InformationWeek ישראל, גיליון 1004, 8 ביולי, 2002

OCR (הסבר)
ב אנשים ומחנשבים 6 20 נטנה הדשנות עסקית מבוססת טכנולוניה 8 גיליון 1003-1004 6 8.7.2002 > וו והגווו זו ] קהייג באהט, סנכ"ל | אינטל חוגג את | מכיהת המחעוב || האישי הפיליאהד "| הנושא בתוכוישבב סתוצרת אינטל. | | גרטנר דטה-קווסט : -% מנתחת את סטב 6 הענף. אבי בליזובסקי (ע' ופ-18) הסדען הראשי היוצא/ במשהד התס"ס, כרסל והניה, מסכם/את תקופת כהונתו, את העגיו/ואת הבעיות שהיו לו:עם שהת התס"ס דליה איציק. ג'ון ב זקן, (ע' 36-37) ה ן' " אְ : אוו כ ל כדאי לשים לב ] לשער האחורי. סארק ג'ארוויס, סגן נשיא בכיר באורקל זורק את כדור הפתיחה בכנס הסיחשוב הגדול שערכה אורקל "ו בקופנהגן. פלי הנסר (ע' ?22-2) בשער זה נביא לכם סדי שבוע את הסיפורים הסקוסיים החמים ביותר - , ו % .- | *- ב > .תפ ,ה יומנהלים, הסתחזקים פתרונות סגווג םידעט טכנולוגי עשיה | ופוס 0 | 0 וטופ חס 50 6 6 0565 יו 0 0 2 זג ווד תרומת המיחשוב להשגת היעדים לסק'ים בחח"י אס יו 6 וח ה ₪ ו 07785 :08 ) ו סוק א - % ד 6% שי וו ו | 0 -8\5ך 0 - 6 / אס 9 חסחזה - סו 4 'ס חכמים ל 050655 - עודד ברידון: ראל ו ו / יה יו 00 0וחג וד חח 0 זס | 067 ו טפ יזר הבסח ל 0085 ססצצ וט 0 6 :ף חסוצ ג וצב אוד יזנר- הנהלת סו ישראל ו וא 7 5565 ו 0 ו / וו מ ו טא ס 0 ו ו ו בלו ו 0 20 וס 5 ח 6 0 ב מו חש \ש ו 0 ₪06 פוטס זט יו חזגן וח 4 ?7 ---- 995 ₪ 06 חוסא ] צ וי ו 3 ד 5 6 ו ו 6 0 8 ו ו בו | סט - 9064 6 -סזק 0 ל + וח סו - 06 > 0% - ופ פחפגץ זוחא 4 = ו פחזום 0 ו 6 ₪ ₪ 06 סה ופ 9ס. וק - 0 ו ו טו\ט₪ ו אש וט ה 7 00 0 ₪ ו - ג ו ו וגג ]וס ץוג טוה 0 1. : חוות השורתים | * גיבוי טוטאלר . : | בטיטיים: וס 2 2 השכרת שר "עודי - באפ הוקת שת מלאים כוכל 0 ו הסזסם ות בעולם כולל ק טסו 000 6 306 ו הזוח דח | . 459 סטסו 6 8 ו בז | 7 ב בי 5 ד ות ביותתך בו ב'שראל > שרידות לאה > אבט דע מוקטימלו הרחב ביותר בישראל6 תמוכה ושיה תד > מחיר רקטיבי "סו רת הלסות בא א קוח על מערכת רת 0 ולית עו הדי ביבר וד == שת הבר מובילים בוו ל סונפיגורציה במר אטרק טיו ל 2 ער כולל אחריות ירות ס וט ניהול ו + אפלסציות. ו 0 ו בוציעה אס וגיבוי נתוני עלגר 0 1 מוסף: אבטחת ידע תרמת ג'בוי רז סטטיסטיקות גיטור וברה תקרמים. אוו בי ו טליקת כרטיט אשראי להצעה נצ '0 800-8007 מתייו:'אורוי מאחורי הכותרות/ יהודה קונפורטס ה-11 בספטמבר של עולם ה-ז|? סקר עדכני שנערך על ידי ארגון התוכנה האמריקני ‏ 85 מעלה שוב לסדר היוס הציבורי את הנושא שמשוס מה מעט מאוד מדברים עליו: טרור קיברנטי (ראו עמ' 16). על פי הסקר, שראיין מנהלי מערכות מידע בכירים בארגוניס, כמחצית מהס משוכנעיס שבתוך שנה, אס לא פחות, מחשבי הממשל האמריקני יותקפו בהתקפה קיברנטית קשה ביותר. עורכי הסקר אמרו, כי חלק מהמנמ"רים חושבים שההתקפה תהיה סלקטיבית על מאגרי מידע ומחשבים של משרדים וארגוניס שוניסם, ואחרים סברו כי ההתקפה תהיה כוללת, על כל המערכות וממקורות שוניס. לדברי עורכי הסקר, הנקודה החשובה ביותר שיש להוציא מסקר זה, היא העובדה שמרבית המידע אינו מוגן ואינו מוצפן. ביל קונר, נשיא ארגון התוכנה האמריקני אמר, כי ההגנה מפני טרור קיברנטי צריכה להיות חלק ממדיניות ברורה. על הממשל להיכנס לנושא הזה ברצינות, להשקיע בזה משאבים, כסף ואנרגיה, לפחות כמו שהשקיעו בבאג 2000. מדינת ישראל נמצאת באותו מצב בדיוק כמו ידידתה ארצות הברית. אצלנו זה הרבה יותר חמור, כי אנחנו חייס כאן במציאות ביטחונית פיסית קשה מאין כמוה. אבל יש הבדל אחד: אצל האמריקניס מדברים על כך והרבה. אצלנו הנושא חסוי תחת נימוקי ביטחון שדה, כביכול, ומניעת מידע מהאויב. לא שמענו עד היוס, שהארגון המקביל של בתי התוכנה באר הרים קול או טיפל בנושא הזה. הסיכוי שזה יקרה קלוש ביותר. כולנו מכירים את הנפשות הפועלות. יש יוצאי דופן, למשל, כמו נסים בראל מנכ"ל קומסק. בראל היה שותף לוועדה שהוקמה על ידי המועצה לביטחון לאומי, שדנה במשך תקופה ארוכה בנושא של אחריות להגנה על מערכות ממוחשבות במדינת ישראל. הוועדה קבעה מי הם הגופים שאחראיס במדינת ישראל על הגנה על מערכות ממוחשבות, היא הטילה משימות ותפקידים שונים על גופי ממשל, צבא וביטחון. הוועדה הוציאה מסמך מקדמי עם רשימת תפוצה רחבה של הגופים שצריכיס לדעתה לטפל בנושא. הצבא התבקש לגבש המלצות תוך תשעה חודשים. אבל לכל הדעות והמומחים זו טיפה בים. לכל היותר תהיה כאן עבודת מטה, שתגדיר היטב את הבעיה והסיכונים, עובדה שברורה היום כמעט לכל ילד. נסיס בראל, שמטיף לנושא זה (במגבלות הצנזורליות המוטלות עליו בתוקף היותו קשור עס גורמים אלה) ישתתף בכנס מיוחד של כנס 0 של אנשים ומחשבים, שייערך ב-16 ביולי, ונושאו, האם מדינת ישראל מוכנה למלחמה הבאה? סייבר טרור. נטבוע טוב ונמםקם יהודה קונפורטס, [ו.61.60ח6 ₪ טח * 1%06%ה8110וחז0]ת1 * גיליון 1003-1004 * 8 ביולי 2002 > 6₪61.60.1 חדשנות עסקית מבופסת טכנולוגיה אנשים ומחשבים, שבועון ההיי-טק של המדינה במתכונת החדשה 66%/ ח0ו]4ותזס+ת1, השבועון הגדול בעולס למנהלי עסקים וטכנולוגיה, יוצא לאור לפי הסכם זכויות עס חברת סח] 16018( 017 ארה"ב נשיא ועורך אחראי: פלי פלד |61.60.1ת6 6 6שסח6פו) עורך ראשי: יהודה קונפורטס ]0.1 66061.6 זס]ו66 סגן עורך: אבי בליזובסקי כתבים ומשתתפים: לובו ויזגר, אבי וייס, יוסי הטוני, ג'ון בן זקן, זו מנדל, דנה פלד, עו"ד אביב אילון, אבי עסיס, עידו לוי, רפאל פוגל מו"ל ומנכ"ל: דליה פלד סמנכ"ל שיווק-פרסוס ותערוכות: פניה כתר מכירות פרסום ותערוכות: זיוה לויבל, טל: 6385808 רכזת פרסום: אלינור עטר, טל: 6385802 מנהל סטודיו: נתן אייכנבלט [6061.60.1 6 510610 עיצוב: הלנה שפירו הפקה: דליה פלד מו"ל בע"מ מנהלת הפקה: דלי פרידמן דמוס: גרפוליט בע"מ צלס מערכת: קובי קנטור כל הזכויות שמורות. אין המערכת אחראית לתוכן המודעות. השמות המסחריים המופיעים 0 במאמרים הם סימנים מסחריים של החברות. אין לצלם, להעתיק או לשכפל חומר מערכתי. כתובת המערכת: יד חרוצים 13, ת"א, ת.ד. 11616 ת"א 61116 טל: 03-6385858 פקס: 6889198, 03-6889207. |61.00.1ח6.אוצוצו ₪ מכתביס לעורך האחראי פלי פלד |6061.60.1 0 טצסן86ו! ₪ מאמרים והודעות למערכת השבועון 0 ₪ מכתבים והודעות לעורך, יהודה קונפורטס |6.60.1ח6 9 603% ₪ הודעות לסגן העורך אבי בליזובסקי ג ₪ סטודיו אנשים ומחשבים 60100.1 0 50010 8 אתר אנשים ומחשבים [6060.60.1.שווו וזו 61 תש .וצו זט 8110665 6018185 157861 - 66% 8110 ודוס ת1 6 66וב[פחהז) ע111811ח: .6ח1 16618 0217 נתסז] 1166056 - 600 ,66% 1100 וזדז0]ת1 01 ת0ו9פווודו6קן עמ 166תותקטת )קת |[ .16 16008 20029017 זופת 668.60 1081100 ת1.צרצראר [ו.61.60ח6 6 טסזטט :[ו8ח-6 ,6166 ו[ :62161 תו זסו1201 ה [01.00.1ח6%6ז60110 :811וז0-1 60661 21% ,אחגז] זטתצ, ת6ת2ו 1.080 :סק צוצג, ‏ חסט230ח86 התס! ,עַח11810 וצפס ,1688 וג [36ז5] , (. צ.א) 61160 8חה2] ,זסוחסוו5 00666 ,חסוגצה 1.61 160 , (ז0וו6:] |בחסוזהוח6וח]) זבו6 6 2818 :21760107 קתופו!סטץ זוא הוח :58168 ץש 21%8 1.006[‏ :58165 חסו!וטוו|צ 6 קחופו)זס+0 ג מקזא זה זסחו[:] :ז810ה00701?) 58168 משוגו|סט 26160 23118 :תסו061סץ תושח" |[ת28] :1308267 תסו61ט0סז [61.60.1ח6 51001065 ,11 סחטו[516 תה!כ א :6 הח13 500010 5130 ח16|6] :ח8ו065/ ה 6 התב :0070108007 .0.5 .661.60 661|66 :[ו8וח- תכ 16 קוח 20) 8 60016 - 66% תסו81 סה[ .וצו :605110 וצ, |6ך ,וחו2זנת13] 6 13 .1.16 צזטוטקוחס) 6 6016 .6 שצוצ, [16 ,11616 אס8 .0.ת 7 יאה , 972-3-6385858 :61 עקב עליה בתשומות הנייר ועליית המע"מ אנו נאלצים לעדכן את מחיר העיתון החל מ-18/6/02. מחיר גיליון: 35.00 ש"ח כולל מע"מ באילת 29.00 ש"ח מנוי שנתי: 52 גיליונות 863 ש"ח כולל מע"מ ללא מע"מ באילת 731 ש"ת מנוייסם חדשים: 6385898 שירות מנויים: 6385867 פקס מנויים: 6889207 מנהלת שירות לקוחות: ליאורה אליאסי רכזת מנויים: חגית ועדיה הפצה לחנויות: בר הפצה (ז68ץ זסכ 158068 52) :פחסוזק1ז50פט6 |הטחח ותה 9 4603 זזסא1 9 60 תג6קסזט 9 0ס ]0 וצ6ת ((0חו ה .1.5 35.00 :600 ז6ק וז .991.5 :15761 5050111005 |הטחח ג 7 :אק 972-3-6385888 :171 6 ראשוו השרת הראשון הפועל עם מעכד קו/| ז0550ססזן חסשא ופזחו ראשוו השרת הראשון מבוסס לו ז009550ז₪ חספא ופוחו המאפשר לך לשלם לפי קצכ צמיחתך ראשוו השרת הראשון מבוסס אינטל עם סחחסחו/! סוחס אסא שמואפשר להתגבר על תקלות זכרון ראשוו השרת הראשון שמציע כל כך הרכה חידושים ראשוניים פוגל לוין 7 0 07105א ז0ע50 6) ]15 יש לך שתי אפשרויות: לשלם עבור שרת בעל יכולות שאת חלכן לא תנצל לעולם (לא חכל על הכסף?), או לרכוש את השרת החדש של יבמ - 440א, המציע לך להוסיף יכולות לפי הצורך ולשלם אך ורק לפי קצב הצמיחה שלך ובכך לחסוך עלויות. שרת 440א מציע עיצוב חדשני של "בלוקי כנייה" המאפשר לך לשדרג את פעילותך משימוש ב-4 מעכדים היום, ל-8 מעבדים מחר ול-16 מעכדים בעתיד. שרת 440א מציע גם יכולות ניהול עצמי ותיקון עצמי, מהמתקדמות בעולם כזכות הידע והנפיון הרב שנצבר בפרויקט 01028 של יב. למידע נוסף, כקר כ: וסוס /ל/חוסס רחסו או התקשר: 1-800-600-888. חפ זת פתו ה 09365 5 5 ₪ 0 ד ל פוט 0 ₪5 הסט ₪ ח0ש בו מכעדז ד סי ד חס הסט פשתרכצ מ2 5 תטוטרוטרץ | הממי באתפטט ו בלצהטבצץ יט ץמ בע יורט לכא ב פפסועג 6-0 מו 32 בוטח מע 21 00/0070 62000 בלס ₪ בלצ פופ באש טכני 06 סרד דמח סכה-שפ ברג בע בסו (רמכןרכס אותק) ממעדעכס שלס ם/הסקירה השבועית קרנות אירופיות אינן משקיעות בישראל 5 וולדן מחזירה כסף > המשק אינו מתאושש וגם ההיי-טק לא > קר לא תקבל הטבות חריגות שבוע קשה יחסי עבר על ענף ההיי-טק העסקי הישראלי. החדשה הבולטת ביותר הייתה יעד הצמיחה של המשק: אחוז אחד בלבד בשנת 2003. משמעות הדבר - המיתון יימשך גם בשנת 2003. ברור שגם ענף ההיי-טק, למרות שהוא ניזון בעיקר מייצוא לא ייצא חלק. המשך המיתון עשוי לפגוע בתדמית הענף שאינו משופע חיוביות בימים אלה ועשוי לפגוע ביכולת הענף לגייס כסף בחוץ לאר>. יצוין, שבשניס 1994 עד 2000 המשק נהנה ממה שניתן לכנות צמיחה בריאה. בשנים 1994 ו-1995 הייתה צמיחה מואצת של 7.00 ו-6.8 אחוזים, בשנת 1996 הייתה צמיחה של 45 אחוזים ואילו בשנים 1997 עד 1999 צמיחה ממוצעת של כשלושה אחוזים. בשנת 2000 היתה צמיחה של 6.2 אחוזים, אך בשנת 2001 צפויה צמיחה שלילית שמשמעותה :רידה בהיקף הפעילות הכלכלית. מאחר ששנות הצמיחה הושפעו מאוד מהפעילות בתחוס ההיי-טק, סביר להניח שההערכה לגבי שנת 2003 מתבססת על ההנחה, שגם בשנה הבאה לא צפויה התאוששות הענף וזו בהחלט אינה ידיעה משמחת. המצב העגוס בתחוס ההיי-טק בא לידי ביטוי גס בסירובן של קרנות הון סיכון אירופיות להשקיע בישראל. עד כה לא היו סימוכין רשמיים לכך, אך עכשיו בא יוי"ר ה-ג6צפ, ארגון קרנות הון הסיכון האירופיות מקס ברגר קלדרון, ואומר בפשטות ובצורה שאינה ניתנת לפירושים, שקרנות אירופיות לא ישקיעו בישראל. להערכתו הסיבה נעוצה אך ורק במצב הפוליטי, המערער את האמון של אירופה בהשקעות בישראל. האמריקנים בצרות למרות שצרת רביס היא נחמת טיפשים, גם בארהייב היו במהלך השבוע האחרון התפתחויות לא חיוביות. הכוונה היא לא רק לבעיות שהתגלו בחברת 000% 1א0ו. סקר שהתפרסם על ידי מכון התקניס של ארהייב מגלה, שמדי שנה נגרמים נזקים בסך 60 מיליארד דולרים בגלל ד"ר אהוד גרף. מנכ"ל ?11 ישראל: מפעל דיו בקרית גת שימוש בתוכנות לא טובות. הסקר, שבוצע במהלך 18 חודשיס ושבמסגרתו רואיינו מתכנתים, מנהלי 17 ומנהלי חברות, מגלה שכ-60 אחוזים מהמרואייניס בחברות תעשייה מדווחים על תקלות בהפעלת תוכנות. מתוכס כ-70 אחוזים ציינו את התקלות כחמורות והשאר כקלות. מכון התקניס האמריקני, שיזום את הסקר, אומר במסקנותיו, שהבעיה העיקרית היא בהעדר תקן מחייב לתוכנות. אס יהיה תקן כזה, מן הסתס היקף העבודה של מכון התקנים יגדל ועוצמתו תעלה במגביל. בעיות יש גם לקרנות הון סיכון אמריקניות. סקר של ה-ג6צא, איגוד קרנות הון הסיכון האמריקני קובע, שקרנות הון סיכון שהוקמו בשנת 2001 כבר איבדו 27.8 אחוזים מהשקעותיהן. ההפסד הוא על הנייר, שכן מדובר על ירידה בהערכת השווי של חברות הפורטפוליו. מצבן של הקרנות שהוקמו בשנת 2000 גרוע אף יותר. קרנות אלה הפסידו 32.4 אחוזים מערכן 6 * שבועון אנשים ומחשבים * %66%חס:)₪83זס]ת] * גיליון 1003-1004 * 8 ביולי 2002 * 61.00.11 והתשואה שלהן הייתה נמוכה מזו של הקרנות שהוקמו בשנת 2001. הסקר בוצע בקרב 1,400 קרנות הון סיכון בארהייב והתוצאות לא הפתיעו. עם זאת, לא צריך לרחס על קרנות הון הסיכון האמריקניות, כי הן הרוויחו יפה לאורך השנים. הסקר קובע, שענף הון הסיכון הוא בין הרווחיים ביותר בכלכלה האמריקנית. לקרנות שהוקמו בשנת 1998, יש תשואה של 49.3 אחוזיס לשנה ואילו לקרנות שהוקמו ב-1997 תשואה שנתית של 35.9 אחוזיס. אסור כמובן לשכוח, שמדובר בהשקעות סיכון וההוכחה היא שהקרנות שהוקמו בשנת 0 ו-2001 הפסידו כספים. מי שרוצה להרוויח הרבה חייב לקחת בחשבון שהוא עלול גם להפסיד הרבה. מחזירים כסף למשקיעים בינתיים, קרנות הון סיכון גלובליות מתחילות להחזיר כסף למשקיעים. קרן הון הסיכון וולדן מחזירה למשקיעיה כסף. לפני כשנה גייסה הקרן סכוס גדול במיוחד בסך מיליארד דולריס. לאחר שמנהלי הקרן הגיעו למסקנה לאור המציאות הנוכחית, שלא יהיה בידס לנצל את הכסף, הם החליטו להחזיר למשקיעיס שלהס 25 אחוזים מהסכום, קרי 250 מיליון דולריס מה שמעניין בהחלטת הנהלת הקרן הוא בכך, שלפני שנה הס חשבו להגדיל את הקרן ל-1.5 מיליארד דולריס בעקבות בקשות שהיו להשקיע בקרן. לקרן וולדן יש קרן בת בישראל בסך 90 מיליון דולרים ומנהלי הקרן המקומית אינס מתכווניס להחזיר כספים. עסקים טובים לג'אקדה ובינתייס, חברת גפג6גא! הישראלית ממשיכה לעשות עסקיס טוביס בחוייל. השבוע נודע על חתימת הסכם מכר לחברת 18800 האמריקנית, שהיא המפיצה הגדולה ביותר למוצרי תחזוקה למדשאות ומשטחי גולף. גיקדה, המפתחת טכנולוגיות כדי לאפשר חיבור מערכות מיחשוב ישנות מסוג מואג א אזגוא לאינטרנט, מספקת לה טכנולוגיה כדי שתוכל להקים מערך הפצה באמצעות האינטרנט. לחברה 130,000 לקוחות בכל רחבי העולס, ומערך הספקה באינטרנט יקדס את עסוקיה. קר רוצה פטור ממס משרד התעשייה והמסחר הודיע לחברת <ו1 שהיא לא תוכל לקבל הטבות חריגות ממה שמקובל על ההשקעה המתוכננת שלה בישראל. החברה מבקשת להקים בקריית גת מפעל דיו, שיעסיק 100 עובדים, בהשקעה של 25 מיליון דולרים. החברה מבקשת פטור ממס על רווחיס לתקופה של 15 שנים וזה למרות שהממשלה מעניקה פטור לעשר שנים בלבד ומוכנה לדון בהארכת הפטור רק בתוס התקופה הראשונה. בחברת א טוענים, שללא ההטבה הס אינס מוכנים להשקיע כי יש להס אופציות טובות יותר. 2] . ום|מחוכיט וזו חדשנות עסקית מבוסטת טכנולו!'ה [60.1.+6ם6.שטשש ת ונת ה ש ב !| החדשות החסות של השבוע 8 חברת הסחקר ינקי גרופ מעריכה כי הפסקת פעילות וורלדקום עלולה לגרום לעיכוב בהתאוששות שוק הטכנולוגיה שבוע סקוסי סו לאומסי קארד החלה להפעיל שירות קנייה בטוחה באינטרנט 8ו ישראל במקום ה-? בעולם במוכנותה לממשל זמין 8 טלדיסק מפסיקה זמנית את פעילותה. הסנכ"ל מנסה להציל את החברה שבוע עולסי 4 צמצומים ב-קוּו וב-508; יבס תסכור חלק מחטיבת הפיקרו-אלקטרוניקה 15 אינפורסטיקה חודרת לתחום הבריאות 6 ה-ו8? צופה התקפת סייבר טרור בעתיד הקרוב ?ו חברת המחקר הבינ"ל גיגה צופה כי אבטחת משופרת ואינטגרציה בין מערכות - הסגמות הבולטות בשנת ] 2005. 8ַ- 51 אינטל חוגגת את המחשב האישי המיליארד. אבי בליזובסקי הדנובה הכחולה סאוריציו קרלי, סגן נשיא קבוצת התוכנה של יבס לשוק האירופי, היה סהדוברים הסרכזיים בסיספוזיון התוכנה האירופי הראשון שערכה יבס בווינה בירת אוסטריה. לובו ויזנר, (ע' 35-359) בעקבות אירוע 8 אורקל סאסינה באשכולות לינוקס. רשמים סכנס אורקל וורלד שהתקיים בקופנהגן. פלי הנמר סיפור השבוע 0-88 משרד הקליטה הצליח בעזרת הטכנולוגיה ובעזרת חברת תים, לייעל עד קצה גבול היכולת את תהליך קליטת העולים הסגיעים עדיין לנתב"ג. יהודה קונפורטס ריאיון השבוע 6 אין הייטק ישראלי. ההייטק הוא גלובלי ולכן יש צורך להכניס פרסטרים עסקיים לעבודת המדען. כך סמסכם כרסל ורניה את תקופת כהונתו בתפקיד המדען הראשי במשרד התספ"ס. ג'ון בן זקן השבוע ב-א68/שחסו1פוחזס]ח! 8 עם סביבת תוכנה סלאה יותר, יצרנית המחשבים סאן חושבת סחוי לקופס ה.ז9חח99ז0 וזש 1 28וזקזס!ח> 0 הפורטל הארגוני - טכנולוגיה או תרבות ארגונית. בועז חשביה ו4 הפורטל הארגוני - סורה נבוכים. אבי עסיס 8 הדבר הבא. רשפים סוועידת העסקים 018 26וזקזוח] שהתקייסה לאחרונה בת"א. יוסי הטוני תקשורת 8 מד- בונה תשתית רחבת פס עוקפת בזק. אבי וייס סדורים קבועים 6 הסקירה השבועית 8 אבטחות צריך לקיים ו3 תשתיות ג3 ניהול 0 לקראת כנס ותיקי דיגיטל 8 מה קורה 4 השפין של העכבר טבועון אנטיס ומתשבים 6 668)|מטו!בזס]ם] 6 גיל החדשות החמות של השבוע סקר א=ם/שטאסודהווהס-צו הביקוש למסדי נחונים ימשיך להיות נמוך בעתיד הקרוב הביקוש למערכות תוכנה מבוססות מסדי נתוניס ימשיך להישאר נמוך ואטי בתקופה הנראית לעין. כך עולה מסקר מעודכן שערך השבועון האמריקני אא ואסדדגו08?א1 בקרב 0 מנהלים טכנולוגיים בעסקים מובילים. הסקר נערך בשיתוף עס מורגן סטנלי. שלושה מתוך ארבעה נשאליס אמרו כי אין להם כל תוכניות קרובות לקנות מערכות בסיסי נתונים או לשדרג, או לקנות רשיונות חדשים של מערכות קיימות, נאמר בסקר. רק 27 אחוזים מהנשאלים אמרו כי שדרוג או אפליקציות חדשות נחוצים להם לצורך גידול ממשי של העסק שלהם. מרבית החברות אמרו, כי ימשיכו להריץ את בסיס הנתוניס שקיים אצלם. 75 אחוזים מהנשאלים אמרו, כי בארגונס מנצליס את כל מערכות התוכנה והרשיונות שיש בידס. אולס 14 אחוזיס מהנשאלים אמרו כי עדיין יש בארגונס מערכות או רשיונות לא מנוצלות, כלומר הארגוניס קנו בעבר יותר רשיונות מאשר היו צריכים. סקר זה יותר אופטימי מסקר דומה שערכה מורגן סטנלי לפני חצי שנה, בהתייחס למסד הנתוניס אורקל. אז נאמר שרק שישה אחוזים הודו, כי הס זקוקיס מיידית למסדי נתוניסם חדשים ו-15 אחוזים אמרו, כי ייתכן שירכשו מערכות חדשות, אס המצב הכלכלי יאפשר זאת. לסקר יש גס חדשות טובות, בכל זאת, לאורקל: 39 אחוזים מהנשאלים השיבו כי אורקל הוא ספק מסד הנתוניס האסטרטגי שלהם, 7 אחוזים נקבו בשמה של יבמ ו-12 אחוזים הצביעו על מיקרוסופט. ,ב)צזודווז/צ >ו66ו₪ אשת /עשצכווידב ואההסס-צו הערבות: קומברס חפטר בין 300 ל-1000 עובדים שוב רווחות ידיעות על כוונת חברת קומברס לפטר עובדים. יש המדברים על 500 אחרים על יותר מאלף. החברה מעסיקה כיום כ-5,500 עובדים ופיטורי 0 אחוזים מכוח העבודה שלה ממחיש את עומק המשבר של הענף שבו היא פעילה. פיטורי העובדיס של החברה הוא תרגיל בהישרדות אחרי הירידות התלולות ברווחים בעקבות המשבר בענף התקשורת, שפגע במכירות קומברס. אבל כמו בפעמים הקודמות, הפיטורים אינם מעידים על מצבה של החברה, שממשיך להיות יציב. הפיטורים נועדו בעיקר כצעדי מנע ויש להניח שגם הפעס הפסיכולוגים או האמבלונסים ישארו מחוסרי עבודה. ג'ון בן-זקן ב הפסקת פעילות וורלדקום עלולה לגרום לעינוב בהתאועועות שוק הטכנולוגיה במחקר ‏ חדש ‏ של קט0ז 6‏ 66אה3), 'וורלדקום: על סף התמוטטות!", שפורסם לאח דבר ניפוח הרווחים שביצע אחד ממנהליה בסיוע חברת אנדרסן, בותניס חוקרי קע0ז0 66אהג% ארבעה תסריטים אפשויים לגבי עתידה של החברה: המשך פעילות, בקשה לפשיטת רגל, רכישה על ידי חברה אחרת והפסקת פעילות. במתקר מובאות השערות באשר להשפעה של כל אחת מן האפשרויות הללו על הלקוחות והעובדים. על רקע אובדן האמון עקב הצמיחה האטית, הביצועים הפיננסייס החלשים, השערורייה הנוכחית ובעקבותיה חקירות הרשות לניירות ערך בארהייב (556), בוחניס האנליסטיס של קטסז0 ששאפג'ו מהו השלב הבא בהתפתחותה של החברה ומהם הצעדים המיידייס ההכרחיים. איילין איסטמן, סגנית נשיא, תחוס אסטרטגיות תקשורת עסקיות ב-קטסז0 66אחגצ: ייעל וורלדקוס להגיב במהירות ולתחשוף את ההיקף המלא של הנתוניס הכספייס והנכסים האמיתייסם. פשיטת רגל תגן על נכסי החברה, אבל התגובה חייבת להיעשות במהירות, כדי שלא להגיע לסיוס הפרשה עס מעט מאוד לקוחות ועובדים'י. בניגוד לכישלונות חברות טלקוס אחרות, וורלדקוס היא שתחקן משמעותי ביותר, שכן היא מהווה ספק תשתית עבור מפעילים אחריס. בנוסף, עמוד השדרה, דפאטט, של האינטרנט של החברה נחשב לרשת האינטרנט הגדולה ביותר בעולס - החברה מתחזקת כחמישיס אחוזיס מסך שידרת האינטנרט בארהייב. ההשערה היא, שאם יכריחו את החברה לסיים את פעילותה, ההשלכות הצפויות יהיו קשות: לא רק הסתעפויות רציניות בשוק הטלקום, אלא גס עיכוב בהתאוששות הכלכלית של שוק הטכנולוגיה. כזם, ברפם וחווי זהכ ₪5 ייפגעו ספק אם למשבר בחברת ‏ 60% 0800 תהיה השלכה על עולם ההיי-טק בישראל. לחברה יש אמנם קשריס אמיציס עס בזק, ברק וקווי והב בתחוס נתיבי התקשורת הבינלאומיים, אך אין בהס כדי לגרוס לתגובת שרשרת בישראל. עד כמה שניתן היה לבדוק, אין לחברות היי-טק ישראליות חוזים גדוליס עס ,]60% 085שו שביטולם יכול לסבך את החברות הללו. אבי בכליזובסקי וג'ון בן-זקן מיקרוסופט חושפת אופיס חדש: ארגונים רבים הודיעו כי לא יעשדרנו מיקרוסופט חשפה כמה מהתוכניות שלה לגרסה הבאה של אופיס בתערוכת צאאוא1. היא עשתה זאת אגב חשיפה רשמית של פלטפורמת ה-מחט!)וג!ק 76 ₪!מגך - הדור הבא של המחשבים האישיים. במהלך נאום בוועידה, הציג סגן נשיא חטיבת השירותים במיקרוסופט, גיף רייקס, כי אופיט 1, המתוכנן לשיווק באמצע שנת 2003, ייבנה תוך תמיכה ב-1ואא, כדי לסייע לעובדי ידע לאסוף יותר בקלות נתוניס ממספר רב של מקורות לתוך יישוס דמוי אקסל. רייקלס גם חשף את הטבלט-פי.סי הראשונים ואמר כי יצרני החומרה אייסר, פוגייטסו וטושיבה ישווקו את הגרסאות שלהס למוצר ב-7 בנובמבר. המכשיר משתמש בגרסה מותאמת של מערכת ההפעלה חלונות כדי להשיג תאימות לשימוש בעט אלקטרוני. בעוד ההצהרות הללו היוו אישור לשמועות המתרוצצות בשוק מזה כמה חודשים, לא מדובר בפריצות דרך. החברה כבר מציעה תוסף התאמה ל-1ואא למוצרי אופיס, והיא כבר הציגה את הטבלט-פי.סי כמה פעמים בשנה האחרונה. 8 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חס!1גוחזט]ח1 * גיליון 1003-1004 % 8 ביולי 2002 5 [6006.00.1 | 00 0/0 ....ב.--ששששש=פ‎ בכל אופן, דבריו של רייקס מבהיריס את העובדה, שמיקרוסופט מקווה להגדיל את חלקה בשוק התוכנה הארגוני, בכך שתאפשר לעובדים לאסוף נתוניסם בכל זמן ומכל מקוס. רייקס אומר, כי מיקרוסופט חייבת להתייחס למספר הרב של עובדים ניידים ועובדי מסדרון, שאינם קשורים למתחשב שולחני כלשהו. נראה שהתוכנית עובדת. עד כה מכרה מיקרוסופט 60 מיליון מחשבי אופיס ?א, למעלה מפי שניים ממכירות אופיס 2000. מיקרוסופט גם פרסמה לאחרונה, כי עד סוף יולי היא מאפשרת שדרוגיס ועדכוניס חינס למי שמצטרף לתוכנית ביטוח שדרוגיס. בארהייב יש ויכוח גדול האס התוכנית טובה למשתמשים או לכיס של מיקרוסופט. בעוד שנה, כאמור, תוציא החברה את אופיס 11 ושוב ישלמו לה הלקוחות הרבה כסף. מסתבר שזו מחלבת המזומנים של מיקרוסופט. ל-6%\חסו1וחזס!ח1 נודע, כי יש ארגונים, שכבר הצהירו שהס אינס רוציס שוס גרסאות חדשות. ,ווהשטסס6וא וטבש 66%/ חס וזה וח ס1ח! + דח8 שווק 6 7 וע ; זה נעומע פעווט כל כך מכיוון עשזה אכן כל כך פעוום. 5 0 אק ויז המק | /8////0/] ד 180 ה 8וחץ5 [- לזסזק₪8וססו6 מאפעורים לך להחקי | במהירות, בקלות ובעלות סבירה ||4ש6ז₪ המותאם לגודל הארגו] עולך. רביבי ה-אקע|4ז עזואנו ל וי | מציעים הם הבחירה הטובה ביותר עבור ארגונים בעלי 0 תחנות עבודה או פחות. רכיבים אלה מאפעורים לך לחבר באופן מאובטמח מעורדים מרוחקים. ווחפים עסקיים ורעותות תקעוורת על החברה. והם ניחנים להפעלה מהירה בתוך פחות מעועה. עבור חברות בעלות יוחר מ - 30 תחנות עבודה; זס8 סו מאפעור יצירת חיבורים מאובטחים בין הרעות עולך ל בין האינטרנט. ושוב - תוכל להיות במצב מקוון בתוך דקות. עוניהם מהווים חלק ם- 699 16056ח 166ח8וחץ5, פחרון מלא המעולב מכנולוגיה ברמה עול מית. שירות מקיף וחמיכה מקיפה המסייעים ל עסק שלך לפעול באופן מאובטח ומוגן. מעוניין בפחרון פשווט לבעיה מורכבת? אנא פוה לאחד מהמעוווקים המורעוים עול סימנטק 5 סס.180ח 58 ושעי או החקעור לסימנטק יעוראל 09-7438856 0 ס! 00 0 % זו" 166ח8וחץ5 . 6 9 גחץ5, הלוגו שר עפ [- ואוו הם סימנים ססחרים רווסים בארצות הכרית של השוגשק0 אופגהץ5 602002 הססגו6עטס -שותגהן5 בר הזכו'וח גיסורות. שבוע מקומי וח באתר הקניות ב חברת קו-אופ הריבוע הכחול בחרה במערכת ניהול קשרי הלקוחות (68(1) 6א!וחג של חברת עבור ניהול התקשורת עס לקוחות הקו-אופ המבצעים באמצעות הרשת קניית מזון מהבית, באתר החברה - 6ם>%) 6טו8. את פרויקט יישוס מערכת ה-08%1 ניהלו חברות הייעוץ ]אאא ואפק יועציס ואת היישוס בפועל ביצעה חברת ניו-אפליקוס |אא6. במסגרת הפרויקט קישרה ניו-אפליקוס 1א68 את מערכת ה-68%1 6צוותג' של חברת ‏ 26001650 לבסיס הנתוניס של המערכת התפעולית של הקו-אופ, הפועלת בסביבת 5/400 וכן קישרה את בסיס הנתונים של אתר האינטרנט למערכת ה-68%. מערכת ]68% 6אוותג של חברת. 26006506 מתוכננת בעתיד לסייע לקו-אופ בפעילויות שיווקיות באתר האינטרנט, כגון ניהול מועדון לקוחות, ביצוע מכירות יזומות באמצעות פילוחים שוניס של אפיוני הלקוחות, עדכון לקוחות על מבצעים, פעילויות של קידוס מכירות מותאמות אישית ללקוחות ועוד. 6 6טו8 בחרה ברד רד תקשורת מחשבים הודיעה כי מפעילת הטלויזיה | בכבלים ומחלוצות | הענף, שטוו ) השוא 6ט!₪ האמריקנית, בחרה בטכנולוגיית 01]%פ1 של רד לשיפור התקשוות הפנימית בין מטה החברה ו-15 משרדיה הפזורים ברחבי ארה''ב. פתרון ה-612אפ1 המספק חיבור מהיר במיוחד מצמצם את הצורך בדחיסה של המידע הקולי, עובדה הבאה לידי ביטוי באיכות קול משופרת. 'יהפתרון הזה אף חסך לנו לתחזק רשת מבוססת ואפד נפרדת והוריד משמעותית את עלויות תחזוקת ציוד ה-%1פ1 בכל המשרדים שלנו'י. דםא.אסחו= - פרוג'קם 12 בעברית חברת זפא.א0אום, מקבוצת א80צק השלימה את ההסבה לעברית של 2002 שאטזץ, התוכנה לניהול פוויקטים של חבות מיקווסופט. לאחר השלמת ההסבה נשלח המוצר העברי לפס הייצור של מיקרוסופט ברדמונד, וושינגטון, ושיווקו בישראל יחל במהלך השבועות הקרובים. פרויקט ההסבה לעברית של 2002 שאסז? כלל תרגוס, הגהה, עיצוב ובדיקות של התוכנה. לביא שיפמן, מנכייל דפא.אסאצם, ציין כי הפרויקט נמשך כ-12 חודשים, במהלכם תורגמו לעברית כמיליון מילים בממשק המשתמש, בעזרה המקוונת ובתיעוד של המוצר. תשלום מקוון עבור הרעמה למועדים נוספים בבחינות הבגרות סגן ראש הממשלה ושר האוצר, סילבן שלום, השיק מערכת נוספת בשרת התשלומים הממשלתי באינטרנט, זאת בהמשך למדיניותו להקל על ציבור האזרחים לבצע בעולות במסגרת פרויקט ממשל זמין שאותו הקים. בשירות, שהושק בשבוע שעבר, יוכל כל תלמיד לשלס עבור ההרשמה למועדי בי בבחינות הבגרות באתר האינטרנט. הפרויקט בוצע על פי בקשת משרד החינוך ומהווה השלמה למערכת, שהוקמה במשרד החינוך ושתאפשר לכל תלמיד להירשס לבחינות בגרות באופן מקוון, ומבלי צורך לגשת לבית הספר. השירות הוא פרי שיתוף פעולה בין ראשי אגף מערכות מידע במשרד החינוך וראשי אגף החשב הכללי. ביימערכת התשלומים המקוונת'י מעל גבי רשת האינטרנט ממומשים כיוס שירותיס רביס לאזרחי המדינה, כמו תשלוס חידוש רשיון נהיגה, חידוש רשיון רכב, תשלוס רשיון כלי ירייה, תשלומי מסים, תשלוס קנסות תעבורה עבור הנהלת בתי המשפט, תשלוס אגרות חוק חופש המידע, רכישות של אלפי מוצריס - והכל בכל עת, בקליק אחד, ללא תורים וללא חיפוש חניה ובזבוז זמן עבודה. שלוס הוסיף, כי השקת השירות החדש מהווה שלב נוסף לקראת תהליך כולל, שבו ישודרגו ויוחלפו מערכות המיחשוב האסטרטגי של הממשלה על מנת להתמודד עס אתגרי העשור הקרוב ולאפשר לממשלה לעבור לעידן הסחר האלקטרוני. לאומי קארד החלה להפעיל שירות קנייה בטוחה באינטרנם חבות לאומי קארד החלה להפעיל בימים אלה את שירות גג עפ ₪4]חש+, המגן על בעלי כרטיסי אשראי ויזה בעת קנייה באינטרנט. השירות מוצע בלעדית למחזיקי כרטיסי ויזה של לאומי קארד, כחלק משירותי האינטרנט שמציעה לאומי קארד ללקוחותיה. גצו עס בטוחטצ הוא תקן חדש של וטה העולמית, המאפשר ללקוחות ויזה לאשר כל קנייה באינטרנט באמצעות ססמה סודית אישית. בעת קנייה באתר התומך בתקן, תופיע על המסך קבלה עס פרטי הקנייה, והלקוחות יתבקשו להקליד ססמה סודית שתואמת את זהותם. הדבר דומה לשימוש בכספומט, המחייב הקשת קוד סודי על מנת למשוך כסף באמצעות כרטיס האשראי. באתר השרות 66]חשצ/6410.60.1-ווחט6!. שואואו, יוכלו לקוחות לאומי קארד להצטרף לשירות, להתעדכן ברשימת האתרים התומכים בשירות ולצפות בכל קבלות הקנייה שביצעו באמצעות השירות. השירות מוצע מעתה לכל מחזיקי כרטיסי ויוה של לאומי קארד, לאחר השלמת פיילוט מוצלח שבוצע בשבועות האחרונים. בימיס אלה נשלחו הודעות דואר אלקטרוני לעשרות אלפי לקוחות שירות האון-ליין של לאומי קארד, המזמינות אותס להצטרף לשירות. השירות החדש ניתן ללא תשלוס ומאפשר קנייה מאובטחת רק באתרי קנייה התומכים בשירות. ארגו ויטה העולמי, בשיתוף חברות הוויוה בכל מדינות העולס ובעיקר בארהייב ובאירופה, פועלים בימים אלה לצירופסם של אתרי קנייה בינלאומייס מובילים לשירות. אתר קנייה המצטרף לשירות נהנה מיידית מהגנה מפני הכחשות של עסקה (עסקה ביימסמך חסריי), בשונה מהמצב הנהוג כיוס בעסקות טלפוניות ובעסקות באינטרנט שלא באמצעות 0 * שבעון אנשים ומתשבים * 100)66%)בוחזס!