PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 24, ינואר 1995

מדפסות רבותי, מדפסות! מסדי SQL למחשבים אישיים

OCR (הסבר)
5 צת טאב .0.24 אסוחסם 11 ח15/ פא1021 6 המהדורה הישראלית גיליון 24, יואר 1995 מחיר: 19.90 ש"יח כולל מעיימ. באילת: 17.00 שייח הזוכים ב-5 ערכות מולטימדיה ב%בצע "מכרז ה-6ק המושלם" מ%דבסות רבות', תוכנות תיבם בסביבת מדבסות! הממעוק הגרצי צ צ מיסדי +50 הקשר העולמי: למחשבים איעיים כלי גישה ותוכנות / חיפוש לאינטרנט להשביח או להדיח? ₪ | מה לעשות קישוריות בין גיליונות במחשב יעון אלקטרוניים לחשבשבת צ 6% צגי המחעשב סוני מציגה בישראל את מגוון צגי המחשב שלה: ₪ גדלים שונים: "14 "17 !-"20. ₪ טכנולוגית הטריניטרון הבלעדית של סוני. ₪ רזולוציה גבוהה במיוחד: עד 1024 א 1280. ₪ איכות הצבע הטובה בעולם. ₪ הצגים היחידים העומדים בתקנים הארופיים המחמירים ביותר בנושא קרינה - 2פקו. אין צורך במסך למניעת קרינה. ₪ יציבות תמונה ללא תחרות - מונעת התעייפות העין. ₪ שנתיים אחריות מלאה - בלעדי לצגי המחשב של סוני. [הכצטי- ששכ ד -== / 9 אד ישפאר חברה אלקטרונית למסחר בע"מ == שרת סוני בישראל רח' אחד העם 9 תל"אביב, טל' 03-5142233 עיחג8 חדש ב-6ק! 00 וחוטוזח0 מבית 66100 68 - אנגליה וסס/וזטו1ח09 הוא המילה האחרונה במחשבים רבי-עוצמה מבוססי וחטו1ח06, כשהוא משלב את ארכיטקטורת 5 |008 ] ₪01 עם עוצמת העיבוד האדירה של ה-וחטו)חסק. 0 63 קיבלה עבור ה-001/חטו1ח08 את כל הפרסים החשובים באנגליה - המחשב שנבחר ע"י שוסח 16018 (יולי 94) כמחשב המולטימדיה האידיאלי. לפרטים והזמנות, התקשרו לסגמ מחשבים - נציגי 1507000 03₪ בישראל. אה ווחס?חפק 8/וספאוש + . ו 2 | ןווס ו 4 0" וזו 6 6 זס] 10 0ת160 0% ו ואת פוה > וז : ([505 זס] מסו)קס 512180) 256% % החטוזח 1 6 6866 אדא 60/66/9012 % 58 פגום [1008 201 3 9 61 014000032 הא[ 9 46066 פעו00מו/ 6010 18% 11810 125 זס [505 01 9 100 ם9018010 אס "20-"14 9 ,+ שטנ 015% עסקסו 1.4418 % [פק /200/ ו 0886 ק68%)0 % 58 56181 2 8 [16[בזהק [ 9 א 101 % 6 )1070501 6 9 בעברית 3.11 פקגוסישאץס\ זס] שססמו/ 9 2 05 5 9 5ו00מ1\ 10 עס 1/0105 9% 72 חטחסס 6 2 66 6 |1.008 55 05| ז855 ם טוה 6 ק הטו%ה6ק 4 ווזסה 0. 09-563536, פקס. 09-563537 0גמ] 16/85" ותוויופפו 4 לקוחות ללא שרתים שניסם האחרונות מתחיל להשתנות משהו בשוק ה-20 הישראלי, אם כי לאט מדי ומאוחר מדי. אנחנו רואים סימניס שוניס של התחלת ימי הבגרות בשוק שסבל מילדות עשוקה שניס ארוכות: נתח השוק של מחשבי חברות מוכרות (פסמזגא] 6ם3ז0) גדל בצורה דרמטית. דיגיטל, למשל, שלא היתה כח משמעותי בשוק ה-6ק, מכרה בשנת התקציב האחרונה שלה למעלה מ-6500 מחשבי 6 (זה פי 12 ויותר ממספר תחנות האלפא שהיא מכרהי!). 4 יותר חברות ישראליות גדולות נכנסות לשיווק של מחשבי 26 תוצרת השמות המוליכיס בתעשיה העולמית. על השיווק של קומפק, לדוגמה, מתחרות עכשיו משוב ותיס מחשבים, שתי חברות מהשורה הראשונה בישראל. % יותר לקוחות דורשים היוס איכות גבוהה והס באים למשווקיס עס מפרטים ספציפיים של רכיבים וביצועים הנדרשיס מהמחשב. יורשה לנו להאמין כי למגזין זה חלק צנוע בתהליך הכשרת הקונים. מתפתח ישוק אפוריי של יבואנים שאינס סוכניס ישירים של היצרניס בחו"ל, אלא מפיצי-משנה של מפיצי-משנה של סוכנים... זה נשמע רע, אבל האמת היא כי הס ממלאים צורך חיוני במנגנון התחרות החופשית. בלעדיהס אין מי שיגביל את ציפיות הרווחים של היבואניס הרשמיים ואין מי שילחץ לשיכלול השוק והורדת מחירים. הלקוחות צריכים להיות מאושריס מהיכולת לבחור בין מוניטין למחיר ולקבוע את נקודת האיזון המועדפת על-ידם. עדיף שהתחרות תהייה בין משווקים שוניס של ציוד איכותי ולא בין משווקיס שוניס של ציוד אנונימי מפוקפק. אבל, יש קוץ באליה והוא שירות התיקונים. נקדיס ונאמר כי הבעיה אינה רק בישראל ובחלקה אינה ניתנת לפתרון עייי המשווקים הישראליים. ציוד מחשבים - במיוחד אבזריס היקפיים שוניס - קשה ביותר לתיקון וגם מעבדות מצויידות היטב עומדות לעיתיס בחוסר אוניס. בדרך כלל הפתרון הוא החלפה של ציוד שהתקלקל בציוד חדש או משופף, המיובא מחו'ייל. העלות הגבוהה של הליך ההחלפה - הכוללת משלוחים אוויריים, שחרור מכס, תקורה מנהלתית ותשלוס לא קטן ליצרן בחוייל - גורמת לכך שפתרון סביר בתנאי ארהייב הופך לבלתי נסבל בישראל. בשלושה מקרים נכוונו אנו עצמנו, מערכת 6ו2)א 70 בישראל, ואני נוטה לשער שבין הקוראים ימצאו רביס אחרים שעברו את החווייה הלא-מרנינה של התאוששות מתקלה בציוד מחשבים יקר. הסטודיו שלנו עמוס בציוד הוצאה לאור שולחנית, שרובו נרכש (כמובן) עפייי המלצות העורכים של 3842186] 26. שלושת המקריםס המתואריס להלן הס של בעיות פעוטות במכשירים שזכו בייבחירת העורכיםיי והם מיוצרים עייי שלוש מהחברות הגדולות והמכובדות ביותר בעולס: / כיוונים גיאומטריים של צג צבע מקצועי 17 אינטש. הצג, שמחירו 6 ישראל דצמ' 1994 בישראל כ-1700 דולר, נזקק לכיוונוניס שלא אפשריים באמצעות כפתורי הכיוונון החיצוניים. כיוונון היצרן נעשה עייי גישה לפוטנציומטרים פנימיים, בסיוע תוכנה מיוחדת וציוד בדיקה מתאים. הצג עבר דרך שלוש מעבדות : שירות בישראל עד שהיבואן הרים ידייס 0 ונאלץ לייבא צג תחליפי מארהייב. א בנסיונות התיקון הצליחו שלוש המעבדות להפוך בעית כיוונוניס קלה לתקלה חמורה שאינה ניתנת לתיקון מחו למפעל. סטיות מימדים במדפסת ליזר גרפית. המדפסת היקרה, שמשמשת להדפסת גרפיקה בשחור-לבן, התחילה לזייף במימדים לאורך ולרוחב העמוד. הזיוף היה ב-2 עד 3 אחוזים (למשל מסגרת מעוצבת בגודל 100א100 מיימ הודפסה בגודל 98 103% מיימ) והתיקון היה אמור להתבצע עייי ביטול חופש מכני במנגנון ההסעה של הראש והנייר. במעבדת השירות של היבואן הצליחו רק לשרוף את ספק-הכוח לפני שהם החזצירו את המדפסת והציעו לנו לפנות ליצרן בחוייל. גם אפיזודה זו נסתיימה ביבוא והחלפה של מכשיר יקר שבסך הכל יצא מכיוון. / סורק צבע, 24 סיביות באבחנה גבוהה. משמש בדרך כלל לסריקת תמונות מודפסות לצורך שילוב בעמודי מערכת. בסורק התפתחה בעיה קלה של סטית צבע, הדורשת כיול פשוט למדי. בסורקים מקצועיים באמת, כיול יומיומי הוא חלק משיגרת העבודה, אבל בסורקים שולחניים רוב המשתמשים מסתפקים בכיול האוטומטי הכלול בתוכנה ההפעלה של הסורק. במקרה שלנו הכיול האוטומטי לא הביא לדיוק הגווניס ההכרחי בהוצאה לאור ונדרש כיול ברמה של כיוונוני חומרה (פוטנציומטרים, ברגים וכו). ליבואן יש את אחת ממעבדות השירות הטובות בישראל, אבל הוא לא יכול לתת תשובה מלבד הצעה להחלפת הסורק במחיר יימועדףיי. לדבריו, היצרנית הגדירה את הסורק כייבלתי ניתן לשירות-שדהיי ולכן גס לא סיפקה את המידע והכלים הדרושים לתיקון, קל ככל שהיה. עלות ההחלפה דומה למחיר של סורק חדש בארהייב (כ-60 אחוז מהמחיר בישראל) ומנקודת ההשקפה של היבואן מדובר בהצעה הוגנת ביותר. אני מתאר לעצמי שסיפוריס כאלה קוריס לעשרות משתמשים מדי יום והשאלה היא האם המצב הזה מקובל עלינו. לדעתי - לא, באלף רבתי. לא יתכן שציוד יקר יזרק לפח בשל תקלות פעוטות. לא יתכן שתקופת שירות התיקוניס תסתיים בגמר תקופת האחריות. לא יתכן שלא תובטח תקופת מינימוס לתיקוניס במחיר סביר, הדומה למה שמקובל בציוד ביתי (לפחות 7 שנים). לא יתכן שבמדינה מתיימרת להוות אור 111-1602 לגויים, יתייחסו לציוד מחשבים שיגרתי כמו ילידי הגיונגל לחללית שנחתה בקירבם. אי אפשר להתקדם למאה ה-21 במחלקת השיווק ולהשאיר את אגף השירות במאה ה-19. טנא אלי ןְ ו . מפזאוחץ ₪ 0 00 רק לעיתים נדירות נתקלים כשילוב מוצלח כל-כך של כיצועים ומחיר, כמיוחד כתחום נודפטות הצכע המקצועיות - 0וקגיזפוחוזפ מדפסת הצכע החדשה של סח מציגה תכונות מדהימות ההופכות אותה לאידיאלית להפקות מקצועיות. 2 שיטות הדפשה באחת: צבע מהמם - הדפסה כטכולוגית 'המראת צכעים' (חסוואוחוופט5 6ַעֶם) לקכלת תמונה באיכות צילומית. איכות לייזר - הדפסה כטכנולוגית הזד |8וחזסחד א8א להדפסות טקסט וצבע איכותיות. מדפיסה על כל דבר - דפים, שקפים, כולל אפשרות להעכרת ההדפסה לחולצות.... מתחכרת לכל מחשב - למחשבי 6, מקינטוש ומחשכים אחרים. לא פלא ש-סזקגזסוחוזק הינה המדפסת המועדפת ב- 80 ארצות כרחכי העולם... גם המחיר מדהים: 22505 + מועיים. 0 עו"ח כולל נועיינו. אדיסמה/אשקוזו6 רח' גאולה 45 תל-אביב. טל: 03-5102581, פקס: 03-5102584 ו ךז נותנת אור ירוק לש'לוב %א60חז\ (4.0) וקבוצות עבודה ברשת ץ/ק6ך ,א 6 ל-0025, 3.1 8ש00םו/ סמו \ לקבוצות עבודה 1- 4.0 5או60םו/ אא . * / שי הקשר שלך לאינטרנט כולל 058416 ששו 6 אדא ,ץג ועוד.. הדור הבא של 162/17 מבוסס שא מתאים לארכיטקטורת ]32091, משלב פונקציונליות של רשתות תקשוות עם פשטות של קבוצות עבודה. התוכנה כוללת 25 אפליקציות מתקדמות לתקשוות מחשבים אישיים עם מעוכות מיחשוב פתוחות, תוך ניצול ויכרון מינימלי (א3). כלים לאבחון תקלות סא א 1 66 א[גך קומדע-שלוב מערכות תקשורת, קרית עתידים, בנין 2, נוה שרת תל-אביב 69440 טל: 03-6485255 = פקס: 03-6478365 וו . אלידע הוצאה לאור בע''מ רחי תוצרת האר 16 תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 03-6966231 פקל/: 03-6963080 עורך: יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה: עידית בר-מעוז, אורי אלידע פירסום: גילה שברו מנו*ים: אביבה לוי עיבוד תמלילים: ציפי יקר מחיר גליון בודד: 0 שיח כולל מעיימ 0 שיח באילת מנוי ל-10 גליונות: 9 שיח כולל מעיימ מנוי ל-25 גליונות: 9 שיח כולל מע'ימ המהדורה הישראלית של 8א0421/א סק יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חכרת גח0ווג6ותוותנחס0 ]211 מניו"יורק. זכויות היוצרים למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של 8א0421/ 20 שייכות לחברת 085ווגסוחטוחוזס0 :7ו21. זוא 20 הוא סימן רשוס של 21 זכויות היוצרים לשאר החומר המערכתי ולנוסח המתורגם הם של ייאלידע הוצאה לאור בעיימיי. לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשום. כל הזכויות שמורות 61994. אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדוריס "מבזק ישראלייי ויפורוס המפרססיי נמסר לנו עייי החברות הנוגעות בדבר והוא מתפרסס על אחריותן הבלעדית. השמות המסחרייס השוניס המופיעיס במאמריס הס סימניס מסחריים בבעלות החברות המיוחסות. .6 פחוםפווסטץ ג צז 1, ,וץ/-[16 .51 1188160 0010 1 16 8 ב 6: +972 - 3-- 1 0 --3 - 972+ :א 8 ג6טח6/ :סו אא 0 ]0 הסנו |[6ג15 שור ומסז) 166056[ זס60תט 66ח118סטק 18 או16 , עח8קוח20) 1681108חטוחוחס) 7.1 65 [078ו/0: ,אזס צ או6א1 ,אזס צר 13190 / 1/40/71 0 הו קהתג6קקה 6רטטכ ץ8[1חוק חס 6ז6עו 1081 מסטו6 אא 20 01 מסוווטם 05 6הו הג ]1 עזזסקסזק קז עקס6 36! זה חק וח20) 0811008ומטותוחס) 211 סוטמ וחסכ) 211% ,1994 !קת ץקס0 ₪ .06 וז 411 עח8קותסכ) זוה 1406 8 5ן םא2 40 /]א סק חק ס<) 681108 חטמ וחסכ) +71 סטודיו תמר אלידע טל: 09-421768 לשכת שרות: טוטל גרפיקס. לוחות ודפוס: קל, ת"א. כריכית אהרון. 5 א188 פאז א 26/ המהדורה הישראלית גיליון 24, ינואר 1995 5 צתה טאב 24 .סא אסזדכט 11 5/אזל הא 6 0 אסוזופ6 ואו 16 24 24 22 6 8 6 סי 64 9 מבט ראעון מיקרוסופט, לוטוס, בורלנד ונובל-וורדפרפקט מעדכנות את מוצרי הדגל שלהן. המערכה הראעוית השוואה ישירה בין שתי מערכות 32 הסיביות החדשות: 5 ד פאוס0חו/ מול כ 3.0 08/2 הקשר העולמי כדי להיות חבר בקהילת המידע העולמית אתה זקוק לכלים שיחברו אותך לאינטרנט ויאפשרו לך לחפש ולשלוף מידע מכל מקור מידע. המראה החדש של תוכנות תיבם סקירה של תוכנות תיבס דו-מימדי. איך זה שהמחיר כמעט ולא משחק תפקיד! להשביח או להדיח האמנם כדאי להשקיע במחשב מיושן עיימ לעדכנוז איזה מעבדים כדאי להחליף ואיזה ערכות השבחה כמעט ולא נותנות שיפור ישומי! כל התשובות. הזינוק הגדול של מ%סדי +80 מסדי 501 הם הישום הראשון במעלה של ארכיטקטורת לקוח/שרת. מעכשיו גם על 70. מדמפות רבותי, מדבטות! הסקירה השנתית של 8א1/46421א 6 של כל סוגיי המדפסות: מדפסות לייזר, מדפסות מחלקתיות, מדפסות צבע ומדפסות הזרקת דיו. מקרו למתכנתים בגיליונות אלקטרוניים פרק יג: קישוריות מגיליון אלקטרוני לתוכנת הנהלת החשבונות ייחשבשבת". חופשי על הדיספק איך להשתמש ב-ק21אץ כתוכנת גיבוי. מבזק ישראלי הודעות וחדשות של חברות ישראליות. 8 לפוצ להם ת'ראש! זמן שאני מתבונן איך הילד בן התשע שלי מפוצ למפלצת יורקת-אש את הראש - במשחק המחשב ]אססת, כמובן - אני מהרהר בשאלה מדוע גרמו המשחקים האלה להיסטריה המונית ולמסע-צלב לצנזר את האלימות במשחקים, או לפחות לחייב את היצרניס להתריע על האריזה שהתוכן עלול להזיק לילדים. יש לי רגשות מעורבים בנושא האלימות במשחקי המחשב, שלפעמים היא מגיעה למימדים מבחילים, אבל לגבי ואסספ, משום מה, זה נראה אחרת. לא כך! מבחינות מסויימות 200% הוא המשחק האלים ביותר על צגי המחשב היוס. האנשים והיצוריס שאתה אמור לחסל במהלכו מתים תוך כדי גניחות מבחילות והתזת דם על כל המרקע. כלי הנשק הם ברוטליים במיוחד, כולל מסור-שרשרת באמצעותו אתה אמור לטבוח באוייבך כקצב מוכה אמוק. לכאורה מגעיל ובכל זאת, ]00% הוא רק משחק לא ריאליסטי שלא מנסה להראות מציאותי. זה לא דס שמתיז שם - אלה בסך הכל פיקסלים אדומים. אף אחד לא יטעה לחשוב אחרת ולכן התמונות לא מעוררות את אותה תחושת-קבס שסרט קולנוע או טלוויזיה אלים במיוחד מצליח לעורר. הדמויות של !00% שייכות לעולם הסהרורי של סרטים מצויירים, בהם הדמויות יכולות להתרסק בנפילה ממטוס - ולקוס מיד ללא שריטה, להדרס עייי מכבש - ולהמשיך בחיים דו-מימדיים, להתפרק לגורמים בפיצו מקל דאיד ולחזור בתמונה הבאה כמו חדשות. אפילו ילדים לא חושבים שאלה הס החיים. כל הנושא של אלימות במשחקי מחשב התחיל כאשר המשחק |גחסוא 1 (קרב קטלני) הפך ללהיט. לדעתי יש מעט מאוד משחקי מחשב עס תוכן אליס באמת, כזה שיכול לגרוס לילדים להזדהות עם אלימות מציאותית. למעשה המשחק היחיד שעולה בראשי כאלים באמת הוא סגזיך ווא! (מלכודת לילית), משחק חולני שיצא עייי 5464 וכבר סולק מהמדפים. ייהמשחקיי הנייל מציג את האלימות (משולבת בשובניזם מיני מהסוג הנאלח) בקטעי ווידאו ריאליסטיים. גועל. הייתי רוצה לראות את מנהלי 540.4 ניצלים באש הביקורת הציבורית כשהם מנסים להסביר את הזוועה הזאת. אבל לפני שאנו מתחילים לחלק ציוני-אלימות למשחקים ולציין זאת על החבילה, צריך להגדיר במדוייק למה הכוונה. לדעתי, האלימות המדומה במשחק 00%1, למשל, אינה יותר מבדיחה. משהו שלא לוקחים ברצינות, שלא מגרה יצרים אפלים ולא יוצר טריוויאליזציה של אלימות וסבל. אבל מי קובע בדבריס האלה? ומי קובע בכלל מה הן הנורמות של קבילות חברתית! מי יחליט את מה לצנזר ומה לאשר, מי ישא את הכתובת יימומל לשחק בהדרכת מבוגרים'י ומי יחוייב בהתראה "להרחיק מילדים בכל מחיריי כשאתה מחליט על צנזורה, עליך לקבוע איפה עובר הקו ומי יפסוק בשאלה האס משחק מסויים הוא בצד התמים או בצד האלים של הקו. היוס הקו המקובל בצנזורה של סרטים פוסל רק פורנוגרפיה בהשתתפות ילדים, אבל מי יודע מה יהיו הקרטריונים מחר. 0 ישראל דצמ' 1994 זה הסרטים, לא המשחקים אני מקבל את הטענה שיש צורך בהחמרה של הסטנדרטים לקבילות חברתית. אבל הנוקשות צריכה להיות מופנית כלפי תעשית הבידור, לא משחקי המחשב. האלימות הגואה בסרטי הקולנוע מנסה להראות ריאליסטית ככל האפשר, לגעת ביצרים ובפחדיס המודחקים שלנו ולעוררס, ההיפך ממה שמשחק מחשב מנסה לעשות. עושי הקולנוע טוענים כי בכך הס בסך הכל משקפים את העולם המציאותי, אבל זו ציניות שיקרית. בעולס שאני מכיר גם בכרכים מוכי הפשע ביותר בארצות היימפותחות", לא נרצחיס מאות אנשים מדי דקה כפי שקורה 24 שעות ביממה על מרקעי הטלוויזיה ומסכי הקולנוע. הוליווד גאה באמריקניזציה של העולם - אבל מתכחשת להשפעתה על האלימות במציאות, הגואה במקביל לגל סרטי האלימות-ללא-מצרים, שיוצא מהאולפניס שלה. אני לא רוצה לקפוץ על העגלה של מכסחי הוליווד, אבל ראוי שבאווירה ההיסטרית לצנזר, לא נהפוך את משחקי המחשב התמימים למטרה הקלה. האווירה האלימה השוררת ברחובות, תערובת של ברוטליות נפשעת, סמים קטלניים ואנשי-חוק שאצבעס קלה על ההדק, דורשת מהחברה להתמודד בכנות עם הגורמים לכך - כולל החלק שתורמת "התרבות" של סרטי קולנוע וטלוויזית. אבל לחשוב שמשחקי המחשב הם חלק מכך! "עיצרו את הקטל על צגי המחשב! זה יקטין את הפשע ברחובות!" אתם לא לוקחים את זה ברצינות, נכון? אני יכול להבטיח לכל צנזור בפוטנציה שההתראה '/222יי (אלים ביותר) שתופיע על אריות משחק היא הדרך הבטוחה ביותר להפוך אותו למושא תשוקתם הלוהטת ביותר של הצוציקים. אם הם לא יוכלו לקנות את המשחק האסור בחנות, הס יעתיקו אותו מחברים. מחתרת המשחקים האסוריס תהייה הנושא הראשי שיעסיק אותס והאפקט יהיה הפוך מהמבוקש. במקוס לראות במשחקים האלה המשך תמים של העולם הדמיוני של סרטים מצויירים, הילדים יראו בהס עוד חטא סודי שהמבוגריס מנסיס להסתיר מהס. משחקי מחשב הס סוג של סרטים מצויירים אינטרקטיביים. השאירו אותס בקטיגוריה הזאת ואת המלחמה באלימות תעשו במקוס אחר. הטלפון שישנה את אפיקי השיווק שלך שליטה מלאה בפ'דע מתון מדוין הטלפונים שלישואל ‏ המערכת יודעת לבצע: ₪ חיפוש הפוך - איתור שם מנוי וכתובתו לפי מספר טלפון חיפוש לפי כתובת - תן כתובת, וקבל כל מנויי הטלפון בה = ₪ חיפוש לפי שם (בכל הארץ !!) - תן שם, קבל חיתוך כלל ארצי ₪ חיפוש לפי עסקים - תן שם עסק, קבל כתובתו ומספרי הטלפון ₪ חיפוש לפי מספר ישן - איתור מספר טלפון חדש לפי המספר הישן אופציות נוספות בגירסאות מתקדמות: ₪ אפשרות להקלדת כמות מספרים (בלתי מוגבלת) וקבלת שמות המינויים בדו"ח, (התוכנה שומרת את המספרים לשימוש חוזר) ₪ אפשרות להתחבר לכל תוכנות רישום השיחות הקיימות, ולקלוט מהן את המספרים שחוייגו כדי לקבל את שמות המנויים שלהם ₪ תוכנת רישום שיחות יוצאות עצמאית (למי שאין תוכנה נפרדת) ₪ רישום כל השיחות הנכנסות על ידי הוספת כרטיס מתאים למחשב ₪ אפשרות לחיתוך כמות רשומות לפי חתך כתובת. ניתן לשלב את המידע שנחתך בכל תוכנה אחרת או להפיק מדבקות כדי לשלוח דואר פרסומי רק "היפר פון" מתעדכן שוטף את הטלפון שלנו לא צריך לחפש 8% י) 1 / 7-7 / /. % ו / / / / / / / / , : ה - ו ו ל רנוככרצ רג:זד גכצר:/ מעדכות מידע ' 7 "כורצל ו"צ צקו ללרתדככצור: רזויכרן / 10 0 ישראל דצמ' 1994 מעבדי הרעיונות לרו ב-66 מגהרץ. הוא עושה את אותן מטלות ישנות שלמדנו איך לבצע בצורה מכנית - רק יותר מהר. כל הישומיס המקובליס משתמשים במחשב למימוש מהיר של רעיונות שמתפתחים במוח האנושי. אף ישוס, כמעט, לא נעזר במחשב כדי להשביח את יעילות התהליך המחשבתי-יצירתי. מעבדי התמלילים מסדרים את המילים שלנו על הדף ועוזרים לנו למצוא שגיאות איות, אבל לא רעיונות טובים יותר. הגיליונות האלקטרוניים עוזרים בטיפול בנתונים המקיימים יחסים חשבוניים-לוגייס ביניהם, אבל הס לא מעניקים משמעות לכך. מסדי נתונים עוזריס לנו לארגן מסות של מידע בצורה הניתנת לניצול, אבל הם לא יכולים להצביע על ניצול נכון. אפילו בתוכנות גרפיות היצירתיות מסתכמת בכך שהתוכנה מציעה כלי עבודה משוכללים. את הרעיון הגרפי צריך לתרוס המשתמש. - -76 אינו יותר ממטחנת חישוב פרימיטיבית שגרמו לה אני מתפרנס מכתיבה ולכן מוטרד במיוחד מהצחיחות של תוכנות לשיפור הכתיבה היצירתית. לא מדובר בכתיבה ספרותית או שירה - גם כתיבה מסחרית רגילה דורשת יצירתיות. אפשר לראות זאת בכל בקשת תקציב מוצלחת ובכל הסבר לכשלון שיציל את עור האחראים לכך. לאחרונה יצא לי להכיר תוכנה חדשה (חדשה על 6ת, היא זמינה מזה שנים על המקינטוש - עוד הוכחה לכך שאנשים יצירתיים נמשכים למק יותר מל-20 ) בשס א518/110א1 (ייהשראהיי באנגלית), המנסה לעזור לך לגבש רעיונות לפני שאתה הופך אותם למלל כתוב. הגישה שלה היא שילוב של בניית מטווה (שא0011.1) היררכי של טיעוניס עס הצגה גרפית של הקשרים בנוסח תרשימי זרימה (01147אוס 1ת). עץ הרעיונות אתה מתחיל עם תיבה, בה אתה רושם את הרעיון המרכזי אותו ברצונך לפתח. מהתיבה אתה מושך ענפים של רעיונות-משנה במבנה של ע, המתפצל והולך ככל שאתה מפתח כל רעיון-משנה. העץ הזה הוא דינמי וניתן לפתח או לכווץ כל ענף לפי הצורך, לגרור תיבת רעיון ממקוס למקוס ולשנות את ההיררכיה מקצה לקצה במשיכת עכבר. ההצגה הגרפית מאפשרת לך לראות את ההתפתחות הלוגית מרעיון לרעיון ולערוך אותה, עד שהתמונה עונה לציפיות שלך מהטיעוניס. אס במהלך העריכה גילית רעיון חדש, שמשנה את התמונה ואתה רוצה להסיט את מרכז הכובד אליו, אין בעיה. בלחיצת עכבר מתארגן הע מחדש כשהרעיון הנשגב נמצא במרכזו. השימוש בתוכנת מסווגזוקצח1 שיפר את התפוקה שלי ככותב. לאחר שיצרתי בעזרתו דיאגרמת זרימה של כל הרעיונות שאני מעוניין להכניס למאמר, מקושרים בסדר לוגי וערוכים בצורה שתדגיש את העיקר, הכתיבה הסופית היא מעט יותר ממילוי טופס והוספת משפטי הקשר. הוספת רעיון חדש בין שניים אחרים ואירגון מחדש של הזרימה היה בעבר תרגיל מורכב שדרש מיומנות בטכניקה של כתיבה. עכשיו זה קל יותר - ובעיקר זה נדיר הרבה יותר. יצירת הדיאגרמה הראשונית, בדרך כלל, לא משאירה מקוס לאימפרוביזציות אחר-כך. וקע ספוותי המודל היצירתי שמאחורי חסנוגזוקפח1 מבוסס על מספר טכניקות כתיבה יצירתיות שפותחו בעבר ופורסמו בספרות. מומלצ מאוד לקרוא את הספרים האלה ולהבין איך הטכניקה יכולה להביא אותך לרמה גבוהה יותר של יצירתיות. הספר הראשון נקרא ייכתיבה בדרך הטבעית" (76 פחוות/ ץג [גזטוגּא!), מאת גבריאלה לוסר-ריקו, הממוקד כולו בכתיבה להבעה אישית (כתיבה "ספרותית"). למרות נקודת המוצא באונה השמאלית של המוח (האונה המילולית), הספר מלמד אותך איך לרתום ליצירתיות גם את האונה הימנית (החזותית) ע"י יצירת צברים (61081₪85) של אסוציאציות. מסביב לכל אסוציאציה אתה ממשיך לצבור אסוציאציות-משנה וכך אתה יוצר מיפוי אסוציאטיבי של רעיונות ומיליס. התוצאה דומה מאוד למבנה הדיאגרמטי של חסווגזוקפח]. אס הספר הזה לא מצליח להפוך אותך לכותב יצירתי, שוס דבר לא יעשה זאת. הספר השני נקרא זטסצ ]0 51065 ת801 1056 הו3ז8 (השתמש בשתי האונות של מוחך), מאת טוני בוזאן. המטרה והסיגנון שוניס לגמרי. בוזאן מנסה ללמד אותך איך להשתמש טוב יותר במוח, לארגן את התהליך החשיבתי, למקד אותו ולנתח את המשמעות של רעיונות הצצים בו. המטרה אינה פיתוח היצירתיות אלא פיתוח הכושר האנליטי - ובכל זאת הטכניקה דומה. ברישוס ידני של המפות התהליך מיגע למדי, אבל, בעזרת תוכנת מסנוגזוקפח1, זה הופך לשעשוע של גרירה ולחיצות עכבר. הספר השלישי נקרא ז6ק3? םס תוחוד (לחשוב על נייר) מאת ו.א. הווארד וג'.ה. ברטון. הספר עוסק בגיבוש החשיבה, הכנת טיוטות וליטוש סופי של מסמכים תכליתיים, עיסקיים ואחרים. המחבריס לא מתארים את התהליך בצורה גרפית כמו בשני הספרים הנייל, אבל גס כאן חוזר המוטיב של לכידת כל רעיון חומקני ושבב אסוציאציה על הנייר, לפני שאתה מתחיל ליצור קשרים הגיונייסם והתפתחות בין האלמנטים המרכזיים וניפוי המסמך המגובש מנטל של רעיונות שלא מתחברים למוטיב המוליך. כל אחד יכול להיות כותב מלידה אס רק יתנו לו את הכלים הנכוניס. אלה הכלים. חומרה וחבירה טכנולוגית של *קומפיוטרסטור": > מיקרו וסופר מיקרו מחשבים > שרתי רשת > תחנות עבודה מתקדמות > מחשבים אישיים > מחשבים ניידים ₪ רשתות תקשורת > תקשורת ותקשוב ₪ ציוד היקפי 6 ציוד מולטימדיה > מערכות הפעלה ותוכנות 6 שרות ותמיכה טכנית. במכר 0 0 % כך/ 7 .. , 1 2 |ם וו :1 . 1 .. / 4% שא ו | ו 0 0 ו / משתלב לך' חברת "קומפיוטרסטור" מתמחה בשילוב והטמעה של מערכות מחשוב מתקדמות בכל המגזרים: התעשייתי, העסקי, החינוכי, הציבורי והביתי. מאפייני פתרונות המחשוב של *קומפיוטרסטור": > מערכות פתוחות וגמישות ₪חטו%ץ9 חטק0, תפורות לצרכי הלקותח. > אספקת פתרון מלא וכולל - 106 שא מזטך. > טכנולוגיות מתקדמות לאבטחת מידע במערכות המחשוב. שילוב חומרה, תוכנה ותקשורת. > תמיכה מלאה בכל מרכיבי הפתרון. לי הנהלה ואולם תצוגה: רח' הקישון 13 בני-ברק טל. 03-5798350 פקס. 03-5798360 מוקד שרות ארצי: 03-6194231 12 עוד אחיות עיניים של מיקרוסופט! ולס מכירים את הטריק של כל קסם אחיזת עיניים ברפרטואר של הקוסם המצוי. בזמן שהקהל מנסה לעקוב בדריכות אחרי האצבעות הזריזות שלו, השפן כבר מחכה להצי מתוך הכובע. יש מפתחי תוכנה רבים שמאמינים כי מיקרוסופט עשתה תרגיל אחיזת עיניים כזה לפני מספר שנים, כאשר היא גרמה להם להאמין כי העתיד מחכה ב-05/2 - בומן שהיא עצמה הכינה את מתקפת הישומים הגדולים ל- 00%3חו/1. כולם יודעיס אין נגמרה ההצגה הזאת. עכשיו נשמעות חשדות כי מיקרוסופט מכינה את הצגת אחישת העיניים השניה. היא מכוונת את הזרקורים לכיוון 95 3אס6חו\ בזמן שהשפן האמיתי נמצא ב-1א 80₪5פו/ץ. מפתיע אותכם! חשבתם ש-דא היא חדשה-ישנה! זה בדיוק מה שמיקרוסופט רוצה שתחשבו. זה הבסיס לאחיזת העיניים. החודש החלה מיקרוסופט לספק את גירסת תחנות העבודה של 3.5 דא, מערכת הפעלה מרובת-מטלות ומרובת-נימים, שהתחרות היחידה לה היא השחקנית המובסתי מהמערכה הקודמת, 05/2 (ראה מאמר השוואתי בין השתיים בגיליון זה - ייהמערכה הראשית"). הגירסה החדשה מלוטשת ומשופרת מבלי להיות מהפכנית ומיקרוסופט לא עשתה הרבה רעש תקשורתי סביבה (מאוד לא אופייני לחברה שיודעת להפוך כל דבר לחגיגה תקשורתית). בואו נתבונן בעובדות היבשות: 95 60%5חו/, זו שהיתה ידועה עד כה כיישיקגויי, גסם היא מערכת מרובת-מטלות ומרובת-נימים, המריצה ישומי 32ּחוּא של דא במקביל לישומי 16חו של 3.1 באיסשחו/. על תחנת עבודה מבוססת אינטל אין הבדל גדול בין השתיים, אבל זא מתאימה גם לשרתים ולתחנות עבודה שאינן מבוססות אינטל. % כל מפתחי הישומים רוצים לרכוש זכות שימוש בלוגו החדש שיציין כי המוצר תואס 95 פשסשפו/. התנאיס של מיקרוסופט: המוצר חייב לרוץ גם על דא ( רבים גס מתלוננים על תעריף מוגזם.) 4 זא קיימת כאן ועכשיו. 95 משסחו/ צפוייה במחצית 1995. , ל- זא יש את ממשק המשתמש הידוע והמוכר של 3.1 משספחו/ בעוד הממשק המתוכנן ל-95 פאספחו/ אמור להוות מהפיכה-זוטא. מיקרוסופט יכולה לטעון כי במעבדות השימושיות התברר שהממשק החדש הוא אינטואיטיבי וקליט יותר מהישן, אבל לכל המשתמשים הוותיקיס מחכה תקופת הסתגלות ולימוד. בחברות גדולות יש לכך משמעות של הוצאה מסיבית על הדרכת עובדים. % זא תהייה זמינה על מחשבי 6?זטאסק, אלפא של דיגיטל, תחנות 8156 המבוססות על 1185 ופלטפורמות נוספות - בנוסף למחשבי אינטל. הדבר נותן לישומי דא רשת בטחון למקרה שאחת מפלטפורמות ה-8150 תצליח אמנס למגר את שילטונה הבלעדי של אינטל במחשבים אישיים. ערפילי שיקגו האס שיקגו אינה יותר ממסך עשן, מאחוריו עורכת מיקרוסופט את כוחותיה למתקפה בכיוון בלתי-צפוי! על פניו נראה שמיקרוסופט משקיעה מאמצף רב ב- 95 5אס6חו/, הרבה מעבר למה שבדרך כלל כדאי 6 ישראל דצמ' 1994 להשקיע בתרגיל הסחה. הדברים שכבר ראינו בגירסאות ביטא מבטיחים כי זו תהייה מערכת הפעלה קלה יותר להפעלה, עם ממשק אינטואיטיבי יותר ותמיכה משופרת בקישוריות - הן לרשתות מקומיות והן לאינטרנט. מתחת לפני השטח מציעה 95 פשסשחוא כמעט את כל היכולות של זא והמחיר הנמוך יותר יעשה אותה להעדפה ברורה של כל יצרן חומרה המבקש לצרור גם מערכת הפעלה בחבילה שלו. אבל עד ש-95 מסחו/ תצא לשוק, מיקרוסופט צריכה לטפל בבעיה הנקראת סגו 05/2. רשימת התכונות של כְזְג/ נראית כהעתק של רשימת היעדים של 5 פו60ח!/ ולמרות שהרצת ישומי סח על גא דורשת שבמחשב תותקן גם 3.1 צאסשחו/, מיקרוסופט תפסיד לקוח פוטנציאלי של השבחה ל-95 או60ם1/ בכל פעם שמישהו ישתכנע כי סְגּא עונה לצרכיו. אברקדברה.... והקסם מתרחש! כאן נכנסת לפעולה אחיזת העיניים. מיקרוסופט משכנעת את כולם כי 5 פוס6חו/\ היא המוצר למסה של השוק, לעשרות המיליוניס שמריצים היוס את 1 פאוסשתו/ ולעשרות מיליוניס נוספים שנוהרים כל שנה ל-6ת. מיקרוסופט מחייבת את כל מי שרוצה את חותמת הכשרות שלה להבטיח כי המוצר תואם גם את זא ובכך היא משיגה שתי מטרות: , אוסף ישומי דא המדולדל הולך ומתמלא במהירות בישומי 95 בּאס6ח:). % כל ישוס שעמד במבחן התאימות עס דא בהכרח לא תואם את או 05/2. ההבדליס העיקרייס מבחינת המשתמש בין א ל-95 באסשמו\ ממשק ומחיר, יכולים להעלס ברגע שמיקרוסופט תחליט לפזור את העשן ולחשוף את השפן. היא יכולה לתמחר את זא יותר בזול, להחליף את הממשק הישן בזה של 95 פאסטחו/ ולהוסיף תמיכה בתקן עְג4ת 'ת קָטוע וקישוריות אוטומטית לאינטרנט. אפילו אי-אפשר להאשים את מיקרוסופט בהונאה, שכן לאורך כל הדרך היא טוענת כי א היא מוצר מרכזי באסטרטגיה שלה וכי בכוונתה לתמוך בו עם ישומים יעודייס, השבחות תקופתיות ומאמץצ שיווקי כן. מצידה, כל מי שלא האמין בכך עשה זאת על אחריותו. כאשר אשף בקנה מידה של ביל גייטס לוקח את הבמה, גם משקיפים חדי-עיניים לא יכולים להבחין בין תכסיס הטעיה וזריזות גאונית. אי-אפשר לנחש מה יתגלה בכובע כשהעשן יתפזר ורק דבר אחד בטות - הכובע יהיה בידיים של מיקרוסופט. 0 מסד נתונים ומחולל יישומים כמה פעמים מצאת את עצמך מנהל רשימות של לקוחות, מלאי וספקים בכלי שאינו מתאים לך ? כמה כסף ומשאבים נאלצת להשקיע כדי שיבנו עבורך מסד נתונים לפי דרישותך ? לאחר שתשמע את התשובה החדשה של מיקרוסופט, כבר לא תצטרך לשאול את עצמך שאלות אלו. 0 6688 מסד נתונים ומחולל יישומים - הכלי האידיאלי לביצוע כל סוג עבודה עם כל סוג אינפורמציה, בין אם אתה תוכניתן "כריש" שבונה אפליקציות מורכבות ובין אם אתה משתמש שמחפש כלי פשוט, מהיר ואמין. ל 2.0 46685 יתרונות רבים שעושים לכל המשתמשים את החיים הרבה יותר קלים: + תמיכה מלאה בעברית. % טכנולוגית 1611:800%6ח1 מאפשרת לך להגיע במהירות וביעילות לתוצאה הרצויה. * 6 סנ - מדריך צמוד מנחה אותך צעד אחר צעד בעבודה. % 50 %טונו() - מאיץ ומפשט את תהליך מיון הנתונים ע"י לחיצת כפתור בסרגל הכלים. אידיאלי לכל סוגי שתוצו לדוג 000% (6וקוווהאס עט עוסטף [הטווקפזק) - בעזרת פעולת "גרור והנח" ניתן ליצור קשרים בין קבצים ולבצע שאילתות מורכבות בקלות. 00 2188886 - מתעד אוטומטי למסדי נתונים המאפשר להציג קשרים בין קבצים אינדקסים, תוכנות שדה ועוד. % 8011001 מסופוטזק א - לבניית פונקציות ותהליכים בצורה פשוטה וקלה למשתמש ולתוכניתן. 8 ז₪0₪1160 טחט! - מחולל תפריטים אוטומטי בנוי בתוך התוכנה. % עקביות מלאה ואינטגרציה בין יישומי 01168 . % 2.0 001.5 - מאפשרת להוסיף גליונות מ-.6₪1א6 ומסמכים מ-0ז0\ לשדות במסד נתונים ולעבד אותם בתוך 66₪85 . % קשר מושלם עם שא 0/ו ו-.61א₪ בלחיצת כפתור. % סביבת פיתוח הכוללת שפת תכנות מלאה. > תכנות מכוון אובייקטים ומנפה שגיאות ( זסשטטטטכ ). % אפשרות לייבוא קבצים מתוכנות אחרות, וכן עבודה ב-ז507/0 )ח6ו61). לקבלת רשימת משווקיס מורשים ולפרטים נוספיס: מיקרוסופט ישראל, תוגל 34 רמת גן טל. 03-57570% == = אעמומציה * טסוו - טכנולוגיה המאיצה את המערכת עד פי 100 מגרסת . 00058 0 > יותר מ 30 אשפים ( 66זגו\ ) ידריכו אותך בביצוע משימותיהם בדרך המהירה והפשוטה ביותר. ניתן להשיג את 6085 בחנויות המחשבים המובחרות. ברר אצל המשווקים על ההצעה הטובה ביותר. מחיר מיוחד לגרסת עדכון. ₪ זו התוכנה הבולטת שלנו. זו +וחז וסטוז 14 הדילמה של מחשבי מחברת פעמים נוצר פער בין מגמות השוק למה שהטכנולוגיה יכולה לספק. זה קורה עכשיו במחשבי מחברת. המשתמשים נלחצים בין העקומה התלולה של חדירת מחשב המחברת לחיי היומיוס לבין העקומה השטוחה והמתסכלת של שיפורים איטיים מדי בחומרה. מצד אחד מחשב המחברת משחרר אותנו מלהגיע למשרד ומאפשר לנו לעבור כמעט בכל מקום ובכל זמן, ומצד שני העובדה כי הוא עדיין פחות חזק ויעיל מהמחשב השולתני גורמת לנו להרגיש נכים במחיצתו. נכון שמחשבי המחברת לא עומדיס במקום. צגי צבע הופכים לנורמה, המעבדים מעליס מהלך למהירות גבוהה יותר, ה- 81 גדל וגם הדיסקים החדשים אינס הבדיחות מאתמול. הבעיה היא שמחשבים שולחניים רצים עוד יותר מהר - והפער גדל. נכון שלמהנדסים וליצרנים של מחשבי מחברת יש את כל התירוצים הנכונים להסביר מדוע הס מוגבלים ביחס למי שבונה 6 שולחני, אבל זה לא פותר לנו את הבעיה. מחשב המחברת הטוב ביותר היוס מפגר בשנה בערך ביחס למה שמקובל על שולחן העבודה. בשנתייס-שלוש הקרובות נראה נסיקה מובהקת בדרישות של משתמשים מהמחשב שלהם. החל מהשתלבות טובה יותר בעולס של שרתים ולקוחות וכלה בתקשורת ווידאו. כל אלה דורשים יותר פעולות עיבוד בשניה ויותר רוחב סרט באפיקיס. בשני תחומיס אלה מחשבי המחברת מפגרים במידה מדאיגה. שימו לב למה שקורה היום: המעסיקים, לא יאומן, מוכניסם להשקיע לא מעט באמצעים שיאפשרו לעובדים לא להגיע לעבודה. לחלקס הפתרון של עבודה מהבית נראה מצודד, אבל בדרך כלל האינטרס של שני הצדדיס הוא שהעובד יצא מהמטבח ויבוא למקום בו האווירה היא של ביזנס. רק שהמקום הזה לא חייב להיות המשרד הראשי של החברה בלב האיזור הפקוק ביותר של המטרופולין הנחנקת. הרעיון הוא שהעובדים יגיעו למשרדים המושכרים לפי ימים או שעות - מעין יימלונות משרדיים" - ומשס הם יעבדו תוך תקשורת אינטראקטיבית עם עובדים אחרים במשרדים אחרים. לשם כך על העובדים להיות מצויידיס במחשבי מחברת המסוגלים לתפקד טוב לפחות כמו 6 שולחני חדיש. גורס שני שדוחף את הרוכשים לכיוון של מחשב מחברת רב-עוצמה הוא דווקא נסיון לחסוך. בחברות רבות עובדיס המבלים חלק מזמנס מחו למשרד נדרשים לבחור בין מחשב נישא למחשב שולחני. שנייס הם לא יקבלו. ברירת המחדל המועדפת היא, כמובן, מחשב נישא - אותו אפשר להפעיל גם במשרד בניגוד למחשב שולחני איתו אי-אפשר לצאת לטיול. חסכון אחר נובע מנסיון של חברות רבות להקטין את שטח המשרדים. כשהעובדיס נאלצים להצטופף יותר, פשוט אין מקוס למחשבים גדולים. זו, דרך אגב, המוטיבציה העיקרית לרכישה ההיסטרית של מחשבי מחברת ביפן. שטח העבודה המשרדי של מנהל יפני בדרגה בינונית הוא קטן להפליא. מחשביס קטנים ועבודה עם מרפקים צמודים לגוף הס אילוץ חיוני במשרדים הדחוסים של יפן. 0 ישראל דצמ' 1994 הק ליחס המזלוּל בעבר, כאשר רק מעטים מאיתנו נזקקו למחשבים נישאים, היחס המזלזל שראה במחשב הנישא משלים נחות למחשב השולתני, היה בלתי נמנע. מעטים היינו ולכן נדחנו לשוליים. עכשיו הכמויות היחסיות משתנות ויצרנים רביס רואיס בשוק המחשבים הנישאיס את הרווחים שחמקו מהם בשוק ה-0ת השולחני (ראה מקרה יבמ), אבל השינוי במאזן הכוחות עדיין לא הביא לשינוי במאזן העוצמה החישובית. עדיין אנו חייבים לכוון גבוה יותר ולשלם יותר ברכישת מחשב מחברת מאשר ברכישת 6ת שולחני. מה זאת אומרת מבחינת הקניין העיסקיז אם ב-26 שולחני מומלץ תמיד לרכוש מחשב מהליגה העליונה, במחשב מחברת ההמלצה היא להגיע לצמרת. כיוס פירושו פנטיוס בגירסה החדשה של 75 מגהר או, לכל הפחות, 24 בגירסת 75 מגהרץ. 8 מגהבייט ]4% הס המינימוס ועדיף כפליים. הדיסק צריך להיות בנפתח 0 מגהבייט לפחות וכמו במחשב שולחני תגלה מהר שאין דיסק גדול מדי. התרחקו מתצוגה מונוכרומטית. השוק הזה מת ובעוד שנתיים, כשתנסה למכור את המחשב ולעלות כיתה, תגלה כי הגוויה כבר קפואה לחלוטין. צג צבע אקטיבי נראה השקעה בזבזנית בזמן הרכישה, אבל אם תחלק את הפרש המחיר בינו לבין צג צבע פסיבי - לכל היותר 1000 דולר - במספר שעות השירות הצפויות מהמחשב החדש - לפחות 2000 דולר - התמונה משתנה. חצי דולר לשעה אינו הרבה עבור השיפור בממשק העיקרי בינך למחשב. חשוב על העינייס שלך. בסס את משך-החיים הצפוי למחשב על אומדן של שנה וחצי עד שנתיים. זה לא ריאלי לתכנן אמורטיזציה על פני 5 שנים, לציוד שמחזור חיי היצור שלו הוא בקושי 5 חודשים. הכן תשתית תקשורת מתאימה, שתאפשר ליותר אנשים לעבוד מהבית, מהדרכים וממחשב מחברת שמתחבר ומתנתק מהרשת לעיתים קרובות. קווי אפ5] יעזרו בקטע של גישה מרחוק, אבל צריך גם להכין שרתי תקשורת מתאימים ולאפשר למחשבי מחברת להתחבר בקלות לשירותים משרדיים שונים, כמו מדפסות. מחשבים אישיים הם כלי הפרודקטיביות העיקריים של העובד המשרדי ומחשבי מחברת הם כלי העתיד. צריך להכיר בכך שכל פשרה לא מוצדקת תביא לפגיעה בתפוקה של העובד. הציווי לכוון לצמרת ישאר בתוקף לפחות עד שהפער בין מחשבי מחברת למחשבים שולחניים יעלם. 0% וטו : שא וו [000/ וזו 486. המת לוח ראשי 66182 804860%2 8 זיכרון פנימי מהיר. 8 זיכרון מטמון חיצוני. כונן דיסקטיס 88א1.2. דיסק קשיח 4208. כרטיס מסך 5% 118 (768 א 1024). מסך ''14 צבעוני 5/0 0.28 טומספעוט\. ו בקר פפז לכוננים ולדיסקים. ו ואי ואס 2 יציאות טוריות, יציאה למדפסת. - מקלדת 102 מקשים עברי/אנגלי. עכבר 3 לחצנים. מחיר -.4455 שח >= ערכת זסמ]זד זו .2 190 - 6 - -.1250 ש''ת, המחירים כוללים מע"מ ב"י" המסכים הטובים בעולם! מחשבי מחברת ש/ל וצבע ,0-41 0-ו דלי עד "21 ו 4 סוס ₪ כל המסכים עומדים בתקן וו קוא מאושר מכרז חשכ"ל מס. ספק מ.ש.ה.ב.ט. - 85-954062 רח' חיי אדם 9, ת"א שטופה פוא הט נתד אדוונס (7': 03-6962105 (רב קור") פקס: 05-6918186 ]5 20 16 6 ישראל דצמ' 1994 עדכונים ל-6855, פרדוקס, 1-2-3, %תו[1.3, 0ע/-08/070(), (ורד-פרפקט 0386)/ ו- א סמו 5 שס) 5.0 02/86 גירסת 205 של 48458 מיועדת למפתחים, שמעונייניס להמשיך ולפתח מוצרים לשוק ה-05 והרגישו מתוסכלים במגבלות של גירסה 4 . המוצר פועל בסביבת 32 סיביות מוגנת וביצועיו כפוליס בערך משל הגירסה של 16 סיביות. המהדיר בנוי כחלק מהמוצר והממשק מבוסס על טכנולוגית חסוצו/סטזטך הגרפית , עס תמיכה בעכבר ותצוגת חלונות. העורך החדש יכול לטפל בחלונות רבים, בלוח גזירים ובתפריטים. הכלים הדו-כיווניים בין הממשק הגרפי למנוע התווים דומים למה שקיים בגירסת ה-8'וס6חו\, מלבד זאת שהישומים מוגדרים בשני קבצים נפרדים: קוב ]אפ להגדרות של העצמיסם וקוב 786 המכיל את הקוד התיפעולי שלהס. הרחבות העצמים הן יסודיות ומקיפות: ?2 עצמים סטנדרטיים, 150 פקודות ופונקציות ויותר מ-100 תכונות. חבל רק שאי-אפשר בגירסה הנוכחית לעצב עצמיס משלך. מעצב הטפסים דומה לגירסת פאסשחו/), עס לוחת בחירה - 7498606 - וכלי בחינה - זסוסטקצח] - המאפשרים לך לבנות טפסים בקלות. גם מעצב התפריטים דומה. הדמיון לגירסאות קודמות של 688458 | בולט במודולים לניפוי שגיאות, יצירת תגים והכנת דוחות. דרישות הזכרון הן לפחות 8]א6 . העידכון עושה את 48458 החדשה לתחרות הולמת יותר ל-סזקאסץ. השלישיה של פא.850₪1: בורלנד מעדכנת את כל מסדי הנתונים בורלנד מציעה היוס מסד נתונים לכל תפקיד ולכל סגנון. הגירסאות החדשות של אסאַגזג? לסביבת פאסשחו/ (גירסה 5.0, 5495) ושל 8 לסביבת פשסשחו\ (גירסה 5.0, 495 דולר) ול-05 (גם כן גירסה 5.0, אבל 5795 במחירון) מיועדות לקהלים שונים, אבל כולן מתבססות על אותה טכנולוגית מנוע [7גכ] וממשק מונחה-עצמים ונדחף-אירועים. המשתמשים חיכו במיוחד לגירסת 08455 ל-6005ח/ שתאפשר הגירה קלה מגירסאות 5. את זאת משיגה התוכנה בעזרת כליס דו-כיווניים, המתרגמים אוטומטית כל שינוי בטפסים הגרפיים | לשינויים | תואמים בפקודות 48458 קלאסיות וההיפך. במקוס הזרז הישן של 48458 הגירסה החדשה משתמשת בחלון פקודה. כל פעולה יוכלה להיות מבוצעת בסיוע הכלים הוויזואלים לשאילתות ודיווח, או בכתיבת קוד פקודות. מודול בשם ₪0|ש8 צותשחסקס60 | לוקת אלמנטים מעוצבים מתוך גירסה 4 והופך אותסם לעצמים של גירסה 5. המודול קופס וחזס מייצר אוטומטית את הגדרת המחלקה אליה משתייך הטופס. בניית טפסים חדשים נעשית בסיוע "מפקת העצמים" (ז60ק:ח1 6₪ןט0) ולוח הבקרה (6ו78|6 |סזות0)). | הראשון מספק תיבת דיאלוג לאיפיון הטופס והשני מספק מבחר בקרות אותן אתה יכול לגרור מהלוח לטופס. כלי דיווח אחר הכלול בחבילה הוא |038 פחסק6ת, מוצר צד ג' אותו ניתן להפעיל מתוך תיבת הדיאלוג הראשית, ה-זסאפוטגא (ייהנווט"). המוצר נזקק לכמות ניכרת של זכרון, אם כי באופן פרדוקסלי הוא לא תמיד מסתדר עם 6שוזפחגוח5, מטמון הדיסק של פוסטח:/%. ביצועיו בינוניים ומה שחסר יותר מכל הוא המהדיר (88][קא60), | שאמור לצאת בחודשיסם הקרובים. 5'ו00ם!) :0 5.0 אס0גיוג פרדוקס היה מסד הנתוניסם הראשון שעבר התמרה למודל מונחה עצמים בסביבה גרפית. המהדורה הקודמת היתה פריצת-דרך - וכמו בכל פריצת דרך נשארו פרטים רביס לשיפור. הגירסה החדשה (5.0, למרות שזו רק השניה בסביבת פאס6ת;ו/) | מתקנת את מרבית הפגמים, משפרת את הביצועים ומרחיבה את הקישוריות. המנוע של פרדוקס משותף לו ול-0845 ולכן אין פלא שניתן לשתף נתונים בקלות בין המסדים. בורלנד הוסיפה גם קשרי 50 עם המסדים 6 אינפורמיקס ואורקל - אבל קישור 6 עדיין לא הושלם. בעזרת כינוייס (114585) לקבצים ולמדורים אפשר להפוך בקלות ישוס פרדוקס שתוכנן לרשת לישום הנסמך על שרת .501. המקביל לנווט של 68458 הוא המודול זס16/ 60[סזק, בעזרתו תוכל להזניק בקלות טבלאות, דוחות, תסריטים ואלמנטים אחריס של פרדוקס. קבוצה של יימומחים" מחכה לך עם סיוע ביצירת טפסים, דוחות וכתובות דיוור. הגירסה החדשה גם תומכת בהטמעת עצמים בנוסח 2.0 018, מה שמאפשר לשב> נתוניס "חיים" מתוך המסד בתוך המסמך המארח. שיפור הביצועים הוא משמעותי ובתחומים מסויימים השיפור אפילו דרמטי. עם זאת פרדוקס עדיין דורשת מומחיות לא קטנה מצד המפתח, במיוחד בתחום של עיצוב הישוס בצורה שתתן ביצועים אופטימליים. 43 1/0 ההפרדה בין 205 ל -00חו/ נעלמת במלחמת מסדי הנתונים בין לוטוס, מיקוסופט ונובל (הבעליס החדשים של קוואטרו-פרו) המערכות מוכרעות בסיוע של המצאת טריקים חדשים. החידוש האחרון של 1-2-2 בגירסת פאסשחו | האחחרונה (מהדורה 5.0) היא שילוב של מפות וניתוח גיאוגרפי של נתונים. בנוסף, או במקוס, לייצג פילוג גיאוגרפי של נתוניס בטבלה וגרף סתמיים, אתה יכול לצייר מפה צבעונית מקודדת, בדיוק כפי שעושי מציירי אטלסים מקצועיים. בנוסף חיזקה לוטוס את הקשרים עם מסדי נתונים חיצוניים ושיפרה את יכולת העבודה הזריזה. השימוש במפה הוא פשוט כל עוד השטח הגיאוגרפי נמצא במסד הנתוניס של התוכנה. כל איזור על המפה (מדינה, יבשת או פלח) מיוצג עייי קוד מספרי, המופיע בטור מיוחד בטבלה. כל ערך מספרי הדורש הצגה ממופה הוה אתה עובר על יד נתונים, נתקל בנתונים, מלקט נתונים, צובר נתונים, מגן על נתונים, מוצף בנתונים... אבל מה באמת אתה מפיק מהנתונים שאתה משקיע משאבים ברכוזם (או גרוע מזה - אינך משקיע ומאבד אותם) ? נתונים רלוונטיים לעסקיך נמצאים תמיד בסביבתך ולא קשה לאגור אותם, אבל רק נתוח על בסיס סטטיסטי יהפוך אותם למידע מרוכז ובעל משמעות, העשוי לשפר פלאים את איכות תהליכי קבלת ההחלטות שלך (ואת הכנסותיך...). נכון, עד כה חשבת שנתוח סטטיסטי של נתונים הוא משימה כבדה שיש להשאיר למומחים. אבל עכשיו המדובר הוא ב- 5055 לחלונות, החבילה הסטטיסטית השולחנית הטובה בעולם, שממש כל אחד יכול ללמוד להפעיל תוך מספר שעות, ומכאן ואילך - גם להנות מהעבודה! 7 0 ואם אתה מאלה שלא [ז1ו6. 02 0ואוא )6 - 5 ₪ יסתפקו בנצול של [-|-₪ם ה [61 16000 ] ו זט 585 פחות מ-99% מתכונות |5 קו16] | אסשחו/צ 8 68 פתק8ז0 51805005 החס)9ה8זך התוכנה כפבה בחודשש | ו ו ו ו העבודה הראשון ₪ רכישות בכרטיס אנוראי לפי אזור מגורים (ותכונות - יש המון!), פיתחנו עבורך חבילה משולבת של תוכנה והדרכה שתאפשר לך לשלוט בענינים באופן מלא מן ההתחלה. ה עפ = וק 5181000000 הזס/8ה8ז1 0818 ₪68 6ות] ₪ | ו 1 [%] 0 ה 6 [| בקצור, חבל על כל דקה : נתונים יקרים מפז מוטלים מבוזבזים בסביבה המיידית שלך, ואתה מקבל את ההחלטות החשובות ביותר שלך בלעדיהם! גייס אותם לעבודה מתמדת בשרותך, בעזרת 5055 לחלונות - הכלי המתאים ביותר לשפור איכותן של ההחלטות העסקיות שלך. סטטיסטיקה עסקית בשיא הקלות - זה %%%85 לחלונות, מקבוצת פורמולה,. דרך השלום 2 תל אביב 67892 טל. 0375633008, 0375633039 ,0375633070, פקס 03-5621831 * ל- 0 ו- אזאט כ/2) 0] לפי טבלת צבעים הניתנת לתיכנות. 186 6 ישראל דצמ' 1994 , - הצביעה של האיזור המסויים בצבע המתאים היא אוטומטית. המפות הכלולות במסד הן של ארצות העולם, מדינות ארהייב, מחוזות קנדה ואיזורים אירופיים. אפשר להוסיף עוד מפות לבד או לרכוש אותן מהיצורן שמספק את אלה הכלולות בחבילה הבסיסית. מלבד הגימיק של מפות, ‏ 1-2-3 החדשה כוללת שיפורי שימושיות רבים, בחלקס מקוריים ובחלקס העתקה של מה שנמצא בתוכנות המתחרות. ביניהס אפשר למצוא תבניות מוכנות מראש לפונקציות מקובלות ולסיוע בעיצוב אסטטי של דוחות. אשפים למיניהס הנקראים 868 אגוח5 והם יודעיס לבצע את מרבית המטלות המקובלות של גיליונות אלקטרוניים בעולסם המסחוי. התמיכה בעכבר שופרה ועכשיו אפשר לגרור כמעט כל אלמנט שעל המסך, להעתיקו בין גיליונות ובין קבצים. השיפורים בעבודה קבוצתית כוללים ביצועי א/ סא מואצים, תיבת היסטוריה של עידכוניס (בה נרשס מי עשה מה ומתי לגיליון) ותמיכה חזקה בדואר אלקטרוני - 471!א או אוץ. גישה למסדי הנתונים מסוג 08455 ופרדוקס היא עכשיו מתוך הגיליון עצמו, ללא צורך בתרגוס פורמטים. כאשר טועניס במקביל גם את וסגסזקקא של לוטוס, ניתן להפעיל את הפונקציות של טפסים (מחסז), דוחות (9וז0ק36), הצלבת נתונים (90וסז6) ומדבקות מיעון (1406 פַחוווגּ]א) מתוך הגיליון עצמו. הקישור נעשה באמצעות 10 018, והוא משאיר ‏ מקום לשיפורים, כפי שיש עדיין תכונות אחרות שחסרות לנו במוצר המעודכן של לוטוס. בסך הכל 1-2-3 מנסה עכשיו לסגור את הרווחים שנפתחו בינה לבין המתחרות בשנים שלוטוס נחה על זרי סל 61 !50 01 והסחזס1ה51 רוס !5 8 20 זל 1 שש . 55% 8535 35 נמכדכ) נצצש ו ו הדפנה. גירסה 5 ל-605חו/ מחזירה את לוטוס לצמרת. מהדורה 4 של הגיליון האלקטרוני 1-2-3 לסביבת 205 היא כנראה האחרונה לפני שהעידכוניס יתמקדו בלעדית בגירסאות צאיס6חו/. מהדורה 4 מיועדת להוות עידכון של מהדורות 2.4 ו-3.4 גם יחד ובכך לוטוס שבה ומאחדת את קו המוצרים שלה. יתר על כן, מאמץ רב הושקע באימו הממשק של גירסת 5אסחו\ גם במוצר ה-05כ. בנוסף לממשק הגרפי, אפשר עכשיו למצוא גם בגירסת 205 את מבדק האיות, מנהל הגירסאות (זסַגתג]א חסומ6צ) ותמיכה בדואר אלקטרוני [88אס - כולם כבר ראו אור בסביבת 8שסשחו\. המראה של גיליון העבודה יכול להטעות אותך לחשוב שמדובר במוצר פאסטחו/, כולל תגיות בראש העמודים, המאפשוות לך לעבור מגיליון לגיליון, וסרגל סטטוס בתחתית המסך דרכו אתה יכול לבחור בגופנים, פורמטים, עזרה ודואר אלקטרוני. אם כל הגימיקים הגרפיים לא מוצאים חן בעיניך, תמיד תוכל לחזור למראה המקורי של 1-2-3. מקרו שנכתב לגירסה קודמת ירוץ ללא שינוי בגירסה 4 ומקרו שנכתב לגירסה החדשה יוכל לעבור | לגירסת | >אסטתו/ כמעט ללא שיכוי. אבל בפורמט הקבצים | עדיין נשאר הבדל בין גירסת 205 (עס הפורמטים 83 ו- 3]) וגירסת | פאססתג/ (4אאו). מבחינת השימושיות, השיפורים המשמעותיים ביותר הס הכללה של דואר אלקטרוני וניהול גירסאות - שיטה המאפשרת לשמור מספר תרחישים שונים של המודל המנותח. ניתן כך להגדיר מספר ערכים | שונים | לאותו תחום, המבוססים על צפיות שונות. למשל, קבוצת עוכים אחת מתייחסת לתרחיש האופטימי ביותר, השניה להמשך המגמה ההיסטורית והשלישית לתרחיש הפסימי ביותר. כך מקבלים שלוש גירסאות של אותו גיליון וניתן לנתח את הסיכון הנובע מרגישות להנחות מוקדמות. אם אתה מתכוון להשאר עוד הרבה זמן בסביבת 205, קל להצדיק את מחיר ההשבחה (8129) לגירסה 4. אבל אס פניך ל-8אוס6חו/), | תוכל לוותר על שלב הבינים וללכת ישר ‏ ל-1-2-3 בגירסת וס6חו\. סמו ) זס] אחו1סה 1 גירסת 205 של אחג1ק14 הפכה לתקן דה-פקטו להעברת קבצים בין מחשב שולחני למחשב מחברת. היצרנית, 6ז8וז/50 פחו|טגזד, הוסיפה במהלך השנים תכונות ושיפורים שעשו את אהג1ק13, עבור משתמשים רבים, לפתרון מקיף לכל צרכי העברת קבציס ובקרה מרחוק. לאחוונה החלה החברה להציע גם ערכות משולבות, של תוכנה + מקלט/משדר אלחוטי, המאפשרות העברת קבציס בטווחים קצריס ללא חיבור כבלים. הגירסה החדשה לסביבת פאסטחוא ממשיכה את סיפור ההצלחה של את(ג1ק14 לעולם הממשקים הגרפיים. %תג]ק9] מקשרת בין מחשבים בשלוש דרכים: בהעברת קבצים מקובלת, עייי בקרה מרחוק ובצורת "פיטפוטיי. הקשר הפיטי בין המחשבים יכול להיות כבל, המסופק בערכה, לחיבור בין שערים טוריים (588141 ) ומקביליים (2484111), או דרך מודמים וקו-טלפון, או ברשת תקשורת עם פרוטוקול אירוע השנה: מיזוג 08₪ם4 ו - 410₪5. ומאז... מוזות חדשות מנשבות ב"קוט" מוצרי 20085 ו-41005, יצרניות התוכנות הגרפיות המובילות בעולם, דוחפים את תחומי ה-סדם והמולטימדיה לביצועים והישגים חסרי תקדים / 56 קרט 6447 קו 86 בישראל אחד העם 9 תל-אביב טל. 03-5100324 פקס. 03-5100320 4 6ז6|וחסז תוכנת מולטימדיה רבת עוצמה לעריכת וידיאו דיגיטלית באיכות עריכת פחוו-חס, תוך שילוב אפקטים. מאפשרת שילוב וידיאו, אודיו, אנימציה, תמונות סטילס וגרפיקה. פורמטים משותפים, המאפשרים שילוב קבצי ססהפסוסח, זסן8זו5ט!!!, ו-5חסופחפוחום של אדובי. התוכנה מתאימה ל- וס ולמק רגיל. לראשונה בארץ, מגיעה על גבי דיסקטים ו- 6אש 051 60 כולל שודה, 23 פונטים, קליפים ועוד. 5 ז0א8!|| סִחָגק תוכנת עימוד שעשתה מהפכה. המקצועית היחידה הכוללת עברית ברמת מקור כולל תפריטים. 5 ז0א8)! 306 הינה תוכנת העימוד הנמכרת בעולם אשר תשלים היטב את קו מוצרי 6 ב'יקרטי. אופציה בלעדית לערבית! 4 0ח8 66ז-] תוכנת הגרפיקה הפופולרית בארץ. כוללת 120 פונטים 51501ס. התוכנה מתאימה ל-80)/זשס ומק רגיל. 5 זסז8ז₪51!!] תוכנת גרפיקה המובילה בעולם שנכתבה ל- 86)זפשסש ב- ששו ומק רגיל. בגירסה הזו שולבה ארכיטקטורת 5או 6/) וס (שהפכה את הפוטושופ לסטנדרט עולמי). ניהול צבעים משופר ובלעדי, ניוד מסמכים אלקטרוני על-ידי 81ססזס/ (בחינם עם החבילה), 5 פונטים 0815001 (בתוכם 5 בעברית). 3 ח0ו5085ז0] התוכנה המובילה לפרזנטציות ממוחשבות. 3 חסו85ט5ז9 תומכת במליוני צבעים ומאפשרת עד 84 סוגים שונים של גרפים עם אפקטים. התוכנה מגיעה עם חא 00 500 בצבע. 0 ססח5סזסהש תוכנת עיבוד תמונה פופולרית, המאפשרת בגירסה החדשה עבודה בשכבות, ניהול יעיל של חלונות על המסך, פילטרים חדשים ועוד. התוכנה מתאימה ל- 80)זפשוס ומק רגיל. משווקת על גבי דיסקטים ו- שא וסס 60. תסו כלי עזר ל-=דס ומולטימדיה. ארכיון תמונות, סרטונים וגם סחטס5. מיון קל ויעיל (תוך שניות ל-30,000 תמונות). אפשרות להדפסת קטלוג 5). זום 12,5% עד 3,200%. 2) -ו] 20 6 ישראל דצמ' 1994 א], או בציוד האלחוטי 6גח8זוג. בניגוד למחתרות, אחו1ק13 מאפשרת מספר חיבורים שונים במקביל, לתקשורת בו-זמנית עם מחשבים שונים. ניתן כך לממש בעזרתה גם תפקידים | הרחוקים | מאד מהמטרה הראשונית של התוכנה, למשל, לבצע ניטור מרחוק ואיסוף נתוניס. כל זאת לא מפריע ל-%חג1ק14 להמשיך בהצטיינות במטרה הראשונית של העברת קבצים. טכנולוגית 0חץ6605ק5 | מאפשרת לסנכרן בין מסדי נתונים עייי העברת השינויים מאז הסינכרון האחרון, מבלי להעביר שוב נתוניס שלא השתנו. כך, למשל, הצלחנו במבחנים לסנכרן מסד שגודלו 2.5 מגהבייט תוך 2.5 דקות, במקוס 15 הדקות שהעברת קבצים לא חִכָמה היתה דורשת. יכולות השליטה מרחוק מציבות את אחג1401 באותה ליגה כמו זטשץח6ק של סימנטק, ]6800 (-6050%%(00. | השליטה מרחוק נעשית עייי ירוט של פקודות 1פס0, בין הישוס לממשק הגרפי, ושליחתן למחשב המרוחק שס מבוצעת הפקודה במקביל. בצורה זו ניתן לשלוט במחשב המרוחק בכל אבחנת מסך רצוייה. התוכנה גם לא מבחינה בין המחשב הנשלט למחשב השולט וניתן להעביר את השליטה ממחשב למחשב באופן דינמי. בצורה זו נוצרת "שיחה". בין המחשבים, בה המשתמשים בשני הקצוות מתבונניס במסך זהה ושניהם יכולים להגיב אחד על מעשי השני. התאכזבנו מכך ש-,תג1ק149 החדשה לא כוללת יכולות ניתוב-מחדש של בקשות גישה לכוננים ומדפסות. | קיימת אי-בהירות בשאלה מי השליט ומי הנשלט ומה כל אחד עושה בכל זמן נתון. למשל, בחלון התוכנית תוכל לראות כי נוצר קשר עם המחשב המרוחק, אבל לא תהייה לך אינדיקציה אס הקבצים מועברים. כאשר אתה סוגר את החלון ונשארת רק צלמית התוכנה, לא תוכל לדעת האם הקשר עם מחשב אחר נשאר או נפסק. אהג1ק14 גם נזקקת למשאבים לא קטנים (18א4 זכרון, 8]א6 דיסק) שאינס זמינים תמיד. אם יש לך את גירסת 05, ההשבחה ל-פשסשחו/ | היא אטרקטיבית ביותר (80 דולר). גס למשתמש חדש, הנדרש לשלם 200 דולר, זו עדיין התמורה הטובה ביותר לכספו. 5 "566 1 8ו00מו מיקרוסופט רוצה לכבוש גם את המיחשוב האירגוני. בגיליון זה אנו מביאיס השוואה %ע9ח וחת העת* החלח ופד ו הווחי הוחו ומת ופא לא !| 7 לק מ 00 חי חש 0 ןיווט 7 בין גירסת תחנות העבודה של 3.5 דא לבין גירסת קג של 05/22. לאחר ביצוע ההשוואה קיבלנו למבט ראשון גם את המהדורה לשרתים של זא, שיוצאת בימיס אלה לשוק. מיקווסופט הפרידה בצורה ברורה בין גירסת תחנות העבודה לגירסת השרתים, כאשר האחרונה מעוצבת טוב יותר להתמודדות מול 6ג\וטא ויוניקס, כבסיס למיחשוב לקוח/שרת. השיפורים בגירסה החדשה ממוקדים באמצעי ניהול חדשים, יכולת טובה יותר לתפקד בסביבה מעורבת עם רשתות אחרות ותכונות שהיו חסרות בגירסה 3.1. הביצועיס שופרו במקצת גס הס ויחסית ליוניקס הפער לטובת דא גדל עוד יותר. למרבית המשתמשים הפוטנציאליים, החדשה החשובה ביותר היא היכולת לתפקד בסביבת שזג/וטא ורשתות אחרות. בסיוע שירותי יישוער" (ע081698) יכולים גם לקוחות של דא המריצים ישומי 205 או ישומי שסשםו\ זס! קטסזטָאזסא | לגשת לרשתות 6זג\ושא. | כלי תוכנה חדש, הנקרא ייכלי הגירה" (חסווגזשווא 41 מאפשר להעתיק | את מדריך המשתמשים של 6זג\ו6א (ה-067חו3), על כל המידע הכלול בו בנושא זכויות גישה, למסד המשתמשים של זַא. לקישוריות רחבה (אגא) תומכת זא בפרוטוקול קד עם כלים לניהול תצורות, שירות שמות דינמי, שימוש בשירותי הדפסה והעברת קבציס. חיבור למחשבים מרכזיים נעשה עייי הטמעה של פרוטוקול 16פ-4א5, והתווספה גם תמיכה במחשבי מקינטוש. שירות בקרה מרחוק, למקשרים בקו טלפוני, נעשה בסיוע המודול 40068 6וסוח6ת. כל שרת יכול עכשיו לתמוך ב-256 משתמשים מרוחקים - פי 4 מבגירסה הקודמת. מערך ההגנות בנוי סביב התפיסה של "איזורים" (5אז4]אסכ), כאשר בכל איזור ממונה אחד השרתים כבקר. כמו בגירסת תחנות העבודה, נסיון חוזר ונשנה לחדור לרשת עס סיסמה שגוייה תחסום את הגישה לחשבון. 5 זא תומכת בריבוי מעבדים סימטרי. - עד 4 מעבדים נתמכים במוצר הבסיסי, | אבל אפשר יהיה בעתיד להגיע ל-32 מעבדים בסיוע | תוכנת | צד ‏ ג המעבדיס הנתמכים היוס הס תוצרת אינטל, דיגיטל ו-1105א. בעתיד צפויה גם תמיכה ב-0 זטאוסק. בחנו את / 3.5 זא מול גירסת 1 ומול יוניקס של 500 בתצורות של מעבד יחיד וזוג מעבדים. השרת היה וחגג1סזץ של קומפק, אליו התחברו 60 לקוחות. הביצועים עס מעבד יחיד הגיעו, במבחן (0ח500:00 1, ל- 10.3 טרנסאקציות בשניה, מעט יותר מגירסה 3.1 דא וב-20 אחוז יותר מיוניקס. עם שני מעבדים הציון עלה ל-16.6 טרנסאקציות בשניה, ב-61 אחוז יותר מאשר על מעבד יחיד וב-57 אחוז יותר מיוניקס על שני מעבדים. התמחיר של מיקרוסופט אטרקטיבי ביותר: 700 דולר לכל שרת ו-40 דולר לכל לקוח. ברשתות גדולות המחירים יורדים ולפי הערכה העלות תהיה פחות מחצי המחיר שנובל מבקשת עבור 4 6זג/ו6א בתצורות דומות. 6 0'ז'0-7י8/11() ריענון מהמסד עד הממשק ההופעה הראשונה של קוואטרו-פרו תחת הדגל של נובל מראה על שינוי כיוון בפיתוח של הגיליון האלקטרוני הפופולרי. שוב לא מדובר במוצר בודד אלא בחלק ממשפחת 6 האמורה לצאת בקרוב. לשס כך הוכללה תמיכה ב-2.0 015, הן כלקוח והן כשרת, ונעשה שימוש מסיבי בטכנולוגית העצמים 088% של בורלנד. הטכנולוגיה הזאת הופיעה לראשונה בגירסה 5.0 ועכשיו היא הורחבה בכך שקיימת תמיכה במגוון רחב מאד של אמצעי דואר (אזץ, 15וא, ואסא [זה)א, ו-1411א זסוא הס חלק מהפורמטים הנתמכים). אבל השינוי המשמעותי ביותר הוא מהפך בממשק המשתמש. המסכים, הסרגלים והתפריטים הותאמו לאלה המקובלים ב-60ז670זס/), ‏ כך שהאינטגרציה בערכת נראית שלמה יותר, ותיבות הדיאלוג מתאימות יותר למקובל בישומי 60ם:/. תיבות הדיאלוג של ניהול הקבציס נלקחו ישירות מוורד-פרפקט, וכל שירותי גלי ורדי מנהלת תחום המולטימדיה בחבות טוטל גרפיקס, המובילה בתחום ההוצאה לאור הממוחשבת (?01) והמולטימדיה. | | . תחת אחריותה של גלי 30 עובדים. מרביתם = |" - עובדים על 8100 08דא61 גא חמאסק. -‏ 9% בשבילנו, ם105ח1401/ 2061 הוא הבחירה הטבעית ביותר. זהו מחשב יעיל יותר, חזק יותר, ומהיר יותר מכל 26. בזכות טכנולוגיית ₪186 יש לו כוח של תחנת עבודה, ולתחום המולטימדיה - שבו אנחנו משלבים תמונות, גרפיקה, קול, וידאו ואנימציה - הוא פשוט הכלי האידיאלי. עוצמת המיחשוב שלו חוסכת לנו זמן יקר וכמו כל מק, הוא גם ידידותי מאוד וגם אמין. אני ממליצה עליו בלב שלם - גם למי שעדיין לא התמחשב. הח ה- א0וחוטג]א זשאוט? הוא המחשב האישי ‏ .2 הראשון בעולס המבוסס על שבב ה- 6 זשאוט? שעובד בטכנולוגיית ה- ₪196 המתקדמת. ה- וואטוזוטג]/ זשאיטץ מהיר פי 10 מכל מחשב אחר המבוסס על שבב קונבנציונאלי, והמשתמשים בו פרודוקטיביים ב- 40% יותר.* 60 ז6 סק כוח חדש. אפשרויות חדשות. | ידע מחשבים ותוכנה = רחוב זבוטינסקי 29, רמת-גן, 0?': 05-5768666 הטוקחר) קק 01 וגחדגזו 166 ג 301 טאיס ותו 10 קה אטאט הוא סימן רשום של ייבמ. * ההטוואה היא מול מערכות בעלות מעבד אינטל 80486 ופנטיום. המקור: 0 גת אק ] הוטקז) קק 3 5 0064 תח 3 (5 - בק ח)) ג הווחל ואט הקט | בובו בָּר ריבנאר 2) ו] האינדכס המשובחים של מעבד התמלילים יכולים | עכשיו | לטפל גם בגיליונות האלקטרוניים. בנוסף לשימוש ביימפקחי העצמים" מבית מדרשה של בורלנד, אפשר להשתמש בסרגל התכונות החדש, בנוסת וורד-פרפקט, הדומה למה שמקובל בלוטוס ובאקסל. | את זוג סרגלי-הכלים | של קוואטרו-פרו ההיסטורית מחליף סרגל יחיד, עם צלמיות קטנות ושקטות - שוב בנוסת וורד-פרפקט. כל אלה יעזרו גם למכור את התוכנה למנהלי מערכות מידע שמרניים, שלא אהבו את הסגנון הצעקני של בורלנד. במישור האנליטי, קוואטרו-פרו לא מביאה חידושיס רבים, אבל אלה גם לא נחוצים במיוחד, שכן כבר בגירסה 5.0 הפכה זו לאנליטית בגיליונות. אס אתה זקוק לפונקציה נדירה בהנדסה, מדעים או כלכלה, הסיכוי שתמצא אותה בקוואטרו-פרו גבוה יותר מבכל גיליון מתחרה. נובל כן הוסיפה יכולת איור, על שכבה נפרדת של גרפיקה והערות, אותה ניתן להניח על השכבה החישובית-מילולית (למשל, לסמן עיגול אדום סביב מספרים הקוראים לתשומת לב). מנגנון הכנת השקופיות, הנעזר ב'ייועצים" (1509ש40/ ח0וו19ח6%6זק), שולב טוב יותר בתוך המוצר, אבל היכולת ליצירת גרפים אפילו דולדלה במשהו ביחס לגירסה 5.0. אפשר - למנות עוד מספר רב של שיפורים קטנים, שישמחו משתמשי קוואטרו-פרו וותיקיס למרות שהם כבר לא חידוש בין גיליונות אלקטרוניים אחרים. בסך הכל, נובל עשתה את קוואטרו-פרו לבת-משפחה טובה יותר במשפחת 6/600]806ק, | שהופכת לגורס משמעותי יותר בתחרות ערכות הישומים. 0] ערכות הישומים "הקלות", שזכו לשס הקטיגורי 5א08\, | אינן | יומרניות | כמו הערכות ייהכבדות" (הזוכות לשם 077808) וו 1 קופן! שש6ה)ל 684ק0 האפה| ופחקט? חאל 608 68 - .4. . יי המותתקק+ 3 מו ילע פה = המק יפל ו 6 זג1. הפטיל קוא הוח שמוח הנל הו זש 8 ישוכ( = שה הרא כ% ממתםותכהי בוחר הנמי המל ) ול כל סיט לו00 שג 1 = מו תבות חל +אאת רקן 4 | לא ו קתו שמ מחשתלצתךל) שי הפירש אן וף שיק :ב . | שס א ו 0048 ,90 הסני ושח גיפ מע | 709% 135 5 6% שוקון שפה נפרשק ₪51 צכעף א | 00 ר םע שח חוכו = שה א > 8 | 2% .5000 4 גת שי 5% שא 55. עמוש גוו 8% :| 0 ואפ 4401 שיפן יע 196 ןמה שא, = לנהתוכסער: !עת כד | יחטו מכ ההק שר קתעה הכות אל ו חאו סק 22 0 ישראל דצמ' 1994 ו אבל משתמשים ובים מוצאים אותן כמתאימות יותר לצרכיהם. מחיר נמוך (100 עד 120 דולר בלבד), דרישות זכרון צנועות (/א48 בסביבת פשסטחואו), ומעט מקום על הדיסק (פחות מ-10 מגהבייט) עושות אותן לאטרקטיביות במיוחד בתור השלמה לישומים "אנכיים" רביס ולנשיאה במחשב מחבות. הערכה החדשה של וורד-פרפקט (ייקבוצת הישומים של נובליי הוא השם של החטיבה לאחר שנובל רכשה את וורד-פרפקט והפקידה בידיה גם את האחרות לאינטגרציה של הישומיס שנרכשו מבורלנד), כוללת ישומים מוצקים ששולבו בצורה מקווית כדי לאפשר יצירת מסמכים מורכבים ללא הזדקקות למשאבים מופרזים. בנוסף למעבד תמלילים, גיליון אלקטרוני ומסד נתוניסם כוללת החבילה תוכנות איור וצביעה, אבל לא תקשורת. כפי שצפוי, מעבד התמלילים הוא היהלוס שבכתר והוא כולל את מרבית היכולות שהפכו את וורד-פרקפט לישוס הנמכר ביותר בעולס. עס זאת, חסרה תמיכה בטבלאות, יצירה אוטומטית של אינדקסים ומבדק התחביר א30ח0₪. גם הגיליון האלקטרוני אינו צריך להתבייש, עס 2 פונקציות ויותר מ-80 גרפים, אותם אתה יכול להתאים לצרכיך במידה מפתיעה של חופש. המסד פחות מרשים ויכולת השאליתות מוגבלת. תוכנות האיור והצביעה מספקות את הכלים הסטנדרטיים בצורה סבירה אבל אי-אפשר לציין שוס תכונה יוצאת מהכלל או חידוש מעניין. בערכות ישומים, סך הכל הוא יותר מסכוס המרכיבים בזכות האינגרציה בין הישומים, שבמימוש מושלם פועלים כאחד ללא גבולות פונקציונליים או וויזואליים. בנושא זה אימצה וורד-פרפקט את הגישה "מרוכזת המסמך", בה נקודת ההתחלה והבסיס הקבוע של העבודה הוא המסמך שאתה מכין והישומים משמשים רק "כלי עבודה", הנשלפיס במידת הצורך. השיטה היא לבנות את המסמך "ממסגרות" בתוכן פועליס הישומים השונים. למשל, כדי להכליל גיליון אלקטרוני בתוך מסמך מילולי אתה בוחר את צלמית הגיליון מסרגל הכלים ופותח עבורה מסגרת בתוך המסמך, עייי סימון בעכבר. הגיליון מופיע בתוך המסגרת ולחיצה על אחד התאים בגיליון תגרום להזנקת הישוס, כך שתוכל לערוך אותו מחדש מבלי לצאת מהמסמך. בניגוד להטמעת עצמים נוסח 018, השילוב של הישומים כאן נעשה עייי שיבוץ הקוב שיצר הגיליון האלקטווני בתוך הקוב המילולי והדבר מאל> את הקוב המשוב לקבל עליו את המגבלות של הקוב המכיל. למשל, אם הגיליון האלקטרוני גדול יותר מהגודל המירבי של מסמך מעבד תמלילים, לא תוכל לשתול את כולו במסמך, אלא רק חלקים. במקרה זה, לצורך עידכון תצטרך לצאת מהמסמך ולעבוד על הגיליון בנפרד. מצד שני, הגישה הפשטנית לשיבו חוסכת את התקורה הגבוהה ואת זללנות המשאבים של 018 והיא בהחלט מספקת את הדרישות הצנועות של קהל היעד. קלות השימוש היא ברכה מעורבת. הפונקציונליות | הבסיסית טובה בזכות הממשק הברור והיכולות המוכחות של וורד-פרפקט בניהול קבצים. אבל אין עזריס למתלמד בצורת "אשפיסםיי או "מומחים" והתיעוד דל במידה מפתיעה. למשתמש הלא יומרני מצליחה וורד-פרפקט להגיש מערכת אינטואיטיבית הבנויה מסביב לקונספציה פשוטה של מסמך, אבל משתמשים מתוחכמים לא יסתפקו בזאת. ו סיוע מאחורי הקלעים למצגות התוכנה הזאת משלימה את מה שחסר ברוב תוכנות המצגות - עזרים למציג שיסיעו בהנחייה, התשמון והרצף של המצגת. התוכנה עובדת עם מצגות של לוטוס (661.4006ז), מיקרוסופט (וחוסץזסאוסק) וכמובן סוק 6זגאזג11 של 520 עצמה. התוכנה מיצרת למנחה מסך שונה מזה המוצג לקהל. על המסך שלו הוא רואה, בנוסף לשיקופית המוצגת לכולם, הנחיות מילוליות (למשל, "כאן לספר את הבדיחה על הבוס"), את השיקופית הבאה בתור ומספר כפתורים לניווט. אפשר להציג על מסך המנחה עד שבע חלונות שונים, כל אחד עם מידע בתחום שונה. מנגנון ניהול השקופיות מאפשר קפיצות קדימה ואחורה ושינוי סדר ההצגה של שקופיות תוך כדי המצגה. למי שנוטה לאבד את הקצב מציעה התוכנה מנגנון תזמון מתוחכם. בזמן ההכנה של המצגה אתה נותן לכל שיקופית פרק זמן מתוכנן. בזמן ההקונה המנחה וואה על המסך שלו איך הזמן אוזל. את הזמנים המוקצביס קל לשנות באמצעות תוכנת ייחזרות" ובסיוע עצות של ה"מומחה" למצגות, הכלול בתוכנה. מומלץ לכל מי שמוצא את עצמו על הפודיום לעיתים קרובות. 