אנו מציעים לך ראש שקט

השקעת במיטב המוצרים של קומפאק. עכשיו תזכה לראש שקט כאשר תשקיע ב CarePaq. שנת הפרסום משוערת.

OCR (הסבר)
אנו מציעים לך ראש שקט. לשירותך כל השנה ( 6076000 מקומפאק. | שירות ללא תחרות ושקעת במיטב המוצרים של קומפאק | כשיו תזכה לראש שקט כאשר תשקיע ב-6;076700 בחירתך במוצרי קומפאק הוכיחה את עצמה. לא חשוב אם קנית מחשב אישי לשימוש ביתי עכשיו עליך לקבל החלטה מכרעת נוספת: ה-/* או שרת לעסק - קומפאק מציעה מגוון מוצרי לבחור ב-6700ז0-) - חבילת שירות ותמיכה 1 0 העונים על דרישות כל הלקוחות, 0 פשוט לרכישה, ללא טרדה, מאמץ ו " | ו ₪5 8 שאין דומה לה. | בכל רמה של שירות בה יבחרו. 3 | או עלויות חבויות. אם תבחר בו, לא תזדקק לתקצב [ - 7 מוצר 6706זס-) מרחיב את האחריות 7 :> הסטנדרטית לרוכשים מוצרי קומפאק והוא מאפשר העלאת רמת השירות ללקוח עלויות בלתי צפויות. %--. - והארכת תוקף האחריות עצמה. | ן במוצר מוגדרים זמני תגובה, השעות בהם יסופק | מעוניין? אנא פנה אל אחד המפיצים השירות, אתר השירות ומספר הקריאות לתמיכת המורשים של קומפאק כדי לבחור את מוצר [8700זס:) המתאים לך. | ן תוכנה (פרוט בגב העלון). | כך תוכל להפיק את מיטב התועלת מהשקעתך ותבטיח את זמינות השירות כאשר תזדקק לו - כלומר תמיד! ךף סוקויס60 | | | | | | מרכז תקשורת לקוחות 8 - 09 | ₪ | / לוקה טק קב כ דור ה מגוון מוצרי 6016700 הנתמכים בישראל 0 ית פואוד 6אוספזזס 5 85570855 0 55סצוופט8 סצוד או ה 3 085 5 + ו | | שר ₪ : %5 ₪557 2 55סאוו805 דאסאו שזו5-צוס 65 ץ 3 60לא5פס %5 5 0 655אוו805 דשא ואס 665 3 1000 50780 | %5 55 טסה 4 ואס 155 3 6500ס | %5 5570 0 55סאוו₪05 זאפצו שזו5.צוכ 465 3 צוסוזמז5א6 ו %5 5 557 אכ 4 וצו 5 השץ 3 צוסוזמד5אפס/ 227 7 5 08 4 ופצו 85 ץ 3 צוסוזמד5אקס/ 5 זה ל 115 5 זפ סלקט5 צוסוז וול לס %5 ל 615 10 500 צוסוד6|ולא 565 = %5 הצ הפ 615 25 ז 50 צוסוזא 6|וקא לס = %5 615 5 5 ןמא 50 5566 | %5 הפ 65 10 סקפ 50 6 | 95 58 65 25 5 זא 50 5566 | 5 5 6 08 4 שזו5-צוס 65 ץ 3 566/66 חםן אזאם 27 607 10 4 שזו5-צוכ) קאז 3 55656 מש אזאם | 100 5 5 %55ו570-₪ 0 4 ואס 585 3 555 ל טסאסאוסצ | 2% 7 5705 4 ופוס 65 ץ 3 5565 זטססאקס | 5 5 5056 08 4 6-ו 665ץ 3 558068 וזאוסוד קפס 3 - 247 57 לסה 4 שזו5 וכ 5קהץ 3 569/66 והזאסואדק הלס 95 ל 5 10 4 פזו5-ו 5 ץ 3 55656 = ומק דוו 27 7 57 טסה 4 שזו5-ו) 5 3 5566 ספולק דאס 7 " 5 0 227 55027 טסה 4 זזו5צוס 85 ץ 3 51006 5666 זז כ2000 650 2,002 002( 22 הסווטו5)זסצ 02( 2( 2022 1ססקט5 5% ז50 2( 202 2202 ססקט /5 זסשז50 22( ל20( 2.0022 0 טוחףופסזק 2002 : טר - ,0 ז טסו ה ו ו 2