internet WORLD ישראל – גיליון מספר 10

נסרק על ידי Yaniv

OCR (הסבר)
לפמה אין שחר אלקטרווי בישראל+ להזאין כרטוטי מיסה. ברעות פיב אחר. תבו לחר הופשוח בב הי ה כך נראית ירושלים באינטרנט איך הליטה שלך בחשבון? יש לך שליטה מלאה ומיידית בח ות הטלפון הביולאומיים, האינטרנט. רמבר פפפ פורפו פורת לפוחו. ב 15/7 8 פיפ בלב . ו תי ב מס ל גרמ המו מ ב ויוי ברדריהרלוייי ו חל וטו המא ויפ טרפל דרו | חברת האינמרנט המזבינה ביעוראל נותנת לך. הר אנחנו מתליצים א ל בל המרת 01101 עד שייצאר חברות האשראי בהצהרה גורפת האינטרנט מאפעור לאנעוים לחלום על שיזיי מטורפים גצ לסחל שלך "'ל:א'נטראקטיבי ייה -₪ ו הבר יח יח המרכת הוה בונ עתיד נפוסום ברעת? המאפשרת אינות וביויס לא שר ד צוצ ל ענשי אר התא קוד גבנה שוער אחר כך נתגיים לצבה : 0 4 -%- - אא 2 קום ההק "וט וזה לא הכל... 09078 וע כ ועוד... ב ] 9 ואינטל] 6.60 0 | ששו ] -- עטקה בסכומי השות, ללכת על ברויקט בח משמים: לסמן את. ם שלדעחוו האשוח חי עיצבוו, הצליחו, בשוה האחרגה. ציטוטים מחוך הריאיושָ שערכנו בשוה הדמויות שעושוח אח תאיוטרוט הישראלי | חבילת . ייט 6 : טלקליק - החברים מחכים לך+ טכטלוגיהייחודית לפ מודעות היכרות יט ואצוה באנצעות וכנים ורמואליםר האודוה שלך מקבלת חשייה מאכטימלית. באוצטוח האחרים הווחפים ברעות ולבורר. = מתחשק לכם להכיר אנעים חדשיםל. = ליצור מבגשים שוולים מרתקוםל = ואולי גם להכיר את האחד והחיד.. | ה 1106110001 אראו /:קזות. סכ ה מצעם לערר. ברקה תקנחחה לאזר לה. ברקת קשורם, בדקח אית, עלת דחסת ההמפת ועגאת. בקר ה-אוזא בתו אח פשב. המסכס הוקום בוטרה לפצא - = שי לוזה מסך הי כדאי להכוט אה האחר לטוטר עשרח אלמטו ₪ ב יבאי 8% דיויד די. בוש ומסטרו, וכוה וריקה חדטה, מאפערח גם לי שאום גריקאט מקצווים ליור גרפיקח עוראה. רגו שהוצגה, וחוצאות הפבחן מסבירות פדע. כ יי 3 פּ = :וו הדואר האלקטרוני הראעוו| בישראל ובעברית 81500 האתר המדביל לקרירה בכירה והי-טק 1 60 116 )עשר 00000 | א שבען אועם מחעבים המו בזקנט מחייבה אוחך | שבון חדעות ההי"מק לתנהרי נסקים רמכנלוגיה אל אנים ומחשבים, תד וי בקם. לםכפטסטרבם מל 8385838" א ה ונד שאר הפמו הוח ו וג א ונר ו | בואו להציג ? בתערוכה הגדולה בעולם ₪ ו וו וחד הוסצש דכג | 6 3 5 ד 63 5 5 : ב 5 |- תַ ה פ פ ו לכל -/ / מערכת אעטרנט וורלד אס לאת3 לכולם. איך תבחר את הטוב ביותר? אנש ההי'-נ והבנירים במדינה [וואין את היתון ₪ל המדינר לנן נאשר אתם מחפשים עובדים ה-דרן בבירים. והיייט השבי > ברו 0 00 03-6952122 פהקס' 03-4951277 94-50 0 וינטרנט המהיר בישראל במחיר 528 בחוד בלב