מילון למונחי עיבוד נתונים

מהדורת עראי, לפי ועדה מטעם האקמיה ללשון העברית ואיל"א

OCR (הסבר)
[ איליא -- איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה מילון למונחי עיבוד נתונים (מהדורת עראל) (לפי ועדה מטעם האקדמיה ללשון העברית ואיליא) ת"ד 1309 ירושלים חשון תשלייו-- אוקטובר 1975 9 4 ש % 3 2 0 : ה תוכן ג . ד | לגּת ראשי תיבות עברייס גּביאוּר סימניס ו 4 מילון עברי-אנגלי 7-1 : | נספת : ריכפוז קצת מונחים לפי עניינס 77 = = מיללון אנגלי-עברי 19 : 7 לוּח ראשי תיבוּת אנגלייס ראה החלק האנגלי הקדמה אנגלית ' ראה החלק האנגל? ה ק ד מ ה ה שניס רבות מורגש בחוגיס העוסקיסם במחשביסם ובעיבוד נתוניס אלקטרוני חסרונו של מינוח עברי אחיד בתחומים אלה. לכן יזס איל''א -- האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה -- עוד בשנת 1969 פרסום עראי של מילון עברי למונחי עיבוד נתוניס אשר יסודו בהצעה לתרגוס מונחי עיבוד המידע המצוייס במילון האנגלי 220008818 ם10908000ת1 01 צע706800[8 של 1106-תזתןז. ההצעה הוכנה בידי ועדת המונחיס המשותפת לאקדמיה ללשון העברית ולאיל'"א. מילון עברי ראשוני זה למונחי עיבוד המידע פורסס בשלושה חלקים ואלו הופיעו בתאר- כיס האלה : חלק א': ספטמבר 1969 חלק ב': אוקטובר 1970 חלק) גי :יי מרסי 1971 אך היו למילון זה שני חסרונות חמוריסם: האחד שהמונחים הובאו בו לפי סדר הפרקים של המילון האנגלי המקורי והשני שבתוך כל פרק באו המונחים בסדר שרירותי ולא בסדר האלף-בית. גסם חלוקת המילון העברי לשלושה חלקים הקשתה לא מעט על השימוש בו. החלוקה נבעה מהעובדה שתרגוס המונחיסם נסתיים פרקים פרקיםס ושאילי'א ראה עניין חיונל בפרסום לאלתר של אותס החלקים שנסתיימו. במהדורה החדשה של המילון המתפרסמת כאן באו על תיקונס החסרונות הנזכריס לעיל. סידור המילון בסדר האלף-בית, פעם עברית-אנגלית ופעס שנייה אנגלית-עברית, בוצע בידי מר שמחה יערי אשר השתמש לשסם כך במצג חבור למחשב בשיטת שיתוף זמן (1780). קובצ המילון בסדר אלף-בית הודפס לאחר מכן באמצעות מדפסת. הדפסה זו הוגהה ונוקדה בידי גב' נורית רייך ושימשה מקור להכנת אמהות הדפוס. אילייא שמח להגיש מילון זה לבעלי המקצוע ככלי עבודה שימושי וכתרומה להחדרת המינוח העברי לתחוס עיבוד המידע. יי מוניטה חבר הנהלת איל"'א מ בו א המונחים העבריים שבמילון הזה מתורגמים מן המילון האנגלי של מונחי עיבוד המידע, שהוציאה בשנת 1966 ועדת המינוח המשותפת להתאחדות הבין-לאומית לעיבוד מידע ולמרכז המחשבים הבין-לאומי '). התרגום העברי נעשה מתוך עיון בהגדרות, המצורפות למונחים שבמילון האנגלי ובתרגומו הגרמני?), וכדי לאפשר למעניינים למצוא את ההגדרות האלה הובא במילוננו על יד כל מונח סימן הפרק והערך (כגון ‏ 1 4 ,25 )| לפי המילונים הלועזיים. המונחים, שאין לצדם סימן, נוספו כאן ואינם כלולים במילונים ההם. המונחים העבריים הם פרי עבודה של ועדה משותפת לאקדמיה ללשון העברית ולאיגודר הישראלי לעיבוד אינפור- מציה (איל"א), אבל עדיין אינם קביעות האקדמיה. הוסכם שלא להמתין לגמר דיונה ולאישורה של האקדמיה כדי, אלא לפרסם את המונחים בתורת הצעה והוראת שעה, מפני שההתפתחות המהירה של המקצוע מביאה בלי הפסק מושגים ומונחים חדשים וכבר עוררה מוסדות בין-לאומיים להתחיל בחיבור מילון לועזי חדש. אשר למונחים העבר- יים, לא ייתכן לעכב עוד את הפצת התרגום של מונחי היסוד הכלולים במילון הלועזי משנת 1966, ומצד אחר מוטב שלא להביא לאישור האקדמיה אלא מילון עברי, שיהא מושלם לפי התפתחות המקצוע ולפי המילון הלועזי החדש, העתיד להתפרסם. בסיון תשכ"ה (יוני 1965) פנה הא' מ' משלר, יו"ר ועדת ההוראה, התכנון והמחקר של איל"א, אל האקדמיה ללשון העברית בהצעה להקים ועדה לקביעת מונחים עבריים בתחום עיבוד הנתונים. על הקמת הועדה ועל תכנית פעולתה הוחלט בישיבה, שהתכנסה בכסליו תשכ-ו (נובמבר 1965) ושהשתתפו בה מטעם האקדמיה האדונים ע' איתן, צ' בושריה, ז' בן-חיים וגב' ע' צרפתי ומטעם איל"א האדונים א' הכסטר, ב' הראלי, י, לבקוביץ ומ' משלר מחמת הקושי למצוא מומחים, שיאספו את המונחים הלועזיים לתרגום ויכינו את המצע לדיוני הועדה , נתעכבה התחלת העבודה. בתמוז תשכיןו (יולי 1966) נערכה התייעצות אחרת בהשתתפות האדונים ע' איתן, ב' הראלי, ד' חביון (יו"ר הנהלת איל"א), י' לבקוביץ, י' שביט (הטכניון) ופ' שטיין ז"ל (בשעתו מזכיר איל"א), ובה הוחלט להשת- מש במילון הלועזי הנ"ל ולדון בו בועדה רק לאחר הכנת הצעה לתרגומו העברי וקבלת הערות על ההצעה. כך נדחו הישיבות של ועדת המונחים עד אביב תשכ"ז (1967), אבל בינתיים הוכנה הצעת התרגום ונשלחה פרק פרק לבעלי המקצוע ונתקבלו מהם הערות. -ז10ת1 :10 ת60678010/ [הת10תהמע%6ת1 ,עֶשַס|סםתע6 תס 00110666 '[168תת766 %מוסנ (1 0% עצ006800[8 10-100ע1 ,0%6ת06 תסוסג%טקות00 [הַמס841םע6+ת1 6ת8 שת060881ע תס1)הות שתנתפ₪!|סט 6ת110[18-תזוסא ,ת0סוסו0 6שַהטשַת,1 בצו|עת %פעו (שת1פ668סע מס1)התעס+מך .6 ו08:7ע4115%6/ עתהקתס 0 -24118 1862186ק5ת060%56 6 ,6242061002 -8ת1098%10ת1 662 ב6טסע6סנ6טם6הת שזע1 (9 .8 ו,ת08ע00ות. ,צַת8קות00 שתנתאו![פט 0םתג11011-ם+צסצ[ ,856ק ה פרקי המילון המקורי, שמונחיו באים במילוננו בסדר אלף-בית !'), הם : -- שיטות וטכניקות בעיבוד נתונים = וצ -- מתמטיקה ולוגיקה -- טכניקות ואמצעים להפעלה -- אמינות ותחזוקה -- ציוד בקרה, קלט ופלט ציוד אריתמטי -- טכנולוגית הציוד -- ארגון נתונים ספרתיים -- ייצוג נתונים הכנת נתונים ספרתיים -- פעולות אריתמטיות ולוגיות -- ביקורת -- שיטות החסנה -- מצעים מגנטיים ניידים -- מצעים מגנטיים נייחים -- הצגה והכנה של תכניות -- תכונות ושימושים של מצעי נתונים -- שיטות תכנות | ₪ ₪ ל ₪ ₪0 ₪ > | < ₪ ₪ ש ₪ ₪ ₪ ₪ = < -- ציוד מצעי נתונים את הצעת התרגום לפרקים 12,2,4,₪ | הכין הא' י" לבקוביץ, לפרק 600 -- הא' א' רון, ולשאר הפרקים הא' א' כשר. חמש הישיבות הראשונות של ועדת המונחים נתכנסו באקדמיה ללשון העברית בירושלים בשנת תשכ"ז (1967) ושאר הישיבות, חמיָשים וחמש במספר, בלשכת האקדמיה בתל-אביב. בישיבות הועדה השתתפו האדונים ע' איתן, ה' בורוצ'ין, ז' בן-חיים, ג' הנמן ז"ל, ב' הראלי, א' כשר, י' לבקוביץ, ר' מירקין, מ"צ קדרי, צ' ריזל ופ' שטיין ז"ל, מזכירת הועדה בתל-אביב הייתה הגב' נורית רייך. בגמר הדיון הראשון בועדה נשלחו הצעותיה בחוזרים לחברי האקדמיה ולבעלי המקצוע. בהערות, שנתקבלו על החוז- רים, דנה הועדה בקריאה שנייה, ועם סיומה נשלח תרגום המילון בהודעות-סיכום (מילון למונחי עיבוד נתונים, פרסום עראי של איל"א: חלק א' תשכ"ט--969ו1, חלק ב' תשל"א--970ו, חלק ג' תשל"א--ו197). וזאת רשימת האנשים הרבים, שעזרו לועדה בהערותיהם על הצעת התרגום הראשונה, על החוזרים ועל הודעות- הסיכום : הגב' ג' אוריאל, האדונים י' אבולאפיו, ש' אירמאי, נ' בורס, י' בלאו, א' בן-אור, יי בן-נון, נ' ברגגרין, י' בר-הילל ז"ל נ'י בר-חוה, נ' גבעולי, ש"ד גבריהו, י' גדרון, א' דותן, מ' דישון, א' הדר, ח' וליש, יי טוקטלי, ש' ייבין, י' כצנלסון, ד' מזור, מ' מייזלש, ש' מלצר, י' עמיהוד, י' פרי, ג' פרידר, מ' קיקיון, י" רגב, י' רוזן, יי" רויטלר, א" רון, י" רצהבי, יי שוויקה. א' שמיר, א' שני, א' שפיר. האקדמיה ללשון העברית מודה,גם בשם האיגוד הישראלי לעיבוד אינפורמציה, לכל העוזרים הנזכרים. להמשיך בעיון במונחים הארעיים המתפרסמים עתה, כדי להוציא מילון מקצועי שלם. נחזיק טובה למקבלי המילון הזה, אם ישלחו הערות והצעות תיקון והשלמה לת"ד 7105, תל-אביב היא מקוה פרופ' עלי איתן יו-ר ועד המינות האקדמיה ללשון העברית ו) לדעת אנשי איל"א סדר זה נוח יותר לשימוש, ומכיון שלדעת איל*"א מהדורה זו של המילון נועדה בעיקר לתר- גום מלשון ללשון, באים כאן בחלק העברי המונחים העבריים הנרדפים רק במקומם לפי אלף-בית וכן בחלק האנגלי המונחים האנגליים הנרדפים, ואילו בתרגום המונחים האנגליים הובאו כל הנרדפים העבריים, ובתרגום המונחים העבריים -- כל הנרדפים האנגליים. ועוד : כל המונחים, העשויים שתי מלים ויותר, באים כאן אך ורק לפי סדר האלף-בית של מלתם הראשונה. בקצת מקומות בחלק העברי באות הרמיזות (ר'; ור') להשלים את החסר. לוח ראשי תיבות וּביאוּר סימנים א. מונחים טכניים אייס אנלוגי-ספרתי זהת''א יהוי תוִים אופטי זהת'יס יהי תוים מגנטי %מבּ'ית זמן תיקון ממגצע בין תקלות וְתִּייס %מן תיקגן ממוּצע טי מן: טי (=16) -- הַקסדצימטרי כּמַסִ''ס ר': מִמִיר פרטיס מנוקב בסרט מגנטי מוד''ס מודגלטור-דְמודגלטור באר נכנס אחרון יוצא ראשון ס"'א ספרתי-אנלוגי סִייבִּית ספרה בינרית עק'יב ר': יצותג מִסְפָר עָשָרונִי בקוד בִּינָרִי שק"ק שפופרת קרן קתודה | ב. שאר מונחים וסימנים השו'; והשוי הַשָוֶה; והשוה לש לשון זכר מייר מספר רבים פ' פעל רי; גּר' ראה ; וּרְאֶה שייע שס עצס שיית שםס תּאר () מעסץ (פּעָל) 5 868 (פסול) מ להורות מקוס ההטעמה במלה 13 32 38 35 33 34 8 6 3 43 5 26 47 48 א א א א אב אְגָד עַרוּצִיפ אוגֶר אוגֶר ַרַימְתָטִי אוגר (הּסרת) הָפּדרה . = = בג אזגר ה9 אוגר פקדות אוגר פַּו ממהה אוגר שָדוד אוטומטיסה ה אוטומציה ונ אופְרְבָר אות ית"ר: אוחףיות] אות [ל"ז,מ"ר: אותות] אות בחרה בוליש אות הָפוצב אות חישה חיש אות מאפיור אות תונג סאגם 6 66 6זזסשאחזןא אסןז6טאדפאז ,מ5ז86615 |0אדאם6 55005%66 ((>) 5615758 |0סאזא60 ,58ז₪5615 008555 (=) 5615758 אס ד6טאדפאן וסהזא60 58זן6םה 6אזז-₪1ה5 ,68ז6615א זת[53 , 58 ד₪5615 אס1ז6עאזפאן (>) 6615758 א =מז) צהוסס ,מםך56]5א אסשסאן] ,45615768 הסשןזת ססתא (=) מ758ז5615א-8 5 ד אסזדאאסזטא מאגתפקס אשדדם| 1 , |הא516 |סאזדא60 8% , 565 ]0ק 61006% , שגא516 א6106 זקופזטה 850 , דטקדטהס קג5א , |גא5]6 55א55 5 516 6אן |8פגאם )510% ס6אן דז 8 תאז 2 53 9 60 49 60 5 56 28 57 26 29 75 51 88 8 54 אות אות אות אות אות אות אות אות אות אות אות אות אות אות אות אות פלט לט פָּלָט פְלֶט כ -02 בל אפס חִלסי לא-מפרע (ל אֶחד :2 בוד 2 קרד הלקי לא-מפרו של אפס = ריד ". הנ הלכי מפרט של אֶחד ל הלכי מפרע של אפס כ ד 1 7 לא-תמפרע ₪ל אחד ד לא-מפרע 78 אפס שדוק :. נש מפרע ₪ אחד יי ו מפרט פול אפס ד ש לצ חוקל אחד ,. הד וול אחד, מפרע . זר ה על- הדי כריאה" וַיָכַתי בה - *.. ל ה לד הּרִיאֶה . ד (ומירה כו שעוז ד הגובה חָלְכִי לא-מתרט , ד ו ב האגויבה הלכי מפרע 1 - 0 ונד פובה לא-מְפַרע : ד הוח תגויבה מפרע 1 זו :ד -2- זמ6טסא , זטקדטהס 7580 , |אא516 זטפדטם 7580 זטקזטס זה6טחא , ואא516 זטקזעטס 5% דטסדטה =אם מסהאטדפזסאט ואזזמגס +5]6%4 סדוה 25680 ססםהאטדפזסאט וגזזמאק +ה5]6%8 זטסזטס 6א0 סספההטזפזס ואזזמאאק +54 דטקזטם 7580 הסאמטדפזסם וגאזזמגק 5% דטסדטה ש6אם מפההטז5זסאט ]5 זטסדטוהם 2580 0ס6ההטוז15סאט +5]0%4 דטסזטם שא סם5מהטזפזס 56% זטסדטם 7580 מםאהטדפזסם זטסזטסם 6א0% , |אא6]ז5 זטקזעטס מ5אס 5]6%4% דטקזטה סאה סמהמטזפזס =זזמא-סגסג דטפזוה 5580 , דטפדטסם ₪50 , |אא5]6 55א56 50 ]516% 6080 8% ,565 |0ק א61006 , ג510% א61/06% ,|5]6 0%55ק₪55 ס=ההטדפזסאט גזדסגס 6%זוסע 5550855 סםהמטד5זסאט וגזזפגאת , ]51608 0%856ק₪65 סמ5המטז15ס |גזזמאק 5זוסעט 85550855 מקסההטז5[ס וגאזזחאק 50 מטד [סאט , |אא%א516 655000855 סםהמטז5זסאט 6 וסצ 56א0ק₪65 850 ןת , |גא516 5550855 מסמההטזפזס = דוסצ 556א₪65950% 21[]48 43 5 464 39 40 6 3 2 28 18 3 3 2' 60 2 6 6 אלמנט רז אצור אדור הַעִבּוד .. ד. אצור הפלח אָור הלט אדור עָלִיוז אוור ההתוז אה אח וד דַּלַה, אחסן ‏ ר': , 55 אַלורִימָח אלְמֶנט " או " שְלְתֶבְטָ אוד אִלְמנט "גח אלתנט הלוגיקה ו יכ ₪ אלתבט הוה ידא" =דאדאט6 ;7086 6א[אחקחא ,סק 6אז[אמסש ,5565 6אןזאמסט (=) 57086 8 דטפזטם ,פא דעקזטס , אס ד566 דטסדטס 068% ךדטסאן ,השאה דטקא: , אסזז566 דטפאןז ךז 60 מספקט ס=זגזמע6 השס (צ) 604|5566 ,אהזדאקסקה 6-08/[ 5טו6א1 , אסזז6אטנפזס (,אהזאט ,50% )0616 , אסזזגפפסקם 08 (ו(>) אסזדגה5קה מאה ממהזזם ,(,(*) אזסעצ (*) אסהזזאאסשקהם 61/56 8₪ַ0 ,אהז[זאה-קה א6.051%6-08א5 , 6 6אם ה עזט60-אסא (6%) צתת02 דטסהדזש אסזזז ססג ,אט5 סאד סשטססא כ 66חך א5ן60|א , אהדןק 60| =ז64-קה ,דא686|₪ אס =זַ6-08₪ ,זא6א6|5 אס ,"ד 6-ק0א , דאםמם |= סאה (>) 6476 106866 6אז60 ,(>*) זאמאת|₪ ]|ג0616) ,זאסאם|ם 10616 676 )=( 0 ,6 זה 6-סאג , דאמ ןם סאג 6876 )%=( (>) מפזמ;טאן ,664758א , דאםאתו|ם זסא %6 5 8 7 26 29 58 ₪ 1 ₪ א א 5 אקתנש "לא וגםס" אלחנט "לא ולא" אלתנט פָכִילות ב כ אקקטרוני אמִינות מְמִיבוּת וְתַחִיוּבָה אמח אפ וכה ₪ חכנית דרי אֶסףִּ 4% פים פיה-אב : ד אְפִיק פחר אפָז בַּדִיבּח אאוז אחוד חת ויה מסילות א ו 5 (=) דאגאהן|ה= סאגא , זאסאמחום סאג-זסא 6-6₪סא , דא6אפ|5 הסא (>) צהומס ד61זס ,דאפאשפ|ם צהוסם זז6זס (=) דאתא6|ם א61510מ5ס , דאפאם|ם 0 65₪0מהד זא5א6|ם צדזפסנאא (=) מפזמסטאן ,68ז66א ,זאסאם|ם זסא 9 -מסא , זאס6אם |5 המסא תאמאזם סאהא , דא5אפו5 סאא-זסא זאם)ה%ן0ם-אהא , דאשאם ן= 5 6א= והצז00ם-אסא ודאתאפום 656א05ז6א601זדאא , זאפאפן6 (סז-) זא=מפ|ם 6-05ש61051א5 סז-זאםן|הצזט0ם , דאש6אפ|ם 66א56|גאעטז500 זא6א6|ם 6 דוש צזז|זאן |6א =6א.אשזאזגא סאג צזז וזא |סמ (צ) צ=ן%58 (צץ) 5 |455508 6 5 , אאטחד , צהאח6זת אחן דה 16 או 60 , אאז ו 5אסז דא 6זאטאאס6 6 06 א60366 66אג/|אה 56 2 56 9 5 0ן 56 25 =-( 56 39 52 26 25 207 6 -5- אפז בְּסרת המחשב ₪ ופה 5 אפז גישה 2" ה אפז הקפאה :. 71% 7% 6% אפז השוב =ססא וסאזא60 אשדטקא 60 66655 6 =סחסא זפטמהפזאן , 4005 5525מ= , סססא סוס₪ אַפָז כְּוְוּז פּוּמֶנְצִי ומָטָר ד אפז תוצָא אפס את אפור ר' דפָק אִפָשָר רומ ארגוז נְתונִיס אַרִימְתְטִיבָה ל של ספרוה ש ג ארר. ג וש ארב האוגר 4 1 .. ארה מלה 2 אִפש ור (ִסְפַרַתִייח) מ 5 ספרות נחהזובות, אֶרִיתתטיקה ר% רוד ו מש מ וח יר וח הד 2 ארקה בַּפשל, אַרכָה לְמַגַטה כי נז שי רש = אתנח + אַחר ליד אחר תואז ודד ד = =שדגמפקס ,( סססא 6=דטפאם60 =ססא 567 השדסאסזזאשזסק =הסא אסזזזסאס 60‏ אזדזאז , סססא ז₪656 2550 (>,ץ) 258₪0[55 ,(צ) 760-116 (צ) 5 |8א6 דא 6 א דה -0 אסזדה.5זא6מם 6דשהזזהא זז6זס דא 6ז-זא516 הד6אםן ₪066 הזסאםן 68ד86615 הדא ן המסא שאן6ג ,הדסא | סמסא הדמג= |גטזפנע אסנדגד₪₪551 א0דא 06 אחהד064ס) 60ד6שזסמק 16 א 5 א 4 2 7 11 ק 7-27 5 ₪ 6 א 7 א 1 ₪ 6 ה 8 ₪ 6 = % 8 ב > בּדיקה ג בְּדִיקֶת מוּלִיִם בדיקת תכניות 2 ד בוד בּורר ספרות .. :ד בינרי ד בּז-חָלוף בּסִיס %-% הבַּסִיס (בַּסִיס הַבַּכְדָּה הארחפת) ₪ 2 21 -: הח בְּאועַ בד-בָּבַד בָּצְועַ הופה בצזע עַצתאי : 2 בצועים בּפָּרה בצתז תאשי - דד ה ד בַּפָּרַה ישירה מו 0 גד בּהּרה עקיפה בק יר בּחרת עצוב במתת 1 בּמָרת קדום הציר נשד- יר ִּרָת בּרת אוטוּמָטִית בּכְרֶת אֶי-+וגיות 6אז לסאק (=) 6אזזפשז 815 ,6א1ד5סז |%אא61ח5גא ס6אןדפםז 65.%3הסגק סט84 מסז|ן; ז[6זס , 08ז55%/566 ז61זס צמהאזם 6 81 6אזסס 6 ,אז[סם אסא זאןס0ס-6א1זגהס|; 6 אא דאםא טא 600 6אןקק ‏ |חפטה 6אן אחסטצ פטסאסאסדטא =6אהחה-ם:ס 609 סשא[ז )86 ד ך667אזס זא ךד66מזסאן דא 60 דאאאה; סח )חא זאה6- סקאז , 65 ]654 6זדגאסדטה 5 6 6% :5 6א1 א6066 (=) 68568 אן]-ז|[]80 , 67366 6זזגאסזט 8% שדןזאגס ססס 19 23 2 26 10 27 2% 44 ו בּהּרֶת רוגיות בַּהּרֶת יָת ור בָּרֶת לפִי (מודולוס) תָאָע בְּכרָת לְפִי תודולוס א בִּכּרֶת מתבנתת ב בְּהרָת סְטָמִית בַּרֶת סֶשָ פְּרָת סְכּוס בור % ה בבביות הרחרם בּרר ד- 23 16 5 23 45 21 57 ;5 36 56 15 15 אורֶם הַפִּלוּס יורְמִים 8 רת ר; (רֶ₪ ותָה) גזְרְר ₪4 גוש הְבָּרוז, גוש מִחְסָז לְגיויל אות גרפתה ברד שוש ר': (שַָל) גְּש וו אֶשושָי 7 -8- 60₪0 6% 066 אסא זזאפאם;;זס דאם: 68 6א ]56 , מס0ד6את 5 )56 5 04068 5700266 8% +הא5]6 ,אס דגאמהם-פאה מז |אא5]6 (%) אהזזהא5זסחסאהז5 ,(*) אסזזה5זו|גאמסא (צ) אמהס-5אאחד ו םקצך 1 : מססאן |צ6 סאן סא אסןתאפטס (אהזדה6ז |קא] ,אהזדאאאָספם אפהז-=1 ,א510%ש61א1 אסזןדהתסקה אסזדה 6 |סאז |האסזזזסאס6 כ 6 אשת 31 50 7 31 25 6 33 21 38 45 43 44 32 1 םס -9- א אב אל דְגִימָה 56 הו-יצובי ר': (מְעַפַל) הו-רְצוַּבָר חס (צ) א6אס דְּיודָה ר? (התקז) בִּיודֶה אי דאלית 0 ד ג 1 ד * די היוה ץצ 000 הלה [ולאג אִחַבֶר ] (ט) מט6ז8דשם דלוא 51 ּלָה] (בָדְלָח בְויקָה 00 610550 ב דָלֶת פְּוְחָה 7 אפסם התור-צו , אחס? אסנז6טמד5א1-ז5גטס (>) מהסת אס ד6טאדפאז-ס0פע056 דתוּת בַּרְטִיס 66 דִסְמָה מאנטית 6 6זַד6א6ח דּפָ ,+ 056 דּפָק מִפָשור 86 686 דּפָק הְבַע 6 מ=עזמס הפק הְבָּעַ חִַלְקִי 5% מטזאס וגזדסגק דפ הַבָּעַ מָלא 6 מטזפס |וטק דפק הַפְרְעָה לְאַחָר פְּתִיבָה 5 מפפטד5זס שדזשט-ד05ק דפ הַפְּרְעָה לָפָנִי הְּריאָה 6 מפמטד015 סג5ם-שמק הפה הַסִימָה 8 ז181האן דפק חצי העצתה 6 =טגת - .