Sinclub newsletter Issue #3 – March 1986

The newsletter of the Israeli users club of Sinclair Spectrum computers. איגרתון המועדון הישראלי למשתמשי סינקלייר ספקטרום

OCR (הסבר)
הרחת ג + 1 ו . א דנואס ט', דייבו 1 | - 1 ותשובות דיבו לו דיבו מעורי ו בצרייפת: ד"הרן לי איגרתון המוצדון מן 9 179 למשת , ' 1 שי סינקלייר ספקטרום שני נבושאים עיקריים: היו צפנה. ובבו 6 / הת בת הי 2 הדפים, פשוט 48 ן איכות הגרועה של הצשירים, - ְּ בנראה לכו בצורתה מכונה ונת השיבפול בתיכון שבו אנו כומדים משכפלת בסווכ מי שרוצה יבול לבהש ממנהל בתה"ס / מוכירה 7 %6בא = ם קיבל3+ הלוכום בי ד 0 בצ | (1000 דפים כל חודשיים), >נהנו הבהרה -- הל 1 | ההודם, מס' 2 נלה %ם הכחתבה 9% פורצי תוכנה ומדור לדו . ן הראשון שרי | 3 ההצרים היו צריכים לקהבל. 4 תוה גיליו] 3י%0י והוא הודפטס עוד לפני שכתבו צלינו גיל ןו בלל 1 במצריב-לנוצר. תודה 0 לבל אילו ששלהו אלינו חומר - איתן חורי, צומר בצשא, גיל ק: מפורשי, אבל מה עם כל האחרים? למה אתה לא כתבת? בג ית לבתוב ‏ כל מה שאתה רוצה, לדוגמ" גיל הומפורטי לקת יוומה וכתב למדזר ‏ קגאודור ‏ אה אפל. אנו מבקשים מכל ההברים ואחהה בכללם, לשרוה שלי כו לפחות ‏ מכתב ‏ אחד בהודש. קטילות תוכנה - נשלחו אלינו הטילות של משחקים ישנים ביותר, אר מדור קטילות מהייחס רק למשחקים חדשים - משנת 85/6 והלאה, בכל ואת אילו ששלהו את הקטילות על המשחקים הישנים ל ששו לתחינם --‏ בקרוב ‏ יפתה ‏ כנראה מדור שיקרא "הימים הישניש והטשוב ם" שיעלוק במשהקים ישנים וקלאסיים. ו בה פרטית תמורת ש-- של 3 אגי למירלה עמוד 8 של 7 4-1 צמוד לחנויוה, חברות צל *-- מפספיהןו. ולסיום, נהיוור להתהחלה, המבצצ של החוּדש - שיכנוע כל החברים, המכרים, קרובי משפהה ובאופן בללי ‏ כל מי- שאתה מכיר ומשתמש בספקטרום - דיבון ל!ו, צורךף ראשי. . לא נצים, כל ->5 1 3 -7 4 - 19% % %ז 77 ./ - והם-יהו מגנשביהצכו ג = 1 10% ד 11 = 4 3 ג 4 - מז כחת 1 ג = 2 04 4 +- 0 1 2 אזסת המסזדפח כח ון ל א א 1% ל ץז 4 עו 1 4 % שו = = 4 יע 0 ₪ 1 7 6+ .₪6 5 ג6- 6 ים ₪ ו 1 2 2 = 5 18 ססד 4 6 כח ח ח הח 4- 6 כ ציץ מ ור 7%) 0-09 47 ₪ 4% ךז + פפסת =תז כח 1 4 3 6 = כתובות מוצ זי בחר ןו 2 . מילה (עד 00 1 ₪ את 1 וק ו מילים)+. ר"ד טיבהל פב ם? הטנה = 2217 - ו . 