898 501601. מה? תוכנת הקישוריות הינה כלי ידידותי וקל לשימוש לשליפה וניתוח נתונים. בלחיצת עכבר תוכל להעביר נתונים בצורה דינאמית מבסיס הנתונים המרכזי 48/400 או 084015 ישירות לכל גליון אלקטרוני או להעבירם ישירות למחולל דוחות גרפי צבעוני. אפשרות ליצירת תפריטים אישיים למשתמש באמצעות מנהל התפריטים. אם יש לך 15/400 או 00401 נעשה לך חיים קלים 6 +]+50]60 מימשק התוכנה לקישור בסיסי נתונים מרכזיים 6 581001. כמה? תוכל לרכוש את התוכנה כערכה בודדת למשתמש קצה או כפתרון כולל לארגון (הטבה כספית). לרשותך שירותי ייעוץ ופיתוח יישומים ומרכז הדרכה מקצועי. פנה עוד היום - למשווקים המורשים: במרכזי ייעוץ ישומי: כלנית (נטע) 03-5372929, לשם אילת (אבי) 03-5019163, עידור מערכות (בלה) 03-5373862, קונספט בע"מ (דוד) 03-5705325, תוכנה ועוד (אלדד) 03-498444, מרכז ההדרכה המוסמך: עידור מערכות (בלה) 03-5373862. עו601א 561601. למיז 08 לכל משתמש, בכל סביבת עבודה, (08/2 ,5/שססואו/ש ,05ס), ולכל היישומים הנפוצים. מתאימה הן למשתמשי קצה והן ככלי לפיתוח יישומים. לכל סוגי הגליונות האלקטרוניים (1-2-3 1.0105 ,|9סא= ,סז סזווגטס) ולכל מעבדי התמלילים. ולכל דוברי העברית - פאווספאם 50/80 גויירה בצורה מלאה כולל תפריטים וקבצי תיעוד. לוטוס ישראל ? חילן (1989) בע"מ / רח' המסגר 12, ת"א / טל: 03-6383239 פקס: 037371977 60011 501001 מתי? עכשיו. כי יש מחירי היכרות מיוחדים! לקבלת ערכת הדגמה, הזמנה ליום עיון או ייעוץ אישי במשרדך התקשר ללוטוס ישראל (תומר או ערן) 39. טנא אלי 24 המערכה זג \ 3.0 05/2 מול 3.5 1/ 8א608םו הראשית בגיליון הקודם (23) של מא04271/ 26 המהדורה הישראלית הצגנו לראשונה את הגירסה החדשה של 08/2. מאז היתה לנו הודמנות להשוות אותה מול ההכרזה החדשה של מיקרוסופט על גירסה 3.5 (יידייטונהיי, כפי שהיא היתה ידועה בשלבי הביטא) של זא 5 ו. הפרופיל הנמוך של הכרזת מיקרוסופט אינו מוצדק, שכן 35 זא היא ללא ספק מוצר חשוב מאוד בשוק מערכות ההפעלה כיום. ]א פאסשחו/ו היא הנסיון הראשון של מיקרוסופט להתמודד בשוק מערכות ההפעלה לישומים אירגוניים קריטיים ולמרות קצב החדירה נמוך מהמצופה ברור שהיא מהווה אתגר ליוניקס, ל-6:ג\ו6א ול-05/2 בטריטוריה ש-6005מ1/\ מעולס לא היתה רצוייה בה. גירסה המסחרית הראשונה של זא יצאה עם מיספור מטעה (3.1) שגרם לאנשים לשכוח כי מדובר בגירסת בתולים שב- הכרח אינה אופטימלית. הט- ענות העיקריות נגדה היו על 6 ישראל דצמ' 1994 זלילת משאבים וביצועים ירודים. על שתי אלה מהווה הגירסה החדשה מענה משכנע: המשאבים הנדרשים לה קטנו במידה מסויי- מת (לא דרמטית) והביצועים שופרו בצורה משמעותית. בינתיים אנו גם רואים יותר ישומי א אמיתיים בקוד 32 סיביות למ- משק הישומים 32א1/ו, שאינס נזקקיס לה- טמעה (אמולציה) ורצים על המערכת במ- הירות מרשימה. 3.5 א היא הכרזה חשובה לכל מי שאופקי המיחשוב שלו הם אי- רגוניים. מלחמה במערכות מקבילות נכון להיום, מלחמת מערכות ההפעלה מת- נהלת ב-3 'מערכות מקבילות: 9.5 פשסשחו/, לשעבר 4 פשסשחו/, לש- עבר יישיקגו", מנהלת קרבות השהייה עד שהיא תהיה מוכנה לצאת לשוק, בערך במ- חצית 1995. עד אז אנו אמורים, לפי גירסת מיקרוסופט, להשאר נאמנים לסביבת 1 פאו60םו/ (או קטסזקאזס/ זס] פאוס6חו/) ולא להתפתות להגירה מסיבית לסביבות 32 סיביות. % בקוטב הנגדי מתגודדות כל מערכות היו- ניקס, הרואות את הארץ המובטחת ואליה לא יגיעו. כבר יותר מ-10 שנים שכל המו- מחים אומרים לנו כי העתיד שייך ליוניקס, אבל על שולחן העבודה עדיין שולטות המ- ערכות ‏ "הפרימיטיביות'י של 05 ובנותיה. התמונה אמורה להשתנות במהלך השנתיים הקרובות, כאשר מערכות 32 סיביות תח- לפנה את 205 כתשתית להפעלת מחשבים אישיים וליוניקס יהיה צ'אנס חדש. % במרכז מתחוללת הדרמה של יבמ מול מי- קרוסופט, הפיל המנוסה והפלגמטי מול הנמר הצעיר והאגרסיבי. עד עכשיו כל המ- ערכות הוכרעו לטובת הנמר ויבמ נאלצה לקבל את העובדה כי 05/2 יכולה לכל היו- תר להתקיים כתוספת ל-60%חו/. בסיבוב הנוכחי מתמודדות השתיים על הטריטוריר של 32 סיביות. שתיהן מציעות מערכות הפ- עלה חדישות, שאמורות לפתוח את הדרך לסביבת 32 סיביות טהורה, מבלי לחכות עד ליציאת 95 5שסשחו/. במאמר הזה אנו מע- מתים את שתי המתמודדות, קזגּ\ 3.0 05/2 ו-5או60חו/, 3.5 דא זו מול זו. משקעים מהעבר זה לא עימות פשוט שכן כל מערכת אופיינה בצורה שונה לחלוטין וכל אחת נושאת איתה משקעי עבר שונים. סזג (אנחנו נקרא כך, לשס הקיצור, לגי- רסה 3.0 של 05/2) מיועדת בעיקר לשמש סביבת-על, בה אפשר להרי ישומי 05, 1 פשס6חו/ או 05/2 בצורה מוגנת, עס ממשק משתמש אינטליגנטי ותמיכה בעצמים ברמת מערכת. מאחר ויש רק מעט ישו- מי-מדף מעודכנים ל-05/2 וגם ישומי 05 כמעט ולא זוכים לעידכוניס לאחרונה, זכות הקיוס של קְזג\ בנקודת זמן זו תלויה בי- כולת שלה להריץ ישומי פסחו/ - לדברי קתו מול זא וי ה 2 חס וטס .1 הח 596 חס >סווס-6וטגוסם .2 כ .6 חס חס אסווס-שופגוסם 1 הבז ,2 חס!וטם 056 הַחוּפו .4 1 אש 6ח! 0! וחס) 06660 תו ]8 6סווס .6הַחהחס 0! וחפאו גוס 8 0! 55חַ0080 זס)חוסק 96וסחח 106 6 6ח! 16/6856 חפת 1 .ווסחסק חסווגוט %סווס ,אוסח פוח!! עז! ס) )חפ גוס !1 6 חס 5 0 ו | הסט סזוח | בר ל | וסט | 8 וס > אש מוטרן ססרה 5 סחם סוספווטוטוש אפסחן סז 5 א היא הכרזה חשובה לכל מי שאופקי המיחשוב שלו הם אירגוניים יבמ טוב יותר מ-605חו/ עצמה (למען הב- הירות נקרא לישומים של 3.1 משסשחו/ הכ- תובים ב-16 סיביות - ישומי 16חו/). קז לא מבצעת הטמעה (אמולציה) של %א0ו/, | אלא | משתמשת "| בבמנוע 5 וצו מקורי של מיקרוסופט כדי להריץ את ישומי 16חו\. קזגו רק עוטפת את המנוע בממשק משתמש שונה - מונחה עצמים, והיא מספקת לו כלים שלא קיימים ב-205 לניהול המערכת בתצורה מרו- בת-מטלות ומרובת-נימים מוגנת. לכן יבמ מציעה את קזג\ גס במהדורה הכוללת את הקוד של 3.1 פאסשחו/, למי שאין לו ייחלונות" משלו. בגירסת קְגּז/ מנסה יבמ להשתחרר מהתדמית הימוסדית" שדבקה ב-05/2 ולשכנע אותנו כי יש לה מקוס על כל 26 חדיש. בין השאר הקטינה יבמ את דרישות הזיכרון המינימלי מ-12 ל-4 מג- הבייט, | הוסיפה | ספריה | נאה | של יימיני-ישומים"י מגוונים ובנתה ממשק קל במיוחד להתקשרות עס שירותי מידע מקוון ועס אינטרנט. דמיון ממסדי דא קרא כך בקיצור לגירסת 3.5 של א 5שס6חו/) דומה ל-05/2 במספר אס- פקטים ושונה מאד באחרים. הדמיון הוא בעיקר בהיסטוריה השיווקית. כמו 05/2 גס א נתפסת כמערכת "ממסדית'י, כבדה ומ- סורבלת, עם מעט יתרונות למשתמש הבודד ועם צורך בהשקעה מסיבית בהשבחת הפ- לטפורמות בסביבה העיסקית. כמו 05/2 גם דא לא זכתה לפופולריות על שולחנות הע- בודה ומעט ישומי מדף הוסבו למערכת זו. מהאספקטים הטכניים 1א שונה בסיסית מ-05/2 בכך שהתמיכה בישומי 16חנא נע- שית דרך הטמעה, כלומר המערכת מתרגמת את פקודות ממשק הישומים ([47) של 6 לפקודות 32חו/. 6 ישראל דצמ' 1994 26 המשמעות של הטמעה היא כי דא יכולה להריץ ישומי 205 ו-16חו\ ללא התקנה של 1 פס6חו/ כמצע ביניים. מצד שני, תהליך ההטמעה פחות יעיל מביצוע ישיר של הפ- קודות וכך אנו רואים כי ישומי 16חו/, דו- גמת מעבד התמלילים 8 0ו והגיליון הא- לקטרוני ,28021 רציס הרבה יותר לאט על דא מאשר על >קטסזקאזס/ זס1 5אוס0חו/ (פָאו/ בקיצור). גס כאשר מספקיס למחשב מספיק זכרון (16 מגבהייט) לריצה יעילה של דא, זמן הריצה של מבחן עאסו היה גדול ב-50 אחוז על דא מאשר על אָא/ ותוצאה דומה קיבלנו גם במבחן ,0₪1א₪ (מדובר בגירסה 3.5 של 1א. התוצאות של גירסת 1 זא גרועות עוד יותר). מיקרוסופט עשתה צעד חשוב בהקטנת דרי- שות המערכת של גירסה 3.5 ביחס לגירסה 1, אבל עדיין נותר פער גדול ביחס ל-זג3/. את הגירסה הישנה לא היית יכול להפעיל במחשב עם 12 מגהבייט בלבד - אבל דרישת המינימוס המעודכנת עדיין גדו- לה פי 3 מהדרישה של קזג/. בניגוד ליבמ, מיקרוסופט לא מנסה לשנות את התדמית של דא והיא עדיין כוללת בחבילה אלמנטיס כבדים, כמו תמיכה בסיפריות גרפיות תלת-מימדיות בתקן .61 6ק0 (בדרך כלל תמצא תמיכה זו בתחנות עבודה גרפיות ליו- ניקס ולא על 26) ותמיכה בקוד התוויס האוניברסלי 16025]א0. אלה תכונות שגם מיקרוסופט לא מנסה לכלול ב- פשסשחו/ 5, שאמורה להיות היורשת של סביבת הע- בודה הנוכחית למשתמש הביתי ולמשתמש העיסקי הקטן/הלא-מרושת. - 08/2 0 106 58-ה וסקשרר 69] ום | 5 | | *9)0ה8ז1 00/05 ששוע 568 6ו] שתגו מול דא ו השע 0850031 68 181 00 סד 0-3 8| זסז ₪6 3680 זזס!ה! וה0ספזסק טהב 5אזס/ו וזו | 96| הסוח זס)ח|! 8ח80זס > תה 8אז5/ ום | | 6 66 10 10015 /זוע 1סוו0סזכן ח3 פחסווסווקק | 60 חן 5015גו 6101ח6פ | ואו 100/95 0ח3 ו ו 56 | זס 300 63808 חו8 גו | או ו ן =ץ ו מ ּ: זסחחגוק וס = 8606 6/2001655חסחק | זז תב אוס/ א8! = 468006 = = זה |ק) 1 65סחשז6ושוק אווק שטת אש כאן אנו נכנסים לשטח-אש בוגדני במיוחד, המיצוב של זא ביחס ל-95 פשסשחוצ וה- אסטרטגיה העלומה של מיקרוסופט בתחוס מערכות ההפעלה. העמדה הרשמית של מיקרוסופט היא כי לכל מערכת הפעלה יש קהל יעד שונה ובסוף שנות ה-90' אי-אפשר לצפות ממאות מי- ליוניסם של משתמשי 6? להתאים את עצמם למכנה המשותף הנמוך ביותר. לפי הסבר זה, 5 608ח1\ היא ענף שונה של משפחת מע- 03036 01/00/ 11070 6שזסטוקוס+ | 6 086 5001009 ד ג 96 בי 6 מט) 0זםא6סטס וס סשסוא | 0 ישראל דצמ' 1994 רכות ההפעלה, המכסה את השוק המסורתי של 26 כתחנת עבודה מבודדת או כשותפה ברשת שיוויונית קטנה. 1א מיועדת לשוק העיסקי ולמשתמשי-עוצמה, שלא מפחדים להתמודד עם סביבת עבודה חדשה ותו- בענית. ההבדלים העיקריים בין 5אסשחו/ 5 ל-1 מעידים על ההפרדה הזאת: 958 5ש00חו/ תריץ את ישומי 16חו\ במוד טבעי, בסביבת עבודה ייידידותית", על חומרה מינימלית (מיקרוסופט מדברת על 48 זכרון) - אבל היא לא תתמוך ברי- בוי-מעבדיס סימטרי (?/%5), תכונה שרק יימשתמשי עוצמהיי ושרתים ארגוניים יגלו בה עניין. זא %אס6חו/ תמשיך להודקק לפ- לטפורמות חומרה חזקות ולנכונות של המ- שתמש להתמודד עם סביבת עבודה יותר "מקצועית". את שכר המאמצ הוא יקבל בת- מיכה בפונקציות חזקות מאוד של הגנה, אב- טחת נתוניסם, תאימות לסביבת לקוח/שרת ויכולת להפעיל חומרת 5%17. התרחיש, על פי מיקרוסופט הוא פשוט ביו- תר: אם יש לך 386 או 486, עם 4 עד 8 מג- הבייט זכרון, ואתה משתמש בעיקר בתוכנות עיסקיות מקובלות - השאר בינתיים עס 1 פָ/ עד ש-95 5שסשחו/ תצא לשוק ואו תוכל להגר בניחותא, ללא השקעה בתו- מרה חדשה וללא צורך בהחלפה של כל הי- שומים. לעומת זאת אס אתה מדען או מה- נדס המשתמש בתוכנות עתירות חישובים ואתה זקוק להגנה מירבית מפני נפילות מע- נדאי לחכות' 4 = - 24 הרבסט.מאלר.קלפר בסוף דצמבר 94' אפשר יהיה להשיג את דגש 2 - מעבד התמלילים הישראלי הטוב ביותר בעולס בסביבת חלונות לפרטים נוספים ולהזמנות: כיוון מחשבים רח' פייר קניג 28 י-ם, טל. 02-793723, פקס: 02-793731. אששו המילה האחרונה בעיבוד תמליליס קתו מול דא 00 0א!1 :6תזה ו6עוקחוס) 5% סק -קטוסוף %וס שש 56 /160? 101 561/06 1 ו + 03 סחו חא ד 18% <- סח ד פופווטקוחס) 5%/| אתו 1/1 <- שזם /4600 זס] פסוצז 5 והש = ! בחור האס ד 8 [1] <- וסוכ ופוקב בחורו האס ד 8!4! <- ווסספחב ד פוקס %ז5/| אתו ו סוכ 3036 התור השס ד 18/4 <- ווסקפחם 1 שוסווקחזס) 51/<> סבו ד סה קוחס-) %ו5/>ו! אתו 1/1 <> וסכסוסז 5% אתו ו בגירסת טְגּואו מנסה יבמ להשתחור מהתדמית ה''מוסדית" שדבקה ב-05/2 ולשכנע אותנו כי יש לה מקוס על כל 76 חדיש קו16] 020085 20/65 ז96 --ל - | יי - וי וז ה6)א קטסז 30 ב 5 זסאוס זס)08ווק6 קטוזם )5 בו 26 06 ישראל דצמ' 1994 רכת ו/או חדירה לנתונים שלך, א היא התשובה ואז ל-8 או 16 המגהבייט הנוספים שתצטרך להתקין אין משמעות רבה. התיאור הזה נשמע הגיוני בתנאי השוק היום, אבל כאשר לוקחים בחשבון כי 5 פאו60ח1/\ תצא לשוק לכל המוקדם בעוד חצי שנה וכי ל-1א מתוכננת השבחה מהו- תית זמן לא רב אחייכ (גירסת יקהיר" - האס יקראו לה 196!! - אמורה לצאת לק- ראת 1995 או בתחילת 1996) מתעוררים ספקות. בשנת 1996 התצורה של 386 עם 4 מגהבייט זכרון תהייה לא רלוונטית. כש- הבחירה בין דא ל-95 5אסשחו/ תהייה רלוונטית, מחשבים עס 16 מגהבייט יחשבו לרמת הכניסה וה-486 יהיה בדרכו החוצה, אל ערימת החללים שמירו השבבים הפיל. התכונות שחסרות היום ב-דא, כמו 'ח אקטוץ צְגּ, יוכללו במהדורה הבאה שלה וחלק ממה שחסר ב-95 פאסשחו/), כמו תמיכה בסיפריות הגרפיות ,01ח6ק0, יתווסף למ- הדורה השניה. במילים אחרות, הפער יצ- טמצס וההבדלים בדרישות החומרה לא יהיו משמעותים. אז למה מיקרוסופט מת- עקשת לדחוף שתי עגלות כאשר את המטען יכולה לקחת עגלה אחתז תיאורית המזימה בין המשקיפים יש מספר גדול של תיאוריות ורובן - על סמך נסיון העבר - טוענות ליימזימה" של מיקרוסופט מסוג זה או אחר. הגירסה המלוכלכת ביותר של תיאורית המ- זימה אומרת שמיקרוסופט משתמשת ב-95 א160₪/\ כדחליל להסחת אש האוייב, במהלך שנועד לשבור את הכד ולשמור על היין. האוייב הוא כמובן יצרניות תוכנות הישומיס המתחרות ובראשן לוטוס ונובל. היין הוא הדימוי של סביבת 605חו\ כפ- תוחה וכנתמכת עייי מספר עצום של יישומים ושל מפתחי ישומים. הכד הוא הישומיס המ- תחרים ושבירתו מעמד הבכורה של ישומי מיקרוסופט על 6ק. ההסבר: ל-1א ול-95 3שסשחו/ ממשק ישו- מים משותף הנקרא 32חו/), | אבל ישום המיועד לסביבת 95 5אס6חו/ בלבד יכול להסתפק בחלק מהממשק, הנקרא 325חו/, שאינו כולל את הפונקציות שהתמיכה בהן קיימת רק ב-1א. כדי לנצל את מלוא הי- כולת של א יש צורך בניצול כל הפונקציות של הממשק, כולל אלה שלא מביאות תועלת בסביבת 95 פאסשחו/. | ישום שפותת ל-95 8ש60חו/ ירוץ על דא ללא הידור מחדש, אבל הוא לא יוכל לנצל, למשל, את פיליפס - היצרנית הגדולה בעולם של מוניטורים איכותיים למחשבים. הייצור מתבצע במפעלים בטיוואן ובאיטליה, בתקנים מחמירים ביותר: 57 / 6092 / 6091 | 3 / 9001 150 / וופחוא וא קשה למצוא בעולם, ובודאי : בארץ, מגוון מוניטורים רחב כ"כ ; מחברה אחת, דבר המוכיח את %% המחויייבות והמצויינות הטכנולוגית של פיליפס בתחום. 7 5 סש אסתטש/550ח הסוח בטיוואן 65 חברות המייצרות ביחד כ-50% מהמוניטורים בעולם. מתוכם זכו המוניטורים של פיליפס בשנת 1993 בפרס דמינג היוקרתי למוצר המובחר. פיליפס / ואיכות סביבה פיליפס, חברת האלקטרוניקה הגדולה בעולם שמה דגש על שמירת איכות הסביבה בכמה תחומים: שימוש בחומרים ממוחזרים לאריזת המוצרים, שימוש בפלסטיק בלתי רעיל לייצור המוניטורים, וחסכון ;" באנרגיה. ניהול אנרגיה אינטגרלי, ₪ מוריד את פעילות המחשב והמסך בפרט למינימום, מספר שניות לאחר הפסקת העבודה, (בהתאם לתקן חקפ). להגנת המשתמש, קרינת המסך נמוכה בהתאם לתקן הבינ"ל ווחקוש אסו5פוו= צס . רשת קשר מחשבים עזורי בע"מ יבואנית המוניטורים הותיקה בישראל, נבחרה על ידי חברת פיליפס לנציגתה גם בתחום המוניטורים. רשת קשר משווקת 15 דגמי 5 מוניטורים מ-"14 ועד"21. , ו לפרטים נוספים ולהפנייה לסוכן מורשה באזורך, נא להתקשר אל רשת קשר מחשבים נציגת פיליפס בישראל. רח' לוינסקי 2 תל אביב, טל. 03-6836218, פקס. 03-6831025 רש/סאז קם 0.28 768 א 1024 "14 6-0 והזו ₪ ו הקו / 650 והפזאו ₪ \056 דט / 650 והפדאו-אסא ₪ 056 דט / 650 והפדאו-אסא ₪ ו אק \056דטג / 650 והסדאו-אסא ₪ 55 הוספומורטטוש / וו הק 15" 0.28 + | א סדה / 6-0 והפזאו-אסא ₪ 8 א 1024 / || הקו 5 סק הוספוווטטו \056דטה / 650 והפזצו-אסא ₪ 4 ₪ 1280 / || הקו/ 17" \056דטג / 650 והפדטו-אסא ₪ 8 א 1028 / || הקו/ לס 0.31 / ₪5 א55ל5 הוספוטוטטו \056סדטה / 650 והסדצו-אסא ₪ לס 0.26 / 1024 א 1280 / || הקוש ה056דט / 650 |והפדו-אסא ₪ / לס 0.26 / 1024 א 1280 / || הק אסאזואוחד \056דטה / 650 והסדאו-אסא ₪ / לס 0.27 / 1024 א 1280 / || הקו 7 82 20" )דט / 6-0 |הפדטו-אסא ₪ לס 0.31 / 1024 א 1280 / || הקו 056 דג / 650 והסדאו-אסא ₪ / לס 0.31 / 1024 א 1280 / וו הקו אסאדואוחד 0 א 1600 ק0 0.28 "21 \056דטג / 650 |והסדאו-אסא ₪ וקו 56דטה / 650 והפדאו-סא ₪ וחק צופא / וו הק פד 58556855 5קו וחק 250 א ד]50סח6וו היכולת לעיבוד מקבילי או את תווי 16066ח11. כמובן שקל יותר להסב את ישומי 16חו/ לרמה שתספיק עבור ריצה יעילה בסביבת 5 8ש60םן/ מאשר להכנס לפרוייקט מסוכן ויקר של כתיבה מחדש של הישוס עבור דא. וו הסיבה בגללה, אחרי יותר משנה בשוק, עדיין אין הרבה ישומי-מדף ל-1א. אבל תוך שנה מיציאת 95 פאוסנחו/ צפויים כל ישומי-המדף הח- שוביס לעבור הסבה. במילים אחרות, למפתחי הישומים, 5 פאס6ח1/\ ניראת כציפור נאמנה ביד בזמן ש-דא היא להקה מפוקפקת על העף. מסקנה: כמעט כולס יתפתו להסב את הי- שומיס שלהם לצרכי 95 5שס6חו/), באשליה כי בואת הם גס מכסים את הצורך במוצר ל-ךא. המזימה: בינתיים מיקרוסופט משקיעה בה- סבה של הישומים שלה לסביבה המפותחת יותר, 7א, תוך ניצול כל היכולות הגלומות במערכת ההפעלה הזאת. כאשר יוצאת לשוק הגירסה הדפיניטיבית של 1א, ייקהיריי או 6, מיקרוסופט מצליחה להחזיק במקל בשני קצותיו. מצד אחד זא נתמכת. ע"י אלפי ישומים שעברו הסבה ל-95 8'ש60ח1/. ויכולים לרוץ גם על 1א. מצד שני, לישומיס של מיקרוסופט עצמה יש ית- רון עצוס, בזה שהס תוכננו מראש ל-דאז. גרסאות זא אוצו אינן פועלות עם טוב יותר קתגוז מול זא הגירוסה המלוכלכת ביותר של תיאורית המזימה אומות שמיקרוסופט משתמשת ב-95 5או60חוו כדחליל להסחת אש הא(ליב יתר-על-כן, 95 פ5אס6חו/ תרוץ רק על פל- טפורמות אינטל או תואמות 486. א אמו- רה לרוץ על כל פלטפורמה חשובה שתצא בשנים הקרובות, במיוחד על פלטפורמות 0 זטוס? (מפרט החומרה ק86?). אם יס- תבר כי השוק אומנס עוזב את אינטל לטו- בת פלטפורמות 8156, מי שהשקיע בהסבה ל-95 שס6חו/ | יתגלה כ"פראייריי. | מי- קרוסופט כמובן לעולס לא תכריז על נטישת 5 פאס0חו/, אבל היא תחלק את המ- שאביס בצורה שתבטיח כי הישומים שלה יועדפו על-ידי מערכת ההפעלה המנצחת. 5 אההאאוש פ65וווק חס 5500 זסכן 5סאוכן ]0 פחסוווווא [י 3 סזס\ 05/2 3 כזסו 05/2 3.1 פסטסזסאוס/ זס1 פוססחו/. ו 3.1 זא פשסטחוצ וא 5 חסווסזפאוס/\ זא משסטחוצ. פוש | ]2 3.1 זא פוססחו\ | 5 חסוס1זסע | אסטרטגיה לתרחיש פסימי אחד היתרונות שמיקרוסופט יכו- לה להשיג עייי העברת מרכז הכו- בד הישומי ל-[א הוא הש- תחררות מהצל של יבמ. למרות שהחוזה בין שתי החברות כבר הסתיים, עדיין 05/2 בנוייה בצו- רה שקל לה להטמיע את ישומי ו. זה יהיה קשה יותר עם ישומי 95 5א6508ח1/ הבנויים לממשק 325חו/, אבל יבמ תוכל בקלות יחסית לבנות ממשק הט- מעה מסוג %481 ( פשסשחוצ 6 גחו 005ו081ו!קק א ) כדי לפתור את הבעיה. ממשק כזה יהיה הרבה יותר קשה למימוש בסביבת א טהורה, התומכת בהרבה פונקציות שאין להן מקבילה בעיצוב הבסיסי של 05/2. בין אלה אפשר למנות מערכת קבצים שונה לח- לוטין, מנגנוני הגנה שונים, טיפול שונה בע- צמי-מערכת ותמיכה שונה בריבוי מעבדים סימטרי. עם 1א, מאמינים המומחים, תוכל מיקרוסופט להפטר מהדבשת של 05/2 ול- חסוס ליבמ את הגישה למשתמשים. האסטרטגיס של יבמ כבר לקחו בחשבון את התרחיש הפסימי ביותר והס החליטו כי הת- מיכה ב-6085ח1/ היא מטרה לטווח קצר, כדי לנצל את המצב הנוכחי בשוק ה-6 ייהנמוך'י. להערכתם, תוך 18 חודש תאל יבמ לה- תנתק מתשתית פ5אסשחו/ ול- הציע סביבה שונה בצורה רדי- קלית, המובססת על טכנולוגית "טליגינט" | ומתחרה ישירות בי"קהיריי. את טזג\ הס עיצבו בדיוק לפי התפיסה הזאת: מע- וו.2 05/2 : : 00 ספססווא 3 סזס\ 05/2 זא משססחו/ ספסזסוו 200 פחות מ-12 מגהבייט זכרון. פּ | 0 ת 2.11 05/2 0 5 0 סו 5 1 פסטסזסאזסע) זס? וססחוע חספסזסוו | -200 זו משססחוו וידה 5 0 ו גרסאות דא אושץ אינן פועלות עם יניו פחות מ-12 מגהבייט זכרון. ן 00 51 טוב יותר 3.11 פסטסזסאזס\ זס+ שססחו// ספסזסוו 0 טוב יותר 28 68 8 28 28 %8 ץזסרחפוו 06 ישראל דצמ' 1994 אוש הס פמסעו ד:וספסהש6וו 5 שניות:דקות ימ 5 | 4 ד 6 שולחן נקי 011-005 בסביבת רשת מאפשר שיתוף מושכל משאיר לך לרשותך צכשיו חכילת תוכנה חדשה הכוללת סגוון של ישומים משרדיים חיוניים, לעכודה על מחשכ כודד או כרשת. של משאכים בין כל המשתמשים כרשת. שיתוף זה תוכנה זו פועלת כ"תכנית רקע" ומאפשרת ניצול המודולים מייעל מאד את התקשורת הפנימית כארגון וכתוצאה השונים של התוכנה תוך כדי עכודה על תוכניות אחרות. מכך מושג חיסכון ניכר כזמן וכעלויות. סו ס- דאשדס כוללת את המודולים הבאים: למרות ריכוי האפשרויות, 65ו"-0-₪ז0 צורכת כזמן ריצה רק כ-א10 זיכרון. > 5.5 זאד מעכד התמלילים כגירסה העדכנית ביותר. > מודול +את-1א=01 המאפשר שיגור מסמכי פקס ישירות מתוך מסמכי זאש זס כאמצעות כרטיס מודם פקס. יף % " ג = חייגן טלפונים כאמצעות כרטיס המודם. > אלפון כתוכות וטלפונים משוכלל הפועל כרקע בככל עת. > דואר אלקטרוני לרשתות מקומיות המכוססות על מערכת = )| | |(0) ההפעלה דוס המאפשר העברת מטסרים בין התחנות השונות, כולל תחנות הפועלות בסביבת 8\ססאועצ. לקבלת פרטים נוטפים והזמנות: > תזכורן השולח הודעות למסך כיום ובשעה שהגדיר ו טל: 07-910777 המשתמש. פקס: 07-910151 המודולים השונים קשורים זה לזה. [גיף תוראציב ה טל: 03-5375234/5 פקס: 03-5375236 מפיצים מורשים: חיפה: מדיאטק 0, ס.לל 04-531113, סי.אס.טי.אס 04-623914 עפולה: אר.ס'י.סי 06-528333 תל אביב: פתרונות 03-5612984-5 רמת גן: לנטרוניקס 4 גרכעתיים: אלקומפ 98 פת-ים: תדמית 03-5525585 ירושלים: לרגו הראל 02-556666 קרית גת: אלקומפ 9 באר שבע: כית המחשכ 07-272726 אילת: פטקום 07-378877 22 5 אחהוואוזצו אפופ רכת הפעלה ייקלהיי, עם קריצה ברורה למ- שתמש הביתי, לתקופת המעבר עד שמערכות ההפעלה מונחות העצמים הי"אמיתיות" תצ- אנה לשוק - כנראה בשנת 1996. האוייב הא- מיתי של סזג4 היא 95 פאסשפו/ וזו לא צפויה בחצי השנה הקרובה. ההימור של יבמ הוא כי בחצי השנה הזאת היא תצליח לקחת ממיקרוסופט נתח שוק משמעותי שיעדיף להגר, | בסופו | של דבר, לייטליג'נטיי ולא לייקהיר". בחזרה להשוואה מספיק | בתיאוריות | וב- ספקולציות ונעבור להשוואה בין שתי המערכות החדשות. ההבדלים המשמעותיים בין שתי המערכות מביאים אותנו להעדיף גישה לא פורמלית בה- שוואה, אבל אין להבין מכך כי אנחנו מקבלים את הטיעון שהן מיועדות לקהלים שונים לחלוטין. נכון שמרכזי הכובד שונים, אבל יש חפיפה לא קטנה בין קהלי-היעד ומ- קתוו מול זא דיוני ולדימוי של המהירות האולטימטיבית. יבמ העניקה לגירסה 3 של 05/2 את הכינוי סג ללא צידוק. ברוב המבחנים שלנו, סג הגיעה לביצועים נמוכים יותר מה- גירסה הוותיקה 2.11 של 05/2. נכון שאפשר להריץ את קזג על 26 עם 4 מגהבייט בלבד, אבל המהירות אז רחוקה מאוד מה- דימוי של טיסה בין גלקסיות. תוך 18 חודש תאל) יבמ להתנתק מתשת'ת 8אס6מו/ ולהציע סביבה שונה בצורה רדיקלית, המובססת על טבנולוגית "טליגעטי 5פםד סהס:אה דפ יחסית ל-דא, לעומת זאת, קזג4/ היא בה- חלט מהירה יותר ברוב הישומים. במבחני 6 (וורד ואקסל) ובמבחן 2.0 018 , זג ניצחה בכל תצורות הזכרון, כפי שהי- תה התוצאה ב-95 אזגחת!:/ 5סותקגז3) (מבחן הביצועים המעודכן לגרפיקה בסביבת 1 פאסשחו/). לעומת זאת א מנצחת (בגדול) במבחני 95 אזגוחחו\ אפו ובמבחני סטנדפורד לעבודה בריבוי-נימים (8ח1111010301ט1/), ביתרון שהולך וגדל ככל שמוסיפים זכרון ]א למחשב. שתי המערכות נופלות במידה משמעותית מה- ביצועים של 3.11 אאא בכל מבחן (מלבד מבחני סטנדפורד אותם פָ/ לא מסוגלת כלל לבצע, מחוסר תמיכה ברי- בוי-נימים). מבחר טעמיסם זג משווקת ב-5 טעמים, בשתי תצורות בסיסיות. הת- צורות הבסיסיות הן למשתמש היחיד ולמשתמש הקשור ברשת 000 שתמשים ובים ימצאו את מקומית - 1ח01₪ 1.4% קזגא. ן סק עצמס תוהים בשאלה, "קזג\ 3 מוסש 8/2) ל - כל אחת מהשתיים מוצעת בגי- או דאיז טח יד הגס וכרון. רסה למי שיש לו כבר התקנת - 605חו/ (או שהוא מוותר על םגו (כריכה, פיתול או ₪ 4 הרצת ישומי 008חו/) וגירסה עיוות חריף של משטח) הוא וש למי שזקוק לתמיכת 05/2-א]/ [ הרם : מושג שטבע סופר המדע הב- ו 5 (קוד ביצוע של א00חו/ משו- דיוני איזק אסימוב, כדי לא- ב בתוך מעטפת 05/2). בנוסף פשר טיסה בין-כוכבית במ- קיימת גירסה התומכת בריבוי הירות הגבוהה ממהירות האור 00 מעבדים סימטרי. נכון לזמן (בלתי אפשרית במושגי הפי- זיקה המקובלים). מאז הפך הביטוי 50604 קזג3\ לאחד מנ- כסי צאן-ברזל של המדע הב- טוב יותר 6 זס+ מעססחו/ הספסזסווא 3.11 פסטסזסאזסש 8 4 2 5 זז )סז סוחטא] גרסאות זא אוו אינן פועלות עם פחות מ-12 מגהבייט זכרון. כתיבת המאמר, רק הגירסה למ- (המשך בעמוד 142) ונ 3 סזוס\ 05/2 000 טוב יותר 3.11 פסטסזסאזס/ זס+ משססחו/ הספסזסווא ו[ 00 6 9 זו סו 90 5 חסוז6810זס/\ , 2 סו 8 1 זא 5שססחוש 3 5 זא פשססחו// הספסזסווא 200- 5 חסוזסזאזסצ [. 3 סזס\ 25/2) ּ = | גרסאות זא אועצ אִינן פועלות עם | ו פחות מ-12 מגהבייט זכרון. ו 8 ו 28 /סוחסו 0 ישראל דצמ' 1994 פסזסווא 3.1 זא 5שססחוש שניות:דקות 5/2 2.11 3.11 פסטסזסאזס/ זסז משססחו/ אספסזסוו 8 4 000 68 4 /סרחסו אם נכון שהצלחתה של חברה קשורה למחשבים שלה אז נית| להסביר את ההצלחה המדהימה של סהלוווס6 בארה"ב, שם נוסדה, ובמדינות רבות בהן היא משווקת, בשתי עובדות מפתח: ראשית 0ווס6 תמיד ענתה לצרכי לקוחותיה לפני המתחרים שלה. שנית, דגמי סאגווסס השונים עונים הרבה מעבר לציפיות הגבוהות ביותר, לדרישות הספציפיות מהמחשב וגם לסוג הספציפי של הארגון בו מתפקד. 600 פיתחה, על מנת לספק את כל הצרכים, משפחות שלמות של מחשבים רבי עוצמה והם מהווים פתרון לכל צורך, לכל מטרה! וו 1'וסוטכןווו 60 דורקום מחשבים בע"מ רת' נחל איילון 37, ת"א 67771 טל: 03-5373986 פקס: 03-5375087 סניף ירושלים: רח' הלל 24, ירושלים 94581 טל: 02-259472-3 פקס:02-256970 בתחום המחשבים השולחניים ניתן לבחור בין מבחר דגמ'י סהקאפסם, אלוף הביצועים, לבין דגמי גפאווסח? המצעים איכות ומחירים המבטלים כל תחרות. בתחום המחשבים הניידים מציעה סאפוווסס6 את הדגמים הניידים הקלים וובי העוצמה 0 ההטזא00, 400 גהטזא0ס6 ואת =דו₪ פד הנייד המשתלב בפשטות במערכת השולחנית ומתפקד כתחנת עבודה. 0גקווסס נותנת לך אפשרות בחירה אמיתית בשרתים משפחת זאגווסאק, אחד השרתים החזקים ביותר בשוק, שהם שרתי-על משוב מחשבים שיווק בע"מ רח' בצלאל 3 ר"ג 52521 טל': 7520190 ,03-7511914 פקס: 03-5759046 ורשת משווקיה המורשים בישראל המתפקדים ביחידות בודדות או באשכול שרתים > ופגזאטסוו-א6גה) ובין ה- 4וא0ופסחק שנותנת עוצמה של שרת במחיר תחנת עבודה. בעצם, השאלה אינה לאיזה יצרן אתה צריך לפנות, אלא איזה דגם של סאגקוווסס מתאים לך. נמקוו) תים 6 תים מחשבים ומערכות בע"מ מרכז מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל 51905 טל: 03-5304444, פקס: 03-5325917 סניף חיפה: 04-338205 ישיר מדפסות: טל: 5304411, פקס:5324499 טנא אלי כון שהשגת הידע הדרוש כדי לגרוס למחשבים הנכונים לשוחח זה עס זה, כמו גם הקמת מערכת 107/2, עלולות להיות קצת קשות ומ- תסכלות (אם אין לך אחראי אג.1 שיטפל במטלות הללו למענך), אך התמורה מצדיקה את המאמצ. מרגע שנוצרה קישוריות 167/12 תוכל להתחבר לאינטרנט דרך ה-א1/4 (זהו הקשר המהיר ביותר הקיים), או בעזרת מודם ופרוטוקול תקשורת טורי (?511 או ?27) לחברה הנותנת שירות גישה ציבורי. אפילו קשר מודם דרך שירות ציבורי עשוי להיות מהיר יותר מהשירותים המקווניס המסחריים, דוגמת קומפיוסרב, כיוון שהוא מאפשר לך להתמקם כחבר שווה זכויות הקשר העולמי נלים להתחנוות לרשת אינטונט גישה מלאה לאינטרנט דורשת ממך כיום מספר דברים: אתה בהחלט זקוק ל-2ו/167 על ה-26 שלך (זוהי יימחסנית" התקשורת הכוללת מסופפווחפתגזך 0 [|0זת0) (-21010001 )סחזסוח1); אולי תזדקק גם ל-5117 (פרוטוקול לממשק-קו טורי) או ץקץ (פרוטוקול נקודה-לנקודה - נליין). עד כמה זה קשה! כנראה שפחות ממה שאתה חושב. ברשת. שתי צורות ההתקשרות נותנות לך מבחר רחב של יישומי תוכנה לשס התקשרות עם הרשת. בסקירה זו נבחן רבים מהיי- שומיס הללו. אידיאל החבילה היתה לנו תקווה למצוא מוצריס עם אוסף מושלם של כלי אינטרנט. חיפשנו אחר חבי- לות שכללו את תעבורת 76/1 ו-קקק/ק1 51 ההכרחית להתקשרות וכן תוכנת אסספחו/ (המאפשרת לכל יישום תואס לגשת לשירותי 0 דרך 8ו60חו/). חשנו שחבילה כזאת | צריכה להציע אוסף של יישומים גר- ו פיים חזקים לטיפול במגוון ל המלא של שירותי האינטרנט ומשאביה: דואר אלקטרוני, חד- שות, | ז60תק00 ,166 וה-6]זס\ 65 06ו/. החדשות הרעות הן שחיפושינו נכ- שלו. באופן כללי, החבילות: שהתיימרו להיות פתרונות מלאים היו בעיקר מחסניות א 6/7 שנדחפו לחבילה אחת עם | .. אוסף של יישומים לא חזקים במיוחד ולא | משולבים היטב, ושכיסו רק חלק קטן מספקטרום האינטרנט. עתיד ורוד החדשות הטובות הן שדבריס משתנים. 18 5זא של עק5, לדוגמא, הוא פתרון המשלב אוסף יישומים חזק ומלא, עס שתי מחסניות ץד שונות (היישומים ירוצו גם על מח- סנית שכבר מותקנת אצלך). ל-זשםקסנ)מו/ של 507%1008 ץזבזטו,1 הסטווזסתתג, | אין. פו- נקציונליות אינטרנט מלאה, אך הוא מהווה דוגמא מרשימה של מה שיישום אינטרנט רציני יכול להיות. אין זה מקרה ששני המו- צוים הללו מתקשרים לשירותים שמ- שווקיהס מספקים: זסקססמו/ | מתקשר לשרת ז6[ק00 של הסשוחטוחג, ו-שא א[ לשרתי )118606/ק דאאז ו-פ6/ של ץזקפ. במקביל ישנה פעילות רבה בתחום התוכנות החופשיות והשיתופיות, המניבה חבילות רבות עוצמה אותן ניתן להשיג, כמובן, דרך האינטרנט. הסופסן פאל/3 63 התוכנה, בגירסה 1.0, מספקת את כל יכולות 6 הנדרשות, אבל לא את כל כלי ה-אס6חו/ שלהם ציפינו. במחיר 5395 (כל המחירים בארהיב) היא כוללת דואר, )16106 ו-17ת, אך אין לה תמיכה ב-ז6תק₪0 וב- קריאת חדשות. יש לך שני ניחועוים.. עם התקנתה יוצרת התוכנה קבוצה משלה ב-%\60ח1/. דרך חמש הצלמיות שבקבוצה ניתן | לגשת לשירותי >ך;, דואר (וקונפיגורציה של הדואר) ו-161861 (דרך הד- מית מסוף 1320צ). תוכל לגשת לשירותים אלה גם מממשק המשתמש של התוכנה, שהוא למעשה סרגל-תפריט. ממנו תוכל גם להפעיל הדמיות 16!86 נוספות, להשתמש בפונקציות ה-11018/ ,6אזץ ו-קדיד (הר> בחלון 05). ממשק המשתמש אינו מעוצב היטב; העזרה המקוונת מסבירה רק איך ליצור קשר עם החברה, סדר הפקודות בתפריט נראה אק- ראי לגמרי ורבות מהפונקציות ומהפקודות האפשריות אינם מופיעים בו כלל. יש גם צד חיובי פונקצית הדואר של התוכנה די קלה לשי- מוש, וניתן לשלוט על מרבית הפונקציות הדרושות בעזרת סרגל כפתורים. תוכל לחפש, להשיב או להעביר הודעות, ותוכל לי- כלים להתחברות לאינטרנט התאמה למשימות ישום פרוטוקול 16/7 שרותי דואר/חדשות שרותי 1 ו-וחטו6ך כלים לחיפוש מידע | צור תיקיות ולשמור בהן את מכתביך (התוכנה קוראת לתיקיות "תאי דואר", וזהו מינוח מבלבל מעט). ספר הכתובות מסובך מדי: לא תוכל, למשל, למחוק ממנו שם בלי להיעזר בתוכנית חיצונית מיוחדת. התוכנה מספקת פונקציות רבות הקשורות לדואר, כמו קבצי חתימה, שינוי אורך השו- רה בדואר נכנס או יוצא, והגדרת הדרך בה תרצה לראות נספחים למכתב. תוכל לבחור בין חיבור קבוע לשרת הדואר לבין חיבור הנוצר רק כשתרצה לבדוק אם יש לך דואר. למרות שכל הפונקציות הללו שימושיות מאוד, הן מרוחות כולן על חלון בלתי מסודר אחד. בנוסף, כמו הממשק של התוכנה, ליי- שוס הדואר אין כל עזרה מקוונת. קד בשונ התוכנה מטפלת טוב יותר בנושא ה-ץ]₪ (פרוטוקול העברת | קבצים). תוכנית ה-17 יפה וברורה, ואפילו אינטואיטיבית, וגם יש לה מסך עזרה אמיתי. היישום משמש כמנהל קבצים בסיסי הן למחשב המקומי שלך והן למחשב המרוחק. תוכל לי- צור ולמחוק ספריות ולשלוח קבצים בשני הכיוונים על ידי לחיצה כפולה על הע- התאמה למשימות כבר. תוכנית ה-80ק1%016 משמשת את התו- כנה לצפיה בקבצי ?1 (למרות שאפשר לה- שתמש בכלי צפיה אחר), וניתן להריץ קבצים ישירות מתוך מודול ה-קזת. תפריט 006%8/ בתוכנה מציע מבחר מצומצם של פרוטוקולים ל-16186. מתוכם, פרוטוקול 0 הוא בעל מבחר האפשרויות הגדול ביותר. הוא כולל ספר טלפונים יותר נוח לשימוש מזה שבתוכנית הדואר, כפתורים למשלוח ולקבלת קבצים תחת וומח6א (אך לא תחת :ח006מזא< או וח2006?), ואפשרויות התאמה נרחבות. עם התקנת התוכנה תנחה אותך תיבת די- אלוג דרך תהליך שבו תכניס את כל המידע הנדרש. אס תטעה - אתה תקוע, כיון שאין צוצמה ישוס פרוטוקול 16/7 שרותי 1 ו-וחטוטךד כלים לחיפוש מידע 5 6 ישראל דצמ' 1994 כל דרך נראית לעין לתקן את הטעות. ישנן כמה דרכים לא ברורות, הקשורות בעריכתם של כמה קבצי טקסט, אך אין דרך לדעת כלים להתחברות לאינטרנט החיסרון העיקרי של התוכנה אינו בה- תקנתה. החוסר בכלי חיפוש מגביל ביותר את יעילותה של התוכנה ככלי מחקר במ- רחבי האינטרנט. חסרונותיה הנוספים הם סיבה טובה להמשיך ולחפש חבילות נוספות. זאת בלי להתקשר ולבקש סיוע טכני. 30 1-3 - 4 קו36] 5מַהו568 6 0|6] | |₪ן 6 פוש יי הד או ₪- 5 ביר - מ -4 בחירת העורכים 8₪- [0081000 1 130067 1 ₪16וחזו ₪- 0 . בין כל התוכנות שבסקירה 5 זו, תוכנת 5א 418 בגירסה - ₪- 0, היתה המלאה ביותר, ב ₪- 5 ₪- ובהפרש גדול. במחיר 5449 0 -₪ (למשתמש >: יחיד), מס- 4 -6 פקת התוכנה את כל הכלים -2 1660/06 01666 ]6810[ הנדרשים למחקר מעמיק בנ- התאמה למשימות סביר = ישוס פרוטוקול 10/1 שרותי ?1 ו-וחטוטך כלים לחיפוש מידע בכי האינטרנט. היישומים 0 קו16] סשהועצ >הסחק 0‏ 6ו] כוללים דואר, )16186, קריאת : - - ₪ 1 חדשות, ?1 (שרת ולקוח), בק 8 || >הססהקן קופתה50 הנפצה שהאש סה | | לקוח 0 והגירסה המ- : סחרית הראשונה של 0ו0584)/ = 7% 5 % בו שא ג וז 06504תשה ד (זהו כלי גרפי לחיפוש 6 = ב- ל 058א, אותו 6 3 ב/ ב-60) ש , 7 6 או אסספאו או חן סקרנו במאמר בגיליון הקו- % , % * 7 - דם). החבילה כוללת גם שה 4 ₪90 א 5 ₪ מקודד ומפענח 066סח6טט % | ו-66000ט (המשמעות של טט ו היא ימיוניקס. ליוניקס"), ישוס פרוטוקול 07/7 שרותי דואר/חדשות 0% | כלים לחיפוש מידע 3 > > 6 ישראל דצמ' 1994 וכלי צפיה גרפי. התוכנה מציעה שתי אפ- שרויות ?167/1, האחת ממיקרוסופט וה- שניה מנובל. התוכנה תומכת בקשרי 227. בלחיצה כפולה על צלמית תוכל לעבור בין קשר ישיר וקשר קקק. תוכל לקבוע שהחבילה תפעיל את החייגן באופן אוטומטי עס הרצת היישומים. מודול לכל עולה היישומים שנבחרו - ?1 6ח[16 ,00068 6 ודואר אלקטרוני - נבנו היטב ומ- הוויס כל אחד פתרון מלא בתחומו. מרשים במיוחד הלקוח הגרפי של ע1ז, הפותח את מנהל הקבצים של 8אס6חו/ יחד עם מצג דמוי מנהל הקבצים של השרת הרחוק. הע- ברת קבצים נעשית בפשטות על ידי גרי- רה-והפלה. כברירת מחדל, התוכנה מקצצת שמות קבצים בני יותר משמונה תוים, ומ- זהירה אותך בעת סכנה של כתיבת קוב עם שס שכבר קיים בספריה. מודול הדואר תומך הן ב-2073 והן ב-117א5, ומסוגל לעבוד גם כשאינו מקוון. מאז הגירסה האחרונה נוספה ליישום הי- כולת ליצור תיקיות מקוננות. עורך המלל וי- כולות המיון של יישוס הדואר יוצאיס מן הכלל. היישוס של קריאת חדשות מוצלח אפילו יותר מהדואר, ומאפשר לך לצפות בהודעות כשהן ממוינות לפי נימים (שרשרות של הו- דעות המתייחסות אחת לשניה כרב-שיח), נושא, גודל או תאריך. תוכל בקלות להצטרף לקבוצות ולאסוף את אלה שתבחר לקבוצות אישיות משלך. קל מאוד גס לשלוח, לעקוב ולצטט מהודעות, ולכלול קבצי חתימה. תו- ספת שימושית נוספת היא היכולת לסנן הו- דעות וכותרות דואר לקטגוריות המעניינות אותך. ג'ו[גל ה-ז6חק60 שירות ה-ז6(ק60 משתמש בממשק עצים גרפי. הניווט בין העצים קל מאוד, ותוכל לקבוע שהיישום יעבור באתר מסויים באופן אוטומטי עס הרצתו. תוכל גם לקשר, באופן אוטומטי, סוגי קבצים ליישומים המציגים אותם. כך תוכל ללחוץ על קוב תמונה ול- התבונן בו, או לשמוע קוב צ4א., למשל. ממשק ה-16186 בדרך כלל איננו מרגש במיו- חד, ותוכנה זו אינה יוצאת דופן. למרות זאת יש לו כמה יתרונות, כמו היכולת לשמור הםקקן )6-0 הס= מסג-חםדאו 640-סדטה = 0735 . 2 | 0 2/ של ו תו 2/0 גם זה אפוטרי ב הפקסן0-01. נטילוב שירמוטים מתוכנת 640-סדטה מחוללי יישומים טובים ככל שיהיו. לא מסוגלים לספק לטווח הארוך. את כל הפתרונות הנדרשים בתיכנות. אם אתה מתכנת מקצועי הדורעו סביבת פיתוח עעוירה שמסוגלת להעניק דרור ליצירתיות גכי הרי תיכנות זה אמנות...). מהירות פיתוח וחופש ביטוי אמיתי. אתה צריך ₪םקקן 6-01. חםקקן 04-01 אינו מחולל יישומים פשוט. זהו ח= |וקו60 לשפה פונקציונאלית חזקה במיוחד עם התמקדות ב- 6אווו\4 ה ססחק סש דאפוחס דסשנפס. סביבת הפיתוח כוללת גם זסאחו!. מנהל זיכרון וירטואלי ומוהל מסד ותונים. בעזרת ₪םקקו 64-01 כתבו יותר מ- 2.000.000 מערכות ע" למעלה מ- 300.000 מתכנתים בעולם . יותר מ- 3000 מוצרי צד שלישי פותחו בעולם עבור ₪=קק0-01. בעזרתם תמצא פתרון לכל מערכת מיחעוב העולה על דעתך. המפתחים בעעשפה זו נהנים משני עולמות - הפתיחות המאפיינת עשפת תיכנות יחד עם הקלות המאפיינת מחולל יישומים גשילוב קטעי קידוד מוכנים מראנש: חלונות. תפריטים. עיצוב מסכים. דוחות. ניהול זיכרון. ניהול בסיס נתונים. ניהול קריאות רעשת. קישור קבצים. ועוד). זו השנה השליעוית ברציפות שסביבת הפיתוח של מםקקו 63-01 זוכה במקום הראעשון בסקר קוראי הממזין היוקרתי "!סג ₪55 ב דהס" בארה"ב. איזון אופטימלי בין עוצמה. יעילות וגמישות - הם שהפכו את ח=קקן 64-01 לשפת הפיתוח הנפוצה ביותר ליישומי 05 ו- 5/שספאצוו/. 7 אצלנו אין הגנות פלג מסורבלות ! 7ק אצלנו לא תתבקש לשלם עבור ם]א]ך אסא ! 7ק אצלנו תקבל הכשרה והדרכה מקצועית בכל הרמות ! 7 אצלנו תקבל שרות גישה ל-885 עולמי של מפתחי תקק] 61 ! 7ק כך תוכל לפתח ולהפי יישומים (להרוויח כסף) ללא "שותפים" סמויים ! צלצר ונזזזין אותך לסדנת הכרות - ללא תעולום וללא התחייבות מצידר. ₪ ו (הסדנאות מתקיימות באופן שו במרכז ההדרכה בת"א) ל יס 50 7 8 פה מערכות בעיו טל (רב קויו/03.5623377 | בק03-5610066:0 רשימת כתובות שהתקשרת אליהן, והוא מאפשר לך לבנות חלונות שיחה כרצונך ול- הפעילס מתוך צלמיות נפרדות. אחד החלקים החשובים בתוכנה הוא 0 . גירסה זו טובה הרבה יותר מגרסת ה-6ז4אסזגת% | ב-16 סיביות ל-%שס6חו/ הקיימת (בקרוב צפויה גירסת 32 סיביות). היתרון הראשון הוא היכולת להדפיס. תוכל גם לשנות את רשימת האתרים, ואפילו להו- סיפה לסרגל התפריט. מכשול אחד או שניים למרות שהמוצר מהווה צעד גדול קדימה מבחינת הפונקציונאליות שלו, הוא עדיין אינו משחרר את המשתמש מלטפל בחלק ה-ק]/16 של המוצר. מאידך, בדומה למ- רבית המוצרים בסקירה, הוא כולל גליון עבודה המכיל את כל האינפורמציה הדרושה. מרגע שאספת מידע זה, ההתקנה צריכה לע- בור חלק. החבילה נותנת הנחיות מדויקות להכנסת המידע הדרוש, כמו כתובת התחנה שלך, כתובת הנתב וכתובתו של שרת 8אפ. בעת ההתקנה גילינו שאין דרך חזרה מט- עויות: כשטעינו בהקלדת כתובת ה-ק], לדו- גמא, ניסינו לתקן את הטעות בדרך המו- מלצת של פתיחת הקוב המתאים בעזרת תוכנית עריכה ותיקון הערכים. דרך זו דו- רשת מומחיות, והמשתמש הבלתי מנוסה יע- דיף פשוט להתקין את החבילה מחדש. הח- ברה מספקת כמה דוגמאות שימושיות, כמו גירסאות | אופייניות | של קבצים (כמו 0 א) לשס איתור תקלות בתהליך הה- תקנה. המשתמשים יכולים לפנות אליהם, ואפילו להעתיק מהם קטעים, כאשר הם נת- קלים בקשיים. כאחת החלוצות בדור חדש, תוכנת 5שא 418 היא המוצר הרחב והמלא ביותר שבחנו. פרט למורכבות בהתקנת מחסנית 1627, היא היתה קלה מאוד לשימוש. אנו ממליצים בביטחון מלא על התוכנה למי שמרגיש מוכן להתחבר לאינטרנט. דסא 'זס1 5-ה 6!60ו3ו6 5שסוחו/ תוכנה זו, בגירסה 4.0, נותנת למשתמש הרעב את כל הפונקציות האפשריות, במחיר 5. היא כוללת מחסנית 16, אוסף עשיר של יישומי אינטרנט (5עא ,0000 שרת ולקוח :1, ודואר אלקטרוני), והמוני 0 ישראל דצמי 1994 == כלים להתחברות לאינטרנט התאמה למשימות ישוס פרוטוקול 07/7 שרותי דואר/חדשות א [ שרותי ץד ו-וחשושך כלים לחיפוש מידע ₪ ',ין כפתורים ההופכים את היישומים הללו לנ- גישים וקלים לשימוש. דיאלוגיס נפתחים מקלים על התקנתה, ובאופן כללי, הופעתה המצוחצחת הופכת את חסרונותיה למ- פתיעים. בל ה'חטים האמשריים נקודת המבט של החבילה ברורה ממספר הצלמיות הקטלני - 24! הצלמיות כוללות 00 ,ק7ץ, דואר אלקטרוני ושלושה מצבי (6ח!16 שונים. ישנו גם פט6אשוטא הקורא חדשות /6ח1156, אך תיאלץ למצוא שרת חדשות כדי להשתמש בו, כיון שה- חברה אינה מספקת כזה. פאוסאץ/ומא קל מאוד לשימוש: לחץ על קבוצות החדשות שאתה רוצה להצטרף אליהן, ואז לחץ על אלה שברצונך לקרוא. ההו- דעות מסודרות בסדר הו- פעתן בלבד, כך שקשה לע- קוב אחר נימי הודעות עוקבות. גם לא ניתן להפעיל חיפוש על פי מילת מפתת כדי למצוא הודעה בקבוצה עמוסה. | במגבלות | אלו, סא ץז/ום א אינו מהווה כלי מחקר רציני. התקנת הדואר מורכבת יותר מההתקנה הכללית, | אך מרגע שהקמת את כל תאי [ה5%61ש81 .4] 51%6 366106 17] [05ש81%.28606] [81055610 .3] 115% 116+ שטגתשזה קז? [5מט"60בם.1ה] %%6 .1] (]100) 006561005 85066 עַ1+ה6טף6ז] [5מט"א6ה31%.5] [חז . [חהת סא ע"ויופז] | 300166 600%/36%0 %ה06ה6ק66ה1 :שת הדואר דרך פונקצית ה-זטוגאו1א0ע, הדואר פשוט ויעיל. יש תמיכה בקבצי חתימה, ניתן לשמור את הדואר בתיקיות ואפשר למיינו לפי תאריך, נושא או שולח. בספר הטלפונים הבסיסי אין מקום להערות, אלא רק לכ- תובות. יש לנו רק תלונה אחת: יצירת דואר יובצא ושליחתו חייבת להיעשות ברצף אחד, ואין דרך לשמור טיוטה בתיקיה ולסיים את העבודה עליה מאוחר יותר. ממשק ה-12/ מבלבל בהתחלה, בשל 18 כפ- תורי המשימות שבו, שעל אף אחד מהם אין סימון "שלח" או ייקבליי. די מהר תבין, כמו- נו, שכיוון והתוכנית בנויה כמנהל קבצים בסיסי, מקש ייהעתק" הוא האחראי להעברת קבצים מצד לצד. לחילופין תוכל להשתמש בפעולות גרור-והפל. התוכנה מספקת גם 6 זס! [111166ח)] - ז6806] פצו6א לו דאות [6%%ה] 8111] 5מט/א31%.036 שחש :₪6 ף 55806 [0300058971] סטזא36ס %31הסץץ :86 [1% [ע0319 50] ?הזה "םס קותמה [13 [6%%ה/ה 8111] 0115716 6ף553 [עא03195 תהסז] 0115 8355376 1 ישום פרוטוקול ?/6ד שרותי דואר/חדשות שרותי 1 ו-וחטוטד כלים לחיפוש מידע למה להסתפק בגרעין כש ווה נותנת לך את כל הפרי? ₪ - 1 ב המכנה המשותף לכל המחשבים המעולים הוא 05ו8 של (ו(3) 5סא=הז שש אה6וחשטא עכשיו אתה יכול לרכוש בישראל ₪6 אמריקאי באיכות של וווא, במחיר, שאתה יכול להרשות לעצמך. למה להסתפק בחיקוי עם 05ו8 של וואא, כשאפשר לדרוש מחשב וא ? למה לשלם מחיר מופרז עבור שם יוקרתי עם 05ו8 של ווא, כשאפשר לרכוש מחשב באיכות ושא במחיר הרבה יותר אטרקטיבי? פייב אקסיטס בע"מ מחשבים ואלקטרוניקה המקצוענים, שדורשים רק את הטוב ביותר, דרשו וואא גם כשזה לא היה כל כך קל. מעכשיו לא צריך להתפשר על איכות שירות, אמינות וביצועים. וואא הוא הערובה לכך, שתקבל את כל אלה במחיר סביר, ישירות מהיבואן. ססות | = 6 == % פטסגתבי1 6[זס/% 186 01 2-68%078) כן 5ךא= = רח' הרוגי מלכות 11 רמת-החייל ת"א 69714 טל. 6481117 (רב-קוו") פקס. 496015 שד' ההסתדרות 156, מפרץ חיפה, חיפה טל. 04-419870 פקס. 08-419871 כלים להתחברות לאינטרנט התאמה למשימות ישוס פרוטוקול 16/7 שרותי ?1 ו-וחטושךד כלים לחיפוש מידע שרת 1" , המאפשר לאחרים להתקשר אליך. תוכל לשלוט על האתר שלך, לתת ול- שלול הרשאות, ולהגדיר משתמשיס בסטטוס של קריאה בלבד, הכל בלחיצות עכבר בו- דדות. במעט מושלם תוכנית ה-זש!ק60 במערכת מיועדת למציאת נושא בודד יותר מאשר לשוטטות כללית באינטרנט. כדי לטייל בשרת ז6תק00 צריך פשוט לדעת על איזה כפתור ללחוץ: ספרים אדומיסם קטנים מצייניסם הסתעפויות מה- הירארכיה הראשית; מסופי מחשב מצייניס אתרי 6ח!16; דפים מציינים קבצי מלל שא- פטר לקרוא. בברירת המחדל מוצג מסך חצוי, כשבשני הצדדים מופיעים אותס פרי- טים, אך בכך ניתן לטפל על ידי הקטנת אחד הצדדים וצפיה בשני. דבר חמור בה- רבה קורה כשבוחרים לצפות ב"כל שרתי זו בעולס": מה שמתקבל הוא בלגן ענק של מילים וקוי הירארכיה מנותקים - זהו באג אכזרי הקורה תחת עומס יתר של מידע. תוכל להשתמש ב-16186 במגוון מצבים של דימוי מסוף, ותוכל גס ליצור ולשנות תס- ריטי כניסה מתוך התוכנית. מאידך יש לתו- כנה חוסרים רבים: ניתן לשמור רישום של שיחת 6ח!6ו, אך לא ניתן לגלול את המסך לאחור במהלכה כדי לעיין במידע שכבר יצא מהמסך, למשל. ההתקנה היא חיה משונה: למרות שהחבילה מספקת תיבות דיאלוג ידי- דותיות המציינות בפניך את המידע שתזדקק לו בעת הה- תקנה, היא אינה מציינת את כל המידע הרלוונטי. היא אינה מזכירה כלל את שער ברירת-המחדל ושרתי 5אזפ, ודי קל לשכוח שמידע זה עלול להיות חיוני להקמת קשר יציב. התוכנה מפצה על חס- רונותיה עם כמה תכונות יפות במיוחד. מרכז הבקרה התאמה למשימות ישוס פרוטוקול 16/7 כלים לחיפוש מידע שרותי ?1 ו-וחטושד כלים לחיפוש מידע 6 ישראל דצמ' 1994 שלה, למשל, יכול לתפוס כל מסגרת 07/1 היוצאת או הנכנסת למחשב שלך. כדי לנתת את המידע תוכל להיעזר ב-56ח16!/]3 או לרכוש את יישום 06גזדד/וטא של החברה. כלי העזר של התוכנה יוצרים אוסף די מלא למשתמשים הזקוקים לקפיצת פתיחה בכיוון האינטרנט, וזאת למרות שכבר ראינו טובים מהם. החבילה שווה התייחסות לא רק בזכות היותה מקפת אלא גם בזכות היי- שוס המוצלח של הממשק הגרפי. 60 דסאודפוס זוס1 5|ססד ק!/6ז ז6הוז5ום 5שססחו החבילה, בגירסה 3.21, הפתיעה אותנו הן בצדדיה החזקים והן בחסרונותיה. נהנינו ממחסנית ה-762/12 ומהיכולת לאתחל קשר ד באופן אוטומטי, אפילו כש- משתמשים בה יחד עם כלים תואמי 0% / מצד שלישי. מאידך, התקנתה קשה ומבלבלת אפילו למשתמשים מנוסים, וחלק מכליה אינם אמינים ומוזרים. במחיר 5395 מציעה התוכנה שירותי ?1 ו-1/17 - שניהם כשות או כלקוח - כמו גס ו-178/כ1 (להדפסות רשת). תמצא גם שירותי 11015\ טפַחוו, קבוצת כלי עזר לאיתור תקלות הקרויה זסווחס) אזסשווסא], ותוכנית של סרגל כלים שימושי המאפשר לך לגשת לכל הכלים ממשטח העבודה. אין כלי גישה למשאבי אינטרנט חזקים ומרתקים יותר, כמו דואר אלקטרוני, )125600 ,00016 פאוסצ] ו-ט6\ 166/%-6!זס/ו, אבל גירסה 3.3 האמורה כבר לצאת, תתמוך ב-פקטסזשפאיטח. שתי תוכניות מעורבות בהתקנה. התוכנית להתקנת כלי 167/12 מתקינה את היישומיס והכלים, ותוכנית זמן הריצה מתקינה את מחסנית 102/1. המחסנית תומכת בד- רייברים 15סא ו-1פ0, ובקונפיגורציות 51/17 ו-תק2. לתוכנית זאת מצורפים גם ,6אז? 00 סוכן | אא8 ותוכנית לקו- נפיגורצית רשת. התקנה מורכבת הוראות ההתקנה והמדריך למשתמש אינס מלאים ואינם ברורים במיוחד. בקו- נפיגורציות מערכת מסוימות לא יהיה מנוס מלהתקשר לחברה ולבקש סיוע (למרבית המזל, צוות התמיכה הטכנית של החברה (המשך בעמוד 146) ט ל ה אתה עומד בפני החלטה שעלולה להשפיע על עתידך המקצועי. אם אתה רואה את הע העתיד על פי מדפסת הצבע 54144 51 מזדפסת הצבע למחשבי 6; ומקינטוש תיד בצבעים קח את 144 54 זפ מדפסת צבעונית ידידותית ונוחה לתפעול בכל סביבת עבודה. ש ו ר חשוב שתיקח אחריות על דברים שעשית. 4 59 511 היא מדפסת אחראית ביותר המתגברת על כמויות חומר עצומות בלי הפסקה וללא תקלות גם על שקפים. ת א ו מ י ם השבוע אתה חייב להימנע מסיכונים. עס 4 59 תד5 אתה בטוח, כי היא תואמת לכל התוכנות ופועלת בגירסת 56 א בגרסת מקינטוש. ס ו ט ן עליך לחשב את הצעד הבא שעליך לנקום. עם 144 5 חהד5 תוכל ללכת לכל הכיוונים, בעזרת מגוון האפשרויות שהיא מציעה ומגותן הפונטים האיכותיים שלה. א ור י ה אל תסכן את כספך. מכל הבחינות 9 דפ היא מלכת המדפסות. היא לטת בקלות על כל סוגי העבודה בצבע חור לבן והיא הבחירה הצבעונית הנכונה לכל עסק. ב ת ו ל ה השבוע תסיים עניין מטריד. 144 54 דפ א לא רק מדפסת מעולה היא גם יפיפיה. עיצוב החדשני והמידות הקומפקטיות שלה יציבו אותה במקום של כבוד בכל מ מ א ז נ י י ם צפויה לך הצלחה בתחום הכלכלי. כ ל שתשקול את המחיר מול האיכות תתקשה 4 53 8 גד9 עולה רק %595 כמעט חצי מכל מדפסת בעלת נתונים דומים. ע ק ר ב צפויה לכם הפתעה נעימה. כשתראו עד כמה 144 50 'גד5 חדה וממזרית. מנגנון סרטי הצבע שלה קל לטיפול ותיפעול והופך את אחזקתה לקלה יותר משל מדפסות הפועלות בטכנולוגיות אחרות. קל ש ת יש לך מזל השבוע. קשת שלמה של צבעים מרהיבים עומדת לרשותך להפקת מסמכים גראפיים באיכות לייזר צבעוני והדפסות שחור לבן איכותיות ברזולוציה של עד ומס 360%860. ג ך' 5 השקעות העבר ישתלמו. 144 50 דפ מדפיסה במהירות של 058 510 בעזרת 144 5 6 : א 0 2 6 , אלמנטים טרמיים ומערכת שליטה מתוחכמת השולטת במקביל על פעולת המדפסת ועל עיבוד הנתונים. מזל שבחות - תגז: ב 0 מבצע מחיר היכוות ך ה 4 איכות הדפסה מדהימה בעלות נמוכה. סטאר | חברה יפנית העוסקת במוצרי איכות משנת וו 0. מדפסות סטאר נמכרות בהצלחה בעולם. ד 2 י ם מעתה יהיה לך שקט בזכות 144 59 אדפ השקטה כמו דג. מע "םמ גם כשהיא עובדת במלוא הקיטור לא תשמע ממנה צליל. להשיג אצל המשווקים המורשים. יבואן בלעדי: = קיי. פי. סי מחשבים בע"מ 09-589042 פקס. 09-5098487 טנא אלי ==שששת וכנות תיכון בעזרת מחשב (26:88 41660 זסוטק60) הן קטיגוריה חריגה בין מוצרי המדף ל-26. יש להן קהל יעד שונה, קריטריונים שונים לשימושיות, סקאלה שונה של מחיריס ונקודת התייחסות שונה לפלטפורמות חומרה אלטרנטיבות. הצורה המפתיעה ביותר ששונות זו מתבטאת בה היא היחס בין מחיר לפופולריות. בתוכנות תיבס קיים המצב ה"לא נורמלייי שהתוכנה היקרה ביותר היא גם המוליכה בשוק בכמויות. כאן אנחנו רואים איך תוכנה שמחירה 53750 מתחרה בחבילות שמחירן אחד-חלקי-עשרים מהסכוס האסטרונומי הזה - ומנצחת בגדול. כנראה שבתוכנות תיבם הוכחת הפרודוקטיביות העדיפה של תוכנות מסויימות היא כה ברורה עד שהצדקת המחיר נעשית טריוויאלית. מאת יואל אור ₪ יק | > ו בי ו הלראה ההוש שו הונגות ה'בישנ אולי הסיבה היא שמשתמשי תיבסם על 6 היגרו לכאן מסביבות יק- רות הרבה יותר ‏ - מחשבי =וא תאז /]א, מחשבי יוניקס ותחנות עבודה מבוססות 8186 . המחיר של תוכנת התיבם ל-6ק היקרה ביותר דומה למחיר רישיון שימוש בתוכנת תיבם על ]א אא1ה1א. לימיס ספורים. גם את המאפיינים הקלאסיים של תוכנות תיבם על 26 אפשר לייחס למוצא ממחשבים גדולים: ממשק שאינו מתרגש מהאופנתיות הידידותית, | פקודות שצריך ללמוד לפני שמתחילים לעבוד, העדפה ברו- רה לביצועים על פני קלות הפעלה, פורמטים קיניינייס ותאבון בלתי-מוגבל למשאבים. בשנים האחרונות נסגר חלק מהפער שבין עולס המושגיס של תיבס לוה של ה-76 המ- שרדי, ע'יי תנועה של שני הצדדיס זה לעומת זה. מצד אחד תוכנות תיבס הסתגלו לעובדה שסביבת עבודה גרפית היא המציאות הבלתי מעורערת על 26 ורובן יצאו עם גירסאות ש0ס6םו/, | [א או 05/2, המסוגלות לה- תמודד עס הקשיים. מצד שני פלטפורמות 6% הפכו לתחנות עבודה רבות-כוח, שאינן צריכות להרגיש נחיתות ביחס לתחנות 8156 ממוצעות. מחשב פנטיום-90 עם 32 מגהבייט זכרון, מאיץ תצוגה יעיל, דיסק 109, צג 17 אינטש איכותי ולוח סיפרות (יידיגיטייזר") תוכנות תיביים =ס="=ש התאמה למשימות ארכיטקטורה ךַ - שרטוט מכני עבודה קבוצתית ניהול נתוניס הוא תחנת תיבם מושלמת לרוב הישומים. העובדה שמחירו כחצי או פחות מת- חנת ‏ ₪156 בתצורה דומה, מסבירה מדוע חברות תיבס שבעבר התבססו על חומרה קיניינית עוברות יותר ויותר לתמיכה ב-6ק. יבה מדי לחיבם? הדבר הבולט ביותר בה- תפתחות חבילות התיבס בשנה האחרונה הוא המעבר הכמעט טוטלי לסביבת עבודה גרפית. בצו- רה פרדוקסלית כמעט, הקטיגוריה הזאת של מוצריס שעיקרם תיאור גרפי של אלמנטים הנדסיים-גיאומטריים, היתה מהאחרונות לעבור הסבה מסביבת 2005 ל-8אוסחו/ . הרבה אחרי שמעבדי תמ- לילים הפכו למעצבי מס- מכים, המשיכו תוכנות התי- בס בסגנון הישן של תווים, פקודות מקלדת וסלידה מע- כברים. לרוב תוכנות התיבס היה ממשק קינייני שעוצב ללא התייחסות לקשיי הל- מידה של משתמש חדש. בתור תוכנות 05ת, כל תו- כנת תיבם נזקקה לדרייברים התאמה למשימות ארכיטקטורה שרטוט מכני מעולה עבודה קבוצתית ניהול נתוניס קיניינים כדי להפעיל את כרטיסי המסך. האצת התצוגה דרשה בדרך כלל כרטיס מסך המבוסס על מעבד יעודי, בדרך כלל מסידרת 0 של טקסט-אינסטרומנטס, וד- רייברים שעברו אופטימליוציה לשפת פקו- דות גרפיות ספציפית. ללא מאיצים וד- רייבריסם מיוחדים, תוכנות תיבם יכולות להודחל בקצב מטריף בכל פעם שאתה צריך לרענן את המסך, או לסובב עצס כלשהו, או לבצע קירוב (]00%/) או התרחקות. את הקשר הגורדי שכבל את תוכנות התיבם לפלטפורמות י"מחוזקות" וכלי תוכנה קי- ניינים ניתק השילוב המנצח של אאסשחוצ (עם ממשק אביזרים גרפיים - 021 - סט- נדרטי) וכרטיסי האצה ל-שס6חו/. זולים, שמסוגלים להאיץ את העבודה טוב יותר ממאיצי תיבם יעודיים. עדיין נכון שבסביבת וסחוי תוכנות התיבס הקלאסיות רצות לאט יותר מאשר תחת 0% נטו, אבל הפער הצטמצס מאד וכיום היתרונות של סביבת עבודה גרפית יותר ממפצים על החסרונות שבוויתור על קשר ישיר עם פונקציות מע- רכת ההפעלה. להזכירכם, תוכנת התיבם הפופולרית אוטוקד נולדה על 6-41 ונ- וקקה לכל טריק שבספר התיכנות כדי להזיז דברים בקצב שלא ירדים את המשתמש. כיום, על פנטיום, עס עוצמת חישוב עדיפה פי 50 כמעט, אפשר לוותר על קוד אסמבלי 5 6 ישראל דצמ' 1994 4 הצנוס והיעיל ולתת ל-608חו/ לעבוד במ- קומך. שווקים וורט'קליים מאפיין נוסף של תוכנות תיבם הוא שהן מהוות נידבק אחד (מרכזי, או- מנס, אבל רק אחד) במערכת הכלים של המתכנן. בכל ישוס הנדסי יש צורך להקיף את התוכנה הבסיסית בכלים ספציפיים לתפקיד. למשל, ישומי ארכיטקטורה דורשים שילוב של שירותי חשמל, מים, ביוב, טלפון וכדומה, סיפריות של רכיבים סט- נדרטיים, כלים לגימור שטח רי- אליסטי | (סא]םסאםא), חיבור למודולים הנדסיים של חישובים סטטיים וכדומה. מהנדסי מכונות זקוקיס למודולים של דיגוס מוצקים (נפחים אטומים, 85), חיבור לתוכנות חישוב מא- מצים באלמנטים סו- פיים וכלי אנליזת עו- מסים דינמיים. מהנדסי זיווד אל- קטרוני יצטיידו בסי- פריות של סימבולים שוניסם מאלה של מה- נדסיס אזרחיים או מעצבי מוצר. המשותף לכולס הוא הנ- דבך של תיכון ועיצוב בשני מימדיס. בנדבך הזה נתוכז במסגרת הסקירה הנוכחית. למרות שרוב התוכנות שבסקירה מצי- עות מודולים רבים ושונים לטיפול באספקטים שונים של שווקיס וו- רטיקליים, אנחנו לא דרשנו יותר מי- כולת דו-מימדית, עבודה בסביבה גר- פית כלשהי (פאס6חו/ו, א או 05/2), יכולת יבוא ויצוא של קבצי "אפ (פורמט שמוסד ע"י אוטוקד וכיום הוא התקן דה-פקטו לה- עברת | קבצים בין ישומי תיבס) ושפת מקרו לתיכנות. לא דרשנו ולא בחנו יכו- לות ‏ ייגבוהות", כמו דיגוס מוצקים וגימור שטח, כך שבמסגרת הסקירה אפשר למ- צוא טווח רחב לה- 6 ישראל דצמ' 1994 | תוכנות תיביים פליא של מוצרים ומחירים. המוצר הזול ביותר, 642ספזט1, עולה פחות מ-150 דולר ( כל המחירים הס ממחירון ארה"ב) והיקר ביותר, 456פצוגזע, עולה 54400. את הפער מו כו אסשהושל ‏ 30 ל 06 =הססק7ס שו |ספחע5 אגזם + 6 ₪ ₪ ב ₪ ה | נש א הי חן םיו םי = מ ו ג זפ ג הד ארכיטקטורה ניהול נתוניס ארכיטקטורה ניהול נתונים ביחס של 1 ל-30 קשה להצדיק על בסיס רשימת התכונות הפורמלית. גס המוצר הזול ביותר יכול להתגדר ברשימה שלא מזמן אי- פיינה את הרמה הגבוהה ביותר של תוכנות תיבס. אבל בתחום זה אי אפשר לה- עריך תוכנה לפי אורך רשימת הת- כונות ואסור לבסס את הבחירה לפי המחיר. בילוח השוק פילוח השוק מנקודה השקפה של מחיר מצביעה על שני מקטעים ברו- רים: 4% תוכנות "זולות" שמחירן פחות מ-500 דולר 4 תוכנות "איכותיות" שמחירן מ-2000 דולר ומעלה. שמנו את התאורים ייזולות" וייאיכותיות" | במ- רכאות כדי להדגיש את העובדה שה- אבחנה היא בעיני המשתמש. אין ני- גוד בין מחיר נמוך לאיכות ואין הב- טחה כי כגודל תג המחיר כן גודל הסיפוק. אבל כך רואיס זאת הקונים ובהתאם מגי- ביס היצרנים. מי שמתחרה באו- טוקד (3750 דולר) לא ישפר את תדמיתו אם הוא יוריד את המחיר לפחות מחצי. לעומת זאת, מי שמ- נסה ליצור תוכנת תיבם יילהמונים" יודע כי למספר 5(495) יש משמעות של סף עליון. מעט מוצרים יחסית תומחרו לתחוס הבינייס והדבר לא הביא ליצרנים יתרונות בולטים. גם יצרני התוכנות היקרות, שיצאו לפני כשנה עס גירסאות "קלות" (11 או וקו1 ) של התוכנות במחירים אטרקטיביים, לא ראו עד-כה את זרם המשתמשים האדיר שהורדת מחירים דרסטית (לפעמים הנחה של 90 אחוז תמורת ויתור על 0 אחוז מהיכולות) אמורה היתה לה- ביא. הבחירה הטבעיח למעוחמעוי תהיב"ם מלקצוע באב במחיך אוטוקד אבעור לרבוש +ם 0 +מחשב-מדבטח ו השווה בעצמן תכונות (מעוכת בסיסית גירסת 008) 2 ₪867 6000 ג מחיר מעל 93,500 גודל תוכנה 258 258 7 7 סוט 0 העלמת/ריסוק אוטומטית של קוויס נסתרים לא כ הצללות, מציאת נפחים ופלט .811 לא כ הכללת משטחים עקומים אמיתיים לא כ אליפסות, עקומות מישוריות ומרחביות אמיתיים לא כ טולרנסים גיאומטריים ועזרי שרטוט לא כ ספריית סימבולים לחשמל, בקרה, צנרת הידראוליקה, עבוד פח ותרשימי זרימה לא כ כיתוב מלא בעברית מימין לשמאל לא כ סימני מידות כלליים, סימני בועות לא כ עריכה והצבה דינמיים של מידות, הערות וכיתוב מוגבל כ מידות אורדינטה עם יכולת עריכה מתוחכמת תוכנית עזר מ מערכת לימוד עצמי מוכללת לא 2 * המחיר הוא 2045 שייח + מעיימ (לפי שער 3.029) כדאי להזדרז! בשנת 95 המחירים עתידים לעלות מומחי [אן/6ג] 6 ו !פשצססחו/ זסז צ= אכ 6 + מהנדסים ונ השק ןפש 008050 צשאס 6 + למפתחי תוכנות ויישומיס בחלונות % 4 צ+₪5 קליבר הנדסה ומחשבים בע"מ השקד 10 ת.ד. 845 כפר שמריהו 46910 טל. 09-504890 5ק0: 09-504892 רק בעזרת חם ושססו פםסאהטפג של צפאס 6 ניתן לשלב מוצקים ומשטחים. 9אלידע 26 אז מה שומר על התוכנות היקרות בשוק ומונע שחיקת מחירים! איך אוטוקד ממ- שיכה לאחוז ב-70 אחוז מהשוק כשייבחירת עורכים" אחרת - 61886.2 עולה רק כע- שירית ומספקת כמעט אותה פונקציונלית: אפשר להצביע על מספר סיבות: 4 לאוטוקד מאגר עצוס של משתמשים מנו- סיס. קל יותר למצוא מהנדס או שרטט מו- מחה לאוטוקד מלכל תוכנת תיבם אחרת. ההשקעה של היצרנית, א68%ססוטג , בשוק החינוכי מניבה פירות בשוק העבודה. 4 לאוטוקד מאגר עצום של תוכנות צד-ג' ("שותפי פיתוח" בשפה הנמלצת של המ- שווקיס), המספקות את אבני הבניין ליצירת פתרונות וורטיקליים לכל גומחת שוק - גם האיזוטריות ביותר. גם לתוכנת חסוז14צסז0ו!א של אינטרגרף יש תמיכת צד-ג' מסיבית, אם כי לא במימדים של אוטוקד. 4 התוכנות היכבדות" מיועדות לסביבות העבודה המתקדמות ביותר, עס תמיכה בע- בודה קבוצתית ברשתות ובפונקציות ניהול מרכזי. התוכנות ה"קלות" ממשיכות את מסורת התוכנה האישית למשתמש הבודד. מה לא נכנס לסקירה? לא כל שרטוט נזקק לתוכנת תיבס בעלת או- ריינטציה הנדסית. משתמשים רבים ימצאו כי החיים קלים יותר עם תוכנות גרפיות פחות מחמירות מבחינת הדיוק והדרישות המקצועיות. תוכנות איור, דוגמת 45 צא6 של 608ח26 (400 דולר) או הגירסה הטכנית של ז6ח8ו6 (של מיקרוגרפיקס, 695 דולר) מתאימות יותר למי שמחפש כלים לתיאור "אומנותייי של עצמים הנדסיים, יותר מכלי לסיוע בתיכנון עצמו. למשל, איורים טכניים למודעות (אופנועים, מכוניות, בניינים וכ- דומה) דורשים יכולת לשלב כלי שרטוט קווייס עס כליס רסטריים לטיפול בשטחים, אבל אין צורך בכלי תיבם שיכולים לוודא כי השרטוט ייסגור" מבחינה הנדסית או בכלים להעברת העצמים הגרפיים לתוכנות חי- שובים הנדסיים. סוג שונה של שירטוטים מבוסס על אל- מנטיסם סטנדרטיים המשתנים בצורה פר- מטרית. למשל, ריהוט משרדי כולל מגוון לא גדול של אלמנטים דומים מבחינה. גי- אומטרית (שולחנות, כסאות, מכונות מש- רדיות וכדומה) שההבדלים בין שרטוט אחד לשני הס במימדים - אורך השולחן, מספר הכסאות לאורך כל צלע שלו, גודל המכונה 6 ישראל דצמ' 1994 תוכנות תיבי"ים וכדומה. אם אנו רוצים לתכנן משרד ומ- סתפקים ביצוג סכימטי של הריהוט, קיימות תוכנות שתעשנה את העבודה מהר יותר וקל יותר מתוכנות תיבס. תוכנת 1510/, למשל, כולל ספריות גדולות של תבניות | מוכנות | מראש, המייצגות | אלמנטים סט- נדרטיים של שרטוטי חלוקת שטחים, מבנים אירגוניים, תרשימי זרימת-עבודה וכ- דומה. | המיוחד בתבניות אלה הוא. האינטליגנציה שלהם. כל תבנית מוגדרת בצורה פרמטרית ביחס לשי- מוש המושכל בה. למשל, שולחן ישיבות מוגדר בצורה שאורכו ורוחבו מתייחסים למספר הכסאות שאפשר סאסשו, ולהפעילו עייי לחיצת עכבר כפולה, מבלי לצאת מתוך המסמך המארח. קיימות גם תוכנות גרפיות ספציפיות לת- התאמה למשימות ארכיטקטורה שרטוט מכני עבודה קבוצתית ניהול נתוניס להציב סביבו. כשאתה מג- דיל את השולחן מתווספים כסאות וכשאתה מגדיר את מספר הכסאות השולחן מת- איס את מימדיו לנדרש. 