי גרי- 6 ישראל אפריל 1996 הש לונחהח'ז]''''''''''''' ור הרררר--.--- 00000000 שפות מקרו בין-ישומים הפאמה למשימה הכנת ממשק משתמש -- ו פיתוח ישומיס מקצועי ם | 0000 + ?ל | ן יכו ו ו פיתוח ישומים "חפוזיי סביר רה והנחה. ניתן לערוך את גיליון הנתוניס של היישוס על ידי הקשה על הכפתור הימני של העכבר. בגיליון זה תוכל להגדיר אפ- שרויות שונות, כמו המקרו שירוץ, כתובת היעד ונושא המסמך, והנתוניס שיעברו ליי- שוס המופעל. שרת המשתניס נותן לך גישה ל-256 מש- תנים, עמס תעביר מידע ב-228ע ודרכם תוכל לשלוט בהתפצלויות מותנות. שמות המשתניס מתחילים ב-8 ושתי אותיות רי- שיות (077585 1 41 17 ה 6). חיצים להס סימני שאלה הינם חיצי הת- פצלות מותנית. התנאי המוגדר בגיליון הנ- תוניס הוא תמיד השוואה בין משתנים וע- רכים קבועים. הכלי מבחין גרפית בין תנאי ייאו" לתנאי ייוגם'י. מאחר והכלי לא יכול להציג תנאי מורכב, תצטרך להוסיף צלמיות ייבטלות'" בין התנאים. היישומיס המשולביס מוצגים כציור הנקרא ייחבילהיי. כדי שהמשתמש יוכל להרי את החבילה תצטרך להוסיפה לספריה. ספרית הכלי הינה כלי נפרד, מתוכה תריץ את היי- שומים, המקובצים לפי נושא. החלקים החסרים על אף עוצמתו בטיפול ביישומיס מסוימים, חסרים בו מספר כלים. הבולט בהס הוא כלי לייצור מימשק משתמש. תצטרך לרכוש כלי נפרד אשר יכול לתקשר עם כלי זה על ידי הוספתו לקוב% "יישום נוסףיי. חסר בו גם כלי הקלטות, אך תוכל להשתמש בכלי ההקלטות של פשסנחו?. חיסרון נוסף הוא המחיר, 495 5 עבור הר- שאה בודדת, והעובדה כי לא ניתן לרכוש הרשאת ₪]א11-א80. הכלי מבצע טוב את המשימות להן הוא מיועד אך הוא מוגבל במחיר גבוה וחוסר גמישות. אס תסתפק בתחומיס אליו הוא מיועד, כלי זה אכן מעו- לה, אך אס תזדקק לתחומים אחרים, עדיף שתרכוש כלי אחר. 50 ו ה6םזפטק 5 וד כלי זה, שמחירו 99.95 5, מו- רכב ממהדר ועורך תמלילים וגוסה ישנה במקצת של 6 5ו60תג/ (11\) 6קַגטקַה13, | שגירסה מעודכנת שלה כלולה במוצר אחר בסקירה זו, הסו4טתגצ . התוצר הסופי הינו פתרון זול ליצירת תסריטים ליישומי 5שסשחג\ ושיוו- קם, אך בעל חסרונות. חסריס בכלי מספר לא קטן של תכונות שפה חשובות שנוספו לגרסאות מאוחרות יותר של הסוגטתנ/, כמו תמיכה במולטימדיה, פונקציות רשת, יכולת 5, ועורך חלונות דו-שיח בעל תכונות מלאות ופונקצייה דרכה ניתן להתייחס להו- דעות אזהרה. למרות זאת, הכלי מכיל אמצעים די טובים לקישור יישומי 5שס6ַחו/), כמו כלים לה- פעלת יישומים (גס בחלון מוקטן או סמוי), לתפעל חלונות, לשלוח צירופי מקלדת לילי- שוס, להגיב לצירופי מקשיס ולשלוט בה- פעלת היישומיס. סביבת פיתוח יישומים מושלמת יותה אחד השטחים בהס 68אסאת0ו23 טוב יותר מ-ח03)0חו/ הוא שלמות סביבת העבודה. הכלי כולל עורך תמלילים מבוסס 5שס6תג/ המותאם לעריכת תסריטים. למרות שהוא לא יכול לעבוד עם מספר קבצים סכ מולטנית, ואין בו קובץ עזרה אמיתי של %5ו), הוא מכיל הרבה יתרונות: כלי הקלטת והרצת מקרו, תפריט הרצה שניתן להתאימו לצרכיך, הצגת טקסט באמצעות פונט ברוחב קבוע וגודל קוב לא מוגבל. יתרה מואת, כאשר תשתמש בעורך הת- הנכם מוזמנים לשבת בשורה הראשונה ! בואו לשבת בשורה הראשונה לצד מיטב לקוחותינו המובילים ! אנו מציבים אותך לפני מתחריך בכל הנוגע לעיצוב וביצוע של מצגות מולטימדיה אינטראקטיביות לשיווק , פרסום והדרכה. אנו מציעים מגוון אפשרויות דיגיטליות : קטלוגים, דיסקטי הדגמה, עמדות מידע, מערכי הדרכה ותערוכות דיגיטליות. לשרותך מחלקות קריאטיביות המקיפות את כל תחומי המולטימדיה : רעיונאות , גרפיקה ואנימציה ממוחשבת, עריכת וידאו דיגיטלי, קול ומוסיקה, אפיון ותכנות , אריזת המוצר, תמיכה ושירות. 60 מלילים במקביל למעבד המקרו של הכלי, תקבל גס קובץ הגדרות מקרו המספק גישה מהירה לרשימות הפקודות והפונקציות של כל שפת המקרו. הכלי מספק מהדר, עמו תיצור קבצי הרצה עצמאיים, או קבציס מקודדיס המשתמשיס בספריות 18א11-אא. אולס, מאחר והמהדר מקשר את כל הספריות לקובץ ההרצה, יה- פוך גס תסריט בן שורה אחת לקוב בן יותר מ-א100. תוכל לספק קוב קוד מקודד בצי- רוף המהדר והספריות, אולס, שלא כמו בקו- ב ההרצה, במקרה זה תצטרך לשלם תמ- לוגיס לחברה. ז*הוי חלונות הכלי יכול לזהות חלון על פי שס חלקי של אותו חלון, שלא כמו כליס אחרים הדורשיס את השס המלא, תכונה שמקלה עליך לה- פעיל יישומים המוסיפיס את שם הקוב עליו עובד היישום. אולס עליך להיזהר. במי- דה והשס שנתת הוא קצר מדי וקיימיס חלו- נות בשס דומה, תקבל את החלון הראשון המתאיס לשם זה. בכלי קיימת גס תכונת 05116א2186 אשר מתועדת רק בקובף 18א0 854 ולא מופיעה בספרות או בעזרה המקוונת. תכונה זו מס- פקת גישה לפונקציות ההודעות | של שסשתג/, | המספקות גישה לחלונות הלי- שומיס. מיושן במקצת לסיכוס, הכלי נראה לנו מיושן במקצת, התיעוד מלא וכתוב יפה אולס שלא כמו י- שומי 5אשס6תנ\ אחריס, העזרה המקוונת מו- " גבלת. אף שהכלי יעיל למשימות. או- טמטיזציה פשוטות, יש לזכור כי למתחרים יש כלים מלאיס וחזקיס יותר. למרות זאת, יכולתו להכין קבצי הרצה מאפשרת לך לה- כין תסריטיס ולשווקס למשתמשים .רבייס במחיר נוח. ואססדגו מוצר זה הוא כלי תכנות חוק, קל בשימוש ואלגנטי, עבור 08/2. הכלי מבוסס על א%אםא, השפה המבנית של 08/2, והכלי מע- ניק לארכיטקטורת 54 של יבמ מראה 1 חדש ויכולת תכנות מונחה-אירועים. תוכל ליצור בכלי זה מימשקים גרפיים יפים, בסביבה ידידותית למפתח הכוללת כלי די- בוג מלא, אמצעי ניהול פרוייקטים, כלי תכ- 6 ישראל אפריל 199% שפות מקרו בין-ישומים נון ארגונומייס ויצירת קוד בלחיצת כפתור. קהל יעד רחב המוצר מיועד גס למפתח המקצועי וגס לאלו שאינס מפתחים. החברה דאגה לכך שלא תצטרך להכיר את כל התפישות של 601, אולס תצטרך להכיר את תפישות התכנות המבני. אך אס אתה יכול לכתוב מקרו בגי- ליון אלקטרוני, תוכל לשלוט בקלות בשפת הכלי ויכולת התכנות בגרירה והנחה תקצר עוד יותר את משך לימוד השפה. בכלי זה תפתח, תבדוק ותדבג את הקוד של הת- סריט. כתיבת התסריט נעשית על ידי גרירת פקודות מלוח פקודות והנחתן בחלון הת- סריט. מיקוס הפריטים וקביעת גודלס מת- בצע באמצעות העכבר או על ידי העתקה דרך ה-זסטקן61. תכונות עצמים שניתן לשנותס בזמן התכנות, ניתן לשנות גס דרך ה-50611 1806קאזס'\, הממשק של 05/2. תכו- נות נוספות לאלו, ניתן לשנות דרך התוכנה בזמן ריצת התסריט. צירוף קוד לעצס מסויס נעשה על ידי בחירת העצס וצירוף הקוד המתאים. רוב הקוד בתסריט מקושר אירועיס אך תוכל לכתוב גם קוד שאינו מקושר אירועיס. בכלי קיים עורך קטעיס עמו תוכל לבודד קטעים ולשנותם. כדי שמי- משק הכלי יהיה פשוט, סיפקה החברה מספר מצומצס בלבד של בקרות ל-וא? , מנהל ההצגה של 05/2, המגיבים למספר פקודות קטן, ואשר ניתן לספק באמצעותו תסריטיס מקצועיים. העוצמה עבור המקצוענים המקצועניס יעריכו היטב את העוצמה הג- לומה ביכולות איתור הטעויות והדיבוג. הכלי מאפשר לך לראות את רצף הפקודות שהוביל לטעות מסוימת ולא רק את הפ- קודה האחרונה. מודול הדיבוג ההידברותי מכיל חלונות נפרדים עבור הצגת הקוד, המ- שתניס והתוצאה. חסרה אופציה למעקב אחר מספר רב של הסתעפויות מתוך פו- נקציות, אך תוכל לעשות זאת באמצעות הו- ספת קוד להדפסת הודעות לעקיבה אחר ההסתעפויות השונות. לאחר הבדיקה והדיבוג תוכל ליצור קוב הרצה, או להשאירו כמות שהוא ולהריצו במפענח ה-88%% של 05/2. תכונה זו טובה במקרה בו תרצה לדבג קוד שאינו חזותי או עבור פלטפורמת מחשב אחרת. הכלי משלב גם כלים ומשאבי 05/2 אחרים, כמו מהדר קבצי עזרה ("?1). תוכל להוסיף גם עצמל [1066א 00160 ו6ופץ5 (/50%) פר- טיים. יכולת חזקה נוספת מתבטאת ‏ בכך ש-אאםא-א/ יכול לעבוד עס קבצי אאפת ישנים, מאחר ו-88%% מותקן כבר אצל מי- ליוני משתמשים. כדי לתמוך בכל הגרסאות הקיימות, הכלי יכול להוסיף מימשק ל-1א18 זטקגהג/א הס1!גסוהטוחוחס) 282/2, אאםת 76/1 ולתוכנות רבות אחרות. יכולת וזוקה נוספת הינה יכולת התקשורת עם יישומיס היימודעים ל-%א8איי. יישומיס אלה מאפשריס ליישומיס אחריס לתקשר עימם על ידי יירישוסיי סביבתס בסביבת ה-אאםא. מאחר וכתיבת מקרו הינה המ- טרה לשמה נועד ה-א%אםא, אימצו אותו ל- שומי 05/2 רביס ולכן תוכל לכתוב יישומים חזותייס עבור כל יישוס המודע ל-א%אםא. לא בדקנו את יכולת 8%%א-א לכתוב תס- ריט ליישוס ספציפי מאחר וזה לא נכלל בת- סריט המבחן. כל היישומים שנבדקו בת- סריט מודעים ל-אאםא, וביכולתו לתקשר גם עם יישומים שאינס מודעים ל-אאטא באמצעות 2025 או צירופי מקשים, אומנס אין ביכולתו להקליט צירופי מקשיס כך שתצטרך להקליטם *דנית או לקוראס מתוך קובף. הכלי מתועד בצורה טובה, גס כספרות וגם כתוכנת עזרה מקוונת. לסיוס, התכונות הבו- לטות של הכלי הן קלות שימוש, עוצמה וג- מישות. במחיר בו הוא נמכר, 5199 כולל תמיכה טכנית והרשאת שיווק בלתי מו- גבלים, הוא מהווה אופציה קורצת במיוחד. הבוחניס שלנו העניקו לו את ייבחירת העו- רכים". 6זב\אוססחוצ 60 !ו 0 | 6דהפאוש כלי וה נמכר כגירסת מהדר מלאה ב-5395, או כגירסת שותפה (ם48/ם5148), הכו- ללת מפענח ב-569.95. גס אס אין בו מבניס כמו לולאת 508, והוא משתמש בצירופי מקלדת ולא בפקודות תפריטים, הוא מא- פשר לך ליצור מגוון רחב של תסריטים, למ- רות חוסר הנוחות הכרוך בשימוש בו. השפה השפה ,]]/ (פַגּטקַח1.2 6406)ח1 ח0/1150) הינה אינטואיטיבית וקל ללמוד את התחביר שלה. השפה משתמשת במשתנים לא (המשך בעמוד 155) "סשאון"*-רעיון מבריק לגלות רק את כל השימושי והחשוב ב-:6? + תה (ח6כ כאר/]: * כמי שזמנו קצר ויקר וכדאי להשקיע בו את האמצעים הטובים ביותר. * כמי שיכול להשתמש במיחשוב האישי כמנוף לקידום הארגון. * כמי שנעזר במומחים לקבלת החלטות אסטרטגיות. * כמי שמחפש רק את התכליס. * כמי שיש לו ראש פתוח לנסות שיטות חדשות ותפיסות חדשניות... /, 6 /), ר0'/] אכריק כסכ?ך.. /תוכ) 4התרסם אר/1 )אא חייןם./ עליך רק למלא עכשיו את התלוש הרציב ולשלוח אותו אלינו או להתקשר לטלפון 9 ונשלח לך בפקס גיליון דוגמא. לכבוד "קומרקטינג ישראלי ת.ד. 2540 ראשל"צ 75121 59 05-9660510 > כן, גם אני מבקש לקבל מידע וגליון המחשה ד 3 [ 1 של "6תקאון"! שם תפקיד תאריך אירגון כתובת טלי פקסי %4ע *"ספאון" הוא פקס שבועי לתדרוך מעשי, מקצועי ותכליתי, הנחשב לאוטוריטה המקצועית לתחום ה-6. הוא יוצא לאור זו השנה שלישית ונקרא ע'יי המנהלים ומשתמשי ה-6 הבכירים, בארגונים המובילים בישראל. גוהן ר. קווין וך שנתיים הפכו כונני א80-פ6 מאבזר אקזוטי | נטול | ישומים | אמיתייס לאופציה הפופולרית ביותר במחשבי 6ק. בעוד שנה יסופקו רוב המחשבים בארהייב עם כונן תקליטורים מותקן מראש באחד. ממעגני הדיסקים. בעוד שנתיים הוא יהפוך להתקן סטנדרטי ברוב המחשבים, כמו הדיסק הקשיח וכונן הדיסקטים. להתפתחות המדהימה בקבילות התקליטור כחלק בלתי נפרד מסביבת המיחשוב האישי מקבילה התפתחות מהירה בביצועי הכוננים. רק לפני שנה היינו צריכים להתריע על התיסכול הצפוי למי שיסתפק בכונן איטי שאינו עומד בקריטריונים של 6וא בגירסה הראשונה. השנה אנו רואים איך מהירות כפולה הפכה לסטנדרט וכבר הופיעו כונניס משולשי ומ- רובעי מהירות. גס במחיריס חלה ירידה דר- מטית וכיום אפשר למצוא בחנויות בארהייב את הכונן כפול-המהירות 600-334 של סונל במעט יותר מ-200 דולר. לפני שנה זה היה המחיר של הכוננים האיטיים והזוליס ביו- תר. עס קצב גידול במכירות של יותר מ-100 אחוז לשנה מספר הכונניס בשטח יותר ממו- כפל מדי שנה. השוק הגדול שנוצר עייי הפופולריות הגואה של כונני ואסא-62 פתר את בעיית ייהביצה והתרנגולת'י, שעוד לפני שנה עוררה ספקנות אצל משתמשים רביס. המוציאיס לאור לא ששו להכנס להשקעה הגבוהה הכרוכה בה- סבה של ישומיס למדיוס החדש והקונים לא ראו סיבה לקנות אבזר שאינו נתמך עייי ישומיס רביס ומשחקים מלהיבים. כל זה השתנה השנה ללא הכר. מדפי החנויות מל- איס וגדושיס בכותרי תקליטורים, החל ממ- ערכות הפעלה (1א צאוסטמג/ ר-4.0 סצב/צו6א), דרך ישומים ושפות תיכנות (קורל-דרו, 6 וגעצוץ. ועוד) וכלה במשחקים וכותרי תוכן (אנציקלופדיות, מילונים - ולאחרונה גם :וא0/21//א 6ע על ואסא פס), 2 6 ישראל אפויל 1994 ,| ב כונני ‏ אסא 6 מערכות לייזר בע"מז 5 מכריזה על מערכת ניהול המידע במשרד ה-[200 0/85. המערכת מאחדת במכשיר אחד את כל מרכיבי המידע של המשרד המודרני: פקס, צילום מסמכים, מחשוב, סריקת מסמכים, מענה קולי והדפסת לייור. המוצר מהווה פתרון :יחודי (ויחיד במינו) לכל דרישות המשרד תוך התחשבות במקוסם, ביעילות השימוש ובאפשרויות הרחבה בעתיד. באמצעות מערכת אחת, משולבת וקומפקטית, יוכל המשתמש לנהל ולבצע את פעילויות המשרד מבלי לקוס ממושבו תוך ביטול הצורך להשתמש במספר מערכות שונות ובלתי תואמות. מערכת ה-[200 08/15 מתחברת למחשב מבוסס 3.1 %60מ1/, ומקנה ממשק אחיד, קל ללימוד, לסריקת מסמכים (סנדרט חוגצו'ך, הזנת מסמכים וכיוון רזולוציה אוטומטי), צילוס מסמכים (כולל מוין אוטומטי ל-20 דפים), משלוח וקבלה של פקסים, תקשורת נתוניסם והדפסת לייור ברמה גבוהה (271 400 - הדפסה בקצב של שישה דפים בדקה באמצעות דרייבר 21 0). במסמך, המתקבל עייי המערכת כפקס, ניתן לערוך את המלל, להוסיף גרפיקה או תמונה סרוקה ולהדפיס או לשלוח בתור פקס או קוב לנמען אחר. ניתן להתקין בתוך המערכת כרטיס !21 2) מדגס 486 או לקשרה למחשב קיים. תכונה זו מאפשרת התרחבויות נוספות רבות. לדוגמה - בעתיד הקרוב תוכל מערכת ה-2001 08 לנהל דואר קולי, ישיבות וידאו, מ.א.ג. מערכות לייזר בע"מ. נחמני 46 תל-אניב, טל 03-5600650, 5ק0 03-5601327 העברת מסרים בוידאו והקראת פקסים נכנסים לנמען מרוחק בטלפון (כן גם זאת !).כחברה המזוהה כמובילה בתחוס מדפסות הלייזר, 15א?), באמצעות המערכת החדשה, תורמת תרומה נכבדה לצמצוס משמעותי של הנייר במשרד המודרני. מסמכים קיימים יסרקו עייי המערכת ויהפכו למידע דיגיטלי. פקסים נכנסים או כל מידע דיגיטלי אחר שיגיע באמצעות הרשת, יודפסו אך ורק במידת הצורך וניתן יהיה לשמר אותם בצורת מסמך דיגיטלי בזכרון המחשב. ה-2001 15() מופעלת באמצעות תוכנת 4907ח3]/ 15א0) - תוכנה בעברית המאפשרת הפעלת כל הפעולות עייי עכבר אחד בסביבת 1860%/5/ץ. עשרת הלקוחות הראשונים יקבלו את חבילת 02111606 +/1167050/] בחינם ! אלטרנטיכה טכנולוגית לסורקי התוף סורקי 1 ברזולוציה של !₪ 5000 הסורקים המקצועיים מתוצרת חברת ], חברת בת של סאייטקס, מהווים כיום את הפתרון היתידי לסריקה איכותית של שיקופיות 35 מ"מ, שקפים ופילמים עד לגודל "5 א "4 במחיר סביר. בהשוואה | לסורקי תוף המגיעים לרזולוציות דומות, מגיע מחיר סורק ה-]1.60 לכמחצית המחיר בלבד. מספר תכונות ייחודיות בטכנולוגיה של חברת ]1.63 מקנות לסורקים את סנסור 60 לינארי בעל 6000 אלמנטים עדשה 5 מ"מ שטוחה רזולוציה ניתנת להגדרה ע"י המשתמש עד ל- | 5080 עומק הפיקסל וט 6|לצבע, לפיקסל 6| מילישניות לשורה מהירות (3000 א 2000 בפחות מ- 4 דקות). התוצאה קובץ :115 בגודל 18א17 כושר הבחנה | 3.70 האיכות הייחודית: מספר הסיביות (8ו01) לפיקסל הגבוהה ביותר בהשוואה לכל סורק 66.2 אחר, תוכנה המקנה למשתמש בקרה אופטימלית על הצבע, מנורת פלורסנט פרי פיתוח מיוחד שנועד להבטית עקביות ופונקצית כיול מתוחכמת המונעת סחיפות במעגל הסורק. את סורקי 1.681 ניתן לחבר למחשבי מקינטוש 008078 (ממשק 2 או 02218) ולמחשבים התומכים ב- 00%8ח:1/. המערכת מסופקת עם פלג-אין לפוטושופ ל-8₪]/ ותוכנת ]1 לבקרה על הצבע וחדות התמונה. סאייטקס ישראל מינתה את מ.א.ג. מערכות לייזר כמשווקת משפחת סורקי ]1 בארץ (הסורקים מיוצרים בארה"ב). עד כה הותקנו מספר מערכות שהוזמנו | במהלך תערוכת "עולם המקינטוש". הלהיט של השונה 860 0105 גם התחזיות האופטימיות לא צפו את ההצלחה של ה- 0 18 בישראל (ולמעשה גס בכל העולס). התוצאות מפתיעות גס את 00/18 שאיננה מצליחה לעמוד בקצב ההספקה (מאז ההכרוה הראשונה על המדפסת לא הצליחה מ.א.ג. מערכות לייזר "ילהתפסיי אפילו עם מדפסת אחת במלאי). מהו סוד ההצלחה של ה-1860 ה-860 015 ממוצבת במרכז הדרישות של משתמשי מדפסות הלייור. רזולוציה גבוהה, איכות פלט וקישוריות בלת: מוגבלת במחיר הנמוך משמעותית מכל אלטרנטיבה אחרת. מיד עס ההכרזה נבתרה המדפסת כמדפסת המועדפת עייי עיתוני המחשבים המובילים ( 8656 [[4ז6שכ) בכל ארבעת קטגוריות הבדיקה של מגזין 16ע8, בחירת מבצע מיוחד - מעבד התמלילים הרב ל זה הזמן להחליט. המחירים ירדו ב20% המומחים של המגזין 668זטס5 %%ו00ם1/%) וההתקנות הראשונות. היו מרשימות במיוחז' (55 מדפסות הותקנו בבית הלבן). ה-860 05 היא מדפסת 43 ברזולוציה של םס 600 א 600 והמדפיסה בקצב של שמונה דפיס לדקה. מערכת ההפעלה המתקדמת מש0ז0) 0]5) מאפשרת ניתוב אוטומטי של מידע ממחשבים שונים בפורמטיס שוניס. המדפסת תומכת בממשק 85-232, ממשק מקבילי, ['167ק 4 ו-6%61תז₪ (כאופציה). למקצוענים 5 860 00/15)- אותה נוסחה של הצלחה מיושמת ב-601 1200. איכות פלט ללא תחרות על מדפסת מקצועית המתקשרת ביעילות לכל סביבות העבודה . גי 56ז6ענחש לכל רוכש מדפסת 015 4%. ,דמול חברת 18א4. משבדיה מובילה בתחום הפתרונות היעילים והלא יקרים של תקשורת מתותכמת אך קלה לשימוש. 0 5 פוא שרת הדפסה קטן מידות ההופך את המדפסת שלך למדפסת רשת התומכת במספר פרוטוקולים שונים בסביבת ה- חסום. ה-530 75א יאפשר הדפסה מכל מחשב המריץ 6זה)16 ||6צסאז, תה 1.4 או זסטז56 א. התמיכה בפרוטוקולים רבים מאפשרת הדפסה, בו זמנית, ממערכות א]אש, מקינטוש, 26 ו-05/2. ההתקנה מיידית - חיבור ליציאה המקבילית של המדפסת והרשת רצה (כל התוכנה הדרושה טעונה בתוך המוצר). 0 5 015 שרת הדפסה לרשת |6786ת). המוצר מחבר את מדפסות הלייזר שברשותך לרשת ושחוטו!ו (דגם 650 לרשת מ6א0ך שו ). התמיכה במספר פרוטוקולים מאפשרת להדפיס מ-6ז160\4 [[שצסצז, חא צ4/], זסצז50 אזה.1, ץן/ק6ך ו- א| סו 16קקג/ בו זמנית. המוצר חוסך לך זמן (קצב גישה עד 80% 4000) וכסף (שיתוף מדפסות ברשת, חיבור עד שלוש מדפסות בו זמנית). ההתקנה היא פשוטה והקונפיגורציה הרצויה נעשית על השרת ללא נגיעה ברשת עצמה. ה-18882186 6 בחר ב- 0 08א פוא כשרת ההדפסה הטוב בעולם לסביבה מעורבת. כונני 80% 6 במבוך הקיו ריבוי הפרוטוקולים, ג ומרכזיות התקשורת, את חלום הקישוריות ה ללא מוצא. שתי חברו 5 ו-15א הבינו הז מספיק לפתח את הכ לקישוריות ותקשורת : טכנולוגיים עם פשג בהתקנה ובהפ חברת מ.א.ג. מערכות ! לאחרונה לשלב את החברות כחלק אינו המוצרים והשרותים | שלה. ברשותך מדפס) 17 או זסוזסז0 : פתרונות לכרטיסיגב וחיצוניים לשילוב ברשתות תקש ת.ד. 2857 תל-אביב 61027 9 9 וְ / מערכות ליידר בע"מו מלא את הגלויה המצ"ב וקבל, ללא כל התחייבות, הצעה לחוזה שרות שנתי עבור מדפסת הלייזר שלך. נא להדביק בול לכבוד מ.א.ג. א מערכות לייזר בע"מ וע0 יזר 5 פאסוז6ואטואואס6 חברת 8ואג. משבדיה מובילה בתחום הפתרונות היעילים והלא יקרים של תקשורת מתוחכמת אך קלה לשימוש. 0 5 פוא שרת הדפסה קטן מידות ההופך את המדפסת שלך למדפסת רשת התומכת במספר פרוטוקולים שונים בסביבת ה- חטוום. ה-530 5ק יאפשר הדפסה מכל מחשב המריץ 6זהוווסא ||6שסאו, וא 1/0 או ז6צז56 אג.1. התמיכה בפרוטוקולים רבים מאפשרת הדפסה, בו זמנית, ממערכות א[]אש, מקינטוש, 6 ו-05/2. ההתקנה מיידית - חיבור ליציאה המקבילית של המדפסת והרשת רצה (כל התוכנה הדרושה טעונה בתוך המוצר). 0 5 25 שרת הדפסה לרשת |סחז6הו₪. המוצר מחבר את מדפסות הלייזר שברשותך לרשת שטוו (דגם 650 לרשת ח6אסיך פַחו!). התמיכה במספר פרוטוקולים מאפשרת להדפיס מ-6זהצ)ט1 ||6שסצו, תא 1 50 אזג.1, קן/ק6ך ו- א| ₪61 6כְקָא. בו זמנית. המוצר חוסך לך זמן (קצב גישה עד קט 4000) וכסף (שיתוף מדפסות ברשת, חיבור עד שלוש מדפסות בו זמנית). ההתקנה היא פשוטה והקונפיגורציה הרצויה נעשית על השרת ללא נגיעה ברשת עצמה. ה-882186ג1/ 6 בחר ב- 20 5 פוא כשרת ההדפסה הטוב בעולם לסביבה מעורבת. כונני אסא 61 לשמור על הקשה:.. כיצד לשרוד במבוך הקישוריות ריבוי הפרוטוקולים, סוגי הכבלים ומרכזיות התקשורת, עלול להפוך את חלום הקישוריות המלאה למבוך ללא מוצא. שתי חברות מובילות 7/ ר5וא/ הבינו ראשונות שלא מספיק לפתח את הפתרון הטכני לקישוריות ותקשורת - צריך לפתח מוצרים שישלבו פתרונות טכנולוגיים עם פשטות ונוחות בהתקנה ובהפעלה. חברת מ.א.ג. מערכות ליוזר החליטה לאחרונה לשלב את מוצרי שתי החברות כחלק אינטגרלי בקו המוצרים והשרותים הטכנולוגים שלה. ברשותך מדפסת הסחה)), קה או זסו!0101 - לנו מגוון פתרונות לכרטיסים פנימיים וחיצוניים לשילוב המדפסת ברשתות תקשורת. == א .)וס היד וק ואסי) יפא 57 מ-6!ה+ץחחט5, קליפורניה בארה"ב מתמחה במוצרי קישוריות בסביבה הטרוגנית ברשת ולמחשבים יחידים. עצב שיתוף מהיר, פשוט ונוח להתקנה של מדפסת בודדת מול מספר מחשבים. ה- ""/ו! מאפשר לחבר עד שמונה משתמשים שונים, בו זמנית, למדפסת לייזור אחת במהירות של 115,200 באוד. המוצר תומך בהדפסה מ-0ק, מקינטוש ושרתים של רשתות מקומיות. א משפחת מחברים, חיצוניים ופנימיים, המאפשרת חיבור מיידי בין מדפסות בעלות כניסה מקבילית לרשתות סוחטווום , פחום הסאסך ו- ד א ב שיתוף מדפסת מתקדם המקנה את העוצמה והמהירות של כבל מקבילי ללא מגבלת חמשת המטרים של כבל כזה ומאפשר גישה מהירה לכל הגורמים ברשת למדפסות ממשפחת 456716 ] קן1. וו-קהא5 קישור עד עשרים מחשבים למדפסת אחת ע'י משדרים זעירים ומקלט אחד (במדפסת) המחוברים ע"י כבל טלפון. אין צורך ברשת תקשורת והחסכון אדיר ! 2 הל הור ב ה זוה יר הי כפולן סופ ול 903-5607 |27 ₪ ברצוני לקבל, ללא כל התחייבות, הצעה לחוזה שרות שנתי (סמן א בריבוע) -.א.ג. מערכות נייזר בע" חוזה שרות, תמיכה ותיקונים למדפסת לייזר מתוצרת: הסח8<>) ,16קק ג , 15 56510 1 זו 6 וס 2 = רו = | :2 = 4 5 = - (כץ רו ם = הז - 2 5 5 2 (ם = קת | ו 5 = 2 ]₪ 5 5 5 ה = %- 1 ]=1 | ]?- 2 םב - | כ = ם | = = ב ו | 7 5 - םּ ם 9 ₪ < 2 (כץ = ₪ 5 =-| = ]= ל תפקיד שם משפחה ₪ - -] פו כסס ₪ = 2 4 2 רו -] ₪1 כ -ד (15) ₪ = - ₪ = פד = ₪ רו = כ . 0 מ.א.ג. מערכות ליידר בע" מלא את הגלויה המצ"ב וקבל, ללא כל התחייבות, הצעה לחוזה שרות שנתי עבור מדפסת הלייזר שלך. 5 2 2 2 ₪ = " ו = - 4 עד 50% הנחה נא להדביק בול וסורהקים מתצוגה. 61 80% יננוכ‎ פינת הצבע כ 0 018 - מדפסת הצבע ליישומים עסקיים ה-210 8 מדפסת צבע בטכנולוגית ז5/0ה178 אב \ |ההווזסםך נחשבת בעיני מומחים רבים למדפסת המובילה בתחומה. הירחון האמריקני 6 פס 0חו\ זס] 016104 סור עוך השוואה בין מדפסות הצבע ליישומים | עסקיים והעניק ‏ ל- 210 ו את התואר - וט 107 בראש הרשימה. ייחודיות | המדפסת << בדריבר 1ק0%%6671ק 1 |6צ1.6 שמפתיע בתכונות הצבע שלו גם מומחים לדפוס צבעוני. | באמצעות ה- 20 0 ניתן להדפיס מסמכים על נייר בגודל 44 (נייר טרמי, שקפים או נייר רגיל למדפסות לייזר) ב- 6 מליון צבעים תוך תמיכה בצבעי 06זץ. המדפסת תומכת, בנוסף ל- 2 0מה 1 [6%6.] 06וז05150ק, גם ב-61.9-ק1, ברזולוציה של וק0 300. 2 6/כו] 00 מ.א.ג. מציגה מדפסת צבע חדשה ה- חסווק) 6וחוז? בדגמי 44 ו-43. המדפסות מפיקות איכות פוטו ריאליסטית (איכות של תמונות צבע מפתוח' מקצועי) בטכנולוגית פט6-5ע. המדפסות מתקשרות ל-6ק, ₪186 ורשת 61ת51067 ומוצעות במחיר הכרות לרגל ההכרזה. מכצע ! מבצע ! מבצע ! - עד 50% הנחה למדפסות וסורקים מתצוגה סורקי ₪ : אינות מיוחדת במחיר מיוחד מתוצרת חבדק מו 166 מארה"ב ממשיכה להרשים. הרחבת קו המוצרים ותוספת משמעותית למגוון כרטיסי הממשק הופכת את סורקי ג לאטרקטביים במיוחד בשוק הישראלי. מ.א.ג. מערכות לייזר, הנציגה הבלעדית של עפסוסחו60ך 8/\, הציגה לאחרונה את חידושיה בתחום הסורקים השולחניים. ה- 6600 א /\, מהווה פתרון אידאלי לסורק שולחני עבור כלל משתמשי המחשבים האישיים. הסורק מציע את מירב התכונות של סדרת ה-8000 המצליחה במחיר ללא תחרות: חיבור ל 6 ולמקינטוש, תאימות לסטנדרט חואאו'1 ותוכנה לאופטימיזציה של תהליך הסריקה. ה-6600 8 מבוסס על מנוע ייחודי שפותח ע"י 8 / המקנה רזולוציה אופטית של וק6 600. רזולוציות של עד :00 1.200 במרוחים של :60 1 מושגת באמצעות אינטרפולציה. הסורק פועל בצבע (16.8 מליוני צבעים) ובשחור/לבן (256 גווני אפור). משלימה את התמונה תוכנת ת0508ז0ה 4/8 החדשה, המיועדת למחשבי 05 ו- וס0חו/, והמקנה פתרון כולל לסריקה אופטימלית- מעצם הסריקה עצמה, דרך עריכת התוצאה ועד לדחיסה ושמירה של המסמך בארכיון ממוחשב. כדאי לבוא ולראות את סורקי 8/\/ בפעולה, מקושרים לסביבת ה- 6 או למקינטוש באולם התצוגה של מ.א.ג מערכות לייזר ברח' נחמני בתל-אביב. ניתן לתאם הדגמות בטלפון 03-5600650. ירידה משמעותית במחירי השרות למדפסות לייזר רק מעבדה התומכת במגוון רחב כזה של מדפסות לייזר מסוגלת לכך. מרכז השרות למדפסות של חברת מ.א.ג. מערכות לייזר הפך בשנה האחרונה למעבדה המרכזית לטיפול במדפסות לייזר באיזור המרכז. ההתמחות בקו נרחב של מדפסות - 15א0), 6 ג, 117, הסת03, ת2701(0, זה)5, [- ז1.856713516 מאפשר לחסוך בעלויות ומקנה זמן תגובה קצר מהמקובל. המעבדה מספקת מגוון רחב של שרותים = יעוץ לפני ואחרי רכישה, התקנת המדפסת ברשת, מכירת חומרים מתכלים, תיקון במעבדה או בבית הלקוח וביצוע עסקאות ח1- 17806 למדפסות מיושנות. המעבדה חתומה על חוזי שרות עם גופים גדולים ולקוחות פרטיים ומספקת שרותי תמיכה, תיקון ושרות גם בבית הלקוח. פקסס לקבלת הצעת מחיר לחוזה שרות ללא כל התחייבות מוקדמת. מחלקת שרות: נחמני 46 תל-אביב טל: 03-5605187 פקס: 03-5601327 מ.א.ג. סנטר לחומרים מתכלים עוברת ב- 1.4.94 למשכנה החדש והמרווח ברח' לבנדה 17 ת"'א. טל: 2, פ5פ0ק0: 9. לרגל הפתיחה הנחות ומכצעים על כל המלאי !ו כדאי לבקר! וס א 8 7% .0.5 סו ו 6זט51ושטח .טח .0015 01 685 זו סה סטט| 015) טוןז טח 15א) כתיבה על תקליטור הירידה הדרסטית במחיר רשמי 60 - כונניס מיוחדיס המסוגליס להקליט מידע על מדיוס מיוחד, 60-8 - הביאה לכך שחברות רבות רואות בתקליטור מדיוס לאירכוב מידע ולהפצה פנימית של מידע ולא רק לה- פקה של כותרים מסחריים. היתרונות של [א60-80 על פני דיסק אופטי מסוג סוא (מגנטו-אופטי, הסוג המאפשר מחיקה וכ- תיבה מחדש על הדיסק מספר רב של פע- מיס) הס שלושה: % מחיר נמוך יחסית של המדיוס. דיסק 8 עולה רק שליש ממחיר דיסק 0וא. > מחיר נמוך של כונן הקריאה. למרות שכו- נך ואסא-00 רגיל יכול רק לקרוא תקליטורי 8, במקריס רבים יכולת כתיבה היא לא הכרחית. למשל, חברות רבות מפיצות רשי- מות קטלוגיות ארוכות למספר גדול של נקו- דות מכירה. המשתמש בנקודת המכירה איגו נזקק ליכולת כתיבה והוא יכול לה- סתפק בכונן ]אסא סס זול. + המחיר של כונן ‏ א0א 62 הוא פחות מרבע המחיר של כונן 0ַא. לייחסרוןי של אי-יכולת לכתוב מחדש על התקליטור יש יתרון עצוס כאשר רוצים לה- בטיח שנתוניס לא ישונו בודון או בשגגה. כונני ‏ אסת 61 אירכוב, במיוחד, הוא תחוס בו יכולת כתי- בה ללא מחיקה היא יתרון בולט. רשמי 60-8 נמכרים כיוס ב-4000 עד 5000 דולר ליחידה, בערך רבע מהמחיר של לפני שנה וחצי. במחיר כזה הרשם מצדיק את רכישתו גס אם התפוקה השנתית אינה עולה על 200 תקליטוריס. בחברות רבות כל הפצת מידע לנקודות מכירה או לסניפי שירות נע- שית במספר גדול יותר של עותקים, כך שה- רשס מצדיק את רכישתו ביוס הראשון לע- בודה. גם כמדיוס לאיחסון נתוניס אין לתקליטור מתחריס ביחס (פח-למחיר. כו- תריס מסחריים על 1א0סא 61 נמכריס בפחות ממחיר גירסאות הנייר ובוודאי פחות ממחיר גירסת הדיסקטים. תקליטורים מסוג א-ג[6 יקרים יותר מהתקליטורים המיוצרים לה- פה המונית, אבל גם כאן המחיר למגהבייט נפח איחסון הוא פחות מ-3 סנט. איחסון על דיסקטיס עולה לפחות פי 20 ועל דיסקים קשיחיס בערך פי 30. איחסון על סרטיס מג- נטיים יכול להיות זול יותר, אבל המחיר הוא זמן גישה ארוך ומייגע. קריטריון הבחירה כדי להכנס לבחינות היה על הכונניס לעמוד בדרישות שכיוס נחשבות לבסיסיות ביותר: מפרטי 1 1.661 0ק1א, המדברים על קצב נתו- ניס ממוצע של 150% לשניה תוך העמסת המעבד המרכזי בלא יותר מ-40 אחוז מי- כולתו, לאפשר נגינת תקליטורי אודיו רגיליס ולהיות משווקיסם מסחרית בתאריך הקובע (סוף 1993). למעשה, כונניס העומדים בד- רישות הנייל כבר נחשבים למיושנים וכמעט כל הדגמים בשוק - ורוב אלה שהוגשו למ- בחניס - עומדיס במפרט התובעני יותר שיוא 2. בוה מדובר על קצב נתוניס כפול, ;300% לשניה ועומס מירבי של 60 אחוז על המעבד. מבין 26 הכונניס בסקירה רק 3 הסתפקו ברמה הבסיסית וכל השאר הם מסוג 2 |שצש | (או ייכפולי מהירות") לפחות. מסקנה רא- שונה: אס אתה מתכונן היוס לרכוש כונן [א0א-6 אל תסתפק במהירות רגילה. התו- ספת למהירות כפו- לה היא בערך % וההשקעה כדאית גם בבי- צועיס ובוודאי בהרחקת אופק ההתיישנות. בי 23 הכונניס כפולי | המהירות, הזול ביותר והיקר ביותר זכו באות ייבחירת העורכיסיי. לדגס 60-33 של סונל מחיר מחירון של 270 דולר בארהייב וב- חנויות ניתן להשיגו בסביבות ה-210 דולר. למרות שכרטיס המתאס המיוחד שלו לא מספק את הגמישות של מתאם 8681, הבי- צועים סבירים והמחיר "ימציאה"י אמיתית. הכונן של אטגואסוץ עולה בחנויות בערך פי 6 (במחירון יותר מ-2000 דולר) וגם הוא זכה בייבחירת העורכים' בזכות ביצועיס גבוהיס (מהירות 4א, 6008 לשניה) ומתקן החלפת דיסקיס אוטומטי (אסמִ8א10) אינטגרלי. כונן זה, דגם א1-604אא], זכה במקוס הר- אשון בכל מבחני הביצועיס והוא המומל> למי שלא מסתפק בפחות מהטוב ביותר. המכניזם המקובל ביותר בין המכשירים בס- קירה הוא תוצרת 1051118 מכניזס כפול מהירות ולא זול, בו משתמשים 9 מהכוננים. מכניזמיס פופולריים אחריס הם תוצרת פי- ליפס ו-וואשצז]1א. מבחני מולטימדיה למבחנים שלנו הוספנו השנה את 416%וצ של מיקרוסופט, | הכלול בחבילת התוכנה 16% ו66!אוווטוא. מבחן זה בודק את אחוו העומס על ה-0ע0 שנגרס עייי שינוע נתוניס אל ומאת הכונן בקצב מירבי. כן בדקנו זמן הטעינה של קבצי תמונה גדולים, של 8 ו-32 מגהבייט, זמני חיפוש במסדי נתונים ונגינה של תקליטורי מוזיקה רגילים. כל הכונניס עמדו בקלות במפרטי 6י]א ברמה 1 ואלה שהוגדרו כייכפולי מהירות" גס ברמה 2. היו- צאיס מהכלל הס אלה שמתחברים למחשב השיש 6 ישראל אפריל 1994 2 6 11 אסא 5 5 דרך השער הטורי, במקוס חיבור ישיר לאפיק המערכת עייי כרטיס מתאם או 5051. צוואר הבקבוק במקרה זה הוא השער ולא הכונן. חיבור הכונן דרך שער טורי מאפשר חיבור וניתוק מהירים, תכונה חשובה למי שנודד ממחשב למחשב וכונן בידיו, אבל בכל הת- קנה קבועה רצוי להמנע משיטה זו. באופן כללי, כונניס כפולי מהירות מציעים ביצועיס טוביס משמעותית ביחס לכונניס רגילים. אנחנו אפילו חוזיס התיישנות מו- אצת של הכוננים הרגילים וכיוס לא כדאי להשקיע בהם. יתר על כן, שלושת הכונניס שהופיעו לבחינה אינס זולים יותר מכונניס כפולי מהירות. את ההבדל רואיס לא רק בקצב העברת (תוניס רצופה (8א150 מול 8א300%) אלא גס בזמני חיפוש במסדי נתוניס, שאז הפרמטר הקובע הוא זמן גישה אקראי, ובנגינת מצגות מולטימדיה, בהן הכונן האיטי לא מסוגל לעמוד בקצב הוי- דאו. כל הכונניס כיוס מסוגליס לנגן תק- ליטורי אודיו (מפרטי הייספר האדוסיי, עפ %, כפי שהס ידועיס בציבור) אבל אף אחד מהס לא משיג את איכות הקול של כונן אודיו ביתי רגיל. * התשע 0 חדש ! ניםויים אטרקטיביים [מבד] למחעובים - גם מ'יבים |גם מגינים על המחעוב מבנ' אבק ונג'עוח. בלידוח רבוח ובצבעים שונים. כונני אסת 2 לאחר שמהירות כפולה הפכה למהירות הט- טנדרטית, החלה התחרות על מהירויות גבו- הות עוד יותר. ₪6א יצאה לשוק עס כונן משולש מהירות (3א חוקפווושא) וכונן מרובע מהירות (4א), עס מהירויות העברת נתוניס של 450 ו-600 קילובייט לשניה, בהתאמה. למבחן הגיע רק ה-3א ולמרות קצב העברת הנתוניס. המוגבר הוא לא הצטיין במיוחד בחיפוש מידע או בנגינת-מולטימדיה. המחיר 5 דולר בארהייב, לא מוצדק מבחינת התו- עלת של מהירות משולשת. דגס 4א מחירו 5 דולר אבל הוא לא היה זמין מסחרית בתקופת המבתנים. הכונן מרובע המהירות היחיד בסקירה, דגס א604-ואאכ של פיוניר הוא ללא ספק אלוף הביצועים אבל המחיר מעמיד אותו מחוץ לטווח התקציב של מש- תמש רגיל. כונניס לכתיבת תקליטורים, המסוגליס לה- קליט על מדיה מיוחדת 00-8, בעזרת לייור רב-עוצמה, זמיניס כיוסם מחברות. רבות, כולל: קודאק, 16, פיליפס, סוני -6סגתחוין זא המחיריס מתחילים ב-3,900 דולר לד- גמיס הפשוטיס ופי כמה לרשמיס המסוגלים לכתוב במהירות גדולה, עד פי 6 בדגמיס מסויימים. (כרטיסי-אשראי והמחאות) 03-5172011. 2 הייו יררהה רו מבוכת התקנים עד לזמן האחרון היתה מבוכה של ממש בנו- שא התקנים. יותר מדי תקנים הופרחו לחלל עייי יותר מדי אינטרסנטיס והתוצאה היתה בילבול והתרכזות במכנה המשותף הנמוך ביותר. הפורמטים שכבר זכו במיתת נשיקה הס 8וצ (הוצע עייי מיקרוסופט וטנד) 0-1 של פיליפס, 6-7 של קומודור/אמיגה ו-גו16אוא של סוני (תקן לתקליטוריס קטנים, עבור ישומי מולטימדיה ייניידיסיי). חוסר דרישה בשוק הרג את כולס. בתקן אא-60, תת קבוצה מתוך תקן 6-1, היה עניין רא- שוני, אבל גס הוא נמוג והולך. כיוס רוציס מכונן 60.80% עמידה בארבעה תקניס בלבד: > תקן 6ווא ברמה 2 או (לפחות) רמה 1. תקן זה מבטיח כי אפשר יהיה לנגן עליו את כל ישומי המולטימדיה המסחרייס. 6 תקן (061ו0 של קודאק, שלאחר תקופת היסוסיס החל לצבור תנופה בפלח השוק של אירכוב תמונות והפצה של דַא4-:₪1.1 באי- כות צילומית גבוהה מאוד (ראה מאמר בנו- שא זה בגיליון הנוכחי). מומלץ על-ידי רובאים ! העבודה במקלדת ובמכונת הכתיבה, מעתה קלה יותר, נעימה יותר ובריאה יותר תודות ל- ד הכרית האורטופדית של"אגשעעקשוסס חובה למשחמשי המחעוב די לעבוד בלי ריסטרסט זה סבל להשיג אצל מציימ, דרך השלוס 7 ת"א 03-6919444 ובחנויות המחשביס המובחרות. מפיצים: ג'ונאס, גת-רימון 3 ת"א. הזמנות טלפוניות: כ 7 6 ישראל אפריל 1994 תבונות 640006 תוכנת %/א50. שילוב מידע וקטורי/רסטר. 4 המרת רסטר לוקטור אינטראקטיבית. + תפיסת קצה קו של הוסטר - 5%42 (תכונת מפתח להמרה). יכולת הצגה ועריכת הרסטר בלבד. + עבודה מושלמת בוקטור. קישוריות לבסיס נתונים. מערכת פתוחה למשתמש > תכנות בשפת 6. שפת מקרו 118816]. > הגדרת שפת סימבולים עייי המשתמש. הגדרת סוגי קוויס ופונטיס ע'יי המשתמש. > הגדרת תפריטים על ידי המשתמש. תאימות למערכות ,סיא6אה הסדא ][א60אמאצ5 סה6סדטג.. יתרונות +ז6460 יחס עלות תועלת: תוכנת 26, עלות נמוכה לעומת עבודה מבוססת6ם. המרה הדרגתית: 4 אפשרות להמרה הדרגתית של השרטוט בהתאס לצורך. יעילות התוכנה: + תוכנה קלה להפעלה. 4 ניתן להתאימה לדרישות המשתמש. תאימות: עובד בפורמטיס: א]ש 15 ,6 ישומים אפשריים 4 המרת שרטוטים ל- 018). 4 המרת שרטוטים לתיביימ. גושיס וחלקות. + תשתיות עירוניות. מפות טופוגרפיות. 4 שרטוטים הנדסיים. 1 מ" ז6/170060ז0/0כ] 62/4 תוכנת ההמרה הטובה בעולם 6108 10 4518 מיחשוב מפות ושרטוטים ודניים ניתן להשתמש בכל המפות והשרטוטים הקיימים כנקודת מוצא ליצירת שרטוטים ומפות ממוחשבים. הודות לחדשנות הטכנולוגית של תוכנת 6ז0 6/4206 בתהליך השרטוט, הדיגיטציה והמרת המידע, נמנעיס המאמציס וההוצאות הכרוכים ביצירת שרטוטיס חדשים או בקליטה ידנית של שרטוטים קיימים. גם אס השרטוטיס והמפות מקומטים, מוכתמיס, בלוייס וישנים - אל דאגה, 6426016 תטפל בהם בהצלחה. ערובת תמונת הרסטר תוכנת 6ז0 6/4126 מספקת את הכלים הנדרשיס לביצוע עריכה לרסטר. כלים אלו מאפשרים לבצע ניקוי לאיזוריס מוכתמים. כמו כן התוכנה מציעה "מתיחת השרטוט" (0888517:61180א) ופקודות לסיבוב הרסטר. המרת הדרגתית מרסטר לוקטור אחד היתרונות הבולטיס של שימוש ב-6ז6//060 הוא יכולת המרת השרטוט בשלבים, אין צורך להמיר את כל השרטוט אלא את הקטעים או הישויות הנדרשות בלבד. מערכות אחרות דרושרות דיגיטציה מלאה בטרם יוכלו לשמש כבסיס למערכות זא 015 או תוכנות תיביימ. מערכות אחרות משתמשות בשיטה ה-84011 ומבצעות המרה של תמונת הרסטר ללא יכולת התערבות המשתמש מוגע תחילת התהליך ועד סופו. שיטה זו גורמת ליצירת קובץ גדול מאד המכיל אלפי וקטוריס אשר חלקם הגדול אינו נדרש כלל (לדוגמא המרת הטקסט לוקטורים). תהליך הקטנת השרטוט ומחיקת הטעויות מיגע וגוול זמן רב. כדי להמנע מבעיות אלו תוכנת 6ז6/000 מציעה שתי יכולות... 1 6אזס אד תכונה רבת עוצמה אשר עוזרת למשתמש לבחור ולהמיר רק את אותס הקווים הנדרשים כרגע במערכת התיביימ, מבלי לאבד את האפשרות להמיר קווים נוספים של אותו השרטוט בעתיד. פקודות העקיבה מונחות על ידי קוב פרמטרים. דוגמא לשימוש בקובץ הפרמטרים היא, הגדרת השכבות וסוגי הקווים לוקטורים הנוצריס. 640006 נותנת למשתמש חופש פעולה רב בבחירת הפרמטרים לפעולת ההמרה, ניתן לקבוע פרמטרים שוניס לכל מפה ואף לכל קטע בנפרד. פקודת העקיבה היא חצי אוטומטית ומאפשרת למשל, לעקוב אחרי קו מסויים ולבצע פניה ימינה בכל צומת כך, שתהליך הוקטוריזציה הינו קל ומהיר. בומן העקיבה ניתן להכניס את המידע הטקסטואלי שלו (:ח'411%180) בטבלת דו-שיח. המידע הטקסטואלי יכול להיות מאוחסן כחלק מהשרטוט או להשמר כבסיס נתוניס מסוג .08/61 בעזרת המודול אא.וגכ. 2 108 8 א ד5גא 102 תכונה חשובה המאפשרת לשמור בו זמנית נתונל רסטר ווקטור במסמך אחד. תמונת הרסטר משמשת כרקע בלבד ונתוני הוקטור מספקים את המידע הנדרש למערכת התיביימ. באמצעות שתי התכונות הללו, ניתן להשלים המרת שרטוטים בשלבים. לדוגמא: המרת מערכת כבישים במפה טופוגרפית בשנה אחת והמרת קוי הביוב של מפה זו בשנה אחרת. היכולות הנייל מאפשרות תהליך וקטוריוציה בשלבים, גמישות בהמרה, חסכון בזמן, מאמציס וכסף רב. תחזוקה שרטוטים ממוחשבים עס סיוס המרת השרטוט, ניתן להשתמש באוסף הכלים של 6466016 לצורך עריכת השרטוט ברמת הרסטר והוקטור על מנת לשמור אותו במחשב. ל-6/1(00 היכולת להציג מספר חלונות בו זמנית, תכונה המאפשרת להתמקד בשני חלקיס של השרטוט ויחד עם זאת לראות גס את השרטוט המלא. כמו כן היא מאפשרת לראות שני שרטוטיס בת אחת, לדוגמא: חלון תפריט סיבולים עבור השרטוט המוצג בחלון השני. תוכנת שרטוט עצמאית ל-6//00/06 אוסף שלס של פקודות שרטוט ועריכה וקטוריאלית (כ6/1) ולפיכך התוכנה יכולה לשמש כעמדה עצמאית למגוון רחב של ישומים, כגון: עמדת שרטוט או עמדת תכנות הנדסי. תוכנת שרטוט בפלוטר תוכנת 6ז6//000 מספקת תמיכה בפלוטרים ומדפסות ואת היכולת להפיק על עותק קשיח (שרטוט נייר) את הרסטר והוקטור גם יחד. 5 מערכות מדע גיאוגרפיות בע''ם טל': 03-5262159, 03-5237569, 04-370607. 9 כמדיום לאיחסון נתונים אין לתקליטור מתחרים ביחס נפח-למחיר 66 66 > התקן הבינלאומי 9660 180 המשמש בת- קליטורי מידע. > נגינת תקליטורי אודיו לפי תקן הספר הא- דוס. הקלטה במחזורים כל הכונניס בסקירה עוניס על הדרישות האלה, אס כי, כפי שהזכרנו לעיל, איכות האודיו ירודה ביחס לציוד המיועד לנגינה בלבד. כמעט כל הכוננים כיוס מסוגליס לנגן//להציג/לשלוף מידע מתקליטורים שהו- כנו במספר מחזורי הקלטה (א101/71505%10א). תכונה אחרונה זו חשובה אם רוציס לצפות בתקליטור מסוג 6-8 או קססוספץ. אלה, בדרך כלל, גבניס בהדרגה, כמו ארכיון או אלבוס, כאשר מוסיפים מפעם לפעם עוד מידע או עוד תמונה לאוסף. כל | הקלטה נוספת | דורשת | שיעוי ב-צ1850108 ומאחר והמדיוס הוא ייבלתי נדיףיי (כלומר אי אפשר למחוק את הרישוס הישן, אפשר רק להוסיף לו רישוס מעודכן) יש צורך במנגנון שיחפש את הגירסה המ- עודכנת ביותר של המדריך. אס הכונן שלך אינו תומך ב-א01718/5510וא תוכל לרכוש תוכנה שעושה זאת. חברת .60881 מציעה סיפריות תמונות בפורמט כססוסחץ על תק- ליטוריס. בכל תקליטור כ-100 תמונות ומ- חירו 50 דולר. בנוסף לסיפריה כולל הת- קליטור תוכנית עזר המאפשרת לכונן ישן, שלא יועד לכך מראשיתו, לקרוא תקליטורי סוס ותקליטורים | אחריס | מסוג אס טוא נושא אחר בו עדיין לא נקבע פורמט יחיד הוא השימוש ביימריצהיי, צסס6, לאחזקת התקליטור. בכונני אודיו רגילים ובכונני 6-80 רבים, מכניסים את התקליטור העירוס לתוך הכונן . בדרך כלל הכונן נשלף קדימה והמכסה העליון מתרומם. מתחת למ- כסה מתגלה הציר המסתובב, עליו מלבישים את התקליטור, והזרוע עליה מורכב הלייור 6 ישראל אפריל 1994 [ 0000000000 ו 0 כונני אסת 6 והמערכת האופטית הנעה רדיאלית במהלך הנגינה. הייפתיחות" הפיזית הזאת עלולה להכניס לכלוך למנגנון העדין של ראש הק- ריאה ולכן יש מי שמעדיף לשים תחילה את התקליטור בתוך מעטפה שטוחה, המאפשרת הכנסת התקליטור והוצאתו דרך חריץ בח- זית הכונן, מבלי לשלוף את הכונן ולחשוף את קרביו. מבין 26 הדגמים בסקירה, 18 הס מהסוג הזה. בלטפורמה לא קלה המחשב שיעניק לך הנאה מ-אסא-גןס לא יכול להיות כל 41 ישן, אלא אס כן אתה מוותר על יכולת מולטימדיה אמיתית. מפ- רטי 6וא רמה 1 מחייבים לפחות 386 אבל לאור הסחיפה המהירה לכיוון רמה 2 צריך לחשוב על פלטפורמה חזקה יותר - 25/א4865 עס 18א8 ומסך .0 לפחות. וכמובן שאתה זקוק לכרטיס קול סביר וג רמקוליס (אוזניות אם אתה מתכונן להקשיב לת- קליטור במשרד). אס אתה רוצה להשתמש בכונן גס לצורך שמיעת מוזיקה, וודא כי לכונן יש שקע אודיו ולכרטיס הקול יש מחבר אליו ניתן להזין את האות היוצא מה- כונן. אתה לא צריך לדאוג בקשר לקבצי צאו, המהוויס את עיקר הקול המוקלט בי- שומי מולטימדיה, שכן אלה עוברים מהכונן לכרטיס הקול בדרך כל נתון - אפיק המ- ערכת - ללא צורך בחיבור ישיר. כדאי לתת את הדעת על השאלה האם לר- כוש דגם זול יותר, המצוייד במתאם יחודי, שלא יכול לשרת אבזר נוסף מלבד כונן ה-60-80, או להשקיע מעט יותר ולרכוש מתאם ]805 תיקני. מתאס 58081 מאפשר לה- פעיל עד 7 אבזרים חיצוניים שונים, כולל סורקים אופטים, דיסקים מגנטיים ואו- פטיים וכדומה. תקני 5081 המעודכנים (8081 2, 5651 יירחב ומהיריי) יתנו לך ביצועיס טו- ביס יותר וההשקעה תצדיק את עצמה אס תשתמש במתאס לצירוף אפילו אבזר נוסף יחיד. כרטיסי קול מסויימים מספקים חיבור ישיר לכונן וא0א-60 כך שאין צורך במתאס נפרד. כדאי לברר את המפרט הטכני המלא של החיבור הישיר לפני שמוותרים על המ- תאם היעודי. לא בטוח כי הביצועיס לא יפ- געו מהחסכון הזה, במיוחד אס מדובר בכונן כפול מהירות או יותר. כונן ה-א0א 62 זקוק לסיוע מהדיסק הק- שיח כדי לאחסן את הדרייברים ואת תוכנת החיפוש והניווט. אלה יקחו 1 עד 2 מגהבייט בלבד, אבל במקרים רבים, במיוחד במ- שחקים עתירי ווידאו ואפקטים, תזדקק ליו- תר מ-10 מגהבייט פנויים על הדיסק כדי לה- ריץ את המולטימדיה במלוא תפארתה. 1 טעוזס-13זסק 6 למרות השם, זה לא כונן יינישאיי. הוא כפול מהירות וחזק בביצועים אבל גם יקר במידה משמעות ית מהממוצע: 51050 במחירון, 5850 בחנויות (בארהייב). הביצועיסם הטוביס נו- בעים ממכניזס של טושיבה וכרטיס 56%1-2 של חובוחס(] 6זטוטי], אבל גס הס לא עמדו במ- המולטימדיה המהיר בחן (אבחנה של 1 2-00 06 1 6-01 2% ץז 1 0 ו 1 5 וו מרכז ה:-א0סא 60 הגדול בישראל, מציג: 5 ערכות מולטימדיה מקצועיות 00815 8 16 פשמוו סופט ו טרכה בפיטית: * כרטיס קול 164185 סעגשו סוסטא מחירי מבצע * כונן טוסח סס סואספאאאק עם מהירות כפילה. ‏ קוה הו הק * 2 תקליטורי הדגמה. : דבה ו- ם150 ש'ה 2 2. לעו! א משוחקי י"ש % רכה 3- 2200 שיח * כרטיס קול קפוא 16 פטגצ סוסטה - ב- 4 תשלומים לפונו ווסח 00 סואס48אגק עם מהירות כפולה. ק * | ץ 1 * ג'וי סטיק, רמקולים, מיקרופון, אוזניות. ץצ * 5 תקליטורים: 208% ,15-3-= ההד8הודהסס ,45501 וספשה ,אושפ אסחו 3. לשוחרי 5/כ)שאועש: ש= * כרטיס קול 4185 16 ששאצו סוסטג 4 כלמלי * כונן סח פס סואספאאגק עם מהירות כפולה. - הור * רמקולים, מיקרופון, אוזניות, - - ותוכנת אסוזוא6ס0ספה פסוסע * 5 תקליטורים: ,93 = ו₪פאסספ ד:;ספסהסווא וסר .הפו ופטק צועצ ,ו שטאוזה ₪1 6055 , אעצוזא וס אוצ , 6וצו וס סצאא 6 א" פַ / * כמות הערכות במבצע מוגבלת. סונוב כרמיט קול א'כות' וכדא' - הטוב מפו1] ב9]ל₪ו טסו הקל 71/2/7700 '/78// שש 5 לדטיע' קול 8/7 8 0 ופ + 7 50960 5708 ₪0 .₪ ל ** ןפ עד זעזת/ (9! 0 5 המרכז היחידי והגדול בישראל של סח 002 8 סקנריס :דניים ושולחניים | של חברת באסופושצם= 9 מאיצים גרפיים 8 וצר - /5] מבוססי 32/\ אד 7 הזכל שרור ה 0 02 ההר 2 כ - / [1/ אנ % לכסכד2כ-כש 29 2 ל 0 / ררוז הרוש חי פרישמ )--( 0 פיקסלים, ב-8 סיביות ובקצב של 15 תמונות בשניה) והשמיטו כמעט 2 מכל 3 תמונות. ההתקנה פשוטה והתיעוד מלא וע- שיר. ניתן להוסיף מתאס ]6.10-565!|גתגת תוצרת אדפטק או להחליף את המתאס הר- גיל במתאם 16 סיביות או מתאם 64)א. בסך הכל: בהחלט לא רע, אבל די יקר. 6 6 5 אסאוו6 6 חקפגווטואת ו (08160ו/651) 5725 = (8160ו851) 5965 ב א 08 5 ווחטטווו/! ווחטפזוו! 88 זוג הכונניס של ציינון תופס את שני הקצוות בספקטרוס ההמלצות של עורכינו: דגס 5 כפול המהירות הוא אחד מייבחירות העורכיםיי בעוד דגס 625435 החד-מהירותי הוא אכזבה יקרה. הראשון עולה בחנויות כ-370 דולר וביצועיו מצויינים ואילו השני עולה כ-290 דולר, שהס כ-30% יותר מהכונן של סוני כפול המהירות. נתרכז לכן בדגס 5: הוא אחד משלושת הכוננים הי- חידיס שגמרו את מבחן המולטימדיה מבלי לאבד אף תמונה, הוא הגיע שני במבחן החי- פוש ושלישי במבחן הטענת הקבצים - מהר יותר מה-סמא משולש המהירות. ציינון מס- פקת אותו צרור עס חבילה נאה של כותרים, תוכנת הפעלה גרפית, דיסק לניקוי עדשת הלייזר ותיעוד מלא. החסרון היחיד שלו: אי- כות קול עלובה בתפקיד של נגיגת תקליטורי אודיו רגיליס. 