‏ דד:ד 0 ך הּפָק בְּחִיבָה =דזתא וט= ,0:55ק 6אזדזהא ,55:טק שדזתא : ו 0 ד דפָק בְּתִיבָה חַלָקִי 6 סדנזפא וגזדמגק 7 ך דּפָק ְּתִיבָה מִלָא = =דזזאא ע; 8 6 דּפָק תִחַלֶח 8 ל ,0:56 הסדג דט 6 " 9 צ הפק מְפִי 86 פס דדזאם 1 ד דּפָּ סְפְרָה 58 זךז6זס 3 ך ּפָ הִּרִיאָה 6016 ,55וטק סה6ה |₪0 , 55וטק סגשה 6 9 ד דפָט הִּרִיאָה חִלָכִי 6 סגס |גזדהגק 6 ד דּפֶק הְרִיאֶה מַלַא 86 סג5א |וש= 1 ₪ דּפָק שָם לְאֶחָד 86 ף56% 2 ₪ דּצָק שֶם לָאפָס 8 ךף8656 2 8 ההות אסז6615אק 5 8 דַּּות בָּפ וָה אסם]615ם5אק 008|6ס 0 ץצ דקר 68 6% צ דּרְאֶּה דגס , אאגם 0 ג דר עַבודָה סִיתוּלְטָנִית, דָרֶהָ עַבודֶה בִּו-ְמַבִּית 6 אס 05 שססא 5טסשאג ד וטז51 16 42 24 20 57 41 27 50 10 259 16)= 8 21( 8 464 45 א -11- א אכ אכ אב הַגְדַּרָה רְסוּרְסִיבִית שָל פוּנְצִיָה אסהזדס6אט= א 05 אסזזזאז-5 65608516 הַגְדְּרַת תִבְלָל אסזדזאז=6ס-6₪0א הַאָנָת וְבּרוז אסזד6שזספק 5708865 הַדמִיֶה, סִיתוְּלְצְיֶה אס דג וטוו5 הַדמְיָה בותז תִמְשִיי סִיוּלְצְיָה בַּיְתַז מִמּשִי אסזדהוטא]5 שאזד 65% ... בְּהַדִתֶקָהו ... בְּסִיתולַצְיָה סשדג וטא 5 הִדְמִיס סְכומים (צ) צואס 5|גזסד דאזאק ,נצ) =דהוטפגאד הדפס צק60 סמגה הָדּר (צ) 106ק600 הדרה ר": מהוללת פכניות הדרה, משה הדּרה, ד : לש ל הצח של ל וולָב הַדּדָה הודעה ו יז זי הועיד ל- (צ) 5558/6ק הופה-סִיתָז 8 ממטתם א5[6 ,פפדפמעאןז ,668א632 א516 הוּצְאֶה זהא סאה ,אהזזהמפסקס אמהז-=]ז-זסא ,אם1ז5ט:6א= ד (*) אחזזגםםקה דספ65אם ,(*) אהזדהםתםקם הוָּאָה [בּופה עילית ) דאם םדה ד5 הוראת הַבּנִיסָה אהזז6טמדפאז צאדאם כ ל הוראת תִרַלל אס דס6סטאד5א68₪0-1ג₪ עד ש :ד הציז ((צ) 550",) (צ) דטפאן הְַּנָה בַּפָרִיאָה חוורת 6אשם; סגסם-זדוטו הידיד ל ?ינ הַיְנַה פְּהָרִיאָה מִחְפָנַת ממטדגם" 6אזסג=ם-זדוטא 8 6 6% 2 900 22 15 46 47 8 49 7ן 19 20 18 58 31 16 + ית הונ שדות סדרת שורה? רןח+ ג או החָוִיר בּאְחָד [ש ל הַחדִיר (לסַדתות!ו) 4ר': פכנית חלוש . דר: ד החסיז [ולא: אחסו] החַסְנה חבדד הכנת נתונים ספרתיים ו : ידיי הפרת צורות ה הָמִיר הַנְחִיה ד הפט 7 הסט אַריתתטי הסט לוגר הסט מצַאלרי הְָבִיר הברה הסָּפית דד וק הַעְברַה רדילית דד יס הַַבָרַת ג הַעַקְאֶת אפסים ד ד הִ . הלה ות הַבְכורו הַעְפַפָה רי: ובַפָּויב) הַצְתָפָה -12- 6 =6צ1-6 דוט (צ) 84665065 (צ) סד[קאסק (צ) ד () 085ד9 ד אזגס |גזז0זס הס אםזד56|66 סאג אס דמגקססק אסזז1א85600 אמסדדגק (ט) דמפטאס6 (*) אסזד6טמדפ5אז-56000ק ,פטדסםפזס ךז דמ |ה6נדפאמדזסג זז |ג0616) ז5ן5 סאטסמג-סא5 ,זקז50 6016צ6 (ט) 5668אגאד מםמפ5אהחד |בתפמקזהסק הם55אהפד |גזסגת אחז 81066 אס10 50008555 7680 (צ) צ680 (ץ) ץקם6 ץע 6085 ,אסזדאאפס-5אגאז |גא5]6 (%) אהזזה5זתסהסאהד5 ,(>*) אהסזדא5ז |אאמסא א555]0מקק50 7580 הא6 6א[0ג5) 061686 (ץ) 86)5856 וצ) סאזשאט (צ) שזהזדזאן ,וץ) 6068ז8ז והחַפָז) דְיודָה מִי דאֶלִית 0% ס1565)ג=סז 1 | 36 17 38 3 24 07 28 25 10 29 3 56 1 49 50 71 42 4; 40 12 . א א אב צהוי פוים 5 2 צְהוי הָּוִים אופָטִי, +הת"א וְהוי תָּוִים מִאגְדַטִי, +הת"ם הְחִידה : יו צב ו-ר . צכור אזרר / 0 צכור חלקי ד קוב > דכור תהיר ד 9% צכוּר מנצגלי ד ד צכור שלח ד ד ְבָּרוז, מחסז = וד צפּרוז אלקטרזסטטי, מחסז ... .יה ₪ לג ן ב כ צכרוז אטסו|ציטיבי, תחסז ... ל - 8% . בוד הברוז ;כשה! אסראית, רדפרוז אכראי, תהסך -.< 2 ה שו 2% - ירי ₪ הברוז אישה תהירה, צפרוז תהיר, תהסה 226 ב "7 וע יח זי צכרוז גישה מהדית, צכפר!]ז מידי, מחסז ... א 0 = 0 צכרוז 6 דּסקה מאנטית, תחסז ... ייד 0 = +צכרוז הָעְבּוד, מִחֶסַז ... הפרוז היצוני, תחסז ... ל . , =ץ וכרוז טבּעת, מחסז ... אסזדזא6606א 58₪ד63026 אסזזזא5606א 6386758 |6זדקסם אסהזזא5606 58 ז67.ק.63 אאןז 6זדש6א6אגא (>) אסזזדאאאס-אז -0 055)/ ,אאסס אוגח צמם) צח5ח6 6560060 +65 |גזדסאס +צ5אה6 63-55560זה +65 סאעטסאה-סא6 צמםה6 6ךד6|קאם6 (>) צמסאסא ,(>) 0866ד5 ,086ז5 6 6ךזַדגז805א8ד6ם |6 5 סמססה-זאפזא60 ,055ז5 שעצזד ]45506 צמסאסו 51 ד 6ספזס ,466655 אססאגאם = 666551806 צ|אמסתזאט 6 66655%5-א00[6 ,57085 57" 6 66655 שד [סשאמן 4 6ןז6א6אא ,056ז5 0156 6זַד6א6.ה ₪060 [66 6 6 |התתפזאם ;57085 55 ןן658 הדגס 6 וז801-מ5ק-0%8₪6-6085 -16- 0 5 הברוז שפעות לָפִי מְלִיס, מַמְסָז +.. ד 086281560 סאסא 8 8 +כרוז טַבָּעוּת מגנטיות, מִחְסַז ... =מסז5 6086 5 ₪ צכרוז בַּרְטִיסִיס מגנטייס, מַחַסז -.. =מסד5 680 6זדסא6גא 2 ₪ וְבּרוז קא-מָחִיק, תִחֶסז ...+ 6 8|5ג5845-אסא ,סהסד5 דא6אגאהפס 0 8% הברוז קא-1דיח, תִחֶסז ... (>) 86הד5 דאםאגאהשק ,ממסז5 6זדא וסט-אסא %- : ו 8 5 דְבָּרוז לְקְרִיאֶה בַּלְבָד, מהסז ... 5 ,05ז5 צואם-סגסא , מהסז5 סשאזת . אי ל ל 9 ₪ צברוז מגנטי, מַהסז ... 6 6זד6א6;₪ 3 ₪9 ב" 6 5 דכּרוז מחצורי, מַחסז ... ,ףמסז5 6אזז |61860 ,086ז5 6116צ6 7 קלד ב 0-7 : (*) 086ד5 16אגאצס 1 ₪ דְבּרוז תָחִיק, תִחְסַז +.. =מסד5 6058|6 ד 0 ו 5 5 דכרוז תְטַרִיצָה, תחסז ... = שדאאן0ה600 ,06ד5 אזאדאא 2 קיו ד 12 88 5 צְבָרוז מתחדּט, מהסז ... =הסז5 ש6עזזה6א665ם 2 ₪ דְּבַרוז בָאִי"ר [נָכנס אחר|ז יוצָא ראשוז], 6אזד5סא , א6אד5 , 85סז5 אטסס-הפטק מחסז ... 6אאטח ,(*) מה|ן65 ,(*) שהסד5 (*) מסז וע₪ט66א 9 8 הדרו בד ף, סו ... 6 = )ד ו|סצ ברו הח ח מס 7 8% דבָּרוז ניָה, מְחֶסָז = 6נזַדגזד5 2 6 +כרוז סרמ מגבטי, תחסז ... = =סגאד 6זַד6א6גא 64 6 דכברוז סרט צֶלום מגנטי, מחסז ... 56 אוןזת 6זַד6אס6גא 7 ₪ צכרוז עצר, תַחסז ... ,50 186א826 , ספסז5 צמגזוזאטג 5 0% א56600 וא 3;8 - 6 רְבָּרוז בּבִיתִי, תחסז +.. ו085ז5 מ6זטק608 ,085ד5 דאשמסהאן =5סז5 |גאהסזאן :0856ז5 16דגאסדטג 6 8 דכרוז בְבָּלִים, תחסז ... = אסד61ת 6 6 6 וְברוז סבט, מחסז ... =ד5 =5|ז= 7 5 6 7 ו 5 3 76 סד 41 28 8 25 5 24 41 32 19 29 6 40 א והכתו צפר] שש לכו ְכָרו +כרון צְבְרו וְבָרו רכהו וְבֶר] יברו -17- ז סו מַשְהָה, מַחְסֶז ... ז הריאוגני, מַחְסז +.. ז בּרְז [קרז אור, קרז אלקטרונים , מִחְפָז... ז שדוד, מחסז ...+ ז שבְבָה דַּפָּה, מִחֶסַז ... ז טָפופַרֶת הרז בַתדֶה, בְכָרוז שַפָ"ס, תִחְסז ... ז שָתִי טַבָּעות לָסְ"בֶּית, מחֶסז ... ז תּילִים תַגנטיים, תִחְסז ... 6 שאז| צג ופ5ס 6 16ַא6₪%066% 6 ₪ג85 (=) 8-57085 ,57085 6%₪];[סכא 56 אם:ז= אזהד 6 =מפטץז צגם 6ססהז/ 6 6 ז1ַ8-6₪ק-608%5-סטך 5 =חאזא 6זדשא6א ז תח מַגְבָטִי, מחסז ... אטפס ,אטהם 6זדפא6גא , 6הסד5 אטמס 6זדשא6גא ז א טַבָּות לֶסְ"בִּית, מַחָסו ++: צמב"ת ר'' לתז תתצע היז תרכלות ב ל 4= גנד . חצ ו צמן דתיתה ב ץח התפנה לתפוןז <> ץ ד %:. הנסה מקצב = ד לח התסנה הידד יצור בולל בינוז קא-ת]עיל לא-תנ צ7 ו 6 זן[ַ8-אסק-6085-א 16 56 6אנזעצספק =אןז 6(%סך 6 סספטאט ס=אזז אןזק5ם 6אזדךשג = ך 668[%8%6א61אם פם וע563960 שמנד אמזדג ||אזפאן 6 =טן ד6טססמס =אזז וגזסד שאזז פע-ז55 ס=אזז שעש1ַד6;=667אן1 6 8%166א558 05 דטסם |, 41+ 5 א 7 א 0 ך 4 א 1 א 5 א 0 א 2 א 1 א 2 א 9 א 8 א 6 א 3 א 0 א 5 א 16 א מז תוערל +מַז תִתְפַע בִּיז הלות (ו4 דְמז מַמָשָי דְתִז מְשְחַת - בוד זתז תְ|א צְתַּז נָצִיל לוו צתז נשתט 0 . צתז עפוב הַמְּפּוז דרת בר ית דתז שְגַגות = וד מז שונות מז פַחַרוּפָה תוְנַעַת דתַז תַּחַיוּפָה הוּבָעַת נוסְפת צתז תחאוסה שגרתית . ד ב ְתַז תֶּוז מְמְצַע (,צתייס) מז תִּהְּוּדִים +תז הִבָּלות 1 בוה וְתַז תַקָּלות-הוץ הַבְּתִז בַּמְחֶשָב הַבִּתִז באערכת הגחקרת צעוּר יית) -18- 0 =] םאזד םסמת שמע זא- [שאזד 5580%1658|6 + שאנזד 6אזַ655א61א6 ו ₪ ל וב 56 אמםספאדסה שאןז אאגפא "ישאזזד )|ה6גח סאןזז-אאס₪ ד|6-550]1א63[1גא =אזז 6אזחה6דזח5 55₪%166 806 86 6 > )אאדהמפס ס=אזז צא|סס אזגקסם ש=אזזד דאשאקם 66 6 סק 5צג |5ס 6א[זאתהפקםס סאזז 05 דאשסז ש6אז סאזד ס6אגאסזאן גא סט זא6ץ6מק 6 6א6אהאאם דאז ג צחה זא6ום |ק50 =ך ש6אהאפזא] הא סש |600ח 56 סאזז מז[אקסם אגספא ס=מזד הזאקסם =אזד זועטאת 5צוסס |אאמפזאם סאזז משדטקמ 60 86 אםד5צ5 |6ז[זפ5צהק , מאזד אםןוההסמק אסזדא 15אטדגזאזא 4ר': סֶרט צעור יר- 34 4 מָדּה %'ד ית [ יר-ףַּ % 5% ה"ס ר'ר אמז הכוז מִתְצָע הדו 7 4 + ו ו , =. 4% 10 11 6 12 26 3 53 13 29 35 4 5 250 |33 2 36 35 |33 ח %* צ א חבּור תוחקס חור מְשַאָּר חד-יצובִי ר': (מעאל) מד-יצדבי ו 5 : חְהּוּש אות מו-טוד הוץ] מְחוט לפוה ד חִדְכֶה ר': מעריה (הַחִיקֶָה) 2 = 7 +ו ד חִישַת סִיתְנִים ו חליה כ חפה לָבּטָעִיס חַדְפָּה לְכונָטים וד 8 -2-:. חַתִיקָה כ" אה חִסִיתה ה חִסִיתִת כַּתִיבה : וו ד חֶסָס = חפ וש חְפּוּש בִיבָרי ְ ה חפ וש' חוצה חְפוש פִּיבונַאצִ'י חפ וע שַרְשָרֶת מָפִיס -20- אסזדזססא 6צזז6טמד65ס אסזז1ססא 6טן ד06א8ז5 ס6ס-אסא אסזזאא5א565ה |א516 זאזסס אססאן (%*) צדז6ק6 מסעצס , סס6אהג 05 זטםסם 6אשא אחגה ,(*) שדצה ,(*) מדז8 ,(*) האםשזה6 ,1816 צ5 (%*) 5|8 (צ) אסזזזדאהגס ,ו(צ) אס0:זז556 ,(צ) זא556845 אס דה 5 דאאטםס שס ןמ סאט זטם-א06/ זטס-א06) 6ד1א₪א (צ) זזה8זהאן ,(צ) 8|5ה5זם (*) 555% ,5582670 ה6מ.55 צמגאזם 556 6א[15[אהזסה6זס 55867 [66אסהן; 556 6אזאז 6 (*) א66הת , א66סם ,אסזדגפסקם פא ,(*) ד66א ,אםזז55060 4 40 10 11 13 11 26 59 1 22 50 17 28 49 ד ₪ ןאד ו ד מדטחד ל בלח פָעלָה פּוּקְאָבִית =ן|מאד אסזדההפקם אא=ם וססגּ ּבּעַה סנה 6 08266ד5 טַבַּעַה (תגנטית) 5 6זַד6א6גא ,6086 טבּעת תת ו-ג 6 56 טבּעת סָרְט (מִגְדַטִי) = סאטסש שקגז ,6086 שפגד טוח 6 בד ט ויר [םסגד א =ס] 80% טוּרי הכּרטיס 5 6060 שָבָנ ו לוּגָיח הציוד 00 6סד 6אן660א61אם טבְנִיכות ְאְֶמְצַעִים לְהַפְּעַלָה 5 סאה 10065אה6שד 6אזדאהתקהס שעת [3ל סטייה שהיא תז הנכוז] - ר' הנספה 08 טַוּת אֶדוך 08 = 6אג וה שעת בָּשָל תס 08אאם 6אזסגהן שת בַּשָל עחָס הַפוּטָנצִי ומֶטָר ההמאם= 086ג0| משדסאסזדאשזהק טוודּת דִיבָמִית החחמהם 6ז[הגצם טָוּת טָרִידָה 8 ד חזגם טָוּת יְחֶסִית הספאם אעזדה|65 שַעוּת.לָּוּד הַסוּבְמִים הסמחם 65א6106אז60 טָעות תח לטת 8 ש6=ך8650)07 10 29 25 29 25 27 3 34 8 10 14 16 15 12 11 14 36 טגות ד טעות - -23- (מְוְְוּל ממטיתה, טעות קטיתה < ד ו טעצות מהאהנת ד שו ול טגנות - טג ו-ת ד טוות ד טעות ל טע ות = סטטית פר4ו הַאונָה הכל בים (שַל) אִי-הפרדה 0 " = ד 7 (של) אי-לינאררות 5 0 טעות האוס ד = טעינה " 4 טעינה ו טוינה טַעִינָה טעצינה :0 = טעינה :ד טְִינָה טעינה 2 כ הפס ר טרידה רל : ₪ טור צר לפ ד; אנכית - ל אפקית "דיך 5 לפי טורים לפי זו 4רות מפווירה עליונה מע ו-רה תחּונה ל מב ג פניסם חפה 7י* ל פניח תטלקה ידי הגוי יה 8 6אזסאטסם 8 אס דג סאטפד מסמםם 660א ואפ 8 6זדגד5 צדנז60זפטג ,מסממם צדזט6זגמג 8 ד 6 הספהם אסנזטו650 מסמסם צדזמגשאז )| מסמפם 6אנהס6דגח 50=ת |ג6זדמפע 550= וגזא1?20ַ₪08 650 56[אסאם 550 פצגשטסס51 6 065ם6-+ 6 66סם9-6 50ם= אאסס-466= 650 פט-465= םת אאגו ד=זמס צמגאחפך ה 6 9 6 0 2 9 | 5 9 9 | 6 0 (1 0 0 0 | 6 0 (8 0 9 000נ- ר %< 260% רשל יחידה אַריִתִמְטִית ש הור קת יחִידַת אותזת אֶחִידִיס, יְחִידָת אותות . יחידה לינארית הממ * 6כץך. הותוגְנייס -24- (%) 568% 6זזסאהזזאא ,זזאט 6זדסאחהזזקא זזאט אסא | דזאט זא5 ז515א60 זזאט סא דא 60 יחידת בּרדרה כ -דד יחידת בַּפָרְה הִבָּפִית (>) 568זאסהה6אצ5 ,דזאט וסהזא60 |גה6הקןקפק <> יט 2 יחידת בַּכָּרה תְרְכּויית זזאט וסמזא60 |גפזא65 6 - דד קב די יְחִידָת דְהוּת זזאט צזנזאססן יְחִידַת בַּפֶל אַדַָלוגִית =ןפהןההט ,זזאט השך|קזדוטא 06וגאג הפן|קזזוטא ,דזאט הש |קזדוטא יחידת בָּפַל בַּחַלְכָּת רמז 5-אמ ,דזאט המ |קזדוטא אס51זטזס שאזד ביל זזאט 65ן|קזדוטא יחִידת בַּפֶּל פַּמְָּדם זאגז5א60 , זזאט זא6ז16ת6065 ,58 ]56 ז6ן6ן--606 ,דזאט משןוקזדוטא הפזםאסןדא6זסק יחידת כָּפַל בְּסָרְו הפדפאס זאפזדסס , השז|קזדוטא 568₪/0 8 וסזד וטא יְחידַת בְּפַל בַשְפוּפַרת הְרְז-בָתודָה, 8 דוט 6₪05550-515)05 יְחַידֶח פְּפָל בָּוְכִייהּ יחידת בחההה יחידת כפל ספרתית בוני בָּפֶּל פרב]לִית בבל 3ר3!; מוִהָה יְחִידַת פּגור זזאט 68[ |סזזועטא |אז61זס ₪ |קז דוע 5008₪65-מ6זההטס (ודזאוו זהסקפ5אהאז ,זזאט צהוספס זהסקפ5אההד זזאט צה וסס דזאע 6 32 2 250 (ץ 46 1 36 29 37 12 1 60 10 28 2 23 יְחִידָת בְלְט ְחידת לש עקת -יְד, יְחִיְדַת הקט יְדָבִיה יחידת קלט-פלט : ו ְמרדת שויוז יְחידות הַצִיוד יחס אות 9% של אֶחַד לְאֶחָד חְלכִי מט בּפָרָה יחַס האותות אחד לאפס - סד לל יחס הבּרירה ו ימס הרפוש רות יטשוב לא-לינארי 8 יטוב לינארי : ו יצוא בהדרה יפוג בְּעַרוצב בָּסִיסִים יאוא בָּרְחוף (הִַּהּדָּה) יצואג בָּשִית הַבַּקְדה הַפּבועה 2 1 ה = - יְצוּא בָּשִיטַת נַבְּדָּה מְסְמְבָת שו ה יאוא לְפִי בסיס : ו יצוא דְפִּי בַּסִיס בָבוע . : 2 ו יצוג לפי מַכוּם דזאעט דטסאך סאסט |אטאגאא ,זזאט זעטסאך |אטאאא 20) 708ַ58א65 מםהאטא ,מקסז4ק6א65 זזאעט זטקדטס/זטקאן (>=) זזע6הז6 צדךן|אטס0ם ,דזאעט צדז וטס" פ5דזאע דאשאקזטס= סזדגם זטקזעס )אזדאגק סד דטפקדטס שאס קזהפאסז דג |5א וסאדא0ס6 חזזגאא 2580 סד 6אם סנדגאא אסזז6ם):56 0זך4א 555א500285 אגסאז ו|-אסא , אסזז.5זאזדקם אגפאן ו-אסא (>) 6אזאמאמססמס קגפאן. ,אסזדא5זאנזדסם אהסאנזן (%) 6אזאח סקס אסזדאזסא צאאאךם 56 מססאזא ,אסזדגדסא אזסגם ססאזא (*) אחזזאדסא אסזזדגאזא8556ת5ק זאזס0סק-6אזדגה|; אזדאדאם856ק5א דאןסק-0סאן; אסזז זדא555ה;תא זא[ס0ק-18|6מ.% (>) 56:56 אזסגה ,אםס1דאזסא אזסאם אסןדגזסא אזסאא סשאן; ,אסזדגזא5:55ת852 |וגאסזדז5סק אסזדגדסא גאסזד051ק 4 >3 ה יצוג ומִסְפַר) עָעְרוְנִי יטג תסְרּריתח > ב ד יוא בַתודַיח נוא מורוני יצִיאֶה ה יתור בסוד בידרי ,אחז דג דא656 ק6 050 60-צאאאן8 (>) אחזזהזסא |אא561ס 60060 ,.8.6.0 (ו(אמז5צ5) אסזדאזאם256ק5א מסהמעטא (>) 68ד5צ5 אם האטא דגס =0 אסזז זדא4555ק6ג אסזזאזסא 66198%ס דדאם צ6אג סאטס6ם 6 38 3 5 32 5 40 21 פונז סר9 מגנמי, פונו בו סַרט מג? ב כִּינוז וי פָנִיסָה ב 2 ל פרטִיס בּררה א" בא ל < הּרטיס מחרט. -נ ו :1 ד" פרטיס מחדק לי א בּרמִיס מנַכּר ברד הבה ביר העבורה . אי ₪ 1+ כהם אל 252 צל ש₪6 (תד 2 .) שת 2 - . בּחב בְּתַב בָּלָט כּחבת ר': תגז הל = +ח וי י בַ ו-ב [ ש"ע] ור': תו כַּתגּב ד - [ש'ת] -27- (*) א056 פקגז , דזאעט שסגזד 6זַד6א6גא סט-ז56 6 גא-אסז דז סא60 צמזאם ,זאזסק צאדאם6 650 |0פזא60% ,6560 0ה6ה6אטס-5065 , 6260 50ה6זהא-5065 6-0 סע 0 58-0₪2750ק-5665/ (>) 6280 ססה6אטק |גאז6קגחה ,פס 6 (%) 6590 הדזחם |ן₪0 , 6250 , סמה6 סמעמ6אטק צדן6 6 (צ) שדזאח (צ) 86[ןַ568אן זקן6 6אְ[ת6גה 6 0ב ולרק 7 ו 14 3 39 8 7 56 5 5:7 4% 10 2 546 5 56 18 25 ל אכ ל כ קל דבה 7ב לוגִיפָה לוגיקה מתתטית בוד דבד. לוגִיבָה סימפולית קוגִיפָה פורמַלית, לוגִיפָה צוּרנית ₪ :. :73 ד + 7 פּריט ראשוז לו₪ מרירים ל פִּיבִיס לולאה דד קלוקָאה מַתחדשת דד ו לולא תתהחדת מה מ שב תד קַידְאֶת התראה זה לו.קאזת משבצזה ד גגבד לפו היחה, לְפוף הריאה 4 הִישָ ָ הרו 6 6 6 0>60א60ז דא אם הדגאה 6 16 )0 8אצ5 6 )אס (,אסזזה6זסא] ק5ע0ח6 , דפזן אשפזן ז5אןז; (>) 65[]ן%מס 6אזזגא5516ס 08ז556 זאספפאםקפסאן (צ) ₪57 6 , וסאאק )0סאזא60 ,|סאק-3ה6זהק , סההסמ-63ד סק , סאה 6-80 וס אסף אס ז6שאא6 ן; סאההמ-א5 |הַהאק =זא|ק 6מטדהםסה סחאסה-אזק קחס אסזזהםםקה 007 ,0095 6אזזז555א =56 7 6/0550 קסז5 ססס]) 5 6א[זזַ65א 6אזסאזש 56855 48 40 42 20 60 דן 2 23 26 25 9 2ד ו 11 2 מִבָבָה הַצִּו מבָנה הרותה 5 דון ד מבְנָה צו מַד-מעני, דו-מְעָני, מִבְבָה צו מד-מעני עס מדריהּ, מבנה צו דו-מַעבי עֶם מדריהו ... הבְנָה צו חָסַר מטז מִּבְנָה צו מְפַר נשְדָה- )פוה מִגְבָּל פָּטֶר ה רת ית לי מחותלר מאבל רֶרָ מגְבָר מגבּר הפרז"ים מַגבָּר הותֶָנֶט סִיבוּב מִגְבָּר (תּותנטַ סִיבוּב) תפי ...-תַעָנִי -29- 890--6₪ 6 8 , 68א6ז5 650 5 60₪0 ,5ד6ם א06%ק הבו דאזץ 056 (=) פאטזס6עאד5 מ5סה0 , דאאהס- אסזזס6טאזפאז דטסצ4ן| 8660860 אסזד6וחזפא] 20086555 א ,... ,סחד ,שאס דגמפם- 7 6א105-0%ק-0אז , 6א5-0ש1ק-0%₪5 זךג4אמה; אס ד6טמז5א1 55פ5אססא 6א0-פ5ט:ק-א (,דהמאחס: אסזד6ע5ד5א1 555אכס 75680 דהמאמסת אסזז6טמדפא] 555 086551סס דגאמה אה[ד6טחז5א] 55מאססג |גאסזזס6אט: הסדזאן| 88610656 | מפדזאן| סמגה אשזזאז] ד-50 ,8ם |קחג , מקן; |קאה א641-ה6[ת (>) השן-ן |קאה .0.6 8 מה דאם א6--[ס 8% |קאא סטסמסד 8 ו|ופאג 6ע0מ0סך שקצז-אז605 >41 2 40 22 6 60 1 2 5 3 56 46 2 2 6 -30- מִגנְטִי ר'י >כּרוז מְִנטִי: סְרֶט מגנטי: 3 0 25 2 רְשום מִגְבְטִי: פָּא מִאגּבָטי מא כַרְטִיסִיס מִדְמַּסַת לא-תקישה 7-ל בה תדפסת תגנוף ₪ ד תמדפסת נקדות - צל 1 תדפסת צמוד תדפּסת הסַרוגרְפִית = קל 5 לגדב תמדפסת שורה ד ד תדפסת שפופרת קרז קתודה, מדפסת שק"כ ד תו הרי מדפסת ת!-מפו הו ל< ד ד מדרית מדריה מענים 1. בדי הְהַדָּר, תָּבְנִית מְרַדֶרת תַהַלה [פגוז: תהלַר תיוז, תהקר עריכה, מהלךָ שליפה] תודיים ₪שז |קאה 1550 811ז5-58₪ק6307 ₪ |סא צג ]56 מסזת]|קאא 0םז60₪856-ז-זאס 6אזזטקמםס ,הפן-;זוקאה |האסזדאהפקם 8 |קאא =אן6אא , הםקפססת 5 דאן אפזאזאק אפזאזפאס ד6סאן-אסא אשזאזאק צן|;-שהז-אס-זןז₪3 מסזאזת;ק זסס ,הפזאז[הק 5שצז5 מפזאזתק 6א[ז--זג-656.