Elektor Electronics Israel – הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקה, גיליון 9, יוני 1991

מחשב 8032/8052 על כרטיס יחיד

OCR (הסבר)
ב עיפומ וו ו | ₪" יאמיכ שי בוו 0 1 לש שו או ,> "זז | ו 0 0% : 7% :₪ 4 2% ₪ ₪ ₪ ₪ סך---0 0 בוכנו 8 1 | , 4 6 ו הזו תבעלאוז' בוול קטרוריה 6- 6% א על כרטיס:: 8 ל,'בנות מלחעובים מכירת מחשביס לבתי עסק * התקנת רשתות תקשורת ופרויקטיס מעבדת תיקוניס צמודה ג 5 % מחשב 41 12/16 - 286 ה ד 7 ו זכרון 1024% (18א1) כונן 18א1.2 46אד ּ, דיסק 40% מהיר (פואפ )0‏ "+ ( 2.86 כרטיס תצוגה דואלי 60108/סאסוא מסך 14 דואליי .גו" החסרי תקדים . * * א * * א אי * א * ספק /ו200 מארז בייבי מקלדת 101 מקשים מדפסות מערכות תיביימ || רשתות תקשורת * דיסקים קשיחים אחריות שנה * | מחשבי -286 סא כל הנפחים אתמדסאת. "ד דא1 * הסבת 1[ מד. 2 - ?10 2132 א0פקם - | מסכי 11 אינצי לוטיר קז : | סאטוזאיד מ-4 עד 100 משתמשים * חשבשבת תולפת %0 | 520 % תולפת דגם 16/20 540 א מעבדת שרות תיקוניס ואחריות לבתי עסק * המחירים לא בוללים מע''מ רח' ישראל מסלנט 61, ת''א (פינת לבנדה 1) טל: 03-374750 ל%%הבה וגב ז*סו 2/7 0 לרגל נישואיכם המערכת לטכנאים, למעבדות, לתלמידים, לתעשיה ולבתי - ספר בלצר אלקטרוניקה בע''מ 69 יבוא ושיווק רכיבים לוידאו, טלויזיה ותעשיה % מלאי של חצאי מוליכים, גבישים, קבלים ונגדיס. % מכשירי מדידה, בר גנרטורים, סקופים וספקי כח. % חלקי החילוף לטלויזיות ולוידאו - מודולים, מכניקה וראשיס. % ספרות טכנית לרכיבים - סוכנים בלעדיים .02 גרמניה. 4 רכיבים לפרויקטים לבניה עצמית שדי הר - ציון 17 ת"א 66057 טל: 383726 , 376997 376903: א /-] סניף רייג: זיבוטינסקי 30 רייג טל.735707 ספקי הכח לכל השימועוים ספקי בח החדעים המיועדים כנוימוש במעבדות פיתוח ושרות כינזומים אנכוגים ודיגימכים | הספת ו ו 5 24 )0-72 1% ות = 36/4א1 52 ו 34 /0-60 1 ות 6 .0-30 1% 3 0 54 0400 1% אזות 0 020% א1 | 2055 הור"זו] אלקטחוניקה בע'ל שני מוצאים מתכווניס ונפרדים מוצא קבוע 34 5% שלושה דגמיס חיבור המוצאיס במקביל, בטור ובעקיבה הגנה מלאה כנגד קצר וסת רב סיבובי לכיוון המתח - אופציה מודדים דיגיטלים - אופציה רח' בזל ח. ד. 3872 קרית אריה פתח- תקוה 49130 טל. 03-9230091 פקס. 03-9247379 כל החומרה והתוכנה הדרושות להעמדה של מערכת בקרה ממוחשבת פשוטה, בזמן קצר ביותר. מותאס במיוחד לאנשיס שאינס מומחים במחשביס. חבר את הכרטיס לכל מחשב 0 ויידבריי איתו ב-8/45816 צרוב את התכנית ל-32)%1 בפקודה יחידה - והבקר שלך מוכן לפעולה. הכרטיס כולל: | אהתקשורת ₪5-232 לכל מחשב אישי. || א 6ץמא8 ]את 6 ]אק * מעגל צריבת ]1אכ)אי על הכרטיס בפקודה יחידה. | אל 8 קוי יציאה - 7 מתוכס מסוגליס : להפעיל ישירות נורה או מימסר | א 8 קוי כניסה - לחיבור מפסקיס או סנסוריס חיצונייס ברמות .זדך | | א 8 קוי כ/1 דו כיוונייס נוספים. | א יציאה לרמקול ופקודות לנגינה, או ליצירת תדר מדוייק. * שטח נקי להרחבה ב- 14₪/ ק/א/ או בהלחמה. * לחצן ₪351 על הכרטיס. מצורפת חוברת הכוללת מידע מפורט, בעברית, על מבנה ופעולת הכרטיס, מתאים במיוחד לבניית מערכות אזעקה מתוחכמות, מנעולי קומבינציה, 1 למערכות מכניות פשוטות, רובוטיס קטנים ופרוייקטים דומים. אינוטק במ הנדסת אלקטרוניקה רחי ארבע ארצות 37 תַ''א. טל. 03-5465786 פקס. 03-447413 קתתססתוק ה 166010 .1)01 668 [ הח 0% צורב אק לעבודה עם מחשבי 6 הצורב כולל: א כרטיס נתקע במחשב א מתאם חיצונל א תוכנת הפעלה ובדיקה חסם אאא.זם דג תווא זוא א, 1 זה 5 ()ך (0) אססןס 8418 אצסוא 65 ציהאמ ]א ותו ]אכ0אקת סאחת 6 6 סותו זאש 6 וחסז 100 ]אק ]ואג הסאק צורבים הנימנים על משפחת א-0אק: 1:;: לצריבת 2/8021 מ-2732 עד 27512 לגירסאותיהס השונות. 3, לצריבת ]אכ)אקם עד 1א4 32 פין וכן 8751. 6,; לצריבת ]אכ0אקם עד ]א4 32 פין ו-]א1 40 פין (64%א16). 4, דמיין ]20% (זסוגּ!גוות6) וצורב רכיביס באריזת 28 פין. 5, דמיין ]א(0ק (זסוג!גוות6) וצורב רכיביס באריזת 32 פין. 646 אא 5707126/7/8 (03) .ופד 51| 51201 אזם-ו6ה8 .51 +6זפהוא 15 אפפ אץזזושסאאז 60 מטסות 5166 .ת0ו81ז10)ת60 [18ת120זסה ,1780016 ץ1ט0-ע/1168 .11018תסס 66קטסזש ע911סגפס 1 . 67 טטצ סא .543060 ]111 836 016ת4 תסוז4תוטוחסס .5 10 א/שם/1א ץצ זווא דא סא 3%+ ז0 צל)ג והזס:)ג 6צוא 5 וא ואה ערו 155)וחץ 161ה6350076וח וז 61ע8עט ע611301111ז 181 6זטפת6 0 5 611081 ז161 ץ5491151 10 065160 816 5607265 10656 תנת ]או 10 5ת506011164110 6בת1] ק66ש5 30 ע11ש5101ח56 4 350 10 10%02 01 86ת8ז 6זט91ז6ק1ת16 8 זסצטס 300 + . 0% +0 ע)ו6ננתטת 8 10 קט צוס/דוסע ₪ וטתוםה/--6- 5 9 ב סט דנוכאו וס דוסא! אא סדג זמ 61 12 אז ₪ זמ זי 6 צז51נו0נות11ת60 15 5605101117 15א8 [8ס1דו6ע 6תיך זט ת36 תג עט צוכ/ 20% הקטסזם+ צנכ/ גת5 וחסז ו - -- אסודופסס , סָּ צוס/פדוסצ : צוסם/פדוסצ .ה /-6- =. הוה ה/-6- 2 4 "וס דוסא! וו 1 צוכ1/ 51% 10 קט 26016065 ת06518 /10ש5101ח56-תפוז 8 ץ11ש5111ת1118-56 15א3 [61168/ בג 15אג % 16 166018 / [6תתבת6 םז1ש 15ת16ת6זנו695רח .5 ץ 186 8ת16601 3 [6תתגתס .8 6811018166 20 מז 560/21 5. 685 107 66סגח תנרז [ממתזסצך/0)ג 1 ב10ז108)רז6ץ 6ב 8ַתו1 5 1616006 או סטסס 0 צ1כ566/1 0.34 01 65גח1) 61066 ות1 0+ צ1כ566/1 0.5 01 קס[6 0)ג 0 צוכ566/1 גת0.5 61 )41/ צוכ/60 צןכ566/1 :ן2. מחיר אטרקטיבי במיוחד בורר מתח חילופין ופיוז צריכת הספק נמוכה /19 בלבד ץ[6851 316 518815 50060-תפוזן צ1כ05/1ן0.2 6+ קַת1פט 0056/8016 5 > שחופט) 50606 50/66 נתנוותואג ות (139 0 69110907 ע51801111 מפוזן 6זה 010886 300 /ץ6ת66ז1 70 + תנת])1 10 8001816 1 ס-כ 0.5 18 011886 מ10ו8זסו[9?) 6ב 6זהטף5 141712 וטססה משקל קל של 6.5 קייג טריגר לאות טלויזיה 6 זס] ה59110ת6קותסס 6[קותו5 5 6+ עָ0 681560 ת70+9010 68 36016 ות 1 010016 819101ק56 [8ח518 סתץ5 ציך 6 15 50 666ושסזק 5 [51508 1660/ 01 ם4110/ז6פטס .8118016 עה 6ז)סס 15 [8ח518 קתרסקקוזו / 6 116 01 54116 8 וחסז1 ץס 8/6101 50106-זסאוסקש [4ז6?ת1 ז0 , הודז0ס61ע4/או [8תז6]א6 .361011 5 )טסת! , דה6)0צ8ש 6 ₪17911016 [18ת6)ת1 [)וו 2 ב11גת150) 86ז3] 8 קַת51 500765 07 צ511ת6זה1 תקוח (ז019וקת10004 53 + קרט 8 +00 463550705 קחוץג 116או , ח0גז165010 חקו סחה 1 1886ת30/6 40060 6+ זכ קַת41תווחו[6 .8 16940 קיטיס באלקטור אלקטורקל בע'/מ - נציגים בלעדיים בישראל כל הקיטיס המופיעים בדף זה הופיעו באלקטור בשניס קודמות. בכל קיט יצורף צילוס של המאמר שבו קיימיס הסברים מפורטים על אופן עבודת הפרויקט ואופן בנייתו. הקיטיס מגיעיס מחברת /.₪1 מצרפת או מחברת 13-11 בהולנד וזמן ו כחודש ימי הזמנות טלפוניות: ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשואי ויזה או ישראכרט. 03 879701, 1 הזמנות באמצעות הדואו: יש למלא את ספח ההזמנות המצורף באמצע הירחון ולצרף צ'ק בסכום הנקוב ליד כל קיט. המחירים כוללים מע'/מ ודמי משלוח. הכתובת למשלוח ת.ד. 41096 ת''א 61410 שלושה בשורת גירסה אלקטרונית של מכונת מזל הנמצאת בבתי קזינו. פשוט, וקל לבניה. מעגל + רכיביס 45 שייח שלט רחוק אינפרא אדום מערכת שלט רחוק באינפרא אדוס ל-16 או ל-10 ערוצים תוך שימוש במינימוס רכיבים. המערכת כוללת משדר ומקלט. מעגלים +רכיבים 185 שייח ו הפו סה 2% אורות אוטומטי רכב מדליק ומכבה בצורה אוטומטית את אורות הרכב בהתאס למצב המנוע (מנוע פועל-אורות דלוקים). מתחבר למערכת החשמל ברכב בצורה מקבילית ללא צורך בחיתוך או שינוי החיווט הקיים. מווסת את עוצמת הנורות עד 70% מההספק. מעגל+רכיבים 45 ש'/ח אזעקה מתוכנתת לרכב מערכת אזעקה הניתנת להפעלה באמצעות מגעי הפעלת התאורה הנמצאיסם בדלת, חיישן אינפרא אדוס, גלאי רטט וחיישן אולטרסוני. המערכת מגיבה על כל נפילת מתח במצבר, כמו הפעלת תאורה פנימית. ניתוק כבל אספקת המתח גורס להפעלת האועקה ולניתוק מעגל ההצתה. האזעקה ניתנת לניתוק רק באמצעות הקשת קוד ארבע סיפרתי. מעגל +רכיבים +לוח מקשים 5 ש''/ח - מד טוח אולטרטוני מתאיס למדידת טווחיס מ 25 סיימ עד ל-6 מטר. תצוגת 102 בת 3 סיביות. צריכת זרס נמוכה. מתמרים מקוריים של ג)]גזטוח דיוק %. מעגל +רכיביס 200 שייח מגבר הקלטה לוידאו מונע ירידת איכות בהקלטה ישירה של סרטי וידאו, ובנוסף מאפשר העברת אותות וידאו ממכשיר אחד לארבעה מכשירים בו זמנית. מעגל +רכיביס +קופסה שיר )₪ שעון חול אלקטרוני מדמה את פעולת שעון החול. תצוגת לדיס בצבעיס שוניס. מאפשר שינוי זמניס וקצב ירידת הייחוליי מעגל + רכיבים 115 ש'/ח 2 ".א 1 מד סלייד דיגיטלי לרכב מראה בתצוגת 1422 את מספר סיבובי המנוע. מראה את זוית מפתח הפלטינות. מתחבר לרכב בקלות. ניתן לחבר חיוויס שוניס לתצוגה כגון: טעינת המצבר, כמות דלק, ועוד... 2 מעגלים +רכיבים 125 שייח מחשב בייסיק מחשב פשוט לבניה ורבגוני. ניחן בקומפקטיות רבה, וניתן לתכנתו בקלות. מתאיס לתחוס רחב של יישומיס הן ביתיים והן תעשייתיים שימושיו העיקריים - בבקרת תהליכים וביישומי אוטומציה. את התכניות למחשב יכול לכתוב לבדוק ולדבג (לנפות שגיאות) כל מי שרכש ידיעה סבירה בשפת הבייסיק. מעגל + רכיבים 220 שייח מודד השראות עצמית מאפשר מדידה של משרנים לתדר נמוך. תחוס מדידה מ - 111ן10 עד 1. דיוק של 1% מעגל + רכיביסם 160 שייח כרטיס מדידות רב תפקודי למחשבי . 6. ץ כרטיס נתקע למחשב, מאפשר ביצוע מדידות של מתח ישר בדיוק של 12 סיביות. כן מאפשר מדידת תדרים ופרמטרים אחרים המיוחסיס לאותות מעוצבי דפקיס הדיוק והרבגוניות המושגים על ידי הכרטיס שוויס ברמתם לזו המושגת על-ידי מכשיריס תעשיתיים יקרים הרבה יותר. מאפשר בדיקה של 8 ערוצים בו זמנית. 5 ש'/ח. |כוקפטופקמוהט-הולקנ ההקתתהקטהן הפונ ההוקסרוה ערבל וידאו (וידאו מיקסר) מאמר זה התפרסם בירחון אלקטור בשפה האנגלית בחודשים ינואר, פברואר, מרץ, 1990. ערבל זה תוכנן לשימוש מיקצועי, וניתן להפיק ממנו אפקטיס ברמה מקצועית. מעגליס +רכיבים + מדבקה ללוח הקדמי 1250 שייח מד קיבוליות ד*גיטלי מכשיר זול וקל לבניה, הכולל ארבעה תחומי קיבוליות המכסים תחוס מדידה כולל של -1ק100 עד ל -100. פועל על סוללה אחת של צפ. כולל התראה על גלישת תחוס (86תגז זסצס) למניעת קריאות מוזרות. מעגל (עריכה חדשה) +רכיבים 0 שייח מרכזת טלפונים מבוקרת מיקרו תכונות עקריות: * 8 קוים פנימיים * קו חיצוני אחד * זכרון ל- 10 מספריס * בקרת מחשב * החזקת קו אוטומטית לקו חיצוני * קבלה סלקטיבית של שיחות חוץ * קודים לחיוג חיצוני מקוצר * ניתן לקישור ל ?).ץ * מתאיס לחיוג פולסים מעגל + רכיבים 420 ש''ח ספק כח מעבדתי כפול בעל הפק של או400 ספק מתח ישר, רב שימושי לצרכי אספקת מתח סימטרי ואסימטרי. היישוס מבוסס על רכיבים אנלוגייס דיסקרטיים בלבד. 2 מעגלים + רכיבים + זווד 0 ש''ח קיטים באלקטור אלקטורקל בע''ימ - נציגים בלעדיים בישראל כל הקיטים המופיעים בדף זה הופיעו באלקטור בשניס קודמות. בכל קיט יצורף צילוס של המאמר באנגלית שבו קיימיס הסבריס מפורטים על אופן עבודת הפרויקט ואופן בנייתו. הקיטיס מגיעיס מחברת /.1 מצרפת וזמן אספקתסם כחודש ימיס. הזמנות טלפוניות: ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשואי ויזה או ישראכרט. 03-879619 , 879701 03 חזמנות באמצעות הדואו: יש למלא את טפח ההזמנות המצורף באמצע הירחון ולצרף צ'ק בסכום הנקוב ליד כל קיט. המחירים כוללים מע''מ ודמי משלוח. הכתובת למשלוח ת.ד. 41096 ת'/א 61410 מגבר לאנטנת 86027 עד 4012 מגבר זה מותאס לקליטת שידורי יז :+ /הגבר של 2068 ! ספרת רעש נמוכה מאוד ! רוב הרכיביס בהתקנת משטח למניעת רעשיס. 90 0-00 הט50. ]] --- - 98 ש//ח מחולל צלילים מסוגל לייצר 256 סוגי סירנות כולל סירנות קוגיק, 1[ והוואי 0 זוהי מערכת קומפקטית המתאימה לשימוש בשילוב מערכות אזעקה בבית וגם ברכב. היחידה מושלמת כולל מגבר בעל הספק של %20 . -85 ש/'ח בודק רכיבים ל- ]אחז דה דרא-6ץ - באמצעות בודק הפונקציות הלוגיות של 01 ניתן לבדוק כמעט את כל רכיבי ה-05]/) וה-,1711 הסטנדרטיים המיוצרים באריזות .1 של עד 20 פיניס. הבודק מתוכנן בכרטיס שניתן להכניסו ב-6-2717/847ץ - ואמןז ותואמיו. שקע בדיקה "21 קטן מתחבר דרך כבל שטוח. באמצעות תוכנת תמיכה ניתן לבדוק מעל ל-500 רכיבים סטנדרטיים. מערבל דיבוב 0 מערבל קול זה, מאפשר מבחר של פעולות הדעכה דיבוב, והרכבות קול עס אפקטים. ערוץ הקול יכול לעקוף את ערוץ המוסיקה אוטומטית (עייי בקרת קול) או ידנית. כל הפעולות של היחידה מתבצעות בקלות באמצעות 14 בקריס ושני מפסיקיס קפיציים. -.240 ש//ח - 289 ש''ח כרטיס שרות ל- זאמז 6 כרטיס זה פותח לסיוע בשירות , פיתוח ובדיקות. הכרטיס משמש כמרחיב ערוץ המאפשר להגיע בקלות לנקודות מדידה. כמו כן, ניתן להחליף כרטיסים ללא קבלת יימחשב תלוייי. -.368 ש/'ח רדיו :6 רדיו 131 זה מורכב מכרטיס הניתן להכנסה ב-/71א/6ק - זאג זא ותואמיו, וניתן להשיגו כזווד. הרדיו כולל על הכרטיס מגבר הספק :4 לדחיפת רמקול או אוזניות, והוא מופעל על-ידי המחשב. הרדיו מבוקר באמצעות תוכנה המסופקת עס הכרטיס. -.390 ש''ח שפורפרת לייזר לניסוייס חזותיים: ציורי ליסזיו (11553[0₪5) הולוגרמות וכו צבע: אדוס הספק: כ- /וח1.5 קיט מושלס שפורפרת לייזר עם חלקים לספק כח. - 620 ש''ח | לייזר הליום -ניאון מזחח מוליכים מכשיר בדיקה זה פותר את הבעיה של זהוי מוליכים ואיתור תקלות במהלך עבודות התקנה. המכשיר מכיל משדר קוד הנמצא בצד אחד של המוליכים. ומקלט בצד השני עס תצוגת 102. ניתן לזהות עד 14 מוליכים בבדיקה. - 189 ש''ח אזעקה אולטרסונית לרכב מערכת זו מתוכננת לשמור על מכוניתך ותכולתה מפני גנבים. צריכת זרס נמוכה וחסינות גבוהה לרעש הם רק שנייס מתוך אופייני המערכת. בנוסף, המערכת כוללת רכיב חישת מתח, כלומר, האזעקה מופעלת עס הפעלתס של חלקים כמו תאורה פנימית המופעלת על-ידי פתיחת הדלת. -.143 ש''ח מד מהירות לאופנים מודד בצורה דיגיטאלית את מהירות הנסיעה + תצוגת . עד 60 קמייש. מודד את מרחק הנסיעה . זיכרון למרחקי הנסיעה. עס אפשרות הוספה של מרחק כללי. -115 ש'/ח מאפנן חוזי 11000 מקלטי טלוויזיה זוליס או ישניס חסריסם שקע 502.1 או מבוא חוזי מרוכב אחר יכוליס להתחבר לרשם חוזי או ציוד אחר וק דוך מאפנן 87. המאפנן פועל בערוץ "0011 בין 30 ל-40. המכשיר כולל מאפנן על רכיב יחיד שמחירו זול והוא נותן איכות תמונה וצליל מעולים. -.174 ש/'ח מד קיבוליות 0 ואס - מודד קבליס בדיוק של 1% - תחוס מדידה מ-ק1 עד-17גן100000 - מודד את כל סוגי הקבלים. - 475 ש//ח מיני מחולל פונקציות 0 תחוס תדירות :0.2112 עד- 2008112 פונקציות :סניוס, משולש , שן משור וגל מרובע מתח מוצא;קק 10% משתנה, דרך מנחת מקדם עוות: 0.5% (16112) אספקת מתח;: 2 סוללות 9% - 294 ש''ח 1 מזכירת אלקטרונית המזכירה האלקטרונית משתמשת במעגל הקלטת קול ]256.01 לאיחסון ונתינת הודעת המענה שלך למשך 15 שניות. ניתן להשיג זווד מושלם, כולל סוללת גיבוי. היחידה אינה זקוקה לשוס כיול. אין אפשרות להקליט שיחות נכנסות -215 ש''ח מד דציבל נותן קריאה דיגיטאלית של עוצמת רעש ביחדות דציבל מ- 8 עד ל-13008 מאפשר מדידת רעש סביבתי ועוצמות רמקוליס -465 ש'/ח יבוא שווק וסוכנויות לרכיבים וציוד אלקטרוני סחם|-|₪01ח אססו || 5חם!ו₪0 םסוח (סו5) דאטסוא 6-65 צחםץ00םח- זפ צחם 51-00 השק 6 ץצ 7דו0/ הסוח צסאםוסו == הסוח ץצח ₪560 5077 5חם!-|₪0ח 54 וחסזסחק מוליכיס למחצה תוצרת ארהייב 5 החד 5 דח צחד מםשוסס 6 ]סו ₪5ססוס/5הס זפומצחד 5 סוס סאג 5חש!;וז6=ם \25 סד קנ 5157075 מ=\סס 065 הג |סס-|ם 50 סד קט 6םססופ ה=סאש2 מםשצסס ספטאוזא 560 מס- זא 65 וקשם 58 סאג 565ח0ד6טסאס6 |ו55 8 5שוו ד₪60 5 ד 681 5דאםואטח זאו ₪5 ד5= ד- והדוסוס 005 סאג 5חם זקה סג =ה זה םקוש=ז ,5 |/ג) ,6 | ,5 ]שק ,5 | , פושמסםמק == 5חםטהתבסחק פנוסוט סאג 05 וס==/= 6] 0066ח6ה;0] טָז0ז)₪0 600-0610 560/60 010600/6ח₪66 וכ = וסגה 5דאם וח דפא! ז5ם ד צדוןגו556 כ5חםדשוא שא |מדובוס 5 חק )5 הםעשסק 06 צהסזה חםה ו 5 סקט הםעצסס 060 = ופגושווהבססחס [הסותכוו 6 5ומסתסקותס>6 6והסו166 זס1 פח180] 5 ווסקמחן 77 ה | סה הד %; - של . / . . מבחר גדול של תושבות וקונקטוריס ,06 ₪1 קהח/ץ-םחו/ ‏ 5זם א506 .6. 8-ו ,הק א0ו055 0ז65 ,100066 |מאוום= גה איכות שויצרית במחיריס תחרותיים סוללות נטענות סו6סה-ס= | סם |א56 קיבול : 2520470 - 10 מתחים : 12% - 2% מ*יד: ")/ו/ 5 א אסודסאט= הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקה תוכן עניינים אלקטרוניקה כללית מאמרים: מעוכת ניווט אלקטרונית לרכב 2 בקרת מתירות למנועי .6.כ גדולים 2 פרוייקטים: אזעקת אולטרטונית לרכב 3 גיליון מספר 9. 1 לייזר חלק 1 8 סיון תשנייא דו-יציב מבוקר מכנית 47 ניהול ועריכה: משה אברהם ממיר 6.ם ל.6ם פ5 גלאי כיוון 4 ַ ה רי ו מחשבים ומיקרו מחשבים עיצוב עריכה גרפית: | לין ארט גרפיק פרוייקטים: מחשב 8032/8052 על כרטיס 'חיד 23 דפוס: דפוס המקור ממשק 1/0 5 | 6ק ]18% 2 רדיו טלוויזיה ותקשורת מנהל שיווק ופרסוס: ג. זיסו פרוייקטים: אנטנת מוט אקטיבית 37 הפצה 0 ממיר חוזי 4-כ / כ-4 2 מרכז טכני: אדי גואטה מוּכירת מערכת: מרגלית עבדי בדיקה ומדידת ה או רוטקו פרוייקטים: בודק סוללות 0 מוייל והפקה: אלקטורקל בעיימ מד מוליכות 66 כתובת למכתבים: ת.ד. 41096 תל-אביב 61410 מדע וטכנולוגיה מטריצות מורחבות 8 טל: 03-879619 , 03-879701 פקס: 03-596244 תוכן המודעות באחריות המפרסס בלבד. מידע בללי כל הזכויות שמורות 1 זג 616% מוצורים חדשים 11;10 שירות לקוראים 56;55 עדכונים 26 קורא יקר, חברת אלקטורקל הצליחה להחדיר את הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקה לתעשיית האלקטרוניקה בישראל ובין מנויי הירחון נמצאים כבר אלפי מהנדסים, הנדסאים וטכנאיס העוסקים בפיתוח, ייצור ואחזקה, המוצאים בירחון מקור בלתי נדלה לרעיונות מקוריים ליישוס רכיבים ולפיתוחים חדשים בכל תחומי האלקטרוניקה. בירחון הנוכחי קיים מדור תחת הכותרת מוצרים חדשים, שבו תוכלו למצוא מגוון רחב של מוצרים חדשים מרחבי העולם מלוויס בשמות היצרניס והספקיס וכתובתס ברתבי העולס. אלקטור נחשב לירחון בעל חיי מדף לא מוגבליס והפרסום בו זוכה לתגובה לאורך שנים. בהזדמנות זו, כשה'רחון העשירי בעברית עומד על הפוק, חבותינו מציעה ומזמינה את כל המפעלים וחברות האלקטרוניקה המנולים לירחון לפרסם ח'נם את מגוון מוצויהם תחת הכותרת ''מוצרים חדשים''. אנו תקווה שה*רחון ישמש אפיק נוח וקל לשיווק מוצרים ופיתוחים חדשים. קריאה מהנה שלכם העווך 10 מוצרים הדטשים בקרת עוצמה הגבוה מ-456₪. מערבל בעל איזון כפול 6סתג[8ס 016ט40) (זסאנות מבטיח עוות אינטרמודולציית בערך טיפוסי של 4548, וזליגת ה-%150-400 ; מכשירים שונים אותות תנודה ל-85 בערך טיפוסי של ציוזד היקפי למחשבים תווייניס - ות3440:. שני מעגלי מוצא "1 (פלוטריס); מדפסות, וספקי מתח -)0 ו מאפשרים מיתוג בין מאפייני תחוס סז[ אחרים. השימוש בטופולוגיית ה- ה-ת]. ה- פטסטתנותס6 מציע את היתרון 5 הניתן להשגה של זרס-קו רציף, רעש מבוא עצמי באריזת ]5% 124%4א, הנו מגבר נמוך, זרמי שיא נמוכים במיתוג לתדר גבות; רכיב זה מכיל מעגל ונצילות סבירה. עייי שילוב ה-]א/ץ מבוא-מקור, המאפשר עכבת מבוא וה-296 למעגל בקרה משולב יחיד, יציבה, א5/8 טיפוסי של 2, הגבר ה-14819]א חוסןך את הצווך טיפוסי ‏ של 1208, ועוות ברכיביס פאסיבייסם חיצוניים רבים. אינטרמודולציית ]3 של 556₪. ספרת ההתקן ארוז ב- ?ץז של 20 פין. רעש (:צ1) טיפוסית ב-950%1712 היא .כ0?) ז6תו.1 סזסוו1 83. 6 6זטססתס2) 2092 6קסזטם 11061 1 ₪ ,1056 ת58 8013 ,1208 205% 4 , לת 626 ,תסתסתט]/א 61 0 (408) .61ך 1 0 (089(3) .161 5 (408) אג] 5 (089) .את במתח של עד 500% של עד (ת001160110 ז8010] זסעוסש) 1 ואאוק (ת10ז13ט0סות תו6נאי 6פ1טק) בהתקן אחד. יישומים טיפוסייסם הם ספקי מתח עבור מחשבי 26 בתחום מעגל משולב לבקרת מנועים בקרת מהירות ללא חיישנים 72. הרכיב מספק דוחף הקות 6 צף אחד, ודוחף 5166 שס[ אחד המיוחס לאדמה. זמני השהייה מתואמים עבור שני הערוצים הינם בתחוסם ה-5ת10, והשהיות הכיבוי וההדלקה הן 5ת94 ו-5ת120, בהתאמה. תכונות בולטות נוספות כוללות יכולת דחיפת זרס שיא של /2, חסינות 69/41 הגבוהה מ-5ת/50%+, זמן מיתוג טיפוסי של 5ת25 עבור עומס של ק100, פיזור הספק-רוגע נמוך, ומבואות שמיט-טריגר תואמי 67/1025 ו151113. 61/05 חסין הסגן עבור בונני 6.ק ה-1595א55132, | מעגל לבקוה מדוייקת של מהירות מנועים, מציע חסכון במספר הרכיבים עייי שימוש במימשק 11311 חסר חיישנים. 16 זה מהווה מערכת בקרת מהירות מנוע לכונני 26 על רכיב אחד. העומס על המיקרו-מעבד מופחת במידה משמעותית: מעבד בקות הכונן מאתחל ראשית את פעולת מאפשר לפיני ה-1/2 לעמוד בזרס ------- המנוע, אש מפעיל, בתוך מייצבי מתח אחורי של עד ג2. ההתקן אווז מצלמת 600 ה-55132/1595, צימוד עצמי בעזרת | מבטיחים זרם של ג3 בתחום | באריזת ?]כ פלסטית /קירמית בת 14 עם )תטסות 5ת16 ?) 0202-1/. כא"מ מושוה. תחום מלא של פין, ובאריזת כ/5 ע06000ו/ בת | מצלמות ה-6062 | מסוג טמפרטורות 55- עד 125'6 מהירויות מנוע, התלויות ביישוס, סדרת ה-1/1504, המספקת זרס של - וו ניתן להשגה בדיוק רב עייי לולאת בקרה בחומרה, עד לדיוק של 0.017%1+, תוך צמצוס למינימוס של טעויות ביצועי הכונן. בנוסף, מספק הרכיב עצירה, הן עייי פקודה או עייי ברירת מחדל, במקוה של 6 פין. זו [בַת0!)בתח6+ה[ ]זט ,₪4 6תג1011] ץ6זזטו5 ,160א()6 ,ת2166) .א ,988 8חא 4 (0883) .א ,%‏ הנתונות בגוף אלומיניוס שמשקלו 90 גרס, מכילות 3 ו-581א756 אלמנטים של מעגלים משולבים למכוון נפילת מתח. ההתקן, התואס מנועי (ט*ונר) לוו*יני 0 0 34% בתחוסם הטמפרטורות 55- עד 3, תחום פעולת - 0.9 עד ממתח בודד של 5%, וניתן להשיגו 7 1 125"0, מציעה אפיצות-מוצא של %, וייצוב קו (תסםטג[טק6ז 0080 של 0.3%. התכנון כולל גם עומס-יתר תרמי, הגבלת זרס-קצר והגנת תחוס הפעולה הבטוח לשימוש. ההתקניס מתאימים ליישומי ,]]א ומגיעיס תמונה. למצלמות אלה רגישות גבוהה ויחס א/5 של אטן 400 ב-14 (עס מסנן חושס 1%) ו-5048. עצמת האור (תסנו4תנותט[11) המינימלית היא 0.5 און, צריכת ההספק היא /2.2 ומתח הפעולה - 12%66. מימדי המצלמות במבחר אריזות, כולל אריזת 50 בת 8 פין. המערבל (זסאוות) 11121002 ומגבר ה-"11. 11121005, המכסים את 6 ה תחוס התדרים המלא של שידורי ,115 ,92680 0/4 ,תטפטך 61. )714( 1 באריות 10257 . מעגל משולב לבקרת 6 1167061601700168) 56328946 הם 107א29%א44 מיימ. אספקת מתח תסזאזו א ,86 תפסזתנסג 1 .1 מנ) 06"ט צְת50 תסופקתנטג ] ,פטקותג) ,0 5₪-ז0תסא11020-20% משלב פונקצית 6קץ א ,78 51154 1 6 (0506) .61" 0 6 (0506) .אגת תות 2) 7 (0221) .61 8 (0221) .