APTuser – The Report Writing Solution

APTuser,a flexible and efficient data retrieval work-bench and a report writer designed to support the needs of a wide group of users: programmers, analysts, and non-technical users.

OCR (הסבר)
7 03גזט50[1 10109 +61 שיד הרה הרה פַתוז8וא6 10 400688 זת6ז ות 00 ₪ ,5 ,274016) ,68זקח1 ,וא ,6ואא) כ (חסע1ז|6 תסוזסה-601כ0) אגזתץ5 סא 5 זוז 66ת16ז6קא6 שהוותותגזקסזק סא 4 סת ;611760117 61460]314רת 116 46008868 ₪ 6 66004 זז = 51416-01-116-471 156% 6 זטסץ3] זהסק6 56766 [[ט] 4 4168זסכף ס6ח1 4 867ו0ז0 זטקזטס הסק6ז ג 6תג זסותוגק ץז 560 6טופת6ח6זכןרת 60 3 068ט[6ח1 5 בח510ץ8 שס!41 סז זהסק6ז 18560[-₪[ט]/ 15וותחס ₪ =תסוז6תנ] [5101151164 5015168166 תג :121 :פזהותזס] זטקזטס 6 6)65ושסת 5 (1א/) 1-2-3 פטוס.1 315 31400270 126ת0 600 5 6510231100 זבותזס) |[ט] 5חהסקקטפ 5 ,זהוחזס] 618013 ,זטסץ3] שתוסט[6חו ₪616 306 60 8 36306 6 חו זטקזטס פחסקקטפ (1א ,1215) זגותזסו 07 415 60זתשותט006 ץ[1ט] 001065ז פ ותש 306 פתסוז6תט] קַתו60ה 500 זח6ת תחתש חסוז6ט0סזק [[ט] 3 =תו3זתס:) 5 ,ותש5ע5 טחשום [₪1] . :שחו0ט!6חו ]500 ,006% חסוז4ע1ז46 , [0זזחס6 ג ,חהסקא6/הסקות! ,זתטנת6פגתגות 6 .תוסכ הזחש 016 3והותגזטסזכ ,63113016 3 חהסקקטפ 6פבטשח3 1 |[במסוזבא |[ ג 16 [506614 סת 65זוט6] 5 ו הטוזו]טטכן 15[ ח: הסוזווחס1ו 6[ אשצשו[ש |ומועו 18 חטוזג]כ)טכן ו[שט> :41416 חטוזו א[טכן זו ]0 ו ₪זו₪ווטג )סח 5 [זוק21] .ששוזטח זווטו!]ו או שקַח03> 0ז 1שןטה זט זהשחש+61:ח) צְחג זס! 6|כופהטקכטז זהשוהכןוו1 [זוטוכ1 זט >אזנתזשום] שאו שחואו01!0] שו" ,צג ,| ,בטזיז כ[ ,סשס! [וזוקוכ! שו!ז :הספומטי > אזו:והט|אותז ₪ ו זטרוךע. י ,זא א אזווהושוז 4 ) ש]6ו₪כ> .קטטזו) שזו אזוס3 [חטוזוחשוחן אר ]0 הזו וחש))ות] 2 5 אשזטח1 . כז00) שושומכ) וס ג 16 900110 1 זה וחט!)ום] 2 או 119 כ ה 0 ו | 0 2 7 6 ו | 40 סמנ יי | וזה 56 הל כ14 30633 8 א וז | ַ ו 7,500.09 15,907.00- 74/4-/1951.. 13.13.09 2912691969 . 6 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 6חג ,שְחג]א-1-0 ,1-10-1 8זוסקקטפ 5 .תח 60 תוסן "זטזטכ)" 4 ]0 060606685 6[כ1)|טרת זהסככ טל 5 .שוט 6ו]ז ח! ]1600 צֶח3]א-0ז-1 |6![ותהכן 6]כןז|טות 8הסכקקטפ > .56008 דסא 400/07 ,64%זכ] , תסוז56160 0118 5 ו עחג חס ה 6]כןוז|גורח 8זוסככווט 8 פס הגוז ז0ז63זט ,.1.6) פשפחגת מסוזסטן80 חס םגו[ 8פ6] ,ההוז זסזהשזט ,10 [[6 (6!6:1105]ו ‏ שחוו[16וח , 10 [הט6 ,10 [הטף ]0 הבכ 38 16105 63100]3166[7" 6115 5 שושוץ 6ו|ז וזש 61 רת6ג[1הגת [6ו ₪ 65|וש0סת ₪ .610011100 זס! וכו -6) ג|6ט6] אה6זכ] 31 5111181168 65 )וטס ₪ ,1011 הגשוה , התטותואהגו ,נתטנמוחובת 311 (שט!