0 גם תומכת ב-2.0 5, דבר שאף תוכנת תיבס עדיין לא עושה. בע- זרת 2.0 01.2 אפשר לה- טמיע שרטוט "חייי בתוך מיכל תומך 2.0 01.5 אחר למשל מעבד התמלילים > ב התאמה למשימות ארכיטקטורה שרטוט מכני עבודה קבוצתית ניהול נתונים . : - עולה גוסה חדשה לשיתוף פעולה עס | 6 : 50+ לחיצת עכבר אחת ואתה מתאם תאריכי פגישות עם כל משתמש ברשת ואפילו עם כולם. מספר משתמשים לחיצת עכבר אחת זה יכולים לחלוק יחד כל מה שדרוש לשיתוף מדפסת אחת. % 0 0 08% 8אוספאז ב א 0-5 אותם חלונות וק עם הובה יותו יתוונות. סא ז0] %ש00תוש הגרסה התדשה של %א60מו/ו מתאימה בדיוק לך, בין אם אתה משתמש במחשב בודד, ובין אם אתה מעוניין לשתף פעולות ומטלות עם חבריך ברשת. גרסת %א60פו/ החדשה כוללת תכונות חדשות ומשופרות עם הרבה יותר יתרונות. בעזרת %קטסזשאזסש ז10 60%8מו העבודה עם מחשב בודד שאינו מחובר לרשת הרבה יותר מהירה וקלה. יתרונות הגרסה החדשה של 560%%ו%: 4 תמיכה מלאה בעברית. + בעלת ביצועים משופרים. + מכילה תוכנת פקס מובנית וקלה לשימוש. 4 כוללת מנהל קבצים ומנהל הדפסות מתוחכמים. 4 כוללת תוכנת יומן אלקטרוני ומעקב אחרי ביצוע פרוייקטים. 4 מפנה 'ותר זכרון ליישומי 005 88 אם עבודה בקבוצות עבודה חשובה לך, "יו 8 זס 8או600מו\ מאפשרת לך לבנות רשת תקשורת מקומית ללא צורך ברכישת תוכנות ושרתים נוספים ויקרים. בנוסף לביצועים משופרים בהעברת המידע על הרשת, היא מספקת לך יתרונות רבים נוספים: מאפשרת שיתוף מודם-פקס אחד בין כל משתמשי הרשת, לצורך שידור וקבלת פקסים. מאפשרת שיתוף כונני /א0א 60 , מדפסות וקבצים. מכילה תוכנת דואר אלקטרוני ויומן קבוצתי משוכלל. עובדת במקביל לרשתות קיימות. = | ג 4 מאפשרת גישה מרחוק לרשת : באמצעות מודם. מאפשרת חיבור של משתמשי 028 18 . טסוק אזסאו 107 5וס6מו\ נדרשת להרצת הגרסאות החדשות של יישומי 6, ניתן להשיגה בחנויות המחשבים המובחרות. ברר אצל המשווקים על ההצעה הטובה ביותר. מחיר מיוחד לגרסת עדכון. אינפורמציה בקבצים ובאפליקציות. 6 דואר אלקטרוני - ₪ שליחת דאר אלקטרוני בלחיצת עכבר לכל משתמש ברשת עם אפשרות להוספת צליל ותמונה זו התוכנה הבולטת שלנו. לקבלת רשימת משווקים מורשים ולפרטים נוספיס: מיקרוסופט ישראל, תובל 34 רמת גן טל. 03-5757034 8 |הסתהסוצה 568 86 ופקת 6966[ 168 פקידים מיוחדים, למשל יצירת תרשימי זרי- מה (0115/ו10ת), = עיצוב | גופניס ( 15א0ת), בנית תרשימים אירגוניים 080-01470) וכדומה, שאינן נסקרות בר- שימה זו. אנחנו גס לא דניס בתוכנות הנפשה (אנימציה), המסוגלות לקבל עצםס שתיכונו בוצע בעזרת כלי תיבס ולהפיח בו תנועה ומ- טמורפוזה. במילים אחרות , אנחנו נשאריס בתחומי משרד השרטוט הקלאסי, בו על המ- תכנן לממש יצוג גיאומטרי סטטי של עצמים תלת-מימדיים מורכבים. עם זאת, אסור לשכוח כי הפיכת עצמים הקיימים בדמיונו של המתכנן לשרטוטים, אותם כל מי שהוכשר לכך יכול להבין, היא רק חלק מעבודת התיכון. האינטראציה המ- קצועית עס עובדים אחרים היא חלק בלתי נפרד ממסכת יומם של רוב המשתמשים ותוכנת תיבס עיסקית צריכה לספק כלים לעבודת צוות. תמיכה בעבודה קבוצתית היא אחת התכונות המפרידות בין תוכנות ייכבדות" לתוכנות "אישיות" והבוחנים שלנו התייחסו אליה בהערכת "התאמה למשימה". אספקט שני, שנעשה יותר ויותר חשוב ככל שתיבס הופך למוד העבודה הדומיננטי במ- שרדים הנדסיים, הוא ניהול מאגר המידע המשורטט. קיימות תוכנות מיוחדות שת- 08 68 רואנ 6 ישראל דצמ' 1994 תוכנות תיביים התאמה למשימות שרטוט מכני עבודה קבוצתית - ניהול נתוניס גרון1 ' פקידן לארכב, למיין ולשלוף שרטוטים וח- לקי שרטוטים לפי פרמטרים שונים. תוכנות אלה חורגות ממסגרת הסקירה, אבל כולן נזקקות לקשרי החלפת נתונים עם מערכת התיבם. אנו בחנו את התוכנות בסקירה זו ביחס לזמינות כלים לקישור מידע וה- מסקנות מדווחות בסעיף יניהול נתונים", בטבלאות "התאמה למשימה". ו פוא 1000 - ווצאה למרות שהממשק של תוכנה זו רק מתיימר להיות תואם פשסשחו/), זו תוכנה חזקה מאד, יעילה ופונקציונלית, שנותנת לך כליס להתמודד עס כל מטלת תיבס דו-מימדי. למעשה מדובר בהרחבה שטחית למדי של גירסת 205, ששומרת על אחידות בסיסית של הממשק (קיימת גם גירסת יוניקס דומה) ואינה משתמשת כלים הסטנדרטיים של 5או60חו/, כמו תפריטים נגללים, תיבות די- אלוג וסרגלי כלים. הגישה לאביזרים הי- קפיים נעשית ישירות, תוך עקיפה של ממשק 021 של פאסשחו/. אין תמיכה בלוח הגזירים ואין חילופי מידע םסכ או הטמעות 01₪, כך שהטענה כי זה מוצר 605חו/ מפוקפקת. אם מוותריס על התכונות הנייל, מוצאים כי 0וא11-1000/א ג מספקת כלים יעילים ביו- תר לעבודה מהירה. למשל, לכל הפונקציות המקובלות יש קיצורי דרך אינטואיטיביים ויותר מ- 140 פונקציות מקרו מוצגות על "לוח כפתורים", אותו ניתן לעצב לצרכיך. לחיצת עכבר על אחד הכפתורים תכניס אותך למקרו ושורת הסבר המופיעה בראש המסך נותנת הדרכה תמציתית על מה שאתה אמור לעשות בצעד הבא. אין הגבלה על מספר הצעדים שביכולתך לבטל (ספאטש) ולחדש (600א). בשרטוט המכני היו לנו קשיים קלים במילוי שטחים בקווקווים. כאשר משנים את הגי- אומטריה של שטח מקווקוו - בצורה פר- מטרית או בעזרת העכבר - הקיווקוו לא מתעדכן אוטומטית ויש צורך במחיקת השטח הקודם ומילוי מחדש. מצד שני, בכל מקוס בו מתבקשת הכנסת נתון מספרי אפשר להכניס ביטוי אלגברי, המתייחס לט- בלת פרמטרים, וניתן לערב יחידות מדידה בצורה חופשית. ניתן לעבד צמתים, השלמות (15ם 1 11ז) וחדירות של חלק לתוך חלק בק- לות, בכל גיאומטריה, וניתן להצמיד (4א5%) כל נקודה משורטטת לכל נקודת יחוס מבלי להכנס לתפריטים מיוחדים. ספרית סוגי המימדיס היא מושלמת, כולל שיטות אי- זוטריות להגדרת אפיצות, גימורי שטח וס- מלים. מצבי ברירת המחדל כוללים את תקני 1 (אמריקאיים), 351 (בריטיים), אזכע (גרמניים), 150 (ארגון התקינה הבינלאומי), 5 (יפניים) ועוד. התאמה למשימות ארכיטקטורה שרטוט מכני עבודה קבוצתית ניהול נתוניס א|צוש זס ס|זסצו 6חז חזוצצ 061זחס6 ח! .8678 1600/8716 107 0660118 [300101008 סקסאס א.1 5676 6ז6)/94צ1 זטסץ נמסי] שהותתט צע ה מ5131121:0ח1 01 ע11011גת81 116 078ז0101511-3ת 80 011078 .ח1064110 06 בתס"1 6161 הגות 8 568116056% ע0[ת6 8150 ם68 678פט אז]א [800101008 ₪מופט 65007608 ז6)תונכ 80 ₪16 4600/86 10 1 116 טפ 13₪68% 10'8סאו 116 - [[סטסצ1 בס 801011008 .60611 ]/ 167 58 0שו) 1116 1886 ת68 טסץ שסם )טס 6מוע צסת38] 10 6811 8 שחואאו עס 10660167 610561 אזסעי ,0 תס שסם .140 ₪ת187611 167טקו 60 1 ם / ) א פחווטסוחס) %זסצאו6! ]ס וטוט" חס 1ח656ז ,751 6חד 0 ₪הו1810 ע[[800008 8ה6ו8ץ5 111% םג ק068%10 זטסץ סז ?7 165סאו 116 876 זכ 8011672 6תס 1 ,65)16018עח1 טסץ 01 1054 116 18%6ח ק61 765 0 טסץ ‏ 8110 [סותש 501011005 01 ₪6ת8 11616 60 8 0/1678 אא 80 8618 ק065%10 עטסע ע1[ט] 6₪7816)ח1 .ץ[80 311070 30 צ11א116 ,ץ8...68811נמ9)6ץ9 4 005/2 ,5א60מו\-15/ ,12025 668נטסזק 1366ק סש א.1 1 061 10 800688 8678 1861108 אא זטסץ םס ס1ַ41ּ1והטה 68)תוזכ 80 11165 ,6801008ו1קכג .8 )ועו ,10611008 8816 116 פנתזס] 6 קטסתנ))סצ אג.1 0 6 ישראל דצמ' 1994 יאג יוצרת הש- לכה איזומטרית ע"י בחירת זווית ועומק בו מוצג העצם המ- שורטט. מאחר ‏ וו אינה תוכנה תלת מי- מדית אמיתית, אין מחיקה | אוטומטית של קווים נסתרים (ביחס לנקודת המבט של המציג) ויצירת תמונת פרספקטיבה דורשת טיפול פרטני בניקוי השרטוט. גם אין כלים לעבודה בקווים כפולים (כמו קירות בשרטוטי אד- ריכלות) ועזרים ספ- ציפיים אחרים לש- רטוטי בניין. לעומת זאת היכולת לבצע שרטוטים מכניים היא מצויינת, אם כי לא הקלה ביותר לה- פעלה. התוכנה מייצרת רשימת חו- מריס ומאפשרת להוסיף לכל עצם מספר קטלוגי ותיאור. ניתן גם ליצור רשימה היררכית (למשל: סוג העצם - חלונות /הזזה/ אלומיניוס. מספר קט- לוגי | - סגנון /גודל/ סוג פרופיל/ צבע). ברסבקטיבה מוגבלת .1 צאג גם נוחה לעבודה קבוצתית, עס יכולת לייבא נתוניס משרטוטים אחרים ולתאם בין עבודות המ- בוצעות על פלטפורמות שונות. אפשר גם לייבא קבצי רסטר (א6?) ולהשתמש בהם כבסיס לשרטוט ידני או לבצע המרה או- טומטית לווקטורים. מבחינת ביצועים תו- כנה זו היתה מהמוליכות, תכונה שאפשר ליחס להתנזרות הכמעט מוחלטת מה- פונקציות זוללות ההספק של אאוסשחו/. אם אתה מחפש תוכנה לתיבס מכני בסביבה הכוללת גס תחנות יוניקס, זו יכולה להיות אלטרנטיבה קוסמת, אבל כתחנת %שס6חו/ היא מחטיאה את המטרה. אד זס) 12.₪ פה6סדטה 5צסחו/ הוכייה בייבחירת העורכים" היא כמעט בלתי נמנעת למוצר המשלב את תוכנת התיבס תוכנות תיביים התאמה למשימות ארכיטקטורה שרטוט מכני עבודה קבוצתית ניהול נתוניס התאמה למשימות ארכיטקטורה שרטוט מכני עבודה קבוצתית ניהול נתוניסם 1651060 - ה0518100ז6:וא 5 7101165 או 50110005 זהסתוסן) 606 06 0500 זו זז > 8 06ז> 66ג1?> בו הפופולרית ביותר עס סביבת העבודה הדו- מיננטית. השיק השמן (3750 דולר) שתצטרך לכתוב יקנה לך מערכת ‏ "כבדה" בכל קנה מידה, אבל כזאת שתוכל לבצע בה כל עבו- דת תיכנון ושרטוט דו-מימדי. בזמן הכנת הכתבה עדיין לא יצאה לשוק הגירסה הח- דשה, 13 86168%6, של אוטוקד ולכן האמור להלן מתייחס לגירסה לא מעודכנת. בכל זאת זכה המוצר באות בחירת העורכים ויש בכך להעיד על עוצמתו. בסוף הסקירה נוסיף פרטים על גירסה 13, שנבחנה במעבדות 5 6 בנפרד ומאז יצאה לשוק. בניגוד ל-.1]שא%ג, המחוייבות של אוטוקד ל- %שס6תו\ היא מוחלטת, עס תמיכה מלאה בכל התכונות הסטנדרטיות של ממשק גרפי וקישור בין ישומים (התמיכה ב-01.8 עדיין מתייחסת לגירסה 1.0). במ- = קו6 הסוקם קביל, אוטוקד מש- אירה לחובבי ₪05 את שורת הפקודה בחלון משלה. הע- זרה המקוונת רגי- שה להקשר וה- תיעוד מסיבי, אבל אין תמיכה חופשית עוצמה של היצרן. את או- טוקד מפיצים בדרך | כלל מו- כרי-משנה מו- סיפי-ערך | ( בזירגון | השיווקי. הכוונה | למפיצים המספקים פתרונות יעודיים עייי שילוב מוצרים וידע עצמי) ואת הסכם הת- מיכה תצטרך לח- תוס איתם. אוטוקד מציעה ‏ 2 חלופות עבודה = באיזון שבין תאימות 8שס6חו/ לש- מירה על בצועים גבוהים. המוד הס- טנדרטי, | בדומה לכל תוכנות צוסשחו/, נעזר בכל התשתית שמ- ערכת ההפעלה מציעה, כולל הד- רייברים לאיטרי 0₪[1. במוד וה אפשר להפעיל כל כרטיס האצת מסך ל- צוס0חו/), גם אם אינו תומך ישי- רות בדרייברים המיוחדים של או- טוקד. המוד השני נקרא "מואצ" והוא משתמש בדרייברים שמאיצים במיוחד את מסכי אוטוקד, בסיוע כרטיסים הנושאים מעבד-עזר מת- אים. במוד המוא הריענון של מסך לאחר שביצעת שינוי בשרטוט הוא מהיר ביותר, שכן הדרייברים מסוגלים לזהות את הח- לקים בשרטוט שלא שונו ולא נזקקים לר- ענון. במבחנים שלנו אין בדיקה לסוג זה של האצה ולכן אי-אפשר לזהות את הביצועים המשופרים במוד מוא. המוד המוא גם מציג את "מבט הציפור", תמונה מוקטנת של השרטוט המלא, עליה מסומן החלק שמוצג בפרוטרוט. בעזרת מבט זה קל להתמצא ול- הזיו את החלון המוגדל במהירות לאיור אחר. לאוטוקד גם תמיכה מעולה בלוחות סיפרות (10111/885כ), המשמשים הן כא- ביר קלט גרפי והן כי"טבלת כפתורים" לפ- קודות מקוצרות (איזורים מסויימים על הלוח ממופים כקלידים לפונקציות מיוחדות או כתחליף ללוח הקלידים הרגיל). שמות של 5 חברים (שאינס מנויים) יכוליס לוכות אותך בחולצת 1 של 8א0471/א סק. כל שעליך לעשות הוא למלא את הפרטים בצד השני של הגלויה ולשלוח אלינו עוד היוס בפקס או בדואר. אנו נשלח לך את החולצה אס לפחות אחד מהם יחתוס על הירחון. כמו-כן על כל מנוי חדש שיצטרף בהמלצתך תקבל הארכת תקופת המנוי שלך ב-5 גליונות נוספים. ופוככ: 23/12 היירי רי ירי רייו שמות מומלצים (שאינס מנוייסם) המתאימיס להיות מנויים של 5א1/א 0ג/א סיו הישראלי: בול 1שם: טלפון: 2שם: טלפון: 3שם: טלפון: 4 שם: טלפון: 5 שם: טלפון: אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 שמי מס. מנוי תל-אביב 61091 כתובתי טל. בבית טל. בעבודה פקס.: 03-6963080 אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 ל 5צסח;/ זס+ 6103/0קט64-5 סופר מבצע ! מנוי חדש ל-25 גיליונות של א40/.21// 6? + 64-5610636 חינס! שס משפחה טלי בית טלי עבודה חידוש מנוי מספר = = ל-25 גיליונות + 6410זשקט64-5 חינס! * כתובת ומיקוד הארוכה נוספת מנוי מספר ב-25 גיליונות + 016ז6קט64-5 חינם! | , ך רצייב שיק מסי > בק במחיר 299 שיח בלבד (255 שייח באילת), החל בגיליון מס . * לפקודת אלידע הוצאה לאור בעיימ. ד נא לחייב את חשבוני בויזה /ישראכרד מספר והווווווו גוו וו טל בעבודה 220-0000000 טל בבית ו <<< ה======-----= !0/0116 אל: אלידע הוצאה לאור בע"מ ת.ד. 9237 תל-אביב הזמנת מנוי חדש ל-:1א1);4/1 *1/ המהדורה הישראלית בול החל מגליון מספר : ב 10 גליונות במחיר - .139 שייח (119 שיח באילת) שם משפחה כתובת ומיקוד א ל צ"ב שיק מספ בנ אלידע הוצאה לאור בע מ לפקודת אלידע הוצאה לאור בעימ . נא לחייב את חשבוני בויזה/ ישראכרט מספר: ת.ד. 9237 הט טסט טטה תל-אביב 61091 טל בעמודה .> טל בת תאו = בש חתימה %זסץ6ח זטסץץי 56ו!וסס/! 56 ע061מ50617-116 6)/876'5צ1 01 1486תהש30 6ץוש סגר[ 0( .5671068 6010078000 0ת3 מ18078)1:0ת1רת 80 ססר תעה תה 18ת006רת ,68א13 בזועו 118 86811658 .10 1 5866 חו מ0810ס1קא6 1ת666 16+ גטו/ 8 1606 16) 80 ,016000%8 300 130005 0 15806 תה 18 ץ)600661101 61016" , שתואזסשש6ותסג .06 10 811070 ת68 ז6שה תגות %סו)6ת מה 0600108 11 ,600606 6ג/))6צ ואו 0% 8% 0 811070 68 6ת6770ט6 1181 ץזותט)זסקקס מס שסם .146 שתו147%60/ ז6)+ט קת 60 טסב38]/ 6811 % ח08 טסץ 0 82001 076 ם168 0+ 03-7520190 .0 116 ת0 07%ש60%ת זטסצ ם צ כ) א \ פוטס חס %זסשס! ]0 6זטוט" חס 1ח050זק ,705% 6חד 6 86 611601106 6'וסרת ה[סטגת עצס1] 8616 וח[ תה 80 116 11 ₪6 00010 8ע6פט 1016ת6 וטסץ 11 זטסץ 01 7680070068 116 10 3800088 1 ,06 6[טסש 1166 עטסץ 685167 [6טגת אסם 6חושה הז .חטז 10 1016ת51 800 566076 2012 45 4300088 1186 0ב גת [[8 060 68 טסץ 60661 6זג\60צ גטושר .ץ16811 6600 806 ע466801ח4 ,ץ11ח16מ6טתס6 ...6חסות 00 1600/86 ,1168 6תסגכ [הנתזסת שתופז ץס 008ת15-0/1) ,2005 01 8678 61016 פששס81[1 ,3 16 01 עֶח8 תס ]681 0+ 8780618 ם08+ם861] צְס) 11 88 600% טסץ ם0 65007008 זס 3116811005 10081 676א 1 665 + , (א.1א) 100016 10808016 6זג\)6צ 8 28 2 6 ישראל דצמ' 1994 אין בעיות כמובן שלא נתקלנו באף בעיה בכל המבחנים | שלנו, | כולל | מבתני סאזתתפאתת בשלושה מימדים, שלא היוו חלק מהבחינה הפורמלית. קי- שוריות למסדי נתונים אפשרית הן למסדי .501 והן למסדי 0226. קיימת תמיכה מלאה ברשתות ועבודה בס- ביבה מעורבת, 6 -מקינטוש-יוניקס. בתור התוכנה הדומיננטית בשוק יש לאוטוקד תמיכה רחבה מאין כמוה בין יצרנים של תוספי תוכנה ובין יצ- רנים של אביזרים היקפיים. זו אחת הסיבות העיקריות להעדיף את או- טוקד - למרות המחלר. 5 אם 3750 דולר הם הרבה מדי לשימוש אקראי בתוכנה, תוכל לרכוש את הגי- רסה ייהקלהיי, 1/7 4010642, שמחירה (בארהייב) 495 דולר בלבד. אתה תקבל את רוב התכונות של התוכנה המלאה, מלבד תמיכה בלות סיפרות, שפת התיכנון ?115 סוגו, תמיכה בממשק 5 לתוספי תוכנה, תמיכה ב-תעע ובמסדי נתוניס וללא המתרגם מפו- רמט 0אוכ לפורמט 1085 היתרון המרכזי של 1 כ6סוצ4 על פני תו- כנות "קלות" אחרות הוא הדמיון בה- פעלה ובמבנה הקבצים לתוכנה .המ- לאה. כך אפשר לצייד קבוצת משתמשים בגירסאות השונות, איש איש לפי צרכיו, ולמנוע עם זאת את מגדל הבבל המקובל בסביבות הט- רוגניות. ג'רםה 13 . התבתחוה, לא מהבכנות בניגוד לצעד הדרמטי שהיוותה גירסה 2 ל-60חו/, | השינויים בגירסה החדשה הם מאופקים יותר ומעידים על ליטושים, הבולטים במיוחד במ- משק. את הממשק החדש אפשר לה- תאים לסגנון העבודה שלך, עם סרגלי כלים ותיבות דיאלוג חדשות. מוד אשם]/תת? מאפשר לך לצפות בש- רטוט לפני שאתה פותח את הקוב. קבצי העזרה הורחבו במידה ניכרת וההדרכה המקוונת כוללת שני מס- לולים: טיול מהיר ומסע לימודי מע- מיק. = | מודול המוצקים התלת מימדי הוא עכשיו חלק אינטגרלי של החבילה ול- ו | 220 ם ₪ּ ם . -= -. סט ₪ח ₪םם סם סם בם סם 4 סם םם סם סם סם . ם . ם ₪ - . - - ם ם ₪ - 7 הח םם. - הי 4 םה -1 4 סם - כ ₪ח = - ₪ ₪ - ם ₪ . הא סם סם ₪םמם 14 מם ₪םמם רד הש הש םת ש₪מם ₪ ₪ -1 ₪ח ₪ש -1 מו ₪צ ר1] שב את םח ₪מ ₪םמם ₪ מםמם םם ממ -] ₪מו סם ₪מם ₪מם רה ₪ו סם ממ מ םח סם 5 םם םם - מו סם ₪3 סם סם בסם ו -] ₪ו סם ה₪ סם 1 הח ₪ ם - ם ם - | [] ו ה ש₪שם -- הש ד רד הא האר הש ₪ - ₪ . . - ₪ ₪ּ - .₪ ם - ₪ - . - - ם ₪ - -] 7 הש את רד אן] -] מה - ם ₪ ₪ ₪ - ₪ -1 רד םא ₪ש ₪ש ₪ש ₪ש 1 | .. = ₪ .. .. ₪ . -/ . . ₪ . . ₪ 1 - [) . ךּ 26 26 206 000 14 3 8 - - ₪ . ₪ ₪ ₪ ₪ . . - ₪ . ]. ם ם ם. ם ם ם - ₪ ם - ₪ ₪ - - ם ם ₪ ם ם ם - . ₪. . . 0 . 8 6ווו!ח/ בוח 1000 בוו ווח ווח 1 - - ₪ ם . .. ם ₪ ם ם ם ₪ ₪ ₪ - - - - . ₪ הפפ-תכמותוהבמווסוכמותההוות הפוה אמ מ מא אה םח ממ ₪ מ חח - ו םח ₪ ₪ - ו ממ ₪ ₪מ ₪ח םח תוכנות תיביים [ ו 8 יר זט הזד 5 5 זט 0 0פטזד פוסטחוצ 20 2 6ק הסוו8ו5סזסוו הפע ו 00 הווא ו הו זסן 0 תוכנות תיביים 5 זסח0ו005הּהעם זז הו סו ו זט 0 | סו 0 ו 0 7 0 || 6 נחיות הווונים -₪ 20 ופט על זס סת6 אווהזם 05500 זיק חול זס 00 900 זו 00 פשסטהוע 0 || 06 בחז'ות הווונ': שי ססות סח זם "0 ות סמוע זס1 00 רא קייר קי'ם א המוצריס מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי תכונות כלליות ו ₪ 5 5 )הפו 01151.0 פזזסקקטפ 2 סט פאחו|-08518 18זסקק טפ ספ סט סא 7 3867/610|05ח 3 1 050זו 6 5608 וחסז? חטז 26 08 סחואסט| 1119/10 פסקסופ סא 0קחו) חח ה6זפזהה 8 סוום, זאם. 1 קת 2 |סקו 5 א6ק, או זוא 10 הקחש החז8170ו058-0 (0ז50/ 200 ו 0 100% תו 800 0151018 981 קוזחת 8 טס טָהו0ח8פז8סכטז הזוא סטסוש! 8 חוז1/אפזם ב יי 8 סקפ 5 01 זהטחחטת וחטוחואםו/! | ח06ש0810 00[8015 08 חמ ז050 5 ה ת08 ז80( וו 56 טהש9ז0 הַחס! 8זזססקטפ 8 זט 18זסקקט5., 0 סהוש9ז |טפו/ 0 5 0 זסטחזטח וחטוחואה/! ש8ז80] 8|פוזקט8זח1 00 0 הסז80%0 1608 |8חשו/ זו 8 . ₪ ם ₪ ₪ ₪ . ה הח סב בם ₪םמם , הח . סם סם ₪ סח סם. סם סט ] . . . . ב ₪ ₪ ם . ₪ ₪ . . . . ₪₪ י ₪. .= ו 9 ₪מל אח .ה .ח ₪ח ה 4 % 4 .ח ₪ח . . . . - . . ₪ 11 . .. .. חם 3 ם הא ₪ח שה ם . . ₪ח ב ₪ח. ח .. .. 4- . .. ₪" . ₪" שר .וח חח .א וח . . 41 ₪םה . .הח | |₪ . אם 0 ₪ וח .א | 4 וח 4 ששה ם ₪2 .ה ₪ שם . 21 א =" סם | 1 סם חא ם . ה . . . ם . ₪ּ םח ₪ הא רך₪ חד רד ד דךן . . . . . . . . 2 . 5 . - ₪ . . ב 1 8 . . חמ שח ה א . .ח אא . - . . . . ₪ 11 מ -. .ח 11 אח 2 אה . . ₪ ₪ . . . . . - . . ₪ 5 . . '. . . ₪ . . . 14 200 256 הווח 206 255 ווח 14 . . . . . . - . ₪ 2 . . . . . ה ₪ ₪ ב ם ₪ ₪ . . . . ₪ . . - ה ₪ טי ₪ . ₪ ם . . . . . - . - ווה ווה 1 1 1 ווח הזז 160 וח סז 160ווחו!הנ ב 8 ₪ ₪ . . . . . ם ם ₪ ₪ . ם ם ם . . - . - . ₪ . . ₪. ₪ח חח שח 11 241 4 ₪ח שמ ₪ אמח ₪ח .הח . . 1 א 1 חח 11 ₪'. ,1 ₪" ₪ח פסףץסז/85הווץוס 5 06 ישראל דצמ' 1994 4 עבודה דו-מימדית נוספו סוגי קווים חדשיס ופרימיטיבים גיאומטריים שלא היו בעבר. מודול עריכת הטקסטים כולל עכשיו מבדק איות, תמיכה במלל רב-שורות, עס "קיפול" (57ה /) אוטומטי של השורות לפי גודל הח- לון. פונקצית הקיווקוו שופרה ובגירסה הח- דשה יש זיהוי אוטומטי של גבולות השטח המקווקוו ושל שטחים פנימיים שצריכים להשאר נקיים (כמו שטחי מלל). למרות שה- גירסה כולל מודול 0א81שכאטפא, גימור פו- טוריאליסטי עדיין דורש העברת הקוב לתו- כנת חסופו )סוט או לתוכנת סו6ַטו5 "כ 3, שתיהן של אוטודסק. פונקצית 61זא, המ- נהלת את מקור היחוס לכל השרטוטים בס- ביבת עבודה קבוצתית, מאפשרת לכל הח- ברים בקבוצה להתייחס לגירסה המעודכנת ביותר של התיכנון. את גירסה 13 אפשר לר- כוש על דיסקטים או על אסא כס, כש- המהדורה על תקליטור כוללת גם את התי- עוד המלא, הדגמות של כל מוצרי אוטודסק ומספר מוצרים נלווים. ופ 5שספחו) 101 630/66 זו אחת מתוכנות התיבם שביצעו הגירה מו- צלחת במיוחד מסביבת 205 לסביבת 1605 /. הממשק החדש הוא הטוב ביותר בין התו- ו אא ה קלוח שימוש תוכנות תיבי"ים התאמה למשימות ארכיטקטורה שרטוט מכני עבודה קבוצתית ניהול נתונים כנות בסקירה זו, עס אירגון ברור שעוצב בקפידה ומצליח להקל בצורה משמעותית על ההפעלה. התחוסם החזק של התוכנה הוא בשרטוטים ארכיטקטוניים, עס יכולת לייצר בקלות קירות (קווים כפולים) ולמקם עלי- הם אלמנטים ארכיטקטוניים סטנדרטיים. לעומת זאת בתחוס המכני היא הראתה חו- לשה מסויימת, למשל, התוכנה לא מספקת מידות נילוות ואתה מוגבל לטקסטורות שטח סטנדרטיות. הממשק מבוסס על שורת תפריט יחידה בראש המסך, ממנה משתשלים תפריטים מפורטים בלחיצת עכבר, וסרגל כלים עם צלמיות גדולות ומובנות אינטואטיבית. שורת הסטטוס בתחתית המסך מציגה שתי שורות של כפתורים לגישה מהירה, והנחיות לגבי הפעולה הבאה שאתה - מ = אמור לבצע. כאמור, התוכנה מתקשה בטיפול גמיש במידות. למ- רות שהיא מספקת מידות מטריות אמיתיות (אוטוקד, למשל, עובדת פנימית באי- נטשיס ורק בתצוגה נעשית ההמרה ליחידות אחרות), קשה למקם את הכיתוב או לשנות את המידות. התהליך בו אתה מסמן קווי מימדים וחיצים למידות הוא מסו- התאמה למשימות ארכיטקטורה שרטוט מכני ניהול נתוניס 6 ישראל דצמ' 1994 רבל מעבר להכרח. די מעצבן שהמודול לי- בוא קבצי כ ו-0/שפ נשלח צליך וק אחרי שאתה שולח את כרטיס הרישום לי- צרן. עד אז אי אפשר ליבא קבצי אוטוקד או קבצים מתוכנות תיבם אחרות, המשתמשות בפורמטים של אוטוקד. אי-הבנת הנקרא לאחר שהתקנו את המודול התגרר לנו שקיימות בעיות קטנות ומעצבנות בהבנת הנקרא. 4866י680 מתרגמת את סוגי הקווים בצורה שאינה תואמת תמיד את הפקור ואז יש צורך להכנס למוד עריכה ולהווליף בין סוגי הקווים עייי החלפת שמות. 6 מודעת לקיומן של רשתות תק- שורת והיא אפילו מאפשרת לנעול חלקים של השרטוט כדי למנוע שינויים לא רצויים במהלך עבודה קבוצתית. הקשר למטדי נתו- נים חיצוניים מסוג ‏ 68458 ו-01280 מא- פשר לייבא פרמטרים ממסדים חיצוניים ול- אכסן את התכונות של סימבולינו שוניס במסד חיצוני. אבל אי אפשר לייצו- דוחות מנתוניסם אלה. הטיפול המוצלח במנגשי קי- רות יחבב את התוכנה על ארכיטקטים, אבל מהנדסי מכונות לא יתפתו לעזוב את התו- כנות שנותנות שליטה טובה יותר במימדיס ובמילוי שטחים. 898 | /5 אהסוחסווה 8 זס? 22 0265/0864 5טסטהו | התוכנה הזאת מעוררת אותך לפקפק בשאלה האם יש הצדקה לרכוש תוכנות תינ'ם שעו- לות פי 6 או 7, כאשר זו מספקת כמעט את כל מה שאתה עשוי לחפש בתוכנה דו-מימדית. היצרנית הצליחה להסב את תו- כנת ה-05 המוצלחת (ייבחירת הינורכים" לפני שנתיים) לסביבת 5א60חו\, מבלי לפ- גוע ביציבות ובמהירות שלה. התוכנה מסו- = 4/8 זיכרון (ניתן להרחבה עד 8! 20) | :6,960 ש"ח כולל מע"מ. מדפסת 600 פזוום רק- 01,950 %המחיר לפי שער דולר 3.05 ₪ חיבור ו909 למקינטוש: 03-7521122 ל-90: 03-5337655 בצפון: 238757 56 * במבחנים לא התקשנו לבצע את כל - פתוחים ובכל מוד עבודה אתה יכול | לקרוא את המימדים והמיקום של כל ' ללא תיאורים גרפיים. התיעוד סביר גלת לטפל בשרטוטים גדולים, מכניים וארכיטקטוניים, | בפורמטים | המ- קובלים בכל דיסציפלינה. שפת התי- כנות כ3851004, למרות שאינה מתו- חכמת במיוחד, עוזרת להשלים את החסר בתוכנה עייי כתיבת שיגרות פר- טיות. שרטוטי הבוחן, למרות שתרגילים לא שגורים מחייבים אותך להתאמצ יותר מאשר בתוכנות היקרות. למשל, לה- תאים מיתר באורך נתון לקטע מעגל או להשליך ממבט אחד לשני. את המ- משק אפשר לעצב לצרכיך, עם צלמיות הניתנות להגדרה ולוחות בחירה צפים. אתה יכול לעצב את מבנה הלוח, את הכלים שתמצא עליו ואת הכלים שי- זכו לגישה קלה במיוחד. באופן כללי אפשר לאמר כי כ 0651880 הצליחה לעצב ממשק יעיל, קל להפעלה ול- לימוד. חלונות בתוחים תמיד ב-0/40מ26518 חלונות המימדים תמיד עצם משורטט. לחיצה על 16 מאפשרת לך להכניס ערכים מספריים בצורה ישירה, במקוס לנסות ולמקם את העצם בעזרת העכבר. תצוגה מוקדמת (א15ע) מאפשרת לך לראות את האפקט של כל פעולה מתוכננת לפני שאתה מבצע אותה סופית. התוכנה תומכת בגופני | 06ץ₪61ך ופו- סטסקויפט ואפשר למקם טקסטים באלכסון או לאורך קשת. לעומת זאת קבצי הסיוע המקוון הם דלים יחסית, בהחלט. 6פקופסעת אינה התוכנה המהירת ביותר, אבל הביצועים מציבים אותה בקבוצה העליונה, לפני תוכנות רבות שעו- לות הרבה יותר. הקשר עם מסדי נתונים חיצוניים קיים אבל אינו יעיל במיוחד, שכן 642מקוצטכ אינה נותנת תכונות גלו- בליות לעצמים שלמים אלא מייחסת תכו- נות לנקודות בודדות. גם התמיכה בעבודה קבוצתית היא נומינלית בלבד והתוכנה היתה ונשארה כלי למשתמש הבודד. זה ימבא שיש מעט מאוד דברים שהוא לא מסוגל לעשות בעזרת הכלים הסטנדרטיים שלה ובסיוע השלמות מקרו בשפת כ 06 ישראל דצמ' 1994 תוכנות תיביים | ₪ 6זהוחזווע זז 0 סםזטד זו 600טזך 6 2 6ק הסוז0513זסוו 05130 50 פשסטתו/ש 5סחוע הפע 5עוסשח; על זס ל ב עה בש 2 ןו 0 . . ₪ ם . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . - - . . . . ₪ . . בא =" ₪ םח מ םח ." ש . . - - - . . . ₪ - - . - ם ₪ ם . 8 - . . . ₪ - . ₪ּ . . . . ₪ . . . ". . ₪ - . - . . . . . - . . . - . . . . | . . . . . ₪ . . . ₪ מ . . . . . . . .| ההקקקטמוקקקו תסו הפמו תמאו הפו וטא . . - . . - הח ו =" -] ה . . . . - ם . .=" אא םח -" .א 1 . ". . .| . ". . . . ₪ - . - ₪םמם .ה" .= רא סם בסם | סם ₪ בסם סם טר סם בסם ₪ סם ." ₪ ם ם ₪ . בסם ה" בסם א" סם 1 הנדא להק לפטנ לש ייל מש ההוש ה הב שיל רש מו -. . ₪ . . . ₪ ם . 6-6 הס תכונות ועוד) הנותנים לך תמונה מלונה על [078ו1655סו 640 אוזבּום גירסה 2 של תוכנת השרטוט הוותיקה מבי- אה שלל תכונות חזקות ורצויות במחיר תח- רותי ביותר, של 495 דולר. הרשימה ארוכה והיא כוללת מחולל דוחות חזק, שרת ‏ 01, תמיכה ב- ₪ , ממשק 8סוחו/ מהוקצע, ספריה עם יותר מ-5000 סמלים ועוד כ-90 תכונות חדשות. הממשק מבוסס על מספר גדול של סרגלים (לתפריטים, סטטוס, כלים, העבודה, כך שאינך צריך לזכור פקודות ומ- צבים. למשל, לחיצה על צלמית ‏ ייהכונות עצם" (₪98וז6קסזק עוזזהי) על סרגל התכונות, פותחת טבלה דמוית גיליון אלקטרוני בה תמצא את כל הפרטים על העצם, כולל גודל, מיקוס וסיגנון קוויס. בתיבת הכלים תמצא צלמיות לכל הפקודות השגורות, אליהן תוכל להוסיף פקודות: שת- שובות לך. את תיבות הכלים אפשר לייבא תוכנות תיביים 5 זזסוות ץז ו זסו | 0 זו החץם חול זו ₪ ₪ ם ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א א .₪ ₪0 ₪ ₪ א ₪ ₪ א = .₪ ₪ ₪ 0770 ₪ א ₪ א ₪ א ₪0 ₪ הא ולייצא ברשת תקשורת משרת הקבצים, אמצעי חשוב לעבודה קבוצתית. קו- נסיסטנטית. במבחנים לא נתקלנו בשוס בעיה כאשר השרטוט היה ארכיטקטוני. עושר הספריות של אלמנטים אר- כיטקטוניים עשה את העבודה לקלה ביו- תר. גם מנגנון הכנסת המימדים הוא יעיל, בז- כות מה שהיצרנית קוראת "מימדיס משו- רשריםיי. אתה מכין רשימה מסודרת של 62| 6 בח'ות העוונ'ם -ש₪ ססות פטשסטחוש זסו | 6 בחיות ועוונים -₪ 0 וס 5 זו ו שחו זס לא קיים ] קייח ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי כלי שרטוט (המשך) 0הוה810א8 8880 00 5ש הו 0ח6 אווהזם [0]6551008ז] חול זסו . ם :פוחוזך ןי 5 וו ו ץ5080 ח08 10507 .₪ א ₪ ₪ם ₪ ₪ ₪ א א ₪ ₪ א א ₪ א א א מ א ₪ ₪ א ה 8 קט 0/8805 ץ||03ו1 800100 /ץ811 ה וח וס +הוסן0ח6 5זזסססט5 ו 1006 08 ז80( 0000 3-0 תו-זוושם 5 ח0ו5ת19א6 500018 5 0 א 0000 ספ ב 85 8:ט|8050 500118 6/8165 15זסמקטפ 5 זו! |ססחוץ5 חו-!וטט 1485 ₪ ₪ א א אא א = = ₪ ₪ א ₪ ₪ ₪ א ₪ א ש .₪ ₪-₪< א א ₪ א א * אא אאא ₪ א.. 5 זו 0 החץ5 |08ז0)א6 806655 ח08 5פטסזזה 10010005 0 ₪ . . . ם 115 50166 15זפסק 9 6 וזח /זסץ3| עם 5זסוסס 65מַח69 . ח80001800 18% 5זסקקטפ ם 0 זא /?זסטוחו 1118 ₪818 50 ו ואש 6 5 501 8ז10ז6ק 60 1/080%חסז! 015 85 50798 ח08 תיעוד ותמיכה ק|פח פחון-חס |8וז0זט1 6חו!-ח0 המסכם את כל הסמלים המופיעים בש- רטוט ודוח מלא, הכולל גם טבלת תכונות של כל סמל. באפשרותך להוטיף עמודות נוספות לטבלאות (למשל טור מחירים) ול- סכם אותם כמו בגיליון אלקטרוני. הת- מימדים ולאחר שזיהית את המימד הראשון כל השאר מופעלים אוטמטית. מחולל דוחות מרעוים שרטוטים מכניים בוצעו באותה קלות, עם העתקה קלה של אלמנטים, שינוי מימדים ומילוי שטחיס לא רגולריים. אבל התכונה המרשימה ביותר של אוגז היא מנגנון יצי- רת דוחוּת ממסד הנתונים. אתה יכול לייצר דוחות בשתי רמות של פירוט : דוח תמציתי, מיכה ב-01/0 מאפשרת להטמיע את הש- רטוט ואת טבלאות מסד הנתונים בתוך ישוס תומך 01₪ אחר (התמיכה מוגבלת לגירסה 1.0 של 018₪). החסרונות של או1גזע הן מהירות נמוכת 7 0 ושראל דצמ' 1994 וחוסר מסלול השבחה לשלושה מימדים. אין שיעורי הדרכה מקוונים והמתרגם מפורמט אכ זייף לפעמים את הטקסטורות של מי- לוי שטחים וטעה בבחירת הגופנים. אבל, בסך הכל, מדובר בחבילה מרשימה בהחלט שתמצא חן במיוחד אצל ארכיטקטים וש- רטטי בנין, המעונייניס לשלב מנוע תיבס בתוך ישומים אחרים, בסיוע 015 ומחולל הדוחות. 0 5שססחו/ וס 56ב טשבּיום 0 |ס6ססו תוכנה זו מבוססת על ההנחה כי השרטוט מהווה רק חלק אחד מתוך מסכת שלמה של נתוניסם המשמשים אותנו בניהול אתרים ותו- כניות ייצור. לשס כך יצרה החברה מערכת משוכללת ביותר של מסדי נתונים, הנקשרים לשרטוט בצורה מעמיקה יותר מכל תוכנת תיבס אחרת. התוכנה מוצעת בארבע גי- רסאות: גירסה דו-מימדית עס ובלי מערך מסדי הנתונים וגירסה תלת-מימדית עס ובלי המסדים. המחירים נעיס בין %2200 ל-55500 ואנו בחנו את הגירסה הדו-מימדית עס מסדי הנתונים (שמחירה 4400 דולר טבין ותקילין). גם בתוכנה זו אנו רואים שיפור משמעותי בממשק עס המעבר מ-05כ ל-%/ו00חו\, | עם תפריטים צפים, צלמיות תוכנות תיביים התאמה למשימות ארכיטקטורה עבודה קבוצתית 8 שלחיצה עליהן משלשלת תפ- ריט ותיאור של פקודות כאשר הסמן מונח על צלמית. הכנסת נתוניס מספריים אפ- שרית מלוח הקלידים או מלוח כפתורים, שהתוכנה מציירת על המסך. סרגל הס- טטוס מספק מידע רב על כל האלמנטיס בשרטוט. כאמור, החוזק העיקרי של שת הוא במסד הנ- תוניס ליצירת הדוחות. המו- דולים המצורפים מאפשרים ניהול פרטני של כל אלמנט, החל במעקב אחר מיקוס של ריהוט, מסלולים של חוטי טלפון וחשמל, חישובי שטחים וכדומה. חברות העו- סקות בהשכרת שטחים למ- שרדים או משרדים מרו- הטים תמצאנה כאן את כל הדרוש כדי לנהל את הב- נייניס שלהן. כפי שאפשר להבין, החוזק העיקרי של התוכנה הוא בת- חוס הארכיטקטוני וניהול מבנים. מלבד מסד הנתונים המיוחד שלה מספקת התו- כנה גם כלים לשיפור הת- פוקה בשרטוט בנין וכליס לעבודה קבוצתית על פרויי- התאמה למשימות ארכיטקטורה שרטוט מכני עבודה קבוצתית ניהול נתוניס 6 ישראל דצמ' 1994 קטים גדולים. בסיוע מסד הנתוניס המ- שוכלל אפשר, בכל רגע נתון, לנתח את הפ- רוייקט לצורך חישובי עלות. כל שרטוש מאו- חסן כסידרה של קבצים, כל אחד עס מסד נתונים נפרד - גישה מיושנת ומלורבלת ביחס למקובל היוס. 6 ששוזת הוכיחה את עצמה כפלטפורמה יציבה ומהירה במבחנים שלנו. היא ממיועדת לשוק ייגומחהיי של ניהול מבנים, אביל קשה למצוא הצדקה למחיר הגבוה שלה. וזוכנות זולות בהרבה יכולות להשתלב עס מסדי נתוניס חיצונייס ולתת פתרון לא פחוז יעיל בהרבה פחות כסף. סוד וח זאו אשדוס זס? זוסַחִףו5סַכבּהעפ 5שסווו/ תוכנה זו מתחרה בשוק ייישומי המדדייי מול תוכנות תיבס אחרות בתחוםס הנמוך של השוק. גם כאן נוכחנו לדעת כי תג ;מחיר הנמוך (5400) מכסה על תוכנה חזקה שאין לה מה להתבייש מול חבילות יקרות 5" כמה. לדוגמה, ניתן בתוכנה זו לייצר במהירות תר- שים ארכיטקטוני ראשוני (סקיצה) בצורה מדוייקת, תוך שמירה על המוטיביכו המ- רכזיים של התיכנון (כמו מירכוז, ווזיתוכי קוויס). ניתן כך לייצר עצמים גיאומטריים ..570 5 ... זה עתה הגיעה . המדליה הבינלאומית ה - 5 הוכחה חד-משמעית ליעילות התוכנה הנמכרת ביותר בעולם ! טורבו אנטי-וירוס כרמל נחשבת 3 !צר מם' 1 בעולם לאחר שעברה מבחני איכות ובקרה מחמירים וקיבלה את ההכרה הרעומית כראוייה לואת את סמליהן של המובילות בעולם: וופצסצז 6 6זפשש/ בר רו ד גו מו גד מו מו א ורררררר, רררררר. ------) - רצ 8 סקא 60 הש 7 8 2 חס למה להתפשר - בהישג ידך הטובה ביותר! תכנת טורבו אנטי וירופ -‏ זוא 6 - בביתוח מתמיד! קריה. הכוהוווב כרמל הנדסת תוכנה בע"מ צ'ק פוסט- שד' ההסתדרות 20, חיפה טל. 04-416976, פקס. 04-416979 יס 0 תוכנות תיביים הדבר הבולט ביותר בהתפתחות חבילות התיבגם בשנה האחרונה הוא המעגו הכמעט טוטלי לסביבת עבודה גרפית ביימעוףי, תוך כדי עבודה פרטנית על חל- קים אחרים של השרטוט. את המידות אפשר להצמיד לנקודות היחוס מבלי לחפש פקודה מיוחדת לכך ותמונת /ו₪]/תתצ0 מלווה אותך כל הזמן לשס התמצאות מהי- רה. מספר בלתי מוגבל של רמות ביטול (0סאט) וערכה מלאה של פקודות עריכה ושל מסנניס ירצו את המשתמשים המ- תוחכמים. מסנן היבוא ל-אכ הוא מצויין. מלבד הוו- קטורים הוא מייבא את כל השכבות וכל סוגי האותיות כמו במקור. יש תמיכה בגו- פני 6קץ61טז1, בסיפריות חיצוניות וחי- שובים: מקווניסם. במעבר ל-60%5%חו/ לא וויתרה היצרנית על שורות הפקודה הת- מציתיות של 205. מבנה עץ התפריטים ניתן להתאמה באמצעות "מערכת פיתוח אינטראקטיבית" (105), המאפשרת להרחיב את ערכת הכלים בכל כיוון אפשרי - כולל קבצי קול (11]א או צג או) אותס ניתן לה- צמיד לעצמים שונים. בצורה זו אפשר לה- פוך שרטוט של בנין, למשל, למצגת מכירה, המתארת את הרעיונות הארכיטקטונייס המונחים ביסוד כל חדר וכל חזית. נטיוח מגונות בנסיבות חעוודות למרות חוזקה, ז6ח8ו65גחץכ אינה נטולת חולשות. יש לה נטיה מגונה להתרסק בנ- סיבות חשודות והמהירות שלה אינה מעו- ררת התפעלות. במבחנים שלנו היא הת- מקמה בשליש התחתון של הטבלה. התוכנה אינה מיועדת לעבודה קבוצתית, למרות שאפשר להריץ אותה מהשרת. אין נעילה של קבצים ואין מנגנון שיוך של שרטוטים פרטניים למקור יחוס (למשל, אס בעבודה קבוצתית אנשיס שוניס עובדים על תוכנית הקירות, תוכנית קווי החשמל ותוכנית קווי המים, לא נוצר שיוך יחסותי בין הש- רטוטים השונים. הוזה של קיר בשרטוט אחד לא תביא אוטומטית להזוה של קווי החשמל והמיס בשרטוטים האחרים). למ- רות שאפשר לבנות קשרים למסדי נתונים, אין תמיכה בחילוף נתונים דינמי (₪ס) ולכן התוכנה לא מתאימה לניהול מבנים או לעבודה בין-תחומית. 6 ישראל דצמ' 1994 65 דגס 6וק ה מערכת מוכוונת-עצמים זו נועדה לפ- רוייקטים ארכיטקטוניים גדולים ולשרותי מידע גיאוגרפיים (015), שמסוגלים לשלם את 3250 הדולר שהיצרנית מבקשת עבורה. תמיכה טובה ברשתות וניצול מלא של ממשק 8א00ח1/ מראים כי היצרנית מבינה היטב את השוק הנוכחי. שימוש בספריות 32 םו'\ מראה כי החברה כבר הכינה את הת- שתית להגירה הבלתי נמנעת לשיקגו (לל 5א00חו/) ולקהיר (דַא). בזמן ההתקנה אתה בוחר בין התקנת משתמש יחיד לבין התקנה לקבוצת עבודה, המאפשרת למספר עובדיס לגשת בו זמנית לחלקים שוניס של השרטוט. הדבר נעשה דרך מערכת ניהול הקבצים, המונעת התנגשויות בין שינויים עייי נעילה של שכבות מסויימות או עצמים מסויימים. הדבר הבולט ביותר כאשר מאתחלים את 5 וטו הוא הסמן הדינמי, המשתנה כל הזמן (לפי המקוס בו הוא מוצב) כך שניתן לזהות בקלות את נקודת הצימוד הקרובה ביותר. בחלק העליון של חלון השרטוט תמצא סרגל יחיד לכלים ובתחתית סרגל לבחירת התצוגה. לדעתנו, תוכנה זו מייצגת את אחד המימושים המוצלחים יותר של סביבת 5שס6חו/ בעולם הטכני, עם תמיכה מלאה בחיתוך והדבקה, חילוף נתונים דינמי (שפפ) וקישוריות 018. חשיבה מונחית עצמים 5 אינה ממשיכה את המסורת המ- קובלת של תוכנת תיבס, הרואות בלוח הש- רטוט הקלסי מטפורה לדבוק בה. כאן הגי- שה היא "מונחית עצמים" ויש. צורך בחשיבה שונה על מנת לנצל אותה כהלכה. בראש ובראשונה יש צורך בתיכנון מוקדס ופירוק המשימה לאלמנטים מוגדרים היטב. אי אפשר ללמוד את העבודה עייי התנסות וטעייה ואין קיצורי דרך שיחסכו לך את הקריאה של ספר ההדרכה ושל העזרה המ- קוונת, רגישת-ההקשר. התוכנה כלל לא מיו- עדת לעבודה מיכנית ולכן ביצוע המבחנים שלנו בתחום זה עם כלים של שרטוט אר- כיטקטוני היתה חוויה מתסכלת. מצד שני, החיבור בין עצמים משורטטים למסד נתו- ניס ותכונות הוכיח את עצמו כיעיל ביותר. הביצועים הם מעל לממוצע ביחס למוצרים האחרים בסקירה. בגירסה הנוכחית יש תמיכה בשלושה מי- מדים, אבל התצוגה היא רק בפורמגו של מסגרת חוטים (6₪80זו/). | אין תמיכה בתצוגת מוצקים, הסרת קווים מוסהרים, גימור שטח ושאר אלמנטים של תוכנות תלת מימדיות מלאות. בגירסה הבאה, האמורה לצאת לשוק עוד השנה, תשלים החברו;: את היכולת התלת-מימדית. הרחבה של הפו- נקציונליות אפשרית בשתי צורות: ספרית קישור דינמית (211) מספקת שגרות לטי- פול במידע וספריה דומה מספקת גישה למ- ערכת הקבצים. למרות זאת תתקשה למצוא תמיכת צד-ג'י בתוכנה זו ותאל להסתפק במה שהיצרנית מספקת. התוכנה. ינולה להוות בסיס טוב לפיתוח שוק וורטיקלי, בהתבסס על היכולות הטובות בניהול נתו- ניס של פרוייקטים גדולים, אבל לשימושים כלליים תמצא כאן אלטרנטיבות טיבות יותר. הק םדאו וס ה0ו05%31 | זז פעשסטחו/ תוכנה זו מתחרה צוואר-אל-צוואר עם או- טוקד, מאז ששתיהן נלחמו על שוק ה-505. כיום אפשר לאמר כי המפריד ביניהן הוא בעיקר התמיכה הרחבה של אוטוקד מי- צרניות צד-ג', תמיכה שחסרה לאינטגרף, המזוהה עדיין כיצרנית של פתרונות יחו- דיים על פלטפורמות קינייניות | (גם בס- ביבת 26 מציעה החברה תחנות עבודה מיו- חדות ויקרות לעבודת תיבם, אבל את התוכנה אפשר להריץ על כל 76 סטנדרטי). גם במחיר מסתובבת תוכנה זו בסביבות או- טוקד - 3790 דולר. למעשה קיבלנו לסקירה שתי גירסאות: 76 ח0ו05ז6ו1! היא במ- הותה תוכנת 205 המיועדת להתחבר ל-3.1 5או00ח1/ בסיוע של תוכנת עזר מיו- חדת. גירסת 1אז 5ש00ם1/ זס] ה0ו05141ז6ו]וא מבוססת על קוד 32 סיביות מקורי (שהיסב ל- דא מהמקור היוניקסי של אינטרורף) והיא יעילה וקלה יותר לשימוש. שתי הגי- רסאות פחות מהירות מאוטוקד, אבל בתי- בס המהירות אינה הפרמטר החשוב ביוהר. הממשק של 1005/8400 מגובב מדי בצ- למיות ומצד שני אינו נותן גישה מהירה לא- כל כך הרבה עדשדסש 60 או דופא 7 <דא0 ו2%פס/ 24 כשפיה2-/9/ + 7 << 1 /-. // ו <> 0 65 -ת--=> כ סדק <--=--> || שאו שאסות | <ותפסוו 14% 2% | 1 ה ב 0 50 וד א -=- 4 אדוו 8 ו = 0 כ וכל כך הרבה פתרונות |* פמגספוסום - מציעה מגוון פתרונות תקשורת לכל טביבה ולכל מערכת הפעלה. החל ממבשרים וכרטיםי תקשורת לקווי אספו, דרך מגוון מוצרי גישה מרחוק למחצובים ורטותות תקעוורת, ועד לפתרונות תקשורת אסינכרונית ל- 2-796 מבואות. / מוצרי סמוספוסוס מעלים אותך על הדרך המהירה לעתיד. - =" המקצוענים של יליבדי יתאימו לך פתרון מבית סהוספוסום לכל צרכי התקעוורת - עולך. , ' מווצרי אפפו נבדקו ואושרו על-ידי 'בזק'. 2% א עדך0א60₪ אוו-סד-או א בל | 5 .5% -ש - שע:: 5 צרכי תקשוות 4 5 א 60 14 0 25.א 2% א ד0? ק6/2040ו 27 | ל (] כ == 0% 1 כינגד 0 ליגד מידע טכני בע"מ : רח' אפעל 17 קרית אריה, פתח תקוה 49511 טל. 03-9143555 פקס. 03-9243132 72 למנטים רבים שנמצאים בשימוש מתמיד (זוויות, רדיוסים, צבעים וכדומה אינס צציס אוטומטית כאשר אתה בוחר בכלי המ- תאים). בכל זאת, אפשר לעצב מחדש את הסרגלים ולעולם לא יחסר לך כלי לביצוע כל משימה בשרטוט בנין או מכניקה. מתחת לממשק החויג מסתתר מנוע תיבס רב-עוצמה, עס יכולת יוצאת דופן בעיצוב קוויס ואלמנטים גרפיים אחרים ועם עווך תמלילים משובח. במקוס ספריות הסמלים השיגרתיות, | אינטרגרף מציעה ‏ "תאים" (011.5), אותס אתה יכול לעצב ולפתח תוך כדי עבודה על השרטוט הראשי. גם הניהול של נתונים ועצמים הוא משובח, עם תגיות זיהוי הכוללות את כל התכונות של העצס אליו הן מחוברות. אפשר לסכס את התגיות במבנה של מסד נתונים ולהפיק דוחות בח- תכים שונים. שוברת מונופול? בהנדסה מכנית מספקת ח0וו0513ז0ו!א = פונקציות | מימדים מעולות, שיוך אוטומטי בין טק- סטורת מילוי שטח לקו התוחם, שלי- טה בכיתובים והתאמה אוטומטית לתקנים 81א4/ או 115. התמיכה בק- בוצות עבודה הטרוגניות היא מצויי- נת ואין בעיה לשתף קבצים בין מש- תמשי 205, מקינטוש, 8שס6חו/ , יוניקס ו-1א. אפשר לעצב תצורה אחידה בין כל המשתמשים, לנעול קבצים בעבודה ולשלוט במספר המ- שתמשים בו זמנית. בנוסף לתכונות הדו-מימדיות ששי- משו בסיס לסקירה זו, כוללת החבילה יכולות | מרשימות בתיבס תלת-מימדי ובגימור שטח פו- טוריאליסטי. | יתכן וזו התוכנה שתביא לשבירת | המונופול של אוטוקד על מגזר - השוק הגבוה. ו והו56צ5 60 2עק תוכנה זו, שמוצאה באיטליה, זקוקה לליטוש נוסף לפני שתוכל לכבוש לעצמה מקום בשווקיס הנשלטים עייי תוכנות אמריקאיות. במבט ראשון היא מלהיבה וגם ביצועיה עו- ררו תיקווה כי גילינו כאן פנינה גולמית, 6 ישוראל דצמ' 1994 תוכנות תיביים אבל שימוש ממושך ובחינות קפדניות גילו חולשות שאינן אמורות להימצא בחבילה שמחירה 1500 דולר. בהתחלה גילינו כי התיעוד איבד מדיוקו בתרגוס לאנגלית וכי התפריטים מכילים מונחים שאינס מקובליס בתוכנות דומות. בהמשך עלינו על כך שבי- צוע פעולות מורכבות הוא קשה ביותר. למ- רות הסיוע המקוון, עליך להתעמק בספרי ההדרכה (שכאמור אינס בהירים ביותר לאחר התרגוס) כדי לפענח באיזה פקודות עליך להשתמש ואיך להפעילן כראוי. המצוי, לא הרצוי הדבר העיקרי שאפשר להגיד לזכותה של תוכנה זו היא שהיא מהבודדות שנועדו לע- בודה תחת 2/ 05. אין הרבה כמוה וכנראה שצריך להסתפק במצוי אם אתה לא רוצה לעבוד במוד א1/-05/2. אס מתעלמים מה- מינוח החריג, אזי אפשר לתאר את הממשק התאמה למשימות ארכיטקטורה שרטוט מכני עבודה קבוצתית ניהול נתוניס כנאה בהחלט וקל לשימוש. סרגל התפריטים בראש המסך מספק גישה ישירה למדי לכל הפונקציות העיקריות ובתחתית המסך תמ- צאו מקוס להקלדת פקודות שורה ותצוגה של הסטטוס הנוכחי. בצד ימין תמצאו את טבלת הכלים, עס צלמיות להצמדת עצמים, טיפול בטקסטים, הכנסת מימדים וכדומה. חבל רק שטבלה זו מתפשטת על השטח שנו- עד לשרטוט. הפעלת חלק מהפקודות דורשת שימוש בעכבר עס 3 כפתורים ולמרות שה- תיעוד אומר כי ניתן לעקוף את הבעיה, בפו- על לא הצלחנו בכך. הפעלת פקודות חדשות היא קלה למדי, אבל ברגע והמשימה מורכבת יותר יש צורך בה- רבה מחזורים של ניסוי וטעייה לפני שמ- צליחים לפתור את התעלומה. השיא היה כאשר ניסינו | לבצע פקודות ביטול (09ז8או380% בטרמינולוגיה של תוכנה זו) וה- מערכת נתקעה. התוכנה מיועדת יותר לע- בודה ארכיטקטונית מאשר לשרטוט מכני ובכל זאת אין ניקוי אוטומטי של מפגשי קי- רות, קווים כפולים, מידות יחסיות ותכונות אחרות שמובנות מאליהן גס בחבילות ז'לות יותר. כדי לשרטט את הקוב על תוויי' יש צורך בשמירה בפורמט "א, יציאה נותו- כנת התיבם וכניסה למודול התווייה נפרד. הרבה יותר מדי מסובך ממה שמקובל וזיוס בתוכנות תיבס. 6אודטסו 00 שסוסטס זס1 66₪טיוד 5שטססוווצ | ההפתעה הנחמדה ביותר בתוכנוז זו היא לגלות כי בפחות מ-300 זולר אתה מקבל חבילה מוצלחת כל כך, שמסוגלת לבצע את רוב המטלות של תיכנון פשוט בקלות ובדיוק. מנושק בסשחו/. נקי ויעיל בשילוב עס מנוע גרפי מתוכנן היטב מספקים פתרון זול להפליא לצרכים של תיכנון מבניס קטנים, אי- נסטלצית חשמל-מים-מיזו. עוד יותר התרשמנו לטובה מקלות ‏ ;זה- פעלה, שזכתה לש- בחים הן בישומים ארכיטקטוניים והן בישומים | מכנ"ים. קל ללמוד את |וזה- פעלה בעזרת ספר ההפעלה המאורגן היטב למתחילים ובסיוע העזרה המקוונת. הפעלת התוכנה היא חווייה נעימה. רפו- נקציות מאורגנות היטב ומוצגות בצורה אי- נטואיטיבית, בדומה למקובל בתוכנות איור פופולריות - מבלי לאבד את הדיוק הנזזרש בתיבם. כדי לסובב, להזיז או לשנות גודל של עצם, אתה התופס אותו בייידית" ומושך. 6 ל\- ₪ הנסיון מל מד - ס'ון! יו שז' יהודית 24 תל-אג'ב 5ווו2 00-80 ירושל'ים: 02-243245 *ח'פה: 04-419393 > ב"ש: 07-280414 נתניה: 09-615729 * ראשל"צ: 03-9623548 > רמה"ש: 03-5408047 4 אפשר גם להכניס מידות מדוייקות ומיקום מדוייק בעזרת תיבת הדיאלוג או בהקלדה ישירה. למשל, כדי להזיז קו ממקומו אתה מסמן אותו בעזרת העכבר, מסמן את כיוון הזה מהחיצים שעל המקלדת ומקליד עוך מספרי. כדי לשנות תכונות של עצס אתה לוחץ עליו פעמיים בעכבר ומקליד את הע- רכים החדשים לתיבת הדיאלוג. אבל מא- חורי הממשק הגרפי המהוקצע מסתתר מנוע מונחה תוויס וכל פעולת עכבר מתורגמת בסופו של דבר לפקודה מילולית. את הט- רנספורמציה מבצע קוב יחיד ועייי עריכה שלו ביכולתך לשנות את ההמשק הגרפי מקצה לקצה. למי שעריכת הממשק לא מס- פיקה, מאפשרת היצרנית לרכוש את המנוע הגרפי של 70664 כאלמנט בקרה של ווי- זואל בייסיק, דבר המאפשר לשתול אותו בתוך ישוס כלשהו שמיועד לשוק אנכי. המראה המקובל המסך של 166.2 עונה למראה המקובל של ישומי 5אס6חו/ עם סרגל תפריטים בר- אשו, סרגל כלים משמאל, סרגל סטטוס וסיוע בתחתית וסרגל צבעים מימין. לכל כלי סרגל שתי פונקציות, בהתאם לכפתור הע- כבר שלחצת. כאשר הסמן עובר על צלמית מופיע בסרגל הסטטוס הסבר פונקציונלי שלה. למרות שהתוכנה לא מאפשרת לצפות בו-זמנית במספר קבצים, אפשר להציג זה לצד זה מבטים שונים של אותו קוב. יש תמיכה בגופני 6קץ1061 ובכל אביזרי 01 אבל לא בקישוריות 018. בשרטוט הארכיטקטוני הממשק יוצא מה- כלל, עם אופציה לצפיה בכל הסמלים, אפ- שרות לסובב את הסמלים, לנקות את הרקע סביב הסמלים, לשנות את קנה המידה בכיוונים א-צ בצורה בלתי תלויה, לשקף את הסמלים בכל כיוון, ליימתוח" אותם ועוד. אבל אי-אפשר לצרף להם תיאורים מי- לולים או ערכים מספריים, לשם יצירה או- טומטית של כתב כמויות. מבחינת ביצועים התוכנה השיגה מקומות ממוצעים, אבל אי-אפשר לבקש יותר מחבילה שמחירה פחות מעשירית המחיר של אוטוקד ודומות. וו פשסטחו/ זס1 שםה6סטוטד תוכנה זו שברה לפחות שיא אחד - מחיר נמוך. פחות מ-150 דולר לחבילה הבסיסית ועוד 60 דולר לחבילה הכוללת ספריות לתי- כנון בתים וממיר מ-62ספזט1 ל-10 פו- רמטים שונים של תוכנות גרפיות. גס בתחוס 6 ישואל דצמ' 1994 תוכנות תיביים לאוטוקד תמיכה רחבה מאין כמוה בין יצרנים של תוספי תוכנה ובין יצרנים של אביזרים היקפיים. זו אחת הסיבות העיקריות להעדיף את אוטוקד, למרות המחיר היכולות אין למוצר במה להתבייש ובעלי מקצוע רבים ימצאו כי הס לא נזקקים ליו- תר פונקציונליות משהוא מספק. מודול יצוא-יבוא בפורמט %אע מאפשר חילופי קבציס עס תוכנות "יכבדות" יותר. אחת הת- כונות הייכבדות" שהופתענו למצוא בתוכנה כה זולה היא השימוש בקואורדינטות נקו- דה-צפה. הטווח הדינמי הגדול של מספרים בנקודה צפה מאפשר לבצע 200% בקנה מידה אדיר, למשל למלא את המסך בבורג אחד מתוך המבנה של נושאת מטוסים. ההיררכיה יהשטוחהיי של ע התפריטים מאפשרת הפעלה של התוכנה כמעט ללא משיכה של תפריטים נגללים. כתובית זעירה על הסמן מציינת את השס של כל צלמית עליה תצביע ותיבת הסבר בתחתית המסך מציגה הסברים מפורטים לאופן ההפעלה. סרגל כלים צץ בלחיצת עכבר ומאפשר לך החלפה מהירה של כלי העבודה. בחירת כלי חדש גורמת לסוגל להעלם וכך להשאיר מסך פנוי לשרטוט. יש מספר בלתי מוגבל של ביטולים אבל אין פונקצית חידוש (0ספת). לחבילה הבסיסית יש נטיה מפו- רשת לכיוון הישומיס הארכיטקטוניים וציו- ריס סכימתיים. החברה מתכננת לשחרר בע- תיד הקרוב ספריה בת 6000 סמלים מכניים, אבל עדיין יחסר רישום אוטומטי של ערכי אפיצות (שסא את 701). ל-00/.0פז10 יש גם חסרונות תיפקודיים. למשל, התקשנו למקס משלים (₪ 1 11:) בין שתי | קשתות | או לבצע | שיקוף (סא1801וא). החסרון הגדול ביותר, כנ- ראה, הוא מגבלה של א16 על מספר הע- צמים בשרטוט. במבחנים שלנו היו שניים שלא בוצעו בשל מגבלה זו, מה שמוכיח כי זו מגבלה אמיתית. היתה לנו גם בעיה בי- בוא קבצי אכ ומהחברה אמרו לנו כי הס שקודים על פתרונה. יחסית למחיר, הטענות שלנו הן קטנוניות וקהל היעד של תוכנה זו (קבלנים זעירים, בעלי מלאכה ומתחילים) יכול בהחלט להתעלס מהן ולרכוש את התו- כנה. במחיר הזה אין אלטרנטיבה טובה יותר. דוו ךמוס דט זס1 60 6זבּחווצוט | 56 פשסשחו | תוכנה זו, למרות הגמישות הרבה בה- תאמתה להעדפות אישיות, לא צלחה במ- בחנים הארכיטקטוניים וחסרה פונלציות של מסד נתוניס. אלה חולשות לא מקובלות בתוכנה שמחירה כמעט 1000 דולר. ההוכנה מציגה בראש המסך סוגל רחב ה:קרא 1 6סא5אזס/, עליו תמצא את הצ- למיות וכפתורי ההפעלה לפעולות הר- לוונטיות במצב העבודה הנוכחי. בצד שמאל מופיע לוח כלים רחב-ידיים עם צלמיות גדו- לות וברורות. ביחד, גוזלים השניים חלק משמעותי משטח המסך ומשאירים מעט מדי מקוס לחלון השרטוט עצמו. את הפקודות משרשרת התוכנה בזו אחר זו וביכולתך לנוע אחורה בשרשרת ע"י פקודת 256 הדבר אמור לאפשר לך לבצע בקלות סדרת פקודות קבועה, אבל בפועל נתקלנו בבעיות עונות שעשו את ההליך למסורבל. בעלתנוח מיותרת כמו ברוב התוכנות גם ל-642 6וגחזו1.: פו- נקצית ‏ "הצפהיי ( 1/0002ת), בעזרתה ממ- לאיס שטחים סגוריס בטקסטורות או קיוו- קווים. הבעיה היא שהתוכנה מתעקשת ליינקות" את השרטוט לפני שהיא מבצעת את ההצפה וכך מבוזבז זמן רב על פעלוננות מיותרת. המבחר המקורי של צורות קיווקוו וטקסטורות אינו עשיר במיוחד ומי שלא מסתפק בקייס צריך לתכנת לו צורות חד- שות או לערוך את הקיימות בעזרת עורך התכונות. גם המיקום של כיתובי מימרים, התאמת גודל האות וכיוון החיצים התגררו כתרגיליסם מסובכים, המחייבים טיול ארוך בתפריטים ותיבות דיאלוג. אחרי הזוה של כיתוב ‏ יש לבנות את המסך. מחדש (אוקתת) כדי לסלק את הכיתוב ממקומו הקודס - הרבה יותר מדי מסובך, כאשר בתוכנות אחרות אתה יכול בפשטות ל:רור את הכיתוב למקום החדש בעזרת העכבר. בעיות אחרות נתגלו בזמן שניסינו להשלים בין שתי קשתות בשרטוט גלגל השיניים - תופעה שראינו בתוכנות זולות יותר אבל לא ציפינו לה במוצר שאינו זול. מציאת המרכז של קשתות ומעגלים אינה פעולה טריווי- אלית וחסרה תמיכה בגופני 06ע1טטזד. בק- רוב תצא גירסה חדשה שאמורה לטפל ברוב החסרונות שמנינו, | אבל בינתיים כדאי לחפש פתרון במקוס אחר. ור וולום היגרה לסביבת 26 מהמקינטוש והיא מביאה איתה גישה שונה מהמקובל בין תו- כנות תיבם ל-20. הדבר ניכר מיד בתצוגה האלגנטית, שאינה מגבבת על המסך את כל הכלים האפשריים. המחיר של האלגנטיות המקינטושית הוא בכך שפונקציות רבות מדי קבורות מתחת לצלמיות כלליות וכדי להפעילן יש צורך מספר רב של צעדים. המ- נוע הגרפי גם הוא שונה מהמקובל בעולם ה-26. הוא משמיט פונקציות שהתרגלנו למצוא בכל תוכנת תיבס ומצד שני הוא כולל פונקציות שמקומן הטבעי הוא במ- 7 1/0. בע"מ מדריך מורשה לקורפי עוופזטעחו] 50105ס6;ון תוכנות תיביים ערכת הוצאה הוצאה לאור שולחנית. התכונה המיוחדת ביותר של ]110% היא ייעוזר השרטוטים" ((ת45889 8חוואו ) הפועל כמו ה"אשפים" הידועים של ישומי מיקרוסופט. הוא מוצא אוטומטית את הנ- קודות שאתה מחפש ומקפיץ אליהן את הסמן. העוזר פועל כמו היה מצוייד בייאינטליגנציה מלאכותית" והיכולת, הזאת מוגנת בפטנטים. אבל אין בכך כדי לפצות על הצחיחות היחסית של שאר התכונות. חיכנון ברמטרי ]1 זי מיועדת בעיקר לשרטוט מכני, תחום בו היא מציעה מספר פונקציות יעו- דיות. אחת הבולטות בחן היא תיכנון פר- מטרי, בו המימדים של חלקים מוגדרים בצורה מתמטית מתוך מימדים של חלקים אחרים. כך אפשר, למשל, לתכנן תיבת הי- לוכים בה יחסי התמסורת הם הפרמטרים. שינוי יחסי התמסורת יגדיל או יקטין או- טומטית את גלגלי השיניים מבלי לשנות את הגיאומטריה הבסיסית של התיבה. כלי השרטוט תואמים את תקן 4851 לש- מדכז הדרכה מקצועי למוצרי :1/6050 רטוט. מכני, כפי שתואמים כללי המיקום למידות, צורות המילוי בקיווקווים, גדלי הדף וכדומה. ניתן להוסיף הערות על הש- רטוט, -להדרכת מפעילי מכונות שיבוב יד- ניות, או להכניס סמלים המשמשים להפיכת השרטוט להוראות יצור אוטומטי (/68). הספריות של 451181 כוללות סמלים מכ- ניים, חשמליים וסמלים של הנדסה אזרחית, אבל אין תמיכה נרחבת של יצרני צד-גי. הו- פתענו לגלות שחבילה כה יקרה (2945 דולר) חסרה תכונות וספריות רבות, במיוחד בת- חוס השרטוט הארכיטקטוני. הממשק האי- נטליגנטי אמנס תורס להשתלטות מהירה על התוכנה, אבל בעבודה יומיומית תמצא כי הוא דורש ממך יותר מדי חיפושיס בין תפריטים. מבחינת הגיון שיווקי; של הבנת שוק המטרה, החסרון של מסד נתוניס אי- נטגרלי עומד בניגוד לא מובן ליכולת שהו- ענקה למוצר בהכנת קוב הוראות ליצור ממוחשב. קהל היעד של תוכנה זו הוא, כנ- ראה, משתמשי מקינטוש שהכירו אותה על הפלטפורמה הישנה ורוצים להרגיש בבית גם אחרי שהם היגרו ל-20. | י מרכז הדרכה מורשה (410) למוצדי 5016סזסוו זלושסיז1 500 *5010סז6/ו ללמוד להשתמש נכון ויעיל בתוכנות של שס5סזט;!! יכול לחסוך לך זמן וכסף שנות אדם, על מנת להביא לך את הקורס היעיל, הממוקד, המעשי והטוב ביותר שקיים ללימוד התכנה בה אתה מעונין. = + בוא ללמוד להשתמש בתכנה נכון ויעיל כמו ₪- 05005זט)! היתה רוצה שתשתמש בה. % מזה שלוש שנים אנחנו מרכז הדרכה מורשה (6זא) למוצרי 6זספסזסוו, הותיק בארץ. 4 אנו מלמדים על פי תוכנית ההדרכה הרשמית של 6ספסוסוש/ שנכתבה על ידי מומחים של 5!ספטזטו!, בהשקעה של כמה אם זמנך יקר לך - לא תמצא פתרון זול יותרו. לקבלת לוח קורסים וסילבוס מפורט התקשר עכשיו לאורנה בטלפון 9 1י] 5 6 ישראל דצמ' 1994 להששביח או להדיח מ ה לע שות ע ם 76 מוזק;| מאת: ווין ל. ראוש לא קל לקבל זאת, אנל הטכנולוגיה חותרת לתסכל אותך. ברגע שקנית את ה-26 החדש שלך מתחיל תהליך בלתי נמנע של הזדקנות מואצת בקצב שלא מוכר בשוס תחום אחחר. מה שהיה משוש לבך וגאוותך לפני שנה היוס הוא מוצר שגרתי כמהדק סיכות. בעוד שנה הוא יגרום לך מבוכה במשחקי הסטטוס האירגוניים ובעוד שנתיים לא תוכל למצוא מקום כדי להחביא אותו. אם, בניגוד לעצה הרווחת בין מומחים, אתה גם מתחיל עם מחשב שאינו חלו הטכנולוגיה, אפילו שלוש שנות שירות הם חזון אופטימי. 0 אסאה0 - סוף סוף נולדה מדפסת הדיו הצבעונית שמעניקה איכות הדפסה צבעונית מעולה - ובעלות שתעשה לך רק טוב בראש... קרט זא קרט סערכור בית קרט רח' אנילביץ 50 תל אכיב טל. 03-6888540 פקס. 03-5870501 להשיג אצל המשווקים המורשים הפזאוא;ץ ז=( 58058|5 60108 0 ₪א0א0 החדשה ביצועיה ומחירה מעמידים את א0אג6 בראש מדפסות מצוידת ב:4 ראשי הדפסה ולכן = 830-600 6080 כפתרון הדיו הצבעוניות: מאפשות הדפסה צבעונית אידיאלי לכל סוגי המשתמשים: ‏ 800-800 אסאה0 מצטרפת מושלמת, עם אלפי גוונים עסקים ומשרדים מכל גודל למשפחת מדפסות הדיו ולצידה - הדפסת שחור ו/או וסוג, בעלי מקצועות חופשיים, = הצבעוניות של אסאא0: אפור מדויקים תוך חיסכון גרפיקאים, אדריכלים, מקסימלי בדיו ועלויות אחזקה | מהנדסים - ורבים נוספים. ששואפות לאפס. ווסווהּ )6 יוצרת טכנולוגיה עוצרת נשימה , 506-6000 [11ן ו 0 - המקצועית הצבעונית, גודל דף 3 לסביבה הנדסית וגרפית. 0 -א זהה בתכונותיה לדגם 800, למחשבי 0ג/. 0 -א ליישומים עיסקיים מגוונים. הדפסה מעולה בשיטת הפזאוחק 66 גס. טנא אלי .08 מה בעצס מתיישן כל כך מהר ב-16 מארז המערכת - הקופסה הראשית בה מזוודים כרטיס-האם (0ז1001008/), כר- טיסי-ההרחבה, הדיסקיס וספק-הכות ‏ - אינה מתיישנת אלא במובן האופנתי. הקו- פסאות הישנות של "41 נראות מגוכחות על השולחן היום, אבל מבחינה פונקציונלית הן יכולות להמשיך ולפקד עוד שנים ארוכות. ספק הכוח הישן אולי מרעיש יחטית לס- פקים החדישים, אבל הוא עושה את תפקידו בנאמנות. מפרצי הדיסקים מוכנים לקבל כו- ננים חדשים ללא היסוס. אם האסתטיקה לא מפריעה לך, אין צורך בהחלפת המארז. % הצג, העכבר והמקלדת הס אבורים חי- צוניים אותם קל להחליף, במידת הצורך, ללא קשר בהשבחת המחתשב עצמו. מי שה- פנים את המסר של 6ם48821]/ 26 הצטייד מראש באבורים איכותיים שאין צורך לה- חליפם בכל פעם שאינטל מוציאה דור חדש , של מעבדיס. האבזרים האלה הם הממשק הפיזי בין המפעיל למחשב ויש לבחור אותם מתוך ראית הצוהך בארגונומיה אופטימלית ללא קשר לדרישות שלנו מעוצמת החישוב:. - % דיסקים, למרות שהם אבזרים פנימיים, קל להחליף בכל פעם שהנפח קטן עלינו. בדרך כלל תוכל לעשות זאת ללא החלפה של. בקר 8פ1. הבַּקרים הישנים מאפשרים הת- קנה של 2 כוננים ונפח של 528 מגהבייט. מקום בטח לא יחסר לך להתקנת הדיסק השני ואם צויך תמיד אפשר לזרוק, סוף-סוף, את כונן הדיסקטים *5.25 הישן. % חריצי הרחבה 154/₪154. גם אלה יש בדרך כלל בשפע, 4 עד 8, די והותר לכל תחנת עבודה רגילה. במחשבים רבים כמעט - כל החריצים פנויים וכל השירותים המ- קובלים (קלט-פלט. טורי ומקבילי, בקר דיסק ודיסקטים, ממשק לעכבר ולפעמים גם בקר ווידאו וממשק לרשת תקשורת) מסו- = פקים ע'יי כרטיס-האם. אם בכל זאת חסרים לך חריצי הרחבה כדי לחבר אבזרים תחי- צוניים רבים, תוכל להתקין ממשק 5051 ול- חבר לכרטיס הרחבה יחיד 7 או-14 אבזרים - כולל דיסקים, ]30% 62, מדפסות, סו- רקים, לוחות סיפרות, כונני סרט מגנטי (טייפים) ועוד. יש חלקים פנימיים שתוכננו לאפשר עי- דכון בקלות יחסית, עייי החלפה. של כר- טיסים או רכיבים אחרים. המבנה המודולרי של אפיק המערכת וכרטיסי ההרחבה נועד 6 ישראל דצמ' 1994 חיים חדשיס ל-26 בדיוק לכך. גם רכיבים רבים המותקנים על כרטיס האם עצמו ניתנים להשבחה עייי הת- לפה או תיכנות. את ה-8105 אפשר לשלוף מהשקע ולהחליף ובמחשבים רבים גם זה לא דרוש. 8108 הבנוי כרכיב זכרון 4511 זַת ניתן לעידכון בתוכנה, ללא הוצאה פיוית מהמחשב. את מודולי הזכרון ((א1א51 בדרך כלל) אפשר להוציא בקלות ולהחליף במו- דולים גדולים ‏ :ותר. | במתשבים פר- היסטורייס הזכרון מותקן בצורת "גיוקיס" בודדים, המולחמים על לוח-האם והמאמף לא כדאי, אבל התופעה נעלמה כמעט לגמרי -בשנים האחרונות. חלופות להחלפה נשארו אם כן שני אלמנטים הדורשים עיון = מפורט: % החלפת המעבד בלבד ושמירה על לוח-האס הישן. החלפה של המעבד עם לוח-האם כיחידה אחת. כמובן שהחלופה המפתה ביותר היא להפטר | 48602186 065676/11 קמס ּ ** ה 88] 66פזחקט 6 0 0 חס וה ₪8 פגזףפט. 0 פא מהמחשב כולו (אפשר לתת אותו מתנה לבית-ספר או מוסד צדקה ולכנות את הת- פסד החשבונאי תרומה פטורה ממס) ול- התחיל עם דף חלק. אבל רוב המשתמשים מתקשים לעשות זאת לפני שמתברר להם כי זו גם האלטרנטיבה הכלכלית ביוונר. הת- חשיב הכלכלי לא פשוט וצריך לקחת בח- שבון גורמִים שקשה למדוד, כמו שיפור הת- פוקה לעובד הצפוי מההשבחה והשווי הנזקף לשיפור באיכות תנאי העבודה (הרבוז פעמיס החלפת המחשב האישי תעלה פרות מה- עלאת שכר ותשיג את אותו אפקט בהמרצת המוטיבציה של העובד). בכל זאת אפשר לת- תחיל עם מספר יכללי אצבעיי: % לא כדאי לנסות להשביח מחשבים ישנים מאוד, מדור ה-41. שאלת ההשבחה מת- חילה עם מחשבי 386 והיא מגיעה לשיא בה- תלבטות האם להשבית מחשב 486 ל-%4 או לפנטיום. % ברור שכדאי להשביח מחשנים מו- דולוריים יקרים, דוגמת 1א/263%010. של קו- מפק ו-25/2 של יבמ, מרמת 386 ל-486 או פנטיום. 