Sinclub newsletter Issue #5 – July 1986

The newsletter of the Israeli users club of Sinclair Spectrum computers. איגרתון המועדון הישראלי למשתמשי סינקלייר ספקטרום

OCR (הסבר)
ו 8 4; 1 3 .+ ק 5 ו 4 1 + - שש ₪ דר ו = כ 5 1 2 9 ₪, 7 ה 4% שש 3 . .ו : ו 9 חן 3 1 2 5 - ! 67 - י +- ג . . 7 8 = = יי = 4 ל - ו הפרפט שמ פפה רה אה ש4פתם ל ₪ 745 | יא קה ₪7 ףרח שת -5 ד ₪ | פאם- לכה ₪מם- ₪ > 7 - 5 ב - ב 2 | 50 ₪68 95 - שר ת ה 8 ככ "5 -+ 4 גי -+ בי + ₪3 ₪ .רס ד - ד 3 ₪ 46 > 2-8 חכ ה - . של שש שוש שת /- 5 ן = 3 1 7 דו ד |- ה יש בן 3 1 6 <] ןה . ין "ץ] 7) ל הדא + ₪ ו 9 " "ןג / ₪ = בו 21 3 | א = וה 7 בו 5 . ה 5 ₪ ו 3 ךו 5 = רוי ₪ 5-3 = ב - + -וןת ביר ן ב ב : 8 ₪ > 3 -!| " 9 <ן 0% 4 ךר 34 3: 8 5 ]1 5 ו 5 970 = 3 7)] = 4% > 45 -ן 4 07% ג ו | | ו חן 14 זה 01 6 3 [17 77 2% = רו . י "] 9 6 ₪ 5-3 > חות ה "אה ד > ו ב 3 0 2 חי , 73 10 ה : *% - 1 6 > <ן ו ה ₪ הו 3 33 ₪3 = לד 3 = <ן - א <> ד הו ₪ 0-3 ₪7 2 -ן 5 = = 1 ד )ו *ץ 5 הו 4 = 6 2 6 > -0םן 7 5 140% אש 1 > 1 > .ה ₪ הו 7 ₪ ₪ 5 6 רן 5 4% כ 2 3 : 1 -= 43 43 7] -000ם רו 5 0 - 7 3; | 521 = 57 כ ה די 8 / 2 5 . רת ל טר = ₪ 1 רו ₪ 5 5 2 דו - רדפ ד] ]1 <> 13-55 בקעש וו -] נן תו 2 1) הפ : בש רף רו 5 "+ %ש 195% 7 ט(ם= > 3 4 ₪ 1 1 ב כ 1 0 רו ד' 4 םב סי ?7 > שרי ה הן 77 00 . ₪1 ג 5 ₪ 50 > זש ב ג בו -ן . ₪ רוג . א 7 3 7 5 1 ]| ר+ = [94 7 2 ב 1 1% -] ב 7 3 לג - ה . ור בן 1 - דד -* 4 ו 5 4 5 = ₪ ה רו 3 7 ל <ן סז = 2 3 ₪ 5 |ן: 6 - %ן ו 1 רו 15 2 גו סנ 1 6 3 0 % . אי "ןו כ ו 3 . רד רא + 2 ₪ 19 = ₪ הן|) 5 ג . - 5 ₪ רת 3 ]5 "ין 5 -ן /. 1 ל . . 4 , 6 ל 6 1 = "9% | ₪ ַם 1 >> נ ד = ה 5 = ו 8% יר 3% 1% ₪86 - 4 5 ב . 5 רו 3 ררוז די ב 4 2 ₪ 33 | 8 5-0 ו 3 <ן 14 . ה 1 | + , > 2 2 5 5 8% * = 7-2 1 15 = 4 1905 *ן ה ה וח ט7 3 - 5 ₪ ו 1 ו 2 2 = 21 -7 בו כ - .5 ₪ 0 8 > %] 9 - 6 ל ה רה = 234 ו 3 .1 ל - 0 3 לן - == 41% 1 24 , ל ₪ 0 1 77 6 - 21 שו ו יה] 2 א 967% ד 427 ו . - 5 2 "] - ו 1 וז 10 ו 1 2 7 7 <] 5 = )₪9 5)] 2 ד - 0% 7 4 5 7 זר ן 1 ]| 7 3 +" -% 0 : + יה רת 1 + > א ון 11 3 ןו | ון % כב ] . 5 5 ₪ > 1 . 4 "ן 4 - ו .+ 3 2 וס כ 19| 0% % - ו ₪000 7 7] 44 2 טר כ דוּ 7 5 ו כ 30 בד כו ₪ 4 ו | 1 4 ]9 ]0 1 4-4 4 + ד 41 ָ 6-ו כ כ 3 92 2 ה 6 כ 83 לא כ כ ב כ א כ ₪ כו 3 כ כ כ , %- א / - ₪ < * .6 4 זה א לו ה או דה ] - 21 | 0 > ₪ 1 = ד 12 > ₪ לע = -+ 0 20 5 29 : 0 הא 1 ד 7] הז 5 7] 33 בר | . רז ]0 ₪ > = 75] 3 5 | 1 6 -5 33 ד + 4- ) ין רו 9) >,רהץ] %ן 6 6 בי פס ו 5 7% כו ו 78 ₪ הררד ה ןח תג ה 0 -98 4 שח [%-- 3 - 5 האהו - 07 4 ב 7 05 7-0 | 9 6 ₪ תרכ - = ו ה > הי 7 -. [ 8 27 ןך, 7 5 17 = 3 ה 1% 7017 סח א 10 רו ב 2 ./ + ישן = > 3% 7-0 הב! 7 / 7+ : ד 5-1 4%" -% - הו - קר 1 ג 2 [ה 97 ₪ . + ' 3. " 1 ₪ 5 1 0 3 ו 2 ןח -9א - -* ש כ] םה צר חן - 5 1 0 = 7 . 9 = 7ן - 5% א וו -] 3 / ₪ - ה 7 ₪ 4 *י ו ₪ -. . וז ₪ ןד ארב > % רו . - יז ל ה ו 68| 2 ₪ ל = ]) 7-9 1233 7 3705000 70 . הו 2 1 ןה 008 ךש ן[] ₪ כ סרן: 7 = לו ד שת 0% 2 -ן 5 רז דד = וז 25 == %? / <ן - . רו כ 9-1 בדיו שיק 7 1 7 250465 םר ם 7 41 : 61 ד 49 2 . 1 כו 72 תת -רכ1' . 2 כ 4 - 3% * ₪ 2] 9 ל 5 ₪5 0 שו > 7 - 5 (] .| = / . 5 0-3 3 7 י! | | 7 ל - . 1 6 + רו 0 ל ה 3: : --ן 6 48% 2 כב "ןו >" 10 בז 5 5 ₪ < 7 -רן % 2 חן < - ו ה ₪ . 7 בוב תש לשל ב ל בו ה ₪ 2-] 6 . / זו כ 0 ₪4 020-440 כ ₪0 , 4 ₪ 44 ] כ 60 01 ]5 90 = 5 ו 0 + ₪ ₪0 ₪ ₪ מר/ם ₪ כ ₪ ב / 7 02 6-4 | ו 6 ו 8 5 / ₪ % > רז ורות 770 רע / . ₪ בת 0 ]7 00 ]5+ ג 5 שא ו , : / . 2 . 4% ו ץש 70 0 ₪ . 4 + ₪ 0-0 ₪0 0-0 שר םי ₪ 007 - 7 : ץרש ( 0 נה הא 6 ת לול א"י א"י לאו מל א"ל ששל . . 5 - "= - ב - - כמ שו ששו ל לו ל ו 1-1 / שם "₪ 4 ג בו שפד = ;ו 1% ו , . . ₪ 3413 2 ]1 7 4 ]| ש+ 1 0[ -44) -5 ₪3 7 דט ח -] = 4 ג רו שי ו ₪. 4 ] 3 רא ₪ של -ן] ] רוו) כע ות כז 3 5% ₪5 3ם 4 ו 1-1 רן 4- וק גת 4 רת קנ רע רק 6ק )0 > 3+ ה 28 רד צציא צָ] א ₪5 92 ע 5 6 כטא ויח וק זר + וט = (רע 0 )6 00 ו 2 0 1] 4 4% ₪ + 5 + ] 77] ]7 4- ולא אא 1 4 41 0 של 3 = 1 4 4+ 4+ = - שו 5 רש ב 2 שת 0 מ 1 0-4 ]1) 4? 1+ 5 3 ו ו 1 4 5 / ור ן - 2 קת ו 2-13 ₪ רו כ 4- 01-43 ₪1 1 |ה | + | | דרע ד זרז 4רק ודע 1 דרע רטק צת דא אא 4 ד ו ₪1 4 א 7 שר | 0 62 ₪805 ₪90 דה רת |ת 5 44 4 0 03/6070 00 ₪2 63 62 6 2% שא ו שש ג 4שז3ונן ו עו ו [ ג . + < ה וצ 05 0 4 ₪2 5ב , ברו 0 1 קרח בן 45 -- א | + מבוק חדשות . . . מבוק;חדשות ב + 22 חהדשות . . . מבזק חדשות . 