ח1 * גיליוך 1003-1004 * 8 ביולי 2002 * |6061.00.1 ו -.-רייורּּּּ 2 ו '''''וה- התקן החדש. טרס הפעלת השירות, שיעור הכחשת עסקות בכרטיסי אשראי המבוצעות באינטרנט, גדול פי 16 מהכחשות וביטולי עסקות רגילות (פניס-אל-פנים). על פי נתוני ויזה אירופה, עסקאות באמצעות האינטרנט נמצאות בגידול מתמיד היקף העסקות בכרטיסי אשראי באמצעות האנטרנט נמצא בגידול מתמיד והגיע, על פי נתוני ויזה באירופה, לשיעור של שלושה אחוזים מסך העסקות בכרטיסי ויזה ולסכוס עסקות חודשי בסך כארבעה מיליארד דולריס באירופה בלבד (נתוניס לדצמבר 2001). בישראל השיעור נמוך יותר מהממוצע העולמי ועומד על פחות מאחוז אחד מסך העסקות. ההערכה היא, כי הפעלת התקן העולמי של ויזה על ידי חברת לאומי קארד תביא להגדלת היקף העסקות באמצעות האינטרנט בישראל 070 התקינה מסד נתונים בלאומי קארד חברת ?50 מערכות סיימה בימיס אלה להתקין מסד נתוניס 082 בחברת האשראי לאומי קארד. על בסיס מסד נתונים זה החלה לאומי קארד לבצע כמה פרויקטי פיתוח פנימיים. לאומי קארד מפתחת שני יישומים עיקריים. האחד הוא כרטיס חיוב נטען לבני נוער מתחת לגיל 16, בשס 63 + ג%. הכרטיס מאפשר לבני הנוער לבצע קניות בארף ובחוייל ולמשוך מזומניס מכספומט. ניתן לטעון את הכרטיס בכסף שוב ושוב. הטעינה יכולה להתבצע בהוראת קבע חודשית של ההורים או בטעינה מודמנת באמצעות מוקד לאומי קארד. היישום השני הוא ממשק חדש לשירותי הבנקאות האוטומטיים (שבייא), שישפר את השירות למשתמשי יישוס זה על בסיס מסד הנתוניס 082. הושבים עליך בריבוע זםאהפה 5 6 בבוטת 4דאנת בעססמים - ק0ח5 5100 6חכ) בלפתרונות תשתית המהשוב שכך. כדי לאפשר לך לקבל מענה שלם לתשתיות המחשב שלך, אנחנו, בקבוצת אדאנת לעסקים משלבים נסיון, ידע ומשאכים ליצירת פתרון שנולד במחשבה עלליך. יוני נתניהו 6 אור יהודה 60256 טל. 03-5333555 פקס. 03-5339339 [ו.61.60חגּ0גּ. טע פוליקום רכשה את היעשראלית חברת פוליקוס העולמית, המציעה פתרונות תקשורת, רכשה את חברת 1660 הישראלית, העוסקת בפיתוח תוכנות שיתוף פעולה באינטרנט (מסוובזספב!601 60א). זאת במטרה לחזק את אחיזתה של פוליקוס בתחוס שיתוף הפעולה באינטרנט ובמיוחד בתחוס של ווב אופיס, המשרד הווירטואלי של פוליקוס, המאפשר לנהל ישיבות מקוונות או לעבוד בצורה משותפת מכמה אתרים שונים בעולס. "אנו שמחים להצטרף לצוות של פוליקוס ומצפיס לסייע בהבאת שיתוף הפעולה באינטרנט לרמה גבוהה באמצעות המשך השילוב ב-0/8% הסטץ1ס? אמר אוסקר גלוטמן, נשיא ומייסד חברת 610א. בב מ.ל.ל תמחעוב הבחירות לאיפ"א מ.ל.ל תעשיות תוכנה ומחשבים נבחרה למחשב את הבחירות של ארגון איייפא, ארגון השוטרים הבין-לאומי השלישי בגודלו בעולם, שבו חברים יותר מ-20,000 שוטרים. המערכת, שבאמצעותה ימוחשבו הבחירות כמו גס הפעילות השוטפת של הארגון, מבוססת על מוצר פרי פיתוחה של מ.ל.ל, "אנוש 2000 הבחירות לארגון, המתנהלות לראשונה בישראל בשיטת אאוטסורסינג, יתקיימו בחודש אוגוסט 2002. שווי הפרויקט מאות אלפי שקלים. זו תתמוך במעבדי וד חברת ארט הכריזה כי הטכנולוגיה לזיהוי קול, אותה פיתחה, ה-0 אאצדתצ, תתמוך מעתה גם במעבדים מסוג <ג]ג0 של חברת טקסס אינסטרומנטט (11). ה-0א 1% + משלבת את טכנולוגית הדגל ב ישראל במקום ה-17 במוכנותה לממשל זמין מבין 190 המדינות החברות בארגון האומות המאוחדות, ארה'יב מובילה במקוס הראשון בתחום הממשל האלקטרוני, כך קובעים ממצאיו של סקר דו-שנתי חדש שנערך על-ידי האגודה האמריקנית למנהל ציבורי (גק8ג) ועל-ידי חטיבת המנהל הציבורי של האוייס (גשפקפאט). בין הממצאיס העיקריים: ארהייב מקדימה את אוסטרליה, ניו זילנד, סינגפור ונורווגיה; 61 מדינות השיגו ציון מעל 1.61, שהוא המדד העולמי הממוצע. רק לארהייב ציון של מעל 0; מבחינה אזורית, צפון אמריקה, אירופה, דרוס אמריקה והמזרח התיכון השיגו ציונים של מעל הממוצע העולמי. אסיה, הקאריביים, מרכז אמריקה ואפריקה - ציוניס הנמוכים מהממוצע העולמי. בשנת 2001 היו מעל 50,000 אתרים ממשלתיים רשמיים בעולס, כשמתוכט 22,000 אתריס היו של הממשל הפדרלי האמריקני. מקרב 190 המדינות החברות באויים, 169 מדינות מספקות רמה מסוימת של מידע ושירותיס באמצעות האינטרנט. עס זאת, לגבי יותר מ-25 אחוזים מהמדינות, תוכן האתרים הרשמיים הוא סטטי ובלתי מספק ונתפס יותר כיחסי ציבור עצמיים. ישראל נמצאת במקוס ה-17 בקבוצה המובילה, עו40 יסשַ-5 הפו (הכוללת מדינות עס ציון שבין 2.00 ל-3.25) כשהציון שניתן לה הוא 2.26. יחד עס ישראל באותה קבוצה נמצאות גס ארבע מדינות נוספות מאזור המזרח התיכון - איחוד האמירויות הערביות, כווית, בחריין ולבנון - שבהן הממוצע האזורי מגיע ל-176. איציק כהן, סגן בכיר לחשב הכללי באוצר האחראי על המיחשוב הממשלתי אומר כי מיקומה של מדינת ישראל בין המדינות המובילות בעולס בתחוסם 8-60 אינו מקרי. תצוגה חיה של ממשל זמין בוועידת העסקים 6חוחסטסף-6 יהודה קונפורטס שורה של משרדי ממשלה, מוסדות ציבור, צבא וביטחון יציגו לראשונה בישראל את הפרויקטים שלהט בתחוס ממשל זמין, במסגרת תערוכה מיווחדת, שתלווה את ועידת העסקים ממשל זמי[, 6חווחסוסק-6, שתתקיים ב-1.8.2002 במלון דניאל הרצליה, זוהי ועידת העסקיס השנייה שעורכת השנה קבוצת אנשיס ומחשבים. בוועידת העסקים שתתקייס כאמור בתחילת אוגוסט יושם דגש על פרויקטים ויישומיס בפועל של קשרי ממשלה עס תעשייה ואזרחיס באמצעות הטכנולוגיה, החל מטלפונים וכלה באתרי אינטרנט. הוועידה נערכת בשיתוף עס לשכת סגן החשב הכללי של האוצר, מר של החברה, שלראשונה בעולס מאפשרת חיוג ממשלת ישראל העלתה לראש סדרי העדיפויות איציק כהן ולשכת הפרסוס הממשלתית : שמות, שאינו תלוי בדובר ושאינו מצריך את אימון את הפרויקטים של "ממשל זמין'' הן מבחינת שאחראית על תצוגת משרדי הממשלה ומוסדות : המכשיר. בעורת זיהוי, המבוסס על הברות שיפור השירותים לאזרח, כגון הקמת פורטל כלל הציבור. , (שהטחסםק) ה-40 1+ מאפשר למשתמש ממשלתי, שמרכו את כל אתרי הממשלה בוועידה ישתתפו נציגי החברות המובילות , במכשיר הנייד, להתקשר לשמות המאוחסנים 11 צס. 0]מ1. אואואו, הקמת שרת תשלומים שפו!חס על העובדות עס הממשלה, שפרשו חסותן על בספר הטלפונים של המכשיר, באמצעות דיבור ידי ה0ש-ט; אפשרות הורדת טפסים לצורכי האירוע, וכן אורחיס מהכנסת והממשלה, 1 בלבד. התקשרות עס מוסדות הממשל, יישוס של חוק במהלך החלק הראשון של הוועידה יתקייס ה = חופש המידע; בניית תשתית טכנולוגית לכלל מרתון מנמיירי ממשלה, שיציגו בקצרה כל אחד ע א מ ה חפיץ את משרדי הממשלה (אינטרה-נט ממשלתי); תכנון את הישגיהם, ולאחר מכן פנל משותף ח 5 וביצוע של פרויקט מרכבייה, שיהווה מהפכה בהשתתפות כל המממיירים והקהל. לכנס רביב ארגונית ומיחשובית; בניית מערך גישה מאובטח = מוזמניס כאלף מנהלים 0 0 7 0 לאינטרנט על ידי פרויקט תהילייה; מתן עדיפות מידע, מנהלי כספים ומקבלי החלטות. ב ! ו | א.מ.ת מיחשוב (הנסחרת בבורסה לניירות לפרויקטים של צמצוס הפער הדיגיטלי בשכבות ה-11 ובמשק. | ה ==רך בתל-אביב) התמנתה למפיף מורשה של האוכלוסייה, כגון פרויקט להבייה וכני, 6 -===גות התוכנה 616% 5)0 מארה'"ב, המספקת איציק כהן,סגן בכיר לחשב הכללי, אומר ט ----גוון רחב של פתרונות אחסון. שהתקדמות של מדינת ישראל במסגרת ממשל למען אינטגרציה טובה. יותר. בין ב , ישראל כהנא, מנהל פתרונות רציפות עסקית | זמין הינה רציפה ומתמדת ומגמה זו תמשך גס | הממשלה ויישום הלכה למעשה בכול ל . ₪ כ מיחשוב, אמר: "האסטרטגיה שלנו היא | בשניס 2003 ו-2004. עבודתו והפיכת ייממשל ומיוי' לפרויקט כ 0 ות במעלה הערכיס המוספים כאינטגרטורים איציק, בהיותו הרגולטור של ממשל ומין לאומי. לו תשתיות בארגונים גדוליס, יעשה ימים כלילות למען קידוס השירות לאזרח, אלי לנדאו ואבי בליזובסקי . שבועון אנשים ומחשביס * 6 תס)! ה וחזס) 1 * גיליון 393 %* 8 ביולי 2 * ]1.60.1טח6 ה מסימני המשבר הכלכלא | . טלדיסק מקפיאה זמנית פעילותה. המנב"ל ראובוי מנסה להציל את החברה ספקית מוצרי האחסון הוותיקה טלדיסק, בבעלותו של דורון ראובני, הודיעה ללקוחותיה ולספקיה כי היא נאלצת להפסיק זמנית את פעילותה עקב קשיי נזילות שנקלעה אליהם. מנכייל החברה הודיע כי הוא ממשיך במאמצים להבריא את החברה, אולס החליט להקפיא בינתיים את הפעילות כדי לא לפגוע בספקים. כך נודע לאנשיס ומחשביס ממקורות בשוק האחסון לפני שלושה שבועת הוציא ראובני מכתב לכל הלקוחות והספקים, שבו הוא מתאר את המאמציס שעשה להבריא את החברה, שנפגעה, לדבריו, ‏ מהמשבר הקשה הפוקד את המשק המקומי והעולמי. ראובני אומר במכתבו, כי ניסה בחודשיס זאחרוניס לחפש שותף שיחזק את מבנה ההון של החברה או במקביל שותף אסטרטגי שיסייע :קידוס המכירות של החברה. במקביל פנה אובני לבנקיס להגדלת קווי האשראי, אולס זירובס שלא אלה, וגס תשובה שלילית מאחד ומשקיעים, הביאו אותו להחלטה להקפיא את עילות החברה מול ספקיה ולקוחותיה עד הודעה חדשה ולנסות להבריא אותה בקרוב. עובדי טלדסיק, שקיבלו מכתב זה בסוף שבוע, נתבקשו לצאת לחופשה. במליס מרגשות מה אליהם ראובני ואמר: " השקעתי בחברה גלעד רבינוביץ, יו"ר קבוצת זאבי ומנכ"ל מלם: את כל ממוני וכל שנותיו היפות, אך לצערי אין בכוחי להתמודד עס המשבר... צעד ההקפאה נבע מכישלוני האישי להבטיח עבור החברה תזריס מזומניסם, שיאפשר לה לעמוד בהתחייבותיה, וכישלון מאמצי להתקשר עם משקיע שיסייע בייצוב החברה... אני תקווה שבימיס הקרוביס אוכל להודיעכס על הצלחת המאמציס הנוספים הננקטיס בימיס אלה להצלת החברהיי. ראובני מציין במכתבו, כי אף אהד מהעובדים לא ייפגע מהקפאת הפעילות וכי כל הזכויות הסוציאליות שלהס מובטחות וישולמו להס כחוק. גורס בכיר בענף האחסון ציין, כי המשבר והתחרות הקשה שהביאה למלחמת מחירים פגעה יותר מכל בחברה הוותיקה. אותו גורס שב והזהיר כי על הלקוחות להפיק לקת חשוב ממקריס כאלו ולבדוק היטב ממי הם רוכשים והיכן הס משקיעיס את כספס בתחומיס רגישיס כמו דיסקים, סטורג', גס אס המחירים נראיס לכאורה זוליס ואטרקטיבייים אותו גורס העריך, כי לקוחות החברה לא ייפגעו וכי הוא משוכנע שהספקיס הראשיים שמהס רכשה טלדיסק ציוד ובשמס פעלה ימשיכו לתמוך בלקוחות ככל שיידרש. ההערכה בשוק היא, שעיקר החובות של החברה הס מול הבנקיס. ג'ון בן זקן מ להחרים אתרי אינטרנם עופוגעים בפרטיות שלוו" ==ארגונים וגופים רבים אוספים עלינו מידע =ך הגלישה באינטרנט. אנו איננו יודעים סף איזה מידע, ומה הוא עושה איתו. אני להחרים אתרים שפוגעים בפרטיות ---וליידע חברים ומכרים על כך'י. אמר גלעד רבינוביץ, יוייר קבוצת זאבי קבוצת מלס, בהרצאתו בכנס השנתי על האינטרנט על החברה, שהתקיים ביוזמת ===אשנב במכללת לוינסקי בתל-אביב בסוף == ביץ אמר, כי גופים רביס - פרטיים , רוציס לאסוף עלינו מידע דרך ==-. 'יכולס רוציס לדעת כמה שיותר - כל == מחיר'', אמר רבינוביצ. לדבריו, גופי ס הבינו כי האינטרנט מהווה מקור ביותר על אזרחים. המידע מתבצע במגוון אמצעים, כמו ש=תובת 08 להעברת. מידע, שימוש = 000%3) שתולות במחשבי הגולשים, ניקות פרסונליזציה ושיווק אחד -====בת מאגרי מידע מקוונים ולא מקווניס, העברת מידע דרך מכירה ושיתופי פעולה בין גופים, ושתילת ייסוכניםיי במחשב שלנו באמצעות יישומיס ייתמימיסיי. גלעד רבינוביץ אמר, כי לדעתו לא נעשה היוס עדיין שימוש באיסוף וניתוח המידע על הגולשיס, אך הטכנולוגיה מפחידה. במיוחד ציין רבינוביץ) את האיוס הטמון בהצלבת מאגרי מידע: ‏ "מחר גופיס יצליבו ביניהס מידע. יש פרטיס שאנו נותניס לגורס אחד ופרטיס אחריס לגורס אחר, כשאין לנו כל כווגה שהפרטיס יוצלבו ביניהס. יש גם מסחר ער ברשימות לקוחות איכותיות. המחיר בארהייב נע בין 500- 5 דולר לרשומה, וחלק מצבירת המידע והצלבתו מתבצעים כאשר תאגידים וחכרות מתמזגים ביניהסיי. רבינוביץ קרא לנקיטה של מגוון צעדיס במישור הציבורי להגנה על הפרטיות באינטרנט, החל מחינוך, דרך התאגדויות צרכניות, חשיפת מפיריס בכלי התקשורת, הגשת תביעות ייצוגיות, ופעילות לחקיקה יחד עם אכיפה וענישה הולמת. שבועון אנשים ומחהשבים 6 ץ<<;צן|ם: ו מוקד אבטחת מידע שלום ידידי המאבטחיס והמאובטחים, באוניברסיטת קרנגי מלון בארה"ב נמצא מרכז מידע חשוב בתחוס אבטחת המידע תת - ראשי תיבות של ְתחטח ח6וטקות 0 וש 60 מרכז זה, הממומן - על-ידי ממשלת ארצוה | גל עד ירון - הברית, עוסק באיתור נקודות תורפה במערכות מחשב, טיפול באירועי אבטחה, הפצת התראות בדבר מפגעים, מחקר והדרכה שמטרתס לשפר את רמת האבטתה במערכות מחשב (עזס.חטס.שואוא). לאחרונה הוכרז על כוונותיו של הנשיא בוש להקים מוקד לאומי לאבטחת מידע בשיתוף בין ארגון ממשלתי - זטוח66 1ח18600 זטוטקוחס) [ת66ש. = 6 וה-6981 במסגרת המשרד החדש שמוקם בממשלתו, העוסק בביטחון פניס. מטרת המוקד היא לספק תמונה מלאה של הסיכוניס העומדיס בפני התשתיות הקריטיות בארהייב ולמסד קו הגנה ראשון מפני התקפות אלה. המוקד החדש ירכז מידע שמקורו בחיישניס שוניס במערכות הממשלתיות, ינתח ויציג אותו דרך פורטל מרכזי. המרכז יאפשר למנהליס לחזות התקפות שמקורן ברשת מבעוד מועד ולהיערך להגנה מפניהן. המרכז ייכנס לפעילות מבצעית מלאה בשנת 2003. מאמצ כזה אינו פשוט. איסוף מידע אבטחתי ממקורות שוניס מצריך תכנון מראש, הלוקת בחשבון את הנקודות הבאות: מקורות המידע ואיכותו; כמות המידע - שהיער לא יסתיר את העצים; פורמט המידע - איחוד ונרמול הנתוניס כך שניתן יהיה לנתחו באופן אחיד; ניתוח חכס של אירועיס ומגמות - מה קרה, מה קורה, מה יקרה; הגנה על המידע על הגנה על המידע. מוקד אבטחת מידע ברמה הלאומית הינו אתגר חשוב ומורכב. דבריס שרואים משם, כדאי לקחת לתשומת לבנו גס כאן! אך לפני שניגשיס לפתרון בעיות העולם... מוקד אבטחת מידע הוא חיוני לכל ארגון וארגון. רוב רובס של הארגוניס היוס משתמשיס במערכות מיחשוב כתשתית ארגונית מרכזית. פגיעה בזמינות, תשאיות או שלמות המידע במערכות אלה עלולה לגרוס נזק גדול, שיתבטא בפגיעה עסקית חמורה ולעתים יגיע עד כדי פגיעה בנפש. להתראות בטור הבא, ועד אז - שמרו על עצמכם! תגובות, רעיונות, הצעות, מחמאות ומחאות יתקבלו בברכה, שלכם, גלעד (002.00₪)חסזג 61120.1 == היו * גלעד ירון - ראש תחום אבטחת מידע 04 ישראל שבוע עולמי התמיכה באינפורמיקט תימשך עד 2006 יבמ הודיעה כי במסגרת מחויבותה לתמיכה ולאספקת שיוותים ללקוחות אינפורמקיס היא מתחייבת להמשיך ולתמוך במשתמשי השה5%6 החגתץ2 אומזה] (05]) ברחבי העולם עד שנת 2006 לפחות. כזכור, יבמ רכשה את חברת אינפורמיקס בחודש יולי 1. כך נמסר מחברת קומסופט טכנולוגיות מקבוצת פורמולה, שייצגה בעבר בארץ את חברת אינפורמיקס וכיוס היא מפיצה ראשית בישראל של מוצרי התוכנה של יבמ: <פס, 605066 פַת]א3וג ולוטוס. בין משתמשי מוצרי אינפורמיקס בישראל: אלביט, בזק בינלאומי, דיזנהויז, קומברס ואחרים. יהודה קונפורטס 85 מכריזה על 7 סק 601-0016 חברת 56 ג85 תחשפה את חבילת ה-7 ₪וג!? 601026\ - פתרון משולב הכולל את הפורטל, שרת היישומים וכלי האינטגרציה של החברה. תאריך זמינות השוק של החבילה יוכרז בכנס ה-)קסתטם ₪|זס\6 של החברה בפריז. בנוסף, ג85 תחשוף גס את מכונת הג'אווה הווירטואלית שלה, המכונה ווא6ספן 6ק1.0פ6\, המיועדת להביא את ביצועי שרת היישומיס לרמה אופטימלית בהפעלה על גבי שרתי אטחו1 או 60חוו. לא נמסרו עדיין מחירים למוצריס החדשים. מגה נט: פרויקט במשרדך העבודה האמריקני חברת מגה נט האמריקנית (חגק6]א), בבעלות הישראלי שאול בקל, שפיתחה את מנוע ההצפנה 316 (חטו)ק ₪60 אוזוג]( |גטחו), ביצעה את השלב השני בפרויקט רחב היקף להצפנת מידע וחתימות דיגיטליות, הנעוך במשרד העבודה האמריקני. עבור שלב וה קיבלה מגה נט 3 מיליון דולרים. עבור השלב הראשוני קיבלה מגה נט יותר מ-4 מיליון דולרים. על פי ההערכות, מגה נט צפויה להגיע להכנסות של יותר מ-20 מיליון דולריס בשנתיים הקרובות. הפרויקט כולל את כל משתמשי הקצה במשרד העבודה האמריקני ובהמשך יורחב גס בקרב גורמים ב-50 מדינות נוספות, העומדים בקשרי עבודה וחולקים מידע עס משרד העבודה האמריקני. גו מדווחת על הפסד רבעוני שני ברציפות: שני מנהלים התפטרו יצרנית תוכנת שרשרת האספקה 12 ממשיכה בפיטורי מנהלים ובניסיון לעצור את ההפסדים. החברה דיווחה על הפסד צפוי בין 5 ל-88 מיליון דולרים מתוך סך הכנסות של כ-120 מיליון דולרים ברבעון השני, שהסתיים ב-30 ביוני. ההכנסות ממכירת רשיונות ברבעון זה צפויות להגיע לכ-25 מיליון דולרים. ברבעון המקביל אשתקד הגיעו הכנסות החברה ל-241 מיליון דולרים, כולל הכנסות מרשיונות בסך 106 מיליון דולרים. החברה גס מסרה כי קיבלה את התפטרותם של פיליפ קרופורד, נשיא 2ו אירופה, המזהיית ואפריקה, ושל קטרינה רוש, מנהלת השיווק הראשית של החברה. 2; מסרה, כי הבכירים עזבו כדי לנצל הזדמנויות תעסוקתיות אחרות. הצטמקות הכנסות החברה כבר גרמו לפרישתו של המנכייל הקודס גרג בריידי באפריל ולמינויו מחדש של המייסד, סאנג'יב סינדהו כיוייר ומנכייל. סינדהו מאשיס את החולשה הכללית בשוק התוכנה בהפסדי החברה, ואולס הוא חוזה כי קיצוציס נוספים עשויים להביא את 2 לנקודת האיזון בתוך שניים עד ארבעה רבעונים. *יאנתנו יכוליס להיעשות רזים יותר, ונהפוך להיות ארגון יעיל יותריי, אמר סינדהו. 'יאנחנו נהיה מוכניס לשינוי במגמה כאשר הוא יקרה." במקביל הודיעה 2 כי השלימה יותר מ-50 פרויקטים אצל לקוחות בתחוס ההיי-טק, וחתמה על כמה חוזיס גדולים עס לקוחות בשני הרבעוניס האחרונים. בין הלקוחות הללו הן החברות חסותו/ת1 ,418616 ,ושצג, ו-60ותטצח]. בנוסף חתמה 2 על כמה הסכמים חדשיס ומורחביס עס לקוחות. טכנולוגיים, כולל 16, מיצובישי אלקטריק, 6פא ונוקיה. יימשמח מאוד לשמוע לקוחות מדברים על הצלחותיהס העסקיות ומייחסיס חלק מכך ל-2ו'', אמר סידהו. יאני מאמין כי שילוב ייחודי זה של התוכנה שלנו והבנת האתגרים העסקיים שבפניהס ניצבות חברות טכנולוגיה, הוא זה המאפשר לנו להמשיך ולהצליח בשוק ההיי-טק". 6% חסוזהוחזס?ח! ,ואסוחהסא 6צ516 יבמ תמכור חלק מחטיבת המיקרואלקטרוניקה יבמ ממשיכה לעצב מחדש את עסקי המיקוואלקטווניקה שלה. החברה מתכננת למכור את עסקי חטיבת 670660086 אט1ע1ה, המייצרת בקרי פזַג8, לתברת 1066 ]18 בעסקת מזומנים. אף אחת מהחבוות לא מסוה את פרטי העסקה האמורה להיסגר ב-30 בספטמבר. ביוני הודיעה יבמ כי היא מבקשת להתמקד בתכנון שבבים ללקוחות בקצה העליון וליצרני שבבים, כמו גס במתן שירותי תכנון טכנולוגי. חטיבת מיילקס, שפיתחה חומרה לצרכניס בקצה התחתון אינה מתאימה לתוכניות אלה. 6 151 יצרנית מוצרי תקשורת, מוצרי צריכה אלקטרונייס ושבבים לאחסון מתכננת להשתמש בבקרים של מיילקס לשבבים בייצור המוני ולמערכות איחסון מודולריות, אומר תוס גאורגנס, נשיא החברה. אַאַ10 1.81 תמשיך לפתח את מוצרי החומרה והתוכנה, וכן תשאיר בעבודתס את המהנדסים ואת אנשי המכירות של החברה. 151 גס תקבל לידיה את לקוחות מיילקס ובהס יבמ, 6פא ופוגייטסו-סימנס. יבמ רכשה את מיילקס ב-1999 תמורת 240 מיליון דולריס והיא שילבה אותה בחטיבת מערכות האחסון ומאוחר יותר בחטיבת המיקרו אלקטרוניקה. כזכור, לפני כחודש מכרה יבמ את חטיבת הדיסקים הקשיחיס להיטאציי תמורת שני מיליארד דולרים. 66%/ 81/00 וחזס1ח] ,ז0ו00ה6חה66ז0 ץזזה 1 צמצומי עובדים ב-ק8 וב-₪06 ספקית שירותי המיחשוב, 508, תפטר 0 מעובדיה, שהם 1.6 אחוזים מכוח האדם. בשיחת ועידה עם אנליסטים הכחיש יו"ר ומנכ'יל החברה דיק בראון כי הפיטוריס נובעים מהחוזה שיש לחברה עם וורלדקוס למשך 11 שנים. לדברי בראון, הפיטורים הם חלק טבעי של תחום הייעו. חוקרים הבוחניס את וורלדקוס לא בטוחיס ש-805 תצא נקייה מהסיפור. מניותיה נפלו מיד לאחר חשיפת פרשת ניפוח ההכנסות של וורלדקוס ב-35 אחוזים. בינתיים מודאגיס המשקיעים גס מתוצאותיה של 805 עצמה. בראון מסתייג מכך ואומר: ‏ 'מערכות החשבונאות שלנו ב-80% הס ברורות, שמרניות ומלאות.'י 8 ?₪ השלימה הכנות לצמצוס עוד 300 מישרות 4 * שבועון אנשים ומחשבים * 66\חס))גוחזט]ה] 9 גיליון 1003-1004 * 8 ביולי 2002 * |6061.00.1 יר ְח'ח- בחברה, בעקבות סגירת מפעל הרכבה בניו גירסי. זהו מפעל ההרכבה הראשון שנסגר, מאז המיסוג. כזכור, ?₪ התחייבה לקצף 15 אלף עובדיס ולחסוך שלושה מיליארד דולריס ברמה שנתית, כתוצאה מהמיזוג ואחת הדרכיס לכך היא איחוד קווי ייצור וסגירת קוויס שאינם יעילים או נדרשיס. קו ההרכבה בניו גירסי פעל על שטח של 250 אלף מייר והוא היה הקטן מבין מפעלי ההרכבה של החברה הפועליםס בארצות הברית, בעיקר ו הודיעה החברה כ לאונדיאנה, ולעובדיס הוצע לעבור לשס או לקבל יצויים. ; 4 - 66% חס!1הוחזס!ח! ,הוא!60 ח66ו1 ויהודה קונפורטס =. | שבוע עולמי קף [-הס6ְְַ1ץ₪ מקעיחים את 6ק 6010401 6מקו ץןן הכויזה, כי תשתף פעולה עס חברת רייטיון כהורחבה להסכם הרשיון הטכנולוגי, שנחתס במקור בשנת 1986 עם חברת קומפאק, בתחום ה- ₪40 ו במסגרת הטכס זה, תייצר ותשווק חברת רייטיון את האגאמה (פּגַּקָא) - מחשב כף-יד מוקשח המבוסס על טאו - ותארוז אותו מחדש בכדי שיוכל לעמוד בתנאיס סביבתייס קיצונייס הנחוציס לשימושיס צבאייס ותעשייתיים. על פי דו"ת שבוצע על ידי חברת )מטוחקס!266] וזח במארס אשתקד, צפוי שוק מחשבי כף-יד המוקשחיס להגיע לכ- 130 מיליון דולרים עד שנת 2005. אגאמה של רייטיון הוא אחד ממוצרי המחשביס המוקשחיס לסביבה רחבה, המסחריים מן המדף ( (820015, המותאמיס לצרכיס הכללים של הצבא, התעשייה הכבדה ושוקי גומחה. לקוחות בשווקיס אלו נדרשיס למוצריס שיכולים לעמוד בתנאים סביבתיים עויניס, כגון טמפרטורות קיצוניות, מכות חזקות, רעידות ולחות. אגאמה יהיה זמין לשיווק בקיצ 2 אינפורמטיקה חועשפת חבילת תוכנה לתחום הבריאות מנהלי מערכות מידע בענף הבריאות ממהרים ליישס תקניס שנקבעו על ידי החוק לנשיאה באחריות ולניידות בתחוס ביטוח הבריאות. חברת אינפורמטיקה חשפה תוכנה להעברה ושילוב של נתוניס, על מנת להקל על מטלה זו. ארגוניס רביס בתחוס הבריאות, בתי חוליס וחברות ביטוח משתמשים בטכנולוגיית ₪01 קניינית על מנת להעביר בתקשורת ולעבד טרנזקציות כגון תביעות. אולס החוק מחייב שימוש במערכי נתוניס ובקודיס תקנייס על מנת להעביר עסקאות כאלה באמצעות תקשורת. משקיפים אומרים, כי בעוד המועד האחרון ליישוס תקניסם אלו הינו למראית עין אוקטובר, הרי חברות רבות בתחוס הטיפול הבריאותי - אס לא רובן - אמורות לבקש הארכה של שנה מהמשרד לשירותי בריאות. הפתרון של אינפורמטיקה י יפעל כצומת בין מערכות הטרנזקציות של החברות, ההופכות את הנתונים נמנורמטים קניינייס הנוצריס על ידי מערכות מיחשוב מסורתיות, ללפורמטיס לשידור, התואמיס את החוק החדש. המערכת אוספת נתוניסם בבמאגר נתוניס תפעולי ובמחסן נתוניס לצורך אנליזה. חבילת התוכנה של אינפורמטיקה כוללת את זשזטותשאשאס? - פלטפורמת שילוב והמרת נתונים בזמן אמת שהוכרזה לאחרונה, תוכנת 0100 60וטפתוצוכ זטות:6אטאס? לשילוב עס מערכות מרוחקות, ומרכיבים עלסקייס חדשיס שהוגדרו בחוק החדש. המרכיביס מספקים יכולת המרה תרחבירית וסמנטית של נתונים, כולל פילטרים, קוסטו, הגדרות גוג20ושח וצנבירת נתוניס. לדוגמה - המערכת ממירה את 55 הקודים האתניים הנכמצאים בשימוש ספקי הבריאות בקליפורניה ל-15 קודים המוגדרים בחזק החדש. חבילת התוכנה גס תכלול את השרת האנליטי של אננפורמטיקה לניתות נתונים. אשפורמטיקה מיוצגת בישראל על ידי אמן מחשבים. 6.6 וסוזהּ ההווס1רו! ,רווזורוע >6ובן נא להכיר: החברים החדשים במשפחה! 06 הרחיבה את קו המוצרים שלה מעבר לתחום המסורתי של מערכות קול פופולריות. עכשיו אנו מבחר מקלדות, עכברים ומצלמות פש/ץ כחלק ומעו מוצרים איכותיים במחירים אטרקטיביים ביותר! ו30166.00!. רערע - > עכברים אופטיים =פשטסו .והסודסס * ח"שן אופטי מונע הצטברות לכלוך ושחיקה מכנית + עבודה מדויקת על כל משטח * שימושיים עם מחעובי מחברת כמו על שולתן + גלגלת [6פת/ /5601) לגלישה מהירה וניחה לקלדת סמגספו=< * כמתורים לסצב עשינה, התעוררות והדלקה בלתיצה אחת > עיצוב קונופקטי עם קלידים נוחים בגודל מלא * 107 קלידים ממספקים טונקצ'ונליות מלאה בסביבת *פאיסטחו/ץ * ממשק 75/2 חואם לכל המחעובים האישיים * שנתים אחריות מלצלמות אינטר + משלמת למשלוח דואר.וידאו ותמונון + שחת ידאו באנטרגנו. וגוס-ידאו * תבילה עשירה של תוכנות עריכה + התקנה מהירה וקלה בחיבור 058 פאס אשמה ששל ₪ ן"סקהק 0 ₪9 בלצ הפוסא ₪ מהצבטקור אל עצת, שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חס!ז3וחזס/ת! * גיליוך 1003-1004 %/8 ביולי 2002 6 5606/6001 15 וו יבמ נלחמת בדואר הזבל בניסיון להגן על המשתמשים באינטרנט ממתקפות 'ידואר הזבלי' (חא5) ההולך ומתרבה ברשת, מתכוונת יבמ לכלול בחבילת התוכנה החדשה של לוטוס דומינו 6 פונקציות חדשות למניעת הצפות תיבות המשתמשים בדואר כזה. לעומת הגישה הרווחת במוצרים מתחרים, המבצעיס את תהליך האיתור והחסימה של דואר בלתי רצוי רק ברמת משתמש הקצה - ממקמת לוטוס-יבמ את המערכת החוסמת שלה ברמת השרת. כך, יכולים מנהלי המערכת לשלוט טוב יותר בדברי הדואר המגיעיס אל משתמשי הקצה - ולא להמתין לנקיטת פעולה יזומה על ידי כל משתמש כזה. טול - עסקה בבואינג חברת 6ז[מט|? משלימה בימים אלה מכירה והטמעה של הפורטל הארגוני מתוצרתה בחברת בואינג. הפורטל הארגוני של חברת 6אזחטו?, המוטמע בחברת בואינג, משמש את 200,000 עובדי החברה, וישמש עבורס כפונקציה מרכזית לעבודה השוטפת של כל הדרגים בארגון. הפורטל מושתת על טכנולוגיה של מיקרוסופט. 6 תגן על סאן פלגרינו 6% הודיעה כי סן פלגרינו, יצרנית מים מינרליים מוגזים גדולה באיטליה, בחרה בפתרונות האבטחה מז של ג6 להגנה על נכסי מידע חיוניים, ניהול חשבונות משתמשים, מרכזי והפעלת חס-חטוא טפ למגוון יישומים. בנוסף להגנה על הנתונים החיוניים לסן פלגרינו, אבטחת מיחשוב חשובה להגנה על מותג סן פלגרינו שצרכנים בוטחיס בו. סן פלגרינו בחרה ב-ג6 כשותפתה להגנת הנתונים ומערכות המיחשוב שלה לאחר הערכה מקיפה של ספקים מתחרים. מנכ"ל נובל מעודד מרכישת סילברסטרים רכישתה של חברת התוכנה טילברסטרים על ידי נובל מקדמת את תוכניותיה של זו להפוך לשחקנית שירותי ש/ מרכזית ומספקת שפע הזדמנויות לשותפי הערוף. כך אמר גיק מסמן, יו''ר ומנכייל נובל. מערך מוצרי סילברסטרים, במיוחד שרת היישומים שלה מבוסס 12?88, יהיו חוד החנית של הפיכתה של נובל לחברת פלטפורמת ופתרונות איביונס, אמר מסמן בראיון בשבוע שעבר. "יאני חושב שמוצר שרת היישומים שאנו מקבלים מסילברסטרים הוא מנצח אמיתי עבור האסטרטגיה ועבור ערוץ השיווקי', אמר מסמן, שציין כי העסקה, שהיקפה 212 מיליון דולרים, צפויה להיסגר באמצע יולי או אמצע אוגוסט, עס קבלת האישור מבעלי המניות. אס ,סהבּטוהּזחסוא חז6כה2:|= ה-|8ת: התקפת סייבר מרור קרובה מאוד התקפת סייבר טרור על תשתיות האינטרנט הלאומיות של ארצות הברית, קרובה מתמיד. כך אמר פקיד בכיר מאוד ב-[8? בריאיון לשבועון אא). אותו פקיד הדגיש כי קידוד נכון הצפנה והגנה נכונה על המידע עשויה למזער תוצאות התקפה זו. הדובר שדיבר בתערוכת 20א66? הוא הרלוד הנדרשוט, האחראי על כל נושא אבטחת המידע בארגון, אמר עוד כי החוליה החלשה בכל הארגוניס החשוביסם שלהס תשתיות לאומיות היא הבעייתיות בהגנה על הרשתות שלהס. הטרוריסטיס ניצלו עד היוס את האינטרנט לצרכי דואר אלקטרוני, תקשורת, פורומיס ומחקר על הרשת, אבל ברור לכולם כי כעת הס עובריס לשלב הבא, לערער ולהרוס את תשתיות האינטרנט הלאומיות. "זה הולך לקרות, אני אומר לכסי' אמר הנדרשוט. למרות שלכאורה התקפות על ווב אינן סיבה לדאגה מיידית, הממשלה מעודדת יישום של מיחסון נתוניס חכס ודטה מיינינג על אפליקציות קריטיות כגון מידע על מערכות המיס חשמל וגז במדינה, שתלויות לא מעט ב כבר העביר אזהרות מפורשות לג וציבורייס, שהפעילות שלהס יושבת על תשתית אינטרנטית, ופגיעה בתשתיות עלולה לשבש את פעילותם. הסיוט הגדול ביותר של ה-ן8ת, התוודה הדובר, הוא שילוב קטלני ומתומזן של התקפה חוזרת נוסח ה-11 בספטמבר עס התקפת סייבר טרור, בעיקר על שירותי חירוס שמבוססים על תקשורת בווב. הנדרשוט הודה כי התשתיות הישנות של ה-]81? כבר הוכיחו כשלים ברשתות ההגנה הלאומית. הוא סיפר לנוכחים כיצד הצליחו אנשיו לפרוצ בקלות לשורה ארוכה של עסקים באזור וושינגטון, בעזרת מחשב נייד, טרנזיסטוריס משומשים, מיכלי הדפסה ריקים. התקשורת האלחוטית תפסה תאוצה רבה, אמר הפקיד הבכיר ב-81, אבל אבטחת המידע לא הצליחה להדביק אותה. יהודה קונפורטמס קח, אורקל |-₪91 ₪60 מציגות פתרונות אוכול מבוסטי לינוקט: נטוורק א ץז הכריזה על שיתוף פעולה עם חברת אורקל ועם חברת ₪1 64א, שמטרתו לספק סביבת ₪6 (ח6וצט) !סקא !4 00691), המבוססת על שרתי 580!חג, ]חק ק11. שיתוף פעולה זה, המתבסס על מערכת יחטים ארוכת שנים בין החברות, מבטיח ללקוחות את היכולת לשלב את בסיס הנתונים 9 0₪66 וטכנולוגיית שאל כפלטפורמה אמינה ומוכחת לצורך יישומים עסקיים גם בסביבת לנוקס 06 עוד לפנל שנה הייתה א החברה הראשונה, שהציגה פתרון כולל של 6₪9ח0 מטצו(6 חסוווטווסק. ונשת על שרתי 21580 ותגוזטו? ?