3 כ"ה לת ד + 1 "רה חך | צסם הנ לח . ואת 8 יין לבובןו = קנות באר את כספו צ יכול ות את הצכבר בבאג או בה ומ 9 3 יו ד 3 ₪ 4% 5 ₪ 4 8 95 כ 3 % + כ 05 0 - 3 0 1 ל ₪1 6 08 0 5 - 5 ץק ₪" וש רת ו קה - ב > ו חן ד 2 שת 2% גמ - יי 2 ₪ 34 | רו רו 3 ל | 1 של ב ב ₪ 15 ד 7 ללש 0 7 רו ל = ₪ 2 -% = 07 34 כ ה ץ ]א 6 1 3 ₪ 0% =" גם 1 = *ן *ן - --01 ₪ 2 4 8 2 [2%. חן ששמ הט 4 - 1 שרי ו 21 057 7 +ת -ן = 1 ₪ 5 2 - ₪ ₪ הרי ₪0 ד 5 ה רז ₪0 זָ = כל/חלק מו בגל'ה, מהמטר 3 ב 5 - 2 - <* אך המחיר הוא % ? 7% רי 4 פד הר = ₪ 0 . את ₪ שר 2 =] 7 ו 14 ו )5 = ₪] 24 ד ]7 - ]4 > = 0 . ה יכה = > ןח 3 5 7 | ו "ן בי = > ₪ ו 1 0-7 5 + 5 5-7 ? 5 ו רו אי: ישן 1 0 7 4 שי ב = 6 /] ב ₪ 23-34 ה - ₪ כ 3 779 ₪ ₪ 2 י] = 7 -7] ל 31 -ר 34 0 0 -- 0% 5 ₪09 3 ]27 19 07 4 5 %! 4 שש תת 0 =] 3 כ ל 1 ה = 4 + 49 - ו ₪ 5 שחר 2 של יח כ = 0 5 = 5 = ות 2 ] כב 9 7] ₪ + ור . * 20 יש רת ₪ 7300 3 * ₪ = 7 = 0 ב 7 = ₪ = [ =] ו רדת . % - כ 4 = ₪ 5 ה - ו ה = = 5 = 7 5 1 5 7+ ₪ 1 -> + 3 =+ 67 01 5 3 < ₪ ₪ כ ₪ = - - 3 - 47 ₪ ₪ ₪ ₪3 ו = ג 7ץ 70 2 6 ₪ > > ₪ -] א 141 7 5 5070980000 01 רת 3 26 = * =ץ 7 נט2 ₪ 5% > 5 10 ₪ ₪ ₪ = 0 רו 8 0) 5 | ד - 0 4 9 ₪ .4 = כ = >] 4 ₪ ( = + -] ₪ > 2 5 = 6 ]= ]= 5 = 8 ]29 6 - 5 ₪ ב 0 4 ו 1 ו ₪ 4% ₪ 7 = שר ל ]ד = ם 9] 60 - 2 9% 5% 6 > כ 6 ]1 7 - ו 2 1 > [11 5 ₪ -7₪ .ו > 4 = 8 = ב [] 15 כ 6 24 5 17 5 = ל 41 1 +>] 7 = + 0% -- לה ות | לק רז רז 1 = ₪ 2 9 ₪ % " [ -ם ו 8 7 ]ד 0% רו ₪ ₪5 |[ % -1 1 7 > 3% 2 2 == ה 1 8 5 5 7 2 17% ₪ + ₪2 2 > .5 ₪2 שש 1[ 7 5 5 77 7] == 0 17 [0]) א יש ם ל 9 3 דש ב 1% 5 חַ 2 2 ₪ ₪ ו תמונת ברשת המצר בוג ל ו ו אק ו ו" = :צ 7 1% ופ - -93 3 -] ד% כ[ 5 5 -ץ 1 5 - מסי שוש 7 שהם המהומו ₪ וג 9 [ 1 - /ן 0? 