PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 34, ינואר 1996

פרסי המצויינות הטכנולוגית לעשרת המוצרים פורצי הדרך בשנת 1995

OCR (הסבר)
6 צאה טאה .0.4 אסדח0ם 511 ₪א21 וא 6 | המהדורה הישראלית גיליון 34, ינואר 1996 מחיר: 23.90 ש'יח כולל מע"מ. באילת: 20.40 ש"יח | ס'כ|ם 5 99 ]| ברסי המצויינות הטכנולוגית המלצות העורכים ל-45 | 5 | 8 לעעשרת המוצרים פורצי המוצרים הטובים ביותר / 5 : / : הדרך בשנת 1995 בכל התחומים ל 1 א , . י ה געל ַ לשלימיים את הבאזל: מילון מקוצר | " אוו | תוכנות עזר ל-95 פאוסטחו/ו לקיצורי %'לים 2 2 / שִּ זסז13וצגּ] 6150306 | קיעווריות. במיחעווב וחיפוש מידע באינטרנט האדם וסביבתו סודוסם | |=החפו 1 3< ₪ אוד המדריך למתחילים "ץעי א ו 58 055 000לל 06 6% בין אם אתה עובד עם ,+5א640 או 40640 , תוכנת ההנדסה המכָנית 1% ז-4חכ יכולה להכפיל את התפוקה שלך, למנוע שגיאות תיכנוניות ולהבטיח עמידה בתקנים בינלאומיים. תוכנת אק דזהחס שותלת מדריך מעשי (אסספפאגאּ) לתיכנון מכני בתוך סביבת התיב"ם שלך ובכך הופכת אותה לסביבת מ ומחה בהנדסה מכנית. אק דקמחס מספקת ספריית אלמנטים מכניים מתוחכמת בשניים ובשלושה מימדים, עם גיאומטריה פרמטרית; קשיחים בסטנדרטים עולמיים ופונקציונליות מכנית אינטליגנטית. התוכנה כוללת עזרי מידות וסימון בתקן אופ/ספו/ופאא עם בדיקות אוטומטיות לגילוי סתירות,.הוספת הערות בסיגנון חופשי והכנת רשימות אוטומטית: ספריית הסמלים (5+88015) ניתנת לעריכה וכוללת למעלה מ-550 סמלים בנושאי הידראוליקה, חשמל, עיבוד מתכת ודיאגרמות בקרה. הממשק הדינמי של אג זדזגחפ מאפשר לך לראות בזמן-אמת | וז . כל השמות הרשומים לעיל הינם שמות רשומים של החברות הרלבנטיות )1 ור ל כל פעולת עריכה שאתה עושה באלמנטים המכניים או בשרטוט. תצוגת 6צשוופצוצ מבטיחה שהתוצאה היא מה שציפית.לקבל ובכך היא חוסכת איטרציות רבות של תיקונים. 46 דגס תואמת לגירסאות 05פ ו-פווססאוש של 12,13 סה6סוטה ו-7צ5א60 , תוכנות התיב"ם הדומיננטיות בעולם. מי משתמש כבר ב-אגק דגס ? אין פלא שבין עשרות אלפי המשתמשים בעולם ובישראל אפשר למצוא את רוב יצרניות המטוסים (מבואינג ועד לוקהיד) יצרניות המנועים 65 ו- צפאדוה/אדדאס, חברות האלקטרוניקה הגדולות (מ-זאזה עד מוטורולה), יצרניות המיכשור והבקרה התעשייתית הגדולות, התעשיה הכימית (3₪, קודאק, קורנינג ועוד), ₪858 וענקיות תעשית הרכב. כולן מצאו כי , ללא תלות באיזו תוכנת תיב"ם אתה משתמש - אא דזגחפ תגביר את הפריון שלך ללא הכר. למידע נוסף והדגמה, התקשר אלינו: / * קליבר רדל | הנדסה ומחשבים ט0ל' 09-504890, פקס: 09-504892 סטודיו תמר אלידע מחשבי ההּ0. כל שנה מתווספים ציונים לשבח. ב ו ז/ז6 |כ50] ח8 5 פחוון 00 01 והטוזח8 5' פחוון ו !68 20 זו ₪681 56/08 58|88 זה ₪981 5 עְפו! וויא ב 5' עו 5 וא החפ 0 ₪9 4 60כן 0 וזו () א 0חחחוזו( אח8 5 עוט 5 פחוון. 5' פחט /וא1008/ההטווחפזק 080 5 עוטב ו בצם] ו 6 6 יו 0 אצ ח8 //668%/רח רזל ח3 5' עְהוא 5' ווזקה 5 80 //668/וחוח6זל ח3 ץ0|00חח180 ח8 55 80 15 58 5518 486 ח8 5 חצ 2 9 /95/908 וחטווח8 5' פחטי 0 אא 030 |וא5/66שססחו// זס! ח08 5 8 4 60 ו יד ו 0 ספא 605 השאאווו 551678 00ו650 6 !201068 0 אא 080 0 אא 30 /ו8/66%שס0ח/)/ זסו ח08 טוח 6וטו 8 6ום שי 8 | | /|/668/פס0חו// זס! ח8 וחטווח8זק ח8 8 זסו 8 שו 1800/00 ח8 4 80 4 60 4' טסאז 4' טסאז 4 90 זפוט 4' עוטנ 4' שוטנ עוטנ 4' חטב וט" ב ] צ וו ו 8 / // ס=סאפואואס - 1 / ₪ 90/8חווו ופ<ש 2% 0 ה 00 רקה 5 6 0 ב ד 0 / וח6ופע5 486 ח08 ז 5 ₪15 ח8 6 זסז ח8 וטו וטו 6 זס! ח8 /00/00ח180 ₪ שו -ש 3 5 8 6 סז ה 3 ה 4 פחוו. 4 פחוו. 4' 8 4' סז 4' חסזהו ' 60 4 6 8' שסא 3 טסא זס ₪6 וזש ₪ 4 80 5 וב13: צעטם 0 הג 3' צסא עצז טפ ז₪55 /ושו5/33שס0חוצ/ זסו 08 3' עוטב 2 186186 6 זס! אח8 3' 061 13 5 4 0 3' פחט 0 5 ספסא ספה 13 5 0 ז97/9 3' פחטנ ו ו דפפם צעטם הפדוקואם אפקקטרם | וו 6 זס! ח8 3' 581 13 8 4 חח 3' פחטנ 5שס0ח/// זס! ח8 3' פחוו. 3 1 0 5 סא וווס6פה /(5/66%ש0שחו// זסז ח8 | 50/פשסטחו// זסו חב 3' )980 השאאושו 8וח5/8)6 00ו65% סוכ עַ0₪00חח160 ח08 שרי 6 חס 3' ופט 8 טפט 3' עוט 3 בי 3 0 3' פח הו זס! ח8 6 שחו זס! ח8 3' פחט 3' עְהוא 3' עו דהחצצ |אא0ספהשק השזטק 0 הפדוומו/וםם הפקסטום 1 6 זס! ח08 6 זס! ח8 3 פששסשחו// זס! ח8 ד5פם 13 פ/צס וצו 6 זס! ח8 0 8שסטחו// זסו ח8 3' שוטר 3' שוטנ 3 0 3' עו 3' עו 6 5 3 ם5סא8!ווסספה 0 והחטו1ח3 48655 08₪ 0 חח 5 80 48655 8₪ 4865 8₪ 0 חה 3 שחו זס! ח8 6 פשסטחו// זס1 ח08 0 ב 3' - 3' חסזהו 2' עוטב 2' זססוחהפטסו 2' זססוהפטסוז 2' 0610091 2' ופטחטת 2 ופטח 2' זסוח608 2' עוטב ץְ680ז ואטודא 6 0 = ופהסהחסק ז865 6 5 ספסאש ססיה 5 0 יי 3 חח = 92' והטחהּן 0 5 ספסאפוואס50ח 0 ₪ 2' טח 5 0 ספסאשווווסספה 3 חח 0 1 פס סו 3 חח 1' זססוהפטסוז 0 הפצעט 0 הםצעטט זו ו וו 2 חח 1' ופוחטת 6005 ססו שסו = | וסהזאסס 3 חח 1' ופוחטת 0 חח 1' שא ו ו זפסם צעם 3 ₪ 1' חסזהו! 6( 1' לח 0. 09-563536, פקס. 09-563537 סגמ מחשבים ו סאמ רח' משכית 9, א.ת. הרצליה פיתוח בו כ סידרת מחשבי 606וחחוו|( 68 מגלמת את שיא השיאים בטכנולוגית 6?. מהנדסי 1=670106% 68₪ לא חסכו דבר בעיצוב המחשבים שראויים לתואר "מושלמים לכל ישום". החל בשיבוץ המעבדים החזקים ביותר - פנטיום במהירויות עד 3 מגהרץ - על לוח-אם מסוג א178110 עם מטמון 8 25688 וזכרון ו(א-₪00 וכלה באוסף עשיר של אבזרים פנימיים מתקדמים. ₪ מעבדים: |אטודאץ - 100, 120 ו-133 מגהרץ 6 מטמון: 8א256 ]\ שהטג") 1006( ופזטום שהו|סכו< 8 זכרון ראשי: מ-16 עד 128 מגהבייט |א 0-8 8 צג: "15, או "17 6והטף5-וג] "20, "15 חסזזוחוזך עַח50 8 כרטיס גרפי: 64 הזוגשו5 שהמהוגום עם 2 או 4 מגהבייט |אגאצ 8 דיסק: 8-10 - 18₪א540 עד 308.| 2 - 108 עד 908 8 כרטיס קול: 32 ₪ )\. ז0וג5000081 8 כונן 1א0א-2:): מרובע-מהירות, א4 מודם פנימי: 144000 - כ3: או 78ק28,8000 - 34 טייפ גיבוי: מסוג 208, זאש ללא דחיסה, 468 עם דחיסה (אופציה) 6 כוטיס רשת: אתרנט %6-1:ג108 (אופציה) ₪ ומקולים: 2, מסוככים מגנטית, 0 \80 שערים: שער מקבילי דו-כיווני ??: 2 שערים טוריים מהירים 16550 מאוז: מגדל או מיני-מגדל, 3 חריצי 61 פנויים מקלדת איכות, עכבר 6₪05011ו1א ארגונומי, כונן דיסקטים 18א44 | 8 תוכנה: 6.22 2005 + 3.12 אקטסזטאזס\ זס! צאוסטהו\ בעברית אופציה באנגלית 95 פאוטטחו ₪ בקרת איכות: יצור במפעל העומד בתקן האיכות הבינלאומי 9002 180 מחשבי )טוגווו:ו! 688 הוכרו ע"י העיתונות המקצועית בבריטניה כתחנות העבודה החזקות ביותר בכל קטיגוריה. אם אתה מחפש מחשב שאין שני לו - זה המחשב שנתפר בדיוק לדרישותיך. משפחת המחשבים וחטזח0 + 95 והטזח 0 נועדה לתת לעסקים את האיזון המושלם בין עוצמה למחיר, בטחון שההשקעה בציוד תשמור על ערכה למשך שנים ארוכות, תחזוקה קלה ויכולת להתאים את התצורה לדרישות של כל תחנת עבודה וכל תפקיד. מחשבי וחטזח08 מבוססים על מעבדי פנטיום עם מהירות מ-75 עד 3 מגהרץ, לוח-אם 61?+15 ומבחר אבזרים היקפיים. מעבדים: פנטיום - 75 עד 133 מגהרץ זכרון ואשי: מ-8 עד 128 מגהבייט זכרון מטמון: 256% |א%8 צג: "14, "15 או "17 6וגטף5-זג!] אופציה: "20, "15 חסזווחוזך עֶח50 ₪ כרטיס גרפי: 764 סוזד, וא אכ-מואו או ואג חט 8ואל-4 דיסק 10%-:: 18א540 עד 308.| ₪ מולטימדיה: אופציה לשתי רמות: 1. כונן 60-60 א4, כרטיס קול 16 ז6וג!08חט50, רמקולים קקְא25א2, מיקרופון דינמי 2. כונן |א0א-62 א4, כרטיס 32/5 ע\ זסוג1הטספ, רמקולים טק \80א2, מיקרופון דינמי שערים: שער מקבילי ?₪7 או 2 שערים טוריים מהירים 16550 מארז: מיני-מגדל או שולחני חריצים פנויים: 01 3 + 18 3 מקלדת איכות, עכבר מיקרוסופט ארגונומי, כונן דיסקטים 18א44 | תוכנה: 6.22 3.12+2005 פקטסזטאזט\ זס! צוסטהו\ בעברית אופציה באנגלית 95 אאוסשחו/ אופציות: כרטיס רשת אתרנט, טייפ גיבוי זכ או 016, דיסק 5681-2 108 עד 968, מודם פנימי %ק14.4%0 או 50%א28.8, ספק 25! "אל פסק" א600, מארז מגדל א שוסד.1 3/1] > בקות איכות: יצור במפעל העומד בתקן האיכות הבינלאומי 9002 180 תחנות העבודה וחט1ח03 נבחרו ע"י המשתמשים בבריטניה כאמינות ביותר בכל המשאלים שנערכו ע"י העיתונות המקצועית בשנתיים האחרונות. לדברי המשתמשים, מחשבי וחטזח09 מותאמים בשלמות לדרישות ולאילוצים התקציביים האופייניים בסביבה העיסקית ובאירגונים ממשלתיים. | 0 סגמ מחשבים "יי בל 06 סז חב ב משפחת והטוחח6זק 68₪ ממצה את המקסימום שאפשר להוציא ממעבדי 4866 ו-4/100א0, מבלי לפרוץ את מגבלות המחיר של מחשבים שנועדו לבית, לעסקים קטנים, לשעשועי מולטימדיה ולטיול ברשת אינטרנט. למרות המחיר הנמוך, המחשבים במשפחה זו כוללים את כל התכונות העיקריות של מחשבים חדישים עם טכנולוגיה מתקדמת: לוח-אם 61+18 עם 5 חריצים פנויים להרחבות, זכרון מטמון, דיסק מהיר 126-, מאיץ >אוסווו\, אפשרות להשבחה ש6צווסזשצ0) וטו שערים טוריים מהירים, מקלדת ועכבר ארגונומיים ומבחר אופציות למולטימדיה ותקשורת. מעבדים: 48602/66 או 4/100א12. השבחה ל-112א83 שו ושע תתטוזה6 6 זכרון מטמון: !\58 256% = זכרון ראשי: מ-8 עד 128 מגהבייט 8 צג: "14 או "15 6וגטף5 וג]. אופציה ל-"17 טריניטרון כרטיס גרפי: |אאכ-18א! 32 סהודך. אופציה ל-1ג א 642-418 510311 6 דיסק :101-/: 18א540 עד 68 3.| מולטימדיה: אופציה לשתי רמות: 1. כונן וא0א-60 א4, כרטיס קול 16 ז%6ג081ח50, רמקולים טק \25א2, מיקרופון דינמי 2. כונן |א0א-62) א4+, כרטיס 32ם צ\/ 506013807 רמקולים קִקְא880א2, מיקרופון דינמי 6 שערים: שער מקבילי ש?₪, 2 שערים טוריים מהירים 16550 מאוז: מיני-מגדל או שולחני 6 חריצים פנויים: 061 2 + 8 3 ₪ מקלדת איכות, עכבר מיקרוסופט ארגונומי, כונן דיסקטים 18א44. | תוכנה: 6.22 3.12+120205 אקטסזטאזטצ זס! פצוסשמוא בעברית אופציה באנגלית 95 צאסשחו/ ₪ אופציות: כרטיס רשת אתרנט, טייפ גיבוי 16( 18א250/500 מודם פנימי 14.4%00% או אקסא28.8, כונן דיסקטים "18/5.25א2. | 6 בקרת איכות: יצור במפעל העומד בתקן האיכות הבינלאומי 9002 150 מחשבי וחטווח6זק 638 זכו ביותר ציונים לשבח של העיתונות המקצועית בבריטניה מכל מחשב 486 אחר. העובדה, שהם מציעים יותר תכונות מכל מחשב אחר בתחום המחירים הנמוך, אינה מעידה על קיצורי-דרך באבטחת האיכות, אלא על היתרונות לגודל של יצור משפחת המחשבים הפופולריים ביותר בבריטניה. מחשבי 63 וחטווח6זק מספקים למשתמש המתחיל פלטפורמה רבת-מוניטין במחיר של מחשבים תואמים. 0ל. 09-563536, פקס. 09-563537 0 (0116287 אה זציהפתו חח בוו שרתי 68₪ מוצעים במגוון דגמים המתאימים לכל עסק ולכל קבוצת עבודה. מהנדסי 1500106 68 עיצבו שלוש משפחות של שרתים, המבוססים על מעבדי פנטיום ו-486 ועל אפיק 61 + 15 או ₪15. שרתי 64 תוכננו לעבודה בסביבת .811/סא או בסביבת זא אאוסטחוצ, כולל עיבוד מקבילי ץוא% עם כרטיסי רשת מתקדמים ומערכי דיסקים גדולים ומהירים. משפחת 866 ]126% וזו > מעבדים: פנטיום, מ-75 עד 133 מגהרץ * חריצי הרחבה: [6 2 + .18 2 מטמון: שק 8א256 זכרון ראשי: 16 עד 128 מגהבייט > דיסק: ₪כ]-ת - 18א540 עד 608.| 2 - 108 עד 908 בקר דיסק ]6 2940-/11/ טסו 0/ * מערכת גרפית: מונו 14 אינטש משפחת 566 ]:6 0 לעבודה בסביבת 6וג\וש |וטסא מעבדים: 486082/66 או 4/100א > מטמון: !א% 256%8 > זכרון ראשי: 8 עד 128 מגהבייט דיסקים: 105-₪ - 18א540 עד 1.608 2 - 168 עד 968 בקר דיסק 61 114-2940( 00166 משפחת זשעו56 1310 וזו 8 עיבוד מקבילי ץא5 עבור מערכת 7 שוסחו/ ₪ מעבדים: פנטיום אחד או שניים 6 מטמון: 8א256-512 ₪ זכרון ראשי: 16 עד 128 מגהבייט ₪ דיסק 8681-2: מ-68! עד 46 בקר ]6 | 2940 11/ 4030166 או ₪85 114-2742/ 40016 * כרטיסי רשת: 61 1-10838% או וסוחטווום 1 8ק10א100/10 > אופציות: טייפ גיבוי [אכ, ספק 5 /ו, מערכת גרפית משופרת, כונן !אסא-כ"6א4 = מעוכת גרפית: מונו 14 אינטש חריצי הרחבה: 061 3 + 18 > כרטיסי רשת: אתרנט 1-1083% או וטו וגג אא 100/10 = אופציות: טייפ גיבוי זאס, ספק 0% אל-פסק, מערכת גרפית משופרת, כונן ו(60-60 א4 6 מערכת גרפית: מונו 14 אינטש חריצי הרחבה: ג.18ם + [06כ ₪ כרטיסי רשת: 2061 או ₪18 6 אופציות: טייפ גיבוי זאק, ספק %שש, מערכת גרפית משופרת, כונן ו60-80% א4, דיסק |-₪410 ב ב לך על בטוח, קנה 0137 פקסס לנו... סמן במשבצת או פרט בטור הימני את התצורה המבוקשת. ...5 אה; דט 3 א שלחו ל מידע מוסף על ---- ה-א ב שלחו לי חומר וצרו עימי קשר בעוד = ימים/שבועות. ד אנא צוו עימי קשר בדחיפות. ד הכניסו אותי לרשימת התפוצה. סוחס 0510 .8 51870810 זט 60 [508ו6כן חס משכ0) זטסצ ₪116 3 סז ) 6מוםסג א 2 הטווח6 | 48602 ב 4אכ ב ותטווח6 ותטוזח6 6 נזקי) 3 סו 75 6 100 | 2100 290 75ב | 1202133 םב 100 ב פוקס לוא 22%8 2%8 2%8 8 ב 256 ב 6-06 4-28 88 וא | 1אג0-8כ₪ 8וא16 0 ,116 מסו%חהקאת ]\/ 3 | 6 ,אאפוס 8 1ב 1608 ב 8₪]א850 ב ₪]א540 ב :ת=סז- ם מא ) הסטקכ0) ,אאום 3 ,סאג ) /נ) 2 סמזוך 4 סווך 8 ססגנפג' 0 ) 1660 8 | זאא אכ פזא2בי וב | אחספ פוא2ביוב | אאאצ פאצ4נ 2ב לו . 3 3 ה 3 סוסא סא "14 | "17ב "15 "14 ב "7 "15 ב "17 "15 ב 8 "420 "115 :תסשותהחך עְה50 ב 4 "5ב "4 ם .חן ,5126 6 313506 6תט50 ,60-01 א4 ב טא 50680 111-111 מסנוקכ) | 6תסהקסיסו]א ,%ז5268%0 זסעוסק ככ \25א2 זוא 3810 2 )א ז0313810תט0ספ ,6-01 א4 ב וטא 5% 1 זס ]07 = 61וח6חז 108886-1 ב זג )6 אזס )סא ]1 ססות 381 פקפזא 100/10 ב הסופזס/ ת8118ח5] ,95 8או60םו/ :חסווקס ב [800 5 מסווקס א [גזטוזגא ככ 18 1.44 ,10056 1100508 ,10 ססעסא >ק6א 101 צזסצז56 ₪60 זוז 10061 [ההוסזה] %ק14.4%0 32. = [08וק 0 ותטוזמ6 [גט 1 | | 1.350 קטסזטאזסצ ב 1006 [8החטוה1 0% 28.8% 34. 4 סוטטס 51 ז80ת:1 1הת0ו6ק ךז 6 63580106 -316) 2250/5001 ב ל 100 ב ?וא 90 ב 1 זט ב 56 זא כ 2/4308 ב אאוסם ₪410 נ )6[אח] סתסןא ב ספ "525 1.28 בר תסווקכ) גידו / אחוג] )06 ב מ וג בי 5 \/ 600 4 48 205 ב 10 4 :50251-2 ב )20-מ =- א-ש תפקיד שם חברה תחום עיסוק החברה כתובת 0000000000 טל 0/0000/פקס / | 6 ה 30 180603188 [[/ סגמ מחשבים יי לבל סז חב ב עבור לתיב"ם במהירות ה- כי כל דקה מיותרת, מיותרת! מבצע מדהים בעתידים קח תחנת תיב"ם ממשפחת "0011617 ב- %2670 (8,145 ש"ח לא כולל מע"מ) 66 דסהדאסס תחנת תיב"ם וגראפיקה מבוססת פנטיום המיועדת לשימושים מקצועיים הדורשים מהירות גבוהה במיוחד. המפרט שיריץ אותך קדימה: ₪ מעבד פנטיום 2השו 90 עם אפשרות שידרוג לכל סוגי הפנטיומים העתידיים עד ל-66. ₪ 805 ניתן לתכנות (05ו8 458 ת). ₪ זיכרון פנימי 168 (ססם). ₪ דיסק קשיח 8408 (ס /ש). ₪ כונן דיסקטים 1.44/8. ₪ בקר =סו-= ו₪0 64 ביט (יציאות חכמות לתקשורת דו כיוונית). ₪ כרטיס מסך ו0ש מאיץ גרפי דו8 64 (וחג). ₪ שוסח-00 מהירות מרובעת. ₪ מסך 5/6 "15 שטוח איכותי. ₪ מקלדת + עכבר דזס5סחסוו. ₪ 005 + 5/שססואועש (רשיון). ₪ מארז וסוו + ספק כוח //230. ₪ ץג וס 8 106ם מלא. מחשבים ותקשורת בע"מ, רח' עמל 24, פארק סיבל ראש העין טל: 03-9022655 פקס: 03-9022656 מגע יבוא ושיווק: עתידים מחשבים ותקשורת בע"מ טל: 05-9022655, פקס: 05-9022656 *להלן רשימת משווקינו המורשים: חיפה דירן מחשבים 04-5352645 סי.אס.טי.אם 04-677148, קדם סחר ושיווק 04-421004, עפולה אר.סי.סי. מחשבים 06-528891 אשקלון א.חץ מחשבים 07-729888 ק. שמונה גליל מחשבים 06-9023935 ש 7 68 ">0"6%קא5 "00ה ₪06‏ 01087 אי כות טבריה גליל מחשבים ותקשורת בע"מ 1" חדרה מ.ח.ק.ר מחשבים 06-5455358 פרדס חנה א.ג.ב מערכות 06-5372347 רעננה מחשבה עם מעוף 09-918760 כפר סבא אלידן מחשבים 09-975692, לד מחשבים 09-911184 רמה"ש ראשית מחשבה 05-5490321 נתניה חשבשבת 09-829951 כפר שמריהו קליבר הנדסה ומחשבים בע"מ 09-504890 6 <א רְרהָדִך 5- 05 רמת אביב וירוס מחשבים 05-6421532 ירושלים חשב מערכות 02-7373577 פתח-תקוה ר.מ מחשבים 03-9241520 נס ציונה אריאל מחשבים 08-4062035 באר-שבע אלטאי מערכות מחשוב 789 חולון מיקרו סנטר מחשבים 05-5565775 נצרת עלית מחשבי הצפון 06-578721 תל אביב פלא רום 05-6485440, קומפיוטר-מן, סרוויס-פרר 177-022-5377, כספיתן מחשבים בע"מ 05-5244999 טנא אלי 4 6 ישואל ינואו 1996 המוצרים הטובים שלא ראינו ב-1995 חוברת המסכמת של 1995, כמו בכל שנה, אנו מביאיס סידרת מאמרים על המוצריס הטובים של השנה שהסתיימה ועל הטכנולוגיות פורצות הדרך שראו אור השנה לראשונה כמוצרים לשימוש כללי. כרגיל, הסקירות שלנו מתרכזות בצדדים המעשיים של מוצרי 26 ולכן לא הכנסנו לרשימה טכנולוגיות שכבר קיימות במעבדות אבל עדיין לא הפכו למוצרים לקהל הרחב, או מוצרים שעדיין יקרים מדי למשתמש הרגיל. חלקן עומד מעבר לפתח וכבר בשנה הבאה נראה אותן במימוש המוני וחלקן עוד רחוקות ממדפי החנויות. דוגמאות ספורות מרשימה ארוכה מאוד של טכנולוגיות שאני הייתי רוצה לראות במהרה בימינו: ניווט לוויינים משולב עס עידכון תנועה בזמן אמיתי. כבר אפשר לרכוש מכוניות המצויידות בניווט לוויניס ומפות ספרתיות, איתן אי- אפשר לנסוע לאיבוד אלא במאמף מודע לעשות זאת. בארה"יב אפשר כבר היוס לקלוט מידע סיפרתי על עומס בדרכים, באיזורים מסויימים, נתוניס המוזרמים מחיישני כביש למערכת בקרת התחבורה המרכזית. השלב הבא הוא שילוב של שתי הטכנולוגיות ובקרה דינמית של העומס. כאשר העומס גדל בצומת מסויימת המחשב המרכזי יכוון חלק הולך וגדל של כלי רכב לדרכים אלטרנטיביות וזאת ע'יי הזרמת מידע מתאים למערכות הניווט. זה אולי תחליף יקר לתחבורה ציבורית, אבל יהיו לו פחות מתנגדים. 4 טלפוניה אישית אלחוטית גלובלית. טלפוניה אישית פרושה שמספר הטלפון מזהה את המנוי ולא את המכשיר דרכו הוא מקבל את השיחה. כל המרכזיות צריכות לעבוד במוד "עקוב אחרייי מתמיד, מבלי שהמנוי יצטרך לחייג ''72*יי. מסד הנתונים, שיודע היכן כל מנוי נמצא בכל רגע ואיזה מכשיר תקשורת זמין לרשותו בכל רגע, חייב להתעדכן בהתמדה, בצורה אוטומטית. טכנולוגיה דומה משמשת בטלפונים סלולריים ספרתיים כדי לאתר באיזה איזור קליטה כל מכשיר נמצא. הגלובליות אומרת שהגישה האישית מכסה את כל העולם ואת כל סוגי המדיה התקשורתית. במימוש האידיאלי לא תאל לשאת איתך מסוף לכל סוג תקשורת. הטלפון הסלולרי ישמש לתקשורת קולית, איתור גיאוגרפי של המנוי והעברת הודעות קצרות. אבל כדי להעביר אליך קוב מסד נתוניס גדול המערכת תכוון אותך למסוף הציבורי הקרוב ביותר, ממנו יעבור הקוב במהירות גבוהה בממשק אינפראדום ישירות למחשב המחברת שלך. 4 ערוצי תקשרות מהירים מאוד לכל בית. גם אס לא מדברים על סיביס אופטיים עד הבית, רשת הכבלים מספקת "צינור נתונים" רחב- סרט שמגיע לכל מקום. המומחים אומרים שהטכנולוגיה לשדר בכבליס מידע בקצב של 1 ג'יגהסיביות לשניה קיימת - ומדובר ברוחב סרט שווה ערך ליותר מ-30 אלף קווי טלפון! הטופולוגיה הנוכחית של רשתות כבלים לא מתאימה להפיכתם מתצורת "שידור לרבים" (88/וו08063%ז8) לשידור פרטני לבודדים (8חגו648סזוגא) או לתקשורת דו כיוונית, אבל השינוייס הדרושים הס לא כל כך קשים לביצוע. מה שיקבע האם הם יבוצעו או לא היא התשובה לשאלה המסחרית, מה הציבור הרחב מעדיף: 500 ערוצי טלוויזיה בשידור לרבים או ערוץ תקשורת אישי שיביא לכל אחד רק את מה שבאמת מעניין אותו. זה יכול להיות שעשועון טלוויזיה, קונצרט באיכות 62 על ארבעה ערוצי קול או מידע המוזרס מאתר פ6או. + טכנולוגית פיקוד קולי אינטליגנטית. כיוס כבר קיימות חבילות תוכנה המאפשרות הכתבה של מסמכים מילוליים למחשב עם מספר קטן יחסית של שגיאות. הגדלת הדיוק של זיהוי קולי מותנת בהוספת אינטליגנציה לינגוויסטית למחשב. אי-אפשר להפריד בין מילים דומות על סמך מדדים פיזיקליים בלבד ויש צורך שהמחשב "יבין" את המשפט וההקשר בו הוא נאמר. ההתקדמות הגדולה שנעשה בתחום זה נובעת כולה משיפורים במנוע הייבינה המלאכותית" שמאחורי כל תוכנת זיהוי קולי טובה. מכאן הדרך קצרה להבנה אופרטיבית של דיבור, כלומר שהתוכנה תדע איך להגיב לפקודות שאינן בהכרח קשורות בהפעלת המחשב עצמו. למשל, תוכל לצוות על הדפדפן (ז6פאוסז8) לחפש מידע מסויים ב-65/ ולקרוא לך רק אחרי שהמשימה בוצעה. תארו לעצמכס כמה זמן אפשר לחסוך כך! % ממשק משתמש אינטרנט לגופים ממשלתיים. טוב, כאן עברנו למדע הדימיוני באמת. אבל, רק בשביל התרגיל האינטלקטואלי, תנסו לחשוב על מציאות בה לא צריך לכתת רגליים לאף מוסד ממשלתי ואפילו לא צריך להיות בהמתנה דקות ארוכות בטלפון רק כדי לשמוע שהגעת למשרד הלא נכון. נניח שממשלת ישראל פותחת עמוד-בית באינטרנט ממנו אפשר להגיע לכל פונקציה ממשלתית עייי לחיצות עכבר על הקשרי היפרטקסט, בדיוק כפי שמשוטטים ב-66/ו. כאשר אתה לא בטוח לאיזו פונקציה לפנות, תוכל ללחו על ייעזרה" ולקבל מידע מקוון או, במקרה חירוס, לקבל אפילו יעוץ אנושי. יתר על כן, תוכל לשלוח שאילתה למערכת שתברר לאן בדיוק צריך להעביר את טופס א או מאיזה פונקציונר מקבליס אישור ל-צ. ועכשיו להפלגה דמיונית באמת. תארו לעצמכסם שכל מה שנשלח בדואר אלקטרוני לגוף ממשלתי או מוניציפלי מקבל אוטומטית חותמת זמן וההתקדמות שלו במסדרונות האלקטרוניים של הממסד נדחפת ומתועדת עייי תוכנת "זרימת עבודה" (ס1? אזסאו). שבכל רגע נתון אתם יודעיסם אצל מי המסמך תקוע וכמה זמן. מי אישר ומי התנגד, מי עובד ומי מתבטל. תארו לעצמכם שמנגנון אוטומטי מוודא שאתם מקבליס תשובה בזמן מכל "משרת ציבור" ובמקרה וזה לא קורה ההתראה ממשרד מבקר המדינה/נציב זכויות הציבור מגיעה אליו אוטומטית. בלי למשוך בחוטים ובלי "פרוטקציה". טוב, נסחפתי. נחזור למציאות ולמה שאפשר לעשות בסיוע טכנולוגיה יפנית, תוכנה אמריקאית ו'ימוח יהודייי. גם זו רשימה ארוכה של מוצריס שיכולים באמת לשפר את החיים שלנו. את הבירוקרטיה הממשלתית הרי לא נוכל לשנות. " )2600זאוחק מדפסת הדיו היבשה של א25ודוס שוברת את כל המוסכמות יש ל- אמשחס חדשה צבעונית מרעישה בתחום המדפסות. הרבה יותר מכל האחרות: איכות מעולם אחר איכות הדפסה מדהימה של וס 1200%600 בש"ל |- וס 600א600 בצבע. זה ברור! אינסוף צבעים ל-גשוחאוחס אפשרות להדפסת 4 צבעים מטליים (זהב, כחול, כסף ואדום) - פרט להדפסה בצבע מלא (ב- 4 מיכלים נפרדים). והתוצאות מהממות. כמובן, ניתן להדפיס שחור בלבד - בחיסכון וביעילות. מדפיסה כל דבר כל נייר עד עובי 233 מ"מ ובכל גודל (גם מדבקות/אטיקטים/הזמנות/מעטפות/גלויות/ שקפים). פתרון מדהים להדפסות איכות 'אישיות' שאין להן פתרון פרט לבית דפוס איכותי - ויקר להחריד- והמחיר לא, היא לא עולה אלפי דולרים. היא עולה לך בתקופת החדירה רק 8795 + מע"מ (כן, 2856 ש"ח כולל מע"מ) והבהרה מלאי המדפסות מוגבל. עשויות להיות בעיות באספקה. עמכם הסליחה. מראש. יבוא-שיווק ושרות: רח' גאולה 45 תל-אביב. טל: 03-5102581, פקס: 037-5102584 מוצרי איכות במחירים ללא תחרות שיווק ישיר מהיבואן מחשבים נישאים 200-ך0א "4>)ז" מחשבי ווטווח] ו-486, מולטימדיה מלאה - 1א0א-00, כרטיס קול ו-60ק] מסך /5/0 ענק אקטיבי או ח1-564גט. רכיבים נשלפים. מבחר דיסקים. סוללה שניה לעבודה ארוכה. אופציה לתחנת עגינה. מחירים אטרקטיביים. לפרטים , פרוספקט ומחיר פנה טלפונית או בפקס. ו 1-1 ) הז)א גה ) 6-0 מחלף דיסקים אוטומטי מתאים לכל הכונניסם ל-3 דיסקים ! למהירויות %1,2 כונן 102% פנימי 6 מהירות מרובעת 0 שנות אחריות! במחיר הפתעה! ה-א 0 ו | 1 8 4 דיסקטים 18%]1, 6|קק, 0/א 060תגז מפורמטים (גם צבעוניים) 4 קלטות לגיבוי וניקוי בכל הסוגים והגדלים 4 דיסקים מגנטו-אופטייס 10, 128/230%18 4 6-8 איכותיים בגדלים 650/550%18 0 נייר איכותי למדפסות הזרקת-דיו וק7200 מתקבלות | ית טלגנות : י 0990 ;=( וקטור הנדסה וטכנולוגיות [1993] בע"מל רחוב ריינס 6 תל-אביב 64381 טל. 03-5249156, 03-5249296 פקס: 03-5249271 אלידע הוצאה לאור בע"מ רחי תוצרת האר 16 תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 03-6966231 פקס: 03-6963080 עורך: יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה: עידית בר-מעוז, אורלי ייני פירסום: יצחק (ספי) יוספי מנוים: רחל בר-אור עיבוד תמלילים: מירב גולדמן מחיר גליון בודד: 0 שייח כולל מע"מ 0 ש"ח באילת מנוי ל-10 גליונות: 9 שיח כולל מע"ימ מנוי ל-25 גליונות: 9 שייח כולל מע"מ המהדורה הישראלית של 8א6421/ 6 יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חברת אחסווגטוחטותוחס>) 211 מניו-יורק. זכויות היוצרים למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של 8א6471ג)א 76 שייכות לחברת אחסווגטוחטוחוח 60 *ז21. מאז א 6 הוא סימן רשוס של תוס 21 זכויות היוצריס לשאר החומר המערכתי ולנוסח המתורגס הם של י"אלידע הוצאה לאור בעיימ'". לוגוו המהדורה הישראלית הוא סימן רשום. כל הזכויות שמורות 61996. אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדוריס "מבזק ישראלייי וייפורוס המפרסס" נמסר לנו עייי החברות הנוגעות בדבר והוא מתפרסם על אחריותן הבלעדית. השמות המסחריים השונים המופיעים במאמריס הם סימנים מסחריים בבעלות החברות המיוחסות. .6 שחוהו!סטץ /0 ג צ.1 1 ,.טוט-[16 .51 11881607 10120161 16 ו 161: +972-3-696623[ 0+- יאג" 8 60 זו ]16/2 6 ]0 מסווו0 |[86ז1% שה 0ז! 1106086 זט 866ו[פטק 1% אסא , 0003 1681100%תטותוח 6 :217 שוג [08ז01: .אזסץ וסא ,אזסצ 197961 / 42181 10 76 הו קַחותסקקה 6טט צ8[1ח1קוזס ז6או 1181 חסגזו20 16/5 26 ]0 חסווו4ם ₪5 16 הו 1 ץצ ח6קטזק 60181 6מז 6ז קת 00 1611008 טרתוח0) 2/1 וטו 00 2111 ,1996 ו וס 6 0 1101118 11 . חקו 0?) 1 זגו 1466 3 ו מא671 6 הק 0) 10811008 תות 2111 סטודיו תמר אלידע טל: 09-421768 לוחות ודפוס: קל, ת"א. כריכית אהרון. 185%>% 5 ] ה ₪ ן! | וו ונ" א ו פאז 6 המהדורה הישראלית גליון 34, ינואר 1996 17714 6 צאה טאה 34 סא אסנדזכ> זט ת/תאז7 0 6 תש 16 איך לקנות 6 לבית+ המדריך למתחילים שנת %6' תהייה שנת הפריצה הגדולה של 6 לבתים, כך מאמינים המשקיפים. אינטרנט, מולטימדיה ומשחקים על תקליטורים הגדילו את השוק הפוטנציאלי ל-26 ביתי פי כמה וכמה. המדריך הזה מוקדש למי שמצטרף עכשיו ולמשתמשים וותיקים הזקוקים לריענון הציוד. 18 פרסי פאו₪4642 6ק לעערת המשוצרים פורצי הדרך ב-1995 עורכי המגזין בוחרים את המוצרים שמגלמים מצויינות טכנולוגית בחומרה, תוכנה, עיצוב ושעשועיס. 2 המוצרים הטובים של 1995 החלק השני של מאמר הסיכום ל-1995 מוקדש להמלצות על המוצריס הטובים ביותר משיקולים מעשיים. אלה 45 המוצריס שתמיד נשמח להמליץ עליהם כאשר שואליס את חוות דעתנו בכל תחומי המיחשוב האישי והאירגוני. 0 משלימים את הבאזל סקירת תוכנות עזר ל-95 8600%:/). התוכנות הטובות ביותר לניהול משטח העבודה, דחיסת הדיסק, הגנת אנטי-וירוס וגיבוי. 46 מילון מקוצר לקיצורי מילים חלק ראשון של מילים לראשי-תיבות שלא כולס מבינים אותם. 7 קיעודיות במיחשוב - האדם ופביבתו פרק 2 - תיכנות מונחה מידע מאת רן אברהמי 0 חובעי על הדיפק פרק שני בהכרת תוכנת זסוגּפוגא 80406ו6א. 4 דואר אלקטדוני על רובוטים, עכבישים, נמלים וזוחלים אחרים באינטרנט. 8 ניתוח כלכלי באמצעות גיליונות אלקטרוניים הרחבה בנושא טבלאות הרגישות. 2 מבזק ישראלי הודעות של חברות ישראליות על מוצרים ושירותיס חדשים. התחייה מחדש של התמזגות מעולס לא היה מחסור בהגזמות בתערוכת קומדקס, וגס בתערוכה שנערכה בנובמבר האחרון בלאס-ווגאס זכינו במנה גדושה. הנושא השנה הוא - שוב - התמזגות (ססח6אַז6צח60). אס אתם זוכרים, במשך השנים האחרונות עברנו כמה גלים של בירבור מתלהם על התמזגות זו או אחרת בין שתי טכנולוגיות משיקות פחות או יותר. תמיד המוטו היה שהמהפכה נמצאת מעבר לפינה. בסיבוב הקודם דיברו על התמזגות בין ה-6ץ לטלוויזיה ועל המהפיכה של 500 ערוצי טלוויויה ספרתית ו/או "ווידאו לפי דרישהיי. השנה הנושא הנייל נחשב מיושן וכולס דיברו על התמזגות בין ה-6? לטלפון. כנראה שכאן הקשיים הטכנולוגיים והכלכליים פחות חמורים. הבשורה היא שהמיזוג יתיך את מחשב הנישא, הטלפון הסלולרי והזימונית ("ביפריי) למכשיר אחד, שיילווה אותנו באשר נלך. הנושא הזה צ בכל שיחה בעיקבות מחקר, שעשה ראש-כרוב אחד, ובו נמצא שאנשים לא מעונייניס במחשבי מחברת אלא במחשבי כף-היד (ְסזמ1גע, מחשבים קטנים בגודל של ייסייען אישייי, סש, או ייסדרן", זס?וחקַז0) עס טלפון סוללרי פנימי. אני לא הצלחתי למצוא את המקור למידע המפוקפק הזה, אבל כולס מבטיחים לי שהוא קיים. שיהיה. לרכוש צעצוע באלף דולר ולבזבז 10 דקות בהקלדת הודעה קצרצרה כדי לחסוך שיחת טלפון שמחירה דולרים בודדים! איפה ההגיון השיווקי? הבעיה היא בגודל זה מזכיר לי שלפני שנתייס בערך, ארט לאזר האגדי מחברת 6ו4חוזסאז ז'יל, הציג מחשב מחברת עס אפרכסת טלפון מחוברת לצידו. הרעיון הזה נקבר בלי הרבה טקסים ועכשיו מספרים לי שכל הבעיה היא בגודל. אס זה רק היה 7100686 של טושיבה והטלפון היה סלולרי הכל היה נראה אחרת. אתם מאמינים: האמת היא שבקומדקס הראו לנו בעיקר צעצועיס קטניס יותר. בדרך כלל משהוא שנראה כמו טלפון סלולרי מגודל עם צג אלפאנומרי של 4 שורות. בתוך הגוף המיניאטורי הצליחו לדחוס די הרבה אינטליגנציה: טלפון סלולרי ייחכם", זימונית אלפאנומרית ומנוע של 6ת. הרעיון הוא שכך אתה יכול לשלוח הודעות שחיברת בסיוע ה-6, או לקלוט הודעות המשודרות אליך, באמצעות רשת הזימוניות. דרך אגב, רשת הזימונית שמדובר בה עובדת על אותסם תדרים ובטכנולוגיה דומה לטלפון הסלולרי, כך שהמיזוג היה קל יחסית. נראה מעניין, אז עצרתי להדגמה. איש המכירות הנלהב ניסה להשיג 6 ישואל ינואר 199% עבורי את הדואר שהצטבר בתיבת הדואר האלקטרונית שלי באינטרנט, אבל זה לא עבד. לא נורא, בהדגמות הכל קורה. עכשיו לחלק ב', משלוח תשובה להודעה שלא קיבלתי בחלק א'י. להפתעתי הוא השתמש לכך בכפתורים של הטלפון! מאחר וכל כפתור מייצג 3 אותיות אפשריות, לא פלא שכל אות דרשה מספר לחיצות וח8, והכל בזמן שהמכשיר מוחזק ביד שמאל והטקסט מוקלד באצבע אחת. בזמן שלקח לו לרשוס את ההודעה אפשר היה לטוס הביתה ובחזרה. שאלתי אותו האס לא פשוט יותר להשתמש בטלפון הסלולרי ולגמור עניין ברגע והתשובה שלו היתה, לא תאמינו, שהעברת הודעה אלפאנומרית בזימונית היא זולה יותר! אתס מבינים, הוא מצפה מאיש עסקיס לרכוש צעצוע באלף דולר ולבזבז 10 דקות בהקלדת הודעה קצרצרה כדי לחסוך שיחת טלפון שמחירה דולרים בודדים! איפה ההגיון השיווקיז "זה מה שהאנשים רוצים", הוא עונה לי. מי אמר לו את זה! ככל שאני יודע האנשיס היחידים שזקוקים באמת לזימונית הס רופאים, עורכי-דין המתמחים בפלילים וסוחרי סמים. טוב, יש גס מקצועות נוספיס בהם הזימונית יכולה להביא תועלת, אבל אין כל קשר בין מספר האנשיס שבאמת חייבים להסתובב עם זימונית ולבין מספר האנשיס שמשוס מה הכניסו לעצמס לראש שאחרת הם לא יכולים לתפקד. עכשיו חברות הזימוניות מנסות למכור לנו את הרעיון שכל ילד צריך זימונית, כדי שנוכל לקרוא לו לארוחת ערב ולעשות שיעורים. כאילו שאי-אפשר לצייד אותו בשעון וללמד אותו מה זה זמן. עבדות מרצון טוב, מיזוג או לא מיזוג, תחליף ל-26 זה לא. אפילו לא למחשב המחברת הפשוט ביותר. אז על מה יצא הכעס! על כך שהמשתמשים הפוטנציאלייס נסחפים בלהט המלל השיווקי ומבלי משיס הם דנים את חייהם לעבדות. אס הסכמת (בגאווה ותחושת סטטוס מסופק) להסתובב 24 שעות ביממה עס האבזר המפלצתי הזה, זאת אומרת ש-24 שעות ביממה אפשר להתקשר אליך, לזמן אותך לפגישות דחופות, לבלבל לך את המוח עס שאלות מטופשות - שלא יכולות לחכות עד מחר בבוקר - ובעתיד הקרוב גס לרגל אחריך. אני נדהס מול השקיקה בה קיבלו אנשיס רביס כל כך את הגירסה המודרנית לשרשרת הרגלים של עבדי המכרות. פיקחו את עיניכס והגידו לא!י אלונקם מחעובים בע"מ המחשבים הניעואים עול חברח אלונקם בוללים את כל הנדרעו ממחעב נייד: איבוח, עצמה וניידוח המחעוב הנישא הבטיטי ביותר של אלונקם | | אבר גמ'שוח ועצמה של מחעוב שולחני ‏ | 07 902 03 2ח751₪ "ווטודאסק" נולל צג צבעוני ₪ חיבור !6ו!6ק ₪ רמקולים = אוציה ל-ווסח-פ6 ₪ אוציה לעמדח אסוזמד5 6אוא6טס ₪ 2 5 "יי ערי'ונוה טננולוגי'ת בש'ווק ישיר אלונק5ם מלהשגבים חל-אביב אולם הצוגה ומרכז ש'ווק. ביח אגיש רבד, רח' נח מוזס גו, טל' ב1-5558%3ם, בקפ' 3-5350%33ם הסיוט התקשורתי אתה בדרכך לישיבה חשובה בחדר הדיונים. ברגע שאתה עובר בדלת מופעלת אזעקה, שמקפיאה אותך במקומך. השומר מביט בך באדישות עויינת ואתה, באי-רצון בולט, נפרד מהטלפון הסלולרי שלך. וגם את הזימונית (ייביפריי), בבקשה, הוא אומר. עירוס מכל אבזרי התקשורת האישית שהפכו לחלק מחייך, אתה נכנס לישיבה. באופן אוטומטי אתה מפעיל את י"יהסייען האישייי (04?) שלך, כדי שזה יצור קשר אלחוטי עס רשת התקשורת המקומית. כך תוכל לפחות לקבל הודעות דחופות בדואר אלקטרוני, אבל לתדהמתך מסתבר שהחדר מסוכך אלקטרונית וגלי האתר לא חודרים מבעד למחסוס. מסביבך כל שאר משתתפי הפגישה מתעסקיס בקדתתנות עס הצעצועים האלקטרוניים שלהם ולאט לאט חודרת להכרתם הידיעה כי, בישיבה הזאת הס יצטרכו להקשיב ולהשתתף, בלי הסחת דעת תקשורתית. סיוט. כמי שמשתתף בעשרות פגישות בשבוע אני יכול להגיד לכם שהסיוט הזה, במקומות שהוא עדיין לא הפך למציאות, יתממש מהר יותר ממה שנעיס לנו לחשוב. היוס קשה לנהל דיון בו המשתתפים לא מופסקים מדי רגע ע"יי שיחות טלפון אלחוטיות, קריאות זימון צפצפניות, תיקתוק קדחתני על מחשבי מחברת בתשובה לדואר נכנס ודחוף וכל שאר הטכנולוגיות שמבטיחות כי לעולס לא נהייה מנותקים. האנשים כה מכוריס לצעצועיס התקשורתיים עד שנעשה בלתי אפשרי להתמקד בנושא, חשוב ככל שיהיה, לפרק זמן של יותר מדקות ספורות. כל פעם אני נדהס מחדש לראות איך אנשים רציניים מפסיקיס בחטף כל פעילות אחרת כדי לענות על שיחת טלפון, ציפצוף הזימונית או הגעת דואר אלקטרוני. מה כבר יכול להיות כל-כך דחוף! הנסיון הרי יכול ללמד אותס שב-90 אחוז מהמקרים ההודעה יכולה לחכות ו-10 האחוזים הנותרים הם של הודעות שהגיעו מאוחר מדי. האנשיס כה מכוריס לצעצועים התקשורתיים עד שנעשה בלתי אפשרי להתמקד בנושא, חשוב ככל שיהיה, לפרק זמן של יותר מדקות ספורות 0 מתחילים בבית-הספר ההפרעות התקשורתיות הן בכל מקוס ולא רק בעסקים. קסיו מוכרת צמד מכשירים הכולל "סדרן אישי" (ז6לוחגעז0) ושעון ספרתי עם תצוגת נתוניס, הקשוריס אחד לשני בתקשורת אינפראדוס. הפרסומת בטלוויזיה מראה בבירור כי שוק היעד הוא של תלמידים בגיל העשרה, )? ישראל ינואו 199% שבעזרת הציוד הזה יכוליס להעביר הודעות אחד לשני במהלך השיעור או במבחנים. הרבה בתי- ספר אוסריס להכניס את האבזריס לכיתות, אבל אותי מפליא לחשוב על מנכ"ל החברה שרואה במוצרים כאלה יעוד ועל ההורים שקוניס אותס לצאצאיהם. אני מניח שהצעד הבא יהיה מקלט טלוויזיה בצורת ספר, אותו ניתן להגניב לכיתה כפי שבני דורי הגניבו חוברות יבוג ג'ינס" לצורך עיון מעמיק בשיעורים משעממים. מתי נלמד להשתחרר מהתקשורת הכפוייה, מההכרח להיות כל הזמן נגיש לכל מי שבהיסח-דעת מחייג את המספר שלנו: אנחנו עדיין רחוקיס מהמצב שחברות התקשורת רואות בו אידיאל, בו "מספר אישי גלובליי" ישמש כתובת אלקטרונית יחידה שלנו לכל צרכי התקשורת, בכל מקוס בעולס ובכל מדיוס, וכבר אנו חשים צורך לברוח לאי בודד, בלי טלפונים סלולריים, בלי אנטנות לווייניס ובלי גישה לאינטרנט. אני רחוק מלהיות עויין טכנולוגיה ואני הראשון להודות בתמורה המהותית שתקשורת וטכנולוגיות מידע עשו בחיינו - בדרך כלל לטובה. אבל השינוי האה לא נקלט נכון בכל רבדי התרבות שלנו. הסתגלות תרבותית כולנו התרגלנו לגסות-הרוח הלא-מכוונת שבכך שכל טלפון מצלצל קודם לכל שיחה פנים אל פנים. כמה פעמים היינו בשיחה עם עמית לעבודה, פקיד ממשלתי או לקוח וברגע שהטלפון שלו צילצל הוא, כמעשה מובן מאילו, התנתק מאיתנו והתחבר לטלפון לזמן ארוך, כאילו שמעצם היותה שיחה טלפונית היא לא נחשבת להתפרצות בלתי רצויה! כמה פעמים אנחנו עשינו זאת למישהו אחר! כמה פעמים יותר זה קורה עכשיו, כשכל אחד נשאר זמין טלפונית ללא הפסקהז זו רק שאלה של זמן עד שאבזרי התקשורת מסרטי המדע הבדיוני יהפכו למציאות ממשית. מיניאטוריזציה, טכנולוגיות זיהוי קולי ולווייניס נמוכי-מסלול, שיאפשרו לטלפוניס סלולריים להתקשר ללא מגבלות גיאוגרפיות, יעשו ואת תוך שניס ספורות. הדרך היחידה להשאר שפויים בעולס מוצף תקשורת היא ללמוד איך לחסוס את השטפון. יש צורך בכליס לסינון המסרים, להפרדה בין הדחוף באמת למה שיכול לחכות, למיון לפי נושאים וכדומה. אבל העיקר הוא שיש צורך בקוד תרבותי חדש, שיאפשר לנו לשמור על התועלת שבטכנולוגיה מבלי להביא לתגובת נגד של דחיה וניתוק. את זה צריך כל אחד מאיתנו להפניס בעצמו. התוכנה הגראפית הטובה בעולם עם התמיכה העברית הטובה בארץ . קוול דרו 6 חבילת התוכנה המובילה בתחום הגרפיקה והמולטימדיה. התוכנה מאפשרת יצירת איורים, שרטוטים, גרפים עסקיים, מצגות מולטימדיה, עיבודי תמונה וצבע, יצירת תלת מימד והוצאה לאור שולחנית. קורל דרו מהיר יותר, עובד ב-32 ביט מלא של 0.1 מיקרון, מאפשר עבודה במספר קבצים ובעל ממשק משתמש הניתן לתכנון. קורל 6 זאוגק סזסאק התוכנה החדשה לעיבוד תמונות, כוללת מגוון גדול של כלים ואפקטים המאפשרים ליצור, לסרוק, לשנות ולהתערב בתמונות צבע ברמה המקצועית ביותר. 6 סזסחק |4א0ו555:סהק ץזגזטו | 500% ספריה עצומה של 20,000 תמונות ב-200 נושאים שונים בהם אתה יכול להשתמש ללא זכויות יוצרים. הדש כל דרו 6 . 0 0 ב-32 ביט / = . | ב ₪ % בנ הדב ר 0 > בגף נקמז רא ב בככמ מ הרבסט.מאיר.קלפר להשיג עכשיו אצל המפיצים המורשים: רדיקס 03-9606350 8 כלנית 03-6386363, 8 קול זאב 02-257828/ 8 באג-משרד ראשי 03-5706938, באג-סנטר 03-5288281, באג-ירושלים 02-250254, באג-נס ציונה 08-405802, באג-נתניה 09-842963, באג-בת ים 03-5535268, באג-כפר סבא 09-422714, באג-דיזינגוף 03-5225288, באג-בר אילן 03-5354598 4 4 ]]: סניף ת''א מרכז 03-5245639, תא צפון 03-5235504, באר שבע 07-275844, אשדוד 08-565393, רמת השרון 03-5490321, הרצליה 09-587843, כפר סבא 09-911184, נתניה 09-620418, חדרה 06-343338, חיפה 04-421004, קרית מוצקין 04-8763359, עפולה 06-590524, טבריה 06-724630 | המילה האחרונה בעיבוד תמלילים מכונת האינטרנט הנושא החס ביותר בתעשיה כיוס הוא "מכונת האינטרנט" ( באנגלית 6סחגו[קק/ ושחזטוח]. המילה וג מיושמת בדרך כלל בהקשר של מכשירי חשמל ביתיים, כמו מכונת כביסה או מקרר. יש הצעה טובה למילה תואמת בעברית!), מין התקן שדומה ל-26 אבל אינו כזה, עם יכולת לחפש מידע באינטרנט ולא הרבה יותר מכך, שהאטרקציה העיקרית שלו היא המחיר. האסטרטגים השיווקיים מדברים על פחות מ-500 דולר ליחידה, בערך שליש ממה ש-6ץ ביתי ממוצע עולה. מאז שכתבתי על כך לראשונה הוצפתי בדואר (אלקטרוני ורגיל) עס בקשות למידע נוסף. "האס אפשר בכלל לבנות מכונה כזאת!", "האם הציבור ירכוש אותה!", י"יהאם היא תחליף את ה-6 הביתי:", הן השאלות העיקריות שחוזרות ונשנות. התשובות לשאלות האלה תלויות מאיזה צד של המתרס אתה נמצא. לפי התיאור של לארי אליסון, נשיא 08/061.5, המכונה הזאת מיועדת רק לשימוש באינטרנט ובעיקר לשוטטות ב-60/, היא לא חייבת להיות מבוססת על טכנולוגית 26 ובוודאי שאינה נזקקת לאיזו שהיא גירסה של פוסשחו/ו. לתיאור הזה מצטרפות בשמחה החברות א5 ואפל, שגס הן רוצות לראות במכונת האינטרנט ישות שאינה נשלטת עייי אאינטל ומיקרוסופט. החל בעיבוד תמלילים וכלה בוועידות ווידאו, ה-6: עושה את העבודה טוב יותר, מהר יותר וזול יותר 12 יש מקוס ובכן, לדעתי, יש מקוס למכונה כזאת ולא משנה איך תקראו לה. "מסוף אינטרנטיי, 6א (מחשב-רשת, זטוטקו 60 אזסאט6אז), או 126 (מחשב לתקשורת בין-אישית), כפי שמעדיף לו גסטנר, נשיא יבמ. לא חסרים מקומות בהס למכשיר זול ופשוט שיאפשר לשוטט ברשת יש שוק בטוח. בסיפריות ובתי ספר, מועדוניס ואוניברסיטאות, מכונת האינטרנט יכולה להחליף את ה-6/ בתפקיד של התקן גישה ל-65/ו. המחיר הנמוך הוא שיאפשר להצטייד בכמויות גדולות של מכונות כאלה ולייחד את המחשביס האמיתיים לתפקידים הדורשים יכולת עיבוד מקומית. זה יהיה ניצול טוב יותר של משאבים יקרים. יש אפילו מקוס להשתמש במכונות אינטרנט כמסופים בסביבת מיחשוב המבוססת על שרתי ישומים. אבל, האס פרושו של דבר שהמכונות הפשוטות תחלפנה את ה- 6 אין סיכוי. רוב המשתמשים במחשבים אישיים רוצים שליטה על המידע שלהם והם לא מוכניס לאחסן הכל על שרת מרכזי. רובס גם רוציסם לשלוט בישומיס ובמשאבי העיבוד האישיים שלהם ולא לחזור 0 ישראל ינואר 1996 לזמניס בהם כל פעולה הדורשת עיבוד נתוניס נעשתה במרכז המחשבים, תחת עינו הפקוחה של מנהל המיחשוב. הדיסק המקומי גם הוא ישאר מהיר יותר מכל רשת תקשורת והמעבד המקומי ימשיך לתת יחס ביצועים-למחיר טוב יותר מכל גישה צנטרליסטית, שלא לדבר על גמישות, שמעולס לא היתה קיימת בעולם המחשבים המרכזיים. עס 6ץ אתה יכול לבצע דברים שגם אס יש להס אקוויוולנט בעולס המיחשוב הריכוזי, אין סיכוי שהם יהיו זמיניסם בקלות כה רבה. החל בעיבוד תמלילים וכלה בוועידות ווידאו, ה-26 עושה את העבודה טוב יותר, מהר יותר וזול יותר. מסיבה זו שום "מכונת אינטרנט" זולה לא תצליח לדחוק את רגליו מכל מקוס בו קיים צורך בישומיס נוספים לגישה לאינטרנט. המחיר בספק מה הסיכוי שמכונה כזאת תצא לשוק בשנה הקרובה! גם אס מסתפקים בתצורה הבסיסית ביותר (מעבד פשוט, 8 זכרון, 18א4 זכרון "הבזק" עבור התוכנה, צג "14, מקלדת ועכבר. בלי דיסק קשיח) קשה לראות שב-1996 יצליחו לייצר אותה בפחות מ-5500. עם צג ראוי לשמו, מערכת קול אפילו בסיסית ו-8 מגהבייט זכרון, יהיה קשה לרדת מתחת לאלף דולר. אז מה כבר ההבדל בין "מכונת אינטרנטי ל-6ק בסיסי האס החסכון במחיר הוא תמורה הוגנת לפחת ביכולת: נכון שאפשר לייצר "מסוף-טיפשיי, ללא מעבד כלל, בפחות מ-500 דולר ולחזור לימים של עיבוד מרכזי ביישיתוף זמנים". האס מישהו מהמשתמשים מעוניין בכך! ספקי השירות ישמחו למכור לך זמן על השרתיס שלהם, אבל האם זה טוב בשבילך! יהיו אפילו כאלה שימכרו לך את המסוף הטיפש במחירי הפסד בתנאי שתחתום על הסכם שירות ארוך טווח. קוראים לאסטרטגיה השיווקית הזאת ז16406 1.08% והרבה חברות בענף התקשורת (בעיקר טלפוניס סלולריים) פועלות כך. חברת הטלפונים של צרפת השתמשה בשיטה זו בהיקף נרחב כאשר היא בנתה את שירות המידע המקוון הציבורי במסופונים טלפוניים, אבל מחוץ לצרפת לא ראינו הרבה מתלהבים. מסקנה: מכונת האינטרנט לא תחליף את ה-26 בעתיד הקרוב והרחוק. לכל היותר היא תשמש השלמה למי שיש לו כבר 6 בשימוש אינטנסיבי או שהיא תחדור לשווקים חדשים, בהם ה-6ע אינו רצוי. בכך היא תצטרף ליימכונות מידע'" רבות ושונות שתמלאנה את בתינו בשניס הקרובות. כמה מהן עשויות אפילו להראות שיטחית כמו 6, אבל מי שיחליף את ה-6ע הנוכחי יהיה 6 חזק עוד יותר. הזוס חברח המחעובים האיעויים הממובילה בעולם קומפיוטרלנד - דורקום מחשבים בע''מ: רח' נחל אילון 37 תל-אביב 67771, טל. 03-5373986, פקס. 03-5375087 סיניף ירושלים: רח' הלל 24 ירושלים 94581, טל. 02-259472, פקס. 02-256970 תים מחשבים ומערכות בע''מ: רח' קרן היסוד, מרכז מסחרי רמת אילן, גבעת שמואל 51905, טל. 03-5304444, פקס. 03-5325917 סניף חיפה: רח' טשרניחובסקי 35, בניין סטרקו, חיפה, טל. 04-338205, פקס. 04-338208 באג מולטיסיסטם: רח'י כנרת 13 בני ברק 51201, טל. 03-5794711, פקס. 03-5708174 עתיד מחשבים: שדי ההסתדרות 40, חיפה 32960, טל. 04-410286, פקס. 04-411046 וכמו כן אצל המשווקים המורשים של גלובל ישואל: בית אקרשטיין, רח' מדינת היהודים 103, הרצליה 46776, טל. 09-507006, פקס. 09-507008 6-8 על כל שולחן בגיליון הזה אנחנו מסכמים את המוצריס הנבחריס של 1995 ואת הטכנולוגיות המצויינות שנחשפו השנה. ההחלטה על מי ומה יכללו ברשימה היא עבודת צוות וכשעיינתי בה גיליתי שהמוצר שלדעתי הוא הראוי מכולס לתואר יימוצר השנה" כלל לא נמצא ביניהם! לאור זאת אני עומד להקדיש את הטור האישי שלי להסבר מדוע אני חושב ש-ו4020 זסוח/-62 6זסזפטזט5 ק1] (שס ארוך מדי למוצר די קטן) הוא המוצר של 1995. מוצרים פורצי דרך עושיס ואת באחת משתי צורות. או שהם מיישמים טכנולוגיה חדשנית ומתחילים קטיגוריה חדשה של מוצרים, או שהס מנצלים טכנולוגיה קיימת, אבל יקרה ומסובכת, בצורה חדשנית שהופכת אותס למעשית ושימושית לציבור הרחב. הכונן של ץא שייך לקבוצה השניה. כונני 6-8 בנוים להקליט על תקליטורים מיוחדים, הנקראים 60-8660768916, ולנגן את כל סוגי התקליטורים. הטכנולוגיה קיימת זה שנים ועד לאחרונה היו הספקיות העיקריות (פיליפס, סוני, סוסהחחו ועוד) שמחות למכור לך כונן 6-8 במחיר שבין 4000 ל-6000 דולר. בשנה האחרונה ירדו המחיריס בצורה משמעותית, לסביבת ה- 0, במקביל לעליה בביצועים, להקלטה במהירות כפולה וניגון במהירות מרובעת. באוקטובר 1995 הפכה 1 את חוקי השוק על פניהם, עם כונן 6-8 שמחירו פחות מאלף דולר. השבירה של מחסום המחיר היא ואת שהביא למהפיכה במושגיס שלנו על מעשיות הטכנולוגיה לציבור הרחב. האס לא כדאי להשקיע 510 על מנת לחסוך את הקשיים של גיבוי על קלטות? במיוחד אס מדובר בישוס קריטי, הנזקק לשיחזור במקרה של תקלה | 4 0קץ יש ראלינואו 199% המדיום היעיל ביותר אין ספק שתקליטור הוא כיוס מדיוס איחסון הנתוניס היעיל והמעשי ביותר. תקליטור בר-הקלטה נמכר היוס בפחות מ-10 דולר, כלומר בסנט וחצי לכל מגהבייט נפח איחסון. יש לו את התכונה שאין לסרטיס מגנטייס - גישה אקראית - ועמידות ללא תחרות בתנאי הובלה ואיחסון לזמן ארוך. אבל חשובה יותר היא התאימות של תקליטור עס כל פלטפורמת חומרה ותוכנה. היום תמצא כונן תקליטורים על כל 6ש, תחנת עבודה או מק חדשים וכולם יכוליס לקרוא כל תקליטור כמעט ללא אף בעיה. הכונן של ?11 הוא החלוץ שפורץ דרך לתיזה שכל 6 צריך ויכול להיות מצוייד בכונן 60-8. תוך זמן לא רב המחירים של כונניס מסוגו ירדו לפחות מ-500 דולר ואז תתחיל הסתערות ההמונים, בדיוק כפי שקרה לפי שלוש שנים, כאשר מחיר כונני וא0א-60 ירד לראשונה מתחת ל-500 דולר. זאת תהייה נקודת זמן הסטורית בדרך בה אנו משתמשים במחשבים. הקלטה עצמית של תקליטוריסם היא פתרון מושלס למספר בעיות שלא מצאו עד כה תשובה מספקת המתאימה לציבור הרחב. גיבוי, למשל, על קלטות מגנטיות הוא איטי להחריד, נזקק לתוכנות לא מקובלות, קשה לאיחזור וכמעט בלתי ניתן להעתקה למחשב אחר. נכון שקלטת מגנטית היא זולה יותר וניתן להשתמש בה שוב ושוב. אבל האס לא כדאי להשקיע 510 על מנת לחסוך את הקשיים של גיבוי על קלטות: במיוחד אס מדובר בישוס קריטי, הנזקק לשיחזור מיידי במקרה של תקלה. עם סרט מגנטי השיחזור יארך כחצי שעה - בתנאי, כמובן, שהמערכת לא קרסה באופן פטאלי והיא מסוגלת לקרוא את הסרט - בזמן שתקליטור מאפשרת לך לחזור לפעילות תוך דקות. ואס המחשב קרס לחלוטין תוכל לשחזר את הקבציסם על כל 6 אחר ללא בעיות. מעשיות ללא תחרות דוגמה אחרת היא הפצה של קבציס גדולים. כל עוד הס מסתובביס מתחת ל- 0 מגהבייט ודחיסה תצליח להעלות אותם על 3-2 דיסקטים, תוכל להסתדר בלי בעיות. אבל כשמדובר בעשרות או מאות מגהבייטיס הדילמה מתחילה. להשתמש בדיסקים שליפים מסוג 27 או וא6ט0ץ5! אלה די יקרים (20 עד 5100 למדיה המכילה בין 100 ל-270 מגהבייט) ובכלל לא בטוח שלמקבל יש כונן מהסוג המתאים. דיסקים אופטיים! כני"ל. קלטת דגס כנייל. למעשה, אין היוס מדיוס שליף נפוצ יותר מתקליטור ואס אתה לוקח בחשבון גס את המחיר האטרקטיבי, המהירות הגבוהה והעמידות - אין לו אף מתחרה באופק. הכונן של ?₪ גס מסופק במארז מעשי. הוא נתקע למפר% דיסקים "5.25 סטנדרטי - בדיוק כמו כונן 0%1א-62 סטנדרטי - וההתקנה היא קלה ובטוחה. בתור כונן לקריאת תקליטוריס הוא פועל במהירות א48, עס זמן גישה טוב. בתור מכשיר הקלטה הוא פועל במהירות א2. לא צריך להאריך באיזכור האיכות הידועה של מוצרי ₪1, אתה יכול להיות בטוח כי המחיר הנמוך לא נובע מקיצורי דרך באספקט הזה. מאז שהכונן 0 זסטוו /-6 יצא לשוק הגיבו שאר החברות בהורדה דרמטית של המחיריס וכיוס הוא לא היחיד מתחת לאלף דולר. אבל בתור החלו מגיע לו הכבוד והתואר "מוצר השנה". רכשת מחשב רב עוצמה עם זכרון ענק, מערכת מולטימדיה, 2 :95 אוא וכל שאר התוספות, = 77 / % 0 2 7 / /-/ מצות את ' על מנת 7 מלא הפוטנציאל הטמון במחשב האישי שלך אתה צריך מסך 6או. המסכים ידידותיים במיוחד, מצויידים בטכנולוגית זא | 8 16 ומותאמים לתוכנת ההפעלה '95 5)וספאוא. המסכים הם בעלי יחס עלות תועלת הטוב בשוק, תתפלא כמה מעט צריך להוסיף 6 הנו יצרן מסכי ה "17 הגדול בעולם. מסכי 6או הנם בעלי רזולוציה גבוהה במיוחד, עומדים בסטנדרטים המחמירים ביותר של חדות, איכות התמונה, בקרה ובתקנים למניעת קרינה .(ה חקא אסוזה ופה אסו) 0 | כדי להגיע ל6אוו. מסך 16 - משלים את התמונה. ו "'"'" אמטל מחשובים בע"ק | סד 5 ףדסס6 סרא - % : ו "יי ו ל ו ו ]| ו א סיו 5 ו צ כ א או ו - : | : וִ ּ | : : רחוב טרומפלדור 5 רמת השרון 4 טל' 03-5493231 נ'יתן להש'ג בגדל'ם "14, "5ו, "7ו, "ו2 אצל המפ'צ'ים המורש'ם ₪ 16 6? ישראל ינואר 199% ס התירוצים העלובים, שבעזרת המחשב תוכל לאזן את תקציב משק הבית (כאילו שמנהל הבנק יגדיל את האוברדראפט שלך רק בגלל שביזבזת עוד 5000 שייח על גימיק אלקטרוני) ושהמחשב עוזר לילדים בשיעוריס (כאילו שהסם לומדיס משהו על מחשבים בבית-הספר, למרות שכבר 7 שניס אתה משלס באדיקות לקרן המחשבים של בית-ספר), לא שברו את מחסוס הדחייה שלך מ-6ק. שלא יחשבו שאתה סתם פרימיטיבי המפחד מחידושים. בעבודה אתה דווקא מפעיל 6 בשיגרה נטולת ריגושים. כבר שניס שהעסק עובד עם מחשב כמעט על כל שולחן. בהנהלת חשבונות הס היו הראשוניס והאמת היא שתמיד האמנת כי זה עונש ראוי על כך שהם תמיד מצליחים להוכיתח שהמשכורת שלך גבוהה מידי. אחר כך החלה הפלישה של מחשבים לשולחנות של המזכירות והקלדניות וכך פסקו הקיטורים על הליכלוך שמשאיר "נייר-קופייי על האצבעות וההסברים למה לא כדאי להקליד מחדש חוזה בן 20 עמודים רק כדי לתקן 2 שגיאות כתיב. ואז הציבו יוס אחד 6 על השולחן שלך וזרקו אותך למיס הקרים. למדת לעבוד עם גיליון אלקטרוני רק כדי לגלות שבדרך כלל אין לך נתונים אמינים לבנית מודל פיננסי מדוייק והמחשב לא יכול לעזור בשיפור האינטואיציה. למצגות עיסקיות אף פעס לא היה לך זמן ותמורת הזכות לעבוד עם מעבד תמלילים שילמת באובדן הזכות להכתיב את המכתבים שלך למזכירה פרטית. בסך הכל, המאזן מנקודת השקפה אישית נוטה לשלילה. הדבר הטוב ביותר כמובן שמימינך ומשמאלך יושביס חבריס לעבודה שחושבים כי המחשב הוא הדבר הטוב ביותר שקרה להם מאז המצאת החופשה השנתית. האנשיס האלה התמחו ביצירת הרושם כאילו המחשב מכפיל ומשלש את התפוקה שלהם ולמרות ההערות הארסיות שלך בסגנון 1ש0819886-0-ת5886-1ז08, ההנהלה, משוס מה, מקדמת אותם מהר יותר מבני הדור השמרני שאתה נמנה עליו. בשלב הבא חיברו את כל המחשבים שלכם לרשת, מה שהביא לכך שסוף-סוף יש לך שימוש אמיתי במחשב. הדואר האלקטרוני התגלה כישוס המועיל ביותר במשרד ותוך זמן קצר יושמו בהצלחה מספר טכנולוגיות אוטומציה משרדית המבוססות עליו, כמו זרימת-עבודה ממוחשבת ועבודה קבוצתית על מסמכיס שונים. בקרוב עומדים להתקין אצלכס באירגון מערכת 6%וסא 1.0008 מלאה ואז אי- אפשר יהיה לעשות דבר ללא תיווך של מחשבים ותוכנה. דבי כל זה רק שיכנע אותך יותר שלמחשב אין מקוס בבית שלך. במקוס מחשב קנית מצלמת ווידאו וטלוויזיה 29 אינטש, ספר חדש של סופרת צעירה ומדובורת ומשחק 585404 לילדים. לאחר זמן קצר התברר לך שלאף אחד אין חשק לצפות בסרטי הווידאו שצילמת בתורכיה, שהספר החדש ממחזר חומריס ישניסם ושהילדים רוציס ]00% ולא 8403. התחלת גס לשמוע כי משחקי מחשב חדישים הסא הרבה יותר מלהיבים ממשחק ממוצע בליגה הארצית ושהוספת 60-80 הופכת את ה-26 למכונת מולטימדיה. בחודשים האחרונים הגיע גל הטירוף של ההתחברות לאינטרנט גם לסביבה הקרובה שלך ופתאוס אתה מרגיש כאילו אתה היחיד שלא משוטט מדי לילה באתרי 69ו קסומים. שמעת גם על כרטיסי ווידאו שמציגים תמונת טלוויזיה על מסך ה-26 ועל האפשוות ו הדריך למתחילים להשתמש במחשב כמכונת פקס-ללא-נייר משולבת עס מענה קולי ("מזכירה אלקטרונית"). עכשיו לא רק הפריקים בסביבתך מתלהבים מה-6 אלא גס חברים צלולי-הגיון התחילו לספר על המהפיכה שהביא המחשב הביתי לחייהם. ג'שושים ראשונים התחלת לגשש בכיוון של קניית מחשב ביתי. התחלת עם מחקר שוק בין המודעות במוספי סוף-השבוע וגילית שככל שהמודעה גדולה יותר כך היא נראית חשודה יותר. במקוס לדבר על מה ה-6/ שלהם מסוגל לעשות, המפרסמים מפרטים רשימה ארוכה של רכיבים שתיפקודם ותועלתם לא ברורה לך. מה ההבדל בין פנטיוס-90 מגהר ל-48602/66 והאם הוא שווה תוספת של אלפיים שייח למחיר! לכמה זכרון אתה נזקק ומה ההבדל בין 1אא, זכרון החלטת לקנות 26 לבית. במשך שנים עמדת בלח של הילדים, בשטיפת המוח של המדיה הפופולרית ובהערות האירוניות של חברים - ולא הצטרפת לפולחן ה-26. לילדים אמרת שהמחשב הוא מכונת המשחקים היקרה ביותר בהסטוריה וכדי לאמן את הרפלקסים שלהם עדיף לשחק פינג-פונג ולא לכסח חלליות על המסך, שרק יגרוס להם להיות "קסוקרים" בגיל עשר. למאמרים הנלהבים יתר על המידה בעיתונות הכללית למדת כבר מזמן להתייחס בספקנות ולהערות של חברים ענית, בצדק, שאתה מעדיף לראות משחק כדורסל אמיתי עם כוס בירה ביד אחת וחופן בוטנים בשניה מלשחק ב-88א על תקליטור עס עכבר ביד. מטמון וזכרון מסך! למה יש הבדלים גדוליס במחיר בין משווקיס שוניס למרות שרשימת הרכיביס נראית דומה! מה האמת בסיפורים ששמעת על "זיוף פנטיומים"!: האס מחשב ממוצא אסיאתי טוב כמו מחשב אמריקאיז מסתבר שהעיתונות הפופולרית לא מסוגלת לתת לך תשובה ולכן התחלת לנדנד לכל היימומחים" סביבך בבקשות יעוצ. היימומחים", להפתעתך, התגלו כאוסף מגוון של ייפריקים", ציניקנים, פילוסופים-בגרוש - וגם לא מעט בורים באיצטלת ידענים. הפריקים כמובן דחפו אותך לקנות את המכסימום שכסף יכול להשיג. לאחר שהם בילבלו אותך בים של מושגים לא מובנים, השורה התחתונה אמרה כי עליך לבחור בין 6 ומכונית משפחתית שניה. מאחר ואתה זוכר מה קרה עם המערכת הסטראופונית אותה רכשת בהון-עתק ביעון של אודיו-פריק ומה התועלת שבמצלמת הווידאו המיותמת מזה 17 6 ישראל ינואר 199% 18 סץ מדריך לקניית 6 פר0' שח|?