קומפאק ישראל – פרסומות למחשבים ניידים ומחשבים שולחניים עבור רשתות שיווק

OCR (הסבר)
.]16% סו ]3 סו 96 7 מעכד 27 רוו50 5 .6 ווו: ] והוטוזח6ק | סצפ, פוז 668, זכרוו | מ מ ודם 59 ם פנינוי 566 08 5וססחו/ + 2000 זוסצ 506 6!!זסעב1 0'5!זסשש 106 01 הסופזסע סוחסח 6ח1 - הסוזו6= 0ח5660 98 פשוססח// 65סטוסחו % 2 0 ר , 1 ב / 9 כרלבכד! (52,573 כולל מע"מ ה 9 ש"ח כולל מע"מ) 8 לפרטי טים התקשרו | לקוכמפאק כטל. 09-7623888 : ד שר ל לפי שער דולר 4.1 ש 00 15 הסטהזסקזס 0 וטוחו 01 ; וה 0 | וס ץְאַס|סהה66ז הסו+ג:זוק5ה! 307 50107. מעבד: 1.5312 4 שוחטווח6ק ש|6וח| דיסק קשיח: 720000 2008 לוח אם: 845 18|8ח! 610561 זכרון: !256 כרטים גרפי: זטס-שד םו/64 200א1) פסזס)-63) כונן דיסקטים: 1.44/8 כונן: 48 א 0-0 סוסט/ 0297 8160זזוח! מודם רמקולים .481 מקלדת אינטרנט, עככר גלילה מערכת הפעלה: 98 פשוססחו\ 3 שנות אחריות (מתוכם שנה באתר הלקוח ושנתיים נוספות על חלקים בלבד) תוספת למסך שטוח "17 8קוחס6: 4 א 53 ש"ח, כולל מע"ימ ט.לח מעבד: 1.5072 4 פוחטו)ח6ק 6|8וח! דיסק קשיח: 72003 2000 לוח אם: 845 6|9)ח! 61056 זכרון: ם!/128 כרטיס גרפי: 8ו/16 8זח4/ הווח כונן דיסקטים: 1.44/18 כונן: 48 א ו"סה-00 ססוג 4097/ 8160זסזסוח! מודם רמקולים 481 מקלדת אינטרנט, עככר גלילה מערכת הפעלה: 98 פשוס0חו// 3 שנות אחריות (מתוכם שנה באתר הלקוח ושנתיים נוספות על חלקים בלבד) תוספת למסך שטוח "17 80וחס: 4 א 53 ש"ח, כולל מע"מ ט.לח ניתן להשיג כסניפי סקאל-הייטק גם מחשבים ניידים ומחשבי כף יד מתוצרת קומפאם באר-שבע - מרכז ביג, דרך חכרון, טל. 08-6280002 > בני ברק - מרכז דן דיזיין (מול קניון אילון), הלח"י 2, טל. 03-6160062 .נש ציונה - מרכז פאואר סנטר, טל. 08-9407226 >ירושלים - שער העיר, יפו 216, טל. 02-5379132 ו 0 1 0 840 6 הב 835 1095 40 12 ה תו 0116 11490 46 וול .5 8 מס 005 86138 050 89 1 0 0 0 0 וק 60 7-ו ו אינמרנט זהב ₪80 במבצע מדהים לעסקים מתחברים לאינטרנט עסקי המותאם באופן מושלם לצרכי העסק שלכם (מקבלים מחשב ליד - 2700 1053110 ףגקוח60) מתנה! חייגו עכשיו וקבלו הצעת חיבור משתלמת המאפשרת לכם ליהנות' מכל יתרונות האינטרנט לעסקים ובנוסף קבלו מחשב נייד מתנה. האינטרנט מספר 1 לעסקים מחעב נייד מתנה" אינטרנט זהב סא, חברת האינטרנט העסקי מספר 1 בישראל, מציעה לכם פתרונות מתחברים ומקבליס במתנה: מחשב נייד מתקדם וחזק 2700 2600 טקחט אנטרנט מתקדמים לעסקים בכל גודל ובכל נפח פעילות. יוע התקשורת של אינטרנט הכולל מעבד 168 ז60סזק 111 למזטוותוק |טוח1 טוופסוה זהב 80 יניע אליכס, ללא כל התחייבות, ויתפור ענורכס חבילת פתרונות מושלמת המייעלת ₪ ה ומקדמת את העסק. ₪ 0 קבוע +אזפ ואסא-פ/פ, (צורב נפרד מה"פצפ) חבילת עירותים מושלמת ₪ זיכרון 25618 ₪ מסך (טאוו6א) דיוד "15 ₪ רמקוליס פנלמילם] זשאבטק> 615וח1 + סוט זטוחזטזק ₪6 בזכות הטכנולוגיה המתקדמת של אינטרנט זהב סא?, אתה יכול לחבד היום לאינטרנט 2 ו ו / את כל המחשבים בעסק וליהנות מגלישה רצופה במחיר משתלם. בנוסף תוכל ליהנות 130 10/100 ₪ כונן דיסקטים 18א1.44 ₪ עכבר קחווהוסק ((יוהטוזחסק משירותים 0 ו אבטחת מידע ₪ אחסון אתר האינטרנט שלך ₪ דומיין על ₪ מערכת הכלה לה "נאקואווו ₪ תוכנה 2000 מאסא ₪ שגה אחריות, שמך ₪ נתב לחיבור כל עמדות המחשב בעסק ₪ הטבות בחיבור עובדים מהבית ₪ ועוד. 0 במחטבים טל קומפאק טותקנות מערכות הפעלה *>6י00תן% *!50טדא1 מקוריות 010161 .]רתאו א ורא 0 .ו יותר עסקי. יותר מקצועי. יותר מחובר. + המבצע בתוי ל 2 או עד נמר המלאיי (המוקדם מביניהו המחשב' ה או במחי מוול בהת אס לחבילה. שב ל ו אינטרנט זהב 280 במבצע מדהים לעסקים: מתחבריס לאינטרנט עסקי המותאם באופן מושלס לצרכי העסק שלכס ומקבלים מחשב נייך - 121,519 סתגגטזק חְגקוחט מתנה! חייגו עכשיו וקבלו הצעת חיבור משתלמת המאפשרת לכם ליהנות מכל יתרונות האינטרנט לעסקים ובנוסף קבלו מחשב נייד מתנה. האינטרנט חספר ו לעסקים אינטרנט זהב 0אק, חברת האינטרנט העסקי מספר 1 בישראל, מציעה לכם פתרונות אנטרנט מתקדמים לעסקים בכל גודל ובכל נפח פעילות. שעץ התקשורת של אינטרנט זהב סק לגיע אליכם, ללא כל התחייבות, ויתפור עבורכס חממלת פתרונות מושלמת המייעלת ומקדמת את העסק. חבילת שירותים מושולמת בזכות הטכנולוגיה המתקדמת של אינטרנט זהב 280, אתה יכול לחבר היום לאעטרנט את כל המחשבים בעסק וליהנות מגלישה רצופה במחיר משתלם. בנוסף תוכל ליהנות משירותים נוספים: ₪ מערכת אבטתת מידע ₪ אחסון אתר האינטרנט שלך ₪ דומיין על שמך ₪ גתב לחיבור כל עמדות המחשב בעסק ₪ הטבות בחיבור עובדים מהבית ₪ ועוד. מהלקת העסקים של אינטרנט זהב (=: אינטרנט זהב 61 יותר עסקי. יותר מקצועי. יותר מחובר. ב / התחברים לאינטרנט בנמושרד ווקבלים חותנה חב גידו מחשב נייד סתנה מתחברים ומקבלים במתנה: מחשב נייד מתקדם וחזק חק 9 סתגפטז?, הכולל: מעבד 850810 ז0פגטססצ] [[*תעוטח< *1פות1 ₪ כרטיס מסך /ק01פטך !איסא פוואי (תגמ:) 81 ₪ דיסק קשיח 8 ₪ זיכרון 1238 ₪ כ/כ ₪ מודס 6% ₪ כרטיס קול+רמקולים 1 ₪ מסך "113.3ך ₪ 6( 3אס6חו/ ₪ 2000 זסצו בעברית. ]||*וחט!