InformationWeek ישראל, גיליון 1002, 24 ביוני, 2000

OCR (הסבר)
₪ 1" אנשים ומחשבים 20 שנה הזקים בהיי-מק ובעסקים 7 חהדשנות עסקית בב מכנולוגיה 6 ניליו[ 1002 6 24.6.2002 - ְ 1 1 -0ה--] ₪ יאיר פכט, מנכ"ל 5 ישראל, ציין ]| השבוע את חתיסת. | בפהויקט מיחשוב | על כל שלוחותיו "| שהיקפו מוערך ב-100 מיליון דולר 9 8 "ל חברת הפרטית הגדולה בעולם, לחצות את קו נס"ר, עם' 55) 4---. יי יי סירי נבו, הנחתה בשבוע כנס 08% של אורקל ישראל, שנעהך באוויהת המונידאל הסלווה אותנו בחודש האחרון. כ 0 קש 000 8/0655 טוח- | אהיה אופנה, | סנכ"ל 04 ישראל, יטיג בכנס לקוחות. בנושא סיחשוב ארגוני, את "| החידושים האחרונים > במערכת השליטה. והבקרה של 0, | יוניסטנר (עס' 30 ה 1,287 המשתתפים ככנס 6 - ז6ררו510<))!חוח ד תודה לשותפים שלנו כהצלחה הגדולה: למפיקי הכנס: אנשים ומחשכים יחסי ציכור: דורן תקשורת מיתוג ועיצוב: 87800 07681/6 ח86! הסטזה8ם ייועוץ שיווקי: דגניה כהן תקשורת שיווקית פרסום ומדיה מודפסת: אדלר חומסקי .8 ורשכסקי מדיה אינטראקטיבית: 6ו181801ח! 28%) הפקות דפוס: טלפטר הגכרה ותאורה: סימול סטילס: קובי קנטור בר יין: יקבי רמת הגולן ואחרונים חביבים ומטורים - כל עוכדי 806!6:ז02) ישראל ולהתראות בשנה הבאה בשיתוף: אנשיטומהעוכים ו 50505 5 07 ו 0/5 רמזו טפיט 0 בלי טס מש חספל וי מס מבעו מז 6 ממ תכלמו0מדמ תרכס יצע 2 ראשוו השרת הראשון הפועל עם מעכד לו ז50פ6ססז0 חספא ופזחו ראשוו השרת הראשון מכוסס קו/ ז6550ססזם חססא ופוחו המאפשר לך לשלם לפי קצב צמיחתך ראשוו השרת הראשון מבוסס אינטל עם סַתחסחו/ /מסרחשו/! וס שמואפשר להתגכר על תקלות זכרון ראשוו השרת הראשון שמציע כל כך הרכה חידושים ראשוניים פוגל לוין 07 0 6166 א 56/6 6) 11 יש לך שתי אפשרויות: לשלם עכור שרת בעל יכולות שאת חלקן לא תנצל לעולם (לא חכל על הכסף?), או לרכוש את השרת החדש של יבמ - 440א. המציע לך להוסיף יכולות לפי הצורך ולשלם אך ורק לפי קצב הצמיחה שלך וככך לחסוך עלויות. שרת 140א מציע עיצוב חדשני של "בלוקי בנייה" המאפשר לך לטדרג את פעילותך משימוש כ-4 מעכדים היום, ל-8 מעבדים מחר ול-16 מעבדים בעתיד. שרת 4:10א מציע גם יכולות ניהול עצמי ותיקון עצמי, מהמתקדמות בעולם בזכות הידע והנפיון הרכ שנצבר כפרויקט 61228 של יבם. למידע נוסן', כקר כ: 0001956068 //וחסס סו או התקשר: 1-800-600-888. דש !0 ב דטכצט בששסבט' 0 ב*ררטכט ₪9 בסיש6ת ברג בכ (הכרדט/ ,מס הו נפסרט ס-6 מ ו ט ד 1 00 6/1 62002 בטתזס 'ס בייד טושפ 07 בלצ שבלי פם וכח ממודצוח מסו-0פ בורמ וכע ביכ (רמסיומס שת רגוס שת מאחורי הכותרות/ יהודה קונפורטס על מרור מכנולוגיה וכלכלה תוך כדי ההמתנה, המלווה במתח לנאומו ההיסטורי הצפוי של הנשיא בוש, שחררו דובריו ציטוט לא פחות | חשוב מדברו, שנאמרו בשבוע שעבר במפגש עם 100 מנמ"ריס בכירים בבית הלבן. בוש הודיע כי הוא מאמצ ומחייב לעשות כל פעולה שתידרש כדי ליישם במהירות את האינטרנט המהיר, המבוסס על תשתיות רחבות סרט. בוש מנה את החשיבות של יישוס טכנולוגיה זו לשני נושאים בועריס שעומדיס היוס על סדר יומה של ארה"ב, ובמידה לא מבוטלת גס של מדינות אחרות, כולל ישראל. להצהרתו זו של בוש יש חשיבות רבה. משתי סיבות עיקריות: ראשית האלמנט הביטחוני. הציר הזה של טרור כלכלה וטכנולוגיה הולך ומתהדק, ככול שאנחנו מתקרביס ליוס השנה הראשון ל-11 בספטמבר. הסיבה השנייה לחשיבות ההצהרה היא ההשפעה שיש על לתעשייה, לכלכלה ולאנושות כולה. בוש חזר על העיקרון שכבר דובר עליו רבות, לפיו המשאביס שיוקצו באינטרנט המהיר והפס הרחב, לא יהיו עוד שוויס לכל אחד. כלומר, האינטרנט המהיר, יקצה עדיפות קודם כל לאנשי התעשייה, לעסקים ולאלו שעוסקים בחידושים. זוהי הצהרת כוונות חשובה מאין כמוה שתשפיע מן הסתס על אופייה של רשת האינטרנט בעתיד. כטבען של הצהרות, גס הצהרתו של בוש לא תביא מייד לשינוי המציאות. מיליס מעולס לא החליפו מעשים. גס בארה"ב, בקונגרס, המגרש הביתי של הנשיא, יש ויכוחים וספיקות לא מעטיסם לגבי יישוס הפס הרחב, הצד ההתחיקתי והלגלאלי שלו. גם שס יש המעריכיס ש הסיכוי שהוא יהיה במחיר שווה לכל נפש ולא נחלתם של בעלי ממון או קשרים בלבד, עדיין נראה קלוש.. בוש לא מתעלם מוויכוחים אלו. אבל בהצהרתו הוא התווה את הדרך. "עלינו להיות אגרסיביים בהחלטתנו ליישס את הטכנולוגיה המהירה הזו" אמר בוש. אין צורך להרחיב ולהסביר למה כל זה רלבנטי לנו. גס אצלנו, מדברים הרבה על האינטרנט המהיר והפס הרחב. כל מי שקרא את מאמריו של אבי וייס, פרשנינו הוותיק ,יודע באיזה קלחת טובענית אנחנו נמצאים. גם אצלנו, הציר האה של טרור וכלכלה נשען חזק מאוד על טכנולוגיה. אלא שאצלנו יש הבדל בולט (מבין רביס אחרים כמובן): הסיכוי שראש הממשלה שרון ,ייצא מחר בהצהרה פומבית על מחויבותו המדינה לאינטרנט מהיר נראית כרגע רחוקה מאוד. ואת האחריות במקרה הזה אני לא מטיל דווקא על ראש הממשלה, למרות שזה מאוד פופולארי. נםבוע טוב ונשקם יהודה קונפורטס, [ו.660 )3 הפע ו חדשנות עסקית מבוססת טכנולוגיה אנשים ומחשבים, שבועון ההיי-טק של המדינה במתכונת החדשה א66/ ח4110חזס)ת1, השבועון הגדול בעולם למנהלי עסקיס וטכנולוגיה, יוצא לאור לפי הסכם זכויות עס חברת .6ח] 6618]א ?]68 ארה"ב. נשיא ועורך אחראי: פלי פלד [61.60.1ת66 שעסספו) עורך ראשי: יהודה קונפורטס 0.11 66061.6 זסזו60 סגן עורך: אבי בליזובסקי כתביס ומשתתפים: לובו ויזנר, אבי וייס, יוסי הטוני, ג'ון בן זקן, זיו מנדל, דנה פלד, עו"ד אביב אילון, אבי עסיס, עידו לוי, רפאל פוגל מו"ל ומנכ"ל: דליה פלד סמנכ"ל שיווק-פרסום ותערוכות: פניה כתר מכירות פרסוס ותערוכות: זיוה לויבל, טל: 6385808 רכזת פרסוס: אלינור עטר, טל: 6385802 מנהל סטודיו: נתן אייכנבלט |6061.60.1 6 510010 עיצוב: הלנה שפירו הפקה: דליה פלד מו"ל בע"מ מנהלת הפקה: דלי פרידמן דפוס: גרפוליט בע"מ צלם מערכת: קובי קנטור כל הזכויות שמורות. אין המערכת אחראית לתוכן המודעות. השמות המסחריים המופיעים 6 במאמרים הס סימנים מסחריים של החברות. אין לצלס, להעתיק או לשכפל חומר מערכתי. כתובת המערכת: יד חרוצים 13, ת"א, ת.ד. 1161 ת"א 61116 טל: 03-6385858 פקס: 6889198, 03-6889207. 61.60.11ח6.אוצצו ₪ מכתבים לעורך האחראי פלי פלד [6061.00.1 6 סטס|ז6פו! ₪ מאמרים והודעות למערכת השבועון זו ₪ מכתבים והודעות לעורך, יהודה קונפורטס 0660 68 טח ₪ הודעות לסגן העורך אבי בליזובסקי ג ₪ סטודיו אנשים ומחשבים 0 ₪ אתר אנשים ומחשבים 6861.60.11.ץוו 4 * שבועון אנשיס ומחשבים * 66%\חס!ו₪3זס]ת1 * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 * [61.00.1ח6 ר---- 7/0 2 יכ ומשש ור 1 . שער עו זט 87116165 60018105 157801 - 60% 81108 זס]ח1 4 514066חהז] 19[!9ו1ח1 .106 16613 6-1 ותסת] 116656 - 60 ,66% \ 8110 1דז10ח1 01 ה15510הודו6כן עמ 60!מוזקטי 0 וקו [1, .106 16678 20020617 )וקו 6.60 110 ות ס] תו ורצרצר [61.60.1ח6 6 19606 :[1בחז-6 ,שוש ו[טק :6311161 חו 150100 ,311501 41 פ6חס!חס א בש :0110 6-11: 60110] 666.60] 916006 21% אחגז"] זטתץ זטתלו\ 1.080 :פזס) 1160 צןו, ‏ הטט220ח86 חה10 ,113100 ופפ ,פפטו/ גצ/ 156 , (. ץ. א) 61160 8חג ,וסוחסוו5 00060 ,הסוב ע 1צ1.6 100 , (ז0)ו0= [חסו!הוח6וח]) זג צו₪6 6 הו2801] :ז6610ז21] שחותו1טנוע זווא הבוחש :88168 ץ 1.006 21%8 :58165 חסו!ופו א:] 8 קחופו)ז0+6. מקוא זג , זסחו!= :8107מו0ז00<) 8816 משח5ו[סט 6[!60ק 28118 :006110 | תההו60ח"] 2811 :130867( ה0ו61ט00ז | [ו.61.60ח6 6 0ו5100 ,1ו13סתשווסו:] תבובא! -זסקהתה1( 510010 530 ח16[6] :26518 6 288 :ז0)התו70 600 .₪5 |ו.61.60ח6 6 6[!60ק :6-11 תכ ז6וטקוחס-) 8 6[ק60 - א6ט\ חסו!גותזט!ח1 | וצ צ :0108100 \ ,וג [טך ,11301 36 13 .1.10 מטוטקוחס) 6 16קס6ק .6 שצוצ |16 ,11616 אסג .0.ת 7 :א ,972-3-6385858 :161 עקב עליה בתשומות הנלר ועליית המע"מ אנו נאלצים לעדכן את מחיר העיתון החל מ-18/6/02. מחיר גיליון: 35.00 ש"ח כולל מע"מ באילת 29.00 ש"ח מנוי שנתי: 52 גיליונות 863 ש"ח כולל מע"מ ללא מע"מ באילת 731 ש"ח מנויים חדשים: 6385898 שירות מנויים: 6385867 פקס מנויים: 6889207 מנהלת שירות לקוחות: ליאורה אליאסי רכזת מנויים: חגית ועדיה הפצה לחנויות: בר הפצה (ז69ץ זסק 155068 52) :1005וקוחספטג5 [הטחח/ 8110081 )הז 9 הסוח !)זסא[ 9 צ+ץז1חותת60 הג6קסזטם 9 60 ץ ]0 14686 ([16 /) .1.5 35.00 :600 ז6ק 66וחק .5 799 :157861 1011005ת086ט5 [הטחת 7 גאח 972-3-6385888 :0 צם 550085 הדאזסק 61568 ו / / | 4 | 4 6% ] | | | . / / 4 ן 8 / 1 / 4 1 / [ - : 5 6 | | / ן) | | ?| / / ז 5 | מ 1 עצסק ש' | 1 | שלנטו ואבטחה מביח מוינכ כ / / / אבטחו מ עסק שלך ש6חווחס ללא צור 6 מן ומן זז ו האבטחו 1 זמ 1 אקריטם | שייתי, ושומר על הרש ובילת המבצע כולנה > עבודה ום זת הגלישה מותאמים לצרכי העטל זחיר כול ש עמדות עבוד | 1 5 2 ז זזש ות ש' 6 4 ומדות העבודו 8 לכל תיבי עסקיח [ ו ווכנה לשנתיים חינם +עברת חובוחסם ללקוח חדש > אין צו נתב ורכזת עבח : הנה יתרונות האינטרנט המהיר ולהשאר בטוח, התחבר עכשיוו 5 כ / 1 1 ₪9 - % - 1 רד|) וגא 4 ' א1510'ך]) |לשש] ' 1 ץ 12 2 41 . : 42 - כ י"ץ * ְ '- [. ה 6 6 ם ן ס ₪ ( ₪ 000-77-0=) 655ה!5ע8 9.- / ש 1 [ .> |ו.61ח. חסופועטז6ח 6 פצח בוא נצווה .וו . השש מנהלי הקרנות רוצים לקצץ בעשכר עובדי הסטארט-אפים בכנס רואי חשבון, נדחתה הצעה של כמה מנהלים לדון באפשרות לנהל מאבק משותף לקיצוץ דרסטי בשכר עובדי חברות, שהקרנות מגייסות עבות כספים > ההצעה נדחתה בגלל שיקולים של הגבלים עסקיים > התמ"ס מעדיף ננו-טכנולוגיה ג'ון בן-זק] האם קרנות הון הסיכון מתחילות להריח את השינוי באוויר, אולי בכנס שנערך בשבוע שעבר על ידי פירמת רואי החשבון, ארנסט אנד יאנג, שדנה במצב ענף הון הסיכון ומצב ענף ההיי-טק בישראל, הועלו הצעות כיצד להגביל את השכר של עובדי היי-טק, שלהערכת הנוכחים הוא גבוה מדי. מנהלי קרנות הון הסיכון רוציס להתארגן כדי למנוע עליות שכר בקרב חברות סטארט-אפ, שמגייסות כספים דרכן. מנהלי הקרנות סבורים, שמאחר שהם בעלי המאה, יש להם זכות להביע דעה לגבי גובה השכר של העובדיס בחברות אלה, אולי כלקח בסיסי מאוד מתקופת הבועה, שלא תשוב עוד. מנהלי הקרנות מדברים על שכר "יסביריי, מבלי לפרט יותר מדי. יתכן שהמנהלים השותפים רוציס לקבוע כללים משום ששיפור המצב בענף יעלה את הביקוש לעובדים בעתיד וכמובן את השכר בעקבותיו... | אבל יש רביס מבין מנהלי הקרנות הסבורים שאין צורך להמתין לעתיד, שכן כבר כיוס השכר בקרב חברות ההזנק, הוא גבוה מדי. בני הניגאל ,מנהל שותף בקרן סקויה, אמר, שתעשיית הסטארט-אפ אינה יכולה לשרוד ברמות. השכר הקיימות כיום, ‏ ואילו אהרון מנקובסקי, מנהל שוטף בקרן פיטאנגו, אמר, שקצב הורדת השכר בישראל נמוך הרבה יותר מקצב הורדת השכר בארהייב. בדיקה לעומק של נתוני ההעסקה בכמה חברות מגלה פרטים מפתיעים. למרות המשבר בענף, התנאים הס טוביס יחסית. לכל אלף עובדים יש 80 מכוניות וזה לעומת 40 מכוניות לכל אלף עובדים כפי שהיה מקובל בעבר. הרעיון לתאם עמדות בקשר לרמות השכר של עובדי היי-טק לא התקבל בשוס פורוס רשמי של הקרנות, ויגאל ארליך, יוייר ארגון קרנות הון הסיכון אמר, שוה לא נדון בפורוס כלשהו, אס כי הוא אינו שולל את הרעיון. ספק רב אס האיגוד בכלל רשאי לאמצ מדיניות זו, בגלל התנגדותו של הממונה על ההגבליס באוצר. בינתייס בקרנות הון סיכון טועניס, שהמצב האידיאלי הוא להוריד את עלות השכר הכוללת למה שהיה לפני שבע שנים, כפי שאכן קורה בארהייב, אך לא קורה בישראל. תחושתס של מנהלי הקרנות הון הסיכון מתבססת כנראה על נתוניס שוניס מאלה של חכרת זווא וחברת גיוב אינפו, שפרסמו נתוניס הפוכיס השבוע על מצב כוח האדס בענף. לפי דוא, הביקוש לעובדי היי-טק היה נמוך במאי 2002 בכ-75 אחוזים, לעומת הביקושים שהיו בחודש מאי 2001, ואילו השכר ירד בתקופה זו בכ-20 אחוזים. מנתוני ג'וב אינפו מתברר, שלמרות שהביקוש הכולל לעובדי היי-טק ירד במאי השנה לעומת חודש מאי בשנה שעברה, הביקוש לעובדיס ספציפיים, לעובדים בכירים בעיקר, עלה. הביקוש למהנדסי תוכנה, למשל, עלה בחודשיס האחרונים ושכרס בסוף חודש מאי היה גבוה בכ-33 אחוזים משכרס הממוצעת במחצית הראשונה של שנת 2001 הרפורמה במס: השפעה עליפה עד כמה תשפיע הרפורמה במסים, בעקבות דוח רבינוביץ, והצעדים הכלכליים האחרונים על ענף ההיי-טק. בדיקה לעומק של הצעדיס המוצעים מלמדת, שההשפעה על הענף תהיה משנית למדי. בטווח הרחוק יותר הענף, או לפחות המועסקים, עשויים לצאת נשכרים. הרפורמה במס מתבססת על הורדה הדרגתית של מדרגת המש הגבוהה מששים אחוזים, כולל ביטוח לאומי, ומס בריאות ל-49 אחוזיס. נטל המס,למי שמרוויח מ-18,841 שקלים ברוטו, למשל, ברוטו ועד 30,000 - הוא 59.70 אתוזים, ואילו נטל 6 * שבועון אנשיס ומחשבים * אשט\חטוזגווזס]ת1 * גיליון 1002 * 26 ביוני 2002 * ]00.1.)טחס המס השולי לאלה שמרוויחיס מ-10,000 עד 18,000 - מגיע ל 54.70 אחוזיס. אחרי הרפורמה, בעלי השכר הגבוה ישלמו 49 אחוזים מס ואילו מי ששילס 54 אחוזיס ישלס 0 אחוזיס בלבד. אבל זה יקרה בעוד שש שניס במקרה הטוב. ההמלצות האחרות מתייחסות למיסוי והם יפגעו קרוב לוודאי יותר בבעלי ההכנסה הגבוהה, ובקטגוריה זו כלוליס מרבית עובדי ההיי-טק. הרפורמה במסיס מדברת על מיסוי רווחי הון, ומן הסתס לאלה שהם בעלי כסף ונכסים הונייס. לאחריס אין. לעובדי היי-טק, או לפחות לרובס, יש כסף. המיסוי על רווחי הון אנו צריך להשפיע בעקיפין על השקעות בהיי-טק, שכן ממילא רוב המשקיעים המוסדייס מתעלמים מהשקעות בהיי-טק ישראלי ואילו ייהמלאכיסיי, המשקיעיס הפרטיים, ייצאו מהמשחק, מאחר שתקנות האוצר פוטרות ממס רק את המשקיעים הזרים. רוב המשקיעים הנוכחיים לא ייפגעו מתקנות המס החדשות. איפה זה כן יפגע! תקנות המס החדשות עשויות לפגוע בגיוסיס העתידייס של הקרנות, ובהשקעות בסטארט-אפים. קרנות הון הסיכון עושות מאמצים גדולים כדי לגייס משקיעיס מוסדיים ישראליים. הרפורמה במס לא תקל את מלאכתס ומשוס כך עשויות להיות השלכות ארוכות טווח על הענף. אך הנזק המיידי יהיה כתוצאה מקיצו תקציבי בכל משרדי הממשלה, כולל | המדען הראשי. בתמייס לא מאשרים, אבל גם לא מכחישים מדיניות חדשה שהתוותה השרה: משקיעים בעיקר בננו-טכנולוגיה. שס רואיס את העתיד. ל-11 ותקשורת, יש בינתיים רק עבר. גס חנה של הביוטכנולוגיה סר מעיני אנשי משרד התמייס, בגלל הקיצוצים. כתוצאה מכך החליטה קרן הון סיכון קונדורד שלא להשקיע בביוטכנולוגיה ואת הכסף שגויס, 200 מיליון דולרים, היא תשקיע בתקשורת ובציוד רפואי. בעקבות כך, החליטה בת שבע אלרן, מנהלת שותפה בקרן ואחראית על תחוס ה-1.[88 פסא5018, לפרוש, שכן באמת אין לה מה לחפש שס. גיוסים נוספים קרן 1 זאג מנהלת הון בסך 25 מיליון דולר. הקרנות המשניות משקיעות כסף ברכישת אחזקותיהס של משקיעים בקרנות הון סיכון קיימות. ההצלחה היחסית של אוורגרין מוסברת בכך, שבגלל המשבר בענף יש אמנס סיכוניס רבים יותר, אך גם הזדמנויות עסקיות גדולות יותר. מלבד הגיוס המוצלח של קרן אוורגרין היו עוד כמה גיוסים, המלמדים על המשך הדינמיקה. חברת הסטארט אפ פרוסייט, שמפתחת טכנולוגיה לניהול פרויקטים בארגוניס. גדוליס, גייסה 8 מיליון דולריס בסבב גיוס ההון השלישי של החברה. עד כה החברה גייסה 38.2 מיליון דולריס כדי לקדס את תוכניות הפיתות של החברה. ואילו חברת במבו, שפיתחה טכנולוגיה, שתאפשר לחברות סלולר להעביר למינוייהן תוכני מולטימדיה כבדים, גייסה 6 מיליון דולריס ומתכוונת לגייס עוד שני מיליון בחודשים הקרוביס. 2] חדשנות עסקית מבוסטת טכנולוגיה לולו גרינצווייג, שהשתתפו בו (עס' 8 1ו-6)19 החדשות החסות של השבוע 8 508 זכתה במכרז למיחשוב בנק לאוסי. הפרויקט הגדול ביותר בתחום הבנקאות | בעקבות אירוע סו 5 אלף משתסשים לסאפ בישראל. רשמים מכנס המשתמשים, שבו נבחר סגן החשב הכללי, יצחק כהן, לנשיא ארגון המשתפשים. אבי בליזובסקי פו בכנס של גרטנר אמסר סגן נשיא החברה, ג'וש קרישר, כי דווקא עכשיו יש להיסנה סאאוטסורסינג ולא לראות בו סושיע. אבי וייס 8 רשסים סכנס ואחס >אסחס. לא היה סקום לזוז. יהודה קונפורטס בקרוב: מנס"ר רפא"ל (משסאל), ומשה חורב, מנכ"ל אורקל, בכנס 6080 056415 8, ו אנשים. יהודה קונפורטס. ועווחוו שבוע סקומי 4 בזק חשפה סערכת סידע גיאוגרפי, התוסכת בקבלת החלטות לפי צורכי המשתמש. 6 עשר חברות זכו במכרז החשכ"ל לאספקת שירותי כוח אדם למשרדי הממשלה. סיפור השבוע 8 סאס מוסיפה כלים חדשים לתחום ה-ואאס. רשסים מכנס שערכה החברה בפריס. פלי הנס"ר שליטה ובקרה 0 חברת 0 עורכת השבוע כנס בנושא ניהול תשתיות. החברה תופסת 0? אחוזים מנתח השוק בישראל. פלי הנס"ר | | יוה ה-ססס הסיוחד של )]]]ן]]]]!!! ₪ | זו |8+זס?] 88וזקז+ה= 4 סוסף פיוחד לכבוד ועידת העסקים בנושא זה ב-22 ביוני, בהילטון ת"א. סדורים קבועים 6 הסקירה השבועית '" | 1 6 עשי 6 לקראת כנס משתסשי דיגיטל 8 8 000519 4 השפיף של העכבר | | ו | / / החדשות החמות של השבוע 5 יעוראל, בשיתוף חברת מטריקס זכתה במכרז למיחעווב בבנק לאומי חברת 205 ישראל זכתה, בשיתוף חברת מטריקס מקבוצת פורמולה, במכרז להחלפת תשתית המחשוב של בנק לאומי. מדובר בפרויקט תוכנה הכולל שדרוג כל מערכות התשתית בבנק. במרכז השתתפו יבמ ונס שלא זכו. מנכייל 505 ישראל, יאיר פכט, אומר כי מדובר בפרויקט המיחשוב הגדול ביותר שבוצע אי פעס במערכת הבנקאות בישראל. "505 מהווה גורס מוביל במתן שירותיס טכנולוגייס למוסדות פיננסיס ברחבי העולם, והזכייה במכרז של בנק לאומי מעידה על היתרון המוענק לניסיון | בין-לאומי בפרויקטיס מורכביסיי, אומר פכט. פרויקט המיחשוב בלאומי מתוכנן להתבצע במהלך של 7-5 שנים. הוא כולל פיתוח, הטמעה והסבה של מערכות תוכנה בכל תחומי הפעילות של הבנק, תוך שימור הנתוניס ההיסטורייס הקיימיס במחשבי הבנק. אריה עמית, מחברת 805 ישראל, מונה למנהל הפרויקט. לדברי פכט, הנהלת 505 העולמית רואה בשוק הישראלי בכלל, ובמגזר הפיננסי בפרט, יעד אסטרטגי. 5 העולמית תיתן גיבוי טכנולוגי וניהולי להקמת הפרויקט ותשתתף בוועדת ההיגוי שתלווה את מנהלת הפרויקט. "אני לא מוכן להתייחס לנתוניס כספיים. אני רוצה לציין שמדובר בפרוייקט המחשוב הגדול ביותר שנעשה אי פעסם במערכת הבנקאית הישראלית. התפוצצות בועת הדוט.קוס, שמתבטאת בהיעלמותן של רבות מחברות הסטארט-אפ הבולטות בתחוס זה ובירידה בשווי החברות השורדות, אינה מעידה בהכרת על ק ה-צצשתוצט-6. למעשה, זוהי רק ההתחלה, והמשך התפתחותן של אפליקציות ותשתיות תוכנה ארגוניות (פמטוזג!קקג שחקטוח6 :8 6באון]50 פחו[סבחם) לא הואטה עס האטת הכלכלה. עם תום ייהבהלה לזהביי, תעשיית טכנולוגיות המידע (ד1) מפשילה שרוולים ותחוזרת לעבודה, תוך התמקדות בבניית כלים ותשתיות, הדרושים על מנת לאפשר את המשך חדירת ה-צצשחוצטם-> לכל היבט של פעילות עסקית ויומיומית - כפי שמתואר | בתתזית | הטכנולוגית - של 600פט10 3161 אוטסוזל. (6ק) לשנים 2004-2002, כרך 1: ייניווט אל עתיד תעשיית התוכנה". 6אק מפרסמת את התחזית הטכנולוגיה משנת 1988. לדברי מייק כצ, מנהל התפעול ומנכייל מרכז הטכנולוגיה העולמי של פרייס-ווטרהאוס- קופרס, ייחברות רבות חוו את קשיי קריסת תעשיית הדוט.קוס, אך התרוממות הרוח התחזית הטנכנולונית פכט: פרויקט המיחשוב הגדול ביותר אך אנחנו לא באיס להחליף את מערכות המחשוב הבסיסיות של הבנק. אנחנו פיתחנו מערכת אינטגרטיבית שמתאימה את עצמה למציאות הקיימת, והופכת אותה בהדרגה למערכת יותר מודרנית יותר יעילה ויותר מותאמת לצרכיס המודרניים אנחנו נספק לבנק לאומי את הטכנולוגיה הדרושה כדי להחליף בהדרגה את מערכות ה-6-805|0655 לא מת שאפיינה את השנים הקודמות הותירה כמה היבטים חיוביים מאוד, שיסייעו ביותר בעיצוב עתיד האפליקציות הארגוניות. היתוספות יכולות תוכנה פנים ארגוניות הייתה בעלת השפעה מכרעת על התפתחות יישומי תאגידים בשניס האחרונות. בעתיד נוסיף ונראה עלייה ברמת התחכוס של יכולות אלו, כשספקיס יפיצו את הדור הבא של יישומי צסחוצטם-6, ויובילו לשינוייס מהותיים בתעשיית התוכנה"". בניגוד לתחומי טכנולוגיה אחרים, קשה לחזות את עתיד תעשיית התוכנה באופן מדויק. למשל, מוליכים-למחצה וחומרה מתקדמים בהדרגה לקראת מטרות מוגדרות ומוסכמות, והופכים למרוכזים, קטניס יותר ומהירים יותר. לעומת זאת, עולס התוכנה מתאפיין ברמת ודאות נמוכה לגבי קצב וכיוון ההתקדמות. ואולס, לפי התחזית הטכנולוגיה ניתן לצפות מגמות מסוימות, שמקורן בתקופת הגאות של תעשיית הדוט.קוס, ואשר ייתנו תחושת כיוון לתעשייה המאופיינת ביצירתיות וחדשנות. ייככל הנראה, האתגר הטכני הגדול ביותר 8 >* שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חט!!גוחזט)ח] * גיליוך 1002 * 26 ביוני 2002 * [61.00.1ח6 של 5ז06ק56600ש0חז6ז66/9וזק ל-2004-2002: המחשוב של הבנק כדי להתאים אותו למציאות המודרנית. המערכת, פאגאץ אואד היא מערכת אבולוציונית. לא עושיס את הכל בבת אחת אלא בהדרגה. המערכת משלבת רכיביס קיימיס שלא כדאי או שאי אפשר להחליף, ובדרך זה הופכת את המערכת הקיימת למודרנית. הדבר נעשה בהדרגה כדי שהמערכת תתרגל למציאות החדשה וכדי שהעובדיס ואנשי המחשב לא יקבלו שוק טכנולוגי." אמר גוטמן מנכייל מטריקס, מוטי גוטמן, אומר: ייפרויקט כה גדול ומורכב מחייב שילוב מגוון יכולות טכנולוגיות, ניהוליות והבנה מעמיקה בתחוס המיחשוב הבנקאי כשליש מעובדי החברה מתמחים בטכנולוגיות ומערכות בנקאיות, ושילובנו בפרויקט מחזק את מעמדנו בשוקיי יצחק מלאך, חבר הנהלת בנק לאומי, סמנכייל בכיר ראש מערך תפעול ומנהלה, המוביל את הפרויקט מטעס הבנק, אומר כי החלפת תשתית המיחשוב של לאומי ויישוס הפרויקט תאפשר להמשיך להצעיד את הבנק קדימה ייהפרויקט יאפשר לבנק לאומי לשמור, מבחינה טכנולוגית, על יתרונו היחסי במערכת הבנקאות בישראל, כבנק שנמצא בשורה הראשונה של הבנקים בעולסיי. ג'ון בן זקן העומד כיוס בפני מרבית הארגוניס הגדוליס בשימוש בטכנולוגיית מידע הוא אינטגרציית היישומיסיי, אומר אריק ברג, מנכייל מרכז הטכנולוגיה העולמי של 66000₪8₪ט0ו16ה 66 והעורך הבכיר של התחזית הטכנולוגית. לדברי ברג, 'יחברות רבות עוברות כבר עכשיו - או יעברו בקרוב - משימוש בארכיטקטורת תוכנה המבוססת על טכנולוגיה מתווכת מסוג הסוזגזקט1ת] הסוזה6!קק טפתקזטותם - |ג₪ לקישור בין חבילות יישומים, לכיוון של ארכיטקטורת תוכנה המורכבת מיישומיס מודולריים, שהאינטגרציה שלהס הרבה יותר קלה. עם זאת, מימוש חזון שירותי ה-8פש אינו צפוי להתרחש במהלך שלוש השנים הכלולות בתחוית, בעיקר משוס שהרעיון מבוסס על ההנחה כי חברות יהיו מוכנות להיכנס לעסקים עס שותפים עסקיים חדשיס ובלתי מוכרים. במקוס זאת, סביר הרבה יותר להניח כי שירותי ה-8פ ישמשו לאינטגרציה בין שותפים עסקייס מהימניס וליצירת אינטגרציה של יישומיס בתוך החברהיי. אבי בכליזובסקי בוב ההגנה המושלמת לדשת שנצך, מבית 6=דאהואצ5 חברת אבטחת המידע המובינלה בעולם > פתרון אנטי וירוס אינו מספיק אם אינו משולב בפתרון ||ש6זו! קו ההגנה הראשון שלך כנגד פריצה לרשת הוא שרת ||4ו6זו: יציב. רכוש | והששזקו: שרת ה- ||6₪3זו] שבו תבחר חייב להיות מסוגל לחסום התקפות מבחו ל 5 משתמשים מבצע לחודש יוני 2002 בלבד ! ובו בזמן לאפשר לעובדים שלך לבצע את עבודתם באופן יציל. ללהנ קאי > .הגו 99 משיקה קו מוצרי חומרה מהמתקדמים בעולם להגנת ששששגה ש. 2 חרשת ומאפשרת לך לרכוש פתרון אבטחת מידע מקיף מבית אחד! > קו מוצרי החומרה של סימנטק כולל 3 משפחות המותאמות לארגונים קבל חינם קטנים עד גדולים בהתאם לצורכי הארגון: . חמישה רשיונות אנטי וירוס 6 א?//ו/9ש6זו: " 66)חגותץ5 - קו מוצרים המיועד לארגונים קטנים מ - 15 משתמשים ועד 40. שר -י ₪ 6 ז6!00/03010/ 166חג 5 - קו מוצרים המיועד לארגונים רי מ - 50 משתמשים ועד 60ווחווחש. שר | 6 5611 ץב/ש6316 >6)חגוחע5 - קו מוצרים המיועד לארגונים בינוניים וגדולים וכולל ||גשושזו], אק/, אנטי וירוס, פתוז6ז!ו] +ה6זחס> . 411066 5 39 |- חסו261661 חסופ5טזזח!. לפרטים: 7, [|.60. |06976זחו 6 50/1100 3]6זסקזס> 5טזו/1חג/ הסחסצ* 6 המוצרים ניתגים לרכישה אצל המשווקים המורשים בלבד מסחהו [61.60.1ז.וע. ו כ-2,566 מומחי מחשבים מככל ענפי המשס השתתפו בכנס 2" ווהקקה5 שסיימה חברת נס טכנוכוגיות כלמשתמשי חברת התוכנה הרב-כאומית קג5 בישראכ, ובכנס מסביל שסיימה חברת 36 5 הישראכית בנושא מיחשוב עססים סטנים ובינוניים לבט ל ני חלקי הכנס ‏ נערכו בסמיכות מקוס, הכנס של נס טכנולוגיות נערך במלון דויד אינטרקונטיננטל והכנס של >ְבּחגּ]ג ?53 - במלון דן פנורמה, שניהם בתל-אביב. יורס מיכאליס, נשיא קבוצת הפתרונות הארגונייס של נס טכנולוגיות (550 64א) ומנהל פעילות *?ג5 בישראל, מסר כי קהיליית משתמשי פג5 בישראל מונה כיוס 15,000 משתמשים ובתוך כשנתיים יוכפל ואולי אף ישולש מספרס. בארץ קיימות 133 התקנות של 52 ו-25 שותפים עסקיים פועלים יחד עם נס טכנולוגיות, נציגת 5ג5 בישראל, להתקנת והטמעת המערכות במגזרי המשק השוניס. מיכאליס ציין, כי בשנה האחרונה הצטרפו לרשימת הארגוניס שבחרו ב-?ג5 החשב הכללי, טאואר סמיקונדקטור, קקייל, משרד התיירות, סקופוס, אלישר, % תעשיות מזון ישראל, טמבור אקולוגיה אנ והתעשייה האווירית שי אגסי, חבר מועצת המנהלים של ?54 העולמית, היה אורח הכבוד והרצה בכנס, ובנוסף לו השתתפו גם אנריקו נגרוני, מהמנהלים הבכירים של ?5% באירופה וכן מומחים שונים. אגסי מסר, כי להנהלת החברה יש מחויבות להגדיל את המחקר והפיתוח של החברה המתבצעים בישראל. הוא ציין כי ל-?54 יש כיוס מעל 300 עובדים בישראל מיכאליס הכריז בכנס על הקמת 61/08 זא - מועדון משתמשי ?5% בישראל, שפעילותו תנוהל על ידי נורית פלדמן. במסגרת הפעילות יוקס אתר 66 מיוחד בישראל. יהיו פורומיס של משתמשים והלקוחות יקבלו ייעוץ חינס. כמו כן ייפתח שירות יעוץ מרחוק, באר ובעברית. פעילותו של מועדון הלקוחות תכלול גם עיתון, מפגשיס עס לקוחות, פרסיס מיוחדים על הישגים ועוד. מיכאליס. ציין כי מרבית לקוחות ?8 בישראל עברו לפלטפורמת. ה-66טחו6-8 של א 5 יי שי ו :מו 3-₪ + )הט תערוכת השותפים העסקי ?5 טהתקיימה בצמוד ' | 6 א 0 * שבועון אנשים ומחשבים 6 66%\חט!)גוחזס/ה] * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 6 ][6₪06.60.1 החברה - 847.00₪ץה. לקוחות רבים שדרגו בשנה האחרונה את מערכות *ג5 שברשותס לגרסה המתקדמת ביותר. יצחק כהן, סגן בכיר לחשב הכללי שבחר לתבקיד יוייר ארגון משתמשי ?ג5 בישראל, מסר כי ג5, שעל בסיס הטכנולוגיה שלה יוקס פרויקט הממשל הזמין בישראל, הבטיחה כי מחויבותה לישראל לא תושפע באופן כלשהו ובשוס תנאי מן המצב המדיני והפוליטי שבו תימצא המדינה. כהן ציין, כי חברת ?5 העולמית מכירה בכך, שהקמת מערכת ניהול. אינטגרטיבית למדינה שלמה היא משימה יוצאת דופן וכי ישראל היא המדינה הראשונה והיחידה בינתייס בעולם, שהגדירה לעצמה חזון כה מרחיק לכת ותוכנית כה אתגרית. במהלך הכנס הוכרז על שיתוף פעולה בין נס טכנולוגיות לבין חברת א>אַגּחגוא ?58 הישראלית (לשעבר חברת מנהל) שנרכשה לאחרונה על ידי ?א5. ההסכס יביא לפריסה של מוצרי חברת ?א על מלוא ספקטרוס הארגוניס בישראל. שיתוף הפעולה יבטא את שילוב חבילת מנהל 0 לעסקים קטנים ובינוניים בחבילת ?54עח, המיועדת לארגוניס בינוניים וגדוליס. בזכות שילוב זה, תהיה ?5 חברת התוכנה היחידה בעולס שתציע פתרון עסקי לכל חברה בכל גודל. שילוב התוכנות אף יאפשר לחברות גדולות לשלב בין שימוש בחבילת ?