הט , זחווס6 ,תסו ט6|) 51006 ו[פגוסעו]] 10 וסוכ 6310014166 שכ] 6]ווסט הסוזטששאש סקז [3ח1] 4 186 ]0 8שפפונכן 6]כוז!טורת 18סככ טוט פ .חס |0160ק6ז שחושכו [ ד יו 5 = 2/13/79 ?| |..18/869/1962 469.00 108 | 0 וזפונם = וד/0כן10 ?| |..10/001/1581 126.03 10 1 א ו בש = 07/91/75 ה ג |. 15/01/1960 097.00 13 | ו . ו ]..29/404/1975 09 .23/7 3ט. 36 | ,וג 31977.0 .20/8/16 501.00 7 פודדררודוה ו וע 79 וו 10 וצור 1 [ זט 119001419 |..21960.ג/16 0 515.191.60 ו ו 05 7 ו 300 17915 ו וו כ 4 זנ וק א ונל וז | הו ו 6 בנ גו ו 4 זי = 01/18/61 וגא 1471901 1 ץ|ו6ח 306/01 861601005 ,6485וכ מ66ז56 [1] 16[ז 1186 ,116166 66ח6611 || .זהותזס] 56 16886 זשט] סו זטזחוהק ץכן 666ושסזכן 6זה פחסוזקקס 306 פססוסון6 קט-קסכן |6תג העו60-|[טכן 118 אוש וספטידי ה .ות 1+62311028[1 5 [התסוז3תז6זח] 616!קות 60 135[ וטפטיי א 6חג 6553265רת |41. .זזסקכקט5 6ש4שטשתו.] 8שחוחו3 |[4הזט]א6 חג 510766 6זג 8[שחגכק -ח0ו17405131 638 קחווזוותוטק 6חנ- 627016 ,8618 ,6015 הסט זספור1 פ 1 זוז 6ח3 41241345 ,68זשח] .4]23124568:]) ,16] ]0 זסכ|נתות 66זותוג!תט 60086018 5 .614121124568 [6ת3 ,10141:005 ]1 תטכ[נתצטת 16 10 8ז1גח/] 6-861זכ סא ₪ .168 08 16601688 |6 8 6 68 6 0 6 8 8 0 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 6 4 6026446 טס 0 ששס11ז ?7 101 60176 :1 688 שטזג[) מ] 858 אטע 4 00006 .שוש [הש₪6ו6ז 3 6חו6כ1 ₪ 6 15 חסק6 2 ,606ת6 שווז שתתט טסץ 206 סי .ק[16בו0שותוחו =חוהותוהגת חשפט1/ ,5%ש6סזכן תסנזות616/1 שוןז ה[זנט 61:10 [164הכןגזש 46116 חב תושו 31 קהוץ[6תט 6זתקסזקקג 608 306 הסג ההס/ח: 116 קחוזת656זכן 0 666593 וסת 8ו ]1 .שתס[3 ₪0 טסץ 345 66חו5 16165 6[כ[ןפפסכן 1[16 [31 חטכ|רתטותשת ורק רזש 36 ץ|!ג4ט8גש [[גצ זשפטרדי ה .ח0ו41ותתס/תו גג[ נשנער טסץ 6ושסז סק 661301 1116 סש 6 6416ח 0 = 0 635 חג תג ץ|[63וזבותסזטג וטס 1316 18 טרח ]1 וותזס! הזז 0תנ 6 1640 קשז5 0ז 0 66זוט16 15 זהטותשת/6ז .זז ,505 400 .חהסק6ז 116 26נותס51ט:6 ₪ 6 זטטשתטג1/ .116168 501661 6תו: 11( 4 ,61660ש6ח 6זג התסוז6תט] [5141150163 || 1166 .06312060 6| 64 חסקט שפגנו מו 600160א6 6כ] תש 11115 1608 זשפטי ה 5 .006הז 6ח:!-תס תס [6זבכ! זטגזוט חשו!זס זס .620013021 שזוטן)6 זטטש טסץ זטוסץ ז0] >זחוסכן 400688 665ושסתכן זספנדי א 6 תשץ:1 .68מ1זטסת 60066 ץ||חסוזתטעת 60 תג 6051011266 26[ 640 466 חטזתו-זטפט "63160" 26 64 שחושת6 זשפטיך?41. 16 .