הטחח =ק לעשרת המוצרים פורצ' הדרך ב-835ו כבכל שנה אנו מסכמים את 1995 עם 6 הענקת פרסי מצויינות טכנולוגית למוצרים שיזכרו בעתיד כציוני דרך בהיסטוריה של מחשבים אישיים. פרסי המצויינות הטכנולוגית ניתנים למוצרים בתחילת דרכם או לגירסאות חדשות שמגשימות תפנית דרמטית בהתפתחות של ישומים וותיקים. לכן לא 0 | כל מה שזכה לפרס ראוי להמלצת רכישה לכל קורא. חלק מהמוצרים כאן מתאים יותר לקהל המצומצם של חלוצים, שיכולים ורוצים 0 ו להתמודד עם קשיי ההתבגרות של מוצרים חדשים. גם המחיר ברוב המקרים אינו מצביע על שוק פופולרי במיוחד - כסף לא היה שיקול בבחירת השופטים - למרות שתמצאו כאן גם מוצרים השווים לכל-כיס. ככלל, פרס המצויינות הטכנולוגית לא ניתן לפי מבחנים אוביקטיביים. בכל קטיגוריה מתחרים אלפי מוצריס במאות תת'י- קטיגוריות, שאינם ברי השוואה זה לזה. הפרס ניתן למוצרים הבודדים שנמשיך לזכור גם אחרי שהרעש היחצני שליווה את צאתם לשוק ידעך. יתכן ואת ההצלחה שיווקית יקטפו דווקא מוצרים אחרים, ''חקיינים מאחרים", שיצטיינו דווקא בתכונות אחרות, כמו מחיר אטרקטיבי או אמינות מופלגת. השוק מעדיף בדרך כלל את בני הדור השני על פני החלוצים, אבל אנחנו נותנים היוס כבוד לחלוצים של שנת 1995. חלקים מהמוצרים כבר זכה לתהילה מעל דפי מגזין זה, כ''בחירת העורכים" בסקרים שונים. אחרים הם מוצרים שלא נחשפו עדיין כראוי. כדי לבחור במועמדים לפרסים אספנו את כל המוצרים שקיבלנו בשנת 1995 אותות '"'בחירת העורכים" ובנוסף התבקשו חברי המערכת להציע מוצרים אחרים שאולי 'נפלו בין הכסאות". ל התוצאה היתה רשימה ארוכה מאוד של מוצרים שקשה מאוד לבחור ביניהם. בשלב הבא חילקנו אותם לשתי קבוצות: קבוצת המוצרים שמצויינותם היא בפריצת דרך טכנולוגית ומוצרים שהצטיינו במימוש מעשי של טכנולוגיות בשלות. מהראשונים בחרנו את חתני הפרס במאמר זה ומהשניים בחוו את המומלצים במאמו הבא, '"המוצרים הטובים ביותר של 1995". לאחר סינון (ברירה קפדניים בחרו השופטים במוצר שזכה בפרס המצויינות בכל קטיגוריה. במאמר הזה אנו מביאים מתוך דברי השופטים בנימוקי הבחירה. יחד עם המוצר הזוכה אנו מציגים גם את אלה שהתחרו איתו בשלב הגמר. מדובר במוצר אחד או שניים בכל קטיגוריה שלפעמים רק קול בודד קבע כי הם לא יבחרו למקום הראשון. לאלה אנו נותנים כאן "ציונים לשבח'" בתקווה שגם הטכנולוגיה של מוצרים אלה תשמש נקודת דרך בעתיד. כשמביטים אחורה על השנה רואים כי ההתפתחות הפנומנלית בטכנולוגיות 6? לא נרגעה גם ב-1995. המעבדים רצים מהר יותר ודור חדש כבר הופיע על המדפים. התצורה אופיינית של 6ץ מסופקת היום עם יותר זכרון, דיסק גדול יותר ועושר אבזרי מולטימדיה שלפני שנה נחשבו לאקסטרווגנצה. יותר אנשים בוחרים היוס במערכת תצוגה איכותית, רמקולים שלא צורמים את האוזניים ואבזרים היקפיים ארגונומיים. אפילו הדרישה שלנו כי כל היצרנים יספקו שערים טוריים מהירים (16550) ושעו מקבילי דו-כיווני (ש7/₪6?:), החלה להתגשם. בסך הכל, בסוף 5 אתה מקבל תמורה הרבה יותר טובה לכספך מאשר לפני שנה, ולא משנה לאיזה מגזר שוק אתה שיין. ישראל ינואר 1996 שנה, החלטת למתן את ההתלהבות עם כמה עצות של ציניקנים. אלה הסבירו לך שהמחשב שתקנה התיישן עוד לפני שגמרו להרכיב אותו וכל ההתקדמות בענף ה-76 אינה אלא תוכנית זדונית לשאוב כסף מחשבון הבנק שלך לזה של אינטל. הקשבת לפילוסופים ומדבריהם הבנת שהמחשב שכדאי לקנות יהיה זמין רק בעוד שנה - ולא משנה באיזה נקודת זמן תלך לחפש אותו. מזל שהחשדנות הטבעות שלך הצליחה לזהות את הבורים לפני שהיה להם סיכוי לשכנע אותך שלבית מספיק לקנות מחשב 386 יד-שניה עס דיסק 40 מגהבייט ומסך 60/4 מהבהב בעוז. המחיר היה באמת אטרקטיבי! הישועה בדרך המאמר הזה נועד לעזור לך ברגע קשה זה, כאשר אתה נקרע בין הרצון להגן על חסכונותיך והצורך להשקיט את מרד-הנעוריס בבית. לתת לך את התשובות שלא מצאת במקוסם אחר. לכוון אותך לרכישה של 6 הגיוני ולתת לך המסר שלך יגיע - אבטחה שלנו יישום מגוון פתוונות תקשוורת מתקדמים מז אומינות, בקרה ואבטחת מידע בסטנדרטים הגבוהים ביותר. = ₪ סחר ללא ניירת- | = מז קישוריות לכל מערכות הדואר הבינלאומיות - 400 א. מז העברת קבצים בינאריים. מ קישוריות לאינטרנט. מד גישה למאגרי מידע מקצועיים לאנשי עסקים. ת ה5סדאו6אגשו ,אואש ,5שספאוש ,05 ₪ השתלבות ברשתות תקשורת מקומיות. שד שליחת פקסים, טלקסים במחיר מוזל מתוך המערכת. מז מערך תמיכה ושירות עולמים. בד/קנ201497 1 00)01101() מומפקובבואוי אא ק!6ח80!0ף! = וובו דא דה 20 כלי נשק להדיפת הנסיונות למכור לך יותר ממה שמביא תועלת ברורה וממשית בשימוש ביתי. למולך, ההיסוסים שלך והדחיה ברכישת 6ק מדריך לקניית 76 פועלת ב-32 סיביות (מעבדי 386, 486 או פנטיוםס) ומערכת ההפעלה גם היא כתובה בקוד 32 סיביות. התנאי הזה מתקיים במלואו רק בגירסת 1א של צשסשחו/ו, גירסה שאינה אמורה להתאים במיוחד למשתמש הביתי. בחודשים האחרונים הגיע גל הטירוף של ההתחברות לאינטרנט גם לסבינה לבית הביאו אותך לנקודת הזמן הטובה ביותר לשינוי מדיניות. 19%6 היא השנה של המחשב הביתי ובשנה זו תרכזנה החברות הדומיננטיות בשוק את עיקר מאמציהן בביסוס מעמד יציב בשוק הביתי. לשס כך הן תצענה מחשבים רבי- עוצמה במחירים נוחים ובתצורות המתאימות לסביבה הביתית. החברות האלה יודעות שאתה מייצג את פלח השוק הלא מנוצל הגדול ביותר, עליו תתבסס הצמיחה של שוק ה-6ק בשנתיים-שלוש הקרובות. גם יצרני אבזריס היקפיים מודעים לכך והם מכינים מוצרים המתאימים יותר לבית ולמשרד הביתי, במקוס לסביבה המקובלת במשרדים גדולים. גם במרוץ המעבדים תהייה 1996 מעין "פסק זמן", במהלכו יתבררו הסיכוייס של מתחרים שוניס להמשיך מהמקום בו הפנטיום יגיע לסוף דרכו. היורש שהכינה אינטל עצמה, הפנטיוס-פרו (סזק ומטוח6), הותאם מיסודו להרצה של תוכנות הכתובות בקוד 32 סיביות וכאלה אין הרבה לשימוש ביתי. רוב התוכנות, המשחקים, מאגרי המידע והתקליטורים שזמינים היוס למשתמשי 6 הותאמו לעבודה בסביבה של 16 סיביות, מושג המתייחס לכך שניתן להפעילם על מחשבים מיושנים יחסית (לפעמים אפילו 1א או 8471 פרה-היסטוריים) המריצים את מערכת ההפעלה 05, עס או בלי הי"ימעטפת הגרפית" שנקראת >איסטמג/. תוכנות הכתובות ב-32 סיביות מגיעות למימוש הפוטנציאל המלא שלהן רק כאשר החומרה 6 ישראל ינואר 1996 הקרובה שלך ופתאוס אתה מרגיש כאילו אתה ה'חיד שלא משוטט מדי לילה באתרי ₪\ קסומים מושגים בסיטיים כדאי להבהיר כאן בקצרה את המשמעות של המושגים המוזכרים בפיסקה הקודמת. "מערכת הפעלה" היא התוכנה הבסיסית שמפעילה את כל מרכיבי המחשב בהרמוניה. "תוכנה ישומית" היא תוכנה שתפקידה לבצע פעולות ספציפיות (ישום) כמו עיבוד תמלילים, חישוביס מתמטיים או אגירת נתונים. התוכנה הישומית נעזרת במערכת ההפעלה כדי להפעיל את מרכיבי המחשב לצורך ביצוע הישוס. ₪05 היא מערכת ההפעלה הוותיקה של ה-6 ורוב התוכנות הקיימות בשוק היוס משתמשות בשירותי 005 כדי לכתוב למסך, לאתר מידע על הדיסק או להפעיל אברים חיצוניים. אפילו 5סהו/ (בגירסאות עד א.3) משתמשת ב- 5 כדי לבצע חלק מהתפקידים הנ"ל, במיוחד כדי לנהל את הקבציס שעל הדיסק. מסיבה זו יש שרואים ב-%א40חגו\ "*מעטה גרפייי על 005 ולא מערכת הפעלה אמיתית. אחרים מתייחסים ל-אס4חו/ במונח "סביבת עבודה גרפית"י. למשתמש הרגיל כל הדקויות האלה מיותרות לחלוטין ומותר לקרוא ל- 5 י"מערכת הפעלה" במשמעות שכל ישום שנכתב לצורך עבודה ב"סביבת 60םג/" דורש ש-8ס4חוצ תהייה מותקנת ומופעלת על המחשב לפני שהוא יכול לרו. 5 ו-פאו60ה:/ בגירסאות הישנות נכתבו כך שהן יכולות לפעול על מחשבים ישנים למדי, בהס החומרה "הבינה" פקודות הכתובות במילים קצרות, שאורכן 16 סיבות בלבד. מוּה כמעט עשור שאינטל מייצרת מעבדיס הי"ימבינים" פקודות באורך מילה כפולה, 32 סיביות, אבל רק חלק קטן מהתוכנות בשוק מנצלות את היכולת הזאת. אחת הסיבות לאיטיות בהתאמה של תוכנות ליכולת המשופרת של החומרה היא הי"יתאימות" של כל דור מעבדים עם הקודמים לו. מעבד חדיש כמו הפנטיוס מסוגל להריצ תוכנות שנכתבו עבור ה-26 המקורי של ראשית שנות ה-80 ללא בעיות (התאימות לא קיימת בכיוון ההפוך. א עתיק לא יכול להריץ את מרבית התוכנות העכשיווית). הפנטיוס-פרו שובר חלקית את רצף התאימות ולכן הוא פחות יעיל מהפנטיוס הוותיק בריצה של מרבית התוכנות הרלוונטיות לשימוש ביתי. הדבר נכון גם אס "עולים כיתה" במערכת ההפעלה לגירסה המעודכנת 95 60%חג/. לא נכנס כאן לפרטים הטכנייס שמאחורי הקביעה הזאת (הקורא המעוניין בכך ימצא הסבר מקיף בגיליון 33, דבמבר 1995, של 18842186 6ק) ונסתפק בציון העובדה שבשנתיים הקרובות לפחות יהיה הפנטיוס המעבד האופטימלי לשימוש ביתי (ובמרבית הישומיס העיסקיים גם), 95 60%חו/ תהייה מערכת ההפעלה המועדפת בכל הישומים של מיחשוב אישי (דא סמו \ ו-05/2 עדיפות בישומיס אירגוניים מסויימים) ותוכנות 16 סיביות תמשכנה להיות היילחס וחמאה" של מרבית המשתמשים. התחורסרות לא מוצדקת הקביעה הזאת תעורר התמרמרות בקרב מספר לא קטן של קוראים, שזוכרים כי לא מזמן נחשב הפנטיוס ל"תחנת-כוח" המיועדת למשתמשים מתוחכמים במיוחד. אלה גם יזכירו לנו כי רק לפני שנתיים ה-486 נחשב למשאת נפש ושנה אחת קודם לכן עדיין הכתרנו את ה-386 בתואר "מחשב הכניסה למשתמש הביתייי. נכון שאפשר להרי מעבדי תמלילים פשוטים גם על 41 מודל 85' ורק משתמשים ביתיים מעטים מאוד נזקקים לתוכנות עתירות חישובים כמו סימולציה של ריאקציות אטומיות או כימיות. אבל מי שמסתפק ביכולת של מחשבים ישנים לא יבליח לממש את התכונות שהפכו את ה-6ק רק לאחרונה ללהיט ביתי. כל הסיבות הטובות שהשאירו אותנו אדישים לנסיונות העבר של יברניסם להחדיר את ה-6ע לבית בצורה מסיבית נשאריס תקפים גם היום, אלא אם- כן אנחנו עושיס את הצעד ההכרחי של בחירה בחומרה עדכנית, רבת-עוצמה. אם מהניסוח הניל הבנת כי לא תצא בזול מהעניין הזה של קניית מחשב חדש, הבנת נכון. 0 שיח הס בערך הסף לרכישה של חומרה ראוייה ו-8000 ש'יח היא הערכה ריאלית יותר. ועדיין לא החשבנו ציוד היקפי למינהו, החל במדפסת וכלה בכיסא עבודה אורטופדי. הצד השני של המשוואה מפחיד לא פחות. גם אם תקנה מחשב בחוכמה לא יעברו 1000 יום לפני שתודקק להשקעות מסיביות בהחלפת המחשב או בהשבחת מרכיבים מרכזיים שלו. במילים אחרות, גם בלי להכניס בחשבון עלויות ריבית ותחזוקהּ, ה-26 שלך עולה יותר מ-50 ש"יח לשבוע! האם זה "שווה" לך: התשובה לשאלה הזאת היא המקור למרבית הספקות והשגיאות שנעשו ברכישת מחשבים. אי-אפשר להתייחס למחשב כאל מוצר בר- קיימא אחר, שלו אורך חיים הנמדד בעשורים. גם אס תקנה מחשב מיושן בזול לא תמלט מהמלכודת של התיישנות מואצת. מחשב 486 עולה פחות מפנטיוס אבל גם צפוי לו אורך חיים קצר יותר, כך שהמחיר ליוס הוא כמעט זהה. החסכון ברכישת מחשב מיושן לא יקטין את העלות היומית, רק את ההנאה מהשימוש. ברור שלמשתמשים רבים הניתוח הכלכלי היקר אינו רלוונטי, שכן אין באפשרותם להשקיע סכומים כה גדולים במוצר "לא חיונייי. אלה יאלצו לקבל החלטה כואבת על קנייה שאין בה סיפוק ולכן הס במיוחד צריכים לעשות את החשבון "כמה זה שווה ליו אוירה ספוגת מחשבים בשאלה הואת לנו, כמומחי לאספקט הטכנולוגי, אין הרבה מה לתרום. בבית בו קיימת אווירה "ספוגת מחשבים", כל אגורה שהושקעה בקירוב הנוער לכלי העבודה החשוב ביותר היוס ובעתיד הקרוב, משתלמת לאין- שיעור. לעומת זאת קשה להצדיק את ההשקעה במקרה בו ההורים לא מעונייניסם להחשף לטכנולוגיה והילדים לא זוכים בעידוד להרחבת תחום עניינם מעבר לפיצוץ מפלצות או חלליות. המיומנות בהפעלת המחשב תהייה צורך חיוני של כל מי שיצטרף לכוח העבודה בעוד עשור (זה כמעט כך כבר היוס) ומחשב בבית היוס הוא תעודת הביטוח הטובה ביותר שהילדים ירכשו את המיומנות הדרושה - בתנאי שנצליח להרחיב את התעניינותס לנושאים רביס ככל האפשר. בנקודה הזגאת ההתפתחויות בשנתיים האחרונות עושות את האתגר החינוכי לקל יותר. היום יש הרבה יותר מה לעשות עס 6ק ביתי מאשר לפני שנתיים והדברים אמורים לא רק לילדים. השוטטות ב-69\ אומנס הפכה מדריך לקניית 76 לאובססיה אצל אנשים מסויימים, אבל גם אנשיס שקולים ימצאו באינטרנט מקור בלתי- נדלה להרחבת אופקים, בידור אינטלקטואלי ואינטראקציה מסוג חדש עס אנשים אחרים סביב העולם. התקליטורים הפכו באחת את משחקי המחשב מקריקטורות לסרטי ווידאו אינטראקטיביים. המידע שניתן למצוא היוס על ]60-80 במחיר שווה לכל נפש עולה על מה שקיים בסיפריות יוקרתיות רבות. אמצעי המולטימדיה שהפכו לחלק בלתי נפרד ממחשב ביתי טוב (כונן ‏ 65-80%, כרטיס קול סטריאופוני, רמקולים איכותיים, מיקרופון, כרטיס מסך הכולל האצת ווידאו-ספרתי, צג איכותי) עושים את ה"קריאה" של כותרים אלקטרוניים לחווייה אודיו-וויזואלית סוחפת. בקרוב יצטרפו לחגיגה גם מצלמת הווידאו והטלפון וה-6? יהפוך לאבזר האלקטרוניקה הביתית השימושי ביותר. הלקטיקון המושלם גיליון 30 של 188216 6 הוקדש ברובו לסקירה מקיפה על ה-6 המושלס ובאחד המאמרים בו ("לקסיקון ה-26 המושלס") ניסינו להבהיר את מרבית המושגים המרכציים בטכנולוגיה של מחשבים אישיים. עיון במאמר ההוא מומלצ לכל מי שלא בטוח כי הוא מבין את המושגים בהם נדון בהמשך. עם זאת, חריצי הרחבה 2061+153 פקס מודם 14,40000% 32: כרטיס קול תואם 810906 80086 | = זכרון ראשי לפחות 818 - זכרון מטמון 25688 מעבד פנטיום 75 מגהרץ ספק 150 וואט עבבר רמקולים עם מיסוך מגנטי צג 15 אינטש שטוח-רבוע נשתדל לפחות להקטין ככל האפשר את בעיות ההבנה של מי שהגיליון הנייל אינו בהישג-ידו. ה"מחשב" שתקנה יהיה בדרך כלל בנוי מקופסה בגודל 15א40א40 סימ בערך, אליה מתחברים אבזרים היקפיים שונים. הקופסה מכילה את ליבת המחשב - מעבד מרכזי, זכרון ראשי, דיסק קשיח, כונן דיסקטים, מעבד גרפי וזכרון מסך להפעלת התצוגה, בקר אלקטרוני להפעלת הדיסק והדיסקטים, מעגליס חשמליים שתפקידם לחבר ולהפעיל את האבזרים החיצוניים וספק כוח, שתפקידו להפוך את מתח החילופין 230 וולט שמספקת חברת החשמל לזרוס ישר במתחים 12 ו-5 וולט שהרכיבים האלקטרוניים דורשים. חלק מהרכיבים בנוי על מעגל מודפס גדול, הנקרא לוח-האם, ואחרים מתחברים למעגל ע"י תקיעה במחברים הרבים שמעטרים את לוח- האם. כמו-כן יש בקופסה מקוס להתקנה של הרחבות שונות שאינן כלולות ב"ליבת ה-6ק" (כלומר המחשב יכול לתפקד בלעדיהן), כגון כונן /א60-80, מודם פנימי, כרטיס קול ועוד. לצרכי המשתמש הביתי המתחיל אין צורך להתעכב על כל פרט וכל רכיב במבנה ה-6ם, למרות שכולם משפיעים בסופו של דבר על הביצועים (ייכמה מהר הוא רציי!) ועל היכולת לשפר את המחשב בעתיד. אבל כל אחד חייב מאיף גרפי (אינטגרלי על לוח-האם) א מארז קומפקטי וו[ / - ויסק 720 מגהבייט / / כונן דיסקטים 1.44 כונן 6-80 מרובע מהירות 4 המחשב הביתי הבסיסי 21 6 ישראל ינואר 199% להבין לפחות את המשמעות האופרטיבית של הפרמטרים המרכזיים בהגדרת ה-6, אחרת הוא קונה חתול בשק. העבד החרנז' - 04 המעבד המרכזי הוא החלק שמבצע את כל הפעולות החישוביות והלוגיות שהתוכנה מכתיבה למחשב כדי להריצ תוכנית כלשהי. מדריך לקניית 26 התוכנה בנויה ביירבדים" כאשר החלק הבסיסי (הנמוך) ביותר נקרא 8105 (מערכת קלט-פלט בסיסית), עליו פועלת כרובד ביניים מערכת ההפעלה (למשל 05כ) וברובד העליון רצה התוכנית הישומית (למשל מעבד תמלילים). התוכנה כוללת פקודות למעבד לבצע פעולות לוגיות או אריתמטיות שונות ונתונים עליהס צריך להפעיל את הפקודות. כולס מוזניס למעבד המרכזי בסידרה של צעדיס הנקבעת ע"יי התוכנית ותוצאות העיבוד מוחזרים למאגר הנתונים הזמני (הזכרון הראשי) או הקבוע (הדיסק). הפקודות כתובות בקוד בינארי ('0" ו-'י1") במיליס קצרות המורכבות מ-16 סיביות או 2 סיביות. מספר הסיביות בפקודה נקבע לפי המבנה הפנימי של המעבד המרכזי. המעבדים שמותקניס במחשבי דא ו- 81 מסוגלים לקלוט | מש | ו | ו 0 סו 4 76000 חווד והז / 4 1] ז 1 , ו 0 . | מחשב מחברת זה ממשיך את מסורת המצויינות של ו משפחת 6גץאחוווז. בשנים האחרונות שימשה משפחת וד כקטליזטור של עולס המחשבים הנישאים, נכשהיא מביאה שנה אחר שנה לפריצות דרך חשובות. הדגם החדש ביותר, 6069 הוא מחשב המחברת הראשון שלא צריך לחוש רגשות נחיתות בפני מחשב שולחני כלשהו. עם מסך ענק (אלכסון 31 ס''מ, כמו של צג שולחני מקובל), אבחנה של 600א800 ו-65 אלף צבעים, הוא יזכר כמחשב המחברת הראשון שיכול לשמש כתחנת עבודה גרפית. האותיות 62 בשם המוצר מעידות על כך שהוא מכיל כונן תקליטורים אינטגרלי, דבר שיגרתי למדי בימינו, אבל הסיוע שהוא מקבל ממעבד האות הספרתי - השבב שוגאזא של יבמ - עושה אותו למחשב מולטימדיה אמיתי. השבב הזה משמש לעיבוד קול, באיכות של כרטיסי הקול הטובים ביותר ולעיבוד התקשורת הטלפונית, תחליף לפקס -מודם שגרתי. בנוסף כוללת מערכת הולטימדיה שבב מיוחד (516) ללכידת ווידאו ולפריסת קבצי תמונה שנדחסו בפורמט 56ק1א. בזכות יכולת זו הוא יזכור כמחשב המחנות הראשון שנתן משמעות למילים 'מולטימדיה בכף ידך". ה-760 6ג?6חזוד מצוייד במעבד פנטיוס וככזה ביצועיו טובים בכל ישוס. בפני השופטים היה הדגם שמצוייד בגירסת 90 מגהרצ - והוא מרשים כלשעצמו - ובקרוב יצא הדגם ב-120 מגהרץ. במבחנים שערכו במעבדות 61.38 מסתבר שהדגם הוותיק מסוגל להתחרות בכבוד מול הדור החדש של מחשבי פנטיום-120, שאף אחד מהם לא משתווה אליו בגודל ובאיכות הצג. אנחנו מצפים שהדגם המהיר ימשיך לשמור על מעמד הבכורה של יבמ בשוק הנישאים. המחיר של דגם 760 אולי גבוה מדי ל-9 מכל 10 קונים פוטנציאליים ואולי הגיע הזמן שיבמ תתחיל להתייחס ברצינות למגזר השוק הלא-אליסטיסטי, אבל אין להכחיש כי במצויינות טכנולוגית ה-0/אחזוז1 קובע את הסטנדרטים לכל התעשיה. 22 0 ישוראל ינואר 1996 ו | הו רת הוהאורו בצתו ו ו) צל''ש: 5000 6[]6לגז 1 5)ח6תנזו5ח1 6%86 משפחת מחשבי המחברת 6ג]שוגזד של טקסס אינסטרומנטטס קטפה יותר זכיות ב''בחירת העורכים" מכל משפחה אחרת. הסיבה היא שילוב מוצלח בין ביצועים משובחים, תכונות פרקטיות ומחיר סביר. דגם 5000 ממשיך את המסורת, כשהוא מספק ביצועים של פנטיוס-75 ומשך הפעלה על סוללות אווך להפליא. שיכלולים טכנולוגיים שהוא חידש (וכיום אפשר למצוא גם בדגמים מתחרים) הם שימוש באפיק 1 מהיר הן לרכיבים פנימיים והן להרחבה בתחנת העגינה, זוג סוללות לית'ום "חכמות", אותן ניתן להחליף ללא כיבוי המחשב, וזכרון מטמון חיצוני גדול (2568) ויעיל כבמו במחשב שולחני. אם אתה לא זקוק לתכונות המולטימדיה המיוחדות של 0 6גקאהווז, תמצא ב-[1 את האיוון המושלם בין ביצועים ומחיר. צל"ש: 61061 011686 081108 עם משפחת 701666 הוכיחה טושיבה שאין סתירה בין המושג ''תת מחברת" לביצועים עדכניים. דגם 61061 שוקל רק 2.2 ק'ג ומימדיו 5 ס"מ בלבד, ובכל זאת המנוע שלו הוא פנטיוס 90 מגהר, הזכרון הוא מסוג ואגא-₪0 וניתן להגדילו ל-40 מגהבייט והדיסק מגיע לנפח של 700 מגהבייט. אפילו הצג (בגודל 24 ס''מ) הוא מכובד ביחס למגבלות המקום והמשקל. אבל טושיבה לא הסתפקה ברביצה על זרי הדפנה של הדגמים הקודמים בסידרה ובדגם החדש הוא הוסיפה שיפורים משמעותיים ביכולת המולטימדיה ובניצול אנרגיה. כרטיס הקול האינטגרלי תומך עכשיו בטבלאות גלים כדי להשמיע מוזיקת זפזוא איכותית והסוללות מספקות יותר זמן עבודה מבעבר. יש מחשבי מחברת חזקים יותר ויש מחשבים קומפקטים יותר, אבל אין שילוב מוצלח יותר בין עוצמה לניידות ועל כך זובה טושיבה בצל'ש. מ - לראות מציאות מהמטך מגוון רחב של צגי מחשב בגדלים "14 "15 "17 "20 "21. טכנולוגיית הפרדת צבעים גבוהה במיוחד. רזולוציה גבוהה ביותר 1280%1024, 1200%1600 ב-7202. הצגים עומדים בתקן הארופאי המחמיר בנושא קרינה - 2ק)/ 9241-3 50!|. 4 ח0סו0ו390 שוס |-88000וח! חסצ! למניעת עייפות העין. 4 שרות התקנה, תמיכה ומעבדה. + שנתיים אחריות מלאה!!! 3% 4% 3% 4 לקבלת פרטים נוספים על מגוון מוצרי ואד נא השלם ושלח בפקס ל-09-556508 | מז 5כאואכאוקצוש 3ב 4 0.89 דםםה ד5 וסעהם צגח זהאופש 60 0 ונ ד 1 חה5! 46120 '8 ה| ו?חפה שם: שם משפחה: == חברה: 9 :885 8 :א רח' מדינת היהודים 60 ת.ד. 2024 הרצליה ב' 46120 פקס: טלפון: 09-556070. פקסימיליה: 09-556508 כתובת: 8 24 רק פקודות באורך 16 סיביות. החל ב-386 הוסיפה אינטל פקודות באורך 32 סיביות לרפרטואר של המעבדים מתוצרתה. הפקודות הארוכות מאפשרות גישה פשוטה ומהירה יותר למרחב זכרון גדול יותר. בוּמן שה-1א היה מוגבל לזכרון מירבי של מגהבייט יחיד, וה- 1 נזקק לתרגילים מורכבים ע""ימ להשתמש בוכרון גדול יותר, כל המעבדים מאז ה-386 מאפשרים לגשת לזכרון ראשי גדול מאוד. מדריך לקניית ₪6 אינטל. עד הפנטיום היו מעבדי אינטל מסומנים ע"י קוד מספרי בנוסח 86א, כאשר ה-א מציין את הדור" בהיסטוריה של ה-6ק. ב-41 היה מעבד 286 (למעשה המספר המלא הוא 80286, אבל את ה-80 מהרו לשכוח) ואחריו או ה-386 וה-486. הפנטיום היה אמור לשאת את המספר 586 וההחלטה של אינטל לקרוא לו בשס במקוס במספר נובעת מפסיקה של בית משפט כי אי-אפשר למנוע מאחרים בבית בו קיימת אווירה '"ספוגת מחשבים', כל אגווה טהושקעה בקירוב הנוער לבלו העבודה החשוב ביותר היום (בעתיד הקרוב, משתלמת לאין-שיעור הבעיה היא ש-005 לא יודעת לנצל את היכולת הזאת וגם 8אס6או/ (המשתמשת ב- 5% כתשתית להפעלת החומרה) נאלצת להשתמש בטריקים לא אלגנטיים ע"מ להשתחרר ממגבלות 058כ. התרגילים האלה פוגעיס בביצועים של 8אס0מו/ ובעמידות של תוכנות %אסשחו\ בפני באגים שונים. לאנול את העוגה ולשחור עליה כאמור לעיל, רוב התוכנות ל-26 לא עברו הסבה לקוד 32 סיביות ומבחינה מעשית פרושו של דבר כי הן לא מנצלות את מלוא העוצמה של המעבדיס החדשים ואת תכונות העמידות בבאגיס של מערכות ההפעלה החדישות. 5 פאוסהו/ תוכנה מתוך תפיסת-עולס של "לאכול את העוגה וגם לשמור עליה". היא מנסה ליישס קוד 32 סיביות בכל מקוס אפשרי, אבל היא עדיין מאפשרת לתוכנות 16 סיביות לרוץ ללא שינוי וללא בעיות, כאילו 5 עדיין מספקת את שירותי החומרה הדרושים. כפי שכבר אמרנו, רכישת 26 בשנת 6 מחייבת לקחת בחשבון ש-95 8או40חו/ תהייה מערכת ההפעלה במרבית שנות חייו ולכן חשוב לוודא כי המעבד מסוגל לעבוד תחת שלטון 95 פוסטחו/\ במהירות סבירה. זה אומר לפחות 4860%2/66. כדאי להבהיר את קוד הסימון של מעבדי 6 ישראל ינואר 1996 שימוש מתחרה באותו מספר. האותיות לאחר המספר, 2אכ למשל, מציינות את גירסאות שונות של אותו מעבד. את ה-486 למשל יצרה אינטל (בזמניסם שונים במהלך 7 השנים האחרונות) בגירסאות 5% ,אכ ,2אכ ,2א8 ו- 4 המספר שאחרי הלוכסן מציין את המהירות בה רצ המעבד. המהירות נמדדת במגהרצים (מיליוני פעימות שעון בשניה) והיא עולה ככל שהמספר גדול יותר. את ה-486 יצרה אינטל עס מהירויות שבין 16 ל-100 מגהר ומה שרלוונטי היוס הן הגירסאות ,54/75 6 ו-4/100א. לדעת המומחים כל גירסאות ה-486 הגיעו לסוף הדרך. למרות שאף אחד לא מנסה להגיד שצריך להשליך את המחשבים הוותיקים לפח, כשמדובר ברכישה של מחשב חדש צריך להסתכל צעד אחד קדימה ולהשקיע ב-26 עם עתיד. במחשבי מחברת עדיין אפשר למצוא הצדקה ל-4אכ, ששכן במקרים רביס מחשבים אלה לא מריצים ישומים "כבדים" במיוחד, אבל על השולחן - גם אם מדובר בשולחן ביתי - הפנטיוס הוא המעבד המומל. פילוח השוק השוק, כמובן, לא מקבל את חוות-הדעת של המומחים ללא הסתייגות. קיימים אינטרסים כלכליים חזקים שדוחפים את היצרנים לנסות ולסחוט את טיפת המי האחרונה מ-486 והשנה ימכרו בעולם, ובישראל, לא פחות מחשבי 486 ממחשבי פנטיום. האינטרסים האלה יוצרים פערי מחיר לא מוצדקים בין מחשבי פנטיוס ומחשבי 486, כדי להשיג את האפקט שמומחי שיווק קוראים לו "פילוח השוקיי. מורידיס בצורה מלאכותית את המחיר של מחשבי 486 מתחת לקו הכדאיות ואת הסיבסוד מממנים עייי הגדלת המחיר של מחשבי פנטיום. את הראשונים מציגים כי'מציאות" ואת האחרונים כמחשבי יייוקרה". אל תפלו בפח הזה. מחשב 4865%2/66 אינו מציאה גם אם הוא נמכר בפחות מ-4000 שייח. מחשב פנטיום אינו "יוקרתייי גם אם הוא עולה כפליים. אם בכל זאת חסכון הכיס מכריח אותך לחפש את המחשב בין ה'ימציאות" אל תתפשר על פחות מ-284/100. בהשוואה לאלטרנטיבה הזולה עוד יותר, 082/66 הוא יתן לך ביצועים טובים יותר ב-20 עד 30 אחוז אבל, חשוב יותר, הוא בנוי בטכנולוגיה עדכנית יותר. הטכנולוגית העדכנית מתבטאת כלפי חו במתח ההפעלה שלו. בעוד ה-2/66א פועל על מתח 5 וולט, כמו רוב מעבדי 486, ה-4אכ פועל במתח 3.3 וולט. כאשר יבוא הזמן להשביח את המחשב עייי החלפת המעבד (מה שאינטל קוראת השבחת א6צוזכו06) לנקודה השולית הזאת תהייה משמעות רבה. אסטרטגיית המוצרים של אינטל לוקחת את ההשבחות ל- 4 הרבה מעבר לנקודה בה נעצרים ההשבחות ל-2אפ. נחזור לפנטיום. כמו בסאגה של 486 גם את הפנטיוס יצרה, ומייצרת, אינטל במספר גדול של גירסאות מהירות. החל ב-60 מגהר וכלה (נכון לעכשיו) ב-133 מגהר>. בעתיד אנו צפויים לגירסאות שתגענה גם ל-180 ו-200 מגהר>. המחיר של המחשב שתקנה מושפע מהמהירות וכל בעד בסולס מוסיף כ-200 דולר למחיר. בכל זאת אל תתפתה לקנות מחשב עם מעבד פנטיוס שמהירותו 60 או 66 מגהר>. אלה יוצרו בגירסה הראשונה של הפנטיום בטכנולוגית- יצור מיושנת. מבלי להכנס לפרטים די לציין כי היוס מיוצרים המעבדים שמהירותם 75, 0 או 100 מגהר4 בקווי יצור עדכניים והמעבדיס שהמהירותם 120 ו-133 מגהר% מיוצריס בקווים החדישים ביותר. הפנטיום הזול ביותר שנמליץ עליו ר ב-75 מגהר וביצועיו כפולים בערך מ-4860%2/66. הפנט'וחים המזוייפים בנקודה זו נרחיב מעט את הדיון על יימעבדיס מזוייפים". לאחרונה התפרסמו בעיתונות הכללית ידיעות על שיטה נפוצה לרמאות - "זיוף המהירות של מעבדי פנטיום'י. מסתבר שהסימן היחיד שמפריד בין הגירסאות 75, 90 ו-100 מגהר הוא המספר המודפס על המארז הקרמי של המעבד. הזייפנים מוחקים את המספר המקורי ומדפיסים מספר חדש, גבוה יותר, וגורפים כך בין 100 ל-200 דולר על כל מעבד! לא צריך להתפלא על כך שהזיוף קל כל-כך ושבדרך כלל אי-אפשר לגלות הבדל בביצועי המחשב בין אס מותקן בו מעבד שהוחתם עייי אינטל בכתובת 100 מגהר> ובין מחשב שהמעבד שלו עבר טיפול קוסמטי. כאמור לעיל, שלוש הגירסאות מיוצרות באותו תהליך על אותם קווי יצור. למעשה, עד שלב הבדיקות הסופיות, שלפני אריזת המעבד במארז הקרמי, אין כל הבדל בין הגירסאות השונות. רק בבדיקה הסופית נקבע איזה מעבד עומד בקריטריוניס של אינטל לעבודה ב-100 מגהר, את מי צריך לייהוריד בדרגה" ל-90 מגהר ומי חייב להסתפק בריצה איטית עוד יותר. מעבד שסווג ע'יי אינטל כ-75 מגהרצ אינו שונה במאומה ממעבד שסווג כ-100 מגהר), מלבד העובדה שבמהירות הגבוהה הוא לא עומד בתקני האיכות והאמינות שנקבעו לו. כאשר המזייפים מוחקים את ה-75 וכותבים 0 הם גורמים לכך שהמעבד יופעל מהר יותר ממה שאינטל מוכנה לערוב לפעולה תקינה. בדרך-כלל מתברר להסם שהסיווג של אינטל הוא שמרני למדי והמעבד שהואף למהירות גבוהה ממשיך לעבוד ללא בעיות (אולי הוא מתחמם יותר מדי, אבל את זה הרי קשה למדוד). בחלק קטן של המקרים המעבד נשרף תוך זמן קצר - מחיר קטן ביחס לרווחים הענקייס של זיוף מסיבי. יש רק סממן אחד שמעיד בבירור על זיוף. מחיר נמוך ללא הסבר. הלקוח הסופי לא תמיד יכול לוּהות את העובדה הזאת, אבל בעלי החנויות והמרכיבים הקטניס של מחשבים יודעיס זּאת והם משתפים פעולה עם הצייפנים. אנשים אלה רוכשים רכיבים בכמויות מסחריות והם יודעיס בדיוק מה המחיר הנכון של כל גירסת מהירות. כשהם קונים "פנטיוס-100" במחיר של "פנטיום-75יי הם מודעים היטב לזיוף. כשהם מעבירים את הייהנחהיי למחיר הנדרש ממך, הס שולחים איתות ברור שגם אתה שותף לפשע. ההבדל הוא שאתה תשלם את המחיר כאשר המעבד יתפגר בטרס עת. הזברון הראש' - חחח הזכרון הראשי הוא המקוס בו מאחסן המחשב התוכניות (פקודות ונתוניס) בהן הוא עסוק ברגע זה. המעבד קורא פקודות ונתונים מהזכרון הראשי וכותב את התוצאות (זמניות או סופיות) לזכרון הראשי. הכתיבה לדיסק מדריך לקניית 26 מבוצעת רק בפעולת "שמירה" (58%8), שבתוכנות מסויימות מתרחשת בצורה אוטומטית. מערכת ההפעלה משתדלת שהזכרון הראשי ינוצל בצורה מיטבית ושהמעבד ימצא את הפקודות והנתונים הדרושים לו ומיניס בזכרון ללא עיכוב. לא תמיד זה אפשרי. אם הזכרון קטן מדי נאלצת מערכת ההפעלה להעביר חלק מהתוכנות לדיסק לאיחסון עד שהמעבד יודקק להן. מומלץ ביותר שזה יהיה הצעד הראשון בטיפוס מעל לרמת המינימום, לפני שאתה מחליט לבחור במחשב פנטיוס-120 מגהר למשל. שים לב שהמלצה שלנו מתייחסת למחשבי פנטיום בלבד. עדיף מחשב פנטיום-75 עם 8 מגהבייט זכרון על 486 עם 16 מגהבייט. בכל מקרה עליך לוודא כי רכיבי הזכרון המותקניס במחשב לא מהוויסם מכשול להוספת זכרון בעתיד. במחשבים מפוקפקים מתקינים לפעמים רכיבי למרות שאף אחד לא מנסה להגיד שצריך להשליך את המחשבים הוותיקים לפח, כשמדובר ברכישה של מחשנ חדש צריך להסתכל צעד אחד קדימה ולהשקיע ב-26 עם עתיד כשהמעבד אכן נזקק למידע שלא זמין בוכרון הראשי ויש לייבא אותו מהדיסק נוצר עיכוב ארוך יחסית (מספר שניות, זמן המספיק למעבד מהיר לבצע עשרות מיליונים של פעולות) עד שהתוכנית ממשיכה בביצוע. צריך לזכור שגם מערכת ההפעלה עצמה היא תוכנית הנזקקת לאיחסון (חלקי לפחות) בוכרון הראשי. כמו כן יש להקצות מקום לכל ישוס שאתה רוצה להפעיל ועדיין להשאיר שטח ריק, המשמש כ"ינייר טיוטה" למעבד המרכזי. מחשבים שהריצו רק תוכנות 505 יכלו להסתפק ב-4 מגהבייט בדרך כלל (יש ישומים, למשל גרפיקה ועיבוד תמונה, הדורשים הרבה מאוד זכרון, בעיקר כדי לאחסן את כמויות הנתונים העצומות שהתוכנה מעבדת) אבל עם %א40פוש המינימוס עלה ל-8 מגהבייט. עם %שס4םג/ 5 המינימום נשאר ב-8 מגהבייט, אבל מבחנים שנערכו במעבדות 1.45% 6 מראות בבירור כי אפשר להשיג שיפור משמעותי בביצועים אס מגדילים את הזכרון עד ל- 6 מגהבייט. מעל לכך רק ישומים מיוחדים (כמו גרפיקה ועיבוד תמונה) יפיקו תועלת מתוספת הזכרון. הפער בין 8 ל-16 מגהבייט הוא חור רציני בתקציב. תצטרך לשלם בין 300 ל-400 דולר יותר תמורת התענוג. אם הכסף זמין לכך, זכרון מיושנים, שלא מאפשרים תוספת זכרון ללא זריקה לפח של הרכיבים הישנים. הצורה המקובלת ביותר של תוספת זכרון היוס היא במודולים הנקראים |א]א51, המכילים בין 1 ל-32 מגבייט. המודולים עם פחות מ-8 מגהבייט הם מיושנים ורצוי להמנע מהם. במחשב שלך צריכים להיות לפחות 4 שקעים לתקיעה של מודולי 11א51, מה שאומר כי בזמן הקנייה רק שקע אחד צריך להיות תפוס עייי מודול של 8 או 16 מגהבייט ושלושה שקעים צריכים להיות פנויים להרחבות עתידיות. זברו| םטחו| - 68686 כשתיארנו את תפקיד הזכרון הראשי הסברנו כי הוא מהווה מקום איחסון זמני לנתונים ופקודות, שמקוס איחסונס הקבוע הוא על הדיסק, ושמטרתו לאפשר למעבד גישה מהירה אליהס ללא העיכוב הממושך שמאפיין גישה לדיסק. יחסית לדיסק, הגישה לזכרון הראשי מהירה פי מיליון ויותר (:), אבל יחסית למעבד חדיש גם הזכרון הראשי הוא איטי. לדוגמה, מאז שמעבד פנטיום-75 פונה לוּכרון בבקשת נתוניס ועד שהזכרון מספק אותם עוברים 5 או 6 מחזורי שעון בהס המעבד בטל מעבודה. כנייל כאשר המעבד רוצה לרשוס משהו לזכרון. מאחר ופניות לזכרון מהוות כ-20% מכלל הפעולות של מעבד בהרצת תוכנה אופיינית, מסתבר שהמעבד מבזבז יותר מחצי הזמן על 25 6 ישראל ינואר 199% 26 המתנות מיותרות. זכרון מטמון מנסה להקטין את הבזבוז הזה למינימוס. הפנטיוס וה-486 מחזיקים יחידת זכרון קטנה (8 או 16 קילובייט, תלוי בגירסה) בתוך המעבד עצמו. פניה לוּכרון הזה לא כרוכה בהשהייה מדריך לקניית 26 -- הזכרון הזה נקרא "זכרון מטמון" (6306 בלע"ז) וליתר דיוק "המטמון הפנימי" או מטמון 1.1 ("רמה הראשונה"). במחשביס רביס מותקן גם זכרון "מטמון חיצונייי (או מטמון 2 על לוח האם והגודל שלו נע בדרך כלל בין 8 קילובייט ל-512 קילובייט. המטמון החיצוני גדול בהרבה מהפנימי אבל הוא אינו מהיר כל-כך. הגישה אליו גוזלת לפחות מחזור פעילות אחד מהמעבד, שמבוזבזת על המתנה לנתוניס. חדיניות ניחוש נבונה כלשהי והמעבד ממשיך לעבוד ללא אובדן זמן. | צנ ו ההמו פננו 7 5% דרגה גבוהה יותר של מקוריות וחדשנות טכנולוגית מ-668% של מיקרוסופט. מי שעקב אחר ההתפתחות הרצופה שלו עד לגירסה הנוכחית - מספר 7 - לא יכול שלא להתפעל מהדרך בה מעצביו מצליחים להוסיף עוצמה ואמינות מגירסה לגירסה ובו-זמנית לעשות אותו קל יותר ויותר לשימוש. יש כאן מעין מעשה קסמים שגורם למקצוענים לגלות בו יכולות חדשות בזמן שהמשתמש הלא מנוסה מגלה כי גם הוא יכול. סוד הקסם הוא, כמובן, ב''אשפים" (238?08\), | שמככבים גיוב התוכנות של מיקרוסופט, אבל ב-66% הם מתעלים על עצמם. קחו לדוגמה את האשף שהופך מסדי נתונים "שטוחים'' (טבלאות דו-מימדיות ללא קישורים יחסותיים) למסד נתונים יחסותי. למקצוענים הוא עוזר בהסבה מהירה של נתונים מיובאים ואילו למשתמש המתחיל זו ממש פריצת דרך. לראשונה הוא יכול להתחיל לבנות מסד נתוניס יחסותי יעיל ללא השקעת זמן ומאמץ מסיבית בלימוד תיאורתי. משתמשים מתחילים ישמחו לגלות כי האשפים של 66₪88 יודעים איך לבצע חיתוך של טבלאות לפי הגדרה של הפלט אותו אתה מבקש. אתה צריך רק לתאר את השאילתה במושגים של תוצאה והאשפים יחליטו איזה טבלאות, איזה שדות ואיזה חיתוכים יש לבצע ע"מ שתקבל את המבוקש. משתמשים מקצועיים, לעומת זאת ישמחו לגלות את כלי הניתוח שיכולים להציע דרכים לאופטימיזציה של המסד. למשל, אשפי 8 יציעו לך איך להוסיף אינדכס מיון עמ לקבל תשובות מהירות לשאילתות מורכבות. אפילו תכונה ''מקצועית'' כמו שיכפול, שרק לאחרונה החלה להיות זמינה במסדי ‏ 501 על פלטפורמות יוניקס, זמינה כבר ב-6688. עם שיכפול אתה יכול לוודא ששני עותקים של אותו מסד, למשל אחד ב-6ץ שולחני והשני במחשב המחברת שלך, יסתנכרנו באופן אוטומטי. לשם כך משתמשת 466888 בתכונה ה''מזוודה" (871666) של >אוססחואו 5 וזו לבדה סיבה טוב להגירה למערכת ההפעלה החדשה. 6 ישראל ינואר 1996 העיקרון מאחורי שני המטמוניס הוא דומה: בצ נמ ונונ ; הנבוה || צל'ש: 100 \ ז0] 96 סיו 6זאו 10105 לוטוס הפכה לנביאת העבודה הקבוצתית והיא ממשיכה להפתיע את העולם עם מוצרים מקוריים, שעושים את שיתוף הפעולה בין משתמשי 6קלפשוט ויעיל יותר. זה התחיל עם 66סא, המשיך עם הגיורסה הקבוצתית של 1-2-3 ועכשיו אנו רואים את מעבד התמלילים הראשון שמכיר בעובדה כי לרוב המסמכים העיסקיים יש יותר מאבא אחד. 6זס\ 6 ז? היא היורשת של 7:6 וג והיא משפרת את כל האספקטים של התוכנה הוותיקה, אבל המצויינות הטכנולוגית מגולמת בתכונות הזג6ך ו16ש66 (-60050110816 ₪ג16. בעזרתם אתה :כול להפיץ את טיוטת המסמך בין חברי הקבוצה, לקבוע זכויות גישה ועריכה לכל אחד, לעקוב אחרי השינוייס שכל אחד מציע ולאחד בסוף את כל הגירסאות והמסמכים הנלווים למסמך אחד. 0 6זסוו כולל גם שיפורים במעוכת הסיוע המקוון ובמנגנון לתיקון שגיאות איות, אבל את אלה ראינו כנר במוצרים מתחרים. בל ש: 95 18005 סו 0 050 גירסה 7 של מעבד התמלילים של מיקרוסופט מוסיפה רק מעט תכונות חדשות על העושר המהמם של תכונות שנחשפו לפני שנה, בהצגה של גירסה 6. עיקר השיפורים הם בניואנסים של מימוש התכונות, בשיפור משמעותי בביצועים (הודות לקוד 32 סיביות) ובתיקון מרבית החסרונות התיפעוליים של 6 טזס/ו. החידוש החשוב ביותר של הגירסה החדשה הוא המודול |ג₪]אזסו, המאפשר לך להשתמש במעבד התמלילים בתור עורך מלל לדואר אלקטווני. אומנם כדי להשתמש ב-!ג]זסו עלך להבטיח כי למקבל יש תוכנה דומה או לכל הפחות את >קחגושא₪ של מיקרוסופט, אבל אם התנאי הזה מתקיים תמצא כי לראשונה דואר אלקטרוני לא חייב להיות מוגבל למסמכים לאקוניים לא מעוצבים ושאתה פטור מהצורך לשלב בין שני מוצרים זרים אם אתה רוצה לזווג בין היכולת של מעבד תמלילים חדיש ובין הנוחיות של משלוח המסמך בדואר אלקטרוני. כמובן ש-6ז0ו תומכת בכל תכונות הקישוריות בין מסמכי תוכנות 09916%, כך שלמכתב האלקטרוני תוכל לצרף גם גיליונות חישובים, גרפים וכדומה. בנק המולמיםדיה היפויר הראפוון = הנמוכי? ניוזר -- על כל רביטה מצטברת ל 5 תקליטורים תקליטור בחירה מסול>. רסומאיות מבחר של מאות תקליטוריס שונים! בקש עכשיו את הקמנוג המכא! | 3 03-9664047 ₪ ה - ה - ו 28 צריך לאחסן בו פיסות נתונים שסביר כי נזדקק להם בעתיד הקרוב ביותר. אם אנחנו מצליחים לנחש נכון מה צריך להיות במטמון ומה יכול להשאר בזכרון הראשי, האיטי יותר, אפשר כך להאיצ את פעולת המחשב בעשרות אחוזים. המטמון הפנימי לבדו משפר את הביצועים בכ-20 אחוז והתרומה של המטמון החיצוני יכולה להיות דומה. הבעיה היא למלא את הדיסק" למצוא מדיניות ניחוש נכונה. אנחנו יודעים, למשל, שרוב התוכניות מתקדמות ברוב הזמן בצורה מסודרת לפי סדר כתובות עולה. הניחוש, שבפעס הבאה יבקש המעבד את הנתון שכתוב בכתובת העוקבת לזו שהוא ביקש עכשיו, יצליח ברוב המקרים. לכן כדאי להעתיק מראש את הנתון הזה מהזכרון הראשי למטמון וכך לי"יהפתיע" את המעבד בפעס הבאה עס תגובה מהירה ביותר. לא נכנס כאן לכל הניואנסים של מדיניות מטמון אופטימלית ואיך ליישם אותה. מספיק לציין כי אסור לוותר על מטמון חיצוני, בגודל % לפחות, ואסור להאמין למי שאומר כי המטמון הפנימי, הקטן, מספיק. אסור גם להאמין למי שאומר כי הסוג החדש של רכיבי וכרון הנקראים ]א820-84 עושים את המטמון למיותר. נכון שהם משפרים את ביצועי המחשב מעבר למה שמושג ברכיבי [אא רגילים, אבל הס פחות יעילים ממטמון חיצוני ובכל מקרה הוספת המטמון תשפר את הביצועים עוד יותר. אל תוותר עליו. הדיסק |בקר הדיסק הדיסק הוא מקוס האיחסון הקבוע של המחשב. כאן נשמרות כל התוכנות והנתוניס שאתה מעוניין כי יהיו זמינים במהירות ובקלות. מה שלא ימצא את מקומו על הדיסק ימחק מהזכרון כאשר תכבה את המחשב. אם הדיסק מלא על גדותיו, תוכל להעביר חלק 6 ישראל ינואר 199% מדריך לקניית 76 מתוכנות והנתונים לייאבזר גיבויי" שליף. למשל לדיסקטים או לטייפ מגנטי. אבל החזרה של נתונים ממדיום הגיבוי לדיסק הוא תהליך איטי שכדאי להמנע ממנו בחיי היומיוס. במילים אחרות, אתה צריך דיסק גדול. השאלה היא כמה גדול! ה-1א יצא לשוק עם דיסק 20 מגהבייט ולא מעט יימומחיםיי הרימו הדיסקים ממלאים בנאמנות את הדוגמה האריסטוטלאית ש'"'הטבע לא סובל וואקום", או בניסוח של דר' פרקינסון "הקבצים יתנפחו כדי גבה בתמיהה - מי צריך כל כך הרבה מקוס איחסון! היום 20 מגהבייט לא יספיקו להתקנה של 95 פשסשחו/ו. המינימום היוס במחשביס שולחניים הוא 500 מגהבייט והמומחים ממליצים על דיסק בגודל ג'יגהבייט (אלף מגהבייט) או יותר. למזלנו המחיר של דיסקים צונח ללא הפוגה ודיסק בגודל הנל זול יותר מהדיסק של ה-1א ההיסטורי (בעשרים השנים האחרונות ירד המחיר של דיסקים מאלף דולר לכל מגהבייט ל-25 סנט למגהבייט!). כיום תוכל למצוא דיסק מרווח בפחות מאלף ש"ח - אבל אל תתפלא אס הרגשת הרווחה תעלס תוך חודשים ספורים של עבודה. הדיסקיס ממלאיס בנאמנות את הדוגמה האריסטוטלאית ש"הטבע לא סובל וואקום", או בניסוח של דרי פרקינסון "הקבצים יתנפחו כדי למלא את הדיסקיי. מהר מאוד תגלה שעליך להיות קמצן מוליירי בהקצאת שטחי איחסון על הדיסק ועליך לבזבז שעות רבות בייתחזוקת דיסק" - ביטוי נקי לצורך במחיקת קבצים, שאף אחד לא זוכר איך הס הגיעו בכלל לדיסק. הדיסק הנבו| בתקן הנבון חשוב לא פחות לבחור בדיסק מהסוג הנכון. יותר מתריסר תקניס מתחרים על הבכורה בדיסקים ל-26, אבל למזלך רק תקן אחד משמעותי בקונטקס של מחשב ביתי. קוראיס לו 8-10 וכיוס הוא נחשב לכמעט מובן מאליו. אס במחשב שלך מותקן דיסק בנפח גדול מ- 0 מגהבייט, אתה יכול להיות בטוח שמדובר בדיסק 8-15 וכמובן בבקר דיסק מ5ס8-1. מקצועניס הנזקקים לדיסקים גדולים במיוחד או שעליהס לחבר למחשב אבזרים חיצוניים מסוימים, למשל סורקים אופטיים, יעדיפו לקנות מחשב עם בקר 5651, אבל המשתמש הביתי הממוצע יקבל תמורה מירבית לכספו עס דיסק 105-ת. שס לב שהתקן המיושן נקרא 5 (ה-8 בשס של התקן החדש מציין "שיפור", 60סחגמם6) ולכן קל לטעות ביניהם. מלבד תמיכה בדיסקים גדולים התקן המשופר מאפשר לחבר לאותו בקר עד 4 דיסקים שוניס (התקן הישן איפשר רק 2) ואלה יכולים להיות מסוגים שונים - כולל כונן 1א6-80. ההכרזה שלנו כי רק תקן אחד הוא משמעותי מטייחת על ההבדלים הקטנים בין מימושים שוניס של השיפור לתקן 105 הישן. אם תשאל פריק טכנולוגי הוא יוכל לבלבל אותך כהלכה עס ההבדלים בין 8-18 ובין 2-ג1ג, בין המודיס השונים של העברת נתונים ב-14אכ וב-10? ועוד ראשי תיבות וז'רזון עד בלי סוף. אל תקשיב לו. כשמדובר בישומים ביתיים ההבדלים בפועל הם לא משמעותיים. "על הנייר" מוד אחד מהיר כפליים מאחר, אבל במבחנים שערכנו בתנאים אמיתיים מסתבר שמדובר בהשפעה של אחוזים בודדים על הביצועים הכוללים. נכון שקיימים ישומים בהם מוד העברת הנתוניס הוא פרמטר קריטי, למשל בעיבוד ווידאו בזמן אמיתי, אבל הס לא בתחום עניין שלך. הדבר נכון גם לגבי פרמטרים שנשמעים יינורא חשובים", כמו זמן גישה (₪6ו1 60688). מדובר בזמן שלוקח, בממוצע, לראש הדיסק לנוע ממסלול למסלול בחיפשו אחר נתונים מבוקשים. על הנייר ההבדל בין 9 מילישניות ל-12 מילישניות נראה משמעותי, אבל מאחר ובכל הדיסקים מותקן "חוצף נתונים" (16ט8) ו-%ש00חו/ יודעת איך להשתמש בזכרון הראשי כמטמון לדיסק, ההבדלים בין דיסק לדיסק כמעט ונעלמים. נכון להיום קוניס דיסקיס בעיקר לפי הנפח הדרוש, או הכסף שעומד לרשותך. רוב היצרנים מייצרים דיסקים בטכנולוגיות דומות ובאיכויות דומות, כך שאין הרבה טעם בהעדפה של מותג אחד על השני. מספר יצרנים, ובראשס יבמ, החלו לייצר דיסקים בטכנולוגיה חדישה יותר, הנקראת י"יהתנגדות מגנטית" - 8וא בקיצור. דיסקיס אלה מאפשרים איחסון יותר נתונים על פחות תקליטים וכך הס מבטיחים אמינות גבוהה יותר. דיסקיס מסוג 8!א עולים יותר מהקונוונציונליס, אבל ההוצאה מוצדקת רק במערכי דיסקים המאחסנים נתונים קריטים. זה לא המצב האופייני במחשב ביתי. בונן הד'סקטים - צקקם.ו- עד לא מזמן היינו בריכים להגיד כוננים, לשון רבים. קיימים שני תקנים לדיסקטים עבור 6ש, שניהם מיושניסם אבל אחד הוא ממש עתיק. התקן המיושן שאי-אפשר בלעדיו הוא לדיסקטים ""קטנים" בגודל 3.5 אינטש (בערך 9 סי"מ) המכילים 1.44 מגהבייט. התקן העתיק, שכיוס כבר אפשר לוותר עליו, הוא לדיסקטים במעטפה גמישה, בגודל 5.25 אינטש (בערך 13א13 ס"מ) המכילים 1.2 מגהבייט. רק בחודשים האחרוניס הוסכסם בין היצרנים הגדוליםס לעבור לתקן חדש, של דיסקטים בגודל 3.5 אינטש ונפח 120 מגהבייט. עד שיופיעו כונניס בתקן החדש צפויים לעבור עוד חודשים רביס ועד שחברות התוכנה יאמצו את המדיוס החדש לצורך הפצה תוכנות יעבור זמן רב עוד יותר. בינתייס כולנו נזקקים לכונן "1.4418/3.5. בעבר היו יצרנים רבים של כונני דיסקטים והיתה משמעות לשם שעל הכונן. מאז פעלה הברירה הטבעית באכזריות וכיום נשארו יברנים בודדים עס הבדלים לא משמעותיים בין אחד לשני. אין מה להתעמק בנקודה הזאת ובכל מקרה מדובר באבזר זול יחסית. כדאי יותר להשקיע את המאמ באופטימיזציה של המרכיבים האחרים. אפ'ק הערכת - 805 6 ז5%5 לפני שאנו עוברים לדון ברכיביס הנוספים שמוצאים את מקומם בתוך קופסת המחשב, נקדיש מספר מילים לשיטה בה מתחברים כולםס וה לזה ואיך הס מתקשרים למעבד המרכזי. המעבד כמובן צריך להיות בקשר עס כל תת- מערכת במחשב עיימ להפעיל אותה לצורכי קלט, פלט או איחסון נתוניס. אבל גם תתי המערכות צריכות להתקשר זו עם זו, למשל, הדיסק מקבל נתונים לשמירה מהזכרון הראשי ומחזיר אותם לזכרון בכל פעס שהתוכנית נזקקת להם. במקוס לחבר כל תת-מערכת לכל תת-מערכת אחרת בקווי תקשורת נפרדים, משתמשים במערכת תקשורת משותפת הנקראת "אפיק" (805 באנגלית). כדי להתחבר לאפיק על תת-המערכת להתאים את הממשק שלה לתקן של האפיק, שקובע בין השאר את מספר הסיביות שתשודרנה במקביל, את הקצב המירבי לשידור, את המנגנון שמונע התנגשויות בין שידורים בו- זמניים ועוד. ' מסיבות היסטוריות וטכנולוגיות כאחת, ב-6ץ חדיש מותקנים לא פחות מ-3 אפיקים שונים מדריך לקניית 26 עס תקני ממשק שונים. האחד נקרא "האפיק המקומי" והוא שמחבר את המעבד עצמו ישירות עם הזכרון, המטמון ועס הבקר של האפיק השני - "אפיק המערכת'. ברמה השניה של היררכית האפיקים (קצב העברת הנתוניס הולך ויורד ככל שיורדיס בהיררכיה) נמצא ב- 6 חדיש אפיק בשם 61ע. לאפיק הזה ניתן לחבר בדרך כלל 3 עד 4 תתי-מערכות, בין ע"י בנייתן על לוח-האם עצמו ובין עייי כרטיסי הרחבה. תתי-המערכות הראשוניות לחיבור לאפיק 261 הן מערכת התצוגה (הכרטיס הגרפי), בקר הדיסק - ובמקרה שהמחשב מחובר לרשת תקשורת מהירה - גם את כרטיס הרשת. ברמה הנמוכה ביותר של היררכית האפיקים נמצא אחד משני התקנים הוותיקים 154 או 84ז. הראשון הוא הפשוט והזול יותר ולכן תמצא אותו ב-9 מתוך 10 מחשבי 6ק. השני יקר ומתוחכם יותר ועיקר שימושו במחשביס המשמשים יישרתיסיי, כלומר הם צריכים לספק שירותים שונים (בדרך כלל איחסון נתוניס על דיסק משותף גדול והדפסה על מדפסת קבוצתית) למספר גדול של תחנות עבודה. לך, המשתמש הביתי, רק אפיק 154 חשוב, שכן כרטיסי הרחבה ל-שום ,זז הם מיושנים ובעתיד לא תוכל להשתמש נהם (במחשבים ישנים היה מקובל מודול עם 30 מגעים - התקן הזה התיישן ואל תסכים לקנות מחשב בו משתמשים עדיין בתקן זה). בעתיד נעבור כנראה לתקן חדש, בשם |אן]אזפ, עס 8 מגעים, אבל נכון לעכשיו זה לא רלוונטי למחשבי יירמת הכניסהיי. לאפיק 261 מחברים שונים לחלוטין ורק כרטיסי 01 יכולים להתקע לתוכם, כפי שלאפיק 153 מחבר מסוג שונה. בדרך כלל יהיו ב-26 בין 5 ל-8 "חריצים", כלומר מקומות לתקיעה של כרטיסי הרחבה מסוג זה או אחר. הצורה המקובלת ביותר היא 3-2 חריצים לכרטיסי 1 4-3 חריצים לכרטיסי 154 וחריץ אחד משותף, עס מחברים משני הסוגים. מספר החריצים מוגבל ע'יי מימדי המאר ולכן במחשבים אלגנטיים דקיקים לא תמצא הרבה מקום לכרטיסי הרחבה. היצרנים מפצים על כך ע'ייי הכללה של מירב הפונקציות על לוח האם עצמו, בעיקר של הכרטיס הגרפי, בקר הדיסק, השערים (אחד מקבילי - "שער מדפסת'"י, ושניים טוריים - 6011 ו-60%2) ולפעמים גם חיבור לרשת תקשורת מקומית (ייאתרנט" או ייטבעת אסימון"). בכל מקרה, עליך לוודא כי לאחר מילוי הפונקציות במחשב אחר. כרטיסי 61 הם התקן העכשיווי ועליך להעדיף אותם בכל מקוה הוא מאפשר לך להוסיף ולהשתמש בכרטיסי הרחבה זולים לתתי-מערכות שאינן סובלות מהמהירות הנמוכה שלו. למשל, באפיק 184 תוכל לתקוע כרטיס מודם-פקס, כרטיס נושא שערים (70118) נוספים, כרטיס קול וכדומה. חריצ' הרחבה כל אחד מהאפיקים מתייחד פיזית ע"י מחברים מסוג שונה. למחברים של האפיק המקומי אפשר לתקוע רק מודולים של זיכרון, בדרך כלל מסוג /א81 עם 72 מגעים הבסיסיות הנ"ל נשארים ב-26 לפחות 3 חריצים פנויים ומתוכס לפחות אחד לכרטיסי 1. רצוי יותר. ישנס תקנים נוספים לאפיקי מחשב אבל הם לא צריכים לעניין אותך מלבד, אולי, האפיק /1 שהיה מקובל במחשבי 486 לפני כשנתיים. האפיק הזה מוכר גס בשם ייהאפיק המקומי של 7854" וכיום הוא כמעט ונעלס ממחשבים חדישים. אל תתפתה לחשוב שהוא יכול לשמש תחליף לאפיק 61ע, למרות שיצרני לוחות-אם מסויימים ממשיכים להציע ייחריצי 29 6 ישראל ינואר 1996 20 6 ישראל ינואר 199% 1" בתוספת לחריצי 61ת. זכור כי כרטיסי הרחבה ל-8₪ ,1 הס מיושניםס ובעתיד לא תוכל להשתמש בהס במחשב אחר. כרטיסי 1 הם התקן העכשיווי ועליך להעדיף אותס בכל מקרה. הם גם ישרתו אותך רחוק יותר - מדריך לקניית 76 שערים מחברים סטנדרטיים מערכת הקלט/פלט הבסיסית (ה-810% בקיצור) של 26 עוצבה לפני יותר מעשור ולכן המחבריס והתקנים בהם היא תומכת הם 4% מחבר למקלדת, בדרך כלל מחבר עגול (מסוג אזס). 4 מחבר לעכבר. את זה לא תמצא בכל מחשב, שכן עכברים רבים מתחברים לשער טורי או לכרטיס ממשק מיוחד, אבל במחשבים הטוביס יותר חוסכים ממך את הצורך לבזבז חריץ יקר או שער טורי על העכבר. לתוך העתיד. מיושניסם להחריד, אבל אין לך ברירה אלא להכנע לתכתיב. אלה כוללים את: , ד כוס רג : ל 50 1660 קת - אף אחד לא האמין כי חברה קטנה (.6ח1 צְג1ץ) תצליח ל''חטוף'' את פרטס המצויינות הטכנולוגית דווקא בקטיגוריה הנשלטת מסורתית ע"י יצרניות חומרה ענקיות. אף אחד גם לא חשב שאפשר לייצר אבזר ל''חטיפה'"' של תמונות ווידאו כמעט מכל מקור אנלוגי (מצלמה, מכשיר אד ביתי, מקלט טלוויזּיה) במחיר של פחות מ-200 דולר. אף אחד גם לא האמין שבמחיר מגוכח כל-כך (בהשוואה לכרטיסי לכידת ווידאו מסורתיים) אפשר לקבל תמונה סופר-איכותית עם אינטרפולציה לאבחנה של 1152א1500 פיקסלים ו-24 סיביות של צבע טבעי. ואף אחד לא האמין שכל- כך קל יהיה להפעיל את אבזר הפלא. כל העורכים שלנו יצאו מגידרם בהמלצה על עְִטְגּת5 כמתנה המושלמת לעץ האשוח של כל בעל 6ק, מבוגר או ילד. אפילו מקצוענים מגלים כי עם עֶעְְגח5 אפשר לעשות פלאים קטנים בקלי- קלות. אתה זקוק לתמונה עבור המצגת שלך! הבא למשוד את מצלמת הווידאו הביתית ועם עְסִפְגח5 אתה יכול לוותר על שלב הצילום בפילם, הדפסת תמונת נייר וסריקה. מצלמת 811118 ספרתית היא יקרה מדי! אין בעיות. מצלמת ווידאו + קקח היא תחליף מושלם ברבע המחיר. החבילה כוללת אפילו תוכנה שמייצבת תמונות של דברים נעים, כך שאתה לא מוגבל לצילום דברים סטטיים. התוכנה מאפשרת לך גם לשחק באיזון הצבעים בזמן אמיתי ול''חטוף" את התמונה רק אחרי שאתה מרוצה מהגוונים. זה חוסך הרבה זמן בעיבוד תמונה אח'"כ. בקרות אחרות של התוכנה מתקנות את רמת התאורה והפרעות שונות באיכות האות האנלוגי. כל זה נשמע מסובך נורא, אבל במציאות אי-אפשר לתאר הפעלה קלה יותר. אתה תוקע את ה-עְקְגח5 לשער המקבילי של המחשב, מחבר אליו את הכבל הסטנדרטי של יציאת ווידאו ומעלה למסך את הדרייבר. אם אתה חושב שזה מסובך, תן לילד שלך לנסות ומיד תגלה שה-6 הביתי מצא יעד חדש בחיי המשפחה. צילום ספרת'. 0 צל' ש: 56016 קז הסורק 3% 50816 של ץז הוא התפתחות טבעית של משפחת הסורקים, שהוכיחה כי אפשר לקבל סריקת צבע איכותית גם ללא יציאה למכון סריקות וללא השקעה מסיבית בסורק מקצועי. הדגם החדש משפר את הביצועים בכל פרמטר ולשמחתנו ללא הגדלה במחיר וללא סיבוך המשתמש בטכניקות מקצועיות. היוס מספקת קז אבחנה אופטית של :60087 (ו240080 באיטרפולציה) עומק צבע של 30 סיביות וסריקה מהירה מאוד במחיר שלפני שנה נדרש עבור וק4000 ו- 4 סיביות. אבל בסורקים שולחניים האבחנה ומספר הסיביות אינס השיקולים הדומיננטיים. דיוק הצבע, הטווח הדינמי, קלות ההפעלה, יציבות התוצאות ואמינות מכנית הם הפרמטוים החשובים. בכולם ץז נותנת דוגמה לאחרים. עוד לא יבש הדיו על פסק דינם של השופטים וכבר זו יצאה עם דגם חדש עוד יותר, 6 1 3, אבל זה יאלץ לחכות לתחרות בשנה הבאה. בל 0662 6מ50החגץ פנסוניק אף פעם לא אהבה את טכנולוגית 10א המקובלת בדיסקים אופטיים, אבל הטכנולוגיה שלה, שנקראת 66חגת6 6גחע, איחרה את הרכבת. הציבור הרחב לא חיכה לפנסוניק עד שזו תשכלל את הטכנולוגיה שלה ולכן החברה נאלצה למצוא ישומים בהם 0וא לא מספקת את הסחורה. המוצר הזה הוא דוגמה לאימרה שההכרח הוא אבי ההמצאה. ה-2 6וופז6איסק הוא כונן משולב לתקליטורים ולתקליטים אופטיים ברי-כתיבה מחדש. כמובן שהתקליטים האופט'ים ל -66חגו6 ג הם שונים מהותית מתקליטי סוא, אבל התקליטורים הם 0%1א-60 רגילים לחלוטין. הכונן כותב על תקליטי 6 גח במעבר אחד (תקליטי ס1א נזקקים ל-2 או 3 מעברים כדי למחוק את הנתונים הישנים ולכתוב חדשים) והוא קורא -62 1א0א במהירות פי 4. כונן פנסוניק עולה פחות מהסכום של כונן תקליטורים וכונן אופטי 0וא, אבל העיקר אינו בחסכון הכספי. העיקר הוא שאת הטכנולוגיה של 62ווזז6אסע אפשר להתאים לצרכים של מחשב נישא וכך לראשונה נוכל לקבל את כל היכולת המשולבת גם מחשבי מחברת. 