40368 6008-1900 6 הבחירה בכונן וה מוצדקת רק אם אתה מחפש תמיכה בתקן 60-1 הנשכח. מחירו במ- חירון למעלה מאלף דולר (כ-800 בחנויות) ובכל זאת ביצועיו היו הרבה מתחת לממוצע. הוא היה איטי בחיפושים, הוא העמיס את המעבד יותר מדי והכי גרוע, במבחן המו- לטימדיה המהיר הוא פיספס לא פחות מ-90 אחוז מהתמונות. איכות הקול בנגינת תק- ליטורי אודיו היא עלובה, עם עיוותיס הר- מונייס משמעותיים. רק ההתקנה הקלה וה- מבנה המכני המשובח (דלתות. כפולות, איטוס אבק, לחצן להוצאת דיסקיס תקועים וכדומה) יעמדו לזכותו. 1.6036 602-018 2% הכונן הזה סופק עם דרייבריס של קורל ([00161508) ובקר 805812 של אדפטק לאפיק פזם. השילוב הזה הפיק ביצועים משובחיס - ומחיר סטראטוספרי: 51949 במחירון, כ-1500 דולר בחנויות. החוזק של כונן זה הוא בעיקר במבחני החיפוש וטעינת הק- בצים, פחות מזה בישומי מולטימדיה ובכלל לא בהאזנה למוזיקה. ההתקנה אעה כה 6 ישראל אפריל 199% כונני ‏ אסת 6 4 השוואת התנונוה ע'קויות. 8 חוק5זווטוא (8160וחו651) 5360 [ יי 0-0 ז ו340-א 4 ₪ח שםמם ₪ שםם מם וכ |טז הו 8 [8זא 13 8 33 9 989( 235 35 378 4 7 22 1+ 41 17 3 2 2 2 2 2 ו ו סגא סגא סגא 6וזה וזו 8501 ותסןו3ם וא וחסןו8ם סגא סגא סגא יט . . . ₪ ₪ ₪ 1 1- - םמ ₪םם 11| ם ם ם ם ם | 1 ווח | 1 | !₪ ₪מם מם שם=ם שםמם ₪ ₪ ₪ 1 .. .. רא םמ ₪םש מם ₪ . . | ₪ ₪ ₪ . ם | ₪ ₪ ₪ . . ₪ ₪ ₪ . . . . ₪ [| ו ו 2% 2% 26 3 ו 2% [:ן 200 200 200 200 200 40 150 100 150 [י-ן 100 000 000 20000 2000 20000 000 ד וו וו סא סגא מ 02 בי בי וק י וזמ 2 1-8 זוט-9 וי סגא סגא 84 זוס-16 7 7 27 ו 0121455 4 4 4 סגא סגא 5 8 8 8 6 8 7 ₪ . . ם ם ₪ . . . ם |₪] ₪ - ו 6 6א 6 500000 סזסוו | פחסוזט!50 סזסווו ב 301 1 1 165 13 10 . ₪ּ . ם ם . 22 20 20 22 22 221 --------------|ר----------- הוול לק ליי יי רו .ב פשוטה כמו של כוננים אחרים בסקירה. צריך קודס כל לעשות הכרה בין אפיק ה-₪154 למתאס של סמדקגסג, אחייכ לה- תקין את הדרייבריס ואז להריץ את הכל כמערכת אחת. התהליך מעיד על שוק המ- טרה של כונן זה: בתוד אבזר רשת משותף המותקן בשרת הקבצים או שרת הישומים. שם, לא המחיר ולא המורכבות ירתיעו את מנהל הרשת, שמכיר את צ1.86086 ממערכות הגיבוי הידועות שלה. 6 *ח0ו1ש!50 סזס!וא 5הסמט!50 סזס:חן חחָו085 סזסוו! 80% *80קא80 5 ]508 (008516-52680) (50686 0876ח518) ב 9 5 1109 157 עזזסטו כונן זה מעיד על התמחות היצרנית בציוד נישא: בנוסף לממשק 50512 הוא כולל חיבור ישיר לשער המקבילי של ה-0פ, כך שאפשר להעבירו בקלות מהמחשב שעל השולחן למ- חשב הנישא. המחיר 888 דולר, בקניה ישירה מהיצרן, מעיד על הייקנס" שעליך לשלם עיימ להשיג תכונות יחודיות. המנגנון המכני הוא של טושיבה, אבל ליברטי הצליחה להוציא 0000000000 000000000000000---------- וו == --- שש שש[ ּעתענ₪ש-ק** הח כונני ו אסת 62 נוננ' סח 60 62| 6 נה'ות העוונים לא קייח | קי'ים ₪] 11500 1106 9 וו 5 5 חהסהזת0 | 6אוז0-מוסק 60 המוצרים מפורטים בסדר סז 60 סוחַפו א 6-0 | 608-1900570 וו אלפאבתי. המחירים הנקובים 08 9 15 5 5 10 הס לפי המחירון האמריקאי :זז [68ו5ץחש 8 היהתו ה והזו 5 ות 5 חסחות 8 068 החצוח3ת60ו/! אד 3401-א 8 וא 8 00 8 ₪םמם שםמם [ 1 ₪ .א .ח . 6 חסוצזפע |18ח8|/618ח10ח! | וכ | כ |זח! הו רכ ו :הפוטע |1608אם 239 וו 3 15 2-8 28 מ (5ת0ח: הז ,10/0) 5ח0ופח6ח 0856 8 42 7 7 55 55 44 (65חטסס) תח 28 28 6 25 3 3 3 (081]) 03018 19808ח: 60ו[קקט5 01 חס 1 ו ו |ח ו | ( ו ( ו וו 0% 6ח8 1100 ח6פשח6פ ַהותסזוצופ פַחַמזוט/ ץח ץח ץח ו ץח ץח || סד 00 זז חח ץ0900 1זזסטכטס 5187008705 . = ₪ . . ם . א 60-80 .ה" .. .. .. .ח |₪ן-]| 1- 0 סזסת? ח0ו001115855/חסו18-5855חופ ם ם ם . ם ם ם 0-8 5 שחוזזסקס ₪םמם ווה : םמם אמא .1 חח . זזבט חר פטס /זאוסין .=ח .. .. כ* ₪םמם |₪ן-. ₪ 6 |080/1//8008!סזטה םח .םח םה א ₪ ₪ ו 0 16| זז סס- 18/5010 :ססקט סוט . . . . . ₪ 0%[ 1198006 ₪ . ם . (|ההסוקס) ₪ (וחסווקס) ₪ . ב ₪ . . . . . . סרא וחטוס/ ₪ [| . . . ₪ּ . 8010-60 800% 60 5 66 הה 10 26 2% א 8 26% 6 6% בו 200 200 200 200 200 [י 200 (5600005!!!וח) 8וחוז 860855 6 סז 0 0 ו 12 150 10 [ = (586000 זכ 6100165] 318 ז518ח3ז1 2818 1000 000 000 2000 0.000 2000 000 (5זטסח) 65זט!ו8] ה61/66 1/6 הפו 8 ז0|!6ז1הס. ב וו ד בי ותסמזו 65 חסחות6. | הו008 תטזט] 0 88/8/8505 0813|/61/5051 02 סוק [י] [בי 2 8 105180 0 111808 ו 4 זופ-9 54 ווס-37 זופ-8 !וט זו זו בו ( א 7 9.10,11,12,14,5 ו : ו ג 5 5 105 גא 8 6 8 86 16 4 58 519018016 0 ז6טוחט 7 7 7 8 7 7 7 חו8ח6 0815 ח: הוח 01 6סוחוטה החטרחגםו! :ה הזז . . . . ם ם . 0 . . . ם ם ם ₪ :סמו 0 : ה 0 ₪000 6זמע:0501 ו06 | הי | ו הסחות ההות חו8ו000 8זטזט1 וק 5 0 סו 133 10 12 165 וו 55 23 68 ח0ו/ ₪ . . . ם ם ם סקפ 0181 05/2 005 221 1 פופו 2.2 22 22 23 5 00-80 5-005/ ]0 חסופו6/ ב | הו ממנו ביצועים טובים יותר מאשר יצרגיס אחריס. כמובן שהביצועים זמינים רק כאשר אתה משתמש בממשק 4082, השער מקבילי לא יצליח לעמוד בעומס העבודה של ישומי מו- לטימדיה. כאשר הכונן מחובר לשער המ- קבילי, יימעקףיי פנימי מאשר לך לחבר אליו את המדפסת וכך לא לאבד את החיבור המ- קבילי היחיד של ה-20. סז 60 ס6ופָ13 000615זק סב עוד אחת מיצרניות האבזרים למקינטוש שגילתה את התענוג המפוקפק של תחרות בשוק ה-20. המחיר, 748 דולר, כולל גס מתאם מ-8651 לשער מקבילי תוצרת גץְגא| ץקס|0מ166, שלטענת החברה הוא מה שמ- שתמשי 6 מבקשים (ו) ושמצליח לחסל כל סיכוי לביצועים סבירים. המנוע עצמו, של טושיבה, הוא ביצועיסט רציני, אבל עם המ- תאם העלוב הביצועים הזדחלו אי שס בת- חתית הליגה. לשבחו של הכונן יאמר כי איכות המוזיקה היתה מעל לממוצע וההתקנה פשוטה. הה- צדקה לבחור דווקא בכונן זה! אס אתה צריך להשתמש בו במקביל, עס 96 ועם מקי- נטוש (בתור כונן למקינטוש עס ממשק 2 הביצועים סבירים ביותה). 9 ו כוננים כפולי מהירות מציעים ביצועים טובים משמעותית ביחס לכוננים 0 5 ו 4 סא חווט 8 4 ו א 6 5 4 תסו א1-6048את 4 0 רגילים 6 5זאם !50651 ח06510 סזסוחו א60000 חברת 1כזא ידועה בתוכנת פצטזקאם 5681 שלה, המאפשרת לאבטרי 8051 שונים ומשוניס לע- בוד בהרמוניה עס מתאס אחד. את התוכנה תמצא בגירסאות 005 ,05/2 -6וג/ושא למ- חשבי 6ע, מספר דיאלקטים של יוניקס ו-7 וחו5ץ5 למקינטוש. גס את הכונן עצמו ארזה החברה במארז הסטנדרטי שלה, שמ- אפשר שירשור האבזריס זה על גבי זה. בי- צועם טובים, איכות קול מעלה ומחיר גבוה (1339 דולר) הס שאר המאפיינים של הח- בילה. מתי לבחור דווקא בפתרון של [6וא ! אס אתה אימצת את הגישה המודולרית של החברה, הכוללת גס כונני דיסק קשיח, סרט מגנטי 1ז, כונניס מגנטו-אופטיים ועוד. כל האבזרים האלה מתלבשים זה על זה והו- פכים ליחידה אחת מבחינה מכנית ומבחינת ממשק ה-8081. 0% פחסוט50 סז6;חו! חברה זו שלחה לנו שני כונניס: חד-מהירותי, שמחירו 449 דולר, וכפול-מהירות, שמחירו 9 דולר. החיבור של שניהם נעשה דרך השער המקבילי, וכפי שקל לנחש אי-אפשר לצפות לביצועים ראויים למולטימדיה. אפי- לו במבחני החיפוש והקריאה הס היו הא- חרוניס. במבחן הטעינה של קוב גרפי (₪8זו1) מתקליטור 60-8 הס בכלל לא הצליחו לה- שלים את המשימה. היתרון העיקרי שלהסו משקל נמוך. 2.2 קייג כולל מתאס 6א, כך שלפחות המטרה של ניידות מושגת. 6 ,84 ,38 הוספהווטו) 6א למרות שכונני הוקפגווטז; היו אלה שפתחו את המירו לכפלת ושילוש המהירות, הס כבר לא האלופים. הדגמיס 38 ו-84 הס כפולי מהירות ודגס 3%6 הוא הראשון עס מהירות 6 ישראל אפריל 199% כונני א0א כ21) משולשת. ביחד הס פורשים טווח רחב של ביצועיס ומחיריס. 6:א הפסיקה עס הפי- קציה הנקראת יימחיר מחירון" וכיוס מס- כימה רק לציין יימחיר שוק מוערך". כך נמצא כי הדגס 38 מוערך ב-360 דולר, דגם 4 ב-560 דולר והחדש ביותר, 3%6, ב-725 דולר (כולל כרטיס 8651-2 מהיר, 16 סיביות) הביצועים של דגס 6א3 היו מאכזביס משהו. קצב העברת הנתונים, 445% לשניה, הוא בהחלט מרשים, אבל אליו לא התלוו בי- צועיס תואמיס בחיפוש אקראי ובטעינת קבצים גדולים. את היתרון של קצב הנתוניס הגבוה מוצאיס בעיקר בישומי מולטימדיה, אבל גס שס ייהתפספסויי מספר תמונות. אי- כות הקול גס היא לא מרשימה. שני הדגמיס האחרים בסקירה הס כפולי מהירות אבל יש טוביס ומהירים מהס כיום. היתרון העיקרי של דגס 38 הוא אופציה לסוללות נטענות (65 דולר), מה שעושה אותו לפתרון טוב לניידות מלאה. אפילו המשקל עס הסוללות מפתיע לטובה, רק 1.4 קייג. 5 ,000206 115 5סזווחש כונניס אלה מחייבים אותך לפשרות לא מו- צדקות: דגס 1206א6 הוא כפול מהירות, אבל עס ממשק לא תיקני ולדגם 1215א6 ממשק 1, אבל הוא חד-מהירותי. במחיר שוק של כ-300 דולר אין הצדקה לפשרות אלה. הבי- צועיס של דגס 1206א6 הס טובים מאוד בכל המבחנים, כולל מבחן המולטימדיה באבחנה גבוהה. דגס 6215 הראה ביצועים או- 0811-6048 זס66חסוק הכונן היקר הזה (1200 עד 1300 דולר בת- נויות) אינו רק הראשון להתנאות במהירות כפולה פי 4, הוא גם הראשון שכולל מחליף תקליטורים פנימי - מעין אספמאטנ-ואזוא - המכיל 6 תקליטורים עס החלפה אוטומטית. מבחינת התוכנה כל תקליטור הוא כונן נפרד (אות שונה מציינת אותו בסיפרית 005), כך שעליך לשמור רישוס מדוייק על איזה תק- פייניים לכונן חד-מהירותי - במילים אחרות הוא פיגר אחרי כל הכונניס כפולי המהירות, גם אלה שזולים ממנו משמעותית. הכונניס של פיליפס לא משתמשים ביימריצה'י, אלא יש להס מגש נשלף, בו אתה מניח את הת- קליטור וסוגר את המגש בלחיצת כפתור. בי- צועי האודיו היו מתחת לממוצע. דגס 6 הוא קניה סבירה אס הממשק הלא תיקני לא מפריע לך. כונני אסת 6 ליטור נמצא איזה ישוס. המהירות הגבוהה של כונן זה זיכתה אותו באות ייבחירת העורכיס'י. היא מתבטאת לא רק בקצב נתוניס גבוה, אלא גס בומן גישה מהיר לחיפושיס ולטעינת קבצים גדוליס. רק בגישה אקראית למסד נתוניסם התוצאה נפלה מהממוצע (להאשיס את הדרייבר). איכות ההצגה של מולטימדיה היתה ללא רבב וללא תחרות. מנגנון החלפת הדיסקטים אינו מהיר דיו, 13 שניות להחלפה הן די מע- צבנות, אבל הוא עבד ללא פגע. האיטיות בהחלפה גס אומרת כי הוא לא יועד לשמש ארכיב 60-80 ברשת גדולה, אבל כפתרון זול (יחסית) למשרד הקטן קשה למצוא לו מתחרים. 8 זס)אסןק 5 650660!טש₪0 זסואט!י! הוא השס החדש של ,16881 יצרנית חלוצה בכונני ואסא-01, שממשיכה את המ- סורת עס זכייה נוספת בייבחירת העורכיס". הכונן הזה, כפי ששמו מעיד עליו, הוא כפול מהירות ועתיר ביצועיס ובכל זאת מחירו סביר בהחלט: 400 דולר במחירון, 370 בח- נויות. הוא הוכיח את עצמו כשיאן בקריאת קבצים והשיג תוצאות מעל לממוצע בשאר המבחנים. במבחן המולטימדיה המהיר הוא הפסיד כ-20 אחוז מהתמונות, לא מעט - אבל פחות מרוב המתחרים האחרים. המבנה המכני שלו: לא רגיל ונדרשות שתי הידיים כדי לטעון את המריצה. לדברי החברה הרבר נעשה במתכוון, כדי להבטיח שהמריצה לא תתקע במסלול, מה שקורה כאשר ההכנסה היא באלכסון. 5 הוסה-סס ווק עוד מהגרת מסביבת מקעטוש, המביאה איתה את הנסיון הטוב של אבזרי 8681 זו- לים ויעילים, 11 מוכיחה את היתרון של "דס חדשיי. מכניוס של טושיבה וכרטיס 2 16 סיביות מביאים לביצועיס טוביס עד מצויינים בכל המבחנים. במיוחד הת- רשמנו מאי-אובדן אף תמונה במבחני המו- לטימדיה ומהעומס הנמוך על המעבד. הה- תקנה קלה אבל התיעוד קשה ולא מדוייק. המחיר גס הוא מעיד על המוצא המקינטושי - 918 דולר במחירון ובסביבות 750 דולר בחנויות. כונן טוב בהחלט, אבל יקר. 5 060זק כמו כל הכונניס המבוססים על המכניזס של טושיבה, גס דגס זה הוא כפול מהירות ובעל המחשב שיעניק לך הנאה מ-1א60-50 לא יכול להיות כל 1 ישן, אלא אם כן אתה מוותר על יכולת מולטימדיה אמיתית ביצועיס טוביס ברוב התחומים, עס הצ- טיינות מיוחדת במבחן החיפוש. רק במבחן הטעינה של קוב :113" ובאיכות המוזיקה יש מה לשפר. מחיר הכונן (חיצוני) ללא כרטיס מתאם הוא 665 דולר במחירון ו-525 דולר בחנויות. כרטיס המתאס שסופק למבחנים, המהווה חלק נכבד מהגורמים לביצועים, הוא /ה]-זטוש!שא, שמחירו במחירון 365 דולר ובחנויות כ-225. בסך הכל החבילה המצויינת הואת תעלה לך כ-750 דולר. עיסקה טובה יותר היא לקנות מהחברה את הכונן כחלק מהחבילה הנקראת. סז חסוו513 גו6טחוו!טוא , הכוללת גם כרטיס קול 6 ומחוששקפ של חטוגו בוששוא, 2 רמקוליס סבירים ו-8 כו- תרים. את החבילה הזאת תמצא בחנויות בסביבת ה-800 דולר בלבד. !6-0 93וח05ז 513:/ אב|₪6 יצרנית הכונן הלא עקט!טחח166 אג!6א, המכניוס של טושיבה, המהירות כפולה והביצועיס טו- ביס. הכונן מסופק עס כרטיס 8081 מהיר של אטואא והשיווק נעשה ישירות, כך שלא תמצא הנחות על מחיר המחירון, 678 דולר. הביצועים, כאמור, הס טוביס כמו בכל הכו- נניס המבוססים על מנגנון טושיבה, ואפילו איכות הקול היא סבירה ביותר. בזמן הה- תקנה גאלצנו לשחק יותר מדי עס ה-5צ601:10.8 ולדברי החברה הבעיה תפתר בקרוב. בסך הכל זה כונן מעל לממוצע עס מחיר מעל לממוצע. ₪6/63| 2 החבילה הזאת מכילה את האוסף העשיר ביותר של יציופרים'י: בנוסף לכרטיס מפז (ולכונן עצמו) היא כוללת 12 כותרים וקלטת ווידאו עס הדרכה בהתקנה. מחיר מחירון של 0 דולר (כ-350 דולר בחנויות) מציבות את המוצר הזה ברשימת הקניות של חובבי המ- 6 גו 0-01 5 << 1 6-01 5 4 060 8 4 ג תו 0-1 > 0 2 > 1 ב ויר 6 ושראל אפריל 1994 2 ציאות. מבחינת ביצועים הוא תופס מקוס באמצע ליגת כפולי המהירות ואיכות הקול שלו מעל לממוצע. היצרנית מכירה בכך שה- משתמש המצוי לא נהנה מאתגרים טכ- נולוגייס בשלב התקנת החומרה וכך היא עשתה את ההתקנה לקלה ביותר ואת התי- עוד (כולל סרטון ווידאו) למובן גס לשונאי טכנו-מלל מובהקים. אפשר גס לחבר את הכונן לכרטיס הקול או לבקר ה-תפו של המ- חשב ולחסוך את החריץ שתופס הבקר המ- סופק עס הכונן. 4141 ,60-33 עַח50 דגס ג600-33, עוד זוכה בייבחירת העו- רכים'י, מהווה פריצת דרך בכוננים כפולי מהירות. מחירו 270 דולר במחירון ובחנויות תמצא אותו בין 210 ל-220 דולר בלבד. במ- חיר זה הוא מניח את הגולל על הדור הישן של כוננים חד-מהירותיים ומציב אתגר לכל יצרן שינסה להתחרות ברמת הכניסה ל-]א60-80. החסרון היחיד שלו הוא הה- זדקקות לממשק יחודי, מה שמחייב אותך להקדיש חריץ לתקיעת המתאם המיוחד. לא נורא בהתחשב בכך שמחירו כחצי עד שליש מכונניס מתחריס שווי ביצועיס. אס אתה בכל זאת מתעקש ללכת על 8081, סוני מציעה את דגס 561-טס0, הכולל כרטיס של מוגמסע שטוט ומחירו בחנויות בין 360 ל-400 דולר. הדגס היותר יקר כולל גם טעי- נת מריצה, אבל מבחינת ביצועיס ההבדליס הס קטנים. שניהס מגיעים לתוצאות מעל לממוצע, אבל לא ממש מצויינות. במבחן המולטימדיה למשל, דגס 338 השמיט כ-40 אחוז מהתמונות ואילו דגס 561 פיספס רק 0 אחוז. על הכונן 600-561 אפשר לאמר כי הוא בחירה סבירה ועל דגס 620-334 אפשר להכריו כעל היימציאהיי הבלתי מעורערת של הסקירה. 764 50660 6!טטסם סד 2 המיוחד בכונן זה הוא שעיצובו נועד לה- תאמה אופטימלית למסופים המותקנים בר- שות הרבים, למשל מסופי מידע/מכירות. הוא לא מהיר בכלל ואל תנסה לנגן עליו סרטי מולטימדיה באבחנה גבוהה. במבחניס שלנו הוא איבד כ-90 אחוז מהתמונות במ- בחן המהיר. אבל הוא בנוי כמו טנק והוא מצוייד במערכת הגנה שמונעת הוצאה לא מוסמכת של התקליטור. גס הבקר הוא חריג במקומותינו. זה לא 8051 וגס ביצועיו רחו- קיס מלגרוס התפעלות, אבל הוא מאפשר לחבר אליו לא פחות מ-32 כוננים! כפי שקל 6 ישראל אפריל 1994 כונני אסף 695 ------ 4 השוואת תהנונות ע'קו'ות. 5 8 8 ד | 000-561 צח0פ 4 50 | 00012 |₪6%68 5 ₪600 אא זי 0 חופפ אא2 .+ 45 109 0 1200 9 0 308% 058 600-6700 ותסגזות 0 ה 8זוח31505 ו 8 8 םש ₪ש ₪םש ₪ש ₪ ₪ [8ח1ח! ו כ [8 זה 1131 ה! |3ח9זח | 255 7-8 218 2378 סגא ( ו 42 43 41 :) סגא ( ו 28 33 3 3 סגא סגא סגא סגא סגא סגא סג/א סגא (י א 0 50 0 סג סגא : [] ₪ ₪ ם ם ₪ חמ ₪שם ₪ם ₪םםש ₪םם ₪םש . ם ם ם ם ם ₪מח םמ ₪ש םשש םש | [₪ מש הא רהש ₪שם םש ₪ שש ₪םמ ₪ם ₪םםש ₪שם ₪םש ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ם ם (6310 1871808ח: חס . | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 3 26 4 26 66 6 1500 200 200 255 0 [/ 150 [ 1002 150 150 1500 2000 000 000 000 20000 2000 5 הו3וח00 פזעוט] = 385חק6זח= 1000 חו3ו20 מזטזט] יט 8 פוקס 02 סוק יב וקסוק בו 4 זופ-16 | זוס-8 זו 8 זוס-8 8 זופ-9 8 זוס-9 8 5 5 5 [ ו 22.7 5 5 8 4 : 4 8 2 8 2 7 8 4 ם ₪ ם ₪ ם ם ם ₪ ₪ ₪ ₪ ם בו חו3ח00 פזטוט והסמזוו חו3וח0) שזטזט1 0 מ יו 21 30 23 אולו 13 ם ₪ ₪ ₪ . ם | 27 23 221 221 13 להבין, המטרה של המתכננים היתה ליצור תחליף למקרני השקופיות המקובלים במ- צגות אודיו-וויזואליות קונוונציונליות. אס הגישה הזאת מתאימה לך אזי תדרש לשלם כ-700 דולר לכל כונן (במחירון מעל ל-1000 דולר). 0518 8 את המכניזס שמככב במחצית הכונניס בס- קירה, אורזת גס טושיבה עצמה בכוגנן הא- 6 6 בחיוה הנורנים שי טרקטיבי שלה. כפי שניתן לצפות הביצועיס שלו הס ממוצעים פלוס והמחיר ממוצע פלוס: במחירון 845 דולר, כולל מתאס 8051, ובחנויות פחות מ-500 דולר. הביצועים מגיל- עיס לשיא בחיפוש רנדומלי ולבינוניות בנ- גינת מולטימדיה. איכות הקול היתה מעל . לממוצע ובהתקנה נתקלנו בבעיה הידועה של אי התאמה בין קובץ 8605%וא (הרחבות מולטימדיה למערכת ההפעלה) המסופק כגי- רסת אס עייי יצרנים רבים, עם 08-6.0. הפתרון הוא, כמובן, להשתמש בגירסת נוננ' ווסח פס כונני אסת 6 ב נה'ות הווונים נה'ות הנוונ'] שש -1אם זטואפוק לא קייםר ] קיים ₪ 800% הכלולה בתוך 05-6.2כ. ניתן לה- שיג גס גירסה ייניידתיי של הכונן, עס סוללות נטענות, במחיר 5925 (בערך 5550 בחנויות). ח6ט0 !8661 65חזב6/ 0 חווס5זסקט5 הכונן הזה נוצר כבן זוג לכרטיס הקול בט- הובן 52-16 של חברת 6וג6או, הכולל טב- לאות גליס ומחירו 200 דולר. ניתן לחבר את כונן ישירות לכרטיס הקול הזה, או לכל כר- טיס קול התומך בכונני סוני, ולחסוך את כל הבעיות הנובעות מהתנגשויות 180 וכתובות 1. המחיר הוא, כמובן, נסיגה בביצועיס לתחתית הטבלה בכל המבחנים. היתרון הבולט של הכונן הזה הוא בנגינת תקליטורי אודיו. פנל ההפעלה כולל בקרות לרמת הקול ולמעבר מקטע לקטע. הכונן גס תומך בתקן האודיו 68₪, אבל האיכות של הצליל החוקה מלהרשים. החבילה כוללת את התקליטור "ו!פגצאסספיי של מיקרוסופט ומ- חירה 399 דולר. א₪6|8 00-05 ההסססזק 5וא ואסה-00 וק זססחסוק 5 פקו!וחק 5 פקן!וחק המוצרים מפורטים בסדר 8 ה חר שש 604%-ואחס 5 0606 אלפאבתי. המחירים הנקובים 6וזם ואסה-60 806 , וכאו 588 לו 8 9 5 8 9 הם לפי המחירון האמריקא 0-58 |68ו5עחק ( 07 0 ד קמה 8 8 003028 6 0604 סו הוה מ ו וא 8 8 א 5 פוא 686 פוש ₪ ₪ ₪ש 4 - ₪ ₪ 8 חסופזפץ |8חז10א6/|התזסזה! 18 [008)א [18אם [8זח (8ח6אם ו [זזח 6 חסופזס/ :חסופזסש |8חז6זאם 278 כ נמ 4 6+ סגא סגא (83ת0חו ח: , 1000) 5הסו5ח0חו0 0856 43 8 2 1 10 יו סא (05חטסק) זחחָוט/\ 25 5 18 6 3 סגא סגא (661]) 08016 6800]חו 6פווקקט5 01 זחַחט 1 וח ו 88 סגא סוזהוחטזטות סגא סהג/א 0% 300 110% חה6שצ6פ ההוה0זוע5% פְחָז|ס/ר 88 8 ץח 50 וי סגא סגא ו זט קט 518008765 ₪ . . . ₪ [] 1 א ו0%ה-60 ₪םםש ₪ מ ₪מ חח ₪ ₪ 1 ₪ש 0 010 ח0ו5055ז0/0סו6-5655 5/0 ₪ ₪ ₪ . ₪ ם ם 00-06 8 5% 5 מ6חוזז0ק 0 []] ₪ מא [1] []] ש₪םמם ש₪םמם 1 ₪ ₪ם ₪מם ₪םמם שםמם ₪ ₪ 6 |1080/%18008ס1ט ₪םש | 1 ₪ח .1 ₪מש םש | 1 1 501%/878-0001701166/| טח הו קט 00 ₪ ₪ . ₪ ₪ .₪ .. 6% 06 חק 11680 ₪ ₪ . ₪ | ם בי (68/0 18806חו חס) ₪ּ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ סרא סוחטס ₪ ₪ . ₪ 4 ₪ ₪ 8000-0016 800% ₪66 5 3689 זס1ז0ק 4 8 4 8 200 200 200 200 150 1500 55 (5660005!!הח) זוז 860055 6ח8זס א 0 6 ו א 164 6 2002 (5660060 זס 165/י0!וא) 818 ז510ח8זו 818 000 5000 000 000 20000 20000 20000 [פזטסת) 85זט!ו8] ה86חפס וז 1680 זז ז0|!0ז1 ה 60 16600 וחסססוק חו3ח00 פזטוט] ו חוח00 6זטזט] חו8ח00 פזטזט? 5 פפוזות? חח וזח 2 2 02 02 02 02 וקסוק 5168 ו 8 8-01 8 זוט-16 8 זוט-16 אפ זוס-8 1 5 זוט-9 5 16-01 וד 6 2 ו 17 12 5 ;3,4,5,6,7,9.10 ו 15 חן 15 185 8 6 4 4 4 8 8 5 5018018065 01 זסטחזטו! 8 7 7 7 / 7 בי הוח ץ5ו08 חו 5זוחט 01 זספוחטח החטוחוא8!/! 5 זו ₪ ם ₪ . 1 ₪ ם וו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ם ו סט 6זהשז501 1 +ח0!0חת60 1 וח60סוק חו3וח00 פזטוט? ו חווח00 פזטוט] חווח00 פזטוט] 5] פפוווחץ זו קקט5 זוז 606 102 203 43 ₪ + 32 21 10 68 ח0וז0/ ₪ ם . ₪ ₪ ם ם סקפ 070 05/2 01615 22 22 221 222 221 221 1 וא 00-80 5-005/ 01 הסופזסש ו ד ופ 6 ישראל אפריל 1994 ד וו ור זינרון צילומי בעידן דיגיטלי תקליטור' 00ס)סחק מאת לורי גרונין ודאק עיצבה את תקן 06062 לפי מה ד שנראה למומחי השיווק שלה כמוצר צריכה להמונים. מזה זמן ורב מנסה החברה הוותיקה הזאת להתכונן לקראת העתיד הבלתי נמנע, כאשר צילוס אלקטרוני ידחק לחלוטין את הטכנולוגיה הנימית של פילם, חומרי פיתוח, נייר הדפסה וחומרי קיבוע. בתור הספקית הגדולה בעולם לצרכי צילום ואולי החברה היחידה הגדולה שכל משאביה ומוצריה קשורים לטכנולוגיה אחת, קודאק חשה נאלצת לחלוציות בתחוס החדש של צילום אלקטרוני. לשם כך היא מפתחת מספר קווי מוצר חדשים, התוקפים את הנושא ממספר צדדים, החל מקליטת דמות אלקטרונית וכלה בהדפסה על נייר רגיל של ווה 7 תמונות צבע פוטו-ריאליסטיות. יי וווווווזווווווזוווווווווווווו מבוא לצילום פיפרתי ן ב שקה || 4 2 בתחוס קליטת התמונה קודאק היא הי- / - *-. | . וכ צרנית הגדולה ביותר של חיישני 602 בא- ו 8 שק 1 בחנה גבוהה. חיישן ה-6062 הוא רכיב אל- )ו ₪ או 1% 1 ד = --0 ן - | ל % ו ה קהטההקתא---. קטרוני, שכמוהו מותקן בכל מצלמת וודיאו , 5 שבכה כב ביתית, ההופך את האור הנופל עליו לאות ו מלששההטחחאא=חה= .= חשמלי שעוצמתו. פרופורציונית | לעוצמת האור. כדי לקבל תמונה אלקטרונית, בצורת מ 0 ישראל אפריל 1994 0 0 וו סידרה של ערכים מספריים המייצגים את העוצמה של כל פיקסל בתמונה, צריך לסרוק את רכיב ה-662 בצורה דומה (והפוכה מב- חינה פונקציונלית) לדרך בה סוקות קון האלקטרוניס את מסך הצג. האות החשמלי המופק מה-662 הוא אנלוגי וצריך לספרת אותו לפני שהוא מאוחסן בזכרון. זאת עו- שים עייי מתמר אנלוגי-לסיפרתי (400 ) שהופך את העוצמה של כל פיקסל למספר בן 8 עד 12 סיביות (לישומים מיוחדיס אפשר גם להשת מש באבחנה גבוהה יותר). גם הפרדת הצבע למרכיביו, אדוס-ירוק-כחול (08א8), נעשית בצורה המ- שקפת כראי את יצירת הצבע על המסך. שלושה מסננים אופטייס המותקנים לפני ה-602 יוצריס למעשה שלוש תמונות מו- נוכרומטיות, ששילובן גורס לעין לראות את שלל הצבעים הטבעיים. סינון האור נעשה באחת משלוש צורות: 1. פיצול האור לשלוש אלומות והתקנת מסנן וחיישן 002 נפרדים לכל אלומה - פתרון שמטבע הדברים הוא יקר יחסית. 2. צילוס התמונה שלוש פעמים, כאשר בכל פעם מותקן מסנן שונה לפני החיישן - פתרון זול אבל כרוך בזמן צילוס ממושך. 3. התקנת מסנן מיקרוסקופי (בשיטות של הדספת ליטוגרפיה) על פני חיישן ה-660, כך שכל שלשת פיקסלים מכוסה בשלשת מסננים. חיישנים מסוג זה כולליס שלוש מערכות סריקה במקביל, המייצרות את שלושת אותות הצבע במקביל. הפתרון הזה הוא מהיר וזול אבל משלמיס על כך בה- קטנת האבחנה. מצלמות אלקטדוניות קליטת התמונה יכולה להעשות עייי צילוס ישיר של הסצינה, או עייי סריקה של תמונה שנוצרה באמצעים קונוונציונליים. סורקיס אופטיים למיניהס נועדו להפוך תמונות דו-מימדיות, על נייר או פילם, לקבציס אל- קטרונייס ולהס מוקדש מאמר מיוחד בחו- ברת זו. צילוס ישיר מהסצינה נעשה עייי מצ- למה אלקטרונית ואלה נחלקות לשתי קבוצות עיקריות: מצלמות ווידאו. המצלמות בקבוצה זו כו- ללות חיישן 662 דו-מימדי הבנוי במטריצה של אלמנטים רגישים לאור. מספר הא- למנטים במטריצה הוא מ-320א480 | עד ל-2048א2048. במצלמות ווידאו ביתיות מו- תקן חיישן נמוך אבחנה עס מיקרו-מסנן. איכות האות המושגת כך מספיקה לרוב המ- שתמשים, במיוחד בהתחשב בכך שמכשיר ההקלטה (ה-%68) ומכשיר ההקונה תקליטורי (6סוסוו? (הטלוויזיה) גם הס אינס מצטייניס באיכות הרישום והשיחזור של התמונה. החיישנים באבחנה גבוהה מאוד נועדו לישומים מיו- חדים (בעיקר צבאיים ומדעיים) ומחירס בשמיים (או בחלל). מצלמות סריקת שורה. המצלמות בקבוצה זו כוללות חיישן 600 יילינארייי, כלומר בנוי כשורה ארוכה של אלמנטים רגישיס לאור. מספר האלמנטים בשורה הוא בין 512 ל-8192 וגם כאן קיים פער מחירים עצוס בין האבחנה הנמוכה לאבחנה הגבוהה. במ- צלמת ‏ 511115 (תמונה קבועה) אלקטרונית מותקן חיישן 662 ליניארי באבחנה גבוהה למדי (בדרך כלל 1024 עד 4096 אלמנטים) ומערכת אופטית יוצרת את הסריקה לרוחב התמונה. היתרונות של גישה זו הס מחיר סביר (בהחלט לא נמוך) לאבחנה גבוהה עד גבוהה | מאוד. | את המערכת | הא- לקטרו-אופטית מרכיבים בחלק האחורי של מצלמת 51118 רגילה, במקוםס המנגנון שמחזיק ומסיע את הפילס. למערכת הא- לקטרו-אופטית קוראים בזירגון המקצועי ו בסורקים אופטיים מותקנת מערכת אופטית מגושמת למדי, המאפשרת לסרוק דף גדול מטווח קצר יחסית. סורק שולחני, מהסוג הנסקר במאמר בגיליון זה, מכיל ייאופטיקה מקופלת'י, | המאפשרת לחיישן יילראות" חשלילים או שקוביות 6 דשם 60סוסחק -- חקליטור מקינטוע תחנת אשפ שורה ברוחב 22 ס"מ למרות שגובה הסורק הוא פחות מ-10 ס"מ. ככי מובפלא לאבחנה גבוהה למרות שקודאק היא מהמוליכות בעולם בט- כנולגית 600, היא לא הצליחה עד כה לב- נות מצלמה אלקטרונית שמסוגלת להתחרות במצלמת הפיל הרגילה. בידייס של צלס מקצועי מצלמת פילס היא כלי מופלא לק- ליטת תמונה באבחנה גבוהה, נאמנות צבע מצויינת וטווח דינמי רחב. פילם 35 מיימ מסוגל | לספק | אבחנה | אקוויוולנטית ל-2000א3000. פיקסלים ופורמטים רחבים יותר (למשל 6א6 סיימ או 5א4 אינטש) יכוליס להגיע לערכים גבוהים :ותר במידה פרו- פורציונית. הצורך באבחנה גבוהה כל כך נגזר מהשימוש שנעשה בתמונה מקצועית - הד- פסה בפורמט גדול. פילס צילוס אמור לספק אבחנה שתאפשר הגדלה פי 20 מבלי שה- תמונה תהפוך לנטולת חדות. נאמנות הצבע היא ערך עילאי כאשר מצלמיס אנשיס או יצירות אומנות ואפילו 24 לפיקסל אינן מס- פקות את איכות הצבע של פילם מעולה שעבר פיתוח והדפסה ביד אמן. הטווח הדי- נמי הוא היכולת לשחזר באותה תמונה הב- דלי גוון ועוצמה עדינים בתוך שטחים כהיס מאוד (למשל קפלים בבגד שחור) ובתוך שט- חיס בהירים מאוד (קמטיס במפה לבנה כשלג). מדבמת חמונות בילם זו . חמונות תהליך הייצור של תקליט 180 >< חק 5 | 95 6 ישראל אפריל 1994 007 ה ה 6 6 ישראל אפריל 1994 כיוס ניתן להשיג אי- כויות כאלה בסורקים מקצועייס, אבל לא במ- צלמה הניתנת לנשיאה ביד. | מצלמות | אל- קטרוניות עושות עבודה טובה למדי בתנאי סטו- דיו וכאשר הפלט הסופי אינו גדול מדי (חלק מה- תמונות במגזין זה צולמו במצלמה אלקטרונית). את העובדה שה-220)002 לא הפך למוצר צריכה אפשר ליי- חס לכך שאין כיוס מצ- למה אלקטרונית הר- אוייה | לשם ‏ ימוצר צריכהיי. | עדיין ‏ 99.99 אחוז מהצילומים נעשים על פילם ואיחסון אלקטרוני מצריך שלב מייגע ויקר של סרי- קה והמרה. פלט על נייר גס בקצה השני של מחזור חיי התמונה המצב לא יותר מעודד. כדי להדפיס תמונה אלקטרונית על נייר יש צורך במדפסת יקרה וחומריס יקרים. בגיליון ‏ 13 של 6ק םא]2 6 / המהדורה הישראלית, שהו- קדש כמעט כולו למדפסות, סקרנו את מד- פסות הצבע שמסוגלות להפיק פלט פוטו-ריאליסטי. נכון להיום, רק טכנולוגית ייהמראת צבעניסיי עונה על ההגדרה הפו- טו-ריאליסטית - וזו עדיין יקרה ואיטית מדי. המדפסת של קודאק, ייבחירת העו- רכיםיי בקטגוריה זו, עולה כששת אלפיס דולר (בארהייב) וכל דף מודפס עולה יותר מ-2 דולר (כנייל). קצב ההדפסה המעשי הוא פחות מ-20 תמונות לשעה, לאט מדי לצרכים על מעבדת צילום. נוסף לכך יש לקחת בח- שבון את המחשב היקר והזמן המבוזבז על עיבוד תמונה ואז ברור למה צילוס אל- קטרוני עדיין לא יכול להחליף את חנות הצלס בפינת הרחוב. ה-701002 פותח כשכבה האמצעית בס- נדוויץ הצילוס האלקטרוני, בין המצלמה האלקטרונית למדפסת הצבע. אבל כאשר פרוסות הלחס בסנדווי+ אינן ברות -מכירה, איך אפשר לשווק את הייבשריי לבדו: נכון שקודאק פיתחה כונן תקליטורים ביתי, המ- אפשר להציג תמונות 62סוסת2 על טלוויזיה ביתית, ללא צורך במחשב ומסך גרפי, אבל האיכות של תמונה על טלוויזיה אינה מל- היבה והיא נופלת בהרבה מהקרנת שיקופית תקליטורי כק6סוסו +% להפתעת כולם מסתבר שקיימים שווקים כאלה והדרישה המתגברת למוצרים ושירות* 2 06וסמק מעידה כי קודאק ממלאת כאן וואקום שאפילו היא לא שיערה את מימדיו. או מתמונה מודפסת על נייר. על הטלוויזיה מעדיפים הצרכניס לראות ווידאו ולא תמו- נות עומדות. יתר-על-כן, בהצגה על מרקע הטלוויויה מנצליס רק חלק אפסי מכמות המידע שעל התקליטור. כפי שנראה להן, תמונת 80)062? שמורה על התקליטור במ- ספר רמות אבחנה. על המרקע נציג את הת- מונה באבחנה הנופלת פי 16 מזו שאפשר לקבל בהדפסה. במאזן הכולל מחיר, איכות, זמינות, ונוחות ה-002ו0? הפסיד את הה- תמודדות מול שיטות צילום קונוונציונליות. הציבור הרחב נשאר נאמן לפילם ולנייר וקו- דאק הלכה לחפש שווקיס מבטיחיס יותר. מממלאים את הוואקום להפתעת כולס מסתבר שקיימים שווקיס כאלה והדרישה המתגברת למוצרים ושירותי 202 מעידה כי קודאק ממלאת כאן וואקוס שאפילו היא לא שיערה את מימדיו. מסתבר שההתפתחות המופלגת בשניסם הא- חרונות בנושאי הוצאה לאור שולחנית, עי- בוד תמונה, אירכוב תמונות והכנה לדפוס, יצרה פער עצוס בין האמצעים שזמינים למ- עצב בהכנת הפלט לבין המשאביס העומדיס לרשותו בקליטת תמונות. כיוס יכול כל מעצב המעוניין בכך לבצע את כל שלבי הה- כנה לדפוס, עד לקבלת קובף פוסטסקריפט מוכן להדפסת פילם, על מחשב אישי - מלבד הסבת התמונות ממדיוס של פילס לקוב אלקטרוני. סריקה איכותית עדיין חייבת להעשות על סורקים יקרים מאוד בידי מו- מחים שיודעיס איך לשמור על נאמנות צבע למקור. הצורה המקובלת כיוס להפצה של תמונות (ממאגרים דוגמת א84%% 10865 או .1 ) ולאירכוב של תמונות היא על פילם. כדי לשכפל את התמונה יש צורך לחזור למקור ולהפיק עותקיס נוספים, תחת בקרה קפדנית של תהליך הפיתוח והקיבוע הכימיים. כל משתמש המעוניין לשתול את הת- מונה בקובף אלקטרונל נזקק לשירותי סריקה מחדש, שוב בתקווה שה- סורק יכול להבטיח נא- מנות מלאה למקור. זה קשה, | יקר, | מסורבל, איטי ולא תמיד עובד. ההפצה והאירכוב היו יכוליס להיות הרבה יותר יעילים ואמיניס אילו נעשו באמצעיס אלקטרוניים - ולכך מתאים ה-6סוסחץ ככ- פפה ליד. ההתעניינות העכשיווית בנושא נד- חפת עייי הצרכיס של צלמיס מקצועיים ומו- ציאיס לאור. תשתית מוכנה למרות כל השגיאות השיווקיות של קודאק, ההצלחה של 201002 נבנית על תשתית קיימת של חומרה ותוכנה. כיוס כל כונן וא0א-02 חדש יכול לקרוא את פורמט 50 הכולל | הקלטה בחלקיס (חטו55ט8ו![ט1א), וכל ישוס גרפי חשוב יכול לפתוח תמונות 0)002ת2. | רוב רשמי ה-62-8 (כונניס המסוגליס להקליט על די- סקיס מיוחדיס מסוג 660109016א-02) מסו- גליס לכתוב את הפורמטים של 0062ו0ח?. כל אלה חוברים יחד כדי לאפשר הטמעה של תקליטורי התמונות בסביבת העבודה המ- קצועית. התמונות על תקליטורי 2101062 כתובות במספר רמות אבחנה כך שאתה :כול להציג אותן על המסך באבחנה המתאימה למסך, להכין לדפוס תמונה באבחנה גבוהה יותר ולנהל את האלבוס בעזרת תמונות ייבוליי קטנות באבחנה מינימלית. בקרוב תוכל גס לצרף קבצי קול ותוכנת ניווט לעזרה בחי- פושיס. בעתיד הרחוק יותר, אולי גס ווידאו דחוס. כדי לראות את התמונה תוכל לה- שתמש בכל מחשב אישי המצוייד בכונן 6 |אסא או בכונני תקליטוריס עצמאיים המ- תחבריס למכשיר טלוויזיה. אלה כוללים את הכוננניס של קודאק עצמה, כמו גס כונני 1 של פיליפס וכונני 300 של פנסוניק. 4 28 :[ .1:[ 3 מדפסת נייזר צבעונית: מעולם לא היה הצבע מושך יותר זוכריס שפעס הייתה טלוויזיה בשחור/לבן! שעיתון מודפס בצבעיס היה תמיד עיתון מיובא מחוייל?! שהצג הסטנדרטי של 20 היה מונוכרומטי! כל זה נעלס מזמן ומי שינסה להעביר היוס את המסר לו בכליס מיושנים כאלה יראה מגוכח. מומחי התקשורת אומרים כי ייהמדיוס הוא המסריי וכיוס המדיוס הוא צבע. הבעיה עס צבע היא מחיר. דף צבעוני מודפס בטכנולוגיות המקובלות (העברת שעווה, המראת צבעניס או הזרקת דיו) עולה בין 5 ל-10 שקלים. בלשכות שירות המחיר אפילו גבוה יותר. הטכנולוגיות הוותיקות גס סובלות מחסרונות חמוריס: הזרקת דיו נוטה להמרח והיא רגישה ללחות. העברת שעווה מתקלפת מהנליר ונשברת במקומות מקופלים. המראת צבעניס היא איטית ביותר. כל הטכנולוגיות האלה דורשות תשומת לב קפדנית לתחזוקה שוטפת ואינן מתאימות לשמש כיישרת הדפסות'י ברשת תקשורת. השוואה פשוטה עס מדפסת הלייזר שלך מראה עד כמה החיים יכוליס להיות קליס יותר עס מדפסת לייזר צבעונית. מדפסות לייור מפיקות עמוד מודפס זול בהרבה מכל אמצעי פלט אחר. מדפסות לייור כמעט ולא דורשות טיפול שוטף. אפשר להדפיס בהן אלפי עמודיס ללא הפסקת תחזוקה. אין סתימות דיו, אין נזילות, אין סרטי צבע מלכלכים ואין כמעט מעצוריס מכניים. מדפיסים על נייר פשוט וזול, אין צורך בגימור מיוחד של התדפיס ואין חשש שהצבע ירד על אצבעות לחות. ההדפסה היא מהירה - מספר עמודיס לדקה - וזו הטכנולוגיה האידיאלית לרשתות מחלקתיות וקבוצות עבודה. מהפיכת הצבע במדפסות לווזר אס לא שמעת, המהפיכה כבר התחילה. מדפסות לייזר כן יכולות להדפיס בצבע מלא באופן שוטף, במחיר כלכלי ובאיכות גבוהה. החודש התחלנו בשיווק בישראל של המדפסת .80001 1עא הראשונה שמשלבת יכולת של מדפסת לייור מחלקתית ומדפסת צבע בגודל 43. שס לב לפרטים: 4 טכנולוגיה: לייזר, אבקה יבשה, 4 צבעיס 4 גודל נייר: 43 ,44 ו-45. 4 אבחנה: 400:400 נקודות לאינטש + מהירות: הדפסת 4 צבעים - ]אץ?5 הדפסת שחור/לבן -%א3027 + הזנת נייר: 2 סוגי נייר בו-זמנית > ממשקים: 5-232א, סנטרוניקס, אגא 4% 60-א1, אתרנט 6קך, טבעת אסימון, א!גזטוקק א 1, וסיבים אופטיים. 4 פורמטים: ,11-61, פוסטסקריפט, .61ק-קזז, תואמל ק63[60 (-4160ט/), הד 60 ועוד. המדפסת ,1,80001/ יכולה לשמש בו-זמנית יסוס עבודהיי להדפסת שחור-לבן מחלקתית בהספק גבוה מאוד - ומדפסת צבעונית להפקת גרפיקה באיכות גבוהה מאוד. המדפסת ,80001 1עשו אידיאלית להפקת סקיצות צבע, שקפים, שרטוטים, כמויות קטנות של חומר פירסומי, תיעוד טכני צבעוני, גרפים ודוחות עיסקיים. והעיקר - היא עושה זאת במחיר שיגרוס ללשכות השירות להחליף צבעים: פחות משקל אחד לעמוד 43 ופחות מחצי שקל לעמוד 44! צבע לבל, צבע בבל מקום המחיר הנמוך של הדפסת צבע במדפסת הלייזר .80061 שסצ משמעותו שצבע מלא שוב אינו תופעה חריגה בסביבת העבודה היוס-יומית. עכשיו אפשר לנצל את יתרון הצבע בכל תחום, בלי לשבור את הבנק: 6 נציגי מכירות יכוליס להכין פרזנטציות מקצועיות, על נייר רגיל או שקפים, בצבע מלא. 4 גרפיקאים יכוליס להכין סקיצות צבעוניות באותה קלות שהס עובדיס בשחור/לבן. + דוחות ניהולייס יכוליס להיות מלוויס בגרפיס צבעונייס, הדגשות בצבע ואפילו תמונות צבע משובצות. 4 תיעוד טכני יכול להכיל תמונות מסכיס צבעונייס, בדיוק כפי שהס נראיס על צג המחשב. + מהנדסיס וארכיטקטיס יכוליס להדפיס שירטוטיס בצבע מלא, על נייר רגיל או מיוחד. + הדפסת לייזר צבע היא האידיאלית למיפוי - עירוני, דמוגרפי, שימושי קרקע, מחקריס סביבתיים וישומי 615 אחרים. + הדפסות צבע בכמויות קטנות לא צריכה לעבור את מחסוס המחיר של הכנה לדפוטס אופסט. + מדפסת לייזר צבע היא פתרון מושלם ללשכות שירות, קדס-דפוס, חברות לשירותי משרד ושרות: יידפוס בין-רגעיי. לפרטים נוספים פנה לאורי טנא, רדט ציוד ומערכות. טלפון: 03-6450750. פורמט 06+ של 0000 מפריד את תמונת הצבע לערוץ מונוכרומטי אחד (צ) ושני ערוצי גוון 4 המרכיבים של ערוץ צ: למטה 83%6. למעלה משמאל דיפרנציאל ל-43:6, מימין תיקון מסדר שני ל-16086. 4 קוב טומזאש צס משמש להצגה אלבומית. השוואה בין תמונה שהומרה ל-₪68 (שמאל) ובין תמונה במרחב הצבע 8 ..1. שים לב לעומק הגווניס מימין. ב-זיצבז עב א 8 6 ישראל אפריל 1994 תקליטורי 60סוסוו התחלות בתוכנה בתחוס התוכנה התחלנו לראות את אלבומי התמונות הראשוניס המבוססים על פורמט 00וס?. קורל משתמשת בו כדי להפיץ את מאגר התמונות הזול שלה (50 דולר לת- קליטור עס 100 תמונות) וחברות אחרות מציעות בפורמטזה מאגרי תמונות בנושאיס מגווניס, רמות איכות שונות ומחיריס בטווח רחב. קודאק עצמה פתחה בארהייב שירות מקוון לחיפוש תמונות במאגרים מסחריים שוניס. השירות מספק כיוס גישה ל-17 מא- גרי תמונות, דרך קוו טלפון רגיל ומודס, במחיר 85 דולר לשעה. מה שאתה מקבל דרך הטלפון הן תמונות באבחנה נמוכה לצורך חיפוש מהיר, תחליף מועדכן ודינמי לקטלוגיס המודפסיס על נייר. לאחר שאיתרת את התמונה הרצויה תוכל להוריד מהסיפריה עותק באבחנה גבו- הה, תמורת תשלוס זכויות יוצרים כמקובל. מחיר השירות אינו נמוך, יחסית לשירותים מקווניס אחרים, אבל הוא יכול לחסוך זמן רב בעבודתו על מעצב גרפי. מאגרי תמונות על 0%1א-62, בדרך כלל בפורמט "11, איעם דבר חדש וכדי להבין את ההתרגשות סביבת ה-280)002 צריך להבין את הקונספציה המאחדת מאחורי סידרת המוצרים הזאת. קודאק לא הס- תפקה בעיצוב של פורמט חדש לקבצים, אלא יצרה משפחה שלמה של מוצרים המיו- עדים למלא אופטימלית את הדרישות בכל אחד ממגזרי שוק ההדמאה (0א01א)] ). סביב טכנולוגית הגרעין המשותפת, שאגחון , מתכננת קודאק סידרה של פורמטים הכוללת; פורמט 01062ם? "סז" עס אבחנה אולטרה גבוהה, (62סוסג' "וחח?" המותאס לצרכי הכנה לדפוס, (62סוסם? "[גסשוטוא" המותאם להדמאה רפואית (צילומי רנטגן, אולטרה-סאונד, סורקים טומוגרפיים כדו- מה) ועוד. דחיטה איטרטיבית - דיפרנציאלית בטכנולוגית 286 1386 התמונה נשמרת במ- ספר רמות אבחנה המותאמות לאבזרי הפלט הושניס ולשימושים השונים בתמונות. בפו- רמט הבסיסי של 02סוסת? התקליטור כולל 5 רמות אבחנה: 8 אבחנה בסיסית (848₪) של 7688512 פיקסלים. % אבחנה כפולה (483%) של 1024א1536 פיקסלים. % אבחנה כפולה ומכופלת (טצ1683) של 8 פיקסלים. 6 אבחנה חלקית (8350/4) של 384256 פל- קסלים. 6 אבחנה מחולקת פעמיים (8850/16) של 8 פיקסלים. פורמט יי() אי כולל גם אבחנה אולטרה גבו- הה (6צג648) 4096א6144 פיקסלים. לעתיד מתוכננים פורמטים באבחנה עוד יותר גבו- הה, כך שהמבנה הבסיסי פתוח לשיפורים בהתאס ליכולת של אבזרי הפלט להשתפר. כל פיקסל שמור ב-3 בייטים, כך שקוב שג[ טטהחו! פרוש תופס קרוב ל-24 מגהבייט, לפי החישוב הבא: ₪ + (0צג18)48א4.5+(18%18)168350 (0)0350/16 72 +(050/4 )₪ 288% +(8850) ₪ ללא דחיסה ניתן להכניס לנפח של 62סוסח, 0 מגהבייט, לא יותר מ-28 תמונות, מעט מדי לכל הדיעות. כדי להגדיל את מספר הת- מונות בערך פי 4, מבלי לאבד פרטיס בת- מונה (כפי שקורה במרבית הדוחסים לת- מונות, כמו אלגוריתס 1:50) פיתחה קודאק שיטת דחיסה איטרטיבית -דיפרנציאלית. על התקליטור שומרים ללא דחיסה את שלושת הפורמטים נמוכי האבחנה (₪850 ,8380/4 ו-830/16), המהוויס בסך הכל כשישה אחוו מקוב 6 טפַגחז1 (3.5 מגהבייט בלבד). שנל הפורמטיס הגבוהים נשמרים כערכי תיקון (דיפרציאלים) מסדר ראשון ומסדר שני לפו- רמט הבסיס. לדוגמה, נניח שהערכים של שמונה פיקסלים באבחנת 16846 לאורך קו אופקי (למען הפשטות נתאר את האלגוריתס בצורה חד-מימדית, כאילו אין שינוייס בכיוון האנכי) הס ; 100, 104, 106, 102, 8, 106, 112 ו-106. באבחנת 48356 מדובר ב-4 פיקסליס בלבד שערכיהס; 102, 104, 7 ו-109. באבחנה הבסיסית יש רק שני פיקסלים עס הערכים 103 ו-108. כאמור, על התקליטור נשמריס במלואם רק הערכים 3 ו-108 ושאר הפרטים נדחסים בצורה דיפרנציאלית. כדי לקבל מתוך שני הערכיס הנייל את ערכי 483% מספיק לרשוס את ערכי הדיפרנציאלים (1,1), אותס יש להוסיף ולגרוע מערכי 83%6 בהתאמה. התיקון מסדר שני (2,2-,1-,3-) מאפשר עכשיו לחשב את ערכי 160886 בדיוק. התיאור לעיל הוא אילוסטרטיבי בלבד, שכן במציאות הדחיסה היא דו-מימדית, אבל די בו כדי להראות איך ניתן להקטין את נפח הקוב בערך פי 4 כאשר עוברים לתיאור ההפרשים במקום לחזור בכל פעם על הערך המלא. שיטוח דחיסה דומות ( טטנוק03 גו) מקובלות בדחיסת קול (/א076.) וג- והחדש!ל 636ז6קט5- 5אי00תו/ זס) שמחירו הרגיל 5495, חינס! 0 ורה הישראלי יקרה לך. תקבל מתנה את הגיליון האלקטרוני החדש 4 6-6 סופר גיליון אלקטרוני הגירסה החדשה של 0646ז6קט5- 6 משלבת את כל האלמנטים החדשנלים ביותר בגיליונות אלקטהוניים ומודלים רב מימדיים לניתוח עיסקי: ממשק משתמש גרפי ידידותי ביותר, עם תמיכה בעברית. גיליון אלקטרוני קלאסי עם כל התכונות המתקדמות. ש מודליס ב-12 מימדים בסיגנון !6)6קוחס0-/ ₪ כלי ניתוח חזקים, יכולת ניהול גתוניס מירבית. נוסחאות גלובליות, שמות בשפה טבעית לטוריס ושוהות ש מודול גרפים הקשורים דינמית לנתוני הגיליון. ש עריכה בשיטת קסזס 8 פגזס, סרגלים וכליס ניידים. שפת המקרו האוניברסלית 6-88 לאינטגרציה עס ישומיס אחריס. ש ניהול תרחישים (610 א50) בקרת גישה (6א171 0א) והגנת נתוניס. תנאי המבצע: חתום על מנוי חדש/ חדש את המנוי שלך/ הארך את תקופת המנול למהדורה הישראלית של 8א40/471/ 6 לתקופה של 25 גיליונות במחיר 9 שייח בלבד (40 אחוז הנחה על המחיר בחנוות) ותקבל בחינם את הגיליון האלקטרוני החדש 1.0 פאוס0תו/ זס] 6010קט6/4-5 בגירסת ]0 מלאה. (גירסת 1א0 כוללת את כל קוד התוכנה ואת התיעוד למשתמש סופי במארז פשוט. השלמת תיעוד לתוכניתנים ניתנת לרכישה ישירות בחברת 2.8.א) השתמש בגלוית ההרשמה המיוחדת המצורפת לעמוד גליונות המשוב. אספקת חבילות התוכנה תתחיל עם הגעתן לישראל במרץ 1994. המבצע מוגבל בזמן ובכמות התוכנות שברשותנו - כל הקודס זוכה! פסאלידע 100 תקליטורי ([6סוסמ? % קודאק לא הסתפקה בעיצוב של פורמט חדש לקבצים, אלא יצרה משפחה שלמה של מוצרים המיועדים למלא אופטימלית את הדרישות בכל אחד ממגורי שוק ההדמאה (6א1/1461) דלים פיזיקליים אחריס המשתניס ברציפות (כלומר ללא קפיצות פרועות מנקודה לנ- קודה). בשלב הסריקה מבוצע תהליך הד- חיסה בכיוון ההפוך מהתואר לעיל. סורקים את התמונה באבחנה של 1688%6, ממנה יו- צריס את האבחנה של 48856 עייי ממוצע של כל 4 פיקסלים (2א2) ובשלב השני את הא- בחנה הבסיסית עייי מיצוע נוסף. בכל שלב מיצוע מפיקים את ערכי התיקון הדרושים לפרישה בעתיד. בפורמט ייסא?יי סורקים את תמונה באבחנה | של 64886 (4096א6144) וחוזרים על תהליך המיצוע וה- דיפרנציאציה 3 פעמים. נאמנות כרומטית אבל המקצועיות של תמונות 62סוסח? אינן רק ברמת האבחנה הגבוהה. קודאק, הגאה בנאמנות הכרומטית של חומרי הצילוס שלה, הקפידה להגדיר את הדרישות מהסורק כמ- כשיר מדידה מדוייק לצבע המכוייל, בה- תאמה לתכונות הצבע של מסכים תיקניים (תקן 709 א661, קובע את תכונות החומרים הזרחנייס היוצריס את שלושת צבעי המסך, אדוס-ירוק-כחול). האור הלבן מוגדר גס הוא בתקן בינלאומי (265 של אירגון 615). כדי לשמור על הטווח הדינמי הגדול של צי- לוס, הסריקה נעשית ב-12 סיביות לכל גוון ובסך הכל 36 סיביות לפיקסל. הקוב עצמו כתוב ב-24 סיביות לפיקסל וברור כי צריך לבצע מיפוי לא-לינארי של המקור. במיפוי לא לינארי אנו מתכווניס לאמר כי חלקיס שונים בטווח הערכים של המקור עובריס ייכיווציי בפרופורציות שונות. 12 סיביות גוון לכל פיקסל נותנות. לנו 4096 ערכים אפ- שרייס של אדוס, ירוק וכחול. כדי למפות את הגוונים ל-8 סיביות (256 ערכים אפ- שריים) בצורה לינארית אפשר פשוט לה- 6 ישראל אפריל 1994 תעלם מ-4 הסיביות האחרונות, אבל כך נעלם היתרון של סריקה בטווח דינמי רחב. מיפוי לא לינארי שומר על מלוא הטווח הדינמי בתחומיס החשוביס לתמונה עייי שי- נוי במדרגות העוצמה בין ערך מספרי אחד לשני. למשל, כדי להבחין בניואנסים דקים של שחור, החלק העליון של הטווח (ערכיס סביב 4000) ממופה 1 ל-1. ההפרש בין 255 ל-254 שווה להפרש בין 4095 ל-4094. לעו- מת זאת, בקטעים לא כל כך רגישיסם היחס הוא שווה ומדרגה אחת בכתיב 8 סיביות מציינת מספר גדול של מדרגות 12 סיביות. בשלב המיפוי יש צורך גס לתקן את המ- אפייניס הכרומטיים של סוגי פילס שוניס. לכל פילם צבעוני יש ייאופייי משלו; יש ייקריםיי (מדגישים גוונים כחוליס) ויש ייחמיםיי, ‏ יש יירוויי צבעיי ויש ‏ יצלוליס". כאשר סורקיס פילס נגטיבי יש צורך לתקן גם את האפקט של הציפוי הצהבהב, שנועד להבטיח הדפסה חדה אבל גורס לצבעיס מחרידיס כאשר הפילס נסרק אלקטרונית. כל התיקונים נעשים בעזרת טבלאות הנ- קראות 5וחח]80₪!