ס משזאזהק 6[ַ3ת4.ה6206א אסדאזאק 6א[ז-א-זא-6א11 מפזאזחק םהטז צגא =ססחהז 6 מפזאזאק 6א[ז-ה-זה-0ם 633467 אפסאן צמסדך6סאזס ₪ , אההססמק 6אז|זק 60 אטם [08דה |טססא6ס מסדג וטססא=] אפססא 6 56 7 247 38 47 כפם 43 17 20 19 12 13 16 תודול תוט הדפסה ששו א ה ג מוט פויס די תוט פָוִים חליף 2 6 ה מונָה מודָה הפיר בָה הן מועַד ספּרֶה מוצָא ר': (תעז) ת/]צא ד -- ד מִאג מדהה תוים מִיְהָה 8, מדוגת מד ות מַח בר מחבּר מחבּר אנלוגי ו בד י מִחִבָּר הוּ-סַלט מחבר תְגְבַּל :-. 1% - מִחַבָּר מִאְִבָּל טוּרי מְחִבָּר מִגְבָּל מַסָבִיל מִחַבַּר-מְחַפַר מחבר ספרתי ב מחְבָר סִפַּרְתי טודי ִחַבָּר סְפַּרְתִי מִהְבִּיל -31- = וטססו 548 דאזחק אפגא מקצד אפגא שקצך 6648:5א55602זאז זאט 60 8פזאע60 1806ַ₪6/685 סאד דז6זסם (=,צ) ש6דגון60 ,נוצ) 566שא מםסגפה ₪=ד6המגה6 הסדגוסקמפזאז , מסד|ו60 , 0 6אצ5 60 סא6 סס א ו ,מסססג 06גאג המסא דטקאןז-סאד ₪ ז67זַס-6א0 , הסססג -:|אחה אסססג "₪340 |558]2 8 = גה |ם.)קגק ךז 50-א5ססג |עש- ‏ מסססג |אזז6זס 8 |%ט= |5581 8 | 00 :₪ ]||אמגק ; 1 | , | / | מְחוְלֶל אות הַּוצָב מְחוְלֶל אות שַעוז מְחוַקל פויְבְּצִיוַת מְוּדֶל פונקציות אִמְפִּירְיוַת מְחוְלָק פודְכְצִיוַת אַבַלֶיטָיות מְחוְלָל פונבְצְיות בִּסְטָעִים מְחוְלָל פוְּבציות צִיודִי מְחוּלָל פוּנְקְציות פְּלָלִי מְחוּלָל פּוּנְבְּצִיות מְשְָבּות מַחולל בָבוּע פְּפָטע מִח זַלָל רְעָ מַחולָלָה תָבְנָיות הַדָּרָה צר': (תַּבְבִית) מַחו לְלֶת מִחָיור בִּינַיִם -32- ממססה ,הספססא \ע- , הספססא |אדז6זס מסססא %ועת |ג5551 הפססא ]00ת | |ן|אתאק 8 זטקאן]-66מתד סאפסט 65% |א516 א61/06 זא )גא5]16 *6106 658 אהזד6אעת 0₪זה םא אסזד6אעט=-6[אןקאם ,זא ס6א66 אס ד6אעת-|א6זזצ וגאה ,ד 655 אס ד6אט=- והאט זא ד אחז ד6אט= אה )- |האטזהא 6558 אסזז6אטת מהסא]).-56[זַא65פןק (*) .0.5.6 , הסזה5א65 אסזד6אע= 006סזס , 8הך55א65 אסזז6א₪0 056קמטק-|65א65 (>) מס0זה5א65 אס דס6אעת-צהגהז ממה 65 אסזד6אט= = ן|הה[מגצ זזאט 20%6 סאפס 65 56זהא (>) ₪5|זפאה6 58)ןק609₪ ,מסדגמ:א65 מם|זקאה6 6 סאן הד זסאן אס|תמפטה 6% המזא60 , ם61צ6משזאן |20 - 31 3 17 20 34 |33 19 12 10 16 7 8 16 17 8 15 מחדור חַפּוש" מחצור (לולאה) = ידד מחלק אנלואי הי ו מִחַלָט סִכְּרְתִי מחלק וד תחסז ר'% צצר|ז 17 3 מחסנית מעל. מִחַטר חַסָּר דו-מָלט מחסר מגבּל :חס היד מחפר הִגַבַּל טורי 3" בוש . מִחַפַר מְגִבָּל פַבְבִּיל מְחַפָּר סִבְּרָחִי מִחִפָּר סְפְרָחִי טוּרִי ממַפָּר סְפְרְתִי תִּקַבִּיל מחטר לת ה שק ד.. מחסר שלח טורי 0 ַ מחסר שלח תסְביל ו מחסר הִדַת-מלט 56 ,616צ6 552567 ץצ אמטזסםא , אאז| אעמפם ,דמ ז₪65 8 אםסזטזם , מפסזטזס 6ס0ס:גאג 8זצז , מססזעטזס |אזז6זס סאסמזצזס 6 אד ₪ ד 50 דשקאן -סשד ממזסהאזה50 ז61זַס-שאה , 68ד6ההזאט50 =%גה 055 תז50 =|גה |556[2 משך6התזה5 =|גה | |ן|הקגס ,ךז ||0- , ק5ד6המדמט5 ואזז6זק 5-78 אד זע |וש= |[ק55 ₪ דה |ועשת |ם||המגס ,60 אזא50 ||ש= ,58ז6האדמ50 |הזז6נזס ד דמ |)ע- ]5581 ממד6)ההזה50 ||ש= 66 |ן|האגק משז6גאדהט5 דטפאן-66מהד 13 31 2 17 40 41 38 2 43 59 207 | 9 5 28 6 8 27 34 23 19 33 מחטר :1 ד צר חְַ ב חק (נתודִיס) מַחַררת מַחַרצת אותָיות מַחַרית סְ"בִּיות מחַרצת סְתָלִים מחריְת רִיִפָה מִחרצת (אָל) בהיד עו ו החדת תוים ו שר מחשב-אַב -%1 ד מַחְשָב אַבַלוגִי מחְשַב בַּו-בְמְבִּי מִחָשָב דִיִפְרְבִצִיְלרי מחשב דיבְרְנַצִבָלי סְפְרְתִי - ל הדיב מחאוב הֶפרשי מחשב טְבוּע פְָּנייות מַחשב מְבַצֶע (הַפָּבָנִית) מַחְשָב מְהַדָּר (הַתָּבנִית) תּחְשב בְטָעַז תָּכְנִיות מחשב סדרה חפשית ינ יקוד "די -34- סאפטאזא (צ) 58.56 (צ) 6|58₪ 6א ד 6אןז 6 ך86הק|אה 6אזאזם זן8 ס6אזד |ה8אצ5 6אזז5 |וטא 6אזחזם זזאט 6 א5 067 שדק 60 6זזאאסזטא , משדטקא 6 זדנזאט 758ז57אחה ₪ ד 60 06 )גאה , 8 60 6005אאד וט 5 (>) מסשדטקאה6 |6 ||גקגק 8 צ|אאה |אזדא656-=זק .ב , הספצ|אאא |הזזאםפהם-=]ס אזז6זם דוק 6 )א דא6אם ה6אן 6 אהמססמק ספאן; ז65קאז , מסדטקאה6 7ך080466 , מספזטקא60 זד66מאד אס זז 6 60 ד6מנמח , אסז זה מ 60 ז = אס 6 (=) מ076קאה6 500865 ,הפזטקאה6 6אז|זתאם6 0 4.א06מק ס5ַהד5 ₪ 6056א55005 צהההד סה 2 31 8 36 5 73 5 9 5 26 17 8 15 22 מחשב מחְשב -35- טְדְרָה עוּמָבָת סדרתי דרו סִיתוּלְטָבי ספההר הרדי מִהַבִילִי מִטַעָבָת (פַּרְטִיסִים) מטריצה 2 ד תידט > ך מילי-שניה 9 קה 7 מיקרו-שַנָיה 5 הלך מישור ספרה 5 לכי מכונה 8% מכונת חְויב רק רל 7 תִרְפַלה ברו הוראות, [לשוז קיצורי ] תְרְלָל ד רד פַקְדוה, [ לשוז קיצור:] תְרָלֶל מו לייד צוים , [לשוז כקיצור:] מִכֶלֶל ִכְפָקָה הָאֶפָס 20 יְחִידָת בְּפָ מכשיר בָאּוּב 60 65א5ע560 שטזזט556א60% 5 60% ,מס6דטקא60 |וגזזאפטס550 (>) משזטקאה6 ה ,68 608707 5טסס6אגדוטא]5 (=) השךטקא 60 מש 6 וגדז6זס ד 60 06:גאג 660 "660 אזמדגט אס ד אמ סשאז 5 , .4566 ,5660%80ז )זא (צ) ד508 - > ,.566 א , 6600 16805 =אאוק זז6זם זג ד 6 60 650או 608 8שז|קזדוטא חא 6 ופזד וטא ד6טססמם 8 סםם? מסן|פזזוטא ה6אטק -36- 7% מבְשיר קט זדזאט דטפזטס 5 ס ַרְטִיר מִיִרָה 58 6 מָלָה סמסא נמִלֶה) מִתִאְּרְת 8זקן56סס ל 3 0 מִלָּה שַתוָּרָה (=) ₪080 צ6א , סמס₪ 6555050 6 םס תלת אותיות ספסא 6[ד3286 וג 2 ₪ מִלת בּקרה מס 0 דא 60 לובה 3 3 מִלַת בּפרת סמסא א6066 הלרו ב 1 ס מלת מִחשָב סמס 6אז 6גא 8 ס (מְצַת) מִסְבָּר (%) מםהאטא , |המשמטא 9 ס (מְלה) מְסְפָר בִּיבָרִי |גפסמטא צסגאזם 0 ס ומִפּת) מְִסְבָּר עְטָרוּנִי טא אחז 66 6 < מִלַת תצד סמסש משדפאהמגס 7 םס לת סְפָרוּת ספס₪ 6[מ6אשא /דכץ ₪ מִּלָת בְּבְדָה סמסש אסזד6טפד5א1 6 < תלת כהמטר סמה 68 דשאהאס 7 מִלת שדוד סמסט-אםסאן ,168=ן ססא 2 + מִלְוָחַת 66 6אזדאטס660א-, הסזהוטהגד לק מִלוּי 8 8 1 מִלָל (>) זאה8ז5א60 מטזזהמהע6זת , וגמפדז|ן 1> צ התירת 8 3 9 תִּמִיר 608 ..'. 6 םס תְתִיר א"ס [אנלוגי-סְפרתי] 8ז0זס , הסזהסצא60 |אד61זס-סז-06)גאג 5 25 46 3 |08 646 21 13 38 21 7 14 6 דן 8 19 38 49 43 -37- ו זז - ,דט דד תש - דב : 6155001 דהד5 מְמִיר בְרטִיס מְנַפָּב בסרט תגנטי, תְמִיר בַּמְסַ"ס מפזפט60% 6קגד-6זַד5א6גא-הד-6480 תַמִיר מִהְַפִּיל-לְטורי (20מוסמננ -- דט ד תס 5-,זם זד > : א 580514 615 זאאצס מִמִיר ס"א [ספרתי-אנלוגי] ד טא60 06גאג-סז-אזז6זס מְתִיר סואורדינטות בויב מִמִיר קואורדינטות רו 8 650 5560 תְמִיר קואורדִידָטות פַּדורִי 8 )5735816 ,₪550|058 |וג8 מִתָמָרָה דיכָרְבְצְדלית, מְסָרָה הִבְדַלִית 68 |גזזאפקהם;-וס ִמְִתֶּח אפ מנגנוז הָפונז דפהק5אאפד סקאד , מ58זַאג6שא זמסקפאאפד סקגד 29 4 א6פם שסגד מִנְאֶנוז סְבִימָה ,658 6א[דה605םדאך ,ה5זַאגה6םא 6אזד652שזטן ₪ ו (=) .5.6./ ,658 50660 6|פגזמג/ חנה [ש"ען דא=5זדסטס ד ד מנַת הַבּמִידות סזזגם צזז|זפגו[א/א בת בַבּתָבִיס [היחס שביז הצתז ְמַהְשָב לביז מסך6א; 56%6 שאזד הוצתז במערכת הנחקרת | מנת העמגשיות סזדאא צזךז|81א605זַע558 מִבַת בְמַכִּים מְּאְטָה = =מזזד-5)08 ,5615 סאזז סש=פאםזא= מְבַת וְמִַּיס מְמִיצָה 58 ף=אזז-זַ5את מִבָת הְתְבּיס מִשְתַבָּה =|56 שמ[ז-5|פג[פג/ מְבָת בָצויל סנזדאם אחזדג5זוזדט ו תודולוס א (צ) א םוטססא זאטס6 כו תנוע סְכִימָה מַהד55590א , מהזסא 6אן זה6שדאן הו 7 וו 26 23 21 28 27 48 29 47 4 6 8 19 36 |53 3 מנכְבת אוּטוּתָטִית מנסבת בּטעינה אוטומטית הלל מו ענ ד. מנקָבת בּכְעִיבת דד מִנַבָּבַה כרטיסים תנטבת תחשבת 1 תי סקול בַּרְטִיסִים מִסלוק בַפָּוב מסקול בְּרִיאֶה -38- 155 דא אא (צ) זזהזטאז ,(צ) 58%5זס חס6אטקצםא ,ה6אטס סמהסהצםא ה6אטס 6זדאמסדטה הסאטק 50ם=-6זדאמסדטה ח6אעק סאגה , ה6אטק 650 =-סאגאה ה6אטסק 6080 ,מ6אווס 6א[צ|קז[זו|עטא ,ה6אטס 6אז זג |6160 (%*) 68 |קזד|שא ח6אטק ץצ 5 ח6אטק 6סאך חס6אם 6486 דא סח 6א ₪ זפצ )אגאג 56 +גאןאתסך ₪ ספא 650 , א6החמחז סח 6 א6המד 6אזחהס6אטק א6האז 6אז0 .6 אמדאזסק א6ז5 68 אא 5581 8 מ -39- 3 8 ִסְפְרִי אִבְרָאי 5שטא אססאגם : 8( ס ור'י (תְלְת) מִסְפָר י 9 ?6 מסרֶס 0% | 7 ₪ שגד מְרפָב אםדפצ5 ם|קזדושא ,655508סקפזדוטא ן 47 ג מְַבָּד מִרְבִָּי (>) שאגפ; אזגא ,80655508ק |גמדא66 5 ג מְעַבּד נַתוּנִים 8% מדגס 6-6 (מַעֶבָל) דו-ואובי =|פהזפזה ,ז[61860 םן|ההד5ןז8 ,5|האד5ז8 זז 6186 16658מד 7 (מַעְפָל) מַד-יְאובִי : (,דזט6156 = ופגד5סאסא , 6 |ופגד5םאסא ' ד1 61860 6658[קד = ופה ד5סאסא 8 ו מצפל כָּלִיל (=) 6015 ,ד618601 50ד654סדאז מָעִיז = 00655381 9 | מְצִינָה חוּוָרְת 6 סג =עזדזדם>סתם 1 | מְעִינָה יְחֶסִית 6006 מטזזה |85 ,555186פססג מטןדגו6ה 9 | מעינה מחלטת הס 6ז"50661 ,6א[555אססא שדטן850ג ו 606 50561616 ,6אזסה6 פדש:2850 3 ] מְצִיבָה מְלָאו 6 ססמססא =ע[דא |שא-= ]55 0 ] מעינה תקדתת פפהסגא סםז |קא1 ,5551%6הסס סגסהג-6א0 חל 6 פסםספפד5 6 ] מְּעִיבָה סִימְפולִית, מְעינה סְמְלִית 6 6 |ה8אצ5 ,6א85551הס 6 וה8מצ5 6 | מְעִיבָה עַכִּיפָה 6אז תס ד866זקא1 8ּ | מעִינה עַפִיפָה משרשרת 6אז ;תס 50ק6-68ס 2 | פיז 9 (צ) 4008655 1 | מע (,כַּבָ ו 5 השש ) 2 ] 88 ] 5 כ 8 | 41 דג ץצ = 6 506 6 א ₪ 8 0 םס אד 0 3 פס 1 ץצ 2 ץ מעז "חס [מעז) תוצָא מעז תחלש -- לד מעַז בתוּז (לוהוד) ַעַז סִיתְבּולִי, מעז סמְלי מעז עַכִיף ו מַעָז פּהְדִה = יד מעז תוצאתי 59 ו תעצור מעריה הַחְוּקֶה) ו מערכת הפעלה מערכת חלסית 70 הוים ל ד וקד מערכת תִידָע לְתִנְהָלִיס מערכת רבּת-סדְרות הטע 0 -7‏ גד מערכת רבּת-צוּרות מערכת-רחק ב == מערכת רשצתות בבועות-אדֶה ד 6 , מְעַרְכָת רשותות שונות-ארָה מְערכָת תוים הטש כ די מִַרְכת תֶּרֶב ות ל ו שר ₪ קה מַבָּה] תַפַּת וְבָּרוּז (שָל תָּרָנִית) -40- 5 סמשץןז510 א61זאהס ,655מסס 8556 5 סש זט :850 5 סתמםשצשץ דקא650אק 5 16 )80אצ5 5 67 866א1 סא 5 א 0 ד06א דפאז 5 סשנזזסהזאצ5 ,008655 60 זגא6א65 6 6 , דאסאסקא5 אפז5צ5 6א[זאהסקם 06768 0 55 אסזדגוומס=אז זאש 66 האגה אשזצ5 |א[זאםט560זד )שא אמצ 6[הקמסאצוסס אםזפצ5 206555186 |סך אמך5צ5 ₪56080 הז6א5)-0םא]; אמז5צ5 866080 הזס6אם|-= |מה]ןחג% ז55 ₪םז6 ה 60 אםך5צ5 6אן אה המסק הסזהאס-הםקם ,₪000658ק5א 6סגד אק 186 0006 קש , מס 6טססםקסם סגא צמסאסא 8 9 55 6 9 6 17 16 26 46 5 6 51 10 13 מפּעֶנחת - ר' הנספה מפענחת מעבירה הילד מִצָב מגנוט מַחַדורִי מַצָב מִגֶנוּט סִימְטָרִי מצב תּחפר ד ה" <> 4 בו - ו 5% מְצַד טָרוּמִי מצד מניתי מצדי ₪ צר כב שש טר בן תַּאָע נָתוּנִים מאע ריס ד .. מצעים מגנטיים נ<דיס יד: -ותי. ךדי בש[2/21 הסזדזאם ז161ס , הסדדזא6 זז6זס =טזד56|66 זאזהקאגסחם ממזםםקתפזאן מ זםהקהסזא] 5-6₪אהאד צסא צפא 550678 =דגז5 שאס ,אסזדזסא60 מאם =זהד5 זה6טסא ,=דאד5 2660 , אסןד01א60 7680 אס דסא 60 560זד6א6גא צץו 16 6צ6 50 דא צן 16 ו6צ6 וג 6[ ךש אצ אס זו 6 אס0זזזסא60 860ג65 זזאט צג ןל5זס ₪ ךוק מפזם תת [556אק = דם הפק הההסחקק 6 דטוותסת אס ד וס אמט סש מטזספא אז6מז/ 08 גזאס אטזסשא >אגו8 ,מטז₪60 צדקאם ה זסם 6זד6א6גא 6א1ש₪0 05186 570855 5 19 21 49 19 16 2 17 15 21 19 דב 20 38 8 מַצַעִיס מַגנטיים נַיָחִיס ו תצרף ה תַבָּב תקום ת מקום הַהסִּימִן : 0 מקותות הַסְּפָרות מְִרְאֶת כַּרְטִיסִים מקראת סט מִהְבָטי מִפְרְאַת סַרֶט ביר תקראת תוים 1 רוח ביז-גיושי ו מרחב הֶמִיבף מואבה ה מטְבּצזה הלוד מַטָאוחַ משוה (אנלוגי) ו משווֶה נסְפַרְתִי) רועל * ידי משיתה לע וְשיתַת בְּחַז וה בצוע משֶר גִּישָה לששי + ך מווה הדרה ה חמשה התתנה ור דד =/2 הדגם 6זדסא6האא צההאסזזאז5 05186 5708565 אסןדההט6]-א60 (א6ד5צ5) הס6אסזאט ,ה6אטק ז0ק5 66| ,אהזדן]פסק אסזזן5הק 516% 5 ז0161 , 5א10%[ז05[1ק דז16ז0 םה 0ח 9 6 אםסהסה סקז 6[ז6א6ג ממסהתה שסאד 058םת 66768 (>) 689 866080-משזא1] ,65 8106%-השזאן 86 ||א51068 קמטפ 5 6אז[ת6אם , פאס[זן]05ק 6006 החד זאחא מחדהק6 (06|גא) ההדגההקס6 (|הזז6זס) אפ5אך אפ |פסמק אמההת6אס אסזזהאטס אטח ו אחז דהאטס 6אז וק 60 צ6אשדה| ,סאזז 6אזזזאא 29 8 6 12 דג [3 14 16 15 12 8 19 16 מִשָה העברה :₪ שיל דה משה הַפְּעלה הו ירד משר הָתּ גובה מְטֶךָ הת אוב מש כִיבוּז משָה מסצור [של צִיכְרוז טפעות] ה מִלָה שר סִ ה משלים תעולים לאחד ינ ולד משְלִים לבּסיס וד הדי מִשָלִים לְעשר משלים לתשע משלים מפחת - סי משקל יד מתארת ר': (מלה) מתארת 0 לול ב ודצצ מתג טעינה 6 0 כך מתַח טַרִידָה שַפֶּיל, מְחָח טַרִידָה שָוַה-עַרֶה 5 - מִסבְגת ר': הָבְנִימָו מתמטיפה |לוגִיפקה הטרה | לוג" מַתַנד נצור מופָע מַתנד פרמטרי בוטו דדתי:: זז 5568אגפד אד אסזד684קס אסזדה פטס 6500856 פאז קט-ז55 זז 66 () סאנז סמסא , ססז55ק ספסט (>) פאזד ז101ס ,ססןַ58ק זז6ז0 דא 60% אס אם דאשאם וקו60 , זאסוום וקויס6 5שאם , (=%) דאשאם |ק60₪ 5דה6טסא , זא5אם וק60 א[סגם (>) דאפום ו|קאם6 6טאד א=ד אס דאם6אם |ק60% , דאשאם וק60% 5אפד =אזא אם דא₪ 6 60 , דאשום 60% 5שאזא דאם 6 וק609 אזסה5 5460זאזאנפ דא = 60871-שאס- טא א-א1 סה 51011606 ץםא סגםם 6 חש 016 דאם |500/4 וי סאג 165 דהוסה דהה ד |וז056 50א06] 56גהק הסדה ו05611 6זתזם ,ההק 0 פִי ₪ 20 21 5 6 >41 1 6 33 25 11 51 2 188 49 דא ט 1 ל נגררת ר'; (רשומַה) יולש זא יד כ 4 <- 4 נה ול תִתְבַּז 6 יבד נַהוּל תִתִבָּד של יָצור נושא הו-הדפסה, נ!|שא או ו ל טי יד = 0-4 נטיה אֶל הטדר (א[ מִתּי) 2 0 בי הָקוד נקבי בְהוס נהְדּה] הדַּכְדּה, נכקדת הבַּסִיס גוד ויד ב ד כ דר 1 ברה הזד נָּב בָּשֶיטַת 29 1 בּשִיטַת 39 (31 ב) הַעְפַהָה 0 ודד נּו.ב כפויל 1 ד -644- וז 60 ךא66 אהא סספזגאסזטא ךא6 אאא אס זס6טססאת ס6דאאסזטה 8 ךזאזמת 5 %65 מ0[865א0₪05 8 א[ז6הז 5 ,.566א , 0א05660אאא 60 זאן (צ) 406015 (צ) 05806 6005 5 5 ך867א₪06ק5י,0155ה ₪550 זאזסק אז[סאם זאזןסק אומפה , זאזסק זתגז₪65 ,65 א ה6אטק אחז זגא6 055 אחהזז6אטת ,30155 סז 60 6 פ5=>אטזאםת-29 6 =אטךם--39 66אטס 6אז זה 6 וקטס 6 ה6אטס 008% || | ו 8% - 46 50 31 51 18 2 21 6 -45- נַסוּב תִרְבַּב : ד נפוב עַלִי [בּכרטיס] נָפּוב פוסל [בסרט נייר] בסויב תריסרי . זה די נרתל שי לָת סֶ"בִּית נפוח מערכות - - הי נהתודים [היהרד: נתיד ] 2 0 נתונים שָגויים - ר' הנספת נתוני בְּנִיסָה בוני בָבִים ור ו" פיוידה בתויצים 6אןזה6אטק 6 ופזזדוטא 6 א ס-פעם 6 א טק- טח ,0 )הא 66 ס- סט אאט 60 6%6א51 (*) 6א[600 66א6ק אאט60 5186%6 (*,ץ) =5ז[סהאסאאד5 ,(צ) =5זוגאמסא זטס-60ס 5 צ )אאא אשז5צ5 אדגס דגס 566086005 5 דסא 60 צאזא6 17 18 21 10 3 20 42 255 2 |19 8 41 20 3 76 5 17 5 -646- ס %% ס"פִית [מ"ר: ס"בִּידת] סִיפּית פְקרֶת סְ"בִּית +|-גיזת ס"בית סיתז 79% 5 סְדר סדרה] דרת אַקְרַאי-לְבָאוְרָה ו סדרת ימו סוְרֶם אבנים ד סוכם גִלְגל |דסקה במ ו | סינד סוכם הֶפַרְשִים סוכם כבַּהוּר, דסקה |גליל א *וד ‏ ודי סוכם בַּהוּר ודסקה ב 0 סוס תגבּלי סוב מְגְבַּלִי חַד, סוכם מְגְבַּלִי מַחְתִיר סוכם מְגְבַּלי רה סוכם מְחִבַּר סוכ סִפּרְמִי זן6זס צהאאז8 ,זז זז א67366 דזא צדןאאס זןא א5160 (*,%) ₪5-08₪058 ,(צ) הפסמס 6 וססאא-55000ק 6 66 6אז]]6 (צ) 65א55006 ד זאן 0 זאן 5י'הפדדסק תסז6םדאן 0156 סאה |466ק 6ןזהתטז5 , מהזהה6סזאן | זאםא:65אן ,(*) מהזהה6פדא] 56840 , ההז 6סדאז (%) 6688708זאן 661510%ס מהז6תזאן ממקאן|צ6 סאג 56זס ,|| החזגמ0פזאן] ₪156 סאג ||82 ההזהא0סזאן סשזזאןזן 08סזאה66זאן סשדזאךזן| סחגת ה0זךג6זאן סשזזאזן ז505 סד זאן 6אז א 50 ה0ז6פזא] , הסזה65פזאן גז61זס 46 17 19 10 26 20 25 15 21 47 46 22 16 22 23 56 6 סוּכָס סִרוו והשו*: מִחַבָּר טוח הַבַּרטִיסַ סוף סְרט סיתו.לטור ד סיתולְטני ר': הרה עבז דה סיתולשניה: י ד בש |- היד - ודי מ חשב סִיתוּלְטָנִי; פעלה סְיתולטנית מחו 1 סיתולְצְיָה, הַדמיה . -וד ודה סיתולציה בומז מַמָשי, הדמיה בּוְמז מאשוי י חוד ליה תפי =| דח :קרי הו .. בַּסֶיתוּלְצְיָה, ‏ ... בְּהַדְִיֶה 5 הלד ו[הודד סיפה 2 סְכוּס סְכוּם אֶאוּת סְכוּם אַפְּהִי 1 לי סְכוּם אַצוֶה 1 ל סְכוּם גָבו4ב : ד סכוס הִַבְּקרֶת סְרִימָת טרפייס הְבִימַת מִדְבְּבִים סָבִּיז נְפּוב סָלִיל סל סאל - ר' הנספה סמל ,0 צזך06|ם/ , סד 6סזאז 556/0 (%) שאצסםוסצ 686 6אן)1אהד 6.60 סאם 6אזוןהחד סדג וט ןז אס דא וע 5 אחזזדה וטאז5 סאזז )₪6 סש זה וט 5 א דא 5 ב (%) |אזהז א6₪866 ,|אזסז -00קק 5% 5צגאספח]5 +)אזסז 63ז80 ]4דחך מפגת 60075606 8 אסדאח6שזא] |אסז0ל6קאאדך אס ד4ח6שזא] 5 |ש6א ד66ם ₪" א הס6אטק 1% (צ) 56416 (צ) 586005 ור וי :וו ורי אנט טר עָפַת פָר ק (מְתַח) סתר מְתַח) סמה ]> וח בִּינָבָיות שבי לוַת, רות בִּיבָרְיות שָוות-עָרֶה סך ו 0 הַצאָה סִפַרְתִית: מחְשָב סִפרְתִי 02 חר 3 - - נש ₪ - ומשר אש ל מו 60666 0 צ5 6 אסאסאו 5 10616 5 |גאס1דש6אע: 5 0 וחד צןסק50 56-6056866 6 6[ה6אטא ,זז6זס זן6זס צתהאזה ,זז8 זן6זס |אאז66ם זן6זס 6366 זן6זם א516 5 צהגאזה זאםן|אצזש50 600 5 זא 6]-]5]6% ,5זז6זס זאה16ת1א516 (%) 60₪65]: צן||אזן6זס צההממז| מגהס6סהק (צ) 56זזזסזס נצ) 6טגם ומפזאן =סאד רט רְעוּר ."0 ו סְרַט | [ 2 ₪ רט חלס 9% דד :ל 3 ₪ סרט מגנֶטי ו 2 ט סרט יר ,קאד שזהמה;הפק ,סקאד , %. 