6% 0) : עונר; טוצ-ה; י 5 היתה שנה טובה ל 67%, החברה שמכרה יותר צגי מחשב מכל חברה אחרת בארה"ב. צג ה "17 של 67% זכה בתואר בחירת העורכים של 13282186 26, למרות שהתחרה בצגים יקרים ממנו בהרבה. 1995 היתה שנה טובה גם ל 101111[16618/ 6מסתגגע. מאיצי המסך של וטא 6תסמגוכ שוב הוכיחו כי כאשר מדובר בהאצת ביצועי פאסשםג\ אין תחליף ל 64 5168112 6תסוגוכ - כרטיס המסך המושלם לעבודה תחת חלונות. 5 היתה שנה טובה ללקוחות 881175 5: מפיצים, חברות ולקוחות פרטיים שהמשיכו להנות מקו מוצרים איכותי ומשרות מקצועי ואמין לאורך שנים. לפני שתרכשו את המחשב הבא - מערכת שלמה או חלקים ממנה, כדאי שתבדקו מה יש לנו להציע - אנחנו נעשה הכל כדי ששנת 1996 תהיה שנת מיחשוב טובה גם בשבילכם. פייב אקסיטס בע"מ מחשבים ואלקטרוניקה רח' הרוגי המלכות 11 רמת החייל ת"א 69714 טל' 6481117 03 (רב קווי), פקס 6496015 03 סניף חיפה: שד' ההסתדרות 156, מפרץ חיפה טלפון 8419870 04, פקס 8419871 04 4 מערכת התצוגה 2 4 שער מקבילי (ו16וגּזגץ), או "שעו המדפסת". זה מחבר רחב שתאם בזמנו למדפסות 780%165א65 שהיו פופולריות בשנות ה-70י. עד לאחרונה הוא לא שופר ורק בשנתיים האחרונות הופיעו שני תקנים משופרים, הידועים בראשי התיבות תק ו- קסת. עליך לוודאי כי השער המקבילי במחשב שלך תומך לפחות באחד התקנים החדשים, אם לא בשניהם. 4 שני שערים טור*ים (561181). אלה מזוהים בתור 60%11 ו-12א60 ואליהם יהיה עליך לחבר את מרבית אבזרי התקשורת. גם כאן התקן המקורי התיישן ואינו יכול לתמוך במודמים החיצוניים המהירים בני-זמננו. עליך לוודא כי ב-26 שלך מותקנים שערים טוריים מסוג "16650", שמהירותם גבוהה יותר ולכן הם מסוגלים לתמוך במודמים חיצוניים מסוג 4 (28,800 סיביות לשניה) עם דחיסת נתונים. קיימות מספר הצעות תקניס לשערים חדישים יותר, שכנראה יהפכו לסטנדרט תוך זמן קצר, אבל בינתיים קשה למצוא אותס במחשבים מהשורה. במיוחד צפוי עתיד מזהיר לשניים: 4 שער "'אפיק טורי אוניברסלי" (058). נדחף במיוחד עייי אינטל. האפיק הזה יאפשר לחבר מספר גדול מאוד של אבזרים חיצונייס לשער אחד בכבל טלפון דק וזול. הכבל משמש כייאפיק"י מהיר למדי, שיכול בקלות לשרת את המקלדת, העכבר, המדפסת, המודם ועוד אבזרים חיצוניים. אינטל תתחיל בקרוב להתקין שער 158 על כל לוח-אם מתוצרתה ושאר היצרניס יצטרפו אליה מייד כשהתקן יאושר עייי גופי התקינה הבינלאומיים. 4 שער אלחוטי לתקשוות אינפוראדום (8?]). תקשורת אלחוטית באינפראדוס היא הטכניקה בה כל שלט-רחוק מדבר עם הטלוויזיה. עכשיו רוצים לאמ שיטה דומה כדי לאפשר תקשורת בין מחשבים (למשל בין מחשב שולחני ומחשב מחברת) או בין מחשב למדפסת ללא חיבור כבלים. כדי להדפיס קוב עליו עבדת בבית תוכל פשוט להניח את מחשב המחברת ליד המדפסת כך שאין הפרעה אופטית בין השעריםס האלחוטייים (חלון פלסטיק שקוף ואדום). הןערבת הגרפית - ברטיס וצג התמונה שאתה רואה על הצג היא הממשק העיקרי בינך למחשב. עכשיו, כאשר כולס כבר קיבלו את העובדה שמערכת ההפעלה צריכה ל"דבר" עם המשתמש בדרך גרפית, אינטואיטיבית וידידותית, החשיבות של 6 ישראל ינואר 199% מדריך לקניית 76 ביצועים גרפים טובים היא ראשונה במעלה. את אלה אפשר לחלק לשתי קבוצות - פרמטרים מספריים-נומינליים ופרמטים פיזיקליים-איכותייס. פרמטרים מספריים-נומינליים הס אלה שכל יברן גאה להדפיס תחת שמות חגיגיים, כמו "אבחנה" (ם000ט6501א) או מוד-עבודה (10665/). למרות שהשמות מטעים במידת-מה, מקובל להשתמש בפרמטרים הבאים: 4 ''אבחנה". מספר הנקודות שמרכיבות כל תמונת מסך (השם הנכון צריך להיות "מוד תצוגה") למשל, 04/ הוא תקן להצגת תמונות באבחנה של 6408480 נקודות ו-04)זסקט5 הוא תקן לאבחנה של 600א8008 נקודות. גרפיקאים, מהנדסי תיביים ומי שעוסק בעיבוד תמונה נזקקים לאבחנות גבוהות עוד יותר, החל ב-1024%768, דרך 1024א1280 וכלה ב- 0. 4 ''עומק צבע'" או "מספר הגוונים" מציין את הטווח הכרומטי של התמונה. "עומק צבעיי של 8 סיביות נותן אפשרות לצבוע כל נקודת מסך ב-256 גוונים. עומק צבע של 16 סיביות מגדיל את מספר הגוונים ליותר מ-65 אלף. עומק צבע של 24 סיביות מאפשר צביעה ב- 7 מיליון גוונים, גיוון הנקרא (בטעות) ייצבע טבעייי. בדרך כלל למערכת הגרפית יש מגבלות על הצגת תמונה באבחנה גבוהה ובעומק צבע גדול, משוס ששתי התכונות דורשות כמות גדולה של זכרון. למשל, בתמונת 04 יש כ- 7 אלף נקודות. כדי לצבוע אותה בצבע טבעי צריך להקדיש 3 בייט (24 סיביות) לכל נקודה, כלומר מעט פחות ממגהבייט בסך-הכל. כל כרטיס גרפי חדיש נושא היוס לפחות מגהבייט שלם של זכרון ולכן אין בעית זכרון במקרה הצג: למתתילים: 15 אינטש לעסקים: 17 אינטש לגרפיקאים: 21 אינטש שפורפרת המסך: 6זגטף111-5 או טרינטרון סינכרון: רב-תדר, התאמת גודל אוטומטית, מירכוז אוטומטי, תמיכה בתקן 06 של 54 . ץג ה' פטוץ 10% מחבר 64 מעבד גרפי 4 סיניות זה. לעומת ז1את בתמונת 04/זסקט8 יש 480 אלף נקודות ולכן עם זכרון בגודל מגהבייט אחד אפשר להקדיש לכל היותר שני בייטים לכל נקודה ולכן עומק הצבע יורד ל-16 סיביות. באבחנה של 768א1024 זכרון של מגהבייט יחיד יאפשר רק 256 גוונים וגם הגדלה ל-2 מגהבייט לא תספיק להצגת תמונה בצבע טבעי. מעצבים מקצועיים יכולים להזדקק לכמויות גדולות מאוד של זכרון על הכרטיס הגרפי (8 מגהבייט ואפילו יותר), למשתמש הביתי אין צורך ביותר מ-2 מגהבייט. כפי שנראה להקן, אין טעס ביצירת תמונה באבחנה גבוהה מאוד אם הצג אינו רחב-ידיים. הצגיס המקובלים במחשבים ביתיים הם בגודל 14-15 אינטש ועליהם אין טעס לנסות אבחנות מעל ל- 0 נקודות. עם מגהבייט יחיד תוכל להגיע לעומק צבע של 16 סיביות - מה שמספיק לרוב הישומים המקובלים. עם 2 מגהיביט תוכל גם לשחק בעיבוד תמונה בצבע טבעי, להציג ווידאו סיפרתי באיכות גבוהה ולנסות את כוחך בגרפיקה "פוטו- ריאליסטית". + קצב ריענון המסך - 8860 88ז/6א. כמו על מסך טלוויזיה, התמונה שאתה מתבונן בה אינה סטטית אלא היא נוצרת ע'יי מספר גדול של תמונות היימצויירות" בכל שנייה. תהליך היצור מחדש נקרא ייריענון המסך" והקצב בו זה נעשה קובע אס התמונה תראה יציבה או מרצדת. התקן העכשיווי הוא לפחות 75 תמונות בשניה (מה שיותר יותר טוב) והדרישה הזאת גם היא מתנגשת לפעמים עם הדרישה לאבחנה גבוהה. במקרים רביס תמצא כי במוד אבחנה גבוהה הכרטיס הגרפי לא מסוגל לרענן את המסך בקצב המינימלי. במקרים כאלה אבחנה מירבית: "15: 600 א 800 ""ז1: 768 א 1026 /21: 1024 א 1280 הזז 0 עד '"'17: 0.28 מ"מ עד '21: 0.33 מ"מ כיוונים וכיולים: אלקטרוניקה סיפרתית עם מיקרומעבד הכרטיס הגרפי זכרון: למתחילים: 1 כ 18א1 לעסקים: ]גא 218 לגרפיקאים: ]גאט 4]8 )פוא א מאיץ 6/ק1 אפיק 2061 המילה "מולטימדיה" קצת גדולה על מה שמספקים כיום רונ ה'צרנים. מדובר בדרך מדריך לקניית 76 כלל ביבולת מינימלית להציג סרטוני (וידאו קופצניים מעל תקליטורים (באינות גרועה עד נסבלת בקושי) עליך פשוט להתעלם מהטענה כאילו הכרטיס הזה מסוגל לאבחנה גבוהה מאוד. למשל, אם הפרמטרים הנומינליים של הכרטיס הם "אבחנה מירבית" - 1024א1280%, ו"קצב ריענון" מירבי 80 הר> (הר> הוא יחידת-מידה שפרושה ייפעמיים בשניה") נראה לכאורה שמדובר בכרטיס עתיר יכולת. מבט מדוקדק יותר יכול לגלות כי קצב הרענון של 80 הר מתקבל רק באבחנה 640%480, באבחנה של 0 הקצב יורד ל-75 הר>, ב-768א1024 הוא רק 60 הרצ ובערך העליון של 1280%1024 הקצב הוא 50 הרצ. מבחינה מעשית זה כרטיס די חלש, עם אבחנה מירבית של 600א800 - כל שאר הפרמטרים הם זריית חול (יותר נכון זריית ריצודים) בעיניים. זברון התמונה קיימים שני סוגים עיקריים של רכיבי זיכרון המשמשים בכרטיסים גרפיים, ואג 8 (רכיבים דומים לאלה שבזכרון הראשי) ו- !אה תע (ייזכרון ווידאו"). האחרוניסם מהירים יותר ולכן המקצוענים יתעקשו לרכוש כרטיסים גרפיים המצויידם ברכיבי ]84% דווקא. כמשתמש ביתי אתה יכול לוותר על הטוב ביותר ולהסתפק בכרטיסים גרפיים המצויידים בזכרון 1א אכ וכך לחסוך בין 100 ל-200 דולר. בניגוד למה שהיה לפני שנתיים, רוב הכרטיסים הגרפיים כיוס בשוק מבצעים עבודה לא רעה בהאצה של ישומי אאוסשמג/. עדיין קיימים הבדליס משמעותיים בין כרטיס לכרטיס וקשה להמלי> על אחד מבלי להתחשב בצרכים אישיים וביכולת התקציבית. בגיליון הקודם (33, דצמבר 1995) הבאנו סקירה של כרטיסים גרפיים הכוללים האצת ווידאו- ספרתי. האצה זו חשובה דווקא בישומיס הביתיים, של סרטוני ווידאו מעל תקליטורים ובקרוב גם תקשורת ווידאו בין מחשביס. הכרטיס הגרפי שזכה אצ בייבחירת העורכים" יכול להחשב כמומלף למי שיכול לשלם קרוב ל-1000 שייח עבור ביצועים גרפיים טובים. שיס לב שלמטבע האיכות יש שני צדדים. מצד אחד הכרטיס הגרפי צריך לייצר תמונה באבחנה גבוהה, עומק צבע גדול וקצב ריענון מזורו. מהצד השני הצג צריך לקלוט ולהציג את התמונה באותם פרמטרים. אין טעםס להשקיע בכרטיס גרפי המסוגל לייצר תמונה שהצג לא מסוגל להציג וההיפך. כמו עס הכרטיס הגרפי גס בבחירת הצג עליך להתעלם מכל המודים בהם קצב הריענון לא מגיע ל- 5 הר לפחות. פרטרים פיזיים-איבותיים הפרמטרים הפיזיים-איכותיים של מערכת התצוגה הס פחות קלים לאיבחון - בוודאי אם אתה לא מצוייד במיכשור מתאים או בנסיון רב-שנים. אבל הס לא פחות חשובים בתהליך הבחירה. למזלנו יש כמה "כללי אצבעיי אותם ניתן ליישס בבטחון יחסי: 4 יש קשר בין גודל הצג לאבחנה המירבית הישומית. ככל שאתה מגדיל את האבחנה כן אתה מוסיף פרטים לתמונה המוצגת על המסך. אס המסך נשאר קטן הפרטיס בהכרח קטנים ויתרון האבחנה הגבוהה אובד. הדברים נכוניס במיוחד בהצגה של טקסטים. לכן כדאי לוכור כי מבחינה מעשית צג 14 אינטש מתאים לאבחנה של 640%480, צג 15אינטש לאבחנה של 600א800, צג 17 אינטש לאבחנה של 8 וצג 21 אינטש לאבחנה של 4 אם התמונה לא כוללת טקסט, אפשר לעלות שלב אחד בסולם האבחנות, אבל בשום פנים אין טעס בהצגת תמונה באבחנה של 1280%1024 על צג 14 או 15 אינטש. 4 יש קשר בין גודל הצג לאיכות התצוגה. לכך אין סיבה טכנית אובייקטיבית, אלא שיקולים מסחריים גרידא אומרים ליצרנים כי בצגים הקטנים כדאי להשקיע פחות. לגבי המשתמש הביתי חשוב במיוחד הפער בין צגי 4 אינטש וצגי 15 אינטש. ייעל הנייריי ההבדל נראה קטן, אבל במציאות רואים בברור את העדיפות של צגי 15 אינטש. בדרך כלל יש להם מרקע שטוח יותר (מה שיותר שטוח יותר טוב. מרקע כדורי מעוות את התמונה ומשקף את כל האורות מאחורי המשתמש), תמונה יציבה יותר ודיוק צבע טוב יותר. ההבדל במחיר אינו גבוה וההשקעה כדאית. ג יש קשר בין המחיר לאיכות. יצרני הצגים האיכותיים הם גם יצרני ציוד הווידאו האיכותיים והם רגיליסם לתחרות. התוצאה היא שוק משוכלל בו אין הרבה "מציאות". צגים טובים עולים יותר מצגים פחות טובים, במיוחד כאשר האיכות מוכחת ע"י שימוש ברכיבים יקרים. למשל, שפופרות המסך ייטריניטרון" של סוני הן יקרות יותר אבל הן גם מבטיחות איכות כרומטית טובה יותר ומניעה כמעט מוחלטת של החזרי-אור מהמסך (המרקע אינו כדורי, אלא נראה כחלק מגליל, ללא קימור בכיוון האנכי). גם יצרנים המשתמשים בשפופרת מסוג 6זגטף11-5] מגיעים לתוצאות טובות מאוד. בכל מקרה מומלצ להתרשם באופן בלתי אמצעי מאיכות התצוגה ולא לקנות את הצג בעיניים עצומות. + יש קשר בין המחיר לתכונות המשניות של הצג. קיימת נטייה ברורה להוסיף לצגיס תכונות שבעבר נחשבו ליילוקסוס". בעיקר מדובר בכיוונונים אלקטרוניים של מוד התצוגה, כיוונוני בבע בתוכנה, התאמת גודל אוטומטית ומירכוז אוטומטי של התמונה כאשר מחליפים מוד תצוגה, תיקוניס גיאומטריים ועוד. למשתמש המקצועי כל אלה הן אכן תכונות חשובות עבורן כדי להוציא עוד חופן דולרים. המשתמש הביתי יכול לוותר על חלקן וכך לחסוך ללא פגיעה באיכות. + את הצג קונים לזמן ארוך. הצג הוא בדרך כלל האבזר שיאריך ימים אחרי שכל שאר המרכיבים יחשבו מיושנים עד מגוחכים. כדאי להשקיע בו מעט יותר, עיימ שהוא ישרת אותנו שנים רבות. צג טוב הוא גם המרכיב שיגרוס לנו יותר הנאה מהכסף המושקע מכל רכיב אחר במחשב. אס הכסף לא מהווה בעיה, כדאי לך לעיין ברצינות באופציה לרכוש צג 17 אעטש (תוספת של כ-1500 שייח למחיר). איך אומרת הסיסמה של רולס-רויס: "האיכות נשארת הרבה אחרי שהמחיר נשכח". 3 6 ישראל ינואר 199% | ובו ונוב 0 ר % 4% 0 156 אוהסז)6% טקטרוניקס הפתיעה אותנו השנה עם מדפסת צבע בטננולוגיה חדשנית, שהפכה על פניהן את כל המוסכמות שלנו. ההפתעה הראשונה היתה בכך שטקטרוניקס, שגם בלי לבצע מהפכים טכנולוגיים מחזיקה בידיה את כל האסים במדפסות צבע, יצאה עס מוצר שמקדים את השוק בשנה-שנתיים. ההפתעה השניה היא, ''איך לא חשבו על זה קודם?'' וההפתעה השלישית היא איך טקטרוניקס מוכנה לצאת לשוק עם מחיר נמוך כל-כך. נכון שלטקטרוניקס יש מזה שנים טכנולוגיה של "דיו מוצק'' ומדפסת המנצלת טכנולוגיה זו זכתה ב''בחירת העורכים" יותר מפעס אחת. המדפסת :300 זגו לא זכתה בפופולריות סוחפת ומכאן ההפתעה שטקטרוניקס הצליחה להשתמש באותה טכנולוגיה כדי לייצר מדפסת שמשנה את חוקי המשחק בשוק הדפסת הצבע. הטריק שלא חשבנו עליו הוא גליל מצופה סיליקון, עליו מתיזים את השעווה המותכת (הדיו המוצק הוא שעווה צבעונית, בדומה לעפרונות "קריאון" של הילדים) ובונים את התמונה ב-28 סיבובים מהירים. רק כשתמונה הושלמה היא מועברת לנייר בסיבוב אחד. התוצאה היא תמונה נקיה באבחנה של :ק3006, על נייר רגיל לחלוטין ובקצב של 4 עמודים לדקה. 0 זג אינה מספקת את האיכות ה"פוטו-ריאליסטית'" של מדפסות המראת צבענים (טט6-5וָע), אבל היא טובה יותר מרוב מדפסות לייזר-צבע שראינו ושעולות כפליים. היא טובה יותר משאר מדפסות השעווה, למרות שהעלות לדף היא וק כובע ממדפסות ז56הגזד צג\. רק מדפסות הזרקת-הדיו הטובות ביותר מספקות איכות פלט דומה, אבל הן לא עמידות בלחות כמו הדפסת שעווה. אם אתה זקוק לאיכות פוטוריאליסטית, תמשיך להזדקק למדפסות המראת צבענים איטיות ולחומרים מתכלים יקרים. אם אתה יכול להתפשר מעט, תמצא כ' 340 ז6גו? נותנת לך תוצאה מפתיעה באיכותה בעשירית הזמן ובעשירית המחיו. אם אתה מחפש מדפסת צבע לישומים מסחריים - זו המדפסת עבווךן. מדריך לקניית 6 ס| הת צל'ש: 56716 551 1,3561166 קזן עם חזקה על חצי משוק מדפסות הלייזר, היולט-פקרד היתה יכולה לשקוט על זרי הדפנה, אבל מסתבר שבחברות דינמיות הדחף לתחרות ממשיך להזרים אנדרנלין טכנולוגי גם אם המתחרה היא ההצלחה שלהן מאתמול. סידרת המדפסות הקבוצתיות של קז הוליכה את השוק כאשר הסטנדרט היה 16-17 עמודים לדקה ויכולת בחירה בין 2 או 3 מגשי נייר. עכשיו ?וו כתבה מחדש את הסטנדרט, עם קצב הדפסה של 24 עמודים לדקה, יותר אפשרויות למגשי נייר ואופציה למיון ההדפסה בתחנות איסוף שונות. ו גם שיפרה את תוכנת הניהול ה1ז60[, עם ממשק גרפי שמאפשר גם למשתמשים להתעוב בהתהליך ההדפסה של הגובים שלהסם. הדרייברים החדשים תומכים בתכונות חדשות, כמו ''הטבעת מים" (הדפסת לוגו באפור בהיר ברקע), הדפסת "בולים" (ההתפותטוד), הדפסת מספר עמודים על דף אחד והדפסת '"'ספרון". צל''ש: משפחת +גי0ק0 אזגתא6 1 ו לקסמרק, שהיתה בעבר חטיבה ביבמ התרכזה תמיד בשיפור האבחנה כאמצעי לייחד את המדפסות מתוצרתה בשוק שהופך יותר ויותר לשבלוני. משפחת +3זו02 מביאה לשוק הזה לראשונה מדפסות :ק12006 ליעודים עיסקיים לחלוטין. אלה לא מדפסות הלייזר הראשונות עם אבחנה אולטרה-גבוהה, הגרפיקאים כבר משתמשים בכאלה מזה זמן, אבל לקסמרק שברה את מגבלות המחיר והמהירות, שהגבילו את המתחרות לשוק הגרפי-מקצועי. היום מציעה לקסמרק אבחנה אמיתית (לא אינטרפולציה או טריקים של השבחת אבחנה) של 1200 נקודות לאינטש במחיר 0 (בארה"ב) ובמהירות מכובדת של 8 עמודים לדקה. אפשר, כמובן, גם להסתפק ב-:ק6006, מה שמכפיל את המהירות ומוריד את העלות לעמוד. משפחת +גזוק0 כוללת גם מדפסות קבוצתיות ומבחר אופציות עשיר, כולל אופציה מומלצת במיוחד להדפסה דו-צדדית. לוח הבקרה האינפורמטיבי של מדפסות לקסמוק גם הוא יכול לשמש מופת למתחרים. 4 וולט'מד'ה: ברטיט' קול, רסקולים ותקליטורים המילה "מולטימדיה" קצת גדולה על מה שמספקים כיום רוב היצרנים. בעוד שנה- שנתיים, כאשר ה-26 ישמש להצגת ווידאו באיכות גבוהה, שילוב של ווידאו וגרפיקה בו- 6 ישראל ינואר 199% זמנית על המסך, תקשורת ווידאו ונתוניס משולבת סינטזה והבנת דיבור, תהיה הצדקה לשימוש במילה הזאת. עכשיו מדובר בדרך כלל ביכולת מינימלית להציג סרטוני ווידאו קופצנייס מעל תקליטורים (באיכות גרועה עד נסבלת בקושי) וביכולת לא רעה להשמיע קול מוקלט ספרתית או לסנטז מוזּיקה באיכות של מקלדת ביתית. כרגיל, הפרמטריס לבחירה נכונה משתניסם בצורה ממשית בהתאם לסוג המשתמש. נתחיל בחלק הפשוט יותר, כונן התקליטוריס (אסא-6). ה-1אסא-62 אינו שונה פיזית מתקליטור מוזיקה רגיל ואת שניהם מייצרים באותן מכונות. ההבדל הוא בתוכן ובפורמט מדפסת מקצועית במתיר משרדי , הצעה פשוטה. אתה משלם עבור מדפסת צבעונית לעסק, ומקבל איכויות הדפסה שניתן היה לקבל עד כה רק במדפסת מקצועית. טקטרוניקס, חברה אמריקאית המובילה בתחום מדפסות צבע מקצועיות מציגה את פייזר 340 - מדפסת צבע מקצועית לעסקים המשיגה שלוש מטרות: החיסכון פשוט. הדפסת צבע אחת ב-340 החדשה ניתן לחבר אותה לרשת המחשבים. היא תשרת את כל המשתמשים, במהירות וביעילות. ה-340 עובדת עם כל התוכנות בסביבת חלונות ומקינטוש, באיכות הדפסה מעולה של 300 600% |קם. - אישטרוניק ם מפיץ בלעדי בישראל ז | )פד 0 זה - האחזקה פשוטה. היא עובדת רצוף, ללא פעולות אחזקה, ורק אז יהיה צורך במילוי צבע. או השקפים המצויים ברשותך, כך שאין צורך לרכוש נייר מיוחד והיא יכולה לשמש גם כמכונת צילום ציבעונית. בשבילך זהו פיתרון מושלם. המסקנה פשוטה. מצד אחד אתה מקבל איכויות הדפסה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ומצד שני אתה חוסך בהוצאות הדפסה, בטיפולים ובזמן עבודה. זוהי טקטרוניקס פייור 340. לפרטים נוספים והדגמות פה אל פסח לוי באיסטרוניקס טל. 03-6458766 זו הנתונים. מסיבה זו אפשר לנגן תקליטורי מוזיקה על כונן [א0א-סס. גס המנגנון המכני של הכונן דומה וההבדל העיקרי הוא במהירות הסיבוב של התקליטור. המהירות התקנית של תקליטור מוזיקה יוצרת זרס נתוניסם של 150 אלף בייט לשניה (150%873) מהכונן למערכת הקול. וה לא מספיק לרוב הישומים של מולטימדיה וכיום המינימוס שנדרש מכונן חדש הוא קצב גבוה פי 4 (600%878). מקובל לסמן את המהירות הזאת בצורה א4%. לאחרונה הופיעו בשוק כונניסם מהירים עוד יותר, עם מהירות א6 ו-8%, אבל עדיין אין סיבה טובה להשקיע בהם. אין כמעט תקליטורים הנזקקים למהירות גבוהה כל-כך ובעתיד הקרוב אנו ממילא צפויים לשינוי דרמטי בתקן של תקליטורים. לפני כחודשיים הסכימו כל החברות הדומיננטיות בתעשיה על תקן עולמי חדש לתקליטורים רבי-נפח. התקן החדש משלב מספר טכנולוגיות כדי להכפיל פי 15(!) בערך את כמות הנתונים שניתן להקליט על תקליטור. כיום, תקליטור 4% סטנדרטי יכול להפיק נתונים בקצב המירבי במשך כ-18 דקות בלבד. בתקן החדש אפשר יהיה להכפיל את קצב הנתוניס ולהתמיד בכך במשך של סרט קולנוע ארוך במיוחד (135 דקות). בשילוב עם שיטת דחיסה משוכללת, הנקראת 02תקוא, יוכל התקליטור החדש להחליף את קלטת הווידאו ואת הלייזר-דיסק כאחד. גם אולפני הסרטים הגדולים הבטיחו את תמיכתס בתקן החדש ולכן נראה כי עתידו מובטח. מסיבה זו לא כדאי היום להשקיע בטכנולוגיה אלטרנטיבית וכדאי להסתפק בכונן 4% פשוט וזול. 4 כרטיס הקול למוזיקאים ההבדל ב'| קול לחוזיקה הבחירה של כרטיס הקול היא רק קצת יותר מורכבת. בראש ובראשונה יש צורך להגדיר את מטרות השימוש בו, כמקצוען מוזיקלי הוקוק לסינטזה של צלילים או כחובב משחקים, שמסתפק בהשמעת מוזיקה מוקלטת על תקליטורים. הקבוצה הראשונה זקוקה לכרטיס היכול לשמש כסינטסייזר ]פזוא, כלומר לשחזר קולות של כלים מוזיקליים לפי הוראות של קוב הכתוב בפורמט המקובל בתוגי המוזיקאים המקצועיים. כרטיס כזה אמור להשמיע צלילים נאמנים ככל האפשר לכלי הנגינה המקוריים והדרך היחידה להשיג זאת היא עייי הקלטה ספרתית של הצלילים האמיתיים ושמירתס בטבלה הנקראת "טבלת גלים" (18516 6צג/). הטבלה מכילה יצוג ספרתי מדוייק של כל תו כפי שהוא מיוצר ע"י כל אחד מהכלים בייתזמורת" האלקטרונית. 06 6 ישראל ינואר 199% מדריך לקניית 26 כרטיסי קול המצויידים בטבלת גלים הם יקרים בהרבה מכרטיסי קול המשתמשים בטכניקה פשוטה יותר, הנקראת סינטזת 1את. הכרטיסים הזולים משמיעים צלילים "אלקטרוניים" בעליל ושום מוזיקאי לא יסתפק בהם לצורך מקצועי. אבל מי שאין לו עניין בסינטזה של מוזיקה וכל רצונו הוא להשמיע הקלטות (בדרך כלל מתקליטור, אבל אפשר גם להשתמש בכרטיס הקול כדי להקליט קולות ממיקרופון ולשמור את קובצי הקול על הדיסק) לא צריך בכלל להתעניין איזה סינטסייזר מותקן על הכרטיס. השמעה של קולות מוקלטים (בפורמט צגש של מיקרוסופט או בפורמט ז0ו313% 506 המקובל במשחקים) נעשית ללא מעורבות הסינטסייזר וכאן מה שחשוב הוא תמיכה במה שנקרא איכות פ6: השמעה של שני ערוצי קול שנדגמו ספרתית באבחנה של 16 סיביות ובקצב של 44.1 קילוהרץ. לשמחתנו כמעט כל כרטיס-קול חדיש עומד בדרישה הזאת. יבוד אותות סיפרתי הכרטיסים המקצועיים והיקרים כוללים גם מחבר אודיו פנימי לכונן 1א60-80 מחברי אודיו חיצונייס - ש 2 ש 2 מחבר 10+ מתמר 2340/4206 סטראופוני ?זא 44.1 6 סיביות מסנטז טבלאות גלים מגבר פנימי 2 וואט לערוץ מעבד-אות סיפרי (פ5ס), מין מעבד מיוחד, שהותאם לטיפול במידע המייצג אותות פיזּיקליים כמו קולות או הד-מכיים. בעזרת מעבד-אות ספרתי אפשר לדחוס את קובצי הקול או לסנטז קולות דיבור או לנסות ולפענח דיבור בצורה אלקטרונית. יבמ הציגה מספר טכנולוגיות מדהימות שפותחו במרכז המחקר שלה בחיפה והנעזרות במעבד אותות ספרתי מתוצרת, הנקרא 6צגּא]א. אבל בשימוש יומיומי עדיין לא נמצאו לטכנולוגיה ישומים פופולריים. בעתיד הלא-רחוק ישמשו מעבדי- אות ספרתיים כ"מנועים" של ישומי מולטימדיה רבים אבל, נכון להיום, זו טכנולוגיה שלא הגיע הזמן להביאה הביתה. המרכיבים הבולטים ביותר לעין בערכת המולטימדיה הס הרמקולים. כאן הדילמה קשה במיוחד. אין רמקולים טובים וזולים. מה שטוב לא זול ומה שזול לא טוב. מבחינות שעשו במעבדות 145 26 אפשר להסיק את העובדות העגומות הבאות: + כל הרמקולים הזולים שנכללים בערכות מולטימדיה רגילות אינס ראויים אפילו להוצאה מהאריזה. פשוט חבל על עוגמת הנפש ועליך להתייחס אליהם כאל חומר אריזה שמקומו בפח. 4 רמה סבירה של איכות אקוסטית כרוכה בעלות מינימלית של 100 דולר (בארה"ב, בישראל המחיר כפול), לדוגמה מערכת 56 זסאוס 6101ט4/ תוצרת 6םא. 8 ברמה טובה באמת מדברים על מחירים מעל 0 דולר (שוב, כפליים בארצנו). כאן מוצאיס את המוצרים הטובים תוצרת היצרנים הידועים כמו ,808% ,0חג₪01 ,צֶת50 ,6ח6ט40 פחופת1160-1.8, ,3086 ,686 וסוס (-8הגחוג צ. את אלה תמצא בדרך כלל בחנויות האודיו ולא בחנויות המחשביס. מחבר לכונן 6-01 5% ₪ טבלאות גלים ווווון / . ב- ]אסא 4 יווו: ווווון ו ]את פ]א1 לטבלאות גלים מתוכנתות מעבד אות ספרתי ?05 4 למערכות אודיו טובות באמת שלושה מרכיבים: שני רמקולים קטניס לתדרים הגבוהים ויחידה גדולה אחת המכילה רמקול גדול לתדרים נמוכים (5050016). את היחידות הקטנות צריך למקם משני צידי המאזין כדי לקבל אפקט סטריאופוני. את היחידה הגדולה מציבים על הרצפה, שכן לצלילים הנמוכים אין כיווניות ברורה. אין צורך בהספק גדול כל עוד לא משתמשים במערכת הקול למצגות באולם גדול. לשימוש אישי מספיקים 3 וואט בכל ערוץ תדר גבוה ו-10 וואט בערו התדר הנמוך. 8 הרמקולים המותקנים בתוך צגים מסויימיס ("צגי מולטימדיה") הס בהכרח קטנים ודלי- כוח. אי-אפשר לצפות מהם לאיכויות אקוסטיות והיתרון היחיד שלהם הוא הקטנה משמעותית בצפיפות סביב המחשב. ארגונוחיה ובריאות מרוב התלהבות מטכנולוגיה מתקדמת לפעמים אנו שוכחים ש"העיקר הבריאות" אינה קלישאה סתם אלא אמת בסיסית. מי שמבלה זמן רב מול המחשב חייב להבטיח כי אין בכך נזק פיזי ברור לגופו. אפשר להתווכח על הנזק הנגרס לחיי החברה של ילד שמבלה את כל שעותיו מול המחשב, אבל אי-אפשר להתווכח על הצורך לתת לו כסא עם מבנה אורטופדי נכון, מקלדת עם משענת לכף היד ושולחן המאפשר לכוון את הגובה של הצג. רוב האנשיס קושריס את הנושא של בריאות דווקא לנושא הרבה פחות וודאי מבחינה מדעית. שאלת הקרינה מצגים עדיין לא זכתה לתשובה מדעית חד-משמעית, אבל המילה *קרינה" מבהילה במיוחד את הציבור. לכן כמעט כל צג המשווק היוס מתהדר בעמידה מדריך לקניית 26 מחשבים כאלה "הולכים לישון" בהדרגה, כאשר לא משתמשים בהם במשך זמן רצוף. במצב שינה צריכת החשמל שלהם יורדת לפחות מעשירית מצריכת החשמל במצב עבודה ואין לזלזל בכך. מדובר במאות שקלים לשנה שנחסכים בחשבון החשמל. ערבת ההפעלה המחשב הוא ערימה חסרת ערך של ברזל, פלסטיק וסיליקון ללא התוכנה שמפעילה אותו. את התשתית לתוכנה הישומית מספקת מערכת ההפעלה ובלעדיה אי-אפשר להרי> אף ישוס או משחק. מערכת ההפעלה היא זו שיודעת איך להפעיל את כל תת-מערכות החומרה בשירות הישומים. במיוחד היא זו שאחראית על ניהול הקבצים על הדיסק ועל הממשק שבין המשתמש למחשב. מסיבה זו צריך להתייחס למערכת ההפעלה כחלק בלתי נפרד מהמחשב, למרות שקיימת בחירה בין מספר מערכות הפעלה. בכל מקרה, הנוהג של ספקים מסויימים למכור ייחומרה נטו" מתוך ידיעה שהמשתמש כבר ישיג את מערכת ההפעלה בדרכים מפוקפקות, הוא נפסד - שלא הנוה( של ספקים מסויימים למכור '"חומרה נטו' מתוך ידיעה שהמשתמש כבר ישיג את מערכת ההפעלה בדרכים מפוקפקות, הוא נפסד - שלא לאמר לא חוקי בתקן ]8-1ץ] השוודי. אם זה לא יועיל, זה בוודאי לא מזיק. לעומת זאת רוב המשתמשים לא מקפידים לרכוש מקלדות איכותיות ועכברים ארגונומיים. גם בבחירת הצג צריך להתייחס לשאלה הארגונומית. הדרישה שקצב הריענון יהיה 75 הר לפחות היא בריאותית לא פחות מטכנית. כאשר התדר יורד והריצוד מתחיל ומתחילות גם העיניים לכאוב ובהמשך צפוייס כאבי-ראש וסחרחורות. כדאי גם להקפיד על רכישה של מחשב וצג התומכים בתקן "כוכב האנרגיה" לחסכון בחשמל. בלוגו של זגו5 צפזסחת יכולים להשתמש יצרנים שעומדים בתקן האמריקאי וקייס גם תקן אירופי דומה. בכל מקרה, לאמר בלתי חוקי. כמשתמשים עלינו לדרוש מהספקים את מערכת ההפעלה החוקית, ומצד שני ללחוץ על הורדת מחירים. אי-אפשר להשיג מטרה אחת ללא האחרת. עד לאחרונה היו 9 מכל 10 מחשבים מצויידים בזיווג של 5 עם אאס6חו/ כמערכת ההפעלה. חלוקת התפקידים בין 0% ל- 608חו/ אינה פשוטה ורק צריך לזכור כי בגירסאות הוותיקות %שס6חו/ לא יכולה לתפקד ללא שירותי 05 וצריך להתקין את שתיהן. בקרוב המצב ישתנה, כאשר אאוסשפו/ 5 תהייה מערכת ההפעלה הסטנדרטית למשתמש הרגיל. 95 %אס6חוו כוללת את הפונקציות ש-205 סיפקה לגירסאות סמו / וותיקות ולכן היא תוכל לעבוד ללא התקנה מוקדמת של 05פ. עס ואת, עד שהחלפת הסטנדרט תושלם עלינו להתקין במחשב גם את 05כ ו-3.1 צשטסחוצ, או את הגירסה לקבוצות עבודה זס! םג / 1 פקטסזטאזס/. זו האחרונה טובה יותר מכל בחינה ולכן מומל להתקין אותה גם אס אתה לא מהווה חלק מקבוצת עבודה. מאחר ועדיין לא יצאה הגירסה העברית של 5 %שס6חו/, לא כל משתמש עברי ימצא תועלת בגירסה האנגלית. למרות ש-8ס6מו/ 5 תומכת בכל התוכנות שפעלו תחת מערכת ההפעלה הוותיקה, רק תוכנות מעטות לא נזקקות לתמיכה העברית של %שסטגוצו כדי לתפקד בעברית. בין המעטות שכוללות תמיכה עברית עצמאית אפשר למצוא את "דגש", מעבד התמלילים של חברת כיוון מחשבים. כיוס אפשר להתנסות במה שצפוי לנו בגירסה העברית של 95 | אשס6חו/ אם מצטרפים לתוכנית ה"ביטאיי של מיקרוסופט, אבל לא כל אחד יכול לשמש בוחן תוכנה. חסד' הח,שתחשים המקצועיים שלוש מערכות הפעלה נוספות מתחרות על חסדיהם של משתמש 6ץ, במיוחד על קבוצת המשתמשים המקצועיים. יבמ מציעה את /05 2 במספר גירסאות המיועדות לספקטרום רחב של משתמשים, החל במשתמש הביתי שעיקר מעייניו במשחקים, דרך המשתמש העיסקי בקבוצות עבודה וכלה בשרתי ישומים הממלאים תפקיד של מחשב מחלקתי. 05/2 היא מערכת הפעלה חזקה ובטוחה מאוד, שראוייה להצלחה רבה יותר ממה שהשוק העניק לה למרות מאמצים בלתי פוסקים של יבמ. משתמשים מקצועיים רבים טוענים ש- 2 היא "פלטפורמה" טובה יותר מ-505 להרצת ישומי 005 וטובה יותר מ-%שס6חו/ להרצת ישומי %שסשחו/. הבעיה שלה היא תמיכה לא מושלמת בכל מגוון האבזרים והתוספים שהשוק מציע, מה שגורס לקשיי התקנה והפעלה במחשבים שמכילים כרטיסים אזוטריים. זא מו היא מערכת הפעלה של מיקרוסופט, שאמורה היתה להיות היורשת של %אס6חו/ הישנה, והשוק דן אותה לתחום הצר של מיחשוב אירגוני ושרתים. בניגוד ליבמ, מיקרוסופט לא שמה את כל הביצים בסל של א פאוס6מו/ וכך נולדה 95 5שס6פו/ו. מבחינה טכנית דא 8או0ס6חו/ מייצגת היוס את שיא הטכנולוגיה במערכות הפעלה ל-26, אבל את המשתמש הביתי לא מענייניסם שיאים אלא יחס ביצועים-למחיר אטרקטיבי. בתחום הזה 1א %שס6חו/ אינה אטרקטיבית. כדי להשיג 17 6? ישראל ינואר 199% ביצועיס דומים לישומי 3.1 8אסנפו/ כאשר אתה עובר ל-1א >אס4חוצ עליך להוסיף בממוצע 16 מגהבייט זכרון למחשב. זו השקעה של יותר מ-500 דולר, שקשה להצדיק אותו במקרה של המשתמש הביתי. מערכת ההפעלה השלישית היא בעצם משפחה מדריך לקניית ₪6 ניבים שוניס ולא תואמים. מדובר ביוניקס (אוח!1), שכבר יותר מ-15 שנה מדבריס בה גדולות ומבטיחיס לנו שהיא היורשת של כל עולס המחשבים. כמובן שיוניקס לא מאיימת על מעמדה של %שסחו/ בשוס צורה והשימוש בה נשאר מוגבל לתחנות עבודה, שרתי ישומים, מחשבים מחלקתיים וישומים מיוחדים. תקשורת: מודמים וברטיטי רשת מחקר שימושיס שנעשה בארהייב מראה שה- 6% משמש יותר מכל להעברת מלל ממקוס למקוסם וממשתמש אחד לשני. בסביבה העיסקית רוב התקשורת היא בצורה של דואר אלקטרוני ומיעוטה העברת קבצים. בסביבה של מערכות הפעלה, עס בסיס משותף אבל ו ץג 00060 171 ז6התט 106 כולם מדברים על זאז1ג, מעט מבינים על מה מדובר ועוד פחות הפכו את המילים למוצרים. חברת 0% היא מהחלוצות בתחום הזה, שהמומחים צופים כי בעתיד יתרחב לכל מה שקשוו בתקשוות. ואזא הם ראשי תיבות של 'אופן תמסורת אס'נכר!נ?" (1006 8056 1 >טסחסיז 6 צ45) והוא סוג של העברת נתונים במנות (6%66גץ) בקצב גבוה מאוד. מייחדת אותו הטכניקה של חלוקת זמנים מדוייקת ומנות נתונים באורך קבוע, כך שכל מנה משוגרת ב''חריץ זמן" אחד וכדי להעביר כמות גדולה של מספר נתונים המשדר מקבל הקצבה של חריצי זמן במרווחים קבועים. בצורה זו אפשר לשדר בקצב גבוה מאוד בלי קשיים מיוחדים בניתוב המנות, אפשר לרבב מקורות מידע מהירים (כמו ווידאו) ואיטיים (למשל מודם) על אותו קו ובאופן כללי להעביר נתונים מבלי להתייחס לתוכן ולפורמט הלוגי שלהם. אפשר ליישם את טכנולוגית 1א ברשתות מקומיות או רחבות בכל מדיום תמסורת ספרתי. חברת 1016 מספקת כיום את אבני הבנין הראשונות לתקשורת ואדא. אלה כוללות מודולים למיתוג (תפקוד דומה ל -1100 5016860 ברשתות אתרנט), כרטיסי מתאם למגוון ארכיטקטורות אפיק (כולל 1 1 (-ו58 של תחנות עבודה א80), גשרים לרשתות אתרנט וטבעת אסימון מסורתיות, גשרים לרשתות 01פ? המשמשות כ"שידרה" ברשתות אירגוניות גדולות ומתגים לקישוריות עם רשתות רחבות (א\ו). 6סז גם מוליכה עם תוכנת ניהול בשם טסו 061 ועם ישום חלוצי של טכנולוגיה הנקראת "מעגלים ממותגים ווירטואליים" (בשפה פשוטה, תקשורת מנות המתנהגת כאילו קיים קשר קווי ממותג - בדומה לקו טלפון של בזק - בין שתי נקודות הקצה). 101% לא הפכה את [אד לטכנולוגיה שיגרתית ועוד שנים רבות תעבורנה והרבה עבודה תעשה, עד שנגיע לכך. אבל 1016 יצקה את היסודות ב-1995. '8 6? ישואל ינואו 199% הביתית רוב התקשורת היא מול אינטרנט הנע ור הבו ו צלש: ₪ זסאו6\ זט 6ממגיז]ח1 \ 5750688 אווו-) בין החברות שזורמות בקצב גובר לתחום המפתח של גישה מרחוק בולטת הגישה היחודית של סיטויקס. השות שלה, 6הוגזץהוו, יכול לספק גישה מרחוק לכל לקוח אאסחג/ו 1 א! 95 פאוס6מג/ שיכול לעבוד מול שרת >אסשחו/ו א. הקשר מבוצע דרך רשת תקשוות מקומית או באמצעות נתב לרשת תקשוות וחבה. השימוש ב-1 טסו כשרת מאפשר לסיטריקס לספק אבטחה ברמה 62 וניהול באמצעות הכלים של מיקרוסופט. כמו כן כוללת החבילה את הפרוט(קול 6קוו!6)ח1 זא 6008086, שמאפשר להציג את משאבי השרת למתקשר מרחוק. אפשר להפעיל את ישומי השרת מכל תחנת לקוח, גם אם היא מחשב מקינטוש, תחנת *וניקס או מסוף 608מו/ל-א. צל'ש; 4.1 6זג\)6 |[6צסא גירסה 4.1 של מערכת ההפעלה הרישתית הפופולרית ביותר העלתה אותה בקפיצת מדרגה מתשתית לשירותי קבצים והדפסה משותפים עבור קבוצה או מחלקה לא גדולים, לתשתית לרישות גלובלי עבור מיחשוב אירגוני רחב. התורם העיקרי לטרנספורמציה הוא המודול לשירות' מיעון גלובליים 567666 10607 6זג )6א (5עא בקיצור). באמצעותו אתה יכול לבנות עץ כתובות המותאם למבנה האירגוני והמשקף בהיררכיה שלו את היררכית המשאבים הכוללת של האירגון. עם 8א אתה יכול לאתר ולמען כל משאב המחובר לרשת האירגונית, גם אם בינך לבינו מפרידים נתבים, קווי תקשורת בינלאומיים, גשרים ושרתים מכל סוג. זו לא מערכת המיעון הגלובלי הראשונה בשוק, אבל זו בהחלט הראשונה שמתפקדת בצורה שהמשתמשים העיסקיים מצפים ממנה. כמו כן כוללת הגירסה החדשה שיפורים חשובים במודול הניהול אזואפ וא, ניהול איחסון נתונים בצורה היווכית, דחיסה "שקופה" של נתונים מאוחסנים, ניקוי מסיבי של באגים ושיפור בולט באמינות. כל אלה לא פגעו בתכונות המסורתיות של 6עג/\)6א, ביצועים מצויינים וחסכון במשאבים. מחפש דרך חכמה לשפר את ביצועי רשת ה- ַחוח-ח6אסד שלך? משפחת כרטיסי ה- חַחוח-ח6אסד של וחססווס תיתן תשובה לכל צרכי הקישוריות שלך. בין אם זה כרטיס 5! או |ו6ק, אנו נית|ן לך את שיפור התפוקה הנדרש. הודות לטכנולוגיית דרייבר 0/4//!זסאוסס, ביצוע כרטיס ה- 54! של חזססווס כמעט כפולים לעומת כרטיסי חד אחרים. וכרטיס ה- ₪0 מספק עוצמה מירבית ליישומי שרת הדורשים רוחב-פס. אתה תגלה בעצמך את התכונות החכמות המקלות על החיים: עֶ9!₪ סח סָטוס , ווטוס ופעולה בדופלקס מלא. וכמובן, כל כרטיסי ה- טחוח-ח6אסד של וחססווס הינם 100% תואמי ווחו. כל זה במחירים שיגרמו לך לחייך. כדי להגן על ההשקעות ב-8ג.! שלך, התקשר לאדאנת-פו! נציג' וחססווס, והרשת שלך תתחיל לנגן כמו שצריך. אדאנה - 5ו! >רחססווס 5 צאג 60% 6אואהסאז:א 5 הז אדאנת תקשורת בע"מ, רח' יוני נתניהו 1 ג', אור יהודה 60256, טל: 03-5333555, שרות: 03-5333666 פקס: 03-5333777 20 ומיעוטה היא בשירותי 885 מסורתיים. בכל מקרה ,יותר שעות עבודה מושקעות בישומי תקשורת מאשר בכל ישוס אחר, כולל עיבוד תמלילים. את סוגי התקשורת ניתן לסווג בצורות שונות ואנחנו בחרנו כאן להסתפק בקטיגוריות הראשיות בלבד: רשתות מקומיות מול רשתות רחבות. 4 רשתות מקומיות (אג.1) הן רשתות פרטיות המותקנות בבנין אחד, או במספר בנינים סמוכים, ותפקידן לחבר בין העובדים באירגון מסויים. בדרך כלל הרשת המקומית היא מסוג "אתרנט" (ו86ז06ז₪) אם כי באירגונים עס השפעה חזקה של יבמ תמצאו גם רשתות מסוג "טבעת אסימון". לרשתות מקומיות יש יירוחב סרט" גבוה, כלומר הן מאפשרות העברת נתונים במהירות גבוהה יחסית. אתרנט מעבירה נתוניס בקצב של עד 10 מיליון סיביות לשניה, טבעת האסימון מגיעה ל-16 מיליון סיביות לשניה והתקנים החדשים ביותר, 6 וג ,זאד ,]ססת ואחרים מעביריס נתוניס בקצביס של 100 מיליון סיביות לשניה ומעלה. בהשוואה למה שאפשרי על קו טלפון רגיל מדובר בקצבים גבוהים פי מאות ואלפים, אבל המגבלה של תחום גיאוגרפי מוגבל אומרת שבבית לא תמצא להן שימוש רב. 4 רשתות רחבות (אג )) מתפרסות על פני מדינות ויבשות. הן יכולות להתבסס על תשתית של קווי הטלפון הרגילים או על קוויס מיוחדיס להן או על שילוב בין השניים. דוגמה קיצונית לרשת רחבה היא אינטרנט, הפרוסה על כל העולס תוך שהיא משלבת קווי תקשורת פרטיים וציבוריים. הרשת הרחבה יכולה לחבר בין רשתות מקומיות או בין משתמשים מבודדים שכל אחד מהם יושב בקצה של קו טלפון. החיבור בין הרשת המקומית לרשת הרחבה נעשה עייי יינתב" (משוטסא) שיודע לגשר על הפערים המהותיים בין שני סוגי הרשתות. גם כאשר מתקשרים לאינטרנט בקו טלפון ומודס צריך לעבור דרך נתב, שיקשר אותנו עם הקווים המיוחדים שמשמשים את הרשת הגלובלית. חיבור של 6 לרשת מקומית נעשה באמצעות "כרטיס מתאם רשתיי שנתקע לאחד מחריצי ההרחבה וממנו יוצא חוט לשקע הרשת בקיר. פּעם היה מקובל להשתמש ברשתות מקומיות בכבלים קואקסיאליים יקרים, אבל עכשיו בדרך כלל מדובר בחוט טלפון פשוט וזול. החיבור של 26 לרשת רחבה הוא בדרך כלל באמצעות קו טלפון רגיל ומודס. תפקידו של המודם הוא לגשר בין הצורה הספרונית בה נעשית התקשורת בין מחשביס לבין רשת טלפונים שנשארה בעיקרה אנלוגית. השמרנות של רשת התקשורת הציבורית היא שגורמת 0 ישוראל ינואר 1996 מדריך לקניית 26 בשנים האחרונות פונקנו ע'י מדמסות לייזר והזרקת דיו, עם אינות הדפסה (בוהה, עבודה שקטה |זריזה, כך שמדפסת הסיכות נראית היוס נעונש לכך שכאן אנו מדברים על קצבים של אלפי סיביות בשניה ולא מיליוני סיביות בשניה. המודמיסם משתמשיס בדחיסת נתונים ע'ימ להעביר יותר נתונים בפרק זמן נתון ובמנגנון משוכלל של איתור ותיקון שגיאות כדי לפצות על הרעשים של רשת הטלפונים. כדי לאפשר לכל אחד להשתמש ברשת הטלפוניס הבינלאומיים יש צורך בתקנים בילנאומייס לתקשורת ואלה נקבעים ע"י אירגון התקשורת העולמי שד שמושבו בזיעבה. התקניס הרלוונטיס למודמיס חדישיס הפ: 4 2 (כולל 42./, 18פ32 ו-4208.צ) תקן לתקשורת נתונים בקצב 14,400 סיביות לשניה, פקס בקצב 9600 סיביות בשניה (קטסוז 1], דחיסת נתוניס ובקרת שגיאות. זה התקן ששלט בשנתייס האחרונות ורק לאחרונה החל תקן מעודכן יותר לדחוק את רגליו. 32 צ הוא התקן המעודכן לתקשורת בקצב 0 סיביות בשניה ושיפוריס רביס בנושא דחיסת נתונים ובקרת שגיאות. מודם 34.צ מסוגל להעביר כפליים נתוניס בכל יחידת זמן ממודם 32.ץ, אבל הוא גם עולה (הרבה) יותר. שנ' צדדים למגע התקשורת' קצב התקשורת נקבע לא רק עייי המודם שלך. גס המודם איתו אתה מנסה לתקשר ולאיכות קווי הטלפון יש מה להגיד. כאשר שני מודמיס יוצרים מגע תקשורתי הס קובעים ביניהם את קצב התקשורת כך שהוא יהיה המקסימלי בו המודם האיטי יותר יכול לתפקד למרות הרעשים בקווי הטלפון. כיוס רק מעטיס הם בעלי מודס 34.צ וגם מרבית ספקי השירות לחיבור אינטרנט לא מספקים עדיין קצב נתונים גבוה כל-כך. אל תתפלא אס למרות שקנית מודם 34. הקצב האפקטיבי בו אתה מתקשר לאינטרנט הוא רק 9600 סיביות לשניה. תוכל לבחור בין מודם פנוי, הבנוי בצורת כרטיס 154 הנתקע למחשב עצמו, או מודם חיצוני, המתחבר למחשב דרך השער הטורי. מודם פנימי הוא זול יותר ואינו גוזל ממך את אחד השערים. מודם חיצוני עולה כ-100 עד 0 שיח יותר, צריך לחבר אותו למחשב בכבל ויתרונו העיקרי בנוריות החיווי המותקנות בחזיתו. בעזרת נוריות אלה תוכל (אם תלמד את הנושא) לזהות בעיות תקשורת ואולי גם להתגבר עליהן. אס אתה לא בנוי לכך, אין יתרון במודם חיצוני. בעתיד תציע לנו בזק אפשרות חיבור בקו טלפון ספרתי מסוג אכ15. קווים אלה מאפשרים העברת נתוניסם בקצב של 64 עד 128 אלף סיביות בשניה, ללא שימוש במודם. במקוס מודם אתה תוקק למתאם מיוחד, שמחירו לא פחות ממודם. אבל עוד חזון למועד וכיום אפ15 הוא ייחלוס בגרמניה". אנחנו נזדקק למודס עוד שנים לא מעטות ועדיף להשקיע ב-34./. מדפטות ואבזרי קלט/פלט אחרים האבזר החיצוני שגורס לנו לפשרות הכואבות ביותר הוא המדפסת. הדפסה צבעונית באיכות של תמונה, או הדפסת שחור-לבן באיכות של דפוס אופסט היא חלוס של משתמשים רבים. אבל רק מעטים מוכנים להוציא בין 5000 ל- 0 אלף שיח ע'ימ להגשים את החלום. רובינו מסתפקים במדפסת הרבה פחות מושלמת ובלבד שהמחיר יהיה הרבה יותר סביר. לשימוש ביתי תחוס המחירים המקובל מדריך לקניית 26 במיוחד מטעה ההתייחסות לאבחנה בקריטריון עליו| לאיכות. בהדפסת צבע חשוב יותר לפזר את הדיו נכון מאשר להתיז הרבה ממנו ואת וה תונכל ללמוד רק בהדגמות אמיתיות בישראל הוא בין 500 ל-2500 שייח, כאשר המסה הכמותית מתרכזת מתחת ל-1000 שייח. בתחום מתחת ל-1000 ש"ח אין למעשה אלטרנטיבה למדפסת הסיכות המסורתית. למרות איכות ההדפסה הירודה, הרעש בעבודה והמהירות האיטית, רוב המשתמשים הביתייס מסתפקים במדפסת סיכות. מדפסת הסיכות היא גם הזולה ביותר לתחזוקה והיא היחידה שמסוגלת להדפיס במספר עותקים - ובכל זאת קשה להמלי> עליה. בשנים האחרונות פונקנו עי"יי מדפסות לייזר והזרקת דיו, עס איכות הדפסה גבוהה, עבודה שקטה וזריזה, כך שמדפסת הסיכות נראית היוס כעונש. מצד שני, המחיר של מדפסות הזרקת דיו ולייור ממשיך לרדת כך שהפער הפיננסי הצטמצם במקצת. אם אתה יכול להרשות לעצמך הוצאה של 1000 עד 2000 ש"ח נוספים, כדאי לך לחשוב ברצינות על מדפסת אלטרנטיבית לסיכות. השאלה היא: לייזר או הזרקת דיוז שחור על גבי לבן מדפסת לייור (לפחות בתחום המחירים שרלוונטי לשימוש ביתי) היא בהכרת מונוכרומטית, כלומר מדפיסה שחור על גבי לבן בלבד. אבל בהדפסה מונוכרומטית אין לה מתחרים באיכות או בעלויות השוטפות. למדפסות לייזר בתחוםס המחירים שמעניין אותנו יש אבחנה של 3008300 נקודות לאינטש עד 600%600 נקודות לאינטש, כלומר פי 9 עד פי 36 יותר ממדפסת הסיכות הטובה ביותר. מהירות ההדפסה היא 4 עד 6 עמודים לדקה, אבל זה נתון מטעה. רוב הזמן בין הרגע שלחצת על כפתור ייהדפס" על המסך ועד שאתה מחזיק עמוד מודפס ביד עובר בעיבוד נתוניס. התוכנה מתרגמת את מה שנראה על המסך לתיאור בשפה גרפית, בדרך כלל השפה 061-5ת של היולט-פקרד. אחר כך צריכה המדפסת לייצר תמונת נקודות על סמך התיאור הזה (תהליך הנקרא רסטריזציה). רק אם העמוד שאתה שולח להדפסה מכיל רק טקסט וכל הגופנים (פונטים) נמצאים כבר בזכרון המדפסת יהיה תהליך ההדפסה מהיר יותר. בדרך כלל מדובר בדקה או יותר של המתנה עד שהעמוד הראשון של המסמך יוצא מהמדפסת ולכן ברוב הישומים הביתיים למהירות הנומינלית של המדפסת אין משמעות קריטית. מדפסות לייזר העונות לצרכים של משתמש ביתי, וגם לעסקים קטניס ומשרדים ביתיים, אפשר למצוא בארהייב בפחות מ-400 דולר. בישראל אותן מדפסות עולות ב-50 אחוז יותר, כלומר אפשר למצוא אותן עס תג מחיר של כ- 0 שיח + מעיימ (במילים פשוטות: יותר מאלפיים). הזולות ביותר הן מדפסות לייור נטולות מעבד וזכרון מקומיים, הידועות בשם "מדפסות 021". מדפסות אלה מצפות מהמחשב שהוא יבצע את כל תהליך יצור תמונות הנקודות ("הרסטריזציה") עבורן והעמוד יגיע מהמחשב לא בצורת קוב ,61 (או השפה הגרפית האלטרונטיבית "פוסטסקריפטיי) אלא כרסטר נקודות. זו הדרך בה פועלות, למשל, כל מדפסות הסיכות ורוב מדפסות הזרקת-הדיו וכך אפשר לחסוך כ-100 דולר בעלויות היצור. את המחיר משלמיס אח'יכ, בהדפסה עצמה, כאשר צריך להמתין שהמחשב יגמור להדפיס את העמוד ללא סיוע של מעבד מקומי במדפסת. גרפיקאים ומעבדי-תמונה מעדיפים לעבוד עם מדפסות פוסטסקריפט, כלומר מדפסות המסוגלות לעבד קובף גרפי בשפת פוסטסקריפט, שמקובלת בישומים שלהם ובמיוחד בסביבת המקינטוש. המדפסות פוסטסקריפט יקרות יותר ממדפסות ,061 (ייתואמות <1'') ב-200 דולר בממוצע והן פחות מהירות. מצד שני, פוסטסקריפט נחשבת לשפה "מדוייקת" יותר מ-.2061 והיא מסוגלת גם לטפל בהדפסת צבע טוב יותר. ברוב הישומים הביתיים אין יתרון למדפסת פוסטקריפט על מדפסת ,261 וחשוב גם לזכור כי יכולת פוסטסקריפט היא בהרבה מקרים אופציה אותה ניתן להוסיף מאוחר יותר. בגיליון הקודס של 86ו14842א 6 הבאנו סקירה נרחבת של שוק המדפסות ואחד הפרקים מיוחד למדפסות אישיות. שס תמצאו את הפייבוריטים של עורכינו - המדפסות הזולות והטובות של ז09ת)810, היולט-פקרד ו- 0ומ880חג. אליהן אפשר להוסיף את המדפסות הזולות של 86א, אפסון וקנון, כולן במחיר של פחות מ-400 דולר בחנויות בארה"ב ובסביבות אלפיים ש"יח בישראל. הזרקת-דיו צבעונית מצד שני קורצת האלטרנטיבה של מדפסת הזרקת דיו צבעונית. זו תהייה בדרך כלל קומפקטית יותר ממדפסת לייזר ואיטית יותר, אבל הפיצוי הוא ביכולת להדפיס בצבעים. מדפסות הזרקת-דיו מוצעות בטווח רחב של יכולות ומחירים. ברמה הבסיסית ביותר עדיין אפשר למצוא מדפסות מונוכרומטיות, כלומר ללא יכולת צבע כלשהי. אלה יכולות להוות תחליף למדפסת סיכות אבל לא למדפסת לייזר. תוספת קטנה במחיר מוסיפה יכולת צבעונית ב-3 צבעיס (אדום-מגנטה, כחול-ציאן וצהוב) ועוד קצת עבור 4 צבעים (עם דיו שחור אמיתי. במדפסות 3 צבעים השחור נוצר עיי הדפסה של כל הצבעים זה על זה והתוצאה היא ייכמעט שחורי). אם אתה רוצה להנות ממדפסת הזרקת דיו, אל תסתפק בפחות מ-4 צבעים. גם כאן יש טווח רחב של יכולות, המתבטא באבחנה, במהירות ההדפסה ובאיכות בה מושגים צבעי ביניים עייי עירבוב של נקודות צבע בארבעת צבעי היסוד. טווח המחיריס של מדפסות הזרקת דיו ב-4 צבעים מתחיל בסביבות 2000 ש"ח והוא מגיע עד ל-10 אלפים שיח ויותר. לישומים ביתיים נאל להתמקד בקצה התחתון של השוק, שס נבחרה לתואר "בחירת העורכים" המדפסת החדשה 0 6%%10 של 1. גם ליצרניות אחרות יש הצעות מעניינות בתחום זה, במיוחד כדאי לעיין בהצעות של קנון ואפסון. כמו בהמלצה שלנו על רכישת צג, אסור לקנות מדפסת צבע בעיניים עצומות. המפרט על הנייר" לא מסוגל להעביר את ההבדלים באיכויות בין מדפסות ובמיוחד מטעה .4 6 ישראל ינואר 199% 42 מדריך לקניית 6 וצעו צווא. 18ג], 67057506888ו] חט9 א ' השפה של אט8 לכתיבת ישומי אינטונט עתידה (, להביא למהפך החשוב ביותר באוטוסטרדת המידע מ אז ש-16ג105א חשפה את ה-68ו לציבור הרחב. כידוע, השפה הרשמית של ה-66או היא ,זוזו, שמקורה בשפת תיאור גרפי של עמודים המוכנים לדפוס קונוונציונלי. ההסבה בפורמט הסטטי, שאינו יכול לתמוך באינטראקטיביות אמיתית בין המשוטט ב- ו לשרתים באתרי ה->6או. למדיום האלקטרוני השאירה את אוד פ גוג; משנה את התמונה מיסודה. היא /< א[ מאפשרת אינטראקציה אמיתית בין הלקוח לשות. היא מאפשרת ל"ארוז" ישומים כעצמים, אותם אפשר לשנע דרך הרשת כך שהם יפעלו בתוך ה-880%558 במחשב הלקוח, או להריץ בשרת ישוס שהממשק שלו מוקין על תחנת הלקוח. תוכנת דיפדוף (ז0%6ז₪) התומכת ב-6וג[ יכולה להריץ כל ישום 6[ ללא תלות במחשב עליו היא פועלת ואיזו מערכת הפעלה מותקנת עליו. למעשה, 6וג] מספקת חופש מושלם למפתחים להשתמש באינטרנט עצמה כפלטפורמת חומרה מבוזרת, שאינה מכירה במגבלות גיאוגרפיות או בהבדלים בין סוגי המחשבים שמרכיבים אותה. השפה פותחה כהפשטה של שפת התיכנות ++6 ולכן היא תומכת בעצמים, אבל א50 נזהרה לא להכליל בה את האלמנטים היותר מורכבים של מודל העצמים, כמו הורשה ופולימורפיזם. לעומת זה היא הוסיפה למקור את האלמנטים הדרושים לעיבוד מבוזר ולתקשורת על גבי אינטרנט. כיום נתמכת גוג[ ע'"י תוכנת הדיפדוף 3+8[ו₪0 של א50 עצמה ועל ידי הגירסה החדשה 2.0 של זטוגשווג3 6806גו6א. רשימת התומכים בה הולכת ומתאוכת ובכנס האחרון של מפתחים השתתפו לא פחות מ-1000, מה שמבטיח כי תוך זמן קצר זו אכן תהפוך לשפה תיקנית של אינטרנט. הדחף המסחרי המתפתח על אוטוסטרדת המידע גם הוא דוחף לכיוון של אימוץ גּוגן כתקן החדש. ההתייחסות לאבחנה כקריטריון עליון לאיכות. בהדפסת צבע חשוב יותר לפזר את הדיו נכון מאשר להתיז הרבה ממנו ואת זה תוכל ללמוד = מחירו. רק בהדגמות אמיתיות. שים לב שמדפסות הזרקת-דיו מייצרות תמונות יפות יותר כאשר משתמשים בנייר מיוחד, שמונע ספיגה של הדיו בין הסיבים של הנייר. זה נייר יקר למדי ובדרך 6 ישראל ינואר 199% כלל אתה לא תשתמש בו בבית. לכן, בהדגמה הקפד לבדוק באיזה סוג נייר משתמשים ומה אבזרי קלט לתחונות שני אבזרי קלט שאולי תזדקק להס הס סורק 0 צל'ש: 1990 600306 את הפיצוץ בפופולריות של גלישות 60ו בשנה האחרונה אפשר לזקוף ב-90 אחוז לזכות משפחת תוכנות הדיפד!(ף זטוגּפווגּא של א ילד הפלא האחרון בעולס התוכנה. התוכנות האלה הפכו את הגלישה מעסק מייגע לתענוג מלוטש והביאו עשרות מיליוני גולשים לנסות את כוחם ב-6₪או. כמו שאר תוכנות הגלישה גם זסוגקווגא מוצאת את שורשיה בתוכנת 1086א, אבל נטסקפ היתה הראשונה להשתמש בממשק אחיד לתמיכה גם בקבוצות| חדשות (קטסזקח6א), בפרוטוקולים קוו (-קוו ובחיפושי ז6ק60. יותר מכך תרמו לדומיננטיות של זטוגעווגּא המקוריות והתעוזה במימוש הרחבות לשפת התיאור הבסיסית .זוזזו. ההרחבות כאלה, ובעיקר יכולת העיצוב בטבלאות והתמיכה בממשק [16א, הביאות לפונקציונליות משופרת באתוי 6 וגם לאסתטיקה משופות. למוות מקומה בראש הליגה, נטסקפ לא מהססת להיות חלוצה בתמיכה בטכנולוגיות חדשות, החל ב-א1506\ של 95 608חואו, דרך שפת גוג[ של א50 וכלה בשיטת המסגרות, שמאפשרת לבנות דרך מספר חלונות בתוך מסך ,זואדזז אחד. למרות ש -זסוגקויגא לא נועד להיות כלי לטרנסאקציות מאובטחות, הוא כולל מספר אמצעי אבטחה בסיסיים שהמתחרים עדיין לא למדו איך ליישם. ווב החברות האחרות תצטרפנה ל-76גושא בתמיכה בתקן החדש 3.0 ,ןודז כך שהחלוציות הטכנולוגית לא תתפתח במקוה זה למונופוליזציה של השוק. הפתיחות הזאת חשובה לנו שכן יותר ויותר ישומיס נכתבים היוס ויכתבו בעתיד הקרוב להפעלה ב-6א, כאשר תוכנות הדיפדוף מהוות למעשה כלי קיבול (69ה/60013) לרכיבי תוכנה, שמסוגלים לפעול ללא תלות במעוכת ההפעלה ובפלטפורמת החומרה. במילים אחרות, תוכנות הדיפדוף תכתבנה את ממשק הישומים (1ץג) ואת מסגרת התאימות של תוכנות 9>ו. תקנים פתוחים ותחרות חופשית יכולים למנוע חזרה על ההיסטוריה המונופוליסטית של יבמ במחשבים גדולים ושל מיקרוסופט ב-6י. אופטי ולוח סיפרות (זטאוווקָוס). סורקים אופטיים "מצלמיס" תמונה מודפסת והופכים אותה לנתוניס סיפרתיים. סורק אופטי פשוט נמצא בכל מכונות פקס והוא זה שהופך את תמונת הדף שאנו משדריס לסידרה של נקודות בשחור/לבן. הסורק הזה יודע רק להבחין בין שחור ללבן, כלומר הוא יימונוכרומטייי, והוא גמאטרוניק ונק ) 05 מעתה אל פסק עם טננולוגיה מתקדמת בעיבצוב אמהפכני ובמהיר הקלומ?+4. מעוכת םצ]67א אפדאז אא]] המתאימה לגיבוי עמדת מהטב אישי במשרד ובגבגית. ₪ יצרנית מערכות אל-פסק אאז.1 אס הגדולה והותיקה בארצ. ₪ מיגוון רחב של מכשיריס והספקיס עדגצא60. ₪ יעוץ אישי להתאמת מערכת לצרכי הלקוח. ₪ איכות ללא פשרות, שירות מקצועי ומהיר. 1% יק - אא | פכו ‏ פִּהָכ0י2 = ))? | ג(מאטווניק תעשיות אלקטווניות בע"מ הקריה לתעשיות עתירות מדע, ת.ד. 45029 ירושלים 97774, טל: 02-860111, פקס: 02-828875 61.1ת.ח611%10ח )התה :!וגו, ₪ ם > - ס = 5 34 6 ישראל ינואר 1996 מדריך לקניית 26 = עם לוכד תמונה כזה אתה יבול ל"הקפיא'' תמונה אחת מתוך רצף היוצא ממצלמת ווידאו או מרשם 68/, לקלוט אותו בזיכרון ספותי, לשב את התמונה במסמכים אחרים להדפיס את התוצאה בסיוע מדפסת הזרקת דיו צבעונית מייצר רק סיבית אחת לכל נקודת סריקה. סורקיס משוכללים יותר מייצרים עד 12 סיביות לכל נקודה (מה שמאפשר להבתין בין יותר מארבעת אלפיים גווניס שוניס של כהות) ובין בבעים שונים. סורקיס צבעונייס מפרקים את הגוון המודפס לשלושת מרכיבי היסוד - אדום, כחול וירוק - ומודדיס את העוצמה של כל צבע יסוד ב-8 עד 12 סיביות (כלומר בין 6 ל-4096 רמות לכל צבע יסוד ובסך הכל בין 16.7 מיליון ל-65 מיליארד גוונים שונים). מבחינה מכנית ואלקטרו-אופטית ישנם הבדלים גדולים בין סוגים של סורקים המיועדים למטרות שונות. בסורק מקצועי ללשכת שירות, למשל, העמוד הנסרק מוצמד לגליל המסתובב במהירות והמערכת האופטית סורקת נקודה אחר נקודה באמצעות התקן הנקרא "שפופרת הכפלת פוטונים" (דואץ בקיצור). סורקים לסטודיו גרפי או לשימוש עיסקי בנויים בדרך כלל בצורה המזכירה מכונת העתקת מסמכים שטוחה (ומכאן שמס המקובל ייסורקים שולחניים"), עס משטח זכוכית עליון עליו מניחים את העמוד לסריקה. ההתקן האופטי הוא מסוג 62 בדומה לאלמנט הצילום במצלמת ווידאו. סורקיס אלה נחלקיסם לשתי תת-סוגים, אלה שסורקים במעבר יחיד את כל 3 הצבעים ואלה נזקקים לשלושה מעברים. כמובן שאחרונים איטיים יותר, אבל אס רוצים אבחנה גבוהה מאוד זו הדרך להשיג אותה במחיר סביר. לחובבים ולשימושים ביתיים מוצעים סורקים זולים עוד יותר, הנקראים "יסורקים ידניים", בהם אין מנגנון הולכה של הנייר אלא המשתמש מעביר את ראש הסריקה בתנועת "גיהוצ'י על פני העמוד. תוכנה מיוחדת ש מתקנת את השגיאות שנוצרות מסריקה לא אחידה ועוזרת 'ילתפוריי רצועות סריקה זו לזו, כדי לקבל תמונה אחת של מסמך רחב. הסתפקות במועט למשתמש הביתי הסוג האחרון בדרך כלל מספיק. עם סורק ידני תוכל להכניס למחשב תמונה של חתימתך, כדי לצרף אותה אוטומטית למכתבים אלקטרוניים, או ציור פשוט. הסורק זס601 %888חג56 תוצרת לוג'יטק הוא אחד המומלציס בקטיגוריה זו ומחירו בחנויות הוא כ-200 דולר בלבד. אם יש לך אספירציות אומנותיות מפותחות יותר, תאלצ לבחור באחד מהסורקים השולחניים. המחיר יהיה, כמובן, גבוה בהרבה. החל ב-500 דולר לסורק מונוכרומטי והחל ב-1000 דולר לסורק צבעוני. לאור הנטיה הגוברת לעשות הכל בצבע, אנו ממליצים על התמקדות בסורק צבעוני. סורקים מונוכרומטיים מומלציס רק למי שמתכוון להשתמש בסורק אך ורק לסריקה ופיענוח אוטומטי (0068) של מסמכי מלל. סורקיס שולחניים מוצעים במיגוון דגמים עייי עשרות חברות במחירים שבין אלף ל-20 אלף דולר. לשימוש ביתי אין סיבה לחשוק דווקא ביקרים יותר, שכן היתרונות התיאורתיים של אבחנה גבוהה מאוד וטווח דינמי גדול לא יבואו לביטוי אלא בידים של מקצוען. שתי החברות המוליכות (מבחינה כמותית לכל הפחות) בשוק הסורקים השולחניים הן ?