49633005 486/00 פ'חכו 0/4960055פם מ וח 48 מחיר יורד (בכיוון החץ) ציו| 95 סחסופחו/ גבוה יותר % ההופעה הצפוייה של מעבדי 4אכ ופ- נטיום בתצורת 6ע1ז610ץ0 יכולה לשנות את התמונה הנוכחית. אם אתה לא מסתפק בשיפור הצנוע שההשבחות הנוכחיות מצי- עות כדאי אולי להמתין עוד מספר חודשים. , לפני החלטה עליך לבחון האם המערכת המושבחת-חלקית תהייה מאוזנת ומתאימה לצרכיך. אם צריך גם להגדיל את הדיסק ול- האיץ את הגרפיקה, להוסיף זכרון ולהחליף את הצג - עדיף לבטל את פרוייקט ההשבחה ולהתחיל הכל מחדש. אחרי שהצלחנו להכניס בלבכם פיקפוק בכל הקשור בהשבחות מחשבים ישנים אפשר לגשת לבחינה אוביקטיבית של הנושא, משו- חררים משטיפת המוח שעושים לנו המ- ' פרסמים. הנתונים שמטפקות חברות מחקרי השוק 16 ומרקורי. ריסיירץ נראים מעו- דדים. מתוך מחשבי ה-486 שעל שולחנות העבודה סביב העולם, לפחות 55. מיליון הס מועמדים להשבחה עייי החלפת מעבד. גם 30 עד 35 מיליון מחשבי 386 נופלים בקטיגוריה זו, כך שהפוטנציאל הכולל הוא בין 85 ל-90 מיליון מחשבים. עד כאן העובדוּת ומכאן 20 255 10 5 0 : ציון 95 פחסופחו\ גבוה יותר חיים חדשים ל-206 והלאה ספקולציות. איזה אחוז מתוך הל- קוחות הפוטנציאליים אמנם יממשו את הה- שבחה! ירידה במוטיבציה להשבחה לדברי מרקורי, קצב ההשבחות בשנים הא- חרונות ירד מרמה של 2.5-5 מיליון לשנה לפחות ממיליון אחד הצפויים ב-1995. קשה לקבל נתונים מדוייקים מיצרני השבבים, השומרים אותם בסוד, אבל אפשר לעשות הערכות גסות. אוזץ6, חיצרנית העיקרית של שבבי השבחה ל-386 ויצרנית חשובה של תואמי 486, אומרת כי עסקי ההשבחה תו- רמים בין 10 ל-15 אחוז להכנסותיה ולכן ההערכה היא כי מדובר ב-200 עד 300 אלף יחידות בשנה, כלומר בין 0.6 ל-0.9 אחוז מהשוק הפוטנציאלי של מחשבי 386. גם אס מניחים שבין בעלי 486 הנטיה להשביח חזקה כפליים, עדיין מדובר בפחות ממיליון השבחות 486 בשנה. האם מיליון זה הרבה או מעטו תלוי בנ- קודת ההשקפה שלך. מיליון מעבדים וה מעט ביחס למספר המעבדים שאינטל מיי- מחיר יורד (בכיוון החץ) 0 5 0 155 צרת והרבה ביחס לכל אחד ממעבדי ה-1580 האופנתיים. בדולרים מדובר בערך ב-150 מיליון דולר לשנה, מספיק כדי שמ- ספר יצרנים יכנסו לתחרות. שתי השחקניות הראשיות הן אינטל - עס סידרת טטוזכ6טס להשבחת מחשבי 486 היום ופנטיום בעתיד, ו-אוזץ6 שעושה את עיקר העסקים בהשבחת מחשבי 386 לתואמי 486. שלוש שחקניות אחרות שאנו סוקרים כאן הן קומפק - המ- ציעה השבחות אך ורק למחשבים שלה, 6 - הבונה ערכות השבחה בעיקר למחשבי 25/2 של יבמ ו-חסשזקזטו - המ- שתמשת בשבבים תואמי אינטל תוצרת יבמ וטקסס-אינסטרומנטס. כללים בס'סיים % כלל ראשון: אם המחשב שלך הוא מה שקוראים שוג 6פגזם, כלומר שמו הולך לפניו כפלטפורמת איכות, אל תבצע את הה- שבחה בעצמך. לך אל המפיצים הרשמיים שלו וקבל מהם הצעת השבחה באחריות. אם מדובר בקומפק ‏ /0זק0%% או ביבמ 75/2 האפשרויות מוגבלות למה שקומפק או קי- נגסטון מספקות ולכן השאלה אינה באיזה ערכה להשתמש אלא האם בכך לא תפגע בתנאי האחריות או השירות של המפי. המצב שונה במחשבים אנונימיים בהם - אפשר לקחת צ'אנסים מבלי לפגוע במוניטין. כלל שני: בדוק האם ההשבחה קלה לבי- צוע, קשה או: בלתי-אפשרית. השבחה קלה היא של מחשב 486 עם שקע נטטוכחסטס מוכן או כשהמעבד הראשון מותקן בשקע מסוג ‏ "21 (06ז70 ם56110ם1 0ז26), | כלומר תקיעה ושליפה של המעבד נעשות ללא כוח. שקעים כאלה ניכרים בידית הקטנה שב- צידם. הרמת הידית משחררת את ירגלפי המעבד מהתפיסה בשקע ומאפשרת להוציא אותו ללא נזק. תקיעת מעבד החדש נעשית באותה צורה. החלפת מעבד היא קשה אם המעבד מו- לחם ללוח-האם כפי שקיים ברוב מחשבי 6. הפתרון של אמץ6 הוא להלביש את המעבד החדש על הישן. בהתחלה זה נראה לנו קצת חשוד ולא בטוח שהרוכב לא יפול מהנרכב, אבל לאחר נסיון אנחנו יותר רגו- עים. זה עובד ללא בעיות. לשאר החברות אין פתרון לבעיה של מעבד מולחם. .4 ההחלפה בלתי אפשרית במרבית המ- חשבים בהס המעבד הוא 3865%/16 או 3 ללא ייפון הצפה" (םו? 8ת110801, פין שחיבורו למתח חשמלי גורם לניטרול של 9 0 ישראל דצמ' 1994 חיים חדשים ל-26 ספול 505 ג א השבחה ₪ בסיס ₪ השבחה ₪ בסיס ₪ ל 5009 טל ₪ ₪ ₪ ₪ 0 9976 ו 5 פח0ס)אסו לו וסור 65 600008 ל ]ה 5 בזסססזסתזסו/ 5 ווו-18/ זסטסץס/ זססטפ ווה חזוש- 207 סזסססזסתזסו/ 5 ווו-18/ זססַסץס/ זססטפ וש ג חווד וו6ו 68 3860 סזס265% חס 18| 3866 0זס05% | חס ו 0 4860) חזוו- 7 0 4860) ₪ חזוש- 5 לו/ 25/50 486 סז ₪6 חזוש- 2 לו 25/50 486 סז עשי חזוש- :ו לזו 25/75 486 סז ע₪6 חזוש- 5 לחו/ 25/75 486 סז שג חזואו- 4 3 ושס)/486 חזווצ- [יגץן 83 ושוס/406 ח!ו/- 2004 3860/25 2050 סוחס 90 /ו25/א38602 0זס205 חס 108 6סזסס( 33 486% |//סזכ0כ סוחס הזש 24 6סס 4868/33 !205600 ססקוחכ ₪ הווא 2208 6סוסס 4860%2/66 |!/0וס05 ססקוחס) חזווא- 49 6זסס! 4860%2/66 |/סזס265% ףסקוחכ ₪ הווש 2008 6סוסס 60/תטוזח00 |// סזכק295% סוחס חווא- 4 סססזסס! 60/חטוזחפי |!/ 0זס205% סקוחכ 0 חואו 6 48603 חסזסוו 203 486083 חסזסוו 7 ו קרו/ 33/100 486 סז ₪6 חזוש- 431 לוש 33/100 486 סז צי₪ חזו/ש- 8ו (500601 פטוזכ)זפשכ) חו) עוםזסשכ) 2/66אכוסזח! חזוש- 6 (500691 6עוזז8שכ) חו) 6שוזסזפשכ) 2/66אכו6 חו חזוש- מל (500601 וסוחזסח ח!) 6עוזסזסטכ) 2/66א60זח! חזו/- 9 (500%61 וסוחזסח חו) 6שוזסזסשכ) 2/66או6 ח! חזוש- 00 5 70 008 05/2 18 59 38605 70 |9סו/ ? /05 שוחו 4 8 וס/486 חווש- א 8 |שסא/4)6 חווש- 4 6 55 וס 05/2 ואו 2 6 55 |סססו 2 /5ק וו 5 5008 זסופסו<)/ חזושי- 6 05008 זופסו/2 ו חווש- 7 3 705 43 8 וו 8 חואו 27 08600 ₪ הו 8 זוא 33/100 486 סז 0 חזוש- הור לוש 33/100 486 סז שיא חווש- 27 (ו\₪ 168 חזוש) 4860%/33 6הָסוסא/ (24 וש 1608 חזוש) 4860%/33 : הַ0ז6/א/ | (ו\ק 168 חזושו) 60/וחטוזח 06סזסש 5 וו 16/8 חזו) 60/ טוח 3 ססזסא/ טוב יותר טוב יותר .2 33/66 01 וח5/510 הז 163100 6\ * מוצא אפקטיביות מהמעגל השבחה ₪ בסיס ₪ | עלות באוב את רוחו של פרויד, החשמלי, למרות שהוא ממשיך | 500 שפסיכו-ינתח | את הטחיפה להיות | מחובר פיזית על | 99 5 | הזאת, כדאי להציץ בורף 1 4 שזסססזסתזסו 5 וו-8 1/ וסססשסע זסקטפ וושה חווצ- לוח-האם). וק אם המעבד - 406 המאר את וחט התועלת לע- תקוע בתושבת ולא מולחם | 68 0 64860 הווא לות של אסטרטגיות השבחה 6 לו/ 25/50 486 סז ₪8 חזו/צ- ללוח-האם אפשר אז להחליפו. - שת פרשמות 202 3 ושסא/486 חזואו- הסרת מעבד מולחס דורשת - %8 יי = 4 הציר האופקי הוא של ציון 100 סוחס 4860%/33 /%/0זכ205% 600 חוו- / ציוד מיוחד וידע מקצועי. אס שו וס 4862/66 סקס ב סוחס הזוע תג , מבחן הישומיס הפתרון של אוזץ6 לא נראה לך | 5 6 תוחפ 950 ססוחס6 חואי שלנו. | נקודת המוצא היא 4860% / אזי כדאי פשוט להחליף את 0 ו ו = מחשב 3860/33 עם 4 מג- לוח-האם. גם זו אינה אופציה 9 (%1סס5 אזסופצס ח) טופס 66/אפווהו חי = הבייט זכרון, שלו ציון :1. כל פתוחה לכל אחד, שכן מחשבי | *% ה השבתה לוקחת. אוחצ ימתה 7 38605 70 ו6ססוש 5/2ק וופו 6 רבים בנויים בצורה שלא - 368 ו ה = בצעד שגודלו פרופורציוני לתו- ניתן להתקין בהם לות-אם | 20 6 ו וי | עלת. לצורך יחוס אנו מציביס 8 5000 זסזפסושוו/! . אחר, חדש יותר. אם הבעיה ₪ = כצעד האחרון את החלפת כל הזאת לא חוסמת אותך רוב - 9% 860% וי = המערכת (לא כולל צג ומקלדת) לו לו 33/100 486 0 עפ הוועש המומחים ימליצו על החלפת ‏ 4 0 900 | במחשב 4860/33 | ממוצע, לוח-אם למרות שזה עולה לך = 8או 00 16/8 הו 60/חווחסט. פססופוא = שלו ציון 36 במבחני טחסיפחו/. כ-200 עד 0 דולר יותר מה- טוב יותר 2 33/66 זם 5/5107 ח1 105100 ס * חלפת המעבד לבדו. תמורת % הצעד הראשון בהשבחה העלות הנוספת תקבל: כמובן שהחלפת לוח-האס תעלה הרבה יותר = יכול להיות החלפת המעבד ב-4865/%12/50 אם הלוח החדש גם כולל בקר 25], מתאם | (תוצרת טקסס אינסטרומנטס) המותקן בע- % 3105 מעודכן או כזה שאפשר לעדכנו | גרפי, שערי קלט-פלט (1/0) או כל פונקציה | רכת ההשבחה 10-486-ש6 של חסטזנזטום , בתוכנה (8105 1./4511/) אחרת החורגת מהמינימום הבסיסי ביותר. = או הרחבת הזכרון ל-8 מגהבייט, או החלפת הזדמנות להוסיף אפיק מקומי 8 %1 או | אבל אז שוב לא מדובר בהשבחת /67% בלבד = הכרטיס הגרפי לכרטיס מוא 64 סיביית. 1 אלא בהשבחה מקיפה יותר (זה רעיון, לא!). % הודמנות להוסיף שקע 6טופזטטס או התועלת של כל צעד שונה. כפי שרואים שקע "21 להשבחה נוספת בעתיד. סחיפה פרוידנית בגרף, המאיץ הגרפי לא מביא כמעט שיפור 8 הזדמנות לעבור לטכנולוגיה של 3.3 וולט. בציון למרות שמחירו יותר מ-200 דולר. הודמנות להגדיל את כמות הזכרון המי- = כפי שאתם רואים, אנחנו נסחפים כל פעם | צריך להתחיל בהחלפת המעבד, או בהרחבת רבית. לכיון של השבחה מסיבית ולא הסתפקות | הזכרון או בשניהם יחד. 70 6 ישראל דצמ' 1994 ריש רא ל7 וופד5ו5 סכ חזק יותר מהיר יותרו [ום ד צץ5 ודסס הינור מחשב רב עוצמה, מהיר כברק, מבוסס על מעבד פנטיום, רו מתמרכיבים האיכותיים ביותר, בעלי הנדסת אנוש מעולה, ידידותי לסביבה וניתן להתאימו בדיוק לצרכיך המיוחדים. אםזץ5 ודסס מחשב באור אחר, 0 מויע לד יותר! לוח אם אמריקאי שטודא26 2שו 60/66/90 ₪ פשססצשוש-שהחט פש 2 וסס אסחזהש 5 המהיר ביותר בעולם הסזגחם 24005 טכנולוגיה חדישה 8 528 50וס סחגת םחו *בחירת העורכים" 0.28 .1 .א "15 סמש מפסם;] "35 סגסז = שגה ₪8 8 5 תםשסד ואוש / 6455 ססזא55ס 68 !]582 2 + ]58 ||החגס ו =מודולרי =ניתן לשידרוג =סטנדרט אוניברסלי. 00 ושזאו 0 אהג ]= + ₪ | ]=| 5 ₪ - 2 (₪] ו ₪ 4 5| וטודאסק ₪ או שזאו 72 | 6החלפת המעבד עולה 280 דולר והיא מש- פרת את הציון מ-11 ל-16. היחס מחיר לתו- עלת הוא 556 לדרגת ציון 6ת500ח1/. הרחבת הזכרון עולה 200 דולר והשיפור הוא רק ב-3 דרגות. היחס מחיר-לתועלת הוא 66 דולר לדרגת ציון. % גם לאחר הצעד הראשון לא כדאי עדיין לבצע האצת ווידאו. השיפור של החלפת הכ- רטיס הגרפי לאחר הרחבת זכרון, ללא הת- לפת מעבד, הוא עדיין אפסי והשיפור לאחר החלפת מעבד ללא הרחבת זכרון הוא זעיר. מסקנה: כרטיסי האצה לא עוזרים כלל למ- חשבי 386 ומעט מאוד למחשבים עם זכרון קטן. 8 החלפת המעבד יחד עם הרחבת הזכרון נותנים שיפור של 9 דרגות בציון סמסופתול (שיפור ביצועים של כ-80 אחוז) במחיר 480 דולר.. היחס מחיר לתועלת הוא כ-54 דולר לדרגת ציון. לאחר החלפת המעבד והרחבת הזכרון יש טעם בהתקנה של מאי> גרפי. השיפור הוא ב-2.5 דרגות 086ו8ח1, כלומר ביחס של 90 דולר לדרגה.: > לא הכנסנו לגרף. את המשמעות של החלפת הדיסק, שכן הדבר תלוי גם בנפח הנתונים שיש-לשמור עליו ולא רק בשיפור הצפוי במ- בחני הביצועים. בסיטואציה אופיינית המ- חשב שהתחלנו איתו מצוייד בדיסק 120 מג- הבייט איטי למדי. החלפת הדיסק ל-350%8 תעלה כ-300 דולר ומלבד הגדלת הנפח תזכה גם בשיפור של כ-1.5 בציון. השבחה הכוללת החלפת מעבד, הרחבת זכ- רון, האצת הווידאו והחלפת הדיסק תעלה כ-1000 דולר והיא תביא את המחשב לציון 4 במבחן 6תסוצמ!/). | בהשוואה לנקודת המוצא מדובר בשיפור של יותר מכפליים, אבל בציר העלות כבר עשינו את רוב הדרך להחלפה מלאה של המערכת. עוד 600 דולר יביאו אותנו למחיר של מחשב חדש עם ציון סופת של 36 - כ-50 אחוז יותר מזה של המחשב המושבת. התלבטות באספקט שונה גרף 2 נותן אספקט אחר של התלבטות : איזו ערכת השבחה נותנת תמורה טובה יותר לכספך. בגרף זה הציר האופקי הוא אחוזי השבחה ביחס לנקודה המוצא, 8/25 3865, ובציר האנכי מצויינת העלות של כל אופציה. = | היחס מחיר לתועלת נגזר מתוך קו שעובר 0 ישראל דצמ' 1994 חיים חדשים ל-206 ימרני ערכות השבחה | אע = - 00084. המוא | | |ה| = הספזמזסעם ₪ ם . ₪ "ם - ב ם . ₪ ם - ₪ ם ₪ ₪ ₪ ם 4 .. ם 2 . ! ₪ ₪ ם ם - ם ם ם ם ם . ם ם ם - ם . חחפ) 015806 100855015 ש0ַ8זמָקָט 01 מא=ז 651 0 א 065 0 ₪5 ₪ ] ₪ 8 150 חס ₪ 5 וס 5/2ק וא ם 0 |006ו 5/2 ופו ם . ₪ - ם ם ם% -. ם . ם ₪ ם ם ₪ = וס זגום חו 806חָנט פוחז 0150055 8 * ------------0---- א דרך הפינה השמאלית העליונה של הגרף (הנקודה 0-0) ודרך הנקודה שמציינת את כל אחת מהחלופות. ככל שהקו אופקי יותר כן היחס עדיף. למשל, הקווים שעוברים דרך הנקודות של המעבד !ש0א/486 8)086פח1 (- ם6סזקזסטי 4 הם כמעט אנכיים, כלומר התו- עלת קטנה מאוד ביחס לעלות. רוב שאר הנ- קודות מצטופפות לאורך האלכסון הראשי, כלומר היחס מחיר לתועלת הוא כמעט קבוע, למרות שטווח המחירים נע בין %225 ל-%2295 והשיפור בין 50 אחוז ל-680 אחוז. שים לב שבגרף הזה כלולות השבחות המו- גבלות למחשבים ספציפיים של קומפק ויבמ. אם אלה לא רלוונטים עבורך, אזי הע- ניון מצטמצם בפינה העליונה שמאלית של הגרף, שם שיפור הביצועים מוגבל לבערך 0 אחוז והעלות ל-1000 דולר. הטבלה מפרטת את האפשרויות העומדות בפניך בהתאם למתשב או למעבד איתם אתה מתתיל. כפי שרואים מהטבלה, לייתואמים'י מן השורה יש בחירה בין הצעות של אינטל, ה66זקזסטם ו-אמץ. אינטל מת- רכזת בהשבחות 6טוכז6ט0 למחשבי 486, אמץ מתמחה בתחליפי 386 ואוורגרין מכסה טווח רחב ביותר של מעבדים. הפ- תרונות של אוורגרין מבוססים על מודול נתקע, מעין כרטיסון שנכנס לשקע המעבד ועליו מורכב המעבד החדש מלווה במ- עגלי-עזר שונים. לא תמיד יש אפשרות זיוו- דית להתקין את הכרטיסון וצריך *וודא מראש כי במחשב המיועד החלל שמסביב לשקע המעבד פנוי מהפרעות. הכפלת מהירות השעון האלמנט העיקרי בהשבחה המושגת עייי הח- לפת המעבד הוא הכפלה או שילוש של מחי- רות השעון בפעולות פנימיות. כל הפתו"ונות של אינטל ושל אוזץס מבוססים על הכפלה פי 2, מה שאינטל קוראת 2אכ וסייריקס 2. שים לב שהנחת היסוד בהשוואה שלנו היתה כי אי-אפשר להאיץ את מהירות השעון על לוח-אם של 25 מגהרץ למחשב 6, אלא עלינו להסתפק ב-2/50א2. זה בהחלט לא תמיד נכון ובמקרים רבים אפשר גם להאיץ את מהירות השעון הבסיסית מ-25 ל-33 מגהרץ. הדבר משפר את תועלת ההשבחה בלמעלה מ-30 אחוז. אוורגרין היא היחידה כיוס שמנסה להכפיל את מהירות המעבד פי 3 וגם להתקין ערכות 3 מגהרף בלוח אם 25 מגהר. המוצרים היומרניים האלה מבוססים על מעבדי 6טו פחותוםקו 1 משולשי-מהירות תוצרת יבמ, עם מהירות פנימית של 75 או 99 מגהרץ ועל מעבדי 4 של אינטל עם מהירות פנימית של 100 מגהר> (אינטל עצמה עדיין לא מצי- עה את ה-4א בתצורת 6טתכזשטכ ואוו- רגרין נאלצת להקיף את המעבד החדש במ- 1 חק 11081 16 עב זסח 00 1991 8ז0)סט 80ז1901טחפו 05 07 3866/16 [פזח[** 5כלנית - המוכז לתוכנות 6ק נצינס ומפיצים של הסור ו וגווס ד 9%-- טש ש = ] 3 6 150% חומה ומגדל 16 ת"א 6777 ל 29229 7 03-53 (רב קווי) פקס. 03-5372928 | שר *08פסזסו/] לעברד ה ב? ב צב 2ב < כלכלן, יזם, משקיע 0 . % מהשוק בחרו | 050דא] | 1.4 צפ ה 8 המובילה בעולם /ץ* מל לכ "ללש הלא מעבד התמלילים המובן מאליו. ; הכנת תוכנות עסקיות 7 | (628) | בספזהם במנצעי 1069 שיח איות אוטומטי עברי/אנגלי (אופציה בתשלום) מ ה | ן ך ה 7 התוכנה המובילה למשכורות ל-06: ב > חן 4% כובצעצ ו *טפסים 126, 106, 102, 101 4 הגש 1 1 במקוס 1737 ₪ % כולל עדכון חינם ל-2.0 = מהירה ביותר. "ד 6 דצז] צ'5 פּ תוכנית מיוחדת להקשה רטרואקטיבית 9 / (5169) ח ד ש ! של תלושים שחושבו ידנית או בלשכת שרות. מבצע ש'יח - כל ב'ירצ ש תוכנת שכייע לעובדי השטחים! טלפן! 0 0 כולל עברית! וס סדה סא 5 שח %=ב ובר ולי 05% מדפ קט 100 000 ו לתרשימיס בכל התחומיסם א-ב משרד ממוחשב 0 / וו במחיר מבצע 7487 שיח במקום: 100 ו ??* % אש | 2 7 רנ וכנור] איינשטיין פלוס כולל מיילר: התוכנה המובילה בעולם 9 זוה | 0 קלטות וידיאו ללימוד התוכנות לשיגור פקסים ישירות הפופולריות ל6? ולמקינטוש במחירים ללא תקדים 9 3 ונבתכ טכת | ה 99 קה ו . משוב מחשבים. > הסדרה הלימודית של אלדא המעבד שעובד גרסה 5.2 חדישה! כזובצע אורן 0 ודוד אא 9 שיו - - := 1-3 - 1 ב - 4 ג ה 1₪]| התוכנה המובילה בארה''ב | וו//סיכסי// מ ב צ ע מרויר זל ב תמיבה מלאה בפונטים יחסיים ומדורגים..... עבודה. יעילה . =עעשט>כו צז ו עצ/5>כון ברשתות... הגהה עברית משוכללת... הגהה אנגלית 5 ! 0 0 05 חו/ו 4.0 1/0108. כולל תמיכה וספרות עברית מלאה. חדש! 1- פמוחזנוג6טו])... מבלאות גמיומות... חישובים אריתמטיים... מבורלוד אינמרנשיונל - ארה"ב חדש גזזוא ג פקס אינטגרלי בתוכנה! 1/0 ו ₪ ובאג מולטיסיסטם - ישראל 2 : מנהל מפמכים בעברית שמה אותך בכסא הבמאי והמפיק ע בור ה 0)-5 ₪ חבילת התוכנה המושלמת למולטימידיה, הגדלה דינמית של פונקציות הארכיון ל אנימציה, שינוי צורה. בהתאם לצרכים אינדבידואלים. השמות המסחריים השונים המופיעים במודעה 7 7 1 וק במבצע: 9 ש"ח הם סימנים מסחריים בבעלות החברות המיוחסות. רש עשר ליחידה / | | כל המחירים בשקלים עפ"י שער דולר יציג [59 5] | יו 7 "ד - = | | ולא כוללים מע"מ (שער בסיס 3 ש"ח). נא לפנות ל ב ל ל טק, 0110 ) 1 י התוכנה המושלמת לעיצוב גרפ: 7 0 תוכנה להנהח"ש + ניהול עסק | טסלפן למזרויר מובצע! דלק, דור כימיקלים, ישקר, דפי זהב ועוד... החל מ- 282 ₪ | חדש! 5.0 שגז06110:) + ונטורה בעברית חיים חדשים ל-26 אחה ואוש 65ווקהחס מאסדפאוצש 09 16 לי 24 26 3 2 28 39 7 81 7 23 [2 9 הו 2 06 הו הו 15 16 6 בסיס ₪ השבחה ₪₪] סץ 0ח00ס5 זסכן פאוכן זס פחסוווווע 5 000086א6ה | סזסססזסחוסו 5 |וו-8 ו/ זססֶסץס/ זסכטפ ווה חווש- 386068 סזסא95 סכןוחס) 0 004860 חזוג- 2/ 25/50 486 10 שק חזוא- לר|/ 25/75 486 סז שק חזו/ש- 83 ושוס)/486 חזוצ- 3860/25 2% חס סח 4860%/33 |!/0ז205%0 סוחס הווא 6סזס( 4860%2/66 |//סזס205% סקוחס) חזו/ש- 6 זט 60/חחטוזח0ק |/ סזק205 סקוחס חזואו- 48603 חסזסווש! לו 33/100 486 סד שק חזוצ- (500%61 6שז0זסטכ) חו) 6שחסזפטכ) 2/66אסו6זח! חזווצ- (500661 וסוחזסח חו) 6עווסזפטכ) 2/66אכופזח! חזו/ש- 3865 70 וו 5/2ק שוחו 3 וששס/486 חזו/ש- 6 55 |006ו/ 05/2 וו 5008 זופסו)/ חזואצ- ב 048600 הזו קוא 33/100 486 סז 09 חזוש- (ו 8ו/16 חזוש) 4860%/33 6ססופשה (ו₪ 16/8 חזוש) 60/ טוח 6טְסופצה 3 74 טוב יותר ספר ניכר של מעגלי-עזר כדי שהוא יצליח לעבוד על לוח-אם מיושן. הדבר מתבטא גם במחיר ). המחיר של ערכות אוורגרין להאצת מעבד 25 מגהרץ פי 3 מתחיל ב-550 דולר והשיפור מתחיל ב-120 אחוז. השיפור הטוב ביותר מושג בהאצה ל-33/99 מגהרף (כלומר לוח האם מואץ ל-33 מגהרץ והמעבד ל-99 מגהרף), ערכה שמחירה 800 דולר והשיפור שהיא מביאה מגיע ל-140 אחוז. צירים לא משתווים שיס לב שבגרף 2 הציר האופקי מציין שיפור בציון ז6850ססזק מתוך מבחני ת0ח36 70 ולא שיפור בציון 6חסופחו/ של מבחני הישומים - ולכן אי-אפשר להשוותו לציר האופקי בגרף 1. היחס בין השיפור בביצועי המעבד לשיפור בביצועי ישומים אינו לינארי ואינו פשוט. הוא תלוי בשאר מרכיבי המערכת - במיוחד הזכרון, הדיסק ומערכת התצוגה - ובאיזון הקיים ביניהם. כל עוד המערכת מאוזנת היטב, שיפור בביצועי המעבד ישתקפו כמעט באותה מידה בשיפור הציון 6חסופחו/, אבל אם מנסים להשיג שיפור דרמטי במעבד ללא השבחה במקביל של הזכרון, הדיסק וה- תצוגה, התועלת תלך ותפחת. מבחינה מע- שית פרושו של דבר הוא שאס כבר החלטת להשקיע 800 דולר בהשבחת המחשב מוטב ותפרוס אותה על מספר מערכות ואל תרכז את המאמ בהשבחת המעבד בלבד. במקוס לרכוש ערכת השבחת מעבד יקרה, שתשפר את ציון ז2100680 ב-140 אחוז אבל את ציון 6חסופחו/ ב-80 אחוז בלבד, עדיף שת- 6 ישוראל דצמ' 1994 טוב יותר רכוש השבחה צנועה יותר למעבד, תוספת זכרון וכרטיס גרפי מואץ, שיתנו לך ביחד שיפור טוב יותר בציון 6חסופחז1/. כדי להפיק את מלוא התועלת של השבחת מעבד משלשת-מהירות יש צורך להוסיף זכ- רון מטמון, להגדיל את הזכרון הראשי לפ- חות עד 8 מגהבייט, להאיץ את הגרפיקה וב- דרך כלל גם להחליף את הדיסק. ל-800 הדולר שהשקעת בערכת המעבד תצטרך להו- סיף עוד כ-800 דולר בהשבחת שאר החלקיםס וכבר הגעת למחיר של החלפת מערכת מלאה. מסקנה: הגבל את השאיפה להשבחת המעבד לתחומי הכפלת מהירות ותקציב של עד 300 דולר. יותר לא כדאי. (שים לב: המחירים בי- שראל לא אמוריס להיות שוניס במידה מש- מעותית מהמחירים בארהייב. אין מכס ומי- סים על רכיבים אלקטרוניים). תשוגה בנלית איזה מחשב כדאי להשביח: ייזה תלוייי, היא התשובה הבנלית של המומחים. זה תלוי באיזה מידה אתה מושקע כבר בפלטפורמה הקיימת, באיזו מידה אפשר להפיק תועלת מהשבחת המעבד ללא השקעה מסיבית במה שסביבו ובהערכה שלך מתי תוכל לעשות את הצעד הבלתי נמנע ולהחליף את המחשב כולו. הגרפים 3 עד 9 מציגים את השיפורים היחסייס והמוחלטים בכל אחד מ-7 המ- בחניס הסטנדרטיים שלנו למספר אופציות השבחה אופייניות: השבחה ₪ בסיס 0 5006 5 פחסם או )ה שזסססזסהזסו! 8 וו-8 1 זססַסץס ופסט5 ג וו 8 0ז95%0 006וחס 0 860 .0 חזועג- קו/ 25/50 486 10 96 חזושו- 2ז/ 25/75 486 סז 6 חזושצ- 3 ו|שסז/ 486 חזו/צ- 3860/25 2096010 06 חס 6סזסס 4860%/38 |₪/0ז265%0 ססקח 00 הווא 6 4860%2/66 |//0זק056 סססח 0 הווש סוס 60/חטו!חסק !05600 טסה 0 הווש 4603 חסזסוו קו/ 33/100 486 10 96 חזוא- (500691 פעוזזפטכ) חו) 6שוזסזסשכ) 2/66אכו %ח! חזו- (500%81 וסוחזסח חן) פעוזסזפטכ) 2/66אכ| ח! חזואו- 5 70 ו06סו 5/2ק ועופו 3 ושסא/ 486 הווא 6 55 |06סוש 05/2 שוחו 50008 זסזפסו/ 6וש| חזושש- 8 205 860% 0 חוור לו 39/100 486 סד 0 הוואד (וו₪ 168 חזוצ) 4860%/33 8הְסזפאא/ וק 16/8 חזוש) 60/ טוח 8ַהַסזסעא/ .|| 33/66 זס רח5/58 וח1 19516.0 6\ * 4 מחשב 3862/25 41.8 שעבר נית'ח הח- לפת לוח-אם ל-ז0ק3ץ0/ זסקטפ [1א4 = עס מעבד 4862%/33, 256%₪ מטמון ו-8 מג- הבייט זכרון. מחשב 3860%/256 סזקא63כ של קומפק, שעבר החלפת מעבד בלבד בסיוע ערינות של אוזץ6, אוורגרין ו-6חסו5פחוא. מחשב מודולרי ]38628/25% סזקא:6 בו ההשבחה נעשית עייי החלפת כרטיס המעבד בשלמותו. הכרטיס החדש כולל מטמון וזכרון מורחב עד 18א8. מבחינות רבות צריך לה- תייחס לכך כאל החלפת לוח-אם, הן מבחינת העלות והן מבחינת התוצאה. % מחשב 4868/33 תוצרת מיקרון שעבר החלפת מעבד בלבד. מחשב 25/2 (25/א2 386) של יבמ שעבר השבחה ל-486 בסיוע ערכה של קינגסשון. % מחשב 3862/33 של 2205 שענר הש- בחה עם ערכות של אוזץ6 ושל אוורגרין. להשוואה אנו מצייניסם את הציונים המ- מוצעים מתוך היסטורית הבדיקות של מח- שבי 486 ופנטיוס. תמונה מורכבת ניתוח הגרפים מראה את מה שכל קורא 5 20 וותיק כבר יודע - שה- חיים חדשים ל-26 אה הופסס השבחה ₪ בסיס ₪ 0 700 60 500 400 800 200 100 50060 0 1000 לדו 38605 8ח000אפו )א 4 555 ₪זסססזסחזסו/! 8 |וו-8 |/ זפסֶסץס/ זססטפ וא חזושו- 3% 65 3860868 סזס05%כ סוחס 110 27 0 4860 חזואו- 1 [25 לו 25/50 486 סז ₪0 חזוש- 177 118 קזו/ 25/75 486 10 ₪ חזושו- 5 203 3 וששס486/4 חזואצ- 200 6 |ו3860%/25 0זס205% ססכוחס) ( ול וטס 4860/33 !205600 600 הזו 6 7 6סוסס!( 4860%2/66 |/!/0זכק2056 סוחס הווש 5 4+ 6ססזסס 60/וחטוח0 |/ סזס205 סכר חס הוושצ- כיוהן 16 48603 חסזסווש! 6 9 לו 39/100 486 סד עפ חווש- 9" 5 (500%61 6שוזסזסעכ) חו) פעוזסזפטכ) 2/66אסופזח! חזושו- 20 = (500%81 |סוחזסח חו) פשוזסזסטכ) 2/66אכופזח! חזועו- 20 6 5 70 |ססוש 05/2 || 25 6 383 ושוסא/486 חזוש- 279 שי 6 55 !006 05/2 |שופו 4 8 250008 זסזפסו)ש! חזושי- 206 206 0 15 ₪ 860% הווא -/ 2% לו 33/00 486 סז 0 חוזוא- 26 407 (ושוג₪ 16/8 חזוש) 4860%/33 6סְסזסא/ 38 5 (ו₪ 16/8 חזוצו) 60/ החטוזח6 8ססזסא 4ו טוב ות תמונה הרבה יותר מורכבת ממה שה- מנקודת התחלה של 3862/25 אפשר לק- מפרסמים היו רוצים שנאמין ומספרים סל- קטיביים אינס בסיס להחלטה רציונלית. נע- בור בקצרה על האלמנטים הבולטים ביותר: % החלפת כרטיס האם - כאן האפשרויות הן כמעט בלתי מוגבלות והדוגמה שאנו מבי- אים היא בעיקרה דוגמה שלילית, מה לא לעשות. ההשבחה השאירה במחשב הישן את הדיסק הפרהיסטורי ואת כרטיס המסך שלא ידע את 6085חו/. התוצאה הבלתי נמנעת: למרות ההשקעה מסיבית בכסף המחשב המ- שופר לא מגיע למחצית התפוקה של מחשב 3 ממוצע. (ציון 13.8 במבחן וו בהשוואה לציון 34.8). החלפת לוח-האם חייבת להיות מלווה בהשבחת הווידאו והדיסק. 4% השבחה של מחשב קומפק 256/א386 יכולה לשפר את ציוניו בקרוב ל-80 אחוז במבחן הישומים שחסופםו/ במחיר של כ-800 דולר. מפתיע לראות כי הערכות של אוורגרין מביאות לשיפור נאה בכל המבחנים (מלבד 1660 205) ואילו הערכה של קי- נגסטון כמעט ולא מביאה תועלת. מסקנה: לא מספיק להחליף 386 ב-486, צריך גס לה- כפיל או לשלש את מהירות המעבד כדי לר- אות שיפור משמעותי. % המחשב המודולרי 1א/0זק6%9 של קו- מפק נועד להשבחה מטבע בריאתו. המעבד יושב עם המטמון והזכרון על כרטיס מיוחד שהחלפתו יכולה להביא לתוצאה דרמטית. פוץ ל- 60/ממטווח6 ולהכפיל את ציון 6 כמעט פי 6. אבל השיפור הדרמטי כרוך במחיר דרמטי לא פחות - 2300 דולר טבין ותקילין. למרות המחיר הגבוה, זה כדאי. בסופו של דבר ההשקעה הראשונית במחשב מודולרי, היקר בהרבה ממחשבים רגילים, נועדה בדיוק לכך. רק אולי כדאי לחכות עד שקומפק תוציא כרטיס השבחה ל-90 וחטווח6?. אס כבר, אז כבר. 4% השבחה של מחשב 4862%/33 ל-%2/66 היא פשוטה וזולה, אבל אל תצפה לשיפור דרמטי בהרצת ישומים. במבחן המעבד או- מנס רואים כמעט הכפלה של התפוקה, אבל בשאר המבחנים השיפור הוא קטן וב-05כ 0 אפילו שלילי. התוצאה הישומית, כפי שמתבטאת במבחן שחסוצחו/ היא שיפור שבין 21 ל-33 אחוז. לא מדהים, אבל הה- שקעה גם לא גדולה במיוחד (250 עד 300 דולר). 4% השבחה של מחשב 25/2 ]18% בעזרת ערכת !/0%א/486 של קינגסטון מביאה לשיפור לא משמעותי בתפוקה (פחות מ-7 אחוז). חבל על הכסף. לעומת זאת ההשבחה עם ערכת ז0ו95/א0]/ היא בהחלט כדאית. בהשקעה של 1000 דולר הפכנו את |66סו 5 החלשלוש (ציון 4.1 במבחן 6חס)3חו/ ) למכונה רצינית (עס ציון 15). את העבודה עשה דגס 165070/8א, הכולל 8 מגהבייט על הכרטיס (במחשב המקורי מותקן 16/א3865 עם 4 מגהבייט זכרון). השבחה ₪ בסיס ₪ 38605 8ח000אפו לו שזססססתזסו/! 8 |וו-8 1 זסססשיס/ זסכטפ ושוא חזו/צ- 386068 0זס09% סוחס 0 048600 חזועו- ק/ 25/50 486 10 06 חזושו- לו/ 25/75 486 סז 06 חזו/ו- 3 וששסצ!/486 זו 3860/25 2000 חס וס 4860/38 !2000 סקס חזואו 6ססס! 4860%2/66 |/סזס05 סקרחס6 חזואצ- סט 60/חחטו1 הק |/ סזס205 סוחס הזו 48603 חסוסוו לו/ 33/100 486 סד עס חזואצ- (500%61 6ץוזכזפטכ) חו) סשוזסזפטכ) 2/66אכוסזח! חזושצ- (0091: וסוחזסח ח!) פעווסזסטכ) 2/66אסופזחו חזוש- 38605 70 טסו 5/2ק וופו 3 ו'שצס)!/486 חזואו- 6 55 |6ססו/! 5/2ק |/ו₪! 50008 זסופסושוש חזוש- ו 860% חועו- לזו 33/100 486 סז עפ חזוא- ו 16/8 חזושו) 4860%/33 8ַסָסזסא/ (₪ 16/8 חזוש) 60/ טוחסל הֶז .|| 33/66 01 הח316ץ5 וח1 198160 פ\ * % השבחה של מחשב 3862%/33 205 עס השבב של אוזץ6 הביאה לשיפור קטן בלבד- 2 אחוז במבחן 6חסו5חו/. לעומת זאת הע- רכה 10-486-ש6 של אוורגרין הראתה שי- פור של 143 אחוז והביאה את המחשב לת- חוס הביצועיס של מחשב 486/33 ממוצע. שים לב שלמרות היכולת התיאורתית של הערכה לשלש את מהירות המעבד, ל-99 מג- הרץ, בשל בעיות תאימות נאלצנו להריץ את המבחנים ב-66 מגהרץ בלבד (יש אפשרות לבחור בין הכפלה לשילוש של מהירות הש- עון). אפשר ללמוד מכך על הצורך לוודא תאימות של ערכת ההשבחה עס המחשב המיועד להשבחה לפני שרוכשים את החו- מרה ונכנסיס להרפתקאה. עשר הדיברות של השבחה בטוחה אם כל האמור לעיל לא מרתיע אותך וה- חלטת להשביח את המחשב עייי החלפת מעבד, כדאי שתקרא את עשר הדיברות: 1. הכן רישום מדוייק של הפרמטרים הר- שומים' ב-105א6. תוכל לקרוא אותם על מסך האיתחול אס תלחף על מכ בומן האיתחול. הקפד במיוחד על רישום הפ- רמטרים של הדיסק - בלעדיהם יתכן ולא תוכל לגשת לדיסק לאחר ההשבחה. 2. הכן גיבוי מלא של הדיסק. תמיד יכול משהו להשתבש במהלך השבחה והמשכיל בעת ההיא יגבה (על טייפ או דיסקטים). 5 6 ישראל דצמ' 1994 3 הכן דיסק איתחול ל-05. פרמט דיסקט בכונן 4 והשתמש בפקודת 5צ5 כדי לאפשר איתחול מהדיסקט במקרה ולא תצליח לא- תחל את 205 מהדיסק הקשיח. 4. קרא את חוברת ההדרכה ואת קבצי אתא לפני ההתקנה ולא אחרי שנתקלת בבעיות. בניגוד לתוכנות חדישות, החלפת מעבד היא תהליך לא ידידותי ולא סלחני לשגיאות. 5. כבה את המחשב. אסור לעבוד עם מחשב דולק, אבל רצוי שהוא ימשיך להיות מחובר לכבל החשמל לצורך הארקה. 6. פרוק מטעניס אלקטרוסטטיים. לפני שאתה מתחיל לעבוד וודא שאתה לא טעון חשמל אלקטרוסטטי. הניצו החשמלי יכול להרוס את המעבד החדש. הפריקה נעשית עייי נגיעה בגוף מתכתי מוארק, למשל מארז חיים חדשים ל-26 צִּ מובן שהחלופה המפתה ביותר היא להפטר מהמחשב כולו (אפשר לתת אותו מתנה לבית-ספר או מוסד צדקה ולכנות את ההפסד החשבונאי תרומה פטורה ממס) ולהתחיל עם דף חלק 7 שים לב לכיווני החיבורים של כל הר- כיביס שאתה מנתק. המקוס של פין מספר 1 על המעבד מסומן בדרך כלל בנקודה, חצ או הספרה 1. וודא שהוא יכנס לשקע 1 בתו- שבת. כנייל לגבי כל מחבר אחר שאתה צריך לפרק ולהרכיב מחדש. 8. הייה עדין. "הרגליים" של רכיבים אל- קטרוניים הן נקודות התורפה שלהם. אל 9. בדוק מחדש את כל העבודה לפני שאותה סוגר את המחשב ומדליק אותו. אם אתה לא בטוח - במשהו - בדוק שוב או שאל מו- מחה. 0. התקן מחדש את כל הדרייברים וערוך את קבצי התצורה והאיתחול 5צ10.8א 00 ו-26.847א4700 לתצורה החדשה. המחשב. המקצוענים רותמים את עצמם בר- | תכופף אותן ואל תלח על הרכיב בכוח לפני בהצלחה. צועה מוליכה להארקה במשך כל זמן הע- | שווידאת כי כל הרגליים נכנסו לשקעים המ- בודה. תאימים. והוהאוהפהו ד= הספח5ו+ החה.ו בשכל הבונקציות של דוט מוביעות בעבריח? זוססטה מתפקדת בעברית נורמלית, עם שמות קבצים + הצגת 9 מדורים בחלונות בעברית לא-משובשת, נפרדים בו זמנית. מימין לשמאל, בממשק + העתקת 600 א של קבצים רב חלונות יעיל וידידותי. נבחרים במדורים ותתי-מדורים. 4 פירמוט דיסקט חדש תוך כדי העתקת קבצים כמובן ש-זו690 מספקת את כל הפונקציות השיגרתיות (כשהדיסקט הראשון מתמלא). של 005 ושל תוכנות העזר 4 בחירת קבצים עם פונקצית המקובלות, כמו חסוזסצו 60 ס ווא המושוכללת זו ביותר ותאריך. אבל בנוסף לעברית יש ... וכמעט שכחנו להזכיר, 1 ]] גירסה 2 5חוושת למעטפת 05 טובה יותר, עברית יותר וזולה יותר! ל-זו0ס₪6 כמה טריקים שיגרמו לנורטון לחזור עכשיו אתה יכול לרכוש את זוו00] ב-99 ש"ח. לשולחן העבודה. תוכנה ירושלים ת.ד. 31076 ירושלים 91310, טל: 02-932190, פקס: 02-932204 להשיג בחנויות המחשבים והתוכנווז. 76 6 ישראל דצמ' 1994 קווס מקוו -‏ 45 - בגיליונות אלקטרוניים עם רן אברהמי הנלמד מתאים - בשינויים קלים - למשתמשי כל הגיליונות גמול השתלמות 104 שעות אשר(ת מוכזיהדרכה ‏ | מקבוצת רוברט הלף. רחוב סעדיה גאון 24 תל אביב טלפון: 5612040 - 03 פקס: 5611295 - 03 קישוריות לנתוני החשבשבת הי לוטוס 123 תיכנות: רן אברהמי העברה אוטומטית: | + תנועות + מאזן בוחן המחיר - 175 ש''ח בולל מע''מ ומשלוח אפשר להזמין בדואר מ - תלם בע'/מ רחוב בורלא 7 ירושלים 93714 לברורים: רן אברהמי טלפון (גם בערב): 792768- 02 אל: תלם בעיימ בורלא 7 ירושלים 93714 טלפון (גם בערב): 792768- 02 שילחו לי את תוכנת הקישוריות לנתוני חשבשבת מתוך לוטוס מאת רֶן אברהמי - עבור מהדורת לוטוסי: 24 ₪ שס (משפחה ופרטי) | 4 הח רחוב ומספר לישוב מיקוד טלפון רייב ציק על שם ייתלס בעיימיי בסך 175 שייח כולל משלוח וכולל מעיימ ןוק הגד ו מאת: בריאן באטלר ותומס מייס, תרגוס: ניר ארד בפים' 501 [שבח שא'לחוח מובנית - 8 עזסט0) 60זטוסטזו5] לשב'בח 6ק התבתחו במהירוח מאז הסקירה שערכנו בשנה שעברה. באוחה סקירה חהינו אם בפים' 50 למעבדי אינטל ב-32 טיביות - טובים דיים. החשובה, לאחר חודעוים של עליוח וירידותה במעבדותח הבדיקה, ה'א כן. 78 6 ישראל דצמ' 1994 רק בברי אינטרנעיונל נותנים לך יותר תוכנות בבחות כסףו פרי אינטרנשיונל מציעה לך עכשיו את עיסקת השנה בתחום התוכנה. הצעה כזאת עוד לא היתה בארץ, ואם תשאל אותנו: כנראה גם לא תהיה.. אז בחר לך את העיסקה המתאימה לך: עיסקה 1, עיסקה 2, עיסקה 3 - או שלשתן יחד! ₪ 2 עוימו לב: עבור עסקאות 2+1 כ המבצע עד 51.12.94 : היו או עד תום הכמלות ו סקה / שהוקצבה קה ו 0 סזק.0 - 5ב הקט 540+599+9 [ל-005 ? -פעשסטחועש -560 עש"ח] כולל מע"ל ב-249 ש"ח כולל מע" קנה עכשיו גיליון אלקטרוני סזש סזזזאטוס ב-599, יש לך 5.0 סזם סזזואווס ל-05? נצל את ההזדמנות קבל סט דיסקטים מקוריים למשתמש נוסף (899) ועבור עכשיו ל-סזט סזזזגנוס ל - (50₪0) 5שסטח;/ע וכרטיס תמיכה בשווי 840. לבחירתך: גירסת ב-249 ש"ח בלבד, כולל מע"מ וספרות מקורית. (50₪0) שסחועע או גירסת 05ם. קיימת אפשרות לקבל סט דיסקטים מקוריים בלבד (ללא ספרות) ב-175 ש"ח כולל מע"מ. שלם: 0 שים לב: גירסת ה-05ם 0 עו"ח בלבד, תישאר ברשותך. כולל מע"ל. קה 5 חבילות ריעוי לריבוי משותמעוים. לראעונה בישראל: ביטוח 5סבא6קט! מחירון כמויות לכל מוצרי חגּ!זסט % הנחה מס' יחידות ממחירון לצרכן % מהרשיון קנה מוצר אחד ממשפחת שצחפוזסם (במחיר מלא) ותהנה מהנחה משמעותית ביותר ברכישת רשיונות למשתמשים נוספים (מהיחידה השניה באותה קניה). יש אפשרות לקניית ספרות מקורית בנפרד. ולראשונה בארץ: אפשרות לבטח קבלת גירסאות עתידיות בחינם! התקשר עכעיו לפרי אינטרנעיונל - ועיפקת השנה בתוכנה תהיה שלך! יו ד ן זי 7 3 1 כ ₪ -] שים לב לכתובתנו החדשה! ער . אי ננור 1 ונל פרי אינטרנשיונל, רח' החשמונאים 103, תל-אביב 67133 טל. 03-5622976, פקס. 03-5622985 |00 שנה מצטיירת תמונה ורודה בהרבה. למרות שהגדלנו את בסיסי הנתונים שלנו יותר מפי ארבע, ולמרות שמבחני הבי- צועים היו השנה מורכביס בה- רבה, כל התוכנות עברו אותם בקלילות. עדיין יש הבדלים משמעותיים בין ביצועי התוכנות השונות, אבל היציבות וה- אמינות שלהן השתפרו בהרבה. איננו טוענים כי ,501 שרת/לקוח הפך למ- טלה טריויאלית. השילוב והבדיקה של מע- רכות ההפעלה בשרת ובלקוח, קוד היישום, מרכיבי ההתקשרות ברשת, ובסיס ה-501 עצמו, עדיין דורשים מומחיות אמיתית. אפי- לו בסיס הנתונים הטוב ביותר חייב להיות נתמך על-ידי מערכות לקוח חזקות, כרטיסי רשת וכבליהם, מערכת ההפעלה וה- פרוטוקולים של הרשת, וחומרת השרת. למרות | זאת, היתרונות | של מיחשוב שרת/לקוח הינם ברורים. למטרות עיבוד טרנסאקציות מקוון (0119) ויישומים תו- מכי-החלטות, שרת/לקוח מציע מחירי חו- מרה סבירים, פיתוח יישומים מהיר, ועבודה בסביבת - ה-70 הנוחה למשתמשי הקצה. צמיחת בסיסי נתוניס מסביבת 26 לעבודה בשרת/לקוח נושאת עימה את יתרונות הא- מינות, הורדת העומס ברשת, והניהול המ- רכזי. מילון מונחים המונחים מופיעים כאן בסדר בו הס מו- פיעים בגוף המאמר. 4 מסד נתונים יחסייים. מסדי נתונים הב- נויים בצורה של טבלאות הקשורות זו בזו עייי יחסים לוגיים. מערכת השאילתות מנ- צלת את היחסים האלה כדי למצות את הנ- תונים המבוקשים גם אם הם פזורים בט- בלאות שונות. מערכת הניהול חייבת להגן על שלימות ואמינות הקשרים בכל תנאי הה- פעלה. 4% - שפת שאילתות מובנת. שפה תי- קנית של גישה למסדי נתונים יחסיים. התקן פותח על-מנת לאפשר לכל ישום חזית (הישום על תחנת הלקוח, ששולח את הש- אילתה למידע לשרת, קולט את התשובה ומ- ציג אותה בקונטקס המתאים) תואם ,501 לדבר עם כל מסד נתונים תואם .801. % מסד,501 - שרת .501. מסד נתונים היודע לפענח שאילתות .501 ולענות כהלכח. המסד מותקן לעיתים קרובות על מחשב 6 ישראל דצמ' 1994 מסדי 501 מיוחד לכך המשמש שרת ,501/ לאירגון. החומרה ומערכת ההפעלה של השרת יכולות להיות שונות לחלוטין משל הלקוח - למשל השרת יכול להיות מחשב 5156 עס מערכת ההפעלה יוניקס והלקוח ‏ 26 המרלצ 105 4 עיבוד טרנסאקציות מקוון - ץזז0. בי- צוע שאילתה ועידכון של מסד הנתונים בזמן אמיתי בצמוד לביצוע פעולות חיצוניות. למשל, הוצאת חשבונית ללקוח תוך התיי- אחרת היא שההליך יושלם לאחר שהשרת יתחיל לתפקד שוב ואז מדברים על יגילגול לפנים" (810 סע 6011). 4 נעילת קבצים, טבלאות או רשומות . מאחר ומסדי .501 מיועדים לעבודה בס- ביבה מרובת משתמשים, יש צורך באבטחה שתמנע גישה לנתונים לא מעודכנים. בדוגמה = לעיל, אם בטרנסאקציה אי נמכר הפו"יט % האחרון מהמלאי, אבל עדיין לא עודכנוה הט- בלה הרלוונטית, יש למנוע מטרנסאקנניה בי אינבורמיקם ידועה מזה זמן רב בזכות בטים' הנחונים החזקים שלה ליוניקם, אך היחה בעילה בחות בתחום מוצרי ערת /לקח לשביבת 56. דבר זה הולך ומשחנה חסות לחשבון שלו (מצב קיים, הוספת החוב החדש וכו), לחשבון המלאי ולגורמים נו- ספים המשתנים בעקבות טרנסאקצית המ- כירה. המשמעות של ייבזמן אמיתייי היא שכל הטבלאות בכל מסדי הנתונים מת- עדכנות בו-זמנית עם ביצוע הטרנטאקציה. ''טבעת אפס במערכת ההגנה. מעבדי אינטל מ-386 והלאה מגדירים מספר רמות פריווילגיה (הזכות של תוכנות לבצע פעולות מסויימות) וכנגדן רמות הגנה (המונעות קט- סטרופה במקרה והתוכנה כוללת באג). טבעת אפט - 0 0א21 היא הרמה החזקה ביותר בפרווילגיות שלה (כלומר היא לא מו- גבלת בהפעלת פקודות) ומצד שני היא הפ- חות מוגנת -מכולס. חוזק הפריוולגיה תורס למהירות, חוסר ההגנה הוא הסיבה לחשש מפני קריסה. שלימות מידע ע0וזשט)ח1 בוהע. תכונה המבטיתה כי הנתונים במסד תואמים זה לזה. למשל, מערכת שמירת שלימות המידע לא תאפשר לעדכן רק טבלה אחת במסד אם הטרנסאקציה מחייבת עידכון של יותר טב- לאות. במידה ושרת ה-501 נופל לפניי שכל העידכונים בוצעו, אזי הטרנסאקציה תמחק והשינויים שכבר בוצעו יבוטלו. הליך זה נקרא יגילגול לאחור" (240% |301). אפשרות לגשת אל אותה טבלה עד לאחר העודכון. הנעילה יכולה להיות ברמת קוב>, טבה או רשומה. 4 הדק - 181005₪. אירוע המפעיל או- טומטית ביצוע של פרוצדורה מתוכננת מראש. למשל, בטרנסאקציה הנייל, מכירת הפריט האחרון מהמלאי תגרום להוצאה של דרישת רכש. ההדק הוא האירוע יכמות פריט % = 0". 4 פרוצדורות ופרוצדורות שמורות. מנ- גנונים מתוכננים מראש של פעילות או- טומטית. אפשר להשתמש בפרוצדורות שמו- רות על מנת לפשט את מבנה השאילתות ואת הטרנסאקציות. למשל, אס ידוע שכל שאילתה הקשורה במכירה מחייבת גישה לטבלאות המלאי ולטבלאות החשבונוות של הלקותות, אפשר לשמור את המכניזס כפ- רוצדורה בשרת והלקוח יודקק אז רק לציין בשאילתה את מספר הלקוח ומספר הפוייט. 4 עצם בינארי גדול, 21.05. קוב בינארי ללא מבנה טבלאי. למשל קוב תמונה או קוב קול. 4 התחייבות דו-שלבית. הזכרנו לעיל שת- גנת שלימות מידע דורשת מנגנון שימנע רי- שום חלקי של טרנסאקציות. המנגנון המ- קובל נקרא התחייבות דו-שלבית. בשלב רא- שון מבוצעים כל העידכונים כייטיוטהיי, המ- תבטלת אוטומטית אם השלב השני לא בוצע. בשלב השני הטרנסאקציה מחוייבת והופכת לשרירה וקיימת. % שלמות נתונים יחס'ת-הצהרתית. הק- שרים בין טבלאות מוצהרים מראש ונקבעים. כללים המאפיינים מצב ינכון'" של שלימות נתונים. למשל, מערכות הנהלת-חשבונות מסדי 501 כיטקטורת חומרה בה מספר מעבדים פו- עלים במקביל תוך גישה לאותם נתונים ושימוש במרחב זכרון. משותף. המושג סי- מטרי מתייחס לכך שכל מעבד יכול לבצע את אותן פעולות. במסדי נתונים, תוכנות מסויימות (דוגמת אורקל -9836ע5) תומכות ב-5%12 עייי יישיכפוליי מנוע החיפושים. כלו- מר, אם בשרת פועלים 2. מעבדים במקביל אזי אפשר להפעיל שני מנגנוני חיפוש בלתי-תלויים, המבצעים, כל אחד לחוד, שאילתות נפרדות. תמיכה ב-5(/2 מחייבת אם אחה מאמין ב-דא בבלטבורמה - זסצז56 .501 5011סז6וו הוא בתדון חזק ויעיל ביוחר בנויות בצורה שסכומים מסויימים חייבים תמיד להתאזן. יחסים מורכבים יותר קיי- מים בין מרבית הנתונים העיסקיים של כל אירגון. סוג מיוחד של יחסים הס יחסי רשו- מת-הורה לרשומת-בת. % רשומת-הורה/ רשומת-בת. בדרך כלל הנתונים ניתנים למיון בצורה היררכית. למשל, רשימת ההורה יכולה להיות מלאי של פריט א ורשומות הבנות הן המתסנים השו- נים בהם הוא מפוזר. אם הפריט % נמחק מטבלת האב כל הרשומות הבנות הופכות ליייתומות" ונשברת שלימות הנתונים. הא- לטרנטיבה היא או לא לאפשר מחיקת רשו- מת-האב לפני שנמחקו כל רשומות-הבנות, או לבנות מנגנון שמוחק אוטומטית את הר- שומות היתומות. 4 אופטימיזציה | תמתירית ‏ - - 00866 ת123110וווקס. שיטה לחישוב הדרך המי- טבית לביצוע פעולה הדורשת משאבים רבים. השיטה מנסה להעריך את התועלת השולית של השקעת משאבים נוספים עיימ להשיג תוצאה טובה יותר, והיא תפסיק את התהליך לאחר שהושגה נקודה בה התועלת קטנה מעלות המשאבים. בהקשר של מסדי נתונים מדובר בדרך כלל במיצוי אופטימלי של נתונים כאשר העלות היא זמן. % ריבוי מעבדים סימטרי :]8% אר- זהירות מיוחדת בנעילת קבצים ורשומות. 4 זכרון מטמון 64011₪. זכרון מהיר המ- שמש להאצת הפעולה של אבורי זכרון אי- טיים יותר, עייי חציצה (ז16ט2) בין המ- ערכת המהירה (המעבד במקרה שלנו) ובין האבזר האיטי (הדיסק במקרה שלנו). בש- רתי ,501, כמו במרבית השרתים האחריסם, התוכנה משתמשת בזכרון ה-14% של המ- . חשב בתור מטמון לדיסק. הטרנסאקציות מבוצעות בפועל ב-3411 ומועתקות לדיסק אחייכ. הבעיה היא לא לאבד את הט- רנסאקציה במקרה והשרת נופל וכל הנ- תונים שלא הועתקו לדיסק נמחקים. % ריבוי-נימים - 2הו680ץםוו!נא. | שיטה לפירוק פעולות מורכבות למספר נימים אותן ניתן לבצע במקביל. למשל, חיפוש בט- בלאות שונות או קריאה מהדיסק תוך כדי שיגור הנתונים ללקוח. כאשר המערכת גם תומכת בריבוי-מעבדים סימטרי (:5%1) ניתן לבצע את הנימים במקביל גם אם כולן נז- קקות למשאבי מעבד מרכני. מה בסקירה זו סקירתנו מכסה את שרתי ה-5001 העיקריים ל-32 סיביות על פלטפורמות אינטל. כיסינו את כל המוצרים שטופלו בסקירה שעברה, -אם כמעקב ואם כסקירה מחודשת (סקרנו מחדש מוצרים שזכו לגירסה חדשה עס שי- נויים משמעותיים). בזמן הבדיקות נרכשה חברת קטסזס 45% ששיווקה את פתתטצן, על ידי 4350018005 זסוטקו0), אשר הוציאה אותו מהשוק למטרות תיקונים ושינויים (מחברת ‏ 0 מודיעים לנו שהשיווק חודש). שתי חברות, 5)68ץ5 ומססתו) ו- אמוגת בחרו שלא להשתתף בסקירה כיון שלא יכלו להגיש תמיכה טכנית בומן המבחנים. תוכנת .1 סז /\)סא של 0108105תם760 סטסונום לא עודכנה באופן משמעותי מאז הפעם שעברה. מלגוון מערכות הנעלה מוצרי השרת שבחרנו לסקור יכלו לבוא מכל אחת ממערכות ההפעלה ל-32 סיביות. שלוש מערכות הפעלה מיוצגות השנה: 9:6/ו6א], א פשסשתואו, ו-אוםז 800 1א היא סביבה חדשה ל-501. המודל מבו- סס הנימים שלה, כלי השליטה הגרפיים וה- תמיכה החזקה ברשת פעלו היטב לטובתם של המסדים 5698 ,501 01050 ו-ז00ת50 56וזקזטות-123. גם חברות. אח- רות, כמו 101 -0856ץ5, מתכוונות לספק גרסאות ל-1אא. סביבת 6זג/ו6א, שנבחרה על-ידי 0194086 6 |-00ס0/, נתונה עדיין במחלוקת האם היא מתאימה לישומים קריטיים, כיוון שמערכת ההפעלה, בסיס הנתונים וכל התו- כניות מבוססות-השרת רצות ב-0 חונ - הרמה עם מרבית ההרשאות במערכת ההגנה של 386. בפועל מצאנו כי 6ז4\וטא חופשיה מתקלות, מרגע שהותקנה כהלכה. חשוב לציין כי עבודה ב-0 קָפו היא מחירה ביותר. סביבת אותש 500, שנבחרה | על--ידי אוהזז10מ1, היא כעת מוצר בוגר ויציב מאוד. חסרונה היחיד הוא שהיא דורשת מקצועיות ללא פשרות מצד מנהל המערכת. מערכת 2 לא נבחרה על-ידי אף אחת מהחברות, ונראה שהפופולאריות שלה בתחוסם זה נמו- כה (יבמ עומדת לצאת עם גירסה חדשה ל-282/2 עבור 05/2). מגוו| תכונות השנה ניתן לאמר לראשונה כי טכנולוגית בסיסי נתונים יחסיים ל-26 היא הצלחה. לכל המוצרים שבחנו היתה טכנולוגית עיבוד טרנסאקציות חזקה, שהיא לב ליבו של כל בסיס נתונים ,501. מנהלי רישום ומנהלי נעילה פעלו בצורה חלקה ולא נתקלנו בחוסר יציבות, בהתמוטטויות ובאובדן מידע שאי- 1 6 ישראל דצמי 1994 8 5דאם!ו ס הממואעוא צם משוחמק אסוד56א1חד חמק מסוחק 1 בי ב 0 6 |חכ) אווחזס!חו ו 0 6וזסטוח=-הסא 501 חוססוג/ 00 020 20 20 4 20 16 12 חפוס 01 זססוחטא פיינו מוצרים רבים בשנה שעברה. המוצרים הללו מציעים עכשיו גם מה שמשתמשי מיי- נפריים רואים כמובן מאליו: התאוששות מנ- פילת מערכת מלאה עם שמירה על שלמות המידע. כמעט כל המוצרים תומכיס בהדקים (טריגרים) ובאחסון פרוצדורות; בכולס ניתן לשמור עצם בינארי גדול (81.08) בתוך בסיס הנתונים; כמעט כולס תומכים בה- תחייבות דו-שלבית אם כי רק 018067 תומך בה באופן שקוף. חשוב לציין שקיימיס הבדלים משמעותיים בדרך שבה מיושמות תכונות זהות בתוכנות שונות. כך, לדוגמא, כל התוכנות פרט ל- .501 11070508 תומכות בשלמות נתונים יחסית-הצהרתית, אך רק 567008 6פתקזוהם-3א< מציעה גישה גמישה במיוחד. 501 ידסמ‎ 20,000 1200 120000 8-6 סא 000 0.000 חלק מהמקרים השיפור משמעותי מאוד. חלק מהסיבה לכך נעוץ באופטימיזציה הת- מחירית, אותה יודעים לבצע כל המוצריס בסקירה זו. החלק האחר נובע מהבשלתס של מנהלי נעילות ומנהלי מטמון. עם יישומי ענק המציינים כבר את מג- בלותיהס של השרתים הקיימים, אופק הבי- צועים הבא הוא, ללא ספק, ריבוי מעבדים סימטרי (פ!א5). חומרת !5% מבוססת אי- נטל הופכת לנפוצה יותר ויותר, ותחת תנ- אים אופטימליים יכולה להפיק ביצועיס כפולים עם הכפלת משאבי הדיסק וה-070 שלה. במבחנינו, בעזרת 10 וח0ו5ץ5 59886, התמודדה מערכת !5% מבוססת אינטל מול חמישה שרתי 156א, וביצועיה לא נפלו מש- להם. צמפעס 6סוו סה 5 1כ50 50886 1,200 000 6חו |חכ) אוווחס!ח! 1000 1000 1-00 - 1200 ]50 החססו8/ 90 4 20 16 12 4 1 5חווס 01 זססוחטא בלים חדעוים חלפו להם ימי שורת-הפקודה של ה-/50 האינטראקטיבי (1501). מנהלי המערכות מצפים כיום יותר ויותר לאוסף מקיף של כלים מבוססי תפריט או מבוססי 001, לי- צירת בסיסי נתונים, לניהולס ולביצוע מט- לות יומיומיות. אין ספק שמיקרוסופט, עס נסיונה העצוס בממשקי יישומים, היא המו- ליכה בכלים מתוחכמיס לסביבת 8ש60חג'\. תימחור בוט מגמת המחירים של בסיסי ,501 נמצאת בי- רידה, והיא מונחית על ידי חבילות חדשות המכוונות לשוק המחלקתי ולקבוצות עבודה. מודל התימחור פשוט יותר: בעוד שבינבר חייבו מרבית הספקים בתשלום נפרד משתמשים, תוכנת ליקוח ומרכיבי רשת, הרי שכיוס כל בדומה, התכונות של יעדכון יק | המוצרים, פרט ל- אומזכ/תן משורשר" ו"מחיקה משורשרת" 7 6, נמכרים על בטיס (עידכון רשומת בת לפי עדכון ‏ - 12089 97 = מספר המשתמשים. נציין כאן 12 5 5001 80856 הרשומה-ההורה שלה, או מחי" גו מ | כי למרות שהמוצרים שסקרנו קת הבת עם מחיקת ההורה), ‏ - 18860 0 חסטמוי | נעים על טווח מחירים רחב, מיושמות | בדרכים | שונות; - 2052 יי | היחס | העלות/ביצועים | במ- 22002 שחו |חכ) אווחזסוח! 7 תומך במחיקות, אך סש דפס רביתם די אחיד. לא בעידכון, ולעומתו מסדי הנתונים ,01186 אומחס)ם] 560 ,5021 579850 ו-וחססוג/ 1 לא מאפשרים כלל מחי- קת הורה שיש לו רשומות בנות. 1 8 (56 13 112 13 מגבלות מהירות דפהסשצ קצב העברת המידע בבסיס הנתוניסם הוא פרמטר קריטי. השנה נראות התוצאות נמוכות יותר מאלו של השנה שעברה, - אך זאת כיון שהעמסנו בסיסי -- נתוניס גדולים יותר ומבחניס 7 20000 מורכבים בהרבה על המערכות. בפועל, הביצועים השתפרו, וב- 2 6 ישראל דצמ' 1994 דפהסצצ אשפאו פאה פהס בו | דהסקאם 0 ל165:5600005טחו! מפנטר- 10:00 | 20:00 | 3000 | 4000 0 זפםט 5 501 אספסזסוו 60 5001 8ספסזסוו מגוון התכונות, המחירים וה- ביצועים עלול להקשות על ו;ב- חירה. למרות הקשיים, החדעוות הן טובות: ,501 מבוסס 6ץ חוד 080| ₪ מז זוה סא ל | מעולם לא היה כה חזק. סקירה וחססופ/ חס אוחמהו ‏ זו תסייע לך לבחור את בכייס הנתוניס שיתאים ביותר. לצ- רכיך. הגש 50 אואחס=או 6ו חס אווויוס1הו אוחש 560 זס1 | מז וז וח=-טסא שחו |חכ) אוהחס!ח! 56 )50 60856 סקירתנו הקודמת החמירה עם אינפורמיקס. למרות ש-אוחחזס!ח[ 6גוא זס) 6הג]ה0 כללה )50 החססו8/ ₪ |סהזסחום +85-: רשת מקומית ב-100/008 כאן ועכשיו ₪ 600]סז פטזו/ א65סאג !: הטיפול בסכנות הוירוס ברמת האירגון ₪ 655ז0א= 806זסו5: גישה מערכתית לגיבוי ברשת ( ₪6 דםאתםפחדם ז5ג:: מהירות או בטיחות 1ח6ז6חום 351 ? זה בטוח! מהירות או בטיחות? ברשת האינטלגנטית אין ניגוד בין השתיים. כמעט כל אחד/ת חולם/מת לנהוג במכונית-ספורט סופר-מהירה, אבל רק מעטים מאוד מגשימים את החלום. גם אם המחיר לא חשוב, המהירות מתקשרת אצלנו עם בטיחות ירודה, תחזוקה בעיתית ותלות מדאיגה ביכולת השירות של יצרן קטן. בסוף רובנו קונים מכונית משפחתית משעממת, שתכונותיה בדיוק הפוכות למה שמאפיין את החלום הלא-ממומש. באופן בלתי-מודע אנו משליכים מהנסיון היומיומי במכוניות על תחומים טכנולוגיים אחרים, כולל תקשורת נתונים. למרות הצורך המוכח לקלוט את טכנולוגית התקשורת ב-100 מיליון סיביות לשניה (מסל"ש) בהקדם, משתמשים רבים נרתעים מלהתחייב ל"פרארי" של רשתות התקשורת. בגיליון זה ננסה להראות כי בסביבת התקשורת שאינטל מציעה אין ניגוד בין מהירות לבטיחות. מי צריך 100 מסל"ש? כמעט כולם! תקן התקשורת אתרנט פותח בראשית שנות השבעים (כן, לפני יותר מ-20 שנה) בערך בזמן שאינטל פיתחה את המעבד הראשון בסידרת 0. קצב התקשורת של אתרנט, 10 מסל"ש, היה דומה לרוחב הסרט של אפיק המעבד (1 עד 2 מגהבייט לשניה) באותם ימים. היום מעבד 6, עם אפיק מעבד שמהירותו 133 מגהבייט לשניה נחשב ל"רמת כניסה" ותחנת | דםאתםהזם זפ 5% עבודה רצינית או שרת קבצים בינוני יהיו מצויידים במעבד פנטיום-90, עם אפיק מהיר פי 2 ויותר. אז חשבנו שאפשר לשרשר יותר מאלף תחנות עבודה על זאםו556 יחיד וכיום אנו נזקקים לטכנולוגיות מיתוג (ו6חזסחום ס6חסוווו5) כדי לתת לתחנת עבודה יחידה את מלוא רוחב הסרט של אתרנט. ברור שהתקן הישן הגיע למבוי סתום. מי תומך ב- 61חזסחזם 891-? כמעט כולם! התקן החדש, שמטרתו להכפיל פי 10 את רוחב הסרט של הרשת מבלי להרוס את התשתית הקיימת, נבנה ע"י קבוצת עבודה המורכבת מנציגים של יותר מ-40 חברות מוליכות בתקשורת ג !. מלבד אינטל תמצאו שם את דיגיטל, חסזו6וט63, נשיונל סמיקונדקטורס, 55 , סאן מיקרוסיסטמס, 56, 8סווקסחץ5, וולפליט |-ו3007. כל החברות האלה משתפות פעולה כבר בשלב שלפני התיקנון הסופי במסגרת 5802.3=ם!, כדי להבטיח תאימות מלאה בין המוצרים הנוכחיים והעתידיים. מה שהביא יחד 40 מתחרות בנפש לשיתוף פעולה היא ההכרה בחיוניות דפאתפהזם 0 לשמור על שני עקרונות יסוד: 1. הרשת המהירה חייבת לעבוד על אותה תשתית, ובמקביל, לרשתות אתרנט קיימות, במיוחד על התשתית הפופולרית ביותר כיום 9 2. השילוב בין רשתות קיימות לרשתות מהירית חייב להתבצע בפשטות וביעילות, ללא ממירי-פרוטוקולים ונתבים יקרים. במיליים אחרות, התקן המהיר צריך להיות הרוזבה פשוטה של התקן הישן, עם הטמעה מלאה ברמת התוכנה וברמת החומוה. התרגום המעשי של העקרונות למוצו"ים הוא פשוט: 1. רשת וחזפחו= 854 צריכה לפעול על תשת ית זוגות שזורים בכבלים לא מסוככים (סזט) מהקטיגוריות 3, 4 ו-5, על כבלים מסוככים (סד5) מקטיגוריה 1 ועל זוגות סיבים אופטיים מסוג סססחזווטוו. יותר מ-90 אחוז מתשתית התקשורת לרשתות ג מכוסה ע"י התקנינו האלה. 2. רשת )6חזפחו= 854] צריכה להשתמש בפרוטוקול התקשורת 65///00 המשמש אוז רשתות אתרנט הקיימות. במקום לפתח פרוטוקולים לא-תואמים לנצל את הטכנולוג ה החדישה כדי ליישם פרוטוקול אחיד ברשת הטרוגנית, בה ניתן לערב תקשורת ב-10 מכל"ש עם 100 מסל"ש. למי יש פתרון 1חזסחום 991= עובד? לאינטל, כמובן! טוב, לא רק לאינטל. אנחנו לא עובדים בחלל ריק והמוצרים שלנו אמורים לעבוד עם מוצרים משלימים, של חברות אחרות. למשל, עם רכזות התקשורת של פסווקסחץ5 ושל וולפליט (היום מאוחדות תחת השם 68זסוווסא ץ88), מול כרטיסי הרשת של 300 ושל 6ו5 ועוד. אבל רק אינטל יכולה לספק לך מעל המדף כרטיסי רשת לפי תקן %ז-1008886, לאפיקי מערכת ב5ום או ו0ס, המותאמים לעבודה ברשת הטרוגנית 100/10 מסל"ש. התאימות הזאת מאפשרת לך להשביח את השרת בשלבים: 1. הפיכת ה"שידרה" (80/%6א846) של הרשת לשידרת )6חז6חום +85=. 2. הוספת שרתים ורכזות חדשות שהתקשורת ביניהם נעשית בתקן המהיר, בעוד שאר הרשת ממשיך עם התקן הקיים. 3 הסבה של תחנות עבודה נבחרות ושרתים עמוסים במיוחד לתקשורת מהירה ע"י החלפת כרטיסי הרשת. 4 הסבה מלאה של כל הרשת ל-100 מסל"ש. כרטיסי הרשת 0/100ח; 85פזסאםזסחו= של אינטל נושאים מעבד תקשורת מתקדם וזכרון 0=ו= מסיבי, המאפשרים להשיג תפוקה מירבית ללא העמסת המחשב המארח. הם תואמים לסביבת ניהול התקשורת של אינטל ושל יצרנים אחרים, עם תמיכה בממשק וווס. לכרטיסים תצורה אוטומטית (עְאוס 'ח פָטוס) וזכרון "הבזק" (ח85ו=) בו נשמרים כל פרטי התצורה, דרייברים , תוכנת איתחול והגנה נגד מתקפות ווירוסים. כמובן שיש תמיכה בכל רשתות התקשורת המקובלות ובכל הפרוטוקולים הסטנדרטיים בסביבת אתרנט. ורק כדי שתראו כי אנו באמת מאמינים שאין ניגוד בין מהירות לבטיחות, אינטל מעניקה לכל כרטיס רשת אחריות לכל החיים! 0 הטיפול בסכנות הוירוסים ברמת האירגון מאת פיטר סטיבנסון התפקיד המרכזי של רשתות תקשורת באירגונים עושה את ההגנה עליהן לאתגר המרכזי של מנהל מערכות המידע. נזקי הדבקות בוירוסים מהווים היום סיכון דומיננטי שנזקיו נאמדים במיליארדי דולרים. מרבית האמצעים המקובלים להגנה אנטי-וירלית מרוכזים בתחנות העבודה, למרות שבאירגון המודרני הסכנה היא דווקא להתפשטות דרך שרת הקבצים. אינטל פיתחה אסטרטגית התגוננות נגד וירוסים כלל-ארגונית, הקרובה ביותר כיום לשלמות ומשתלבת היטב במערך ניהול הרשת המתקדם זפסְח8ו) א65סצזג !. האסטרטגיה מבוססת על היכולת של כרטיסי הרשת מסוג ה85| 655זקאז6חו= של אינטל להפעיל תוכנות אנטי-וירוס, השוכנות בזכרון "הבזק" (45/=) בלתי נדיף על הכרטיס עצמו, לפני שתוכנית האיתחול מופעלת ולפני הגישה הראשונה לדיסק. הכר את הסכנה באופן בסיסי וירוסים מתפשטים בשתי צורות: דרך סקטורי האיתחול (018ו560 וסספ) של התקליטונים, ובתוך קבצי סא=. מאחר שוירוס סקטורי איתחול חייב להדביק סקטור איתחול אחר (דהיינו, מחיצת ה-005 שבכונן הקשיח של המחשב אליו הוכנס התקליטון), כל שיטת הגנה המאתרת ומונעת פעילות זו, עוצרת למעשה את התפשטות הוירוס. לגבי וירוסים שווקטור הפעילות שלהם הוא קובץ מארח עם סיומת 5א5, צורת ההתפשטות מורכבת יותר. וירוס כזה מסוגל להתפשט על-ידי התמקמות בזכרון ואחר-כך הדבקה שיטתית של קובץ 5א5. מניעת הדבקה מסוג זה מחייבת שכל שיטת הגנה שוכנת זכרון תהיה מוגנת בעצמה. בנוסף, הגנה מבוססת חומרה, ובעיקר חומרה המסוגלת לתפקד עוד לפני איתחול המחשב, מוגנת טוב יותר מפני הדבקה ונזקי וירוסים חמקניים, לעומת הגנה שמקורה בתוכנה. מבחינה זו, מלכודות פעילות שוכנות-זכרון המבוססות על חומרה, הן הבחירה האידיאלית. כל נסיון הדבקה של המלכודת מתגלה מיד, בין אם הוירוס ידוע או בלתי-מוכר. עצם הפעולה של נסיון ההדבקה מספיק ל"דריכת המלכודת". בנוסף, מאחר שאחד מווקטורי ההדבקה העיקריים עלול להיות קבצים קריטיים (כגון וחסס.0ה8והוחס6 ודומיו) שעל הדיסק, הרי שבדיקה ואימות כי קבצים אלה נקיים מוירוסים חייבים להתבצע לפני הרצתם, כדי למנוע החדרת עותק של הוירוס אל הזכרון. פתרונות כלל-ארגוניים המפתח להגנת אנטי-וירוס יעילה ברמת הארגון הוא צירוף של גישות. יש להשתמש במספר שיטות כדי לספק הגנה אמיתית. כמו כן צריך לוודא שהוירוסים, בכל מקום בו הם נחבאים ובכל צורה שבה הם מידבקים, יאפשרו גילוי והרחקה. זה אומר "הגנת נפח" לכל המהדורות בשרתי הקבצים, תחנות העבודה, זכרון התחנות והסקטורים הקריטיים בכונני הדסקים של התחנות. זה אומר גם שחייבים להגן על נקודות החדירה הנפוצות ברשת, כגון תקליטונים המוכנסים לתחנות העבודה. הקשר בין ניהול הגנת וירוסים ברמת הארגון לבין מידת הכוללניות של ההגנה מתחזק כשאותה ההגנה משולבת עם ניהול הארגון הכללי. הודות ליכולת לנהל ולבקר את הארגון באופן מרכזי מנקודה אחת או יותר, יכולים מנהלי הרשת לבודד נקודות הידבקות, לאבחן נזקים ונזקים פוטנציאליים בקלות. משפחת מוצרי 65%ס4 | של אינטל מספקת סוג זה של ניהול והגנה מקיפים, באמצעות מערכת ניהול מודולורית הכוללת בין היתר את )60וסזם פטזו/ אפסס |. ברמה הבסיסית ביותר, ]86וסזש פטזו/ 85%סאג | פועל כ-\ו המספק הגנה מלאה מסביב לשעון לשרתי קבצים. ברמה זו הוא גם סורק זכרונות בתחנות עבודה, כוננים קשיחים וסקטורים קריטיים בעת האיתחול. כמו כן ניתן לבצע סריקה וטיהור ברמת תחנת העבודה לפי דרישה. רמת הגנה בסיסית זו דומה לשיטות הגנה אחרות מבוססות ווא, אלא שהשימוש המתקדם של אינטל בטכנולוגית )א הפך את המערכת למוצר המועדף על-ידי |ופוסא להגנת הרשת הביתית שלה. ברמת ההגנה הבאה, [80וסזק פטזו/ א5ס | מספק את רמת ההגנה הבסיסית, בצירוף מלכודת 5₪ד מבוססת -כללים המוצבת בתחנת העבודה. כך זוכים גם תחנות העבודה וגם גיבוי הנתונים הנמצאים על הדיסק האישי או על הרשת, דומה במידה רבה למזג האויר, כולם מדברים עליו אך מעטים בלבד עושים משהו בקשר לכך מכיוון שכולם מאמינים שלהם זה לא יקרה. על מנת לחסוך בהוצאות ולקבל גמישות רבה יותר, מעבירים ארגונים רבים את עיבוד הנתונים שת ה = גויח השרתים בהגנה מלאה באמצעות אמצעי-מנע אנטי-וירוס מתקדמים מן הדור השלישי. ברמת ההגנה הגבוהה ביותר נוסף לתחנת העבודה 58ד נוסף מבוסס דפוסי סריקה. מאחר שקבצי ה5ד מבוססי כללים ודפוסי סריקה מאפשרים טעינה בזכרון גבוה, אין כל פגיעה בזכרון 05 יקר, ובנוסף שני המודלים שוכני הזכרון תופסים רק 22.5 ק"ב זכרון. כך אפשר להגן גם על מחשבים ניידים או ביתיים, ולהגביל את הפוטנציאל להחדרת וירוס למשרד לאחר עבודה בבית או בנסיעות. ליכולות ההגנה של |60וסזם פטזו/ 65% | יש להוסיף את יכולות הניהול והתצורה המתקדמות. כל השרתים ניתנים לניהול ושליטה מנקודה מרכזית באמצעות מימשק 005 או פאססחו). הטענה אוטומטית של קבצי דפוס סריקה אל שרתי הקבצים או תחנות העבודה נעשית ללא התערבות מנהל הרשת. את השרתים והמשתמשים אפשר לקבץ לתחומים מינהלתיים כדי להקל על השליטה בהם. ולבסוף, 65%ס\ | 01 פטזו אוסף ומדווח כל פעילות וירוס ברחבי גישה מערכתית לגיבוי ברשת מאת שלמה ברקוביץ שלהם ממערכות 6וחפזחחיג! אל רשתות מבוססות מחשבים אישיים. למרות שהרשתות זולות יותר וגמישות יותר, כרוך המעבר בסיכון מסויים. לרשתות של מחשבים אישיים אין כלים רבים להגנה על הנתונים כמו שיש כיום במחשבים הארגוניים הגדולים. ככל שיישומים רבים יותר מוסבים לעבודה על רשתות של מחשבים אישיים, כך הופכים הארגונים להיות הארגון ביומן רישום מרכזי. כמו כן הוא שולח התראות מיידיות במגוון שיטות, ביניהן הפעלת איתוריות, לעובדים הממונים על בקרת וירוסיב. מתאמ' ח35!] 655זכאםזסחזם |-01601זקפטזו ח85ו של אינטל מתאמי הרשת של אינטל מכילים מספר תוכניות ערך-מוסף, בשם 8אוזסשח88ו=. תוכנית = היא התוספת האחרונה לתוכניות 68זסח88ו=. ברמת תחנת העבודה, הצירוף של מלכודות מבוססות כללים, מלכודוז דפוסים וסריקה זוכה לחיזוק משמעותי באמצעות כרטיסי המתאם לרשת. כרטיסי ח85!= 67507855חו= סורקים את זכרון התחנה, סקטורים קריטייםבדיסק ובכוננים המקומיים, ומחפשים וירוסים לפני האיתחול. חשובה ביותר היא היכולת לבדוק סקטורים קריטיים כגון רשומת דהת, 0001 |-001ס ז8500וח ולאתר וירוסים חבויים, שאחרי האיתחול עלולים להתפשט ברחבי הרשת. אם מתגלה וירוס, אפשר להחליף את רשומת ה- סט או ה-)0סכ 561 הנגועה ברשומה נקיה. עידכון קובץ דפ סי הסריקה בכרטיס המתאם נעשה ללא תשלום. בנוסף, באמצעות |ספוסזס פטזו 65%סזג | הביצ ע הוא אוטומטי ומשחרר את המנהל ממשימה הגוזלת זמן יקר. חשופים יותר לסכנת איבוד הנתונים. ארגונים רבים מודעים יותר ויותר לצורך במנגנוני הגנה וגיבוי אך למרות זאת, לחברות רבות אין מנגנונים ושיטות לגיבוי והגנה על הנתונים שלהן. גישה מערכתית לגיבוי ברשת מערכת פפפַזמִסַ6סְּזסו5 של אינטל היא מערכ ז משולבת של חומרה ותוכנה המבוקרת בצורר וו פמ1: המהירות מאינטל אס אתה מוכן לקפיצה הגדולה מ->טטן/10, אנחנו מוכנים עם כרטיסי רשת למימוש מהיר, בטוח וקל. סידרת 80/100 088יזכן1/161'12% מאפשרת לך להכפיל פי 10 את קצב הנתוניסם ברשת וליישם את כל המאוויים שרשת אתרנט רגילה אינה יכולה לספק: > יותר משתמשים על כל קטע (1א50015) 9 שידרת תקשורת (₪א880%א86) מהירה ללא העלויות של וס 9 ועידות ווידאו ברשת מבלי לסתום אותה העברת קבצי תמונה ענקיים בלי דיסקים שליפים 6 אירכוב אופטי, הוספת קבצי קול ותמונה למסמכים ולדואר אלקטרוני, ניתוב עבודה (שס.זאאסש) במשרד ממוחשב וישומים דומים הזקוקיס לרוחב-סרט מירבי. כרטיס: 1180(/100 058י1כןא12י1/11:61 תואמיס לתקן 1008%6, כמו גם לתקני אתרנט ב-0ז10 (802.2/3 ₪ש6!). זכרון הבזק מאפשר ניהול מרחוק ע'יי ישומים תואמי זואם, קונפיגורביה אוטומטית (ע > ששוץ), ניטור ובדיקות תקינות מרחוק. מנגנון חישה מזהה אוטומטית תשדורות ב-100 וב-10 מגהסיביות לשניה ומתאים את הכרטיס לקצב. כרטיסי 1?0/100 088יז 126124 זמינים בגרסאות להתקנה באפיק ₪54 או 61ק. אז אס אתה לא חושב שהמהירות מהשטן, ה רכוש כרטיס 2180100 656זקצ/יוסתו1 ק.עתידים בנין 3, תל-אביב טל: 03-5483222 ותוכל להכפיל את תפוקת הרשת פי 10. מרכזית ומאפשרת גיבוי של שרתים ותחנות העבודה ברשת נובל ללא צורך במעורבות של גורם אנושי כלשהו. המערכת הופכת, מה שהיה עד לאחרונה עבודה מאומצת ומורכבת של מנהל הרשת, לאוטומטית לחלוטין. הן הגיבוי והן השיחזור נעשים פשוטים יותר ואמינים יותר. מערכת פפפַזסס6ְסחָגּזס51 תואמת לחלוטין עם מערכת שמירת הנתונים של נובל ומסוגלת על כן לגבות, מעבר לקבצים עצמם, גם את זכויות הגישה לקבצים וכן שמות שטחי עבודה בכל שרת ברשת. מערכת גיבוי זאת מתחברת לרשת עצמה ולא אל שרת זה או אחר. כתוצאה מכך ניתן להתקין שרת כזה ברשת תוך כ-20 דקות, ללא כל צורך בהשבתת תחנות העבודה או השרתים עצמם ותוך הבטחת עבודה רצופה של הרשת. מערכת משולבת המבטיחה אמינות מערכת פפפזקְאםסְפָסו5 עושה את הגיבוי והשיחזור ברשת לאמינים יותר ע"י שילוב של טכנולוגיות ותהליכי גיבוי שונים למערכת משולבת אחת, המנוהלת בצורה מרכזית מכל תחנה ברשת. יחידת הבקרה המרכזית מבוססת על מעבד 6ו, עם בקר ופחזחום מהיר בעל ממשק 32 ביט וממשק התקני קלט/פלט מסוג 2- |505, להבטחת ביצועים ברמה מקסימלית. ליחידה גם צג קטן המיועד לצורכי דיאגנוסטיקה ומתן חיווים שוטפים. היחידה מותקנת מראש עם תוכנת 8ז8\וא וכן כל תוכנות ה-א הדרושות. הדבר מבטיח שבעיות תאימות או התנגשויות בין תוכנות שונות יהיו מינימליות. מערכת מנוהלת בצורה מרכזית למערכת אין מסוף פרטי משלה לצורך תפעולה. השליטה על המערכת נעשית באמצעות תוכנת הרצה בסביבת 3.1 פווסטחוצ אותה ניתן להפעיל מכל אחת מהתחנות ברשת. התוכנה ידידותית למשתמש ומאפשרת הפעלת מירב הפונקציות ע"י הצבעה על הפונקציה הרצויה. התוכנה השה, ‏ גום מצביעה על הקלטת הנכונה, מפיקה מדבקות עם השם הנכון לצורכי זיהוי ומציעה תהליכים שגרתיים לביצוע, כמו ניקוי הראש של כונן הגיבוי. המערכת מספקת עזרה בכל שלב של התפעול ואינפורמציה נוספת מוצגת למשתמש בהתאם לפעולה המתבצעת. הדבר מאפשר עקומת למידה מהירה של המערכת וקיצור זמן הלימוד. כאשר מנהל הרשת מעונין לבצע גיבוי, הוא יכול לבחור בין שתי רמות של עבודה מול המערכת: פחווח68זו5: בשיטה זאת הוא בוחר מבין מספר שיטות גיבוי מהירות ואמינות שתוכנתו מראש למערכת. הגיבוי מבוסס על שיטת סבב הנקראת "סבא, אבא, בן", כך שבכל רגע נתון יהיו גיבויים של שלושה דורות אחורה . בשיטה זאת ינוהל גם הרישום המקביל של שמות הקלטות והקבצים שוגבו על הדיסק הנמצא במערכת לצורך ניהול מהיר של השיחזור. החסופט6: בשיטה זאת מצביע המשתמש על הקבצים שהוא מעוניין לגבות והמערכת יוצרת לבדה תהליך גיבוי לקבצים אלה. גיבוי אוטומטי ללא נוכחות מפעיל מאחר והמערכת תוכננה מראש לעבודה ללא נוכחות מפעיל, תהליכי גיבוי יכולים להתבצע בשעות בהן התעבורה על הרשת נמוכה, כגון בסוף השבוע או בלילה. אם מופעלת הפונקציה של בדיקת הגיבוי, כל האינפורמציה שנשמרה על הקלטת תושווה לאינפורמציה המקורית, על מנת להבטיח גיבוי אמין. מערכת חכמה של טיפול בחריגים מונעת שגיאות תוך תהליך הגיבוי. כמו כן מנהלת המערכת רישום מקביל של כל ההתראות שהופיעו בעת תהליך הגיבוי , על מנת לאפשר בדיקה במועד מאוחר יותר של תהליכים אלה. ניהול אינטלגנטי של הדיסק מערכת פפפַזִִסַ6ַסָזסו5 יכולה, על פי הוראות מנהל הרשת, לשמור קבצים שהגישה אליהם נדירה, על טייפ גיבוי וכך לפנות שטח יקר על הדיסק. פעולה זאת היא אופציונלית וניתנת להפעלה ע"י מנהל הרשת על פי אחת מהשיטות הבאות: + פרק הזמן שלא נעשה שימוש בקובץ. 