2 - הירטסוא ה המקה ד התה מחשבים ‏ חדשים ‏ - טפקטרום פלול 2, מחשב וה יהיה הראשון מהתוצרת המשןלבה אמסטרד/סינקלייר, שיוכרו בתצרוכת ‏ ה-56% שתצרך בתחילת ספטמבר.- הוא יהיה דגם משופר של טספקטרום 8, אף על פי שאין להוציא מכלל אפשרות א256. הוא יהיה בצעל מקלדת "אמיתית" וטייפ פנימי ומחירו -זהיה ‏ ככל הנראה 0 ליש"ש. באנגליה. ‏ הצפייה למחשב המשופר גרמה לחנויות.-להוריך מחירים בצורה דרפטית צל מנףָ להסל מלאים של המחשבים הישנים. המחיר הרשמי של ספקטרום 8 הורד ב-25 ליש"ט, מ-180 ל-155, וישנםי חנויות שמוכרות אותו בסכומים קטנים צד כדי 115 ליש"ט. את הטפקטרום פלוס אפשר לקנות אפילו ב-90 ל"ישט, פחות ממה.שצלה ה-2%80 בומנו. . 5% (דאסם) 5 והו מחשב שאמור לראות את אור היום כאמצע שנת 67'. הו צלה ‏ בין 200 כל-250 ליש"ט וכתבה נרהבת צליון נמצאת בגליון וזה. כידוצ ‏ אמטטרד ‏ לא ?הכה לשווק את ה-85. היא הציעה למכור את מלאי ה-ופים ‏ בצולם ואת רשיון היצור שלו תמורת מיליון ליש"ט. בינתיים התברר ‏ שוכויות היוצרים של 8205: מצרכת ההפצלה של ה-/8 נמצאים בידי המתכנת ‏ צפפםךד - צאסד ולא אמסטרד, וגם הוכויות כפיצור הדיסלקונים לא נמצאים בידה. כבשצלקת אמסטרד-סינקלייר יצאה לפועל סינקלייר חייתה באמצצ תהליך ‏ של פיתוה המחשב 2 86. צתה כשמכירות המחשב התחילו להמרי*, ואיתם גם כמות התוכניות שקיימות למחשב וה, חברות התוכנה לא 3או לותר צל המהשב המצולה (בביצוציו הוא כמעט משתווה כ-ז5), ואפילו הייתה ‏ הצעה להקים חברה שתיקרא פד] 8% ותהיה איחוד של חברות התוכנה והחומרה שקיימים למחשב וה. בינתיים חברת ז65: שנודעה ביצור כונני דיסקטים ‏ ?מחהשב, צומדת ‏ להכרי: בתצרוכת ‏ ה-560% צל מהשב שמתבסס צל התיכנון של ה-2 60. המחשב מכיל יעצ"מ 68000, שהוא אותו היצ"מ שה-ד5, האמיגה והמקינטוש משתמשים בו: והוא דגם משופר של היצ"א המשור* של + 3, כק<מחהשב יהיה כונן פנימי של א720, וכל ההויבורים שהיו ב--9 המקורי. המחשב בנהקרא תיור והוא ימכר ב-550 ליש"ט באנגליה. תיור מכיל ברום ‏ 2 8205 (גירסה חדשה של 8208), לופרבייטיה וסופר-טולקיט. כולם נכתבו 9 וי טאבי. למחשב יהיה מקלדת בלגנון יב"מ שתתחבר בכבל כפיחידה ‏ המרכוית. משתמשים צכשויים של :6 יוכלו להרחיב את המחשבים שכלהם ‏ לתיור בעלות נמוכה יותר מקניית מחשב הדש. גירסה שניה של ת'ור מ-ז65 יבָּלול כב3וסף לכונו ודיטקטים, כונן קשיתה בן 208 (א אחד שווה ל-10248) והוא יצלה 0 ליש"ט. זב0 מתכוונת להכריו בצתיד צל מהשב ת'ור שיהיה בצעל מצבד 66020 שהוא היצ"מ הטוב ביותר המסדרת ה-68000. חצברת כרמינטל, מתכוונת ‏ להבריו צל מחשב שיקרא ז 8, וכמו תיור, גסם הוא יתבסס צל מעצבד 0 ויריץ את כל התוכניות של ₪₪. הוא יהיה בצל ח.ס (שהם | 512%8) ואפשרות ‏ הרהבה ל-8₪ וניתן לחבר אלי שו * 27 92 דיסקטים וכונן קשיה אהד, בנוסף לממשק סנטרוניקל,: חיבור לגויסטיה, לצדבד %ל-121. ממשלת ‏ פולין הומינה מחברת ‏ טיימקל,: שידוצה ביצרנית של הספקטרום האמריל9 והפורשוגלי - | שיימקט / סונקלייר 055ג5, ובם פיטדנית של חלק ניכר ‏ מהסלפקטרומים האנגלייה החוברים לנ7 '50ר,:| 0, 800 מחשבי 8 ו|ו-200,000 כונבי 5252000 שהם כונני 3 אינטש. סך ההומנה - 70 מליון דולר. חברת 0 הידועצה כיצרנית של ה-0זפטזַ5 דחה נפנסה להקש*י נדזילות והיא מהפשת הובה. חברת ש=טלזזאפס6א1 וה צתה הוציאה את 686 - 07052705 שמטזאפעפהם 7016ב090, שהוא ‏ תוכנית ליצירת משחקי הרפתקאות גרפיים. אתה יכול לכתוב משחק הרפתהאות מצולה משלר, מכור אותו ללא תמלוגים להברה. הנזק:23 לישט.. 8 ד 7 9 א ₪ הח ק ד ₪ 4 5 . מ ך 1 ר 8 ש םל 8 ₪ . 4245 מ ד( 5 ו ד 5 1 ן הש ןָ שש שלשל שר של של של ששל שלשל שרי של ששל שא" ששל שלוע זמ נש זא ששל עשר נש שא אשת שיד . 2-9 עוצעצ 2 0'5ע5052: אינטוף מהיות - 55219,0 שאסק, מספר שונה של מחיות- 0% האסס כש-א הוא נלטפר המחיות. ךחםוה אססת % מחיוה - 32303,255 םאסת. מיום צכל לוה המודעות טנמשא זו תצניה לך 1000 נהודות. לתות בפרוודור שאיבר 7 . הקודוה,. אף בחלק מהם. יופי ּ לכ פאה 1 בי לקבל ‏ בונול, צבהק ‏ שלוש ‏ כצ בפרוודור. בהלה מלוהחות ‏ המודצות ‏ פצול שיטה ‏ אהחרת | לקבל בונוס ‏ - לנסות לפתוה רד לפתוה, בחלק מהם ‏ תופיצ נצרה שתתן לר ב אגרוף ‏ שעם תיגצ בו הוא יצכב אותך והמורה דלתות מהצד הרחוק מהידית. וכל לתפוס אותר, 000558 5ם. 801.1 .לחדר שמימין להדר ההתחלתי, ל אתה מאבד פסילה, אך המשהק מאיש. כדי להמהיר אותו ל ח ח* יכ' שוב. סד 0 אינסוף מחיות - 36519,0 םאסק. 5 10זפהזאהם:: אינסוף מהיות: 54392,167 םאסת. =זוםםהא: הקודים לצבור מסכים: צדד:0, אמההפ, 55507, אסאפא, פדסאם, 3, כמחתת. ה פ5יפחב?זא: הקודים למצלית הפלא: 0 מח, שטזפם, ד טאל, 1078 אסאטם, דקצחהס, פאסצלת. קב? 216: אינסוף מחיות - 54065,0 שאסק. אסהוס: אינסוף אנרגיה - 29059,:0 שאסק :29052,201 מאסק. הפאז 16אהח: משנה את המאהירות של היצורים, וכרא דוקא לצטובה... 