אגת לווייניס, 0.9 עד 1.7500112, מיוצריס בטכנולוגיית 08/5 של ותות1 ה- 2 מכליל מעגל עירבול לבחירת ערוצים, מעגל 805, ומגבר ?] התקן זה, הניתן להשגה באריזת ]5% 15718/, מספק הגבר הגבוה מ- 8, ומיקום מעגל ה-000א בין דרגות ה-87 וה-] מספק הגבר דוחף שערי 5סוא למתח גבוה מתאים גם ליישומי דחיפת- מנועים ואוטומציה מעגל משולב לבקרת אספקת מתח | רכיב ה-2110א18, הדוחף זוג רכיבי ה-1/4819, משלב פונקציות כ | 11501 או 1081, מסוגל לפעול מוצרים הדשים ]א חסכוני - ו ואג5 ל-256 סיביות רכיב ה-/(58/4 הזול ביותר שיוצר אי פעם, ה-252222 ]\ סתססם, מכיל זכרון קריאה/כתיבה בן 256 סיביות באויזת 3 פכים של טונזיסטוו. הוא נמכר ב-0.25% ליחידה, עבור כמויות גדולות. קוי הכתובת, המידע והבקרה מרובביס על פין בודד. פּין זה מתחבר ישירות למיקרובקר, ומספק מימשק מעבד זול. בשל השימוש החסכני באנרגיה של הרכיב, שומרת סוללה בגודל אפון (5126 68ק) על המידע למשך 19 שנים, ומספקקת אנרגיה ליותר ממיליון פעולות. זס 0 560160 5ג![3 שא ססאט[36 501 4401 81185, 7% 75244, 1154. 61. )214( 8 0 (214) .אגן מכשירי זחא דיגיטליים/ אנלוגיים 0 קריאות, עם גרף עמודה בן 41 מקטעים שני מכשירי רב-מודד (/וא) דיגיטליים /אנלוגיים לנשיאה ביד, הדגמיס 2912 ו-2911, מכיליס תצוגה בת 3/4 3 ספרות ותצוגת גרף עמודה (הקגזק זגס) לינארי להצגת המדידה, עד 4000 קריאות. המודדים מציעים בחירת תחום/מדידה אוטומטית / ידנית עבור מתח, זרס והתנגדות וכולליס בדיקת דיודות ובדיקת- זימזוס. דגם ה-29122 הוא בעל דיוק לשני של 0.3% לעומת 0.5% של ה-2911. ה- 2 כולל גס פונקציות החזקת מידע (016 4318) החזקת ערך שיא 68%ק) (8!סת, זכרון מינימוס-מקסימימום, מדידת קיבול עד *1ות40 ומדידת תדר עד 400%112. גרף העמודה, הכולל 41 מקטעים, מתעדכן בקצב של 20782. הדגמיס הגנה בפני קוטביות הפוכה ועומס יתר. בדגם ה-2922 קס גם נתיך להגנת תחומי הזרםס ג|//ות. יחד עס פונקציות מדידות הקיבול והתדו, כולל ה-2912 40 תחומי מדידה, בעוד ה-2911 כולל 20 תחומים. מגבר שרת ל-1601112 וז שס51 של פגן/1500%, פיזור הספק של /500 | | | 3 ה-61/20406, המספק רוחב-פס של 72 לאות קטן (0ק/2), מציע תחוס הגבר של !1+ עד 10+ תוך פעולה יציבה, נקייה מתנודות לאורך כל התחום, ללא קיזוז חיצוני. עבור יישומי חוזי (וידאו), הרכיב מציע הגבר דיפרנציאלי וביצועי מופע (פאזה) של 0.02*‏ ו" 0.02 ב-3.58]117 (156א), = ו-2.02% ו(0.025 ב-1112א4.43 (,1ת). תכונות בולטות נוספות כוללות 1916 ש5[6 של 45, פיזור הספק של %/501 ברגיעה (ות6יססנטף) עבור אספקת צ5, רוחב פס של 12א130 זמן התייצבות (שותג קַתו[500) ל-0.05% של 5ת12, וזרס מוצא של /8ו70. הרכיב מציע גס ביצועי דופק טוביס עבור הגברת דפקיס במערכות מכיים, או במערכות ?25 - כחוצץ עבור רכיבי 246 מהירים ובעלי אבחנה גבוהה. יישומיס אחרים כוללים צדסות, חישה מרחוק, תקשורת מהירה, וכן יישומי הספק נמוך וסוללות. ,כז0?) ז63ח![חז0?) סח ת0ז68ו/ 4800 5 0200 ,6201118 זזסי1 4 0 (303) .61 כרטיסי זכרון למחשבי 60008)סא%' ‏ | | / . / | / / / / | | כרטיט ה-1א60 הג[ (כרטיסים = אחר*ם של 4סנותסתססטסס1 גנט . שלושת כרטיסי הזכרון, האוגרים בין 3 ל-2/3 של מידע, ונמכריס עייי [164ות0ת166100ם גוטי], הס כרטיט ה-1אכ0 ת135 כרטיס ה- ]58 2560060 וכרטיס ה-6תסעת ]או. כרטיס ה-₪01 ₪45 מכיל זכרון מירבי של :4/8, וישמש ביישומי כתיבה-מחדש לדיסק. כרטיטס ה-51/(1 מאפשר להחליף את סוללת הליתיוס מבלי להסיר את הבורג, וכולל סוללת גיבוי פנימית, המגינה על הזכרון בכל זמן, גס בעת החלפת הסוללה הראשית. כל הכרטיסיס מבטיחים שמיות מידע למשך שנתייס עבור 83א1 של המידדע, והתאמה למחברי 68 פין כולם מתאימים לגירסה 4 של ההתאחדות הבינלאומית של ארהייב לכרטיסי זכרון למחשב אישי. בצורתם ובגדלס, הכוטיסים מתאימיס לדרישות של התאחדות פיתוח תעשיית האלקטווניקה היפנית (15104). החברה תעבור לייצור המוני של כרטיסים אלה ותשווק 0 פריטיס בחודש. מכלול מגבר ז ל-9001112 בעל נצילות גבוהה למכשירי רדיו- סלולארי ניידים ה-110 צ00ם, מכלול מגבר זא בעל נצילות גבוחת לודיו סלולארי נייד. 11 מכלולי מגבוי "5 בעלי נצילות גבוהה, מסדרת 30110 של פותסתסקותס?) 5ק1[נת? מציעים מתחי פעולה של /6 ו-7.2 עבור מכשירי רדיו סלולאוייסם הנישאיס ביד, ועבור ציוד 5% 5060141204) (8010ז 16וטסות. עם נצילות של כ- %, הגבוהה בכ-5% ממובית ההתקנים הקיימים, צורכים המכלולים פחות הספק וניזוניס מסוללות קטנות יותר וקלות יותר, של 6% או 7.2%. צריכת ההספק של המכלולים היא :048 (שווה ערך ל- \וח1), והס חוסכיס את הצווך במגבר נוסף בין ה->)/ למכלול. בסדרת המכלולים חמישה דגמים, המכסים ‏ את כל הדוישות האירופאיות והצפון-אמריקאיות. הדגמים 01108 ו-0+1108-1 ניזוניס ממתח של /6 ונועדו לשימוש בארהייב (824-849%112) ובבריטניה (872-905/717),| בהתאמה. הס דוחפים הספק מוצא של 1.2 לעומס בן ‏ 500. ה- 1105ץ0, ר ניזוניס מאספקת מתח קונבנציונלית של 7.2%, מספיקים שו1.7 לעומס 500, ונועדו לארהייב, לבריטניה ולסקנדינביה (ד]אצ), בהתאמה. מגברי הספק לתחום השמע לכריזה וקולנוע תסשונתס] מייצרת סדרה של מגברי הספק לשמע. המגברים, בעלי 4 ערוצים קטנים בגדלס וגבוהיס בהספקם. הסדרה נקראת סטוגטכ). היחידות של הסדרה החדשה עוצבו מחדש והוקטנו בגודל יחסית למגבוים בעלי נתונים דומים המיוצרים על-ידי חברות אחרות. כל המגברים, בהספק /500%, א250 או /750 מותאמים למסגרת סטנדרטית של "19. 6+ 10 3 א0.80.ע ]א א/ו4 684 סאג 1טאם 12 מערכת ניווט אלקטרונית לרכב פקקי תחבורה הם בעייתם העיקרית של הנהגים, אולם לנוהגים באזור לונדון יתאפשר בקרוב לקבל אזהרה מוקדמת על האטה בתנועה, בזכות מערכת שקיבלה את אישורו של משרד התחבורה. ]9ז1, פרי יצירתה של 18008קס ] [678ת20) והיא מערכת מידע התנועה השנייה העומדת לקבל אישור. המערכת האחרת היא 6)נטוקסווה של חברת 056. מערכת זו יותר מתוחכמת, והיא מסוגלת להתוות ולשרטט מסלול סביב לונדון - רחוב אחר רחוב - תוך התחשבות בתנאי התנועה. מכל מקום, המערכת לא תיכנס לשירות לפחות במשך שלוש השנים הקרובות, וזאת מאחר שהניסוי הראשוני, בכביש 4 המוביל תנועה מעובה מלונדון, עדיין נמשך. | מעוכת תס" פועלת בשיטה פשוטה. היא מתבססת על ציון מהירות התנועה בכבישים. גלאי אינפרא-אדום, המותקנים על גשרים שמעל לכבישים במרווחים של כ-3 קיימ, עוקביס אחר זרימת התנועה. מידע זה נאסף בחדר בקרה מרכזי ומשודר כל שתי דקות למקלטים המותקניס במכוניותיהס של מנוי השרות. זפווסזוהס6 הססבפם וסקס 8 זסזטקוחסס ל וחט קֶ8!ספום 8 וס וחסז! הסוובהחס!ה1 5 וסז!חסס 8)₪0ז1 8 מערכת 18501ת11310 משלבת שלוש יחידות: יחידת גילוי המותקנת על גשר, מרכז בקרה, ומקלט נייד הניתן להתקנה במכונית ולהסרה בעת הצווך. חברת 10218805 [018ת26) הגיעה למסקנה שהתקני חישת אינפרא-אדוס הס הדרך הטובה ביותר לקבלת מידע אמין ומדויק על מהירות התנועה בכבישים. כל גלאי מותקן על גשר העובר מעל כביש, מכסה שני אזורי גילוי באמצעות קרני אינפרא-אדוס מקודדות. כלי הרכב הנוסעים מתחת לגלאי נקלטים על-ידי מטריצת חיישנים אופטיים, והמידע מנותח על-ידי מערכת עיבוד בזמן אמת. מיקרופרוססור במקלט מסוגל לחשב את מהירות | << ל" | 8% התנועה בכביש בדיוק של 6%+. עס ירידת המהירות הממוצעת אל מתחת לערך שנקבע מראש, נשלח אות בקשר רדיו למרכז הבקרה. אותות נוספים נשלחים כל שלוש דקות, עד לעליית המהירות הממוצעת אל מעבר לסף. מרכז הבקרה, המאויש יוס ולילה, מקבל את המידע המגיע מהגשרים. קווי טלפון חכורים משמשיס להעברת המידע לרשת הקריאה הבריטית (8זסש)סת קתוקגק 11%). ניתן לתאר עד 45 פקקי תנועה בשורת מסר סטנדרטית בת 80 תווים של רשת הקריאה. בתנאים רגילים, כאשר אין פקקים סביב לונדון, תצוגת הנהג מציגה את מפת כביש 25 המקיף את לונדון כטבעת, תוך ציון מצבס הכללי של הכבישיס היוצאים מלונדון. לפרטים נוספים, הנהג יכול להתמקד (על-ידי תנ-ות200) על אחד מארבעה ובעים ולקבל מפה מפורטת הכוללת צמתים. כאשר מתרחשת תאונה, המשתמש מקבל הודעה על מהירות התנועה בפקק על-ידי הבהוב הרבע. אזהרה כזו על בעיות תנועה מגיעה אל הנהג תוך שניות, בניגוד לחדשות התנועה, המשודרות בדרך- 506 הזד 800 10 חטבו ג / 5 -. ל | - חאש א כלל לאחר כשעה. מערכת 1311071856 תכסה תחילה רדיוס של 56 קיימ מסביב למרכז לונדון, כאשר 115 גלאי תנועה" משדרים מידע על המצב בכבישים. בשנה שעברה, חברת 0026 נבחרה על-ידי משרד התחבווה (מתוך כמה חבוות מתחרות) לבצע פרוייקט של הכנסת מערכת ניווט פנימית למכוניות באיזור לונדון. עד לשנת 1993, כל מי שתהיה באפשרותו לשלם את מחירה של יחידת 6ונטקסוגו (כ-600-700 לישייט) ותשלום שנתי (שצפוי להיות פחות מ-100 לישייט) יוכל להשתמש במערכת. תכנית הניווט הראשונית מכסה את האיזורים הדחוסים ביותר בסביבת לונדון. כשהוא נחתסם על-ידי הכבישים ההיקפיים הצפוני והדרומי, האזור הניסיוני מתרחב מערבה, כך שיכלול את הכבישים העמוסים 140א, 25]א, 3]א ו-4א. מרכז לונדון ואזורי שדה התעופה שסנז11690, מסביב לשעון, ייכללו בתכנית אף הסם. מערכת 6נטוקססטוג , בדומה ל--1791:019510, תהיה קלה לשימוש אף היא. היעד או קוד האזור המבוקש מוכנס למעוכת, וקול מלאכותי מספק את ההוראות לגבי הכיוון שיש לבחור בצמתיס. להבהרה נוספת, תצוגה קטנה המותקנת בלוח המחוונים מציינת את המסלול המומל. כדי: שמעוכת הניווט תספק את המסלול הטובים ביותר, מצב התנועה חייב להתעדכן במהירות, וזאת מאחר שכל אחד מהכבישים המרכזיים של לונדון נסתס תוך דקות במקרה של תאונה. בדומה ל-01510, 1 [614ת036), :206) עושה שימוש בחיישנים לצדי הדרכים למעקב אחר זרס התנועה. עבור התכנית הניסיונית, מעל ל-300 חיישנים המקושריס למוכז בקרה ממוחשב ממוקמים בצמתיס המרכזייס של לונדון. המחשב המרכזי משלב את המידע המתקבל מהחיישנים עם מידע מעודכן המתקבל ממשטרת התנועה, מכבי האש, שירות האמבולנסיס ומשני ארגוני התעבורה העיקריים. 6נופטוו, משתמשת גם במידע המתקבל מכלי הרכב בהס מותקנת המערכת, תוך רישוס זמן, המעבר ממסלול מסוים, ואגירתו במחשב. מידע וה מסייע למחשב בבחירת המסלולים המהירים והישירים ביותר. על פי חברת ?602156 ,66נגוקסוגוה מסוגלת לחסוך את זמנס המתבזבז בכבישים של נהגי רכב מסחרי, מוניות ואנשי מכירות בצורה ניכרת. לטענתה, ניתן לחסוך כ-10% מזמן הנסיעה וכ-6-8% במרחק הנסייעה. אזוריס נוספיסם מצפיס לאישור משרד התחבורה, כך שבסיכומו של דבר, נוהגיס וביס אחרים ברחבי בריטניה יוכלו להימנות על 6סנטקסוטה. לאלו הנוהגים ברחבי יבשת אירופה מובטחת התאמה של מערכת 6שוגוקסוט למערכות ניווט דומות המפותחות בארצות היבשת. אחת התכניות לעדכון 6ונטקסטט היא החלפת הקול המלאכותי, הנשמע לרביס כמטריד, בתצוגה עילית. מערכת זו משתמשת במעגלים אלקטרוניים ואופטיים כדי להקרין על שמשת המכונית את התוואי שעל הנהג לנסוע בו, כך שלא יהיה צורך בהסרת העינייס מהכביש. מערכת 66נטפָסוטוג, ניתנת לקישור למערכת העקיבה של ?350). מערכת זו פועלת באמצעות מתקני מצפן מגנטיים המותקניס ברכב. תחנת הבקרה המרכזית = של 062 גס יודעת תמיד את מיקומו של כל רכב, גם כאשר הוא נגנב או כאשר הוא נוסע במסלול בלתי מוכר. מערכת זו שימושית במיוחד ברכביס המסיעים מטענים יקרים. 0 [ת80 תזסות] תסזנג 1 ,150105ק0. 1 [8ז6תסכ) 1112 16נם36010165 |33 אזעקה אולטרסונית לרכב מערכת זו מתוכננת במיוחד להגן על רכבך ועל תוכנו מפני גנבים. שני יתרונות משמעותיים של המערכת הם צריכת ההספק הנמוכה והעמידות מבוא מערכות אזעקה אולטרסוניות מתאימות במיוחד להגנה על מכוניות מאחר שהן מגנות על כל נפחו של הרכב, וזאת: תוך אמצעי התקנה פשוטיס ביותר. דרישות האִמינות ממערכת כזו הן גבוהות במיוחד. די לחשוב על תנודות הטמפרטורה הנגרמות בתוך הרכב. בנוסף, יש להתחשב ברמה הרעש הגבוהה של אספקת המתח ברכב, או של רעשים הנקלטים מהסביבה. ברוב כלי הרכב, הפעלת האזעקה אינה גורמת להפרעות במתח, אך מכל מקום, מקורות הפרעה חיצוניים עלוליס לגרום להשפעות בלתי רצויות (לדוגמה, הצופר של רכב שכן). מסיבות אלה, חברת //1 (אלקטורקל בעיימ נציגה בישראל) פיתחה מערכת אזעקה אולטראסונית שתוכננה במיוחד לכלי רכב. המערכת כוללת גס רכיב הגנת מתח גבולי, או, במליס אחרות, האזעקה תופעל במקרה של הפעלת אחד מצרכני המתח (כגון התאורה הפנימית בעת פתיחת הדלת) על ידי אדס שאינו מוסמך לכך. יתרון נוסף, הוא שאין צורך בכל מפסק נפרד. הפעלת המערכת בקצרה גרסה א! (אולטראטונית + הפעלת דלת) 1. כבה את מתג ההצתה. 1. צא מהרכב. המערכת במצב ייחסיי 5 שניות לאחר פתיחת הדלת. 3 ה-כ114 הראשון מהבהב, ומציין שהמערכת במצב פעיל. ה-כ113 פועל גם כגורם מרתיע. 4. דלת המכונית פתוחה. 5 יש לסובב את מתג ההתנעה של הרכב תוך 15 שניות מפתיחת הדלת למניעת הפעלת האזעקה. 6. אי הפעלת מתג ההתנעה בזמן (או מתג מוסתר) תגרוס להפעלת האזעקה האקוסטית - הצופר מופעל במרווחים של 30. התהליך אינו מאותחל על ידי כיבוי המנוע. תוכל להישאר ברכב ככל שתרצה מבלי להפעיל את האזעקה. מונה זמן ההפעלה לא יאותחל עד להפעלתו של צרכן זרם מספיק גדול (תאורת הרכב הפנימית, למשל). לאחר אתחולו של מונה זמן ההפעלה, נותרות 15 שניות להתנעת הרכב ללא הפעלת האזעקה. הגבוהה בפני רעשים. גרסה ב' (אולטראסונית בלבד) 1. הפעל את המפסק המוסתר זמן קצו לפני היציאה מהרכב. 2. המערכת במצב ייחסיי לאחר 15 שניות, וה-כתע ] הראשון מהבהב. 3 פתיחת דלת הרכב מתגלית על ידי מערכת האזעקה האולטרסונית. 4. להפסקת התהליך יש לסגור את המפסק המוסתר תוך 15 שניות מגילוי התנועה על-ידי המערכת. 5. אי סגירתו של המפסק המוסתר בתוך 15 שניות תגרוס להפעלת האזעקה האקטוטית - הצופר מופעל במרווחים של 30 שניות. תיאור הפעולה כל התהליכים מתבצעים אוטומטית לחלוטין. המערכת מורכבת משתי יחידות הפועלות בנפרד. 1. פניס הרכב מוגן על ידי המערכת האולטראסונית. 2. המתח הגבולי מבוקר. המשמעות מכך היא שעס הפעלת מתג ההתנעה במשך שלב ההשגחה, המערכת מגלה זאת ומפסיקה את תהליך האזעקה. המערכת מקבלת את הפעלת מתג התנעת המנוע כמצב תקין ואינה מפעילה את האזעקה. עם כיבוי של מתג זה, המערכת נכנסת לשלב ההשגחה. הדופק הראשון מתקבל בעת פתיחתה של דלת הנהג (הגורמת להדלקת התאורה הפנימית). דופק זה מפעיל בקרת-רצף אוטומטית, המדעיכה את כל הדפקיס הנוספים במשך 15 שניות. במהלך זמן זה ניתן לפתוח את כל הדלתות, כולל תא המטען ומכסה המנוע. במבט ראשון, השניות נראות כזמן קצר מאוד, אך למעשה זהו זמן מספיק, ובמיוחד מאחר שלאחר סגירת הדלתות (הגורמת לכיבוי התאורה הפנימית), שוס דופק אזעקה אינו מיוצר. גסם אס תכובה המכונית, לאחר שעות לא תופעל האזעקה. מכך נובע, שניתן לפרוק את המכונית מבלי לכבות אזעקה לא-רצויה שסוגריס אחר-כך את הדלתות. 5 שניות לאחר הדופק הראשון, המערכת נכנסת למצב יחסיי. מצב זה מצוין על ידי הבהוב כע 1 בלוח הקדמי. מכאן ואילך, כל דופק נוסף מפעיל את האזעקה. כאשר המערכת במצב ייחסיי, כל צרכן הצורך זרס מיזערי, מפעיל את האזעקה. הצרכניס | המפעילים את המערכת בצורה המהירה ביותר הס נורות-להט, הצורכות ברגע הדלקתן זרם גבוה בהרבה מהזרסם הנצרך על-ידן במצב רגיל. אי לכך, גם נורה קטנה יחסית יכולה להפעיל את האועקה. כאשר המערכת במצב ייחטיי (נ12 מהבהב) והדלת נפתחת (והתאורה הפנימית מופעלת), המערכת מפעילה את תהליך האזעקה. ה-122 המהבהב כבה, וה- 1 השני ('מ4141') דולק קבוע. לאחר 5 שניות בדיוק, מוצא מערכת האזעקה ממותג לקצב של 2712 המופעל במרווחים. המוצא מפעיל ממסר המפעיל את צופר הרכב. לאחר 30 שניות, הצופר מפסיק לפעול אוטומטית. לאחר 15 שניות נוספות המערכת עוברת אוטומטית למצב ייחסיי. ה-כ 1 הראשון מהבהב ובעקבותיו ה-כת ] השני, הדולק בקביעות עד להפעלתו של מתג ההתנעה. בצורה זו בעל הרכב מסוגל אחר-כך לזהות ניסיון פריצה, או אזעקת שווא. (כתוצאה מנתק בחיבורים, למשל). פתיחת הדלת על ידי בעל הרכב מאתחלת את תהליך האזעקה אף היא. אולם, עקב ההשהיה בת ה-5 שניות, יש מספיק זמן להתניע את הרכב ולהפסיק את תהליך ההפעלה. כפי שניתן לראות, המערכת שומרת על הרכב היטב. הרכיב האולטראסוני מספק הגנה טובה עוד יותר. ניסיון כניסה לרכב דוך חלון שבור או פתוח למחצה מתגלה על ידי גלאי התנועה האולטראסוני, המפעיל את מערכת האזעקה. גם במקרה זה הצופר מופעל לאחר 15 שניות. רגישותו של הגלאי האולטראסוני ניתנת לוויסות בתחוסם נרחב. תכנונה המתקדם של המערכת מונע מבעל הרכב דאגות כלשהן, וזאת מאחור שכל התהליכים מופעלים אוטומטית. ניתן גם לבטל את הקשר בין המערכת לבין ההצתה על ידי התקנת מפסק מוסתר. החיסרון הבולט של מפסק זה. הוא באפשרות גילויו על ידי הפור). המערכת ניתנת להפעלה גם ללא רכיב חישת המתח הגבולי, ובמקרה זה נחוץ מפסק הפעלה חיצוני. | נושא זה נדון בפירוט בסעיף ייהתקנה והפעלהיי. תיאור המעגל כפי שתואר קודם לכן, מערכת האזעקה האולטרסונית כוללת שתי מערכות הפעלה שונות ונפרדות המורכבות על אותו מעגל מודפט. רכיבים מעורכת אזעקת אולטרוסונית לרכב: תרשים המעגל. [6טן סט פוןץכןו 8 6 + אב2? הציי ךל שור 0 כםל090 1 8 ו 4 *חי () 05| יי 38 א מל אן)-או180702-821=0 |פא וול נץ? |* * פ6פשטהטס ו חן אסןוטפט )< *ף 1 102, ו- 163 עס החיוט הנוסף שלהס מייצגים גלאי תנועה אולטראסני. 101 והחיוט הנוסף שלו מספקים מתנד 16 יציב, המפעיל את המשדר האולטראסוני 1151. התדר המתקבל הוא כ- 30%112. הממיר האולטראסוני השני קולט את האות המוחזר. האות הנקלט יעם אות המתנד מעורבלים יחד ב-102, 00/1 ו-072), עם החיוט הנוסף, מייצגים מסנן מעביר-5ס לתדר נמוך. כל עוד כל תנועה אינה נרשמת בשטח הנמצא תחת ההשגחה, האות הנקלט מתאים במדויק לתדר המשדר ולא מתקבל כל תדר הפרש. מצד שני, רישוס תנועה כלשהי גורס לשינוי קטן באות עקב אפקט ההכפלה. לאחר שאות המשדר והאות הנקלט מעורבלים, נוצר אות שונה. אות זה מוזן לדרגת ההגבר השנייה ב- 162 דרך המטנן (071,002). ההגבר ולכן גם הרגישות של המערכת ניתנים לוויסות באמצעות 815. האות המעובד מופיע במוצא של 102 (פין 7). האות מוגבר פעם נוספת על ידי 0/3) והוא עובר דמודולציה על ידי 1ש, 618, ו- 821. 00 ממותג כמשווה. כאשר המערכת אינה במצב פעיל, המוצא (פין 7) של 024 עולה (בעוך ל- צ7+). מוצא זה יורד ל- 0% במקרה שנרשמת תנועה כלשהי למשך זמן ההפרעה. באותו זמן, מוזן דופק לדרגת הפעלת האזעקה (0225)) של מעגל האזעקה השני דרך 620 ו- 1826. ירידת מתח האספקה בערך של עד /10, המופיעה עם הפעלתו של צרכן זרס כלשהו ברכב, מתגלה ומוזן למעגל הפעלת האזעקה דרך 624 ו- 832. הפוטנציאל המגיע לפין 2 של 25כ0) דרך נגד טורי, 9, יורד אל מתחת לפוטנציאל שבפין 3 של 5, לרגע קצר. המוצא של 0255 (פין 6) מספק דופק גבוהי לפין 3 של הצובר 1שק. אם מתג ההצתה כבוי (פין 4 של 106/71 נמצא בערך של /0), אזי הדופק היגבוהי הראשון של 5 דרך פין 3 של ₪71 מוריד את המוצא (פין 2) לערך של 0. 1 מופעל ולמעגל גלאי התנועה האולטראסוני מסופק זרם. 11/2 משוחרר דרך פין 6, 23 דרך פין עו 107 דרך 839. לאחר 15 שניות המוצא (פין 1) של 107 והמוצא (פין 4) של שער 8א עולים (כ- צ12). כתוצאה מכך, ה- 12 הראשון בלוח מופעל. כל אות דופק נוסף המגיע במוצא (פין 6) של 0255 יפעיל את האזעקה וזאת מאחר שהאות ב- 7א עובר דוך הצובר ל- 2" ול- 73ע. 1 האזעקה יתחיל להאיר, והמתנד ב- 107 משוחרר מחדש דרך 8 רפא - 5 שניות מאוחר יותר, שער פא מאופשר והוא יירץיי בתדר של 2112 למשך 30 שניות. 13 מפעיל ממסר חיצוני המפעיל את הצופר. לאחר הפעלת הצופר למשך הזמן הדרוש, המוצא של 167 (פין 3) יורד לרגע הצר וכל המערכת חוזרת למצב היכון. רק 122 האזעקה (28) ממשיך לדלוק עד לניטרול האזעקה על-ידי הפעלתו של המנוע או ניתוקו של המפסק המוסתר. בהתנעת המנוע, פין 4 של 1שקץ עולה (ל-12% ) והמוצא (פין 2) עולה אף הוא. 71 חסום, הגלאי האולטראסוני אינו פועל, ושאר מעגל הגילוי מאופס ((656:). המערכת יכולה לפעול גם ללא גלאי מתח האזעקה. במקרה כזה, פין 4 של 1 (הנקודה '6' על המעגל) נושאר קבוע במצב גבוה מעל 233 ו- 834. נקודת החיבור 'ם' על המעגל המודפס ניתנת אז לחיבור להארקה (נקודה 'טי), תוך שימוש במפסק מוסתר חיצוני, המפעיל אז את המערכת. 15 שניות לאחר חיבור המפסק המוטתר, המערכת נכנסת למצב ייחסיי. בנייה כל הרכיבים מותקנים על מעגל מודפס יחיד בגודל של 53.5א135 מיימ, עובדה ההופכת את הבנייה לפשוטה ביותר. הכנס לכרטיס והלחם את הרכיבים הנמוכים יותר, ולאחר מכן את הרכיבים הגבוהים יותר. שני המתמריס האולטרסאונייס מסוג 115898 (המשדר והמקלט זהים), מחוברים לכרטיס (תוך שימוש בפיני הלחמה) במרחק של כ-10 מיימ אחד מהשני. מצב ההלחמה המדויק הוא כזה ששטח ההקרנה של המתמרים מגיע בדיוק ללוח הקדמי של קופסת הפלסטיק. האופייניס של המתמוים האולטרסונייס מאפשרים התקנתם ללא כל הוראות מיוחדות. ניתן להתקינס על צדם או על גבם (אין חשיבות למגע בינס לבין הקופסה). המגבלה היחידה היא, כמובן, ששטח ההקרנה יהיה חופשי. | לאחר ההתקנה יש לבדוק את כל החיבורים בהתייחס לתרשים המעגל המודפס. התקנה והפעלה לפני התקנת המערכת, מומלץ לבצע הרצת-בדיקה חיצונית. חבר את המעגל למקור מתח מיוצב של 2% (הקוטב השלילי לנקודת החיבור 'ט', והקוטב החיובי לנקודת החיבור ). שאר הנקודות נשארות חופשיות בשלב זה. בבדיקה זו נבדקת גס צריכת הזרם, האמורה להיות כ- 30 (בכל מקרה פחות מ- /ו50). תוך שימוש במד-מתח יש לבדוק את המתחים הבאים. חבר את ההדק השלילי של מד המתח להארקה של (נקודה 'פ'). בדוק את המתח בנקודות הבאות בעזרת ההדק החיובי: (באפיצות של צ110.5): 1. פין 16 של 166 - 12% 2 פין 16 של 107 - 12% 3 פין 14 של 108 - 12% 4 פין 2 של 106 - 12% 5 פין 7 של 165 - 12% 6. 