זחסכ 5 ח0גןגוסק0") [1816 0 % המופ נקסז 0 45עגר36נ! 216 מסת061) 2245 התטוטות6 ,00| 15446 [שותו 16 0פגקח. 6 2000 118406 26 ,5אי%1000 ,2070501 , 15 . 65רותנ60 000 85 912005 0 במחשבים של קומפאק מותקנות מערכות הפעלה 5 או00ַתג// 5 11100508 מקוריות ד 11.60 6050 1גת. ררש 1 +0 * המבצע בתוקף עד לתאריך 30.6.01. בכפוף לתקטון המבצע. 60 2 נכנטים לנטאקן כנווצ'"ט (25.5.02) ומרוויחים מחשבי קוופאק כנוחירים הטוכים כיותרבישראנ! 0 0 00086 מעבד 1.6002 210605507 4 פוחטטחסק פ(שוח! 17226 10ז658ז 0008 מעבד 1.1362 10065501 || פמט חפל שוח מטך 6 דדח 14.1 מטך /6א דד 14.1 זיכרון 008 2568 זיכרון 2568 דיסק קשיח 2068 דיסק קשיח 2068 כוגן פאס ו 000 00 + 48 כרטיס מטך 008 32/8 כרטיט סט 00 9 מודם 560 מודם 56% כרטיס רשת 10/100 מערכת הפעלה (8ח6550וטזק זא ספאססת'ו מחיר ₪7 ויחה: 5 כרטיס רשת 10/100 מערכת הפעלה סוחס] ?א פפאסטח) מחיר 0 שעת סגירה: פתיחה: ₪ ₪ "ה 2000 שה 0 65380 חס מעבד 1.5812 10005501 4 פחזטחפק וטו כונן 0 00 + 1.4408 כרטיס מסך 32/8 אשת זיכרון 129/08 דיסק קשיח 2008 מודם 56% כרטיס קול מובנה עכבר, מקלדת >> מערכת הפעלה 46 פפאיטטח) * וא טול | * וא טל מטך מה יר שעת טגירה: פתיחה: | 2200 5 800 ף108ח00 % מעבד 1.202 חטוטס סו מסך א דד 14.1 זיכרון 12848 דטק קטיח 2068 כונן ₪0 00 + 1.448 - - כרטים מסך 16/8 .> ) מודם 56 וי א כרטים רשת 10/100 1 מטרכת הפעלה פוחט] קא פפאיסטת פרטים באתר הכנטו עכשיו לנטאקטן, אתרהקניות הגדול כישראל: 03 530 1 מעב 1.5632 0665507 4 פחחטטח6 ושח כרטיס מסך ש0 / + 648 60806 זיכרון 25608 . כרטיס קול מוגנ כ - = [% עכבר, מקלדת 7 >=- דיסק קשיח 4008 כונן סצס + 1.448 מערכת הפעלה 68( ספאסטח * וא טלל סטך מודם א56 1 ( שעת טגירה: מח פתיחה: 7155 27653110 ף3קוח00 מעבד 1.2602 חסותוא סוה מטך א דד 14.1 זיכרו| 2568 דיסק קשיח 2068 כונן 0 + 1.4408 - כרטיס מסך 18 מודם 56% שש" כרטיס רשת 10/100 מערכת הפעלה פוחס] א פפאיסטת) 00 שעת טגירה: 22:30 | 7255 10ז658זק 004 מעבד (1.3012) +1500 חסותזה 00 מסך א דד 14.1 זיכרון 25608 דיסק קשיח 2008 1 49008 + 00 000 כרטיס מסך 30/8 מודם א% כרטיס רשח 10/100 מערכת הפעלה פוחסו] א פפאיסטתו = .99 שעת סגירה: מחיר פתיחה: 9 ₪ ש"ה 220000 זיכרון 256 דיסק קשיח 2068 כונן סש + 1.4488 .7235 1658110 00080 כרטיט מסך 16/8 מודם 5% מעבד 1.10% חסזטס ו מסך א דד 14.1 5 כרטיס רשת 10/100 5 מערכת הפעלה 6וחסז קא פפאטסת | שעת טסגירה: |ו.סס. וצצש במחשבים של קומפאק מותקנות מערכות הפעלה לפאיסטחו) 61050605( מקוריות 1 / 8 זו קד 10050.0 רורא אחריות לשנה ע*י חברת מארס אינפורמיישן-ספק שרות מורשה של חברת קומפאק. הסחירים כוללים סע"ם. המחירים אינם כוללים דמי משלוח. התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר. המלאי מוגבל. המכירות תקפות רק בסופ"ט, כםפורט באתר. ט.ל:ח. : ו ו ה-א | יזיסטיזס 6106 גים כעסה שנך / : - - .) | מעבד:00095507700010 11 להומחסק *ופוחו = אסה-סס: סו | זכרון ראשי: 128/8 רמקולים: ₪66 8855 .481 דיסק קשיח: 1068 מסך: *133 הד || כונן דיסקטים: 8 1.44 חיצוני מעי הפעעלה: 6 פצוסטחו | כרטיש קול: 500 500160 8 16 בהתתבדוח לאינטרנט !| מודם:825א56 12 חודש א 4.95 45.84) כולל מע"ם | כרטיש משך: (חסוחט! 0ח5) 88 |):) = || 30/0000 תווצ | | 1 | מקט: 405188 ו תגו'חים | מק"ט הנחה: 405607 | | 2 -- =שת ב ב ל 8 דה הלד דה היה כ זַ וג ו ת || מעבד: 80002 005507סזק | הטטק לופוח| ‏ ואסה-00: 40אאסו עעכבר: 0200 חסטסד || זכרון ראשי: 50 8א128 | דיסק קשיח: 00 1068 מטך: *13.3 הד 1 || כונן דיסקטים: 144 מעי הפעלה: 6 פצוס0חו) ה 0 ח שב ה 0 |ביף | כרטים קול: 30 1280/66 בהתתברות לאינטרנס. | מודם/פקס: 90/ 805א56 1 חודש 499% (45.84) כולל מע"ם. של פאק וחיבור - | "ה "99 ]| מק"ט: 405171 כו תמלומים | אינטרנט בחבי ןאחה | >י- ב - - ₪ מעבד: 600%/72 70095507 *ח0ז060 *!6!ח| | |אסה-00: 004 | זכרון ראשי: 64/8 עצכבר: 030 חסטסד בהתתברות לאיגטרנט. ו 5 ו חר | כונן דיסקטים: 1.44 מעי הפעלה: 8 פאוסנחו 9 | כרטים קול: 0חשס5 616160 81 16 בהתחברות לאיינטרנט. 9%( מודם/פקם: 090 56808 2 חודש 495 5.541.) כזלל מע"ם. | של 4 | רמקולים: א₪686 8855 .81 || כרטיש מסך: (0וח6 3180ח6) בוא || ץ6סוסחח66ד |צוסצ30 תווצ מק"ט: 387361 1 מק"ט הנחה: 394956 מעבד: 566/12 710095501 '"ה0ז0ו00) ל 6ח| | |אסה-60: 004 == | זזכרון ראשי: 558 648 עכבר: 736 תסטסד מעבד: 9332 210005507 ]] וחטטח6ק *!פוח| = כרטיםש מסך: 8 32 ד גוא || דיסק קשיח: 508 מסך: *12.1 סו מארז: קומפאק פרטריו מהודר ואסה-00: 00850 | כונן דיסקטים: 144 מעי הפעלה: 6 סח דיסק קשיח: 4008 כרטיס קול: 128 פ.ס 0₪₪/1/5 | כרטיש קול: 30 9וגו)128 זכרון ראעוי: 50\)133/02 128/8 רמקולים: ₪916 8855 .481 || מודם:805090א56 1 החדש 490% 5541ו) כולל מע" כונן דיסקטים: 1.44 (רק בקניית מסך) | רמקולים: א606 8855 081 / מודם: 560809 מקלדת: קומפאק אינטרנט | ש-] 9=] מטך: נמכר בנפרד | ה מק"ט: 399609 עכבר: קומפאק + גלילה | מק"ט:303059 . מק"ט מטך: 393807 מעי הפעלה: 8!