₪54 בחברת האס ובחברות בת גדולות, ואת מנהל קס של טְפַגחג1א 57 בחברות הבת הקטנות, כך שבין המערכות תתקייס תקשורת מלאה. כנס 02' 5827818 כלל מושב פתיחה מרכזי ולאחריו שישה מושבים מקצועיים במקביל. הכנס הקיף את התחומיס המרכזיים המשפיעים כיוס על העולס העסקי: ניהול קשרי לקוחות - זח6ות 26 1203 ק1 861411005 >זשותסו0, ניהול שרשרת אספקה, ניהול המידע העסקי וטכנולוגיות חדשות. בנוסף לכך הוקדשו שני מושבים לשני מגזרים מרכזייס במשק: המגזר הציבורי ומגזר התעופה והביטחון מיכאליס מסר, כי תחום ניהול קשרי הלקוחות - 1א68 - צבר בשנה האחרונה תאוצה ניכרת הן בארצ והן בחוייל. 'ימחקריס שנערכו בשנה האחרונה בחוייל הצביעו על החזר השקעה ניכר בעקבות יישוס פרויקטיס של ייוא68, אמר מיכאליס "יכך, לדוגמה, בעקבות התקנת מערכת |א68 גצ פחתו החזרי מוצריס בקונצרן |גחסווגחז6ות] זטתוסזם בשווי 1.6 מיליון דולרים בשנה, זמן השירות למשתמשי קצה פחת ב-40 אחוזים וזמן השירות לדילריס פחת ב-50 אחוזיס." עוד ציין מיכאליס, כי אחת מאבני הדרך המרכזיות באסטרטגיה של ג5 היא שילוב בין המערכת לניהול קשרי לקוחות (ותטותקְגתג1( קו(5תסוזג|6 >זשותס0וט6 547ע) למערכת לניהול שרשרת אספקה (₪542 8130320001 מוגו(6 ץ[קְקְט8). '"הדבר מצמצס פערי זמן בין הביקוש מצד הלקוחות לבין הפעילויות של הספקים, דבר המתבטא בתגובה טובה יותר לשינוייס בתנאי השוק, הגברת ההצדמנויות להכנסות, צמצום העלויות ושיפור השירות ללקוחות"י אמר. בכנס השנה הוחלט להרחיב גס בנושא הפתרון הייעודי של ?58 לתעשיות התעופה והחלל - 266% ₪ 050806ז46 547עוח. פתרון זה מבצע, בין השאר, בקרה על פעילויות הייצור, תוך שימוש בשיטות וכלים שפותחו בעקבות ניסיון רב שניס. בכנס נסקרו פתרונות ויישומים בתחום זה. 2] שבועון אנשים ומתשבים * 66%/תס!41חזס/ח] * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 6 ]00.1 ]שח6 9 1 1 ארגן משתמשים - - למה? בסהלך שנות פעילותי בארגון משתסשי אורקל בישראל טסו נשאלתי לא פעם על ידי אנשי מקצוע בתחומים השונים, למה צריך ארגון משתמשים, הרי יש את חברת אורקל עצמה ויש את כל החכרות והשותפים העסקיים שמציעים פתרונות בסביבת דורון שמחוני אורקל ? תשוכתי בכל המקרים התחלקה לכסה נושאים, שיפורטו בהמשך , אך בראשן העובדה שארגון המשתמשים ףוסו הינו נכס רב חשיבות למשתמש עצמו מעצם היותו נוף עצסאי (איננו שייכים לאורקל ואיננו עובדי אורקל) ששייך למשתמשים ומסייע מבחינה טכנית ומקצועית לגצל טוב יותר ויעיל יותר את בסיס הנתונים אורקל ואת היישומים והפיתוחים בסביכת אורקל של סגוון יצרני התוכנה. בהזדמנות זאת אציין, שהתלבטנו לא פעם בהנהלת הארגון על כיוון הפעילות שלנו ומצאנו לנכון לשים את הדגש טל פטילות מקצועית ולא מסחרית - בשסו אינו מנהל משא ומתן עם חברת אורקל להורדת מחירים, מתן הנחות וכד פעילויות הארנון כוללות: מפנשים לעדכון מקצועי - מסגרת הארגון מאפשרת למשתמשים להתטדכן מקצועית הן סאנשי אורקל והן ממקצוענים מחכרות אחרות, לגבי חידושים ותוכניות פיתוח לגרסאות חדשות. חשיפה לפתרונות - אחד הנושאים החשובים בארגון משתמשים הוא לאפשר מפגש בלתי אמצעי עם יצרני פתרונות בסביבת אורקל, מפגשים שיאפשרו למשתמשים להכיר את מנוון הפתרונות הקיימים בשוק, תוך דגש על ניםיון בהסמעת היישומים אצל משתמשים אחרים והערך המוסף של הפתרון מנקודת מבטו של המשתמש ולא של היצרן. החלפת דעות - אולי החשוב שביתרונות שבמפגשים מקצועיים הוא היכולת להחליף םידע עם משתפשים מארנונים אחרים, קבל רטיונות ((פאסוזד ₪ סוד ולנצל ניםיון שנרכש על ידי אחרים, שיביא לחיסכון גדול בפיתוח ובהטמעת מערכות בארגון. בנסים מקצועיים - כנסים סקצוטיים של טסוו וכן של אורקל ושל שותפים עסקיים שלה, שמאפשרים ספגשים מקצועיים ולא פחות חשוב - מפגשים חכרתיים. ערוץ םידע לאורקל- מיסוד של ערוצי מידע לחברת אורקל בארץ ובחו"ל לשיפור הקשר עם הלקוח בכל ההיבטים, לסובת שני הצדדים. ארגון משתמשי אורקל בישראל 6שסוו מונה כיום כ-2000 חברים וזאת ההזדמנות של כל אחד להצטרף ולהפיק את המירב מפעילותו. ככל שמספר חברי הארגון יעלה (לא רק ברישום אלא גם בפטילות) יכולתנו להשפיע ולשפר רק תעלה. בכל שהארגון יתבסס בתודעת המשתמשים נזכה לשיתוף פעולה פורה יותר עם ספקי ויצרני התוכנה, הן בחשיפה והן בשיפור הכלים והיישומים לסביבת אורקל. יש לציין שכל הפעילות הינה ללא תשלום, כולל הכנס השנתי שייערך השנה במלון דן פנורמה בת"א בתאריך 72 * דורון שסחוני הוא יו"ר ארגון המשתמשים של אורקל ישראל בעקבות אירוע זסחזהכ) 6 זס+ +15 סש 6086160 דווקא טכשיו יש כהי0(0 (-8חו6ז50)ט0 בכנס רב משתתפים של חברת הייעוץ גרטנר גרופ, שנערך במלון הילטון בתל-אביב ביוס 18/6/2002, המרצה המרכזי ג'וש קרישר, סגן נשיא ומנהל מחקר לתחום הארגוניס ותחוס האחסון בגרטנר, טען שעל החברות הישראליות, דווקא על רקע המצב הכלכלי ואי הוודאות במשק הישראלי, לשקול פעמיים לפני שהן מוציאות פרויקטים ל-קחושוזטטגוטס. הריאיון המלא עם גיוש קרישר בגיליון הקרוב של %>>\חסוזגוחזס!ח]. לדברי קרישר, מנהלי ז1 בישראל צריכים להבחין בין נושאים שהס וטוא לבין נושאיס שהס %6ג₪ 0 סוא. לדבריו, אין להשקיע, אלא במערכות שהן 1 מסוצצוזא. על כל מנהל 11 לבחון 160 (עלות בעלות כוללת) ולא רק עלות רכישה. זו הסיבה שחברות ה-שחוסזטסצוטס חוגגות על חשבון הלקוחות, שלא יודעיס לחשב 160. לדבריו, קמוטזטסצווס הוא מודל טוב לארהייב ולאירופה, היכן שיש מחסור בכוח אדם מקצועי והמשכורות יחסית גבוהות. לא כך המצב של שוק ה-11 בישראל יש כאן שפע של אנשי מקצוע, וניתן לקבל אותס היוס במשכורות לא גבוהות. ה-קחוטזטספווס לא רק שאינו מקטין הוצאות, אלא לוכד את הארגוניסם בסד של הוצאות הולכות וגדלות. מנהלי המחשביסם אשמים במצב הזה, וגס המנהלים שאינס מבינים את צורכי המיחשוב של הארגון, ומנסיס להיפטר מאחריות לתחוס המיחשוב, בהנחה מוטעית, שזה יחסוך להס כסף או ייעל את הביצועיס. לדוגמה: לפי מחירי יבמ, אחסון חיצוני עולה 5 דולרים לכל ג'יגה-בייט של מידע לחודש. דהיינו: עלות ג'יגה-בייט מידע לארגון באחסון חיצוני תהיה 300 דולרים לשנה. אבל אם הארגון יקנה בעצמו את החומרה לאחסון, זה יעלה לו 0 דולרים לג'יגה-בייט חד פעמי, וגם אם נכפיל סכוס זה, בחישוב לייעלות הבעלות הכוללתיי על הציוד - 100, זה עדיין יסתכס בפחות מחצי המחיר של העלות ב-אחוסזטטפוטס. מכאן, שה->חוסזטסצווס לא רק שאינו חוסך לארגון, אלא בפירוש מייקר את ההוצאות לארגון. הארגון מתקשר עס ספק פפושטסגוטס בחוזה די קשיח, ולאחר כמה שבועות או חודשיס מבקש מנהל ה-11 להכניס שינויים או לשנות דרישות, אבל כאן הארגון כבר לכוד בידי חברת ה-קחוטזטספוטס, וכל שינוי עולה כסף רב. זה מעגל סגור, ורק ספקי ה-עפומטסצוטס מרוויחים מכך. חוזים מיותרים לדברי קרישר, אביו אמר לו פעם משפט יפורסס 2 > שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חט10:₪31ח1 * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 * [661.60.1 ג'וש קרישר מפתח, שכדאי לזכור אותו, והוא טוב לכל מנהל זן: ייאנו ענייס מדי מלקנות אוטו בזוליי. לדבריו, רק לעתים רחוקות הוא נתקל במנהלי זו שעושים אנליזה כלכלית של ההצעות שהסם מקבלים. לדבריו, הוא כבר נתקל כאן בארגונים, שיש להסם עשרות חוזל קחוטטסצוטס מיותרים, על ציוד שאינו פועל, על תוכנות שיצאו משימוש, וסתס חוזים שעבר זמנס ומחדשים אותס אוטומטית. על מנהל ז1 לבדוק כמה יעלה לו זמן החייס של כל מוצר וכל שירות, לבדוק את כל מערך החוזיס הקיים בארגון ולבצע אנליזה כלכלית על כל חוזה. באנליזה הכלכלית יש לשקלל גם את החיוניות ומידת הצורך של כל רכיב או שירות. אס למשל צריך יותר זיכרונות, אחין זו סיבה להוציא את השרתיס ל-אָחוטוטספוטס, צריך פשוט לקנות זיכרונות, ולא לבזבז כסף על פתרונות שאינס חוסכיס כסף. יצוין, שקבוצת אנשיס ומחשבים עורכת ביוס 72 ועידת עסקים המוקדשת לנושא ה-עחוסזטסצוטס, ומעניין יהיה לשמוע את התייחסות הספקיס לדבריס אלו מגרטנר. אביוייס 000.......... ו ההמממ.....- תח -- וא | 0 הד הלו ל דה ל א 6 0 7 - ו | 0 דל לחרל חן חן הק שת אה 6 | 0006 010510060 ]8] 0 6 נמ שח ההק 70274 יש שר | 100 ₪ 06 | | 0 8 60קסחפסזסה ]= 407008150 9 : מ | 0-0 סק הוה שד דט 48 שיש שר - קל שת 2 שח )247 1 שו ; 6 : ה | 6 [=' רז 6 5% | 005060 00 ו את חס נאהחהצ.באק ציצ. סז טי הראפ +10 6 קו[ים בכלנית ₪ 6.0 ק0ה0105חק 20006 עם עברית מזובנ(ית הסט(דרט העולמזי לעיבוד ועריכה של תזו(ות, כמציגה את הדור הבא של עיבוד תמזו(ה בעזרת מזאפיעים חדשים הממציעים פתרונות לכל סוגי המשתמשים. עם כלי ציור וקטורים חדשים ועם כלים מתקדמים לשליטה בשכבות, =! 6.0 ק0ח0105חק 20006 מורחיבה ומחדשת את אפשרויות היצירה. הממשק המורחב מאפשר למותחילים להתאקלם מהר יותר ומרחיב את זיומ(ותם של המשתמשים הממתקדמים. לכל הרוכש גירסה ממלאה של =!₪ 6.0 קסח5ס1סח: ₪006( ינתן שידרוג חיןם לגירסה =!! 7.0 תוכ(ת =51 0081ז0// היא הדרך הבטוחה והאפקטיבית ביותר לחלוק עם העולם מידע - גם בעברית עם ה =51 0081ז0// ביכולתכם להמזיר ממסמכים מכל תוכנה לקבצים דיגיטליים בפורמזע "ספ ובכך להבטית כי יראו בדיוק כפי שרציתם על כל ממערכת הפעלה. את קובץ ה "₪0 שיצרתם תוכלו להפיץ בצורה אלקטרו(ית ובכך להבטיח שהממוסממדך יגיע ליעדו באופן ממושלם, כולל פו(טים, גרפיקה ועוד. לתחום העסקי יש(ם יתרו(ות רבים לשימוש בפורמזט :12 כגון אבטחת ממידע, חתיכזה דיגיטלית, הוספת הערות, קישורים, טפסים ועוד. | 74 ור ָ א / חטיבת טסופ | | מ או ₪ ו גת ע ₪ 5"2++ :1 הייטק אחד קדימה // 33.60 שבוע מקומי בוק חעופה מערכת 015 התומכת בקבלת החלטות לפי צרכי המשתמעו 0 ארכיטקטורה סכנולוגית גזירת וטעיבת 5 ל 6 חברת בזק השפה לראשונה את מערכת ''מגנום'' - מערכת מידע גיאוגרפית ארגונית התומכת בקבלת החלטות. פאול וייסבך, משנה למנכייל בזק וסמנכייל הנדסה ותכנון בבזק, אמר במסיבת עיתונאיס כי מדובר בכלי המשלב מידע הנדסי, שיווקי וכלכלי על גבי מפה, באופן שוטף ובחתכיס מגווניס המותאמיס לאופי המשתמש. לדבריו, המערכת מאפשרת עיבוד וניתוח המידע כבסיטס לקבלת החלטות, מותאם לאופי וצרכי המשתמש (שאילתה דינמית). המערכת מבוססת על מערכת ‏ ₪188 של 1 המיוצגת באר על ידי סיסטמטיקס והיא מקושרת לבסיסי הנתוניס בחברה (אורקל, לרוב על שרתי יוניקס של סאן) ולמחסן הנתוניס. נפחה של המערכת עצמה כ-700 מגהבייט והיא כוללת 62 שכבות נפרדות של נתונים, הן מתוך מערכת בזק (פריסת המרכזות, קוי הנחושת, ארונות הסעף, הסיבים האופטיים וכוי) והן מגורמים חיצוניים (נתוניס דמוגרפיים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתוני רעשי אדמה מהמכון הגיאודזי ועוד. במערכת הושקעו עד כה 0 אלף דולריס ושנת פיתוח אחת. לדברי ויסברך, המערכת מאפשרת הטלת מידע על מפה ממוחשבת במיקומו האמיתי של העצס במרחב, יכולת תשאול וניתוח מרחבי, הצגת המידע נעשית באופן ידידותי ובהיר על גבי מפה תוך הבלטת המשות או השונה. לדברי רז היפרמן, סמנכייל טכנולוגיות מידע בבזק המערכות המחוברות למערכת החדשה הן מערכת החיוב והגביה (בילינג), הזמנות, מרשיים (מערכת תכנון רשת מקומית), מנרייב (רשת בין מתקנית), ומערכת הרזרבה התפעולית. נתוניס -- .- חטיבת טכנולוגיות מידע חגויבית הנדסה ותיכנוך 1ת6|6 61/5י/ חיצונייסם הקשוריס למערכת הס נתוני המכון הגיאופיסי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונתוני מידע גאוגרפי של חברת יימפהיי. כמו כן קשורה מערכת היימגנוסיי למחסן הנתוניס של בזק, המכיל בין היתר נתוניס כגון פירוט שיחות. מפת האנטנות הסלולריות כחלק ממדיניות המשרד לאיכות הסביבה לחשוף מידע סביבתי רב ככל האפשר לציבור הרחב, העלה השבוע המשרד לאיכות הסביבה לאינטרנט את מפת מיקום כל האנטנות הסלולריות בישראל. האנטנות מופיעות על מפה אינטראקטיבית, כאשר בהצבעה על האנטנה ניתן לקבל את שם החברה, כתובת מדויקת, תיאור של האנטנה, תאריך היתרים, בדיקה אחרונה, תוצאותיה 6 1% ו 6 | 6 עתידי והתייחסות לתקנים. האתר מכיל מידע רב בנושאים נוספים, כגון תחזית חשיפה לרעש בסביבת שדות תעופה, רגישויות של שטחיס פתוחים, תוכניות המתאר הארציות בנושא יער, שמורות טבע ומשאבי טבע, תסקירי השפעה על הסביבה ועוד. האתר הגיאוגרפי הוקס באמצעות תוכנת 5א|זא של |858, המשווקת בישראל על ידי חברת סיסטמטיקס. תוכנה זו משמשת גם באתרי אנטרנט של ארגוניסם רבים נוספים, כגון עיריות ת"א וירושליס (מידע על גושיס וחלקות), מנהל מקרקעי ישראל (עתודות קרקע להפשרה), הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (נתוניס דמוגרפיים ונתוני מפקד האוכלוסין. אבי בכליזובסקי אינטרקטיב - המשרד האינטראקטיבי המצטיין טקס סיום תחוות קקטוס הזהב התקיים בחוות רונית, בהשתתפות שר התקשורת ראובן (רובי) ריבלין, אורן מוסט, *ו"ר איגוד המפרסמים, אבנר בראל, יו"ר איגוד חבורותהפרסום ואלפי משתתפים מבכירי המפרסמים, הפרסומאים ואנשי המדיה בישראל. השנה, לראשונה, נוספה לתחרות קקטוס הזהב קטגוריה חדשה - קקטוס אינטרקטיב. הענקת הקקטוס האינטרקטיבי היא הכרה במצוינות של היצירה באינטרנט, תוך התחשבות בממדיה היצירתיים והשיווקיים. פרסי האינטראקטיב הוענקו ב-5 סוגי מדיה שוניס: | באנר | השנה, | גוסםואאסוא, סאד אא גא 11 וא-8, מדופמפצו וקמפיין השנה. בפרס משרד האינטרקטיב של השנה זכה אצ אינטרקטיב, מקבוצת שלמור אבנון עמיחי, שצבר את מירב הנקודות. | קמפיין האינטראקטיב המצטיין הוענק לאולדייט חוטיני של 6אג. במקוס הראשון בתחוס ה-5851188 זכה קמפיין אולדייז חוטיני של .86 ב-6אודמא8גזא 18ג1א-5 הוענק הפרס הראשון לקמפיין עצמי של מנטיס לתג פורים. ב-גןספוא ₪168 וכה בקקטוס הזהב קמפיין האינטרקטיב דוד לובינסקי, פז'ו 206 של אפזא! 8080. בפרס הבאנר המצטיין זכה דפי והב. אביעד רבינוביץ א.מ.ח מיחשוב זכתה במכרז שירות לעשרתי א50 בחברת חשמל א.מ.ת מיחשוב, באמצעות זרוע השירות שלה אינטרסוב, זכתה במכרז שירות לשרתי א50 בחברת חשמל. הסכם השירות שנחתם הינו למשך שנתיים עם אופציה להארכה לשנה שלישית. חוזה השירות הוא לכ-150 שרתי א5% מסוגים שונים, הטוריס באתרי חברת החשמל בכל האר. הסכם השירות כולל הצבת אנשי תמיכת תוכנה קבועים במחוזות חיפה ותל אביב, בנק שעות לייעוץ שוטף וכן שירותי 46%ק!6ו, הניתניס על ידי הצוות הטכני של א.מית מיחשוב, הממוקס ברמת גן. כחלק מהסכם השירות מופעל תהליך איתור מוקדס של אירועים, העשויים לגרוס להשבתת מערכות. הפעילות כוללת הרצת תוכניות המייצרות פלט של מצב ונתוני המערכת. פלט זה נסקר על- ידי מהנדסי התמיכה בא.מ.ת מיחשוב ובמידת 4 > שבועון אנשים ומחשבים * 6%ט)חטו1בזס]ח] * גיליון 1002 * 26 ביוני 2002 * [61.60.1חט הצורך מבוצעת פעילות תיקון. לביא גור, מנכייל אינטרסרב, אומר: יא.מ.ת מיחשוב ואינטרסרב ערוכות למתן שירות ללקוחות גדוליס ותובעניים כמו חברת חשמל. הזכייה במכרז מהווה הבעת אמון במערך התמיכה הטכנית של א.מ.ת מיחשוב. במהלך המכרז נבדקו בקפדנות פרמטרים שוניס ורמת הדרישות הייתה גבוהה וללא פשרותיי. סא | וו6פ 0 יסנ1זוז3 | :||₪6 ניידות, קלות ומהירות בעזרת מעבד 1-ז66550סזק |!! "הווחש -!6זה! 6ווטסוח קח)! 1200 זט קח)! 866 ו-0065501ז |!| הזטמח6 ל , שבאמצעותו יכוליסם משתמשי טלפון סלולרי להיות חבריס רשומיס בקהילת ,160 כאילו הם מחוברים למחשב האישי שלהס. לא מדובר רק במשלותח 8א5 מהמחשב לסלולרי ולהיפך (מה שהיה אפשרי עד לא מזמן גס ברשת אורנג') אלא בהתחברות און ליין מהמכשיר הסלולרי לקהילת ,160 כך שהמשתמש הסלולרי יכול לראות על צג הטלפון שלו מי מחבריו נמצא און ליין באותו רגע, וכן להופיע כ"זמין" אצל כל משתמשי 0 שאצלס הוא רשום, ממש כאילו התחבר מהמחשב. ההתחברות נעשית באמצעות משלוח מספר ה-160 והסיסמה כ-15א5 למספר שיפורסס בקרוב. מכשיריס חדשים שישווקו בעתיד יאפשרו להתחבר בצורה גרפית קלה יותר. מ-1600 נמסר שהם עובדים בשיתופי פעולה עם 180 מפעיליס סלולריים ברחבי העולס וכי הס אינס פוסלים אפשרות שיתוף פעולה גס עס מפעיליס סלולרייס נוספים בישראל. החיוב בגין השימוש ב-160 בסלקוס הוא עבור משלוח 15א5 בלבד, כאשר סלקום ו-160 מתחלקות ברווחים. כלובו ויזנר סיסקו זכתה בפרויקט באל-אופ חברת סיסקו זכתה בפוויקט תשתית תקשורת נתונים בחברת אל-אופ ברחובות. בסיסקו ישראל רואים בזכייה זו הישג משמעותי לאור העובדה, שחברת אל-אופ ערכה השוואה טכנית מעמיקה בין היצרניות המובילות בתחוס תקשורת הנתונים. היקף הפרויקט כמיליון שקלים. הפרויקט, שאותו תבצע חברת נטקוס, כולל התקנת מתגי סיסקו משלוש משפחות - 4006 ,0 ו-2950 ושדרוג הנתביס להקמת תשתית שדרה מרכזית לרשת 15 פנים ארגונית. שדרה זו תאפשר לכ-1200 משתמשיס שימושי רשת עם יישומי אבטחת רשת מתקדמים, קישור לחברת האס אלביט מערכות והכנה לטלפוניית ?1 בעתיד. הוצאות המחעוב בישראל צפויות להמששיך לרדת גם בהמעוך 2002 מטה גרופ ישראל ממשיכה לצפות כי הוצאות המחשוב בישואל צפויות לרדת בחמישה אחוזים, בהשוואה בין הרבעון הראשון לרבעון השני בשנת ,2002 וירידה של 15 אחוז בהשוואה לרבעון הראשון בשנת 2001. מדובר על ירידה כוללת של 12 אחוזים בהשוואה בין שנת 2001 לשנת 2002. הנתונים מתבססים על מחקר שערכה מטה גרופ ישראל בקרב 200 מנהלי מערכות מידע בארגוניס המוביליס בישראל. לדברי גיימי שוורצקופף, מנהל המחקר במטה גרופ ישראל: ''אנו לא צופים סיוס מיידי למיתון החמור ביותר בתעשיית טכנולוגיות המידע בישראל ב-54 שנות קיומה של המדינה. מנהלי מערכות מידע הצביעו כי תקציבי המחשוב ירדו בעשרה אחוזים בין השנים 2001 ל-2002, אולס אמרו כי לפחות 30 אחוז מתקציבי המחשוב שלהס מותנים, ועל מנת להוציא אותם הן יודקקו לאישור של מנהל הכספים או אפילו המנכייל של הארגון. אס תקציבים אלו לא ינוצלו, חברות מובילות רבות יקטינו את הוצאות המחשוב ביותר מ-15 אחוזים'י. | הקיצוציס המרכזיים בתחומי המחשוב יהיו בשילוב מערכות, שירותי ייעוץ ומיקור חוצ. מנהלי מערכות מידע הסבירו כי הס מעדיפים להעביר פרוייקטים לביצוע עצמי, על ידי אנשי הארגון, כיווו שהשכר של עובדים בכיריס בתחומי המחשוב ירד ביותר מעשרים אחוז, בעוד ששכרם של עובדים זוטריס ירד בעשרה אחוז. שוורצקופף מוסיף: 'יהתחומיס בהם צפוי גידול בהוצאות הס בעיקר ניהול ידע, אבטחה, אחסון ותובגה עסקית (6שחטטו!|שות1 צצ6תופטט) בהס צפויה עליה של יותר מחמישים אחוז לעומת שנת .2001 כיוון שהוצאות המחשוב הכוללות נמצאות בירידה, ההשקעות בתחומיס אלה חייבות לבוא על חשבון הורדה בתחומיי פעילות אחריסיי. מטה גרופ ממליצה למנהלי מחשוב לחסוך 15-20 אחוז מהוצאות המחשוב השוטפות, על מנת להשקיע בהוצאות מחשוב שיביאו לצמיחה עסקית. חברות אשר ישקיעו עכשיו משאביס במערכות אשר יספקו להן יתרון יחסי בפעולתן, יפתחו פער טכולוגי ושיווקי מול גורמיסם מתחרים. בנוסף, חברות יכולות לקבל מחברות תוכנה, חומרה ופרוייקטיס מחיריס תחרותייס, עקב הירידה במכירות עשר חברות זכו במכרז ההעוב"ל לאספקת שירותי בוח אדם למעשרדי הממעולה עשר חברות מחשבים זכו במכרז שפרסמה ועדת המכוזים הממשלתית , לאספקת כוח אדם בתחום הטכנולוגיה. המכרז הוא בשיטת עלות פלוס והוא מבוסס על עובדי קבלן. החברות שזכו, נכנסו לרשימת ספקים מאושרת, וכל משרד רשאי לפנות לכל אחד מהחברות האלו. להלן רשימת החברות: 'יאמן ארגון ומדעי ניהול - יועצים בעיימ, אתגר שירותי כייא בעיימ, גלעד אינטגרציה מערכות מחשוב ותוכנה בעיימ, גינרייז ישראל בעיימ, האגודה למען שירותי בריאות הציבור, יוניק תעשיות תוכנה בעיימ, מחשוב ישיר מערכות בעיימ, מליימ מערכות בעיימ, מ.ש.ה.מ. שירותי מחשוב בעיימ, שילוב - עולס של תעסוקה מתקדמת בעיימ. מקצועות המחשוב רוכזו ל-6 רמות תפקיד ובכל רמה נקבעו שלוש רמות מומחיות , רמת השכר המרבית שנקבעה לכל תחום ותפקיד, נבדקה הן בהתאס לרמות השכר הנהוגות בענף והן למסגרות השכר הנהוגות בשרות המדינה. למכרז ניגשו מספר רב של חברות כוח אדס הקשורות לבתי תוכנה מהמובילים בארץ, אשר ראו במסגרת מכרז זה אפשרות לניוד עובדיס ושמירה על מאגר עובדיס מיומניס בתחוס. על פי תנאי המכרז בסמכות הועדה היה לפנות לכל הספקים שדורגו במקומות השני עד העשירי, להשוות את הצעת העמלה שהוגשה על ידס, לעמלה שהוצעה עייי הספק שמוקס במקוס הראשון, (עס מחיר ההצעה הנמוך ביותר). הועדה אכן פנתה והחברות הסכימו להשוואת הצעת העמלה הנדרשת על ידס לשיעור העמלה של המציע שמוקם במקוס הראשון. יש לציין, כי בדעת החשב הכללי והועדה לצאת בקרוב למכרז מרכזי נוסף לאספקת שירותי כוח אדס במקצועות המחשוב, בשיטת הנחה ממחיר מחירון, והמשרדיס יהיו רשאים לבחור לפעול לפי אחד מהמכרזים הללו או שניהס. אבי בכליזובסקי ניוו-אפליקום מוצרי תוכנה מערכות פיפלסופט ב-15 מיליון דולרים חבות ניו-אפליקום מוצרי תוכנה תוך חמישה חודשים מאז תתילת השנה תשע מערכות |ג68 של חברת 7600660 לתשע חברות מובילות בישראל. היקף הפרוייקטים הכולל נאמד בכ- 15 6 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חטזבוחזט]ת] * גיליון 1002 * 26 ביוני 2002 6 [60.1.)טחט מיליון שקלים. בין החברות, אשר רכשו את מערכת |א68 8 9 נכללים הבנק הבינלאומי הראשון, יפאורה תבורי, חברת החשמל, בזקכל, ברק תקשורת ועוד. שרורו הנקוס.) נ(ענותם כנו מאודז התחכנו כלטפל כיחסי הציבור שלכם כישראכל כ-1995. עתה, עם המיזוג שלכם עם קה, אנו נפרדים. רענן (רני) רוג ופוות דורן תק]שורת ו 6 דורו מסעוורת | 110 סכמ ו 6 מעטותתפים בכנס זורסכ בנושוז ווח6, שנערך בסכון עורתון סיטי טאוזר ברסת גן * משה חורב, מנכ"ל אורקל ישראכ: "נכנסנו כלתחום ה-66₪ באיחור, האיחור היה לטובה" יהודה קונפורטס / חברות שאינן ממנות מנהל מתחוס השיווק או המכירות להובלת פרויקט ]68 מסכנות את הצלחתו'', אמר האנליסט פילים ליבמן מחברת הייעוץ גרטנר ישראל בכנס ה-681 שערכה חברת אורקל ישראל בשבוע שעבר במלון שרתון סיטי טאואר ברמת גן. בכנס השתתפו יותר מ-1,000 מנהלי שיווק, מכירות ומערכות מידע, שנהנו ממיצג ברוח המונדיאל בהנחיית שדרנית הספורט מירי נבו, והתעדכנו בחידושיס הטכנולוגייסם שחלו בתחוס ניהול קשרי לקוחות בארצ ובעולם. אורקל ישראל הציגה בכנס מספר סיפורי הצלחה מקומייס בהס החברות: טבע, גליליאו-מארוול, סודה קלאב, אטריקה ועוד. הכנס אורגן על ידי קבוצת אנשים ומחשבים. פיליפ ליבמן אמר בהרצאתו, שהמדד להצלחה בפרויקט |68% הוא שביעות רצון הלקוחות של הארגון מהשיפור בשירות. כלומר, לא רק הכסף שחסך הארגון והייעול שהושג, אלא גם בחינה אמיתית של המטרה העיקרית שלשמה הושקע הכסף - שימור לקוחות והגדלת שביעות רצון הלקוחות. ליבמן ציין שאורקל בונה מומנטוס בשוק ה-1א68 ולכן לקוחות שרוציס לשפר את הגישה מול לקוחותיהס ומחפשיס אינטגרציה טובה ופתרון טוב של י'מכירות ושירות לקוחות'" חייבים לבחון את אורקליי. "אורקל - חברת התוכנה לעסקיס הגדולה בעולס עס מכירות של כ-11 מיליארד דולריס בשנת 2001, אמנס נכנסה לתחום ה-68%1 באיחוריי, בישר מנכייל החברה משה חורב למוזמנים, י'אולס האיחור היה לטובתה, שכן בגל הראשון של החברות שרכשו מערכות ]68% היו כישלונות רבים, ואורקל השכילה ללמוד מטעויות של אחרים". יריב מנדלסון, מנהל אגף פתרונות עסקיים באורקל ישראל, אמר שהחברה מתמקדת בהצעת פתרון 1א68 לעסקיס בכל סדר גודל אבל מרבית לקוחות אורקל הס חברות עם פעילות עסקית מבוזרת באר> ובחו''ל, אשר מעוניינות לחבר את כל אגפי החברה דרך ה-8פא למאגר נתוני לקוח אחיד. בנוסף, באורקל גורסיס שלקוח שמתאים את עצמו למערכת ה-א68 וצפוי לחסוך כסף ולראות החזר השקעה ועלייה לאוויר מהירים. "עסקים שרוצים להצליח, מתחייבים קודם כל לשינוי תפיסתי שעובר במעלה כל הארגון עד להנהלה הבכירה ולדירקטוריון. הסיכוי של עסקים כאלה להצליח הוא גבוה מאחר והס מבינים ש-וא68 זה לא רק שינוי טכנולוגייי, אמר מנדלסון. ליבמן הוסיף בהקשר זה כי בגרטנר ממליצים ללקוחותיהס ליבמן. מנהל 81:) חייב להיות איש שיווק . לקיים את שיטת ה-227: עקַס!טחו[166 ,פצטססזק ,16ק60ק. כלומר קודס כל להתמקד בעובדי ומנהלי החברה ולהכינס לשינוי התפיסתי של הארגון ביחס ללקות. הדבר כרוך בהתאמה וייעוץ מוקדמיס, הדרכה מיוחדת, הקצאת משאבי ניהול ועוד. תהליך ההטמעה עצמו רצוי שיהיה מהיר כדי שלא יפגע בתפקודו השוטף של הארגון. ולבסוף ההיבט הטכנולוגי, שהוא אינטגרטיבי לתהליך והוא כולל את התאמת מערכות התוכנה והחומרה השונות למיקוד החדש של החברה. 'ילגרטנר מגיעות השנה שאילתות מלקוחות המתענייניס ב-1א68, יותר מבכל תחוס אחר. אס רק חצי מכל הפונים ירכשו מערכת ואא6, צפוי הענף להכנסות בסדר גודל של עשרות רבות של מיליוני דולריס בשנים הקרובותיי. את עיקר העניין מגלה סקטור הבנקאות והפיננסיס, שבו, בדומה לעולס, אחוז החדירה הגבוה ביותר. אחריו מגזר התקשורת ואחריהס מגליס מגזרי הבריאות, הביטוח והתעשייה עניין ברכישת מערכות א6. הדס בשן, מנהלת מערכות מידע בחברת סודה קלאב, הציגה בכנס את סיפור ההטמעה של מערכת ]א68 כחלק מפתרון ה-516 פצטתופטם-6 6|סגזס . בשן אמרה המערכת ממוקמת ומתופעלת בישראל יכולת עבודה דרך האינטרנט, קו נליין וכן קווי אפפ! לגיבוי. 8 * שבועון אנשים ומחשבים * 66% \חסוזצותזט]ה1 * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 6 [6061.60.1 0 -- 0 .הוחו . > 4 . מימין לשמאל: ניצן שחם, אילן שפיגלמן, משה חורב, יריב מנדלסון וצביקה איזנשטט 'ימרכיבי מערכת ה-א68 לניהול שרות הלקוחות ובנוסף הפתרון הלוגיסטי הכולל גס את ניהול ההפצה והפתרון הפיננסי של אורקל יסייעו לחברה לקיים את פעילותה העסקית הכוללת מול לקוחותיה, ספקיה ושותפיה. כמו כן המערכת בתפיסתה המבוזרת ויכולת העבודה ב-58 תאפשר לחברת סודה קלאב רמת שליטה וניהול ברמה גבוהה על מערכי המלאי וההפצהיי, אמרה בשן. בשן ציינה שסודה קלאב בחרה באורקל ישראל מתוך ראייה שזו מערכת 8חצ אינטגרטיבית, הכוללת פתרון ?88 ו-א68 מלא שתאפשר שליטה ובקרה מלאה בכל אתר של סודה קלאב בעולס. המערכת ייעלתה לאוויריי בארהייב באמצע יוני תחילה ולאחר מכן בשלביס ביתר היחידות העסקיות של הקבוצה בעולם: יייישוס המערכת בכל האתריס יאפשר אחידות וסטנדרטיזציה בתהליכים ובמידע לאורך כל שרשרת האספקה. בהיותה מערכת 8אאו יש לה יכולת ניהול של מערכת מבוזרת על פני כל העולס וביכולת תמיכה במכירות דרך האינטרנט, וקישור לגורמים כמו מפיציס ולקוחות. בהתקשרות עס ₪06 יש יתרון לכך שהיא חברה גלובלית שנותנת תמיכה 24 שעות ביממה על פני כל פינה בכדור הארצ, על ידי המומחים הטוביס ביותר הזמיניס בכל העולסיי אמרה הדס בשן. פרויקט ה-68% מיושם על ידי קַתוזוח00 6]אץא על פי מתודולוגית 821, שאפשרה לסיים את תהליך היישוס בכ-4 חודשיס. סודה קלאב, הנמצאת בבעלות משקיעיס זרים, מובילה בעולס בייצור ושיווק מערכות ביתיות להכנת סודה ומשקאות קלים מוגזיס. לחברה מפעל בישראל והיא משווקת בארץ וברחבי העולס. עד היוס מכרה החברה באירופה מעל מ-7 מיליון מכשיריס להכנת סודה ביתית בעיקר בגרמניה, שווייצ, אוסטריה, אנגליה, הולנד, דראי'פ, ניו-זילנד ועוד. לחברה פעילות אינטנסיבית ביותר גס בארהייב. רדהוורור ברדרקרר:: באנוראר: וונווזזוו 2(הנו ועו 1 מירי נבו, שדרנית הספורט מערוץ 5, הנחתה את המיצג המרכזי בכנס ה-א68. גבו הגישה והנחתה מיצג ברוח המונדיאל, שהועלה על ידי 5 מנהליס בכיריס מאורקל, על הבמה. המיצג שילב את הנושא המקצועי של הכנס עס קדחת המונדיאל, שאופפת החודש את העולס כולו. במיצג שולבו קטעי קישור של נבו מתחום הכדורגל המתייחסים ללקוחות אורקל בעולס והשימוש שהם עושים ב-א68 כדי לקדם עסקים. לדוגמץ: ''מועדון הכדורגל הצרפתי פאריז סן גירמן, שלא הבריק, בלשון המעטה, בשניס האחרונות באירופה, וסבל עקב כך מירידה דראסטית במכירת מנויים, החליט לרכוש גס את תוכנת ה-וא68 של אורקל כדי לנסות ולהחזיר את האוהדים למגרשיי. 