65 של 165 - 04 7 פין 3 של 104 - 0-2% כעת חבר חוט קצר בין נקודה 'ג' לבין נקודה 'ט' ובדוק את המתחים הבאים: 8 פין1 של 164 - +12 9. פין 3 של 1043 - 84 0. פין 4 של 103 - צ8 15 1 פין 7 של 103 - 6-8% 2 פין 16 של 102 - /8 פין 1 של 161 - /8 לאחר שהבדיקה משביעת רצון, יש לקבוע את התדר האופטימלי של המשדר האולטראסוני. הנח את הכרטיס במרחק של 3 מי מקיר. במצב זה שני המתמרים האולטראסוניים מופנים כלפי משטח הקיר. מתח, הנמצא ישירות במוצא של מתמר המקלט 1152, ניתן עתה למדידה (בין נקודות 1 ו- 2 של 162). השתמש במיליוולטמטר 405 רגיש בעל עכבה גבוהה, המסוגל למדוד בתחום של 12א30, או בסקופ. העוך המוחלט של המתח הוא משני במקרה זה. סובב את ליבת הפריט של שנאי 111 באטיות, עד לקבלת המתח מובי. תחוס התדר הוא נמוך, בין 7 וזאת עקב אחידותם של שני המתמרים האולטראסונייס. מומלץ לבדוק את התדר המכויל פעם נוספת באמצעות מונה תדר. אס תחוס השינוי של ליבת הפריט אינו מספק, ניתן להקטין או להגדיל את קבל 62 בהתאמה. עקומת התהודה המוגדרת של המתמריס האולטראסונייס מחייבת לבצע את ויסות התדר במדויק כמתואר לעיל. לאחר התקנת המערכת ברכב, מאוחר יותר, גלי הקול יכסו את כל פניים הרכב כתוצאה מההחזרות. איור 1 מציג את אפשרויות ההתקנה. ניתן להשיג קופסאות מתאימות בשחור או בלבן. אס המערכת מוגנת מקוני השמש, צבע הקופסה אינו משנה. מכל מקום, אס האזעקה חשופה לשמש ישירה, מומלץ לבחוור בקופסה לבנה המונעת טמפרטורות גבוהות הנגרמות מהחוס הרב. הרגישות (טווח) ניתנת לוויסות באמצעות 815. א בפין 9 של 02 (טרימר 815 בכיוון השעון), מייצג הגברה (רגישות) מרבית. סיבובו של 815 נגד כיוון השעון מקטין את הרגישות (והטווח). בדוך כלל מומלץ לבחור את המצב האמצעי. רגישות יתר גורמת להקטנת החסינות לרעש. מכל מקוס, עקב רמת הטכנולוגיה הגבוהה של המעגל, הוויסות אינו קריטי. איור 2 מציג את צורת ההתקנה של המערכת ברכב. חבר את נקודת החיבור 'ט' להארקה של הרכב (ייהדק 31"). נקודה 'ג3' יש לחבר לנקודה שבה קייס מתח גם כאשר המנוע דומסם (בדרך-כלל ייהדק 30יי). נקודה "ס" יש לחבר מאחורי נקודת ההתנעה (ברוב המכוניות - מסומנת כייהדק 5יי). נקודה 'ן' קשורה למוצא האזעקה עס קולט פתוח, הממותג במרווחים, בהתאם להארקה במהלך הפעלת האצעקה. יכולת הובלת הזרס המרבית היא כ- /ג200₪. זרס זה מספיק להפעלת ממסר המיתוג ברכב. אס צופר הרוכב מחובו' כבר לממסרו, שסליל הבקרה שלו מחובר קבוע ל-/12 (כמוצג באיור 2), ומחובר להארקה, נקודה [' ניתנת לחיבור ישיר לממסר (כמוצג באיור 2). אס אינך בטוח לגמרי לגבי חיווט ממטר הצופר הקיים, מומלץ להתקין ממסר נוסף. מגעי הממסר ( 1 ו-862) מחוברים ישירות במקביל למגעיס רנעימת 4 11 ץצ 10 75) 7 1 113[ 8 5 2 16/תון 47 4 3 ,1 | הצאי מוליכים: 2[ 46 7 22 4 118 ,12208 מ 2 5 37 6 2 15 71 וד 4 0 3 9 0 21 8038 08 8 0 1 1 18 9 ,ותות3 = 1 2 %- 0 4-ה 0% 0-9 0-2 0-2 2-כ כ כ 20 000 כו חק 680 2 | שונות: "ת47 1-8 ,20 סליל ות51 ג 12 06 5 כ-0 1 1207 ₪9 18 ו 1 6 מי כבל דו-גידי 0.4 ממייר איור 1. התקנת המערכת ל | 2+ ג רז | כ סכ - 2 600 ]- מבט על המעגל המודפט המאוכלט הירחון הבינלאומי לאלקטווניקה לכבוד אלקטורקל בע''מ ת.ד. 41096 תל-אביב 61410 הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקת לכבוד אלקטורקל בע''ימ ת.ד. 41096 תל-אביגב 61410 הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקה לכבוד אלקטורקל בע''מ ת.ד. 41096 תל-אביב 61410 ניתן לבצע הזמנות טלפוניות באמצעות כרטיסי אשראי של ישראכרט/ויזה טופס הזמנה מלא הפרטים בכתב ברור לכבוד אלקטווקל בע''מ ת.ד. 41096 תל-אביב 61410 מחלקת רכיבים * יש לצרף 2 שי"יח לכל מעגל מודפס או תכנה ו-3 שייח לכל ספר, לכיסוי הוצאות המשלוח. * דמי אריזח ומשלוח מצורף שיק על סך -------.......-- שקליס לפקודת אלקטורקל בעיימ. תאו ----------. -₪--- חתימה ניתן לבצע הזמנות טלפוניות באמצעות כרטיסי אשראי של ישראכרט/ויזה טופס הזמנה מלא הפרטיס בכתב ברור לכבוד אלקטווקל בע''מ ת.ד. 41096 תל-אביב 61410 מחלקת רכיבים םב איננו מנוי * יש לצרף 2 שייח לכל מעגל מודפס או תכנה ו-3 שייח לכל ספר, לכיסוי הוצאות המשלוח. * דמי אריזה ומשלוח מצורף שיק על ס[ ------------- שקלים לפקודת אלקטורקל בעיים. תאריך 222-ה חתימה 2-ה 077 ! לקוראי הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקת מודעח קנית /מכירח של ציוד אלקטרוני מלא הפרטיס בכתב ברור ם מספר מנוי םב איננו מנוי עיר טלפון מען מיקוד טלפון בעבודה * מודעות פרטיות בלבד אבקש לפרסם תוכן מודעה זו בלוח אלקטור: 6 זססזסם ז68 12%+ 0 ]8 6וחס8בזזונ ₪1 (6|סכן 6980106ה) סז ]8 איור 2. תרשים חיבורי המערכת הקיימים של ממסר הצופר. אס צופר הרכב אינו מופעל על-ידי ממסר, אלא מחובר במקביל למתג, 1 ו-₪62 מתחברים במקביל למתג זה. הכבל המבודד המחובר ל- ₪01 ול- ₪62 שדרכו מוזרס הזרסם לצופר, חייב להיות קצר ככל האפשר ובעל שטח חתך של לפחות +15 מיימ (עדיף 4 מיימ). חוטים בעלי שטח חתך של +0.4 מיימ מספיקים בהחלט לשאר חיבורי המערכת. במקביל לממסר יש לחבר דיודה המופעלת דוך נקודת חיבור 'ן' של המעגל המודפס (ראה איור 2). והיא זו יש להתקין ישירות על הממסר, והיא משמשת כמיצד (ותטת5) להשראות יגלישהי הנוצרות בכיבוי המערכת. יש לשיס לב לחיבור הדיודה בקוטביות נכונה למניעת קצר במעגל. (קתודה * ראש הח = טבעת צבעונית) אס המערכת מתוכננת להפעלה דרך מתג ההתנעה, מפסקים 81 ו- 52, המוצגים באיור 2 ,קוויס מקוקוויס) מושמטים. החיבור על הדק 15 אינו צריך להיכלל במעגל, אס בוצונך שהמעוכת תתפקד ללא תלות במתג ההצתה. במקרה כזה יש להתקין מפסק דו מצבי בין נקודות חיבור '6' ו- 'ט' של המעגל המודפס. ודא שמפסק זה מוסתר היטב. המערכת נמצאת במצב פעיל כאשר מפסק 51 סגור. שאר הפונקציות זהות לאלו של חיבור המערכת דרך מתג ההתנעה, כלומר, לאחר סגירת מפסק 51 פתיחת הדלת והפעלת התאורה גורמות לדופק אתחול ו-15 שניות לאחר מכן המערכת נמצאת במצב פעיל. אס אינך רוצה בפעולתו של מעגל העקיבה אחר המתח, השתמש במפסק 52 במקוס ב-51; במקרה זה ימוקס גם המפסק המותר בין חיבורי המעגל המודפס שבנקודות 'ג' ו-'פ', והחיבור להדק 15 יהיה ניתן להשמטה. 15 שניות לאחר סגירתו של מפסק 52 המערכת במצב פעיל, כלומר ה-כצ] מהבהב. במקרה זה, אין צורך באות אתחול נוסף. הכללת 624 ו-832 מאפשרת להפעיל את המערכת הן בעקיבה אחר מתח והן במעגל גילוי התנועה. בכל מקרה, רכיבים אלה ניתניס להשמטה. בטול פעולת המערכת כגלאי אולטוסוני תנועה בלבד. מצב פעולה כזה (ללא עקיבת מתח) מתאים במיוחד למכוניות שבהן המאוורר חשמלי והוא מתחיל לפעול לעתיס זמן מה לאחר הדממת המנוע. הפעלת המאוורר בצורה אוטומטית כזו תגרוס להפעלת מערכת האזעקה כאשר מעגל עקיבת המתח פעיל. ניתן לחבר את מעגל עקיבת המתח, אך במקרה כזה יש לנטרל את ההפעלה האוטומטית של המאוורר בשעה שהמנוע מכובה. נטרול המאוורר אינו מזיק לרכב, מאחר שברוב כלי הרכב המאוורר מפסיק לפעול יחד עס הדממת המנוע. נקודה חשובה נוספת שיש לזכור היא שבמכוניות רבות ניתן להגיע לצופר, או לכבל של הצופר מתחת לרכב, וגנביס מתוחכמים מסוגליס לחתוך את הכבל ולנטרל את המערכת האזעקה. אי לכך, מומלץ להעביר את כבל הצופר בצורה שאינה מאפשרת להגיע אליו מבחוץ. שיטה טובה אף יותר היא להוכיב מערכת צופר נוספת, עצמאית לחלוטין, שגנביס לא יחשדו בנוכחותה. ח6ו51 הס!)ו/חף! 5 |חווחזסך צויכת הזרסם של המעוכת (כאשר היא אינה בפעולה מתגיס 52, 51 פתוחים, מתג ההתנעה סגור), היא 0.414, כלומר - גם פעולה ממושכת לא תשפיע על המצבר. כאשר המערכת פעילה, צריכת הזרס הוא /30. אם, לדוגמא, לא משתמשים במכונית במשך שבוע, תיגרס צריכה של .5. במקרה של מצבר רגיל, המשמעות היא צריכת זרס של 10% מיכולת המצבר. סיבוב קצר של כמה דקות עם הרכב, יטעין את המצבר חזרה לכוחו המלא. מכל מקום, השארת הרכב במצב זה למשך ארבעה שבועות או יותר תגרוס להפחתה משמעותית באנרגית המצבר. במקרה כזה מומלץ להטעין את המצבר מדי פעם, או לנתק את האזעקה. . פרוייקט זה ניתן להזמין ישירות מאלקטורקל | בע''מ. -|טל. 03-879619 1 |18 במשך חשנים האחרונות, מגוון של שפופרות לייזר הליום - ניאון לייזר חלק א: ספק מתח וגלוונומטרי מראה (0א116) בהספק מצא את דרכו לשוק האלקטרוניקה המסחרי. שבהיותו יחידת מתח גבוה, הוא אינו כה פשוט לבנייה. במאמר זה, בן שני החלקים, נתאר ספק מתח המתאים לשפופרות הלייזר הפופולריות מסוג /ז2 , מערכת הכוונת קרן המבוססת על גלוונומטרי מראח, ולבסוף - מאפנן מתקדם המאפשר ליצור תבניות לייזר באמצעות אותות מוזיקליים. המעגלים המתוארים מתוכננים ומשווקים כקיטים על ידי א (אלקטורקל בע'ימ נציגה בישראל). רוב ספקי המתח המיועדים לעירור לייזרים הס מעגליס קונוונציונלייס למדי, המבוססים על מכפלי מתח קסקדיים. למרבה הצער, מעגליס אלו פועלים בנצילות נמוכה מאוד, וחיסרון נוסף הוא היותס מופעלים על ידי הרשת, ההופכת אותם למסוכנים בהרבה מובנים. שפופרת לייזר מושלמת היא דבר אחד, בעוד שהפעלתה היא דבר אחר. אבן הנגף היא כמעט תמיד ספק המתח עס השנאי המיוחד ורכיבי המתח הגבוה. החדשות הטובות הן, שכל בעלי שפופרות הלייזר מסוג 11686 בתחוסם של /ות2 יכוליס לבנות כיוס ספק מתח ממותג, קומפקטי ובעל נצילות גבוהה. כל החלקים הנדרשים לבניית הספק נכללים בקיט המסופקים על ידי 1 . גלוונומטרי המראה וממשק הבקרה הקשור ניתניס להשגה כקיט אף הם. לייזריס רבים מבנייה עצמית עושים שימוש במראות קונוונציונליות המותקנות על יחידות מסורבלות להפעלת רמקולים. מערכת גלוונומטר המראה הנידונה כאן משיגה דיוק הכוונת קון! וגישות הגבוהיסם בהובה מהמערכות המבוססות על רמקולים, והנה קטנה מהם בהובה. בנוסף, מעוכת בקות המראות (המתוארת בחלק ב) היא מעגל מתקדם בעל יכולת הכוונת קרן אבסולוטית, תיקון ליניארי לחלק מתגובת התדר של המראות, אספקת כמה תבניות ליסזיור, והרבה יותר. גלוונומטרי מראת גלוונומטר מראה הוא בעצס מכשיו מדידה המבוסס על מראה קטנה המחוברת למעוכת תליה. מצב המראה נקבע על ידי רמת הזרס הזורס דוך סליל במכלול מגנט קבוע. קרן אור מוחזרת על ידי המראה, ונקודת האור נעה, בעיקרון, על פני סקלה ליניארית. ביישוס הנוכחי, גלוונומטר מראה זעיר מותקן במקוס שבו קרן הלייזר יוצאת משפופרת העירור, בצורה המאפשרת לכוון את הקרן לקבלת תבנית רצוייה. מצב המראה נקבע על ידי אות דחיפה מתאים, אותו יכול לספק מגבר שמע. על ידי שימוש בשני גלוונומטרי מראה המותקנים בזוויות ישרות, אנו יכולים להטות את הקרן בשני כיווניס, אופקי (א) ואנכי (צ). מהיבט הבנייה, גלוונומטר המראה הוא כמעט זהה למד סליל נע. מכל מקום, הגלוונומטריס המשמשים כאן, פועלים על פי עיקרון הפוך, תוך שימוש בסליל כסטטור (החלק הקבוע) ובמגנט תלוי במקוס להיפך. המימוש המעשי מוצג באיור 1. המגנט מחולק לשני חלקים התלויים מנושא הזכוכית. הנושא מחובר באופן קבוע לציר גמיש מסיליקון, והוא מהווה את הבסיס ל- 40 שכבות אופיינים עיקריים מעורר לייזר הליוס-ניאון אדוס 6301 כ- \ות2 ץצ 100 עד צ1,250 /ות 0.2 + 5/4 מתח פעולה זרס לייזר קוטר קרן בפתח השפופרת ותות0.75 סטיית הקרן בו/גתות0.75 קוטר קרן במרחק של 10 מי כ-וזוח15 ספק המתח מתח מבוא הספק מבוא מירבי הספק מוצא מירבי זרס מוצא (מיוצב) מתח מוצא מתח הצתה מירבי 10 עד צ16 כ- אש15 10 5.1 14 עד צא1.5 10 משוקעות של זכוכית, היוצרות מראת התאבכות מדויקת. אי הדיוק של המשטח קטן מ-60 ננומטר, או כעשיריות מאורכו של גל הלייזר. יעילות ההחזרה של המראה גבוהה מאוד: 99.7% בזווית פגיעה של" 45. המשמעות מכך היא, שהמראה אינה גורמת לפיזור או לניחות קרן הלייזר. מאחר שהמראות הן מכשיר מדויק מאד, אין לגעת ביד חשופה. טביעות אצבע גורמות לירידה ניכרת בביצועים. המראה ממוקמת באמצעות סליל המלופף סביב החלקים הנעים. הליבה המתכתית 19 הרכה מסביב לסליל מרכזת את השדה המגנטי (5ו6ע3! 0605/66 40 .אסזקקם) זסזחותז בכיוון המגנטיס המחובריס למראה. הכוח המגנטי המתקבל גורס להטיית המראה. זוז 55בוף מערכת הסיליקון התלוי מספקת כוח נגדי קטן העוצר את המראה במצב מסוים, ומונע ממנה את ההטיה המלאה. מידת ההטייה נקבעת על ידי כוח השדה המגנטי, האינרציה של המראה, והכוח המתנגד של הציר. מאחר שהכוח המגנטי תלוי ברמת הזרס הזורס דוך הסליל, הטיית הקון הפוגעת במראה ניתנת לבקרה מאוד מדויקת על-ידי ₪ בקרת הזרס דרך הסליל. עם זאת, מבחינה מעשית קל יותר לבקר את ההטיה באמצעות מתח מאשר באמצעות זרס. הדבר אינו מהווה בעיה, שכן שהסליל מייצג התנגדות מסוימת. התנגדות זו 11-|- 909522 סוחס |וסס מאפשרת את דחיפת הסליל באמצעות מתח. הטיית המראה אינה ליניארית, אלא תלויה איור 1. מבנת בסיסי של גלוונומטר מואת. בתדירות האות המסופק לסליל - ראה איור 2. העקומות מציגות את ההתאמה בין המתח לבין תדירות אות הסליל עבור הטיית מראה בזוויות של 5% ו15%. למרבה המזל, התגובה האמיתית של /-/ המראות היא מעט טובה יותר מאשר נראה - - ()1) ח0ו8%ק!0158 .8% -7 7 - 6 בעקומות. באופן מעשי, הטיית המראות תהיה כמעט ליניארית בתדירויות בודדות שבין 0 ל- 2. סטיות רציניות יתקבלו כאשר נספק יותר (הח/חח6 15")25 ח061!60%0 מתדירות אחת לסליל. מצב זה מתקבל כאשר סלילי הגלוונומטר מונעים ישירות על ידי אותות מוזיקליים. מכל מקוס, ברוב המקרים, הדיוק אינו משמעותי, אלא התבניות האטרקטיביות. מבחינה חשמלית, מערכת המראות פועלת בדומה (2) ע0ח606זו (ח/חוס 12-5) "7.5 ה0ו604ו00 לרמקול 862. לפיכך, ניתן לחבר את מערכת ההטיה 0 10 100 0 90 0 786 70 = 0 20-38-40 כמעט לכל מגבר הספק "4 , בתנאי שההספק יוגבל 2- |- 909522 ל-/1. בנוסף, ספקטווס התדוים של האות המסופק מוגבל ל-?1201 , מאחר שהמראות אינן מסוגלות לעקוב אחר אותות ימהיריסי יותר. אותות בתדר של 120112 גורמיס (אס אינס מונחתים או מסולקים) לחימום יתר של מערכת המראות. ספק מתח גבוה ללייזר כפי שצוין קודס לכן, ספק המתח הנוכחי שונה מרוב התכנוניס הקודמיס שהתבססו על שנאי- רשת, קסקדות ונגדיס טורייס. לספק המתח הגבוה המוצג כאן דרוש מבוא של 10% עד 16% ולכן הוא ניתן לשימוש בלא תלות ברשת. צריכת הזרם הצנועה של 134 מאפשות שימוש במצבר של מכונית, סוללות ניקל קדמיוס או מתאם רשת (ז9וק303) מתאים. הספק המוצע הוא ממיר -:6 ממותג עס ייצוב זרס המבטיח ששפופרת הלייזר תוכל לספק עוצמה מרבית ללא קיצור אווך החיים שלה. תרשים המעגל של הספק מוצג באיור 3. מתח המבוא מחובר לקבל 65 דרך דיודת הגנת קוטביות הפוכה, 121. ההדק החיובי של 65 מחובר לליפוף הראשוני של שנאי עם פריט, זד . הזרם דוך ליפוף זה ממותג על ידי טונזיסטור 71. הטרנזיסטור נדחף על ידי אות מלבני מאופנן ברוחב-פולס (1א/%?) המאפשר לבקר את המתח המושרה בליפוף המשני של 111. הליפוף המשני 20 של השנאי מחובר למיישר/מכפל מתח מיוחד. ראשית, דיודת 22 ו-23 מיישרות את המחזוריס השליליים והחיוביים של מתח הליפוף המשני. המשמעות מכך היא שעל פני קבליס 67 ו-68 מתפתח מתח שערכו כפול משיא מתח החילופין המסופק על ידי המשני של 1זד . מאחר ש-4 מוליכה ו-69 הוא קטן יחסית, המתח הגבוה נשמר גם לאחר הצתת הלייזר. מתח פעולת הלייזר מגיע בשלב זה ל-1400 עד 1500% . לפני הצתת הלייזר, כלומר, כאשר השפופרת אינה צורכת עדיין זרם, ע 4 ו-69 יחד עם 23 ו-7 6 מהוויס מכפל מתח (הכפלה ב<). סידור זה נותן הכפלת מתח כוללת של פי 6. מאחר שהלייזר אינו צורך זרס בשלב זה, מערכת בקרת המתח מאפשרת להגיע למתח מרבי של %א10 לזמניס קצוים. מיד לאחר הצתת הלייזר, מתח המוצא נופל למתח הפעולה הנומינלי. ירידה זו נובעת עקב ערכו הנמוך של 69, ובעקבות פעולתה של מערכת בקרת המתח. למרבה הצער, מעגל בקרת המתח הנוכחי אינו יכול למנוע את הצווך בנגד הגבלת הזרס בקו מוצא המתח הגבוה. מכל מקוס, ערכו של הנגד המשמש כאן הוא כמחצית מעוכו של הנגד המורכב בספקים הוגילים, והוא גווס להפסד של כ א0.75בלבד לעומת ההפסד של ש1.56או יותר בספקים רגילים. זרס המוצא של הספק מיוצב וערכו ַ/א5.1. ייצוב הזרס מבטיח עוצמת קון לייזר מירבית ללא הקטנת אורך חיי השפורפרת. מעגל ייצוב הזרס נכלל ב- 161. צריכת הזרם של הלייזר נמדדת דרך רשימת רניבים 2-9 7 קבלים 1 גתע: ו 1 47 2 0 תו 1 צ6ן :220 1 2 זתן 0 10 חצאי מוליכים 1 10 3 9 1 6 1 5 שונות 1 שנאי ?115 בעל ליבת פריט 2 בלוק הדקים למעגל מודפס 1 קופסת 5 6 תערובת דבק אפוקטי 909522 - | - 3 איור 3. תרשים מעגל של ספק מתח גבות ללייזר. איור 4. 4 1- ₪ הא 110 כרטיס מודפס דו צדדי עבור ספק המתח ללייזר. ה 00 איור 5. כאן ניתן לראות את ספק המתח של הלייזר המותקן מאחורי שפופרת תעירור בקופסת המתכתית השחורה (המסופקת בקיט). מפל המתח שעל פני 38. מתח זה מועבר לפין 1 של 161 דרך 89. פין 2 של 1)?1 נשמר במתח קבוע של 5.1. שני מתחי המבוא מושוויס, וההפרש ביניהס משמש לבקרת מחולל אות מלבני בעל גורס פעולה (יחס דופק/הפסקה) משתנה. כאשר 8 אינו חש בשוס זרס, כלומר, הלייזר לא הוצת עדיין, גורס הפעולה של אות ה- ]אוץ הוא 1 (כלומר, מתקבל גל מרובע). עקב כך, השנאי מספק מתח משני מרבי. תדר אות ה !א\ץ קבוע בערך של /1א25. ערך זה מאפשר שימוש בשנאי קטן בהובה משנאי רשת בעל הספק דומה. עובדה ידועה היא, שמעוררי לייזר (0116₪א6 ז50ג1) פועלים בנצילות נמוכה מאוד. שפופרת הלייזר המשמשת כאן אינה יוצאת מכלל זה: יש להשקיע 10 כדי לקבל עוצמת לייזר של כ- מכלול גלוונומטר המראח מותקן קרוב לפתח קון הלייזר. איור 6. שוות2. זוהי יעילות של 0.02%, ובוודאי תשמח לשמוע שלפחות נצילותו של ספק המתח טובה יותר. בניית ספק מתח למרות שספק המתח מספק זרמים נמוכים בלבד, יש לנקוט את כל האמצעים למניעת אפשרות של מגע עס חלק כלשהו בעת פעולתו של הספק. זכור שמתח המוצא המרבי הוא כ- %א10 ומתח הפעולה הרגיל הוא כ- 1500%. שני המתחים יכוליס לגרוס לישוקי חשמלי מסוכן ויש להיזהר מכך. מקור נוסף לסכנה הוא אור הלייזר. לעולס אל תסתכל ישיוות אל קון הלייזר; עייניך עלולות להינזק באופן בלתי הפיך. לעולס אל תכוון את קון הלייזר לעבר אדס אחו. במרחק מסוים מהמעוור עוצמת 21 הקרן יורדת, אולס עדיין היא מסוכנת ויש להימנע מלהביט לתוכה. במהלך תצוגות לייזר בדיסקוטק, הקון נעה ברציפות וההמקור רחוק מספיק מהעין, כך שלא נגרס נזק. תכנון המעגל המודפס המיועד לספק המתח מוצג באיור 4. בצורה יוצאת מהכלל, הכוטיס כולל משטח נחושת עגול אחד בלבד בצד הרכיבים. משטח זה יוצר את אחד יהלוחות' של קבל המתח הגבוה 69 החרוט על הכרטיס. משטח הנחושת מחובר (בצד הרכיבים) למעגל על ידי הלחמת הדק האנודה של ציודה 128 בשני צדו הכרטיס. תרשיסם צד ההלחמה של הכרטיס המודפס (איור 4) מציג שלושה אזורים אפווים שאותם יש לחתוך באמצעות משור למניעת יצירת קשת חשמלית. בנייתו של כרטיס הספק פשוטה ביותר. פשוט עקוב אחר ורשימת הוכיבים ואחר תרשים הרכיביס המודפס על הכרטיס. למניעת יצירת קשת חשמלית, חתוך את כל הדקי הרכיבים שהולחמו לאורך של 15 מיימ או פחות. את הדקי טרנזיסטור 1 אין לחתוך, ויש להתקינו גבוה ככל האפשר מעל למשטח הכרטיס, אך באותו זמן יש לוודא שההדקים מולחמים היטב. במצב זה, הטרנזיסטור נשאר חשוף לאוויר לאחר שיוצקים על הספק חומר איטוס. חיבורי המתח הנמוך, 5811 ו- 5712 מתבצעים דוך הדקי הלחמה או על ידי הלחמת חוטים ישירות למשטחי הנחושת. חוט באורך 10 סימ מספיק למקרה שמרכיבים את הספק בתוך תא המעורר. השתמש בחוט בעל שטח חתך של 0.4 ממייר או גדול מזה. אס אתה משתמש בחוט רב-גידי, ודא שכל הגידיס עובריס דוך החור שבכרטיס המודפס. חוט אחד, אפילו דקיק, מספיק לגרימת קצר במעגל! החלק האחרון אותו יש להתקין הוא השנאי (זכור: דיודות 2 ו- 3 מותקנות מתחת לשנאי ועל כן יש להתקינן קודס לכן). ראשית, חתוך את הדקי השנאי שאינס מחוברים לליפופים. הדקיס אלה ניתן לזהות בקלות. עס התקנתו של השנאי, הספק מוכן לבדיקה. זכור 22 איור 7. שאין להפעיל את הספק ללא עומס מתאים. לכן, חבר את הספק ליחידת עירור הלייזר, או ל-25 נגדיס של 1002 והספק של /.33 המחובריס בטור. כאשר אתה משתמש במעורר כבעומס, חבר את חוט האנודה להדק 513 של הספק. חוט האנודה שחור והוא כולל נגד טורי הטבוע בתוכו. חבר את הקתודה של הלייזר ל- 514. הפעל את הספק ומדוד את המתח על פני 38. אס המתח אינו בתחוס של 5.2% - 5.0 כבה מיד את הספק ובדוק את המעגל. למוות שהוכבת עומס הדמי כרווכה בטירחה מסוימת, הרי שעומס זה יכול לעמוד בתנאים קשים יותר ולכן מקל את ביצוע הבדיקות בספק (לעומת חיבורו למעורר הלייזר). כאשר הספק מתפקד כראוי, מתח המוצא יהיה בין 1300% ל- ץ1500. אס מד המתח שלך אינו מסוגל למדוד מתחים גבוהים כאלה, חבר אותו לנקודה מתאימה פני הנגד המורכב שיצות, וחשב את המתח האמיתי. מכל מקום, שים לב שההתנגדות הפנימית של המודד שלך עלולה להשפיע על המדידה בצורה ניכרת. אס אין באפשרותך לבדוק את המתח הגבוה, בדוק את המתח שעל פני 88. מתח של 1%+/5.1 הוא סימן לכך שבקות הזרם תתפקד היטב כאשר הלייזר מחובר. חבר את הלייזר ובדוק שהוא מוצת כמעט מידית לאחר הפעלת הספק. אס הלייזר אינו מוצת, ואס הספק מספק את מתח הפעולה (הנמוך) הנכון לעומס הדמי, קרוב לוודאי שהוא אינו מגיע למתח המינימלי הדרוש להצתת הלייזר. בדוק את הספק ביסודיות. האס הלחמת את האנודה של 23 משני צדי הכרטיס המודפס! לאחר שהספק נבדק ותוצאות הבדיקות משביעות רצון, יש לצקת סביבו את חומר הבידוד. פעולה זו נועדה למנוע יצירת קשת חשמלית עקב אבק או לחות. הנח את הספק בתוך הקופסה כאשר ספק מתח מושלם לפני יציקת חומר הבידוד המגן אבק ולחות. הקופסה במצב מאוזן על משטח אופקי (הקופסה וחומר היציקה המבודד מסופקים בציוד של זט ). כעת, הרס את הכרטיס לגובה של 1 סיימ בצד של 69 כדי לאפשר לאוויר הכלוא לצאת בעת יציקת החומר המבודד. תערובת היציקה מורכבת משני החומריס ביחס של חלק אחד של מקשה לעומת חמש חלקיסם של חומר הבידוד, או ביחס של חלק אחד של מקשה לעומת חמישה חלקים של החומר הדביק, או ביחס הרשוס על ידי היצרן. ערבב את שני החומרים עד לקבלת צבע אחיד. צוק את החומר לתוך הקופסה בצד של 511 ו- 2 שחובר לחוטים לפני כן! הנח לצאת , כפי שהוסבר. נגדים 5, 86 ו- 37 חייבים להיות מכוסים, בעוד ש- 513 ו - 514 חייבים להישאר גלויים. הנח לחומר להתייבש במשך הלילה. הרכבת הצילוס באיור 5 מציג את ספק המתח כשהוא מורכב בחלק האחורי של תא המעוור. הספק מאובטח ללוח האחורי של התא באמצעות שני תומכיס קטניס. התקן דיסקה קפיצית בין קופסת המעורר לבין כל אחד מהתומכיס. לאחד מהברגיס המשמשיס לאבטחת התומך קייס חריר הלחמה. חבר חוט הארקה בין חריר ההלחמה לבין מחבר ההארקה (המחבר התחתון). הספק צריך להיות מותקן בדיוק מעל ללוח התחתון של קופסת הלייזר. בלוח האחורי שלקופסת הלייזר יש לקדוח חור אחד עבור שקע 3.5 מיימ ושני חורים עבור שקעי בננה. חבר את השקע התחתון ואת הטבעת של שקע ה-3.5 מיימ ל-512 (הארקה) על כרטיס הספק. חבר את השקע העליון ואת המגע האמצעי של שקע ה-3.5 מיימ ל-511 (אספקת מתח) על כרטיס הספק. לפני התקנת מהדקי הפלסטיק שנועדו לשפופרת הלייזר, הסר את החלקיס הבולטים מהקצוות. התקן את המהדקים באמצעות ברגים קטניס ואומיס, אך אל תהדק אותס בשלב זה. החלק את השפופרת לתוך המהדקים עד שפתח הקון יהיה בקו ישור עס הקצה הקדמי של הקופסה. כעת דחף את השפופרת כ-0.5 מיימ עמוק יותר והדק את המהדקים. עדיף להתקין את השפופרת כך שהיא תספק קון אור מקוטבת אופקית. זכך תימנענה החזרות| ממשטחים אופקייס חלקים, לא מתכתיים (אפקט ברוסטר). הקיטוב יהיה אופקי אס החורים שבשפופרת יהיו אופקייס (כלומר, משמאל ומימין לשפופרת). הלחס את חוט האנודה השחור החוט (עם הנגד הפנימי) לפין העליון של כרטיס הספק (513), ואת חוט הקתודה לפין התחתון (5714). להבטחת מרחק מרבי בין החיבורים, הלחס את חוט האנודה לקצה העליון של 513, ואת חוט הקתודה לקצה התחתון של 514. מכלול גלוונומטוי המראה מותקן לקופסה באמצעות ארבעה ברגיס המוכנסים מהצד הפנימי של המעטפת אל תוך מכלול המראות הצילוס. באיור 6 מציג את מכלול המראות המחובר לקופסת הלייזר, כאשר הלוח העליון מוסר. מכלול המראות כולל שני בוגיס המאפשוים לשנות את מצב המנוחה של המראות. אספקת מתח וקירור ספק כוח כלשהו עס מתח מוצא של 12/26 וזרם של 1% יכול לשמש עקרונות להפעלת הלייזר. הספק הבטוח והזול ביותר הוא קרוב לוודאי מתאס רשת מוכן (זַשק304). מכל מקוס, ברוב המקריס מתאמי רשת אינם עונים על אופייני זרס המוצא הנדרש. הסימפטומים הטיפוסיים של מתאס מועמס הס התחממות גבוהה מאוד וירידה אטית של מתח המוצא. ברור שהמתאם חייב לספק 14% במתח של 121 לזמני פעולה ארוכים. אם יש לך ספקות באשר למתאס הרשת שברשותך, החלף אותו בסוג חזק יותר, או בנה לך ספק 12% נפרד. הנצילות הנמוכה של הלייזר גורמת לפיזור רובו הגדול של הספק המבוא (כ- א10) בצורת חוס. להבטחת טמפרטורת עבודה בטוחה של שפופרת הלייזר, יש לדאוג לזרימת אוויר תקינה מסביב להתקן. בצילוס הלייזר ניתן לראות שמעטפת הלייזר כוללת חריציס בלוחות הצד, המונעיס מאוויר חס להצטבר בפנים. ם (המשך בחודש הבא). פרויקט זה ניתך, להזמין ישירות מאלקטורקל בע''מ. טל. 03-879619 פקס. 03-596244 23 מחשב על כרטיס יחיד 8052/8032 = = = = = > / כח לסיביות ולבתים ! זוהי גירסת זז אא של מחשב ת-516 3 שפורסם באחד המאמרים הקודמים. הפעם אנו מציגים מערכת חזקה אף *ותר הכוללת 'ותר 1א/א, *ותר 1א0א, צורב ]אסחקש (על הכרטיס), ועוד ועוד, הכל על ברטיס סטנדרטי יחיד. הכרטיס אידיאלי לישומי בקרה קטנים ולפיתוח תוכנה, והוא מסוגל לפעול עם מעבדי אינטל רבי עצמה מסוג 80032,8032 או 4516 ם-8052/11 .