זו. העבודה המשותפת של 1 ואורקל בתחומי יכולת השדרוג ושיפור הביצועיס יצרה התמחות של השתיים בסביבת שרתים. צ'אק רוזואט, סגן נשיא, שרתי נתוניס, אורקל מוסר: ‏ "בוכות עבודה צמודה עס שא, מסוגלת אורקל לספק פתרונות המשלבים את מוצרי בסיסי הנתונים של | 0, כולל 840 מס עם מערכת הפעלה לינוקס של רד האט. ביחד, בנינו תשתית גמישה ועמידה לתקלות, פליינס תתמוך ב-91 018016 המספקת רמה גבוהה של יכולות ארגוניות ללקוחותינו. וכל ואת במחיר בר השגה" על פי הנתוניס של 156 לסיכוס פעילות רבעון ראשון לשנת 2002 נקבע, כי שרתל וחגוזסזק קגו מבוססי אינטל ולינוקס ממשיכים להוביל את שוק השרתים באירופה עם נתח שוק של 34.7 אחוזים. תוצאות הרבעון הראשון מציגות למעשה את הרבעון ה-16 ברציפות, שבו ממוצבים שרתי זהגו.1סז? בראש הטבלה ומוביליס את האספקות באירופה. * חברת שסאג2711א אתסאוזא הכריזה על השלמת ההסמכה ל-מש6אט!0 חסואוקק א ופסא (0א) לבטיט הנתונים ו9 של אורקל, הרצים על מערכת ההפעלה אטח:,1 |ה66611. ההסמכה ממחישה את היחסיס המתהדקיס ביך אחגו|קקא אזסאושא לאורקל ומשתקפים במחויבותן של שתי החברות לאספקת פתרונות משולבים של ניהול נתוניס ואחסון, המפחיתיס את עלות הבעלות הודות לפשטות ההטמעה ושיתוף פעולה בשירותי התמיכה. קומסופם: התמיכה במטר הנתונים אווזזס!חז! תימעוך לפחות עד 2006 יבמ הודיעה כי במסגרת מחויבותה לתמיכה ולאספקת שיוותים ללקוחות אינפורמיקט היא מתחייבת להמשיך ולתמוך במשתמשי ח56 ותבת2 אומזס]ה1 (105) ברחבי העולם עד שנת 2006 לפחות. יבמ רכשה את חברת אינפורמיקס בחודש :ולי 1. כך נמסר מחברת קומסופטי טכנולוגיות 1 * שבועון אנשים ומחשביס * 6%ט%ח08110חז0]ח1 * גיליון 1003-1004 * 8 ביולי 2002 * [661.00.1 מקבוצת פורמולה, שייצגה בעבר בארף את חברת אינפורמיקס וכיוס היא מפיצה ראשית בישראל של מוצרי התוכנה של יבמ: 8כ, טזסהקפטטא, פהואגוג ולוטוס. בין משתמשי מוצרי אינפורמיקס בישראל: אלביט, בזק בינלאומי, דיזנהוי, קומברס ואחרים. יהודה קונפורטס הברה המחקר הבי"ל גיגה אינפורמייון נרופ: ‏ | | אבטחת משופרת, אינטגרציה בין המערכות ו-₪01 - בין המגמות הבולטות בשנת 2002 'יאנחנו בתקופה, שבה עדיין השיקולים המובילים הם שליטה וצמצוס בהוצאות, ניסיון להגיע לרווחיות או לשמור עליה, ובבד בבד התמודדות עס מצב של אי ודאות בשווקים", כך כותב ריצ'ארד פישרה, אנליסט בכיר בחברת המחקר והייעוץ הבינלאומית גיגה אינפורמיישן גרופ, בנייר עבודה חדש ללקוחותיו. פישרה אומר כי מצב הכלכלה הגלובלית השתפר מעט לעומת תחילת שנת ,2002 אולס מצב הרוח הכללי הוא עדיין של זהירות וחשש, וזה בהחלט משפיע על כל האווירה בתחוס השקעות במערכות מידע. נייר העבודה נכתב תוך שיתוף פעולה בין כמה אנליסטים של גיגה, המכסיס תחומי מחקר שוניס. גיגה מציינת, כי השינוי במנטליות הארגונית ממשיך להשפיע, כאשר עיקר המיקוד כיוס הוא בחיסכון בהוצאות מצד אחד, ובהוצאת הערך המקסימלי מתוך המערכות הקיימות, מצד שני. ארגוניס נמנעים כיוס מביצוע שינויי פרדיגמות מהותיים, וכבר אי אפשר למצוא ארגוניס המשקיעיס במערכות חדשניות רק מתוך פחד שהמתחרים יעקפו אותס בתחוסם זה; הארגוניס משקיעים במערכות רק כאשר הס יכולים לראות החזר ברור ומהיר על השקעתס זו = 4% ==? יינקודה מעניינת היא, שבששת החודשיםס שעברו אנחנו יכוליס לראות כיצד ההשקעות בתחוס ההמשכיות העסקית וההתאוששות מאסון, ש קיבלו דחיפה אדירה בעקבות אירועי ה-11 בספטמבר, חוזריס למקומס הטבעי בזירה. תחומיס אלה עדיין מקבלים יותר השקעות מאשר בעבר, אולס כיוס מתחרים תקציביס אלה מול קדימויות עסקיות אחרות, ולא בהכרח מקבליס אישור אוטומטי, כפי שניתן היה לצפות לאחר אירועי הטרור שהתרחשו. כמה מהר שאנחנו שוכחיס דבריס שקרו רק לא מזמן'י, אומר פישרה. מגמות קיימות וצפויות החזר מיידי על ההוצאה: החזר מיידי וברור על ההוצאה הוא עדיין הדרישה המרכזית לצורך הצדקת כל השקעה בתחוס ה-ז1. דרישה לאבטחה משופרת: יצרני פורטליס, יצרני התקניס אלחוטיים ויצרניס אחריס מגבירים את האבטחה המובנית לתוך המערכות שלהס דרישה מוגברת לאיחוד ואינטגרציה בין מערכות: התחוסם של ארכיטקטורה ארגונית תופס חשיבות הולכת וגדלה כאשר הפוקוס הופך להיות איחוד בין מערכות ותהליכיס. ===אט רג'נסי ים המלח - מציע לכם לקחת פסק זמן מהחיים ולתת לעצמכם חופשה קצת אחרת. -- זהזדמנות להירגע ולתת לגוף ל'הנות מסגוון טיפולי ספא מיוחדים במועדון הבריאות המפואר "מיגרליה טפא", ==צאת להרפתקאות כמדבר הקטום עם טיולי ג'יפים, סיורים רגליים וכיקורים באתרי טבע והסטוריה. ף היום תוכלו להתפנק בחדרים המרווחים וליהנות מארוחה בפגוון טעמים בינלאומיים כמסעדות הסלון. אט רג'נסי יש מקום גם לאירועים משפחתיים ועסקיים. נו לעצמכם הזדמנות ליהנות מסלון שיש בו עולם ומלואו. א': : ו0%ס:): (רן מלון הייאט רג'נטי ים המלח, עין בוקק, טל: 08-6591234/6 (רכ-קווי), פקס: 08-6591235 שבועון אנשיס ומחשבים 9 ;%<;,וחפ:ו במרכז הכנסים המתקדם באזור תוכלו לארח עד 1500 משתתפים. האלחוט נכנס למרכז הזירה אבל המכשירים בעייתיים. בעוד שירותיס אלחוטייס שוניס המוצעים על ידי ספקי שירותים ימשיכו להשתפר מבחינת ביצועים וכיסוי גיאוגרפי, המכשירים עצמס נשאריס בגדר בעיה. סוגים שוניס של משתמשים יודקקו לקומבינציות שונות של מכשירי מידע וקול, המספקים מגוון של יכולות שונות אלה מאלה, והמכשירים הקיימיס כיוס בשוק עדיין אינס עוניס על הצרכים. עניין | מתגבר ב-288[ וב-דַשא. של מיקרוסופט. 75 אחוזיס מהחברות הגדולות בצפון אמריקה אימצו עד היום את =סט? כפלטפורמה אסטרטגית לפיתוח. יחד עס זאת, שירותי אינטרנט הס "הדבר הגדול הבא", והפלטפורמה המובילה בתחוס זה תהיה זשא. של מיקרוסופט, כאשר היא תושק, למרות שלרוב יצרני 1288 יש רמה מסוימת של תמיכה בשירותי אינטרנט כבר כיום. הגידול בתחוס מיקור החוף (שתוסזטספוטס) ימשיך להיות בין 10 ל-20 אחוזים בשנה, כאשר הגידול המשמעותי ביותר יהיה במיקור חוצ של תהליכיס עסקיים (כלומר ביצוע הזמנות, ניהול הזדמנויות וכדומה). יהודה קונפורטס |ברוקור|וטעו שבוע עולמי מחשוכ :ישי כפו מיכיארד מספר המחשבים האישיים שסופסו הגיע כציון דרך משמעותי * חדשנות בפיתוחי סיכיסון ושווסים מתעוררים הם הכוחות שיניעו את התעשייה במחזור הפמיחה הבא שכה אבי בליזובסקי ריצ'רד ניקסון הוא נשיא ארצות-הברית, ""'הסנדק חלק 2'' זוכה באוסקר לסרט הטוב ביותר, ומוחמד עלי מחזיר לעצמו את תואר אלוף העולם באגרוף. 0 ובבו את מחוגי השעון לאחור ב-25 שנים בערך, לשנת 1974. מחשבים אישיים וואינטרנט - מחכרים את העולם באפריל 2002 הגיעה תעשיית המחשבים האישיים לציון דרך חשוב עם אספקת המחשב האישי המיליארד במספר. ואולס, בעולס יש עוד חמישה מיליארד בני אדם, שמעולס לא חוו שימוש במחשב אישי או באינטרנט. זהו פוטנציאל עצוס. סימני השינוי 8 באפריל 2000 סיפקה תעשיית המחשבים האישיים את המחשב האישי המיליארד במספר . 8 מספר האתרים באינטרנט גדל מ-50 ב-1993 ל-350 מיליון ב-2001 8 בסוף 2001 הייתה לחצי מיליארד בני אדס בעולם גישה לאינטרנט מבתיהם. צפון אמריקה אחראית ל-40 אחוזיסם ממשתמשי האינטרנט הביתייס, ואירופה, המזרח התיכון ואפריקה מהוות 27 אחוזים. אסיה אחראית ל-22 אחוזים. חלקים אחריס בעולם אחראים ל-11 אחוזיס מהשימוש הביתי באינטרנט. 6 סינגפור, שאוכלוסייתה 4 מיליון בני אדס, מחזיקה בשיא בשיעור הגישה לאינטרנט - 60 אחוזים ממשקי הבית במדינה מצוידים בגישה לאינטרנט. 8 עד היוס רק 10 אחוזיס מאוכלוסיית העולס הינה מקוונת. 6 עד 2003 צפוי אזור אסיה והאוקיינוס השקט לעבור את ארצות- הברית כאזור בעל המספר הגבוה ביותר של משתמשי אינטרנט. הגישה לאינטרנט בהודו צפויה לגדול בממוצע של 44 אחוזיס לשנה עד 2005, השנה שבה 21 מיליון בני אדס בהודו יהיו מחובריס לאינטרנט. 8 עד 2005 יותר ממחצית משתמשי האינטרנט יהיו דוברי שפה שאינה אנגלית. 8 ההכנסות מסחר אלקטרוני באינטרנט ב-2001 הסתכמו ב-615.3 מיליארד דולרים. 6 המכירות הקמעוניות צמחו ב-21 אחוזים ל-51.3 מיליארד דולרים בשנה שעברה וצפויות לזנק ב-41 אחוזיס ל-72.1 מיליארד דולריס ב-2002. כ-11 אחוזים ממכירות הספרים ב-2001 התבצעו באינטרנט. ₪ בברזיל, 70 אחוזים מהאוכלוסייה קונים מחשב לראשונה בחייהם. 8 על פי הערכות, מספר המחשבים האישיים הנמצאים בשימוש בהודו, שאוכלוסייתה יותר ממיליארד בני אדם, הינו 7 מיליון בלבד. "אנו צופים שבחמש השנים הבאות, 50 אחוזים מהמחשבים האישיים יימכרו לשווקים מתעוררים,'י אומר קרייג בארט, מנכייל אינטל, ומוסיף, כי מספר המחשבים האישיים שיסופקו ברחבי העולס יגיע ל-2 מיליארד ב-2007 או ב-2008. 4 הייתה גס שנת מפנה טכנולוגית, שהחלה עס המיקרו מעבדיס הראשונים, שהפכו למוח של המחשב האישי הראשון שהצליח מבחינה מסחרית והפך למוצר זמין לכל. למרות שבאותה עת סברו רביס שמדובר במכשיר עתידני, 8800 זוגוו הוכיח את עצמו כדבר ממשי ביותר עס שבב אינטל 8080, שרץ בקרביו במהירות של 2 מיליון סיבוביס לשנייה (2 מגהר>). נריץ את הסרט קדימה להווה, והשלכותיו של אירוע זה יתחוורו לכם. כיוס, צרכנים יכוליס לקנות מחשב אישי עם מעבד אינטל פנטיום 4, הפועל במהירות של 2.53 מיליארד סיבוביס לשניה (2.53 גיגה הרץ), המעבד המהיר ביותר בעולם כיוס. ב-25 השניס האחרונות השיג המחשב האישי דברים נוספים מלבד מהירות וביצועיס מוגבריס. הוא גס חולל שינוי מהותי באופן שבו בני אדס ברחבי העולס מתקשרים זה עם זה, עורכים קניות, מברריס מידע, לומדים ומבדריס את עצמס וכן בדרך שבה חברות עושות עסקים. כוחו של המחשב האישי לחולל שינוי, ויותר מכך, העובדה שהוא נמצא בכל מקוס, מתחדדיס עוד יותר כאשר בוחניס אותס מנקודת מבט סטטיסטית. לדברי חברת האנליסטים גרטנר דטה-קווסט, באפריל 2002 סופק המחשב האישי המיליארד במספר (ראו מסגרת). ציון דרך חשוב זה, המייצג את נתוני המחשביס השולתנייס והנישאיס של כל יצרני המחשבים האישייס והשבביס בעולס, נושא משמעות מיוחדת לאינטל אשר תרומתה לטכנולוגיית המיקרו מעבדים סייעה להגדיר ולעצב את תעשיית המחשבים האישיים. המחשב האישי המתוחכם של ימינו הוא מכשיר מרשים. המחשב המיליארד במספר שסופק, מן הסתס מאפשר לבעליו לשלוח דואר אלקטרוני והודעות מיידיות, לגלוש באינטרנט, לנהל את תקציב הבית ויומן המשפחה, לערוך סרטים ביתיים ולצרוב אותס ל-פצפ, לערוך מיקסיס של מוזיקה דיגיטלית, ליצור אלבומי תמונות ולהוסיף להס קריינות או מוזיקת רקע, לשחק משחקים עתירי פעולה ולעשות עוד אלף דברים - שאת רובס לא ניתן היה אפילו להעלות על הדעת כאשר בני אדם החלו להשתמש ב-מוגו|. "ככלי רכ עוצמה טכור המוח" אס אלה הס הישגי הטכנולוגיה בציון הדרך של המחשב האישי המיליארד, כיצד ייראה המחשוב כאשר תגיע התעשייה לצומת הדרכים של המחשב האישי ה-2 מיליארד! התשובה לשאלה זו עשויה להתברר מוקדס ממה שרבים מאיתנו משערים. למרות שנדרשו לתעשייה 25 שנים להגיע לציון הדרך הנוכחי, גרטנר חוזים, שהמספר הכולל של מחשבים אישייס שיסופקו יכפיל את עצמו תוך שש שנים ויגיע ל-2 מיליארד ב-2008. המיליארד השני של מחשבים אישיים ימצא מן הסתםס את בעליו באוכלוסייה הרבה יותר גדולה, אשר כבר היוס מסתכמת ב-6.2 מיליארד בני אדם. למרות שמיליארד המחשבים האישיים הראשוניס סופקו בעיקר למשתמשים בצפון אמריקה ובאירופה - חלקיק זעיר מאוכלוסיית העולם - הביקוש הגלובלי למכשיר זה מעיד שהצמיחה לרף ה-2 מיליארד תבוא בעיקר משווקים מתעוררים גדולים כגון סין, אמריקה הלטינית ומזרת אירופה. האנשים באזורים אלה מהוויס אחוז הרבה יותר גדול מאוכלוסיית העולס והס נוטיס לאמ לחיקם את הטכנולוגיה מהר יותר מאשר עמיתיהס בשווקיס מבוססים. "צריך להתייחס למחשב כאל כלי רב עוצמה עבור המוח,יי אומר מרטין ריינולדס, סגן נשיא בגרטנר דטהקווסט ומחבר דוייח החברה על המחשב האישי המיליארד במספר. ייבמהפכה התעשייתית למדו לקחת מכונות 8 * שבועון אנטים ומחשבים 6 41:001%66%ז0/ם] * גיליון 1003-1004 * 8 ביולי 2002 * [66).60.1 כה רביס ומצטיין בתחומיס רביס כל כך, הוא הפך לדבר מה שכמעט כולס חייביס שיהיה להס." לאינטל יש תמונה ברורה של תפקידה בקידומו ההדרגתי של המחשב האישי: לשמור על ההתמקדות הבלתי מתפשרת בחדשנות ובהמצאת טכנולוגיות, שיסייעו להביא את התעשייה לגבהים חדשים באמצעות פיתוחיס חדשיסם בטכנולוגיית הסיליקון. היסטוריה קפרה אחת עשרה שנים אחרי שאינטל המציאה את המיקרו מעבד, דירג אותו כתב העת חסקל |זס\ 6תג צאטא .0.5 ב-1982 כאחד מציוני הדרך של הטכנולוגיה האמריקנית. בין תריסר הנבחרים המכובדיס היו גס נורת התשמל, הטלפון והמטוס. כיוס, מיקרו מעבדיס נמצאיס למעשה בכל היבט בחייהס של בני האדסם - מהיישוס המובן מאליו במוחו של המחשב האישי ועד לשימושיס הפחות מוכריס במכשירי חשמל במטבח, במכוניות ובהתקניס רפואייס חדשים. במהלך השנים, כל דור חדש של טטכנולוגיית המיקרו מעבדים האפיל על קודמו מבתינת הפונקציונליות והביצועיס. מגמה זו מוכיחה את חוק מור, שטבע ב-1965 גורדון מור, השותף להקמת אינטל. מור טען, שמספר הטרנזיסטוריס שניתן לדחוס לתוך פיסת סיליקון יכפיל את עצמו פחות או יותר מדי 8 עד 24 חודשיס ויפיק גידול אקספוננציאלי בעוצמת המחשוב. ההיסטוריה הוכיחה שמור חזה את הנולד בדיוק שלא ייאמן. לאמיתו ולמנף את המאמצ הפינצי האנושי של דבר, משתמשיסם כבר מצפים מתעשיית המחשביס האישייס כדי להשיג יתרון כלכלי גדול. להמשיך ולספק להס את הביצועיס הגדליס והולכיס הדרושיס להס. המחשב האישי מספק את אותו בעבר, צורך זה נוצר עקב ההתקדמות בתוכנה. אבל התוכנה יתרון, אבל במוחס של בני האדס. המחשב האישי ממנף את העובדים | המתותכמת מצדה יצרה תמריץ לשילוב מהירות גבוהה יותר ויכולות רבות האנושייס להשתמש בהון אינטלקטואלי ויוצר אצל משתמשיס ביתייס את היכולת ללמוד ולבדר את עצמס. ומאחר שהמחשב האישי מציע שימושיס (המשך בעמ' 20) לכי 0 פרק | 05 6/0 = קל 0י/3.0/פר ק, ורכז ג ישוח וק עפ"י מודל המצוינות של דר' צבי ברק .5 סי תרק | 0 הדרכה, הנחייה |אימ ון לטיור ביצועים ניהולייס , עסקיים ! והתנהגותיים. 8* תכניות לפיתוח מנהלים ולהכשרת עתודות ניהול 8* ייעוץ ובניית תכניות הדרכה 8* הכשרה, הדרכה ואימון של אנשי מכירות ושירות 8* ייעוץ, ליווי, פיתוח ארגוני ופיתוח אישי ₪* פיתוח עבודת צוות וגיבוש צוותים 8* אימון אישי לשיפור הניהול ולפרזנטציה הכשרת נציגים ומציגים בתערוכות ובירידים 8* פעילויות יעודיות בתחום תחקור ותשאול : הקמת מכללות פנים ארגוניות והפעלתן 8 הקיית מיומנויות בתחום הבטיחות בעבודה שירותי ניהול הדרכה על בסיס שצוו₪6 ופט 5 | השכרת אולמות וחדרי הדרכה מאובזרים במרכזי ההדרכה ברחובות ובת"א אפשרות לאירוח מל "" !1 גסיון ת.ד. 2295 רתובות 76122 ,060220600.1)םג : ד )א-: וי : טל 08-9475549 08-9467586 פקס 05-5457446 ]100501 שבועון אנשים ומחשבים % 1%66%מ4110ז8]0] * גיליון 1003-1004 * 8 ביולי 2002 6 [6/604ה% ‏ 19 שבוע עולמי %ח/..המשך מעמ' 19) יותר במעבדים. ספירלה זו של מעבדים ותוכנה -שכל אחד ממרכיביה מחולל התקדמות אצל רעהו - תרמה לבריאותה ולהתפתחותה של תעשיית המחשבים האישיים. מחשבים אישיים מסופקיס לרוכשיס עס תכונות, המציעות למשתמשים :כולות חדשות ומרתקות ודרכים חדשניות לשימוש במתשביהם. כיוס, תכונות אלה מכסות הכל, מתוכנה ליצירת סרטיס ועריכת וידאו עד לנגני ורשמקולי פצפ. חברת המחקר 156 צופה שמכירות כונני ה-סם המאפשריס הקלטה יזנקו ל-3.5 מיליון השנה לעומת פחות מ-1.1 מיליון ב-2001, ולאחר מכן יאיצו ל-30 מיליון ב-2005. באשר לעתיד - אינטל מאמינה בתפיסת 'יהמחשב האישי המורחביי (6 160666ג₪ 6חד), חזון שלפיו המחשב האישי הוא המרכיב המרכזי בעולס דיגיטלי וממשיך לדרבן את התפתחות התעשייה. על פי מודל זה, מחשב אישי המחובר לאינטרנט מתפקד כמוחן של הרבה פעילויות יומיומיות ויוצר קשר נטול זעזועיס עס אוסף התקניס דיגיטליים. הרחבת עוצמתו ורב- תכליתיותו של המחשב האישי לסביבה הביתית והעסקית עשויה ליצור סגנונות חייס חדשיס ורמות חדשות של פריון עסקי. מיליארד המחשכים האישיים הכאים ללא ספק, הרב-תכליתיות של המחשב האישי תמלא תפקיד מרכזי בסיוע לתעשייה להגיע לציון הדרך של המיליארד השני. במשך השניס הסתגלו המחשביס האישיים למלא את צורכיהס של הלקוחות, והעתיד צופן עוד התקדמות ניכרת מאחר שצורכי הלקוחות מתפתחים ככל שהשווקים החדשים מוצאים שימושיס חדשיס למחשב האישי במעבדות אינטל, למשל, המפתחיס חוקריס תוכניות מודולריות, שיהפכו את המחשב האישי למועיל וקל מתמיד לשימוש. חוקריס אחריס של אינטל מפתחים את הטכנולוגיה הדרושה לשילוב 'ימכשירי רדיו חכמיסיי בתוך שבבים, כדי שהתקניס המכילים את השבביס האלה יהיו מצוידיס ביכולות אלחוטיות חכמות. כבר היום, לפי גיליון אפריל של כתב העת 4שוו, יש יותר מ-120 נקודות גישה ציבוריות אלחוטיות הזמינות לציבור בבתי הקפה, המלונות ושדות התעופה בעיר ניו יורק. במקביל להתפתחותן של טכנולוגיות האלחוט של הדור הבא, אינטל חוזה את המחשב האישי כעמוד התווך של עולם אלחוטי זה, המספק יכולת מיחשוב להתקניס סביב העולם, מקוס העבודה ואפילו בתוך הערים לבתי מלון ומלונות. מהנדסי אינטל גם מפתחיס טכנולוגיות חומרה ותוכנה, שיסייעו להחדיר מוצריס רב-תכליתיים (במיוחד התקנים נישאים), המשלבים נתוניס ותקשורת. מאמציס נוספים של אינטל כוללים דרכים להגדלה נוספת של מספר הטרנזיסטוריס כדי לדרבן את פיתוחן של דרכים חדשות וטבעיות יותר לתקשורת בין מחשבים, כמו למשל מחשב אישי, המסוגל להקשיב לפקודות מדוברות ולהגיב מיידית במספר רב של שפות במקוס הקלט הנדרש כיוס באמצעות מקלדת או עכבר. בה בעת, התפתחויות בטכניקות סטטיסטיות - יכולתס של מחשבים אישיים גמישים וחכמיס להבחין בהתנהגותו והרגליו של המשתמש ולזכור אותס כדי לצפות את צרכיו מראש - משמעותן שאב הנכנס לאינטרנט מדי בוקר באמצעות המחשב האישי כדי לקרוא את החדשות בעיתון המקוון החביב עליו פשוט יצטרך להדליק את המחשב ואתר החדשות יעלה וימתין לו. מדעני אינטל גס מפתחים טכנולוגיית חיישנים, שתוכל להפוך סביבות שלמות לחכמות יותר, כגון 'ימעבדות חכמות'' או יישדות חכמיס'י. טכנולוגיית החיישנים תהיה חשובה מאוד לתחקלאים, משום שבאמצעות החיישניס יידעו החקלאים מתי הגידולים זקוקיס להשקיה או לדישון נוספים ויודיעו על כך לחקלאי באמצעות מחשבו האישי או המחשב הנייד. תטשייה גלוכלית בעשור הבא צופיס אנשי גרטנר, שהגידול במשלוחי המחשבים האישיים, הנעים לקראת מחשב המיליארד השני ומעבר לו, ינבע בעיקר משווקים מתעוררים. עבור אינטל, שווקים אלה כוללים חלקים מאסיה, לרבות אזורים בסין, הודו ומלזיה, וחלקים באמריקה הלטינית, אירופה ויפן. התרבויות, ההרגלים החברתיים וסגנונות החיים הרבים שבעולס מהוויס אתגר לאינטל לשפר היבטים רבים בתכנון המחשב האישי, לרבות מודלים של שימוש וצורה. בשווקיס הצומתים, 'יקסס הטכנולוגיהיי של המחשב האישי חייב לעתיס תכופות להיות בלתי נראה, בעוד שהחוויה שהטכנולוגיה מאפשרת צריכה 0 * שבועון אנשים ומחשבים * א66%\חט)!גוחזס!ה1 * גיליון 1003-1004 * 8 ביולי 2002 > ן נרמנר דטה-קווסטם: שום] ה-6 העולמי בעת מכירת המחשב המיכיזאורד נמכר המחשב המיליארד בשוק ה-76 העולמי - 25 שנה אחרי צמיחת השוק לראשונה. עם צמיחה שנתית משוערת המוערכת בכ-9 אחוזים, יגיע שוק ה-76 למיליארד השני בעוד כשש שנים (2007 - תחילת 2008). מטרה זו תושג בתנאי שהתעשייה תמשיך לחדש ולקדם את שוק ה-6ץ. עשרת ספקי ה-6? המוביליס בעולם לפני האיחוד בין ?₪ לקומפאק לפי סדר יורד: דל, קומפאק, צא50, 6פא, יבמ, ץא, טושיבה, פוגייטסו, אפל, פוגייטסו-סימנס. הרחבת השוק תדרוש מה-6? להיות קטן וזול יותר, אך עס יישומים וביצועיס רחבים יותר. המחשבים האישיים הראשונים הופיעו בשנות השבעים, על אף שכמה מערכות נבנו עוד לפני שהושק המיקרו-מעבד שסימן את תחילת זמנס של המחשביס האישיים. הפריצה הגדולה בתחוס התרחשה עס השקת ה-26 של יבמ ב-1981. בין השניס 1985 ל-2001 נהנה שוק ה-6? מצמיחה מתמדת, לרוב דו-ספרתית. צמיחה חזקה במיוחד החלה ב-1993, עם השקת 31 איסשמואו והקשר המפותל שנוצר בין התוכנה לחומרה, שהונע על ידי מיקרוסופט ואינטל. צמיחה זו נחלשה בעקבות סימנים ראשוניס של רוויה ב-1998, ואז קפץ להילוך גבוה יותר ב-1999, לפני אירוע. ייבאג א2צ) 'י2000). ב-2001, לראשונה מאז הירידה ב-1985, החל שוק ה-76 להראות צמיחה שלילית, מסימני הכלכלה המתנדנדת ועקב בסיס קייס של 6? חדשים יחסית. ה-6? הביתי משרת משתמשיס רבים, רבים מהם ילדים, ועל כן מחזור החיים שלהס נוטה להיות ארוך מזה של מערכות מחשב מקצועיות. גרטנר דטה-קווסט מעריכה, כי מספר המחשבים המותקניס בבתיס עולה על 500 מליון יחידות וכמעט כולס מחוברים לאינטרנט. ארהייב ואירופה הן המדינות המובילות במספר ה-6ץ. גם אסיה פסיפיק מסתמנת כשוק חזק. יפן מפגרת מאחור, בשקפה את הבעיות הכלכליות שעמן מתמודדת המדינה. גרטנר דטה-קווסט מעריכה, כי מחזורי ההחלפה של מחשבים ניידים קצריס בשיעור של 30 אחוזיס משיעורי החלפה של מחשביס שולחניים. 16 אחוזים מסך המחשבים האישייסם שנמכרו בעולס הס מחשבים ניידים, כאשר 11 אחוזיס ממשתמשי ה-26 מחזיקיס גס במחשבים ניידים. ה-6? מאפשר לחברות להשליס משימות בסיסיות עס פחות עובדים, לפנות משאביס לטובת פיתוח עסקי. עובדים יכוליס לעבוד כמעט מכל מקוס, להגדיל את התפוקה ולהפחית הוצאות תחבורה. עסקים יכוליס להפחית. זמן ביצוע תהליכים ובכך להפחית את היקף הציוד העובד. משתמשים ביתיים מוצאים כי ה-6? מסוגל לחנך אותם, לבדר אותס ולספק הכנסה. יצרני 6 מתמודדים כיוס עס האתגר להפחית עלויות, על מנת לתת מענה להזדמנויות בשווקים צומחים כמו סין, אמריקה הלטינית ומזרת אירופה. בשני העשורים הבאים, ה-20 וי"צאצאיו'" יאפשרו לכלכלות צומחות להתפתח ולהפוך לכלכלות המבוססות על טכנולוגיות מידע. כדי ששוק ה-20 יגיע למיליארד השני, דבר מרכוי צריך להשתנות - המחיר, שצריך להמשיך לרדת. זה יהיה האתגר הגדול ביותר לתעשייה במהלך חמש השניס הבאות. להיות נראית לעין ואינטואיטיבית. משמעות הדבר, שהמחשב האישי חייב להיות קל לשימוש, להידלק מיד כמו טלוויויה ולספק אינטראקציה פשוטה ואינסטינקטיבית. בנוסף, מתכנני המחשב האישי צריכיס לפתת גישה שונה לניידות. כלומר, שהמחשב הנייד המקובל והיה מעוצב כמו תיק מסמכים. מחשב מחברת עוצב כדי להיכנס לכיס החולצה או ו ו אחד מעיצובים אלה לא יעבוד היטב עס שמלה או עס סארי נטו : 0 כתוצאה מכך, אופן פיתוח הטכנולוגיה חייב להשתנות ולהביא בחשבון הבדלים גיאוגרפייס וחברתיים. בפיתוח מיליארד המחשבים האישיים הבאים, הידיעה שהמטבח או הסלון הס המקוס שבו מתרחשת עיקר הפעילות המשפחתית במדינה מסוימת תהיה חשובה לא פחות מהטכנולוגיות בתוך המחשב. הטכנולוגיה צריכה להפוך לחכמה יותר כדי שתוכל להסתגל לאופן שבו בני אדס משתמשיסם בה. ו 0-0 2-4 -פ-4- 4-ו 2 בשש השנים האחרונות סייר צוות של אנתרופולוגיסם מטעם אינטל ברחבי העולם כדי לצפות באופן שבו בני אדס משתמשים בטכנולוגיה ומתייחסיסם אליה. תוצאות מחקרי הצוות חשובות מאוד בפיתוח טכנולוגיה שתהיה שימושית יותר לבני האדם. בפיתותח טכנולוגיות כמו ""נייר דיגיטלייי, מועיל מאוד לדעת, שבני אדס אוהביסם לקפל את העיתוניס וכתבי העת ולהכניס אותם לכיס או לשאת אותס תחת הזרוע. היבטיס של תכנון המחשב האישי כגון רב-תכליתיות, קלות שימוש, ממדים וניידות חשוביס לבני אדס בכל מקום בעולם. אינטל תמשיך לעבוד עס התעשייה על מילוי מערך זה של צורכי המשתמשיס בנוסף לחיפוש מענה לתחומיס כגון מהירות, ביצועיס ואבטחה משופרת. תוך כמה שניס חוזה אינטל, שהמחשבים האישייס יהפכו לשער האישי של אדסם לבני אדס אחריס ולשירותיס, מעין השתקפות של המעבר הנוכחי בתעשייה לסביבה מקושרת לחלוטין, שבה המחשב האישי עושה את העבודה עבור המשתמש ומשולב בכל היבט של חייו. בסופו של דבר, אין ספק שמיליארדי מחשבים אישייס מחובריס יחוללו השפעה מרחיקת לכת על בני אדס ויספקו כלים רבי עוצמה לשינוי חברתי, תרבותי, כלכלי ופוליטי. המידע יהיה זמין לבני אדם, שכיוס אין להס גישה אליו ויהפוך על פיהן את ציפיותיהס של בני האדס והדינמיקה ביניהם. הגישה תהפוך מן הסתס את הטכנולוגיה למושכת יותר עבור יותר בני אדס באמצעות הדואר האלקטרוני וטכנולוגיות תקשורת אחרות. נקודת המבט הגלובלית בפיתוח טכנולוגיה מאירה את הדרך לעתיד בצבעיס מלאי תקווה יותר מאשר במיליארד הראשון של המחשבים האישיים. ואולס, אימוצה המהיר של הטכנולוגיה ברחבי העולס יוצר גס אתגריס חדשיס, החל מתכנון ופריסת הטכנולוגיה הדרושה וכלה בבניית התשתית המסוגלת לטפל במיחשוב ובתקשורת בהיקף גלובלי. אינטל תמשיך לעבוד עס חברות ברחבי העולס על השגת אתגריס אלה ותמשיך להניע את החדשנות הטכנולוגית כדי לתמוך בכמה שיותר אפיקים, המוביליס למחשב האישי שמספרו שני מיליארד. 2] עוד הרכהו לקוח עסקי, רק עד ה-31.7.02 תוכל לרכוש עדכונים ושידרוגים של עם ביטוח העוידרוגים 1806ח2/0/8/ 806זססנו. תוכנות מיקרוסופט המשך שנתיים חינם, זו הדרך להשאיר את העסק שלך מעודכן. פנה עוד היום למשווק המועדף עליך להזמנת ייעוץ אישי ומקצועי חייג עכשיו: 0 1ו050כאו! ?7 60 ס) )ח9/צ טסץ 00 6ז6ח/ [86ז05011.0070/15ז6/ח. שש טכזיר כהן דעו *בכפו* לתנאי המבצע שבועון אנשים ומתשבים 6 66% \חסנו4חזס/ח] * גיליון 1003-1004 % 8 ביולי 2002 6 6860.11ת6 5 20 בעקבות אירוע הג | 2 0 ₪ 7 כיטחון העצמי ונ כארי (מכיסוןו רק 56-26 אחוזים מהמידע בעוכלם נמצוז במסדי נתונים > בטונתיים האחרונות נופר יותר מידע מאשר בככל ההיסטוריה שסדמה כהן > רובו שכ המידע החדש דיגיטכי > נתונים אכה מעודדים את אורסכ, הרואה אפטורויות במיחה אדירות > רשמים מכנס שוזסע 01866 שהתסיים בסופנהגן פכלי הנמר, קופנהגן - 0% > ותר מ-10,000 משתתפים (מהס 2,000 סטודנטים שאורקל מימנה את ו השתתפותם בכנס ומשלחת מכובדת של לקוחות ושותפי אורקל ' ישראל), 2,250 שותפים עסקיים ואנשיהם, 100 מציגים, 300 לקוחות פוטנציאלייס, שאורקל חפצה ביקרס ועשתה הכל להנעים את זמנם, ו-200 עיתונאיס ואנליסטים. זה המאזן אותו הציגה אורקל בכנס 6!זס\ 066 שהתקיים בסוף חודש יוני בקופנהגן. והיה גם מאזן אחר באותס ימיס: את הרבעון הרביעי של שנת הכספיס 2 שלה סיימה אורקל בירידה השנתית הראשונה בתולדותיה בהכנסות - 2 אחוזי ירידה מ-2001 ל-9.7 מיליארד דולרים. הרווח הנקי ירד ב-23 אחוזים, ל-656 מיליון דולרים, לעומת אשתקד, ולמרות זאת, הרווח התפעולי עלה על תחזיות האנליסטים, והמניה אף הגיבה בעלייה, כשהאנליסטיםס אומרים שאלה תוצאות טובות במיוחד. גס לארי אליסון, המייסד, היוייר והמנכייל בן ה-57, עטור הזקנקן וחליפות ארמני וחולצות גולף שחורות, אומר את זה כל הזמן. אבל מה המיוחד בחברה הזאת, המצליחה לעורר סביבה ‏ ₪==אחחאיחתם עניין כה רב - לטוב, ולפעמים גס לרע (ראו הפרשייה הנוכחית של עס מדינת 1 קליפורניה): חלק מהתשובות באו בכנס מאורקל ומשותפיה, שהגדוליס בהס כ - אינטל, לא, סאן, 16א5 ואחריס נתנו את חסותם לכנס האירופי-סקנדיגבי, = משששכששט . שהגיע לקופנהגן, לאחר שבשנים קודמות היה בדיסנילנד פריז, ברלין ואמסטרדם. . את הכנס פתח סרג'יו ג'אקולטו, סגן נשיא אורקל לאזור ג15אם (אירופה, / /₪ / מזהיית ואפריקה), שציין כי אורקל חוגגת עתה 25 שנים למסד הנתוניס הטבלאי הראשון שלה ושש שניס להחלטתה לעבור באופן מלא למודל האינטרנט. בסקירה על המתרחש בתחוס המידע בעשור האחרון ציטט ג'אקולטו נתון = אשאנ:או של 6א8, האומר כי בשנתיים האחרונות נוצר יותר מידע מאשר בכל ?77 -=] ההיסטוריה שקדמה להן - 57 מיליארד ג'יגה-בייט, ש-93 אחוזים מה אשנש דיגיטליים. רוב מידע זה מורכב מתמונות, מסרטים, מדואלים (אי-מיילים), ורק מעט מהמידע מובנה במסדי נתוניס ובמחסני נתוניס. : לדבריו, רק 30-20 אחוזים מהמידע נמצא במסדי נתונים, כאשר קצב ייצור האימיילים מגיע ל-600 מיליארדים בשנה, ורק 0.03 אחוזים מהמידע וניהוליות - במקביל לאותם אתגרים בדיוק שבפניהס ניצביס הלקוחות. חזון אורקל מתומצת למיזוג נתוניס בשרתי מסדי נתונים - בעלות נמוכה יותר ומידע טוב יותר ומיזוג יישומים בשרתי יישומים - שוב, עלות נמוכה יותר ויישומים אמינים יותר. אורקל הכריזה על מהדורה 2 של מסד הנתונים :0₪669 שמאפיינין: אשכולות תמיכת ואא טבעית (שירותי 66), .01 משולב ויכולות מתקדמות של שמירת נתונים. 8 עוד הכריוה אורקל על גרסה 2 של שרת *ישומים 0₪069 עם תמיכת . לארי אליסון, מיסד, נש'א שירותי שאו מלאה מבוססת 285, פורטל, בינה עסקית (81), ויכולות | | מצדדוי ענ "ל שוטויו0) העולמית 4 0 בעולם הנו מודפס. לדברי גיאקולטו, אתגרי אורקל הס אבטחה, סקלאביליות, ומינות 1 4 2 * ששבועון אנשים ומחשבים * 66%\מט))גוחזס]ה1 * גיליוך 1003-1004 * 8 ביולי 02 6 1 יי 580095 ------7 4 מארק ג'רוויס, סגן נשיא בכיר ומנהל השיווק הראשי של 866ז0) העולמית אלחוט/סלולר/קול. ג'אקולטו אמר, כי לשרת היישומיס יש כבר 10,000 לקוחות בעולס תוך 8 חודש לאספקותיו, מהס 4,000 באירופה. כן ציין סגן נשיא אורקל, כי החברה כבר תומכת במסרי מולטימדיה בסלולר, ובניסוי עס אריקסון מועברות תמונות מהמונדיאל וסיבה נוספת לגאווה שאורקל מנופפת בה ממש ערב הכנס בקופנהגן היא קיבלה את הסמכת האבטחה ה-15 במניין שלה, זאת לעומת הסמכת אבטחה אחת שיש ליבמ, ואף לא הסמכה אחת למיקרוסופט ארי אליסון הוכך על לינוקֶס אז איך היה מצב הרוח של לארי אליסון כשעלה על הבמה למצגת ה-טוסחטט% שלו! שאלה טובה, הדורשת הקדמה. לארי אליסון הוא כוכב, ולא סתם כוכב, אלא כוכב עשיר. ככזה יש לו מטוס הסילון שלו, ואולי גס מטוס מיג, יש לו היאכטה "'סאיונרהיי, וגסם יאכטת ייאורקליי, שהמודל שלה כיכב במרכז אולס הכניסה הגדול לאולמות הכנס והתערוכה שלצדה. זו לא סתס יאכטה, כי אם הצגת מלוא היכולות הטכנולוגיות של אורקל בעולס ה-ז1, לצד כישורי הספנות של צוות הימאים. ככוכב, לאליסון יש גם מצבי רוח. רוצה: מקרין חביבות. רוצה: י"ישקף ראשון, בבקשהיי, כפי שפתח את מצגתו בקופנהגן, בלי חיוך, ורק מאוחר יותר הפשרה - שהגיעה אחר כך במצגת, והגיעה לשיאה בשלב שאלות הקהל (שחלקן היו תמוהות עד משעשעות) והתשובות (שהיו משעשעות לא פחות). 