/ 0813006 6ח500, אותן יש להכין לכל סוג פילס לחוד. השלב האחרון בין הסריקה לדחיסה הוא המרת מודול הצבע מ-08א למודל קינייני של קודאק, שנקרא 66 /סוסחץ. במודל הזה יש ערוץ אחד (צ) לעוצמה ושני ערוציס (6,6) לגוון. הוא דומה במקצת לפורמט של טלוויזיה (שכולל ערו גוון, 0%18א6, יחיד). ההמרה הזאת אמפשרת להשיג יחס דחיסה משופר והמרה קלה לפורמט ווידאו, במידה ומשתמשים בכוננים לטלוויזיה. כאשר תי- ארנו לעיל את שיטת הדחיסה הד- פרנציאלית לא התייחסנו למשמעות של הע- רכים המספריים. בפועל יש התייחסות שונה לדחיסה של ערוץ ? ולדחיסה של ערוצי 6. את האחרוניס ניתן לדחוס יותר ללא פגיעה באיכות התמונה. תקליטי זהב את התמונות המפורמטות בקבצי סג? 1885 מקליטים על תקליטורים מיוחדיס שצבעם זהב. לדברי קודאק, הציפוי הזהוב עמיד יותר לאורך ומן מהציפוי המקובל (באלומיניוס) של תקליטורי א-60. החברה מעריכה את משך חיי התקליטור ב-100 שנה לפחות. אפשר להקליט את התמונות במ- ערכת המיוחדת של קודאק, או בכל רשם 02-8 כמעט. למרות שקודאק הגדירה פו- רמט חדש ברמת הנתוניס ומבנה הקבציס, בורמת הסקטור על הדיסק ה-62סוסת? תואם לתקן המקובל בתקליטוריס לכתיבה חד-פעמית (ייהספר הירוק"). בנוסף לקבצי 6ג' 886ח], כל תקליטור חייב לכלול מספר קבציס החיונייסם לשימוש בו. אלה כוללים מדריך (צ0108םא1ע) ואת אלבוס | תמונות | היבולים" | (קוב> עס שם] א /ס. אם לא מקליטים את כל התמונות בפעס אחת, יש צורך לעדכן את השניים בכל פעם שמוסיפים תמונות לת- קליטור. מאחר ואי אפשר למחוק את הרי- שוס הישן ולכתוב עליו מחדש, חייביס לייצר מדריך חדש ואלבוס חדש בכל פעם, דבר שגוזל כ-25 מגהבייט מהנפח שנותר לתמונות (אובדן של נפח איחסון ל-4 תמונות). היתרון של ריכוז כל התמונות להקלטה אחת הוא ברור. תקליטור 62סוטג? שהוכן ביותר מה- קלטה אחת כולל יותר מעותק יחיד של המ- דריך ולכן אתה נזקק לכונן אט01/7150551]א עיימ לעיין בו, אחרת הכו- נן לא ימצא את העותק המעודכן ביותר. פורמטים מיוחדים למקצוענים כפי שהזכרנו לעיל, פורמט יי0אעי מיועד לאבחנות אולטרה גבוהות והוא כולל 3 של- בים של מיצוע ודיפרנציאציה. | את קוב ההפרשיס מסדר שלישי (שהופך פורמט 6 לפורמט 648455) שומריס על הת- קליטור באישור הנקרא ם9]. גס תקליטור יי.[0164=!א'" כולל איזור לתמונות באבחנה גבוהה מאוד. פורמט ייא1א2" שומר גס קבצי "717 במרחב ארבעת הצבעים א צ)א6, המקובל בדפוס. פורמט יי1:0110א0ק יי מיועד לישומי מולטימדיה והוא מאפשר שי- לוב של קבצי קול דחוסים באלגוריתס א406 וקבצי אודיו סיפרתי סטנדרטיים (ייהספר האדוסיי). פורמט זה גס כולל שנל [--------- --- לי ו -%- קבצים (60ק.ד15 ןיא זק ו-60ק.4.[ד5%) עס הוראות הפעלה לציוד ההקרנה ולשיחזור הקול. הסוג הא- חרונה של תקליטורי 201002 הוא פורמט 1.000 ד /6יי. אלה נועדו לשמש כקטלוגיס של תמונות באיכות נמוכה, 88%6/16, בלבד וניתן לאחסן למעלה מ-4000 תמונות בא- בחנת 1928128 על כל תקליטור. כיום לא חסרים כלים עיימ לצפות בת- קליטורי 002ו10?. קודאק עצמה מציעה את 009% מסד תמונות בדמות אלבום, 8, תוכנה פשוטה לעיבוד תמו- נה בסיסי ו-46655, כלי לצפיה בתמונות אותו יכוליס ספקים של מאגרי תמונות לה- תקין על תקליטורי 6411/00 מרבית התוכנות לעיבוד תמונה והוצאה לאור שו- לחנית מסוגלות לקלוט קבצי 0 טְאַגוח1 ול- הפיק | את התמונות | בכל האבתנות מ-8450/16 עד 16884%6. קודאק מציעה גם את תוכנת העריכה, הפשוטה *חסית, 80 לצורך הוספת טקסט ועל- טוריס גרפיים לתמונות. כדי להשיג תמיכה רחבה ככל האפשר של התעשיה, פירסמה קודאק את מפרטי שפת התיכנות בה יש לש- תמש עיימ להתקשר ישירות עם קבצי טפַוח] 6. בצורה זו יכולים יצרני תוכנות גרפיות ומולטימדיה לשלב תמיכה ב-861002? בתוך הישומיס שלהס. מה שקודאק פחות שמחה לפרסם הוא הפו- רמט הפנימי של 6ג? 456]. כדי לקרוא קב- ציס אלה יש לרכוש רשיון לערכת הפיתוח של (200000, ערכה מאפשרת גס הסבה ממודל 66 של קודאק לכל מודל צבעיס אחר. השליטה הזאת של קודאק בטכנולוגית הליבה אומרת שקצב הפיתוח נקבע במידה רבה עייי המשאבים שקודאק מקצה לכך וסידרי העדיפות שלה. כך קרה שמשתמשי מקינטוש זוכיס להעדפה על משתמשי 6ע ולרשותס כלים שעדיין לא זמיניס בסביבת 5 . אנחנו מצאנו גס שזמן הטעינה של תמונות באבחנת 1688%6 נמשכת הרבה יותר ממה שנראה סביר לקובץ שגודלו 18 מגהבייט (לאחר פרישה) ולא כל הממירים בין מודלים של צבעים שומרים על איכות התמונה. קצת *ותר פתיחות ותחרות היו מאיצות את האופטימיזציה של פונקציות אלו והיו תורמות להטמעה מהירה עוד יותר של ה-10)002? בסביבת העבודה המ- קצועית. מחיר הקידמה ככל שהשימוש בתמונות 7001002 נעשה תקליטורי כססוס 0 % אחת הבעיות שעדיין לא מצאו את פיתרונן היא חוטר התאימות בין הפורמט*ם של 236 166 לבין הפורמטים המקובלים בתעשית הדפוס זמין וזול, הכנת התקליטור נשארה משימה יקרה המצריכה ציוד מיוחד והשקעה כספית כבדה. כפי שהוסבר לעיל, עד שמגיעיס לשלב הכתיבה ברשס א-62 חייביס לעבור בטריטוריה קיניינית של קודאק. סורק מיו- חד ויקר, תוכנה קייינית להמרת מרחב הצבעים, דחיסה ועריכת קבצי 86 טפַגוחן ורשס תקליטורים. קודאק מציעה מערכת מלאה ללשכות שירות, המבוססות על תח- נות עבודה של 50% ורשס מהיר, במחירים החל מ-100 אלף דולר. חברות נוספות שנ- כנסו לתחום זה, כמו פוגיי, לא הצליחו להו- ריד את המחיר במידה משמעותית. התוצאה היא שמחיר השירות (סריקה והכנת תק- ליטור 8ם'1451א) נשאר גבוה יחסית. בארהייב החלו כמו חברות להציע מחירים נמוכים מתחת להצדקה כלכלית בתקווה לי- צור דרישה המונית, שתביא לכלכלת שוק מוצרי צריכה, | אבל לשכות שיוות המ- תמחות במתן שירותי מעבדה לצלמים עדיין דורשות בין 2 ל-4 דולר לכל תמונה בפורמט הרגיל (אבחנה מירבית 168356) ועד 20 דולר לכל תמונה בפורמט ייסאקיי (אבחנה מירבית 6. למחירים האלה יש להוסיף את עלויות הפיתוח של הפילס המקורי, נגטיב או שיקופיות, ואת מחיר התקליטור הגולמי. ככל שהמחיר גבוה, יחסית להדפסת תמונות לאלבוס המשפחתי, הוא בהחלט סביר בקנה מידה של עבודה גרפית מקצועית. סריקה קונוונציונלית של שקופיות לצורך הפרדת צבעים עולה בין 20 ל-50 דולר ברוב לשכות השירות. חופר תאימות עם העבר אחת הבעיות שעדיין לא מצאו את פיתרונן היא חוסר התאימות בין הפורמטים של 0 1886 לבין הפורמטים המקובליס בת- עשית הדפוס. סורקים קונוונציונליים, בין אם הס סורקים שולחניים זוליס או סורקי תוף שמחירס יותר מ-100 אלף דולר, אינס מסוגלים לייצר קבצי 736 1486 לרישום ישיר על ([6טוסם? רגיל. סורקים אלה מיי- צרים קבציס בפורמט "717 או 67 (של סאיטקס) ובארבעה צבעים (א+א6, ארבעת צבעי הדיו בדפוס), שאי-אפשר עדיין לה- מירם לפורמטיס הרגיליס של 62סוסחק. קו- דאק אמנם הכינה גס פורמט מיוחד למטרה זו, 2 6טוטחי! וחוזץ, אבל זה פורמט ייבזבזנלי ביחס ל-טג' 6קגח], ללא דחיסה וללא גמי- שות באבחנה. חוסר תאימות זה ימנע ממך מלהשת מש ב-280)062 כמדיוס. לאירכוב אלקטרוני של מסמכים, אלא אם כן מדובר בתמונות שיש לך את הנגטיב המקורי שלהן. הפורמטים של 2500062 גס לא נותניס תשובה גאותה לתמונות מונוכרומטיות (הן חייבות להסרק ולהכתב כתמונות צבע) וקיי- מות מגבלות לא הכרחיות ביחס בין גודל הפילם. לפורמט התקליטור. למשל, פילס בגודל 5א4" חייב לעבור סריקה על תחנת ()אי ולהרשם על תקליטור 0א28, גסם אם אתה לא רוצה לנצל את האבחנה 856 64. אבל מעבר לטרוניות הקטנוניות חשוב לזכור דבר אחד: ה-0002ו0ת הופיע בזמן הנכון מבחינת צרכי השוק ודי בכך כדי להבטיח כי הוא יהפוך לתקן אוניברסלי, לפחות בקהילת המעצביס הגרפיים והמביאים לדפוס. אס יתממש החזון השיווקי והוא יהפוך גס לתקן ביתי במוצרי צריכה, מה טוב. זה יביא להו- רדה דרסטית במחירים של החומרה ושל השירותיםס. | אבל גם במצבו הנוכת? ה-6טוטת'!| חייב לעניין כל אחד שרואה במחשב האישי פלטפורמה לתמונות די- גיטליות. ₪ 1 ד יצירת מצגות מולטימד'ה רובין רסקין "איך אתה הופך 6ק שמחירו 5000 דולר לטלוויזיה שמחירה 500 דולר+ : עם מולטימדיה, כמובן!" את הבדיחה הזאת שמע כבר כל אחד בתעשיה, אבל נראה שלאחרונה קהה עוקצה. שוב לא מתייחפים למולטימדיה כלכבעשה השחורה של מיחשוב והלגיטימציה של שימוש בווידאו ואודיו לצרכים עיסקיים הגיעה כבר גם לחוגים שמרניים. הדרך נפרצה ע"' תוכנות הדרכה אינטראקטיביות שהראו איך שימוש במולטימדיה יכול לחטוך בכוח אדם ולהשיג תוצאות טובות 'ותר משעורים משעממים בכיתה ברונטלית. 12 06 ישראל אפריל 1994 ודרי ו 4 0 באכ כ ה ₪ ₪ יש = [6מ סן= ]| =] =] שת סו ה ₪ |5 , ב :וו ג[6ו!או 01 (5)קטסזק 16 א6ון 1607199 [טהי ששוח ה 5/15ה ו ,= - שש ₪ איך בחנו את המוצרים! התחלנו עם אוסף מטדי 8 הכוללים את נתוני המצגה. > את הלוגיקה בנינו בעזרת נוטחאות בוליאניות, הקולטות את פעולות התלמיד. 4 מטכי האינטראקציה עוצבו בעזרת הכלים הגרפיים הפנימיים. 4 בדקנו את היכולת של כל תוכנה לטפל במשתנים עם אינדקסים. 4 המעברים בין שאלה לשאלה נעשו בוידאו מעוצב מחשב. > ממטן המעבר בוחרים קטע ווידאו אנלוגי לשיבוץ בחלון 0 4 לבל קטע ווידאו מצורף קטע אינפורמטיבי ממטדי הנתונים. 4 שילוב המידע המילולי נעשה בתיבה ניגללת בצד ימין של המצגה. מה ₪ יי וי 1 מ [ ו - 5 ו פ ירוי אם | [ מש 240.22 | == )| ₪ שב- = ₪ שר -- 8 סרא 1 == )בגה ב דג אמ 1 ג | 1 שו ₪ ה ה חן ב ייה סואן שת0תהוף שס/ן ממססקם השב א4. ב 0 2 0 [ ו | בר ו | הממור יי ו ם ו 1 |ם]ןן בהל [ ה | ד 4 ]= 4 > ] 4 4 יי ם 05 6 ישראל אפריל 199% 144 6 ישראל אפריל 1994 שלב הבא ראינו את הפריחה של מו- לטימדיה על מסופי מידע ומכירות (ייקיוסקיסיי בזירגון של מולטימדיה) המוצביס במקומות ציבוריים ובעזרת קיסמי המולטימדיה מצליחיס לגרוס לאזרחים תמימים להפוך לצרכנים כפייתיים. עכשיו רואיס גס מולטימדיה בהצגות עיסקיות "יאפורות" ומנהלי כספים בחליפות אפורות שוב לא נבהליס מהאקסראווגנטיות. תשמעו מה אמר לי אחד מהמעריציס החדשיס של מולטימדיה, מנהל יחידת הדרכה באחת החברות הגדולות ואחד האחרוניס לחשוד בהס בהסחפות אחרי אופנות ולהג אופנתי. "אזי אולי הפכתי את ה-20 לשעה קלה לטלויטיה חובבנית, אבל את המטרה השגתי. הקהל הר- דוס התעורר לחייס ופתאוס כולם מודעיס בדיוק לנקודת הה- שקפה שלי. כל המו- מחיס לקבלת הח- לטות יכוליס לצעוק מהיוס עד מחר שא- סור לתת למדיוס לג- נוב את ההצגה מה- תוכן, אני גנבתי את ההצגה מכל שאר המ- רצים. שניס שלושה אפקטיס גרפיים, מו- זיקה תוססת וקטע קצר של ווידאו הפכו את המצגה השיגרתית שלי להצלחה ואת דרישות התקציב שלי לעניין סגור". "כמובן שאת תוכנת המולטימדיה לא קניתי לצורך דיוני התקציב השנתי ואת הנסיון בה- פקת מצגות לא רכשתי שעתיים לפי התחלת הדיון עצמו. מולטימדיה היא נושא ייכבדיי מב- חינת היכולת להשתלט על הכלים בחומרה וב- תוכנה המשמשיס למימוש הפנטזיות הקי- נמטיות שלנו. לא כל אחד נולד עס ניצוץ של פליני בלב ואפילו מטלות טכניות פשוטות יח- סית, כמו חיבור חלק של קטע לקטע, דורשות תרגולת ממושכת. התחלתי עס הכנת קורס קצר למעבדות תמלילים ואחריו באו עוד כחצי תריסר פרוייקטים פשוטים יחסית. כאשר גיי- סתי את כל הנסיון שלי לצורך הכנת המצגה על תקציב מחלקת ההדרכה, כבר היה לי יתרון ברור על פני כל המתחריס האחריס על נתח מעוגת התקציב. בשנה הבאה זה כבר לא יהיה כל כך קל. בעוד שנה כל ראשי המחלקות הא- חרים יבואו עס מצגות מולטימדיה משלהס. אני יודע ואת, כי אני כבר רואה אותס מס- תובביס במרכז הפיתוח שלנו ומנסיס ללמוד בגניבה את סודות המקצוע". יצירת מצגות מולטימדיה יצירתיות מתוכננת תוכנות יצירה (0א0711081) למולטימדיה, הנושא של סקירה זו, משמשות לחריות כל התח- לקיס של המצגת לשרשרת אחת. התפקיד שלהן הוא לשמש שולחן עריכה, בדומה לשלב העריכה של סרט קולנוע. העורך מצרף קטעיס של קול, ווידאו, גרפיקה, אנימציה ואפקטיס של מעבר, לרצף אחיד של אירועים. שלושת התחומיס העיקריים של מולטימדיה כיוס - הדרכה בסיוע מחשב, מסופי מידע/מכירה אי- נטראקטיביים ומצגות אלקטרוניות - משלביס רמות שונות של אינטראקטיביות בין הצופה המשתמש לבין היצירה. בהדרכה בעזרת מחשב במיוחד, אבל גס במסופי מידע/מכירה. הת- פתחות המצגה נקבעת עייי פעולות שהצופה המאפיין העיקרי של התוכנות בסקירה הנוכחית הוא, שהן מאפשרות ל לבנות מערכת רב-מימדית של ורימת המידע מבצע, כגון תשובות לשאלות ובקשת מידע נוסף. מצגות אלקטרוניות נזקקות פחות לי- כולת סיעוף בהתפתחות המצגה, בדרך כלל המציג רוצה לשמור על מסלול ברור של הת- פתחות המצגה ולא להסחף לנושאיס צדדיים, אנל גסם כאן יש צורך בשליטה אי- נטראקטיבית. המציג חייב לשמור על יכולת לעצור את המצגה בנקודות שונות ולהוסיף לחומר המוקרן על המסך נופך אישי. מצגה אלקטרונית לא יכולה להיות ‏ "סגורה" כמו סרט ווידאו בקלטת. המאמר הזה אינו הראשון, ולא האחרון, בנושא הכנת מצגות מולטימדיה. בגיליון 14 של 6 0/5 /א/המהדורה הישראלית סקונו שלוש תוכנות לא יקרות (300 עד 600 דולר) המיועדות למשתמש העיסקי ולאו דווקא למ- קצוען המתמחה בהפקה של מצגות. בסקירה הנוכחית אנו מרחיביס את היריעה עס 5 תו- כנות נוספות המיועדות למקצועניס. מלבד אחת, 10018006 גו66וחוו!ט!א, | הן גס עולות הרבה יותר ממה ששימוש מזדמן יכול להצדיק. עס מחיר (ארהייב) של 2450 עד 5000 דולר ברור שהכוונה היא למשתמשים המוצאיס בהן כלי עבודה עיקרי וחיוני. עריין לא פתרון כולל למרות שהמטרה העיקרית של תוכנות אלה היא לשלב קטעים שהוכנו באמצעיס :עודייס למצגת אחת, כל התוכנות בסקירה כוללות אלמנטיס בסיסיים של טיפול בטקסט, גר- פיקה, קול ואנימציה. אבל אי אפשר להתייחט אליהן כלפתרון כולל לכל מה שאתה צריך על מנת לפתוח סטודיו למצגות. עבודה מקצועית דורשת כלים אופטימליים לכל אלמנט לחוד, במיוחד ליצירות מורכבות כמו אנימציה, גר- פיקה פוטו-ריאליסטית, טיפול טיפוגרפי בט- קסטים ויצירת מוזיקה. טיפול בווידאו חי הוא בעיה בפני עצמה ורק משתמשים מעטים מצויידיס בחומרה ליילכידהיי של תמונות וול- דאו (הפיכה של תמונות ווידאו אנלוגיות לת- מונות סיפרתיות וד- חיסתן, לצורך איחסון בוכרון ספרתי של המ- חשב, דיסק או 1א8א), או לשיחזור תמונות דחוסות באבחנה גבוהה בומן אמיתי. רוב המ- צגות מסתפקות בשילוב ווידאו אנלוגי בתוך ייחלון" בטכניקה הנ- קראת עְ3ג096 1660 (כיסוי ‏ ווידאו). | בט- כניקה זו אות הווידאו מופק ממקור אנלוגי - מצלמת ווידאו או תקליטור ווידאו אנלוגי - והוא מוצג ללא כל עיבוד נוסף בחלון, בתוך התצוגה הגרפית, או על פני המסך כולו. שילוב של ווידאו אנלוגי עס גרפיקה מיוצרת מחשב גם הוא דורש חומרה מיוחדת, אבל כרטיסי ץ ןאוצ אוליס בהרבה מכרטיסים המ- סוגליס להציג ווידאו ספרתי. תוכל למצוא אותס במחיר של כ-500 דולר בלבד. המגבלות של חומרת ההצגה משפיעות במיוחד על מצגות אלקטרוניות שנועדו להפצה ברבים, למשל מצגות מהסוג שרואיס בתערוכות וב- הרצאות. את אלה יש לייצר בצורה שתאפשר ליינגן" אותן ללא צורך בחומרה מיוחדת ורצוי גס שהמצגה תוכל לשבת בנוחיות על מספר לא גדול של דיסקטים. שילוב ווידאו במצגות כאלה נאלץ בהכרח להסתפק בתמונה קטנה, מחוספסת וקופצנית, אותה אפשר לדחוט ול- פרוש בעזרת תוכנה בלבד. לעומת זאת, במ- סופי מידע/מכירות משולב בדרך כלל כונן דיסק-לייזר אנלוגי לווידאו המאפשר לשלב תמונה אנלוגית באיכות גבוהה. חומרה דומה ניתן לשלב בכיתת הדרכה, אם כי המחיר עלול להיות יקר יחסית. לצירתומצגותמו ללכל 7 > השוואת חכונוח ע'קר'ות. תוכנות מולטימדיה הגבול הדק בין התוכנות להכנת מצגות, שהו- פיעו בגיליון 14, לתוכנות היצירה הנסקרות כאן הוא מטושטש למדי. כבר הזכרנו את הפער 7 0 | 0 הגדול במחיריס, אבל לא הסבונו ממה הוא חחוזסהוטה פוד :זט סוה 60[ הצח סתוטות ( קישר] הייח ₪ נובע ומה אתה מקבל תמורת ההשקעה הנו- ד : ו ו ספת. אפשר לאמר כי המאפיין העיקרי של חש זס! ו אד שסטח;// זס ו 8 קב התוכנות בסקירה הנוכחית הוא, שהן מא- 00 ו 5 5 5 הס לפי המחירון האמריקאי פשרות לך לבנות מערכת רב-מימדית של ורי- וז 0 מת המידע. בניגוד למצגות פשוטות, בהן המו- ----ש-7- 77ם----₪77 777 ם 7" ₪ - הםסטאהההחהם צר הסופי הוא סרט לינארי המתפתח מנקודת ₪ ₪ ₪ 6 הַהחו8ז1 18ו5-ח0. ההתחלה לנקודת הסיום ללא כל נקודת סיעוף 6 אוח סא = אוה( ,ה105חו36ו/! תפסזחו36!/! הטפ 18110 00/1/08 בדרך, ורימה רב מימדית כוללת מספר גדול של 5 - ₪ ₪ 0 ם מ ₪=ח ₪ ₪ בי נקודות סיעוף, בהן נקבעת התפתחות העלילה ם חס הו מ ה 0 | לפי משתנים שונים. המשתנים הס תגובות ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ סש הצופה לפרמטרים שונים המוצגים לו לבחירה, וטס למשל בחירה בין תשובות שונות לשאלה המו- ₪ ך ₪ ₪ 15 צגת על המסך. ההתפתחות הלא-לינארית של ₪ ₪ ₪ ₪ ב מצגה היא הסיבה לשימוש בדיסק לייטר לווי- 68 6 07301/05-08556‏ 7/05.08560ק6/8 = 05-08500ותק018 בו דאו ולא בכונן סרט מגנטי רגיל (08ש). כאשר - 5 5 - פַּ ה קושריס לכל תשובה קטע ווידאו שונה יש ב 2 2 : = ה צורך בגישה אקראית לכל חלק ובמדיוס אנד ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ל לוגי הדבר אפשרי רק עייי שימוש בדיסק. 0 ם - . . 08 תוכנות יצירה נוטות גם לכיוון של תיכנותיות, ם ₪ ₪ ₪ ץוחס 7086 806 00055 עם יכולת לקרוא לשפות ת:כנות חיצוניות או ם ₪ . ₪ ₪ לט 100 עייי הכללת שפות מקרו פנימיות. השינוי המ- - 08 ₪ ₪ שמעות: ביותר שחל לאחרונה בתוכנות יצירה 0 הוא המעבר לסביבת ס6מואו עס ממשק 4101 5 . ם . [ | ץז (ייממשק בקרה למדיהיי, ספרית דרייבריס סט- ₪ . . . ₪ 7 נדרטיים המאפשריס לתוכנה לגשת לשירותי מ . ₪ " ₪ 8 חומרה - כמו הפעלת דיסק לייור - מבלי שה- 1 ם . ] ₪ 5 תכנת יצטרך להכין בעצמו את הדרייבר לכל .ם . . ₪ 1 חסוו וצ 818 אבזר ואבור). בפעס האחרונה, לפני כשנתיים, 1 בה סקרנו את תוכנות חיצירה, רוב המוצריס - - 5 5 5 0 היו עדיין מבוססי 205 ומספר האבזרים שכל - = 5 5 5 ו ₪ . . . (חוזקו 501) ו0660078ז תוכנה יכלה להפעיל היה קטן יחסית. ממשק . ₪ ₪ 0 1 הוא מעיין יידרייבר-עליי השוכן בין מע- ₪ ₪ . . ₪ 0 רכת ההפעלה לבין הדר:יברים הספציפיים של . ₪ . ₪ . הו כל אבור חומרה. כל יצרן חומרה הרוצה לת- 0 מוך בממשק 61 חייב לספק דרייבר שיגשר . . . . ₪ חס טוזטטחה חקו בין הממשק הסטנדרטי של 01!א לבין התכונות 5 - . ₪ ב היחודיות של המוצר שלו. מפתח הישוס פטור 5 . א 5 5 כ |₪ |-] ם |₪ . 0 מהצורך להכיר את האבזר הסופי והוא בונה 5 . . 5 - 7 את החיבורים שלו כלפי ממשק תילני. . . - . . ו ₪ ם . . ם צחסוזטט ₪000 התמיכה ב-01! קיימת ברוב המוצרים כיוס, 000 .יר אבל היא עדיין לא מהווה חלק בלתי נפרד האר שי שה רקשי ו משולחן העבודה של המשתמש. הן גס לא מס- = 55 כ 5 = 1 פקות מידע מספיק עיימ ללמוד איך לכתוב קוד 5 2 - 5 . | 5 הפעלה ל-161א ואתה נזקק להכוש את ערכת ו 50 של פאסטחו/ו, אס אתה הוצה להשלים - א א שש 7 ₪ 77 7 רת את החסר. תוכנות היצירה אמנס תומכות ם . . . ₪ 5066₪₪-!|ט] 800 66קקסז6 660וש פחטת בווידאו סיפרת' דרך 5ס4חג/ זס) 1660, המ- . . . . . 5 60 15סקק 5 .405 6 ישראל אפריל 1994 9 אלידע / ּ | מיהות | | 4 במיליונים הוסף /מ6נמ6דו.'= לעסקים שלך במקום להשאר מאחור! ייעוץ, פיתוח מוצרי מולטימדיה לעויווק ומכיהות / 5 פרזנמציות עסקיות | חינוך והדהכה עמהות מידע סאא 4 ופם שודוטא אקסיט מערכות מידע ומולטימדיה בע'"מ הח' פרישמן 49 ת"'א טל.03-5245793 פקס. 03-5234781 .סד 555 אסודאווהס-או %6 ספקת מספר אלטרנטיבות לדחיסה ופרישה של ווידאו בתוכנה, אבל תמונה איכותית מחייבת רכישת חומרה :עודית. התקן המקובל ביותר בתחוס זה הוא 80ק1, אלגוריתס דחיסה שאו- מץ עייי אירגוני התקינה העולמיים העיקריים. אלגוריתס זה הוא מהסוג שאינו משמר פרטים שוליים (צ0058) וניתן לשלוט ביחס שבין מקדס הדחיסה לאיכות השיחפור, עייי קביעת סף ההשמטה של פרטיסם שוליים. ניתן כך לה- גיע ליחסי דחיסה של 100:1 ויותר, מבלי לה- פוך את התמונה לבלתי קבילה. כרטיסי דחי- אם אתה זקוק לכלי שיאפשר ביצוע המשימה נס בזמן הקצר ביותר, או זסוג4 ת160 של חברת 66 1וחו הוא המוצר סת 1206 הם עדיין יקרים מאוד, אבל כבר רואים מגמה ברורה של ירידת מחיריס. בשי- לוב עם כתיבה על 62.80% (מהסוג 6-00 עליו אפשר להקליט בע- זרת רשם מיוחד), דחיסת 1280 מאפשרת הק- לטה והפצה של מצגות מולטימדיה הכוללות ווידאו באבחנה גבוהה ואיכות סבירה. אפשר גס עס 08/2 כל התוכנות בסקירה נועדו לרו תחת 1 5ש600מו/. ולהעזר בשירותי המולטימדיה, קול, ממשק תיקני וכליס אחרים שלה. אבל גס ל- 08/2‏ יש יכולת מרשימה בהכנת ישומי מו- לטימדיה מלבד חסרון אופייני (אופייני ל-05/2) אחד - מחסור חמור בתמיכה חומרה. למרות שלקבוצה מצומצמת של אבורים יש תמיכה מצויינת, אס אתה מתרחק מהגרעין הקשה תמצא כמונו, שלא ניתן להשלים את המשימה. התמיכה של 05/2 היא טובה במיוחד אם נע- זוריס בחומרה הספציפית לה היא מספקת דרייברים. כרטיס המולטימדיה של אנטל 2 1664 חסוו6, למשל. כרטיס זה מבצע את הדחיסה והפרישה של ווידאו באלגוריתס הקו- דק 1 בחומרה, כך שהוא מאפשר הצגת ו- דאו על מסך מלא בקצב של 30 תמונות לשניה. תוכנת א60תג/ זס] 1660 של מיקרוסופט כו- ללת את הקודק 1 במימוש תוכנה והממשק 6 ישראל אפריל 1994 יצירת מצגות מולטימדיה 1 תומך גם הוא בכרטיס 668א חסווט , אבל רק בסביבת 81662 בו6סמחוווט של יבמ השילוב של החומרה כל כך הדוק ומוצלח. מצד שני אם הישוס שלך קורא לשימוש במ- קור ווידאו אנלוגי - אתה יכול לעלות על שר- טון. 05/2 לא כוללת כיוס תמיכה באף כונן דיסק-לייזר ואי-אפשר לייבא קבצי אנימציה בפורמט ₪1.6, שהפך לתקן דה-פאקטו של הת- עשיה. אם יש לך את הפלטפורמה הנכונה, תמצא כי וו 2זסווט היא סביבה נעימה ביו- תר לפיתוח, נגישה למשתמשים שאי- תוכניתנים, מסוגלת לייצר מצגות | מרגשות עם אפקטים ווי- זואלייס חזקיט - וזולה (5345). התוכנה | כוללת ממשק | משתמש גרפי לשפה 2/\;, בה משתמשים ליצירת מצגות, למודול לכידת התמונות 1386/2 |60/ז26 ולשולחן הע- ריכה 6/2ג!קאזס/%. בעקיפין, דרך שולחן הע- ריכה, אתה מקבל קשר עס מסדי נתוניס שו- נים (כולל 4858 אורקל, 82 ועוד). דרך 2 אתה יכול להוסיף פונקציות הכתובות בשפת 6 וספריות .זזס. קיימת עוד אלטרנטיבה להכנת ישומי מו- לטימדיה בסביבה 05/2. התוכנה וקוז% ו66וא של חברת ץ8ס!0תת160 אזסשו6א! מספקת סביבת יצירה אינטראקטיבית, כולל כלים ללכידה של ווידאו ואודיו וכליס לבניית ממשק גרפי בסי- גג( זסקַ4ת3]/ חסו)ג)ח636ז2. | התוכנה שמחירה 5 בארהייב מאפשרת לפתוח בו-זמנית עד 2 חלונות ובכל אחד מהס להציג עד 32 עצ- מיס אינטראקטיביים או ווידאו. תוכנה זה מצליחה להציג ווידאו בצורה מושלמת, אבל לא היה קל לעקוף את הבעיות הרבות שנ- תקלנו בהן במהלך הבדיקות. פרדיגמה מוכרת נחזור לסביבת 405חג/%. בין 5 התוכנות בס- קירה שתייס מתבלטות ביכולת[: 6זגשיזסחוט/ 7016510041 (-זסם)ט/הסס1, שתיהן זוכות באות "בחירת העורכים". המשותף לשתיהן היא הה- תבססות על פרדיגמה וויזואלית המוכרת לכל תכנת - תרשים הזרימה. בתרשים הזה צמתי הסיעוף מתוכנתיס כמסכים גרפיים, עם כפ- תורי לחיצה וכליס אחריס המקובליס ב-001 מודרני, וקטעי הווידאו, אנימציה, קול וג- רפיקה משובצים במשבצות הקישור. הבחירה בין השתיים תלויה בישוס ובצרכיס שלך. אס אתה זקוק לכלי שיאפשר ביצוע המשימה בומן הקצר ביותר, אזי זסתוטת160 של חברת הש6]וחו הוא המוצר המועדף. הוא מספק ממשק גרפי קל להתמצאות, עורך עצמיס נבון המאפשר לך לבנות את מסכי הסיעוף האי- נטראקטיבייס במהירות ולחבר אותס לקטעל הקישור. תוכנה זו יעילה במיוחד בהכנת מע- רכי שיעור להדרכה בעורת מחשב. היא יכולה לכתוב קבצי 43458 ישירות והיא גסם היחידה שתומכת ב-:/01. לעומת ואת, אס אתה מוכן להשקיע יותר בשלב הלימוד, תמצא כי 6גשזסתוטא של מק- רומדיה תיתן לך כלים חזקיס יותר. לאחר התיסכולים הידועים של לימוד תוכנה שיועדה מראש למקצועניס בלבד, תמצא כי זו מספקת לך סביבת עבודה אמינה ליצירת סימולציות אינטראקטיביות, עס תמיכה בטכניקת ייגרירה והשלכה" של עצמים, קישורי אתו!זסקץ11 וא- נימציה. תוכנה זו מתאימה במיוחד למסופי מידע/מכירות ולמצגות בהן יש צורך בתיחכום טכני רב כדי לשלב מספר מקורות שונים של ווידאו ואודיו. תוכנה זו גס מתייחדת בכך שהיא מאפשרת פיתוח המצגה על מקינטוש או 65 ההבדל הגדול בין השתייס הוא במדיניות המ- חירים. למרות שמחיר הרכישה הוא זהה, 4995 דולר בארהייב, ההבדל במדיניות לגבי הפצת גירסת 16א11'אא יכול להיות משמעותי ביותר. 1 חו/ מצפה לקבל בין 10 ל-50 דולר עבור כל עותק שאתה מפיץ, בזמן שמקרומדיה מא- פשרת הפצה חופשית. בכל מקרה מדובר כאן רק בהפצה בתוך החברה ולא במכירה לצד גי או בשיווק המוני. אס אתה מעוניין לפתת ישוס להפצה מסחרית תזדקק, בשני המקרים, להכנס למויימ על גובה דמי הזכיון. [016551003זק 6זהשזסחוטה גירסה 2.0.1 של תוכנת היצירה של מקרומדיה ממשיכה את הדרך שהביאה לה בעבר את אות יבחירת העורכיסיי: שילוב של עוצמה, גמישות ואמינות היא מיועדת למקצוענים ומחירה בה- תאם, כ-5 אלפים דולר. גם השימוש בה יכול להוות אתגר למשתמש אקראי, אבל התוצאה יכולה | להיות | מרהיבה. | ישומי מסוף מידע/מכירה מבוצעים בקלות, כמו משחק יל- דים, אבל החוזק האמיתי שלה הוא בהכנת מערכי הדרכה בעורת מחשב, המבוססים על יצירת מצגות מולטימדיה סימולציה. בשיעוריס כאלה התלמיד מפעיל מערכת המדמה את המציאות עייי שימוש בב- קרות מתוכנתות. התוכנה מנווטת את הת- פתחות הסימולציה בהתאם לפרמטרים של הבקרה, תוך כדי ניטור הביצועיס של התלמיד. > השוואת תכונות ע'קריות. תכונות מולטימדיה ו - לא קייםר-] קיים ₪ן המוצריס מפורטים בסדר 6 שחוזסחוטת פוד חווטו סוה 60| 6זההסחוט לשם כך גייסה מקרומדיה לא פחות מארבע שחו זס זט וח1פץ5 א >אסשחו/) זס! [8ח6550זסזק = אלפאבתי. המתירים הנקובים פרדיגמות תיכנותיות: תיכנות פרוצדורלי קל- ב הו זסז = הם לפו המחירון האמריקאי אסי, שימוש באלמנטים של תיכנות מונחה עצ- וו מים, תיכנות מודרך נתונים ושפות דור רביעי. 5 - ₪ ם ₪ 1 הח זונוס חס ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ החווחוז הסשוז0-זהטצ] רק חבל שאין מסגרת מאחדת לכל הפרדיגמות אכ 0 ועל המשתמש לגלות את אותה גמישות תי- ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 6-00 זס 60| 501 כנותית שגילו מפתחי החבילה. את זה אפשר ם ₪ ₪ ₪ מ לרכוש רק בהשקעה של שעות רבות בלימוד ם ₪ ₪ ₪ ם סוקסוק והכנת מצגות. ₪ ם ₪ ₪ ₪ ץ3פו 08180856 6+ רז 26 חסו!!ווח 16.8 1 .16 1 1 1 הממלק, למרו שאר מושלס, מספק גשה שי סבירה הן לאמן והן לתכנת. התוכנה מציגה כל ם ם ם ₪ ₪ 0 קטע כצלמית, המשובצת בתרשיס הזרימה לפי ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ו הלוגיקה הבסיסית של המצגה. הצלמיות מיי- חסוזהחחות ה צגות עצמיס פשוטים, כמו הצגת תמונה או .ם הס ו ₪ ₪ ₪ ₪ זחוסק-10-זחוסק נגינה של קטע מוזיקלי, או קבוצה של עצמים ₪ 3/0 ₪ ₪ ממ ₪ שש הוה 60/נו0/פחו! זתח5173 שהורכבה כבר ומהווה תת-שיגרה מודולרית. ו - 5 - ה ל ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ בי "ה יכול לעבור בשלביס מתמונה כללית של המ- ם ₪ ₪ ₪ ₪ 107 לסו צגה, דרך פירוט הולך וגדל של שגרות % ותת-שיגרות עד לרמה של עצם פשוט. חלק ם םמ ₪ש שםמם סם ל מהצלמיות התיקניות לא נותנות תמונה ווי- ם ₪ ם ם ם 860 זואלית פרטנית במידה מספקת על העצמים ם " 5 ם 0 שהן מייצגות. למשל, צלמית :61001.1 2 5 5 ו | |₪ ₪ו-ן ם ₪ סם 1819/5000 מייצגת כחצי תריסר פעולות שונות אותן ניתן ם ₪ ם 5 - ו לבצע על נתוניס, כך שבתמונה הכללית אתה היד לא יכול להיות בטוח כי מאחוריה אמנס מס- 00 תתרת הפונקציה הנכונה. ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ה ₪ ₪ || . ם 005 זחשטס ז6ת1סחה |וזחנ מבנה-על של אינטראקציה 5 ₪ | ₪ . ם סוסא צלמיות הסיעוף (א0801910) והאינטראקציה : 5 ּ 2 ו מהוות את היידבק" איתו מחבריס את שאר ו ו הצלמיות לתרשים הזרימה. מספיק לגרור את סומוח הצלמית המציינת אינטראקציה (מקוס בו על ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 06 0 התלמיד להגיב על המוצג בפניו ובהתאם לת- 5 ם ₪ ₪ ₪ שוש גובתו התוכנה בוחרת כיווני התפתחות) אל כ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ק/ום התרשים ולהניח אותה במקוס בו אתה רוצה ₪ ם 2 - 2 - שהאינטראקציה תתרחש, כדי שבנקודה זו יוו- . . ₪ 5 ם / צר אוטומטית מבנה-על, אותו ניתן לתכנת . ם . 1] . 0% עייי גרירה של צלמיות אחרות. את התוכן של ם ם - ם ₪ 0 האינטראקציה ממלאים עייי שיבוץ של צלמיות ₪ ם . ם ם זסו? המייצגות הקרנת גרפיקה, טקסט או ווידאו, 5 - 2 5 " ₪ נגינת מוזיקה או דיבור, אנימציה, קליטת תגו- . 2 5 5 5 - בה מהתלמיד וס:עוף מותנה וכדומה. זה הקטע . םּ . ₪ . ואו בו באה לידי ביטוי ברור הפרדיגמה של תיכנות 6 ה 08 סא זאץ ,זסק זו מונחה עצמיס. אנחנו הצלחנו לבנות את המ- ו ו ערך שלנו ללא הודקקות לתיכנות קלאסי בסי- - - ל גנון פקודות ייאמזזד-קזיי ולולאות. 2 ּ 2 5 5 % - אבל זה גם הקטע בו 8₪/ו40101108 יכולה םּ . ם . . סאפ 9 6 ישראל אפריל 199% ש------.-.].].].].]-]-.₪ שדז-"-"-"-[-*-"-"-[>-[>[ּ[ּ[ּ4 ל תק הר להיות מבלבלת למי שלא מנוסה בה. קל לגרור את הצלמיות, אבל קשה לדעת מה בדיוק הן תחוללנה. התיעוד לא כולל תיאור מדוייק של התחביר הפרודצדורלי המסתתר מאחורי כל צלמית, כך שעליך ללמוד על תכונות העצם מתוך ניסיון. התיעוד כולל אמנס דוגמאות גר- פיות, אבל רבות בהן השגיאות ואין סיוע מכוון על המסך. התאמה למשימה מסופי מידע/ מכירות מצגות אלקטרוניותת ב ב הדרכה בעזרת מחשב וה רבו ו שד ₪1[ 65שפ) 65מזמו] פופם 6 6) = / 2 הקוש שו!ז 0] שומסט!ש/ן] לסו ינוומ ע6זו9- 1606 דיוד 8 ש 0 1 וא ם) = | 0 ו 2 [8: 2 + 6 3-00 ש. 8 - 8 הדרכה בעזרת מחשב גרוע 6 א גאה ]וח גול) 6270016 ][0וטסר סצו2) -] = 5054 0) קט מואי 68 גוסל 65ומג שוס] 123650 שתדמוזן עה 10 חסזונוס 8 6166 וגו 6נטהאטוק הת זטסיכ 011 6צגודח %>0ת 806 קסק 01 6086)אוסגב! צסי. סא וגת 56 %6גתז 10 608 תסחטט ח0) ושו5 6תו 0% וס תו !המוח 100118600 !יכסמו עוסץ סופת 60 יצירת מצגות מולטימדיה המבחן שלנו כלל תצוגה של 13 קטעי ווידאו וכותרות גרפיות. את הכותרות תיכנתנו בק- לות, ע'יי יצירת מסך-אב ושינוי פרמטרים. מצד שני, קשה לשלב בתוכנה מנגנון בקרת נתוניס ואין תמיכה בשיבוץ עצמי 018. ניתן לשלוף נתוניס מתוך מסדי נתונים שונים, כולל אקסל, פרדוקס, 48458 ומסדי .501 שונים, בעזרת סיפרית השאילתות של 0+5. השליטה בהצגת ווידאו היא מצויינת: בסיוע הצלמית המתאימה, כרטיס א:₪1/.51 סמו = וד- רייבריסם המסופקיס עס התוכנה הפעלנו את כונן הלייזר-דיסק והצגנו את הסירטוניס - בתוך חלון. את החלון פותחים פשוט עייי ציור מלבן על המסך. כדי "לעלות כיתה"" באיכות הווידאו החלפנו את הכרטיס | סטגח% 1 בכרטיס ,מצאגוא של מטרוקס. להפעלת כרטיס הזה נזקקנו לשירותי 161א וה- תוצאה מרשימה ביותר. ניתן אז לנצל את הי- כולת של ,148/81א כדי לשנות גודל באופן די- נמי, להתקרב ולהתרחק (1א200%), לייהמיס" את התמונה (215801/%8) וליצור אפקטיס רביס אחרים. בניגוד ל-₪1/.8158 סםזןץ, כר- טיס ה- 1/א1.8א מטפל באות הוידאו בצורה סיפרתית ולכן ניתן לבצע עיבודי אות שוניס בזמן אמיתי. סוד האנימציה הסוד של אאא שו11108שא טמון בצלמית הא- נימציה. למרות שהיא לא מייצגת תוכנת הנ- פשה מלאה (היא לא מאפשרת לעצב את הע- צמיס המונפשים), הצלמית מייצגת יכולת להניע את העצמיס של המסך במסלולים מו- רכבים, עליהס ניתן לשלוט אינטראקטיבית ע'יי פרמטרים משתניס. קבצי האנימציה מיו- באיס בפורמט 11.6 המקובל. התוכנה גם מיי- צרת באופן אוטומטי עצמי ממשק תיקניס, כמו כפתורי-לחיצה, תפריטים נגלליס, עצמיס שהלחיצה עליהס פותחת תיבת דיאלוג, עצמיס נגררים וכדומה. כך, למשל, יכולנו לתכנת מסך אינטראקטיבי בו גרירה של תקליטור מה- סיפריה והשלכתו על צלמית הכונן הפעילה את הקטע המוזיקלי הרצוי. לצורך הפצה מייצרת מא דט קובא מוהדר, בו עליך לשבף :דנית מספר דרייבריס וספריות .211. אתה לא צריך לשלס שכר יוצרים על מערכת ה-מא]ד אשא , אלא אם כן אתה מפיק תוכנה מסחרית. לסיכום, תוכנה זו מספקת לך את העוצמה הרבה ביותר כיוס, אבל עם העוצמה באיס קשיי השליטה. הקדש לה את הומן הראוי ותרגל אותה בשלביס מהקל אל הכבד ותמצא כי היא הבחירה הנכונה למ- קצועניס. זסחזט הס6! ה66ד הזוכה השניה באות ייבחירת העורכיס" מת'ל- מרת להיות כלי מקצועי לחסרי נסיון בתיכנות - ולמעשה היא משיגה אפילו יותר מכך. המ- משק הגרפי שלה מאפשר להס לא רק שימוש בתוכנית, אלא אפילו ניצול של פונקציות תי- כנותיות המסתתרות מאחורי התזית ה'- דידותית. המבנה שלה כל כך הגיוני וקו- נסיסטנטי עד שמבלי משים אותה משבף בתרחיש נקודות סיעוף ולולאות, מבלי שתחשף למורכבות הפרוצדורלית שמאחוריהן. תיבות הכלים וסרגלי הצלמיות מספקיס לך שליטה טובה באירגון מאות האלמנטיס הדרושים לב- נית מצגת מולטימדיה ראוייה לשמה. אתה מתחיל עס תרשים זרימה כללי, בו אתה משב צלמיות המייצגות כל אחת אירוע מסולים. עייי ואטג? אתה יכול לחשוף את התרשים המ- סתתר מאחורי כל צלמית ולערוך אותו עייי של- בו נוסף של צלמיות. אתה יכול לבנות תר- שימיס מורכביס בקלות, ע"י שימוש בצלמיות המייצגות מבניס תיכנותיים לעילא, כמו צל- מית "לולאה עס אינדכסיסיי, המכילה את כל האלמנטיס הגדרת לולאה, ספירת אינדכסיס, תנאי סיעוף וכדומה, בתיבת דיאלוג פשוטה שלא תבהיל גס לא-תוכניתנים. התאמה למשימה מסופי מידע/ מכירות גב מצגות אלקטרונות צא לדרך... עם דוא הפםדח ה ד5 בשווי 5100 חינם! בלעדי למזויי בעולם נמצאים בהישג ידך. שו וו סק המהדורה הישראלית ₪ אין כמו 6 טק 0 הוא שירות המידע הגדול בעולם. גדול בהיקפו, גדול במומחי המחשבים שהוא מאפשר לך להגיע אליהם, גדול במאגר תוכנות חינם שהוא מעמיד לרשותך, גדול בפורמים המקצועיים המתנהלים עליו, גדול במאגרי המידע הזמינים לחיפוש ושליפה, גדול בשירותי התקשורת והדואר האלקטרוני בין מיליון וחצי מנויים סביב העולם. ₪ קח %190 בלי התחייבות! מנויי מא14621א 26 / המהדורה הישראלית יכולים להתנסות בשירות'י %6ז56טקוחס6 חינם. קו מנחה תיתן לכל מנוי שירשם לשירות את ה"חבילה" הבאה של הטבות: זכות לזמן תקשורת חינם לארה"ב בשווי %60 זכות לשימוש חינם בשירותי 6ט ות 60 בשווי 925 פטור מדמי מנוי לחודש הראשון, בונוס שערכו 58.95 קו מנחה מקרבת אותך ל-566טקחוס כאילו שאין 10,000 ק"מ המפרידים בין תל-אביב לניו-יורק. עם שירותי קו מנחה המידע במאגרים החשובים פטור מדמי שימוש בסיסיים לחודש הראשון בסך %7 9 ס"ה ערך חבילת ההטבות 5100.95 - שלך ללא כל התחייבות להמשיך בחברות לאחר שגמרת לנצל את הבונוסים! אנחנו בטוחים כי היכרותך עם שירותי 6 טוח 60 יהפכו גם אותך לחסיד נלהב של מאגר המידע ושירותי התקשורת הגדול בעולם. לשם כך אנו ממנים את הניסיון שלך עם "חבילה" השווה בערך לעלות של 240 דקות תקשורת. לפרטים והרשמה התקשר עוד היום (המבצע מוגבל בזמן!) לחברת קו מנחה, שיוותי מידע ותקשורת בע"מ. טל: 03-6388230. סאלידע .וו וו 12 את תיבות הדיאלוג הקשורות בכל צלמית אתה פותח עייי לחיצת עכבר כפולה. התיבה תראה לך את סוגי הנתוניס שאפשר לקשור לצלמית ואת הפרמטריס השוניס הדורשים הג- דרה, את האבזריס המשמשים לקלט ואיוה תוכניות חיצוניות אפשר לשלב בנקודה זו במ- צגה. תיבות הדיאלוג של זסתוט/חס6! מספקות יכולת טובה יותר להצגה וויזואלית של נקודת הסיעוף מאשר תוכנות האחרות בסקירה. בנו- סף למעויין הסכימטי, שמציין נקודת סיעוף בתרשים זרימה קונוונציונלי, ניתן לצרף למסך תמונה או טקסט שיבהירו את השאלה עליה יש להשיב. לעשות את העבודה טוב יותר את התוכן של המצגה ניתן לערוך בעזרת אר- בעה מודולים חיצוניים: העורך הגרפי, הנפשת צלמיות, מודול הנקראת חסווט|6250א ועורך עצמים ייחכמיסיי. למרות שהס מספקים יכולת לא מבוטלת, מודולים אלה אינס יכוליס לה- תמודד מול תוכנות יעודיות בנות זמננו. למשל, העורך הגרפי הוא תוכנת צביעה פשוטה המו- גבלת ל-16 סיביות גוון. המודול חסווט!ס|₪625, המיועד לטיפול בתמונות רסטר סרוקות, יכול ליבא רק קבצי ץואם ,26% או מ/א. תוכנות איור וצביעה חדישות, כמו קורל-דרו או די- סיינר של מיקרוגרפיקס, תוכנות עיבוד תמונה כמו פוטושופ או פרקטל-דטיין ותוכנות אני- מציה מקצועיות יעשו את העבודה טוב יותר. ובכל ואת, אנחנו נעזרנו | במודוליס של זס!וט/חס16 ביעילות במהלך המבחנים. למשל, המודול 6וגותוח/ח160 אינו מספק :כולת אני- מציה מלאה, אבל הוא בהחלט הספיק כדי לסובב את תמונת התקליטור בנסיון להמחיש את המקור למוזיקה. המודול החדש והחזק ביותר הוא עורך העצמים הייחכמים" - למעשה עורך טקסט חזק המאפשר לשלוט במסמכים מרובי עמודים, עס כפתורי לחיצה, תיבות די- אלוג, אופציות בחירה, שעון זמן וכדומה. אחד המדדיס המשמעותייס ביותר בתוכנות יצירה למולטימדיה הוא היכולת לגשת לא- בזריס חיצונייס ולהפעיל אותס. זסתוט/חסס1 מספקת שלל דרייברים :עודיים למספר גדול של כרטיסי ווידאו וקול ומקורות לתמונות וול- דאו. בעזרתם קל ביותר לבחור חלק מתוך הת- מונה, לשנות את גודל התמונה על המסך, לה- זיז אותה מצד לצד ולהקרין קטעיס בסדר כלשהו. כדי להפעיל קבצי מוזיקה [כ1]וא או קול או עליך להעזר בפקודות 61!א, אליהן אתה ניגש באמצעות צלמית ותיבות בחירה. התיבות מציגות את הפקודות בתחביר נכון, אבל השימוש בהן אינו מובן מאליו. תזדקק ללמוד את התורה הזאת, כמו גם את השימוש 6 ישראל אפריל 1994 יצירת מצגות מולטימדיה הנכון בפקודות 01/א לצורך יבוא של קטעי אנימציה מתוכנת זסוגוחות או מ-186א0וט2) (תוכנת מולטימדיה המיועדת למקינטוש). 0 בכל המקצועות כאשר מדובר בהכנת מערכל שלעור, זסתוט/חטטן מקבלת ציון 10 בכל המקצועות. ניתן לבנות לתוך תרשים הזרימה פעולות מתמטיות ולו- גיות עס משתניס ואינדכסים המאפשרים גישה, שליפה, עידכון וכתיבה של נתוניס לתו- כניות = חיצוניות ומסדי | (תונים. למשל, במבחן שלנו התוכנית בי- קשה מהתלמיד להכניס מספר ז'- הוי, אותו היא בדקה עייי מסיכת טקסט ולאחר שהגישה אושרה הוענור | המספר לטבלה במסד נתוניס | בפורמט 85 המספר שימש אינדכס לרשומה בה נצברו הציוניס של התלמיד במהלך השיעורים. מהמסד שלפה התוכנית את שס התלמיד, אותו היא הציגה כטקסט בתוך מסך ייברוך הבאיי גרפי. כל זאת נעשה עייי שימוש בצלמיות סטנדרטיות ללא כל הוזדקקות לכתיבת קוד. השלב האחרון והחשוב ביותר בבחינת תוכנת יצירה הוא בדיקת יכולת ההצגה של היצירה הערוכה על פלטפורמות שונות. בתחום זה זסוט/ה160 מספקת :כולת בין-פלטפורמות נדירה למדי, עס תאימות בין גירסאות שהוכנו בסביבות פשסשחוש ,05/0118 (גירסה תיקנית של יוניקס), 5!א/-אש של דיגיטל ומקינטוש. אבל את מודול זמן הריצה אפשר להריץ רק על פלטפורמות >שסצחו% - מה שמחייבר לה- שתמש ב-0/ חזק יחסית - ואת המוצר הסופי אי-אפשר להדר בצורת קוב 8א₪ יחיד (מה שמונע כיווץ יעיל של הקוד). היצרנית גס מצפה ממך לשלם דמי וכיון לכל עותק הפצה, 0 דולר לעותק בכמויות קטנות ו-10 דולר לי- חידה מעל 250. דמי הזכיון נדרשיס גם כאשר הישוס מופף בתוך החברה שפיתחה אותו אינו נמכר לצד גי. עם כל כוחה, זסתוט/חס6] אינה מערכת היצירה המושלמת. למשל, היא משתמשת במבנה סי- פריות | מסורבל, שאינו מאפשר עבודה בו-זמנית על *ותר מפרוייקט אחד. הגירסה הבאה אמורה לטפל בבעיה זו, כמו גס לספק כלים לקשרי ואטחטקץ11 ולאינטראקציה. עייי גרירה והשלכה. אבל אף תוכנה אינה מושלמת ואס אתה מחפש כלי יצירה יעיל להכנת מצגת מולטימדיה, שאינו מצפה ממך להתמחות בתי- כנות קודס כל, סוט /ם100 הוא הכלי בשבילך. 3 זט אוזז6הוץ5 0|800%סד אסימטריקס מוותרת על התואר המכובד ייתוכנת יצירה" ומעדיפה לקרוא לתוכנה שלה אם אתה מוכן להשקיע יותר בשלב הלימוד, תמצא כ' 6זה ו ז10ט 4 של מקרומד'ו תיתן לך כלים חזקים *ותר ייערכה בניה" לישומי מולטימדיה. כמו ערכות תיכנות אחרות, גם 1001800% לא מבודדת את המפתח מהקוד, אלא מספקת לו כלים יעיליס לאוטומציה של חלקים סטנדרטייס בלבד. לכן לא נוכל להמליץ על תוכנה זו למי שהצורך לכ- תוב קוד ממש מרתיע אותו. מצד שני, תו- כניתנים מקצועיים, במיוחד מהסוג שרואה בתיכנות פרוצדורלי אתגר מענג, ימצאו בה עזר חשוב בפיתוח ישומים. גס המחיר שלה, 695 דולר בארהייב, מתאיס יותר לארנק הנקוב של מרבית. התוכניתנים והפטור מתשלום דמי זכיון על הפצת מודול טןא1' אשא הוא הקלה משמעותית למי שמנסה לפתח ישוס מדף לה- פצה המונית. השס של התוכנה, 1001800%, נובע מהמטפורה המרכזית בה היא משתמשת: ספר, בו המצגה מתפתחת כעלילה וכל עמוד מייצג את אחד המסכים | או אחד מהקטעים | האו- דיו-וויזואלייס המשתתפים במצגה. הרחבת מולטימדיה של סביבת הפיתוח הוויזואלית נע- שית עייי סיפריות ,111 יעודיות ודוגמאות לס- פרי עלילה. כל ישוס הוא ספר וכל עמוד יכול להכיל עצמיס מתוך ערכת הכלים, כמו כפתורי לחיצה, תיבות סימון וגרפיקה, או עצמיס מיו- באיס מתוכנות חיצוניות. אלה האחרונים :כו- ליס להיות תמונות רסטר, קבצי קול וקטעי ווידאו. כמקובל במצגות, אתה :כול לקבוע רקע ועימוד תיקניים, שישארו קונסיסטנטיים בכל מהלך ההצגה. פעילות נדחפת אירועים כל עצם שתציב בחזית או ברקע המסך יכול לקבל צביון פונקציונלי משלו על ידי הצמדה של קטעי קוד לקריאת ה-51ג שלו. סביבת הפיתוח 800% 1001 משרתת במלואה את תפי- סת הישומים של פשסשחו/ץ, כלומר פעולה אי- נטראקטיבית נדחפת אירועים. אתה יכול לה- גדיר את האירועים הרלוונטים לכל עמוד בספר ואת הפעולות הנובעות מכל אירוע. צורת התיכנות דומה למה שמקובל בסביבות פיתוח וויזואליות אחרות (כמו 856 |גטצוץ). ולכן, למרות הצורך בכתיבת קוד, ניתן להתגבר על מרבית הפרוייקטיס בקלות יחסית. התחביר הוא דמוי אנגלית ול- עורתך מספקת אסי- מטריקס ספר דו- גמאות, הכולל קטעי קוד ועצמים לשימוש חוזר. | אלה כולליס כפתוריס מסוגים שו- ניס, בקרות להפעלת קבצי קול, דוגמאות אנימציה, בקרת ומ- ניס ושליטה באבזרי ווידאו. 1001800%. בו6סותוו!טוא אינה מספקת דרל- בריס פרטיים לאבזרים חיצוניים ובכל מקרה עליך להשתמש בשירותי 01!א או להוסיף דריי- בר מתאיס לסיפרית 11ס. הצורך לעבוד עס פקודות 61)א עושה את עבודת התכנת לקשה יותר, אבל המוצר הטופי אינו תלוי יותר בחו- מרה המשמשת להצגה. שפת התיכנות של %, ק56ת6ק0, לא נועדה רק לישומי מולטימדיה, אלא היא שפת פיתוח ישומים כל- לית ובכך כוחה. היא מעמידה לרשותך את כל הכלים של פיתוח ישומים וויזואלייס, כך שאם אתה נתקל בבעיה בלתי פתורה באספקט של מולטימדיה, ביכולתך להוסיף את הפו- נקציונליות הדרושה עייי פיתוח עצמי של הפו- נקציה הדרושה וחיבורה לספרית ‏ זס. כך למשל אתה :כול לצאת למסדי (תונים. חי- צונייס או לקרוא טקסט שנערך במעבד תמ- לילים לא רגיל. אנימציה פשוטה ערכת הכלים כוללת כלים בסיסיים לצביעה (ב-32,000 גווניס) אבל חסרים כלים לאיור מקצועי (איור, בניגוד לצביעה, יוצר עצמים וו- קטורייס מקוויס ושטחיס המוגדריס בצורה מתמטית. קורל-דרו, למשל, היא תוכנת איור המספקת גם יכולת צביעה). ניתן לבנות קטעי יצירת מצגות מולטימדיה אנימציה פשוטה והתוכנה כוללת הדרכה בנו- שא זה. שפת הפיתוח וז56ח6ק0 תומכת בה- זוה של עצמיס לאורך קוו כלשהו, הצבת הע- צמים על שכבות שונות (כך שניתן להזט כל עצם לחוד או להסתיר שכבות שונות) וקשירת יחסי ואפחטקץ11. הפונקציה האחרונה נעשית בקלות, = עייי סימון המילים היילוהטות" (0805א101 וקשירתן לעמודיס מסויימים בספר העלילה. כל מילה שסימנת הופכת לעצם ממשק, אליו אפשר לחבר קוד שיבצע על פעו- לה שתרצה, כולל כמובן קפיצה לעמוד אחר בספר. מודול ומן הריצה מייצר קובץ מהודר, אותו 2 הגוז היא סביבה נעימה ביותר לפיתוח, נגישה למשתמשים שאינס תוכניתנים, מסוגלת לייצר מצגות מרגשות עס אפקטים (ויזואליים חזקים - וזולה אתה יכול לשכפל ולהפיץ ללא הגבלה. שם לב שהגודל של הסיפריות, לא יאפשר, בדרך כלל, לשים ישוס מלא על דיסקט יחיד. כאמור, 1001800% ג061וחו!וט!א! מיועדת לתוכניתניס מק- צועיים, המעונייניס לשלב אפקטים של מו- לטימדיה, מבלי לצאת מחוץ לסביבת הפיתוח המקובלת ומוכניס להשקיע את המאמ הד- רוש בכתיבת קוד אינטרנסיבית. אלה שלא יר- תעו מהקשיים שהזכרנו ימצאו בתוכנה זו כלי רב עוצמה במחיר אטרקטיבי. והז5%6ע5 פחוזסהסוטה שוד לא תמיד מה שנראה לעין הוא מה שאתה מקבל ובמקרה של תוכנת יצירה זו, תוצרת חברת 6151, החזית הפשוטה מסתירה שפת פיתוח חזקה ביותר. מערכת 115 (חסס] קחוחובּזן" תח סזו צת:]) היא ממשק גרפי מבוסט צלמיות, המאפשר לתכניתנים מתקדמיס ולמשתמשיס אקראיים גס יחד לייצר קוד בשפה הקיניינית הנקראת 10108 (מורה, מדריך. כפי שאפשר להבין כל סביבת ]7 מכוונת בעיקר לפיתוח ישומי הדרכה בעזרת מחשב, אבל ניתן לנצל את הכלים שלה גם לישומי מולטימדיה אחריס באותה מידה של הצלחה). היחידה הבסיסית של 16 נקראת ד[אט והיא שקולה ליידף" וו בספר של 1001800%. היא יכולה לכלול מסך גרפי, קטע אודיו-וויזואלי, מסך בחירה או כל נגזרת אחרת של התסריט. כל יחידה בנוייה מסידרה של צלמיות המתארות את תרחיש בתוך אותה יחידה וניתן להשתמש בהן כמו בתת-שיגרות. אחד החסרונות של 116 הוא שאין תמונה כל- לית של תרשים הזרימה עם הצלמיות משו- בצות בצמתים. אפשר להדפיס את התסריט בצורת מיתאר מילולי, עם ראשי פרקים, פי- סקאות ותת פיסקאות, אבל אי אפשר לקבל תמונת מסך גרפית של כל הפרוייקט. כמו בכל משימת תיכנות מורכבת, החיים נעשים פשו- טיס יותר אחרי שלו- מדיס איך להשתמש בכלי הפיתוח הנכונים לכל | מטלה. | לאחר שאתה מבין את הלו- גיקה של ד ואיך בו- ניס יחידות, תוכל לה- שתלט בקלות על תהליך הפיתוח, | במיוחד עס המטרה היא הדרכה בע- זות מחשב. שלל אפ- קטים גרפיים ומעבריס עומד לשירותך כדי לש- זור את היחידות לרצף. את המסכיס הבסיסים תוכל לבנות בעזרת תוכנית צביעה פשוטה, הכלולה בחבילה, או לייבא אותס בעזרת לוח הגזירים (ג6:1.11'10/.