ידיעון איל"א – מספר 4 – אוקטובר 1993

OCR (הסבר)
החודש כינוס איל"א החודש (ליתר דיוק ב 24-25 בו) ניפגש כולנו בכינוס אילייא, כינוס אילייא העומד במרכו פעילות אילייא מפגיש אותנו אנשי המחשבים בישראל ומאפשר לנו לשמוע ולהתעדכן גס בהרצאות וגס על ידי מפגש עם עמיתים למקצוע. בואו כולכם ללמוד להתעדכן ולהנות. אסיפה כללית שנתית במסגרת הכינוס השנתי ה 28 של אילייא תתקיים האסיפה השנתית הכללית. האסיפה תתקיים ב 25 לאוקטובר 1993 בשעה 17:00 בבנין די בכפר המכביה. אם לא יהיה מנין חוקי תתקיים האסיפה בשעה 18:00 ותהיה חוקית ללא תלות במספר המשתתפים. על סדר היום: דוייח ההנהלה ממחשבם. עד היוםט יכלו רק מוסדות וגופי. מוייפ מעטיסם להתחבר לרשת עולמית. עכשיו יכול כל חבר אילייא לעשות זאת. מה אפשר לעשות באמצעות ה 67161)ח]? דואר אלקטרונל גלובלי ההופך את העולס לכפר קטן. התעדכנות | מהירה בנעשה בעולס המיחשוב באמצעות הסימפוזיוניס המתנהליס ברשת. ₪ מאגר התוכנות הציבורי הגדול בעולם ולא רק ל 66| משם - ₪ במוצרים הישר מהחברות בחוייל. את כל זאת תוכלו לקבל במחירים נמוכים להדהים כחברים אישיים באילייא. זכור את מאמר הפרסומתת: יאט אתה לא שט, אתה לא קיים - מילים כדורבנות כשמדובר ב /16ז6)ח1. פרטים, בגליונות הבאים. אישור תקציב ארגוני כיום. אילייא 1993 . ביוס. העיון ישתתפו בן 0 יום כינוס איל"א ה 2% השאר: -- נוי מעריית םהה יה. = תייא, אלו שפוף דוייח ועדת ביקורתת מפורמולה, רפי עזרתי מ ₪ אישור עדכון תקנון בקידמת טכנולוגיית המידע 1, הלל אורגד ]18% איליוא. שקד מקונתהל. ₪ שונות. כ 26-25 07/01 גָת שרך כיץ/ס %/", 0%" פאר השנתי הת6/כ. כא/, חברי איל"א הואמ6כיש. הי1/206'. 69[ שרך הכן/0 כת"). קול קורא מתחברים הכין/ס. ה6וה ידון כן/6אים רכים, את/כס, רא/י +גיין מ (/6 המק6/כ || | כחבר באילייא | אנחנו חקי שר = 06 קארכן כרכל אא/6כי הכין/0 / [/₪6 *'3/₪ הת/כןה פי6רא1'. כ ו 0 מן הידע והנסיון שלך ל ולם 6 התימ '776 כהיכ+ פתרכ/. כת/כןית ה6רכ: לאחרים, | בכדי לקבל י/ , 7 0 ענ \\| |מאחרים את סטנם 0 0 ו 6% ו\ ו שלהם. לרשת | ה |סהתסות] % 0 -. אס שטח ההתענינות שלך - אכ |שוחסוח]. כא/סכים, 826% ארבים, סא סר/פ' (6כ תדוו/ר, (6/ פסכן]/. סר/פ' רןי 2007 /פַרו/פ' 46/ס, 20/א] אהו/ןיכרסיסה הטכרית. דר' 6/קי ג/יי6אן, האל8] הרשי /פרו/פ' 46/ס, %כרכן), י/"ר הא/ט3ה ה///אית, ]אמקר /ת/מ. אמ" וטילי, 46]/ 77' פפסוא .11 הוואמגזי 6 מכרת. 0יכ/4י 6ה6כן/0/0יה 6 >/אלת כארכן /עאת. 9 מז 6/ 00/] 05%, אכ |סוהסוח6ק-חג/ 1300065 א5/ק התק6/ר ה/יר/פי ג זמם- 1.01 6ירגה 6 2/4/26 ה-ואידת /ה-א/1/] /אל פוסופגוו! תווס1, א49 הפק/מ האסקי 06 מכרק פס | שירכה 6/ אמ6/כ 0/3/20 7/20ק <6זג/)קטסז0)). 5 אאםס לפעול השנחה. אנשים ואחרים. המעוניניס לפעול, או כל ב גישה למאגרי מידע 2/2 כל 0 | | הצעה או רעיון - יתקבלו בעיקר בתחום 002 כ יר/ , % . , 4 | בברכה. 0 0 כאןס ת 0" 03-6715770 03-6715772 סק0: 403-5769376 | לצ ₪ קבלת תמלכה | = ה = |למזכירות איל/א. גליון 4 - אוקטובר 1993 המערכת ווו\ו\\ווו\ \ יה ו ו ו א ו ה הכונו! ב 20/12 יתקייס יום עיון בהיקף מלא בנושא קישוריות. יום העיון יתרכז בקישוריות בין מחשבים מרכזיים (מיני, סותגזיתוה)א) ומחשבים אישיים. יום העיון יגע בנושאים שונים המוכלים בשדה זה, כגון- 61/ת1/56ת2116), מערכות מבוגרות, ומגמות חשובות אחרות במחשוב תואם את תחומה של קבוצת התעניינות מסוימת או אגוד מסוים אתה מוזמן לתרום הרצאה,| להמליץ על מרצה או אפילו לארגן פגישה או יום עיון של אותה