0 תאסס. 1 הקד - - בכש דרו = - וי הז אינסוף מהיות - 30952,0 סאהפ. להפסיה את כח המשיכה - 7[ שקשחס וד רה = - - רד - = קכרה ‏ וס 0 תאסק. להכפסיק את ירידת הבונוט - 53555,0 בהשת, לבעלי הלפקמייטש - הדרר הנוחה ביותר להכניס את הפו היא ללחול על הכפתור, וא? ה, א: 1, (משזאם>, להכות שניה, <אהםה2>. צכשיו הכנט את הפוהים בפקודה ישירה (ללא מספר שורה) תור כדי והירות לא למחוק את המסך. בשגמרת הכנט: 3 סז 80 והמשהק אמור להמשיך ברגיל. דרר *25,: פותחה ‏ לאהרונה שיטת הגנה נגד מכשירי ההעתקה, אך כיוון שהיא מוגבלת ביותר, וניתןו לצוקפה בקלות יחסית, רק מספר מוצט של תוכניות משתמשות >" למולינו. ושוב אנו וקוקים לעורתך במדור וה, לכן אם פרצת משחק, או גולה שיטות איוהדות לשתק בז, או טיפים מיוהדים, או אולי יש 47 מגאוינים שבהם מופיצים פוקים, פשוט שלח אלינו. אנו מקבלים כל הומר פירסומי (בתנאי שהפוקים או לא התפרטתן אצלי11) בברכה, מדור לשימוש מתקדם הלק 2 ; מאא דיבון 7ן 0 יי ה 2% שהבטחתי נביליון שעבר, ‏ אני אציג ‏ צתה מלפר שישות להגנה על תוכניות. ביפול נוקש | ה-אַהַם5: 0, 2559 שאסם מבטל את שתי השורות התהתונות במסךר בר "שבל הודעת שגיאה (כולל 8בח06חק סדאז אבפחם !) טצביאה ‏ את המחשב למצב של התקהרשות. חטרונות: גם הפהודות ו-07סא1 מקרישות ‏ את המ ודה האמיתי של כתובת 25599 נה לשלוט על מטספר 1 השורותה "המסגרתי: השורות בתהתית המסר. שמו של משתנה מצרכת וה הו 2 תע (קיצור ‏ של 5125 ש|זת %ב|215₪). משתנה אחר, שאורך שתי בתים, ו הוא ‏ 55 ההם, הוא פוינטר ‏ של הכתובתהת שהמחשב צריךר לקפצ במקרה של הודצת ‏ שג'יאה, אן בשפת בני אדם: אם המחשב ניתקל בש בגוו אהמפתם, הוא ‏ הופצ לכתובת ‏ שהי" ב מצאת (מספר הכתובת) ש-6ם חהם מצביצ עליו. לדוגמא: אם ב-₪ם חחם נמצא הערך 05600: ביתהקל בשגיאה, הוא מסתבל צל הצרר שבימצא בכתובת 0 ((למשל וקופצ ‏ אליו. בסופו של התהליר,: המחשב נימצא מריצ את הרוטינה הודצות שגיאה שנימצאת בבתוצבת 5057 או 13038 (ה פרושו ההסא, או בסיל 8). מה כל וה צוור לנו? אם שמים ב-55 חחהם את הצרך 5560 (צלי יך, 0 255 אס 2 שאסם) כל הודצת שגיאה חביא לאיפוס המחהשב. בי בכתובת ‏ 5360ב יש את הצרך 65535 שוה התא האחרוו בוכרזן, ואחריו המחשב מתחיל להריצ מכתובת 0 שגורמת לאיפוס המהשב. כמו שראית, בל מערפת הבייליק מנוהלת צ"י משתני המצרכת. כך אפשר לשמור תוכנית, צם משתני המצרכה, וכשהיא תצלה, היא תמשיך לרוצ מאותו מקום ‏ שממנו היא הופסקה. אפשר אפילו לשמור תוכנית ביחד צם התמונה ומשתבני המצרכבת בקובצף אחד: הודם כל צריך לדצת היכן טוף התוכנית. צושים ואת צ"י בדיקה של היכן התחלת המשתנים שהם נמצאים תמיד ישר אחרי תוכנבית הבייסיהק. ‏ משתנה המצרכת שאומר היכו הם התחלת המשתנים בהרא פתגע ונמצא בכתובת 23627. הכנטס: 8 >5ם%0ב22627+25 55%-כ ד הדםם,. או כדי לשמור תוכנית ביחד צם המשתנים צליך למצו= את הכתובת של סוף המשתנים: משתנבה מערכת 6א1 ם: כתובת 23841-2. כתובת ההתחלה הי> 43 אם רוצים לשמור את התמונה גם כו: אן 20552 אם רוצים לשמור רק את התוכנית. בדאי להכניט את הפוקים של ההגנה שבורפרז לפעלה לפבי השמירה. כיווו שגם משתני המצרכת ננבשמרים, גם הפוקים ישמרו, וכר תהיה לתוכנית הגנה גם בשעת הצלתה. התוכנית לשמירת תוכניות היא: התוכנית צצמה 10 שסדם פפלס ; 2642-57087 5ם23641+255% = זךשן| :16384=דההז5 57 לפפל 21 שאסק :22615,0 שאחק :23659,0 שאסק 10 6070 :2059,2 שאסםת :;אם),דתהזס =0ס60"תוכנהמוגנתה" 5 הפוה האהרון הוא כדי לאפשר לתוכנית ‏ לבצצ 5 ן-דשסא1. כל כפעם שהתוכנית ‏ מבצצתה פטפסס צליה לפוקק אהת בתובות 22513-4 מחדש אש רצונהי לשמור ‏ צל ההגנה מפני אבספ8פע (דרך אגב ההגנה יצילה, כמובו ד שאר , פסוגי הפריצות כגון אמסזפ5 בפקודת ךטשא:) מפני שפקודת ה-805 60 פשוש מבטלת את הפוה הנ"ל. פ הטן למתכנתי בייסיהו בדי לדצת במה ויברון נשאר לך בדיוק הכבט - 7962 5536-0598 זאזתק. התשובה תופיצ צל המל ורך. בביליון הבא - | כל מה שקשור לצבצים, מסגרת, אפקטים מיוחדים ועוד. 5 מ ד 1 ר ש א ל 1 תח ו ת- ‏ ש 1 3 | 9 + %*4ר1 ?) שש ששל א"ל עשי" "ו לי" א וו ל ל לבו" יוקל שש "דש" ישה ו .]|| ה > היכן אובל להנות ‏ כונן דיסהטים של טשש, האם אהיה וקוק לאינטרפייס מיוחד, ואם כן איוה? כמה תצל % ט : את הכונן (והאינטרפייט הדרוש) תוכל לקנות בי 2 ו 1- תחיוים רק באנגליה. האינבטרפייט המומלצ ‏ צל רל ביותףר ה א בטא פלוס (110 ליש"ט). הוא יאפשר ‏ ?47 להאתיק כל הוכנה <דילק3 ו לחיבת כפתור, הוא תואם ספהקטרוש 126, הוא האינטרפייס לכונן דיטקטים הנפוצ ביותר (וופאדרייב ומק קוריפב איכם ברללום בכנגּנגי דיסקטים, והוא ניתמך צ"י תוכניות דבות. כל כהבר אליו כל כונן סטנדרשי נספנדרש בי.בי.,סי.). ההברה המתייברת מצפיצה ציטקף אי'בברש" יא + בוכן.: ה5ףגים זר קפכשרה קוצ'ובישי. אינשרפייל > כונן 29.