'ילאורקל 51 אחוזיס בשוק מסדי הנתוניס: יצרנים מתחריס מעדיפים להשתמש באורקל מתחת למוצריהם: סיבל, פיפלסופט, 54 ו-2ו. במתחקרי כוונות עתידיות זוכה אורקל ל-60 אחוזיס בכוונות רכישת מסדי הנתוניס שלהי'. במתקפת נתוניס זאת פתח לארי אליסון את הופעתו. למה אורקל מצליחה כל כך התשובה, לדעת אליסון: ''אנחנו עדין המהיריס ביותר על מחשב אחד. כשיבמ רוצה להדגיס את מחשביה החדשים המהירים ביותר - היא בוחרת באורקל ולא ב-982 מהחדר הסמוך. יבמ עושה זאת שוב ושוב - גס השנהיי. ואס עד עתה דיבר אליסון על ביצועיס על מחשב יחיד, מכאן הוא עובר לדבר על אשכולות - טכנולוגיית 846 (י'אשכולות יישומיס אמיתייסיי) של ו 'יה-86 שלנו אמיתי: יש לנו הסמכת ?ג5, המתחרה הגדולה ביותר שלנו בתחוס היישומים, ויש לנו יותר מ-600 לקוחות למוצר. האשכולות שלנו גם חסכוניים ביותר - על לינוקס של רד האט ושרתי אינטל 32 ביט ו-64 ביטיי. מכאן ואילך הפליג אליסון בשבחי לינוקס ובמחויבות אורקל אליה, פעילותה בנושא שיפורי גרעין משמעותיים לשרת רד האט מתקדס, וייתרומתיי מערכת קובצי אשכול לקהילת המקור הפתוח. ייעם 86 על ,0669 אפשר לחבר יחד ארבעה, שישה, שמונה מחשבי אינטל זולים, ולגבור על מערכות אחרות בביצועים, אמינות ומחיר החזקים ביותר. כל זה בשבריר המחיר. לכס קשה להאמין בזה. גס לי קשה להאמין, אבל עבדנו על זה במשך עשר שנים'", אמר אליסון. "846 ,0669 גורם בהופעת המונדיאל למהפכה בכלכלת לינוקס ארגונית - חיסכון בפקטור של פי סניי. אליסון לא היה יכול לוותר על מתקפתו הקבועה על יבמ ועל מסד נתוניס 2 שלה, שיש כאלה שזכרו כי זכו לשמוע אותה כבר בכנס קודס בברלין. ייליבמ יש שני מוצריס שוניס לגמרי בעלי שס אחד - ?8פ'', אמר אליסון. יייש לי הרבה כבוד למוצר המיינפרייסם שלהסם, שדומה מאוד בתפישה הטכנולוגית שלו למסד הנתוניס של אורקל. מוצר היוניקס והחלונות שלהס לא מריץ ?54, פיפלסופט, סיבל, ובקיצור לא מריץ כל יישוס אמיתי אחר. 2 הזה של יבמ דומה בדיוק לשרת .501 של מיקרוסופט. שניהס פועליס בשיטת לחוחוסח 66זגוז5 והס נועדו להריץ רק מבחניס השוואתיים. אס אתס רוציס מוצר שמריץ מבחנים השוואתיים - קנו 082 ליוניקס וחלונות. אס אתם רוציס מסד נתוניס שמריצ יישומים - קנו אורקליי, התגרה אליסון. על תוכניות אורקל לשוק ה-אאס6, ענה אליסון: "אנחנו תמיד מנסים להיות חדשניים. ב-68%1 אנחנו פועליס לקשר יחד 58 ו-%א68 עס מערך יישומיס ו11 שלנו, תחת מסד נתוניס אחד שכל היישומיס והמודוליס הס לוויינייס תחתיו. גישת ה-6וט5 שלנו זולה יותר ונותנת מידע טוב יותר מאשר מערכות מפוצלות"". בתשובה לשאלה על עמדת אורקל לגבי שירותי פשאו, ענה אליסון: ייאומרים ששירותי 6₪\ ירפאו את כל התחלואיס בעולס זו טכנולוגיה חשובה, ולנו כבר יש אותה במערך כלי הפיתוח שלנו, אבל המחשבה ששירותי ו יגרמו ל-?ג5, לסיבל ולפיפלסופט לדבר ביניהם היא הזיה. זה דומה לדובר אנגלית בלבד הרוצה לדבר עס אנשיס בפריז שהינס דוברי צרפתית בלבד, ואז באיס אליו ואומרים לו: יש לנו פתרון, דבר איתס בטלפון סלולרי." מס' 1 כשרתי יישומים? אס מאמינים למארק ג'רוויס, סגן נשיא בכיר והמשווק הראשי של אורקל, החברה אכן תכבוש את פסגת שוק שרתי היישומיס. כחימוס למופע המרכזי של לארי אליסון ב-6זט\ 0₪66 בקופנהגן, הציג ג'רוויס יחד עם רנה בונווני, המפתח הראשי של החברה, מופע ברוח המונדיאל. גירוויס ובונווני הציגו בפעולה חיה הקמת פורטל למונדיאל, הכולל אפשרות רכישת כרטיסיס לחצאי הגמר ולגמר, הזמנת בתי מלון, פרסונליזציה לפי נבחרות, חדשות ועוד - הכל תוך בניית שירותי ששו או עטיפת קוד קייס במעטפת שירותי פ6א. במקביל הוצגו קטעי וידיאו, בהם שחקן תואס ביל גייטס במראהו ובטון הדיבור שלו, ניסה לבנות אתר מקביל יחד עם חבורת תוכניתניס לא יוצלחיס, למרות שהשחקן גליטס אמר: ייאבל הבטיחו לי שהכל יעבודיי. גירוויס ובונווני גס הציגו את הזמינות והשרידות הגבוהות של מסד נתוניסם ושרת יישומיס אורקל, כאשר הפילו חומרה ותוכנה בשרת רב-מעבדים הנושא עליו מדבקת ענק של ץא, כאשר רק המדבקות הקטנות על חלקיו השוניס מזהות את מוצאו הקומפאקי לשעבר, והראו כי היישומים והעומסים מתאזנים ומתחלקיס בין הרכיביס הכשירים של המערכת - ללא (המשך בעמ' 24) שבועון אנשים ומחשבים * א66/מסוזגתזס]ח] * גיליון 1003-1004 6 8 ביולי 2002 6 ]5606160 223 בעקבות אירוע א|ךקל...(המשך מעמ' 23) כל פגיעה בזמני תגובה למשתמשים. לאחר המופע התפנו גירוויס ובונווני למסיבת עיתונאיס. "אורקל מתכוונת להיות החברה מסי 1 בשרתי יישומים. נכון שלפי חברות המחקר אנו במקוס השלישי אחרי ג85 ויבמ, אבל בסקרי שימוש בשרתי יישומיס אנו מדורגיס במקוס הראשון". אמר גירוויס. מה יביא את אורקל למקוס הראשון? "לשס כך צריך מחיר נמוך יותר וביצועים טובים יותר - ובשני הקריטריוניס אנו טוביס יותר מיבמ ומ-ג86'', דברי אלוף השיווק. ועל 85 הוסיף ג'רוויס ואמר: י'כל לקוח שלהם הוא לקות שלנו. אס תרצו, הס נטעו את אוהלס בגן שלנו. אנשי המכירות שלנו ממוקדים היוס בלקוחותיהם. הגיע הזמן שהס יעבירו את האוהל שלהס למקוס אחר". בתשובה לשאלתי, מתי חושב גירוויס כי אורקל תגיע למקוס הראשון בשוק שרתי היישומים, ענה גירוויס. "קשה לענות על כך. יש גורמים משפיעים, כמו מתי תחזור קניית טכנולוגיה לרמתה הקודמת. אנחנו מוכנים לחזרה לשגשוג ונהיה שסיי לדברי רנה בונווני, סגן נשיא לשיווק 0₪669, בשלושה הרבעוניס האחרונים עלו מכירות אורקל בתחום שרתי היישומים ומכירות 85 ירדו: "נתח השוק שלנו הוא 13 אחוזים, והוא גדל במהירות הרבה ביותר בתעשייה". מהס יתרונות מערך האי-ביזנס של אורקל על פני אחרים, ובמיוחד על זה של פג8: ייאצלנו כל המידע במקוס אחד. ב-ו537.00ץח הוא נמצא בשבעה מקומות שונים'י, אמר ג'רוויס, שגס הציג בבכורה כלי פיתוח של אורקל, הנקרא ""פרויקט פלאי' (|שחגוא), שיש לו כבר 200 לקוחות בעולס כשירות מתארח, ומאפשר לבנות את היישוס באמצעות דפדפן. ניתן להצטרף לפרויקט |>תגוא דרך רשת א07 של אורקל. יימדובר בטכנולוגיית פיתוח חדשנית מבוססת ואז₪, המקילה על מפתחים לבנות יישומיס מהר יותר בפלטפורמת ₪069. ייפרויקט |₪תגא נועד למנף את הכישוריס הקיימיס של מפתחי אורקל ולמשוך אלינו מפתחים חדשים. כאמור, פרויקט |6חגוא אינו נמכר כמוצר, אלא זמין ב-א01 (רשת מפתחי אורקל) כשירות חינס מקוון"', אמר גירוויס, שאישר כי 200 לקוחות בארהייב משתמשיסם כיוס בפרויקט |6חג₪א, כולל אורקל עצמה, המשתמשת בטכנולוגיה החדשה עבור פיתוח המתבצע במקביל על ידי צוותים בארבעה אתרים שוניס בעולס: שיקאגו, רדווד שורס, הודו וניו-יורק. קבוצה מחברי המשלחת מישראל אורקל רואה באבטחה נושא חשוב וקריטי במערך הארגוני, והעובדה שהיא פעלה להשגת 15 הסמכות אבטחה - שהאחרונה בהן הושגה ממש ערב 6 0616 בקופנהגן, בעוד שלדבריה ליבמ יש רק הסמכת אבטחה אחת ולמיקרוסופט אין כל הסמכת אבטחה. ייחשוב יותר איך בוניס את המוצר מאשר מה בוניס'י, אמרה מארי אן דוידסון, מנהלת אבטחה ראשית באורקל. ''חיל האוויר של ארהייב אומר כי הוא משלס כפליים ממחיר הרשיון כדי לאבטח תוכנהיי לדברי דוידסון, את נושא האבטחה מקדמיס דבריס רביס - החל מתחושת אנשים דרך חקיקה ותקינה במדינות שונות, כמו דירקטיבת הפרטיות האירופית, צו מלכותי בספרד, ודירקטיבת החתימה האלקטרונית האירופית. בארהייב, גוף חיצוני חייב לאשר אבטחת מוצר ולא היצרן עצמו. מנהלת האבטחה הראשית מנתה גורמיס נגד אבטחה: לחצים לזמן יציאה מהיר לשוק, מחזורי חייס קצרים יותר של מוצרים, מודלים חדשיס של 4 * שבועון אנשיס ומחשבים * אטט)חטווגחזזס/ה] * גיליוך 1003-1004 % 8 ביולי 2002 * [6061.60.1 אורקל ישראל - הצלחות כפרויקטי ?88 ו-68₪ אורקל ישראל, בניצוחו של משה חורב, פועלת כבר חמש שניס. במהלך תקופה זאת הרחיבה אורקל ישראל את מעגל לקוחותיה ביותר מ-1,200 חברות. מספר המפתחים בטכנולוגיות אורקל נמצא במגמת עלייה ומונה בישראל מעל 10,000 אנשיס. מספר שותפיה העסקייס עומד כיוס על למעלה מ-400, ומספר עובדיה עומד על כ-170 עובדיס. מחברה המוכרת מסדי נתוניס בלבד, הרתחיבה אורקל ישראל את פעילותה, בשוק לא פשוט וכפי שנוהגיס לומר היוס, יישוק אתגרייי יישוס מערכת ה-882 מבית היוצר של אורקל בקונצרן טבע הוא הגדול מסוגו בישראל, הן מבחינת מספר המשתמשים והן מבחינת היקף היישוס. טבע תיישס את מערך הייצור, ניהול המשאביס (כוח אדס ופיננסי), ניהול שרשרת האספקה, מכירות ועוד בעזרת מערכת וזה 6ו[קק א 8616זכ). פרויקט גדול נוסף הוא פרויקט ה-582 בחיל האוויר, המהווה חלק מעסקת ענק שנחתמה עס משרד הביטחון, חיל האוויר וחילות היבשה לתקופה של חמש השנים הבאות עס אופציה להארכה. הפרויקט נחשב לאחד החשובים והיוקרתייס ביותר של אורקל העולמית, המתגאה כי העובדה שחיל האוויר הישראלי מהטוביס בעולס בחר במערכת אורקל מהווה הוכחה לביצועיה ואיכותה. הצלחות אלו מצטרפות לזכיות נוספות, כגון אוניברסיטאות (תל אביב, בר אילן והאוניברסיטה הפתוחה), ‏ וא, גלילאו-מרוול, גלעם, תדיראן טלקום - מערכות עסקיות, 50/8א>טווטא, סודה קלאב ועוד. חבילת ה-ו11 חסווגטו!קֶק 066 מספקת קפיצת מדרגה משמעותית, ולקוחות רביס באר כבר שדרגו לגרסה זו. באר יש התעניינות רבה וגם מספר התקנות וכאלו שבשלבי יישוס. היתרון המרכזי בסוויטה הוא בכך, שהיא מכסה את כל שרשרת האספקה בארגון, משלב השיווק ועד שלב החשבונית - אוטומציה מוחלטת של תהליכים עסקיים בייצור, תפעול, שיווק ומכירות. יישוס מלא של חבילה זו חוסך בעלויות ומקצר לוחות זמניס. יותר ויותר לקוחות בארץ ובעולס בוחריס בחבילה זו ליישוס מערכת ה-קאש וה-ואא68. דוסוא ד 5516 16500 76 0. אבטחה, וגידול במספר ההאקרים וכלי עַפואטגו! אוטומטייס. 'יהשאלה היא אס אבטחה חשובה, למה היא לא טובה יותר, ולמה לא רואיס אבטחה כחלק של גאפ ארגוני?יי שאלה דוידסון. 'יתרבות ארגונית קובעת אופי תהליכים, אנשים, תוכניות, מדיניות. כל אלה אינס יכוליס להגן על עצמם כנגד אדישות. אין דבר כזה מספיק אנשים לאבטחה בארגון - אס כל אחד לא ינקוט בגישת אבטחה בעצמו, לא תהיה אבטחה. לכן אבטחה חייבת להפוך לחלק מהגנטיקה הארגונית. באורקל, 98 אחוזים מהאנשיס הס בעלי מודעות לאבטחה - 2שני האחוזיס הנותרים ילמדו זאת'"י. איך אורקל בונה מוצרים מאובטחיסי 'ייש לנו תהליך פיתוח מאובטח, האבטחה בגויה לתוך תהליכי הפיתוח, ומבצעים הערכות אבטחה - אורקל עברה 15 הערכות אבטחה במשך 10 שניס מול קריטריון מוגדר - תקן בינלאומי. התוצאה היא תהליך פיתוח מאובטח, מוצר טוב יותר, ותרבות של אבטחה בארגון'י, השיבה דוידסון, שגילתה כי אורקל מעסיקה האקרים פנימייס, ושוכרת גם האקרים שאינס עובדיה כדי שינסו לפרוץ לקוד הפנימי שלה ולרשתות שלה. 'יזה טוב יותר מאשר אס האקרים חיצוניים יעשו זאת, ושיעורי עַוּאטגו1 שנלמדיס הופכים לתקני קידוד ותקני שחרור מהדורות"". דוידסון גם אמרה כי קמפיין 815ג אמאמאש של אורקל התחיל לגבי מסד הנתוניס, אבל הכוונה ליישס את המחויבות לכך לכל מוצרי החברה. 1 )-)86+ דרע המנמ"רית מושכת הקהל וה :1311 מי היה מאמין כי הרצאה של מנמיירית תמשוך אליה אלפי מאזינים! 7+ 6חסחץ עובדה. סנדרה מוריס, המנמיירית של אינטל העולמית, עשתה זאת וריתקה (המשך בעמ' 26) שבועון אנשיס ומחשבים * 66%/ תסו!גוחזס/ח1 * גיליון 1003-1004 % 8 ביולי 2002 6 ]606160.1 5 25 ְ יּ בעקבות אירוע או קל....(המשך מעמ' 25) את המאזינים עס תובנות רבות על תפקיד ה-11 בארגונים. כה אמרה סנדרה מוריס: חמש השנים האחרונות היו שנות טלטלה נהדרות עבור מקצועני 1! בתחוס ה-66תופטפ-6. 0 מיליון צרכניס מחוברים לאינטרנט בעולס. היקף ה-828 הגיע ל-500 מיליארד דולרים בשנת 1. אינטל נכנסה לתחוס ה-66וצשט-6> ב-1998 עס לקוח ראשון בהונג קונג. בסוף 1999 היו ל-100 אחוזים מלקוחותינו חשבונות אינטרנט. השנה, רכישת 98 אחוזים מהחומריסם שלנו תהיה דרך האינטרנט, וניתן לקבוע כי אינטל עובדת עס הלקוחות והספקים לגמרי דרך מערכות אינטרנט. מה שקרה בשנתיים האחרונות הוא שהבועה התפוצצה - זה היה עידן החולמיס. במקביל נבנתה התשתית - זה הגל השני, הגל של העושיס. הבסיס כולל גס את מערכות אורקל המאפשרות קידוס צמיחה והכנסות. מערך התוכנה של אינטל במרכז המחשבים כולל מסד נתוניס :6₪68ס, ואנו בוחניס עתה את מערך האשכולות של אורקל - 86 :0₪669. מערך החומרה מבוסס כולו אינטל, למרבית ההפתעה... באינטל רואיס ערך עסקי בתוכניות 11 בשני אופנים: שיפורי פרודוקטיביות - ניתנים למדידה, ויתרון תחרותי - קשה יותר למדידה. המשמעות של פרודוקטיביות היא עובדים יעילים יותר, ניהול מלאי משופר, זמן מהיר יותר לקבלת מידע, חיסכון ברכש. המשמעות של יתרון תחרותי היא תגובה טובה יותר לשוק, נתח שוק מפולח משופר, מחיר מכירה ממוצע אופטימילי, ושביעות רצון לקוחות מוגברת. שלושת השינויים המרכזיים בקידוסם טכנולוגיה והפיכתה ליתרון עסקי, הס הבנת העסק; ארגון - ומחויבות לשוני; ושינויים בטכנולוגיה - ארכיטקטורה פתוחה וסקלאביליות לאורך זמן. הקשר של ז1 עס הביזנס קריטי היוס כדי להגיע להצלחה. כמנמיירית שמתחילה פרויקט גדול, אני מצפה לדעת: האס העסק/הארגון נמצא מאחורי המאמצ! האם יש חסות ניהולית - נותן חסות לפרויקט ולשינוי הארגוני? האם זוהו שיפורי הפרודוקטיביות והיתרון התחרותי הניתניס למדידה! האם יודעים שהמערכת תפעל כהלכה! תשובה חיובית לכל השאלות האלה היא המפתח להצלחתס של פרויקטי ד סון בונה מחשב מתוך הרשת רוברט יאנגג'ונס, נשיא סאן מיקרוסיסטמס לאיזור אירופה, מזהיית ואפריקה (ג18אם) הציג בכנס ₪זטצו 0₪66 בקופנהגן את האתגריס העומדים בפני התעשייה לקראת הדור הבא של מיחשוב רשת ומיחשוב אינטרנט ואת הדבריסם שאותס תעשה סאן ב-5-2 השניס הבאות, כאשר חלק מהרכיבים כבר קיימים. בהצגת בכורה הציג יאנגג'ונס את פרוייקט 1א של סאן, הממזג את מושגי המחשב והרשת. לדברי יאנגג'ונס, ההימורים הגדולים של התעשייה ב-1995 היו אינטרנט, ג'אווה, שירותי רשת, רוחב פס. מאז עברנו מרשת המחברת מחשבים לרשת המחברת מכשירים משובצי מחשב - טלפוניס סלולריים וכו', והשלב שאחריו יהיה חיבור "'"דבריםי' - מקררים, תרמוסטטים, מתגים, בגדים וכו'. ייאנו ניצביס בפני סיוס שלב 0 של האינטרנט - שכמו הרבה שלבי 0 מלווה ברעש והמולה רבים וגם בקריסה. אנו עומדים בפני שלב 1 - אימוצ נרחב של הטכנולוגיות, ואחרי המעבר יגיע עידן 'יהאינטרנט של דבריםיי. יאנגגיונס הציג לדוגמא את 5!-טצא - ברקוד משובצ מחשב המגיב לשידורי רדיו, מצויד בתבונה להגיב עם כתובת ?1 לדברים שאליהס הוא מחובר. זהו פרויקט ניסיוני שעליו עובדים בסאן, והניסוי מתבצע על חבילות סכיני גילוח, שכל אחת מהן מקבלת זיהוי אישי, מה שמסייע להרצת שרשרת אספקה. בהתייחסות לדינמיקת השוק, העלה יאנגג'ונס את מחשבותיו של מנמייר 0 איש באולם ההרצאות המרכזי טיפוסי על התשתית שלו לא בשימוש מלא, עולה יותר מדי. לא מגיבה מספיק איך אקבל איכות שירות מקצה לקצה? איך אקבל יתרונות טכניקות וירטואלישציה? מה לעשות עם חוסר המשכיות טכנולוגית צפויה? מה הארכיטקטורה הטובה ביותר לשירותי ששו לדבריו, דינמיקת שוק היא מיזוג טכנולוגיות מתמזגות, ומבחינתה של סאן זה אומר 86 שמטךט6\ תואסח= קָו₪ - זו הגדרתו של סקוט מקנילי, יוייר ומנכייל סאן למוצר העיקרי של החברה - אותה יימרכזיית אינטרנטי'', המקבילה למרכזיית הטלפון המסורתית בתפיסתה כלב הרשת. מה המשמעות של תפיסה זאת: על כך אומר יאנגג'ונס: ייסאן המציאה את עצמה מחדש בפעם הרביעית. תחילה היו אלה תחנות עבודה, אחר כך באו שרתי ?וא5, בהמשך המציאה סאן את ארכיטקטורת ג'אווה, ועתה היא באה עס פלטפורמת תשתית חדשה לדור החדש של יישומיסיי. לדברי יאנגג'ונס, לינוקס נתנה תנופה עצומה למחשבי יוניקס. יילינוקס היא נגזרת של יוניקס, ומביאה הרבה מפתחיס חדשיסם ליוניקס. היא מאוד יעילה בקצה התתתון. אנו רואיס אותה כהפצה של יוניקס, וסולאריס שלנו היא הפצת יוניקס שמקדימה את לינוקס לפחות בחמש שניסיי. הכיוון של סאן כולל שלוש ארכיטקטורות שונות: 1 -ספארק 64 ביט, סולאריס *5%1, ₪ו"%880/50 אשכולות/ג845/11. 1 - קובאלטעטרה, עוצמה/דחיסת מחשבים, לינוקס/סולאריס, מיחשוב להבים. 1 - 085 6קהסופ 3900/6900/9900, שימוש ב-885ק/את//א58, וירטואליזציה. אף אחד משלושה כיווניס אלה לא יספק בעצמו את המשתמשים, לכן סאן רואה את שלושת קווי הטכנולוגיה מתקדמים יחד. כאמור, ‏ יאנגג'ונס הציג בהצגת בכורה את 1א - מערך עקרונות ארכיטקטוניים חדשים לבניית מערכי טכנולוגיית תשתית אלה. ייא מאחד את הניהול ברמה גבוהה יותר - וניהול הוא המפתח בכל דבר. קל לייצר מחשב להבים (66ג01) מרכיבים טכנולוגייס. הבעיה היא איך לנהל, לטייב, לאזן ביצועים במארז של אלפי להביס'י, אמר סגן שיא סאן. יישרת וירטואלטציה של 1א יכלול רכיבי אחסון וירטואליים, רכיבי מיחשוב וירטואליים. ורכיבי רשת וירטואליים. כל הפעילויות יתבצעו כשירותיסיי. ןה על 1א, אמר ואנגגיונס: י"מדובר במתשב שנבנה מתוך אינטרנט - ניהול רמת השירות מקצה לקצה, וירטואליוציה של משאבי ט ב 0 0 שיחה/תצוגה מתפתחת, מ : וס 9). הקרב הקשה בחמש / מל רכיביס מודרניים (כמו סולאריט [ [ 8 (הול. של המערכות, ההולכות ונהיות השנים הבאות. יהיה בזירת הניהו 6 עומסים צפויים ובלתי מורכבות, וצריכות לטפל בעידן הרשת בהרבה צפוייםיי. (] 6 >* שבועון אנשיס ומחשבים * 66%\ח1:0זגחוזט)ה1 * גיליון 1003-1004 * 8 ביולי 2002 5 [6₪61.60.1 .| שש 2 0 0 - ייזוס שיווק וארגון = אנשים ועידת העסקים האולטיסטיבית | . איר שורדים ומצליחים בטכנולוגיה וכבעסקים כל יום 2 מליאות ו-4 מסלולים 10-11 בספטמבר, דן פנורמה, ת"א מנחה הוועידה: פלי הנמ"ר, יזם אנשים ומחשבים יום ג' 10/9 ה'יום שלפנ' חם המו ז' 1/5 ו ץד 50018500 הַחז0= 1ה16ה00 8 !00170 00688 86 ו/ 818 800 406זסוס חסו26%601] חסופטז)ח! 6 8!!5עו6זו- 5 5 5101846 0% 5 6 1ה6ו458568557 681זחד > 050 6 04ם/5:א חסו601)סז 159510 = וטחוזחס?) 655חופטם 0חוחחגוק 460061 8 3156 6 חה!ק 8 הַָחו6681 58 וטג ץזוטחוזחס) 6 | 8 801קח! 685ח8₪51 ]130 אפור! 56חכהסזה= ור 6 |8ח00ו206781) 6 5א5ו3 |8וסחהחו- 68 |608.] 6 5א5וח עְהֶסוסהה60ך מרכז רישום לכנסים פקס 03-6889207, טל 03-6385848 ||.6/.00ח1566ח6/6 כן! אני מעוניין ‏ 0 להרצות ₪ להציג 0 לחלק חומר = לתת חסות 2 להאזין בועידת העסקים 11 בספטמבר 0 0 /)/"'"/7?7-?'--= אנש‎ צילומים: קובי קנטור סיפור השבוע טויחששווכד 5וס! משרד הסליטה הצכיח, בעזרת הטכנולוגיה והמחשבים, כייעכל עד ספה גבול היכולת את תהכיך סכליטת העולים הסגיעים כישראל 5 בעזרת חברת תים מחשבים, המשמשת כסבכן תשתיות שכ המשרד, עוברים ה עולים בנתב"ג תהכיך ליטה סצר, שכוככל הזנה חד פעמית עול נתוניהם, המועברים מיידית אל שורה ארוכה שכ גופים ומוסדות בישראכל - החכ ממשרד הפנים ועד כמועפה כהשככה גבוהה > על הכל מנצח המנמ"ר הוותיס יעסב דבורי, שמפר רס עכ דבר אחד: שבעזרת המחשבים הוא אינו. יכול כלהשפיע על סטב הגעת העולים כישראל > סכיטה בסכיס ! יהודה קונפורטס וס רביעי, 26 ביולי 2002, שעה 17:00. גבריאל ומאריה פרחוק 1 יורדים ממטוס אל-על שהגיע בטיסה ישירה מבואנוס איירס לתל- אביב. ניכרים בעיניהם שעות הטיסה הארוכות, המתח, חוסר הוודאות. לבקשת המתנדבים מבאר שבע, שהגיעו במיוחד כדי לקלוט את האחים מארגנטינה, הם תופסים מקום באולס הקליטה היפה של משורד הקליטה בנתב"ג. גביראל ומאריה לא היו לבד. הס היו חלק מקבוצה בת 100 עוליס מארגנטינה, קבוצה אחת מתוך כמה מאות שמגיעות לישראל בשנה האחרונה. הקבוצה היא הטרוגנית וכללה מבוגרים, צעירים, זוגות עס ילדיס קטנים. הם שמרו על איפוק וסדר מעורר כבוד ואצילות. למרות כל זאת, גבריאל ומאריה נעניס לבקשת קובי הצלס ומצטלמים יחד עם צוות משרד הקליטה, בראשותו של בוריס הלמן, המנהל הוותיק של שלוחת משרד הקליטה ,שכבר ערוך ומוכן לבצע את כל סידורי הקליטה של העולים. הרגעים הראשונים, הדרמתייס בכל מקרה של קליטה באר חדשה - מקום מקלט לא שקט ולא בטוח בכלל, אבל טוב יותר, כנראה, מהמקוס שממנו למעשה נמלטו. למי שלא ראה עלייה בימי חייו, או מי שהוריו עברו את זה בערך כאשר הפיקו את סאלח שבתי המפורסס עס חיים טופול, בסוף שנות החמישים, תהליך קליטת עולים מצטייר תמיד כסמל לביורוקרטיה, סחבת, נוקשות של פקידים עייפים, עולים מבולבלים, מפוחדים, שכל אחד מהם הוא עוד מספר סידורי בדף הרישום של פקיד העלייה, היושב ליד שולחן ארוך כאורך הגלות ומעביר את העולה מפקיד לפקיד. שלא יגידו שאין פרנסה בארף ישראל. ביקור קצר באולס הקליטה בנתבייג, השלוחה הראשית של משרד הקליטה, שאליו מגיעים העולים מייד לאחר נחיתתם ממקומות שוניס בעולס, משנה לחלוטין תדמית זו. התחושה נעשית טובה יותר כאשר יעקב דבורי, המנמייר הבלתי נלאה של משרד הקליטה, מסביר ומוכיח לך, שכל זה לא היה יכול להשתנות ללא הטכנולוגיה, כלומר המיחשוב, שהוא מנצח עליו כבר יותר מ-30 שנים. והרי כבר נכתב בעיתון זה יותר מפעם אחת, כי המהות וההצדקה היחידה של כל טכנולוגיה היא בהיותה משרתת את צורכיהם של בני האדם, ואם חיא מצליחה להקל או להפוך את חייהם לקלים יותר - הרוויחה את יומה בכבוד. 8 עונים כ-זו לשם תים מחשבים יש שתי משמעויות בשוק. אחת, קבוצת האחזקות תים, שחולשת בין היתר על 111 ועוד שורה של קבוצות וחברות, שעליהן מנצח מאיר ליפשס, עם 1300 עובדים ומחזור מכירות כולל של 160 מיליון דולרים. בתוך הקבוצה פועלת חברת תים מחשבים, בית מערכות וספקית מחשבים ותיקה, שזוהתה במשך שנים עס דטה גינרל, ובשניס האחרונות עס מחשבי סאן, קומפאק ובעיקר של פרויקטים ואאוטסורסינג. החברה הוקמה לפני 30 שנים והיא מונה כיוס 300 עובדיס, כאשר המיצוב שלה הוא שילוב מערכות. חיים מזרתי, מנכייל החברה מונה את תחומי הפעילות של החברה: מערכות פתוחות, סטורג', אאוטסורסינג, שירותי אנטפרייז ועוד ועוד. האאוטסרוסינג מתנקז באמצעות פרויקטיס ולא אאוטסורסינג לשמו. חיים מזרחי אינו מאמין בשיטה זו. השיטה היא קבלת אחריות במקומות כמו משרד הפנים, צהייל ועוד שורה ארוכה של גופים. משרד הקליטה הוא דוגמה מצוינת: "התברה קיבלה אחריות על כל מערך התפעול של התשתיות. אנשים שלנו יושביס שם והם חלק בלתי נפרד מהמשרד, ועובדים עס המנמייר דבוריי. בשנים האחרונות החלה החברה לשווק גס מוצרי חומהה של חברות כגון סאן 0 יה הב מספקת חלק גדול משוק הש ה . מב ה ב ר מ-2001 בשנה שעברה המשבר הציפיות שלנו. שנת 2002 קשה יות ₪ היה בתחילתו ועכשיו הוא בשיאו". איך שורדיסו מזרחי: ימי שכמונו נקט בעבר צעדיס והירים ולא השתולל, יכול להמשיך לשרוד. אנחנו עושיס את כל הצעדים המתאימים ומקוויס שבעתיד יהיה טוב יותר. 8 * שבועון אנשים ומתשבים * א6%ט\ חט)ובחזזט)ח1 * גיליון 1003-1004 * 8 ביולי 2002 * ]61.60.1ח6 | ₪ מימין: מנמ"ר משרד הקליטה יעקב דבורי, זוג העולים גבריאל ומריה פרחוק, ומנכ"ל תיס חיים מזרחי בהמתנה לקבוצת העוליס שתגיע לאולס הקליטה בנתבייג, על רקע משחק רבע הגמר ברזיל טורקיה, מסביר לנו דבורי יחד עס צוות הקליטה, מה צפוי לעולים מיד לאחר בואם: לאחר שסיימו לרכז אותס באולס קבלת הפנים היפה, עם כיבוד, שתייה חמה ומיזוג אוויר נעיס, יקבלו העולס הרצאה בת 15 דקות על תהליך הקליטה, ואחר כך יפוזרו בין החדרים הקטנים, שם יבוצע הרישוס שלהם. כל העסק הזה ייארך פחות משעה. בדוק ומדוד. פקיד הרישוס יקליד פעס אחת בלבד את פרטיהס האישיים. לאחר וידוא ובדיקות שגרתיות, בלתי חודרניות בעליל, הוא ילחץ אפזא8, ומרגע זה תתעדכן הרשומה שלהס במתשביהם של כל משרדי הממשלה ומוסדות הציבור, שיש להס מגע עם האזרח: משרד הפנים, ביטוח לאומי, משרד הקליטה עצמו על אגפיו, ואפילו חשבון בנק ראשוני שאליו מוזרמיס כספי סל העלייה וסל הקליטה הראשונייס, שמאפשרים לעוליס לתפקד בימיהם הראשונים במולדת. בתוס התהליך מוציא המחשב שובר נסיעה, שאיתו יורד העולה לאולס קבלת הפניס המפורסס בנתבייג, שם ימתינו לו קרוביו, או נהגים מתודרכים על ידי עוליס מתנדבים, שיסיעו את אלה שבחרו בכך לאחד משלושת מרכזי הקליטה בנצרת, באר שבע ורעננה. כלומר, מרגע שהמחשב קולט פעס אחת את שמו של העולה, הוא מלווה אותו עד לכניסתו לביתו החדש בארצ. אף עולה אינו הולך לאיבוד, חסל סדר התרוצצות בין משרדים, מימוש זכאויות ועוד. לגבי דבורי זוהי מהפכה אמיתית, שנרכשה בדם, יזע ומעט דמעות. דבורי מודה: על דבר אחד אין הוא כנראה מסוגל להשפיע: על קצב הגעת העוליס לאר>. ייהאולס הזה ידע ימים טובים יותרי', הוא אומר בלא מעט צער, י'כי הקצב היוס הוא נמוך יחסית, אבל מחכים ונערכים לימים טובים יותר. והם יגיעו'', מבטיח דבורי. דבורי אינו עושה את העבודה החשובה הזאת לבד. מזה כשניס הוא בחר בדרך האאוטסורסינג - מסירת כל נושא התחזוקה, ניהול ותפעול הצד הטכני של התשתיות והמחשביס בידי חברה חיצונית. בעשר השנים האחרונות המלאכה הזאת מתבצעת בידי תים מחשבים, בראשות המנכ""ל הוותיק חיים מזרתי. מזרחי עצמו לא הסתיר את התפעלותו מהעבודה היפה שמבצעים אנשיו בנתבייג. אחד העובדיס שס, שימי כהן, הוא עובד חברת תיס. מזרחי התקשה לזכור מתי בכלל התחיל לעבוד אצלו. לבסוף נזכר, כי עובד זה התקבל בירושה עוד מתקופת 68א במשרד הקליטה. כיוס הוא משמש יד ימינו של מנהל השלוחה בנתבייג ומיחשוב זה רק חלק מהפרויקטיס שהוא אחראי להס. הוא שותף מלא לתהליך קליטה העלייה של אחיו היהודים יוס יוס. תהליך המיחשוב במשרד הקליטה החל בראשית שנות השבעים, טכר דבורי, עס תחילת גלי העלייה מברית המועצות. הממשלה הבינה שעליה למחשב את תהליכי הקליטה, אחרת לא תוכל לעמוד בעומס הכבד שהיה אז. בשלב הראשון המיחשוב היה בעזרת מחשבי א6א. (המשך בעמי 30) שבועון אנשים ומחשבים * אשש\מסווגתוזס/ם1 * גיליוך 1003-1004 * 8 ביולי 2002 6 560600011 290 | סיפור השבוע 'ח/]וב....(המשך מעמי 29) דבורי נזכר, שזה לא היה קל. זוכרים את הפקידים האינסופייס שעסקו בקליטה! הס הבינו מהר מאוד שהמחשב הזה שולח אותס ללשכת התעסוקה. המאבקיס היו קשים. 'ייוס אחד'י, נזכריס דבורי ואנשיו, "השאירו אותנו בחוץ לא נתנו לנו להיכנס, כי אישורי הכניסה שלנו בוטלויי. למי שלא בקי ברזי המקום: אולס הקליטה בנתבייג נמצא באולס הנוסעיס הנכנסיס לאר ליד עמדות הדרכוניס. הכניסה אליו ,למי שאינו מגיע מחו"ל, היא דרך שערים מאובטחים עס אישורי כניסה מיוחדים. העובדים השאירו את דבורי והמחשבים בחוץ כי סברו שבכך הס ישמידו את המכונה המסוכנת הזאת... אבל כל זה, כמובן, כבר שייך להיסטוריה. בראשית שנות התשעים, כאשר החל גל העלייה השני מברית המועצות וחבר העמים, החליטה הממשלה לתגבר שוב את מערך המיחשוב במשרד הקליטה. התקופה הייתה תקופת שיא והיו ימיס שעובדי המשרד קלטו 0 עולים ביום, בכמה מוקדיס במקביל - בנתבייג, בחיפה, באשדוד - והכל בעזרת מיחשוב נייד, שרתים וקישוריות מתאימה, שהוקצתה על ידי קבלן האאוטסורסינג תיסם מחשבים. דבורי מודה, שבלעדי התמיכה שלהם אף אחד לא היה מצליח להריס את הפרויקט הזה, ומערך הקליטה היה פשוט קורס. ב-1993 הושבת רשמית מחשב ה-א68א, וכאמור תיס מחשבים נכנסה לתמונה. הס זכו במכרז פתוח לכיסוי כל מערך החומרה, תשתיות וכמובן הסבה של כל המערכות הישנות ממיינפריים לדטה ג'נרל, המחשביס התחזקיס של תים שנמכרו באר בהצלחה לא קטנה. ב-1999 נערך מכרז נוסף לאאוטסורסינג להחלפת כל מערכות החומרה והתשתיות. גס כאן זכתה תיס והמשימה הייתה לאחד פעילויות. למעשה, משרד הקליטה נחשב כיוס לאחד המשרדים הממוחשביס ביותר, שהצליח לייעל את תהליך הקליטה של העולים על ידי הזנת נתוניס למערכת בשדה התעופה עצמו, המזינה את השרת המרכזי של המשרד וממנו שואבים נתוניס עשרות גופים: מוסדות להשכלה גבוהה, שירות התעסוקה, משרד הביטחון, הסוכנות היהודית, משרד השיכון, ביטוח לאומי ועוד. תוכניות לעתיד יש בלי סוף: הגדלת מעגל המידע שניתן לקבל עוד בחוייל על תנאי הקליטה בישראל, באמצעות האינטרנט, הגדלת עוצמת המחשבים ודור השרתים ועוד. הכל תלוי, כמובן, בתקציב ובאקליס הכללי שיביא יוס אחד גלים גדולים יותר של עולים. דבורי וחייליו מוכנים לכל קריאה בנתב'יג, נמל חיפה או בכל מקוס אחר כן כאאוטסורסינג! הוויכוח בנושא מסירת אחריות ותפעול מערכות 11 לקבלני חוץ, ברמה זו או אחרת, קיים בערך מהיוס שבו המציאו את המחשב. הקונפליקט העיקרי שהוא יוצר נוגע לאנשים. בעיקר למנמיירים. מעל דפי עיתון זה התנהלו אינסוף ויכוחיס לגבי מעמדו של המנמייר, בין היתר על רקע מעבר לאאוטסורסינג. במיוחד חריפה הבעיה בארגוניס גדוליס ובמוסדות ממשלה. שם מעבר לאאוטסורסינג מקפיץ מיד את ארגוני העובדים, החוששים באופן טבעי לגורלם. אבל יש מנמיירים בשירות הממשלתי, שמצליחים להרים את הכפפה, כלומר לצאת לאאוטסורסינג ובאותה מידה לשמור על מרבית העובדיס שלהם ולהשיג שקט תעשייתי. כזה הוא כנראה מנמייר משרד הקליטה, יעקב דבורי. דבורי הוא מוותיקי המנמי'יריס בשירות הממשלתי. בשנת 1972, כאשר הצטרף למשרד, ארבע שנים לאחר הקמתו, לקח על עצמו למחשב את כל תהליכי הקליטה של העולים. משרד הקליטה נחשב למשרד קטן יחסית, מבחינת תקציבים, אבל יש שרות התעסוקה משרד הבטחון וצה"ל הסוכנות היהודית משרד השיכון ביטוח לאומי תהילה משרד האוצר / מוסדות להשכלה גבוהה || / ממשקים למערכות חיצוניות בנקים משרד הבריאות לשכת הקשר רשות הדואר המשרד לקליטת העליה יי בירושלים > מסלקה בין בנקאית ו עְ ₪ 7 לשכה מרכזית לסטטיס' | . בנק עידוד משרד הפנים - מרשם האוכלוסין ובקרת גבולות משרד מבקר המדינה | מקוון -ל------> לא מקוון לו משימות קריטיות מאין כמוהן. פקידי המשרד הס האנשיס הראשוניס שפוגשיס העוליס כשהס מגיעיס לארץ, אס זה דרך האוויר, בנתבייג, או דרך היס בחיפה. ההקלקות הראשונות של הפקידים במערכות הממוחשבות של המשרד, הן ההקלקות הקריטיות ביותר. משס והלאה מוזניס פרטיהס של הבאיס לארץ הקודש למרשס התושבים, לביטוח לאומי, למשרדי הממשלה, לרשויות ציבוריות ועוד. לכן, במשך השניסם כל השריס שהיו במשרד הקצו מהמעט שהממשלה הקציבה למשרד זה משאבים למיחשוב. בשני העשורים האחרוניס עבר המשרד שני מחזורי ארגון מחדש בתשתיות המיחשוב. בשניהס זכתה חברת תיס מחשבים. בפעס האחרונה הוחלט, שהחברה תיקח אחריות מלאה על כל תשתיות המיחשוב של המשרד. מערכת המיחשוב של המשרד כוללת 53 תת מערכות יישומיות, החל מקליטת העולים, סיוע מקצועי, מערכות תשתית, ועד לאתר האינטרנט הממוחשב, המתחדש בימיס אלה, שהוא ראשיתו של ייממשל זמין'י, לעולים שיוכלו לממש זכאויות באמצעות האינטרנט ולחסוך מעצמס תהליכי רישוס, עוד לפני שיגיעו לישראל. למשרד יש חזית משרד קדמית, הכוללת העתק מדויק של מערכות המידע והקליטה שקיימות במשרד הראשי. אלו מתפקדות בעמדת הקליטה בנתבייג ובניידת מיוחדת, ממותקנת וממוחשבת כולה, שתפקידה לקבל עוליס במקומות שהס מגיעים אליהס,מעבר לנתבייג. היו שניס שבהס ניידת זו עבדה שעות נוספות, בעיקר בשעות הקטנות של הלילה. היעדיס שהציב לעצמו דבורי במסגרת חידוש תשתיות המיחשוב: שדרוג התוכנה היישומית, החלפת המחשביםס המרכזיים (מדטה גינרל לסאן יוניקס), טיפול בכל תשתיות התקשורת, החלפת עמדות העבודה וחידוש עמדות ישנות. כל זה בתקציב לא גדול - פתות מארבעה מיליון דולריס, שקוצ השנה ריאלית ב-12 אחוזים, עם 56 עובדיס, מתוכס 24 עובדי אאוטסורסינג (12 עובדים של תיס). עובדי הקבלן לא גרמו לפיטוריס. העובדיס הוסבו לתפקידים אחרים, קודמו למשימות חדשות. דבורי מלא שבתים לפעילות הקבלן, שקיבל אחריות על תשתיות המיחשוב של הארגון דבורי מדגיש, כי למרות שהאחריות הועברה לחברה חיצונית, עדיין הוא המנהל הראשי של כל מערכות המידע במשרד. ו הל הוא מפעיל אנשים, מתפנה לשיפורים וייעול. רק על דבר מצר, שהוא אינו יכול לשלוט: על קצב הגעת העוליס. ב 0 הזה לא מלבבים. עד סוף השנה צפויים להגיע לכל ו וה עד כה הגיעו רק שליש. המשרד הזה ידע ימיס טוביס - ובו לכל המיחשוב, כמו צבא טוב עס חיילים מיומניס, צריכיס להיו מקרה. 2] 0 * שבועון אנשים ומתשבים * 6ש\חט)1גחוזט/ת] 9 גיליוך 1003-1004 * 8 ביולי 2002 % 01.60.11 0 תשתיות נתקעת עם ספק. מה עושים? משלמיםו שוק האחסון (ה-510880%) הוא אחד מהשווקיס התחרותיים יותר. הטכנלוגיה יציבה (אג5 או 5גא), יש ניסיון רב בהתקנת מערכות מסוג זה, וגם הספקים הם ספקים ותיקים בתחום (יבמ, 305 ,,16אש, ץא קקגדסא ועוד). העובדה שפרטי עסקאות אחסון דומות זו לזו תורמת לעובדה שגס המחירים בשוק הס פחות או יותר גלויים (מכיוון שניתן לבצע השוואה בין עסקה אחת לשנייה(כאשר בממוצע המחיר ליחידת אחסון יורד בכ-35 אחוזיס לשנה (בשנה האחרונה הירידה הייתה אף חריפה יותר) לאחרונה ביצע אחד מארגוני ה-11 בישראל עסקה לרכישת שטח אחסון של כעשרה 718 (ברוטו). מחירי אחסון בעסקאות דומות בתנאיס תחרותייס הנס כ-50 אלף דולריס ל-18, כלומר הלקוח היה אמור לשלס 500 אלף דולרים. אולס במקרה זה הלקותח מבצע שכפול של הנתונים מהמכונה החדשה למכונה אחרת במסגרת תצורת ה- ?