קבוצה. זכור! את גס דרך להכיר אנשים בתחום מקצועך - גס אתה תרויח. הקבוצות הבאות קוראות לך לעזור | לפעילות מסוימתת: קבוצת 15צ) - קבוצה ואת ברכוז דרי עליוה לוק מתחילה קבוצת עבודה טכנולוגית המלידעל - אריה בירון מרכז קבוצת דיון וחשיבה בנושא ייטכנולגית המידע כמכשיר באסטרטגיה עסקית, נהול ותפעול מתקדמיסיי, וקורא לך להשתתף. אם ברצונך לתרום פנה למזכירות אלל/יא. | מל לע אלך א(מ2ר?0 )05וח320מ12/ קוווסגק בעברית 1 תשובות אפשר לשלוח ליאיר לבני, מכון התקנים, לבנון 42 תל-אביב 7, עזרתנכם תתקבל בברכה. קבוצות עבודה למרות החגים והכינוס וכהמשך ישיר למגוון הרחב של מפגשי קבוצות העבודה בחודש שעבר, גם ההודש נוכל להנות ממגוון רחב של פעילויות במסגרת +את. כזשר, על המענינים להשהתף בפגיעפת לאשר את השתתשתם במזכירות איליא, | מלשן: 05- " 0, נבכם: 5788378 - 05. הכניסה לחברי איליא אישים חפבפעוית, לעוברים בחברות מאגדות 15 שיח ולאדחים 50 עית. יום ב' 18/10 (39:00 - 17:00), כפר המכביה מרכז הקבוצה: עופר אלבק חוה שמיר תרצה על ישוס תפישת ניהול איכות כולל 109) בתחוס התוכנה. ההרצאה תקיף את הנושאיס הבאיס: התפתתות מושג האיכות עם התפתחות הטכנולוגיה והכלכלה בעולס המודרני. מהי תפישת ייניהול איכות כולל (אס)? כיצד ניתן ליישס את עקרונות ה 708 בתהוס התוכנה. יסקרו נושאים כמו: יעילות מבנים ארגוניים, שיווק, התאמת מוצר לצרכי הלקוה, בקרת איכות, מתן שירות וכו. בהרצאה יובאו דוגמאות מעולס התוכנה. 7 - נהול מלאי כחלק ממערר יצור ותוכנית 7-45 *ום ג' 19/10 (19:00 - 17:00), כפר המכביה : מרכז הקבוצה: דרי גדעון הלול תוכנית המפגש: השתלבות נהול מלאי בתוכנית. 6/4168 הכללית. הסבר והצעה לעבודה בנושא קביעת סטנדרטיס ישראליים. " דיון בהצעה. תכנית עבודה להמשך הטפול בנושא. במפגש ירצה רוני בלוך מארטק תקשורת מחשבים על הנושא: ייהקמת מערכות פתוחות לסביבת וישומיסיי. ז6תפת6וס ‏ - עקרונות תכנון מרכו הקבוצה: אברהס היס | בתוכנית : / פעילו עגבה במחוווו: 2/7 50777 (מרכות דרי מאירה איצקוביי) יוייר סניף חיפה: דרי מאירה איצקובי על סדר היוםם: = הצגת ה ושתסותז - דרי מורטל טרגין. 6 ה 6ז6ח] בתעשיה הישראלית - יעקב בר. > מערכות ייאלףיי דרך ה - ופתחסות] יהודית קורן > כיצד מתחברים ל ששוזסומ1 (אספקטים טכניים) - אמיר פליבצקי הרצאות המשך בחודשיס הבאים יוכלו חברי אילייא בחיפה להשתלם בנושא ה זסם (סמתהוסזס1ת1 12812 סות0זו160ם). במועדיס המצוינים יערכו ארבע פגישות בנושא. בואו ללמוד כיצד להפטר (והפעם באמת) מכל הניירת במשרד. בפגישה הראשונה ירצה ישעיהו כהן מרפאייל על נושא ה [סם ככלל ועל הלבטים והבעיות המלוולס את החדרתו לארגון. : אחע יר/6י0: (מרכות שולמית ברקת) המפגש יעסוק בחוזיס ועסקאות בתחום הענייא. עוייד גדי אופנהיימר ירצה על חוצים פורמליים (כאלה שחותמים). פיליפ שיימן ירצה על ייעסקאותיי לא פורמליות בין השותפיס לפרוייקט - אנשי מחשב, משתמשים, הנהלה וכוי. מפגש האגודה הישראלית לארגונומיה 5/9 19:00 - 30 יפ1), כפר המכביה, לוייר האגודה: דייר מיכאל בריקנר = במפגש יובאו ההרצאות הבאות : מתודולוגיה להערכת פתססז - יהונתן מייול, ארגו ממשקי מחשב לבקרת תהליכי מכונה - טל ברקת, חילד הים ממשק תחנת עבודה בתעשית המוליכים למחצה - רועל שגב, פמאיים כמו כן יתקיים דיון בשאלה: יימי הוא מהנדס אנושניי בהנתית דייר יאיר ליפשיצ מהפקולטה להנדסת תעשיה בטכניון.המהיר: 25 שייח לחברי אילייא והאגודה, 35 שייח לאורחים. , מרכו הקבוצה: גיורגי מאיר יו לו 2, 29/12, 16/1 על יימדדים וגישות מידע וה הו