4 0 3 0 סרט הַּשְבָשִים 5 ₪ סרטיריט ל 57 סתימה (של פרטיסים] ו ונים בַּלִיל . 1 וּנִים לְמְנָהל 1 ד 6 ז 06 5עטסאסמ ה6אצ5ה 6 הס6זה8 6 אצאשדזןפאסנזאק ש6= ד 14460 ,206655186ק סאגאפס (%) 066551%86אק סשא])-א1 6 06655 אסן דגאמס;אן 6 דגס ,186 655 8%06ק דגס 6זזגאסזטה , 860[ 006655 הדגה 6זַא0מז₪1)56 ,5806555186 דגס ספ ז650פזאן אדאסם סשץזדהד5זאזאסה 6 חא הז02 555א8051 2 5 גזגס 5066111560 )תק הזהס 6 זהההדזטא 1550 |ג661ק5 6 5 וח 56 6 ופ 6 חְ5זן 48 6אז אמח ה דסאם |ן-6 ופטח הדס6אם|-=|ס[דוטה , 6אז אמסא ה ד6אם |-= וז ד וט אס]615םקק-שן|ק[זדוטא ,6זזסשאהזזאהת 6 אמסא הזסאפן-6|קזאזד 5 הז שקגך דן 21 23 26 22 27 10 8 6 נן נן 5 16 ט א -51- [עבר] ר'ו הָעָבִיר עול [הפועל: עַאֶל] =מס- (6א1 ) פאטסף עַבּבַת מָשוב וק א6ג08ששם עַבָּבַת הלט 65אאספסאן דטקאז [עלה] ר': הִַעַלָה (אֶת הַבְּכוּר) עמודה ר? 8! טצמוצדה (חדשה) - ד -- כפ 7 ד עצוב 6 דג חס ער וץ *6הפד צָר מ מגְבטי א6החד 16ַד6%6גח ערוץ מצָביס א6האד 008555 עָרוּץ מִתְחְדּש (>) א6הפזד מפטוסט86 ,א6גפד =טזְךה665056ם ערוץ בָתוּבִים 6% 6005 ערוט קדום א6אמד 660ת ערוט קצב אד 61066 ערוּץ שעוז ד 60066 צרה (צ) זןסם -- ו עַח סְפָרָה =מנז זך6נזסם | עח ודה ב [ עתק] ר': התיה א 60 זס0פן , משדשאסזזאפזסק שטזז6טסאן דסמ זזאש=זסק 680 סש6קגחה5 ךז זא זסק 6א[/₪550 50ה6-זא); ₪ ד דא זסס 6אז/)|₪650 שקצז-8 51 =]6-6א]5 , ממדםההןזאם זסק 6אזצ)₪650 ₪ דאסזסץ ד 6665 אס[ד6אט= משז6מהנזאפזסק-סם>סקאד ד 66 אהזד6אטם ₪ ז6אסזזאפזסק-ספסאסן אס ד6אטם 160566080 , 6. (=טזזאאז5אַט5] זטקזטם 5דטסדטה שאזז |ג85 656 0זַ00ג , 65500856 00166 [=צזד66נסג] זטפזטס (צ) 6158 ,זז טאןזא560ז0 51005 ,60₪%655 (*) שזאןחהקא885 6 6060 הס6זןת ה6דזס צגמפג ,ה6זזת טאסם 20 27 41 10 31 23 29 7ב 29 3 2 3 51 6 1 א 6 ְסִיעַת הָעֶרוּצִים 2 פסיעות התיג פְסִיעַת הַרפָּדוִם פעימתה ל פעלה ון ד פלה קש פוולה 4 א פּעְלָה דצ פְּצָה ירז פּולה ובד פוולה ברד פוו לה 2% פע לה ורוד פוג לה הרבד פוו לה רד הלקה ד פּ לה ור ד פולה וו + פטלה יו ד אריתתטית (שרִיתִמְטִית) בִּיבָרִיה בּו-וְמָנִית בולאנית לא בולאניה הידית יידי ידי בּוְמז מתוי י1- -ץ גְּתָהָבִּיל דואלית די דידית - טורית לוגית תונדית מזוליתה זי וד נָשְנִית -3 5- הס6זזק א6אמך ה6זןק 660ש; ,(*) =6אהז5[ה 6מז[אאגה , מ65אגז5זס |גא6ז5 (>) 66אגזפזס אס דקטא א זאן זדמטמאסזאן ד אסזזאאםסהם אסןזאףסקהס )0 6זזסש6אהזןםג ,אסז]זגהסקה |ג6[זםאהזןחא צמגאזם (=) אס[ןדאמסקם צהאאןם אסזדאםתקה פטח6א זוטמן5 (*) אסזזהאפקה צמגאז8 ,אסןדהמשקם אג=ם וח אג5]ה0פ צמהאןה , אהז[זהח:סה אג:ן800 6זסגצס (=) אהזדאאתקה 6ןאפמחש מא[ז |ה₪5 , אהזזאקםסה שאז[ך )₪6 אהןז2תםקה |ם||גמג; מחןדאחםקס |גטס (*) אהזזהת:קה צמהאזג ,אסזזהמ6קה 6זסאצס אסןזהאפסה |5581 אח[זהחסקה |6[6ה| ,אםןדהאסשקה 10616 (>) אה[זהפסקה צמהאט ,אמזזהאפקם 6נסגאחא אס ד קה צאג זאש ןק 6 אסזזהאפקהם 6ט[זןדשקםג 2 29 3 07 24 17 11 12 46 5 39 29 [21א=)16 8 5 45 36 פעלה סדרתית אוטוּמַטִית 4 ₪5 ד: פעלה סִיתולטנית וק ידי פַּעַלָת אִיטְרְצְיֶה, פְעְכַָת חַפְרוּד פּעַלת מְחְשָב ְעלות רִיחְתטיות ולוג"ות פעְנַה - רי הנספה פּעְנַח סָמול - רי הנספה פָּצוּל טור פבִדָּה [בּוויפת מְכונה] פּכְדה תַלָאה גנד : *י ד פקדה נתהונה (לשדוד) יי ד 25 פּכדה פועלת ה 1 בְּבְדָּה הַבְּבִיסָה בֶּבְדָּה וְמוּז פּכַדּת תְרַלל וי ':ך פּרַגְמַטִיקֶה ב+-כנדי 7 פריט פריסה (0ל תִרָלַל) :1. ד .. 1% פרתטר ו פַּרמְטַר טרותי דוד דעל : . פרתטר פניתי דדלל הד ו אסזדהאפקס וג זדא6ע550 6זדגאסדטא אסזדאמפקהס 5ט0סס6אגזדועא51 אסזזגאסקס 6צזזאהסזן (אחזדה65קס 6א1ה6גה , אסזזאהפקס הש=זטקא60 (%) אסזז6אטת 5אחזד שקה |0616) סאה |ה6[ד6אהזזהג ןיבי (צ) 066006 דז 5 אאע )60 אסזד6טדפאןז 6אזחה6גא ,אסזזס6טאזפאז מש=זטקא60 ס=זטן50הא , אסזז6טמז5א] 6ד6ם )6087 אסזזס6טאזפאן ספז;זססאאט ,אסזז6טמזפאן ס=עצזזקאע5פאק אסז ד6טאזדפאן אסזד6שטחזפאז וגטזד6 ,אסזד6טהז5אן 6צזז6ם--5 אסד6טמזפא] צאזא6 אס1ז6טאז5א] ))64 אס דט דא ז-30 6 5 דג 6 המק אפזן אס א סקא 6- ₪0 6 8 ךוק 8שך םאק [656אק דסא הק %0ה6סמק פ כ = ₪ ב ₪ 1 י %%%%% . - - יצו [תונח פקלי] (=) סאהאאאם6 ,(*) מפסמם , אסזד6טאזפאן אס ד6טאדפא] )6זדסאהזזאג אסז615סס ,אסזד6טאדפאן אסזזגאז1א1ה56זס אס ד6טאזפאן אסזד6טאז5א]ז צמאטס אסן5ן6סם ,אסזד6טמזפאן אסזזגאזאןה6פזם אסזזסטאזפאן אסזד6טאזפאז אסזזןדםקשה אסזזד6שד5א] 100805 6|פגד אסזז6טאזפאז ד6סאזס אסזזסטאדפא] 616/ אס ד6טאדפא]-6₪0.א אסןד6טאדפא] ת6אאאקם 6אזטזהא 00 , אסזדס6טאדפאז אסזזגה6קם סא אס0ד6טם זדפ5א] =זפגש , אהזזש6טהזפאן אסזד6טאדפא] 05ד5 |אאסזזקם 58 אהמד |סאזא0ס6 ,אס ד6טאדפאן קאטצ (=) אםזד6טאדזפאן] מ556אהאז ,אס1זס6עמזפאן ,אס ד6טאמדפאן] סהעטנ |גאסזדזסאסס6אעט ₪ אחז |0אזא60 ואס דזסאסס6אט 8 פאה אחז |האסזדןסאה6אע ,אהזדס6טאזפאז (>) אסזד6טאדפאן (,אה1ז6טמד5אן סמענ וגאסזזז סאס6 ,אהזד6טמזפ5א] 5-58אהמד והמזא60 |האסנזזסאס6 (>=) אסד6עטהזפא] 5558אהמז |גאסזזזסאם6 20 47 28 43 48 46 5 23 כ2 6 צַו רֶב-מעני (,צ! רַב-פְּתובות) , 5אהזד6טהד5א] 655מססג = ופזדוטא 5 ד טד5א1 655מססג-זדוטא 6 צויים 5 ד סט דפאן 0 צובָר סדג וטאט466 4 צורָה =מטד6זת = צורֶה חּכְבית אמס= סאהסאהד5 צִוד = ה וס ה ו. 4 והש ו" הרבה 0 צִיוד אַריתתּטי זאפאקןזווסם 6[זד6=אהדזםה =ה פדזאט דא6אסקמ 60 סּ צִיוּד בַפָּרָה, פָּלֶט ופ לט , ו0אהזא60 =0 פדזאט זא6אסקק60 ְּ ו : זאםאפזטס= דטפדטס סאג דטפאן 4 ציוד הַבְּפִי דאסטפזטס= |תק-הקןק6ק ץצ צי ווד מצעי נֶתוּרִים זאםאסזטסם 68ןַןַק6₪ הדהס נ צִי וז דפן50856 ,אז--50 ציוני בַּּרָת וזאאז דנסטג 4 צְתָצום הנצתינים אסזד6טסספא דגס 6 צחת סְפּוּם אס ד6אטונ 516 1 צעד ק5ַך5 אגק6המס 8 ור'?: הַפְעַלָה צעד-צעד -ועיץך או ₪ ט צִפיפות המצע כ הרד צרור תכניות שמוש 0 דר* ₪ צדןפאסה 6אזא6אל =6<6גק אהזדת 6 |ססג בְּהּוּס טורים בָּום טְפָסִיס בָּדוּם שוּרות ד ה אש ו ה טוסמריבָטי בי לו מְשָהֶה פָתוְלִי הו מִשְהָה ול בַּסְפִית לו מַטְהָה של נִיבָּל או מְשְהֶה שַל לורץ של 2 בוו כוד קוד אומיות כזד אִלְפַא-אִסְפָרִי :ד זל קוד בִּיכוינרי ו קוד בַּפְּרָת סוד בַּּרָח שַימָחִי -58- ץצ 6 [דזאט 6א| 6הד 05ס] דאאד5א60 שאזד זסםפ אזאם ,5:ן; אסזדא ועאאד 60ם; אמס- שסאמהד קםסגאס (צ) אפסאן ס=אזן צאן|סס (>) 5א1) צגופם 16א50 ,סאךזן צהג וסס 16ַזַ5ע60ג =אזן| צהוסס =ססא- והאזסטזז6אס מ=אזן| צהוסם 6צזד6זמזַ5הז6א6גת ס=אזון צג ו|6ס שססא- ואאסזפ5אסד ס=אן)| צהוסם צאט6מחסה =אז| צהו|פס )5א6ז[א ס=אזן צהוסס 2דאהעטס 600 05 ()א)6זַדם גהס)ג (=) 60075 6[הסאגהס|ה ,6005 6זמםאטאההפוג 60 צאאאזטסזם 06 6>6א18א60056 מסמאם 7 6>6א18[א6066 מסמה5 6זדהאפז5צ5 (=) 60056 5ע6₪0 | רוי ו 7-7" - יי יי וין לי ץ יוור 6 13 16 29 40 5ם 12 5 43 47 6 26 56 5 42 50 וזו 41 קוד גָּרי קוד הַהוּרָאות הַה וך קוד הַפְסְהות קוד חושף טַעיות סוד לְחְפּוּז טָעִיות קוד נוסף שלוש סר שַ הזד סַפרוה צי ד קוד סָרְט נְיָר קוד פְּסִיעה אחת תי כוד פּעַסוְת סוד ל מִיבָיתוּם הַפֶסִיעוַת קוד שַרְשרִת קוד שָתִיס מְפוה חֶתש סודָאי - ר' הנספה טיזודה = ר 5 הצספת קורא עַקְמִים -59- 6 ,6006 צג65 ,6005 צמגאזם סש=ד6ם |856 (=) 6005 .6.5 ,(=) 6005 סשדטאםפס 5 אסזז6טאזפאן אח ד6טמז5א1 אשדטקאה6 (=) 66ג60א| 6אזח63גח 086 6אזז6סשזספק מסקקם 6 א6א1ז6000567 מסמקם 6 37₪06=6ז-6655א5 5 ())6ז[ַמםאטא = מסאך מססתס ססדטאתסס 6|16צ6 , 6005 66אגז5זס-זזאע = 5₪נו0עא1 דא60 , (*) 60056 א0 6655 מס פטהטאז ד 60 ,(*) 6006 (>) 6005 .ק.6 ,(*) 6006 (*) 6005 מםסמה ,6005 אסזדגם:קס = =ס6אאד5זס-אטמזאזת 6% 6 5 מ=שעטןת--0- דעם- חוד 8 (צ) 6006 608 6 ג דא טס 5766 8 608/= יו רו 1 הטע (פדסקה) . ולש ייד :0 1 5 | מִמ ְִסָרָט סיו 0 9 5 א הִיבְּרְבָטיקָה 4* 4" ש שא 4 ה ו קהד וה - "ורי הצספה 1. .* 6 יי , 6)" ₪0 0 מה 4 פידוד עַצִמִי // הלט [החוחר הנָקלש] = מל בְַמַז מִמֶמר ו --.-079 [ש"ת, פגון: אוּת-קלס; בְתוּגְ י-קלט] ₪- ליטה [התהליר] 6 ּפִיצָה 2 ד הפיצה בַּתכום 17 ד הּפִיצָה לא-מְחָנִית הּפִיצָה תְחְבִית [קצה] רי; הִבְּצָה. שא מז ... (אֶל ..., על +..) וצ) 6דג6אטאד שזק 6 ,א0סזד556 ,זא55606 וי אסז ד 5,צ 0 06 צסאסזה| ואאזאזא ,6א6001 צ ומס אטאזאזא אטאזזפס , (*) 6א6001 אטמזזקס ,6א6001 (>) 6א1 מק 6 אאם [סטזדא.ד85ט50] דטסאן 5דטסאןז שאזז |ג85 [6טזד66נסא] דטקא1 [סטזזאהז5אט5] דטקאן =ס מסתפאהאז , הםת5אהמד |סאזאס6 , סאטנ וי קסז5 6[אגאצס קאט |גאסזזזסאס6אט קמטנ |אאסנזסאם6 (צ) סאס6 6 משצץזדס6טמז5םס-אסא %6ם סט ד6טהדפסם אס ד60ט ד5אז-6₪0א , )80-61 6גא -61- 5 ₪ קוור ס6אז ו-אס 64 ש וסור (>) 6015 , 60 1 6 ששָר בּולְאָני שפצ ד6םאא60 אג5 8001 %+% א יט רוש הַפַּרְטִיס 5 ראש כַּתִיבָה - 7-ה 5 ראש מגנטי ראש סָרֶט 5 ראש הְּרִיאָה 8% ראש הָרִיאָה וִּכָפִיבָה ו ראש הָּרִיאָה מִהּצָּס 9 ד ראשית וְצִיר הַבְּמַז) 2 רב-מְשֶיתות 660 ₪ רְב-כַבָץ [ת"ר: רְב-בִּבְצִים] . רְבַּבַ 5 2 רבד - ג רבוב רְבּוּי מְשיתות רִבִיבִי מַצַב תוּצּ ה %רפטית וד" -62- 86 6א[6007) 6050 סהסה 56080 , סגפה 6זזאא , סגפה 6אנזזזפא סאפה ,ס5ה 6 ז6א6א סא= 6אז[סאפן סהאפה א6%ההצהו|ק ,סגסה סגספם , סגפה 6אזסגפם ,סגפה 0ס6א[60₪88 , סגספה 6=זזהא/סגפםה ספאז8א6008 סא5 6דך[ג3/סס סאפה סגפה-6מס אז6סזאס 6אזד 56 ד- זז ד וע 6 76₪ְ57א אש וז ד וטו צא ו₪סצס א6 וקזדוטא 6 א ד- ז ד וטוא הבו" ומרוה] ריג הרוה 6% % - 0 ס רוח 6 רחב הַפָרֶט (הַפְּגְבטי) הדסזא =סגאד 4 רִיצָה [פגוזי ריצֶת ניסצי, ריצת ייצור] אטח 65 שזגז0-5 |50 16 ד6ק.0 6 א יי 5 5 6 5 0 5 / :)819( 5 6 5 53 59 8 5 7ב 8 5 0 7 4 7 רוס מַגְבָטי רשוס (מַגְנָטִי) רְוס (מַאֶבָטֶי) רוס ִמַגְבָטִי) רפמום (מַגְנָטִי) רְשוס (מַגְנֶטי) רשוּםס (מַאגְבטִי) רשוס (מַגְנטי) רשום (מַגְנַטִי) רשוּס (מַאְבָטִי) רטווים (מַגְנָמי) רטּצם (מַגְנַטַי) רְגּווּס בָּס מַגְנַטִי רשותה 1 ד (רְשוּמַה) גוְרְרת ורְשוּמָה) נָגְרְרְת רְשִימַת הַהוְרְאוַת פָּאְפְנוּז תוּפָעִים הזר לָאָפָ (לא-הטְבִּיו חוּבֶָר לְאֶתָס הָטְבִּי )*( הוור למוצא ו ( 0 ספת מסמפמתפת- 20 זנתטתיפת; ) (*) יי ו תדר לא-חווָר לְאֶפָס בַּכְבוּטִיס לא-הוצר לְאֶפס מֶּטְבוריס לא-חוַדָר כָּוצָא אֶל דּפֶק דואי ל רחָב הפק חוַּבֶר דָאֶפָס של רחב הפק לא-חוור לפס 2 ,66 2680-סז-אמטדשם 550זמגוס 5600 (66א639%) ד א 2 6 סז 666 אסזדג וטססק : (*) אסזדהוטססא הננ 56 ,68 ,056080786 5 סד- אפטד 8 606 (82)0א | וז 856080 (אהגא) 2680-סד-אמטד6א- / (א)קפא 66080 6866 555פם-הד 7 6 וה 0-26₪0ד- א הטד6ם-אחו 8 606 2 4 9 רשיתת הַפְבָדות ז66 אהזד6טמדפא] ה6דטקאה6 ו 2 5 5 רימת שרטרת ד5ז) וס>אזגא6) | /, 2 ל 7 ג . . רשת אנ לוגית 6אאג אמהאדשא :דנ 25 20 (ולג 26 3 25 27 248 9 ש א א אל שאול ד שארית זוב ו ור'ן שגַרות מְשְבָּצות ; להלאות משבצות 2 ד ד ורד שבּוש [טעות שמְכונה גַרַתה] - ר' הנספח ב ,אס ז6אט וגא , דוט עבוש סַרוּגִים דוטג= זאש=דדזאמשזאן] ,דוטג" 6 ול עו הָבָו ד)טג= דאשאגאפסק שב רְגִי-נָוּנִים זוטג= סטזד51א55-אהפדד שָבּוּש רְגִיח-תָּרָנִית ָָבר] הַשָבר ו שִאָאָה [טעוּת בִּידִי אדם] - ר' הנספה ור': בְתַז שגגות ב בד שגגיי רפ נתודים שגורים שגרה ( טסל מנדייטסתתטם פמפסמס- ) סא דט שַגְרָת פָּסִיעָה אֶחָת הםספה זפמן; ,סא דטסההט5 מעסא6 שאזדט שְאְבָת רָמָה אַחַ משתהם ז5הן= , שאנד508800 :6/6 (*) ו וגְרָת לוש רתות סאזזטספאט5 |סט6ן ששקהז שאָרָת שַתִּי פסִיעות א דט 50 ו 0 5560 ְרֶת, תי רתות =אזזט80ט5 |5/6) האד = הח ול 5 50800 ₪6 ג" שְאָרזת מְשבָּצות ד ון ד 3 1 2 19 18 46 9 44 57 29 16 1> 3 60 2 3 שדֶה ל שָדה בַּפָּרה ו שָדָה הַמְּעַז ו,שְדָה הַכֶבָה) דה הַפַּעַלָה דוד שדוד מעז שַדוּר זַתוּבִים שִדָּר [טוה] ר הָיָה שגל [לשוז טוליים] שולי הַפּרט, שוּקִי הַפְּסְמָה שוּתָר שוגָרַת בְּרֶה שורות הַבָּרְטִיס שמָרֶר שִיבָה שרב שרות שִיטָה על חונְטה-הֶרְלו שיטת הַש-ףּג ב זז ד וויטות החסנה : הודד שיטנת וְטַבְנִיקות בבוד נָתונִים שיטות תִּכְנות שַדּד [תלשוז שידוד מערכות] (צ) צ-[ןססא סןשז; |0סאזא60% זחהת 555אסס זדסגת אסזד6אע= , דחאק אסזזהאסקם אסז ד 1-16 ססא אסזזא6ז= ]300 4008555 א0] אחז גזאס (צ) זזאפ5אאחד (צ) צ=זזפטצ אז6םא 600[05 6 הס6דאא ,מס0זא|61זעצאן אס א6356 6200 5 (צ) 6.55 |₪5 זאז0ם צמזא5ם-₪5 אסזזדא6ז;|אטס קדס 66|0 6דאחא 6אןא אמגח 5 ד 0866ז5 5 סאה 5א6זַ5צ5 6א58065551% גדגס 5 1[ א 66ד 6א זא ה ה06מק 5 8 (שָל) שוש של רבּוּי משיתות 5 4 שֶלָב פַציג 6 צ שלָב הדרה 4 - ו 1 5 נְוְלוּחַת שָאִי לָהות 8 6 ְלִילָה . (>) אסך5ס]טאז ,(>) אסנדגדאספאםוקק -% הי 6 6 ֶלִילָת אֶחגד זו ,אהזזגהסקה הא , אמזד6אט5זס-אחא ‏ > (>) אסזדהמפקה 6068גם ,(*) אסזדגמפקס 7 6 שלִילַת חָת וה סאה-דסא , אחז זה 68פם אהא , אס ד6אטנ אס 6 ו(*) אהזדגפמקה הדהא זסא , אסזך2קשק (,(*) אהזדגמפקה =אהקז5 6םתק6 (*) אהזדגמש=קם 6066 7 = שלח דר 8 8 שָס לְאֶחָד, שֶס לַ-א פ9ן 6 שח לאפס, שם ל-א ד בלצ ל 0 0 שם ל-א 0 נ שס שח מְשיּה ל ד ומ גו 5 א ו ו ות (>) צ6א5ך6ן--₪ ,צזן|ז8 אָמר = / 9 ו וי בְשְדָה בַפָרָה ד 60 6 אז ה קויה 1 טש שבוי בְּשָדָה בַּפָרָה בִּינוּבִי פדן60אה=דון , ה6אגא6 וההדא60 6דגנספ) 2 ט וי בּשָדָה בּפָרָה לי סנ ,666 וסמדאס6 << רע -- ו =. 60 8. 34 17 דד 18 23 20 22 21 23 20 2 29 28 8 26 12 55 שָבוּר שבוי בּשְדֶה בַּתַרה הִחַתוז 5 ערה שו פּעַלה :רד שַעָה] שָעות פונְנוּת לְפַחַיוּפָה לד''(*) שפה דד "ש. פַת ת שו ו יעוידת בעיה : 2-ל ודד יעדת מהחשב ו לא-תִקוּיָה (בַמַחְשָב) מכוָנַת לְבָעִיה וולש ה:דד מִבְוָבַת לְמְהְשב מְרגרת זָתַהַלִיהָ שר המקור 8 וב מחאז , 65אג.ה6 וסמזא60 מסאזו 6% 05 632865 ,65א6 וס זא60 ש6אזז צם-סאהד5 66אגאם זדאז אא 008 8 מסך5גא 6% טשו8גאז61זס ב א סשדאםש ןא08-אם ובהא א 1 ספזא65-08]5דטקא60 6 א | דאשסאםק6ס-6₪ דטקס6 6 | סםזא5ןאס-6אַט0ם 06מק = א | זאפסאפקפסאן-ק6 דשא 60 65 סא | 0שזא6ז[54-05ו8ַה5ס , 6065אה)| סשזא08[6-א6 דטקאס6 6 ךאססאססק 6ס- א מ זטק 604 6 0סדאפזאה-06500₪6אק 6 ]| ך65הז , 6066א)| ד6םנאס 56 א 500865 5 מא 6 , 66 הט6אג | מפדטקא 60 א ץצ 08 55ב 65 א | 6אז ו ההק 6 ס60105 (צ) סאטס (>) אסזזגמהסקה =ן צ|אס סאג =ז ,ס6אם ובע עס 8 מ 6 8 % 25 וק ורש ר שרטָרְת שרטרת הדפסה חליפה = כו בד דרת שתוף צתז ווחל ד- -69- 8 , ד 506% (צ) 5דגא6ד 6 60 אזגתס אן68 זאזפק ם |6648אתה 6ק6זדאן 6 6-5מזז (צ) זאגוק ,(צץ) 086ז7ַ6-5אס -70- 1 / ל ז 1 %= א דו-מרירי, חָא מק -מרירי: >.. : מסאט55אפד ו פָּא דֶמָבִי (אסזז068|) 5708266 צההההקאפד | 6 ד פא מַגָנָטִי 6זזשא6גא 6זדגד5 ,|6561 6זַד6א6גא / 5 מ וַתִפָה' אס ד 06 ) / 7 8 חָא (מְלָה) תואז אס0זז06| ספד6>זהאק / 2 ך מָא מִפָרַע ס56ה6זז59 צן|ן|אזזדסגס , |ן65 ס=מהטדפ5זס / 66 ד פָא נַבְרַר לְמְחָצָה 60ד56%66 צ||גזדפאס דג 8 תָּא סָ"ִבִּית (אַחַת) ₪ ,)660 66מהד5 ) , 5 ך הַתָּא הַנַּבָרַר 6 סשאז56166 | 17 8 פָּאוז וְהַמְסָבָה) , )650 66 הד מְאִיתוּת צזןז|וז8זזגקחה6 | פָּגוְבָה ר'? אות תֶאובָה | 3 דיה מִגְבָטי הָפִיה 56 סש6ךץזַך5א6א 68518|6ע6ם 4 פיה מַגְבָטִי לא-הָפִיה 5 ס16ַ67א6א 85/605[8/5ן | 7ן 8% תַהלִיה רְוְּרְסִיבִי 5 = /שן₪660857 | ן 1 ם תו 6 | 14 םס הו בְּשָול 8=ך86ה3) 68808 , 55ד6 636 086א6ז | | 5 ס ו בש+4ל גו 68 086א6ז א8106 3 םס ו בַּפָרָה 6 |האסן ד6אט= , 55ד6המהה6 |50דאח6 6 םס פָו בַּבָרַת מַבָטִיר 68 (סמזא60 66זעסס 3 0 הו בּכָרַת המרת 68 |0דא60 א5510זא5אגמד 7 2 21 8 20 9 26 22 12 265 16 21 27 29 10 8 -2 7 ₪ ש. | תו חָלוִף הו חְלוף גופז 2 בָ הו חְלף הזצר ו חָקוף לא-נועל הו חלו תוּצִיא הו חָלף נועל 8פו פתוב ₪2 - או מְחָוִיר הו הפו מְחִיפָה הו מיחד יןד הו מְסַדּר ו הו מָפָרִיד 4 = תו סרק - :ד תָו עַמוּדָה (מִדְשַה) מ לד 8 ורד ד הו רות כו ו שוּרָה ד ה ואס הוח הו פָּדום הַבָיָר (חדשה) ודהדד ו או יי 4 6 660 - 68ד6א8ג63 6 6 65גי 1 668 זתז53 6אז , 8מד6₪2846 |הההנדנססא ,58ד526אה6 |גז5050 . (=) 08ד67=66 דגאאה= ,68ד6ג .03 ((=) פשזוןהז|סס גזגס ,58ד6גפה63 6אך ד 5500 א דגא 4 אחסזד 0 ּ - "*" 6 - = 6868 אהזדה 3 2 46 1 60 9 43 דד 8 10 12 14 11 13 20 350 תחו+ם החיוקה ה פּחדוּבָה תונבָעַת -72- אמא א*8)06 אמא סחסא אמא 6005 אמא 06ן; אמא 56080 אמא סןשן; 6 דטפזטם ,ם|האז 6אזדזסוק בו 6גך (₪|ז: -0) ין₪ םגו ו בכ א4זאצ5 אסזזא?ן|ואזזזאןז אזהמספ = 6אג אם דאז גא 66אאפדאז גא מעזזא6=צ6אק 65אאא זאז א צחג דאס אם ו|קקט5 66א אפ דא גא סט 6008667 סאזדטסח , ש6אהאשזאזהאא סם |ע563₪55 66אאגאפדאזגא (צ) 5?