הותקן ע"י מומחי קומפאק

מדבקות להדבקה על מחשבים ושרתים

OCR (הסבר)
| הותלן עיי פופחי סופפחק )תכוזו (15 1 ?0 1'. ג 00"( ב לי לופחי קופפאץ, בי ₪ "7" הוקלר י פופחי ווק חתמוזי ("0 רקוו 00-"( הותל ע"י לולחי '--י] ו 20 50 הללק כ 5 בנ 5 הש הותל ע'י פופתי לופפווך) הותקן ע"י פופחי סומפאק! חתות 0 הותלו עו מומחי סולפאק, סתמותם | 0-0 ל | הותקן ע"י פולחי סופפאל. | 09-7623300 8 0-00 חולו ע"ו מופחי סופפאאק הותלו ע"י פופחי קולפאק"