4 מספר העותקים הבטוחים הקיימים בקובץ. תהליך זה , הנקרא פָחוחססז6, ניתן לביצוע באופן אוטומטי על פי מאפיינים שונים, כמו נפח הדיסק הפנוי. שחזור מהיר ויעיל מערכת 5009688 מאפשרת למנהל הרשת שחזור יעיל ומהיר של קבצים שאבדו או הושחתו. שיטות הגיבוי הרגילות משחזרות את הקובץ על פי השם הנמצא על הסרט. שיטה זו מחייבת מעבר ארוך על כל הסרט עד להגעה אל הקוביי המבוקש . למערכת פפפַזאסַ6סֶ9זסו5 בסיס נתו:ים המנוהל על הדיסק הפנימי ובו ניתן לחפש את שם הקובץ בצורה מהירה, יעילה ואינטליגנטית. בשיטה זאת יכול מנהל הרשת לבחור את הדיטק, המחיצה, או הקובץ הספציפי אותו הוא מעוני | לגבות. למנהל הרשת שמורה גם האפשרות לבחור איזו מן הגרסאות של הקובץ הוא מעוניין לשמור. לאחר ההחלטה והסימון של האינפורכוציה לגיבוי, המערכת תודיע למשתמש את שמות הסרטים עליהם נמצאת האינפורמציה ותדרין אותו באופן שוטף בשאר תהליכי השחזור. שמירת הסודיות המערכת מאפשרת מדיניות זכויות גישה בנוכיח של מערכת ההפעלה של נובל. כמו כן תוכנת ההפעלה של המערכת מוגנת ע"י צופן המוכו" למנהל הרשת בלבד. גם היחידה המכילה את :וני הטייפים עצמם ניתנת לנעילה על מנת להבטיח גישה למורשים בלבד. הרחבות מערכת פפזיִס6אָפּזסו5 ניתנת להרחבה גם ברמת המערכת וגם ברמת הרשת. ברמה של מערכת ניתן להרחיב את מספר הכוננים לגיבוי מקוון עד ל-40 גיגהבית. מעבר לרמה זאת ניונן להוסיף מערכת נוספת, אחת או יותר, על הרשת עצמה. כל המערכות יחד ניתנות לניהול מרכזי מאותה תוכנה מרכזית, המסוגלת לרוץ מכל תחנה ברשת המריצה את פוססחו). - *יפתרונות א4 + אינטליגנטיים וו )+ )ו ס 5 5 5 = 0. 03-6458777 פקס. 03-6458666 מתאם פעילות משווקים-סמי לויס אומניטק איכות 04-331111, חיון מחשבים 04-616666, מיקרו מחשבים 04-238757, מיקרוליין 04-721125, מדיאטק 04-728210. אומניטק איכות 03-9212040, קומפיוטרלנד 6, חהחיון מחשבים 03-5751399, מגל 03-9232722, טי.פי אמ ישראל 03-5337655, נתיב 03-5620133, ווידקום 03-6477451, סיסקונט 09-587945. לרגו -הראל 02-556666, משובית - מיקרו נובה 02-512112, קומפיוטרלנד 02-259473, ווידקום 02-813133, קומפיובית 02-242233. אעטל מגייסת את כל התותחים הכבדיס כדי להגן על השקעתץ | בכיע עע ש על = 2 אתה לא צריך להוגיש שהטכנולוגיה הדוהרת השאירה אותך מעבד ישן 4863 | 4863 5 עם מחשב מיושן בן שנתיים. טכנולוגית מצואסאטצס של | | : ן ה / 0א 2אם 5 אעטל מאפשרת לך להכפיל את אורך החיים של המחשב - ו | | 0 | במחיר של 10 אחוז ממחיר מחשב חדש. אם יש לך מחשב ישום שיפור הביצועים באתוזים 6 בגירסאות א8 או אכ , תוכל להכפיל ולשלש את ביצועיו 2 / | 1 עייי התקנת מעבד מצןאקאמ/0 חדש. מעבדי משןאקאאצס ה 0 ל % זמינים בגירסאות 2א8 (40 או 50 מגהר>), 2אפ (40, 50 או 66 מגהר) ו-4א (60, 75 או 100 מגהר). הטבלה משמאל 0 וג 12 | מראה את שיפור הביצועים של ישומים אמיתיים כתוצאה 600 46 מהתקנת מעבד מץןאסאמ/ס. יי 10 | 0 או אל תחשוב שאינטל מעונייעת רק בשבירת שיאים חדשים 0 ]בק 7 של עוצמה למשתמשי 6. אנו רוצים אותך איתנו גם כאשר . | 0 | 0 | 2 האינטרס שלך הוא לשמור על השקעתך הקיימת. לשם כך 7 / המצאנו את טכנולוגית 0/0881 , ונמשיך לספק מסלולי 0 אסא | 8" השבחה אלטרנטיביים, עם יחסי ביצועים למחירים ההולכים 0 סז ווז 1 ו 5 -18 | 0 ₪ אינטל סמיקונדוקטורס בעיימ ח ק.עתידים בנין 3, תל-אביב טל: 03-5483222 המודעה המדברת שרות מידע חדעוני המזונו ₪1 לבם באמצטות עדיפון בבבב2) המודעה המדברת הינה שרות חדעוני שניחן באמצעות מערכת תקעוורת קולית אינטראקטיבית של חברת עדיפו| המאפעורת לך לקבל מגוון שרותים ולבצע פעולות רבוח באמצעוח מקעוי הטלפון. המערכת מציעה לך. המחקער. לקבל מידע בקול 1/או בפקס. להזמין מוצרים. פרוטפקטים. לדבר ישירות עם המחלקה המבוקעות או להשאיר הודעוח. המודעה המדברת לערותך 24 שעות ביממה. קוד קוד המודעה המודעה 5 - ארדיבי. ₪ 37 9 - טדיפון עמ |9 9 - טיפ'אם מערכוח | עמ' - 55 6 - 5 סי. מנזן עם' 0 - שפאר-סוני עם' 2 0 - פר אישושיול - עם' 79 3 - מ'קרוסופט עם' 3.47 | ל - קומדע עם' 6 7 - מעוב עם' 49.51 3 - קמפוסטר - עמ" || 8 - סיוון ע' | 63 השרות ניחן באמצעות עדיפון 7 0/] כי המודעה המדברת זה קול מה שאתה צריך! של 03-5281025 פקס: 5280841 - 03 מסדי 501 ו 6 נז'וח העורנ'ם -₪ 8-6 0 !50 ותססוה)% | ]50 מפהמץ5 | זסאו50 080107 581 ה0בסזסו0 = ההות אנהחס!חו, לא קיים | ק''יה או זט 4 ז50 זסש501 אזסאחטות זז 8 זט זז זסעז59 5.01 אוח 500 זסו זז הו 322 6זב/לו₪6 זט || 1001 סזה/וטו 6 ד פעוסטחוצ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האנוריקאי אינדכסים לנפונים | 3 ב ו | -00808חו [519190. ] ו 0088 5060 ₪ | ניהול ם מסד הנףוניט | ₪ זז חס סק ו שמשמסם . - וא ה 1 ב ם 01-0880680 . 0-7 בי חח 0 8 065 א טס 1 וז זז הַחואוקט 0 מ - 9 בי ונס הווא 0 פופ 6 ₪ 08 הזוס תו 00 0 ו וזו 0 יי ₪ 0 8חזו-חס - 2 ור . ְ : -- 0 עפ 900% 0ח8 80% ם 190098 6חז-ח|-+חוס. * ם ם ם . ם . . ₪ ₪ מההאהאא ₪ םס‎ 8 הו 190105 חָ0| 01 חנוה 508017 חמ ספ 7 600 זס] סוחוז 8196וח6511 0106165ח1 |טז 0 1 1800 סק 06105מ חר ה 10 הפוזחעצ זהטסוח8 6108198ח| ץו|108 1781-3108 80011 פה ומזחוםות 1 מו 1181 80611 06818 ח8 8 סו , ו יו ם : 5 סקס וסקס , זו אאאאחאא אאאם ההאאנטא שם ₪=ח מאאם האהבאא שםם שמאהא האהההה אאא בההבם אאא ]:[ = מום., אפפ = חפפחו ום5 חום. ססות זו 51 ,)הזאפ | 5 ב 0088 8 והז מטסזף עס 869088 0חם והז 8 008180886 הזו ספ ה ה* רבו ₪ א ₪ ם :סקפ 08100856 60 טסופו וחוחסס 856ה0-0 עו וח סז ה זו 856 סק הזוק 0081-0859 פוט מו ץסטססטז מסזטם חזפום ח00ו681001 06901006 6פזטס חפוס 5 2 . פו/\ זנ פס 0 10 פופו ו : ו 0 / וח , : ית ₪ > ה ב ₪ 0 שו קוסקוהתקקוקתתקבקתההמנקהקפהפצאןמשהההקמקטנמנטטתתססה=םשאקשתההממההש ונב חר הר | ו ייוו 0 יי /1 18018 8 10 0011081000 6807 זס1 [80/1070811081 100018 פססת ססאם ו 5 8 8 חוד 5 זוז פזזסקקטפ פחחזט!0ס 6וסמז סז 65וטז וק 68 080 08858 08 8 6850800 0 :טס 0- וז 6חה /חםוחוזכ עים 0סזסזתפ ץ||068מ1הץפ וא חן הו8 הסט 5חו8זוזובו סאםוּ ם הפם סשם האמאאא שם פעםםם האססם סם סםסםם הרמאו אא אאאפ האכחהה אא אאאא סםססםם שם הסםם זם .וח ₪ א = פִּ = <= = יי ₪ ב . 6 ( ו .]| ₪ ₪ .6זט1081 פוח1 עבת סח ₪065 1סנוסזם 6 :6ו0מ6!וחקה וס\-- 5 מסדי .501 וו 6 נתיות העורנים שי ב 1 וחסטוהע 1 4556 זסט50 0780187 | 501 506סזס/! = 6ח11ח0 אוהזסוהו : זס 4 זסז50 | ז0ש50 אזסשח6ו זו זו 6 זסו זם) זסעו59 5.01 אוח0 500 זסו . לא קיים ה | ד פעוסחו/ל 3.2 סזה//ו₪0 זסז 1 1/6 " 86 ד פעשסטהועע 1 המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 5-00 00 9550 220 000 25 = המחירים הנקובים הם. לפי המחירון האמריקאי" 12000 000 000 0 0 00 ו 8 6 0 וק וחס6 ומא > ססזתו - חואו 2 668 | ופה 2 1868 5 1649 ופ וטוה קותסס 082 וט 5 8 [00 81) )ססןסס סחָז8! חחום-*. = 088 0818 ₪981-096000 > 0 15| 050-0011808 וס 5180508 ב | 08 090 00075 80 פחסו סט 80ח501-087 0 ם . ₪ּ ה ם חסוז רחוס 18-08500נ/2051-08800) 0 |66|-0070 |08|-חמק [88|-818ד 8 680 זס] 8006ז5טן ח0ו6568|81 00| 810 חזמזט ה 65| 0515000 8180 80 58 בח וחסופזפעו וטו 8 618856 85 וח טסה 5 /ןח1080-0] :5 ח0018010-08860]00% 0081-0860 068000 18 60 1850 80017 המ חחח חסוזקס + סח 8 18 40071 חמס סחוחַחם שמם ]בש ספסם ₪ ₪ ₪ ₪ הר אא ₪ ההאהאאאאהא וש הר ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ש ₪ ₪ ₪ כ ₪ סבב כ א הואאמהחאה ₪ האאהא* ₪ כאבםם ב ₪ (-] אאאוה אאהאאא אא* ₪ ₪ אבה שמם 8 |808]-:081 005ט!סח! 6 זזסמקטופ 0080 0 806חַח8|-13051 186 1-00 ווק 501 060ט!סח1 2 האאאא אאהרהרהא א8< שא , אא ₪7 אא )מא ה ם . ויוי 0 1, וי " ₪ ₪ ₪ ב 6 1 500 0% > 00 811 זא הסט ז0פזנוס 58/85מז 58 ז880|1-58] ססקט 88 8 החונו 081610 800 ,00818 ,15076 ח68 0 8 חן 0080858 510795 חספחן ,091016 ,070816 ,501801 60006 וס סו 808 [0ח60 פחסמסטוס 80 6101-0008 800 055800 15זסססטפ 8 0 05| 700 86 8180105 00015 0ת(00888זכ 6וחו81-8-0-סז 15זסק קפ 8 510700 00018 15וססק טפ 6וחטז 8106 הסוז רווקס 80 הוחו פוחזסווטק 6 68 10 00| זס! ז[8עטס! 8ח8 811 005 ₪₪₪₪₪5.האאא א האמראאאאאאאאם הההאאאאאאאארהא ר ר ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ םם = ּ 1 8 תוואת | זוז !| 501ט-ז6ק-00858זק זו ה ו 8 0 180886 ְ : 0 וי - 1 ם ם ם ם 08 - . ם - ם ם ו . ם . ₪ . ם ז וסט הו 0601זסוו ם ₪ . - ה ם בו . . ₪ . . ה 2 ם ם . . ם . אוח ם ם ם . ם ם אצ ם 5 - . ם -ם בו ם ם ם . ם ם בו -- מ 1 - סוט /- 8 7 ₪ 39 0 7 8 די 3 6 סוטמו 8 פסחטותפוקרחו +סטטסום 6 ווה זסא--9א א 5 8 1 80 1 0005 8001 זכ סד :18 8סוומקם 6-6 501 ידסמ‎ (0 00 וב ל 56/0 .50(1 80סזסוו 6חו )חכ) אווחזס!חו )50 וחססוג/\ זפחסץצ ב 6וזטוח=-8סא "יי 00 20 0 20 4 20 16 12 5חסו5181אזסע 6שו301 ]0 זסטוחטאז תכונות חזקות רבות, היא סבלה ממספר נפילות בעת מבחני ריבוי המשתמשים. השנה אנו מתבוננים בגירסה חדשה ועדכנית על פלטפורמה שונה: גירסה 5.01 על אוחע 560. הבאגיסם נעלמו, המבחנים רצים בצורה חלקה, ואוסף התכונות של המוצר הורחב באופן משמעותי. הביצועיס הממוצעים, בה- שוואה לסקירה זו, קרובים למדי לאלה שה- תקבלו בשנה שעברה. מחירה הגבוה - האו- פייני לעולם היוניקס יותר מאשר לעולם ה-76 התחרותי - העניק לה את יחס הע- לות /ביצועיס הגרוע ביותר בסקירה זו. את התוכנה תפסנו לפני עדכון רציני לגירסה 0, שיטפל בשיפור הביצועים. הגירסה שס- קרנו בשנה שעברה, גירסה 4.1 ל-6זג\ו6צ1, לא עודכנה מאז, ולחברה אין כוונה לעדכן אותה וליישר קו עם גירסאות היוניקס. אז מה חדו? הגירסה החדשה מוסיפה מספר תכונות ההו- פכות כיוס במהירות לסטנדרט. ביניהן פרו- צדורות נשמרות (שיכולות להחזיר מספר שו- רות), | הדקים, ושלמות מידע יחסית הצהרתית (הגבלה בלבד). ההגבלה מבטיחה כי משתמש אינו יכול למחוק רשומה הורה שתלויות בה רשומות בת. אין תמיכה במ- |השםהדםה 08ב וב - 7 סז פָט0 6|סה|וה8טהחט ההכ * 0חו 1951‏ חחוזט0 015ו5178ח60 6חו1 50898 50 5 .]500 01פסזסוו זס50 |(50 59856 8 זפ 59000 זפכן 5חסו801חהזד 0 20 20 00 1 4 6ח!]חכ) אווחזסוחו | 6-ה סא ו 56/6 5021 05011זסוו! 508856 8 560000 זסכ 5חסו5801חהזד פחסו5)81אזסע 6עוזס8 01 זססוחטאז חיקה אוטומטית של רשומות בנות, ואם רו- ציס בה - יש לקודדה בעורת הדקים. בסיס הנתונים תומך גם בשלמות ישויות, בכך שהוא מקבל רק ערכי מידע מותרים (עם תמיכה בברירת מחדל) בעמודות הרצויות. הגירסה החדשה אינה תומכת באבטחה ברמת הקבוצה או בשמירת מעקב לאחור. בגירסה זו שופר האופטימייזר התמחירי, כך שיבצע את בחירותיו באופן אינטליגנטי יותר, וכעת תוכל לקבוע את רמת האו- פטימיזציה של השאילתה. ברירת המחדל היא אופטימיזציה גבוהה, המבצעת סריקה מלאה של כל התוכניות האפשריות ובוחרת את הזולה ביותר. אס מבצעים שאילתות מורכבות המערבות טבלאות רבות, תהליך זה עלול להיות יותר יקר מהתוכנית שה- שאילתה תציע בסופו של דבו. במקריםס כאלה עדיף לבחור באופטימיזציה נמוכה, שתפיק הערכה מהירה. האופטימייזר לא עשה טעויות במבחנינו, אך נתקלנו בבעיה בנסיון לעדכן את הס- טטיסטיקה שלו. ערך לא נכון שהוצב בעמוד הסטטיסטיקה גרס לשתי שאילתות עוקבות להפיל את השרת. דבר זה תוקן על ידי שינוי ידני של דף הסטטיסטיקה. 8 *6חו 1חכ) ‏ אווחזס!ח! דפסם שחו !חכ) אווחזסוח! 560000 זפכן 5חסו9801חההזד (=) 56 501 50סזסוו/ חוססוג\ מהירות מעווברת בגירסה החדשה השתפר גם זמן יצירח האי- נדקס. בשנה שעברה, זה היה המוצר האיטי ביותר, ובהפרש גדול. השנה, למרוח שה- מהירות איננה מדהימה, היא בהחלט ינומדת בקו אחד עם מוצרים אחרים. היזהליך החדש של יצירת האינדקסים ממיין אותם לפני הכנסתם למבנה. מנוע המערכת תמיד תמך בעצמים בינאריים גדוליס (81.08). כמו בגירסה הקודמת, גם עתה הס נשמרים במרחב 810050806 נפרד, המאפשר לך לכוונן את גודל הדף הנוקושר בנפרד, להשגת ביצועים אופטימליים גודל ה-81/08 המקסימלי הוא 208. ה-30/0₪ נכתב ישירות לדיסק, ולא לחוצצי מידע משותפים בזיכרון; כך נחסך מקום בי"ישוס הטרנסאקציות ומאגר החוצצים אינו מוצף. בעזרת התוסף האופציונלי [1164ק0/פווג חס ניתן לשמור 81.08 על מערכות אופטיות ]אסא (כתיבה חד-פעמית, ושימוש חוזר במידע שנכתב). לרוע המזל לא הספקוו לב- חון את יכולות ה-81.08 בשל מגבלווז זמן (ולא בשל בעיות כלשהן במוצר). התוכנה תומכת בנעילה לפי שורות, דפים, טבלאות, או בסיסי נתונים, ונותנת או: הא- אוו אסודס4פ5אהחד פגמה ‏ אספאחה - | 0 60856 9001 56% ת [=] - מז = = 560000 זפ 580%005הבזד 5% [=] 4 .501 וחססוה/\ 04 סא "*יי2. 0 0 6 1 4 8 12 16 20 24 20 120 20 020 פחסו518אזסע 8011/86 ]0 זסטוחטאז 6 ישראל דצמ' 1994 זפחסצ ד וח סא 7" 0( 20 10 20 24 20 16 12 8 4 1 פחסוז518אזסע 80116 ]0 זסטוחטאז 7 פההוודפא אואט 6 0 4 % 1% 5 ה חץ ] ו , וו לוו וק לא )!ץ-.) היא הערכה המושלמת של כלים לניהול מרכזי של מערכת מידע אירגוני, על כל הפלטפורמות, מכל האספקטים. בסביבות אזא), שוגוושא, 15 ,45/40 , 05/2 א צאוסשמוצ ומחשבי מוא ג א:אזגוא. ]6-0 היא המערכת היחידה המאפשרת לך לנצל בסביבת אז]א ורשתות 26 את הנסיון הנצבר בעשרות שנים ואלפי התקנות על מחשבי ואה אןגוא. אז תרים טלפון ותראה איך בעזרת 6 הכל דופק כמו שעון. בקרה מושלמת על מה שקורה בכל שרת ובכל תחנת עבודה. בקרה על אבטחת אצת )א -.6 0 פא זא פא 05/2 מתגאתטא ואט 5מפדקוווסו6 45505 תוכנה עדיפה במחשבה תחילה נתונים, אירכוב, גיבוי, ניטור ביצועים, איזון עומסים, תיזמון תהליכים, הפצת דוחות, חיוב משתמשים, התראת תקלות - בקיצור, כל מה שמדיר שינה מעיניו של כל מנהל מערכות מידע קריטיות. אתה יכול לסמוך על .6 שתספק את הכלים הנכונים לבעיות האמיתיות. 6 ישראל ת.ד. 58160 קוית עתידים, תל-אביב 61580 טל': 03-6481120 פקס: 03-6481140 משווק מורשה: ל'יהד-בינה, הצוורף 5 הולון, טל: 03-5573421 פקס: 03-5596586 96 פשרות הייחודית לקבוע נעילה בנפרד לכל טבלה וטבלה. תוכל ליצור אוסף טבלאות אחד הננעל ברמת הדף, שני הננעל ברמת הר- שומה, ושלישי, המיועד לטבלאות חיפוש, הנ- נעל ברמת הטבלה. בגירסה. 5.0 נוספה תמיכה בבסיסי נתונים מרוחקים דהך המוצר הנפרד :9/8 אוותזס!ח1. מוצר זה מוסיף פרוטוקול התחייבות. דו שלבי, ומאפשר למשתמשים לטפל בשקיפות במספר בסיסי נתונים מרוחקים באתרים שונים. הגירסה הנוכחית מאפשרת עידכון בסיסי נתוניס מרוחקים רבים בתהליך שרת יחיד, בטרנסאקציה בודדת. הכר את היוניקם שולך למרות שניהול בסיס נתונים אינו דורש, בדרך כלל, הבנה מעמיקה של מערכת ההפעלה שמ- תחתיו, גירסה זו דורשת היכרות טובה עם יוניקס. בעת ההתקנה נאלצנו לש- נות כמה פרמטרים בגרעין של 500 כדי להפעיל את החבילה. תהליך זה מתועד בקוב במערכת. בדומה למרבית הספקים של בסיסי נתונים ליוניקס, חברת אינפורמיקס ממ- ליצה על הקמת מחיצות קבצים. לא-מעובדות, משימה שעלולה להיות מורכבת למדי. כיון שמערכת הקבצים של יו- ניקס כוללת זיכרון מטמון משלה, לבסיס הנ- תונים אין כל דרך לוודא שכתיבה לדיסק בו- צעה פיזית. דבר זה עלול להוביל לבעיות שלמות מידע קשות במקרה של נפילת המ- ערכת. מחיצת קבצים לא-מעובדת עוקפת את מערכת הקבצים של יוניקס, וזוהי הדרך היחידה לוודא כתיבה לדיסק ולשמור על שלמות המידע. מרגע שהתקנת את בסיס הנתוניס תוכל להי- עזר בתוכנת העזר זטווחסוא-8 כדי לכוונן פרמטרים במערכת, כמו חוצצים, נעילות, משתמשים וטבלאות. זוהי תוכנית מונחית תפריטים המאפשרת לך לשנות את מצב הע- בודה של השרת בין מצב מקוון, מצב כבוי ומצב מנוחה (מצב ניהול בו מתאפשר מש- תמש יחיד). התוכנה נותנת גם שירותי גיבוי, שיחזור וחלון לכמעט כל דבר שהמנוע עושה. היא יכולה להציג מגוון סטטיסטיקות שי- סייעו בתהליך הכיוונון, כמו הצלחות מטמון, קריאות. וכתיבות לדיסק, ונקודות בדיקה. 6 ישראל דצמ' 1994 מסדי 501 תוכנית עזר נוספת היא 655סס-28. גם זו תוכנית מונחית תפריטים, והיא מיועדת לי- צירת בסיסי נתונים וטבלאות, ולהרצת פקו- דות .501. אוסף תוכניות עזר שניתן להריצ משורת : הפקודה, או להנחות בעזרת תס- ריטים, מספק פונקציות ניהול נוספות למ- ערכת. חוד החנית בעת פירסום סקירה זו אמורה לצאת גירסה 0. כפי שהזכרנו, גירסה 5.0 התמקדה בה- רחבת היכולות, בעוד שגירסה 6.0 מכוונת לשיפור ביצועים. החברה בנתה מחדש חל- קים גדולים של שרת בסיס הנתונים, בה- חליפה את המנוע מבוסס התהליכים הקייס במערכת ריבוי-נימים פנימית. השינוי החשוב ביותר טמון ביכולת לנצל חומרת ריבוי מע- אורקל היה בטים הנתונים המהיר ביותר במבחנינו, וניצח בחמישה צוקן מחוך שבעה המבחנים בדים סימטרי בעורת התוספת של יצירת אי- נדקסים מקבילית, מיון מקבילי ברמת הני- מה, ויכולות גיבוי ושיחזור מקביליות. האופטימייזר בגירסה 6.0 יוכל לשמור הי- סטוגרמות של תפוצת מידע. התמיכה בש- למות נתונים יחסית-הצהרתית תורחב כך שתטפל גם במחיקות משורשרות. גירסה עתידית אפילו יותר, גירסה 7.0, פו- תחה במשותף עם חברת טקנ 00 ותסט6 8 ורצה על פלטפורמת ריבוי המ- עבדים שלה, הקרויה עזוטותוחץ5. בגירסה זו נוספת היכולת לשאילתת מידע מקבילית (0כץ), והיא מאפשרת אופטימיזציה של המחיצות של טבלאות ‏ בהתבסס על המידע = שבהן. אינפורמיקס ידועה מזה זמן רב בזכות בסי- סי הנתונים החזקים שלה ליוניקס, אך היתה פעילה פחות בתחום מוצרי שרת/לקוח לס- ביבת 26. דבר זה הולך ומשתנה: הגירסה הנוכחית, למרות שאיננה השיא, מציגה שי- פוריס משמעותיים בהשוואה לקודמותיה. גירסה 6.0 הצפויה תשלים גם את האלמנט החסר של ביצועים גבוהים. וו | 5שסח// וס וסעו50 ₪ זא | התוכנה, בגירסה 4.21, מציגה פתרון מלא לסביבת שרת/לקוח. במחיר תחרותי מאוד היא כוללת מנוע .501 רב עוצמה, כלי עזר מצויינים, רכיבי רשת חזקים, והיתרונות של שילוב צמוד עס מערכת ההפעלה פאיסשתועי 1א. חשוב להתריע על כמה דברים, בייחוד ליי- שומים תאגידיים. השרת אינו מצוייד באופן אידיאלי לסביבות מבוזרות, ואנו תומך בשיכפול. הביצועים, המהירים מאוד בדרך, כלל, היו איטיים במפתיע במספר תתומים שחשיבותם מכרעוז בת- מיכה בקבלת הוזלטות. . חשוב יותר, אתה נדהף כאן לפתרון 1א מוחלט, דבר שעלול לעמוד בס- תירה לאסטרטגיות של אירגונים גדולים. מצד שני, זהו פתרון מלא ומ- לקבוצות עבודה ולמחלקות, אפילו אם יש להן עומסי טרנסאקציות כבדים. שיכתוב משמעות'י למרות שראשיתה של התוכנה בגירסה 4.2 של 569061 ,5001 579886, חברת מיקרוסופט שיכתבה חלקים חשובים רבים במערכוז. מר- בית השינויים נועדו לשיפור השילוב עם 1א פס6תו/ו, אך הס גם תיקנו כמה מו- זרויות והוסיפו כמה שיפורים חשובים למנוע המערכת. למרות ההקפדה על שמירוג הת- אימות המלאה עם גירסה 4.2 ל-025/2), אין ספק שמערכת זו פונה לכיוונים חדשיט ושו- נים. האינטגרציה הגבוהה עם זא מתבטאוז במ- בנה המערכת: מיקרוסופט הסירה את מנוע הנימים של מוצר ה-05/2 ויישמה את גירסת א כתהליך בודד, המסתמך על הנימים של מערכת ההפעלה. בסיס הנתונים משתמש גם ביכולות הקלט/פלט האפינכרוניות של דא כדי לטפל בקלט ובפלט במקביל לפעולות אחרות. ככלל, בסיס הנתונים רץ כשירית של מערכת ההפעלה שניתן להתחיל, להפסיק או להשהות מלוח הבקרה של ז'א. השילוו: מא- פשר גם תמיכה סימולטנית בריבוי פרו- טוקולים וצורות חיבור, כולל ,59%/אפ] ד ,םוא ,65קנק מסמזגאן. ניתן לכ- תוב גם שערי גישה. מבוססי-שרת לבסיסי נתונים אחרים בעזרת 2813 תסק0) 506סזסא 1 56/106₪. הגיבויים מתבצעים בעזרת שירות הגיבוי של ''א. תוכל להורידד ‏ מספר בסיסי נתונים להתקן יחיד ולתזמן גיבויים מקוונים. התוכנה תומכת בכל התקני הגיבוי שנתמכים עייי א והיא משתלבת גם עם מעקב הביצועים של זא. בדרך זו קל לבצע כיוונונים לשיפור הביצועים ולדעת מח הת- שפעה של שינויי חומרה. . שמירה מורחבת המערכת תומכת בהדקים ובפרוצדורות שמו- רות, ומוסיפה תכונה חזקה חדשה הנקראת פרוצדורה שמורה מורחבת, המיועדת לט- כנולוגיות לסביבה של קבו- צת העבודה, כמו דואר אל- קטרוני. פרוצדורה כזו היא 7 תיצוני של 7א, אותו ניתן לטעון ולהריץ מה- שרת. לדוגמא, אם פריט בבסיס נתונים של. מחסן ירד מתחת לערך הרצוי במלאי, המערכת תוכל לי- זוס משלוח של דואר אל- קטרוני למי שצריך להזמין פריטים חדשים. למרות השיפורים שהכניסה מיקרוסופט בהשוואה ל-4.2 ז%6ז56 .5001 9956ע5, היא לא אימצה חלק מהתוספות המשמעותיות שהקכניסה 6 בגירסת 10 ממ6ופץ5. תוספות אלו כו: ללות שיכפול, שלמות יחסית-הצהרתית וס- מני 51א4. כמו כן, בשונה מ-10 9868 , שרת מיקרוסופט אינו יכול לגבות בסיס נתו- נים יחידי לכמה התקני גיבוי. למערכת חסרים גם מנגנון | התחייבות דו-שלבי שקוף, נעילה ברמת השורה, ומעקב מובנה. הקריאה לפרוצדורות מרוחקות מת- בצעת מחוץ לניהול הטרנסאקציות, דבר שמ- הווה סכנה פוטנציאלית, שכן אין דרך לת- בטיח פיזית את האחידות בין שני בסיסי נתונים מרוחקים. מיקרוסופט התחייבה לשיפורים בגירסאות עתידיות, כולל שלמות יחסיית-הצהרתית, סמנים נגללים דו-כיווניים, גיבוי מקבילי ושיכפול. כלים בלחיצת בבהור כלי הניהול הגרפיים המצויינים מאפשרים מסדי 801 למנהל המערכת לנהל ממקום אחד את בסיס הנתונים, את מערכת ההפעלה ואת הה- תקשרות לרשת. מנהל עצמי ,501 הוא יישוס שבעזרתו ניתן ליצור כל עצם בבסיס נתונים, כולל טבלאות, כללים והדקים. הוא יכול לספק מידע ‏ ישלאחר המוות", על פעולות שנכשלו, וליצור תסריט ביישפת תיאור מידע" (1ע) ל-.501, מעצמי בסיס נתונים קיימים; במידע זה ניתן להשתמש כדי ליצור בסיס נתונים חדש על שרת אחר, או כדי לתעד את מבנה בסיס הנתונים הקיים. כלי ה-זסוגּז15חו401/ מיועד לניהול התקנים ובסיסי נתונים. תוכל להשתמש בו כדי ליצור בסיסי נתונים, התקנים ומשתמשים וכדי ליישם | מנגנוני | אבטחה. | התוכנית 15001.0 מספקת ממשק שרת .50 אינטראקטיבי בסיסי עס תכונות הניווט של שרח ה- 501 7₪ 55856 הוא אחד המוצרים המלתוחכמים והמהירים ביוחר בעווק, והג'רשה החדשה הופיבה לו רבות 00םו/. היא גם מאפשרת לך ליצור תצוגה גרפית של תוכנית הגישה לכל שאילתה, ול- הציג סטטיסטיקת קלט/פלט למטרות כיוונון ואופטימיזציה. התוכנית תומכת גם ב-.1501 דרך שורת פקודה. אינטגרציה לא מושלמת כל כלי הניהול יכולים להתקשר בו זמנית לכמה בסיסי נתונים, אך אינם יכולים לנהל כמה שרתים כקבוצה. חסרה להם. גם אי- טגרציה ביניהם - עליך לעבור מאחד לשני בתלות במשימות שעליך לבצע. בעתיד מת- כוונת מיקרוסופט לאחד את ה-ז15110ח1ח4 עם מנהל העצמים לכלי אחד, לתמוך בייגרור-והפליי ב-2.0 018, ול- אפשר ניהול מרוחק של קבוצת שרתים. למרות שהמוצר מתוכנן כפתרון שרת/לקוח להמונים, ביצועיו הם מהליגה העליונה. יצי- בותו וכלי הניהול החזקים יתרמו לעבודה עם כל יישום. חשוב. להבין שזהו פתרון לזא בלבד, וגמישותו בעתיד תהיה תלויה בגמישות מערכת ההפעלה. אס אתה מאמין ב-1א כפלטפורמה - 56:06 ,5001 11670508 הוא פתרון חזק ויעיל ביותר. ב וס 566 01736167 3 בחירת העורכלים שרת אורקל, בגירסה 7.0.16, הוא חבילה מקיפה ומורכבת, מהירה ביותר, יציבה לח- לוטין ומתאימה הן לריבוי משתמשים והן למשימות של תמיכה בקבלת החלטות. הש- קעה רבה וכישורים מקצועיים נדרשו כדי להקימה, אך מרגע שהוקמה, היא הדבר הכי חזק שתמצא ליישומים קריטיים, בייחוד בסביבה מבוזרת. למרות השינויים המו- עטים מאז שנה שעברה, החבילה עדיין תחרותית ביותר. הגירסה הבאה, 1., כבר ומינה על כמה פלטפורמות ותצא גם על " 3916/ו6א עד סוף שנה זו. אותו בסיס של קוד אורקל ומין כעת על כש- מונים .פלטפורמות, מ-605ת1/ . ועד מיי- נפריים. ק שיא הביצועים אורקל אימצה רבות מהתכונות הטובות של המתחרים, אך חלק מביצועיה נובעים מט- כנולוגיה שאיננה בשימוש נרחב. לדוגמא, המערכת מיישמת מודל התאמה מרובה גי- רסאות - תכונה ייחודית בסקירה זו. בת- סריט מרובה גירסאות רואה כל טרנסאקציה מראה קבוע ואחיד של בסיס הנתונים בדיוק כפי שהיה בתחילת ביצועה. אם המידע מש- תנה על ידי טרנסאקציות אחרות, המערכת משתמשת במידעי:מסגמנט נסיגה כדי לשמר את המראה הקבוע של הטרנסאקציה על בסיס הנתונים. היתרון הגדול הוא בהסרת הצורך בנעילות שיחסמו כתיבות לבסיס הנ- תונים עד תום הטרנסאקציה. כשבכל זאת צריך נעילות, משתמש אורקל בנעילה ברמת השורה. בסיס הנתוניס תומך במספר נעילות בלתי מוגבל ברמת השורה, שאף פעם לא מצטבר למימדים שהיו דורשים נעילת דף או טבלה. להבדיל מדף, שורה היא יחידת איחסון ייטבעית" המקילה על פעולות 077 0 ישראל דצמ' 1994 כיוונון ביצועים, ומספקת התאמה מק- סימלית, דבר שהתבטא בתוצאות המצויינות של מבחן המערב טרנסאקציות כתיבה בצו- רה אקראית. ההדקים דומים לאלו שבמוצרים אחרים, פרט לכך שמשתמש יכול להתנות מתי ית- בצע הדק ביחס למשפט ה-501 שהפעיל אותו. בסיס הנתונים תומך בשלמות נתוניס יחסית-הצהרתית, וניתן לאפשר מחיקות משורשרות אוטומטיות. מאז גירסה 6.0 עבר מנהל הרישום אופטימיזציה כך שיתמוך בה- תחייבויות | מהירות ובהתחייבויות ‏ קבו- צתיות. למעלה מזאת, רק השינויים במידע נשמרים, ולא העתקים מלאים של השורה לפני ואחרי השינוי. ניתוח אובטימלי האופטימייזר התמחירי אינו משתמש בהי- סטוגרמות, אך אוסף כמה סטטיסטיקות מטבלאות ומאינדקסים. בעזרת פקודת 6 תוכל לעדכן את הסטטיסטיקות הללו בהתבסס על אוסף חלקי של המידע. זהו דבר שימושי בבסיסי ענק לתמיכה בה- מסדי 501 חלטות, בהם סויקה מלאה של הטבלה תהיה ארוכה להחריד. במבחן השאילתה אד-הוק בחר האו- פטימייזר בגישה שגויה בשאילתת המיון שלנו. דבר זה גרס לריצה של 10 שעות על מבחן שהיה אמור להימשך שעה ועשרים דקות. הבעיה תוקנה בעזרת מנגנון הרמזים, המתועד היטב, העוקף את האופטימייזר. התוכנה תומכת בפרוצדורות שמורות, אם כי הן אינן יכולות להחזיר אוספי תוצאות. מאידך, ניתן לשלוח אליהן מערכים. את הפ- רוצדורות השמורות ניתן לקבץ באופן לוגי למה שאורקל מגדיר כייחבילה'י - דבר המקל על הניהול. ניתן להגדיר משתנים כלליים לחבילה שלמה ולהעניק או להסיר הרשאות ברמת החבילה. לגירסה הנוכחית עדיין חס- רים כלי ניהול גרפיים: היא מגיעה עם כלי ניהול תווי הקרוי 501.*084, המטפל במ- שימות כמו פתיחת וסגירת השרת, מעקב אחר ביצועים ופניות למערכת ועוד. לכלי שני מצבי עבודה: האחד מבוסס תפריטים והשני עס ממשק של שורת פקודה. הגירסה הנוכחית מאפשרת לנהל את מנגנון האבטחה בהתבסס על תפקידי המשתמשים. ניתן לשייך משתמשים ליותר מתפקיז' אחד, ולהעניק או לשלול הרשאות על פי הת- פקידים שהם ממלאים. תמיכה בביזור לאורקל תמיכה חזקה בבסיסי נתונינו מבו- זרים. הוא תומך בהתחייבות דו-שלבית וב- קריאה מרחוק לפרוצדורות (820) כחלק אי- נטגרלי של הטראנזאקציה. הוא גם מאתחל התחייבות דו-שלבית לכל 876 מחוץ לאו- רקל, כיון שלבסיס הנתונים אין כל דוך לדעת מה תהיה התוצאה של ה-ס6קא8. ניתן לבצע אופטימיזציה תמחירית לשאילתה מבוזרת בהתבסס על סטטיסטיקות ועל אי- נדקסים בסביבה המבוזרת. לאורקל מערכת שיכפול מבוססת-הדק המאפשרת יציוית עו- תקיס לקריאה בלבד של טבלאות, חלקי טב- לאות ותוצאות שאילתות. עד סוף השנה אמורה לצאת טכנולוגית שיכפול סימטרי, שתהיה חזקה יותר. הגישה למידע שאינו שייך לאורקל, דרך 6 או .501, מתאפשרת על ידי ה-:01901 טוב להדפסה, טוב לכיס... וטוב לסביב ּ %8 מחזר את מחסניות הטונר שלך וחסוך עד 40% מהעלויות השוטפות של ההדפסה! אין צורך לזרוק לפח את מחסניות הטונר הריקות - הן שוות כסף. תוכל לחסוך כסף רב אם במקום להשליך את המחסנית הריקה (ולתרום שלילית לאיכות הסביבה) תחדש אותה במפעל עתיר הידע והנסיון של זחוזקז9פ |. בארה"ב ובאירופה ממוחזרות כיום 70% ממחסניות הטונר ושיעור זה הולך וגדל. חברות גדולות כמו אסאב6,שה , ומדושוס, טא ואחרות ממחזרות את מחסניות הטונר בעצמן, אחרי שהוכח שמחסניות אלו זהות באיכותן לחדשות. ט 501" 4 ))951( לייזרפוינט מ.א. בע"מ ייצור ושיווק ציוד למדפסות לייזר חברת זחוזקז359 | מפעילה בישראל תהליך ייצור מחדש של מחסניות טונר המבוסס על הסכמי ידע עם חברות בחו"ל ומספקת את מוצריה למגוון גדול של חברות גדולות ומאות לקוחות פרטיים בישראל. אנו מספקים אחריות מלאה למחסניות המיוצרות מחדש וכן שרות תחזוקה מונעת למדפסות של לקוחותינו (ללא תשלום). אז במקום להשליך את כספך לפח הצטרף לחוג הלקוחות הנהנים ממחסניות הטונר המיוצרות מחדש של ]חו0ז28 |. המדפסת תודה לך, הסביבה תודה לך... ואתה תחסוך מבלי להתפשר על איכות. לייזרפרינט - הבית למחסניות טונר של מדפסות לייזר טל. 177-022-6676 6 ישראל דצמ' 1994 == הרושם קובע והמחיר מעוכנעו מכתב היוצא ממדפסת א4006 וס -ואוס ירשים את כל מי שיקבל אותו. וכשתראה את המדפסת הקומפקטית והזריזה, תתרשם גם אתה. המדפסת המכילה 14 פונטים מובנים, מתאימה לכל מעבדי התמלילים ומדפיסה ברזולוציה וט! 300א300. זאת מה שכתבו עליה בוחני 2 ו סק : המדפסת המעניינת ביותר היא א6 400 01, עם מנוע 4 עמודים לדקה. זו מדפסת קומפקטית וקלה עם מעבד 06 זריז, אמולצית 4- ₪01 ומוד חסכון באנרגיה המוריד את צריכת החשמל במצב המתנה ל-10 וואט בלבד. שילוב זה הביא לה את אות בחירת העורכים ו שר אלקטרוניקה (1988) בע"מ ברון הירש ?2 בני-ברק 05(5795077.20), פקם. 05(5701171) 9 אלידע 100 מסדי 501 תאימוח 082 נותרת ה'תרון ה'יחודי של פסא ואין פבק שהערח מותאם היטב למשיממוח המיבה בקבלחת החלטות בשב'בה שוחרח ואפו 396 )מ6ז8ק5תגז" - אוסף מוצרי שער למגוון מערכות יחסיות ולא יחסיות. טעינה מהירה המקום הראשון שקיבלה התוכנה במבחני הטעינה | והאינדקס | נובע | בחלקו מה-ז5001.*1/0800, שהוא אחד הטוענים הפו- נקציונאליים והמהירים ביותר שראינו. הוא תומך בטעינה במסלול-ישיר או במ- סלול-קונוונציונאלי. אנו השתמשנו בישיר, בו נרשמות הרשומות ישירות לבלוק בסיס הנתונים, ועוקפות את מרבית העיבוד של בסיס הנתונים. לגישה זו יש כמה מגבלות, ולכן קיים המסלול הקונוונציונאלי, הזמין תמיד. הגירסה הבאה ל-66ַ4/ו6א, שתקרא 7.1, צפויה לצאת עד סוף השנה. יתוספו בה השי- כפול הסימטרי: ותכונות מקביליות בש- אילתות (טעינת מידע, יצירת אינדקס ובי- צוע). היא תתמוך בפונקציות ,501 מוגדרות על ידי המשתמש, ובמשפטי ,501 דינאמיים (שתכולתם אינה ידועה עד רגע הרצתם). תו- ספות נוספות קשורות לאופטימייור, . לסי- סמאות רשת מוצפנות ולהתאוששות מהירה יותר מנפילה. לא לעצלנים אורקל היה בסיס הנתונים המהיר ביותר , במבחנינו, וניצח בחמישה מתוך שבעה המ- בחנים. לא נדרש כמעט שום כוונון להשגת התוצאות הללו. מאידך, זה איננו בסיס נתו- נים לכל אחד. ניצול מגוון התכונות העצוס שלו דורש מומחיות והשקעת זמן עם התיעוד האנציקלופדי המצויין. יחס העלות/ביצועים מצויין, אבל המחיר. הגבוה מיועד למשתמשים הוקוקים למ- הירות ולפונקציונאליות, לא לחיסכון. לפ- עולה יציבה לתלוטין בסביבות של עיבוד 0 ישראל דצמ' 1994 טרנסאקציות בעומס גבוה - אורקל הוא המנצח. 5 = זס] 61ו56 .501 04356ע 5‏ 6זהּ// | התוכנה, בגירסה 10.01, מהווה השבחה רצי- נית בהשוואה לגירסה 4.2, שבחנו לפני שנה. החברה הוסיפה, שינתה ותיקנה דברים במ- נוע התוכנה, ואלה הוכיחו עצמם כיציבים ומהירים להפליא. הקפיצה המספרית נועדה להביא את המוצר לקו אחד עם 10 556 של החברה - אוסף חשוב של מוצרים לשרת, שתוכננו לטפל בקישוריות, בשיכפול, בניהול וביכולת הההחבה. 6 היא סביבה מצויינת לתכונות ול- ביצועים של מנוע התוכנה, אך החוסר של רכיבי 10 ו 6וץ5 נוספים על פלטפורמה זו מותיר את המוצר תלוי באויר (התוסף הי- חיד מהמשפחה ל-6זג)ו6א הוא שרת הגי- בויים). החברה מתכוונת לתקן את המצב בכך שתשחרר בקרוב לשוק גירסאות ]א ]א של רכיבים נוספים, ותארוז מחדש שרת [1א בגירסאות עם עלות נפרדת לקבוצות עבודה ולאירגוניס גדולים. מנוע בוגר גירסת ה-א של השרת שבחנו מכילה הרבה מטכנולוגית המנוע המתקדמת שח- בליטה את 570486 לראשונה. היא כוללת פרוצדורות שמורות (כשפונקציה בודדת יכו- לה להחזיר מספר אוספי תוצאות), הדקים, ואחד האופטימייורים התמחיריים הטובים והחזקים ביותר. תכונות אלו הולכות והו- פכות לסטנדרט במערכות מתחרות, אך :י- שומס במערכת זו בוגר ונבחן לאורך זמן. התכונות שנוספו כוללות תאימות מלאה ל-89-.501 51א4/ (כולל תמיכה בשלמות נתוניס הצהרתית), ותמיכה בסמן 481 , המאפשרת עיבוד ישיר, שורה אחר שורה, של אוסף התוצאות. נוספו סוגי מידע חדשים ומילות .501, נו- ספות ובוצעו מספר שינוי תחביר, שיחייבו הסבה של יישומים קיימים. בוצעו שיפוריס המאיצים את יצירת בסיס הנתונינו וה- אינדקסים: במקוס ליצור בכל פעם עמוד של א כותב המנוע שמונה דפים בפעולה אחת, וכדי להאיץ את יצירת האינדקסים תוכל להקצות חוצצי קלט/פלט בזיכרון, שמהם ניתן לכתוב כמה דפיס לדיסק בפעולה בו- דדת. > שיבורים מלעומעותיים -גיבוי וטעינה מבוצעים כעת על ידי שרת הגיבויים, ושופרו מאוד. כעת ניתן לשמור סימולטנית כמה בסיסי נתונים להתקן אחד, וכן לשמור בסיס נתוניס אחד או כמה בסי- סי נתונים לעד 32 התקנים במקביל. ונכונת יימנהל סףיי חדשה יכולה לשלוח אזהו'ה או להפעיל גיבוי כאשר סגמנט המידע מונמלא יתר על המידת. הוכנסו שיפורים באופטימייזר השאילתות, עיבוד התת-שאילתה שופר, והמנוע שומר יותר סטטיסטיקה מייצגת על המידע. הו- כנסו תכונות אבטחה חדשות המכוונוה: לת- אימות לרמת 02. החשובות שבהן הן סי- סמאות מוצפנות עם זמן תפוגה, ורישום מעקב. ניתן לנעול חשבון בלי למחוק את רי- שוס המשתמש והעצמים הקשורים אליו. בלה חתיכות חטרות עדיין חסרות כמה תכונות שאנו מקווים כי יטופלו בעתיד: הקריאה לפרוצדורות מרתוק (520) אינה משולבת בטרנסאקציות (ולכן לא ניתן להבטיח אחידות בין בסיסי נוזונים מבוזרים בעת שימוש ב-00א), ועדיין חיי- בים להוסיף התחייבות דו-שלבית בתיכנות. למרות ש-0850ץ5 בחרה בשיכפול ככיוון אס- טרטגי במקום התחייבות דו-שלבית, זו עדיין תכונה רצויה. היישוס הקיים של שלמות מידע כופוז את הכללים כהגבלה של פעולות בלבד. עדיין חייבים להוסיף פעולות כמו עידכונים משו- רשרים בתיכנות, בעזרת הדקים. מידת הנ- עילה הבסיסית היא דף, שדורשת פחות תקורה לניהול הנעילות מאשר נעילת שורה, אבל מקשה על הטיפול כאשר מספר מש- תמשים מנסים להגיע לאותו מידע. ממשק ה-1501 הצמוד פשוט עתיק, וזקוק לריענון מיידי. הוא אינו שומר אפילו הי- סטוריה של הפקודות. תוכנית ה-600 אוטט הצמודה לשרת לא עודכנה מאז גירסה 4.6. היא תומכת בקביעה משותפת של גודל חבי- לות המידע בין הלקוח והשרת להשגת בי- צועי העתקה אופטימליים, אך ממשק המ- שתמש שלה עלוב והיא אינה נותנת מידע יילאחר המוות'י, כמו סוג הטעות שאירעה והשורה שגרמה לה. עדיין נותרו מוזרויות שלא נפתרו, כמו הי- ציאה ממצב של נעילת המערכת, המתבצעת על ידי הריגת התהליך עם זמן המשתמש הארוך ביותר, במקום וה עם זמן הט- רנסאקציה הארוך ביותר. חבילות חדשות בדרך בעתיד הקרוב מתכוונת החברה להוציא רכי- בי 10 506₪ץ5 נוספים ל-16ַ6)/4צ[. הרכיבים החשוביס ביותר כיום, שקיימים כבר על מגוון פלטפורמות, הם שרת השיכפול, שער 1ס, שרת פתוח, לקוח פתוח, שרת מעקב ושרת גיבוי. רק האחרון קיים כבר ב-ג\)וטא. עם צאת הרכיבים הנוספים, יארז המוצר בשתי אריזות שונות: גירסת קבוצת העבודה וגירסת חתאגיד. בגירסת קבוצת העבודה יכללו הלקוח הפ- תוח, שרת המעקב ואוסף כלי ניהול מבוססי .| גירסת התאגיד תציע' רכיבי 0 50 כתוספים עצמאיים בתוספת מחיר. שרת ה-501 של 59886 הוא אחד המוצרים המתוחכמים והמהירים ביותר ‏ בשוק, וה- גירסה החדשה הוסיפה לו-רבות. מחירו תח- רותי, בייחוד לקבוצות עבודה קטנות, אך אוסף הכלים המודקן והחוסר ברכיבי 0 550 יגרום לרוכשי גירסת ה-א זא לחשוב פָעמיים. אנו ממתינים לשיפורים שב- דרך. ומאסודהאהםזאון אססדאשצ אזסץעצז6 .501 הוווססזבּ/ זה 10 וסעיוס50 מוצר זה, בגירסה 3.2, אינו מתיימר לשיאי ביצועים, אלא מתמקד ביציבות, בקלות הת- : קנה ובפשטות. למרות מחירו הזול אין לט- עות: אוסף התכונות שלו רחב וחזק, הוא יציב ביותר וטיפל היטב בבסיס הנתונים מרובה הגייגה-בייטים שלנו. המוצר הנוכחי התקדם רק בעידכון אחד מסדי 501 1 1 0 אס ה למדות מחירו הזול אין לטועות: אוש החכונות שלו רחב וחזק, הוא יציב ב'יוחר וט'בל היטוב בבטים הנחונים מאז גירסה 3.1 שבחנו בשנה שעברה, אך המנוע הושק לשתי פלטפורמות נוספות: 2 |-6])4:0א. | יחד ‏ עם 055 ו-0098ם! הוא תומך כעת בארבע פל- טפורמות. מאז הסקירה הקודמת נרכשת. חברת 060 על ידי קז00) 0/61508ע, המד . שתמשת במנוע השרת כבסיס לקו כלי הפי- תוח ז609!וז200. עידכון רציני קרוב יו- סיף שיפורים חשובים ‏ כמו הדקים ופרוצדורות מאוחסנות, שלמות מידע הצ- הרתית וכלי ניהול גרפיים. מאז שהוכנה הסקירה, התבשרנו על רכי- שת-מיווג נוספת: 59856 רכשה את שתמשיך לפעול כחברת-בת עצ- מאית. המיווג מציב את סייביס בעמדה חזקה יותר לתחרות באורקל, בכך שניתן יהיה להתאים את סביבת הפיתוח: של כלי-חזית ז31106ז20/6 לפעולה אופטימלית מול מסדי 9856ץ5. כמו כן, פותח המיזוג אפשרות לתאימות בין שני מסדי הנתונים, כאשר 579486 מתמחה בתחום הגבוה ו-31001/ בתחום הנמוך של מסדים. עוצמת הביצועים השיפור העיקרי מהפעם שעברה נמצא בת- חום הביצועים. חלק מההתקדמות נובע מאופטימייזר תמחירי חדש, הקובע את מס- לול הגישה האופטימלי לשאילתות בעזרת סטטיסטיקות | הכוללות' | ערכי | מ'- נימום/מקסימום, ספירת שורות, | קר- דינאליות ומבני אינדקסים. המעבר מסביבת 5 מורחבת ל-6)/8:6צ], שהיא סביבת 32 סיביות אמיתית, פתח את הדלת לשיפורי ביצועים נוספים. * לצ אחד החשובים שבהם הוא יישום קלט/פלט אסינכרוני: בעבודה סינכרונית, כפי שהיה הדבר בעבר, היה הכרח לסיים את הטיפול בבקשת קלט/פלט לפני ביצוע הפעולה הבאה. דבר זה כפה ביצוע טורי של הפעילות" ובובוז זמן 621 רב. בעבודה אסינכרונית יכול בסיס הנתוניס להעביר בקשה לדיסק, למשל, ולהמשיך לטפל במשימות אחרות עד לקבלת תשובה. המעבר ל-86/ו6 התבטא גם בשיפור הקישוריות: המנוע יכול כעת לנצל ריבוי כרטיסי רשת. כאמוו, עיקר ההבדל מהגירסה הקודמת קשור בביצועים. שינויים מבורכים נוספים הם הוספת היכולת לגיבוי מקוון (הגיבוי נעשה לקובף, ‏ ולא ישירות לטייפ), אוסף תווים בינלאומי, תמיכה ב-31.08 והיכולת לתכנת התחייבות דו-שלבית. בתוך המנוע מעבר לעיבוד טרנסאקציות סטנדרטי, כולל המנוע כמה תכונות מתקדמות. אחת היל- חודיות שבהן היא הסמניס המתעדכנים, הנ-- גללים בשני הכיוונים. אלה שימושיים במיו- חד בסביבת 001 לשם יישום תיבות רשימה או מנגנון עיון, עם שליטה דמויית הלחצים להרצת:-סרט דו-כיוונית במכשיר הקלטה ביתי - בלי לכתוב קוד ארוך. סמנים דו-כיווניים מספקים את : האלגנטיות של נעילה הנשלטת ישירות על ידי השרת. המנוע תומך גם במצגות רב-טבלאיות הניתנות לעי- דכון. המנוע כולל מנגנון ריבוי נימים משלו. גם גי- רסת 05/2 הקיימת וגם גירסת דא הע- תידית אינן תומכות בנימים מקומיים של מערכת ההפעלה, ולכן מערכת זו לא תוכל לנצל את יתרונות של עיבוד מקבילי ?5% בעתיד הנראת לעין. * בסיס הנתונים מספק יכולות דחיסה וה- צפנה. קבצים מכווצים, שנועדו ליישומים מוגבלי שטח דיסק, ניתנים לקריאה בלבד, אלא אס משתמשים בתכונת ה-86 פווז/ של ממסטוג/ו, השומרת את השינויים לבסיס הנתונים בקוב> נפרד. . 41 6 ישראל דצמ' 1994 12 6 ישראל דצמ' 1994 התאמה למשימת טיפול בטרנסאקציות מקוונות. תמיכה בהחלטות מסד נתוניס קבוצתי קישוריות והתקנה ממשקי תיכנות ממשקי התכנות הסטנדרטיים היחידים במ- ערכת הם .501 מוטמע ו-0280. גירסת זג \ו6א מאפשרת ממשק תכנות ישיר שאו- תו יכול לנצל כל 1א.1א אחר הר על השרת. בתחום הקישוריות, יש תמיכה בפרוטוקולי 65א ו-אק]. אין כוונה להוסיף תמיכת 0/7 בגירסאות הקרובות. הכלים המ- צורפים למערכת פונקציונליים, אך מוגבלים. 1 תווי ו-1501 5ש60ם1/ | מספקים ממשק ישיר למנוע. השרת כולל גם חבילה פשוטה, מבוססת תוים, ליצירת טפסים, הק- רויה 4018 (קיצור ל-חסו)0164 חסןו9ו1קק א ץצ 06 תוכנה זו היתה אחת הקלות ביותר להתקנה. קבצי בסיס נתונים נוצרים בעזרת תוכנית עזר, במקום על ידי .1501, אך התהליך פשוט ומתועד היטב. בסיס הנתונים יכול להיות מורכב מכמה קבצים שיכולים לגדול באופן דינאמי עס הזמן. למרות שבסיס נתונים יכול להתפרס על כמה התקני איחסון פיסיים, הטבלה וכל האינדקסים הקשורים אליה חייביס להימצא על התקן אחד. תימחור המערכת פשוט ומבוסס על מספר הלקוחות. המחיר למספר משתמשים בלתי מוגבל נמוך מאוד, ומעניק לתוכנה יחס עלות /ביצועים אטרקטיבי. החברה מוכרת גם מנוע זמן ריצה ל-5אסשחו/), פטור מת- מלוגים, המיועד למשתמש יחיד ומחירו 899. התאמה למשימה טיפול בטרנסאקציות מקוונות תמיכה בהחלטות מסד נתוניס קבוצתי קישוריות והתקנה מסדי 501 התאמה למשימה טיפול בטרנסאקציות מקוונות תמיכה בהחלטות מסד נתוניס קבוצתי קישוריות והתקנה זהו בסיס נתונים פונקציונלי מלא, אך הוא מגביל אותך למבנה קפוא: אינך יכול להו- סיף טבלאות או עצמי בסיס נתונים אחרים. האטרקציות הבאות למרות השיפורים חסרים לתוכנה כמה דב- ריס. עס צאת המאמר לאור מסיימת החברה את הכנת הגירסה הבאה: 4.0 ,501 וחססוג3/ 561 אזסאוו6צ[. התוספות החשובות ביותר יהיו הדקים ופרוצדורות מאוחסנות ב-81א רמה 3. שלמות המידע תורחב ותכסה עי- דכונים משורשרים, מחיקות משורשרות ואו- פציות נוספות. יתוספו כלי ניהול גרפיים ות- מיכה בהעלאת והורדת בסיסי נתוניס בלי לאתחל מחדש את השרת (המנוע הנוכחי תומך בבסיס נתונים יחיד בכל הפעלה של השרת). דבר זה יהיה שימושי במיוחד למ- דיה שליפה, כמו 1א65-80. הגירסה הבאה לא תתמוך בהתחייבות דו-שלבית שקופה, אך המערכת כבר מציעה מעין צורה של שיכפול לעניים, המאפשרת לך להשתמש ברישום הטרנסאקציות מגי- רסה אחת של בסיס הנתוניס על אחרת, כדי להביאן לסינכרון - דבר שימושי מאוד למ- שתמשים ניידים. בסך הכל המוצר אינו בחירה חזקה לס- ביבות של תעבורה גבוהה, אך הוא מהווה פתרון מלא ופשוט לבסיסי נתונים מח- לקתיים. השיפורים בגירסה הבאה אמורים התאמה למשימה טיפול בטרנסאקציות מקוונות תמיכה בהחלטות מסד נתונים קבוצתי קישוריות והתקנה טיפול בטרנסאקציות מקוונות תמיכה בהחלטות מסד נתונים קבוצתי | גדו1 קישוריות והתקנה להשלים את החוסרים המעטים שנוונרו לו לביצוע משימה זאת בצורה אופטימליונ. 95 פסא 4 67עו56 56וזכו16חם- סא זא פשסשחוש וסז ייחודו של ₪8א בהצלחתו בתחום מיוחד מאוד: הוא תואם מלא לבסיס הנתונים הי- חסי למיינפריים 82 של ]א18. שימושו הר- אשון היה כפלטפורמה לפיתוח יישומי 282 12 על 0ת. משם הוא היגר באופן טבעי והפך לשרת תמיכה בקבלת החלטות למידע שנטען מבסיסי 82. המוצר של היום הוא נצר לשושלת. הוא תואם מלא ל-82 ומגובה על ידי ת'ספים לקישוריות עם 82. הביצועים שלו בונמיכה בקבלת החלטות מעולים, ומחירו בין הנ- מוכים בסקירה זו. פרט לכך היו ביצועיו דו- מים לאלה של .501 וזסטו4), בתחתית הסו- לם שלנו. כיוסם רואה החברה אופקים חדשים נדמות עיבוד טרנסאקציות מקוון בקבוצות (בודה. גירסה עצמאית של מנוע ₪8 משולבת בכלי הפיתוח לשרת/לקוח זטקס!טטטג1 של 0 מץ, ו-28א מקווה שכלים דומים יר- חיבו את בסיס המשתמשיס של שרת זה. בהתחשב בביצועיו הנוכחיים, לא סביר שהוא ירחיק לכת מעבר לסביבת ה-82, אך הצדדים החזקים בו מתאימים מאוזי לק- התאמה למשימה טיפול בטרנסאקציות מקוונות תמיכה בהחלטות מסד נתוניס קבוצתי קישוריות והתקנה אם אתה ק שוו לתקעוורת = מערכות תקשורת לצריכה כללית | !ו מענה קולי ממוחשב למפעל, למשרד ולבית. . מערכות טלטקסט ופקסימיליה ציוד תומך במערכות תקשורת | ( /] מערכות פיקוד, פיקוח ובקרה מערכות תקשורת לאומיות - : ₪ | מערכות אזעקה, התראה ואבטחה מערכות ציוד אלקטרוני 0% מיקרו אלקטרוניקה מערכות קשר ואיתור ₪ > תקשורת לווינים ציוד בדיקה לתקשורת טלפונים ומחשבים 7 מערכות תיקשוב ותקשורת תקשורת באמצעות מולטימדיה " מחקר ופיתוח מערכות טלויזיה בכבלים 6 טלויה במעגל סגור ומידע מוקרן מרכזיות טלפונים .תת פנורמיה ת'א 12 22 -20. מרכז הכנפים החדש בקי השעת 20:00-12:00 65נור 14 בוצות עבודה עס עומסי טרנסאקציות ממו- צעים. מה יש שם? למנוע של 8מכא יש כמה תכונות מתקדמות ומרשימות במיוחד. בנוסף לעיבוד טר- השנה ניחן לאמר לראשונה כי טכנולוג'ת בטיםי נתונים יחפיים - ל-90 היא הצלחה. נסאקציות סטנדרטי, בסיס הנתוניס מספק נעילה ברמת הרשומה, סמני 51אג, סמנים : נגללים. דו-כיוונייס. ומערכת שלמות מידע. - הצהרתית מלאה עם תמיכה במחיקות וב- עידכונים משורשרים. << תוספות נחמדות אחרות כוללות את תכונת ה-ז0חזש0) (מושל) המאפשרת למנהל המ- ערכת להגביל את פעילות המשתמש מבחינת מספר הגישות, הזמן לעיבוד הקריאות, הזמן היירדום"י: (בו אין פעילות) וזמן המנוע. זהו דבר שימושי במיוחד לתמיכת החלטות, כש- שאילתה מורכבת יכולה למעשה לעצור את השרת מפעולה. המידע של ה-סםז6ט00 נשמר: בטבלה במערכת ומוגדר על ידי התו- כנית לבקרת משתמשים של מסא. הממשק של המנוע לכתיבת יישומים ב-6 תומך גם בכמה פקודות לא שגרתיות למיקום הסמן, כמו ‏ 1451 פע ,תסנתק ,[אטא ו- 48501017 (פקודות אלו אינן נתמכות ' בשער ל-82כ). דיאלקט ה-501 המקומי מציע אוסף חזק של פונקציות לניהול מח- = רוזות. . מתמודדים עם דרישות חדשוח 8 תמכה זמן רב בעיבוד טרנסאקציות תואם 82כ, אך בגירסה זו נעשה בפעם הר- > אשונה נסיון לאופטימיוציה לסביבת ריבוי - משתמשים תובענית. על רקע זה בוצעו שי- פורים במנהל המטמון ובמנהל הרישוס. במיוחד שופרו האלגוריתמים של החיפוש במנהל החוצצים, והאופטימייזר יכול לזהות מתי יכולה קריאה של בלוק גדול לשפר את 06 ישראל דצמ'י 1994 > מסדי 501 יעילות הקלט/פלט. למרות זאת, בסיס הנ- תוניס אינו תומך בהתחייבויות קבוצתיות,. ושומר העתק מלא של שורה מתעדכנת לפני ואחרי העידכון. | חוסר הניסטן באו- פטימיזציה של עיבוד טרנסאקציות הוא כנ- ראה הגורם לחלק מהציונים? הנמוכים של המוצר במבתני ריבוי המשתמשים. ישנם | תחומים נוספים - שבהם סא מפגר. הוא אינו תומך בהדקים, בפ- רוצדורות = שמורות ‏ וב- התחייבות דו-שלבית. טב- לאות ואינדקסים אינם | התקנים לוגיים, או להיות <> גדולים -מ-208 (אך טב- = | לאות יכולות להימצא בנ- , רד מהאינדקסים שלהן). מלסת. -ה-זא שבחנו מתו- כננת. ה -*חיד |המנצל את הנימים של מערכת' ההפעלה; * ולכן: היא תומכת באופן אוטומטי ב-7]א5. בסיס . הנתונים. יכול גם לנצל את יכולות. הקלט/פלט האסינכרוניות של זא. הָוא תומך בקישוריות דרך 02/79 ור -8108וא, > ויכול: לתמוך בריבוי פרו- טוקולים בו צמנית: תמיכת -%/5% תתוסף בקרוב. = = וא בקרוב בנוסף לגירסת 1 שבחנו, למוצר יש גירסת 2. גירסת ]19 נמצאת בפיתוח ואמורה לצאת עד סוף השנה. החברה גם הדגימה כיצד גירסת ‏ 1א רצה יללא שיוי על 5 60₪5ם]!/. ישנן גירסאות עצמאיות של 6 סיביות המיועדות למפתחים בסביבות 5 ו-600/5ם1/. למוצר חסרים כלי ניהול גרפיים, אך הוא מספק כמה מסכים תוויים ברורים למעקב אחר התחברות משתמשים, מצב השרת ות- > תקשורת, השאילתות הנוכחיות, משאבי המ- ערכת והזיכרון וסטטיסטיקת מטמון מפו- רטת. ניתן לעקוב אחר פרטים אלה גס מרחוק בעזרת תוכנית עזר. ההתקנה-לא היתה קשה במיוחד, אך כמוצר המיועד לקבוצות עבודה ציפינו לקלות רבה יותר. במיוחד ‏ מצאנו כי התקנת הרשת דרשה כיוונון. ידני של ַא ושל שירותי ץ/0ך. התהליך אינו מסובך, אך דורש יותר ממה שדורשות מערכות מקבילות כמו .1 60 | יכולים להתפרס על כמה : הביצועים הטובים ביותר של התוכנה הת- קבלו במבחני הטעינה והאינדקס ובשאילתה אד-הוק. בסיס הנתונים טען את המידע הנ- בחן מהר מכל מוצר אחר, והיה שלישי בי- צירת האינדקס. הביצועים בשאילתה אד-הוק היו בינוניים. קישוריות ה-82ם עדיין חזקה הפזילה לעבר קבוצות עבודה לא הפחיתה את מחוייבות המוצר לתאימון ‏ עם 1, שהינה גבוהה יותר אפילו מזו של 282/2]א8] עצמה. המוצר תומך ב.82-501 מלא, בנוסף ל-.501 41151 ול- דיאלקט .501 מקומי של המוצר. הקשלוגים של המערכת והים לאלה של 2מת, אופטימייזר דומה מאוד. אם תכוונן את הש- אילתות לפעולה תחת 3א, הן אמורות לם- עול היטב גם תחת 82. החברה משווקת כמה מוצרי קישוריות ל-82כ. ה-א%ח:28-1א הוא שער בין מידע מפא מקומי ומידע 082 על מייופריים. התוכנה תומכת בהעברת מידע בשני הכיוו- ניס. ם0ח6טאזס/ 128 תומך בפיתוח יישומי 1 92 מבוססי 26; ניתן להעוניר את הקוד ללא כל שינויים למיינפריים. כלים נו- ספים כוללים חבילה לשאילתות ולדיווח תו- אמי :1א0, המשמשת לפיתוח או לקבלה מקוונת של דיווחים או שאילתות על מידע 2. בקרוב עתיד לצאת לשוק שרת הסאכ ש-8 א שוקדת על פיתוחו. הדברים החמים בשוק תאימות 52 נותרת היתרון הייחודי של 8 ואין ספק שהשרת מותאם היב למ- שימות תמיכה בקבלת החלטות בסביבה שו- חרת ]א13. למרות החוסר בשעריט למסדים אחרים, זמני הטעינה ויצירת האינדקס המ- הירים יכולים להרחיב את תפקידו בתחום קבלת ההחלטות אל מעבר למגבלות בסיס ההתקנות של 82. המוצר הוכיח אונ עצמו כיציב, אך היה איטי במבחני ריבוי מש- תמשים, וכלי העזר ותהליך ההתקנוז אינם אינטואיטיביים כמו אצל מרבית ‏ המוזחרים. מנועי .501 קטנים; יציביס וזולים הש המו- צר הלוהט בשוק כיום, ביחוד כשעמודים אליהם כלי פיתוח לממשק המערכת. אנו מצפים לגירסאות הבאות שירחיבו את תכו- נות המנוע, ישפרו את ביצועי הטרנסאקציות וישפרו את קלות השימוש. = : הב7:].5. ]: 1: ות 107 סק 0035 מערכת הדיווח הגרצית הכלל-אידגונית עכשיו יש דרך לאסוף, לשלב ולהציג נתונים בצורה גרפית, לצורך תמיכה בהחלטות גם במערכות מידע הטרוגניות. בתהליך הקיטון (קַתג2ו5 ת/ו20]), העובר על מרבית החברות, נוצר צורך לאחד קטעי מידע המפוזרים על פלטפורמות שונות, החל במחשבי מיינפריים ו-4%/ וכלה בשרתי יוניקס ורשתות 26, ולהציג את התמצית בצורה גרפית, אינטואיטיבית להפעלה וברורה להבנה. מידע לכל המקורות מערכת עשוצסקטג 20005 של חברת 6ח] 001106175 תסנוהותעס)ת1 (101) היא כלי דיווח גרפי הנעזר במערכת הגישה הכלל-אירגונית (2983 6פמקזטוח 58 0 / ה כ, כדי לשאוב מידע מכל המקורות האפשריים. שרתי יכולים לשכון על מחשבים מרכזיים עס מסדי ,פואכן ,פוא ,2/ פס 5 ,045 ואחריס. על א אפשר לנצל את מסדי 46 5ץ1/ 1 ,65צקח1 ,218016) ,570856 ועוד. משרתי יוניקס אפשר לשאוב מידע מכל מסד ,501 וברשתות 26 אפשר להתחבר למסדים תואמי 6טסוטט 0 9/2 45455 ואחרים. והווהווו ו ו = וו וקה | שילוב קוהרנטי את כל המידע משלבת, בצורה גרפית קוהרנטית, תוכנת וסקס 0005ע. התוכנה רצה על פלטפורמות פוס6תו והיא מאפשרת לבנות מסכי דיווח הכוללים טקסט, נתונים, גרפים, תמונות ואיורים. הבקרות שניתן לשב בכל מסך מאפשרות שליטה בביצוע התוכנית, בחירת אופציות וניווט בתוך המסדים. הגישה הבסיסית של עשונסק6ת 200105 היא *ימונחית עצמיס", כך שלא רק עצמי מימשק סטנדרטיים יכולים לשמש כבקרות, אלא אפשר לקשור מנגנון *מופעל אירוע'י לכל נקודה על המסך. ניתן גס לשלב את זונסק6 2006105 עם ישומי פשסתו אחרים, למשל גיליונות אלקטרוניים ומסדי נתוניס, באמצעות חילוף נתונים דינמי - פסק. עשאילתות 501 ועויגרות 6קח מנגנון השאילתות של ,901/ ג כם, המשרת את תוכנת הדיווח, ניגש לנתוניס באחת משתי שיטות תיקניות: % שאילתת .1 למסד הנתונים, או הפעלת שיגרת שירות א מרחוק - 806 יבירת השאילתה או הפעלת השיגרה נעשית על ידי העברת פרמטרים ב-5ככ מ-0605ק סק ל-.501/ ג כ בצורה זו אפשר בצעד יחיד לשלוח שאילתה למסד ולקלוט את התשובה ישירות לתוך תוכנת הדיווח. השימוש בפרמטרים משתנים מאפשר ליצור תבניות ,5001 פרמטריות, המשנות את השאילתה באופן דינמי בהתאם למשתנים. דרישות המינימוס לתחנת לקוח של סק 05 הן מחשב 386 עם 2 מגהבייט זכרון ו-0א1.5 פנויים על הדיסק. תוכנות נדרשות הן ,501/ סט ו-%ת11/ ג כם, שתיהן של חברת 181. לפרטים נוספים על תוכנות 20605 ו-.5001/ 24 נא לפנות לבית התוכנה מעואבים מערכות תוכנה, טל: 5-, פסקס: 03-6482197. משאביס מספקת תמיכה מקצועית במשתמשים עצמאיים, פיתוח ישומים בהתקשרות חוזית וקורסים למתחיליס ומתקדמים. כמו-כן, מספקת משאביסם תמיכה במסד הנתוניס אגטץ5 על כל הפלטפורמות ( 05/2 ,אא ,6נג שא ). הסקירה השנתית של 5א6421/]א 6 למדפסות אין אביור במערכת המחשב שכל כך מנסים להפטר ממנו - ולא מצליחים. שנים מדברים על המשרד ללא נייר - וערימות הנייר רק גדלות והולכות. מסמכים אלקטרוניים מסוגלים להלהיב כל מהנדס פיתוח צעיר שמחפש את "יישום המת" המהפכני שלו, אבל המנכייל עדיין מעדיף דוח על נייר, שאפשר להעביר מסלסלת דואר נכנס לסלסלת דואר יוצא כמעט מבלי משים. אפילו כשהמסמך נוצר על מחשב, כפי שמרבית המסמכים מיוצרים כיום, רק ההדפסה שלו על נייר הופכת אותו ממסמך בכוח למסמך בפועל. 1.06 6 ישראל דצמ' 1994 וב האנשים עדיין מתייחסים לחיים המוקדמים של המסמך נבמחשב כאל שלב הטיוטה, כשהכל עיד נזיל ולא כל כך מחייב. המסמך המודפס על נייר, | חתום ביד הכותב הוא ישות שונה לחלוטין, מחייבת ולפעמים מפ- לילה. בארהייב ניטש מאבק משפטי נז, בין הממשל לבין קבוצות שעניינן בזכווז הא- זרחים לדעת, בשאלה האם מסמכים הקיי- מיס רק בזכרון המחשב הס כאלה שהחוק מחייב לחשוף לביקורת ציבורית או שהם בחזקת טיוטות ותקשורת פרטית שאינה נד- רשת יילשקיפות". מעבר לסוגיות המשפטיות קיימת הנקודה הפסיכולוגית. הדפסה של מסמך הופכת אותו לייפיזייי מבחינת החושים הטבעיים. בניגוד למסמך אלקטרוני, דף נייר מודפס אפשר להחזיק ביד, לקרוא בעיניים ואפילו להריח (עיין עורך מכתבי אהבה). מסמך אלקטטרוני נתפס אצלנו כמסמך ווירטואלי, שקיים רק בזכות טכנולוגיה מיוחדת הדרושה להצגתו. אנחנו היינו שמחים להפטר מהמדפסת במשרד שלנו ולשלוח את כל המסמכים לנמענים אחרים באמצעים אלקטרוניים, אבל מסמכים נכנסים אנו מע- דיפים לקבל על נייר. רצוי נייר משובח עס מגע איכותי, לוגו נאה בראשו והדפסה בטוב-טעם. את הפקסים היוצאים אונו שו- לחים ישירות ממעבד התמלילים, אונל הפ- קסים הנכנסים מודפסים בדרך כלל לפני שאנו מתפנים לעיין בהס. תעקבו פעט אחרי נוהל ייתיוק פח אשפהיי של המנהל המצוי ותגלו כי אורך החיים של מסמך המגיע לשו- לחנו, לפני שהוא נזרק לפח, נמצא ביוזס ישר למחיר הנייר עליו הוא מודפס. באופן תת הכרתי אנחנו מעניקים חשיבות מוגבוית למ- סמך המודפס על נייר יקר במדפסת ויכות - בדיוק כפי שבגד יקר מקרין על לובשו ומ- כונית יוקרה על הנוהג בה. להכביר מילים יתר על כן, המגמה בשנים האחרונות היא להכביר מילים הרבה. במחצית הראשונה של שנות השמוניס התחוללה מהפכה-זוכוא בנו- הלי התכתובת המשרדית, כאשר הפקס הח- ליף כמעט לחלוטין את הדואר. התקשורת בפקסימיליה היוותה צידוק לניסוח חמציתי, ללא גינוני נימוס והתייפייפות מילולית - כאילו מדובר במברק או טלקס. אבל בשנים האחרונות אנו רואים שכנגד כל מילה מיו- תרת שנחסכה במכתבים זכינו במבול מילים מיותרות במסמכים אחרים. עורכי הזיין יכו- לים להעיד כי האורך המ- מוצע של חוזה גדל בע- שרות, אם לא במאות, אחו- זים| בשנים האחונות. מעבדי התמלילים, בשילוב עם סְפריות של דוגמאות חוזיס על ]80% 0, מא- פשרים להכין תוך דקות ספורות חוזים המשתרעים על עשרות עמודים ומכילים מאות סעיפים מיותרים.. התוכנות ליצירת מצגות (5ת0נ)18ם656ז) | מאפשרות להציג את הרעיון הבנלי ביותר בצורה הד- רמטית ביותר - בתנאי כמובן שיש לך מד- פסת צבע אלכותית ומאגר בלתי-נדלה של נתונים לגרפים מרשימים. בשנה האחרונה נפתח מעגל חדש של רה- בתנות-על-נייר. תוכנות ניוד מסמכים אל- קטרונייט, דוגמת אקרובט של 46006, מצ- ליחות לשבור את הכד ולשמור על היין. לדלג על הקטע המעצבן של דואר מכתבים ובכל זאת להעביר (באמצעים אלקטרוניים) את המסמך בעיצוב נאמן למקור. בניגוד למסמך + שנשלח בפקס או בדואר אלקטרוני רגיל, מסמך אקרובט מגיע ליעדו עם מידע מלא איך להדפיס אותו כך שהוא יראה בדיוק כפי שהשולח רוצה שהוא יראה. לשולח אין אמנם שליטה על סוג הנייר במדפסת הנ- מענת, אבל הוא יכול להיות בטוח כי העי- מוד, סוגי הגופנים, גדלי האותיות ופרמטרים נוספים ישמרו בדרך. ברור שהיעד הסופי של מסמך אקרובט היא מדפסת הלייזר, או הזרקת דיו לפחות. בע- תיד הקרוב נצפה גם לתמיכה מובנת-מאליה בצבע, כך שהמדפסת הנמענת תוכל להדפיס את הלוגו שלנו בצבע המקורי. כנות מפוקפקת ההתפתחויות האלה מעלות סימני שאלה בקשר לכנות בה אנו מדברים על המשרד ללא נייר, אבל הן מביאות רוב נחת - וכסף - ליצרנים של מדפסות. אלה רואים איך שוק מדפסות האיכות ממשיך לגדול בקצב בריא משנה לשנה. מדפסת לייזר, מדפסות הזרקת דיו ומדפסות צבע טבעי בטכנולוגיות שונות ממשיכות להמכר בכמויות הולכות וגדלות והשוק רחוק מרווייה. המגזרים הלוהטים ביותר הם: מדפסות לייזר ייאישיות", שמחירן פחות מאלף דולר (המחירים מתחילים ב-399 דולר צִּ נייר מודם אנישר להחזיק ביד, לקרוא בעיניים ואנילו להריח [ע'ין ערך מכחבי אהבה]. מפמך אלקטרוני נחנם אצלנו כמלפמך ווירטואלי, שקיים רק בזכות טננולוג'ה מיוחדת בארהייב), מהירותן 4 עד 8 עמודים לדקה וגודלן מתאים לשולחן עבודה עמוס. % מדפסות הזרקת דיו צבעוניות, שמ- אפשרות לכל אחד להשתעשע בהפקת מס- מכים צבעוניים במחיר מתחת ל-600 דולר. מדפסות לייזר מחלקתיות, קשורות לרשת קבוצתית או מפעלית עם תפוקה שבין 12 ל- 2 עמודים לדקה. התחום המרכזי במדפסות לייזר, מ-10 עד 6 עמודים לדקה ומחיר שבין אלף לאלפייס דולר, הוא יציב ולא ראינו בו התפתחויות מפתיעות בשנה האחרונה. 