המעבד האחרון כולל שודק תאז פנימי המאפשר לך לתכנת ב-₪4516 עם גישה ישירת לשפת מכונת. מאת: ה66156א . מיקרובקרים כיוס פועלים סמוייסם בהתקניס רבים, ממכונת הכביסה, ועד רשם החוזי (מכשיר הוידאו) אס ניקח כדוגמא מכשירים ביתיים. הרוב הגדול של בקרים אלה מתוכנת לביצוע פעולות ייחודיות בלבד יחסים בפני שינויי תוכנה, ולכן אינו מאפשר שימוש ליישומיס נוספים. גם אס היינו יכוליס לשנות את התוכנה שלהם, הרי שמידע הנחוץ אודות סט הפקודות שלהם, שפת האסמבלר, והחומרה הבסיסית אינו בנמצא בדוך כלל או קשה מאד להשגה. לסיכוס-רובס של המיקרובקרים רבי-עוצמה ככל שיהיו, אינס ניתניס לגישה (מכל מקוס יש לזכור שהם אינס מאפיינים עיקריים * כרטיס חד צדדי סטנדרטי זול (14א19 סיימ) * אידאלי לפיתוח תוכנה וחומרה * ניתן לתיכנות ב-8/4516, שפת מכונה או אסמבלר * מיקרובקר 8032, 80632, או 4510 8052/11-8 זכרון !₪0 בן 6ץ32%0 זכרון 34/1 בן %ע320 סוללת גיבוי לזכרון ספק מתח פשוט צורב 1א80?₪ הכולל בכרטיט ממשק טורי פשוט לשימוש תדר שעון של עד 24/1112 (80032) או 15712 (8032 או 4516 8052411-8) * מחבר אכ 64 פינים זול לממשק טורי והרחבות חומרה +( כ %- א א % > + מתוכננים לכך). יוצא מן הכלל הוא ה-8052411-84516 של אינטל. למיקרובקר תכונות המאפשרות גישה יותר מאשר רכיביס דומיס אחרים, וזאת במחיר סביר, בהתייחס, למשל, לפקודות הטיפול בסיביות; מתרגם (אדש יד את דצ1) ה-8/.516 הפנימי שלו, 24 5פ+ 65 0 וגו 2ון > 4הו 5הו 6הו דהו חוסוק 0 ₪0 0 00 0 0 0 1 0 > פּ וצצ צ צצ צצצ צצ לצ צ'צ'צי 0 8 8 ביני ליל יניצ צציצ צ צ צ צ צ'צ צ' צנ בכ בב רוי סו 41 2 2% 21 2 1-3 4 5 6 7 80)6(2 0 - / / [בר) / (6 / | / 5 ראש / 5 שה / . [35 = | 0% 1] וכח / סו 0 .. 0 5 / 5 3 / = | 5[% . ּ / ?12-ו | / (6 9 2 01 | ו ו ו ו / / יי גר 7 2 0 : א לצלצ ציצ צצ יצ ג צ'צ בצ צ' צ'צ צר 910042 - 1 (עעעעעלעעעעעעעעעעעעעיעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעיעי/יעי// אה א /////////////1///// עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעיעעעעעעעעעעעעעעעעץלעעעעעעעעעעעעישעיעעע יע > וליא לי ל כ צ' בי ב בצ צ צ'צי 47 1 500 א 101, |02, 03 = 0 0 77 ב | 5 פ 6 ּ 14004- האחוונים מאפשרים תיכנות קל ב-516/ אם ברשותך 26 המדמה מסוף. 25 יכולתו לצרוב רכיבי 201 , או להטעין תוכנית 5 לזכרון דרך ערוץ :845-2326 תלת-חוטי. באחד הירחוניסם הקודמים הצגנו את המחשב על כרטיס יחיד המבוטס על 4516מ-8052411 שהתגלה כפרויקט פופולארי. לא רק שהמחשב נבנה ותוכנת על ידי מספר עצום של חובבי מחשבים, תפיסת התכנון שלו אף אומצה בצורה מסחרית. עדות לכך היא הכמות העצומה של מערכות פיתוח וכרטיסי בקרה המבוססים על ה- 8052 שהופיעו לאחר פרסוס הפרוייקט. המחשב על כרטיס היחיד המתואר כאן הוא גירסה מתקדמת של מחשב ה - 8052411-148[160. השיפורים הבסיטיים הס הגדלת נפח ה - ]אאא וה -1א0 ל - 3206 כל אחד, מעגל גיבוי לזכרון עם זרם החזקה למידע 81 של 4 1א2, אספקת מתח של 12.5% לצריבת |]אכסאקם, ולבסוף, האפשרות להשתמש במיקרובקר חסר ה-1א/3, אך הזול יותר, מסוג 8032 או 80032. יתרון נוסף לבונה החובב הוא הכרטיס המודפס שתוכנן למחשב זה ככרטיס חד צדדי עם פסי הולכה ברוחב של 0.4 מיימ והנו קל מאד לייצור. תכנון זה מאפשר להוזיל את מחירו של המחשב למינימוט. בנייה של כרטיס דו צדדי היתה, קרוב לוודאי, יקרה יותר מאשר כל הרכיבים המותקנים עליו. תיאור המעגל ליבו של המעגל המוצג באיור 1 הוא או מעבד ה- 80)0(32 חסר ה-₪0%, או ה-80524 0%. קבוצת העוך הנמוך (1.8) של קווי הכתובת, 40-87, מרובבת עם המידע, מופרדת ממנו באמצעות הסוג] אוקטלי, 108, כאשר אות ה- 412 (6פַגת: 300 1 601655) בגבוה. סיביות הכתובת הנעולות מוזנות ישירות למבואות המידע של ה- 1\/ או ה- ]אס וכן לחוצץ 109. קבוצת הערך הגבוה (19א) של קווי הכתובת, 8-415, אינה מרובבת והיא מחוברת ישירות לזכרונות ולמפענחי המידע, 161, 102, 163. מפת הזכרון של המערכת היא בעלת המבנה הבא: שני תחומי ]/800, האחד מ - 000011 עד זי והאחר מ - 80001 עד דחם. תחום ]4% אחד, מ - 000011 עד זזתק7. 8 תחום 1/0 ממופה מ - 060001 עד ה 6 מבנה מפת הזכרון מוצג באיור 2. אס מותקן החוט מקצר (גימפר) 1זם, ממוקס התחוס שבין 1 לבין זעת1 (חלק מתחום ה- |אסא) ל-]א. של מתרגם (ת6זסותו) ה - 4516 3 הפנימי של מעבד ה-34510 8052411. החוט המקצר מוסר במקרה שמשתמשים ב- ₪01 (או 01 ) חיצוני , כפי שנדרש ברוב המקויס שבהס משתמשים ב - 80)0(32. תחומי ה- ]אא וה- 841 כוללים תחוס חופף בין 00008 לבין 177711. אות א255 מאפשר למעבד להשתמש בתחוס המשותף הן כזכרון- פקודות והן כזכרון-מידע. המשמעות מכך היא שמבנה הזכרון של ה - 80)0(32 וה - 8052 אינו 26 מבוסס על המבנה הקלסי של פון נוימן (תתגותנוסצ! תסי), שבו איזורי הזכרון המיועדים לתוכנית ואלו המיועדים למידע מסודרים בבלוקים נפרדים במרחב הכתובות. למרבה המזל, המערכת הנוכחית מאפשרת את חלוקת הכתובות 16 הקלסית. הדבר נעשה כדלקמן: הגישה ל-16 עס הנמוכים ב-1א₪0 (/0?60%) מותרת רק כאשר ה-671 מספק את הכתובת המתאימה, ומפעיל את קו ה-א25. תחוס ה-5שץסא העליון ניתן לבחירה בעזרת הכתובת המתאימה ואות סא (ע454) או א25. המשמעות מכך היא, ש-16 > ה-5ע0 העליונים יכוליס לתפקד הן כזכרון מידע והן כזכרון פקודות, דבר המתאים לדרישות האחטון של תוכניות ה-2516. חלוקת הזכרון ממומשת באמצעות רכיב 741000 (0162) שהשערים שלו משולבים בצורה היוצרת מעין מפענח. בלוק ה-5ץלא 16 הנמוכים ב-8/1, בתחוס שבין 000011 לבין 72/11 ניתן לשימוש כזכרון מידע בלבד, בעוד שבלוק ה-8עסא 16 העליון ניתן לשימוש הן כזכרון מידע והן כזכרון פקודות כיוון שאינו חופף את איזור ה-]/. אי לכך, הבלוק העליון מתאים לכתיבת ולדיבוג (קתנקקטס36) של תוכניות בשפת מכונה. פענוח הכתובות ברכיבי ה-41/ מתבצע באמצעות 3, שער 1010 משלב את קוו הכתובת 414 ו- 5 ליצירת דופק (51406) כתובת 0ע, סגסו, הדרוש לאיתות על גישה לתחוס הכתובות שמעל ל-000011, כלומר, לתחוס השומר לפעולות ה-02. למרות ש-109 נועל את מלת הכתובת התחתונה בדומה ל-108, הוא מבוקר בצורה שונה דרך מבוא ה-0₪ המחובר לקו ה-כ104 שהוזכר קודס לכן. מכאן שהכתובת בת 8 הסיביות ננעלת רק כאשר ה-כ101 מופעל. במידה ולא, מוצאי ה-16 שאינו מופעל מוחזקים ב-5%+ על ידי מערך נגדים ועל כן מייצגים ערך של 11זז. | קווי המידע נחצציס על ידי דוחף ערוץ אוקטלי (3-586), 1010. אות ה-כ2, המסופק על ידי הבקר, מהופך על ידי 1626 והוא קובע את כיוון ס6סחהּם 0ו 910042 - 2 לתוכנית או למידע הדרושים. גבוהה מסוללת הגיבוי. 62256 ]2 המידע (קריאה/כתיבה) של 1010. לשמירת הערוף (פוס) החיצוני חופשי מכל פעולות העבות המידע המבוצעות על ידי המעבד, 1010 מאופשר על-ידי ה-104 דרך מבוא ה-0 שלו. יציאת 0811 פנויה, והיא ניתנת לשימוש הן להכנסת מידע והן להוצאת מידע. דוחף ערוץ דו כיווני מסוג 74110245 מגן על הבקר ומגדיל את יכולת הדחיפה כאשר ה-10081 משמש כמוצא. הרמה הלוגית המסופקת לחיבור 101% קובעת את כיוון המידע. כאשר 21218 אינו מחובר, או מחובר להארקה, המבוא משמש כמוצא (כתיבה). פעולת המבוא (קריאה) נבחרת על ידי העלאת מזפות לגבוה. נגדי ה-2.7%42 שבין 1611 לבין הבקר מונעיס העמסת יתר כאשר 1 20087 מתוכנת כמוצא בעוד ש-1611 מספק מידע כתוצאה מתיכנות שגוי. הנגדים מגביליס את זרס המוצא של המעבד לעוך בטוח של 2 במקוה של התנגשות כזו. מעגל גיבוי זכרון מחזיק את מידע ה-%1/ במקרה של הפסקת מתח. תא ליתיום של 3% המיועד להתקנה על מעגל מודפס, מספק את זרס החזקת המידע הדרוש ל-106 (1א/א) דרך נגד 810 ודיודה 4. כאשר המחשב בשימוש רגיל, דיודה 4כש בהולכה ודיודה 13 מבודדת את סוללת הגיבוי. אם ברשותך מד מתח רגיש, תוכל למדוד את זרסם | החזקת המידע בצורה עקיפה, על ידי מדידת מפל המתח על פני נגד 810: %וח1 מתאים לזרם 841 של-גן1 . עס הסרת המתח, ה-4%1 עובר אוטומטית למצב המתנה דל-הספק. פונקצייה זו מושגת על ידי 2ך (0501]/). כל עוד המחשב מומתח על ידי מתח הרשת, ה-₪7/ גורס למבוא 65 של ה-]אגא להשאר במצב נמוך. עם הסרת המתח, ה-זעת גורס לחיבור מבוא ה- 05 למתח ההחזקה דרך נגד 9. בצורה זו, לא ניתן ל-]א3/4 להיות במצב בלתי מוגדר (כלומר, 65 צף בעוד שקייסם מתח אספקה בהדקים), דבר שהיה גורס לצריכת זרם ההסמפ= 220056 איור 2. חלק מהזכרון במערכת משותף ל-1\/ ול-ואסת. עקב כך יש צורך במיעון מיוחד לגישת ממשקים תכנות הכרטיס ב-516./ מצריך מקלדת טורית המשמשת כהתקן קלט, וצג המשמש כהתקן פלט. הדורך הטובה ביותר לשלב את השניים היא שימוש במסוף או במחשב 76 המריץ תוכנה לדימוי מסוף או תוכנת תקשורת לשימושים כללים (ראה מקורות ?2 ו-3). הכרטיס כולל ממשק טורי הפועל ברמות .זד. הדקי 8% (מידע נקלט) ו-7% (מידע משודר), של הממשק נמצאיס במחבר 66:)/-צזכ, 1א. למרות שהממשק הטורי של הכרטיס פועל ברמות ,1ד1, הרי שאין שוס בעיה לחבר אותו למטוף או ל-26 באמצעות עווץ 102 תואם 8523206. ורוב של הממשקיס האלה, המתוכננים לפעול במתחים של %+ פועלים היטב גם ברמות ,111 (5%+ ו-/0), למרות שיש לציין שהחסינות לרעשים נפגעת באופן ניכר בעת חיבור כבל ארוך בין הכרטיס לבין המסוף או ה-102. בצד הכרטיס, האות הנקלט בהדק 8% של מחבר 81 יהיה תמיד חיובי, והוא מוגבל ל-5% על ידי 20, מערך בן 8 נגדים 821, ודיודה 15. אות ה-8523206 מהופך, כנדרש על ידי סטנדרט זה, על ידי 1012. האות הטורי במוצא %ך של הכרטיס הוא בעל משערת של /5, והוא מחובר למבוא א של המסוף. מבוא ה-8% של הכרטיס מחובר למוצא ה-א[ של המסוף או ה-00ק. שני מבואות הפסיקה של הכרטיס, 10א1 ו-נצצת , (פינים 63 ו-65 ב-%1 בהתאמה) מאפשרים לפרוססור להגיב במהירות לאירועים חיצוניים. השימוש בפסיקות חשוב במיוחד כאשר הכרטיס מהווה את ליבה של מעוכת מבוקות מחשב. פסיקת תוכנה נענית על ידי הפרוססור שרות מתאימה הנכתבת על ידי המשתמש. הכרטיס ניתן לאיפוס (1056) על ידי אות חיצוני על הדק 5שת, המתקבל בפין 611 של 1.. מאחר ש- 2 כולל חוצצים מהפכים, אותות הכתיבה (8/), הקריאה (כעא) וכתובת ה-0/ (008₪ פעילים בגבוה במחבר 81. דוגמה לשימוש באותות אלה עבור מפענח להכנסת /הוצאת מידע מוצגת באיור 4. צורב ]אק על הכרטיס מעבד ה-8052/11-2/4510 מסוגל לאחסן תוכנית 6 בזכרון ה-1כ70 החל בכתובת 800011. החומרה המאפשרת זאת מורכבת ממגבר אופרטיבי 5, טרנזיסטור 11 ומספר רכיבים פסיביים. המבוא הלא מהפך של המגבר האופרטיבי מוחזק = ב-5%+, בעוד שהמבוא המהפך מחובר לפין 2 (02ק) של 41 דרך נגד 2.2862. רמה נמוכה ב-2860 גורמת לרומה גבוהה במוצא המגבר האופרטיבי. במצב זה, טרנזיסטור 11 מספק מתח תיכנות של כ-12.5% לפין סק של ]אסאקם, המערכתת 1)6:7. כאשר קו ה-2863 נמצא ב-/5+, פין סק נמצא ב-5%+ אף הוא. אות ה-12 חייב להיות לא מאופשר בעת תכנות ה-1א(0/. להשגת מצב זה, הפרוססור גורס לרמה נמוכה בקו 81.218. לתיכנות (צריבת) ]0קם, חבר את הדק 280 לקו 21.4, ואת קו 000 0 4 910042 - 3 1080 )824( 1081 )825( 0 1082 )826( 0 כ (0)031 ם 1)030(0 םס 0 (629) 2 ם (3)0628 ם כ (627) 4 ם כ (026) 5 ₪ כ(פ6)625 ם 0 (624) 7 ם 0 (824) 1030 0 (325) סו 0 (326) 1082 010 1)030(0ם 2)629(0 ם (028) 3 ם (4)027 ם 0 (5)626 ם 0 (פ6)025 םס 7)624()0ם אשר.3. אור זת מציג שני מעגלים מוצעים חיצוניים הקשורים בפועולות קלט/פלט ממופק זכרון בכרטיט. שני המעגלים ניתנים לחיבור לנרטיס דוך מחבר ההרחבה. המעגל השמאלי קורא מערך של 8 מקשים במקלדת, בעוד שהמעגל הימני הוא מתקן פלט בסיסי המשמש לבקות 8 נוריות. יציאה 411215 ל-21.3. הדק 2118 אינו מחובר, ומקצר 2זם מוסו. ן תהליך התיכנות מצויין על ידי נורית כ13, 6כ, הדולקת רק כאשר מתח התכנות גבוה מ-6.5%. חוט מקצר 2 חייב להיות מוסר בעת שהנורית דולקת. אייח מעבד! הבחירה בין 4516 8052411-8, 8032 או 80032 תלויה בך. שני האחרונים אינס כוללים מתרגס (ז16סעכת06תג):3/510 וניתניס לתכנות בשפת מכונה = בלבד. מכל מקום, ניתן לייהורידיי את מתרגם ה- 6 מה-8052/11-8516, | להעבירו ל- ](כע, ולהריצו ב-80)02(32 (רָאה מקורות 3,2). בנוסף, תוכנית הורדה ל-01ע מוצגת באיור 4. ה-800:32 מסוגל לפעול עם שעון מהיר בהרבה מה-8052/411-8/510: בהתאס. לאופייני היצרן, הוא מסוגל לפעול בשעון של 1112א16. מכל מקוס, מספר כרטיסי אב טיפוס שלנו פעלו היטב ב-24/112. ה-8052/11-8/4516, לעומת זאת, הפסיק לפעול ב-15172. ספק מתח מתח הספק הלא מיוצב לכרטיס צריך להיות בין א לבין 12%. לאפשור פעולתו התקינה של המייצב ל-ש12.5שמסביב ל-101 ו-15, מתח אספקה מינימלי של 16% נדרש בעת צריבת ה-1כ)ת. בתנאי ש-104 מקוור היטב, הכרטיטס ניתן להפעלה במתח קבוע של /16, הניתן להשגה מטפק רשת פשוט: שנאי ל-127 , מיישר גשר, וקבל של 'ון1,000 הס כל מה שדרוש. צריכת הזרם של הכרטיס תלוייה בסוג המעגלים המשולבים הרכיב ה-10 מותקנים בו. שימוש ב-80632 מסוג 01/05 גורס לצריכת זרס של 50/4 עד 150. מעבדי ה-1005א11 (8032 רְ ) גורמים לצריכת זרם של מעל ל-/ות300. בהתאס לסוג ה-0/1אקת (פוא) או אחר) הוסף כ-10014 נוספיס לדרישת הזרם. שימוש מעשי המיקרובקר כולל מחולל אותות שעון משלו הפועל במשולב עס גביש קוווץ. הסר את משרן 11 כאשר גביש הקוור פועל בתדר היסודי כמו במקרה של ה-4516 ם-8052/.11, שאינו פועל בתדר של מעל 2א. מאחר ורוב הגבישים לתדר שמעל ל-20(/112 פועלים בהרמוניות-עיליות, שימוש בגביש של 24112 עס מעבד מסוג 800232 מצריך את התקנתו של משרן 11. משרן 11ון1.5 מונע במקוה זה מהגביש מלפעול בתדר התהודה הבסיסי שלו, ?1א8. במקרה שהמחשב אינו פועל במיד, ייתכן שיש להחליף את ערכו של קבל 09, המשמש לאיפוס בהפעלה (1656-תס-זאוסק) מ-7ת220 ל-שון4.7 מסוג טנטלום. מצב זה עלול לנבוע מעליית מתח איטית מדי בהדלקה. תזדקק לתוכנה כדי לתכנת את הכרטיס וכדי שתוכל להשתמש במחשב דרך מסוף. אסמבלרים מסוג 2 |-01055-85560101078 ניתנים לשימוש על 6 וה-66סס-1ס6(טס ניתן להעברה לכרטיס באמצעות ה-]אכ0אם. אס ברצונך להמנע מהטירטור שבצריבת ה-]א0אקם, דיבוג התוכנית, מחיקת ה-1א₪7800 וצריבתו מחדש, חשוב על השימוש ב-ז0וג[נוות6 1כ70, היוצר קשר ישיר בין ה-206 המשמש לפיתוח התוכנית לבין מערכת היעד, במקרה זה, הכרטיס. מתרגם (ז6₪זט6ותג) ה-1/510 הפנימי של ה-8052/411-8516 הופך אותו לפשוט יותר ₪ 1 10 0 9 ס 6 סּ ס ס 0 ס סּ . | / 0 ₪ ₪ פצססנם איור 4. תרשים (תמונת ראי) של פסי ההולכה ותוכנית מיקום הרכיבים של המעגל המודפס תחד-צדדי עבור המחשב. לשימוש מאשר ה-80632: חבר את המסוף או את ה-6? לכרטיס דרך א%אא, 7% והאדמה, קבע את ה-86ז-0טגפ לערך כלשהו בין 300 לבין 19200, אפס את הכרטיס ולחץ על מקש הרווח (50406) לאתחול תזמון 46ז-6טגט אוטומטי. על המסך מופיעה הודעה 1 8516 (הט)65-51]א* צסגסת וכעת ניתן להתחיל בהטענת או שמירת תוכנית ה-84516. הערה אחת לסיוס: אס אתה משתמש ב--8052/.11 6%, אל תחשוד בתקלה במעגל גיבוי הזכרון במקוה שגילית שתוכנית נעלמה. מתוגם ה-₪3/.516 מריץ בהדלקה תוכנית בדיקה הגורמת למחיקתו של כל תוכן ה-/(8/4. כאשר התוכנית 29 רשימת רניבים 2 | | 1 1081 05 35 10 > 0 0 0 . 0203-00-06 || 0 : ל -. 09 - ו ליטס וקור ה 5-ל 0 | 10101011 | 8 1 7-5 ןה 4 - 52 =[ = עם פעי הלחמה זוויתיים. 0 24 ו 7 ה :1 := גלש קוורצ: 12 1 או 14148 5 | 24 0 רו : .2 .1 סוללת לווס (כפתור) לחתקנת על 1 0 000 | 101102163 = | = מעגל מודפס | 9 1080 8-8 ל 0 317 רב סד >[ מפור חום מטיפוט פכנסוך. /- | ל ה 7 1 פע מס 0 91002 1 צאטא : (1)צ1+8192(=02)צמא : 8191 20 1=0 תס 28 טע עס מעצץך עהצאח" לאדתע : "תתתאהתססתק אסתע מהפתמטצאט" תאזתק יאסתפע [א163 עדא = 2" צאדתע : "אסתפסעם = 1" צאדפק : חאדסק 1," - (1,2,3) מפצץ" עלטסעאד : לאדתק : "אסתקע (5א₪ 50) מגאתסא = 3" לאזפק 0 60508 (1-1) אס 7 ספת + שת נתותה סנס 16011165 עט 8608 6218 אסתת 78. (26) צפכם=(26)צפם מפעם 8.ת26(.0)צמכ=(26)צפע אפ 001.=א קך 1% 58768 6ת8 ת16ש 186גק 081001866 אתת 0 60502 : ((12/ת12א*א)-65536) מפטק צאזתע : 418(=61)צמכ : 61 עסע : 408(=61)צמע : 61 פסק 0 אשחץ 1עעלתע8>512.02.5<0 תע1 : 8," - פפתתססג העגק 6אזעתגע5 " שספאך א," - פפמתססה געגכ 6א1פאט " עטעא1 : לאדסק 0 אתחץ העעעעס<ת.תס.5>ם עך 0 אשמחל אעעעעס<ע.ת2>80008.0 ע1 : כע," - פפמתססה אסתקע " צעטסעאד : צעאזתס תהעטססעס 60 יי 5 מסשסתגות ₪26 081001866 אסת = (30)צפכ : 61 עסק : 31(=61)צמק : 61 פסע : 380 60508 : 1+(5-5) אפטסק ₪% תמסע6 6026 קט 566 אתת 24(=1)צמת : 61 פעסע : 26(=61)צמע : 61 עסע : 380 60908 : (2-1) מפסק | : | 8002085 06ע500 66 קט 566 אתת 25(>1)צפת : 61 ע0ע : 27(=61)צפם : 61 פעסע : 380 60908 : 5 מפטס "ןה תססתק סד צסגעת אעאח כקתהספצעת עחך אס 'תס' םת מפצע" לאדתת : עאדתק תסעק6 66 תהעטסעק תסתשט 'עס' 8 עס+ 16הש אתת 0 אמתת אפס<>א ע1 : עשנ=א תסעק6 66 תהעטסעס אתת ו סע צתה 12 566 חאתת סאע : "מעקעאסס 6א11והתססתק" תאזתע אעאעל 31((=0)צפכ.אס.(30)צפכ) טחד עצאזתק : "***תסתתם***תסתתם***תסתתםת***" לאדתע : שאזסק בה 06ע500 66 +0 8802088 6םתס 0810₪01866 68ת61טסע 6656 אחת תהמטסעק סם 581160 68% ת1008%10 תסתק6 אתת (26)צ256*28+(24)צמכ=21 : 1-51=8% : (27)צמכ*256+(25)צמכ=51 צאזתע : 51," אס דג פאמת פגח " .נחקע : ,(51)צמא," מטתהט מחת" .סק פאע : 1נע," אס1עלא00ת עה " .1תחע : ,(גם)צמא," סגחת 0% פתע" .ס0קכ ת165ח 186טק 66 סט 5% 5 גטסנכטט 6686 אתת אתעעעת : 0005.=ח אתטצפת : 001.=ח אתסצעת : 05.=ח 8 ש6ס1 ,ם10ת פתעט6%ע 6ת8 8080% 0% 600 626 68%68 6ת1סגמסע 15ם6 אחתת אתסצעת : ((1)61/256א1) אפסק : (מעעס.סאה.61) אפסע : 61 פסק אשר 5. הטען תוכנית זו אם ברצונך להוריד את מתרגם ת-510 ₪ ממעבד ה-8052/11-8/.510, להעביר אותו ל-]אכותק: ולהריץ אותו עם 8032 או עם 80632. היתרונות: מחיר נמוך *ותר ומהירות גבותת *ותר. תזמון הדפקים בתוכנית זו מבוסס על שעון של 172א11.0592. | מועברת ל-₪7802%1, קיימת האופצייה להשתמש מקורות: באופן תכנות 280003, המאלצת את המתרגס 1. מחשב בייסיק, אלקטור, דצמבר 90 (עברית). לאפס את הזכרון עד לכתובת המצויינת עי-ידי 2. "?510/ 80524-0 זס] זתסותסס13ק6ז 1)025א2)". ₪ 3 "זסווקותס6 8052-1516 ז10 עקסס-]אכ)ת" שא נשמר. קסדוא. כל המידע שמעל 0 56016106 פסנתסט216] זסז1310% 20 בודק סוללות החודש אנו מתארים מכשיר קטן ושימושי, המספק חיווי ברור על מצבן של סוללות יבשות מרוב הסוגיט הנפוצים. המכשיר, המבוסס על מעגל משולב אחד, ועמודת נוריות :1 צבעוניות הפועלות כמחוון תצוגה, הוא זול ופשוט לבנייה. בדיקה מהירה של מצב הסוללות לפני הכנסתן לציוד נייד תמנע תסכוליס רבים. הצלס המקצועי, למשל, אינו יכול לסמוך על מזלו כאשר הוא עומד להשתמש במבזק (פלאש) כדי לבצע צילומי חתונה. הצלס מודע לכך שהמבזק חייב לעבוד היטב משך כל החתונה, וכל תירוץ לא יתקבל. בצורה דומה, כאשר משתמשיס בסוללות נטענות, הן חייבות להיות טעונות לגמרי. ישנס כמובן, מקריס שבהס סוללה משומשת תפיק עדיין את התוצאות הרצויות, אך מוטב שנדע כמה זמן נותר לסוללה, לספק את המתח הנומינלי. זוהי מטרתו של הבודק הנוכחי. הבודק כולל כמה , 7% תחומים עס זרמי בדיקה שוניס עבור בדיקת סוללות יבשות נפוצות של /1.5, צ4.5 ו-צ9. עס הלחיצה על כפתור הבדיקה, נקבל במחוון דמוי מד-המתח, חיווי חד משמעי של מלא/שמיש/ריק. המחוון אינו יקר או מסובך לקריאה המחוון אינו יקר או מסובך לקריאה, אלא פשוט בעל שלושה צבעים: אדוס עבור ייריקיי, כתוס עבור "שמיש'", וירוק עבור יימלאי. העמסה, ומדידה אס ניסית אי פעם לבדוק סוללה על-ידי בדיקת כוח אלקטוו-מניע המתח שלה בעזרת רב-מודד, ודאי שמת לב שגם אס הסוללה הנבדקת ריקה כמעט לחלוטין, הרי המתח שלה אינו יורד ליותר מאשר 10% מהמתח הנומינלי שלה. ההסבר לכך הוא, שהירידה בתכולת הסוללה נובעת יותר מגידול בהתנגדות הפנימית שלה, מאשר בירידת מתח התאים. רב מודד בעל התנגדות פנימית גבוהה מאד, נותן חיווי של הכוח האלקטרו-מניע ()..6) של הסוללה. מכל מקום, עלינו להוסיף, מכל מקוס שהמונח כוח אלקטרו-מניע (1.ות.6) מתייחס למקור אנרגיה חשמלית לא מועמס, על אף שלעתים משתמשיסם במושג זה (בטעות) כבשווה עוך להפרש פוטנציאלים. הכוח האלקטרו-מניע, ₪, של סוללה יספק זרם 1 לנגד חיצוני ת: [ וולט ] (ז+ת) 1=ם כאשו ז הוא ההתנגדות הפנימית של הסוללה. ממשוואה זו קל לראות, ש₪ יהיה קרוב מאד למתח הנומינלי של הסוללה, כל עוד ז קטן ביחס ל-8. אס נחזור לסוללה הנבדקת תוך שימוש במד מתח, רב מודד ספרתי יהיה בעל התנגדות מבוא טיפוסית של כמה מגהאוהם, כך ש-ז יהיה קטן בכל מקרה, אפילו אם ערכו יהיה פי חמישה, למשל, מערכה של התנגדות סוללה יטרייהי. הנקודה היא, שהתכולה של סוללה יבשה (לא ה-.6.11.1) ניתנת למדידה רק אס העומס הוא פי 10, למשל, מההתנגדות הפנימית של הסוללה. אס הסוללה מסוגלת לספק את המתח הנומינלי בזרס העומ שנוצר, סימן שההתנגדות הפנימית שלה עדיין נמוכה. אס סוללה ייגמורהיי - ההתנגדות הפנימית עולה לערך שכבר איננו קטן ביחס להתנגדות העומס. המעגל: מד מתח עם שבב *חיד המעגל המוצג באיור 1 הוא מעין יחידת מד-מתח המבוססת על 16 יחיד ונוריות 1.52 10כ-1. נגדי העומס הקובעיס את זרסם הסוללה, 12א7-8א, נבחריס באמצעות בורר סיבובי. לחיצה על כפתור 2 גורמת להעמסת הסוללה. הבורר הסיבובי הדו-קוטבי שבמעגל, 51, מאפשר 1 למוצג באיור 2. הסוללות המתאימות הן סוללות אבץ פחמני (סתו?-תססזגס), מגנזיוס אלקלי וכן ניקל קדמיוס (נטענות). המודד אינו מתאיס 2252 לסוללות שהמתח שלהן נשמר קבוע כמעט עד לסוף פעולתן, ואז נופל בבת אחת. איור 2 מציג עקומות 10 9 8 + 12 9) . וי 1 סוס 8 ב <> 2 24 1 > - 10 צ25 1 8 6 ₪ ₪2 ₪ ₪ ₪ ₪ 7 7 1 מסוג זה של סוללות ליתיום, תחמוצת כסף וכספית. תיאור המעגל: הצגת ה-13914/א 1 כפי שמוצג בתורשים המלבנים באיור 3, ו ה-1.113914 של זסוסט6תססנות56 [תסגוגצ[ כולל רשת נגדים טוריים המחובות בין הדקי 810 ו-[א (פיניס 4 ו-6). ביישוס הנוכחי, הדק ₪10 מחובר להארקה דרך 85, בעוד ש-811 מוחזק במתח קבוע הנגזר ממתח ייחוס 1.25% פנימי של הרכיב. מוצא הייחוס מחובר לפין 7 של הרכיב, 0% 0 המסומן 0211 :51. מכאן, שרשת הנגדים הפנימית . מסופקת עס הגדרת מתחים מדויקת. המשמעות מכך היא, שקיימים מתחים קבועים בצומתי דספה 9 סו 8 9 סוה 1 12 ]₪ ה 5 6 הנגדיס הטווייס היוצרים את ורשת הסולס. 