ז|אזזזאן אסןדאד5 6א1ה6אטק אסזזהז5 6א51א55 , אסזזהד5 6אזסג5ם המר 22 56 55 26 56 57 48 42 26 2 50 50 56 29 17 58 28 ו תִירֶה] פִּירַת סִימְנִים הרחז פְּכוּדָה מְכוּנות וְשְוּשִים שָל מִצְעִי בְתוְנִים תּבָז תּבָז הָלוגִיפָה ו הכנה, הכניות דוך ד 7+ והסו : צִיּד תרות אוט ומָטי תָּבְנוּת בְדְעִיר(-תּבָנָיות) פּבָנוּת מְרְבַּב ו יוה גר'; שְפַת תְּבָנוּת תכנית אבהוז דג יש ר . 48 ת אֶט ו-ף כ פָּבְנִית אֶךְ וז = הִּבָּנִית בָדיס ד נב הק ה פַּכַנִית בַּפָּרה דוו 7 תּבְנִית הַגָהה 7 חדד תִּבְנית הדמיה, תְּכָנית סיתולציה דרי ידד ו קול . ור 65168 אס דסאט; ‏ וד 6 סזדהאסדטג ,6אזאאגהססהס 6נדגאסזט) = 6 וו ה6 0 חק ז ד וטו % 57 22 259 40 5 6 2 12 9 28 11 27 2 הפקה (,8כנית פמליטה) ר': הִּכַנית נדדד (ל 2% לו ד 7 פכניה הפעלה דוי הידד תּבנית ד האכנית הטאהה ?חוד - דוה דד הכנית הקט ד -. ד וריה הֶחָלִיץ 7 אית יעד דוו - תּבבִית לרְתז פָּנורי הּבדית תארב יש ד ב 4 4). > סוי מהָדּרת, מהדר (הָבָנִית) מְחולַלת הָּבָנִית ד 1. כך4 בְנִיה 8בבית 5 מִיוּך בן בו ער ברד עצסב מפרשת .- ד : דש ₪ 3 חנעת מאליה 1-- והש הד 3% ו 45 נַתִיחַה 4 ד סִימולְצִיה, פכנית 4 בו 7 הדתיה 17 ג תו אםד5צ5 6אז[דגאתסקסם פלט אה6%ססחק מסזזאסא ,אגה6סאס 6אןהסדזז אסא אהמ6סקק זטקאן קההזד5ז800 אה8008ק ד08066 א06הס 0א6500א86 00% ד0ס53קאא5 608 ,55068.0 6אז|זקאס6 דהא , אהה6סאק 6אזדגהפא66 50688 6אזז500 אג0065קק 66המד אהמ6ההק 66ההד סעזדםהקתפזאן אק 665850ןזקז-:561 אאמ6סקק 6וןהגזה6|06 אא5068ק 6% דפסא-ז05ק א506%ק הסדה וטמז5 א0684פק צהגההז| =אזדטסם דטסדטס , אג68ס8ק דטקזטם אגמ6סחק סטדט6סא5 ,אג68סמק צח50זע65קט5 פמךםהאקחהםדאן , אגהמס6סהק סצזזסשהקהפזאן ד ₪680 , אההססתק 6אזזגמםא65 סמ6גח =אזדטסת זטסאן ,אגמס6סאק דעקאן 6 > מָּרָנִית שרות 0 צ אּבְנִית תֶרְאוּם דכוט חָכָנִית תִרְאוּם הַד-לְחַד 8 ג חָּבָנָיות ריט פַּכָנָה 3 ג פָכְנִיחָז 2 3 תִבְנָת הר ור כו הַעְבוּרָה ר': פַּשָר פַעַבוּרָה פָעוד 6 = הַעְפִיס 5 הַעַהק מפוּבָה פִּפְקוד ר': סְמְלִי התפְקוּדג תִּרְשִים הַפִּפְרוד תֶפְקודִי ר' תָּבָז פִפְסודִי הַהְבִּילִי יר'ו: הַצַגָה תִּהִבִּילִית, מַחשב תִּבְבִילי 6 ₪ מִוּבָה [של דִיכְרוז טבּעות] 64 א הלה - ר' הנספח קד 9 8 פִּהָנז 8 > הָָּע פָּשַר 4 - תִּקֶָר מרוּס ר'; תָּבָנִית תְּרְוּת רגיס )%( סֶיבובִית שוית אהמסהזס |ה0616) ,אגה6הזס 10616 א68הזס וגאחז דש6אטת זפג63 0( ,אהמסאזס ש0/ם זחא6 6א06618וק אה68זס פט-ז56 6זס א8106 6 אאז ו =6אאאזן ספזאזסנ-אזת 6 אא | 51106 4 9: ריפוז קסצת מונחים לפי עניינם אמפסס אמפססאם 70 ₪ שפפססאם 70 שעפעסססת 70 וו ספ הח 3 24 ב בו סמלו [המסמל נתונים] קוּדָן [האיש המקודד] קזדאי [המכשיר] + קודד [בּתכנות : פיטא תכנית בפקודות גבהוראות בשפת התכנוּת הנוהגת. החדשה = המילזן 8 ₪ע60 20 פולל גם: מפססאי וגס :| 000₪פע 20] א. סמל [המיר נתוּים שבשפה רגילה בביטויים -- בדרך-פלל אלפא-מספריים -- קבגעים, = חד-משמעלים גגלגיים] יְ 3 קודד [= 56 4] פּענַח סָמּל [הפך נתים - לשפה רגילה] / : | = - שש 3 א - צנ רות אמפססטכ עמתקתפצאתן 0 2% ו אמינעתכקתמצאך *נל" ₪ ,0008 שעפססאטם 70 אממתזסעת 70 מפססמכ ₪10 הספת אאא ( מת זע ,זשסגע מא זז אא פשסמאסתתם 5 71 זמ צם 8 [גנספאגת אסתתם 40צאמפנסאדך .8 פּעָנַח [ המכשיר] פּענַח [הדפיס על פרטיס מנגקב את תוכנו] >-. צפו [פתב-סתרים] הָצְפִּין [מפָּתב גלוּי לכתב-סתרים] 5ענח [מפתב-סתרים לכתב גלגּי] טָעוּת [פל סטייה שהיא מן הנכון] שבּּש [טעוּת שמכונה גרמה], פַּקָלָה שגה [טעגּת בידי אדם] נְתוּנִים שגגים טָעת שִיִטְתָיית טָעיוּת מִקְרָאי טָעּת מִקָרִית 3פק 3חיבה חיול? + מַדְפּסַת קסרוגרפית :דל ש בי ב 4 4 ש. 5 שורה עליזנה - - )2-+-= =5וטס 6אזד1אא % %% הפזאזאק 6[הק;ה06הסא א אב 6 | 6066-צץ %0 דהאמס= אס1ד6טמד5א] 655מססא 2680 שָפָּס מִבְנָה צָו חַסַר תעַז תצב האפס -- ארקל אזת פַּקָט אפס אזת פלש אפס .קד קל ד תצב הָאַבָּס הַשָרַת אפסים, העלאת אפסים = בזי ה בי ב מס אצדור אסזזזסא%60 75%0 זטפזטסם 76580 .5% דטסקזעטס 7680 =דאז5 7680 אס5 ;0 7680 (צ) ||2680-1 (>,ץצ) 750156 %6 10 2 16 10 26 16 07 07 16 8 6 546 5 סל צו סרק אסנד6טהדפאז פדפגא - שזמַר 6 הסדא 65 מַשֶבָל ז6ךםא | סובָס גִּלַפָּל ודִסְפָה סד 6דא] 56ז0 סאג שפהא - מָפָה סא אדָה מִצֶּה הדסא6 | סחסו הזחָס תָפָּה אמגא סהסא ‏ ְבָרוז טַבָּות כָפִי תְצִים, תַחְפָ -.. 06 1560א63ה0 סהסא 80 8 מש תִפָה 58100ק סהסא משָּ תִפָה (*) פאנד סאסא | אזר הָעַבּוד 6 6 9 אוזו הָעְבּוּד 8 6 בְר'ז הָעְבּצד, תַחְסַז -.. ד 0 אזר הָעְבּוד ד 6אזאמסא יְ 2 ל לכש (מד -0) מַךָ וז יי מִחזלל תערכת ו בשיי רִיתה -כך פוּדנַכְצִיוַת תְשַתצזת רשותזת שזנות-ארֶת בּפַל אִנָלוגִית וי ידג בַּשִיטַת דַקְדּה מסמנת סרט ח ד בורו +4 תְִרֶ בריס מק 2- כי ציי " בַּרְסִיס מְחִדֶק אַרְפָה בְּפעל, ארסה למתעשה -1 5 ב ה 2 3 כול צברזז נדיח, תהסז ... - = 1+- -ב-> 6-87- ךא אסזדש6אט= 5 ₪ 1מגצ אםזפצ5 56080 הד6אם 6-1 8 זמ צ דזאט 18 |קזד וטא ם ופא זה צ אסזדאזא55םהקםת דא ס0ק-= וא זחא צ 658 550ק5 = ופא ]חצ 5 6א[ד-= וא ]א צ 550 צזך06 | סצ (>) שאצסס ₪% 60 0שץזךא08-אםק-5₪65/ 6%%0 סס6ה6אטשק-66מפץ בובו (צ) צ-[]ן%58 0םם= 164 דאס אטזססא א61א%1 מססאת א61אז/ =סאז א61אז הדחהאם הטדחזצ 5 165 0צ 5 = דג וסצ 38 546 וד 25 23 38 19 48 46 5 5 20 24 10 גג 12 26 9 פַּלָה תזנדית צו בהָפִיצָה לא-מְתָנה כו . ספיצה לא-חְתָנִית צו ספיצה לא-מְתנה -- ד 2 שו כו צו הפיצה קא-מְתֶנה אזה פלט לא-מפרע של אחד לש ור מ ו כ אוזת תגובה לא-תפרע : - בג אות הּגובה לא-תפרע 2 ד ה אזת בָּקָט קא-מְפַרָע שַל אֶפָס בְּבְרוז אִישָה אַ דברזז אֶקְראי, תהסז ... - ד חל 5 5 אחוד ה סלוד פִּסִיעָה אֶחַָת מַחַרצת (שָל) ביְחִיד פסה נתונה (קלקדוד) יבד - - %% פרס הד ל וע לא בתז דִתִיתָה התיר (לולאה) '. דד אַהַראִית, מהסז ..., בדרי 7 )==-)5= (>) אסזדאמאספסקם צהגאט 58אהאד וסהזא0ס6 וגאסזדז סאססאט אס1זד6טאזדפאןז סאטנ אאסזזזסאסש6אט אסזדס6טאדפא] פאטנ אאסזדנסאססאט (>) אסזד6טאזפא] מםת5אהאד ‏ אאסנזזסאסס6אט אס = אססאט דשסדטם סאס סםאמטז5זסאט .56% 55508556 סםההטד5זסאט 66 455008855 סם8מטד5[סאט +ג56% דטספדטס 7580 סםההטז5זסאט 5 ₪= 65518 066 ץצ אהסת1אט אסזאט הסאטק זאט 5 = ס6אאז15ס-זזאט 6אאדם זזאט אסזד 6טמד5א] ס1-16ססאאט (צ) א6%.סאט (*,צ) ד6פ5אט סאד 560טאט (צ) סאז אאט ככ 49 48 48 50 51 3 5 3 46 51 9 |33 15 0 0 ו ל - ב רא 2 ב 5 ש ש ( ו כבי ‏ שי (= צ שַ ' ₪ ₪ <ו 0 4 4 פיז צי 2 שי ₪ שה << כי - 42-42 כעי .. פצו יס 8 בַּבָרָת תִּתְסְרֶת שי + חִיבַת מְשָהָה .- היד מְשְהָה ו בי ב 4 ש. ם.. רְפּוים - 4 4 שי בו שי כיי בודה 2 33 = ב [ נו עויי |-- | =" בו לִים 7בסיס . -54 %₪ טס טעדת מכטיתה, טעגת סטיתה ד *:.. = - = ור אפִיס-אב 5 5 שבלת יאְמַת" כ בל דְבָרוז שָפִּי שַבָּות לָסָ"בִּית, מַהֶסָז . תִחִבָּר דו-הְלט תַחַפָּר הוּ-תָקָט שגרת שפי רתות -83- 6 (צ) א8ס"5אגאד (ץ) שד פאגאד הפדג ופא אד א80088ק 6אזדא פאגאד (ץ) שדאמפד1ופ5אגאז אסזדאףסד1 ופא אד ד 6 וספזא60 א515510אג אד (ט) ד5:1אאאד זזאט צג 08 זפסקפאגאד זזאט זאספפ5אהפז אסזז688פזא] |א0ז670קגאד בו (ט) 16688אד 6 סא הד6אם |-6 וקחד (>) דא6א6 60 סטמז (ץ) שדא6אטאד סח אסזזא6אטמד אאטפז ד הזטמד 6 =סהתטדגםת-6א1א- צדאם אד 6 ז68-81ק-6086-₪אד םסא דטפא1-סאד 8 ד50 דטפאז-סאד ם=אדעטסאה0ט5 ה שטם | סאד 27 07 350 50 25 26 22 9 9 277 28 41 36 13 20 29 48 3 נש .4 מִידַת ב ְבָל ב כו לְבָּה בְתַז ראשית וצִיר הַ 4 תַז) מְנַת הַגְּמַבִּים [היחס שביז הצחז בַתַחָשַב לביז הותז בּתערכת הנחקרה ] פּסִיעת הערוצים ו שש (רש ומַה) נַגְררְת סזפ סָרֶט אז6ז אס ד ל גת 56405 ד אד ה6דזת א6גמד 00 מם וגאד סאף 6א1)זגאד ‏ 9 (צ) 5698186א4אד קוא . - ד-רְח9 מִעַרְכַת-רחַס . -- כ . שיד הט וחד [ת"ר: מְסזפִיס] הצק :גה הפרשית טרנרית 20 ₪ לכ כ בנית גדיסה ₪ ד וכנית בדיקה 4 = אה .= לי בְכַרזז שָבְבָה חַפָה, תִחְפַז ... 5ב 'ב+ -6-81 ד 60 דש6אגד אסזד100%4א60 ד66מגד א ד65מהד 6 ך6ס6מגד א5אד 6 וסד אםד5צ5 6א578065551 שד (אסזז06|) 0865ד5 צהגמסקאסד זאםאם א60 5אשד אאזואסד +צהגאמסד אסזדהזא5555ת5ה והדאשום 6א1 צהגא מסד א80684ק ד5שד פאזזטסח זפסשד = את= אזחד 6 םאטדגםם-6א1א-צדאזחד הפסא דטקא6-1=מחד 50 דטקא56-1 החד =אזדטספפט5 שץש ן םםמחד ס 406 65 מחד דאש א ₪ ₪ 0 65 מהד טס טס אהד 6 סחזד =0] דאאז5א60 שאזד 34 34 55 16 דן 17 דד 19 11 15 25 9 צָו חָפּוש נטַבְלָה) הָדְפִּיס סְכוּמִים הדוס טוּרים 8ו עפודה (חַדשה) 2 - - בדד+ לת אוית עצר -₪. י'כ סרט בַּהּרַת כָדוּם הָצּיר 2 ב טַבּעַח סָרֶט ו מ בו נטי) 2 4 = ₪ 4 ב = או ₪0 צו |) 8 זגסס=‎ 6 6% סם66‎ )*( הסאטס 8 מ ד |" ד קפא ד " "ו 7 . מַצַב תִגֶָב 4 סיתטרי א בי | חיש ב יי = /. ו א | ה תרות הש 4 יְחִידָת בּּרָה הַבָּפִית 3 פכיו= ל לגי | עָבּוּד סִינַבָּרנִי החביר 6-79- 550 ד6א6א צ 0 16 66 16% מדשאמצ5 אסז זז 6 0 צ5 (>) 1568א₪0 הא צ5 16 אמסא פטסאסמת6א צ5 א4זאצ5 5 6ץדךסאזאצ5 15 אא א68ז5צ5 אסזז4 1608-א60 (אשז5%5) 6 66א1א68956 ₪08אם 16זא5ז5צ5 7 11 41 מְחַסָּר צרוז סָכוּם מִבַבָבֶת מִסְבָּתָת בַּכּרַת סָכּוּם מְחַבָּר אִבַלוגִי סוּבָם מְחִבָּר צחָת סְפּוּם בכרו בקיה הַיוּפָה תזְבַעַת נוספת צתז ההצוקה מזנעת נזספת :כ ה ד -- לשל 6 / הסד0פזא] 6אזאאט 5‏ 37 0 > בי + אס דס6אטנ 6א41אע5 5 6 . %אג8008; צ507881508 -‏ - =6אאפדא זא צהגדא6אם |קקט5 14 א - 1% ד 66אהא6דא :גא צהגדא6 אש |קקט5 א 5 אסד א 46 5 דא 6 616 א | -<- ו כ 4 צ. ב ב. ב 4 +. צב.. ב. 4 גוש צִבַרזז, ₪1 תחַסז > - בוה אזז (החסנה) -:ד- 6-77- 5 6זדאז5 זפסד 6זד,ד5 [ םע --.דטז ד םת ע- ,80011.1 :ת82םת662] 61558נדגד5 (>) אסזדגאפסם קפז5-צ5767-8 6 תמססא 60קק6ז5 ב ו 5708266 )*( 50066 68% 570826565 5708066 5 אסזזד6 זדסאק 570866 5 ד 5708266 ב וו (צ) 57085 אד 60 ףה 065הק 50מ0ד5 א ז[50א 6[ךַז6א6%א 6א[צסא 6א51ע 570865 אזגס 6זַד5א6.₪ צההאס1דאז5 6א51ע 570855 6 (>) אסזדאהםקם 6א0א57 אשזא1אק 05 צד5 שאז ד :וי 3: 57 26 5 40 ו * שו - אוו -6-76 שפח הַפָּכזר 5 500066 רְוַח בר 1 פ / מִמְמָּח אג5 כ 8 מְיְחָד )תה 5אז5050 12 םס - עד נְָתוּדִים לָטָוש מְיְחָד 86 גדזגס 6זדגאסדטא 1560 506618 18 א | עָבּוּד נְתוּבִים לוש מְיְחָד 6 גזגס 1560 59561 8 ְִיָה מִחָלְטָ 6 500018160 290 ₪ = מעִיבָה תִּחַלְטֶת 6 590116 29 4 הִתִיר כזרְבִּיבָטזה בַּדורִי 0 60ז58הת 5‏ 6% שָבּאו מְרוגִיס ז טג" 8908016 5 > מַקָב הסאטק ז0ק5 20 נָפָבִי כָדוּם 5 500608566 | יְחַס הַרְבּוּעָיות דגא 5004858655 דְברוז בּאִי"ר [נכנס אחרזז יוצא ראשזז], מַהֶסז ... וז 52 מְסַגּז ראה מפזאזסק א6גד5 - צוּרה תְּבָנִית וי סאגסאאדפ ‏ בו ב אלְאול אזת, הַשָבָאֶת אזת הורְאֶה [ְבּשפה עילית ] +77 בּכּרָת סֶטַטִית : 0 - טעצת סטטית - פּסְבְצָיותָטָר תְתִיר בָּלוּחַ פּפזת אֶי-רְצִיפוּת, פָּבזת מִנַת הְתַבִים תְאֶטָה -6-75 אסזדג8סקס 5ט0פאגד 51 8 זאפדסק 6א6-6051א51 16 >אא0661-סטס אאט 60 5 5180 (>) 6א6001 95866 אמט .60 6 51806 (*) אסנזזגאפקם ד6-500 5186 א10ז68קס ק6ד6-5 |5186 51 5.28 )*( אםדסאסזזאפזסק 6א[]0 |5550 םקצז-5.8 65 אאז | 9.105 9.0956 015005 566 שאנז-90% סק ד0ה55 גא5 506 8סזה6םזא] ספד1א1 ) ד505 , הפדזאז | ד50 [ש4אס5גה:. 9ע02] 86אד-50 5 דא אס 60 שדגד5-ס1 50 (*) םא צג 0 16ַא50 (צ) ז50% ₪ א064הק 6אזד08ס5 (>) משדטקא60 500865 5 1 51 25 53 6 664 59 7 57 5ד 70 8 5 >1 40 ₪ -74- סְכוס מֶפָהִי אט5 5צ60ס 51‏ 15 סֶ"בִּית סִימָז : זנפ א6ז5 21 6 הופֶהּ-סִימָז 8ש6אאה6 א516 27 0 - סְפָרַת טִימָּז זז6זם א 516‏ 20 ₪ = מְקזם הַסִיתָז אסזזז5סק א 516‏ 19 ₪ הוּפֶבָ-סִימְז א6ז5 27 ₪ | אות [ל"ז, מ"ר: אדתזת] 6אא6ז 5‏ 43 6 פּסִיעות הֶתִיבְ 6אגד5זס .אא516 41 ₪ | לול אזת, הַשָבַאַת אזת (>) אסזדג5ז)אאהסא אא 516‏ 85 6 > חש אזת אסזזא 6066 אא6זפ 46 6 > מִרְמָב הָמִיבַגֶּ 8 >אא516 2 גֶלְאול אזת, הַפמָנא [=ן 4 4 אסזזדגאחס-5א.אד .גא516 מַשבָל 5 מַרִיפְמְטִיפָה שֶל סְפָרוּת בָחְֶשָבות, 6זדשאהדןאא ד161ם זאַ6:תזַא516 אַרִיתַתטִיקה של סְפָרזת מִשָמָע ות יזת / ב -" סְפַרזת בָחָשָבות, סְפָרזת מְשָמָע וּחָיות 5 זאג6ז"1א 510‏ ספרזת נָחְשָבות, סְפַרוּת מְשָעָע ורות (>) 16086₪5: זאא6ז=1א160 ו ד סיתולציה, הדתיה . ו הנצדצד סית4צלטזר ל 4 הַּבְנָית סיתצלציה, הכנית הדתיה 2 . -:7 לח מִחְשָב סִיתוּלְטָנִי, מִמְשָב בּז-בְמִבִּי דר צַבּודָה סִיתוק כ "/ שי בו 3 1 [טן ב 4-4 - כן ב- ו גב 42 + - כ 58 וי | א מל פעלה טורית ד 0 תַבְנִית שָרות שת ושי 4ת בַת הַשָמוּשְיוּת נצִיל7 אר = + וו חָלוף הצר 8 3 אס זה םק | ]568 חק 55/1665 צזז 556058 סנזדגח צזז |[1658ע552 = = )60/1658 5 דא 558₪%0 (>) 68708שזא] סעג55 חהסן הזד שא סעצ555 8 55/0 557 )%( 5-6 סט-ז56 א684.]ם פט-זַ55 ס6אזדך סט-ד56 הםדםוסןדא6דסק 680 כ6=0סגח53 (=) אסזזההסשקהם םאסהז5 אם-:535 דם5 ד 6 א1-זת531 6 זעס-זת531 8 ד 53916 8 9 8 ש6א1זַ5391-7 (צ) ם הזעחה5. סםם= 5צגאסס51 הַפָּא הַנַּבַרר בי ב יָחַס הַבַּרִירה = ב ב מעינה מְלָּא! הו ל 6 לולאה מְתִחַדּשת .ג א 2 תכבית מִתְבעַת מטאקיף סֶמַנַטִיפָה ל אזת חִיעָה, אזת הְרִיאֶה לְפוּף חִישָה, לְפּוּח כִּרִיאָה הַמְבת בָרִיאָה ב ו 4 (=1) הו תפרריד מו טר א!גר (בַּהּרת) הַפדרה 2 = 2 2 א מִחַבָּר סִפָרְחִי טורי, מְחַבָּר שָלֶס טוּרִי מְחַסָּר סְפַרְתִי טוּרִי, מִחִפָר שָלָם טורי -- מִחַבָּר מִגִּבָּל טורי, חָצִי-מְחִבָּר טורי מְחַפָּר מְִגבַּל טוךי, חַצִי-מְחִפַר טוּרִי / (ט) ז0ם 58 440 א 6% ספז0 58 35 ז | סנדגא אסזד60 58 37 ד המזדזאם דז16ס שטזד6ם 58 38 שי / 007 6אזזדש5פא 5 58 54 א - "+ 00%תק 0ם10058אז-= 58 - 42 א - 5 אא 7 4 0 > אא510 56856 6 ז 6ז פאז 56856 5 ז. אסנזאד5 6א58%51 האנזאפ5 הגהש 6אנדגהג 507 (צ) 0 2 56 0אדא60 0 - :ב סג 8-3 בת זר נש 2 שג -ד) | | | 1 ן [ / | יְחִידַת בָּפַל בּמִּכְדָּס אוַרֶם הַפָּלום מַכַשיר תירה, אירז = - + מ צתז הנדסה תקצב 2 -דגצד % :ד מחצזר הפצש מפתה הפצש == 5 %%%%% 6 וקו 5 ד םדאן 6אזדההטדה5 (ץ) 5 564 564. ₪=>5 8 58 ד 6א1 56 אא 5 ס=אןזז 6אן[ַ5םםא61אם סם ג56350 65א אדא זא סם 56350 שא ס6אהגא6דא]זהא סש ס05 56 ו כ 550670 6% = צסםא 56673 =א:דטסתהט5 סטסאסא 566080 5 צה סא 5560 אס 5 אס ד556 (צ) אס1ז566 08 6 5556 )>( 21 48 22 23 26 23 5 41 13 28 10 31 56 07 47 16 14 13 15 311 20 =-0= דִּקָה [ וקא: אֶחָדר ] מַחָבִיר רְשום וַתַגָנְטִי) חוצר למוצא 6 8185-ס0ז-אאטד6ם מזנה הפיה בה בב פּהָלִיה תְגבטִי הָכִיה ערגש מתחצש צ 4 אֶלִילָה 5 - הַחָדִיר (לָקָדת ות" ) טָוּת (תְּעָול עול [הפזעל: עַאַל ] הח+וקה שגרתית ב טור פִּסִיעַת הָשוּרים א. מהלה [פגוז: תהלך מיוז, . מהלר עַריכה, מהלר שָליפה] 3 רִיצָה [פגוז: ריצת ניסוי, ריצת ייצור] משָה בַּאמ שלב בְּאַוע צְכָרוז בַאִי"ר [נכנס אחרזז יזצא ראש"ז], תִחְסַן (צ) 1676א8ז5₪6 אמטד5 8 ,6א5600801א 0-815ז-אאטד6א 6 " 606א85א5-פ0-5ז-אהטז6ק :5 25/68 518 5 0 5 ₪ ך67א6 = 8 1 5 מםע= ₪ (>) א6האד הסצ וסעם 5 סאזא6ק (צ) שז1אאםם 8 6א1סאטסם =ת0- (6א1 ) סאטסא ש6אז 5 :5 ס=אזדטסם 66אגאזאזגא סאזזטסת [=קאז ג 05) אסם ה6דזק אסא אטח אסזדאאטס אטא = אטם . (=) הסדג ‏ 0א%ע466 6אזאאעם 7 22 19 8 10 10 21 13 21 17 5 2 (=) 8סדגאס-68ק5ה צו חַבָרזת ּ: אסזזסטהד5א] אסזזזזםקם6ג ‏ 11 5 מְעִיבָה חזורת 6 מססטצזזזזםקםפא ‏ 39 1 פָעדָה נָשָנִית אסזזגמםקס סט[זזזםקם5א ‏ [5 א 2% יְצוג נָתוְּבִים אזגס =0 אחנדגזא8666ק6א 5 מַעִפְקֶת 50008 32 ץצ מעפְקֶת ה6אטס 6א800061ק5א 32 צ מִּחִדר אטחסם נָבְדה תְהְצָר זאזסק אטמםה ‏ 51 א ל (צ) 42558₪%5 - 41 א % תְלֶה שתורה 0 45558060 43 4 2 שם לאפס, שַם לְ-א (ץ) ז8556 19 ם הח . | אבָז תזצא = 6567 555 א הפק שם לָאפַס 86 656 220 ₪ הו טט לי בלש שָם לָ-א (צ) א ... סז זם5ם 50 פ | בַּלרָת לפי תזדולוס אע 6% ס=סטסז₪65 22 ₪ << אה .ו . טָעות (של) אִי-הַפרָדָה 8 אסםזדטו550ה 33 6 -*ל : 7 :ז- ד 4 את - . מִיר כקזאורְדִינט! ו ₪ דאס דאם דסץ 6אזצ |550 ₪ אסזדהאטס 45500855 זההזפםה זאזסק ךדַאאז657 ד 65 =8סםם הליה רְהורְִיבִי 5 שם/שע5560051 פָּבָבִית אֶרְאוז א0זדגה8ק0 6קגד-60ה 5 יפור בּפְרָת יור ליל ו קוד תֶרָי בבר וד מתחדש; תתסז ... .- 7 7 א ₪ סג (ט) 556 ה 5 9 בי 1 ב דפס קריאה ,7 :. 5% אזת בָּלָט שָל אֶחָד, מְפְרָע עַל-יְדִי ברְיאה דִבְתִיבָה יק יר 2 ד ראש קריאה וַכַתִיבַה .:.