600271 נקבע בסוף השנה שעברה כאיכות הסטנדרטית בתחום זה והדבר לא השתנה מאז. מדפסות באיכות גבוהה מאד, 1000 עד 1פכ 1200, קיימות בשוק מזה כשלוש שנים אבל רק גר- פיקאים ומי שמכין פלט לדפוס מגלה בהן עניין. כנייל לגבי הדפסה בגודל נייר 43 (42%29/7 סיימ). עד לאחרונה היולט-פקרד, המוליכה הבלתי מעורערת במדפסות לייור, כלל לא טרחה לייצר מדפסת לשוק הפורמט הגדול - כנראה מפני שגודלו לא מצדיק את המאמ). ּ החייאה בחוס תחום אחר שנוקק לאמצעי החייאה הוא מדפסות צבע טבעי (24 סיביות לפיקסל, 7 מיליון גווניס), הפועלות בטכנולוגיות שונות של העברת צבעים בחום. שלוש השי- טות המקובלות ביותר הן: % העברה של שעווה צבעונית מטרט בד לנייר ע'יי התכה ומגע ישיר ( אגש אא ד). התוצאה היא צבעים מלאים ועזים,| אבל" מעברים מדורגים אינם ייחלקים"י והמראה הכללי הוא. "פלסטייי. מדפסות | אלה לא :כולות | להחשב י"פוטו-ריאליסטיות". % מדפסות דט מוצק (אז 50110) , דומות למ- דפסות העברת שעווה בכך שהחומר | הצובע | הוא שעווה, אם כי כאן היא מסופקת בגושים והעברה לנייר נעשית עיי התות טיפה מותכת. גם התוצאה המודפסת נראית דומח. % מדפסות המראת צב- ענים | (-5081 טצסם אסזדג/ ) שונות ממ- | דפסות השעווה בכך שסרט הבד ספוג בחומר צבעוני העובר ישירות ממצב מוצק (על הסרט) למצב גזי (במעבר לנייר) ובחזרה למוצק (לאחר שהוא נספג בנייר) מבלי לע- בור פאזה נוזלית. התוצאה המודפסת נראית כמו צילום (פוטו-ריאליסטית), אבל נדרש נייר מיוחד והרבה סבלנות עד שההדפסה נג- מרת. בניגוד לציפיות, לא ראינו בשנה האחרונה. פריצת דרך בתחום הזה, לא במחירים ולא בטכנולוגיה. הסוג המעניין ביותר של הדפסה פוטו-ריאליסטית נשאר יקר ואיטי להחריד. המחיר הגבוה אינו רק של המדפסת - חברת 0 הראתה כי אפשר לייצר. מדפסת המראת צבענים זולה - אלא, בעיקר, של הנייר המיוחד הדרוש לכך. נכון להיום, תד- פיס צבע 5081/4710 מצכ יקר יותר מתצלום צבע בגודל דומה. הדבר אפילו פוגע במכירות של מערכות הצילום האלקטרוניות של קודאק ובפופולריות של 2201000 כמ- דיום לאלבום תמונות ביתי. טירטור הולך ונעלם מדפסות הסיכות הן בחזקת זן נכחד והולך. הן אמנם ממשיכות להמכר בכמויות גדולות, במספרים מוחלטים וביחס לסוגי מדפסות אחרים, אבל המגמה היא של ירידה ברורה ומתמשכת. | הטכנולוגיה | האלקטרומכנית הגיע למיצוי לפני שנים ומאז השיפורים הם נדירים ומזעריים. בזמן שטכנולוגיות הדפסה אחרות צוברות מומנטום, הטרטור של מד- פסת הסיכות הולך ונעלם. התקווה הגדולה של עולם המדפסות היא הבשלה מזורזת של מדפסות לייזר צבעוניות. בניגוד למדפסות שעווה וצבענים (שיש מי שקורא להן בטעות מדפסות לייזר), מדפסות לייזר צבעוניות משתמשות בטכנולוגיה הב- דוקה והנקיה של זירוגרפיה ואבקות טונר יבשות. בגיליון 22 (עמוד 44) תיארנו בפ- 17 6 ישראל דצמ 1994 1%86 רוטרוט את האספקטים הטכולוגיים כפי שהם מיושמים| במדפסת ה( 1 של היולט-פקרד. טכנולוגיה דומה מיושמת במדפסות של 0168 וזירוקס. למעשה, 015 היתה הראשונה בשוק עם מדפסת לייזר-צבע בשס זַא ועכשיו היא מציגה כבר את הדור השני, עס אבחנה משופרת ( 600271) ומעבד מהיר יותר. זי- רוקס הציגה מדפסת לייזר-צבע המבוססת על מנוע דומה לזה של 068 (תוצרת פוג'י-זירוקס), אבל עם טכנולוגית שיפור אבחנה יחודית, בשס )20 0086, המשיגה אבחנה של 1 1200%300. מחיר מרתיע כאשר משוויסם את איכות הפלט של שלוש המדפסות, המדפסת של 88א0 יוצאת מנ- צחת, עם רוויית צבע טובה יותר ופחות אר- טיפקטים של עירבוב צבעים (סא[תפאדזכ 5אד?) ומוארה. אבל חשוב לזכור כי האיכות הצבעונית של מדפסת לייזר אינה מתחרה אפילו במדפסת הזרקת-דיו טובה (דוגמת 8212006) ובוודאי שלא בה- מראת-צבענים. המחיר, לעומת זאת, יכול מדפסות לגרוס למתחרות להראות כצנועות ביותר. היולט-פקרד מוכרת את המדפסת :000 1 ב-7295 דולר (בארהייב, כ-10 אלפים דולו בישראל) , 0% תימחרה את זס100פָצ)/א ב-59999 (כ-13,000 דולר בי- שראל) וזירוקס ב-8,495 דולר (14 אלף בי- שראל). במחירים האלה אין הרבה קופצים וקוניס. אבל המחיר של מדפסות לייזר-צבע ירד - ומהר. גם מדפסות הלייזר המונוכרומטיות הראשונות היו יקרות להחריד (יחסית, כמו מדפסות הצבע היום) והמחיר ירד פלאים אחרי שכמויות היצור עברו את קו מיליון המדפסות לשנה. ?8 מקווה לעבור את הקו הזה עס מדפסות צבע הרבה יותר מהר מש- לקח לה לעבור אותו עם מדפסות מו- נוכרומטיות וההתלהבות של 11 תגרור בה- כרח את שאר המתחרות למאמ עליון. מניתוח טכני אי-אפשר להבין מדוע מדפסת 4 צבעים א 3 עמודים לדקה צריכה לעלות יותר מ-4 מדפסות מונוכרומטיות של 8 עמודיס בדקה. היעד של 3000 דולר למדפסת ליי- זר-צבע נראה בר-מימוש תוך שנתיים, לכל היותר, ואז תתחיל חגיגת הצבע הגדולה. מדבפות אישיות - קבוצתיות המחיר כבר לא בעיה לפני שנתיים התפעלנו מהופעת המדפסות הר- אשונות במחיר פחות מ-1000 דולר. לפני שנה הסיבה למסיבה היתה שבירת מחסום 700 דולר. השנה ירד המחיר (הרשמי, במחירון ארהייב) לפחות מ-500 דולר ובחנויות כבר אפשר לרכוש מדפסת לייזר לא-מנוונת ולא מיושנת בפחות מ-400 דולר. במחיר הזה אתה מקבל, לא פחות ולא יותר, את אחת מהזוכות בייבחירת העורכים" שלנו - 111630 זסםוסז. לפני כשנתיים יכולת בסכום וה לרכוש לכל היותר מדפסת סיכות. עם קצב ירידת מחיר 6 ישראל דצמ' 1994 שנתית של כ-40 אחוז, מדפסת הלייזר הופכת לאבזר הפלט המובן מאליו. לישראל, כרגיל, מגיעה מהפיכת המחירים באיחור של שנתיים. עכשיו, לאחר שכמעט כל המיסים על יבוא ציוד מחשבים בוטלו, קשה להבין מדוע בישראל מדפסת - מכל סוג שהוא -עולה בממוצע כ-60 אחוז יותר מב- ארהייב. במבט ראשון נדמה כי הפער קטן יותר, שכן היבואן הישראלי מעדיף להתאים את מחיריו למחירון הרשמי בארהייב, למרות שבכל חנות אמריקאית המחיר בפועל נמוך בממוצע ב-20 אחוז ביחס למחירון. למחיר הרשמי בארהייב (100%) מוסיף היבואן 10% רווח צנוע על מאמציו ומגיע למחיר המומל> בישראל (140%, בדרך כלל, אל תשאל אותי באיזה בית ספר הוא למד חשבון). מי;מחיר המומלף תקבל הנחה נדיבה של 5 אחוז (ייזה כל מה שאני מרוויח'י, מתייפח המוכ") ות- גמור בתשלוס הגבוה ב-66 אחוז ביחס למ- חיר בחנות האמריקאית (133% ביחש למ- חירון הרשמי בהשוואה ל-80 אחוז). קיימת רק הפרעה אחת למסע הכיבוש של הלייזר - מדפסת הזרקת-הדיו. הגידול הש- נתי הממוצע של שוק מדפסות. הלייור (ביחידות) הוא 10 אחוז בלבד. מ-3 מיליון מדפסות בארה"ב בשנת 93', ל-3.4 ב-94' ול-3.7 ב-95'. באותה תקופה צפויה ירידה במכירות של מדפסות סיכות מ-4.6 מיליון ל-3.4 ב-94' ול-2.4 מיליון בלבד 1995. מה ירכשו שנים מתוך שלושה משתמשים שי- פטרו ממדפסת הסיכות! מדפסת הזרקת-דיו. המכירות של אלה צפויות לעלות מ-3.3 מי- ליון ב-93' ל-4.6 ב-94' ול-5.8 ב-1995. כדאי להכנס לעיסקי הדיו. מרוויחה מפה ומשם יש חברה אחת שתרוויח בכל מקרה. היו- לט-פקרד. זו מבוססת בראש טבלו: הס- פקיות הן במדפסות לייזר והן במדפסו'ת הז- רקת-דיו. חברות אחרות בחמישיה היותחת בשתי הקטיגוריות: קנון, אפל, אפסון ו- אב ]אא ]. ביחד תספקנה חמש המיליכות למעלה מ-5 מיליון מדפסות לשולק הא- מויקאי ומספ דומה לשווקים מחו לארהייב. ההכנסות שלן ממכירת מדפסות לייזר והזרקת דיו תגענה ליותר מ-(1 מי- ליארד דולר, ששני-שליש מהם ימצאו את הדרך לחשבון הבנק של ק1ז1. לאחרונה החלה היולט-פקרד להרחיב בצורה אגרסיבית את מבחר המדפסות והתווייניס (1/077'585ץ) שהיא מציעה, כשהמטרה היא לכסות את כל שוק הפלט-על-נייר, הרל ממ: דפסת הזרקת דיו (גנסית לליווי מח- שבי-מחברת וכלה בתווייני ענק להדפטת פו- סטרים. הטכנולוגיות המועדפות: לייזר והזרקת-דיו. הכיוון: צבע בכל מקוכ. הא- סטרטגיה: תמחיר אגרסיבי ונוכחות ש'ק בפ- רופיל גבוה. אפקט יישולי המעיליי מהמאמף השיווקי של היולט-פקרד צפוי לקדם גם את המכירות של המתחרות בה ולמקד אה תשו- מת הלב במגזר ההדפסה הצבעונית. |נתחום זה אנו עדיין רחוקים מאד מהמטרה, בעיקר בשל המחיר המופרך של מדפסות ליייר צב- עוניות. בתוכנית הרצאות, הדגמות, תערוכה ומכירות של התוכנות והחומרות הלוהטות ביותר: 95 פוסטחו\ וישומי מיקרוסופט 65ו--0 בעברית. 9 אינטרנט: איך לעלות על אוטוסטרדת המידע העולמית? מהפיכת התקשורת, רשתות, 885-ים. 4 מה חדש במולטימדיה? בתחילת כל מפגש כללי נערכת בין השעות 17.30-17.00 מכירת אבזרים למחשב. המעונינים לקנות, מתבקשים להקדים. מפגש כללי 4 25/12/94 - שמואל רפאלי, מחברת רצג, ירצה על אמצעי אחסון חילופיים לדיסקט. % 11/95 - הצגת ה-06: (זסווקוחסס ו הו חס |הספזסק ) של אוליבטי - מערכת תקשורת עולמית מקוונת בין מחשבים, המאפשרת השתתפות אנשים מרוחקים בוועידה בו זמנית. כמו כן יוצגו שאר מוצרי ה-56 של חברת אוליבטי. קבוצות עניין + קבוצת עניין פורום - יום ב' השלישי בחודש (מרכז שמואל רונן). איגוד המשחמשים במחעובים א'עיים בישראל ‏ = ליד המכון למריון העבודה והייצור שד' יהודית 30 ת"א 67016 טל' 03-5616284 פניות בדואר לת.ד. 994 ר"ג 52109 0 9 - - . 1 2 סמן ביומן כדי שלא תפסיד את הכנס הגדול ביותר של איגוד המשתמשים במחשבים אישיים בישראל ריכוז תאריכי מפגשים (94/12, 95/1) כל המפגשים מתקיימים בשעה 17:30 במכון לפריון העבודה, שד' יהודית 30 ת"א קול קורא מפתחי מערכות תוכנה וחומרה ישראליים היכולים. ומעוניינים להציג את פרי עבודתם בפני משתתפי הכנס מתבקשים לפנות לוועדת התוכנית, בדואר עם פרטים ותקציר ההרצאה. הכתובת: שד' יהודית 30 תל-אביב 67016 הכנס יערך בכפר המכביה בין השעות 18.00-09.00. פרטים נוספים בגיליון הבא. הרשמה מוקדמת בטל. 03-5618253, פקס. 03-5616956 2 - הרצאה של עמי מיכאלי על תוכנת 3 סופו/. . 4 קבוצת גיליונות אלקטרוניים - יום ב' הרביעי בחודש (מרכז שמואל רונן). 26/12 - הרצאה של עמ' מיכאלי על תוכנת חספסזמקא. + קבוצת עיבוד תמלילים - יום ה' האחרון בחודש (מרכז אלדד | זלצמן). 2 - נציג חברת "פרדוקס מחשבים" יציג את גירסה 3.5 החדשה של "מיכל". במקום תתקיים מכירה של מיכל בהנחה. 6 קבוצת טיפים וטריקים ל-56 - יום ב' השני בחודש (מרכז ד"ר שאול טל). 9/1/95 - צבי נתיב ירצה על "מעבדת הווירוסים" - מוצר חדש מתוצרתו המאפשר לך לבדוק במחשבך כל וירוס חי מבלי להידבק. * + קבוצת עיבוד תמלילים - יום ה' האחרון בחודש (מרכז אלדד זלצמן). 26/1/95 - יוסי שקד מ"קצוות חומרה ותוכנה בע"מ" יציג את +.ח35%58 - מחולל מידע למאגרי טקסט חופשי. מבחינה טכנית לא קרה כמעט כלום במדפטות לייזר מונוכרומטיות בשנה האחרונה. לא נשברו שיאים חדשיס באבחנה, או במהירות, לא הומצאה אף תצורה מהפכנית ולא חלו שינויים מפ- ליגים באיכות. מדפסות לייזר הגיעו לבגרות טכנולוגית והמאמף היום מרו- כז בהורדת המחיר. שינוי הכיוון לא פועל לטובת היצרניות, שכן בשוק הק- רוב לרווייה (זו הסיבה לגידול הצנוע בכמויות) הורדת המחיר כמעט ולא משפיעה על הכמויות הנמכרות - רק על ההכנסות, שהולכות ויורדות. = המגמה האישית גרועה עוד יותר, מבחינת היצרנים, היא המגמה המתמשכת של הקונים להעדיף מדפסות אישיות קטנות וזולות או מדפסות מחלקתיות מעטות ולזנוח את המגזר המרכזי של מדפסות שו- לחניות בתחום 10 עד 16 עמודים לדקה, שמחירן 1000 עד 2500 דולר. בתחום הזה חלה ירידה של ממש במ- כירות, גם ביחידות ובוודאי בהכנסות, שהפיצוי עליה בצורת גידול במכירת מדפסות זולות בהחלט פחות מכניס ליצרנים. למרות גידול נאח של כ- 25‏ אחוז במכירת מדפסות מחלקתיות יק- רות (1994 ביחס ל-1993) עדיין מדובר בכמויות קטנות - פחות מרבע מיליון בארהייב ופחות מחצי מיליון בעולס כולו. בינתיים הצטמק מגזר השוק הבינוני ביותר מחצי מיליון יחידות לשנה - נתח שוק שעבר למדפסות זו- לות. מאחר וקיים פער של 1000 דולר בממוצע בין המחירים של מדפסת ייבינונית" בשנת 93' למדפסת יאישיתיי בשנת 94י, המשמעות היא שההכנסות מהמגזר הזה ירדו בכחצי מיליארד דולר. הרבה כסף. ליצרניס גם נגמרו הטריקיםס להורדת מחירים. כל המדפסות הזולות מש- תמשות היום בדחיסת נתונים כדי לה- כניס דף מלא לזכרון קטן מ-1 מג- הבייט. אין יותר מה להרוויח מהקטנת מהירות המנועים (למעשה רואים עכ- שיו מגמה של הגדלת מהירות מתונה, ללא עליה במחיר) או מוויתור על טכ- ניקות החלקת קווים. הרעיון האחרון להורדת מחיר הוא "מדפסותיי, 1כ0 מדפסות שלא מבינות דבר בשפות תי- << אור עמודים (השפות' 2012 -ופו- סטסקריפט בהן מתואר הקוב הגרפי 60 0.ושראל דצמ' 1994 מדפסות ו 6ק | שאו 0 ל ל ו ל חספקם זפ גד בי פטן וא4 5 סל : 1 ההות 00 1000 10 9 יק 09 09 :1 9 99 79 159א166א7ו1 154א147א68% ו 8 159א184א117% | 179א141א89 37 37 20 6 22 4 / 19 12 12 64 4 6 18| 86| א סח 5% חס |ואז הסח א חב = 50-60 פזוסחוון א90-6 | 0 6% 8ז|סחוו! 0 חן לוז וא- 25‏ = |פזת| 25-92 960 |פזח| 25-02 = 8|סזסזסוא כוווא-16 | טפזונטת לוא-18 || 20-02 0 16-02 1000 00 8 /א-1960 20000 0 06 6 0 50 6 0 6 ו 68 ,2108 228 ,ואט 18 8 ,20 068 ,טואס אפ ,18 םמ המ .ה. הא | 1 ם. | ₪ רא ₪ הא ₪ הא הח הא ₪3 ₪ו יי סם ם ך] |החסטקט הא בםם . . . ם . . . ₪ּ . . ם . - 0 ,וזו 0 0,100 250 200 100 0 100 ,.860!) 250 120 (56סקזטסןז!נורח] [59ססזטקוז וטו (50סכטס !טח (86סקזטכוז!נורח) (08קזטק1!!נו) (0058זוום וזח (88 0 טם זט ך] סקט סקט סם ₪ בסם בטם 6 6 56 6 42 4% . . . ם . . | ב 8 8=:נ 5 1 008 68 5 0000 וו 000 300 וו 0 א 600 0 2 1608 0008 2 69 | 0008 2 168 0008 /א סוס 2 וצ | 2 1806 40008 4/ ((החסוזסם) (|החסוזקס) 0 0 א 800 0 800 /א 0 א 600 וו ה/ 355 35 15 / ! 5 33 א 2 2 |6קו וו ]|| ,80/02 תספפם וו ,0 הס ספמ | ,[החסווקס) םה | ,פלתוזקסזק ואו 2 חספכ 0ח8 4010 אוחסזו0% ב (|4חסוזקס) 4014 ₪ ם ם ם ם ₪ / /א /א א /א /א . סוק . ם מ . . - . . . . ₪ |חסו 0 | | סוק = | חסווק0 |החסוטקט ₪ו- ו ך וסקס ₪ . . . םי ם - . . . . . חח םח .א םש סם סם 24 אמ .=" אמ סם הש 13 5 18 8 (% 44| 29 29 13 13 26 20 12 0 - - ₪ 19 15 ₪ - ג - 142 100 7( 5 4 9 6 52 13 15 19 29 26 19 18 12 121 19 16 טוב מאוד טוב מאוד טוב מאוד טוב טוב מאוד | טוב מאוד טוב מאוד טוב מאוד טוב מאוד סביר טוב טוב מאוד ו זטווזשטזק האף-וס 2239 8 9 |18 3 0 סה ?הו-16 20000 5 88 ח 200 (0056זטסו1 חח סם 2 . 5 00 1098| 2 8 00 39 6 . 900 . . 12 28 66 03 13 29 177 סביר סביר חסו!.6 זסווזש)סזק +8זא01-8 09 9 9 8 3 ססך קוה 16-22 20000 0 48 הו | . 20 [56סמזטסןז!וח) בסם 2 . 5 0-00 1 0%8| 2 8 000 5 (8 . 8000 סם ₪ ם | ה 2 2 3 3 43 28 19 טוב מאוד טוב מאוד סו זטווז)סזק 0-8 29 9 .1 א 86 9 8 3 0 סוה ?חו-16 20000 6 4/8, 208 ]| ם 200 (8סטסו1 !ו סם 2 . | 5 30000 /8 ו ו פס . 00 טוב טוב 6. 44 6 0 9 993 וו 84| ד הו 0 9 126 37 8 א87-6 | ה0ח08 4/ 960 |סוח| 2הו/!-20 ה/ 8 85 ₪ 100 (0056זנוכו)!טוות 20 0 810ו) 250 6 2/8, 38 ." ה ₪ . . (58 וסנת (091008ח8) 75 סם 8 | 0 | יו 9 5 8 מו אק | 00 [8חסווב ל3ו/-16 0 | 6 ופ ,1 ₪ ה ם ם ₪ 100 (56סקזווכןז!נוח) סם 8 / ו 6 בח'וח העוונ'ם ש זסווסם 0-ו 00 3 16 6 1-0 זפתוטזם 16-08 000 06 של א בוו | הא ם - . 200 חס 5205 05|סת 0 ופ 3 (065חו 14 א 8.5 סם 6 ((החסוסס) 4 001 00 8 ו |190 008 0:00 ה סא . 300 0 סוס = * 141 04 146 03 27 22 146 סביר סביר . 0-6 הי 2 18% 40009 (|8חסוזקס) ו ו מס טוב מאוד טוב מאוד ה 5 300 / ה/א ו חס /א טוב סביר - 04 יי א א 4 ,00 |א זסוחוזקסזק ואח! . 3000 טוב מאוד סביר סוחקת | 900 1-09 3 86 0 1 אסזסא ו[טז סה ?-16 2206 ,מפוזס) 250 (56סקזוסוז|טחז) 50 סם .2 ד 5 30000 2 108 0006 800 0 > סא א טוב טוב לא קיים ) ק"ה ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתל. המחירים הנקובים הט לפי המחירון האמריקאי (65הסחו חו ,3/0) פהסופחפוחום (08חטסק) חח (19 חח זסק 8005ק) 50690 06/08100/ם פַחומָחם 0 הוח 0 10| הא /0 ה צחסק |18ז8||8|/56זמץ 5 |6ו|8זמכ 07ם/|8חסוזסטזוטום +זסס |8|0/505 0081 1 טחוס 5% 01808 0ו81ח סזטו סט 80008 |8008חמז!טחזופ טיפול בנייר 80801 01 680 51800870 08556116 )508919( ז סק 28ו8-5 חס 5זחוז/חַהואסוקטם (08חנוסק) ףוסש סקס הזטוחואאות 186 גופנים ותכונות סופ 88 סוה וסוט סט 0 (וס0) 61 חו חס6ט!650 וחטוחואפוש] ו יי (וטס) 03190701 חן הסםזט|850ז תואהו 15 16 + סוט זט וט (ו00) ח850/000ז תזטוחואהות וזו הו ז3510020] ססץדסטדד ה הפו 950 תמיכה ברשתות 0ו- הפא 1/7 1 |חזפזח 58 510108 6זסחחסת 50000 ץ118- 01 הכ 6016 וטס זט חס סזסותסת עס חס |סחסס. ]0 0000 ספ 050 0 מהירות הדפסה טקסט 0 - עמ' לדקה גרפיקה וק - עמ' גרפי לדקה טקסט פוסטקריפט - עמ' לדקה גרפיקה פוסטקריפט -עמ' גרפי לדקה מסמך סהסאו - עמ' לדקה | מסמך 1-23 וס - עמ' גרפי לדקה מסמך קוטס - עמ' גרפי לדקה איכות הדפסה טקסט ואיורים תמונות בגווני אפור גרפיקה צבעונית 11 6 ישראל דצמי 1994 2 = 60608ח1/, וכל החיווייס על שנשלח מהמחשב למדפסת. במדפסת ליטר רגילה התרגום של קובץ ההדפסה, משפת התיאור לרסטר הנקודות שהמדפסת יודעת להניח על הנייר, נעשה במדפסת עצמה, עייי המעבד המשוב בה ובסיוע הזכרון המותקן על הבקר) והן מסתמכוות על המעבד במחשב השולח, שהוא יעשה את הרסטריזציה וישלח את הקובץ בצורת "מפת סיביותיי ( 811 ?]/). הפתרון הזה לא כל כך פופולרי, שכן הוא מניח כי סביבת העבודה היא חואו בה אפשר להריץ את הדרייבר שעושה את הרסטריוציה כאביזר 021 סט- נדרטי. למרות שהוא הוצג לפני יותר משנה כטריק להורדת מחיר, ותמיכה ב-021 קיי- מת בכשליש מהמדפסות שסקרנו, לא מצאנו אף יצרן שוויתר בשל כך על מעבד מקומי ותמיכה ב-.201 או פוסטסקריפט. מיקרוסופט הולכת לעבודה ההסתמכות על סביבת אס4חו/ כן מורגשת כאָשר בוחנים את הדרייברים. השנה ראינור . את המדפסות הראשונות שתומכות בתוכנת %זס/\-41 של מיקרוסופט - סביבת דרייברים סטנדרטית. חדשה, המ- אפשרת הפעלה של כל פו- נקציות המדפסת ממסך המחשך. המדפסות הח- דשות של אאא , למשל, באות במארז שעליו אין אף כפתור, לחי או תצוגת בקרה. כל התיכנות נעשה = מהדרייבר, | תחת הסטטוס גם הם מוצגים רק בחלון אז0/-)4. המ- דפסת מוצגת כחלק. ממ- ערכת המחשב, די דומה למערכת התצוגה. מדפסות אלה (משפחת זשוחשם!/) מא- פשרות גם בחירה בין מוד 021 לבין מוד. .1. במוד 021 אפשר להגיע לאבחנה המי- רבית של 600071 ואילו במוד ,201 נאלצים להסתפק ב-[30002. כמו במדפסות 01 אחרות, אפשר להדפיס גם מתוך ישומי 5, בתנאי שעובדים בסביבת 8א00תול, בתוך חלון 08. צבע זה לא העיקר הזכרנו לעיל את העניין המחודש במדפסות לייזר-צבע, כתוצאה מכניסת ‏ היולט-פקרד לשוק ומירידת המחירים שכבר החלה. מד- פסות לייזר-צבע עדיין לא יכולות- להחשב כאבזר להדפסת תמונות פוטו-ריאליסטיות בשל מספר סיבות: 6 ישראל דצמ' 1994 מדפסות עירוב הצבעים, הדרוש לבניית גווני בי- ניים מתוך ‏ 4 צבעי יסוד, נעשה' > עיי = 0אזתתדדזת, כלומר הנחת נקודות. בצבעים שונים ובצפיפויות שונות זו לצד זו, כך שה- עין (באבחנתה המרחבית המוגבלת) מערבת למעשה את הצבע ולא המדפסת. מבט מק- רוב יראה לך שהאפקט הצבעוני בא על חש- בון החדות. % השליטה בגודל נקודת הצבע היא מוגבלת מאוד. במדפסת של 112 אין כלל יכולת *השבחת אבחנהיי במוד צבעוני, כלומר גודל כל נקודות הצבע זהה. כדי ליצור גווני בי- ניים הדרך היחידה לשליטה במרכיבים הכ- רומטיים | היא בחירה של תצורות 6א1תזזדזת בצפיפויות שונות. למשל, כדי ליצור לוח גוונים בו לכל מרכיב כרומטי (צהוב, אדום, כחול ושחור) יש 16 רמות ( 4 סיביות) | צריך להתייחס | למטריצת 6אזתדוע עם 484 נקודות רסטר. הר- מות השונות של כל צבע נקבעות לפי מספר נקודות הצבע שתודפסנה בתוך המטריצה. השיטה הזאת מורידה את האבחנה הא- פקטיבית מ-300271 ל-75271, כלומר לאי- צִּ בזמלן שטכנולוג'ות הדבמה אחדות צוברות מומנטום, הטרטור של מדבטה הטיכות הולך ונעלם כות המקובלת בהדפסת עיתונים יומיים, וגם אז העידון הכרומטי גרוע למדי (מדרגות ברורות בין גווניס סמוכים). 8 מגבלות השקיפות של אבקת הטונר. הא- בקה, בדומה לדיו הדפסה, פועלת כמסנן צבעוני המונח על נייר לבן. הצבע נוצר עייי מעבר האור (המוחזר מהנייר הלבן) דרך המסנן. כל צבע מסנן חלק מהספקטרום הנ- ראה והשחור חוסם את כל האור. חומרי הדפסה אידאליים הם שקופים לחלוטין לאור בקטע הספקטרלי אותו הם אמורים להעביר, אבל, כמו בכל נושא בעולם, אין חומרים אידאליים. באבקות טונר המצב גרוע יותר מאשר בדיו נוזלית ושטח שנצבע בצבע יסוד אחד נראה כהה ועמוס מדי התוצאה היא שתמונה המודפסת במדפסת., לייזר נעדרת את הצלילות והבוק המ- - אפיינים הדפסת צבע טובה (במכונת דפוס או צילום). תחום מחיה משרדי מסיבות אלה תחום המחייה שהותווה למ- דפטות' לייזר-צבע אינו בסטודיו לגרפיקה אלא במשרד. העיסקי. ההנחה היא שצבע יכול לתרום רבות למסר המילולי שלך גס אם הוא לא יעביר תמונה פוטו-ריאליסטית. אי-אפשר להדפיס קטלוג דוגמניות אוו מוסף אופנה במדפסת לייור, אבל כן אפשר לה- כניס גרפים צבעוניים, לוגו בגוון שכמעט דומה לצבע הרשמי של החברה, להדגיש מי- לים חשובות ברקע צהוב ולהתריע על הפ- סדים באדום. במילים אחרות, הצבע משמש כתבלין למסמך שעיקרו בשחור/לבן. הת- > גדרה הצנועה הזאת של מדפסת הלייור הצ- בעונית מציב אותה בתוך הסקירה שענו של מדפסות אישיות-קבוצתיות. מדפסת לייזר צבעונית היא בראש ובראשונה מדפסת מסמכים קונוונציונלית עם ונפוקה של כ-8 עמודים מונוכרומטיים לדקה. מאחר > והיא יקרה כל-כך, בדר כלל היא תשמש כמדפסת משותפת של קבוצת עבודה, אבל אי-אפשר להתייחס אליה כאל מדפסת = ימחלקתית'י, | מהסוג שמתואר בפרק הבא. בסופו של דבר מדובר במכונה עדינה ויקרה הטקקת להזנה של 4 אבקות טונר נפרדות > ו-2 או 4 אבקות פיתוח - גם הן במחסניות נפרדות. | מדפסת * כזאת לא הופכים לייסוס עבודה" = המחלקתי ולא מאפשרים לכל > אחד להשתמש בה כדי להדפיס אלבום ממאגר התמונות שהוא קיבל על פס ]80%. בעתיד נראה התפתחות בשני כיוונים מנוגדים: % מצד אחד מדפסות לייזר-צבע תעשנחה קו- . מפקטיות מעט יותר (לעולם הן תהיינה גדו- לות בהרבה ממדפסות מונוכרומטיות) וזו- לות הרבה - יותר (עד לשליש מהמחירים הנוכחיים). , מצד שני נראה את הולדתה של מדפסת לייזר-צבע המחלקתית, זיווג של המכניוּם המסיבי של מדפסות האמורות לשרת עשרות משתמשים, עם עומס הדפסה של עשרות אלפי עמודים בחודש, וטכנולוגית הצבע הח- דשות. מדפסות מחלקתיות גדולות הן מסי- . ביות ויקרות דיין, כדי לבלוע את טכנולוגית הצבע מבלי לחוש בעיות עיכול חמורווג. :ד 01 <[ דגש 2 - מעבד התמלילים הישראלי הטוב ביותר מעבד התמלילים דגש 2 שוחרר. בימיס אלו מקבלים כל לקוחות חברת כיוון את הגירסה החדשה של מעבד התמלילים הישראלי הטוב ביותר בעולס. בכתבה זו ננסה לשפוך אור על החידושים בתוכנה. מעבד תמלילים לכל סביבה מערכת עיבוד התמלילים דגש 2 עובדת בכל סביבת 6 בתצורה מינימלית של 386 עם זיכרון בנפח 18א4. מעבד התמלילים דגש 2 עובד-תחת כל גרסת חלונות, כולל חלונות באנגלית בלבד וכל סביבת חלונות עתידית של מיקרוסופט כולל 64180, 95 פשספאו וכן תחת 05/2, אזאט, ו-זא. טופול בטבלאות. אחת התכונות ששופרו ללא הכר בדגש 2.0 הינה הטיפול בטבלאות. ניתן ליצור טבלה באופן אוטומטי הן באמצעות התפריטים והן באמצעות סרגל הכלים. הטבלה דינמית = ויכולה לגדול בהתאם לרצון המשתמש. מספר התאים לאורך או לרוחב אינו מוגבל, ניתן להעתיק תוכן כל תא לתא אחר, ניתן למחוק "את כל תוכן הטבלה ולחילופין, עמודה או = שורה מסויימת. ניתן להגדיר לכל תא, באופן אישי, בבע-רקע וקו-מתאר מודגש, בכל צבע או בהירות רצוייה וכמובן כל ההגדרות הללו ניתנות לשינוי ברמת הטבלה המלאה. ניתן = לשנות את רוחב העמודות או, לחילופין, את רוחב הטקסט שבכל תא, בקלות מפתיעה. 200 משוכלל, טורים הוספנו לדגש 2.0 את תכונת ה-200%1. ניתן לראות על המסך, מסך שלם שני עמודים או קטע מוגדל מהמסך. ניתן לקבוע באופן אישי את אחוז ההגדלה או ההקטנה. דגש 2.0 תומך באופן מלא בטורים, וניתן ליצור בפשטות עד 10 טורים בעמוד למשל, בלחיצת מקש ניתן להגדיר באיזור מסויים 2 טורים, איזור נוסף עם 5 טורים, ואיזור אחר ללא טורים כלל. ניתן לשנות את רוחב הטורים, ניתן לשנות את ישור הפסקה בכל טור ובכל פסקה בטור. רוווח בדגש 2.0 ניתן, סוף סוף, לשנות את הרווח בין האותיות ולא רק בין השורות. רב לשוניות התפריטים בדגש 2.0 הינם בעברית, אנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית וכן, איך לא, גם בערבית. דגש 2.0 תומך באופן מלא בשפה הערבית, הן בתפריטים והן בכתיבה. הוא. מגיע עס מספר פונטיים ערביים. ברוב מעבדי | התמלילים כאשר השורה קצרה מהאורך המקסימלי ויש צורך ביישור, התוכנה מכניסה רווחים בין המילים הערביות עד שהשורה מגיעה לאורך הרצוי, וואת לא הדרך המקובלת לפי המסורת הערבית. לעומת זאת, בדגש 2 הרווחים בטקסט מיושר נשארים קבועיס ואילו האותיות עצמן יינמתחות'י. שיטת ישור זאת נקראת "קשידהיי. דגש 2 מגיע עם בודקי איות בחמש > שפות. דגש 2.0 מאפשר יבוא קבצים גרפיים מרוב 085 11806 ₪ת66551סיכן 6 סא [8גושמ141-11ט]/ד סט ת618186 ,8הגו)01 לה זסץ) + 7 360186 161/ר 0 66 160סכ 18 3 6שווו[14וומו 040) 60 +ת6ו6ו1הנ1 1/6 | ] !695 806נזו שווזפפסססיזכן 6יזסער [הגופמז1-1₪ות/ 6 0605800 וגו 00 929[3י1 06 186111088 1/8 "51160 תז]-01[נות" 04106 00 016060001 יי סע 2 01ק[6 16017 ע1605118885116 מסמו[16א1תסד עיבוד תמלילים רב-לשוני בקלי-קלות! גב |ב-בב: ב-א ףכ 201554 | אש כיוון מחשבים הפורמטים הגרפיים הקיימים ולא רק מ-"אם. בדגש 2.0 ניתן לכתוב מכל צידי התמונה ולא רק מעליה או מתחתיה. תקן ה-16 ביט פפססואט) מערכות ההפעלה הקיימות תומכות בשמירת טקסט ביחידות של ביט 8. דבר זה גורס למגבלות בגמישות הלשונית של מערכות עיבוד תמלילים. תקן 8 ביט פשוט אינו נותן מספיק קודים כדי לייצג את כל האותיות (256) באנגלית, עברית, רוסית, ערבית ושפות אירופיות. בשלוש השנים האחרונות קיימת מגמה על-חברתית ובינלאומית לאיחוד תקני הקידוד הטקסטואלי. לתקן החדש ב-16 ביט קוראים 10058אע, והוא מספיק רחב וחזק -להציג טקסט בכל השפות. כיוון היא בין החברות המובילות בעולם בשימוש בטכנולוגיה זו. דגש 2 שומר כבר היוס את הטקסט ב-16 ביט. הוא רב לשוני אמיתי. הוא נותן גם פונטים, גם מקלדת וגם תוכנות עזר למקלדת ביותר מ-30 שפות, כולל ערבית, רוסית, אנגלית, צרפתית, ספרדית, וכל שפות מערב ומורח אירופה. לסיום, דגש 2 מהווה ללא כל ספק פיתרון אופטימלי לכל משתמש שהוא: המקצועיות, הרב לשוניות, קלות הלימוד והשימוש, מהירות העבודה (דגש 2 מאפשר הקלדה של גופנים גרפייס באותה מהירות בה מקלידים טקסט תחת סביבת 5). התמיכה השוטפת, ועצם הידיעה שמפתחי דגש 2 אינם מעבר - לים אלא כאן בירושלים, ערים לדרישת המשתמשים ופועלים במרץ לשיפור התוכנה, רק מוכיחים את מה שנאמר בכותרת: "דגש 2 מעבד התמלילים הישראלי הטוב ביותר בעולם'י. דוד שמשון מנהל מכירות ישראל 14 6 ישראל דצמ' 1994 ( ו היברידות והידרות האס נראה בקרוב מדפסות היברידיות, המ- שלבות טכנולוגיות שונות בגוף אחדז הרעיון לשלב' מדפסת לייור מונוכרומטית, שתדפיס את הרוב השחור של מרבית המ- סמכים, עם מדפסת הזרקת דיו צבעונית, שתוסיף את התיבלון הצבעוני במקומות שהוא נדרש, נראה מזמין. את תפקיד הצבע כפי שהוגדר במדפסות לייזר-צבע אפשר לבצע בסיוע ראש הזרקת דיו, שיוצב במ- סלול הנייר לאחר שהוא יוצא מהמתיך (ע205) של אבקת הטונר השחורה. ראש כזה יוסיף למחיר המדפסת פחות ממאתיים דולר ופחות מקייג אחד למשקל. כששאלתי - את-מומחי :11 מדוע הדבר לא. ממומש, הת- שובה היתה כי הרעיון ננטש אחרי שנתגלו קשיים בהתאמה של הדיו לטונר. נקווה כי יצרנים אחרים יהיו עקשנים יותר בנסיונות להביא מדפסות היברידיות לשוק. עוד תחוס אחד בו ההתחלה המהוססת לא מבשרת טוב הוא במדפסות "הידרה" מפלצת רבת-ראשים מה- מיתולוגיה היוונית), המשלבות במארז אחד מנוע מדפסת לייור,. סורק מסמכים אופטי וכרטיס לוגי, המאפשר להזרים את הסריקה ישירות למדפסת וכך לפעול למעשה כמכונת העתקת מסמכים רגילה. הכרזנו עליהן לפני כשנתיים אך עד היוס יצאו לשוק רק דגמיס בודדים והשוק לא יצא מגידרו מהתלהבות. הסיבה היא בעיקר כספית, מדפסות הידרה עולות יותר משלושה מכשירים נפרדים, מבלי לתת אף יתרון יחודי. הן איטיות יותר ממכונת העתקת מסמכים רגילה וזולה, המ- בנה שלהן מגושם ביחס למדפסות לייור חדישות והמיקוס של הסורק (רחוק מתחנת העבודה) לא נוח למרבית המשתמשים בסו- רקים. גם כאן השילוב עס צבע יכול לשנות . = את התמונה. למדפסת הידרה צבעונית יש בהחלט יתרונות להציע: כמכונת העתקה היא מחליפה את המ- כונות הצבעוניות היקרות מאוד, כך שה- מחיר הגבוה אינו מרתיע יותר. % המבנה המגושם מתאים בהחלט למנגנון המסיבי של מנוע לייזר-צבע. % חשימוש ‏ הכפול במנוע הצבע, כמדפסת וכמעתקת, מצדיק את ההשקעה גם במקום שכל פונקציה לחוד לא היתה מצליחה לע- שות זאת. = מדפסות 2. 0 50 158 07| 1212 25 25 12 14 500 13 | 7 - 66 07| של 08| 08 - 09 14 - 3 3 5 4 17( 18 200 26 10 20 10 141 13 0-7 39 5 09 20 06 השוב ישה שיש ילוו הש ביכר טוב טוב טוב טוב טוב מאוד טוב טוב טוב סביר סביר טוב מאוד סביר כן ב בחת'ןהת העוונ'] ש₪ זו קז קז 5 0 וס 6 5 5 0 וה 5516 זחוזוק זו 8 ו 4 1059130944 6[א13א105% 148%205%222 - 143416219 15אפאלוד 287 טפ ל ל 8 68 88| ₪088 | | ₪5 50 = 9480 קז 8 :15400 5 וקסוק 0 | 4400 פומ שר בשה שש הל ל ל וה .18 | םוה קו-16 וסוט 0וו-12 = | |סוח| קוו/א-33 9081 דםו טווא-20 = [חסגופא נו'ו/ה-18 ל 5 00 וו ו 8 0 ₪6 > ממ 6 ה ספת 2 050 8 2808 19084508 | 2086408 | 806008 || 08 האר ₪₪ | ₪000 | 0קסש 7 ---- ₪₪ 0 ו סםם םם ‏ " בם הא ו סם ₪7 7 00875 5 בסם ₪ש₪ --‏ קסש₪ > סקס . . ם %. - ם ₪ ₪ ₪000 יה [8ז61!) 250 (56סקנוקזונותו) 250 [10110) 250 (56סזטכוז!טחז) 250 ,(ז8ז161) 500 (6פסממזטק!טווח) 100 (זסזז9|) 250 (058מזטםזוטוח) 190 בם סם. . םסם > םם היסם בסם 4 4 3 -%. 2 2 שריש ,רייר בנ וט סוק ה = . ם 5 05 04 00 5 0 4 70 300 וו 300 0 ואי 300 6 | [608 | 08 |1698 / 06 2 1848 8 2 |1.808 2 8%9] 0008 (|8חסוזטס) 000 0-00 ב/א 00 00 300300 83 3 ג/א 65 ו הא ,0 חספ ,0 50 ,0 סו ,| חסוזקס) 0081 | ,פטוש 106 , וסשת סוסא זט וו 605 ום]! 0 חספ פטוק 103 ,וק 103 8 ,זפזחוזק /ם] , זטזחוזק וז וו (|8חסו1סס) סוק תס 8 מסזחחק (|8חסוזמס) 2 סוס זפזחוזק סז : ם ם ם ₪ א גא הא א א | ב/ ם ם ם ה . . ₪ "| יי | . ם ם . עיי - 2 קיו =ביט רעי ב"י רצ יגוש יה יתין . סם חם בר סק | סוטטס |אחסוק |אחסוסס | ם ים ם . . *ם *ם ם *ם . . ם סם וש סם -]) ₪* 9 סם סם סם סם 1 אה מדפסות | 8 ;00001 010006 0018818 | ההגוופהההה!ה | 88| אזההא9] | 8%]|אוההאטן או וחא] | |8%]| אזהוהאפ| זסוס6 כו = לא קייםר) קיים מו 8 !הד זז ]| זסו הז 50| | 600 זסוזעטהו/ל 50| 1% המוצרים מפורטים בסדר 0 וו 4038121 | 8ו|ק ה12 4039 5 7 אלפאבתי. המחירים הנקובים : 2 ט 7 , הס לפי המחירון האמריקאי 2 2 5" 145א155א112% 1 1849 1 209א%199%א124 8 1 שחו ו 1/0) פחסופהסתזום , . . .ו 3 ו 5 8 05 0 3 זסם - - ב וח 1037 וקסוק ל ו 3 2 |( 0 ל 18 1802/08 | (ותק/-20 סואה לו-18 16.77 וסוס ז/א-16 = | 0ה לקו-0? 7 0 2000 0 3281 1809609 0 68000 8|סזסזסוע! 00 220000 : 6 ויר /- 0000 070 שפוח 5 7-3 28 4 28,328 168 ,418 28 28 = 912645%8. = 8/8,7208 ] -₪מ. 4 : : | .. מו ו חס 919/00 0 הא הא המ > ה* הש טנ ווק ו ב = 0 וטקט 5 רוט | בסם ך] טוקס 3 וס 8165051 10081 . . . . . . )עפ 1808ז0וחו וס ְּ ₪2 00-מ ם | | 0 /1 ן |58]וחט) 100 (8158/וחט) 100 4 ,זסוזטן) 290 (180ז!) 500 (ז6זז0ו) 200 [0זזסן) 200 (0059זטמ11נוות) 10 (ז1ו) 250 (508018) 68558716 070ח518 680 )0 09010 בוב (ז0ו1 . 0 81| זט (קְסופַעת0) 1 (056כזטקוזו טח .סם ם סם וסקס | []חטק0 בסם סם מםמם זה 8-5[20 חס 15חח/ סחואפוסטם . 4 24 8 4 4 4 37 4 (05 חס סע 800 וחטתזו או 100 --/- וו 5 רשפאקשו קשנו שר אוו אשיי ד ו 5 05 8 8 8 4 170 4 0 | 5 | 080ההחח ססקט 0 0 וי 00 וו 00 0 0 א 300 וי | 300 א 300 ₪0 01 חן ח0ו85001ז הזווחואמו ה / /א 6 2 |1608 6 2 |108 6 |10%8 / הא 2 (8%9] 40008 150 (|8חסוזמס) (|חסוזקס) ה/א 4/ 000 0 00 0-00 /א הא 0 א 300 (1ק0) 00519601 חו הסוזט!950ז והטתחוא9ו/! 4/ ו 35 9 3 :6 ה/א ה/א 5 חס 1 108 0 זפטחזטא! בי בי סא 8( 6 8 זסזחוז 50 | וו חס זז כ ו זסזחוזקסזק וו ם ₪ 408 . ₪ ₪ סקט 80 ה / ה 00 00 | הו 4 /א ((60) חסוזט|950 התטוחואפו/! ₪ . 3 . : . . ,| . = 86עטח]ו חן ז20ו85107ז פמץדשטזד - ₪ 0 . . . . הסט 650 > , תמיכה ברשתות סם | 08 | |8חס0 | חסוז0 | |אחסוזק0 |אחסווקס 4/א ₪ יו 0-8 11/7 | תזזה ם ₪ . . | "= ם . 85 1818 18סוחסת ם . . . *ם ם . ח0ו50|001 8ז)-זשקהכ 8+סרחסת סם | שו .. [ 1 ₪אח *ם *ם סםסם אמח זז סז זט סט רפת בסם בם | ]₪ הח םח *ם ים סם 1] | ץם 088 |סזזחסט 01 ה0ו0011081 סוחס ו 6 / מהירות הדפסה 10 1% 9 7 17 90 127 146 . טקסט 0 - עמ' לדקה 18 1%6 - 23 27 27 23 15 108 גרפיקה 00 - עמ' גרפי לדקה 0 - 0 15 19 = = א טקסט פוסטקריפט - עמי לדקה = = - 13 14 ₪ ל = גרפיקה פוסטקריפט -עמ' גרפי לדקה 6 ְ 8 14 8 מו 46 42 8 | מסמך סחסוו - עמ' לדקה ל 22 26 44 10 21 20 23 מסמך 3 5זס - עמ' גרפי לדקה 131 9 1%6 19 17 10 12 13 מסמך !00 - עמ' גרפי לדקה האיל : איכות הדפסה טוב טוב טוב טוב מאוד טוב מאוד = טוב סביר טוב טקסט ואיורים טוב סביר טוב טוב מאוד טוב סביר סביר סביר תמונות בגווני אפור כן גרפיקה צבעונית 0 אסזטא 30| זס|0) זסזחוזק 5 17 16108 12 8 זסוסס והספזו! סוה ?ו/-25 2000 0 128 . הא . = (86סקזטקןז!חח) 290 ה 0 > 5 300 8 300 2 |68] 0008 **300 א 1,200 35 וס / [8חסו0) |החסוזקס 8 אסז9א 7 105 4 0 0 אסזסא |[ סוה 20-02 20000 0 0/8, 168 11 7 ןוו . 5 . 290 ₪080 = | 16 . 08 וי 0008 108 2 0 5 סא הא 00 |החסט ב 09 - 5 31 5 5 אסזסא ו[ סוה לוא-16 20000 6 89, 168 "₪ ₪ מו ו . ₪ (61!) 250 (0050זטקוזוטוח) 50 ם 6 ₪ = 0 א 600 0006 166 2 0 35 6=ס / סו |8חסוזקס 5 ו 9312 בי 1 10 12 8 זא ] סוה להו-16 20000 606 2, 168 וו 200 ] וחק 34 . 86 0 2000 189 0 א 800 38 סא ה/א | חסוזק 0 |התסוזסס זז סוה וך סז זסעשסץ] 9 124 2 2 2 וח 1 זס לחוא-25 50 228 האס הו | 1 ]| . . ו 250 (6זז8!) 250 סם 2 . 6 5 30 40088 | 9% 2 00 655 סא 8/א בוטוק סם זספה |סזטווה וד 3 600 סז 98 124 2 |18 0 0 חפ 1 זסן לחו-20 6 8 | א 1 הו | . - זפזזסו) 250 |ז0ז1ט|) 250 סם 4 . 01 5 00 00 12 0 23 פחסא / ך) |החסוזקס ם ם סם זה |0זסוח וד 000 1-98 18 3 | 0 | תשפוח 1 זפ לזוא-16 06 28 |התסווקס ₪ 7 11 וו | - . (סזזפ|) 250 סם %6 . 5 סק 30-00 2 1008 0008 00מנצנ0 3 6 א זטזוזשסזסווח וד 3 90 104 8 33 ו 0 |5 הַח50ח98 סו 16-32 000 00 21/8, 4.58 חן | סם ה 5 (ז81]8!) 250 סם 4 . 4 |0ק 0 א 300 1 88 | 0006 0 א 300 3 .0 סוס8ום א חספ 8/1 ,567105 וטק ם ו ם רה₪א: לא קייםר ]| קי"ה ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי. המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמרלקאי (88חסחו חו , 30]) פחסופתפחום (08חסק]) וזח / (זווחוחז זסק פסְחָהם] 50000 6/₪8100קץ1 הומת וח תומת 00 הח ב שק | חס |8||!/5688ז6ק סט || 08/0 סק 8/9591 00817 1 5100 1071808ה] סה וחסזטה | 0 טיפול בני'ר,, 8080 01 680 5180087 08550110 )50915( הק 8-5128 חס חח ק/טחואסוסטם (5 חס ס] ףע הק וטואו 180 | נות סופ ח0ו1ה !טר הווה 0 (1ק0) 6 חן הסוזט/850? זט 1:0 1 [( ו חס 1 8מץד 01 זפטהזטט! 8 זז סק וס (וק0] חסוזט!850ז ותטוחואמו/! 6 שוחזו1 הו ז20וז8510ז פס סטדד 68 הסוו !50 תמיכה ברשן טחוה-חא0 ₪617 |ג:חזטזח! 5 518108 6010 ח0ו50|801 ץ8ז807-1ק 6018 850010 טס ףוח 60 6018 עס חק |0זזחס6 01 ה0ו0611681 6 וסתתפת 507/85 00 | מהירות הדפסה | 7 1 - 7 141 4 . 41 127 70 16 6 1 41 11 1 2 146 5 6 10 150 1 - 146 131 5 5 42 131 טקסט 00 - עמ' לדקה גרפיקה וספ - עמ' גרפי לדקה טקסט פוסטקריפט - עמ' לדקה גרפיקה פוסטקריפט -עמ' גרפי לדקה מסמך סהסאו - עמ' לדקה מסמך 123 פזס - עמ' גרפי לדקה מסמך סוטטס - עמ' גרפי לדקה איכות הדףסה | טוב טוב כן 6 טוב מאוד טוב מאוד 6 ישראל דצמ' 1994 טב מאוד טוב מאוד טוב מאוד טוב טוב מאוד טוב טוב טוב סביר סביר. טקסט וגיורים תמונות בגווני אפור גרפיקה צבעונית מערכות מתקדמות חברת "קומפיוטרסטוריי מתמחה בשילוב והטמעה של מערכות מחשוב מתקדמות בכל המגזרים: התעשייתי, העסקי, החינוכי, הציבורי והביתי. מאפייני פתרונות המחשוב של ייקומפיוטרסטור": מיקרו וסופר-מיקרו מחשביס עם הרכיביס המתקדמים ביותר % מערכות פתוחות וגמישות, םסק0 1מ6ו5ץ5, תפורות לצרכי הלקוח % אספקת פתרון מלא וכולל - 1 67 מזטך 6 טכנולוגיות מתקדמות לאבטחת מידע במערכות מחשוב שילוב חומרה, תוכנה, ותקשורת % תמיכה מלאה בכל מרכיבי הפתרון. שרתי רשת לתפעול רשתות קטנות, בינוניות וגדולות. השרתיס המוצעים הינס בעלי עוצמות מחשוב גבוהות במיוחד ובנוייס בטכנולוגיה המתקדמת ביותר תוך מתן דגש על ביצועים, אמינות ויכולת השבחה. תחנות עבודה המחשביס תומכים בטכנולוגיות: %תחנות עבודה מתקדמות ליישומי גרפיקה, פמולטימדיה, עיבוד תמונות ויישומים הנדסיים. תחנות העבודה מציעות ביצועיס ברמה גבוהה ואפשרות השבחה תוך הקפדה על אמינות ואיכות. ה ב.|[:. ]| 8 קומפיוטרסטור ותק בשילוב מערכות חברתייקומפיוטרסטור" הינה אחת מהחברות המובילות בתחוס פתרונות מחשוב בישראל. החברה פועלת משנת 3 והינה זסוג1003ח] נתסופ5, המתמחה בשילוב פתרונות כולליס המבוססים על חומרה, תוכנה ותקשורת. החברה משקיעה במחקר ופיתוח ומועסקים בה מהנדסים, מומחיסם ואנשי מקצוע במחשוב, .בתקשורת ובתוכנה. העיקרון המנחה את פעילות החברה הינו מתן שרותים כולליס בסטנדרט הגבוה ביותר. \ לבל מגזרי המשק החברה מספקת פתרונות מחשוב לכל מגזרי המשק בתחומי: התעשיה, החינוך, הבטחון, משרדי הממשלה, הרשיות המקומיות, האוניברסיטאות, המגזר העיסקי ועוד. לחברת "קומפיוטרסטור"י לקוחות מוסדיים רבים, שמאפיינת אותס דרישה לפתרונות ברמה הגבוהה ביותר. החברה זכתה במכרזים גדולים כגון: משרד החינוך - למחשוב בתי-ספר, החשב הכללי, קופת חולים הכללית. החברה זכתה בהישגים ופרסים על איכות הפתרון המחשובי והשירות הכולל. שרות ותמיבה טבנית מומחיות ומקצוענות בטכנולוגיות המחשוב המתקדמות ביותר כולל: % רשתות תקשורת מחשבים. צוותי מהנדסים והנדסאים. מוקד תמיכה ושירות ארצי , פריסה ארצית של נקודות שירות. .4 ניידות שירות המצויידות באמצעי קשר 4 6מג1 !110 לפתרון בעיות % מעבדות שירות מתקדמות ומשוכללות. % מלאי גדול של פריטים 5 וחלקי חילוף. ו % מחוייבות ללקוח לאורך כ א זמן. ומטוזחסק . 1 1= 4)2? משוק מורשה ך שלמה גרנט מנהל מכירות 18 הידרה-צבעונית-מחלקתית! בהחלט כן וכ- נראה שלא בעוד הרבה זמן. החברה המו- ליכה במכונות העתקה צבעוניות היא גם הי- צרנית הגדולה ביותר של מנועי לייזר - אסא 6. היוס מציעה קנון הידרה-צבעונית המבוססת על מדפסת הזרקת דיו. למכונה שקוראים 01-10 יש סורק צבעוני שטוח עם אבחנה של [40027, ראש הזרקת דיו בט- כנולוגית 101-ת 310801 עס 4 ראשי הזרקה ואבחנה של ]40022 ואלקטרוניקה המ- אפשרת להפעילה כמעתקת או כמדפסת. אפילו הזיווד קומפקטי ואלגנטי וההפעלה פשוטה בתכלית. אז למה קנון לא כבשה את העולם עם ההידרה שלה! המחיר, התפוקה והמיצוב השיווקי אשמים. המחיר גבוה מדי, . התפוקה (עמודים. לֶדקה) נמוכה מדי וח- מיצוב השיווקי הוא כמכונת העתקה צב- עונית בראש ובראשונה ורק אחייכ, כאופציה, הפעלה כמדפסת צבע. לו זיווגה קנון את הטכנולוגיה של סריקה עם מנוע לייור צב- עוני התוצאה היתה יכולה להיות שונה בצו- . רה דרמטית. תחושת הבית באופן כללי אפשר לאמר כי מדפסות הזרקת הדיו חשות לא נוח במשרד הגדול. ההצלחה הגדולה שלהן נובעת מהגיאות הפנטסטית בשוק המחשבים לבית ולמשרד הקטן (50₪0 בו'רגון השיווקי) ומהמשך השוק החזק למחשבים נישאים. מזרקת-הדיו הק- טנה נחשבת, בצדק, כמשלים האידיאלי ל-206 במובן הייאישייי של המילה. בסביבה המשרדית היא נחשבת כצעצוע, הדורש יותר מדי תשומת-לב וטיפול אוהב. אנחנו לא רו- אים אף יצרן שמנסה לבנות מדפסות הזרקת דיו יימחלקתיות'י, עם קצב הדפסה גבוה, טי- פול בסוגי נייר שוניס ללא בעיות וייבוש הדיו בצורה אקטיבית (חימום, השבת אוויר). זה לא נכון שטכנולוגית הזרקת הדיו אינה מתאימה לישומים ייכבדיםיי. המהדורה הא- מריקאית של 8א14042א 0, למשל, מו- דפסת במפעל ענק בקולורדו, ארהייב, המ- סוגל להדפיס מאות אלפי עותקים ביממה (יותר ‏ מ-10 אלפים לשעה). בשלב האחרון של מסלול ההדפסה, לאחר האיסוף וה- כריכה, עוברות החוברות מתחת לראש הז- רקת-דיו, המדפיס את שם וכתובת המנוי ישירות על הכריכה (בריבוע הלבן הקטן, בפינה השמאלית ‏ התחתונה של הכריכה). מדפסת הלייזר מדפיסה קרוב למיליון סי- מנים לשעה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בש- בוע, בתנאיס תעשיתיים שלא מרשים אף 1 6 ישראל דצמ' 1994 זז והוז 2 0106 ,(|החסוזקס (8חסווקם) . . ₪ ,5 ו 2008 1258 4/ 505 1708 051 12008 125 (|החסוזקס) (|8חסוזקס) : (8ח0וזק0) ב אע בבר איה הנולת שלים בריב ובף. שד הרי בד וי | סוק |החסווקס , 0 ו יי ם 6 0 ו וק |חטוקס" 08 בו | : ₪ ְ . ₪9 1 ₪ ₪ ₪ | ₪ 2 ₪ . ₪ . ₪65 . ₪ ₪ף 00 ₪ ₪9 ₪0 00070 שא 0 : רדר 4 םח ₪" סם .ה .אה : וריו מו הי יוו הרק הור ו ומת תוחורו 15 100 19 204 146 8 200 44| 39| 48| 11 28 10 13 2 208 168 1446 15 177 10 15 146 148 12 13 77 138 13 15 177 3 07 43 27 21 13 20 18 21 20 19 שנס השאו התרי הו סביר : טוב טוב מאוד טוב טוב מאוד טוב מאוד סביר טוב טוב מאוד טוב טוב מדפסות 0 0 נתיות העוונים ש . 48200 אםזט א | 452002 אסז6) סותא 5 555 1725 0115 0 5 -- זס)]]/001-8-0ס 0ז5ץ5 )הזז 57500 ]וז 550 חוזק 8890500000 0 19806 ּ 8 64א21420 203א117%079% 19%218%224 295%374%258‏ 8%18%232ו1 ות = 20-ל אסומ ות ארי 1 1 מאה ליזא 20 = | סוה 25 = | סואה טז/-33 30815 דכ לגון/א-38 = | |פוה קגי/א-25 = 3081 דפן לנווו-33 | הא 0 0 ב 20 20 0 0000000 0% 80 8,208 = 8/8528 64 ,8ו12 18 138,328 .= 128,648 > - ₪* 0 הא המ . ₪ ₪ . (ז8זז0!) 250 (זוז0!) 250 (8-579) 250 (8-579) 250 ,זסזזט| ,4ה) 500 (זסו) 250 (זסזז0!) 250 (ז68ו) 250 ,(זפזז6!) 250 (ז88]) 250 = ,4ה) 500 ,(תזסט זס (56ססזטקט!טוח) 100 (ז8ז81|) 250 (ז9ז91!) 250 (56סמזטקוזוטחו) 100 (חז0ם ז0 ,ז6118! ₪ ₪ 5 =. -- 2-7 200 -0 ₪ ₪ 5נ(| 00000 7 שק 0 806 |. 075 60001902 - = 000012 |02 68 3000 9 12006א 120 40 0 ו 35 5 | 5 8 0 ו הס סא סק ,4 קטסזט ד 4 טס ו סחז| , 01 סחו! ,2/ וקו ו ,61/2ק = פטוק 1403 ,זסוחוזק מדפסות 07| 6 בחירת תעוונ'ם זה וחאסן 6 קףן ל קל הווחו | 060015זקהוה ו לא קיים | ] ק''ם מו 0 אוו 41 = סאוו ( והוז 0 זותה אוזוהות המוצרים מפורטים בסדר ו +16 4039 ו הו | !|| 1 סמזד אלפאבתי. המחיריס הנקובים 9 ל 98 9 15| 00 88 0 ב הם לפי המחירון האמריקאי [ 16 299א217%א165% 206א181א125 125%181%20 ו המלו 105 73% ו (פסחסחז חו ‏ 8/0) פחסופה6וחו 9 זא 1 אא-7 | הסח 2 סח 2817-2092 חס | 0-20 אסזס א וט" | 0301 |ל18%ה26 ה - / 0 4 . - פס חופת סו 2חו/-20 שחו להו/-25 [פזח| 2ה/!-33 |פזח| לחו/!-33 114 09% לגוו/-5 7 פזח! 16-02 ז וק מ 0 0 0 00 0 ג וח 0 0 0 80 0 >ההוהההחתתתתסחסֶלָס) 16 7 16 16 7 20 % ו זפ 5 50090 6חו6 0 100 10 0 100 800 100 0 || 5 וס סמנ טסט פס 8 | 100820088 = 128,408 8 = 168,328 ₪8,328 488 ו ,תו 4 בא % - - שם ₪ . 810/58 הא הא . ₪ | סט בסם בם סק טפ |8||6ז 8 007/| 0/0008 ₪ו ו הש ןיו ך |גסטס > זם .הח בם : סק [1008118|0/508 . ₪ . .| ם ם . טרס 5% 191808 16 וחסזט ה . . : . . ם ₪ . : 8 0 זו . טיפול בנייר (00ז1ו) 500 600)) 500 (9091!) 250 (זז61!) 250 ,(0פסקזטקטוטוח) 500 ,(ספסמזטסוז|טוח) 250 /א (500015) 08850018 51000870 00 01 801 (9פססזטקו+וטוח) 500 (56סקזטסוט!טוח] 100 (זסוזסו) 100 | (8פסקזטקןזוטות) 500 (8פססזטקווטו) 250 ו בוו . ₪םמם סוס שם=ם בם זפ 8-5120 חס פזחוזק/מהואשוטס 4 8 98 8 > 4 4 4 (05 טסט סוס קה הטתואהוח 190פת 2000 00 100 12000 2000 000 000 . (חזחסוח זפ 85סָ08) 00016 001 8100 גופנים ותכונות . : 1. . ₪ .| , ₪ . 500 חסו8]טוס טסט ה 8 .| 615 ₪800 | 5 |0? 680ח8תחם | 5 0 066ההחהם 5 01 44 5 ₪0 - 1 0 א 600 0 א 800 יי 0 א 800 309 200 3000 (ו00) 01 חו הסוזטו950ז הזטוחואפו! 8 2 |6] 2 108 8 2 8 | 40008 2 8 ]| 40008 2 98 | 40008 2 |809 ! 0000 8 2 [10%8 0 0 ([8חסוזקט) (8ח0ק0) וי 0 א 600 וו 00 000 000 300 (ו6) 1ק05156/] הו הסוזט9501ז וחנוחזואהו/ 39 39 35 > 33 55 55 חס 1 ץד 01 זפסותטא חס הס 2 וקו 2 ,זסזחוזססזת 188 8 שחסו וז זו אוחסז19% ,6016 אוחסזז0 ד ,4010 2004 ₪ . . . . .ה ם תש טוט וספ שם!| 40/8 ה/א (505 4218 5051 42/8 4 גא /א 8 800 [0808011 015% זפ ((8חסוזק0) " 9 . תמיכה ברשתות סוק |החסווקס חכ ₪ -- > ₪₪ ההססק |ההסווקס . הפ הש בסם 2 0-0 1/1 הזז |תזפזחו . . . . . || הַחחסז/5 |000ז0ז 6ו81חסזט - ₪ . . . : ₪0 ם 11 חס . ₪ . . . . ח0ו5000 118%-ז8ק08 סוחס ₪מ ₪ח ₪ 1 ₪₪א 0 ₪סש סם זונס סט סרפ ₪" | ]₪ = מקם ש₪םמם 1 ]| ]₪ על חפ !000 01 ה0ו081ו001 1סוחפת , , 0/8 0 . . . . . ם ם : | חס | מהירות הדפסה 14 . 146 135 0 135 = 107 17 14 טקסט 0 - עמ' לדקה 44 , 5 38 8 11 06 18 גרפיקה .90 - עמ' גרפי לדקה 13 12 15 15 5 12 149 טקסט פוסטקריפט - עמִ' לדקה 14 16 1%>6 1%6 ₪ 04 . 3 גרפיקה פוסטקריפט -עמ' גרפי לדקה 41 12 15 15 0 68 > 56 מסמך פהּסאו - עמ' לדקה 44 0 4% 43 15 07 23 מסמך 123 09זס) - עמ' גרפי לדקה ‏ 17 21 . 20 20 09 04 14 מסמך ואסוטזסס-- עמ' גרפי לדקה איכות הדפסה טוב טוב מאוד' טוב = טוב" = טוב < * טוב מאוד עלוב : טקסט ואיורים טוב מאוד טוב מאוד טוב טוב טוב טוב מאוד עלוב תמונות בגווני אפור 9 0 ישראל דצמ' 1994 10 תקלה! ברור שאפשר להשיג אמינות מעל ומ- עבר לנדרש בישוס משרדי שגרתי. המחיר שרואים והמחיר שמשלמים קיים גם ההבדל במחירים. אם מתעלמים לרגע מהמחיר של הנייר עצמו הרי שהדפסת לייור עולה 2 עד 3 סנט לכל צבע הדפסה. ברוב מדפסות הזרקת-הדיו המחיר גבוה פי 2 עד פי 5 - ללא הצדקה. היצרנים, שיודעיס כי רוב הקונים לא מודעים לעלויות השו- טפות ובדרך-כלל קונים את מה שנראה כמ- חיר הרכישה הנמוך ביותר, חוסכיס בעלויות היצור של המדפסת עצמה על חשבון יקור - החומרים המתכלים. אפשר לראות יחס הפוך בין מחיר המדפסת למחיר הדיו. המ- דפסת 12006 של היולט-פקרד, ייבחירת העו- רכים" מזה שנתיים, היא מהיקרות בשוק (1400 דולר בחנויות בארהייב, 1900 דולר עס אופצית פוסטסקירפט 25) אבל העלויות השוטפות בהפעלתה הן הנמוכות ביותר - מדפסות למעשה הן דומות לעלויות הדפסה במדפסת לייזר. להשוואה, המדפסת ז00[0 6ז9]א0זסווז של טקסס-אינסטרומנטס עולה פחות מ-400 דולר בחנויות אבל הדפסת עמוד ש/ל עולה כמעט 10 סנט ועמוד צבע יותר מדולר! חלק ממדפסות הזרקת-דיו גם מתקשות לה- רשים בפלט שלהן אלא אם כן משתמשים בנייר מיוחד. (הבעיה היא בעצם באי- נטראקציה בין הדיו לציפוי הנייר, אבל מב- חינת המשתמש קיימת זהות שיוכית בין המדפסת לדיו המיועד לה) וזה עלול להיות יקר ביותר. לדוגמה, נייר 1% של היו- לט-פקרד עולה יותר מדולר לדף ואפילו הנייר הפשוט לכאורה 6% עולה יותר מ- 10 סנט לדף. להשוואה, נייר מכונות העתקה טוב במיוחד, מהסוג המספק להדפסת לייזר מעולה, מחירו פחות מסנט אחד לדף. אפשר להדפיס עליו גם במזרקת-דיו, אבל התוצאה לא כל כך מרשימה. מדבסות מחלקתיות הרשת היא המדפסת ההגדרה של סף תפוקה מסויים כקריטריון שמבדיל בין מדפסת אישית למדפסת מח- לקתית הוא שרירותי. גם המדפסות הקטנות יותר יכולות לשרת קבוצת עבודה, בין עייי חיבור לשרת הדפסה יעודי ובין עייי חיבור לתחנת עבודה כלשהי ברשת ששוויונית (פםתק-10-אתתק). במקרים רבים גם קבוצת עבודה גדולה לא תודקק ליותר מהיכולת של מדפסת לייור רגילה לעמוד בעומס ההדפסה של מספר אלפי עמודים בחודש. י"יחוק אצבעיי אומר כי קבוצת עבודה יכולה להסתפק במדפסת שמהירותה (בעמודים לדקה) היא פרומיל (אחד-חלקי-אלף) מעומס ההדפסה החודשי (מספר עמודים בממוצע לחודש). כמו כל ייחוק אצבעיי אסור להתייחס אליו כאל יותר 6 ישראל דצמ' 1994 מבסיס לשינויים. לא הרי עמוד גרפיקה המופק בתוכנת הוצאה לאור שולחנית כהרי עמוד חוזר מילולי שיוצא ב-100 עותקים. לפעמים הדפסת 100 העמודים תקח פחות זמן מהדפסת הקוב הגרפי בעותק יחיד. אבל במחלקות גדולות, במיוחד באלה שרו- אות בנייר המודפס את תמצית זכות קיומן (הנהלת חשבונות, ניהול מלאים, תיעוד טכני וכדומה), יש צורך במדפסות שתוכננו מראש לעומסי עבודה גבוהים. ההבדל כאן אינו רק במהירות ההדפסה, למרות שזה הפרמטר הבולט ביותר, אלא בגישה התיכנונית הב- סיסית למוצר. מדפסת מחלקתית היא ייסוס עבודהיי, שבנוי לשאת בעול ללא צורך בפינוקים ותשומת לב מופרזת. את המדפסות האלה מודדים יותר לפי פרמטר, קפריזי למדי, הנקרא "עומס עבודה חודשי" (76ץ6 עוטכ:: ץוםותיזוא ), מאשר לפי מהירות הדפסת עמודים דקה. השיטות לפיהן מודדים את עומס הייבודה החודשי אינן מוגדרות היטב באופן תיקני ואחיד והתוצאה היא שצריך להתייחנו למ- ספרים שנוקבים היצרנים ביותר מקווט של זהירות. עומסים משתנים לדוגמה, כדאי להשוות את הביצועינטז וה- גדרת ייעומס העבודה החודשייי של שתי המ- דפסות תוצרת זירוקס, דגם קםו4520 (שולחנית, אבל גדולה) ודגם 4220 (גומדת על הריצפה בגודל מכונת כביסה גדולה/. לש- תיהן אותו מנוע, תוצרת פוגיי-זירוקלי, עם מהירות נומינלית של 20 עמודים לדקה. מלבד ההבדל הבולט בזיווד, יש הנ:דלים פנימיים בבקר ובתקשורת לרשת, המשפיעים על הביצועים בפועל. דגם 452080, הזול בצורה משמעותית (כחצי המחיר!), השיג קצב הדפסה גבוה (בצורה לא משמעותית) יותר מאחיו היקר - אבל במבחן מוקירות הרשת, שבוחן את הזמן שאורכת העברת הקבצים, דגם 4220 היה מהיר פי 3. איך הנ- תון הזה משפיע על הגדרת ייעומס הבודה החודשייי: לפי זירוקס ל-קוז4520 עומש מי- רבי מומלץ של 50 אלף עמודים לחודש. לגבי דגם 4220 הם לא הצליחו להחליט ונצורה כל-כך חותכת והמדפסת מוגדרת כ-:2 עד 0 אלף עמודים לחודש. דוגמה דומה אפשר לקבל מהיולט-5קרד. דגם 1%( 451 הוותיק מוגדר ל-75 אלף עמו- דים בחודש ודגם /1א4 החדש ל-35 אלף בלבד. ההבדל במהירות ההדפסה הוא פחות מ-10 אחוז כפי שהפער במהירות הרשונ הוא צניח. ייעל הנייריי הדגמים /]א4 ו-4 ראויים להגדרת עומס דומה לדגם 481 ובכל זאת היולט-פקרד חושבת שהם יצלחו רק לעומס עבודה נמוך יותר. למהז דרך אגב, הדגמים החדשים זולים נמידה משמעותית (35 עד 50 אחוז) ביחס לישנים ובנוסף אתה מקבל יכולת להדפיס בגודל נייר 43 (8 אמריקאי). האם הפרמטר של עומס עבודה מירבי הוגדר בכוונה נמו]* עיימ להשאיר פלח שוק לדגם |45! האם הה- בדלים בתכולת הטונר (10,250 עמודיכי לעו- מת 8100 עמודים) ובמגשי הנייר (500 לעו- מת 250 דפים) הם הסיבה! האם זו סיבה מוצדקת! אלה רק שתי דוגמאות למה שמקובי' בכל 1 .[ גרנד אדוונס - התמחות באינות ייגרנד אדוונס בעיימיי הינה חברה לארץ למען הבטחת איכותו הגבוהה. מספקים שרות אמין ומהיר הן באתר המתמחה ביבוא, שיווק, שרות ומתן הלקוח, בכל רחבי הארי, והן פתרונות בתחומי המחשוב למערכות מעבדת השרות, יישבא מעבדות במעבדות החברה, ומתמודדים מיקרו-מחשבים. בעיימיי, אשר הינה חברת בת של בהצלחה עס תקלות עד רמת הרכיב. יגרנס אדוונסיי, מעסיקה צוות יחודה של חברת ייגרנד אדוונס"י בשוק | מומחיס בתחוס החומרה והתוכנה כמו כן, מתמחה חברת ייגרנד אדוונס" הישראלי מתבטא בהיותה יבואנית (מהנדסים, הנדסים וטכנאים) אשר במתן פתרונות ייחודיים בתחומי בלעדית של מחשביס וציוד תקשורת נתונים ורשתות מחשבים באיכויות הטובות מקומיות, קישור בין מחשבי מיני ו-םואגת אזהוא לבין מיקרו-מחשבים, תחנות עבודה גרפיות ותשתיות לתקשורת מחשבים. ביותר בשוק העולמי: % מחשבי יגתפיי עד רמת ז[אטזזאפץ. % לוחות-אסם וכרטיסים חכמים "65זאססואיי תוצרת ארהייב. % מסכי צבע יסואספטשיי (הטובים ביותר בעולס) תוצרת יפן עד גודל 'י21. % מחשבי מחברת יקזהתת-פאוסקיי עד רמת דיוד של קונצרן ייגואזתג". % לוחות-אם וכרטיסים תוצרת 'גד5-צאסט זי יגרנד אדוונס"י הינה מפיצ מורשה של מוצרי ,1זפשסא וכן ואס של [ע050סווא. על לקוחות החברה נמניס: משרדי ממשלה, משרד | - הבטחון וצהייל, קיבוציס אישותיי ששו 7" - ומושבים, בנקים ומוסדות ו ' פיננסיים, אוניברסיטאות, מכוני מחקר, מפעלי תעשיה, חברות יעוץ, בתי תוכנה, עיריות, מועצות מקומיות, כמו-כן, יגרנד אדוונס" מייבאת /משווקת דיסקים -.-- עורכי דין, רואי חשבון, קשיחים, כונני דיסקטים, , --- | סוכני ביטוח, מהנדסים, מוצרי גזספואז זטוא, כרטיסי . אדריכלים, בתי מלון, ועדי מחשב, רכיבים, כרטיסי עובדים ואלפי לקוחות ייגרנד אדוונסיי זכתה במכרז בהיותה אחת מחברות החשב הכללי - משרד ותוכנות תקשורת, מדפסות פרטיים. ועוד... . . שְ היבוא הגדולות בענף 6 - . האוצר 1994 והינה ספקית המחשבים, ייגרנד אדוונס של משרד הבטחון. בעיימיי מחזיקה מעבדות שרות משוכללות לתמיכה מלאה בציוד המיובא גרנד אדוונס והמשווק על ידה, וכן רח' חיי אדם 9 ת''א לבדיקות מקדימות של טל. 03-6962105 65 0 סוחס גרנד אדו011 | פקס. 03-6918186 הציוד בחוייל לפני הגיעו 2 מדפסות צִּ אי-אבשר להבי| מדוע מדבסת 5 צבעים א 3 עמודים לדקה צריכה לעלוח יוחר מ- מדבטות מונוכרומטיות של 8 עמודים בדקה | החברות. הבדלים עוד יותר דרמטיים קיי- מים בין ההגדרות של חברות שונות. למשל, המנוע 2-2% של קנון משמש את הי- לט-פקרד בדגמים //א4 ו-4% ואת 86 בדגם 8200. האלקטרוניקה בשני המקרים . אומנס שונה בצורה קיצונית, כאשר 06ח8 מדגישה את היכולת להדפיס באבחנה גבוהה מאוד על חשבון המהירות, אבל אין בכך לה- סביר מדוע 9516 מצטנעת כל כך וטוענת לעומס מירבי שהוא רק 30 אחוז מהמספר שהיולט-פקרד נוקבת. הקריטריונים מתחת לכיס!יים אז מה הקריטריון שמפריד מדפסת מח- לקתית ממדפסת לייזר ייסתסיי! הביטוי הע- ממי. אומר: ייכשתראה אחת, תדעיי. כלומר, בעיקר הגודל המסיבי בולט לעין. מתחת לכיסויים אנו מצפים להבדלים משמעותיים יותר: 8 יכולת טיפול במספר סוגי נייר בו-זמנית. מספר מגשי נייר המאחסנים כל אחד דפים למטרות שונות, כך שאפשר לשלוח כל סוג הדפסה מבלי לגשת קודם למדפסת כדי לה- כניט נייר מתאים. % יכולת שליטה מרחוק דוך ושת הת- קשורת. אפשר לחבר כל מדפסת לייזר לרשת תקשורת, אבל מדפסת מחלקתית צריכה לספק את המשוב (תקלות, גמר נייר, סיוס הדפסה וכוי) הדרוש לניהול מרחוק. ".4 מחסניות גדולות לנייר ולחומרים מתכלים אחרים. 9 דרישות תחזוקה מינימליות. תכונות אחרות שתשמח למצוא במדפסת מחלקתית (אם כי לא תמיד תסכים לשלם עבור האופציות, שבחלקן יקרות מאוד): אמולציה אוטומטית של הרשת, כך שאו- תה מדפסת יכולה להיות מחוברת במקביל למספר רשתות ומחשבים ולעבור מאמולציה אחת לשניה בהתאם לבקשות השירות. 6 ישראל רצמ' 1994 9% הדפסה דו-צדדית (3% ]קטכ), שיכולה' לחסוך כסף רב בעלויות נייר. מיון פלט בשניים (או יותר) מגשים שו- נים, כדי להפריד בין ההדפסה של לקוחות שונים. 4 דיסק פנימי וכרטיס רשת אינטגרלי, שי- כולים לחסוך לך את הצורך להקדיש 206 לתפקידי שרת הדפסה, מגובים עם תוכנת התקנה וניהול מרחוק, שַתחסוך לך את המגע הישיר עס שרת ההדפסה מ200%501 הלא-ידידותי של 6זג/)6א. 8 חסכון באנרגיה. האות זגו5 עפזטת ניתן למדפסת מחלקתית בה צריכת האנרגיה :ו- רדת לפחות מ-45 וואט במצב המתנה. הת- סכון השנתי בעלויות החשמל ישלם עבור סוף שבוע זוגי במלון לעובד המצטיין במ- חלקה. בחירת העורכים % מדפטת מחלקתית לישומים רגילים - ו כן, זו הזוכה משנה שעברה. אם אין לך דרי- שות מיוחדות - מלבד קצב עבודה טוב, אי- כות הדפסה, מעולה, עומס חודשי מרשים, ממשק רשת אינטגרלי, תוכנת ניהול מה- טובות שקיימות ואמינות מוכחת - לך על המדפסת הזאת. אפילו המתיר אטרקטיבי (פחות מ-5000 דולר בחנויות בארהייב). % מדפסת מתלקתית בגודל 43 - א0ץ6ת 4520 אנחנו לא רגילים למצוא מדפסות של %- רוקס בתחום כל-כך ינמוךיי - החברה הזאת מתמחה יותר במכונות דפוס סופר-מהירות וסופר-יקרות, מהסוג שלא מרגיש בנוח ליד 6 הדגם 45200 מספק תפוקה דומה למ- דפסת של ?8 (קצת מהר יותר בהדפסת טקטט, קצת פחות בהדפסת גרפיקה), מע- רכת ניהול טובה לא פחות, מחיר נמוך יותר (בערך 500 דולר פחות בחנויות בארהייב) וי- כולת הדפסה על דפים גדולים. 0 רש ש אוחסזואטד אחז ד אחוד 0 ז0פ בה [ ו 142 % מדפסת לעומס גבוה מאוד - 3225 15א2) 50 +תו. דף בשתי שניות, זה קצב העבודה המסחור של המדפסת הגדולה ביותר בסקיותנו. אם 01 זס:ופחץ 4 ו 5 27 13.0 ב ב ב 58 9 יי נווב טוב מאוד גווב טוב מאוד טוב מאוד טוב מאוד טוב מונוד כן מו טוב מאוד טוב מאוד טוב טוב מאוד גווב המלצות העורכים 025 6 נה'ום העורנ'ם -₪ 6 07 נח'ות העוונ'ם - מדפסות ו נה'וה העוונ'ן שי | 6 בחיות העוונ'ים ₪ אוחסזואטך אוהסזו סד ו וו 0זה] | 008%א ההות851= ז6) זשת05000|0 | 158-155 זסהוסזם 1 זספה וק 8 זספה חק !וז הזופ ןטסחזק 5 00550 100 זו 00812 7 לא קיים ₪ קיים || 02 00 זסו הז זטו00 זסזחוזק והווי 8 המוצרים מפורטים בסדר ו אלפאבתי. המחירים הנקובים בי 5 מ 0 9886 5 מ מ הם לפי המחירון האמריקאי 4 |- 134 אא וו 189%219א135 | 175א195%א13 | 102א138%א58% 21 175א134א11 186א231א168 (85ח6חו חו ,3/0) פחסופהסחחום 8 > 40 ד 14 16 0 0 110 , (9חטסם) 1חףו8/ אפשש חח אמט |הוחזטרך / |8זזטת ד 8 |פותזפחך /0 |8וחזחד 6 |8 הזד אפט |הוחזסווך אתו וספ !1900 זפזחוזק נוי רו אפעו |וחז+ רוי אפ |8וחזפה+ וו ו ור . / ו 1 זא וחסזזא19 | מזהח5/אוחסזאסד סק סאחות5 (סחָזם") ץז818וזקסזק סז | 82ה5/אהסזו ד ו-35 ז8חז0ז 08 שחו 1 |00ו -* 1 |006!/] (8זחטוחטזזפח| סאו8פ) 0-5 (0086א ה858ת) 7 1 | [א אחסזזא 6 אוחסז א = /מזטוזקסזק סוקסוק ( ו סוקסוק סח 2 55 ו-35 זסהזסזם 0 8 8 (1הסוחטזזפח| סא561) (60ַתח09581-זםזחוטום) (00510086-ח50) 8 -. סה לו-24 0 להו/-16 80960 |פזחו לרווו-33 סה לחו-25 9 חט6 40-32 סוה קוזוא-16 83051 דם! ל/-25 ו 0 0 0 0 0 0 0 > 148 ,108 ו וה 1368 ,24/8 58 א 16 מו ,טוה 448 ,120 ות !אפר ,0ז08ח8וס ה וס טוקס ₪" - ₪ ם . ₪ | 1 .ה" ₪ -- ₪ ויו ו | ₪ ה . ₪ . . בל . [ 1 -₪ח . ₪ | ₪ חח ₪ סט |0//5808[ זמ = 8 וק 8 800 81ח7חז] 8 808 סחוה-הסאסד 5 10806ה ו 8וחסוט ה פס 80008 6081 חמזוטוחו5 . . ₪ . |₪ 1 ₪ ו 0 7 , 1% 0ננ% 8 ו 3 89 6 23 00 81191-5120| חס (85ח0ח/) 8708 8|ס18חוזץ 4 (כ יו 2 5% 1 5-11 08-20% 16 1 - (689ח!) 8108 4-5126/ 5000 18016חח 6 1:08 ו 2 מ 9 9 9 23 זה 8081-81206| חס (88ת0חו) 8708 80|6זחחץ : 2 [:] ואוו ורוו [: 9 9 13 (05 סו 8108 85178 50 18016חוז - 5 5 א/א א/ א/א 8/ א/ 6 ו6פ]. 01 המות 2 168 0006 2 1.80 0008 2 6 | 0008 008 2 |1008 2 89| 0006 2 88 | 40088 2 |8%9! 0008 6 |608 1 סו 05 (|8ח0וזק) 00( 0 א 600 8300 300 3000 וו 3000 0-00 0א 300 (ק0) 2051501101 ח| הסוזט!850ז וחטוחואםו/! ו ו סחסא | 000-8745 סאתוחפ סחסא חס ו קת 5 זו 0 :6 ק7, 39 35 7 99 7 55 סז חס 1 6קץד 01 זססוזטא! ₪ |₪ ] 00 0701088 /1180 0-01 סח [ 0 . 2 ₪ גת פא 9 58 18 500108 || ₪ | סו ה | ₪ ( מ ₪ 9 . סחוזסה0 זס!סט 01 1801 25ווחוחווש! (₪006 אפעש פא . [ ו . . ₪ 4 מ פא 5 כ 09898 מהירות הדפסה 07 07 03 41 אין 02 07 5 עמודי גרפיקה - עמ' גרפי לדקה 143 07 3 31 2 02 008 16| מסמך 51-23טזס - עמ' גרפי לדקה 10 5 3 3 3 02| 008 5 מסמך שום ופזסס - עמ' גרפי לדקה איכות הדפסה טוב טוב טוב טוב טוב סביר טוב סביר טקסט ואיורים טוב טוב טוב טוב מאוד טוב טוב טוב טוב תמונות בגווני אפור טוב טוב טוב מאוד טוב מאוד טוב טוב מאוד טוב טוב גרפיקה צבעונית = 0 כן כן כן כן ₪ ₪ תמונות פוטוריאליסטיות טוב טוב טוב טוב טוב סביר טוב סביר חדות ופרטים טוב טוב טוב מאוד טוב טוב טוב מאוד טוב סביר דיוק ועושר גוונים אתה זקוק למהירות מירבית, עומס גבוה 4% המדפסת למחלקת הגרפיקה - 66מ3 21 היא האבחנה המירבית וגודל הדף מאוד (200 אלף עמודים. בחודש), אבחנה טובה 400071, הדפסה על נייר בגודל 43 ומבחר מגשים לכמויות נייר גדולות - זו חמ- = דפסת עבווך. תצטוך רק להפרד מקרוב ל-20 אלף דולר כדי לממש את החלום. 0 1 -40016-8. נא לא לצפות לביצועים מהירים ממדפסת שנועדה להוציא פלט באיכות יי 044 צסגנתי. זו אמורה לספק תחליף למכונת סדר בהכנה של פלט לצילום אופסט. המודפס מגיע ל-63830 סיימ. המחיר מתחיל ב-4500 דולר ומגיע ל-7 אלפים דולר עם האופציות הנכונות. יקר אבל יפה. 155 0 ישראל דצמ' 1994 164 מדפסות פיר קר 77 מלדבטות צבע תרמיות טכנולוגיה חמה בשוק קר ייהשוק שלא התממשיי, יש שקוראים לת- חזיות האופטימיות מלפני שנתיים על העתיד המזהיר שצפוי למדפסות הצבע הייאיכותיות". המילה איכותיות הושמה במ- רכאות שכן הפער האיכותי בין הטכנולוגיות שנראו אז מבטיחות - העברת שעווה בחום, המראת (או העברת) צבע בחוס והתכה של דיו מוצק - לבין מה שאפשר להשיג בזול מהזרקת דיו, הולך ומצטמצם. השוק שלא התממש הביא לסטגנציה מוקדמת, שמ- אכזבת את כל מי שתלה תקווה במגמה הדו- מיננטית בעולס המחשבים: יותר מהר, יותר אבחנה, יותר צבעים ויותר בזול. מדפסות הצבע התרמיות (שס שנשתמש בו לתיאור הקבוצה הזאת של מדפסות צבע, שבכולן הטכנולוגיה מבוססת על חימום של חומר הצובע) החדשות טובות בצורה אי- נקרימנטלית ביחס למה שראינו לפני שנה ושנתיים, אבל אין פריצת דרך. לא טכ- נולוגית ולא שיווקית. מבין שלוש הטכנולוגיות הנייל, שתיים נראות כאילו הגיעו למבוי סתום. מדובר בט- כנולוגיות המבוססות על שעווה צבעונית, חומר גלם | דומה לעפרונות | הרכים (05 4 68) שנותנים לילדים קטנים לצ- בוע בהם. מדפסות העברת שעווה תרמיות (%57₪8ד אגצ) מדפיסות על הנייר בצורה דומה לדרך בה עובדות מדפסות סי- כות ומכונות כתיבה. החומר הצובע מועבר בלח מסרט בד (או פלסטיק) לנייר. ההבדל הוא שבמדפסת שעווה יש גם צורך להתיך את השעווה שעל הסרט ודבר זה נעשה עייי גופי חימום זעירים הקבועים בראש הה- דפסה. במקוס במהלומות פטיש מעביר הראש את השעווה לנייר בחימום הנמשך שבריר שניה. במדפסת דיו-מוצק הדמיון לע- פרון שעווה הוא בולט, שכן השעווה מסו- פקת לראש בצורת גוש מוצק. החימוס מתיך 6 ישראל דצמ' 1994 טיפה מהשעווה, הניתזת לכיוון הנייר כפי שטיפת הדיו מותזת במזרקת-הדיו. בשני הסוגים התוצאה על הנייר דומה: שטחים המכוסים בצבע שעווה עז-צבע, עס ברק וט- קסטורה אופייניים. ייהמראה הפלסטייי הוא תיאור מקובל לתוצאה המודפסת, אבל גס שיפוט אוהד ביותר לא יוכל לקרוא לתמונה המתקבלת מצבעי שעווה "פוטו-ריאליסטית". דריכה במקום מסתבר שהשוק לא משתגע אחרי המראה הפלסטי והמכירות של מדפסות שעווה דו- רכות במקום. טקטרוניקס, המוליכה בשוק מדפסות הצבע הטרמיות כפי שהיולט-פקרד מוליכה את שוק המדפסות הלייזר והזרקת הדיו, ממשיכה להוציא דגמים מעודכניס של מדפסות העברת שעווה תרמית, עס שיפוריס טכניים מסויימים וירידה מתמדת במחירים. אבל אין בכך די כדי לעורר את השוק ול- ראשונה אנו רואים השנה כי מספר הספקים של סוג זה של מדפסות הולך וקטן. לסקירה שלנו רק דיגיטל שלחה מדפסת העברת שעווה, בנוסף לשתיים ששלחה טקטרוניקס (למדפסת של דיגיטל אותו מנוע כמו ב-1א220 20856 של טקטרוניקס ואיכות הפלט דומה). טכנולוגית הדיו-המוצק (אא] כ8011) גם היא במצב סטטי. טקטרוניקס מלטשת מעט את המדפסת הוותיקה שלה 300 ז20850 וב- רודר היא היפנית היחידה שיצאה לנסות את כוחה בשוק לא מבטיח בזה. היתרון הגדול של דיו מוצק הוא שאפשר להדפיס כמעט על כל חומר שמצליח לעבור דרך המדפסת, כולל פלסטיק, קרטון ובד. הבעיה היא שהמדפסת עולה הרבה יותר ממדפסת העברת שעווה והאיכות המודפסת לא יותר גבוהה. שני הסוגים סובלים מהמראה הפלסטי ומכך שהצבע נשבר ומתקלף במקומות שתנייר מתקמט או מתקפל. הדפסה בדיו מיצק היא גם זולה יותר בעלויות השוטפות, אבל, בסך הכל, גם עליה השוק לא משתגע. הצבענים ממריאים הטכנולוגיה היחידה שהשוק אוהב וקיא המ- ראת צבענים (א4710/א] 5081 ם/יכ), או כפי שמעדיפים לקרוא לה לאחרונה ייהעברת צבעניס | בחום" (פצכע .