ם אינצפש (פ/ת 807) או ל.כ אינטש,: שניהם ‏ מכילים א800: המתיר: פככ ‏ ליש"ט. כונן כפול 3.5 אינטש + אינשרפייט יאלה ‏ ל *ש5 ליש"ט. לפרשים 8פנביים הופפים ולמידצ שפ אפשרות משלוה בדואר אני מציצ שתהכתיב לחברה המיצרה כאנבוליה: 1 6ב םפפת צ06 |סמה55ד שאר 18אך 5%פם|תת:₪ ,65א1הז5 ,שזהדפם 646 |מהתאפס, 18 דנ:אש ל זי" לבו" + אל לא דסי ו של" לשל עא7: ז-א? ש לר/ זלי, ל שש ילושל של ש ,א אמ ורדוש זר ורוע הל יאר שש שלש שת של ששל של של של > אלש שש וש הטלוזצל אל שלפש זא לוז + כיצד אוכל לפתוה קובצ למוקרודרויה, [היכן אוכל לקבוא אידש כנולף - ₪ על נושא וה + פתיחת ‏ הובצא - באה צאודים ₪2 צד 7 בחוברה העצעברית שקבלת צם המיהרורדרייב. למידצ ‏ נוטף צל ‏ נושא ‏ המיקרודרייב אני מציצע שתציין בפפרים 5 00% 65 אטפדסםלם בהוצאת מלבורן האוט.: ואם אתה מבין שפת מכונה הספר צ 2158502858 אס= ש06כב50 םמד|פקא60 מהז, בהוצאת ‏ אותה חברה, יוכבל לעוור לד לשלב א המיטרורדרדייב בהוכניום שפת המכונה שלר. שלמל שלשל של ש טושל ושעש" שלשל ומלושש של וליא ימל" :לאשש :אצ שה .ו | + היכן מאוחלן המידצ שמגיצ מההדר אחרי שהוא צולה מהטייפל + המידע ‏ מאוהלן באוור בוכרון שנקרא %55205ח0ח,: ארך למרבה הצער הנוא נמחקה ברגע שהה:כבית גמרה <לעלות, אן שצלייתה הופטקה (צ"י אהפחם או הודצת ‏ א). כדי לצקוןף 28בלאה וו נהוג להצלות את ההדר למקום אחר בוכרוו ולבהון אותו שם. הד / לא צורך בהלתבכות בשפת מכונבה, היא להקליש הדר להדר: ות את ההלר שההלשנג ואחר שר 3% ההדר ‏ שברצוננו לבדוק. נשמצ מסו 2 קטטה ריקה (בקרא לה קסשה א')ז, ל 0,17 055 יהםפהתתה" שעהב, להל אם אם, התחל את השייפּ, והפסק אותו מיד אוחרי שההדר ‏ הוקלט. צבשיו גלגל את הצרש אחורה (של הסטה א') ותכנל: 6 מכעםם"" עבשת: אם אתה רוצה לבחון את ההדר בכבחובת 29206, או אם 7 אתת י153? לשכבות לכל מפכר קביר אהר. להל הפזאם והפעל את הטייפ ו ב 1 1 לאחר ‏ שההדר ‏ צלה: הוצא ‏ את קסטה + 1 רוצה לבדוה את ההדר שלה). הוצא את תקצ ה- שמיצה להתחלת ההדר: הבנס את ה-88ם הורה ו בכרוו וניתן לבחון אותו: צ"פ הטבלה ש למצן הנוהות ולמצן אלה שאין להם % הצלת לכתובת %6 ובית הוא מספר הב 2 4 ₪5 הז 7 ג ]4 1] > 1- בית | | 15,168 14 .| ₪3 10 0 כתובת | 23311 29 : 7 2539*7 2226 הגדרה | א תוכניתהת התהלה אור שם ההובצ סוג ו "דול" א של של שא קש" ו" לא מל של שיל ל הסבר במקרה 06אק במהרה של 06את פוןך 0 צשם הקובצ 0= 00858%8את ו אורך בילציק שורת התחלה. = הוא בצל 1=צטבתתה .₪ | ללא משתנים במקרה 5שז25% 6 0 תוים 2=והחתה .0 : כתובת התחלתית בתים - 3 פמדצם ו 1 % - כ ₪ ₪ > . ו ר - 1 4 1: ה 1 - חש . - / 1 5 9 = 3 3 2 2 דן 4 - 2] "קן דף ו סח ה 4 ןו - = של 7 9 - /ן 5 1 2 - 0% 47 ו 5 ₪ .. 4 - א - ו וד ן היו וצהו ₪ 2 % -% - ו < ה - <ן + = << | .> ] ו " 1 | - שר" >ר! ו > + 1 שי 5 בל ₪ דד רל 2 רד 4 רד ו , שיכתבו במיוהר ₪9 4 ה ב וה שמחצית מוכו ) 1 + יסייק - הבייסיק הפנימי הו*א פיתוה - / - זָ במצר (בצורת העש) שהוא רוצ ה. למחשב כסטנדרט, שבב הרלטרטופ והוא יאפשר למשתמש שישלוט בצט לגצת אור ישירוםת את מקומה לתמונה הבאה. וה שר לתמונה להשלח - 3 בא צבצים, ף ו-16 צבצים, הגרפיהה רווולוציה מצר של רך של 212 4 צבצי: ג . 2 ה?[לציה 8 4 ש 4 ₪ 65 5 ות - - נש החדש ררן ד ו 72 וכ ₪ 01 5 5 ₪ 15 3 די 7 1] 00 -00 > 45 ווה ו ב ו בו ד , 7 % % יו מלטתובבות שמועות יותר מהמחש - ו (" ₪1 4 /. 2 ו זָ 6 = שש . חח = ה * ₪ 5 7 % ₪ ח גי ו - - = א חן ד הד . ו 5 ₪ החד ץ 5 = ב + בי ו % ₪ 5 ו צ פ הח ש 13 ה ק 0 - בו 9 > לי 33 הו 5 7 טר 5 75 .5 ₪ ₪ 7 ג 2 ( = 5 3 7 5[ 5 1 -- רז = צ ד 5 79 -. 5 = ₪1 ו ב: = ג הו 2 - ש 3 % 5 ₪5 ₪ טא 2 7 ו ג 4 % 0 א - - - ל 6 ₪ -ן + [ זו 7 א 10 ה - ] =ן ה רו ל דירך > כן 5 ₪ ל ₪ רת ו דן גף ה] 1:3 לוז ןז והז ד 8 די כ 1 > . ₪ ₪ ₪ 2 = הרחת - ךז 1 0 8 5 > דוו ומ -- סרשן אי יי 1% 7 <ן 1 בו ל ה אל -ז ₪ ₪ ו במ כ ןז נוי -- ו -7 ₪ ₪5 = ל ₪ 3-5 רז רו ₪ = ₪ הן - 5 ₪ ע - ₪ שר - 3 ד ה 6 הו די ה 0 ד 3 בדו 3 א סד וו 9 . ו 33 13 2 כ -ן % ל 78 . "4 5 - כ 5 [1 ו די = ו 8% ה - ךז ב! - ב . 5 שש 6 ל 31 ₪ 7 2 5 7 85 בז -- 10-08 [) 1% בן 0 47 וה 0777 % ח- ₪74 ₪ . 3: חן = רו 1-ב %-33 ₪4 3ב + 5 זכ = =ן צנ חי -] ב / כ 5 ₪ רו כ 407 ₪ -9 3 ₪ רמ . -. 3 - ₪ כ הו 7 9₪ צ ב ₪ 78 ₪ 7-5 6 כ 4 הו ן: 5-3 . . "ן 5-ל - כן 9 0 1% : 0 4 3 - ב! בי 5 <₪ם שה ₪ ]ה 7 . - . ל 1 ל 0 5 ח 7 - 241 ")= 7 ד בר יד = ₪ - 9% .) . ₪5 ₪ 7 ] 8 3 נ -' רה' 9 3: בז 8 5 ו 2 ? 7 א 5 5 רז שי 5 = 4% = ₪ : ֶָ פ - ₪ כ ם ₪4 רת 8 1 /- ין | ָ זדהם >-7 ךז ב ה = 25 = 2 7 8 5 1 05| 3 ל י בו . ₪ -4ם ₪ 1 הס 2 2 ה 0 של אג -] 2 אנ 26 6 2] ₪ ן2-0- << 7% 5 נו - 6 4 ₪ פא ₪ רז + . יע - 1 ח ₪ אא 9 ה שה - 99 הח 07 4 ב רז = 2 =: .