- +ל ל כדף ראש קריאה כ ה בַּצְתז מתשי, הַדִתִיה בְּרְתַז ממשרי 5 =מר -דג:+ 5 - 54 דטפזטס 60 6 6 6.0 5% דטסדטם ס6אם סם5ה8הטדפזס 6זזַמא-₪5.0 סגפה ש=זזחא / 860 0ג5ה 540186 6 גוס 650186 אסזדגד5 6א6501% א6אחז 8540186 "שאזד םה" 009 שאזדך א6ם 5דטסאז שאזד 65% אסזדגאפפם מאזד 6 5 זטס שאנז אםה אסזז טאז5 מאנז .85% 6ןאמסא מאנז .אס 600 856080 ₪580 זטסצא ו 656080 א 556080 אסזז4ה6םדאז םה ט6א.ד66ק אסזדסאט; ג 05 אסזדזא:-סכ ₪560851%5 26 23 7 23 10 33 21 13 = 20 13 40 7 2 |00 46 רשום (מַגְנָטִי) חזצר לָאזְצָא צכהוז לקריאהי בלבד, מהסד ג.. זי בכ א הופוי - ₪ רשדם (מגנטי) חזצר לאפס (לַא-הְטָבָי) ו ל ו = רשום (מגנטי) חזצר קָאִפַס כָטַבִּי תג . -- בדרש כו דיס מִפָחָת יטרג לפי בָּסִּיס הנָּקְדּה, נכדּת הבסיס שא ד - 2 יצוג לְפִי בַּסִיס וְכָרזז ִּיאָה אַהַּרְאִית, מַסְסַז +..+ צפרזז אַכְרַאי, מַחסז ... וי ב בד 3 אקְרַאי 5ם5אהחד האזסגת 0 5 ו / 3% - אזפא 7 ₪ - 1 . 9 דא6אם וקאס6 אנסאם : ?1 דאש = וח 60- פאס-5טא זא-אז סג = אסזדגזסא אזסאת ‏ זאזסםץק אזסאת 1 . -< (=) 5605 א]סגא 5 5 . 2" 5 מססאג. הכ . 1 -65- 6 % 1 0 ו אכ 2% אכ אל שיו אסזדא1=16 אטס + שס מְשִפָה אגא 15160 אטס | ו אזאהטס מַלְפָּה לַבוַבָטִים אסזז5זדאאטס % יְחִידַת בָּפַל פּרְבּוּלָית ופד גוו 5002855-ה6דההטס צו מַשְהַה של פורֶץ =אז| צא חס ?דחהטס ל דַּתוי-צו אפם; אסזז60טמד5א0051-1 . 1 לבוז פישָה תְּהִירָה, תִספַז ..., 56 66555-א0016% הּבָּרזז מָהִיר, מִחֶסז +++ | מנה זאד ד+ד 20 29 8 12 16 49 21 שָפָת פָּרְנות ו שיטות פֶּרְנַוּת סְכָוּס אָמוח וָשוּשִיס שָל מַצָעִי הכונזת נחונים הא (מצה) תורגז, אַתַר תואז = *- - ש"ל, שה - בָּדִיבָה ,-שן - צמז בָּדִיהָה ₪ .: 1 הנחיה ה ל ָּוי-צ! סַדרַת אַבְרָאי-לְכָאורָה | צפק : רְשום מִגָבַטִי) אל רחב דפק לא-חזזר לְאֶפָס רְש4ם (מִאָבָטִי) של רחָב דִפֶק הזצר לְאֶפֶס 6-64- מֶסו (*) אסזד6טפד5א1ז-56000 רל - (>) 088= אסזד6טמדפ5א56000-1ת ‏ 16 7 6 מססאגא-55000ק - 4 8 8 64 - + 6 ( ל<אא) 7 בו 06 (88) אדסזא-56 וק | ו סט 1 6 זאא. ל 22 ] ו | ג וז + 2 נ י, 52 ב ו ל -6-63 הַּחַדוּהָה תזנעת ו ב דְתִז תִחַדוּכָה תּונְעַת תזט הדפסה ‏ 7 22 0 לש ל אש 14 נ]שא תּו-הַדְפּסה, נזשא 8ו - = : דד ג . הַדִּיס סָכאלִים עַבּוד בַּדִיפָיות לוח חְבּורִים , שָפה יעצדת בְּעִיה, שפה מְּבְוְּנַת לְבעיה דד : - בדד דד נובדל ינדד ית הַבַניזת | דני ְִּתְטֶַר פָּנִימִי, מִצַד פְּבִיתִי ה ב ב + ה' / /% % =6אאג אסדאזאא סעצ1דאסצשאק ד 66אג אפזא זו - ו חגם זאזמק ₪ ₪68 זאזאק (צ) צ אס 5 אזסד זאזאק דא זא 06 צדזאסזגק סח 68-80 ופ סאק 65 אא 5 סש דא6 64-05 ופ סאק =אזד א6 8 סאק א סםדאש1 6-0 6600 סאק ד6טססאק ס=אזז שטצזז6טססאץ (צ) א4א6סחס 6 סאק סאזז דאסשאקסופטשס אגמס סמק צאה 18 | 4 הסאק אד סאק גח סאק ז = פצזז51א55-א א סק בוו 0 6 סד ג.ג6 סאק 6% סםאו ה א סק = וו 6 סאק 12 +2 6 55 ד 3 3 16 2 15 טּ 2 20 20 64 2 הוור מִּאֶאַרי"ות במ רְשוּם (מִגְנַטִי) חִזַצֶר לְאֶפָס רוס המַאְבָטִי) חוּדֶר לָאֶפָס מַעַרְכֶת רְבַּת-צוצרזת מקום - יצוא לְפִי מקזם :. שי יצוג לְפִי תקזם 1 .. שי הַּבָנית נתיחה דכגי 5 דּפַּק הפרעה לאחר כּתיבה 5 = = מל יע הטבי דוי כטבּי ו טגוּת בָּשָל עַתֶס הַפּומָנְצִיוּמְטַר יְחִידַת בָּפָּל בָּסֶךְ וו אפז כָּונוז 5זטָנציומטר סזכס אבנים לצ דשה פַּרגִמְטִיקָה ו דפק הָפְרְעַה לְפַני הִרְיאֶה ה ו /" ראש קריאה תְקְדּס :יו( > ו שתל ד- דכקות הַבָנָת נַתוּנִים ספרתיים 5 : . י:די' שמר ד- פרוטר טַרזַמִי, מצד טרזמִי וחלש 1 52 3 מעז נתוז (לְשָדוּד) פקדה נתונה (לשהוד) יבד : 4 :2 -6-62 00% (>) אסזדג גוססי 6 וסקס 1550אא וסק (ק)2ה ,6א₪560801 2580-סד-אאטדשה ס=5זאג וסק אםד5צ5 16הקףסאצ וסק אםזדןפסק אסזזאזסא ‏ אאסזז051ק אסזזהזא6 655 גאסזז]5סק א 06 ממדהסא-ז05ק 56 ק015708₪ 6ז1הא-ז05ק 8 6א001| משזסשאםזזא6דסץ ₪ |קזך וטא 5>זסאסזזא6דסק 56 5567 תש דשאסזזא6דסק הסדה 6סדא] םשהא 5'משזדסק 5 6 טק 0157088 ס0ג6א-םגק 640 50א-6אק (צ) 6-57086אק אק אזגם |אז161ק :0 אסזז660 58 סאג אסזדגאגקסגק (ץ) 8655₪06ק אפךםאאהת 6567מק 5 ש=6שךדק 50 חק אס1ד6טמד5א] =ט[דק504םקק 42 21 21 8 5 59 3 2 31 9 42 44 2 22 5 8 46 סרט נַיַר =קאז סשזאאס;-א6ק שו הכיה ?; , בְּוְעִים = 6א גא חס הפק יְחִידַת בַפָרָה הֶבָּפִית זזאט וסמזאס6 )א אסהקן המסק צִיוד הָבָּפִי זאסאקןט0ם |האסהקןהפס שבָרָה הַפָּפִית 8ם;שאהחז | הסהקן השק בוש הָבַנ , דאא= זאסאגההסס דְבָרזז לאהִתָחִיק, תַחֶסָז ...> ד דאשאהאא6ק טְבָּרזז לא-בָדִיףּ, תִחסָ ...+ (*) 086ד5 דאשאגאאפק תִתִבָד דַצוּר תוַפָע זה 0560 60א06) 56גחק רפוס (מַגְבְטִי) בְּאֶפְנוּז תופעים 606 אסדד ג וטססוא 56 גוס הבְּמַז בְּמערכת הַבַּחקְרת =אזד אשד5צ5 5164+חהס 1 הלל לנטל ה טר )עניה 1 4 , 1605660080 : 4 צוָּרֶה 66 3% תחקל פּוּנְקְצָיות בְִּטָעִים הסדג5א66 אםזד6אט= הגפא 1 8650155-1זק בש 7 פְּינִים 0 80- אז ספזא1סנ-אזק סדק 8 (צ) זאג ₪ ₪60 8466צא ₪ 8 6אזדדס ₪ 06-80%80/₪ 69 6א661טת דְכוּר חָלְסִי אזת פלט חלְקי תפרע של אחד קנ צ:% - בע . לד אזת תגובה חלְקי מפרע :ורד" לוב יק וצ אזת תגובה הלכי מפרע ב ו ב:ד אוה פַלָט חִלָכִי מְפָרָע שָל אַפָּס צּפָק הִבָעַ חַלְסִי צפָק קַרִיאָה חָלְִי אוח הגו4בה חלקי לא-תפרע : + לגי בוד אזת הג+בה החלקי לא-מפרע 1 - פף:. ובנ 7 חְבּוּדִים | פתיל אור 1 ל הַבָּרֶת צוּרזת אות פָלָט חִלְכִי קא-מפרע אָל 9 *:. בלאר . זי אות פָלֶט חלכי לא-תפרע של לש להני "ל מרמ 6-60- ]5% זטפזדטס 6א0 08850ד5זס וגזדתגץ ‏ 9 .0% 56% 85500855 סםההטד5זס וגזדאגץ 8 ז 5 85500855 01508850 וגזדמגץ 8 ]516 זעטקדטס 7680 סםהה0ד5זס וגזזאאץ )56 זעפזעם שאם סש8אטד5נסאט ‏ גאזדאאת |אא6ז5 86520856 ספ8אטד5נסאט גזדחגת 5 465008556 850מטד15סאט .גאזזאאת ]6 דטפזטס 75680 ספאאטד15סאט ‏ אזזאגץ 2 +האג6 אזדקגק | ₪ = 2 0 ך 56 גוס שטזאס וגזזאגץ 38. =" ס ,אסא > זדמאץ 7 ₪ן 80ג80-ה6דג? ‏ 5 יס י/ 80ה6ד[59 צן אזזהגאת ‏ 42 ז (צ) אסנזזדחא? / %- 0-0 שא ק-63ד ?. על 6 ך7 אס]ז]א85600 אמפזדג, - > דוט פלנד51א55-אהפדדאל א ₪ 568 50 ץ 1-5 ד דא 0:ה6ק 225 ט 6-59- צִפִיפוּת הַמָעַע דִבּסַת עאוד סרט ניר מו ןמק קוד סַרט ניר של :די בּדוים שורזת תָּו בָדוּם הַבִּיֶר ממְשָב סְיְתוּלְשָנִי, מַחָשָב ב -רְתִָי ְחַבּר ספרְתָי תַכְּבִּיל, ְחַָּר של מִכְבִּיל ִי תַסַבִּיל, מְַפָּר שָלָס תַבְבֶּיל ס 3% 5 ווק-ק (צ) א6גת (>) א6גס צז51אסס 6%186גת אפזא[אק שאנזז--זג-0.656 =סגך הםסגס 6 ססקגן השסגסק אסחהד הסקגק 6360 אסהחז הםקגס (>) השדטקאם 6‏ 4 | האג אפסס | .₪ |וג אס ד ז50 5 ש= ‏ = וג חס אסססג = ה | פהק 50 = אה = )ואת אסזזגת5ק0 ₪ |וגאגת ₪ ד םק 0 0 מ6דסא; את 6 ד חק הסזג ||0561 16הדשאגאגק אסחדס6אא הק זז צזןאאס 18 20 3 11 1 2 סד 8 14 8 10 2 6 16 18 ה וו ו ו ו וו 6-58- נָּויב פּזסַל [בסרט נייר] 6אזה)אעק-מפצס נָּויב עַצִּי [פכרטיס] 6אז ואט פס פְּלִישָה פס מִחַוָז אֶלִישָה 8ד6זסא1 0% פטס חָכָנית אֶרְוּז (*) אסזדגמפ>קס סגםהמפטס בצעו ופה 6 )ג וחפצס ר'בד צא ומפעם ביד4ד עצתי 6 אאס 1 36 14 26 5 -57- = אֶחגד (*) אסזדגאםק0 ₪56 08 53 6 2 אנ "או", אנט אחוד 6ז098-6 63 6 אחוד י אסזז653לם 08 53 0 צו [תונח פללי] (*) 08068 9 4 9 סִדָר (צ) משסאס ‏ 40 : 0 בזד פעְוה (>) 6005 08088 4-20 : ִבַנה הַצִּו (*) שפשד6טחד5 אמסאם 17 1 נְטַבָּה אֶל הַפַּדֶר (א! תְמְּו) 56 080681866 41 =" אר וז נֶתוּבִים וסְפַרְתְיִים) אזגס 05 אסזזה5זאאס6מם פ תזצָא (מצזו א | מְחוץ כקָטַוָה 56 05 זעה 12 8 דְתָז לא-מֶנְצָל פוזד 5580166 05 זטס 40 א יר (צ) זטפדטם 12 " . -...-5לט[ש'תן [פצזד6םנסא] זטקדטס ג1 : לט [התהליר ]ו לט [ החור הנפלט ] [=זזאגז85ט50] זטסדטם 10 = 2 ער הַפלֶט א6אג זטקזטם 45 8 : הַבָּלָט 6% דטקדטם ‏ 45 א ית הַפַפָה (וּפָָנִית בָּלִיטָה) אגחססהק דטקדטם 11 א > ָּבָנִית הַבְבָה (וּמָבָנִית בְלִישָה) =אזזטסא דטקזטס 11 א א0ז550 דטקזטם 45 8 - = אז זעסדטס ‏ 43 < זזאע זטקזטס ‏ 42 ק (*) צד61ת6 מסטס ‏ 12 8 2 - 7 2% . הַּבָנִית הרגום חַד-לָחַד הּכנית הרגום הד-לחד דוי . 0% יחס האותזת אחד לאפס סי כ מבנה צ! חַד-מעני, כ הר דּוּ-מְעָנִי, ...-מעני מַשָלִים לָאֶחָד (ב)דלת פתוחה אופרנר אחז חָט ויב צתז שגגות ו הכנית הפעלה, מערכת הפעלה ו ו ל =נצ טַבָנִיכזַת וְאִמְצְעִים לְהַפע לה 2 ו :דש פַּעַלָה מווג כזד פעלות 1 ָדָה הַפּעלָה מָשָה הַפָּעַלָה מִאְבָּר פע לות דְהּי ָּוִים אוַפְּטִי, דהת"א ידוד מְמעָט וְשְהָה הידד מִמְּעַט מְשָהֶה צו עַצִירָה מְתְנָה אלתנט "א!", אנט אחוד 2 0 צצפוון -56-ם (=) 55588)58 6א0-0ז-6א0 אשזא ו5א מז 6א0-0ז-5א0 0נדאא 2580 סד שאס אסזד6טאד5א] 008555 א ,... ,סו ,סאס זאאחם; דאם אס 6087 5שאם 7 אפסם אס]ז0)אזפ5א]-0מ6גא :555 שאזזט0ה8ט50 אפקם סא4א%א6קס 6 =שךאאפקם 5 ןשס 6א[דאמסקם אפזצ5 6א[זגאםקםס 5 ספא 10065ַאה6שז 6אזזַ68ק0 אסזדאחסקהם 6 אסנזדגאסקם זפג; אסזדאהסקםס 6 אסנדאאפקס 8 קאה |גאס1דתפקם אסזז]א56006 מםד0 64 |64זזקס (=) 600186 אמטמ דקס (*) 6א1החה6סחק אטוז זקס אס1זד6טמזפאן] תסז5 וגאאסזזקס זא6ם ₪ 08 31 31 29 23 17 21 56 22 18 22 37 20 10 3 מחשב תְבְע (הַפָבָנִית) = תִחָשָב מְבַשָע והַפָרָנִית) בּרֶת אִי-דוּגָיות בַּרור בור הת ויר הבה תִבַמְַמָד וְבְרוז טַבַּעַת, מִהְסָו ... ( מִחַבָּר ִגְבּל, מָצִי-מְחַבַּר יר 4 יי ב.. - ₪: כו ב. אוח פָּלט של אֶחָד יַחַס אות פַּלט של אֶחָד לְָאֶחִד הִלְהִי צשֶ > ל לפטי 00 5-ו א 608 ד0866 אס ד 6051606 ד08066 086 6 080667 8008 ד08066 אסזזגזא8608555 וגד6ס א זדן1םגס ססם 0-6 א אס 6 00655 6-60 םס אסזדזסאם6 פאס ז6-6086-068-81א0 %פססג ז161ס-6אם אד 6המז508 ד161ס-6אס פא טס עס | שאם זטקזטס ש6אםס .516% דטספזטס 6אם דגא זטפזטסם אזזמגת סז זטסזטסם שאס מִבְָה צו מה-תצרי נָס מדריהי ,005-085 - סד ,6א0ס-05 06-70 בָּבָה צו דוּ-ְעָנִי עָס מְדְרְיהּ! +:. דגוומסת אמזד6טחד5א] 8555ססג שאם-5ש ת-א ה צְעַד-צַעַד (>) אסזדגמפקס ד6-500אם ס=זגדם5 שאם מל ה 4 .. ב ת ל טְלִילת אלתנט מרלו: הוצאה ד טָלִילָה "לא |לא", אֶלמָנֶט פָלִילַת אחוד "לא | לא", אֶלְְנְט שָלִילָת אֶוּד אחוד ִנָט שֶלילַת חפה חְתוּ חִתוהּ "לא", אֶלַתְנָטָ נלִי לה אות פָּקַט אפס אות 5לט אפס תצב הַאְפָּסָ תַפָלִים / .₪ תפר יב= מָפָה | יחי דה קבּיס רס - תחרצת ריכה תפר בלשל ירג סרית ְ ד יצורג אֶחפָרית י יבגאר וַמִפֶה) תַָּבָר מְֶרָה כל הפעהז-יר. יהידף תרש החד רה צטטי - כי = 5 -- דא6אם ₪ הסא ד08-6א אסזז588ק0 הסא (ץ) 156 או הסא דא ו סאג-זסא אסזזגהפקס סאג-זסא (>) אסזדאףפקס הז80 זסא דא66 ו6 זסא אסז ד968ס אשהד-=1-דסא א סז 6 ק0- דסא דטפדטס דט6טסא ואא516 דטפדטם דמ6טסא =דאד5 דח6טסא (>) דא6אם 60 5דמ6טסא אסזזאזא555אקםא )גוא 6אד )שא ₪ 8 טא (%) מםממעטא (>) מסז הםא65 מסההטא אסזזאזא6 556 הםהמטא (>) אםד5צ5 אש8מטא 4 חש מטא 6 16מםמטא 66 66 564 18 55 7 7 6%6 20 8 ד 77 16 13 31 42 38 33 8 4 -6-52 / צו סרק - בג רעש מז לָל רעש שָלִי לת חֶ גה אסז ד6אטא00- אסא חָבּויר מְשָמָר אסזדזססג 6טזד6טאד5פס-אסא ‏ הֶריאה לא-תזחסת 86 מסעטץד6טמד5םס-אסא - 5 לכ וש מל צר + .₪ . 8 שָלֶיקָת אחוד אס ד6אטנ015-אסא 54 6 אחוד תִזַצִיא ץז טספ אס 52 6 > הז - אנט שָלִילָת בי לת דאאם ₪ 05א6 וגצזט0ם-אסא ‏ | אַלְָדָט ָלִילַת שָבִי לוּת דְבָרזז לא-מַחִיק, תַחַסז ... מִדִרסת לאהמִהִּי שה 5 יטב לא-לִינארר ב יוב לא-לִיבָאָרִי (>) 6אזווג ה6סחק הגשא1 אס 1 8 חָלוף לא-נזעל 66 ז-501 6א1א106-אסא = /- ר8ום (מַגְבָטִי) חצר לָאפס 600ק-סד-אהטדתה 1560אא וסק-אסא 20 (לא-הְטַבָי) . (פא)7ת 00 = רוס (מַאְבָטִי) לא-חזר לָמזצָא 6 66 ה 6 מד- א הט דש ה-א סא רוס (מַגְבְָטִי) לא-חִוַצֶָר לְאפָס 00 (805ה6) 2680-סד-אאטד6א-א בְּהְבוְעִים רשום (מַאֶבְטִי) לא-חוַדֶָר לָאפָס 560016 (אההא) 680 2-סד-אהטדש ה-א 4 בּבויים 4 רְשוּם (מִגְנַטִי) לא-חזצֶר לְמזצָא 7 דרז לא-נדיף, תחסז ... 1 ד די דוד % המרמ גכ ב :08ב -נא-מעצ פוב 8 שובי )2(- דְכָרוז א טַבָּעות לָסָ"בִּית, ממסז ... רשוּס (מַגְבַטִי) לא-ה/דֶר לְאֶפָּס בִּכְבועִים רשוּם (מִגְבַטִי) לא-חודֶר לָאפּס בַּטָּורים 7 אֶלְֶנָט "לא |גס", אַלֶָבָ שָדִיקָת סוה שָלֶילת חתּ ויה וה מְחוּלֶל פונְקְצִיזת אָבָלִיטָיוַת מֶחוְלָל פוּנְבְצִיוַת אַבָלֶיטִיות אקְתִבָט "לא", אִלְְבָט שָלִי לה שָלִילָת אחוד טפ וא ל4קאזת משבצ'ות הברוז נאִי"ר [נכנס אחר!ז יוצא ראשזז], תִחָסַז ... או שורה (חַדשה) - ל רדד ו מִמהָה ל נִיבָּ טעינה משורה הההזנה בב וד ה כ תת ₪ תָטָדִים לְתֶשע אכ שג 6 זזַ8-אםק-6045-א (7)6מא (א)קמא 6 א (>) זאשאם ₪ סאגא אחז זא חש סם סאג א 5 ,.566א ,66080 5 סא ג א דה 65 אם דס6אט=- א העד א 6 אס ד6אט= אא + א הטדאא דסא אס דא (=) אסזזדהאסשקהם אסא הסהזז6א 6 א 5 ש6א[זז65א (>) 085ז5 6אזזַ65א 505 6א1ַ557א 6 אא א 0דסא 6 שא אסא סא | צא םס ₪ א16א 6 | 065ם-6א]זא דאםאם 604% 65אזא 1 268 25 50 5 7 2 2 4 8 56 7 8 52 19 42 8 3 15 16 הזנה בקריאה חזַצרֶת ברד ד וי כו הינה בּקריאה מִחַסְנַת הדד -91 ע שונלח רְבּוי מְשָיתותז שָל רבּוּי מְשָיתזת, רב-מְשיתות צו רב-מְעַני (,צ! רב-כפָּת'ו בזת) עַבודָה בָּאֶרְֶרְ מִרְבָּב, עַבַודָה בְּרבּוב אֶרְה עָבְְדָה פָּאְרָהּ מִּרְבָּב, עַבודָה בָּרְּוב ארֶה עַבוְדָה בָּארֶ תרבב, עבזדה בְּרְבַּב ארְהְ ד כעציי וח * ב" ₪ וב מְרְבַּב וְעַבָּד מרבָּב = נו :5 ל רְבּוּב רבב - מִבַפּל .]א יָחִידַת בַּפַל אַנלזגִית ִנַהָּבַת מְחשבַה ִבְבָּ? מבפלת האפס של יחידת 3ּפל מִנַבָּבַת מְחשָבת מַעבַד מְרבַּב ּבָנות מְרבּב ': :ןד מַעַרכת רִבַּת-ס דרזת 0 = וד -6-50 6 סגםם-זד וא ס=מטזגם; 6א1סגםשם-זד טי 6א 5 ד-1ד שא 05 ד6טאדפא1 655 אססא = וקזד וטא 6ךדםאהדזאא הד6א6 +-6 הזד וטא 6 אסא הד6א6 6 וקזד וטא אס1 15 6 חק-= הזד וטא 6אז ראטק = וקזד וט א ד5צ5 ₪ מזד וטא אם וקזד ו מא הנדא ספא 6 ומזד וטא וקד וטא (>) מ16 |קזד וטא גת חםן זז יט 8 7660 תםן |קזד וטא ה6אע 6א1 צ ומזד וטא 50% 06ק ד וטוא 6אז ווק ד וטו אצ )א זדאם 15500 וטא 45 20 33 33 33 46 47 18 25 8 שו 2 8 7 50 46 ב כ ב ג 660 5:8 1 + 4 | 49- זא 6אגד5זא (*) אסנדגדסא 55ג8 ססאזא אסזדגדסא אנסגה ססאזא 5% 6זאסאפאא [מסדא וססאפםס מסדג וטססא=] אם פסא אסזדג6ז=זססא 8 סט 58ד5ז56ה השז=זססא 5 תםןת1ססא (צ) צתנססא = ו ססא א656 א ם ופסא אט5 סאד םס תוססא אסנד 095% 6זסגאסא מסדזאסא אג506%ק הסדזאסא ג68סחם 6אזהסדזאסא ,ד 0 = 8% ד5סאסא ,6 8 ד5סאסוו זז 6 16658 גד = םג ד5סאסא ססחהדפא 0 6% שדאסא 5א0ד6טדפא] 655מסס-זזד שא 6 ספ ₪ 6צ6-זד )4 זג צ 8 6 וב דפ פ | 7 8 6 87 ] 3 34 2 6 2 5 ץ 2 | 0 0 3 82 ש שב-ב שב הב 0-3 5-68- תַפָּה וְבָּרוז (ְאָל פָבנִיה) דרי ₪ מִשָהֶה אָל בַסְפִּית ₪667 )>( (>) צהסאפו > מה (ץ) 6805 47 - 2 ל 2 הזדָעָה וו 0 מו סְבִימָה 3 סֶרֶט צעור לצו וי יר-פקְדָה | עִיר-פָּבָנִית 0 פָּבָנוּת בועיר|(-תָּרָנִיוַת) 2 6 מִיָרו -ָנָיָּה 560 3 ילייה 5 ו דע ור אסזד 15 שד זאזא 3 6 4 ידוד מִמעט מְשְהה 6 *סאסדה וזא , פידוד מְמְעט מְשהה 006 ץג .חס אטאזא 5 קוד של תִינִיתום הַפְּסִיעות 0-06 1 0 שי בְּטְדָה בַבָּרַה פַחָתוז : ִ וי בְשָדָה בַבָּרָה פַחָתז 6 600 או 1 חִפָר 0% -6-47 6 וסמדא60 מסנגא זאסמ6 ₪ צדזהסנגא - ר' הנספח אסז ד6אט= .וגא א ד צ5 אס דג חס; א דאום 6 אגא 554 דא .א יְדבִית זזאט זטסאז גטאגא יְדָבִית הסדאםא65 סהסא ההאטאגא (>) 680 סשהסאטק ‏ אא61אגת 6אזדפסד (גא61 הגו > חאו 6א1אא56 >אגח 6 >גגא זזאט 158 הזד טא 6 55.6-אהאח הש א ה 56 6% מסםך5גא = +1= הסך5).א זדזאט 65ד5גא חס 6א[ח6דגא 6 16 דג אש דגא 6 סאג 165 דסח דגא א1מדגא 5 אזאדאא 2 גד 3 33 55 15 8 56 33 8 8 דד ₪9 3 55 ד ו דסמה מַגֶבְטִית צְבְרזז דְּסַקָה מגנטית, תַחֶסָז ... צְבָרוז דְּסְפָה תַאֶבָטִית, תִחְסָז ... דבְרזז תף הִגְרבָטִי, מַחַסֶז ... דְבָרוז תף מְגָבטי, מחֶסז ++. דְבָרוז סָרט צלגם מְגנטי, מחסז ... ראש מַאְנטי זהוי פָוִים תִאְנַטִי, והת"ם ו דְבָּרזז מִגְבָטִי, מִהֶסָז ... רְטוּס בס מִגָבָטִי סָרָט מִהְבָטי מָהֶראֶת סָרט מגדטי דְבָרוז סרט מגנטי, מַחסַז ... ונז סרט מגנטי, פּוז ערוץ מָגנטי וְכָרז תִּילִים מִגְדַטִַּים, תִחְסֶז ... ו מִשָהָה מִגְבְטסְפְּרִימְטִיבִי מ ו הִּחִדוקֶה 7 ד שָעות פוננות לְחַחַצוּקֶה 1 ב י-ך 4 וי בּעדה ברה עַלִיזן י:. "דד דן -6-46 2066 26 5 0156 אטמס 6 אעטאם = א סג 6 אסזז 0 מ6ך60 ההה6 אאן 6 05 6 5 שק 51 =סאד מססאסת 6סאך 5 ס6=>סאדך זזאט 6קאך 6% חך 5 =מזא 6ך6%9א 6ך% א 6 6 6 66 6 6ד 6% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6אז | צא מס ם=ע1ז16אד5סד6א6אא קז 05 (>) שמגח; אנזאחא 5 א אם דא א 6 0-8%%א2ד5 66אגאשזאז גא הס ג גד גד 70 70 74 38 דן 9 18 3 2 76 10 7 17 10 6 2 ג מְכובָה בִּקְדָּה [בשפה תכונה] קוד הַבְּכְדות בת חב ו יכ מִלַת מַחְטָב ארְתּ תִָה מִבָָל פָבָות, תִבְלָד צָוִים, מְבֶלַל הוראות, [לשוז קיצוּר:] תכלל -- 1+ כ קרי את מִבלל 7 לס הגדרת תְבַלַל ד בנ פריסה (של תכבלל) ג; ד 4 יבד תְּבִית ברִיסת תִכַלל ה תּבָנִית פּריסת תכלל דר ן. 2 - מו בֶרִיאַת מִבָלָל ה[רַאת מכלל, צו תִבַלל, פַּכדַת תכלל ב לד ב :ד 6 005 מַאָש בְּרְטִיסִים צברזז בּרטיסים תְגָבטלים, תִחְסָד ... הא מגנטי ל טבעת (מַאָנטית) >-5- . 