2 שבועון אנשים ומחשבים * 66%\מסוו3מזס/ם] 6 גיליוך 1002 6 24 ביוני 2002 * [660.1ה6 *‏ 19 הכ-₪7₪₪מ-*-5-:-=5תחתחתחתםתםם", ע%עמצעמעמּמּמעעעעתההה- שבוע עולמי 1 הניהול 6-00510655 שלה חומכים ב-אטחו ! 60)וח 6% הודיעה על תמיכתה בגרסה אחידה של ,וצ זס] צטחו.1 המכונה ,צטחו,601א4ח1 באמצעות מגוון רחב של פתרונות ניהול. 5 -6 אטתו.601ווח עונה על הצורך הקיים בקרב לקוחות ארגונייסם להפצת אטתו1 סטנדרטית וממוקדת בעסקיםס, שמאושרת לעבוד על פלטפורמות חומרה ותוכנה שונות, תוך האצת אימוץ אטה1 בארגון. היא תספק אטחו1 אחד ואחיד שפותח בידי 5055 ,60860193 ,|גחסוזבות16ה] 03663 ו-צטחו.1ספזט1 ותקבל מהס תמיכה. "כחברה שהוכיחה מחויבות שאין כדוגמתה ל-;אטחו] כפלטפורמת מחשוב ארגונית, ג6 תומכת מאוד במיזס ",אטפו.01טזוח אמר ג'ון פינקומב, סגן נשיא ג6 לשיווק. ''אנו סבוריס שמאמצ שיתוף הפעולה הרחב הזה יאיץ אף יותר את אימו אטחו] בידי לקוחות בכל מגזרי השוק ויאפשר להס לממש את היתרונות הטכנייס והעסקיים הממשיים ש-אטתו1 מספקת ליישומיס מבוזרים ולמיינפריים. ‏ 63 מציעה מעל 50 פתרונות, המאפשריס לארגונים לנהל, לאבטח, לשמור ולשלב יישומי אשטםו1 מבוזריס ויישומי >חג]מוג₪ ברחבי רשתות ארגוניות הטרוגניות. 63 תמשיך לעבוד בקשר הדוק עס קהילת אטפו.] להבטחת תאימות מלאה של פתרונותיה עס כל הגרסאות העיקריות, כולל 6 אינמל תתמחר שרתי אימניום ג סביב 41 אלף דולרים שרתי ארבעה מעבדים הכוללים את הדור הבא של מעבד 64-ביט איטניום 2 של אינטל, יימכרו בכ-41,000 דולרים. כך אומרת אינטל. זו אינדיקציה ראשונית לתמחור איטניום - ? שהנו עדיין חסוי - המראה כיצד יצרנית המעבדיס סומכת על המעבד החדש, שיקפיץ את מוצריה לתחוס של שרתיס מתומחרים יקר יותר, וינגוס נתח שוק מסאן מיקרוסיסטמס. אספקות איטניום ‏ 2 צפויות ביולי, לדברי מקורות באינטל. הערכת המחיר של שרת איטניום ?, שנחשפה במצגת טכנית במטה אינטל בסנטה קלרה בסוף השבוע שעבר, היא למערכת ארבעהמעבדים במהירות 1 ג'יגה-הרץ, עם 32 גייגה-בייט של, אגא ו- 3 מייב זיכרון מטמון על השבב. אינטל שיחררה את מפרטי הביצועים של איטניוס 2 בסוף החודש שעבר. מחיר המכירה הממוצע של שרתיס מבוססי אינטל הנו נמוך בהרבה. חברת מחקרי השוק 56! אומרת כי מערכות מבוססות אינטל מהוות 88.4 אחוזים מכמות יחידות השרתים שסופקו ללקוחות. מרבית שרתים אלה מצוידים במעבדי - חסטא 32 ביט, ומרבית המערכות מבוססות חסשא נמכרות בפחות מ-25,000 דולרים, אומרת אינטל. ,3301613 רוסיובּ/ 66/רוכוזהּ רודוכיזרו! רווחי אורקל צנחו ב-15 אחוזים בשל ההאטה בהוצאות על צריכת 1 אורקל דיווחה כי מכירת רשיונות התוכנה נפלה בכמעט 30 אחוזים ברבעון הרביעי של החברה, שהסתיים בסוף מאי. הדבר פגע גם בשורה התחתונה של החברה: הרוות הנקי נפל ב-23 אחוזים מ-855 מיליון דולרים ל-656 מיליון דולרים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות לרבעון היו 2.8 מיליארד דולריס, ירידה של 15 אחוזים לעומת ‏ 3.3 מיליארד ברבעון המקביל אשתקד. מכירות רשיונות חדשיס ירדה ב-29 אחוזים לבסיס הנתונים וב-27 אחוז ליישומיס. ואולס שדרוגי תוכנה עלו ב-11 אחוזים ל-643 מיליון דולריס. עסקאות גדולות בשווי 500 מיליון דולריס או יותר, אחראיות ל-43 אחוזיס מכלל הכנסות החברה, לעומת. 52 אחוזיס בשנה שעברה. ""נתקלנו בהרבה פחות הזדמנויות של תיאבון בקרב לקוחות לבצע פרויקטיס גדוליסיי, אומר מנהל הכספיס של החברה, גיף הנלי. לשנה הפיסקלית 2002 דיווחה אורקל על רווח נקי של 2.2 מיליארד דולרים, ירידה של 13 אחוזים מ-2.6 מיליארד דולריס בשנת הכספים 1. סך כל ההכנסות ב-2002 היו 9.7 מיליארד דולרים, ירידה של 12 אחוזים מהשנה שלפני כן. יסחוזוה/צ 1606 66 /רוס:זבּ וז ס+ח! יבמ שמה דגש על תוכנות שיתופיות במה שנראה כאינדיקציה לכן, שהשוק לתוכנות המאפשוות לשותפים עסקיים לשתף פעולה בקלות דרך האינטרנט, הודיעו שתי יצרניות התוכנה הגדולות על שחרור גרסאות חדשות לתוכנות המבקשות להקל על התהליך באמצעות שילוב שירותי רשת תקניים. יבמ תכוון את מערכות התווכה של ה-66מק95>ולתעשיות ספציפיות, כגון רשתות שיווק ותעשיית הרכב. התוכנה תגיע ביחד עם טמפלטים מוכנים, שהמשתמשים יוכלו באמצעותס להחליף מידע אודות מוצריס ומלאי. כן יוכלו המשתמשים לנצל את הפורמט לתילופי מידע ב-]!אא ובתקניס נוספים. החברה גס שחררה גרסה של מתאמים לשימוש בתוכנה, כדי לאפשר קישור ליישומים ארגונייסם של חברות כמו סאפ, סיבל, פיפלסופט, 2: וברודויז'ן. בינתיים, מיקרוסופט מתכוונת להרחיב את היכולת לשיתוף פעולה עסקי לחברות בגודל בינוני. זאת באמצעות גרסה מצומצמת של שרת ביזטוק 2002. שתי החברות מתחרות על שוק ש-6פ] מעריכה אותו ב-4.3 מיליארד דולריס עד שנת 6. האנליסט דן קונסצקי מ-156 אומר, כי יבמ עשויה לצבור יתרון, בעיקר בקרב לקוחות גדוליס. זאת משוס שהתוכנה שלה רצה על פלטפורמות. רבות יותרומאפשרת ללקוחות לעבוד בסביבה מרובת פלטפורמות." יבמ השקיעה בשנתיים האתרונות כמיליארד דולריס בפיתוח ובקידוס מערכת ההפעלה הפתוחה לינוקס וסכומים דומיס גם בתוכנות תשתית בסיסי הנתונים וניהול הנתוניס 282 ובתשתיות שרתי האנטרנט 66ק5ט6\. = כך גילה מנכייל ‏ יבמ אירופה המזהיית ואפריקה, מרק אליוט, בכנס ענק של חטיבת התוכנה של יבמ, שנערך בווינה בהשתתפות כ-4,000 לקוחות, מפתחיס ושותפיס עסקייס של יבמ. עס הכנסות של 12.93 מיליארד דולריס בשנת ,2001 קבוצת התוכנה של יבמ היא היוס החברה הגדולה בעולם לתוכנות תשתית (6ז3א1/6016א), | בסיסי נתונים, מערכות ניהול וכלי פיתוח. בכנס נמסר לראשונה, כי ליבמ יותרמ- 0 לקוחות המשתמשיס ב-6ש>חקפטטו יותר מ-400,000 לקוחות של מערכות בסיסי וניהול נתוניס 082 וכן, כי יבמ מכרה עד כה מעל 90 מיליון י'מושביסיי (תחנות) של לוטוס נוטס. מאוריציו קרלי, סגן נשיא יבמ אירופה לנושא תוכנה, הודיע בפתיחת הכנס כי יבמ אירופה הקימה לאחרונה שבעה מרכזיס לשיתוף פעולה עס יצרני תוכנה יישומית, (ז6זה66 קופז6תח8? >חסווט!50), | ביניהס מרכז בישראל. שאר המרכזים מצוייס באנגליה, צרפת, גרמניה, פינלנד, פולין והונגריה. כמו כן, מסר קרלי כי יבמ מתכננת להגביר את פעילותה להידוק שיתוף הפעולה עם מפתחי תוכנה עצמאיים ועד כה חתמה על הסכמי שיתוף פעולה עס כ-250 חברות כאלה, ביניהן ,?א% דאסו, אינטנטיה ועוד. ווהשפטססס וטס ואבי בכליזובסקי ורימאס חומכת בסולריט 9 חברת התוכנה וריטאס הודיעה כי תוכנת ניהול האחסון שלה 6וט5 חסוגשחטסץ 5 דותפצ זמינה עתה ללקוחות של טולאויט - 9 המהדורה החדשה של טביבת הפעלה *וניקס המובילה של סאן. וו מסווג טס 5 גד1אט א משלבת את מערכתת הקבצים של וריטאס המיועדת ליישומיס ארגונייס קריטיים, ואת - זטשטתג!א שחטוסץ 5דואפץ פתרון 0 * שבעון אנשים ומחשבים * 66%\חס!!בוחזס]ה] * גיליון 1002 % 24 ביוני 2002 6 [6061.60.1 וירטואליזציית האחסון המוביל בתעשייה לפי נתוני גרטנר דטהקווסט. יעקב ולטר, סמנכייל המכירות של א,מ.ת מיחשוב המייצגת באר את וריטאס, אומר כי השילוב של שוט5 חסווגשחטסת פגוופפץ עס סולאריס ל מספק את הרמות הגבוהות ביותר של ביצועיס וזמינות יישומיס. וניהול מרכזי פשוט של סביבת סאן. 6וס/א | !₪61 מעבד ₪1-ז66550סז? 4 :הוטוזח6? :[6זח! 6!ופ סוה מאפשר ביצועים גבוהים ביישומים כבדים במחשב 6-840 *6שט1זו31| :|!₪6 16007 1א-7008550ק 4 החטטחס ל!16ח| שוטסוש מחשב (0-84 065ט1ז81 | !ופ0, נועד לענות על צורכי משתמשים שדורשים את כרטיס מסך 8 64 סוט 16 א 4 32/8 10100-₪ מיטב הביצועים מבלי לפגוע בגמישות המירבית לה הם זקוקים. ?!/08 ייצרה מסך 160081200 60] דד 6 '15 מחשב בעיצוב מדהים העונה על צרכים אלה. דיסק 6008 - טוט 68 20 מחשב ה-0-840 מספק את הביצועים החזקים ביותר שניתן להפיק כיום זכרון 168 - סוקט (00) 8 128 ממחשב נייד, בעזרת מעבד |-ז009550זק 4 לוחטוזחסץ ?!6!ח| פוופט!/! מהיר כונן סוחס זס 00 זט 0 זס 60 במיוחד המתאים לעבודה ביישומים כבדים. 10/10 במחיר המדהים המוצע לך כעת, גם אתה יכול להרשות לעצמך את ה-0-840. מודם 92/ 50% צלצל והזמן עכשיו. מערכת הפעלה ;א חו\ זס 98 חו\ שנה אחריות-אפשרות הרחבה עד שלוש שנים אופציות הרחבה ועזרים נוספים. 8-ו גלים פרסום וש'ווק החל מ- ו 9 שח לחודש 11,226 ש"ח כולל מע"מ) כולל מע"מ | הניידים של :554 זוכי מכרז החשב הכללי! 8 4 וחטוזחסכן הקלק |9|60שאא | התקשר 1-800-744-443 יוניטק טכנולוגיות - מ שווק לוו פ בישראל ה 6 544 וס 136 שו ו הטטק עס 008 הטע וקו ופצש אס 60 לפס 0 8165 69כש 186פ:נכ 6 ופ 0503 254 דספסה> || הס5פזסקוס) 178 0 00074715 ונ וה סיפור השבוע הכינה הטסחית עוכה כיתה סאזס, המזוהה עם שוס הסרוי הבינה העססית וטוענת כרזשוניות בעשוס הנס"ל (ניהול שרי כסוחות), מוסיפה ככים חדשים כתחום זה, המאפשרים כלמנהכים כא רס כדעת יותר על לסוחותיהם, אכ כהפיע כהם בזמן אמת את המוצר הנכון בזמן הנכון > נא כהכיר: בינה ארגונית. רשמים מכנס משתמשים של חברת הטכנוכוגיה הפרטית הגדוכלה בעולם, ששומרת טכ טשפיות ורווחיות 26 שנים ברפיפות פכלי הנמ"ר, פשפאריס אס היא חברה מיוחדת במינה. ותיקה 0 למדי בין החברות לטכנולוגיות מידע, הקיימת כבר 26 שנים, והמובילה בתחומה' ובכל זאת זוכה לחשיפה מועטה יותר מרוב מתחרותיה. עד כדי כך שנוהגים לכנותה כ''חברה הגדולה ביותר שלא שמעת עליה''. הסיבה המרכזית, לדברי דייר גיים גודנייט, מייסדה והאיש המנווט אותה לאורך התקופה כולה היא היותה חברה פרטית שאינה נסחרת בבורסה בארהייב. אבל שלא תהיינה אי הבנות: סאס אינה חברה קטנה ואינה קוטלת קניס. להיפך - מחזורה השנתי, שעליו היא מדווחת מרצונה, עבר את קו מיליארד ומאה מיליון דולריס. הנתון החשוב ביותר הוא, שהיא שומרת על רווחיותה במשך כל אותן שניס , כולל גם בימים אלה של האטה כלכלית עולמית. סאס מיצבה את עצמה בשוק הקרוי הבינה , 0 > הארגונית, = >חשטן!|6וח1 6צחקטותם. התברה מספסת | ד""ר גוודנייט. ניתוח ערך התנודות של הלקוח ניתוחים למנהליס בארגון, כך שיקבלו החלטות נבונות יותר. בתורת השיווק קיימת ההבחנה בין יעילות ותוצאתלות (868צו6/661 300 צ006ו6/60): יעילות הי א לעשות נכון את הדבר ותוצאתיות היא לעשות את הדבר הנכון. סאס יכולה להוסיף את השלב הבא: היא מסייעת למקבלי ההחלטות לעשות את הדבר הנבון - כלומר לבחור את הדבר הנכון ביותר לעשותו. תחוס הפעילות הבולט של החברה הוא בתחוס הנקייל (ניהול קשרי לקוחות, 1א68), כאשר המערכות התפעוליות הן אלה המספקות את כל הפרטיס הרלוונטייס על הלקוח ,לכל מי שנמצא בקשר ישיר איתו, הכל כדי לייעל את הטיפול בו. במערכת בנקאית, למשל, הטלר (הפקיד בסניף או כל טלר אוטומטי, בקיר, מסוף או אינטרנטי) יידע את כל המידע הרלוונטי על הלקוח בעת הקשר עמו ליצירת הפעולה הבנקאית, החל מבירור היתרה בחשבונו ועד השקעה בתוכנית חיסכון. עד כאן זו מערכת נקייל תפעולית. אך כדי לדעת מה כדאי להציע ללקוח, איטזו השקעה מתאימה לו יותר והאס הוא בכלל רווחי לבנק, כאן הנהלת הבנק חייבת מערכת נק""ל אנאליטית שהניתוחיס שלה מאפשרים לכל עובדי הבנק להציע את המוצריס הנכוניס ללקוחות הנכונים בזמן הנכון. והנה הגדרת בינה ארגונית (בסקטור הבנקאות, למשל) כזו, שמספקת המערכת של סאט. החיפוש אחר בינה ארגונית אינו מאפיין רק את המערכות הבנקאיות, הוא משותף לסקטוריס משקייס רביס כמו ביטוח, ספקי תקשורת (טלקוס) וכל ספקי השירותים למיניהם, מבידור ועד בריאות הציבור. וגם ממשלות שתפסו שתפקידן הוא לשרת את הציבור שבחר בהן, מתחילות להפעיל מערכות נקייל. כך השוק של ספקי הבינה הארגונית הולך וגדל על פני הסקטורים השונים, וכך סאס מכריוה על חבילות תוכנה ייעודיות של בינה ארגונית לסקטוריס, כשהיא מתחילה בבנקאות ובטלקוס ובעתיד הקרוב גס לביטוח. בעתיד הרחוק יותר, בוודאי לסקטוריס נוספים. מסתערים טל כל הלקוחות הבינה הארגונית וסאס אינס נעצריס בניהול קשרי לקוחות בלבד, אלא מסתערים על כל סוגי י'ניהול היחסיסיי, ומיד תיווכחו שיש בארגוניס גס יחסיס עס ספקים, וגס עס עובדים וגס עס שותפים ואפילו עס משקיעיס וממשלה. וכל מעגל יחסיס שכזה מחייב ניתוח של טיב היחסיס והפעילויות שהארגון מבצע עס אוכלוסיית | המעגל המסוים. ניתוח טוב ייעל את היחסים | מבחינת הארגון. בניהול קשרי ספקיסם, התחום | החדש שכבר זכה לראשי תיבות משולשים משלו - | [א88, ניתוח נבון יראה להנהלת הארגון מאיזה ספק לקנות, מה ובאיזה מחיר, ומתי. וגם בתוך הארגון עצמו, הניהול התוצאתי ישתפר עס כלי ניתוח עתירי בינה שיעמדו לרשות המנהליס. שיתוף פעולה בין עובדיס בארגון יכול להיעזר בכלי בינה עסקית. כך סאס מספקת גס מערכת לבינה פניס-ארגונית. והשלב הבא יהיה מערכת של סאס לניהול ומעקב אחר מדדי ביצוע אסטרטגייס בארגון כולו, מה שבסאט מכנלס 10062008 66חבוחזס]ז6 סוק6וגזו5. ומכיוון שלכל סקטור במשק מדדיס אופיינייס משלו - מציעה סאס את חבילת התוכנה הייעודית לו. ד"ר ג'ון גודנייט, מייסד, מנכ"ל וכטל חזון גודנייט, המוביל את חברתו בשקט ובצנעה זה 26 שנים תוך גידול מתמיד ונמשך בהכנסות ושמירה מתמדת על רווחיות (יותר מ-100 רבעוניס), אופטימי באשר להמשך הגידול, אף אס בקצב מואט - בגלל ההאטה הכלכלית העולמית. לדברי גודנייט, הגידול של סאס נמשך גס בשנת 2001, שנה רזה יותר או רעה יותר מקודמותיה. בכל זאת, הגידול של סאס נמשך ובאזור אפ5וא5 הכנסות סאט גדלו ב-18 אחוזים. גודנייט גס צופה המשך הגידול בשנת 2002, אך בשיעור נמוך יותר של 15 אחוזים. ירידת ערך היורו לעומת הדולר פגעה בהכנסות סאס (המנהלת את מאונה העולמי בדולר ארהייב) ואילו לאחרונה, עס התחזקות היורו, אומר גודנייט, כל פני שנוסף ליורו מעלה את רווחי סאס במיליון דולרים. לדבריו, החלק של הכלים, החלק המסורתי של סאס, הוא עדיין החוק יותר, אך הפתרונות הענפייס שסאס מציעה לאחרונה, מביאים יותר הכנסות משנה לשנה. בכל ארגון ובכל תחום, הלקוחות בנו את הפתרונות הייעודיים שלהם 2 >* שבועון אנשים ומחשבים 6 6%>\חט!1גוחז0/ם1 * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 * [61.00.1ח6 --₪₪-- ו הר . לבינה העסקית על בסיס הכלים שסאס סיפקה להם. כלומר כל ארגון ייהמציא את הגלגל מחדשיי. מיותר, אומר גודנייט, ומעתה הוא יספק חבילות בינה ארגונית ייעודיות על בסיס הניסיון הרב שנצבר בסאס ואצל לקוחותיה. גודנייט טוען, שסאס היו הראשוניס בנקייל, 1א68, והמתחריס ייגנבוי" להס את תהילת השוק. כלומר, סאס היו בשוק עס תוכנת הנקייל האנאליטי שלהס לפני החברות סיבל ואורקל, שהציעו ועד היוס מציעות תוכנת נקיל תפעולי. לדבריו, חברות המזוהות עס שוק הנקייל מנהלות למעשה את בסיס הנתוניס של הלקוחות, וזהו. סאס אינה בצד ניהול התנועות בתוך בסיס הנתוניס הזה - אלא בצד הניתוח של ערך התנועות של הלקוחות וכאן מתבטאים היתרונות הייחודייס של סאס. למשל, באחסון קובצי הנתוניס ההיסטוריים הענקיים - סאס מהירה פי 3 מאורקל ושטח האחסון קטן יותר בסאס פי 4 מבאורקל. וכל זאת למה: בגלל שיטת האינדקסים, התופסיס שלושה רבעיס משטח האחסון באורקל. היתרונות של חכרה פרטית וכיצד גודנייט מסביר את הימנעותו מהנפקת חברתו בבורסה בארהייב ובהפיכתה לחברה ציבורית! הוא רצה להימנע מלחף הדיווח הרבעוני לבורסה ומהמעמידה למבחן בפני האנאליסטיס של וול-סטריט, שאינס מביניס מאומה בניהול חברות, אך הגיגיהס קובעיס את גורלן מובן שעתה, בעידן שלאחר הבועה, שוק ההנפקות חלש ביותר וכלל לא מדובר על מעבר לחברה ציבורית. גודנייט מגלה שסקר שנערך בין עובדי סאס גילה ש-87 אחוזים מהס רוציס להישאר ולעבוד בחברה פרטית. היתרונות של חברה ציבורית בשיא הזוהר של וול-סטריט היו, כמובן, האופציות, שעתה, כמובן, אינן שוות מאומה. אך גס בזמנו, טוען גודנייט, ששוב ערך סקר בין אנשי מכירות שגייס וגילה שרק 2 אחוזים מהם לא הסכימו לעבוד ללא אופציות. כלומר 98 אחוזים לא נזקקו לתמריצי האופציות כדי לעבוד ולהתקדס בסאס. מובן, שבמבט לאחור, על עובדי סאס לשמוח שלא היו צריכים לעמוד בפני פיתוי האופציות כחלק משכרס. גודנייט יודע כמו כולס, שהאופציות אינן יותר מתשלוס בונוסים. אז סאס משלמת לעובדיה בונוס וגס משתפת אותס ברווחים, כיאה לחברה פרטית מתקדמת. ואת הראיה ליתרון שבהיות סאס פרטית מספק גודנייט בדוגמה הבאה. בשנת 2001 היה ברור שההוצאות יגדלו יותר מההכנסות. אס טאס הייתה חברה ציבורית, היה עליה לפטר עובדיס בלתצ י'האנאליסטיסיי, כדי לתמוך בשערי מניותיה. אך לא איש כגודנייט יעשה זאת. לדבריו, סאס הגדילה את צוות עובדיה בשישה אחוזים, ובגלל הביקוש בשוק למידע אנאליטי גייסה עוד אנשי מכירות טובים. כי גודנייט מתכנן לטווח ארוך (כלומר, יותר מרבעוני וול-סטריט). על החיסרון שבאי-חשיפת חברתו בעיתונות הפיננסית בגלל היותה פרטית, סאס ייתכפריי במסע שיווק וחשיפה שהיא עצמה תיזוס. ואכן את המוטו של סאס - 'יהעוצמה של היודעים, אסא סו זטשסק 6גו'' - אפשר לראות לאחרונה במדיה המתאימה הרבה יותר מבעבר. השווקים החדשים גודנייט יודע שהנכס החשוב ביותר של סאס הוא העובדיס הטובים ולכן השמירה עליהס ומניעת תחלופה גבוהה היא מטרה חשובה ביותר, בעיניו. עובדים מרוציס יישוויס'' לסאס 75 מיליון דולריס לשנה, הנחסכים מייאי- תחלופהיי, לפי מדד שהתפרסם במגזין הארוורד ביזנס רוויו. לאילו שווקיס חדשים ותזקיס הולכת סאס בקרוב! גודנייט רואה את ניהול הסיכון, והשחטקגתג!א אגות, כשוק חשוב, בעיקר בסקטור הבנקאי והסיכון הפיננסי. וגם בשוק ניהול שרשרת האספקה יש לאנאליזה החזקה של סאס מה להציע - כי איך תדע כמה, מתי ובאיזה מחיר להזמין מוצריסם מספקיך אס אינך יודע לחזות את הביקוש למוצריס שלך עצמך. סאט פיתחה אלגוריתמיס חדשים המגיעים לשיאי ביצועיס של תחזיות ביקוש למוצרים - הצגת תחזיות רבות לאלפי מוצריס בפרקי זמן קצריס - כדי להיות קהוביס לרגע קבלת ההחלטה. מעין תחזיות בייזמן אמת'י. ומה בדבר גידול על ידי רכש חברות!? גודנייט מזכיר שבאורת מסורתי הס גדלים מבפנים ולא על ידי רכש מבחוץ (סיבה נוספת לאי הלח לרו ולהנפיק בבורסה ולהשתמש בייכסף-ערך-המניות'' כדי לרכוש חברות). סאס מימין: ג'ון גודנייט וצבי צוויג. האח הגדול מאמריקה והנציג המקומי בישראל רוכשת ייבקטן'' מעת לעת חברות, המשלימות קטע בפתרון האנאליטי שהיא לא פיתחה. גודנייט מעיד על עצמו, שהוא אינו סובל מאווירת העצב וההרס, 000 6ח3 וחסטוץ, הכללית השוררת בשוק. כי סאס ממשיכה לגדול, אמנם בארהייב הגידול נעצר, אך באירופה הגידול היה בסביבות 20 אחוזים וגס כך במזרח הרחוק תובנה מעניינת של גודנייט על ההבדל בין אנשי המכירות בארהייב לאלה שבאירופה: בעוד שאנשי המכירות בארהייב חזקים במכירת הכלים, אלה שבאירופה טוביס יותר במכירת הפתרונות - כלומר, מכירות מורכבות יותר. בישראל, גודנייט טרס ביקר, למרות שהוא יודע עליה הרבה מאוד - גס על עברה הרחוק והקרוב וגס על המצב הנוכחי שבו הוא ממש מתמצא ואת השיחה הוא מסיים בייתבנו חומה'י. גודנייט מכיר את צבי צוויג כבר 22 שנים, כי צוויג, בעליה של חברת מיה בישראל, החל לייצג את תוכנת סאס כבר בשנת 1980. באותס ימיס סאס עצמה הייתה בת שלוש וגודנייט עדיין היה מתכנת יחד עס אנשיו, וצוויג זוכר אותס משוחתים על דרכים אופטימליות למציאת פתרונות באנאליזה מהירה של מספר משתנים רב מאז, סאס של גודנייט גדלה להיות החברה הפרטית וספקית טכנולוגיות מידע הגדולה ביותר בעולס, עס מחזור של מעל 1.1 מיליארד דולריס. וגס מיה של צבי צוויג מצליחה במקומותינו, ו-15 עובדיה מספקיס תוכנות סאס בהיקף של כמה מיליוני דולריס בשנה (חברה פרטית אינה חייבת לפרסם את תוצאותיה, אך הערכת המערכת היא של היקף מכירות שנתי 5-3 מיליון דולריס). 8‏ עֶ0ם 7515ץ|8ז8ק סוסע/ בינה עסקית היא שוק חס ביותר לאחרונה. הארגוניס הגדוליס בעולס אוספיס מידע רב ביותר על לקוחותיהם, ספקיהס ושותפיהס -בגלל נפיצותן של המערכות לניהול קשריס עס כל הגורמיס האלה. כך, נוצר הביקוש לתכונה, שתספק את הבינה העסקית שתופק מן הנתוניס שנאספו מעיבוד התנועות העסקיות - ותציג את הניתוחים וההמלצות להנהלה ולכל הדרגיס של מקבלי ההחלטות. וכאשר החל שוק הבינה העסקית 81 - אתטקו!!טומ1 6חוצט8, לפרות - נוצרה הבעיה החדשה, המכונה גע31 על ווק כלומר, לפתע נוצר עודף של מידע אנאליטי שאינך יודע מה טיבו ולפי איזה מודל כדאי לך לקבל את ההחלטות הנכונות בסקטור שלך. ואין צורך להזכיר, שטיב הניתוחים הנגזרים מהנתוניס העסקיים - כטיב הנתוניס שנאספו, כמידת שלמותס וכמידת איכותס. כאן מגיעה סאס ומציעה מערכות אנאליזה, הכורות נתוניסם מכל מערכת תפעולית, מכל בסיס נתונים ומטייבת אותס לרמה המתאימה לשימוש במודל האנאליטי הנכון לאותו סקטור. וגם את תוצאות האנאליזה חייבים להציג כך שיוסקו המסקנות הנכונות וההמלצות המתאימות, :עברו לביצוע למחלקה הנכונה בארגון. ואחר ביצוע ההמלצות יש לעקוב ולמדוד אותן כדי לגלות האס התוצאות הרצויות אכן הושגו. (המשך בעמ' 24) שבועון אנשים ומתשבים * 66%/מס!1גמזס)מ] * גיליון 1002 6 24 ביוני 2002 6 [(.606160 6 223 סיפור השבוע הב'[ח...(המשך מעמי 23) את מעגל הזה כולו סאס מכנה שרשרת הערך של הבינה הארגונית. סאס טוענת, שכלי בינה עסקית המספקיס תשובות לשאילתות ודוחות ניהולייס בלבד - אינס מהוויס את התשובה המתאימה לבינה ארגונית. חייביס להציע חבילה מלאה, המטפלת בשרשרת ערך הבינה כולה. בשרשרת הבינה סאס מבתינה ב-5 שלבים: התכנון, איכות הנתוניס, האחסון, הבינה העסקית, בינת האנאליזה. גרסת סאס 9 מספקת את הפתרונות והכלים ליישוס כל אחד מהשלבים כדי שהארגון ישיג את הבינה הנכונה, שיישוס המלצותיה ישפר את השורות התחתונות: רווחים, שביעות רצון לקוחות ועובדים, רמת החשיפה לסיכון והמדדיס המתאימים לכל ענף וענף. המשתמשים מצביטים ומגיעים מימין: טל שלסקי, מנהל פרויקט מיחסון הנתונים בבנק הפועלים, צבי צווייג, אבינועם פלטין, עוזר עב | ו באמצע יוני הסתיים הכנס השנתי ה-20 של אישי למנכ"ל מחיש שירותי מחשב (של בנק המזרחי) האיגוד האירופי של משתמשי מערכות חברת סאס. הכנס היה גדול מקודמיו והשתתפו בו כ-3,000 מנהלים, מקצוענים ומשתמשים. כפי שנראה, העניין במערכות לניתוח מדדיס עסקיים אסטרטגייס ובמעקב ביצוע המסקנות וההמלצות - עולה דווקא בתנאי כלכלת מיתון. שהרי בימינו כל מנהל יודע את הססמה - יש לך פחות משאבים כדי להשיג תוצאות עסקיות טובות יותר. אז ראשית, כולס רצים לאסוף את הנתוניס, לנתח אותס ולהציגם במהירות להנהלה. אך איך עושים זאת כאשר הנתונים מפוזרים באיים שוניס בארגון, מאורגניס בבסיסי נתוניס מגווניס ובכלל לא ברור באיוה מודל כדאי להשתמש לניתוח התוצאות? זהו בדיוק תפקידן של מערכות שמספקת חברת סאס - להביא את האנאליזות הנכונות לקהל הנכון בזמן הנכון ולסייע לו לקבל את ההחלטה הנכונה על סמך הניסיון והמודליס העסקיים המתאימיס לכל סקטור משקי בנפרד. גאוותס של משתמשי סאס היא במרציס הרבים מקרב המשתמשים דווקא, המציגים פשוט ולעניין ''כיצד הס הצליחו לשפר את הבינה הארגונית ולהשיג תוצאות טובות יותר לארגונסיי - בשימוש במערכות סאס. יותר ממחצית ההרצאות היו של משתמשים שוניס מ-30 ארצות ומסקטוריס שונים. שלושת ימי הכנס נחלקו לשני מסלולים מרכזיים: האחד, מסלול המומחים בשרשרת ערך הבינה והשני - המסלול לבינת הקודקודים 0-1 במסלול הראשון של שרשרת ערך הבינה בחרו המשתתפים בהרצאות שכיסו את השלבים השונים של שרשרת הבינה: שלב הטיוב-איכות 64- חח תג 1-טאם ‏ 11ם; שלב בינת מחסון הנתוניסם כך שיישלפו במהירות הנכונה; שלב הבינה העסקית עצמה - איך האנשים הנכוניס יקבלו את המידע המתאים ביותר להם בעיתוי הנכון; שלב הבינה האנאליטית - איך לענות כהלכה על השאלות הנכונות. מה שנקרא אספקת מידע אבחנתי בין פונקציות בארגון. במסלול הקודקודים ההרצאות נחלקו לפי בעלי התפקידים עצמם: בינת המנהל הפיננסי 650; בינת מנהל השיווק 10א6; בינת המנכייל 650; ובינת המנמייר 010. מובן שכל ההרצאות אובחנו גס לפי הסקטוריס הכלכליים של הפתרונות המוצגים. המרצים "משכנו" שני המרצים יישלנוי" מישראל היו טל שלסקי מהמגזר הבנקאי ואפרים גולדין, מנכייל חברת וגטצ-6, שתיאר את פרויקט יישוס מחסן הנתוניס של משרד המשפטים בישראל. טל שלסקי, שהוא מנהל מחלקת פרויקט מחסן הנתונים של בנק הפועלים הציג בעניין רב כיצד הבנק הצליח ליישס במהירות רבה יחסית את המעבר מארגון מוטה-מוצריס לארגון עוטף-לקות. הבנק, שהכין עצמו .0-ה לקראת העידן החדש בבנקאות התחרותית, עמד ליישם את המלצות חברת המחקר הבינייל מקינזי וחיפש דרך מהירה כיצד להפעיל בחוכמה את מערכת הנקייל, ]א68, שלו. כיצד יצליח להציע ללקוחות שלו את המוצריס המתאימיס להס ביותר ובזמן הנכון - ובתוך כך גס לשפר את השורה התחתונה שלו. בשימוש מושכל במערכת סאס לאנאליוה של מסעי השיווק שלו ללקוחותיו, הצליח בנק הפועלים לשפר את מידע ההיענות למסעי השיווק השונים. למשל, במסע שיווק למחזיקי כרטיסי אשראי, אחוז ההיענות עלה מ-5 אחוזים ל-13% אחוזיס - ובמקביל הבנק מכר מוצריס שהס גסם רווחיים יותר עבורו. כלומר, אפשר היה ליישס את הכלל הישן - לא מספיק למכור יותר, צריך גס להרוויח על מכירות אלה. זו בדיוק עובצמתה של מערכת אנאליטית טובה. אגב, מצגתו של טל שלסקי נבחרה כמצגת המצטיינת בכנס לקוחות סאס בישראל, שנערך בסוף 2001 - וכך ייעלתה לגמריי בכנס האירופי. שתי המצגות הישראליות בכנס - גם זו של אפריס גולדין - נבחרו להיכלל בחוברת של סיפורי ההצלחה של סאס באירופה. אנחנו על המפה פיל וינטרס, סמנכ"ל השיוו] הכינ"ל של סאס פיל הוא איש שיווק בכל רמייח אבריו והוא עושה זאת בהצלחה בסאס כבר 20 שנים. כבר אמרנו שבסאס אי-תחלופת העובדיס היא סממן בולט. לכן גם פיל מכיר היטב את צבי צוויג ואת חברתו מיה, נציגת סאס בישראל. כיצד הוא נערך להגברת המודעות לסאס בקרב הציבור הנכון? עכשיו סאס תגביר את מאמציה השיווקיים, כולל הקצאת משאבים נוספים. שהרי כבר אמרנו, שאף עיתונאי לא יסקר חברה שאינה ציבורית ושהוא אינו מקבל את הודעותיה מהבורסה. אז פיל סומך על בינת הלקוחות - בימיס אלה הס אינס קונים כל דבר לכל אחד. היוס הפ בררנייס מאוד. והס בוחריס כהלכה. איך אומר פיל! ייעדיפות 4 מערכות נתוניס לא מושלמים היוס מאשר מערכת נתוניס מושלמת אחת - אך בעוד 5 שניסיי. כלומר, כדאי לנתח מה עושים כבר בהתחלה ולא להמתין לסיומו של פרוייקט התקנת המערכת התפעולית על פני הארגון כולו. תחוס שבו נוצרה לסאס הזדמנות גדולה הוא ניהול הסיכונים. שוב, טאס היא החלוצה בתחוס ויש לה ניסיון נצבר רב. סיכוניס פיננסיים מצריכים נתונים היסטורייס שנאספו היטב ומכל המקורות בארגון. כאן יש לסאס יתרון בניסיון הרב שצברה וביכולת האיסוף שלה מכל מקור וכל אי- מיחשובי בארגון. ויש גם סיכוניס חוקליים/משפטייס למשל, שלא ניתן למדוד אותס כמותית. כלומר, נותנים היסטורייס לא יעזרו להימנע מסיכון משפטי מיותר וכאן דווקא תועיל אנאליוה איכותית בין מחלקתית. גס כאן למערכות סאס יכולות מוכחות. מסכס פיל: 'יאנו מוביליס באספקת פתרון כולל על פני כל שרשרת ערך 4 * שביעון אנשים ומחשבים * 66%\חט:גומזס]ח] * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 5 [606160.1 הבינה בארגון'', האחריס מציעיס פתרונות חלקייס לשלבים שוניס בשפע הטכנולוגיות הבאות: .511; סט שתמטפפב ץוו|גטס, 5|אמפוזא; 5ואפס6; פדוס; ק,]); 6סעה6%בק-6ז? >תסוזה6|קקה |הסוז|התה %!