5 0 (כ) קיימיס 20 צמתיס בסולס הנגדים, שכל אחד מהם : מחובר פנימית למבוא + של משווה. המבואות האחרים של 10 המשוויס מחובריס למוצא של 906056-1 מגבר אופרטיבי (חוצץ) פנימי, שהמבוא שלו מחובר לפין 5 של הוכיב, המסומן 510. הפונקצייה העיקרית של המגבר האופרטיבי היא להגן על 10 המשוויס כנגד ממתח הפוך או מתחי מבוא גבוהיס מדי. רשת הנגדים (הסולם) ב-11/13914 גורמת לכך איור 1. תרשים מעגל בודק הסוללות, תמהוות יישום סטנדרט? לדוחף עמודת ת-0ע1, ת-1,13914 של זסזסט0ת60גות56 [ה4תסגוגצן. לבחור אחד מתוך שישת נגדי העומס. לכל אחד מהנגדים עוך המתאים לסוג מסוים של סוללה, שתכולתה, כידוע, תלויה בגודל, במבנה ובהרכב הכימי. ארבעת התחומים הראשוניס מיועדיס לסוללות 1.5%. זרמי העומס מיועדים לסוללות הז זט 6 כפתור (תסטטס), סוללות לעטי פנס (ותקו[תסק) - | - = סוריו 4 (186-814(,166-86) וסוללות'סתסגז' (166-20). 8 155 146 | 1938 129 0 121 1138 | 104 096 | 0.86 נגד העומס הנבחר מחובר על פני הדקי הסוללה 2[ 457 | 433 | 4.007 382 3.7 8.31 | 8.05 288 | 2.58 כאשר 52 נלחץ. בהנחה שהסוללה הנבדקת מלאה, | 10.2 95 900 0 85 0 79 0 74 0 69 | 68 0 58 | 53 היא מספקת /0.77 (סוללת כפתור), 10 (סוללת עט פנס), 458 (סוללת ‏ עסגס'), או 1004 (סוללת ‏ סתסות'). זרס העומס בסוללת 4.5 ('0%גק זסאוסק') הוא /ות66, ו-2714 עבור סוללות 9% (73/ או 6:22 156). מאחר שהסוללה מחוברת באופן קבוע למד המתח, ניתן לראות מיד את ההבדל בין מתח המעגל הפתוח (למעשה ה- 1.ת.6) לבין המתח בעומס, המצוין כאשר 52 לחוץ. ככל שההבדל בין השנייס גדול יותר, כך תכולת הסוללה קטנה יותר. שים לב, שהמונח 'מתח מעגל פתוח' אינו מדויק כאן, וזאת מאחר שהסוללה מחוברת לפיני 310 ו-510 של 101. מכל מקוס, התנגדותו של ה-11/13914 בין פיניס אלו היא כה גבוהה, שניתן לומר בביטחון שהסוללה אינה מועמסת. מכאן, זרס הבדיקה זורס רק כאשר כפתור 52 לחוצ. יש לציין, שהבודק ניתן לשימוש רק עס סוללות שעקומת ירידת המתח שלהן היא הדרגתית בדומה | איור 2. עקומת ירידת מתח של מספר סוגי סוללות יבשות טיפוסיות. טבלת 1. מתחי הפעלת ה-כ12 בבודק. >- 68הז|ס/ 50 |00 70 20 10 0 <- 06וע55₪ 05 ₪085 2 שהמשווה הקרוב ביותר למבוא ה-8102 יהפוך מצב במתח המבוא הנמוך ביותר. עס עליית מתח המבוא, משוויס נוספים הופכים מצב, עד ליגבוה ביותרי, כלומר, זה שקשור למבוא ה-711א8. מוצאי המשוויס מחוברים למפענח פנימי (אינו מוצג בתרשים) בעל מוצאיס פעילים בנמוך, המסומנים ב-11 עד 1.10 בתרשים המעגל. במעגל שלנו, המפענח פועל בצורה המאפשרת ל-122 בלבד לדלוק בכל פעם, וזאת בהתאס למתח המסופק לבודק. המתח המיוצב בפין 7 של ה-11/13914 ניתן לשינוי בגבולות מסוימים על-ידי חיבורו של פין 8 למחלק מתח. מכל מקוס, יש לשים לב שהמתח בין פין 8 לפינים ה-6 קבוע ל-1.25% על כן, תחוס החיווי של מד-המתח ניתן לשינוי על-ידי שינוי ערכס של 1 עד 4. במעגל הנוכחי, דבר זה מושג באמצעות בורר סיבובי הקובע את שלושת תחומי המתח, ץצ ן, 4.5% ו-צ9. טבלה 1 מציגה את המתחים שבהם נוריות ה-122 דולקים. נורית | ה-120 האדומה דולקת כאשר הסוללה ריקה, אחת מנוריות ה-12 הכתומות דולקת כאשר הסוללה שמישה, ואחת מנוריות ה-122 הירוקות דולקת כאשר הסוללה מלאה. בניית הבודק תושיס מעוך פסי ההולכה ותכנית והתקנת הרכיבים המוצגיס באיור 4 משמשים לייצור מעגל מודפס עבור בודק הסוללות לצערנו, (אין להשיג מעגל מודפס מוכן לפרוייקט זה). המבנה הפנימי של האב-טיפוס מוצג באיור 5. כפתור ה-"057, 52, מחובר למעגל באמצעות שני חוטיס קצרים לפני שהוא מאובטח ללוח הקדמי של הקופסה. אין לחתוך את הדקי נוריות ה-סע ] לפני הלחמתם למעגל. המרחק בין המעגל לבין ההלוח הקדמי של הקופסה נקבע על פי גובה נוריות ה- 1 מעל פני המעגל. כפי שמוצג באיור 5, המעגל המודפס מאובטח ללוח הקדמי של הקופסה על-ידי ארבעה תותבי פלסטיק (9ז0ס8ק5). חתוך חריץ בלוח הקדמי, וכוון את מיקוס נוריות ה-כ2ם.1, כך שהקצה העליון שלהן יהיה בקו ישר עס משטח הלוח הקדמי. הבורר הסיבובי הוא מסוג דו-קוטבי בעל שישה מצבים, עס פיני הלחמה למעגל מודפס. את תחומי הבדיקה והזרס השוניס על הלוח הקדמי ניתן לסמן בעזרת אותיות ז160450'. הבודק מופעל באמצעות מתאס רשת (06ו0ג40) קטן עס מוצא 12%66 שאינו מצריך כל ייצוב. המתאם מחובר לבודק באמצעות שקע קטן מהסוג המשמש ברשמי קול ניידיס ובמחשבי כיס (ראה איור 5). לבסוף, נורית כ₪] ₪21 דולקת כאשו הבודק מומתח אך אינו מחובר לסוללה. אי לכך, נורית זו מהווה חיווי 077/א2) מצוין! 1 60 סו ו אה |[ הוואת 0 בירי 6קצד 5 גצה )ו (6 זז יי שוזו קאה 84 ו ו 5 1.25 )0( = 7 7-- -- 9 - -- - כב -₪ כ 0 בוד 8אוואה:זסס 60| 5 איור 4. | מעגל מודפס לבודק הסוללות. א'ור 5. חיבור המעגל המודפס ללוח תקדמי של הקופסת באמצעות ארבעת ברגי 3] ארוכים ותותבי פלסט*ק (5ז50800). רשימת רניבים -- (א 4 7-9 0-0 0-00 - קבלים: 1 25 10 ₪ חצאי מוליכים: 7 כת1 ירוק מרובע, כגון 1084807 7כ-1כם 2 12 כתום מרובע, כגון 1//848011 8;09 1 10 אדוס מרובע, כגון 18848081 ₪10 1 1 3914 1 שונות: 1 בוור מסתובב, דו-קוטבי 6 מצבים | 51 למעגל מודפס 1 כפתור לחיצה 2 קופסת 85 55א45א110 מיימ טלפן 03-879619 ואתה מנוי 34 בקרת מהירות למנועי .6.ם גדולים המעגל להספק גבוה המתואר במאמר זה, משמש להשגת מקור מתח ישר משתנה מאספקת רשת 40 של 5012. המתח הישר המשתנת משמש, בין יתר היישומים, לבקרת המחירות של מנועי .6.כ גדולים. על אף שמנועי ה-.2.0 יקרים יותר ממנועי ה-.6. 4 האסינכרוניים, פשטותס ואפשרות בקרת המהיוות שלהס בתחום וחב מאפשוות להם לעמוד בתחרות רצינית בעת השימוש ביישומיס נרחבים בתעשייה. קיימים כמה סוגיס של מנועי .6.כ, וזאת בהתאם לצורת החיבור והעירור של הליפופים. הסוג נפוץ ביותר והפשוט ביותר לטיפול הוא הסוג בעל העירור הנפוד. בסוג זה, מעגל השדה המגנטי מומתח על-ידי מקור .2.6 נפרד. מקור זה מספק את השטף המגנטי הדרוש, 9, בליפופים. כאשר מקור ה-.0.₪ מסופק לליפופי העוגן (הסלילים משובציס בחלק המסתובב של המנוע), מתפתח מומנט והמנוע מתחיל להסתובב. להבנת התנהגות המנוע כאשר הוא מומתח על-ידי רמות שונות של מתח ישר, היחס שבין המומנט המתפתח, הזרס והמהירות מפושט בדוך הבאה. המומנט, 1, המתפתח על-ידי ליפופי העוגן עס הדלקת המתח ניתן על-ידי [א] 85 א=ך כאשר 0 היא קבוע מהירות המנוע התלוי במספר ליפופי העוגן, בצורה שבה הס מלופפים, ובמספר הקטבים המגנטיים; ‏ 4 הוא השטף היחסי למספר הקטבים המגנטיים המיוצר על-ידי הליפופים; 14 הוא הזרם (באמפרים) הזורם בליפופי העוגן ו- א הוא הסימן לניוטון. הזרס ₪ מייצר כח אלקטרו-מניע מנוגד, 5, הניתן 6 וי 2012 איור 2. מאת: ותופוצן .8 % 6 זי | ה-2920 איור 1. על-ידי [צח א0פא=2 כאשר / היא מהירות המנוע במצב מתמיד /5:646) (5/46. ניתן לנתח ביצועי המנוע בעזרת המעגל שווה הערך שלו, כמוצג באיור 1. שים לב שהתנגדות העוגן, , נמצאת בטור ל-, וזאת מאחר שעל אף שהשראות המנוע גבוהה, היא זניחה כאשר המנוע פועל במצב מתמיד. מתח השדה, 6/, המסופק לליפופי העוגן מאוזן על- ידי סכוס מפלי המתח 81% ו 15 8 = א +.0= ומכאן: 5 8] (ג11- )= א זוהי מהירות המנוע, וכאשר ההפסדים ההתנגדותיים נמוכים, היא ניתנת לקירוב למטרות מעשיות ל: א ] = א ממשוואה זו ניתן לראות, שמהירות המנוע ניתנת לבקרה בשתי דרכים. הדרך הראשונה היא לשנות את מתח האספקה, %. בצורה זו ניתן לשנות את . המהירות מאפס למהירות המרבית. הדרך השנייה היא לשנות את השטף המגנטי, ל6, הנוצר על-ידי המעגל המגנטי. שיטה זו מוגבלת, מאחר שתחום המהירות יהיה תמיד מעל למהירות המרבית של המנוע, כי השדה המגנטי ניתן להקטנה בלבד, ואין אפשרות להגדילו. יתר על כן, כשלו מעגל הבקרה יגרוסם למהירות גבוהות ביותר, העלולות להרוס את המנוע. באופן כללי, משתמשים בשיטה הראשונה כאשר רוצים לשמור מומנט מוצא קבוע לאורך כל תחומי המהירות, ואילו בשיטה השנייה משתמשים כאשר רוצים לשמור על הספק צירי קבוע עם הגדלת המהירות. מקור מתח ).כ משתנת מתח .2.0 משתנה ניתן להשגה מרשת חילופין חד מופעית ומרשת תלת מופעית. במאמר זה נתייחס לרשת חד מופעית בלבד. קיימים מספר שיטות ליישור מתח חלילופין. השיטה הפשוטה ביותר לשימוש בה ניתן להשתמש עבור בקרת מהירות מנועי .6.כ (עד אא10) מוצגת באיור 2. המעגל כולל גשר יישור גל מלא, דיודה ותיריסטור. כל חצי מחזור של מתח המבוא המשתנה מיושר על-ידי גשר 31. המתח המיושר מבוקר על-ידי תיריסטור געַם17. התיריסטור מוצת על-ידי האותות במבוקרי המופע בשער שלו (286). אותות ההצתה מסיונכרנים עם צורת הגל של מתח הרשת, לאספקת זווית השהיית ההצגה הדרושה, >. התיריסטור ממותג ל-0779 36 ]06 1זסחפ 816 5 6 סצו!6515] 8 30055 1.030 . 6 8 5 !וח 106 301055 080.] 33 ]הזז 6זט!החחז 6דחבּ 0613 חס | 6 1816 5 6 6עו65151] 8 367055 1.030 5 ז0)0וח 106 367055 080.] ]הזז 6זטובוחזת איול 3. בכל פעס שמתח האספקה חוצה את נקודת האפס. הרמות השונות של המתח הישר הממוצע על פני העומס ההתנגדותי והמנוע מוצגת באיור 3. האיור מציג שני סוגי יזויות השהייה. סוג אחד עבור הספק או מהירות גבוהים עם זווית השהיה קצרה, 1200-4 והסוג האחר - עבור הספק או מהירות נמוכים עם זווית השהיה ארוכה. היחס בין המתח הנוצר לבין זווית השהיית ההצתה ניתן על-ידי: ₪ (1+0058) (688כ) 5= קָטג / איור 4. 5 מעשית, המנוע אינו יכול להיות מיוצג על-ידי עומס התנגדותי. עם עליית מהירותו של המנוע, נוצר כוח אלקטרו-מניע נגדי עבור שטף מגנטי קבוע. ליפופי העוגן יוצרים גם הס השראות גבוהה והתנגדות כלשהי: עקב כך המנוע מתנהג כעומס מרוכב (קומפלקסי). | הסיבה לכך שזרס המנוע ממשיך לזרום למרות שערך מתח האספקה יווד אל מתחת לעוך הכוח האלקטרו-מניע המתנגד, נקודה 4, היא נוכחות השראות העוגן. מצב זה מאלץ את המתח שעל פני ליפופי העוגן לעקוב אחר מתח האספקה עד שהואהופך שלילי בנקודה . בנקודה זו, דיודה 121 מסיטה את הזרם מהתיריסטור המתמתג, על כן, ל-י211). כאשר הזרם ההשראותי הזורס דרך ליפופי העוגן ו-21 דועך לאפס, נקודה 6, הדיודה מפסיקה להוליך והמתח על פני ליפופי העוגן חוזר לרמה של 25. מכאן, ש-11 מאפשרת למחזר את האנרגיה האגורה ושומרת על זרס עומס מתמשך. מצב זה רצוי, מאחר שהזרסם הרציף דרך העומס הכרחי לבקרה תקינה של מנוע ה-..פ. לוגיקת הצתה מסוננכונת של חת*ריסטור התרשיס של המעגל האלקטרוני המטספק את בקרת המופע (זוויות ההשהיה) הדרושה בתחום של -0 180 מוצג באיור 4. ניתן לחלק את המעגל לשלושה קטעים: החלק המייצר את אות הסינכרון, המשווה והחלק המפעיל את השער (8485). המעגל מופעל על-ידי מתח 12% מיוצב המתקבל ממקור המבוסס על מייצב מסוג 7812 (01603. חלק מהמתח המיושר, שעדיין לא הוחלק (נקודה / ו-8), מסופק לבסיס של טרנזיסטור 11'. צורת הגל של מתחים אלה מוצגת באיור 5. אות נוצר בקולט של 1ד, נקודה 6, בכל פעס שמתח הבסיס יורד מתחת לרמה מסוימת. אות זה עובר אינטגרציה על-ידי השילוב של מגבר 1018, קבל 61 ופוטנציומטר 1ק. 0-5 איור 5. 6 טרנזיסטור 12 ממותג להולכה בכל מחזור, ובמצב זה מקצר את 61 ואת 1018. מצב זה גורס למתח שן משור בנקודה כ. מתח זה מושווה עס אות בקרת ה-.1(.0 המשתנה במשווה 1010. הצטלבות שני מתחים אלה קובעת את האות במוצא המשווה, נקודה ?. הרוחב המשתנה של אות זה נמצא, על כן, בתיאוס עס מתח הרשת. האות המבוקר מסופק לחד-יציב 102, המייצר דופק צר (נקודה 6) בקצה המוביל של האות הדופק המשווה. רוחב האות, +, בנקודה 6 נקבע על-ידי 810 ו-63 והוא נשמר מספיק רחב להפעלת השער (405א). רוחב האות ניתן על-ידי )=0.581060-3. ]8[ עוקב אמיטר, 13, מקשר בין מוצא החד-יציב לבין שער התיריסטור. למניעת בידוד השער, קו מתח האפס מחובר לקו השלילי של מעגל ההספק המוצג באיור 2. אי לכך, הקתודה של התיריסטור חייבת להיות מחוברת לקו השלילי. בנייה ובדיקה מעגל בקרת הצתה מומלץ להרכיב את מעגל בקרת ההצתה, כולל ספק ה-12% המיוצב, על גבי מעגל מודפס (תכנון עצמי) או על גבי כרטיס אב-טיפוס מתאים. עקב רגישות המעגל, יש להשתמש בסקופ (משקף) לבדיקת המצב היחסי של הדופק המסונכרן ביחס למתח הרשת. חבר את הגשש (פרוב) של ערו < של הסקופ לנקודת בדיקה ג ואת הדק ההארקה לקו האספקה השלילי. בהתייחס לאיור 5, בדוק את צורות הגלים בנקודות 4, 8 ו-6 עס גשש ערו צ של הסקופ. כאשר רמת ה-.0. בנקודה ₪ משתנה, צריך להתקבל גל מלבני ברוחב משתנה בנקודה /. בנקודה 6 צריך להתקבל דופק ברוחב 5 בקצה המוביל של הדופק בנקודה ת. שינוי רמת ה-.0. באמצעות 22 צריך לגרום להזזת הדופק בתחוס של *0-180 ביחס לגל בנקודה /. רשת 87-02 על פני 22-88-89 מבטיחה התחלה יירכהיי של מתח הבקרה המסופק ל-1610, וקובעת את זוויות ההשהיה המזערית והמרבית, הקובעות את מהירות המינימוס והמקסימוס של המנוע. חבר התנגדות של 100-5006 בין הפולט של 3ך לבין קו האספקה השלילי וודא שקיים דופק מוצא. רשת 312-08 מספקת לשער (₪6גק) הגנת :6/4 וזרם. מעגל הספק ומנוע ערכי גשר 8, דיודה 121 והתיריסטור תלויים בזרס העומס. אס לדוגמה, יש לבקר את מהירותו של מנוע .6.₪ בו אא3.75, שיעור הזרס במתח רשת של 240% הוא כ-164. הדיודה והתיריסטור המותקנים על גבי מפזרי חום מתאימים, צריכים להתאים ל-./35. לבדיקת מעגל ההספק, חבר את הקתודה של התיריסטור לקו האספקה השלילי של מיישר הגשר. למען הזהירות, חבר קודס נורת /100 (במקוס ליפופי המנוע) על פני ₪1. חבר את מוצא מעגל הבקרה לשער התיריסטור ואת קתודת התיריסטור לקו האספקה השלילי. על שינוי זווית ההשהיה ממינימוס למקסימום לגרוס לנורה להתנהג בצורה זהה להתנהגותה כאשר היא מבוקרת על-ידי שינוי של עמעם. כעת, חבר את ליפופי העוגן של המנוע (התנגדות נמוכה ברב-מודד) על פני 1. לפני הפעלת מקור המתח, ודא שקיימת אספקת מתח לליפופי השדה (התנגדות גבוהה). בדוק בתווית המנוע את שיעור = הזרם של מעגל השדה. אס המנוע מסתובב הפוך, נתק את המתח והפוך את חיבורי הליפופים של העוגן. לבסוף, חבר רשת 86 (להגנה) בין האנודה לקתודה של התיריסטור. ערכיסם מתאימיס לצווך כך הס 3062= (א3), ו-6=0.1 (10004). = ₪ ו רנשימת רניבים חצאי מוליכים: ממיר לתחום 6 מטר/ מאי 1991 רשימת הרכיבים והמשרנים בפינה העליונה מצד שמאל של תרשים המעגל יש לתקן כדלקמן: 0 = 2 = 1.1 קבל 616 ("4.72) אין להתקין על הכרטיס. לבסוף, מספר טיפים לבנייה: - התקן קבל קירמי ?10% בצומת 17-36 - התקן נגד 18842 בין הבסיס של 3ך להארקה. נגד זה מקטין את פקטור ה-() של 2, והוא מונע אותות גבוהים מדי בבטיסי של 3. לשיפור הכיוון, משרן 19 ניתן להחלפה במשרן 10080 מסוג 1א2%.102611א113. כרטיס מדידות רב תפקודי ל-6 פברואר ומרץ 1991 מצאנו שה-791/08 (1017) אינו מיוצר יותר, ואי לכך הוא קשה להשגה. רכיב זה ניתן לחלפה עס 8, שלמרות שהוא פיזית יותר גדול, הרי טידור הפיניס תואם, ולכן ניתן להתקינו על הכרטיס. עמעם תאורת הלוגן מאי 1991 בתרשים המעגל של המשדר, איור 2, פין 14 של ה- 0 צריך להתחבר לפין 13 ולא לצומת -31 2. הקכרטיס המודפס, איור 6, מתוכנן כנדרש. תיקונים.. ממיר 115צ-5 ל-8 א נובמבר 1990 ממסרים ₪01 ו-02 חייבים להיות עם סליל ל-5% ולא ל-12% כמצויין ברשימת הרכיבים. מי שכבר בנה עס ממסרי 12% יכול לחבריס במקביל במקוס בטור. ממסרי 5% מתאימים לפרוייקט הם 1 של תמ11אז, או -23100 0 של סימנס. ברשימת הרכיבים יש לתקן כדלקמן: 6 עת33 | 657-062 אנטנת מוט אקטיבית רחבת סרט מאת: ז0א266 10 נקודת המוצא לתכנון זה היא אנטנת ה'שוט' המוכרת של ג-5/8 עם סליל-בסיס, המשמש לתקשורת ניידת בתחום אנ של 2 מטו. אנטנה מסוג כזה מכוונת מראש לתחום ה-6 מטרים. הוסף קדם מגבר דל-רעש ורחב סרט והרי לך אנטנת מוט רחבת סרט לתחום תדרים גדול (20%112 עד 7 15). מראה מוכר הוא האנטנה המורכבת על מכוניות בהן מתקן רדיו נייד לתחוס ה-15. זוהי אנטנת ישוטי, בת .ג-5/8, המספקת הגבר של 260 עד 308 על פני מוט ה-ג-1/4, והידועה בשס אנטנת מרקוני. הסליל הנראה בבסיס אנטנת - 8 מאריך חשמלית את האנטנה ומתאם בינה לבין כבל קואקס 5062. רוב אנטנות ה--5/8 לתחוס ה- 2 מטר, של רדיו החובביס הן באווך של 125 מטר, השווה ל- | 0.22 בתחוס ה- 6 מטר. ההשראות הנוספת, המיוצרת על-ידי סליל הבסיס, נותנת לאנטנה אורך חשמלי של מעט יותר מ- ‏ ג 24, המאפשר חיבור לכבל קואקטס 0 אנטנה אקטיבית האנטנה האקטיבית הופכת יותר ויותר פופולרית בקרב המשתמשיס במקלטים, המכסיס תחום כללי של 100% עד /8]א30. בהשוואה לאנטנה המוכרת הארוכה, האנטנה האקטיבית היא קטנה ופשוטה להתקנה (למרות שלגבי המיקוס הסופי יש להשקיע מחשבה נוספת כדי להימנע מהפרעות. לעומת אנטנה אנכית רגילה יבגודל מלאי (לכיסוי התחוס הכללי), שאורכה המזערי הוא 6 מטר ומשקלה מעל ל- 5 קיג, האנטנה האקטיבית המוצגת כאן שוקלת 400 גרס ואורכה 13 מטר בלבד. עקרונית, אנטנה לתחוס תדר, שאינו עולה על 20 ניתן לקצר לכ- 1 מטר ללא הורדת ביצועים. דבר זה מתאפשר מאחר שבמקרה כזה רמת רעש הסביבה עדיין גבוהה בהרבה מרמת רעש המקלט. מכל מקום, הבעיה באנטנה קצרה כזו, היא התנגדות הקרינה שלה, הגבוהה יחסית. כחוק אצבע, לאנטנות קצרות עבור תחוס תדרי עכבת בסיס 5 קיבולית 6 של כ- וח/י1ק10 . עקב כך יש לחבר את האנטנה קרוב לשנאי מגביר עכבה בעל מוצא של 5002 לכבל הקואקס, המיועד למבוא המקלט. מכלול זה, טבלה 1. מידע טכני פעולה פסיבית: קליטה או שידור -‏ 5/8 = 1.6 - 1.4 בתחוס חובבי רדיו של 2 מטר. - %5%8 = 1.7 - 1.2 בתחוס חובבי רדיו של 6 מטר. הכולל אנטנת מוט קצרה ומגבר 87 רחב סרט המותקן בבסיסה, נקרא אנטנה אקטיבית. מתח האספקה למגבר מגיע דרך כבל הקואקס ורשת 6 - ,1 פשוטה (לבידוד .2.6) במבוא המקלט. - הפסד הנגרס על ידי הממסר ומעגל המיתוג: 0.14 (תחוס 2 מטר) - הספק שידור מותר: > או50 פעולה אקטיבית ב- 10 = 11 עד 15% (13.5 טיפוס?) - צריכת זרם - .60/4 - קבוע המרת עוצמת שדה 0.5 = / =.% - אדווה של * *1148+ בין 150%112 לבין 651112 - רמת רעש 63 1.5 + 112 / 60 155- = 41 סא בין 1 לבין 6012 לצ / %ה 4= )4 סא - רמת רעש שווה ערך - 1 /1אג / צת 8 - התנהגות אות חזק: נקודת חיתוך מסדר שני 2 = 4 נקודת חיתוך מסדר שלישי ות3040 = 3 8 001 א'ור 1. תרשים בסיטי ופרמטרים של אנטנת אקטיבית. שידור/קליטה בתחומי 2 מטר ו- 6 מטר מתאפשרים על ידי ממסר המנתק את המגבר ומחבר את האנטנה לכבל הקואקס בעת השידור. הממסו מבוקר מרחוק על ידי המקלט או המקלט/משדר. כפי שמוצג באיור 2, אנטנת המוט האקטיבית מספקת מתח כמעט קבוע היחסי לעוצמת השדה של אותות בתחום שבין ה-12/ לבין ה- עזש. זוהי בדיוק התכונה ההופכת את האנטנה האקטיבית למתאימה למדידות עוצמות שדה יחסיות. כשהיא מותקנת על גג מכונית, האנטנה מאפשרת לעקוב אחר רמות של אותות (בתוך ומחוץ לתחום התדרים) המגיעים מתחנות /8. היא מתאימה גם לקליטה ניידת של שידורי /5 ארוכי טווח, בתנאי שתהיה מורכבת במכונית הנוסעת רחוק ככל האפשר מערים גדולות, מאזורי תחנות שידור, ומאיזורים תעשייתיים. בבית, מקוס ההתקנה הטוב ביותר הוא אחד מחלקי החיווק המתכתיים של הגג. (ראה תמונה בתחילת המאמר). מקום חילופי יכול להיות 8 0 [₪8] 1%ח0 ל 100 12 מעקה המרפסת. כפי שניתן לראות בטבלה 1, הביצועיס של אנטנה קטנה זו הס בהחלט מרשימים. רעש רקע ותאורית רקע גווס המרת עוצמת השדה, %, של אנטנה בעלת אווך אפקטיבי של ?5-7 (עבור ערכי 1 הקטניס מ- 8/ג ) נקבע בעזרת המעגל הבסיסי המוצג באיור 1. בדוגמה, הגורס מחושב בתדר של 12א10 ובהגבר המתאים, 0, שנמדד כ- 1 (ראה איור 2): =1.25₪ , 10-27 = 05 2 נקודת הספק השוליים נטול האינטרמודולציה של המגבו, אגחק, והתחום הדינמי, אכ, מחושביס בעזות נקודות החיתוך מסדר שני ומסדר שלישי 12 ו- 193. מטרת חישוביס אלה היא להשוות את ביצועי אנטנה אקטיבית לאנטנה אחרת. אין לכך שוס משמעות לצורכי הבנייה המעשית. [ת4] (21+ = = 1 20.00- ץ8 10.1 + הזטז!66ק5 זסנץובהת איור 2. תגובת תדר של אנטנה אקטיבית. ההדמייה המוט בוצעה על-ידי קבל :15 ונגד ב250. כ> <- כ> 2 - 4] -- כ> כ> 2 ₪ מא [ 13 ] 5 / 5 = סאל - אח 1 =2% כל רמות ההספק במשוואות המצוינות לעיל מוכנסות ב ת63, ומנורמלות ב- 5002 עבור 7; ות) שווה ל- אי/. עבור 552 ברוחב סרט של 2.5%112: 1% = -155 6 + 34 413 = -121 0 לכן: עבור ) ברוחב סרט של 500112: ו 128- = 63 27 + 60 155- = 16 לכן: 8 5 = 28 ו: 00 23- = 1% לרביס מכסם, ערכי רמות מתח מוכרים יותר מאשר ערכי ות 4. בהנחה שעכבת האנטנה הנה 2, ואם זוכרים ש: [צ] את%ץ=שס התוצאות המתקבלות עשויות להיות משמעותיות יותר. התוצאה עבור 558 היא מתח רעש, סא, של ג0.21, מתח אנטנה מרבי, אגותטס של צח2, ועוצמת שדה מרבית, אמתם, של 447 רג חמ 00 0- 953 5 3 ₪ - = ₪ +2 4 566 )6] איור 3. תרשים מעגל של האנטנת אקטיבית, המורכבת מאנטנת 'שוט' ; 5/8 עם סליל בטיס, מגבר 517 רחב סרט ומעגל צימוד אספקת מתח. ממסר 361 מופעל באופן קליטת בלגד כאשו המגבר פעיל אף הוא. במהלך פעולת שידור, מתח ההפעלת של המגבר מכובה, כך שאנטנת ה'שוטי מחוברת ישירות למשדר/מקלט. 59 עבור %6 נקבל את הערכים הבאיס: צגן0.09 = כא/, %ות16 = א 0, ו- = את רז 2 3. מבחינה מעשית, כאשר עוצמת השדה של תחנה נקלטת עולה על <, אותות האינטרמודולציה וההתאבכות, המיוצרים על ידי המגבר, יעלו על הרעש העצמי שלו. השפעות האינטרמודולציה גורמות לכמה אותות הפרעה הניתניס לשמיעה במקלט, כאשר הס מספיק חזקים ועולים על רעש הרקע הנוצר על ידי האדם, האטמוספירה ומקורות טבעייס אחרים. האנטנה האקטיבית המתואות כאן נבדקה באמצעות מקלט/משדר 8% מסוג- 1 695 ]7570 . הרעש שהאנטנה האקטיבית יצרה נשמע רק מעל ל- 117א10. התחוס הדינמי של המקלט, כאשר האנטנה האקטיבית פועלת, קטן יותר מאשר זה של המקלט לבד, בעוד שהתחוסם הדינמי של המקלט לבד גדול יותר מזה של הקדס מגבר לבד. יחס האות לרעש ניתן לשיפור רק באמצעות אנטנה כיוונית, אשר כידוע לכל חובבי הרדיו, גודלה הוא 0/2 לפחות, ורוחב הסרט שלה קטן בהרבה. מאיוור 2 ניתן לכאורה להבין שהאנטנה האקטיבית ניתנת לשימוש עד לכמעט /171א200. מכל מקוס, כאשר אורכו של המוט הוא 3/4 או יותר מזה, האנטנה מתחילה להוות עכבת קטנה. המשמעות מכך היא, שהקדם מגבר (שהוא למעשה ממיר עכבות) ניתן להשמטה, והמוט ניתן לחיבור ישירות למבוא של מקלט את). כתוצאה מכך, מקלט ה- "11 ייצר מתח רעש נמוך היחסי לרמת הרעש העצמי שלו. עבור עכבת של ג506, מתח רעש המבוא שווה העוך של המגבר הוא 7%++ / %ת 1, תפיסת המעגל לגבי המגבר רחב הסרט, אס אתה מעדיף רעש מגבר נמוך על פני תחוס דינמי גבוה, שקול את החלופות הבאות: - מגבר חד-דוגתי המבוסס על זשת-05וא הכולל לדוגמה, את רכיבי 108088 או 4% של חברת אנתססו[ו5. - מגבר דו דרגתי עם עוקב מקור במבוא ועס עוקב פולט עס משוב חזק במוצא. לחלופה השנייה כמה יתרונות: קיבוליות המבוא 6 נמוכה; רמת הרעש, אש, נמוכה; צריכת הזרסם צנועה, והחשוב ביותר מגבר אינס דרושים כל כיולים. המעגל המוצג באיור 3 הוא עוקב מקור המבוסס על ₪1 |6תתגתס-ת מסוג 1309 (71) של אותססו[51 או זס)סט0תססוות56 [התסגוגצז. טרנזיסטור זה מציע ביצועיס טוביס מאוד לאות גדול עקב יכולתו לספק זרס תנ9ז6 גבוהה יחסית וקבוע. לייצוב זרס ה-תנגז4, נגד המקור, 8₪5, אינו מחובר להארקה אלא במקביל לצומת בסיס - פולט טרנזיסטור המוצא במגבר, 72. זהו טרנזיסטור מסוג 2%5109, רחב סרט, להספק 10 איור 4. כרטיס מודפס דו צדדי עבור מגבר ת- ₪7 רחב הסוט. בינוני, המתוכנן לשימוש בתחנות 41% 6. הטרנזיסטור (המיוצר על-ידי 4[סזסוס1א) מאופיין בורעש נמוך ולינאריות מצוינת. אס אין באפשרותך להשיג 25109, תוכל להשתמש ב- 25943, 25021252 או 2561253 כשווי ערך קרוביס. הליניאריות של דרגת המוצא מובטחת על ידי רמת משוב גבוהה יחסית. הגבר הדרגה נקבע לכ- 19, המאפשר להשיג גורמי א* של בין 0.2 לבין 0.5. עכבת המוצא של המגבר היא 5062 כדי לאפשר שימוש בכבל קואקס רגיל. אות המוצא מסופק למקלט דרך זסא16ק1 המורכב מ- 88, 13, 7 ועכבת המבוא של המקלט. מתח האספקה מגיע למגבור ולממסו השידור/קליטה דוך משנקיס 11 ו- 12. המשנקיס חייבים להיות מסוגלים לעמוד בהספק השידור בלא לגרוס להפסדים משמעותיים, או לתהודה בשוס תדר, רשימת רניבים 220 032 470 2 123 100 א סנוות8ז06 3% 47001 קטסזתו1660 5 סנות8ז66 10% 100 סגו ז6ס /35 '1ח100 סגו ז6ס "470 ותט[13ת13 35 7[ח470 וחט[14ת13 10% 7]ן4 ותט[19ת3 25% -גן10 חצאי מוליכים: 2 18 1 6/0165 ז6ת76 /צ1.3 צ18 1 (אנתססו511) 1309 1 (10%01018א) 2145109 שונות: 1 ממסר +12 עס שני מגעים 2 שפופרת ז65]6ז6-8קזנו5 ממולאת גז אציל 695,000 צ145 (0-02 המכוסה על ידי האנטנה האקטיבית. שתי שפופרות ז6510הג-6קזו5 קטנות ממולאות גז מסופקות להגנה על המגבר כנגד שיאי מתח הנגרמים על ידי ברק או יגשס אלקטרוסטטיי. בנוסף, שתי דיודות, 1 ו- 2כ, ונגד טורי, ₪1, מגניס על המפתק של ה- 1309. דיודת הזנר, 3, משמשת לשלושה תפקידים: ראשית, הגבלת טבלה 2. מידע ליפופי משונים 1: 22 ליפופים של חוט נחושת מצופה אמאייל בקוטר 0.2 מיימ על ליבת פריט טבעתית בעלת קוטר חיצוני 14 מיימ וקוטר פנימי 9.6 מיימ; גובה 6.3 מיימ 0-. 