הכינוס הארצי התשיעי לבינה מלאכותית וראיה ממוחשבת

קול קורא למאמרים IAICV 92 איגוד ישראלי לראיה ממוחשבת, האיגוד הישראלי לבינה מלאכותית

OCR (הסבר)
חסופו/ ז6+טקוח 60 0ח8 2 ,28-29 565858 ,668 הה-= ,אס זהוהה ---9 6ו06555סהק אסוזהושהס:או / )55 05 אסוזהו5500ה 550013100 ]36ז15 ז קוח 00 זס+ 31167 הח הסופו/ הזוח 600 5861 הסוז55008 סוה זסו הקן סוד !45506 86ו06555חק אסודהושהס;או ₪ ז0 86ז5| ,52109 ה81-08ו33 ,ח8ו30080!/!-ז8)א מזכירות איל"א כפר המכביה רמת גן 52109 טלפון: 03(715770) פקס: 037-5744374 ירושלים 91130 טלפון: 02(415032) וראיה ממוחשבת 8 בדצמבר 1992 כפר המכביה -- רמת גן איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה איגוד ישראלי האיגוד הישראלי :4 לבינה מלאכותית קול קורא למאמרים 92 עסוהו הכינוס הישראלי התשיעי לבינה מלאכותית וראיה ממוחשבת כפר המכביה 28-29 בדצמבר 1992 הכינוס הוא פגישה שנתית של האגודה הישראלית לבינה מלאכותית והאגודה הישראלית לראיה ממוחשבת, שהן קבוצות התמחות באיל"א. כינוס זה נותן הזדמנות למשתתפים להפגש עם מומחים מהארץ ומחו"ל. מוזמנים מאמרים בנושאים הקשורים לבינה מלאכותית וראיה ממוחשבת. השנה יושם דגש על ראיה ביאולוגית ועל שימוש בבינה מלאכותית בתעשיה. הנושאים העיקריים: * עיבוד תמונות וזיהוי צורות ראיה ממוחשבת, יישומים, רובוטיקה * ראיה ביאולוגית, * מודלים קוגניטיביים * עיבוד שפה טבעית הסקה אוטומטית תכנון וחיפוש * שאיבת ידע, תאוריות של ידע, * בינה מאלכותית וחינוך מערכות מומחה ויישומים של בינה מלאכותית את המאמרים במלואם בשפה האנגלית, יש לשלוח ב-4 עותקים ליו"ר של הועדה המתאימה בכתובות הבאות עד ליום 15.6.1992. הודעות על קבלת המאמרים יישלחו ביום 1.9.1992. משלוח המאמר מהווה התחייבות להציגו בכינוס, אם יתקבל. מאמרים שיוצגו בכינוס יופיעו בקובץ המאמרים. ראיה ממוחשבת ד"ר שמעון אדלמן מכון ויצמן למדע המח' למתמטיקה שימושית ומדעי המחשב החובות 76100 דואר אלקטרוני: !ו.80. חח קוצ .חח 800וע ל6 ח08ח!006 בינה מלאכותית ד"ר אהוד גודס אוניברסיטת בן גוריון המח' למתמטיקה ומדעי המחשב באר שבע 84105 דואר אלקטרוני: ז6חזוס .פטפַחסם ל6 66 ועדת התכנית ד"ר אדלמן שמעון -- יו"ר -- מכון ויצמן למדע ד"ר אהוד גודס -- יו"ר -- אוניברסיטת בן גוריון בינה מלאכותית עוזי אורנן -- הטכניון מרטין גולומביק -- מרכז מדעי י.ב.מ. יובל דוידור -- מכון ויצמן למדע מרק לוריא -- חב' 8..5.! לארי מנביץ -- אוניברסיטת חיפה ישי פלדמן -- אוניברסיטת תל אביב עירא פלטי -- ראש מערכות חושבות בע"מ ג'ף רוזנשיין -- האוניברסיטה העברית אורי שילד -- אוניברסיטת בר אילן ראיה ממוחשבת ציקי דינשטיין -- אוניברסיטת בן גוריון דפנה וינשל -- האוניברסיטה העברית מיכה לינדנבאום -- הטכניון אייל קישון -- מרכז מדעי י.