ש5 |00: |הסוזצ[הת/; פַתותווחגוגק; קתוחסקטז 300 עזטטכ). סאס מציעה את החבילה כולה ככלי וכיישוס שיביא את הארגון הכי מהר עס הנתונים הכי מטויביס לקבלת ההחלטות המתאימות ביותר - בכל ענף עס המאפייניס שלו. לכן סאס מספקת פתרונות מבוססי טכנולוגיה מתקדמת שהיא מפתחת זה 26 שנים לתחומיס הבאים: בינת ספקים, בינה ארגונית, בינת לקוחות, בינה מפעלית (פניס ארגונית), בינת שותפים. המערכות שלה מבוססות על כלים | מתקדמים שפיתחה לתחומים הטכולוגייסם הבאים: 6חשקו[[16ח1 פ65חופט3 , קַחוחו1( 2312 ; פתופטסטזב\ גוג ומה קורה כארף? סאס, כאמור, היא חברת התוכנה הפרטית הגדולה ביותר בעולס ומשרתת יותר מ-3.5 מיליון משתמשיס בכ-38,000 עסקים וארגוניס. סאס מובילה בתחוס האינטליגנציה העסקית ומחסון נתוניס, ומסייעת לארגוניס ברחבי העולס להפוך נתוניס גולמייס לתובנות עסקיות זה 26 שניס. בשנת 2002 מערכת סאס מותקנת ב 98 אחוזיסם מ-100 החברות הכלולות ברשימת ה-''100 שאטדפסי'' וב-96 אחוזיס מכלל 500 החברות ברשימת ה-500 של המגזין. סאס העולמית מרבה להשקיע במחקר ובפיתוח - לא פחות מ-25 אחוזים מהכנסותיה השנתיות. כך מתאפשר לה להגיע לשוק עס מוצריס חזקיס במהירות רבה. את חברת סאס העולמית מייצגת בארצנו חברת מ.י.ה. מחשבים, חברה פרטית בבעלותו של צבי צוויג, מייסדה, הפועלת בשוק התוכנה הישראלי 22 שניס כנציגתה הבלבדית בישראל של סאס בישראל מותקנת מערכת סאס ביותר מ-150 אתריס ובהס יותר מ-50 אתרי מיינפריים מן הגדוליס והמתקדמים בסוגס בארץ: בצהייל ובמשרד הביטחון, במשרדי ממשלה, בבנק ישראל, בחברת חשמל, באל על, בבנקיס מסחריים, בחברות תקשורת, בחברות ביטוח, בחברות תעשייתיות; בכל האוניברסיטאות בארץ (שס הכל התחיל) ורביס אחריס. להלן כמה פרויקטיס מוביליס: בנק הפועלים - ניהול לקוחות ממחסן הנתוניס באמצעות פתרון כריית נתוניס של סאס; בנק המזרחי - מערכת דירוג אשראי באינטרה-נט; הנהלת בתי המשפט - ניהול העומסים והתפוקות במערכת המשפט בישראל באמצעות מחסן נתוניס של סאס, הכשרת הישוב ביטוח - ניתוח רב ממדי דרך האינטרנט; פרטנר חברה לתקשורת - ניהול קשרי לקוחות ממחסן הנתוניס באמצעות פתרון כריית נתוניס של סאס; חברת החשמל - ניהול הקמת תחנות כוח באמצעות מערכת סאס; חברת החשמל - מערכת גבייה (פחוו!ו8) באגף צרכנות; בנק ישראל - בניית מחסן נתוניס עס ססמאות חישוב דינאמיות, בנק ישראל - בנייה וניהול אוטומטי של גו64403א במחלקה המוניטרית בבנק ישראל; מלס מערכות מידע - הפקה וניתוח של תלושי שכר באמצעות מערכת סאס; צה'יל - שיבוץ מועמדים לשירות ביטחוני באמצעות פתרון חקר הביצועיס של סאס. מיה ו-585 מנתחות מידע ככר 21 שנה כשנפגשתי בכנס בפריז עם דייר גייס גודנייט, המייסד של סאס, המשפט הראשון שאמר לאחר שהכרנו איש את רעהו היה, "צבי, טסץ שוג אס 'י. גודנייט צד את צבי צוויג בזווית עינו (ממרוס גובהו, שבולט בתמונה, זה לא קשה) ומייד יצר עמו קשר. וזה לא היה ''ניהול קשרי לקוח/ספקיי בעלמא. זה הזכיר לי שסיפורו האישי של צבי והקשר הגורדי שלו עם סאס ולקוחותיה בישראל ראוי לסיפור. ב-1981 יצאו לשוק המחשב האישי של יבמ והגיליון הראשון של הדו- שבועון (אז) אנשיס ומתשבים, ומיה מחשביס - נציגת חברת התוכנה סאס בישראל הייתה בת שנה. צבי צוויג, אחד האנשיס הצבעונייס בענף - גס חובב שחמט וגס חוזר בתשובה, לאחר שדגל בתורתה של הסופרת איין ראנד, שאומצה בין השאר על-ידי הפילוסוף משה קרוי (אגב - ידידו ובן כיתתו של הנמר), דן בן-אמו ואוהד קמין - הקיס את מיה מחשבים ב-1980. צבי עבד אז באגף המחשביס - מעיין - באל-על, שהייתה שרויה אז באחד ממשבריה הגדולים וגל הפרישות הגדול בימי בומה שביט, כאשר (המשך בעמ' 33) נא להכיד: החברים החדשים במשפחה! ‏ 6 הרחיבה את קו המוצרים שלה מעבר לתחום ה] המסורתי של מערכות קול פופולריות. עכשיו אנו מבחר מקלדות, עכברים ומצלמות פא כחלק ממ מוצרים איכות"ים במחירים אטרקטיביים ביותר! . 160.01 3|. שעאתצ 7 4 עכברים אונצטיים = סו -והסודססס * חעון איפטי מנע הצטברות לכלוך ושחיקה מכנית * עבודה מדויקת על כל משטח * שימשיים עם מחשבי מחברת כמו על שילחן * גלגלת (ספת/ |וטז56) לגלישה מהירה וניחה התהדלק סמגסם םא * כבתורים למצב ששינה, התעיררות והדלקה בלהיצה אחת > עיצוב קיממקטי עם קלידים ניחים בגודר מלא * 107 קלידים מסבקים מנקצ'עליות מלאה בסביבת *>אוסטח/ * ממעוק 5/2 תואם לכל המחעובים האיעויים * שנתים אחריות מלצלמות אינטרנ * משלמת למשלוח דואר-ודאו + שיחת ודאו באנטרנט, 1ח0-ודאו * חבילה עשוירה של תוכנות עריכה * התקגה מהירה וקלה בחיבור 58 שבועון אנשיס ומחשבים 6 א66/תט:ו3ממזס]ח] * גיליון 1002 % 24 ביוני 2002 6 [61.60.1מ6 5 25 לקראת כנס ותיקי 2002 58515 לדורותיהם 8 ביולי, מלון דן פנורמה ת"א אופיר אדכמן פקש==< קוס ישראל - ארגון המשתמשים של 06 - הוקס ן כבר בשנותיה הראשונות של דיגיטל, כסניף ישראלי 8 לארגון הבין-לאומי' שייצג היטב את עניני הלקוחות ובנה גשר מיוחד של שיתוף פעולה עם החברה. כנסי דקוס הפכו במשך השנים למסורת של מפגשים המוניים, איכותיים, מענייניס ויוקרתיס של רביס מקהילת מממחשבי ארץ ישראל, ארגוניה, מוסדותיה, צבאה, ממשלתה ועוד. מנכייל דיגיטל אז היה גיל וייזר וזכות ראשוניס מכובדת לעידוד הקמת ארגון דקוס ישראל שמורה גס לעמנואל פר, בזמנו אנליסט צעיר בחברה ולימים מנכלייה השלישי, שהבין את חשיבותו ומשמעותו החיובית של קיוס ארגון משתמשים חזק ופעיל. היוייר הראשון של דקוס ישראל היה פרופ' גרשס זייציק מבית הספר לרפואה בירושלים, שניהל יחידת מחשבי קסץ, בעיקר לצורכי חקר הסרטן של פרופי גרוס. הארגון קיבל תנופת 'יסדר וארגון" בראשותו של היוייר השני, צביקה רובין מן התעשייה האווירית. צביקה מיסד נהליס וסדרי עבודה, הנהלה ובתירות ונציגות קבועה של חבר הנהלה בכיר בדיגיטל. מייצג הנהלת דיגיטל בדקוס היה דובר החברה יצחקי קורן. גס מוסד יימזכירת'' דקוס התמסד, ושימשה בו ענת כרמי. אריק פישל, מנמייר כנסת ישראל, נבחר להיות היוייר השלישי. הארגון התבסס, קיים פעילות קהייתיס וכנס שנתי. את יצחקי קורן החליף איציק לקס כנציג הנהלת דיגיטל ואת ענת מזכירת דקוס, החליפה נעה בן-פורת, שמימיה השקטים חדרו עמוק והוסיפו נדבכי איכות על העשייה החלוצית הזכורה לטוב של ענת מסורת מליאת כנסי דקוס, בני היומיים ואפילו שלושה, הביאה על הבוקר הראשון, בדרך כלל בכפר המכבייה שבפאתי רמת-גן, אנשי ציבור וחשוביס אחרים, בהס יוייר הכנסת, שבח וייס, יוסי ביילין, דן שומרון וגלריה של קברניטי אקדמיה רבים, גדולים וטוביס יותר או פחות. זכורני כי לפני בחירות הגיע אלינו באיחור כבד ובהליכה מתנשפת כבוד השר משה שחל, כשלפניו מפלסיס דרכו לבמה עוזר, יחצן ודובר, תוך שהוא מפשפש בניירותיו ושואל בפה קמוץ וסגור "תזכיר לי איזה מפעל זה'י. ואחרי דקה, בחיוך מלא על הבמה משהו בסגנון "אנשי דקוס היקרים, אני כל כך שמח להיות איתכס". דייר נחמן אורון, מנמייר מינהל מקרקעי ישראל ואיש נחמד, פעיל ויעיל במיוחד, נבחר ליו"יר הרביעי, ושימש בתפקיד שבע שנים. אלה נחשבות לתקופת הצמיחה והפריחה של דקוס ישראל. בתקופה זאת הגיע מספר החברים הרשומים בארגון ל- 0, ובכנסים השנתיים המוצלחיס הגיע מספר המשתתפים ל-1000 ויותר. בהמשך, בחר יגאל בר יוסף במוריס אילוז כנציג ‏ דיגיטל בהנהלת דקוס, כשנטע גורלי הנמרצת שימשה מזכירת הארגון, ובשילוב מוצלת שכזה הפכו את כנסי דקוס ללהיט הסטרי והיסטורי. התוכנית המקצועית העשירה הביאה-משכה עוד ועוד אנשי ציבור, כגון שימון פרס והיידה ביבי למושב הפתיחה ואת מומחה העתידנות המדהיס והמאלף ד'יר דוד פסיג. ‏ מעולם לא נעדרו מופעי שעת הקסם של שלום אלקין וליאור מנור, טקסים מרגשיס עם קטעי קישור מפרי עטם של כותבי דיגיטל והרבה אדלמן נים, 5806 הכרים תפאורה, עיצוב, צבעוניות ויחסי ציבור פרי יצירתן של ענת כרמי, זיוה אוריין ורויטל לובינסקי. ותמיד - בסיומס של של יומייס - מופע מרהיב - פוליקר, רמי קליינשטיין, אתניקס, משינה ועוד מהליגה המענגת הזו השניסם הטובות נמשכו גם מול מנהל דיגיטל- קומפאק החדש, עמנואל פרץ ואפילו איש ייקומפאק'' - עמית מתתיה השתלב נפלא בארגון כנציג 'יקומפאקיי בהנהלת דקוס ישראל. בתקופתו התקייס הכנס האחרון - אחד הכנסיס המוצלחים ביותר. מלי, ואחריה ענת פרידמן שימשו כמזכירות דקוס עד לאחרונה פועליו ויזמותיו של דקוס ישראל ביצרו את .> - 44000.2 מעמדו באירופה ושמעו הגיע עדי הנהלת דקוס העולמי! אריק פישל השנון, המסקרן, חד הלשון ומלא ההומור הנבון, גזבר במשך שניס את קופת דקוס אירופה וד'יר נחמן אורון, משמש ופעיל עד היוס כחבר בצוות הניהולי הבכיר של הארגון העולמי. כולנו תקווה שמיס פיורינה תפרגן לו ולא תכחידו. זכוריס לטובה גם שלל חברי ההנהלה וראשי הקהייתים הפעיליס לדורותיהם, שמילאו וממלאיס את תפקידם במסירות ובהתנדבות מלאה, שלא הדיו ולא המקלדת שלי יספיקו למנות את שמותיהס ופועלם, אך תרומתם וזכויותיהם חקוקיס היטב היכן שצריך. דקוס היה תמיד דוגמה ומופת לארגון התנדבותי רווי רוח טובה ומודל לניסיונות חיקוי של חברות וארגוני משתמשים שראו כי טוב מאוד, ובלי לחכות ניסו לחקות, אבל זה בערך כמו לנסות להעתיק את חצי החיוך המונה לזי או את תמצית הטעס שאין להגדירו של משקה העולס. בכנס דיגיטל לדורותיה - כעת חיה בעוד חדש - צפוי ודאי משהו מהקלאסה שאפיינה את ערבי דקוס -יהיה לנו העונג להיפגש ולהתרגש עם רבים ואולי כל חברי הנהלת דקוס ישראל... אז אס אתס מהברנזיה הזאת, הירשמו נא והכיעו את כף היד והאהלין הידוע. לתגובות: אופיר אדלמן .:1.08.00.1ק 0111815 2 6 * שבעון אנשים ומחשבים * 66%\תס!זגוחזס1ח] * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 6 6).60.11חט וו תשר דיםקים לצריבה ל א 2-12-16-24- 8% : 4 ' | 87008 8 7008 / 5% או100₪ אוו₪א90 אווא80 / לעדכון תוכנת הצורב נא לכתוב ל- [81696066.00.1ח05 את/ה מציג בתערוכה? את/ה מפיק דיסק עם משיק תוכנה חדשה? מוסיקת האוס, ים תיכונית, מעוניין שיכירו גם אותך? טרנס או קלסית? יש לנו תשובה יש לנו תשובה 6 הרחבנו את מחלקת השכפול והצריבה 6 שיכפולים הדפסות בכל כמות > הדפסות משי מקצועיות באיכות (לבעלי זכויות) גבוהה = עבודות מכמות של 100 ועד עשרות אלפים את/ה נפגש עם לקוח? צריך מצגת קצרה? 8 משאיר כרטיס ביקור שלך? ו יש לנו תשובה . > כרטיסי ביקור דיגיטלים תבצע ה-די.חי.די המבוקש ביותר --- , %> > מיני דיסק 80-מ"מ 8180 די. סי. די - ה-008 חוח8/80ו/ו700 וו ם6ם 6 ח089'0 00 בכל צורה היחידי בארץ עם שרות, 2248 . לצריבה עצמית, משוכפלים, צרובים, מודפסים אחריות ותמיכה טכנית להזמנות 03-5622599 . ) = דיסקים לצריבת. > = ב-2=2= ש"ח בלבד! . ) ₪ ער ₪7 לשמונאים 5 ת"א 2 של /) אש השאה כַּרְוה .10 118 פססם נצ'גות המפעל: רח' החשמונ א ]ול' 03-5622599, [060.60.1 8166ת05 :וו8ח-5 6 מפעל: גן התעשייה תפן טעויות קלסיות ביישום פרויקט )6 מנכ"לים מוכנים ומעוניינים להשקיע בפרויקט שח6 ובתנאי שיוכיחו להם כי הפרויקט אש ישתלם לארגון ויצדיק את ההשקעה בו >יחד עם זאת, מול אותם מנהלים עומדת אותה סטטיסטיקה מפחידה, שהסיכוי להצליח בפרויקט זה הוא רק 70 אחחזים! אז למה זה לא מצליח? חברת המחקר והייעוץ גיגה אינפורמשיין גרופ חקרה פרויקטי ]68% רבים, וניסתה ללמוד מהם אותן טעויות, שארגונים עדיין ממשיכים לעשות ביישוס הפרויקטים. מאמר זה מרכז את הנקודות והסיבות האפשריות, המובילות לכישלון של פרויקטים או לאי שביעות רצון של ההנהלה מתוצאות הפרויקט. * אין אסטרטגיות לטווזח רחוק - טעות נפוצה במיוחד באותס ארגוניס היא שהם רואים את ההרפתקה של יישוס טכנולוגיית 1א68 - התקנת בסיסי הנתוניס, התקנת זשזח66 136ח60 - כמשימה חד פעמית בתקווה שאכן תבוא ישועה לארגון. מובן ששיטה זו אינה מומלצת ואינה נובעת מתוך ראייה אסטרטגית ארוכת טווח. בדרך כלל ארגוניסם אלה ינחלו אכזבה מהיישום - ועלולים לוותר על המשך יישום ה-1א68 בארגון. או, במקרים קיצוניים, אף להחליף את הטכנולוגיה שנבחרה. * יישום לפני תכנון - בחברת המחקר גיגה שמו לב, כי ארגוניס רביס משקיעים זמן רב בבחירת תוכנת ה-68%1 עוד בטרס נעשה תכנון מסודר של תהליך היישוס, גיבוש תהליכי עבודה ממוקדי לקוח, הגדרת מדדי הצלחה ועוד ועוד. תופעה זו מתרחשת רבות בעת שספק טכנולוגיה מציע את יימרכולתו'' חינס - בטענה שהחבילה כבר מכילה את המודולים הנדרשים - אז למה לא ליישם! בדרך כלל ארגוניס אלה נוחלים אכזבה רבה מהיישוס. * התעלמות מגורמים אנושיים - ברוב המקריס שנצפו - נושא ההדרכה ונושא ההטמעה נדחקים לפינה, או שקיימת תופעה של ייהערכת חסרי"י לגבי הזמן הנדרש להדרכה/הטמעה, התקציבים הנדרשים ועוד. לדוגמה, הטמעת מערכת 55% בקרב אנשי המכירות דורשת השקעה רבה - ב - אבי עסיס (80.₪) - מנכ"ל אחווטוש - ניהול אפקטיבי בע"מ. לתגובות הערות והארות: וחסס.וחזס- אח!/106ו810 בתכנון ההדרכה, ביישוס תהליכי העבודה החדשים, בהפעלת מנגנוניס לבדיקת רמת השימוש שלהס בתוכנה, בתגמול בגין שימוש נכון וכוי. דוגמה נוספת - ארגון המחליט להפעיל אסטרטגיה לתמיכה בערוצים מרובים - [6מתגת6 מו|טזא, | עלול למצוא עצמו בתחרות שמתפתחת בין היחידות השונות בארגון לגבי השאלה: מי עונה ללקוח! מי אחראי לקשר עס הלקוח? * אין מדדים עסק"ים - ללא מדדים, אין אפשרות לנהל ולמדוד הצלחה! זו הסיבה שבגללה מנהלים רבים נותרים מאוכזביס מתוצאות יישוס ה-1א68! הס ציפו להרבה יותר, אולי לקסם שיקרה בארגון כתוצאה מהיישום - אך זה לא קרה. מנהלי פרויקט ה-וא68 חייביס להגדיר, עוד בטרס היישוס, מדדיס עסקיים ומדדי הצלחה על מנת להראות תוצאות בסוף הדרך. רצוי שמדדיס אלו יתייחסו לטווח של שלוש שנים קדימה. * שותפים ומפיצים אינם מעורבים בפרויקט - תופעה ז היא קלאסית בארגוניס רבים, שלמעשה השותפים עצמס אינס שותפים בתכנון הפרויקט, בחשיבה או ביישוס. * יחידות עסקיות שומרות על אוטונומיה. - תופעה זו מוכרת בעיקר בארגוניס גדוליס, שבהס קיימות מלחמות אוטונומיה בין היחידות השונות. כל יחידה כזו מגדירה לעצמה את הייאסטרטגיהיי והראייה העצמית, שמתאימה לה ביותר. וכך, בארגוניס אלו (הכל תלוי, כמובן, ביחסי הכוחות הפנימיים) עולה בדרך כלל כי בכל יחידה יש יישום |א68 שונה, ואין ראייה ארגונית אחת כוללת. כמובן שהתוצאות של תופעה זו מהוות פגיעה רצינית באינטגרציה הכוללת מול הלקוח, ברצף התהליכיס העסקיים בארגון וכמובן מהוות סיכון ליעדי הפרויקט בכלל. * התעלמות מטיוב נתונים ובעיית זמינות. - תופעה זו שוב נובעת מראייה צרה של ניהול 8 * שבועון אנשים ומתשבים * א66%\חט!גזס]ח] * גיליון 1002 * 26 ביוני 2002 * [61.60.1ת6 מערכות המידע בארגון. תופעה זו נפוצה במקריס שבהן יחידות שונות בארגון בונות ושומרות לעצמן את מאגר הנתוניס הייפרטייי שלהן, דבר שפוגע בהמשך בבניית תמונה אינטגרטיבית אחת מול הלקוח. * חוסר סינרגיה - בעיה זו נובעת מן העובדה שמערכת |א68 היא מערכת חוצה ארגון. מערכת [אא6 נוגעת ברוב המקרים הן ביישוס של תהליכי שיווק ומכירות והן ביישוס של תהליכי שירות מסיבה זו, בכל החלטה שתיפול לגבי הכלי - תמיד יהיה קונפליקט בין היחידות המושפעות מכך. מסיבה זו יש ליצור סינרגיה נכונה עוד לפני תחילת הפרויקט, וכמובן חשוב לשתף את כלל הנוגעיס בדבר במהלך התכנון, הגדרת היעדים וביצוע ה-פפְצוְגת3 ק08. * התעלמות מאילוצים מקומיים - במקרים של יישוס מערכת 1א68 בהיקף עולמי, בחברות רב- לאומיות, קיימת תופעה של התעלמות או ייחוס ערך נמוך בכל הנוגע לתרבות ארגונית שונה במדינות שונות, לתהליכי עבודה שונים, למיומנויות אחרות וכו'. ולכן, דווקא בארגוניס בפריסה רב-לאומית חשוב ביותר להתחשב באילוציס השונים בכל מדינה, הנובעיס מהבדליס באופי הסניף עצמו, או גס משינוייס הנובעיס מאילוצי המדינה כגון: סוג מטבע, תרבות עבודה, אילוצים כלכליים ועוד. לסיכום: כיום, בארץ ובעולס נצבר ניסיון רב ביישוס פרויקטי 1א68, ולכן אל לו לארגון להתבסס רק על סטטיסטיקות ''ימפחידות'', אלא בעיקר עליו ללמוד מניסיונס של אחריס, מטעויות נפוצות, והחשוב ביותר - להפיק לקחיס לקראת יישוס מוצלח יותר. | ארגון העומד לקראת יישום מערכת חייב לזכור את הנקודות הבאות: * הגדרת תפיסת ה-א68 עוד בטרס היישוס עצמו ובטרס יציאה לתהליך של בחירת טכנולוגיה או ספק. אסטרטגיה זו חייבת להיות עס ראייה ארוכת טווח, אך מיושמת בחלקיס ובשלביס זהירים. * לא לצפות לנסים מהטכנולוגיה. כולנו יודעיס, אמנס, ש-וא68 אינה טכנולוגיה - אך לא ניתן ליישס |א68 ללא טכנולוגיה. יחד עס זאת, טכנולוגיה בלבד אינה הפתרון ויש לתכנן את תהליכי העבודה ולהיות מוכניס לשינוי, לעתים דרסטי, בכל הקשור אליהס - אק8. * עו לפני יישוס הפרויקט יש לקחת בחשבון את אותס אנשים המושפעיס או עלולים להיפגע מהפרויקט. יש לדאוג לשתף אותס ולהשיג שיתוף פעולה מהס עוד בשלביס הראשונים של הפרויקט על מנת להימנע מפגיעה בו בהמשך הדרך. * יש לשיס לב להגדרת מדדים - הגדרה זו חשובה במיוחד לצורך מיקוד הארגון ביעדים וכן לצורך מדידה מתמשכת של תוצאות הפרויקט. מובן שבהגדרת היעדים אין לטפס גבוה מדי, אלא רצוי לעשות ואת בהדרגה ולשפר את התוצרים עס הזמן. לדוגמה: אל תגדירו מדד של ייהקטנת נטישת לקוחות בכ-20 אחוזיסיי כבר בשנה הראשונה. 2] 9 המקונים ה . 5 דש-6שא 1 050 אסספםאו | . המקרן לכל מטרה קולנוע ביתיומחשב 5 . משקל נוצה 17 ק"ג . עוצמת הארה עצומה 77 . מסך דק וענק "133 . בגודל כל יד פתוחה . סצס אינטגרלי . רזלוציה מדהימה . סוללה ארוכת חיים || . מערכת ממוחשבת לקבלת תמונה חדה ומושלמת תשלומים | 535800 תשלם במזמן 53399 - אל התלבט 77?? תתביית אנ ----------- == מנוי אנשים ומחשבים מעוניין להזמין | | מחשב ו .. 55582 800% שו | | | מקרן דע 45 -)=וטז מספר ככטוס אשרא יר בתוקף 5 מס תשלמיה ד ההההההחההההה-= 3 ל ₪ וי ו ]= נציגות בלעדית בישראל 0 | | "זע 5 - )=]] | קבוצת יניר מערכות ) 7 חנברת המחשבים יצתי המרקום ‏ | דוד נבון 39 מושב מגשימים | אנשים מחעשניה ליי" יי *יייי" | | והאלקטרוניקה השניה המובילים בעולם | להזמנות: 03-9078894 פקס 03-9086183 7-7 := בגודלה בעולם | | כ- יד חח השק השלמ!: : ישיר מנהלת מכירות יעל מרגלית 053-964640 -0/.. .םמשש טש " שליטה ובקרה הסדרן של הארגון חכרת 6 עורכת השבוע כנס בנושוז ניהול תשתיות בשיתוף עם סבופת אנוים ומחשבים * לסראת הכנס נערך מפגש מסצוענים של שבעה גורמים, שמשתמעוים בפכטפורמת יוניסטנר של 6, התופסת 78 החוזים מנתח השוס הישראלי השתתפו: דודו רייכמן, מנהל אגף תשתיות טכנולוגיות בחברה לאוטומציה, אסתר יובל, מנהלת חטיבת טכנולוגיות במלס, מוטי סדובסקי, מנהל השיווק ב-א50, יגאל וורובניק, מנהל פיתוח תשתיות אינטרנט ותשתיות בקרה בבזק בינלאומי, שחר אפעל, נס טכנולוגיות, אילן יעקובי, מנהל תפעול בקופת חוליס כללית, חגי קפלן, מנהל 56166 ב-64 ישראל, איתן שטרקמן, סמנכייל מכירות, 64 ישראל. הנחה את הפנל פלי הנמייר, נשיא ויזס קבוצת אנשיס ומחשביס. דוע לדעתכס מרבית הארגוניס 0 המוכזיים בישראל החלו ליישס בשנים האחוונות פתרונות ניהול תשתיות ארגוניות! האס זה קשור למצב השוק, לתפיסת ניהול בוגרת, למורכבות טכנולוגית! יגאל וורובניק, בזק בינלאומי: "ימרבית הטכנולוגיות מגיעות ללא מערכות בקרה כלל, או לחלופין, עס מערכות בקרה ייעודיות לכל מערכת. עס ריבוי המערכות התעוררה בעיה של תמיכה וטיפול שוטף במגוון הרב של הבקרות וכמובן התעוררה בעיה של מעקב וניתוב אחר התראות שונות, המתקבלות ממערכות הבקרה. בתקופה האחרונה, רוב הארגוניס הגדולים הגיעו למסקנה שיש צורך במערכת בקרה אחת מרכזית, שתנטר את כלל המערכות הארגוניות. מערכת שוייב מרכזית מהווה גורס מייעל לארגון בכמה דברים. המערכת משפרת מאוד את זמן ה-8]א11קט של המערכות הקריטיות, מייעלת את זמני התגובה והטיפול בבעיות, משפרת את ה-160." אסתר יובל, מלם: "כמה גורמים הפכו את ניהול התשתיות הארגוני לצורך שאי-אפשר כמעט בלעדיו בארגונים גדולים. ראשית, הארגוניס הגדולים הרחיבו בשניס האחרונות את המיחשוב המרכזי שלהם בחוות מרובות שרתים, בעיקר שרתי |שוחוא. שרתים אלה, שהפכו לקריטייס בארגון, הותקנו ברשת המרחבית הארגונית. שליטה ובקרה מרכזית מאפשרת תחזוקה נאותה של רשתות אלה ובעלויות סבירות. חדירת | ה-עתומטסצוטס | לעולם המיחשוב ודרישות הולכות וגוברות יגאל וורובניק, מנהל פיתוח תשתיות אינטרנט ותשתיות בקרה בבזק בינלאומי אסתר יובל, מנהלת חטיבת טכנולוגיות במלם לומינות מקסימלית של מערכות 11, תרמו גס הן לשינוי ייתרבותייי בניהול תשתיות. יותר ויותר ארגוניס דורשים ממנהלי התשתיות שלהס שמירה על "ירמת שירות מוסכמת'' (ג.81). מוצרי שליטה ובקרה כדוגמתזשוח6סופ של א6 מאפשרים תגובה פרואקטיבית לתקלות, ומעלים באופן משמעותי את רמת השירות וזמינות המערכות הקריטיות של הארגון. כיוס, יותר ויותר ארגוניסם מבקשיס לייעל את פעילות ה-11 בארגונס ולצמצם עלויות. ניתן להציג היוס מודל כלכלי של צמצוס עלויות תתזוקה (100)באמצעות השכרת שירותי ניהול תשתיות מרכזיות מגוף המספק שירותים כאלה כמלס מערכות, או יישוס נכון של מערכות ניהול מרכזיות דוגמת 00.י דודו רייכמן, החברה לאוטומציה "אימוץ פתרונות ניהול תשתית ארגוניות לאחרונה, נובע בראש ובראשונה מהתרבות פלטפורמות המיחשוב ההטרוגניות ש"הצטברויי בארגוניס במהלך השנים ואתגרי הניהול והאינטגרציה הרביס שהן מעמידות בפנינו. בחברה לאוטומציה, למשל, אנשי התשתיות משמרטפים (מלשון - שמרטף) עבור הרשויות המקומיות - כמה מערכות מיינפריים, לצד מאות שרתי יוניקס לסוגיו, פוחצחשק0 הזכור לטוב וכמובן שרתי א2או/1א. = בייחגיגהיי משתתפת רשת תקשורת ארצית מורכבת, המונה עשרות אלפי פריטים בני תקלה, כ-200 בסיסי נתוניס ממשפחות שונות, תווכה ויישומיס רביס. גס הרחבת מעגל הלקוחות, באמצעות שירותים רב ערוציים, מבוססי מערכות מידע מורכבות, זמיניס סביב לשעון, גם לגורמיס חוצ ארגונייס - כדוגמת פורטלים לרישוס למוסדות החינוך ולקייטנות, מגוון אמצעי תשלוס מקווניס באמצעים אינטרנטיים או סלולריים, מצריכה הערכות תשתיתית הולמת.יי חגי קפלן, ג6: ייכאשר ההתנהלות העסקית של הארגון תלויה במיחשוב, אזי זמינות אותן מערכות הופכת לקריטית. אתר שאינו זמין, מערכת הזמנות שאינה מתפקדת, פרטי לקוח שאינם ומינים, מבטאים דודו רייכמן, מנהל אגף תשתיות טכנולוגיות בחברה לאוטומציה 0 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חטזגוחזט]ח] * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 * ]61.60.1ח6 בסופו של דבר הפסד כספי. לכן, ככל שיש יותר מערכות כאלה, חשיבות ניהול התשתיות עולה. המורכבות הטכנולוגית מספקת הצדקה להטמעה של מערכות ניהול תשתיות, וביתר שאת בסביבות הטרוגניות של חומרה / תוכנה." שחר אפעל, נסכנולוגיות: "זה קשור, לדעתי, בעיקר לנושא של בגרות המערכות המבוזרות בארגוניס הבינונייס והגדוליסם. בגרות זו באה לידי ביטוי בעיקר בנושא יכולת שליטה, ריכוז משאבי מיחשוב, | א710ג50112א60 לשרתיס ושירותים, צורכי אחסון וגיבוי ב-64 ישראל מרכזייס ודרישות אבטחת מידע קפדניות יותר (אנטי וירוס וכוי)." אילן יעקובי, שירותי בריאות ''ארגוניס גדוליס, ובפרט הכללית רואה במערכת ניהול מרכזית כלי, המאפשר לשלוט על ההטרוגניות המיחשובית הקיימת בארגון, לאפשר קבלת מידע על אירועים. ניתוח האירועיםס וריכוז התקלות מאפשר קבלת החלטות מדויקות יותר ולא על פי תחושות בטן, וכתוצאה מכך מאפשר ניהול בוגר יותר של מערכות ה-11. בנוסף, יש תפיסה של שחר אפעל, נס טכנולוגיות 8% צפפטתופטט, שהס כל אותס מסריס ושאילתות ארגוניות, המגיעות מקצה לקצה, שיש לוודא הצלחה או כישלון שלהם, ורק על ידי מערכות ניהול תשתית ארגונית ניתן לפקח ולבקר על התהליך.י מוטי סדובסקי, מנהל השיווק של סאן ישראל: הסיבה שארגונים רוכשיס מערכות שליטה ובקרה היא עסקית. המערכות נדרשות לזמינות או רציפות שימוש כל העת, ומערכת בקרה בראייה ארגונית כוללת מסייעת באיתור תקלות אילן יעקובי, מנהל תפעול בשירות'י בריאות כללית ייוצווארי בקבוק" עוד בטרס הס מורגשיסם במערכת המידע. היישוס של פתרונות ניהול תשתיות היא חלק מהתפיסה של מעבר למערכת מידע מרכזית אינטגרטיבית אחת, או בשפתנו יישוס של זטותש6 גוג אמיתי בארגון, הכולל לצד מערכות. הניהול והבקרה גם מערך של ניהול וטיפול בתהליכי עבודה, נהליס ארגוניים, טיפול בגיבוי המערכת עד ?אס שלם, ועוד.' מה לדעתכם היתוון העסקי שמפיק ארגון, המיישם ניהול תשתיות ארגוני, האס ניתן לקבל יתרון תחרותי מוטי סדובסקי, מנהל השיווק ב-%/50 (המשך בעמ' 32) אריה אופנ יותר שליטה, יותר בסקרה בהרבה פחות כסף אריה אופנר, למה יוניסנטר! ארגוניס נדרשיס כיוס לחיסכון וייעול| וגם לשיפור השירות ללקוחותיהס החיצונייס וגס ללקוחות הפניס ארגונייס. שס המשחק היוס הוא להשיג יותר בפחות כסף. 0 להערכתי ממוצבת טוב, כי הפתרונות שלנו מיועדיס לתשתיות המיחשוב, ומאפשרות ייעול המערכות ונצילות מקסימלית של המערכת. תן דוגמה. ארגון נדרש לבצע ניהול של כמה פלטפורמות מיחשוב עס כוח אדסם בהתאם. אין סיכוי בעולס, שהארגון יחזיק מומחיס לכל סביבה וישלוט על כל מערכת בנפרד. לכן הפתרון של יוניסנטר הוא פתרון מקיף וכוללני של הארגון ובכך חוסך את היקף המומחים שצריכיס להיות מועסקים שסם. אנחנו תופסיס לפי כל הסקרים, כשמונים אחוזיסם משוק ניהול תשתיות המיחשוב. הפתרון שלנו תופס, כי הוא מייצג תפיסה ניהולית מודרנית, של שליטה ממקור אחד, והוא תוצאה של השקפה האומרת כי הטכנולוגיה כי כלי לניהול עסקי. האם אין חשש שתיעתפסו כחברה של מוצר אחד! לא. בשוס אופן לא. בכנס הלקוחות באורלנדו הודיעה 6 על שני פתרונות זטוחשוח חדשנייסם, המסתמכיס על הטכנולוגיות המתקדמות של החברה ומאפשריס לארגוניס לנהל את הסביבות האלחוטיות מרובות הספקים שלהס ביעילות רבה יותר. אאא (ותשה6קגתג]א | אזסוטא | 65|שזג\ | ז6)תששותע) ו-]ואסוא (וחטוחששַבת13( 1269106 6|ולט1א. זטות66נמ0) מספקים יחד ניהול מקיף הן של תשתיות רשת אלחוטיות והן של התקניס ניידיס - ויוצרים את הפתרון המלא ביותר מקצה אל קצה לניהול משולב של טכנולוגיות אלחוטיות. כפי שאתה רואה אנחנו מגווניס כל הזמן. מדוע בחרתם לתקוף דווקא את התחוס הזה! 64 הובילה את הענף בניהול טכנולוגיות אלחוטיות וסיפקה הן ללקוחות ארגונייס והן לספקי שירותיס פתרונות לפיקוח על משאביסם אלחוטיים והבטחת. זמינות. יישומיס אלחוטיים. פתרונות זטותשסופט המוצגים היוס מאפשרים למחלקות מיחשוב לנהל בצורה יעילה יותר פריסה אלחוטית מקצה אל קצה בתיאוס עס הסביבות הארגוניות הקוויות שברשותם. המוצר החדש מספק כושר פעולה מקיף לתצורה, לאבטחה ולפיקוח על פלטפורמות ניידות, כולל 76 שטטק. ‏ יכולות 16 ו-3[₪05? כוללות: זיהוי התקנים, ניהול תצורה ושינוי, הפצת עדכוני תוכנה אוטומטית, הגנה מפני וירוסיס, תקשורת בטוחה באמצעות אץ/. הוכחנו את מחויבותינו השוטפת לשוק האלחוטי על :די תמיכה בהקמת "'ימרכז מצוינות'י לטכנולוגיות אלחוטיות באוניברסיטת גיו יורק בסטוני ברוק. המרכז צפוי להוציא כרבע מיליארד דולרים ב-10 השניס הבאות על מחקר בטכנולוגיות אלחוטיות ויעבוד על העברת המחקר ליישומיס מסחרייס מצליחים. כיצד יכול לשכנע המנמ''ר את ארגונו בתחשיבות השימוש ביוניסטנרז המנמייר שואף תמיד לקבל יכולת לכלי ניהולי שנותן דיווחים בזמן אמת ומצטבר על מנת לעקוב אחר מגמות, להרגיש שליטה בשטת ולהוכית יעילות. אנחנו באיס בקטע של הוכחת 801 וזה דבר חשוב מאין כמוהו כיוס. כמה התקנות של יוניסטנר יש כיוס בארצ! יותר משבעיס התקנות בארגוניס, שה אומר עשרות אלפי משתמשים. יהודה קונפורטס שבועון אגשים ומחשבים * ₪21!00\66%ז0/ת] 6 גיליון 1002 6 24 ביוני 2002 6 ]06160.1 5 31 שליטה ובקרה הסדר]....(המשך מעמי' 31) או לשפר את נתוני השורה התחתונה מעצס השימוש במערכת ניהול תשתיות ארגוניות! יגאל וורובניק: "היו כמה סיבות עיקריות, שהיוו קטליזטור להכנסת מערכת שוייב מרכזית: 1. למנוע את מצבי ייחוסר הידיעהיי בכל המתרחש במערכות ה-ז1. 