אפ שלו, כלומר היה עליו להמשיך עס ספק האחסון הנוכחי ולא לצאת לתחרות. ספק האחסון דרש כ-80 אלף דולרים ל-18, כלומר 800 אלף דולריס לכל העסקה, שהס 300 אלף דולריס יותר ממחיר השוק הלקוח מסר לספק האחסון את הערכת המחיר של מטה גרופ לעסקה, אולס תשובת הספק ללקות הייתה - 'יאז תרכוש את האחסון ממטה גרופיי. בסופו של דבר, שילס ארגון ה-11 כמעט את כל הסכוס שדרש ספק האחסון. סיטואציה זו חוזרת על עצמה במקריס רביס בתחומיס שוניס בעולס ה-1! גס כאשר יש ספק יחיד לעסקה, ניתן לבצע כמה מהלכיס להורדת המחיר. מהלך ראשון הוא איוס להכנסת ספק נוסף. אולס לדעתי, איוס זה אינו יכול להוריד מחיר, אלא אס הלקוח אכן מוכן להכניס ספק נוסף. במילים אחרות, מיומנותו העיקרית של איש המכירות היא לזהות מה הלקוח מתכוון באמת לעשות, ולכן אנשי מכירות מיומניס לא ייפלו למלכודת שווא. מהלך שני הוא לעכב את העסקה עד סוף הרבעון או עד סוף שנת הכספים של הספק. מכיוון שאיש המכירות התחייב למכור סכוס מסויס ברבעון (ה-גוס0), ואת כדי למלא את תחזית המכירות של החברה, אזי לקראת סוף הרבעון הוא יחוש לח לבצע את המכירה ולכן יהיה מוכן בדרך כלל לתת הנחה נוספת ובתנאי שהעסקה תתבצע ברבעון הנוכחי. באחת הכתבות הבאות נסכם מהלכים נוספיס בתחוס זה, אך ההמלצה העיקרית היא לעבוד עס שני ספקים לפחות בכל תחום, ובכל מקרה - לעגן בזמן הרכש הראשוני תנאיס להמשך רכישה. פיני כהן " * פיני כהן הוא אנליסט תשתיות במטה גרופ ישראל מקרנים ומסכים / 0 6 5 ] ניהול מיפים למנהל הפרודוקטיבי - מה גורס לכך שמנהל אחד יהיה מאוד פרודוקטיבי, בעוד שהאתר אינו יודע למצות בצורה יעילה את כישוריו וזמנו? מה מניע עובד בארגון להצלחה בזמן שאחרים בוהים בשעון? עמדות חיים, דימוי עצמי, מודעות וכיוון בחייס - לכל אלה יש השפעה על אופן ניהולו של העובד בארגון ועל אופן התנהלותו של המנהל. בזמניס של משבר והאטה כלכלית הדרישה להיות פרודוקטיבי עולה לאין ערוך. זמניס הדורשיס התייעלות וחיסכון מחייביס ניהול חכס, תגובות מהירות והסתגלות טובה לשינוייסם התכופים. דווקא בזמניס קשיס, שבהס התחרות גוברת, יש צורך בהגברת הפרודוקטיביות, בניהול יעיל של משאב הזמן המוגבל ובקבלת החלטות נכונות בזמן הנכון. דווקא בזמניס כאלה יש צורך בהשקעה בעובדיס ובהכשרתס. 3 הטיפים שלהלן יסייעו לך להפוך למנהל פרודוקטיבי יותר: 1. הפנס את העובדה כי לפני שתוכל להבין, להניע ולנהל אחרים, עליך להבין להניע ולנהל את עצמך. 2. קבע לעצמך מטרות, רשוס אותן ופתח תוכנית פעולה למימושן - שתף אחרים בחזונך ובמטרותיך. 3 תפקיד קריטי שלך (ולא של מנהל משאבי האנוש) הוא לדאוג לייתזרים חיובייי של כישרונות לארגון ותמיד לגייס אליך אנשיס הטוביס ממך (וכדברי פול מאייר, "אס כל אחד מאיתנו יגייס אנשים טוביס ממנו, נהיה חברה של ענקיס. אס כל אחד יגייס אנשיס קטניס ממנו - נהפוך לחברה של גמדים). 4. הזמן שלך הוא החייס שלך. אינך יכול לקנות זמן, ואפילו לא לעבוד קשה יותר על מנת להרוויח יותר זמן. לכן, למד לנצל את זמנך באופן מושכל. 5. שמור על איזון וחלק את זמנך בהתאסם לסדרי העדיפויות שאתה קובע, תוך התייחסות לכל הייכובעיסיי שאתה חובש: מנהל, בן זוג, הורה, חבר בקהילה וכו'. 6. זהה מה הס התחומים שאתה טוב בהם, את תחומי העשייה האחרים האצל לאחריס או בטל. 7. שיהיה לך הכוח לומר י'לאיי. אינך יכול להשביע את רצון כולס כל הזמן. 8 למד להאציל סמכויות, כך גס תשתחרר מפעילויות שאינן בתחומים שבהס אתה מצטיין, וגס תעציס את יכולות עובדיך כמו גס את יכולתס למימוש עצמי ואת שביעות רצונס. 9 בנה וטפח מערכת יחסי אמון וכבוד הדדי עס העובדיס, הלקוחות והספקים. הדבר יאיץ את הפרודוקטיביות באופן מופלא. 0. אינך יכול לנהל את מה שאינך יכול למדוד. פתח מדדיס לתשומות ולתפוקות ואחר כך: 64 טסץ וגתא ₪אח1. 1. שמור על אווירת למידה וחדשנות (גס לעצמך!) 2. חתור לתוצאות ולא לשלמות. 3. האמן בעצמך (כי אם לא, איך תצפה שעובדיך יאמינו בך...) איתן מאירי - * איתן מאירי הוא וע ניהולי, מנכי'ל חברת ניהול אפקטיבי, גו 66110073 [=== אנשיםומחשוכים ]1 6 תה 6 ש ש ש שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חסווגתזס)ח] * גיליון 1003-1004 6 8 ביולי 2002 % ]60.1.שה6 5 1 3 הטנס הצבטוני >> בכנס ראשון מסוגו שערכה יבם תוכנה באירופה, התאמף הטנס הכחול כהיכחם באסוציחפיה עתיסת היומין בין יבם וחומרה, וכהזכיר ככוכם שיבם היא גם ענס תוכנה. ארבע חטיבות בארבעה פבעים כובו ויזנר, וינה בוצת התוכנה של יבמ 5\6 1841 ערכה 0 בווינה מפגן כוח ראשון מסוגו, בצורת ס ימפוזיון תוכנה למשתמשים ומפתחיס מרחבי אירופה. קבוצת התוכנה של יבמ מורכבת מארבע חטיבות: 2, לוטוס, טיבולי, וובספיר. לכל חטיבה יש הנהלה משלה, הנהלה אירופית משלה (כולל מנכ''ל) וצבע משלה. כן, עכשיו יבמ היא לא רק הענק הכחול אלא גם הענק הירוק (582)/ צהוב (לוטוס)/ אדום (טיבולי)/ סגול (וובספיר). מבנה הקבוצה העלה שאלות רבות בקרב העיתונאים, וחלק מחברי ההנהלה של יבמ אף הודו שיש בעייתיות מסוימת בהפרדה הכמעט מוחלטת בין החטיבות, אך ההסבר המשכנע היה שכל מוצר תוכנה של יבמ מסוגל לעבוד גם עס מוצוי תוכנה של המתחרים בתחומים האחרים, כך שאם לקות הוא "מכור" של אורקל למשל, ולא ירצה לקנות 2, אין סיבה שלא למכור לו לוטוס, ודוגמאות נוספות. מלבד קבוצת התוכנה, כוכבת נוספת באירוע ףכ וק מאוריציו קרלי. כמעט כל החלטה מערבת שותפים 2 % שבועון אנשים ומחשבים * אטט?חסזגוחזט/ח] * גיליון 1003-1004 * 8 ביולי 2002 * |6061.60.1 הייתה אירופה. לדברי יבמ, ממשלות אירופה מעוניינות להפוך את השוק האירופי לשוק המוביל בעולס עד שנת 0, ויבמ משתלבת בתוכניות אלה. סינתיה ארדמן, מנהלת אסטרטגיה ופיתוח עסקי בקבוצה, ציינה שלמעלה מ-50 אחוזיס משוק הלינוקט העולמי נמצא באירופה, וכולנו יודעיס כמה חשיבות מעניקה יבמ ללינוקס בימיס אלה. ארדמן ציינה בדבריה את השותפויות הרבות של יבמ בתחוס פיתוח התוכנה באירופה. כחלק מהמאמצ לבניית תשתיות משולבות משופרות ליישומי עסקיס אלקטרונייס, מרחיבה יבמ את מסגרת שיתוף הפעולה עס מפתחי תוכנה בשוק האירופי. למעלה מ-250 ספקי תוכנה עצמאייס (צ15) בוניס ומספקים כיוס מערכות הנשענות על פלטפורמות התשתית של יבמ, תוך שהס מספקיס ללקוחות | את המבחר הרחב ביותר של טכנולוגיה מבוססת תקניס פתוחים לבניית העסקיס האלקטרונייס שלהס עוד ציינה ארדמן את התוכניות השונות לשיתופי פעולה שיבמ מפעילה לטובת קהילת המפתחים: פרטנר וורלד - שיתוף פעולה עס מפתחים. בתוכנית למעלה מ-6000 שותפויות, והיא מעניקה תמיכה טכנית, עזרה בשיווק ומכירה, סמינריס, כיתות, הסמכות, מעבדות התנסות באנגליה, צרפת, פולין, הלסינקי הונגריה וישראל (כן, ישראל הוזכרה מעל הבמה!), הנחות ומימון. דבלופר וורקס - עזרה למפתחים בודדים, בלינוקס, בג'אווה, 6% חשקט. בתוכנית רשומים שני מיליון מפתחים, ונרשמו כ-7.5 מיליון הורדות של כלים וקודיס. התוכנית מפעילה גם את אתר פאאְסעוג41.8, אתר שמציג מחקריס של יבמ ונותן למפתחים אפשרות לבדוק את הטכנולוגיות של יבמ. מאוריציו קרלי, סגן נשיא קבוצת התוכנה של יבמ לשוק האירופי אמר בעניין השותפויות: "כמעט כל החלטה בסוגיית כלי תשתית המתקבלת על ידי לקוח באירופה מערבת בתהליך ספקי פתרונות צד שלישי, משלבי מערכות וספקי תוכנה עצמאיים. חברות התוכנה האלה הן הקובעות את סדר היוס להצלחת העסקים האלקטרונייס באירופה - והן המשפיעות בשאלה ה :13 - איזה מספקי תוכנות התשתית יזכה בתחרות. החברות האלה מעוניינות לעבוד עס שותף דוגמת יבמ - המביא עמו הבנה וניסיון נרחביס בתחוס התשתית'י. 90 הסכמי שיתוף פעולה של יבמ מוגדרים כיוס כיישותפות אסטרטגיתיי, | ומהוויס מיליארדי דולרים שוטרים על המותג מארק לציפורד, סגן נשיא לוטוס לאירופה, התיישב לריאיון מיוחד ל-%66%מ0))גוחזט/ה] ה ישראלי. איך מוכרים היוס מערכות כמו לוטוס ללקוחות! המכירה היוס היא שונה. בחברות קטנות ובינוניות למשל, הס חושביס בהתחלה שמדובר במערכות לניהול נתונים, ניהול מערכת - והס לא מעונייניס בזה, אבל כשאנחנו מראיס להםס שמדובר בכליס לשימוש יוס יומי, בכליס שהופכים את האנשים ליעילים יותר - אז הס נדלקיס. בעבר, אנשי ה-ז1 היו אתראים על רכישת המערכות הללו, והתשוקה שלהם לטכנולוגיה עזרה לנו למכור. היוס מנהל הכספים אחראי ומעורב בכל רכישה, וגם אס הוא מתייעץ עם אנשי ה-ז1, ההחלטה היא שלו. היוס צריך לדבר גם בשפה כלכלית ולא רק טכנולוגית. גס תקציבי ה-11, שבעבר היו נפרדיס, הס היוס חלק מהמערכת הכוללת. כמה מלוטוס המקורית נשאר בחטיבת לוטוס ביבמו מבתינת כוח אדס, רק שני אנשיס נותרו מהנהלת לוטוס המקורית בהנהלה הנוכחית. ברור שהמוצרים שהיו מזוהים בתחילת העשור הקודס עס לוטוס, כמו הגיליון האלקטרוני 123, נעלמו לחלוטין והיוס קיימיס רק המוצריס שהתפתחו מהמוצריס שאותס פיתחה לוטוס לפני הרכישה - 85זסא, ודומינו, שעליהס התווספו כלים נוספים. מדוע אם כן לשמור על השם "לוטוס""ו מדוע בכלל החלוקה לחטיבות השונות! אנחנו מאמיניס שלמותג לוטוס יש ערך ולכן שמרנו עליו, כמו גם על טיבולי וכל השאר. יש מסעיס מקביליס של החטיבות, להרבה לקוחות יש יותר ממוצר אחד שלנו ולכן צריך ליצור גשר ביניהס, צריך מומחיס שיבינו בכל התוכנות שלנו. יש לנו את ההתמחות, והקמנו את קבוצת התוכנה שמאחדת את כל המותגיס. אנחנו עובדיס בנפרד - אבל עס שיתוף פעולה. במקומות שבהס השוק קטן יחסית - הבידול מורגש פחות. מה קורה עס השוק הישראליו אנחנו מאמיניס בשוק הישראלי. עובדה, יש 15 שפות ללוטוס כיוס, אחת מהן היא עברית. בעתיד נגיע ל-23 שפות. ברבעון הרביעי של השנה יצא גס דומינו דוק בעברית. העסק בישראל משביע רצון, אנחנו רואיס הזדמנות במגזר הציבורי, בקהיליית הביטחון, וגס במגזר הפרטי. השוק הישראלי חשוב לנו, ואנחנו לא רואיס הבדל לכל שוק אירופי אחר. אחד הדבריסם שאני אוהב בישראל זה שיש הכרה בחשיבות היחיד בארגון. אל תשכח גס שחלק מתוכנת ‏ 6גותץז6צם של לוטוס נכתב בחיפה. אנחנו גס עובדיס עס משרד החוץ הישראלי ואני אפילו נפגש עס (ציג משס לארותת ערב במהלך הכנס (אלי גרוס - ראו ריאיון בקוביה ל.ו). לקת לי הרבה ומן למצוא מסעדה כשרה בווינה. איןך זה שאתם לא מלכלכים על המתחרים, כמו שנהוג בכנסים כאלה! אנחנו רומזים, אבל לא מזכירים את השם. מי שמקשיב טוב שם לב שאנחנו רומזיס בצורה עבה מאוד נגד המתחרים, אבל אין צורך להזכיר אותס במפורש. במשפט אחד, מה היתרון שלכם על פני המתחרים, מלב איכות המוצרים, שזה כל אחד טוען ליתרון שלוו לאחריס אין מספיק כסף ואורך רוח להמשיך להתקדס ולנו אין בעיה כזו - אנו חולקיס משאביס עס החטיבות השונות, בעיקר בתוכנה, וזה עושה אותנו יעילים יותר. (המשך בעמ' 34) שבועון אנשים ומחשבים * א66%/חסווגחזס]ח] * גיליון 1003-1004 6 8 ביולי 2002 * |6160.1ה56 333 ה11נ..(המשך מעמ' 33) 0 יי - ג'אנט פרנה. גידול של 128 אחוזים בהכנסות וחמשה אחוזים בנתח השוק לכל רוחב מותגי החומרה והתוכנה של יבמ. 4 מתוך 90 הסכמי שיתוף הפעולה האסטרטגיים של יבמ נחתמו עם חברות מאירופה והמזרח התיכון. בין אלה, ניתן למצוא את גווחטוח! ₪, דאסו, 58 ו-563005036. נוסף על תוכנית שיתוף הפעולה האסטרטגי, הודיעה יבמ על חתימתם של 101 חוזי יישיתוף קל" - '66ת116-31!:3' עס מפתחי תוכנה אירופים. בכנס הוצגה ההצלחה של תוכנית הטכנולוגיות של יבמ המשותפת לחברה ולספקי תוכנה עצמאיים. ‏ יבמ מציעה כיוס למעלה מ-2,000 יישומי לינוקס של שותפיה, ספקי תוכנה עצמאייס מאירופה. מספר הפתרונות האלה גדל בשיעור שנתי של 30%. במקביל, אישרה יבמ כי התקשרה בחוזים עס למעלה מ-100 חברות באירופה שיספקו באמצעותה את מוצרי היישומיס האלחוטיים שלהם לשוק העולמי. הכי גדולים אחד הדברים הבולטים באירוע היה דווקא משהו שלא היה: יילכלוכיסיי על המתחרים. מי שהתרגל לדברי הלגלוג שנשמעים בדרך כלל בכנסי תוכנה על המתחרים, הופתע בוודאי מהשפה הנקייה שאנשי יבמ כפו על עצמם, מה שלא מנע מהס להציג נתונים ומספריס שמוכיחים את עליונותס. על מנת להמחיש את הצמיחה בנתח השוק של יבמ לעומת המתחרים, כוטוס כמשרד החווי במהלך הכנס פגשתי את אלי גרוס ממשרד החוץ הישראלי שבא להיפגש עס מארק לציפורד מלוטוס (ראו ריאיון בקוביה, ל.ו). מה הקשר שלכם ללוטוס! אנחנו עובדיס עם לוטוס נוטס הרבה שנים, אנחנו מחויביס לדומינו ורוציסם שזה יצליח. יש כליס נלוויס שאין לנו, כמו שואזז15א54, ובאנו לברר איך מתקדמים. יש עברית לכלים שאתם עובדים עליהסון יש עברית, ואנחנו משמשיס בטא סייט. אז מה אתם עושים עם כלי לוטוסו לא על הכול אני יכול לדבר, אבל היתרון הגדול של הכליס האלו הוא מערכת ההרשאות ברמה אף של שדה בתוך מסמך. הרשאות דינמיות זה דבר קריטי במשרד החו - מי יכול לראות מה, מתי ואיך. זה באמת 6ש50 םאן0. מערכת הדואר המבצעי של המשרד מבוססת נוטס, בגלל מנגנוני האבטחה המוכחיס והשרידות הגבוהה של המערכת. כיום 6 שגרירויות מחוברות, נותר עוד לחבר את השאר. על אילו שרתים אתם עובדיםו כרגע שרתי קומפאק מבוססי דא, אבל אנחנו בודקיס אופציות נוספות, כולל יוניקס. ומה עם השגרירות בפאריז שנשרפה! להבדיל ממה שפורסס בעיתונות, כל המערכות שוחזרו אחרי השריפה, שלחנו שרתיס חלופייס תוך 24 שעות, החומר שוחזר באחוזיס גבוהים מאוד, למעלה מ-80 אחוז. הניירות הלכו, אבל מערכת המיחשוב, ובמיוחד מערכת הגיבוי, הוכיחה את עצמה. יבמ הולכת ודוחקת את רגליה של ג85, בזכות צמיחה של 50% בשנה האחרונה לעומת השנה הקודמת הציגו הדובריס דוח מעודכן של חברת הייעוץ וחקר השוק גיגה, הקובעת כי שרת 66וקפטטצו של יבמ עומד כיוס בקו אחד עם 85% - 34% לכל אחד מהשנייס בתחוס שרתי היישומים. יבמ הולכת ודוחקת את רגליה של ג85, בזכות צמיחה של 50% בשנה האחרונה לעומת השנה הקודמת - בעוד 88 ממשיכה לאבד נתח שוק. 50,000 גופיס וארגוניס בעולס משתמשים כיום בשרתל אשווקפטט/ו. גס חברת 156 קובעת כי יבמ עברה את 854 במערב אירופה בקצב גידול 'ימדהיסיי, לדברי קרלי. חברת הייעוצ גרטנר דטהקווסט דיווחה לאחרונה כי יבמ עברה למקום הראשון בשוק בסיסי הנתונים, תוך שהיא עוקפת את כל המתחרים עס 34.6% מההכנסות מרישיונות חדשיס בשנת 1. בתחום התוכנה לעבודה שיתופית, מכרה גבמ עד היום 90 מיליון רישיונות למשתמשי קצה בסביבת >טוטא - והיא מחזיקה ב-35% מהשוק. העולמי. במקביל, סיפקה יבמ 3.5 מיליון רישיונות לעמדות הדרכה ולימוד בסביבת 888036וחז1.63 של לוטוס. ג'אנט פרנה, מנכיילית וחשוח6קַגחג1א גוגכ 1א8], אמרה שה-700 של 082 של יבמ נמוך פו 3 עד 5 מזה של אורקל. ברבעון הראשון של 2002 חל 4 * שבועון אנשים ומחשבים * א6ט/חס!!גוחזט]ה1 * גיליון 1003-1004 * 8 ביולי 2002 % ]6060.60.1 גידול של 128 אחוזיס בשוק ה-282 לעסקים קטניס ובינונייס. פרמה הציגה נתוניס של מטה גרופ האומריס כי 95 אחוזיס מ-2000 החברות הגדולות יתקינו מערכות ניהול דיגיטלי למידע עד שנת 2005, ויוציאו מיליארדי דולריס על כך. ממשיכים לחדש ההשקעות הנרחבות של יבמ בתחוס התוכנה - מיליארד דולר בשנה האחרונה בפתרונות לסביבת לינוקס ומיליארד בשרתי 508₪6פ?\ מניבות זרס מתמיד של מוצריס משופריס. פתרונות התוכנה החדשים של יבמ שהוצגו בכנס בווינה מספקיס מגוון רחב של כלים מבוססי תקניס, המסוגליס לסייע לחברות לפתח סביבת עסקיס אלקטרונייס מתוחכמת יותר - תוך מיצוי נוסף של השקעות העבר שלהם בטכנולוגיה. יבמ הציגה את מהדורה 8 של מערכת ניהול התוכן שלה המבוססת על ארבע קבוצות מוצרי התוכנה ומשפרת את יכולת העבודה עס כליס אלה ושיפור ניכר של מערכות האבטחה שתימכר החל מספטמבר, סדרת חדשה של כלי פיתוח 51060:00 6זטוק5פ6>ו המבוססיס על פלטפורמת קוד המקור הפתוח :₪615 ותומכת בכל תיק מוצרי תוכנות התשתית של החברה, תוכנה חדשה לשילוב עסקי ממשפחת 6>שהקפט6או, תוכנה חדשה לניהול אבטחה לסביבת לינוקס במסגרת הכליס של טיבולי, ומערכות חדשות של לוטוס לניהול מסמכיס ולתמיכה במשתמשי אינטרנט ניידים. אחת הדרכיס הטובות להעביר את המסר שלך באירוע גדול שכזה היא באמצעות סיפורי הצלחה של לקוחות, וכאלה לא חסרו בסימפוזיון של יבמ. הכנס בווינה סיפק ליבמ הזדמנות לחשוף שורת זכיות ופרויקטים במגוון תחומי כלכלה, תעשייה ומסחר ברחבי היבשת. יחד עס חברת 85%,8 מבריטניה, הוצגה בכנס ההצלחה ביישוס פתרונות וידיאו בשמונה אתרי אינטרנט של קבוצות הפרמייר-ליג באנגליה. המערכת הזאת מאפשרת לאוהדיס לחזות בקבוצותיהס בכל שעה ומכל מקוס - באמצעות דפדפן אינטרנט רגיל. השירות מבוסס על תקניס פתוחים - 1286 - ופותת בכלי 5060 שזטהקטטא של יבמ בסביבת 56ק]061. השימוש בכלים האלה מאפשר לתמוך במשתמשים במגוון רחב של פלטפורמות קצה. יבמ וחברת הדלק ווסזושע קְוּפָא ישתפו פעולה בבניית 'יפורטל לתחנות דלק''. הפורטל החדש, המבוסס על שרת 6שוקפט6ו, יאפשר ל-3,300 תחנות לגשת למידע אודות מוצרים, מבצעי קידוס מכירות ושירותם של קוא דיזל, יצרן מותג האופנה, מרתחיב את ההשקעה בתוכנת טיבולי של יבמ ומתקין את מערכות ניהול האחסון ז6קגח13( 6גזסו5 ווסצוד על מנת לטפל במשימות גיבוי הנתונים וההתאוששות שלו. יבמ וחברת התרופות שרינג מקימות מערך אינטראנט המבוסט על מערכת דומינו ופתרונות ניהול תכני ה-פשא של לוטוס, שיאפשר לעובדיס לגשת למידע ולשתף נתוניס לכל רוחב הארגון. חברת נוקיה הודיעה, כי השלימה בהצלחה הקמת פרויקט לייעול העבודה ביחידת השירותיס של חברת האנרגיה האירופית וו היישוס החדש נשען על בסיס הנתונים 082 למכשירי נוקיה 10 ומאפשר לטכנאי השירות של ]תו להשלים משימות. דיווח. ועדכון השוק הישראלי חשוב לנו, ואנחנו לא רואים הבדל לכל שוק אירופי אחר מהשטח, אלחוטית. גם חברת מקרומדיה הציגה את - 4 הסתמכות מערך בתקשורת המיחשוב שלה על מוצרי יבמ, ותאגיד דיימלר קרייזלר הציג כיצד לקח את כל המערכות השונות (18 מערכות אימייל למשל) בחברות דיימלר בנץ וקרייזלר ואיחד את כולן למערכת לוטוס אחת, בעקבות המיזוג בין החברות. גישור פערים וכדורגל אחד הדגשיס הנוספים בכנס היה מתן פתרונות לגישור על ייפער היישוסיי של עסקיס אלקטרונייס, בעקבות מחקר שוק חדש שמעיד על פער בין ההתקדמות בזמינות התשתית לעסקיס אלקטרוניים באירופה לבין ניצול התשתיות האלה באופן מלא. לדברי מאוריציו קרלי, מאפשר הכנס להציג את עתיד התשתיות הטכנולוגיות בעידן הקריטי של אימוצ תפיסת העסקים האלקטרוניים גם באירופה. מחקר השוק, שנערך על ידי חברת ?סא, מספק פרטיס מעודכנים לגבי היקפי החדירה ורמת הניהול של עסקים אלקטרונייס באירופה. המחקר מצביע על קיומו של "יפער ישוס במציאות'י בין ההשקעה בעסקיס אלקטרוניים ובין הניצול בפועל של הטכנולוגיות הנולדות בעקבות ההשקעה הזאת. כך, למשל, 95% מהחברות האירופיות הגדולות שנכללו בסקר משתמשות כיוס ביישומי 6או לצרכים פנימיים - אולס רק מחצית מכל החברות מציעות יישומיס ללקוחות חיצונייס. המחקר קובע, כי מחלקות טכנולוגיות מידע בארגוניס באירופה זקוקות לעזרה רבה יותר על מנת לנצל וליהנות ממלוא היתרונות של העסקיס האלקטרוניים. הסקר נערך בפברואר ובמארס השנה, והקיף 260 חברות מסחריות המעסיקות לפחות 1,000 עובדים, בצרפת, גרמניה, איטליה ובריטניה. למרות ש-88% מהחברות הבינוניות מכירות בחשיבות הניהול הנכון של כל מקרה כשל במערך טככולוגיות המידע שלהן - כמחציתן כלל אינן מסוגלות לנתח ולעמוד על התוצאות העסקיות של השבתת מערך המחשוב בגין תקלה. במקביל, למעלה מרבע החברות האירופיות אינן מסוגלות לשחזר את המידע העסקי הקריטי שלהן במקרה של כשל במערכות. אז בסימפוזיון התוכנה הראשון של יבמ באירופה למדנו על פתרונות התוכנה השונים, על איך ליישס אותן, על הייריצה קדימהיי וייכיבוש אירופהיי של יבמ, וגס על מפת הצבעים החדשה של קבוצת התוכנה, אבל, בכל זאת, הסימפוציון נערך בימי המונדיאל, ובקהל היו הרי נציגיס מגרמניה, ומאיטליה, ומספרד, ומפורטוגל, ומאנגליה, ומאירלנד, ומ...צרפת, ולכן שטח יריד התערוכות המדהים בווינה כוסה במסכי פלזמה שהציגו את המשחקים ללא הפסקה, וכמות האנשיס מול מסכיס אלו היה לעתיס רב מכמות האנשים בתוך אולמות ההרצאה. אלא שהמשחק בין דנמרק לצרפת התרחש בדיוק בעת הרצאת הפתיחה שאותה אף אחד לא העז לפספס. ביבמ ידעו את נפש הקהל, ומאוריציו קרלי הפסיק את הרצאתו באמצע כדי להקרין את תקציר המשחק על המסכים הגדוליס באולס. כשהכריז שדנמרק הדיחה את צרפת מהמונדיאל - מחיאות הכפיים וצעקות השמחה באולס הבהירו שלא רק אנחנו לא סובלים את הצרפתים... <] שבועון אנשים ומתשביס * (041:001%66וזס]ח] * גיליון 1003-1006 6 8 ביולי 2002 % [0160.1ח6 *%‏ 35 ריאיון השבוע כדורגב כרגכיים קשוורות כרמל ורניה הין היי- טס ישרכי, יש היי-ט0 גכובאכי > הענף בישרוזל אינו תחרותי בתחום ההשסעות > ההישג העיסרי - הכנסת פרסטרים עססיים כעבודת המדטן ג'ון בן-זקן רמל ורניה, המדען הראשי של משרד התעשייה והמסחר במשך , שנתיים, פרש מתפקידו ביום האחוון של חודש מאי. הוא החליט שלא לחדש את חוזה ההעסקה משוס שלהערכתו אי- אפשר לנהל יחידה חשובה וגדולת תקציב, כשהסמכויות המעשיות מצויות בידי גורמיס אחרים בתוך משרד התעשייה והמסחר. פרישתו של ורניה התקבלה במורת-רוח בקרב תעשיית ההיי-טק בישראל, חברות וקרנות הון סיכון וגס בקרב תעשיינים מהשורה, שכן בקרבס זכה להערכה רבה. אלא שהיחסים עם ראשי משרד התעשייה והמסחר כנראה לא היו תקינים מספיק. אמרת שהסמכויות המעשיות של לשכת המדען נמצאות מחוצה לה. מה רע בזה, הרי בכל שלטון פרלמנטרי, האחריות למה שנעשה במשוד ממשלתי היא בידי השר הממונה! אף פעם לא היה לי ויכוח עס הסמכות שיש לשר הממונה. זכותה של שרת התעשייה לקבל החלטות של מדיניות (וגם אז רצוי מאוד שהדבר ייעשה בהתייעצות עס המדען הראשי - מה שלא תמיד קרה). יחד עס זאת, תפקידו של המדען הראשי הוא אחד המורכביס והחשובים במערכת הממשלתית בתחום הכלכלי, והוא עובד מול האוכלוסייה המתוחכמת ביותר של תעשיית ההיי-טק, משרדי רואי החשבון ומשרדי עורכי הדין הגדוליס במדינה. ראוי, לדעתי, להעניק למדען הראשי כלי ניהול בסיסיים לצורך ביצוע עבודתו: יחידת חשבות נפרדת, מחלקה משפטית, מחלקה לוגיסטית (כולל ובמיוחד בתחוס מערכות המידע) ומחלקת משאבי אנוש, שתאפשר לו להקים ולנהל גוף איכותי בעל יכולת ביצוע גבוהה. הכלים הללו ניתניס במסגרת שירות המדינה בישות ארגונית שנקראת "'יחידת סמךיי, וכל הגורמים הרלוונטיים - לרבות השר הקודם, המנכייל הקודם, אגף תקציבים, החשכי'ל, נציבות שירות המדינה וועדת השירות (הכוללת חמישה מנכיילי משרדים ממשלתיים וחמישה נציגי ציבור) - כולס השתכנעו שהדבר חיוני. כיווןן ששרת התמייס החליטה להקפיא את התהליך, ולא נתנה לי הסבר משכנע לצעד זה, לא ראיתי טעס להמשיך בתפקידי. כפי שהסברתי לידידי בלשכת המדען הראשי (וברוח המונדיאל), קשה לשחק כדורגל ברגליים קשורות, אי אפשר להבקיע כך שערים וודאי שאי אפשר ליהנות. תוכל להיות אולי קצת יותר מפורט, הרי במשך שנתיים בוצעו שינוייס רבים בלשכת המדען, שינויים מבניים, שינוי בשיטת מתן המענקים ועוד. וכל זה עשית גם כשלשכת המדען לא היה יחידת סמך. זה נכון ששינינו הרבה דברים, כמו, למשל, שיטת אישור כספי הסיוע של המדען, ביצענו בדיקות לעומק בנושא הביו-טכנולוגי, התחלנו לעשות רפורמה בתוכנית החממות ועוד. זה נכון שכל זה נעשה בקדנציה שלי כשלשכת המדען לא הייתה יחידת סמך. אך כל הדברים הללו היו יכוליס להיעשות בדרך קלה יותר, איכותית יותר ומהירה יותר אילו לשכת המדען הייתה אז יחידת סמך. מעבר לכך, חסרונס של הכליס הניהולייס מורגש בפעילות השוטפת, שבה הייבוסים'י של המדען הראשי הס למעשה חשב משרד התמייס, היועץ המשפטי של התמייס וסמנכייל האמרכלות של התמייס. וכפי שאמרתי קודם, קשה להבקיע גולים ואי אפשר ליהנות כשמשחקיס כדורגל ברגלייס קשורות. בנוסף לכך, כאשר גיבשתי את תפיסת עולמי ואת יעדי לשכת המדען לשנים הקרובות, סברתי שבמבנה הארגוני הנוכחי יהיה קשה להתקדס הרבה מעבר לדריכה במקוס, ולא לשס כך באתי לשרות הממשלתי. איך היית מסכם את הפעילות שלך בלשכת המדען במהלך השנתיים האחרונות! הייתי אומר שהכנסתי דפוסי עבודה חדשים, הכנסתי רציונל עסקי בכל פעילות ובכל מהלך של לשכת המדען, והעמקתי את תודעת השירות בקרב העובדיס. האם זה אומר שלפני זה היה בלאגן! לא, בהחלט לא, אני סבור שקודמי עשו עבודה מצוינת. אלא שמה שהיה נכון לפני עשר או חמש שנים לא נכון לעכשיו. אנחנו משרתיס את עולם. ההיי-טק, שידוע בדינמיקה מהירה מאוד של שעוייס. ברור שבמציאות זו אנחנו חייבים להתאים את עצמנו לשינויים. אתן לך שתי דוגמאות: השיטה של הגשת בקשות למענקי מדען במהלך כל ימות השנה הייתה נכונה כשהתקציב הספיק לכולס. אלא שעכשיו, שהתקציב קטן יותר מהביקוש, השיטה כבר לא הייתה טובה. בשיטה של הגשת אישורים בכל נמות השנה נוצרה שיטה של ראשון נכנס ראשון מקבל. בשיטה החדשה כל הבקשות מוגשות בהתחלת השנה, ובדרך זו יש תמונה כוללת וניתן לבחור 6 * טבועון אנשיס ומחשבים * ג66\חט!וצחזט!ח] * גיליון 1003-1004 % 8 ביולי 2002 * 60.11.ושחט ----- .התוש את הפרויקטיס הטובים ביותר ביחס לתקציב המצוי. השינוי מתייחס | לגבי הפרויקטיס הגדוליס. פרויקטיס קטנים של פחות מחמישה מיליון שקליס יכוליס להגיש את הבקשות שלהס כל ימות השנה. נושא נוסף שזקוק לרפורמה משום שהזמניס השתנו היא תוכנית החממות. הסיבות שבגללן הוקמו השתנו ללא היכר. צריך להתאים את התוכנית למציאות של היום, צריך לשתף את המגזר הפרטי וזה מה שהתחלתי לעשות. האם יהיה נכון לומר, שהמדיניות שלך הייתה הכנסת פרמטוים עסקיים של שוק חופשי לפעולת המדעןו בגדול, כן. באתי מהתעשייה הפרטית ואני יודע את החשיבות של פרמטרים עסקיים ליעילות ולניצול אופטימלי של מקורות. הבדיקה הכוללת של פרויקטים שזקוקיס למענקיםס היא רק אחד מהם, העברת החממות לגופים פרטייס שינהלו אותן על פי פרמטריס עסקיים היא דוגמה נוספת. אני גם סבור שיש לעשות בדיקות לעומק בנושאיס שוניס כדי שיהיה לנו את המידע הדרוש לקבלת החלטות. דוייח מוניטור, שבחן את הפוטנציאל שלנו בתחוס הביו-טכנולוגי הוא אחד מהם, שכן הדוייח בחן את המצב ונתן המלצות. הייתה לי גם תוכנית למפות את כל ענף ההיי-טק בישראל כך, שמשקיעיס באר ומחוייל יוכלו למצוא את הטכנולוגיות והמוצריס הדרושיס להם, במידה שירצו להשקיע בחברות אלה. הכוונה הייתה לעשות רישוס של כל החברות לצד מה שהס מפתחים ומייצרים. למה דווקא בביו-טכנולוגיה ולא, למשל, ב-ד1! ללשכת המדען הראשי יש מדיניות ניטראלית, כלומר היא אינה מעדיפה סקטור אחד על פני האחר. בתחוס הביו-טכנולוגיה הייתה תחושה גס בצד הממשלה וגס בתעשייה, שאנו לא ממצים באופן מקסימלי את הפוטנציאל הגלוס במדינה. הממשלה והתעשייה הביו-טכנולוגית חברו יחד כדי לבצע את הסקר וליישס את המלצותיו. אילו המשכתי בתפקידי, הייתי יוזס פעילות דומה בכל סקטור תעשייתי שהיה מגלה בכך עניין - 11, טקסטיל, פלסטיקה - כל דבר. אני סבור שללשכת המדען הראשי יכול להיות תפקיד מכריע בקידומס של ענפים תעשייתייס שלמיס (ולא רק תמיכה בחברות בודדות) - כפי שעשינו בתחוס הביו-טכנולוגיה. האם אין מקום לעשות מחקר דומה בתחום הננו-טכנולוגיה! הננו-טכנולוגיה היא תחוס חשוב מאוד, שגס בו יש פוטנציאל. אלא שעדיין מוקדס לבצע מחקר מוטה תעשייה לתחוס זה, שכן היישומיס המסחריים עדיין רחוקיס למדי. עס זאת, פורוס תליים שבראשו עומד פרופסור יעקוב זיו דן, יוייר האקדמיה הישראלית למדעים, דן בסוגיה. מה זה תלייסו תליים זה פורוס וולונטארי, שמאגד את כל הגופים שעוסקיס במתחקר ופיתוח, כמו לשכת המדען, משרד המדע, משרד הביטחון, ותיית (ועדה לתקצוב ותכנון של האוניברסיטאות) ומשרד האוצר. תליים החליט להקיס ועדת בדיקה מקדמית לתחום הננו-טכנולוגיות, בראשותו של דייר דן מידן, מנכייל 115פמדג!