| ל 5 - ₪ 0 ה 4 2 -ן 5 הי -- - ₪ רש 2 מרהו ₪ 5 - 3ז -- םז = ב 07 ]02 > ה כ - ךז > ך! - -ן הרת - מ ו ג ר) > דף -- 7ן 07 -- 94 ו 13 77 50 רקד לקת 0 5 ₪ 70-ו ₪ ו | ל 4 2 בֶז | 1 רוכ 47 7 7-כ" כ - קוו ₪ 6 3 די 1 > 2 פא =[ = 78] ו 2 79 רז .. : / ₪ 0 51 0 4 -לש 79 ₪ % = ₪ ₪ -5 ה 5 = 7 5 וו בי 9 = 5 : . 5 1 - 3 ' ו די 0 3 10 > 5 ₪ % % רו 7 - 0 גי - . . [ - 5 : 5% 5 % ב = > |] ] ₪ 5 4 5 ה 5% 2 וז ךז 5.4 ד 0 77 6 ₪ 0 " בז ]ל 9 7 ו 1 5 1 אש 1 ₪ ל - ורר1ן הס - 5 ל 4 : - ו א-ש 5 -17 1-5 5 1 5 רווון ]קד ןז ל 9 7 של אל שולל א"ל שאל שאל ש"ד ?וכל ארי שו" שא שש" וש ' ל שא אל שא אל ופי" ובל 7+ לול 7 שיד . ב - ו טר" 8 4 בק וממרו, 4 4% בכל ה: בבבים 7% 5 בו = 4 -יץ 1 ו 1 הל יק חש חל 5 בפת וו הדו 4 . ית ו ו ד ד ו 1 | : % , % . / 5 / + 4 ₪ % 5 % ₪ . / 0 - 4 7 4 ו א בא דרי 52 שש ₪ 13 7 ₪ 5 .די 3 "7 7 הו 5 ש. = = = כ םרת = ה 7 הן ששל ישאי אשי רושה ו ₪ 1 4 א ד - 84 ₪ ל שו 4 5 א די תח 0 --שהּ 90 700 יע 0% ₪ הו 7 ₪ = ₪85 ₪5 - 50 כ 5 4 --6 -ן ל 1 יר 1 > ןר .. = 3 ]יז כ [ 1 ד* > 57-75 13 *י -₪ . 7 ו 0 . א בן , . , :. 2 = ₪ בז 0 1 ]= .ה חר : : / 6 דו 78 5 5 8 ו חץ 5 -יןו ה הן רו 5 5 ו 5-ו -9 1 2 ּ 54 יק 5 ב 3 כ ּ / + >< / - [ -+ רד 02 ₪ 5 ₪ - 0 ו 7 5 4 דץ: 15 ב 1 1 + לש - : 2 2 חן םר 5 33 4 7" 2 כ = 4 -2] 1 5 - ? ו ה . ב 6 = = תי 7+ -. ך) שי - : : 9 ןז דו א 1 11 2 . 8[ יז > = 3 4 א 6 1 + 10 2-7 | ר 5 5 * ד 1% 6 5 > יד | -' / 27?. 3 ו 3" 1 ב[ 3-57 . ₪ - ן 7% - ה | , 2 ו ו 3 לו 73 / : 65 ו 0%" ל[ ב 5 הי 23 1% -ן . 5% = ש = . שי + כן 3 4% הז הן 1 *ן 5 / 88 5 דרת 6 וה 5 : ינ ןם בוו ד 4 / ו <] חן = ל 4 2 = ןו 5 שר -] 5 ]5 5 1% = 17 8 1 0% מאם ₪ כ ו " ]+ | 1 א - ו 5 9 ה + : ₪ 2 -1 דרז -] ₪1 5 הר 190 דץ] ה / ₪ 1 . . > רת 5 % 7 : .|וגש זן ו דז 5 כ 7] ה + [ 7 שר ₪ /) שש שי שא" א שאי ישוי" אי ל וש ללוצ - ל זו מז : / 0 / 2 > ₪ 33 ו - ו" 5 2 2-ו 5 5 % ו ₪ : - = כו ₪ 5 7 - ₪ 5 5 [ .. . ו ר7] 2 2 : ו בו 2 "4 5 > ד 7] ₪ > ₪ 1 : ב חן 0 2 ט <] רס -. 1 0000058 ו - " - ו זו וי 44 5 2-רהן 0 - . = 5 י4 - )) - + 0-5 ב 6 5 5 - 8 2 שה 1 > ל 4% % ו %0 4 רז " *4 0 1 75 5: ₪ 7 > 5 < 5 6 : -- 3 -03 15 ]0 = + ל . ו : 7-0 1 -- סו -ז 4 4 105 . ל ₪ א ל 1 ₪ 575 ל 06 0-5 >6 ₪ ₪ 5 ₪ 3 פה ₪ 5 ס 55 ח 9 7 ורג ד ל ו 2620 חפ 58 559 8 5 05 - 5 875 כ 9% ' 1 8-5 השפ --₪ 5503 > 585 בה -6ו הא ה קה א 0 כ ש 5 .אי 5:9 כד9ה 20 2 ש" > 7 5 007% ".> 0 - ₪6 + יה 3 63 - ו 1 ו = : וה ₪5 ₪ 35 310 -ם 4 א 5 - ה דז 3 ) -] = - גי | -- 9 . - טס *ין 5 77 ד הח דז 9 1 * 3 ה 5 הדרפ ₪ םת = דום ם ₪ 3 ה 9 0 דדרס 5 7 9 רפ אד -]ן ₪ 0 ]1 7 705 2 ₪ םר ם בי ₪ ]] ₪ > 3 רד ו - ל | דח 5 + > [תו 21 כ: = 77 סח 955 7 ₪79 5 | רסו - 23 ה: רץ = ה ה ₪ 1 2 ₪ 07 6 66 כ 4 4" 7" ₪ - שא ה <> +ו 1 ב = | = אנד ₪ [7 6 1% - 5 ₪ ₪ 7 או 6 דה שג לג %? 5 / רד* 3 3 ב 0 ד 77900907 2090 ךז -- ד 0 ₪ ד 3 דד 4 5 ₪ ג 15% 5 - ₪ - ₪ חל ת ו 1 לש >= 3 = ו חח 0000090 ם 5 97 )+ -] = דד - | 90 296 תי 7 מ ג ₪ 8 ₪9 6 3 33 03 06 7 רו ל 0 שש א 6+ ח 4 = "| 0 - 2 פורת דנ 5-00 ₪19 ו אנ ₪ 9 ₪ 1-5 ב . ג דד 7.1 09 "ל + - ס2 . - -דם!ן 3 .7 47 = 9 [7 ₪ <ן . - = הר ש! 4% ₪ 4 > כ 1 -- 109 1% -- ך 20 <ן ןו רק כ יו ₪ 9 = 1 ב - 3 1 3 -- שו א הו "חן 3 1-4 = ה 8 5 ו - . / 5 2 , 1 1 [ , , ו ו שא - / 3 9 / " 1 5 5 צ חק / 4 ₪ = 1 4 ?ו 441-ו 1 / ד - ] - ד 42 . 1 ר - הדרוירדדת - פָ 9 רו . ₪ 7] שת ₪ ]ו א ן זו ה 7] -% 7 1[ %]. = ₪ הפר 3 ו 2 רז - 7 -םז ות 6 =ן - ₪ << 3 7 16 - וה - 4+ בע > 3.- 2 שצרת 3 - צ ט וו םב 9 ה 5 כ א 0-7 6 7 לס הו "ו 5 -] - ה ב 5 = רת | 7 איה קה ה ₪78 5 ה 0 ₪ 5 ₪ הפרש . -] 3 07 3 - א ₪ ךו םורי = ןק ב 7 7) 7ז 07 כ %] 00 3 ם. םש 1% ]7 ל חס רא ₪ 9 ל 6 ךש - ה ₪ 55 שה 57 ה -דן ל 5 7 0 ₪5 א ה 7 7 25 5 ב ד > ₪7 ₪ ב ןז 3 וי 1 ₪ יי 6 דץ 5 - -33 א 3 6 רת ל=] הא ל] = זו <ן בו 7-77 ₪00 ₪000 ₪5 ₪ 5 + ₪ 0 בי - כו = -5 ב] ש ו ₪ - 97 9-39 50 - ה 9% ד בי 5 גּ כ תת 7 5 כן ₪ ₪ 3 6 7 ₪205 72 ₪ ₪ ₪8 3 4 - ₪ ה ]) ית די 50 [) הז דה 13 ₪ .₪ 7 - 30 1 7]) -7 את בו [2 זט 7 11075 .7 7090900070 ₪ = רבו . וו. הדינ 6 . == 1 > 5] 2 7 3 - 5 ה - ₪50 ₪ רז רת ןז = = . 33 7-7 = הו ןוה] 5 ררבן ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 7 7 4 ב 19 סרח ו" ד ג 5 דה. 7 ו 9 297725 דו 1% 555 אס . 