2 הצורך במעקבפא11א0 אחר כלל המערכות. 3. הצורך בהורדת מספר רב של מערכות בקרה קטנות. 4. שאיפה להורדת ה-8וא]ד אאוסס. 5. שאיפה לייעול מערכות ובניבוי '"העתיד'' לתקלות לפני שאירעו." אסתר יובל: '"ניהול תשתיות ארגוני מגדיל באופן משמעותי את זמינות המערכות החשובות לארגון. למרבית הארגונים, השבתה של חלק מהתהליכיס העסקיים שלהם גורמת לאיבוד שעות עבודה רבות ויקרות או לנזק עסקי בקשרי הלקוחות. הצלחתה היחסית של חברת 6 בשוק המקומי, היא בזכות העובדה, שהחברה הוכיחה ללקוחותיה בשנים האחרונות, שהיא רואה ביוניסנטר את ספינת הדגל של עסקיה ארגון המבצע את המעבר לניהול תשתיות ארגוני באופן מושכל, ירוויח החזר השקעה גס מצמצום עלויות כוח האדס המופקד על התחזוקה וניצול טוב יותר של המומחים שברשותו: מנהלי הרשת, >ג8פ, מומחי התקשורת ואבטחת המידע." דודו רייכמן: "מערכות שוייב מביאות לחיסכון ניכר ומוכח בעלויות הבעלות הכוללות של מערכות המידע ובעצס בעלויות השירות הכולל של הארגון ללקוחותיו. גס בלי לרדת לעומקס של חישוביס מספריים, אנו מעסיקים הרבה פחות אנשי תשתיות לשמירה על זמינות גבוהה של מערכות מבוזרות רבות. חיסכון נוסף נובע מהיכולת להעביר משימות אבחון תקלות שהעסיקו גורמי תמיכה מדרגים גבוהים לידי אנשי דרג א', שעלותס נמוכה יחסית. היתרון התחרותי ברור - מערכות זמינות יותר במחיר זול יותר, שירות איכותי יותר ביחסי עלות/תועלת אופטימליים - מקנים לנו בעליל, תוספת משמעותית ביותר של יתרונות תחרותייס, בשוק הקשה של היום.יי חגי קפלן: "ניתן לקבל יתרון תחרותי כאשר משתמשיס מפעילים מערכת ניהול על תשתיות המיחשוב הארגוניות - ז1. באר ביצענו בשניס האחרונות כמה פרויקטים שבהס חיברנו את מערכות זטוחוח0 לתוצרים של הלקוחות שלנו, וכך למעשה סיפקנו ערך מוסף גבוה למערכות שלהם. התחומים שבהס עשינו זאת היו בתחוס הטלקום - למערכת קו זטוס שוט, בתחוס אחסון מידע - מערכות הקלטה, בתחוס של מעקב מרחוק אחר מערכות הדפסה ועוד." שחר אפעל: "ניתן להקטין משמעותית את הוצאות התמיכה וניתן לקבל החלטות על בסיס מידע ולא על בסיס תחושות. שני פרמטריס אלה יכולים להשפיע לעתים על אחוז שלם מההוצאות הארגוניות." אילן יעקובי: התשובות הקלסיות למתן יתרון עיסקי מתבטא בזמינות המערכת הקריטיות של הארגון, ניצול משאבים באופן יעיל ועוד, משאביס יכולים להיות גם 11 וטא, כגון מערכות ד6 [א1א, דוגמא שאני חוזר עליה מדי פעם הינה יכולת חיבור של מערכות הנייל למערכת. ניהול. אירגונית המספקת אירועים על זמינות המערכות יכולת אינטגרבילית למערכות זימון התוריס הארצית המודיע בסופו של דבר ללקוח על ביטול תור או העברה למכון אחר, אירוע כזה הינו קלאסי בתפיסה של הייכללית'" שהלקוח במרכז, ובניצול משאבים יעיל.יי כיצד אתם מסבירים את העובדה, שחברת 6 עם יוניסנטר הפכה לפתרון המוביל בתחום ניהול התשתיות, על פי מטה - 80 אחוזים מהשוק 2 * שבועון אנשים ומחשבים * א66)םטו41זט/ח] * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 * ]0000.60.1 זמן תגובה מ יחידות ה 17 עברו בשניס האחרונות מהפך מיחידות שיוות אשר המדד המרכזי עמו התמודדו היה העלויות ליחידות אשר תומכות בליבת העסקים של הארגון, מרבית הארגונים אשר התפתחו לאורך שנים ארוכות נמצאים היוס במצב של יחידת [1 גדולה מבעבר, ריבוי פלטפורמות, שוק דינאמי ותחרותי, בכדי לנהל את תשתיות הארגון בצורה יעילה יותר לשרת את הארגון טוב יותר ולתמוך בליבת העסקים של הארגון החלו ארגוניס וביס לבסס את ניהול התשתיות על מע' ניהול כמו ה "יוניסנטר" על מנת לתת מענה לאתגרים החדשים העומדיס מולם. ארגון המיישס ניהול תשתיות מסוגל לתת זמן תגובה טוב יותר מול השוק לשפר את השירות ע'יי מתן 6חוו-ק0 גבוה יותר ברמת התהליכיס העסקיים, וטיפול מהיר במצביס בהס תהליכים עסקייס נפגעיס וגורמיס נזקים עסקיים. חברת ג6 עם יוניסנטר הפכה לפתרון המוביל בשוק הישראלי בזכות המיקוד של החברה בתחוס ניהול התשתיות המהווה כ 45% ממחזור החברה, פתרון המכסה את כל תחומי ניהול התשתיות ללא תלות בסוג הפלטפורמה, מספר רב של מומחים באר אשר הוכשרו עייי ג6 בתוך ג6 ומחוצה לה (שותפים, לקוחות, יועצים). כאשר מיישמיס מערכת מסוג זה בארגון יש להכין אנשי ה זז לתקשר את הערכיס המוספיס שיפיקו האנשים, הערכיס המוספים ברמה הארגונית ולרתוס את הארגון למשימה עס תוכנית מוגדרת ולוח זמנים. איתן שטרקמן, סמנכ"ל מכירות, 4) ישראל המקומי! יגאל וודרובניק: חברת ג6 מהווה כיוס כ-80 אחוזים משוק מערכות הבקרה באר . הישג מרשיס לכל הדעות אשר הושג בעזרת א. סל מוצרים עשיר מאד מבית יוצר אחד. ב. מובילות טכנולוגית למוצריה. ג. מוצריס ידידותייס למשתמש. ד. עיסוקה העיקרי של חברת 6 הוא פיתוח מערכות בקרה מרכזיות, דבר אשר בולט בחסרונו בחברות המתחרות. ה. שיטות שיווק יעילות. ו. ניסיון רב בהתקנות והטמעות. ז. המשך פיתוח של מוצריס חדשים תוך ראייה לעתיד. אסתר יובל: במלחמה בין הכלים המובילים זכתה 6% בארצ בזכות המחויבות שלה למוצרי 06. שלא כבחברות האחרות בתחום, ב-64 זה איינו עוד מוצר בסדרה ארוכה של מוצריס אחרים, אלא המוצר המוביל והמרכוי. הלקוחות מרגישים בטחון רב יותר להפקיד את ניהול המשאבים המרכזיים שלהס בידי חברה המחויבת לניהול התשתיות. א6 פיתחה במשך השנים, תשתית של שותפים עססיים מקצועיים (המשך בעמ' 50) מיטב אנשי אגף המחשביס פרשו. הפרויקט האחרון של צבי באל-על היה מיכון המסעדה עס כרטיס מגנטי במקוס תלושיס... למרות הביקוש הגדול לעובדיס בענף באותה תקופה חיפש צבי צוויג את דרכו, ובביקור במשרדה של אשתו דאז במכון וייצמן למדע ברחובות, מצא על שולחנה חוברת מבוא לסאס. כמי שבא משפות דור שני ושלישי - אסמבלר, קובול, 1/1 - פתח צבי את החוברת ולגביו הייתה זו מהפכה: לקרוא שבפקודה אחת מבצעיס דות שעבורו היה צריך לכתוב 0 פקודות קובול... צבי לקת את החוברת לעיון, התעניין מי החברה והתלהב תוך קריאת החוברת מיכולות מדהימות של כלי תוכנה במושגיס של אז, שעד היוס לא נס ליחו. והראיה לכך: אלפי או עשרות אלפי תוכניות שיושבות במיינפריים, וחלקן עברו גס ל-26, שאין להן תחליף עד היוס. צבי שלח איגרת אויר לסאס בארהייב והביע עניין בייצוג החברה. יש לזכור, כי מלבד טכם, כל נושא הייצוג של חברות תוכנה עדיין לא היה נפוץ אז. מסאטס הגיעה תשובה לקונית: 'יאנו בספק אס השוק בישראל מספיק גדוליי. צבי צוויג לא היסס וטס למטה סאס בקארי, צפון קרוליינה. בסוף היוס יצא משס עס סרט מגנטי ובו התוכנה, כמה ברושורות והסכס ייצוג בתהליך. איך נראה השום] נפני 28 שנים? צבי צוויג: 'יזה היה שוק ראשוני, עס כל מה שיפה ביחלוציות'. אחר כך הלך השוק והצטופף. השוק היה נחמד וקטן, וכלל כמה עשרות מנמיירים - בעיקר עולס המיינפרייס בחברות הגדולות. כשהגיע סאס על 6י, קיבלנו בקשה למוצר מלקוח בצבא. הגיע אלינו חייל צעיר; דני נויברגר, לימים בכיר במיקרוסופט ישראל, שפיתח אחת המערכות היותר חכמות לתכנון ותחזיות כוח אדס. פגישת המכירות הראשונה שלי הייתה אצל שאול לביא - עוזר ראש ממרייס מאז ועד היוס, שהפנה אותי לשני סגניס צעיריס: אלכס פינציב ויורס כהן. אחרי מצגת לא משכנעת ביותר שלי, הס ביקשו ממני להשאיר להס את החוברת והחליטו לבצע תוך שבוע השוואה בין סאס ל-5258. אחרי שבוע הגעתי ואז קיבלתי מיורס הרצאה יסודית על סאס. עברו תשעה חודשים עד המכירה הראשונה, ובהמשך הצטרפו לקוחות בולטיס כמו חברת חשמל, אל-על, בנק ישראל, ביטוח לאומי, בנק המזרתי ורבים אחרים. בשעיימ קיבלנו כתב חידה כתנאי לרכישת סאס, ובו דוח שנכתב בקובול במשך שבועיים על-ידי תוכניתנית מצטיינת. הס רצו לראות בכמה זמן סאס עושה זאת. זה לקח בדיוק רבע שעה, וכמובן שהס קנו את התוכנה'י. מי שזוכר את גיליונות אנשיס ומחשביס מאותס ימים, זוכר גם את המודעות הקבועות של מיה מחשביס ובהן ציטטה של אנשי חברת חשמל: "55 קידמה אותנו בדוריי, ומודעה עם ציטטה של אנשי בנק ישראל שאמרו "55 הפך ללחס חוקנו, עד שכמה מאיתנו לא יודעים איך יכלו לחיות בלעדיו''. ואיך נראה השוס היום? צבי צוויג: 'העובדה שסאס משקיעה 30 אחוזיס ממחזורה במוייפ, עושה אותה לשרדנית מצליחה, עס מכירות של 1.2 מיליארד דולרים - חברת התוכנה הפרטית הגדולה בעולס, שמונחית על ידי דרישות לקוחותיה ולא על ידי בעלי מניותיה. אבל בעצם, אותו מידע שהפקנו אז כדוחות, מוצג היוס כווריאציות של אותן תובנות שהנחו את המערכות כבר אז. היוס מדברים על ניתות אנאליטי, על כריית נתונים ועל !אא6. אנחנו עשינו את כל אלה כבר אז, ובוודאי שעושים זאת היוס עס יכולות מחוזקות, ודורות רבים של אנשי מקצוע שגדלו על סאס, ואליהס מצטרפיס היוס מנהליס עסקיים רביסיי. אפרים גולדין. מרצה ישראלי בכנס סיפור השבוע הבי[ח...(המשך מעמ' 25) מה סאס מספקת? פתרון כריית המידע של סאס כולל כלי בעל עוצמה רבה וקל לשימוש וכן מתודולוגיית עבודה מוכחת, המאפשרת לך לחקור כמויות גדולות של נתונים ולגלות יחסיס ותבניות שמובילים לקבלת החלטות פרו-אקטיביות. ה-זטפו1א-חק6ותט, תוכנת כריית המידע עטורת הפרסים של סאס, מציעה סביבה מוכללת לארגוניס, הזקוקיס לניתותחיס מעמיקים על אודות נתוני הלקוחות. פתרון כריית המידע של סאס מספק לאנשי מערכות מידע וכן לאנליסטיס כלי קל לתפעול ולתחזוקה שיעזור לארגונים להשיג יתרון תחרותי מול המתחריס. פתרון כריית המידע עוזר: בשמירה על לקוחות קיימיס; ברכישת לקוחות חדשים; פַחו!% >צסז6 (מכירה של מוצריס נוספים ללקוחות בהסתמך על מה שקנו עד היוס); שדרוג (מכירה ללקוחות של מוצריס ושירותיס ברמה גבוהה יותר ממה שיש להם כיום, כגון כרטיס אשראי ייזהביי מול כרטיס רגיל); גילוי הונאות (החלטה האס עסקה מסוימת חורגת מהטוותח הנורמלי של פעילות הלקות); ניתוח וַ6אא8ג6-8אזג!א (החלטה איזו קומבינציה של מוצריס או שירותיס לקוח קונה בנקודת זמן). מחסן נתונים פתרון מחסן הנתוניס של סאס הוא כלי עבודה ומתודולוגיית עבודה שמאפשרים שינוע מידע בארגון (811). כחלק מהגישה הכוללת לנושא מחסן הנתוניס, סאס מאמינה כי העובדיס בארגון הס הנכס %1 וביא מספקת טכנולוגיה, המשתלבת בארגון בצורה קלה וגדלה עס צרכי הארגון, ומציעה מתודולוגיה מוכחת ומנוסה לצורך הבטחת ההצלחה של יישוס פתרון מחסן הנתונים. במשך כל התהליך, נבנה נכס חדש לארגון בשס גוג0גו6!א, המתעד את כל התהליכיס הכלוליס בהקמת מחסן נתוניס ותפעולו. פתרון מחסן הנתוניסם כולל: בדיקת שלמוות הנתוניס ואיכותס; אינטגרציה ואוטומציה של תהליכים; חיסכון בעלויות; הגדלת המודעות לערך של מערכת המידע בתוך הארגון. סאס היא ספקית המידע היחידה, ש פתרון מחסן הנתוניס שלה צמח מתוך מערכות תומכות החלטה (055), ומכאן שפתרון זה מזהה ופונה בדיוק לבעיות העסקיות של הארגון. חסו5!/ 5)73)6016 פתרון ה-5606688 666חג|ג8 של סאס, הכולל בתוכו את המוצר חסופו טוּקָטוו5, מציע מגוון שלס של תוכנות ושירותיס המסייעים ביישוס 8 66סחג[84 בארגון. תוכנת סאס כוללת: קבלת מידע מכל מקור (פנימי או חיצוני); כלי דיווח, הצגה ותקשורת; כלי כריית מידע ו-7ג.01; ניתוח סיבה-תוצאה; דרכיס רבות לחלוק אינפורמציה, זתשח6פגח>-₪ כלומר גסץ ץג , 88/ו ועוד. פתרון ה-5:06038 0064ג831 יכול להתחיל פשוט על ידי החלפת. גיליונות הנתונים, ובמקומס לבנות אפליקציה אנאליטית אסטרטגית, המכילה את כל תחומי הניהול והתפעול. כדי להבטיח שהארגון ינצל באופן מקסימלי את מה שתוכנת סאס יכולה לספק, סאס ומיה מציעות: תמיכה בהטמעת הכלי; הדרכות; תמיכה טכנית; שותפים עסקייס ויועצי סאס בכירים חסו)ט501 +ה06ה306ח3/ והּו6הבח1] 5/5 כחלק מגישה כוללת לניהול ביצועי הארגון, ₪15 545 נותן לארגון את היכולת לתכנן, לנתח ולהפיק דוחות על הנתוניס הפיננסיס ולהשתמש במידע זה כדי להניע החלטות אסטרטגיות ולנהל סיכוניס פיננסיס. סאס לניהול פיננסי מאפשרת לקשור יעדים ארגוניים עס פעילות שוטפת באמצעות חבילת תוכנה אינטגרטיבית הכוללת: תקצוב ותכנון - ניהול ותכנון תקציב בזמן אמת מהרמה הארגונית עד הפרט הבודד; חיזוי פיננסי - ניהול, מדידה וחיזוי של ביצועים; תחקור, דיווח וניתוח פיננסי - איחוד דוחות פיננסים, תחקור וניתותח רב ממדי, הפקת דוחות כספיים וניהולייס באינטרנט, הפקת דוחות סטטוטוריים; ניהול התמחור - תהליך מחזורי לניהול והקצאת עלויות ותמחורן, תמחיר מבוסס 86ג; ניהול סיכוניס - מערכת לניהול כולל של סיכוני הארגון וניתוחס. פתרונות (וספים: |ח6מ0326ג]א |18ק62 תבותט1] ,ותטוח6קגת313 קונפתטווגוטת קפ 50 650 17 ,31 ,ותטמח6ק בהא אאת. 12 שבועון אנשים ומחשבים * אטט\חסוז4מזס/ת] * גיליון 1002 6 26 ביוני 2002 % [.6160ת6 9 333 פתרון פורטל מבוסס םסח יואל יעקובסון - תקשורת משופרת ועבודה שיתופית, איסוף מידע מואץ ושיתוף ידע, תהליכים עסקיים אוסומטיים. אלה הן היכולות המנבירות יעילות עובדים ופרודוקסיביות בתוך ארגונים. אלה גם הסאפיינים של פורסלים ארגוניים הבנויים עם פתרון פורסל מבוסס =אסחטפ. בעבודה משותפת, שקופה וחלקה ביחד, מערך זה של שרתים ותוכנות נלוות מספק לעובדים גישה מותאמת אישית למידט עסקי קריטי, יישומים, עסיתים וכלים - נלי תלות בסיקום, נכך שניתן להרחיב באופן מאובטח את המשאנבים הארוניים ולהביאם למשתמשים מרוחקים וניידים. פורטלים הבנויים באמצעות 6א0חט5 נותנים למנהלים את היכולת ליצור קהילות מונדרות היטב של עובדים ושותפים עסקיים. כך יכולים עובדים לאסוף במהירות מידע רב-ערך הדרוש לתמיכה בהחלטות ממסדי נתונים ארגוניים, יישום' צְסהּפָפ1, ויישומים חדשים יותר מבוססי ס6ו. המשמעות היא: חסל סדר מאמצים מבוזבזים על מעקב אחרי הזמנות רכש, בקרת שינויים בהזמנות הנדסיות, או עדכונים אחרים. ניתן לספק לשותפים וללקוחות מבט מותאם אישית על הנתונים הדרושים להם לביצוע עסקים עם ארגוננם - תוך הגכלת גישתם לסידע קנייני אותו אינם מורשים לראות. פתרון פורטל פאסחט5 כדי לבנות פורטל מורכב, המסונל לצבור נחונים משפע יישומים ולהציגם לאלפי משתמשים דרוש יוצר מאוסף רכיבים. לשם כך דרושה מערכת שתוכננה מלכתחילה כדי לעבוד ביחד. המפתח למערכת זאת הוא ארכיטקטורה היוצרת עבור המשתמש מבט מאוחד, המבוסס על הקשר (קונטקסט) וכולל ניהול משתמשים, מדיניות, סוג ציוד, ופרסונליזציה. הפתרון חייב גם לאפשר תמיכה במערכים גלובליים עם מרכזי מחשבים מבוזרים ועובדים דוברי שפות שונות. הוסיפו לנך כלים מוצקים לאספקת תוכן ויישומים, עבודה שיתופית, ניהול ידע וקישוריות, ובססו כל אלה על ססנדרטים פתוחים לאינטנרציה קלה וגמישות. התוצאה: פלטפורמה 'חידה המאפשורת לנם לשפר פרודוקטיביות עובדים בלי נטל מיותר על מחלקת ה-זו שלנם. ל-חט5 יש פלטפורמה שנזאת - פתרון =אסחטפ. זהו מערך של שרתים, כלים ושירותים הנוללים את שורת |8חסק םא0%הש5, ץ'זס)ספזום 6אסהט5 [-587%81 חסווב63ווםםג 6א0חט5; כולם בנויים מעל מערכת הפעלה 50185 ואשר סרכיבי סביבת הרשת הפחוחה שאסחטפ. פתרון פורטל פאסחט5 מספק ארניטקטורה מודולרית הניחנת לשימוש להצגת יישומים, נחונים, כלים שיתופיים, תוכן, דואר אלקטרוני, וניחוב עבודה לעובדים ושותפים בכל מקום בעולם ועל נל מכשיר קצה מקושר לרשת, כולל מכשירים אלחוטיים. * יואל יעקובסון הוא מחברת א.מ.ת מיחשוב מכיוון ש-6אסחט5 הנה פתוחה, ניתן לשלבה עם חונן, יישומים ושירותים קיימים. היא גם נותנת את הנמישות להשתמש במוצרים הטובים מסוגם (660ז8-/8851-0) מסגוון יצרנים. התוכן מסופק דרך פתרון פורטל 505 מספק ארכיטקטורה מודולרית הניתנת לשימוש להצגת יישומים, נתונים, כלים שיתופיים, תוכן, דואר אלקטרוני, וניתוב עבודה לעובדים ושותפים בכל מקום בעולם ועל כל מכשיר קצה מקושר לרשת, כולל מכשירים אלחוטיים דפדפן אינטרנט סטנדרטי. במרכזו של פתרון זה נמצא שרת וגוזסס שאסחט5. חוכנה מוצקה ואת מספקת את כל שירותי הליבה הדרושים לבניית אתרי פורטל, כולל ניהול משתמשים וקהילוח, פרסונליזציה, צבירת תוכן ויישומים, אבטחה, אינטגרציית יישומים ויכולות חיפוש. תוספ' 6ב" ופוזסס האופציונליים מספקים תפקודיות נוספת, כמו גישה אלחוטית, גישה מאובטחת סרחוק, ניהול ידע, ועבודה שיתופית בזמן אמת. כיחד מהווים שרת ופוזסש שאוסחטפ וה-08085 ובוזס את היצע הפורטל הרחב והעפוק ביותר בשוק, המסונל לענות לדרישות לקוחות בכל 4 * ששבועון אנשים ומתשביס * 66\חט)!וגוחזט!ם1 * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 % [6₪61.60.1 רוחב ספקטרום הטסעות פורטלים שרת וגוזסק 6אסחט5 מאחסן פרופילים ומדיניות גישה בשרת ץזסוספזוסם =אסחט5 המוננה בתוכו - ספריית שירותי רשת מבוססת פרוטוקול סגס, אשר הפך לתקן חשוב בתעשייה בזכות הינולות שלו לשתף מידע על מדיניות אבטחה, גישה ליישומים ופרופילי משתמשים ברחבי הארגון. שרת |גוזסק 6אסחט5 משתמש בספריה המרכזית של חוקים ותפקידי משתמשים נדי לספק תוכן, לאחד את הניהול של פורטלים מרובים, ולחבר יישומים ושירותים מיצרנים אחרים. זז50 הסוובסוופקא 6אסחט5 מספק פלטפורמת 6 מוצקה לפיתוח, פריסה וניהול של יישומים עבור מגוון רחב של שרתים. שרח יישומים 6אסתטפ - הראשון שהוסמך ל-265/ - מאפשר לחברות לפרוס בקלות יישומים מבוסס' ס6או ותוכן חיצוני לפורטלים הארגוניים שלהן. הוא גם מספק איוון עומסים ומונע מצבים של נקודת כשל יחידה - כדי להבטיח פעילות רציפה שרת יישומים שאסחט5 תוכנן לעבוד בצמוד עם שרת ץזסוספזום 5אסחט5. הוא ייכלל בקרוב בשרת |8וזסס 6אסחט5 ויאפשר למפתחים לשלב באופן הדוק יותר יישומים מבוססי ס6או אל הפורטלים שלהם. 5 הסווזסטוחו 6אסהט5 מתחכר אל יישומי סח ארגוניים כדי לספק נתונים רלבנטיים ושירותים למשתמשי פורטל. הוא גם מאפשר לאנליסטים עסקיים של חברה לייעל ניתוב עבודה, לנתב אוטומטית מסמכים כמו הזמנות רכש לעמיתים הצריכים. לראוח אותן לבדיקה ואישור. לבסוף, שרת 68ה08|6 שאסהש5 ושרת 0ו95589 6אוסחט5 מאפשרים לעובדים להשתמש בפורטלים שלהם לבדיקת דואר אלקטרוני לזימון פגישות. ]ו ----- ז26061310) 6-10151/70655 600166 תשתית מתקדמת לפיתוח ממשקי פע ליישומים קיימים וחדשים ח6-66.ו060 מציע אפשרות מהירה ויעילה 2 להוספת פעילות אינטרנטית למערכות המחשב :| בארגון, תוך שימור הידע, ההגיון העסקי ר- והמשאבים אשר הוטמעו והושקעו בהן. | חסו)63וכק ה | ץ ! 2-6 1 | חסו163וסכןה | פיי - שש 507668 167061ח! חסו)63ו!כק | 8 | בו מע [) ה הפש כ 0 5 4 | עם 9090678180 = 0-680.ו60₪ בע ו 1 - ו 0 ודה - 2 פ 5 88 110 000 200% 5+ - - ימי = תשתית אחידה לניהול ממשק המשתמש של מערכות שונות בארגון . פעילות כפורטל יישומי עצמאי או בשילוב עם פורטלים ארגוניים אחרים .= קישוריות מגוונת וגמישה = מחזור פיתוח קצר קומטק (מקבוצת תים מחשבים) . לרי 7 רח' עמל 60 קרית-אריה . שימור השקעה במערכות קיימות 606 פתח-תקוה 49513 = תחזוקה קלה טל: 03-9201606 . חדשנות וקידמה טכנולוגית 0 |[.166.60רחס6./צ/צשש , | 6וחקח דא 5 דחסק - |0]18 1677156ח= 5/2/55 655הו205 -= ללא הפסקה כאשר ארגונים בודקים את האפשרות אם להפוך ל-פפפַחופטס-6, השאלה היא כבר לא "מדוע" אלא "כיצד" עולום בימו] * ניתן לקחת, לדונםא, את סה שאירע בענף כרטיסי האשראי בחו"ל. בעבר ארכה קבלת כרסיס אשראי חדש כחודש או יותר. הלקוח היה שולח בדואר ספסים ומחכה, וחברת כרסיסי האשראי עיבדה את הבקשה ובדקה את האשראי של הלקוח. לאחר שבועות קיבל הלקוח בחאר כרסיס אשראי חדש, שיכול היה לכלול או לא לכלול את שעור הרבית וסגבלות האשראי שביקש הלקוח. כיום, על גבי ה-ס6י, במדינות שונות, התהליך הזה לוקח פחות מחמש דקות. הלקוח מגיש את הבקשה בצורה מקוונת, האשראי נבדק מיד כאשר הלקוח מנכניס את הנתונים הדרושים, ומיד הוא מקבל מספר כרטים אשראי שבו הוא יכול להשתפש לקניות. בנוסף לכך מקבל הלקוח מספר תנאי אשראי לבחירה. מה ש"קונה" את לב הלקוחות היא הפרסונליזציה, כגון חבילות אשראי התפורות בהתאם לפרופיל של הלקוח. הלקוחות מקכלים גישה מידית לשוק האשראי ומבחר של תנאי אשראי. שביעות הרצון של הלקוחות מבוססת על זםינות של 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, דבר המאפשר להם לעשות עסקים בכל זמן ובכל סקום. רשת האינטרנט הבטיחה להוריד באופן דרסטי את העלויות וזמני המחזור של כל התהליכים הטסקיים. אולם, עד היום ההבטחות האלו בדרך כלל לא התממשו משום שלעסקים לא היו טכנולוגיות זמינות המאפשרות לקשר יחדיו את התהליכים העסקיים, תוך הצגתם בצורה משולבת ואישיח ללקוחות. במקום זאת, לקוחות נאלצים לעתים קרובות להקליק על ישוסים רבים, ואפילו לעבור בין אתרי סש שונים של החברה על מנת לעמוד באינטראקציה עם העסק. חברות חייבות להיות מסוגלות לקצץ בהוצאות תפעוליות בעודן משפרות את הפונקציות שלהן, המכוססות על האינטרנט, עבור לקוחות, ספקים, שותפים ועובדים. הדבר שמאפשר לעשות זאת על גבי ה- ס6וצ הינה טכנולוגיה הנקראת פורטל ארגוני. פורטלים ארגוניים מאפשרים לארגונים לשלב מכירות, תמיכה בלקוחות, תכנון משאבים, 8 >סבם ומטרכות ארגוניות אחרות באמצעות דפדפן ספצ מקוון. הפורטל הארגוני גם מבצע פרסונליזציה של שילוב התוכן והסחר, עבור כל משתמש ומשתמש. מרבית הספקים כיום מספקים רק חלקים סבודדים של הפורטל הארגוני. בוב ברטון, מנהל בכיר לתחום אסטרטגיית המוצר ב-50358 (המיוצנת בישראל ט"י גס טכנולוגיות) אומר ני "הרכבת פורטל ארנוני מחלקים מגדילה בצורה * שלום ביטון הוא מנהל תחום אינטגרציה בחברת נס טכנולוגיות דרמסטית את הזמן והעלות של הפריסה, וכן מעלה את הסבירות לבעיות בתחומי התאימות, סידרגיות (:ו90ו508) והתאמה אישית. יותר גרוע מכך - חכרות מאבדות את חלון ההזדמנויות לשפר את חווית הלקוח ונאמנותו, ובו זמנית מאבדות לקוחות פוטנציאליים חדשים, מבוסס' סשאו, שניתן להגיע אליהם באמצעות פורטל ארגוני". על מנח למלא פער זה, הש'קה 5/0856 מערך מקיף של מוצרים ושירותים לפיתוח ופריסת פורטל ארגוני מאוחד, הפועל ללא הפסקה. המוצר, |גוחסש ספוזקזסוח= 540856, מספק לארגונים את היכולת לבצע את הדברים הבאים: למשוך לקוחות באמצעות העברה של חוויה עסקית אישית דרך מימשק מבוסס ספצ ובאמצעות טכנולוגיית שזסחויעחה:+ למכשירים ניידים. שמירה על לקוחות ע"י הצעת שירותים חדשים באמצטות שילוב מערכות מידע פנימיות וחיצוניות. אופטימיזציה של חוויה עסקית באמצעות זמינות שוטפת, עם שירות של 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע, תוך מענה לדרישות ושמירה על רמת ביצועים גכוהה גם בזמני שיא. 6 * שבעון אנשים ומחשבים * %66%ח₪41:0ז0/ה] * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 6 [6066.60.1 008 56הקזשוח= 570856 מפחית את הזמן והעלות של פריסת 655חופטס-6. כתוצאה מכך, חכרות יכולות לעבור ל-ס6/י תוך מקסימום יעילות. "האחגר שבפניו ניצב כיום תחום ה- 655חופטס-6 הוא שכאשר עוברים לעכודה סקוונת, יש לדאוג לא רק לכישלון. אלא גם להצלחה" אוסר כיטון כשלון בעולם המקוון פירושו חוסר זמינות של שירות. "אנשים מצפים מהפורטל להיות כמו טלפון - צליל החיוג כל הזמן באוויר" הוא אומר. ספקי פורטלים חייבים לערוב לכך שכאשר המערכות דוממות, המשתמשים לעולם לא יראו הודעה המבקשת מהם "נסה שנית מאוחר יותר". על מנת לתחזק שירות בזמן נפילת מערכות בלחי צפויה או בזמן תחזוקה מתוכננת, ל-00₪81 6056וח= 5/0856 יש יתירות שקופה, חסיכת זשופטו6 של החוסרה ותכונות של זמינות הבנויות כמוצר על מנח להנטיח הצלחה של ה-פפפַחפטם-8, |החסק 86וזכז6וח= 50856 מציע יכולת מידרגית וביצועים עקביים. חס 586קזסוח= 57856 בנוי בתצורה המאפשרת לעסקים לעבור ל-ספצו לפני המתחרים. הוא מאחד אינטנרציה ופרסונליזציה לתוך מוצר אחד, חוך הפחתה משמעותית של העלויות הכרוכות בהפעלת פתרונות מתוצרת יצרנים רבים. אופציות האינטגרציה משתרעות על פני נתונים, אירועים וישומי =60, |ושחס, או וישוחי שוחהזוחווח, כך שאין צורך להנדס מחדש מערכות קיימות או תוכן. אופציות פרסונליזציה מאפשרות למשתמשים לגשת למידע ולפונקציות עסקיות באמצעות דפדפן ט6\ סטנדרטי או החקן נייד, ובכך משפרות את הפרודוקטיביות של המשתמש ומסייעות לחכרות לשמור על המשתמשים. 08 556וזכז6וח= 5/0858 מנוהל באמצעות מימשק גרפי אחד, וקל לנהל אותו ולבצע בקרה עליו. מסגרת בטחון וניהול, מקצה לקצה, מקיפה את סביבת הפורטל, כך שהטרנזקציות תמיד סאובטחות. |8חסל)] 56!זסז6וח= 5/0856 תומך במרבית המימשקים התקניים, כולל 8צ8. (שפת האינטרנט שאינה תלויה בפלטפורמה כלשהי(, שפת אא (6חַטחָח8 | סטאזב! 6וסופח6ו6%). - תקן לחילופי מידע עסקי, ו-60084. כתוצאה מכך, מפתחים יכולים בקלות להתאים את הטכנולוגיה לדרישות עסקיות משתנות. על מנת לסייע ללקוחות להביא את הפורטל שלהם במהירות לשוק, 5/0856 באמצעות חכרת 55שא מציעה תמיכה טכניח גלובלית של 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. בנוסף לכך, השירותים המקצועיים של 655א מספקים ארכיטקטורת פורטל, תכנון והתמחות בניהול פרויקטים מסוג זה. !! 6ובצ 571 ו- 2 "מזניקים" את עולם היד שיתוף הפעולה % בחודש סאי האחרון, חתמו חברת .0 5088 57 וחברת .16 א2א על הסכם לשיתוף פעולה באפיון וביצוע של פרוייקטים בתחום ניהול הידע. שיתוף הפעולה נוצר על רקע הצורך הגובר והולך מצד ארגונים בניהול ידע כמענה לצרכים עיסקיים בארגון. מהניסיון עם ארגונים רבים עולה, כי המפתח כיום הוא הוזלת עלויות מערכות המידע בד בבד עם מתן מענה מהיר ויעיל לאוכלוסיות משתמשי הידע השונים בארגון. כמו כן, מאופי הארגונים ניתן להסיק כי חלקם בוחנים את ההשפעה האסטרטגית של נושא פורטל הידע ולחלקם יש צרכים ממוקדים הזקוקים לפתרון נקודתי, אשר ישתלב במסגרת תוכנית ארוכת טווח. שיתוף הפעולה יתמקד במתן פתרון טכנולוגי וייעוצי (חסווטוס5 6ח6 סו 6ח6) בתחום ניהול הידע בארגונים, החל משלב הזנקת תהליכי ניהולידע ("ההזנקה"), דרך הקמת תשתית ידע ("ההקמסה") וכלה במתן תמיכה לתפעול שוטף של תשתית הידע ("ההפעלה"). שיתוף פעולה זה ישלב בין תשתית הידע *85א אשר פותחה ע"י חברת א62, לבין הניסיון העשיר של חברת 5 בהטמעת מערכות מחשוב בארגונים בכלל ופורטלי 8 בפרט. תשתית הידע '''55:א 2 - תשתית הידע ""685 אשר פותחה ע"י 26א, הווה חלק מתפישת "תשתית ידע אחודה" (78ט000ז/85]!ח! 6006!שוסחא 0ז08ה8ו5). התשתית מתמודדת בהצלחה עם אתגרי ניהול הידע בארגון תוך ראייה מקיפה ואחודה של ניהול הידע בארגונים. תפישת תשתית הידע האחודה (ו5%) מתייחסת הן לשיטה של ניהולהידע - הכוללת חלוקה ברורה לשירותי ידע ומשתמשי ידע המקושרים יחדיו במרכזיית ידע - והן ל-"ארגז כלים" ייחודי המתבסס על טכנולוגיות ווספסזו כגו|: |חוסק 6ז3ּח5, 501 |-6הַח4608=. ייחודו של הפתרון הוא בסתן מענה כולל המנצל את יתרונות מיקרוסופט ומקטין את הסגבלות. תשתית הידע "₪85 עושה שימוש בשיטה ייחודית לניהולוהצגת ידע באמצעות ממשק גרפי הקרוי מפת ידע. מפת הידע נחלקת לשלושה (או יותר) רבעים: רובע לכלל הארגון (כולל תכנים ארגוניים הסיועדים לכלל משתמשי הידע בארגון); הובע מחלקתי (כולל תכנים המיועדים למשתמשי מחלקה מסוימת אליה משתייך משתמש הידע, למשל מחלקת שיווק ומכירות) והרובע האישי של המשתמש (הכולל תכנים אשר בהם המשתמש מתעניין במיוחד). הנתונים והידע שנצבר נשמרים בבתיידע. תכני ידע אלו יכולים להיות סטטיים (מסמכיחוסט זפוויסק ,₪209 ,נוסו ועוד) או דינסיים (ממשק המייבא נתונים ממערכות תומכות אחרות, ממשק ל- ]חס 60876 ,6חַחא8תסאם, 3 ₪,3/308505ם 6 00 וכיו"ב). תשתית הידע*65א מאפשרת,בין היתר, הוספה ועדכון בתי ידע ע"י המשתמש באופן עצמאי וללא סיוע מאנשי מערכות מידע וכן מאפשרת הערכת השימוש בידע (חסוזהט!