א ספ1וקא העולמית, שיהיו חברים בו גם נציגיס של האקדמיה ושל והתעשייה. לפני שנפנה לבעיות היי-ט שהיית מחדש את החוזה שלך! בהנחה שהיו הופכים את המדען ליחידת סמך והייתי מחדש את החוזה - הייתי ממשיך בשינויים הארגוניים שהתחלתי בהס ומקבץ את כל יחידות המדען בירושליס ובכך מייעל את העבודה וחוסך בהוצאות. היוס יחידת מגנ"ט, יחידת החממות, יחידת קשר עם הקהילייה האירופית, ייתנופה'' ופעילות השת"פ הבינלאומי - נמצאות בתל אביב ושאר היחידות נמצאות בירושלים. בסך הכל יש כ-100 עובדים בלשכת זמדען - 70 2 המד מהס בתל אביב ו-30 בירושלים. אני ר שי ב סבור שיש לקב) את ק, תוכל לספר לי מה היית עושה במידה ללשכת המדען הראשי יש מדיגיות ניטראלית, כלומר היא אינה מעדיפה סקטור אחד על פני האחר ראוי, לדעתי, להעניק למדען הראשי כלי ניהול בסיסיים לצורך ביצוע עבודתו הייתי ממשיך את מה שהתתלנו בדו"ת מוניטור בתחוס הביו-טכנולוגיה גס בענפים אחרים, וזה בשיתוף פעולה עם התעשייה הרלוונטית ובעזרת חברות מחקר חיצוניות. הייתי מסייסם את פרויקט מיפוי ענף ההיי-טק, שיקיף את כל התעשייה בישראל, את כל המוצרים, הטכנולוגיה והידע ושניתן יהיה להגיע למידע זה בצורה קלה וידידותית. בוא נעבור עכשיו למצב ההיי-טק בישראל. אנחנו במשבו, הלוא כן! האס אפשר לעשות משהו כדי לצאת ממנו! אין היי-טק ישראלי, ‏ יש היי-טק גלובאלי. הענף בישראל הוא חלק מענף גלובאלי, כל חברה ישראלית בתחוס ההיי-טק היא חברה גלובאלית, המכירות שלה, לפעמיס גס המרכז שלה בחוצ לארץ והמוייפ בישראל. במצב זה, שיפור הענף בישראל תלוי במה שקורה בחוץ לארץ אך הוא גס תלוי ביכולת שלנו ליצר סביבה תחרותית. המיסוי, התמריצים צריכים להתאיס את עצמס למה שקורה בחו'"ל תוך התחשבות בבעיות הביטחוניות, שמהווות גורס שלילי במערכת השיקוליס של המשקיעיס הזריס. למשקיעיס הזריס אין שוס סנטימנטים, והס הולכים לאן שהרווחיות גבוהה ביותר. אנחנו צריכיס להבטיח שנהיה תחרותיים. האס אנחנו תחרותייםו אני לא סבור כך. כדי שנהיה תחרותייס צריכים לפתור את הבעיה הביטחונית ולהבטיח שרמת המס לא תהיה גבוהה מזו הנהוגה בארהייב. מה עס המשקיעים המוסדיים הישראלים, שלא מוכנים להשקיע בהיי-טק הישראלי וגם לא משתתפים בגיוסים של קרנות הון סיכון! ראשי הענף מציעים שהאוצר ייתן ערבות מדינה, האס אתה תומך בזה! לא, אני לא תומך בזה. ערבות מדינה משמעותו, שהמדינה לוקחת על עצמה אחראיות, ואני נגד זה. צריך למצוא תמריצים אחרים, משוס שהמשקיעים האלה - קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קופות גמל - באמת התרגלו להשקעות באגרות חוב שמעניקות להם ביטחון מרבי. השיטה צריכה להיות, שמצד אחד המדינה לא תיתן לקרנות אלה אפשרויות השקעה בעלות תשואה מובטחת, ומצד שני - קרנות הון הסיכון צריכות לשכנע את היימוסדייסיי, שכדאי להשקיע חלק מההון המנוהל על ידם בהון סיכון, כפי שקורה במקומות אחריס בעולס. אמרת שאתם נגד אחויות ממשלתית, אך היית בעד הקמת קון ה-5%:9. האם זה לא קבלת אחריות! וזה למרות שמדובר בקרן קטנה. קרן ה-5855 היא תוכנית תמיכה של המדען הראשי, בדומה לתוכניות האחרות שלו. לגיטימי להעלות את השאלה הכללית יותר, מדוע בכלל להשקיע כספי משלמי מסים במענקי מו'ייפ כאלה או אחריס של הסקטור העסקי! התשובה לכך היא שמוי'יפ מביא למשק תועלות שהן מעבר לתועלות שהוא מביא לחברה הבודדת שמבצעת את המו"יפ. אפקט זה נקרא 'יגלישהיי, או 08 קרן ה-5885 היא תוכנית ספציפית, שבאמצעותה המדינה מאותתת שהיא מעוניינת בהקמת חברות חדשות. היקף הקרן אמנס קטן, אך זו בדיוק המטרה של מעורבות ממשלתית נכונה - להעביר את האיתותיס הרצוליס למגזר הפרטי, לא לעשות את העבודה במקומו. שאלה אחרונה. מה התוכניות שלך לעתידו לשחק גולף וטניס. נו, באמת...! אחרי שניהלתי את קומברס והגדלתי אותה מ-30 אנשים ל-5,000, ומאפס מכירות למיליארד דולרים, ואחרי שניהלתי את לשכת המדען הראשי עס תקציביםס של שני מיליארד שקלים לשנה ובין השאר העברתי את חוק המו''פ החדש, אתקשה למצוא אתגרים באותו סדר גודל. בשבועות הקרובים אנוח, אשקיע בי ובמשפחתי ואחפש את דרכי בלי כל חיפזון. 2] שבועון אנשים ומחשביס 6 66%\חסן!)גוחזס]ת1 * גיליון 1003-1004 * 8 ביולי 2002 6 [0160.1ה6 5 37 השבוע ב-א=ם/ושאסודהשוהס-או עם סביכת תוכנה מלוה יותר, יצרנית המחושבים חושבת מחוצי לסופסה 66% הסוזהּוהזס1ה! ,ז6ע6והה 6:66 עחזב ן אס אין זה שבוע של עליות וירידות! לפני שבוע חשפו מנהלים בסאן בגאווה רבה את הגירסה החדשה של מערכת הפעלה יוניקס המובילה שלה, סולאריס 9 - מערך תוכנה מרובה תכונות שנועד להקל על חברות לפתח סוגים חדשים של יישומים, כולל שירותי %9ן. למחרת היוס הס קיימו שיחת ועידה אמצע-רבעונית עס אנליסטים, כדי לדווח על עמידה ביעדי הרונחים, אך עס מכירות הנשארות חלשות. בסוף אותו שבוע גברו החדשות הרעות על הטובות, והובילו את מניית סאן ואת כל נסדאק למטה. כזה היה המזל של סאן בשנה ומשהו האחרונה: מוצריסם משובחיס השוחיס נגד זרמיס עסקיים קשיס ומחיקת הדוט.קום. החברה מקווה כי סידרה של מוצרי תוכנה נוכחיים וצפויים, הקשוריס יחד תחת ארכיטקטורת שביבת הרשת הפתוחה (פא0 חט5) שלה, יחזירו אותה למסלול. ייכולס רוציס לדעת להיכן הולכים עסקי סאן"י, אומר יונתן שוורץ, שמונה לאחרונה לסגן נשיא לתוכנה בחברה וייכנס לתפקיד החדש ב-1 ביולי. "תוכנה תמלא תפקיד חשוב. אין חלק אחד בעסקי סאן שאינו קשור לתוכנה". שוורץ היה מנהל אסטרטגיה ראשי של סאן בשנתייס האחרונות. במרכז כל תהליך זה נמצאת סולאריס 9, מערכת הפעלה שבנוסף ל-300 שיפוריס מגיעה משולבת עם שתי תוספות חשובות: שרת הלישומים מבוסס ג'אווה של סאן, ושרת ספריית שירותי רשת (דיירקטורי). בּיחד מצטברת החבילה למה שמנהלים בסאן מכנים "סביבת הפעלהי' - תוכנה מלאה מלמעלה-למטה שתוזיל ותקל על לקוחות לפתח, לפרוס ולנהל יישומים מרושתים. תפיסת סביבת ההפעלה היא בידול חשוב לחברה שנלחמת בקרב ממושך - ויש האומריס אבוד - ברמת מערכת הפעלה נגד חלונות ולינוקס. "הגישה החדשה צפויה להפחית את הטרדה של שילוב שרתי יישומים ודיירקטורי עס מערכת ההפעלה, תוך ניסיון להשיג את הביצועים הגבוהים ביותר האפשריים", אמר מתיו סטוק, מנהל 11 באוניברסיטת בנפאלו, המשתמש בתחנות עבודה בתחנות עבודה ושרתי סאן. "זה הכיוון הנכון", הוא אומר. "אחת הבעיות הקלאסיות של ארגוניס רבים, היא להגיע לארכיטקטורה העובדת ברמת הארגון ולגרוס לה לגדול ולעבוד היטביי. סולאריס 9 גס באה עס שיפורי אבטחה, כולל ז₪/8 להגנה מפני גודש הנגרם עייי האקרים, ו-411א6ז₪₪ | משופר. "בסיסית, מערך התוכנה של סאן קשה יותר לחדירה מאשר חלונות'"', אומר יונתן יוניס, אנליסט בחברת המחקר אילומינטה, '"סאן מודעת יותר לאבטחה בפיתוח שלה. היא גוברת על מיקרוסופטיי. משהו היה צריך להשתנות. סאן נכשלה בזכייה בעסקי שרתי יישומים אצל אחדים מלקוחותיה הגדולים ביותר, כמו איביי, אשר בשנה שעברה העדיפה וובספיר של יבמ על פני שרת יישומים ושחגוקו של סאן. לקוח אחר, גלילאו אינטרנשיונל, חברה-בת של חברת שירותי הנסיעות סנדנט, משתמש בכלי פיתוח יישומים איביזנס >חפ|+חד של יבמ כרכיב עיקרי לבניית ארכיטקטורת שירותי שאו שלה. עס זאת, כסימן טוב לסאן, גלילאו הודיעה בשבוע שעבר שהיא תחליף חלק מתשתית יבמ מיינפריים שלה ב-8 שרתי 6800 ₪16 חט5 עבור מערכת תמחור תעריפי הטיסות 6ג1גסט61 שלה. המסר של סאן יכול להיות אטרקטיבי גס לנילסן מדיה ריסרצ', חברה-בת של חברת המידע העסקי ומחקרי השוק ההולנדית שאץ, שהכנסותיה מגיעות ל-4 מיליארד דולר. נילסן רוצה ליצור שער המאפשר ללקוחות לגשת לשירותים מבוססי אינטרנט של החברה בשימוש בחתימה יחידה (550), וסולאריס 9 עשויה לספק סביבה הרמונית וחסכונית יותר מאשר התמהיל הנוכחי של שרת דיירקטורי ‏ שחגותו, שרת יישומיס של 85 ותוכנת פורטל של אפיסנטריק ייהעובדה שמשולב שרת יישומיס עס רישיון, מקילה על השימוש בו", אומרת מנמיירית נילסן, קים רוס. 'יאנו רואיס את 5א0 חט5 כאוסף של רכיביס מהס גבנה את החזית עבור יישומי 6₪שו. יש רכיביס בהס אנו צריכיס להשתמש (ולעשות בהס שימוש חוזר) כמו שרת היישומים, פורטל, ואבטחה". בעוד מטרתה של סאן היא לספק את הרמה הגבוהה ביותר של אינטגרציה בין תוכנה וחומרה בעולס היוניקס, היא אינה יכולה לעשות הכל בעצמה. סאן תצטרך להמשיך לחבור עס מפתחי מסדי נתונים כמו אורקל ויבמ עבור תכונות ניהול נתוניס. וחלק מהחתיכות העיקריות של הפאזל עדיין חסרות, כולל תמיכה מלאה בתקני שירותי 69ו. למרות שסולאריס 9 תומכת ב-:1אא ו-5047, חסרים שני תקני ליבה לשירותי טט\ ופפט, לתיאור וגילוי של שירותי יישומיס עסקיים על ה-66או, ו-1פש, המאפשר לתוכניות לתאר את יכולותיהן. מרשס ה-וססש לא יהפוך לתשוב עד שחברות יתחילו לפתח כמויות גדולות של שירותי פשו - כנראה עוד שנתיים לפחות - אך יצרנים עדיין צריכיס להראות את תמיכתם במפרט. עמידה בתקנים היא המפתח ללקוחות כמו גינרל מוטורס, הבוחנת תוכנות שירותי 6\ של יבמ, מיקרוסופט וסאן. יימכיוון ש-1א6 משתמשת בחומרה ותוכנה כמעט מכל יצרן גדול, חייבת יצרנית המכוניות להיות בטוחה שההטמעה של כל חברה תהייה באמת מבוטסת תקניסיי, אומר טוני סקוט, מנהל הטכנולוגיה הראשית של יצרנית המכוניות למערכות ושירותי מידע. סקוט הוא תומך נלהב באסטרטגיה ארוכת השנים של סאן לפיתוח תוכנה וחומרה שנועדו לעבוד יחד. אס מריצה שרתי ₪₪ש\ו, שרתי מסד נתוניסם ושרתי יישומים על פלטפורמת יוניקס של סאן. 'יסאן עברה מוקדס את כל תהליך ה-64 ביט, ועשתה זאת היטביי, הוא אומר. ‏ יייציבות לאורך זמן מתורגמת לזמינות גבוהה. יותר ולעלויות מופחתות'י. סאן, המתחרה מול יבמ ומיקרוסופט על תואר ספקית התשתית המועדפת לחברות הפורסות שירותי פ6או, מתכננת לחשוף את אסטרטגית שירותי ח- 9שש שלה בחודש יוני. לפני זה היא תצטרך לדון בהתקדמותה בנושאי תוכנה אחרים. השבוע היא תסביר כיצד תוכנת פורטל 6.0 שלה תמנף את מפרט הזיהוי ברשת של הליברטי אליינס. - 'יברית החופשיי - אותה היא מובילה. הטכנולוגיה תוכננה לאפשר לחברות להציע למשתמשיסם חתימה יחידה אל תוך מערכות מרושתות מרובות. יישומים, ושירותי אינטרנט. ייחדשנות עדיין צריכה להגיע מסאן'', אומר דיויד הולט, מנהל קבוצת זו בליטלוודס, קמעונאית מבוססת ;ט\ מליברפול, בריטניה. יימדובר בתוכנה כפי שמדובר בחומרה'י. זה המסר ששוור ידחוף קדימה. ייהדבר הראשון עליו מנמייריס מדברים איתי, הוא איך לקבל זמינות אופטימלית לשירותים שהס מספקים למשתמשיס'י, אומר שוורץ. זה דורש את כל המגרש - שרתים, תוכנה ואחסון - כדי לעשות זאת"". הזמניס היו קשיס לאחרונה עבור סאן, שראתה את הכנסותיה ומחיר מנייתה מתכווציס בשנה האחרונה, ומספר ממנהליה הבכיריס מתפטרים, כולל הפרישה ב-1 ביולי של אד זנדר, הנשיא ומנהל התפעול הראשי. קשה והיה למדוד את התקדמותה של אסטרטגיית התוכנה של סאן בחודשיס הקרובים, אומר אנדי נף, מנהל בכיר בביר סטנרס. "אך עם 6 מיליארד דולר במזומן, יש לך יכולת קיוס כלכלית. סאן רק צריכה למצוא את הקצב שלהיי. ₪ 8 * שבועון אנשים ומחשבים * אסש\חט!וצחזס!ח1 * גיליוך 1003-1004 */8 ביולי 2002 % 6061.60.11 בר כל הכוגרים של כל הזמנים מוזמנים למפגש הראששון כישראל של דיגיטל לדורותיה כיום חמישי, ה-18 כיולי 2002 בשעה 20:30 , מלון דן פנורמה, תר-אביב נפגשים, מתחבקים ומתרגשים על שפת הבריכה נהנים מאוכל טוב ומתוכנית בלתי נשכחת, עם מסיכת ריקודים סוערת עד השעות הקטנות אבטחה כאיזור האירוצ) הרשמו כאתר 3)וו61.60.1!/0ח6.צו/ששע וספרו על כך לכל החכרים ההשתתפות כרוכה בתשלום של 120 ש"ח למשתתף ו-180 ש"ח לזוב (לכיסוי חלקי של ההוצאות). לקראת המפבשו אנו מפיקים גיליון חגיגי של "ביתנו". הנכם מוזמנים לשלוח סיפורים, תמונות וחוויות אל: פרי ה העוזר, מנכייל אנשים ומחשכים |ו.6626064.00ע1/00710 ה סאד 409% 1 וק ז9] 08 ן להרשמה מלא ופקסס למחלקת אירועים, אנשים ומחשכים פקט .8, טל. 8" -03 | | המיתאיהת::" ריהפהכלד ההרירציכלס 13 יתד 2 21 ונ תות גו כ שס בןעת הזוג טלפון סמן אפשרות נוחה לך לתשלום הסכומים כוללים מע'ימ (התשלום יתבצע לפני הארוע) א. ב אני מצרף המחאה לפקודת אגשים ומתשבים (הפקות בעיימ) ] 120 שייח ליחיד ‏ 5 180 שייח לזוג. ב. כז נא חייבו את כרטיס האשראי עייש ₪ ישראכרט 8 ספרות 8 ויה 16 ספרות ₪ אמריקן אקספרס 15 ספרות ₪ דיינרס 14 ספרות. 88 מאסטרקארד 16 ספרות ו ר כעצם השתתפו יו 0 . כותו כי ידוע לו שאנשו ם ומחשבים בע*מ משתמשת במידע המועבר אליה כפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981. תוקפו עד א ₪ 5 - | בסך 2 120 שייח ליחיד ‏ (] 180 שיית לזוג = מסי תז | > שת ₪ 0 . , | ביטול יתקבל בכתב בלבד עד 14.7.02 ומר << מששוטוועווווווהה הו 5ד סק הפורטכ הארגוני - טכנוכוגיה ו תרכדות הרגונית ב-27 ביוני נערכה ועידת העססים בנושא הפורטל הצרגוני, שהשתתפו בה מיטב הספפים וסגוון רחב של משתמשים > כמה שיקוכים חשובים שיש כסחת בחשבון כשמתכננים פורטכל כארגון הנטביה בועז - | | להיכל'', ובתחום העסקי הכוונה לחלון לארגון. הפורטל הארגוני אינו מושג חדש. מזה שנים מפתחים ארגוניסם אתריס ברמת הארגון, שמטרתס לספק מידע מרוכז ואישי למשתמשים השונים, תוך יכולת שימוש במערכות הארגון השונות. אין ספק שבמשך השנים חלה התפתחות בשני מסלוליס עיקריים: האחד במסלול הארגון, שבו ארגונים הבינו טוב יותר את חשיבות השימוש בפורטל שכזה והיתרון העסקי הטמון בו. והשני הינו המסלול הטכנולוגי, שבו תומכיס הספקים השוניס ומציגים גישות שונות להשגת המטרה. אס נתמצת את מטרות הפורטל הארגוני בכמה מילים, אזי כוונת הארגון הניגש ליישוס פורטל שכזה צריכה להיות הגשת שולחן עבודה מאוחד למשתמשים בארגון (עובדים, לקוחות, שותפים וספקים) בעל פן אישי, המספק גישה אחידה (ם880ו5 6צַחו5) באינטגרציה למגוון המערכות הארגוניות (ק88, 1א68 ומערכות פנים ארגוניות אחרות) והצגת מידע רלוונטי למשתמש (אם במשיכה או בדחיפה). גודל או נפח הפורטל צריך להיקבע לפי ניתוח צורכי הארגון ושלבי היישוס. הפורטלים מיושמים כיוס באמצעות פורטלים גס186-8- %, פורטלים תשתיתיים ופיתוחים פנימיים של ארגוניס. פורטלים יימוכניסי' בסגנון א01-18-80-וש0. ניחניס ביכולת להציג פתרון באופן מהיר. חסרונס בכך, שברוב המקריס הם מוגבלים ביכולות הקישור למערכות הארגון ובגמישות לביצוע שינויים והרחבות. רביס מהארגונים שיישמו עד היוס פורטלים ארגוניים ביצעו מהלך זה על ידי בנייה פנימית של מערכות, המציגות מידע מאוחד כפורטל. איני מאמין בפורטל בסגנון א01-116-80-ו0 לפתרון כל בעיות הארגון. פורטל מוצלח צריך להיות מושתת ראשית על אנשים ולא על טכנולוגיה. יישום פורטל ארגוני חייב להתייחס לאנשים ולפעילות היומיומית שהס מבצעים. בהשוואה לבית, הטכנולוגיה היא הכבלים וחוטי החשמל כמו גס מוצרי החשמל, בעוד האנשים הס הבסיס והתושבים/משתמשים. אס כך, יישוס הפורטל דורש תכנון, ויישוס תוך שילוב הגורמים השוניס בארגון, שבשלב מאוחר יותר ישתתפו בתהליך ההטמעה. אין גם ספק שפיתוחים עצמאיים על ידי ארגונים טומניס בעיות מורכבות, בהקמת פורטל יש שיקול נוסף במקביל לטכנולוגיה ולשיקולים אחרים, והוא במימד ה-801. בהקמת מערכות ארגוניות כמו ?88 ו-1א50 קיימיס מדדים קלים יחסית לאמוד את החזר ההשקעה. כך לדוגמה, לאחר יישום 1 9 ורטל הינו שער הכניסה, 'המבואה המפוארת * חשביה בועז הוא 610 חטיבת מוצרים וטכנולוגיות בנט מערכת |א56 ניתן לבדוק כמה משלוחיס הוספנו דרך מרכז ההפצה שלנו וכמה כוח-אדס חסכנו. לעומת זאת, ביישוס פורטל ארגוני יש בעיה לזהות 1 שכזה. שהרי סביר להניח שאיש מכירות שהצליח לסגור עסקה ירשוס זאת לוכותו, אך אס נשאל את המנהל שלו, ייתכן שתשובתו תהיה שטכנולוגיית הפורטל גידלה איש מכירות ייידען'', שיכול היה להכין עצמו לפגישה טוב יותר ולמקד את החומר שהוא מגיש ללקות. ראו מה קרה לנו בוכות הדואר האלקטרוני (ובואו נשיס בצד את הזמן שאנו מבובויס עליו). כיוס אין ספק שהדואר האלקטרוני מייעל את עבודתנו יומיוס, אך עם זאת לא ניתן לכמת את תועלתו. לסיכום, אזכיר את תחוס ה-5616 ט6/, שהצטרף לאחרונה לתחוס ה- זז. הרעיון הבסיסי מאחורי ה- %66‏ ₪' הוא לעטוף רכיבים אפליקטיביים נבחרים ממכלול אפליקציות הארגון ולאפשר שימוש בהס לפי הצורך. שימוש מושכל ברכיביס שכאלה פותח בפני הארגון ומשתמשיו צוהר חדש. באמצעות 56968 60 ניתן. לייעל פורטלים ה ינטגרציה בין ארגונים 882 ועוד. אין לי ספק 05 ו 0% חשוב בבניית הפורטלים. 2 שבעתיד הק 0 * שבועון אנשים ומחשבים 5 00/66%ט/₪41זט/מ1 *. גיליוך 1003-1004 */8 ביולי 2002 * 66.60.11 מ 88% ממ ₪7 = ו 5 המו מממ | 3 0 0 מושג הפורטל הוא אחד המושגיס המבלבלים בעולם ה-]1. אני מניה שכאשר נשאל מומחים בתחוס ה-11 את השאלה, פורטל מהוז נקבל בוודאי תשובות כמספר הנשאלים. למעשה, המונח פורטל פירושו יישעריי, שדרכו ניתן לראות ולהפעיל יישומים שוניס באמצעות תשתית ה-8פאו. כאשר מדובר על פורטל ארגוני - הכוונה בעיקר לתת לעובדי החברה ולגופיס הקשוריס לחברה, כגון שותפים עסקיס וספקים כלי המאפשר לכל אחד מהס יימבטיי, התפור עבורו, כשכל צד יכול לשלוט ברמת גישה כזו או אחרת ביימבטיסיי שאותם הוא רואה בפורטל. ההבדל העיקרי בין יישומי 8פצו לבין פורטל הוא, שהפורטל מאפשר רמת גמישות רבה יותר מאשר יישוס אינטרנטי רגיל. גמישות זו הבאה לידי ביטוי לא רק ברמת העיצוב הגרפי הניתנת לשליטה על ידי המשתמש, אלא גס בתכנים, בלינקים לאתרים אחרים, בתוכני המידע ובשפה המקצועית, בפרסונליוזציה ועוד. הדוגמאות הפופולריות של פורטליס הם: אא ,ג||ג/ ,גצ ועוד. ובכל זאת, מדוע חשובה ההגדרה! ההגדרה חשובה על מנת שנוכל לתחוס את יעדי פרויקט הקמת הפורטל הארגוני,שכן ללא הגדרה מסודרת וללא הגדרת יעדיס ברוריס, נמצא עצמנו בפרויקט שאינו מסתיים לעולס וכמובן לא ברור גס מה יהיו התוצריס בסופו. כיוס, טכנולוגיית הפורטליס מאפשרת פונקציונליות מתקדמת, המאפשרת שיתוף עבודה בין צוותיס - תסו ₪ספג!!60 תגוחטוו, והחשוב מכל - אינטגרציה בין יישומים. - תסוומקטוחן חסווגטו1קְקג, המתבססיס בעיקר על חוקיס עסקיים ומערכות לניתוב הודעות - 5ות6ו5ע5 8ח1ק6558וח. את המושג פורטל קל להבין אם נשאל עצמנו שתי שאלות חשובות: לאשטה טווח פתרונות הפורטל יסייע לנו! והשאלה השנייה: מהי הטכנולוגיה שעליה מבוסס הפורטל! כאשר ננסה לענות על השאלה הראשונה - רביס מהמנהלים יענו תשובה אינטואיטיבית, שעבורס הפורטל הוא יישער הכניסהיי לחברה. על-מנת ליצור שער מעין זה נוכל לסווג את סוגי האתריס לשלושה סוגיס עיקריים: 1. אתר תוכן - אתר זה מהווה למעשה אוסף של דפים סטטיים, או דפיס דינאמיים - כאשר תוכן הדף נקרא מתוך בסיס נתונים (לדוגמה: מחירון). אתר מעין זה יכיל בדרך כלל אופציה לזיהוי המשתמש, התכניס עצמס נשענים על תוכן קבוע ולא משתנה, או כזה הנבנה עבור משתמש ספציפי. לדוגמה: חדשות הארגון, מידע על מוצרים, הודעות ההנהלה, נוהלי עבודה ועוד. 2. יישומי אינטרנט - סוג זה של אתר מספק אוסף דפי פפא, בדרך כלל דפים דינאמייס מבוססי בסיס נתונים. גם סוג זה של אתר אינו מכיל התאמה אישית -פרסונליזציה, למשתמש. אתר זה יכול לספק תכנים מבוססי יישומים, + אבי עסיס ‏ 6.50 - מנכ"ל אחו!ופטועו - גיהול אפקטיבי | בע"מ2. | הסס.חזס-אתו!8106!ש8. המאמרים מתפרסמים גם באתר הבית של החברה: וחסס.וחזס-אח!/₪8!שו. ורוע הפורטל הארגוני - מורה נבוכים מהו פורטל ארגוני ואיך מוווים בין הצעות של חברות שונות, שכל אחת מגדירה אותו אחרת כגון דוייח הוצאות חודשיות, תצוגה של שערי מניות, מצב מכירות החברה וכו'. 3. אתר אינטגרטיבי - המיוחד באתר מסוג זה, שהתוכן המוצג בו מבוסס על אינטגרציה של כמה מקורות מידע, שחלקס יכולים להיות גס אתרי אינטרנט פנימיים או חיצוניים. בדרך כלל, סוג זה של אתר הינו האתר המתאים ביותר למונת פורטל ארגוני. ברור, שככל שרביס יותר מקורות המידע, כך גס יקשה עלינו יותר לבנות תמונה אחת, שתספק את מרבית המשתמשים בארגון. אתגר נוסף שמציב אתר מסוג זה הוא הצורך ששאר היישומיס בארגון יתבססו על תשתית גמישה דיה כדי שאפשר יהיה לשלוף מהס מידע דינאמי ועדכני. ובאשר לטכנולוגיה של הפורטל. יישוס של פורטל יכול להתבסס על כל אחת מהטכנולוגיות והשיטות שנזכרו לעיל. העיקרון שלפיו בנוי הפורטל צריך להתבסס על: קלות בביצוע אינטגרציה בין יישומיסם שוניס, קלות בביצוע קונפיגורציה ויצירת התאמות ומבטים בצורה גמישה ככל שניתן. הטכנולוגיה של הפורטל מבוססת על כמה יסודות בסיסים: * מסגרת לתצוגה משולבת - שיטה זו מאפשרת הצגה של כמה מקורות בדף 88 אחד. כל אלמנט המוצג בדף חייב להיות מפותח על פי סטנדרטים וממשקים, שיאפשרו לקשור בין האלמנטים לכדי יצירת דף אחד שלסם ואחיד מבתינה ויזואלית. * כלים לאינטגרציה ממקור יחיד - כל מקור מידע המיוצג בפורטל (תוכן, יישוס וכוי) מבוסס על טכנולוגיה משלו ומבוסס על כלליס כיצד להביאו לפורטל וחוקיס כיצד להשתמש בו בפורטל. * כלים לפרסונליזציה: כלים אלה מגדירים כיצד כל מקור תוכן ניתן להתאמה אישית. לדוגמה: בכל פעס שמשתנה דף תוכן, אזּי המשתמש שנרשס לשירות :וכל לקבל הודעה באי-מייל על השינוי. משתמש יוכל להחליט אילו רשומות יוצגו כברירת מחדל בדף שבו הוא מביט. תכונות אלה חייבות להיות חלק אינטגרלי מהטכנולוגיה המוצעת של הפורטל. * שילוב עם מערכת ההרשאות: כאשר אנו עובדים עס מערכת ניהול מרכזית, או שסוטטזום וס זא, דרישות המשתמש וההרשאות שלו יכולות להתחבר יחד תוך ניהול מרכזי ואינטגרטיבי של פרופיל המשתמש, ההרשאות והמידור שהוא רשאי להן וכוי. שיטה זו מבטיחה ניהול נוח יותר של ההרשאות בלא צורך בניהול האינפורמציה בשני כליס נפרדים. > כלי ניהול : לצורך ניהול הפורטל בדרך כלל נמנה מנהל. - זסומוחו0ג, שאחראי לקביעת הפורמט של הדפיס באתר, הגדרת הרשאות ונגישות, הגדרת קבוצות עניין וכוי. לסיכום, לפני הכניסה לפרויקט פורטל ארגוני, יש להשקיע זמן בהבנת הצרכים והמטרות של הפורטל, בעיקר כאשר המינות ייפורטליי לא תמיד ברור ומוגדר היטב. להתחלת הפרויקט רצוי לפעול לפי הטיפיס הבאים: 1. להתמקד יותר בהגדרת ארכיטקטורת המידע ופחות בטכנולוגיה. כלומר, מי מהאנשיס מיצר מידע, מהו טיב המידע, מי שותף למידע וכו'. 2. הגדרת הבעיות והיעדיס העסקייס שאותם המערכת/הפורטל מיועד לפתור - ורק בשלב זה כדאי לבחור את הטכנולוגיה המתאימה ביותר לפתרון הבעיות הניצבות בפני הארגון. 33 יש ליצור תהליך תכנון בשיתוף המשתמשים, על מנת להקל עליהס בתהליך הניווט באתר. 4. הפורטל הוא רק השער אל המידע הארגוני והתוכן, אך הוא לכשעצמו אינו התוכן. מסיבה זו יש להפריד בין מתודולוגיית הניווט לסוג התוכן המוצג בפורטל . 5 יש לערב משתמשי מפתח, המייצריס ומביניס את מהות התוכן. משתמשיסם אלה ידאגו לכך, שהתוכן באתר יתמוך בתהליכים העסקיים הקיימים בארגון. 5 יש לשמור על רמה גבוהה של גמישות בתכנון הראשוני, כך שעם השעוי המתוכנן בתכניס, לא תידרש שוב השקעה בשעויים תשתיתיים. לעתים, ארגונים מתכננים בנייה של כמה פורטלים בארגון ומחברים ביניהס - דבר זה יוצר רמת גמישות גבוהה יותר בעתיד, בכך שאינו מאל> תכנון יחיד של פורטל בארגון. 2 שבועון אנשים ומחשביס * 66%\מ4!10מזס/ח1 * גיליוך 1003-1004 * 8 ביולי 2002 6 !66160.1 5 471 1 ₪ | / םב םיו גר; - -= 1 | 67 ג .יר 2% ₪ ₪ ₪ שי מ ציכלומים קובי קנטור ב ]= 2 2 ב נש = | ג 1 בי || ₪40 0 (ח | הפורטכלים אינם עוד אפליסציה, אכ שכבת תצוגת-עכ, משהו מהותי, המאפשר כגשת לכל מידע, דרך שכבת האינטגרטיה > רשמים מועידת העססים 685וסק 56וזכז6זחם יוסי המוני ]) על מ-900 אנשיס השתתפו בוועידת העסקים 7074 6וזקז6)חם, שנערכה בסוף יוני במלון הילטון בתל-אביב, בחסות אנשיס | ומחשבים. את הכנס הנחה פלי הנמ'יר. הדוברת הראשונה היתה עינת שמעוני, אנליסטית לתחוס אפליקציות במטה גרופ ישראל. יימהפכת 11 חדשה מתחוללת בישראל ובעולס בימיס אלה'י, אמרה שמעוני, ''והפורטליס הס חלק ממנה". לדברי שמעוני, הפורטל הוא מקוס המאחד מידע ממקורות שוניס - מידע ממערכות תפעוליות, מידע מבוזר, לא מובנה בארגון, סוגי תוכן למיניהם, וסוגי תוכן חיצונייס - כשהכל מוצג על גבי הפורטל, בצורה וובית לדברי שמעוני, יש מושג חדש, ח00ג6|פק 6ו5סקוחס6, יישום משלים, שהופך את חיי המשתמשים לקלים יותר, ולפורטל יש חלק חשוב בכך. שמעוני הבדילה בין הפורטל בתפקידו הנוכחי והעתידי. במודל הנוכחי, אמרה, יש שכבת תשתיות, שכבת אפליקציות מעליהן, ושכבת אינטגרציה ביניהן. ‏ "הפורטלים אינס עוד אפליקציה, אלא שכבת תצוגת-על, משהו מהותי, המאפשר לגשת לכל מידע, דרך שכבת האינטגרציהיי, ציינה שמעוני. היא הוסיפה כי יש שני סוגי פורטלים, חיצוני, המיועד לספקים וללקוחות, ופנימי, המיועד לעובדי הארגון ולמנהליו. הבחנה אחרת בין שני סוגי פורטליס היא [-0415ק צ[00ח4536. חסו631ו[קק ג עוד היא צפתה, שבארגון יהיה תפקיד חדש: אדס שיבחן ויבין אילו תהליכים עסקיים יש בארגון, ואילו 6שוח56 6 יש בארגון, ועל בסיס הנתונים שבידיו, הוא יידע לבנות לארגון חסווגשו[קקג. 6ווצסקוחס0. היא העריכה שמדובר בשינוי שיקח חמש שנים. לגבי המצב בישראל, אמרה שמעוני כי בשניס 2004-2001, שוק ניהול הידע מוערך ב-600 מיליון דולריס, והפורטליס כלולים בשוק זה: 60 אחוזים מפרויקטי ניהול ידע של ארגוניס הם פרויקטיס של ניהול ידע שיתופי. לגבי יתרונות הפורטל, אמרה שמעוני, כי החזר ההשקעה, 801, הוא מהיר, שכן משתמשים במערכות קיימות בארגון, ועורכיס להן הסבה ליעילות גבוהה יותר. לגבי עבודה ב-56166 פ6ו, ציינה שמעוני, שלא קוניס 8 שחופסזם עינת שמעוני, מטה גרוב ישראל איל לוין, יבמ ישראל אפליקציות, אלא קוניס שירותיס ולכן לעתיס כדאי להשתמש בשירות מסויס דרך הווב, ולשלס רק עליו שמעוני סיכמה: יייש סיכונים טכנולוגיים גדוליס בפורטל, אולס הסיכון באי השקעה בפורטל גדול מהסיכוניס הטכנולוגיים. על כל ארגון חלה חובה לתכנן כניסה לפורטל, למרות הסיכוניס. הפורטליס הופכיס לסטנדרט עבור המשתמשים"". איל לוין, מומחה פורטל שזגק5ט6\ יבמ ישראל, הציג את פתרון הפורטל של חברתו. לדבריו, הפורטל מחולק לשלושה חלקים: החלק המטפל בהצגה, מה שהמשתמשים מקבלים; יישומי תשתית וכלי פיתוח; כלי אינטגרציה עסקית, גם בשכבת המשתמשיסם וגם בין היישומים. ייבשכבת הפרזנטציה, איננו שוניס מאחריסיי, אמר לוין, ייהשאלה היא מה עומד מאחורי זה. אנחנו מציעים להקיס תשתית לפורטלים - גם חיצוניים, גס ארגונייס - המכילה מרכיבי ניהול ידע ושיתוף מידע, וגם פורטליס לגישה מול ספקיסיי. הוא ציין כי הפורטל נותן לעובדיס וללקוחות גישה למידע שהס נזקקיס לו ממקוס מרכזי אחד, תוך שימוש בתשתית טובה יותר. לוין הוסיף כי הושס דגש על פרזנטציה, פרסונליזציה, ניהול תוכן, גישה לאפליקציות, שיתוף מידע בין משתמשים, ואבטחת מידע. בהתייחסו ל-56₪166 69 אמר לוין, כי ייזה העתיד ואליו נתייחס בשנה הקרובה. מדובר בחיסכון בהתקנות והגדרות נוספות'י. לוין ציין כי מרכיב חשוב בפורטל, הוא יכולתס של המנהליס בארגון ללמוד לאילו פורטלים נכנסיס המשתמשים, שכן אז הס יגיעו לתכנים הרלוונטייס להם ולא יבזבזו זמן בחיפוש מידע. זוהר לרר-פלטקין מומחית פורטל *ג5, הגדירה פורטל מהו: פתרון של שיתוף, המספק פתרון לכל סוגי המשתמשים - ספקים, לקוחות ועובדים - על בסיס גישה נוחה לכולם, למתן מידע וידע מכל סוגי המקורות, באינטגרציה, כדי שיוכלו לבצע פעולותיהס היומיומיות באופן יעיל, מהיר, מאובטח ומלא. לדבריה, ייכשעובד בארגון רוצה ומחפש מידע, והוא מזגזג בין האפליקציות, ונוצר מצב של חוסר יעילות ובזבוז זמן. המערכות מנותקות, זוהר לרר, פלטקום 2 * שבועון אנשים ומחשבים * 66%\חס)!!גמוזס/ח] * ניליון 1003-1004 * 8 ביולי 2002 * [6061.60.1 וצריך להיות קשר ביניהן" לדבריה, נוצר תווך, שער, כניסה, לכל סוגי המשתמשים, לקבלת כל סוגי המידע, דרך גישה מאובטחת. את סוגי המידע היא חילקה לשני צירים: האחד - ממידע מקורי, טבעי, למידע שלוף ומעובד, השני - ממידע לא מובנה למובנה. הפתרון נעוץ, לדבריה, בהצלבת הציריסם הללו. 'יאנו יוצריס חוויית שימוש אחידה למשתמש, שמקבל את כל מערכות המידע, עס קורולציה ביניהן, עס אפשרות לקישור אמיתי בין האפליקציות ובין צורות מידע אחרות, בצורה מאוחדתיי, סיכמה אודי ענתבי, מנהל מוצר ‏ 0186 וטכנולוגיות וחוס?6זגוו5, מיקרוספט ישראל, תיאר את הסביבה הקיימת כיוסם: מחסור בכלי שליטה ובקרה, ארגוני ומאוחד; אי יכולת לרכז מידע איכותי לשס קבלת החלטות, משאבי הידע אינס משאבי הארגון; העדר קהילות ידע עבור עובדי הארגון; אי יכולת איתור מידע שאינו מובנה הפורטל, לדברי ענתבי, אמור לפתור את הקישור למערכות תפעוליות בארגון. כך, לדוגמה, הוא הביא דוגמה של פורטל שנבנה עבור סופרסל, שבוצעה האחדה של מערכות המלאי והלוגיסטיקה, מידע גיאוגרפי, מידע אישי ומידע שיווקי. תועלת נוספת, לדברי ענתבי, היא יכולת הסכימה (אגרגציה) של מידע לקבלת החלטות. 