א פ/וס0חוש || מק"ט הנחה: 394918 ורי - | מק"ט הנחה: 399607 יר 2 - 8 במחשבים של קומפאק מותקנות מערכות הפעלה 96או60חח 505סזסו/ מקוריות | סאק | שק סז ות 4.6 050 סרח רא | | / ]]| הט זזרוסכן | להזטונות טל. 144 2 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה. המבצע עד גמר המלאי. מותנה בהצטרכות לחבילת איגטרנט של אינטרנט 6 בזק בינלאומי, הכוללת 8 שעות גלישה בחודש, כל שעה נוספת 8 "ש 0 ₪ מנוי חודשיים: 4.99 (5.84 כולל מע"מ) בשי לפחות. מחירי המוצרים הנקובים לעיל כוללים הנחה שהזכאות לה מותגת כדלקמן: (1) בביצוע התחברות בי התחייבות ל-12 חודשי! שעה לפחות (במצטבר) בתוך 3 חודשים מיום ההצטרפוח בהיות הלקוח לקוח חדש של איגטרנט 6 בזק ביגלאומי. (3) ברכישת וצר אח! אלו יחויב בתשלום יתרת עלות ההטבה 'בית אב / עסק. לקוח שאיגו מקיים אין כפל מבצעים, ו/או הטבוח, המלאי עד גמר המלאי), תשלום פוף לתקנון המבצע ולהסכו לאופיס דיפו הזכות להפסיק הו ולשנות מחירים וראש. ט.ל.ח. מוצ תיקון ואחריות במעבדוח הי: /5 2000 5 מיקן 0 הנטןווו | 0 | 2 | 5 . 4 8 -₪ ₪ | ]0 ו | || | | | 1 | / 0 | ]| | / | 34 לשה 6 2 4 | ות םה "ברב ₪ | קומפאק וארוטק בחכילת מחשווב מושלמת הכוללת שרת ושלושה מחשכים - במחיר מיוחד לעסקים! | | | וו | 7 4 2 אכה 4% | 2-8 0 50/6 020080 4 , . . 102 5119 059110 606 . מעבד: 102 000550 ||| "חס |פוחר מארז: וס 10 - לזח אם: 8156 056 מעבד: 102 *וחטו!ח6 *וס)חו זכרון: 8 128. אפשרות הרתכה עד 682 דיסק:/509 9.1 כרטיס רשת: מובנה 10/100 וצ | דיטק קשיח: 2008 תוכנת ניהול: 018 8ח0+9/ בצ | זכרון: 1288 תו +חףופחו+ 4 כונן: 0050 אחריות ושירות: באתר הלקוח ולמשך 3 שנים ן כרטיס קול: 60!גזך9ח| 5 ב . מס 70 "17 0 . 6 מקלדת איגטרנט, עככר גלילה מערכת הפעלה: 6! פאוסטחו\ 0 שזס בעברית * חינם - ייעוץ בנושא רשתות וקכלת הצעה דרך המשווקים האזוריים, א ר ו 0 .5 זט | הס|01655זק 2000 סח 6705081% 065 חס 0 במחשבים של קומפאק מותקנות מערכות הפעלה "8טוסטחו/ ?05011ז6ו! מקוריות | מ ז[ קרח 1.0 50 0זס|רח. אתו אזור: טכנו ראלקו 0 >=* אילת: רגע מחשבים 08-6339999 > אעודוד: בינארית 0 08-8529445 > באר שבע: מיקרוסופי 08-6658700 > בני ברק: קניון רפאלי 03-5786081 > בבעתיים: טיטניום 03-6733585 * הרצליה: וידאו סנטר 09-9585163 > חדרה: רומאיר 050-260-168 > טבריה: יאיר מחשבים 04-6722330 > יוקנעם: ולטר יעקב 9 א ירושלים: קומפיומט 8 >* מחשב ולמד 02-6563983 > נהריה: ארדיטי 04-9922142 > קיסריה: אלוף מחשבים 04-6263991 >* קרית שמונה: או.אם.סי 04-6997273 * רמת השרון: טיטניום 1 את"א: אסי מחשבים 03-5286822 > זיפ קום 03-9229348 המבצע עד גמר המלאי. ההברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת.ט.ל.ה. המחירים הושבו לפי 4.2518 ש-ת 0 0 0 00 ב לשכ כ מע 9 ב קש השמ ןהוי קט אצת ו 0 ל הסשניק דע 0 ל ₪4 הל שבכו 15 ביט הלטמ יבשת הבקעה סט חנ 24 4 -טחכס 4מפט אק / ט ‏ -0 טכס 530 בכ ],6.000/40 ד וח 0 במתניוו |06/ע30זוס/רחכ שד קומפאק מותקנות מערכוה 0 5וססחו// הפעלה " פשוסשח1 ")]50סז1!6 מקוריוה 0501ז6ח,שתוחוו ו ו ולם המחשוכ ועטקי נראה אחרת באוי 60 לק ויום) עקס|סהת66ך הסוזבּזוק5הו מרכז: 60/0185 /ח06= 03-6194190 טי.סי.אס תבונה 03-6320580 > אקסלנט 7 >"* מיקרו סנטר 03-5565775 > טי.די.סי 03-6961077 = טרוט מערכות. פיתוח בע"מ 03-6129111 > אלי שרון בע"מ 03-9669667 = אינפורמט מחשבים בע"מ 03-5584375 > קומפיוליין בע"מ 03-9240905 = פתרונות-פ.ת.ר בע"מ 4 >* ריאלטק תקשורת בע*מ 03-6114555 > אינפו-טופ בע*מ טל03-6163316 > גי.ט'.אם09-7669878 > סיסקונט בע*מ 09-9587945 ירחשלים: אבא מערכות מחשבים בע"מ 02-6256326 צפון: מיקרוליין 04-8721125 5 > 04-8215111 > טריפל בי.אמ.י מחשבים בע"מ 04-8333333 > ב.א.י מחשבים בע*מ 04-8522447 > אם.די.אס אלירן מחשבים 04-8417656 דרזם: דיקל 08-6280282 אילת אינטר 08-6340004 > ניופטקום מחשבים 08-6378877. *המחיר חושב לפי 4.19=51 ש*ח. המבצע עד גמר המלאי. ו 3 200 בכב ‏ הכ הכעיכ 15 בל" וטל שו ימוג 5 ( ח עב כו )6 ברע 0 04ומפה 1 5 בק קוד )2001 0. ]||פוחגווזחסכן - =4 | 60 1 ' 0 603 מעבד: 10/72 ז8590ססזם וו! סק וזח זכרון: םו!256 דיסק קשיח: 206 צג: "14 זך כונן תקליטורים: סשם מודם מובנה: 56% | כרטיס רשת מובנה מערכת הפעלה: 98 פ/שססחו/ 7 בר ]67/00 ,ז201/7/ 1 | הימימ - וחיר( ו 3 0" יו ער ושרט בצ 1.סס.64 מל ארארא בינת ישיר, 61.60.11 ח ע .או שש ההחברה רשאית להפסיק את 4 ₪ ₪ טק לש ברמ השקה 2 האנהל הצמשל כ ???