7 > - ₪ 7 7 ה ₪ ו ]א 5 | = = רד ם <ן 7% ₪ 65 |[ 5 53 ]07 ₪ : ך-נוט בו 5 7 53 3: 7 4 ון <ן ד 3 [ 6 ₪מ 29 - סת <ן ₪2 5 יש כ ב 6 7-9 יק = 6 ד אד ּ 61 70205 ₪ 9 הו ל 7-5 -] 0 = 77 6 ה - כה ם ןל 3 2 5 ו ו סק -- 2 9 ₪ > "7 שמ ל 24 1 5 ה ג 2115 0 -] 5 --00 5 ן 5 כ 1 וא -₪ֶַ7 ₪ זיכ דד דד דד דל 6 הכ - 6 = 7 9 2 9 - - פןת 2 - 180 פרם ל 21 5% 36 5% 5 ם : 7 שא 3 .2 ₪ 0 6 - ל 4 - - / ₪ , %ו 0 5 1% ₪ חצ שש = ב 75 ם 4 = % 5 ₪ וו דרת ד 4 ג] 8 -ן) -- 2 - 2 1 + 5 ₪ 5 ז מ ₪ מ 7 7 ₪ 13 2% - -ן "17 7% >= 51 > 5-5 כ ןה ךז סנם סח 7% 3 2 2-05 מש טפ הש - "הכ 1-ו "₪ * 70 5 ₪ ור רת ₪ - ו 2 7 4-0 ₪ 9₪] > ₪ - -4 9 15 6 רס ל 7 ₪ זו 92005 < רחתם אהת מם ₪ ₪ ₪- כ ₪ םד 4 טָ [ג המשהקים, א 0% ד ור הי ל 8 הפצה <> 329 88. 7 0 29% - ₪75 5 ד 09008 0-95 הש הוה שם ; > ₪ ₪ כ = רי 0" ₪ = ₪ זה * 6 ב 7 . ₪ , פה ₪ אה ל 24 גת 0 ה "בה 908 ₪05 4 פפ ףח שא 5 7 ואצ הצצ שש ₪55 ₪ = רל זההן ל 9 רו 3 ישן ב 2 = 3 ד 0 שד 0 במ ₪2 ₪ ₪ 19 סז = ה כו 3 9 1 7 1 . ג ]₪ ב ה בל רו - - בי 1 1 פּק מ 1 4 1 . ב ה . ₪ ק 1 ר 09 /ן % חקחה יג מב - -=-- 7] רדט 5 = רן שי הוכ9 = 5 = - 6 5 1 ד ₪7 0 7 = ₪ רכ 9) 0 . חח < - 5 33 = ₪ 5 5 ה - 7-0 ה 3 7 ₪0 7 רכ הק 77 88 ₪5 67 ל 8 ב רת ₪ ב ₪ 3 ₪ 2-5 סוד 3 בז 0-2 7 | .הסמה אא 595 3 = 7 = ₪ "* . ₪ ז ד ₪ א 5-7 - ו9 ₪ = ה 2 ש ת ם 9 = נן 5 0 = 5 רן רן רזג ד > 55| ₪ 5 -- 7] -6 18 ף 2-8 34 "ן = | ה 1 = 21 11 5 2% רת 27 5 + 2 4 כ | ד - ₪0 ₪0 ₪00 73 / ₪ - 2 % לא בן ד - ל -- 0 ו ו ם' ו 3 7-4 ב א + + 9% - 6 2 2 - 15% כ ו "א זר בין ₪ 0 . - - ₪2 ל 0 - ₪ זָּ יש 1 הז ') תד רז כ 2 ₪ 9 = אקדרש - ש /- 1 1 49 7 8 4 -= 4" - בו א "₪ 67 | 5 %ך 6 -| . ₪5 | / 5 5 7 > 2 ב 51 : - [ 5 -42 3 > : 5 0 3 >= 6 ] . ז "קת % - - ו 0000 [1 יי - = 3 ו -ו תת 1 - 2 9 1% 1% דד ו ₪ :% - ל 42 ך וט לה ] וג 1 5.3 א : המוד ןולובז + ד 1 רל 4 ת ו;ין + ב 0% 8 וז 4 5 0-4 ות 0 ד' ה וח ה פרבת = וי ו ו הש רכס = ר: 42 וס + חח / 2% , 1 1 1 1 6 סט 8 שי ץק ב - בנ ₪ -ן ו" <ן 8 .5 ה ₪ 1 חס | מש ".+ - 9 7 הש 7 7 5 לל 2 ה - א 0 9-ו - 7 -* - יי 4 ה 5 ₪3 ' : -- -- ו ₪ ש< / ד 3 ₪ 4% 2 9 דד 0 5 2 ו 5 2% % 3 בוו 0% | ₪ 7 - חן 35 | ₪ כ 2 - וש 1 או רל 1% 77 ב - -) ב ו -%- , 8 > 8 -. -> הך 5 -* - 1 . - / דרג + % - - ם 2 א ה 1 : , 7% - כ % : ו 5 ו ן - 00 5 7 דם - 3-5 ₪ 2 ₪7 כ ט- ₪ - 2 ₪ / 2 ו0 26 1 רת " / 75 ₪ - > ןר | > ₪ ב = - ורונ 6 0 בו - וה 5-ה ₪ 1 ₪ 8 8 ]- 19 רס 1 7 ₪ ₪5 > ה 1 -ם 5 ה 2 ₪ 2 23 5 9 [ ד 7 % 5 43 4 3 -- 3 וז 21 0 - ה ]| שת כ + 2 - - ויו 1 7 4 מ 1 6 1 רדר ו ה ו -- רד 0 בי ק [ + שח 6 1 א 7 2 7 8-7 ₪ 2 2 .4 וג 1 7 ₪ ךן כ 1 בב 4 5 של 27 ₪ ₪23 ₪ חי - ₪ ₪ ₪ = 0 וח / ₪ 07 ₪ - "24% רדר .₪ ה 9 6 + 65 7 ה ציזם 56 ה רש 5 = 2 הד 54 ל כ ה 43 וג : / / ל - 7 - ו רל 25 א / 4 . , 1 1 1 א ו ₪ - ו חן 5 ר 5 הן - , - - ;ן - ₪ ב 4 דל 7-2 ג 2 ד 4 1 9 41 | ו 43 ו ₪ עב , . - -- + רות ב פּי 5 / 0% ו 6 ו - , -- 7 ו ש ו / . - 7 5 (0ו ו ד 4 ה - -- 1 5 ו וו 4 ו וד ₪ המשת 1 ה צצת 1 ק: / הקף חח הדא יי 5 ב 5 . 0-4: - ב ו 4 ו : 1 - / 1 1 1 5 ]₪ : וו דן: : ד' רץ גי . 5 3 + זָ 1 ז / ל 4 די / . 4 בי , הוודח ה 2 רפ ות %4- ל חח 08| ער . 3 ל ויר + / יו ו ל 1 ל ו ו הס ד 2 ובושו ו = אספטפה / א0מז00222 גיל: החברה ‏ הבטיהה שתשתפר, שתשנה מימד ושתרחיב אופקים במשחק הזה. הבטחותיה באות ‏ לביטוי. אכן החברה הוטיפה מימד הדש היות והגרפיקה במשחק ‏ מהממת: מורכבת ומפורטפת ביותר הנמצאת צל המימד השלישי. -- מגלם את דמותו של ס0זקםא - רובוט המסתובב צל ציר בצל רגשות ותכונות אבושיות ‏ למדי. המשהחק מתנהל צל פני ציר הצתיד: מתוחכמהת וצויבת -- הבנויה ‏ משמנה הומות כאשר בכל קומה, אפשר למצוא מצליות בהם גיבורנו יכול ‏ לצבור ‏ מקומה ‏ לקומה, נהקודות ‏ כוח ‏ המאשירות את האנרגיה שלו ובקודות ‏ איצוף "₪ המספק ות לגיבורכו מידצ בקשר לקומה בה הוא בצ מטרתו שף הדקםא היא להשמיד את כל הרוכוטים, שנמשעאים בבל הקומות בעפרת מכשיךר הירי שלו. בכל ‏ הומה נמצאים כצשר צד צשרים רובוטים ‏ שונים.: הלקם מתפוצצים בקלו 2 ןי ית ריות ‏ הולה. :+ שגבורב השמ . 1 1 השתי לצבור ‏ בצוצת |אשלים לקוה 8= ו השטתים ‏ משלה ובאויבים שבה. האבושי "קת והאנרגיה יורדת, אם ‏ ציי נפילה ממשבטה גבו למשטה במוך 58 קור במשטחים ‏ המיוצדים ‏ לכךר ‏ או, שרובוש א יבורנת בוח ע"י כר שהוא נצמד אליו אוי פרצופו המהייךר יהפך לפרצוף רציני %אם הווא פדיין לא ממהר לאיצלוף נקודות 1 תהרציבי הפך לצקום, משם ‏ פרצופו הצקום יהפך לכוצט 3 רה היא התפוצצות,. ל - א ווג ( 7 פה המשתנה מ ציר צליו הוא מלתהרר, בורג מגביב ‏ המשמש ‏ ככובצ. בומן: שניבוהל, נמצא בתנוצה הוףא נוהג יביו, וכשהוא נמצא בשעת מנוחה הוא לרוב לחשוף ‏ את כל גופו ולמצמצ בצ מכניל את פרצופו לתוך ‏ הכובצ ומסתגר בתור צעצמו > בלא מודא לכר שהטביבה ‏ בה הוא נמצא לא טובה לבריאות. ישנן שלש צורות לשהק במשתחק: הצורה הרגילה היא צורת ה - 05115ף אלא כל אימת שגיבורנו לא וו הוא גם בר - ללא שימוש בכפתור היריה. הצורה השניה היא צורת ה -- %4סקהםא,. יא די דומה לצורה הראשונה אלא כל אימת שגיבורנו וו הוא ‏ גם יור . ורבר ‏ נצשה ‏ גם ‏ כן בלי שימוש בככתור . 