ש= הַתחסאוסקוחש) באמצעות שרטוט תמונת מצב בדבר אופן השימוש בידע, כמות המשתמשים וזהות המשתסמשים. ניסיון החברות 6 חברת 50/36 50 מביאה עימה לשותפות ניסיון מצטבר רב שנים בהקמת פרוייקטים באחריות מלאה. לחברה ניסיון רב בהקמה מלאה של מערכות ניהול מססכים ומערכות ארכיון כדוגמת ארכיון צה"ל וניסיון בהקמת מערכות ומוצרים לאחזור מידע כדוגמת ה- - 6חמטוח= ל מגוון לקוחות (שופרסל, בי"ח "הדסה", משרד הביטחון, צה"ל ועוד) . על פעילות זו זכתה 508 501 בתואר זסתחג; 60/0 של חברת וספסוסוו/ו לתחום פוגחסק וחוס6ז3ת5. חברת א2א מספקת פתרון טכנולוגי וייעוצי (חסווטו50 6ח= סו 0ח= ) בתחום תשתית הידע, החל משלב הזנקת תהליך ניהול הידע, דרך שלב ההקמה של תשתית הידע וכלה בשלב התפעול השוטף של תשתית הידע. לחברה ניסיון מוכח כניהול פרוייקטים בתחום ניהול הידע למגוון לקוחות (מפעלי ים המלח, שירותי בריאות כללית, רפא"ל, יחידות בטחוניות בצה"ל, אמדוקס ועודו. | שית חלוך מעטר הסשת תציגה שריה קבץ | | מיקופ. חגים של יכל סרנר | אגא | הפש | ופ גת הניע של מיכל רנ" || 8 וא פרק [] םימר וא 4 שש ₪ חן. חברת וק5 מפתחת מערכות מידע בסמתודולוגיה מוכחת בשם - * 6ס60זע ו. המתודולוגיה לפיתוח וניהול פרויקטים, המבוססת על גישה מוכוונת עצמים החל משלב התכנון (טואט) וכלה בשלב הפיתוח, גובשה ונוסתה בעשרות פרוייקטים אצל לקוחותיה הרבים בעשור האחרון. בשנתיים האחרונות הוחלט ב- 5% להתמקד בתחום ניהול הידע כאחד מהנושאים האסטרטגיים של החברה ואשר במסגרתו החברה ביצעה מספר סדנאות עיצוב-על (חזק 06 חסט8סווסק) לניהול ידע, בין השאר ביחידות משרד הביטחון וצה"ל. לחברת 50 מוניטין בהקסת פורטלים ארגונים 6גחסש | שרח .25| כיר א 19-01 %א6:00 ש 0 41 -- ₪ ₪ ₪ | מטפפש פיכל קרני 1 ביר שרוש = סכ" וגל שיל מאבל יד 1 26 מפרפה וגרטל מל 2 אין ספק, כי שילוב הכוחות בין אחד מבתי התוכנה המובילים בשוק המקופ' (98א50 50 ) לבין גוף מהסובילים בשוק ניהול הידע (26א) מביא ללקוחות שותפות מקצועית המונחית ע"י מתודות מעודכנות והישגים מוכחים. לפרטים נא לפנות ל: ד"ר ישע סיון מנכ"ל א2א, 20.00 א 6 ה8.91/8ה68ץ רפי פרידמן מנהל תחום פרוייקטים 6זגושו/50 801, 0ס.816 50/1 5 6 המחה וח60וז-] ו/38] באדיבות חברת 0!) 6ז8ז/50 571 ן 1 שו 6ומק המ דא פורטל קם= כולם מדברים על פורטל אבל לא מדברים על פורטל קב= | האחד הוא פורטל אירגוני, השני הוא סביבת עבודה ייעודית אסף רוזנר. מה זה פורסל ? פורטל הוא שער הכניסה למערכת, לאתר האינטרנט, האינסראנס והאקסטרא-נ0. פורטל מאגד את אפליקציות האירגון "תחת קורת גג אחת". הוא מאפשר גישה מרכזית למידט, לרבות המידע התיפעולי, מידע ניהולי, 66ח6ף!פזח! 655ח50נם, יישוםים וכלים כמו דואר-אלקטרוני ולוח שנה המקושרים למערכות הקיימות. בנוסף, מאפשר הפורסל הפעלת יישומים הדרושים לביצוע העבודה. הפורטל מספק כניסה אחת מאובטחת ומאורגנת לכל המערכות של האירנון. המידע שבפורטל סנוון וכולל נחונים מקוונים או מובנים, פנים-אירגוניים או חיצוניים. הוא מותאם אישית למשתמש(חס0ז5003/28ז6ק) והמשתמש יכול לקבוע לעצמו ניצד להציג את הפורטל וכל זה תוך נדי גלישה. האפליקציות והאתרים של האירנון, בין אם פותחו ב-פוחזס= ,!ז6ק , !500/ | , בּצ9נ. או וא< משונצים (080060/ח6) בתוך הפורסל והופכים לחלק אינטגרלי ממנו. פורטל בסביבת קם= הפורסל הנפוץ הוא פורטל כסביבת האינסרנט, כמו חפוח ,ססת3+/וח שם נית| לקבוע מה לראות לפי העדפות אישיות של הגולש. פורטל נוסף הוא פורטל אירגוני, המהווה שער בניםה ראשי של המשתמש למידע כללי על החכרה, מידע חיצוני כמו חדשות, וקישורים לאתרים אחרים - פנימיים וחיצוניים. פורטל מסוג מיוחד הוא הפורטל הייעודי. פורטל כזה מספק מסגרת כוללת לכל המטרכות והמידע התיפעולי לשם ביצוע העבודה היוםיומית. פורטל כזה מתבסא בצורה מעניינת בסביבת מערכות סה6. כאשר התפיסה של מערכת :58 כמערכת אפורה משהו, מופרכת ומתקבלת מערכת ציבעונית שמושכת את המשתמש ומספקת לו את כל הסידע הנחוץ לו בהישג יד. בצורה כזו ניתן להגדיל את התפוקות בצורה משמעותית, הן בזכות השינוי התדמיתי וה| בזכוח הזמינות הגכוהה של הפידע המותאם אישית למשתמש. לדוגמא: קניין רכש של האירנון יקבל פורטל המניל את נל הסידע והטרנזקציות שהוא זקוק להם, כמומערכת להזנת הזמנות רכש מסך למעקב הזסנות ואישורים דוחות של הזמנות הרכש "של" המטרה של הפורטל הייעודי היא לתת למשתמש במערכת סביבת עבודה שלמה ואינטגרטיבית. זאת אומרת, שהמשתמש במערכת יגיע בכוקר לעבודתו, *אסף רוזנר הוא יוע טכנולוגיות בכיר,צגווחש. סט 6ח1- 8393107081185%. :]181 דט יפתח את המחשב, ייכנס מיידית לפורטל הייעודי שלו ויעבוד כו במשך היום עד צאתו הביתחה. מכאן, ניכרת התפיסה הייחודית של הפורטל הייעודי, שמשמש בעצם כשולחן העבודה של המשתפש. זוהי התפיסה הייחודית שמתווה את צורת הסחשכה והיישום של חברת יוניטסק - הפורסל הייעודי כשולחן העבודה של כל המערכות בסביבת העבודה שאנו נמצאים בה. אלמנטים להצלחה חשיבות מכרעת להצלחתחו של הפורטל להשחלב באירגון שמורה לשלב התיכנון והאיפיון הקמת פורטל הוא פרויקט לכל דבר ואין להקל בו ראש. כמו בפרויקטים אחרים, יש לתכנן אותו היטב ולהבין את צרכי הלקוח. אולם, בפרויקט פורטל ייעודי, ישנם מספר אלמנטים נוספים שיש לשים עליהם דגש מיוחד. האלמנט הראשון הוא הפלטפורסה שעליה יהיה מושתת הפורטל. כזכור, הפורטל הייעודי הוא נקודת הכניםה של כל משתמש באירגון לסביבת העכודה שלו, ולכן התשתית חייבת להיות חזקה דיה "לסחוב" אח כל המשתמשים באירגון כי הרי כולם יעבדו דרך הפורטל הייעודי שלהם. האלמנט השני הוא עיצוב הפורטל. זהו המימשק של המשתמש ואלו "הפנים" של כל סביבת העבודה. לכן, חשוב מאוד לשים דגש על עיצובו של הפורטל. העיצוב צריך להתחשב בקהל היעד של המערכת, ההיכרות של המשתמשים עם הטטכנולוגיות ורמת הסיבוכיות שניתן לשלב בפורטל. האלמנט האחרון הוא האינטגרציה. נושא זה הוא החשוב מכולם לדעתי והיכולת לבצע אותו בצורה סוכה 8 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חטוז4ז0]ה1 * גיליון 1002 * 26 ביוגי 2002 5 ]60.1.זשחט יגיא למערכת טוכה. אולם , כיצוע קלוקל או אפילו לא מספיק טוב לא רק שיגרום לפורטל לא מספיק טוב, אלא לכישלון חרוץ של כל הפרויקט ! כאן חשובים סאין כמוהם הניסיון והידע בסביבת אינטרנט / אינטראנט, שהם, כלי עכודה נוספים כמו ווח-6 וגישה למערכות תיפעוליות ואינטרנטיות אחרות. אציין שהרשימה לעיל היא לא "מחק את המיותר" ... המילה היא אינסגרציה פרויקט פורטל ייעודי מוצלח מביא לחרומה עצומה וסיידית לאירגון פורטל פחם ייעודי מכיא לרצון להשתמש במערכת ! מערכח ה-=ה6 הופכת לחלק אינטגרלי מהפורטל ! המשחמש לא צריך לחפש את המידע שלו הוא זקוק לעבודתו במקומות שונים - הכל מונח לפניו וזמין ! יישום באתר הלקוח דוגמא ליישום מוצלח בוצע במסגרת פרויקט שדרוג של מערכת := באחר לקוח. הרכה מחשכה הושקעה ברעיון לשלכ את הפורטל יחד עם מערכח ה-קחם. היו דעות לכאן ולכאן, ולבסוף ההחלטה שהתקכלה היתה להקים את הפורטל במקביל לשידרוג מערכת ה-פ= ההחלכטות היחה קשה בגלל המשאבים שצריך היה להפנות לפרויקט חדש בנוסף לפרויקט העיקרי. כמו-כן, פרויקט נוסף ובעיקר פרויקט פורטל, שמקיף את כל המערכות שבאירגון ומהווה את נקודח הכניסה של כל המשתמשים למערכת הוא נקודת סיכון גבוהה. אולם, ההבנה של הפוטנציאל העצום הגלום בביצוע והצלחה בפרויקט כזה של פורטל ייעודי כסביבת 63 בשילוב עם חברה מיישמת מנוסה - הכריעה את הכף. ההתלהבות היתה גדולה וכולם נרתמו למשיסה. היום, לאחר ניתוח של החנהלות הפרויקטים במקביל של הפורטל ושל ה-605, ניחן לראות כי אחד האלמנטים שהביאו להצלחה כבירה היה ההבנה בין מנהל הפרויקט למיישם הפרויקטים. השילוב בין כל הגורמים האנושיים הינו מכריע לא פחות מהאינטנרציה בין המערכות והתשתיות. הפורטל שילב בתוכו את מערכת ה- קחם, כולל כניסה לחלקים ייעודיים ודוחות של אפליקציית ה-קת6. שולב כו ו8וח-6 עם כל היכולות הרגילות של אססווטס. קבוצות דיון מקצועיות לוח סודעות. ניהול מסמכים שאילתות ודוחות. חדשות והודעות מתפרצות. בשלב הבא תוקם מערכת 065% סו46] ייחודית. דבר הלקוח "המשתמשים אסרו תודה" מנהל הפרויקט : "הפורטל העלה את המערכת שתי דרגות". !ו >, עידן ה-=82 האיכ 172 אי מושגים, שפעם היו חלק מהלקסיקון השגור בפיהם של עובדי תעשיית ההיי-טק, ספנים את מקוסם למושג המנצח הבא: 8265 (66עסוסוח= ס! 55פחו5ט) וזה, כך מבטיחים לנו, איתנו כדי להשאר לסווח הארוך. כאן בדיוק המקום גם למושג החם הבא, ככל שמדוכר בניהול כח אדם: הפורטל הארגוני, אותו מנגנון גישה אינטרנטי/אינטרה-נטי למספר מקורות מידע ותהליכים עסקיים, המיועד לקשר בין לקוחות, שותפות עסקיות ובמיוחד - את העובדים בארגון. הסבר פשוט: כל עובד בחברה בה קיים פורטל ארגוני יכול להכנס בזמגו החופשי וממחשבו במשרד, או בבית, אל אחר האינטרה-נס של החכרה ולקבל מידע עדכני, להנות ממסלולי הכשורה און-ליין ולתקשר עם עוכדים אחרים. הפורטל מעוצב על בסיס סביבת הפידע והסביבה העסקית היחודית לכל ארגון והוא מאפשר לעונכדים נגישות לכמות סידע אינסופית כמעט. הפורטל הארגוני אינו טכנולוגיה יחידה, או מערכת, אלא אוסף של טכנולוגיות המספקות ממשק משחמש יחיד למספר סקורות סידע ותהליכים. כוונת הפורטל היא לתפקד כמנגנון אינטגרציה אוניברסלי. כסקביל, הפורטל נועד להיות גמיש מספיק על גגי מכתבחו של עוכד הארגון כדי שניחן יהיה לשנותו בהתאם לדרישות המקצועיות של כל עובד. באמצעות תוכנח ניהול משאבי אנוש יכולות כיום מחלקות כח-אדם לנהל גיוס פנימי ולפתח את תחום ניהול ההון האנושי בחכרה. ניחן לתאר ואת כהחלה של עקרונות ניהול קשרי לקוחות על מועמדים לעכודה ועובדי חכרה. כך לדוגמה, ניחן ליצור פרופיל אישי של כל עונד, מרגע החיכור הראשון שלו עם האוגון הקולט, דרך קליטתו בפועל ולכל אורכה של הקריירה באותו ארגון, כדי שאפשר יהיה בהמשך לתכנן בקלות רבה יותר את תוכניות ניהול הקריירה והקורסים המתאימים לו. וכל זה קורה במסגרת הפורטל הארגוני כדוגמה לחכרה הרואה את הפוטנציאל הטמון בפורטלים ארגוניים ככלי לייעול התקשורת הסקוונת בין החכרה לעובדיה, יזמה חכרת הרכב פורד, שם מחלקת כח האדם תוכנית המציעה לעובדים מידע עדכני על שכר והטכות, כמו גם הכשרה וקורסים. אם כעבר חיכו העובדים זמ| רב לפני שקיבלו מידע הדרוש למילוי טופסי מם ועובדי מחלקת כח האדם בילו שעות ארוכות במענה על שאלות דומוח ממאות עוכדים, הרי שכיום יכולים העובדים לראות את תלושי השכר שלהם לאורך זמן - לא לפני שסיפקו סיסמא - ולחסוך זמן עבודה למחלקת כח האדם. מעבר לכך, העובדים בפורד יכולים להשתתף בסגוון קורסים מקוונים. לפי הערכות החכרה הקורסים המתנהלים בפורטל הארגוני של פורד, הפחיחו את עלויות ההכשרה ב-2 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2001, שכן פחות אנשים נאלצים לעזוב את שולחן העבודה שלהם כדי להשתתף כהרצאות. יש חשיבות רבה בהפעלת פורטל ארנוני וטכנולוגיה הכוללת מערכות מיון והערכה. באמצעות כלים אלו, ניחן ה ההשו . אייל כוכבא, מנהל שיווק ומכירות, חן( קח1ות 1103 (-6206% בחברת סיטטמטיקט להשיג טכניקות מיון עקביות בארגון כולו ורסת חיזוי גכוהה, שמאפשרות לחכרות להוציא את המיטב מן המשאב האנושי שלהן - לכל ארך חייו" של העובד כחכרה. זה כא לידי ביטוי בעוכדים מרוצים יותר וברווח נק' של המעסיקים שלהם הפורסל הארגוני מסוגל כיום לספק כלים שמאפשרים לעוכדים לערוך פרסונליזציה של תוכן הפורטל ע"י ניהול, התמקדות ושדרוג מעבר המידע על בסיס דרישת התפקיד או עניין בסידע. כך יכול המשתמש היחיד להפטר מערוצי מידע שלמים שאין לו עניין כהם ושאינם נוגעים לתפקידו הארגוני מתבסס על קונספט זה הוא הרעיון של שרטוט פרופיל אישי במסגרת הפורטל. פרופיל אישי מתפקד בדיוק כמו סינון אינפורמציה לאחור. פרופיל אישי מתחיל עם פרופיל של תפקידי משתמש ותחוסי עניין, ואז מסייע לסרוק את סביכת המידע על מנת לאתר מסמכים חדשים או גורמים אחרים שעשויים להיות בעלי עניין. עם כל המידע הזה כחלק מהפרופיל האישי, יכול הפורטל להציע אייטמים חדשים בעלי עניין שאיתר במהלך סקירת מקורות המידע הזמינים ע"ג הפורטל. המידע על כל עובד נשמר במערכת, ומנהלי כח האדם יכולים לזהות עוכד פוטנציאלי למשימות שונות ולהמלי היכן כדאי למקם ולקדם אותו בארגון. ע"י אכחון בשלביו המוקדמים של התהליך של נקודות החוזק ונקודות החולשה של כל עוכד, ניחן כהמשך לתכנן בקלות רבה יותר את תוכניות ניהול הקריירה והקורסים המתאימים. בכך מושגת לא רק שביעות רצונו של העובד, אלא אף רווחיות החברה, היצור והיעילות הכלל-ארגונית. באמצעות כלים אלו, ניחן יהיה להשיג טכניקות מיון עקביות בארגון כולו. עפ"י סקר שערכו חכרות המחקר סטסז6 8ו6/ו |-וחקו6 בקרב חכרות המפתחות כלים לבניית הסטנדרט הנוכחי של הפורטל הארגוני, נבחנו שיטות ותפקודים שונים בתחומים הקריטיים כמו, פרסונליזציה, פיתוח, אבטחה ושיתופיות. כין החכרות שמוצריהן נבדקו: סיזם, 65 זס טסוה סס, 8₪, זודמסד |-סזוססָחיתזוחורו, כאשר האחרונה הינה שתקנית שצלחה במיצובה כבעלת חזון בתחום וה של אספקת פחרון מקיף. כך לדוגמה, פתרון ה- != סזוססָחווחוחטרו, מתמקד בשיפור המומחיות הקיימת והטכנולוגיה של שירותי אינטגרציה, מחסני נתונים ואינטליגנציה עסקית. זאת באמצעות שילוב אסטרטני של טכנולוגיות שונות מספקים שונים כתוך הפתרון. אחת מהטכנולוגיות הינה מערכת ניהול המסמכים מבית 60665 ואחרת הינה סנועי החיפוש המתקדמים בעולם מבית וחטזסוט=. כמו כקרב שאר ספקי הפורטלים, מוצר זה של החכרה הוא די חדש, אך למרות זאת, ההתסחות של החכרה בניהול מסמכים ותוכן, ניהול ידע, מידע עסקי, יכולות גישה וקישור עם רשתות אחרות, הוכילה להצטרפותה של סזופסחיחוחט! לשוק הפורטלים כשחקנית מובילה. ישנן חכרות בהן אף משמש הפורטל הארגוני לתקשורת בין העוכדים. החכרה מציעה לעוכדיה סעין "חדרי שיחות' וירטואליים הממוקמים באתר ובהם יכולים העוכדים לשאול מומחים פנימיים וגורסי חוץ על החכרה, לדון בבעיות המעסיקות אותם ולבחון את מקומם כחכרה. הפורסל הוא תוצר של האינטרנט, היכן שקוסוניקציה היחה סאז ומתמיד החזית והמרכז. ניסיון האינטרגט פיתח שורה ארוכה של טכנולוגיות כדי להוכיח ואת. הפורטל מרוויח מכך וסרחיב את סגוון האינטגרציות אל זו של הידברות אנושית. הרווח המשסעותי והפרודוקטיבי שכשרטוט פרופיל לכל אינדיבידואל, פעילותו ורשימת הסיומנויות שלו, ושילוב מידע זה עם סקורות ידע נוספים מוגיל לכך שהפורטל הופך להיות מקור תמיכה לאסטרטגיות המועדפות לפתרון בעיותיו של כל עונד ועוכד ומעבר לכך, כמקור לשינוי כחייו המקצועיי. [ | שבועון אנשיס ומחשבים 6 66%\חטווגוחזס/ח] % גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 6 [6)00.1ח6 5 39 5 ד (724דד 7/2 ₪ הפורסל משמש כסרכז המיד באמצעותו הנהלת הארנון וראשי מחלקות פונים אל העובדים, משתפים אותם במידע כללי, בנהלים ותכנים אירגוניים ומאפשרים להם ליצור קשר בינם לבין עצמם ולבנות קהילות ידע מקצועי המפרות זו את זו. ב-ארגוך אנו רואים לא רק את העובדים אלא גם את הספקים, השותפים, הלקוחות וכמובן הבעלים והמשקיעים. חכרת 63 שמה לה למסרה להשקיע בפיתוחו של הפורטל כמוצר פתוח, סטנדרטי ותשתיתי המתאים למירב הארגונים ודרישותיהם המיוחדות. כאשר היא רואה בעחידו גם יכולות אינטליגנטיות מתקדמות יתרונות הפורטל לארנון הם בייעול תהליני עבודה, הגדלת רמת שתוף הידע בין העובדים וגישה למידע מוחאם לפרופיל צרכיו האישי של המשחמש הסאפיין הראשוני לפורטל חייב להיות קלות השימוש ומציאת הערך העסקי לכל משתמש נבר מהכניסה הראשונה. אחרח, כמו בכל אתר אינטרנט, הלקוח שהוא במקרה זה העובד שותף, ספק או לקוח לא יעשה שימוש מעשי בסביבת עבודה זו תו8קזש6וס פורטל, מאפשר למשתסש בניית מספר שולחנות עבודה. כל אחד מהם ממוקד בקבוצת תכנים בעלי מכנה משותף. יכולות הפרסונליזציה מתקדמות ביותר, המשתמש פוטל בגרירה ושחרור של תכנים לשולחנות העבודה. תננים אלה הוא מארגן, מרחיב ומתאים בלחיצת עכבר. פרסום תכנים בפורטל נעשה גם הוא בצורה פשוטה ביותר. הידידותיות וקלות השימוש מעודדים משתמשים לתרום מהידע האישי והמקצועי שלהם לקהילה אליה הם משתייכים ולכלל הארגון. הפורטל אינו מעודד דחיפת יתר של מידע, הוא חושף מידע עדכני ומאפשר לכל משתמש להירשם ולחפש מידע בתוןך תנני הפורטל ואף סחוצה לו (אינטרנט ואקסטראנט). יזוע שעיקר הידע בארגון נמצא במסדרונות ובפיגות הקפה הבלתי פורמליות.. הפורטל אמור ליצור סביבה וירטואליח חליפית למקומות אלה ולאפשר שיתוף הידע בצורה של 08105 חסופפטספוס. המשתמש חולק עם קהילתו את הידע שצבר ומגיב על תננים או ידע של טמיתיו - כל אלה ומינים למנועי החיפוש. ומה מאחורי הקלעים? בשאיפתנו להנדיר את הפורטל כשולחן העבודה המסוקד, אנו מתנוונים לנהל מאות, אלפים ויוחר + עודד צור האו יועץ טכני - תחום הגמ מסנוגוהזטוה] בחברת 6 ישראל ממי ---5 == מאאאמממוותתהתוהוווה א |18וס: הז23 66/6 הפורטל הארגוני הוא נקודת הכניסה של כל אחד מעובדי הארגון וגורמים חיצוניים הקשורים לו לכל מקורות המידע הארגוניים להם הוא זקוק ביום העבודה משתמשים. משתמשים אלה יכולים להיות באתחר אחד או יוחר. לכן על הפורטל להיוח נגיש פתוח וידידותי למנהל המערכת גם כן. מנהל המערכת שולט במשתמשים על ידי חלוקחם לקבוצות עבודה כל תוכן משויך לקבוצה וכל משתמש לקבוצה אחת או יוחר, בקבוצה זו נקבע לו גם תפקיד, כך שאפשר לבזר את הניהול לבעלי התפקידים בקבוצות. ניהול הפורטל פשוט ונעשה בעזרת דפדפן. עקומת לימוד קצרה למשתמשים מקלה על ביצוע פרוייקט פריסת הפורטל. על התכנים הארגוניים אחראים סנהלי החוכן. הבאת חכנים מחוץ לארגון סחייבות הרשאות של סנהלי הפורטל. לפורטל מנגנוני הבאת מידע חיצוני מתוחכמים ובנוסף, תומך הפורטל, ב 3 מנועי חיפוש ידועים: וז , עוהסהסוטג |-878חס0. 0 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%)חט!!בוחזט/ח1 * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 * 6861.60.11 תשתית פתוחה, גמישה וברת התאמה לטכנולוגיות עתידיות חשוב. שהתשתית הפורטלית חהיה בעלת יכולת התאסה לטכנולוגיות עתידיות. מתכנני הפורטל דאגו לתשחית המתאימה לכל מערכות ההפטלה, ולארכיטקטורה כזו המאפשרת הרחכת הפורטל לע פורטלים מכוזרים. התשתיח מבוססת אב( |- ואא ומגיעה עם %ס5 ())6! |הסוחק06/6!0 818/שו/90) ארכיטקטורה פשוטה ופתוחה זו מאפשרת לגרסאות הפורטל לאסץ את חידושי הטכנולוגיה המתקדמים ביותר, הפורטל תומך גם בתצוגות 61655 לסגוון מכשירים וכן בפרסום תכנים שמקורם ב 560/:/085 ס6\. 8 רוכ 5/5 ₪// 5זס/36ש//כןכוה שרוי רז ברב הארגונים הגדולים מוקמים אתרי אינטרה-נט על ידי מחלקות פנימיות והתוצאה היא רשת של איים (אתרים) מקושרים ביניהם ללא מסגרת אורגנית אחידה. מצב זה יוצר אינטרה-נט המבוסס על תת-אתרים שתפעולם אינו אחיד והבקרה על הרשאות, משתמשים ופעילויות או שדרוג מסודר של טכנולוגיות כמעט אינם אפשריים. במצב זה של איים מרוכים המשתמש מתקשה להגיע למידע הנחוץ לו, ולרוב מוותר על השימוש במערכות להשגת מידע ומעדיף להשיגו בדרך אחרת היקרה יותר לארגון (למשל: לבקשו מיחידות מטה או ממוקדי שירות או לוותרעל צורך אמיתי). שימוש בפורטל יביא לאפקטיביות רבה יותר של העבודה ולמקרים רבים יותר של עבודת המשתמש בצורת 6סוצז56 ו|56. כדי שהפורטל יהיה אפקטיבי נדרשת עבודה מקדימה של מיפוי צרכים, משתמשים ומידע. מיפוי מסודר יאפשר קיבוץ המידע לקבוצות הרלוונטיות עכור משתמשים שונים. הכנסת המידע לפורטל כמו גם בנית עץ המערכת תתבסס על קיבוצזה. הנוחות של המשתמש והקלות בה ימצא את מבוקשו יכריעו את הכף האם הפורטל יוטמע בארגון או יהיה כאבן רחיים על צוואר המשתמשים ומחלקת ה-זו. פורטל ארגוני - בחירת מה עושים לפני הטכנולוגיה? אפרת שלח-ישורון, סמנכ"ל שווק ומכירות, וו.סס.4ח16גּזום קלאודיה אהובי, אדריכלית מידע (5ח0ו1/031ככ 61חז6זה! ח0ו61/15א) וא תחומים ובעלי תפקידים מיפוי המידע והחלטה על ממשק למשתמש נסמכים על מספר תחומים ותפקידים המוצגים להלן, בנוסף על מנתחי מערכות ויועצים טכנולוגיים ספציפיים הלוקחים חלק באפיון של כל מערכת מידע. אדריכלות מידע (6זט)60!וחסזה חסווהחחזס!חו) אדריכלות מידע הוא תחום מתפתח בעולם אשר סטרתו לגרום לכך שגולשים יוכלו למצוא את המידע באתר בקלות, שתהליך ביצוע משימה יהיה פשוט וטבעי וששפת ההתנהלות באתר תהיה ברורה ומובנת לכל משתמש. תפקיד אדריכל המידע הוא ליצור אתר אשר מיישם עקרונות אלה תוך התחשבות במטרות האתר וסטרות אוכלוסיית היעד שלו. שימוש באדריכלות מידע בשלב ההתחלתי של הקמת אתר בונה את הבסיס לסבנה, לפונקציונאליות, לממשק, לדרכי האינטראקציה ולחזות העיצובית של האתר. ממשק המשתמש (630)ח! ז6פט) מטרת ממשק המשתמש היא חיבור סיטבי בין היישום (אתר האינטרנט) לבין משתמש היישום (הגולש). השיקולים העיקריים המנחים לצורך הגדרת ממשק משתמש פשוט וטבעי, הם הבנת צרכי הגולש אל מול מטרות האתר. תפקיד איש הממשק הוא לאזן בין צרכים ומטרות אלה ולסייע לפתח ולעצב אתר אשר מגביר את שימושיות המערכת ושביעות הרצון של הגולש. תוצרי תהליך המיפוי תהליך המיפוי מפיק מספר תוצרים אשר מאפשרים לארגון להמשיך בתהליך בחירת הטכנולוגיה לפורטל, התאמתו והטמעתו בארגון: מססך אפיון מסמך זה כולל מיפוי המשתמשים, תהליכים ומודולים במערכת, מערכות המשיקות לפורטל, קבצים במערכת, אבטחת מידע, ניתוח עומסים, סקלביליות ועוד. מסמך אדריכלות מידע המססך כולל מפת סוגי התכנים באתר, עצ האתר, סנגנון הניווט ואוכלוסיות יעד (בהיבט של שימוש בסוגי מידע שונים). מפרט ממשק למשתמש המסמך כולל מסכים סכמתיים - הגדרת תבניות במערכת ועיצוב גרפי של מסך סוביל מש | , ומסך פניסי מתוך הפורטל, אשר ימחישו את השפה העיצובית וההתנהלות באתר. רקע מקצועי אוא היא בית המערכות המוביל בישראל להקמת יישומים מתקדמים בטכנולוגיות האינטרנט. החכברה מתמחה בהקמת מערכות אינטרנט גדולות, מערכות מסחר אלקטרוני, וכן מערכות מידע פנים ארגוניות (אינטרה-נט). צוות אנשי הממשק של חברת גוא, עם ותק בתחום של כ- 6 שנים, סיישמים את עקרונות ממשק המשתמש המקובלים בעולם לפי אסכולות מוכרות המובלות על ידי אנשים המוגדרים מומחים בתחום: ח88!ו8וא ססספּנ, 0 טס ], פווועסו/! ז8ו6 |- וחו22החףסד שסטזם, תוך שימת דגש על הקמת סביבה עקבית ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות. פורטל אפקטיבי או צעצוע של מחלקת המחשוב? מטרת הארגון היא להקים פורטל אפקטיבי בין המקורות עליהם מתבסס הידע ניתן לציין .610 ,6!!|/זסו 8 8וטס | ,1010ח56ס3 6 ספת זס] 6זטו160!ה6זה הסווהוהזסורן 8 ,03611 :8|חזס!/681 .60/ 06ן/ 0 0חוח65/0 .14000 ,ח186פוו1 .ץ1011!קוח|5 01 06ו801זק 6חד :עזוו530 9 ,0ח!ח8!וטט 1068 וס 08 01350 5 50015" חחס ,51016 1 ,"6זט11001 הז הסו31וחזסזה! הו 6 )הסוח 60/ 8 60זו/ שישמש את העובדים ולא יהווה "צעצוע טכנולוגי" של מחלקת ה זו. עבודת המיפוי והגדרת מבנה האתר, מנגנון הנווט והתכנים נדרשת בכל פרוייקט הקמת פורטל (או מערכת מרובת תכנים ופונקציות) ללא תלות בטכנולוגית המימוש. עבודה כזו תבטיח שהפורטל יתאים לאוכלוסיות המשתמשים השונות בארגון - הן מבחינת תכנים, הן מבחינת נווט והן מבחינת התנהלות כוללת. סוף מעשה - במיפוי תחילה! באדיבות חברת גוא שש | 22 משאחהותתההההתתתתתתתתהה ₪ מש 2200 השואהתהתהההתההההתפההההררקן כלל ביטוח נכנסת בתנופה לעידן הפורטלים בעוד ארגונים רבים בוחנים ושוקלים את מדיגיותם בתחום הפורטלים הארנוניים והשימוש בהם, קבוצת "כלל ביסוח", קבוצת הביסוח והשירותים הפיננסים הנדולה בישראל, היא גם המתקדסת ביותר באיםוץ פורטלים ככלי עיקרי לקשר עם סוכנים, לקוחות קצה ועובדי החברה, כאשר השיקה לאחרונה פורסלים המכסים כל אחד מתחומים אלה. נפגשנו לשיחה עם אבי בר זכאי - מנהל תחום אינטרנט ב"כלל ביטוח", ומנשה דלל - מנהל תוכן ומיזמים עסקיים בתחום אינטרנס ב"כלל ביטוח", עוזי אחיטוב - מנניל | ברוד-נ0, | הנציגים | גישראל | של ברודויז'ן, אשר מהווה את התשתית הטכנולוגית לפורטלים של "כלל ביטוח", וינאל עמיח - מנכ"ל (300/:681/008 61חזזח! הסיפועז6א) גוא, שהקימה את הפורטלים. מה הביא אתכם להחלטה להקים פורסלים ולבסס אותם על פתרון מהקצה העליון? אבי בר זבאי: קבוצת "כלל ביטוח" רואה עצמה כקבוצה פיננסית מובילה בתחום הניטוח והשירותים הפיננסיים, וככזו פועלת בין השאר כדי לקצר טווח ולייעל תהליכים ושירותים לתועלת כל אחד מקהלי המטרה שלה. פורטל מתקדם ו"חכם" טכנולונית, עם סרכיבים חזקים של פרסונליזציה הוא הכלי להשנח מטרות אלה. ראינו חשיבות לתת ללקוחות החברה ערוץ נוסף לקבלת שרות, מידע, או מוצרים באינטרנס, בדרך של שרות עצמי, ע"י הקסת מערך אתרים לסוכני החכרה, באמצעותם נית| השרות, ולהשיג בכך קיצור תהליכים, חיסכון בעלויות, שיפור שביעות הרצון, והגדלת המכירות. בהיבט של הסוכנים בהקסת אתרי הסוכנים השגנו גם במה שיווקית וגם אפשרות לחיזוק הקשר של הסוכן עם הלקוחות באמצטות ערוץ נוסף. לעוכדי החברה וסוכניה הקסנו את מערך האינטרה- נט הארגוני. כאן הייתה מטרתנו ליצור שולחן עבודה דרכו יכנס העובד או הסוכן לכל הפעילויות, כאשר השאיפה היא שכל טובד, וסונן יקבל דרך הפורטלים מה שהוא רוצה וצריך. בנינו גם את פורטל כללביט הבא להציג את סכלול השרותים והסוצרים שיש לקבוצת כלל בטוח להציע: משכנתאות מ"מכלל משכנתאות", פנסיה ס"עתודות", קופות גמל מ"כלל גמל", בטוח אשראי וכו העובדה שכל המערכות בנויות על תשתית אחת, בצורה משולבת, תוך שיתוף בסיס נחונים ויישומים, יוצרת עיקביות במידע, אחידות בתהליכים וגם חוסכת עלויות בפיתוח ותחזוקה. מנשה דלל: תחום האינטרנט בכלל ביטוח הנו צעיר - מדובר על כשלוש שנות פעילות. תחום זה סדווח למשנה למנכ"ל דני קהל. זה מעיד על החשיבות שחכרת נלל ביטוח רואה בנושא האינטרנט. עוזי אחיטוב: מה שמעניין זה שקיבלנו פניות מחברות רבות שקודם לא רצו לדבר איתנו, ובשאתרי כלל ביטוח עלו לאויר - הן התעוררו. מה התפיסה שלכם בנושא הפורטלים? מנשה דלל: התפיסה היא של מיצוב כלל ביטוח כקבוצה של ביטוח ופיננסים - גם משכנתאות, קופות גסל, קרן פנסיה עתודות וכו'. מבחינת קהלי מטרה, הרי בתפיםת כלל ביטוח יש שלושה גורמים מרכזיים: הקבוצה הראשונה הם כ- 1,500 סוכני החברה. הקבוצה השניה הם לקוחות הקצה - המבוטחים, וזה שינוי בעולם הביטוח והפיננסים, ני במרבית חברות ביטוח מסורתיות (לא חברוח הביטוח הישיר), הסוכן הוא שנתפס כלקוח. כלל ביטוח שמה לה למטרה לפנות גם ללקוח הקצה, תוך שימור מעמזו של הסוכן כגורם מרכזי. הקבוצה השלישית הם עובדי קבוצת כלל ביטוח. אותה תפיסה גם עמדה ביסוד ההחלטה לבחור בפלטפורמת ברודוידן. חיפשנו תשתית אחידה לפעילות מול כל הקהלים, שתהיה מספיק חזקה לתמוך בכל אחת מהקבוצות, ותותאם למשתמשים עם ניהול תוכן, התאמה ופרסונליזציה, פעילות לפי הרשאוח. לפי עיסוק וכו'. מה מצב פרוייקסי הפורסלים שלכם? חנשה דלל: . הפרוייקט הראשון שהושלם הוא "כלל ספיישל אייג'נט" של הקמת אתרי אינטרנט מסחריים לסוכני החברה. בשלב שני הושלם הפורטל הפיננסי של קבוצת כלל ביטוח, הנקרא כללביט והנו מהפורטלים המתקדמים ביותר בארץ כיום אבי בר זכאי: בנינו םנוע, באמצעותו מקימים אחרים לסוכנים. אנו נמצאים היום בשלב ההטסעה. בנינו כבר 14 אתרים ותוך שבוע יהיו 20 אתרים, כך שהנושא צוכר תאוצה. חשוב להדגיש את הקשר עם הסוכנים, הפורטלים והאתרים הפרטיים נועדים לעזור להם בעבודתם, הסוכן מקכל דיווח על כל פעילות של לקוח שלו באחר. פרוייקט שלישי, שבוצע ומצא בתהליך התקנה בכלל ביטוח, הוא "כללנט" - פורטל בסביבת אינטרה-נט (שני הפורטלים האחרים הנם בסביבת אינטרנט), שנחצה לשניים: "כללנט לסוכן" - שולחן העכודה וערוץ התכנים של הסוכנים ועוכדי סוכנים , בו יהיו כ- 6,000 משתמשים, ו"כללנט לעובד" - הפורטל הארגוני של עוכדי כלל ביטוח. חיפשנו תשחית משותפת להקמת כל הפורטלים והאחרים. מדובר באפליקציה מסיביח, עם תהליכי סכירה, תסיכה, פרסונליזציה,, ו"תפירה" למערכות הארגוניות. לאחר בחינת מספר חלופות בחרנו בברודוויז'ן, וב-אוא להיוח מיישם ואינטגרטור בפרוייקט. בהזדמנות זו אני רוצה לציין את השותפות שלנו בפעילות עם ברוד-נט ו-אוא מה סאפייני כללביס - הפורטל הפיננס' ללקוחות? אבי בר זכאי: מאפייני הפורטל הם שילוב תכנים חופשיים - כתכות, מצנות, שאלות ותשובות, יכולת לרכוש מוצר ביטוח בתהליך רכישה מלא שבסופו מכירת פוליסה - המחבצעת תמיד דרך סוכן. דגש נוסף הוא על שירוח: טפסים אינטראקטיביים, פנייה ישירה לגורסים האמונים על טיפול בנושא מסוים בחברה, כאשר זמגי התגובה הם זונ - כמקובל באינטרנט. גולת הכותרת של הפורטל היא *התיק הפיננסי שלי" - מידע על התיק הפיננסי האישי הכולל של לקוח הקצה | אנשים ומתשבים * 66%)חט!