6% א אכ אכ =אז 6 אסזז6טאדפאן 6א]ת6גאה א 66 א (>) 6065אג | 6א1 63 אסזז4מסקס סא]ז63גא ךדתן6 6א1ח6גח 6 0 ד 0ק5- שא ז 6 א סמסא 6אז[חה6ג חד6אם | סמסא 6א₪631 60 1 ₪2680-6 אסזד1אז56ס-680א אם אא קא6₪0-6אא 008 6אזדהת6א05 650גא 658 680גא אס דט ד5א1- 0 6גא אס ד6טףד5א1 -60גא גא ד 680 16דשא6גא 6 ד6א6גא 6 16ד6א6אגא 5 גן 18 18 77 51 2 42 42 16 5ד 6-63- צםא 0ג0)! 5 ונעי דא אסזד6אטת מש זסאס1דא6 זס0ס-10060 08 6אזסגם) אס ד 06 זטס-א06. ד 6 דת581 6א1א06 8 6 א6510ס 0616 אאמ6גזס 0616) זאפאם םה 0616! אסזז%0פקס 0616) 5 9806צ5 0616) א150א 60% 106160 (*) א06516 06164 (*) אא68גזס )ג0616) (>) זאשא6ם א0616) אסזדסט8ד5א1 06166 סאם 540186 |0616/ אסזז6%קס 06164 00 106160 דתז5 06168) אע 061646 8וית מ אפוית (ל קבץ) ו 0 - יְחִידַת בְּגוּר שה ל מש הַמְפָּנָה 8ו מסדר ה ראש סָרט אות [ת"ר: אופיות] תֶּרָנִית סְפֶרְיָּה סוּכֶם מִגְבָּלִי מִאֶגַּל מדפסת פוורה ל יוב לינארי ו יוב לִידָאָרִי יְחִידָה לִינָארִית שָעות (אָל) אִי-לִיבָאָרִיות עבַּּד (רְכיתות) בשרשרת % 6-42- 1 >%%%% | )05 = =(‏ ספג| זזאט 46 6 ץצ6אש ד | 6 דעסצא סא= 00186 | ה=זדם | א68מק צהההה | ד 6זאן סשזואך: הד זו | מפזאזתת שא[ז-ג-זג-6א1 !| אסזדה5זאזזקס האסאז !ו (%>) 6אז[אמגמס6סחק השא | זנזאט אגסא] | 08 צזןמג:אז | אאזןו 6 אא (צ) זפ15ן 6 חְ15 סז | דד 20 8 25 דן 3 9 55 00 00 19 36 17 3 5 76 8 ה מִכָה שת וּרֶה קב מד בת נהצל 6-41- %% א צםא (*) סאסא צ6א ה6אטק סאה סמצם > ה6אטקצם א 9ד 3 [לשוז שוליים] 6-99- אגמס6סתק מטזזםהקהםזאן מקב מְפַרְשַת 2 אהאס0תק 66ההך שטזזםהקהאזאן 6 זדקטההסזאן =ססא זסטאהפזאן אס דקט8פזאן אס 556 פזאן , שָדִילָה (>) א0ס51אמטאן ה-סִיתָז מפדמםטאן לה ו לא", אלנט שֶלִי לָה (>) משזאפטאן ד וז 6זטאן צִיומְשָר הַשְרְאִי דספן ה מַגָנָטִי לא-הָפִיהָ 5 606716 6 5186 16 אפזן אסזזה הפקה פצזזאאגסזן עָבּוד נָתוּנִים בָּלִיל מִבָאנוז סְבִיָה מִנַפֶּנוז סָבִימָה מְנזץ סָבֶימָה סוכֶס סוּבֶס סְפַרְתִי מרוח בִּיז-גְוּשִי הזה 5 מְרְוַת בַּי ז-גּוּשִי רת הַדִבְסָה חִַיפָה מזט פָּוִים חָלִיףּ מַחָור ו מְָשָר סקל מלר ברב שי ְּשָדֶה ְַּרָה בִּיבונִי ומדה בּפָרָה בינובי שָבּוש סְרואִים וְבָרזז בְּבִימִי, מַחֶסָו ... ל מִפָעְנָחַת - ר' הנספה תָבָבִית פַּר וש -6-38 סא זא[ זז 0% סשדאא6שזאן .7 |, 6א4066551ק גזגם סשז.65שזאז 658 6א[ד מ6שזאן 60 6אזז הססזאן ד 6א זג ח6סזאן [58סס :4150 566] מסדגק6=זאז זאן 67 8006%-אשזאן (=) 680 66080א-64ז18 א 61 זאז חק ₪ ₪ 6 6אח 66 דא ז -קצך ₪ ₪ 666 זאן = 66% זאן זא (צ) 6.06 6% זא1 סט זאז זז דאן 666 וסהזא60 6דג1סשאמם דאן זג זא6=דדןאאםזאז 5 ואאאם זאן מסך וסקמשזאן אשזםקתסזאן משזםאקםזאן 6 22 8 8 3 5 5 16 16 7 46 1 1 1 41 3 55 07 ּדִיטָה [התהליר]: פָּלֶט [החותר הנקלט] הויז אדזר הַבָּלט חנִיה הלט, פְָנִית פָדִיטָה הרת סלט, תכנית סליטה דרי ל על ד.. 1]' + ל שֶלוּחַת נָאֶילַות בר דַתִז הַתְבָבָה 1- נ:ד> צו [תונח בּללי ) עז פה אזגר (בַּקָרַת) הַפַּדרה =וכדה: שי מִבַנָה הָצו -6-37 [=טזזאגד5085] דטקאן (צ) דטפא1 554 דטסאן 6% זטסאן =6אג ססקאז דטקאן זזאט זטפזטס/דטקאז א 8008ק דטפאןז =אנדטסת דטקאן אסזד566 דטסאן זזאט דטסא1 אסזזאד5 צמזטסא1 (צ) 568185א1 = אסזדג | אדפא1 אס ד 806ד5אז 5 אסםץד806ז5א 1 אמז5615 008655 אסזד6טמז5א1 5 אסםנד6טאדפאן (*) 6006 אסזד6ט5ד5א1 זדגאמס; אסזדס6טאזפא1 ₪ אסנזדס6טמזפאז זפ אסזד6טאז5א1 סחסש אסזד6טמז5אז 5 דא ןז 44 44 26 20 464 2 31 40 22 8 5 13 דן דן 6 דן 207 מִדָּס לְיָעַד מדריה חו-טוּר אזגר שהוד מְפֶת שָדוד מַחַ וז - מעז עַכִיף וב ל מְצִיבָה עַכִיבָה ברה עַפִיפָה הדץ לוי פוטָנציומְטר הְשרְאִי צתז לא-תזעיל תִידע 2% עַבּוָד תִּידְע ו תְפרִיד 5 ל דכּר!ז פָּנִיתִי, מִחֶסז ... 5 0 7 חסם, מנע ד- = דפס חַסִיתָה אזת תזנע אפָז תזצא ₪ ד מְּחןיל ה הַתָּבִיע ... -070 ג ז: נתוני-קלט, אות-קלט] (צ) אססאן [ממד₪6615 אשסאן :.658] אםסאז זאזסק אשסאז 6 אשסאןז סמ סא-א6 סא[ ד סאז 5 667 אסא 6 דך7פ66א1סאן דא 00 ך66א1סאז 0 זאפזדסק שטזז6טסאךז אד שצזד60ם;;6א1 אס דגאמס-אז 6 אסנזדאאחס;אז סד ?55 אסזדגאמס:אז 16 אהא (צ) ז181האן 5 ז81זאאןז שאא516 6אזז81זהאז 56 אסזזזסאס6 וגזזזאז אס1זזא ?1 אזדזאז (צ) 126 אזזזאן (צ) שזאזזזאז (=צזד0066ג] דטקאז 44 6 27 13 17 6 8 8 66 15 16 22 8 5 41 עַבּוד נַתוּדִיס בָּלִיל (התלז) צִּיזדה אי דאלית קה:. 2 א ה 1 יְחִידָת בְהוּת צתז בשלה שָמִי לו %רירה :יה 7 98| ב7₪3 דְבָרז אִישָה תְידִית, תַחַסָד :.., דְבָּרוז תִידִי, מחסז ... = 7 מ עב לָאִלָתַר אֶרִירַה בל" 2 יבה מְבַדתת דפס עַבּוּד לְאַלְפר יֶתִז שונות 8 אח ויד ִחְטָב הְפְרְטִי 5-5 1 %%%% המוי 5 פם5ן 10640 ₪םן;זזאפסן זזאט צזזזא6סן ס=אזז 6 ןז (*) אסזזהאפסם ;[] צטאם סאג "1 אס]דגא6פס אפהז-1 6 086א16 = 66655 שזגזסםאאן 6 =שדגזספאאן אסזזא6ןז האן 6 סא סםז תאז 6 )קז (*) 6א065551אק סשאן +אןז 86 5 אזאם ס61אז אס סאז אס זל 0510%5-08 שא1 ה אזא6אם מסא1 הסזד66דא] הזא6א םסא 1 אסזד זא655 אק אדא שא מ6א ז (*) 65[ש6ם 6אזזהא5516ס 08ד5566 זאש=סאם קססאז 2 דד 20 2 3 5 566 14 516 10 56 40 464 10 21 56 3 7 8 56 בַּּטִיס מְבַפָּר מא בַרְטִיסִים טעִינָה אַפקית במע-, דךי הּבָבִית אָראוז 2 5: שו 6-34- (*) 680 הדזמ סה לק 0 50ם; וגזא0?ז 05 אס דאקס 6אז ק66 566 טס 8 22 10 | . סזכס ְאְבַּלִי חַד, סוּבָס מַאְבַּלִי תִחִמִיר ה ו , )2-50]= ה 0% ממססא =גאת 6 = גת הפז6גאד508 = גת (*) 66אד15ס 6אזאאגה מ6אט 60 6=- סאג ה6אטס סאגה +60 סחגה מסדה6שזאן ססזזאן | סאאה 68 | סחגה [=מגאז507 :.658] | םה אסמגה אזסד הפגת סגפת 6600 מ6סגפה אסזזגז651ה 6 אסז ד ה דא556 60 1 66 ס גא5 ₪ סגא א160-641ה +68 660 ק5-ה16ה ץג 0 הפזאן8; צ ה-שהז-אם-ז₪1 6 סוסה הְנַבָבַת הבוצזת סְפַרזת מרוַה % 1% אֶלְמְרֶט הַלוגִיפָה מִחזקָל פוּדְקָצִיזת כָּלָלִי מעַז הוצאחי בה (פָבָבִית) מַחו לְלָה הַּרְנִית) מֶחִזְלְלת גֶרַפַתה נוד.רד רְתָה ברפטית דד ודי. . " בּה ויב [ט"ע ] 3 ית קזד פֶּרִי סוד בָּקרָת שִישָתִי לֶּח פריט בראשזז תּוּחָם הְּבוּצֶה לד אזת שתירה הל פה מַנְחַה דד - 2 שולִי הַסָרְט, שוקִי הַסְמָה 6 -2- 6 *%אצ%> הסאטק 06 5 ְ).6 (*) 5ך64 סד 65 א10ד6אט= 56 סקתטק- ג חמשא 06 5 5 םד 066 א806%ק 6א1דג 065 06 6 6 016 ץצ (*) 6005 08002 אסז ד 6 סא1 680072 או 600 אא510 0080 86 60106 אא 6005 29 6 00 3 41 39 39 46 6 56 4 29 12 29 הַצגה והכנה של גכניות דד 447> ₪ 6 בּקרֶת עַצדב או תִסְדר ל עצוב אפז הַקְפּאה צ] ב דד ר₪+ם (מַגְנַטִי) כְּפול תְּדֶר ְחַָּר סִפְּמִי, תְחַבָּר של צפק תיבה תלא יי - - ד.י פוּנקציה :בנד פה מַחָשָב מְחזְקֶק פונְקְציות 1 בּהָּרה 2 דד שָדָה הַפַּעַדָה מִבְנָה צו חַפַר (שָדֶה-)פּעַלָה 8 בַּבָרה - הזד תָּבָז ַבְּודִי הריס הַפִפְוּד 2-2 65 סשססם אסזד ה קסגק סאג אסזז15 וגאחס- 60 דאאמם; (*) 08ז5-66 ךדגאמ0ס- ס6אזזאאחם- - ₪676 5 6 6א1 8 סס- צ6אם 0 = אפססא )עש- תק שטז[אס )שת ₪ וק 520א ו 6 וק 5540 )שת מסזסאדהט5 )וש- 6 וטק שד[אא עשת 6 סז1אא >פעש- אסז דש6אע- (>) אסזד6אעט; דא אסזדסאט; 5 אס זדס6אעת זחגתק אס1דסאע- זגאאסת אס1זדס6טאד5א1 655אסס הגאס דסאטת אאסזדסאטת א6516ס האסזד6אעטת א זם אס דש6אט- 5 +80 צ5 אא 10 ד 6אט= 56 25 57 20 12 5 46 23 16 20 7 2 52 18 25 13 7 8 599 וְבֶרזז סְבָץ, מִרֶסַז +.. מָלּוי לְוח פריט ראשזז שַרָבָת רְשותזת הָבועזת-ארֶה הַשַבַר יצָוג ְּשִיטַת ה הַבָּבְועָה +כרוז לקריאֶה בלבד, מחסז ... יד -: > י:- ו הַבַּטִיס (,ְגַּסִיס הַבָּהָ :5% ה +1 ה הַמִרְחְפָת) רצו-א בָרְח ו4ף ה ה) פּּשִים וְרִימָה == . 62 פְַשִיס וְרִימָה אופז - הו חָלוף גזפז ד הְּדוים טַבָסִים נבדי ו דח נְמָדָש) לוגִיפָה פַּזַרמָלִית, לוְגִיפָה צוּרְנִית דד :ינ 0 42 א 6-30- פד 0 דאפדס? 455000186 6080-זג 3 סז ד דוו 1סק-6 אד 0 24 (=) שאזדטסאפט5 הפסאם ד5אן) דט 5080 פצסאשה ד5אן: ‏ 6 א6ד5צ5 866080 הד6א8 4-ספאז דאא? זאז0ק-60א1: אסנדגזא6 857855 דאזם?-ס6אז? הד 60 אגה6סאק ספאןץ אסנזוזסא אזסגא סשאןץ ‏ 6 = 5 ססאןת 8 06 אפגא זאזס?-6א1ז 0 - / ₪ ד אס - -67-29 : 5% 0 680 אאםס-5466 120 ץ ָנִיס מַעְקָה 60םץ קט-66= 11 ץצ 5 16 6 שמְכזנה מֶרתה], אַבָּלָה - רי הנספה 88 > א 0 |569600 =] שאזד 8שמת שהט גת [6אזז 16648|6צ588 + שד 6א681שא61א אִיִשָה מְהִירָה, מִחָסז ...ו 5095 דפ" 49 ₪ ז מָהִיר, מִחְסָז ... יְמַבִּיס מִּאִיצָה 68 =אזז-ז5ג= 18 א טע4ת שמְבזנה ארחה], פַפָקָה - ר' הנספח ז שג" 64 א 1 ד 6 ךז את 435 א [ ו הפו ד םי ופ קוו הסדז סי סם םי 2 ד ו 2 5 קן א6הסםםת -23 6 ;]80%4661 55868‏ 34 - םס פ]ז; ;68-ס 1( 0 אהגא כ הזת 59 פס (=) זאגז5א60 שט1זא1008ת ‏ 48 צ = 66 םס אאגא ם|[= 61 ס קוד בָּקָרֶת קזד לְחְפּוז טָעִי ות קוד הזשף טָעָיות או חְלוּף בַּגָּרֶת דיוגרפות הוּצְאָה ב קוד נזסַף שָלזש הוּצְאָה אֶלְמֶנֶט שֶלִילָת שָבִּילוּת אֶחוּד תוצִיא הו יְצִיאֶה 8 מעריה והַחַוְקָה) ד לן: ד הבה הְּמִבֶּים מְאֶשָה מז תַּקלזת-הוץ : ד ובָּרוז חיצזני, מחסז ... .ד . . דנ שלף ד- -2 ו 586 >א1א56ה6 05האם 6 66א600₪56071 מסמגם 6א[ד660זשק ₪608 60 55625 08 צדןתאת; אם/ם (>) אסזזגאסשקם ךק606אם / = 6555-780₪6=6א5 אא זא ₪ 51%5-08ט/6א5 אסזדהחםקם 051/5-08 0א5 וגמססקק שט[ז60שאם זזאם זאשאסקאם = מאזד סםסאפדאם 5 םס |גאחפדאם = \גאחםדאם (צ) ז46אדא6 88 10 39 19 50 55 50 |08 2 43 26 20 40 17 בִּיבָריות שָוות-רה רידָה שָכיל, מה טִֶידָה וַה-ְרָה 20 זת5 סאטסאג-סאס סםם; 156 אסאם 00 וסאה6פז 6א66₪1א61א6 אסזזאז5 צהזטפא5 צמדאם 6095 צאזא5 אס]ד60טאד5א] צאזאם זאזסק צאדאם (=) ז601₪601 צזז 690 זזאט צד1 5904 5א דא6אתן500 5 א צזע6 זאםאס |₪ 66א6 46צ5001 85 צהאגאז8 זאם ואצזע50 דט ד815ס דא אעזטס6 זא ₪ סד- זאש אש 600 ד 64548.5 (צ) 60456 (>) 8פך 631846 56גםם אד אס 680086005 8 אפ 606 הסממם 49 6( 31 8 31 39 8 3 3 46 5 07 3 8 7 1 31 2 268 14 עָבּוּד נְתוּדִים אֶלָסְטֶָרונִי בת הַד בּרְטִיס מְּרֶץ; בַּרְטִיס מחרֶק בַּרטִיס מֶרֶץ, בַּרְסִיס מתְרק 1 := 4% ג ערה צ- י בּבְדָה פּוַעַלת וְתז תזעיל שמוקָיות אֶחוד אֶלְָטַרונָי עְּד בָתוּבִים אֶלְסְטָרונִי דְבַּרזז אִלְקטָרזסְטטי, מִחֶסָז ... ד ל בד. בוה דפ תְפִיס מְחולֶל פוזקָציות אֶמְפִּירְיוַת מִאַע רִי ו אֶפְזור דּפָק אִפָש ור אות מְאַפְטָר סְאַל - ר' הנספח קודָאי - ר' הנספהח צכור תצגלי ד כ 0 6-26- %%אפא 7 א ₪600 6% 0םה6דסא-5065 60 0םה6אעק-6 506 (צ) דזסם אסזדסטאדפאז 6ט[ז66--₪ סא םץזז660;-₪ (>) צ6א616ז--ם (>) אסזז52"ת0 08 משהזןם 6 ו .0 , 2806655180 גז4 66750816 ₪ = ד 16דז805ד66 ₪ 5 וטק משדדזם 6 אסנד6אט--16 מז קם אמט סש צךקאם (צ) ם | גאם 6 וק ₪ ₪6 גא .א516 6א1 | גאם (צ) 6005א6 צחחה 6 סאטסהג- סאם דן 4 4 55 5 5 55 3 7 3 55 3 33 27 23 26 20 דפ הֶָע יל הצע שד מ הַצְתְחַת סִ"בִּית ָשִילַת סָ"בִּית דְברזז תח מַגנטי, תחסז ... פּעְלָה דואלית ונד די צו דַּתָה שַפהָ = (21 ור) הָעַבּהָה - :דד פעלה בַּוְקָאניח דידית :ד יידי 'ד. פעלה דִיִדִיח ל בַּפרת דִינתית ו טעות דִּיבַמִית 0 ה - בָּפִיצָה בּמַקְום דברזז מחד/רי, מִחסז ... .ד ו נד קת דִּיבָתִית יר מִמְבִּיל-ְטגרִי 25 6 )טק שצזאס 6אסאזא 6ע[אס 6 סצ1אס א]ז-07א זדטם-ת0אס אעחס אס]זדאאסקס |אטס אסזד6טאדפאז זאאטפ (צ) סאטס 6א האטל 6אזדה6ז וקטס אסזזהאסקם אג6 |800 16סגצס אסזד4אפקם 6זסגצס 8 16אגאצס הסחחם 16אגאצס 07 6ז1אאאצס (>) 57086 16אגאצס דפסד 16אגאצס | מס דט 0 פ-,ד0/ ז.ת :82ת062] 161568אגאצס 21 22 22 33 22 70 43 כ פ5ּ 07 20 1 566 07 46 פסיעות הֶמִיבַפּ -תָּא מפרע ד לוד אזת פלט מפרע של אחד אע בר ל תרשי אזת תגובה מפרע 1 2 שגד אזת פגובה מְפרע : - 0 7 אות פָלֶט מִפְרָע שָל אֶפָס מחלק ווד חל אַבָלוגִי מְחַלק ס'פרתי ו חלס צו סרס די נ:- תע ויד תְּח וס מדפסת נקְדוה עבזדה בארה 3פול ד ד ברל ד דּטוּת כ3פולה - 4 - רְשוּם (מְאְנַטִי) של דפס רוגי נ9ןוב פפול ה - טָרִידה קוה מגְגּר מְתקּז טַרְידה 8 סף שר ם ד טעות טרידה ד גי + 6 -24- אסזד6אטנ015 דזאט ץג 150 (*) פסאאַד15ס 015108850 6 -אא510 דטפדטס 6אם ספפפטד15ס אא516 85590855 08860ד015 5 וע 86500856 08850ד15 א516 דטקדטס 2580 ספפהטד15ם סאפ 11 טס פס 1 אסדד6טמד5א1 6אדאדסא ספ 06 18 דסס 06 ד6א= |-= וטס אס 86615 6 008 6 55 .אל-5 0 טל = 008% ךס 16 קוא 50ז608866-ד:81ם 0 ז-זאם 3 46 +1 2 55 566 56 56 19 4 3 20 14 00 4 55 29 47 6 10 17 4 4 מִחַשב דִיפרנצִיִלִי ספרְתי 7 * לצ4 4די *נדי מְחַלָק סְבְּרְתִי סוכָם סְפַרְתִי יחידת 3פ5ל ספרתית 2 לי נד מל הצגה ספרתית בה בד ₪ מְחַפָּר סְבַּרְתִי, מְִחַפָּר שלם :ה" *בד. :ד ד.. מֶמִיר ס"א [ספרתי-אנלוגי] בספרזת בד סְבְרת תִמִיר א"ס [אנלוגי-ספרתי] משָדִיס מְפָּחָת מְזקָל פוּנקציזת בִּיזדִי רש4ם (תגנטי) ח/זצר לָאפס (לא-קטְבי) ו ל צר 5 רשום (מִגְנָטִי) חזדר למזצא ְבָרוז אִישָה אַהְּרְאִית, מִחְסַז ...ו ְבָּרוז אקראי, תחסז ... * ד כ דנ סש בכרה ישירה דיויד 2 לור צו יִשיר - -י הנחיה הנ דד מדריה מענים -ני נצי חַסס, תנע ד- ד- הברוז דּסַכֶה מגנטית, תִחֶסַז ... בוג 'נצ+ד בסו 1 צו הַחִלְטַה, צו בררה ". הנדד ק בד ,מספצ|גאה ‏ א1זאפאס;-זס ‏ אזז6זס זז אז161ס ד 6זאז ‏ אזז6זס זזאט 168 |קזד וטא אז161ס אסזזאזא66םאקסא ‏ אזז6זס 68 הז 508‏ אז161ס א 60 06אאה-סז- אזז6זס צן אזז6זס (צ) 55[ז61זס א5זז6ם זא 6097 א1סגם ססה5זאזמזס 65 אס דס6אטת שססזס (>) אסזדג וטססא = וסקזס (>) אסזדא וטססא 6 וסקזס 5 ך7 166 0 ד6םמזס אסדסטאדפאז ז66שאזס סצד6םאזס ץצ הז (צ) 158805 26 אס ד6טאד5אז אסזדגאזז50זס 08 53 5 26 גד 0 ו - + -- חָפּוָש חוצֶה הִפָרֶט מִגְבַר הִפְרְשִים מעב ויפרְנָצִבָלי ממסרה דִיפרנצילית, מתסרה הבדלית ינדד ' ו לל?נח. יבדצ שנדי גי[דר ספרה ד אִלְמִנָט מִשְהַה (פְּעִיתָה אֶחַתו +..) מצצן: חנ צ , מִשָהָה (פּעִימָה אֶחֶת +..) הָבִיס בּורר ספרזת ו מְשָהּ ספרה דצל * בד מקותות הַפְּפָרות תישזר ספרה / 0% מקומזת הטפפרות : ונ צפק ספרה שי :ד בורר ספרזת .. !ד עת ספרה, מועד ספרה ו עד סב משךָ ספרה אצ יוד מחבּר ספרתי, מחבר שלם מ ו שעוז ספרתי ד :די שוָה וסְפַרְתִי) מחקוב ספרתי ב 55 6א1518 ד 6זס בו וי 5 סא |ה1דאםאםת;זס ץצ גא א[זאםאם;;וס 68 אזזא6א6,;וס הסדאזדאםאם;-וס ךס (*) צא מס ז0161 דא6ם ₪ צאג שס זז6זס הסזזןם ז161ק משזון; זז6זם 0 זן167 5 ז0161 =אא ₪ ז61זם 65 חזן0161 5 ז161 1617 6 ז161 (>) 6אנד זז6זס הפססג (גד61זס 06% אז61זס הק 00 ( אזז6זס) 600 גד61זס 2 16% 21 6 21 64 7% 8 וש 21 וש 8 טּ 6 - לָטָה, צו בַּרָרָה ו הָפְרְשִיס 0% לו סמול - ר' הנספה - ר' הנספה ₪-21- ו הפאטא 06618 (*) זאםאם ₪ א0561510 (>) אסנז6טפז5א1 א0661510 (*) הסד654מזא1 א0561510 8 אס ד א .60 םס (צ) 056005 0016 ס6ההםתשם שא צג 8 פאז צג פס 6 פאז צג םס זזאט צג 08 אסזדגדוופ865קשה סשד6 וס 5 ד םס 6 6 סאג ס ב 5 הסאטל אסזדגא05516 אסנד1ססג סטנדסטחד5שס 16 מעזד6טהד5פם דפס 6 מסתזא60 050166 אגא6סמק 6זַד05א6א1ס 50 9 38 33 51 26 77 38 88 07 פך 22 2 10 2 10 11 26 56 יר ורציי סְפְרְתי מְחולֶל פוּנְקָצִי ות די ודי שָלֶיקָ אֶד נַתודִים [היחירד: נתוז] 0 - מַצַע נָתוְּבִים בוד תִצְעי בָתוּבָים רז חִיצוני, תחסז ... 5 2 - 4 ם או מָפָרִיד 6 דרְגּה וד עָבּוד נַתונים (יטות (ְטַכְנִיקות בַּעְבּוּד נָתוּנִים ְעַבָּד נַתוּנִים צִמְצוס הַָּתוּנִים לב שור נַתוּנִים מְחולָל הְבוע פקטע וְמז נשְמָט ישו קד נה 7 סְפרָה עשרזנית ו יוא עָעָרוני -20-ם פ 5% (=) 1-168 סאג .6.ס ...1 (*) .5.6.ס (=) אסנדהחס6קס 666% אזגס 0 זגפ זא6אץז00ם 65165 גזגפ 5 ₪>6₪5165 גזגס )=(‏ הזזווז פס גזגפ ₪ ו גדאפ 6 הגדגס 5 סד קאה 5757605 6א₪065551ק דגס 8 גדאגס סז ד זגפ זס5 גזאם א0 1 פאז גזגס זזאט 2086 0ג06 6 > ד 68 (צ) 06800 ז0ס גא1 66 אסנדאדסא וגא 066 20 8 00 56 16 14 5 3 6 16 1 3 מונָה יְחִידַת בַּפָ בָּטְפופָרָת בָרֶז-קְתודֶה, יְחִידת כַּפָל בָּטָָיק דבָּרוז הִּרְִיאוגָנִי, מס ... אֶדור לוְרָא עַבָּמִיס ו מחַור ( לולָאָה ) תֶּכופַה, מש מַחָדור [של יכוז טבעות ] פזד אְרִי פזוד בָסִיעַה אֶחַת הט מַנְִֶי דְבָרוז ממווריי מחֶסָד +... תצב תָאָנ וט מחָדזרִי ליל -די == 6 8 וקזד וטא 05 16ת-6₪05550 6 16א066צ6₪ שד 60/6 016 0 ₪ 5 דא 6 08 8 = (*) 6005 סשדטאמסק 16 |6צ6 (>) 6006 ססדטאמספק 16 )6%צ6 זז 16 6צ6 6 16 60צ6 אסז ד זא 60 1560 ד6א6א צ 16 666 סא 6 47 20 55 8 >41 5 3 84 46 5 9 566 לוח בַפָּרה 5 פּכנית בַָּרה 2 ך דד 1 ברה סָ חדד אזגר (בַּהָּרת) הטְדרה כ בור 2 אזגֶר פַּכְדות יְחס בַָּּרה הק 3-7 5 אות ברה דד הְפִיצָה כו אד צו קפיצה 5 2 חי יְחִידְת בכרה 5 דד מלת בְַּּרה 3 הדצ הָמִיר מְמִיר וכז תטריצה, מחסז ... 