'יכל המידע הקיים בארגון מפוזר ואינו זמין בזמן אמתיי, ציין ענתבי, ייעל המנהל לדעת כל בוקר מה מצב הארגון ולהיכן הוא הולך". ענתבי ציין שעל הפורטל לענות על צורכי ניהול ידע, לרבות ידע לא פורמלי, וכן איתור מידע לא מובנה. יייש לנו מנוע חיפוש מתקדם, לרבות חיפוש מוביל בשפה העברית. כך המידע הופך להיות זמין יותריי, ציין. הוא סיכם את דבריו בציטוט של מטה גרופ, שלפיו מרבית הפורטלים בישראל הס מבוססי וחוס?טזג8. ערן ישי, מהנדס מערכות בסאן ישראל, ציין את הקשייס העומדיס כעת בפני ארגוניס: מורכבות, עובדי הארגון נמצאיס במקומות שוניס חלקס מרוחקים, תשתיות, מערכות הפעלה שונות. "כל אלו מביאיס למצב של ניהול לא יעיל ולא מיטבי של המידע והיעד בארגון"", אמר ישי. ישי אמר, כי הדרישות הטיפוסיות ללקוח מפורטל הן פלטפורמה פתוחה, גמישה, קלה ליישום, גם ללקוחות וגס לספקים, בעלת יכולות גידול, זמינות, אמינות וביצועים. בהתייחסו ל-זטת>5 |4ח0? 6תסחט5, אמר ישי כי הוא משתלב בארכיטקטורה של 6חסחט5, ותפקידו לקחת תוכני מידע מובנים, או שאינס כאלו, ולהוציאס החוצה בצורת שולחן עבודה לקהילות משתמשיס שונות. ענתבי סיכם באומרו, כי יש אפשרות לאינטגרציה עס מערכות אחרות, כשהיישוס גמיש מאוד מבחינת מערכות ההפעלה. 'יהמוצר מתוכנן ומיושס על מנת לתת מענה לסביבות מורכבות הרבה יותר מאשר רק בתחוס הניהוליי, אמר ישי. יקי גרוסמן, מנהל פיתוח עסקי ניו אפליקום 1א68, דימה את הפורטל לכיכר העיר הווירטואלית בארגון המשתף. לדבריו, ארגון משתף הוא ארגון מודרני, ממוקד לקוח, שלמד לנצל את פלטפורמת האינטרנט בכל הקשור לתהליכים עסקיים ממוקדי לקוח. ייהפורטל הארגוני הוא מעין קצהו של קרחון הבולט מעל פני המים, כאשר מתתת לפני המים יש מסה אדירה של פלטפורמות, מערכות הפעלה, יישומים, ותשתיות למיניהם, שאינס , . מיה אורמן, אורקל ישראל = יקי גרוסמן, ניו אפליקום ]הא 1 אלדרד סברנסקי, נס טכנולוגיות מענייניס את הלקוחות, העובדים והשותפים. כל אחד רוצה לראות את החלק העליון היפהפה של הקרחון, זהו הפורטליי. לדברי גרוסמן, תכונות היסוד של הפורטל הן: ארכיטקטורה סקלאביליות, שרידות גבוהה, התאמה לריבוי פרופיליס ופרסונליזציה גמישה, מנגנון ניהול יעיל של מנוייס והרשאות, תמיכה טבעית בריבוי פרוטוקולי ממשק, יכולת מובנית של אינטגרציה ליישומיס, פתרון לניהול ידע, יכולת שיתוף חוצה ארגונים, פתיחות, גמישות וקלות ליישוס ותחזוקה. יובל שחורי, סמנכייל תשתיות וספקי אינטרנט, ספיידר, מקבוצת א.מ.ת. מחשוב, דיבר על הסיכוניס שבפורטל. לדבריו, יש איומיס בתחשיפת המידע הארגוני החוצה, אין לארגון עניין שספק אי יידע על הצעות מחיר של ספק בי ולהיפך. בנוסף, ציין שחורי, יש חשש לשיבוש מידע ולפגיעה בתהליכיס עסקיים. חשש נוסף, אמר, הוא מחיקה, חלקית או מלאה, של המידע האגור בארגון. לגבי הפתרונות, אמר שחורי, כי יש צורך בזיהוי משתמש ברמה חד-ערכית, שימוש ב-ת10%, שימוש ב-660/646% |גוושו, ושימוש ברכיבי הצפנה: 5א?/ 46065 6וסוח6א, פאק ושתגזוצם ו-551. ''הפתרון לגניבת מידע או פגיעה בו הוא הצפנת התעבורהיי, אמר. שחורי סיכס: ייהכנסת פורטל לארגון אינה רק שירות נוסף, אלא שינוי בתהליך העסקי, נפילת הפורטל - פוגעת בתהליך העסקי. עלינו להגן על התהליכיס העסקיים, לפי רמת הקריטיות". מיה אורמן, יועצת תוכנה באורקל ישראל, ציינה כי על המנמייר בארגון להחליט האס המידע צריך להיות פנים ארגוני, או שמא מופנה כלפי חוץ. רק לאחר מכן יש להחליט איזה פורטל צריך ליישס. היא הדגישה שני תחומיס חשובים, לדבריה: נושא הפרסונליזציה - היכולת להתאיס את התכנים המופיעיס לכל משתמש ולכל קבוצת משתמשים, ושלפורטל תהיה יכולת קישור עס עובדים הנמצאיס מחוץ לארגון. אורמן ציינה, כי על הפורטל להיות מאובטח, שכן פריצות באות מבפנים. אלדרד סברנסקי, מנהל טכני של מוצרי 5+858, נס טכנולוגיות, אמר, כי על הפורטל לספק תמיכה מלאה ויכולת התבססות ב-5%₪066 פטאו, יכולת מלאה בעברית, כאשר הפורטל צריך לשמש למעבר לניהול מסמכים וניהול ידע. "אל תשאירו את השער סגוריי, אמר סברנסקי, ''אני ממליץ לחבר לפורטל את כל המידע הארגוני הקיים עכשיו". גל קימל, סמנכייל שיווק ומכירות אינפורמיה, דיבר על הפורטל הארגוני האדפטיבי. לדבריו, הפורטל הוא כלי שאמור לתת לארגון תשובות ברמת הווב פרזנטס, כאשר התשובה תהיה בשלוש רמות: אינטרנט, אינטרה-נט ואקסטרה-נט. זאת, יחד עס קישור בסיסי לארגון. עודד צור, יועצ בכיר ב-64 ישראל, דימה את הפורטל הארגוני לשולחן העבודה הממוקד. לדבריו, על הפורטל לשאוף להיות שולחן עבודה ממוקד, עבור כל מי ששייך לארגון. בהתייחסו ליישייך לארגון' אמר צור, כי אין הכוונה רק לעובדים, אלא גס לשותפים, לספקים וללקוחות, בנוסף לידע הנצבר במסדרון. 'יבחברתנו עובדיס על פרסונליזציה דינמית, שלפיה לומדים על התנהגות העובד הגולש ומקטלגים אותה. הפורטל חייב להיות פתוח, פונה לכל הכיוונים, ממוקד ועובד עם כולסיי, ציין צור. = | . " . , יובל שחורי, ספיידר גל קימל, אינכורמיה שבועון אנשיס ומחשבים * 66%)חסןו4מזס/מ] * גיליון 1003-1004 * 8 ביולי 2002 * [1. 66100 5 43 5 סק קצת ננכזי דניאלי - בשורת הפורסל הארגוני החלה לפרוח לאחרונה בארץ, כך ניתן להבין מכסות הפרסומים, הכנסים והכינוסים בנושא. חברות טכנולוגיות שונות מציגות פתרונות ותפיסות והלקוח... עדיין אינו מצויד בכלים ובשאלות על מנת להבין מה כדאי ומתאים לארגונו. לפי סקר של חכרת מטה גרופ, שנעשה לאחרונה, בתחום הפורטלים, נראה, כי הפורטלים הצליחו לבלבל את אוכלוסיית המפתחים והמשתמשים בישראל. לעתים משתמשים טועים באבחנה בין פרויקטים הקשורים לפורטלים לבין אלו הקשורים לאינסרנט פורטל ארגוני הוא מנגנון ארגוני מושתת טכנולוגיה, המאפשר לארגונים ליצור אינטגרציה בין מערכוח, בסיסי נתונים, אפליקציות, תהליכים ואנשים. תשתיות פורטליות אלו גם מאפשרות קיום תהליני ניהול ידט, ניהול תכנים מובנים ולא מובנים, אופציה שלעיתים קרובות ממומשת טל ידי ארגונים לפחות בשלב הראשוני של האפיון כי רובם עסוקים במציאת פתרונות עכשוויים לכאוס הקיים בסאגרי המיד השונים, כגון, בסיסי נתונים, מערכות הפעלה, דואר אלקטרוני, אתרי אינטרנט ואחרים. הפורסל הארגוני משמש ככלי להעכרת מסרים ארגוניים, פלטפורמה לשיפור תהליכי עבודה (קחם), מידע שירותי (וא68), כלי להעשרה ניהולית, סביבה לקהילות לוסדות, מערכת לניהול ידע, כלי וסביכה להכשרה ולסידה מרחוק. הפורטל הארגוני מספק לעובדי החברה ולהנהלתה כניםה ישירה לדואר אלקטרוני, עדכון חדשות החברה, שימוש באפליקציות ח6או, אזכורים, לוחות זמנים ועוד. ארגון המחליט להטמיע פורטל ארגוני עושה זאת כדי לאפשר קישור טוב יותר בין המחלקוח השונות בחברה, לייעל את התקשורת הפנים-ארגונית (826), ולהנדיל את יעילות הטובדים כדי שיונלו לספק ללקוחות החכרה שירוחים באופן אמין ומהיר. הפורטל מסייע ותורם לייעול הטבודה השוטפת בארגון, תוך מתן אפשרות לכניסה קלה ואישית לנתונים, למידע ולאפליקציות הקיימות, שבזכות הפורטל הארגוני פועלות כעת באופן אינטגרטיבי מבסיסי הנתונים השונים. הפורטל הארנוני מסוגל ומתוכנן גם לשרת אוכלוסיות חוץ-ארגוניות, כגון ספקי משנה, שותפים ולקוחות (820, 828) ובכך ליצור דינסיקה עסקית ישירה, תוך כדי השתתת תקנים מוסכמים ומסגרת אינטראקטיבית, דיגיטליח, בין הישויות הללו. םה בין פורסל ארגונ' (מוחס 8ו8הסכ00 שפחכופותש) לפורסל פנים-ארגונ' (פתטחו)? רבים עושים כיום שימוש במילה |פוזסס, ולעתים מחליפים אותה עם המונח הוותיק יוחר ופחפזוחו (אחר פנים-ארגוני) - כל יישום, שנבנה בטכנולונייח האינטרנט * עמי דניאלי הוא סמנכ'ל בכיר לתחום ה-160001026 |השוח6קפםה1( 6086]ווסוא | במקיט מערכות = )?2 מותתתתתתתת ,כ מו סדר בבלאגן אחרים, שלשם רוצים להגיט. זה אינו פורסל ארגוני! ומשמש למטרות פנים-ארגוניות. לפיכך המושג ופחגזוחו מעיד על טכנולוגיה באוריינטציית ה-68א שאינו בהכרח מייצג אסטרטגיה יישוסית כדומה לפורטל הארגוני הפורטל הארגוני הינו, בדרך כלל, יישום מסחרי המבוסס על טכנולוגית: ופחוסוח| ,ופחא ,ופחבּזוחו = (קרי, משתמש בטכנולוגית ה-₪8/ וכעיקר ב-(56₪(065 השעש מסרתו להוות את שער הכניסה ולנהל את היחידות העסקיות בארגון, בכך שיאפשר לטובדי הארגון לערוך חיפוש, ניתוח ולבצע אינטגרציה של המידע הארגוני והיישומים הארגוניים השונים. פורטל ארגוני משמר ומנהל ידע, מפיף, מכליל ומשתף פעילויות ברמת הפרט, הקהילה והארגון. ניחן להגדיר את המונח פורטל ארגוני. כשולחן העבודה המודרני של שנות ה-2000! מה בין פורסל ארגוני לניהול ידע? הפורטל הארגוני מהווה את אחד הרכיבים הסרכזיים בתשתית המשותפת לניהול ידע בארגון ובעיקר טיוב יחידות המידע, משמוען (בלשון משמעת), שמירת היסטוריה מאורגנת, הפצתו ואיתורו בקונוטציה ובתזמון הנכון לפרט בדומה כחוס הטבע הידוע, שתין חצי הריון, כך גם בשיסולי היישום של פורטכ ארגוני - אין חי פורטכ. דהיינו אין טעם ביישם "סמי" פורטל וגם לקהילה (עווחטוחוחס0)) צורכי הידע והסידע: נגישות לכל היישומים והמערכות של הארגון, ערוץ אחיד לתקשורת עם העובדים, המכטיח מסר אחיד לכל עובדי הארגון, מידע המגיע לכל המקבלים, מהר ובו זמנית. תשתית טכנולוגית, התומכת בהתפשטות והתרחבות של החכרה, על ידי העברה מהירה של מידע וידע מגוונים, כמו חדשות שוק, דיווחי מכירות ומידע על מוצרים. לפינך הפורטל הארגוני מספק פתרון טכנולוגי לידע הארגוני! סוגי פורסלים על פי יכולות יישום וטכנולוניה ניתן לוהות, לפחות, שלושה סוגים שונים של פורטלים: |החסס 8אח!1, |החסש 60006808 (שיתופי), |-|פחסס ווק 85| טוו/, |הזזסק 5אחו! זהו פורטל, המהווה שער כניסה לאתרים אחרים, כגון תפוז, נענע ועוד. פורטל זה מחזיק בתוכו קשרים, שמטרתם להוכיל את משתמשי הקצה לאתרי אינטרנט ייעודיים 4 * שבועון אנשים ומחשבים * א66%\חט/:זגחזס]ח] * גיליון 1001-1004 * 8 ביולי 2002 * |61.60.1ח6 |8זזס 6עו6191ן0ס6 זהו "סמי" פורטל יישומי. המתמקד בתחום ממוקד של ניהול ידע ומימוש יישומים *רכים", כגון אלפון, לוח שנה ועוד, ומכיל ממשק מסוים למערכות תשתית המטרה: להוסיף רובד נוסף ליכולות הקיימות למערכות התשתית - מערכת הפעלה, מערכת ניהול מסמכים, וא6₪, שחם ועוד. פורטל זה מהווה ערך מוסף למשתמש בממשק אינטרנטי ולרוב מטרתו לנהל אח התכנים, שרוכם סגיעים מקבצים. ניהול מסמכים וניהול תכנים נעשה בשני רבדים: יחידות ידע מובנות (ספזטוסטזו5) - כל אותן יחידות מידע, שקיימות תחת מערכות ומקנות משמוע (משמעת שמתבססת על מסגרת תקנית מוכנית). יחיזות המידע שהן מסמכים או בסיס נחונים מקבלות הגדרות המחייבות שיטת עבודה מסוימת, הכנסת נתוני מחאר ומיקומם כחוך כספות מידע. לעומת - יחידות ידע לא מובנות (ספוטוסטזופחסא) - כל רכיבי המידע, שאין להם משמעת ארגונית מחייבת. מתבטא בקכצים שאין להם מסגרח תקנית של עבודה - קנצים אישיים של אנשים, בסים נתונים אישי, דפי וואזהו, כשלא קיימת שיטתיות והכוונה מסוימת. רוב סוגי הפורטל מסוג זה לוקים, בגלל שגם לא מתיימרים, בחוסר הרבדים החיוניים למימוש הקונספט של הפורטל הארגוני ולפיכך גם אינם מסוגלים להוות ססואפ6ס ארגוני כלל מערכתי. זה אינו פורטל ארגוני! 5זסעה | זוטו₪ |8זזסק הסוז63ו!ככן פורטל ארגוני רב שכבתי - זהו בעצם פורטל יישומי ברמה גבוהה, המזוהה גם כ-והחסק 6ו8!סקזס6 6פוזסזסוח=. פורטל רב שכבתי מכיל בעיקרון כמה שכבות, המאפשרות את ההנדרה הגורפת של ה-ססזא65ס הארגוני וניהול היחידות העסקיות בארגון. ניחן למצוא את אותן השככות ברוב הפורטלים המסחריים (המוגדרים ככאלה) בעוצמות שונות וכהדגשים שונים. | בין השכבות ניחן למצוא: שכבת ניהול תכנים, שכבת ניהול מסמכים, שכבת הפרסונליזציה - קיימת ברמת הקהילה ומתבטאת בתיחום משותף של יישומים קבוצתיים, דבר המאפשר מובהקות של אותה קהילייה: אנשי מכירות, אנשי רכש, מהנדסים ועוד. פרסונליזציה ברמה האישית - יכולת הגדרת שולחן העבודה של המשתמש הפרטי, כאשר שם יוכל להגדיר לעצמו את סוג התכנים, סוג היישומים, מנגנוני שיתוף עם הארגון ועוד. שכבת אפליקציות - הפורטל הארגוני אמור להקנות כלים, המאפשרים את האינטגרציה עם אוחן מערכות תשחית החיוניות לארגון, דבר המאפשר שימור ההשקעות הקיימות - חיסכון בכסף! שכבת השיתופיות - המאפשרת הפצה, שיתוף מידע, שיתוף יישומים, העברת מסרים משותפים. שכבת יישומים/אבטחת הפידע או סידור הפרס מול הקהילה והכלל - הקניית מעמדות למשתמשים, באמצעות שער כניסה (550), הדורש מערכת הזדהות נוספת. הפורטל אמור לתת סענה גורף לכל סוני הפלטפורמות והחטיבות שנגישות למערכת הארגונית, כגון מחשבים, מחשבי כף 'ד, 08065 פפפופזוצ ואחרים. כאמור, זה פורטל ארגוני! מכחינה טכנולוגית היות שמדובר על פורטל רב שכבתי, שחייב להיכנס לתוך ורועות הארגון ומחוצה לו, הדבר מחייב מסגרת טכנולוגית, המאפשרת פעילות שוטפת ואמינה לכל אורך פעילות הפורטל באמצעות * יכולת גידול: סקלאניליות ברמת היישומים, בכמות הלקוחות, בכמות המידע המנוהל (בדרך כלל - 90 אחוזים מיחידות המידע אינן מובנות) * זמינות גבוהה: אם יש כשל באחד מהרכיבים של החכרה, אסור שהוא יהווה כשל גורף, שיגרום לנפילת המערכת * מקביליות: פנייה מקכילה ליישומים, לסנגנוני חיפוש, ליישומים ותכתוכות * הזדהות יחידה מול ריבוי יישומים: 550 (חס חספ פחַחו5) * אימות ושאיבת פרופילי סביבה: חסווהסווחסחוניה מכיוון שהמערכת אמורה להיות הטרוגנית, מכחינת הפלטפורמות, נדרשת טכנולוג'ית ספיצ. כדי לפשט את העניין הניהולי, דרושה טכנולוג'ית וחפוס חוחד ללא התקנות במחשבי הקצה. בנוסף, דרוש פַחוסח8!8 סבס בין השרתים, שמחזיקים את הפורטל ויודעים לפשט את משקל העומסים בארגון. פורטל ארגוני - שולחן העכודה המודרני של שנות ה-2000 הפורטל הארגוני הינו למעשה שולחן עכודה חכם, המכיל את הרכיבים הבאים: א. קלות השימוש: עד כמה הפורטל הוא אינטואיטיבי וברור לנכנס. נקודת כניסה אחת מאפשרת להגיע לסידע בצורה ממוקדת ויעילה, אינטגרציה בין כל אתרי האינטרה- נט הארגוניים ומונעת מצב שבו לכל מחלקה או חטיבה יש אתר מבודל מהאתרים האחרים. ב. הפעלת יישומים: גישה ליישומים באמצעות הפטלה של חלון חיצוני מתוך הכלי, הפעלה של היישום כתת חלון פנימי בשולחן העכודה והעכרת פרמטרים בין יישומים שונים, שאינם מכירים זה את זה (שימוש בטכנולוגית ו₪). ג. פרסונליזציה: היכולת להתאים את התוכן למשתמש הבודד ולאפשר למשתמש לראות רק חלק מהתכנים או היישומים, כפי שנקבע על ידי הארגון. בעלי תפקידים שונים יהיו בעלי יכולת נגישות שונה למידע בתוך הארגון, באמצעות מערכת של הרשאות. ד. חיפוש תכנים ועיון מונחה (חסטפטוא): אפשרות גישה לתכנים שונים. מנוע החיפוש האידיאלי הוא. זה המצליח לקלוע לצורכי המחפש בצורה הטוכה ביותר, במינימום תוצאות. ה. דחיפת ידע (תפטק): יצירת מערכת אוטומטית, השולחת הודטות לחוך המייל של העוכדים כארגון, על סנת להוות תזכורת על אירועים חשוכים ועדכון חדשות, באמצעות 5זסחחהם, הן באמצעות לוחות מודעות והן כאזור לעדכון אישי. ו. גישה מהירה למקורות דינאסיים: הפורטל הארגוני צריך להיות בעל יכולת התססשקות למערכות מידע הקיימות בארגון כגון מ6, 685 56טסהשחג/ש מזהס. אחת התוכנות שהועלו היא, כי לא ניחן לסמוך על אנשים שיקטלגו את המססכים שלהם. או יעבירו אותם לסאגרי מידע סרוכזים, לכן המערכת צריכה להיות בעלת יכולת מיפוי של מסמכים, השמורים כשרתי הסקור. ז. ניהול קבוצות התעניינות: ניהול קשר בין בעלי הידע בנושאים השונים. יישום פורטל ארגוני בעולם: 1. לפי צפי של אנליסטים: היישום של הפורטל ארגוני הרב שככתי יגדל ויג'ע ל-95 אחוזים מהארגונים כעולם בשנת 2006. כיום, תופס כ-25 אחוזים בעולם באותם ארגונים נחשבים. בארץ עדיין לא קיים יישום גורף, הסעיד על כגרות יישום של פורטל ארגוני. 2. בשלב זה הססטיסטיקה לגכי החשיפה של מערכת יחידות ידע עסקיות: מערכות מו (80 אחוזים), מכירות (75 אחוזים), סא (55 אחוזים), והשאר - חסססט5 |-005ו/58. יישום פורטל ארגוני בישראל: לפי סקר של חכרת מטה גרופ שנעשה לאחרונה, בתחום הפורטלים, נראה כי: * עד שנת 2004, כ-85 אחוזים מן הארגונים יעשו שיפוש בפורטלים כממשק הסטנדרטי עכור המשתמש. * הפורטלים הצליחו לבלבל את אוכלוסיית המפתחים והמשתמשים כישראל. לעתים משתמשים טועים באכחנה כין פרויקטים הקשורים לפורטלים לבין אלה הקשורים לאינטרנט ולסמי פורטלים * ארגונים ינקטו בשיסת "ניסוי וטעייה" כסרם ישקיעו בטכנולוגיות צעירות של פורטלים. * תמיכה בעכרית סהווה בעיה. * שחקנים ראשיים בישראל: מקיט מערכות עם 6 וחטוס, 015 53, 6ו80ז0, ניו אפליקום, חהחה, 8!, 05וז5/51608, ג'ון בריים מוצרים, 4655], ושה, 8וחזסוחם, 6 וקומסק. * חכרת 6שזוחזניוס נמצאת בסיקום הגכוה כיותר מבחינת אסטרטגיה ופונקציונליות. * לקראת שנת 2004 יתחיל מיזוג, מפתחי פלטפורמות יעמדו בראש ולארגונים יהיה יותר מפורטל אחד. הסקר נוגע בהשקעות בתחום זו ובכל סוגי הפורטל. ישראל מהווה אחוז אחד לעוסת סה שקורה בעולם. הערכות לפרויקטים שיהיו בתחום הזמן 2004-2000: כמעט 12 מיליארד דולרים לסיכום, על ססך הערכות רוב האנליסטים ונהירת השוק העולפי, אין ספק שפלטפורמת הפורטל הארגוני תיושם נהרחנה ותהווה נדבך מרכזי ככל הסהויות הדיגיטליות כארגון. והמלצה בדומה לחוק הטבע הידוע, שאין חצי הריון, כך גם בשיקולי היישום של פורטל ארגוני - אין חצי פורטל. דהיינו אין טעם ליישם "סמי" פורטל, כגון וגווס 6, במהרה הדרישות הנחוצות לרכדים נוספים והזדקקות לטכנולוגיה מתאיסה "יתקעו" את הארגון עם מערכת שתהווה נטל ארגוני ולא פורטל ארגוני. שבועוך אנשים ומחשבים * 66%/חסווגתוזס!ח] * גיליון 1003-1004 * 5 ביולי 2002 * 5606/6011 450 ורוו ההא == = שליטה ובקרה אכטחת מידט הי:: חל אינטגרלי כשליטה וכקרה | המעבר מעוכלם המיינפריים לעולם. ה-זא טומן בחובו מורכבויות הדורשות ">" בסרה > "אנשי ה-זו עסוסים יותר מדי בכיבוי שרפות", אומר ד"ר מובטשובי4, סמנכ"ל פיתוח מוטפרים בטלדור יוסי הטוני בשני פרסים: פרס ביטחון ישראל 1991 ופרס ראש אמיין 1992. מותר לומר כי מובשוביץ עסק בפיתוח היבטים מיחשוביים, המסייעים לצה''ל באיסוף מידע אלקטרוני, ובכך עוזריס להטות את הכף בלוחמה המודיעינית של שדה הקרב העתידי. הוא שירת ביחידת המודיעין 8200 כמה שנים כקצין מחקר ופיתוח, ולאחר מכן שימש, כאזרח, יועץ לצה''ל ולכמה חברות היי-טק. מזה שלוש שנים מובשובי, שהוא דוקטור לפיזיקה (את התואר הראשון והשני סיים בהצטיינות), משמש סמנכ''ל פיתוח מוצרים בקבוצת טלדור. במסגרת תפקידו הנוכחי אחראי מובשוביץ על שני פיתוחים: האחד, לוח מודעות אינטראקטיבי, והשני, זסוותטואוושג - כלי ניטור ובקרה לפעילות המיחשובית של ארגוני לואו-טק מוטי מחשב. ללוחות המודעות במדיה האינטראקטיבית יכולות להיות כמה פלטפורמות: טלוויזיה, סלולר ואינטרנט. הוא פיתח את ייזוסיי -תשתית מיחשובית ללוח מודעות אינטראקטיבי. כיום לוח המודעות משודר בערו 5 של הלוויין, כחלק מהשירותים האינטראקטיביים של יס. ייבתחום המדיה האינטראקטיבית בטלוויזיה ‏ יש מעט חברות העוסקות בנושא. אנחנו שותפים עסקיים של %פא, חברה העוסקת בכרטיסים חכמים וגישה מותנית לשירותים אינטראקטיביים'י, אומר מובשוביץ, ומוסיף כי מה שמייחד את המוצר שפיתח הוא י'אלגוריתמים של דחיסת האינפורמציה, על מנת שתוכל לשדר באוויר אלפי מודעות ברוחב פס מינימלי של 2-1 מגה ביט". מוצר שעליו מספר מובשוביץ בגאווה הוא זטווחס)אווטג, כלי ניטור ובקרה על רשת השרתים בארגון, אשר לדברי מובשוביצ יימתריע בזמן אמת על תקלות, בעיות אבטחת מידע, ומצבים בעייתיים וחריגים שעלולים להתפתח לתקלות'יי. הוא מציין כי במצב כיום, המפעיל בחדר הבקרה מתבונן באינפורמציה שמתנקזת אליו בצגים השונים, ותפקידו לזהות ולהתריע על כל פעולה חריגה, ואז לפעול בהתאם. 'אחת הבעיות שאנו באים לתקוף בעזרת המוצר היא המעבר מעולם המיינפריים לעולם ה-זא. זהו עולס שבו תשתית ה-11 מורכבת משרתים רבים, ואז נוצרת בעיה של שליטה ובקרה (שוייב) על כל השרתים'י, אומר מובשוביצ, 'יאם יש יותר מדי שרתים, אצי יכולת השוייב האנושית קטנה, כי אין זמן לטפל בהכליי. לכן, הוא מציין, נוצר מצב שבו הטכנאים, אנשי ה-ז1, עסוקים בלכבות שריפות, ובשל חוסר בכלים ובזמן הס אינס עורכים בקרה כמעט כלל. הוא מוסיף כי המוצר שלו לא נועד להתחרות בכלי שוייב הגדולים, כגון אשוחק0 של לא ואחרים. ''כלים אלו נועדו לארגוניס גדולים, הס יקרים, עם יכולת הטמעה מורכבת, הצלחה לא גבוהה ובעיות ומינות'י, הוא אומר. המוצר שלו נועד, לדבריו, לארגוניס בינוניים, של 500-20 שרתים, ומאות עד אלפים בודדים של משתמשים. מובשוביץ מציין כי למוצר יש כמה פונקציות: לקבל התרעות בזמן אמת על תקלות אפשריות, עוד בטרס הן משפיעות על עבודת הארגון; לנתח קובצי לוג של מערכות ההפעלה והאפליקציות השונות, כדי לאתר ולהתריע על תקלות; לנתח און-ליין את הודעות הלוג של הפיירוול, כדי להתריע על ניסיונות חדירה של בלתי ד ייר דוד מובשוביץ, 38, מצטנע ומסרב לומר על מה ולמה זכה מורשיס; לספק תמונת מצב, המתעדכנת און-ליין, על הפעילות במערכת וכן לספק דוייחות עדכנייס ותקופתיים על פעילות השרתים והאפליקציות. ייהכוח שלנו הוא באנליזה חכמה של האירועים'', מציין מובשוביצ לדבריו, הבעיה בבקרה היא, שמערכות המחשבים של ארגוני לואו-טק מוטי מחשב מייצרות מאות אלפי אירועיס ביוס. לכן הוספה למערכת אפשרות להגדרה של אירועיס חריגיס באמצעות כריית המידע. היבט נוסף שיש לבחון, לדבריו, הוא האס האירוע החריג נעשה בשוגג, או במזיד. '"יכך יוצא, שהמוצר מסייע לא רק לשליטה ובקרה, אלא גס לאבטחת מידעיי, מציין מובשוביץ. הוא מספר כי כאשר בטלדור החלו, לפני שנתיים, בפיתוח המוצר, הכיוון היה על פיתוח מוצר העונה על צורכי אבטחת מידע: איתור בעיות בשרתים - 26066005 חסופוח!ה] ₪566 10% - - ומשס הפיתוח ''נעיי במשך הזמן לכיוון מוצר שליטה ובקרה. ייהבנו שבראיית הלקוח, לא מעניין אותו האס המערכת אינה עובדת בשל בעיות אבטחת מידע, או בשל בעיות זמינות וביצועים, מה שחשוב לו זה שהמערכת תעבוד'יי, הוא אומר. בהיבט הטכנולוגי, מציין מובשוביץ, כי איסוף המידע מתבצע ללא צורך בהתקנת רכיב תוכנה ופא על השרתיס המבוקרים, שכן האיסוף יימתבסס על טכנולוגיה של 8וא-!וא/, ויש חשיבות לכך שאין התקנה של טוחטפָא, כי לא נגרמת סכנה לפעולות המערכת המבוקרת'י. מובשוביץ מוסיף, כי למוצר יש סדרה של אוספי מידע, מסששוטס, ל-דא, פיירוול, איסוף מקובצי לוג, מבסיסי נתונים, ממנגנון אַטוִץ5, ?ואא5, ובעתיד ממערכות הפעלה נוספות, כגון נובל. מבחינת תהליך הניטור והבקרה, אומר מובשוביף, כי לאחר הגעת אירוע וניתוחו, מתרחשיס שלושה דברים: האירוע נשמר בבסיס נתונים, על מנת להפיק עליו דוייחות; הוא מוצג און-ליין כדי לאתר אס הוא חריג; האירוע נבחן במנוע החוקים הלוגי (היישכליי של המערכת). אס המדובר, בסופו של דבר, באירוע חריג, אזי ההתרעה למנהל המערכת תינתן בדוייאל, 8וא8, או באמצעיס נוספים. 'יסיימנו לפתח את הגרסה הראשונית של זסוותסואווו לפני חצי שנה'י, אומר מובשוביצ, ומציין כי הכלי נמצא היוס בשלב הפרודקשן בכמה חברות, ביניהן אלדור - חברה בת של טלדור, המספקת מיקור חוצ מיחשובי לרשתות קמעוניות, ביניהן הסופרפארס. עוד מקוס שבו הכלי מיושם ונבחן הוא חברת דטא-סק, העוסקת בשירותי אבטחת מידע. החברה מספקת בקרה לאבטחת מידע, |-זטווחטואווטג מהווה את התשתית למיקור חו+ לשירותי אבטחת המידע שהס מספקים. לקוחות נוספים קיימים בשוק האנרגיה וכן אחת העיריות הגדולות בארצ. י"השרתיס הפכו להיות קריטיים לארגון, ארגון ללא שרתים - מושבתיי, אומר מובשובי, ומציין כי עד סוף השנה הצפי הוא, שהכלי יותקן אצל שלושים לקוחות, כאשר בשנת 2003 המוצר יהיה רווחי. 'יההערכה לרווחיס בשלב מהיר יחסית נובעת מראייתנו, שלפיה הבקרה על התשתיות הופכת להיות חיונית'', מציין מובשביצ, ייארגון לואו-טק מוטה מחשב חייב להיות במצב של זמינות תמידית. זה שוק קשה, ולכן אנחנו, כמו כל חברת היי-טק, צריכים ומתמקדים במה שיודעים לעשות הכי טוביי. 2 6 >* שבועון אנשים ומחשבים * 6ט)חט!)4חזס]ה1 * גיליון 1003-1004 */8 ביולי 2002 % 6066.00.11 מחפש מנהל/ת חשבונות, עם דוקטורט במינהל עסקים, הכשרה באוניברסיטה מובילה במצרים, בעלות חוש עסקי מפותח, שיודעות להכין חריימה ומנגנ/ת פסנתר תוך כדי הקלדה עיוורת ? העקש על הדרישות ול פרסם בלוח קריירה ידיעות אחרונות,קבל הכי הרבה פניות ותוכל לבחור את מי שמתאים לך באמת. בובו + | הלוח שמעסיק את התזינה !9 זור + לוח בכיריס + לוח קט-518 * לוח צפון > לוח הביצה תקשורת בשבוע שעבר נחנך המתקן התת-קרקעי השני של מד-1 בפתח תקווה > כתב אנשים ומחשבים סייר במתקן שעות אחדות לפני שנפתח לשירות * זהו אחד ממרכזי התקשורת הגדולים במדינה מימין לשמאל: מארק ווינר = - , דירקטור דרום אירופה של נטוורק אפליינס שלמה נטף, מנכ"ל נטוורקס אפליינס ישראל עמוס לסקר, מנכ"ל ונשיא קבוצת מד התחוות היחידה בתחום הקווי (בשונה מהתחום האלחוטי, שם הסלולר הצליח בגדול), שבו החלה תחרות בבזק, היא מכיוון חברת מד-1. מתן שירותי תמסורת קוקעית, משמעותה שחברות כמו סלקום, מד-1, וכן בתנאים מסוימים גם חברת החשמל, ורכבת ישראל וחברות נוספות, יכולות לתת קישור נליין בסיב אופטי שלא דרך בזק, למגוון מוגדר של לקוחות: א. לבעלי רשיונות כלליים כמו חברות הסלולר והחברות הבינלאומיות. ב. לחברות הכבלים. ג. לכל בעלי הרשיונות המיוחדים של משוד התקשוות, דהיינו לעשוות ובות של חברות, כולל חברות האינטרנט. המשמעות המעשית: רשת |אזג של בוק, שהיא התשתית של ַפג, נכנסה לתחרות מול ספק קישורי נליין תחליפי. יתרה מכך, כל תשתית הנליין של בוק נכנסה לתחרות מול הספקים החדשים, לא רק ה-ואזג. בינתיים, החברה היחידה שמוכרת חיבורים מתחריס לבזק ובקצב מהיר היא מד-1. לסלקוס יש נכון למועד כתיבת טור זה רק שני לקוחות (אם כי לקוחות גדולים ביותר, פרטנר וקווי זהב). הרכבת נתקעה במהלך הפיתוח ולא מכרה עד היוס שוס קישור, וחברת התחשמל עדיין לא קיבלה רישיון. למעשה, בשנה החולפת ניתנו בישראל רשיונות לחיבורים בסיבים אופטיים (שירותי תמסורת פנים ארצית) לחמש חברות: רשות הנמלים והרכבות, אופק, סלקום, שביט, גלובסקוס/מד-1. אך רק לסלקוס, לרשות הנמלים והרכבות ולמד-1 יש פריסה ממשית של סיביס בתחומי מדינת ישראל, עס יכולת למכור חיבורי תמסורת, המתחריס בחיבורי הנליין רחבי הפס של בזק. מאז מתן הרשיונות, אופק נעלמה מהשטח, ושביט (מיוס של פועלים השקעות) לא מימש בשטח את הרשיון. בשבוע שעבר נחנך המתקן התת-קרקעי השני של מד-1 בפתח תקווה, והייתה לנו הזדמנות נדירה לסייר במתקן במהלך בנייתו. המתקן, שהוא אחד ממרכזי התקשורת הגדולים במדינה, פשוט מדהים בהיקפו וביכולותיו. מערכות הגיבוי והשרידות שלו הס מן הגדולות במדינה. חברת מד-1, באמצעות חברת האם שלה, מד נאוטילוס, בצעה גם הרחבה של מערכת החיבוריס התת- ימיים באגן המזרחי של הים התיכון, עס חיבוריס ברחבי אירופה וקישור לארהייב, בהשקעה של כ- 0 מיליון דולרים. הפריסה המלאה תסתיים במהלך שנת 2002, וכוללת מערכת |אפאוס בקצב אפשרי של 3.84 טרה ביט סלייש. יכולות אלו יספיקו לכל הצרכים של מדינת ישראל ל-15 השנים הבאות ואולי יותר. פריסה ארצית נקודת הנחיתה והחיבור של כבל יימד-נאוטילוס'י מצויה בפתח תקווה (המתקן של 8 * שבועון אנטים ומחשבים * טט\חטוזגוחזס/] * גיליון 1003-1004 * 8 ביולי 2002 * ]1.60.1טח6 מד-1 ברחוב הירקון בתל-אביב משמש לחיבור הכבל היותר ותיק יילביי). מתקן נוסף אדיר בממדיו נבנה ליד חיפה, בטירת הכרמל, ונחנך לפני כחצי שנה. חיבור נוסף קרול 1 2תוז003% 1361 (16-1), שהוא שמו של הכבל הימי השני שהניחה חברת מד-1 בים התיכון, אבל צמוד לחופי ישראל. הכבל מקושר בנקודות הבאות: נהריה, חיפה, נתניה, הרצליה, תל-אביב, ראשון לציון, אשקלון ועזה. הכבל אמור להוות תשתית חלופית מלאה לבזק בשירותי תשתית. האורך הכולל של הכבל הוא 400 קיימ והוא הונח, לדברי צביקה כספי, מנכייל חברת מד-1, במחצית הראשונה של שנת 2000. ההשקעה בכבל הייתה של 10 מיליון דולרים, והכבל עצמו יוצר על ידי תאגיד פירלי. הכבל הזה מורכב מ-48 סיבים אופטייס במבנה של טבעת כפולה לצורכי גיבוי, שהטבעת השנייה שהונחה בים, היא מתל-אביב לחיפה ומתל-אביב לאשקלון, שהמרכז שלה מצוי בפתח תקווה במתקן החדש, ועובר בתל-אביב, דרך בניין מד-1. בבניין אה בתל-אביב מרוכזים חיבורי שלוש החברות הבינלאומיות לכבל (ברק, קווי זהב, ובזק בינייל), וחיבור לרשת ה-80₪ הפנימית של בזק. הכבל הימי הזה - 16-1 - מאפשר שימושי 1גס, כולל אנטרנט במהירויות גדולות מאוד למרכזי הערים, ובשילוב בין כבל 16-1 לכבל יילביי וכבל יימד נאוטילוסיי לחיבורי אינטרנט רחב סרט לארהייב ולאירופה. היות שכל סיב בכבל מופעל על פי הטכנולוגיות הקיימות - ואפצ - הוא מסוגל להוביל עד 10 גייגה סיביות לשנייה של גזַגפ, כבל 16-1, עם 48 הסיביס שלו, אמור לאפשר רוחבי פס עצומים, שיספיקו לעשרות שניס לפחות לתעבורה במדינת ישראל, לכל התושביס גס יחד. חברות האנטרנט שכבר מחוברות לרשת מד-1 הן: נטוויזין, ברק, קווי זהב, אינטרנט זהב, אינפונט (המספקת קישור רק למגזר העסקי) ובזק בינייל. מחיר חיבור כפול של 5 מגה סלייש (45א2) הוא 150 אלף דולר