645 - 364290 של חברת פתסוח516. 2; 20 ליפופים של חוט נחושת מצופה אמאייל בקוטר 0.2 מיימ על ליבת פריט טבעתית בעלת קוטר חיצוני 14 מיימ וקוטר פנימי 9 מיימ; גובה 5 מיימ 43220209718 של פפקוזוחץ. 3: 21 ליפופיס של חוט נחושת מצופה אמאייל בקוטר 0.2 מיימ על ליבת פריט טבעתית בעלת קוטר חיצוני 16 מיימ וקוטר פנימי 9.6 מיימ; גובה 6.3 מיימ: 0 - 45 - 364290 של פתסוחס51. מידע חשמלי על ליבות הפריט: 3 חומר 30א, 4,300 = ג]א ; 2.77%/11 = ,41; ז1ות1.3 = 1.1 ; 1.2011 = 13. 2: חומר 406 ; 120 = גגן; 11ת53 =.4/ ; 11ן21 = 1/2. ַ8 41 הייבר הבה [------- צצצצצצ *-לצבצצצב]..... | ₪. אסזססג :/ 4>ד2 772 אא או 5אסופאסואוס ווה איור 5. | חתך מיכני של אנטנת אקטיבית. אנטנת ה'שוט' מוברגת לחלק העליון של תבסיט, ק. מתח האספקה; שנית, מניעת כאיימ הפוך על סליל הממסו; ושלישית, הגנה בפני מתח אספקה הפוך. בנייה והארקת איור 4 מציג את הכרטיס המודפס הדו צדדי (ללא ציפוי חורים) המיועד למגבו. בצד הרכיביס משמש רוב המשטח כהארקה. כל הדקי הרכיביס המחוברים להארקה מולחמים בשני צדי הכרטיס. על כל הדקי הרכיביס (המוארקיס והלא מוארקיס) להיות קצריס ככל האפשר. בניית הכרטיס מובנת למדי מהנראה בתצלוס האב טיפוס. שים לב לכוון הבליטה באריזה של 2. אס אתה משתמש בטרנזיסטור עס הדק המחובר לאויזה (התחליפים הקווביס ל- 25109), הדק זה יולחס להארקה. רכיב ה-זטא, 1 מותקן כאשר צדו השטוח מופנה ל- ₪2, 82 והממסר. ההדק המרכזי של ה- ז (6סזטס5) אינו מצוין בתרשיס הרכיבים. שני ההדקיס החיצוניים הס ה-תוגז4 (ליד 6:3) וה-296 (ליד 01). תגובת התדר של המגבר תהיה מעט יותר חלקה מהמוצג באיור 2, כאשר הליבה הטורואידות 13 תקבל יותר מרווח מאשר באב טיפוס היצפוף' הנראה בצילוס. חיבור האספקה/קואקס צריך להיאטס למניעת חדירת גשס או רטיבות לכבל או לקופסת המגבר. ניתן להשתמש במחבר 6עז-א כיוון שהס אטומיס למים. החיסרון של מחבר כזה הוא מחירו הגבוה. מחבר המאמר השתמש בתחליף זול יותר בצורת תקע ושקע (500%61 180%, קט[ קתנזגוח). לאחר שימוש רצוף של שנה וחצי על הגג, לא נתגלו כל סימנים של חלודה בתוך קופסת המגבו. בצילוס שבתחילת המאמר האנטנה נראית טבלת 3. חלקים מכניים. - דיסקת מתכת, קוטר חיצוני 14 מיימ, קוטר פנימי 11 מיימ, עובי 4 מיימ. 8 - תקע (61א500% 0%ג1) בקוטר 63 מיימ. 6- לוחית תמיכה מאלומיניוס מצופה כרוס. 3 - דיסקיות בידוד, קוטר חיצוני 12 מיימ, קוטר פנימי 4 מיימ, עובי 2 מיימ א - ממסר א- בורג פלסטיק, 1415/ מיימ ()- דיסקה קפיצית מפלדת אל חלד, קוטר חיצוני 14 מיימ, קוטר פנימי 11 מיימ, עובי 0.2 מיימ. 5- שקע זוויתי בקוטר 6.3 א- דיסקת בידוד, קוטר חיצוני 16 מיימ, קוטר פנימי 11 מיימ, עובי 2 מיימ. - פולט מים. 0 קופסה 27א60א111 מיימ. ש- בסיס האנטנה. מחוברת לפס האב (ברוחב פס) שמסביב לגג השטוח. האנטנה מאובטחת לפיסת אלומיניוס מצופה כרוס בצורת ", שעבייה 2 מיימ (5), המהודקת לפס שמסביב לגג. גודלה של פיסת האלומניוס הוא 200 מיימ אורך ו- 100+ש+100 מיימ רוחב. הפס שמסביב לגג מחובר למערכת הולכת הברק. יש לציין, שיכול להיווצר רעש של עד מספר 1001 בין מערכת הולכת הברק לבין הארקת המגן על המערכת הראשית, שאליה מחובר ציוד ה- 81. למניעת זרימת זרס לא-רצוי דרך סליל הממסר ודרך 11, 12, ו- 13 (כתוצאה מהפרשי הפוטנציאל הנגרמים מהרעש) שתי ההארקות מצומצמות דרך קבל 61. ערכו של 1?) הוא 47021, שהוא גדול בהרבה מ- 6. הקבל מונע ביעילות את הופעתס של הרמוניות בתחוס ה- %12 של המקלט. לבסוף, השתמש בדיסקיות בידוד בין הכרטיס המודפס לקופסה כמוצג באיור 5. דבר זה מבטיח ששתי ההארקות לא יתחברו בתוך הכרטיס. ₪ טלפן 03-879619 ואתה מנוי 2 ממיר חוזי כ-/א-פ. חלק א: הצגת המעגלים המשולבים ממירלי חוזי (וידאו) מחירים בני 8 סיביות קיימים במגוון רחב, אך *ישומם המעשי היח עד כה מעבר ליבולתם של חובבי אלקטרוניקה המתעניינים בעיבוד אותות חוזי. למרבה המזל, מצב זה הגיע לסופו עם הצגתם של כמה ממרי כ-4 1-ג-כת פשוטים לשימוש של חברת פיליפס, שניים מתוך המעגלים המשולבים החדשים, ה-006 11487084 וה-6/כ 48702כ11, מהווים את לבו של ממלר החוזי המתקדם המתואר במאמר (בן שני חלקים) זה. החודש אנו דנים באופן הפעולה הבטיסי של ה-00ג ושל ה-6כ, ובחודש הבא נתרכז בבניית הפרוייקט אשר יאפשר לך להתנסות בקידוד/פיענוח של אותות חוזי (וידאו), | עיבוד חוזי ספרתי, טכניקות נעילת - סינכרון וכיוצא באלה. מאת: 0060 . (פותסתסקבת0) 11105 , פאריס) ממיר אנלוגי לדיגיטלי 8708 כיד ה-11248708" מכיל יותר מאשר סתם 306 מהיר. למעשה, יש להתייחס אליו כאל ייממשק מבוא חוזי אנלוגייי. התרשים הפנימי של ה-1128708, הניתן להשגה גס באריוזת 11א5 (עם סיומת '1), מוצג באיור 1. ברור שה-26 הוא אחד מהבלוקיס הפונקציונלייס הכלוליס במעגל המשולב. כל אחד משלושת מבואות החוזי האנלוגיים סאצ, 1אזצ ו-2אזצ ניתן להפעלה על-ידי אות 6/5 -6סתהתנותסזתס) (1720110תסזו0סתע2-5 ת1ת13ט- 160 ברמה ממוצעת של 0.445% עד 1.6% הנמדדת ביחטס להארקה האללוגית, כ[א402/. קיבוליות המבואות הטיפוסית של ה-אא1/ היא כ-תק1, בעוד שעכבת המבוא נעה בין 0א10 לבין 2042 (קיבוליות ועכבת המבוא - ללא וכיבים חיצוניים). בחירת מבוא החוזי מושפעת על-ידי אספקת רמות לוגיות למבואות (1 ו-11 של הרכיב כמוצג בטבלה 1. מגבר החוזי כולל מעגל :46 (בקות הגבר 6 אוטומטי) הניתן למיתוג ומעגלי ריתוק. ה-400/ ה קובע את רמת החוזי העליונה 6ונתאו אגסכ == ומעגלי הריתוק - את רמת החוזי התחתונה (בסיס דופק הסינכרון). כפי שניתן לראות באיור -- -- א בובו כ זס)גזקוחסס [גזתקו 0 22 8 פאסא | ג6ססצ סאסס פס 04708 גאד 1 - 910009 א'ור1. תרשים פנימי של ממיר האנלוגי לדיגיטלי 8708 סד. 2, רמת ה-6ונואו 64% מייצרת את הערך הספרתי הגבוה ביותר ובסיס דופק הסינכרון - את העוך הנמוך ביותר. מעגלי ה-40:0 והריתוק מקבליס מידע על רמת ה-46 הוגעית דוך שלושה משוויס: אחד עבור רמת הלבן, אחד עבור רמת השחור, ואחד עבור רמת הסינכרון. לוגיקת ה- 0 והריתוק מספקים כל אחד כל אחד מקור זרס דפקים ישר, המבקר את ההגבר של מגבר החוזי. זרס הבקרה גורס למפל מתח על קבל ה- )א המחובר לפין 25 של ה- 8.,. ערכי הגבר מגבר החוזי המזערי והמירבי הס 0.5 ו-2.3 בהתאמה, והס מתאימיס למתחי בקרה של 2.8% ו-צ4.0. כאופציה, ההגבר ניתן לקביעה חיצונית על-ידי השמטת קבל ה-?0/ ואספקת מתח ישיר במקוס. לפעולה זו, מכל מקום, דרוש מעגל פיצוי טמפרטורה מדויק למדי. הגבר המגבר הפנימי מבוקר אף הוא כפונקציה של רמת החוזי הנמוכה: כאן, המתח על פני קבל הריתוק בפין 24 מופחת ממתח מבוא החוזי הרגעי. נגד הגבלת זרם, ₪799% בפין 28, קובע את הרמה הרגעית של הזרס המוטה כאשר הרמה הוגעית של אות החוזי עוברת את הגבול שנקבע. עס 64>=062ק8, הטיית הזרס המרבית היא ג/גן80. טבלה 2 מציגה את האפשרויות השונות לבקרת רמות החוזי - הגבוהה והנמוכה - באמצעות הרמות הלוגיות המסופקות למבואות 4 00415 01524 של הרכיב. באופן 1 (8=1 4=0/75 0₪), ערכי מוצא ה-026 הס 255 עבור ש6וותאי 64%ק, ו-0 עבור בסיס דופק הסינכרון. אופן 2 , לעומת זאת, מאפשר בקוה חזקה יותר של המרת ערכי מוצא ההמרה. כפי שניתן לראות באיור 2, דופק חיובי בפין 4 041 מקשר רמת הסינכרון לעוך 0. אות חיובי ב-8 015 בזמן ה-תסזסס- אסגסי קובע את הערך הדיגיטלי של החלק העליון של דופק הסינכרון ל-64. משווה רמת הלבן פעיל כל הזמן. ערכיס נומינלייס של אות מבוא החוזי נותניס ערך דיגיטלי של 213. מצב זה יוצר שולי ביטחון בין 213 לבין 240. כאשו עוך המוצא עובר את העוך של 240, משווה רמת הלבן מקטין את ההגבר של מגבר החוזי. דבר זה נעשה להקטנת סיכון דחיפת היתר של ה-40006/. המוצא האלנלוגי, 007 א (פין 19), של מגבר החוזי מחובר למסנן מעביר נמוכיס חיצוני המנוע יהתחזות' (קיפול בתדר). זרס המוצא המרבי של המגבר מוגבל ל-.ה2.5, בעוד שמתח המוצא המרבי נקבע ל-קק1% ברמת מבוא חוזי של - סק1. טבלה 3 מציגה כמה אופיינים נוספיס הקשווים למעגל המבוא של ה- 8 אות מוצא המסנן החיצוני מוזן חזרה למעגל דרך פין א][06. מבוא ה-206א ניתן לדחיפה ישירה אף הוא, בתנאי שאות החוזי המסופק נמצא בתחום של | '(%0:1.6) לבין צ(1.1 6), עכבת המבוא של ה-406 היא ר- 00 0 .בזשם | אאפץ 0 לק בש בב שה בב [סחסס הק | צ6| 68% 5 ץ61: א תושזג ור , 0 61 60 איור 2. ובאופן - 2 (חלק תחתון). מפסוא בחירת אופן ב-1.48708. קוא .101 אאאק1 /ון2.5- /ון2.5- 0 אאאקן אופיינים טכניים עיקריים של 7148708 3 0( 5+ 6 קט 6גקְס[הת8 - 1ח6תטס ע[קקט5 06וקס[4ת8 7--- 0% אצ 6 ת281) זס6 6פ4חק תותג 3013- 6 156סת הסנזסס[6ז 326ו[סי ע[קקט5 ת291) זטקזטס [גזוקוס / / ערך מוצא דיגיטלי כפונקציה של רמת מבוא חחוזי תאנלוגי באופן - 1 (חלק עליון) 33 44 כ-50%/12, וקיבליות המבוא נמוכה כדי "פ1. קצב השעון המובי של ה-420א בתוך ה-112/48708' הוא 30%]112. התזמון מוצג באיור 4. מתח המבוא האנלוגי נמדד 5-2ת (ק) לאחר שהקצה המוביל של אות השעון עובר את רמת הייחוס של /1.5. המלה הספותית הקודמת נשארת במוצא למשך 4 עד 6 ננושניות נוספות, והוא מוחלפת על-ידי הערך החדש לאחר השהייה 4 (16 עד 8ח20). המוצאיס הדיגיטליים של ה-6סג, 0 עד קם צורכיס זרסם של 4גן20. המלה הדיגיטלית מסופקת או בצורה בינארית כאשר (פין ':כ) לא מחובר) או כערך המשלים ל-2 (פין 07 באפס לוגי). מוצאי ה-426 ממותגים לעכבת גבוהה כאשר מבוא 0) עולה גבוה טבלה 4 מציגה את תיאור האותות הקשורים לפיני הרכיב. 2 ממיר דיגיטלי לאנלוגי רכיב זה הובה יותר פשוט מקודמו - וראה תרשיס המלבנים באיור 3. טבלה 5 מציגה את הפיניס של הרכיב. המידע הדיגיטלי מסופק ל-11248702 מתקבל במבואות ₪20 עד 7ע, שהם תואמי ,111'. המידע נחצץ על-ידי ממשק מבוא לפני שהוא נטען לתוך וגיסטו. כפי שמוצג בתרשים המלבנים, הרגיסטר דוחף שמונה מקורות זרס קבועיס המתרגמים את הערך הדיגיטלי לגודל אנלוגי מתאים, במקרה זה, זרס. כל מוצא דיגיטלי גורסם לזרס של כ-4גן85 דרך נגד 752. כך נגרס מפל מתח של כ-/1ת6.3 ביחס למתח האנלוגי החיובי, 0', בתנאי. שעכבת העומס גבוהה יחסית. טבלה 6 מספקת מידע על רמות המוצא של ה- 0 עבור עכבות עומס של 1042 ושל 75%2. בעוד שמתח המוצא (ביחס ל-גבס%) בפין וס וב-אזזוסש פרופורציוני לערך המבוא הדיגיטלי, מספק פיןא2011)/ אות מוצא מהופך, האותות ב-00)71/- וב-א011/ מצומדיס בדרך- כלל דרך קבל אלקטרוליטי של 680 עד -1גן100. כל אחד מהם גורס למפל מתח של: ו = 6 + 1 כאשר .%% הוא עכבת העומס. המעגל באיור 5 מציג את שני מוצאי החוזי המחוברים למגבר הפרש. דבר זה ניתן להיעשות לצווך הדעכת הרעשים במתח האספקה של ה-02א. איור 6 מציג הצעה למגבר חוצ טרנזיסטורי פשוט. לבסוף, מספר העוות לגבי התזמון של ה-11248702', כפי שמוצג באיור 7, ה-0א/כם 'פתוח למעברי כאשר ,61 (שעון) במצב לוגי נמוך. המשמעות של 'פתוח למעברי היא, שה- אכ עוקב אחר השינויים של אות המבוא הדיגיטל. ה-11248702' נועל את הערך הדיגיטלי .הנוכחי, כאשר אות השעון מגיע לערך של צ1.3 בקצה המוביל. כדי להבטיח מתח מוצא יציב, עד שהקצה האחורי של אות השעון יגיע, מידע סבלת 4. תיאור פונקציונלי של פיני ה-8708הכדדך. מסו) 650 4 וגס הקטסזתו (15א) 7 זו ,פוטקוטס [צווקו זטסתו 00%[) 5+ 986ו[סי ע[קקו5 [גזוקוכן + 6קגו!סע ע[סקנו5 זנוטס ,]ידיד בתנוסזק [גזוקוכ (3-51910) 6[ בת כןגו6 ג 41הזזס] זטוקזטוכ) (1,58) 0 ]וס [קטסז) 3 ז1ס ,פוטקסטס [גזוקום ת56[6000 [סתתגס )קתו 1660 / 3 ,1 פזנוכת1 1600 6טוקס[4ח/ ]וכ גוס 1886[סע סנק 0[הת/ ]קתו 5 16 זס1 זסז69301 קתו[קט 600 5+ 326ו[ס ע[קקטפ סגוקסוהת/ 03 ות[ 63 כותה[ס 3 ?20)/ 1ת 0 [6ש16 סתץ5 תג קתנקותג[ס "40 זס] זנותג[ ]ת6נוס ב ץ ןי טבלת 5. תיאור פונקציונלי של פיני ת-8702כדד. תסו)ז656 קת[ 0600 50106 880)[סץ 06ת6ז14616 סק 410806 3 118 פזטקת1 ס66גזי [מז1קו ]קתו 06%[) נמסזק [8ז1פוכ 4 נקטסזתו (0153) 7 זול פוגוקתו סס1נע [גזוקוכ (15) 0 ז1ם ,1 ווס פטקתו [זוקום ) 5+ 6קגז[סע ע[קקט5 [זנקוכ ]וסוס 1660 6 ס[8ת/ ]וכ וס 1660 6 410תה 06שז6שתך 5+ 326ו[סט ע[קקנופ טוק סוגּת/ [0ממזץ5 4- (185/) 7 7 כפיס 0 פאס קס (158) 3-00 1 2א-0את זטסאה ג-א מא תטתטת 2 הד מידע טעינת מוצא של 48702כד. + 0!)386ץ )וקו 0 0 = 2 0 = 2 [%]זטס% | ["]צטס% [] טס [%] טס 8 0 6- 0 7 3 4 6 . טבלת 6. .8 .4 .4 6 7 3 8 0 וח שקחו (אוססא) ו קוטס (07 סו 00) 093 זטס* זטס* 0 סז 0 זז | | 5 665א איור 5. | חוצץ מוצא חוזי מבוסט על מגבר הפרש. טבלת 7. אופיינים טכניים עיקריים של 8702 כדד. ומס .אג]א.קץך .הווא והז [00וחץ5 0 5 קוח טקונ ) = 9 דטס? מתן 05+ זסס /68111תו] [גגות6ז6)/ו ו 05+ 6 /וזה6תו1 [8ותשזת1 5 סוחגז 86007 2414 5 6ותנז וס 2318 - 0618 תסגז8ק8קסזק כו הו 0 65 % סותנז קתו5010 8 1 + 6תגז קָתו[5011 ץזהּתות 000 0 000 000 1 100 0 וו ווווווון 910009 - 6 איור 6. .חוזא 5+ הדחח +5 -5 6 1416060 (וטק!טס 5180/6) 65 המבוא חייב להיות יציב לפחות 5ת 0.3 לפני, ו-25 אחרי השגת הסף. טבלה 7 מציגה את האופייניס הטכנייס העיקריים של ה-4870כ7. בחודש הבא נציג את בניית הפרוייקט המבוסס על שני הרכיביס. חוצץ מוצא חוזי טרנזיסטורי עבור 8702 סד. זוזג ץ 6 סקופ 6טקס[4ת/ [תס הטוס ע[קקטופ 6גוקס[4ת/ 6 טעוסקט5 [פזוקו [תסתוס ע[קקט5 [שוקום (10%42 = ,23) טסט כ) = :7) 5 ב זט .]00-61 6זנח8זסקות6יך וס .]00-61 6זג8ז6קות6יך תו0ושי0תגס 3-6 עס 1 | ₪ דטס/ 1 ]אס 38 66 מד מוליכות מולינות, היפוכח של התנגדות, ה'א ערך שאיננו מודדים *ום *ום: בדרך כלל אנו דנים בהתנגדות. מכל מקום, במקרים מסוימים, לדוגמת בנוזלים, קל *ותר למדוד מוליבות מאשר התנגדות. על פי רעיון של: ת555סה/י .1 באופן כללי, מדידת מוליכות אינה קשה יותר ממדידת התנגדות. למעשה, במקרה של מד התנגדות אנלוגי, די לציין את היחס ההפוך (אחד חלקי) של המספרים המצוינים, כדי להפוך את המכשיר למודד מוליכות. בכל אופן, רוב מדי ההתנגדות פועלים על מתח או זרט ישרים. שימוש במכשור כזה עבור נוזלים, ייתן תוצאות מעוותות, עקב יצירת תהליך אלקטרוליזה. למניעת תופעת האלקטרוליזה, המודד חייב לפעול במתח או זרס חילופין בתדר מספיק גבוה. עיקו , של מכשיר כזה מוצג באיור 13. במקרה זה, מחולל גל מלבני מספק מתח המשתנה בין 0% לבין מתח ייחוס, /6ז1. פוטנציאל זה מסופק לקצה המוליכות הבלתי ידועה, אג); הקצה האחר מוחזק ב- ₪ 1/2. משמעות הדבר היא, שהפוטנציאל על פני א) הוא מתח מלבני המתנדנד בין +25 1/2+, שהוא מתח חילופין אמיתי. לקביעת המוליכות, יש למדוד את הפוטנציאל על פני אחד הנגדים ]סז. היחס בין 0% לבין מתח המוצא, 06, מתקבל ממשפט תבנין וממשפט ההרכבה (סופר-פוזיציה). מטעמי נוחות, נתעלס מהמתח הישר של 1:6 1/2. במקרה כזה, איור 15 הוא מעגל "4.6 שווה עוך 910039 - 2 ]זנ מ + ו - 3 9 איור 1. עקוון תמדידת דומת לזת המשמש למדידת התנגדות. לאיור 13. מכאן: עבור 61זז 1/2 במכנה הקטן בהרבה מ-א1/0 ניתן לפשט את המשוואה ל: ו ו 14 - 0 2 0 איור 2. תמעגל החשמלי תמשמש למדידת מוליכות. מכך נובעים יתרונות וחסרונות כאחד. היתרונות הם של מודד בעל סקאלה ליניארית, וש- % קטן למרות העובדה, שמדידות מוליכות מתבצעות בדוך כלל במקרים של עכבות גבוהות. אחרי הכל, % עלול להיות גדול בצורה בלתני מעשית עבור תחומי מדידה מסוימים. כמו כן, ניתן לצייר סקאלה חדשה למודד, המאפשר את ההנחה ש-1/65 >> שמ 2. החסרונות הס שההנחה גורמת לירידה בדיוק, ובשיטה זו הדיוק המובי מתקבל עבור = 1/0. ת'יאור המעגל תרשים המעגל של מודד המוליכות מוצג באיור 2. מתנד הגל המלבני מבוסס על רכיב ה-555 הידוע, 1. התדר שלו הוא 12א10, הגבוה מספיק למניעת אלקטרוליזה בנוזל. מוצא המתנד מסופק למעגל המדידה כמצוין באיור 1 (43,84 ,א)). מוצא מעגל המדידה נחצ על ידי מגבר אופרטיבי 43 ומוגבר בכ-10א. מספר זה מתקבל מאחר שהן 3 והן 34 חייביסם להיות בערך של אג3ת0.2/0,: כאשר אגותט) הוא ערך המוליכות עבור סטיית טקאלה מלאה (.1.5.6). המגבר נעקב על-ידי מעגל יישור בעל איכות גבוהה המבוסס על 1620. קבל חציצה 63 נטען דרך 3 בצורה מהירה ומדויקת לערך שיא המתח במבוא הלא מהפך של המגבר האופרטיבי, בעוד הפריקה מתבצעת באיטיות דרך 38. הפוטנציאל שעל פני 63 מסופק למבוא הלא מהפך של חוצץ 1038, הדוחף את המודד. רשת 21 - ₪9 משמשת לקביעת ערך הסקאלה המלאה של המודד. מחלק מתח 22 - 311 - 510 משמש לאיפוט המודד. המעגל ממותח דרך מייצב מתח 164. המייצב מבטיח את האפשרות לגזירת מתח הייחוט מתוך מתח האספקה. ו (פרוב) המדידה מיוצר בקלות ממחבר למעגל מודפס. שני פינים מהתחבר (מומלף שיהיו מצופי זהב) יוצרים בחון (פרוב) מושלם, שבו המרחק קבוע בין האלקטרודות. הקשר בין האלקטרודות לבין חוטי הקישור להיות עמיד בפני מים. הדבר מושג תוך שימוש בתערובת באפוקסי או בתערובת קרמית. ביול בהתאם ליישום, המודד ניתן לכיול בשני אופנים. אס המודד מיועד למדידת מוליכות של מוצקים בלבד, ניתן להשתמש בנגד בעל עוך גבוה כמוליכות הכיול. המודד מכויל באמצעות 21 ו-2ק, כפי שיתואר בהמשך. אם המודד מיועד למדידה בנוזלים, המרחק בין אלקטרודות הבחון (פרוב) מהווה תפקיד חשוב. הערך הנמדד מבוטא ב-71 וס פון, כלומר מיקרו- סימנט ילסנטימטרי. הערך לסנטימטר מבליט את הטווח שבין האלקטרודות כפקטור. לכיול המודד (כולל הבחון) במדויק, יש צווך בנוזל כיול. תמיסה ווויה של גפות-סידן (85)04?)-סוְתַ0עתת3) מתאימה מאוד לצורך זה: בטמפרטורה של 6 20, המוליכות של התמיסה הוא 1 וס פגן 1976. להכנת התמיסה יש לערב גפרת- סידן במיס מזוקקים עד שהנוזל אינו מקבל יותר מה 235024). מכל מקום, זכור שחומר זה נמס בנוזל באטיות. על ידי הוספת נפח זהה של מיס מזוקקיס 47 לתמיסה, המוליכות תרד לחצי. הכפלת הנפח פעם נוספת על תוספת מים מזוקקים, תוריד את המוליכות במחצית נוספת. שמור על טמפרטורה קבועה של 20"0, מאחר שהמוליכות משתנה בהתאס לטמפרטורה. התחל את הכיול לפני הפעלת המתח על ידי איפוס ידני של הסליל הנע. | כעת, הפעל את המתח ואפשר למכשיר זמן חימוס של כמה דקות, ולאחר מכן אפס את המודד על ידי 2 כנדרש. בשלב זה אין לחבר דבר לאלקטרודות. כעת, הבר את נגד הכיול, או טבול את האלקטרודות בנוזל, וכייל את 1? עד לקבלת הערך הנדרש. מאחר שכיול 1 משפיע במעט על 2ש, חזור על תהליך הכיול כמה פעמים עד להשגת הדיוק הנדרש. ₪ דו יציב מבוקר מכנית יישוס לקביעת מצב (4 ו-16) מיכנית זו של דו-יציב ניתן למצוא במעגלים המיועדים להגנה נגד גניבות, בצמתים של דגמי מסילות רכבת ועוד. המתמריס מיוצריס מהזמזמים-821, שמפעיל את הדו-יציב (קובע ₪), ו-822, שמאפס אותו (קובע 65%). הרגישות שלהס נקבעת באמצעות 1 ו-22 בהתאמה. 21 ו-22, נחשבים למכוונים היטב, אם מוצאי החוצצים 1018 ו-ט101 משניס רמה, מגבוה לנמוך, או להיפך. אס הכל מכוון כהלכה, נקישה בודדת על 821 תפעיל את הדו-יציב. במצב זה, 71 מופעל, והוא מסוגל, לדוגמה, להפעיל ממסר. באותו זמן, 1ם מאירה. נקישה על 322 מאפסת את הדו-יציב, 1 נכבית ו-11 מפטיק לפעול. הדו-יציב צורך כ-12(.4, כאשר חלק גדול מזרס זה נצרך על-ידי הנורית. קבל 62 מבטיח שהדו-יציב יאופס עם הפעלת המתח: לאחר מכן, הנורית חייבת לכבות. ([[10א .1) |01 = 2 904117 - 1 8 מדע וטכנולוגייה מטריצות-3 מורחבות: טכניקת מעגל חדשה המתאימה לשימוש במחשב ביתי מאת: 500 [6חסואת מאמרים רבים נכתבו על השימוש במטריצות שתיים על שתיים לייצוג רשתות בעלות שני צדדים או ארבעה הדקים. תכנון בעזרת מחשב גורם כיום לטכניקות אלה לת'ראות כעבודה מיגעת, כאשר ניתן להשתמש באמצעי כ)6. אולם, למתכננים רבים עדיין אין גישה לאמצעים מתקדמים אלה והם צריכים טכניקות רבות-עוצמה לניתוח המעגלים המוצעים. חיתרון בטכניקות המובאות במאמר זה הוא, שבניגוד לטכניקות מטריצות סטנדרטלות, חן *כולות לייצג ד*ודות בממתח קדומני כמו גם מעגלים ליניאריים לתיאור המערכת, אנו מתחיליס במעגל סטנדרטי שבו עבור עכבת מיצד (ותטת2)5 יש את המשוואות הבאות: בצ=וצ ן- 2-2 = |1 והיא מיוצגת על-ידי המטריצה כשהיא מייצגת את המעגל הבא: 1 2 . . 910058 -1 עבורו מתקיים: -- ל |= 4 2 021 ומשוואות המעגל הן: 2 72-00 ג4=וץ 2 -2 0212/7= ן1 המערכת המשמשת כאן היא מערכת מטריצת פאסיביים או אקטיביים. שלוש על שלוש המייצגת את המשוואות: 1 = 11/2 - 0122 - 1 2 = 01/2 - 02272 - 1 11 המשוואה השלישית הוא פורמלית והמטריצה המשולשת מקבלת את הצורה 011012 4 012022 ( 0 0 1 צורה אחרת הניתנת לשימוש היא: 4 0 6 4 0 0 הווקטוריס בהס נשתמש הס: 996 ₪ זהו וקטור המתח/זרס הסטנדרטי שמשמש במטריצות - תמסורת המורחבות בעמודה הנוספת: 4 , 1 כל זה יוסבר בפרוטרוט בהמשך. תופעה שלילית בטכניקת מטריצת-4 היא, שעל אף שניתן לייצג מעגליס פאסיביים ליניארייס בצורה הטובה מספיק למטרות תכנון במטריצות של שתייס על שתיים (הנקראות מטריצות ), אלה אינן מספיק טובות לתכנון .0.