₪1) של 5שסחו), שכבות פונקציונליות פונקציה גרפית די יחודית מאפשרת לך ליצור מסכיס במספר שכבות פונקציונליות. כאשר ביצענו את המבחנים נעזרנו בתכונה זו כדי לתכנת את מסכי ההפעלה במסוף רגיש למגע (מסוף שהמסך שלו מכוסה בדיאפרגמה רגישה למגע או שאלמנטים אופטו-אלקטריים ערו- כיס סביבו, כך שניתן ליילחוץ" על כפתורים גרפייס באמצעות האצבע). מתחת לשיכבה של גרפיקה יצרנו לשיכבה של שטחים אותס התו- כנה מזהה כרגישיס למגע. לאחר שהתאמנו בין השיכבה הגרפית לשיכבה הפונקציונלית הסתרנו את האחרונה. החוזק העיקרי של מזך נמצא בעושר הכליס ליצירת מבחניס בעזרת מחשב. בנוסף לכלי האנימציה והגרפיקה המ- קובלים, התוכנה כוללת צלמיות וטפסים מו- כניס מראש לכל סוג של בחינה, החל מיישאלון אמריקאייי וכלה בכתיבה חופשית. לכל טופס אתה מצרף את השאלה, התשובות הנכונות והלא נכונות ואת הטקסט שיוקרן והפעולות שיגרמו עייי כל תשובה. התוכנה מספקת צל- 5 1 6 ישראל אפריל 1944 מיות מוכנות לכל פורמט של שאלה ולכל מע- רכת סיעוף העשויה לנבוע מכל תשובה. מאחר ואין תצוגת תרשיס זרימה כללי, כדאי לצרף לכל צלמית תיאור מילולי קצר, אחרת קשה מאוד לשחזר את הלוגיקה ולתחזק את הישוס. אתה יכול לשלב מקורות אודיו, ווידאו ואנימציה חיצונייס, אבל לשס כך עליך להעזר התאמה למשימה ו[ ו ו [ ]ד וק ו ות ו כ "000" המומ זומופו 1 | ]9 0 ו ו 0 חתופו כ ד הט 06 פאק | | | [ קל בווטת 6ט הי || ] [ 0 סט [560 :8916 הש ח| 461 15 56016 וה6חט6) מסופי מידע/ מכירות 7 [ 4+ -, - | בר הדרכה בעורת מחשב > : ב ו | 01 81 > 4 ] וג < 446שד || 09) >פהפועו עמשה ששו אנש שא | יי א בר ד 0 המ [15 אי ותא ו 14 6 ישראל אפריל 1994 יצירת מצגות מולטימדיה בשירותי 161א. אתה יכול ליצור פקודות !6!א מורכבות ולשמור עליהן לשימוש חוזר. את קטעי האנימציה צריך להכין בעזרת זטוגוחוח/ של אוטודסק ולצרף בצורת סיפריות .11.1 ההפעלה נעשית באמצעות צלמית האנימציה. אפשר גס להריץ קוד מקומפל בקבצי :1א ול- הזניק מתוך 1186 ישומיס אחרים או לשלוף נתוניסם ממסד 0858, אבל כל אלה דורשים ידע משמעותי בתיכנות. את קוד הריצה ניתן להתאים גם לפלטפורמת יוניקס עס מערכת חלונות 11.א. מכינה את הקוד ברקע בומן שאתה עובד עס הממשק הגרפי הי- דידותי, 1010% עמלה ברקע בכנת קוד הרי- צה. לפני שאפשר להריץ את הישום יש צורך לבצע הידור יחד עס המודול 1₪א11 אעטא. המו- דול כלול בחבילה הבסיסית אבל לצורך הפ- צתו עליך לשלס 20 דולר לכל עותק או 1950 דולר לזיכיון לא מוגבל. אפשר להדר כל יחידה לחוד, או לצרף מספר יחידות לבלוק מודולרי ולהדר אותן יחד, או להדר את התוכנית כולה כמקשה אחת. התיעוד של 113 לוקה בחסר ביחס למה שמשתמשיס התרגלו לצפות לו בתוכנות מדף. קורס ההדרכה ומספר הדו- גמאות בהחלט לא מספיקים למשתמש מתחיל והחברה מודעת לכך. היא מבטיחה שיפורים בגירסה הבאה. עס ואת שהחבילה מציעה כליס רבי עוצמה לפיתוח ישומים, המשתמשים מצפים כיוס לה- רבה יותר מתוכנה שעולה פי 5 או פי 10 מתו- כנות מדף חדישות. במיוחד הרבה יותר גמי- שות ויכולת בממשק המשתמש, בהדרכה ובאוטומציה של פונקציות שגורות. בסקירה זו 55 תופסת מקוס באמצע, בין סביבות הפי- תוח הפשוטות והזולות, דוגמת ה-1₪(00%ט11, לבין הסביבות המפותחות והיקרות דוגמת זס)ט/ת160 (-סזגּ/וזסתוט/. מי שמחפש פשרות בין הרצוי למצוי יכול למצוא בה את האיזון שכה קשה להשיג. 6נשוזטסד ודה גם בתוכנה זו השם מעיד על המטפורה המ- רכזית. "ימדריך הטיולים" של חברת 11א, למ- רות שמו העממי, מיועד למפתחי ישומים מק- צועיים שמוכנים להתמודד עס המורכבות של חבילה זו - וגם לשלם לא מעט (3370 דולר בארהייב) עבור התענוג. כדי להשתמש בה עליך להתמודד עס כתיבת קוד בשפת התיכנות הפ- נימית שלה, גישה לאבזרים חיצוניים דהך פקודות 61)א, שימוש אקזוטי באבזריס הי- קפייס ותיעוד חלש. זה לא בשביל המשתמש האקראי ולא בשביל מי שהתרגל לתפנוקי סבי- בת פיתוח וויזואלית מלאה. מה שהיה ספר ב-1001800%' נקרא. כאן "טיוליי וכל דף הוא נקודת תצפית. מה שנגלה לעיניך בנקודות התצפית הס אובייקטיס של טקסט, גרפיקה, קול, אנימציה או ווידאו. הטיול לוקח אותך מנקודה לנקודה דרך מפת כבישיס, המ- הווה תרשיס זרימה בתתחפושת גרפית. הצמתים בהן הדרך מסתעפת מיוצגים כמובן עייי כיכרות בצורת מעויין ולולאות נראות כנסיעה במעגל סביב השכונה. את המפות של כל איזור ניתן לחבר זו לזו וכך לבנות ישוס מתת-שיגרות. קריאות לתת-שיגרות מיוצגות גרפית עייי תאי טלפונים, עצירות במסלול הביצוע ע'יי מחסומי משטרה וכדומה. בתחנות המתאימות לאורך הדרך אתה מציב מכשירי הקרנה להצגת קטעי ווידאו או תמונות סטטיות, מוזיקה או אני- מציה. אתה יכול להוסיף תבונה למפה ולקשור תנאים לוגיים או מתמטיים לתכניס שיוצגו בכל נקודת תצפית. כדי לייצר נקודת סיעוף לתפריט, למשל, אתה מצייר על המפה כפתור לחיצה במסלול המתאים, אח'יכ אתה מתכנת את מפת התפריט בחלון התיכנות ולבסוף קושר בין השניים ע'"יי תשדורת המופעלת בל- חיצת העכבר. תיכנות קונוונציונלי התיכנות בסביבת >6וטנ)זטס1 דומה לפיתוח בשפה קונוונציונלית, על היתרונות והחסרונות הכרוכים בכך. מצד אחד יש בה את הגמישות והפתיחות שתוכניתניס מקצועייס יודעיס לה- עריך כל כך בשפות הקנוונציונליות . מצד שני, יש צורך במשמעת תיכנותית כדי להמנע מכך שהתוכנית תתפזר לכל עבר ותסתבך מעבר ליכולת ה-;0א]:12₪₪/₪6:0 של כלי הניפוי הח- לשים שלה. ששוטנאשס]' מספקת כלים קליס לשימוש לצורך טיפול בקבציס השונים וה- משונים שמרכיבים ישוס מולטימדיה אופיינג ווידאו, [גו11א, תקליטוריס וקבצי ץא יכוליס להשתב במצגה, אבל להפעלת האבזרים ההי- קפייס תודקק לפקודות [6)א. במהלך הבחינות מצאנו כי אפשר לצרף 11 למצגה כל אבזר בת- נאי שאתה יודע איך לתכנת פקודות [6א. לה- צגת ווידאו התוכנה מרגישה טוב יותר עס הפו- רמטים הספרתיים 4/1 ו-1שכ1. בתחוס הטיפול בקליטת התגובות של המ- שתמש הסופי (התלמיד במקרה של הדרכה בע- זרת מחשב) התוכנה כוללת פונקציות משו- כללות לניתוח מילולי של מחרוזות תווים. ניתן לבצע בצורה אוטומטית השוואה בין התשובה (המשך בעמוד 160) צבע מאת דניאל גרוטה תרגום ישי בן-1ב לבני מסבר שנים עבודת צבע ב-26 טיביות לביקטל - המונר גם בשם "צבע אמיחי" או בוטו"ריאליטט' - היה מעל ומעבר לצרניהם ולארנקיהם עול רוב משתמע' ה-6ק. לשם נך נדרשוו יע"מל מהיר, הרבה הח, ברטים גרבי 'קר וצג גדול בעל אבחנה גבוהה, |מדבשת צבע שולחניח שחג המחיר שלה היה מב'ייש הרבח: מכוניות בינוניות. קומץ סורקי הצבע, בעלי אבחנה של 24 סיביות לפיקסל, שהיו בשוק אז, היו יקריסם ומוגבליס ביכולתס, ודרשו כשרון מסוייס וסבלנות בכדי להפעילם כמו שצריך. 5שס4תג/ של מיקרוסופט והממשק הגרפי שינו את כל זה, במיוחד 24 הסיביות לפיקסל במוד הגרפי של גירסה 3.1. כיוס ניתן לקנות כרטיס גרפי 24 סיביות ב-5100 עד 5200 וצג צבע 17 אינץ בפחות מ-51000 (בארהייב). מדפסות הזרקת דיו כגון ?34 5 +06ן263 ומדפסות העברת שעווה תרמית כגון זט)|תח? זס[00 גזסותת? סקזג] נמכרות בקצת יותר ממחירה של מדפסת לייזר שולחנית בעלת אבחנה בינונית. באופן דומה, שפע.של תוכנות עריכה והוצאה לאור בגירסאות לייחלונות":, התומכות בצבע אמי- "תק קלות לשימוש וחזקות, הופיעו בשוק לאחרונה וסורקים שולחנייס בצבע אמיתי נהיו יותר טובים, יותר זולים, יותר ור- סטילים, ויותר קליס לתפעול. עוד התפתחות חשובה בסריקה שולחנית היתה התקבלות הנרחבת של תקן תוגשך לממשק הישומים. | תוגש1 הוא ממשק ברמת תוכנה שמסיר את הצורך בכתיבת דרייבר שונה עייי כל יצרן סורקים. כתחליף, חו3ש1 מאפשרת לסרוק הישר לתוך *שוס כגון | ק0ת0)05ם2 46006 | או 0% זס|ץו5סוסתק, | עייי התקנה אוטומטית של תת-שיגרות. ₪מש בציר משובח בציר זה כולל 21 סורקי צבע מ-14 חברות שונות. המחירים נעים בין 5799 (נעים מאוד!) ל-54995 (בארהייב). ראוייס לבחינה היו כל סורקי הצבע השולחניים ב-24 סי- ביות בעלי תאימות ל-26, דרייבר תנגאי, 448 6 ישראל אפריל 1994 166 אבחנה אופטית מינימלית של :30000 ומ- חיר עד 55000. כאשר אתם משוויס בין הסורקיס שבסקר, שימו לב שחלק מהיחידות מציעות חבילות תוכנה וחומרה שונות - תוכנות עריכת תמו- נה, | תוכנות | זיהוי | תווים | אופטי, (ת0ו1ה600 ז004730/0) [1108ק020-0), מזינל מסמכים אוטומטיים, ואביזריס לסריקת שקפים (מידע נוסף בטבלת סיכוס התכונות). ישנס הבדלים גדולים גס ביחס מחיר לבי- צועים של התוכנות והתוספות השונות. לדו- גמה, ב-54995 תוכל לקנות סורק אק9 1 ת503 וחגת!60ק5 עס אביזר סריקת שקפיס מובנה, כאשר זוהי אופציה שעולה 51000 ב-5ט1? 5גסז4/ ג1ק, שמחירו 53950. באופן דומה, ה-126 06008 085 (52295 כולל הגירסה המלאה של 2.5 קסוצסוסת? 6006 ) מגיע עם סורק שקפים, ואלו אופציה זו עולה 5759 ב-אס]] 16ת568 112 (שמחירו 9), או 5700 ב-ז0א13%(ח503 1/101016% 7 (מחיר-רחוב של 58900). כמעט לכל הסורקים שבדקנו צורפו תוכנות עיבוד תמונה, כגון קסח5ס)סת? או ז6ץ)פסוסת2.. הישומיס הללו, שמחירם מגיע לכמה מאות דולריס בעצמס, יכוליס להכלל בחבילת הקניה של הסורק. כמו כן, מגוון של תוכנות 008 (זיהוי תווים אופטי) מצו- רפיס בחבילת הקניה של סורקיס אחרים. ₪מם גוונים של אבור כל סורקי הצבע שנבדקו יכוליס לשמש גס סורקי סקלת-אפור, (בדרך כלל הם יכוליס להבחין ב-256 גווני אפור). לפני שלוש שנים היה הבדל משמעותי בין מחירם של סורקי 24 סיביות לבין מחירס של סורקי סקלת-אפור. כאשר הפרש המ- חיריסם הצטמק ל-5100 עד 5200, מספר יצ- רניות הפסיקו את פסי הייצור של הא- חרוניס. כיוס, משתמש שרוצה בעיקר סורק סקלת-אפור, עבור תמונות קו (כלומר תמונות בשחור מלא ולבן מלא המופרדים ביניהס עייי קויס מוגדרים) או 00%, יכול לנצל את המעלות של סריקת צבע תמורת תוספת קטנה במחיר. עבור 068, תכונות רצויות הינן אבחנה אופטית טובה, סריקה מהירה, מזין מסמכים אוטומטי, וכן תוכנת 8% טובה (בחבילה כמובן, בלי תוספת תשלום). לאחת מבחירות העורכיס שלנו, 117 אס]] )16ת568 מתווספת תוכנת 0007826 שמסייעת לתוכנות 008 בזיהוי טקסט וב- קביעת פורמטים של עמודים. במבדקיס אלו התמקדזנו בסריקת צבע, הכרוכה בג- 6 ישראל אפריל 1994 רפיקה, אך לא בדקנו את יכולות ה-008 של הסורקיס. למרות שרובס סיימו את המרוץ, סורקי סקלת-אפור ממשיכים לרדת במחיריהס. א%סוסזסו) השיקה לא מזמן את ז66ג/אח563 6 במחיר שוק של 5499, מעשה שימשוך מטה את מחירי המתחרות האחרות גם כן. הסשווקָס ] הציגה את 486?ז6שס? ת8/%ת503 (5799), סורק סקלת-אפור עס הזנת דפים, 8 ויכולת שיגור פקס. סורק סקלת הא- פור של היולט-פקרד הוא 115 |16ת568 קא] - 9 ₪שש אבחנה אמית'ה מול אינטרבולציה אבן בוחן חשובה להשוואה היא האבחנה של הסורק, בין אס מדובר באבחנה אופטית או אבחנה עייי אינטרפולציה. האבחנה האו- פטית היא האבחנה האמיתית של הסורק בהתייחס למרכיביס האופטיים שבו. אבחנה עייי אינטרפולציה מושגת בעזרת אל- גוריתמיס בתוכנה, המוסיפים פיקסלים חד- שיס בין הפיקסלים הקיימים בתמונה הקרוקה. לפיכך, איכות האבחנה עייי אי- נטרפולציה תלוייה באיכות התוכנה. אבחנה של סורק נמדדת לרוב בנקודות לאי- נצ' (הסתו זטק 1-6015ק0) או בקווים לאינצי (ה0ח1 זטק 5סתז1-וק1). למרות שמניחים בדייכ שסריקה באבחנה יותר גבוהה מניבה תו- צאה יותר טובה, אין זה נכון בהכרח. אי- כותן של תמונות רבות אינה משתנה במידה שניתן להבחין בה כאשר סורקים אותן בא- בחנות יותר גבוהות. אבחנה גבוהה יותר יו- צרת קובץ יותר גדול; תמונה שנסרקה ב-וק3006 ויצרה קוב בן 5%/8, יכולה לה- תנפח ל-20%/8 בסריקה של גק6006. מא מחשבים וצבעים מה המהומה סביב צבע 24 סיביות! ובכן, זוהי האפשרות הכי קרובה של מחשבים לה- גיע לטווח הצבעים המצוי בטבע שעין האדם מסוגלת להבחין בו (וטכנולוגיות הד- פסה עכשיויות מסוגלות לשחזר ולהדפיס). סורקיס עס אבחנה של סיבית אחת, 2 או 4 סיביות - שטוחים, ידניים או מוזני מס- מכיס הס שימושיים רק לסריקת קו בש- חור/לבן וטקסט מודפס (תלוי באבחנה של הסורק). בנוסף ליכולת זיהוי התווים, דבר שכל סורק עס אבחנה של :4006 ותוכנה מתאימה מסוגל לבצע, סורקי 8 סיביות מו- תאמיס בעיקר לתמונות ש/ל (כלומר עס גווני אפור) ולהדפסי צבע או תמונות שלא זקוקות לנאמנות מדוייקת לצבעי המקור. סורקי 16 סיביות שטוחיס מתאימים לס- ריקת רוב ציורי הצבע, האיורים והדפסי ירשת" שבהס נתקלים. אבל, הס נותניס תו- צאה גרועה בסריקת צילומי צבע ומקורות צבע-רציף, גס בגלל פלטת הצבעים המוגבלת שלהם ובעיקר בגלל טווח רמות הכהות המ- צומצס שיש לסורקי 16 סיביות להציע. רק לסורקי 24 סיביות יש טווח-צבעים בעל עומק וחדות אבחנה המאפשר סריקת תמו- נות צבע או ציורי צבע רציף מתוחכמים. כל סורקי ה-24 סיביות מסוגליס לסרוק תמו- נות צבע ברשת וקו, ותמונות רשת סקלת-אפור ותמונות קו בשחור/לבן. ככל שנכנסים יותר לתחוס של הוצאה לאור שו- לחנית, הדמאה דיגיטלית, תהליכי הכנה לדפוס יישומיס עתירי גרפיקה נוספים, יכו- לת הסריקה ב-24 סיביות הופכת חיונית. ₪₪ש נקודת מאבט חדשה בבחינה שערכנו לפני כשנתיים, מחירס המ- מוצע של תשע היינבחניסיי היה כ-52100. לשלושה מסורקים אלו היתה אבחנה מק- סימלית של וק3006א600 לאחד :ק4006, וה- שאר נתנו וק3006 בלבד. אינטרפולציה היתה קיימת רק בסורקים בודדים. הקריטריונים שעניינו אותנו במיוחד במ- בחניס דאז היו מהירות הסריקה, האס לסו- רק יש אמולציה של |16חג56 17, האס הוא סורק במעבר יחיד או בשלושה מעבריס, אילו תכונות עריכה מציעים הדרייבריס, האס קייס מזין מסמכים אוטומטי ואיכות הסריקה האופטימלית הניתנת להפקה. כיוס, רוב הקריטריוניס האלה נשארו חשו- בים לקוניס, אך התמקזנו גס בכמה אס- פקטים חדשים בהערכתנו את יבול הסו- רקיס הזה. מלבד תאימות הוג1₪, בחננו גס את תוכנת האיטרפולציה השונות, את מידת הדיוק של הסורק בקביעת גווני עור, איורי קוויס ותמונות עס הפרשי קונטרסט גדולים ואת חומרתן של תבניות מוארה בסריקת תמונת רשת באבחנות גבוהות. הסורקיס העכשוויים הס טובים מתמיד. הם מהיריס יותר בסריקת מקורות בצבע 24 סי- ביות מלא והם מציעים אבחנות גבוהות יותר. אס לרוב הסורקים במבחנים הא- חרונים הייתה אבחנה של :ק3006, לרוב הסורקים בכתבה הזו אבחנת :ק4006. בנו- סף לכך, כל סורק יכול להכפיל את האבחנה פי 1.5 עד 4 בעזרת איטרפולציה. לחלק מן הדגמיס אבחנה של 800, 1200 ואפילו 2400 נקודות לאינצי לאחר אינטרפולציה. המ- ספריס הללו המתקרבים לטריטוריה של סריקות המבוצעות עייי לשכות-שרות. ₪ ברוטוקול חוגשד סריקה כיוס הפכה למבצע הרבה פחות מסובך הודות ל-חו8שו'1, שמשמש פרוטוקול משותף לסורקיס שטוחים, סורקי פילם וה- תקני קלט נוספים. תאימות חוגּאי7 הפכה תוך שנתייס מאיזוטרית לנפוצה כמעט או- ניברסלית. לפני שנתיים, כל יצרן סורקים היה צריך לספק תוכנות סריקה או דרייברים בל- עדיים. קודס היית מריץ את התוכנה, מבצע כיוונון ותיקון לפי הסריקה, סורק, שומר את הקוב, וסוגר את התוכנה. לאחר מכן היית מעלה את היישוס שבו תשבץ את החומר הנסרק ומשסם קורא לקובף הסרוק. המערכה הרב-שלבית הזו הייתה מעייפת וג- זלה זמן ולעיתים צפו אי-תאימויות בתוכנה ובקבצים, שמנעו ממך שימוש בקוב הסרוק סורקי צבע תחת תוכנת ההוצאה לאור השולחנית או עיבוד התמונה האהובים עליך. עתה, ניתן לתפעל את הסורק מתוך תוכנת הישוס, ולפיכך להסיר את הצורך בתוכנת סריקה נפרדת. השאלה, ייהאס הסורק תואס 112" הפכה לא רלוונטית בעליל. אבל, לא כל הדרייברים הללו נוצרו שוויס. דרייבר תנש בסיסי ופשוט מספק יכולת טרום-סריקה ויכולת סריקה בסיסיות, אך חסר כלים לכיוונון עדין (שרוב התמונות הנ- סרקות צריכות לשס סריקה אופטימלית). יצרניות שונות מוסיפות ערך לדרייברים שלהס עייי הכללת כליס שמקליס את עבודת שיפור התמונה הזו. לדוגמה, כמה מן הח- ברות מספקות כלים שעוזרים למשתמש לב- חור אבחנה אופטימלית וערכי צבע (ערכי 8 או עקומות גאמה). תכונות שימושיות נוספות כוללות שליטה בהצללה ובהבהרה, סריקת צבע מוקדמת (קת1חת16503/ זס201)), וכיוונוניס אוטומטייס עבור תיקוני צבעיס וצל. בנוסף קיימות גם אפשרויות לקביעת ערכים מוחלטים עבור שחור ולבן, שליטה בזום, וכלים לחיתוך התמונה. ₪שם ממשק ופספ כיום, בגלל התפוצה הנרחבת של התקנל 1 (כמו דיסקיס קשיחים רבי נפח, כונני ואסא-62 וכונני |וצסטףץ5), רבים מן המ- חשביס מכילים ממשק 8081 של 8 או 16 סיביות. רובס משתמשים גס בדרייברי 4571 תקניים. פירושו של דבר הוא שבוודאי תוכל לזרוק את לוח ה-5051 שסופק עס הסורק ולהריץ את הסורק דרך בקר ה-5051 הראשי שלך. דרייברי 45/1 מקניס לך, ברוב המקרים, אפשרות להתקין את לוח ה-5051 של הסו- רק לתוך המחשב שלך ולתצר אותו כך שי- עבוד בצורה עצמאית, וישרור דו-קייס של שלוס בעו לבין לוח ה-50681 הראשי. בכל מקרה שלא יהיה, יותר קל ויותר מהר לחבר סורק ל-6? מאשר היה לפני 20 חודשיס. ממשקי 5081 מיוצריס במספר תת-תקנים הנבדלים זה מזה באורכו ובמידת הגנתו של הכבל מהפרעות אלקטרומגנטיות. חלקס מציעיס תקע סיומת ל-5051, כאשר באחרים התקע בגוי לתוך הסורק. בנוסף לכך מספרי ) הפהס בסורה. יעצ) ההחשב ארכיון ! = מערכת מושלמת לסריקת מסמכים באמצעות הפקס המשרדי ושמירתם במחשב לצורך איחזור המידע. = תוכנת ארכיון מלאה לטיפול במסמכים = שיגור וקבלת פקס במחשב 9 כזאי?]וכו מחשבים ותקשורת בע"מ ₪ שד' שאול המלך 39, ת"א. טל: 03-6918923 7 זו ו 6 ישראל אפריל 1994 סורקי צבע 168 6 ישראל אפריל 199% התמונה המל 4 סיביות, האם ה| מספיקות! לפעמים נדמה ש-16.7 מיליון גווניס הם גוזמה ו-.%11.1 058 פראי. בפועל, שיטות הדפוס חקונוונציונליות משיגות טווח די- נמי גדול יותר מכל הסורקים בסקירה. בתמונות אלה רואים את ההבדלים בין 2 תמונות המקור (כפי שנסרקו בסורק תופי קונוונציונלי ועובדו על מערכת סאיטקס) ובין התוצאות שה- תקבלו עייי סריקה ב-5 מהדגמים שבחנו. את ההבדלים בטווח הדינמי רואים בשטחי הצל הכהיס (שהופכים למסה שחורה ללא ניואנסיס) ובשטחי הצבע הלבן (שנראים שטוחים, ללא פרטים). הסורק התופי מייצר גס סרי- קה רביעית, מונוכרומטית, העוזרת להדגיש מעברי גוונים, לה- בליט ניגודים ולהחיות את התמונה. כאשר משתמשים בסורק שולחני אפשר לשחזר את האפקט של הסריקה הרביעית עייי שימוש בתוכנת עיבוד תמונה, למשל, קסהפסזסת ופילטר קת תפאט נאמנות הגווניס חשובה במיוחד בשחזור נכון של צבע העור של אנשיס. בשטחיס אלה כל סטיה קלה גורמת לפגס בלתי נסבל. נטיה של הסורק לכיוון גווני אדוס גורמת לפניס להראות כאילו האדם קודח מחום - או שיכור. נטיה לכחול הופכת אותו לחיוור ואנמי. הדגשת יתר של ירוק יוצרת צבע עור של הייאנשיס הקטניס ממאדיסיי. עודף בכל הצבעים :וצרת יסתימהיי של שטחים בתמונה. מחסור בכל הצבעיס יוצר את הרושס שהתמונה נחשפה לאור מסנוור ויינשרפהיי. סורקי צבע 20 ספַבהּקבּיואסט הד השח זדחז לחר רסן- סיק 5-8000= ה0ס5ק= 52!] יו01/130ח508 64זסיוס;ו ו 449 6 ישראל אפריל 1994 120 0 ישראל אפריל 1904 4 השוואת תנדונות ע'קר'ות. פורקי סורקי צבע 5 וצה זא נוי חצם ה)ה 5ט|0 פטסזה גוח 0 יר 3 7 11666 6065וז] 800/01 זא 6600/01 6ח| 6 חן 06 ווזועש 5999 46006 הזועצ 5799 | סוסחלו וצו 5895 5ט0!ה הזו 51,299 הווש 51,525 חש 51,375 0 5 2 01051100 5 2 0105000 = פאצס0חו/ש זס! פטוק ז6!ץ01051ו1 = קסה05זסת? 46006 | קסה5סזסח 0006 סח זו הווא 1.5995 1 5 00%%5חו/ זס = 2.5 5אוס0חוש זו 006 ה 1 ד חב זו 5 010 הו 30 1.1 פאוסטחוע 1 ץז 5 פח0ו5וצח₪ 5חסו1ט501 פחסופוח+ 00 0618 605 וס = צח ה | הד ת ,חסופואו0 המת 100 6 66010 סח סח סח 6ח! 65ו/א 60 וו 822 ,₪0 ז| הגו 822 = ,01 5169 1120 א 25| זז וו6חְחָהּם ₪ 71 -זס זושַפָפָהם ₪ 71 = 6.8|6ז83|!3 200 0 ההוז 0 חווטה ,חח ,א ופ | , 0 91% 00ח6ו50 6 056( 580 04 ,056(. 580 | ,חסזטַהווחזו, זפ 1000 ו 6 ,סק 3 א 7 וא 770 86-מ 06( 05 3 03" יי 0-77 0 4-96 66( 503-626-2291 5 45 0" 4 4 ל או 08( 8 יו 10 99 468 7+ 46 15 4 אאשט אטאט 0 חסופוצ הצ ו 83 54 5% 54 ב 564 54 8 00| 3000 3000 0 300 40000 00 300 000 0 א 1,600 קרי ינ 120000 [ ימוי יו 10000 120000 0 1200 א 2,400 ,(ז6010) 86 80ום) 2,400 [ו) 2 05 005ו5ח= = 12 05 005ו5ושח] 8 8 2 חסופוצג | חואא1 5080 585 | הופשצ] 5080 585 010000 1 וטספ 00 0-0 ₪ - ם ם ₪ ₪ . . - . . . ₪ . ₪ ם ם ₪ ₪ . ם . . . ₪ . . . - . - ₪ ₪ . . ₪ . . ₪ ₪ . . . ₪ . ₪ ₪ . . -) . ₪ וו 5399 (זפוו) 5398 (50ו!) 5350 (ופוו) 5990 (פוו) 5499 (ופוו) 3499 בי (פוו) 3699 (0פו) 5599 בי (ו!) 5299 (ופו!) 5700 בי (פוו) 51,000 ו זו זו זהסץ ו ב ונ זו הזיהוי (כ1) של חלק מהסורקיס נקבעיס עייי מתגי 212, כאשר באחריס המספר נקבע בלחיצת כפתור פשוטה. ₪שש ברירת מחדל טיב הסריקה לפי ערכי ברירת המחדל של הסורק היא עוד אמת מידה לאיכותו. תי- קוני טרוס-סריקה היו בעבר כל-כך קשים לביצוע, ‏ עד שנחשבו לעבודה יישחורהיי. כיוס, לעומת זאת, תוכנות סריקה ב-24 סי- ביות מספקות פיצוי אוטומטי עבור חשיפת יתר או תת-חשיפה, ועבור בעיות תאורה אחרות. כל הסורקיס שבדקנו מסוגלים לשפר, בא- מצעות התוכנה, תמונות שנסרקו. אבל, שי- פצור תמונה תלוי בכשרונו של המפעיל באו- תה מידה שהוא תלוי במבנה המכני של הסורק ולכן לא היה לנו קל לבצע מבחן או- בייקטיבי שיקבע איזה סורק מבצע תיקון תמונות ידני על הצד הטוב ביותר. בהתחשב בכך, נתננו משקל רב לסריקת צי- לומי צבע תוך שימוש בערכי ברירת המחדל. בפרט, הסתכלנו על טיב הטיפול בגווני עור, ואזוריס מוצלים, הנאמנות הכוללת של צב- עיס למקור וחדות התמונות. בוחנינו הציצו גס בכליס הטרוס-סריקתייס שסיפקו היצרנים, ודירגו את קלות שימוש ואת איכות התמונה שיכלו להפיק. אף אחת מהיחידות לא יכלה לשחזר צבעים מדוילי- קים ללא תיקונים לפני הסריקה. רוב תו- כנות הסריקה בנויות כך שיוכלו לזהות ול- שחזר גווני עור, וכל הסורקיס יכלו לקבוע צבע שולחניים לא קים ) קִים ₪] המוצרים מפורטיס בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי 00 5 900 זפסוחטה ו01ד סח א8? זפפוחטת 6876 5008 63001 5 !חח הוח [085ח/) 8768 ח508 וחטוחוצהוח 8160 [וק0) הסוזט!650ז סוזקס (וק0) הסוזט/1850 8180וסכז16ח1 זסטוזט הוהעצד ו חסופזסע 800 זטשוז0 חובאוד שחואישוטזק בי 180% 806 6 2007 00 תתו 600 007851 חס 016ת65זקד 0 00-88 חסוזקס ז57081-16808 סוס קחד הזז גווני עור באיכות מתקבלת על הדעת. אזורי צל הקשו על סורקיס שנטו לתת-חשיפה, אך טופלו היטב עייי תוכנות עס נטיה לחשיפת יתר. שש הוצאות שני הסורקים שבלטו בסקר זה, וגס זכו בייבחירת העורכיס", הס אס]] |16ת508 :11 ו-/15] ז360]%ח503 א107016]/. | ה-|508016 היה מהיר בכמעט 50% מהמתחרה הקרוב ביותר (]11 ה503 חז₪!60ק5 אזגק5), | וחבר המושבעים שלנו זיכה אותו במקוס השני, אחרי ה-1152 ז3%6/(ת563. ביצועיו בין הטו- ביס גס במבת(ל הפרדת הקוויס וס- קלת-האפור שלנו. ה-157] ז460]/ת503 מונע עייי מנוע סריקה חדש, מהיר באופן ראוי לציון מאחיו הבכור, ז460ת563 א6וסזסג/ ]| והפלט שלו זכה במקוס הראשון. ל-157] ז%6ג]את563 יש גם מערכת כיול. צב- עיס חדשה. הסורק האיטי ביותר בסקר זה הוא ה-48/8 58. ביצועיו של סורק מעבר-יחיד זה הושפעו מלוח ה-5051 הגרוע שמגיע בח- בילה שלו. באופן כללי, תוכל לשפר עת הבי- צועים שלו במחיר טוב עייי השקעה בכרטיס 1 מהיר (אס אתה מוכן להתפלש בב- עיות תאימות פונטנציאליות), וכן עייי אי- חסון נורות 868 חלופיות במזווה הקרוב. אף לא אחד מן הסורקיס הפיק תמונה בא- בחנה שהתקרבה לאבחנה אופטית המ- קסימלית שהוכרזה. הקרובים ביותר לכך היו ,1200 ח0קגז23 0%ו5ט]א ,8006 30%ז4ותך 7 +66א8ת508 א0)6ז0ו]0 (- אסגזגותגך 6, והאבחנה הנצפית המקסימלית הייתה וק! 284. החברות טענו לאבחנה או- פטית מקסימלית של בין וק[400 ל-1ק6001. באופן כללי, מוצריס שהתפארו באבחנה או- פטית גדולה מ-גק3001 נתנו ביצועיס טוביס במקצת מאשר מאשר מוצרי ה-:ק3001, אך ההבדלים הנצפים היו בדייכ הרבה יותר נמו- כיס ממה שנטען עבורם, והדירוגים של השו- פטים היו כמעט בלתי משוייכים לגמרי לא- בחנה הנצפית או הנטענת. למרות שבפנל השופטיס הרגישו שה-ז6אג]את563 וה-161ת568 הניבו את הת- מונות הטובות ביותר, מעניין לראות שה- סורקיס במקומות השלישי והרביעי נתנו תו- צאות שונות עבור סוגיס שוניס של תמונות. ניתן לראות בברור שחלק מהסורקיס טוביס יותר בסריקת תמונות מוארות וחשופות היטב, | ואחרים בסריקת | תמונות תת-חשופות. ₪₪ש לבחור פורק מלבד אבחנה, מהירות, תוספות וממשק, הקריטריון החשוב ביותר בבחירת סורק שו- לחני הוא איזון צרכיך לעומת תקציבך. עליך להתאים את היחידה לגודל ולאיכות. הנ- דרשת מהפלט הסופי שאתה רוצה. לפני שמחליטים לקנות סורק צריך לנתח את סיבות הצורך בו, השימוש המיועד לו, והכי חשוב: מה תעשה בתמונות שתחולל איתו. באופן כללי, הקבציס שתיצור בסריקה יש- משו לביצוע 2 סוגים של פלט - הכנה לדפוס או פלט דיגיטלי. מדפסות שולחניות ומדפסות פילס הס מכ- שירי פלט דיגיטליים טיפוסיים. כאשר אתה סורק חומר שאתה מתכוון להדפיס, עליך סורקי צבע התאים את אבחנת הסורק לאבחנת המ- דפסת, או לפחות להגיע הכי קרוב שאתה יכול. לדוגמה, אס אתה משתמש במדפסת צבע :ק4000, כדאי שתקנה סורק עס אבחנה אופטית של :ק4006 לפחות. עבור סריקות המיועדות להכנה לדפוס, חוק האצבע אומר, שה-:ק8 של התמונה הנסרקת צריך להיות כפול מה-וק! של הרשת המיועדת. לפיכך, אס אתה מדפיס פרוספקט ברשת של וק1101, עליך לסרוק ב-1ק2200. המנע מהפיתוי להגדיל את האבחנה בהרבה מעבר לרזולוצית הפלט המתוכננת. סיבה אחת היא שסריקת-יתר יוצרת קבציס ענ- קיים, לעיתים בלתי-אפשריים לניהול. סיבה אחרת היא שבזמן ההמרה לרסטר, המדפסת השולחנית או מדפסת הפילס שלך, או תווין הלייזר של לשכת השירות (שמבצע את הפ- רדות הצבע שעוברות לדפוס), משליכיס באופן אוטומטי כל מידע שאינו חיוני לת- הליך זה. הדפסות אלו בלשכות השרות הן תהליך יקר וארוך מאוד, שאין לך שליטה בו אלא עייי המנעות מניפוח הקוב בפי- קסלים מיותר. חלקה השני של משוואת האבחנה הרצויה היא גודל: מה יהיה גודלה של התמונה הסו- פית, ביחס לחומר הנסרק המקוריו היחס הקטן ביותר שנחשב בתחוס האידיאלי הוא 3 ל-1, כלומר הגדלת תמונה בגודל 13א9 אינצי לפוסטר בגודל 39א27 אינצי עדיין נח- שבת סבירה. יחס גדול יותר יכול לנפח פג- מיס בתמונה המקורית, או להבליט מגבלות אינהרנטיות של הסורק. בכיוון השני, לא תרצה להקטין תמונה לפ- חות מחצי הגודל המקורי, כי בכדי להקטין תמונה, על המחשב יילהשליךיי מידע. באופן אירוני, השפעתו של ניפוי-יתר דומה לה- שפעתה של אינטרפולציית יתר. כך, הניפוי יכול ליצור תמונה מטושטשת או בעלת מראה לא ראליסטי. ₪₪שש אנזבה מסריקת שקוביות לסורק שאתה בוחר צריכה להיות אבחנה שתתאים לפלט הרצוי. אבחנה נמוכה יותר תגרוס לפלט גרוע; גבוהה יותר פירושה ששילמת יותר כסף עבור אבחנה שלא תוכל לפדות בפלט. זו אחת הסיבות שסורק שקפיס נותן פלט מאכזב. בסרט של 35 מיימ, גודלה של שי- קופית אחת היא [א1.5 אינצי, נניח שלסורק שלך אבחנה של :ק10006. זו תניב תוצאה טובה כשאתה סורק ביחס של 1:1 או אפילו 3 אך אס התוצאה הסופית שלך הוא תמונה בגודל 11א8 אינצי, היחס קופף ל-1:7. לכן, סורקי שקפים עובדים טוב יותר עס סרטים בפורמט גדול יותר, כגון 4א5 אינצי או אפילו 10א8 אינצי. מזיני מסמכים אוטומטיים, מוספיס הכ- רחיים עבור עסקים שסורקיס בהם טק- סטים לעיבוד 008, אינס מועילים במיוחד עבור סריקה גרפית יירציניתיי. כל הסריקות מלבד הראשונה מתבצעות ללא השגחה, לכן לא ניתן לכוונן קונטרסט, צבע או גודל. בנו- סף לכך, מיקוס המקור הנסרק לא מדוייק במיוחד, כך שיתכן שתחתוך או תסובב את התמונה בלי כוונה. במצב כזה, למרות המי- קוד (פוקוס) האוטומטי שרוב תוכנות הס- ריקה מציעות, יתכן שהתמונה הסרוקה לא תהיה חדה כשס שהיא הייתה יכולה להיות אילו הניחו אותה באופן ידני. איכות התמונה של סורק יכולה להתדרדר ככל שהנורה דועכת, לכן כדאי להחליף אותה באופן תכוף כדי לשמור על ביצועיס אופטימליים. חלק מהיצרנים מספקים נורת-החלפה עס הסורק. ב-1157 | ז60א8/%ח503 מופיעה תוכנת כיול-צבעיס חדשה, שמאפשרת כיול מחדש של צבעיס בכדי לפצות על שינוייס בס- פקטרוס של מקור האור. שש פורקים שולחנים לעומח חוביים בגלל המרכיבים האופטייס והמכנייס המו- צלחיסם שלהם, סורקים תופיים הס מדרגה אחת גבוהה מעל סורקיס שולחניים שטו- חיס, באיכות ובמחיר. לפני כמה שניס היה פער איכויות ענקי בין סורקיס שולחנייס לבין סורקיס מסחריים. עין מנוסה מסוגלת להבחין בין תמונות שנסרקו בסורק שטוח או בסורק תופי, עייפ הבדליס באיכות הס- ריקה. בין הבדלים אלו נכלליס חוסר בפ- רטיס באזורי צל ובהירות; "שנוניות" (תבניות דמויי מדרגות) בקוויס ודפוסיס אלכסונייס; העתקת צבעים (תזוזה בס- פקטרוס) והבדלים ברוויית (חסנוגּזטו53) צב- עים, הבדליס בהתאמת ערוצי האדוס, הי- רוק והכחול (הס לא התלכדו במדוליק), תבניות מוארה (תבניות גאומטריות הנוצרות בסריקת מקור מודפס); 8תו0ח23 (הנטיה לקפיצות או רצועות מודגשות בקונטרסט כשסורקיס בהדרגתיות); נפלים (נקודות לב- נות הנוצרות עקב אובדן מידע); זיופיס (הוספה אקראית של קוויס, נקודות או כת- מיס שלא היו במקור) ורעש (יישלגיי שנוצר לפעמים בגלל ה-602 שקורא מקור יימבלבליי כגון גדר כלונסאות או שמש החו- דרת מבעד לצמרת ע)). 1 1 6 ישראל אפריל 1994 ?ג 69 כנת הדפסי ואוו תפזטקו0) כסקיצות לסריקות / בגלל הבדלי האיכות בין השניים, גרפיקאיס 4 מקצועייס השתמשו בסורקי 24 סיביות לה- הגהה והצבה (ס) - 0קק / !חס חסווופסק). אלה נמסרו ללשכות שירות ב 4 4 בסורקים תופיים (במילים אחרות - כנסיון לפני הביצוע הא- מיתי). עבור משתמש ממוצע, שאינו עוסק ןק קש = ביישומים איכותיים לדפוס, סורק 24 סי- ו ביות הוא פתרון מעשי ונגיש בהרבה מסורק 4 וא 0 6100א +4 גאט וי 22 תופי, שלא לדבר על מחיר. עבור רובנו, סו- רקי 24 סיביות הס מכשירים קלים ולא יק- ריס להפקת מודעות, איגרות-חדשות, ברו- שורים, עלוניס, דוחות של החברה ועוד יישמים אישיים ועיסקיים שלא צריכיס להיות מושלמים. להתקני הצבע השולחניים איכות תמונה טובה יותר כיוס, והתוכנה שלהם מקלה על המשתמש הארעי ליצור סריקות. כבר אין צורך לעבור התמחות או תהליך ארוך ומתיש של נסיון וטעיה. למרות שמומחה יכול לה- צביע על ההבדלים בין תמונה מסורק תופי לבין תמונה מסורק 4 סיביות שטוח, רוב האנשיס ימצאו שסריקות 24 סי- ביות הן קבילות בכל המקריס מלבד סריקות | באיכות מסחרית גבוהה. החזקת סורק שו- לחני שיכול להוסיף 6 ישראל אפריל 1994 סורקי צבע צבע פוטו-ריאלסיטי לדוחות, מסמכים ומ- כתבים היא עדיין בגדר אופציה, אבל או- פציה רצוייה ביותר. | בעוד כמה שניס, כאשר המחירים ירדו עוד יותר, פלטי-צבע יהיו כל-כך נפוציס שמי שלא ישתמש בהס יחשב מיושן. אחרי הכל, לפני שנתיים שאלו אותך חבריך לעסקיס אם יש לך פקס במ- שרד וכיוס הס פשוט מבקשיס את מספרו. 7-4 למרות 3950 הדולרים שעולה ה-פטסזג ג/8 5 (בארהייב), הציפיות שמחירו מעלה מת- ממשות רק בחלקן. מבחינה פיזית, הסורק מתוכנן בצורה סבירה. הוא משתמש במ- כניזס סריקה של 1030108 עם אבחנה או- פטית של 600א1200 נקודות לאינץ' (2400 אחרי אינטרפולציה). להבדיל מסורקיםס אח- ריס, הוא סורק ב-10 סיביות לכל צבע (ואז זורק את שתי הסיביות הפחות חשובות עבור כל צבע עיקרי ומגיע חזרה ל-8). כפי שמראים משטח הסריקה בגודל 11.8א8 אינץ, מתאם לסריקת סרטים אופציונלי (51000 בארהייב), אך העדר מזין מסמכיס אוטומטי, המערכת מיועדת בברור לעבודה גרפית ולא ל-008₪. ההתקנה הייתה יכולה להיות קלה יותר. נד- רשנו להתקין את דרייברי ה-5651 באופן ידני, ונתקלנו בקונפליקט עם אץ501 של 5. אם אתם מתכווניס לקנות את הסורק הזה, בצעו את סידורי ה-5051 בעצמכם. הי- חידה שבתננו כללה בקר | 0806₪ 0 (הבקר היחיד שאגפא מוכרת ישירות), ול- מרות שסורקיס אחרים נתנו ביצוע מצויין עס בקר זה, ל-פטסז דרוש בקר בעל רוחב-סרט גבוה בה- רבה כדי להגיע לתפוקה מתקבלת על הדעת. לקת לו 3 דקות לסרוק את תמו- נת המבחן שלנו, כלומר כ-28% לשניה. אגפא טוענת שהביצועיס משתפרים באופן ניכר בעזרת מתאם עם. רוחב-סרט יותר גבוה, כדוגמת ה-14-1742. למתאם ולסורק היו בעיות תיזמון מחדש לעיתיס תכופות לאחר סריקות, שהניבו הו- דעות "ז6חח563 6תו] )'חג6" רבות. הבעיות האלו נפתרו רק באמצעות תוכנת העזר של חוגש במוד 6חס[63ת513, או עייי כיבוי וה- דלקת הסורק מחדש (אין לו כפתור אי- תחול). למרות הסריקה ב-30 סיביות, ה-פטסזג, הציג את טווח הצבעים הקטן ביותר של כל הב- ציר, אפילו שבטווח הזה איזוני הצבע היו פדנטייס במיוחד. שלא בדומה לסורקים שטוחים אחרים, ה-יטסזג/ די טוב בקליטת פרטים באזוריס מוצלים (על חשבון אזוריס מובהרים שנקלטו רע). תמונות-קו גס כן מו- פרדות טוב עייי סורק זה. למרות שבעבר ניתן היה להצדיק את מחירו הגבוה של ה-פטסז4, כיוס הוא נדחק הצידה עייי יחי- דות יותר זולות עס ביצועים טובים יותר. 8 6 סוק 00/08 8800/08 ביצועיהס של 426ח] 0ז6600/018/2 408 (בארהייב 51375) וה-0זק/א.8800/01 08 6וח] (51525) היו שוניס בנושאים שוניס של מבחנינו. שני הסורקים רתומיס למנוע 3 מעברים שהציב אותס באזוריס האיטיים יותר של מהירות הסריקה. ביצועיהם, בסופו אם ש קל מק שא ששל כמה אה עוסק, עקשקלוטק יש א קס?7ק. 566 תם העידן בו סורקים היו לגרפיקאיס בלבד. עכשיו אתה יכול לשלב אלמנטים ויזואלים ולהמיר מסמכים ישניס לקבצי טקסט בלי כל בעיה. עם רזולוציה של עד וקש 1200, צבעוניות מלאה ומחיר סביר, ה]1 זט3%]אח568 הוא סורק אידאלי למשרד המודרני. זז גם אם אתה לא גרפיקאי, יכול להיות שתגיע למסקנה שאתה צריך סורק איכותי יותר. כזה שיוכל לסרוק סריקות איכות :240000 עד לרמת הפקה עם נאמנות צבעים למקור. אז אם אתה אחד שמחפש. איכות, ה88]] ז%₪860ח503 הוא הסורק שלך. >> דא )וו 58/1486 ]] עס טכנולוגית ה458ק16פַחו5, 0ק12000, זהו סורק מדוייק, מהיר עם נאמנות כמעט מוחלטת למקור. הודות לשלושה תאים פוטו אלקטריים, ה1]52 מבצע מעבר אחד בלבד מעל כל שורה בתמונה וכך מונע עיוותים ומקצר בהרבה את משך העבודה. למה טי.פי. אמ! מיקרוטק היא רק אחת מחברות הענק שבחרו בטיפי.אמ להיות המשווק המורשה שלהן בישראל. ,606 ,!פזושוסם ,016 18 הן כולן חברות המובילות בתחומן. עם ספקים כאלה, גם השירות שלנו הוא. המוביל בתחומו. תרים טלפון: 03-5337655 לס 7 לול יע ילוק לקק. אל2. כ וע )| סורקי צבע 4 השוואת תכונות ע'קר'ות. שורק' צבע שולחנ'ים ו בת וניה שי נתיום ה:ווןי שי : וו ו וו 5 )א ג הספק5 | -ה0!00. הספק] לאכ שר 0 ₪ 6 56800800 55!| ז366/ה563 ד [-0ח 008 אס!! 5080461 0זץ 15-8006 508 המוצרים מפורטיס בסדר אלפאבתי ב המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאל רו 51,699 = 65109106) 5900 0 ספוסתקו תזואו 51,099 פט0!ה הווש 179 51 תווצו 51,649 = 6זטוסוק הווא 5999 ששוזע וכו 5 זשתפווטטק 16% 9910 800 ווק 30 זסתפווסטק 1050 סק 5 2 5ש00חו חזועש (6סוזק 51061 ב ו 0 0 1 אטופם 86 חווש (6סוזן = 1.2 פט!ק 60018 זס) ז6וץ1פסוסהק סו 14 יחו זסו זז 105000סחוק המרי % )25 5אסשחוש 180 16016 ו הס 8 חספ יי ו 0 6 סח זט 006 3715 זם וווווססס 3715 = זם וווווסטס 3715 9 00 26055 | 58059 0.80% ? | 800008 20770 = החסוטהוא 20770 5 0 ה 6 ,וזח 58018 ,51-53 פוא 8 6 18 8 8 91701 = 095092 .0/8088 ו 3 0 0( 00 ל וו 78 056 86( זו 800 213-3212171 22 21ו213-321-2 10-10 בל ו 0 000 זספוחטח !10 חס 8 8 ראי 6 8 8 זפסוחטח 8% 7 6 45 44 53 72 [45 סוט 6870 5906 68007 זו ץ ו וא וא וא קת ספ 0 חח הוח 55 56 55 55 854 ווא85 וו85% (6065ח/) 8768 ח508 וחטוחוא8וח פוב 0 300 3000 0 א 300 1000 4000 400 0 א 300 חסוזט!650ז !0168 100 00 1.200 0 1,200 0 0 0100 000 חסוזט/650ז 8160!סק'ס1ח! וז חוה אשד ה ו 06% הו וו ה ל 102 ה 55 02 הפאז 8] שו חסופזפט 806 07087 חוהעשד 31 טסו ו הששו ₪ . ₪ . . . . 0 ₪ . . . . ₪ . פוחויו 806 196% ₪ .ם . ₪ . . - 00 ₪ . . . ₪ . . 08 ₪ . . . . . . ]60 655ח1חףו ₪1 ₪ . . . . . . 05 מ . . . . ם 60 חוד ₪ . . . ₪ּ . . 6010 חח8ף-זס0 0 5400 = 8100ו651) 5400 05108160) 5400 (ופוו| 5598 (זפוו) 5559 (זפוו) 5999 (זפוו| 5599 חסוזסס 5091-1860 [66וזק 511601 [בי ו [ ו * 0 5700 05108100) 5700 6סוטוחוופס) 5700 בי (וו!) 5759 (זפוו) 5959 (פו!) 5999 חסוזקס /0ת6זהק5 הזד (6וז 511601 (66וזק 51160 (0סוזק 511081 ו זצ ו וו ו זנ ו זו ו הזו של דבר, היו פחות מרשימיס מאשר מספר יחידות זולות יותר בכתבה זו. ל-8800 אבחנה אופטית של :400880060 (1600 לאחר אינטרפולציה), ול-6600 אבחנה אופטית של וק6006א300 (1200 לאחר אי- נטרפולציה). תוצאות סריקת הצבעים של ה-8800 היו מצויינות והשופטים נתנו לו מקוס 3 בתחוס זה. טווח צבעים שלו הצביע על תגובת-צבע טובה וחלוקת רגישות אחידה (פחות או יותר) בכל תחוס. לעומתו, ה-6600 הציג הדמאה טובה בס- קלת-אפור אך גרועה בצבע (אחרון בסולם השופטים). תוצאות מבחניו של ה-6600 הראו טווח צבעיס בעל חלוקת רגישות לא 6 ישראל אפריל 199% אחידה. בניגוד לכך, רגישותו לסקלת-אפור הייתה טובה והוא הראה עקומת תגובה טובה מאשר ה-8800. ה-6600 גמר בתיקו על המקוס השלישי יחד עס שלושה סורקים נו- ספיס במבחני סקלת -האפור, כאשר ה-8800 סייס במקוס ה-11. שני סורקיס השיגו תו- צאה מחפירה בבחינות הקווים. ה-8800, בעל אבחנה גבוהה יותר, הגיע למקוס הא- חרון. ה-6600 היה קצת יותר טוב, והגיע למקום ה-18. שני הסורקים רשמו מהירויות סריקה איטיות. סריקת המבחן של ה-8800 ארכה שתי דקות ו-22 שניות, מקוס 18 במ- בחניס אלו. ה-6600 היה קצת יותר מהיר, שתי דקות ו-15 שניות, והוא דורג מקוס ה-17. שני הסורקיס באיס בחבילה עם דרייברי הוג ותוכנת עיבוד תמונה מעוליס. הס באים עם 2.5 קסתפסוסם? 0006 לייחלונות", ותוכנת ה-חוגש1 הקניינית של 8, עפגת ה חג8 357 הוא תוכנה בגויה היטב המציעה כמה פונקציות עיבוד תמונה טרוס-סריקה שימושיות, כגון עקומות תיקון-גאמה מרו- בות והפחתת תבניות מוארה. בנוסף לכך, יש לה תכונת רמת-סף מסתגלת שמכוונת את חשיפת הקונטרסט באופן אוטומטי. לא תמיד תצטרך תוכנת עיבוד תמונה נפרדת, משוס ש-ח508 ץג רצה כתוכנה העומדת בפנ? עצמה. למרות ש-ת503 ג מספקת שליטה בכיוו- נון צבע עבור לכידת תמונה, לא ניתן לבצע 2 ו בה סריקת בחינה מוקדמת (ש6ו%₪ת) בצבע, אלא רק בשחור/לבן. רוב הפונקציות של התוכנה מסבירות את עצמן וקלות לשימוש, וספר שימוש טוב כלול בחבילה לשס הבהרה נוספת. ניתן להשיג מזין מסמכים אוטומטי במחיר 9 גס ל-8800 וגס ל-6600, ערכת מתאס לסריקת שקפיס היא אפשרות וכישה ב-5700 עבור ה-8800 בלבד. ה-8800 וה-6600 הס סורקים שונים אחד מהשני המגיעיס עם תוכנה טובה, אך מחירס גבוה יחסית. השורה התחתונה למשתמש: קנה סורק יותר זול ויותר טוב. קיימיס כאלה. ו הדוס יג . ה-660-// 65ת6ח זטוטקותס6 הוא סורק המתברג במרכז הטבלה, ומציע דרייבר תנגי1 סולידי והתקנה קלה. מהירות, לעומת זאת, לא נמנית עס מעלותיו. כשסרקנו דמות בת 5א4 אינצי ב-24 סיביות, סורק זה קיבל מקוס 13, עס זמן ממוצע של דקה ו-40 שניות. ה-4-660 בא עס דרייבר תוגשך קל לת- פעול שמציע מגוון אופציות. הוא יכול לכוונן את ערוצי הבהירות, הקונטרסט, הגאמה וה-808 וניתן להשתמש בו לשליטה על אזו- רי בהירות וצל. מגרעה אחת היא שסריקות בחינה מוקדמות אפשריות בשחור/לבן בלבד. בחבילה מקבלים את | 4166 5 ז0[ץ01051ת2 וניתן להוסיף +42 ב-5590 (בארהייב). קל היה להתקין את ה-660-4%. ספר השי- מוש שופע איוריסם מפורטיס שמוליכים את המשתמש דרך כל שלבי ההתקנה. אין צורך להתמודד עם מתאס 5651 במחשב המארח, משוס שה-4-660 משתמש בכרטיט מתאם מקבילי קנייני, המתחבר לכבל באורך מטר וחצי. לא מצאנו בעיות בהתקנתו והרצתו של הסורק בנסיון הראשון. זה היה באמת דבר טוב, משוס שלא צויין בספר השימוש כיצד ליצור קשר עם מחלקת התמיכה הט- כנית של החברה. ה-660-4 הוא סורק שולחני ממוצע. קלות ההתקנה וההפעלה מושכים, אך מי שעושה עבודה יותר רצינית, רצוי שיתבונן במודליס אחרים. סורקי צבע 1 יו ה-ל27-1200 32826ז1א6 מציע סריקות במ- הירות וברמת פירוט מתקבלות על הדעת, אך שיחזור הצבעיס שלו לא עולה בקנה אחד עס מוצריס מהשורה הראשונה בעלי מחיריס תחרותייס. התכונה שמקדמת את מכירותיו של הסורק הזול הזה (5895 בארהייב), היא מהירות. רק סורק אחד מל- בדו, במחיר מתחת ל-51000 (ה- חסנפוטחם 0) הפגין ביצוע מהיר יותר במ- בחנינו. תוך שימוש של 1600, ה-12007-שם הגיע למקוס השמיני במבחני מהירות. ל-2-12007 אבחנה של 300 על 600 נקודות לאינץ', אותה ניתן להגדיל ל-וק12004. עייי איטרפולציה. ליחידה שנבחנה יכולת גבוהה מהממוצע להפרדת תמונות גס באופן מעשי (נק3000 אופקית ו-1ק4506 אנכית), תוצאה קרובה בהרבה לאבחנה הרשמית מאשר רוב המתחרות האחרות. ל-12007- חסרה היכולת לשחזר גווני צב- עיס באופן מדוייק. התוצאות במבתנינו הן טווח-צבעיס קטן מן הממוצע, עס נטיה לצ- בעיס הבהירים והחמים, אדוס, כתוס וצ- הוב. צבעיס כהים יותר כמו סגול, כחול וי- רוק הקשו על הסורק בשחזורס. תוצאה גרועה זו בשחזור הצבעיס משתקפת בקשייו של הסורק באבחנת גווני אפור; רק שני סו- רקיס קיבלו תוצאות נמוכות יותר במבחני סקלת -האפור. דרייבר ה-תוגש1 שלו היה קל להפעלה, אך התוכנה לא יכלה להציג סריקה מוקדמת (שי6ןצ6ז2) בהגדלה. בנוסף לכך, סריקות מו- קדמות (ראות בשחור/לבן, גס אס המקור צבעוני. בעבור תוספת 5100, משתמשים יכו- לים לקנות חבילת 008, ז686860קץ1 של חספגזסקאם, שמחירה הרגיל 5695. מצין מסמכים עם קיבולת של 50 דפים זמין ב-5350. ה-12001- 6קג/גזואטע, | מודל בעל קונפיגורציה דומה עס אפשרות לס- ריקת שקפים, נמכר ב-51195 עס סוסחק1 פטן לייחלונות" ו-ז86406 6קעד. לולא הסורקיס של ₪+א ו-אשוסזס8א,. הי- קרים רק ב-5100 עד 5200 ונותניס שיחזורי צבעיס ברמה גבוהה בהרבה, ה-?20-1200 היה מוצר בולט בליגת המחירים שלו. | 5/6100, 0 ה-6100א (5799) וה-8100אש. (5999) הס ה-06630 א8/אט וה-00840 אג/אט בחבילה חדשה עס תוכנה חדשה ומתירל תוית נמוכיס יותר. למרות ששניהס לא קו- צריס שבחים, מחירי הקרקעית, המבנה הסולידי, והתוכנה המגיעה איתס הופכים אותס לאטרקטיביים עבור המשתמש הפרטי והעסק הקטן. שני הסורקים מבוססים על אותו המנוע הע- מיד של א א0, מצויידיס בחוצף 0 %, משטח סריקה בגודל 8.5 על 14 אינ), ומנגנון סריקה אמין ב-3 מעברים. לשניהס מכסיס עם ציר מרכזי, שמקל על סריקת גו- פיס תלת-מימדייס או ספריס עבים, וניתן להרכיב בהס מתאם שקפים (5599) ומזין מסמכיט אוטומטי (5399). ה-6100/א, תומך באבחנה של 300 על 600 נקודות לאינץ', אך ה-%8100א₪ בנוי מר- כיבים אופטיים איכותיים יותר המקניס לו 0 על 800 נקודות לאינצי. התוכנה שתקבל בחבילה תגדיל את האבחנה ל-1200 ול-1600 בהתאמה. ה-%8100א₪ נתן תוצאות סו- לידיות אך לא יוצאות מן הכלל ברוב הת- חומים, והוא שובץ בשלישון האמצעי מב- חינת סריקות-הקו וסקלת-האפור. למרות שרוב הסורקיס שהיו יותר טוביס בתחומיס אלה היו יותר יקרים, ?₪ מציעה את 12 אס]] |16ת5638 באותו מחיר כמעט. מבחן המהירות שלנו הראה תוצאה דומה. ה-8100א₪ עקף כמה יחידות יקרות יותר, נעקף עייי מעט כלים יותר זולים, ונחת במ- קוס ה-12, בערך באמצע. מבחני הצבע הביאו תוצאות מעורבות. ה-%8100א₪ ‏ ייצר עקומות דיוק-צבעיס מדוייקות מאוד, והציג טווח דינמי שפיר בחלקו הנמוך של סולס הבהירות. אבל, טווח הצבעיס היה אחד מהקטנים ביותר שבהס נתקלנו. כל זה יכול היה להתקבל על הדעת ב-5999, אבחנה של :ק16000 וחבילת % טובה, ‏ אך לפי דעתם של חבר-המושבעיס ביצועי ה-%8100אם היו מאכזבים. הפלט המודפס הגיע במקוס הר- ביעי מהסוף, ובפרט הוא הפיק צבעי-עור ופ- רטים מוצללים באופן עלוב. הדגם הזול יותר, 6100/א, עבר בביצועי המהירות שלו את אחיו ה-8100/אם, והגיע למקוס השביעי. גס טווח הצבעיס שלו היה טוב יותר מזה של ה-%8100א, אך תו- צאותיו בשטחיס אחריס של מבחנינו היו לו- קים. הוא הגיע לתיקו על המקוס הל- פני-אחרון במבחני סריקות-הקו. ועקומות ה-808 שלו נחלשו באיזור הכחול והראו קשייס בהפרדת צבעיס כהים. בעיה זו צפה גס במבחן האבחנה בסקלת-אפור, כאשר התוצאה שהושגה הייתה הנמוכה ביותר שקיבלנו, בעיקר בגלל הקושי בהפרדת גוו- שר 42 6 ישראל אפריל 1994 4 אק 5756 ₪2 !