₪ ומיקרוטק, עם דגמים לא יקרים וקלים להפעלה. לא מעט יצרנים מציעים סורקים זולים יותר שעל הנייר נראים לא פחות איכותיים. חשוב לזכור כי למשתמש הרגיל אבחנה גבוהה מאוד (מעל ל-600 נקודות לאינטש) או עומק צבע יוצא מהכלל (יותר מ- 4 סיביות) אינס הבטחה לתוצאה טובה יותר. במקום לרדוף אחרי מספרים גבוהים במפרט הטכני עדיף להתרכז באיכויות כמו דיוק כרומטי, יכולת להבחין בפרטיס בתמונה בתוך איזורים חשוכים מדי או חשופים מדי והגמישות של תוכנת הסריקה. אלה הגורמים שהביאו לסורק )56816 של 8 צלייש על מצויינות טכנולוגית. מששטח' סיפרות לוחות סיפרות (פוטקגּווּפָוסם) הס משטחים בגודל בין 20א20 ס"מ ל-60א80 סיימ, המתרגמים תנועה של עט אלקטרונית על פניהס לסידרה של נקודות. לסורקים טובים במיוחד אבחנה של מאיות מיימ, דיוק גבוה ויכולת לכמת (לתת ערך כמותי, מספר) למהירות התנועה וללת שהעט מפעילה על המשטח. גרפיקאים משתמשים בלוחות סיפרות כדי לקלוט את התנועה הספונטנית של יד חופשית, שאי- אפשר לשחזר אותה כאשר עובדים עם עכבר, למשל. מהנדסים וארכיטקטים משתמשים בלוחות סיפרות כדי להזין את המחשב בסקיצות ויצרני מפות משתמשים בהם כדי להעתיק קווי גובה וסמלים שונים ממפה מודפסת למפה אלקטרונית. לשימוש ביתי אפשר להסתפק בלוחות הקטנים והפשוטים ביותר, אם כי כדאי לשמור על התכונה של רגישות ללת. ווידאו; קליטה, לבידה והצגה אבזרים מסוג שונה נדרשים כדי לשלב בין ה- 6 לבין עולס התמונות הנעות - טלוויזיה, מצלמות ווידאו, רשמי 68 ותקליטורים המכילים ווידאו ספרתי. מאפיינת את תמונות הווידאו היא ההשתנות של התמונה מידי 1:25 של השניה. השינוי מייצר כמויות אדירות של מידע - עשרות מגהבייטים בכל שניה של סרט טלוויזיה. כדי לקלוט את המידע בצורה ספרתית אנו נזקקים להתקני סיפרות מהירים מאוד, הנקראים "לוכדי תמונה". כדי לאחסן את התמונות על הדיסק יש צורך לדחוס אותן בצורה מתוחכמת באמצעות תוכנה או חומרה מסוג הנקרא "קודק" (-ז16%%0ק60₪ זז ת). כדי להציג את התמונה הסיפרתית על הצג אנו נזקקים לכרטיס גרפי, שיכול לשמש גם בתפקיד קודק לפחות לתהליך הפשוט יחסית של פריסת התמונה הדחוסה. לכידת של תמונות וידאו ברציפות ובקצב של 5 או 30 תמונות בשניה דורשת ציוד יקר ביותר. כרטיסי לכידה כאלה עולים אלפי 31 דולרים ובנוסף אתה צריך ציוד מיוחד ויקר מאוד כדי לדחוס את התמונות בקצב רצחני. לעומת זאת לכידה של תמונות בודדות מתוך רצף ווידאו היא קלה הרבה יותר. ההתקן צשץ אפ, למשל, שזכה בפרס למצויינות טכנולוגית השנה, מאפשר לך לעשות ואת בקלות ובמחיר סביר ביותר. עס לוכד תמונה כזה אתה יכול לייהקפיאיי תמונה אחת מתוך רצף היוצא ממצלמת ווידאו או מרשס 08/, לקלוט אותו בזיכרון ספרתי, לשב את התמונה במסמכים אחרים ולהדפיס את התוצאה בסיוע מדפסת הזרקת דיו צבעונית. יכולת כזאת נזקקה עד לאחרונה לציוד מקצועי שמחירו אלפי דולרים. הדחיסה של סרטי ווידאו ספרתיים נעשית בשיטות אלגוריתמיות שונות, שלא כאן המקוסם להאריך בפרטיהן. ישנס קודקיםס פשוטים שקל לבצעם בתוכנה בלבד, דוגמת 0 א של אינטל, אבל הס לא משיגים דחיסה יעילה במיוחד. כדי להקטין את כמות הנתונים של סרטון ווידאו, מעשרות מגהבייטים לשניה למאות אלפי קילובייטים לשניה, יש צורך בוויתור על איכות - ע"י הקטנה חריפה באבחנה, בעומק הצבע ובתנועה החלקה של התמונות. סרטוני ווידאו הנפרשים עייי תוכנה בלבד נראיס מחוספסים ("מפוקסלים" בז'רגון של המקצועניס), ללא מעברי צבע טבעיים ועס תנועה קופצנית. תקנ' 56קח לדחיסת ווידאו כדי להשיג איכות טובה יותר לשחזור ווידאו ספרתי יש צורך בקודק משוכלל יותר ובסיוע חומרה המיועדת לכך. הקודק שיהפוך כנראה לסטנדרט העולמי הוא 80ק]א, המוגדר בשני "יטעמים'י: 01מם]א מיועד לאיכויות הדומות למה שמתקבל מרשם 68 ביתי כאשר מקליטים סרט טלוויויה ו-62מק]א מיועד לאיכויות של רשם מקצועי באולפן טלוויזיה לפני השידור. המומחים אומרים כי תקן [0]א הוא "סתימה זמנית", עד שההתפתחות הטכנולוגית תביא את יכולת 2 לכל בית. אם אין לך זמן לחכות לכך, תוכל לרכוש היוס חומרה (כרטיס נתקע) לפרישה של סרטי ווידאו הדחוסים בקודק א במחיר של פחות מאלף דולר, למשל אחד הכרטיסים במשפחת 8661/13816. מאחר וכיום רק כותרי 62-80%1 מעטים מנצלים את היכולת של כרטיסים אלה, כדאי להמתין ברכישה עד שהמו"לים יספקו את הסחורה שתצדיק השקעה מסיבית בחומרה יחודית. אלטרנטיבה לחומרת ₪6ק;1א יחודית היא רכישה של כרטיס גרפי מהיר הכולל תמיכה בפרישת ווידאו ספרתי בתוכנה. מדובר מדריך לקניית 26 בכרטיסים שמחירס מתחיל ב-250 דולר בלבד והס מסופקים עס קודק 0קוא בתוכנה, למשל תוכנת הפרישה של חברת אַחוא. בחירת העורכים שלנו בין כרטיסים אלה היא 1 16600 516311164 של חברת 6מסהזגופ. שס לב שכרטיס ווידאו סיפרתי אינו כולל, בדרך כלל, את המקלט (טחט1) הדרוש לקליטה של שידורי טלוויזיה ותצטרך לחבר אותו ליציאת 1660 מרשם 68 או ממכשיר טלוויויה ביתי. קיימים גם מקלטי טלוויזיה בצורה של כרטיס נתקע ל-6ע, הכוללים זשפטך ומערכת אנלוגית-ספרתית, שמאפשרת לשתול את התמונה הנקלטת בתוך חלון או על כל המסך. כרטיסים אלה מאפשרים להשתמש ב- 6 כמקלט טלוויזיה (בזבוז גמור, במחיר של ה-6 הזול ביותר תוכל לרכוש את הטלווטטיה הטובה ביותר) או, וזה יותר מעשי, לשתול תמונת טלוויזיה קטנה בתוך רקע גרפי שנוצר ע'יי התוכנה. למשל, מערכת אבטחה המבוססת על טלוויזיה במעגל סגור, שמציגה את התמונות מהמצלמות בתוך מסכים שנוצרים עייי מסד נתוניס. למשתמש הביתי אנו מציעיס להסתפק בכרטיס גרפי טוב ולהמתין עד שהתקנים של ווידאו ספרתי יתייצבו ומחיר החומרה ירד. תחום זה עומד בפני מהפכים דרמטיים בשנה- שנתיים הקרובות, עס אימו של תקניםס חדשים ל-1א60-80 בעלי נפח עצום, אימו> תקן 802ק1 גס בסביבה הביתית כבסים לשירותי "ווידאו לפי דרישה", ושילוב הדוק יותר בין ה-6פ, הטלוויזיה בכבלים ואינטרנט. טלפונ'ה, פקס-חודם ומענה קולי לעומת הקשיים של סיפרות אותות ווידאו, קל לספרת את האות האנלוגי של דיבור וכך לשלב את הטלפון עס ה-26. הצעדים הראשונים לכך נעשו כבר לפני עשרות שניס כאשר המהנדסים פיתחו את המודס כאמצעי לתקשורת נתוניס עם מודם-דיבור אפשר להשתמש באותו קו בו-זמנית לשיחת טלפון, לשיגור פקס ולהעברת קבצים. יתרון נוסף הוא ביכולת לשלוט בשיחה ע'י תוכנה על קווי טלפון. המודס עושה תפקיד הפוך מטלפון ספרתי. המודם לוקח זרם נתונים סיפרתיים והופך אותם לאותות אנלוגיים, אותם אפשר להעביר ברשת הטלפונים המסורתית. בקצה השני מקבל מודם אחר את האותות האנלוגיים והופך אותס בחזרה לנתוניס ספרתיים. במודמים החדישים קצב הנתונים מגיע ל-28,800 סיביות בשניה ובעזרת דחיסה אפשר להגיע ליותר מ-100 אלף סיביות בשניה. טלפוניס סיפרתיים מסוג א80] מספקים ערו של 144 אלף סיביות בשניה (לפני דחיסה) מחולק לשלושה תתי-ערוץ: שנים של 648 ואחד של א16%. מאחר ואלה עדיין לא זמיניס בישראל, לא נאריך את הדיבור עליהם. פקסימיליה, כפי שכולם יודעים, מבוססת על שידור תמונות בקו טלפון רגיל. מכשיר פקס כולל גסם סורק, שהופך את התמונה לנתונים ספרתיים, ומדפסת שהופכת את הנתונים הנקלטים לעמוד מודפס על נייר. אבל בקטע שבין הסורק למדפסת פועל הפקס כסוג מיוחד של מודם, עס פרוטוקול תקשורת ואלגוריתם דחיסה המוגדרים כ-%ץ00א0'. כיום כמעט כל הפקסים מתקשרים ב-3 קטסז0, עס קצב העברת נתוניסם של 9600 סיביות לשניה. ברשתות ספרתיות מקבלים ביצועים טובים בהרבה עס תקן 4 קטסז0, אבל זה לא רלוונטי לרוב המשתמשים. כרטיס פקס-מודם כולל את התוכנה והחומרה לשידור נתונים שמקורס בסורק חיצוני או בתוכנת מעבד תמלילים ולקליטה של הנתונים לדיסק או למדפסת חיצונית. יבולח קולית היכולת ה"קולית" של כרטיסי מודם-דיבור ((ז1006/ %0166) אומרת שהכרטיס מסוגל גם לקלוט דיבור ממיקרופון, לספרת אותו, לדחוס את הקול הספרתי לקצב התקשורת של המודם, לשדר אותו כאילו היה קוב> נתוניס רגיל, לקלוט אותו בצד השני של הקו ולהפוך 15 6 ישראל ינואר 1996 46 6 ישואל ינואו 199% מדריך לקניית 26 ו ה | דצו רובק מכובו וצפב ו טוב, זו לא חוכמה גדולה לתת את הפרס לתוכנה | שעשתה השנה יותר רעש תקשורתי מכל מה שקרה מאז צאת ה-6ץ הראשון לאוויר העולם. בכל זאת אי-אפשר להתעלם מכך שמיקרוסופט לא רק יצרה את מערכת ההפעלה שתמצא חן בעיני יותר משתמשים מכל אלטונטיבה נוכחית, אלא היא גם מימשה בה טכנולוגיות מתקדמות בצורה מבריקה. כמו שאר מערכות ההפעלה החדישות, 95 פאסחו/ו יצאה מתוך הפרדיגמות של עיצוב ממשק גרפי מונחה עצמים, קוד 32 סיביות, ריבוי-מטלות כפוי (8ח1₪11)85%1/ 6ל1)קות6-6זק) וריבוי נימים. אבל יציאה מאותה נקודת התחלה לא אומות שהתוצאה תהייה דומה ובמקרה של %אס6חו/ו 5 נראה שמיקרוסופט הצליחה יותר מאחרות בקליעה נכונה לצוכים ולאילוצים של המשתמש הממוצע. למשל, כפתור ההפעלה 87.81 וסרגל המשימות 8ג8%8גך מאפשרים לכל מתחיל להשתלט במהירות על הטכניקה של הרצת מספר ישומים במקביל וכך לעשות את הצעד הראשון בכיוון של תפיסה עולם מרוכזת מסמכים. יכולות הקישוריות המובנות ב- 5 ו00ח:\ הן הנרחבות והקלות ביותר לשימוש הן ברשתות 26 שיוויוניות, הן ברשתות מבוססות שותים והן בהתחבוות לאינטרנט ובגישה מרחוק באמצעות חיוג. ערכת הכלים לחיפוש קבצים, צפיה בקבצים, ניהול קבצים וישומים היא כמעט מושלמת. ממשקי ישומים לטלפוניה (נשג1), דואר אלקטרוני (1 גוא), משחק'ם (8ג607זוש) ומולטימדיה עושים את 95 8 60פואו לתשתית גמישה לישומים רב-גוונים. לא נוכל במסגרת זו לציין את כל השיפורים והשכלולים של 5 608חוו, אבל חשוב להזכיר את התמיכה בשמות קבצים ארוכים, נפחי דיסקים גדולים מאוד, תקן זגו 'חי קטוץ להוספת רכיבי חומרה, תקן 015 לשתילה של עצמים וקישוריות בין ישומים, הפעלת הממשק בשיטות של גרירה והשלכה ('ח' שגזע ק0זע) וכמובן תמיכה בכל *שומ* 5/0 0פשל 16 סיביות. ה 3 ע ל ה צל''ש: קזג\ 05/2 ]מז זה אולי לא הוגן שבזמן שכל העיתונות העולמית ממקדת את אור הזרקורים על 95 יס6חואו, היריבה מבית יבמ בקושי זוכה לאיזכור. גירסה 3.0 של 05/2 מיישמת סידרה דומה של תכונות מתקדמות - (במקרים רבים היא עושה זאת טוב *ותר מ-95 אסחו/ - ובכל זאת כאשר מדברים על מעוכת ההפעלה של יבמ הגישה היא ספקנית, באילו לא מובן לכותבים מדוע יבמ לא מוותרת על הנסיון להפוך את 08/2 להצלחה. הסטיגמה של 05/2 נובעת מהשנים הראשונות להופעתה בשוק, כאשר יבמ היתה הצד שמעוניין בשיווק ומיקרוסופט הצד שאחראי על הפיתוח. זה, כמובן, היפוך תפקידים קלאסי. 05/2 היתה הופכת להצלחה סוחפת אם את הפיתוח היו נותנים מהנדסי מערכות ההפעלה של יבמ ואת השיווק משאירים לילדי הפלא של ביל גייטס. כיום ;זגו 08/2 היא מערכת הפעלה 32 סיביות אמינה מאוד (יותר אמינה מ-95 י60חו/ו), עם ממשק גרפי מונחה עצמים בנוי בצורה אינטליגנטית, תמיכה מעוכתית במודל העצמים 80%1, ריבוי-מטלות כפוי, ריבוי-נימים, גרירה והשלכה, תמיכה בישומי 05 (-3.1 פאוסחואו וכל מה שרציתם במערכת הפעלה חדישה. יתר על כן, ל-שזגאו 05/2 יש ערכת מיני-ישומים מעשית להפליא וערכת קישוריות שאינה נופלת ממה שמציעה 95 8אס6חואו, כולל חיבור מהיר לאינטרנט. אז מה חסר ל-05/2 כדי להצליח! בעיקר תדמית. התדמית הלא מחמיאה שדבקה ב-05/2 מונעת ממפתחים מלהשקיע יותר בהגירת ישומים למערכת זו. בלי ישומים מקוריים, רוב המשתמשים לא מוצאים סיבה לאמ את 05/2, למרות שהיא יכולה לשמש פלטפורמה מצויינת להרצת ישומי 208 (-608חו/ מקובלים. ללא קהל משתמשים גדול, יצרני חומרה לא מתאמצים במיוחד לספק דרייברים טובים ל-058/2 ולכן החלוצים שכן מעוניינים בה נתקלים בקשיי תאימות עם כרטיסי הרוחבה ואבזרים היקפיים שונים. כל עוד יבמ לא מוכיחה אחרת, המצויינות של 05/2 נשארת בתחוסם הטכנולוגי. את התהליך עד שהדיבור מושמע למאזין באמצעות רמקול או אפרכסת טלפון. עס מודס-דיבור אפשר לחשתמש באותו קו בו- זמנית לשיחת טלפון, לשיגור פקס ולהעברת קבצים. יתרון נוסף הוא ביכולת לשלוט בשיחה ע"י תוכנה וכך נפתחת הדרך למימוש של פונקציות טלפוניה רבות ומגוונות. התוכנה יכולה ליינהל שיחות" בסיגנון של מענה-קולי (בנוסח המוכר והמעצבן..." לקבלת מחלקת שירות חייג א, לקבלת המרכזנית חייג צ, להשארת הודעה מוקלטת חייג 2...") או לבצע פעולות של מרכזיה פרטית מתוחכמת, כמו "עקוב אחרייי או יישיחת וועידה". הפופולריות של משרדים ביתייסם בארהיב !ערכוה הג'בו' של קר שומדרוח לך על הנחונים אם אתה קורא שורות אלו, סימן שחשובים לך הפרטים הקטנים. אתה יודע שמערכות הגיבוי של סו הן הנמכרות והטובות בעולם. מה שאתה אולי לא יודע הוא, שרק קניה ישירה מהמפיצים המורשים תבטיח לך את מיטב הגיבוי לנתונים ושרות למערכות הגיבוי. מפי מורשה לקולורדו: יוני נתניהו 5 אור יהודה טל: 03-5333836 מפיצים מורשים לזגפ: המסילה 17 הרצליה 0ל:09-583395 סוקולוג 44 ומת הטוון טל: 03-5409676 דדם ששה סם6=4תק 2 מערכות מחשוב ומדידה (8ו6₪+) בע"םמ ם ₪ ₪ 9 םש 5 |18 6 ישראל ינואר 199% הביאה לגל של מוצרים המיועדים לשלב ככל האפשר בין הפונקציות ההיקפיות השונות. בדרך כלל אלה מוצרים הבנוייס סביב מדפסת לייזר או הזרקת-דיו, לה הוסיפו כרטיס פקס- מודם, סורק אופטי ותוכנה, המאפשרת להפעיל את כל הפונקציות גם ללא שימוש ב- 6 בתור בקר. ץא, זירוקס, קנון, ברדר ועוד חברות רבות מציעות כיוס התקניס משולבים במחיר שבין 500 לאלף דולר. שס לב שהשילוב של סורק ומדפסת מעניק לך יכולת של העתקת מסמכים והשימוש במדפסת נייר-רגיל חוסך בעלויות שוטפות ומבטיח עמידות טובה של המסמכים. בין האבזריס המשולבים בולטת משפחת צם1סםוא של לקסמרק, הכוללת סורק ומדפסת (הזרקת דיו) צבעוניים. הצבע לא עובר בשידור פקס, אבל אפשר להשתמש בהן כמכונות העתקה צבעונית. במחיר פחות מאלף דולר אין להן מתחרות. שילוב עם מערכת הקול כמו שהמגמה הנוכחית היא לשלב את הווידאו הספרתי עם הכרטיס הגרפי, כך קיימת מגמה של שילוב בין מודם-דיבור לכרטיס הקול. מבחינת חומרה קיימת חפיפה גבוהה בין השניים וכל מה שצריך לשילוב הוא מעבד אותות ספרתי (ע5), שמסוגל לבצע את מדריך לקניית 26 הישומים השוניס תחת ניהול תוכנה. כיוס השילוב מיושם בעיקר עייי חברת יבמ במחשבי המחברת מסידרת 6גקאחגוו1, אבל בעתיד נראה אותו יותר ויותר. במקביל נמשכת המגמה לשלב בין כרטיס הקול וכרטיס הווידאו/גרפיקה, כדי לקבל יכולת מולטימידה אינטגרטיבית. כאשר לקול ולתמונה מסלולים נפרדים קשה לסנכרן ביניהם, במיוחד כאשר צריך לבצע בו-זמנית פעולות מסובכות של פרישת נתונים. כרטיסי מולטימדיה משולבים פותרים את בעית הסינכרון וגם חוסכים בחומרה יקרה. כאשר כל מגמות האינטגרציה תגענה למיצוי יסתיים התהליך בכך שכל היכולות הנייל תהוונה חלק בלתי נפרד מלוח האס של ה-6ת. אינטל מנסה לשכנע אותנו כי במחשבים המבוססים על פנטיוסם מהיר נוכל לקבל את הפונקציות של מולטימדיה ללא צורך במעבד 5 מיוחד. אחרים חולקים על כך ואומרים שעדיף להשקיע במעבד אותות ספרתיים יעודי, שיעשה את העבודה טוב יותר וזול יותר מפנטיום. בכל מקרה עליך לדעת שהחומרה הזמינה היוס היא רק שלב בדרך של ה-6ק להתמזגות (86806ז6שה60) עס מקורות מידע ובידור אחריס. נל מה שרצית במחשב שולחני קיים גם במחשנ מחנות, אס כי תצטוך לשלם עבור *ותר. מעבדי פנטיום עד 120 מגהרץ, זכרון מטמון 12 בנפת עד א256, זכרון ראשי בגודל עד 40 מגהבייט, דיסק בנפח 1.2 ג'יגהבייט, מערכת מולטימדיה אינטגרלית ב-16 סיביות, פקס-מודם אינטגרלי, כונן 62-80 מרובע מהירות, מפענח 6מן לווידאו ועוד ועוד האם בדאי יוחר מחשב חחברת? עד השנה האחרונה שאלה כזאת לא היתה אפילו עולה על הדעת, שכן מחשב מחברת מהגדרתו היה יקר מדי לשימוש ביתי וחלש מדי לישומי מולטימדיה. לאחרונה החל שינוי דרמטי לסחוף את עולס המחשבים הנישאים ולמרות שהחברות הדומיננטיות, כמו יבמ וטושיבה, ממשיכות בקו של מחשבי מחברת לבעלי יכולת בלבד, החברות הצנועות יותר מתחילות לסגור את הפער ולספק מחשבים נישאים לא יקרים, שנופלים רק במעט מה"רולס-רויסים" של התעשיה. לא רבים יודעים כי בטאייוון מייצרים היוס את מרבית מחשבי המחברת שמשווקים לבסוף תחת שמות מותג אמריקאים מכודים, כמו קומפק, ₪2 ודיגיטל. נכון שיצרן יכול לייצר מוצר איכותי יותר או פחות בהתאם לדרישות המזמין, אבל צריך למחוק את הדיעה הקדומה שיש לנו נגד יצור במזרח הרחוק. צריך לשפוט את המוצר במבחנים אובייקטיביים, הכולליס מבחני ביצועיס ומבחני שמישות. במהלך השנה אחרונה הבאנו מספר סקירות של מחשבי מחברת מלוות במבחני ביצועים משוויס. הלקחים שלמדו מהמבחנים ניתנים לסיכום במספר "כללי אצבע": + כל מה שרצית במחשב שולחני קיים גם במחשב מחברת, אם כי תצטרך לשלם עבורו יותר. מעבדי פנטיום עד 120 מגהר>, זכרון מטמון 1.2 בנפח עד 256%, זכרון ראשי בגודל עד 40 מגהבייט, דיסק בנפח 1.2 ג'יגהבייט, מערכת מולטימדיה אינטגרלית ב-16 סיביות, פקס-מודם אינטגרלי, כונן 1א62-80 מרובע מהירות, מפענח 0תק]/ לווידאו ועוד ועוד. אם אתה מוכן להפרד מ-10 אלפים דולר, יבמ תשמח לספק לך את 7600 6גקאחומד (זוכה פרס "יהמצויינות הטכנולוגית 1995") עם כל הקולות והברקים. תמורת המחיר של מחשב שולחני ממוצע תקבל מעט מאוד במחשב מחברת. אם הניידות חשובה לך והביצועים צריכים להיות סבירים עליך להתכונן נפשית להוצאה של 10 אלפים שייח לפחות. 4 מחשבי מחברת מצליחים להוציא מהחומרה פחות ממה שעושים מחשבים שולתניים, בעיקר באספקט הגרפי. אם הישוס שלך מצריך מחשב פנטיוס שולחני לא תוכל להסתפק במחשב מחברת 486 שמחירו דומה. אס הביצועיס אינס קריטיים ואפשר להתפשר בשאלת המעבד, עליך לבחון היטב את שאלת השימושיות. האם אפשר להסתפק במסך צבע פסיבי: לכמה שעות עבודה תזדקק בין הטענות מצבריםס! האם הרמקולים המיניאטוריים במחשב מחברת מולטימדיה יכולים לספק כניסת ויציאת וידאו ממשק אינפראדום פקס-מודם קולי חריץ ג6161ע כפול כונן ₪0 62 מהירות א4 מדריך לקניית 6 צג אקטיבי 12.1 אעטש ממשק 61 לתחנת עגינה מטען פנימי + יתי סוללת ל זל = בוטיס קול עם טבלאות גלים דיסק 1.26 מעבד פנטיוס 120 מגהרץ זכרון מטמון 256%1 זכרון ראשי 1618 ניום מציעה אפל מחשבים שווי עוצמה לכל מה שתמצא בשוק ה-6 (בישומים מסיימים המק יעשה את העבודה טוב יותר אותך! האס אפשר לחיות בלי כונן דיסקטים אינטגרליז 4 נכון להיום, למרות שכבר אפשר להשיג מחשבי מחברת רבי-עוצמה ועשירי תכונות בתחוס המחירים של 3000 עד 5000 דולר (בישראל לא כולל מע"מ) עדיין הכסף שלך קונה הרבה יותר יכולת אס התצורה היא שולחנית. הפער גדול במיוחד כאשר מחפשים במחשב מחברת תצוגה באיכות דומה לצג 504 איכותי. דרישה זו מתורגמת לצג אקטיבי בגודל של 10.4 אינטש לפחות, תוספת של יותר מאלף דולר לתצורה הבסיסית של מחשב מחברת. 4 לעומת זאת, אם הישוס העיקרי שלך הוא מילולי בעיקרו (למרות הממשק הגרפי) מחשב מחברת עם צג הג56 [ט יכול להיות פתרון טוב ולא יקר. צגים אלה זמינים בגדלים עד 3 אינטש, עם אבחנה טובה ועומק צבע סביר. הס לא מהירים מספיק להצגת ווידאו, אבל בישומים מקובלים הם מספקים את היכולות הדרושות לא רק לעיבוד תמלילים וגליונות אלקטרוניים, אלא גם למשחקי הדמייה מהירים, דוגמת 00%1כ וסימולטורים לטיסה. 4 אם הדילמה שלך היא מעבד מהיר יותר או מטמון חיצוני (636(6 -12) כדאי שתדע כי מחשב פנטיוס 75 עם מטמון מספק ביצועים דומים למחשב פנטיום 90 ללא מטמון. אם אתה נאלצ לוותר על מטמון עכשיו, וודא כי אפשר להוסיף אותו בעתיד. זכור כי במחשבי מחברת (כמעט) בלתי-אפשרי להשביח את המחשב עייי החלפת המעבד. 8 למרות המבנה המודולרי של מחשבי מחברת חדישים, יש פונקציות שקשה לשנותן. זה אמור במיוחד לגבי המערכת הגרפית, שבמחשב מחברת היא בנויה על לוח האם עצמו. לעומת ואת קל מאוד להחליף את הדיסק, את הסוללות, את כונן הדיסקטים, כונן ה--65 ]80% ובמחשבים רבים אפילו את הצג. לכן כאשר אתה נאלף להתפשר עכשיו מתוך כוונה לשפר בעתיד, בדוק היטב אילו תתי-מערכות הן ברות-השבחה. 4 בכל מקרה אל תתפשר על פחות ממעבד 5, זכרון ראשי 8 מגהבייט, דיסק בגודל 0 מגהבייט, צג ח508 | וטס בגודל 10.4 אינטש, אבזר הצבעה אינטגרלי (נסה לפני הקניה איזה אבזר מתאים לך יותר; כדור עקיבה, לוחית-מגע או מוט-עקיבה), חרי אנזרי הצבעה 61 כפול (111 ץד או 1% 6קץד) ופקס- מודם אינטגרלי. הסוללות הבסיסיות הן מסוג ץְזן-וָא (בשוס פניס לא סוללות ניקל-קדמיום) ורצוי שהמטען יהיה בנוי בתוך המחשב עצמו. 4 דרגה אחת מעל למינימום הניל נמצאים המחשבים המומלצים למשתמש הרגיל. אלה מבוססים על מעבד פנטיום-75 או פנטיום- 0, עם זכרון מטמון כמובן, זכרון ראשי של 6 מגהבייט, דיסק 720 מגהבייט, סוללות ליתיוס ומערכת מולטימדיה אינטגרלית. חשוב שאפשר יהיה להחליף בין כונן הדיסקטים לכונן [62-80% או לסוללה רזרבית ושאפיק המערכת יהיה מסוג 61ע. 4 מחשבי תת-מחשבת (א016000ם0ט8) הם אטרקטיביים במיוחד למי שעובד בעיקר בדרכים, עבורו קומפקטיות ומשקל נמוך הס הפרמטרים העיקריים. צריך לזכור כי תמורת הקומפקטיות משלמים בנוחיות העבודה, במחיר יחסי גבוה ובזמן עבודה מקוצר. יבמ הציגה פתרון מבריק לנוחיות העבודה עם המקלדת הפרפרית שלה (גם היא זוכה בפרס המצויינות הטכנולוגית) וטושיבה הראתה לנו איך מחשב תת-מחברת יכול לספק ביצועים של פנטיוס-90 ומשך עבודה סביר, אבל כל הפטנטים האלה עולים כסף רב. 4 לא רק מחשב המחברת הבסיסי עולה יותר ממחשב שולחני שווה עוצמה, גם כל אבזּר ותוספת יעלו לך יותר. דיסק "2.5 עולה יותר מדיסק "3.5 עם נפח זהה, מודם 6976 6ק (כרטיס נתקע לחרי> 1618א0ע) עולה כפליים מודס רגיל וכן הלאה. כדי להוסיף למחשב המחברת פונקציות שאי-אפשר לזוודן בתוך גופו הקטן תצטרך לרכוש ייתחנת עגינה", שמחירה הממוצע הוא כ-500 דולר. כונן דיסקטים חיצוני עבור מחשב תת-מחברת עולה פי שלוש מכונן פנימי רגיל וכונן -65 ₪01 חיצוני עולה כפליים. מסקנה: מחשבי מחברת נועדו בעיקר למי שחייב לשאת אותס ממקוס למקום. הס לא תחליף למחשב שולני ביתי אלא אם-כן אתה מוכן להכפיל את השקעתך. מצד שני, אם אתה זקוק גס למחשב בדרכים וגם למחשב בבית, תוכל להסתפק במחשב מחברת ולא תודקק לשנים. האם בדא' מחשב שאינו )קז מכל האלטרנטיבות ל-26 רק אחת שרדה - המקינטוש. אחרי שאטרי וקומודור ירדו מהזירה ויצרני תחנות העבודה האחרות התמקדו יותר ויותר בתחוס ההנדסי והגרפי, הבחירה בין 26 למקינטוש היא הדילמה 4 מחשב מחברת ''מושלם" 159 6? ישראל ינואר 199% 20 6 ישראל ינואר 199% -- מדריך לקניית 26 הו הבון עיוטוהן - 33% להראות דומים זה לזה באה בורלנד ושוברת את תבנית השיגרתיות. עם דלפי היא מצליחה ליצור סביבת פיתוח בה מיושמות כל הפרדיגמות האופנתיות באינטגרציה מושלמת. סוד הקסם של דלפי הוא השילוב בין פיתות במוד "מפענח" (16076068מ1) (יצירת ישומים שעברו הידור אופטימלי באמצעות ז6ווקו 0 ). אבל לא די באריזה של מפענח ומהדיר באותה קופסה כדי לקבל את הקסם. יש צורך במעבר ''שקוף' ממוד למוד, כך שבזמן הפיתותח אתה נהנה מהאיטראקטיביות של עבודה בכלי עגא ואילו התוצאה מתורגמת אוטומטית לקבצי אש ו-.11ס קומפקטיים ומהירים. דלפי גם מיישמת את הנסיון הרב של בורלנד בפיתוח ומנחה עצמים, אבל במקום העונש שנקרא ++6 היא פיתחה דיאלקט "אובייקטיבי" של פסקל, שפת הפיתוח הוותיקה, שנחשבת למופת בקריאות ובמניעת קוד '"'ספגטי". 6%וס 531 מ*ישמת את מודל העצמים במלואו, בולל תנונות איזוטריות כמו הורשה, עיטוף ופולימורפיזס, מבלי להרתיע את המפתח הלא-מנוסה. במקוס הקודים המוצפנים של ++6 היא משתמשת בפקודות דמויות אנגלית ובמבנה הידוע של תחביר פסקל. לחבילה מצורפת ערכה עשירה של רכיבי ספריה אותם ניתן לשתול בכל *ש(ם >אוסחגאו. אפשר גם להשתמש ברכיבי אפצ של וויזואל-בייסיק או לפתח רכיבים משלך לצורך שימוש חוזר. גירסת לקוח/ שרת של דלפי כוללת את כל הכלים הדרושים לפיתוח לשומל ז6ז56//ח616. לשם כך יש מנגנון קישוריות .501 עם מסדים חיצוניים ומנוע .501 פנימי בשם 88%6ז6חז. הממשק הגרפי של דלפי הוא מופת לפרדיגמה של ''פיתוח וו*ז1אל'", [785638 66%ןפס היא מופת למימוש של קונספציות מורכבות בצורה מובנת וידידותית וההידור האוטומטי מאפשר להנות מפיתוח מהיר מבלי לשלם על כך בזמן הריצה. דלפי עצמה תשמש מופת לחיקוי ע'"י כל שאר המתחרים ובזאת היא תמלא את התפקיד העיקרי של מצויינות טכנולוגית. האחרונה שיש למי שלא הולך בתלסם. למקינטוש יש בערך 10 אחוז משוק המחשבים בארהייב ובערך החצי מזה בעולם כולו. מצד שני, בישומים ביתיים, חינוכיים ואומנותיים נתח השוק של המק הוא גדול בהרבה. למעשה, קל היה להמליץ על המקינטוש בתור מחשב ביתי אלמלא מדיניות המחירים והרישוי של אפל, שעושה את המקינטוש למחשב אליטיסטי למי שיכול להרשות לעצמו. הפער העיקרי בין 6 למקינטוש הוא בתרבות הצרכנית שמאחורי כל קבוצת מוצרים. ה-6ק מ ו צל'/ש; 4.0 2956 15081 )1610801 הגירסה החדשה של וויזואל-בייסיק פורצת זוכים חדשות בטריטוריה העויינת של פיתוח ישומים לאוטומצית א.ז0. קישוריות והטמעת עצמים בסיגנון 01.8 היא הבסיס עליו אפשר לבנות את עולם התוכנה העתידי, בו ישומים פועלים כרכיבי תוכנה אותם ניתן לשתול אחד בתוך השני ולהפעיל אחד מתוך השני במתכונת לקוח/שרת. תקן 015 הוא גם התשתית לתפיסה "מכוונת המסמכים" בגירסה של מיקרוסופט. תאימות 0158 מוגדרת בשלושה תחומים: ''לקוח'' (או מיכל) 015, כלומר תוכנה לתוכה ניתן לשתול ישום אחר הפועל כשרת לאותה תוכנה, ''שרת" (או רכיב) ₪/01, שזה עצם אותו ניתן לשתול בתוך לקוח 015 לצורך ביצוע מטלה כלשהי ו"אוטומצית שהיא הדרך בה הישום המכיל מפעיל את הרכיבים השתולים בו. תיכנות ישומים לתאימות .01 לא היה משימה פשוטה כלל ועיקר עד שוויזואל-בייסיק פרצה את הדרך עם סיפריות עצמי 01/8 מוכנים לשימוש בכל המשימות המקובלות. הגירסה החדשה מוסייפה לספריות גם תמיכה במנגנון 01.5 מבוזר, כלומר קישוריות והטמעה של עצמים השוכנים על מחשבים נפודים ברשת תקשורת. כיום עדיין לא קיימת מערכת הפעלה שתומכת במודל עצמים מבוזר, אבל זו תכונה המיועדת למימוש בגירסת 'קהירו" של ז סגו ובגירסאות העתידות של 05/2. הגירסה החדשה גם מוסיפה בקרות לתכנות עצמי 06% לבקרות צפצ של הגירסאות הקודמות. עכשיו תוכל לבנות בעצמך בקרות לתפקידים מיוחדים ולקשור אותן עם ישומים באוטומצית 018. אפילו להוסיף מודולים פונקציונליים לסביבת הפיתוח עצמה, שכן וויזואל-בייסיק בגירסה 4 היא לקות 01.5 לכל דבר ועניין. בניגוד לדלפי, וויזואל-בייסיק לא משלבת מהדיר בסביבת העבודה ואינה מחדשת בתחום של שפות תיכנות. במקום זה מנצלת מיקרוסופט את המודל של 01.8 בצורה מושלמת והופכת אותו למנגנון העיקרי בפיתוח ישומים מהיר. וזה עובד להפליא. מייצג "ארכיטקטורה פתוחה", בה כל האלמנטים הס מודולרים וחוקי המשחק מאפשריס לבחור לכל פונקציה בין יצרנים שוניס ורבים. אלה מתחרים בחריפות אחד עם השני והתוצאה היא שוק משוכלל בו אתה מקבל (אם אתה יודע לבחור נכון) תמורה "כרמל" בבי'תוח מתמיד |! 4 | 6זה)/ 6זב/ש\/ - התמשרה- 0 4 מאה חאו א - וו ו || -₪= | ו ל 105 58 6והעסס סוס 2 !יס רצררררר, ירוררר. .ב - . - - ב-א 1 - - - - - - - 8 פוסקאז 0 ) 0 2 מירבית לכספך. המקינטוש הוא "ארכיטקטורה פרטית" של אפל וגם כשהיא מרשה ליצרנים אחרים לנסות ולהתחרות בה, היא מבטיחה שהפער במחירים לא יהיה גדול. התוצאה היא שאתה מקבל אמנס מוצר מגובש יותר מבחינה הנדסית, אבל אתה גם נאלא לשלם יותר. סירת פערים בעבר היה המקינטוש עדיף על ה-26 בכל פרמטר של שימושיות - מלבד בביצועים. מערכת ההפעלה של המק היתה ידידותית יותר, השבחת החומרה קלה יותר והישומיס משתלבים טוב יותר. לעומת השוק הפרוע של מוצרי 26, המקינטוש היה מעוז של יציבות ובטחון. באספקט הביצועים החל המק לפגר בתחילת שנות ה-90, כאשר אינטל החלה במדיניות של האצה מהירה ככל האפשר של משפחת 486 ואח'יכ של הפנטיום. רק כאשר נכנסו לייצור מחשבי 6ג₪]זטאוסק, בערך לפני שנתיים, החל הפער להסגר. כיוס מציעה אפל מחשבים שווי עובמה לכל מה שתמצא בשוק ה-26 ובישומים מסויימים המק יעשה את העבודה טוב יותר. מצד שני, היוס גם ה-6ק הפך למחשב ידידותי, 95 8אוס6פו/ אינה נופלת במאום ממערכת ההפעלה של אפל וכל הישומיס הטובים של המק זמינים גם על 6ק. נשאר אם כך רק פער המחיר. למרות שאפל הקטינה בארהייב את הפער ל-20 עד 25 אחוז בלבד, בישראל המצב שונה. כאן שוק ה-26 נשלט עייי יבוא של מחשבים זולים מהמזרח הרחוק, ולמרות שיבואני מחשבי איכות מסרבים להודות בכך הס נאלציס להקטין למינימוסם את מרווח התיווך שלהם. לא כן המצב בשוק המקינטוש, שנשלט עייי היבואנית הרשמית של אפל, ולמרות תחרות מסויימת מ"יבוא אפור" היא שומרת על שולי רווח בריאים. לכן בישראל המקינטוש שולט רק בסקטור הגרפי ובהוצאה לאור שולחנית. גרפיקאים ואומניס אחרים מוכנים לשלם בין 0 ל-10,000 דולר עבור תחנת עבודה המבוססת על מקינטוש מהסדרות 8500 או 0. עבורם זה כסף המושקע במערכת יצור ולכן חשוב יותר להבטיח תפוקה מירבית מלחסוך אלף או אלפיים דולר. לישומיםס ביתייס קשה להצדיק את ההוצאה ולכן צריך להתבונן בדגמים הזולים יותר, במיוחד במשפחת גווחסו6?. את המשפחה הזאת אפשר לחלק לשתי קבוצות עיקריות: מחשבים המבוססים על השבב 681.0040 של מוטורולה, בן-דורו של ה-486, ומחשבים המבוססים על השבב 206726 בגירסאות שונות. לדעתנו הראשונים הם מחשבים מיושנים, שלמרות 6 ישראל ינואר 1996 מדריך לקניית 76 מחירם האטרקטיבי היוס לא כדאי להשקיע בהס. ההשבחה שלהם למחשבים מהדור שמבוסס על השבב 6;זטשסע, במידה והיא אפשרית, היא יקרה ולא מעשית. הסק'נטוש לבית נשארו שני הדגמיסם החדשים 520002 ו- 2, שמבוססים על השבב 6603קק במהירות 75 מגהרצ. המחירים מתחילים באלפיים דולר, אבל תצורה עם מספיק זכרון ודיסק גדול תעלה יותר מ-3000 דולר. יחסית למקינטוש אלה דגמים "זולים", אבל ביחס ל-6 מדובר על ביצועים הדומיס למה שתקבל ממחשב פנטיום 75. זכור כי לפני שאתה מחליט על רכישת מחשב עליך לבחון איזה ישומים זמיניס עבורו ובאיזה מחיר. גרפיקאים ומשתמשים מסורתיים של אפל בהוצאה לאור שולחנית זוכיסם למבחר ישומים טוב ואפילו התמיכה בעברית היא מקיפה. לעומת זאת קשה למצוא ישומי מדף עיסקיים, משחקים ותוכנות "וורטיקליות" למקינטוש, במגוון ובאיכות של מה שמוצע ל-6ע. צריך גס לזּכור כי אבזרים היקפיים למקינטוש עולים יותר מאותס אבזרים ל-6, למרות שלפעמים כל ההבדל הוא כבל שונה ודרייבר תוכנה אחר. הדבר נכון במיוחד במדפסות לייזר, בהן המקינטוש מעדיף את מדפסות פוסטסקריפט, שמחירן 100 עד 200 דולר יותר ממדפסות ,61 (ייתואמות ק11"). אפל מציעה בדגמים מסויימים ייתאימות 6קיי מסוגים שונים. בחלק מהמקרים מדובר בכרטיס נתקע עם מעבד 486 שמחירו כ-500 דולר. במקרים אתרים מדובר בתוכנה המבצעת ייהטמעהיי של סביבת %איספוו בתוך מערכת ההפעלה של המק. הטמעה בתוכנה הוא פתרון מייגע ביותר ולמרות שהמשתמש לא מודע לכך, המעבד צריך לבצע בממוצע 10 פקודות במערכת המטמיעה כדי לבצע פקודה מקורית אחת. לכן הטמעה בתוכנה באה בחשבון רק כאשר אתה משתמש במקינטוש מהיר מאוד וגם אז אל תצפה לביצועים מהירים יותר ממחשב 486 ממוצע. מסקנה: אס אתה רוצה להריצ ישומי 6פ, קנה 26 ואם אתה רוצה להצטרף לחסידי המק מוטב ותברר איזה ישומי מק מתאימים לצרכיך. אם 80 אחוז מהישומים אתה נזקק להם זמינים על המק וליכולת 26 אתה נזקק ב-20 אחוז מהישומים לכל היותר, רק אז כדאי לך לחשוב ברצינות על ייהטמעה". החלק השני של סיכום 5 נועד למוצרים הטובים ביותר משיקולים מעשיים. המוצרים שאנחנו שמחנו לגלות במהלך המבחנים הבלתי פוסקים של מעבדות 6? 5% והמוצרים שתמיד נשמח להמליף עליהם כאשר שואלים את חוות דעתנו "על רגל אחת". תמצאו כאן גם כמה פנים מוכרות משנים קודמות, כמה שזּכו גם בהכרה של יימצויינות טכנולוגית" ובעיקר את ה'ילחס והחמאה" של משתמשי 6 מבחר מוצרים טובים, אמינים ומומלצים. סז הכל אספנו המלצות על 45 מוצרי חומרה ותוכנה בכל ספקטרוס הישומיס של מחשבים שצנשיים. כמובן שלא כל משתמש צריך את בל אס אתה מחפש מוצר בקטיגוריה ת והוא מופיע ברשימה הזאת, כדאי לך להתחיל את החיפוש בו. יתכן ולא תצטרך ללכת הלאה (אזהרה: למוצרי החומרה הטובים ביותר יש נטייה לעלות יותר הממוצע בשוק. הרשימה להלן לא מתחשבת במיוחד במצוקת התקציב של רוב המשתמשים). מחשב'ס שולחנ'ים בשנת 1995 המשיכה קומפק להגדיל את חלקה בשוק, יבמ הצליחה בקושי לעצור את הסחף בחלק שלה, יצרנים קטנים רבים יצאו מהמשחק והמשיך הריכוז של השוק בין מספר מצטצם והולך של יצרנים דומיננטיים. החלק הטוב של הסיפור הוא שקטן הניגוד בין איכות למחיר תחרותי. יותר יצרני איכות פועלים היוס באגרסיביות תמחירית עזה ויותר יצרניסם שהתבססו בעבר על מחירים נמוכים מגלים שהשוק דורש איכות - והס מספקים אותה. עדיין יש פערים משמעותיים בין מחשביס של יברניסם שונים, גם בצד הביצועים. לדוגמה, במבחנים שנערכו במעבדות 26.1.3068 לאחרונה למחשבי פנטיום 133 מגהרץ בהרצת ישומי 5 פאוס0מו/\ נמצא פער של 50 אחוז (:6) בין המהיר ביותר (מחשב 21336 167, עם ציון 9 במבחן 96 6חסופמו/) לבין האיטי ביותר (מחשב של חברת ח;סטוסססא, שאינו מוכר בישראל). גם כאשר משווים ביצועים של מבחנים ספציפיים, לדוגמה ביצועים גרפיים, מתגלים פערים גדולים. במבחן 017800108 6 אוהו א שבאותה סקירה המחשב המהיר ביותר, 275-133 של גייטווי-2000, השיג ציון יותר מכפול מזה של האיטי ביותר. בשרתיס המבחר קטן יותר והדרישות לאיכות ואמינות חשובות יותר מבתחנות עבודה אישיות. בשרתים גם התוכנה היחודית שכל יצרן מצרף לחבילה יכולה להיות חשובה יותר מהבדלים קטניס בתצורת החומרה. השרתים שוכו בכל הסקירות שלנו בשנת 1995 מצטייניסם במספר תכונות משותפות: תיכנון הנדסי קפדני של כל פרט קטן, החל ביכולת להחליף דיסקים ללא כיבוי וכלה באיוורור אפקטיבי שמאפשר עבודה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. מערכת כלי תוכנה לניהול השרת והשירותים שהוא מספק למשתמשים. 4 יכולת גידול ללא זעזועים, עייי הוספת זכרון, דיסקים ומעבדים. הרבה מקום פנוי במפרצי הכוננים ובחריצי ההרחבה ובמיוחד יכולת להרבות בכרטיסי תקשורת. 4 ערכה מלאה של אמצעי חומרה לשיפור האמינות, החל בזכרון ₪66 וספק כוח כפול וכלה בחיישני טמפרטורה המתריאים על התחממות מסוכנת. בשרתים, הקריטריון של ביצועים בא רק לאחר שהגורמים הנייל סופקו והקריטריון של מחיר רכישה בא רק בסוף הרשימה. החחפו!!ח הםז6וח משפחת מחשבי 8ותת6!!ו]א תוצרת תסזסווא הפכה בשנה האחרונה לנושאת הדגל של יימכסימוס 06" היא כיכבה כ"בחירת העורכים" במספר רב של סקירות, כאשר הדגש היה על ביצועים ועושר תכונות. מחשבי מיקרון אינס מהזולים בשוק, אבל לאחר שלוקחים בחשבון את כל הרכיבים המשובחים שהחברה מכלילה במוצר הסטנדרטי, רכיבים שרוב היצרנים האחרים מציעים רק בין האופציות במחיר נוסף, מסתבר שאתה מקבל תמורה מלאה לכספך. דוגמאות לתוספות שמיקרון רואה בהן דרישה בסיסית: כונן וא0א-62 משושה מהירות, בקר דיסק 8081 = גשוט, מטמון )זט סחץ8, מערכת קול איכותית וכרטיס רשת. 5 התםופתטחום |ושם משפחת תסופמפמוק של ,[תמכ הגדירה בשנה אחרונה מחדש את היחס מחיר-לביצועים שאפשר לצפות מיצרן איכות בינלאומי. המשפחה החלה את דרכה לפי כשנתיים בתדמית של מחשבי ייערך לכספך" (טט1ג3 6 כלומר מחיר אטרקטיבי וביצועים בינוניים. מאז הערך רק עולה. עדיין אתה מקבל מחשב איכות במחיר אטרקטיבי, אבל כבר לא צריך להתפשר באספקט הביצועים. סידרת 05א% היא העידית במשפחת הסופחסוחופ. בסקירה של מחשבי פנטיוםס היא זכתה בבחירת עורכים כפולה: המחשב 1336 בין אלה שרצים ב-133 מגהר והמחשב )100 בין אלה שרצים ב-100 מגהרצ. האחרון ומין במחיר אטרקטיבי במיוחד של כ-2400 דולר (בחנויות בארה"ב). ₪ זםעז5 :טח ₪7 לא כל אחד יכול להרשות לעצמו תחנת עבודה של היולט פקרד - המחירים נוטים לכיוון הסטרטוספירה - אבל כשמדובר בשרת המחיר הוא שיקול משני. שרתי :11 היו לייבחירת העורכים" הכמעט קבועה בשנתיים האחרונות, בזכות שילוב יובצא מהכלל של ביצועים מצויינים, הנדסה משובחת ותוכנת 3 6 ישראל ינואר 1996 המו רצ ל מקלדת שווזזואטאוד ]הז | "איך לא חשבו על כך קודם!" היתה התגובה הראשונה של מרבית האנשים שראו את המקלדת ה''פרפרית" של מחשבי תת-מחברת תוצרת 181. בעיצוב מחשבים קומפקטיים במיוחד, אבן הנגף העיקרית היא הרוחב המינימלי של לוח הקלידים. רוחב המקלדת לא יכול להיות פחות מרוחב 14 קלידים והריווח התיקני בין קלידים (מרכז למרכז) הוא 19 מ''מ. לכן תמצא שרוב מחשבי המחברת רוחבם עולה על 27 ס"מ ורוב מחשבי תת-מחברת משתמשים בקלידים צפופים יותר מהתקן. המקלדת הפרפרית של יבמ פותרת את הדילמה עם מכניזם גאוני. המקלדת בנוייה משני חלקים, ימני ושמאלי, המורכבים על מנופים קצרים. כאשו סוגרים את המחשב סובבים שני המנופים כך שהצד הימני מחליק למעלה ושמאלה והצד השמאלי מחליק למטה וימינה. המקלדת, שרוחבה במצב פתוח הוא יותר מ-28 ס''מ, נכנסת לתוך המארז שרוחבו פחות מ-25 ס'''מ. כאשר פותחים את המחשב התנועה מתהפכת ושני החלקים נפרשים מחדש זה לצד זה. צריך לראות זאת כדי להתרשם עד כמה אלגנטי הפתרון של יבמ, ועוד יותר מרשים איך הוא עמיד בשימוש ממושך. המחשב עצמו גם הוא פלא מינאטוריזציה בזכות עצמו. יבמ הצליחה לבנות בו צג אקטיבי 10.4 אינטש, מערכת קול 16 סיביות ודיסק 720 מגהבייט. למרות שהמגמה בשוק היא להגדיל ככל האפשר את הצגים, כך שרוחב המקלדת לא נשאר הגורם הקובע בגודל המחשב, אנחנו נותניס את פרס העיצוב למקלדת הפרפרית בזכות הפריצה מחשיבה שיגרתית והמופת שהיא מציבה למצויינות טכנולוגית בתחום המכני-עיצובי, בו לא מרבים לחשוב במושגים של פריצת דרך. ניהול מהטובות בשוק. לסידרת 118, למשל, | מחשבי מחברת ליכולת של מחשבים ממוצרים הנבחרים. -------- ו | הג כמ 8 צל"ש: 4516 00 משפחת המחשבים הביתיים של 46 עוצבה ע'"י החברה הידועה ביותר לעיצוב הי-טק בארה"ב, ה2ו02669זת. החברה הזאת כבר עיצבה מספר מארזים קלאסיים ללקוחות אליטיסטיים, כמו אפל ו-א80, ועכשיו היא ניצלה את המנדט שנתנה לה איסר כדי להראות ש-6ץ לא חייב להראות כמו קופסת לחם מיושנת. שימוש נועז בצבעים (שחור וירוק), קווים עגולים ופתחי איוורור שנראים כאלו פוזרו באקראי יוצרים את העיצוב הנאה והמרתק ביותר שראינו השנה בחנויות המחשבים. והצד האסטטי לא בא על חשבון הפונקציונלית. המעצבים הצליחו ליצור משפחה של מארזים תואמים וויזואלית ופונקציונלית שתמצא את מקומה במשרד, בחדר הילדים ואפילו בסלון הפוסט-מודרני. צל"ש: משפחת העכברים 1005 1/0160 מכל החברות הפועלות בשוק העכברים, נראה שלוג'יטק היא היחידה שרואה בשיפור בלתי פוסק, בעיצוב מקורי ובהגדלת המבחר, מטרות הראויות למאמץ מו"פ מתמשך. במשך השנים הביאה לוג'יטק לשוק יותר חידושים ויותר עיצובים מעניינים מכל שאר המתחרות גם יחד. בשנה אחרונה היה זה העכבר 5685 חג]56ט10א, אותו אפשר להשיג בארבעה עיצובים יחודיים, המתאימים לאופי לא פחות מלפיזיולוגיה של המשתמשים השונים. כמו כן החברה הציגה את כדור העקיבה 6 הג 1+36%, שהוא הראשון שהצליח לפתור את הבעיה של ליכלוך פני הכדור משמנוניות האצבעות. מוצרים וותיקים יותר שזכו השנה בשיפורים הם העכבר האלח(9' 6070168 מג]86טס]א, העכבר לשמאליים (ש1610) והעכבר התלת-מימדי. לא כל העיצובים של לוג'יטק מתאימים לכל אחד, אבל כאן נכנס לפעולה עקוון הגיוון. החברה הזאת היא היחידה שלא מנסה להכתיב לך "מה טוב", אלא משקיעה בהפיכת כל רעיון טוב למוצר טוב, גם אם מדובר בשוק ''גומחה" קטן יחסית. לחבר מצלמה (לצורך וועידות ווידאו שני אפיקי 61 מגושריס, המאפשריס תקיעה של לא פחות מ-6 כרטיסי 61ק, ושני ערוצי 1, המבטיחים ביצועי דיסק מעולים וגיבוי עייי יתירות 1 ע841. סידרת 1.5 החדשה יותר מאפשרת התקנה של 4 מעבדיס בתצורת קואפ. וו ייוו וי במהלך 1995 הצטמצם הפער בין היכולת של 54 6? ישוראל ינואו 199% שולחניים. השנה ראינו מחשבים נישאיס עס מעבדי פנטיוס-120, עס מערכת מולטימדיה מושלמת ועס דיסקים של יותר מג'יגהבייט. הצג הוא עדיין המרכיב שמושך את מרבית תשומת הלב והוא האחראי לנתח הגדול ביותר במחיר. יבמ הציגה השנה את מרבית החידושים במחשבי מחברת: צג בגודל 12.1 אינטש (אלכסון באורך 30.7 ס"ימ), מערכת מולטימדיה המבוססת על מעבד אות ספרתי, מקלדת יפרפרית"י, ממשק ווידאו אליו אפשר בתקשורת מקומית או בינלאומית) וממשק אינפראדום כפול. שני מחשבי מחברת של יבמ זכו בפרסי "מצויינות טכנולוגית" בזכות חידושים אלה, אבל הבעיה העיקרית של רוב המשתמשים היא המחיר המהמם שיבמ דורשת עבור הפלאים הטכנולוגיים שלה. רוב הפעילות בשוק המחשבים הנישאים מתרחשת בתחוס המחיריס המשתרע מתחת למחצית המחיר של 4/0 סחהסוחזסו] הזשסז6 אמריקאיי שבכו .שאו ,הש דטקוס6 06 |02, היום כדי לנצח אתה חייב מחשב 8 | 001% 9008/1995 4 : / : 8 88 90 אסחסו₪ שמגיב אליך מהר %וכ)ב=)וו] 2 / , / .7 78 82 דוס המחשב האמריקאי החדש המשווק ; ₪ עו נותן לך, - ]| 65 74 [75 62 ₪ המשתמש המקצועי אפשרות לרוץ ₪ קש ז * = שש קדימה גס עם היישומים הכבדים -, 1 = : / התקשר/י לקבלת תצורה מפורטת ומחיר תחרותי! ביותר. עכשיו אתה מכתיב את כ ]= , -- קומפיוטרטטור - | 0 . הלפ בלי נפולות ובלי לבזבו זמן ו | . הקישון 13 בני-ברק טל. 03-5798350 תחנות עבודה ושרתים - (וטוזשק ₪ תמיכה בטכנולוגיות זיכרון 500 6 בקרי כונן קשיח 05!₪ > יציאות טוריות מהירות (16,550) > יציאות מקבילות ג 1 >כרטיסי תצוגה מהמהירים בעולם מתוצרת ח/5188 סחסוחאום 1 > מכיל רכיבי חסוודד של |8וח! 6 8105 88 אוש סח8 פָטום דא ואו 4 וחטוזחסס אטא-10-ץסא5א ב חסוופסל] 6000 חו חס 0 5007 חו הפוא סו ה חן (1זוחס-) 31:00:00 וסזוחס:)חועצד 4% [4ח6150516<] 1)ח4530.%ח6151516 ד ואו [סזוחס:)חו/ףחו!ו0ז56 ד (31601ו615] 1) סז 550 .הזוס ד 4 הזוס ?ד מ (615150601?] 01 1 חק53 .1 ה6ו וס ד 49 וס זךה המוצרים הנבחרים לא מנסה להדהים אותנו עם חידושים טכנולוגיים כמו יבמ ובמקום ואת היא מציעה מזיגה אופטימלית של תכונות במחיר אטרקטיבי. המחשב הזה השיג ביצועי ליגה עליונה במבתני הביצועים של 6חו3842] 26, הוא מספק את רוב התכונות שמשתמש עוצמה מחפש במחשב מחברת, 4 שעות עבודה בין הטענות סוללה ויכולת הרחבה בתחנת עגינה המתקשרת לאפיק 61 של לותח האם. המחיר, כ-4 אלפים דולר בארהייב, הוא הוגן ביותר. למרות שהיא יצאה לשוק רק באוגוסט, שנת 1995 תזכר כשנה של 5 5או1:60/). עולס המחשבים בכלל 1+ . ה משוכלל משל 05/2 ובוודאי מזה של 8אוסנחו/ דא, אבל זה מחיר התאימות עם ישומי /₪505 סמו / קיימים. מצד שני, ע"י הדרישה שישומים המתהדרים בלוגו של 95 %שסשחו/ ירוצו במוד טבעי גם על 1א ס6חו/ מבטיחה מיקרוסופט את העתיד. כאשר המאגר הזה יהיה גדול דיו אפשר יהיה לוותר על תאימות עם ישומי 16 סיביות (א.3 0088םו/צ/05כ) ואז תוכל מיקרוסופט להחליף את המנוע של 5 פאס6חו/\ במנוע החזק של 1א 8אס6מו\ מבלי שהדבר יפריע למשתמשים ומבלי להכניס ללח את המפתחים. אנו מחכיס בקוצר רוח להופעת הגירסה העברית. יי זה יותר משנתיים ששוק הישומים נשלט עייי המכירות הפנטסטיות של ייערכות", במיוחד ערכת הישומים 0165 של מיקרוסופט. אם בעבר הלא רחוק המילה ערכה התפרשה | זה 00 | וז ך] [ה00168 30/8 זחוס₪6.!סזוחס<) ד א 80156 1 :16ע51 01 זס ₪ קחוסכואס 500 וד 4 חש ואד % :516616 הט80.!סזוחס:) 1 ו . חו וה וא ד ועולס התוכנה בפרט לא ראה מימיו הילולה תקשורתית כמו זו שקדמה כפשרה לא מוצדקת וויתור על הטוב ביותר, הערכות של השנתיים האחרונות מראות כי )הטוס שחו .!טזוחס:) 1 טק 6 וא טוקס ד 6 ישראל ינואר 199% [ז85))78 8108606 |סזוחט:)חו/ד וו הז )!נוח ו ד חפט 1 :הפטז8.!סזוחס-)חו/ 1 טי . 15066 ודוי יו ודד / 6 זה 61010 01015 ז 7 מחשבי שג0אהוג'. באיזור הבינייס מוצאות כר פעולה עשיר החברות טושיבה, טקסס אינסטרומנטס, 6א, קומפק וגייטווי. בתחוס הנמוך פועלות הרבה חברות טאייווניות לא מוכרות כל-כך, אבל אין בכך להעיד על איכות ירודה. מרבית מחשבי המחברת שנמכרים בעולס עס שם מותג אמריקאי מכובד מיוצרים למעשה בטאייון. טבּקאהוחד חפו המחשב הזה אחראי יותר מכל אחד על הפריצה של מחשבי-מחברת לעולס המולטימדיה. במהלך 1995 העניקו לו עורכי 6חו2ג8ג] 76 את אות י"*בחירת העורכים" לא פחות מ-3 פעמים. הוא כולל כונן 620-801 כפול מהירות, מערכת אודיו 16 סיביות, מערכת ווידאו מלאה, פקס- מודם עס יכולת קולית, מסך צבע אקטיבי מהטוביס בשוק ומבחר דיסקים בטכנולוגית ₪וא. מחירו, 55449 בארה"ב, נחשב לסביר במושגים של יבמ. לקראת סוף השנה יצא דגם משוכלל עוד יותר, 76062, שזכה בפרס "מצויינות טכנולוגית". 5חטפחטז:5ה! 5האפז 80 5:>6:בּ|פעבּ-ז גם מחשב מחברת וה היה בין המועמדים לקבלת פרס למצויינות טכנולוגית. טקסס אינסטרומנטס להכרזה על התחלת השיווק של מערכת ההפעלה הראשונה ל-6ק שמצליחה לקעקע את יסודות השליטה של 05 בשוק. גירסאות קודמות של %שסשחואו (א.1 ,א.2 ו-א.3) המשיכו להשתמש ב-005 כתשתית למערכת ההפעלה וכך נשארו בתוקף כל המגבלות המיושנות של 5, החל בשמות קבצים קצרים מדי וכלה בצורך לדחוס תוכנות מסויימות לתחום 640% דווקא. בשניס האחרונות ניסו יבמ עם 05/2 החדשה ומיקרוסופט עס זא ו החדשנית להציע אלטרנטיבות הגיוניות יותר, אבל ללא הועיל. בסוף 1995 החל עידן חדש בתוכנות 6? לא בגלל ש-95 608חו/ היא כל כך טובה יותר ממערכות הפעלה חדישות אחרות, אלא משוס שהכוח השיווקי מאחריה הוא חזק יותר מזה שאחרי 05/2 וההתאמה שלה לצרכי המשתמש ייהקטן" טובה יותר משל 1צ 8אוס6תג/. 5 פשםטחו :507םז₪ו₪ גם לאחר שנגמר הריגוש התיקשורתי נשארה עובדה אחת ברורה ומוצקה: לרוב המכריע של משתמשי 6ת, 95 %שסשחו/ו היא מערכת ההפעלה הטובה ביותר ברגע זה. היא טובה בכל הפרמטרים המקצועיים ולכן נתנו לה גם את פרס המצויינות הטכנולוגית אבל, יותר חשוב, היא טובה יותר מבחינת קלות ואינטואיטיביות ההפעלה, מבחינת התאימות עם מאגר הישומים הקיים ומבחינת הבטחון כי הבחירה בה לא תוביל אותך למבוי סתום בעתיד. נכון שהמנוע של 95 8אס6חוו פחות אפשר להנות מהמחיר והאינטגרציה המשופרים מבלי להרגיש את כאב הפשרה. שלוש ערכות ישומים שולטות בשוק העולמי, של מיקרוסופט, לוטוס-יבמ ונובל-וורדפרפקט (נובל הכריזה כי קבוצת הישומים למשתמש הסופי עומדת למכירה. עד כה לא ידוע מי יהיה הרוכש ומה תהייה המחוייבות שלו לתמיכה בעתיד. גם המחוייבות של יבמ לתוכנות המשתמש הסופי של לוטוס לא נבחנה עד כה בצורה ביקורתית, לאור הכירסוס המתמשך בפלח השוק שלהן.). בעולם כולו ובישראל במיוחד הגדילה מיקרוסופט את חלקה בעוגת ערכות הישומים עייי מאמא אדיר להוסיף את כל התכונות שמי מהמשתמשים הפוטנציאליים יחשוק בהן. למרות ש-90 אחוז מהמשתמשים לא מנצלים 0 אחוז מהתכונות, המכירות של ערכת 5 נסקו לשחקים. בזכות הקירבה בין קבוצת הישומים לקבוצת מערכות ההפעלה, הצליחה מיקרוסופט להיות הראשונה עס ערכה המותאמת במיוחד ל-95 %שסשחו/ו. מאחר וכבר בחרנו בזו כמערכת ההפעלה של 5, אין ברירה אלא לתת את העדפתנו גם היא לערכת הישומיס של מיקרוסופט. ₪ ]םוח 5 פשםטח! זם'] 53037 5 10 011166 מקבלת את המלצתנו לא רק בגלל ברירת המחדל הנ"ל. אנחנו נתנו אחד מפרסי המצויינות הטכנולוגית למרכזי במרכיביה, 7 6זס/ו, וגם שאר התוכנות בערכה הן מועמדות טבעיות לבחירת העורכים. תוכנת הגיליון האלקטרוני [אם, תוכנת המצגות זהנסז6 סע ותוכנת התיזמון +16ט56060 הן מהטובות ביותר בשוק וזוכות וותיקות בסקירות חוזרות ונשנות של 882186ג]א 6ק. אבל החבילה 077168 היא יותר מסכוס המרכיבים. מיקרוסופט מטמיעה בחבילה מודול חדש בשסם "אוגדן" (ז06ח:8), המשמש כמיכל 018 לתוכו אפשר לייבא מסמכים מכל שאר הישומים בחבילה. מסמך הנמצא בתוך האוגדן לא מאבד את קשריו עם הישומים שיצרו אותו ואפשר בכל עת לערוך אותו מחדש מבלי להוציאו מהמיכל. מצד שני, המסמך המורכב הוא קוב יחיד שקל לשגרו בדואר אלקטרוני, יכולת ש-95 %שס6חו/ מספקת במסגרת שירותי התשתית לכל הישומים. מיקרוסופט שיפרה את כל הישומים בערכה במידה זו או אחרת. ב-7 6זס\ נפתרו רוב הקשיים של גירסה 6, והוסיץזסאסע החדשה מאפשרת הצגת מצגות מבוזרות דרך רשת התקשורת, האשפים החדשים של [66א₪ עושים נפלאות בסיבוב טבלאות ובניחוש של סדרות נתונים. 95פ1\ ז10 011166 מוצעת גם בגירסה למקצוענים ([004ו71010%%) הכוללת את מסד הנתונים 4606%%, גם הוא בין הזוכים בפרס המצויינות הטכנולוגית ל-1995. המוצרים הנבחרים 300 בעולס של פיתוח וויזואלי וכלי 84 גדל דור חדש של תכנתים אשר לא ידעו את היתרון של תרשימי-זרימה (1ג62 | אסום) בגיבוש אסטרטגיה אלגוריתמית. מצד שני, בתחומים עיסקיים שונים החל להתרחב השימוש בתרשימים כדי להבהיר בצורה גרפית הליכים מורכבים. אפשר להשתמש בתוכנה גרפית כללית כדי לייצר את התרשימים האלה, אבל הדבר דומה לשימוש בתותח כדי למחו זבוב. מלבד הנזק הסביבתי הדבר כרוך בביזבוז משאבים וזמן. שתי התוכנות להלן נותנות תשובה הגיונית יותר לרוב המשימות היומיומיות. 0 ]₪:בהּת שם :זפ התוכנה הזאת היא הטובה ביותר לייבר תרשימי-זרימה קלאסיים. היא כוללת אלגוריתם מיוחד למניעת "פלונטרים" והיא מסוגלת לארגן מחדש את התרשים האירגוני כולו כאשו אתה משנה את המבנה בראש הפירמידה. הגירסה החדשה כוללת תמיכה בתקן 01.5, כך שאתה יכול לשתול תרשים בתוך מסמך אחר ולשנות את התרשים בצורה דינמית מבלי לצאת מהמסמך המכיל. התוכנה גס משתלבת להפליא בתוך ערכת התוכנות הגרפיות 040168 6 של חברת מיקרוגרפיקס. 5שסטחו₪ זם] זבּט!]||ּ גישה שונה לחלוטין להתוויית תרשימיס מגלמת תוכנה זו של חברת 8011816 | 016:08. במקוס להמשיך את הפרדיגמה של תיכנות וויזואלי עס גרירה והשלכה של עצמים גרפיים, אתה מתחיל בתיאור מילולי של התרשים בעזרת שפת התסריטים הפנימית של התוכנה. לאחר שהתיאור הושלם אתה מרי את התסריט וכמו יש מאין צצ ועולה התרשים המושלם. התנסות בכך יכולה לשכנע אותך שעדיין לא עבר זמנו של התיכנות הלינארי. תבנות- 14ר-55-7. 80₪5ח: -וו ניגוד לשמועות המוקדמות, 95 פשסשחוו לא כוללת את כל מה שמשתמש מהשורה מחפש במערכת הפעלה. אפילו מיקרוסופט מודה בכך ולכן היא מציעה חבילת השלמות בשסם !פטום, הצעה שמיוחדת 5-7א6, שא6ם, ואס "10677 גניו מרכז הדרכה מקצועי להיות ₪655 בתחילת השונה הבאה. האם חשוב לך ללמוד מהנסיון של מי שהקים את 5ץזו5זפטוח( 50/1סז6ואה בארץ? האם חשוב לך שהמדריך שלך עשה את כל המסלול לתואר ד6ו₪? הגיעו קָוְרְמִי 95 הווא "טסו השפוצסחק אסודש ]50 100 6 זס11וזג ץז ) [ 100 . קורס מזורז זפטז56 דא + הסווופאזוסצ דא להכנה לבחינות 70-45 1 70-42 בחודש ינואר. . קורס מזורז 6.2 05, 3.11 /;ץו, 3.1 חוו להכנה לבחינה 70-50 בחודש ינואר. . קורס זפעז56 !גו להכנה לבחינה 70-37 בחודש ינואר. . קורס קו/ק6ד להכנה לבחינה 70-53 בחודש פברואר. הגיעו קורסי 95 חו\ זס) 6 זו חן הנחה מיוחדת למוסמכי נובל שלוקחים את כל המסלול. חיסכון של קרוב ל-20% ממחיר המחירון. חיסכון נוסף בזמן - הקורסים מרוכזים בפחות ימים. לפרטים התקשר על חעבוננו 11["9 טלפונים נוספים: 0-2(" 535" 07 6ץ ישראל ינואר 199% 6 ישראל ינואר 199% המוצרים הנבחרים וצצ הצ | ואת ההצב:געהו 1 וס רא י/ ל 261 00010 וטוה ָָ סן 4 כדי להצטיין היום בתחום המשחקים לא מספיק לבוא עם רעיון חדש וראש רב-תחבולות. נדרשת טכנולוגיה גרפית מהסוג שמשמש לסימולציה תלת-מימדית במתקני האימון של נאס'"'א, בשילוב עס טריקים שיאפשרו להריץ את הסימולציה על 6ץ ביתי במקום על מחשב-על. בשנה שעברה הענקנו את פרס המצויינות הטכנולוגית למשחק הראשון שהצליחה לעשות זאת, 00%8. מאז הטכנולוגיה של 1א000 הפכה לנחלת הכלל והשנה חיפשנו יכולות חדשות בעולם המשחקים. את אלה מספק המשחק )666 ('"ירידה'") המבוסס על מבוך תלת-מימדי וחופש תנועה ב-360 מעלות. כמובן שהמשחק משתמש בכל הטריקים של סימולציה תלת-מימדית ‏ עם מיפוי טקסטורות והצללה לפי מקורות האור, כך שהמבוך ניראה ריאליסטי להפליא. כל אחד מ-30 המפלסים הוא מבוך של 9 מנהרות המתפתלות במישורים שונים. כדי לבצע את המשימות עליך לנצל את יכולת התנועה הרב-מימדית ולשמור על אוריינטציה בעולם בו מה שלמעלה הופך לפתע להיות מתחתיך ומה שמימין מופיע פתאוס משמאל. זה לא קל גם למשחק מנוסה והריאליזם של ההדמיה הופך חלק מההפתעות לזעזועים. כנתיב מילוט מבלבול מוחלט אתה יכול בכל רגע לאתר את מקומך במבוך בעזרת מפה תלת-מימדית. : הרעיון של מבוך תלת-מימדי אמיתי הוא כביר, אבל את פרס המצויינות הטכנולוגית מקבל צוות הפיתוח של 6זג:ו/50 צג!!