3 תמונת המסך היא תייב וו הל ז 4" "ות | 1 > שא 93 7% 71 5 1 א וו / > *יץ חן ה - / [ ןֶ *% 2 . ההון 7+ % פי רז המחשב מעתיה 1 ר% ל ו שמירת כל הוכרוו 0% הי / הווה ד זד בר ים: וג "2 הם מ בד הו " 4 : 7% = 0 1 | ]= - 4 .. > ₪ ג.) 4 - ה 7 0 2 9 3 כ 1% 9 עהם, 7 /ן ד / 1 אך 9 [ 19 0 5 7 - = 2 ₪ 3 0 0 27 2 5 - 1 %%%+%+% חפט ו 77 ד 5 ל חר. הפוהכנית מאד הלה לשמוש, 21 הרה 4 3 + 1 5 - ו "ן | :₪ ו 14 מ 9 ב וט ה ב - הן ₪3 - רו ר' 45 ה הר - %ז רת ₪ , - ה = למ | ₪4 5 23 ג 1] 4 * 4 7 4 3 /ן החד ןש רים רד (ההתח 1 = ]- . אי 3 ה נושאת שום רת אורכה יהתטר לף ביחד צם התדבר הב שישלה 5 1 חי ל + ₪ 4 בך כ > הו 5 קיו ד ]- +4 4 6 . ₪ 0% 5 שחד %- ₪ "קן %ץ] 9 3 > ] ₪ 3 גבוה רוי יי 1 ו ₪ יו שיא גים חדט הטלוויויה קופביות דד 1 הליפודית, רך הטלו ו ₪5 7 7 6 ₪ א 5+ 9 <2ן ו 3 ₪- 8 = 7 ₪ ה ₪ ב - רו רת 5 . 6 די ךז - 0 7] הת 5 4 ה גו חן 9 1 07 ₪2 7 27 א -" נ+ 5 לק = זו ה . 4" 4 ל ו 1 0 כ | -+ שר א ו ה ₪ - 5 בעברית לותח הו בע טּ חים ה . וה של משחקים ואת התוו צ אד אפער 4 צתה 8 וש רות התוכב בסוג / 4 של משחקים, כ %ץ ד' לרְובּ המו - והל ים יש הרבה ₪ 1 וח % וו ₪ 2 10% ל שי 1 * | 1% 7 כ % ו ₪047 4 חל , [ ררן ךר 0+ ן 1 - 2 יי ₪ | ₪ >< 6 // הן 5 ו 3 ג 9% ב ו ,1 0 1% ₪ 7-5 "24 : עשת : 7-2 / צ ו ו ו ד נש כ טאמחפפאט מאות א ₪ - > 7 5] 33 = 7 את ן ך '- הרתת ה הרא ו לי 5 -: = 9 ד' 600 "= '+ (₪ 5 ₪5 = ₪ 2 יז 1ג] 20 5] 1 הי כ ₪ רש ז 7 יי ן 21 4 0 ות ולפ 7] 0 = 90 ארח *ק = ₪ ₪ ]חי = 7 6 ה לכי גאויטשי המשה - | א יב =- מו ד ה המק 4 וצעות נחמדים בוחים לשליט טהת במיוהד ו 4 אחד לד לד ודי ממ קפצה , לק צ 1 8 שוה הבו ו הטוב מתחרים, אי - התח-ה 3 ותה בוה | עימונה מאד להרמת ./ / 21 1 ו 1 | 1 ת 3 0-4 9 4 מ יש בל ל 9 - א 4 א 7% 4 7 7/0 / 4 4 7% 4 4 4 9/8 ל א . ו] ווה יצ יים . . ,. "ו ,+ שיםי, ד לח רץ רל . % את חיטורים רַ א >" ו ם 4 - 9% 32 [ 1 /ן 1 ו תי בי ל ו 2 הי 7 ו רו 2 1 צ אים גרפ יירו : 0% ת תתרל של המשת השנשים, רו < 21.4 ת במשטחים, אחו - /ן: בככל עולא השטח למות מיצורים דור יים יול "לסהוב" רק הלה [ אוהם הפצים. . 4 ךרי 2% ל - 0 3% 0 0% ]6 - 7 4+ 1% 3 ז ₪ לן 4ח וו[ | ה ל . - הארכת | 8 ו ₪ .. - ל" ש4 הח 08 רכ ד- ו - - 3 די 7 *י ו = רו ] - צרין 9:7 ו | 5 7 77 2 = 0 . ו 6 : 0 ב / . רו 1 45 = : 3 פע ל 3 0 | ₪ |[ 3 הָ כ 8 ₪ ה ה 9 = אס 7 7 + 0 175 ו 0 7 "] ₪ יש 4 7 "ו 073[ 3 2 9 רארסן 2] 9% 72 5 1 42 ו 2 3 8 1% צ 7 ₪ 4 רת = 6 1% 7 1 ה * ד -] 7 ד ₪ הז יז 7 רז 24 0 = 3 = 5 | 9 . 