0 השלישית היא צורת ‏ ה - םוסקה הס, היא היונית במצב, שגיבור במצא באפיטתהת ואף נקודות הכח לא יכולו סייצ לו. רמטרה כ הואו היא לופות בראה שיותךר מלבנים בצצל פהוב 8יי הוות המשולשים, שבראשות קריצתם במקומות המ ושרי 7 ךר וק;: רך. אם הצלהחת במשימתרךר >*תה ווכה בכמה בקודות ‏ שנפוש [נגי רגיע שוב. > נרעשלת האפשרות ‏ היחידה להשרד .. החודות הבונוטס ב'יתבוח ‏ *גיבורנ:ו בזמן בקומה מלוימת או המורות ‏ כביםבם, הקון לאפלולית, בודדת והדר , לחומה אהרת. : שבין : ברק: משחק מדהים של אספשפה, ו התמדת : 4 % יי הרבה משחקים שלהם אולם ו ו : ההמשהק ‏ הוה פשוט ‏ כבדהים, הגרפ תיא אדירה בקלט מובן ו - אתה כ ה₪1 7ו3ו ופוך העונה 7שם כ , - ל את ל פשורי היך"2 בכל שמונה הקומות של המשחק. התנוהות שבהם הרובוש ‏ נמצא ‏ המיד הן יכות מאוד ואנושיות כאחד. הצקרון של המשחק דומה מאוד ‏ לצקרון של 075050075 והוא ‏ נבסיצה צל משטחים במורדות ובצעליות. 1% מקווה, שהחברה ‏ תמשיך להוציא ‏ מעשחקים הפוים ל 2 1 ובתדירות גבוהה כמו החברות הגדולות. . אילן א.: המשחק ‏ דו 0 במקצת ל-0 א15)ה בגרפיקה התלת מימדית האדירה. במשחק וה אתה "איש הצטלף",. אשר מסייר בתוך טירה צתיקה. המטרה אינה ברורה לי: אף בדרך ‏ ה בנתי, שצריך לקחהת כמה וכמה הפצים כדי לגבור צל יצור בעל כבוחות ‏ רשצ. יצור וה לא הוסך צרוהת ומסבך אותר צל כל צצעד ועצל ישנם גם ‏ חפצים שאסור לר לגעצת ‏ בהם, אם נגעת: אתה נצלם בתוך מסך צשן.: המשחק ‏ בנוי בצורה ‏ דומה מאוד ל - ז164ח-60%, בכך שישנו צבע אחיד בכל מצך. ליכו נהו משחק יפה מאד אך ‏ לי באופן אישי נמאס לראות כל גרפיקה : 95% פעם ‏ אותו לוג משטהקים בעלי מטרה צליל 5 %עם אחרת, די! " ן :1 %לם התמדה : 06% גיל: צוד משחק בנולה 6 115%ה ושאר סיכום 4 %כל המשהקים בצלי הגרפיקה התלת מימדית. המשחק ‏ צצמו גבוה ‏ מאד מבתינת הענין וההתמדה שבו, בניגוד למשהקים תלתה מימדיים אחרים שאני מכיר. לפני שגיבורינו מתתיל במסצו %ב"4ב 1 הדרי המנהרה בכדי להציל את ידידו דופין, הזא מצכרה למעוא את שבעצה ‏ ההלקים של הלליתו, אוהם הלק % ביט בתחילת כל משחק וצל <וצוריכן לוהות ‏ אותהתם ‏ בהמען המע % אוש העטלף *מצזא קוד 55 ארבצה ‏ חפצים ‏ 4שר בלצדיהם ‏ %7 לצולא באשימתה:. כבין החפפים בימביהם. מגפיןו של איש ו אשר לו את כושר ההקפיצה, הגורהו המאפשרת יו כלריפול באיטיות ממקומ ים והתיה של גיבורינו משמש לנשיאת החפצים שונים שישמשו אותו גבוהים יותר-של המשחק. צל כל חפ שמושי שומר איש ואב אכו יבים שבמשהחק הם רכים: ישנם סְביבונים ו פוראטים, כלבי מימדים: אנשי ואב, משטחים חרים, קוב ות מתפוצצות, ראשי כרישים צ ל פצורים וצוד ככל הצולה צל ‏ הדמיון. ברבים מהחדרים של המנהרה נם אנשי עשלף השנים אשר כל אחד ‏ מהם מצלה את יבורנו לדרגה אחת של כוהות יתר. ישנם 4 הטגוריות וכל איש צעטלף הטן נותו לגבורנו יתרון בקטגוריה אהרת. ישנם הממהירים את גיבורנו, אךר רק ל-99 צצדים, ישנם המצעניקים לו הפיצה גבוהה יותר: אךר ג ם ואת להגבלה של 10 קפיצות,ישנם הנותנים לןז הכנה מפצי אויביו השונים ‏ למשך ‏ פל שניות וישנם כאלה שמצניהים לו מחיה נופפת נוסף צל %‏ אלה שיש לו. חלהק קטן מן החדרים שבמשהק ושנם כמה מתגים שמנתקים את פצולתם של חלק מהיצורים, בא שן| היו חדרים אשר לא יהיה מה לעשות ‏ שם והדרר תהיה ‏ ללא מוצא, אך אם גיבורצו ילקו בקפדנוה *3 הקירות ‏ הוא ‏ לבטח ימצא ‏ מצבר טלודי כלשהו. למרבית הפלא קיימות מרו אבני חן הנהשבות לשמושיות ביותר. מלפיה שגבורנו יגצ באהת מהן וכבר יקבל ‏ היי כלב ויתהי? את המשחק מאותה נקודה שהפטיק בה עשם צוד ז'הידת כח אחהחת. ברב המסכים ישנם הבילות הפתצה. הם מתפוצצות כאשר בבטמן נוגצ 83 [קלכץ ה4 "ל צריך למצוא איוה הפצ שיפוצצ את אותן החבילות במהומו, וכך ‏ הדבר ‏ 2 יגוול ‏ ממנו מהחיה. כמו כבן יצנם כדורים ששבוצים בהם ל[ י שאלה, הלק מהם הרסניים וחלקם לא. בטמן חייב להתמצא בנופ"א, הדבר נבחשב בבדר ‏ משימה קלה היות וכל היצורים והחפצים לא משנים את מיקומם ‏ ממשהק ‏ למשהק, וגם 3 'יפרון. הגברפיקה מצוקה, מורכבה מאד על כפרשיה ורוב החדרים ‏ צבועים בשני צבעים ובבהירויות שונות, דבר הנחשב נדיר ‏ במשחק'ם תלת מימדיים מסלוג וה, כל הכבוד ל-שהפסם וכלטני המתכנתיט הצעירים שתבנתןו אה המשהק המדהים הוה אסזזהת5זאך 2161788 / אאבתההמסז צומר: +והו משחק ההמשך של זם|1ק הםזה16-, אך הפצ לגתי סימנלציה של מטוט הקרב. בניגוד ל ק.