גזגץ על המימוש המוצלח. המורכבות של המודל לא מפריעה למהירות המשחק ולמרות הוויזואליזציה המבריקה לא נדרשים כאן משאבים של מחשב-על. אפשר גם לשחק את )₪ בקבוצה, כנגד 7 שחקנים אחרים, באמצעות רשת תקשורת מקומית או דרך מודמים. במהלך השנה ראינו משחקים נוספים, של חברות אחרות, שכבר העתיקו את החידושים של )066 לסיפורי עלילה אחרים. את הפרס אנו נותנים במקרה זה לחלוציות שכבר הפכה מקור לחיקויים. שרביס מאיתנו היו רוצים לראות כחלק אינטגרלי של מערכת ההפעלה. הלשונות הרעות אומרות שרק רדיפת בצע גרמה אבל יש לפחות חברה אחת שלא מצטרפת למקטרגים. 66וחגמזץ5, שהחשוביס במוצריה צל'ש: והזוח הו[ 1061010016 021855 1/0018 הסימולטור "טיסה ללא מגבלות" מביא לראשונה לעולם המשחקים את טכניקת ההדמייה המבוססת על חוקים פיזיקליים ולא טבלאות התנהגות שוירותיות. כל יתר הסימולטורים משתמשים בטבלאות של תגובות מתוכנתות מראש לכל פעולה שאתה עושה עם מוט המשחק או הדוושות. התוצאה היא, במקרה הטוב, התנהגות צפוייה מראש של המטוס ובמקוה הגווע התנהגות שאינה עולה בקנה אחד עם חוקי האוירודינמיקה. בטיסה ללא מגבלות המודל מחשב את תגובות המטוס ע''פ החוקים הבסיסיים ששולטים במטוס אמיתי ולכן ההדמייה כל כך ריאליסטית. כמו כן המשחק מצטיין במיפוי פני הקרקע ברמה כמעט פוטו-ריאליסטית, הרבה יותר משכנעת מכל מה שראינו עד היוס על מסך ה-6י. המשחק ממוקד באומנות הטיסה הוויראטואוזית כך שראתה פטור מלהתעסק בבחיות חימוש והתמודדות עם מטוסים תוקפים. כלי הטייס לבחירתך הם מטוסי אווירובטיקה שנראים מיושנים אבל בהם מתחרים אלופי העולם גם בימים אלה. צל'ש: 6ווו6גז6)ח] ה0ו691ת6) וצ6 16 :6% זג [8ת3]\ [ג6ותו[66 ד כפי שמעיד השם, ההרפתקאה במשחק הזה היא טכנולוגית באופייה. המפתחים משתמשים בטכנולוגית מציאות מדומה (8ץ) של תוכנת 6חו6ו0 כדי לבנות מודל של ספינת החלל 6זקז6)ח:. אתה יכול לחקור את צפונותיה ולשוטט בה תוך כדי הדמייה תלת- מימדית מהממת. לאחר שאתה מכיר את הספינה תוכל לייצר בעצמך את העולם בו אמורה להתרחש ההרפתקאה. אתה יכול, בקלות מפתיעה, לבנות פנורמות תלת-מימדיות בהן ניתן לנוע בשלושה מימדים ולראות איך המראה מגשר הפיקוד משתנה. כדי לבנות את העולמות אינך זקוק לציוד אצ מיוחד ואפשר להסתפק באיורי מחשב וסריקת תמונות. המשחק האחרון בסירת 16% זג5 שונה ממה שחסידי הסידרה היו רגילים אליו. כאן הדגש אינו על עלילה מוכנה מראש בשבלונה של מלחמות החלל. לא כל אחד ימצא סיפוק בבחינת הקרבים הטכניים של החללית או באתגר של בניית עולמות ווירטואליים. אלה שכן מעוניינים בכך ימצאו במשחק זה את הטכנולוגיה שמאפשרת לעשות זאת על 6ע ביתי. למיקרוסופט לדרוש תשלום נוסף עבור !פטות, = מוכרים יותר תחת השם של נורטון, קיבלה כך לגיטימציה לטענה שלה, שאין מערכת הפעלה שאינה דורשת שיפורים. או עלה ל-פוגח מערכות האל-כשל ממשפחת וסוסוגח של 6ו וספסהסוש הם שם נרדף לאמינות ומצויינות בקרב אין סוף משתמשי רשתות וםעשסא, 05/2, זא ר- אואש. מהיום תוכל לרתום את האמינות של משפחת אסופואח לכל מערכת שחשובה לך! המערכות קומפקטיות, מודולריות ותומכות בארכיטקטורה פתוחה. בטח תשמח לשמוע שהן מוצעות במחירים סבירים ביותר. .. דיסקים ומערכות פוגא שתשמח לפמוך עליהם, בעיניים עצומות. דיסקים ללא הנמסקה הקשיחים של 5 וספסחסווא ידועים בעולם כדיסקים שפשוט לא יכולים לעצור. הדיסקים בעלי ביצועים טובים ביותר בשוק (8.5/5, 720039₪), קיימים בממשקי |! ו508 ו- ו505 =סו/ בנפחים של עד 9.188 ובקרוב אף בנפח של 1838. לא מאבדים אף שווהח:. משפחת דיסקים נוספת מבית 5 |סססחסווש שהביקוש לה גובר ועולה, היא משפחת הדיסקים לשימושי אודיו ווידאו (א). זהו סיפור הצלחה של דיסקים בנפחים של עד 988 הנותנים פתרון מושלם ומועדף למשתמשי האודיו והוידאו. השימוש בטכנולוגיה ייחודית מאפשר רצף קבוע במעבר המידע שכל כך חשוב למשתמשי המולטימדיה המתרבים. ₪ מד'יאטק הכה תת יותר. רמת גן, רח' תובל 16, טל: 05-7511760 פקס: 05-7511640 חיפה, רח' משה דיין, מפרץ חיפה, טל: 04-728210 פקס: 04-728007 טנא אלי 00 6 ישראל ינואר 1996 חם םח 86:ח3ח5 זם] וסבּףהּח 5 פשטטח/] ניהול הקבצים ב-95 8או60חו/ שונה לחלוטין מאשר בגירסאות קודמות של פוסשחוו. המודול זשוסוטא₪ הוא זה שאמור למצוא את הקבצים שאתה מחפש, לעזור לך לאחסן אותם בתיקיות ולהריץ אותס בלחיצת כפתור. זה הרבה יותר טוב ממה שהיה המצב עס מנהל הקבצים של 3.1 אאוסשחו/ו, אבל לנורטון יש מימוש אפילו טוב יותר. ל- טואא יש יותר פונקציות והן יותר חזקות מאשר אצל ה-זשזס!קאם. קיימת גישה ישירה ללוחות הבקרה, יש ניווט יעיל בין תיקיות מקוננות, יש פקודות 0סא1 מרובת צעדים ויש תמיכה בהעברת קבצי ץזע. במחיר 599 כוללת ערכה זו את האלרטנטיבה הטובה ביותר למנהל הקבצים ולשולחן העבודה של 5 פאוס6מו\ (ראה הרחבה במאמר בגיליון זה על תוכנות עזר ל-95 8א00םג/ו). המוצרים הנבחרים המושג של תוכנה קבוצתית נולד עס תוכנת א של לוטוס ובהדרגה התחיל לחלחל לכל הישומיס העיסקיים. סא היא הסיבה שגרמה ליבמ לשלם 3.5 מיליארד דולר עבור לוטוס, אבל את הגירסה החדשה 4.0 לא שיחררו ב-1995. גם מיקרוסופט מתעכבת עם התשובה שלה ל-6וסא, שתקרא 6פחגהסאם. לכן נאלצנו להתבונן בין הישומיסם הקבוצתייס הצנועים יותר, שלא כרוכים במלחמות-עולם ובתקציבי מיליארדים. בקבוצה זו בולטת חברת גז0ג!601, שחרטה על דיגלה את נושא קבוצות הדיון המבוזרות. 7 ₪0 פזבּח5 בּזסב!ום] תוכנת הדיונים הפופולרית של חברת 8ז60!|!30 התחילה דרכה בסביבת לקוח/שרת, מתוך הכרה שחברי קבוצת הדיונים אינס גם לאחר שנגמר הריגוש התיקשורתי נשארה עובדה אחת ברורה ומוצקה: לרוב המכריע של משתמשי 6 5 גווסוו היא מערכת ההפעלה הטובה ביותר ברגע זה שפטום +%]ספםזםוח ב 68הספפעוזם 3 806ק68טוזכ של מיקרוסופט מופיעה בדיסק התוספים !צטוץ, למרות שמקומה הטבעי הוא בתוך %אס6מו/ 5. 3 ססגקפטצוזע היא תחליף משופר לגירסה 2 650806צוזעם הכלולה במערכת ההפעלה, גירסה שאינה עומדת במבחן הדרישות של שנת 5. 3 806ק65צוזע מסוגלת לדחוס דיסקים גדוליסם במהירות, לזהות את השמות הארוכים של קבצי 95 פאוס6חו/ ולבחור בין שלוש רמות של יחסי דחיסה/מהירות. מאחר והדיסק !צטוק כולו עולה רק 549, אפשר לסלוח למיקרוסופט על הטריק השיווקי הזה. בהכרח שותפים לאותה רשת מקומית ואז תצורת ז661-10-266ק אינה מסוגלת לממש את היתרון העיקרי של דיונים מבוזרים - החסכון בזמן נסיעה. כיום התווספו לגירסה המקורית גם גירסאות לקבוצות עבודה וגירסה לשרתי א 8אס6חו/ו, אבל התכונה המרכזית, של שימוש בדואר אלקטרוני כחלק אינטגרלי ממדיום הדיון, נשארה בעינה. בגירסה החדשה התווספו תכונות חדשות, כמו תקצירי השתלשלות העניינים ויכולת לעבור במהירות ממסמך למסמך (9אחו [אטנטכ)). לאחרונה רכשה חברת 6ק808ו6א את 8זפג!001 תמורת 108 מיליון דולר, מתוך כוונה להשתמש בטכנולוגית הדיון המבוזר שלה על תשתית אינטרנט. כאשר זה יקרה, תוכל 50316 60113914 להתחרות גס ב-6סא על התפקיד של פלטפורמת מיחשוב- קבוצתי גלובלית. נ'ה1ד- קשרים 1' ניהול קשרים עסקיים היה בעבר בתחום המחיה של מנהלי נתונים אישיים -‏ אזע. כל משתמש ניהל את ספר הטלפונים הפרטי שלו, את המעקב השוטף אחרי הלקוחות שלו ואת לוחות הזמנים שלו. הגישה הזאת לא תואמת את אופנת המיחשוב הקבוצתי ומכאן נוצר הצורך בתוכנות מיוחדות לניהול קשרים עיסקיים, קטיגוריה הנקראת באנגלית 10ח0?). משתמשים בהן בעיקר במחלקות שיווק ומכירות, אבל גם גופיס אחריס עס חשיפה מתמדת לקהל לקוחות גדול יכולים להעזר בהן. למשל, משרדי פרסום ויחצנות, מחלקות שירות וגופים ציבוריים. זם] ₪58 פחוחם/ם5 ח₪1₪ 5שפחו] לאפיין נכון את הצרכים של ניהול קשרים עיסקיים בצורה קבוצתית וכבר בימי 205 הנשכחים היא עמדה בראש מצעד המכירות. המעבר ל-%א40חו/י עבר בשלוס והגירסה החדשה יודעת גם לנצל את שירותי 1811 ו-16ש56066 של מערכת ההפעלה. הממשק החדש מבוסס על עמודים מסומנים (1800660), המאפשרים לך לשמור כל מידע שתרצה לכל לקוח ואיש קשר. ניתן לתכנת תהליכים אוטומטיים, למשל שכל הצעת מחיר תגרור לאחר זמן נתון הוצאת תזכורת. מוצר נלווה בשם 6חץ60165 מאפשר עבודה בקבוצות מבוזרות על פני רשת רחבה (אפילו בין- יבשתית), תוך כדי סינכרון אוטומטי של מסד הנתוניסם המשותף ויכולת לנהל דיונים מבוזריס באמצעות הרשת. אנחנו לא מפסיקים להטיף לציבור על הצורך והכדאיות של רכישת צגי איכות. הטיעוניס כבר ידועים לכל; "חבל על העיניים", "הצג ישמש אותך הרבה אחרי שתשכח מה זה פנטיום"י "איכות הממשק היא האיכות היחידה שנראת לעין" ועוד. רק חלק קטן מהציבור מפנים את ההטפה הזאת ובאמת רוכש את הצג הטוב ביותר שאפשר, בעיקר משום שצגים טובים היו ונשארו יקרים. בשנה האחרונה עבר, סוף-סוף, מרכז הכובד של השוק מצגי 4 אינטש אנלוגיים לצגי 15 אינטש ספרתיים, אבל התשוקה האמיתית שלנו היא צגי 17 אינטש. אלה גדולים בשטח התצוגה במידה משמעותית, מבלי להיות מסורבלים מדי. אפשר להציג עליהסם חלונות טקסט במוד 1024 8 וחלונות גרפיקה במוד 1024א1280. יש להס את כל התכונות הדרושות לתיקון עיוותים גיאומטריים ותיקוניס כרומטיים, רוחב סרט גדול, תמונה יציבה ובהירות טובה. צריך רק להסכים לייבזבזיי עליהם עוד 5500 בממוצע. כדאי. ח53 )א בהּח3םח פזרו-8ז הצגיס של סגא (משווקיס באר תחת השס 20]₪) שמרו על מקומם השנה בראש ליגת האיכות, למרות תחרות חזקה מצד חבורת גדולות, כמו 86א ויצרני איכות אירופיים, כמו גואסא. במבחנים שערכנו במעבדות 188% | 6ע ניתן המקוס הראשון לצגיסם אלה הן במבתנים האובייקטיים, בהם מכשירים מודדים את הפרמטרים הפיזיקליים של תמונת המסך, והן במבחנים הסובייקטיביים, בהם בוחנים מיומנים שופטים בעין מקצועית את התמונה. בנוסף מספקת סגּחגא תוכנת כיול צבע, יכולת לכוונן את המסך בתוכנה ללא מעורבות המחשב, תמיכה בתקן צג71 | 'ם' | פ>ט|ק של 95 פאוסמו\ ובחירה בין שני סוגי שפופרות מסך: טריניטרון של סוני (במחיר 581149 בחנויות בארה"ב) או שפופרת 6זג500-)1ת סטנדרטית (פחות מאלף דולר בחנויות). את ההמלצה שלנו אנו נותנים לצג עם שפופרת המוצרים הנבחרים בתיסמונת מיקרוסופט. בניגוד ליד הקשה של ביל גייטס, הכיבוש של עולס האאנטרנט נעשה בנועם יחסי. 6₪086א אפילו מאפשרת לך להוריד את התוכנה שלה ממספר אתרים ב- 60 ללא תשלום, או לרכוש עותק על דיסקטיס במחיר של 45 דולר בלבד. םחו 8556328 התוכנה הזאת וכתה בצל"ש למצויינות טכנולוגית על הטמעה מהירה ויעילה של מרבית הרעיונות הטוביס שעלו השנה בין משתמשי אינטרנט. התוכנה תומכת מאותו חלון גרפי בשרתי .11111 ,ש1ץ ,0006 ,קדוא5 ו-עדאא וניתן לפתוח מספר חלונות זה לצד זה. היא תומכת בתקן המורחב של שפת ה- ,3.0 .זואדו3 ט6/ ובממשק 167/12 מתוך צאסשפו/ו (שקעי %ססהו/). בזמן שהמתחרים מנסים להגיע לאבני הדרך של גירסה 1.1 ,6180806 כבר מציעה לנו להתנסות בגירסת ביטא ביותר בין חברות המידע המקוון. לקוחות היום מקבלים בארה"ב את שירות האינטרנט הטוב ביותר ולנו נשאר רק לקנא. לכך אפשר להוסיף תמחיר אגרסיבי: 510 לחודש (כולל 5 שעות שוטטות) ו-3 דולר לכל שעה נוספת. ]ה 8ע 58 טוקס זז זו חבילת הכלים החזקה ביותר לכל שירותי אינטרנט. לפני הרכישה עייי קומפיוסרב הכרנו אוה בשס צ5?8 והענקנו לה את 'יבחירת הערכים". היא כוללת קישוריות 16/1 מלאה, תוכנות ,00706 דואר אלקטרוני, חדשות, 17, מסוף 6% ועוד. בזמן ש-זסוגּפָוצגּא נותנת פתרון מצויין וזול להפליא לשוטטות ב-65/ו, החבילה הואת מספקת יכולת ללא מתחרים באספקטים אחרים של אינטרנט. אסא צ8ק5, למשל, מאפשרת למיין קבוצות חדשות לפי החלק הטוב בסיפור הוא שקטן הניגוד בין איכות למחיר תחרותי. יותר יצרני איכות פועלים באגרסיביות תמחירית עזה ויותר הטרינטרון - למרות המחיר הגבוה יותר. אינטרנט היתה המילה המדוברת ביותר ב- 5 ועדיין אין לדבר סוף. מספר המשתמשים גדל במשך השנה מ-20 ל-40 מיליון, מספר נותני השירות גדל פי 10 ומספר אתרי ה-60/ עבר את קו ה-100 אלף. למרות שמאחורי הסטטיסטיקה המרשימה עדיין מתקתקת פצצת הזמן של קריסת קווי התקשורת ורוב האתרים עדיין כוללים מעט יותר מעמוד-בית מרשים וחסר תוכן, הרשת הפכה את מושגי היסוד של מחשבים אישיים ותקשורת. לדעת משקיפים רבים זו רק שאלה של זמן עד שאינטרנט תשמש פלטפורמה לישומים, תחליף לתפקיד המסורתי של מערכת ההפעלה. כדי שה יקרה יש צורך בסטנדרטיזיציה של תוכנת הדיפדוף (6גאוסז8) ואת התקן מספקת א של 046גו6א. פלח השוק של דפדפן זה הגיע השנה ליותר מ-80 אחוז וכל שאר היברנים הסכימו למעשה לאמף את כל השיפורים ש-6080806א1 מכניסה ב-זסואפ8ווגּא כסטנדרט המתעדכן לישומי אינטרנט. נטסקפ החלה השנה במסע רכישות של חברות המייצרות תוכנת משלימות ל-זסוְאפַוצגא ולישומי אינטרנט וכאן כבר אפשר להתחיל לראות את הסימפטומים הראשונים יצרנים שהתבססו על מחירים נמוכים מגלים שהשוק דורש איכות - ומספקים אותה של 2 זסוגפווגא. זו תומכת בשפת 8צג1 של א(50 ובישומים הפועלים בתוך הדפדפן כאילו זה *מיכליי במונחים של קישור והטמעת עצמים. הגירסה החדשה גם מיישמת את המושג של "מסגרות" שיטה בה חלון זסוגּפָוצגּא אחד קשור עם מספר אתרים בו-זמנית. אם אתה רוצה לדעת לאן מתפתחת אוטוסטרדת המידע, די לעקוב אחרי מה שעושה 80806ו6או. שחו !חם 63!חפחח בעבר ,8401 לא היתה רשת המידע המוליכה בארהייב, אבל השנה היא הוליכה עם אימו מהיר של תקן 4 ותוכנת הדיפדוף הטובה נושאים בייגרירה והשלכה", [ו₪א - צא58 מאפשרת לך למיין דואר וקבצי ₪]אזוא נלוויס ותוכנת 1304861( 1416 אזסוסא צאע5 מנהלת הורדה של קבצי 12ש כאילו היה מדובר בהעברת קבצי 80%חו/ מספריה לספריה. 6 )66ת6ום נמכרת בשתי גירסאות, האחת למשתמש הסופי במחיר %200 והשניה למקצוענים ב-400 דולר. ה לא מעט, אבל לא תמצא חבילה טובה יותר של כלי עזר לאינטרנט. *מהר יותר, רחוק יותר'יי היתה ונשארה סיסמת התקשורת. הדגש השנה היה על הבשלה מהירה שות 1 6 ישראל ינואר 1996 4 1 וגוז 6 34 60806 0/0 5 6 2 41 הסווס) 08 עו ו יי ד ,48806 , 800105 36607000 8וסוחטוס 81 36601086 1917 אסם )ו 81-50 ספ" חס) 91וו0 690. 8 68הסוחז49-- הג 800 5 ( ו 5 00 "ה 8 90ו+--ץ0 0 0906 של שני תקניס חדשים לתקשורת מקומית ומרוחקת. ברשתות מקומיות פר תקן 9%" זו לתודעה כשהוא מביא עימו הכפלה פי 10 במהירות התקשורת, ללא שינוי בתשתית החיווט ועליה מתונה ביותר במחיר של אבזרי החומרה, כמו מתאמים, רכזות ומתגים. בתקשורת ארוכת-טווח הנצחון של תקן 34.צ היה מהיר להפליא וכבר מדבריס על מה שיבוא אח"כ. הצורך ברוחב-סרט גדול כאשר מתקשרים לאינטרנט הוא הגורס העיקרי לאימוץ המהיר של תקשורת בקצב 28,800 סיביות לשניה. מוצרים אחרים בקטיגוריה זו הס אבזריס לשיפור השירות של רשתות תקשורת. תמצאו כאן את סידרת אסק0גוש של שרתי ואסא-6 וסידרת אט[ 8/זסצס8חג/] של שרתי גישה מרחוק. הראשונים מספקים שירות תקליטורים מרכזי לחברי הרשת והשניים מספקים נקודות התחברות בחיוג לרשת מקומית. שתי הסדרות זכו לפופולריות בשל קלות ההפעלה והן שמרו על מקומן בחזית עס שיפורים מתמידים. 5 זא זפה :6 |8:ח! וחק מתאמי הרשת של אינטל עמדו בראש המתקפה של |6וח6חום 81 ולזכותס תעמוד העובדה שקצב ,₪ ג 86 ז ₪ א סז 5 א 660 דא 0 068 אסדה6וצא אצקא 46 וס תג 11666 [מאי30 מסתו 84 64 [% 16 584 16 סשת 26 2/0 זספהקתיג 11 00306פצ1 6 תו 2קגול תוס קיז תה קַתוצח8 זס] ו 613 סז הג ץק זק ב 6 פצגה וסקס|שצ86 10,000 ז6שכ) ז6בת6ת1 6ה! מה 5אזסעת6ח 6פהקתסום6 זסש 6 ישראל ינואר 199% 6 חס 66חסו₪ 6 ו 968590 המוצרים הנבחרים ------ הקליטה של התקן החדש מקדיס את התחזיות האופטימיות ביותר. חלק חשוב בהצלחה אפשר לזקוף לוּכות ההחלטה הנבונה של אינטל לתמוך עס אותם כרטיסים בשני התקנים, הישן והחדש, בו-זמנית. כל הכרטיסים במשפחה מסוגלייס לייחוש" עם איזה שער ב-טטא הס מתקשרים ולהתאים את עצמסם אוטומטית למהירות שאותו שער תומך בה. כך אפשר - וכדאי - לרכוש את כרטיסי 280/100 גם אס התשתית עדיין לא עברה הסבה לקצב של 100 מיליון סיביות בשניה. הכרטיס החדש יתפקד בקצב הישן של אתרנט עד שהרכזת תושבח ואז הוא יעבור אוטומטית לקצב הגבוה. ו ]₪5:םזשוח שרתי התקליטורים של חברת עושיסם את החיבור של כונני 62-80 לרשת תקשורת למשחק ילדים. הסידרה כוללת מוצרים משני סוגים: 80 ספוש הוא שרת הכולל רק את האלקטרוניקה והלוגיקה של חיבור כונניס חיצונייסם לרשת אתרנט. שני שערי 5051 מאפשרים לשרשר עד 14 כונניס לרשת והמחיר הוא צנוע בהתאם - 51595. לעומת זאת, זטאוס1 0₪ק60גוש הוא מארז בגודל של מחשב-מגדל, הכולל בקר וארבעה כונני [/א62-80 פנימייס ומחירו 53,195. שניהס מסופקים עם תוכנה בשם 280 שטוצ6אופ, המאפשרת להתייחס לתקליטוריס באותס צורה כמו לקבצים על הדיסק. זשוזטם] 65|:]םפסח 05 - החוש פַחוח:'זפע6./ זה המודס המהיר והגמיש ביותר שתוכל למצוא בשוק. מחירו לא נמוך, 525 דולר, אבל הוא מגיע לקצב של 33.6 קילו-סיביות לשניה והוא תומך בערוצים לא-סימטריים (כלומר שידור בקצב שונה מקצב הקליטה) והגנה על גישה בעזרת סיסמאות. 10 חס טוא 10 =ר-י רי ריר כ ב צחטפ 0 5.ננדרא/1 פק 6 6 פמ 8 תס 84 מה וק מסםג )קה צוס 66מגתח6 ]33 סז 50006 קטשם 65-מ . סמ דוס ותו קתדואה5 07 אַת669 מדו1825ן מסם 6פקקה 6קא וז 6 6 200086 קןס[866 0פ או 364 ו 4 חשוב לזכור כי מודם לא נמדד על-פי המפרט "על הנייר" אלא לפי הביצועים "בשטח', מול מודמים אחרים וכאשר רשת הטלפונים עושה ככל שביכולתה לשבש את התקשורת עם רעשים שונים ומשונים. המודם הזה עמד במבחנים של 1.80% 26 טוב יותר מכל אחד אחר בסימולציה של הפרעות בקו התקשורת ובאינטראקציה מול מגוון רחב של מודמיס אחרים. אם אתה מבלה שעות ארוכות בתקשורת מול פרטנרים שונים, זה המודס שיבטיח לך הכי פחות תיסכולים. למעשה הוא יחזיר את ההשקעה בו מהר יותר ממודמים שעולים רק החצי ממנו. 5 = שעםחח3 העות5 שרת הגישה הזה שמר על מקומו בראש למרות תחרות גוברת מצד יצרניס רביס שגילו השנה את פלח השוק המתעורר הזה. שרתי גישה מרחוק מאפשרים למתקשרים בקווי טלפון להתחבר לרשת מקומית ולקבל שירותים כאילו הס מחובריס בקווי אתרנט. המהירות כמובן נמוכה יותר, אבל לא כל ישוס דורש מהירות דווקא ושימוש נבון בארכיטקטורת לקוח/שרת יכול להקטין למינימוס את הדרישה לרוחב-סרט גדול. בכל מקרה הפרמטריס החשוביס של שרת גישה מרחוק הס אמינות וקלות הפעלה. את אלה מספקת 8 טוב יותר מהמתחרים. זו גם החברה הראשונה לתמוך ב-95 אאס4חוו עם תוכנה שמתמזגת בצורה מושלמת בתוך מערכת ההפעלה. ארבעת המוצריס שבחרנו בהם כטוביס ביותר ב-1995 הס אמצעים לשיפור השירות בסביבת מיחשוב המבוססת על שרתים ורשתות תקשורת. יותר משנדרשנו לשיפור התקשורת עצמה, התרשמנו השנה מהשיפורים ביכולת לנהל את סביבת השרתים עצמה. בין הארבעה תמצאו את גירסת השרתים של 1א פאוס0ח), מערכת ההפעלה שמתחילה לאיים על 6זג/ו6א כבחירה המועדפת להפעלת שרתים, במיוחד בתפקידי שרת ישומים ועל פלטפורמות חומרה מרובות מעבדים (:1א5). שלושת האחרות הן תוכנות ניהול שונות. הבחירה שלנו משקפת את הבגרות של רשתות 6. למרות שרוב הרשתות הן עדיין מהסוג השיוויוני (ז0-260)-ז66ק2) ורוב השרתיס עסוקים בעיקר באספקת קבצים ושירותי הדפסה, התפקיד של שרתי ישומים הולך ומתרחב שרתי ישומים - ובעיקר שרתי מסדי- נתונים - מאפשרים ניצול יעיל יותר של ל-6 מגאזין אי| ספק, המסכים של 0 הם הטובים בעולם. בבדיקת 43 מסכי "לו זכו מסכי 517 ב"בחירת העורנים" אובעת הדגמים של חבות (כולל תמיכה ב- 95' 5'וססאו/ מלאה ‏ להשקע ה. 0 היפנית, המשווקים "צהא|ת 8 5506 בואו לאולם התצוגה ותואו בארה"ב תחת השם 0גאגא, מקינטוש ותחנות עבודה. בעצמכם מדוע מסכים אלו זכו בציונים הגבוהים ביותר מבין כל המסכים של ₪20 200 הם הטובים ביותו עבורכם. | במבדקי מעבדות =ווו4062! 06 הציון הגבוה ביותר ניתן. מסנכי 5!20 משווקים הבוחנים שילוב של חדות תמונה, לדגם - 5ז2-17ז (הנמכר בלעדית בישראל ע"י מ.א.ג דיוק גאומטוי והתלכדות. באירופה ובישראל כדגם מעוכות לייזר בע"מ, המסנים של 6|20 | 3 20) שזכה לאות ומפיציה המורשים. בגודל 17 אינטש' מיועדים "בחיות העורכים" של ו לאנשי מקצוע בתחום הגרפיקה | מגאזין המחשבים היוקותי ₪ מ ולכאלו שאינם מתפשרים על :או?גבגא 0 ל יש | איכות של תמונה וצבע. | המסכים של 5!20 משלבים > . 0 דגמי ה- + מצויידים בשפורפרות | חדשנות, איכות ומקצועיות .> 0% 2200 ב | 8 81 ומסכי ה-ץך ומוכיחים שוב שיש תמורהי. 6 0 0 | מצויידים בשפורפרות סאסווגוס שג" אל ל אסחד ו- * אספודואומד. | ו | כל הדגמים מצויינים "יי ( יי | | הן באיכות התמונה והן בעושר 0 ה 3 | התכונות שהם מציעים, ומתאימים למתחשביי 6ק 8 שלוש שנים אחריות 8 תוכנת ניול צבע 6010111/6 טבלת המרת דגמי סקו6 - סאאאגא יה 0 - 0% לאו ישראל כ120ם | ארה"ב 00צהא | , 0 יו ש 220 וו 03 | "7 , , ' 09 8 7 2 ופי 8 3 [ אם 17 -ז ' אוו 2 האיש | | 7 ₪ 5 | מ.א.ג מערכות ליידר בע"מ : נחמנ' 46 תל-אביב וו 09 7 ₪ תצוגה ומכירות טל. 03-5600650 6 7 087 ופננו 0% 64 המשאב החשוב ביותר באירגון, המידע. שיתוף מידע חשוב יותר משיתוף קבצים וחסכון במשאבי הדפסה, אבל שיתוף מידע מחייב ניהול מרכזי ומנגנוני אבטחה קפדניים. 1א פשסשחו/ היא הראשונה להציע אבטחה ברמת 62 מחוצ לעולם היוניקס ומחשבי 181186 אבל אנחנו עדיין מחכים לזמינות של ערכת כלי ניהול עבורה. חברת 64 אמורה להתחיל בקרוב לספק ערכה כזאת, בשם ז)ח6טומ), שהוסבה מסביבת יוניקס, בה היא מהווה את המוצר המוליך. 510138 פםזטחו!בּק ז 3 תוכנה זו תפקידה לנהל את משאבי האיחסון בצורה אופטימלית, עיי השלטה של הררכיה בה המשאבים המהירים והיקרים ביותר משמשים לאיחסון הנתוניס הנדרשים ביותר והמשאבים האיטיים והזולים משמשים לאיחסון נתונים שרק לעיתים נדירות נחפש. בתוך המערכת ההיררכית מוטמעת כבר פונקצית הגיבוי, כאחד השלבים שבין איחסון מקוון על הדיסק לבין הארכיב הנשמר על סרטים מגנטיים. ניהול איחסון היררכי (/א15) הוא טכניקה מקובלת במרכזי עיבוד נתונים גדולים והתוכנה של 6וחסז6חו91? הוא "קיטון מימדים" (8ם5121 מאוסש) לצרכים של מיחשוב מבוזר, מבוסס שרתים. המימוש הזה מוכיח שוב כי כל דבר שאפשר לעשותו על 6גז1ַחוג!א אפשר לעשותו, בזול יותר (5995 בלבד), בסביבת שרתי ורשתות 6ת. צריך רק שמישהו יקח על עצמו את האתגר לממש את הלקח שלמדנו במרכזי עיבוד הנתונים הישניסם גם בסביבה החדשה. זם] 8!ספחם:ח |]ההּעח 5 חח התוכנה הזאת משמשת לניטור פרמטרים שונים של שרתי 6זג /ו6א. הנתוניסם הסטטיסטיים מוצגים על מסך גרפי של %אסשחוו ובעזרתם ניתן לעקוב אחרי מגמות שונות, כמו עומסיס וזמני תגובה, ניצול 60 ודיסקים, לזאהות נקודות תורפה ולהתריע על תקלות עוד לפני שהן קורות. יש עוד הרבה תוכנות עזּר שכוללות פונקציות דומות (הערכה הבאה, של אינטל, כוללת תוכנה דומה כאחד המודוליםס שלה) אבל 806ח60א היא המימוש המוצלח ביותר. = א5שםחח] |8:ח! 8 |*חפתפףה3ח3 -שר 7 ו ון נ% | ו . וח ערכת כלי העזר של אינטל זכתה לא => 7-ו 6 ישראל ינואו"1996 המוצרים הנבחרים מזמן בתואר ייבחירת העורכים" בין כלי הניהול של רשתות 6וג\ו6א. היא כוללת 13 ישומים, הצרורים בחבילה אינטגרלית אחת, עס ממשק גרפי קונסיסטנטי. כלולים בה ישומים לניהול תחנות לקוח, הפצת תוכנה, התראה על חריגות, ניהול הדפסה ומשאבים דיסק, ניטור ביצועיס לאחר המחשב בעצמו, האבזר היקר ביותר שמשתמשי 6 נזקקים לו הוא המדפסת. בניגוד למחשב בעצמו, משנה לשנה יותר ויותר משתמשים מוכנים לשלם יותר ויותר עבור לדעת משקיפים רבים זו רק שאלה של זמן עד שאינטרנט תשמש פלטפורמה לישומים, תחליף לתפקיד המסורתי של מערכת ההפעלה ועוד. אם אתה אחראי על רשת התקשורת ועל השרותים המרכציים באירגון, תוכל למלא את תפקידך טוב יותר עס הערכה של אינטל. למעשה, קשה לראות איך תוכל למלא את תפקידך בלעדיה, אלא אם כן אתה מוכן להתמודד עם האתגר של איסוף ושילוב של תוכנות דומות בכוחות עצמך. "/ ב זח פשסטחו₪ 1]ספםז6וח ]5 מיקרוסופט לא הצליחה להפוך את א פשסשחו\ למערכת הפעלה מקובלת על שולחנות העבודה, אבל בחזית של מערכות הפעלה לשרתים התחלנו לראות השנה איך המאזנייס מתחילות לנטות לכיוון שלה. לאחר עשור של דומיננטיות מתחילה 6וג\ו6א לאבד מאחזיס בתחומי השליטה ברשתות. היתרונות העיקריים של 1א שסשחוו הס בהגנה וניהול טובים יותר של המערכת ותמיכה טובה בריבוי מעבדים סימטרי. בניגוד ל-6ַג\ו6א, אף ישוס של א אוס0מו/\ לא יכול לחדור לטבעת הפנימית של הפעלת המעבד במוד ,8541 ולכן אף ישוס לא יכול לגרום למערכת לקרוס בגלל באג. המחיר של עבודה במוד מוגן גם בקטעי קוד קריטיים - והניתוק המוחלט ש-1א 8ס6חו/ יוצרת בין הישומים לפלטפורמת החומרה - הוא ביבועיסם פחות טובים מ-6ז8/ו6אז. על הבעיה הזאת אפשר להתגבר עם ריבוי- מעבדים ואכן א תומכת ב-ת1א5 טוב יותר מכל מערכת הפעלה אחרת ל-6ק. המדפסת - בתנאי שהיא תתן תמורה טובה יותר לכסף. תמורה לכסף במדפסות מתפרשת היוס כאיכות הדפסה טובה יותר, יכולת צבעונית משופרת, מהירות גבוהה ועלויות שוטפות נמוכות. מדפסות לייזר "אישיות" כבר לא נחשבות לסמלי מעמד של מנהלים והזרקת- דיו צבעונית הפכה למובנת מאליה גם בין המדפסות הזולות. בתחומים הגבוהים החלה חדירה של צבע למדפסות לייזר מחלקתיות וטקטרוניקס זכתה בפרס "מצויינות טכנולוגית", על פיתוח המדפסת הראשונה שמשתמשת בהזרקת שעווה צבעונית כדי לייבר פלט יפיפה בקצב של 4 עמודים לדקה על נייר פשוט. לרשימת המוצרים הטוביס ביותר של 1995 בחרנו 5 מדפסות שונות, הממלאות תפקידים שוניס בסביבות עבודה שונות: 4 מדפסת "רבת פונקציות", כלומר מדפסת בה משולב סורק וכרטיס פקס-מודם והיא יכולה למלא גם את התפקיד של מכונת העתקת מסמכים. מדפסת הזרקת-דיו צבעונית. 4 מדפסת לייזר "אישית", כלומר מהקבוצה שמהירותן בין 4 ל-7 עמודים לדקה ומחירן פחות מ-800 דולר. 4 מדפסת לייזר "יקבוצתית", כאן פרמטר המהירות הוא בין 8 ל-15 עמודים לדקה והמחיר יכול להגיע עד 2000 דולר. 4 מדפסת לייזר 'ימחלקתית" עס תפוקה מעל ל-16 עמודים לדקה, אופציות רבות להזנה ואיסוף הנייר, תוכנת ניהול רבת עוצמה - ומחיר בהתאם. הפס אםזט( 0 ]חפ אזם] זו המדפסת האידיאלית למשרד הביתי דל האמצעים או לחובב שרוצה לקבל את כל הפונקציות במכונה אחת, כדי לחסוך במחיר או במקוס. י"מרכו העבודה על מסמכים" של זירוקס כולל מדפסת הזרקת דיו :ק3006 (מונוכרומטית), סורק מסמכים (גם הוא מונוכרומטי), כרטיס פקס-מודם, תוכנת הפעלה ופנל הפעלה קלים מאוד ללימוד ותוכנת זיהוי טקסט (068) מצויינת. כל זאת ב-700 דולר בלבד. 7 850865 ;ו היולט פקרד בנתה כאן מדפסת שמנסה - ומצליחה - לגשר בין הטכנולוגיה של מדפסות הזרקת- דיו צבעוניות יקרות (דוגמת ?₪4 0) לבין המימדים והמחיר של מדפסות הוּרקת-דיו זולות וקומפקטיות. בדגם 8556 משתמשת 11 בראש ההזרקה החדש ובדיו השחור המיוחד של המדפסות היקרות כדי לקבל צבעים טבעיים יותר וטקסטים שחורים המוצרים הנבחרים חשוב יותר לתוצאה מאשר צפיפות נקודות גבוהה מאוד. 7 8] + המדפסת הזאת של היולט-פקרד מתחרה בקבוצה חזקה מאוד של מדפסות "אישיות" מהירות וזולות, ובראשן סידרת 630 של זשווסזם. למרות ש-.51 1.886166 אינה הזולה מכולן (מחירה בחנויות הוא 600 דולר. מעל לממוצע בקבוצה שלה) ואינה המהירה מכולן (מהירות נומינלית של 4 עמודיסם לדקה בהשוואה למתחרות רבות עס מהירות נומינלית של 6 עמודים לדקה), בחרנו בה כמוצר הטוב ביותר בקטיגוריה בזכות האיכות היוצאת מהכלל של ההדפסה. מה לעשות, תמורת הדפסה יפה כל-כך אנחנו מוכניס לשלם עוד 200 דולר ולחכות עוד כמה שניות לכל עמוד. +ח 3]+סם 3%א! לקסמרק מראה לנו שאפשר לקבל יותר בלי לשלם יותר. משפחת 4שכס של מדפסות קבוצתיות העלתה את צ" הרף מ-1ק6000 ל-1ק12004 ואת המהירות מ-10 עמודים לדקה ל-16 עמודים לדקה, מבלי להעלות את המחיר (בערך 1400 השפות הקלאסיות לפיתוח ישומים כבדים וקריטיים על מחשב' ]וח ל להפליא בסביבת המיחשוב הוויזאולית של גשוסוזז'וו. טכניקות של תיכנות מונחה עצמים (007) כבר יצאו משלב התיאוריה למימוש מעשי יותר. עס 1את, המחיר נשאר בתחוס הסביר גם למשתמש הביתי, פחות מ-650 דולר (בחנויות בארהייב). חלק מהסוד של 7 הוא דווקא בתוכנה שמערבבת את ארבעת צבעי היסוד כדי לקבל גווני בינייס בתהליך שנקרא שתוז6הזום. מסתבר שאלגוריתם עירוב נכון דולר בחנויות כבר יותר משנתיים). הדגם החדש גםס מאפשר תקיעה של שני כרטיסי רשת וחיבור בו-₪מני לשתי רשתות תקשורת. לוח ההפעלה של מדפסות לקסמרק הוא מופת לממשק משתמש אינטליגנטי ותוכנת הניהול הסן8ו אזג]א היא מהטובות ביותר בשוק. בסך הכל קשה למצוא תמורה טובה יותר לכספך בשוק המדפסות. ח 551 1358761 ₪ סידרה ו55 של המדפסות המחלקתיות של היולט-פקרד שומרת על המקום המסורתי של יצרן זה - בראש. היולט-פקרד העלתה את המהירות ל-24 עמודים בדקה, הגדילה את תכולת מגשי הנייר ואת מגוון האופציות לאיסוף ההדפסה במגשים שונים, שיפרה את איכות הפלט ואת תוכנת הניהול והוסיפה תכונות רבות אחרות. המדפסת הזאת זכתה בגיליון זה לפרס על מצויינות טכנולוגית ולכן לא צריך להאריך בשיר הלל על תכונותיה. צריך רק למצוא את 5000 אלפי הדולר הדרושיס לרכישתה. מי חשב ש-650 מגהבייט לא יספיקו עבור משחק מחשב: מסתבר שכותבי המשחקים הס מצאצאי האינדיאנים, שנתנו להס אצבע והם ביקשו את כל היד. ב-1995 יצא לשוק המשחק הראשון שנזקק ל-7 תקליטורים עיימ להכיל את כל קטעי הווידאו לכל תסבוכות העלילה הנפתלות. בזמן שרוב יצרני הכונניס נאבקו על הבכורה במהירות הסיבוב, המויילים עדיפו להתמקד בהוספת מגהבייטים של ווידאו ספרתי לא-דחוס וכך לנפח את המשחקים למימדים מפלצתיים. מאחר ורק מעט משתמשים הצטיידו בכוננים עס מהירות גבוהה מעל א4, אין הרבה כותרים שמנצלים את המהירות ולכן עדיף להתרכז בכוננים שפותרים את בעית רבוי הדיסקים. במילים אחרות, כוננים עם מחלף תקליטורים אינטגרלי. תת-קטיגוריה נוספת של כונני תקליטוריס הם אלה שמסוגלים לרשום נתונים על תקליטורים ברי-הקלטה (689]6ז62-8660). חלק מהמומחיס טוען שהמוצרים אינס בשלים עדיין לצריכה המונית ואחרים ממליצים לחכות עד שהתקן החדש לתקליטורים רבי- מידע (יותר מ-9 ג'יגהבייט לתקליט) יגיע לשוק. התקן הזה אמור לאפשר רישום בכונן הסטנדרטי, לכן הוצאה של יותר מאלף דולר היוס נראית מיותרת. עס זאת, בישומים רבים, כגון אירכוב והכנת תקליטוריס להפצה בכמויות קטנות, כונני 6-8 מהווים כבר היוס פתרון כלכלי וטכנולוגי מומל ביותר. 4 6 ישראל ינואר 1996 4 6 וה צ 1005 \ 0 20 4 .1.א.4.0 ץז5)0 188106 6 6 ישראל ינואר 199% 83 עשופ ופסחם- 50-חחם פיוניר היתה החלוצה בפופולריזציה של כונני -65 וא80 קומפקטים עם מחלף תקליטורים. בניגוד ל-א680אט! המקצועי מדובר בכונן שיכול להכנס למפר% הדיסקים של 6 רגיל או להתחבר כאבזר חיצוני. כיוס מייצרת פיוניר דגמיס עס מחלף ל-6, 12 או 18 תקליטורים עס מהירות כפולה או מרובעת. בשנה אחרונה נכנסו לשוק עוד מספר חברות עם מחלפים ל-3 עד 10 תקליטוריס ובעקבות התחרות החלו המחירים לרדת. הבחירה שלנו למוצר הטוב של 1995 נשאר דגם 6248%-ואכ של פיוניר למרות, ואולי בגלל, הוותק. הנסיון שלנו איתו מתחיל בהתקנה קלה בסגנון 718 'ם* אטוץ, ממשיך באמינות בלתי מעורערת של מנגנון ההחלפה ונגמר בתוצאות מצויינות של הצגת סירטוני ווידאו ספרתי, כנראה בזכות מהירות סיבוב לא סטנדרטית 4 א4. (660 קילובייט לשניה). גסם המחיר, 5 סביר בהחלט. יותר מעשר שנים עברו עד שה-6ע קיבל מערכת קול אלמנטרית. במשך שניס ההילה ה"עיסקית" סביב "תואמי יבמ" איפשרה למכור אותס עס מחולל רעש אקוסטי במקוס מערכת קול. כאשר חברת קריאטיב פיתחה את הכרטיס הראשון בסידרת -ש613%06חט80, המומחים הרימו גבה בתמיהה ויחסו זאת לניתוק של סינגפור מהשוק האמריקאי. עכשיו מרימיס אותס מומחים את שתי הגבות לנוכח הזינוק המטאורי של קריאייטיב לצמרת היצרניות של אבזרים היקפיים ל-06. ה-ז5000813%16 קבע את התקן להשמעת קול במשחקים, אבל קיימת קבוצה של משתמשים עבורס צלילים הם דבר רציני ביותר. אלה הם מוזיקאים מקצועיים או חובבי מוזיקה רציניים, לאוזנס הצליל האלקטרוני של סינטסייזר !א מהווה צרימה בלתי נסבלת. אלה דורשים איכות אותה ניתן להשיג רק עייי הקלטה של כלי נגינה מקוריים ושמירת הצלילים בטבלאות גלים. למשתמשים אלה השס 8680 חווט אומר את הכל. 2פקםזז 8836 6!+וטז לאחר שהחברה הזאת קבעה את הסטנדרט לאיכות צליל גבוהה ביותר, היא יצאה השנה עם כרטיס המוצרים הנבחרים - ןוי קול חדש שמאפשר להנות מהאיכות מבלי להסתכסך בשל כך עם מנהל הבנק. הכרטיס 2 נמכר בארה"ב ב-245 דולר בלבד, ועם זאת הוא כולל את מחולל טבלאות הגליס 168 ]סג / המצויין, שעשה את אחיו הבכור (ע6ז16חס) מטס8וווט!וא) למועדף בין המקצוענים. בניגוד למנהג שלה, למכור את כרטיסי הקול עירומיס מכל תוספת ואופציה, הפעס מצרפת החברה לחבילה גם מיקרופון וחבילת ישומי הלחנה ל-ופזוא. הכרטיס מסופק עם 218 זכרון !84% לאיחסון טבלאות הגליס ואפשרות להוסיף עוד 18א12. כמו כן זו הפעם הראשונה שהחברה נכנעת ללת> השוק ומספקת גם תאימות סאונד-בלסטר, כך שגם חובבי המשחקים יכולים לצאת מרוצים. |עידות ווידאו - להפגש על מרקע ה-6ץ אינו תחליף לאינטראקציה אנושית נורמלית, אבל ברור שאפשר לחסוך כך הרבה זמן וכסף. בעבר האפשרות להפגש פנים אל פניסם בתקשורת ארוכת טווח הייתה כרוכה בהשקעה מסיבית באולפן מיוחד, קו טלפון ספרתי מהיר וציוד עזר אזוטרי. היוס אפשר לקבל תוצאות טובות כמעט באותה מידה כאשר משתמשים במערכות 50 05 11/6 [6דשזטוטוק וקווי טלפון אפ. מאחר ואלה לא זמיניס בקלות בישראל לא נאריך בשבחס. מאיצי גרפיקה נוצרו כדי לפתור את הבעיה של עידכון מסכים גרפייס באבחנה גבוהה ובקצב גבוה. לשם כך התאימו היצרנים את "המנוע" החישובי שלהם לביצוע פקודות שיגרתיות של >אוסנחוא, כמו הזוה של חלונות וצלמיות ממקוםס למקום. מאיצי אוסשאו/ היוס מבצעים פעולות אלה מהר פי 20 לפחות מכרטיסי מסך ישנים מתקופת 05פ. מצד שני נוצרה לאחרונה דרישה לביצוע מהיר של משימה שונה לחלוטין והיא הצגה של ווידאו ספרתי, בעיקר סרטוניס מתוך תקליטורים. עיבוד הנתוניס הנדרש כאן הוא שונה לחלוטין. את הקבציםס הדחוסים צריך לפרוש ולהשלים את כל מה שהושמט במהלך הדחיסה. אחייכ צריך יילמתוח" את התמונה (שמוקלטת בדרך כלל באבחנה שבין 120א160 ל-320%240 נקודות) על פני המסך כולו (640%480 לתצוגת 7064) מבלי שיווצרו שוליים מחוספסים. צריך גם להחליק על פני התמונות החסרות ולמנוע קפיצות כתוצאה מרעשים. קיימים כרטיסים מיוחדים להצגה של ווידאו ספרתי. אלה מסוגלים גם לטפל באלגוריתמים מתקדמים לדחיסה, כמו 01קוא ו-02קוא. אבל למשתמש מהשורה אין הצדקה להוציא את סכומי העתק של מערכות ווידאו ספרתי יעודיות. מהדילמה הזאת מחלצת אותו חברת גוס עס כרטיסי גרפי משולב ווידאו במחיר השווה לכל נפש. [5ח:/5:83 בהסחהּום ]או00ם ספטוץ לפני חודש נתנו לו עורכינו את תואר 'יבחירת העורכים" והמלצה חמה לציבור הרחב שמחפש ביצועים טוביס בכל הישומים ובמחיר סביר. הכרטיס הזה מבוסס על השבב +שסוזד של חברת 53, עם 2 מגהבייט זכרון 00א, ומחירו 259 דולר. הוא לא הכרטיס הגרפי המהיר ביותר והוא לא כרטיס הווידאו המהיר ביותר, אבל הוא השילוב הטוב ביותר שאתה יכול לקבל בפחות מ-400 דולר. בהצגת גרפיקה הוא נפל אומנס מהכרטיסים של אותו יצרן המבוססיס על שבבי 968חטוצו - אבל בהצגת ווידאו הוא הקדים אותס בצורה משמעותית. בהתחשב שמחירו נמוך ב-50 אחוז מהנ"ל ובכך שהחבילה כוללת את ערכת התוכנות המלאה ביותר שראינו במבחנים, הזכיה בתואר היתה תוצאה ידועה מראש. מהיבוא| לצרכן - מבצע מחעבי ופפ 586-1002 |משס ומטודא:ק מארז אחשו0ך [אזוא הכולל ספק כח או200. לוח ראשי 61 קז1) אסד1אד. זדאז, 256% זכרון מטמון. מעבד 100+|אטזדאחץ הכולל יחידת קרור. בקר 61 סז ס6אג את, אפשרות ל-4 התלני 6פ1. יציאות 85232 מהירות (16550 ₪1 0). . 8 מגה זכרון פנימי, מ צ 9 אפשרות הרחבה עד 128 מגה. 050% 6ווא פשוסטאו/ ואס כונן "3.5" 144 מגה. דיסק קשיח 850 מגה. כרטיס מסך 261 ג/5./0 הכולל 1 מגה זכרון. מסך ''14 5./04, 0.28 גודל נקודה, קרינה נמוכה, 46 זאמזאז אסא. מקלדת 101 מקשים, עברית /אנגלית. עכבר 3 לחצנים הכולל משטח עבודה. ש"ח כולל מע"מ ממדבסת הזרקת דיו ודזפשצו!0 מודם-בקם ערכת מולטימדיה ₪ צבעונית מ₪ מהירות 14400 ₪ כרטיס קול 16811 ₪ 5 דפים לדקה ₪ תיקון שגיאות 5-קא] ₪ כקםםץ45 א |אסא-65 ₪ [7ק 6008300 ₪ תוכנה למודם פקס ₪ רמקולים הכוללים מש מזין נייר 150 דפים מש היבור חינם לאינטרנט מגבר וסט תקליטורים מש מתנה 2 מילויי דיו לחודש ימים שחור לבן - חינם חברת ייגרנד אדוונס" הינה אחת מחברות המחשבים המובילות בישראל העוסקת ביבוא מחשבים, שיווקס, התקנת רשתות תקשורת, תחזוקה ושירות. מלקוחות החברה: משרד הביטחון, משרדי הממשלה, מוסדות, מפעלים עתירי ידע, בתי עסק, בתי תוכנה, חנויות מחשבים, ועשרות אלפי צרכנים ביתיים. החברה מספקת מחשבים ושירות בפריסה ארצית. המחירים כוללים מע"מ החברה רשאית להפסיק את המבצע ללא הודעה מוקדמת מִס. ספק מ.ש.ה.ב.ט. - 85-954062 זאזדאחע - סימן רשוס של אינטל רח' חיי אדם 9, ת"א 6 גרד אדוונ - 70': 03-6962105 (רב קור") פקס: 05-6918186 4 ופט )160501 3 6960שוזת 08 תקריטרים. .2-8 אלפי תקליטורים הגיעו השנה למדפי החנויות ואין כל אפשרות למצות מהשפע את הבודדים שהתואר ייהטובים ביותר'" מגיע להם על דעת הכל. המגוון הוא עצוס, הטעמים של כל בוחן הס אינדווידואליים ותחומי העניין של הקוראים גם הס נעלס במשוואה הזאת. לכן יש להתייחס לרשימה הקצרצרה של שישה כותרים שאנו מביאים כאן כאל מדגם מייצג של הטובים ביותר. הרשימה המלאה ארוכ פי מאה לפחות. ₪ 51 שַבּשתמָוח הבוט ספ שען]הזט:ח) אולי מדובר בנוסטלגיה ואולי באמת מנקודת השקפה היסטורית בוב דילן חשוב יותר מפרינס ומדונה. בכל מקרה, הבוחנים שלנו התרשמו שהכותר הזה הוא יותר מתרגיל ביחסי ציבור לכוכב העבר וגם מבחינה טכנית יש בו מופת לאחרים. התקליטור עוקב אחר הקריירה של בוב דילן החל משנות ה-60 הסוערות, דרך הופעות מפורסמות וכלה במלל ובנעימות שהשפיעו על דור שלס של ילדי הפרחים. 860 בהוצאת 206 אוגקגזנ). 0 ]שהת6>ז ]םוח זה לא תקליטור, זה שירות עידכון חודשי של סיוע טכני למוצרי מיקרוסופט. כלולים בו כל הטיפים והטריקים, הדרייבריס והתיקוניס שמיקרוסופט מוציאה בקביעות לצורך תחווקת התוכנות שלה. הערכה כוללת שני דיסקים שמתעדכנים מדי חודש ומהווים בסיס למתן שירותי תמיכה למשתמשים (-ק!₪6 6%%). המחיר למשתמש יחיד: 299 דולר לשנה, לשימוש בלתי מוגבל: 5699. ד 5 |!םםח56 שומח פחז ]50/3 08] ₪5זם!םא= 55 משחק לימודי בהוצאת מיקרוסופט המבוסס על סידרת הטלוויויה "אוטובוס הפלא" (808 66001 טושג]א). הנושא הראשי כאן הוא מערכת השמש וההגשה היא שילוב של לימוד ושעשוע במיטבו. בכל תמונה שתולים "יכפתורי הפעלה" סמויים, שלחיצה עליהם מובילה אותך לחקור עובדות מדעיות נלוות לסיפור הראשי. המסע בין כוכבי הלכת מלווה בסרטי ווידאו מדהימים, שצולמו עיי חלליות המחקר של 4ַ5גא. 6 ישראל ינואר 199% המוצרים הנבחרים 7 ם 03/87 |פזם] חברת קורל מתחרה בעצמה כדי לתת לך יותר תמורת פחות. הגירסה החדשה של ספרית !0431 כוללת ב-50 אחוז יותר איורי זג-קו01, 500 תמונות בצבע מלא, 500 גופנים (:) ועוד סרטוני ווידאו וקטעי מוזיקה, אותס אתה יכול לשב במצגות אינטראקטיביות. הכל ב-599 בלבד. האיכות הגרפית של 2 64186 לא מיועדת לעבודות מקצועיות בתחום הגרפיקה אלא לצרכיס של המשתמש העיסקי. תוכל להשתמש באיוריס ובתמונות בכל מסמך עיסקי, במצגות מוקרנות ובמערכי שיעור אינטראקטיביים. כדי למצוא את האיור או התמונה המתאימים כולל התקליטור אינדכס, בצורת ע היררכי, המלווה בתמונות "יבול" ([ו4חפוטה1) של קבצים. 6 םה זם]5 ₪8ו5ח! פחז החברה הזאת ידועה בין הרופאים בוּכות האטלסים האנטומיים המצוייניס שלה. אבל כדי להנות מהתקליטור הזה אתה לא צריך להיות סטודנט לרפואה ואפילו לא היפוכנודר מדופלם. גוף האדם (גם חוה) מוצג כאן הן מהבחינה האנטומית והן מהבחינה הפונקציונלית. את השרטוטים האנטומיים המדוייקים מלוויס גם דברי הסבר, קטעי ווידאו ואנימציה המדגימים איך המכונה המופלאה הזאת פועלת. 840. 5 ןו 68|:: 5 788% התקליטור הזה מספר על חייהם ועבודתס של 40 אומניס אירופאיים קלאסיים. התמונות הן מתוך אוסף הנשונל-גאלרי בלונדון ותמונה אחת של כל אומן מהוה ציר לדיון בטכניקה ובקומפוזיציות שמאפיינות אותו. קשרי היפרטקסט מחברים בין הרצף של ההצגה לבין הסבריס פרטניים על המושגיס האומנותיים שלא כל אחד מכיר. התקליטור הזה לא יכול להוות תחליף לביקור 658 ח 550 9זקחז0<) 218% ו ןזוס 0 | 0060 שח שחם מססס> 0056 66זם ותטסותם פחו פסאם ססתוסת חספ 5טוקוחסס סד | ב 5 סזט) בזסונוקוחס ופסוזו חס 0/05 00505 סח פהפקס פאיטטחועל הסוס | 8 59 סחם 8008 015% 66זו הסטאלסם 180608 .50000 015% ספ פזסוה) ח0ו0965זמהזסס בסה 7 | 5000 שוסאו (5זפו וסקס 486-08560 זס 60080 ז800? סח -- 0 טסו = % ₪ 8 07/8 858|חט ‏ מסו995זקוהסס סו "+ 00 550670 0פט הפו 101 391090 00ו959זקותסס סא 7 | 50660 שזס | 0 6 ו סד 6 0 1 במוזיאון אמיתי, אבל הוא הרבה יותר זול מכרטיס טיסה ללונדון. 559. ב העיקרון שאומר כי נפח הקבצים שאתה שומר יגדל כל עוד יש נפח פנוי על הדיסק, אינו ניתן לעירעור. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות כאלטרנטיבה להגדלה מתמדת של הדיסק הוא להוריד ממנו את כל מה שיכול לחכות בצד על קלטת או דיסק שליף. מדיום שליף הוא גם תנאי ראשון לגיבוי בטוח ובמקריס רבים זה גם המדיוס הנוח ביותר להעברת קבצים מסיביים ממחשב למחשב. האלטרנטיבות לגיבוי הן רבות, החל בדיסקטיס לקבצים קטנים, דרך קלטות 016 ודיסקים אופטיים לתחום של עשרות מגהבייט עד 1.3 ג'יגהבייט, דרך קלטות 1 |-חוח8 ל-2 עד 14 ג'יגהביט וכלה במערכות אוטומטיות להחלפת קלטות ומחלפי דיסקים אופטיים (אסט6אג1[). בתור המוצרים הטובים של 1995 בחרנו שנים שנועדו למשתמש ייהקטן", שחושב במושגים של מאות מגהבייטים ופחות מ-200 דולר לכונן. אחד מהם, ה-212 של חברת 688טווס]ז, זכה להצלחה מסחררת והחברה מתקשה לספק את הדרישה. השני פחות סנסציוני, אבל הוא פותר בצורה אלגנטית את הצורך בגיבוי זול וחסכון במקוס. פטוזם קו2 הּמפחם! .מ 0 הכונן של 101684 פר השנה את מחסום המחיר של מדיום "גישה אקראית" (כמו בדיסק קשית ובניגוד לייגישה הסדרתית" של קלטת סרט מגנטי) שליף. ה-קג2 נמכר בחנויות בארה""יב תמורת פחות מ-200 דולר, כלומר בחצי עד רבע המחיר של כונניס למדיוס שליף קודמים (כמו כונני 'יברנולי" של גשטחוס! עצמה וכונני ו64ט0ץ5). המדיוס עצמו הוא תקליט גמיש במארז קשיח, שמכיל 100 מגהבייט ומחירו כ-20 דולר. הכונן הוא יחידה חיצונית בגודל של חגוח6פוס, משקלו פחות מחצי ק"ג והוא מסופק בשתי גירסאות: עסם ממשק מקבילי ל-26 או עם ממשק 56581 (בעיקר למקינטוש ותחנות עבודה). ומן הגישה ארוך יותר מאשר לדיסק קשיח אבל הרבה יותר מהר מלתקליטון או לתקליטור. מחיר המדיום נמוך יותר מתקליטים מגנטו- אופטיים והעמידות שלו בהובלה ובמשלוח בדואר מאפשרת להשתמש בו להעברת קבצים. לא פלא שברוב החנויות המדפים ריקים והקוניס מתבקשיס להמתין עד חודשיים לקבלת הזמנתם. גם בישראל אנו מחכים עדיין שהמפי יקבל את המשלוח הראשון שלא מגיע באפיקי יבוא י"אפורים". ה|קפ|מטסם 8:]ו8חם-] המוצר המעניין הוה משלב כונן דיסקטים 3.5 אינטש עם כונן קלטות 0.25 אינטש (016) סטנדרטיים. מחירו הנמוך, 159 דולר, והעובדה שהוא תופס מקוס של יחידה אחת במפר> הדיסקים מאפשרים לכל אחד לאמא אותו כפתרון נוח לגיבוי. יתר על כן, החיבור של כונן הקלטות ישירות לבקר הדיסקטים מבטיח קצב העברת נתונים מהיר בהרבה מאשר העברת נתונים לכונן חיצוני דרך השער המקבילי והוא גם מאפשר לתוכנה להתייחס אליו כאל כונן שני. הדרייבר שותל אותו אוטומטית בתוך מנהל הקבצים וכדי להעתיק קוב> לצורך גיבוי או שיחזור אתה יכול להשתמש בטכניקה של ייגרירה והשלכה", בדיוק כאילו אתה מעביר קבצים בין דיסקים. הקלטות מכילות עד 500 מגהבייט נתונים, לפני דחיסה, כך שהמשתמש ייהקטן" ימצא בו פתרון קל ונוח לגיבוי הדיסק הקשיח. הקטיגוריה האחרונה שאנו מעיינים בה מעניינת בעיקר את המקצוענים. כלי הפיתוח ל-6 עברו בשניס האחרונות מהפך הנובע מכך ששוב לא מתייחסים בקלות דעת ל-6ע וכיוס רואים בו פלטפורמה לישומים "כבדיס" ואפילו "קריטיים". חלק מהמהפך נובע מהמגמה המתחזקת לעבור לתצורות לקוח/ שרת כתחליף ליחסי מחשב-מרכצי/ מסופים- טפשים, כחלק מהתליך "קיטון המימדיים" באירגוניס גדולים. חלק אחר - וחשוב לא פחות - היא מגמה הפוכה, של ייגידול מימדיםי וריכוז ישומי 6 על שרתים מרכציים, הנובעת מהרצון להשליט סדר בג'ונגל של מחשבי 26 ורשתות מקומיות, שהפך בחברות מסויימות למהדורה ממוחשבת של המושג הפוליטי ייבלקניזציה" (עיין ערך "יגוסלביה"). מצד שני, השפות הקלאסיות לפיתוח ישומים כבדים וקריטיים על מחשבי 6גז1חוגו ופלטפורמות יוניקס, נראות מיושנות להפליא בסביבת המיחשוב הוויזאולית של %סהו/. טכניקות של תיכנות מונחה עצמים (00) כבר יצאו משלב התיאוריה למימוש מעשי. סביבות הפיתוח החדישות חייבות לכן לתת תשובה למספר דרישות, שלא תמיד עולות בקנה אחד: 4 יכולת לפתח ישומים קריטייםס בבטחון ובלוח ואמניס סביר. 4 יכולת להשתמש בטכנולוגיות עצמים כדי המוצרים הנבחרים 5 3190009 וטנ ו 7 / 5 1058 הפוסו 5 5180086 מחטר פוה החוסו 995 5098 לוגוא 7 208 9/4/95 9556 הוחו ו 9 855 30876 8 20 25 5 225 56 הו - 1/4 בי 1 1 / ו %/ 6 סוה בו ו | / / ופסא /050וסוו 5 / | 00 01090106 וו ₪ | /2 0 0100/16 חס ונפי טפט 3 8 0 0 וס וס = ססנ 8% 1 סו ספוש ₪ | להשתמש מחדש שוב ושוב בקוד שפותת. 8 יכולת לבנות ממשקים גרפיים בקלות, תוך שימוש באלמנטים סטנדרטיים. 6 יכולת לעבור במהירות ממוד פיתוח וויוואלי למוד פיתוח בקוד קלאסי ובחזרה. 4 יכולת לפתח ישומים בסביבה אינטראקטיבית ולגזור מהס קוד ריצה מהודר. 4 יכולת לשלב סוגי מידע לא-אלפאנומריים, כגון קבצי קול ותמונה. 4 סביבת העבודה עצמה צריכה להיות ויזוואלית, עס יכולת לבנות מסכים, דוחות, מסדי נתונים ותסריטים אינטראקטיביים עייי גרירה והשלכה" של עצמים גרפיים מוכנים מראש. 4 יכולת לתקשר עם העולם החיצוני ועס תוכנות אחרות באמצעות ממשקי ישומים ([עא) סטנדרטיים, כולל פרוטוקולים סטנדרטיים של גישה למסדי נתונים שונים. זו רשימה ארוכה ולא סופית של הדרישות הבסיסיות ולכן ברור כי לא כל מערכת פיתוח תתן תשובה דומה ומשקל והה לכל אספקט. שלושת המערכות שבחרנו להמליצ עליהן מייצגות שלוש גישות שונות ונועדו לסוגי משתמשים שונים. זם] |חקופם נחהּ!זסט 5 מערכת הפיתוח דלפי של בורלנד זכתה בפרס יימצויינות טכנולוגית" * בגיליון ה ושס אפשר גם למצוא פירוט נאה של תכונותיה. בקצרה רק נסכם כי בדלפי ניסתה - והצליחה - בורלנד לרכב על שני הסוסים: מצד אחד הפיתוח המהיר נעשה בסביבה אינטראקטיבית המבוססת על מפענח (6וסוכ6וה1), שמגיב מיידית לכל פעולה של המתכנת, ומצד שני קוב הריצה עובר הידור בקופיילר אופטימלי, מה שמבטיח ביצועים מצוייניס וקבצים קומפקטיים. כמו כן מצליחה בורלנד להראות לנו שאין מה לפחד מתיכנות מונחה-עצמים וכי פסקל (בגירסת עצמים) ממשיכה להיות שפה יעילה לתיכנות מובנה. 53186 ++ סימנטק לא מנסה להציב אתגר לסיפריות ₪6]א של מיקרוסופט כתשתית לתיכנות מונחה עצמים בסביבת %שס6גוא. סימנטק, בחוכמה, מקבלת זאת כעובדת-יסוד ומכאן היא יוצאת להראות לכולם איך סביבת פיתוח אינטליגנטית ויעילה צריכה להיות. סביבת מספז של סימנטק נותנת לך שליטה טובה יותר על הפיתוח ועורך המחלקות (61888 ז0וןנ0ם) מאפשר לך לערוך את היררכית המחלקות בצורה שגם הקומפיילר הטוב ביותר לא ישיג. ודרך אגב, סימנטק מספקת את הקומפיילר הטוב ביותר ל-++6 שראינו עד כה במבחני 146% | 6ק. הוא מייצר את הקוד הקומפקטי, המהיר והנקי ביותר מכל המתחרים. תוכנת 0186006 מהווה סביבת ניפוי שגיאות רבת עוצמה ואתה יכול אפילו לבזר את פרוייקט הפיתוח בין חבריס לרשת תקשורת. אם ++6 לא מפחידה אותך, זו סביבת העבודה שתבטיח פרודקטיביות ירבית. 6ו835 !503 5011םז6ו 0 גם הגירסה החדשה של וויזואל בייסיק זכתה בצלייש על "מצויינות טכנולוגית" ולכן אין צורך בחזרה ארכנית על הדברים. הנקודה החשובה ביותר לוּכור היא שוויזואל בייסיק החדשה מספקת את הפתרון היעיל ביותר להטמעה של טכנולוגיות 01.8 בישומים חדשים. אוטומצית ₪ היא המפתח להעברת מוקד ההתעניינות מישומים למסמכים, אבל עד עכשיו הכלים המוגבלים שהיו ומיניס למפתחים לא איפשרו לעשות ואת בקלות. למעשה היתרון שיש לישומי מיקרוסופט במימוש טכנולוגיות 01.5 נובע מכך שהכלים האלה היו "סודות הבית" עד לאחרונה. עכשיו גילתה מיקרוסופט את הכליס שלה וכל אחד יכול להשתתף במשחק. גירסת המקצוענים של וויזואל בייסיק מוסיפה גם יכולת לתמיכה בעצמים מבוזרים וכך לבנות ישומי לקוח/שרת מבוססי עצמים. 4 6/01/8078 5136 0 4 וג מ0וטא 6 ישראל ינואר 199% מאת: לאנס אולאנוף תרגום: ניר ארז משלימים את הפאזל של 95 פאסשחו\ בשמ'קרוטובם 'צאה ב-1583 ₪4 6 118-005 הין 18| גירסת 65 08פ-וא כללה יותר תכגוות ובאותה תקופה השוק אכן החל להצטמצם. שתונניוח העזר המובנוח בה ינח'ח! לכה מווח על יי מיקרוסופט. אחת האשמות היתה ש66וחגּהוץפ, החברות המתמחות בעזרים באלה. למלרות זאח, חברות ה רבוח ק'בלו את החידועוים בזרועות בתוחות. , 8ץ. לפתע הצטמצמה הבחירה באומרן| שהתחרוח רק חרח'ב את השוק. בשוק של תוכנות הגיבוי, התיקון והשיחזור של קבצים וניהול הקבצים. 0 )? ישואל ינואו 199% 9 אלידע 1 (₪ְ₪ ₪ ד 0 ₪ 8 המנצחת ש נ רת '! בר צ'יפות בקטגוריית לייזר אישית/משרדית טנא אלי | | | / ו ו מנימוקי חבר השופטים: ₪ איכות הדפסה גבוהה בתוספת טונר מיוחד. ₪ טיפול מושלם בנייר מעבר ישיר של הניר בהדפסה מונע הסבכויות ותקלות הזנה. ₪ תאימויות המדפסת מגיעה עם 3 אמולציות חש דאומססחס ופו, אספסם, סח ומיתוג אוטומטי ביניהן (ומתאימה לכל התוכנות בישראל כולל תוכנות עסקיות דוגמת "חשבשבת"). ₪ ביצועים בהדפסת 6 דפים בדקה (עד פי 6 ממדפסת דיו). ₪ והמחיר שהופך את מדפסת הלייזר למוצר שווה לכל נפש ועסק. 1 מפוודסהט מציעה ביצועי לייזר מתקדמים במחיר המתקרב למדפסות דיו, אין פלא ש- 40,000 אמריקנים בוחרים בה כל חודש. רק 5795 + מע"מ (2790 ש"ח כולל מע"מ) וזכייה נוספת: כל מדפסות לייזר ברדר זכו במכרז החשב הכללי 1996 > אחריות ושירות: ברדר רשף (ישראל) בע"מ אפעל 5 קרית אריה פ"ת ₪ ניתן לקבל דגם 660-ו₪1! סניף ראשי פ"ת: 9265844 ,03-9265888, פקס. 03-9245082 מפיצים: ברדר ת"א 03-5287102, ברדר חיפה 04-418250, ברדר ירושלים 02-250804. ומס 600א600, זכרון 8וו2, משווקים: ת"א: אלדור 03-6459222, אוריקון 03-5371501, מימד חדש 03-5622177, אופיס דיפו 03-5654488, סופר אופיס 03-5618740, אלי שרון 03-492181, ספד 7, פרינטר סנטר 03-6817244, חיפה: אופיס דיפו 04-420290, גיא ₪ ה ד 9 שש ה ךר א שי , ה מחשבים 04-525133, עתיד מחשבים 04-410286, מדיאטק 04-723380, קדם 4 ירושלים: קומפיובייט 02-796131, ארגמן 02-231882, גבאי 02-255910, ך ₪ =ש | לרגו הראל 02-6556666, גבעתיים: שלוש מ.מ 03-5713675 חולון: מחשבי נינטה הכי ט/ב ישורצוכרכו -9. . 3, בת-ים: מחשבי נינטה 03-586004, רמת גן: סופר אופיס 03-5797221, מדיאטק 03-7511760 באר שבע: אמפיסל ב"ש 07-230317 אשדוד: מאור מחשבים 2 קרית-גת: אולם המחשב 07-811654 אשקלון: מחשוב 2000 07-722090 חדרה: מחקר 06-3343338 רחובות: מיכון 178 08-9466592 כרמיאל: מעתיקון צפון 2 טבריה: .ס.א מחשבים 06-725699 אילת: זרחנית 07-331618 נצרת: שאדפנה 06-569004 הרצליה: למיר 09-587843. רעננה: סופר אופיס 09-913913 ו בתוספת 1,050 ש"ח+מע"מ 6 2 6 ישואל ינואר 1996 בה בעת, תעשית התוכנות לדחיסת הדיסק היתה שקועה במאבקים חוקיים שהותירו בספק את עתידן של 650806!פטסכ (של 05) ושל ז0%6גו5 (של כ601 8180). מתחריס אחרים בתחוס המתינו בצד עד שהאבק ישקע, וחלקם נטשו אותו. עס צאתה של 95 %ש60חו/\ חלה תפנית נוספת בשוק תוכנות העזר. חלק מהתוכניות שלמדת להסתמך עליהן תחת א.6 05, כמו ניהול זיכרון ואנטי-וירוס, לא נכללות ב-60%חו\ 5 בעוד שאחרות, כמו דחיסת הדיסק ואיחויו, עודכנו. ל-95 8שס6חו/ יש גם יכולות גיבוי, אך הן מוגבלות למדי. חבילת |ספסזטו] מגדילה את אפשרויות הדחיסה ומספקת כלים נוספיס לתחזוקת הדיסק. פחות מקוס לתחרות מה נשאר למתחרים, אם כן: בעיקר תוכנות גיבוי ואנטי-וירוס. לחברת ש6טוחגווץ5 יש כבר פתרונות לשני התחומים. רק שתי חברות - 0 ל (-816או8011 | 81311188 - מציעות מוצריסם המחליפים את המישק של 408חו/ 5. כרגע, חבילת תוכנות העזר המקיפה היחידה הכתובה כולה ב-32 סיביות היא חסוזסא 8% של טטוחגוחץ5. היא כוללת את הכלים המוכרים והחביבים לאיחוי הדיסק, שיחזור קבציס מחוקים והכנת דיסקט התאוששות. נוספו גם כמה עזרים עבור 95 במיוחד, הכוללים כלי לכיוונון בטרס התקנה, המסייע לך בהכנות לקראת ההתקנה של 5 פשס6חו/, וכלי 6זג?