3 ₪ ו 18 27 4 |[ ג 097 כ[ ] 7 ₪ 6 6 [ > -] ₪ ב א כמ שי 5 1 ו = = = 09 ה 0 5 0 | ₪ 1 ₪ רו 3 - 33 ₪5 ה |[ 3 ₪ 9 ב ב ה ₪ א 1 .ה 5 = [ | ה = 7 9 7 2] 6 ורש םר 72 ל 2 ב ל ול ₪ | שק 7% דן 5 וש 1% 7 + בו 3. 7 א" ] זו 4 ה 1 ה -₪ 7 ו ₪ 9 0 298 = * 06 כ (5 :6 לנטוש מ ו שש 4 4 רר, 1 ו. 4 יש ₪ וי רו ב / = 5 0705 ₪ [ = ]וי ו 1 וו ₪3 2 . | ₪ ות כ "ו 1 ה ] ם ו + 4 רו 3 . 1 רז | [1 :4 ] 7-7 = " 2 אחד 3 מיני-משחקים נה ואליהם = ודו ₪ 3 שונים. 4 י ול צ היב ו 1 ול גרפיקה א עול ₪ ₪ שפח ₪ 5 2 כ -- הרו ה -. 46 יי יי אא - 5 5 - 5 5 שה 65% חש 96 = 2 ₪ 5 : : ם-9 את םחטש םה ב דב ל 5ב 5 000 כ 0 - ל 5 5ב 57 ל 5 ₪ ₪ סס₪ ‏ כ ת - 0 ב = 0070705 ₪0 2 : + 2 7 ז ש . ו ן ו ו | ו ו ו 1 5 משחק שריר לסו 1 הדבר דומה ולא רק צ ים צ הככ מתוה ד ח' ב 6% 2050ב 0+ 3 0 5 5 ב ללא 2 - 5 0 3 > ות 170 1 מא ור 7 קרימה. ' בפל 9 3 וי - ר ו 0% ת שש + רִי 4 1 בב % 5 ו 1 דחי 9( חל רד אי ב | זודרדו ה יד ל 3 ב 4ב - 41 . = וח דה ואן וג ה פת שריךר לירות במלוקים שנוע השן ו ₪ ₪ אתה צריף ירך. נשמצ מיושן, 2 ו על המסךר מתפתח מעחק המשחק היחיד ששיחקתי בו. לא שהני הרוא הנכון. מעולם לא אהבתי פספייט ב גי יותר נואה להרפתקאות/פעולה ר רד וז ל הד שו 6 7 ו ₪- שד - 206 7 . ב -שסשם [ ו רז ןל דר /9? התמד -‏ 72% חירו ₪ -%סר % - 4- 3 ל ה ה 3 ם ים 5 וקים ואנשים. ישנם שני ל יו בראשוו צריך לאסוף את כל הפנש םפ בלי שיפגצוז בר ובשנ" שריר ל את המפוקים ‏ בכל?, הוכך הוור חלילה רק עם שינוי דרגת הקושי. בהההלה,: כי 2 פבלאה ישנם מסוקים שבאים, ואותם צריכים לחסל בי במה ‏ שפחות ו > ] עומבול+ את המגנים שלך ואהר-כר במשחקה להפגע בלי לההרג ‏ כל ומן שהמגן שלם (כל פגיצה מורידה ה, נגן ל פגיעב מורידה ‏ פסילה מחמשת הפסילות התקיימום בתחילתו של המשתק. אם גומרים מסך שלם כשהמגן מלא אז פוסהים בל שתי טבלאות ומהקבלים במה אלפי נקודות 3-ו ךת0בת0תתנות / אהת שדנההמצת יש הרבה לצ וו %4 יש מעין מורריםס,. קז ם: <ח. כפ? כו : אתה צוממד ב"כרם <: ב יפי ם אתה שרי 4799 בך %8%3 79 לצביך ₪95 ים נאלא מהל דיבון: במצאת שם. אם בטצפות ט: ל אק ₪ יי /שש וטספ ובגמר המשהק. גרפיקה: 0248 עי 8 שד 61 צנין ‏ : 73% התמרה : 75% סיכום : 85% ית שמצלה ואת המנגינה רהמקצטימה שמלווה את המשחק לפל אורכןו. מורידה 1*: המנון סיפובים על האניה 1 ר ,וא מעשה - ₪ ₪ יפ ה ומענין משאר המשחקים 5 ---% | 4 ול 8 גנ הט 4 [גרי ו ?ןו של םש וע, שי ד 2 ,/ ה 2 3 יוף ו טדר + הש 7 17 פ - -- שמאפי ציונים שונים במגרב שונים הניתנים - הפרוצ הטג ו ו זתסךתם 1 וה הפע ו 1 כ 2 ו חז וירל * 4 / שבו שמבותינו חברה ונעת צכבןו זאזס* ג'ויסטיה (בקי קוסתת הברה המייצרת 85 אינטרפייס סנט ו מ*לרו 21 -- מל בוד 5בור מוניטשור. צג ב מכשיר הצתקה + כגבן > 0/8 א נא יט מהירות ש ר ההצתהקה מוד 2 2 / 5 "ן 0 4 יה רדרן 4 > ל וי |. 7 , % , ₪ 0 ז- 5 צר 07 - - 5 . בה השמחהה 77 %3 קרפה -₪ ףוח - 1 - ה דיר על ו של תנועות ומכות ואתה יכול ם ואתה והמחהשב) יש כטות כה. ב. בומן שאתה מסתובב כהלנתר בנו לפני 4000 שבה וגם וה משתפרת ממשחה למעה ורק פיהה : 90% יל :1 50% ון 0% מו 1 72% סיכום ₪ ההתוה וה כו 2% 8 0 | ₪" 8 ג 8% רא . דירי רש ן רץ 3 3-4 9 1 4 ניתתתם,. תלוי קלשלוט 1* קשה אפילו שהקעשה "ו | נוויה ₪ אביורים לא סטנד כולל ללכפון זהפור. המילים מחפש את המילים. - ו גויטטיקים 4 > שהיה מהפ 1 שר ה ד "ידוק | 6 בבדי צברית | הרצה צזוד נ[וסר 5 > א/פ טנהרזניקס מ8צום ל תוכניות ומשחקים קיז > 9 3 ישראס שומ יש 5 סנטשרונ'יקס, ₪5252 (שך 5076%). 4 /8) לג/ס השסה=ס>דמז כו ל אאהיצרים שב -) 2 שק 0 ה אסגח והפעב יה אנו הוטלים "משחקים" (6258) 1855ה6מ0 "555א2015" תת /‏ ||בפדססת 88א6-84710זא1 שריקת ‏ השופבם הדהדה בכותלי המגרש אפוף האוהדים המרובעים (הבה נניח לעוברה הלכ א יי בה שהשריקה הניל היא הצליל היתחיד במשהקונהנחנו.דיבווּ], כלפתפר נכנטסו בריבה ‏ אדירה ‏ כמה ‏ שההנים מרובעים: חלקם הקרהים, הלקם שעירים יר ול המידה [בצלי פרצופים דורשי סטירה. לאהר מכן הקבוצה השביה המרובעה נשלובשת ‏ ריבוצים 1% אתר. דיבנן,| נכנלה צמ דה בנק"בו המגרש, בעלי פרצופים לא פהות דביליים מהקבוצה הראשונה וסלהו [.. 