וגוחזט/ח1 * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 5 ]6061.60.1 42 מע ד ו הודה -""ווןו/ בכלל ביטוח: ביטוח. משכנתאות, קרנות פנסיה וכו" החכרה מעודדת את השיסוש כערוץ האינטרנט ולכן החליטה שלנבי ביטוחי חיים ובריאות, שהנם רכ-שנתיים, יקבלו הגולשים באינטרנט הנחה של 5 אחוז לגבי מוצרים שנתיים מתחדשים מקכלים הגולשים הנחה של 8.3 אחוז מהפרמיה על רכישה מהפורטל הלקוח יכול תמיד לשוחח גם עם מוקד אנושי - ד/24, והאחר מקושר למערכות ה-עְס668 של כלל ביטוח, כך שטדכון פרטים בו מועבר ישירות למחשכ המרכזי. בתהליך מגיע שלב בו הלקוח מתכקש לאחר את הסוכן שלו, ואם אין לו סוכן, לבחור מרשימה של הסוכנים הקרוכים אליו כל התהליכים הנם משויכי סוכן הפרסונליזציה, שהנה נקודת עוצמה של כרודוידן מתכצעת דרך התיק הפיננסי הפרטי. עד רמה מסוימת הכל בפורטל כללי. מרגע שרוצים לבצע פעולה אינטראקטיביח, יש צורך ברישום המאפשר גישה לאתרי הסוכנים ולאתחר כלל ביטוח; בכל אתר סוכן ניחן לצפות בביטוחים שהלקוח רכש מאותו סוכן בלבד. נך שהפרסונליזציה 'מוצפת' דרך סודול הרישום. מה קורה בתחום האבטחה של מערכת כה רגישה? אבי בר זכאי: בכל החהליכים בהם הלקוח צריך להזדהות ולספק פרטים אישיים, אנו עוברים לפרוטוקול 55% ולמ'דע מאובטח פורסל *כללנט" נשמע סעניין מכחינת היקפו. מהם מרכיביו ואופן השיסוש בו? מנשה דלל: פורטל "כללנט" בנוי מ"כללנט לסוכן" ו"כללנט לעובד". עוכד נכנס בבוקר עם אותה הסיססמה שמשמשת לכניסה לחלונות, ומקכל את כל הדרוש לו לענוזה השוטפת בסביבת ס6או, יחד עם חדשות וטופסי עבודה מקוונים. "כללנט לסוכן" כולל כלי להפקת פוליסות, שאילתות על חיקי לקוחות, תכניים חופשיים, מכצעים, טיזרים, קורסים מקוונים, פורומים של מומחים, ומודול לטיפול בפניות אינטרנט הסגיעות מהאתר האישי שהוקם לסוכן. זה אומר שהסוכן אינו צריך לצאת מסביבת "כללנט", מגיע למערכת המינהלה של האחר שלו ויכול לנהל את התכנים באתר שלו. זה בהחלט משלים אח תמונת הקישוריות של פלטפורמה יחידה. הרחיבו בבקשה על פרוייקט "ספיישל אייננס" - הקמת אתרים אישיים לסוכנים מנשה דלל: כאמור, יש מנוע שעליו הכל מבוסס. מבנה האתרים של הסוכנים אחיד, וכולל מודולים עיקריים: קטלוג המוצרים של כלל ביטוח - המותאם לפי רשיונות הסוכן לענפי פעילות; איזור שירוח הלקוחות; איזור "הלמה אנחנו" - הצנת פרופיל הסוכן והסוכנות; איזור "הביטוחים שלי" - אליו ינול המבוטח של הסוכן להיבנס ולקבל מידע על הביטוחים שיש לו באותה סוכנות; מודול רישום; אפשרות הגשת הצעה לרכש מקוון אצל הסוכן בהתאם לתנאי הרישיון שלו. סוכנים ללא אתר במסגרת "ספיישל אייג'נט". לא יוכלו מימין לשמאל: מנשה דלל - כלל ביטוח, עוזי אחיטוב - ברוד-נט, אבי בר-זכאי - כלל ביטוח, יגאל עמית - 14 להיוח משויכים בתהליך הרכישה שהוצג קודם מה שמעניין בנושא הקמת אתר לסוכן, הוא שמרגע קבלת לוגו, תמונות ופרופיל סוכנות, אנו מעלים אתר לאויר בתוך פחות משעתיים. המערכת היא באמת מנגגנון שמחולל אתרים - כאמור היום 14, בקרוב 20, ועוד 15 אחרים שכבר שגרשמו להקמת אתחר מה מייחד את הפורסלים של כלל ביטוח מבחינה קונספטואלית? ינאל עמית: בתחילת עידן הפורטלים דיכרו על פורטלים "רכים", המכילים מידע ויישומים כלליים, הודעות כלליות, ספרי טלפונים, דיווח הוצאות וכו', וכהמשך דיברו על ניהול ידע ונחגו גישה משותפת למיססכים ומאגרים בכלל כיטוח יש הסתכלות מאוד חדשנית על פורטל ארגונ', ני בנוסף לעובדי הארגון הוא משרת גם סוכנים וגם לקוחות סופיים - על כסיס מערכת אחת. יש כאן מספר מימדים של חדשנות: מימד אחד הוא שנבנתה מערכת שנותנת שירות מאוחד לכל השותפים בשרשרת האספקה הארגונית עד לרמת ה- 68. במימד השני, מכחינת התפוקות המערכת מספקת שילוב רחב של מכירות מוצרים, שירות, ומידע - ולא אתר חד-מימדי. המימד השלישי הוא פרסונליזציה, המאפשרת לבצע פעילויות קידום מכירות והצגת תכנים ונתונים על בסיס אישי. משלוש כחינות אלה אתר זה חדשני מאוד, וסוביל בשוק האתרים מסוגו. מה הייחה משמעות הקמת הפורטלים מבחינתכם? ינאל עסית: הפרוייקט נמשך למעלה משנה עד לעלייה לאויר. זה פרוייקט גדול כמושגים שלנו, שבשיאו עסקו כו למעלה מ-20 איש מכלל ביטוח ומנטוויזן. הפרוייקט התכצע בצורה מתגלגלת, כאשר כסה שלבים מתבצעים במקביל, מה שהשפיע על מורכבות הניהול וביצוע המשימות נקודה קריטית הייחתה בממשק עם מערכות ה-ץ680 | של כלל כיטוח - שם קיבלנו עזרה מ"כללביט", חכרת ה-זו של כלל ביטוח, וכן כהיבטים טכנולוגיים של אבסחה, והגדרת תהליני עבודה - לבקרת נכונה של עכודת המערכת. הנושא של מערכת 6חווחס העובדת מסביב לשעון, וצריכה לעכוד בתאום עם מערכות ח6ו83 ותיקות - הוא אחגר גדול מאוד הושם דגש רב על כהירות האתר וקלות השימוש כו הוא כנוי כאתר אינטרנט רגיל, אבל יש כו הרכה תהליכי עבודה תפעוליים מורכבים. לדוגסה: מילוי טופס בקשה לביטוח הוא תהליך מקצועי. הושקע מאםף גדול בהגדרת תהליך מובן לכל, פשוט ולא מעיק, הססייע למשתסש בעכודה ידידותית ככל האפשר עם המערכת. עוזי אחיטוג: כשהתחלנו את תהליך המכירה היה ברור שכלל כיטוח לא מחפשת פתרון לתהליך יחיד, אלא מסגרת אליה גיחן להדכיק אפליקציות שונות - של ספקי צד-ג' או פיתוחים מקומיים. אני שמח שהצלחנו לשכנע את הנהלת כלל ניסוח ביכולות - של פנוע 8 חסופו/סהסזם מעליו יש כלים םגוונים, כמו 018 6-10-0206ַחכ) בגו משתמשים כחלק מהיישום. כך מושג בסיס מידע אחיד, כסיס אפליקציות, ומעליו פתרונות - ולכן הם מסונכרנים ויש ביניהם קשר. נושא הסקלאביליות, יכולת גידול, הגו חשוב ניותר, ונראה אותו כהמשך עם מספר הולך וגדל של משתפשים, בומני תגובה טובים. ועם אפליקציות חדשות כסו |6ש8ז1 6ח02)-6-10ח02) (תיירות), |-6ח0)-סד-6ח0) פוטס - קישור דרך סלולר לפורסלים וליישומים אליהם מורשים לגשת נושא נוסף שיימדד בהמשך, הוא מה חוסכים כתוצאה מתשתית אחידה המביאה לחסכון בהוצאות תחזוקה, יחד עם תשואה (וסא) גכוהה, יתרונות שיסוש ועדכון של תשתית אחת וחסכון כפיתוח. נושא חשוכ אחרון הוא תסיכת תשתית כרודויזזן בסטנדרטים פתוחים ומוכרים. אין בכלל כיטוח דבר קנייני - שפות ומסדי נתונים פתוחים וסטנדרטיים, ממשקים ל-ע16036 וכ'. ברודויזן היא המערכת היחידה כרמתה שתומכת גם ב- 266 וגם בדוט.נט של מיקרוסופט. מה התגובות שקיבלתם בשוק לפורסל של כלל ביטוח? עוזי אחיטוכ: הפידכק שקיכלנו אחרי עלייח הפורטל לאויר היה מצוין הפרוייקט עורר אח השוק, והראה שאפשר לעשות זאת אחרת כאשר גוף רציני משקיע כסף. אני מקווה לפרוייקטים נוספים במימדים כאלה בגופים גזולים אחרים; מה שיעיר את עולם האינטרנס בישראל. המערכת, שפותחה על-ידי השוחף העסקי הבכיר שלנו, מוצו, הוצגה למספר לקוחות פוטנציאלים גדולים מתחומים אחרים. וכל מי שראה אותה התרשם ביותר מיכולותיה. אין ספק כי הפורטל הארגוני של כלל הוא אחד הגדולים והטובים הקיימים כאר. 8! פורסל פיננסי ללקוחות: |ו.סס.זוסוגוס.שיא//:קוות/ אתרי הסוכנים: |.סס.וח806!גוס.אשיש//:כוות/ שבועון אנשיס ומחשבים * 66%\חסוו4מזס]ח] * גיליון 1002 6 24 ביוני 2002 6 [6160.1ה6 5 43 ו המוה הפורטלים של הדור הבא הם מספקים נקודת גישה מאוחדת לתכנים, יישומים ארגוניים ובסיסי נתונים קיימים ! הם מהווים את שער הכניסה אל עולם העסקים האלקטרוניים ואת התשתית לקשר בין עובדים, עם לקוחות ועם גולשים כרשת ג כלי הפורטל של יבס 8ז6חס5ס6צ מספקים הצצה אל התפיסה החדשה של ממשק קצה בזאת אייל לוין - פעם - וזה לא היה סזסן - היוו פורסלים את המושג החם ביותר של עולם האינסנרס. "מלחמות הפורסלים" - יאהוו! נגנד אפוא נגד וסאתפסו כותרות בעיתונות הפופולארית לא פחות מאשר בעיתונות הסקצועית. אחר כך, כרגיל בתחוסים האלה, עבר מוקד תשומת הלב לחזיתות אחרות. ובכל זאת, השאלה סה יהיה אופן הממשק בין משתמש הקצה ובין תכני הרשת נותרת עניין מרכזי כאשר ניגשים לארנן את אינסוף עולם ה-ס6/ש בכלל והאינטראנס בפרט למסך שער בודד. לפני זמן לא רכ, היה פורסל לא יותר מחלון: אוסף של תיבות הכוללות תמונות, תכנים שונים וקישורים לאתרים שונים. גם אם תפיסת הפורטל הייתה מהפכנית ביםודה - המידע שהיה זמין בפורטלים לא היה רלוונטי מבחינתו של איש העסקים. אלא שככל שחברות וארגונים החלו עוסדים על חשיבות הקונצפציה הזאת לעסקיהם ומפתחים אותה - השתנתה התמונה ערכם של פורטלים ניום הוא הרבה מעבר לאספקת מידע. עכשיו, הפורטל הוא כלי מרכזי באספקת שירותים המקשרים בין אנשים ומידע דרך יישומים משולבים. קליק אחד של העכבר יכול להניע שורת פעילויות, החל מאישור אשראי ולאורך כל הדרך של עיבוד תנועה מהוחשבת של רכישה ומשלוח. נכל שארגונים מעבירים את הפעילות העסקית הקריטיח שלהם לסביבה סקוונת, הופך אתגר שילוב המידע ממנוון בסיסי נתונים וישומים הקצים על פלטפורמות שונות לטניין מורכב יוחר ומסובך יותר. מול האתנר הזה, מציעים פורטלים ארגונים דרכים מיוחדות להתמודד עם שילוב היישוםים השונים למערכת אחת ולתמונה אחת המוצגת בפני משתמש הקצה. כך, צוברים נלי הפורטל פופולאריות חדשה - הפעם כמקור מידע קריטי ברמה הפנים-ארגונית. פורטלים בעולם העסקים האלקטרוניים שיפורים משמעותיים בטכנולוניית הפורטלים שנרשמו בשנתיים האחרונות כוללים חוכנת שילוב הקושרת בינם ובין מערכות יישומים קיימות. כך, יכולים המשתמשים לקכל נקודת גישה אחת, אישית אל סוגים שונים של מידע - מסגוון רחב של מכשירי קצה, בתקשורת קווית או אלחוטית. חוספת כלי עבודה שיתופיים ואיחוד תפיסת קבוצת * איל לוין הוא מומחה לתחום הפורטלים ביבמ ישראל העבודה עם זו של הפורטלים הופכים את הגישה למידע לתהליך דינאמי, שבו מרחב העבודה האלקטרוני הוא המקום שבו מבוצעים יישומים עסקיים קריטיים - ולא רק גישה למידע. בכך, ניתן מענה לצורך בסיסי של עשיית עסקים ברשת: העמדת מידע רלוונטי באורח נוח לגישה לעובדים, שותפים עסקיים ולקוחות תוך יצירת רווחים בדרך. כאשר לקוחות, עובדים, ספקים ומשתמשים אחרים מוצאים את כל המידע הדרוש להם בפורטל ארגוני אחד לא תהיה להם סיבה לפנות לאתחר אחר. פעילותם של פורטלים כנקודח גישה בודדת לעולם העסקים האלקטרוניים, לעבודה שיתופית וליישומים ושירותים עסקיים אחרים תלויה בשורת גורמים, שהראשון שבהם היא היכולת להציע אספקה בהתאמה אישית של תכנין ויישומים המוחאמים לצרכיו של כל גולש. בצד אלה, נדרשים שירות' עבודה משותפת בזסן אמת דוגמת הודעות מיידיות, אזורי שיחה, יומנים קבוצתיים, מעקב משימות וספריות מסמכים משותפים. ברובד הבא, ניתן למצוא את היישומים המשולבים והמשותפים - והיכולת להביא יישומים ארגוניים, תכנים הנרכשים מכחוץ, אתרים פנימיים וחיצוניים, דואר אלקטרוני ומערכת ניהול זרימת עבודה - הכל אל חוך 4 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חס!!גוחזס1ה] * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 * [60.1.)טחט מסגרת אחת אין צורך לומר, כי כל הדברים האלה חייבים להתרחש בסביבה פתוחה וכלחי קניינית, | במסגרת תקנים מוכרים דוגמת ג'אווה, | אאאו לינוקס, המאפשרים לארגונים חיבור נוח. וגמיש יבס הסתערה על שוק הפורטלים בשורת הכרזות ומוצרים חדשים במהלך החודשים האחרונים שגולת הכותרת שלהם ה'יתה וגוזסס6זשחס5ס6או. מערכת התוכנה הזאת מאחדת בין תשתיות שרת האינטרנט 8 סו של יבם ובין עולם יישוסי הפורטל ההתבססות על 6זסחס5ס6ש מבטיחה את יכולת המערכת לאסוף ולשלב תכנים מסביבות תוכנה של יבס כמו גם של יצרנים אחרים, תוך אפשרות למיצוי מלא של השקעות העבר של הארדון בתחום סערכות המידע שלו. סביבת 8זפחס5ס6עצ של יבם משחלכת בכל מותגי התוכנה של יבמ עצמה - החל נבסיס הנחונים הטבלאי 2, דרך כלי העבודה השיתופית של לוטוס ועד סביבת ניהול המערכות הכוללת של טיבולי. היא פועלת על סגוון רחב של מערכות הפעלה - מחוצרת יבם כמו גם יצרנים אחרים. אין עוד יצרן פורטלים המסוגל להציג תמיכה כזאת בתוכנות תשתית. אין עוד יצרן פורטלים המסוגל להציע כלי אבטחה, טווח מידרוג ואמינות מערכות מוכחת המתחרים באלה של וגוזססשזסחק5ס6\ סביבח הפורטלים של יבם בנויה על תקנים פתוחים. יבמ מרחיבה בהתמדה את פלטפורסת שזסחס5ספא שלה בדרך ליצירת תשתית כוללת לניהול עסקים אלקטרוניים. על פי החזון של יבם, יהיה פורטל 6זשחס5ס6א לאמצעי המרכזי לאספקת שירותי ספש , תוך פישוט תהליכי פיתוח ושילוב מערכוח. כיום, צריך המפתח בכלים אחרים לכתחוב למעשה את חזית הפורטל שלו לכל יישום בפני עצמו. בעתיד, יאפשר השימוש בפרוטוקולים ותקנים של עולם ה-ספצולהפעיל פורטלים אוטומטיים, ללא צורך בכתיבת קוד ספציפי לכל יישום טכנולוגיית הפורטל של יכם הופכת לנקודת אינטראקציה בודדת מול סביבת תוכן דינאמית, יישומים, תהליכים ואנשים. האחדת הגישה הזאת חיונית כאשר ניגשים להקים ולנהל מערכות עסקים אלקטרוניים, ופורטלים המקשרים בין ארגונים לעובדיהם (826), עסקים לעסקים (828) ועסקים ללקוחות (826).סביבת הפורטלים הזאת מבטיחה גישה לא רק למשתמשי מחשבים אישיים - אלא גם לסגוון רחב של משתמשי מחשבי כף-יד, טלפונים סלולאריים בעלי יכולות אינטרנט, או כל מכשיר קצה הקשור לרשת העשוי להופיע בשוק בעתיד הנראה לעיין. !ו! דודו גנמלר.- בעולם העסקי של היום, נאלצים ארגונים לאמ במהירות שינויים טכנולוניים. ארגון שלא יעשה כך - יישאר סאחור. כיום, במהלך עכודה של ארגונים עם מערכות דינמיות קיים צורך בהוספת עדכונים ויצירח שינויים כאופן שוטף, ועל כן יש לבסס אח הטכנולוגיה על תשתית, שתאפשר כיצוע שינויים במהירות של עולם העסקים. במצב הכלכלי של היום, גופים עם מערכות ישנות יותר, לא חמיד ימצאו את התקציבים המתאימים, על מות להחליף את המערכות הקיימות במערכות חדשות עם ממשק גרפי ונוח לשימוש. מערכת ח00.6-6, שפיתחה חכרת קומטק, מציעה פנים חדשות למערכות הקיימות בלא צורך להחליף את כל המערכת. חכרת קומטק מציעה אכולוציה. מכלי לבצע רכולוציה. לפי סקר של חברת מטה גרופ שנעשה לאחרונה, כחחום הפורטלים, נראה כי, הפורטלים הצליחו לבלבל את אוכלוסיית המפתחים והמשתמשים כישראל. לעיתים משחמשים טועים באבחנה בין פרויקטים הקשורים לפורטלים לבין אלו הקשורים לאינטרנט. רבים עושים כיום שימוש במילה וגוזסס, ולעיתים מחליפים אותה עם המונח הוותיק יותר- אתר פנים ארגוני - כל יישום, שנבנה בטכנולוגית האינטרנט ומשמש לסטרות פנים ארגוניות. הסקר של מטה גרופ מונה את רשימת השחקנים הראשיים בישראל: ,ווספסזסווא קומטק, ואפו, מקיט מערכות עם 6פזוחטו, 655, 6הוזסק 5, 06בזס, ניו אפליקום, ההוחה, 05ו0031ח5/5!6, שוטה, 8וחזסוח6, הסוג'ון ברייס מוצרים. סוגי פורטלים על פי יכולות יישום וטכנולוגיה ניתן לזהות, לפחות, שלושה סוגים שונים של פורטלים: ופוזסס פאח, המהווה שער כניסה לאתרים אחרים ומחזיק בתוכו קשרים, שמטרתם להוכיל את משתמשי הקצה לאתרי אינטרנט ייעודיים אחרים. פורסל שיתופי (וגפחסש 6ש80זפקסס00) - מעין פורטל יישומי, המתמקד בתחום ממוקד של ניהול ידע ומימוש יישומים "רכים" כגון אלפון, לוח שנה ועוד. פורסל יישום' (ופזס חסווגסוופס) - מתמקד בתחום ממוקד של ניהול ידע ומימוש יישומים ואפליקציות "קשות" ופורסל ארגוני - סכ חסווהסווקסה 678ע8! טוטוא - המכיל בעקרון מספר שכבות, המאפשרות את ההגדרה הגורפת של ה-ססד 065% הארגוני וניהול היחידות העסקיות בארגון. פורטל טוב הוא כזה המאפשר לארנון לרכז תחת שולחן עבודה אחיד את היישומים הקריטיים לעכודת * דודו גטלר הוא מנכ''ל חברת קומטק פורטל יישומי - לשנות מבלי להשתנות המשתפש וכך לאפשר גישה למידע וליכולות הצבורות במערכות הקיימות. ארגונים רבים כיום נמצאים בסילכוד טכנולוגי. מצד אחד יש בארגון פערכות סידע יעילות וחזקות כהן הושקעו שנות אדם רבות, במערכות אלו מרוכזת הלוגיקה העיסקית והנתונים הקריטים הנדרשים לביצוע הפעילויות היומיומיות. מצד שני העולם רצ אל עכר האינטרנט, יישוסים באינטרנט משפשים כרטיס כניסה לעולם חדש של אפשרויות ויתרונוח עיסקיים - כמו למשל פתיחת מערכות הזמנה ללקוחות או לספקים החוסכת זמן, מונעת סעויות ומשפרת שירות. אנשי מכירות בשטח יכולים באמצעות יישוסי אינטרנט לשלוף פיידית מידע על הלקוח או על המוצרים. כדאי לארגון למנף את ההשקעות הקיימות במערכות 6030 ) 01/08 886%) ולייצא את יכולותיהן לאינטרנט. חכרת קומטק מתמחה בביצוע פתרונות כאלו בסגוון דרכים. ייצוא יישוסים לאינטרנט ניחן לביצוע כמספר דרכים , הדרך הקצרה ביותר היא באמצעות שימוש כמוצר מדף המבצע לכידת מסכים (בשוק קיימים יותר מ-39 חכרות המתמחות בתחום) , החסרון העיקרי של הדרך הזו הוא שהלקוח מפסיד את כל האפשרויות הנובעות מהאופי הגרפי של האינטרנט - בחירה מתוך טכלאות (804 ססוחס6) , סימון אפשרויות בלחיצת עכבר פקדים חדשים ונוחים ובאופן כללי - ממשק המשתמש אינו ידידותי ואינו מאפשר למשתמשים חדשים או לא מומחים להפעיל את המערכות הקיימות. זרך שניה היא הדרך הארוכה ניותר - הקסה של יישום אינטרנטי קשיח (באחת הטכנולוגיות המוכילות 6 או .דפא) המתאים למערכת הנדרשת החסרון העיקרי הוא זמן הפיתוח ועלות התחזוקה עבור כל שינוי. כמו במקרים רבים בחיים צריך לדעת למצוא את שביל הוהכ - דרך הביניים , קומטק פיתחה כלי המהווה שביל והב כפרוייקטים מסוג זה, ה ח6.66-חס6 . היכולת של מחולל המסכים לייצר ולהציג נתונים המגיעים כמכנה /וא אחד מאפשרים למנהל המערכת להנדיר מסכים המאפשרים פונקציונאליות שלא הייתה קודם כמו למשל - איחוד נתונים ממספר מערכות 06%66 30% או לחילופין פירוק מסך קיים ומסובך למספר מסכים פשוטים יוחר. מנהל המערכת מגדיר באמצעות ה ח6.66-חחס6 את הלוגיקה של הפרונטציה שיכולה להיות שונה מהפרזנציה המערכת הקיימת. העיקר הוא שהנתונים מועברים לרכיבי הלוניקה הנכונים ושאותה לוגיקה מתבצעת, על פי תפיסת חכרת קוסטק, כל מערכת אינטרנטית ניתגת לחלוקה ל- 3 שכבות: 8 שככת ממשק המשתסש 8 שככת אינטגרציה בין ממשק המשתפש ללוניקה העיסקית ₪ שכבת לוגיקה עיסקית המוצר נוחן פתרון לשכבת ממשק המשתמש ולשככת האינטגרציה, שככת הלוגיקה העסקית היא כעצם המערכת הקיימת או לחילופין לוגיקה חדשה עכור מערכת חדשה. המוצר אינו שפת פיתוח או כלי לכתיכת לוגיקה עיסקית כל ארנון יכול לכתוב לוגיקה בכלים שיחליט עליהם. חכרת קוסטק, השקיעה חודשים ארוכים ומשאבים רכים בפיתוח תשתית ה-ח60.6-66, עליה ניתן יהיה לבנות, עבור אפליקציות קיימות, ממשק מבוסס ספאו, תוך שימור המשאבים שהושקעו ככניית אוחן אפליקציות וכהתאם לדרישות הלקוח. ח6-66.וחס60, אשר פותחה בסכנולוגית דסא של מיקרוסופט, מאפשרת בניית ממשק ספ למערכות ה-01105 886% הארגוניות, ותפעולן דרך פורטל יישוסי, תוך שיסור הלוגיקה הקיימת במערכות והמשאבים שהושקעו כהן. בין יתרונות המערכת, בולטת האפשרות להפעלת מערכות 0%06 >886 באמצעות הדפדפן, קכלת תצוגה ויזואלית יעילה של המסכים כמו גם איחוד יישומים. בנוסף, הושם דגש על העכרת טפסים דרך האינטרנט או האינטרה-נט וקישורם למערכות הארגון. כעזרת מערכת ח60.8-66 ניתן להשתמש ליצירת ממשקים העושים שיסוש בתקשורת סלולרית או של מחשבי כף יד. השימוש בפלטפורמת ח60₪.8-66 מאפשר תצוגה מהירה, סקצועית ויעילה של הסידע, ובנוסף, מספק יכולות משמעותיות של פיתוח עתידי, המתאים לצרכים הממוקדים ולמודל העסקי של החברה. כפלטפורמה שתשמש סגוון משתמשים, הושם דגש רב על פיתוח יזידותי ונוח לשימוש, שאינו דורש רקע או ניסיון רב בתחזוקה ותפעול של מערכות מחשב. !וו שבועוך אנשים ומתשבים * 66%\חס!]מזזס!מ] * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 6 [606860.1 5 45 5 ד סק ה ו הו רו | -₪ טכנולוגיית חוסק6זהּת5- ניצול מלא של עוצמת הידע הארגוני צמיחת תחום הפורטלים הארגוניים המסתמנת לאחרונה בארץ ובעולם, סהווה המשך אבולוציוני לתופעת התרבותם של אתרי האינטראנט הארגוניים אודי ענתבי ייחודו של הפורסל הארנוני הינו בכך שהוא לא רק מחבר את העובדים אל מידע כללי אלא גם אל היישומים הקריטיים של הארגון, הסידע התומך ביישומים אילו, שירותים ותהליכי עבודה ויישומי שיתוף (חסטאזססגווסס). מערכות מידע ארגוניות וסקורות םידע חיצוניים מסלאים תפקיד חשוב באספקת מידע לעובדי הידע של הארגון. כוונת הפורסל היא לספק נקודת גישה יחידה (00859 זחוסק-6וָחו5) לכל מקורות המידע המפוזרים- כלומר, לתפקד כסנגנון אינסגרציה אוניברסלי. לפני כשנה השיקה מיקרוסופם את מוצר הדגל של החברה בתחום הפורטלים הארגוניים חס [הו0ק6ז3ח5. = המוצר פותח מתוך מטרה להוות פתרון מידע ארגוני עבור קהל יעד רחב ככל הניחן הכולל את כל עובדי הידע בארגון, וסקיף סנוון רחב של ארגונים ללא תלות בתחום טיסוקם והיקפם. טכנולוניית זחו0ק6ז3ח5 הוסכת לארגון זמן וכסף רב מחד כאשר סאידך מקנה לעובדים הרבה יותר כוח מעצם נגישותם לאינפורמציה רלוונטית ולמערכות תפעוליות, יכולת שלא הייתה זמינה עבורם בעבר, באופן המניב תועלות עסקיות כלל ארגוניות משופרות. 8 זחוסק 8זהח6 0508ז%16 תוכנן במטרה ישירה להפוך את המידע הרב הקיים בארנון לזסין, מתוך הכלל הידוע ני היכולת של ארגון להתרחב ולהצליח מוהנית ביכולתו לספק מדיניות מוצלחת שסקורה בהפצת הפידע הארנוני רב הערך והפיכתו לזמין. נגיש וקל ללימוד וליישום. טכנולוגיית ה-0ז8ססח035 וּוָּיס מאפשרת להקים פורטל הכולל שירותים שונים המכונים וזב ספצ אלה הם רכיבי רשת המכילים מידע ממקורות שונים - החל מישוסי אופים, עבור במערכות סחם ו-ואה6 וכלה בדפי אינטרנט. מכיוון שכל אלה מבוססים על ססנדרטים כ- ואא הפיתוח הופך להיות קל ומהיר. כך למשל השילוב בין אופים (-זחוסספזבּח5 מאפשר למשתמשים ללא נל רקע בפיתוח לייצר חכנים ישירות לתוך הפורטל הארגוני מתוך יישום כמו וורד או אקסל ובצורה נזו להפוך את הידע שלהם לסידע זמין עבור שאר הארגון. גיליון אקסל המכיל נתוני מנירוח ינול להפוך בלחיצת נפתור לדף מידע המופיע בפורטל ונגיש לטובדים הסורשים לראותו. במקביל וכדי להעשיר את הפורטל הארגוני חעדכנת מיקרוםופט באופן שוטף את אתר האינטרנט שלה במאות רכיבים נוספים הניתנים להורדה ללא תשלום מהאחר. רכיבים כגון- רכיבי חדשות ארגוניות, יומן אירועים, מערכת סקרים ושאלונים מובנית, קבוצות דיון, רכיבי מודיעין עסקי, אנשי קשר, רכיב אמיילים ועוד, כל אלה ניחנים * אודי ענתבי הוא מנהל מוצר 0/8066 [-ז566 [מחט |חוס/:תגו!פ במיקרוסופט ישראל להורדה, לשילוב פשוט באחתר ומכאן תחילת שימוש עוצמת! של ז569 |החסס וחוסספְזב3ח5 כמוצר הניחן להרחכה והחאמה לצורכי הארגון באה לידי ביטוי בשילוב היכולת לפתח רכיבים מותאמים אישית למוצר הישר חכלי הפיתוח של מיקרוסופט סיסטו5 והטפוש ואף מ-6א 6סהוס באמצעות כלים אלו יכולים הן הארגונים והן השותפים העסקיים של מיקווסופט אשר מטמיעים את |החסק [הוסס6זהח5 לפתח רכיבים בעלי עוצסה במהירות, בקלות ובצורה נוחה מחקרי חברח מטה-גרופ, הצופים המשך תנופה של תחום הפורטלים הארגוניים בארץ והמשך פיתוח ארגונים אח היכולות המוצעות בנושא על ידי חכרות הטכנולוגיה המובילות בשוק, ממצבים את טטכנולוג'ית וחוסספז8ח5 כמובילה בתחום הפורטלים הארגוניים בישראל. סטה גרופ צופה ני בישראל לבדה תחול השקעה כוללת בשוק הפורטלים הארגוניים של כ-300 מיליוני דולרים בטווח שבין 2001 ל-2004, כאשר לטענת חכרת המחקר מרבית הפורטלים הארגוניים בישראל מבוססים טכנולוגיית 51600 של מיקרוסופט, העונה ישירות על צורכי ניהול הידע של הארגונים בישראל תוך דגש על נושא ניהול הידע, שיתוף המידע ואינטגרציה של מערכות מנוון חברות וארגונים מובילים במשק הישראלי כבר השכילו לוהות את הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיית הפורטל הארגוני. והטמיטו אח הפתרון ככלי אינטגראלי לניהול הידע הארגוני. כך למשל, תוך שנה בלבד מיום השקחו, בבר הוטמע פתרון הפורטל הארגוני של מיקרוסופט זחוסל6זבח5 בקרב חברות וארגונים מובילים בישראל בהם החעשייה האווירית, חברת סלקום, בזק ובזק בינ"ל, חי עדן, בנק לאוסי, צה"ל, משרד הביטחון, משרד החוץ, 6 * שבועון אנשיס ומתשבים * 66%)חטו)פחזט/ח1 * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 * ]600660.1 משרד התעשייה והמסחר, משרד העכודה והרווחה, אנד סהר ציון, עירית חיפה, בית חולים איכילוב, הנהלח בתי המשפט, סאננארד, סאני אלקטרוניקה, מנפאוואר, פז, שופרסל, אל על ועוד הטמעת הפורטל הארגוני בתעשייה האויריח, המשרת למעלה מ-14.000 משחתמשים בארגון, מספר שיא גם בקנה מידה עולמי, מהווה מקרה מפתח לתאוצה שחופס תחום הפורטלים הארגוניים כישראל. פורטל זה, המוגדר כפורטל הגדול ביותר בישראל, מנצל את יכולות טכגולוגית חוסס6ז8וו5. לניהול הידט ושיחוף המידע בסגוון מישורים הפורטל הארגוני בתעשייה האווירית, המיועד להפצת מידע וידע לעובדי החברה, מרכז בתוכו נושאים שונים כהם עוסק הארגון ובנלל זה, משאני אנוש, שיווק, רכש ולוגיסטיקה, ביטחון, מחקר ופיתוח, בטיחות. איכות סביבה, מחשוב ועוד. בהיות התעשייה האווירית ארגון מרובה סניפים מבוסס הפתרון על מעל 30 אתרים שונים, בעלי תכנים ייחודיים לכל סניף וסניף, המשולבים למערך אחיד של הפורטל הארגוני. בין היחר מספק הפורטל כלים עסקיים שונים כגון גישה למצגות שיווקיות, טפסים, נהלים וסידע יו יוםי הנדרש לעוכד. עיקר המידע פתוח לכלל ציבור העובדים כאשר לתכנים מסווגים קיימת מערכת הרשאות המאפשרת גישה רק לעובדים הנוגעים בדכבר דוגמאות נוספות ליישומים 'יחודיים של פורטלים ארגוניים ניח| למצוא בהטמעות שביצעו עיריית חיפה ומערכת בתי המשפט בישראל. הללו ניצלו את יכולות זחוסק6ז3ח5 כממשק ישיר בין מערכות האינטרה-נט הפניםיות בארגון. לבין מערכות האינטרנט הפתוחות לציבור הרחב. 18 0000.......... יו ח''ש . 10 כל הכוגרים של כל הזמנים מוזמנים למפגש הראאוון בישראל של דיגיטל לדורותיה כיום חמישי, ה-18 כיולי 2002 בשעה 20:30, מלון דן פנורמה, תל-אביב נפגשים, מתחכקים ומתרגשים על שפת הכריכה נהנים מאוכל טוב ומתוכנית כלתי נשכחת, עם מסיכת ריקודים סוערת עד השעות הקטנות (אבטחה כאיזור האירוע) הרשמו כאתר 00ו010/|ו. 61.60 ח6.צ/שע וספרו על כך לכל החכרים ההשתתפות כרוכה בתשלום של 120 ש"ח למשתתף ו-180 ש"ח לזוג (לכיסוי חלקי של ההוצאות). לקראת המפגש אנו מפיקים גיליון חגיגי של "כיתנו". הנכם מוזמנים לשלוח סיפורים, תמונות וחוויות אל: פלי הנמר העוזר, מנכייל אנשים ומחשכים |ו.10/6628064.60ז08) 0 - | ה 3 | 6 אאא 5 שחוסל חכו (68 % | | י אנש 6 : . ה 2 וו ץ - 5 -- יש 07191 ר. להרשמה נולא ופקטט למחלקת אירועים, אנשים ומחשכים 03-6889198, טל. 03-6385848 . כתובת למשלות המהאות: רה' יד הרוציס 13, ת.ד. 1164164 ת"א 61116 ו שם,הבוגה/ת:.- == .