ו/ 50806 שנועד לצמצם את יתירות הקבציס ולשחרר נפח דיסק לפני ואחרי ההתקנה. הסקירה שלהלן מוכיחה כי גם עס צאת 5 פאו60חו\ נמשכים מאמצי הפיתוח של כלי עזר, אך עדיין אין לדעת אילו מהתחומיס והמוצרים הבאים ישרדו בסביבה החדשה. 8 מו ניהול משטח העבודה למרביתנו מביא המישק החדש של %שסוחו/ 5 חדשות טובות בכמה תחומים. מיקרוסופט ויתרה סוף סוף על מנהל הקבצים הלא-שימושי (והחליפה אותו ב-ז6זס1קא שסטחוצ), נתנה לנו אפשרות לקנן תיקיות, עיצבה דרך פשוטה יותר להריצ תוכניות ולפתוח מסמכים, יישמה מכניזס טוב יותר למעבר בין משימות והוסיפה עזרים רבים נוספים המקלים על הלימוד של 95 %אסטחו/ ומשפרים תוכנות עזר ל-95 א[]/ץ - התחליפים למנהל הקבצים ולמנהל היישומים, שכן כעת תפוצתה של פאסנחו/ תהיה אפילו גדולה יותר - והשוק לכלים מצד שלישי יהיה גדול מתמיד. אולם, בעקבות 95 8סנחו/, האם עדיין ידרשו המוצרים שהחלו את דרכם בהשלמות למישק פאסטחו/ הסטנדרטי: התשובה היא ללא ספק, כן. תכנון טוב של מישק המשתמש יוכל לספק עוצמה ונגישות גבוהה. תכנון כזה יתאים את המערכת לשימושים רבים, ויקל על השימוש בה. החל מנקודה מסוימת, תוספת העוצמה באה בהכרת במחיר של מורכבות גוברת. בשלב מאוחר של מחזור הביטא של 95 וו חברת מיקרוסופט הסירה כמה תכונות חשובות מה- אססח] 6פַתַּתס6אם, מפני שמשתמשיסם רביס בגירסת הביטא מצאו שהתכונות הללו מבלבלות. הגירסה הסופית מציגה את ההערכות הטובות ביותר של מיקרוסופט לצרכים וליכולות של משתמש המחשב הממוצע. יתכן שההערכה אינה תואמת בדיוק את יכולותיך ואת ההעדפות שלך. במקרה שמיקרוסופט פיספסה תכונות שהיית מעוניין בהן, שתי יצרניות תוכנה גדולות כבר קפצו לשוק עם מוצרים ל- 5 צפשס6חו\. אחרות יצטרפו, מן הסתם, בהמשך. התוכנות הראשונות תוכניות המעטפת הראשונות ל-95 %סחו/ הן 95 3500316 של חברת 5010816 51871180 (-8188101 א תס הס של 66ותממץ5. תוכנת 5 00816 3%, שיכולה לרוץ הן על %שס6חו/ 5 והן על 1א %א60חו/, היא ההמשך של 0 6:ז23%00098. תוכנת זסוגּפווגא מסזסא היא המחליפה של ז10 ק00א26%% תסחהסא 6מך 0םו/ רשל אאוס6תג זס1 001% 6ק, שאת שתיהן תמשיך סטוהגמץ5 לשווק עבור 1 >אוסחו/\ (התוכנה לא רצה על %אסשחו/ 1א, אך טטוחגוץ5 מסרה שהיא עובדת על מוצר עבור זא). יש לציין עובדה חשובה בקשר לשתי התוכנות הללו: להבדיל מקודמותיהן, הן אינן קוברות ומעלימות את מישק המשתמש הסטנדרטי, אלא משפרות אותו. אם השתמשת באחד המוצרים הקודמים תחת 3.1 צוסשחו/, ודאי הבחנת שהתוכנה החליפה את מנהל התוכניות של 8א40חו/). תחת 95 %שסחואו, ולאחר שתתקין את אחת התוכנות, עדיין ישארו תפריט גו5, סרגל המשימה, הצלמית של סביבת הרשת וכל שאר הרכיביס של מישק המשתמש הסטנדרטי. ההבדל יהיה בדרכים החלופיות שיהיו לך את יעילות הסביבה. חדשות אלו טובות גם לכל כותבי לביצוע משימות סטנדרטיות. קיצורי דרך לדוגמא, קיצורי הדרך של 95 פשסטמו/ נותניסם לך אפשרות לאסוף בקבוצה אחת תוכניות ומסמכיםס שאינס נמצאים בהכרח באותה ספריה. קיצורי דרך הס מצביעים קטנים לעצמים גדולים בדיסק, ולכן ניתן לשים אותם בכל מקוס ולהעתיק אותם כרצונך מבלי לחשוש מפני ביזבוז נפח דיסק או מפני אובדן המבנה הבסיסי של הדיסקים והספריות שלך. משתמשיס רבים יאכלסו חלק ממשטח העבודה שלהם עס קיצורי דרך לתיקיות, לקבצים ולתוכניות בהם הס משתמשים הכי הרבה. הכל טוב ויפה, אך למשטח העבודה יש גודל מוגבל, ואין דרך פשוטה לארגן קבוצות משמעותיות של קיצורי דרך על משטח העבודה. תוכל ליצור תיקיות על משטח העבודה ולרכז לתוכן את הקבוצות של קיצורי הדרך, אך זהו תהליך פחות אינטואיטיבי ממה שהוא צריך להיות. תחת 95 0916טת3%כ תוכל להשתמש בפעולות גרור-והפל כדי לאסוף תוכניות ומסמכים לקבוצות גסחטג.1 אטשוט0). כל קבוצה כזאת מקבלת תוית על פאנל חטחטג.1 אטוט), אותו ניתן לפתוח מתוך לוח הכלים. כדי להרי תוכנית או לפתוח קוב יהיה עליך ללחו תחילה על הקבוצה המתאימה ב-א6%ו0 הסתטג.1, ואז על צלמית התוכנית או המסמך. תחת זסוגטוגא מסוזסא תוכל להיעזר באשף כדי ליצור ייתיקיות חכמות". לדוגמא, תוכל ליצור תיקיה חכמה לכל מסמכי בסיס הנתונים הנמצאים על דיסק מקומי ושהשתמשת בהם בעשרת הימים האחרוניס. תוכל לדרוש בנוסף שהתיקיה תכלול את כל מסמכי מעבד התמלילים שבספריה מסויימת. עד 50 הפוח דפ 5 3500370 תוכנה זו משתמשת במטפורה פשוטה ומוכרת; לוח הבקרה במכונית מתקדמת כולל אוסף של מודדיס ומתגיס שבעזרתס אתה נוהג במכונית ומנטר את מצבה. לוח הבקרה שעל המסך כולל מדדים, כפתורים, צלמיות ומשטחי בקרה הניתנים לניתוק. הכלים הללו מסייעים לך "לנהוג" ב-95 %אס4אתו/ (או ב-1א %אוסשפג/) ולדעת מה קורה במערכת בכל שלב. הצלמיות והכפתורים הקטניס שב-6ז3%0004 5 דוחסים כמות מדהימה של בקרות לתוך חלון ברוחב המסך ובגובה של כרבע ממסך 64 רגיל. מרבית החלון מוקדשת לתשעה פנלים מודולריים. תוכל לשנות את סדר הפנליס כרצונך, ולהסתיר את אלה שאינס שוויסם את השטח שהם תופסים על המסך. ה- זוא תסאחסא מאפשר גס הוא לעצב את מישק המשתמש, ולהבדיל מ-95 48000916 הוא מספק גם חלופות ל-זשזס!קאם 8ס6חו/ וליכולות ניהול הקבציס. ניתן להרחיב את 95 6ז24%00081 וליצור פנליס נוספים: ה-71א של חברת ג:711ג819 מאפשר לתכנת המנוסה בכתיבת קוד 32 סיביות ליצור ולהוסיף לחלון דבריס חדשיס. משטח הבקרה הפנלים הסטנדרטיים של 95 6זגסטת%גכ קרוייס ספטג.1 אסוטכ), 170018 תנ), 1066ט0%0, 100/00 ), 8ז16תו, 8ת50766 0060וא, 58 ), פהגזקס (-ז13%%08. פרט לכך יש כפתורים מיניאטוריים לאירגון החלונות הפתוחים על המסך, כפתור להרצת תוכניות (הכולל היסטוריה של הפקודות עד כה וחלון להצגת הפלט של פקודות 05), וכפתור לשיחזור תצורות של חלונות שנשמרו בעבר. לחיצה ימנית על סרגל הכותרת של 38000916 5 תעלה את תיבת הדיאלוג 6לומסו8ט6, באמצעותה ניתן לשלוט על המיקום, על הגופנים ועל הצבעיס של פנלים, להקצות "מקשים חמים" לתוכניות, ולהפוך את 5 6₪ז000ה3% לחלון שנמצא תמיד מעל לחלונות אחרים. לחיצה ימנית על פנלים ספציפיים מאפשרת לך לבצע פעילויות כיוונון, כמו בחירת צלמיות גדולות יותר. בעזרת כפתורים אחרים תוכל להפריד פנלים מהלוח הראשי, כך שיצופו על המסך או "יעגנו" על אחד מצדדיו. לפנלים שעוגניס בצד ניתן להפעיל את תכונת ההסתרה האוטומטית: הפנל יהיה בלתי נראה עד שתעביר את העכבר בשטח שבו הוא נמצא. הערך המוסף תוכנת 04%000416, ששימשה כתחליף למעטפת א 8/וס6מו/, נתנה חלופות יעילות להפליא למנהל התוכניות. תחת 95 >א60חו/, לעומת זאת, התוספת פחות מורגשת. הנחיצות של חלק מהפנלים אינה מוטלת בספק, בעוד שאחרים נראים כמותרות, ולאו דוקא ככליסם. דוגמה מהקבוצה הראשונה היא פנל ה-אסוט() הטהטג.1, המציע פונקציונליות ש-95 8אס0חו/ אינה נותנת לה חלופה נוחה. בעזרת פעולות עכבר פשוטות תוכל ליצור קבוצות של יישומים ומסמכים, כך שכל מה שקשור בפרוייקט אחד ימצא באותו מקום. 6זאסטם8ג 5 מציעה לך אפילו לבצע ניתוח של המערכת שלך ולאסוף תוכניות שיש ביניהסם קשר פונקציונלי (לדוגמא, כל התוכניות הגרפיות) לקבוצות של הטמטג.1 אטוט). 9 5070008 6606ח16א מאפשר לך לעבוד עם עד תשעה משטתי עבודה וירטואליים - דבר תוכנות עזר ל-95 אזץז נוח מאוד אם המסך שלך נוטה להתמלא בחלונות. פנל /6100% 3 נותן, בנוסף לתאריך ולשעה, גם אפשרות לתזומן צילצולים. ניתן להסתמך על מנגנון התיזמון גם לשס הרצת יישומים. הוא איננו חזק כמו ה-1ח480/ 5806 של מיקרוסופט (הכלול בחבילת ה-א16ש), אך הוא בכל את כלי עזר שימושי. פנל פווגזפסזק, לעומת זאת, משחזר את קטע ה-8וחגזפסז? של תפריט ה-5186, והוא מיותר לחלוטין. גם בפנל ה-106₪ט₪6%0 נחמד להתבונן, אך אין לו כל שימוש מעשי (מה זה משנה כמה נימים אתה מריצ כרגעז!!). הגישה בלחיצה אחת מפנל 10018 מו/ אל ה-זשזס!קא₪ וללוח הבקרה אינה שווה, לדעתנו, את שטח המסך שהיא תופסת. אס התרגלת לעבוד עס אשסופחוש תחת 3 800816גכ, אין ספק ש-95 %000416גכ תקל על המעבר שלך לפלטפורמה החדשה. אם אתה עובד תחת 1א; אאסשחו/ עס המישק הנוכחי, אתה עדיין יכול להינות ממנו, אך אס אתה משתמש 95 אאס6חו\ חדש - הערך המוסף שתקבל הוא גבולי. 0 6םדא גוצי זסזְ3שועב3 הסדוסא בחירת העורכים תוכנת זסוגפוצגא! חסצוסא! של 166חגץ5 היא אוסף של רעיונות מוצלחים לשיפור המישק של 95 8אוס6חו/. החלק העיקרי של ה-זסוַ4פ1צג14 מסוזסא הוא ה-ז880ח3]/ 116" מסזסא, שהוא גירסה משופרת וחזקה יותר של ה-זטוסןקאם. ל-₪16 מסוזסא זספַגחג] יש אוסף שירותים לניהול קבצים וספריות, המצדיק בפני עצמו את המחיר של 9, שעולה כל החבילה. פרט אליו כוללת החבילה גם סל של שיפורים אינטליגנטיים לרכיבים אחרים של מישק המשתמש של 5 %60מו\: פקודת אותשותטטסכע משופרת, פקודת תט₪ משופרת, גישה ישירה ליישומים אינדווידואלייס של לוח הבקרה, גישה פשוטה לניווט דרך תיקיות מקוננות, פקודת 1860 עם רמות רבות, ועוד. אוסף כלי העזר הוא מודולרי. אס תבחר להפעיל את כולו, תמצא לפתע פקודות חדשות בתפריטים של קיצורי הדרך, פקודות שונות בתפריט גז5, וסרגל משימה המחולק לשני חלקים: החלק הימני ישמש למעבר בין משטחי עבודה וירטואליים ולאיחסון קיצורי הדרך של [סחטג ]אטוטכ). פרט לכך, למערכת יקח קצת יותר זמן לעלות בבוקר. תוכל להיעזר בתוכנית [0ז)ת60 כדי להסיר את הרכיבים שלדעתך אינם מועילים או מבלבלים. בחירה מבוקרת **| מנהל הקבצים של תסחסא זסופואגּא הוא השלמה ל- זסזסוקאת, אך לא תחליף. אם לא תשנה מרצונך את הקישור של תיקיות וקבצים ליישום, הם ימשיכו להיפתח לחלונות סטנדרטיים או ל-זשזס!קאת. ומוטב כך - מנהל הקבצים איטי יותר, והוא עמוס מבחינה ויזואלית בכפתורים, כלים ותפריטים. כפתור גסחטג ]אטוטכ), המותקן על סרגל המשימה, נותן לך בכל עת גישה בלחיצה אחת ישר למנהל הקבצים. למנהל הקבצים של זסוגפוצגא תסוזסא יש מספר אופציות צפייה שימושיות. תוכל להציג את כל הקבצים כהסתעפות של עצ, לדוגמא, ולהוסיף עמודות המציינות את תאריך הגישה האחרון ואת תיקיית האס. תוכל לבחור במצב מקוצר, בו הקבצים מקובצים לפי הסיומת ומרוכזיס בכותרות קטגוריות. תוכל להציג גם את השמות והפרטים של קבצים שנמחקו ואפילו לעיין בתוכנס אס הס עדיין לא נרמסו על ידי קבצים חדשים. אם עדיין ניתן לשחזר קוב שנמחק (הן אם בגלל שהוא עדיין ב- חו8 866016 והן אם הוא כבר נמחק בפועל אך לא נכתבו עליו דברים אחרים), תוכל לעשות זאת בלחיצה כפולה. תוכל להקצות שם לכל צירוף של אפשרויות צפיה ולשוב אליו בלחיצה אחת על הסרגל שבתחתית החלון של מנהל הקבצים. עזרה באינטרנט בעזרת מנהל הקבצים של זס0ו9פגוגא] מסזזסא תוכל להתבונן ולעבוד עס הקבצים באתרי קזק, כאילו שהם משאב דיסק מקומי. בהנחה שיש לך גישה לאינטרנט דרך 1.1 500%חו/ ומעלה, תוכל להתקשר לאתר פך: ישירות מתוך מנהל הקבצים. אס תסמן מספר קבצים תוכל, בעזרת פקודות מהתפריט, לדחוס או לפתוח, לקודד או לפענח בקידוד 8₪6006/260066-טט, ולהצפין או לפענת אותם. מפענח ה-066066-טט מטפל בהורדת קבצים מפוצלת באופן שקוף, והמצפין - גם אם לא יעמוד בפני מקצוען - יספיק כדי למנוע מילדיך או מעמיתיך להתבונן בקבצים הנדונים. ועוד מ-28407וג1 ה0+סא... כלי ניהול קבצים נוספים כוללים את אשף 6וחטזג 116 המחפש את השאריות הטפיליות של משימות ופרויקטים ישנים, ולאחר אישור ממך הוא מעביר, מוחק או דוחס אותם. ישנם גם שירות אינדקס למלוא התכולה של קבצים, המסייע באיתור מהיר של קבצים על פי תוכנם, 3 6 ישראל ינואר 1996 2 ו 3 58 | 0 55 3-5 ו * *פשוזו וודט5 זה זה ]טאו זוח .6 - א 008 .00 סע 0105001 = 000 .80% 1 0 מא קודה הסוזטא 4 1 500 שי 1 - אסם!סט 1 ז9א06ו5 1 = [₪= | הו --= 1-06 | 2 םש ו 8 4 6 ישראל ינואר 1996 תוכנות עזר ל-95 א]ש פקודת מחיקה מוחלטת (המונעת שיחזור של הקוב) לשם הגנה על מידע רגיש, אופן סימון שמאפשר לך לבצע פקודה אחת באופן מרוכז על קבצים שנמצאים בתיקיות שונות, ופקודות להשוואה וסינכרון של ספריות או דיסקים שלמים. בעזרת פקודת אפגא שנוספה לתפריט קיצור הדרך של תיקיות, תוכל ללחוץ לחיצה ימנית על הצלמית של תיקיה כלשהי, ולנוע בסידרת תפריטים משורשרים כדי להגיע לתת תיקיה מרוחקת. הטעות היחידה שנעשתה במימוש הרעיון המוצלח הזה, היא שהיעד היה צריך להיות חלון תיקיה נורמלית, ולא תצוגה של ה-זשזס!קא:. עס ההתקנה של התמיכה בשמות קבצים ארוכים, זסוגּפוגא חסוסאא מחליף את תיבות הדיאלוג הסטנדרטיות של יישומים ישניס (תיבות ת6ק0, 6צ58, 48 5846 ו-056ז). האותיות אא.1 מופיעות לימינה של תיבת המלל בתוכה מוקלד שם הקוב>, ומציינות שאתה יכול להקליד גם שם ארוך. התוכנית מוסיפה את הסיומת הצפויה של שס הקוב באופן אוטומטי. והשורה התחתונה: עס זוגא פסחסא אתה מקבל ניהול קבצים מעולה, ומערכת הפעלה חכמה יותר באופן כללי. דח'טת הדיטק דחיסת דיסק היא טכנולוגיה המגדילה את הקיבולת של דיסקים קשיחים, בכך שהיא מאחסנת את התכולה של הדיסק באופן דחוס, ופורשת ודוחסת את המידע על פי הנדרש. פעולות העיבוד שקופות למשתמש. זמן הדחיסה והפרישה עלול לפגוע מעט בביצועים, אך בדרך כלל האפקט בלתי מורגש. בעקבות הדחיסה יש יותר אפשרויות למידע שגוי או לאובדן קבצים, אך הסיכון די קטן. תוכנית הדחיסה האופטימלית תיתן דחיסה מקסימלית, אובדן ביצועים מינימלי, ותכונות המונעות אובדן מידע. דחיסת הדיסק הופיעה לראשונה עם 6.0 05, והופעתה גרמה לתביעה משפטית בין חברות מיקרוסופט (-106ח₪16000 5186 (יוצרת תוכנת הדחיסה ז5/80%6). חברת מיקרוסופט רכשה את תוכנת א601%|!פטסע מחברת ‏ 6708061 והחליפה את מנוע הדחיסה המתמטי שלה עם מנוע דומה לזה של ז519086. חברת 516 חשה שזו הפרה של זכויות היוצרים שלה, פוצתה, ותוכנת 650406!פטסעש הוחלפה בגירסה 6.22 בתוכנת 806ק65צוזכ. היישוס הראשון של 6 שטוו לא הגיע לרמות הדחיסה של ז. גלגוליו החדשים, 2 6גק65טחכ ו- 3 86ק65צוזכ, המגיעים עם 95 פאסשחוזו, שופרו כך שיהיו תחרותיים. היצרן היחיד מצד שלישי שהיתה לו תוכנת דחיסת דיסק ל- 5 8א60ח:/\ בזמן כתיבת המאמר הוא חברת 0 כל הגירסאות של 95 פשסשחו\ כוללות 2 650866צזם, שמסוגלת לדחוס דיסק של עד 2568 לנפח של עד 18א512. אם תרכוש את חבילת 8ט[ 080%ז0ו] תקבל בתוכה את 3 86ק65צוזס, המסוגלת ליצור כונניס קשיחיס של עד 208, ונותנת יחס דחיסה טוב יותר. איך פועלת הדחיסה? תוכניות לדחיסת דיסק לוקחות את כל המידע שעל מחיצה בדיסק, דוחסות אותו, ושומרות אותו בקובץ גדול (המכונה בקיצור - 67 6 סותט[ס' 68860ק01)). קוב ה-%צ6 נשמר על כונן נפרד, וירטואלי, הקרוי יהכונן המארחיי. דרייבר שנטען לפני 10.55 60 גורס לקובץ ה-?צ6 להיראות כמו למערכת ההפעלה כמו דיסק קשיח רגיל. תוכניות לדחיסת דיסק משתמשות בדרך כלל במערכת דחיסה הקרויה 12%, המשתמשת באלגוריתס דחיסה במעבר יחיד, שמתאים לעיבוד בזמן אמת. הדחיסה פועלת על ידי קידוד המידע באופן שמרבית הקבצים יתפסו פחות מקוס על הדיסק. /12 יוצרת מילון קידוד תוך כדי עבודה, הן במהלך הדחיסה והן במהלך הפרישה, ומעדכנת את מנגנון הדחיסה במהלך ההתקדמות כדי להשיג יחס דחיסה אופטימלי. על דיסק שאינו דחוס, יחידת ההקצאה המינימלית למידע היא זטוצט!6. הגודל של זסזצט!6, שהוא מספר הסקטורים בני 512 בתים שהוא מכיל, תלוי בגודל הדיסק הקשיח. לדיסקים גדולים יש זטוצט!6-ים גדולים. 1את מכיון שבטבלת ההקצאה לקבצים (41ת) יש 6 שורות, וכל שורה היא זטואטו6. בדיסק בן 18א256 יהיה גודל זטופט!6 לפחות 4%, שהם 8 סקטורים. בדיסק של 18א512 ידרשו זסופט1ס- ים בני 8%, וכך הלאה. אפילו אס הקוב אינו ממלא את ה-זשופט!6, כל השטח מוקצה לו, וכך מתבזבז מקוס רב. דרך נוספת שבה תוכניות לדחיסת דיסק מצמצמות את צריכת נפח הדיסק היא על ידי הקצאת מקוס ביחידות של סקטור או פחות, במקוס ביחידות של זשוצט|6. כך מצטמצמם המקוס המבוזבו בדיסק. תוכנת ז080ג/5 משתמשת ביחידות של 16 בתים, ולעומתה 2 680800צוזם משתמש בסקטורים (יחידות של 2 בתיס). 3 6508066צוזש משתמשת ב-ז6וט01- ים של 328, ול-+/6 יש מבניס מיוחדים בנוסף ל- 41", המאפשרים לו לגשת ליחידות הקצאה הקטנות מ--0816|ס. ת בוגר סזון , הכשרה תקשורת ממתוח גרפיקה ז'רלי 6 ]| מקצועית ]| ותכנות מערכות = ]]. ומולעלמדלה אתה כגר יודע מה אתה רוצה ללמוד, אבל עוד לא מעמידה לרשותך כיתות בכל רחבי הארץ ומעבירה החלעת היכן. נציג לפניך את הנתונים ואתה מגוון קורסים ברמה הגבוהה ביותר. הקורסים תחליע. סיון הינה רשת בתי הספר המובילה | בפיון מועברים ע"י מרצים מנוסים ומוסמכים ללימודי המחשב. לא במקרה בוגרי סיון הם אלה בכליתות ממוזגות ובאמצעות ציוד חדיש. שנחטפים למשרות העובות ביותר בשוק. היא עכשיו תגיד, אתה עדיין מתלבט? סיון הינה מרכז הדרכה מוסמך של חברות התוכנה המובילות בעולם: 5 6 500-אואע 6 5טד0.! 6 סאג 8081 6 | ום/סא 5 ד-50סח6ו₪ לְלְ מוך? ה מ חשב הקש סיון לרושלים: רח' אגריפס 42 ראשל"צ: רח' סחרוב 19 (בנין כלל) על:02-243245 (קניון ערי החוף) רשת רתי הספר המובילה ללימודל המחשב ב רח' סמילנסקי 19 | על: ו רִ ר למןדר טל: 07-280414 נתניה: רח' סמילנסקי 4 רשת בתי הספר המובילה ללימודי המחשב חיפה: רח' מקלף 9 (בית רכער) טל: 09-615729 שד' יהודית 24 תיא 684 983-6840 טל:04-419393 רמה"ש: רחוב סוקולוב 80 טל: 03-5408047 6 06 ישראל ינואר 1996 בוהירות... המידע שעל הדיסק גם דחוס וגם נשמר באופן שונה, ולכן ישנו פוטנציאל גדול יותר לתקלות. מסיבה ואת עוברות תוכנות לדחיסת דיסק מבחניס מקיפים יותר מכל תוכנה אחרת בשוק, וכוללות תכונות בדיקה עצמית ויתירות המסוגלות לטפל כמעט בכל תקלה. איחוי סדיר של ה-%צ6 יאפשר לך לשמור על יחס דחיסה גבוה, ועל שטח דיסק פנוי מקסימלי. כמות המקוס הפנוי המופיעה כשאתה מבצע ₪18 היא הערכה המתבססת על יחס הדחיסה הצפוי. יחס הדחיסה האמיתי עלול להשתנות עס הזמן אם לא תדאג לאחות את ה-6/5, או אם תשים עליו קבצים בעלי אופי שונה מאוד (קבציס שכבר נדחסו, למשל). לאחר האיחוי יהיה עליך תמיד לעדכן את יחס הדחיסה הצפוי. אס אתה משתמש בדחיסת דיסק תזדקק לכלי ניהול דיסק המודעים לדחיסה. תוכנת איחוי סטנדרטית עובדת ברמת ה-זשופט!ס, אך הפיצול של קבציס בכונניס דחוסיס מתרחש ביחידות הקצאה קטנות יותר. עליך לוודא שהתוכניות בהן אתה משתמש תואמות לתוכנת הדחיסה שאתה מריפ. הגיבוי של כונניס דחוסים הוא סיפור אחר. יהיה עליך להשתמש בתוכנת גיבוי המעתיקה מידע ברמת הקוב>ף, ולא בתוכנות היוצרות תמונה (טפַגחחו) של הדיסק. בסקירה שלהלן התייחסנו לשתי הגירסאות של 6 זז כאחת, כיון שפרט להבדלי הביצועים הן דומות מאוד. 60 05077סח6וש 3 650306עוז 2 6סַ504סטוזום בחירת העורכים הגירסה הסטנדרטית של 95 פאסגחו/ כוללת את תוכנת הדחיסה 2 406ק66טוזס, המשתמשת בטכניקות דחיסה בינוניות ויכולה ליצור כונן דחוס בן עד 18א512. חבילת 2108 0806ז0ו₪א כוללות גירסה משופרת, 3 סס8ק65צוזפ, שיכולה לדחוס עד 208 ביחס דחיסה טוב יותר. המישק של שתיהן זהה בעיקרו. בעת ההתקנה של 168 1070801]א, תוכנת 3 806ק685טוזס מותקנת באופן אוטומטי מעל ההתקנה של 2 650806צוזכ ומוחקת אותה. גירסאות 806ק65צחזכ ל-95 פסטחו/ הן יישומי 2 סיביות התומכים בשמות קבצים ארוכים, לעומת 4.1 ז519066 שהוא יישוס 16 סיביות המשתמש בתוכו בשמות מקוצרים, ולכן ביצועיהן טוביס יותר. תוכנת 3 650406טוזכ הראתה גם יחס דחיסה טוב יותר מזה של ץז במבתנינו. תוכנות עזר ל-95 אז/ו התיעוד תחוסם אחד שבו 500088 טובה יותר מ- 6ש ות הוא התיעוד. הספרות של 5 פאו60מ1/ מזכירה בקצרה את 6650806טוזס, וישנס חמישה עמודים של תיעוד במדריך של חבילת ה-אט1ע, אך התיעוד הטוב ביותר נמצא בקוב ה-ק61. גם שס הוא די מוגבל - אין כל התייחסות להתמודדות עס תקלות שקורות מעת לעת בכונניס דחוסים. ככל שיחס הדחיסה של דיסק גבוה יותר, כך נדרש יותר עיבוד כדי לשמור עליו. תוכל לבחור ביחס דחיסה נמוך וביצועים גבוהים, או יחס דחיסה גבוה וביצועים איטיים יותר - תלוי בדרישות נפח הדיסק ובמהירות המחשב שלך. 3 65086צ מציעה, כמו 58080808, את האפשרות לכוונן את רמת הדחיסה בהתאם לצרכיך. יש שלוש רמות דחיסה: סטנדרטית, 0% ו-164780%. המנגנון הסטנדרטי ו- 1% משמשים לדחיסה במהלך העבודה, ולעומתס א108786, הלוקח זמן רב יותר, משמש לקבציס בהס משתמשים לעיתים נדירות, ואינו פועל תוך כדי עבודה. הדרך היחידה להפעיל א0ג1!147 היא להריצ את ]ה תסו6%%זקות0) 3 650866צוזכ, הדוחס מחדש את הקבצים כשהמחשב פנוי מעבודה. הטעינה, ההסרה והכיוונון של 2 650806צוזס (-3 650806ץז מתבצעים כולס מהתוכנית הגרפית של 650806אוזסע - אין להם כלים מבוססי 05. היצירה של כונן דחוס בשתי הגירסאות היתה פשוטה, ישירה, וללא כל מאורעות מיוחדים. לא חווינו את בעית חוסר הזיכרון ועוד צרות שצצו בזמן התקנת ז0%6ג90. 6 שטווזס איננה מתועדת, כאמור, ברמה של ז%, ודבר זה עלול להטריד חלק מהמשתמשים, אך לא נתקלנו בכל בעיות במבחנינו. תוכנת 3 6ס88ק65צמכ מציעה ביצועים, יחס דחיסה ואמינות גבוהות ביותר, והיא מענה טוב יותר מ-ז5140%0 לדחיסת כונניס תחת 95 8אסנחו/. ו 10 גירסה 4.1 של ז90%6ו5 היא הגירסה התואמת 5 8או60חג\ של 4.0 ז0%6גו5, שתמכה ב-505 וב-3.1 5אסחו/. להבדיל מ-406ק65צוזת, זהו יישוס 16 סיביות. טרס הוכרזה גירסת 32 סיביות של והחברה לא היתה מוכנה להתחייב כששאלנו על תוכניות הפיתוח. כדי להתאים את ז5180%6 ל-95 פאוסשחו/ היה צורך לשנותה בשתי דרכים: הוספת תמיכה בשמות קבצים ארוכים, וזיהוי שמות של ספריות כדי למנוע את דחיסתם (הדחיסה של שמות ספריות פוגעת קשות בביצועיסם). הטיפול בשמות קבצים ארוכים נעשה באמצעות תוכנית עזר עצמאית הקרויה אע 1 8, הממירה שמות קבצים ארוכים לשמות קצרים ושומרת את השם הארוך בקוב מיוחד. ז00%9גו5, המשתמשת מבפנים בשמות קצריס בלבד, עושה בתוכנית ואת שימוש כבד מאוד (גסם אס הוא בלתי נראה למשתמש). דוחסים... 590% אינה יכולה להתחרות בביצועים עס ששטווזת מהיותה יישוס 16 סיביות ועקב העיבוד הנוסף הנדרש לשמות קבצים ארוכים. דחיסה עם זטאטגו5 פגעה בביצועים של הדיסק ב-15 עד 20 אחוזים, בעוד שדחיסה עם 6 טווזס גרמה לפגיעה של כ-5 אחוזיס בלב ז5190% מתיימרת להיות טובה יותר מ- הטוס ביחס הדחיסה. יחידות ההקצאה הקטנות (16 בייטים בלבד) וטכניקות מתקדמות אחרות נותנות ל-ז5180%6 יתרון שבזכותו היא וכתה בפרס המצויינות הטכנית בשנת 1994. ז0%80גו5 טוענת ליחס דחיסה ממוצע של 2.5 ל-1 ומעלה. מבחנינו הראו יחס דחיסה נמוך יותר, אולי בגלל סוג הקבצים שבהס השתמשנו. כשערכנו השוואות קיבלה 50 ציון במעט טוב יותר מ-2 650806וזם ובמעט נמוך יותר מ-3 306ק65טוזס. 5% רצה באופן אמין תחת 95 אשסגו, אך יש להיזהר בעת הדחיסה והפרישה של כונניס. החלק הפגיע ביותר הוא שלב האיחוי, שר במלואו בזיכרון הנמוך. אס נגמר לך הזיכרון תקבל הודעה מפחידה מאוד בתיבה אדומה בה כתוב "זסחם [4וג/", והתהליך יפסק. כשהתחלנו מחדש את התהליך עם יותר זיכרון פנוי, והרצנו את תוכנית השיקוס על פי ההנחיות, התהליך הושלס בהצלחה וללא כל אובדן מידע. אזהרה אחת: אל תקבל את ההצעה של ז90%6ו5 להסיר את כל תוכנות ה- 8 באופן זמני כדי להגדיל באופן אוטומטי את הזיכרון הפנוי. הפעולה אינה פועלת נכון תחת 95 צשסשחו\: בפועל היא תקטין את כמות הזיכרון הפנוי, ותבטיח לך כישלון בהתקנה. להתחיל ב-₪05 ז5190%6 דוחסת את הכוננים כחלק מפרוצדורת ההתקנה, והדרך הבטוחה ביותר להריץ אותה היא מ-05. כדי להתקין ז500080 בפעם הראשונה, תחל את המחשב ל-058 והרצ קט36. תזדקק ל-א600% זיכרון נמוך לפחות לפני שתנסה לדחוס או לפרוש כונן (תוכל לשנות את שורת א=1168טל ב-8צ8.ז10]קא00 כדי להקטין את דרישת הזיכרון עד ל-א256). אס = לא תצליח לפנות מספיק זיכרון על ידי הסרת תוכניות 15% ודרייברים, תוכל לכלול באופן זמני את איזור הזיכרון המוקצה לתצוגת הוידאו ב-04ש (כתובות שש ה-4000) במנהל הזּיכרון שלך. כל וּמן שתתחל את המחשב ל- 5 תיתן לך פעולה זאת זיכרון נמוך רב מבלי לגרוס לקונפליקטים. לאחר הדחיסה תוכל להריץ שוב את קש86 תחת 95 %שסשמגו/ ולהוסיף את כלי הניהול של 508066 למשטח העבודה. מצאנו ש--5₪0086 פועלת באופן אמין תחת 5 60%מ1/, וכוללת אוסף כלים רחב יותר מזה של 6ְסַַס65טהזכ, אך היא איטית יותר, וההתקנה הראשונית עלולה להיות מורטת עצבים. תוכנוח אנט'-ו'דו כמו יתושים, או סופות הוריקן, וירוסי מחשב הם איום קבוע ומרגיו. החדירה המרושעת ולעיתים הרסנית ביותר לתוכנות שאנו תלויים בהן עלולה לגרום נזק רב לנתונים ולתפוקה. המקורות לוירוסים הולכים ומתרבים עס הגישה המתרחבת לאינטרנט ולשירותים מקוונים (עד כה ווהו למעלה מ-6,700 וירוסים). בהתחשב בכמויות העצומות של חומר נגיש להורדה, סביר להניח שחלק ממנו יכיל וירוסים. אפילו אם אינך משוטט במרחבים הוירטואליים, חבר עלול לתת לך דיסקט עם תוכנית יישאתה חייב לראות'י. גם אם החבר לא התכוון להזיק, הדיסקט עלול להכיל וירוס שיעבור למערכת שלך. אפילו דיסקטים מפורמטים עלולים להכיל וירוסים, וכמוהם גם דיסקטיס לא מפורמטים. עס הופעתם של הדיסקים המגנטו-אופטיים וכוננים לכתיבה על תקליטורים, ניתן כיוס להעביר את הנגע גם למדיה אחרת. הידבקות תמימה. הדרך הקלה ביותר להידבק היא תמימה ביותר. נניח שהכנסת דיסקט לכונן :4 והשארת אותו שס כשכיבית את המחשב. בפעם הבאה שתדליק את המחשב תראה הודעה שכונן :4 אינו מכיל מערכת הפעלה. אתה תפתח את דלת הכונן, תלח על מקש כלשהו ותשכח מזה. אם היה וירוס על הדיסקט, הוא כבר עבר למחשב שלך. מעתה ואילך, כשתדליק את המחשב, לא יהיה זה ה-390010 2001 1/2500 שקובע מה קורה, אלא הוירוס. אם הוירוס הוא מהסוג שנטפל לפסיקה שמטפלת בקריאה וכתיבה לדיסק, בכל פעס שתעתיק קוב תוכנות עזר ל-95 אזעץ לדיסק או דיסקט אחר, הוירוס יעביר את עצמו לסקטור התיחול שלו. וירוסיסם אלה הם נפוצים ביותר, אך לא היחידים. וירוס תוכניות תוקף קבצי ריצה, בעיקר אלו עם סיומות אן., [00₪., פאם. או 5צ.. וירוסים מפוצלים יכולים להדביק גס תוכניות וגם את סקטור התיחול: תחילה הם תוקפים את ה-88]א ואז כל תוכנית שרצה במחשב. וירוסים מוסווים מסתירים את קיומס על ידי שינוי הקבצים כך שיראה כאילו שלא חדרו אליהם, ווירוסים פולימורפיים יוצרים מוטציות, כך ששני עותקים שלהם אינס זהים לעולם. לפני אוגוסט 1995 האמינו שוירוסים יכוליסם להסתתר בקבצי ריצה בלבד, ואז הופיע סוג חדש של וירוסים שהסתתר במסמכים ושהשפיע על תוכנת 6.0 8אס6תג/ 101 6עסו. המקרו המרושע הזה הוא וירוס בלתי תלוי בפלטפורמה, שיכול להדביק מסמכים במערכות 95 060%%ם1, 7א1 5שסשפםגוא, א 10088 ומקינטוש. הוירוס התפשט כשביצעת פקודת 48 16/8846 5 פאו0)םו שמירת התאימות של 95 אססמגאו לאחור, כלפי תוכניות 05 ו-א.3 8ש60םו/ו, היא אחת הסיבות שבעטיין 95 8אסשפג/ץ נותרת פגיעה לוירוסים הקיימים במערכת. 95 16008 אינה כוללת תוכנת אנטי-וירוס כמו ואת שנכללה ב-6.0 05פ. אין פירושו של דבר ש-95 5אס6מו/ו אינה מספקת כל הגנה. אם וירוס ינסה לכתוב ישירות לדיסק ולעקוף את ה-8108 או את 5, 95 פשסשמו/ תבלום אותו ותודיע שיישום מסויים מנסה לגשת ישירות לדיסק. אם אינך מזהה את שם היישום, ישנה סבירות גבוהה שזהו וירוס. 95 5או60פו/ו תבלום אותו = לפני שהוא יוכל לגרום נזק. וירוסים רבים פועלים על ידי שינוי ה-88]א והכנסת קישור ל-1-13א1 במהלך תיחול המערכת. 95 5אשסשפו/ שומרת מעקב אחרי הקישורים הידועים; אם תתחל את המערכת מדיסקט נגוע שידביק את ה-188א, במהלך התיחול הבא 95 פאסופונש תשווה את הקישורים למצב הקודם ותודיע לך שאירע שינוי. היות ו-95 פטסנפוז לא מזהה את היישוס החדש, תיפתח תיבת דיאלוג שתודיע לך כי ה-8%] השתנה שלא בזמן הריצה של 5 פא60מז/ט, ושיתכן שיש לך וירוס. רשימת המי ומי 5 פו60מוזו שומרת רשימה של דרייברי ₪05 אם וירוס אינו , אלא מנסה להיכנס דרך דרייבר, תְּפַּגּע הודעה שאומרת שמשהו השתנה: ייתוכנית 205 בשסם אאא עלולה לפגוע בביצועי המערכת. האם ברצונך במידע נוסףזיי. אם תענה ייכן" תגיע לסרגל הביצועים, ממנו תוכל להסיר את הדרייבר. לרוע המזל, תיחול ישירות מכונן הדיסקטים עדיין מותר, ועדיין ניתן לתחל את המערכת מדיסקט נגוע ולפגוע ב-188א. תוכניות אנטי וירוס שפעלו היטב בסביבת 16 סיביות עלולות שלא לזהות חדירות ב-32 סיביות. סביר גם להניח שכותבי הוירוסים ימצאו דרכים לעקוף את מנגנוני ההגנה של 95 %שספפוץ. זוהי הסיבה שבגללה עדיף להשתמש ביישוס אנטי וירוס ב-32 סיביות המיועד לעבודה תחת . 5 1008 ביטחון-עצמי איננו נקודת המוצא הנכונה בעת התמודדות עם הסיכוי להידבקות. הפרנויה . מחייבת יכולות תיזמון, פונקציות בקרה, עידכונים תדירים לסיפריות הוירוסים הידועים וצורת התמודדות נוחה ויעילה במקרה שהתגלה וירוס. אם לא תדרוש את התכונות הללו, אתה עלול לחשוף את עצמך לסיכונים מיותרים. אנו בחנו כמה יישומי אנטי וירוס שהופיעו מייד לאחר צאתה של 95 8אוס6מו/. חלקס כבר שווקו, ואחרים היו בשלבי בחינה לקראת יציאה לשוק. כולס מבצעים את העבודה: הס סורקים את המערכת, מודיעים לך אס יש וירוס, ומציעים מגוון פתרונות, החל ממחיקת הקוב וכלה בהורדת המערכת. ההבדלים מתבטאים, כמובן, במישק המשתמש ובמחיר - שני הפקטורים שיאפשרו לך לבחור אחד מתוכם. השורה התחתונה היא הגנה על המחשב שלך. המוצריס הבאים יכולים כולם לסייע. או 4אסודהאםשזאו =חהצד-50 586 5 ווסוווסו0ס5 .וס זהא|ססד פטוו-וחת תוכנה גו רצה ברקע, בשקט ובדיסקרטיות, אך ברגעים הקריטיים היא יודעת לספק את הביטחון והחסינות. אנו בחנו גירסה מוקדמת של התוכנה, לפני צאתה לשוק. זמן היעד ליציאת החבילה לשוק היה אז אוקטובר- נובמבר. נציג החברה ציין בפנינו כי מתוכננת גם גירסת רשת. מסך הפתיחה של התוכנה מאפשר לך מייד להתחיל לסרוק: בחר את הכונן הרצוי ולח שמו. כשתסתיים הסריקה תקבל דיווח המציין כמה קבצים נסרקו, כמה לא נסרקו, וכמח. 7 6 ישראל ינואר 1996 | וו סח ו | סומופ סא | וס ₪ 6 | 5 וסקס | הסוסה | )הח / 5 פופה 5 %8ו1000\ זס] מג856טו 16668 4 ב מ 5 8סחו/ וס! ההז 8 15 8[= )ו וסְחָזהּ ד / סז 0 6הזס! וס 0 הסופוסץ הסוופטו8/י6 )שוחנ 68 פ -ו1ח. :11 063הטווד .4 3 95 5א00חוו שי קטא830 60סזסווא - ס6ווחנו = סט 060% סו והח/צ קט 080% סו ₪85 58160 כ הס 2 - פופ אסאס מ > () עסססו 3% ₪9 ! ₪ (8) סקסו 5% ₪ | |-₪ (6) חואי-005 ₪23 = (0) וחחוצצ 2 : (=)052 שר (=) 0-0ו320 13 (005-0)60 169 (1ז) 16-0חו 9 | = (:]) פשוזסוחםז-5א 6 (3) 501טו 0695 6 סקס טחטושצ! סט 8 6 ישראל ינואר 199% תוכנות עזר ל-95 אז/ש מהם נראים נגועים. אם נמצא וירוס תוכל לבקש מהתוכנה לנסות להתמודד עימו ולתקן את המידע שנפגע. למרות שתוכנות אחרות מציעות את אותן התכונות, האירגון והעיצוב של תוכנה זאת נותניס תחושה נעימה ושונה מאוד. הזמינות של אנציקלופדית וירוסים מקוונת היא נכס משמעותי, וכמוה גם הסריקה של שישה סוגי קבציס דחוסים. החבילה יודעת לפרוש קוב דחוס מהסוגיס הללו ולבדוק את תוכנו במהלך הריצה. לא צריך ספרים אנציקלופדית הוירוסים של התוכנה כוללת מידע מפורט על רבים מתוך 6,700 הוירוסיס שהיא מזהה. עצם העיון באנציקלופדיה הוא תרגיל מעשיר. האר כל שורה בעמודת עיון ותקבל מיד תיאור מלא של הוירוס: עד כמה הוא נפו, עד כמה הוא מסוכן, מה הוא עושה למחשב, זמן התיקון המוערך, והאם ניתן לתקנו או להסירו באמצעות התוכנה. אם יש לוירוס ואריאנטים, לחיצת כפתור תציג לך את מספרס ואת שמותיהם. החיפוש מאפשר לך לאתר כל וירוס במהירות. תוכנות 6זגטל)תו/, 6זהטנ)פנתוץ, ו-ץמסצוש, יחד עם >טזוצ6חות הן העוצמה הטכנולוגית של החבילה. תוכנת 6זגּטסחו/ו, שהיא דרייבר התקן וירטואלי (פאץ) ב-32 סיביות, רצה ברקע ובודקת קבצים ודיסקים (ברירת המחדל בודקת קבצי ריצה, סקטור תיחול וקבצי מחיצות, וניתן להוסיף בדיקה של קבציס דחוסים וקבצי מידע). היישוס סורק את כל הקבצים הרצים או המועתקים; אס מתגלה וירוס נמנעת הגישה לקובף, ומופיעה התראה. החבילה מזהה גם וירוסים פולימורפיים. אס מכניסים דיסקט עס סקטור תיחול נגוע לכונן, 6 תו משמיעה אזעקה ומונעת כל ניסיון להעתיק ממנו קבצים או להריץ אותם. השוואת טביעת אצבעות אס תבחר במסך הראשי "חפש שינויים", תוכנת צמזפוצ תמצא שינויים שנעשו בקבצים. לאחר הכנת טביעת אצבע לכל קוב ברשימת הקבצים שלה, התוכנה משווה את התוצאות לערכים שנשמרו קודם לכן. להבדיל מ-6108חו המחפשת וירוסים ספציפיים, תוכנת ץ]6₪וץ מחפשת שינוייסם כלשהם לקבציס שלא אמוריס להשתנות, כמו הקבצים של שלב התיחול. תוצאות הסריקה יכולות להישלח לקובצ רישוס או למדפסת. ניתן לבחור בתוכנה את האלגוריתס היוצר "טביעת האצבע" של הקבצים, ולקבוע בדיקה של אחד מתוך א בתים. ניתן לתזמן פעילות סריקה דרך תיבת דיאלוג. אתה נותן שס לתהליך הסריקה ובוחר את הכונניס. לבסוף אתה קובע את צורת ההודעה במקרה הדבקה, והאם יש לנסות לשקס את הקוב במקרה זה. הפעלת האופציה טגופוזט16] גורמת למוצר לחפש אחר ואריאנטים של וירוסים ידועים, ולחפש הידבקויות פוטנציאליות במה שעלול להיות וירוסים לא ידועים. תמיד ניתן לשנות את התיומון של הסריקות. פונקצית התיזמון יכולה לשמש אותך גם לתיזמון הרצת תוכניות, ואם אתה ברשת - גם לשלוח הודעות מתוזמנות. 607 6שדצגוץ5 זס] פטזוווזח הסצ+וסא 5 פשסשחו תוכנת 95 צאיס6חו\ זס] פטזו ווח מסוזסא קלה ביותר לשימוש, הן עבור משתמשים מתחילים והן עבור ותיקים. אם אתה מקבל את ברירות המחדל בעת ההתקנה ומבצע התקנה מלאה, סריקות 66וסז0-טוט4. ו-קטגו5 יופעלו באופן אוטומטי, ותתוזמן סריקה שבועית אוטומטית של כונן התיחול שלך. במקרה שאינך בטוח אם יש או אין לך וירוס, התוכנה תסרוק את הזיכרון ואת כונן התיחול לפני ההתקנה. אם התגלה וירוס, התיעוד המפורט יסביר לך כיצד להיפטר ממנו לפני התקנת תוכנת האנטי-וירוס. מומלצ להכין גס דיסק הצלה (א21% 86%606), כך שגם אס המחשב שלך נדבק על ידי וירוסים בסקטור התיחול תוכל להפעיל אותו עס סביבה נקיה. תכונת ס6וסזפסוטג נעזרת בבסיס נתונים של וירוסים ידועים כדי לסרוק קבצים שאתה משתמש בהם, לעקוב אחר פעילות לא רגילה שיכולה להצביע על נוכחות של וירוס, ולהזהיר אותך כך שתוכל לעצור את התהליך לפני שתתרחש הידבקות. פעולת הסריקה בתיחול תבדוק את הקבציס והרשומות המשמשיס לתיחול המחשב. כשאתה בטוח שאין לך וירוסים, טכנולוגית החיסון יכולה להבטיח שהקבצים ישארו נקיים. שינוייס פוטנציאלייס מובאים לידיעתך. ניתן לסרוק גסם קבצים דחוסים, אך אס יתגלה וירוס יהיה עליך לפרוש אותם כדי לנקותו. התאמה אישית בעזרת התאמה אישית של פונקציות התוכנה תוכל לקבוע מה יסרק, איזו הודעה תופיע במקרה של הדבקה, אילו פעולות תיקון יהיו זמינות ומה תהיה רמת הרישום של הפעילויות. ניתן לחסן קבצים ותיקיות ספציפיים, וכן ניתן להוציאס מרשימת הסריקה. את הסריקה ניתן לבצע בתזמון מראש או על בסה לפני שתקנה- מוצר' צ'יף 20 100 36016 ץז חברת צ'יף, נציגת חברת 488006 6166וא מארה"ב, היצרנית הגדולה בעולם של מוצרי אנטי וירוס ( 43 מיליון דולר מכירות ב- 1994 ) ותוכנות לניהול ושליטה לרשתות תקשורת ( -600א516 ,אזסא והפחם ,שסותסצת1 הג.1 ועוד ) מציעה למנהלי רשת של 25 תחנות ומעלה, תקליטור המכיל את ערכת התוכנות המלאה, ללא תשלום. מנהלי רשתות המעוניינים להכיר ולהתנסות במגוון כלי הניהול והשליטה ברשת המוצעים על ידינו, תוך חשיפת פתרונות ייחודיים בנושא ההגנה מפני וירוסים, מוזמנים להתקשר למחלקת השיווק של צ'יף בטלפון 08-400070 או פקס 08-403295. התקליטורים יחולקו על בסיס "כל הקודם זוכה". 65 זורוסוחם וא חבילה משולבת לניהול הרשת הכוללת: מדידת אתר (6א1א₪ ד1₪א), ניהול משאבים ומלאי, הפצת תוכנות ברשת, ניהול הרשאות מתקדם ואיסוף דוחות. תוכנת האנטי- וירוס המובילה בעולם, טיפול בממשקי 2/ 8,08/וספאז/ו 08, תמיכה טכנית ושירות עדכונים ללא תשלום. בלעדי! גרסה חדשה ל- 95 אוש שליטה מרוחקת במחשב / בתחנת עבודה ע"י מודם או חיבור לרשת אקו ו- אגאו, מאפשרת מתן תמיכה )6 מרוחקת ופיתרון בעיות מרחוק. מיכה 8+, מחולל יישומים בשפה העברית, המאפשר בניית יישומים תוך דקות! התוכנה כוללת דוגמאות לבניית יישומים, קובץ עזרה מפורט . הניתן להדפסה, אזור תמיכה טכנית " במאגרי- המידע, ועוד. מיתוח - וטק טיפאל כ 5 ו ד 8 ||שצס זסו התוכנה הנמכרת מסוגה בארה"ב. ניהול יישומים, תצורת התחנות ברשת, מנהל ההדפסה משוכלל ועוד... | לממשק חלונות תחת רשותות נובל או זא / ספוש מודול מעקב על הרכב החומרה והתוכנות ברשת. התראות למנהל המערכת על כל שינוי בחומרה או . תוכנה, איסוף מרוכז של אינפורמציה במסד נתונים. דוחות ועוד. שרת פקסים המתקדם מסוגו לרשתות נובל. עובד על שרת הקבצים עצמו בתצורת וא.וא, תומך בריבוי מודמים, כרטיסל אחו. ]הזג ו- ת0180זס, קבלת ושליחת פקסים מכל תחנה ברשת, מעקב וניהול ב- 208 [- אאסשפוו, ניתוב אוטומטי של פקסים מתקבלים למדפסות ברשת, דיוור נמענים ועוד ועוד... תוכנת מאגר המידע (885) הפופולרית ביותר. תפריטים גמישים, ריבוי הרשאות, עד 250 קוי טלפון, עבודה ברשת, כלי עזר רבים ועוד... וו צ'יף שיווק בינלאומ'- מקבוצת צ'יף טלפון: 08-400070 פקס: 08-403295 | אא תוכנת אנטי וירוס לשרתי נובל, מודול וא זא, טכנולוגית גילוי וזיהוי המתקדמת בעולם.מודול התראה באמצעות חיוג ישירות מהשרת! מאושר ע"י נובל העולמית. מדידת השימוש בתוכנות שונות ברשתות מקומיות ורחבות ( אגשו ). ניתוח השימוש ומעקב מאפשר רכישת הרשאות חלקיות על בסיס " 115486 והטזונוסחס) " לחיסכון גדול בהוצאות רישוי תוכנות ) שחואתטטו, 1 6 /וו501 ). 9 8 ד 6זחוח‎ 16 0 תוכנת התקשורת / פקס- 0 טוגהוהז1, תמיכה בכל הטרמינלים המקובלים, ספרי טלפונים, ריבוי מודמים, תמיכה ב- אספו, פקס משוכלל המקבל ושולח, מולטיפקס, מנהל קבצים, תוכנת דואר אלקטרוני- מיני 8.8.5 ועוד... א" /ז000זחסז-] ח0ו+ט!50 חסוזטפ!ז0151 סחד זז ווח -= !וח5%0ץ5 תוכנת הפצה אלקטרונית מהמשוכללות בעולם. מודול מרכזי התומך בעד 250 קוי טלפון, מעל 0 נקודות קצה, טיפול בהרשאות, עבודה ברשת ועוד. בנוסף, תוכנת קצה מותאמת לעבודה חלקה ללא תפר וצריכת זיכרון מינימאלית. פי דרישה. אם אתה משתמש במחשב בזמן שתוזמן לסריקה, התהליך מתבצע ברקע. מציאת וירוס תפעיל את התרעת 6פטס פותנ/. בעיות שקורות במהלך הסריקה נרשמות בדיאלוג 6מטסת 7058658 לאחר השלמת הסריקה. בשני המקרים מוצגיס סוג הבעיה ושם הוירוס, וישנם כפתורי פקודה לביפו פעולות מתקנות. אם נמצא וירוש/ 25 מפסיקה התוכנה את פעולתה ו לכבות את המערכת. ה-08 עַגצו40 רושם כל זיהוי של ואת הפיתרונות שיושמו. תוכל לעקוב א אירועים אחרים, כמו גילוי של וירוס לא מוכר, פעילות. דמוית וירוס, פעולות חיסון ושינוי רשימות הוירּוסים באמצעות התאמה אישית של ה-108. כדי להבטיח הגנה כנגד וירוסים חדשים, תוכל להוריד עידכון חודשי של קבצי הגדרות וירוסים ממגוון מקורות מקווניס. התיעוד נותן ייעו מצויין: והדרכה ברורה לניבול מקסימלי של כל התכונות, וגם-טיפים להתמודדות עם בעיות, רשימה מועילה של הודעות מערכת, מילון, ומידע על השימוש באופציות משורת הפקודה. הס שדיההםסאטטד 5וו-ו1ח 6זע2זסהטחד 5 פשסו)חו/ זס1 65וווש תוכנה זו, אותה בחנו בגירסת טרום-יציאה, מקימה חומת מגן סביב התוכנות והקבצים. לאתר ההתקנה עומדיכלב שמירה על המשמר כנגד כל פולש אפשרי. התוכנה מתחילה כיריית תותח. מודול ההתקנה, 1056₪, עבר על 7,000 קבצים, כולל 4 קבצי ריצה, תוך 36 שניות, כשהוא יוצר : טביעות אצבע שלהם. אחריו החל מודול = ם0%9, אחד מסוסי העבודה של התוכנה, בחיפוש אחר וירוסים. לבסוף הור שוב ה- 86 כדי להקים תשתית לבדיקות תקפות עתידיות. : כשיושלם שלב ההתקנה, התוכנה תדע הכל על המחשב שלך. היא תשתמש במידע בהמשך כדי לוודא ששינויים עתידיים לא נגרמו מוירוסים. כבר מהתחלה ברור שהמשימה של התוכנה היא לזהות וירוסים. התיעוד, קובצ העזרה ובסיס הנתונים למידע על וירוסים ממליצים לתחל את המערכת עם דיסקטים נקייס בשילוב עם תוכנת סריקה וניקוי כדי לנקותם. המפתח ממליצ להשתמש בתוכנה מבוססת 205 מצד שלישי להסרת וירוסים (ולא על תוכנות 8ס4םו/א). בעזרת אנליזה היוריסטית, המחפשת סדרות חשודות של פקודות, בנוסף לסריקת חתימות, התוכנה מנטרת כל פעילות שעלולה להשפיע 00 6 ישראל ינואו 199% תוכנות עזר ל-95 אז על התוכניות והקבצים במחשב. התחל את הסריקה באמצעות בחירת יעד. אם אינך מעוניין לסרוק כונן שלס תוכל, בלחיצות עכבר ספורות, לבחור תיקיות או קבציס ספציפיים לסריקה. תוכל לערוך, להוסיף או למחוק קבצי יעד תוך *ות. במהלך הסריקה תראה לך תיבת לוג מה קורה, וחלון הודעות יציג מידע על שנדבקו או שונו. וי בסטטוס המערכת יגרוס להופעת ות ממספר הודעות בתיבת הדיאלוג של מודול ם569. ההודעה תאמר אם קוב> הודבק על ידי וירוס ספציפי, אם הוא נפגע, האם זו בדיחה או סוס טרויאני, או האם זה סתם זבל. וירוסים בתוכניות נקיות התוכנה תזהה אפילו תוכנית לא נגועה הכוללת וירוס שיתקין את עצמו בסקטור התיחול. תיבת הדיאלוג !26160060 פטתג/ תציין את שם הוירוס, דגלים היוריסטיים (מידע על הקובצ ואזהרות לגבי הוירוס) ובחירה בין מספר אפשרויות פעולה. כפתור ב400ם10ם1 פגתו יפתח תיבת דיאלוג נוספת עם מידע ספציפי יותר לגבי הוירוס שנמצא, והמלצות על דרכי ההתמודדות. הפעולות האפשריות כוללות יהמשך ללא פעולהיי, *מחק את הקובציי, ייהרוג את הקובציי (ללא אפשרות שיחזור), או "ישנה את שם הקובציי (לבחינה עתידית). ניתן לקבוע את רמת הרישוס של האירועים מציון של קבצים חשודים ונגועיס בלבד, ועד לרישוס מפורט של כל האזהרות. ּ אופציות נוספות של הסריקה הן בחינה של טביעות האצבע בלבד, בחינה של סקטור התיחול ובחינה נוחה של מספר דיסקים. תוכל לקבוע את רמת הרגישות ההיוריסטית של פונקציות הסריקה. בנוסף ישנן כמה אופציות כיוונון: תוכל להוסיף קבצים חדשים לבסיט הנתונים של טביעות האצבע, להגן על קבצים ששונו מפני עידכון ולהפוך קבצי ריצה לקבצים הניתנים לקריאה בלבד. מספר אופציות בגירסת ה-5אס6םג/ו נעדרו מגירסת 95 05סםו/ שבדקנו: קונפיגורצית סריקה ברקע, קונפיגורצית זסזותס]א 0/ 116, כלי למעקב אחר הרצת יישומים, אופציות אבטחה וקונפיגורצית עידכון אוטומטי. לדברי החברה כל האופציות הללו יכללו בגירסה הסופית לכשתצא. 05005 =ם-ו 5 פ/שסשחז/ זס1 ה03ס9פווו היעד שמציבה תוכנה זו הוא הבטחת השלמות של מערכת המחשב שלך תוך הפרעה מינימלית. התוכנה נצמדת לחלקים רבים של 5 פאוס6ת1, כמו ה-זשזס!קאם, ומסייעת לך לשמור על המחשב נקי מוירוסים. כדי להבטיח הגירה בטוחה ל-95 608מ1/), החברה מציעה את גירסאות 3,1 5שסשמו/ ו- 5 9ו60הוו באותה קופסה. החבילה מוודאת תחילה שההתקנה הקיימת נקייה ושתוכניות ויישומיס שיועברו בזמן ההגירה לא ידביקו את מערכת ההפעלה החדשה. ן התוכנה מציעה דפי תכונות, תמיכה בשמות קבצים ארוכים, בטכנולוגית דרייבר להתקן וירטואלי לסריקת הזיכרון, עזרה רגישה להקשר ויכולות דיפדוף. טכנולוגית הסריקה 6 0208665 (-א301/ 2006), המוגנת בפטנט, מזהה וירוסים ידועים וחדשים ‏ באמצעות חיפוש ברשימת הוירוסים שלה והפעלת טכניקות אנליטיות לזיהוי פעילות חשודה שעלולה. להצביע על קיומו של פולש. הינן להתחיל הדרך הקלה ביותר להתחיל ולחפש וירוסים היא בלחיצה ימנית על כפתור +58 ובחירה באופציה 0110868 10 ם568. תוכל לגשת לתוכנית גם דרך זזסןקאת פאוסטמנ/ או להוסייף צלמית למשטח העבודה עבור תוכניות או קבצים שתרצה לסרוק בתדירות גבוהה. חלון ת568 הוא הפשטות בהתגלמותה. שלושה דפי תכונות - מה והיכן, פעולות ודיוות - מספקים את כל הדרוש לשם קונפיגורציה של פעילות הסריקה. בדף יימה והיכן" תמלא את מיקום הכונן, התיקיה או הקוב לסריקה. תוכל לסרוק גם תת-תיקיות המקושרות לתיקיה. ניתן לכלול גסם קבצים דחוסים (ב- מך זאע או 12885 בלבד) על. ידי.לחיצה בתיבה אופציונלית. אס התגלה וירוס בקוב דחוס, יהיה עליך לפרוש אותו לפני שתוכל להסיר את הוירוס. בדף ייפעולות" תוכל לבחור באופן הטיפול בגילוי וירוס דרך רשימה נפתחת: המשך לסרוק, עצור את הסריקה, נקה את הקוב, מחק את הקוב>, או בקש הנחיות. הצעות לפעולה הנכונה מופיעות בתיבת הדיאלוג שמטסיז פטזג.: לחיצה על כפתור 160 תספק מידע על הוירוס שהתגלה. אס החלטת לנקות קובזלא הצלחת, התוכנה תיידע אותך. ניתן, כאמור, גם למחוק קבצים נגועים באופן אוטומטי. יומן הפעילויות שומר רישום של פעולות הסריקה ומידע על הוירוסים שנמצאו. בדף יידיווחיי תוכל לקבוע אם תושמע-אזעקה קולית בעת זיהוי וירוס, ואם המידע על פעילות הוירוסים יכנס לרשומת 16ת 10 106. תוכל לבחור להציג הודעה למשתמש, שתנחה אותו כיצד להגיב לגילוי הוירוס. קביעת המקום את הסריקה ניתן להתחיל בתיחול, או מכל אחד מדפי התכונות. אם תרצה לסרוק מספר מיקומים בכל פעם, התחל את התהליך ב- עסזס!קאת: האר את הקבצים והתיקיות שתרצה לסרוק, בחר 710866 זס! ה508, ואז שסא ח808. התוכנה מתעדכנת לפחות פעם בחודש, ואפילו יותר במקרה הצורך. כדי להבטיח שיש לך את הקבצים המעודכנים ביותר, ניתן להוריד את הקבצים מה-885 של החברה וממספר אתרי אינטרנט. הוכנות. גיבוי 5 פאוס6מו תוכננה לתמיכה לאחור ב-₪05 וב-3.1 60%8חו/. תוכנות גיבוי, המטפלות במערכת הקבצים ישירות, הן יוצאות דופן בהקשר זה. 95 אאוסשחו\ שומרת על תאימות עם שמות קבציס של 8 תוים, כך שבאופן עקרוני ניתן להשתמש בתוכנות גיבוי שנכתבו ל-005 או ל-3.1 8אס6מו/. אולס ישנה בעיה: בדרך ואת תאבד את שמות הקבציס הארוכים במערכת. התוכנה המבוססת 20% או 1 פאוס0הו/\ עלולה לרוץ באורח בלתי אמין על מחיצה עס שמות קבצים ארוכים, אפילו אם תיחלת את המערכת לגירסאות הישנות שלך של 05 או 8א0ס6חו/ו. בכל מקרה, מוטב למצוא תוכנה חדשה, המטפלת בשמות הקבציס הארוכים תחת 95 40%%חג/. תוכנית הגיבוי שבאה עם 6.2 005 ו-8איס6חו/ 1 היתה מבוססת על קוד כל כך מיושן שהיא היתה כמעט חסרת שימוש על המערכות החדשות. לא היתה כל תמיכה במדיה של טייפ גיבוי: כשהדיסקים היו בני 2088 או 8וא30 היה זה סטנדרטי לגבות לדיסקטים. כיום נפח הדיסקים הוא מאות, או אלפי 18א, ומדית גיבוי בנפח גבוה הפכה לכורח המציאות. טכנולוגיות גיבוי חדשות טכנולוגית בקרים חדשה וסטנדרטים חדשים לפורמט של קלטות נותנים למשתמשים חלופות רבות וגדולות לכונן הקלטות 16-80() הישן, שנשלט על ידי בקר כונני הדיסקטים. מהירות גיבוי גבוהה יותר מושגת על ידי חיבור לבקרי 105 או 5081. גם אין הכרח בקלטות דיגיטליות: 58681 הוא כבר לא שם נרדף ל- דגת. טכנולוגיות 166/ו-210) ו-מגצגזד הגדילו מאוד את נפח האיחסון על קלטות מגנטיות רגילות. קלטות 66:/-016) ו-םג9צ4זד דומות מאוד לקלטות 010-80, אך הסרט עצמו רחב וארוך יותר, ואופן האיחסון שונה לגמרי. תוכנות עזר ל-95 אזץ שוק כונני הקלטות הרוויח רבות ממישק ה- 5 המורחב (מס1א). בקרי 105 הס מהירים יותר מהבקרים של כונני דיסקטים, ופחות יקרים מבקרי 50581. סטנדרט מס1, שנועד במקור לדיסק אחד, הורחב לתמיכה בריבוי התקנים ולדרישות הספציפיות של התקנים שאינס דיסקים, כמו כונני קלטות ו-0-801ס. הכונניס החדשים ל-108 משתמשים במישק הקרוי 41471 כדי לתקשר עם הבקר. בעלי כונניס עס מישק זה שרכשו את 95 008מו/ מייד לאחר צאתה יגלו שהכונן אינו פועל תחת מערכת ההפעלה החדשה, עקב באג בדרייבר ]ה ד. הבעיה תוקנה לאחרונה, ורוכשי מהדורות מאוחרות יותר לא יתקלו בבעיה. מיקרוסופט מספקת תחליף לדרייבר הבעייתי לבעלי הגירסאות המוקדמות. יישום הגיבוי ב-95 05ס6מו\ יישום הגיבוי הכלול ב-95 8וס6מו/ שוכתב במלואו, וסופק למיקרוסופט על ידי חברת 8 160 6010700 (15א)), והוא תומך כעת גם בכונני קלטות. הלח להוציא את 5 אאס0חו/ לשוק מנע מ-15א0 מלהוסיף תמיכה בפורמטים נוספים, מעבר ל-016-80 ו-216-3010). טייפ 16-80 יכול לגבות (ללא דחיסה) 18א170. טייפ 016-3010 יכול לגבות 8 ל-95 פאוספמו'\ אין כל תמיכה ב-ד/0, 1-6 (-מהצגז'ד בסביבה של היום, זה מעט מדי וזה מיושן. בנוסף, יישוס הגיבוי כולל רק דרייברים לכוננים הנשלטים על ידי בקר כוני הדיסקטים. אס אתה משתמש בטייפ 16-80() עם בקר 105, 5081 או במישק מקבילי, הוא לא יפעל עם היישום, אלא אס תשיג דרייבר מהיצון. מיקרוסופט מספקת את התקן לכתיבת דרייברים חדשים, אך עד כה העדיפו היצרנים לכתוב תוכנה שלמה משלהם. היישום עצמו מוגבל אינהרנטית לפורמטים 0160-80 ו- 0 - אף דרייבר לא יוכל לעקוף ואת - ואין לו מתזמן המאפשר ביצוע גיבוי ללא השגחה. שוק תוכנות הגיבוי מרבית תוכנות הגיבוי העצמאיות נמכרות ליצרנים או למפיצים למכירה עם כונני הקלטות, ולא למשתמשי הקצה. משתמש הקצה יכול לרכוש את התוכנות, ויש הבדלים משמעותיים ביניהן. תוכנות הגיבוי שמגיעות כיום עם מרבית המוצרים בשוק מגיעות משלושה יצרנים: 83, 02/18 (-85101 שסצ1. חברת 6מה6ע06, המתמחה בפתרונות גיבוי אירגונייס בסביבת 6 \וסא, מתעתדת גם היא להוציא מוצר ל- 5 00/8תו/. המוצר, שיקרא סוס5סזג, אמור לצאת בנובמבר; החברה לא הצליחה לתת לנו גירסה מוקדמת לבדיקה. רק תוכנות 60101460 5 8א60חו/ זס1 קט280% |-4880%צסא% של זא נמצאו בשוק בזמן כתיבת המאמר, אך הצלחנו לבחון גירסה מוקדמת של תוכנת 5 8ו60ת1/ 107 קט236% 408ס1ג. תוכנת מסאזסא; 9 של ססוחגהוץ5 מפגרת הרחק מאחור: עם צאת המאמר לדפוס עדיין אין תוכניות פיתוח ברורות לגירסת 95 %א60חו/ עבור משתמש הקצה. תוכניות החברה לגירסה התאגידית עבור 95 %אסשחו/, לעומת זאת, נמצאות כבר בשלבי ביצוע. או 5חה\ד-50 הסג6ח זס1 ₪360 הּחִבסז 5 8שסשחו כשתקרא את המאמר, התוכנה הזאת כבר אמורה להיות על המדפים: יישום 32 סיביות אמיתי, המנצל את התכונות המתקדמות של 5 8/ו00הז\, כמו ייתקע והפעליי, ותומך כמעט בכל כונן קלטות בשוק. מי שמכיר את גירסאות 205 ו-3.1 608חו/ של התוכנה יראה הבדלים חדים: אוסף התכונות צומצם באופן משמעותי. לדוגמא, במוצר ל-3.1 וס6מו/ו היו תכונות 7886 אסוטכ) (-137886 ע11זט500. לגירסת 95 ספוש יש רק את הראשונה. החברה מסרה שהיא תוסיף תכונות על פי דרישות המשתמשים, אך כרגע היא נוטה לקלות שימוש על חשבון ריבוי תכונות, ומאמינה שגישה ואת מתאימה לצרכיהם של מרבית המשתמשים. גס במישק המשתמש נעשו שינויים משמעותיים. מנגנון כרטיסיות מאפשר לך לבחור בין הדיאלוגיס לגיבוי, שיחזור או השוואה. כפתורי יימה לגבותי, ייהיכן לגבות" ויכיצד לגבות" הוחלפו בבקרות עם שמות זהים שנמצאות כולן על אותה כרטיסיה. אס העיצוב מבלבל אותך תוכל להיעזר באשפי הגיבוי והשיחזור. בוא נקליט התיאוס בין התוכנה לכונן הגיבוי הפך לפשוט מאוד בזכות התמיכה ב"תקע והפעל". הקונפיגורציה אוטומטית, ולמעשה אין תפריט קונפיגורביה בתוכנה, כפי שהיה בגירסת 1 608ת0/1. למנגנון 868180 95 8ס6חו/ יש חשיבות מכרעת במערכת ההפעלה. אם הוא הושחת או שאינו מעודכן, מערכת ההפעלה לא תעלה. ווהי בעיה פוטנציאלית בהיבט הגיבוי. מה אס הוספת חומרה חדשה בין זמן הגיבוי לאמן השיחזור שלוז התוכנה פותרת את הבעיה בכך 1 6 ישואל ינואר 1996 2 6 ישראל ינואו 1996 5 5 4 2 )> רו 7 2 8 2 0 0 וק ₪ - פד השס 5051 !56000 סמזסוט;) 4 1 005 \ ה 95 5וו60ת1\ זט 6 גוסא 4 שהיא מתייחסת ל-נְזוואָ₪9 כאל כונן נפרד, ומטפלת בשיחזור שלו בצורה מיוחדת. במקוס למחוק זווא שהושחת בחלקו, מתבצעת השוואה בין הגירסה המגובה לגירסה שעל הדיסק, והחלקים החסרים נוספים. תכונה אחת המתוכננת לתוכנה, אך לא תופיע בגירסה הראשונה היא התאוששות מאסון. אם היתה לך נפילת דיסק מוחלטת שמחקה את ההתקנה של 95 אס6חוו, אתה חייב להתקין אותה מחדש ואז להתקין את תוכנת הגיבוי כדי לשחזר את תכולת הדיסק. בגירסאות העתידיות תוכל ליצור דיסקטים להתאוששות ממקרה כזה, בעזרתם תוכל לשחזר את הדיסק מבלי לבזבז זמן מיותר. תוכנת קט830% 410408 לא מסתפקת בתמיכה בשמות קבצים ארוכים. היא יישוס 32 סיביות תוכנות עזר ל-95 אז/ץ מלא עם תמיכה בתקע והפעל ועם מישק חדשני ומעודכן. הצימצוס באוסף התכונות מתוכנן לקלות שימוש, על חשבון עוצמה וגמישות קונפיגורציה. 