8 ו מרם הְעַתיס בָּּרת הָעַברה 0 שר דד הּקע אשר 8 ל לבה 7 שַבַּעַת (מַגְבָטִית ) דְבָרוז טַבַּעות מַּגְבָטִיות, מִחְסָז פָּצות אִי-רְצִיפוּת, פב3זת הּיוּפָה מִתִַבָּבַת מנה לְפי ת|דולוס א דז 60 -5-18 ל 600 068 וסמזא60 5 סמדא 60 (=) 58ז₪5615 |0מדא60 (=) 68ַז₪5615 |%0דא60 אס דג ו 600 510% 6000 ד 6000 אס1ד6טדפא] 5ם-5אגאד סאדא60 זזאט 600 דא 60 (ץ) דסטא60 ד דגא 000 (צ) צק00 8 00% 6 655 )6080 06 06 5 60085 5 א אש זא זא 000066716 (צ) א 0ששססו זאטס6 2 ט ₪ 5 ₪ 6 2 א 2 ? 3 8 55 ] 6 4 ע 8 (8 גג א כ-/ז11==>=) אסזדהאפקס אסזד6ז וסאז אאסזדזסאס6 קאטנ אאסזדזסא0ס6 אסזד6טאד5אז >אטנ ‏ אאסזזזסאס6 (>) אסזד6טמדפ5א1 מס5"6אהחמזד (גאסזז1סא60 )*=( אסז דא טא 60 אס אס ד56אא 60 8 (>) 68ך0ק6008 6ט1זט60₪85560 ד 00 66א550056 6ט1ז5660א60% זזאט זאשז515א60 60501 = זזאט 58םן |קזזוטא זאהזפא60 דא זא 60 צהסאסא 6 |6558מססא-דא6זא 60 (=) 6005 א06855510%אק פטסטאזזא60 (>) 6006 8068655106 פטסטאזזא60 680 סא זא 60 5 זא 60 ₪ וס זא 600 א 60 0 1 סא זא 60 5 ₪0 )80 זא 60 658 אס10ד6טגד5אז וסאז% 60 56 1 44 31 2 20 26 26 6 5 5 8 13 46 42 52 5 וש 77 יד הד ויהי 'ַי-- פקצה מלאה ססר סכש טעות רכיבים ₪ 1 כ ציכוד בַּקּרה, קלט ופלט . ו = של אפז חְשו-ב מַחשָב אפז בַָּּרת הַאִחַשָב שֶפָה יְעוידַת מַחְשָב, שָבָה תִכְצָבָת קָמַחָשָב 4 ופה לא-ף לויה (בַּמְּחַשָב) ד 2 ₪ 1-ה פִּהִּדָּה [ בשפת תכונה] קוד הַפָּקְהוַת רְשִימָת הַפִּכְדות שֶפַה מְחָשָב = על מִחְשָב שפה יערדת מחשב, שפה מכונת דד . - -- ו דד 5 כדש דכּרזז פניתי, מהסז ... יד > ה הבז בַּמִמְשָב מִגְבָּר פְּעַלות שֶרשָר בֶּצע בַּד-בָּבָד פָּבּוי צו הִפִיִצָה מְתְנָה -16- ₪ אסזד6טאדפאז 6ד= א 60 8 דא 6 0 60 זאםא;ז 0 6 זדשאהדזאה =0 פ5דזאע זא5אסקא 60 , וןס0הזא60 05 פדזאט זא6אסקא 60 זאםאקזטסם דטקזטס סאג דטפאז 6 = דט 60% דוק 60 =ססא וסאדא60 אשזטקא60 65 א | דאשסאם קש ס- 65 דטק 60% א + דאםסאשקם סא - 68 דטק א 60 אסזד6טאד5אז אם דטק04ס6 6006 אסזזד6ט%דפאז אש6זטק604 ד56 אסזד6ט%ד5אז ₪8 דטק608 א )| הסדטק ו 60 אסזדגתת5קס אשדטק3 60 א סשדאם 68-05 דטק 60% =0ד5 א6דטק604 =אזז אסשזטק 60 ₪ האג 6אזזטקא0ס6 (צ) =דגאשזה6א60 16 דא5 600 א 600 ₪6 גא-אסז דסא 600 אסזדס6טאדפא] א5-5אהמד וסמזא60 וגאס1ד1סא60 12 27 66 217 56 20 21 11 14 19 8 20 15 22 25 6 אות בַּכָּרה דד צו [תונח כּללי ] אַמִּיס שר אצל יק קפ דפס מִחַלף ב 7 1 - מָכָנִית תְִהַדַּרֶת, מְהַצּר ב', הלקלקתה הכניזת הצרה בר - 25 הצצ תח ללת הכנייות הצרה 1 כדנ:ר 1% . - + מחשב תהדר (התפכנית) -1- נד- דד?. ) תמשה הצרה ו ץש ו קב הַדּרה = דד מָּכנִית מהצרת, תְהְדַר ים צי .₪ בו שי בו לִים לְתָשַע דִים לָאחד : ב 7 צו צי =. צו ים לעשר צ.. עלצה תמשליתה ברל בו א - צכור שלם - ד.. -6-15 סאגאאם (>) סאא וס וא 6 אסז ד 6ז1אטוא םס אאזן 5אסם דא6זאטאאסס 6 גו סדגדטואס6 (ץ) 6080486 665 וסאזא 60 6אז5ץ 60 צזז וז זז 00 68 = (ט) 6085 60 ₪ (=) 68 :60071 65 608 ד 0 65 :6071 60 6אז 60 אסזזהאעטס 6אן וז 600 6 6אז וז 60 אה065אק 6אז 60 דאפו 60 =אזא אם דאפ6 60 =אם אס דאפא6 608 אפד אס דאפא6 60% אסז ד םס א דאשו 60 +60 שך6 60 168 44 59 2 41 41 |33 8 56 22 12 16 7ן 16 42 אה קוְדֶד - ר' הנספח בוד בי הַזד מִשַבָּצות הַבּזד עָרוּט נָתוּבִיס יָצוּא נמָסְפָר) עָשְרנָי פָקזד בִיבָרִי, פוה - ר' הנספה קידוד - ר' הנספח ה ְמִידָת בּפָּ פּמְָבָּס א טע ות לָפוּד הַטוּכָמִים הופו מלגיפת הרתי הג סרה הַמִיוז חָת וה פצול טור סרק ראש הַרִיאָה וּבְתִיבָה ראש קריאה וכתיבה 5 ד + ד 6-14- וצגת עכֶ"ב 0-7 -<- (צ) 6566 .60% (צ) 6006 06 605 5 6005 5 א6אאד 6006 (=) אסזזאזסא | אאז6פס 60050 ב 06 8פדףאסזדא6דס? זא605-1616 זוזאט זא1616:-606 1 08 66א סז 6אז 60 (>) שדא6 66א6105א601 אס0זד6= 5₪ זא608%5-זא6155א601 (*,צ) =זג \60 5 6אזדג 60 (=) אסזזא )60 הסדא 60 דז 5 אאט 60 008 סג 6 סא 6098 ם64ה ש=זזקא / 00ג6א סשא608₪81 6 56 16 8 34 55 26 26 16 19 2 34 27 43 51 43 217 59 = א60766 (>) (אדסד א6866 סא 6039568 06 א 0 6א1א56ח6 ד 0 (>) 10ןה6 (>) 6318 שק 60 1-68 וקא 1550 | 8 6-5 קק 630 6 6ס6אזזאג 6186 (צץ) 058 (צ) 058 אסזדז סא 60 5860 0 0% יי 5 | 60068 .5% א60006 ד 65 גא516 6006 *6ד 6006 ו 00550 507 000550 דט :555 6א1ז508800 60/0550 12 5 13 8ַג 20 26 42 41 66 9 22 6 155 דג 5 55 76 1 55 22 | , | | ו | ו ו ו ו 47 = ---==0/0-06--4 3- -- 1 > == 8 קוד שרָרָת רִשִימַת שרשָרֶת הר חפ וש שַרְשָרֶת שבוי פעלה : ד הו ד מדפסת ה|!-ה| 1 ד הצף ב- ו מיהה הוים, מקראת הוים בחר די חנה- כ צד.י דהו+י הוים . ד. מערכת ההזים הרלצל הדי מַחַרוְת תָּוִים תנררת הדליה (ל תּוים מְערִיה ההַחִדְבָּה) בּקרֶת סֶ"פִּית בָּקַרֶת ו בר ספרת בִּכרֶת שורת בְּקָרַת סכוס הַבְּכָרָת 6-12- 6 5 אז 6 ז5ן| (ספא1.ח6) זז 6אזאזגה6 60 05 666 אא ד 6 בו מפזאזת;ק סא[ד-4-דג-85ד6ג6340 (צ) ות תשד546 6 פס ד 6 אס ד 5606 88ד6 63 זפ תשך046ג63 16 ד ח>ד6 63 ז50855 65ד60026 (*) 16ַד6615ד06ה6 זז 606606 ה 03666 ד161ס 60666 63568 08 א6866 :ו 58 27 5 55 58 16 5646 3 59 6 23 159 34 26 דג 16 14 נג ה > "היידוהי קידדיה-7-2%---<<<-, ב 511 6080 8 68650 5 5םא6ז5 680 מַמִבָרִית מּאַגָריות 6 ְ62865 תָמִיר בּרְטִיס מִּנַבָּב בּסרט מגְנָטִי, מְּתִיר בַּמֶסֶ"ם ד א 60 םס ד- 6 ד 65 ח- סד- ₪0 6 מַסַלול בה : / ו אז 60 סופ הַצַּרְטִיס 5 6אז ואד 650 פָּבִימַת בַּרְטִיס ו 60 בכ ור ץצ 6 הַעַלָה (אֶת הַפכור) (ץ) צ69₪% מַחֶסָבִית ד צְכוּר גּוְרָר צ9%ג6 6256060 בְּכְרַת לְפִי (תודודלצס) משע 5אזא דעס 6אזַז65 חְִיָה (>) גא6ד6 מדפּסת שַפופרת הרז הְּחזדָה, מִדִבָּסַת שהִיה ממזאזחק 6הטד צגא =ססהד ‏ 6 דְכָרוז שָפוּפָרֶת הרז בּתודָה, מַחָסז ...ו פאטד צג5 מססהד 6 ְֶבְרזז שַק"ס, מַחַסז ... חָא סֶ"בִּית (אַחַת), פתָּאזז וְהַחְמָנָה) 6 בְבָרז א"ר בנכנס אחרזז יזצא ראשזז], מַחְסָוה... (*) 65 יחרדף ב זזאט וספזא0ם6 |גאמדא66 תעבּד תִרְבָּרי ג ד 6 השש סג סרט הְשַמָשִים = שגד 655 ;6 31 40 42 25 19 7 8 26 31 27 23 3 3 5 7 2 ד4 26 23 = לזד גָרִי לוד פסיעה אַחַת כ מְבַכָבַת מְחְאָבָת מכזנת השוב צ+מ|וז פּכְדּת רמוז סדרת ותוז דְכַרז כַּפָלִים, מִחְסַז ... הָבּו-ל פּשַר תִעַבוּרֶה - ₪7 - מַגְבַּר (חזתֶדָט סיבוב) תפי בָּרטִיס מְנַבָּר ד ב וש מַסֶלוּל כַּרְטִיסִים טורי הַבָּרְטִיס שו די הַבַּרְטִיס מַמעָנָה ובַּרְטִיסִיס) דָּתות פַרְטִיס סְמִימָה [של פרטיסים] ראש הַבַּרְטִיס מִבַפָבַת כּרְטִיסִיס 5 5% 6.0. 6005 )*( 6.0. 6005 )=( ה6אטק 6אזדג 6 6 הסדא 6 64% 6 אסזד6טאדפאז 64.6% 5 550 ₪6 60 = 08₪ד61 6 צדך6 60 צך 60 ₪םזתן ו|קאה ₪ טסאסד שקצז-א.ד05ג6 60 6480 468 6400 50 5אש 60 0אה6 66 00אג6 60200 60 640690 6 אגנ 650 = 6א001אם | 0א62 חס6אטק 6220 46 5 28 26 28 20 6 26 2 2 19 6 21 6-9- 06 (%) 68666 אז-ד )801 %5 066 הזגס 80518655 (%) שדצם 19 53 א-]-10 8ַרְתִָים מבנה 8 48+ל 04% אד ה גי הזחֶם ג:-4ו הע ברת גו 4+ 4-1 שלילה יק קטר פולאני ב ל יידי פעלה בּוּלְָאָנִית 8 0 טבלה פעפה בולאנית ההש ב 4 ה ד.* החָליט הַּבנית הלוט ד1. 4 % א רל צו נַוב ות אִי-רציפות, פְבּוה מגבל אגנור -: 5 אחם; א>אג |ם אעטזסםא >אג ום =קגז >אג |ום ו א מ6הזס 06%)₪ 5א08א6] א06|₪ הזסאם | 8|06% אגא 8066 א אד א06 | 6 (>) אסזדאזא6א6 60% אג5 וסספ =עז ד אא 60 אג= 500 אסזדאא>קס אג= וססם = פאז אסזדאמםקס אהג= 500 (ט) קגאד5ד800 אהפסספק דטקאז קגפד5דסס8 אסזד6טפד5א1 883868 זא סק 6א 55 דאז0ק )8654 (>) 5דא01ק 80546 801065 1 80--6₪ 6 14 13 15 55 49 15 56 3 18 38 41 37 40 10 22 47 49 9 2 ספרה בּיברית, ס"בּית 2 ו א הָפְרְטִית בִּיבָרִית 8-7- דג86 ק ‏ א ג 56 15 (>) שאנד5סד 8185 צמהאזה אסזז09558 |6זד6אהדנהג צהגאזה (>) אסזד688ק0 אג5 800 צהגאזה 050 60-צאגא81 1 , אסזדגזא56ם 50 זזסזס צמגאךם אסזזאזאם855ק5א |אזאםאס65א1 צהגאזם אסזדאזסא צהגא81 |אאסאטא צמאא]8 (=) אס1זההסקס צמגאזם (>) אסזזאהםסקהס צהאאזם (>) אסזזה הססס צהגאזם 55860 צההאזם 06 צהאאאזטסזם 77% 5 81578 ,= |8הז5 ]8 זא 6658זמד = מהד5ז8 זזפ 16 ז81 (>) שדז אאא וה 26 5 23 39 34 49 23 257 |53 7 1 3 10 -ם יְאוּג (ִסְפָּר) עַשְרזנִָי בָּכוד בִּיִנָרִי, הַצַגַת עכ"ב א|[גר שהוד צברזז שַהוד, מִחֶפַז +.. פָבָנִית ליְַז פָנַוי דְכר'ז עצר, תִחֶסַז ... החציר בַּאֶחָד [ ש+רה; רה וָה:+ גצש ] 8ָ' מְּחַדִיר צַת ודָה אפז פדיסת אאוז טָעות אֶאוז טעוּת מְתַאבּנַת סוכם כד4ר |ודסקה כב ו ה 8 +%%%% 1.7. 8-56 15758 )>( (=) 085ז6-5 אַא065אק סאט00ַ65א6.6 = 6א1א*846 (צ) 8465465 ד 5גה6 65.ת52א8.6 86 5 6735606 66א5).4 מסאתם 66א. .84 08 ס66אג 84 סד 6םדא] 156זַ0 סאג |82%1 סוכם בַּדוּר, דִסְבָה וַגליל 8הז6םדאז מססאן |צ6 סאג 0:56 ,!1גם מתיר קזאורדינטות פַהוּרי ... ה אגד צר וצים בַּסִיס תוצא (תעז) = 5% עבוד בּאֶצוות סְכוּם אַצְוַה בזד דבָרוז קרז [קרז אזר, קרז אלקטר/נים], מִחֶסז ... 821] 8 סא84 56 5 02565 6 חהס6דגם שאזסד 8.763 סט84 6 ₪₪ג805 34 36 17 47 906 26 58 |19 25 40 >41 13 4 +כרזז עצך, תנת הַבְמִיות מז הַמְחָבָה לְחֶקוּז עומהווווהווההחישששששְיי. .7/7 7--/7//]//₪/// /תה/ח6/ 2/0/77 אס דא וסדטטא 6 אס פ5טסאסאסדטג =אסד5 צאגן וזאטא סזדאא צדן )זאג |זאצג ס=אזז א[גק5ם 6אזדז אא 3 07 47 27 24 ₪ הר חָּבָנִית מס 94 פת סַףִ ₪.. ור פּבְנִית אֶס וף דכּרזז אָסּו רד > בשיבי, מהסז >-: צ*| > של עד אַסִינְבְּרונִי 7 הּכוּנָה ' פלט קול צִיודִי בְּכרֶת ב.. חבָּר יש נַהוּל מִמְבַּו ט+ ש4+ נַהוּל ממפז של יְצור ג" 4 2 : בת כַדוּם הַבַּיִר 7 צד- : ד 5 בַּפַרָת אוטוּמָטִית הָּרָנוּת אוטוּחָטִי החש ב עבּוד נתונים אוטזתָטִי אז זְמַטִיקֶה ש'* - 6-47 1 2 (צ) 25580886 0 | 255 8 ₪ . '. 4 .', ג68סהק צ555980ג 29 4 % 2 6פסד5 פעזדג55001א ‏ 54 6 ]4 6 אמסא 5טסאסחח6א צפא -2. דא=66אא גא ססדאמסדטה . -% דאשמם 6האגא אסזדס6טססתק סשדגאאסזטא 2 %, סשסנדאאסדטג ‏ 68 ע ה 6% 6זדגאסזטא 2-‏ ₪3 6 סנזדאאסדטא > הטוי 60 6זדגוסדטג ‏ 27 א ., ,6א065551%אק הדגס דווטא 16 %- 13 השא 650=-6זדגאסד 6 ג ח6סקס 6נדגאסדטג מסאטס 6נדגאסדטג אסנדא68קס )ו זדא6ט550 6נדגאסדטג ב 6 -3- מְמִיר א"ס [אנלוגי-ספרתי] פד םטא60 %אד161ס-סד-06 אא תח דפצ אאג מְחוְקָל פוַּקְצִיזת אַדַלִיטָיות סדג 665 אסזד6אעטם- וג6זדצ אאא אמט "ָם מַמְֶט חוה דא6א6 ₪ סאג לתש "אַס", .מלְמְבָט חתות 0 הוּצְאֶה (>) אסזדגאהםקם דסא סאג ח ות אסזדא6%קס סאג מִלְתָנָטָּ שְלִילת שַכִילת זא=אפום 66א6105%א601זדאא פתה = מ ד םס לח חָרִירים =זג ₪ 6הטדמםקג שמ ₪4 אסזז16ן הסג צֶרזר מָּרֶנָיזת שַ8)ש 6 אסזד6ז הסג מְחולָל פוּנָבָצִיות ָּקָלִי (>) מחדאמשא65 אסנד6אט=-צמההדזהחג חטב סדָרָה חָפְשִית 60 66א560056 צהההדזהח אַראותנט דא אטחה יְחַיְדָה אַרִיחִתטִית (>) א0864 6זדשאהזזמג אזגר אַרִיתַתְטי 6זדסאהזדנפג יְחִידָה אַרִיתַתְּטִית זזאט 6זדשאהדזמג פָּעַות מַרִיפֶתְטָיות ולוגיות 5אסזדהאססם (ג0616) סאג %ה6זדסאהזזמג צו אַרִיפְמְטִי אסזדז6טמד5א1 1646ד6אהזזהג מְעִצָה אַרִיתְתָטִית אסזדגמספפם 6ג6דשאהזזפג הַפָט אֶרִיפְמְטִי ז=5 8ג6דסאהדזםג פִּסִיעַת הטורים ה6דזק צאתהח. 2% 546 62 2 2 50 51 8 39 53 23 38 שָדָה הַמַעַז (,שָדָה הַכּתבַה ) ערדט מענים 0 ד מעיז ד מבנה צו חַסר מעז עַבּויד נָתונִים לְמְנָהָל אַלורִימָם קוד אֶלְפַא-מְסְפּרי 0 ב א וד אֶלפא-תסְפרי 5 + ו זכ" דמגס 5 : "כ א6גמז 555 5 0 2 5 9 55886 0 | דאאמס; אסזד6טמדפא1 655 0098655 26 1 6 אדאס סטזדאהד5זאזאסג 9 5% 1 , 51 60 א 0 (צ) שזג06|א ‏ - אסזד ג 6ס .וא ?+ 516 6זדשאגהס .ה -40 סףאסא 7 / 6006 (%ג)6ד86גהת.א - (>) 6005 6[אסאגת<|ה וק .יי 600 6 קםאטאגתץ )ג - צזןט6ז אא > - 08 ץד טס 8 2 0 8 ו 0 6 הםפסג 06 )גא 6 0 60 ו ד ₪ מםמזצזס א דנאט ה6ז הנד אא 06 )אא עבּוד נַתודִים אוטוּמָטַי מעז תחלט ג מצינה מחלטת לוההי, לו יזר מְעִינָה מְחלטת טוּת מִמלְטַת פכקצה מלאה ה בבל אפז גִיה הר שי + ה מש גישה שצז ד ד תלוחת צובר דִה גכ או מְשהָה אָכוּסטִי בדה פועלת מְחַבָּר ִחַבָּר סִפַרְתִי, תִחבָּר שָלָס ור אחוד תוצִיאי או מיחד ד 2 . אכ א אכ 2... 5 ףסא שזש )850 ג 6 שד )8506 ג 6 שד 850 084אם שש 850ג אס ד6טאדפאז שדש )850 266655 6 סאזז 4266655 אאא 6אזזאע 660 דא 66 צ6ג 6608 ס6א| צגא ₪ס 16:זַז6005 אסזדס6טהדפא] ‏ אטד6א סאפססג [08ד68ס5זא1 :50 ₪ 555] מסססגא 8 ד508-האסססג צמח6 דטסחהדזא אסזזזססא 68 (אאסזדזססא (צ) 008555 5 אסזזה16];]ססא 55םמסס 16 250 29 29 27 12 50 2 31 45 12 19 52 12 2 21 49 - ו יי שצם חם פם ד-ד 6115 צז[= צ ההא סזדוכ פא עאג פאסזדגוטשאטטב תע דבכ 06זד סיטה א0ס1 דאמפעתקעת גאזססת כמפסס-צתגאזת פספסס כמצטואתמע 110סצ0ס אמנזענןועאתא לצאמתתטס לסמתזכ אמקצ זאג 14דאמתמתתנזכ 41 זז אסזדאתפאסט אסזעסאטע מפסנכ תע גכ סזאסאצסז 6 דג כמצהתנמצאךז אטוטאס1צאטדסק מעזעסטפאך פאז א זז 0 0-2ע-אאטשצמת-אסא 6אזתתססת (68א0314) 0א20-2₪-אתטצעת-אסא 6אזפתסספת (אתגע) 20-2580-אאשצמת-אסא עאססמפסאא 6אזפת סע 185ע-0ע2-אתשטצטת פתסם צעאס-כבמת ש6אזסתססמת 20מ0-2ע-אתשנפת כפפזתהטק-סא שאנזספתססמת 20מ0-2ע2-אתשצמת פמפזתה זסק 4% ממעפ מוזתהגותגצ מעסע 6 566 : 866 : 8066 : 866 : 866 : 866 : 6 פסגץ פ את ץ 6 שםו06099זק 0868 0ת8 8[85ת0168810ץק ע66טקות60 01 ץ%ותטותות60 6ת+ 8ע68ץ קתגות עסע .ו +01 11616 %6 ת1 עא0[0תותע6+ ש6ע1160 0820ת58%8 8 01 186% 6ג% 1616 6טאת -- [15786 01 ם880018010 8םת7066881 ת0ו80ותע0+ת1 76 -- 123 ,1969 מן 086% ,עתעו 18 תי -06688ע 08%8 01 צע8מ010000 ש6ע1160 [התסופנטסעק 8 אתנתצנ[פטק 01 8ט1018%1ם1 6ת% 100% ע0+ 0600110666 [8ע%7ת606 6ת% עס |088ק0עק 8 תס 08560 ₪88 צ2ע8ת61600 76 .8מזע6+ אמג ת8198010ת4ע+ 606 ע10 6שהטשת ך ש6ע1160 6ת% +01 שתז4.6806 6ת% 01 עש010תתע76 [168תת766 + ץעג[06800 1012-1006 6שהטשתה| מפו[עקתם 66 תג 06ת100 אותע6+) 8ת66881סעק 08%8 6ם0 01 .שתו06688ע ב18010ע10ה1 8 3 88 %60תועק 88 08ע16 8ם0608581ע22 ם0010וע0+ת] 01 צע8ת210010 ש6עכ116 56ע11 76 : 08668 שתושס![10 6ת+ תס 66ת8ו[פשק עפש מסותש פ6עאק 66עת+ 01 9 9605600060 -- / 6עגק 0 ע00%0060 -- 2 6עגאק 1 ת6060ע189 -- 0 %עאק 6 פב 5>8ע11 716 .0616668 00%[ע56 סש% מתסע1 60ע30116 עע8ם61600 [המתסנפוטסעק 66 %ט 48 76 .עע8ת616010 מ15[קת!] [התושועס 6ת% 01 8ת360%10 6ת% עס אנמע%6 6ג% 01 שתנקטסעש תג תהת% 67ת8%? צ[828706(ק8ת 660שתעע8 6ע6שט 8מַע%6 526 ב360%[0 ת686 תות%נש %את% 8גש .06%עס [806)168תק81 8 66 60200660 ע%26ע10 פסעהק 66עת% %0ם1 צעהםמ016010 6ב% 01 תסופנטוה 6מיך צע8ת810010 516 01 מ0גז418תהץ1 6ם6 586 180% %26 בתסע1 %66אתושועס תסופנט01 76 .₪56 68| 01 1% 8166760ת60 123 58% 06ם8 ,סוח!% 680 8ת360%10 ש16 8 ,8%28₪68 ת1 600016660 8גש 86]והטה 6ות0668 16 88 ם800 88 %עאק 686 תאו[פטק %0 [%18ת6886 .וע 6טק ם 066‏ 000986 01 ,186( 66166%8 686ת% |[ ב601010 ש6ם %מ686עק 66 מ 46 תפ[שמם-ש6ל1160 66ת0 ,ת66ע0 [8060108ק[ה ם1 עע8ת610000 6ת% 01 %ת6תמ6אקתאעעה 76 צג|ס01 עגע 6852066 8 שתופט ,ַע8'8ל התסותופ .ע11 צַל 6ת00 פא ,ש6ע1160-ת18|עת:1 ת6ם+ :0 סטסססתט שת!0הע6קס ע%6טקות60 8 %0 6מ1]-מס 66%60תת60 6נתט שמוטהת ,ףטס-%תועק פ1ת+ 6תג 6מו[-011 %66תועק ע856[ פאש 60120560 פטת6 1116 עע8מ010010 6תע 6 0+ ע5%6ת1 88 606טע86 ת6ם% ,ת610 מפשנעטא 111588 עס 6811260סט 60ת8 6080ע-1ססעק ת66ט .4 0115605 6ת% +0 מ0%00%10ס0עכ-0%0ע 1 285 010581008[58תק ז%6טקותס6 %6 %0 עצ8ם010010 18ם% ע01+6 0+ ₪126 18 3ק1 6 תז עשס[סתומע6+ (6%6ע1160 01 מסנשסנמסעק 56 %0 תסו)טסןע)ת60 8 6ם8 [%00 שתואעסעו .שתן6688סעק ת108%100ע10ת1 +0 11610 בזמאסע עמפסנ 8 ס6עץ:6006א ב סז (%עהק ש6ע1160 866) כ 1 9 (6ע8 ש6ע1160 566) 8 -- 77 (%עהק /ש6ע1160 566) 1-6 (%ע8 ש6ע1160 866) פצאמאסס 6 06110 00+מז השגפ 0םת8 8תס8%1וט6ע2400 צו6 118-116 מפך ץ[00168+ 60שתהעעה 8ותע%6 506 : או6ת6קקה ג[ מ פז- או6ע 6 1 0608 וו6ע1160 01 6[עג 1 חן תס אסוד013 4550 0א65551 סאפ אסודג ואה סתאו-גקן צם ספהפוופטק וא= 51 ט חפ .13009 .5.0.8 5 ממפמסדסס א 15 תס אסוד014 4550 6א5551 6 סאפ אסזודג וא ה סתצ1-ג פן צ םח גהאסזדוכס 5וא תד שא ]65 סקתק גדא 05 1901610 קעהמנמת1ז[6ע ץז 0 6 +0 60010111%666) 8 על 0560ק0ע 8מע60) מ0ו8%מזז0+ת1 %16 6ת3 6פהטשת1,8 ש6ע1160 %16 01 ([86ע18 01 ם4880018%10. שמם66881סעק