עכשיו גם אתה יכול להיכנס לעידן החדש של התיב"מ במבצע סוף שנה חדש-פעמי: DIGITAL עם SolidWorks ב-$7990 בלבד!

SolidWorks של Systematics – תכנון בסוליד פרמטרי על שולחנו של כל מהנדס. נולדה לסביבת חלונות. אוהבת עלויות חומרה נמוכות.

OCR (הסבר)
= לעידו החדש של התיביית במבצע סוף שנה חד"פעמי: דוס עם 0668\וו50 ב 57990 בלבדי 8 תכנון ברמטרי למשתמש המומחה בלבד. מימשק שיוציא אותך מהכלים 11 60 0 פונקציונאליות מוגבלת. גורס לך לקרטע. 15 שרטוט צרימיטיבי על מחשב מרכזי 940181106 [|] סיטמממיקט 16 5זס//ו|50 תכנון בסוליד פרמטרי על שולחנו של כל מהנדס. נולדה לסביבת חלונות. אוהבת עלויות חומרה נמוכות. 5אזס/50!/0 8 והדו6ופ ַ 0 ו 0 ח0ס5)80אזס/ |3החס5ז06 ומדוסום : 77066550 2001/02 סז וחטטח6 וזה 1 סח 6866 256% / ץזסוח6! הז 64108 , | 7,200 8% 208 ו 6שוזס עסססו] 1.44 : 60-80 שסו6 8% 06 6001 ו זוחסו! זטסוס0 *17 1 5ו סז 30 וחטוחת6!!ו/! א0ז1/81 , וקה ל/עזס 16 . 6 חסחטם 3 ח 42 6חזח! = ז 0 ז0ו0895ח50 16.8 ו 06 ו וו מאעו. בע*מ שרותי תקשורת שיווקית 5 - הדור השתקדט עול תוכנות. התיבייע 8זו5010 - היא תוכנ התיביימ היחידה את המציעה לך התכונות ואשצמה של מערכות סא 1161 היקרות. רבלות, במחשב האישי שלך בסביבת ח/ 8010 פותחה לסבי זא טססאזאו, ידידותיה? לשימוש. היא מפשטת את מור חלקים והרכבות גדולות, תומכה טאזש ו - 1 מאוד שג של שתמיד רצית ועד היום לא יכולת. לא רפ זכתה >אזסש|501 בששת הפרסים היוקרתיים בעולס בתחוס התיביימ. דיגיטל - השחעביט החזקים ביוחר עם ביצועים ללא להחרים ושירות שט' 1 בעולם. דיגיטל ישראל, מסי 1 בשירות בעולם, נותנת לשביעות רצון לקוחותיה, שירות מקיף ב-א שלוש שנות אחריות ושירות למוצר , כאשה:בשנה' הראשונה השירות - באתר הלקוח -] שלאחריה - במעבדות החברה. ,שעת לדיגיטל תחנות - עבודה חזקות תמאפטרות שידהוג מאינטל לאלפא - התחנה ביותר בעולם ב- דא פאוססאז/, ש 2. 5901108 (| סיסטמטםיקס . נמ 5 - ודיגיטל - העוילו 8 המושלם המעותלם לכולם . , 41 * > השילוב של דיגיטל ו - ₪ .. לכל אחד בתחוס התיביימ. חא מנטיח עבודה יצירתית בשקט נפשי מא לדוג של כל תחנת עבודה קיימת קתו קה יהחוקה של אלפא, ועל"ידי כך - הבצוע מוָאליה לא ניתן להגיע באף מערכת אתות: בשילוב של 5010018 ודיגיטל המחשב, שבד כל העת וחוסך שעות עשתה רבו + יהעבודה, וכסף רב. שמימ יל יחד עס מחשבי דיגיטל החזקיס הָ'אשון בעולס התיביימ - מלא את הספח . המצורף ושלח בפקס או בדואר עוד היוס אל: גל הז סיסטמטיקס, , רתי ראול ולנברג 4, תל-אביב 69719. טל: 0376495112 פקס: 6%6, ותיהנה גס אתה מהמבצע. 611. 61 0115131100 0 2002 סז נמטוזתש |שוח] ו /הסות16א 6ו[646 250% 6 ]אגא 0418 ]אא 7,200 218% 20:13 ששו עקקסו 1.44 [אסא-כ6 105 א8 שושט-1א600 זסווחסןא זטס[60 "17 32 נתטותת>!111 אסזוגזא ווק הז סכ 6 נ[פו[פח:1/אושזכוט 1 1056א מסווט 5 2 | תזשו])13 0 ז01312516ת 50 16-11 זא פצסטאו התקנה + הובלה 3 שנותת צר נה באתר הלקות + שנ אנא שילחו לי בהקדס פרטיס נושפים על השל?לוב - המושלס בעולס התיב"מ, ‏ כד? + ממבצע מיוחד זה של שסוף שנה ' שם ושס משפחה: ,. שס החברה: תפקיד: שאוכל להנות