הטקש מש המבצע עד במר המדאי 0 20 ₪4 אשומ ור : זך / 1 / זו [ /, 6 0 4 | ו ₪4 סללמעימ , מקוויזס=) טל. 03-6459577 0 0/ 601080 מעבד: 1.5007 ז009550ז0 4 שותטו)ח6ק 6!5זח! זכרון: ם/128 דיסק קשיח: 200 כונן תקליטורים: 00-3010848 כרטיס רשת: 10/100 כרטיס מסך: 16% הוסוטא] מערכת הפעלה: 98 פשסבחו\ - | "תוספת וענכור מסך "17 001086 - 199 6 אפשרות לדכיטת ומס קא 6 -%12א19.9 6 0 5/0 וס | מעבד: 70002 /1() ז66550סזכ || לוהטח6כן לו6וחו | זכרון ראשי: 8ו/!192 דיטק קשיח: 2008 צג: "10.3 דד מודם מובנה: 568 כרטים רת מובנה מערכת הפעלה: 2000 פשוסטחו/ ]]]*החט!ז1חס טל. למשווקים: 03-6459039 05 00. המבצע בכל עת וללא ה מוקדמת.ט.ל וק .ה.8ו4.3=1> ש-ה ל רואה ו ככ כ תלת צר 34 הכנ או קלא הפסנ 3 הל וישנא תפ ט מטהכס 5 וס שאה 1( השע שו סש ב מב 8 שו6ז160] 3218 13630 )חקו > מסך מגע אקטיבי צבעוני > מקלדת מגע > מערכת הפעלה: 058 פאוס6חו) > אינטרנט אקספלורר 4 = תוכנות 06|:06006א₪ ,חס ,000% 6 תוכנת 1697 פזטווש לתמונות. 6 נגן 03 > סוללת ליתיום נטענת, עד 10 שעות עבודה > משקל: 170 גרי 6 2 עטי מגע לחכילת מחשוב מוטולנות קח גם את מחשב כף היד הטוכ בעולם ב 7 סמדאון ( ופ חפו) 5 דהקו60 דאוהק5 ]933 7588 1658710 608 = מעכד: 933/12 ז008550זק !|| להחטטח6ק ?ו6!ח1 6 מסך: *17 חס 6 זכרון ראשי: 128//8 > דיסק קשיח: 3068 > כונן דיסקטים: 1.44 = כונן תקליטורים: 52א וחסג₪ 00 6 מאיץ גרפי: 810 ז8!ח! > כרטים קול: .0.9 128 008008 6 פקט מודם: 90/ פקסא 56 6 רמקולים: 8!. באיכות של מערכת סטריאו ביתית 6 מקלדת אינטרנט ומולטימדיה ועככר עם גלילה 6 מערכת הפעלה: 06| פ60%חו\ ו 5 146 16590 60 > מעבד: 7508/72 ז008550וק || לוחטו!ח0קן לוחו 6 צג: *13.3 דד 6 זכרון ראשי: 128//8 6 דיסק קשיח: 1008 הי > כונן דיסקטים: 1.448 "3.5 2 6 כונן תקליטורים: ס/ום > מודם פנימי: א56 בתקן 90 6 רמקולים: 3016 8855 תווש סוסטג סוק .וטנ = יציאות למסך ולמקלדת חיצוניים 6 יציאות 58 ₪ דיסק התאוששות לנפילת המערכת = תוכנת 4030 עברית. 6 מערכת הפעלה 8 /60חו\ 60 1659110 1700 = 6 מעבד: 5160 50666 |!| לוחטטח6] ווח 850/12 10085501 > צג: *14.1 דד = זכרון ראשי: 2568 6 דיסק קשיח: 2008 > כונן תקליטורים: סיס 6 כונן דיסקטים: 1.448 = מודם: א56 6 כרטים רשת: 10/100 > רמקולים: 4616 8855 תוזאו סוט סזק .ונ > יציאות 58 > יציאה למדפטת = דיסק התאוששות לנפילת המערכת. > תוכנת 030/) עברית. > מערכת הפעלה 8!| פ/וסטחזו 6 תמיכה טלפונית ואחריות לשנה ו ₪ ש מחירים חסרי תקדים 2 5 0וז658זק 6080 6 מעבד: 1062 ז550פססזל) || לוחטטחטק ?1!ח! | = מסך: "17 חס 0 6 זכרון ראשי: 2568 > דדסק קשיח: 4008 6 כונן דיסקטים: 1.44 6 כונן תקליטורים: וחס 00 > כרטיס מטך: 32/8 סזס=-3) > כרטים קול: .0 128 0108109 > פה מודם: 90/ 5קלא 56 | 6 רמקולים: 8%( באיכות של מערכת סטריאו ביתית. = מקלדת אינטרנט ומולטימדיה ועככר עם גלי'ה > מערכת הפעלה: 6 פאיססחו ם 1800 10ז659ז 6008 > מעבד: 5180 50680 !|| *וחטטח00] ווח 7 ז000550זק > צג: *15 דד > זכרון ראשי: 320808 | > דיסק קשיח: 3008 שה שובכ = כונן דיסקטים: 1.448 6 כונן תקליטורים: צורב+ יש > מודם פנימי: 56% > כרטיס רשת: 10/100 > רמקולים: 3606 8456 תואו סוסטה סזכן פצ > יציאות 058 = יציאה למדפסת 6 דיסק התאוששות לנפילת המערכת 6 תוכנת וס עברית. 6 מערכת הפעלה 8/ פאיסטחו) 6 תמיכה טלפונית ואחריות לשנה במחהשבים של קומפאק מותקנות מערכות הפעלה 5%שס4ה!) 050119ז6|₪ מקוריות |!016)שסה/ץ86:!ק/050]1.600ז6!|ח.אחא הח*א: סי שיא מהשבים 0.6887436 *בי סי 8 שי 03-6490184 *ארסא מהשבים ו92ו02.800 *סי.ד.סי שרותי סיהשוב 02-6981077 יירדן פי,סי. בע*ם 01-6094476 > פיינס מהשבים 03-6887274 > תדמית מהשבים %4וו0.681 + שבתאי מחשבים 6889048 0 > כספית מהשבים 03-5244999 > נבעתיים: אטיב החשבים 01-5712463 > ארסק 03-7325070 > רמת גן: לובייק טכנולוגיות ו672868.נ0 > פריים מהשבים 03619522 > קליקס פורטבל 63:6124490 + פתח תקווה: מריו מחשבים 09312552 > רמת פנקס: או.טי, 16 בע"מ 050-252400 > נני תקווה: חץ ייעוץ 5357219.ב0 > אריאל: אימפריית המחשבים 03.9068688 > קריית אונו: מגה לייס 03-6355550 > יהוד: סייקום 03-5360577 > בגי ברק: אדקום מחשבים 03-5707128 = אורנט מחשבים 03-5705253 > הוד השרון: פיקוק סחשבים 09-7601348 > הרצליה: נלקטי פחשבים 09-9544099 + למיר מחשבים 09-9587843 רמת השרון: קזבי יניב מחשנב 02-5472909 > 200 0-5405162. + כסר טבא: אלידן מחשבים 09-7813692 > רעננה: איי.אי.טי קומפיוטרס 09-7742121 > נסווקס 09-7440577 > חן סוכנויות 09-7602860 > נתגיה: טי.טי.אר 09-8243266 > סי.ג'י מחשבים 09-8329111 > שהם: קופפיוסר סיסי 03-9793183 > צור יבאל: קוססיוטר טיטי 09-7493359 > בח ים: הום אלקטריק 03-5080332 > חולון: ד,ד. אומנויות הםהשב 9ו55281-ב0 > ראשל"צ: א ב בארון 02-9510822 * אגם מחשבים 03-9520505 > אלוף מחשבים 01.9643766 >*א. ש יוניק 03-9622266 + גלקסי סחשבים 03:9078014. ו טכגולוגיות 03-9617702 > נולדטופ מחשבים 02-9514304 > מיסל אחזקות 01.9826080 + שי מחשבים 01-9562053 > טוס פליי מהשבים - בניין סלקזם 02.9413322 ירם פחשבים 03-9670023 *די, טי. אס. מחשבים 9691112יב0 > לימודי מהשב 052.590648 > וחובות: יואב מחשבים 08-9414142 > גלובוס מחשבים 08-9494577 + עמית מחשבים 08.9390899 > יבנה: שרותי אלקסרוניקה 08-9327218 > לוד: א.