מחשב על לשירותך – מבצע לאקדמיה ומוסדות מחקר

דיגיטל מציעה תחנות עבודה ל Number Crunching לגרפיקה חזקה 2D, 3D, לשיתוף בעיבוד מקבילי-PVM, CAD/CAM ועוד, במבצע מיוחד לאקדמיה. מרץ 1996

OCR (הסבר)
לנפ == % 4 לש לרכת ד ע 5 חש 3 ל מחשב על לשירות ד יאווחה מבצע לאקדמיה ומוסדות מחקר דיגיטל מציעה תחנות עבודה ל- 8חוה6חנת6 ז6טנתטאז לגרפיקה חזקה כ-2, כ-3, לשיתוף בעיבוד מקבילי-וא/ק, 0/6481 60 ועוד, במבצע מיוחד לאקדמיה. התחנות מבוססות על טכנולוגיית 64 ביט (חומרה ומערכת הפעלה) עס תמיכה מלאה ב- (16 [864) מ1661810 666ח6זא. 016077 | ת45)000מק41 160 6 0 600 0 12808 4% 6005/66 = 12888 6 64 8 סז הסוחוחס6 | חסוההסזוטחה= / | או( 51800870 שחד + | 4818016 ,800ח6)חן-זספט ₪ < אואט/החכ! !ו חס וח 6 2 00 זס 5/266 600 הסוזַ513בּחכ!2 ו 30486 אזאז - [וופוכ] אאא/5 600 ת300ז35 הק (61 3הק1. 15506 6002086 פע (ם0ס8 ,]1 333) ?]א 300 זס 266 אססן6 (ק1ג[6 0711 תס) ותו כ א 8 +] 8% :6806 [1606 66עמיך (קוג[6 (671 םכ0)) 566004 83 96 (30810 0211 תס) |[6ע6. 370 13 2-4 /סות6]א 13 128 ו 2-0 30061670 5ס1הכ הז 51-קא 21 6 ]60-60 18א 600 ץקקסוין 1606ב /0/116361561ו6ט א 6 פורת 06 6 250 חהסו35131חכ!2 :ו 246%826 א]א1 - [וופוכ 4/2606 250 ה0זז3ז5הווק1ה 7 הכן1 15506 [הטכ] 45 ?]א 266 006% (קוג[0 071 חס) ץוגותו כן 3 16% +] 16868 = :6406 [6ש6! סארך (30870 6.711 מכ)) 5660203 18א 2 ץוסות6ו 18 64 או 0 1.05 10 4666]67 165[קהזם 51-קא/21 6טוזן) [אכ6-80 18א 600 עסקסןץ 16006 /1620561/סו0 ג 66 8כןת 068 3-2 680135 [406 66ת8ותזס!ז6כ כ[-2 163015 65סושספכ 51-קא.21 שיד .46רת: 878066 ג|וססרת8 אופציות נושפוות: 0 סוסא זס!60 "17 0 סוחסה 6010 "21 0 "- הסותשרת 18 64 0 שוסותסגת 18 128 קיימות אופציות נוספות: כרטיסים גרפיים 31167 2 136 24, דיסקים, טייפים ועוד. . סביבה חלונאית למשתמש (0128) ותשומתסזועשמ: 12658107 הסהוהוס 6 - ועמיתך באקדמיה. 1 , ן ספריות מתמטיות: זואאכן של דיגיטל (וכן 6אא, .81א], לא ב- 8טקוח664טכ כ 1 ו 2 תוכנות כ שכ] כוללת את התוכנות הבאות: קומפיללרִים: / ן 6 | 800 ++6 ,6 ,(הוחס] 66ה הס [שוד] ,90 ,677 ידוסי 8 5% סביבת פיתוח אינטגרטיבית 861056, הכוללת ממשקים גרפיים ל- ל 1 116סזכן, טכ[6, 1466ח, 16166006 07088, ו % מקר משתמשיסם בלתי מוגבל א )ג כג1 141 66תטזא ו פס 406 1011266קןס 65מ1זטסוכ 5 411631 נחשו[זה ות 01 165ור ו זכ961]/ 1163 133816 06ט[6ח! פשהזוטסתכט5 .316160016 הנוק א לי ל ,1שט501 575161 110637 54186 ,ו6ע501 במ6|כוסוכןה3196 36 ומשז5ץ5 הג : 0069 ופי 1 . סדרת נוספת גדולה של תוכנות. לבדיקת זמינות אפליקציות נוספות או מידע על מערכות מדעיות , גוס 7 ו 8 % ו /כ[[6ה:0/01]הו/ותס118[.6פו]6. וצצ / /; ו [רהוזר]. 6כןב1/ סכ 10/1 ו1/רהוס6. 6110111 וצצ או//ק) היב /0/0]חו/נס6 .19161 אק + , ו נודה לך אם תפיצ/י את המידע גם לידידך | לפרטיכם נושטפיסש: ו 3 -09 3018.0118.060.6001). [ 64 ט[הו61-הטכו.[גטוץ = יגאל בן-אליהו), ז טל ' ] 09-5934211 15.6]66.600רת.151/18. 1 8[16674סרח. 516 משה שטרן, גיט ו % מאש בע"מ תקשורת גרפית 12.95