₪ של מעגליס אקטיביים. זאת, עקב הצווך ברכיבי ממתח (145ס) שאינס ניתניס לחישוב בשיטה זו, שהנה יחסית. לדוגמה, אין בנמצא מטריצה המייצגתדיודת סיליקון בממתח קדמי. מקוו המגבלה הוא בעובדה שמטויצה של שתייס על שתיים אינה ניתנת לשימוש להזזת ראשית הציריס למקוס שאליו מיוחסים וקטורי ה- 1 של המודל. מגבלה זו ניתנת להסוה בעזרת תחבולה: החלף את והשתמש במטריצת שלוש על שלוש. צורה זו נקראת מטריצת // 'מורחבת', והיא בעלת הצורה 8-4 0 ןו 1 0 0 כאשר ט, 2 הס מספוים מרוכבים, בדומה ל- 8, פ, 6, 0. טכניקת מטריצת ג סטנדרטית נסכס בתחילה את טכניקת מטריצת 4 הסטנדרטית ולאחר מכן נראה את השיפור שמציעה המטריצה המוגדלת. מקנה של טכניקת מטריצת / במשוואות: [23] 2 -2 = ץע [20] 12 0%=ן1 אל תחמיץ אף גליון! לכבוד כ ! ברצוני לחתוס על מנוי שנתי אלקטורקל בע''מ לחסוך ‏ 20%! ת.ד. 41096 ולקבל את הירחון לביתי מידי חודש תל-אביב 61410 םב מנוי לשנה 1 ירחונים (1 ירחון כפול) - במחיר של 120 שייח (חסכון של 20%) ם מנוי לשנתייס 2 ירחונים (2 ירחונים כפולים) - מחיר של 225 שייח (חסכון של 25%) גנ ב-א ).1/1 070000|00008ש-נ לט םכ==<=========== ן117)711 כתובת למשלות -<=-- = מיקוד: (במקרה של תלמיד/סטודנט, ציין ביה"ס) --.........-..- כתה/שנה סמן את הכתובת: כ בבית 73/0 ==<<===========. !0020 /7302/=======-====== ם בעבודה ----=-<=-->>-==>ב-בא) 0090 ]== == ב מצייב המחאה בסך = = ש"ח לפקודת אלקטורקל בעיימ ב נא חייבו את כרטיס האשראי שלי מסי ויזה/ישראכרט בתוקף עד ת.ז. חתימה אל תחמיץ אף גליון! לכבוד כ[! ברצוני לחתוס על מנוי שנתי אלקטורקל בע''מ לחסוך ‏ 20%! ת.ד. 41096 ולקבל את הירחון לביתי מידי חודש תל-אביב 61410 ם מנוי לשנה 1 ירחונים (1 ירחון כפול) - במחיר של 120 שייח (חסכון של 20%) םב מנוי לשנתייס 2 ירחוניס (2 ירחונים כפולים) - מחיר של 225 שייח (חסכון של 25%) הוונ -). מקוס עבודה בתפקיד וו וורררננר'ייי. ‏ ו. (במקרה של תלמיד/סטודנט, ציין ביה"ס) ---......--- כתה/שנה סמן את הכתובת: םם בבית טלפ 33 4070<==========-=== | 11870 ב62=============== ב בעבודה חתימה: = תאְץך: ב מצייב המחאה בסך = = = שיח לפקודת אלקטורקל בעיימ םב נא חייבו את כרטיס האשראי שלי מסי ויוה/ישראכרט בתוקף עד ת.ז. חתימה ניתן לבצע הזמנות טלפוניות באמצעות כרטיס אשראי של ישראכרט/ויזה הזמנת ירחונים קודמים מלא הפרטים בכתב ברור ברצוני להזמין גליונות קודמים של הלרחון הבינלאומי לאלקטרוניקת בשפה העברית. מצורף שיק על סך == = = = = = = שקלים לפקודת אלקטורקל בעיימ. תאריך חתימה לכבוד אלקטורקל בע''ימ ת.ד. 41096 תל-אביב 61410 לכבוד אלקטורקל בע''מ ת.ד. 41096 תל-אביב 61410 לכבוד אלקטורקל בע''ימ ת.ד. 41096 תל-אביב 61410 הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקה | 41 הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקה = הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקה כ אטסזוס ב 910058 -2 כאשר %1 ו-11 הס מתח וזרס המבוא, ו-%2 ו-₪ הס מתח וזרס המוצא. משוואות [23] ו-[פ2] ניתנות לייצוג בצורת מטריצה: זי 52 1 העכבה, 2, הטורית והמוליכות המקבילית (אדמיטנס), צ, מיוצגות, לכן, על-ידי מטריצות 4 מתאימות: [4] | 0 1 | | 2 1 | 1 זץ 1 0 ייצוג פורמלי מסוג זה שימושי במיוחד לשימוש בתכנית מחשב, אך יש לו מגבלות רציניות: + ו-1 הס יחסיים ולא מוחלטים, כפי שניתן לראות מהעובדה שמקור הזרם המוצד אינו ניתן לייצוג על-ידי מטריצת : מערכת חדשת השחרור של הטכניקה הסטנדרטית ממגבלה זו הוא קל יחסית, מאחר ששורש המגבלה נעו בעובדה שמטריצה מרוכבת (קומפלקסית) בגודל שתיים על שתיים אינה ניתנת לשימוש כדי לייצג המרות במישור (1, +). הפתרוון הוא להחליף כל ווקטור 2. | | ב | | 1 . וכל מטריצת 4 ב: 2| ]5[ 0 0 1 לדוגמה: נניח שהמעגל הוא: יי ָ 0 = ש" 910058 -14 שבו הדיודה בממתח קדומני ובעלת עכבת קדומנית אפס. המטריצה לדיודת סיליקון מסכמת את המצב: 0 7 0 1 7 +ץצ=וץ [6] מכ 11 מקור זרם נבדוק כעת מטריצה למקור זרסם 1 00 0 1 4 ]7[ 0 0 1 המספק את המשוואות הבאות: ,צ= ו .1 = |1 למקור עכבת אינסופית והיא מספק זרם 1. מטריצות אלה ניתנות להכפלה בדיוק כמו המטריצות המורחבות: התוצאה מייצגת שני מעגלים בטור (קסקדה). היתרון של שיטה זו הוא שזוהי שיטה מוחלטת ויכולה לייצג ערכים מוחלטים של מתח וזרם. כדי ליצור מודל טרנזיסטור, עלינו לכלול את מתח הבוך של צומת הפולט-בסיס ואת מתח העבודה של קולט-פולט. טרנזיסטור סיליקון = = ת-ק לאות קטן עס מתח בסיס-פולט /0.7 בתצורת פולט משותף (ז6זנותוחס תסותותסס) נותן את המטריצה הבאה: 0-7 0 4 16 24- 6 1 0 0 כאשר מתחי סף ה-₪20 הדוושים במבוא ובמוצא ידועים, ניתן לחשב את המטריצה כדלקמן: 0 0 || 0 1 0 כא 1 0 1 0 1 0 0 49 אס המטריצה צריכה לייצג טרנזיסטור, ו-4 היא מטויצת ₪ הוגילה, למשל, לתצוות פולט משותף, 4 ניתנות לחישוב מתוך פרמטרי ה-, כאשר ת הוא הדטרמיננט של מטויצת ה-6תפעת, על-ידי בחירת 2 8-= 2 = 2 2 22 2- = 2 = . בדיקות נסיוניות יכולות להיות הדרך הטובה ביותור להשגת הפרמטרים האופטימליים למטריצת / המורחבת. שאלה הקשורה לנושא היא: בהנתן מטריצת 3 המורחבת של טרנזיסטור, כיצד ניתן לתכנן את ערכי המעגל שמסביב בתצורת פולט משותף, נגד הפולט, נגד הקולט, ושני נגדי ממתח הבסיס הן הדרישה המינימלית. התשובה הטובה ביותר היא הדוגמה הבאֶה. תהליך התכנון בתכנון של מגבר חד-דרגתי לאות קטן, עס טרנזיסטור סיליקון ביפולרי ת-ק-ת בתצורת פולט משותף, נניח ש-4 הנה המטריצה מורחבת של הטרנזיסטור. לשס נוחיות, נכתוב את טור ווקטוריס העמודה בשורות. 1. פתור את 6.0.17 = 7 (2,0,1) עבור %, כאשר,2 מכוייל לזרס מבוא אפס. כעת, נניח שמתח האטפקה הוא ץ וזרם ה-.6.כם של הטרנזיסטור הוא ]. 1 0 4| 0 1 0 |]/-1[ 1=]0.7,1/002,1[7 0 0 1 2 פתור עבור .1%. 3 נניח ש- הוא הזרס במחלק המתח ו-69 הוא מחצית מערך השיא (00-064%6-208%) של האות, כעת: 0 22 11 0 1 או 1 0 0 [1, /, ]= [1 ,2כס/- ,6 + 0.7] פתור עבור :3 ו-גת. שימוש במערכת | השימוש עבור המערכת צויין בהקדמה: היא מאפשרת, בשימוש נכון, תכנון קל של מעגלים הכולליס דיודות בממתח קדומני או אחונני וטרנזיסטורים, כמו גם רכיביס פאסיביים. 0 | מעשי ישל אלקטור א או ועצו | | ממלל .5.6 ל- .5.6 (1)0:5א 01,010 6זא א50וא0ד - 505) ממירי .0.כע ל-.2.0 ידועים גם כמייצביס מתמתגים, ולדעת וביסם שסם זה מתאים יותר. הממיר המתואר במאמר זה מבוסס על המייצבים החדשים ממשפחת א84אא06 של - 505 מספותסתיד. מתח המוצא הממוצע של הממיר מבוקר על-ידי שינוי רוחב הפולס של מייצב, 101, באיור 2. המייצב המתואר הוא מסוג צעד-מעלה (קט-00ו5) הממיר מתח ישר של 12-16% למתח של /18. זרס המוצא המרבי הוא 34 ב-/18. הנצילות היא %. . | השבבים החדשים פועלים כולס בהתאם לטכניקת בקות ווחב האות. בניגוד לשבביס דומיס, לדוגמה, אלו של זססטשתססגות56 [גתסגוגאז, הרכיבים של תספותסת5025-1 אינס כולליסם את טרנזיסטור ההספק בתוכם. למרות שמצב זה גורם לריבוי מספר הרכיבים החיצונייס הדרושים, הרי שכך מתאפשר חופש פעולה גדול יותר בתכנון של מעגלי ייצוב. המעגל הפנימי של שבב המייצב מוצג באיור 1. השוני בין הוכיבים השוניסם במשפחת ה-א84אא12)2 מתבטא בתחוס טמפרטורת הסביבה, בהפרש בין מתחי ההפעלה והכיבוי, בדיוק של מקור מתח הייחוס הפנימי, ובגורס הפעולה עָ00) (13110 המרבי. את סוג האריזה מציינת אות בודדת: עבור מיני ?זכ קירמי, 5 עבור 14-עזכ ו-ש עבור 14-)5. המעגל המתואר כאן משתמש בגירסת | (א-.016 עקרון הפעולה הוא שה-.6.1.1 המנוגד, המיוצר במשרן 1.1, מתווסף למתח המבוא. כאשר 11 נמצא במצב פעיל למשך זמן ג',: הזרס דוך 11 עולה ואנרגיה מאוחסנת במשרן. כאשר 11 נכנס לקיטעון למשך זמן 2', האנרגיה המאוחסנת במשרן מועברת לעומס דרך דיודה 121 וזרס המשרן נופל. כאשר 11 במצב פעיל, המתח על פני 11 הוא: [1 (1/609) = וש והוא גורס לזרס אדווה שיאי במשרן של [2) )= כאשר 1/1 הוא מתח המבוא. מתח המוצא הרגעי, 110, הוא: (גז/41 ) + = (11/12 ץ = ₪ 8 זג ₪= הקבל הגדול, 65, על פני העומס מבטיח שמתח המוצא יישאר רציף. שים לב ממשוואה [3], 686 0( זטפזטס 5 0 הסאסס ו א ה = 900097 - 2 שמתח המוצא תלוי בגורס הפעולה א, שהוא היחס בין זמני ה-א וה-7ז0, ₪ /₪ של גז. מתח המוצא המזערי מופיע כאשר 8=0. מכל מקום, :7 אינו ניתן למיתוג ל-א0) ברציפות, בצורה שתיתן 1=א. עבור ערכי % המתקרבים ל -1, 6 גדל והופך רגיש מאוד לשינוייס ב-. 5)9( 0 00 2 3( ";8 0 00 וי (3)5 זא בר איור 1. תרשים המעגל הפנימי של מייצב ת-א84אא6ז. 900097 - 1 3% 5606 )6%+ איור 2. תרשים מעגל המייצב הממותג (מסוג קט-ק6ו5), המבוקר על ידי ח- א84אא6ז, תיאור המעגל המעגל המוצג באיור 2 מבוסס על מייצב מתח 1. רכיב זה מבקר את זמני המיתוג של 11, ובצורה זו גס את מיתוג הזרס דרך 11. כפי שהוסבר קודם לכן, המתח על פני 65 תלוי בגורס הפעולה של 11'. המייצב בודק (דרך פין 2: קותג זס6) את מתח המוצא בעזרת מחלק מחלק מתח 81-82-85 ומשווה את המתח שעל פני 85 לעומת מתח הייחוס הפנימי של 2.5. על בסיס זה, הרכיב מווסת את גורס הפעולה של הדופק במוצא שלו (פין 6), הממתג את 11, בצורה המבטיחה את הרמה הרצויה של מתח המוצא. קצב הדופק נשמר קבוע בכ-50%712 באמצעות מתנד פנימי ברכיב. גורס הפעולה יכול לנוע בין % לבין 50% (844/5א) או בין 0% לבין 100% (842/3א). המייצב בודק את הזרס שבמעגל הטרנזיסטור בצורה עקיפה, על ידי מדידת המתח על פני נגד המקור 89. מתח זה מסוכם על ידי 7-62א, ואז מסופק ישירות לכניסת משוה זרס פנימי ב-101. דרך זו משפרת את מהירות הבקרה בצורה ניכרת. 1 0 ס איור 3. מעגל מודפס עבור ממיר 06 ל-6כ. ו 9 1 בנייה בניית הממיר על המעגל המודפס המוצג באיור 3 (אינו ניתן לאספקה דרך השירות לקורא) אינה עלולה לעורר כל בעיה. אס הכרטיס מותקן על גבי לוח אחורי ממתכת של ספק מתח קיים, ל-71 אינו דרוש מפזר חוס נוסף. מכל מקוס, יש לבודד את ג בעזרת דיסקיות מיקה ומשחה מוליכת חום, מאחר שהבסיס המתכתי שלו אינו בפוטנציאל אדמה. כוון -01 עלולה להתחמס מאוד, מומלץ להתקינה בגובה של 2 עד 3 מיימ מעל לפני הכרטיס. משרן 11 מורכב מ-19 ליפופים של חוט נחושת מצופה אמאייל בקוטר 1.5 מיימ מסביב לליבת טבעת 8207 של סימנס. פיזור החוטיס המלופפים על פני הליבה צריך להיות אחיד. יעילותו של הממיר תלויה במידה רבה באיכותם של הרכיבים. אי לכך, נהשתמש ב-1121 מהיר במקוס טרנזיסטור ביפולארי עבור 11. כמו כן, דיודה 21 הנה דיודה מהירה. אמנס המעגל יכול לפעול גס עס דיודת סיליקון פשוטה, אך זמני המעבר יהיו ארוכים מדי. הממיר מכויל על ידי אספקת מתח של צ10-16 ממקוור מתח מדויק וקביעת מתח מוצא של צ16-20 לפי הדרוש, באמצעות 21. ₪ מקורות: זסזטקרתס 6 תג [14פט0ת1 :תסנז4סו[קק 5635 .5 [618ק61 .[גות3] תסנז4סו[קקה, ע[קקט5 זסששסק 5025 זסזא16: ,"165[קקט5 זסשסק 66סות-תסז1עו5" .7 60201006 ,16%0108 רנשימת רניבים 3 ט 1 1 1 3 1 1 1 1 בלים 2 07 6104 2 ומר" 6263 2 והקווקט ; 35 ; 7גן1000 | 25,06) חצאי מוליכים 1 א 11 1 1 1 1 06 ו ו שונות 1 = 71:ן20 (ראה טקסט) ליבה טבעתית 8207 ,1 (סימנס) מפזר חום ל-71 (5%09) חוט נחושת מצופה אמאייל בקוטר 15 מיימ. הו *) 2 ממשק 1/0 אוניברסלי ל-.6.ש זאמז היו ימים בהם יכולת להשתמש במחשב'ם מסוג 64 6ס4סווח 0, וחסז, החסס/ או 2881 לבקרת מחוכמת של חומרה. דגמי רכבות חשמליות, רובוטים, השקיה ובקרת טמפרטורח לחממה - כל אלה היו בהישג ידם של מתכנתים נלחבים בעלי ידע דל (או ללא כל ידע) בחומרה. אך אבוי, הגעתם של מחשבי ת-ואג1ז י), התואמים, ומערכות ח-1/ וה-386, הפכה את הגישה הקלה לחומרת לנחלת העבר: נראח שקיבלנו קופסה יקרה בעלת כוח חישוב רב, אך מוגבלת לסביבה משרדית. אנו לא מסנימים לעובדה שת-6ק אינו מתאים ליישומי בקרה: כל מה שנחוץ הוא המעגל המתואר כאן, כרטיס זול הניתן להכנסת למחשב, וחיוצר קשר פשוט, רבגוני ובטוח בין ת-6ק (דָא, 1 או מבוסס 386) לבין החומרה שלך. מאת: שסקות .4 השימוש במחשב ותוכנה ביתית לבקרת מערכות היא תענוג אמיתי. תכנית בת כמה שורות מאפשרת להדליק מנורות, לסובב מנועים, ולעזור לדגמי רכבות חשמליות למצוא את דרכן במערכת מסילות מורכבת. חיישנים וסוגיס אחרים של רשמיס מאפשויסם למחשב למדוד ולאחסן עוכיס פיזיקליים מהעולס הסובב אותנו. למרבה הצער, 6 ]181 או תואמיו נראיס פחות מתאימיס ליישומים שצוינו לעיל, מאחר שהםס מתוכנניסם כמערכת סגורה לשימוש משרדי. האס משמעות הדבר היא שעלינו לוותר על הרכבת החשמלית או על תחביביס אחרים מבוקרי מחשבז לא! רבים מכס היו מעירים, שניתן למצוא כרטיסי ממשק ל-0./ ליישומי בקרה תעשייתיים. לרוע המזל, כרטיסיס אלה הם יקרים למדי, ועל כן, זהו הזמן המתאים לפתרון זול יותר. מנה את הרכיבים המעגל המוצג באיור 1 הוא קרוב לוודאי ממשק ה-10 הפשוט ביותר עבור 16 שראית מימיך, מאחר שהוא כולל שלושה רכיבי 16, שלושה נגדיס ושלושה קבליס בלבד. ממשק זה מתאים לכל סוגי ה-6? 131 ותואמיהם, כלומר, זא, 71 ומערכות מבוססות 386. המעגל משמש כחוצץ בין המחשב לבין החומרה החיצונית, והוא פועל בכתובת ייחודית באיזור קטן של תחום ה-00. כפי שמוצג בתושיס המלבני, המחבר שבין המחשב לבין הממשק הוא מסוג בעל 31 חיבוריס בכל צד. זהו מחבר ה-80 תסנפתג8קא6 (חריץ הרחבה) הידוע של ה-6? מספר קטן של אותות הקיימיסם במחבו זה משמשים עבור הממשק הנוכחי ו/או עבור החומרה המבוקרת על ידו. החומרה החיצונית מתחברת למחבר 1א, מחבר ראש בעל 20 פינים למעגל מודפס, המספק ערו מידע בן 8 סיביות, שני קווי כתובת, אות אפשור (4016מ6) ואת אותות הקריאה והכתיבה. מתח /5 מקו האספקה של ה-26 נמצא אף הוא במחבר 1, והוא מאפשר לחבר מעגליס סיפרתיים קטניס (נסיוניים), ללא צורך באספקת מתח חיצוני. לוגיקת פיענוח הכתובות. מבטיחה, שכרטיס הממשק יתפוס ארבע כתובות בתחום ה-10 השמור לכרטיסי אב-טיפוס. קביעת הכתובת הממשית מושגת באמצעות שלושה מפסקיס באריזת ?1 המסומנת כבלוק 81. בכל המקרים, יש להשתמש בכתובות חופשיות, כלומר, כרטיס הממשק לא יתחלק בכתובת ה- 10 עם שוס כרטיס אחר ב-2.0. אובע הכתובות בבלוק נבחרות באמצעות (4/ ו-41 בלבד. לצורך נוחיות, מצבי מפסקי ה-1ע מודפסים עס סימוני הרכיביס על כרטיס הממשק (ראה תכנית התקנת רכיבים באיור 20). שלושת המפסקיס מגדירים את הרמות הלוגיות במבואות 20, 21, 22 ו-3 של 101. נגדי ה--וטע עו המחוברים למבואות אלו מספקיט רמה לוגית גבוהה כאשור המפסק נפתח. כשהמפסק סגור, המבוא המתאים של ה-10 יורד. כל שאר מבואות ה-? של 161 מוחזקיס ברמה לוגית קבועה. קווי כתובת 42 עד ₪9 של עווץ ההרחבה מחובוריס למבואות 00 עד 66 של משווה הכתובות 101. שער כצ41, 1034, משלב את קווי הכתובת 48 ו-9 במבוא 06. כך מתפקד מבוא 67 לשימוש על-ידי א₪ג, אות אפשור הכתובת. המציין פעילות גא (גישה ישירה לזיכרון) ללא פעינוח כתובת 0. שער 1036 מבטיח ש-101 יאופשר אך ורק במהלך כתיבה או קריאה. כאשר הקוד הבינארי במבואות ? שווה לזה של מבואות , מוצא 6 = * יווד. מצב זה מציין את בחירתה של החומרה המחוברת למחבר 1א. מוצא 0 = ? מפעיל גס את מבוא ₪6 של 162, המאפשר לערו המידע של ה-26 להתחבר לערוץ המידע שעל 1א. כיוון זרימת המידע בין ה-6? לבין החומרה החיצונית נקבע על-ידי הרמה של אות ה-כסא (קריאה). רמה נמוכה מגדירה העברת מידע מ-%1 אל ה-02?, בעוד שרמה גבוהה מגדירה העברת מידע מה-20 אל 1א. כת ו- כע (כתיבה) שעל 1 מסופקים שניהם על-ידי ה-26 ונחצציס על-ידי השעריס 1038 ו-16:30, בהתאמה. ערוץ המידע של ה-70 נחצץ על-ידי 162. מאחר שכל אותות ה-200 עובריס חציצה, הסיכון להשפעות הדדיות בין ה-6? לבין החומרה החיצונית הוא מזערי. בנייה המעגל המודפס הקומפקטי המתוכנן לממשק ה-20 מוצג באיור 2. הכרטיסים המוכנים הניתניס לאספקה באמצעות השירות לקוראים, מסופקים עם ציפוי זהב ליאצבעות המגעי של הערוץ. מחבר 1 הוא מחבר מסוג ‏ 16900-אסס בעל פיניס בזווית ישרה למעגל מודפס. המחבר בולט מרווח הנחתך בזווית התמיכה המחוברת בחלקו האחורי 1 ופ מן ש| = | קה | | 4| ס| פ 03 =" 8 ₪ )- 2111 איור 2א.. בבואת ראי של מעוך פסי ההולכת בצד תרכיבים ובצד תתלחמות. 3 54 של המעגל המודפס. סידור זה מאפשר לחבר כבל שטוח מוכן בעל מחבר 6פןז. לאחר התקנת כל הרכיבים, קבע את מפסקי ה-פזס לכתובת ה-1/2 הרצויה. למניעת ערבוב כתובות, בדוק (בעזרת ספר המחשב) שהכתובת הנבחרת אינה שייכת לאף מעגל אחר במחשב. יישומים לכרטיס הממשק יפורסמו במאמריס קרובים. | ₪ 910046 - 2 איור 3. פירוט הפינים ותאותות המתאימים במחבו 1א. רנשעימת רניבים נגדים: 3 10 3 קבלים: 3 "100 1-3 חצאי מוליכים: 1 7-8 1 0 12 7-5 1 5 ַ 1 1 70.8 13 שונות: 1 מחבר ראש 20 פיניס עס 1 שולפניס ופיניס זוויתיים למעגל מודפס מפסק ;]כ 4 מצביס 1 מעגל מודפ 046 ₪0000000000; 1 | איור 2ב. תכנית הרכבת וכיבים. גלאי כיוון בעזרת חיישן רגיש לחוס ניתן לבנות גלאי כיוון. חיישן כזה מגיב לחוס אפה של חיה כלשהי. שטח פני החיישן במעגל המתוכנן כאן חולק לשניים, וכך ניתן לזהות, אס החוס מגיע מצד ימין או מצד שמאל. החיווי על עצמיס קרים הוא כמובן הפוך. 10 מהווה אספקה סימטרית. הדק יציי הוא הדק המוצא של החיישן. האות המתקבל ב-יציי מוגבר על-ידי 1613 פי 70 בערך, לפני הגעתו למוצא הגלאי. להשגת כיווניות טובה, מומלץ למקס את החיישן מאחורי חריץ צר. המעגל צורך זרס של מספר מיליאמפרים בלבד 2 01 ממקור מתח של /5. (8ז1]6 / . %) אוקטובר 1990 מעגלים מודפסים שס פרוייקט מס' קטלוגי מחיר בודק :הזת 008 5 שייח מכבה אורות אוטומטי 900083 1 שייח שלט רחוק א.א. 6 3 שייח מחלק תדר 2712) 1.5 | 890051 6 שייח קדס מגבר סטריאו 002 6 שייח שלושה בשורה 022" 7 שייח מחולל הצלילים ניתן לרכוש כקיט נובמבר 1990 מגבר שמע הספק בינוני 900098 | 44 שיח מרכזת טלפוניסם מבוקרת מיקוו 1 81. שייח מכוון גיטרה 0 32 שיח ממיר ל 5-15 ל ענ 900055 | 57 שיח מד מופע 6 3 שייח מגבר מתכוונן ל1ז | 904077 | 21 שיח ערבל דיבוב ניתן לרכוש כקיט מגבר וידאו. . 24 1 שייח דצמבר 1990 מחשב בייסיק 2 9ל שייח מיני רמקול אקטיבי 900122-1 (3 שיח מתכנת ל-8751 0 41 שיח מד קיבוליות דיגיטלי | 900123 27 שיח מדחום 6 2 שיח - ספק כח מעבדתי 2 535 שיח מגבר שמע הספק בינוני 900098 | 44 שיח ינואר 1991 מודד מיליאוס 4 25 שיח בודק מופע למערכות שמע 2 - "39 שיח מדבר אותות 4 18 שיח מיני רמקול אקטיבי | 900122-2 28 שיח פברואר 1991 נתח אותות 74 45 שיח מודד יחס גליס עומדים 900013 18 שיח | מר 1991 נחת אותות: כרטיס 3/1 72 877 שייח כרטיס הפרוב 73 2 שיח | כרטיס מדידות רב תפקודי למחשבי 6.ק 1 40 שייח מפענח ל-05: כרטיט המפענח 9 77 שיח כרטיס המעבד 0 "38 שיח אפריל 1991 תחנה מטאורולוגית מבוקרת מחשב (1) 3 22 שיח המגבר המושלם כרטיס הערוצ 1 1100 שייח כרטיס ראשי 2 179598 שייח קוצב חשיפה אלקטרוני | 900041 55 שייח בודק חצאי מוליכים מבוקר 6 ץ ניתן לרכוש כקיט. ממיר אורך גל ל-2 מי | 900006-1/ 22 שייח מאי 1991 נתח אותות: כרטיס בקרה 5 75 שייח משנה תכניות 01 8 259 שייח ממשק ()1 לאטרי 5 403 שייח משדר ממיר לתחום 6 מטר 910010 49 שייח מד הספק: כרטיס המדידה 1 ק 2 שייח כרטיס התצוגה 72 7 שייח עמעס לתאורת הלוגן: כרטיטס משדר 2 7 שייח כרטיס מקלט 2 88 שיח יוני 1991 מחשב 8032/8052 12 ", 09 שייח בודק סוללות 066 8 שייח לייזר (1) ניתן לרכוש כקיט. ממשק 100 ל-.0).ק 006 4 שייח אזעקה אולטרסונית לרכב ניתן לרכוש כקיט. מתכנת ל-8751 (1%8751) 01 מרכזת טלפונים מבוקרת מיקרו (1%27128) 1 מקודד ל 05 (2764א1) 1 ממשק ]כ ל-/?) 8 תוכנות + 655008 4 שייח 3 שייח 65 שייח 65 שייח כרטיס מדידות רב תפקודי למחשבי 66.ק (161.8. 1/א1) 1 המצוייניס בספח. 0 טלפון: 08-4384468 בערב טלפון: 03-5700072 1 + אביזריס, במצב חדש. טלפון: 9653026 5" 5 שייח ניתן לבצע הזמנות טלפונית באמצעות כרטיס אשראי של ישראכוט / ויזה (או באמצעות דף ההזמנות הנמצא בירחון) לוח אלקטור לשירות קוראי אלקטור מתפרסמות חינם מודעות לרכישה ומכירה של ציוד אלקטרוני משומש. המודעות הינן פרטיות בלבד ולא מסחריות. המודעות הן על אחריות המפרסס בלבד, אין לחברת אלקטורקל בעיימ כל אחריות או קשר אל המודעות המתפרסמות במדור זה. תוכן המודעה מוגבל ל 25 מילים בלבד. מודעות ללוח אלקטור יש לשלוח באמצעות הספח המתפרסט באמצע הירחון, תוך ציון כל הפרטים למכירה: מחשב ‏ 1 ישן ותקין (כרטיס 1א3 | למכירה: פרוייקט אורגן, כולל קליפים, מעגל מקוריים), עם זכרון 640%, מסך מונו ושני כונני | מודפס, חלק מהרכיבים ומאמר. מעוניין בספקטרוס אנלייזר ובר-גנרטור בכל מצב | עברית יד-שנייה. למכירה: 00501110050075 10/2 מחברת | מעונין לרכוש סקופ דיגיטאלי 5 5טסוכ) 301 6 שייח 5טסזוי) 302 8 שייח זו 303 0 שייח | 2 200% 50691 818 > 50 שייח 3 300% 8ו8 50 שייח 4 200% 813 4 שייח 00% 23 00005501תסו/ן 4 שייח 8 דיסקמים מתכנת ל-8751 11 8 שייח מדחוס 11 8 שייח כרטיס מדידות רב תפקודי למחשבי 00.