ש איתם 057.718924 + אשדוד: סטאר נט 00ננ+06-66 > קריית מ(אכי: טבן מחשבים 08-8504522 > יהשלים:ד.ט 02-8538540 יחיאל ממן שירותי מחשב 01-6715002 + קומפיומדיה מחשבים 02-5700965 * מורט מחשבים 01-6234504 * עוק חפר: טוקרסט בע"מ 09-8987774. > חדרת: תחקר מחשבים 04-6343338 > עפולה: א.י ציוד היקפי ותקשורת 04-6404048 > חיפה: גאי מחשבים 04-8522447 > מיקרודן נוחשבים 04-8246476 > עדי טכבולוגיות 04-8242057 * טבריה: אייל החשבים 046720822 > קרית מוצקין: גל מחשבים 0+6771967. + מגדל העמק: מטריקס ם 04-6440248 > עכו: גל חחשבים 04.9550085 = כרחיאל: ליב חחשבים 049081183 + טעלות: לב מחשבים 049972462 > נהריה: ייד תקשורת 04-9822587 > נצרת: עאלם 04-6561714 י אשקלון: צקה מחשבים 08-6750058 + באר שבע: אלכ דוסיק 6105661 09 > נסגג מוהאובים 08-6207181 = מחשובי המזילניום - ק. הננב 00-6282033 = ערד: ליג מחשויים 09-9956218 > דיכווגה: א א. מחשבים 06-6570251 + פסקום מחשבים 06-6378877 = קניה באיינטרנט: . המבצע עד גמר המלאי. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת.ט.ל.ה. המהירים הושבו לפ' 4.2=168 ש-ה 3-ו וני ריוור .רקי ][]*החזט!זחסכן מבצע מחשובי קומפאק בעתיד מחשוכים מעבד: 9332 5107 6531710זק 603 0 הב וז/ [30ווז60 - / 8 5 8 - = | ו ₪ ז" ר* שייח שּ == = 1 מסך *ו2ו ד וב 8 ו"ח כולל מע"מ, ללא מסך 3 שו"ח כולל עמ ‏ זכרון: 8 % מדם: 6 ביני | דיסק קשיח: 08 6 מאיץ מסך: 30 זאו (6אוגת) 8/3 5 כונן דיסקטים: 14 - כונן תקליטורים: | 00800024 רמקולים: 6 855 תאו 440 סדץ 01 מערכת הפעלה: = ₪ אסטת) 5 ]140 10ז653זק [230וח 60 7000102 ז6550ססתק !!! להתטטח6ק ?)6וה1 9, 1 6 מסך: ג ד ב הו זכרזן: 18 מודם: 6% פנימי דיסק קשיח: 10:08 כנן דדסקטים: | 144 כונן חקליטורים: = 04 /ד-ס/ש רמקולים: 8055 תי 0 סז 30% מערכת הפעלה: = ₪ פוסטת/ל מעבד: 72 ז000550ז ]|| לווס וטורב - = ל || ל הלופכ 194 זכרון: 1332 1288 %. גווס 09| - 6 חד . בד חר מע" : דיסק קשיח: 1008 0 ה מ" מודם/פקס: 55 פנימי כונן: 8 א |אסה-0 6 8 כרטים ושתי 5 פנימי לד + 0 ושיחז כונן דיסקטים: 144 | הכר ברה ל מודם: 0 / ו כונן תקליטורים: = התקן 09:80% מקלדת: קומפאק לאינטרנט ולמולטימדיה | ו ו 1 . 1 1 ְ ק ( 5 מערכת הפעלה: | 2000 סא עכבר: גלילה קומפאק לאינטרנט ב וא סולל חס כרטיס קול: | .12809 0008108 || 1 ]18% 653110 קוח 60 כרטיס מסך: | 32/]8 || זאד א הסוא - מעבד: 9000/12 ז6550ססקן !| להתטטחסק ?)פוה רמקולים: 1 באיכות של מערכת סטריאו ביתית ( מפף ו מערכת הפעלה: 8 פאוסטחוו+ ו 7 תוספת עבור מעבד 10312 ז6550ססזק |!| להחט!1ח6] 161%ח! 399 ש"ח וכולל פעימו כרסיס רשות: 1100 פבימי תוספת עבור מסך "17 740/ פקוחסס - 1,159 ש"ח (כולל מע-מ). 2 5 במחשבים של קוממפאק מותקנות מערכות הפעלה ?פאוסטחן)) לז50סזס!!! מקוריות כונן תקליטורים: = סוס צורב: פנימי 110 50 סורה רא המקולם: שק ממגם ו ₪0 סל 31 מערכת הפעלה: | 6 שת לכל המחטנים הניידים מצורף תיק נשיאה מהודר! דיר החובים שש ה \' ו)ו ביט ו ה במ' ]| רחטוזחסכן קז 60 ₪ קניון עזריאלי תל אביב טל. 03-6081313 6 קניון רמת אביב טל. 03-6437012 6 קניון שבעת הכוכבים הרצליה טל. 09-9570774 ₪ קניון ערים כפר סבא על הכיכר טל. 09-7656333 6 הקניון הגדול פתח תקוה טל. 03-9244111 6 סופרסטור צ'אק פוסט חיפה טל. 04-8410286 6 קריון ק.ביאליק טל. 04-8773710 6 קניון חיפה טל. 04-8502545 ₪ גרנד קניון חיפה טל. 04-8120220 6 מרכז חורב חיפה טל. 04-8242226 6 קניון לב המפרץ טל.04-8416299 המבצע עד גמר המלאי. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת.ט.ל.ה.%ו>4.15 שיה קט 0 רו גל ונ הת 05/4 ג 0 ל כ כ ו בוכרל ופ הכש 4 ה כ ו וע אוד הכבבבקככ) 5-כ 3 ב תמכל נופסקטה הו 2505 לגרו הכח הבאסדגו כל אמכ הג צר 5( קת כ )6 סו בקטכ) שטוו וק 3 כסבסם )ומ קר) טכ) הנמכ 0 ) 1 || הניידים המעולים של קומפאק עכשיו 4 במחירים מפתים - כמיחשוב ישיר ' 1205 .1201 סוז059 זכ קרס | מעבד: 850/72 ל || פההטטח6] *91וח! 171 חהושבסבז] הבוחה" 79 0530-ו [80וחס, מעבד: 800/72 085501סזק] ||| "החטטתפל] *!פזח| 6הוססו ‏ || מסך: *13.3 דד עם ק508609)6 זכרון: 128%/8 מסך: "14.1 דד דיסק קשיח: 2008 זכרון: 128%/8 כונן תקליטורים: סשם דיטק קשיח: 1508 מודם: 560 מובנה כונן תקליטורים: \ס 5060 8אס/יס מודם: 569 מובנה כרטיט רשת ממובנה 7 ב1)בחחת הבהחזת) צ סבו זב 0 זז 608 1 |א18 53110 603 מעבד: 650/72 ז550פססזק || טק וח מעבד: 900/12 ז68550סזק ||| *דחטטח6?] *!פוח! מסך:*14 דד מסך: *15 דד זכרון: ו/507 64%8 זכרון: 192(/8 דיסק קשיח: 0/306וח6] 608 דיסק קשיח: 2008 כונן תקליטורים: 0024 כונן תקליטורים: זשס-/ ד סטוחסס -60 פאס/יס מודם: 90/ 566 מודם: 565 מובנה כרטיס רשת נזובנה כרטיט רשת נזובנה 3 שנות אחריות שכנעוני פיק שקרן הבא .8 זסן |8ח165510סזל) 2000 5% סח "8 050זסו 608 סז חס במחשבים של קומפאק מותקנות מערכות הפעלה ?