ב.מ. דב שגיא -- מכון ויצמן למדע חדוה שפיצר -- אוניברסיטת תל אביב 5ם דדווו 60 ב 06סמק -- (ההוחזוהת0) ה8וח!66= הסוהוח5 .זסם 6 01 51/1016ח! חח8ח2ו6// פחד -- (חהוחזו8ח0) 68085 שטתם .זס ץזופזפטוח/) חסוזטס ח6ם :ו 1068 0 | 8 הח ח2ו8/ -- זסהוטבכ |פטטצ ץזופ5זסטוח( טוטג-|6 1 -- ח6!008= והח5וצ זז 0 50/6110 81! -- סופוחט!0 חודזבּות חסוחת780 -- פוזט] סזבּו ץזופזסטוח( 18018 -- 2זוצ6ח3ו/ ץזזב 1 חסוחחה180 -- ההחז 0 ו2? 55 305 -- |28|1 הזו ץזופזסטוח( עש6ז190] -- חו8ה50ה1056 +61 ץזו5זסטוח( ח8!]-ז8 -- 6ווח50 וזע :ו 1166ו הרה 60 צ !ו ץזופזפטוח( חסוזט0-ח₪6 -- חוסזפחוכ ואו2 זז 501610 81] -- הסח5וא ובּצֶם חסוחח60 7 -- והט8ם ח06חו! הח6וו ץזופזסטוח( ש8ז0פ6 -- ||8ח5חו6/ החהכגם ץזופזסטוח) טוטג/ !16 -- ז20זוק5 8ע360 8 הח8 חקו -- ופפ צסם [8וסוזוזז חס 0686ח6ז16חה60 ו[86ז5! ח91 הסופו/ ז6+ טק וח 60 06ח8 66ח6ףו!|6+חו 2 ,28-29 ז00 266061 ,136080180 זב 1 0חוז66 |8טחחה זהוסן 108 15 08ה6ז6+ח60 שחך ,86066ו!!6זח! [8וסו1וזזג/ זס+ חסוז4550018/ ו|86ז5! סחז חסופוש ז6זטקוח60 זס? ח0וז550018/ [!88ז5! 6חז חב 1 8111!/8165 876 הסוחץט , הסוזוח₪6009 הזסזו3ק 0ח8 .ח0וז8ו5500// פָחו006655זק חסוז8וחזס!ח! ו|86ז5! 6ח1 10101068 חס זטס 6ם [|ועש 8515 חקח6 זה8סץ פוחד ץז51ט0ח! חו זח6הקס!6ש06 | 6ח8 חסופו ,חסוזוח₪6060 חהז8116 800 הַהו6859סזק 6הַהוח|! ‏ > 5 806 חן 65 ,פחסו81סו!סק/ ,חסופוש זסזטקותס > 8א) חסוז66ז6ק |8ט8ו/ ,חסופוש |הסופָסוסום ‏ > (11806 שפח |508018 בָחו!006 8עוזוח0 6 * > הזטזהו‎ ! 80886 77006550 ,החוח36850 60ז8ה10ט// ,06ח6ז16ח! סטוזסטטח! ‏ * ח0ז568 3800 פַהוחחגוק ,ץז60ח 7 606!שטס הא ,הסוזו5וטף0/ 6ח80!/שסה% ‏ * 68 רא 01 100105 80 פ5סאָהטחַָח3 ] |/ ,חסוז8סט0ם 0חה | * ץ000!09ח61ו |8ו0ו1וד/ +0 5חסוז68ו|סס/ 8060 5/5165 זזסקאם > 1/86חו 16 ץכ 660ז6)6ז 06 ||ועש 5זסק8ק 1180והחפט5 4 זוה סט5 6|טסח5 5זסחזטג/ .1186וה חחסס חוהזחַסזק 68 ;חחח חו) זפס3ק |וט 6ח1 זס 85וקסס0 6ז)ח 00 8ח1 חו זהססקב ||ועש 5זפסבּק .5חו00660ז 60081 106 עס 60שו806ז 6 ס|טסת5 5זסכבק פחוטשס!!10 18 01 חס 81 ההחזזוהתס-60 06ח6ז18ח 60 8 ||וש פזסחזט .1992 ,ח151 6חטנ. ספ 800785595 .2 1591 ז09וח56016 ץכ 8008018006 01 1180ו1סח חו 66ח8ו!פטכ 56 |!וש 95ה/00860ז 06ח6ז16חס6 6חד .|9780! :אסופוצ ח8ח|66= הסוחוח5 .זסם 506 זסזטק 607 8 .חזפו! .וקסג זס .1קפס 506 ]0 1016ו51ח! חח8 ח2ו9/\ הד |86ז5| ,76100 זסטסחפת .80 חחה קוסע .חח 00פוץש ל6 ח8ח!806 :|ו8רח= :| 5 שטתם .זסם 6 זסזטק וח 60 ₪ .הזג 0 .זק6ס ץזופזפטוח( חסוזט חפם [5786! ,84105 50848 ז60ם זפ .605 65 606 :ווח