ק 11 3 שייח תחנה מטארולוגית מבוקרת מחשב 11 3 שייח ממשק (10 לאטרי 11 3 שייח לוחות קידמיים בודק מאת .900078 | 66 ש"ח ספק מתח 400% | ת-900082 | 83 שיח מד מיליאוהם ק-910004 6 שייח > קדס מגבר מושלם | :-890169 | 39 שייח טלפון: 03-664505 מעוניינת לרכוש מכונת כתיבה חשמלית אנגלית/ טלפון: 03-595120 בערב ;זוא 100 עם או בלי זכרון. וכן מחפש מחולל אותות עד 10112 1 שירות לקוראים אלקטורקל מעמידה לרשות קוראיה אפשרות להזמנת מעגליס מודפסים, תוכנות ולוחות קדמיים של הפרוייקטיס המתפרסמים בירחון. כמו כן, את כל ספרי אלקטור בשפה האנגלית. המחירים המתפוסמים בירחון כוללים מעיימ. למחיר יש להוסיף שני שייח (2 שייח) הוצאות אריזה ומשלוח עבור כל הזמנה. (עבור הזמנת ספר יש להוסיף 3 שייח.) להזמנות גדולות יקבע מחיר משלוח ואריזה על פי הכמות. את ההזמנות יש לבצע באמצעות טופס ההזמנה המתפרסס בירחון. את ההזמנה יש לשלוח בדאר לכתובת: ניתן לבצע הזמנות טלפוניות באמצעות כרטיס אשראי ישראכרט או ויזה טלפון: 879619 -03 בכל מקרה של מספר מוגבל במלאי תנתן עדיפות למנוי הירחון. שירות נוסף לקוראי אלקטור הוא הזמנת מעגליס מודפטים, תוכנות, ולוחות קדמייס של פרוייקטים אשור התפוסמו בירחוניס קודמים בשפה האנגלית. את ההזמנה יש לבצע באמצעות טופס הזמנה תוך ציון כל הפרטיס הנחוצים לאיתור המוצר. בכל מקרה של מספר מוגבל במלאי תנתן עדיפות למנוי הירחון. תשלום עבור הזמנות של מעגלים מודפסים שהתפרסמו בירחון. את ההזמנה יש לשלוח בצרוף שיק לפקודת אלקטורקל. אין לשלוח כסף מזומן. כמו כן ניתן לבצע הזמנות באמצאות כרטיט אשואי. משלוח המוצרים ישלחו אל המזמין בדאר תוך 7 ימיס מקבלת ההזמָנה. במקרים שאין במלאי את ההזמנה תיתכן הארכה בזמן המשלוח. החזרים החזר של מוצרים אשר נשלחו בטעות יש לבצע מיד עם קבלתם עייי משלוח בדאר תוך צירוף חשבונית המס. ביטול הזמנה ניתן לבטל הזמנה כל עוד לא נשלחה אל הלקוח. ביטול הזמנה תחוייב בתשלוס של 15% מעוך ההזמנה עם מינמוס של 3 שקלים. דמי משלוח ואריזה לא יוחזרו במקרה של ביטול הזמנה. מנו*ים מנויים יכולים להצטרף עייי משלוח דמי מנוי, שמם, וכתובת למשלוח הירחון אל הכתובת: או באמצעות כרטיס אשואי ישראכרט או ויזה טלפון: 879619 -03 מכתבים מכתביס בנושאים כללים הקשוויס לאלקטרוניקה, בעיות, והערות הקשורות לירחון יש להפנות אל המערכת ולציין על המעטפה - עבור העורך. מאמרים קודמים אלקטורקל תפרסם בכל ירחון מאמרים מירחוניס קודמיס על פי תחומי ההתעניינות של הקוראיס ובקשותיהם. הצעות ובקשות יש להפנות בכתב אל המערכת ולציין על גבי המעטפה - עבור העורך. בעיות טכניות אלקטווקל עומדת בקשר ישיר עס המשוד הראשי ומתכנני הפרוייקטים. בעיות טכניות בבניית הפרוייקטים יש להפנות בכתב אל | המערכת ולציין על המעטפה - מחלקת יעוץ טכני. תשובה תשלח בהקדס לאחר בירור עם המשרד הראשי בחוייל. אין למערכת אפשוות לתת תשובות טלפוניות לבעיות. רכיבים לפרוייקטיס המתפרסמים בירחון אין בדרך כלל בעיה להשיג רכיבים אצל המפרסמים בירחון זה. במקרה של קשיים בהשגת רכיב מסויים יתפרסם בירחון מקוס מומלץ להשגת הרכיבים. זכו*ות *וצרים כל השרטוטים, תמונות, מאמרים, מעגלים מודפסים, ]א()34-יס וקלטות המתפרסמים בירחון זה ואשר התפרסמו בירחונים קודמים (פרט לפרסומי צד שלישי) הם מוגני זכויות יוצרים ואין לפרסמם, ליצרם, או לשדרם בכל צורה ובכל אמצעי, כולל שיכפול צילומי או הקלטה. כמכלול או כחלק, ללא רשות מוקדמת בכתב מאלקטווקל. יש לקבל אשור שכזה בכתב לפני אחסון חלק כלשהוא מהפרסומיס הללו במאגר מידע מסוג כלשהוא. בלי קשר לאמור לעיל, ניתן לייצר מעגלים מודפסים לשמוש פרטי ואישי ללא רשות מוקדמת מאלקטורקל. הגבלת החבות אלקטורקל לא תהיה אחראית חוזית או בהסכמה או בדרך אחרת בגין אובדן או נזק שיגרמו או נגרמו לקונה כלשהוא או בדוך כלשהיא או בהקשר עס אספקת טובין או שירותיסם מאת אלקטורקל, אלה להספקת טובין כמתואר, או לברירה בידי אלקטורקל להחזיר לקונה כסף כלשהו ששילם בהקשר לטובין. התז*ינות כל שאלה המתייחסת לאספקה של טובין ושירותים עייי אלקטורקל תידון מכל הבחינות לפי חוקי מדינת ישראל. 3(כרכונ יכולה להיות קיימת הגנה באמצעות פטנט לתוכניות, התקניס, רכיבים וכוי (המתואריס בירחון) אלקטורקל לא תהיה אחראית ולא תהיה לה שוס חבות אם נכשלה בזיהוי פטנט שכזה או הזנחה אחרת. צילומי מאמרים (בשפה האנגלית) ניתן לרכוש דרך אלקטורקל צילומי מאמריס מירחונים קודמיס אשר התפרסמו בשפה האנגלית. המחיר הינו 80 אגורות עבור כל עמוד, כולל מעיימ ומשלוח. לרחונים קודמים ניתן לרכוש ירחונים קודמיס במחיר 12.5 שייח לירחון כולל מעיימ ומשלוח, באמצעות טופס הזמנה הנמצא בירחון. 'פרו'יקטים: קדם ו מגבר סטריאו 8 מחולל צלילים 6 0 רחוק אינפרא אדוס 8 אזעקה דיגיטלית לרכב 6 אורות אוטומטי לרכב 8 שלושה בשורח 6 ממיר 5 /115/ ל-23) חלק 1 8 בודק םת (עד 104) 6 מחלק תדר 2712) 1.5 8 בחון מדידה לתדריסם גבוהים/ נמוכים מאמו*ם: ממציא המעגל המשולב 6 תקשורת בין שבביסם 86 מגבריס מבודדים 8 עשה מעגלים מודפסים במו ידיך 8 יצור אנרגיה סולרית 6 קיטוע תמונה פרוייקטים: ערבל דבוב (חלק אי') ₪ מגבר הספק בינוני (חלק אי) ₪ מרכזיה ממוחשבת 6 מכוון גיטרא 6בקר מהירות למנועים 6 מד מופע 6 מגבר הקלטה לוידאו 6 ממיר 115/05 /-5 ל ₪022 חלק 2 6 קדס מגבר מתכונן ל "111 ₪ ספק כח בעל הספק של \400 (חלק 1) מאמו"ם: התנגדות שלילית 6 שיטות מדידה הרו הברוז ורקמרריהה מק פרזייקטים: בודק מופע למערכות שמע 6 מיני רמקול אקטיבי (חלק 1) ₪6 מפענח וידאו טקסט מבוקר 16 6 מודד מיליאוהס 8 קובץ של עשרות פרוייקטים מאמולם: כבליס מובילים למהפכה בשידורים 6 מגברים אופרטיבים קוטעים ומייצבים 6 מבוא לקוי העברה מתכתיים 8 יסודות העברת דפקיס פשיטות מדידה. פברואר 11 פרו'יקטים: כרטיס מדידות רב תיפקודי למחשבי ?)7 8 רכיב דמוי (102) עבור 8031 6 מחשב 8031 על כרטיס יחיד ₪ קדס המגבר המושלם (חלק א) 8 מפענח וידאו טקסט מבוקר ?6 (חלק ב) 6 גשר א-0-,1 אלגנטי פשוט 6 נתח לוגי (558ץ ]4 אא 00000 ]) חלק 1 ₪ מודד יחס גליס עומדים (5\'8) . מאמוים: מונה סיבוביס שמאלה/ימינה ₪ מכפיל תדר שיטות מדידה 6 זהוי ותקון שגיאות ירהחונים קודמים ניתן לרכוש גיליונות קודמיס של הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקה מחיר כל גיליון הוא 12.50 שייח כולל מעיימ ומשלוח. להזמנת הגיליונות הקודמיס יש למלא הספח ייהזמנת ירחונים קודמיסיי לצרף המחאה ולשלוח אל: אלקטווקל בע''מ ת.ד. 41096 תל אביב 61410 הזמנות טלפוניות באמצעות כרטיס אשראי ישראכרט/ויזה בטל: 03-879619, 03-879701 הזמנות באמצעות הפקס: 03-596244 הוחון הב פרוייקטים: קדס המגבר המושלס ₪ מגבר לאוזניות 8 ממשק ]112 ל ?) ₪ תחנה מטראולוגית מבוקרת מחשב 8 קוצב חשיפה אלקטרוני 8 בקר לחימום מרכזי (2) 6 ממיר אורך גל לתחוס שני מטר 6 גלאי מכייס 8 בודק חצאי מוליכיסם מבוקר מחשב 6 מאמרים: מפסק שמע/חוזי ל-8 ערוציס 8 תקשורת סיב אופטית 6 שיטות מדידה (חלק ה). פרוייקטים: מחשב בייסיק 8 מתכנת (צורב) עבור ה-8751 6 מיני רמקול אקטיבי (חלק 1) 6 מערבל דיבוב (חלק 2) 6 מגבר שמע הספק בינוני (חלק 2) 6 מגבר שמע סטריאופוני 1712/7370 ₪ מפענח 1 מתוך א 8 מדחוס 8 גלאי עשן ₪ אנטנת לולאה 6 רדיו סולרי לגלים בינוניס 6 מד קיבוליות דיגיטלי 6 ספק כח בעל הספק /%400 (חלק ₪0 מאמולם: תקשורת באמצעות סיביס פרו*יקטים: כרטיס מדידות רב תפקודי למחשבי ?)2 שכרטיס חוזי טורי ₪ ממשק 101-ל ץ?) 8 מד טווח אולטרה סוני 6 בקר לחימוס מרכזי 6 מפענח ל- 1 551 0/7 ₪10 6 מחולל פונקציות ₪ נתח לוגי (1558 41 א, 000216 1) חלק 2 6מאמו'"ם: טלפוניס באויר 6 דקאדות לחלוק מתח 8 שיטות מדידה פרו*יקטים: שלט אינפרא אדוס לעמעוס תאורת הלוגן ₪ נתח לוגי(1551 41 א 1.00010) חלק 3 6 מד הספק (58 11/11 /) 6 משנה תכניות 1 ₪ משדר ממיר אורך גל ל 6 מטר 8 מחולל רחש גלי ים ₪ מקלט אאא 6 בודק חצאי מוליכים מבוקר מחשב ₪ממשק (10 8 סיביות לאטרי 51 6 פז5 שפות בע"ס ע זז 03940 רחוב שבזי 10, אזור התעשיה יהוד 56000 ת.ד. 243 3 03 56000 ,]םגתפ ,כהחזגע ,5 זפהםגצזס ,10 טל. 536527:/3 031-5361022 פקס: 5365102 יצרני שקיות ואריזות פוליאטילן כ..1 -כ.ם מודפסות עד ל-6 צבעיס יריעות לאריזה אוטומטית יצרני אשפתוניס לחברות נקיון ומוסדות ייצור שקיות, סלי כתף + חבל, שקיות מוקצפות, שקיות דליה. יצרני ייאיזבליי - השקית התיקנית היחידה לפינוי פסולת חריגה של ע.ת.א. יריעות לחקלאות ושקים לבננות שקיות אנטי סטטיות לרכיבים אלקטרונייב ג - פיתוח יצור, יצוא, צשש]טוגים שוניס של קופסאות פלסטיק מייצור עצמי: אוורך רוחב גובה 100 0 50 15 5 0 קיטים: מפעלי שחורי אלקטרוניקה בעיימ חושפים מדי פעס לפעס מוצרים תעשייתיים מושלמים (הכוללים זיווד מעוצב) ומפיציס אותס לשוק האזרחי, הצבאי והלימודי תחת רשיון ייצור למטרות פרטיות כדלקמן: קיט מורכב לחצנים לטלפון -.49 שייח -.69 שייח חוסמי חיוג -.39 שיח | -.59 שיח פעמון גונג -.29 שיח -37 שייח מגבר /%.5 -.29 שייח | -.49 שייח בודק כבליס 4 ער-.39 שייח | -5% שייח אינטרקוס -.39 שיח -.59 שי" ח -.89 שיח -.6% שיח 1 קיט | מווכב הקלטה סודית | -49 שיח -.79 שייח מזכירה אוטומטית -.39 שיח -.79 שייח בודק מוליכות -.29 ש'יח -.39 שייח צלצלן טלפון -.29 שייח -.39 שייח אועקה לבית /רכב -.39 שייח -.59 שייח פוטו אלקטרי -.15 שיח -.20 שיח 907)-1516600 | -19 שייח -.29 שייח -.49 שיח : דמי משלוח ואריזה -.10 שייח - למבקשיס משלוח חנות המפעל - בן יהודה 158 תל-אביב ‏ מען למכתבים: ת.ד. 3149, תל-אביב 63403 טלפונים: 03-5231644, פקס. 03-234204 - || ].-= ]--| .-- -.- שחוורי אלקטרוניקה בע "בו יבוא של ציוד ורכיביס לטלפונים לאלקטרוניקה הירחון הבינלאומי לאלקטרוניקה דרושים 1. טכנאי/ת הנדסאי/ת אלקטרוניקה נדרש ידע והכרת הפרוייקטיס של אלקטור. 2. מקדם/ת מכירות נדרש ידע באלקטרוניקה כללית 3. רוכש/ת מודעות על המעוניינים לפנות בכתב בצירוף קורות חיים ובציון שס התפקיד אל: ת.ד. 41096 תל אביב 61410 -- סודיות מובטחת -- וביחשבים לטלפון %6/706? (בוק ושן) ₪ הוגה סובבת ‏ -.25 שייח |₪ מקרופון -.12 ש'יח ₪ לחצנים -.69 שייח | ₪ אזניות -.12 שייח שקעים ₪ צלצלן -.25 שייח | ₪ מגבר שמיעה | -7% שייח כבלים לטלפונים אחרים: חלקי פלסטיק ,תקעים, שקעים, כבלים, מכונות וכלי יד לחיבורם, בסיסים, גופים, מפסקים, סוללות ניקל קדמיוס, אנטנות, מעגלי חיוג וכו'. חלקי תקעים אלקטרוניקה לטלפונים 6 -.2 שייח, 0 > -.0ן שייח, 5173 1%א -.15 שייח, 1109151 -.12 שייח, 1 -.15 שייח. | מיהשבים: כרטיסי-פיתוח ל-7%- 1 כרטיס קצר -.69, כרטיס ארוך - -.99 שייח, בוררל - תקשורת מחשבים, מפסקים בוררים ל-532א, אריזות 1', בודק וסורק אוטומטי לכבלים עד 36 ערוצים, כבלים, תקעים, שקעים: 510 131 מגביה כרטיסים לבדיקות, מכניזס וכרטיסיס של מדפסות מיניאטוריות לכל טוגי התקשורת. עודפי תעשייה: כרטיסי אלקטרוניקה/מחשבים מזוהים או בלתי מזוהים עס רכיבים איכותלים: נגדים, קבלים, ג'וקים, טנטלוס, חצאי-מוליכים, ממסרים, טרנספורמטוריסם, לחצנים וכו'. המחירים א:נם בוללים מע''מ : אזור התעשייה בנין מורכס-שתחווי אבן טלפון: 053-697877 יהודה נתניה רחובות לחובבים 6 פרוייקטים + בת' ספר 6 ליבוא אישי בכמויות קטנות > אפשרות .> משלוחים לכל הארץ = שד במןן יה ל. 053-68066, פכס: 053-6184065 רח' ה 8 רחובות 4 ?וו 0. 08-466992 % ירושלים פתח תקוה א.ב.י. אלקטרוניקה רחוב שטמפפר 29 פתח-תקוה טלפון: 03-9343164 + רכיבים לטכנאים ולתלמידי בתי ספר כשיוף אלקטרוניקה או יבוא שיווק רכיבים אלקטרוניים . . מקצועיים מפעלים ומוסדות א לתעשייה + למעבדות ולבתי ספר: צויעוץ ווהכוונה בפרוייקטים לתלמידי בת' ספר טכנאים והנדסאים אי מגברי קול א: רמקולים מכשירי מדידה וכלי עבודה. אי מגפונים א מכשירי מדידה + מבחר גדול של קיטים ופרויקטים לכל הרמות ויזיה ציוד היקפי למחשבים לבתים מפעלים ומוסדות 7-7 + מעבדת תיקונים לקיטים ופרוייקטים + מעגלים פרויקטים וספרות של אלקטור. הנחות בקניות מרוכזות * יבוא א שווק א הפצה א אי רכיבים אלקטרונייס לטכנאיס ולתלמידי בתי ספר מקצועים מפעלים ומוסדות זי 1% מעגליס מודפסים של אלקטור זי זי ירחוניס של אלקטור א נגדיס א קבליס א מלחמים א מכשירי א מדידה * ניתן לבצע הזמנות טלפוניות + שדי הר ציון ‏ 22 תל-אביב ₪587 טלכון: ₪3-382707 נקם: ₪3-382438 איך תפרסם כאן מודעתך יָי פרטיס בטלפון: 03-879619 רביב בי ב ב ביב ב ב ב ב בב בב ביביביביב בב בי ב ב ב ב בימ ב רב ב בב בי ב ב ביכ בבבררברייריריבנ ביב יב בר יביב ב בב ב יביב בירי ביבר בכ בב בב בי ציציציציביביב יציב ביביביביב ציב ביביב ציציב יביב ב ב ב ב ב יב בי ב ב ב ציצ בצ צי ציציי ציצי צ וצ ציצ יצ צר איבי וי בי יב צי מ ביצי ימי ביצי צ' יר יר ריר יי ל רל ריר ריל ריר רוי יר רוי ריר יםן % בניית פרוייקטים לתלמידים . ספק כח מעבדתי המכיל: שתי יציאות מתח חלופין 110% להפעלת מכשירים אמריקאיים (הספק כולל שש300). תצוגת כ[") 1 1/2 3 ספרות למתח/זרם. ספק משתנה /1. מטען מצברים אוטומטי לרכב. יציאת צ5 קבוע /2 (אופציה). כולל שנאי מעולה, קופסת מתכת, וכל האביזריס הנלוויס וכן דפי הוראות ונתוניס בעברית /אנגלית (מחיר: 295 שייח כולל מעיימ). 2. מד סלייד דיגיטלי לרכב: 100 שייח כולל מעיימ. % מראה בתצוגה כ1-1 3 ספרות את מספר סבובי המנוע של הרכב. % מראה את זוית המיפתח של הפלטינות (, 1 [=/צכ). % חבור פשוט וקל ליציאת הקבל שעל הפלטינה. 3 ערכת נסויים במעגלי מיתוג - (מזודה לוגית) 132 שייח מעגל המכיל לוח נסוייס (מטריצה). מתנד 1712 ו-1%17. ספק כח פנימי ל-צ5, פרוב לוגי לשלושה מצבים, 8 מעגלי 5% כאינדיקצית מצב לוגי של מוצאיס. 6 מפסקיס ככניסות לוגיות. מתאיס לתלמידי בתי ספר מקצועיים לנסיונות באלקטרונקה. % תצוגות ואופטואלקטרוניקה הק אס 248 3914/5/6א9צ1 - 16 שייח. שורה בת 12 דיודות פולטות אור, בצבעיס שונים, וכולל את המעגל המשולב הדוחף את הלדים 13914/5/6א.1. שימושי כמד עוצמה למערכות סטראיו, בקרת תהליכים וכו,. 6+ 22 שייח. תצוגה אלפנומרית המכילה 4 ספרות + מפענח המקבל קוד 450211/ בן 64 סימנים, זיכרון פנימי ו-11/: מתאיס לעבודה עס המקרופרוססורים, מכשור וכו'. 4 15/1541 - 11 שייח. תצוגה כפולה "0.3 בעלת עוצמת הארה גבוהה הכוללת עדשה אדומה וכרטיס הלחמה לחוטים. מתאימה למיקוס בפנל של מכשירים. 42 19%% - 11 שייח. כנייל. אך שתי התצוגות מחוברות בצורה מרובבת. ( את זקדך ז זא). 4 א - 7 שייח. כנייל. *0.5. 12 - 22 שייח. כנייל. 'י0.3 4 ספרות. 0 - 22 שייח. תצוגה חכמה בת 4 ספרות "0.3 המכילה מפענח, זכרון ודוחף פנימי המקבל את המידע בצורה טורית ולכן מתאיס לעבודה עס מיקרופרוססורים. 7 - 22 שייח. כנייל. תצוגה חכמה בעלת כניסה טורית בעלת 2 ספרות '0.5. 5צג קפס 10 - 3 ספרות אדוס 12 שייח, 12 3 ספרות שחור 20 שייח 16 א 2 סימנים כולל מפענח 35 שייח 4 א 2 סימנים כולל מפענח 45 שייח. לדים אינפרא אדוס במגוון עצוס בהספקים שוניס. חדש !| עעעעעעעעיעעעעעעעיעעעעעליללשמלללללילמלילללללמ יי אריהב בע"מ רניבי אלקטרוניקה ק*0*0 המחירים ליחידים (לכמויות הנחת) משדר ]11 - 24 שייח משדר ]/1] מיני - 2 שייח צייצן (ציוץ ציפורים) - 20 שייח פעמון מוסיקלי (19 מנגינות) - 32 שייח עין אלקטרונית - 26 שייח אורגן אורות - 32 שייח אינטרקוס - 38 שייח מגבר %30 - 80 שייח ספק ממותג 4 40% -5.1 - 42 שייח מטען מצבריס אוטומטי - 37 שייח תצוגת 1022 (אתזט]אז) - 57 שייח מולטי סירנה (כולל קופסא) - 25 שייח מריץ אורגן אורות (משולב) - 45 שייח נצנץ - 20 שיח מגבר טלפון - 6 שייח מגבר 2 - 20 שייח שעון דיגיטלי - 48 שייח אזעקה - 33 שייח אזעקה לרכב - 48 שייח טיימר (קוצב זמן) - 25 שייח הקיטיס לא כולליס קופסא (אלא אס צוין אחרת) קופסא קטנה - 4 שייח (30א60א80 מיימ) קופסא גדולה - עס תא סוללה 9% - 6 שייח ( 40א90א145 מיימ) עין מוסיקלית! | נגד רגיש לאור (108) המזהה שינויי אור ומפעיל מנגינה עד שמצב. | האור חוזר לקדמותו. ניתן לכוון רגישות עייי נגד משתנה. אפשרות הפעלה באור/חושך עייי מפסק. מתח הפעלה /9 מחיר הכרות - 28 ש'יח כולל קופסא תואמת. שלט זואדק 30 ש'/ח שולח טוניס (לפי שיטת חיוג הצליליסם) וניתן להפעיל באמצעותו, מרחוק ,דרך הטלפון, מזכירות אלקטרוניות או כל מכשיר אחר שמותאם לשיטה זו. (מכשיר מקצועי מוכן, לא קיט) עד גמר המלאי. מ*וחד לבת* ספר ערכת ניסויים בסיבים אופטיים (קעח) 0501-א₪ חח המכילה משדר, מקלט, סיב אופטי. ספרות ועוד. מחלר 100 ש'/ח %* ניתן לבצע מישלוחים בדואר ** כל המחירים בוללים מע''ימ אריהב בע''מ גבעת חיים 12, נתניה, 7 פסםק0ס:053-339954 מעעעעעעעעיעע/עעעעעעמלעעעעלעעעעלעעעיעעעעעעעעעעעלעעעלעעעעעעעעעעעעעלללללעע ליכי 2רתתתתתתהתהתב8נננענההרררבברררררררבררברבבררברבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבררבבבבבבבב בבר יצ א.ב. מחשבים רכיבי אלקטרוניקה יבוא שווק והפצה בכל חלקי האר לבתני טסטפר מקצועיישס מחשבים + מדפסות 9 דיסקטים + תוכנות | 0 אי מעבדה זע ִ מחשב 41 עלית-2050 ש"ח 0 3-6 ' 2 זוכה במיכרז החשב הכללי -. - מ- 600 ש"ח במשרד החינוך --. מנבוה משונללת לווולטאו רח' רוטשילד 37 בת-ים. ‏ | | ]] | עד' הר ציון ע טל 380548, 03-300562 פקט. 03-604412 טל. 3, 03-589547 1 - ע" | // | אלוחוז/ 5% בעזרתו תהפוך את ה - 76 - , 6 שלך למערכת פיתוח ל-8031. " 0 / אלקטרוניקה 0% הכרטיס כולל תוכנת ז80שטס6כ, ' + | | יציאת אמולטור, יציאת 005 הרחבה * חברה אמינה המתמחה בייצור ייבוא תושבת לצריבת ]א0 אק םם ושיווק קיטים באיכות ליחידים ולסיטונאים מחיר מבצע מיוחד 195 ש''ח !! (כקיט רכיבים). * עם לקוחותיה נמנים משרד הבטחון, מוסדות חינוך, מועצות מקומיות, מתנסים, 5 חובבים ועוד. . . : = במלאי מגוון של כ-50 קיטים ברמות שונות: !?- , , , בקר זעיר 8031 בצורה המהירה והנוחה ביותר. ספקי -כח, מגברים, גלאים, שלטים, ציוד תאורה, ציוד שמע, שעונים, פעמונים, כולל כרטיס [זְקי) ולוח מחורר ליישוס המשתמש. חלקים שונים ועוד. . . מחיר מבצע מיוחד 126 ש''ח !! (כקיט רכיבים). | ע יש (כקיט + לרשות לקוחותינו מעבדת שרות מקצועית א המחירים אינם כוללים מע''מ * לקבלת קטלוג, התקשרו אלינו. כרטיס אב טיפוס לפיתוח פרויקטים משובצי לסמא ועוערל איעוץ והבוונה בפרו''קטים לתלמידי בת' ספר לאלקטרוניקה (בוכל חומר רקע). לעבודות גמר אנל הצ'וד הדרוש לעונת הלימודים. אוניבים לבנית פרוייקטים המופינים בירחון אצילום פרוספקטים עול הרביבים. אקניות מרוכזות לתלמידים. +נלי עבודה ומבעו'רי מדידה. +מנחר גדול של מחברים, מעגלים מעזוכבים והרחבות זברון למחעובים. + כל ספרי אלקמור 301, 302, 303 מוייקט לתלמידיס: מיקרו מחשב המנוסס על 805. א .א. מעלאי אלקטרוניקה בע"נע %'בוטינסקי 39 ר"ג טל. 7518931 פקס. 7517278 שעות פתיחה: א', ב', ד', ה' - 8.30-19.00 רצוף שעות פתיחה: ג' - 8.30-17 ו' - 8.30-14.00 מ, בהן אלקטרוניקה בע'/מ יבוא שווק והפצת רכיבי אלקטרוניקה רחי וולפסון 70 תל-אביב טל. 03-5371965 פקס. 03-379876 * ראשים וחלקי וידאו * מבחר חלקי טלויזיה א חוטי הקלטה אודיו וידיאו א חלקי רדין-50יפ א אוזניות * מעגלים משולבים + טרנזיסטורים, קבלים ונגדיס 4 * מבחר רב של תקעים ושקעים ה * מיקרופונים-רמקולים "2-15 * מכשירי מדידה א מבחר שנאיס * מלחמים וכלי עבודה 6 2 | //0727 2/9200 המכירה לסימונאים ומכנאים ולבתי-ספר רח' קק"ל 82 (פסג' ציון) ת"ד 5522 באר שבע מיקוד 84154 טל. 057-73335 כלי עבודת - מלחם, קטר, פלייר, מוריד בידוד, מברג שש מכשירי מדידה תוצרת - --- מאט זג א ,ססהאחז ,סא סאנ רכיבי אלקטרוניקת - קבלים, נגדים, גיוקים, ממסרים, מפסקים, נורות ועוד. . . חומרים ואב'זרי עזר - בדיל, חומצה, קופסאות זיווד, מעגלים ורכיבים לבניה עצמית .א אורגן אורות -.22 שייח * סירנה 3 מנגינות -.21 שייח * מעגל צייצן -.17 שייח מחזיק מפתחות מנגן -.18 שייח * פעמון 10 מנגינות -.21 שייח | מחזיק מפתחות מאיר -.14 שייח * פעמון 1 מנגינה -.2 שייח | * מחירי הקיטים לא כולל זיווד הצעות ל-37 פרוייקטים לטכנאים והנדסאים 3 מעגלים -018)0211118 303 תכנון. | מחיר 50 ש''ח ספר נתונים 4 0 הרכיבים המוכנסים בספר זה נבחרו בקפידה לפי אמות מידה של פרקטיות ותדירות השימוש בהם. 9 מעבדי עור מסדרת 80 ("א6זו0/6 ,[6זח], 117 אחץ) , ס]וא א ") 9 מתנדי זמן אמת שעון (מתוך [החסוגא , אמדדג 57 ,זא מאאוא" (11600000108ח56 1281188 ,010 תסטוות5 9 ממשקים טוריים של שידור וקליטה מסוגים 5 ,323 מ- .גת1אג]/ , 8וסהסקוהס-) הסקעוסצ ,3[סזסוסו ,ז1100000010ח56 [801008צ1 ,1%ח6ותנרוו5ח1 76888 561000 1281188 , עפס[סת 60 7 זהסתו 1 9 מעבדי מידע טורי ורכיבים מתוכנתים הנצרכים עייי שידור מידע 6חג 11/18 ,פדאג ") (" ד 9 מערך של 058221 ( אשר משתמשים בהם במספר רב של כרטיסי אם במחשבים אשיים (2)62) כולל דפי מדיע על תוכנה מתאימה 4.0 1א]. 1 לארגון של מערך זכרון מורחב. חלק מתוך המידע האקטואלי, הספר כולל עוד אינפורמציה שימושית כגון: השוואה בין מקורות מידע של משפחות רכיבים חשובים. כתובות של יצרנים ונציגיהם. מחיר 54 ש''ח כמו הקודמים לו, "303 מעגליסיי מציע קולקציה מקיפה של רעיונות מעשיים , תפיסות ופיתוחים בשטח האלקטרוניקה, שלא כקודמו, הספר מחולק ל- 1 נושאים על מנת להקל על הקורא למצוא את הרצוי לו. על פני יותר מ-300 עמי , הספר מציע 32 פרוייקטים עבור אודיו ו-₪-11, 14 מעגלים למכוניות, ואופניים, 43 מעגלים למחשבים ומיקרו פרוססורים, 11 פרוייקטים אלקטרופוניים 24 מעגלים ל-=1], 11/, 16 מעגליס עבור תחביבים שונים, 54 פרוייקטים עבור ציוד לבית וגן, 29 מעגלי ספקי כח, 29 מעגליס עבור מכשור מדידה ובדיקה, 9 פרוייקטים לטלוויזיות ווידאו, 42 רעיונות 2 מעגלים - 6186011115 302 הפופולריות של ספר זה מתבטאת בהדפסתו החוזרת לא פחות משלוש פעמים. הספר מציע מבחר של מאמרים מהמעניינים ביותר שהוצאו בשנים 82, 83, 84 עייי אלקטור אלקטרוניקס. בספר ניתן למצוא מעגלים עבור שמע (אודיו) וידאו, מכוניות, אופניים, ואופנועים, ציוד לבית וגן, מקלטים ואנטנות, תחביבים ומשחקים, ציוד מדידה ובדיקה, מנועים, מקורות זרס וספקי כח, מיקרו מחשבים, מוסיקה אלקטרונית ומבחר נושאיס מעניינים אחרים. מחיר 48 ש''ח ספר נתונים מס' 3 008% גדה רכיבים מוכללים הקפיים מאפשרים למיקרו מעבדים לבצע את משימותיהם, למעשה בלעדי רכיבים אלה למיקרו מעבדים היה קשה לבקר מסופים, מצגים, מדפסות, יחידות הקלטה מגנטיים, לוחות מקשים זרימת מידע מתוך דסיקים קשיחים, דיסקטים, זכרונות מגנטיים, קלט/פלט ועוד. הספר כולל מידע מושלס על רוב הרכיבים ההיקפיים שבאופן הגיוני משתמשים בהם והס משתייכים למשפחת המיקרו מעבדיס המתואריס בספר מיקרו מעבדים 9 משפ' 6800 ---> 6821; 6845. 9 משפ' 6500 ---> 6551, 6545, 6521. 9 51028-280, ---> 8" 1?)- 780 וכן הלאה 9 משפ' 1800 ₪ משפי 5 א 3200. מחיר 50 ש''יח. ספר נתונים מס' 2 2 8008 [5₪ה5 זכ כקודמיו (כעת אינס מודפסים יותר) ספר זה מציע מידע תמציתי, רלוונטי וקל להבנה. חומר שהוא גם מעשי וגם אינפורמטיבי. הספר מכיל נתונים על מעגלים משולבים טרנסיסטורים ודיודות.: בנוסף הספר מציג רכיביס מהירים (1025/-110) ומציג את הסמלים הלוגיים כפי שמובאים בסטנדרט האנגלי 9, סעיף 21 -617 51800816 -150) (12. החלק האחרון של הספר עוסק במספר רכיבי מחשב כמו הזכרון (כולל מידע לגבי תוכנית בנושא) במערכת קלט/ פלט. חלק זה כולל גם מידע על מתקנים לא דיגיטלים (לדוגמא ה- .27 83554 2 //1")/ 6580). מחיר 50 ש''ח. 1 מעגלים - 018011115 301 הספר מכיל יותר מ-300 מעגלים, שפורסמו לראשונה באלקטור אלקטרוניקס בשנים 1979-1981. הספר מכיל מעגליס פשוטים וכן מעגלים מורכביס שמוסברים ומתואריס בשפה פשוטה. הספר הוא מקור לרעיונות ובניה של פרוייקטים לכל המתעניינים באלקטרוניקה. מחיר 46 ש''ח הזה 2 8008 ספר המיקרופרוססורים - ד/ 5550₪-)0)אקא)זוא 0 הספר הוצא מתוך הבחנה של מהנדסי טכנאי ועורכי אלקטור, בצורך בעבודה מקיפה ומדוייקת בנושא המיקרופרוססורים החשובים ביותר. עובדה זו מלמדת כי ספר זה כולל לא רק מידע על הציוד החדש אלא גם על הדגמים הידועיס והממוסדים היטב כמו ה-280 וה-6800. תאור כללי: תרשימי חומרה, מיבנה תוכנה מאפייני 5, ומערכת הוראות ניתנים עבור למעלה מ-70 מיקרופרוססורים. על מנת שהספר יהיה שמושי (ויחד עם זאת להותיר את העליות נמוכות) הושמטו דיאגרמת זמנים ומאפייניי ?)/. בספר כלולים בין השאר: * סדרה ה-68000 * משפחת ה- 2, 2,80, 8080, 8085 * אינטל 8086, 6, 80188, 80286, 30386 * סדרת 32% * מסוטקפתג 5!ז]אצ. מחיר 54 ש''ח. ספרים אלו ניתנים להשגה ישירות מאלקטורקל (03-879619 .03-879701) דרך שרות לקוראים, ממספר חנויות ספרים ואלקטרוניקה.