מ םג6 011005 ו +4 וריו 1 צןפ 06‏ ץצ 4 זג 5 08 11007 טאזן מז 126 ני-אפור כהים. בה- ערכה הויזואלית, בעיות בפרטים מו- צלליס הציבו סורק זה במקוס אחד לפני האחרון. שנל הסורקיס באים עם כרטיס ממשק 28/2 או 6 כבלים, כמה חבילות תוכנה טובות, דרייבר תוצא וגורה חלופית. מצורפת גס חוברת-שימוש כתובה היטב, המכילה נושאיס כמו טכניקות סריקה בסיסיות ותאור פרוטוקולי תוגשך ו-8081. בנוסף לכך, שני הסורקיס הס בעצם התקני 2 שניתן לחבר לכל מתאס 5051 שעו- בד עס דרייבר 4571 של 408166. כמו ברוב הסורקיס שבדקנו, | 4606 קסתפסוסת? 1.5 2.5 לייחלונות" צורפה לח- בילה. שני סורקיס אלו הכילו גס את תוכנת ה-068 הנהדרת 1.1 686ח18א16 של אסזטא< 5 פתוקגוח] בגירסת 8א60תג\. תוכנה זו קוראת טקסט באופן אמין, ואפילו מש- חזרת אותיות משופעות (09ו6)81 = וייכבדות" (מודגשות) וכן את הפורמט של הטקסט (ווסץ13). דרייברי ה-תו141 של חסנפוטחם כו- לליס תכונות כמו יכולת שליטה בעקומות הצללה והבהרה בנפרד, ומד צפיפות המציג את מרכיבי ה-808 של פיקסלים בסריקת הבחינה המוקדמת. לפני זמן קצר בלבד, סורקיס אלו היו נח- שבים למציאה גדולה. אך ה-8100/אש, למ- רות מחיר-תוית נמוך מכל מוצר אחר שב- דקנו, נמצא כיוס בעמדה נחותה לעומת מודלים של 68ח6וחג/ חספקם, 117 ו-016%ז10/. אספסם 55161 9ה1החה503ה0ו₪61 0 ₪5-8000 שני הסורקיס של וחסו5ץ8 8תותהג50 ב-5999 חספקם, | ה- הסן0 וה- הספקם 06 ישראל אפריל 1994 סורקי צבע 0ז? 25-8006 ב-51649, נושאיס תויות מחיר אטרקטיביות. אבל, כאשר מדובר בפלט, רק ה-25-8000 מוציא תמונות באיכות גבוהה כפי שאתה מצפה מסורק שטוח. וחס)55 קתוחת508 חסגוס* הוא בעצס לא יותר משם קליט ל-₪5-6006 חספקם בצירוף ₪ 4.0 זסתפ1[פטו? 6זטו10? א]גזפסזסו!א וחיבור מקבילי דו-כיווני או ממשק 5051. ל-חסו)4 וח6ו5ע5 קַתנתת563 אבחנה אופטית של 300 על 600 נקודות לאינצי (גק6006 לאחר אי- טרפולציה) והוא משתמש בטכנולוגית הס- ריקה במעבר אחד של חספסת. למרות המ- חיר הקורץ ומהירות הסריקה (מקוס רביעי במבחן המהירות), טווח הצבעיס העני שה- סורק מפיק מקטין את האטרקטיביות. סקלת-האפור לא מסוגלת להגיע לשחור *"אמיתייי, והסורק קורא אדומיס וירוקיס חזק יותר מאשר כחוליס ברוב התחום. כך, איזוני הצבע הגרועים גורמיס לתזוזה לכיוון הצהוב. יכולת ההפרדה באיוריס קווייס היא 203 קויס לאינץ, כך שאס תרצה לבצע 8% על אותיות קטנות, תצטרך לשקול סורק רגיש יותר. עבור מחיר גבוה יותר, ה-25-8000 מציע איכות תמונה טובה ואבחנה משופרת (400 על 800 1ק6 אופטית ו-1ק8006 לאחר אי- טרפולציה), ביחס 55101 קתוחת503 חסווס. בחבילה מצורפת הגירסה המלאה של 0 ז6ת113סט 6זטוסו?, והיא כוללת. דריי- בריס נוספים. ל-26-8000 לקת רק 47 שניות לסרוק את תמונת המבחן שלנו, והוא הגיע למקוס השלישי, אחרי אס]1 61[ח569 שז] ו-1]] תג56 ותנת!60ק5 אזגק5. להבדיל מאחיו המוגבל יותר, ה-85-8000 יכול לסרוק במ- עבר אחד או בשלושה. המבחנים, שנערכו במוד שלושה מעברים, הצביעו על טווח צב- עים גדול יחסית, אך עדיין קטן מכמה מת- חרות אחרות, ביניהן ?₪4 ושני סורקים של 6%ו0ז10!א. למרות נטייתו להגביר את הל- רוקיס ולאבד את הכחולים בגווניס הבי- נונייס, ל-26-8000 יש את איזון הצבעים הטוב ביותר שבדקנו. בנוסף, יכולנו להבחין בעין בלתי מזויינת בין 28 (מתוך 37) דגימות סקלת -אפור, יותר מכל סורק אחר במאמר זה. יכולת הפרדת הקויס של ה-35-8000 מסתכמת | בכ-4.5 מחזורים למילימטר (כ-וק2291) ולכן אינה כל-כך אטרקטיבית בעבודת 06%, יחסית לסורקיס אחרים. עובדי-סריקה מתלמדיס בודאי יעריכו את נסיונות הדרייבר לספק אחידות במהלך תה- ליך הסריקה-עריכה-הדפסה. בדומה. לפו- נקציה דומה של <12, דרייבר ה-תוגשך7 של חספקם נותן למשתמש אפשרות ליישם עקו- מות תיקון בהתבסס על התקן הפלט וסוג הצג, כאשר הוא מספק אבחנות ועקומות עבור כמה התקניס נתונים. דרייבר זה הוא אחד הבודדיס שמספקים אפשרויות זוס בסריקת המבחן המוקדמות. . לרוע המזל, מגבלותיו של הדרייבר ירחיקו מקצועניס מהסורק. אחת המגבלות מכריחה אותך לבחור רק מתוך סדרה של אבחנות קבועות מראש. למרות שסדרה זו מכסה את תחוס האבחנות השכיחות ביותר בשימוש, הדרייבר מגביל את גמישותך ולפעמים מכ- ריח אותך לסרוק ברזולוציות גבוהות מאשר היית סורק אחרת. יותר מזאת, אין כל דרך לכבות את פונקצית כיול ההתקנים; בכל מקרה תצטרך לקבוע את התקני הפלט שלך. אס אתה זקוק לשליטה נרחבת יותר, קת בחשבון ש-ז6ח115סט? 6טוסג? כולל דרייבר קנייני אך גמיש בהרבה עבור שני הסורקים, גם ה-756ץ5 קהותת509 ה0ג8₪ | וגם ה-25-8000 הינס קלים להתקנה, פשוטים להפעלה ומתומחרים באטרקטיביות, בה- תחשב ביכולתס. אבל, איכות התמונה הטו- בה יותר של ה-₪5-8006 הופכת אותו לקניה יותר כדאית. א !-60/010396 105ח66 ב-51099, ה-]-00107880 5ט10ח66 פצא הוא גירסתה של מץא 0 |גהסו)גח6)ת[ ל-1/101016% 1 66ג]אה503 ה--001077326 . יכול לקרו. למונעי ומ- נועי התקציב, שלא משנה להס לקבל טכנולוגיה קצת מיו- שנת תמורת סורק שאליו מצורפת תו- סורקי צבע כנת עריכת תמונות ו-067%. ה-7326-1ז6010 מפיק 300 על 600 נקודות לאינץ' אופטית ו-120060 לאחר אי- נטרפולציה. ביצועיו היו סביריס יחסית לס- ריקה בשלושה מעברים. הוא הגיע למקום השישי במבחני המהירות, עס מהירות ממו- צעת של דקה ו-23 שניות להדמאת תמונה בגודל 4 על 5 אינץ', (ברוולוציה של וק3006 וב-24 סיביות). שטח הסריקה המקסימלי הוא 8.5א13.5 אינצי. עורך מפות-הביטים המצורף הוא סו0ת?1 0 6אט[26. למרות שזהו לא שס גדול בח- בילות הדמאה, התוכנה מציעה את כל הת- כונות הבסיסיות שתצטרך עבור סריקה, תי- קוניס ואפקטים מיוחדיס. אם תרצה תכונות נוספות, תצטרך להוסיף תוכנה נו- ספת לספרייתך. החבילה מכילה גם את 5 1 600, שהיא תוכנת 008. ה-]-7886ז6010 לא היה אחד הסורקים הק- לים להתקנה. תהליך ההתקנה כלל הוספת הדרייבר, הטענת התוכנה ואז עיצוב תצורה בתוכנה כך שהיא תוכל למצוא את כתובת הזכרון של הדרייבר. דרייבר ה-חופאי7 פלט הודעת ייאין מספיק זכרון'" בכל פעס שה- שתמשנו בו, אך הוא עבד. ה-10₪ח06 1 מראה שיש עוד רוח חיים בעי- צוב הישן של ה-]1 זס36אתג50 ולמרות שח- סרות בו התכונות של מודליס חדישים, הוא עדיין יכול לספק את צריכהם של מש- תמשים פחות תובעניים. חברת היולט-פקרד תמיד יצאה לשוק עס סורקי צמרת, (ה-0ת50 | יי אס]1 ממשיך מסו- רת זו. עס כוונות להחליף את ה-0]] |16ח563, ה-אט]1, (51179), הוא יהלוס של 24 ביט ומעבר אחד, המציע אבחנה או- פטית של וק4006 שהופכת ל-1600 אחרי אי- נטרפולציה. | המחיר והביצועים | של ה- |16ח563 הקנו לו את תואר ייבחירת העו- רכים". הסורק הזה מבצע את יעודו על הצד הטוב ביותר. הוא הסורק הכי מהיר במאמר זה, עס מהירות של 28 שניות לסריקת המבחן שלנו. הוא הראה טווח צבעיס רחב עס תזו- זונת קטנה לכיוון אדום, במטרה להגדיל בהירותס של התמונות. סריקות הצבע שלו היו הטובות ביותר במאמר זה (יחד עס אלה של ה-1!57] ז0אג]את503 016%ז10/), והיו דו- מות להפליא למקור. גסם ההדמאה בסקלת-אפור הייתה מצולינת. (לאלה שווצים סורק סקאלת אפור בלבד, ?14 מציעה את ה-ק11 ו16ת563 117 המ- ציג אבחנה של :30060 ב-5879). ה-אסן] הראה רגישות עדינה בסקלת-האפור ויכולת לשחזר שחור אמיתי. תמונות-קו הופקו במ- דוייק, ואס תצטרך לעשות עבודת 008 רבה, תמצא שה-אס!] |16ח569 יכול להפריד גס פונטיס קטנים. 7 נותנת זיכיונות | על טטכנולוגית ה-2.0 7986ט460 היחודית שלה ליצרניות 8 עיקריות. יישומי 008 המשלביס את מקנים ל-א116 ול-ק11 יכולת לס- רוק טקסט מרקעיס צבעונייס או מוכתמים מבלי לאבד את הפורמט המקורי של הט- קסט. > ו 106 << 0 270 אש 111057 > א ]|| ם569 ממתת60ק5 7 2 6 ישראל אפריל 1994 )1-( סורקי צבע 4 השוואת תכונות ע'קר'ות. פורקי צבע שולחנ'ים אגואט 2055 5 אאאעט 6 688 הוח 00 6 תווצו 51,895 46006 הוושו 52,495 40006 תזושו 54,600 30006 חזואו 51,995 6ססטה וזזויי 1.295 ד וו ופ אסזפטון 000 10000 וחטזו 500 0 חסףמזהק || ח508 5 20005 תווצו 51,999 רא קייםר) קיים ₪] המוצריס מפורטיס בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי 00 יי [י ויוי זססוחטת 01 זססוחטת 18% זםוחטח 6876 500106 88081 180 ח8 וח פחוחַת (65ח6חו) 8108 ח508 וחטוחואהוח 8190 חסוזט!1850 |3סוזק 0 חסוזט!1650 0/8186כז6זח זסטוז הוהעשך 6 חסופזסט 806 זסצוזט ומד ישוק זו סווחצו 800 180% 200 00 סש 655תזחטוז₪ 050 6010 01₪מ65זחד 60/0 בחרח8ף-00101. חסווקס 601-186067ח5 חסוזקס 07ה5876חהזד ץזחק זו 010510 זז קט 105סחץ זס! ק0ח0105ח? זו הוח זס) קסחפסוסווץ סח ,55 2 005חו 5 2 00%5חו 5 8צו60חו/ 25 60%5חו 25 00%%5חוש 6 2.5 פאוסטחו 6 חוזוצ 52,295 אחו0זס 00 5 2 פאיס0חו/ ו ואט אגואט ]| ו ו סח א6זפטא! | 6! 65וססחו ד 6 65וחַ0ו0חו661 1 .| 65וט0סתת66ד = 6ח! 65וחָט!סחה766 = 6ח! בחסוזחזשזחו , 51 5060001 4030 610 3393 ץ0169 3353 6 1544 6 1544 | ההּהָאט3// 1929 , לא חסו!ה 15225 3 א ,8006זז10 וז .80 ]160 , ₪190 זם סזחוס? זם זחוס? = || ,שוחו .6 = 92718 0 ,חואו 8 8 ).סוכו 0 .5פווקוו/ 5 5 5 אסא 1ו800.562.03 1 ו800-562-03 16 066 שחסא 5 200 3 3 44" 4 0 0 4 4 4 7 72( 00 0 64 43 472 1+ 00 48 1-8 0 00 0 הר 06 אאואט אאט ה וה ו א6ופטו 85 5%64 88 958 8 7וא85 55 3000 וי [ומר יי 00 יי 000 000 ו 0 + 2,400 0 >< 2,400 0 > 2.400 0 א 1,600 20-00 0 א 2,400 06 04 1 זסטוז הובצד ‏ 204 וצו הובצ ד /08ח508 13708806 50800 א1308786 | 01חח563 181006 1ואח508 אסופטו 2 951 0חוש זט 24 4 66620ש50 0818 = 22 5אסשחו/) זסו ₪ּ - ₪ ₪ . . ₪ | מ - ₪ - ₪ . ₪ ₪ ₪ ם ם ₪ ₪ - - - . . ₪ ₪ ₪ ₪ . . ₪ ₪ - ₪ | . ₪ . ם ₪ . ₪ ם ₪ . ₪ ₪ ₪ - . 2 . סא (ופוו) 5495 סחסא בי 6חסא (זפוו) 5395 (ז5וו) 5496 | (פוו| 5895 (ז5וו) 5895 (ופוו) 3695 (זצוו) 5695 ו (ז5ו!) 5496 זו ו וו ו זו ו ו התקנת ה-אט]1 |16ת568 נעשתה כמעט בעי- נייס עצומות. ₪37 מספקת מתאם 5081 המ- בצע קונפיגורציה עצמית ומעליס את הצורך להגדיר כתובות או לקבוע ייגימפרים'י. מצו- רף העתק של 85 זט|ץוצסוסתק 41608 עבור ייחלונות'י , יחד עס דרייבר רב-עוצמה המ- בצע חלק גדול מתפקודיה של תוכנת עיבוד תמונה. ?₪1 בנתה יחידה מאוזנת מאוד, בה מהירות גבוהה מתמזגת בשלמות עס איכות פלט מעולה. ביצועים אלה, ביחד עס תי- מחור אגרסיבי, הופכים את ה-אס]] 161ת508 למנצח. ו ₪א!ן ,55!! ,!! 30 /ה563 ה-1157 ז8%6/ת563 11010166 החדש (5900 ברחוב האמריקאי) מכיל תוכנת תצו- רת-צבעיס חדשנית ואיכות פלט עילאית 6 ישראל אפריל 1994 שעולה על כל הסורקיס האחריס במבתנינו אלה. ]1 ז3%6)אחג56 הפופולרי (5900 בר- חוב) וה-2א]1 ז13%66א/ת563 (51699 ברחוב) לא היו מרשימים כאחיהם הצעיר יותר, אך שניהס נתנו תוצאות סולידיות במבתניס. מוצרים ישנים אלה ישארו בקו הייצור של א06%ז10א, עס מחיריס נמוכים יותר שטרס נקבעו. למרות שמהירויותיהס של הסורקיס לא עמדו בוו של א1]6 )16ת568 47, איכות הפלט, | המחיר ושיטת | הכשל | של ה-57]] ז60ג)אח563 הקנו לו את תואר ייבחירת העורכיסיי, ביחד עס המכונה של ונ ה-11 ז460/%ת563 וה-1]88 שונים רק בתח- בילות התוכנה שלהם, ואילו ה-ז366/%ת563 7 מתבסס על מנוע חדש. ל-57]] שטח סריקה של 8.5 של 11.6 אינצי, קטן מאשר המודל הישן (8.5 על 13.5), והוא סורק במ- עבר אחד לעומת השנייס האחריס שסו- רקיס ב-3 מעבריס. שלושת הסורקיס תומכיס באבחנה אופטית של :600830060 שניתן לשפר ל-1ק12006 בא- מצעות תוכנה. ל-]1 ז860ת564 ול-1]52 מצורפת | ₪ 2.5 קסת0)0ת? 40006 לייחלונות", וה-5א]] ז360/את564 מגיע עס הגירסה המלאה של תוכנה זו. כל סורק מגיע עס אחד מהתקני העזר הנתקעים (חו-קטן?) של א6וסזסו)א. המודליס ל-6 מכילים גס כרטיס ממשק 8-סיביות יחודי, שאמור לע- בוד עס כל מתאם 5081 תואס 4571 כבר בומן שתקראו שורות אלו.. מודול ה- חנגאך הנתקע של 00066 הוא תוכנה מצויינת גדושה בתכונות. יש לה את כל התיפקודים הסטנדרטיים, כמו. כיוון בהירות וקונטהסט, סריקות מבחן בצבע או בשחור/לבן, חיתוך תמונה וזוס, הפיכה לת- מונת מראה, ושליטה על עומק. צבע, קנה-מידה ואבחנה. הוא גם מציע ערוצי 8 עם כיוונון נפרד, ושליטה עצמאית על צל, גווניס בינונייס וגווניס בהירים. בנוסף לכך, מודול ה-תוַג1 מכיל מד צפיפות או- פטית המציג את ערכי הצבע של פיקסליס בסריקה מוקדמת. יש לו 6 מהירויות נתונות, וכן פילטרים ואפקטים מיוחדים לטישטוש, חידוד, הדגשת שוליים ויצירת ייתבליטיסיי. מעבר לכך, תוכל לשמור תצורה מסויימת של שינוייס ולהשתמש בהם בעתיד על תמונות אחרות. כאשר אתה קונה את ה-1152 ז6א8)%ת608, אתה גס מקבל עותק של תוכנת סגותגחץע חסג)01ח%6 ז6010 של א6וסזסווא. 268 היא מערכת. כיול-צבעים למוניטורים וסורקים, שפותחה במקור עבור סורק השקפיס המ- קצועי )45 ז0ג/ח564 של אסוסזסו)א. נראה שמכניזם זה עבד טוב, משוס שפלט הצבע של ה-ק5]] ז0א8/%ח564 היה בפירוש הטוב ביותר בין כל הסורקים שבדקנו, והרבה יותר טוב מאשר שני ה-68א3]את564 הא- חריס. חבר המושבעים זיכה אותו בה- תלהבות רבה בכל הקטגוריות, אך איכותה ואיזונוה של התמונה בכללותה הרשימה אותם יותר מכל. תוצאותיו האחרות של ה-1157 ז860/את508 לא היו כל כך מרשימות. הוא התמקם במ- קוס רביעי בהפרדת תמונות-קו, בעוברו את כל היחידות מתחת ל-51999, אך דורג במ- קוס החמישי מהסוף במבחני סקלת-האפור. עקומות ה-808 שלו חלשות קצת בכחולים, וטווח הצבעיס שלו ממוצע. במבחן המ- הירות, ה-1157 זסאג1אתג80 הגיע תשיעי, יותר מכפליים המהירות של האחרון בשורה (ה-2105 פטסז, 8ק4), אך פחות משליש המ- הירות של המוביל (ה-161ח503 1]). ה-]1 ז300]אח503 וה-₪א]1 זסאג₪אתג508 הס מכשירים קצת יותר ישנים, שהפיקו תוצאות של אמצע הדרך ברוב מבחנינו. למרות שש- ניהסם מתבססים על אותה חומרה, הס לא נתנו תוצאות שוות באף מקרה. עקומות ה-8068 הצביעו על נטיה של שני הדגמיס לכיוון הירוקים ועל התרחקות מהאדום, ונ- טייה זו בלטה אצל ה-1 ז6)ג/את808. מלבד זאת, לקח לסורק זה זמן רב להשליס את מבחני המהירות, בסיימו מבחן זה במקוס ה-16 לעומת המקום ה-10 של ה-ז66ג/ת503 ] ה-]1 זטאג]/ח563 קיבל מקוס שישי בהערכת הויזואליות הסובייקטיביות, הרבה מעל ה-5א11 ז3%6/%ח563 (מקוס 15). סורקי צבע הבדליס שבין :חידה ליחידה בודאי מס- ביריס חלק מחוסר התאימות בין שני הסו- רקיס שבדקנו. הבדליס בנורות גם הס יכלו להשפיע על איכות הצבעיס ומהירות הס- ריקה. למרות שה-1152 ז3%6/ח563 היה היחיד מבין השלושה שהפגין תוצאות מעולות, גס לשני הדגמיס האחרים יהיה ערך טוב אס 1006( תוריד את מחיריהס כראוי. אם דש 0 חספְבּזגק כאשר בחננו את ה-1200 תספגז8? א6)פט))], מצאנו שאכן לא הכמות אל האיכות היא הקובעת. סריקותיו של ה- 1200 חסשגז3? היו מרוחות וחלוורות, למרות אבחנה של 600 על 0 נקודות. לאינץ' (2400 לאחר אי- נטרפולציה). הוא גם היה אחד הסורקיס האיטיים ביותר בסקירה זו, במקוס ה-20 מתוך 21, בעוד מחיר המחירון שלו, 51999, היה גבוה יותר מאשר כמה מהמתחרים היו- תר טוביס. משטח הסריקה של ה- ח3380'ג? שטחו 8.5 על 13.5 אינץי. הדרייברים תואמי ה-חוגשך הכילו ממשק קל לשימוש, וכן שליטה טובה בבהירות, קונטרסט, תיקוני גאמא וכיוונוני מהירות. לעומת זאת, הס חסרו יכולת זוס בסריקה המוקדמת וכיוונוניס אוטומטייס עבור צבע וקונטרסט. המבחניס לא עברו חלק | עם דרייברי ה-שזטס8 גוגכ של אטופט/. תיבת ניהול התוכנה "יקופצת" ומ- סתירה את התמונה, והסריקה נועלת את המחשב מדי פעם. הסורק הראה טווח צבעיס צר באופן מא- כזב, ועקומות ה-808 הראו תזוזה מכיוון האדום. (גילינו שתזוזה לכיוון האדוס יוצרת אפקט נעים לעין האנושית, למרות שהיא לא נדרשת כדי ליצור תמונה מדוייקת מבחינת הצבע). נקודת אור עבור ה-חספַגזג? היתה המקוס הראשון בה הוא זכה במבחן סריקות הקו. צלילותה של סקלת-האפור וכן אבחנת הקווים הגבוהה (וק!410 במאונך ו-וק4801 במאוזן) הופכים אותו לבחירה מצויינת עבור עבודת 06 או סריקת תמונות-קוו. עס מחיר יותר אגרסיבי וכמה תיקונים בד- רייבר ה-תנגש1, ה-ת20גזג2 יכול להתחרות היטב בסורקי השורה השניה המופיעיס בס- קירה זו. בנוסף, הוא יכול לעקוף את רוב הדגמיס הללו בעבודת 06% ובסריקות קו. אטח 500 א אס אתה רוצה סורק מהיר שיכול לטפל גם בנייר וגם בשקפיס, ה-11 5035 מות)ססק5 %:ק5 ימלא את מבוקשך, עבור מחיר סטרטוספירי של 54995. במחיר זה תקבל את הסורק, מתאם | 50%:2 למחשב המארח (געע 0 0108%מ16) ומחסור בתוכנת עריכת תמונה. סורק מעבר-אחד זה קיבל את המקוס השני אחרי ה-16ת563 117 במבחן המהירות (לקת לו 40.7 שניות לסרוק ב-:ק3004 תמונת מבחן של 4 על 5 אינץ' ב-24 סיביות). ה-ווותוסטק5 ה מספק אבחנה של :60060 על :120040 ((ק24006 לאחר אינטרפולציה), והוא יכול לטפל בסריקות בגודל 8.5 על 117 אינצ מוּין מסמכיס עס קיבולת של 50 דפים זמין עבור 5395. למרות שלא בדקנו את יכולתו לסרוק שקו- פיות קטנות, היצרנית טענה שהסורק מסוגל להפיק תמונות מסרט 35 מיימ, בתנאי שה- תמונה תהיה פוזוטיבית ולא נגטיבית. במ- כשיר מורכבת זרוע המשמשת להפיכת הסו- רק מסורק-דפיסם לסורק-שקפים בקלות רבה. בנוגע לאיכות התמונה, ה- חגח60ק5 חג56 הוא מתחרה בינוני, המחזיק בתוצאות ממוצעות | במבחנים בהערכות | הסו- ביקטיביות. האבחנה המעשית בסריקות המ- בחן נעה בין 310 ל-320 קווים לאינצי, קצת יותר מרוב המוצריס שבתננו, אך עדיין נמוך מ-400 עד 500 קוויס לאינצי שנותן ה-1200 ח320ז7 א516ט]. התקנת היחידה היתה פשוטה וישירה. הקו> היחיד באליה הוא הצורך להדליק את הסו- רק לאחר שמדליקיס את המחשב. בכדי שה- מתאסם של המחשב יזהה אותם, רוב התקני ה-505[1 צריכיס להתחמס לפני שמאתחלים את ה-26. אס אתס מחפשים מהירות, ה-ת563 וח₪!60ק5 שווה ריחרוח. אחוד 80006 ,6 ה-80006 1804806 וה-120006 3304206 לא הפגינו את הביצועים שרשימות מפ- רטיהם המרשימות גרמו לנו לצפות. האבחנה המדורגת של ה-120006 היא וק6 2400 לאחר אינטרפולציה (600 על 1200 אופטית). ה-80006 מציע :ק16004 לאחר אינטרפולציה (400 על 800 אופטית).למרות תוצאות אלו, המהירות ואיכות הפלט של הסורקים לא היו בולטיס. (המשך בעמי 152) 420 6 ישראל אפריל 1994 ה 150 ברק א' יסודות מוצקים ליישומי החברה תרגוס: צבי גרייבר / ימים אלה, מי שרוצה לה- | תקדם בקצב של עולם 25 תוח היישומיס המשתנה במ- ; הירות, מנסה לבצע משימה קשה מאוד. וזאת בניסות דין במיוחד. בימים עברו, כל שהיית צריך להבין הוא 18-05 ולהכיר את סביבת המחשב האישי. כיום, לעומת זאת, אתה וו- דאי מפתח מעוכות קצה מבוססות 5וספאז/ו וקשורות לשרתי מסדי נתונים, בסביבת רשתות תקשורת מקומיות, או 5- שומיס מבוססי שרתי קבצים למערכות :י- שומיס מחלקתיות. בנוסף לכך, אתה עוסק וודאי גס ביישומים למשתמש יחיד הרצים על גבי מכונת דוס. המורכבויות המעורבות בתיכנון ופיתוח '5- שומיס לסביבה מרובת פלטפורמות. אינן 0 ישראל אפריל 1994 טריוויאליות. בדפיס אלה ננסה לפרוץ עבו- רך שביל בגיונגל הסבוך הזה. ייהמפתח הארגונייי הוא טור חדש המיועד לצרכיהם וענייניהס של המפתחים ותומכים ביישומיס מחלקתיים, יישומיס עצמאיים או ישומי רשת, למשתמש ‏ "חיד | או לרב-משתמשים, ליישומי שרת קבציס או ללקוח/שרת. בטור זה אנו נציע כיסוי לעו- מק של נקודות הקשורות בעבודתך היו- מיומית, בין אם אתה מתכנן ממשק קצה למסד נתוני .501, או יוצר רשת תיקשורת רחבה לצורך העברת נתונים ממשרדך שב- בית לסניף שנמצא באזור אחר. על המרק מרחב המאמצים שלנו יהיה רחב למדי. הרי עליך ללמוד ולפתח בסביבה שכל הזמן מת- פתחת ודורשת מיומנויות שונות במטרה לה- צליח כמפתח כלל מפעלי. היות. וכל כך הרבה יישומיס המפותחים היוס דורשים רמה זו או אחרת של נגישות למסדי נתונים, יהיה עלינו להכנס לעיתיס קרובות לנושאיס של מסדי נתונים. עס זאת לא נגביל את הכיסוי שלנו לפלטפורמה אחת או למוצר יחיד. במטרה להביא לקורא כיסוי עמוק מספיק של מגוון כל כך רחב של נושאים, אנו נעזר בכותביס המבריקיס ביותר בת- עשיה. כל כותבי המאמרים הינס בעלי ניסיון בנושא של פיתוח יישומיס בחברה. בחוברות הבאות תמצא מאמרים ‏ על :ישומי לקוח/שרת, פיתוח יישומים לרב משתמשים ותיכנות מסדי נתוניס תוך שימוש במגוון כלים שוניס ומוצרי ניהול מסדי נתונים. הוור ]שעת קת 00 0 רק לפני שנים מעטות, נפלו תוכניתנים מק- צועניס באחת משתי הקטגוריות: אלה שתי- כנתו' בשפת תיכנות נמוכה כמו 6 ואלה שהשתמשו בכלי פיתוח יישומים ברמה גבו- הה שסופקו יחד עס מסדי הנתונים. בשנים האחרות הקו המפריד הזה השתבש קצת. לדוגמה: מפתחי מסדי נתוניס ברמה גבוהה צריכים ללמוד יי במטרה לכתוב יציאות המספקות אמצעיס החסרים במוצר הנבחר שלהם. מצד שני, תוכניתני יישיי היו צריכים ללמוד על תיכנון מבני מסדי נתונים, על מנת שיוכלו לכתוב יישומיס מוצקים יחסית עבור לקוח/שרת. הטכנולוגיה היחידה שמשותפת לשתי הקבוצות, אותה טכנולוגיה שמהווה את המסד של מרבית היישומים המפותחיס כיוס, היא מסד הנתונים. בדיוק כשס שאדס חכס מציב את ביתו על גבי הסלע, כך גם היישוס שלך חייב להיות מבוסס על משהו יציב. הבה נקיס את היסוד הזה באמצעות סקירה פשוטה ומהירה של העקרונות הטו- ביס לתיכנון וניהול מסד הנתוניס. מה! מסד נתונים? מסד נתונים הוא אוסף מאורגן של מידע. סוג המידע ואופיו אינו משנה כלל. הוא יכול להיות מכל סוג שהוא החל מפירוט רשומות פיננסיות על העסק ועד לרשימת שמות של אנשי קשר ולרשימת פריטיס שנמכרו לך יחד עם מערכת המנגל המשוכללת שקנית זה עתה. לדוגמה ספר הטלפונים המקומי הוא מסד נתונים של שמות, כתובות ומספרי טל- פון והמילון הוא מסד נתונים של מילים ומ- שמעויותיהן. שניהס גס יחד הס אוסף מאו- רגן של מידע. במסד נתוניס יחסי (או טבלאי), המידע מאורגן בטבלאות: אוסף של שורות ועמודות המזכיר מחברת של מנהל חשבונות או גליון נתונים אופייני. להמחשה, תאר לעצמך טבלת עובד כמו זו הנראית בשירטוט מסי 1. בטבלה זו, כל עובד תופס שורה אחת בר- שימה, והאלמנטים של הנתונים הקשוריס לכל עובד מסודריף בטורים כאשר לכל טור יש שם. לכל עובד, הפריטים שנרשמיס עבורו כוללים מספר עובד ושס משפחה ופרטי. כל שורה של עובד נקראת גס יירשומהיי, וכל טור נקרא גס בשם יישדהיי. רשומה היא דרך משמעותית ושלמה לחבר נתונים לגבי משהו. שדה הוא פריט יחיד של מידע - סוג מידע שמופיע בכל אחת מהרשומות. טבלה אוצרת בתוכה מידע לגבי נושא מסוייס (כמו עובדים או חלקי מכונה, למשל). לעיתים תצטרך לאחסן יותר מאשר סוג אחד של נתונים, ובשל כך יהיה עליך להשתמש ביותר מאשר טבלה אחת. לדוגמה: המפתח האירגוני במערכת מעקב על מלאי תצ- טרך מספר טבלאות הכוללות טבלת פריטים, טבלת לקו- חות, וטבלת הזמנות. לפיכך מסד נתונים מוגדר כאוסף של טבלה אחת או יותר-כפי שאנו רואים בשירטוט מספר 2 אין קיצור של מונחיס המשמשים לייצוג עצמים עי- קריים או מובניס במסד נתו- נים. | במשפטים הקודמיס למדת את המונחים הפ- שוטים של מסד נתונים יחסי: טבלה, שורה וטור. למדת גס ששורה ורשומה חד הס וטור זהה לשדה. המו- נחים יירשומהיי ויישדהיי מגיעיס מהעבר הר- חוק של עיבוד נתוניס, מקוס בו הס נמצאו, ועדיין נמצאים, בשימוש רב על מנת לייצג מבני נתוניס ביישומים של עיבוד קבציס. מספר חבילות תוכנה מסחריות, משתמשות גם במונחיס של ייקובץ" או ייקובץ של מסד נתונים" על מנת להתייחס לטבלה. (אני מתייחס לחבילות מטיפוס 8055 כמו די- בייס או פוקספרו). מושגים אלה בדרך כלל מתייחסים לדרך שבה המערכת מאחסנת באופן פיזי את הטבלאות (בקבצים נפרדים), או ששימוש זה מרמז שמקורו של מוצר זה בעידן עיבוד הקבציס. בספרות מסדי הנתונים אתה עשוי וודאי להתקל במושגים נוספים. המודל היחסי מבוסס על עקרונות מתמטיים המבוטאים תוך שימוש בטרמינולוגיות שונות. לדוגמה, המונח המתמטי לטבלה הוא יייחסיי, שורה נקואת גם 710718 וטור- נקרא גם פד לטבלה. מודלים של מסדי נתונים מספר מדהים של מוצרי מסדי נתונים המיו- עדיס למחשב האישי, תומכים כיום, ברמה זו או אחרת, במודל היחסי של מסדי הנ- תוניס. מודל של מסד נתוניס מתאר ברמה גבוהה את העצמים האבסטרקטיים הנ- תמכים על ידי מערכת מסד נתונים ואת האופן שבו עצמים אלה מתייחסים האחד לשני ופועלים האחד על השני. לדוגמה, מודל מסד הנתונים היחסי מגדיר שהנתוניס צרי- כיס להיות מיוצגים באופן לוגי במבנה של טבלאות, שורות ועמודות. כמו כן מגדיר את הפעולות והחוקיס שבהן תתמוך מערכת יח- סית. יש, מכל מקוס, מודליס אחרים של מסד נתונים. דיון מעמיק במודלים של מסדי נתו- נים ובמודל היחסי, הוא מעבר למה ששייך 6וחהח 1851 ץ|0ח5 זנ ופ 6 8%5ס6פעס!כוח=] 6 וח זסטוחהטת | סוחהה זפזו] חסוחס!50 8 ץ8|ח518 | 3 6 (18ש10ז 811‏ הוחט!60) 86 5ט 16 5 6גז1 להקדמה זו. כנקודת התייחסות יש להזכיר את המודלים ההירארכי ואת מודל הרשת המייצגים שני מודלים ידועיס של מסדי נתו- ניס. בקצרה: המודל ההירארכי, מציג את הנתוניס בהירארכיה של אב/בן, כאשר רשו- מות האב מוליכות לרשומות שנמצאות ברמה הנמוכה יותר, ממש כמו תרשים או- פייני של אירגון. מודל הרשת מהווה באופן בסיסי הרחבה של המודל ההירארכי, אולס מרשה שלרשומת בן יהיה יותר מהורה אחד (או ליתר דיוק מספר הורים). מערכות לניהול מסדי נתונים מערכת לניהול מסד נתונים (15א8כ), הוא אוסף של כלים, המאפשרים לך לנהל את הנתוניס המאוחסנים במסד הנתוניס. מע- רכת ניהול זו מאחסנת את הנתונים ומ- אפשרת הן למשתמש והן לתוכניתן, נגישות לכליס המשמשים לטיפול בנתוניס. בדרך כלל אלה כוללים את האפשרות להוסיף, לשנות או לבטל רשומות; לחפש ולשלוף רשומות מסויימות; לארגן ולראות את המי- דע בדרכים שונות; להפיק פלט בצורה של 2 ר-- | (16קט1 ,עסז) טבלת שמות של עובדים. בטור השמאלי מופיע מספר זיהוי המשמש כמפתח ראשי מטד הנתונים של מחלקת מכירות נולל שלוש טבלאות קשורות. 11 1 6 ישראל אפריל 1994 12 6 ישראל אפריל 1994 דוחות וכן לבצע פונקציות אדמיניסטרטיביות, | כמו יצירת אינדקסים (מבני נתוניסם המשמשיס לצורך גישה מהירה למידע). מרבית | המוצרים | מא- פשרים גישה לפונקציות אלה באופן אינטראקטיבי. בנוסף, ניתן בדרך כלל לפ- נות לאמצעים אלה מתוך שפת מסד נתונים כמו 9 (שמשמעותה שפת שאילתות מובנית), או בא- מצעות שפת תיכנות ברמה נמוכה כמו ישיי, השלובה בתוך ממשק לתיכנות י- שומים (421) המסופק עס המערכת. שירטוט מספר 3 מתאר באופן גראפי איך זה פועל. היתרון הגדול של מערכת ניהול מסדי הנ- תוניס הוא בכך שהיא מאפשרת לך שלא לה- כנס לפרטים פיזיים של הרמה הנמוכה. לדו- גמה, אתה יכול לבחור רשומות תוך קריאה בשם הטבלאות והטורים ומתן ערכים לתנאי בחינת הנתונים, אולם אינך צריך לדעת כיצד מאוחסן המידע על גבי הדיסק. במקוס זאת אתה יכול לספק את דרישתך במונחים לוגייס והמערכת תחזיר לך תשובה. מאחר ואתה מורחק מהפרטים הפיזיים, אתה יכול להתרכז במבנה הלוגי הדרוש לך. למעשה השאיפה העיקרית של מערכת טובה לניהול מסדי נתונים היא, לאפשר שינויים באחסנה הפיזית או במכניזס של הגישה לנתונים, בלא שתהייה לכך כל השפעה על היישומיס המשתמשים באותו מסד נתונים. עובדה זו אפשרית משוס שיישומיס חיצוניים מש- תמשים במודלים לוגיים, בעוד מערכת הני- הול דואגת לכל הפרטים הפיזיים. ארבעה אמצעים חינויים מערכת טובה לניהול מסדי נתוניס צריכה לכלול גס אמצעים המטפלים בנושא הסו- דיות, שלמות הנתונים, נגישות בו זמנית לנ- תוניס וגיבוי. ובמילים פשוטות: סודיות - משמעותה מתן נגישות למסד הנתונים רק למשתמשים וליישומיס מורשים. אמצעי שלמות הנתונים - עוזריס להבטיח את הדיוק וההמשכיות של המידע המאוחסן במסד הנתונים שלן. לדוגמה, אם אתה מתקן מספר עובד, על התיקון לעבור כחוט השני לאורך כל הטבלאות בהן מופיע מספר העובד. בו-זמניות - מתייחסת לנושא הת- המפתח האירגוני 9 ו ,5+07ש6 זס 10015 6שו361ז6זח! (815כ)) הה%6+575 +הסוחפנ1ְְהּחהוח 56ה₪8+80 בין המשתמש למטדי הנתונים מפרידות שתי שכבות של תוכנה: מערכת ניהול המסד ומערכות חזית המשתמש. מיכה בגישה של מספר משתמשים או עי- בודיס באותו זמן בלא לגרוס הפרעה. הג'- בוי - מתייחס לאפשרות להביא את מסד הנתוניס למצב נכון לאחר שאירעה תקלה (כמו תקלת חומרה כלשהי). יש לציין, שלא כל המערכות הנקראות בשס יימערכת לניהול מסדי נתונים" מספקות תמיכה מובנית לכל האפשרויות דלעיל. לעי- תים אין הן מספקות אף אחת מדרישות אלו. במקריס רביס עליך לכתוב תוכניות מיוחדות, אם אתה רוצה למשל לקבוע כללי שלמות למערכת. החיסרון של גישות מסוג אחרון זה הוא בכך, שהן עלולות להעקף על ידי משתמשים אינטראקטיביים, וכן בכך שיש לחזור עליהס שוב ושוב בכל יישוס שמפותח עבור לקוח כלשהו. הדרך החלופית היא כמובן, תמיכה ביצירה של כללים כאלה כחלק מהגדרת מסד הנתונים עצמו, כך שהס נדרשים באופן גלובלי בין אס מסד הנתוניס משמש לגישה של תוכניות אצווה או באופן אינטראקטיבי. תיכנון לטד נתונים בטרס תיצור מסד נתונים, עליך לתכנן את המבנה הלוגי שלו, ולספק מידע זה למערכת הניהול שלו. משמעותה של דרישה זו היא ההחלטה אילו טבלאות דרושות לך ואילו טוריס יכללו בכל טבלה. על מנת להתחיל בתיכנון מסד הנתונים, עליך לחשוב על סוגי הנתוניס אותס אתה רוצה לכלול במסד הנ- תונים וסוגי המידע שאתה רוצה להפיק ממנו. מטרתך תהיה לזהות את כל הסוגיס הייחודיים של נתוניס (שמות לקוחות, מס- פריס קטלוגיים, מספרי הזמנות וכוי), אלו מהם הינס נתוניס אותס תצטרך לאחסן במסד הנ- תונים. | עליך להתייחס לעיבוד זה כאל תהליך של תחקיר ואיסוף נתו- נים. בתהליך זה עליך לערב את אלו שיעבדו עס מסד הנתוניס בדרך כל- שהי, ולכן עליך להקדיש את כל הזמן הדרוש לקטע זה. הבה ניתן דוגמה אחת, על מנת לתאר כיצד תהליך זה פועל: נניח שאתה הוא הבעלים של חנות ספרים המפי את ספריו בא- מצעות הדואר ומתמחה הן בספרות קלאסית שב- רשימת רבי המכר והן בספרות מחשבים. אתה זקוק למסד נתונים שיעקוב אחר הל- קוחות שלך. במסד הנתוניס יהיה עליך לא- גור מידע חשוב על הלקוחות שלך - שמות , כתובות ומספרי טלפון, כך שתוכל להפיק דוחות מודפסים וכן דוחות בצורת מכתבים שישלחו בדואר. מקוס נוח להתחיל בתיכנון של מסד הנתוניס החדש הוא בבחינת המידע הקיים בידך כיוס. בחן קודס לכל את כל המקורות האפשריים למידע הדרוש למסד נתוניס זה. לדוגמה: יתכן שכיוס, מאוחסן מידע על לקוחותיך על גבי טפסים, או בא- רונות שבהס נמצאיס תיקי ההזמנות. אס אכן כך הוא, עליך לאסוף את כל המסמכיס האלו ולזהות כל סוג של נתונים המוצגים עליהם, כמו למשל כל תיבה שאתה ממלא בטופס. אס אין בידך טפסים קיימים, עליך לתאר לעצמך את הצורך בתיכנון טופס כזה, המיועד לרישום מידע על הלקוח. איזה מידע תכלול בטופס! אילו תיבות למילוי תיצור בטופס זה! אל תמהר בעת שאתה עוסק בזי- הוי כל אחד מאלמנטים אלה. לדוגמה, אס רשימת הלקוחות מאוחסנת כיוס בכרטסת, בחינת כרטיסים אלו עשויה להראות שבכל כרטיס נמצא שם הלקוח, כתובתו - עיר, ארץ ומיקוד וכן מספר הטלפון של הלקוח. וכל אחד מאלמנטים אלה, הוא טור פו- טנציאלי. השלב הבא הוא מחשבה על הדוחות, או צו- רות אחרות של פלט, הדרוש לך מתוך אותו מסד נתונים. למשל יתכן שתרצה דוח המ- הווה רשימת לקוחות שתכלול את כל הל- קוחות שלך וכתובותיהפ. יתכן שתרצה לה- דפיס מבנה של מכתב ללקוחותיך, על מנת להודיע להם על אירוע או מכירה כלשהי העלה בדימיונך באיזו צורה תרצה לראות את הדוח הזה. איזו אינפורמציה תכניס לתוך דוח זה! חשוב על זה קצת, ורשוס את האלמנט הזה. פעל בצורה דומה גם לגבי המכתב הדרוש לך. יתכן שתרצה אף לשרטט דוגמאות שיעזרו לך בתהליך זה. במחשבה קדימאה המחשבה על הדוחות ועל הפלט האחר, עשויה, לעיתים קרובות, להעלות סוגיס חד- שים של נתונים שיש לכלול במסד הנתוניס. לדוגמה, נניח שאתה רוצה להציג על גבי הדוח, אילו לקוחות היו רוצים לקבל קטלוג בדואר. כדי לקבל את המידע הזה יהיה עליך להוסיף שדה שמשמעותו יימשלוח קטלוגיי למסד הנתוניס של הלקוח. בהמשך, עבור כל לקוח תוכל לקבוע את ערך השדה כייכןיי או יילאיי לפי העדפותיהם. התייחס גם למבנה המכתב. החלקים של המכתב שמשתניםס מהאחד לשני, | כוללים בדרך כלל את השם והכתובת של האדם או האירגון אליהס המכתב ממוען. כפי שאתה מתאר לעצמך את מבנה המכתב, או כשאתה בוחן איזושהי דוגמה שהדפסת, האם אתה רואה אלמנטים של מידע שתצטרך לאחסן על גבי מסד הנתוניס! למשל, יתכן שתרצה להתחיל כל מכתב בהקדמה ייאדון נכבדיי או ייגברת נכבדה'י. האדון או הגברת משתניס בכל מכתב לפי מינו של הלקוח. אולם המ- חשב אינו יודע את ההבדל בין אדון לבין גברת או לבין קנגורו, אלא אס כן תאמר לו זאת. מסיבה זו יתכן שתצטרך להוסיף טור המתאר קידומת זו במסד הנתונים, בהתייחס | לעובדה | שכאשר מצלנים יימר/גברת פלמונייי, וכותביס דוקא את שס המשפחה ולא את השם הפרטי, פירושו של דבר שעל מנהל מסד הנתונים לגשת רק לשם המשפחה על מנת להדפיסו על גבי המכתב. לעיתים אין זה קל כלל, משוס שהשס בכ- ללותו מאוחסן כשדה אחד אהוך. על מנת לאפשר גישה נפרדת לכל אחד משני השמות יש לפצל את השס הכולל לשני חלקים ול- אחסנס בשני טורים נפרדים: שס משפחה ושס פרטי. דבר זה מביא אותנו לאחת הנ- קודות החשובות שיש לזכור בעת תיכנון מסד נתוניס: פרק כל אלמנט של מידע לח- לקים השימושיים הקטנים ביותר שניתן. כפי שאנו רואים, נוכל להשתמש בצורה טובה יותר בשס המשפחה אם הוא יוגדר בשדה נפרד. וכאן ניתן להזכיר כלל אצבע טוב: אס עליך להפיק דוח, למיין, לחפש או לחשב בהתבסס על אלמנט כלשהו של מידע, וודא שאלמנט זה נמצא בשדה פרטי משלו. , המפתח האלרגוני שאלות מחפשות תשובה עכשיו משבחנת את כל הדוחות להס תז- דקק, מגיע הצעד הבא: לבחון מהן השאלות שמצפות לתשובה ומהו המידע הדרוש לצו- רך מענה. לדוגמה, אס אתה הוא הבעלים של אותה חנות ספרים שהוזכרה קודס ואתה רוצה לשאוב נתוניס ממסד נתוני הל- קוחות שלך, כי אז עליך לשאול מי הס הל- קוחות שביצעו הזמנה במהלך ששת החו- דשיס האחרוניס! מי הס הלקוחות שגרים בתל-אביב! מי הס הלקוחות שההמחאות שלהם חזרו או שמהוויס סיכון אשראי! אס תבחן שאלות אלו בזהירות, תגלה שכל אחת מהן תגרוס לשינוי ברשימת השדות. כיצד תדע מתי לקוח ביצע הזמנה כלשהי! מענה לשאלה זו יחייב אותך להזין את הת- אריך של כל הזמנה, כך שמסד הנתוניס שלך דורש טור הנקרא ייתאריך הזמנה אחרונה'י. במרבית מוצרי מסדי הנתונים מאפשריס לבצע חישובים על תאריכיס, כך שלאחר שנ- תון זה מאוחסן במסד הנתונים, קל לגלות מי הס הלקוחות שהזמינו במהלך ששת החודשיס האחרוניס. + על מנת לענות על השאלה השניה ולהציג את כל אותס לקוחות הגריס בתל-אביב, יש צורך לבצע חיפוש על גבי השדה המכיל את עיר המגורים, כשהיא מהווה שדה בפנל עצמו. על כן תצטרך לוודא שהעיר, המדינה והמיקוד הס שדות נפרדים במסד הנתוניס שלך (שים לב שזה מסתדר עם הכלל שק- בענו לפירוק המידע לחלקיו השימושיים הקטנים ביותר). יש גם סיבות נוספות ההו- פכות את שמירת השדות האלה בנפרד לכ- דאית. לדוגמה, יתכן שתרצה לערוך חיפוש על גבי השדה ייעיריי כדי לגלות מי הס הל- קוחות הגרים בעיר מסויימת, או למיין דוח לפי אזורי מיקוד. חיפוש או מיון כאלה יהיה קשה אס תחזיק את העיר והמיקוד כשדה אחד ואף יותר גרוע - כשדה אחד עם אר המגורים. לבסוף כדי לענות על השאלה השלישית ול- הציג את רשימת הלקוחות שהציקיםס שלהם חזרו או המהוויס סיכון אשראי מסוג אחר, יהיה עליך להוסיף שדה יימותר אשראיו" למסד הנתונים. באופן זה תוכל לתת לשדה הזה ערכיס של ייכן'י או יילאיי עבור כל לקוח בנפרד. יתכן שתרצה לקפוץ ישר ולהתחיל בתיכנון מסד הנתוניס שלך. אולס דע לך, כי השקעת זמן מספיק בשלב זה, משתלמת מאוחר יותר, משוס שזה יתן ליישוס שלך יסודות חזקיס למדי. לאחר שבחנת את פירטי המי- דע המיועדיס לאיחסון במסד הנתוניס ואת הפלט המיועד, בעצס סיימת רק את השלב הראשון בתיכנון מסד הנתוניס. הזמן שמו- קדש לחקירה ולקביעת העקרונות של תיכנון טוב של מסד נתונים, איננו בבחינת ייבזבוזיי זמן, אלא ייהקדשת'יי זמן למטרה חיובית. עוד בטרס יצרת את מסד הנתונים, עוד לפני שהזנת אף פירור של אינפורמציה, עליך לה- ציג למנהל מסדי הנתוניס את המבנה הלוגי, במונחים של טבלאות (אוסף של מידע לגבי נושא ספציפי) וטורים (אלמנטים רציפים בתוך טבלה). הבה נתאר מסד נתוניס מו- פטט לשימושה של חנות הספרים שבה עס- קנו קודם.. מסד הנתונים של הספרים ישמש לעיקוב אחר נתוניס כמו כותרי הספרים, שמות סופרים, מידע על ההוצאה לאור, מלאי הקיים מאותו ספר - כל זאת עבור כל הספרים הנמכרים בחנות הספרים הדמיונית הזו. תיכנון ב-5 צעדים תיכנון טוב של מסד הנתוניס כולל את הצ- עדים הבאים: 1. כתוב את המטרה של מסד הנתונים על מנת להכין את עצמך טוב יותר לצעדים הב- איס. 2 רכז את כל הנתוניס הדרושים. אסוף את כל סוגי הנתוניסם שתרצה לאחסן במסד הנ- תונים, כמו שס הספר ותאריך ההוצאה. חשוב על הסוגיס של הדוחות וסוגים אחרים של פלט אותס תרצה בעתיד. רשוס את כל סוגי הנתונים המופיעים על גבי אותס דו- חות. 3 חלק את המידע לטבלאות. בחר את הנו- שאים או היישויות העיקריות, מתוך הנ- תוניס שנאספו בצעד מספר 2, ואז אסוף את פריטי המידע לפי נושאים. כתוב את המטרה של כל אחת מהטבלאות. 4 הפוך את פיסות המידע לטורים. קח את הנתוניס משלב 3 וחלק אותס לטורים המ- תאימים. לדוגמה: חלק את המושג יישסיי לשם משפחה ולשם פרטי בנפרד. אחר כך בחר את המפתח העיקרי לכל טבלה (יידון בהמשך). 5. השלב האחרון הוא לעדן את התיכנון. לדוגמה: יתכן שתצטרך להוסיף טור ששכחת בשלבים קודמים, או לחלק טבלה לשתיים. כחלק מתהליך זה, תיקבע את היחסיס שבין טבלאות הנתונים, ותחיל לגביהם את כללי הנורמליזציה על מנת להבטיח תיכנון נכון. 5 122 6 ישראל אפריל 1994 ם---*'' ;₪ 3 '"- ה | =. נושא זה הוא חשוב מספיק על מנת שנקדיש לו כיסוי נאות באחד המאמריס הבאיס במ- סגרת הטור הנוכחי. בינתיים, הבה נסתכל בכל אחד מארבעת השלבים הראשוניס בפ- רוטרוט. הגדרת הטרה רישוס קטע המציין את המטרה הכללית של מסד הנתונים, הוא רעיון טוב. זה ישרת כתיזכורת בעת שתשלים את תהליך התיכנון. לדוגמה: המטרה להקמת מסד נתוני הספרים בחנות הספרים היא: מעקב אחר מידע על כותרי הספרים ורמות המלאי מתוך מטרה לענות טוב יותר על שאילתות של לקוחות וליצור דוחות ניהול. לגבי מסד נתוניס גדול אשר ישרת מספר רב של אנשים, על משפט זה להיות רחב יותר ולכלול גס מתי וכיצד כל אדס ישתמש במסד הנתונים. המטרה היא לקבוע משפט כותרת שאליו תתייחס מפעם לפעם במהלך התיכנון. מציאה ואידגון של האינבורמציה כדי למצוא ולארגן את המידע הדרוש, חשוב על סוגי הדוחות והרשימות שתרצה להפיק ממסד הנתונים. לאחר מכן אסוף את הא- למנטים שיופיעו על גבי הדוחות. למשל, אס אתה הוא בעל אותה חנות ספרים, תרצה להפיק דוחות המציגים ספרים לפי שם הסו- פר, או לפי בית ההוצאה לאור. כל דוח יכלול את כותרת הספר ואת הקוד הבינלאומי של הספר (א158), שס המוציא לאור ושס המ- חבר. תיכנון הדוחות והרשימות המבוקשות יעזרו לך להחליט מהס האלמנטים שצריכיס להיות כלולים במסד הנתונים. בהמשך יש לבחון את הנתונים שכרגע אתה אוסף באופן ידני על גבי כרטסת או טפסים, ולרשום גם פריטים אלה. למשל, יתכן שאתה רושם היוס מכירות של ספרים או נתוני מלאי בספר כלשהו או על גבי גליונות נייר שמאוחסניס אחר כך בתוך קלסר. המפתח האירגוני כמו כן עליך לחשוב על השאלות שאתה עשוי לשאול ועל מהות וסוג המידע שתזדקק כדי לענות על אותן שאלות. זה כולל שאלות כמו 'יהאם יש לנו במלאי את הספר יימות הזמירזיייי או ייאילו ספרים של סופר מסויים אנו מחזיקים במלאיניי. צפייה לשאלות מעין אלה, יעזרו לך להחליט מהס האלמנטים הנוספים של המידע אותס כדאי לרשום, רשוס את כל האלמנטים הבודדים של הנ- תוניס העוליס במחשבתך. בנקודה זו עליך לרשוס את האלמנטים המיועדים לעמוד בטוריס. המשימה הבאה היא לאסוף את המידע הזה לתוך טבלאות. חלוקת הנתונים לטבלאות כדי לבחור את הטבלאות, עליך לחלק את המידע לנושאים ראשיים או ליישויות. לדו- גמה, בחיפוש אחר עובדות שיש לרשוס במסד נתוני הספרים, הרשימה הראשונית עשויה להראות בערך כך: כותרת הספר. מספר קטלוגי של הספר. תאריך ההוצאה לאור. המחיר המוצע. שס המחבר. שס ההוצאה לאור. כתובת ההוצאה לאור. היישויות העיקריות המוצגות כאן הן הס- פריסם עצמם, המחברים של אותס ספריס והמוייליס של הספרים. כך שיש היגיון לה- תחיל עם שלוש טבלאות: אחת לעובדות הנוגעות לספרים, אחת לעובדות הנוגעות במחברים ואחת. עבור עובדות הנוגעות למוייליס, כמפורט למטה. טבלת ספרים: כותרת. מספר קטלוגי. תאריך ההוצאה לאור. מחיר מכירה. טבלת מחברים: שס המחבר. ם וטהדאססם זסח5ו!פטק 6005 58 זסח1!5ט טק ץ8 ז0501זסו!)! חס ץ3\ 05011ז0ו1/! 06 00505 ץ3\ חז36 םא 10611 5 8ח 6זוחד 866 5005 5'ז8ח5ו507 087185 טבלת נתוני ספרים שעוצבה ללא מבנה של טבלאות עזר. 06 ישראל אפריל 1994 סוד .0 376 ,05 0חו/ ה 8 זףסזק 5 2.0 פעש00חו// זס] 0זס// חווחרח8ז0ז'?] ++6 10 6066 05061ז60!!/] חד 5חז/ סד ||98ז8= / טבלת המו"לים: שס המוייל. כתובת. בבחינה ראשונה של הרשימה, אתה עלול להתפתות להציב את כל האלמנטיס האלה בטבלה יחידה במקוס שלוש טבלאות כמוצג לעיל. הבה נבחן למה יהיה זה רעיון גרוע. נתייחס לטבלה המתוארת בשירטוט מסי 4. בטבלה זו, כל ספר מכיל רישום של הנתוניס אודות הספר, כמו גס על המוציא לאור. מכיוון שיכולים להיות מספר ספרים מאותה הוצאה, שס המוייל וכתובתו חוזרים על עצמס פעמים רבָות. התוצאה של כפל נתו- ניס מביאה לביזבוז מקוס על הדיסק. רישוס נתוני המוייל פעס אחת בלבד בטבלה נפרדת, ולאחר מכן קישור הטבלה לטבלת הספרים, היא גישה חסכונית הרבה יותר לטיפול בב- עיה. בפים לעונויים בעיה שניה בתיכנון כזה שבשירטוט, עולה כשיש צורך לשנות נתוניס לגבי המויל. לדו- גמה נניח, שיש צורך לשנות את כתובת המוי"ל. מכיון שהכתובת מופיעה במקומות רביס, אתה עלול לשגות ולתקן את הכתובת במקוס אחד, אבל לשכוח לשנותה במקוס אחר (עובדה זו מודגמת באמצעות שתי הכ- תובות השונות של 28885 [680500]א המוצגות בשירטוט). רישוס כתובת המו"ל במקוס אחד בלבד, פותר את הבעיה הזאת בצורה יעילה. בתיכנון מסד הנתוניס שלך, עשה תמיד מאמף לרשוס כל עובדה פעס אחת בלבד. אס מצאת שאתה חוזר על אותה אפורמציה ביותר מאשר של מקוס אחד, כמו במקרה של כתובתו של מוייל מסויים, הצב את הנתון הזה בטבלה אחרת. לבסוף, נניח שהספר הרביעי המוצג בשי- רטוט מספר 4, 5וא48 70 11ם סאג ג, הוא הספר היחידי הנמצא בחנות הספרים שהודפס על ידי המוייל המסוייס הזה. הבה נניח שאתה רוצה להוציא את הספר הזה מהמלאי אולס אתה כן רוצה לשמור את שמו וכתובתו של המוייל. כיצד, אם כן, אתה יכול לבטל את רישוס הספר בלא לאבד על ידי כך את המידע אודות המויילו אכן, אעך יכול. מאחר וכל רשומה כוללת עובדות הן לגבי הספר והן לגבי המוייל, אינך יכול לבטל את האחת בלא ביטול העובדה בנושא השני, אס בכוונתך לשמור עובדות אלה בנפרד, תצטרך לחלק את הטבלה לשתיים: טבלה אחת לצרכי המידע אודות הספה, וטבלה שניה לנתוני המוייל. ביטול רשומת הספר, --- "ה תגרוס לביטול העובדות הנוגעות לספר בלבד, ולא אלה הנוגעות למוייל. הרי לכס כלל אצבע לטבלאות של מסד הנ- תוניס: משבחרתם את הנושא המיוצג על ידי הטבלה, כי אז הטוריס באותה טבלה יא- חסנו את העובדות לגבי הנושא הזה בלבד. לדוגמה, טבלת הספרים תאחסן נתוניס על ספרים. מאחר וכתובת המוייל היא עובדה הנוגעת למוייל, ולא לגבי הספר, היא שייכת בהכרח לטבלת המויילים. עידון הטורים לאחר שקיבצת את הנתוניס לתוך טבלאות, ניתן לעדן את הנתונים. לדוגמה: החזקת שם המחבר כשני טורים נפרדים הגיונית למדי: שם משפחה בנפרד משם פרטי, כך שניתן למיין, לחפש ולבצע חיפוש אינדקסיאלי רק על טורים אלה. בצורה דומה תחלק את כתו- בת המוייל לארבעה אלמנטים נפרדים: כתו- בת, עיר, ארץ ומיקוד וכמובן שהם ישוכנו בטוריס נפרדים. לאחר שעידנת את הטורים בכל אחת מה- טבלאות, אתה מוכן לבחור מפתח ראשי לט- בלה. מבתחות ראשיים במודל היחסי (או הטבלאי), טבלאות מו- גדרות כבלתי סדורות. כתוצאה מכך אין במ- ערכת דרך מוגדרת, המאפשרת גישה ישירה לשורה כלשהי באמצעים חיצוניים, כמו מספר רשומה או מיקוס השווה. במקוס זאת עליך לזהות שורה מסויימת על ידי הג- דרת ערך הכלול בתוכה, באחד או יותר מה- טוריס שלה. מכאן נובע, שאם המערכת רוצה לפנות לשורה מסויימת, הערך שב- אמצעותו משתמשים לצורך גישה חייב לז- הות את אותה שורה באופן המבדיל אותה מאחיותיה. על כל שורה בטבלה לשאת אמצעי זיהול יי- חודי - איושהו ערך המבדיל את השורה מכל שורה אחרת בטבלה. יש מקרים בהס טור כלשהו ניצב כמועמד ברור ומוחלט לזיהוי ייחודי. מספר זיהוי של העובד עשוי לשמש מטרה זו, לדוגמה. בטבלאות אחרות יתכן שיהיה צורך להשתמש בשילוב של מספר טו- ריס כדי לזהות שורה מסויימת. הטור, או השילוב של מספר טוריס המזהה באופן 5- חודי את הטבלה נקרא יימפתח ראשליי. באופן פוטנציאלי יכול יותר מטור אחד לשמש כמפתח ראשי, לכן, כל אחת מא- פשרויות אלה תיקרא יימפתח מועמדיי. אמנס המפתח האלרגוני לטבלה יכולים להיות מספר מפתחות מו- עמָדִיס אולס חייב להיות לה רק מפתח ראשי יחידי. מפתחות מועמדים, שלא נבחרו כמפתח ראשי, נקראים מפתחות אל- טרנטיביים. שילוב של מספר טורים המ- שמשים יחדיו כמְפְתָח ראשי, נקרא גם מפתח מורכב. למפתח ראשי יש מספר מאפייניס קבועיס. כל מופע חייב להיות ייחודי, במטרה לה- בדיל כל שורה בטבלה מחבותה. מפתתח ראשי חייב להיות תמיד בעל ערך. אס ערכו של הטור עלול אי פעם להיות בעל עוך ייריקיי, או בלתי ידוע, או לאבד את ערכו, אין להשתמש בו כמרכיב של מפתח ראשי. מידע בלתי משתנה לצרכי מפתח ראשי יש לבחור תמיד בטור שערכו אינו משתנה. במסדי נתונים בהם משתמשים במספר טבלאות, קווה בדרך כלל שהמפתח הראשי של טבלה אחת - כלול גם בטבלה אחרת כשדה להתייחסות. אס משניס את המפתח הראשי, יש צורך לבצע שינוייס בכל מקוס בו קיימת התייחסות לאותו מפתח. שימוש במפתח ראשי שאינו משתנה, מקטין את הסיכוי שהמפתח הר- אשי יהיה בלתי מתואם עס ההתיחסויות אליו. לעיתיס מזומנות, משתמשים במספר סתמי ייחודי כמפתח ראשי. לדוגמה: ניתן להקדיש לכל הזמנה מספר ייחודי. המטרה היחידה של מספר ההזמנה - לזהות את ההזמנה. ברגע שמספר ההזמנה קיבל ערך, הוא אינו משתנה. לפעמיס משתמשים בערך עולה שמיוצר על ידי מסד הנתונים עצמו. מספר זה עשוי לשמש גםס הוא כמפתח ראשי, כמו למשל המונה הנמצא בשימוש במערכת 400265 של מיקרוסופט. זיהוי זה אינו משמש כעו- בדה. הוא אינו מכיל כל מידע עובדתי או- דות השורה אותה הוא מייצג. מפתח ראשי הכולל עובדות על השורה, כמו מספר טלפון או שס לקוח, הוא בעל סיכויים גבוהיס יותר להשתנות, משוס שתנתונים. העו- בדתיים עצמם עלוליס להשתנות. מן הראוי להשתמש במספר מזהה שאיננו קשור לעו- בדה בכל מקוס שזה אפשרי. מבתחות ראשיים למטד נתוני הספרים לצרכי מסד הנתוניס המציג ספרים, אנו נקבע מספר ייחודי סתמי כמפתח ראשי לכל אחת משלוש הטבלאות שלנו. לצרכי טבלת הספריס נקרא למפתת הראשי בשם 800%[0. למפתח של טבלת המחבריס נקרא 4071]2. בדומה נקרא למפתח של טבלת המויילים בשם כ]208. שירטוט 5 מציג את התיכנון העדכני יחד עס דוגמאות של נתוניס. לכשתסתכל בדוגמה הנייל, אתה עשוי לתהות מדוע בחרתי להוסיף את הטור 800812 בטבלת הספרים, בנוסף לטור של המספר הקטלוגי הבינלאומי (א158). הרי המספר הקטלוגי אמור להיות ייחודי; מדוע לא לה- שתמש בו כמפתח ראשי! הסיבה היא שה- גדרת המספר הקטלוגי נקבעת מחוץ למ- ערכת שלנו. היתרון של שימוש במספר זיהוי משלך הוא, שהפיקוח על מתן ערכים שוניס לספרים - נמצא בידך. החיסרון כמובן הוא: שמתן ערכים מתאימים עלול לדרוש מעט עבודה, וכן הוא דורש מקוס נוסף על גבי הדיסק. אמצעי זיהוי חיצוני אחר נחשב מספר הזיהוי של אדס. אמנס יש פיתוי רב להשתמש במספר תעודת הזיהוי כמפתת ראשי, כמו השימוש במספר הקטלוגי הבי- נלאומי, אולס דבר זה הוא בעייתי, גם משוס שנתקלנו בלא מעט מקרים של מספר זיהוי כפול וגם לאור העובדה שיש בעלי דרכוניס ואזרחויות אחרות. מכאן, שבדרך כלל עדיף לוודא שהפיקוח אכן נמצא בידך. =פ ה דהכ אססם ו 00 (אק) 0ו00% .6 316 ,60%05חו// חַהווחוח8זחַסזץ : סוד 1-43 או 2 1 8 5 כו הסמדטה 6 - (אק) סותזטג 6 1 | 65 1 זו הפ ווופטץ 000 (אק) סופטק 5 ז050ז0ו!