זא אהמתך א זו נותנת תמונה פוטו-ריאליסטית לעילא, כאשר הפלט של המדפסות הטובות ביותר נראה כאילו יצא ממעבדת פיתוח של צלם מקצועי. בעושר הגווניס ורכות ההתמזגות של צנע לתוך צבע, אין מתחרה לטכנולוגיה זו. הבעיה היא המחיר. - והזמן. עמוד 44 מודפס בט- כנולוגית העברת צבענים עולה ביי 2 ל-3 דולר (בארהייב) מחיר הדומה לעלות של הד- פסת צילוס בשיטות פוטוגרפיות. הזמן שאו- רכת ההדפסה גם הוא נמדד בדקות ולא בש- ניות (3 עד 5 דקות לעמוד). העלות הגבוהה נגרמת הן בשל השימוש בסרט צבע לשמוש חד-פעמי והן בשל השימוש בנייר מיוחד, המצופה בחומר שקוף שתפקידו לטפוג את הצבענים הממריאים מהסרט. האיכות הגבוהה של העברת צבענים מהסרט לנייר נובעת מכך שגווני הביניים מושגים ללא סא]תמהזוק. כמות הצבע העוברת מהסרט לנייר נקבעת לפי משך החימום וכך יכול הבקר לשלוט ברמת הצבע עייי שליטה בפולסים החשמליים המוזנים לגופי החימום בראש. השיטה גם מאפשרת העברת צבענים שונים (שחור, מגנטה, ציאן וצהוב' לאותה נקודה ולהגיע למיליונים של גווניס מעורבים מבלי להזדקק ל-6א1111881. מדניסת הע- ברת צבענים 300071 נותנת אבחנה טובה יותר ממדפסת הזרקת דיו או מדפסז שעווה ב-[60027 בדיוק בגלל שאץ צורך ב-0א111881ק. אס הטכנולוגיות המתחרות מגיעות לכל היותר לפלט באיכות של עיתון יומי, העברת צבענים משיגה איכוונ העולה על מה שאפשר להשיג בדפוס אופלט הטוב ביותר. זולה, טובה ואיטית כיום המבחר של מדפסות העברת צבענים גדול מאי-פעם. למבחנים לא הוגשו כל הד- גמים שבשוק וביניהס 1.8600 של קודאק, אאות סז של מ6סשסאז, ועוד. בין הדגמים בסקירה אפשר למצוא את הק- טנה והזולה מכולן, סז?4זפוחוז? של 14800 ואת הגדולה והטובה מכולן 480 זַ6:ג(? של טקטרוניקס. שתיהן זכו באות ייבחירת העו- רכים'י, כל אחת בתחומה. הפרימרה היא מד- פסת 01 (כלומר היא נסמכת על ממשק הא- ביזרים הגרפיים של 8שס6חו/ ועל המעבד במחשב שיבצע את הרסטריזציה של התמונה) שמחירה ברחוב האמריקאי פחות מ-1600 דולר. מה שמדהים הוא שאת המחיר אתה לא משלס באיכות ירודה | או ביכולת מוגבלת מדי. למעשה מבחינה אחת לפחות אתה מקבל יותר: את הפרמיירה אפשר להפעיל במוד העברת צבענים, להשגת איכות. פו- טוריאליסטית, או במוד העברת שעווה, לה- כנת סקיצות מהר וזול. הפשרה העיקרית שע- ליך לעשות היא להסכים למהירות הדפסה נמוכה מאוד - כחצי מהמהירות של מדפסות טקטרוניקס. בחירה גורפת בקצה השני של הסקלה נמצאת (48 7856 של טקטרוניקס, עס מחיר מחירון של 15 אלף דולר (כ-10 אחוז פחות בחנויות הבודדות שמחזיקות את האוצר הזה במלאי) ויכולת הדפסה באיכות מדהימה על נייר בגודל 83. למעשה טקטרוניקס קיבלה את אות "בחירת העורכים" באופן גורף, לכל 5 המדפסות שהיא שלחה לתחרות. אלה כוללות את 2 הד- גמים במשפחת 2206/1 (העברת שעווה), דגם 1 (דיו מוצק) ושתי מדפסות העברת הצ- מדפסות בענים 440/480 ז71450. בכל קטיגוריה היו אלה המדפסות הטובות ביותר מבחינת אי- כות הפלט, מהירות ההדפסה ועלות החו- מרים. לא פלא שנוכחותה של טקטרוניקס בשוק מרתיעה הרבה מתחרים פוטנציאליים. ההערכה של מומחים היא כי מדפסות הש- עווה ידחקו החוצה מהשוק עייי השילוב הק- טלני של טכנולוגיות מתחרות: % מדפסות לייזר צבעוניות לתחומים בהן אין צורך באיכות פוטוגרפית גבוהה אבל המחיר של החומרים המתכלים הוא קריטי. % מדפסות הזרקת-דיו צבעוניות לתחומים בהם ומן הדפסה ארוך ורגישות ללחות פחות חשובים מעלות הרכישה והאחזקה השוטפת. % מדפסות המראת צבעניס לתחומים בהם אי-אפשר לוותר על איכות פוטו-ריאליסטית. עס הכנת הכתבה נודע לנו, כי טקטרוניקס הכריזה על מדפסת לייזר-צבע אמיתית, תח- רות ישירה ל-ק8, זירוקס ו-15א0. לדברי טקטרוניקס, איכות הצבע שהיא משיגה גבו- הה יותר, אבל לא היתה לנו ההזדמנות לב- חון את הטענה. עס זאת, אפשר ללמוד מכך שטקטרוניקס נכנסה לאחרונה לשני תחומי צבע חדשים, הזרקת-דיו ולייזר, כי גם היא הגיעה למסקנה שטכנולוגית השעווה הגיעה לסוף הדרך. מדבטות הזרקת-דיו הגומחה הפכה למונז הבמה רק לפני שנה עדיין התייחסנו למדפסות הז- רקת-דיו כאל מוצרים לשוקי גומחה מיו- חדים: משתמשים ביתיים המתעקשים על צבע במחיר נמוך, משתמשים ניידים המ- תעקשים לקחת את המדפסת איתם לכל מקוס אליו הס נושאיס את מחשב המחברת, למחפשים תחליף למדפסת לייזר בהדפסת מלל איכותית שלא יכולים להרשות לעצמם את הטכנולוגיה היקרה יותר וכדומה. מאז התחברו הגומחות זו לזו וכיוס מדפסות הז- רקת-דיו נמצאות לכל הדעות במרכז הבמה, הן מבחינת אור זרקורי תשומת-הלב והן בגו- דל שוק. השנה, לראשונה, ימכרו יותר מד- פסות הזרקת דיו מכל טכנולוגיה אחרת - כולל מדפסות סיכות. תוך שנתיים יהווה נתח השוק של מדפסות הזרקת-דיו יותר ממחצית כל השוק למדפסות (ביחידות). מלבד כמויות גדולות יותר אפשר לצפות למגוון עשיר יותר של דגמים, שיכסו ספקטרום רחב יותר של ישומים. להזרקת דיו יש פוטנציאל למהפך גמור בכל תחומי ההדפסה, החל במדפסות אינטגרליות הבנויות כחלק ממחשבי-מחברת (קנון כבר עושה ואת) וכלה בתווייני-ענק ליצור פו- סטרים לשילוט חוצות. יתר על כן, רביס מצפים מטכנולוגית ההזרקה להחליף את דפוס האופסט בכמויות קטנות. כיוס מכונות דפוס-ללא-לוחות-הדפסה, | כפי שמייצרת החברה הישראלית אינדיגו, מבוססות על טכנולוגיות אקזוטיות שמחירן בשמיים. הז- רקת דיו היא טכנולוגיה פשוטה ובדוקה שי- כולה אולי להציע איכות דומה במחיר נמוך יותר. ‏ ייבחירת העורכיסיי הוותיקה שלנו, 06 מדפיסה ?2 עמודי גרפיקה לדקה - בערך כמו מדפסות לייזר-צבע החדשות - במחיר שהוא כשישית ממחיר של מדפסת לייזר צבע. היא מדפיסה על נייר בגודל 44 בצפיפות 600300071 באמצעות יותר מ-400 נחירי הזרקה. מכונת דפוס קטנה לה- דפסת עבודות קטנות, שאינן מצדיקות הכנת לוחות להדפסת אופסט, תודקק לפי הערכה לקצב עבודה גבוה פי 40 עד פי 50, כלומר ל-16 עד 20 אלף ראשי הזרקה. אלה יהיו מסודרים ב-4 שורות סטטיות לרוחב הנייר, שינוע במהירות של 30 עד 50 סיימ לשניה, כשהוא מודפס בזה אחר זה בכל ארבעת הצ- בעים. לא נל הטיפות דומות המספר של 20 אלף ראשי-הזרקה לא צריך להבהיל. שיטות היצור של ראשי הזרקת הדיו דומות| לאלה המשמשות. במי- קרואלקטרוניקה ושם לא מתקשים גם ליי- צר מיליונים של טרנזיסטורים על שבב סי- ליקון ששטחו פחות מסמייר. המספר הזה גם דומה למספר האלמנטים הרגישים לאור בר- כיב ה-ת00 המצוי בכל סורק שולחני. הב- עיה האמיתית היא איך לוודא אחידות בכ- מות הדיו המותזת מכל חריר. כאשר מתבונניס מקרוב על פלט של מדפסת הזרקת דיו רגילה רואים רצועות של כהות משתנה בשטחים שהיו אמורים לצאת אחי- דים. לתופעה קוראים בלעז 6אזפא8% והיא אחת הגורמים לירידת איכות שקשה ביותר לפתור. בעיות אחרות הן בתחום התייבשות הדיו, מניעת התפשטות כתמים בנייר, מניעת רסס של טיפות מיקרוסקופיות המרחפות כענן ומעכירות את השטחים שא- מורים להשאר לבנים. את כל התופעות האלה אנו רואים במימדיס קטנים יותר במ- 15 06 ישראל דצמ' 1994 מדפסות 07 6 ביוח העוונים לא קיים "| קיים מ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי (פחסחו חו , כש) פהסופתפותום (05חטסם) זווחוט 15| 01 זוחא (ו0) חסוזו|850ז וחטחוא8ו/! [חסם |8|/5608ו|8זהק זז 3.1 5אאססחו// 6ו0011ס5-זפ חרוק עו ב (65חס0) ופט זסקפכן הזטתזואסוח 8100 0 חס זחוזנן - 8/5 8-5126. חס ]חן 8 ה 9500/80 5 סק טחוס 1050808 נית = זט 5 185/0001/508!805 01 זסנ|חזטצ' 5 זז ז0ו08181/01] פזזטקקטפ 8 6 סז ססחסות זפכן 08% זז הו "וס| 60006 אהו" וז זו 58 את ז4-600/ז3-60!0 1885 680 107 01005 50087818 0ן0|8 |8ש0ז800 פתס)חסץ 6 60038 00 01 8ח ה ססזסם/סמָהכן זס|סס זנ 051 5015 081801 005ועסזכ "ופשוזם 86 0 8|/815חב ח8ףו1911חו חס 8506 זסו60 01 |0זזחסם ז56גו פעטס!|8 וטוזם ללה,, עמודי גרפיקה - עמ' גרפי לדקה מסמך 1-23 פטזס - עמ' גרפי לדקה מסמך אמ |ופזסס - עמ' גרפי לדקה טקסט ואיורים תמונות בגווני אפור גרפיקה צבעונית תמונות פוטוריאליסטיות חדות ופודטים ש₪ ו ב 0 ה הד 30 || סוק ו היו 6 200 בו 6% 6|פטטם סוט פוט 1 פופפטום וק 9 09 89 יע 129 9 1455 5.5 1 רנ 6נ 5 8 2 8 9 09. 56 6 0 0 (סוסט זסז 136) 128 ו ) 296 4 4 6 (זסוסס 0 א 300 0 א 360 300 30 נא 0 ₪ ] . הא הא הא 0 וט 6 0 6 6 5 1 13 11 ו 17 -28 29 8 8 8 4 מ 1 - 1 + ₪ה ש₪םמם ₪מם ₪םם מ | ₪ ₪מ בסם הש ₪ . סם הא זה ]זו וו זסת 1 סו ( ז0 . . . . . . 1% ל | ,2550 10 הספת | ,800-4000 הסח6 | ,000-600 הסחה0 = ,2550 1/0 הספפם ,0 0 זט חוזקסזס וטו (0-- "- .2550 10 ה080ס ו 8 = ,58068 ] הספסם ב וס ופ 8 פופו 8 ,זפזחוחץ מו , וסקת 8 ,זפזחוזץ אפ זטחוזק = 8245 זסזהוזקסז? = 8245 זסזהוזקסוק 8 זזחוזקסז | 0246 זםוהוזקסזק סא ,13 20 2.0 7 06 2.6 סם ₪. 41 הח אמח יסם ₪7 40 2% מ 6 10 ייר ור - ם ם ₪ / הענהה סמהההכתק המואה הכתתהוממחהה ההההההטקת ה רהנפדרוזתן ם . . 0 ם | 0 א ₪םמם מם אא א /א א ם . ה/א ו / /א ם ם ה א / 0 280/30 | |תססזסק 70/10 הו א ה/א א ם /א א/א א 4 . ּ א 4 4/א 17 25 17 20 2 17 39 (07 צבע) 1.5 (0.2 צבע) 1.2 15 10 10 10 1-7 15 14 13 09 סביר סביר טוב סביר סביר טוב טוב טוב טוב טוב סביר טוב - טוב טוב - - - סביר טוב טוב סביר סביר טוב - טוב סביר - - 0 טנות ועד לפתרונן. לא נזכה לראות את מכונת הדפוס שפועלת בהזרקת דיו. , נחזור למציאות ולמדפסות הקטנות שנסקרות במאמר זה. לא כל היצרניות של מדפסות הז- רקת דיו שלחו לנו דגמים להשוואה, בעיקר בשל פיספוס של התאריך. הקובע. ביניהן 6 0 ישראל דצמ' +199 אפשר למצוא את דיגיטל, עם הדגמים זז ות ו- זסוותאתס[0ס6ק, לקסמרק עם משפחת 386010 המחודשת, סמית-קורונה ומתחרה וותיקה-חדשה בשוק הזה - טק- טרוניקס. רוב המדפסות בסקירה ואלה שלא נכנסו נופלות בקטיגוריה הצפופה של מד- דיוק ועושר גוונים פסות הזרקת דיו זולות, 300 עד 700 דולר במחירון, 250 עד 550 דולר בתנויוונ. המ- דפסת 140 708501 של טקטרוניקס חורגת מהתבנית השיגרתית והיא מנסה להתחרות ראש-בראש מול דגם 12006 של הי- לט-פקרד. בתחום המחירים שמעל ל-1500 מדפסות חספ חספ חספן] ‏ | -6ם ו סו , 0 פו5 +800 81/108 1 9 2 / ל לא קייח ₪ קיים ₪ 0 6 המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 9 9 9 9 9 ב המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריקאי 69 - 04א8%7% 04א63407 - 16א68%152 - 3ן55%158% - 58%156%03 (85ח: חן 3000) 8הסופהסוחום ] 106 1058 8 12 0 5 חוסם) זומוט שי 98 98 8 (זס|00 זם1 9ח88) 0 18 18 5 0 ז6סוחטא! 300 30 0 א 360 0 2000 | 1300900 ו שן | שן | ₪ן| את |החסווכס ₪ - ההא וסט |6|/58118! זמ 1 פאוססחו/ ח! | 3.1 פששסהחו) חו 6 :ו ו / 6 = זסטָ011 3.1 005חו// 0ו506010-זסוחוז] , . | :| טיפול בנייר |] 15 5 5 5 9 : 9 (5סהסחו] םוט זסקסכן הזטוחואםו1 24 4 4 4 4 24 (05 סכ חש זסקהק רוואט 8100 ₪םמם םם [ |₪ ₪" [ 1 | 1 - 0 םח . . - מה | ]₪ שמם סק 8-58 חס זחחכן ה .ה הא ₪ .א . . 0 זפ ז010/18010ו055זק חס 0 טסל ,1 זהסוין | זחסו סז( זפ | סד 1 סד ב מ . - . 0%. . | מסחחק 180050808 0 הסמהמ ונקות קרטטטמה הט ,פס | ,7/2 80 תספקם | ,7/2 650 הספסם = 158006)|תספסם | 2056001500 קה | 0088061500 ל 7 א > . : ו 68 ₪ 0 | 56068 6030010 | .8085 = חספ 8 ,(והחסווסט) ב ב . 5 0 הפס חס (|החסוזקס) 16 16 4 5.2 סא ,3 סא ,3 5 19510971/5088018 01 זפ ותטא! סם: סם [ סם 5 זפ ז0511001/010/ 5זזססק 5 0זח! 2 20% , 0 ו 3% % 8 תס טחסו זק 008% 8 : . . .ו . ₪ ּ וח "שצס| 8ח610 אה|" םב ם | ם . | | ַ וק סוס ה/ 8 4/ שן | הא /א 58 את זס/0ס-3-60107/4 0585 / א /א / ג/ 0 880 ]0+ 08110095 5808/910 אא 8 8 ם ה/א 4/א ו זה הזח ה א 4/ | ]סק 500/25 א ה 08 | 0 חן 0007 0 01 4 א/א א . א הא 50108 ז|ו0818 085וש0ז0 זסטוזם : . 8 0 818ץ!8ח8 1ח0ףו|/8זחו חס 8580 מ | א / . ה/א : / זסוסט 01 |סזזהסט ז58גו פשוס!!8 זפטוזם : 24 0 7 19 5 23 1-7 -- עמודי גרפיקה - עמ' גרפי לדקה 13 13 7 (05 צבע) 2.0 15 06| מסמך 1-23 פטס - עמ' גרפי לדקה 3 18‏ 0000--09 17 15 11 מסמך וס ופזסס - עמ' גרפי לדקה ! : ₪ איכות הדפסה | טוב סביר סביר טוב סביר סביר טקסט ואיורים טוב סביר סביר טוב טוב סביר תמונות בגווני אפור = - - טוב -= - גרפיקה צבעונית - = - - 0 - תמונות פוטוריאליסטיות טוב סביר סביר טוב סביר סביר חדות ופרטים = = - סביר - גל דיוק ועושר גוונים דולר. = טקטרוניקס | משתמשת. במנוע | 25 היקר יותר של 01, זכרון 8!א8, 17 גו- השבחה שקטה דח זתתת של קנון, עס צפיפות נקודות של 360271 וטכנולוגית החלקת קו- לשיפור האבחנה. המחיר הבסיסי ( 1695 דולר במ- חירון,: 1500 בחנויות בארהייב, %2395 בי- שראל) כולל מפענח פוסטקריפט (כמו בדגם פנים וממשקים מקביליים ו-א1/0081191 . הדיו מסופק ב-4 מחסניות. נפרדות ומהירות ההדפסה בינונית. האיכות החזותית של הד- פסת תמונות טובה מאד, כך שמדפסת זו בהחלט יכולה להחשב כתחרות ל-115120006. היולט פקרד, בינתיים, 'השביחה את המ: דפסת הוותיקה מבלי שהדבר מתבטא במ- ספר הדגם. הסיבה לכך היא שההשבחה היא בתוכנה בלבד וניתן להתקינה גם.על חומרה 1 6 ישראל דצמ' 1994. מדפסות מ לא קיינ ] ק"ם 1 המוצרים מפורטים בסדר אלפאבת? המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי חן חן וש3!) פחטופתסחחוק 7 (05תטסכ] הטוע ספ זגו זטהחטאת (ו0) חסוזט!650 הזטוחוא8וש! חס |8|8|/08ז זוז 3.1 פשוססחו/ש 080116ו5-זסזחוזק . העפו (165סחז] 101 סקפ הזטרואהו! (05 סכ ףוע ]סכ החטתואוווח וב 8 פס חס והוז ה 8 8-5720 חם והוז ה זכ ז900ז/055010זק ל וחק 80056808 1 8 סופ 6 1/508|806ח165100 )כו טוט 58 81 ז05161/0100] 0 8 וח סזהססחסוה זכ 08% זו וס| 8ח0ו 681 אח|" בצבע | ווק 00 5 שחו זסוס4-6/זס)נוס-3 0508 80 0 0098097005 80| |8סזססג: פהסזחהץ 68 0 600081808 זס!00 01 1808ח8/06706ַחָק זסוסט זפק 08 5חחוז561 0818001 85םוטנחכ זסטוזם 6 0 8]/515חפי)ח0ףו|61זחו חס 8806 60 01 |0זזח60 זפ פשטסו|ה זוז מהירות הפסה | עמודי גרפיקה - עמ' גרפי לדקה מסמך 1-23 פטדס! - עמ' גרפי לדקה מסמך וס ופזסס - עמ' גרפי לדקה טקסט ואיורים תמונות בגווני אפור גרפיקה צבעונית תמונות פוטוריאליסטיות חדות יפרטים וז וסטוו 0 1 קל וק ו ל הספקם ות ו פ.10 1000 0 10 זו ו : 100 90 2108 9 בא 9 9 3 5 183א152א68 169א191א111 | 153א82%175 6 איפ.7 8 205א7.5%185 41 11 29 15 16 5 4307 13 , . 19000 סוס סז 51 50 | (00|0 זס? 51) 50 (זס|סט זט 416) 108 | (ס|סס זט 54)48 | |סוסס זסו 5448 | |ס | זס 54/48 | (סוסס זס 48) 84 00 00 00 00 00 0 2 מן | 0 ₪ | בציויון | בוו | [בנוון | [בחוו] | ₪ח <> 8000066 6 יו | ו ו וו 5 5 5 . 5 5 5 5 4 - 35 ₪ 3 3 4 4 . ₪ח .= חמ .א םמ | ₪ ₪םה ₪םם ₪ - ₪ ₪ . ₪מם ₪ | ו - . ם - ₪3 ]חס ,0 זפ / סז | חס יו 0 והז 108 החסז סט ו | (|8חסווסס) ₪ קסד . ₪ . . . . . ל 1080005 הפק 5 1200 656001 4 2086001500 לה 2080001500 קה | 065081300 ל = ,2/₪ ₪50 תספסם קן ‏ ((חסקס) מו 8 ,56005 8 ,58085 0 ,881188 = 5005 100 חספסם ,50185 500 856481 ז וס סק זז הוזקסוק זסזתוזססזק וו (|פחסוזקס) 8 29 15 6 4+ 115 44 יסםם 5 סם סם סם חם חם 0% 16 % 3% 3% 6 % . ם ם ₪ . . . . . מ | 0 ך הא הא ₪שם | ₪ ₪] הא | |₪ ₪ ם . . ם ₪ 3 ₪ ₪ש ₪ ם ם ם הסוס 3119/25 ו ו 32 13/25 225 זסס 210/25 סק 210/25 || זה00ק 326/15 8 . . . . . ם . . . . . . . . 43 5 5 0.7 1%6 7 1%6 (0.4 צבע) 1.4 (0.5 צבע) 1.9 (0.7 צבע)0.8 (0.5 צבע)07 (04 צבע).ו (04 צבע)07 (07 צבע) 1.6 14 1%6 3 3 3 02 1%6 , הוור ה הרמ הירי יש רתויש מ וה שלי לי שיש דוי רייר שיהד. יי אובות הדטטה. : סביר סביר 4 טוב - > טוב סביר סביר = טוב טוב טוב = טוב טוב סביר סביר טוב מאוד סביר סביר טוב מאוד טוב סביר סביר טוב סביר טוב טוב טוב סביר טוב טוב מאוד סביר סביר טוב מאוד טוב סביר סביר טוב ישנה. ?11 פיתחה טכנולוגית יצבע חכם" - זז - המשפרת את הפלט לא עייי 8 הגדלת צפיפות הנקודות אלא עייי פיזור חכם יותר שלהן. כאמור לעיל, מדפסות הזרקת דיו יוצרות גווני ביניים עייי סאזתמזודו, כלומר שינוי הצפיפות של הנקודות בכל אחד 06 ישוראל דצמ' 1994 מצבעי-היסוד. בשיטה המקובלת, כל רמת צבע מתורגמת ישירות לצפיפות נקודות מסויימות, ללא התחשבות בצפיפות המ- קומית של נקודות הצבעים האחרים. למשל, רמת צבע של 20 אחוז מגנטה מתורגמת לה- זרקה של 10 נקודות דיו מגנטה. בפיזור דיוק ועוש!- גוונים אחיד בתוך מטריצה של 25 (5%5) פיקסלים. מאחר והפיזור הזה לא מתחשב במיקום של הנקודות בשלושת הצבעים האחרים, לעיתים קרובות נוצרות תצורות יימחוספסווניי, של ריכוּי נקודות ברקע דליל, הפוגעות מאוד במראה הטבעי של התמונה. טכנולוגית 0151 מעבדת את תצורות הפיזור תוך קריאה של הצפיפויות בכל הצבעים ומוו- דאת שהפיזור יהיה ייחלק" ככל האפשר. הטכנולוגיות המוליכות בהזרקת דיו הן של שז וקנון. חלק מהיצרנים האחרים גם מש- תמש במנועים תוצרת קנון וכולם מנסים לעמוד בסטנדרטים ש-112 קובעת. שתי הט- כנולוגיות דומות למדי - שתיהן מבוססות על חימוסם מהיר של הדי, הצר גז, שב- התפשטותו הוא מתיו טיפה מקצה החריר - ושתיהן הוכיחו את עצמן כאמינות לאורך זמן. אבל יש גם חריגים. אפסון,! למשל, מא- מינה שהתזה פיאזו-אלקטרית עדיפה על חי- מוס. האפקט הפיאזו-אלקטרי הוא קשר בין הפעלת מאמצים מכניים על גבישים מסוני- מים (קרמיים ברובם) לבין מתח חשמלי הנוצר כתוצאה מכך על הגביש וההיפך. אנ- חנו מכיריס שימוש יומיומי באפקט זה במ- ציתי הגז הביתיים, בהם הקשה על אלמנט פיאזו-אלקטרי פנימי יוצרת ניצו חשמל שמדליק את הגז. האפקט פועל גם הפוך וה- פעלת מתח. חשמלי על הגביש תגרום לעיוות מכני שלו. הגביש יתארך בכיוון אחד ויתקצר בכיוונים הנצבים. שימוש מושכל באפקט מדפסות הזה מאפשר לאפסון לייצר ראש הדפסה ייקריי, בו הטיפות מותזות בדחיפת גביש פי- אזו-אלקטרי ולא גז מתפשט. = | אינות גבוהה לדברי אפסון הטכנולוגיה הפיאזו-אלקטרית מציעה שני שיפורים מהותיים ביחס לחימום: : % שליטה טובה יותר בכמות הדיו המותזת. מניעה טובה יותר של התייבשות דיו בח- רירים. במבחנים שלנו לא התבלטו המדפסות של אפסון. באיכות בולטת במיוחד, מלבד הדגם החדש זס[00 108ץו5. למדפסת צבעונית זו יש . שני מודים של עבודה, ב-22 720 5 וב-[72027. במוד הראשון איכות ההדפסה טובה, אבל לא מהממת, והמהירות נמוכה יחסית למדפסות אחרות בתחום מחירים זה (700 דולֶר במחירון). אבל כשעוברים למוד 1 720 התמונה משתנה לחלוטין ולראשונה : אנו רואים במדפסת שמחירה פחות מ-1500 דולר | איכות תמונה המתקרבת. לפו- טו-ריאליזם. אל תבין מכך שבזאת נסתס הגולל על מדפסות הזרקת הדיו היקרות, שכן האיכות הגבוהה במוד 72021 באה במחיר שלא קל לבולעו: המוד הזה מוקדש כולו לה- הוא נזקק לנייר מיוחד ויקר, ומהירות הה- דפסה יורדת לרבע. אפסון מכוונת את המוצר לשוּק של משרדי גרפיקה קטנים שמוכנים לבלוע את הגלולות הנייל ובלבד שהמחיר יהיה אטרקטיבי. עם מחיר בסביבות 550 דולר בחנויות, אפסון עונה לכל דרישותיהם. דפסת תמונות (אין תמיכה בגופנים מובניס), : מדפסות חדשות אחרות הראויות לציון מיוחד = הן 810-4000 של קנון ו-5600 של היו- לט-פקרד. למרות שדגם 310-4000 לא זכת "בבחירת העורכים", הוא מהווה כיוס את ההצעה הטובה ביותר בקו המוצרים הרחב מאוד של קנון. מחיר רכישה נמוך (545 דולר במחירון האמריקאי, 5450 בחנויות), עלויות שוטפות סבירות (26 סנט לעמוד בכיסוי 30% > צבע), מהירות הדפסה מכובדת ואיכות פלט טובה עושים אותו למועמד טבעי לרכישה. התחרות הישירה למדפסת של קנון היא המ- דפסת החדשה 5606 של 15 זו יקרה .יותר לרכישה (719 דולר במחירון, 5470 בחנויות), זולה מעט יותר בעלויות שוטפות, איטית בה- רבה (כחצי המחירות) ואיכותית :מעט. יותר. עורכינו בחרו בה כאחת מ-4 המומלצות, בעי- == קר על סמך איכות הפלט העדיפה. ו בייתי בי 8 ַמִעְחַח58 וספפו 6 ב 0 זווא סו הו הפנ פד א הקט בג וב ו 0 1 0 ה א | 090 3 5 | 0 וו 0 ריר ו 6א 8-ו חסזאותוזד. חסטוחוזד 8 זוזמ 6 5 58 = 08 ו ו סט וו 0 5 וי 801808 011018 18 "8פר 4 9 8 ! . . . . . 5 1851א161א183% ו18א168א164 | 1698168183 178%164%196 7 3 7 .ל 13 .98| 45 47 6 םח ההא* ₪םמם [ 6 .מ" ₪" סם אוו ₪מם א" 8 78 8 08 4 | סם .הח .. .=" .. ם כ (89) וק ם ם 0 בי 5-0 0 0 82-|8 > 2-6 2 2 28 וי 1 ישן 100 1 280 100 אא ימי 1 06 56 5 002 ה 2 וי ויה וי 2.08 4 ,ה/א 25 18 15 4 א ,א 25 8א > 28 1.31 וי ו בי ופוומו סטוה 8 6סא 00 0870פ-תס הו בי חס אא אא ם . ג .מ 4 .ה הא ם* סם .א .. .םח .=" סם בסם .. רה* סם :+ סם בסם .תח סםסם בא ו ב ב ו אהו מתץוזווות או ח508א9|] = 5088 ההסחומום 6 6 2 יג 15 12| יו יי יי מ 0 8 5 0 0 5 שא היד ותפופטפודו [תפוס זו ו 8-ו ב כ ב 6-ו 58 0:8 |08 56 8 | |החסוו ו וו 5 5 60 ות (8100) סח / 18 7 6 8 16 ₪ . .וי . . 8 175א061א164 175א181א 164‏ 172א158%183 | 171668173 0 50 9 7 הו הא אם שמם ! אם שםמם סם םס .₪ סם סם 58 8 58 8 8 1865 8 שםמם .. .ה .םח סם ם םב ם ם ם 0 0 יי 0 4-0 22 8 2-5 2 2-2 8 וי 12 12 יי 18 4 | *1200%1024 4 1280 יי 8 2-0 0 4 ה 856 8% 0 9.0 28 1 112 12 1.066 הא ,הא 20.00 4 4 5 הא ,ה/א ומ ם וצומום זו יי [ ו בי | בי 6 506 | סז = 40% מזמסס-חס תו 819.99 א א ( 0 הווא ₪ . 1 ₪" .. .מ אמ ₪םם .. .. חח 1 סם ה בא . בא הא = - סם ₪םמם *% סם סם או חור הקפסאו הההקתומפן | לא ק"מ | קים₪] הלו-זם | ז958/הסופו | המוצרים מפורטים בסדר 7 אלפאבתי. המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי 00 100 יי וי 18 0 סו 5 20 8 ו וו 8 יב יו ו הס ו 8 הטזוחווד 6 זמ בו ו ו 056 56 [הזחוז) הטסוק |ווז-6זוודוססב זם חסזום +סם ו ו 006 | 0 0 הוה 0 - 60 18 18| | ; 9 0091 )לופ 501090 טטונות, ם . ו . 05 8 6 6חז 3 188א173%א188 165%184%183 | 168%184%18 (סמחו חו ‏ 1000) פחסופחסוחום 41 יי הי ורי 7 ב וס ד םמם הא םמם שמם חום-15 סז חום-15/תוק-15 10 0818 בסם - ₪םמם .-. חוס-15 10 0/8800-5וס-15 סז 8-3 8 ב 6 8 ו .. .. סם ₪₪ זה |קהסס-5ק ה5137-691006//55 עְחַזה]. ם (899) |החטווקס ם ם יו ו 100 ימי 0 0-0 0 (2] 110 הותח508 [1068ס/ 16 2 ו 266 [17) 1000 5007 |מצחסקוזסו 1 יי 10 לי סו 050 171800חוחטה הטוא 120 100 הא אא 850 18090זפ1ח: תואהו (2]) 78105 76185 0 181800הוחסת הטדהואפות 1886 56 55 2.6 וי 18 יו יי 86 0 400 ;600 א 800 315 סוק חטפח60 זסאוסכן 18000 1.20 יי ,135 15 6 518000 וחנוו אמא 80 30 ה/א ,גא 6 ופ - בו [ ו וח -וטומום הו 05 הסט [6חמ/ חס הט 60ץ015018) מס חס חס 00ץ01503) פחסא פס (81880ח [6ח8ק 100 (51080חו חמק 100 ה אא א הא ץ81 סז סוחס |נוחמו תו חחח 108 5 !סוחס ח50106-חס הו 10190106 חח 11 1 ₪ ₪ קט-שסק חס 0ה55ט0000/סַת06080951 טחמ שמם 11] .. 11 זו 0/0 וח 010 סם רא סם ₪ | 805 20168 קד ₪ 2 ₪םם ה וז זס זווד 19 6 ישראל דצמ' 1994 ו 130 רן אברהמי | ₪- | 7 0 2% -- 4 70 5 21 4 253 , ש | + ' 2 , "ו 2 - - , " - 009% ט 4 42 2 3 מקרו למתכנתים קישוריות אל חשבשבת שרשרת השינוע העברת נתוניסם מחשבשבת אל הגיליון האלקטרוני היא רק דוגמה אחת מרבות לצורך בנוהלים לקישוריות במיחשוב. ואני מתייחס כאן למושג קישוריות באופן הרחב ביותר האפשרי. כלומר, העברת נתונים בין מוצרי חומרה ותוכנה זריסם לחלוטין זה לזה וללא פלישה חודרנית בין התוכנות המ- קושרות. העברה כזאת אפשרית רק כאשר הקישור מתבצע בצורה לא ישירה. המטען מועבר מהמוצא אל פלטפורמה ולאחר מכן הוא נשלף מהפלטפורמה אל היעד. דהיינו - שר- שרת שינוע. עולם המיחשוב מגוון ביותר במוצרי חומרה ותוכנה שונים ומשונים. נתוניסם שנוצרים במקום אחד עשויים לעבור בדרך אל היעד מספר לא מבוטל של מוצרי תוכנה וחומרה - ממש כמו שרשרת השוע מהייצרן אל הצ- רכן המתוארת באיור מספר 1. הנתונים המועברים חשופים לגמרי לסכנות רבות בדרך שכן כל פלטפורמה מזדמנת עשויה לחולל שינויים במטען. כדי שהמשלוח יגיע ליעד מבלי שיחולו בו שינוייס כל שהס צריך היה להסכים על שיטת קידוד נתונים 0 ישראל דצמ' 1994 שתהיה מקובלת על כל ייצרני התוכנה וה- חומרה. ואמנם פותח נוהל כזה. ההסכמה הכללית הושגה לא בועידה בין לאומית אלא מכורח המציאות. מי שלא שילב אופציות יצוא ויבוא נתוניס אוניברסלי נתקל בקושי לשווק את מוצריו. לנוהל הזה קראו ]501 - ת₪608ה חסווג ו ז10ה1 :10 8551110800[ 6ז68ת5/8 ות והוא מקובל היוס בכל העולס הממוחשב. יודעים אנו מהשעור הראשון בתפעול הגיליון שאפשר להקליד מספר כ-41,08 ואפשר גס להקלידו כ-.1/4851 - אס נקדים לו גרש. במקרה זה יהיה דינו בדיוק כדין אות שהוקלדה ישירות | לגיליון. = כל 5 אפשר להמיר למבנה ,14851 על ידי הַת600 וכל מספר שהוקלד ‏ כ 8 אפשר להמיר למבנה 41.08 על ידי 6טןג/60. אפשר לומר שהמושג ,1/4851 בגיליון הוא שם נרדף למושג טקסט. בין כל התוויס האפשריים יש רשימה לא גדולה, יחסית, של תוויס שנחשבים או- ניברסליים. תווים אלה הם כל עשרת הס- פרות, אותיות האלף בית באנגלית-פעם גדו- לות ופעם קטנות - נקודה, פסיק ועוד תווים שונים. כל אחד מהתווים הללו קיביי מספר והמספרים הללו מקובעים מאותו הומן ועד ימינו אלה. וזהו מבנה 845011. לקובץ טקסט שניתן לק- ראו מהמסך אנו קוראים, לחילופיו קובץ 1 אפשר להפיק בגיליון את המספר על פי התו על ידי 96066 ואת התו על פי מספרו על ידי ז6008. איור מספר 2 מראה רשימה חלקית של תוויס ומספרי ]8501 בדוס. המוצא והיעד חשבשבת היא תוכנה יעודית לסביבת הנהלת חשבונות התוכנה מייצרת בקירבה מאגר שמכיל נתונים ועיבודים שונים שלוזם ומ- אפשרת להפיק מגוון רחב של דוחות. בעולס הניהול נמצאת סביבת הנהלת החשבונות בשכנות עס סביבות ניהול נוספות. בנוקומות רבים נוצרה דרישה להעביר נתונים שנקלטו ו/או נוצרו בחשבשבת אל גיליון אלקטרוני לצורך עיבודיס מיוחדים. המבנה הפנימי של חשבשבת שונה לגמרי ממבנה הגיליון. יתרה מזו, לא פעס נמצאים נתוני חשבשבת במחשב מסוג אחד באירגון בעוד המשתמש בגיליון מפעיל מחשב שולחני קטן שאיננו קשור עס המחשב המרכוי - או להפך. ולפעמים נמצאת החשבשבת במקוס אחד ומערכת הניהול במקום אחר באותו לי- שוב או אף ביישוב אחר. > וכאן אנו נזקקים לשרשרת השינוע. | אפשר למצות זאת במספר מילים מועט - חשבשבת יודעת לייצר קוב 45011 (טקסט) והגיליון האלקטרוני יודע לשלוף קבצים כאלה. כשרוציסם להעביר חתך תנועות מחשבשבת לגיליון נכנסים לחשבשבת, מבצעים את החתך המבוקש ומבקשיס הדפסה לדיסק למ- טרת העברה לתוכנה אחרת. חשבשבת תכתוב את הנתונים ב 5011 אל הדיסק, שורה לכל תנועה, בדיוק כפי שהיו מודפסים אל המ- דפסת רק ללא הכותרות ובלי רווחים בין הד- פים. אל הגיליון האלקטרוני שולפיס את הקוב הזה עייי הפקודה הפשוטה !א16 סקמו1 6ווי . חתך התנועות שהוגדר בחשבשבת נמצא עתה בגיליון מבלי שהתרחשה חדירה הדדית בין שתי התוכנות. הנתונים שהגיעו נמצאים בדיוק באותו המבנה כפי שהופקו בחשבשבת . לצורך ההעברה. רשומת קובף 45611 שנשלפת אל הגליון שו- כנת בתא אחד בלבד וכדי לעבד את הנתונים צריך להפרידם לעמודות שונות -עמודה לי- תרה, עמודה לזכות, עמודה לחובה, עמודה לפרטים, עמודות לתאריכים וכך הלאה. דוגמה למוצר הסופי שרוצים לקבל בגיליון רואים באיור מספר 3. הפרדת שדות מ-48611 לעמודות בגיליון . כדי לבצע עיבודים על הנתונים שהגיעו צריך להפריד את חלקי שורת התווים עמודות בגי- ליון. איור מספר 4 מראה מבנה סכמתי של שורת נתונים שכולה כתובה כ-1.4881 בתא אחד. בכל שורה בדוגמה ארבעה סוגים של נתונים, משמאל לימין: יתרה, מספרי זכות, מספרי חובה וקוד תמחיר. ושוב - כולס בתא = אחד בעמודה אחת. . מה שחשוב בדוגמה הזאת הוא שבכל שורה מתחיל כל סוג נתונים (שדה) בדיוק באותו מספר תו (סופרים משמאל לימין) ובכל שורה לכל שדה בדיוק אותו הגודל. לכן, על המסך רואיס את השדות בדיוק אחד מתחת לשני. .כשהתווים בעמודה אחת ערוכים כך קל מאוד להפרידם לעמודות בנוהל 29186 818 . > פני מספרי הזכות יש תמיד מקרו למתכנתים כאן צריכים לשים לב לדבר אחד. בנוהל הפ- רדה זה יש אפשרות לייצר קו הפרדה באופן אוטומטי. ‏ אני ממליץ מאוד לא לעשות זאת אלא להקים את קו ההפרדה ידנית או לערוך אותו אחרי ההקמה האוטומטית והסיבה היא כדלקמן: בהקמה אוטומטית של קו ההפרדה מתייחס המחשב למידע הגלוס בשורת הנתונים הר- אשונה כדי לקבוע את גודל כל שדה, מיקומו בשורה וסוגו. במקרים רבים אילו החלפנו את השורה הראשונה באחרת היה מתקבל קו הפ- רדה שונה. כדי לקבל תוצאה והה בהפרדה עבור כל שורות הנתונים רצוי לספור תחילה תווים ולוודא שאמנם קיבלנו את התו הראשון וגודל שדה נכון לכל השורות. וזאת בה: נחה שבכל השורות מבנה שדות זהה. אבל, השדות בשורות הת- נועות מחשבשבת לא ערוכים בצורה כזאת (ראו איור מספר 5). מספרי החובה והזכות כתו- ביס בשדה אחד וההבחנה ביניהם נעשית על ידי כך של- מספר תווים ריקים באותו שדה. במערך כזה אי אפשר להפריד את הנתונים בנוהל קוד קוד קוד קוד תו |וספגן וו60] תו ווספג) תו וו50 ( 125 11 %8 85 - 126 2 0 .99 6 113 7 11646 8" 115 99 16 90 117 1 1358 2 119 93 120 4 11 55 12 י 96 -123 97 - ב ₪0 ם = ₪ 5 <> > .צ 2 = < כ 2 5 א א -?- > שהזכרתי למעלה מכיוון שנתוני החובה וח- . יייחתכו" בעת. ההפרדה ונקבל תוצר "' זכות שגוי > הנוהל המתאים כאן מפעיל משוואות מחרוות : והתניות. משוואת המחרוזת (צ,א,9010)812), למשל, שולפת ממחרוזת תווים בתא 912 צ תווים החל בתו מספר % (הספירה משמאל לימין, תו ראשון במחרוזת = 0). ואם רוציס להפוך את הנשלף ל-4108/ עוטפים אותו כך... ((,%,0)60₪110)012ט[6(/3. וכדי לדעת אם הנשלף הוא חובה או זכות עוטפים את הנשלף בפונקצית התניה לבחינת מידע שנ- מצא ברשומה לסימון החובה והזכות. שרשרת שינוע מהייצרן לצרכן > קוד קוד תו ווספג], תו ||₪50 2 3 74 5 6 7 8 79 20 1 2 3 4 00 ₪4 02 ₪ 0 סי שב << 7 ₪ < 2000 6 4 0 9 0 0 0 ₪ < 8 . 11 6 ישראל דצמ' 1994 וכדי לבצע עיבוד נתונים חסכן בזיכרון נשתמש בנוהל פלטפורמה כפי שהראתי במאמרי ייפתרונות למגבלות הזכרון", 6 פא ]א גיליון מספר 19 (יולי 1994). יישוס להמרה אוטומטית מחשבשבת ללוטול לפני זמן מה כתבתי שני יישומי גיליון להמרה אוטומטית של נתו- ניס מחשבשבת ללוטוס. | הי- שומים ממירים תנועות ומאזני בוחן ללוטוס 123 מהדורה 2.4 ומ- הדורה 3.4 ההנחה הבסיסית של היישומיס הללו היא שהמשתמש יודע לה- פעיל את הגיליון ברמה סבירה ולא יותר. לפיכך כל ההפעלה חיי- בת להיות אוטומטית לגמרי, הגי- ליון שקוף למשתמש, מערכת תפ- ריטים לבחירת אופציות על ידי הצבעה, אפשרות עבודה ברשת, ביקורת לוגית, הגנה מדריסת נתו- נים קיימים ועזרה אוטומטית (הסברים שמוקרנים על המסך כנ- דרש באותו הרגע ונעלמים כשאין בהם עוד צורך). בחודש הבא בחודש הבא אתייחס למבנה הלוגי של היי- שוס הזה ולמספר טכניקות לשינוע נתונים לשם ביקורת לוגית. החומר המוגש כאן הוא חלק מהתרגילים בקורס מקרו בגיליונות אלקטרוניים שהמחבר מלמד בירושלים באוניברסיטה העברית בי- רושלים (מרכז בובר) טל: 02-882660, ובחברת רוברט הלן: תל-אביב טל: 03-5612040 ובי- רושלים/02-259595, במוסדות ובמפעלים. רן אברהמי, יועץ מיחשוב ומפתח יישומים. טל: 02-792768 (גם בערב). 12 6 ישראל דצמ' 1994 נתוניס מחשבשבת אחרי המרה למבנה שמאפשר עיבודיס בגיליון 0 ת. ערך 1 9472 - 31.12.91 יתרת פתיחה 25 200014 2 14.08.9222 272 מנהל חשבונות 200 200.4 2 14.08.9223 273 תשלוס עבור שכירות 1207 004 02 שורת נתוניס שניה מבנה דוח תנועות בחשבשבת מקרו למתכנתים 200.4 שכירות תר נתוניס בשורות במבנה |(480 אפשר להפריד לעמודות רק על ידי פונקציות מחרוזת מספר השדה וו חובה !!!| תמחיר יתרה \\ זכות נתוניס בשורות במבנה ]456 אפשר להפריד לעמודות בנוהל 86ז8 הס מספר השדה חובה !|| תמחיר יתרה \ זכות אתגזא)א62-2 ישירות מאמריקה מאחר ולא מתאפשר לנו להפיץ את תקליטור מבחני 6תסוצחו/ (הכולל גם את ה0ת6ם 26 יאת הסח86חו/) בישראל באופן חופשי, אנו מציעים לקוראים המעוניינים בכך לפנות ישירות למעבדות בארהייב, לפי הכתובת: חסן1ז6ק0) %ז4וחת0ח26 פוצה- 2111 0 501106 , 28183 000016 6חכ) 54 27560 6א ,6[וץפוד סו יש לציין בבקשה: ]6-80 אזגו0ח36 6 זס) 663 ולמלא את הכת וב באנגללת רכ כ ה כנים הסני ו 0 5 -קן7 המשלוח בדואר יארך 1-2 חודש. שיגור מהיר אפשרי רק בגובינא לבעלי חשבון ב-פפסזקאם |גטווס]. במקרה זה צריך לציין את מספר החשבון לחיוב. מזה שנתיים, מאז יצאה לשוק גירסה 2 של תוכנת הדחיסה הידועה 8212ע, היא ממשיכה להיות תוכנת הדחיסה הטובה והנפוצה ביותר בעולם. תוכנה זו נותנת יחס מהירות-עבודה/ מקדם-דחיסה הגבוה ביותר ובנוסף לכך נכתבו סביבה הרבה תוכנות עזר ותפריטים לשימוש ידידותי יותר. רבים ממשתמשי תוכנה זו משתמשים רק בתכונות הבסיסיות ביותר שלה ואינם מודעים להרבה מהיכולות המרשימות הנוספות של התוכנה. ץז השימוש בדחיסה לצורך גלבוי במטגרת חופשי על הדיסק, נערוך הפעם הינרות עם כמה מיכולותיה המתקדמות יותר של תוכנת 8271 ובמיוחד עם *כו- לתה לדחוס למספר דיסקטים ולשמש תח- ליף יעיל לתוכנת גיבוי. - דחיסה ופריסה הפכו לצמד "מלים נפוצות - בעולם ה-20. אין כמעט משתמש שאינו נדרש מדי פעם לדחיסה ופריטה יזומות. . לדוגמה, בשעה שמעבירים נתונים בתקשורת מודם, בעת גיבוי של הדיסק, או בעת העברת חומר לדיסקטים. | שתי תוכנות דחיסה עיקריות. שולטות היום בשוק ה-6: ע[2את ו-451: ההבדלים בין שתיהן שוליים מאוד ונדרשים מבחני בי- צועים מאוד מדויקים. כדי לאמוד אותם. מכל מקום, תוכנת 28219 נפוצה יותר, אולי בגלל שמבחינה היסטורית היא קדמה ל- [4. מבחינת המשתמש, מה שמאפיין שתי תו- כנות אלה הוא הסרבול הגדול בשימוש באי- נסוף המתגים ומבני פקודות, מה שמחייב לבנות קובצי אצווה לביצוע מירב המטלות היומיומיות וכך להימנע מהקשה חוזרת של הפקודות המלאות. נראה עתה כמה שי- מושים של 215אק לצורך גיבוי ולדחיסה למספר דיסקטים, משורת הפקודה או בא- מצעות קובצי אצווה. בתוך המסגרות המ- = לוות את: המאמר נמצא מידע נוסף למי > שטרם השתמש בתוכנה. 7 : דחיסה לדיסקטים רבים כאשר נדרש לדחוס לדיסקטים נפח מידע הגדול מנפחו של דיסקט יחיד מאפשרת החלפה בלתי מוגבלת של דיסקטים. המתג 8- מורה לתוכנה, עם מילוי הדיסקט הראשון, לבקש ממך להחליף דיסקטים, לה- קיש על מקש כלשהו ולהמשיך בדחיסה. ללא שימוש במתג זה, תקבל הודעת שגיאה שה-: דיסקט מלא ותיזרק החוצה מהתוכנה בלא שייכתב קוב הארכיב בדיסקט. לדוגמה: *.* 6הז8ת1116:ה 8-6- ש[7ק הפקודה תדחוס את כל הקבצים בספריה תורנית אל הקוב 116036 שבכונן 4 ולא תמחק מהספריה התורנית את הקבצים שנ- דחסו. התוכנה תבקש ממך להתליף די- סקטים ככל שיהיה צורך בהם. טיפ: השתמש דרך קבע במתג 8 כדי שלא תיעצר לפתע על ידי הודעת השגיאה הנייל. אותה פקודה תוכל להיכתב בקוב אצווה בשס 7 211 : *.*601-ג- ק[7 אק תריץ קוב אצווה זה באמצעות הפקודה: <שם מסלגל מלא של קובף> 8זכק21 מוגש על ידי הוצאת פוקוס-מחשבים בעיימ : הערה: שס מסלול מלא של קובץ כולל את הכונן, הספריה ושם הקובץ. ץןץ לדחיסה של תת-ספוריות כרגיל 28217 אינה דוחסת תת-ספריות: על מנת לדחוס גם תת-ספריות ‏ לתוך הארכיב, עליך לציין זאת באמצעות המתג ז- (160015) לדוגמה: *. *6מ81ת8:11]6 ז- 6- 8- :זא אותה פקודה תוכל להיכתב בקובץ אצווה בשס 210508 : *.*6-1%1- ג- קן7אק תריץ קובץ אצווה ה באמצעות הפקודה: <שם מסלול מלא של קוב> 2105118 7 לשמירת מבנה עץ הספריות המקורי בארניב בפקודה הקודמת התוכנה לא שמרה על מבנה ע הספריות המקורי. כאשר נדרש לש- מור בארכיב על מבנה עץ הספריות המקורי שהיה בדיסק, עליך לציין לתוכנה לשמור את שם המסלול המלא של הקבצים וואת על מנת שתוכנת. הפריסה תדע לאן לפרוס את הארכיב. לשם כך הוסף את המתג ש:- (: גדו- הובש'י - ₪ = ₪ ₪ ם ב 5 6 ישראל דצמ' 1994 לה) הגורם לשמירת שמות המסלול המלאים של הקבצים. לדוגמה: * *6חהת3:1116 6-1-7- 8- 217 אק אותה פקודה תוכל להיכתב בקובץ אצווה בשם מתגדקו2. 21? -4 -6-1-7%1*.* תריץ קוב אצווה זה באמצעות הפקודת: <שם מסלול מלא של קוב> ממאץץ21 ספרים ל-601/8ח1/ ויישומיה. ‏ > הסידוה הוויזואלית ל-5או00מו\ - (49 ש''ח) המדריך השלם לפקודות מו - (59 ש'ח) 5 - טיפים וטריקים (79 ש'יח) . = מו / - שיפור ביצועים (69 ש''ח) חלונות לילדים - (69 ש''ת) ב ערכת לימוד ל-6 06 (99 ש''ח) המדריך השלם לפקודות 6 0 - (59 ש''ח) הסידרה הוויזואלית = . ל-6 4ז0) - (89 ש''ח) ערכת לימוד ל-5 [66א1 (99 ש"ח) בר 5 המדריך השלס לפקודות 5 - (59 ש''ח) הסידרה הוויזואלית <0 ל-5 061 - (89 ש''ח) ערכת לימוד ל-2 406685 שי ₪65 המדריך השלס לפקודות 6-2 שח) 6ב גרפיקה - סודות ופתרונות (99 ש''ח) סוונק חת קורת גג אחת מעתה בהוצאת פוקוס-מחשבים | במחירי פתיחה מיוחדיס בדוק והשוווה! חופשי על הדיסק ?2 לשמירת מבנה עץ הספריות שמתחת לספריה התורנית כאשר נדרש לשמור על מבנה הספריות ותת-הספויות שלה בלבד, המתג מתאים הוא ש קטנה במקום ע גדולה. לדוגמה: *. *0ה8ת8:1119 -ק-ז-8- ג- ק21 אק סינכום קצר - דחיסת ספריות כדי לעשות מעט סדר באופציות השונות של דחיסת ספריות נסכם שוב :. ס פ ר יי ם א חרי ם : מדריך נורטון למחשב האישי : ולדיסק הקשיח - (89 ש''ח) סיזרה הוויזואלית ל-208 : (49 ש''ח) ; המדריך למחשב האישי 6 ו8] ותואמיו - (39 ש'יח) : ספר הפקודות של 6.2 05 (39 ש''ח) ; התחל (רוץ עם 6.2 08 ; (39 ש''ח) המדריך הקל 4 ז00חגותתוט) מסוחטא| - (65 ש'ית) <> או - הכל על תקלות = | 0 6זס\ בעברית - 1050 ש"ת מחשב ופתרונן - (59 שייח) בצ (כולל קופון לרכישת אקסל 5.0 ב-899) - 523 ש"'ת 0 01000 - (כולל 2.0 זט , 4.0 061א, 0100 ) - 1580 שת 0 400058 בעברית - 1296 ש'/ח 6 - 699 ש''ח 0 00 בעברית - 839 ש"ת 466זקק/] - 523 ש''ח 1 א00מ%1 בעברית - 492 ש''ח 6 - 336 ש''ח עכבר מיקרוסופט (סריאלי / 652 - 232 ש'יח עכבר ביתי חדש של מיקרוספט (סריאלי / ₪52 - 140 ש''ח המחיר צמוד לדולר לפי שער יציג של 3.002 מחירים מיוחדים לסטודנטיס ספר הפקודות של 7 0105 חסדוסא - (45 ש'"ת) : עדכון לגירסה 8 - (20 ש''ח) : מדריך לעבודה בריאה מול המחשב - (49 ש''ח) %: מדריך קניות קצר - (33 ש'ית) מדריך לתוכנות חופשיות מס'1 - (39 ש"ח) מדריך לאנטי-וירוס אספטחזץ - (10 שייח) בצ 0 תוכנות חופשיות לניהול המחשב - (33 ש"ח) ₪ מדרין לרשת התקשורת ומ - (59 שייה) | ב המדריך לתקשורת באמצעות מודם - (39 שה) | בש ספו הפקוזות של 7 7 6 - (39 ש''ח) מדריך ל-5.5 ואטו() (49 ש''ח) הזמנות בכרטיסי אשראי בטלי: 38-98 -677 (03); פקס: 3" (023) המחאות: תד 863 ר''ג, 52108 8 - גורם לדחיסה לתוך מספר דיסקים. ץ- גורם לדחיסת הקבצים גם בתת-הספוייות. שמתחת לספריה התורנית. ע- גורס לשמירת שמות המסלול המלאים המקוריים של כל הקבצים. ם- גורם לשמירת שמות המסלול היחסיים (החל מהספריה התורנית בלבד) של כל הק- בצים. קלא כתוכנת גיבוי תוכנות גיבוי ייעודיות מהדיסק הקשית לדי- סקטים לא חסרות היום ואפילו דוס 6 מצי- עה תוכנה. גיבוי טובה בשם 2א5840!/. עס זאת, שום תוכנת גיבוי ייעודית אינה מגיעה לשיעור הדחיסה הגבוה שמסוגלת 2 להגיע אליו. למעשה, האופציות שר- אינו קודם מאפשרות ביצוע גיבוי לכל דבר, מלבד הדרישה לטיפול במאפיין הארכיב. כי- דוע, כל קוב חדש או קוב שנשמר, מסומן על ידי מאפיין ארכיב דלוק. תוכניות ארכיב מאפשרות לכבות את מאפיין הארכיב ועל ידי כך מסמנות את העובדה שהקובץ עבר גיבוי, כדי שלא יגובה בשנית. גם ז2אץ מטפלת במאפיין הארכיב באמצעות המתגים +8- ו-1-, כפי שנראה בהמשך. גיבוי מלא - כיבוי מאפיין הארכיב באמצעות 77אץ? על ידי הוספת מתג +8- לפקודת הדחיסה, יכובה מאפיין הארכיב מכל קוב שנדחס וכך תוכל בגיבוי הבא לגבות אך ורק את הקבצים החדשים או אלה שהשתנו. לדוגמה: * *8:08011|6 +8-ז-8-ג-ק]7 אק תחילה עליך לבצע גיבוי מלא של הדיסק באמצעות פקודה זו כדי שמאפייני הארכיב יכובו מכל הקבצים ואז להמשיך לגבות בא- מצעות המתג 1, כמודגם בהמשך. אותה פקודה תוכל להיכתב בקובץ אצווה בשס 84% זט *.*%1+8-ז-8-8-ק771 תריצ קוב אצווה זה באמצעות הפקודה: <שם מסלול מלא של קובצ> 54% ות גיבוי משלים - דחיסת הקבצים בעלי מאפיין ארכיב דלוק בלבד המתג 1- מבקש מתתוכנה להבחין בין קבצים הפצה לחנויות וקניות מוסדיות: ליאור שרף טל'; 7520222; 7528283 (03); פקס: 752-08-31 (03) בעלי מאפיין ארכיב דלוק או כבוי. מתג זה 14 6 ישראל דצמ'י 1994 מעבדי תמלילים מתותכמים המכילים פונקציות ליצירת מסמכים באיכות מקצועית של בית דפוס אינס מהווים חידוש מהפכני בעולם. הבעיה עם כל אותן פונקציות, שהפכו את מעבד התמלילים לתוכנת הדפסה משוכללת, הייתה שמרבית המשתמשים פשוט לא השתמשו בהן. קיימת נטייה של המשתמשים ללמוד רק עשרה או עשרים אחוז מהפקודות הבסיסיות ולהמשיך לעבוד כאילו הם עדיין בעידן מעבדי התמלילים המיושנים. וורד 6.0 מהוה מהפכה בתחוס עיבוד התמלילים, שכן באמצעות הגרסה החדשה * יכול כל אחד להשתמש בכל הפונקציות בצורה אינטואיטיבית לחלוטין. המשתמש מטעין את המעבד יימקליקיי את העכבר על האיקון המוכר ויוצא לדרך. במהלך העבודה הוא מנהל דיאלוג מתמשך עם התוכנה, העוקבת אחרי צורת העבודה שלו, מציעה אלטרנטיבות לייעול העבודה ומציגח לפניו אפשרויות לשימוש בפונקציות ופקודות . שבעבר לא ידע על קיומן. המשתמש יכול להיעזר בעצות או להתעלם מהן וכאשר הוא: מרגיש שמיצה את יכולתו הוא יכול לפנות שוב לתוכנה ולהיעזר בבינה המלאכותית המשולבת בה באמצעות ה'ייאשפים". 4 תקון אוטומעו של שגואות כתוב. תכונה חדשה ייחודית לוורד 6.0 היא היכולת לתקן שגיאות כתיב נפוצות תוך כדי עבודה. בניגוד לפונקצית ה-0א5?8111 בגרסאות קודמות, בהן חיכה המשתמש בדרך כלל עד > שסיים את הכנת המסמך על מנת להפעיל את המאיית ולאתר שגיאות כתיב, בוורד 0 ניתן לתקן את אותן שגיאות תוך כדי עבודה ובאופן שקוף לחלוטין למשתמש. וורד 6.0 מאפשרת למשתמש לבנות זימילון' אישי (של שגיאות כתיב נפוצות המאפיינות = את צורת העבודה שלו). לפני תחילת 51 ;[ .+ | ורד 6.0 - פורצת את הגבולות המקובלים בתחום מעבדי התמלילים השימוש במעבד או, לחילופין, להטיל את המשימה על המעבד שילמד, תוך כדי עבודה, את השגיאות האופייניות למשתמש. 4 טבלאות אמותיות הפועלות בדומה לטבלאות בגיליון אלקטרוני. החידוש בגרסה 6.0 הוא ביכולת לבנות לתוך ‏ = הטבלאות גם פונקציות של חישובים מספריים או סידור שדות על פי סדר אלפביתי. המשתמש יכול גם.להציג את = הנתונים בטבלאות בצורה גרפית, הכל תוך כדי עבודה עס המעבד. פפסאי מאפשר בחירה בין 11 סוגים שונים של טבלאות. 4 פונקציות ז08% מאפשרת למשתמש לבחור מתוך 100 תבניות של מסמכיס את הפורמט הרצוי לו על מנת לשוות למסמך מראה מקצועי. לחילופין יכול המשתמש להשתמש ביכולת הלמידה של התוכנה ולהורות לה ללמוד את הפורמטים שיצר בעצמו ולעצב מסמכים על פי התבניות העדיפות עליו. בלחיצת כפתור אחת ניתן לעצב מסמך הכולל עד 45 עמודות של טקסט כאשר הרוות בין העמודות גם הוא נקבע בקלות על ידי הצבעה ולחיצה עם העכבר. : % תובנת הציור - ז8 אחסו של מיקרוסופט שולבה בתוך המעבד וניתן להפעיל אותה בלחיצת כפתור אחת ולשלב במסמך בקלות ובפשטות עיבוד גרפי של טקסטים לצורך יצירת סמלים או לוגו של חברה, שירטוטים, צביעה, או מיסגור בכל חלק של המסמך. 4 מספור פסקאות אוטומטו ופשוט. המשתמש מקליק את העכבר על שולי העמוד במקום בו הוא רוצה למקם את המספור והמעבד שואל אותו אס כוונתו למספר פסקאות-ובאיזה צורה היה רוצה לעשות זאת. לחיצה על תמזאע או הקלקה על ייכןיי גורמת למספור אוטומטי של פסקאות. כך גם יכול המשתמש ליצור אינדקס אוטומטי, שמעדכן את עצמו תוך כדי עבודה. % סרגלי הבלים החדשים והמשופרים של התוכנה ניתנים למיקום בכל מקום על הצג. כך נוצרת סביבת עבודה דינמית, המקנה נוחות אישית מירבית לכל משתמש. = + פונקצות ה-₪62 במעבד התמלילים גס היא עברה שינויים ושיפורים. בקשה לעזרה | מציגה דוגמא של הפעולה ו-141פסדטד קצר שידגים את בצוע הפעולה. % טבנולוגות 2.0 ₪|ס. מאפשרת שילוב מידע מגוון בקלות מכל תוכנה אחרת במשפחת סקס של מיקרוסופט. > 4 שפת התובנות 84510 1801 לישומים מאפשרת בנייה קלה של יישומי מחשב המבוססים על עפסאו או כל מוצר אחר ממשפחת מסזוקס. 4 אופצית מיזוג ההדפסה שופרה ועתה היא מאפשרת יצירת מסמכים עם יכולת מיזוג דואר, יצירת מדבקות והדפסה על מעטפות, בסיוע 'יהאשפים"", המדריכים את המשתמש צעד אחר צעד. תכונות אלה ותכונות רבות נוספות של מעבד התמלילים פאסאו הפכו אותו למעבד התמלילים הנפו בעולם לתלונות. כיוס | נהנים מ-פפסאו יותר מעשרה מיליון משתמשים ברחבי העולם. החל מחודש זה ניתן לרכוש את מעבד התמלילים וורד 6 בגרסה עברית מלאה, הכוללת גס ספרות מקצועית בעברית: ּ 6 ידחוס רק את הקבצים בעלי מאפיין ארכיב דלוק ולא ייגע בקבצים בעלי מאפין ארכיב כבוי. | גיבוי כזה נקרא גיבוי: משלים מפני שהוא מגבה רק את הקבצים שלא גובו בגיבוי הקודם. לאחר שנבחרו הקבצים לגיבוי משלים, קיי- מות שתי אופציות: אחת לכבות את מאפיין הארכיב של קובצי הגיבוי המשלים (כדי שלא יגובו בגיבוי הבא) באמצעות המתג 1-, או לא לכבות את קובצי הגיבוי המשלים (כדי ליצור גיבוי מבטבר - המגבה בכל פעם את כל הקבצים, מלבד. הקבצים שגובו בגיבוי ראשון ) באמצעות המתג-1-. לדוגמה: *.*[3:2801110 1-ז-8-ג-717ק אותה פקודה ‏ תוכל להיכתב בקובץ אצווה בשסם 0₪א64: *.*101-ז-8-6-ק21אע תריץ קוב אצווה זה באמצעות הפקודה: <שם מסלול מלא של קובף> פסא 1 פריסת הארכיב לספריות כאשר תרצה לפרוס את האהכיב חזרה למבנה הספריות המקורי שלו (בתנאי ששמרת את המידע על כך כפי שתואר כאן), השתמש בתו- כנת הפריסה 212א2%11 והוסף את המתג כ- המציין לתוכנה לפרוס את הקבצים לספריות המקוריות שלהן.: במקרה הצורך יווצרו הס- פריות מחדש אם אינן קיימות. לדוגמה, אם יצרת גיבוי עם המתגים ץ-:- השומרים על שמות המסלול המלאיס של הק- בצים, כאשר תשחזר את הקבצים חזרה מה- דיסקט אל ספריית השורש של 0, תקבל את מבנה העץ הספריות המקורי שהיה לך לפני הגיבוי. 2 :0 8:0861116 210-6א אק עבודה עם רשימת פקודות בקוב> . אחת התכונות המתקדמות בתוכנות שירות היא היכולת לכתוב רשימות בקובץ טקסט פשוט והתוכנה תקרא אותן. לדוגמה, צור קוב טקסט ובו רשימת קבצים לגיבוי. כאשר תריץ את 215א2 עם קובא הטקסט, תבוצע הפקודה על רשימת הקבצים שבקוב הט- קסט. : לדוגמה: 0% צור קוב טקסט בשם: 1151 151 3411 הכו- לל את רשימת הקבצים שברצונך לגבות: 6ישראל דצמ' 1994 חופשי על הדיסק 0 *.*7ק123:) דגס 8 זא *8/וספאזאו:ס וכדומה. כאשר תריץ את הפקודת: 71 8:0801165 +8-ז-8- ג- :ז]7וק יגובו כל הקבציס שברשימה לכונן . הרצת דמי - יצירת רשימה בקובץ לפעמים תרצה לדעת. מראש אילו קבצים יו- כנסו לארכיב. תוכל לקבל רשימה כזו בקוב טקסט נקי אם תריץ את פקודת הדחיסה עם המתג <שם קובץ>₪- (שים לב לסימן המתג שאינו קיים במקרה הקודם, בו הקוב נקרא ולא נוצר). כאשר תריץ את הפקודה: *.* 6008808- 1- ?- ז- 8- 210 עהזוחטום 71אק תקבל את רשימת הקבצים שיגובו במקרה שתגבה ללא פקודת הניתוב לקובץ. שים לב שעליך להיות בספריית השורש כדי שהפקודה תעבור את כל הספריות בכונן. הקוב קז עותנתפט0 המצוין בפקודה, נועד רק לה- שלמת תחביר הפקודה כי בפועל לא נוצר ארכיב בפקודה זו. סינוס תוכנת 2217 מאפשרת הרבה יותר ממה שידוע לרובינו. הדוגמאות שהבאנו הן חלק קטן מתוך מגוון רחב של האפשרויות. קרי- את התיעוד של התוכנה, בן למעלה מ-100 עמודים אינו משימה קלה, אולם התמקדות בקריאת הנקודות המעניינות אותך יכולה לגלות לך אפשרויות נוספות שלא חשבת עליהן. בעל הזכויות: 6וג3אראת חופשי על הדיסק מעמד התוכנה: תוכנה שיתופית (טזאטז508) דמי הרשמה: 547 הנרשמים מקבלים מספר תוספות לתוכנה וספר תיעוד מלא ומהודר יותר ועוד. הערכת התוכנה התקנה - 10 ידידותיות - 6 שימושיות - 10 ריבוי אופציות - 10 תיעוד - 8 קז היא תוכנה שיתופית וניתן להשיג אותה בכל ה-888, במחסני תוכנות חופשיות ובהוצאת פוקוס-מחשבים, טלי 03-6773898. הפעלת 217אק מבנת הפקודה: [מתגים] [[כונן או ספריה]פ-] ש1?אע [קבצים] [קובץ ₪] <ארכיב> הסבר: כונן או ספריה 5 - צור קוב ארכיב (קובץ ז2) זמני במסלול השונה מזה שבו נמצא הקובץ המקורי. אופציה זו שימושית, כאשר הנפח. הפנוי בדיסק אינו מספיק ליצירת קובצ זמני, ואז מנצלת התוכנית את הנפח של הכונן השני. אוכיב - שם קוב הארכיב. אפשר להשמיט את הסיומת, אם היא 215. קוב - שם קובץ המכיל את רשימת הק- בצים המיועדים לדחיסה. קבצים - הקבצים המיועדים לדחיסה. ברירת המחדל היא כל הקבצים הנמצאיס בספריה התורנית. אפשר להשתמש בתווי ההכללה * רו מתגים: לתוכנה אופציות רבות מאוד, ונציג כאן את השימושיות ביותר. בכל מקרה שתרצה לר- אות את כולן או להיזכר בהן, הקש 718אץ. ג- הוסף קבצים לקובץ האהכיב (אל תמחק. את הקבצים המקוריים). > הוסף או ערוך הערות לקבצים בתוך קובצ ארכיב קיים. רשימת הקבצים בארכיב תוצג למסך, ותוכל להוסיף/לערוך הערה לכל אחד (ראה גם מתג 2, המוסיף הערה לקובץ הא- רכיב). ו 4 מחק קבצים מתוך קובץ הארכיב. ]- בצע ריענון של קבצים בקובף הארכיב. לקוב: הארכיב יתווספו ‏ רק קבציס בעלי שמות זהים, ובתנאי שתאריך עדכונס מאוחר יותר מזה המופיע בקובץ הארכיב (השווה למתג ט- המוסיף גם קבצים חדשים). 8- הצג מטך עזרה. 4 בצע גיבוי סלקטיבי של קבצים. לקוב> הארכיב יתווספו רק קבצים שלא גובו עדיין, או יוחלפו בו הקבצים שהשתנו מאז הגיבוי האחרון (מתג דומה ל-ט). . <1,8- אל תבטל את מאפייני הקבצים ל-1630/55001/ת1646 | בקבצים המיועדים לדחיסה (1 גדולה). 1,55>[: בטל את מאפיעני הקבצים ל- 01ו1680/575/מ1006 בקבציס המיועדים לד- חיסה (ן קטנה). א תן לארכיב המתעדכן את התאריך הּמ- 7 סישראל דצמ' 1994 58 . 76 ישראל דצמ' 1994 +=+- בצע דחיסה בספריה הנוכתית קורי שלו, ואל תשנה לתאריך המערכת (בפעולת עדכון או ריענון) (8 גדולה). %- שנה את תאריך הארכיב הקים לתאריך המערכת (א קטנה). + הצג מסך ובו פרטים לגבי רשיון ההפעלה. א- העבר קבצים לארכיב, ומחק אותם אחר כך מהדיסק. [,ו]ום- מחק את הקוב המקורי לאחר פעו- לת ריענון/עדכון. = 0 קבע את תאריך הארכיב לתאריך הקובצ הצעיר ביותר שנכלל בו (0 גדולה). 0 שנה את תאריך קובץ הארכיב לתאריך המערכת (0 קטנה). -ם- שמור בקובץ הארכיב את שם הקובץ. המלא (כולל שם המסלול - 6ותגח מק ). המתג מיועד לבצע את הפעולה הנייל, כאשר נעשה שימוש במתג ז- הפועל גם על תת-הספריות. ? שומרת שם מסלול מלא ו-ק שומרת שם מסלול יחסי מהספריה התורנית ומטה. ' ובכל תת-הספריות. שמתחתיה. 590:645%גנן- הגן מפני גישה לקבצים בע- זרת הסיסמה בהמשך. עליך לוכור במדויק. את הסיסמה, כולל התייחסות לאות גדולה וקטנת. ש- עדכן קבצים בקובף ארכיב. לקוב הא- רכיב יתווספו רק קבצים שאינס מופיעים בו, או קבצים בעלי שמות זהים (לאלה המו- חופשי על הדיסק פיעים), אשר תאריך עדכונסם מאוחר יותר מזה המופיע בקוב הארכיב (השווה למתג . [מתגים] ט- הצג מידע על.הקבצים הנמצאים בקוב הארכיב. המתגים הנוספים לפקודה מאפשרים לשלוט על סוג המידע שיוצג, ועל סדר המיון ועוד. תוכל להציגם למסך בפ- קודת העזרה. 1,5[>ש- כלול קבצים חבויים (ם81006) ו/או קובצי מערכת (מ56ץ5) בתהליך הדחיסה (כתוב 5]ש - כדי לכלול את שני סוגי הק- בצים בדחיסה). ' צ- אל תכלול את הקבצים המצוינים לאחר המתג בדחיסה לארכיב. > 2+ הוסף הערה לקובץ הארכיב (בניגוד למתג > המוסיף הערות לקבצים). הערה זו תופיע בכל פעם שתתבצע פעולה .כלשהי בקובצ הארכיב. הפעלת ?ז2אשאץ מבנה הפקוזה: : <שם ארכיב> [מתגים] פ21זאע [שמות קבצים] [שם ספריה] הסבר: שם ארכיב - שם קוב הארכיב. אפשר לה- שמיט את הסיומת, אם היא 2[5. שם ספרית:- שסם המסלול שבו יאוחסנו הק- בצים הפתוחים. ברירת המחדל היא הספריה התורנית. שמות הקבצים - רשימת הקבצים המיועדים לפריסה מתוך הארכיב. ברירת המחדל היא כל הקבצים ואפשר להשתמש בתווי ההכללה *רו מתגים: ₪מ> הצג את שמות הקבצים במסך בר- ציפות, ועצור את גלילת המסך כאשר הוא מתמלא. 4 בנה ספריות ותת-ספריות בעת נתיחת הקבציס (בתנאי שדחסת עם המתגים ש- ו-ז-). 1- הצג מסך עזרה. 1%,5- אל תבטל את מאפייני הקבצים ל-ג1080/575108/ת11606 = בקבצים המיועדים: לפריסה (1 גדולה). :05,]- | בטל את מאפיעי הקבצים ל-1080/573168/ת11600 = בקבצים המיועדים לפריסה (ן קטנה). 14 הצג מסך ובו פרטים לגבי רשיון ההפעלה. ₪- פרוס מתוך הארכיב רק קבצים אשר תא- ריך עדכונס: מאוחר. יותר מאלה הנמצאים בדיסק. 0- פרוס קבצים מתוך קובץ הארכיב, ודרוס קבצים בעלי שם זהה בדיסק. [מ][0[]6/ג] ן- פרוס קבצים מתוך קובץ הא- רכיב ישירות לתוך המדפסת. האות השניה מציינת את סוג היציאה ומספרה, או את צורת המשלוח של הקוב (בינארי, או 1). ברירות המחדל (ללא אות שנייה) הן:1211 ו-50( . <5> 016שפפהק- פרוס את הקובץ המוצפן בעזרת הסיסמה שבהמשך. עליך לכתוב את הסיסמה בצורה זהה לחלוטין לזו שהוכנסה, כולל הבחנה בין אות גדולה וקטנת. + בדוק את שלמות הקבצים המאוחסנים בקובץ הארכיב. [מתגים]ץ- הצג מידע על הקבצים הנמצאים בקוב הארכיב. המתגים הנוספים לפקודה מאפשרים לשלוט על סוג המידע שהוצג, על סדר המיון ועוד. תוכל להציגם למסך בפ- קודות העזרה. צ- פרוס קבצים מתוך קובץ הארכיב (ברירת המחדל). שלושח הזונים בערכח מולט'מד'ה 60-33 ץ)50 כע-ר/-/-/./.-ר/-ר/-/-/- , כ מ רע .רע -ער/ה/ה/.ה/,ר/ה/-ה/,ה/ה/ר// ר/ 7/, /-/-/.-ר/-ר/.ר/-/-/-/-/-ר/-ף מבין למעלה מאלף המשיבים למבצע בחירת 'ימשווק ה-26 השולחני הנבחר בישראליי, עלו בגורל: בנחש ברידמן מרח' אבו שדיד 6 נתניה הבחירה שלו: % תצורת רמת הכניסה: א18 4 תצורת התחנה העיסקית: וא] % תצורת משתמש העוצמה: 6י1 סדר העדיפות שלו: 1. יתרונות טכניים -2. מחיר אטרקטיבי 3. מוניטין ושירות מחשבים בשימוש: בבית - 33/א4860 1א8] בעבודה - 48608/33 181 'צחק זרקא מנוי מספר 4013 מבאר-שבע הבחירה שלו: % תצורת רמת הכניסה: עפסוסחווסטד הגש תצורת התחנה העיסקית: פקרד-בל % תצורת משתמש העוצמה: 4571 סדר העדיפות שלו: 1. מוניטין ושירות 2. יתרונות טכניים 3. מחיר אטרקטיבי מחשבים בשימוש: בבית - 486 תוכנית רכישה פנטיום דוד רוזו מרח' אבן גבירול 86 תל-אביב הבחירה שלו: + תצורת רמת הכניסה: פקרד-בל % תצורת התחנה העיסקית: 20018% % תצורת משתמש העוצמה: 505076011 סדר העדיפות שלו: 1. מחיר אטרקטיבי 2. יתרונות טכניים 3. מוניטין ושירות מחשבים בשימוש: בבית - 4865%/25 בעבודה - 4860%2/66 ו ;ו 0 מנע חור בהשכלה. אל: אלידע הוצאה לאור בעיימ ת.ד. 9237 תל-אביב 61091 פקס: 03-6963080 אני החמ ת'ז כתובת טל: בבית בעבודה ב ויה מספר הכרטיסי | | ב ישראכרט בתוקף עד ניתנת בואת הרשאה מתמדת לחייב את חשבוני הנייל בסכומים המתחייבים מחידוש אוטומטי של תקופת המנוי ל-20 אא המהדורה הישראלית לתקופה של 10 גיליונות כשתסתיים תקופת המנוי. אני מאשר בזאת את תנאי ההרשאה המפורטים לעיל ומצהיר כי כל חיוב שיעשה בהתאם יחשב כנעשה בידיעתי המלאה. תאריך חתימת בעל הכרטיס כדי שלא תפספס את חידוש המנוי ל-26 8א1/0/21/המהדורה הישראלית, תוכל מעכשיו לחתום על הרשאה מתמדת לחיוב חשבונך בכרטיס אשראי - ויזה או ישראכרט - ולשכוח מהחשש שתשכח. 1. חידוש החתימה הוא לתקופה של 10 גיליונות במחיר המנוי שיהיה תקף בזמן החידוש, כלומר בתאריך הופעתו של הגיליון הראשון בתקופת החידוש. 2. חיוב החשבון יעשה 3 ימים לאחר משלוח הגיליון הראשון של תקופת החידוש. חשבונית/קבלה תשלח בדואר לאחר ביצוע החיוב. 3 תוכל להפסיק את החידוש האוטומטי עייי הודעה בכתב או טלפונית למשרדנו בכל עת עד משלוח מנוי מס' פקס וו הגיליוןן הראשון של תקופת החידוש. הביטול יכנס לתוקף בגמר תקופת המנוי הנוכחית ולא יחול על חיובי החשבון הקודמים. טל. 03-6966231. 4. במידה ותהייה זכאי לבונוסיס בצורת הארכה של תקופת המנוי ללא תשלום, ידחה מועד החידוש האוטומטי עד לגמר תקופת הבונוס. 5. במידה ותרצה לנצל מבצע מחירים כלשהו, או להקדים תשלום מסיבה כלשהי, תוכל לעשות זאת בתנאים הרגילים. במקרה כזה ידחה מועד החידוש האוטמטי בהתאם. 6. חידוש החתימה יכנס לתוקף לאחר אישור החיוב ע'יי חברת האשראי. 7. חתימתך על ההרשאה המתמדת מהווה הסכמה לתנאים הנ"ל. ייחודופם |451ח8!ו "ראי ו לאנשיס שמביניס במחשבים. 9 אלידע בהמשך לסידרת סקירות השוק שאנו עו- רכים בין משווקי מחשבים וציוד הקפי בי- שראל, נביא בגיליון הבא את תמונת. המצב בשוק מחשבי המחברת. כמו בכל הסקירות, אנו מפרסמים יימכרזיי לשלוש תצורות קל- אסיות של מחשבי מחברת, נכונות לעכשיו: מחשב רמת הכניסת. מחשב מחברת למ- תחילים, עס תקציב מצומצם, שלמרות המ- גבלות מספק עוצמה מספקת להרצת ישומי 5אוס6םו/ = מעודכנים. מאפיינים עיקריים: מעבד 4865%/25, צג מונוכרומטי ודיסק 170 מגהבייט. % מחשב צבע במחיר סביר. המחשב הוה מיועד לרוב המשתמשים. צג צבעוני הפך לנורמח בסביבת העבודה הגרפית וגס בד- רכים קשה לחזור לעידן המונוכרומטי. לא כל אחד יכול להרשות לעצמו צג צבע אק- טיבי ולכן אנו מסתפקים בצג פסיבי, רצוי בסריקה כפולה (א50 .2041). המעבד הנ- דרש חזק דיו כדי להבטיח שנתיים-שלוש של עבודה פוריה - 66/א4862. 4 המחברת למי שינול להרשות לעצמו. הליגה העליונה במחשבי מחברת, לפחות עד שמחברות מבוטסות פנטיום תהפוכנה למוצר מדף נפוץ, מאופיינת כיום בצג צבע אקטיבי ומעבד 2%4. במכרז דרשנו את גירסת 75 מגהרץ, שוּמינה הרבה יותר מגירסת 100 מג- הרץ. במחשב זה אנו גם מצפים לדיסק גדול יותר ואביזרי הצבעה משוכללים. נללי המשחק בעמודים הבאים אנו מביאים את טבלאות המכרז. הן מפרטות את כל הנתונים הד- רושים לצורך השוואה אינטליגנטית בין הצ- עות מתחרות. משווקים המעוניינים לה- שתתף במכרז מתבקשים למלא את כל המפרט בהקפדה מירבית, תוך ציון כל פרט מבוקש. במיוחד יש להקפיד על מילוי סעיף: המחיר. לגבי סעיף זה יש להתייחס לתנאים הבאים: % 4 המחיר נקוב בשייח, לא כולל מעיימ, כמ- חיר מכירה לצרכן הסופי הרוכש מחשב . מכרז ואו 6 | חלק ב לחעובי מחברת בישראל יחיד. אין לנקוב במחירים למפיצים או לאי- רגוניס המקבלים הנחות מיוחדות. המחיר הנקוב חייב להיות בתוקף לפחות עד סוף פברואר 1995. % משווקים ראשיים המוכרים רק למפיצים יכולים לנקוב מחיר משוער לצרכן, המייצג למיטב ידיעתס את המחיר בפועל שלקות סופי יתבקש לשלם עייי המפיצים. 0 המחיר כולל את כל הסעיפים במפרט המוגדרים | כחלק | מהתצווה | הס- טנדרטית-בסיסית. כל סעיף שאיעו כלול במחיר חייב להיות מצויין במילים לאיי או = "אופציה". את השאלונים יש להעביר למערכת ‏ 0 מאז? א / המהדורה הישראלית עד ל- 5 לינואר 1995, לקראת הפרסום בגיליון שיופיע בסוף אותו חודש. אפשר להעביר את השאלונים בדואר לת.ד. 9237 תל-אביב 1, או לפקס 03-6963080. פרסום בערבון מוגבל התגובות שקיבלנו על החלק הראשון: של המכרז, שעסק במחשבים שולחניים היו ברובן טובות מאוד. הסתבר שגם בישראל אפשר לבצע השוואה משמעותית בין מתח- שבים ולקבל מחירים מחייבים לתצורות מוגדרות היטב. אבל, כמו ברוב הדברים בארצנו המתוחמנת, יש מי שניצל את הבמה - שלנו לצורך פרסום לא מדוייק ולא אחראי. רוב התלונות שקיבלנו נוגעות לחברת "אציד מחשביטיי, שההצעות שלה התבלטו במחירים הנמוכים במידה משמעותית מהשאר. קוראים שהתקשרו לחברה על מנת לממש את המכרז ולרכוש את היימציאה", קיבלו תשובות מתחמקות שונות, לדוגמה: י*המתיר במכרז היה לסוחרים בלבד. אנחנו לא מו- כרים ללקוחות סופייםי. או: ייאנחנו לא אח- ראיס על מה שפורסם. לך לקנות במגזין". או" זה מחיר 9 שאינו בתוקף יותר". כדי להבהיר את שאלת האחריות ברצוננו להדגיש כל: % אנחנו מדגישים בכתב ובעל-פה כי המ- חירים הנקובים הם בשייח, לא כולל מע'ימ, נכונים בזמן הפירסום ומיועדים ללקוח סופי בקניה של מחשב יחיד. % לפני פרסום המכרז הקודס התקשרנו טל- פונית לחברת אציד עיימ לוודא כי המחירים הנקובים אמנם עומדים בקריטריונים הניל, לאור העובדה כי גם לנו נראה היה שחלה שגיאה במילוי השאלונים. הובטח לנו מה- חברה כי הם עומדים מאחורי הנתוניס שהם סיפקו לנו. % במקרים אחרים של שאלונים לא אמינים או לא מפורטים כמבוקש, לא היססנו מל- השמיט אותם מהשתתפות במכרז. במקרה של אציד גם אנחנו הולכנו שולל. כריתת הענף המטרה של המכוז אינה לתקוף חברות מטויימות בנקודות החולשה שלהן ולא לשמש פרסום חינם למי שמצליח לתחמן או- : - תנו. אנחנו מקבלים את |העובדה כי בישראל, : כמו בכל מקוס בעולם, יש מקום לטווח רחב של איכויות ושל מחירים. יש מי שמחפש את המחיר הנמוך ביותר ויש מי שלא מוותר על מוניטין ואיכות - ולכולם זכות קיום מכובד בשוק חופשי. אבל, אסור יילעבוד על אנשים בעיניים'י. מעבר לשאלה של הגינות מסחרית והתנהגות מוסרית יש בכך כריתת הענף שע- ליו כולנו יושבים. אנחנו לא ניתן לכך יד. 9 6 ישראל דצמ' 1994 מ כ רד ז = א | 2 ג 6 ג ה 0 ק; חצורה : מונוקכרומטי צבע בסיבי וגטס צבע אקטיבי - ה שקמה דגם וי 9 לד |בת ד ש הש 2 ולה ושי ות מעבד 5 מהירות 6 75 סוג הצג ה | ממכחמטי | פטיבי אאס8מאטט | מקריצה אקטיבית לוח-אם ' י | צרן לוח אם שניויממ מומווו יצרן ערכת השבבים ב-דהוווווו ממווות 8 | עון/גסה | | 0000000000 ישן וו ו אפוק מקומי זכרון חבוק שערים מהירים זכרון ראשי אא בסיטי | פאכללטנמתר || | 00| אמורבו 0 3 ו וכרון מטמון חצני הרחבת //0וא0 ,פוא כרטיסנני זכרון 4 ה ה י] = ו לטו 3/1 > | ע ]00| דיסק קשיח תוצרת וו בקר אפיק מקומי | ו 2 נפח דיסק בסיסי 170 8 נפח דיסק מירבי דוסק אוסואטע אופציה, כן /לא שש ה = > בו ' 8 5 אסג-פס פנימי/חיצוני/לא דיסקטים 5.25"/1.2 .