55 צחסושסוו ססההס60 זס] 8367 ססבּ'זוסוס6 5 פשוסחו/ חברת 18א6, שהפכה למחלקה של היולט- פקרד, כתבה את יישוס הגיבוי הכלול ב- 5 8או60חו/ו. היישוס תומך במרבית כונני הקלטות בפורמט 016-80 ו-016-3010 הנשלטים על ידי בקר כונני הדיסקטים. מגבלות הזמן מנעו מהחברה להוסיף תמיכה ב-47, ב-166/ו-216) וב-תגצגצוד. בעזרת דרייברים נוספים יוכל היישום לעבוד עם טייפים במישק 8651, 105 ומישק מקבילי, אך רק אם הם פועלים עם קלטות 216-80) או 0 - מגבלה המובנית ביישום. חסר לו גם מתזמן, שיאפשר להריצ גיבויים בשעות המתות. לתוכנת 95 8א60חו/ זס1 קט080% 60101800 יש מישק משתמש זהה, אך הבדלים פנימיים מאפשרים לו לעבוד עם פורמטיס אחרים של טייפים. דרייברים חדשים יאפשרו ליישוס לפעול עם סוגי בקרים נוספים. התמיכה מוגבלת לכונני טייפים של 8 ושל 15א6, ואס יש לך טייפ אחר - התוכנה לא תעזור לך. מתזמן נפרד מאפשר לך לצבע גיבויים ללא השגחה. את התוכנה, הנפרשת לקצת יותר מ-600%, ניתן להוריד ללא תשלום מה-885 של 15א6, או לקבל אותה בדואר תמורת דמי משלוח. אם אתה רוצה תיעוד מודפס, המחיר הוא 5. החבילה כוללת גם את הגירסאות העדכניות של התוכנה ל-2005 ול-א.3 פצוסטחו/. ההתקנה אוטומטית לגמרי. אין לך הזדמנות לקבוע אפילו באיזה כונן וספריה למקם את התוכנה. החברה טוענת שמגבלה זו נובעת מרוטינת התקנת החומרה של 95 >אוס6חו/, שאינה מאפשרת לבחור כונן וספריה. התוכנה נשמרת בספריה הקרויה ?8840680 תחת ספרית א>אוסשחו/. תוכנית התיזמון הנפרדת נטענת באופן אוטומטי עס לוח זמני גיבוי אופייני, והמתזמן ממוקס בספרית ק5₪870. לסיכום, זוהי תוכנה פשוטה וישירה לבעלי כוננים של 1 ו-6/5. האחרים יאלצו לחפש תוכנות אחרות. ק0ח60 מסזסגצסא 5 פ/שסחו/ יזוס 8836 בּטסא דא פ/שססחו/ טחהבּ התוכנה, שיצאה יחד עס 95 אסשפו/ היתה מוצר הגיבוי הראשון מצד שלישי ל-שסנחו\ 5 המחיר של המקוסם הראשון במירוץ הוא מחסור במספר תכונות. הגירסה הראשונית, אותה בדקנו, תמכה רק בכונני 5081, חסרה לה תוכנית ההתאוששות מאסון וס8גוסצן :> ואינה כוללת דחיסה בתוכנה. גירסה 4.01, שאמורה לצאת עד צאת המאמר, מוסיפה דחיסה בתוכנה ותמיכה בכונניס המחוברים לבקר כונני הדיסקטים או לבקר =פן. היא תכלול גם את 8001ג4וסא ותוכנית בשס 5סזכ מספַגזכ, המאפשרת גישה ישירה לקבצים בטייפ. סא מתוכננת כחבילת תוכניות אליהן ניתן לגשת בנפרד, או דרך היישום המרכזי. התוכנה כוללת מתזמן, הפועל כחלק מהתוכנה בלבד - לא ניתן להריצו כיישוס נפרד. החברה עובדת על הבעיה. 30% סא אינה תומכת ב"תקע והפעלי. תוכנית ההתקנה מנסה לזהות את הכונן ומשיגה את המידע הדרוש מטבלה מוכנה מראש. ניתן להכניס ידנית את הפרמטרים של כוננים שלא מופיעים בטבלה, אך סביר להניח שתזדקק לסיוע של החברה לשם כך. מישק המשתמש מגושם ולא עיקבי. דוגמא אחת היא אופצית קט06ג8 ותסואט, המאפשרת לך לבחור קבצים לגיבוי חלקי. ישנן שתי תיבות, זו לצד זו. השמאלית כוללת את עצ הספריות; הימנית מציגה את שמות הקבצים. כדי להרחיב את העצץ, לח לחיצה שמאלית על צלמית התיקיה. כדי לבחור הסתעפות לגיבוי, לח לחיצה שמאלית על שס הספריה. כדי לנוע במורד או במעלה העצף, לח לחיצה שמאלית על החלק הריק של השורה. הגישה הזאת אינה סטנדרטית ומבלבלת. כדי להגביר את הבילבול, צורת בחירה זאת אינה משמשת בכל חלקי התוכנית: כדי לבחור בקלטת בזמן שיחזור יש ללחו לחיצה ימנית. תכונה נחמדה אחת היא בסיס נתונים המתעדכן אוטומטית, ממנו אפשר לדעת איזה קוב גובה לאיזה קלטת ומתי. תוכנית חיפוש מאפשרת לך למצוא את כל העותקים של קוב מסויס. כשתחליט למחזר קלטת, תמחק אותה מבסיס הנתונים (כפתור 6166 לא פעל טוב בגירסה שבדקנו, אך החברה הבטיחה לטפל בבעיה בגירסה 4.01). 0% סא אינה מנצלת את תכונות "תקע והפעליי או את השיפורים במישק של ףסשחו/ 5 והמישק שלה איננו כל כך נוח. לגירסה 0 חסרות תכונות חיוניות כמו דחיסה בתוכנה ותמיכה בכונני קלטת המחוברים לבקר כונני הדיסקטים או לבקר ₪פ1. גירסה 1, שאמורה לצאת עד שתקרא את המאמר, עתידה לטפל בבעיות הללו. ₪ .6 2 00 06 א 0 תוכנת השיוט באינטרנט המובילה בעולם חוקי ובמחיר מבצע 222 ₪ (כלל מע"מ) כולל ספרות ותמיכה של 1 חי הזמנות: 44 ,5 0 ד 5ססאוש/05 ל . | , 8 חדע! התוכנה שמקשרת אותך לבנק לאומ | מבורלוד איטרנשיול - ארה"ב כל המידע על חשבונותיך! מידע בנקאי כללי, ביצוע פעולות ו פמכלנית-המורנז לתוכווד יק נצלגיכו הומפיצלו שכ; בקר את כלנית [- 1 הו 2-1 באינטרנט ו כל המחירים בשקלים עפ"י שער דולר יציג | 5 [| 03-638-63-53 | 03-638-63-45 | - ₪ (רב קווי פקס. 03-5372928, חומה ומגדל 16 ת"א 67771 התקשרו ודהיום 6:30 3 8 | באינטרנט: |0.69.1ו5ג!9.%4>!//:ק)ות | גישה ישירה השמות המסחריים השונים המופיעים במודעה, הם סימנים מסחריים בבעלות החברות המיוחסות. עדכון לגירסת מו 7 סמלי במבצע! 36ת, 2/6 / /כששייש2 + 26/2 . 0 - ו כעת התקנה חינם, מודם מושאל חינם, תוכנת התקשרות חינם. (בולל מעי'ם) במקום 420 ש"ת | גרסת 5.5 > בב 9 ש''ח (בולל מע''מ) / ו , איינשטיין 3 2 או ראצ א צר 5 איינשטיין פלוס תב כ- ע"ת " ררע ש כולל מיילר: 90 5שודווד 010% כולל ספרות עברית! ו מבצע סוף שנת! 0 םתפחץ )סק אסדה סא . 27 (ח] (כולל מע''מ) 0 סז אחווג | | איכ/ ל- 8ו800:%%/08 מעל מיליון מילים, ביטויים ותוגומים. עבודה מלאה עם 6זסש ושאר יישומי 5שסנחוש החל מ - 53535 ש"ח כולל תי "מ חדש! ספרות בעברית 0 זו התוכנה המובילה בעולם לשיגור פקסים ישירות מהמחשב ברשת. כולל גיבוי ותמיכה מכלנית. תוכנת שדרוג ל-₪ ץז ז ו-(0/ אג תו ניהול ובקרת שידורי פקסים לחסכון בזמן וכסף, שיפוץ וניקוי פקסים, הצפנה ופענוח של פקסים, שיקום ותחזוקת ה-1/06. עם 008. 21 0/7 יכ כל216 כוןיע כ ! התוכנה 0 -- ל-6ס5: ₪ משחקי שכרא גילום ₪ טפסים 126, 6 2, 1 = מהירה ביותר. תוכנית מיוחדת להקשה רטרואקטיבית של תלושיס שחושבו ידנית או בלשכת שרות. תוכנת שכייע לעובדי השטח"יסש! כולפן! איך אתה מחליט! מתי אתה קובע! ביצד אתה מנווט! מצצעושם ‏ | 10166-)ג1/ש התוכנה למקבלי החלטות = עץ החלטה המשלב שיקולים איכותייס וכמותיים > הערכת חלופות, הצעות מחיר וספקים ₪ מודלי 085 ניתוחי רגישות, בדיקות עקביות ₪ ניהול קבלת החלטות קבוצתיות = תעוד מסכס לתהליך ההחלטה והמסקנות כלי העזר החיוני למנהלי רכש, ועדות מכרזים, מנהלי שיווק, מנהלי ב''א, מנהלי פרוייקטים, חישובים ומידע פיננסי 7כשָיו כ/0כ3/! 2/6]// 20 מ ן מחולל יישומיס המוביל בעולס, בפיתוח יישומי שרת /לקוח תחת %א40חו/ץ. תמיכה רב פלטפורמית 6 תמיכה ב-2 018 6 כולל את .501 מזססוזג/ץ 6 ועוד ועוד... התקשר עוד היום למחיר מבצע! * גירסת 636000 מעוכת ניהול ובקות - לחלונות מעוכת התוכנה החדשנית מבית רמירר שיו 0/כ2! 2437 0 6 ו גרסָה חדשה (כאקו) 2790 )+א) 2 ו סח )0 החזר כספי מובטח תוך 30 יום. מבצע! חדשו! ו במבצע ענק כולל 810 06 גרסה 2.0+עברית | = | התוכנה המובילה יועצים ארגוניים, מנכ''לים 7 התוכנה המובילה בארה''ב כולל: *יומן 4 בשרטוט ביתי. למחיר מבצע התקשר: 3-" ה לתרשימים בכל התחומים *+ספר טלפונים >תזכורות טלפן לכלנית! ו מעכשיו אתה יכול במבצע 0 699 ו הטוב בעולם. . ט% | התוכנה הנפוצה ביותר בעולם לניהול פרוייקטים! התוכנה המובילה בעולם לפתרון א( | טעות גה כוללת חידושים מדהימים ותוספות רבות! בעיות 5ס0םזזו (כולל [1ג)פחוחט) , | וו המילה האחרונה בעיבוד תמליליסם התקשו עוד היום למחיר מיוחד! 209 ש''יח (בולל מע'ימ) 0 //20/י יכ //2/32! מבצע, 9% ב- תשלומים ם -ז50סו-או רק בכלנית! 6 0 במסגרת המבצע תקבלו בונוס בשווי 229 ש'"ח: . ב'דרך ה ה - 00₪5םג/ טלפן מייד 3 63 2גא%% = 1 (נח 4 ב-אָגן תוויס, ה 4 משמשות ר+ ודוון - ו , ) ליל מיוצגיס ע'יי ק להוספת שפות אחרוה רהןןן !:!24 - וד מַספרי של 7 סיביות ת. כמו עברית, ₪ 4 רד ר וורזר קרא מנעטתעות ו בוק כ" ְ ך,ןך/ 2/2ו'. ו( - /.- . % 41 % > התיוצג'ע חר .45 % %% . 4 כן -- 1 ור ל יבורי. מילים אנחנו משתמשים בנדיבות בראשי תיבות וקיצורים מקובלים בענף המחשנים, מתוך הנחה (כנראה מוטעית) שכולם כנו מכירים אותם. את המילון הקצרצר הבא אנו מקדישים לקוראים שהעירו את תשומת לבנו לצורך בו. 1 - 101671806 קהווחומהז00י]1 מ1168110כ . קבוצה של שיגרות או פונקציות באמצעותן ישוס יכול לבקש ממערכת ההפעלה או מישוס אחר ביצוע פעולה מסויימת. ממשק 21 של %60חו/), למשל, כולל יותר מ-1000 פונקציות, שחוסכות למתכנת עבודה רבה. לדוגמה, כדי להציג חלון על המסך אין צורך לעצב אותו מראשית אלא אפשר לקרוא לפונקציה א166:448680א ולספק לה פרמטרים בודדים בלבד. 1 - 603880ו10)6 ה18110תז0/מ1 107 0006 8188076 ההז התקן המקובל ליצוג תווים אלפא-נומריים בצורה בינארית. התקן מכיר ב-128 תווים, המיוצגים ע"י קוד מספרי של 7 סיביות. הרחבות לתקן 1 משמשות להוספת שפות אחרות, כמו עברית, בתחום המספרי בין 128 ל-255. ההרחבה המשמעותית ביותר נקראת 0160066 והיא מאפשרת קבוצת תווים של יותר מ-65 אלף, המיוצגיס ע"י קוד של 16 סיביות. 0 - ]0310111 1016078160 52061116 מ1168110כ ג מעגל חשמלי-לוגי המיועד לביצוע ישוס ספציפי ובנוי בטכנולוגית מעגלים משולבים (שבב סיליקון, כמו מעבד רגיל). לדוגמה, מאיצי גרפיקה וכרטיסי קול מכילים רכיבי 4516 יעודיים לתפקידים של הצגת תמונה והשמעת צלילים. 1 - 1ה6ות 40036 ד התקן שהגדיר את ממשק האבזרים ההיקפיים לאפיק המערכת של מחשבי 1, במיוחד את הממשק של דיסקים מסוג 5פ1. לאחרונה הורחב התקן, כדי להגדיר דיסקים מסוג 108, והגירסה המעודכנת נקראת 478-2. לכן חלק מהיצרנים מעדיפים להגדיר את הדיסקים שלהס בתור 418-2 ולא מסזם. 5 - 575008 30810 11668 שירות מידע מקוון המאפשר לך להוריד קבצים ממאגר מרכזי, להשאיר הודעות בתיבות דואר פרטיות או על לוחות מודעות ציבוריים וכדומה, מעין מהדורת "עשה זאת בעצמך" לאינטרנט. 5 - 57546 )טכ1טכ0)/)טקת1 8516 קבוצה של פונקציות תוכנה בסיסיות, הפועלות ישירות על אבזרי החומרה של המחשב, כמו קליטה של לחיצות קלידים או כתיבה של 6 ישראל ינואר 199% תוויס למסך. מערכת ההפעלה והישומים משתמשים ב-8105 בתור השלב הסופי בשרשרת הפיקוד, שהופכת תוכנית לוגית לפעולות פיזיות. ה-8105 כתוב בזכרון לא-נדיף (80%1), כך שהוא זמין לעבודה עוד לפי שהדיסק מופעל. למעשה, כאשר מדליקים את המחשב אחד התפקידים הראשוניס של ה-8105 הוא לגשת לדיסק, למצוא את מערכת ההפעלה ולטעון אותה לזכרון. 606 - שחו11טקות 6:0 561 הת10ט60ט501ח1 א6!כןות 60 אחת משתי הגישות הבסיסיות לקביעת ארכיטקטורת המעבד. בניגוד לגישת 8156 (ראה להלן), בגישת 8156 מתכננים את המעבד לייהבין" פקודות מורכבות, הבנויות למעשה משרשרת של פעולות פשוטות. הפירוק של פקודות מורכבות לפשוטות נעשה במעבד עצמו, ע'יי תוכנה הצרובה בו באופן קבוע (סזג4אמחוז) הנקראת מיקרוקוד. היתרון הוא שכותבי הקומפיילרים לא צריכים להכנס כל פעס מחדש לפרטים והם יכולים להתמקד באופטימיזציה ברמה ייגבוהה" יותר. החסרון הוא שבצורה זו מקבלים ארכיטקטורה נוקשה, שקשה להתאים אותה לטכניקות חדשות על מנת להאיף את פעולת המעבד. זוהו-6105 5 האא טכנולוגית עיצוב של מעגלים לוגיים וזכרונות, המקטינה למינימום את צריכת החשמל בזמן של הפסקת פעילות. זכרון -6105 וא במחשב שומר נתוניס שלא אמוריס להמחק בזמן כיבוי המחשב, כמו השעון ופרטים על התצורה. סוללה קטנה מאפשרת לשמור את הנתוניסם האלה במשך מספר שנים. 1 - )1ח1 8ה066581 [118ח0) יחידת העיבוד המרכזי, "המוח" של המחשב. היוס ה-(621 הוא בדרך כלל שבב יחיד אבל לפני שנים, כאשר המונח הוטבע, היתה זו יחידה גדולת מימדים אליה היו מחוברות יחידות עיבוד ייהיקפיות", כמו בקר דיסקים, בקר תקשורת וכדומה. [621 חדיש, כמו הפנטיוס, כולל מספר יחידות פונקציונליות, כמו יחידת (או מספר יחידות) עיבוד במספרים שלמים, יחידת עיבוד בנקודה צפה, יחידת קדם-עיבוד (פיענוח הפקודות למיקרוקוד) ויחידת קלט/פלט. 6 - 021068 306 0ת8600 6ו[6ץ) שיטת גילוי שגיאות בנתונים, המבוססת על הוספת נתוני ביקורת בקצה של כל בלוק נתוניסם אמיתיים, בדומה לייסיפרת הביקורת" של מספרי מילון לקיצורי מילים הזיהוי וחשבונות הבנקים. השימוש בשיטה מקובל ברישום נתונים על הדיסק (בסופו של כל סקטור) ובתקשורת. בזמן קריאת הנתונים נבדק הקוד ובמקרה של שגיאה בנתונים תווצר אי-התאמה בין הקוד הנקרא לקוד כפי שהוא מחושב מחדש וכך מתגלת השגיאה. 1 - 16 עָג15 6980006 "שפופרת קרני קתודה" הוא השם הטכני של יישפופרת המסדי במחשבים, מסופים, מקלטי טלוויויה וכדומה. קרני הקתודה הס למעשה אלומות אלקטרונים, הנפלטים מייתותת'י המותקן בחלק האחורי, הצר, של השפופרת ופוגעים בחומר הזרחני שמצפה את החלק הרחב בחזית, המירקע. 1 - 1071800מ1 020811:01 עג1ק9ו מודול של 8שסטמו/ו שתפקידו לאפשר גישה של ישומים לבקרת התצוגה ישירות, תוך עקיפה של הממשק הגרפי הסטנדרטי 61. מיקרוסופט ונחה את 01 לטובת ממשק חזק יותר ועשיר יותר ביכולות מולטימדיה בשסם שגצנכ 66נכ פס). 1 - 15% 12848 6ומזהחצ מנגנון של 8ס6פואו להעברת נתונים בין שני ישומים או בין שני מסמכים באותו ישוס. סמו עצמה משתמשת במנגנון הזה כדי לקשור בין מודולים שונים, למשל כדי לקשור את ממשק המשתמש לישומים, כך שלחיצת עכבר מועברת כהוראה לפעולה שעל הישום לבצע. המנגנון המשוכלל יותר 01/8 (ראה להלן) מבוסס על ככ לצורך שליחת הודעות. 1 - צזהיז1.10 1.10% 6ומתהמצע סוג מיוחד של תוכנות 5ס6פו/ להן ניתן לקרוא לעזרה מכל ישוס אחר. בניגוד לפונקציות המחוברות לישוס בזמן ההידור (עייי הפקודה אא של הקומפיילר), התוכנות האלה נשארות מחו> לגוף הישוס כך, שאס במחשב הן כבר מצויות כחלק ממשאבי המערכת, אין צורך לצרף אותן למדיום ההפצה של הישום. החיבור בין הישום לפונקציות ,₪11 נעשה בזמן הריצה ווה מקור השם ייחיבור דינמי". 1 - 100088 16107 +66וכ טכניקה בה אבזּר היקפי ניגש ישירות לזכרון הראשי ללא תיווך של המעבד הראשי, בניגוד לגישה המבוצעת במוד 1/0 60מומזפסזע, בה המעבד קורא מהאבזר ההיקפי וכותב לזכרון או ההיפך. 1 - 16017 466055, הז00ת113 סוווהמץצ זיכרון גישה אקראית (א4א) הוא זכרוןך המאפשר לגשת לכל כתובת מיד, בניגוד לסרט מגנטי שדורש הרצה סידרתית עד שהנתונים מגיעים לראש הקריאה/כתיבה. ]א כ הוא 4/1 ידינמייי שעשוי מרכיבי מצב- מוצק (שבבים), הדורשים ייריענון" מתמיד של תוכן הזכרון, בניגוד לרכיבים ייסטטייםיי (א584), שמספיק להם להיות מחוברים למקור מתח עיימ שהם לא ישכחו את הנתונים. רכיבי [אגכ הם הצפופים (יותר מהגבייטים בפחות רכיבים) והזולים (יותר מגהבייטיס בפחות דולרים) בין רכיבי הזכרון ולכן משתמשים בהם לזכרון הראשי של המחשב. 1% - 17000550 [518₪8 [8ווקו מעבד מיוחד לתפקיד של עיבוד ספרתי של אותות אנלוגיים, כמו קול ווידאו וכדומה. משתמשים ב-52כ עיימ לבצע בצורה ספרתית פעולות שבעבר עשו בצורה אנלוגית, כגון סינון תדריס ורעשים, ניתוח ספקטרלי וכדומה. וגג ₪00 - ]א 313-001 60המ6וא סוג של וכרון ]ג המאפשר ייחפיפהיי חלקית בין פעולות קריאה, כך שמקבלים זמן גישה אפקטיבי טוב יותר בכ-10 אחוז, בממוצע, ביחס לזכרון [אג אכ רגיל. ]ההות סוג אחר.של זכרון ]41 כ י"משופריי, הנקרא גם ]6341 או 680066 ]חק עדיין לא בשימוש נפוץ. הטכניקה היא שילוב של וכרון "מטמוןי| קטן על כל שבב 41 8כ כדי להאי קריאה של מילים עוקבות. 1 311 - 16017 01 1160 16ב הרוזה יקסיו 51453216 106163117 סוג של זיכרון לא-נדיף הניתן לתיכנות מחדש בצורה אלקטרונית. ]אסא הוא וכרון "קריאה בלבדיי (כלומר שלא נועד לכתיבה מחדש בצורה שיגרתית). המילה 6|פגומווגזפסזת מתייחסת לכך שניתן לתכנת סוג זה (לייצרוב את הנתונים'י) לאחר היצור (80₪/1 רגיל מתוכנת במהלך היצור עצמו), המילה 88806זת מתייחסת לכך שניתן למחוק את התיכנות (בניגוד ל-01את רגיל בו התיכנות הוא בלתי-הפיך) והמילה 160010811 מתייחסת לך שהמחיקה נעשית בצורה אלקטרונית (ולא ע'"יי חשיפה לקרינת ץש כפי שרכיבי ]אסאקם-צש נמחקים). - 105מ10166070 1267166 1046018060 8660 הח התקן המעודכן (660םג תחת = משופר) לכוננים המקובלים ב-26, הרחבה של תקן 414 הנייל. התקן המשופר מאפשר לחבר 4 כונניס לבקר אחד, לערבב סוגי כונניס ולהגדיל את התכולה של כל. דיסק עד 8.4 ג'יגהבייט. 1 - 1610000076 081:6ת503 10005017 660תה חח הרחבה של תקן 154 (שהוא למעשה התקן של יבמ לאפיק המערכת במחשבי 1ג). כאשר יבמ הודיעה בסוף שנות ה-80 על נטישת אפיק 4 לטובת אפיק 63)א (ייארכיטקטורת מיקרו-ערוצ'יי), הציעה קומפק את 154 כאלטרנטיבה השומרת על תאימות לאחור עם 154. תקן 4 מקובל בעיקר בשרתים וכיום הוא נדחק גם משם עייי האפיק החדיש 61 58 - 50361/160311005 16101 660מהקאי תקן שפותת עייי אינטל, לוטוס ומיקרוסופט להרחבת טווח הזכרון הבסיסי של מחשבי 26 הפועלים תחת 05, מ-640% ל-32. מגהבייט (בגירסה 4.0). אין ל-5וא₪ משמעות כאשר עובדים תחת 8שסשמגא. - +20 181161 3060 תד התקן המשופר לשער המקבילי (שער מדפסת) של 6ע. התקן החדש הופך את השער המקבילי לאפיק (805), אליו אפשר לחבר עד 64 אבזרים חיצוניים, כולל דיסקים טייפים ו-62-80%1 (מוכר גס בגירסה מוגבלת בשם ₪0). 1 - 3016 0 6 טבלת ההתמצאות בדיסק, שמשמשת את מערכת ההפעלה 0% כדי לשמור את הכתובת הפיוּית (מספר הסקטור על הדיסק) בה מתחיל כל קובץ. מאחר והטבלה תוכננה לפני יותר מ-15 שנה בצורה נוקשה, 05 מתקשה לנצל ביעילות דיסקים גדולים ובמערכות הפעלת. חדישות מחליפים את ה-41ת בשיטות מתוחכמות יותר. [ 1 - ומ )מוס קמו)הסו יחידת החישוב ייבנקודה צפהיי, המהווה חלק אינטגרלי במעבדי 486 ופנטיוס. "נקודה צפה" היא שיטת כתיבה של מספרים המבוססת על גורס מכפיל (שהוא תמיד שבר בין חצי לאחד בכתיבה בינארית, כלומר מהצורה ...0.1) ועל גורסם חזקה (של 2 בשיטה הבינארית). למשל, בפורמט 5 6פ ישראל ינואו 1996 66 6 ישראל ינואר 199% מילון לקיצורי מילים סטנדרטי של 64 סיביות, 56 סיביות מגדירות את השבר המוכפל (בערך 7 ספרות עשרוניות אחרי הנקודה) ו-8 סיביות מגדירות את גורס החזקה, בין 2 בתזקת 128 ל-2 בחזקת 127- (הטווח השקול לבערך 77 סידרי גודל עשרוניים). בשיטה זו ניתן לכתוב מספרים גדולים מאוד וקטניס מאוד גס כאשר מספר הספרות העומד לרשותנו הוא מוגבל. : - [11704060 13516 116 : פרוטוקול (קבוצת ההנחיות המשמשות לשני מחשבים לתקשר זה עם זה נקראת פרוטוקול) להעברת קבצים, המקובל ברשת אינטרנט וברשתות רחבות אחרות. ?1 פטותופסחתג. פרושו שאין צורך להזדהות על מנת לקבל זכות להעתקת הקוב. 1 - 184011806 1260166 1105[ הו ) מודול של אסמו/ו המספק לישומים ממשק סטנדרטי עם אבזרי פלט גרפיים. במקוס שכל ישום ידע איך לייצר פלט גרפי על כל אבזר לחוד, מספיק שהוא ידע איך לכתוב ל-601, הכולל מודלים יווירטואליים" של כל הקטיגוריות העיקריות של אבזרי פלט גרפי. יצרני האבזרים הס שמספקים דרייברים ספציפיים, המותאמים לתכונות של האבזרים שלהם, ובהם משתמש ה-001 כמו בסיפריות ,1 1ס. 1 - 6הוופמה.1 ק1ו0'נ8] !א6)זס לו שפה לתיאור עמודי טקסט 48611 הכוללת אמצעים ליצירת קשרי היפרטקסט עם עמודים אחרים. שפת ,זואד11 משמשת כתקן לעמודי ה-65/ באינטרנט וכיוס היא עוברת הרחבה לגירסה 2.0, הכוללת כלים משוכללים יותר לעיצוב. 8 - 57500 11116 66תהנינ0]ו16 גוטודד התחליף של 05/2 ל-41:. - 61 נמ 1:10 +ת6בת 126610 6018000)+ הז סביבת עבודה למפתחי ישומים, הכוללת את כל הכליס שהמפתח זקוק להם, כולל עורך טקסט, מנפה שגיאות, מפענח (שוסזסתטות1) ו/ או מהדיר (1162ק01)). דוגמאות לסביבה כזאת הן ++6 1841 של מיקרוסופט ו- קוק של בורלנד. - ראה מעוע 0 - וטכ)ט0)/)טקחז "קלט/פלטיי הן הפעולות של העברת נתוניס בין ליבת המחשב (המעבד והזכרון הראשי) ובין האלמנטים היקפיים (גם אלמנטים היקפיים המותקנים בתוך גוף המחשב, כמו הדיסק). 0 - )186005 +קטירו6)ה] אות חשמלי הנשלח מאבזר היקפי למעבד כאשר האבזר נזקק לתשומת לב. כל אבור היקפי, גם אם הוא בנוי על לוח האם, מחובר לאחד מקווי האיתות שיוצאים מייבקר הפסיקהיי, רכיב שתפקידו לשמור על סדר הקדימויות של בקשות שירות שונות. 1 ראה הפו 1 - [נסטו)6 19181691 561771605 3060ז0)חז תקן בינלאומי לתקשורת ספרתית יימשולבתיי על קווי הטלפון. המילה *משולבת"י מתייחסת לכך שהתקן פותח אפשרות לשלב קול, נתונים, תמונות וכל סוג מידע אחר באותם קווי טלפון ואותן מרכזיות. שירות א בסיסי כולל שני ערוצים להעברת נתונים בקצב 64% סיביות בשניה וערוץ עזר לאיתות ובקרה בקצב א16% סיביות לשניה. 6 - 02200 )1:61 0100130116 +מ101 קבוצת המומתים לתמונות זומנה ע'יי מספר גופי תקינה בינלאומיים כדי להציע תקן אחיד לדחיסת תמונות סטטיות, שישמש בתקשורת ובישומים אחרים. לתקן שנולד כך קוראיס על שס ההורים 6תע1 ומאפיינת אותו הגישה היימאבדת" (ע1/088) והיימסתגלת" (06ק400). בדחיסת 1286 אתה שולט על גודל הקוב הסופי עייי התאמה של רמת אובדן הפרטים הנסבלת. ככל שאתה מסכים לאבד יותר פרטים כן הקוב מתכוו והולך. - שְ1501כ] [217549) 110 1 טכנולוגיה של צגים שטוחים המבוססת על התופעה הפיסיקלית של סיבוב ציר הקיטוב של אור העובר דרך גביש נוולי כאשר מפעילים על הגביש שדה חשמלי. באמצעות האפקט הזה אפשר לייצר ייברז אופטיי, שפותח או סוגר את מעבר האור בכל נקודה על הצג. אם מוסיפים לייסנדוויציי (של גביש נוזלי ואלקטרודות) גם מסנני צבע, ניתן לקבל תצוגה צבעונית שטוחה. תצוגות 1.02 משמשות בשעונים ספרתיים, מכשירים אלקטרוניים שונים - ובעיקר במחשבי מחברת. זין ]1 - ]47 8ח659381]א ממשק ישומים שפותח עייי מיקרוסופט ויצרנים אחרים כדי לאפשר לכל ישום 60₪8פג/ להשתמש בכל מערכת דואר אלקטרוני תואמת. 16018 06200201 10671860 - 1 רכיב של 60₪8חו/ו המספק ממשק סטנדרטי לישומי מולטימדיה - תפקיד דומה למה שעושה ה-61 בתחום הגרפיקה. למשל, כדי לנגן קוב-קול מתקליטור או קוב ווידאו מלייזר-דיסק אתה משתמש באותה פקודה (צג 1ע) של 161א. תפקיד הדריירים הוא לתרגם את הפקודה הסטנדרטית לפעולות הספציפיות הנדרשות ע'יי החומרה ספציפית. ן 1 - 1611200ם1 [19101098 45ת6נתנר501ה1 11051681 תקן תוכנה המגדיר ממשק בין מחשבים לכלי נגינה אלקטרוניים. קוב 1 הנוצר ע"י המחשב דומה מבחינות מסויימות לייתווים אלקטרוניים, שכן הוא כולל הוראות להפעלת הכלי ולא את דגימות הקול עצמן. התקן מגדיר פרמטריס המקבילים לתווים השונים, לסוגי הכלים השונים ולאלמנטים דינמיים של הנגינה (עוצמה, קצב וכדומה). את הקוב תוכל להשמיע באמצעות כרטיס קול או סינטסייזר זסזוא חיצוני. 6 - 0 1206165 11600116 10010 קבוצת מומחים (דומה ל-1280) עליה הוטל להמליץ על תקן לדחיסה של ייתמונות נעות" (ווידאו ספרתי). הקבוצה המליצה על שני התקנים: 1א, הקל יותר למימוש אבל מספק איכות של רשם ווידאו ביתי בלבד, ו-₪02ע1א, שמספק איכות ברמה של אולפן טלוויוזיה. כיום אפשר להשיג חומרה לא-יקרה לפרישה של ווידאו דחוס בתקן ₪01וא ואפשר גם לעשות זאת בתוכנה בלבד, אם יש לך מחשב חזק וכרטיס גרפי מתאים. : 5 - 575068 0206180188 01% 60צ1 מערכת הפעלה לסביבת רשתות, דוגמת 16/86 של נובל ו-8שסמו דא של מיקרוסופט. 56 - 57506 6גע דא התחליף של 1א 5אסשמואו ל-7ת של 058פ. (המשך אותיות 2-א בגליון הבא) לולייני הטרפז הסתכלו נא מספר שניות בציור הפתיח למאמר זה. שלושה תלויים שם על בלימה, מרחפים במרומי הטרפו לקישור בין טבעותיו. דמיינו לעצמכם לרגע קט שאתם אחת מהדמויות שבאיור - יוצר המידע, מנהל התיפעול (ראו מאמרי בגיליון הקודס), או משתמש הקצה. כדאי שלא תסתכלו למטה שמא אין שס רשת ביטחון - או אולי יש. כיצד אפשר לגרוס לפריסתה של רשת ביטחון, מי יגרוס לכך, מי יטווה אותה ומי יתקינה? אך תחילה חייב אני תודה לתמי אלידע, המעצבת הגרפית של ירחון זה, על מטפור מופלא שייצרה לסידרת מאמרים זו. סידרה אטו תתמקד במוניב האנושי של הקישוויות במיחשוב ובתפיסת עולם שתומכת באדם וסביבתו במיחשוב על ידי תיכנות מונחה מידע. אנחנו, לולייני הטרפז, בנסותנו להשיג קישוריות באמצעות מחשב - מנסיס להשיג את הכמעט בלתי אפשרי (וכי קישוריות בין בני אדם, ללא מחשב, אנו מצליחים להשיג!) ואת המטלה הזאת אפשר לממש רק על ידי תאום, תיומון, ורשת ביטחון שאפשר לממשם רק כאשר יש אמון מלא בין הלולייניס. ולהגשמת רמת אמון כזאת לא די להיות ייידידותי למשתמש" - צריכים להיות מאוד מאוד נחמדים אליו. קישודיות במיחשוב- וסביבתו תיכנות מונחה מידע מאת: רן אברהמי אדם ומידע שלושה מהמרכיבים האפיסטמולוגייםס החשוביס של קישוריות במיחשוב הס תהליך הווצרותו של המידע (נוהל קלט), המקוסם בו הוא נשמר (פיזית במחשב), ותיעוד המקומות הללו כדי לאפשר גישה. אך בראש ובראשונה נראה לי כי דברים שאנו מאכסנים במחשביסם מקבלים משמעות של מידע אך ורק כאשר הם נחשפים לאדם כל שהוא או כאשר הם נשאבים אל שיגרת תוכנה מונחית מידע. וזאת בין אס חשיפה זו מתרחשת לאחר שבוצע עיבוד כל שהוא במה שנקלט ובין אם נחשפיס הדברים הללו בדיוק כפי שנקלטו בתחילה. אפשר לאמר כי מקור הדבריס הוא באדסם שמייצר וקולט אותס אל תוך המחשב וכי יעדם הסופי הוא האדם שמזין את עיניו בתפוקתם או שיגרת התוכנה ששואבת מהם אל קירבה. יש כאן שרשרת שינוע של דבריס. בתחילת הדרך הדברים הם מידע כי אדס יצרס . לאחר מכן הס סתם פריטים פיזיים שמונחים בפלטפורמות שונות ו/או עובריס מפלטפורמה לפלטפורמה. ולבסוף הופכים הדברים הללו שוב למידע כאשר מישהו (או משהו) מזין בהם או בעיבודים שלהם את עיניו. מבחינה לוגית, על כן, המחשב איננו מחזיק מידע אלא דבריס שהוקלדו לתוכו. ולדברים הללו יש ממדים פיזיים והם מוחזקים במקומות שיש להם כתובות של ממש. העברה של הדברים הללו ממקום למקום איננה משנה כלל את המשמעות הזו. בתפיסת העולם שלי, קפה במחסן איננו קפה. קפה הוא קפה רק ברגע שאני לוגם ממנו - לא רגע אחד קודם ולא רגע אחד אחר כך. עד לרגע הלגימה היו אלה רכיבים פיזּיים שוניס שעשו את דרכס לעברי באמצעות פלטפורמות שונות במערכת שינוע כל שהיא. המשמעות שאני מעניק לנוול בעת הלגימה הופכת אותו לקפה באותו הרגע . המשמעות שאני מעניק לנשלף מהמחשב הופכת באותו הרגע את הנשלף למידע. רשת ביטחון מידע שנוצר ומופק במערכות ממוחשבות נועד לשימושו של מישהו שבדרך כלל מקבל את החומר אל שולחנו בדו'יח מודפס. האדס הזה הוא הלקוח האמיתי של לולייני הטרפז ובמקריס רביס הלוליינים לא נפגשים עס קהלם. האות המודפסת והמספר שיצא מהמחשב מקריניס סמכות ואמינות והקורא שאיננו מצוי ברזי איסוף ועיבוד הנתוניס מקבלס ברוב המקרים ללא שאלה והיסוס. לפיכך חלה עלינו חובה מוסרית ומקצועית כפולה ומכופלת לעשות כל מה שביכולתנו להצדיק ולבסס את האמון המוקרן מתפוקת המערכת על ידי הרמת רשתות ביטחון רבות ככל האפשר וצפופות כנדרש. 4 17 0 ישראל דצמבר 1995 זה 8 זס) וצו 8866ז2) , :זה [א6ח ה6סכ) סו )תפזזטס 40!(0 65 )סח ]| 65 זן 6חבח עשפה 8ח+ זססחט ₪16 +הפזזטס 5846 , תו |/8 וחסז] 208561 עזקוח= 0 ס0) א6שחן 208561 056% זסץ זאסח 6ח) 53 ס) ץו080/ - ₪386 ראו איור3 .תאור מפורט מלווה באיוריס ובהסבריס כיצד לכתוב מקרו מונחה מידע יש בסיפרי: א דא 658זק פטחוחסס 0) . קישוריות במיחשוב חיבור מקרו מונחה מידע למעבר מהשנה הנוכחית אל השנה הבאה ------- ראו איור 2 (ס חסח8זס)[1 7וחסו/ |]63טחסוח)(2 1507 6זבסוטחו] 0--0!681[/6 ]6107ח0/)28פ/שסחושא] 5 "1,0(8+((4,4-(31.31(,0 0 "."0ח41.31(,)2, 0 ו 1 7סוחה3 != +6ן) - (2 7 חסחפזמ)[ז, 1 7פוחבּזפוו=] חפקס] [01058) [ש הסחבזם)[?)[1 1507 816סוחו) -(1 67וח68!ו-])15/ 208561-0021601-4ו00/ -(0, 1אא 6 [0 חסחבזפ)ז-5)/ -7-, וו . . 01865 8/0860 - 1996 - זהסץ אסח זס) וח ג . ?חס ס) +ח/ש טסץ סכ] .זפסץ )אפת זס? 6וח עשפה 3 6)הסזס |!וש הסו)8זסקס פווחד עיצוב אפיסטמולוגי של מקרו בגיליונות אלקטרונמים. (ראו מודעה בגיליון זה) ייכל יישום אוטומטי מתקשר בשלב כל שהוא של הפעלתו עס בני אדס - בדרך כלל להקלדת נתונים ו/או לקבלת פקודות. הוגע בו מתרחשת תיקשורת בין בני אדם בכלל ובין אדם ומחשב בפרט רווי בטעויות אנוש. עוצמת האוטומציה במיחשוב, | שמקורה בכמויות הנתונים העצומות, העיבודים המתוחכמים והמהירות הרבה יוצרת גם רמה גבוהּה במיוחד של רגישות לטעויות אנוש. הטעות הקטנה ביותר חולפת במהירות הברק בתוך המערכת ומשפיעה בצורה חמורה על כל דבר שהיא נוגעת בו." (מתוך סיפרי :עיצוב אפיסטמולוגי של מקרו בגיליונות אלקטרוניים, עמוד 67). לפיכך יש צורך שרגע התיקשורת בין האדם והמסך הקטן ילווה במירב הנוהלים < | . האוטומטיים לפרישת רשתות ביטחון. פרוט 1 7טח6ו₪ מאיור מספר 1 -- 73% חסחזס) (כ ההז זהסץ אפ זסז 86 0/9800 | ... %68‏ זהסץ סח זס 006 8 06866 וסח סוסא ללמוד כיצד, מתי ומדוע מקימים תוכן ענייניסם: פרק ב בסיפרי עיצוב אפיסטמולוגי של מקרו בגיליונות אלקטרוניים. (ראו מודעה בגיליון זה) . 6 ישוראל דצמבר 1995 ידידותיות או נחמדות וניחמוד ההנחה הבסיסית היא שככל שקל יותר לתקשר עם המחשב - לקלוט נתונים ולהעביר לו את רצונותי - כך גם תגבר יעילותי בתיקשורת הזאת ויקטן מספר הטעויות שאבצע במהלכה . לכן המושג ייידידותי למשתמשיי איננו שייך לעולם | האופנה והקישוטים אלא לעולס התיקשורת המבוקרת. ייידידותי למשתמשיי - מושג נדוש משהו - הוא הסף הראשון בדרך אל תיכנון והקמת רשת ביטחון דינמית ומועילה. הסף השני והחשוב אולי יותר הוא מה שידידי שלמה שטרן - מנהל מערך התפעול באופק, ניירות ערך והשקעות בעיימ מקבוצת בנק לאומי - אוהב לכנות "ניחמוד בסיסי נתונים", ומה שאני מכנה - להיות נחמד אל המשתמש. המשתמש הנאיבי במחשב, שהוא מומחה בענייניו אך לא במחשבים, נתקל לא פעם במכשלות שאפשר היה למנען - אילו המתכנן והמתכנת הקדישו לכך מעט מחשבה, מעט מאוד זמן ומאמ והמון רצון טוב לחסוך תקלות מהמשתמש . את על ידי כך שהיישוס ייצפה אותן מראש, "יתפוס" אותן בהתרחשותן ויתן מיד את הפיתרון. סא 1 7טחסא וכל את מבלי שהמשתמש = יהיה בכלל מודע לקרב ההגנה הוה שהתרחש במהירות הברק מול עיניו. לזאת אני קורא נחמדות. אפשר לצפות מראש שכשיש מרק על השולחן עשויים לבוא זבובים. מי שרוצה להיות ידידותי למשתמש יכין לו מכשיר | מיוחד להוצאת זבובים מהמרק. מי שרוצה להיות נחמד אליו יבפה מראש מהיכן יכול הזבוב להגיע אל המרק ויפרוש את הרשת ‏ אם וכאשר יגיע. 07 1 ₪507 2 מעבר אוטומטי משנה לשנה הבה נראה כיצד מוציאים את העקרונות היפים הללו אל הפועל. כדאי שיהיה לפניכם גיליון 26 מגזין עס מאמרי מהחודש הקודם בעת שתמשיכו לקרוא כאן. אך לתיזכורת, ובקצרה: לפני זמן לא רב פנו אלי ממפעל גדול לייצוא בבקשה לשלב אוטומציה בנוהלי גיליון שכבר קיימים אצלם מספר שנים. כל שנה מוקלדים נתוני ייצוא בגיליון אלקטרוני (לוטוס מהדורה 4) ומבצעים עליהם שאילתות ועיבודים רבים ושוניס. דרישת הלקוח היתה שבעת המעבר משנה לשנה ישמרו בקוב החדש כל הפרמטרים וחיבורי המקרו אשר בשנה הנוכתית ואילו בסיס הנתונים ירוקן מתוכנו ויאפשר קליטת רשומות חדשות בגין השנה החדשה. במאמר הקודם הראתי כיצד מקימיס תשתית אשר בה שס הקוב הוא שסם השנה וכיצד נוהל זה מקנה לשמות הקבציס תכונה של כתובת = ותכונה של מידע - שם הקוב מציין את הכתובת בדיסק בה מוחזקים נתוני אותה שנה ובאותה עת הוא חלק ממידע סידרתי על השנים עבורם יש נתונים. באותו מאמר הראתי כיצד משוואה מונחית מידע מפיקה באופן אוטומטי לגמרי את שם הקוב הבא מתוך שם הקוב> הנוכתי. נראה עכשיו כיצד משלבים את המשוואה הזאת בחיבור מקרו מונחה מידע וכיצד משלבים בחיבור הזה רשתות מגן מפני תקלות צפויות - וואת כדי להיות נחמד ‏ למפעיל הנאיבי. | קישוריות במיחשוב אך תחילה מספר מילים על האוניברסליות של תיכנות מונחה מידע. הודעה במבנה דינמי (שירשור פונקציות ומחרוזות) ב. 1 507 בדוגמה הנוכחית כתובה השיגרה בשפת המקרו של לוטוס ‏ 3.4 אשר בשינויים קלים ניתנת להפעלה בכל מהדורות לוטוס (כולל חלונות) ובמהדורות השונות של קוואטרו פרו .אולם מה שחשוב כאן הם 7 1 6156 ץס4סזוה - ".1,0,4(8 7םושאם |ו-)כוו8" - זהסץ אסח זסז סוו1 א "+ " 3ם [₪ 688זם 6גוחהוחסס 0 . לטכניקה הזאת מוקדשיס הסבריס ואיוריס רביס בסיפרי עיצוב אפיסטמולוגי של מקרו בגיליונות אלקטרוניים. (ראו מודעה בגיליון זה) את הפעולה מבצע החיבור מיד פעולת שמירה = הנחמדות במשל המרק והזבוב - לא מאפשרים האלמנטים הרעיוניים והלוגיקה שהצמיחו את החיבור הזה. לפיכך גם משתמשי וטואל ביסיק לאקסל - או, אם תירצו, אף שפות תיכנות אחרות - עשויים למצוא כאן גישה ותפישה שניתנות ליישוס בשפת התיכנות המוכרת להס חיבור המקרו איור מספר 1 מראה את חיבור המקרו במלואו ואיורים מספר 2 ומספר 3 מראים פרטים ממנו בהרחבה: 1. לאחר שהמשתמש מאשר את רצונו לבצע ופעולת גיבוי - שמא בעת ההעברה, מסיבה כל שהיא, תהיה תקלה. 2 משפט המקרו הבא יוצר את שם הקובצ. המיועד באמצעות משוואה מונחית מידע שהראתי במאמר הקודם - כאשר היא משולבת בתוך המקרו . שס הקוב> נכתב על ידי המקרו - כתת שיגרה - אל פלטפורמה (חלון) בתוך חיבור המקרו. 3 המשפט הבא בודק אם כבר קיים קוב בשם זה ומונע את דריסתו. כאן מופעל עיקרון לובוב להגיע אל המרק ולא מאפשרים דריסה בשוגג של קוב קיים. אבל, כדי להיות ממש נחמדים, מקרינים הודעה על כך למשתמש. והודעה זו היא שירשור של פונקציות ומחרוזות כדי לאפשר שילוב דינמי של שס הקוב - יהיה אשר יהיה - בהודעה. כלומר, יש לנו כאן הקרנת הודעה מונחית מידע. (המשך בעמוד 100) וה 5%6ו60 = לדעת מתאים ללימוד עצמי מאות תרגיליס ופיתרונות המחיר (בולל מע'ימ ומשלוח) 199 ש'יח פקס: 799012 - 02. אל: תלס בעיימ בורלא 7 ירושליס 93714 נא לשלות לי שס (משפחה ופרטי) רחוב ומספר. רייב ציק על שם ייתלם בעיימיי בס שיית עיצוב אָפִּי סְטָמולוגי של מקרו בגיליונות אלקטרונליס בשספת א 0 20 = ארגומנטיס דינמיים ‏ > תוכן ענייניס | > בקרת איכות ‏ > לוח סילוקין * תפריט פקודות אישי = פונקציות מחרוזת ומשוואות כתובת * התנמות = לולאות = אירגון המקרו = פלטפורמות בגיליון | > פתרונות למגבלת האיכרון - > סימולציה = שליפת מדד לשיערוכיס והצמדות ‏ : בסיס נתונים + תיעוד ‏ >= מסך קלט + ביקורת הקלדה * ניהולקבציס ‏ > הדיסק = פלטפורמות בדיסק | >> ||₪950 = מקרול וו490 = תיקשורת בין הגיליון לבין קוב וו0פ/בדיסק | . שם קובץ דינמי = פתיחת קבציס אוטומטית = שליפת מדדיס מהדיסק אל הגיליון = קישוריות ב |ו480 = המרה מ וו450 לגיליון = העברת מידע בין בנקיס לרכישה בדואר מ - תלם בע'ימ רחוב בורלא 7 *רושלים 93714 רן אברהמי מאת תיבנות מונחה מידע ב ספו למתהיליםולמתקדמים גם בערב טלפון לברורים: 8 - 02 עותקיס של הספר ייעיצוב אפיסטמולוגייי מאת רן אברהמי ילשוב מיקוד חתימת המזמי 6 |[ סס .9 6 ישראל דצמבר 1995 00 6 ישראל ינואר 1996 איור 1 המשך המאמר על השימוש בתוכנת זסְפַַגצא[ מגיליון 32 (דבמבר 1995) תוכנת 123107וג! 660406 לטיול ב-60\ מוגש על ידי הוצאת פוקוס-מחשביס בעימ שימוש בסימניות של זסוגפווגּא ל-זסהפָוּגּא! יש אמצעי מעולה לאחסון אתרי או/וצ החביבים עליך. כדי להשתמש בתכונה %זוה800% (סימניה) של זסוגפוצגּא, בצע את הפעולות הבאות: 1. נווט אל עמוד \או/ שאתה מעוניין לחזור אליו מאוחר יותר (לדוגמה, בעמוד טומסטן9/ 6 סז, רד אל הקישור 6 6180406צ ובחר בו על-ידי לחיצה בודדת). 2 כשהעמוד נטען, פתח את התפריט 08 מהתפריט הראשי של זסוגפוצגצ ובחר א%ז200%9 - 464 על המסך לא ייראה שינוי רב, אך הפניית 081 הנוכתית תאוחסן. 3 נווט אל עמוד אחר (לח על הלחצן 880% בסרגל הכלים, למשל). 4 מהתפריט הראשי, פתח את התפריט 8אז18ות 200%‏ 5061606 ובחר 3188ות00%ם שסו). 5. בחר בעמוד שאליו נכנסת מוקדס יותר ולח לחיצה כפולה. שים לב לכך שתיבת הדו-שית 1.18 41% 00% עדיין זמינה, למקרה שברצונך להמשיך. 6. בחר 610% כדי לחזור אל החלון הראשי של א תוכל לערוך את הסימניות שלך בשלב מאוחר יותר, כרצונך, על-ידי ביצוע הפעולות הבאות: 1 פתח את תיבת הדו-שיח )1480 אזגומאססם (פתח את התפריט אאזגתת 200% ובחר ששוצ זהמאסס, או הקש 8+8))). 2 בחר בסימניה שברצונך לעדכן או לשנות. לח על הלחצן <<3616 ו-86806ו6א תפתח לפניך , 7-77 15:37081984 09 שסא סש 6 , 4 15:3716 09 סא 60ש] :00 40466 !אא 45 + סו 025 )בח ד | :הטווקו60ם והזח .א20חו/ 10ח/ וס . הוסכמז. סהזסה/ / :כןצות את החלק הימני של תיבת הדו-שיח אזגו 00% כדוגמת איור 1. 3 עס סיוס העריכה, לח על הלחצן 6חסכ][>> שתווו0ם. לאחר מכן בחר 6106 כדי לחזור אל החלון הראשי של זסוגפוצגא. 4. פתח את התפריט אאז08ת800% מתוך התפריט הראשי של זסוגּפוצגּא. שים לב לכך שהסימניה שלך מופיעה עכשיו בתחתית רשימת התפריטים לגישה מהירה. אתה יכול לטפל ברשימת הסימניות בדרכיסם רבות: הכנסת כותרות, מפרידים, ואפילו ביאוריס לסימניות, לפי הצורך. אתה יכול לייבא או ליי בא את הסימניות בתבנית זא או כטקסט, לאחסון או להפצה. מש ו ב | . א 9 ב ו ו 0 :גא + | |חות אל 4/0/0068 ו וס / פוה ו 6ו שימוש בתכונת ההיסטוריה של וגא זוגא מספקת נתיב של הפניות ‏ 081, בו תוכל להשתמש כדי לחזור על הצעדים שעשית במהלך פעילותך. כדי להשתמש בתכונה עזסו₪31 (היסטוריה), בצע את הפעולות הבאות: 1. מתוך התפריט הראשי, פתח את התפריט 00 56160 ובחר ץ07ו8ו11 אוסו). 2. בחר בכותרת של העמוד המבוקש ולת לחיצה כפולה, או בחר בעמוד ולח על הלחצן 0 00). זסוגפוצגּא לוקחת אותך על העמוד ההוא. זסוגפוצגא משאירה את תיבת הדו-שיח 11:80 במקומה, למקרה שתידרש לדלג שנית. שים לב לכך ש-זסוּגּפָוגּא מספקת לחצן להוספת הפניות .081 לרשימת הסימניות, ישירות מתיבת הדו-שיח ץזסזגו. לחץ על הלחצן 610%6, או הקש 60806ת, כדי לצאת. אתה יכול לגשת לרשימת ההיסטוריה גם מתחתית התפריט 00. בשלב זה, מוצגים שס עמודים השמורים במטמון, לגישה נוחה. אם העמוד שלך איננו מופיע בתחתית התפריט 00, עבור לרשימת ההיסטוריה ובחר בו משס. שימוש ב-זסוגּפוגּ עס שרתי 00 ,777 (ד*31? 86%66 זוגא תומכת גם בפרוטוקולים ה"מסורתיים" של אינטרנט ,600006 ,קת קוא (למשלוח בלבד) ודיוני 13:6%6 זמיניס כולם. להדגמה מהירה של התכונות האלה, השתמש בלחצן 800% 001666 כדי לחזור לאותו עמוד. גלול כלפי מטה אל הקטע או זסוק וגא ותמצא קישורים לשרתים לעמודי דוגמה אינפורמטיביים. אזהרה - עליך להתקין תוכנית קריאה לדיוני 0% בטרם תוכל להשתמש בלחצן וטא גס דואר אינטרנט איננו ומין מבלי להגדיר תוכנית מתאימה. פתח את התפריט צחסגוק00 ובחר א6טחסוטוסוע, כדי לכוון את זסוגּפוגא אל כתובות השרתים שלך. תוכל לדלג אל דיוני 186% גם על-ידי לחיצה של הלחצן אקטסושאטא. תחילה, עליך להכין את זסוגּפָוּגּא! לעבודה עס שרת דיונים (ראה "התאמה אישית של זסואפוטגאיי, בהמשך מאמר זה). שימוש במערכת העזרה של זווא בניגוד לרוב יישומי 8אס0םג\, זסזהפוצגאן איננה מספקת קוב> עזרה תואם-%ס4פו/. כל פריטי התפריט 11610 מצביעים על עמודי ואו בשרת של 16911008חטת ו 6 80806וסצ. זוהי מערכת עזרה מצוינת אס אתה מקוון, אך היא באמת איננה מסייעת במיוחד אם אינך מצליח להגיע אליה! אם אתה מחובר לאינטרנט ויכול להגיע לשרת סקגספוסא, ומין חופשי על הדיסק לך שפע של מידע. פשוט, בחר בפריט העזרה המבוקש בהיותך מקוון; זסוגפָוצגא תיקח אותך לשם באופן אוטומטי. איור 3 מציג את הפניית העזרה לתמיכה טכנית של 16080806 שימוש במולטימדיה עם ז2800ווגא כמו רוב תוכניות העיון האחרות, זסוּפָוּגא משתמשת בייישומים מסייעים" (סקו6ה סוז6ו!קקה) עבור סוגי מידע רבים (בעיקר עבור פעילויות 6ח161, גרפיקה חיצונית, אודיו ווידיאו). תצורת היישומים האלה מוגדרת באמצעות החלון 068ח6ז6)טוק. להלן מספר ארכיבים של יישומי 8ס0פו/: 8 ק31.21/ו1./15 (תמונות 1886 ואחרות). 8 1.21 תוא (סרטי 86קוא). 8 0/320.710מקוא (סרטי 6אקוא) 0 .1702/ג (000ג/ ל-3או0הו/)). 4 217 131וא ג ואו (עבור קובצי שמע). תוכל למצוא אותס באתרים הבאים: 160.6018.100188.600//:כ 9 /(8316%666001.060.00//:כו1 9 בקוב 3 /0/15008ס1/ס טק כדי לנוע אל האתרים האלה, הקלד את ה- 1 בחלון ב0וז1.064 של זסוהפָוגא! (מתחת לסרגל הכלים) והקש זטום8. זסוגטווגּא לוקחת אותך לשם באופן אוטומטי. התאמה אישית של זס)גפווג אתה יכול לשנות אפשרויות רבות בהתקנת זסהפווגא, כדי להתאיסם אותן לסגנון העבודה שלך במחשב, למיפרט של שרת הרשת שלך וליישומים המסייעים שלך. טיפ - אינך חייב להיות מקוון כדי לשנות את הגדרת ההעדפות ב-זס0ו84ועגא1. חסוך בתעריפי חיבור ושנה את ההגדרות לפני שתתחבר במקוון. במידה שלא תצליח להיכנס לתוך זסזוגּא, לח על סמל תוכנת החייגן שלך, חזור ל-זסוגּפָוּגּא, הר> אותה, וראה זה פלא, אתה בפנים. כדי להתחיל בהתאמה אישית של זסוהפווגא, בצע את הפעולות הבאות: מהתפריט הראשי של זסוגּפוצגא, פתח את התפריט )56160 5 ובחר 68066ז610ע (העדפות). לח על הח של הרשימה הנפתחת שבראש תיבת הדו- שיח. מוצגת רשימה של קבוצות אפשרויות. בחר %ש6א 880 110801005פק)/ ,6%סו66זוסש כמו באיור 4. : 0 אסס. סתסם// :5% |[ ₪%מג1/שמסת/תסס תססת שאסם// כק%%ת ד )/6ת0ג/ 60 אססת 6אסם// קז%ת | 868ת0/1+מ1/אסס תססא שמסת// קת 4 תמכסה שמסמ/ ק%סת 06 סו - וי הי 8 0 אשוע 6600 46 ג(0ע568 8%מע%6מ1 5מסג65%ג0 25%60 ע1)מתשגת0שצץ 0 ₪%50806( 0% 86108586 66צע" שםת% %טסמג | !8ק908+%6% %0 פת0סס61ש 4 איור 3 פוור ורי בי 2 זו סכ קט 61-5ף- סוס 6 .הסח 6 חס ]]: ות ו 44 איור 4 1 טול - 626%64א504 :וו ובע ו | קו6] פהסמקף הסטסום] ₪60|‏ 6וה] : ₪ איור 5 21 6 ישראל ינואר 199% איור 6 > איור 7 >> 22 הקלד את התוכנית שלך לקריאת דיוניס והגדרות נוספות כנדרש. ייתכן שתידרש להתייע עם ספק אינטרנט שלך, או עם מנהל הרשת.לחף שוב על הח של הרשימה הנפתחת שבראש תיבת הדו-שיח. בחר ג |וג]א %אסזת. בוודאי לא תידרש למלא מידע לגבי כולל תוכנות לתקשורת ולפתרון בעיות המדריך הקל לשימוש במודם 9 שיח 3 שעות חינם באינטרנט ומנוי לרשת 885 במתנה! ה6 .סח חיבוש מידע באינטרנט = | חופשי על הדיסק וט / וט פטוסחוט!וה | > | .)0 ה וזא חָבּ! חא ו/118חו 1א). אסוצו |: 0580 6 צְא0?? (הרשאה), אלא אם יש לך דרישות אבטחה מיוחדות. ייתכן שתידרש להתייע עם ספק אינטרנט שלך, או עס מנהל הרשת. לחץ שוב על החץ של הרשימה הנפתחת שבראש תיבת הדו-שיח. בחר ז6ק|6 עם שוסח-ס0 הכולל מעל 100 תוכנות 0 ע' - 129 ש"ח 3 שעות חינם באינטרנט במתנה! הלקסיקון החדש למחשב האישי 0 ע' - 59 שח שנחוץ לך בים של מיי קגצים 'י החיפוש של אינטרנט בצורה היעילה ביותר ח0ז61.568) - חיפוש מידע באינטרנט 0 עמ' - 59 ש"ח 3 שעות חינם באינטרנט במתנה! עולם ה-20 הכל על המחשב האישי ואביזריו - 59 ש"ח 3 שעות חינם באינטרנט במתנה! להזמנות בדיוור ישיר טל': 69-69-101 (03); פקס: 69-55-650 (03) 6 ישראל ינואר 1996 לחץ שוב על הח של הרשימה הנפתחת שבראש תיבת הדו-שיח. בחר 16ץו5. וכשתסיים את עדכון ההעדפות, הקפד לבחור 0% כדי לשמור את השינוייס שלך. הצגת קובצי מולטימדיה אחת התכונות הטובות ביותר של זסזפוצגא היא מתן האפשרות להציג סוגים רבים ושונים של מסמכים. זסוגפוצגא היא יישום מולטימדיה ופירושו של דבר, שאתה יכול להציג קבצים המכילים מספר סוגי מדיה שוניס - תמונות, קול ואנימציה. זסוגפוצגא יכולה להציג ישירות טקסט וגרפיקה מיידית, אך כדי להציג סוגים אחרים של קבצים, יש להתקין תוכניות תצוגה מתאימות במחשב שלך. לאחר שתוכנית התצוגה מותקנת ו- זסוהפוצגא! יודעת היכן למצוא אותה ואלו סוגי קבציס היא מציגה, אתה יכול לטעון קבצים מהסוגים האלה; זסואפוגּאן מריצה את תוכנית התצוגה באופן אוטומטי, כדי להציג את הקבצים. זסוְגּפָוגא יכולה לזהות תבניות סטנדרטיות של דמויות, קול ואנימציה. אחדות מהתבניות הנפוצות יותר מוצגות בטבלה. אס אתה מוצא בשרת צושואו אחד מסוגי הקבציס שבטבלה , התקן תוכנית תצוגה חיצונית עבורו אתה נדרש רק ללחו על ההיפר-קישור אל הקוב, כדי ש-זסוגפווגא תריצ את תוכנית התצוגה ותטען את הקוב. כעת, אתה יכול להשתמש בכל אחת מתכונותיה של תוכנית התצוגה כדי לבחון, לשנות או לשמור את הקוב שטענת. איור 5 מציג דוגמה של קוב% :01, כשהוא טעון בתוכנית תצוגה לדמויות בשם אשוצ.1. שיס לב לכך שעקב היות הדמות טעונה ביישוס חיצוני, אתה יכול להשתמש ב- פוא בשעה שהדמות מוצגת. (המשך בעמי 100) מוצרים חדעוים לגרפיקה ממוחעובת חברת קורל, החברה המובילה בעולס בתחוס הגרפיקה הממוחשבת, יוצאת בימים אלו עס סידרת מוצרים חדשים. להלן תיאור קצר על המובילים מבין המוצריס החדשיסם: 9 8 א60-61 היא תוכנה ליצירת גרפיקה וקטורית ומפות סיביות מהירה מאוד, המתאימה הן למשת מש המתחיל והן למשתמש המקצועי. בעורת התוכנה אתה יכול לשפר את ביצועיך, תודות לתגובת המסך המהירה ולאפשרויות הייגרירה ושיחרוריי לבחירת צבע, מילויים, סגנונות לקוויס, פונטיסם, איורים, טקסטורות ומפות סיביות. כלים יחודייס כוללים כליס להדמיית המציאות, טקסטורות, מילויים הדרגתיים, שיקופיס הדרגתיים ו- !וזח ג.. התוכנה כוללת גס מעל 0 אלורי אגקו61, 500 צילומים, 0 פונטים מסוג 1776 סטיד ו- 61קץ7 א601601 רצה תחת חלונות 95, א 8שסשמו/ ו-3.1% פשסשתוצו. 110056)ח1ז] 60701 היא הדרך המהירה והידידותית ביותר לייצר כרטיסי ברכה מרהיבים, שלטים, דפי מידע וכדומה. התוכנה היא בעלת ממשק אינטואיטיבי וקל לשימוש, כלים לציור הניתנים לתכנות מלא ע"י המשתמש, מעל ל-900 דגמים מוכנים ובנוסף אוסף אדיר של 5,000 איורים, 0 פונטים, 1,000 צילומיס ו-1,000 חרוזים. בעזרת כל זאת כל אחד יכול לקבל תוצאות מדהימוס תוך דקות! קהל היעד שלה הס המשתמשיס הביתיים. 4 3 /-6]/1,0) היא התוכנה הטובה ביותר ליצירת גרפיס עיסקיים, דיאגרמות טכניות, סכמות וכדומה. עס מעל ל-6,000 סמלים, אלפי איורי צאקו, צילומיס ותבניות, 100 פונטיס מסוג 6קץ17 6טזז'. תכונות נוספות :8:] 11 כוללות: נתוב אוטומטי של קוויסם, אפשרויות ציור מובנות, קישור סמליס לקוויס וחיצים, אשפים, אפשרויות הדפסה דינמיות וקוד :3291 למערכת 5 . 6 110% מבחר מתוך מעל ל- 0 עבודות מתוך העבודות שהוגשו לתחרות הגרפיקה העולמית של קורל. 0 העבודות המדהימות בספר ו- 0 העבודות על גבי התקליטור מגלות לנו את היופי והגאוניות של האומנות הממוחשבת ומאפשרות ללמוד את הטכניקה או להשתמש בעבודות בתוך הפרוייקטיס שלך! 6 א510 41 רצ תחת חלונות 3.1, חלונות 95 ומקינטוש. 6 [אז ץ- 0 [06) נמכר כבר עכשיו כמוצר עצמו. התוכנה כוללת כלי בחירה פשוטים, ערכת קבצי ווידאו, מברשות מדמות לסגנונות טבעיים, 77 פילטרים לאפקטים שוניס ואפשרויות לעריכת טקסט. המוצר תוכנן במיוחד עבור חלונות 95 ועובד ב-32 ביט. התוכנה כוללת 1,000 איורי אזגקו) וסמלים, 1,000 צילומים, 100 אובייקטיס צפים, 1,000 ביטמפים, 0 פונטים ו-40 טקסטורות למילויי אריחים. ג1ת3] )154686 יגדיל בצורה משמעותית את היעילות שלך בטיולי 60 '\ 166/ 6[זס/צ תודות ל-9 העזרים לאינטרנט. ה-12976/ 2486 סוחס מאפשר לך ליצור דפי פ6/ בעלי מראה מקצועי ואפליקציות אסנט) קז ו-60161:12) הופכות את הורדת האינפורמציה לפשוטה באמצעות אופצית ייגרור ושחרריי. עס ספר טלפונים לרשת, אפשרויות סריקה המודיעות לך באופן אוטומטי על כל עידכון באתריס המועדפים שלך ובחדשות החשובות לך, השיוט ברשת לא יכול להיות פשוט יותר. 4 (60761/10₪0 נותן את האפשרות לחבר את סביבת המשרד בתקשורת ווידאו לרשת תקשורת הנתוניסם, לבית וללוייניס. המובצר משתמש בצמד גידיס בכבל התקשורת שאינס משמשים לאתרנט לצורך העברת התמונה והקול מבלי להשפיע על מעבר הנתוניס ברשת. תכונות מפתח של המוצר: 9 ספריות: ניתן לייבר מספר רב של ספריות עייי גרירת תמונת המשתמש לספריה המתאימה. הקשה כפולה על התמונה של המשתמש איתו ברצונך לשוחח תגרוס לתוכנה לקשר את השיחה. ספריות אלו ניתנות לתצוגה גרפית או טקסטואלית, ויכולות להכיל גם אינפורמציה נוספת, כגון כתובות אלקטרוניות. 9 תכונת השיחות: 6076/1050 תומך בכל התכונות המסורתיות של רשת טלפונים כגון, לא להפריע, העברת שיחה, עקוב אחרי, המתנת שיחה וכדומה. המשתמשים יכולים ליצור לעצמס רשימה של חיוגים מהירים ע"י גרירת התמונות הרצויות לשטח העבודה. % שיתוף מידע: מסמכיס הניתניס לשינוי עייי מספר משתמשים, גם אס רק אחד המשתמשים טען את התוכנה. 4 תמונות המשתמש: תמונות נלקחות בטווחי זמן קצוביס כדי שעמיתיס לעבודה יוכלו לראות במהירות אס האדס איתו הס רוצים לעבוד עסוק או מחוצ למשרד. המשתמשים יכוליס לקבוע את מידעת הנגישות לתמונות אלו. % אפשרויות שידור: המשתמשיס יכוליס להביא לשידור תוכניות חיות או מוקלטות, כגון מצגות מוצריס או שיעורים. מוצרי קורל מופצים בישראל ע"י כיוון מחשבים בע"מ, טל: 02-793723 פקס: 02-793731 94 7 :ל" %: מאת: זהר עמיהוד ומני לוין אס אתה מחפש מידע שאינו ספציפי בדפי סט\ כמו גם באתרי ד סנ ץ הסג (ב-808406ז6קסנ) כדי שתכיר את כלי החיפוש. ישנס מספר גדול מאד של מנועי חיפוש ב-65\ ולכל אחד שיטה משלו לבניית הקטלוג. בקצה האחד של הסקלה נמצאים מנגנוני הנבניס באופן ידני כמו ססוג צ (-411/60/ 8051678 מ[זג]א. בגישה זו נדרשיס אנשים כדי לבצע את העבודה: סריקה, מיון, קטלוג, אחזקה וכמובן צריכים לאחסן את המידע במחשביס שלהם. מספר המתנדבים אינו גדול ולכן מספר הקטלוגים הניבנה בצורה ידנית קטן מאד. בקצה השני של הסקלה נמצאים קטלוגים הניבניס על ידי 80906 65/ הנקראים גס 58 או 8ז0ז00חג צ. הס למעשה תוכניות ה"משייטות" ב-65\ 66ג\ 4!זס/ על-ידי שימוש בקשרים (פאחו1!) ומורידות קבצי ט6/ בעזרת פרוטוקול ₪71 . תוכניות מסוג צוסטסא ט6ו נבנות לפי כלליס מוגדרים מראש וביניהם שני מסמכים חשוביס: 68 0 6/ 01 1,805 טס 6מ'ך 9 4 0 1615 ההות 60 או 6 9 8 בקצרה, שני מסמכים אלה מגדיריס הנחיות וכללי התנהגות לרובוט באתרים אליהם הוא מגיע. זט6וק5 הנבנה לפי כללים אלה נחשב ייידידותי לסביבה". מנועי חיפוש העושים שימוש ב-₪0901 | 660ו מייצרים קטלוגים ישראל ינואר 1996 ו באינטרנט. הנותניס תמונה מלאה יותר מאשר קטלוגיס הנבניס ידנית ובהתנדבות. רשימה מלאה של 80900 65ו תוכל למצוא בכתובת: את 60 //: 1+ בקוב [ה)06/1702018/36416.]1/ ד חצ המפורסם, שמבין כלי החיפוש אבל לא בהכרח הטוב מבינהם, הוא ה-100גצ. תמצא אותו בכתובת המתסס.סס1גץ.שאו//:קשם. הוא מוגדר ככלי חיפוש למתחילים הגולשיס באינטרנט. זה קטלוג שנבנה לפני זמן לא רב (מר 94) ומגיע למספר מדהים של 14,000,000 גישות לשבוע או במיליס אחרות -23 גישות לשניה! 0 גצ התחיל כענין צדדי ושולי לשני ס טודנטיסם באוניברסיטת ס ט נ 5 ור ד בקליפורניה והפך על רובוטים, עכבישים, נמלים וזוחלים אחרים מתוך הספר ייאינטרנט מחפשים ב-60/י שיצא בקרוב בהוצאת הוד-עמי בטח אתס שואלים למה ההיסטוריה הזאת! ובכן, 60696 היא תוכנת ה-זספאוסזט הטובה בעולס וגם הנפוצה ביותר מבין כל הדפדפנים למיניהם. מעריכים שכ-77% מהגולשים באינטרנט משתמשיס ב-6080806א. התוכנה בגירסה א1.1 חופשית לשימוש. גירסאות מאוחרות יותר הס כבר מסחריות ויש צורך ברכישת התוכנה. כל משתמש בתוכנת 6080006 שרוצה לבצע חיפוש צריך לפתוח את תפריט ץזסוס6זוס ולבחור עזסוס6זוע 61חז6וה1 והוא כבר בתוך סג צ. זה מסביר חלק מההצלחה. חלק אחר של ההצלחה קשור למייסדי ססםגצ. הגישה שלהם היתה ועודנה - טיפול ידני במידע. מידע מתווסף לקטלוג רק לאחר שעבר תהליך קבלה אצל העורכיס והמעריכים של ססגגצ. גישה זו [00ה] - 6186876 ממ ץ6זו(] 070085 088ז 800008‏ 600 אסוץ ₪64 6ו0] :וסוס חס .800 ואאיצ/ /:כן!ו. )2 לעסק. בפברואר 5 פרשה חברת 6 אצ את חסותה עליו - והכי חשוב פתחה את הכיס - ומ אז 200גגצ ה ת נ ת ק ה מאוניברסיטת סטנפורד והפכה ליישות עצמאית. הט ] ספ - 9095 9 פופוטס * בחחור] ו ססחפ/י ו[ ל [!₪זוא] פשטא * מ * ... .9806 |הפח0) ,צופכ ,[1891א] מוסו ...801061008 צחקמוססוססכ ,סוטומוטו] 90 * [!גו1א] צוחסחס6: 800 8פסחופט * ... .08ן80 136 .200008) ,179!1א] פהבט ם ... .88810908 ,מס |בשעם! ,צוסןטוו] 6 * ]| חב בזסוט סוס = ,פופטוחט)! הסח ,5פהפחסוו26 ,פסתמטו1 בו0פוחווטוש ‏ מומ0ם ,הצא , וסמזסותו [חסו0ה * חס סט * ... .513198 .0.5 ,פהסוספה ,פפחותוס) ...2001908 ,6:12 ,05 פועה11 6 * [81ת1] ה סוח המ סוה * ...‏ ססהונ= ‏ שהזסחסו51ה ,עססוסום ,פב -.. ,20088 ,פפח82סמ ,פוא פסצס ,צד 068 [30018 * ]הסוהוטצסב) * ... .005165/] ,צחסספסוומ" ,עסו ... ,וא ,אה ,סטב ,[1181א] 8אווס .ו אצ שש ₪ ₪5 חש אא מאה 0 0 הח חי ההקר קר ישא שר חס חפ הוטססכו| 0 משדרת מקצועיות/איכות/רצינות, שמתבטאת באמון שרוכשת אוכלוסית האינטרנט למידע האצור בקטלוג של 3800+. 0 מכיל קישור אך ורק לאתרי ט6או בהם נמצאים דפים (86גק סטש) וכך זה עובד: 1. חברה/יחיד כותבים 386 ספש. הם מודיעים לעורכי 00 גצ (בכתובת ה 0ס00.6תג ץ 6 ם1ו80) על קיומו של ה-86גק פטצו החדש בכתובת ,זאש מסויימת. 2. עורכי 00תג3צ בודקים את העמוד מבחינת תוכן, מימשק עס המשתמש וגרפיקה. לא כל 86 | >6ו צריך להיות מעולה בכל אחד משלושת התחומים ולמעשה סף הכניסה הוא שלפחות קטגוריה אחת תקבל ציון עובר. אס החליטו העורכים שהדף התקבל הוא מקוטלג תחת אחת מעשרות הקטגוריות ובנוסף העורכים כותבים הערה לדף - פרט חשוב כי החיפוש מתבסס על כל הרשוסם בהערה. ליון בקטגוריות 0 הוא בסיס נתונים המסודר לפי קטגוריות החל מ-41 ועד 6זטש1ט6/ץ5001 (למשל אם אתה מחפש מידע על 4105 סביר שתמצא אותו בקטגוריה גו8641 אס אתה מחפש מידע על שערי המניות בוול סטריט סביר שימצא בקטגוריה ץומספסטט) ומכיל 0 דפים (28868 | 66/) נכון לתחילת אוקטובר 1995. מחרוזת החיפוש פשוטה וישנן מעט אפשרויות לחיפוש כמו, למשל, חיפוש מילות מפתח בשם הדף (866ו11) ו/או בכתובת (081) ו/או בהערה (וחסוחוחס0)). תוצאת החיפוש תהיה רשימה של ,1א, בדרך כלל עם הערה המתארת את הדף. לחיצה על הקשר (אהו!) ותוביל ל-7386 65\ שכתובותו (081) תופיע בתוצאות החיפוש. הרשימה מסודרת לפי סדר מציאת הדף בקטגוריות. קודם יופיעו הדפים העונים לתנאי החיפוש בקטגוריה 4 ואחר כך בקטגורית 81668 וכך הלאה. כך, למשל, אפשר לחפש את הנושא 4105 ולקבל רשימה של דפים. איוה דף מתאים לך1 ובכן פה יהיה עליך להחליט מהו הסדר בו תרצה לבחון את הדפים השונים. קטלוגים הניבנים בעזרת רובום'ם - 15סססח 60) ישנו מיגוון גדול של 8וספסא ס6/ או 5716688 ("עכבישים") ש"זוחלים" ב-60\ ואוספים מידע על מה שהם מוצאים. ה-801866%8 עושים דואר אלקטרוני שימוש בקשרים (ואטְחטְפְעג) המוטבעים בדפי סס\ כדי לנוע באופן אוטומטי ממסמך .]