פ ב - אשהבההתסז יש הרבה יותר לפעולחה, ופשתחק קל הרבה יותר. מה שהרגישו רבים ב םס.ח היה הקושי הרב הטמון במעשחק גם ‏ ה - אאבתהחסז לא קל. צליך להשתלט צל תא הטיל של המטסוה מנקים בצ1זרתיהטי ים בהם מצויד המסוה. אם אתה טס נמוך, ר 1 7 זאים מרים, צצים ‏ וכ'ו ‏ (כמובן שאטסור להתנגש בהם)+ משחק שובי ארך צריך ?התאמן גרפיקה : 50% כדי להגיעצ לתובאוה מרשימותה. צליל 1-כ 00% : צנין : 2% ן א.: 1הו המשחק השני ₪ התמדרה 1 70% חברה ון המהמהה ביציפרה של הדמית סִיכום :]- 1% כל שי "ש, המשתק ו רם של החברה הי ו 6 11 אמור 71 4 גה לגבי אשתק ₪5 9 2 0 ב ו כה ק : ה 2 3 שר תפקיד 1 1 [ ל [ 2 6 4 72 הי 1[ נה ₪ 7% ו 21 ב צשויים מ הי כ הקושי יר 5 םופפטם / 57299025 אילן א.: משחק החדש של הברה מצליהה, שהוציאה בעבר את 1815 פ'פחה12א. הרושם ‏ הראשוני שלי צל משחק וה היה טוב מאד מכיוו הו משחק נהדר. במשחק ‏ קהקיימים ‏ 16 טקטורים (אוזורים) אשר בכל אוור קיימת גרפיקת רקצי שונה מאוור אהר וכן לכל אוור יש את "הנורניקים המדופל לן ואלו מורידים ?לךר אה אנרגית החיים. כדי לצבור מסלקט בן תח , ור אהד למשנהו שליך ‏ ?להגוצ לדלת ביטהון ושם אתה מתהתבהקש לתת הוד בן חמש אותיות כדי כצבור לסקטור אחר כגון: א1חמח, 8 וכ'ו. המטרה המוצהרת של המשהק היא לאסוף מלטפר ‏ הפצים ‏ ללב ‏ הכוכב שאבטש8. בדרך ‏ אתה גם מתאכור ליצורים, שמטרידים אותך ללא הרף,: או כדי להרוג אותם יש לךר נשק, שגם זה אזול ?לך אחרי ומו מה. בדרך ברדופת התלאות והצרות אתה יכול לקהת כבלי ‏ שטייס ולחפש ‏ איתו ‏ את החפצים המסוימים. אולם המתכנתים עשו את המשהק ‏ כמה ‏ שיותר ‏ קשה, בכך שמנעו ממך לצבור בדלת בישהון עם כלי השייס, ‏ אין מספיק אנרגית. ירי וכ'ו. הצימוק שבמשחק הוא, שאתה יכול לקבל צעוד פצילות אם תקת ב'%יספיקהים בדרר /היבן 8מצא+., וד וה א הבל יש גם את הכלים הדוממים כגוו: מוהקשים לא בראים ‏ וקווני ‏ חשמל גרפזקה 5 5כם כ קר ו ]1 והו ‏ משחק ‏ יפה מאד, שאנ שלוירל ל התאהבתי ‏ בו נממבט ראשון, ותאמינו צנין 0% לי מצטים כאלו יש. החמדה ‏ + 9%₪ש שסיום 8 לק הבהרות: אם אינרך רוצה להוציא עמודךד מהאיגרתון, אפשר להעתיק 9 הרד ןי ₪ הטופס ‏ לדף ‏ אחר. אם אתה צושה כך דאג שתדף לא יכיל דכרים אחרים (סקירות, מכתב) כמו כן כתוב את 5 הגדולים צל דף נפרד משאר השופל. לגליון הבא אנהחנו באמת רוצים שכל (!) חבר ומצטרף חדש ישלחו את טופס 7 הגדולים, ‏ מה יש, קשה מדי? חברים הדשים - למה שלא תצטרף מחיר חברות הוא ‏ 6 ש"ח לחצי ‏ שנה (3 גיליונות) או 11 ש"ח לשנה. | קוו שגרו 6 בקלאר לתקופח של 2 פוושים, משזרפלם 6 ש"ה. שם פרטי: 0 ו ו שנת ל 2% 4 כאובת: %ה95% בב 3798 ב 'שום: הו ה- א*קו 7 . אלפון זכולל קי*7ך001, 2------ שש החומרה הנוספת שיש ברשותי (מלבד הציוד הסטנדרטי), ציין חברה ודגם. ('נטרפייס לג'ויטשיק! ---- 4 5 "ו'סשיה: וו מהכדת: מחהים / 2+2/ אהר: | יר דה קוו יר,-הו ו ור אינשרפייס אהר: ה ווה 5 יבוכנים: ו מודם: מכשיר הצתקה: ל ציוד נולף: לסינהלאב?ל כמה תוכנה ברשותך? צד 50,: 1 צד106, 101 צד250, 251 צד400, מצל 400 אני שולט בשפות המהשב: בייטיק / פסקאל / פורט'י / שפת-מכונה / סי / אחרת: במידה רבה מאד / רבה / מעשה (וציין לגבי כל שפהו השלם את הטופס הבא ושלח אותו לסינקלאב מדי חודשיים. 5 המשחקים הטובים ביותר שראיתי צל ספקטרום נכון לצכשיוי ‏ .- %+%+%+%++%%%% 1. ב 0 ב -10 סי הברא + ל 2. לוי ורי הרו ןי הוור ...ה % * 0 םי 00 | יי %לא%א%א%א%%* ד 0 שת .0 מ כ 8. 5-ב 1 9 1% מצונין לקכצות '.גליונות קודמים ומסל' ולפי ככ ש"ה מצן 183 להיו רל 0 שב-שש ? אנא הודיצו לי מה צלי לצשות הפוביו להצטרף לצוות הסוקרים של סינקלאב 3 (כן/9א) מצונין לפתוה מדור קבוצ משלי באיגרתון ב1ו4א ששבחחר--הה הי ה----. מצורף בואת מכתב שבתוכו: (סמן ב-א) > -הומר לאיגרתון חי תוכנית שתכנתתי למבצע שיווק התוכניוהת > שופס 40 הגדולים רשימת תוכנות רציניות שברשותי מודצה פרשית .וו וו בד 700 שש 2 2-22 לשמוש המערכת: ה / 22/0700 שש ו םק 84 0% תה 3ריל,.. כויכקליאב- ש!!ודו! - > קיו ב רדה ך 1 ג ₪ ₪ ד ₪7 וש שאה שד רדת סכ פטאדדים <ַע*ל> ירנא |הציטר ד 77, <כצדר ד 47 רד ( כאררר והוכבה., ורישימהת רזבררי ם, בתכצזרה. -356, רזג ד ןָ שן 252 1 17 רגצ ך ך- ו בד ד ד וברו דד - - - גב גורד ך רך4 רה בבר ד בם 1 3 ד = 6% וי וו - . - % % ו עדו 4 7 שיק השבי כפמעשתמשי טספשקפה ₪3 רצבד ולי בי התלר. 16ה, כ לי פה ₪ > | > פדשו דוו שבועי 09307 א וו דראי רק 4 ד ןר כ של יב ל "של = ₪ >-שין דלזק רצורריו, ‏ <- דקצוכצבר, שר 2 דל בתכ 9 דרד .17 | תמועדו[ ‏ ופצש ידי בודה יעהשמכי דה 5.05 - בקרי דרי בם > הזב רוק (₪ 4 | "1 . . . . . - % 3" ד בזבכר 47 רתע ד גטב רז יי 14 9 . -₪ ** 1 תדר רדו: ך 1 דרו 2 בע 4ת : ₪ . - .ב ו"ח