פשסשח!// *501סזס!!! מקוריות | זכר 1.6 50 סיס חח ואר ר. סניף מרכז: רח' אברהם גירון 6 יהוד טל. 3 - 03, פַהֶם: 4 - 03 * סניף צפון: רחי יוחנן הסנדלר 8 ציקפוסט חיפה טל. 0, פקס: 8406040 - 04 המבצע עד גמר המלאי. החברה רשאית ו את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת.ט.ל.ה. המהירים הושבו רכ 86 שדחה ל ל שק ל ו קה הנרו בס הנול מ 0 ₪0 ל וסקס וט בלפוכ הויו הע נכל צה/) וענחו ויכטו 5 וכל וש גול קוה תס קבט 45 כ או וק 3 טסט שה טנס וכ 0 המחטוכים הניידים שר ופא עכשיו כמחירים חטרי תקדים! 7 ]1206 10ז698ז 60080 6 מעבד 7664/72 ז000550זקן *חסז06/6 5]!חו 6 צג "12 א = זכרון ראשי 64/8 > מודם פנימי 56% 6 דיסק קשיח 508 6 כונן דיסקטים 8 1.44 6 כונן תקליטורים 000% 6 רמקולים א₪606 8935 תאו סונג/ סז .08 6 יציאות 58 = יציאה למדפסת 6 דיסק התאוששות לנפילת המערכת > תוכנת 0₪0) עברית 6 מערכת הפעלה 6 פווסשחו) 6 תמיכה טלפונית ואחריות לשנה ₪ כ -- 2 ] - 2 |4 סשדואנ (856!) פה מדטק ו 60 דאוהק5 ת*א: אטי מחשבים + טבתאי מחשבי > רמת פנקס: או.סי. ת מלאכי: סבן מחשבים 532 : גאי מחשבים 04.8521447 ויאל: לב וחשבים ב18 049081 * 5 / ]1206 10ז658ז 608 6 מעבד 8508/12 ז8550ססזק !|| ל וחטנוחסק ווח 6 צג "13.3 דד > זכרון ראשי 12908 | אס., 5 מודם פנימי 56% ?שש ₪ דיסק קשיח 1008 - 6 כונן דיסקטים 8 1.44 6 רמקולים 366% 8855 תווש סוה סזק .381 ₪ יציאות 58/ = יציאה למדפסת = דיסק התאוששות לנפילת המערכת 6 תוכנת 00/ עברית 6 מערכת הפעלה 8 פאוסטח) > תמיכה טלפונית ואחריות לשנה במחשבים של קומפאק מותקנות מערכות הפעלה 5%שסהו) "050!1ז6|₪ מקוריות ||1016אסה/ץ36:!ק/ה050!!.00:סוח.אאא כ >בי טי טי 03-6400184 > ארוטק מחשבים 6476598.ב0 > ארסא מהשבים 921ו560.ב0 > טי.ד.טי שרותי מיחשוב 03-6961077 > ירדן פי.סי. בעים 02-6004476 > פיסינט מחשבים 01-6857274 > תדמית מחשבים 02-6911144 6 *גבעתיים: אטיב מחשבים 3453ו01.57 *ארטק 03-7326070 *ך,ל,ם 02.5732455 ירמת גן: 0 *:נגי חקווה: חץ ייעוץ 03.5357219 * אריאל: אימפריית המחשבים 03-9068688 > קריית אונו: פגה לייט 01-6355550 > יהוד: סייקום 03-5360577 > בני ברק: אדקום טחשבים 02-5707128 > אורנט מחשבים 03-5705253 * החד השרון: כייקזק מוחשובים 09-7601346 = הרצליה: נ'קסי וחשבים 09-9544099 5 ליר סחשובים 00-9587843 רזות השרון: קובי יניב מחשוב 03-5472999 = כפר טבא: אלידן מהעבים 09-7672692 > רעננה: אי טי + חן סוכיות 09-2602860 > נחגיה: טייטי-אר 09-8242266 > פי.גיי מחשבים 09-8229111 > שהם: קוספיוסר טיסי 03-9793183 > צור יבאל: קוטפיוסר טיטי 09-7493259 + בת ים: הום אלקטריק 03-5060332 + + אנם מחשבים 9520505-כ0 > אלוף מחשבים 03-9643766 > בלקטי מחשבים 03-9678014 > חנטק טכנולוגיות 035817702 > נולדטוס מחשבים 03-9514304 + מיסל אחזקות 03-9626060 = שיי מחשבים 03-9662052 > שיר מחשבים 03-9503330 = רם מחשבים 03-9670033. >די. טי. אס, מחשבים 9691112.נ0 > לימודי מחשב 03-9665053 > רחובות: יואב מחשבים 08-9414142 > עמית מחשבים 06-9390899 = יבנה: פרש מחשבים 06-9426448 > שורותי אלקטרוניקה 09-9227218 = לזד: א.ט איתם 057.718924 > אודוד: סטאר נט 08-8643300 8 יבית שמש: ביחן את עטר 02-9910161 יירושלים: קומפיומדיה מחשבים 02.5700965‏ מורס מחשבים 02-6234504 עמק הפר: סוקרטס בע"ם 09.8987774 יתדרה: מהקר מחשבים 04-6343228 דן מחשבים 048146470 > עדי טכנולוגיות 04.8342057 > סבריה: אייל מחשבים 04-6720822 > קרית מוצקין: גל מחשבים 04-8771967 * מגדל העמק: מסריקם ₪ 04-6440248 > עכו: גל מחשבים 04.9550088 ות: לב מחשבים 04-9972462 = נהריה: ייד תקשורת 04-9823587 > אמפריה מחשבים 04-9921085 י בצרה: עאלם 04-6561714 + אשוקלון: צקה מחשבים 08.6750058 . באר שבע: אלכם דוייק 08-6105661 > נאג וחשבים 08-6287181 מחשבי המילניום - ק. הנגב 08.620303 > ערד: ל.ג מחשבים 08.9958218 > דימונה: א.א, מחשבים ו08.657025 +אילת: נסבורד 08.6217599 י פסקום מחשבים 08-6378877 > קניה באינטרנט: 11.69.11)טקמו0>.זוזדו > מזס6.זם!מסון-ארדזר מס 0 תו 4ב 14| לת 50754 ₪ מ ₪ טק ל בב רז ה 0 ב השכגל ו הכש ב קבדש בו מ בק 5-4 אבל ת-ארכקט בובכ ₪ רשפל רכה רע 2 את הנ כשו א 5-כ ףע 5 הביט 4 כל 5( ם וקא נקו )ל וש קמ 6 אה וקקחנ הקחמ ונמל ה וג'יק טכנולוגיו שכנעוני ג כיינקל שעין ובאו 1 ]180 0ו]658זק 0 6 מעבד 9001/12 ז8550ססזק || "התטטחסק ")וח 5 צג*15 דד = זכרון ראשי 192/08 > מודם פנימ' 56% = כרטיס רשת 10/100 > דיסק קשיח 2008 6 כונן דיסקטים 8 1.44 = רמקולים 496% 8955 תווש סוט סז ו > יציאות 058 6 יציאה למדפסת = דיסק התאוששות לנפילת המערכת 6 תוכנת זט עברית 6 מערכת הפעלה 6! פוויסטחוצ = תמיכה טלפונית ואחריות לשנה וי 60 8 י*קְליקַס פורסבל 016124490 > פתה תקווה: מריו מתשבים 03.9312552 2 * בטַּ 09-7540577 = פוסייר מהשוביים 09-1451557. דד. אומטיות המחשב 03-5528119 * ראשלי"צ: א ב בארון 03-9510622. 