המוק סזכן .3621 תסו ע6611ז11 :61 316 115)שחשכן שמיד 6שזוו6 שתוחזגש| סם ץ![טחוע ;1286 ]0 5386 = סק 61661 40 251 ;66תגותזסת6 = שתוזו שו זו שסזט [[ועט ז56ט11 4 :301111 ת6קא: = חסוז4?ות4קזס זטסץ 410567 :/1111כ[ז6ן0ז6זה1 6 611516 3 5ת41זחוג4גח 6ת3 פהסקקטפ 30/06 פטסח6קסתטזש 30 ותשותתסזושת6 בת0016- 6 6 ו[זוש 66זתסז]ת60 18 פפשתופטכ! , ג ססיך 4 ג שתנחששתסש ץ[אסוט 01 ותש|כ[סזק .תסנז4ותזס/ת! 8>שתופטכ! [ט]שתותגשות סותו 66 1 זאו קתו00[קא6 6זג 018% זטכ) שהז זשטס 22565 61414 ₪5ס6ת06זשושו! הג ] 56[655ט זטכ! זתבהסקוח: 5 1331 אזסעוושת ןחשרתשקה תגות 10 466659(2[6 וסות 15 זו תסווט]50 6 -51416-01-1[16 118 1]]ג ,זשפט1 4 חפט ה -6₪6 201 1נהתתשכן ,16]366ח: זטפט חג שווזו 10 פזטותותהזקסזכן ‏ 406 מזטפט 6ו[1 עשג[זשג[/ .>שזטתונת תו 8חסקשז ש6טסזק ,6273616 ,401 ,1168] 8015 הו 651065 0418 6 501 זשו!ז זס 412135 ,פשזקח1 411567 .זשזו4גת זטקתס| סח ,1412[23565) 8 11 1[1656 ]00 [[4 406005565 זסת 6068 זטפט4. 66ת!5 .ע[וחשזז ות 60 שג |[1טו זשפט זטסץ ‏ אאזתץ5 תס ץ[6ז 6נאו .פשזטחוגם תו אחסק6ז קתוזזטחטק 0ז |)ששח זשקתס| סח |[[גאו פזשותותגזקסזכ 01) ג !ועו פחסקשז קתוזוזעו פזטסו] |6תטקפ .3001 זשו[1ס ז ?7 18 )8ת/ש 4 זת61116:6 6חג 16[וא116 4 15 זטפטידץ א זש)וזאו הסשת ג: 36 [6מטין-אזסו [4ע6ו6ז 6 4 ]0 6665ח שו[ הסקקט5 10 6שחקופט6 ,4041518 ,פתטותותגזקסוכן :פזטפט 01 קטסום ז6פט41/ .אזטפט [64ותו[166-הסח 36 505 6[כן1[ווח ו0ת] 018כשז 5ט]וזטחטם 6זשח] ,627616 ,כ[80 ,6015 :01 וס 313 23566 .5621 זשו!זס שחג 12345 6[ הג חהסק6ז 41160 6)0זכן 4 .565גכן |[ 6ג!ז שאסעת!: זס 56600068 חג 60וגזטחסע .60 חעוס זטסץ זהוגכן 0ז זסוו0ט תטטז80 זטסץ סזתו 5חסק6ז ששו בו מובקה נחשנ][ז [[63 עס 8ת0ג6ו[קן3 קתוזפואט 656 16 [קטסתםז חובקה 6חו2 .פטחשות בש1כ!0זכן 3 זשטשת 15 66חגונתס6 8 נו ]640 חו תשזזותש 15 זטפטך .1 565 300 66סות שגות 6116 נת=![סזכן 3 זשעטה 15 116101111 0 2:68 160ותתג[חט פחסקקט5 זטפטד א ה ת0וזט]50 [4חסוזגתז6זת: 6[ז 15 055 +חשותקוטף [8זו8ןכ] ]0 ותזג 655ח51ט 58 .5112510147 1572611 5'תסוזגזסק ס0) ב6ום/ ז6זת66 תסוזגזק6וה] תה 15 00618זק 6661060 106411 168גזסכססת1 6 ז66ות 10 ,ץקס01ת1603 8'[גזוקוכ] הזוצו 6 .18ת6ות6ז761 615אתגות פטסוזגש השטסזהז זטס 6277160 15 מסוזטכות5ו1> מסוז23 תגקזס קתוזסאזגות 306 54165 5'[פזוקוכן .1116 זתוסן 4 ]0 :16501 2 18 זספטך 4‏ 5ש05כע 506 תו ז1]640 3 - 150 הזגא 6זטזתס .זת6ותקס[066 10015 תקטסזוז ז86ט'41. פחהסקקט5 12058 .011001066 8ז16ת0) חהסקקטפ 6 ת014010)ה1 6זסגם עס 6 10641 תטסץ +46 60 .191106ת607656 ]6311 16456 .1154 6 ]1 9 (919) .6070 )ה6נתקוטטם 8 (508) 156 עס