/] חגא ץג ז0500ז0ו1)! 8ח0. : 5 90006 - : שוס 4 : 08 2 1 קן2 את הנתונים הדלוונטיים לכל ספר אפשר לחלק לשלוש קבוצות נושא: הספר, המחגר וההוצאה. 5 2שך 6 ישראל אפריל 1994 רביוו וו ₪ ם ו 56 רן אברהמי אפיסטם: להבין, לדעת | [- ב 4 אפיסטמולוגיה: תורת הדעת שינוע: ( מוצא ) ----==-- פלטפורמה. -----=- ( יעד קיברנטיקה: "הסתכל לפני שתמשיך" מטפור: "הבריכה בשעה זו, ..., מיניקה חרש את- שרשיו ..." ח. נ. ביאליק: הבריכה מקהן למתכנתים | אפיסטמולוגיה של שינוע תיכנות בגיליון ברמה גבוהה מחייב ידע מע- מיק. כדי שהידע הנרכש בעת הלימוד יניב את מירב התועלת אני מחלק את ההוראה למספר שלבים - יסודות המקרו, עבודה עס 5011., מסכי קלט עם ביקורת לוגית, ומערכות משו- לבות. בסופו של פרק היסודות התלמידיס מת- בקשים לבצע באופן עצמאי, בַכיתה, תרגיל מסכם. לתכנת במקרו בגיליון סימולציה של יילקטוף תפוחים'י. הפתרון מפעיל מבחר מגוון מהטכניקות שנלמדו והוא מחייב חשיבה לוגית במספר מישורים בו זמנית. ניתוח המודולריות וסדר הפעולות של יילקטוף תפוחיסיי, תרגוס תמונת השטח לתמונת גיליון, נוחלי שינוע יידברים"י בגיליון בשילוב עס מנגנון "חישה" ושינוע מידע, טכניקות של מקרו דינמי ושל מקרו לומד, שילוב פונקציות במקרו, הפעלת לולאות, תפריטים ועוד ועוד. בשנים האחרונות יש נטיה גוברת בקרב מד- ענים להשתמש במטפור להמחשת והעמקת הבנת התופעות הנחקרות. "ילקטוף תפוחים", 6 ישראל אפריל 199% כמטפור, ממחיש (ואולי אפילו ייממחיז") מי- גוון רחב של יישומי מחשב שניתנים לביצוע בגיליון האלקטרוני. כל דבר בטבע זּז. כל הזמן. כאילו אחזה בו רוח תזזית. באבן הדוממת, לכאורה, יש תזוזה מתמדת לא פחות מאשר בצומת השדרה הח- מישית ורחוב 57 בניו-יורק בצהרי. היוס. כך בכל פעילות אנושית וכך בפתרון בעיה מודמנת על ידי תיכנות במקרו בגיליון. עדיין לא פגשתי יישוס שאיננו דורש תנועה בגיליון. כל תזוזה בגיליון באמצעות מקרו דורשת שני סוגי תנו- עה. במהלך תנועה רגילה ממקוס למקוס בגי- ליון נוצריס, כתוצאה מהתנועה, שינויי מבנה שיוצריס גלי מידע. כדי שהתזוזה הבאה תוכל להתממש צריך להעביר אל תוך פקודת המקרו מידע על השינוי שהתרחש. לפיכך, כדי שת- הליכי האוטומציה יפעלו ללא דופי צריך לנתב תנועה מקבילה לתנועה הרגילה, כאילו מתחת לפני השטח, זרימה של מידע על שינויים שמ- תחוללים עקב התנועה הרגילה. וכאן יש לנו 262 | 386|| | 28% |] 320 -989|| 6% ]₪ 958 38 .6| | 5% תהליך קיברנטי במלוא תפארתו. כל שינוי שנראה לעין בגיליון מושפע ממידע שהועבר אל תוך חיבור המקרו בדבר שינוייס שחוללת התזוזה הקודמת. כיצד יודע המקרו את מה שהוא יודע, מה הס כלי החשיבה והתכנון שישתמש בהס המתכנת לבנות את המקרו הלומד - מה היא הא- פיסטמולוגיה של השינוע בסימולציה של "לקטוף תפוחים". מחזיקי מקום לפני שבכלל פותחיס את המחשב צריך לראות את תמונת המציאות ובפרט את המודולריות בתמונה הזו ואת סדר הפעולות המחוללות שי- נויים. הבה יינעצוס את העינייס ונראהיי את תמונת הקטיף. בפרדס הרבה עצים. בכל עץ הרבה ענפים. בכל ענף הרבה תפוחים. ליד עץ כל שהוא ניצב סולס ובראשו קוטף או קוטפת. אינני יודע מי כי מהמותניים ומעלה מסתיריס הענפים המוריקים את תמונת האדס הקוטף. אבל רואה אני סל קשור למותניים וחש ביד הנעה בוריזות בין הענפיס והסל. והסל הולך וטופח והנה הוא כבר מוחלף באחר - ריק. ולפתע יורד הקוטף מהסולם, מזיוז אותו קמעה, חוזר ועולה, חוזר וקוטף וחוזר חלילה. העץ הוא מרכיב מודולרי של הפרדס, הענף הוא אחד מהמרכיבים המודולריים של העצ. ומה הוא המודול של תרחיש הקטיף - שהרי קטיף היא פעילות דינמית ולא תמונה סטטית. גליונות אלקטרוניים איור מספר 1 הדמית סביבת העבודה של הקוטף :::::4::0%%%< ובכן, מודול הקטיף מתחיל ברגע שהקוטף על הסולס מקבל, לראשונה, מידע שהסל איננו מלא והעף איננו ריק ומסתיים ברגע שנודע לו שהסל מלא או העף ריק. בעת הקטיף עובר כל תפוח ממקומו על הענף אל מקומו בתוך הסל. הרגע בו צריך להזיז את הסולס הוא כאשר המרחב בין העפאים בר- דיוס אורך יד הקוטף ריק מתפוחיס. המרחב הזה הוא מחזיק המקוס של התפוחים שיקטפו ממנו והסל הוא מחזיק המקוס עבור התפוחיס שיעברו אליו. ביד - הפלטפורמה המשנעת - לעולס לא ישאר תפוח שנקטף פרט לרגע השי- נוע. בדומה לפלטפורמה בתחנת הרכבת שמ- שמשת למעבר הנוסעיס ולא להחזקתס ובדומה למדרגות הנעות בקניון. כך משונעים להס תפוחים ממוצאם בע אל יעדס בסל דרך הפלטפורמה - האדס הקוטף. מנגנון חישה מופלא הוא הטבע וגדולות יצירותיו. המנגנון הביולוגי שבילתו לא היתה יכולה להתפתתח תרבות האדס הוא מן הסתס הגדולה שבי- צירותיו - מנגנון החישה הקיברנטי שהחליף את נוהל הניסוי והטעות. ללא מנגנון חישה קיברנטי ידע הקוטף שהסל ק [ מלא רק משינסה לשים בו תפוח ויווכח שאין יותר מקוס בסל. מה חבל. בזבוז של תפוח וב- זבוז של אנרגיה. ללא מנגנון חישה קיברנטי לא ידע הקוטף בברור מתי נפח העץ שבהשג ידו איננו מכיל עוד תפוחים. ואזי, או שיאבד זמן ואנרגיה בגישושיס של ניסוי וטעות לבדוק שכל הנפח הזה ריק מתפוחים או שיסתכן בל- השאיר תפוחיס על העץ (ובכך לבזבז אנרגיה שתדרש ליותר הזזות סולס למלא אותו מספר סלים). אך בטרס יצר את האדס הקוטף דאג הטבע לבנות מנגנון חישה קיברנטי. האדס חש שהסל לא מלא או מלא עוד לפני שידו מושטת לקטוף, או שמה העצ (הכוונה לעץ בתחוס השג ידו) ריק. ועל 5י מידע זה יחליט אס לקטוף תפוח נוסף או להחליף סל או אולי הגיע הזמן להזיז את הסולס. כלומר, בתרחיש יילקטוף תפוחיסיי יש שתי מע- רכות שינוע מקבילות וביניהן יחסי גומלין (תלות) מועילים. מערכת לשינוע תפוחים מהעף אל הסל ומערכת הפועלת בו זמנית לשינוע מידע על מצב העץ ועל מצב הסל אל המערכת הקוטפת. שתי המערכות מקושרות כך שהמידע זורס וזמין בעת קבלת ההחלטה - לקטוף או להחליף סל או להזיז סולם. המערכת המ- תוארת כאן, בכללותה, היא מערכת לומדת ודינמית. יכולה היא להתאיס את עצמה לשי- נוייס בסביבה ובכך להגביר את סיכויי הה- שרדות שלה. המערכת הקיברנטית האו- פטימלית תהיה, ביסודה, אוטודידקטית. דהיינו, מערכת שמסוגלת לפתח בתוך עצמה מערכות חישה חדשות כאשר תנאי הסביבה משתנים. האס אפשר לבנות יישוס מקרו אוטודידקטי! ללא ספק. אך כאן נעסוק במודול הבסיסי של מערכת קיברנטית ונשאיר מקרו אוטודידקטי לפעס אחרת. סימולציה בגיליון את הסימולציה בגיליון נבצע בעזרת סמלים. המטרה איננה לחקות את המנגנוניס הביו- לוגייס שבטבע. קטונתי. המטרה היא אך לד- מות, בצורה מטפורית משהוא, את התהליכיס שנבחנו עד כאן בעזרת סמליס שהמחשב מבין. איור מספר 2 שינויי מבנה בגיליון במהלך פעולת המקרו הסל לא מלא 4 1% 6% העץ לא ריק 0 > ₪ לפ טוט טל | 7 | 27% 6 ישראל אפריל 1994 וו ויו "...ה םש שששש ו /////0‏ תת "/,/(%עתג: /(7-(7(-"/ מקלידים ב 1קסו5. | | מקלידים ב 1ז6א. איור מספר 1 מדמה את סביבת העבודה של הקוטף. תחוס בשם 16 מדמה את המרחב בצמרת העף שבהשג ידו של הקוטף בעודו על הסולם. תחוס בשס 8486 מדמה את הסל במותני הקוטף. ותחוס בשם 6קק4 מחזיק ציור דמוי תפוח (מקלידים פעמיים גרש - לא גר- שיים - ומבצעיס סטוחץ5א וחסי] וגווחסין בלוטוס 3 עם פַעָאופַָ) שיעזור לנו אחר כך לדמות הזות הסולס. כפי שרואיס באיור מספר 1 במצב ההתחלתי העף מלא והסל ריק. במהלך הייקטיף" בגיליון מתרחשים בו שינויי מבנה כמתואר באיור מספר 2. בראשית הקטיף העף מלא והסל ריק. במהלכו עובר העף למצבי ילא ריק" - תפוח אחר תפוח - והטל, בה- תאמה, עובר למצבי יילא מלאיי. ברגעיס מסויי- מיס מחייבים השינוייס הללו קבלת החלטות: + אס הסל מלא: להפסיק את הקטיף ולאפשר בחירה - לקבל סל חדש או להזיו את הסולס או להפסיק את הקטיף. 4 אס העף ריק: להפסיק את הקטיף ולאפשר בחירה - להיט את הסולס או להפסיק את הקטיף. כדי שהחלטות אלה יתקבלו באופן אוטומטי על ידי חיבור המקרו צריך להכיל בו נוהלים לשינוע מידע על שינויי מבנה בגיליון אל תוך המקהו תוך כדי הפעלתו. לשס כך נקים שני מנגנוני חישה במקרו. הביטול (335%61) 1תט12243%06)(=0900) 0.5ז9) מוהה את המצב של "הסל מלא" וכאשר ישולב בסדר הפעולות של המקרו יתריע ברגע ההתרחשות והמקרו יוכל להתפצל ולשנות כיוון בהתאמה. כדי לדעת אס העף ריק נזדקק למנגנון שונה. פעולת הקטיף מנוהלת על ידי 58 6 ישראל אפריל 1994 0 [חבופ 11 1-(11706)פאז9) -11 501 |12 1 1[ |₪3 | 6כקקג +>‏ ₪ 6וקקה 14 || "(תזטז6ז)":0(6, (1166,"שוסז")|[6906 + 1ז0זתטס0))ק0ת8:6050""+ - - גליונות אלקטרוניים איור מספר 3 חיבור מקרו לסימולציה של "לקטוף תפוחים" || | 0 | ( הסתגזס) (1טת16א ||הסטח6וח) (83) 61691 6!011ההק) (60]1וח3ז]) (65031ז) (שוחסת) ל |1 | [ץ1 הסתבזס) 7 (א1,1ק518₪1,51001,516,[זסזתטסכ) זס]) ("" 6זהסוטחו) 1 [2 | (01688ז0)) ((395661 )60601 = (35%61 0 )5אוסז62 ]1+ א1 3 | 7 [(1ז0ותט760,0,00)א1,691066 - (885%61 ))תטסס6 - (285%64 )צוסז385%01,0,60. זטק) | (התטו6ז) 7 (011 +16/ 5 | (ש הסחגזפ) 7 (1זטזתט11,)00גז5 6]) 7 וסאצהמסח/ ענ 6 | [ש הסתבזפ) 7 (61א385% אתג[ט) 2 [27 | (ש ה6תבזס) 7 (51211,0 6!) 7 66זך 7 16קק/385%61(/6 אחב1פ+ 3 8 (תזטז6ז) (5283]/! 0316ו8ח1) 83 פן 1זסותטס) |10 | >- (תתט]6ז)31 4011 בחר והקש המדא 165883 לולאת (... ז) המפעילה מונה פעימות ומעצור ות 0 (-1ק510 באיור מספר 3. ב-|קטוא. נכ- תוב את הביטוי 1-(60ז1) צשסז₪) וכך תפסיק הלולאה לפעול כאשר העצ יהיה ריק ויהיה גו- דלו אשר יהיה. את פעולת הקטיף עצמה נדמה בגיליון על ידי שילוב הפונציה א:6₪06 עס המקרו |.. וטק) ועס הפקודה ₪786 ש6אַחגא. הראשונה מעתיקה את התפוח ממקומו בעף, השניה שמה אותו במקומו בסל והשלישית מוחקת את התפות הנוכחי מהעץ. לא נשתמש בפקודה 6טטוא כדי לא לשבש שמות תחוס. לביצוע ההדמיה יש צורך לשנע מידע אל תוך הפקודות הללו במ- הלך המקרו: 4 הפונקציה א66חו9) צריכה לדעת את מיקומו של התפוח הבא לקטוף. לשם כך נשלב בתוכה את מונה הפעימות של הלולאה כארגומנט המודיע מהיכן לשלוף. צא 4 סולם 3 צא לגיליון 2 מזיזים את הסולם 0 סל 2 (וטף)[1616316) (3 תסתגזס) [2 םסתגּזס) (1 תסמגזס) 6 הפקודה 8₪%6 ספַח3א | צריכה לדעת את מי- קומו בע של התפוח שה עתה נקטף. למטרה זו נכתוב בגיליון תת-שיגרה במבנה של משוו- אה חיה. תהיה זו משוואת מחרוזת שמחוירה בומן אמת כתובת של תא בגיליון כפונקציה של מונה הפעימות של הלולאה (ראה 4611 באיור מספר 3). שינוע כתובת זו אל תוך המ- קוו מתבצע על ידי הנוהל הפשוט ‏ - -| !ז0/ )₪ 4 פיסת המידע הבאה דרושה כדי שה [... שק) ידע היכן לשיס בסל את התפוח שנקטף. שהרל את התפוח הראשון שמיס בתחתית הסל, השני מעליו וכך הלאה. מידע זה מגיע ישירות אל תוך ארגומנט. מספר השורה של ה-ן... וטק) על ידי המשוואה:. . 1-(1145%61 )וח 0ט62-(335%61 )005 + משהתמלא הסל יוצא המקרו מהלולאה. אם נבחר בחלופה "יתן לי סל ריק" צריך המ- קרו לדעת היכן התפוח הבא לקטוף שכן עתה נמצא העץ במצב של לא מלא ולא ריק. מידע זה צריך לייצר ולשנע אלתוך המקרו. המידע הזה מופיע במונה הפעימות ברגע שנפטק הק- טיף כאשר הסלהתמלא. לכן, לפני שימשיך, מעתיק המקרו את המספר ממונה הפעימות אל תחוס בשס וחגו5 ורק אז יקרין את התפריט לבחירת החלופות. כפי שרואיס באיור מספר 3, ווזגו הוא הארגומנט השני בלולאה. לפיכך, משתופעל הלולאה מחדש להמשך הקטיף תת- חיל הספירה במונה הפעימות ממספר זה ולא מאפס כבמצב של ע% מלא. ומכיוון שכל המידע על כתובות לצורך הקטיף הוא פונקציה של מונה הפעימות ימשיך הקטיף אל הסל החדש בדיוק מהמקוס בו הסתייס כאשר הסל הקודס התמלא. מנגנוני החישה ונוהלי שינוע המידע אל תוך המקרו שתוארו עד כאן לא מכסיס עדיין את כל האפשרויות. למשל, כיצד יחוש המקרו (י- עביר מידע אם התפוחים בע אינס ברצף. איור מספר 4 תפריט לשילוב אדם- מחשב קטוף 1 1טת6וא 2 2 קטוף תפוחים מלוא הסל תן לי סל ריק עד כאן עסקנו בתשובות לשאלה: ייכיצד :ודע המקרו את מה שהוא צריך לדעת לביצוע הד- מית הקטיףיי. כלומר עסקנו באפיסטמולוגיה של שינוע. הבה נבחן עתה את סדר הפעולות במקרו. סדר פעולות המושג ייסדר פעולות'י הוא מרכזי בכל. תכנון ופיתוח. משמביניס את סדר הפעולות המ- תרחשות במציאות אפשר להבין גס את סדר המטלות במקרו ואת סדר הפעולות בתוך כל מטלת מקרו. עד כה ראינו שיש שני סוגיס עק- ריים של סדרי פעולות - סדר פעולות לשינוע מידע וסדר פעולות לביצועים. בין שני אלה יש יחסי תלות כשמדובר בתרחיש דינמי. בעזרת איור מספר 3 נבחן עתה את השתלשלות הע- ניינים. עס הפעלת משפט מקרו ש (איור מספר 3) נק- לעים לפרשת דרכים: הלקטוף, להחליף סל או להזיז את הסולס (התפריט באיור 4). כאן נראה כאילו לוקה החיבור בחסר מכיוון שה- החלטה לא מתבצעת אוטומטית על ידי המקרו אלא אדס מתבקש להתערב ולהחליט. כדי שגס החלטה זו תתבצע בלעדי אדס יש להרחיב את תרחיש הקטיף ולכלול אותו כמודול במערכת יחסים רחבה יותר. אך אס נמשיך את קו המ- חשבה הזה עד אין סוף נווכח עד מהרה כי ברגע מסויס יש צורך בהתערבותו של אדס כדי לבצע בחירה. דהיינו לא ניתן להפעיל או- טומציה בלי יד אדס שתלחף על כפתור. ובכן, לחצנו על הכפתור ובחרנו ייקטוף" בת- פריט שבאיור מספר 4. 0 מיד עם הפעלת הלולאה יישואליי המחשב - מה יש בכל אחד מהתחומיס טוהטס6 , 508111 ו-61ו5 וממשיך: ייאס מונה הפעימות גדול מה- מעצור - מפסיקים לקטוף, אחרת מתחילים את הקטיף כאילו הגענו לפעולה מספר !וזגופ". עכשיו, לפני שמושיטים יד מדומה אל ציור מדמה תפוח בתחוס מדמה עף - אס מדמה הסל מלא מעתיקיס את מנין הפעימות אל 1 , מקרינים את התפריט ומחכיס לה- חלטה, אחרת מסתעף חיבור המקרו ועובר למ- קרו הקוטף. 4 העתקת התפוח המיועד מהעף אל הסל מת- בצעת על ידי שילוב של פונקצית א06חו9) כא- רגומנט הרביעי של פקודת המקרו (... ווק). 4 ומחיקת התפוח הנוכחי מהעץ מתבצעת על ידי מחרוזת פקודות המקרו 2( 4011 )6ז1 . וחוזר חלילה, גליונות אלקטרוניים סינום בכל פיתוח יישוס מקרו בגיליון אלקטרוני צריך המפתח להתייחס במודע אל נושא השי- נוע. בשינוע אנו מבחינים בין תזוזות בפועל בגיליון לבין שינוע של מידע הדרוש לביצוע התזוזה הנוכחית כפונקציה של השינוייס שחוללה התזוזה הקודמת. חיבור המקרו אי- ננו רק מחרוזת תוויס אלא תשלובת מורכבת מתשתית שהוכנה מראש יחד עס מחרוזות משפטי המקרו - י"יאינטרה מקרו" אס תרצו. בעת הקמת אינטרה מקרו אני נותן את דעתי על כמה דברים - מחזיקי מקום, מנגנוני חישה, מודולריות וסדר פעולות. וכולס בכמה מישוריס במקביל: בהבנת צרכי המשתמש - מקורות המידע ומבנה הפלט; בהקמת הת- שתית (שזטוסטזו5-גז1ת!) בגיליון; ובכתיבת מח- רוזות המקרו. בחודש הבא בחודש הבא אתייחס במדור זה לנוהלי ]4501 לטיפול ברשומות בודדות שנשלפות מהדיסק כאשר: מספר הרשומות בקובף בדיסק איננו ידוע מראש (מספרן יכול להיות אין סופי) ואו- רך הרשומות משתנה ואיננו ידוע מראש לכל רשומה. החומר המוגש כאן הוא חלק מהתרגילים בקורס מקרו לתיכנות בגיליונות אלקטרונייס שהמחבר מלמד בירושליס באוניברסיטה העברית (מרכז בובר) טל: 0, ובחברת רוברט הלף: בתל- אביב טל: 03-5612040 ובירושליס 6, במוסדות ובמפעלים. (6) רן אברהמי, יועץ מיחשוב ומפתח - שומים. טל. 02-792768 (גס בערב). איגוד המוחמעוים במחשבים אישיים בישראל ליד המכון לריון העבודה והייצור שד' יהודית 30 ת"א 67016 טל' 03-5616284 פניות בדואר לת.ד. 994 ר"ג 52109 איגוד המשתמשים במחשבים אישיים בישראל הינו עמותה ללא כוונות רווח, הפועל בחסות המכון לפריון העבודה והייצור. דמי החברות לשנה הם 85 ש"ח ותמורתם ניתן להשתתף חינם בכל המיפגשים. קוראי 8א6421/ סע / המהדורה הישראלית מוזמנים לבוא ולהתרשם חינם מאחד המיפגשים. ריכוז תאריכי מפגשים והודעות (94/3) כל המפגשים מתקיימים בשד' יהודית 30 בשעה 17:30 > מפגשים כלליים: 4 - רפי כהן, מנהל השיווק של אינטל- ישראל ירצה על טכנולוגיות 60 4 - חברת פסח, נציגת 64 מארה"ב תציג תוכנות עסקיות וגרפיות לעבודה בסביבת פאטטחו). סדנת החודש: בחודש מרץ 94 תתקיים סדנה בת 4 מיפגשים בנושא 40055, בהנחיית יצחק נחום. הסדנה מיועדת למתחילים המעוניינים לעבור לעבודה תחת 40055. התאריכים: 1, 8, 15, 22 במרץ. + קבוצת טיפים וטריקים ל-56 - מרכז ד"ר שאול טל 4 - תוכנות הדפסה "חכמות" (ספולרים, שליחת קודים למדפסת, הדפסת כמה עמודים בדף אחד, עימוד טקסטים להדפסה, מדבקות, מעטפות וכו"). 4 - שלמה פרץ, מומחה לתוכנות גרפיות, ירצה על תכונות של פורמטים גרפיים שונים וכיצד להמיר ביניהם. 9 ל ששך 6 ישראל אפריל 1994 140 בניגוד לדעה המקובלת, ה-018 הינו נושא פשוט ולא מורכב. ברמת המשתמש, מתמצה הנושא בהכרות עס סעיף נוסף בתפריט, אין הוא שונה מבחינת המשתמש מתהליך החי- תוך וההדבקה הרגיל. משוס מה נחשב הנו- שא בידי רבים כנושא מסובך ורבות בו אי-ההבנות. מונחים וזימזומיליס ( 80722 5 כמו ו ]01% 5 >תסתסקות60 01 ,סכ ,015-22 ]66 001.5 זסתנג!תס6 ועוד כמה מונחים מבלבלים, מכסים את הנושא במעטה מי- סתורי, המרתיע כל מי שמעוניין להבין מה קורה בו. הרעיון מאחורי סדרת מאמרים זו הינו, מצד אחד, להציג את הפן הפשוט והקל של השימוש ב-018, בצורה שכל משתמש ללא רקע טכני יוכל להבין ולבצע, ומצד שני, לפתח ולהסביר לעומק את כל המונחים וה- זימזומילים המסתתרים מאחורי התהליך, מבלי להשתמש במונחים טכניים מורכבים, במיליס פשוטות המובנות לכל משתמש חלו- נות. ההנחה הינה שאתה משתמש בחלונות. אנו נשתמש לאורך כל הסדרה בדוגמאות מע- שיות, המשתמשות אך ורק בכליס הנמצאים בכל מערכת חלונות. כל נושא יתורגל שלב אחר שלב. בנוסף ינתנו מספר דוגמאות נו- ספות, שיפנו לפעמיס לתוכנות נוספות, אולס אלה יהיו רק בנוסף לדוגמאות דומות המ- שתמשות אך ורק בכלים הנמצאים בכל מע- רכת חלונות. זה איננו מסוג המאמרים אותס אפשר לקרוא בניחותא, במיטה או באו- טובוס. זה מאמר מעשי, המצפה מהקורא לבדוק ולנסות כל שלב וכל דוגמה על המ- חשב. אז הפעילו את המחשב שלכם, הזניקו את חלונות ונצא לדרך. השאלה המתבקשת הינה מה זה 101.5 מא- חרי ראשי התיבות עומדות המילים 096% קתו86טוח 0תג פַתנאתג.1 או בתרגומן העברי "קישור והטמעה של עצמיסיי. לפני הדיון ב-01/8, בו נסביר מה מסתתר מאחורי המו- נחים, עלינו להבין לעומק את המנגנון החי- תוך וההדבקה הרגיל של מערכת חלונות. מונחים: ו - חיתוך, גזירה, הסרה. ץע - העתקה. 6 - הדבקה, צירוף, שתילה. 6 - לוח גזיריס. רקע היסטורי אם למישהו מכם יצא לעבור בבית דפוס מהדור הישן (הנפוציס בארצנו ומשמשים את מירב העיתוניס, השבועוניס והירחוניס 6 ישראל אפריל 1994 5 לעומק חלק א': נובוא לחיתוך והדבקה מאיר גד, מנהל מו''פ חברת יראג בע'"מ מדריך מורשה של ע!ופז6טוח!1 1ס5סוסווא באר%), הוא יקבל הלס מהצורה שבה מכי- ניס את הגלופות מהם מודפס העיתון. כאשר העורך בא ואומר ייתזיז לי בבקשה את המ- אמר הזה, או המודעה הזו, למקוס אחר בע- מוד'י, יושב בחור עס סכין או מספריים והוא פשוט חותך את המאמר , ממקס אותו מחדש בעמוד המתאיס ובמקום הנכון ומ- דביק עס נייר הדבקה מיוחד (שאיננו נראה בצילוס). כך מתבצע תהליך העימוד עד לרגע שבו מחליט העורך כי העמוד מושלס. לאחר סגירת העמוד, מצולס כל העמוד במצלמה מיוחדת ומצילום זה מכינים את הגלופה להדפסה. כמו שכל מנתח (וכל מוהל), דואג לשמור את כל השאריות ממה שהוא חותך, גס הבחור הנייל עושה זאת, ויש לו מעין מהדק כביסה גדול (מאלה שקוניס בחנויות של ציוד מש- רדי), המשמש כתפס לכל אותס קטעי מא- מריס ומודעות בהם ישתמש, אולי, בעתיד לפי הוראת עורך העמוד או, לחילופין, יורוק אותס לפח לאחר סגירת הגיליון. יש לציין שלפעמים לא מבקשים מהבחור לחתוך ול- העביר חומר, אלא לשכפל קטע מסויים, פעם נוספת, בעמוד אחר. במקרה כזה גוזר הבחור אֶת הקטע המתאים, מצלס אותו ומ- דביק את הצילוס במקוס החדש, כאשר הוא מחזיר להמקוס הישן את החומר המקורי. המונחים של גזירה, העתקה והדבקה הינס מונחיס השאולים מעולס הדפוס וההוצאה לאור שולחנית. הגזירה הינה סכין החיתוך, ההעתקה הינה מכונת הצילום, ההדבקה הינה השעווה המדביקה את הגזיריס לעמוד ואילו לוח הגזיריס הינו אותו מהדק האוחז את כל הקטעים הממתיניס לתורם. מערכת חלונות נועדה להיות פשוטה וקלה למ- שתמש. הרעיון הוא שהדבריס נעשיס בצורה קלה ואינטואיטיבית. הנחה בסיסית היא שלמשתמש אין רקע במחשבים, לפיכך ברגע שהגיעו לשאלה כיצד להעביר חומר ממקוס למקום, חיפשו מטפורה או דימוי שיהיה ברור וקל למשתמש שאין לו כל רקע במ- חשבים. תהליך הדפוס המתואר לעיל הענו דימוי קל לעיכול. מיבוי המטפורה נמפה עכשיו את הדימוי למציאות. התהליך בו מעביריס יחידת מידע, אותה אנחנו מס- מניס, מהמסמך שעליו אנחנו עובדיס למחסן לצורך שימוש במקוס נוסף הינו תהליך החי- תוך. בתהליך זה פיסת המידע נמחקת מה- מקוס בו היא נמצאת ומועברת ללוח הג- זירים. התהליך בו מעתיקים יחידת מידע מהמחסן אל המסמך שעליו אנחנו עובדיס הינו תהליך ההדבקה. בתהליך זה פיסת המידע אינה נמחקת מלוח הגזיריס. ישנס כמה הבדלים מהותיים בין התהליך כפי שהוא מתבצע במחשבים לבין התהליך כפי שהוא מתבצע בעולס הדפוס. ראשית, בניגוד לדפוס, המהות המועבות יכולה להיות כל דבר שיש לו ייצוג אלקטרוני. לא רק מלל ותמונות אלא גס קול, צלילים, סרטי אנימציה, ווידאו ועוד רביס אחריס. שנית, המחסן הינו מכונת צילוס אוטומטית, דהינו, גס אס אתה מדביק מלוח הגזיריס משהו לתוך המסמך שלך, אתה מקבל עותק בלבד של המידע ואילו העותק המקורי נשאר על הלוח (הצילוס נעשה אוטומטית). מה שאומר שתהליך ההדבקה אינו הרסני למידע אלא ניתן לבצע אותו כמה פעמים שרוצים, מבלי שנצטרך להכניס שוב את המקור ללוח הגזיריס. שלישית, בניגוד לדפוס, ההעתקה יכולה לה- עשות כמעט מכל דבר לכל דבר, כלומר לא רק מעמוד לעמוד באותו מסמך, אלא גס מיישוס ליישוס, שיכוליס להיות אפילו שו- ניס לחלוטין במהותס. כדוגמה להעברה כזו ניתן לקחת העברה של קול מתוכנת הה- קלטה אל מסמך מודפס. אין ספק שמדובר פה על שתי מהויות שונות ולמרות זאת אנו משתמשיס באותו מנגנון. ולבסוף, הבדל נוסף מעולס הדפוס הוא, שב- מחשב יש מקוס ליחידת מידע אחת בלבד בו זמנית, כלומר אין על לוח הגזיריס מקוס למספר פיסות מידע, אלא רק לפיסת מידע אחת, האחרונה שהועברה, והקודמת נזרקת לפח. ישנס אמנם דרכים לשמור ארכיון של חיתוכים (כמו שנראה בהמשך), אבל בעבודה יוס-יומית, החיתוך או ההעתקה מוחקיס את מה שהיה בלוח הגזיריס ושמים במקום זה את הקטע החדש. דבר זה מקל בסופו של דבר על המשתמש, שלא צריך לזכור את כל מה שהוא שלח אי פעם ללוח הגזירים, אלא רק את האחרון. הדבר גס מקל על המחשב, כי כמו שנראה בהמשך, לוח הגזירים יכול להיות זללן גדול מאוד של משאבי זכרון. תרגיל בחמש אצבעות את כל נושא החיתוך וההדבקה נמצא בדרך כלל תחת תפריט עריכה. <איור 1> תרגיל: 1. אצל יימנהל היישומים'י ( חסווגס1קק 4 ספת ג]/א) פתח את היישוס יימברשת הצבעיי (50ג10ת31?) וקשקש יצירה כלשהי, המיצגת את נטיותיך האומנותיות האישיות (אל תק- דיש לזה יותר מדי זמן). 2. חזור למנהל היישומיס ופתח את היישוס ייתמלילןיי (טוםח/) והקלד מספר משפטיםס יצירתייס (סתם בשביל העניין). 3 חזור למברשת הצבע והשתמש בכלי המ- ספריים כדי לסמן אזור כלשהוא של הציור (לא חייבים את כל היצירה). 4. מתפריט ייעריכהיי במברשת הצבע בחר בייהעתקי"י. 5. חזור ליישוס תמלילן ובחר בו מקוס כל- שהו. 6. מתפריט ייעריכהיי בתמלילן בחר ייהדבקיי. זה המקוס לעבור אחר כל הצעדים הללו, אחד לאחד, בצורה מעמיקה יותר: שלב א: פתחת יישוס אי ואתה עובד עימו. בשלב כלשהו אתה מעונין להעביר קטע ממנו ליי- שוס בי (או למקוס אחר ביישום אי). עליך, קודס כל, לסמן את האזור שאותו אתה מעו- נייְן להעביר (בדרך כלל על ידי גרירה עס העכבר). עד לשלב זה לא בצעת שוס דבר הקשור ללוח הגזירים של המערכת, שכן כל הפעולות בשלב זה הינס בתחוס הישוס שלך בלבד. שלב ב: אתה מבצע גזירה או העתקה של הקטע אותו סימנת בשלב אי. ברגע שאתה מבקש גזירה או העתקה, היישוס שלך מתקשר עס לוח הגזיריס של המערכת. בשלב ראשון מנו- 58 לעומק קה הלוח מכל מה שהיה בו קודם, לאחר מכן היישוס שלך שולח ללוח את הקטע אותו סימנת. מרגע זה ועד לשליחת קטע אחר, קטע זה בלבד נמצא בלוח הגזיריס וכל מה שהיה שם קודס נמחק. שלב ג: פתחת את *ישוס בי ואתה מעונין להעביר אליו את שנמצא בלוח הגזירים (או לחילופין אתה נשאר ביישוס אי ומעונין להעביר לנ- קודה כלשהי בתוכו את מה שנמצא בלוח). קודם כל עליך לסמן את המקוס אליו אתה מעונין להעביר את המידע. (בדרך כלל על ידי לחיצה עם העכבר). עד לשלב זה לא בצעת שוס דבר הקשור ללוח הגזירים של המערכת, כל הפעולות בשלב זה הינס בת- חוס היישוס שלך בלבד. שלב ד: אתה מבצע הדבקה. בשלב זה היישוס בו אתה נמצא מתקשר עס לוח הגזירים של המערכת ומעתיק ממנו את המידע אל המ- קוס המתאים ביישוס בו אתה נמצא. תהליך ההעתקה אינו פוגע. בחומר המקורי, כך שאתה יכול בהחלט לבצע מיד הדבקה נו- ספת של אותו חומר למקומות אחריס במ- סמך כמה פעמים שתרצה. החומר יישמר בלוח הגזיריס עד אשר תצא מחלונות, או עד אשר תבצע הדבקה של חומר אחר (דבר שי- מחוק את המידע הקודם מלוח ההגזירים ל- מלא אותו בחומר החדש). מאחר ובזמן הה- דבקה היישוס מעתיק אליו את תוכן החומר שבלוח, אין ליישוס בעיה עם זה שתוכן לותח החיתוך מתחלף, שכן יש לו את ההעתק שלו והוא אינו תלוי יותר בחומר שבלוח הג- זיריס. מגדל בבל התהליך נראה כל כך פשוט, כך שאתה נוטה לחשוב שכך זה באמת עובד, אבל המציאות שונה ואיננה אידיאלית כל כך. מגדל בבל איננו רק סיפור מימי התנייך ואינו רלוונטי רק לשפות מדוברות. גס במחשבים ישנס צורות שונות של שימור מידע. יש מלל פשוט, ויש מלל מורכב, הכולל בתוכו מידע על הגופן וגודל האות. יש 4 תקניס מקובלים לשימור תמונות (ועוד כ-20 פחות מקובלים). יש גס מספר תקנים מקובלים לייצוג קול. ועוד לא הזכרנו כלל תקנים לייצוג סרטי אנימציה, וידאו ועוד כמה דבריםס. המצב האידיאלי שהצגתי לעיל, הוא פשטני ומהווה עיוות רציני של המציאות, כי מי ערב לנו שיישוס בי בכלל מבין את הייצוג את המידע שנתן לו יישום איז נדגים את הבעיה באמצעות ניסוי פשוט (זוהי בעצס חזרה על התרגיל הקודס, הפעס על ייפנקס הרשימותיי במקוס התמלילן): 1. אצל מנהל היישומיס פתח את היישוס מברשת הצבע (תפת5ח291) וקשקש יצירה כלשהי המיצגת את נטיותיך האומנותיות האישיות (אל תקדיש לזה יותר מדי זמן). 2. חזור למנהל היישומיס ופתח את היישום ייפנקס רשימות" (6736וסא) והקלד מספר משפטים יצירתיים (סתם בשביל העניין). 3. חזור למברשת הצבע והשתמש בכלי המ- ספריים כדי לסמן אזור כלשהוא של הציור (לא חייביס את כל היצירה). 4. מתפריט ייעריכהיי במברשת הצבע בחר ייהעתקיי. 5. חזור ליישוס פנקס רשימות ובחר בו מקוס כלשהו. 6. מתפריט ייעריכהיי בפנקס הרשימות בחר ייהדבק." וו הפתעה! הקטע של ייהדבקיי צבעו אפור ואי אפשר לבצע הדבקה! למה! ההסבר פשוט, פנקס הרשימות איננו יודע לקרוא ולטפל בתמונות הוא מוגבל למלל בלבד. לעומת זאת, מברשת הצבע יו- דעת לייצר רק תמונות. גס אס השתמשת במברשת הצבע במלל, לאחר שהוא נכתב, הוא מאבד את תכונות המלל שלו והופך לת- מונה בלבד. אין ספק שיש חומר בלוח הג- זיריס (בצעד 4 ביצעת העתק), אבל למרות זאת ההעתק בפנקס הרשימות הוא אפור כאילו אין כלוס בלוח, מה שאומר שלא תמיד חיתוך והדבקה עובדים כמצופה. ברור שכל מי שמפתח ובונה יישוס מסחרי יהיה מעונין שהוא ידע לכתוב כל פורמט ול- חיפוש תן %+ז 06 ץ+!|זוס גדור הצתק הדבק הוספת אוביקט... רא ממונה שגה גודל תחונת | --41 6 ישראל אפריל 1994 וכ ו ה הר 1412 קרא כל פורמט, כי אז מבחיעת המשתמש הכל עובד חלק והתמונה האידיאלית שציינו לעיל עובדת. אבל יש יותר מדי *צוגים של מידע, אז מה עושיס! הפתרון המקובל בת- עשית התוכנה הוא שכל יישוס כותב ללוח הגזיריס את אותו המידע בכמה ייצוגים נפו- אים. במקביל, כל יישוס יודע לקרוא מלוח הגזיריסם במספר ייצוגים נפוצים ואז יש סי- כוי טוב שבין כל הקומבינות תמצא אחת שמאפשרת לשתף פעולה. אבל אין זה מבטיח שתמיד התרגיל יעבוד (במו שראזינו בניסוי הקודס). שקיבות כואבת חשוב להדגיש שכל התהליך הזה שקוף למ- שתמש. הוא לא מודע לכך שבזמן שהוא מבצע ייהעתקיי, נרשמיס ללוח הגזירים יי- צוגים שוניס של אותו מידע. אבל המחשב מודע לזה באופן כואב. כל ייצוג תופס זכ- רון ולמרות שישנן טכניקות לצמצס את השטח שתופסים כל הייצוגים, עדיין יישוס מורכב יכול לסתוס את הזכרון בייצוגיס רבים של אותו מידע. אתה, כמשתמש, תחוש בכך כשכמות הזכרון החופשי במערכת תקטן ללא הסבר מתקבל על הדעת (מי זוכר שהוא עשה לפני כן העתק לתמונה מורכבת!). טוב, לפחות עכשיו אתה יודע למה. על מנת להסיר ספק יש להדגיש כי עדיין העקרון, שתמיד יש בלוח הגזיריס דבר אחד בלבד, הינו נכון. מבחינת המשתמש, נמצא שס רק דבר אחד בייצוגים שונים, על מנת לאפשר תקשורת יעילה בין היישומיס השו- ניס. אולס עניין הייצוגים השוניס הינו שקוף למשת מש ומהוה ייענין פנימייי של המתכנת. מבחינת המשתמש יש שס רק יידבר אחדיי. כמו שנראה בהמשך הסדרה, 01.5 פותר את הבעיה הזו (ועוד מספר בעיות) בצורה הרבה *ותר חכמה. הסיכוי שיישוס העובד עס 01/8 ייכשל בגלל אי התאמה בייצוגיס הו שואף לאפס. זו גם הסיבה לכך שהוא בסופו של דבר יותר נוח למשתמש מאשר החיתוך וה- הדבקה הרגילים. כלים לחקירה בכל חקירה ראויה לשמה משתמש החוקר בכלים שוניס על מנת לראות יותר טוב מה קורה. יש כאלה המשתמשים במיקרוסקופ ויש כאלה המשתמשים בטלסקוףפ, תלוי מה רוצים לראות. לנושא שלנו יש כלי חקירה ובדיקה, שנבנה במיוחד לחקר לוח הגזיריס. הכלי הזה נקרא ייתצוגת הלוחיי 6 ישראל אפריל 1994 5 לעומק 1660 0ז803קו01). | את היישוס הזה תמצא בקבוצת תגג!א, אצל מנהל התכניות, ובעזרת הכלי הזה נבצע ונלמד מספר דברים מעניינים. אס נפעיל את היישוס תצוג הלוח ונסתכל בו - ומה שיותר מענין, נעיין בתפריטיס שלו - נגלה מיד מספר דברים מעניניס: קודם כל, אס יש משהו בלוח הגזיריס, מיד נראה אותו בחלון של תצוגת הלוח, כך שהיישום כשמו כן הוא. שנית, בתפריט העריכה שלו תמצא פקודת יימחקיי. כמו שכבר הוסבר מקודם, הדוך הרגילה למחוק את תוכן לוח הגזירים, היא באמצעות הכנסת קטע חדש במקוס מה שיש בתוכו. שימוש ביישוס תצוגת הלוח, הינו דרך אלטרנטיבית לריקון לוח הגזירים, וזאת על ידי שימוש בפקודת מחק בתפריט עריכה. בשביל מה זה טוב! בעיקר במצביס של חוסר בזכרון, שאז אנו מעוניניס להרוויח כל בייט פנוי בזכרון. שחרור השטח התפוס על ידי תוכן החיתוך (על ייצוגיו השוניס) יכול להוסיף לנו זכרון פנוי. <איור 2> שלישית, בתפריט ייקובציי של תצוגת הלוח יש ייפתחיי ויישמוריי. הדבר מרמז על היכולת שלנו לשמר את התוכן של לוח הגזריס בקו- בץ, או לחילופין, למלא את תוכן לוח הג- זירים מקובץ, במקוס להשתמש בפקודות העתק או גזור כמקובל. שימוש בתכונה זו של תצוגת הלוח מאפשר לנו לבנות ארכיון של חיתוכים, תמונות ודבריס אחרים, גס מבלי שנצטרך להפעיל לשם כך את היישוס שייצר אותס במקור (שאולי שאינו כלל בר- שותנו). במהלך החקירה שלו יכול הקוב הנוצר באצעות פקודת יישמוריי לתת לנו מושג כמה שטח תפס המידע שעל לוח הג- זירים (על יצוגיו השוניס) בזכרון (בדרך כלל אותו גודל). לאיור 3> יש לציין כי בדרך כלל נוח יותר למלא את לוח הגזיריס באמצעות התוכנה המקורית, קוב עריכה אז מה היה לנו *% 61 1 31160 חוזס-] = דורו טקסט תוך כדי שימוש בפקודות העתק וגזור, אך טוב לדעת שיש לנו גם דרכים אחרות. רביעית, באמצעות תפריט התצוגה נוכל לר- אות כי כל מה שסיפרתי לעיל, על הייצוגיס השונים של המידע בלוח הגזירים, באמת נכון. בדוגמה נלקח מלל מתוך התמלילן ואנו רואים שלמרות שמדובר במלל בלבד, שומר לוח הגזיריס את המידע בשלושה לי- צוגים שונים, מלל, מלל 1א05, ומבנה פנימי של התמלילן. <איור 4> תירגול חוזר בצע מחדש את התרגיל הראשון, הפעס כאשר תצוגת הלוח פתוחה (ואולי ממוקמת בפינת המסך כך שלא תהיה מוסתרת), וצפה במה שמתרחש שם בכל שלב ושלב של הת- רגיל. עצור בכל שלב ובחן באמצעות תפריט התצוגה את הצורות השונות של המידע הנ- מצא בלוח הגזיריס. עד כאן חלק אי של המאמר. למרות שנראה כאילו שלא דברנו בכלל על 01.8, ככל שזה נשמע מפתיע, זה (כמעט) כל מה שאתה צריך לדעת על מנת להשתמש 00 כי, כפי שציינתי בהתחלת המאמר, התהליך מבחינת המשתמש הינו אותו תהליך פשוט יוס-יומי של חיתוך והדבקה. המשך המאמר בגיליון הבא של 8₪א40471/א 6ק. תצ שמירה בשם... > תצוהת הלות טקסט אס חופשי על הדיט תוכנת החודש: ניקוי הדיפק מקבצים כפולים מוגש על ידי הוצאת פוקוס-מחשבים בעיימ בכל דיסק קשיח מצטברים עס הזמן הרבה קבציס כפולים שיהיה לך קשה לאתרס. הס תופסיס מקוס יקר בדיסק ללא כל תועלת. כל ניסיון לחפש אותם באופן ידני נדון מראש לכישלון, לכן הפתרון הוא תוכנה יי- עודית לחיפוש קבציס כפולים. אולס, מס- תבר שגם תוכנה כזו אינה נותנת תמיד פת- רון שלס לאיתור קבצים כפולים וזאת משתי סיבות: 1. קוב כפול אינו בהכרח בעל שס זהה, כלומר יכוליס להיות בדיסק שני קבציס זהיס בתכולתם, אך בעלי שמות שוניס. 2 קבציס בעלי שמות זהים יכולים להיות שוניס בתכולתם, כלומר איתור שמות זהיס אנו מהווה תנאי מספיק לצורך הגדרתם ככפולים. 0 6 46סו!קטת התוכנה .2:1 נועדה להתמודד בדיוק עם בעיות אלו. אופציות האיתור החזקות שלה יתנו מענה לכל בעיה של איתור קבציס כפו- לים. כל משתמש יוכל למצוא בה את אשר הוא רגיל בו, כי התוכנה מאפשרת עבודה בתפריטים וגס הקלדה ישירה בשורת הפ- קודה של דוס. בעזרת כמה דוגמאות נמחיש כיצד מתמודדת עתפ עם בעיית איתור הקבציס הכפוליס בדיסק: 1. הרצת התוכנה ללא שוס פרמטרים מציגה את מסך התפריטים, שממנו ניתן להגדיר את כל אופציות החיפוש. לצורך התרשמות רא- שונית, נבחר בתפריט ת508 תןק6ם<הטת (הכוונה לבחור בתפריט הראשי חט₪ ומן התפריט הנגלל שייפתח נבחר ב-ת508 חוק86) ונריץ את התוכנה כדי לחפש שמות קבצים כפוליס בכל הדיסק. התוכנה תגלה שמות כפולים הביס ובתוכס גס כאלה שהקבצים עצמס אינם כפולים וזאת מפני שהשתמשנו בברירת המחדל הרחבה ביותר של אופציית החיפוש. רשימת הקבצים הכפוליםס תוצג למסך בזוגות (או בשלשות, רביעיות וכוי בה- תאס למספר השמות הכפולים) ולפי סדר האלפבית של שמותיהם. כאן יהיה עליך לה- חליט מה לעשות בהם. תוכל לסמנס ול- מוחקס מיידית, אך תוכל גס לצפות בהס או לבצע השוואות יסודיות יותר כפי שתראה בהמשך. 2. נגביל עתה את החיפוש. למשל, נבקש שה- תוכנה לא תחפש בתוך קובצי ארכיב, כי שס היא מגלה הרבה שמות כפולים (כמו אתא וכוי) והחיפוש בארכיבים אווך זמן וב. לשס כך (בחר בתפריט 685 ט6ענחסז1 <קט561 ונבטל את ברירת המ- חדל שחיפשה בתוך ארכיביס. 81026ה₪ 3 (60) 3.48 לפ 118 ש86/0053ה קש | 71165 ₪12 גהנ 272 --- ]| 77 6עגקחם6 הום וט 0.8 - ו : סחוך 8 : ; 70-2 | >‏ %5ב8% א1%ק 085% 6ספי 6:8 8 ךרפ מ | 8 93 09 38 54619 19 19 739 38 12 3 739 30 3 15 18 722 13 02 4 719 05 01 4 20608 89 18 93 0 06 : 05 5 50% : 207 נוכל גם להגביל את החיפוש באמצעות הג- דרת תווי הכללה. למשל, אס ישנס בדיסק קובצי עיבוד תמליליס בעלי הסיומת. דא1, נוכל לבקש שחיפוש יאתר את הקבצים הכ- פוליס רק עס סיומת זו. 3. עתה אנו מגיעים לאופציות החיפוש הח- זקות יותר שבעזרתן נוכל להיות בטוחיס שהקבצים שגילינו אכן כפולים. לצורך זה נבקש מהתוכנה לאתר קבצים כפולים על-ידי בדיקה מהירה של ה-686 של כל הקבציס בכונן (1006<734)4188 ת503<קט)50) . בדי- קה זו היא מהירה ביותר ומשווה את תכולת הקבציס ב- 086 של 32 ביט. היא מאפשרת טעות בזיהוי קבציס כפולים ברמה של אחד למיליון. על המסך יוצגו הקבציס הכפוליס לפי סדר גודלס בבתים. בצפייה במסך בוו- דאי תופתעו לראות שקבצים זהים רבים נו- שאים שמות שוניס ויהיה קשה להחליט אס למחוק את הקבצים הכפוליס האלה או לא. כדי להחליט אס אכן הקבציס זהיס באופן מוחלט, נוכל לבצע השוואה מעמיקה יותר בעזרת התפריט 81₪ת8. תחילה נסמן את הקובץ הראשון להשוואה באמצעות אזג)א ולאחר מכן נעבור לקובץ השני ונבחר מן הת- פריט ב- 6007886 6080/70 תום. על המסך תוצג הודעה אס הקבציס זהים או לא. 58 ְ8ה0פ 6 : 21260%48 9 : 55[ 3 : 1165זקט2 4 : 65+טַפעגוע 6 וְ508 5 - ₪805 7116 א ---=-1 = 12 01105 ]0% -7--- 2 0105 יי יי ו 0% החה-ה (;: 01ת\: %: .6016 ך100\: .זו 60 ל 5 001% 605 6:10 ----- 5אם. 6081801 (++11> <0ה2> <₪6ם1> <הפא?> <טָטַאָ?7> המסך של ,זזם מציג את הקבציס הכפוליס ואת האפשרוות לסמן קבצים, להשותם ב'נארית, למחוק או לצפות בתוכנס. וי 185 6 ישראל אפריל 1994 --- הר ...ררה 4 נוכל לבצע מראש השוואה מוחלטת של הקבציס אס נבחר באופציה ת503<קט)0פ. 85 <006] בדיקה זו נמשכת זמן ארוך יותר, אולס היא מוודאה באמינות מוחלטת שהקבצים שנמצאו אכן כפולים. 5. התוכנה באה לעזרתנו בפתרון בעיה נו- ספת המוכרת לכל משתמשי התוכנות החו- פשיות: בעיית הגרסאות השונות של אותה תוכנה. כידוע, תחילתו של שס הארכיב של התוכנה זהה בדרך כלל בגרסאות השונות וסופו שונה ומאופיין במספר הגירסה. לדוגמה, נניח שבדיסק מאוחסנות שתי גרסאות של תוכנת ‏ -%ג1: 115190 ו-78 1151. | תוכנת החיפוש מסוגלת לגלות אפילו כפילות זו שאיננה כפילות בשס ולא בתכולה. לצורך זה נפעיל את האופציה החזקה לחיפוש קב- צים בעלי 1 עד 11 תווים ראשונים זהים בשס (נבחר בתפריט 066)ת503<קט!56 ) .לדוגמה, את הכפילות שבדוגמה הנייל נגלה כאשר נבקש לחפש קבצים בעלי 4 תוויס חופשי על הדיסק ראשוניס זהיס. התוצאה תציג את שני הש- מות על המסך ונבחר למחוק את הקוב הישן יותר. כדי לגלות בשיטה זו את הג- רסאות הישנות של כל התוכנות בדיסק, נצ- טרך להריץ את אופציית החיפוש הזו 8 פע- מים, כל פעס עם מספר שונה של תוויס ראשוניס זהים (מומלץ להתחיל מ-8 ולרדת בהדרגה ל-1) כי איננו יכוליס לדעת באיזה מקוס נמצא מספר הגירסה בשמו של הקוב. לסיכוס אס אתה משתמש ממוצע מובטח לך שתחסוך כמה מגה-בתיס טובים של שטח מבוזבז בדיסק. בדיסק וגיל של 200 מגה-בתים נמצאו כ-10 מגה-בתים של קב- צים כפולים שהסתתרו בשמות זהים תחת ספריות שונות, או בשמות שוניס, או בג- רסאות ישנות של תוכנות חופשיות מעו- דכנות. הערכת דירוג (בסולס של 1 - 10): התקנה - 9, ידידותיות - 8, שימושיות - 10, ריבוי אופציות - 10, תיעוד - 8. תוכנת החודש ניתנת להשגה במחסני תוכנות חופשית ב-885 ובהוצאת פוקוס מחשבים. עברית קשה שצה צאתה לאור של הגירסה הרב-לשונית של חלונות 3.1 הביאה למהפכה בתחוס המינותח העברי למונחי המחשב האישי. סוף סוף זכו משת משלי המחשב האישי באר לראות מילון מונחים עברי בתוך תוכנה הנפוצה כיוס כמעט בכל מחשב אישי. מאז ראשית ימי המחשב האישי, מוזנח המינוח. הלשוניי של מונחי המחשב האישי כמעט לחלוטין והתוצאה היא שכל מי שכו- תב מאמר/ספר או מפתח תוכנה, יכול לב- חור בין שימוש בשפה האנגלית, אימוץ מו- נחים המקובלים בייסלנגיי המקצועי, או המצאת מלים חדשות משלו. פתרונות אלה מביאיס רק בלבול ואנדרלמוסיה מוחלטת. מעתה אין עוד תירוצים: המונחים שמציעה חלונות 3.1 יהוו התחלה למילון שימושי למונחי המחשב האישי שכל כותב ומפתת תוכנה יוכל להשתמש בו. מילון עברי-אנגלי/אנגלי-עברי למונחי חלונות 3.1 מכון התקנים הישראלי מטפל מזה שניס אווכות במינוח תחוס המחשבים, תחת מעטה של סודיות, כך שמעטים בלבד יו- דעים על פועלו המבורך ויכולים ליישם את המונחים שלו. הפרסום של מונחי המחשב של מכון התקנים נקרא ייאינדקס לתקן יש- ראלי 1080 עברי-אנגלי/אנגלי-עברייי וניתן 6 ישראל אפריל 1994 לרכוש אותו ב-55 שייח + 5 שייח דמי מש- לוח, עייי פנייה למכון התקנים הישראלי, טלי 2, רחי' חיים לבנון 42 ת"א 7 אותו פרסוס של מכון התקניס מביא ישועה חלקית בלבד למשתמשי המחשבים האישייס המודרניים. ראשית הוא החל להיכתב לפנ שניס רבות ולכן רבים מערכיו מיושניס. שנית, רבים מהמושגים המודרניים, כגון נו- שאי חלונות 3.1, טרס טופלו בו. שלישית, יש בו מלים עבריות רבות שאינן מקובלות בקרב המשתמשים. למרות זאת, בהיותו מי- לון מקיף ויסודי ניתן למצוא בו הרבה מו- נחיס שימושיים וטוביס והוא מומל לכל מי שעוסק בכתיבה ובפיתוח תוכנה. על טהרת העברית חלונות 3.1 בגירסה הרב-לשונית החדשה היא תוכנה נפוצה ראשונה שכל מסכיה וה- עזרה הבנויה בה, כולס על טוהרת העברית. אין כל ספק שאותםס מונחי מחשב שה- שתמשו בהס לתרגום העברי של חלונות 3.1 ייהפכו ברבות הזמן לתקן שלפיו יתיישרו כל כותבי העברית בספרות, בעיתונות המ- קצועית ובתוכנות עבריות אחרות. אחד הדברים היפיס ב-חלונות 3.1 הוא מי- לון מונחי חלונות על הגדרותיהם. ניתן לה- ציגו על מסך באמצעות לחיצה על ייעזרה", אחר-כך על ייתוכןיי ועל יימילוןיי. על המסך יוצגו ערכי המילון בעברית כשהס מסודריס בסדר אלפביתי. לחיצה על אחד הערכיס תפתח תיבה ובה תוצג ההגדרה של הערך המבוקש. כדי לקבל את המילון האנגלי המ- קביל יש לעבוד עם מימשק משתמש בא- נגלית. לצורך זה היכנס ללוח הבקרה, הגדר מימשק משתמש אנגלי ואחר כך עבור למילון באופן דומה. עד כאן הכל טוב ויפה, אך דבר אחד שכחו המתרגמים של מיקרוסופט: הס לא יצרו מי- לון עברי-אנגלי שיאפשר למשתמשים ותיקיםס בתוכנה להבין את המונחיס האנגלייס המ- קבילים שהיו רגילים בהס עד כה. לכן, בצד ההתפעלות הראשונה מן המילון העברי, הפ- ריעה לנו העובדה שאיננו יכולים לקבל את המילה האנגלית המקבילה. לדוגמה, מהם הערכים האנגליים של: גזיר, גלישה, זוהר, לוח, מעומעם, סמל, הטבעת אובייקטים, שיוך ועוד. כדי להתגבר על הבעיה, השווינו את המילונים הנפרדים, העברי והאנגלי, וי- צרנו מילון משותף, המצורף בזאת בשתי גר- סאות ממוינות: עברי-אנגלי ואנגלי-עברי. מי- לון כזה עשוי להיות כלי עזר שימושי לכל משתמש, קורא, כותב או מפתח תוכנה ב-חלונות. הערות: 1. כל הערכים בעברית ובאנגלית נלקחו רק מתוך המילון של חלונות 3.1, כפי שהוא מוצג על המסך. לא הוספנו ולא גרענו ערכיס. 2. כללית, מרבית הערכים העברייס שנבחרו עייי מתרגמי חלונות 3.1, מקובלים בקרב משתמשי חלונות ולכן לא הייתה לנו כל בעיה לקבל אותס וליישמס מייד בעבודה. אולם, כמה ערכים נראו לנו בלתי מתאימים, שגויים או בלתי מקובלים והכנסנו למילון את הצעתנו (ובסוגריים את גירסתס של מפ- תחי חלונות 3.1). 