4 ]120 6531710זק [30קוה60 מעבד: 850/72 ז8550ססז0] ||| פוחטווח6ל] 18|5ח! כרטיט מסך: עס 0|סחת80ד |צוסאכז3 חזוצו (60ז8ח5) 88 מסך: דד "13.3 כונן תקליטורים: 8 א ס/ס דיסק קשיח: 106 זכרון ראשי: ם/128 רמקולים: א361|6 2855 ח!וו סוסטה סזק .1צ כונן דיסקטים:1.44 מודם/פקט: 90/ 564005 פנימי מערכת הפעלה: 6 פוססחו/ 0 חסזס)) בעברית מתנה ו כולל מע"מ. ל חמ 6 שניף רעננה צפון: מרכז מסחרי רעננה, קומת קרקע, רח'י עקיבא 95, שניף ראשלייצ מרכז: בניין דרייב אין סנטר, קומת קרקע, רח' פרימן 20, א. תעשייה ישן ראשל"צ, טל. ישיר: 03-9503330, פקם: 03-9501374, שעות פתיחה: א'-ה' 9:00-19:30 רצוף, יום ו' 9:00-14:00, חניון ענק חינם. ט ל פ ו 6 וע :גל | קת 506.24/793 ב' וט וכפריככי) אס !₪ ביב"שברל |ארששכט ש נ'ג ררל ר ,על | ר ב ק ו ו: (מ- 7 ₪ 8 עס כל ו ו ה 21-הו ו הכהו 6-כ ב בל האש הש 5 הק ונכט יאשח 00 ששהעכס עבט ויתס ו רעננה, טל. שעות פתיחה: א'-ה' 10:00-19:30 רצוף, יום ו' 10:00-14:00, חניון ענק חינם. מחשבי 0 וומפא תנודים חר 933])|2 54107 2653110 הקוח 60 | מעבד: 933/12 ז8550ססזק ||| פוחטוזח6ק %/19ח! מארז: קומפאק פרסריו מהודר מסך: "17 80קוחסס כונן דיסקטים: 1.44 | כונן תקליטורים: 50 א 00 דיסק קשיח: 4000 זכרון ראשי: 256/8 כרטים מסך: מאיץ תלת מימד 32/8 2 זאד פטו כרטים קול: .0.0 128 06ו21081) פקס מודם: 90/ 4005 56 פּ רמקולים: .81 באיכות של מערכת סטריאו ביתית פּ מקלדת אינטרנט ומולטימדיה עכבר עם גלילה לאינטרנט 5 ו מערכת הפעלה: 6!/! פשוססחו\ ] תמיכה טלפונית ללא תשלום במשך שנה פה 0 6זס// בעברית מתנה 8 תוספת עבור מעכד 163112 ז066550ז2] || החטו)ח6) ל)16ח| - 349 ש"ח וכולל מע*מ+ ]]|*וחטוזחסן ישיר: 09-7451557, פקס: 09-74513538. ו ת 00-30-33 0-5 0 |א7ו *[7 65] ]0[ מעבדד דיטק קשיח: 508 זכרון ראשי: 8ו128 | כרטים מפן |(ג כרטיט קוד רמקולים פקט מו כרטיט רשת: 10/100 הפעדה: מערכה מעכד תמלילים: סהסש חש במזומן פ =( 1 , 1 (23) 1 ק2שט"ה - 5 0 1 בי 0 הז 3-ה ע 8 . 2 ו!|| פוחטוזח6 1 6 פשסחו// עכריח הש |/ול [=ו , 0 וו ] 0הקוחסש סכ חס שחו מעכו וח ח6 !16| צג: "4 | כונן: 44 קשיח: 1008 וכו דיסק זכרון ראשי: 28/8 כונו <גיניתוניו זקליטורים: ספ גרפי: 8 כרטיק מקולים: פקט מודם: 6 רשות: 0 קוו רטיק מערכת הפעלה: 6 פשוסטח;)/ עשי והמחיר מעכד תמלילים: ססו בעכריה % א ו 090 ( 1.9 / ] שש שש / ט"ח | :כל ו :721 :-ה ו כולל מע"מ . שמעוני פיז , במחשבים של קומפאק מותקנות מערכות הפעלה ל5ע00%ח:/) 050169זסוו! מקוריות. זר 1.0 0 סזס חתותו 9 1 | 0וקוחםס: טל: 03-9020550 קניה ישירה כאתר ליגד 05.60.11 ז605ו !ו * מכירה בתשלומים וי יוין אשראי > המבצע עד גמר המלאי ]]|יההט!וזחסק 7. 70[ 1 סו]658' זק 0 60 מעבז: 700(12 ז950פססז0 || טוחטוזחסק 15פזחו זכרון ראשי: ם!/!128 דיסק קשיח: 150 צג: "14.1 דד 7 כונן תקליטורים: 00 + 1.44 עסססו=] עם זטס 080ו 0 4 4 יריה פקס מודם: 56% 0 ה יִּ ו כרטיט רשת: 10/100 7 = ו מערכת הפעלה: 6 פשוס0חז/ - - רישיון )זס/ בעברית - מתנה ל-20 הרוכשים הראשונים - עכבר 8פט ותיק נשיאה מתנה! | קומכאנן כ 1 4 18% וק אוו מעבד: 800/72 ז6550ססזק |!| וחטווח6קן 615זחו זכרון ראשי: ם|/128 דיסק קשיח: 200 צג: "15 דד [, כונן תקליטורים: 00 + 1.44 עסססו=] 2 8 עם )טס 51080 . פקט מודם: 56 כרטיס רשת: 10/100 מערכת הפעלה: 6!/! פשוסחו) רישיון ₪זס\ בעברית - מתנה ל-20 הרוכשים הראשונים - עככר 58ט ותיק נשיאה נותנה! ל במחשבים של קומפאק מוותקנות מערכות הפעלה *9ווסחו) "05010ז18:0 מקוריות : = כ טע 0מזוק/0ס. סוה תות 2 4 6 ביוחי ו ---) 0 ] // ו ₪ ]]] וז הכ בינת ישיר, טל. 03-6459577 טל. למשווקים: 03-6459039 1 את המבצע בכל ו 1 ו .ו= 4.16 ש-ה המ בצע עד גמר המלאי. החהחברה רשאית להפסיק ויו הרו רו הר חר חר הוור רו שמעוני ג פינקלשטין גב קומפאק כרעותות גלקסי וכסט כיי 5662 303 .1201 0653110 60030 866])2 7588 6580 [30קוה60 מחשב נייד עם יתרונות של מחשב ביתי 6 מעבד 86642 ז60630סזק ![! "וחטנח6ק *181ח1 8 6 מעבד 56500 ז0פססטזק * השמ *ופותו = כונן דיסקטים 1.44 ב 6 צנ "12.1 0 | = כונן תקליטורים 50 ג פס 8 6 כונן דיסקטים 1.44 פנימי |[ [ה- ה > דיטק קשיח 2008 צַּ ₪ כונן תקליטורים 090% 0-1 | 5 זכרון ראשי 6488 6 כרטיס מסך איסא( 30 תוחא (אתגתפ] 88 1 |הצפש > כרטיט מסך .6.5 30 810 '91וח1 = > סק קשיח 508 , ד 7 | > כרטיט קול .0.5 128 או || . שי 4 ב יי . ַ זכרן ראשי 848 זו : מודם פק0 90/ 566905 > מודם פגימי 90 56575 ו כ בו > מקלדת אינטרנט ועכבר גלילה 5 רמקולים ₪66 853 תאאו סטג סחק +38 7 2 = מערכת הפעלה 98 שחו 6 מערכת הפעלה 6 איש6הואר | | [0 , 0 1 0 | 2- | > תמיכה טלפונית ללא תשלום במשך שנה > תמיכה טלפונית ללא תשלום במשך שנה | / שס. וו ַ : , - | 5 1781107112 = תוספת למסך קומפאק *ד1 + רמקולים ו₪, 5 שיח כולל מע"ם 12% הו וס | ל | 933102 00 מחשב נייד עם יתרונות של מחשב ביתי | 6 מעבד :93300 ז06990סזק |!! "מזט!!