שי = 0 "וש ,הש שס) בת הזכ כתובת למשלוח חשבונית טלפון [גח6 סמן אפשרות נוחה לך לתשלוס הסכומים כוללים מע''מ (התשלוס יתבצע לפני הארוע) א. כ אני מצרף המחאה לפקודת אנשים ומחשבים (הפקות בע''מ) 5 120 ש'יח ליחיד - 5 180 שייח לזוג ב. רז נא חייבו את כרטיס האשראי עייש בסך 3 120 שיח ליחיד ‏ (] 180 ש'יח לזוג = מסי ת.ז / | : | 7 | ו ₪ ישראכרט 8 ספרות ₪ ויזה 16 ספרות ‏ ₪ אמריקן אקספרס 15 ספרות ₪ דיינרס 14 ספרות ₪ מאסטרקארד 16 ספרות כ-9 8 הש כל משתתף מאשר ומצהיר כעצם ה ביטול יתקכל בכתב בלבד עד 14.7.02 שתתכותו כי ידוצ הו ְ - שאנשים ומחשכים בעיימ משתמשת בסידע המועבר אליה כפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981. כל ועו שותפיה העסקים של סאן מציגים בתאטרון הביסה באירוע ההכרזה של. אס חשפ. "בפתרונות מיחשוב - א.מ.ת זו מלכת . חובה", - א.מ.ת מיחשוב מציגה הכוכבים של למשתתפים שאלות טריווייה סיוון - באמצעות שחקנים המחופשים מציעים לשופטים, כשלתמונה נכנסה אינספור השחקנית של ג'ון ברייס הדרכה, אפשרויות בדמותה של מרלין מונרו, ללימודי והצהירה: "גברים אוהבים ג אווה. בלונדיניות - מקצוענים לוסדים בג'ון ברייס הדרכה". נאום המלך בממלכת פתרונות ה-זו של ניו אפליקום מוצרי תכנה. פרי גונן ואנשיו מציגים בביתן קומפרייס - אלופי העולם בפיתוח מערכות מבוססות ג'אווה. 0חסוא דנה טל בביתן בהופעת "לחיי שלס- הג'אווה". על הבמה סיסה בן חיים וחבריה - מציגים ברוח המונדיאל - מצליחני אלופי הטלנובלה של התשתיות *"לחיי האהבה". הארגוניות. האירוע הססגוני הופק ע"י חכרת קליידוסקופ, בסיוע אנשים ומחשבים. ו פתרונות 5 מיחשוב - = תפריטי הגורמה של תים. | ג ּ: דליה לביא ית ו 25 / מציגה | ₪ן אמ בכ "תפריתים" של | 41 יריב העליון ס- שה | בסגנון 0500 )ו/ן > | / האורקל: לצד פיה מן ה ₪ מהריותר, האגדות - חזק יותר, מציגים את גבוה יותר. "הזוהר שבהטמעה". צילום : קובי קנטור ששו קת מן הביקורות: | ₪ 05 הטפ הלקוחות ביתן.מפ- 282 שנבמיאל:: משבחים את ב | אסטרטגיית ה -- ו 06 חט9. בובת אנשים ומחשכים ביתן ליעם / 85 - דואגים לצד מרלין שהלקוחות יבלו את שעות מונרו של ג'ון הפנאיי על שפת הים. ברייס הדרכה "רואים את הנולד". שק ץ באזו יר ב 1 5% | 2% א וטע זסח 6חז סאב 6/ . 55-הו "הד צוהדיה=- שליטה ובקרה הםדר]...(המשך מעמ' 32) ואיכותייס, המסיעיס ללקוחות ליהנות תוך זמן יישוס קצר יחסית מהיתרונות של חבילת המוצריס. אין להמעיט כמובן גס בערכה המקצועי והאיכותי של חבילת המוצריס. | זזשוה66וחש הוא מוצר הנותן לארגון פתרון רחב ואינטגרטיבי לכל המערכות והפלטפורמות שבארגון, גס לאלה שאינן נפוצות בשוק. החבילה הענקית של מוצרי זטוח6וחש מספקת פתרון שלם החל מ-%:006ק₪6, ניהול נכסיס, שליטה ובקרה על כל המשאבים, הפצת תוכנה, ניהול אחסון וגיבוייס, אבטחת המידע, ולאחרונה גס ניהול מידע באמצעות פורטל." דודו רייכמן: ''הצלחתה היחסית של חברת. ג6בשוק המקומי, היא בזכות העובדה, שהחברה הוכיחה ללקוחותיה בשניס האחרונות, שהיא רואה ביוניסנטר את ספינת הדגל של עסקיה. השקעתה בשיווק המקומי, בתמיכה ובהטמעת המערכות גם אחרי שלב המכירה, העמידו אותה במקוס הראשון ללא עוררין. סוויטת היסוכניסי הרחבה שהעמידה חברת 6, המכסה את כל מגוון הפלטפורמות הנפוצות (ואף הפחות נפוצות) על רכיביהן, משכה ארגוניס רבים, המתלבטים בבעיית הטרוגניות מערכות המידע והאינטגרציה בניהולן בראי התהליך העסקי השלם."י חגי קפלן: ל-6 באר יש מחויבות גבוהה ביותר לכל לקוח, המתבטאת בתפיסת הלקוח כשותף עסקי." שחר אפעל: "לחברת ג6 שני יתרונות מוחצים, אחד החברה ממוקדת בנושא ולכן כח המכירות וכוח האדס לתמיכה ופרויקטים ממוקד בנושא. יתרון שני מוכניס לקחת מחויבות יצרן לעבי כל שלבי הפרויקט." מה גרס לכם כלקוחות ושותפים לבחור בפתרון יוניסנטר לניהול התשתיות הכולל! אסתו יובל: מלם איהתה ב- זטזת6וה פתרון מלא לתשתיות המיחשוב המורכבות והקריטיות המנוהלות על ידה במודל 855 או במודל פחוטוטטפוטס | קלאסי באתרי הלקוחות. כחברה העוסקת בתחום ה-פחוטזטסצוטס ומחויבת ל-.51 קפדני, יישוס שליטה ובקרה מאפשר לנו כספק לעמוד במחויבות שלנו כלפי לקוחותינו במחירים אטרקטיביים. השותפות העסקית הטובה עס א6 הובילה את מלס לבתור בהודמנות העסקית שביישוס פופ -זצנחזט מושכל בארגונים. ואמנס, השותפות הזו מובילה את שתי החברות להישגים נאיס לטובת לקוחותינו המשותפים." דודו רייכמן: יילנוכח רבגוניות המערכות של החברה לאוטומציה, הערכנו שהפתרון המערכתי של יוניסנטר, שייעוטף'י בעיות ברמת התהליך שלמות התהליכים העסקיים, שעליהם אנו מנסים לשמור ברמת תקינות גבוהה, מתאים לנו יותר." אילן יעקובי: פתרון של יוניסטר כמערכת כוללת נמצא כרגע בפיילוט בכללית, מתוכה משתמשים במערכת אצמק וטא בפרודקשן." מוטי סדובסקי: היתרון שמפיק הארגון הוא בראש ובראשונה זמינות של מערכת המידע, והשקעת פחות זמן ומשאביס בתפעול. אילן יעקובי: "הטמעת מערכת ניהול תשתית ארגונית כוללת הינה ארוכה ויקרה ביותר, ואינה תלויה בתוכנת היישום, על כן לפי ניסיוננו בארגון יש לחלק את מערכת הניהול לכמה יישומים מוגדרים מראש עם יכולת ניבוי תוצאות מהיר" מערכת המנוהלת היטב נופלת פחות, ותהליכי העבודה והנהליס בה מוסדריס, דבר המונע תקלות. הארגון מקבל באמצעות מערכת זו זמינות ותמיכה מירביים בתהליכיס הארגונייס, ואפשרות להשגת יעדיו העסקיים. מהס הלקחים העיקריים שמניסיונכם ארגון צריך להיות מודע לו כאשר הוא מתחיל ליישם מערכת ניהול תשתיות כוללת! אילו עצות עשה ואל תעשה הייתם מציעיםסו יגאל וורובניק: כמה עצות לתכנון מערכות שוייב: 1. ככל שמספר המודולים במערכת השוייב רב כך יש צורך גדול יותר במשאבי כוח אדס הנדרשים מהארגון, יש לתכנן את הנושא בקפידה. 2. מספר המודוליס שיוטמעו בו זמנית חייב להתחשב בגודל הארגון. 3 לבצע סבב ביקוריס בחברות שהתקינו מערכות זהות וללמוד מניסיונן 4. מערכות השוייב דורשות גס בהמשך טיפול שוטף יומי ויש להיערך לכך בהתאם.י אסתר יובל: "יש כמה כללי אצבע במעבר מוצלח לניהול תשתיות ארגוני: 6 הקמת הפרויקט תתבצע ‏ על ידי מומחיס הממוקדיס בפרויקט ולא על בסיס 'זמן פנויי. 6 אין לערוך קיצורי דרך במחזור החיים של הפרויקט כפרויקט ז1. יש לבצע אפיון מסודר, ישום, מבדקיס והטמעה ולא התקנה מהקופסה. 8 יש לבחור את המוצריס המתאימים לצורכי הארגון ולהתקדס באופן מדורג. 6 יש להשקיע הרבה בהטמעה ובהתאמת המבנה הארגוני לניהול מרכזי. 6 ואחרון אחרון חביב: מחויבות הנהלת הארגון לפרויקט." דודו רייכמן: 'יבארגוניס מורכביס כשלנו - אני ממליץ לא לנסות לבלוע את כל הפרה בשלמותה. מערכות אלה קשות לעיכול, ולתהליך הטמעתם יש היבטיס של שינוי ארגוני לצד ההתפתחות הטכנולוגית. מומלץ בחוס להתמקד בתחילה בחלק מהתהליכיס הקריטייס המורכבים, אך השלמים, לעשות את 20 אחוזיס המשימות שייתנו 80 אחוזים התועלת, להמשיך להרחיב את הפעילות לתהליכים נוספים ולחזור לשכלול התהליכים הראשוניס בהמשך. חשוב מאוד - להכשיר צוותים פנימיים מכל תחוס תשתיתי, שיישמו בעצמס לפחות חלק מהפרויקט." חגי קפלן: ייהעצה הטובה ביותר היא תכנון, תכנון, תכנון. היכולת לדעת כבר בתחילת התהליך את התוצריס המבוקשים, לאורך ציר הזמן, עושה את תהליך ההטמעה לקצר ומוצלח יותר. היכולת לשלב בקרה על תהליכיס עסקיים בהטמעה, משדרגת את מערכת ניהול התשתיות בתוך הארגון, לכלל מערכת מרכזית." שחר אפעל: ייקודס כל חשוב להבין שזה פרויקט מתגלגל, המחייב תחזוקה שוטפת והתפתחות יחד עם מערכות הארגון האחרות. זה לא זבנג וגמרנו. עצות עשה - בצע הכשרה מסודרת ל-3-2 מובילים בארגון לגבי תכונות המוצר. אל תעשה - אל תנסה ליישס הכל בבת אחת. יש בכך סיכון להגיע למצב של 'תפסת מרובה - לא תפסת..." אילן יעקובי: י"הטמעת מערכת ניהול תשתית ארגונית כוללת הינה ארוכה ויקרה ביותר, ואינה תלויה בתוכנת היישוס, על כן לפי ניסיוננו בארגון יש לחלק את מערכת הניהול לכמה יישומים מוגדריס מראש עס יכולת ניבוי תוצאות מהיר, ולא להשקיע מראש על בנייה כוללת. למדנו תוך כדי אפיון צרכים כי לא תמיד יש מענה ליסוכנים' המגיעים מבית היוצר של 6 ונחשבים כ-חטווחקטוהו ]0 יטפ בעינינו ולעתיס יש צורך דווקא 0 * שבועון אנשיס ומחשבים * 66%\חט!]גוחזס]מ] * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 * ]1.60.1טתט ב 425 הו ב-660ז9 ]0 וצ6פ, ובמקריס אלו יש לבצע 'תפירה' לפתרון.י האם לדעתכם, מערכות ניהול כדוגמת יוניסנטר מתאימות לארגוניס גדולים בלבד, או שגם ארגונים בינוניים יכוליס וצריכיס לשקול שימוש במערכות ניהול ארגוניות! יגאל וורובניק: יילדעתי, ארגונים בינונייס וקטניס צריכיס לבחור אך ורק במודליס המתאימיס להם, כי חבילת השוייב הכוללת הינה גדולה, יקרה ודורשת כוח אדס בהתאס." אסתר יובל: יידווקא ארגוניס בינונייס וקטניס שמשאביהם מוגבליס, עשוייס ליהנות ממערכות כאלה, המייעלות את התפוקות של אנשי התשתיות. יי דודו רייכמן: ייבשלב זה, בהתחשב במודל העסקי הקיים ובהשקעה הנדרשת, כנראה שמערכות אלו יהיו חביבות יותר על ארגוניס גדולים יותר." שחר אפעל: יימתאיס גס לארגון בינוני. מובן שעומק היישוס שונה נראה לי בכלל כתפיסה שעדיף להתחיל כאשר המערכות עוד קטנות.. פשוט קל יותר.י אילן יעקובי: ייכל ארגון שהוא 6163 תסוצצווח חייב לממש מערכת ניהול תשתית ארגונית.י כארגוניס שעוסקיס בתחום ניהול תשתיות, לאן אתם וואים את התחוס מתפתח? כיצד לדעתכם ייראה תחום זה בעוד שנתיים! יגאל וורובניק: ייהתחוס יתפתח לנישות חדשות המהוות גס תחומי יזו אסאי, תוך כניסה לניטור תהליכים עסקיים ארגונייס. תחוס אבטחת המידע ימשיך לפרוח ולהתרחב, מובן שנקבל פיתוחיס ותכונות חדשות למערכות הקיימות כיוס." אסתר יובל: ייבשניס הקרובות נראה יותר ויותר ארגוניס קטניס ובינונייס מצטרפיס לקהילת צרכני ניהול התשתיות הארגוניות. גם הממשלה, בעקבות התקדמות פרויקט מרכבייה, תהיה צרכן מרכזי של מערכות כאלה. למערכות המשמשות היוס לניהול משאבי 11 יצטרפו כל המשאביס הארגונייס כמכונות הצילוס והפקס, ציוד הטלפוניה, ציוד1!-חט המופעל בעסק, וכמובן (וזה החלוס הרטוב של כולנו) מכונות הקפה..." ו עלך מו ואחה משלם על זה ב'וקר דודו רייכמן: 'יתהיה העמקה והרחבה של השימוש במערכות השוייב. יורחבו ערוצי ההתרעה ויופקו יותר דוחות סטטיסטיים, על בסיס הנתונים המצטבריס, שיאפשרו הסקת מסקנות רוחביות בעלות ערך לארגון. ואי אפשר כמובן בלי קצת חזון - תארו את מר אזרח פשוט יושב על שפת היס ומקבל לסלולרי או למחשב כף היד שלו (או ללהיט התורן האחר) - את צבר המסרים הבא: 1. הלילה גילתה המערכת דליפת מיס אפשרית בדירתך - רוץ לבדוק. - עיריית פתח תקווה. 2. יתרת הכסף במדחן האלקטרוני שבמכוניתך החונה כרגע ברחוב אזל - לידיעתך. - עיריית תל אביב 3 השארת את המזגן בחדרך בחברה פועל - האס ברצונך לכבות - הקש 1 או 2 4. התור שנקבע לך היוס בשעה 16:00 לבדיקת רנטגן נדחה עקב קלקול במכשיר - אנא התקשר לקבוע מועד חדש - שירותי בריאות כללית. חלוס או סיוט! נקודה למחשבה"... חגי קפלן: ''ההתפתחות בתחום היא על העברת המשקל ממערכות המדווחות על תקלות, למערכות פרואקטיביות. ברבים מן הפתרונות שלנו, הכלים קיימיס כבר כיוס מה שנדרש הוא העמקת ההטמעה הקיימת, בשילוב עס מהדורות חדשות תוך שימת דגש על מניעת תקלות." שחר אפעל: ''ההתפתחות היא בשני כיווניס, הכיוון האחד היא יכולות שליטה נגזרות, כלומר לא רק שליטה מסוג אחד במערכת, כי אס יכולת שליטה לרמת משתמש, יכולת שליטה לרמת מחלקה, יכולת שליטה לרמת מנהל אתר, יכולת שליטה לרמת מנהל 11, ויכולת קבלת נתונים לרמת מנכייל ו-610. הכיוון השני הינו אינטגרציה של מוצרי שליטה ובקרה שוניס לתוך המוצר המוביל... בעצס מנהל של מנהליס." אילן יעקובי: 'מערכות מסוג הנייל יוצרות אירועים רביס שלא ניתן לעתיס לבור את העיקר מתוכן (מרוב עציס לא רואיס יער), ולכן לדעתי מעל מערכות כאלו יתפתחו מערכות בינה או תחקור מתוחכמות שייתנו הבנה לאירועים.'י 2 שלח וקבל בקטים ‏ מתוך הוכוה אססו0₪ : ללא צורך || בהתקנות כלשהןי והפקס מגיע ב/6*//0 5 47 03-55 |6ז שבועון אנשים ומחשבים * 66%/מ0;וגחזס]ח] * גיליוך 1002 6 26 ביוני 2002 % 000.00 5 571 כרכר|-| ו א ג 0/אדם צייט 7 5666 זסעטוו5 69| הו | ₪ 00% = 6 5 בנ 2 | 5 | 064 16000 ו תוכנת ה-ת56 -6וו5 מבית 96865 נועדה להחליף את הלאונצ'ר הבסיסי שמגיע עם הפאלם שלכם. מה זה לאונצ'ר! הממשק הגראפי שמציג בפניכם את האייקונים ומאפשו לכם להפעיל תוכנות בפאלם. ה-56:668 זטט!|ו3 מעלה ממשק גרפי שונה במקצת, עס שורת תפריט תחתונה, ממש כמו בחלונות, לוח מחזור שמאחסן את התוכנות שמחקתס מהפאלם לשימוש חוזר, אייקונים גראפייס | משופרים, תלויי נושאים וקיצורי דרך שימושייס להפעלת תוכנות ואפשרויות אחרות. ה-ח5666 זטצ|ו5 מאפשר להוריד ערכות נושאים (₪6ך) כדי להתאים את הפאלם אליכם. אהובות עלי במיוחד ערכת החלונות וערכת הקוטב הצפוני, בה ליד כל אייקון מופיע פינגווין. ממשק התוכנה דומה מאוד לחלונות, אפשר לגרור את האייקונים ישירות לסל המחזור, תפריט ה-₪ג86 או תפריט המידע. מיון התוכנות לפי קטגוריות מעולס לא היה קל יותר. כשתפעילו את התוכנה, שימו לב שבצד הימני העליון של המסך, מופיע אייקון חדש. מדובר על אייקון קיצורי הדרך, ששומר את רשימת עשרת התוכנות האחרונות שהפעלתם. הגישה אליהן נוחה מאי פעם, ומספיקה לחיצה אחת כדי להפעיל את התוכנה המתאימה. כשתקישו על סמל הסוללה (מצב טעינה), תעברו בין מצב הסוללה (אחוזים), מצב הסוללה (מתח) ומצב הזיכרון. נקישה קצרה על הומן, תציג את התאריך ואת היוס בשבוע. כעת נעבור לתצוגה. ניתן לבחור פונטים ואפילו את הרזולוציה (במידה ויש לכס מכשיר ברזולוציה גבוהה) להצגת האייקונים בפאלם. שימו לב שהפונטיס היפים וכל פונט אחר שתבחרו יציגו גייבריש בתוכנות העברית. אס לא אכפת לכם מהיייומן'', יספר הטלפונים" וה"משימות" שיוצגו בג'יבריש, תחליפו את הפונט במסך הראשי במכשיר למשהו מצועצע שיוסיף אופי לפאלס שלכם. רוציס להציג את התוכנות ברשימה כמו בחלונות! אין בעיה. חזרה לאייקוניס! אה מה זה פשוט. קחו את ה-56665 זט6צוו5 לטיסת מבחן, בסך הכל מדובר בתוסף מועיל במיוחד לפאלס שלכם. להוריד ב-06%61360561.60₪ק. צר אראו ץְש-4 +51+1105 36 67055 איבדתם פעם סטיילוס! גם אני ויותר מפעם אחת. בפעם הראשונה עוד הלכתי לאופיס דיפו כדי להתעדכן במחיר חתיכת הפלסטיק המקורית. 3 יחידות במחיר של יותר מ-100 שקל (על גבול ה-150). לא נורמאלייס: גס אני חושב כך. או מה עושיס! למה שלא תקנו עט אמיתי שיהיה תמיד אתכם, ובלחיצת כפתור יהפוך לסטיילוס שלא שורט את המסך. כמה זה עולה! מ-10 דולר והשמיס הם הגבול. אני מכיר מישהו שרכש סטיילוס של ואס !26 ב-150 דולר. ראו את הצד החיובי שבדבר, סטיילוס כזה לפחות לא הולך לאיבוד. ולעניינו, לאחרונה מצאתי סטיילוס נחמד במחיר של 9.99 דולר בחו'יל. הסטיילוס מכיל 2 עטים (צבעיס לבחירתכס), עט עיפרון 0.5 מיימ וסטיילוס. כל זה בעט אחד קטן. עס דמי המשלוח זה יצא לכס פחות מ-100, זול בהרבה ממחיר עט דומה באר. חססט.צט!קטוץזצ. שאא. מניסיון אישי, אצלכס תוך פחות משבועייס. ח5ו|0ח= 6זו1 הבס 5 א החסו6ו0 עד היום, כשהתכוונתי למילון אנגלי-אנגלי אמיתי דיברתי על ה-זצשש/. כרכים על גבי כרכים מילאו את הספרייה הביתית שלי רק כדי שאבדוק פעם בחודש מה משמעותה של מילה זו או אחרת בשפה האנגלית. 2 * שבועון אנשיס ומחשבים * 66%\חט1]וחזס/ה1 * גיליוך 1002 * 24 ביוני 2002 * 01.00.11ח6 6חזסח ?]4+ + 5 טס , עווהחם? (.הטסה> * 6 , 6רחסת 006106 טחוו! +וחט 506101 םי " סוחוףז 0+ ע!וחחס) 15ח 0ש/סרח שה" " 0!0ח6פטסח ח0ו15%זח> 6006 0 סש +|" 5 56טסח 6!סחשי 6+ |ודחט 0166ש |" - 05|660 " עחסרח סח 05660 ו6ח606+ 6ר+" " 6החסח 15ח קט 006רח 6!קס6ק 6חסח (.חטסה) * 6זסח שש ע+ו6 זס 5+0%6 זס וח 60 סח+ מצו! טס 40 160 0ח6 5+)/זס+ ח0ו06ח0 >" כשקיבלתי את ה-א גחסוו המואמ ו[פסא והתקנתי אותו על כרטיס ההרחבה, הבנתי שיעבור עוד זמן רב אס בכלל, עד שאצטרך לבדוק משהו במילון הכבד. מדובר על המילון הגדול ביותר לפאלס, עס יותר מ-122,000 מיליס עס פירושים מלאיס בכף ידכם. המילון מגיע במספר גרסאות, המצומצמת (6ו11) ניתנת בחינס. מנגנון החיפוש החכם, מהירות העבודה הסבירה וגודל הגרסה המצומצמת הופכים אותה לעוד תוכנה שחובה לבדוק בפאלם. להוריד ב-601. קה 1גק. ארורא., טיפוזכם שינוי כיוון העברית גלשתם פעם באינטרנט מהפאלם שלכסו אם לא, אתם יכולים לוותר על המשך הטים, אם כן, תמיד אפשר ללמוד משהו חדש. יש אתריס שפשוט לא מסתדרים עס העברית בפאלם ומציגיס את הכל הפוך (וואלה לדוגמא). כדי לראות את וואלה בפאלס בצורה נורמאלית, יש להיכנס לגרפיטי ולשנות את כיוון העברית. זו פעולה די מסובכת, כי יש לעזוב את התוכנה בה אתס נמצאים, להיכנס לעברית, לגשת לתפריט ואז לבחור את הפעולה הרצויה של מסווסטזום א6זט16 >פַפַסד. רוציס ללמוד איך עושים זאת במשיכת סטיילוס אחת! קחו את הסטיילוט שלכס ומשכו קו ישר מאמצע הגרפיטי בתחתית המכשיר (סימן החף הקטנטן) עד הקצה העליון האמצעי של המסך. קיבלת את תפריט הגרפיטי! יופי. עכשיו לחצו על מסןו60זום א6זפ6ו ולחצו פץ. כדי להחזיר את הכל למצב המקורי, חזרו על הפעולה. שימושי ביותר באמצע הגלישה בבלייזר. ייזום שיווק וארגון / 09 = =5!חהקח= דא= העסקים יום ה' 27 ביוני 2002, במלון הילטון, ת"א מנחה: פלי הנמ"ר, יזם אנשים ומחשבים בעולם התחרותי של ימינו, ארגונים נדרשים לספק למשתמשיהם הפנימיים והחיצוניים כלים, תשתיות וממשקים שיאפשרו להשתמש במידע שהם מקבלים באופן מיידי ולנתבו באמצעות אפליקציות שונות, שאינן קשורות אחת לרעותה ולא בהכרח יושבות על אותה רשת. הפתרון המסתסן הוא המגמה הבאה בעולם ה-דו : הפורטל הארגוני גוס 6פוזקזפוחם. ועידת העסקים המקצועית תעסוק במכלול ההיבטים של השיקולים העומדים בפני מנהלי מערכות מידע וסקבלי החלטות בהקמת פורטלים ארגוניים, שצריכים לקבל החלטות בטווח הקרוב איזה סוג של פורטל ארגוני מתאים לכל ארגון ולכל תקציב. 0 התכנסות ורישום 0 הפורטל הארגוני - שולחן העבודה הממוקד, 0 המימד האנושי בהצלחת הטכנולוגיה של הפורטל הארגוני, עודד צור, יועץ בכיר, 64 ישראל כללים בדרך להצלחה, זיו מנדל, מנכ"ל משותף ג'ון ברייס 0 ,סק 027806 הו ]30| 80/6006 06ח6ףווו6וח| 655חופט₪ הדרכה טובית זיגדון, יועצת טכנולוגית,אורקל ישראל 0 |20 016 ח6050/ - סל הסווהסווקסה ₪68 ג, 0 פורטל 7א24, יובל שחורי, סמנכ"ל תשתיות וספקי אינטרנט, איל לוין, 5ו|5060/9 |4חסק 6זסחקפס6\, יבמ ישראל ספיידר מקבוצת א.מ.ת מיחשוב 0 " 6ס) ות 6 | תס 51 ג - 50/0 חס ה 00 זח, 0 הפורטל הארגוני האדפטיבי, אודי ענתבי, מנהל מוצר 0608 וטכנולוגיות ]חוססוגח5, גל קימל, מייסד שותף, סמנכ"ל שיווק ומכירות, אינפורמיה מיקרוסופט ישראל 0 "| סל הס סוד - ונק 7900 8 ופנ סו 5 ומס וס סי 0 " יישום סהיר, גמיש, מאובטח ואסין של פורטל ארגוניבאמצעות 5/5105 061 ,8001ח3/! 26% 80510055 ,וא5אוסוצבק חובשוץ5 תוכנת סאסחש5, ערן ישי, מהנדס מערכות, סאן ישראל 0. שער כניסה אחד ללמידה וידע, איריס רון, מנהלת יחידת 0 כיכר העיר הוירטואלית בארגון המשתף, 5 ווח 63 | !₪ ,פחסווטוסס ה85קפטחוו/! יקי גרוסמן, מנהל פיתוח עסקי, ניו אפליקום 08 0 פימוש מחסן דוחות בפורטל הארגוני, 0 ,808= (ז6!ח|) ע80ז 8 51 ₪01 חס 6פחכ6וח= 5856 גדי קוטלר, מנכ"ל מערכות מידע למנהלים, א.מ.ת מיחשוב אלדד סברסקי, 95ש 0 ארוחת צהרים 9 6 5 מרכז רישום לכנסים פקס 6889207- -03 וו | לידיעתך! רק מי [ 6, 70ל03-63858487 |81.00.1ח66 6/6015 | שנרשם מראש, פרטיו ברורים וקיבל אישור הרשסה בדואר | אלקטרוני יוכל ב להשתתף בכנס ללא [ תשלום. ההשתתפות ! למקצוענים ולעוסקים 6-4 | כתחום הוועידה בלבד. אנשים ומחשבים שומרת לעצמה את - == = == == 2 = 2 ₪ ו כאתר 00719|5/!ו.61.00ח6.ששש ₪ כל ועידה אגדה כן! אני מעוניין 2 להרצות <] להציג 2 לחלק חומר = לתת חסות 2 להאזין בוועידת העסקים 18!5ז0< 156ז0ז16ח= ו ן | קשח(" 00 0 הרשם עכשיו אי משם הגיח לו לעולם עיתונות ההיי טק, השתלט על העמוד האחוון בשבועון טכנולוגי ועסקי רציני ועושה בו כבשלו. הומור, סאטירה והתפרעות לצד ביקורת צרכנית, עסקית וסוציולוגית משמשים בערבוביה במדור שלא תמיד ברור מה הוא רוצה, ולמה. מבדיקה שערכנו עולה הנתון המפתיע כי המילה שמופיעה הכי הרבה פעמים בהיסטוריה של ייהשפיציי היא: "לובו". אולי בעצס לא כל כך מפתיע, בהתחשב בעדויות, שהלכו והצטברו על שולחננו בשנה האחרונה, הטוענות כי לובו, האיש שעומד מאחורי הטור התמוה הזה, הוא אגו מניאק. גורם בכיר בתעשיית ההיי טק סיפר לכתבנו כי כבר בראשית שנות ה-90' הסתובב לובו והציג עצמו כמדריך בכיר למחשבים. מבדיקה שערכנו עולה כי הוא אכן היה מדריך מחשבים בכיר באותה תקופה. הגענו למבוי סתוס וכמעט שהחלטנו לגנוז את התחקיר ולפרסם לקט בדיחות עדתיות במקוס. אך אז קיבלנו שיחת טלפון אנונימית מאדס שטען כי יש בידיו מידע מפליל וחושפני על לובו. נקבעה פגישה באישון ליל בחניון נטוש במרכז המסחרי הישן של עכו. כתבנו יצא לדרכו, אך הלך לאיבוד ומצא עצמו בלב חתונה גרוזינית מסורתית בקיבו> טירת צבי. הנקניקים היו טעימים, אך המידע החיוני לא הגיע לידינו. הבנו כי חשיפת האמת על בעל הטור המסתורי תצריך מאיתנו מאמף מיוחד. באמצעות שיטות מחקר ומעקב שאין אנו יכוליס לחשוף, הגענו אל חבריו של לובו מתקופת ילדותו. השפיץ של העכבר תחסיר נויוחד: פוי הו:5 הגזיעוו? מיהו כובו האמיתי? האזוסנם גו מניאס סטורף, ו שסח כיח ציבור רודף פדס? תחסיר מעמים של כתבנו סביא כמה תשובות מפתיעות על האיש שסאחורי הכוגו לאחר 37 שהכירו אותו עוד בטרס הפך להיות מה שהפך להיות, נשארנו עדיין עס השאלה פתוחה: אגו ראיונות מקיפים עס האנשים מניאק, או שליח ציבור רודף צדק! פקס מסתורי שהגיע למערכת הציע אפשרות שלישית. "לובו הוא לא אגו מניאק ולא שליח ציבור רודף צדק," נאמר שם, "כי אס בתולה מולאטית חובבת שבלוליסיי. בישיבת מערכת דחופה שזומנה בעקבות הפקס המסתורי ושנערכה בשעת לילה מאוחרת, הוחלט לפסול אפשרות זו על הסף ולוותר על תחקיר נוסף. כך הציע אסף, עורך המוסף כתבנו כמעט שהתייאש, והציע לעצור את התחקיר, אולס עורך העיתון סירב בתוקף, אך בנימוס. "כבר שלושה חודשיס לא פרסמנו תחקיר מעמיק,"" צרח, בנימוס, על כתבנו, 'ימאז התחקיר על מדוע שקיות הזבל צבועות בשחור גס מבפנים. אנחנו חייבים לפרסם תחקיר מעמיק, ועכשיו". כתבנו הבין את הרמז, ויצא שוב אל חשכת הליל, למשימה הקשה בכל הקריירה שלו. עיון חוזר ומעמיק בגזרי עיתונות ישניס שפורסמו על לובו הדליקו אצל כתבנו נורה אדומה וממנה השתלשל לו קצה חוט. עיון נוסף חשף בפניו את האור שבקצה המנהרה. בקריאה שלישית, התמונה התבהרה, וברביעית - העתיד נראה וורוד. אך מלבד אוסף מדהיס זה של קלישאות ומטאפורות, לא התקדם כתבנו בתחקיר ולו אף צעד אחד. בצעד של ייאוש, החליט כתבנו להיפגש עם לובו, פניס אל פנים, ולהתעמת איתו, עד שהאמת תצא לאור. בשעה 2 אחר חצות, בלילה אפל 4 * שבועון אנשים ומחשביס 6 66%)מט!זגחזס)ח] * גיליון 1002 * 24 ביוני 2002 5 60660011 ומשש ) במיוחד, נקש כתבנו על דלתו של נשוא התחקיר. לובו פתתח את הדלת בעיניים מצועפות - 'ילמה אתס תמיד עובדים באישון חשכת הליל האפלייי תהה לובו -"ככה זה בתחקיריסיי, הסביר לו כתבנו, נשם נשימה עמוקה, אזר אומץ, והמשיך ייאנחנו עורכיס עליך תחקיר מקיף בכוונה לגלות האס אתה אגו מניאק או שליח ציבור רודף צדקיי - "שליח ציבור רודף צדקיי, ענה לובו ביובש, 'יואני לא אשקוט עד שכולס ידעו את זה. ותאיית את השס שלי נכון. האמת נחשפה אם כן. השמועות על רדיפת התהילה של לובו היו מוגזמות. בשבוע הבא נפרסס תחקיר נועז על הסיבות האמיתיות שהביאו להפסקת חשמל בת שתי דקות ברמזוריס בצומת סואן במרכז תל אביב. קונסיפרציה בינלאומית או תקלה תמימה! . או.קיי, אני אגלה לכס. נותר עוד שבוע בלבד למבצע האי מיילים לשפיף. קיבלנו כבר הרבה, אבל עדיין לא מספיק. רק לשלוח או מייל עס "שפיצ'י אן יקופו 0 קוצ" בשורת הנושו ל-6%.60.11מ000696ן. לתגובות, ‏ רעיונות, ביקורות מחמאות והמחאות - לובו, ממ ₪ . ו / יום ה' 11 ביולי 2002, סלון דן פנורסמה, ת"א הכנס השנתי של ארגון משתמשי אורקל בישראל - 6טסוו 6% ?ט0א6 558 ם ואס וםהא5ו הכנס המתקיים זו השנה החסישית ברציפות, הוא ההזדמנות למקצועני אורקל וללקוחותיה לשמוע על חידושים טכנולוגיים 2 לשתף ולהשתתף בניסיון שנצבר בפרויקטים ולפגוש עמיתים מקצועיים. שיתופם של אנשי הסקצוע בתכנון וביצועעהכנס . וד והלקוחות עצסם. הכנס השנה 'ה'ה חַחוח08ק8 6חָספואוסח ויחשוף פתרונות סגוונים וידע טכנולוגי עשיר. 4 8 [חוקסו6צ6ם 5 8 0-8008/0655 - 5100 0856 - |11 חן )ח6וחק68!0 - 303067008 2]0[604 078016 | (חוחוגזד 87/08 החס0 :חט!וטס0א5%ו! 5831 - .07806 ח! 6410765 4/0 עו והחסווסחט חחולרזואגו/ .8 1585 חַחוקורחוחוו/! | = 160-ג :חסוע5!6ח5ו זוחוה אנשיס (מחשביס מרכז רישוס לכניס פקט 03-6880207, 03-6880198, טל 03-6385046 = [64.60.1מ15676מ6%6 כן! אני מעוניין ₪ להציג ₪ לחלק חומר 2 לתת חסות 2) ללמוד בכנס 6001366 חברה ו ל תי : 7-0 7-7 |וגוח-6 מביא סגוון עשיר של הרצאות שיועברו על ידי מקצועני השוק המנתחים, המפתחים, המעצבים, המנהלים, המתחזקים ו 08:00-09:00 508 0730|6 ח18ח016861ח5 ח3!! ,1ה65106זק 0100 !! והסת6וחו5 הסזסם ,!36ז5! 013006 660 ע6זס1] 6ה5ס8 ח0ו5555 מהוהה6כ 0 וו ו 0 0 00 308% ועלד, תרומת המיחשוב להשגת היעדים העסקיים בחה"' וו הפסקת קפה )יונו 8 סזטוסטו35ז!ח! 5 :470685 0₪ז4? - 80805 - 51006 0056 -10?] -0011085] - 01000015 808 הח :505881 חסוה- ע00ו5 115-1100 5% :6008 +- ח86 ו8ועת סו 0866 :הפחעו1 1 ופוח :סז ה6שו06 1 ץע | 7005 1040080 זסו וחד 1501 - עוגחסווסום ס6\ :111 חו הַחוח0ק6ח 6עו801ז6וחו ו 1100-1145 - 0410105 060 60005 8 זט - 10591 | חו6א|-/11 0 08 660100 וו 0866 :19108 ח8818- 006 חו 500 10 | |-50060 :0ח101808 ח818חס? | הססווסקה אטט! :8116 תסחזה - הוהסו 4 > 2 טכנולוגיות 0 לסביבת פיתוח - עודד צור: כלים חכמים בניהול 6805/0655 - עודד ברידא: - 1505 1 08 ]0 ווק | 0 וי | 04 ישואל 0 ישראל חוד 87/06 החס). :13018 וזס ארוחת צהריים | 13:00-14:00 | ו 14:00-15:00 | 086 :הסוטסאז3!! אוצב|5 - חח רח6!קרח! 5 073016 ח וז :זשם6]א [עה - 155005 זסוש0ח86 זסקוחווקס ₪ ה ]ו ₪ 6זמשו0ס |40):חוטוא האושל יי וי | - 5ח61!0חט .601 01/47 ו0180169 1 15:00-15:45 | 26607 ו 8 א חסטווקקה ]= 78056 :פח8קסא 881 - 8685/פות - 6 80510655 3/8( 0780|6 6וך 15:45-16:30 חואו פוחזס 1 = :6 05 070016 6 הו 30| טרחו5 !58 חַהורחזס6ק 0 טוט ו 2427 חחוטווה 0 05%]ח( :ח6ושסחו 3 א6] - 8400805 501100005 :5886087 [עם - זקעו3ח3 ווסהטחו הו :וח 48 צֶ [חסה6וחו5 חסזסם 6 קטסזג ז50!) 80|6ז00 15780 ההוחז|8ח 6 0ח603!סד הה!החסצ 6 קט0סזג) ז056) 80|6ז0 !15786 00001010 06ה6ז16ח60 5% , >*"ר "י"ר אמססבדם 1 דוס חה--רהחהחהההרההההה-7--ה--. / 77 זה לוו טריק זה א|חדוס | ההפכה בסערך הסיחשוב הווירגוני 8!ם !ודוד +-גיי ן 2-5 0 ב "תוסח ב סגו ב גד ו ( סמ 7 21 ור ל | | ₪ יז -- |*/ - ו ודדז2!0%10)-69סיזכ> | קס+098ו | ". בחם פ!טה!וחיוסד פסס!סיזו/ פספחם!וכק הס!1םודדוס?ה! ב 3 72 6 שהטטכוהס> טסצ 5 6פט:א ן טכנולוגית אוחזוס מאפשרת הרצת 100% מהישומים על גבי השרת בעוד תחנות הקצה מטפלות בתצוגה בלבד. 8 ניהול פשוט של נקודות הקצה 6 אבטחת מידע ברמה גבוהה 8 ניהול ותמיכה במשתמשי הקצה בצורה מיטבית 6 חסכון בעלויות תקשורת 8 ניהול משתמשים מרכזי 6 פשטות בתחזוקת משאבי הארגון 2/5 1-100-700-252 5 . יושרל מפיצת טכנוכוהיות סיטריקס ביש |