3. הערת העורך ב-₪א471 146 26 מקובליס מספר מינוחיס עבריים השונים מאלה המוצעים עייי מי- קרוסופט וגס מאלה שמציע המחבר. לדוגמה, אנו מעדיפיס לתרגס: עצם - 096% שער - חסק לוח גזיריס - ₪זגסטקוןס חוצ> - ז6]]טט דרייבר - זסטת6 צלמית - ח0ס1 מדריך - 61000 דיפדוף - 6פשסזט סרגל - זגל קו בקשת פיסקה - סז נשמח לשמוע מקוראינו את דעתם בנושא זה, מילון עברי-אנגלי אובייקט 66טס אובייקט מוטמע (מוטבע) 05[60 6660פחחס אובייקט מקושר 60)טס 66אתו1 אובייקט סט0 )0060 5/8110 איזור זיכרון גבוה ג6ז3 עזסוח6וח חקות איזור מידע 8168 חסן)ג3תחס)תג בהירות (זוהר) ע!וצסתווחטן בחירה 010056 ביאור הערות תסג1)ג)סתחג גוון 6טת גופן ]חס1 גופני מדפסת 5)חס] זסזתחק גופני מסך 15ח0] ח66ז50 גופני תוולין 5)חס] זטווס1ק גופנ? 6קץ61נח1 - 5וחס] 6קץ61נתך גופניס נטענים (טעוניס) 5)חס] 10463016תש60 גזיר )טסוטס גלילה 501011 גלישה קגזש גרירה 672 דיסק מערכת 65% 5/5168 הגדל לוווואגוח הגדרות תקשורת 85תו/56 163/1005חטוחוחס6 העברת קוב בינארי ז5)0חגז! 116 עזגתוס העברת קוב טקסט ז6)פתגזו ₪116 ]16 הקטנה 160006 הרחבה 6תקאס התנגשות התקניס תסג!ח6)חסס 660106 התקן מורכב 06906 6תטסקוחסס התקן פשוט 106צ66 6|קותו זיכרון /סותטפות זיכרון בסיסי (רגיל) עזסוחטות [4תסג!ותחס6 זיכרון וירטואלי סוחטות [גטחוש זיכרון מדפסת וירטואלי זסותתק [הטחוש ססות זיכרון 15 - סוחסוח 606ח8קאס זיכרון 815 - קזסוחסוח 68160066 חבילה 6גאסגק חלון שסנתושי חלון יישוסם שס6תואו חסו!3סג[קקגּ חלון מסמך שסשחושו ]ח6וחט400 חלון ספריות אסשתנצו 116010 חלון קבוצה >שסשתואו קטסזם ח גלילה שסח3 301011 טפט זס6קגק]41/ש טקסט בלבד !חס |א16 יבוא הסקותג לישוס ת00ו)1108קק8 לישוס לקוח ת00וג10[קקג תסו[ לישוס מסך מלא ח00ג11031קקג ת50ת1!50נת לישוס שרת ה0סנ110קק8 זסש36 לציאה סק כותרת ₪16 כותרת עליונה ז966סת כותרת תחתונה זטוסס! חופשי על הדיסק כיווץ ענף 6013056 כתובת קלט/פלט 303555 1/0 לוח 6זגסטקו[ס לחיצה 010% לחיצה כפולה 01108 6[טטס4 לחצן אפשרויות חסווטפ חסנוקס לחצן ברירת מחדל חסווטט !46/31 לחצן הגדל חסז]טפ 6?ווחואגוז לחצן מזער חסו1טפ 6?וותותווז לחצן פקודה חס)וטט 6תגותוחסס לחצן שחזר תס)וטפ 16/1616 מאגר ז6)]טט מאגר גלילה ז6!]טפ |50101 מאגר לוח המקשים ז6!/טפ 6ז6908 מדפסת ברירת מחדל ז0)]טפ זט)חחק מדפסת מקומית זטותחק [1008 מידע כותרת עליונה חסנוג3חחס/תג ז00ג6ת מזעור 26נותוחוות ממשק בקרת מדיה [0ז)ח0ס וחטו66וחז (101א) - 61806ות1 מנהל התקן זסטם0 660106 מנהל מדפסת זשטת8 ז6ותחק מסמך ]ח6וחט00 מסמך לעד |חשוחטס600 |6קזג) מסמך מקור |ח6וחט000 6סזטס5 מעומעס 6טוחוחו6 , מערך 1101 - קטו56 [פזוא מפת קלידים קגוחע6 מפת צלילים קגוח תחסוגק מצביע זסותוסק מקש קיצור ץ6א וצשהסת3 מקשי החיצים 665 שסח8 משתנה של סביבת העבודה |ח6ותחסזנשחס 6 נושא סוקסו ניקוי ז0]60 ניתוק לאחר זמן |טספוחו! נקודת כניסה |תוסק חסגח6פחו נתיב גוגק סגירה 01056 סיומת חסו!ח6)א6 סימון/בחירה )86160 סינטיסייזר רמה בסיסית [16%6 שסן זו סינטיסייזר רמה מורחבת [6%6] 060ח16א6 זו סמל חסטג סמל כונן חססג 666 סמל פריט יישוס חססג ות116 ותגזקסזק סמל קבוצה תססג קטסזם סמל קוב מסמך חססג ₪6 ]תסוחט600 סמן בחירה זסטמטס ח56160/10 ספריה 01600 ספריה נוכחית 016000 )ת6חטס ספריית יעד 60)0ז01 |6קזג! ספריית מקור 60)0ז01 6סזטספ עלון 56שסזפ ענף הסתגזס עץ ספריות ₪6) 411600 ערכת גופן 561 |חס1 ערכת צבע 500606 זס[00 פיקסל |6אוק פירמוט מהיר (אתחול מהלר) |4חחס] אסוטף פס גלילה זגפ [01ז50 פס פיצול זגפ |ו1ק3 פעיל 50116 פעילות קלט/פלט עווַצג361 וטקוטס/וטקתו פקודה 0חגוחוחס0ס פרוסת זמן 51106 6וח1! פריט יישוס 16 וחגזפסזק פתיחה חשסקס צבע לא מלא זס00 50116חסת צפצוף אזְהרה 0692 קתוחזגשי קבוצה קטסזם קובצי ₪75 ₪116 1קח5)50סק 18166ט5ק8סחס קוב 1 קובץ החלפה ₪16 קגש3 קובץ טקסט ₪6 |א6ו קובץ יישום 16 וחגחקסזק קובץ מידע של היישוס וחגזפסזק ( "1ק) 1116 הסג!3החס]ה1 קובף מסמך ₪6 |חסותטסס4 קודי בקרה 60065 [0ז|חס6 קודי בקשת פסיקה 6תו1 |65טף6ז וקח6ותג (0א1) קישור והטמעת (הטבעת) אובייקטיס יי קחו060ח6 400 קחואתו1 קפיצה פוחטן רוויה חסו!גזט)33 רכיבי מס 5)ח6וח6!0 ח30166 רשימת משימות ]115 185% שולחן עבודה ק0ו66%% שורת מפתח זגפ א06ח1 שורת מצב זגפ 5/4105 שורת תפריט זג טת6וח שיוך 855001406 שס קוב 6וחגַת16] תבנית שולחן עבודה וחש6ווגק 465010 תו הכללה (כללל) ז40)6ז6039 11608:0/ תוכנית אצווה וחגחקסזק הסוס תור 6טסטף תיבה גמישה אסט 6|פוא6ת תיבת גלילה אספ |50101 תיבת דו-שיח אסס 61308 תיבת טקסט אספ |א6ו תיבת סימון אספ 660% תיבת רשימה אסט )188 תיבת תפריט הבקרה אספ טחתסוח [0זוח0ס מאפייניס (תכונות) 65וטסח!וו4 תפריט טת6וח תפריט בקרה טתטוח [סז!חס6 תקליטון 48% עקקסת 8 .488 6 ישראל אפריל 1994 ₪8₪ן'[ןו'['"]₪₪| ]₪ ת ‏ ז 22 ב ה | מ לון אנגלי-עבדי | פעיל סטוַ1סגּ ביאור הערות חסו!ג)סחתף חלון יישוס שס6תושו חסווגסנ[קקג לישוס חסווגסו|קקג מקשי החיציס 665 שסח8 שיוך 855001416 מאפייניס (תכונות) 65)טפחוו8 תוכנית אצווה ותגזפסזק סוט העברת קוב בינארי ז6]פחג₪] 116 עזגתוט ענף הסתגזט * עיון 56שסזס מאגר ז6))טט תיבת סימון אסט 660% בחירה 000% ניקוי ז0169 לחיצה אסו1ס יישוס לקוח חסג1גסו1קקג זחסג1ס לוח 0זגסטקוןס סגירה 01056 כיווץ ענף 601]8056 ערכת צבע 6וח5006 זס[60 לחצן פקודה חסווטט 6חגוחוחס60 פקודה 6חגווח0ס הגדרות תקשורת 85ת56/1 0811005וחטותוחסס התקן מורכב 106ש66 6תטסקוחזסס קודי בקרה 60868 |סזותסס תיבת תפריט הבקרה אסט טתשוח [סז!חס6 תפריט בקרה טחשוח [0זוחס6 זיכרון בסיסי (רגיל) קזסוחטות [4חס1!חסעתס6 ספריה נוכחית 6166107 ותסחהנס גזיר |)טסוטס לחצן ברירת מחדל חסווטס ו[ט6/3 תבנית שולחן עבודה וחטווגק קס)6656 שולחן עבודה קס!66%% התנגשות התקניס תסו!ח6)חסס 660106 מנהל התקן זסטח6 66106 תיבת דו-שיח אסט 618108 מעומעס 66וחחחו0 ע ספריות 66ז] 6/6010 חלון ספריות שסתגו 0ו60ז/0 ספריה 0 0010ז61 סמל קוב מסמך חססנ ₪116 וחסוחנוסס0 0 חלון מסמך שסשתגוץו |חסוחטוסס מסמך |]חסוחט400 קוב מסמך 16 |ח6וחטס400 לחיצה כפולה 0%ו01 16פט60 גופניס נטענים (טעוניס) 5וחס) 0809016[ח/וס6 גרירה קַגז0 סמל כונן ת0ס1 %6ח6 אובייקט מוטמע (מוטבע) 60[סס 6066טוחס קובצי ₪05 ₪116 01ת0550ק 030518166ח6 משתנה של סביבת העבודה |תטוחחסזגצח6 6 הרחבה 6חגקאס +יכרון ₪165 - עזסוח6וח 6%080660 146 6 ישראל אפריל 1994 חופשי על הדיסק סינטיסייזר רמה מורחבת [16%6 160066א6 ו זיכרון 5|אא - עָזסוחטוח 066ח6!אס סיומת חסו)וחס)אס קוב 16 שס קוב 6וחגח₪16 תיבה גמישה אספ 6וטוא6ח תקליטון 605% עפקסח גופן וחס] ערכת גופן ]56 )חס] כותרת תחתונה זטוסס] יישוס מסך מלא ח00גו1103קק3 ת66ז1150נ] סמל קבוצה חססו קטסזם חלון קבוצה שסחוצו קטסזם קבוצה קטסזש מידע כותרת עליונה חסג!3החס)ח! ז06ג6ת כותרת עליונה ז460ה איזור זיכרון גבוה 3163 קזסוחסוח חפות גוון סטת כתובת קלט/פלט 3061655 1/0 סמל חסס1 יבוא חסקוחו שורת מפתח זגל א66חו איזור מידע ג816 חסו!4החחס]חו1 פעילות קלט/פלט ץ!נטנוסג וטקוטס/וטקהו נקודת כניסה ותוסק חסוח56חג קודי בקשת פסיקה 6תג1 |63טף6ז וקנח6וחו (0א1) קפיצה קוחטן מאגר לוח המקשים ז6]]טט 6זגסטץט מפת קלידים קגוווץטא אובייקט מקושר 60[סס 66אחו1 תיבת רשימה אסס 18 מדפסת מקומית ז6|תחק |1003 סינטיסייזר רמה בסיסית [16%6 שסן חל בהירות (זוהר) ע!ופסחווחטן לחצן הגדל חסזוטט 6?וותואגוח הגדל 26ווחואגוח ממשק בקרת מדיה [0ז!ח60 וחטו66וח ([10א) - 60866וח1 זיכרון /זסוחטוח שורת תפריט זג טת6וח תפריט טחטוח מערך 1121 - קטו%6 [עזוא מזעור 6?ווחותווח לחצן מזער חסווטל 6?וחותווח צבע לא מלא זסן0ס 50116חסח קישור והטמעת (הטבעת) אובייקטים |66ןפס שתו060ות6 6ח3 קתואחו1 אובייקט 0160 פתיחה ח6קס לחצן אפשרויות תסווטפ חסווקס חבילה 6קַגאסגק מפת צלילים גוח הסוגק נתיב חוגק פיקסל |6אוק גופן תוויין וחס] ז6ווסוק מצביע ז6וחתוסק יציאה חסק מדפסת ברירת מחדל ז6!)טס ז6ותחק מנהל מדפסת ז6טת60 ז6ותחק גופני מדפסת 5|חס] ז6)תחק קוב יישוס 116 ותגזפסזק סמל פריט יישום הססו וח6)ג ותגזקסזק פריט יישוס וח6וג וחגקסזק קוב מידע של היישוס ותגזפסזק ("01) 1116 הסו!גהחס]ת1 תור 6ט6טף פירמוט מהיר (אתחול מהיר) וגמחס] אסנטף הקטנה 06ש160 לחצן שחזר חסוןטט 6ש61ז)1 רוויה תסו!גזט)53 רכיבי מסך 15ח06ח616 ח66ז50 סימון/בחירה ]56160 גופני מסך 15ח0] ח50166 מכבה (שומר) מסך ז58%6 ח66ז50 ח גלילה שסזזג |50101 פס גלילה זגפ 501011 תיבת גלילה אסט |01זס5 מאגר גלילה ז6!]טט [[0זס5 גלילה |50101 סמן בחירה זספזטס ח0ו!56160 יישוס שרת ה0ג]1104קק4 זסשז56 מקש קיצור ץ6א ו|טשחסת3 התקן פשוט 606גש66 6|קחזופ ספריית מקור 7 60)0ז01 06זטס50 מסמך מקור 1ח6וחט000 6סזטספ פס פיצול זגט וו1ק5 אובייקט סטטי 00601 0וו518 שורת מצב זג9 518105 קוב החלפה 116] ק49ש5 דיסק מערכת 615% וח6ו5ע5 ספריית יעד 0110010 191261 מסמך יעד ]ח6וחט000 |86זג1 רשימת משימות ]115 45%! תיבת טקסט אספ |א16 קוב טקסט 16 ואו העברת קוב טקסט ז6)פחג₪] ₪16 |א6! טקסט בלבד ץ!חס |א16 פרוסת זמן 51106 6וחו1 ניתוק לאחר זמן וטס6וחוו כותרת ₪16 נושא סוקסן גופני 76ע61ח1 - 5)חס] 6קץד6נתך זיכרון וירטואלי /זסותטוח [8טחוש זיכרון מדפסת וירטואללי ז6ותחק [8טחגש ץסוח6ו טפט ז6ק3ק]81/ צפצוף אזהרה ק66ט קתוותגש תו הכללה (כללי) זסוסגזגחס 1160316 חלוך איס6תוש גלישה קגזש ה -----₪=₪=-‏ כ ה- ]7 ] [‏ הכר כרטיס משולב לכידת תמונה + עיבוד הכרטיס 012867 תוצרת חסווג!פחגז'ך גוג משלב את הפונקציות של לכידת תמונה (ז218006) 6וחגז) עס מעבד תמונה מהיר, המבוסס על 3 ערוצי עיבוד מקביליים. השי- לוב הזה מאפשר לבצע פעולות עיבוד מקו- בלות, כמו היסטוגרמות, מיצוע, חיבור וחי- סור תמונות בקצב של 30 תמונות ווידאו (באבחנה של 480א640) לשניה, מורפולוגיה וקונוולוציה (3א3) בקצב של 15 תמונות לש- ניה. לכרטיס 4 ערוצי כניסת ווידאו, עיבוד ב-16 סיביות של 75 מיליון פעולות לשניה וטבלאות 1/0 לצבע סינטטי. החברה מס- פקת איתו סיפרית דרייברים עבור 06 ]|הטס01, תוכנת עיבוד התמונה הי- דועה שלה. המחיר (08ת) 6,995 דולר, שיווק בישראל - מיליטרם תעשיות. תוכנת תיכנון עסקי מישראל לארה/ב חברת בי-פלן הודיעה על חתימת הסכםס שיווק עס החברה האמריקאית 608188016 5, שתשווק ברחבי ארהייב את תוכנת תג[ עפ היקף העיסקה בשלבה הראשון הוא 3 מיליון דולר. חג1/ ְיג₪, המשווקת בהצלחה בבריטניה, במדינות אירופה ובי- שראל מתאימה גם למשתמשיס חסרי כל הכשרה במחשבים או בתחוס הפיננסי, המ- תקשים להתמודד עס מורכבותו של גיליון אלקטרוני. תוכנה חדשה לטלמרקטינג אלדיןסופט מכריוה על טלמרקט - תוכנה לניהול מערך טלמרקטינג לעשרות. עמדות מכירה באמצעות הטלפון. התוכנה כוללת אמצעיס לקליטת מאגרי מידע של לקוחות פונטציאליים ופילוחס. וכן מאפשרת ניתות המידע השיווקי שנאסף בתהליך. הדגש בתו- כנה הוא על קלות הפעלה ומהירות, זמן ההדרכה הממוצע לאיש מכירות הוא כ-15 דקות. טלמרקט פותחה על מערכת 1616 והיא מבצעת חיוג עצמאי אל בתי הלקוחות בעזרת כרטיס פא0אק 6ק. מדפסות היולט-פקרד בסביבת 418 18 מדפסות ותוויני היולט-פקרד יתמכו מעתה גס בסביבת - 41% 1א18, סביבת היוניקס של |א18, בעזרת כרטיסי הת- קשורת מסדרת 60זג16!0, | התומכים בגירסת 3.2.5 של א41 1א18. מעתה ניתן לחבר את מדפסות ?₪4 ישירות לרשת א81%, דבר המאיץ משמעותית את מהירות ההדפסה, מקצר את תור ההדפסה, חוסך בעלויות, מייעל את העבודה, ומאפשר למנהלי הרשת לקבל מידית דוייח אבחנה על מצב ההדפסה. המדריך לשפת ++6 ותכנות מונחה עצמים הספר מכיל הסברים מפורטים על תפישת מכ מונחח-עצטים וווטוטו בספת ++6 > תכנות בטפת ++6 כטביבח לפיתוח תוכנת העיצוב והתכנות מונחה העצמים ( 066 חוו ות גזק סז 62 ה8ו69 166ת006) ועל יכ- שומס באמצעות שפת ++6. המהדורה מכי- לה את הטכניקות והכליס המעודכנים ביו- תר ומדגישה את העוצמה של היכולת של השפה למלא מטלות אלו. בספר שיצא בהו- צאת הוד-עמי, 415 עמי + דיסקט תוכניות. מחיר 89 שייח (כולל מעיימ). יבמ קונה יותר בישראל יבמ ישראל מדווחת על גידול של יותר מ-20% אחוז בהיקף הזמנות של יבמ העו- למית מספקים ישראליים. לעובדה שיבמ העולמית רוכשת בישראל במאות מליוני דולר, משמעות עמוקה הרבה :ותר מאשר ההתייחסות לרכש גומלין. לכל עסקת רכש היתה הצדקה כלכלית וטכנולוגית ללא כל התפשרות על מדדי איכות קפדניים, עמידה בלוחות זמניס וכוי, | ומכאן שהרכישות מהוות אסמכתא עבור הספקים במגעיהם עס קונים פונציאלייס אחרים. השבתתיות מאושרת ע"י אינטל אינטל שיחררה את הרשימה הראשונה של מחשבי 486 שנבדקו ונמצאו ברי השבחה לגירסאות 5ש]08 0/8 של הפנטיוס, המ- תוכננות לשיחרור בקרוב. ברשימה יותר מ-450 מחשבים והיא זמינה דרך שירות המידע 00% 8א4] של אינטל (מסמך מספר 9. פרטים על השירות אפשר לקבל באינטל ישראל, טל: 03-5483222 ישראלי אלוןף העולס בפרדוקס איתיאל מעיין, | מנהל בית התוכנה ייאסטרטגיה 2000', זכה באליפות העולם בפיתוח במחולל היישומיס פרדוקס של בו- רלנד, שנערכה בחודש פברואר השנה במ- סגרת הכנס השנתי של מפתחי תוכנה בפ- רדוקס, שהתקייס בסן פרנסיסקו. איתיאל מעיין פיתח את היישוס שקיבל את הציון הגבוה ביותר, וזיכה אותו בפרס של מחשב 6 ותוכנות בשווי 20 אלף דולר, יחד עס התואר המכובד של אלוף העולס בפרדוקס וירוס קטלני בדרוסם הארץ וירוס מחשב בעל תכונות קטלניות שלא היה מוכר עד כה באר+, נתגלה והוסר בדרוס האר בעת התקנת התוכנה החדשה להגנה על רשתות מסוג 41/1571-3 א4-/ של חברת 1 מערכות. הוירוס, מסוג 580108 83 2 שיתק שלוש רשתות תקשורת ומאות מחשביסם. הוא הוסר לאחר עבודה מאומצת בת 24 שעות. וירוס 1.2 580708 כגכ הגו וירוס חמקן הדואג להסתיר את המצאותו בזיכרון המ- חשב. כמו כן, מותקן בו מנגנון מוטציות הדואג לשנות את קוד הוירוס לאחר כל הד- בקה. הוירוס תוקף קבצי םאת ו-60%1 והוא פוגע גס בקובא ה-00%1.פ א 1א60. ודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 6 שירותים 5 מילע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 0 5 2 107 17 6 ישראל אפריל 1994 הווה ו- הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים > שירותים > מידע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות > מוצרים תח ככ '000/! 18 מרכז ההדרכה במחשבים נחנך במת'/מ יבמ והמכללה למינהל - חיפה, פתחו מרכז הדרכה משותף במרכז תעשיות מדע, בחיפה. מרכז ההדרכה המ- שותף, הכולל חדרי מחשב וחדרי הרצאות, מציע מיגוון סוגי הש- תלמויות ‏ - קורסים, סדנאות, ‏ ימי וערבי עיון. כל סוגי הה- שתלמויות מוצעיס הן לקהל הרחב והן לשוק המוסדי. תחומי ההכשרה העיקריים: ניהול, שיווק, מחשבים ותיקשוב. לפרטים: טלי 13, 04-3135640. מיזות אוטומטיות בשרטוטי אוטוקד חברת אלסופ מערכות, שהינה מפי> מורשה של אוטודסק ישראל, שיחררה לשוק את הגירסה הראשונה של תוכנת א807001 - תוכנה למתן מידות בצורה אוטומטית בש- רטוטי אוטוקד. 1א401021 :כולה לייצר מידות בתחומים שונים, הן בתחוס המכניקה והן בתחוס הארכיטקטורה. החברה מכנה עתה תיעוד באנגלית להפצת התוכנה בחו'ל. לפי בדיקה של אנשי אלסופט מערכות, אין כיוס מוצר דומה בשוק. מחיר התוכנה לת- חנה ראשונה: 5395, לכל תחנה נוספת: 5195 (בתוספת מעיימ). שרת הדפסה לרשתות אתונט חברת א%א2-11 הכריזה על שרת הדפסה חדש, דגם 2₪.950, המיועד לרשתות 2 ו-108856-1. השימוש בשרת חוסך את הצורך להקדיש לנושא 26 מיוחד. השרת יכול לנהל עד 48 תורי הדפסה ב-24 שרתי קבציס. את התצורה ניתן לנהל מרחוק, בא- מצעות תוכנת ניהול הרשת. הפצה: ליגד מידע טכני בעיימ. זז 400004 - תוכנת תיב'/ם במחיר נמו1 לסביבת מטוסשמזושו אוטודסק ישראל הכריזה על תחילת שיווקה בארף של 1.7 0 /0סוג4/, תוכנה לתכנון בא- מצעות מחשב (6) מבוססת פסתגל, במחיר של 745 (+מעיימ). ‏ 1/7 0042 6 ישראל אפרול 1994 ו %00%ק0 מציעה: + תאימות נתוניסם מלאה עם ג 6סוטג : מכיוון של-0642וש4 ול-11 642סוט יש אותו פורמט קבציס 6שופ. סביבת פ5שסשחג/: תפריטים נגללים, מק- שים מאיצים, תיבות דו-שיח ואובייקטיס מבוססי-איקונים. + יכולות 642 22: 1/7 642סוט4א מציעה את רוב תכונות התכנון והשרטוט הדו-ממדי של 40642 גירסה 12. >יכולות בסיסיות של 082 32 יצירת קוויס תלת-ממדיים, סילוק קוויס נסתריס, הצללה, נקודות מבט והיכולת לראות ול- ערוך שרטוטיס תלת-ממדייס בפורמט קבצי השרטוטים של סשופ. סמינרים על מוצרים חדשים בסביבת 6זט/ו61א משוב שיווק, נציגת נובל בישראל, עורכת סידרת סמינרים מקצועיים הדניס במוצרים חדשים לסביבת רשתות 6זגאט6א!. הסמינרים מציגיס חידושים בגירסאות א.3 ו-%.4 וכן מוצריס אחרים, שהוצגו לאחרונה ומיועדיס להרחיב את יכולת הקישוריות בין סביבת 6 לסביבות אחרות. לפרטים יש לפנות למ- שוב, טל: 03-7520190. *שני מחשבים'' ממשיכה במסע ההצלחות יישני מחשביסיי, בית התוכנה. הנתנייתי, קוצר הצלחות יצוא לתוכנת /%15%ח6| . בשבועות האחהונים חתמה יישני מחשביסיי על מספר עסקאות יצוא, שהיקפן הכולל מגיע ל-250 אלף דולרים. שני מחשבים פי- תחה את *4168/:6, תוכנה *יחודית, הפו- עלת ברשתות תקשורת מקומיות ואשר יו- דעת לזהות תקלות ושגיאות במחשבי המ- שתמשים. ברוב המקריס, תתקן התוכנה את התקלות והשגיאות בעצמה ובמידה ולא ניתן לתקן - תעביר על כך הודעה מיידית למנהל הרשת. בונן א0ת-6 כפול מהירות לרשתות חברת כור תקשורת ישראטל מציעה כונן 1א0א-60 כפול מהירות מתוצרת 21]א, יחד עס תוכנת 78055א [505 לרשתות שג \וסא, במחיר מיוחד של 5920 (+ מעיימ), ללא כולל התקנה. פרוייקט תקשורת מחשבים בינלאומי ללומדי אנלית חברת ייקשביי מקיבוץ ברור-חיל, המתמחה בקידוס יישומי תקשורת מחשביס בתחוס החינוך, מנהלת פרוייקט תיקשוב ללומדי אנגלית בקרב 40 בתי ספר ברחבי הארא, בו מתכתביס קרוב ל-1200 תלמידים בישראל עס תלמידים ביפן, ארהייב, קנדה, פינלנד, איסלנד, גרמניה ומדינות נוספות, דרך רשת התקשורת הבינלאומית [םא אש דא1. פרולל- קט זה מיועד לתלמידים בכיתות די - יבי ומטרתו שיפור כושר ההבעה באנגלית, בא- מצעות קשר של הכיתה באר מול כיתות מקבילות בחוייל, השתלבות בפרוייקטים בי- נלאומייס הקיימיס ברשת, משחקי ס- מולציה, השתתפות בקבוצות דיון סביב נו- שאים, פירסוס חדשות *ומיומית של רשת ה-ייאאשיי, וכן ניהול רשת מורים לאנגלית לצורך חילופי דעות ורעיונות בתחוס הלי- מודי והחינוכי. קומ הכריזה בישראל על אינפורמיקס 6.0 ייקומ תעשיות תוכנהיי, נציגת אינפורמיקס בישראל, הכריזה על סותגחץ2 6הו1ה0 0 ז566, הגירסה החדשה לשרת בסיס הנ- תוניס של אינפורמיקס. 6.0 6ו1ח0 מיישס טכנולוגיה חדשנית בשס 258 ובכך מא- פשרת עיבוד נתונים מקבילי. תכונות חשו- בות נוספות הנמצאות בגירסה החדשה הן יכולת התרחבות מקסימלית ללא צורך בשי- נויי תצורה; ביצועיס אופטימליים של בסיס הנתוניס; מינימוס פניות למערכת ההפעלה, דבר המאיף את עיבוד הנתונים; יכולת מתן קדימויות ליישומיס קריטיים; סומוגחעס פתוסחג831 1080; יכולת עבודה מיידית בס- ביבת שרת/לקות ועוד. סורקים צילומי רנטגן בבית הספר לרפואת שיניים סורק 14/1840%, המיובא ומשווק על ידי אציד הנדסת מחשבים, נבחר על ידי הפ- קולטה לרפאות שינייס באוניברסיטת תל אביב כסורק לצילומי ונטגן. | סורק 3% מציע רזולוציה של 600271 או 8001 ויכולת זיהוי אותיות 068, המ- אפשרת שילוב טקסט בתמונות הנסרקות. זסס 1 קז כרטיס האצה לחלונות ומולטימדיה 65 4171 הכריזה על כרטיס האצה חדש, זטשחס\ פסנתקגז0, להאצת יישומיס בסביבת 205 ,פשוסשחו/, מולטימדיה ועוד. כרטיסי זטשתס/ החדשים מכיליס מעבד 032% שמשולב בכל מוצרי החברה. לכרטיס זכרון וידיאו של 18א1, תצוגה של עד 16.7 מיליון | צבעים ורזולוציה עד 4. קצב חידוש המסך ( 6/0 % מגיע ל-762. הכרטיסים מוצעיס בסטנדרד .15 ו-805 1.0081 254 עס תאי- מות ל-8514/8. טובה תמונה אחת מאלף מילים בהוצאת פוקוס-מחשבים יצא לאור הספר 'יהסידרה הוויזואלית- 3.1 5אס6חוש', המ- ציג גישה ויזואלית נוחה וקלה ללימוד מע- רכת | 5שסשתג/ בדרך מקורית, המובילה | ו גישה לימודיח חדשנית ,= ערה > ידידותיח + קרה ב בורה , אותך דרך תצוגה של מסכי התוכנה, ומ- דריכה אותך בכל צעדיך. לימוד באמצעות מסכים אינו רק מהנה, אלא גם חוסך ומן קריאה של טקסטים ארוכים. 200 עמי, 49 שייח. להשיג בחנויות הספרים והמחשבים, ובהוצאת פוקוס - מחשבים טלי 03-6773898 מחשבי יאטזדאמץ מזזם המוסק" חברת | "קומפיוטרסטוריי | הכרטה | על יואטדדאתץ מד1ם אמ/וסעיי, סידרת מח- שביס המבוססת על מעבד מרכזי פנטיוס וא- פיק מקומי מסוג 201. המחשב החדש מכיל 3 חריצי הרחבה בתקן 701 ובקר כונן קשיח ₪ בנוסף מכיל המחשב החדש בקר תצוגה מתקדם, המכיל מאיץ גרפי מסוג 53-928, המתחבר אל לוח האם באמצעות אפיק ה-201. מחירו של המחשב, כולל מסך ודיסק קשיח (8/א340) כ-53,700. הפצה מוגברת של כותרי [אסת 65 בישראל חברת וירוס בעיימ חתמה לאחרונה על הסכס ייצוג בלעדי עס חברת ו 50/86 8ו601זווטוא (ע6א) שהיא החברה הגדולה בארהייב להפצת כותרי /0%א-60. א ישראל (וירוס בעיימ) תייבא כבר בעתיד הקרוב את המגוון הע- צוס של כותרי ]80% כס, ותשווקס בישראל ישירות, ובאמצעות רשת מפיצים נבחרים. הפנטיוס ה*חיד שזכה במכרז החשג הכללי מחשב הפנטיוס צ אסזדע ]סט תוצרת 41.8 הוא היחיד בין מחשבי הפנטיוס במכרז החשב הכללי. המ- כרז פותח לחברת ליגד, המשווקת בישראל את מחשבי 418, את השוק הממשלתי למ- חשבי פנטיום. מסוף שליטה מרחוק ב-76 חברת מיניקוס הכריזה על מסוף שליטה מר- חוק במחשבי 76 לעבודה בסביבת שסתג. את המסוף, הנקרא יידואט לח- לונות'י, ניתן להתקין בטווח עד 70 מטר מה- מחשב ולהפעיל איתו ישומים הדוהשים עכבר. המסוף תומך בכל תקני 04)זסקט5. לפרטים: חן נירן, טל: 03-9672753. מלאכת מחשב 0010080806 גרפיקה וצליל 'מלאכת מחשביי הינה סדרת לימוד חדשנית של ס0ַ1060895ט00) (או בשמה המקוצר - 6), המשלבת אתגרי תכנות ללימוד יסודי, מעמיק ומרתק. הספר ייגרפיקה וצ- ליליי מלמד את יסודות הגרפיקה והצלילים, פקודות הגרפיקה השונות, הפקת צלילים ומנגינות בעזרת המחשב ויצירת אנימציה. המחבר דרור מימון עוסק שניס רבות בה- דרכת ילדים, נוער ומבוגרים. בספר שיצא בהוצאת הוד-עמי 129 עמודים, מחירו 29 שייח כולל מעיימ. מלחמת הכוכבים חוזרת חברת 48715 1.1165 מחזירה את גיבוי הט- רילוגיה הקולנועית יימלחמת הכוכביםיי על תקליטורי !80% 62. המחשק הראשון בסי- דרה הוא יימתקפת המורדיסיי והוא נעזר בט- כנולוגית מולטימדיה משוכללת, הכוללת קטעי ווידאו שהוסרטו באולפנים המקוריים, קול באיכות גבוהה וסימולציה של תלת מי- מדיות ריאליסטית. התקליטור משווק עייי מחשבת, גליל-ים, במחיר 189 שייח. דגמיס חדשים בסידרת זוא 1.4 חברת 7/1085 הציגה שני דגמים חדשים בסידרת מבדקי הרשתות שלה; דגס 672 לר- שתות אתרנט ודגם 675 המיועד לרשתות אתרנט ורשתות טבעת אסימון. דגם 670 הוותיק יותר, המיועד רק לרשתות %65סך פַחוא, היה בין המוצריס הנבחרים של 76 ?)א לשנת 1993. כמו הדגס הוותיק גס השניים החדשיס משלבים יכולת של נתת פרוטוקוליס ומבדק כבלים ביחידה קו- מפקטית אחת. רשימת הבדיקות האו- טומטית כוללת יימבט חטףיי (06ח014-//-1/-א1/4) של הרשת, בו מוצג הסטטוס על נוריות כא.1, ניתוח של הת- נגשויות בין תשדורות, ניתוח תעבורה בר- ודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים > שירותים > מידע עסקי 5 הודעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 0 2 19 0 6 ישראל אפרול 1994 שתש-ש. 0 ) ) הודעות של חברות ישראלות 5 מוצרים הדשיס ‏ > שירותים 00 2 150 שתות 6זג\ו6א ו-ק]/167, בדיקה של תק- לות בתשתית החוטים, כרטיסי הרשת או ברכזות. בנוסף מציעה 6אט1 מבדקי כבליס בסידרת 650, לזוגות שזוריס ולכבליםס קו- אקסיאליים ואת דגס זטקק]א 03916‏ 610 המפענח את טופולוגית הרשת ומזהה שגי- אות חיווט. רדט ציוד ומערכות, טל: 0. איסוף נתונים אנלוגיים ב-76 חברת 10160 פירסמה סידרה של דפי ישו- מיס טכנייס המתארים את השימוש האו- פטימלי במחשב אישי לצורך איסוף נתוניס אנלוגיים, כולל מדידות של טמפרטורות וק- ריאה של מתמריס תעשיתיים. מערכות אי- סוף הנתונים של החברה מבוססות על התקן התעשיתי 1500488/2 והן זמינות על מגוון פלטפורמות, כולל 26, מקינטוש, תחנות עבודה של 82 ו-א50, מחשבי דיגיטל ועוד. לקבלת החומר הטכני ו/או קטלוג המוצריס יש לפנות למיליטרם תעשיות, | טלי: 5. עיבוד תמונת ווידאו בזמן אמת חברת 0082060 הקנדית הציגה סידרה חדשה של כרטיסי עיבוד תמונה לישומיס מדעים, תעשייתייםס ורפואיים. הכרטיסים בסידרת 00001105-0/64 מבוססים מעבדי 7 של טקסס אינסטרומנטס בשילוב עס חומרה מיוחדת המאפשרת לכידת תמו- נה, עיבוד ותקשורת בו-זמנית, בקצב של ווי- דאו בומן אמת. קצב הדגימה מגיע ל-40 מי- ליון פעם בשניה, מספר הפעולות בעיבוד תמונה ל-250 מיליון והתקשורת בין הכ- רטיסיס ל-80 מגהבייט לשניה. ניתן להתקין ררש ררה 05 4 5 על הכרטיס עד 48 מגהבייט זכרון ולקלוט תמונות בגודל 4096א4096% פיקסלים ב-24 סיביות. בחומרה תומכות מספר תוכנות עי- בוד תמונה של קורקו ושל חברות צד גי 6 ושראל אפריל 1994 ו טקאט טש ינעטמו = 9 מידע עסקי 6 וס עיון בנושאי א ו- וס את סו חברת א:1 (מיסודן של יעל תכנה וסקר תעשיות מידע), נציגת חברת. 6א₪16 מארהייב, תקייס ביוס שני, 4 באפריל 94, יום עיון | מיוחד בנושאי הדמאה (סא01ג/א1) וזרימת עבודה בארגוניס (ש10ץאתסו). יוס העיון יתקייס במלון שרתון ת'"א, בין השעות 15:30-8:30. מרצה אורח מרוכזי יהיה טיס קריער, מנהל השיווק של |6א16ו" באירופה, המזהיית וד- רוס אפריקה. קריינר יציג את 6₪א6ו= ואת פתרונותיה, וכן יספר על לקחים מהתקנות בשטח. השתמש בפקס כסורק מסמכים "פקס מקס" הוא פיתוח ישראלי משולב חו- מרה ותוכנה, הנותן פיתרון מקורי לסריקה, אחסון, תיוק ושליפה מהירה של מסמכי המשרד. מערכת מקס פקס מציעה פתרון לסריקת מסמכי המשרד עייי הפקס המשרדי הקיים. איכות סריקת הפקס של ]20007 לרוחב מאפשרת קבלת מסמך באיכות טובה לאחסון ואחזור מסמכי המשרד. המערכת כוללת את תוכנת ייאופטימוס ארכיון ממו- חשביי המאפשרת איתור ואיחזור מסמכים, תוך שימוש בטכנולוגיה מתוחכמת לכיוו> המסמך, אחסונו ושליפתו. ניתן לקבל את המסמכים בפורמט 0%ק או ץג /א811. לפ- רטיס מאיקוס מחשבים 03-6967542. אולס הקרנה פרטי ב-5900 ש''ח בלבד! חברת אדיסמה החלה בשיווק 0אץ0מפ]) - מקרן וידאו תוצרת א611]/8 נייד וקו- מפקטי שיהפוך כל סלון ביתי או משרד לאולס הקרנה פרטי. במשרד, הוידיאופרו מתאים במיוחד להקרנת מיצגיס, תידרוכים, סיכומי פגישות וכייו. בשילוב מתרגס 6 הודעות של חברות ישראליות ‏ 5 מוצרים. 1 70 ניתן להקרין את מסך המחשב ול- קבל תצוגה ברורה וגדולה המתאימה במיו- חד להרצות מול קהל. הוידיאופרו מתאיס מאוד גס למוסדות חנוך כאמצעי ן- זואלי-קולי. הגודל המירבי של המסך המו- קרן הוא 2.5 מי והמקון הוא קל משקל וקטן. תוכנת שליטה ברשתות שזש/וו6! משוב מחשבים תשווק בישראל את תוכנת 5 אטוצ0ַתו8 של חברת הסקקט5 אא קטסז0. התוכנה החדשה, המיועדת למנהלי רשתות בינוניות וגדולות, מספקת יכולת מעקב אחר פעולות המשתמשים ברשת, ני- הול מלאי תוכנה/חומרה, אבחון בעיות בכל תחנה בנפרד, שליטה מרכזית על קובצי תצו- רה מסוג 5צ60.5]"א60 ,1אן. אזצ ועוד. מחירה של גירסת התוכנה לשרת הראשון הוא 5745 ומודול התחנות 5595 (ל-100 תחנות). טלמרקטינג ממוחשב לכבדי ראייה טכנולוגיה חדישה, המאפשרת הגדלה של צג המחשב, פי 16 ושימוש בצגי ברייל, מא- פשרת כיום לעיוורים ולקויי ראייה לעבוד מול מסך מחשב ולהשתלב בשוק העבודה במקצועות הדורשיס הפעלת מחשב. המרכז לשיקום מקצועי לעיוורים "ימגדלור'י, בשי- תוף עס משרד העבודה הרווחה, מפעיל קורס חדשני המכשיר לקויי ראייה לעבוד כטלפני מכירות תוך שימוש במערכת הטלמרקטינג הממוחשבת יקונטרול". הלימודים בקורס מתקיימיס במרכז לשיקוס מקצועי לעיוורים ‏ "מגדלור" בקרית חיים בתנאי פנימייה. משך הקורס חודשיים. בתוס הקורס ישולבו הבוגרים במקומות עבודה המפעילים מערכת טלמרקטינג, כאשר משרד העבודה והרווחה מממן את ציוד 1 יעות של חברות ישראליות 5 מוצרים חדשים 5 המיחשוב הדרוש. לפרטים: רינה צפרוני, מג- דלור 04-721345. :6 לסביבת פיתותח אזה יבמ הכריוה על 1016א לסביבת פיתוח א]. לל- שומי ה-14616א מתאימים היטב לעבודה במגוון רחב של סביבות, החל ממחשב אישי ורשתות מקומיות, דרך סביבות שרת/לקוח וכלה בר- שתות אזאש ו-18א/. 418 היא גירסת יוניקס של יבמ והיא מערכת ההפעלה הראשית של תחנות העבודה חסווגו5אמ/שסץ מאחר שהפיתוח ב-010./א נעשה ללא שימוש בקידוד, אלא עייי הגדרת חוקי היישוס בט- בלאות החלטה, ובצורה אלטואיטיביות - מת- קצר משמעותית תהליך הפיתוח לעומת המקובל בשפות וכלי אחרים. תכונה זו משמעותית במיוחד בשלבי תחווקת המערכת והכנסת שי- נוייס, שלביס אשר הופכים קלים, קצרים וזו- לים מערכת ישראלית לניהול מערץ תחזוקה עולמי חברת המחשביס האמריקאית סטרטוס (518/1005), המתמחה בייצור מחשבי אל-כשל, רכשה מערכת ישראלית לניהול שירותי הת- חווקה בקרב לקוחותיה ברחבי תבל. המערכת תוקד מתוצרת אר.טי.אס. (₪15) מבצעת מעקב שוטף אחר שלבי התחזוקה השונים, החל מקבלת קריאות של הלקוח ועד לדיווח טכנאי השירות בדבר תיקון התקלה. המערכת בודקת שלבים קריטיים שוניס במערך השירות (כגון יציאת טכנאי ללקוח) ומתריעה על תקלות שו- נות. מפתחי תוכנה בחרו ב- 604-011 כמוצר השנה בסקר קוראיס של 0/1508 3860 דאס - מגזין | בינלאומי | למפתחי תוכנה, | נבחר המק ]6-0 גירסה 5.2 כסביבת הפיתוח המו- עדפת עייי קוראי המגזין. בנוסף, נבחר המוצר את 60-01 כמוצר השנה לניהול זיכרון מורחב, אשקק].64-61 נבחר כמוצר הפי- תוח הפונקציונלי ביותר ליישומי 0/45א. קוראי המגזין העניקו למוצר את התואר: "מסד הנ- תוניס הנבחר ושפת הפיתוח המועדפת בסביבה מכוונת עצמים (ממ זאג אס דנ ס)'י. ספרים ממוחשבים לילדים חברות מחשבת וסטימצקי יפתחו במשותף ספ- ריס ממוחשבים לילדים בני 4-7, על גבי תק- שירותים ‏ 5 מידע עטקי ליטורים (1א02-80). הספריס הממוחשבים יכ- ללו סיפוריס אינטרקטיביים, בהם הילדים יוכל לשמוע בעזרת המחשב את הסיפור, וגם לה- שתתף במהלך הסיפור בהרצת קטעי אנימציה מבדרים. על כל תקליטור סיפור ב-6 שפות שו- נות: עברית, גרמנית, צרפתית, איטלקית, ספ- רדית ויפנית. הספר הראשון על גבי תקליטור צפוי לצאת לחנויות באפריל 1994. מולטימדיה שוברט תקליטור חדש ממיקרוסופט מיקרוסופט הכריזה על כותר מולטימדיה חדש, המוקדש למלחין פרנץ שוברט ולאחת הת- מישיות המפורסמות ביותר מפרי עטו, "דג השמדיי. מולטימדיה שוברט נמכר כתקליטור 60-01 והוא מאפשר למאזין, מנוסה או טי- רון, להאזין להקלטה דיגיטלית סטריאופונית של היצירה ולרדת לעומק היצירה בצורה שאינו מוכרת בשוס צורת השמעה אחרת. מחירו של 'מולטימדיה שוברטיי, בארהייב 879. דיסקים אופטיים חברת אדיסמה בעיימ קיבלה נציגות בלעדית של חברת 81604 היפנית לשיווק דיסקיס אופטים ‏ "3.5 ו-"5.25, בנפחי זכרון של 2 ו-600%8. זמן גישה ממוצע: 36 בדיסק "5.25 ובדיסק "3.5 פחות מ-4311560. הדיסק האופטי מוצע כדיסק פנימי או חיצוני וניתן להציבו באופן מאוזן או מאונך. 0% ב 2 ערכת פיתוח ליישומי שירות 58 של בזק חברת כור תקשורת והתראה התחילה לשווק למפתחים ולבתי תוכנה ערכה לפיתוח *ישומים 6 הודעות של חברות ישראליות 6 ממוחשבים שיעבדו מול שירות 61,488 של בזק. 58 60 הינו פיתוח חדש של חברת בזק וט- לרד, המאפשר לבעלי מחשב אישי לקבל ישירות דרך הטלפון את פרטי המטלפן לפי הרמת הש- פופרת. שימוש במידע הנשלח על קו הטלפון וה- צגתו על צג המחשב, מאפשר פיתוח יישומים יעודיים, כגון כרטיסת הלקוח המכילה את הפ- רטים הדרושים אודות המטלפן. עיבוד תמונה מדוייק ב-5695 חברת אס51.411א/8ד הכריטה על כר- טיס חדש במשפחת 8-א1510ש של מוצרי עיבוד תמונה לא יקרים. דגס 55-06 הוא "לוכד תמונהיי (₪58 08 5ואד]) היחיד בשוק המ- שלב דיוק ברמת ציוד מעבדתי-מדעי עס מחיר מתחת ל-700 דולר. הכרטיס מסופק עס דריי- בריס לתוכנת 01.0841-1.8, המאפשרת שלי- טה בכל התהליך, החל מלכידת התמונה ממ- צלמת הווידאו ועד ההדפסה, בצורה ויזואלית קלה. התוכנה כוללת גס ספרית פונקציות מלאה הבנוייה כספרית ,1.1 של פייסנחוו וניתן לה- שתמש בה לפיתוח ישומי הדמאה (0א61ג1אז). הישומיס העיקריס הס מעבדתיים; במי- קרוסקופיה, מטלורגיה, רפואה וכדומה, בהס נדרש דיוק גבוה לביצוע מדידות גיאומטריות על התמונה. משווקיס בישראל: מיליטרס תעשיות מבחני הביצועים המעודכנים של 1485 6 ושל 0 ח5ח₪6 6ק 0 ת6חפ6פחו/ [.2 ח6ח86ז6א אם אתה רוצה העתק של אחת או יותר מתוכנות המבחן שלנו (הגירסאות המעודכנות ביותר!), שלח דיסקט 3.5 אינטש/ 1.448 (חדש בעטיפה) במעטפה מרופדת, מבויילת וממוענת להחזרה בדואר (דיסקט נפרד לכל מבחן). לאלידע הוצאה לאור בע'מ ת.ד. 9237 תל אביב 61091. מוצרים חדשים ,% 22 1 ב 6 ישראל אפריל 1994 12 סורקי צבע המשך מעמי 152 למרות שחבר המושבעים שלנו דירג את ה-120000 באיזור הקרקעית מבחינת ביצועי הצבע בברירת-מחדל, 1808780 מספקת שורה של כלים חזקים בדרייבר ה-תוגשך לשיפצור התמונות. למרבה ההפתעה, תמונות צבע שנסרקו ב-80006 הזול יותר, נראו טו- בות לעומת אלה שנסרקו באחיו היקר יותר (שוב, בברירית מחדל). ה-80006 הראה טוות צבעיס יותר רחב מאשר ה-120000, עם פי- זור-צבעים שפיר. תוצאות הבדיקות בסקלת-אפור של שנל הסורקיס היו בדיוק הפוכות לתוצאות הצבע. בבדיקות אלו ה-120000 היה בין הטוביס (מקוס שלישי), אך יכולתו לסרוק שחור מוגבלת. תוצאות מבחני-האפור של ה-80000 הקנו לו דירוג בתחתית הערימה, אך הוא הצליח להגיע לשחור אמיתי. שני הסורקיס צלחו במבחני הקוים, ה-120006 דורג במקוס שני וה-80000 במקום שישי. סורקי ה-אטגזג1%3 הפגינו סריקות מאוד איטיות (לא פלא כאשר מדובר בסורקים בשלושה מעברים), ומהירותס הבריגה אותס בין השישה האיטיים ביותר בסריקה זו. ה-80006, עס אבחנה קטנה יותר, היה מהיר מה-120000 (עם ממוצע של 2 דקות 8 שניות לעומת 2 דקות ו-24 שניות). התקנת שני הסורקים היתה קלה יחסית. שניהס משתמשים באותו דרייבר תוגשך, המספק כמה תכונות שימושיות בנוסף לת- פקודים הסטנדרטיים. בין אלה נמצאים הי- כולת ליצור או להשתמש בעקומות תי- קוני-צבע (גאמה) והיכולת לבחור נקודות > ייחוס להצללה והבהרה. הדרייבר מציע גס מספר גדול של תבניות רשת. למרות תכונותיו המועילות, ממשק ה-ת:4שך מלא ייבאגיםיי, במיוחד ב-120000. כאשר בחנו אותו ננעלה המערכת בזמן הסריקה המוקדמת והסריקה הרגילה, ונזקקה לאי- תחול קר. מלבד זאת, הסמן יקופאיי או נעלס באקראי. שני המוצריס מציעים משטח סריקה בגודל 8.5 על 11.8 אינצי. הכיסוי המתקפל בשני הדגמים פועל היטב כאשר סורקיס חומר מספרים. מתאם שקפים זמין ב-5695. למרות שה-120000 פועל היטב בסריקות קו (כמו גם ה-80006), ביצועיו כסורק צבע לא 6 ישראל אפריל 1994 סורקי צבע יזכו אותו בהמלצות. ה-80000 בתורו, מציע תוצאות טובות בסריקות צבע, אך כמו אחיו הגדול, אינו מספק תוצאה כוללת מספיק טובה. אמט 0, 06120055 במחיר 54000, ה-06120058 אגא הינו אחד הסורקיס היקריס והמתוחכמים ביותר בסקירה השנתית. הוא מציע מנוע סריקה חדשני בעל אבחנה גבוהה, ואותו מבנה עמיד שמושך מוציאים-לאור תובעניים. ה-61260/, במחיר 52495, הוא מוצר פחות שאפתני. למרות תוצאותיו הטובות של ה-06120055 וביצועיו הסולידיים של ה-061260, שני המוצרים נשארים מאחורי הסורקים של חספ ,112 ו-01016%א, שנ- מכריס בכשליש ממחיר השוק של ה-0120052. באגף הנפילים, ה- 6120055 מציג רשימה של מפרטים מרשימים. הוא מציע אבחנה אופטית של וק6000 על וק12006, 2400 אחרי אינטרפולציה, חוצץ 1/0 בנפח 18א2, ועומק צבעיס פנימי של 30 סיביות, כך שהוא יכול לזהות מעל מיליארד צבעים. הסורק מגיע עס דרייבר תוגּשד יוצא מן הכלל, הגירסה המלאה של 2.5 קסו'סוסת? 60% לייחלונות'י, תמיכה טכנית חינס לכל החיים וספר שימוש מצויין. במודלים ל-20 ול-15/2 כלול גם מתאם 2 ל-8 סיביות, אך הסורק יעבוד עס כל כרטיס ממשק 5081 תואם 630665 1. מתאם לשקפים בגודל 8.5 על 11 אינץ' זמין עבור שני הדגמים, ותוכל לקנות מזין מסמכים של 25 דפים עבור ה- 061260. מנוע הסריקה הדייקני של ה-6120058ש מכיל הכיב הדמאת-צבע שמבצע סריקת צבע במעבר אחד מבלי להשתמש בפילטרים צב- עוניים, פריזמות או יותר ממנורה אחת. 6 2 ]אש טוענת שהמנוע מספק התאמת רשתות צבעים טובה יותר ואמינות עילאית עייי העלמת בעיות התיאוס הנוצרות במערכות מעבר אחד שמשתמשות ב-3 מד- מיאים מונוכרומטיים. ל-00612005. ערך צפיפות אופטית גבוה באופן יוצא מן הכלל, וזה מצביע על יכולת להבחין בין גווניס קרוביס מאוד של אפור או צבע. 04% חושביםס שפרמטר זה יותר חוני יותר מרגישות הסורק לצבע או מטווח הצבעיס; אס הסורק לא מבתין בין 5% שחור לבין 7%, אף חבילת תוכנה לא תוכל לפצות על אובדן המידע לאחר מעשה. ה-6120055 השיג תוצאות טובות במ- בחנים. חוצץ ה-1/0 הענקי עזר לו להתברג במקוס החמישי במהירות סריקה, וביצועי סקלת-האפור שלו היו שניים רק ל- חספפ סז? 25-800. אבל, במבחני סריקות הקו הת- קבלו תוצאות ממוצעות בלבד. במבחן הצבע התברר, שלסורק יש טווח קטן ונטיה לה- עלים כחול ולהגזיס באדום, אבל יכולתו לה- בחין בין צבעיס בקצוות הספקטורים היא טובה (כפי שתוכל לצפות מסורק בעל צפיפת אופטית גבוהה). לפי שופטינו, ה-ת0612005 לא הראה חו- לשות באף אחד מן התחומים, אך שוב, סו- רקים זוליס יותר, כגון אס]1 563056 117 ו- 7 5040/3860 א6וסזסג!א, | הראו איכות טובה יותר בסריקה בברירת מחדל. ה-061260 מציע אותה אבחנה כמו ה-00120055, ובחבילה שלו תמצאו את אותה החומרה והתוכנה. ההבדל הוא בעומק הצבע (24 סיביות לעומת 30) ובמנוע 3 מע- בריס פחות מתוחכס. מלבד זאת, משטח הסריקה בגודל 8.5 על 14 אינצ' עובר בגודלו את זה של ה-0120055ש (8 על 11.8). ה-61260 לא הצליח במבתניס כמו ה-6120058. במבחני סריקת הקו התוצאה היתה ממוצעת, ובסקלת-אפור הוא נדחק למקוס הלפני-אחרון. במבחני המהירות הוא הגיע למקוס ה-11, עס זמן סריקה גדול ב-44% מזה של ה-00120058, בגלל שאין לו את חוצץ ה- 1/0 הגדול ואת מנגנון הס- ריקה במעבר אחד של אחיו הבכור. טוות הצבעיס שלו גדול יחסית, ועקומות ה-68 הראו תזוזת כחול-לאדוס גרועה מזו של ה-06120055. גס מבחני הצבע וגס מבחנל סקלת-האפור הראו קשיים גיכריס בהפרדת גווניס | כהים. בהערכות הוזואליות, ה-61260 דורג בערך במרכז הטבלה בכל קטגורית שיפוט. שני הסורקיס מתוכנניס היטב ומגיעים בח- בילות אטרקטיביות, מציעיס :ק24004 לאחר אינטרפולציה, ובנוייס להחזיק מעמד זמן רב. אבל, לפחות כמה סורקים זולים יותר, עס אבחנה נמוכה יותר, טובים משניהם בס- ריקות ב-וק3000. מגרעותיהס ניכרות רק לאחר השוואה, ושני המודלים הופכים תח- רותיים רק כשמדובר ביישומיס הדורשים סריקה באבחנה גבוהה, 4 כ 33/0 פחא 6 6043 הוח למרות | השם | הוע שקיבל בתור ][] ז460/ת568 א016זס:) | בחבילה חדשה, ה-120 1/16618הת0 85 בעצס כולל שינוייס משמעותיים שמקנים לו יכולת מובנית לס- ריקת שקפים. שינויס אלה מקפיצים את מחירו באופן משמעותי ל-51895 עד %2295 (תלוי בחבילה המצורפת) אך אס אתה רוצה לסרוק שקפים גדולים, זו תהיה רכישה כד- אית. ה-126 1/)6618חות0 מבוסס על אותו מנוע סריקה ואותה אופטיקה ש-א6וסזטו]א מש- תמשת ב-1 זטא3]ת509 | וב- ז6א8]את508 שא]]. בדומה להס, ל- 6048אוחוח0 אבחנה אופטית של 600 על 300 נקודות לאינצי (1200 לאחר אינטרפולציה), מתאס 5031 מו- תקן בפנים, הגירסה הסטנדרטית או המו- גבלת (10) של 25 720)08002‏ 460% לייחלונות" ודרייבר הו3אד עס תכנון מוצלתח בהחלט. התכונה | העיקרית | שמבדילה | בין ה-12 6482/וח0 | לבין הסורקים של זוא הוא מכניזס חדשני שהופך את הסורק בוריזות לסורק שקפים. רק תוציא לוחית קטנה ממקומה ותמשוך החוצה את מנורת הסריקה, וכבר תוכל לסובב את הנו- רה כך שתאיר על השקפיס מלמעלה. פרו- צדורה זו היא הרבה יותר קלה ואלגנטית מאשר חיבור מכסה שקפים מגושם, והוא מקנה ל-120 ג664אוחופס. יכולת לסרוק שק- פיס המכסיס את כל משטח הסריקה (8.5 על 5 אלנץ'). באופן דומה ניתן להשתמש בתיפקוד זה כדי לסרוק בדיס ומקורות דו- מיס בעלי מידה זו או אחרת של שקיפות. תוצאות ה-644ופח0 נפלו מאלה של ה-5635%/4668 במבחני המהירות (בהם קיבל מקוס 14) ובדירוג השופטיםס (מקוס 12). התוצאות היו שוות (מקוס 12) במבתני סקלת האפור ובסריקות הקו. ל-644א1חוחס טווח צבעים צר למדי, ועקומות ה-808 הצ- ביעו על נטיה להגזיס בירוק ולהמעיט בכ- חול. פרטיס מוצללים נראו טוב, אך תוצאות הפלט לא היו מרשימות בגווניס בינונייס וב- צבעים חמים יותר. כמוצר רב-תכליתי, ה-12 644/וחוחס פא הוא מתחהה בינוני שמושך משתמשים שרו- צים אפשרות לסריקת שקפים, אך הוכרע בבירור עייי סורקיס אחרים במחירים פחות יקרים. סורקי צבע [למלות (המשך מעמוד 20) במקרה שלנו). במבחניס אלה קיבל הפנטיוס ציון של 100 ו-90, בהתאמה, לגירסאות 100 ו-90 מגהרץ. להשוואה, מעבד "אלפאיי 150 מגהרץ של דיגיטל מגיע לציון 85, הייאינדיגו 2י של סיליקון גרפיקס ל-86, ה-8/486זסקט5 של סאן ל-55, המעבד החדש 4735/99ק-קז] של היולט-פקרד ל-81 ותחנת חסווגונקמ/וסק 0 של יבמ מגיעה ל-63. במבחני נקודה צפה 2 הפנטיום תופס מקום מכובד בא- מצע, אבל בהחלט אחרי האלפא, האינדיגו וה-735/99 /ש-קז1. 4. אינטל נפרדת ממספרי %86 כפי שכבר הזכרנו בגיליון קודס, אינטל שו- ברת את רציפות הסימונים של המעבדים מתוצרתה. הגירסה משולשת המהירות של 6, זאת שחיכעו כי תקרא 3אכ, יצאה לשוק עס שס מפתיע - 4אכ (אינטל מתעקשת לכתוב תמיד 4א6|]0וח1 כמילה אחת, מחסום נוסף כלפי אלה שרוציס לייגנוביי לה את השס). אינטל השמיטה את הספרות 486 וש- ברה את הרצף המספרי, עיימ לוודא כי 4א יוכל להרשס כשס מסחרי מוגן. ה-4אפ מו- כרז עכשיו בשתי גירסאות, 100 ו-75 מגהר> ובעתיד תוסיף אינטל גס גירסת 83 מגהר. האפיק החיצוני רץ כמובן בשליש המהירות מהמעבד, כלומר מדובר ב-33 ו-25 מגהר. המעבדיס החדשים בנויים בטכנולוגיה דומה לפנטיוס החדש. גיאומטריה של 0.6 מיקרון, מתח 3.3 וולט וטכנולוגית חסכון באנרגיה משופרת. מעבדי 4אכ כוללים זכרון מטמון כפול בגודלו (16 קילובייט) מאשר מעבדי 486 ולדברי אינטל הס מספקים ביצועים טובים ב-50 אחוז ביחס ל-48602/66. צריכת הה- ספק הנמוכה מאפשרת להתקין אותם במ- חשבים נישאים. בדירוג ₪א60: של אנטל, לגירסת 100 מגהרץ יש ציון 435 ולגירסת 75 מגהרף ציון 319 - ב-46 ו-7 אחוז יותר מל- מעבד 2/66א(4861. במקביל להכרזת המעבדים החדשים הודיעה אינטל על גירסאות מו- תאמות של בקרי 261 עבור מעבדי 4אם. מבחני הביצועים המעודכנים של 1485 6 ושל 185 25 (מבחנים חדשים לגמרי. לציונים החדשים אין קשר עם הציונים המושגים בגירסאות הקודמות. עידכון חובה למי שרוצה להמשיך ולהשוות חומרת מחשבים ב-1994). 0 ח6ח6 <6)ק 0 ח6ח6פחו/ [.2 ח6ח46186] 0 ח6ח686סו/ (פורמט מקינטוש) אם אתה רוצה העתק של אחת או יותר מתוכנות המבחן שלנו (הגירסאות המעודכנות ביותר!), שלח דיסקט 3.5 אינטש/ ₪8 1.44 (חדש בעטיפה) במעטפה מרופדת, מבויילת וממוענת להחזרה בדואר (דיסקט נפרד לכל מבחן). לאלידע הוצאה לאור בע'מ ת.ד. 9237 תל אביב 61091. נא לציין שם מלא, טלפון להתקשרות ומספר מנו (השירות למנויי שועק/שו 0 / המהדורה הישראלית בלבד). 15 455 6 ישראל אפריל 1994 הוור ר- ]- =. השוואח מטדי נתונים (המשך מעמוד 68) קוס בו אתה מציין אס השדה משמש כאי- נדקס, מספק את דוחות המחדל, מעצב מכ- תביס וכתובות השייכות לאותה נקודת הש- קפה. אופציה של דיפדוף תחת תפריט התצוגה, מאפשר לך לדלג במהירות בין המ- סמכים השונים. אופציית עיצוב המכתבים מאפשרת דיוור ללא מאמף; כל שעליך לעשות הוא להטמיע את השמות בתוך הטקסט. אופציית מדבקות הכתובות מאפשרת להכין רשימה מוגדרת מראש של סוגי תוויות, אותן ניתן לבחור באמצעות הקוד הסטטנדרטי של סוגי התוויות, או לפי המידות של המדבקה. אס אף אחד מהנייל אינו מתאיס לך, אתה יכול לבחור באופציית 'יאחריס", המאפשרת לך להגדיר תוויות לפי הדרישות הייחודיות שלך. גם אקסס וגם פרדוקס מאפשריס לך ליצור ולעצב מכתבים ומערכת כתובות, אבל לא בצורה קלה כל כך כמו זו של ל גם חיפוש אחר מידע בתוך מבנה, היא קלה מאוד באמצעות מערכת זו. כאשר אתה מקיש על צלמית החיפוש, הופך מבנה הק- לדת הנתונים לחלון שאילתא לפי מבנה (02₪). כדי לבצע חיפוש המבוסס על שדה אחד או יותר, עליך להקיש ערכים, או בי- טויים, לתוך השדות המתאימים ואז להקיש על הצלמית שמבטאת ייבצע חיפושיי, כתו- צאה תוכל לנוע באופן מסודר על אוסף התו- צאה. אפשרויות החיפוש של המערכת הן חזקות באופן יוצא הן הכלל וקלות לשימוש. מדף הכלים של הייחיפושיי, אוסף של צלמיות לרו- חב הקצה העליון של המסך, מפשט את הב- ניה של בטויי חיפוש על ידי הכנסה או- טומטית של סמלים עבור יישווה ליי, יישונה מיי וכדי. המערכת משתמשת במקרו, לצרכי ביצוע או- טומטי של משימות ולביצוע יישומיס. המקרו של המערכת מאפשר לך לבצע פעולות כמו מעבר למסמך של נקודת תצפית אחרת, בי- צוע חיפוש או מיון או קביעת ערך של שדה. ניתן גם להגדיר פקודות מקרו לכפתוריס מסויימים. וכן לקשור אוספים של פקודות 6 ישראל אפריל 1994 השוואת מסדי נתוניס מקרו יחדיו כדי לבנות בעזרתן יישוס קטן, אולס המערכת אינה מאפשרת לוגיקה מו- רכבת. מה שמערכת 4228040011 עושה טוב - היא אכן עושה זאת טוב מאוד, אולס חסרים לה אמצעיס לבחינת הנתונים לעומק. לדוגמה: אין לה אפשרות שירטוט מובנית, דבר שמ- שמעו כי המשתמש חייב לסמוך על קי- שוריות והטמעת עצמים, כדי להעזר במוצר שירטוט אחר. כמו כן חסר אמצעי מובנה לחישוביס סטטיסטיים פנימיים. קיגולת מוגנלת מנוע מסד הנתונים של 011 2780, אינו מתוכנן לשאת טבלאות גדולות בצורה יעי- לה. בניית המבנה רב-טבלאי המוגדר בת- סריט הניסוי שלנו היתה קלה, אולס תנועה סודרת בין הרשומות היתה איטית מאוד; נדרשו מספר שניות כדי לנוע מרשומה אחת לשכנתה. חיפושיס המשתמשים בצורה זו היו גס הס איטייס להחריד. הגס שאין זה סביר שמערכת 864 0אץ2 תהיה אי פעס כלי פיתוח מסדי נתוניס העי- קרי של החברה שלך, היא בדיוק מתאימה אס אתה צריך נגישות למידע הכלל חברתי במאמף קטן מאוד, או אס אתה צריך ליצור במהירות יישוס פשוט של מסדי נתונים. 