ח6ק *61)ח1 6 מעבד 80000 ז0ססססוק |[ "וחנו3וחפק "ופוח --: || 6 כונן דיסקטים 1.44 6 צנ "13.3 דחד | | = כונן תקליטורים 50 ג 0 > נונן דיסקטים 1.44 פנימי | == > דיסק קשיח 2008 = כונן תקליטורים לסופ | ו ו > זכרון ראשי 8488 6 כרטים ממטך איסא 30 חואו [אתגת5] 808 :+ 6 כרטיס מסך מאיץ תלת מימד 3288 דוד גא 6 דטק קשיח 1068 > כרטיט קול .0.5 128 0763006 0 - ן > 6 מודם פק0 090 5658 ; > זכרון אשי 648 | : 2 > מודם פבימי ספ 5685 | > מקלדת אינטרנט ועכבר גלילה : ₪' 5 רמקולים ₪6 889 חואו ואנה סדק .281 | שר = מערכת הפעלה 66 צאיסשתואר 0 ₪9 9 6 6 מערכת הפעלה 66 יתוא | 0 9 .₪ - = תמיכה טלפונית ללא תטלום במשך שנה - - . . ל ש יי - עשר "שר שרי ק "שי וו . | ו | 4 2! ₪5 חוספת למסך קוספאק *17 + רמקולים מ, 8 ש"ח כוללמעינ . | 6 ש"ח כול ללא מסך 5 שיח כולל סע"מ במחשבים של קומפאק מזותקנות מערכות הפעלה ' פצוסטחזא ")ספסזס!ו מקוריותת ה אפשרות לפריסת תשלומים רחבה - עד 36 תשלומים. המבצע עד גסר המלאי את מחשבי קומפאק ניתן להשיג במגוון תצורות - פרטים בחנויותת כסט כיי 0 קמוס ניתן להשינ: ברשח גלקטי סניף ראשון לציון, רחי ירושלים 12, טל. 03-9678014 6 סניף הרצליה, רח' סוקולוב 1פ, ט'. 09-9544099 6 בשניפי בסט-ביי חיפה: צומת וולקן חוצות המפרץ = גן שמואל: צומת גן-שמואל, פתוח בשבת בבוקר 6 נתגיה: קניון השרון > כפר-םבא: מרכז אהרוני, רח' ויצמן 83 ירוולים: רח' פייר קניג, אזור התעשייה תלפיות ₪ רמלה: פאואר סנטר כותרת רמלה (ליד קלאב מרקט) ₪ עפולה: בתחנה המרכזית * נצרת עילית: שופ (מרכז עופר) > רחובות: בקניון רחובות. > בינ'ו: בילו סנטר, פתוח בשבת בכוקר > אשדוד: קניון הסיטי (התחנה המרכזית) 6 נתיבות: אזור התעשייה ₪ באר-שבע: פאואר סנטר ביג 5 יבנה: תצוגות ועודפים, איזור התעשייה הצפוני 6 בארות יצחק: בגימכו > ירכא, פתוח בשבת בבוקר = רמת גן: בסט ביי סיטי, מול קניון איילון > ת*א: דיזינגוף טנטר, שער 2 (מול הסופר פארם) 6 בסניפי בסט-ביי בהום סנטר חיפה-אתר שער הכרמל = מפרץ חיפה = מודיעין ₪ צומת ירקון 6 ראשל"צ מערב 5 אטוח - אזור תעשייה קלה 5 עקרון 6 ערד 6 עכו 6 כרמיאל 9 טבריה = רעננה * אור יהודה > ירושלים-קניון ירושלים 6 באר-ובע 5 הרצליה > קריית שמונה > מעלות = מכדל העמק = נצרת 6 בית שאן > נשר 6 אילת 6 להזמנות טלפוניות: 1-800-522-622 6 [!.8.00פ051ם.אתוחצ ה 5 ה בצקל מ )ל ותו קב ) 556 ק תוקד עו כוד) קיס) 201 ₪. שינטק מחטשכים מקכוצת פורמולה, משווקת מחשבים ניידים, תחנות עכודה ושרתים. לסינטק מחטובים מעכדות שירות מהמתקדמות: ביותר וצוות טכנאים מקצועי, המספק ללקוחותיה שירות מקצועי מועולם, בפריסה ארצית וכזמני תגוכה מהירים. טינטק מחטובים מצטיינת במתן שירות מקצועי וכתפירת פתרונות כהתאם לצרכי הלקוח, תוך מתן ייעוץ, ליווי, שירותי אמק קיומות והטמעת מערכות גם לגופים בדולים, חכרות היי-טק, וגופים מוסדיים : [ 1300 חדוה הַּקוחס 0 ]| 7700 68מחחת 00 |]][ 481 .181 סק חס | 6 מעבד: 500/72 ז006550זק ||| טוח 15| = ₪ מעבד:750(32 008550זק ||| החטוו חק ל/6)ח| = ₪ מעבד: 8008/32 85507ססזק ||| תחשק ווח 6מטך: דד "11.3 6 מסך דד "14 6 מסך: דד "15 ₪ דיטק קשיח: 60 / 6 כונן תקליטורים: כ 6 כונן תקליטורים: וטס ד 8אס/כ 6 זכרון: 64/8 ( 6 דיסק קשיח: 1208 6 דיסק קשיח: 2008 6 מודם: 56 ש ן שט 6 זכרון: 64 . 0 ₪ זכרון: 128%/8 6 כרטים רשת: 10/100 0 6 מודם: 56% ך 6 מודם: 56 ו 6 תיק מהודר חַ 6 כרטים רשת: 10/100 ו , 0 6 מערכת הפעלה: 98 פו60חו) = 6 תיק מהודר : , , 6 אפשרות לתוספת !0-30 6 מערכת הפעלה: 98 פ%0ח1 :5 ו 06 6 אפשרות לתוספת 0-30 : ל בבם |,6.006000 ד מודו30 במחשבים של קומפאק מותקנות מערכות הפעלה *יס6חו/ *05014ז%116 מקוריות ה טסניף מרכז: 03-6506070 שניף ירושלים: 02-6796131 שניף חיפה והצפון: 04-8418250 ה 8% רכיטקט/ית: ה 1 8 או כ 2 ₪ ְתָ 0 דרישות התפטיד (משרה 802): 6 נסיון מוכח בתכנון ועיצוב פתרונות טכנולוגיים מבוסטי חומרה ותוכנה 6 ידע ונסיון כ: 805 ,674 4.0/ זא ווספסזסוו 0 - 6.5 0061 -601 50סזטוו)! 506 60/ !| 050זסו 6/2 ד ,וזו קדופ , | דר |- וא זסצוסא ₪ ידע בטכנודוגיות במסחר אלקטרוני, ו ]36| הו8ח0 עוקקטפ - יתרון 8 0 טא ( ו'מתן פתרונמות אידגוניים מבוססי ארכיטקטורת מיקדוסופט דרישות התפקיד (משרה 804): | ₪ הכהות עם 3 ] 1070508081 !הכ ות ₪ הכרות עם 2000 | ₪ הכרת תקני ה- אואד 7 - ₪ הכרת טכטלוגיות טלקום. כגון: חא טוקולי 1 -- פופו | ו דרישות התפקיד (משרה 807); ₪ איש מכירות כתחום המחשוכים האישיים - נסיזן של שנתיים לפחות ₪ ידע ונסיון מכירות למגזר הצרכני - יתרון ₪ יכולת סגירת עסקאות טכנית ומסחרית 6 יכולת ניהול משא ומתן ₪ יחסי אנוש טוכים מנהל/ת טכני/ת ‏ 7 7 | דונות ניהול רשתות טדקום: ‏ | עיצוב פתרוגות ניהול רשתות טלקום (055) למפעילים בהתבסט על פלטפורמת הניהול של קומפאק. | ניהול טכני של פרוייקטים בתחום. = דרישות התפקיד (מטרה 08 6 ניסיון של 3 שנים לפחות בניתוח מערכת ועיצוכ פתרונות תוכנה בתחום ששל ניהול רשתות טלקום 1 קוו ו וב 4 ירי, ישררל ו ") ד חי 7 ביור + 11/7