לשנה למד-1. אתרי האחסון של החברה כולליס 4500 מייר בפתח תקווה ו-8000 מייר בטירת כרמל. ערן ברק, סמנכייל טכנולוגיות ושירותי אחסון מד-1: ייכיום אנו קבוצה - ביוס 1.1.2002 החברה הפכה לקבוצה, כשבוצע פיצול בין הפעילות הבינלאומית לפעילות בתוך ישראל. עמוס לסקר הוא מנכייל הקבוצה ואבי אלקלעי הוא מנכייל מד-1. חברת מד-1 נמצאת בבעלות של קבוצת חברות, כשהמובילה היא טלקום איטליה, ופועלת עס רשיון מיוחד ממשרד התקשורת. אנו גס ספק מורשה של משרד הביטתון, והתחלנו לתת שירותים למערכת הביטחון. המטרה שלנו להיות ה-זטוח 6 '6זג6, ספק התשתיות של ספקי התקשורת. כיום, 95 אחוזיס מתקשורת הנתוניס שיוצאת או נכנסת לישראל, עוברת בכבל ילבי, שהיכולת שלו הוא כחמישה גייגה סלייש. הפעילות הבינלאומית מרוכזת כיוס סביב מד נאוטילוס. בתחוס ישראל, מד-1 פועלת תחת מגבלות הרגולציה, המאפשרת לנו למכור רק לכל בעל רשיון ממשרד התקשורת. אבל אנו מעונייניס למכור שירותים לכל חברה עסקית גדולה, ולא רק לבעלי רשיונות תקשורת, וזה מגביל אותנו. הצגנו את עמדתנו בפני ועדת קרול לפתיחת שוק התקשורת לתחרות, ואנו מקוויס שיאפשרו לנו לפעול ללא המגבלה הקיימת. מד נאוטילוס עוסקת בקטע הימי, והקטע היבשתי מאיטליה מערבה. הקטע של החיבור לאלכסנדריה במצריס עדיין אינו פועל. החיבור של הכבל היוצא מישראל מגיע לקטניה שבסיציליה, ומשס מאיטליה לרחבי אירופה, לכל העריסם המרכזיות בסיביסם אפלים שרכשנו, ומלונדון יוצא קישור לארהייב. טבעת המזרח התיכון כבר פעילה, ויש לה שלוחות לכרתים, ליוון ועד איסטנבול שבתורקיה. הלקוח העיקרי של הכבל החדש הוא בוק בינייל, אבל חלק מלקוחות 'לבי יועברו עס הזמן לכבל 'מד נאוטילוסי, וכבל ילבי יהפוך לקו גיבוי. הרשת הפניס-מדינתית בישראל קרויה 'מד-נטי, וכשתושלם, היא תהיה בת 1,500 קילומטריס של סיביס אופטייס. כיוס פרסנו קרוב ל-1,000. קיימ. ביצענו כמה ריכוזיס של חיבוריס לאזוריס בעלי פוטנציאל לרוחב סרט גדול, כמו פארקים תעשייתיים, למשל באזור 'כנפי נשריסי בירושלים, פרק אפק בראש העין, באזורי התעשייה והמסחר בפתח תקווה, בנתניה, בטירת הכרמל ועד נהריה. אזורים אלו מכוסיס די טוב על ידנו. יש לנו גם יכולות לתת לצבא חיבוריס בדרוס הארצ. אנו מוכריס סיב אפל, זשטו: אזגס, לתקופת זמן ארוכה, ובו הלקוח שם את ציוד התקשורת והתמסורת שלו, ומעביר ברוחבי סרט ובטכנולוגיה כפי שהוא חפ. אפשרות אחרת היא לקנות את שירותי התמסורת מאיתנו, למי שאינו יכול או אינו מעוניין לקנות סיב אפל, כי סיב אפל אנו מוכרים ל-15 שנים. למשל, איננו יכוליס לקנות קיבולת מחברות הכבלים ולשתף איתן פעולה, כיוון שגס להן יש סיביס ברחבי המדינה, אבל חברות הכבלים כן יכולות לקנות חיבוריס מאיתנו, וזה מה שהן התחילו לעשות. החיבור של הכבלים, ליתר דיוק של חברת תבל טלקוס, המרכזת את נושא תשתית הכבלים, נעשה במתקן ירקון בתל-אביב, ושס מחובריס ה-152, ספקי האינטרנט הישראליים, כי שס גס מצוי הצומת הישראלי א]! של חברות האינטרנט הישראליות, שמוחזק על ידי איגוד האינטרנט הישראלי. חברות כבלים שילמו על קניית סיב אפל מאיתנו, והן דאגו לחיבור ה-182 אליהן, כדי לתת חיבוריס רחבי סרט ללקוחות הכבליס. שירותי אחסזו השירותים הנוספים שאנו מפעילים הס שירותי ‏ ז]. אנו מתמקדים ב-50866 (-660%6 ז6וצום. המרכז מצוי במתקן בטירת כרמל, ובפתח תקווה זהו המתקן השני. המתקניס מצוייס מתחת לאדמה די עמוק. כל מתקן יכול לעבוד שבוע ללא קשר לעולס החיצוני, אם יש קטסטרופה אמיתית שאין אספקת חשמל מחברתת החשמל ואין אספקת מים ממקורות. אין תשתית כזו במדינת ישראל. היו כאן בפתח תקווה נציגיס מצהייל והס הופתעו שיש מתקנים אזרחיים בהיקף וברמה כזו. השיטה של חוות שרתים - 16 זטות06 2818 תסווגהחס/ת! - היא בסיס לעולם התקשורת העתידי, ואנו רוציס להיות שחקנים חשוביס בתחוס. זה הצליח בכל העולס ואין סיבה שזה לא יקרה אצלנו. יש לנו בפתח תקווה יותר מ-3,000 מייר של רצפה מוכנה, עס כל התשתיות לאחסון, ויש יכולת להגדיל את זה בעוד אלף מייר במיידי, אם תהיה דרישה. המתקן בפתח תקווה גסם משרת את הסיבים המרכזיים שלנו, ‏ 'מד-נטי וימד- נאוטילוסי. סיבים אלה דורשיס אספקת זרס חזקה מאוד ופיקוח על כל הרשת מנקודה אחת. זאת הסיבה שיש לנו תחנת כוח משלנו, עס שלוש טורבינות, ולכל לוח חשמל יש כפולה לגיבוי. המתקן המשרת את 'מד-נאוטילוס', הוקס על ידי אלקטל. מדובר באחד ממתקני התקשורת החזקיס והגדולים במדינה. לכן אני יכול לתת כאן שירותיס מגווניס ומתקדמים ללקוחות שלנו. אנו נותניס אפשרות לחברות גדולות, כמו בנקיס, חברות ביטות ואשראי גדולות, לעבור למתקן שלנו מתחת לאדמה, ולהמשיך לעבוד מהמתקן שלנו, אס המתקניס הראשייס שלהם נפלו או נפגעו מאיזו סיבה שלא תהיה. גיבוי וה לא רק דיסקים. צריך מערך שלס של שרתים, מחשבים, *ישומים ומערכות ניהול, כדי להמשיך ולתפקד בזמן אסון. אנו גסם יכוליס לתת גיבוי לחוות השרתים של ספקיות האינטרנט, או לאפשר להן יכולת גידול, כי כבר לא כדאי כלכלית לספקיות האנטרנט להשקיע בשטח רצפה ובציוד כדי לגדול. אנו מציעיס רצפה חכמה, שבעלות המטר כלול הכל, כולל הוצאות השמירה, התחשמל, התחזוקה והמנהלה. יש לנו שירותיס מתקדמים של ניהול - 06א, שירות ברמת ז1 כולל בדיקת אפליקציות, אנו לא רואיס את התוכן של האפליקציה, אלא רק נותנים אינדיקציה האם היא עובדת או לא. מערכת השליטה היא זטותשותט של 6. ניתן לקבוע רמות שירות, לפי בקשת הלקוח. הלקוח יחליט אס הוא רוצה לטפל בתקלות, או שאנו נתן לו את השירות הזה. השיטה שלנו שאין לנו מחירון מוקדם, אנו בוניס לכל לקוח את הפתרון המתאים לו. יש לנו שיתופי פעולה עם כל החברות המובילות בתחוס ה-11 בישראלבשירותי האחסון ניתן לשתף אחסון וגיבוי מרחוק ללקוחות קטניס עד בינוניים, שיכוליס להעביר, למשל בלילה, דרך חיבור הנלייץ שלהס לאינטרנט, את החומר לגיבוי למרכז אצלנו. התאושעות מאסהז לגבי שירותי התאוששות מאסון, יש לנו מגוון יכולות, לפי צרכי כל לקוח. הלקוח יכול להיכנס לעבוד אצלנו, הכנו את התשתית לכך, גם בכלוביס מיוחדים ומוגנים לציוד שלו, וגס במערכות מחשבים מוכנות עס מערכות שליטה מרכזיות. ‏ יש לנו גס פתרונות סינכרוניים, עס פרוטוקולי האחסון, העובדיס על הסיבים שלנו עד טווח של 60 ק"מ מהלקותח. פתרונות א-סינכרונייס יכולים להינתן למרחקים מעל 100 קיימ וברשת 554. ללקוחות שצריכים גיבולים כפולים או מיוחדים, אנו מציעים גיבוי בחו"יל, יש לנו מתקני גיבוי ביוון ובאיטליה, וניתן להעביר את הגיבוי בצורה א-סינכרונית על הסיביס שלנו לחו'יל. החומר יוצא דחוס מהלקות ומוזרס ברוחב פס של 053/-1א51 על הסיב. אפשרות נוספת היא לתת פתרון סינכרוני וא-סינכרוני משולב. החומר שהוא חשוב ללקוח וקריטי מבחינת המיידיות שלו, יועבר סינכרונית, ומה שפחות דחוף או קריטי יועבר א-סינכרוני. ניתן גס לגבות במקביל לטירת הכרמל ולפתח תקווה, כך שמקבליס שרידות כפולה. חברות מבינות לאחר מה שקרה ב-11 בספטמבר 2001 בארהייב, שיש חשיבות לגבות את המידע שלהן באתר מוגן ומרוחק מהמתקן הראשי של החברה, עס יכולת לעבור במהירות לעבודה ממתקן הגיבוי, ברגע שיש פגיעה כלשהי במתקן הראשי. למשל, מריל-לינצ' עשתה זאת בהצלחה, והפגיעה בה הייתה קטנה ביותר, כי תוך דקות מהפגיעה במגדלי התאומים, הס עברו לעבוד ממתקן הגיבוי בדאלאס. אנו נותנים 51.4 (רמת שירות מובטחת בהסכס) קפדני מאוד. אנו מגיעיס עד חמש תשיעיות (99.999 אחוזיס) ברוב הפרמטריס בהסכם. אנו רואים את עצמנו כיוצרי שוק, שוק שלא היה קייס בישראל. הסכמי ה-ג51 שלנו לא היו מקובליס בגופי התקשורת בישראל. עד היוס לקוחות בזק וחברות התקשורת האחרות אינן מקבלות רמת התחייבות כמו שהן מקבלות מאיתנו. ההתחייבויות שלנו ברורות וחד-משמעיות, ואנו היחידים שנותניס יכולות משולבות של חיבור בסיביס, עס אחסון. אנו כעת בשלבי הקמה של זשותש6 !₪631 כאן בפתח תקווה, שנגמור אותו בשבוע הבא, שיהיה מתקן גיבוי לכל לקוח שירצה זאת. הלקוח שלנו, בכל מקרה של נפילה אצלו, יבוא גס ללא התרעה מוקדמת, וייכנס למרכז הזה וימשיך לפעול מהמרכז שבנינו, לתת שירות מכאן, כאילו שהוא פועל מהמתקן הראשי שלו. הלקוחות שלנו בנתייס רכשו שירותיס ב-898₪, עדיין לא רכשו מאיתנו שירותיס בגייגה ביט אתרנט, למרות שאנו מוכניס כבר היוס לתת שירות כזה. יש לנו יכולת לתת 18זוא, שזה השירות המתקדם ביותר בעולס התקשורת. למעשה רק מחבייא (מרכז המתשביס של האוניברסיטאות) יקשר בגייגה ביט אתרנט בין אוניברסיטת תל-אביב לאוניברסיטת בר-אילן, והס הראשונים להשתמש בטכנולוגיות המתקדמות הללו. יש לנו כוונה לקשר באוויר בין המתקן בפתח תקווה למתקן שלנו בתל-אביב, בקישור בקרני לייזר. כבר קיבלנו רשיונות לאלחוט לקישור בין מתקניס ממשרד התקשורת. זה יהיה חיבור רחב הפס הגדול ביותר בישראל באוויר. אנו גאיס במה שהקמנו, וזאת הסיבה שהלקוחות שבאים אלינו מקבליס רמת שירות ויכולות שלא היו קודס במדינת ישראליי. האס הפוטנציאל האדיר של רוחבי סרט זמיניס ישמש בסיס להקמת תשתית לאומית לתקשורת, עס מתן עדיפות למערכת החינוך, כמו שעשו מדינות רבות במערב! על כך במאמר אחר, ועד כה נראה שהתשובה לכך שלילית. מכאן, שרק המגזר העסקי, מגזר התקשורת, מרווית ובגדול, ממה שעושה מד-1 בישראל. 2] שבועון אנשים ומחשביס * 66% \חסוזגחזס)מ] * גיליוך 1003-1004 8/6 ביולי 2002 * [606/60.1 5 49 לקראת כנס ותיקי 2002 81515 לדורותיהם 8 ביולי, מלון דן פנורמה ת"א אופיר אדכמן במחשבותיהם, בזיכרונותיהם, בביקורת שלהס - הנוקבת יותר או פחות ובסיפורים קצריס על התקופה. סנופי כתב על החתונה הדיגיטלית הראשונה בה היה לו הכבוד להיות החתן, משה בראון סיפר על ההיכרות הלא סטנדרטית עס עמנואל פרץ, דוד ווסלטר מרגש בערגה לתרבות הארגונית ולרוח אנשי המכירות, נעה בן פורת סגננה ברוב איכות את הסיפור הדיגיטלי שלה, שרה שטרן רקמה קסס של מקמה ודני גז מנתח בקצרה ובחוכמה למה נפלנו. לוחשים לי כי גס הסופר והמוסיקאי אורי אדלמן משחיז את המקלדת שלו לייקונצירטו לעובד ולדיגיטליי. את הדבריס נביא במלואס במהדורה המיוחדת של ייביתנו'" המופקת לכבודכס בשיתוף פורה עם ייאנשיס ומתשביס". כרגיל , כמקובל וכצפוי אתס שייכיס לרוב הקורא והנהנה וכך יהיה גם במפגש. כל שאתס מתבקשיס הוא רק להירשס ולבוא. זכות גדולה תעמוד כמובן לכל מי שישקיע עוד קצת מאמצ להיזכר בחבר ולדאוג שהוא יירשס ולא יקפח את בת או בן זוגו - הכל על פי הטעס. אז הנה כאן, היישר לעין וללב, משהו מייצג מפרי עטס של שרה שטרן ר מה צדיקיס דיגיטליים בדורס טרחו, השקיעו וכתבו על מנת לשתף ומשה בראון. הפגישה הראטוונה כין עמנואכ פרן* למעה כרויון מננוה בראון התגייסתי לחברת דיגיטל בקיץ 1974, לאחר כחצי שנה מילואים לאחר מלחמת :ום הכיפורים. עם הגיוס נשלחתי לקורס השתלמות בארה''ב להכיר את מחשבי ה- 11 קתע ו-15 שפק, למי שעדיין זוכר אותם. הגעתי בטיסה לשדה התעופה של בוסטון, פעם ראשונה בארה''ב, ועל פי ההוראות שקיבלתי במשרד בישראל לקחתי מונית לכיוון העיר משטסז0פ \, הנמצאת כ-50 ק''מ מערבית לבוסטון. הכל נראה ירוק ויפה, הרבה אגמיס בדרך. לאחר כשעה נסיעה איתר נהג המונית את המעונות שבהם הייתי אמור לגור והוריד אותי עס כל הכבודה במשרד הקבלה. מלא התלהבות נכנסתי למשרד וביקשתי לקבל חדר. הפקידה חיפשה את שמי ובדקה ברשימותיה, לאחר מספר דקות הודיעה לי בצער שאני לא רשוס אצלה ולא תהיה לי ברירה אלא לבלות את סוף השבוע במלון בסביבה, עד שיימצא לי מקוס במעונות. מדוכא מהסיטואציה, אחרי 0 שעות של חוסר שינה, ללא כל מוטיבציה לקחת את כל המיטלטלים לאיזה מלון לא מוכר, יצאתי מחוץ למשרד וחיכיתי למונית. תוך כדי עמידה בחוץ מתקרב אלי בחור שחרחר עס משקפיים ופותח בשיחה באנגלית, האנגלית נשמעת מעט עילגת עס נימה מזרחית. המחשבה הראשונה שעלתה בראשי הייתה, 'יתענה בנימוס ותתרחק'י, אולס הבחור נדבק אלי וממשיך לשאול שאלות ואני מחזיר לו תשובות באנגלית העילגת שלי. השיחה נסבה ברובה בנושא דיגיטל, הלימודים והמעונות, ובמהלכה נעשינו סתחקבים. אחרי כ-1 דקות של שיחה באנגלית, מגיעה השאלה שפחדתי ממנה 'וחסז] טטץ ה סט \?יי החלפתי מעט צבעים לפני התשובה ועניתל, ]156 וחסזח''. הבחור קפף מרוב התרגשות, ואני הייתי די נפחד, ואז מגיעה תשובתו 'יכוס אוחתק, אז למה אנחנו לא מדברים עברית!יי נכון, זה היה עמנואל פרא, התברה בישראל מנתה באותס ימים 11 עובדים ורמת התיאום הבין אגפית הייתה מעט רופפת... ניתן גם לשמוע את הסיפור מהצד של עמנואל, אני יוצא לסיבוב קצר בשמש, פתאוס אני רואה איזה לפלף קטנצייק לחוצ, אני מתחיל לדבר איתו, בכוונה שאולי אוכל לעזור לו, והוא כל הזמן מתרחק ממני. יש לו מבטא אנגלי לא ברור, מעניין מהיכן הוא... לתגובות: אופיר אדלמן .2108.08.00.1 סו אזוקס ננגרה נטטרן הברק, שזוהר הערב בעיניים. החיוך של כולנו, המותח שפתייס. האושר, שאת לבנו מציף, והתחושה, שיותר מכל תעיד על הקסם הזה, שלרגע לא חדל כשאנו נזכריס בה, בזו - דיגיטל. כמו אהובה, שלעולס לא נשכחת זיכרונה ממלא את לבנו בנחת. ושוב עולות בלבנו תחושות, ושוב נזכריס באותן התמונות: להגיע כל בוקר לעבודה בכיף. להשקיע את כל המרצ, ומכל הלב. להישאר בסוף רבעון, או שנה עד חצות, ואס צריך - עד זריחת. וביוס רביעי, בחמש, כרגיל, לשמוע שוב איך גיל מכריז על כיבוי אורות, ואומר שגס בבית צריך לפעמים להיות. להירתס ביחד להשגת היעדים לקבל 1א1א מיגאל שאנחנו גדוליס. לשמוע כל יום מעמנואל שמעולס לא היה טוב יותר- תודה לאל ליהנות משפע של עוגיות, ולקטר כמה הן משמינות. לעבוד בדקוס אחת לשנה, לענוד את תג העובד בגאווה. לשמוע בהופעה בחג הפוריס את הזמרים של אגף הכספים, שריס בכשרון אמיתי - יירק אני ודיגיטל שלייי. לקבל עם הולדת ילד או ילדה סוודר או מעיל שלילי סרגה. לצפות ביחד, כל המשפחה ליוס הכיף, או לסוף השבוע של החברה. לחכות לערב שירה, או הרצאה לצאת עס החבריה סתם לארוחה. לבכות בדמעות על ישיש שאיננו, להקים חדר זיכרון להחמיס מורנו. להיות כך ביחד, פשוט חבריס בשעות טובות, ובזמניס קשיס. וזה לא מקרה שעיתוננו, נקרא בשם הקולע. ייביתנויי כי בית דיגיטל לא היה רק בניין - הן בכל מקוס ובכל זמן, ילוונו הקסם הזה המיוחד - כי דיגיטל תישאר בלבנו - לעד. 0 * שבועון אנשיס ומחשבים * %טט\ ח1!0זט]ם] * גיליון 1003-1004 * 8 ביולי 2002 * 61.60.11ח6 הי וו וש [===="""', אנשיםומחוכים "אדרך לסימשל תקין עוברת | דרך מימשל זסין שכרי-ן יום ה' 4 באוגוסט 2002, דן פנורמה, תל אביב 7 . מוזמנים: כל המנס"רים והמקצועניים של כל משרדי הממשלה והחברות הממשלתיות יָ . ל 2 פרויקטי מימשל זסין הביטוי הרחב ביותר לשילוב טכנולוגיה ואנשים. הממשלות אינן מפסיקות 2 * לייעל את עצמן, לחסוך בכוח אדם ולשפר את השירות לאזרח. הדרך למימשל תקין עוברת דרך מימשל זמין. מימשל זסין הוא הערוץ העיקרי של הממשלה לסיוע לארגונים ולתעשייה לחיסכון ולייעול בפעילותם עם הממשלה. למשל, תשלום מיסים, דוחות רבעוניים, קשר ישיר עם גורסי מימשל ועסקים עם הממשלה. בעקבות ההצלחה הבלתי רגילה של ועידת העסקים מיחשוב ממשלתי 2002, ולפי דרישת המשתתספים תתקיים ועידת עסקים זו בנושא מימשל זסין! מנחה הוועידה: פלי הנמ"ר, יזם אנשים ומחשבים. > 9 + י פתרונות טכנולוגיים שמציעות | נושאי הוועידה והתצוגות: ₪ החברות המובילות: לראשונה ייחשפו מעל בסה אחת פרויקטי ממשל זמין החוסכים יבמ 6 ₪ 6 קומפאק > 50 = | זמן יקר והתרוצצות בין משרדי הממשלה. מיקרוסופט % אורקל . אוויה | % + של משרד ה מע"מ ומס ל און ליין. | 6 ביטוח לאומ': קבלה וסיסוש זכאויות ללא צורך בכיתות רגליים ועמידה בתורים ארוכים. 8 6 שירותי בריאות: פרויקט נס"ר של משרד הבריאות מיחשוב מערכת הבריאות, שירותי מרקיורי 6 טסקום 6 555 | | הפואה מהכורסה. מלמ . ₪05 > קומדע > ופט | 6 משרד הפנים: תעודות זהוי, דרכונים, אישורים וטפסים באמצעות האינטרנט. 6 משרד הרישוי: רישיונות נהיגה, סידע, טפסים והחלפת עלויות. בתי תוכנה ומשלבי מערכות נוספים. | 6 משטרת ישראל: שירותי קהילה, מידע זמין על הליך שקשור במשטרה. | % שופטים און ליין: מיחשוב הליכי הדיונים בבתי המשפט, פסקי דין באינטרנט. 8 וכן כל פרויקטי מימשל זמין של הממשלה, משרד האוצר, פרויקט תהי"לה, להב"ה ועוד. לידיעתך! רק מי שנרשם סראש, פרטיו ברורים וקיבל אישור הרשמה בדואר אלקטרוני יוכל להשתתף בכנס ללא תשלום. ההשתתפות למקצוענים ולעוסקים בתחום הוועידה בלבד. אגשים ומחשבים שופרת לעצמה את הזכות לא לאשר השתתפות. , וק 1 יא וש אנשיס ומחשבים מרכז רישוס לכנסיס פקס 03-6880207, 03-6880198, 0 03-6385848 002.11 6615600686 כן! אני מעוניין 0 להרצות 2 להציג (] לחלק חומר 2 לתת חסות 0 להאזין בוועידת העסקיס 00%081:8+ ו ו 1 1 ו [ 1 ן שס חברה תפקיד ן ו 1 ו ו ו הירשם עכשיו באתר צ0/!ו.ס6.זסחס. טעעט/ע מה קורה? לובו ויזנר מינוי מוטי מזרחי (40) בעל תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב, התמנה לתפקיד מנהל אגף מערכות המידע בחטיבת זז, בתברת ‏ "טלדור מערכות". התפקיד כולל פתוח והקמה של מערכות מידע כגון: מערכת דיוותחיס אלקטרונייס לרשות לניירות ערך, מערכת ניהול תיקיס למנהלת בתי משפט, מערכות לתחוס החינוך המוניציפאלי, מערכות ניהול מחקרים / השקעות, מערכות בתחוס הבנקאי, מערכות מידע לתשתיות הנדסיות ומערכות למוקדי לשיטה ובקרה גיאוגרפיות. מוטי מזרחי עובד בקבוצת טלדור משנת 1988. בתפקידיו בקודמיס שימש כמנהל אגף פרוייקטים, מנהל פרוייקטים ומנתח מערכות. מינוי דובי לבל, (40), מונה לתפקיד אחראי תחום מס די הנתונים במיקווסופט ישראל. דובי מצטרף לקבוצת הטכנולוגיות ופתרונות עסקיים שהוקמה לאחרונה בחברה, ותהווה את הגוף הטכנולוגי של פתרונות מיקרוסופט לכל שותי ה-זַשא. של החברה. במסגרת תפקידו יהיה אחראי דובי על קידום 2000 זשח>5 .501, המוביל בשוק, ופתרונות קישוריות למסדי נתוניס על מערכות עְטְג1 כגון 0, =זא, ו-אוחש. דובי, בעל תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת בן גוריון, כהן בתפקידו הקודס כמנהל הטכנולוגיות בחברת משאבים-581 והתמחה בתחוס בסיסי ומחסני נתונים, ובתחוס הקישוריות. בין עסקים לספורט 1 [ % מימין: רפי פוכן, מנכ"ל קנוצת אדא אריה מליניצק; קובי חיון, מנכ"ל בוק 1 בכנס לקוחות ₪ש%% של בזק בינלאומי, הציגו מספר חברות את תפיסתן הטכנולוגית והעסקית באמצעות אנלוגיה לעולם הספורט התחרותי, תחת המוטו המרכזי המאפיין את הצלחות הענף הזה: מהירות, שרידות, גמישות. הכנס התקיים בהנחיית פרשן הכדורסל אויה מליניאק, שהלהיב את המשתתפים בקטעי קישור משעשעים. יום גיבוש לעובדי חילן טק עובדי חברת תילן טק, המתמחה בפיתוח תוכנות שכר ומשאבי אנוש, יצאו בשבוע שעבר ליוס גיבוש שכולו כיף בחוף הים של קיבו שדות ים. היוס החל בארוחת בוקר ישראלית ביקבי בנימינה, ומשס המשיכו עובדי החברה הישר לחוף הים, שס ציפו להם מגוון פעילויות: העובדיס זכו לטיפולי שיאצו, רפלקסולוגיה ומסאזיים. אודות עתידס יכלו ללמוד מהקוראת בקלפים, מהנומרולוגית, | מהאסטרולוגית ומקריאה בכף היד. על היס השתעשעו העובדיס בסירות קיאקים, בטרמפולינת ענק צפה, ובסירת הייטורנדו" המפחידה. יוס הכיף עובדי חילן טק מכליגים בסירות ה"טורנדו" הסתיים בריקודים סועריס על החוף ובשירי קריוקי. מומורולה מחנכת לנהיגה נכונה מוטווולה מעניקה חסות לפרוייקט האורצי "הנוער ינהג אחרת" שיתקיים בשמונים בתי-ספר ברחבי האר. הפרוייקט התקיים בחודש יוני (חודש סיוס שנת הלימודים) ובחודשיס ספטמבר (חודש פתיחת שנת הלימודים) עד חודש דצמבר. מוטורולה טלפוניס סלולריים, בין נותנות החסות המרכזיות, ביניהם: עלית, צמפיון מוטורס, קרוקר, נייק ובנק לאומי. הפרוייקט ייהנוער ינהג אחרתיי מעביר לבני נוער מסרים חינוכיים בנושאיס כמו: בטיחות בדרכיס, תרבות נהיגה וסובלנות. לפרוייקט שותפיס משרד החתינוך, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המועצה הלאומית למניעת תאונות ומועצות התלמידים בבתי-הספר השוניס הפעילויות ברחבי הארצ (ירושלים, לוד, אשקלון, עפולה, צפת, חולון, באר-שבע, ת"א ועוד) יועברו במשך יוס לימודיס שלס במסגרת ייהפנינגיי ססגוני הכולל הופעות של מיטב אומני ישראל וביניהם: זהבה בן וחמי רודנר. המסריס החינוכייס יועברו לבני הנוער בעזרת פעילויות שונות שיכללו דוכני הסברה, הפעלות והרקדות. יאללה ברזיל גיון ברייס הדרכה מעודדת את ברזיל במשחק הגמר במונדיאל. בתמונה נראים עובדי ותלמידי ג'ון ברייס הדרכה צופיס במשחק הגמר. 2 > שבועון אנשים ומחשבים * א6%ט\ חס!!גמזס]ה] * גיליון 1001-1004 * 8 ביולי 2002 * [6061.60.1 על האעו עובדי מחלקת טכנולוגיות בגיון ברייס הדרכה במהלך יום כיף בחוף היסם של הרצליה שכלל בעיקר יימנגליי "ללצד פעילויות חוף. ייזום שיווק וארגון | | מוזמנים: מנכ"לים 6 מנהלישיווק ומכירות 6 מנהלי מחשוב 3-2 מנהלי פרוייקטים בכירים 6 מנהלים בכירים ועוד אנשיםומחשוכים ו - 6ו0ו!!ס+הו! 655רוופווכו יום ב' 26 באוגוסט 2002, דניאל, הרצליה -- ו בעידן הגלובליזציה והדה-רגולציה - הנהלת הארגון עומדת בפני אתגריס מורכבים יותר ו*ותר. '=₪ |-6/ל] אתגריס הבאים לידי ביטוי מצד אחד ביס של נתוניס ומצד שני צורך בקבלת החלטות בזמן קצר = | = 4 7 ובאיכות גבוהה ככל שניתן. תקופת המשבר האחרונה והמיתון הכבד באר ובעולס מעמידים 7 0 , בפני הנהלת הארגון אתגר נוסף והוא - האתגר כיצד להמשיך ולתפקד או כיצד להישרד ביס לוער! | ..:>==>== -)501וז! אחד הכלים המודרניים שבא לעזרת ההנהלה הינה, הקונספציה של 06ח86ו611/מ1 648חופטנ - 0 מ אנטליגנציה עסקית. קונספציה המגדירה את האסטרטגיה הארגונית לניהול הנתוניס החל מאיסוף | = : 3 2 ועד להפיכת הנתונים למידע רב עוצמה שבעזרתו המנהל יכול להחליט מהר יותר ונכון יותר. ו = 2 /ג ָ ידוס עפייי גרטנר שוק ה 81 נמצא רק בתחילת דרכו, ואס שווי השוק היוס סביב ה-12 מיליארד דולר, הרי שבשנת 2005 אנו צפויים לשוק הגדול פי 3 עד 4 בגודלו (סביב 40 מיליארד דולר). | יועץ מקצועי ומנחה הוועידה: אבי עסיס, מנכייל אחז זטא/ו, ניהול אפקטיבי. 7 . כ ב הוועידה תעסוק בסוגיות הבאות: 0 00000 4%-י. . ב-.. מהי אסטרטגלית ה 16111262066ם1 381655 מהס הכליס הטכנולוגייס והארגונייס לבניית תפיסה זוז | 5 66 ₪55 מי השחקניס בשוק! : ל מהן התועלות לארגוניס מיישוס נכון של תפיסה זו?! | 9551 | ///// בנוסף, נשמע מניסיונס המעשי של ארגוניס מתקדמים בארצ ובעולס וכן 1 ל נפגוש ספקיס אשר יציגו בפנינו את הפתרונות הליחודייס שלהסם בתחוס שווווווווון.ץ.].]77-9 7 )| ה-06ת101611186 655ת51ש3. ן | סצוך לידיעתך! רק מי שנרשס מראש, פרטיו ברוריס וקיבל אישור הרשמה בדואר אלקטרוני יוכל להשתתף בכנס ללא תשלוס. כתובת ההשתתפות למקצועניס ולעוסקיס בתחוס הוועידה בלבד. אנשיס ומחשבים שומרת לעצמה את חזכות לא לאשר השתתמות | טפך; שק וכלת ביט | אנשים ומחשבים מרכז רישוס לכנסים פקס 03-6889207, 03-6889198, טל 03-6385848 3 | | כן! אני מעוניין ] להרצות -ז להציג ר] לחלק חומר ב] לתת חסות 1] להשתתף בוועידת העסקים 802 .]₪ | | ב לפרסס במוסף המיוחד של 66%)חטווגחחסותן אנשיםומחנוכים | | שם חברה תפקיד | | טלפון 0 [6-81 | | | , של העכבר נאן נעלפה התוכנה? השבוע הבנתי משהו חשוב מאוד. הבנתי שמדובר בתוכנות. כן, כל הבאזז ווורדס הבומבסטיות האלה שאנחנו שוחים בתוכן כבר די הרבה זמן, הן בסך הכול תוכנות. ?%פ, 1א68, 1 בלה, בלה, בלה - תוכנות. האם לא היו תוכנות כבר קודס! הרבה לפני! היו גם היו. לפעמיס הן אפילו עשו בדיוק את אותו הדבר, אלא שאז לא קראו להן בשלוש אותיות באנגלית, מה שמאפשר כמובן לגבות עבורן סכומיס גבוהיס בהרבה. לפעמים אפילו נראה לי שהתוכנות האלה אפילו לא כל כך מתוחכמות. אני חייב להכניס כאן וידוי קטן בטרס אמשיך: לא יצא לי כל כך לראות את התוכנות האלה עובדות בפועל, עד לאחרונה. בדרך כלל אני ניזון מראיונות עס בעלי עניין, ‏ משקפים, ממאמרים, אבל לא יצא לי תכליס לעבוד על התוכנות האלה. ואז, ממש לאחרונה, פתאוס מצאתי עצמי מול מסכים של תוכנות 1א68, קחם, ₪1 ועוד... האמת...התאכזבתי. המסכים נראים כמו מסכים של תוכנות שאני כתבתי באקסס לפני 8 שנים. לא רק בצורה הגרפית, כי הרי חלונות זה חלונות ודפדפן זה דפדפן, אלא במה שמאחוריהם. בתחילת שנות ה-90' נתבקשתי לכתוב מערכת ממוחשבת עבור עמותה גדולה הפועלת באר ומסייעת לנזקקים. הס פנו אליי וביקשו שאכתוב מערכת שתעזור להס לבצע מעקב אחר יילקוחותיי העמותה, כך שכשלקות מתקשר, הם ידעו מייד מי הוא, מה הצרכים שלו, מה היסטוריית הטיפולים שקיבל ועוד. ייוה לא נעים,י' הסביר לי יוייר העמותה, 'יכל בן אדס כזה שזקוק לשירותינו חושב שהוא העולס ומלואו בשבילנו, שאנחנו עוזריס רק לו, כי מבחינתו - הוא המקרה הכי חשוב. ואז הוא מתקשר והמוקדנית לא יודעת מי הוא - וזה פוגע בן"". האמת - נשמע הגיוני ואפילו טריוויאלי. כתבתי מערכת במגייק שעבדה בצורה יפהפייה, וגביתי עליה סכוס סמלי, כש-80 אחוז מהסכוס היו עלות פלאג ההגנה של גרסת המשתמש של מגייק. מאוחר יותר הסבתי את המערכת למחולל היישומים וְטזפְקֶא של לוטוס, בגלל המעבר לחלונות (מגייק עוד לא הציעה גרסת חלונות אז) ואחר כך ל-606%ג של מיקרוסופט, כי התוכנה של לוטוס חדלה להתקיים. בין לבין, הענקתי תמיכה מלאה ללקוח במספר אתריס בפתרון בעיות שלא כולן היו קשורות לתוכנה (י'מאז שהתקנת את התוכנה המקלדת לא עובדת..."). היוס, כשאני מסתכל על זה בראייה לאחור, אני מרגיש ממש אידיוט. אם רק הייתי יודע אז, שמערכת שמתייקת את כל ההיסטוריה של טיפול בלקוח ומאפשרת שליפה של הפרטים 4 * שבועון אנשים ומחשבים * ג66\חס!)גוחזס/מ] * גיליון 1003-1004 * 8 ביולי 2002 * [66.60.1ח6 פעם, היו תוכנות כהנהכלת חששבונות, תוכנות לניהול משרד, תוכנות לניהול מלאי - היום, אם זה ל שכוש אותיות בזנגכית - זה ₪5 האלה באמצעות הקשה של מספר מזהה שלו (לא הייתה אז שיחה מזוהה) היא בעצס מערכת לניהול קשרי לקוחות, ושהתקנת התוכנה, הפעלתה, הדרכת הלקוח לשימוש בתוכנה, התמיכה בלקוח ופתרון בעיות באתר הן בעצס יישירותיס גלובלייסיי - הייתי יכול לגבות עשרות אלפי דולרים על הפרויקט ההוא. ואני סתס חשבתי אז שכתבתי תוכנה, די פשוטה אגב, עס הרבה שדות 0וא8!א חכו רגע, לפני שאתם שולחיס מתנקשיס לרדוף אחריי, אני רוצה להבהיר שאני לא פוסל חס וחלילה את חשיבותן של מערכות קאם, 1א6% וכדו', ו...כן, אני יודע שהקצנתי ושהמערכות האלה הרבה יותר מסובכות ומורכבות מהמערכת (המופלאה) שאני כתבתי לפני למעלה מעשר שנים, אבל אני רק מבקש, שוב, להיכנס קצת לפרופורציות. אני רק רוצה שנזכור כולנו שהיו מערכות כאלה או דומות גם לפני שנתנו להן את ראשי התיבות המדליקים באנגלית, ושנזכור שהמערכות האלה הן תוכנות, וזה אומר שהרבה אנשים חכמיס ישבו הרבה מאוד שעות ותכננו, כתבו, דיבגו, עיצבו וסביר להניח - גס עשו טעויות פה ושס. תוכנה, אתס יודעים, כמו תמיד. שמתס לב בכלל, שבזמן האחרון כמעט ולא משתמשים במילה הזאת, 'יתוכנהיי! ₪ ולכל אלה, במיוחד אילן, שמודאגים שלא היללתי את עצמי בטור הזה: אני מקווה שהבנתס שהייתי בן עשריס וקצת וכבר פיתחתי מערכת |אא0 לבד!!... לתגובות, רעיונות, ביקורות, מחאות, מחמאות והמחאות - לוב(: 100009606/.60.1 ייזוס שיווק וארגון [ע'דת 0 ו 0 מתי? איך? ועם מי? יום שנ' 15 ב'ול' 2002, בין השעות 08:30-16:00, מרכז הקונגרסים דן פנורמה, ת"א : מנחה: אבי ויים 55ו, כתב תקשורת בכיר קבוצת אנשים ומחשבים הצורך בחיסכון וייעול מוזמנים : מנכ"לים, סמנכ"לי תפעול, מנמ"רים, מנהלי מרכזי תמיכה ומכירות, בארגונים מול הדרישה מנהלי פרוייקטים, יועצים טכנולוגיים ואנשי מקצוע בתחום המיחשוב והתקשורת. לעסוד בחזית הטכנולוגיה, בין הנושאים שיידונו בוועידה: מגביר את הצורך של מנהלי זו ליישם את פתרון ה- פחוסזטספוטס על צורותיו וגווניו השונים. אלמנטים של חיסכון, יישום ידע מקצועי שנצבר אצל גופים שכבר עכרו תהליכים דומים כעולם, שליטה קלה יותר במהלך הפרוייקט -כל אלו הם הבסיס להנחה של אנליסטים, לפיו תגדל הדרישה בקרוב לשימוש בשירותי מיקור חוץ לניהול ותפעול פרוייקטים בארגונים. ךב שלי תשובה, פורסייט, 2002 6פוזקזפוח= 6ח! חו עססוסחת60ד ב שמואל בלנק, סח החדשה ב) עמוס איילון, מנהל חטיבת מיקור חוץ, 05=, מיקור חוץ - הערך המוסף של 558 ב שמעון הייבלום, מנכ"ל סולל בונה, סיפורו של לקוח, קבוצת מלם ב דרור שפר, משנה למנכ"ל ו65! ומנהל עיסקי אאוטסורסינג, יבם, מודל השותפות בין האאוטסורסר והמנמ"ר ב רוני בלוך, סמנכ"ל טכנולוגיות, ארטנט, אבטחת מידע בעידן האאוטסורסינג ב יואב בועז, מנכ"ל, אינטגריטי סיסטמס, ניהול תשתיות בחוזה ג %1 ב אורן שטר]ן, קבוצת נס, טָחוסזטספוטס - העוצמה שבשגרה ₪ ב עמירגיל, דירקטור סנהל שיווק, טסקום, בקרת איכות דו כיוונית שיפור הממשק ב שלמה אוזנה, 05=, מיסוש מיקור חוץ- הלכה ומעשה ךז אבי וייס, אנשים ומחשבים, סוד חו 5סח6זד שזטוט-=] *ה תוכנית נתונה לשינויים לידיעתך! רק מי שנרשם מראש, פרטיו ברורים וקיבל אישור הרשמה בדואר אלקטרוני יוכל להשתתף בכנס ללא תשלום. ההשתתפות למקצוענים ולעוסקים בתחום הוועידה בלבד. אנשיפופחשביםשופרת לעצמה את הזכות לא לאשר השתתפות רוורז ו שהוח9ם פוקסספו פחד אנשים ומחשבים פקס 03-6876661 03-6889198, טל 03-6385802 טל 03-6385848 כן!. אני מעוניין ב להרצות 1 ]לפרסם ך] לתת חסות ך לחלק חומר | טלפון ך] להרשם לועידת פחוסזט ס5זטס כתובת: - חקי ב ל 5 ו ||4ח-6 : | וכיןן 003-1004 2 נה חדנונות עסקיה [ 003-1004 2 וה אנענוים ומחעובים 6 20 נטנו ]זו , וו ו , - ו ו - ששוסת % ין), ומנכ"ל תמי 0 ד זערכת המו שפיתחו ו ו י יע 8 הבירוקרטיה. י - 4 % 7