בי אופציה., חיצוני/לא תצוגה סוג הצג גודל המסך אלכסון באינטש או מיימ גווני אפור או צבעיס תצוגה על צג חיצוני סימולטנית אבחנה על צג חיצוני מסְפר גוונים/צבעים < על צג חיצוני קצב ריענון צג חיצוני לפחות 6016 | + | | וכרון מסך, אא בי ב | 2 שר | בקר גרפי יצרן/הגם 2 הכ =] באש יר י1 ה 00| מונו/פסיבי/ אקטיבי הבקר באפיק מקומי. - . כן/לא אפשרות להקרין את הצג במטול עילי אופציה לצג רגיש למגע וו | הפוטע תקשורת/עערים / שערים טוריים מאסאשט || | | |[ 00| שער מקבילו שער לעכבר חיצונל שער למקלדת חיצונית שער הרחבת אפיק מודס פנימי, תוצרת מהירות תקשורת, תוצרת 10 0 ישראל דצמ' 1994 ל % ה ש ב ה מ ה ב רד ה ה מ וש ל ם [המעור] מונוכרומטי צבע פפיבי/והטפ צבע אקטיבי כן/לא | כ/לא 8 | תמיכה בפקט מודם ג 10%01‏ . שער אלחוטי = הפמעלה מספר קלידים תמיכה בעכבר כן/לא כדור עקיבה אינטגרלי ו ו מוט עקיבה אינטגרלי 5 זאיד תחנת עגינה : , אופציה לתחנת עגעה כונן דיסקטים 5.25 - רטיס קול שערים למקלדת ועכבר שער וולדאו ה שער 5081 מימדים /משקל מימדי המטען משקל המטען משך עבודה נומינלי דקות: שעות זוא ,04וא 15 כן/כן לפחות 12 חודש לא כולל מעיימ יבואן/ משווק ראשי שם החברה : טלפון דחיסת נתונים ובקרת שגיאות משך טעינה נומינלי : סוג הסוללות / = שונות 5 ווספא א . תקופת אחריות - = 0 צ ו 1 . 6 ישראל דצמ' 1994. 2 פהמוו מול דוו (המשך מעמוד 32) שתמש יחיד, ללא קוד 05/2-א1\, מסופקת. שאר הגירסאות צפויות בחודש-חודשייס הקרובים. בנוסף מתכננת יבמ שתי גירסאות לשימוש בשרתים: 4.0 ז6את56 אג/1 ו- אג/1 646 חזסץז50. הגירסאות לסביבת רש- תות כוללות, בנוסף לתכונות הבסיסיות של קז \, תוכנות לקוח לרשתות 560 אג.1 ו-0)\816, | תמיכה מורחבת ברשתות /6, תוכנת גישה מרחוק 66חגוגוכ אג.1 ותוכנת ניטור 2/זסוותס] 6סת8הוס]ז6. גם משפחת 60₪8םג/ גדלה. ברמה הבסיסית תמצאו את 3.1 5שס0ם! ואת זס1 5סמוא 1 פקטסזקאזס/ (למעשה אין יותר צידוק לקיומה של 3.1 פאסשמו/ו שכן 3.11 אע עושה: הכל יותר טוב ומיקרוסופט מוכרת אותה במחיר זהה. יצרנים מתחרים של תו- כנות רשת טוענים כי מיקרוסופט מוכנה לוו- תר על תוספת ההכנסות שפילוח השוק - בין 1 608מ1/ ל-פָא/ - יכול להביא, וב- לבד שהיא תשבור את מטה לחמם). ברמה הגבוהה מוצאים את 1 באס6חו/ בשתי גי- רסאות-משנה: הגירסה לתחנות עבודה (בשם 5 ם890/ז0/ ז10 זא) והגירסה לשרתים, 51 זא (האחוונה | מחליפה | את 1 507/60 4608₪000/). גירסת השרתים שו- חררה רק אחרי :ביצוע המבחנים ולכן אנו מתייחסיים רק לגירסת תתנות העבודה. הגנה ועצמים למרות התדמית הצנועה שיבמ העניקה ל-טזג/ נדמה לנו שאנשי. הפירסום והי- חצנים של יבמ לוקיס במנה גדושה של מחלה אנגלית, הנקראת 06615)860681. זג היא יותר מסביבת עבודה אל- טרנטיבית להרצת ישומי 205 ו-5שסשפוש. ג מציעה ערכת תכונות שכל חברה אחרת הייתה מציגה כמהפכנית, לכל הפחות: 4 מערכת 32 טיביות מלאה. אחרוני קטעי הקוד ב-16 סיביות עברו הסבה ל-32 סי- ביות. 4 הגנת התרסקות משופרת. ההגנה מא- פשרת לך להריץ מספר ישומים במקביל ול- היות בטוח כי קריסה של ישום אחד לא תפיל את כל המערכת. 4 מודל עצמים בשם ]50, המעביר את 6 ישראל דצמ'י 1994 תתו מול זַא * הטיפול בעצמיס מהישומים לאחריות מע- רכת ההפעלה. 50%1 מייצג גישה מונחית עצמים מרחיקת לכת יותר מ-2.0 01.8, שכן הוא משבף את מגנוני התמיכה בעצמים בתוןך מערכת ההפעלה עצמה. כך אפשר לטפל בצורה אחידה בכל העצמים, בין אם הם ‏ ישומים או אלמנטים של מערכת הה- פעלה (כמו עצמים מתוך ממשק המשתמש או עצמים המייצגים אבזרים היקפיים). 4 חבילה מרשימה של "מיני-ישומים", 8 4 יבמ עשתה אותו גם יותר ידידותי וקל ללי- מוד והפעלה. ייכן השיגור" (40חסתטג.]) הוא סרגל בקרה המשמש לשיגור מהיר של ישו- מים בלחיצת כפתור על צלמית. אפשר לה- תאים אותו לצרכיך עייי גרירה והנחה עליו של צלמיות, המייצגות ישומים שאתה רוצה לשמור בטווח לחיצה אחת. גם היצוג בצלמיות עצמו שופר בדרכיט מעו- דנות אך משמעותיות. למשל, עכשיו קל יותר לוהות איזה צלמית פעילה ואיזה לא וה- ו תונכ האינטגרציה הטובה של האלמנטים בתוך זאפז ו מלמדת על הכוח 5081 כתשת'ית מאחדת עצמים, אבל הישומים עצמם לא מספקים את תפונקציונליות שאנו מצפים לה החל במעבד תמלילים פשוט וכלה בתוכנות תקשורת וחיבור לאינטרנט, כלולה ב-קזג/ ועושה אותה לתמורה הטובה ביותר לכטפך (בתנאי, | כמובן, | שאתה מעוניין | במי- ני-ישומים האלה). במסגרת השיפוצים, יבמ פתרה את אחת הטענות החמורות כלפי 08/2 והיא קושי ההתקנה. היום אפשר לאמר כי את קזגש יכול כל אחד להתקין, כמעט על כל 26 (יש הגדלה עצומה במספר כרטיסי ההרחבה הנ- תמכים), במיוחד אס משתמשים באופצית ההתקנה מתקליטור ]א62-80. הבעיה הי- חידה שנתקלנו בה היא הקושי לשנות את התצורה לאחר ההתקנה, למשל להחליף את סוג כרטיס המסך. הדבר נעשה בעזרת מודול אנטי-אינטואיטיבי, | הנקרא 0 1, שיעשה כל מה שאפשר עיימ לתסכל אותך. עדיף כבר לבצע התקנה מחדש. כמו כן, עליך להחזיק את הדיסקטים המקוריים של 5אס6פו/ לידך בזמן ההתקנה. תודקק להם וההתקנה לא תצליח ליצור את השילוב 2 - א בלעדיהם. כן-שיגור לישומים ממשק המשתמש של 05/2 היה תמיד מהו- קצע יותר מזה של 0098םו/ל, אבל ב-קזגי מערכת מסלקת מהמסך צלמיות שאינן רלוו- נטיות למצב הנתון. התפיסה הייעצמית" של [/50% מתבטאת על המסך בתחושה כמעט *מקינטושאית". למשל, כדי לשלוח קוב להדפסה אתה גורר את צלמית הקוב ומניח אותה על צלמית המדפסת. זה מרשים, אבל לא כל משתמש 20 :כול לבצע את הייסוויטצי המנטלייי בקלות. כדי לעזור למשתמשיס המתקשים בהטמעה של מושגי עצמיס בסיסיים מספקת יבמ מע- רכת | עזרה | משופֶרת | וכלי | לימוד (0141דז) מדהים. הכלי הזה לא רק ילמד אותך איך לעבוד בסביבת סְזְגּ/, הוא יבצע עבורך חלק גדול מהעבודה השיגרתית - בדומה לייאשפיםיי וליימומחים" שאנו מו- = צאים היום בכל התוכנות הישומיות הח- שובות. הסיוע המקוון מחולק ל-4 נושאים: עקרונות יסוד, ישומים, עצמים והתאמה לצ- רכים אישיים. כל חלון עזרה כולל כפתור ייעשה זאתיי, של- חיצה אחת עליו הופכת את ההמלצה לפ- עולה. כאשר אתה במוד לימודי, אתה יכול לעקוב כך אחרי התוצאה של כל פעולה ול- למוד מתוך ההדגמה. ההדרכה :עילה במיו- חד בתרגום פעולות שכיחות של ספול לאקוויוולנטיות בסביבת פזג/. תקע והפעיל סגו לא תומכת תמיכה מלאה במ- פרט עְג1ע 'ם פָטוע (דא כלל לא תו- מכת), אבל יבמ הכלילה מימוש חלקי, המכסה רק את השימוש בכ- רטיסוני .201613‏ התוכנה מזהה אוטומטית את הכרטיסון ומתאימה את התצורה באופן אוטומטי. לתו- : כנת העזר שעושה זאת קוראים גו 1 41 והיא תמצא שימוש בעיקר במחשבי מחברת. בכלל, יבמ רואה במחשבי-מחברת את אחד היעדים המועדפים לחדירת עְזגּ/י. בשל הצו- רך להסתפק במשאבים מינימליים, זא יוצאת מהתחרות ו-קזג\. יכולה למלא את החלל עד ש- 95 00₪5םו/ תצא לשוק. חבילת | המיני-ישומים 0005938 מאפשרת ליבמ לענות על חלק מה- ביקורת | על מיעוט. ישומי-מדף ל-05/2. ברור שלא מדובר בתחרות ממשית לערכות הישומים המסיביות (חבילות מ07710) של מיקרוסופט, לוטוט. ונובל-וורדפרפקט. הישומים ב-0529%מ30 צנומים אפילו ביחס לערכות המינימליסטיות נוסח 5אא0או. למ- עשה הערכה כוללת את פאזס/ו ]18%, חבילה אינטגרטיבית של מעבד תמלילים, גיליון אל- קטרוני, מסד נתונים, מאייר גרפים, כותב דוחות ומנהל מידע אישי (א1ע). לא רע, בה- תחשב בכך שכל' העסק, כולל מערכת הה: פעלה שתוארה לעיל ומערכת התקשורת שת- תואר בהמשך, עולה 129 דולר במחירון. ופחות מ-580 בחנויות (בארהייב). אבל, לפני שאתה זורק מהחלון את החבילה הכבדה של 079168 כדאי שתוודא כי א 5 יכולה למלא את החסר. לדעתנו יבמ הצליחה כאן יותר להראות מה אפשר.לעשות עם מודל העצמים 501 מאשר לעשות זאת. האינטגרציה הטובה של האלמנטים בתוך 5 ]18 מלמדת על הכוח ]50% כת- שתית מאחדת עצמים, אבל הישומים עצמם : לא מספקים את הפונקציונליות שאנו מצ- פים לה בסביבת עבודה חדישה. תקשורת מלהיבה לעומת זאת חבילת התקשורת בהחלט מל- היבה, במיוחד החלק שעוסק בחיבור לאי- נטרנט. החבילה כוללת מחסנית 102/15 לת- קשורת | אעטרנט, | תוכנת | תקשורת מודם-לנקודת חיבור אינטרנט בפרוטוקולים = עתמז מול זא ו-קת7 (הסברים : על הפרוטוקולים השונים אפשר למצוא בגיליון הקודם, מספר 3 של 6ה88821] 260/ המהדורה הישראלית, עמוד 16), תוכנת עבות קבצים בפרוטוקול עד תוכנת מסוף מרוחק 1656 תוכנת קריאה של חדשות ‏ 05986, תוכנת חיפוש בשותי 002708 | ותוכנת = עילעול (20/509) ברשת העולמית. 1665/-6[זס/ 0 | | הדובדבן בחבילת החיבור לאינטרנט הוא מנ- גנון התקשרות אוטומטי לשירותי אינטרנט המסופקים ברשת אזסוס! 10041 של יבמ. זו לא צורת ההתחברות הזולה ביותר (יש ספקים עם תעריפים זולים יותר מיבמ) אבל היא הקלה ביותר לביצוע. לחיצת עכבר אחת עושה לך את כל העבודה. אלמנטים אחרים בחבילות ‏ התקשורת וה- : מולטימדיה הם: 100 117201/400085 תוכנת תקשורת כללית. מנהל התקשורת ]01% לרשת קומפיוסרב. 8 901% למשלוח וקבלת פקסים. 0 ה50ז10-76-ת50ת06, .תוכנה לוועידות מרו- ' חקות בסיוע מחשב. לא קיינ ק''ם מ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתל המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי ו 8 קוד זסו הססקט8 חו-זווטם " סח זספק-10- 01 | 8 85חופום 60!חש₪ זסאס1/ 6618מ1זוט]א, | להצגת ‏ קבצי מו-' לטידמיה בצורה של אלבום תמונות' זעירות " (5 זז אמאטתד). % חז גו6סמונו[ז, | תוכנה להצגת תמונות טלוויויה על מסך-המחשב (מחייבת: שימוש - בחומרה מסוג /'1/א1/ לקליטת השידור וח- תאמתו לפורמטט 04/). 4 תוכנית הטענת עידכונים מרחוק, המ- אפשרת בלחיצת עכבר על הצלמית 6טפוזופת 6 6ז8שו501, לקבל את העידכונים הא-' חרונים מתחנת ה-885 הקרובה ביותר של יבמ. 5 1 5ו60ם1/1: טובה *ותר. מתמיד השיפורים של 3.5 א ביחס ל-3.1 זא הָם פחות דרמטיים, אולי בגלל שמיקרוסופט לא מרגישה צורך בשינויים גדולים לפני המפנה הגדול לעולם העצמים שיבוא בייקהיריי. בעי- קר מדובר בליטושים והשלמות במספר. נו- שאים שלקו בחסר. בגירסה הקודמת. אחת " הביקורות הקשות ביותר נגד 3.1 א היתה חוסר | התמיכה" בקישוריות לרשתות 6ז א לדברי מיקרוסופט נובל היתה אמורה לספק את המודול, אבל מסיבות שלה .5 6 ישראל דצמ' 1994 כרטיסי האצה ל-.000801 שיזכו לתמיכה של דא 14 0 ישראל דצמ' 1994 מתומז מול זא בעתיד, יאפשרו הצגת חישום הגרפי על 6 בדיוק כאילו היה המחשב המארח תחנת סיליקון גרפיקס או מחשב 'וניקס אחר היא לא עשתה זאת (מעניין למה! מעניין גם לדעת למה מיקרוסופט מצפה מנובל שתשים את צווארה מתחת המאכלת! האם היא לא מודעת לכך שנובל רואה ב-1א סכנה קיו- מית!). בכל מקרה, מיקרוסופט שינסה מו- -תניה וכתבה את התוכנה לקישוריות 6 בעצמה, כולל מחסניות 8%/אפ1, מבקש שירותים (5000251₪8) לקבצים, הדפסה וישומים ותמיכה בריבוי רשתות. גם אספקטים אחרים של הקישוריות שופרו, על סמך הנסיון שנרכש בשנה האחרונה. מח- סניות 102 מספקות עכשיו תצורה או- טומטית והכרעה בין שמות מתנגשים. הת- מיכה בפרוטוקול [6)3₪11א כוללת גם גישה מרחוק דרך פרוטוקול 2ק2. גישה מוחוק לאינטרנט אפשרית באמצעות הפרוטוקולים קת ו-51.12. החיבור לאינטרנט אינו כל-כך קל כמו ב-קזג/, אבל אנחנו לא התקשנו להקימו תוך דקות ספורות. ראול לציין, עס זאת, כי 3.5 1א "לא כוללת את חישומים לניווט, חיפוש והורדת קבצים מאינטרנט. את אלה תצטרך לרכוש לבד, או לחכות עד שמיקרוסופט תציע אותס בגירסאות עתי- דיות. : אבטחת מידע אירגונית באבטחת נתונים ומניעת קריסת המערכת כאשר אחד הישומים נתקע, א כבר היתה המערכת המוגנת ביותר גם בגירסה 3.1. עכ- שיו הוסיפה מיקרוסופט לערכה העשירה של אמצעי הגנה ו-3.5 א היא המערכת השו- לחנית הקרובה ביותר לרמת האבטחה שאי- רגונים גדולים מצפים ממערכות המידע שלהם. לדוגמה, עכשיו זא תנתק. לחלוטין תחנה המנסה להתחבר לרשת לאחר מספר שגיאות בסיסמת הגישה (בדומה לבליעת הייכספומטיי לאחר 3 נסיונות נפל). התמיכה בישומים גם היא שופרה בצורה משמעותית במספר דרכים. כבר הזכרנו את התמיכה ב-.001ת6ק0, ממשק ישומים גרפיים שפותח במקורו על ידי סיליקון גרפיקס והוא מאפשר כתיבה של ישומים גרפיים ייכבדים'י, כמו דיגום מוצקים תלת-מימדי, גימור שטח פוטוריאליסטי ואנימציה, ללא תלות בפלטפורמות הריצה. עד כה תוכנות גרפיות כאלה לא יכלו לנדוד בין תחנות היו- ניקס המסורתיות לפלטפורמותת אינטל, שכן הממשק הסטנדרטי .076001 לא היה ומין בסביבת 26 עכשיו 7א מאפשרת הי- דור-מחדש של ישומים גרפיים מבוססי 1 לריצה על 26. יתר-על-כן, כרטיסי האצה ל-.6001ק0 שיוכו לתמיכה של דא בעתיד, יאפשרו הצגת הישום הגרפי על 26 בדיוק כאילו היה המחשב המארח תחנת סיליקון גרפיקס או מחשב יוניקס אחר. מציאות המכונות הווירטואליות זא תומכת עכשיו גם ב"מכונות ‏ וו- ריטואליותיי (א%כע%) רבות להרצת ישומי 6 עד כה ההגנה של דא העניקה מכו- נה ווירטואלית נפרדת לכל ישום 205 ולכל ישום 32חו/, אבל ישומי 16פו/ הצטופפו במכונה ווירטואלית אחת, בה שררו חוקי המשחק של 3.1 שסשמנ/. מאחר ‏ וחוקים אלה לא כוללים הגנה מפני קריסה כוללת, במקרה של נפילת אחד הישומים, נתגלעה בכך פירצה בחומת האבטחה של דא עכשיו תיקנה מיקרוסופט את החסר. כמובן ש-א תומכת עכשיו ב- 2.0 01.2 בישומי 16 ו-32 סיביות והמבחנים שלנו מראים על שיפור זעיר בביצועים. עדיין אי-אפשר לנצל את התמיכה עם פחות מ-16 מגהבייט והמהדרין לא יסתפקו בפחות מ-32. הזכרנו לעיל את ההיסוס של מפתחים רבים, שלא ממהרים להסב את ישומיהם לטביבת זזא. חלק מההיסוס נובע מהאיטיות של מי- קרוסופט עצמה בשחרור של ישומיה הפו- פולריים בגירסאות 1א. איפה זט 0/8006 א: שואלים האחרים. החדשות הטובות הן שמיקרוסופט אכן הרימה את הכפפה והי- שומים נמצאים על מפתן היציאה לשוק. השנייסם הראשונים הס מעבד התמלילים 0 סתס/או והגיליון האלקטרוני ,1מ6א 0 בבּתינות שלנו הסתבר כי גירסאות דא הן אכן הסבה מלאה ומעודכנת של התוכנות הפופולריות האלה. מבחני הביצועים המבחנים שערכנו למערכות ההפעלה היו מו- גבליס מעצם העובדה שקשה למצוא אמת-מידה הוגנת כאשר משווים מערכות הפעלה שונות. נאלצנו להסתפק בשני מבחני ישומים בלבד (וורד ואקסל), מתוך ה-13 שמרכיבים את מבחן הישומים המלא 5 50006תו/. גם המבחנים האחרים נאלצו לעבור התאמות כדי שהם יוכלו לעבוד על מערכות שונות ללא מתן עדיפות לא-הוגנת לאחת מהן. בגרפים הנלווים תמצאו את התוצאות של מבחן 2.0 01.8 ומבחני הדיסק והגרפיקה מתוך 95 תסח6מו/. חשוב מאד לחזור ולהזכיר כי במקרה זה פלטפורמת החומרה לא משתנה (קומפק 33/אכ 486) ומה שמשתנה היא מערכת ההפעלה. לכן לא צריך להתייחס לערכים המוחלטים של התו- צאות (ערכים שנקבעים בעיקר עייי החו- מרה), אלא להשוואה יחסית. ו בגרפים המלווים מאמר זה המשתנה בציר האופקי הוא כמות הזכרון 341 במחשב. המינימום הוא 18א? וממנו עלינו עד 3218 בצעדים לא אחידיס. הגרפים המתקבלים מראים לא רק את הביצועים היחסיים של כל מערכת בכל כמות זכרון, אלא גם מגלים את ייהנקודה המתוקה", בה הזכרון מגיע לאופטימום מקומי. > הדבר הקבוע ביותר במבחנים הוא המקום הראשון, שנלקח תמיד על ידי ב או. גירסת הקבוצות של 186088/ אינה תוכנת 32 סי- ביות טהורה ובכל זאת היא המהירה ביותר בכל מבחן. הסיבהו | כל ההגנות ש-זא ו-קזג/ מעתירות על המערכת מכבידות מאוד על הריצה. כל פעולה נבדקת לפני בי- צועה לוודא שאין היא חורגת מגבולות הז- כרון לישום, והדבר מכפיל ומשלש את זמן הגישה. שום שיפור של קוד 32 סיביות לא יכול לפצות על יציאה מטבעת 0 במערכת הפריווילגיות לטבעת 1 המוגנת (תוכנות הר- צות במה שמוגדר יכטבעת 0" ניגשות ללא > תיווך לזכרון הפיוּי והן יכולות לבצע כל פקודה ללא עוררין. תוכנות הרצות בייטבעת 1 נאלצות לעבור שלב של תוגוס כתובות לוגיות לכתובות פיזיות דרך מנגנון המבטיח כי מרחבי הזכרון שלהן לא יתנגשו פיזית). שיפור קונסיסטנטי הדבר השני שרואים הוא שיפור קונסיסטנטי של 35 זא ביחס ל-3.1 1א. השיפור מש- מעותי במבחני אזגמחו/ 215% . 108ק9ז) %ז ותוא ומעבד התמלילים פ0/א, ולא משמעותי במבחני 2.0 01.8 וסטנפורד. את מבחן הגיליון האלקטרוני .8801 משוס מה, לא הצליחה 3.1 א לסיים בכלל. הדבר השלישי שרואים הוא ש-קזג4או למעשה פחות מהירה, בכל מבחן, מגירסה 2.11 של 2. הדבר מפתיע לא רק בגלל ההכנה הנ- פשית שיבמ יצרה עם השם סזג/ אלא גם מהניגוד בין התוצאות האובייקטיביות בַמ- בחנים לבין ההרגשה הסובייקטיבית של הבוחנים. מסתבר כי יבמ עשתה מאמץ מיו- חד ש-קזצ/ תיצור הרגשה של מהירות, עייי תגובה מהירה במיוחד לפעולות המשתמש, אפילו על חשבון מהירות העבודה עצמה. הייבלוף'י הזה עובד היטב וההרגשה האישית של המשתמשים משתפרת גם אס העובדות היבשות פחות מעודדות. הנקודה הרביעית שמוצאים בגרפים היא "הנקודה המתוקהיי הנייל. הגרפים מראים בבירור כי: 4 5 יכולה לרוץ על ]4% אבל כדאי מאד להגיע לנקודה המתוקה ב-8 מג- הבייט. אין טעם להוסיף עוד זכרון ]א54 מעל 8/18. ו 8 זאו, כמו 2.11 08/2 לפניה, יכולה בקו- שי לתפקד ב-4 מגהבייט. השיפור הוא דר- מטי בנקודה המתוקה ב-8 מגהבייט ושיפור מתון צפוי ב-16%/8. אין צורך להוסיף זכרון מעל 16%18. | % נוקקת ל-16 מגהבייט כמעט בכל ישוס. רק מבחן אזגומפו/ו 15% הצליח לרו גם ב-18(. בכל מקרה כדאי להוסיף זכרון לפחות עד 32-24 מגהבייט. ריבוי נימים - 8הו0גסית)םווא מערכות הפעלה התומכות בריבוי-נימים מא- פשרות לישום יחיד להתפצל בצורה דינמית למספר מסלולי ביצוע, בכל רגע שהדבר אפ- שרי מבחינת האלגוריתם (כלומר בתרשים הזרימה נוצרים ענפים בלתי קשורים, אותס שתמז מול 1א > -- שנלקח תמיד על ידי קוח או, גירסת הקבוצות של מויסממואו אינה ת(כנת 32 סיביות טהורה בכל זאת היא המהירה ביותר בכל מבחן ניתן לבצע במקביל). ריבוי-נימים יכול לת- איץ את מהירות העיבוד בכל אחד משני המקרים הבאים: 1. הנימים השונות נזקקות למשאבי חומרה שונים. למשל, נימה אחת מחכה לקובץ שי- קרא מהדיסק בזמן שאחרת עוקבת אחר האותות המגיעים מהמקלדת והשלישית מע- דכנת את התצוגה. 2. המחשב מצוייד במספר מעבדים מרכזיים, במה שקרוי ריבוי-מעבדים סימטרי. במחשב כזה ניתן לבצע מספר פעולות 620 במקביל, בתנאי שאין תלות בין הפלט של פעולה אחת לקלט של פעולה שניה. ישומים רבים מאפשרים עבודה במקביל על הגרעין החישובי של האלגוריתם. למשל, במרבית עיבודי התמונה אין קשר בין הפ- עולות המבוצעות על פיקסל אחד לאלה המ- בוצעות על פיקסל שני. ניתן לחלק את הת- מונה למשבצות רבות ולקשור כל אחת מהן למעבד נפרד, שיטפל בה ללא סינכרון עם מה שקורה במשבצות אַחרות. מצב דומה קיים בתוכנות תיבם, עיבוד קול, גימור, שטח (סא1תכאא), מסדי נתונים ועוד. ערכת מבחני סטנפורד נועדה לבחון את יעל- לות מערכת ההפעלה בהרצת ישומים מרו- בי-נימים. המבחנים רצים בפועל על מחשב עם מעבד יחיד ולכן התוצאה המוחלטת לא יכולה ללמד אותנו על הזמן שהמבחן ירו בסביבה מרובת מעבדים. יתר-על-כן, בגלל הצורך לנהל את הנימים, זמן הריצה של מספר נימים על מעבד יחיד גדול יותר ממ- כפלת מספר המעבדים בזמן הריצה של נימה יחידה. מה שכן, מבחני סטנדפורד נותנים לנו השוואה יחסית בין הביצועים של מע- רכות שונות. אם מערכת % מהירה פי שניים ממערכת ץצ במבחן על מעבך . יחיד, יחס דומה ישמר גם במעבר לפלטפורמה מרובת מעבדים. > הגרף הנלווה מראה את זמן הריצה של המ- בחנים כאשר מורצות 1, 2, 4; 8 או 16 נימים במקביל. כפי שרואים, היעילות הולכת. ופו- חתת ככל שמספר הנימים גדל ורצוי מאד לא לעבור את הסף של 8 נימים. רואים גם כי א בשתי גירסאותיה מהירה יותר ברי- בוי-נימים מ-05/2 לגירסאותיה. אש לא | נבחנה כאן, שכן היא לא תומכת ברי- בוי-נימים. | מסקנות = 4 אס הרגישות של פאסחואו לנפילות אינה מדאיגה אותך והחלום להריץ מחשב מרובה מעבדים לא מעורר אותך .- 8קטסזקוס/ 1 זס1 5או00ת1/ היא המערכת שתספק לך את הביצועים הטובים ביותר. % אם אתה מעוניין בהגנות מירביות, 8 לא מבהילים אותך ואתה רוצה להשאר בתחום ההשפעה המרגיע של מי- קרוסופט - 3.5 1 פשסשח!ו/ היא הבחירה הטבעית שלך. אתה גם יכול להיות בטוח כי מה שחטר בה עדיין יושלם בעידכון הבא - גירסת יקהיריי הידועה. . % אם אתה רוצה הגנות יעילות, סביבת עבודה מונחית עצמים, קישוריות מעולה ואולי גם שימוש במיני-ישומים - לך על סזג 05/2. אין לך מה לחשוש מהתדמית הנוקשה שהוצמדה לגירסאות הקודמות של 2. פגתג/ היא סביבה ידידותית להפליא, מתחשבת בתקציבי-חומרה דלים ולא מנ- ' תקת אותך מהמאגר הגדול של ישומי 205 (- 0005מ1/%. במחיר של פחות מ-80 דולר בחנויות אין לך מה להפסיד. נסה אותה ותייוכח. הדבר הקבוע ביותר במבחנים הוא המקום הראשון, 15 06 ישראל דצמי.1994 16 06 ישראל דצמ' 1994 בלים להתחברות = לאינטרנוו (המשך מעמוד 40) פשוט מצויין). החברה טוענת שבגירסה 3.3 תהיה תוכנית ההתקנה יותר ידידותית למ- שתמש. נתקלנו בבעיות כשניסינו להשתמש בו-זמנית ב-6/816 ובמחסנית ה-102/8 בעזרת דרייבר 01. התברה קבעה כי המעוכת שלנו זקוקה ליקונפיגורציה מאוד יוצאת דופן" הדורשת הצמדה של 1 ו-12% לאותה מסגרת 61חז6םום. ביצענו את השינוי המומלצ : והמערכת עבדה ללא בעיות נוספות. תצורות חיוג המשתמשות ב-5119 או לע תדרושנה כנראה כתיבת תסריט ליצירת קשר המודמים. שפת התסריט של התוכנה אינטואיטיבית וקלה לשימוש. בלי העזר: התקנה קלה, עבודה קוה התקנת הכלים היתה קלילה. תוך דקות מרגע ההתקנה היינו בעיצומו של מסע בתו- ככי האינטרנט, אולם בדרך נתקלנו בכמה מהמורות. כלי ה-ו6ם[6 פעל היטב, אך לקות ה-פ1 אינו סטנדרטי ומבלבל, ומצאנו אותו איטי וקשה לשימוש. אתה חייב לדעת איוה שרת זע רץ על איזו מערכת הפעלה בצד הרחוק (כולל מספר הגירסה של תוכנת השרת). עם הרצתו הוא הציג את קבצי הצד המרוחק ואת ספריותיו בשני חלונות נפ- רדים. זו תכונה נחמדה, אך לוקתח זמן רב לעדכן את התצוגה אס בשרת יש קבצים רבים. אם תרצה לשתף משאבים עם אחרים, תוכל להעריך את שרת ה-עזע ואת כלי ה-סען. בעזרתם הצלחנו לשתף כוננים ומדפסות עס מערכות אינטרנט רחוקות. שירותי 21%0 ו-זסונתס)) אזסאטסא יסייעו באיתור תקלות בקישוריות. להשגת מידע על משתמשיס בשרתים מרוחקים .כוללת התו- כנה שירותי זשקַח ו-1/11015. מצאנו כי זספחו פעל היטב והיה קל לשימוש, אך כיון שהתיעוד | של שרתי ברירת המחדל ל-11015/% נמצא רק בנספחים, התקשינו להפעילו בהתחלה. לסיכום, למרות המחסנית החזקה והאמינה, כלים להתחברות לאינטרנט - החבילוה שהחיימרו להיות בתרונות מלאים היו בע'קר מחסניות קו/פ6ד שנדחבו לחבילה אחת עם אוםף של ייעוומים לא חזקים במיוחד ולא משולבים היטב 6 המאפשרת הרצת יישומי 102/12 בפשטות ובקלות, חלק מהכלים בחבילה זקוקים לעי- דכון ולשיפור. אם אתה זקוק לחבילה מלאה ומקיפה הנותנת את כל הכלים לגשת לכל משאבי האינטרנט - זו איננה החבילה המ- תאימה. ]םסא 5 זס1 6סבּ|>כא'וסעש אהו אם אתה עדיין לא מחובר לרשת 6זג/)6א, אין לך שום סיבה מיוחדת לרכוש תוכנה זאת, | ואפילו | אם חייך > מוקדשים ל-610/810[, סביר להניח שתמצא ממשק יותר טוב לאינטרנט מחבילה זו, שלא לדבר על תכונות כמו עיצוב אלגנטי ויעילות. הח- בילה, בגירסה 4.2, עולה %395 ומספקת קי- שוריות 102/7, כמה תוכנות עזר שימושיות ויישומי לקוח אינטרנט בסיסיים (6ם161 ו-19ת). החבילה תומכת בכלי זפתקס0 וחי- פוש ב-69/%, אך אינה כוללת אותס. אדום בעיניים מרגע התקנתה מוסיפה התוכנה קבוצת תו- כניות ל-8א60םו/ ומציבה בתוכה יותר מת- ריסר צלמיות בצבעי נובל אדומים. כצפוי מהחברה השולטת בשוק התקשורת המ- < שרדית, מרבית הפונקציות נוטות לכיוון הצ- רכים של קישוריות א4/ו. לדוגמא, לא סביר שתמצא אוסף רחב כל כך של אפ- שרויות הדפסה מרחוק בכל חבילה אחרת בשוק. ברוח זו כוללת החבילה גם שרת 715 סביר ואפילו מאפשות לך להקים שות זספתו או פאם. משתמשי אינטרנט אקראיים יתאכזבו מה- מצע הדל, הכולל 2180 ,89ח11 66הוסו ,קד ו-11015/. פונקציות 17 -61ת1 קשיתחות ביותר - לא הצלחנו להפילן בשום דרך, אבל אין בהן שוס דבר ייחודי. הן יכולות להי- קרא יישומי מאסתו/ רק במובן שהן רצות בחלונות משלהן. למרות שחלקים רבים של החבילה רצים תחת מסטם!/ט, חייבים להתקין אותה מסמן ה-205. ההתקנה אינה מורכבת, למ- רות שכמה מוסכמות של נובל - כמו לחיצה על 250 במקום על זטומע כדי לבחור פריט ולהתקדם - יכולות לשגע את מי שלא רגיל לכך. | החבילה כוללת מדריך התקנה ומ- ציינת את המידע שתצטרך כדי להשלים את ההתקנה. התוכנה מכניסה את כל תכניות העזר באיתחול - אין סימון ובחירה. עבר לאובק האדום חברת נובל מודעת לשינויים הדרושים כדי לשרוד בשוק. בעת שאתה קורא שורות אלו אמורה המערכת לכלול גסם פתקית הנחה מיוחדת ל-000007םו/% של 60 5 עזגזטו. [, אשר רכישתו תוסיף לח- בילה יכולות ז06ק00 בממשק גרפי. מעבר לכך, ניתן לצפות ליישום לקריאת דואר, לכלי חיפוש ב-ט6/ ואולי גם לכלי לקריאת חדשות בגירסאות הבאות. אס אתה זקוק לתכונות הללו מייד, קיימות כבר כמה חבילות רחבות יותר שכל אחת עשויה להוות פתרון עדיף על חבילה זו - אפילו אם אתה כבר מריט 6:ג/6/0א. ו זס1 266655 עָבּשוח בק 5שסחוש 70, קשה שלא להיבהל מהתיעוד הנרחב של חבילה זו. במחיר 5350 היא כוללת שמונה ספרים המתעדים את שלוש התוכנות: תו- כנת ה-8שסשםו% בגירסה 3.0-5, תוכנת ה-205 ותוכנת 6מוותט עְג7918₪, המ- תקינה את גרעין ה-102/12. אם תשרוד דרך כמויות התיעוד והדיסקטים - תוכל להנות ממנה מאוד. התוכנה כוללת לקוח דואר וקריאת חדשות, שני מדמי מסוף ל-6ח1, ויישום ?1 מו- צלח המאפשר לך להעביר קבצים משרת כלים להתחברות לאינטרנט - חוכנח 5:א חוג ה'א המוצר הרחב והמללא ביוחר שבחנו. ברט למורכבות בהתקנח מחטנית קו/קסד, היא היתה קלה מאוד לעוימלוש. אנו ממליצים בביטחון מלא על החוכנה למ' עומרגיש מונו להתחבר לאינטרנט 6 מרוחק בפעולות גרור-והפל. ה-עדע תומך בכתיבת תסריטים (5000) כך שתוכל לבצע פעולות שיגרתיות (כמו עידכון חודשי של תוכנית האנטי-וירוס שלך) באופן אוטומטי. לקינוח, התוכנה מאפשרת לך לעצור פקודה שגויה לפני שתשלים את פעולתה. מדר 'ומו של הדוור היישוס המשולב של דואר וקריאת חדשות מעוצב היטב וקל לשימוש. ממשק המשתמש כולל כפתורים גדולים, שבעורתם אפשר למיין דואר ישן ולכתוב מכתבים חדשים, לגשת לספר הכתובות ולקרוא חדשות 9% הדבר שעלול לבלבל את המשתמש הוא ‏ הפקודה ‏ "יקבל הודעות חדשות", שנ- צבעה באפור בתפריט - אתה.עלול לחשוב שפשוט אין דרך לקבל הודעות חדשות. לקת -לנו קצת זמן להבין שבעצס הכפתור הגדול המסומן יידואר נכנסיי הוא הדרך לקבל דואר נכנס חדש. קורא הדואר שומר את כל ה->קטסזקפש6ת שאתה מעוניין בהן ברשימה מסודות, כך שתוכל לקרוא את כל ההודעות החדשות בפעם אחת, או לשמור "אותן לעתיד. קל מאוד להצטרף לקבוצת דיון או לעזוב אותה - צריך רק ללחוץ על שמה. הבעיה היא למ- צוא את הקבוצות שאתה רוצה מתוך הא- לפים הקיימים - לא ניתן לחפש לרוחב ההי- רארכיות (כמו 166 ,86 או פאשם), אלא יש לעבור אותן: אחת-אחת. המערכת נותנת המון אפשרויות לשמירה והעברה של הודעה, אך אין דרך לחזור להודעות שנכתבו בעבר. חובבי ה-16186 יוכלו לבחור בין מדמי המ- סופים 1220/230/ ו-3270א1'. | הפקודות הבודדות תחת 6ח61. עוסקות בעיקר בש- מירת ההתקשרות לקובץ או ל-086טקו01 . פקודת קוז50 פותחת את הדרך למידה מסוימת של אוטומציה, אך כתיבת הת- סריטים דורשת לימוד רב. - גרעין ה:107/17 הוא החלק היחיד במערכת שקשה להתקין. הסיבה לכך היא כמות המי- דע שעל המשתמש לדעת. תיבות דיאלוג ברורות מבקשות את המידע הדרוש: כתובת שז, שם המיתחם (מ81חס4) ועוד. אס עשית טעות תוכל לתקן אותה בעזרת תוכנית מאם.קטידת5/?, המאפשרת להתקין, לה- סיר או לשנות את הקונפיגורציה הקיימת. לרוע המזל, רוב הסיכויים שתטעה, בייחוד אם תאמין למדריך של 6וזותטת שמוג הטוען שמידע מסויים הוא. אופציונאלי בלבד (מידע זה כולל את כתובת ה-פ1 של שרת 5אכ, לדוגמא). הגרעין מספק גם תו- כנית 60א1? לבדיקת הקישוריות. יתרונותיה של התוכנה מפצים על מרבית חטרונותיה, כמו החוסר ב-ז6תק00 למשל. למשווים בין ממשקי אינטרנט שונים - אנו ממליצים לכלול אותה בהשוואה. / ד ו | וס 5-₪/ק6 דו6קטפ 5ס ו גירסה 4.0 של תוכנה זו, במחיר 5495, מש- לבת יישום 102/12 מלא עם אוסף יישומי אינטרנט. מבין כל החבילות בסקירה זו, רק 0 פתא 418 היתה עדיפה מבחינת פו- נקציונליות. בנוסף לקשרי חיוג דרך 5119 ו-קקע, התו- כנה תרוץ על כל רשת. קן/102, עם וללא פרוטוקול נוסף כמו 18% (עם דרייבר 15סא או 1). תמיכת 25.% היא אופציונלית. יי- שומי האינטרנט כוללים )6106 ,תעד ,פד, קורא חדשות *דאא, ודואר אלקטרוני - אבל אין כלי חיפוש כמו 415// ,0061 או כלי לחיפוש ב-פסאו סגו 8 ח'בח בבתור מרגע שהתקנת את התוכנה - קל מאוד לה- תחבר לאינטרנט. הגישה לכל אחד מהיי- שומים בחבילה נעשית דרך הצלמיות הצ- בעוניות, ודרכן אתה מגיע גם למגוון הרחב של כלי עזר, הכולל ,11015 ספתו ,אוגך 6 וכמה מדמי מסוף, כולל 1320 ו-1%3270. זו אחת התוכנות היחידות בסקירה זו שתו- מכות בפקס. למרות החוסר בכלי חיפוש, החבילה תואמת 18500%/ ולכן תומכת באו- פן אוטומטי בכלים ‏ מצד שלישי כמו 0 למעלה מזאת, כפי ששמה מרמו, היא תומכת' בפרוטוקולי 5עא לשיתוף קב- צים ומדפסות ברשת. גירסה מנוונת של התוכנה, ללא תמיכת 8זא!, עולה 8395. אל מול העושר בכלים ובתכונות, מרבית היישומים אינם אינטואיטיביים ורדודים משהו. לדוגמא, קל מאוד להצַטרף או לעזוב קבוצת דיון מאלפי קבוצות ה-0%6 בעזרת תפריט שבראש המסך, אך ההודעות ממולו- נות לפי תאריכים, ואין דרך לסדרן לפ ני- מים, כך שמאוד קשה ל אחרי דיון ממושך בקבוצה. . זואד ע = בדומה, למודול הדואר (התומך בנספחים בי- נאריים בפורמטים 073 ,02 515 ו-8א1) יש כמה מוזרויות. אין לו מצב של ברירת מחדל: אתה חייב לבחור בין עבודה כשרת או כלקוח. אתה חייב גם להגדיר את פרוטוקול הדואר לפני שהמודול יתחיל לע- בוד. כדי להקשות על החיים, התוכנה גם לא מספרת לך מה בדיוק הבעיה אם לא הגדרת לה את מה שדרוש, ומותירה אותך תוהה מדוע אינך מקבל דואר. לאחר שכבר הצלחת להריץ אותו, תיאלץ להסתדר בלי חלק מה- דברים הבטיסיים המקלים על החיים, כמו יכולת גרור-והפל. לחיוב נוכיר כי מודול הדואר כולל מערכת שליטה מבוססת כללים, עותקים סמויים, מיון, ספר טלפונים וקבצי חתימה. כמו כן, יפה שהמערכת יכולה לתפקד כשרת דואר. אס תתקין אותה כך, תוכל להנות מקבלת דואר ישיהות, בלי לטרוח עם תיבת דואר מרוחקת. : | יישום ה-17? הגרפי קל לשימוש, בעיקר בז- 17 סל ישראל דצמ' +199, כלים להתחברות לאינטרנט ו בז'וף הווונים ש . זק הו 160/8]5וקט5 55שססה לפוק ססב|קאזסשט א | | ;ןד 1סתוו5ו | 5]₪הסס!סחפתס 5זא הוה קא//0903 לא קיים ₪ קִיים ₪ 8 ו זסו ו זסו 5 זס זסו ד 5צס טחוש זסו המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתי 1 המחירים הנקובים הט לפי המחירון האמריקאי 989 פוחַחו5 8495 ,₪501 516 :5350 מש חפ 9395 5106 .8399ספט פוחַח5 :5495 חפט 8וחחו5 .9449 ,חספ 515 .8395 מספט 6וסחופ 5-5 81,995 ,08018 10 0 90,440 ,05018 5-9 = 92,300 ,9815 10 0 , סח 5סחו יחו פשסטחו/ שחו 8 פשסטחו ו 6 7 כ 005808 ו וח פחו|-חס = ||10,א18 ,6-08 6, ו(₪8 וס ,08 101-160 7 ו וס 3 11-09 |10,א08(,8ח-8 * סופת 8חו!-חס ,680 << = ק|פח שחזו-חס קופח פחו|-חס סופת פחו!-חס ופ פחו!-חס קת סחוו-חס | קוסח פח!ן-חס ,|| , 0 וו | אצ ג 8 וו וו והון סצ וו וקו קק ,קן51 מססזוכ | קםץ ,ס|51 ,צספזום = קקם ,קן51 6סשזום ו >< ;ק,|91 מספזום | קקק,לןפ זספזום = <קק ,מ|81 ,מספזוס = קקק ,₪ן51 מספזום ב סא 5 ,א קה ופד קה ;דדח שת וג ו קה ות פחסוז8סווסקה קן/0ד הגו ,ול חח ,ו זפמָחוז .6 ₪ סח | ,86| ספה ,6 ,ומח או חח | = ,80 ,זפחת ,ו ,שחו ססות פוט קו/00ך סו 5 05 ו ב 5 5 ב וי פופ ,וו סח ,ו . 6חסא! סא 08 ו וי וג 6 פחסז8סו1כק8 +חזסזח ו , 5 פופה ,1105810 8 8 דאמ = סז ,ווח ד לד ,פאם ונוב 5 ,81 קה ,זא קה 0שותו 8010811008 זסטזספ פא 2 זט סא . , 8 = 008 חס 0 5 חס 8 50 05 יוו וקו | ,ץד ,3270אד לקי יו | 2 אד 0 .וד ץד ,ופה = |טחו/ פזהז פאה 8 5 ו | שו | ושי ו | 0 2 ,1/9855 ,103270 ,|8חווחזסך ל | ןמו | 0 וו ו | : : 0 סא סקט 51 וב ו סקס קן וט ור לק לופ וב ג בי 15 כות דמיונו למנהל הקבצים של פס6חוא. בעזרתו תוכל: למחוק, לעדכן או לשנות את שמו של קובץ. להבדיל ממרבית החבילות שסקרנו, מערכת זו מגינה עליך מפני הצורך להכיר את מערכת הקבצים של השרת. > הבידודד של המשתמש מהמורכבויות שביסוד הדברים איננו מושלס, ולכן לא קל להביא את החבילה לכלל פעולה מלאה. משתמשי רשת חדשים יאלצו ברובס לחיעזר בעזרה טכנית או במשתמש מנוסה יותר. למרות זאת אין לולול במדריך המפורט, בוזכות הה- דרכה שהוא נותן, צעד אחר צעד, בהפעלת החבילה. אל תיתן להתקנה המורכבת להפחיד אותך: חבילה זו היא מתחרה רציני בקבוצה הגדלה של חבילות אינטרנט עם ממשק גרפי. הת- חשב בביצועיה החזקים אל מול המוזרויות המינוריות שלה, וחפש את ְגּאיםקו11טק5 8 של החברה, העתיד לצאת בקרוב ואשר יכיל אוסף כלי ניווט ל-415/ ,06 וה-פטא. 5 צו החפ | הס דוחטוות 6 חק )הצ התוכנה, בגירסה 1.0, היא כלי חיפוש מצויין 0 וצראל דצמ' 1994 ב-ז16ק00, עם הרבה תכונות מקוריות ומ- עניינות. הוא מהווה בחירה מצויינת למ- עונייניס לחקור ולנצל את משאבי ה-ז9םק00 הבלתי נלאים של האינטרנט. מחיר החבילה הוא 569.96 אס כבר יש לך מחסנית 762/2 תואמת אסספמו\, או %129 לגירסה המלאה, הכוללת גירסת צד שלישי של מחסנית קיד של וסחנופו. התיעוד הכתוב והאלקטרוני מצוין, וכולל ספרות, קבצי עזרה, עזרה מקוונת ומענה לאוסף של שאלות נפוצות המהווים מקור למידע רב ערך. קול הקעור קבצי הצלילים הכלולים בתוכנה והצלמיות המונפשות תורמיס להנאה מהתוכנה. המוצר גם מאורגן היטב וקל לשימוש, כך שאפילו משתמשים חדשים יוכלו לטייל ביץ שרתי ה-ז0תק00 בלי שום בעיות. התוכנה מש- תמשת בי"אוספים" של קשרי ועצמי זנקט0 = כדי לקבץ מקורות ומסמכים לפי נושא. היא מוגדרת. מראש להתקשרות עם שות ה-זק60 של החברה, בו תמצא עושר של קשָרים ומסמכים (כולל קישור המאפשר לך להוריד אוספים מעודכנים וחדשים). התוכנה כוללת כלי צפיה במסמכים וב- תמונות, ותוכנית 6מ! (למרות שאין לה מדמה 13270 וכלי להצגת קבצי ז/4). כב- רירת המחדל היא משמיעה קבצי צליל נגן קבצי // של פשסנחואו. קל להגדיר לתו- כנה שימוש ביישומי עזר אחרים. מעטבת טריויאלית התקנת התוכנה ממש קלה. אם אתה רוכש את הגירסה המלאה, תוכל להתקין את מח- סנית ה-102/2. כדי לכוונן את המחסנית תיאלץ להריץ את ממשק הקונפיגורציה של שפוופום, התומך. בקשר ישיר (דרך דרייברי פסא 02 או %%סגק) ובקשר חיוג (5119 או ץקת). בהתחשב בכך שזוהי גירסה 1.0, זהו מוצר יציב מאוד, מאורגן היטב, קל לכיוונון וכיף לשימוש. אם אתה מעוניין. לגשת למשאבי זםק0, אנו ממליצים עליו מכל הלב. חשבשבת הכריזה על וחק לחלונות בית התוכנה חשבשבת הכריז על גירסת חלו- נות ל-|טתקו/ו, תוכנת ה-26 הראשונה לגי- לוי שיטתי של חוקים וטעויות במסדי נתו- נים. התוכנה בנויה על אלגוריתס מתמטי מיוחד שפותח על ידי מחלקת חקר הבי- צועים של חשבשבת, שמגלה טעויות במיגוון רחב של בסיסי נתונים. גירסת החלונות צויידה במימשק 0086, שמקנה גישה לכל בסיסי הנתונים. לוח קלידים ידידותי לילדים העורכים האמריקאים של 88ו02קג₪]א 26 הת- להבו ממוצר ישראלי שנועד לגשר על הר- תיעה של ילדים קטנים מאד ממחשבים. לוח הקלידים הנקרא עס דומה יותר ליימרכז פעילות" , בנוסח צעצועי ₪06 זסטפוץ, מל- מקלדת מחשב רגילה. הוא כולל טלפון, כפ-- תורים צבעוניים, גלגלות ולחצנים שוניס המפעילים את תוכנת המשחק 0ת18ץוס0. כל פעולה של הילד מחוללת תגובה עליזה של המחשב, החל בהשמעת קטע מוזיקלי וכלה באנימציה משעשעת. התוכנה מציגה לילד מספר דמויות - ילדים וחיות - שלכל אחת מהן סיפור לספר (בשפה ברורה המו- תאמת לגיל הרך), בקשות לעזרה פעילה מהילד ופרסים בצורת מפגן ראווה. חלק מהעצמים על המסך, כמו השמש, הירח וה- עננים, הם צלמיות הפעלה לסרטונים קצרים וחינוכיים. ילדים בגיל שנתים-שלוש הס קהל המטרה והמוצר מצליח ליצור את הקשר הראשוני של הילד למחשב בחוויה נעימה. שרתים ותחנות אלפא חדשים דיגיטל חשפה סדרות חדשות של שרתים ות- חנות עבודה מבוססי מעבד ה-8150 אלפא: ְָָהשרתים החדשים זש6ח6פגהקן[ בסדרות 0 ו- 2000/2100 מיועדים כרמת כניסה ורמת ביניים, עס מעבד יחיד ועד 4 מעבדים ת > מוצרים חדשים ם * שירותים % בתצורת ?ו5%. % 6 487 700 0666 כולל 6 מעבדים, זכרון עד 8 ודיסק עד 1078. בעי- בוד טרנסאקציות מקוון בי- צועיו מגיעים ל-1350 תנו- עות בשניה. % תחנות עבודה תסווגו5גחק1 בסדרות 200 ו-400 זמינות עכשיו עס מע- בדים של 166 או 233 מג- הרץ ומחירים המתחילים ב-810,000. % עמדת העבודה גוו קסוע - שילוב של טכנולוגיית אלפא, מע- רכת ההפעלה 1א פאסטמו, שרת 11866 ותוכנה לניהול - הכל במארז שולחני אחד. המערכת מספקת גישה קלה, פשוטה וש- קופה לחלוטין לסביבות ההפעלה >אסשתו/), 5 חק דא ו-אזאש. 4 1101060 100 עם תמיכה עברית 4 | --"... חברת ייאימפקטיי הכריזה על גירסה 4 של תוכנת "יפרי-הנדיי עם תמיכה בעברית. זו תוכנת הגרפיקה המובילה בישראל למחשבי המקינטוש ולראשונה הוסבה מערכת זו לגי- רסה עברית עבור מחשבי ..6‏ "פרי-הנד" 4 מאפשרת ניהול ועריכת צבעים באופן קל ונוח (ץ0אכ פאג 0גאפ) והיא כוללת מד- ריך מקצועי להפרדת צבעים וכ-30 צורות אות עבריות. המחיר לצרכן 8799 + מעיימ. 0ז'1ז6והרז מדפיס ה תמונות באיכות צילומיות חברת אדיסמה/סיטיזן בעיימ החלה בשיווק מדפסת צב- עונית סזץגזסוחוז? של חברת 0. 0סזגזוחח? מדפיסה בטכנולוגית המראת צבענים (ח0נ8נמז[טט5 6עְע) | משולבת בטכנולוגית הדפסה זז אא ב-[30007א600 על דפי 44. למדפסת אופציה לממשק מזסתות ,%[1/068119 או מקבילי. בנו- סף, קיימת אופציה לעבודה עם תוכנת 2 [1.606 ]קת0פופ0? 46006 המתאימה לתחום ההוצאה לאור השולחנית. מצ'אות מדומה בישראל חברת טכנוליפ (טלי 03-312689) החלה לשווק בישראל את תוכנת 81/ 50806ז6ק5 ליצירת עולמות מדומים. המודולים העי- קריים בתוכנה הס: 1. 1308|150/ 5800ז6קט5 צפייה ובחינה של עולמות קיימים או סימולציות מחשב מכל מצב אפשרי במספר בלתי מוגבל של פר- ספקטיבות. 2. 01091000 ש!זס/ האחראי על פיתוח העו- למות, אליו ניתן לייבא אובייקטים קיימים מתוכנות אחרות - קבצי זאפ. 3 0ח86!!!וה1 6מס/ו לתכנת את האו- בייקטיס לביצוע של סדרת פקודות מתו- כנתות מראש. 4. ז0וו160 6חט50 לשלב בעולם המדומה או בסימולציה אפקטים קוליים. 0 ז60)0זו על *'יחלונות'/ חברת 618סמסזסג!א האמריקאית הכריוה על תחילת השיווק של גירסת חלונות לתוכנת וזו (גירסה 4.0). התוכנה מאפשרת שי- לוב של כל סוגי המדיות, ואפשרויות לאי- נטראקציה עס המשתמש. בנוסף לכלים הר- בים המצויים בה מכילה התוכנה שפת תיכנות מובנית (לינגו), המאפשרת למשתמש להוסיף כלים ופונקציות המיוחדים לו ול- מוצר שפיתח. ניתן לפתח מצגות על המ- קינטוש ולהעביר אותן לגרסת החלונות לס- גירה הסופית של הקובץ. מחיר התוכנה לצרכן 51195. קוויקסופט טלי: 09-914157 19 6 ישראל דצמ' 1994 10 2 8-005]/ למתקדמים, עם מבט לחלונות הספר מיועד למשתמש המתקדם בדוס ול- משתמש בחלונות. הוא נותן את הכלים שי- שרתו אתכם גם בעבודה בחלונות ומציג הנ- חיות והצעות לעבודה בנושאים ניהול זיכרון, האצת פעולות קלט/פלט בדיסק והפקודה שד /]א5; הגדרת סביבת העבודה על ידי הקבצים 5צ710.5א60 ו-0.841מאפסדטה; גיבוי 8840807 | מחיקה | ושחזור מזע1ןפתאט; | הכפלת | נפת | הדיסק תפתת; וירוסים ואפיקים (805). מאת זוהר עמיהוד, הוצאת הוד-עמי. מתחילים עם 486 חברת א011128₪ העולמית, המיוצגת על ידי חברת אדיסמה בעיימ, הכריוה על המדפסת 5, מדפסת סיכות שחור-לבן, עם אופצית הוספת קיט הרחבה לצבע, קלה לשימוש באופן מיוחד ולכן מתאימה לכל משתמש, גם זה חסר הניסיון לחלוטין. המדפסת כו- ללת תוכנת 24551471 המדריכה באופן ויזואלי את המשתמש בתפעול. למדפסת 24 ראשי סיכה, המבטיחים הדפסת איכות ברמת רעש נמוכה של פחות מ- (4808)4 קוואטרו פרו בעברית מלאה בקוד מקור פרי אינטרנשיונל, נציגת ברלנד באר), מת- חילה בימים אלה בשיווק תוכנת הגליון הא- לקטרוני הנפוצה קוואטרו-פרו לחלונות, במ- הדורה עברית מלאה בקוד מקור, שפותחה במשך קרוב לשנה במרכז הפיתוח של פרי אינטרנשיונל. בין היתרונות של עברית עצ- מאית, ללא תלות בייחלונות עברית" של מי- 6 ישראל דצמ' 1994 קרוסופט: % אפשרות עבודה עם כל גירסת חלונות. , אין צורך להחליף את היישום כאשר מע- רכת החלונות מתעדכנת. % מענה לבעיות תאימות הקיימות ברבות מהתוכנות מול ייחלונות עברית". מחירי קוואטרו פרו לחלונות בעברית: % למי שרכשו את הגירסה האנגלית של התוכנה מפרי אינטרנשיונל - 20 ש"ח דמי טיפול ומשלוח (או ללא תשלום במשרדי החברה). מחיר חבילת תוכנה מלאה: 99 דולר . דואר אלקטרוני קולי בסביבת חלונות כלנית מונתה למשווק הבלעדי של ערכת הדואר האלקטרוני הקולי "ווקאל צ'אטיי (אג.1 00410841/). הערכה, פרי פיתוח יש- ראלי, מאפשרת העברת וניהול מסרים קו- ליים על גבי המחשב האישי ברשת תקשורת מקומית, בסביבת חלונות. בעזרת הווקאל צ'יאט" ניתן לערוך שיחות בין משתמשים, ניתן להכתיב, לקבל שרותי משיבון, להכריז, להשאיר הודעות, להפיץ הודעה למספר מש- תמשים וכל פעולת דואר אלקטרוני אחרת. המחיר ל-2 משתמשים 1820 שייח (לא כולל מעיימ) כולל 2 כרטיסי קול. במידה ובמחשב קייס כרטיס קול תואס "סאונד בלאסטר" מחיר הערכה יורד בהתאסם. חיבור 26 לרשתות ץ]/167 חברת קומדע (טל: 09-6485255) החלה לשווק את תוכנת הקישור החדשה 08%6 של חברת 6זגשו501 ק7/, המיועדת לקשר מחשבים | אישיים | לרשתות אירגוניות (מקומיות או רחבות) הפועלות תחת פרו- טוקול 1077, כמו גם לרשת אינטרנט העולמית. המייחד את התוכנה החדשה הוא: התקנה קלה ומהירה גם למי שאינו בקי ברשתוונ 1067/17 4 דרייברים בתקן עאצ (32 סיביות) מב- טיחים ביצועים אופטימליים בסביבת שראליות > מוצרים חדשים תו / ונזקקים רק ל-3% בזכרון 05. יותר מ-25 ישומים הפועלים בטכניקת ו מאפשרים ביצוע כל פונקציות הרשת, החל בגיבוי וכלה בהורדת קבציס מאינטרנט, בסביבה גרפית טהורה. גישה בחיוג מרחוק לכל שירותי הרשת. זט 01 פיתוח מערכות בסביבת 'לקוח/שרת" 64 הכריזה על סדרת כלי פיתוח [גטצו פפקאת, שרתי פפסזקאם |4ט15 ומוצרי קי- שוריות להקמת יישומי לקוח/שרת פתוחים. סידרת שזקאם |גטצוצ כוללת כלים מת- קדמים לבניית ממשקים גרפיים, שאילתות 1, מעבד תמלילים פנימי, מחולל טפסיס ודוחות ומסד נתונים 501 ]160% או. שרתי פשזקאת [4ט8ו/' כולליס שרותי גישה נו- חיס מסביבת יחלונות" למסדי נתונים רב פלטפורמיים בשיטת .501 ובשיטות אחרות (כמו 5|א1 ,א%54) אשר אינן זמינות בפ- רוטוקוליס הסטנדרטיים (כמו 0806). שני מוצרי קישוריות למסדי נתונים על מיי- נפריים - שרתי 15א2]-64 ו-מססְגּוג-64 - מקניס גישה למערכות חיוניות ( חסוצצו]א [חס) | מתתנות | עבודה | ברשתות לקוח/שרת. שרותים אלה חיוניים לבניית מערכות מידע אסטרטגיות בארגונים גדולים. שרתי [מאתדא1 חברת אש8 (נציגים: א.מ.ת. מיחשוב) חשפה קו מוצרים חדשים המיועד לשרת רשתות של מחשבים אישיים. סדרת שרתי 8ו6א התח- דשה מספקת פתרון מלא, הכולל את כל תו- כנת המערכת, תוכנות יישומיות וכלי ניהול שהותקנו מראש והותאמו לשרת. בתכנון שרת |6ממ6ום1 גזו6א עשתה אש5 שי- מוש בניסיונה רב-השנים באספקת קישוריות 1תחטום]. השרת נותן למשתמשי 0ת, מקינטוש ותחנות עבודה יוניקס ברשתות מקומיות, קישור ישיר ממחשביהם השולתניים, ומ- אפשר להם לייגלוש" ל-תזטות1, תוך שימוש בתוכנת 0ו09] וכלי סקירת רשת פופולריים אחרים. ביחד עם קלות ההתקנה והניהול המאפיינת את סדרת גוסא, כולל שרת א50 החדש כלי תצורה, תוכנת אבטחה, שער לדו- אר אלקטרוני ויכולות העברת קבצים. ו 01 - 5758 תוכנה לשיפור איכות חברת 5755 בישראל משווקת את ]01 , מערכת תוכנה לשיפור איכות כולל, שי ָ ת % המיועדת לארגונים אשר אופי פעילותם דורש פיקוח על תהליכי אבטחת איכות, שי- פור התוצר והעלאת רמת השירות. י[5055-0" מכיל אפשרויות ניתוח סטטיסטי המסייעים להגדיר את מדדי הביצוע ולאבחן מגמות ודפוסיס לא תקניים של פרמטרים. ההפעלה המהירה, המדויקת והקלה של 01 מתבססת על תהליכים אוטומטיים הכו- ללים: 21 תרשימי בקרה (תרשימי שליטה, היסטוגראמות, וגרפי פראט); ישוס של מב- חני בקרה (שווארט); הרצת מבחני כושר הת- הליך ('ז642111); מבחני התפלגות נו- רמאלית; חישוב קווי מגמה והצגה של מדדים סטטיסטיים. מחיר התוכנה לצרכן הוא 51,100. 0 400088 בעברית מיקרוסופט הכריזה על מסד הנתונים 0 4008858 עם תמיכה עברית מלאה הכו- ללת שינויים בקוד המקור של המוצר. הס- פרות המקצועית של המוצר תורגמה אף היא לעברית. במוצר החדש שולבו יותר מ-30 "אשפים" שתפקידם להקל על תהליך ביצוע משימות מחשוב מורכבות; ה- פאג/א!א00 אסדדטת 2480/ו, היוצר באופן אוטומטי פקודות מבלי צורך לכתוב עבורם שורות קוד;"אשפי התבניות ואשפי הדוחות" המ- אפשריס למשתמש בלתי מנוסה לבנות דו- חות מתוחכמים. כל מה שהמשתמש צריך לעשות הוא לענות על מספר שאלות מנחות והאשפים כבר יצרו דוח מושלם. אקסס מהווה גם סביבת פיתוח מלאה. במוצר משו- לב כלי נפוי ושפת התכנות ויזואל ביסיק לי- שומי חלונות. מחשב מולטידמדיה לתקשורת אישית אוליבטי ישראל הכריזה על מחשב המו- מוצרים חדשים לטימדיה לתקשורת, 06פ. עוד לפני ההכרזה הרישמית, רכשה בזק כמה עשרות מערכות 200 לשימוש במסגרת ניסוי ה-אפ15 אותו החלה להפעיל. ה-706 משלב וידיאו חי, כשהוא מאפשר לשני עובדים "לנהל פגי- שות" ולעבוד יחד בזמן אמת, על מסמכים הכוללים טקסט, שרטוטים ותמונות. ה-700 מושתת על תצורה בסיסית של מחשב 486 הכולל מסך צבע, זכרון של 8 מגייב, דיסק קשיח בנפח של 100 מגייב לפחות, כרטיס אפ ומודולי תוכנה המאפשרים למשתמש את השירותים הבאים: 18 דאס - יכולת למלא יחד טפסים על גבי המסך. % 18 דדאמד - העברה דו-סיטרית של טקסט. 80% - מאפשר לכל משתמש לכתוב הערות על המסך. % סקאד 115 - מאפשר העברת קב- צים מהירה בין שני המשוחחים. % דא - מאפשר לאפליקציה של צד אחד להיות נשלטת מן העבר השני של הקו. 5 לפלטפורמות אינטל קבוצת התוכנה של אש5 (נציגים: אינטראופ מקבוצת א.מ.ת מיחשוב), התחילה באספקת 4 50138%, מערכת הפעלה רב-פלטפורמית למערכות מידע ארגוניות. יבמ חתמה לא מכבר עם תט5 על הסכם לפיו תרכוש את מערכת ההפעלה 88ג|50 2.5 עבור מחשבי 6זסוסץ שלה. בין מאפייניה של 2.4 8₪ג501: % תפקודיות והה ברחבי פלטפורמות 6 ,86/1 ו-)זסאסק . % בסיס לאספקת שרותי מסד נתונים, ני- הול 26 ואיטרנט ללקוחות חלונות (-6זג )40 % שיפור ביצועים של 25% ויותר. % תמיכת ]גוס] מלאה ותמיכת חלונות משו- פרת דרך 2.0 וטג\. שיפורים במהירות שבבי 6 זשוסץ והוזלות מחיר יבמ הכריזה על זמינות מעבדי 601 6:ז6שסק במהירות 100 מגה-הרץ, שבבי 604 06ז6שסץ ב-100 מגה-הרץ ומעבדי 603 0616 ב-66 וב-80 מגה-הר. 604 26ז6שסץ מיועד לטוותח העליון של מערכות שולחניות, לשרתים ול- תחנות עבודה גראפיות בעלות ביצועים גבו- היסם ומחירו 5549 ליחידה בכמויות של 0. ה-601 );ז6אוסע ב-1001112 (בכמויות של 1,000) ימכר ב-5399 ליחידה, ב-50 וב-66 מגה-הרץ יימכר ב-5165 ליחידה. 3 20620 הוא המעבד בעל העוצמה הג- בוהה ביותר המוצע כיוס לשוק המיחשוב הנייד. מחיר גירסאות ה-66 וה-80 מגה-הרצ עומד על 165 ו-195 דולר, בהתאמה. גרפיקה - סודות ופתרונות במחשב האישי הגרפיקה הממוחשבת מושתתת על עולם חדש של מושגים, שאינם מוכרים בהכרת למשתמשי המחשב האישי. מושגים כמו ₪ המדריך השלם לגרפיקה ממוחשבת במחשבי 60 ו-46 ששו מעל 12 פורמטים גרפיים נפוצים מתוארים במפורט מש ת'אור ממצה של התוכנות הגלוות לספר: 0 חול ,616 ]סו 007 ור הר ו ו-6ח0 6 ₪ הצות(ם)פוקנסמחשניט -. מפת-סיביות, פיקסלים, וקטורים, הפרדה, צבע, פורמטים וכוי מהווים אבני יסוד לע- בודה מושכלת בגרפיקה. הספר מציג בדרך קלה וברורה את כל המושגים הללו. בדיסקט המצורף 5 תוכנות גרפיות שיתופיות מק- צועיות וההסבר כיצד להשתמש בהן. מאת גיון קוריגן, 360 עי, 99 שייח, בהוצאת פו- קוס-מחשביס. תקליטור אולפן וידאו ומולטימדיה כלנית מאגרי מידע תחל לשווק בישראל את ה-0ו5006 60/8 תקליטור ההופך את המ- חשב האישי לאולפן וידאו ומולטידמיה. הת- קליטור מצוייד במגוון כלי עריכהּ וחיתוך, אפקטיס מיוחדים ומאגר תמונות, אשר יחד עם מערכת עריכת קול מאפשרים למשתמש ליצור בעצמו וידאוקליפ, מצגת מולטמידיה, אנימציה אלבומי תמונות. ל-0ו5₪06 6618 ממשקים המאפשרים ייבוא וייצוא נתונים, תמונות וקול ממגון רחב של תוכנות וא- ביזרים. בין 50 תקני המידע בהם תומכת התוכנה, ניתן למנות את זג, 6ח, 1זח, א זז סוג], ק01, פסת, 1א06, ץואם, ועוד. 7 7 2 11 6 ישראל דצמ' 1994 12 סריקת דף צבעוני ב-20 שניות חברת אא0אג6, המיוצגת באר4 על-ידי קרט מערכות, החלה בשיווק הסורק הצבעוני 5. הפורק מצטיין במהירות סריקה באיכות גבוהה במיוחד, ‏ 24 סיביות ו-800071. הסורק מסופק עם תוכנת כיול הצבע 09010, המתאמת אוטומטית את הטווח הכרומטי של הסריקה. המחיר בי- שראל: 3700 שייח, כולל תוכנת קספפסוסחץ מלאה. דואר אלקטרוני לסביבת אינטרנט חברת קומדע החלה לשווק את ז1 ]גוא , תוכנת דואר אלקטרוני מבוססת חלונות ב-א/1, המספקת גישה לרשתות רחבות (אג /ו) ואינטרנט. זה המוצר הראשון התומך בצורה מלאה בסטנדרטים. של אינטרנט (₪ואוא) ושל מיקרוסופט ( ספפאמזאם זה /וא). המוצר כולל: % בדיקה אוטומטית לדואר חדש - בנוסף להתראה קולית וחזותית עס הגעת דואר. % תיוק הודעות - בעזרת פונקציית חיפוש מקיפה המאפשרת חיפוש ההודעה עצמה או התיק אליו היא שייכת. % שרותי ספריה - בפורמט פמסאפדאם זה/וא, המאפשרים לכתובות המשתמש להי- בחר בקלות, ומעדכן אוטומטית את הס- פריה מנתוני דואר נכנס. % קבלה מעוכבת של דואר - המאפשרת לדואר להימסר מיידית או בחלוקה מאוחרת. % תמיכת שפה בינלאומית - עס תרגום או- תיות בצורה אוטומטית או לפי דרישה. קיוטקסט אופיס מערכת עזר משרדית חברת דביר מוצרי תוכנה, מכריזה על מוצר חדש, "קיוטקסט אופיסיי (165תת0ס-דאתד0) מערכת עזר משרדית, למשתמש יחיד או לחבר ברשת תקשורת מקומית, לארגון מידע והפצתו. המערכת למשתמש יחיד כוללת אל- פון, תזכורן, תוכנת פקס וחייגן טלפונים. לגירסת הרשת נוספים דואר אלקטרוני פני- מי ושרת פקסים. קיוטקסט אופיס הינו מוצר משלים לתמלילן הפופולרי ואטוס. בח- בילה החדשה הוצאו האלפון, התזכורן וה- דואר האלקטרוני אל מחוץ לתמלילן כך שי- פעלו ברקע במקביל לתוכנות אחרות (158) ויאפשרו שימוש עם כל יישום. ניתן לעבוד עם קיוטקסט אופיס במקביל לתמלילנים שונים, הנהלת חשבונות, גיליונות חישוב אל- קטרוניים ועוד. כן מסופקת לחבילה תוכנית המאפשרת עבודה בסביבת חלונות. 6 ישראל דצמ' 1994 הירה קדמן 5 ז[66ו() מדריך למשתמש הספר נועד למשתמש לראשונה במעבד הת- מלילים 5.5 וא6ו0 וגם למי שכבר התנסה בג- רסה קודמת ורוצה להפיק יותר מהכלי שב- רשותו. הספר מציג שירותים מתקדמים של מעבד התמלילים 5.5 ואס וביניהם: ניהול טבלאות, משלוח וקבלת הודעות פקס, בדי- קת איות, ניהול אלפון כתובות, עריכה מת- קדמת בריווח יחסי (למדפסת לייזר) ועוד. בספר 256 עמי, ומחירו 43 ש"ח. בהוצאות הוד-עמי. פלא פקס 0 אא הוא מכשיר פקס נייר רגיל, מד- פסת דיו 360291, מכונת צילום, טלפון וגם מזכירה אלקטרונית במכשיר אחד. מנגנון 0 (עו[ט0) ה8וז] גזווט) מאפשר שיגור מס- מכיס מורכבים של טכסט, תמונות ודי- אגרמות ב-64 גווני אפור - ללא כל איבוד פרטים ושידור דף סטנדרטי במהירות שיא של 9 שניות. 8340-8% יכול לשמש גם כמ- כונת צילוס איכותית לכל צרכי המשרד. ניתן לחברו למחשב, כמדפסת דיו איכותית לכל דבר. בנוסף, | הוא יכול לשמש כמכשיר טלפון בעל פונקציות משוכללות, כולל דיבור ללא הרמת שפופרת ומזכירה אלקטרונית די- גיטלית אינטגלית, שתקבל הודעות בהעדרך מהמשרד ותאפשר גםס קבלת פקסים בא- מצעות | מערכת | מיתוג | אוטומטית פקס /טלפון. תוכנת 1510 בישראל כלנית, וחברת התוכנה ש6זאאטְקִג503 חתמו על הקמת נציגות וזכיון שיווק בלעדי לישראל. במסגרת ההסכם תשווק כלנית את תו- כנת 0ו8ו/' ליצירת תרשימי ניהול וגרפים אי- רגוניים תחת חלונות. תוכנת וויזיו באה לע- נות על צרכי המשתמש העסקי הנזקק למגוון רחב של תרשימים, גרפים, דיאגרמות, מפות ושירטוטים. אין צורך בידע קודס בציור או בשירטוט. על ידי פעולה פשוטה של ייגרור והשמטיי ניתן ליצור תרשימיםס ולשלבם במ- צגות, שקפים, דוחות או בתוכנות אחרות. המחיר %199 לא כולל מעיימ. הצגת בכורה: 5 קז של בורלנד פרי אינטרנשיונל הציגה את 95 ומקש כלי פיתוח | וטואלי | מתקדם | למערכות שרת/לקוח. זוהי מערכת מוכוונת | או- בייקטים, המספקת למפתחים בכל הרמות את האפשרות לפתח מערכות שלמות תוך זמן קצר ביותר, בלי לוותר על יעילות מי- רבית וגודל מצומצם של קוב ההרצה. 5 וקו הוא הכלי הראשון המציע שילוב של יעילות של מהדר מהדור השלישי עס מהירות הפיתוח של הסביבה הויזואלית מה- דור הרביעי. המערכת תשווק בגרסה שו- לחנית וכן בגירסת שרת/לקוח שתכלול מנוע מסד נתונים מתוחכם הכולל דרייברים ל- ו-0280. שתי הגרסאות יתמכו ב-אפץ, סכ ו-0182. מחשב כף יד חדש: 1 200 ?זז היולט פקרד מכריזה על דגס חדש במשפחת מחשבי כף היד, 1% 200 ק11. יתרונו הגדול של מחשב כף היד הינו בתוכנות המובנות בו, המקיפות מגוון רחב של יישומים: יומן וניהול משימות -(1א21), מאגר טלפונים, מע- רכת ניהול פיננסי אישית (א5א0016 ), בסיס נתונים מורחב, גליון אלקטרוני לו- טוס, | מחשבון עיסקי, דואר אלקטטרוני ((1411א:00) ותוכנת תקשורת. כל היישומים פועלים על גבי מערכת ההפעלה דוס 5. ץז 18% תומך בעברית ואף מצויד בלוח מק- שים עברי. הוא מבוסס על מעבד אינטל הודעות של חברות 6 ומצויד בזכרון של 2 מייב. את נפח הזיכרון ניתן להרחיב על ידי חריץ ההרחבה (018]א0ק). 6 בסידרה הוויזואלית 6 02או היא הספר השלישי בסידרה הווי- זואלית, ובו תלמד לעבוד במעבד התמלילים וורד 6. בהמשך תוכל להשתמש בספר לפ- תרון בעיות שיתעוררו במהלך עבודתך. הסי- דרה הוויזואלית 6 ₪ 0ו/ מציג בפניך כאלף מסכי וורד 6 בעברית, ומאפשר לך לראות בספר בדיוק את מה שעליך לקבל על המסך. המחיר 89 שייח. הוצאת פוקוס מחשבים. למעבד התמלילים ו 5 שספאוש 08? לגירסה העברית- אנגלית 10 50סזסו )יקוס ו "אפטיבה'' מחשב יבמ - במחיר תחרותי יבמ הכריזה על קו חדש של מחשבים ביתיים ועסקיים הכולל זיהוי דיבור (באנגלית) שבו יכולים משתמשים לנווט את דרכם בסביבת ישומי חלונות ללא שימוש במקלדת או בע- כבר - הכל בעזרת פקודות מילוליות. סזג ווק - חבילה התפורה להקל על הלקוח למצות במהירות את יכולות המחשב החדש שלו, כוללת "צעד ראשון" למשתמש חדש, אינדקס נושאים, לומדה למרכיבי המ- ערכת וכו'. למחשבים פונקציות לחסכון בא- נרגיה ובזמן עבודה, ובכללס מערכת איתחול מהיר השומרת על מצב העבודה בו עמד המ- שתמש עם כיבוי המחשב - ומחזירה אותו אליו באורח אוטומטי. מערכת תוזמון מעו- ררת את המחשב בשעה היעודה לביצוע משי- מה דוגמת משלוח פקס בשעות תעריף מוזל וללא נוכחות המפעיל. ניתן גם יילעורריי את 'אליות * מוצרים חדשים > שירותים > מיד המערכת לפי ארוע חיצוני כדוגמת צילצול טלפון או פקס ניכנס. משוב תפי את וורדפרפקט בישראל חברת ימשוב מחשבים שיווק" מונתה על ידי חברת נובל להפיץ את מוצרי וורדפרפקט בי- שראל. " משוב שיווק"" תפיץ את כל מוצרי וורדפרפקט הכולליס את מעבד התמלילים, תוכנת מצגות, לוח פגישות, דואר אלקטרוני ומגוון רחב של תוכנות שירות. רואי מכנס, מנכייל יימשוב מחשבים שיווק", מוסר כי כבר בימים אלו מפיצה משוב גר- סאות ביתא של מעבד תמלילים וורדפרפקט 3 לחלונות למספר מצומצם של לקוחות ועם סיוסם הבדיקות תופ גרסת 6.1 של וו- רדפרפקט לחלונות בעברית. מכנס מדגיש, כי החל מהשבוע מספקת משוב שיווק תמיכה לציבור משתמשי וורדפרפקט בישראל. 58 גרסה 6.1 לחלונות חברת 5755 הכריזה על גרסה 6.1 לחלונות המאופיינת בשיפור ממשקי המשתמש, בק- לות הפעלה ובהגדלת מהירות תגובה עד פי שלושה, בזכות עבודה מלאה ב-ו3281 וניהול זיכרון אוטומטי. כמו כן מביאה הגירסה החדשה שיפורים בגרפיקה אינטראקטיבית, ביכולת הקישוריות, ובתוספת משמעותית של פונקציות סטטיסטיות. הגרסה החדשה תשווק בישראל יעל ידי פורמולה, נציגת 5 בישראל. לגירסה 6.1 ממשק 02806 לבסיסי נתונים פתוחים מסוגים שונים: יארגז כלים", המ- ציע צלמיות עס מרבית הפעולות השכיחות כמו גם מסך עזרה מהיר להדרכת המשתמש. מחיר המוצר הבסיסי הוא 51145 ומחיר כל מודול הרחבה נוסף הוא 5546. מדפסת לייזר צבע 600071 חברת מאג מערכות החלה לשווק בישראל את הדור השני של מדפסות לייזר-צבע של 5, דגם זסוָס6וַאָגּ]% המצטיין באבחנה הגבוהה ביותר בין המדפסות מסוגו. בניגוד למתחרים החדשים בשוק מדפסות הליי- זר-צבע, המסתפקים באבחנה של 30001, הצליחה 15א02 להגיע לאבחנה של 600071 מבלי לפגוע במהירות ההדפסה. המהירות נו- בעת ממערכת בהפעלה היחודית א080% וממעבד 8150 מהיר במיוחד. המדפסת מסופקת עם דיסק 18א85 ומספר אופציות קישור לרשתות. ד דאזת 1660 5 קבוצת מאג מערכות לייזר, נציגת חברת 5 בישראל הכריזה על המדפסת החדשה 0 18א0, עם תפוקה של 16 דפים בדקה בפורמט 44 ו-9 דפים לדקה בפורמט של 3. 0 מדפיסה באיכות 671 600%600 (לגודל 43) אך גס מסוגלת לספק הדפסה של 0 לפורמט של 4. ניתן להגיע לר- זולוצית 1200 ב-43 על ידי הרחבת זיכרון ל-248. 6 ." תקליטור אולפן וידאו ומולטימדיה כלנית מאגרי מידע תחל לשווק בישראל את ה-0ו6טו5 19618/, תקליטור ההופך את המחשב האישי לאולפן וידאו ומולטידמיה. הת- קליטור מצוייד במגוון כלי עריכה וחיתוך, אפקטים מיוחדים ומאגר תמונות, אשר יחד עס מערכת עריכת קול מאפשרים למשתמש ליצור בעצמו וידאוקלים, מצגת מולטמידיה, אנימציה אלבומי תמונות. ל-5₪610 0018 ממשקים המאפשרים ייבוא וייצוא -נתונים, תמונות וקול ממגון רחב של תוכנות וא- ביורים. בין 50 תקני המידע בהם תומכת התוכנה, ניתן למנות את ז/ג, 1/6ח, 11 א זה 6 61, סס, [א(00, ץואם, ועוד. 15 6 ישראל דצמ' 1994 164 העוובניזם המלגלג אני רוכש כבוד רב לכותב המאמר "205 חיה וקיימת...", א04שכ. 1.6, אך ביקורתו הכמעט שוביניסטית והלגלגנית על משתמשי הממשק הגרפי אינה צודקת. כנראה נכון שה-2805 למיניהם כותבים וחיים בסביבת 5, וכנראה ימשיכו לעשות כן כל עוד זה יהיה ניתן, כי כמו כל הרגל בחיינו גס 205 אינה שונה מהרגלים אחרים אפילו אס זה הרגל שהתאים היטב לימי ה-286 העלינים. לדעתי, הזות העכבר ממקום למקום לא רק שהיא קלה ופשוטה, היא בעיקר מהירה וזה בעצס יישס המשחקיי היום, בשימושים מסחריים-תעשייתיים וגם ביתיים. אני מקווה שהגרסה החדשה של חלונות (שיקגו) אכן תהיה פריצת דרך שתשאיר את 05 ליימקצוענים"י בלבד. אלי יודקביץ, ראשלי"צ השבחה וקוץ בה לפני מספר חודשיס החלפתי את לוח האס שלי מ-40-3862% ל-486082-66. מאז החלו להתעורר בעיות בהפעלת תוכנות המשתמשות בכרטיס קול. התוכנה החלה לעבוד ולפתע התחילה לדלג על מקטעי הקול ובשלב מסויים נתקעה התוכנית. דבר זה ארע בתוכניות שונות של חברות שונות ובשיחות עס מוכרי תוכנה ומפתחי תוכנה התברר כי הבעיה אינה ייחודית לי אלא מוכרת לאנשים רבים נוספים. בשלב זה פניתי למוכר והוא החליף לי את לוח האס ביצרן אחר וכעת 99% מהבעיות נפתרו (אם כי יש תוכנה אחת שעדיין לא עולה כמו שצריך). אבקש מכם, אס אפשר להתייחס לנושא באחד העיתונים הבאים, להסביר את התופעה ולנסות לתת לה פתרון (אם יש). מיכאל שפירא, בני ברק ה-56 הלא מושלם 1. בעקבות מכרז ה-0? המושלם פניתי לחברת אציד מחשבים בעיימ לצורך קבלת הצעת מחיר לתוספות שוליות לאחת התצורות שפורסמו במכרז. 2. למרות פניות חוזרות ונישנות, במשך שבועיים (!) לא זכינו לקבל תשובה לפניתנו. למעט הבטחות לתת תשובה כזאת ייעד סוף השבועיי (שחלף שלוש פעמים...) או יאני כבר עוזב הכל ושולח'י. 3. לבסוף משנואשנו, הודענו לנציג החברה, ארנון, עמו עמדנו בקשר, שנפנה לסוחר אחר. למותר לציין שלא התקבלה תשובה כלשחי, אפילו לא התנצלות על הסחבת ובזבוז הזמן. 6 ישראל דצמ' 1994 4 לאור תפקודה התמוה של חברת אציד, עולים בי ספקות באשר לרצונה או יכולתה של חברה זו לספק את שהבטיחה בפרסום העיתון. יש כאן חשש לשמוש ציני בבמה מכובדת כ-5א140471/ 20 לעשית פרסומת כוזבת. יוסי הכט, ארובייט הנדסה איך להתחבר לאינטרנט לטובת קוראינו שלא קראו את הכתבה של דודי גולדמן בידיעות אחרונות אנו מביאיס את רשימת ספקי השירות (בהווה או בעתיד) בישראל: אורונט 3" אקטקום 264( דאטה-סוב 7-8 דארקום [ די נט-ויזץ 0 --04 קו-מנחה 2-6 שני טכנולוגיות 28 אילי'א (לחברים בלבד) 03-6473023 המערכת ממלבחנ' אהגה6א5ם חדעוים מעבדות הפיתוח של 22 השלימו עידכון יסודי של מבחני הביצועים המפורסמים שלנו. הגירסאות החדשות הן 9.0 ג6מ6 20 למבחני 2005, 95 [6ם86חו/ למבחנים בסביבת 86ו00ם!/ [-95 56086ה1/ למבחני הישומים. המבנים המלאים נזקקים לנפח של ₪01 כ6 ולכן עדיין לא גובשה מדיניות הפצה המונית. בגיליון הבא נודיע על השיטה שנאמץ בישראל. המערכת שםס אינטל אברהמי רן אדיסמה איגוד המשתמשים בוק גרנד אדוונס דביר היפרפון מקבילית טלקום ידאג ידע מחשבים כיוון מחשבים כלנית כרמל לייזר פרינט לוטוס ליגד מיקרוסופט משוב/נובל סוני ישפאר סיון מחשבים סטאר עדיפון פוקוס מחשבים פורמולה פייב אקזיטס פרי אינטרנשיונל קומדע קומפיוטרסטור קליבר קרט רשת קשר שר אלקטרוניקה תוכנה ירושלים תיס מחשבים 04 50 (8 50% [אפך 117 מודם עול מבצוו קנה מודם חיוג וקבל קו מוזל מבזק ב- 288 ען"ח בלבד אם יש לך מחשב אישי, אתה יכול לדבר עם כל העולם. | מכל מתשב אישי אפשר: ₪ להתחבר למאגרי מידע באר> ובעולס כל מה שצריך זה מודם ו...קו מוזל מבזק: רק 299 ש"ת 5 לקבל נתונים פיננסיים מכל העולם (במקוס 450 ש'"יח) עס הצגת קבלה על רכישת מודם. | 5 לדעת על מכרזים לפני כולס ₪ לעווך קניות מודם של מבצע . ל פרטים והומנות הייג 199 ששאשאק ₪ 4 ל 9" ב ; 8 *המחיר כולל מעיימ - 350 שייח. לא יסופק מכשיר טלפון עם התקנת קו זה. אגף השיווק אי אס.סי. מחשבים בע"מ