0 0-05 ד 50סחהו גירסה 1.1 של מערכת זו בנויה סביב חלון מסד הנתוניס הכולל צלמיות עבור העצמיס של מסד הנתונים: טבלה, שאילתא, מבנה, דוח, מקרו ומודול. בעת שאתה מקיש על הצלמית, אקסס מציג רשימה של סוגי הפ- ריטיס האלו בחלון המרכזי. שלושה כפתורי רדיו לרוחב החלק העליון של החלון מא- פשרים לך ליצור פריטים חדשים או לפתוח או לערוך פריטיס קיימיס. אירגון זה מא- פשר לך לעקוב בקלות אחר כל האלמנטים של מסד הנתונים שלך. אמצעי אחר ההופך את אקסס לקל לשימוש הוא מה שנקרא ייכרטיסיות רמזיסיי 60₪) (64805. אלה מוליכות אותך בשביל המ- תאיס ליצירת טבלאות, שאילתות. וא- למנטים אחרים של מסד הנתונים. בנוסף לכך האקסס מספק ייאשפיסיי (12/805/) המדריכים אותן, באמצעות תיבות עזרה מכוונות הרגישות להקשר. תיבות אלה מאו- רגנות היטב והן למעשה חוברות הדרכה הכ- תובות בבהירות והקשורות ביצירת המבנה. צִּ כאשר כל הגירסאות החדשות תצאנה לאור, תוכל מיקרוטופט להתגאו באינטגרציה הטובה ביותו בין הערכות, בזכות טכנולוגית 2.0 05 בעוד הכלי הוא קל לשימוש בצורה יוצאת מן הכלל, אין הוא צעצוע. שלא כמו פרדוקס ל- 005א1/ אין הוא מציע את ההתאמה למשת מש הדרושה ליישומי מסד נתונים למ- קצוענים. אולס הפונקציונליות של אקסטס עוברת בהרבה את המוצריס האחריס שאינס לתיכנות, | כמו ה-08ק | 70201 5סטא ןו של לוטוס. תיכנון בלא כאב כשאתה יוצר מבנה חדש, אקסס מציע לך שתי אפשרויות להמשך: האחת באמצעות "אשף המבנהיי והשניה באמצעות מבנה ריק. אס אתה בוחר את "אשף המבנה'י, אקסס יבקש ממך לבחור אחד מארבעה מבני ברי- רת מחדל: מבנה בעל טור יחיד, מבנה טב- לאי, מבנה גרפי או מבנה אב/בן. תמונות שמתאימות בצורה גסה לאחת מהאופציות האלה מופיעות בצד שמאל של תיבת השי- חה. ביצוע הבחירה משגרת את האשף המ- תאיס המבקש את המידע הדרוש באמצעות סידרת תיבות שיחה. לאחר שענית על כל השאלות, המבנה מיוצר עבורך. גס אס התו- צאה המוגמרת אינה בדיוק כמו שרצית, מכל מקוס - היא קלה לשימוש. אמצעי תיכנון המבנים של אקסס דומה לזה של וויזואל בייסיק של מיקרוסופט. תיבת כליס צפה מאפשרת מספר אלמנטים של ממשק וחלון הייהרשאותיי מפקח על הקי- בועיס של כל אחד מהאלמנטים. מבחר הרחב של סוגי שירטוט אפשרי באמצעות מספר קטן של נקישות עכבר. כמו בוויזואל בייסיק ניתן לקשור קידוד לע: צמים של ממשק משתמש לצורך בקרה על התנהגותו. כדי לעשות כן, עליך ליצור קודס כל מקרו בחלון מסד הנתוגים ואחר כך לק- שרו לאירוע בטופס ההרשאות. אקסס משווק עם :ותר מחמישים מקרוס מובנים, עם פונקציות כמו דא281 ,18080 וכן ]אא ?0ס. אס המקרוס המובניס אינס עושים בדיוק מה שאתה רוצה שיעשו, אתה יוכל לבחור מקרו הנקרא 5ע60אטא כדי לבצע תוכנית המקודדת ב-84516 0085). אשפי דיווח, מפשטים את היצירה של דו- חות על ידי הולכתך בין הקיבועים, ואותה תיבת כלים המשמשת לתיכנות המסכים קיימת גס במוד של תיכנון הדוחות. הכל מכל בו מערכת אקסס מאחסנת את כל הטבלאות, מילון הנתונים וכל השאילתות המתייחסות לאותו מילון, המבנים והדוחות בקוב מסד נתוניס אחד גדול. יש מספר יתרונות לגישה זו. נקודה אחת היא העובדה שקיומו של קוב אחד גדול משמעותו שאינך יכול לבטל או לשנות בטעות קבציס חיונייס במסד הנ- תוניס של אקסס. למעשה, משמעות המבנה המונוליטי הזה, היא אבטחת שלמות התלי- חסותית. מעלה נוספת של גישה זו היא הנו- חיות בשימוש בשמות ארוכיס יותר, שאינס מורשים בידי כללי הדוס. הנוחיות הזו מו- רגשת כאשר יש צורך לשמור טבלאות, מב- נים, שאילתות ואלמנטים אחריס. יחסים בין טבלאות מבוטאיס באמצעות '"אופציית יחס" בתפריט הקבציםס ומ- אוחסנים בתוך מילון מסד הנתונים. במ- שבות מקרו ביןיישומים (המשך ממי 80) מנניס (פםקצדאט) ומציעה אופציות הח- לפת משתנים חזקות. למרות שהשפה מו- גבלת לתנאי 1 ול-0010, ניתן לבנות מב- נים אחרים על ידי שימוש בפקודות אלה. אין בכלי מערכים אך ישנן שתי חלופות אשר מציעות, לפעמים, גמישות ועוצמה רבות יותר. ניתן ליצור משתנים דמויי 6א518[1, והשפה מכילה פונקציות חזקות לטיפול במ- שתניס אלו. ניתן ליצור גס משתניס עס שס פרמטרי, על ידי הוספת הסימן % לפני וא- חרי שס המשתנה. פונקציות לטיפול בחלונות הסוגטתג/\ מכיל מספר רב של פונקציות לש- ליטה ביישומי ובסביבת 5שסתו/ עצמה. קיימות פונקציות לשליפת שמות כל התח- לונות, לשינו? גודלס ומיקומם, לטיפול בקול וטיפול במדיות שונות של קול. תוכל לה- שתמש גס בשס מקוצר של חלון מסויס. השוואת מסדי נתונים ערכת קיימת אופציה המודיעה לאקסס לחייב שלמות התיחסותית באופן אוטומטי, כך שמשת משים אינם יכולים ליצור רשומות יייתומות'י. למרבה הצער תיבת שיחה זו היא אחת מאלה שמתוכננות בצורה עלובה למדי באקסס. אין היא ניתנת לשימוש. אי- נטואיטיבי ואין כל אפשרות לראות יחסים שכבר הוגדרו קודם לכן. המנוע של אקסט המקור למבנה - שעשוי להיות טבלה, או מה שבמונחי אקסס נקרא 4521 אצכ - מוגדר ברשימת ההרשאות של המבנה. ה-45815אצ הס אוספיס של תוצאות השאילתא בעלי פטנט שימושי: כאשר אתה מבצע שינוי כלשהו ב-45₪1אצע, הטבלה המיוחסת מתעדכנת אף היא. פעולה זו גו- רמת ליתרונות עצומיס בביצועים משוס שה-4581אצכ הוא קטן מאוד בהתייחס למסד הנתוניס הכללי. ה-45815 אכ נוצריס באמצעות חלון בעל שני חלקיםס. החלק העליון מציג את הט- בלאות המעורבות בשאילתא ואת היחסים ביניהן. החלק התחתון הוא הצגת הש- אילתא לפי דוגמה (082) בו מוצגת רשימת השדות שיכללו בשאילתא יחד עס קרי- טריוניס לבחירה. ה-458158 אצ עובדים בדרך כלל טוב, מגבלות צירופי המקשים הכלי תומך רק בשליחת צירופי מקשים ליי- שומיס. שפות המתבססות על הפעלה ישירה של חלון הדו-שיח, זקוקות לקוד הזיהוי הפ- נימי של החלון, אופציה שמחייבת אותך לפ- עול באמצעות פונקצייה מוקלטת במקוס קוד כתוב. אבל אוריינטציית צירופי המ- קלדת יוצרת קשיחות, שיכולה ליצור בעיות אס היישוס משתנה קלות. לדוגמה, שינוי במספר האופציות בתפריט יכול ליצור שי- נוייס בתפקוד התסריט. שינוייס קלים אלה יכולים לגרוס לטעויות חמורות, אס הת- סריט יותקן במערכות בעלות תצורה שונה. סביבה ספרטנית אין לכלי סביבת פיתוח משולבת, אולס הח- ברה מציעה תוכנת עריכה נפרדת כתוכנת שותפה. ניתן ליצור תסריטים בכל עורך תמ- לילים, לדוגמה 0גקטוסא. סיומת שס הקוב חייבת להיות 1/), וניתן להריץ אותו על ידי קישור (אופציית 45900366 במנהל הק- בצים). הפרדת העריכה מההרצה אינה נוחה אולס לא תמיד. אחד המבנים שיצרנו כחלק מיישוס המבחן שלנו, כלל שדות מארבע טב- לאות נפרדות, שהיו בתצורה של אב/בן. הן המבנה הראשי והן המבנה המשני, כללו כל אחד נתונים משתי טבלאות נפרדות. מכיון שכל אחד מהחלקיס של המבנה הכיל נתוניס ממספר מקורות, הדרך היחידה ליצור אותו היא באמצעות 48818 אצכ, דבר שחייב או- תנו להריץ שאילתא ארוכה בכל פעס שה- שתמשנו באותו מבנה. לאקסס יש גם בעיה עם קבצים גדולים. לא הצלחנו לארגן מחדש טבלה בעלת שלושים אלף רשומות שתפסה 1/)8, בגלל חוסר מקוס בזיכרון. זאת על אף שמחשב הניסוי שלנו היה מצוייד ב-16%/8 של 1א84. כמו כן נתקלנו בהרבה בעיות של קיבולת בגלל מספר גדול של קבציס זמנייס שיוצר הא- קסס. כאשר הקצנו לאיכסון זמני (?!אטד) 2 מגהבייט זכרון 84/1 הגענו למצב של חוסר זיכרון בשאילתות שונות. כאשר הסבנו את ה-/!א18 על מנת שיאוחסן על הדיסק הק- שיח, נגרמה עקב כך ירידה דרסטית בבי- צועים. אס בכוונתך לבנות יישומי מסד נתו- נים קצת מורכבים, אקסס הוא בחירה טובה * מאוד משוס שהוא קל ללימוד וקל לשימוש. על אף שמפתחים מקצוענים :ווכחו שאין הוא חזק מספיק והס יהיו מתוסכלים לאור המגבלות שלו, הוא מהווה פשרה מצולינת בין כוח ושימוש קל למשתמש הקצה. כמו חבילה לה סביבת פיתוח משולבת. הכלי מציע כלי דיבוג 5157 ם.01א51, שניתן להפעילו על ידי פקודת תסריט. הכלי מציג חלון המראה את הפעולות שבוצעו ואת הפ- קודה שעומדת להתבצע. ניתן לראות ערך נו- כחי של משתנה על ידי הכנסת שס המשתנה בשדה 303016 שסת5. הכלי כולל עורך חלונות דו-שיח, בו תכתוב את הקוד שייצור את החלון. בכלי זה תוכל ליצור ולשנות חלונות דו-שיח. תוכנית נו- ספת, הנקראת 4080/]אא1/), מאפשרת לך לקשר מקרו לצירוף מקלדת או להוסיף תס- ריט לתפריט של יישוס אחחר. כלי זה יכול גס להקליט פעולות מקלדת, ולהוסיף אותן לת- סריט או להריצן. גירסת המהדר מאפשרת לך ליצור קבצי הרצה עצמאיים, אותס תוכל לשווק בצורה חופשית. בגרסת האינטרפטר תצטרך לרכוש הרשאה עבור כל תסריט שתרצה לשווק מאחר ותצטרך להוסיף את התוכנה עצמה לכל תסריט. למרות המגבלות של הכלי, הוא מתאים למספר רב של משימות. תוכנת השותפה מציעה אפשהות אטרקטיבית של ינסה לפני שתרכושיי. 15 0 6 ישראל אפריל 1994 ץ] 7‏ ה ( שש ,. 16 6 ישראל אפריל 1994 סיבוב נוםף באליבוח ה-06 (המשך מעמוד 34) החלפת תפקידים אעטל לא המציאה את ארכיטקטורת ה-6150 ויבמ לא בנתה את האימפריה שלה על ארכיטקטורת 8156. בדיוק ההיפך. המי- קרו-מעבדיס הראשונים של אינטל ( 4004, 8, 80860, 8085) היו מעבדי 8156 לכל דבר ואילו כל מחשבי ה-ם)א תא]א/א של יבמ (מ-360/וח6ו5ץ5 והלאה) הס -6186ים למופת. אינטל אימצה את גישת ה-6180 רק כאשר היא נאלצה לספק את הפונקציונליות של קבוצת פקודות מורחבת במעבד 8, הראשון בסידרת המנועים למ- חשבי 26. אילוצים דומים העחו את מו- טורולה בפיתוח טידרת, 68000 של מעבדי 6156 (שמצאו את עיקר יעודס בתוך מחשבי מקי- נטוש) ואת דיגיטל בפיתוח אר- כיטקטורת 4%, ששלטה ללא מצרים במיני-מחשביס במשך יותר מעשור. אבל גס ה-68000 וגס ה-א הגיעו לסוף הדרך - והתחליפיס שלהס ללא יוצא מהכלל הס מעבדי 8186 - וה- שאלה היא האם גם אר- כיטקטורת | 866א הגיעה לסוף הדרך1 אינטל טוענת שכל הוויכוח הוא על סמ- נטיקה ריקה מתוכן. שאחוז הפקודות המ- בוצעות במחזור יחיד (ללא פירוק לשלביס עייי מיקרו-קוד) בפנטיוס דומה לזה של מעבד 8156 שהתיאור ‏ "קבוצת פקודות מצומצמתיי למעבד שמוון ביותר מ-220 פקו- דות (כפי שה-6;ז6שסץ יכול לאכול) הוא "ימתיחה'י של מושג, שנועד לתאר הסתפקות במועט (50-60 פקודות), אל מעבר לגבולות הסביר. ובכל מקרה, טוענת אינטל, כל הווי- כוח לא רלוונטי. מה שקובע הס הביצועים ולא איך שהם הושגו ושאת הביצועים צריך למדוד על ישומים אמיתיים ולא במבחנים סינטטייס, דוגמת 92 57865 (המבחניס שמצטטים חסידי ה-₪156 והיונקס). את המשתמש' הסופי מעניינת העוצמה הא- פליקטיבי של המעבד ולא איוה שהוא פו- נטציאל תיאורתי. בנקודה זו עלינו להודות כי הצדק עם אינטל ונכון לעכשיו אין לפ- נטיוס מתחרים על הבכורה בעולס ה-6. 6 תפוס אבל חשוב להדגיש את המילים נכון לע- כשיו. כפי שתיארנו בפתיחה, המצב כיוס הוא נזיל ביותר ובהחלט יתכן כי הכח המ- שותף של יבמ, אפל ומוטורולה יפרוץ אפיק חדש למיחשוב שולחני, אפיק בו ל-6ע הע- תידי יהיה יותר משותף עס המקינטוש הע- תידי מאשר עס ה-26 הנוכחי. משבחות משבפחות מעבדים מודרניים לא מתוכננים כרווקיס. גם הפנטיוס הוא הבכור במשפחה שתכלול גירסאות מהירות יותר ומשוכללות יותר. האח השני במשפחת פנטיום, הידוע בשס הקוד 254, צפוי לצאת במאי השנה. אבל היומרות המשפחתיות של ה- 6/זפשס? הן רחבות בהרבה. וס כבר ידוע כי הט- רייומוויראט יבמ-אפל-מוטורולה מתכנן ‏ 4 משפחות נפרדות בחמולה של 6/זששסי . השבב שכבר נמצא ביצור הוא ה-601 שיןין (סימון של יבמ. מוטורולה קוראת לו ₪126 -- ועו ., זה הטיבור על דויד וגולית, אלא שכאן מתמודדים בזה אחר זה "דוידים" רבים וחלוק הנחל עשבידם עשוי סיליקון טהור 1) שגודלו 11א11 מימ (בהשוואה ל-17א17 מיימ של הפנטיוס) עם למעלה מ-2.8 מיליון טרנזיסטורים ומהירות מ-50 עד 80 מגהרף. הוא מיוצר בטכנולוגית 5 ((פשוטה *חסית | לטטכנולוגית 68 של הפנטיום) עס רוחב קו של 6 מיקרון. ה-6?ז6שסע הנוכחי הוא מעבד 2 סיביות (רוחב המילה באוגריס - 820151285) המסוגל לבצע 3 פעולות במקביל והוא מצוייד במטמון של 326 (מאוחד) על השבב (בהשוואה ל-16%, מפו- צליס 8% לנתונים ו-8% לפקודות על הפ- נטיוס). האחיס האחריס במשפחה המייסדת הס: 4 603 20. שבב קטן יותר, חסכוני יותר בה- ספק וזול יותר. מעבד זה :יוצר בטכנולוגית 5 מיקרון, הוא יסתפק במטמון 16% וב- שליש צריכת החשמל של 220601. השוק העיקרי - מחשבים נישאים. 4% 604 ס6קק. שיפור ביצועים ביחס ל-220601 הצפוי בשנת 1995. אין.עדיין פר- טיס רבים מלבד זה שהוא יכלול שת יחי- דות עיבוד שלמים, בדומה לפנטיוס. הל- צרניס רומזיסם כי הוא יכפיל את עוצמת העיבוד ביחס ל-601 6קש, 6 620 6/. עוד פחות ידוע על שבב זה שא- מור להוות את פסגת הביצועים במשפחת 6זטשסץ. לשבב זה יהיה מנוע שלמים 64 סיביות כפול ומנוע נקודה צפה מהסוג שמ- שמש כיום בתחנות עבודה גרפיות (בדומה לאלה | שקיימים בשבביס אלפא, 0 ו-10-247100). גם ה- 6קק 0 יצא לשוק רק ב-1995. נקודה צפה בעפקים כאשר משוויס את פוטנציאל הביצועיס של ה-6'זטששטי מול הפנטיוס צריך להתייחטס לישומיס הספציפיים שמעניינים אותנו כמ- שתמשים. ‏ "על הנייריי יש לפנטיוס יתרון בעיבוד שלמים ול-0/זש0? בעיבוד נקודה צפה. כאשר שניהס רצים במהירות שווה, | 182א66 למשל, הפנטיוס מנצל את המקביליות של יחידות של- מיס ב-75 עד 85 אחוז מה- פעולות אבל לא כל הפ- קודות מבוצעות במחזור שעון יחיד. בסך הכל הפ- נטיוס יבצע בממוצע 1.5 פקודות | במחזור | שעון. ה-0?ז6שסץ יבצע באותו זמן פקודת שלמיסם אחת. לעומת זאת, בעיבוד נקודה צפה ל-6;ז6/שסק יתרון של 2 ל-1 בערך על פני הפנטיוס. אינטל מתייחסת לעיבוד צפה במחשביס שי- עודס העיקרי הוא בסיבה העיסקית כאל פרמטר משני. רוב התוכנות העיסקיות לא מסוגלות כלל לנצל את המעבד בנקודה צפה, שמוצא את מרבית שימושו בתוכנות גרפיות ותיביים. בסקלת הביצועים המוכללת של אינטל, ?/א60ו, המשקל של ביצועי נקודה צפה הוא אחוזיס בודדיס בלבד ולכן לפי מדד זה יש לפנטיום יתרון ביצועים על ה-6זטשס? גם ללא קשר לתאימות הי- שומים. לעומתה טועניס המתחרים כי המ- שקל הנמוך של ביצועי נקודה צפה בישומי 6 הוא שיקוף של מצב העבר ולא של הע- תיד. , כאשר עיקר העבודה של מחשב אישי היתה בעיבוד תמלילים וגיליונות אלקטרוניים (של נתוניס עיסקים), בסביבה מונחית תווים (כמו 005) ברור שאין הרבה משמעות לבכ- צועי נקודה צפה. ואכן, למרבית המשתמשים כיוס אין הרבה הבדל בין גירסאות 5% ו-% של 486, שכל ההבדל ביניהן הוא קיו- מה (ב-%כ) או אי-קיומה (ב-5%) של יחידת הנקודה הצפה. זה לא אומר שהמצב הזה ישאר בעתיד. כאשר ממשק המשתמש נעשה ייפוטו-ריאליסטייי ועיבוד אותות סיפרתי הופך לטכנולוגיה בסיסית (לצורך זיהוי די- בור, דחיסת ווידאו וכדומה), המשקל של חי- שוב בנקודה צפה נעשה כבד יותר ויותר. תיזכורת אריתמטית תזכורת קצרה למי ששכח מה זו ינקודה צפהיי. בהצגת המספרים כיישלמיסיי 32 הסי- ביות במילת הנתוניס מאפשרות כתיבת כל המספריס השלמים שבין מינוס שני מיליארד לפלוס שני מליארד. לחישובים מורכביס יותר ניתן לשתמש ביימילים כפולות", באורך 4 סיביות המאפשרות כתיבת כל השלמיס עם 19 ספרות. כאשר צריכיס טווח עוד יותר גדול של ערכים (יותר מ-19 ספרות לפני או אחרי הנקודה העשרונית) צריך לעבור לשיטת הכתיבה ביינקודה צפהיי. בשי- טה זו כל מספר מיוצג עייי ערך ייכופליי (מנטיזה) וערך 'ימעריךיי (אקספוננט). הצורה הכללית של מספר בכתיב נקו- דה צפה עשרוני הוא: 0 א ]א הוא מספר שבין מינוס 1 לפלוס 1. 8 הוא החזקה של 10 - שקובעת את מקוס הנקודה העשרונית במספר (ומכאן השס "נקודה צפהיי). למשל, את המספר העשרוני 8 נכתוב בכתיב נקודה צפה עש- רונית בצורה "10א0.12345678. שיס לב ש-]א כולל את כל ייהספרות המ- שמעותיות" במספר (הספרות הלא מש- מעותיות הן אפסים, לפני או אחרי קבוצת הספרות המשמעותיות) ו-₪ מציין כמה מה- ספרות האלה נמצאות משמאל לנקודה הע- שרונית. כתיב נקודה צפה בינארית דומה למתואר לעיל, מלבד הגבלת השימוש לשתי ספרות בלבד, אפס ואחד. בפורמט נקודה צפה המקובל ביותר, 64 הסיביות של המילה האהוכה נחלקיס ל-56 סיביות ייכופליי ו-% סיביות יימעריך'י. הכופל מאפשר לכתוב מס- פריס עס 17 ספרות משמעותיות והמעריך מאפשר לציין חזקות של 2 ממינוס 127 עד פלוס 128 (להזיז את הנקודה העשרונית בטווח של כ-70 מקומות). השימוש בנקודה צפה הוא הכרחי כאשר עלינו לבצע פעולה אריתמטיות על מספרים גדולים מאוד וק- 6ץ המוסק טניס מאוד, אבל הוא גם יעיל יותר מכתיב שלמיס במרבית הישומים המדעיים וה- הנדסייס. המשכנעים כאשר בוחנים את ההיסטוריה האחרונה של שלושת החברות בפרוייקט 6;זשסץ מו- צאיס כי רק לאפל יש את הכושר לשכנע את המפתחים למקינטוש להמשיך בתמיכה בכל פעם שהיא ביצעה שינוי בפלפורמה. ליבמ יש עבר לא מעודד עם 05/2 ומו- טורולה לא הצליחה לשמור על ראשי הגשר שהיו לה בעולס תחנות העבודה (לפני שא- רכיטקטורות 8156 הפכו לפופולריות, מע- בדי 68000 של מוטורולה הניעו את תחנות העבודה של סאן, 42 ורבות אחרות). לעו- מתן אפל הצליחה לבנות קהל תומכים נאמן, שרק לאחרונה החל לפזול לעבר ה-סי₪ כפלטפורמה אלטרנטיבית. מאחר ואפל הצ- ליחה, כנראה, להפוך את ההגירה ממעבד - מואומומהקו - כרגע יש לאינטל את יתרון הזמן. הפנטיום נמצא כבר ביצור המוני ואינטל מסבה עוד ועוד קווי יצור לספק את הדרישה הגואה בשוק 0 ל-6]/0ש20 | לפחות טראומתית מאשר הגירה לפנטיום, יש סיכוי סביר כי המקינטושיס החדשים לא יסבלו ממחסור בישומיס. נכון להיוס, יבמ הציגה את ה-6?זטשסי] כפ- לטפורמת יוניקס בלבד. גירסת יבמ ליוניקס, %, היא מפותחת למדי, אבל אפילו בעולס תחנות העבודה על יבמ להסתפק במקוםס השלישי, אחרי א5 ו-112. יבמ ומוטורולה פירסמו ייקוויס מנחיםיי לתיכנון מחשבי 6זסשס? במפרט הנקרא סי החס])3]? 86616006 (2860/ בקיצור). המפרט הזה אמור להבטיח תאימות בין יצרני חו- מרה ובסיס מוצק על פיו יכולים יצרני תו- כנה לעצב את מוצריהס. שתי החברות עדיין לא הצליחו להבטיח תמיכה של יצרני 26 עיקריס במפרט ?286 ואילו אפל העדיפה תיכנון לא תואס ק6א? למקינטושיס הע- תידים. אבערויות בחירה למרות זאת לא יחסרו למחשבי 26ז6ש0ע מערכות הפעלה לבחור מהן. מלבד א41 ו-7 0ו5ץ5 הנזכרות לעיל, מוטורולה עובדת על הכנת גירסה של 1 פשסטחג/, בשיתוף פעולה עס מיקרוסופט, נובל מכינה גירסת שזג\וטא] ובעתיד תווספנה עד 3 מערכות חדשות: טליגנט המשותפת ליבמ ואפל, 5 ססג1)אזס/ | שתצמח מתוך 05/2 ו-חסק0ז6שס? שתצמח מעולם. היוניקס. 5 וצאצאי 1 פשסטחנ/ (יישיקגיי ו-פקטסזפאזס/ זס] 5/שס6תו/). לא יזכר לת- מיכה ישירה, אבל טכנולוגיות אמולציה שו- נות אמורות לאפשר הגירת ישומים קלה גס מסביבת ה-6 הנוכחית. המבחר העשיר של מערכות הפעלה יאפשר לכל מפתח ישומיס שיחפ בכך נתיב הגירה קל למחשבי 6[זטשוטי! והשאלה העיקרית, שנשארת פתו- חה בשלב זה, היא כמה מהס אמנם ינצלו את האפשרות! כל עוד ה-20ז6ש0ע יוכל, בסך הכל, לבצע את מה שמבוצע כבר על מחשבי פנטיוס, קשה למצוא סיבה להגירה. אבל זרס מהגרים דליל יכול להפוך לשטפון אס הפלטפורמה הח- דשה מציעה ישוס רצח" (א10ד1164ץע אם ןא ) שאינו זמין על פלטפורמות אחרות. | חטיבת | מערכות 1 זטאוס? ביבמ מרכזת כעת מאמצים בגיזרה של ממ- שקי אנוש מתקדמים, שיציבו את ה-6/זטשוס בקטגוריה נפרדת מהשילוב 6 + אשסשחו/. בתערוכת קומדקס הא- חרונה הציגה יבמ קווים ראשוניס לדמותו של הממשק החדש: יהפונדקאי המשוחחיי (יש למישהו תרגוס מוצלח יותר לשס המ- זעזע 416קסזזט5 [8חסנ!54זסשחס6?). | הממשק המדבר של יבמ מוצג כראש אנושי על הצג המבין פקודות מדוברות ונותן משוב בדיבור מסונטז. למרות שהמימוש הנוכחי אינו.מצ- טיין באלגנטיות יתרה, הוא מראה על הדרך בה פועלת יבמ על מנת ליצור מוקד משיכה למפתחיס מקוריים, בתקווה שהם יבואו עס "ישומי רצחיי למכביר. כן למקינטושאים עבור משתמשי מקינטוש, ה-0?ז6שסץ הוא הפתח היחיד מהמבוי הסתום אליו נקלע המקינטוש לאחר שהתברר כי מוטורולה לא ממשיכה את קו ה-68000. כפי שכבר הוזכר 17 - 00 - || ן 6 ישראל אפריל 1994 ריּ' 18 לעיל, אפל התאימה את מערכת ההפעלה 7 וח5)6ץ5 למעבד החדש בצורה שתוכנות וו- תיקות תוכלנה לרוץ על ה-0?ז6שס? בא- מולציה יעילה למדי (אפל אומרת כי הבי- צועים לא היו פחותיסם ממה שקיים כיוס במחשבים מבוססי 68040, למרות הא- מולציה) ובצורה יישקופהיי למשתמש (כלומר האמולציה היא חלק מתוך מערכת ההפעלה ולא ישוס בינייס). כמובן שתפקיד הא- מולציה הוא רק לתקופת הביניים, עד שי- צרני התוכנות יסבו את הישומים לקוד 6זששס? מקורי. ההסבה נעשית עייי הידור מחדש של קוד המקור (50080₪) ולדברי חברות שכבר התחילו בכך התהליך עובר למישרין ללא בעיות מיוחדות. נכון להיוס רק אפל הצליחה לשכנע מפתחי תוכנה לתחיל בהסבת ישומים לפלטפורמה החדשה. יותר משהדבר מצביע על יכולת שי- כנוע גבוהה של מנהלי אפל, הוא נובע מה- כרה כי מי שלא יעשה את הצעד הזה יאל> לוותר שוק המקינטוש לטווח ארוך. אפל גם מבטיחה כי היא לא תנטוש את בעלי המ- קינטושים הישנים ובבוא הזמן היא תציע ערכות הש- בחה ממעבדי | 68000 ל-0/ז6אסע. הדבר הזה יתכן בעזרת כרטיסון 620 נתקע, שיכלול מלבד המעבד החדש, גם ערכת שבביס לתיאוס עס לוח-האס הישן. לטווח הא- רוך תעבור אפל מאפיק המ- ערכת הנוכחי של המק, ה-פטפטא, לאפיק 201, מה שיאפשר למק ול-26 להשתמש באותס אב- זריסם היקפייס (ההבדל היחיד יהיה בד- רייבריס). אבל בתקופת המעבר, שתמשיך כשנתיים, תמשיך אפל לייצר מחשבים עס אפיק פטפטא, כך שהמשתמשים לא יצטרכו להחליף את כל הציוד ההיקפי וכרטיסי הה- רחבה הישנים (הבעיה חמורה במיוחד בכ- רטיסי האצה גרפיים למקינטוש, שמחירס גבוה מאוד והס חלק חיוני בכל תחנת עבודה גרפית המבוססת על מק. מערכות התצוגה המתקדמות, שהוציאו למק מוניטין של הפ- לטפורמה הגרפית הפופולרית ביותר, עולות יותר מהמחשב עצמו). גם ליוניקסאים אפשר יהיה גם להשתמש במקינטוש כחומהה למערכת ההפעלה היוניקסית ח6ק0ז6ס, אם כי עד כה לא הצליחה אפל להשאיר רושס של ממש בעולס היוניקס. משתמשי 6 ישראל אפריל 1994 6 תפשיסץ ח6ק60אוס יכולו גס להריץ ישומי מקינטוש רגילים באמולציה בתוך חלון א. אבל מרבית התמיכה ביוניקס על 6;זטשסי תבוא מחטיבת המערכות ותחנות העבודה של יבמ. זו החטיבה שכבר הציגה תחנות עבודה מרשימות בהחלט (ראה במבט רא- שון, םא140421א 26/ המהדורה הי- שראלית גיליון 15) במחיריס נמוכיס במידה משמעותית מהמקובל בתחנות עבודה יו- ניקסיות. | אחנו | בדקנו | את הדגס 0 חסגוגו5אם 20 עס דיסק 168, זכרון בגודל 18א32, מאיץ גרפי מהיר מאוד ומ- ערכת ההפעלה א41%. הקונפיגורציה הזאת, שמחירה בארהייב 11,600 דולר, השיגה ציון שלמים 92 |חו5?00 של 62.6 וציון נקודה צפה 5220/092 של 72.2. ציוניס אלה עדי- פים על ציוני הפנטיום, אבל יש לזכור כי אלה מבחניס בסביבת יוניקס, בה תחנת העבודה מרגישה כדג במיס ואילו הפנטיוס נאלץ להאחז ביוניקס של 800 כטובע במים עבור משתמשי מקינטועו, ה-6קז6ששסק הוא הבתח היחיד מהמבוי הסתום אליו נקלע המקינטוש, לאחר שהתברר כי מפוטורולה לא ממשיכה את קו ה-68000 סוערים. גס יצרניס אחרים של תחנות עבו- דה הכרטו על תוכניות לאמ את ה-0/ז6אס2. בולטות ביניהן הן החברה הצ- רפתית ,81011 והיצרן האמריקאי האריס. החפזון מהעוטן משתמשי 26 החושבים על השבחה בעתיד הקרוב כדאי שיצטיידו באורך רוח ויחכו לראות איך מצליחה כל אחת מה- אלטרנטיבות הבאות: 4 ךא פשסשתג/ על פלטפורמות פנטיוס. ישומי 5איס0ַחו/ זקוקיס להידור מחדש על מנת לנצל את סביבת 32 הסיביות של דא ואת הארכיטקטורה המקבילית של הפ- נטיוס. א התקבלה בקרירות יחסית בשוק - אולי כתגובה למאמצי הקידום הנלהבים מדי של מיקהוסופט - אבל במוקדס או במ- אוחר כל הישומים הכבדים יעברו הסבה ואז נוכל להשוות את הפנטיוס ל-0/זטש20 בתנאי זירה שוויס. יישיקגו" (4 שס6חו/) על פלטפורמת פנ- טיוס. כאן ההסבה תהייה פשוטה יותר, יח- סית ל-דא, אבל תעבור כנראה שנה לפנל שנוכל להתייחס לשיקגו כלסביבת עבודה יציבה. % דא >שסשחו/ על פלטפורמות אחרות, כולל אלפא של דיגיטל ו-125]א. על שתי פל- טפורמות אלו הצטבר כבר נסיון עס מערכת ההפעלה החדשה והן נמצאות במצב בשל יותר למימוש ישומים. 6 מערכות יוניקס ייידידותיות'יי על פל- טפורמות 8156 שונות. מערכת סולאריס של סאן, תשו15א6א | של סטיבן | גובס, טזג3/אוח של נובל ואחרות מנסות לשלב את העוצמה של יוניקס עס ממשק משתמש ידידותי יותר. בסיוע טכנולוגית 481 / יתכן ותפתח כך דרך הגירה חדשה מסביבת 5שסשחו/ לסביבת יו- ניקס וצאצאיה. > לבעלי עצביס חזקים בלבד. לראות איך מתפתחת מערכת ההפעלה העתידית של יבמ, 5 6סג!ק;זס/%. | מערכת ‏ זו אמורה להיות רבת גווניס כזי- קית. תוכל לבחור לה ""מאפייני אישיותיי (4117185 50אםץ ) שוניס לפי טעמך. ברצונך היא נראית ומרגישה כמו פשוס6תג/, ברצונך היא שולחן העבודה של 2 ואם יש לך סבלנות להמתין היא גס תלבש את מחצלות 7א71168. ייעל הנייר" מערכת 05 6סג!קאזס/, | המטמיעה את ימודול עצמי המערכתיי (]50%). של יבמ, אמורה לתת לך את הגמישות המירבית - אבל רק בעוד שנה-שנתיים. כבר ראינו בעסק הזה איך רעיונות מצויינים מעלים אבק על המדפיםס רק בגלל שהמימוש להם הפסיד את הרכבת. המסקנה השבלונית שלנו היא, שאס אתה זקוק לעוצמה מירבית היוס - לך על הפ- נטיוס. תוכל לקנות מחשב פנטיום מלא וג- דוש כל טוב בפחות מ-3 אלפים דולר. אולי הוא לא מממש את שיא הפוטנציאל הא- פשרי, אבל הוא מספק עוצמה גבוהה ב-80 אחוז ביחס ל-48602/66, במחיר סביר ועם תמיכה מלאה בכל ישומי 005 -5שס6חג/, נוכחייס ועתידים. אס אתה לא זקוק לעו- צמה עכשיו, אתה יכול להמשיך ולקנות מח- שבי 486: וודא רק כי אפשר להשביח את הדגס שבחרת לגירסת 4אכ, הגירסה שתרוץ פנימית ב-100 מגהר> וחיצונית ב-33 מגהר, עייי החלפת שבב פשוטה. אוטופפיה של מעבד המעבד 61/0ש20 נולד מזיווג בין אר- כיטקטורת 20/8 של יבמ עס המערכת ההיקפית של מעבדי מוטורולה ובסיוע מספר פקודות 0156 שנועדו להקל על אמולציה של ארכיטקטורות שונות. את ארכיטקטורת זשס? פיתחה יבמ במשך שניס ארוכות על סידרת תחנות העבודה שלה 85/6000 והיא כיוס מייצגת את אחד המימושים היעיליס ביותר לתפיסת 8156. כמוּ כל מעבדי ה-₪156 גס ה-0/ז6ש0ס? מתבסס על גרעין הכולל מספר גדול יחסית על אוגריס (רגייסטריס), 32 לפ- עולות בשלמים ו-32 לפ- עולות בנקודה צפה. לה- שוואה, לפנטיוס יש רק רבע (8+8) ממספר האוגריס הזה. השימוש במספר גדול של או- גריס מאפשר לבצע אל- גוריתמיס מורכביס מבלי לצאת לזכרון החיצוני לשם קבלת (תונים. מאחר וכל הפעולות מבוצעות על נתוניס השמוריס באוגריס ואת התוצאות מחזיריס לאוגרים, אזי אפשר לבצע כל פעולה במחזור שעון יחיד. | מצד שני, הוויתור על פעולות מורכבות אומר שכל קטע בתוכנית המבוצע מהאוגרים, ייעטוףיי בפקודות טעינה (082. ושמירה (570%₪), בהן הנתוניס מובאיס מהזכרון החיצוני ומו- חזרים לזכרון בגמר הביצוע. לארכיטקטורה כזאת קוראיס גם 1/042/8108₪ והיא מא- פיינת את כל מעבדי ה-₪180. אבל ל-6אז6אוס2 הוסיפה יבמ מספר פקודות לגמרי לא 8156-יות. למשל, ,6קגו1ט/ 1.030 %תו.616:1ה8ז8 (-קתח!5 1.086. אלה פקודות שהוצאו מספר הפקודות של מחשבי 0186 גדוליס ותפקידן לקצר את אורך הקוד של תוכניות. לדעת מפתחי יבמ אין טעס לפרק אותן לגורמים רק על מנת שהן תתאמנה לקונספציה המקובלת של 8156, אבל במו- טורולה טוענים שעדיף לא לגעת בהן שכן הן חשודות ביצירת ‏ ייצווארי בקבוק" בתהליך העיבוד. מה שבטוח הוא כי מפתחי אפל מצאו בגישה המעורבת של יבמ סיוע רב כאשר הס נאלצו לבנות אמולציה של מעבד 6 על ה-6ז0שסץ. התוצאה של יאחיזת המקל בשתי קצותיויי 6 פס היא של-0/ז6שסק יש סיפרית פקודות עס יותר מ-220 פקודות - הרבה יותר מהמקובל בעולס ה-8150 - וגסם הרבה יותר טר- נזיסטוריס משמקובל במעבדי 1586א. כשליש משטח השבב מוקדש לזכרון מטמון בגודל 8 שאינו מפוצל בין מטמון פקודות ומ- טמון נתוניס - כפי שהדבר נעשה בפנטיוס - אלא משמש לאיחסון אחיד. המספר הגדול של אוגרים והמטמון הפנימי הגדול חוסכיס את הצורך לצאת לעיתיס תכופות לזכרון הראשי ולכן יבמ מאמינה כי ברוב המ- חשבים כלל לא יזדקקו למטמון חיצוני (2). הוויתור על מטמון חיצוני חוסך כסף רב לי- צרני המחשבים, חסרון שמתווסף למחיר הנ- מוך יותר של ה-0;ז6שסע, לדרישות הקירור הפשוטות יותר ולממשק קל יותר עס אפיקי המערכת. המסקנה השבלונית שלקנו היא, שאם אתה זקוק לעוצמה מירבית היום - לך על הפנטיום צימוד רוכצף עם האפיק הממשק הפשוט עם אפיקי המערכת הוא אחד מהאספקטים האטרקטיבים של ה-0?ז6/וס2. בדרך כלל קיים צימוד הדוק בין המעבד לאפיק המקומי (שמשרת בעיקר את הגישות לזכרון הראשי) וחציצה בין הא- פיק המקומי לאפיק המערכת (שמשרת את הגישה לאבזריס היקפיים). למבנה הזה יש שתי נקודות תורפה: האחת, כאשר מאיצים את מהירות המעבד יש צורך להאי במקביל את האפיק המקומי. בפנטיוס צריך להגביר את הקצב עד ל-60 או 66 מגהרף - הרבה יותר מהר ממה שרכיבי זיכרון זוליס מסו- גליס לרוץ. נקודת התורפה השניה היא הצו- רך במעגלי החציצה שתפקידם לאפשר לא- פיק המערכת לרוץ במהירות נמוכה יותר מהמעבד. מערכת ממשק האפיק של ה-61/06/ו0 נבנתה בצורה מאפשרת למעבד ולאפיק הזכרון לרוץ בקצביס שונים - בדו- מה לגירסאות 2 של אעטל - אלא שכאן אין צורך לשמור על יחס 1:2 בין מהירות השעון הפנימית למהירות האפיק החיצוני, אלא אפשר לבחור יחסים שוניםס. לאו- פטימיזציה של התיכנון. ה-6"זטששסי] מסוגל לבצע 3 פקודות במקביל, בתנאי שהן מתייחסות לשלושת יחידות העי- בוד הנפרדות: מעבד השלמים, המעבד בנ- קודה צפה ויחידת הסיעוף (ת0א884). כל אחת מהיחידות בנויה בצורת צינור ביצוע (שאן1/1ם'1), ביטוי המתאר את העובדה שביצוע פקודה קורה בשלבים, כמו על ייפס יצוריי. בדרך כלל ביצוע פקודה נזקק לא- רבעה שלבים: שליפה (₪70ת), | פיענוח (₪ע00ע), ביצוע (9פ001מאם) וכתיבה בחזרה (846% 817 /) לזיכרון. כאשר המ- עבד בנוי בצורת 'יצינור ביצועיי ארבעת תח- נות העיבוד מותאמות כל אחת לביצוע אחד השלבים והן משורשרות זו לזו, כך שהפלט של הראשונה הוא אוטומטית הקלט של הש- ניה וכן הלאה. כל פקודה עוברת מתחנה לת- חנה בכל מחזור שעון ולאחר ארבעה מח- זוריס היא נפלטת מהצעור בגמר הביצוע. למרות שהביצוע נמשך 4 מחזוריס קצב העיבוד הוא גבוה פי 4 (פקודה למ- חזור), שכן בכל רגע שהוא אר- בעת התחנות עובדות על ארבע פקודות עוקבות. ביצוע בקודות בסדר אובטימלי יחידת הסיעוף היא חלק ממ- נגנון מורכב יותר, הנקרא יחי- דת הפקודות, שתפקידו לוודאי כי יחידות החישוב נמצאות תמיד בניצול מירבי. המ- נגנון הזה כולל את תור הפקודות ולוגיקה ששולחת פקודה אחת אחר השניה מהתור ליחידות הביצוע. מתור הפקודות ניתן לשלוף את הפקודות לאו דווקא בסדר שנקבע עייי קוד התוכנית, אלא ניתן לבצע שינוייס קט- גניס בסדר שיביאו לניצול יעיל יותר של מש- אבי יחידות הביצוע. הפקודות מאוחסנות בוכרון מטמון ב-8 קבוצות אסוציאטיביות (טשו/8550013 561 ג 8), כך שניתן לשמור במטמון עד 8 שורות נתונים או פקודות מאותו קטע בזכרון. בכל שורה במטמון מאוחסניס 64 בייטים עוקבים (512 סיביות) וכל קבוצה כוללת 64 שורות (כלומר הזכרון הראשי ממופה למטמון ב-64 קטעים). בכל פעס שיחידת הפקודות נזקקת לשליפה מה- מטמון, חצי שורה (32 בייטים) מוזרמת בא- פיק פנימי שרוחבו 256 סיביות לתור הפ- קודות. יחידת ניהול הזכרון כוללת 3 טבלאות לה- פיכת כתובות לוגיות (כפי שהן מיוצגות בתוכנה) לכתובות פיזיות (כפי שהנתונים שמורים בזכהון הממשי). הטבלאות האלה 159 6 ישראל אפריל 1904 10 כוללות את מיקום הפיזי של קטעי הזכרון להס נזקקנו לאחרונה, מעין יימטמוןיי לט- בלאות ההמרה השמורות בזכרון הראשי. יחידת הזכרון כוללת גס חוצץ לקריאה וכ- תיבה של נתונים, כך שהמעבד לא צריך לה- מתין עד שהממשק, האיטי יחסית, לזכרון יתפנה לקלוט את מה שהמעבד רוצה לכתוב. כאמור לעיל, הממשק לזכרון מאפשר לשלב מעבד 206776 מהיר עס אפיק מקומי איטי, כך שללא החוצץ היה מעבד צריך לה- עצר בכל פעם שהוא ניגש לזכרון החיצוני. סקאלריות קונוונצ'ונלית יחידת השלמים היא קונוונציונלית לחלוטין, עס צינור ביצוע יחיד (בהשוואה לזוג הצי- נורות בפנטיוס). יחידת העיבוד בנקודה צפה תומכת | בפקודות | מורכבות | מהסוג כפל-חיבור. פקודות מסוג זה אופייניות לפ- תרון בעיות מטריצות ומשתמשים בהן בעי- קר בעיבוד אותות (למשל ביצוע טר- נספורמציות פורייה מהירות לצורך מציאת יצירח מצגות לולט'ימדיה (המשך מעמוד 114) שהתלמיד נתן לממל שהוגדר כתשובה נכונה נלבסס את הסיעוף לא רק על תשובות ייבינאריות'י. מחולל פקודות *וצר, בצורה חצי-אוטומטית, את הקוד של התוכנית וניתן להשתמש במסכים כתבניות גרפיות לשימוש חוזר. כל שטח, ולאו דווקא מלבן או כפתוה, יכול להיות מוגדר כרגיש ללחיצת עכבר, עם פעולות המבוצעות בתגובה לבחירה בו. הערכת ציונים בהשגת מטרות אבל החלק המהשים ביותר בתוכנה הוא יכו- לתה לטפל במטרות ולהעריך הישגים. המודול 5 מספק כלים לצבירת נקודות, הערכת ציוניס וניתוח ביצועי התלמיד. אפשר לעהוך את המטהות בהיהרכיה ולקדס את הת- למיד במסלול העובר דרך השגת המטרות בסדר מסויים. אפשר אפילו לבנות היזון פנימי 00 6 ישראל אפריל 1994 06 וס הספקטרוס של אות אנלוגי). לעובדה שיבמ הכלילה אותן בקבוצת הפקודות של ה-76ז6ש0? יש השלכה על הממשק האו- דיו-וויזואלי שהיא מייעדת לדור הבא של מערכות הפעלה. הממשק לאפיק הזכרון נעשה ב-64 סיביות נתוניס ו-32 סיביות כתובת, עם בדיקת זו- גיות לנתוניס ולכתובות. בדרך כלל קריאת נתוניסם מהזכרון תעשה במוד יצרורות" (20857) בו עוברת ברצף שורה שלמה של המטמון (256 סיביות בארבע מחזוריס רצו- פיס). כתיבה לזכרון נעשית במוד רגיל. יחי- דת הממשק גס עסוקה כל הזמן בייריגול" (0א0071א5) אחר מה שקורה על האפיק בומן שהיא לא מפעילה אותו. מאחר וקיימת השהייה בחוצף הכתיבה בין הפלט של יחי- דות הביצוע לזמן הכתיבה לזכרון, יש צורך לוודא כי (בקונפיגורציות מרובות מעבדים) מעבד אחר לא יקרא נתוניס שכבר שונו וע- דיין מחכים לכתיבה לזכרון. הייריגוליי מגלה נסיונות כאלה ומונע אותם לפי שנוצרת שגי- אה. בין מנגנון הערכת ההישגיס לפרמטריס שקו- בעיס את הסיעוף, כך שהשיעור מתאיסם את עצמו להישגי התלמידך. לתכונה זו חשיבות רבה בפיתוח ישומי הדרכה, שכן נוכחנו במ- בחניס כי רק לעיתיס רחוקות ניתן לתכנת מראש את כל ההתפתחויות שעשויות לה- תעורר כאשר ליד המחשב יושב תלמיד בשר ודס. | לצד היתרונות הבולטים של תוכנה זו ניתן למצוא גס חסרונות בולטים. למשל, אי אפשר לייבא טקסט מרוב מעבדי התמליליס וקריאת קוב מהדיסק מחייבת אותך לכתוב מקרו קטן ולא יעיל. לכל עצם מילולי יכולה להיות רק הגדרת תכונות (₪5ד11180) יחי- דה, כך שעירוב גופנים או גדלי אות מחייב פי- צול הטקסט לשני עצמים. עורך התמלילים הוא פרימיטיבי | למדי, | ללא תמיכה ב-וא6ח6קץ11 = באפקטים גרפיים, | בגילגול (0א5080111) או בסידור לאורך קו מפותל. גודל גופנים מוגבל לעהכיס קבועים מראש וקשה לעבור מגופן אחד לשני. קשה לת:כנות הכנת קובץ ריצה גס היא מסורבלת. אתה צריך להריץ לשם כך תוכנית מקרו של סנ שש ררש )-) יחידת הממשק לאפיק יכולה גס לטפל בו זמנית בשתי פעולות זכרון נפרדות. מאחר ובין בקשת הנתוניס מהזכרון וקבלתס עובר זמן ארוך יחסית (השהייה של 2 עד 4 מח- זורי שעון) ניתן לנצל את הזמן כדי לבקש נתוניס שוניס מקטע אחר בזכרון. הדבר מחייב לבנות את הזכרון בשני בלוקיס נפ- רדיס, עס מעגלי פיענוח כתובת נפרדים לכל בלוק וריבוב הגישה לאפיק בין שני הב- לוקים, אבל כך מתאפשר להכפיל את קצב הנתוניס המירבי באפיק. ה-26ז6ש0? כולל עוד מספר גדול של תכונות שיקצר המצע מלפרטן פּאן בשלמותן. נזכיר רק כי הוא כולל מעגלי בדיקה עצמית, המגליס תקלות חומרה בצורה אוטומטית, וזכרון בלתי נדיף עליו מתכנתיס את גירסת המעבד בזמן הי- צור. תכונה אחרונה זו מועילה בהתקנה או- טומטית של עידכוני 8105, המשתנים בה- תאם לגירסת המעבד. ולצרף אליה ידנית את קבצי ₪88 ו-.11ע שה- תוכנית משתמשת בהם. למרות שאת התוצאה תוכל להפיץ ללא תשלום זכויות יוצרים, לא בטוח כי תוכל להכניס את הכל לדיסקט יחיד. אתה יכול להניע עצס לאורך כל קו שתבחר, אבל לאחר שיצרת את העצם, או את קו, תת- קשה לערוך אותס מחדש. כדי לתאס זמנים בין אירועיס שונים, כמו בין קטע ווידאו וקטע מו- זיקלי, עליך לקשור יישעוני-עצר" עם כל אירוע ולהגדיר את הסדר וזמני ההשהייה בין כל זוג. זה קשה לתיכנות ואנחנו לא הצלחנו לבצע זאת בצורה משולמת. המסקנה של הבוחנים היא ש-66ו0זש10 היא אוסף מתסכל של יכולות מרשימות עס חולשות לא מוסברות. אס אתה לא חזק בפיתוח ישו- מיס או שחבל לך על הזמן והמאמצים הדו- רשיס להתמודד עם סביבת עבודה קצת "קפריזית" - אין לך מה לחפש כאן. תוכנה זו מיועדת בעיקר למי שלא נרתע מקשיים והוא זקוק במיוחד ליכולת שלה בהערכת הישגיס ומתן ציוניס להתקדמות במסגרת מטרות הי- הרכית. ₪ מחכים לדבורק ... איזה רעיון כביר! להביא את הגורו שלי לישראל. כבר שניס שאני עוקב אחרי מה שגיוהן דבורק כותב ב-6 מאן א ואין מה לדבר: הבחור יודע מה קורה, מה יקרה ומה צריך לקרות. שמרו לי כרטיס בשורה הראשונה... עדי ירושלמי כל הכבוד! לא רק על זה שהצלחתם להביא את דבורק אלא גס שכנעתס את עשרת החברות המתחרות זו בזו לשתף פעולה ולהשתתף בסמינר. אני לא יודע מי ישכנע אותי ב-19 באפריל, אבל אתס שכנעתס אותי שחייבים להגיע בכל מחיר. רפי פרידמן אני לא מבינה מדוע אתס מדגישים את השתתפותו של דבורק מעל ומעבר לשאר המשתתפים בסמינר... לפי דעתי יתחרו איתו על הבמה לפחות שלושה מרצים אחרים על התואר ייבחירת העורכים"... יעל כהן באירגון הסמינר הבינלאומי על כיוונים במיחשוב שולחני אצלנו בבית, ה-76 םא] גוא שס את ישראל על המפה... כבר השתתפתי ביותר סמינרים בינלאומיים משאני יכול למנות, אבל בצוות כזה של מרצים עדיין לא נפגשתי. חייס ברקן המהומה סביב ביקורו של דבורק והסמינר שהוא ינהל בתל-אביב מוכיחים כ א. כולס אוהבים להציץ מתחת לבגדי המלך החדשים. ב. כולס אוהבים אירועים בהשתתפות גיבורי המדיה. ג. כולם אוהבים עימותים פומביים. אני רק מקווה שבסוף היוס נדע מי עירום ומי לבוש. משה נחשון להזמין את יבמ, מיקרוסופט, אינטל, היולט-פקרד, או80, אפל, נובל ולוטוס לבמה אחת זה לייצר תערובת נפיצה ביותר למפגן זיקוקים ספקטקולרי. להוסיף את דבורק לתערובת זה לזרוק לתוך התערובת מרעום עם פתיל השהייה קצר... איזו הצגה! דוד אוחינן אס דבורק בעל פה טוב כמו דבורק בכתב, אזי הסמינר שהוא ינהל יהיה שווה כל רגע. רחל משגב אני מקווה שתסריטו את הסמינר בווידאו ונוכל לרכוש את הקלטת. אירוע כזה לא קורה כל יום, בוודאי לא בישראל, וחשוב שישאר לנו תיעוד לצורך ריענון הזכרון. ראובן בוקסבוייס ... צריך להכריז על ה-19 לאפריל כיום שבתון לקהילת משתמשי ה-06 בישראל - שלאף אחד לא תהייה מניעה מלהגיע לאירוע חד-פעמי באמת... אברהס איתן זה השיא... בתור קוראת קבועה של 6 מאז 0 קיוויתי כי :וס אחד הוא יבוא, אבל לא תיארתי לעצמי שתצליחו להביא איתו גלריה כזאת של כוכבים. תומר גולני לקוראים הרבים ששאלו על סידורי ההרשמה ברצוננו להודיע כי ההרשמה לסמינר הבינלאומי הראשון של ₪א621א 6 בישראל נמשכת. להבטחת מקום נא להתקשר טלפונית למערכת ולהזמין כרטיסים בכרטיס אשראי, וויזה או ישרכרט. מפעלים יכולים להוציא הזמנה רשמית ולשלם כנגד החשבונית שנוציא להם. השם הרשמי שבחרנו לסמינר הוא ''מחשביס בתפנית פרדיגימה'. הכוונה היא לסקור מכל הכיוונים את השינוייס העמוקיס, שכבר התחילו ויתעצמו בשנתיים-שלוש הקרובות, עד כדי תפנית מהותית בתפיסת המקוס והתפקיד של מחשבים במערך האירגוני ובמישור האישי. שם אדאנט אדיסמה אינטרסופט א.ב. גרינברג אומניטק אקסיט מולטימדיה בי-פלן ג'ונאס הוצאת פוקוס מחשבים וירוס חשבשבת ישפאר-סוני יבמ ידאג כרמל-קרית המחשב ליגד קליבר (מידן לשעבר) מיחשוב מתקדס מיליטרס מוטורולה מיקרוליין משוב מאיקום סיון סיבית עדיפון פרי אינטרנשיונל קו מנחה קול ואב קומפיוטרלנד קינמון מולטימדיה רדט רן אברהמי רשף תיס [אום 04 1-08 6פאון מבצע -670416ט5- 0 | עמי 1 9 23 7 177 3 % 17 7 17 41 11 13 59 58 41 21 499 75 3 5 59 1 9 13 יְ למבתחי תוכנה 46 לתכנתים 46 לאנשי מחעובים 4 לחובבים 4 למבתחי תוכנה 4 לתכנתים המחירים הטובים ביותר בישראל.- כתבי-העת הטובים ביותר בעולם. ב"קול זאב" תגלו את היתרונות של שיווק אגרסיבי 58ט ם וץזפ. תוכנות, ספרות טכנית, כתבי-עת ואבזרי-מחשב במחירים הטובים ביותר בישראל. המחירים בשקלים תר שד א כנות פומ סו ו 0 ו כ וו זגש ₪ : ו המחירים בשקלום חושים כוללים מעיימ ספרי תיכנות 0 5 ו . 0 ביר 2 0 0 א ב ו "יס כוללום מעי, בעבריתת בעברית -09 ו 0 -0 ו מס ו 5 | מחיר בשייח תדירות לשנה כולל מעיימ 12 שם המגזין 8 אד סטפוצ 66 דאמ ]ואאודת דא 5 סמסוץ 8 אמדטקוא60 ששםוצםח טוא 6 המד טקוא60 סוסא סאווא6 חמדטקואס60 ודאסא סאוואא6 סואסא דוס דאטואאן דא סק א אס אםןאאס-א םאס 00 סאם-0ו 500 5סאן011 וא אהטוא אא 6 ד סא 65 ץד 5 5'תםצטם פטא אמקט50 05 סמסוצ ואס םד א א 2600 6אוד קוא 60 ג סוואא/0א1?א ואג ןס וו מדצם ו 0 )אאטס טואסוו סגא וא כואסא וא 06 יק קוק ןוא סק בו אדו 60 םודס צאפטף בוב ב 5 ןוא 5אוססאוצו 00 865קק510 פאוססאואו 5 פאוססאוצו ספקןי טק אסא 5וססאו תק כ ומסעו 605 ,6א!]אתסשוזטא 12 6 6 12 12 2 0 ו כ אסא זטאתטדאן מאן? א א א (צ0100א0ד אג.1) 5א0 51 מחיר בשייח תדירות כולל מע"מ 02 5 לשנה שם המגזין וסואזהוטוא וסטואודוטוא ואסא פס אדאם וטא |אסא-6 סאסאו ואס פ6 00550 |ואסא-6 טחד, טסקט אסא פס צגססד ואסא-ס6 ואסא-60 אדו דוס5פוא צהססד ה וסטואוהוטוא [סטוא שא ואסא-ס6 וזדוש פ.ואסאי ג וסמואוטוטוא ה וסטואוהוטוא/6 וא 0 סוסא 65 8 6א]ואואהתססתץ דהםקאם. א ו אא 0 05885 6 + אסקקן 61 5 זכ 50% 8 2800 55 8 זא פאס 05 0500805 00 אא 0 0885 אס סוסא סקאס סוטטס 052 ואפו (מסדט דא /א) המדא וא אא 0 פואםד5ד5 דז50סא6ווא מאן וא סנס צווודאסוא 05/2 05/2 00 דאגואמסיא!ו אסס ה אק סדק 026 א אמק דאםואקס.וט/מפ מא גוד 50 שמוצםם אואע סוחסאו אואע ואו 00 84516 1501 אא טס המד פאוספאו/ש ₪ פחמקס וט מס 05 / 5אוססאושש שוד, ה אאטס א ה אס 0 8 ו ס 0ו6 אסדטקו 60 או טפ 5 ד סוסא ו ואקק סק טק למפתחי תופוק + לתכנתים ה מ קִ 3 % לאנשי מחעובים % לחובבים א ₪7 לש ₪ לספרות מקצועית = ו ותוכנות מחשב 8 ב אלפי ספרים באנגלית מכל בתי ההוצאה בחו"ל "יי למחשבי 6 וכן חפסדאו6אושא ₪ = / כל הספרות הקיימת בעברית למשתמש החדש 2 ו ולאנשי מקצוע - - | כל המגזינים המובילים מחו"ל ניתן למצוא על מדפינו או לקבל בתיבת | הדואר שלך בבית חדש !| | -- 00 וסאי 4 סו 60818 5 סדזס אס > סד אד שו | | : ב-אפופ/סס ז\ --- א לש חדש ! 9 / 4 שי יב ה המבחר העשיר ביותר 5 0 0 > כולך סע"ף יו של תוכנות. יישומים . 0 : למשרד, לבית, 0 ו"ח תוכניות שרות ושפות כולל מע"מ ו , "זאםואוגדטסם" חדעו! וג ו 4 ו הדעו , שו 0 ב : 8 תוכנות ל-86!! מצשלוח ח ינם מכל רחבי הארץ הזמן בטכמון לביתד למחרת היוס .| |0889 | מעל גג יו 0 1] מעל 200 ש"ח אלידע + קניון ירושלים, מלחה + דורות ראשונים 5 טל. 02-257828 ,02-257807 טל. 795456 -02 ספרות ותוכנה למחשב הוטאודה וק 5 סופטה ב הקול הטוב בעולם! ברד 7 ) ₪2 1688 1-81 != | 422 40| 12:35 | ו גי ב רדר הוטאודא וס פ/אצ סופטא עם תכונות בלעדיות: ₪ אפשרות הוספה ל- ₪515 דאצ5 = ופמד סעהצ 6 אפשרות הוספה ל- פאש50 פצוטסםחש5 6 05=הם דאו 60 ודועו כולל- ו568 *כולל את חבילת התוכנות המקוריות של דשספסחּסוש: 2 דפס סאעספ ואוש |הקלטה/השמעה | | עיבוד ‏ | תאימות ל- = | תאימות ל- = | תאימות ל- = | אפשרות הקלטה| יציאה איכותית כניסה | פא500 50 סקאז ש , | דיגיטלית אותות | 2 הרה והשמעה בו ניפרדת למגבר | סטריאופונית , 0 : 2 | מתקדט | | | כ 0 ו זממת | | היצתי | | למיקהופון. > מ רִ [אטאדא. 1 6א. | | -שו6 69 | [אפן. | תומך | תואס | תואם תואם כ כ כ (טוג\ סו/) | | | פחווקוווו: 6 6% | [ , ! 0 ₪ 67 | -0א6804 | | לא לא (סובוות 06ף) | | לא 44.1 | | תומך | תואס תואסי!! | תואסווי לא לא לא 0י | שחו וחהפתטטס סא | אסוזווו600שח מסוס נציגות בלעדית בישראל: 3 5-ו : "שו המרכ היחידי והגדול בישראל של ]30 00 6 סקנרים ידניים ושולחנייס של חבּרת 45צ6|01|צ]זם= 6 מאיצים גרפיים 18 ו- 50| מבוססי 82// א פד רחי פרישמן 77 תל-אביב טלי 03-5245639 פקס' 03-5230852