57 29% התאר 9 בפ%יל צעיך, דיבון., ל" על הביש|ןיים) נבתברים אחרים מתבקשים לכתוב ולהביצ דעה - האש כדאי לס ו / בי רואה מה שאני חושב שאני רואה? נתלוּ*. דיב%[+5 5ן! הכדזר הוקפלי %אבל . חה 4 1 בד כד'ר, לצערת היא שהכדור צשוי אף הוא מריבועים לא קטנים. משחק נמשר במלוא ריבועיו עד לחמש שניות האחרונות, וחאו... מי היה מאם , שחקן מרובע וקרח מצעט בצעט (!) את הכרור בסגנון נהדר נמכך אנן ₪ שרתן|א ל מבי * ה אהל., של לי 0 7 - ליבון], טוצר הדגול (?) קפצל ין -] השבי: גו בו%%נוותול |( וצאת המשחה: 1:0 (תוצאה די לוא%,; לבסוף השהקנים שנצחו (אלה צם ו הבהופום: יו בחורה למגרש ונצמדים בשורה די ישרה למרבית ההפתצה. ואו... באה הרגצ הדרמאאטי מכולם; מין אשה לבושה ברבועים לבנים נכנסה למגרש (לא ו ג ים אם אכנה אותה בשם - צב"מ)ונלא אגוים אם אכנה אותה בשם - טסימון לה ב 6 עפ החדשת לכל אוהב" דורין| = ציבון]. צל ראשה נראה בת רו כרין וו - 1 רבוצון 4ב שאתר-כך מסתבר שוהו כתר. שחקן מהריח יוצא מקבוצתו אל ב האב" מית, לוהקת בפתאומיות את הרבועצ שמשמש ככל הנראה כגביצ,: המניפו בהאררת כבוד. אני מקווה שנוכחתם לדעת שהמחשב מרובע כמעט בכל נבמה ו'תומרת "כמצט ל בכל! דיבוןו.] משחקיו: 3 צל 3, איניאנה ג'יונס ועוד ועוד. לשרונות צשצירים ? בפפריכת דיבון לן איתן חוברי שכלת 7 תוכנית ש וצה כותבת על המסך בעורח ריבועים. צרכתי ושיפרתי אותה מצעט והנה התו ה לפביכם . הבנט אותה, והדפס אשם. פמץז 05 125 ש=מץז 15 זהבחמש" ז6-19% :6ב שא" קדאמז" דטפאז 10 שו" 500557 % 07 "7 אא דאזסחק 20 7 70 550 508 :05%2-1 אם| סז 4=0 א0ת 50 1 ₪מאכ :5,0 שבמת :100+2%5,ם*ם זס)|ש אפמז -. זאנזסם "1 90 . % 5 טבחת :3,0- שבתפ . דאפא :ם דצסא 50 אם לא מוצא כן בעינכם המקום בו המחשב מדפיט את האותיות תוכלו לשנות את הקבוצ 100 בפקודת ה-ז0)ש בשורה 40 לכל מטספר אחר. אם זה הגודל של הרבועים ‏ המצזיירים ‏ שלא ‏ מוצא כו בעינכם ‏ אתם ‏ מוומנים לשנות את המספרים בעכלי הערך ‏ המוחלט 5 בטדרת ה-טבספ-ים בשורה 40 אר ההפידו שהמטפר ב-אבחכ הראשון יהיה שווה לוה שבעשלישי והשני - לרביעי, ם אתם רוצים אפקטים מצניינים יותר או שנו את שורה 40 ל- 3 %ם+0+5,100 אםחז (ם,הב) זאזסץ =1 30 גם ‏ 5שאן בי] לשנות ‏ את ה-5 בשדה הרדיוט לכל מספר אחר כדי לקבל מעגלים בגודל שובה, ואת ה-100 כדי להדפיל את התוצאה במקום שונה צל המצך. . - ו