ואד אחד למשנהו על-ידי הפעלת ה-.081 של הקשר. המידע הנאסף על-ידי ה-166ק5 משמש בדרך כלל לבניית קטלוג המיועד לחיפוש, אך ישנם יס שמטרתם היא למדוד את הגידול ב-6050806/ או לבדוק את תקפות הקשרים במסמכים המקוטלגים. בדרך כלל ה-ז166ק5-ים הס יוזמה שנובעת מעבודת מחקר באוניברסטאות השונות. דור ראשון של מנוע' חיצוש מנוע החיפוש ניבנה על-ידי הגץ6017]/ זסטוןס ונקרא מוחס/ טס 66ו\ סו ( וצטושו ) היה הראשון שהשתמש ב-668%וּק5 לצורך בניית קטלוג. המנגנון עדיין פעיל וכתובתו היא: 1ו[65.60101-300.60. וצ //: כן 1 בקוב [הז 11 ער א דכ 6/1 רס ר/ מנוע החיפוש בונה אינדקס של כותרות (₪306) וכתובות (.181) מתוך אוסף של כ-100,000 מסמכים ומספק למשתמש טופס חיפוש פשוט. ה-ז50166 בו עושה שימוש מנוע צו/וושואו אינו מתייחס לתוכן המסמך. באותה שיטה פועל מנוע חיפוש העונה לשס ח5₪8000קותט! הנמצא בכתובת: 5 ה -ז8)1. או שו //: 142 דור שני של מנוע' חיפוש הדור השני של מנועי חיפוש מייצר קטלוג מקיף יותר המכיל גם את תוכן המסמך בנוסף לנתוני הכותרת והכתובת. ה-ז106ק8 הראשון בדור וה נקרא 885 (קיצור של 88866 ץזסוו03ק36 פמחס6סהתוקתם 6זג/וז501) אותו ניתן למצוא בכתובת: צ0ש.2956.[56.08%8//:ק1) בקוב [256.11/ גו 616/ מיד אחריו הופיע ה-ז6ג1ז0פ6/ של תגוזם ה0זזס%הוק. בניית קטלוג על-פי הכותרת ו/או הוצאת הוד-עמ* לספרי מחשבים אינטרנט, גולשים עם 6)60406אז ככ 26000 וכפייככי ו/20/י יכ[ ]ואיש 6כ[יס] ‏ אולככיס) 2יאוס] )וכ 30/2 72/ו3 וכופייפות, כ0//930/ו0 0642 וכ-ו10/דסט 06% 00 0/, חיקו) איגל //6/אפיכי, 919 6/ק6פוןי, כיוכ3ת, קכ3יש ץ, ישעמו כקכוגוא, 3יון. 00 א2)/<, כצי4/750י[6ן0 0 יכו 7 3 2100 6264 אץס !וו ווקן > [00) 08/98 266 0 7% ₪ אינטרנט, גולשיס עם מ6!60מזג?) סכ לי /0/ כ0ו) 42י0[50 2 ו ל ככ[ 00/0 ]וס ]= . ל 25/50 3/2 72 וכווכייכו<, כי33//)/ו) כ רס ט/. 2/7 0 ילק /פיק0/ //3/6יכ, וא 27/0 5613 6/ק56ו[י,7/כופי קכביסן בהץקן //1209 בקגונות, פיון. 5 לאיקיו3, 3וכ7/וין | 08/95 256 = 78 ₪ 0 6ע%0 צעד-אחר-צעד 5009 30 20% ושוכ 029997 99/3- ה0- 373, 206 >/(אפי 16 וג 0659[ 56/0/07 24/0 כשכ[. כיעיכק 22/00 1 או עכ0איס] )ואי 0 20/0 227/5//, ./[ 917 סגוויק וגיו 0//96 9/5660 2% ₪ 0601 סת[1'!מ. מספכיע !כאמ6פיע ₪! 7 2₪3100 3[12-שא! 09-564716 55 6 ישראל ינואר 199% 66 6 ישראל ינואר 1996 קטלוגים ידניים נוספים הכתובת אינה מדוייקת משתי סיבות עיקריות. האחת; לא תמיד ממלאים את שדה הכותרת (6ו)) ולמעשה ב-20% מה-28866 65\ שדה הכותרת ריק. השניה; לא תמיד שדה הכותרת נותן ביטוי מדוייק של תוכן המסמך. לכן, הדור החדש של מנועי החיפוש מתייחס לתוכן במספר שיטות. דור שלישי של מנוע' חיפוש הגידול העצוס של ה-65א מעמיד אתגר לא קטן בפני מנועי החיפוש של הדור השני. כבר היוס ישנס מנועי חיפוש כמו 13681 בכתובת: /05.60107300.600.+317/65ם//: 1+ (-8ותב ס6/ בכתובת: 5 /60₪:8001. ות 65.6.+. 016 413//: קת המפעילים מספר יינמלים" (35₪) במקביל לביצוע חיפוש ללא כפילויות. בעוד ה-1668ק5 המופעלים על ידי מנועי החיפוש של הדור השני עשוייס לבקר באותה כתובת יותר מפעם אחת במהלך חיפוש אחד, מנועי הדור השלישי מחלקים את העבודה בצורה כזאת שבמהלך חיפוש אחד תתבצע רק גישה אחת לאתר! זוה 606 את הזוחל הזה תמצא מקנן בכתובת: / ו לץא5313//:כק+)ת 8 ז6אז 6/6 66. 10ם1//:כ++ת 8 50[60 1 . 616 7כ)/+6 קטלוגים בסגנו[ 386 שס!61צ 5 -[₪8+-51%0?/71/ ז012103[.60. 65631-0יז. אווש //:ק++ת [ו) ג ?ץצ 13םז028[11]0/+15ז 0+ 58 /פזס. א106. שועי//:ק++ת [ו)1]. א16/106לר/ חק / ו 60. [0181+3. שיעל//:ק++ת וז)[. 18016 נמ 60. ל 6וווס[6[1ץ//:כק+ות [ומ+ם. כ ץ/ [-86ק יס611 ץצ /[/כ[. 60. [65. שוש //:כ++ 5 שטס]61 ץצ ת8ק18 [וח)ו[. א66ח1/מזסס. כ ע1. וצצ /:ק++ת 25131 תומז סז 58 שס61צ 1 100/16 ה 60. מ13410ז5]0מ3-). שוש//:כ+4ם | ס[[6צ סזק אס [8ט8ג/ 58 דואר אלקטרוני 016/ל 6מך 08) 7 ,28868 שס611צ וכו 58 שטסן61 צר = , ס6/ע וס צ 58 ס6ע וע 58 שס611צ 60 3167 66אי//:קוות .ו 51 .05 63167 6אי//: )+ הקטלוג של ז816ז6506/ מכיל מסמכים מ- 0 מחשבים. בשנת 1995 הוא נרכש על- ידי 6הו[םכ) 467108 ופועל בחינס לשירות קהילית האינטרנט. הקטלו מכיל מידע על 0 מקמסמכים וידועם לו עוד 1,500,000 מסמכים. טופס החיפוש מאפשר למשתמש גמישות רב בהגדרת מילת או מילות המפתח ומספר הגדרות נוספות כפי שנראה בתרשים. דרך הבעולה ₪ל ז6וש8ז606/ 608 / פועל במידה רבה בדומה ל-608צ.1 (עליו נספר בהמשך). הוא שולת 5% (סוכנים), בדרך כלל עד 15 סוכנים, הדואגיס לעדכן את בסיס הנתוניס. האלגוריתם לפיו פועל ז16או8זי)ט6/ נקרא (0ז%68 - 11:868-ם681זס או ]תה ש-81-1תשט-6ת-6ת11. אלגוריתס זה מבטיח מצד אחד חיפוש אחהר איפורמציה ספציפית ולא התברברות בעקבות כל הואהה הר <> .]> הקשר מילולי אקראי, ומצד שני ייהטרדה" מעטה של השרתים ברשת. 608167 מתחיל את החיפוש ממספר ידוע של מסמכים בהם נמצאים קשרים (אחגו) למסמכים אחרים. הוא עוקב אחר הקשרים המביאים אותו למסמך חדש וכך התהליך חוזר על עצמו. במילים אחרות, מנגנון החיפוש של 6068/67 /\ ''מגלה" את ה-65\ בצורת גרף לפי האלגוריתם הבא: 4 מגלה מסמך חדש 4 מסמן את המסמך כמסמך שנקרא + מפענח את הקשרים 4 בונה אינדקס לתוכן המסמך. המנגנון הנקרא. ז6א60019/ מכיל 4 חלקים: מנוע החיפוש האחראי לחיפוש ולהפעלת הסוכנים + סוכנים המשוטטים ב-65\ ומביאים את המידע אל בסיס הנתונים 4 בסיס הנתונים/קטלוג המכיל את המידע הנצבר 4 מנגנון השאילתות המשמש בפועל כמימשק למשתמש. בכתבה הבאה נסקור את אופן הפעולה של 6 / וכן קטלוגים נוספים כמו 19608. זהר עמיהוד - מנהל הוצאת "הוד עמי"י לספרי מחשבים. מחבר מספר ספרים בנושא מערכות הפעלה ותקשורת מחשבים, ביניהם: ייהמודם באוטוסטרדת המידעיי ו'"אינטרנט - גולשים עם מס6!6מושו0". צור לוין - מומחה אינטרנט שהיה שותף בכתיבת הספר "אינטרנט - גולשים עם חס6|6ווו!6'י וכותב המדריך לדואר אלקטרוני באינטרנט '"אינטרנט - מדוורים עס 0ז00ו]". וש הז - 615606 9 שו 0000008 00/0/89 40 אסוץ 6% 6וה] 0 ₪ חפה 315 ומעט 96 25 10 פוספם ‏ סופ חברת איסטרוניקס, שמשווקת את מדפסת הצבע מודל 3402 שמחה לציין שגס השנה אכתה מדפסת הצבע של א1א₪0א אד בפרס העורכים היוקרתי של עתון ה-26 עבור מדפסת הצבע הטובה ביותר. חברת א[180%אתד היא החברה המובילה בתחוס מדפסות הצבע הגרפיות והמשרדיות והיא החברה היחידה שמציעה מגוון טכנולוגיות שונות, החל ממדפסת התזת דיו ועד מדפסת ה-מטטגּווו[ט5 6צ, כדי לתת לך את הפתרון האופטימלי לסוג עבודותיך. המשרד והארגון: מדפסת ה-3402 מבוססת על טכנולוגית "שעווה מוצקת" ומהווה פריצת דרך טכנולוגית. ווהי מדפסת באיכות "לייזריי, מהירה ואיכותית המיועדת למשרד ולאירגון, היא מתחברת לכל רשת, ומדפיסה בקצב מהיר ובזול על כל סוג נייר או שקף משרדי. בעוד שבעבר נהנו ממדפסות צבע רק שכבה מצומצמת של גרפיקאים, הרי שכיוס המצב השתנה. המסכים הצבעוניים, הכליס הגרפיסם הצבעוניס שבתוכנות החלונות והנגישות למחשביס שמקיפה כיוס את כל אנשי המשרד, מאפשרים לכולנו להפיק מכתבים, דוחות, הצעות מחיר ומצגות של גרפים צבעונייס ועוד. וכל הב.!]:1]:[.7: זה במהירות ובפשטות על ניירות ושקפים. לעומת ואת מרבית מדפסות הצבע האישיות בטכנולוגית התזת הדיו אינן מתאימות להיות מדפסות משרדיות. קצב הדפסה איטי, נדרשים ניירות וחומרים מיוחדים, התוצאה רגישה לרטיבות, השקפיסם חיוריס ומרביתן לא מתחברות לרשת. הפתרון נמצא בשילוב נכון של כמה תכונות מפתח שהביא להצלחה הגדולה של מדפסת ה-3402: איכות צבע מרשימה של 300א600 נקודות לאינצ. הפקה על כל סוגי נייר ועקב כך עלות נמוכה של 10 סנט לדף צבע. מהירות הדפסה משרדית של 4 דפי צבע בדקה. חיבור לכל רשת אטוז - מדפסת הצבע למעורד במשרד, כגון אתרנט ונובל, מאפשר ניצול אופטימלי של המדפסת באירגון. בנוסף יש למדפסת זכרון גדול של 18א24 ומעבד 8156 מהיר של 112א32. למדפסת ניתן להוסיף מגש גדול של 0 דפים כתוספת למגש השקפים. אופציה נוספת מאפשרת להפוך את המדפסת למכונת צילום צבעונית בעלות הפקה שהוזכרה קודס. השוק הגרפי המקצועי: בנוסף לכך ממשיכה חברת א]אסא אד בשווק מדפסות איכות גס לתחוס הגרפי הגבוה. מדפסות ה-מסווגוו[טט5 6 בגודל 4 ו-3 מאפשרות הן להוציא עבודות לתחוס הדפוס כתחליף לייאיריס" והן לתחוס המדעי של עיבוד תמונה ובילום דיגיטלי. כלומר כל עבודה צילומית שמתבצעת במחשב ניתנת להפקה דיגיטלית באיכות צילוס. כל המדפסות של אזאסאדאתד הן מדפסות 1 1,661 080501174 מקורי של 42085 ומכילות מעבד 6 וכרון ]אגא גדול. פרטיס נוספים על המדפסות, חומר טכני והדגמות ניתן לקבל מפסח לוי- מנהל תחוס מדפסות צבע - באיסטרוניקס טל' 03-6458766. באמצעות גיליונות אלקטוונ'יים במאמר הנוכחי נרחיב עוד מעט בנושא טבלאות הרגישות כפי שיצרנו אותן בגיליון הקודם. במאמר הקודם יצרנו בצורה אוטומטית טבלאות שהציגו לנו תוצאות נבחרות של המודל שלנו, בתנאים שונים שהגדרנו. לדוגמא, בדקנו מה יקרה לענ''נ ולשת''פ של הפרוייקט ולנתונים אחרים של המודל של אותו פרוייקט כאשר אנו משנים את ערכי שער היוון. ראינו שיש שני סוגים של טבלאות רגישות, חד מימדית - המציגה מספר רב של אינדיקטורים של המודל, אך ניתן לשנות בה רק משתנה אחד. הסוג השני הוא טבלת רגישות דו-מימדית המציגה רק אינדיקטור אחד מהמודל, כאשר שני משתנים במודל משתנים. (ראה תרשים מספר 1). שני סוגי הטבלאות מראים לנו איך ישתנו תוצאות המודל כאשר משנים עד שני משתנים. בגיליון הבא נראה איך ניתן להציג את כל המודל כאשר משנים מספר נתונים מהותיים באותו מודל. במאמר הזה נרחיב מעט בנושא טבלאות הרגישות ונציג מקרו שיאפשר לנו לעצב את נתוני הטבלאות בצורה נוחה להבנה. שינוייס בטבלאות הרגישות אם נעמוד על אחד התאים הפנימיים בטבלה, ונסתכל בשורת העריכה נראה את הנוסחה הבאה: (84016)01,81)= נוסחה זו מפנה אותנו לתאים 18 ו-14, שהם תאי הקלט לערכי השורה והעמודה בטבלת הרגישות. אלו הס אותם ערכים כפי שהקשנו בתיבת הדו-שיח בה יצרנו את הטבלה. (שהופיעה, כאשר צבענו את הטבלה ובחרנו בפקודה טבלה מתפריט נתונים). אם ננסה לשנות ערך כלשהו בטבלת הרגישות, נקבל הודעת טעות (ראה תרשים מספר 2). הסיבה להודעה היא שלא ניתן לשנות ערך כלשהוא בתוך גוף הטבלה. אם נרצה מסיבה כלשהיא לבצע שינוי כלשהו בערכי הטבלה, נצטרך להעתיק את הטבלה ולהדביק רק את ערכי הטבלה במקוס אחר בגיליון. (הדבקת ערכים בלבד נעשית על ידי הפקודה "הדבקה מיוחדת" שבתפריט עריכה, ובחירה בערכים מתוך האפשרויות שיוצגו. בצורה זו מודבקיס תוצאות הנוסחאות שבאזור שהועתק. התוצאה הינה מספר ולא נוסחה). ישנה גמישות מסויימת בטבלאות הרגישות מכיון שניתן לשנות את הפרמטרים בשורת הכותרת או בעמודת הכותרת של הטבלה, הטבלה תתעדכן מיידית ללא צורך בפעולה נוספת. לדוגמא, אם נחליט שברצוננו לראות שינוייסם בהכנסות הנעים בין 80% ל-90% בקפיצות של 5% במקוס הערכים שהצבנו במאמר הקודם, נוכל רק להחליף את שורת הכותרת העליונה בטבלה והטבלה תתעדכן מיידית. בגיליונות אלקטרוניס אחרים הטבלה הינה סטאטית ואינה מתעדכנת בצורה אוטומטית. בגיליונות אלו יש צורך לחשב את טבלת הרגישות מחדש בכל מקרה שרוצים לראות נתונים שונים. 4 תרשים מספר 1 אחוז מהכנסות 1% 1% %פן 16% 1% 9% 1% 7% שצר היוון 1% 1% 157 1% 9% 4% 7% 6% 5% 5% 42% 2% 0% -% -% -6% -6% -% -% 6% יתרון נוסף של אקסל הוא שאם יתבצעו שינויים במודל הכלכלי, השינויים ישפיעו מיידית על התוצאות המוצגות בטבלת הרגישות, כך שטבלת הרגישות תהיה תמיד מעודכנת. תרשים מספר 2 שימו לב שמסביב לנוסחה המרכיבה את הטבלה ישנם סוגריים מסולסלות. סוגריים אלו מסמנות את הנוסחה כנוסחת מערך. נוסחאות מערך מאפשרות לבצע בנוסחה אחת חישוב על מערך שלס של מספרים. נוסחאות מערך הינם יעילות מאוד במקרים רביס ויכוליס לחסוך לנו עבודת הקלדה. 0% --5% -% 6% -6% -% 4 -% 6% ..% .% 4 % 1% 0% 1% 1% 1% 20% 8% 7 % (08 6 ישראל ינואר 1996 מקרו לעיצוב הטבלה לעיתים נרצה להדגיש נתונים מסויימים בטבלה, כך שהמשתמש יוכל להתמקד מיידית בערכים המעניינים אותו. ניתן להשתמש במקרו הפשוט המפורט כאן. המקרו צובע את תאי הטבלה על פי הערכים שבאותו תא. במקרה שלנו נבדוק את הרווח באחוזים מההכנסות. תאים שבהם הרוות הינו קטן מ- % יצבעו באדום. תאיס שבהם הרוות נע בין % לבין 9% יצבעו בצהוב. יתר התאים יצבעו בירוק. (260ת3 020107 טפ ' 6 45 2611 ותו 61000 ם] [[26) 380 עס מסו'ך (0.05 > 0611) +[ 3 = א7611.10161101.0-010118006) סד (0.9 > 026[1)) 6ם4 (0.05 =< 061) +[ 6 = א06ם7611.10161101.0201011) ת16 (0.09 =< [061) +[ 1) ]אסא 4 = א06ם61101.0-01011)ם611.1) טפ 6מם 6 1161088קק. 0 33516 [הופ1 שפת המקוו החדש של אקסל. הקווס מיועד למשתמשים באקסל הרוצים ללמוד כיצד ניתן לייעל את - עבודתם. אין צורך בידע מוקדם בתכנות או בכתיבת מקוו. ניתוח כלכלי על גליונות אלקטרוניים ]=[ 8.46%6| % 1% כדי להפעיל את המקרו יש לצבוע את כל ערכי הטבלה, ואחר להפעיל את המקרו על ידי בחירה בפקודה מקרו מתפריט כלים ובחירת - המקרו 601088886 מהרשימה שתופיע ולחיצה על לחצן "הרצ". איך פועל המקרו המקרו הינו קצר ופשוט יחסית. תחילה מוגדר משתנה בשם 0611 מסוג *תחום" -88086. הלולאה המופיעה בשורה השלישית יירצהיי על פני כל התאים בתחוס הנבחר (מ8916010). קורס ללימוד שפת המאקרו החדשה של אקסל 5.0 ויזואל בייסיק לאפליקציות 58 ש 0 38516 7151181 [66א] | שצר היוון אחוז מהכנסות | 1% 0% . 1% 5% 0% 065%| = 5.05%) | 9.04%| 12676 6 | 0% 6 2.0% 6% 1% %- .ל %. 1 0% 4 7% 46 3% |. -% .% --% 0% בכל תא היא בודקת את ערך התא ועל. פי ערך זה קובעת את צבע ייפנים" התא (60ום)א). שימו לב לתכונה א601011506 . זוהי תכונה של "פנים" התא, אך למעשה היא משותפת לאובייקטים נוספים באקסל. תכונה זו קובעת צבע לעצס (במקרה שלנו לפנים התא) על פי טבלת הצבעים. ניתן לבחור כל צבע על פי מספרו הסידורי בטבלת הצבעים. את טבלת הצבעים נראה כאשר נלתף על הת שמצוי בימין הלחצן צבע (או בימין הלחצן צבע גופן), הנמצא בצידו הימני של סרגל הכלים עיצוב. . הלתצניס נספריס מהצד השמאלי עליון של למשתמשי עוצמה הקווס עוסק בטכניקות מתקדמות באקסל ומיועד לבעלי ניסיון בשימוש באקסל המעוניינים ללמוד הובה תו אקסל. הקורס יועבר על-ידי 7[ 7759 המתמחה בבניית מודלים כלכליים ממוחשבים ובניית יישומי גיליונות אלקטרוניים. הקורסים יועברו בשעות הערב במרכז ההדרכה של אשרות בתל-אביב. לפרטים ניתן להתקשר לאשרות: 03-5612040 אן לדן (בערב): 02-9973930 4 תרשים מספר 3 .9 6 ישראל ינואר 1996 00 0 הטבלה כלפי ימין. כך שמספר הצבע השחור הוא - 1 ומספרו של הצבע הלבן הוא - 2. מכיון שלרבים אין מדפסת צבעונית, ניתן להחליף את עיצוב פנים התאים בגופים שונים במקום צבעים שונים. לדוגמא, אם נרצה לעצב את התאים שבהם הערך של התאים הגדולים מ-9% באותיות מודגשות (2016) נחליף את השורה המתאימה במקרו בשורה הבאה: חובש' על הדיםק (המשך מעמוד 92) עבודה עם קבצים מקומיים כשאתה חושב על השימוש ב-זסואּאַוטגא, אתה חושב על אחזור מסמכים משרת: שש באינטרנט ועל הצגתם. זסוגּפַוגא יכולה לקרוא מסמכים ממערכת הקבצים המקומית שלך, כמו גם מקצהו השני של העולס. אם אתה משתף מסמכים עם חברים אחרים בארגון שלך, רבים מהמסמכיס שאתה מציג יכולים להימצא בשרת קבצים מקומי, ואפילו במחשב המקומי שלך. סגא מקילה על טעינת קבצים מקומיים. אם ברצונך לטעון קוב מקומי, פתח את התפריט 746 ולת על 16 1.0081 םסק (פתח > קוב מקומי). תיבת הדו-שיח מפק0 (איור 6) תאפשר לך לעיין בכל הדיסקים המקומיים ‏ שלך ולחפש קוב. אתה יכול לטעון קוב מקומי גם באותו אופן בו אתה טוען ..091 פתח את התפריט 6גת ובחר חש מ6ק0. כדי לציין בתיבה .זאש קוב מקומי, הקדם את נתיב הספריה במחרוזת |186:///0 (אתה יכול להתליף את אות הכונן 0 באות של כל כונן אחר). שלושת הלוכסנים (///) אומרים ל-זסאפַמיגאת שאתה מחפש קוב מקומי והקו האנכי (|) משמש כתתליף לנקודתיים (:), מכיוון שלסימן נקודתיים יש תפקיד ספציפי ב-.1פש. השתמש בלוכסנים (במקום בלוכסנים הפוכים) בנתיב הספריה שאתה מקליד, אפילו כשאתה מתאר ספריה במחשב 6. טכניקות עיון אפקטיביות הניווט בין מסמכי אואואו יכול לבלבל. לעיתים ישראל ינואו 199% ניתוח כלכלי על גליונות אלקטרוניים 6 = 001.016ת.2611) מ6ם11 (0.09 =< 06[11)) 11 שימוש במקרו זה יסיייע לכם במהירות ובקלות לעצב את טבלאות הרגישות, כך שכבר במבט ראשון ניתן לראות מה קורה להשקעה שאנו בוחנים במצבים שונים. קרובות, מסמכים מתחברים שוב למסמכים שכבר קראת. אינך יודע שאתה עובר למסמך שכבר ראית, מכיוון שמילים או דמויות שונות משמשות בכל פעם כהיפר-קישור. לפעמים, אינך יכול להבין מתוך היפר-קישור אם המסמך מעניין אותך וטעינת מסמכים צורכת זמן יקר. לעיתים קרובות, אתה מבזבז ומן בטעינת מסמך שאתה דוחה מייד. המעקב אחרי המקוסם בו אתה נמצא ואחרי מקומות בהם ביקרת הוא אחד האתגרים של טיולים ב-60/ו. הצעה אחת היא להחציק עמוד בית המספק קישורים לעמודי שיאש בהם אתה מבקר לעיתים קרובות ביותר. עמוד בית זה הוא שימושי, לדוגמה, אס אתה עובד על פרויקט קבוצתי ומשתמש לעיתים קרובות במסמכים הנמצאים במקומות ידועים. אתה יכול ליצור עמוד בית משלך, או שמישהו אחר יכול ליצור עבור הקבוצה שלך עמוד בית לפרויקט. בתסריט זה, אתה בוודאי מכיר את השרתים, אם אינך מכיר את המסמכים המדויקים. אולם, מה קורה אס אתה מנווט במים שעדיין לא נחקרו ב-טֶסאוו זה אומנם נשמע מסובך, אך אתה יכול בוודאי = ללמוד לוהות הפניות ,81 של האתרים בהס מצוי מידע המעניין אותך. אס שורת ה- 81 מוצגת, הפניית ה-.081 עבור המסמך הנוכחי מוצגת שם. אם שורת המצב מוצגת, פתח את התפריט 5ת0סג₪ק00 ובחר 8מ1.003000 שסת5. שורת המצב מציגה את ה-,1אש של ההיפר-קישור, כשאתה מעביר את הסמן מעבר לו (ראה איור 7 בשעה שאתה עובר בין מסמכים, אתה מתחיל לזכור אחדות מהפניות ה-.081 שאתה רואה לעיתים קרובות - כשאתה מניח את הסמן מעל להיפר-קישור, אתה מזהה את המסמכים שאתה מכיר. קישודיות במיחעווב (המשך מעמוד 89) 4. אם לא קיים עדיין שס קוב כזה מתבצעת תחילה שמירת הנוכחי בשם החדש, אחר כך מרוקנים את בסיס הנתונים מתוכנו, מעדכנים אינדקסים שונים במידת הצורך ואחר כך שוב שומרים אותו. לא מבצעים שינויים בקוב הנוכחי לפני שמירתו בשם החדש כדי להגן בפני האפשרות - של שמירה בטעות בשס הנוכתחי אחרי עריכת השינויים בו. מקרו מונחה מידע זה הוא חיבור פשוט ביסודו ומתותכם מבחינת רובדי הצרכים השונים שהוא עונה עליהם. ברצוני להצביע כאן על אחד המרכיבים האפיסטמולוגייס החשוביס ביותר בתיכנות מונחה מידע בכלל ובתיכנות לקישוריות בפרט - עיקרון הפלטפורמה. בחיבור הנוכחי הפלטפורמה 1 67ם:8א16ות מקשרת בין מרכיבים שונים של השיגרה. המקרו יוצר בעצמו את שם הקובא המבוקש וכותב אותו בפלטפורמה. הפלטפורמה עצמה קבועה כמעין חלון בתוך השיגרה והמידע הכתוב בה משמש לצרכים שונים בהמשך המקרו. בדוגמה שלנו הצרכים הסם: + בדיקה אם קיים שם קוב כזה 4 העברת שם הקוב> אל ההודעה הדינמית 4 שמירת הקוב). במאמרים הבאים אשתדל למצות את עיקרון הפלטפורמה בקישוריות ככל האפשר. בחודש הבא שימו לב שעדיין לא נכנסתי לעבי הקורה של נושא הקישוריות. וזאת מכיוון שלפני שהלוליינים עולים על הטרפז לבצע את הפעלול הנועז עליהם לוודא פעם ועוד פעס שהכל מותקן כראוי וכי רשת הביטחון תקינה ופרושה. בחודש הבא, לפיכך, אתתיל לעסוק באספקטים השונים של ביקורת האיכות - מנקודת ראותו של יוצר המידע, מנקודת ראותו של מקבל המידע (הנמען) ומנקודת ראותו של המתכנת. (0) רן אברהמי יועץ מיחשוב, מחבר, מורה, ומפתח יישומים. בורלא 7 ירושלים, 93714. טל. 02-792768 (גם בערב) פקס 02-799012. ר-------/4%:!.!: | 1 : עיד[ חדע במערכות אל פסק - 5 ז6ץו60 - להגנה על מחב איעוי חברת גמאטרוניק, הינה יצרנית מערכות אל פסק מאזז אס הגדולה בארא. לאחרונה, עס גדילת שוק המחשביסם האישיס בארץ, התעורר צורך חדש במערכת אל פסק, אשר בנוסף להגנה על המחשב תשתלב באופן טבעי בסביבת העבודה. עד היוס נקשרה מערכת האל פסק עם ציוד תעשייתי כבד ומכוער - לא עוד! חברת גמאטרוניק הקדישה שנה וחצי לפיתוח מערכת אל פסק, אשר תספק הגנה ראויה למחשב, תשתלב בסביבת העבודה וכל את במחיר סביר. כך נפתח העידן החדש במערכות האל פסק - עידן הקומפקט. הקומפקט הצליח לשלב את שלוש הדרישות הללו, על ידי טכנולוגיה מתקדמת ועיצוב מהפכני ומיוחד. השם ייקומפקטיי, ממצה באופן הטוב ביותר את מהותו של אל פסק זה: קטן (תופש מינימוס שטח), תפעול שקט, ללא הפרעות למהלך העבודה. לקומפקט יתרונות רביס מבחינה טכנולוגית: 4 פא - מיצב מתח אוטומטי, אשר מאפשר עבודת מחשב תקינה גם בירידת מתח כניסה ל-155% על ידי הגדלתו (כך נמנע מעבר מיותר לשימוש במצבר). % מיקרופרוססור המבקר את פעולות הקומפקט. % הגנה בפני יתרת עומס כולל קצר ביציאה. % הפעלה קרה. % שנאי בידוד ביציאה. % אופציה להורדה מסודרת (שמירת קבציס אוטומטית). % מערכת פשוטה להפעלה. % הפעלה אוטומטית כשחוזר החשמל. % מתח יציאה מסונכרן, המבטיח אספקת חשמל ללא "נפילת המחשבי. . נצילות של 99% (חסכון משמעותי בחשמל) % התראות בפני עומס יתר, הפסקת חשמל, התרוקנות מצבר. % אזעקה קולית במקרה של הפסקת חשמל. בקיצור, מערכת "קומפקטית" שתעשה את העבודה בלי שתרגיש בה כלל! הקומפקט נועד לגבות מחשב אישי עם מסך עד יי17. גס המחיר קומפקטי: 0 שייח + מעיימ. מחיר שאין לו מתחרים. יחד עס הקומפקט, מקבל הלקוח שנתיים אחריות ושירות מקצועי של החברה הותיקה והגדולה בישראל למערכות אל פסק. הודעות של חברות ישראליות %4 /63/ 12 גירסה חדשה לבסיס הנתונים אוראקל 897 חברת התוכנה אוראקל (₪.0801) מכריזה על גירסה חדשה לבסיס הנתונים 847, פחות משנה לאחר רכישת מערכת 846 מחברת דיגיטל. בגירסת אוראקל 8407 ביצועים משופרים, תכונות וכלי ניהול נוספים ומגוון רחב יותר של סביבות עבודה: 060/15 ויוניקס של דיגיטל ובעתיד גם זא. את השיווק והתמיכה בישראל תעניק חברת הבת "יאוראקל מערכות תוכנה בעיימיי. בין חידושי אוראקל 84607, ארכיטקטורה לממשק שרת/ לקוח (5001./5679106), תמיכה במערכות גוג 6 ומערכות תומכות החלטה, אופציה של י"מערכת גיבוי חמה" (ץ00ח9ו5 = 10), המאפשרת הקמת עותק נוסף של בסיס הנתוניס המסונכרן עס המערכת הראשית, מערכת גיבוי מקבילית המאפשרת גיבוי במהירות של 200 גייב לשעה במערכות מרובות מעבדים (;!וא%), תמיכה במוצרי אוראקל 0 605679077 /,, 186קז16תת גג ואופצית 1075 ביאורקאל זי. מחשבים נישאים במבנה מודולרי חברת וקטור הנדסה החלה לשווק בישראל את מחשבי המחברת תוצרת 5210. המחשבים מוצעים עם מעבדי פנטיום או 486 ומערכת מולטימדיה אינטגרלית, הכוללת אודיו ב-16 סיביות, כונן ]60-80 שליף ומפענח קוא להקרנה של וידאו ספרתי. מייחד את מחשבי 52164 המבנה המודולרי בו כל הרכיבים ניתניס לשליפה והחלפה ללא צורך בכלי עבודה ופירוק מקצועי. ניתן, למשל, לשלוף את כונן ה- ]80% 6 ולהחליפו בכונן דיסקטים או דיסק נוסף או סוללה נוספת. אפשר להחליף את הדיסק הקשיח בקלות או לבחור בין צג אקטיבי לצג פסיבי, או לבחור בין כדור עקיבה ([11946%0391) ללוחית מגע (280 תסט10). חריצ 061018 הכפול מאפשר תקיעה של שני אבזרים בגודל 11 6טץ'1. פרטים בטל: 03-5249256. 6 ישראל ינואר 1996 מוצרים חדשים 8 שירותים 6 חדש מבוסס על המעבד 5866 181 המחשב האישי החדש -6ק ]1//א 5401 של חברת אלונקס הוא מהראשונים המשתמשיסם במעבד החדש 0 ]18 מעבד זה פועל במהירות שעון משולשת של 0 מהזצ ומציע אופציות חדשות שבדרך כלל מצויות במוצרים מתקדמים בני הדור החמישי (למשל חיסוי ענפי, העברת נתונים, שינוי שמות ועוד). הודות לתכונות המתקדמות של המעבד 0, יכול 1/1א26-5401 של אלונקס להשיג ביצועים דומים לאלה של מחשב פנטיוסם 75 מה"צ במחיר הרבה יותר נמוך. התצורה הסטנדרטית של 1/1א6-540 כוללת זכרון פנימי 8 מ'יב, דיסק קשיח 540 מייב, מאיץ גרפי מובנה 4 סיביות עם זכרון 1אגואק, מסך " 58/04 4, מקלדת 102 קלידים ועכבר מיקרוסופט. מדפסת לייזר מדפיסה 24 עמודי נייר רציף לדקה חברת אלדור מחשבים מכריזה על מדפסת פרינטרוניקס (אותסזוםוזץ) מדגם 1024-.1, המדפיסה 24 דפי נייר רציף לדקה. המדפסת מיועדת בעיקר להדפסות מהירות בסטנדרט גבוה לחברות ביטוח, לבנקים וכן ליחידות מחשב בארגוניס גדולים. 1024-.1, מיועדת לעומס ההדפסה ממוצע (68ץ6 עוטס) של 0 דפים לחודש ותומכת במגוון רחב של שפות דפוס ושפות גרפיות. המדפסת בעלת יכולת קישוריות למחשבים אישיס בממשק מקבילי או סדרתי עם אופציה לממשקי א 0), יבמ, אתרנט וטווינקס. לעומסים עוד יותר גבוהים מציעה אלדור את מדפסת פרינטרוניקס מדגם 1-5031, המדפיסה עד 31 דפים בנייר רציף ו/או בדיד לדקה. המדפסת מיועדת בעיקר לבתי דפוס ובתי הוצאה לאור הנזקקים להדפסות כבדות. פרינטרוניקס 5031-.1 מאפשרת שימוש בסוגי נייר שונים, חומרים סינטטיים, פוליאסטר וחומריסם קשים ממקורות מגוונים. עומס ההדפסה הממוצע מגיע ל-250,000 דפים לחודש. לומדת מולטימדיה לסחר בינלאומי חברת גיאו מולטימדיה הישראלית הכריזה על 'מערכת השחף' - לומדת מולטימדיה בתחוס הסחר הבינלאומי ואשראים דוקומנטריים, מידע עסקי 6 הודעות של חברות ישראליות המיועדת לארגונים פיננסייס העוסקיס בסחר בינלאומי, ובהם בנקים, יבואנים ויצואניס. לומדת האשראים הדוקומנטריים מתבססת על החוקיס החדשים לתחוס-500 007 166 וכוללת הדרכה ולימוד של צמחטוסטם] - מילון המונחיס לסחר בינלאומי. 'מערכת השתףי כוללת חמישה שיעורים מרכזיים: מבוא לתחום המסחר הבינלאומי ואשראים דוקומנטרים; הנפקת מכתב האשראי (ליבואן); ניצול תחום האשראים הדוקומנטריים (ליצואן); מקרי מבחן למתחילים ומקרי מבחן למתקדמים. ניוד מסמכים בפורמט זמץ על אינטרנט החברות אדובי ונטסקייפ החליטו לשתף פעולה בשילוב הפורמט הנייד קש (8916וזסק ]חס זת6ומט06כ) של אדובי בכלי החיפוש הפופולרי של נטסקייפ ברשת האנטרנט. שסץ היא שפת תאור מסמכים חדשה של אדובי ששולבה לראשונה במערכת )461004 של החברה. )67099, באמצעות ה-תתץ, נחשבת לפריצת דרך טכנולוגית בכל הנוגע להעברת מסמכים גרפיים (כולל צבע, מבנה, עיצוב ופונטים) בין מחשבים שונים ובאופן שקוף לחלוטין בין פלטפורמות מיחשוב שונות. בשלב הראשון תתמוך גירסה 1.1 של 16080406 זוגא ב-אתו/601/ | 008%ז6ג, שמקשר ישירות בין מסמכי סע לדפי פ6/ו. גירסת עתידית של 66806 תתמוך ב-"סץ באופן מלא וישיר כפי שנתמכת כיוס שפת ה-,זואדו. אמנים ישראלים באינטרנט חברת פי.אף. 1 מערכות פתחה אתר אינטרנט המארח את פרי מכחולם של אמנים ומאיירים ישראלים. האמן הראשון המתארח באתר פי.אף.1 הינו המאייר איתן קדמי. עוד כולל האתר מידע והפניות על החברות המיוצגות על ידי החברה בישראל - נטסקייפ, סימנטק, אסימטריקס וארומה אינטראקטיב. כתובתו הודעות של חברות ישראליות של אתר פי.אף.1 באינטרנט: //:ק01ם 1. 1 שאו ה - אזסעו6 0110001 זזסמו5 תשפר את אינטרנט יוייר ומנכייל חברת ||6צסא, רוברט רנקנברג, דיבר לאחרונה בתערוכת קומדקס על התפתחות ה-אזסאא6סא 0210081 הזגות8, המקשרת כיום את רשת האינטרנט, רשתות קבוצות עבודה ורשתות ארגוניות. מאמצי |ופצסא מתמקדים בחמש יוזמות אסטרטגיות: 4 רשתות זמינות לבעלות ולניהול, קלות לניהול ולשימוש. 4% קישור בין רשתות חכמות - ||6צסא, דרך שירותי קישור 6וג4\ו6א שיוצעו בקרוב עייי חברות בזק גדולות בעולם, תספק מערך של פתרונות לקישור רשתות תכמות. ממשקים סטנדרטים למפתחים - מאפשרים למפתחים ליצור יישומים רב פלטפורמיים המנצלים את ה-אזסאסא 010981 54 בלי קשר לפלטפורמת מחשב ספציפית. 4 גישה רשת עשירה - 6ו\קטסז0 ומוצריס קבוצתייס קשורים אליו, מנצלים את שירותי 6 \וסא כדי לספק את פתרון מיחשוב שיתופי מקיף ובעל יחס עלות/תועלת גבוה. הרחבת הגישה לרשתות מקומיות ממחשבי מיינפריים עד לתנורי מיקרוגל. 85152א 6וגוסא של |!פצסא היא פתרון גמיש וקומפקטי לשילוב התקניס חכמיס בסביבות רשת. חיפוש מידע באינטרנט הספר-"00ז61.864 חיפוש מידע באינטרנט" נועד להדריך את המשתמש באופן מעמיק כיצד לחפש ולאתר את המידע והמשאבים הנחוצים 6%. 506 חיבוש מ'דע באינטרנט ₪ למציאת כל מה שנחוץ לך בים של מיליוני קבצים למיצול כלי החיפוש של אינטרנט בצורה היעילה ביותר כזנ ו מוצרים חדשים ברשת האינטרנט. הספר מציע טכניקות ואסטרטגיות חיפוש, המשפרות ומיעלות את תהליך החיפוש באינטרנט. בנוסף לסקירה ממצה ומקיפה של כלים וטכניקות לחיפוש באינטרנט, מהווה ג0ז61.868ת מדריך שימושי ועדכני למגוון מאגרי המידע, הספריות והפרסומים האלקטרוניים המוצעים ברשת האינטרנט. ץספטוסז3ז6שוס 00616 ישלב טכנולוגית 00[ כחלק מאסטרטגיית פתרונות אינטרנט הפתוחה שלה, הודיעה 0:8616 כי וס החדשה תשלב את טכנולוגיית 6 של א511 עם א606ן000) 1,0808016 אזסעו6אז - מסגרת יישומים חדשה של 018066 לגישה ליישומים ולמסמכים אלקטרוניים דרך רשת תקשורת. לדוגמא, משתמשי זספשסז8זסאוסע יוכלו לגשת לאתר האינטרנט של חנות כלבו, להוריד יישומון ווידאו מבוסס 4ו13 ולראות קליפ וידאו על הסחורה במחשביהם. 4וג1 של אע היא שפת תיכנות מונחית עצמים לאינטרנט עבור תוכניתנים המפתחים יישומי הוצאה לאור ומולטימדיה אינטראקטיבית ל- 8 \. מוצר סטטיסטי מבוסס על תפיסת 'המחשוב הנוירוני/ 5 ישראל חשפה מוצר חדש המחקה את פעולת המוח האנושי. המוצר הנקרא |גוט6צ מ0ו661הת60 מבוסס על תפיסת "המחשוב הנוירונייי המסייעת לבנייה מהירה של מודולים סטטיסטיים למטרות עסקיות או מחקריות. תוכנת מסגו60חת60 [פזטטצ! לומדת את הקשרים והתבניות הקיימיס בתוך נתוניס היסטוריים, מפתחת להם מודל ניבוי או סיווג, ומיישמת את המודל על נתוניסם חדשים מאותו סוג. תהליך זה מסיע לחזות ו/או לסווג ביתר קלות רשומות חדשות. לפרטים: טל לאור, טל: 1. טלפון מסך לדואר אלקטרוני חברת התוכנה אורקל וחברת פיליפס הציגו טכנולוגיה משותפת שלהן, שתאפשר למיליוני צרכניס לתקשר ולהחליף מידע באופן אלקטרוני בלי שימוש במחשבים אישיים. השירות ישמש תחילה צרכני בנקאות ביתית בארה"ב, המשתמשים בטלפון מסך פיליפס 0, המשלב קול עם מסך טקסט. תוכנת שירותים ₪ מידע עסקי הדואר האלקטרוני של אורקל תשלב את הפעולה הפשוטה בלחיצת כפתור ותפריטי טקסט בנוסח "כספומטיי. אספקות כמותיות של המוצר צפויות ברבעון הראשון של 1996. לפרטים נוספים: עוזי אחיטוב, ג'ון ברייס, טל. 77-.-. ארגונומיה ישראלית למקלדת חברת 'אינפוט אוטפוטי, החלה בשווק פטנט ישראלי חדש 'קומפורט - תוסף ארגונומי למקלדת. המוצר נועד לפתור את בעית הכאבים בפרקי הידיים המופיעים עקב הקלדה ממושכת ותנוחה בלתי טבעית של פרקי הידיים. מחיר מומלא לצרכן: 89 שיח כולל מעיימ. תחנות עבודה מבוססות על מעבדי אינטל ואלפא גם יחד דיגיטל הכריזה על תחנות העבודה 661608 .1 ו-.1א 08ק1, המבוססות על מעבדי אינטל או אלפא ומריצות את מערכת ההפעלה 60חו/ו. הדגמים מבוססי אינטל כוללים מעבד פנטיוס בתצורת מעבד יחיד במהירויות של 120,100, ו-133 מה" ובתצורת זוג מעבדים, במהירות 100 ו-133 מהייצ. הדגמים מבוססי אלפא כוללים גירסאות 233 מהיצ ו- 6 מה"א של מעבד אלפא 21064. צל'ייש בינלאומי לטכנולגיה ישראלית חברת התוכנה הישראלית ארט, העוסקת בפיתוח טכנולוגיות לזיהוי קול וכתב יד זכתה לאחרונה בתואר י"בחירת העורך" ("8ז0ז61 68 ) של הירחון האמריקאי היוקרתי לתקשורת ולטלפוניה, 66ת161600. התואר הוענק לארט עבור פיתוח טכנולוגיה ייחודית המאפשרת להפעיל ציוד אלקטרוני כדוגמת טלפון בעזרת תוכנת זיהוי קול, בצורה אמינה, ללא צורך ברכיבי חומרה מיוחדים ובעלות נמוכה ביותר. במאמר הנושא את הכותרת 6%0₪6ש34 הודעות של חברות ישראליות 6 מוצר' חדשים 7 7 2 13 6 ישראל ינואר 1996 הודעות של חברות ישראליות %4 4 14 מוצרי חדשים הסו1ת 3600 6 מתאר העורך את הסיבות שהביאו אותו לבחור בטכנולוגיה של ארט. בין השאר הוא כותב: י"כדי להדגיסם את יעילות החיוג הקולי לקחו אנשי ארט טלפון סטנדרטי פשוט והוסיפו לו מעגל קטן המורכב ממיקרו-בקר 8051, זכרון אסא (עבור מנוע הזיהוי וניהול התוכניות) וזכרון 841 (לשמירת מספרי הטלפון). לצורך אימון הטלפון לחיוג קולי לוחצים על כפתור אדוס, מקשיביס לתפריט ההפעלה הקולי, מתחכיס לצפצוף, אומריסם שם ומחייגים את מספר הטלפון שלו. לאחר מכן הטלפון יחייג כאשר השפופרת מורמת והמשתמש משמיע שם שאליו ברצונו לחייג". "ניסינו את התוכנה פעמים רבות, עס שמות רגילים, עם שמות מוזרים, ניסינו לדבר מהר, ניסינו שמות עם מבטא הונגרי, ניסינו מליס השונות זו מזו רק באות אחת. הטלפון לא טעה אף פעם בחיוג המספר הנכון לאחר אימון אחד בלבדיי. והעורך מסכם: ימרשים ביותר וגס אמין יותר באופן משמעותי מרוב מערכות הזּיהוי הקולי למחשבי 26 אותם ניסינו". לפרטים נוספים: שלמה גרדמן, טל: 6427242- 3. מחשב-מחברת פנטיום מולטימדיה הסדרה החדשה של מחשבי-מחברת מולטימדיה 8-500/1א של אלונקס, מבוססת על מעבד פנטיום ולוח-אם 261 בעיצוב מודולרי. ברמת הכניסה מקבל המשתמש מעבד פנטיום 75 מהייצ עם זכרון מטמון 256 ק"ב, 8 מייב זכרון אא, דיסק קשיח שליף 520 מייב, כונן דיסקים שליף 'י3.5, סוללת 4]אוא ומתאם זרם מובנה, מסך צבעוני עס סריקה כפולה (א 56 .41 שס) "10.4, מערכת קול מובנית. עם יציאות לאודיו-סטריאו ורמקול מובנה, שני חריצי 61614 טיפוס 11 או חריצ אחד טיפוס זו, ועכבר אינטגרלי. 6 ישראל ינואר 1996 שירותים הו (/00ע9 מידע עסקי מודול תיוק מתוחכם ל- פח0 אומניטק-איכות החלה לשווק בימים אלה מודול מתקדם לניהול תיוק לתוכנת כאסאו (גירסה 6.0), המאפשר שמירת מסמכים בספריות ותיקיות בשפה העברית בצורה פשוטה וטבעית ביותר. מודול התיוק שפותח על ידי החברה הישראלית 4815 5077485 מאפשר הגדרת ספריות, תיקיות ושמות מסמכים בעברית, ללא הגבלת מספר או סוג התווים בהם נעשה שימוש, באמצעות סרגל כלים, המכיל כפתורים בעברית, ביניהם כפתור המאפשר איתור מסמך על-פי שם מערכת ההפעלה. ג(ירסת קזוו 09/2 חדשה ב-1996 ן גיון תומפסון, המנהל החדש של חטיבת התוכנה למחשבים אישיים של יבמ, הציג את תוכניות החברה להמשך הפיתוח והשיפור במערכת ההפעלה טזג4\ 05/2, במהלך 1996 ואחריה. במרכז התוכנית ל-199%6 עומדת הצגת גרסת הלקוח החדשה של 05/2 זג/ו, הנושאת את שם הקוד "מרלין". במסגרת השיפורים יכלל ממשק המשתמש - תוך תשומת לב מיוחדת לעבודה ברשת ובתקשורת, וביצוע מהלכי תקשורת באורח אוטומטי. מרלין תכלול תמיכה משופרת במולטימדיה ובמשחקי מחשב, חבילת בונוס משופרת ותוכנת התקנה קלה לשימוש. משתמשים מוסדיים יוכלו להנות מרמת ביטחון נתונים העונה לתקני 62 המחמירים. מוקד אחר של אסטרטגיית המוצרים של יבמ לשנת 1996 היא גרסת המיקרו-גרעין של /05 טְזג\ 2, שתאפשר הרצת מערכת ההפעלה והישומיס ללא שינוי, בסביבת מעבדי אינטל ו-20ז6ש0ק כאחד. הגרסה הראשונה הניתנת לניוד של סזג\ 05/2 מבוססת מיקרו- גרעין, המיועדת למערכות אס תסופק עוד במהלך 5. מדיה מגנטית ומגנטו-אופטית חברת וקטור הנדסה החלה לשווק בישראל את מוצרי המדיה של חברת 40א, הכוללים מדיה מגנטית (תקליטי 10א בנפח 128 ו-230 מגהבייט), תקליטי 6-8 ות של חברות ישראליות 6 מוצרים חדשים / להכנה עצמית של תקליטורים ונייר מיוחד למדפסות הזרקת דיו. לפרטים והזמנות טלפוניות 03-5249296. הקוסם העברי הראשון באינטרנט הקוסס הראשון באר שמפרסם את עצמו באינטרנט, כולל תמונות הינו ירונן הקוסם". שמופיע בארועיס ומסיבות שונות. תמצאו את 6 שלו בכתובת: //:קוום + תזת. 11/06 60.+6הה טח ה-2886 פתרונות א14 סו א1:4 |- סוסחוסת 8% לסביבת א50ז ליגד מידע טכני בעיימ, נציגת וּפָם בישראל, הציגה שורה של פתרונות לקישור בין רשתות אג.] ולקישור משתמשים מרוחקים (₪6006 ל-אג.1 על קווי אס18. מוצרי ופוס הותקנו בשנה החולפת בעשרות אתרים בישראל במסגרת פרוייקט הפיילוט של בזק בתחוס ה-א1580. 1.16 ו-1₪890 | [גטכ - גשרי )6םז6חום. קופסאות 116 מקשרות בין רשתות תקשורת ו לבין רשתות ומשתמשים מרוחקים באמצות קווי חיוג אס15. הס מספקים קצב העברת נתונים של %ק0א128%, בכל סביבות ההפעלה, רשתות התקשורת ופלטפורמות החומרה הפופולריות. 16 - כרטיסי תקשורת 6ווחגוגס היא סדרה חדשה של כרטיסי תקשורת לקישור מהיר בין רשתות תקשורת מקומיות על קווי אפ8. הכרטיסים תומכים בשני ערוצי 8 של 4% וערו> ₪ אחד של 0%ק5א168. ניתן להשתמש בערוצי 8 באופן סימולטני בנפרד או לאחדס לערו תקשורת אחד במהירות של 8 א/1 - שרת ל-4006%88 66₪016. זז אא/] הוא שרת גישה מרוחקת, שמאפשר למשתמשים מרוחקים גישה מהירה בחיוג דרך מודמים לרשת התקשורת המקומית, כאילו היה תחנה מקומית ברשת. 1567 א .1 מוצע בקונפיגורציות שונות של 2 או 4 או 8 כניסות סריאליות 85-232. בנוסף לדגמים הללו קיימים דגמי 61614 למחשבי הודעות של חברות ישראליות מחברת ומתאמי מסופים של 150 בעלי 4 או 8 כניסות + 2 כניסות סריאליות ₪/₪5-232 עשה זאת בעצמך: עמוד בית פרטי באינטרנט יוא - מדריך ויזואלי מהיר" בהוצאת פוקוס-מחשבים מוכיח שלא מדובר בפעילות מסובכת כלל ועיקר. באמצעות המדריך ניתן ללמוד את פקודות שפת .11א₪1 בקלות ובמהירות, הכנת טפסים, עיצוב מסמכי [זאדא, בניית עמודי בית, שיגור עמודים, משיכת תשומת לב ועוד. המדריך כולל הוראות לכתיבה ועיצוב מסמכים גם בשפה העברית. מאת דין שרף 165 עמודים, 49 שייח + 3 שעות התחברות חינס לאינטרנט, בטלפון 6969101- 3. סז ) זווא למחשבי מקינטוש חברת |!|אסא החלה לספק תוכנת לקוח, הנותנת למשתמשי מחשבי מקינטוש של אפל גישה מלאה לשירותי רשת 6זג/ו6א, כולל שירותי דיירקטור 6זג\ו6א (5סא). תמיכת 5 מלאה נותנת למשתמשי מקינטוש גישה ישירה לשרתים, מדפסות ושירותי 6זג/וסאן אחרים, כמו מסד נתונים, דואר אלקטרוני ותקשורת מרוחקת. כונן אופטי משולב עם 6-80 חברת "מדיאטקיי תשווק כונן אופטי משולב עם 620-801 בשס 2000-ץ מתוצרת חברת 'יפלסמון'י (א10א21.45) הבריטית. הכונן, אשר מאפשר קריאה וכתיבה על תקליטור אופטי של 65088 ומתפקד כ-62-80%1 במהירות מרובעת לכל דבר, משמש כאמצעי לאיחסון מידע מסיבי תוך חיסכון ניכר בעלויות. הכונן מאפשר כתיבה ומחיקה של מידע אינספור פעמים מהתקליטור האופטי בזכות שימוש בטכנולוגית כתיבה מסוג 609086 486ע. מחיר 5 +מע''ימ. לפרטים: 03-9675215/6 מוצרים חדשים מחשבי 008 עם חבילת 56 העברית חברת סגמ מחשבים מהרצליה, המשווקת בישראל את מחשבי ושוטקתס) 06180081 ח08, החלה לשווק את מחשביה יחד עם חבילת התוכנות 5104156 העברית של חברת לוטוס, הכוללת את התוכנות העבריות הבאות לחלונות: 9 גיליון לוטוס 1-2-3 גירסה 5.0 בעברית. 4 תוכנת הגרפיקה העסקית ליצירת מצגות 1 06ת16618. % מסד נתונים אישי לסביבת חלונות 0 הסהסזקקא. בעברית. 4 מנהל המידע האישי 2.1 ז129ח8שז 0 בעברית מלאה והתאמה לשוק הישראלי. 4 מצלמת הקול והתמונה לתחלונות 0660 לפרטים: נאוה הראלי, סגמ מחשבים, טל. 6, פסקס. 09-563537 *שולחן ערוך'/' למיחשוב מסעדות תוכנת יישולחן ערוך" פועלת על בסיסי נתוניס בתצורת שרת/לקוח, המבטיחה מינימום זמן תעבורת רשת (אידיאלי לתחוס האלחוטי) ושהנתוניסם ישמרו בשלמותם. חברת וסרמן יועצים, המפתחת, הציגה תחנת מלצרים אלחוטית מתוצרת חברת מוטורולה ישראל, בשילוב עס מערכת "שולחן ערוך". מחשב אלחוטי זה, הנקרא שוזסת, הינו מחשב 486 באריזה קשיחה העמיד בתנאי עבודה קשים וכולל דיסק קשיח, מסך מגע, תוכנת 8או60חג/\ ויחידת תקשורת אלחוטית המתחברת אותו למחשב המרכזי. לפרטים: 050-252160. מז בצעד בטוח הספר "0"0[1608 בצעד בטוח" מיועד למתחילים בהפעלת חבילת התוכנה 68ןשחס. הספר מכיל 77 משימות המלמדות איך לכתוב, לעדכן ולעצב מסמכים ב-6.0 פשאסוו; כיצד לבנות גיליון ולהשת מש בנוסחאות ובגרף בתוכנת 0, איך לבנות ולנהל מצגת בעזרת דא01קאמ/וסק 0; כיצד לשלב טקסט מעוצב במסמכי פאס בעזרת 2.0 דג אסאו; כיצד לשלב בין יישומי 077105 (למשל כיצד לשלב טבלה של 12 במסמך פאסא) ועוד. לספר מצורף תקליטור ללימוד יסודות העבודה בחלונות: שימוש בעכבר, שירותים 6 מידע עסקי הודעות של חברות ישראליות הללה והמה'רתה = מש | - ו = -- -- == = ה -=- ₪ הוצאת הוד-עמי של לספרי מתשבים עקרונות העבודה בחלונות, התאמת סביבת העבודה, עבודה עם תפריטים ונתונים. הספר והתקליטור מהווים ערכת לימוד מלאה למתחיל בחלונות ובתוכנות המשרד של 99 ש'יח, בהוצאת הוד-עמי, טלי: 6. חוזו5 הכריזה על מערכת ההפעלה 2.5 501078 חברת 5011חט5 הציגה את סביבת ההפעלה 8 בגרסה 2.5. סביבת ההפעלה החדשה תומכת בסדרת מעבדי 886, במעבדי אינטל מסדרת 86א, פנטיום ופנטיום-פרו (6?) ובסדרת מעבדי 6);ז6סם. חידושים מרכזיים בסביבת ההפעלה החדשה כוללים שיפור משמעותי בביצועים, שיפורים בקישוריות למסדי נתונים, גרפיקה ועיבוד תמונה תלת- ממדיים, שיפורים באבטחת מידע ובכל הקשור בתחוס רשתות תקשורת וניהולן. שרתי אסזזז4 מבוססים על מעבדי אינטל דטה ג'נרל הכריזה על משפחה חדשה של שרתי אסז]צגא, המבוססים של מעבדי אינטל. במהלך ההכרזה חשפה דטה ג'ינרל שלושה שרתים חדשים, המיועדים לכלל הארגון: שרת 0 וטא, התומך בעד שמונה מעבדי פנטיום 7 3, ושרתי 44700 ו-4800 התומכים בעד ארבעה מעבדי 182א133. כל השרתים עושים שימוש בטכנולוגית 11 6-8105 ובבקרי 1 הסטנדרטיים בתעשיה. דטה ג'ערל חשפה בהכרזתה גם שני שרתים, המיועדים למחלקה או לרמה של קבוצת עבודה: 2000 צג, בעל מעבד בודד או שנים, ו-3000 צג, התומך בעד ארבעה מעבדים. לשני השרתים האלה מעבדי פנטיום 1882א100. 6 מוצרים 0 7 2 5 6 ישראל ינואר 1996 הודעות של חברות ישראליות 4 //3/ 6 0 פותחת סניף בישראל הסניף הישראלי ייצג את החברה בישראל, ישווק ויתמוך במוצרי אוראקל 840. את בסיס הנתונים אוראקל 7, תמשיך לשווק חברת ג'יון ברייס. שתי החברות תשתפנה פעולה בשרותי תמיכה משותפים ללקוחות. בראש הסניף הישראלי יעמוד טוד גרין, ישראלי בן 34 יליד ארהייב. את מרכז התמיכה באוראקל טשא ירכז חיים רוטנברג, יועצ בכיר מקבוצת הפיתוח, שהצטרף לאוראקל לאחר שנים רבות בדיגיטל ישראל. ]|ששס הכריזה על 1/6 סזם וא 0 ז6ץז50 ה-ז566 65/ 6עג/ו6א היא מערכת תוכנה מלאה לשרתי 4.1 6זג\ו6א (כולל תכונת האבטחה והניהול של שירותי דיירקטור 6 א), המאפשרת להשתמש באינטרנט להוצאה לאור פנימית וחיצונית. ה-16ג/)6א 5 65/ פועל על חומרת אינטל ותומך בריבוי עיבודים סימטריים ומדורג. עסקיס יכולים לחבר את ז567%6 פ6/ 6זג /ו6א בקלות לתוך רשות 6זג\ו6א הקיימות שלהם ואין צורך בכל פיתוח מיוחד או בידע בסביבת יוניקס. היכן גר חברי פחד? משחק המחשב הראשון הדן בבעיה הנפוצה ביותר בקרב ילדים בגילאי 5-9 - פחדי הילדות. למרות שהמשחק אינו מתיימר להיות תוכנה פסיכולוגית או להחליף תהליך של תרפיה פסיכולוגית במידת הצורך, הרי שכל הפתרונות המוצעיםס במשחק זה הוצעו, נבדקו ואושרו על ידי דייר עדנה כצנלסון - המתמחה בפסיכולוגית ילדים. דייר כצנלסון הציעה גישות להתגברות על הפחדים הנפוצים ביותר כמו: פחד מחרקים, פחד מרעשים בלתי מוכרים, פחד מזרים, פחד ממעליות, פחד מהליכה לאיבוד, פחד מזוחלים, פחד ממים, מחיות, משריפות, פחד מצלליות בחושך, פחד 0 ישראל ינואר 1996 מוצרים חדשים 6 שירותים ₪ מידע עסקי ₪ הודעות של חברות ישראליות מרופאים ועוד. המשחק בנוי בצורת משחק הרפתקאות (/0₪6%)), דבר המקל מאוד על המשחק. הילד יכול לשחק באופן חופשי, ללא הגבלה, בלי לדעת אפילו לקרוא. 149 ש'יח על [א0א-60. מחשב קומפק לבית - גם בישראל חברת ף60₪78, החלה במכירת מחשביה הביתיים מדגס 6810זת בישראל. מחשב 0זץ מדגם 9520 כולל מעבד פנטיום 75 מגהר), דיסק קשיח 630 מייב, 8 מייב זכרון 18 (ניתן להרחבה עד 136 מייב), 256 ק"ב זכרון מטמון, 1 מייב ]ג אץ, כונן 1א65-80 בעל מהירות מרובעת ,מערכת אודיו 16-ביט משולבת, קול ותנועה 1060, רמקולים בעלי צליל מרחבי תלת מימדי, מיקרופון להקלטה , מגוון רחב של תוכנות וכותרי א65-80 מותקניסם מראש. מחשבי 9520 65810זק נמכרים ב- 8,599 שייח, כולל מעיימ עם אחריות לשלוש שניס. ספרים חדשים בסדרת מדריכי /10 דקות'/ פוקוס-מחשבים הוציאה לאור שני ספריםס חדשים בסדרת מדריכי 10 דקות: *יימדריך 10 דקות למחשב האישייי הוא מעין קורס מזורז, המיועד למי שעדיין אינו מכיר את המחשב האישי או לאלה המשתמשים בו אך אינס מתמצאים ברזיו, לפוחדים מ-₪505 ולאלה שאינס מסתדרים עדיין עם אאוסשםג/. *"מדריך 10דקות. למערכת ההפעלה "05/2 כזג\ עוסק בהפעלת טזג\ 05/2, קבלת עזרה, עבודה עס אוביקטים, ניהול תיקיות, הגנה על קבצים, הפעלה וסגירה של תוכניות, התחברות לאינטרנט, עיבוד תמלילים, עיבוד מספרים ועוד נוסף למשתמשי 8אס4חו/ העוברים למערכת ההפעלה טגזגא 05/2. '*/מיקרוסופט יוניברסיטיי במדיאטק חברת מיקרוסופט ישראל הסמיכה את חברת "מדיאטק-הדרכה ורשתות" מקבוצת "מדיאטק" כספק פתרונות מורשה (תסווט[50 צסזק) ליעוץ ,מכירה והטמעות של פתרונות רשת בסביבות הטרוגניות. בנוסף לקבלת האישור הוסמכה החברה להכשיר מהנדסי רשת של מיקרוסופט ולהעביר קורסים שונים בתחוס ניהול הרשתות במרכז ההדרכה שברשותה בצפון. לחברה צוות של מהנדסי רשת (8א6), המתמחה ביעוץ, הקמה ושירות לרשתות תקשורת מקומיות ומרחביות מסוג 6וג\וסא ו- 1א אשסשפוצ והיא עוסקת גם בהטמעות של ישומים ובקישוריות למערכות הפעלה אחרות. שרתים כפולי פנטיום יצרנית המחשבים אלונקס מכריזה על סדרה חדשה של שרתי ייחלונות א" המבוססת על צמד מעבדי פנטיום, אופציות לאחסון נתוניס מסיבי (כולל מערכת 119 בת 3 דיסקים) ו- 5 שמספק גם חריצי ₪154 ו-61ק. שרתי 500/07-דוא כוללים זכרון !אא בן 32 מייב, עס אפשרות להרחבת זכרון ל-256 מייב, כונן ]62-80 בעל מהירות מרובעת, מאיצ גרפיקה 1, מסך צבעוני "14 בתקן ]1 אץ]א, מתאס רשת 61 אתרנט, מקלדת בת 102 מקשים ועכבר מיקרוסופט. ניתן להתקין במערכת זו דיסקים קשיחים 5081 מ-1 ג"יב ועד 4 ג'יב ומערך ש841 עד למקסימום של 20 גייב. כל המערכות מצויידות בזכרון מטמון חיצוני בן 2 קיב. יסודות התקשוב הספר סוקר את המושגים וההיבטיים של חומרה ותוכנה הקשורים להפעלה של רשתות מקומיות (5א1.4) ורשתות מרחביות (9א4 /ו) ומציג את דרכי הקישוריות והשילוב ביניהן. הוא מפרט את מודל השכבות של 051 ומושגים מתקדמים דוגמת ,₪619 6וחגזת ,זאד ,קאוא 5 ,;א1580 ועוד. להשיג בהוצאה בטלי 6, או בדואר אלקטרוני 800 611 6 וג ג. מה וה "תקשובי ולמי וה טוב! רשתות תקשורת מקומיות ומרחביות מוצרים חדשים הודעות של חברות ישראליות מעבד אלפא ר כבר ב-333 מגהרץ השבבים המהירים ביותר בעולס יהיו מעתה מהירים עוד יותר: דיגיטל הודיעה על הגדלת הביצועים והמהירות של שבבי אלפא מסוג 4 ו-21064. דיגיטל תציע מעתה את שבב אלפא 21164 במהירות 333 מהייצ, עם ביצועים של 92וח5200:1 400, ואת שבב אלפא 210644 במהירות 300 מה"צ, עם ביצועיס משוערים של 5750192 300. ביצועיו של אלפא 21164 במהירות 333 מהייצ עולים באורח משמעותי על אלה של כל השבבים הקיימים היום. הוא מריצ יישומים של מספרים שלמים במהירות הגבוהה פי 1.7 עד 2.9 , ויישומים של נקודה צפה במהירות הגבוהה פי 1.6 עד 3.2 מזו של כל מעבד קיים. הלקסיקון החדש למחשב האישי הלקסיקון החדש. = ₪ 3000 המונחים התשובים של פשמסחו/ו, אינטרנט, חומרה ותוכנ == ₪ מל אנגלי-עברי, כולל הגדרות קצרות ובהירות ₪ ספר חובה לכל משתמש במחשב האישי שטם הלקסיקון החדש למחשב האישי כולל כ-3000 ערכים עדכניים באנגלית, ומציע מינוח עברי והגדרה קצרה ובהירה לכל מונח. כן מספק הלקסיקון החדש פירוש והגדרה למונחים המוכרים באנגלית בראשי תיבות בלבד, כמו למשל 015 ,₪154 או ש/ואו, ומציע גם את המונח המלא שראשי התיבות מייצגות. בהוצאת פוקוס-מחשבים, 326 עמודים, 59 שייח, טל: 03-6969101. ארבעה מעבדי פנטיום פרו בשרת חדש של יבמ יבמ הדגימה שרת רשת חדש, המבוסס על מעבד פנטיום-פרו של אינטל. תצורת המחשב כוללת ארבעה מעבדי פנטיוס פרו במהירות 0 מגה-הרצ, זיכרון מרכזי של ג'יגה-בייט מוצרים חדשים אחד, וארבעה כונני דיסק קשיח בנפח 2.2508 כל אחד. השרת החדש יוכל לספק את עוצמת העיבוד הנדרשת למוסדות פיננסים להרצת ישומים כבדים, לעסקים בתחומי הקמעונאות המנהלים מערכות מבוזרות בסביבת שרת- לקוח וללקוחות המבצעיס ישומי עיבוד תנועות אינטרנסיביים. מפרטים סופיים של השרת, כמו גם המחיר לצרכן, ייקבעו עס ההכרוה הרשמית המלאה על זמינותו ללקוחות. 6 (; - 1706100108 6מוזסי 1 הכריזו על פתרון משולב להוצאה לאור באינטרנט פתרון 46006 ו-6מגזק להוצאה לאור באינטרנט, משלב את קסחפסוסתק, זסופופטוו] ותוכנת ז%6ג]6וגזע, עם "ספר בישול" (0600%000%) המראה למשתמשים איך לחבר מסמכים עבור ה-65ו ודפוס תוך שימוש בשלושת המוצרים. גרסאות תואמות לגמרי של כל המוצרים נמכרות עבור מערכות הפעלה 8 מט5 חלונות של מיקרוסופט ו-05 סג של אפל. פתרונות גיבוי לרשת ולתחנות עבודה חברת 4580018)66/ 4166 16א מארהיב נכנסת לשוק תוכנות הגיבוי לרשתות, עס תוכנת הגיבוי החדשה ז0ו9ז561/6. התוכנה מסוגלת לטפל ברשתות אשר כוללות תחנות עבודה המצויידות במערכות הפעלה שונות. ניהול התוכנה פשוט ונוח, עייי ממשק חלונות (אז/ 38% א1ו/95) מתחנת עבודה. עלות התוכנה (לרשת בת 25 תחנות) כ-511 לתחנה. יישומי מולטימדיה אינטראקטיביים באינטרנט חברת ה166חזוג, המיוצגת בארצ ע'ייי חברת אינטראימג', הציגה את 7.0 זסחוט חסטן - כלי העריכה הויזואלי הראשון המאפשר למשתמשים ליצור ישומי מולטימדיה אינטראקטיביים שיסופקו ברשת האינטרנט. דרך תוכנה יחודית, הנקראת 8 ((/1600) [88ת6ץ1ת1), יכולים יישומים אלה לגשת לתכנים הממוקמים בדיסק קשיח, 62-80%, מסד נתונים, או כל שרת אינטרנט בעולם. בנוסף לתמיכת אינטרנט מציע זסםוטג 160 0 תמיכת חלונות 95, כלי ניהול תמונות (90ג 801ג18), שירותים 6 מידע עסקי נצרים ראש(' הודעות של חברות ישראליות אובייקט טווטוג חדש, תכונות טקסט משופרות, יכולות גרפיקה חדישות ואופציות קישוריות משופרות. לפרטים נוספים: שמואל בשן, טל. 5. תחנות עבודה מבוססות פנטום פרו חטיבת המחשבים של חברת איטרגרף הכריזה על תחנות עבודה מבוססות מעבדי פנטיוס פרו (06) במהירות של 150 ו-200 מגה"צ. החברה תציג שלוש סדרות של תחנות המבוססות על מעבד יחיד, דואלי או מרובע. כל תחנות העבודה החדשות מבוססות ךא %אס6מוא וכוללות מאיצים גרפים תלת ממדיים מתקדמים. תחנות העבודה החדשות מיועדות למחשוב ויזואלי, אנימציה, וידאו, סימולציה מתקדמת ומערכות מולטימדיה, מערכות תיב"מ מתקדמות, תכנון ארכיטקטורני, שרטוט וכדי. לפרטים אלי גולדמן, אינטרגרף 1 . עולם הדיסק - הרפתקאת בעולם בלתי-אפשרי משחק חדש של מחשבת לילדים שמאמינים כי העולם הוא דיסק שטוח הנישא על כתפי ארבע פילים. מאחר וילדים לא ממציאים את השטויות האלה בעצמם, נרתמו כותבי המשחק הוה לטיפוח ההבלים הניל ועוד די הרבה סיפורי כשפים, מפלצות, קוסמים וגיבוריס פאטטיים. מזּל שההומור הבריטי מרכך במעט את השיפוט שלנו. 149 שייח על תקליטור. תוכנה ראשונה בעולם לפעוטות בני 12 חודשים חברת 'יבאג מולטיסיסטסם" משיקה בימים אלו תוכנה חדשה, שהותאמה במיוחד עבור ילדים בני 12-24 חודשים. התוכנה מופעלת על ידי י"מקלדת-קומפייי, המקלדת הראשונה בעולם לילדים, שאף היא פרי פיתוח ויצור ישראלי מקורי של ייקומפייי. המוצרים של "קומפייי מוצרים חדש 0 7 2 17 6 ישראל ינואו 1996 הודעות של חברות ישראליות %4 1 4-08 06 ישראל ינואר 199% מוצרים חדשים 6 מעניקים לילד סביבת לימוד מעודדת ומבדרת, ומאפשרים לו עצמאות מלאה מול המחשב ויכולת שליטה אינטראקטיבית. מחיר לצרכן: 9 שייח. בנקאות ביתית מאובטחת באמצעות הטלפון התקן בגודל כרטיסי אשראי אותו מציעה חברת י'יאנקו טון" מכיל צג ומקלדת זעירים. כאשר יחייג מנוי הטלבנק אל הבנק, הוא יקליד לתוך ההתקן את הקוד הסודי האישי לו. כאשר נוצר הקשר עם הבנק, יתבקש המנוי להצמיד את ההתקן אל הטלפון ולשדר את החתימה האלקטרונית של המנוי. המסר המשודר אל מחשב הבנק יפעיל מערך ממוחשב שיוהה את המנוי בפני הכספר ויעלה את כל פרטיו מהמחשב המרכזי של הבנק אל המסוף. הכספר יוכל, מרגע זה, לקבל ולבצע את כל הפעולות שיבקש המנוי, ללא חשש שמדובר במתחזה. בנק דיסקונט בחן את המערכת בחודשים האחרונים, בשימוש אצל 200 לקוחות נבחרים, ולאור זאת הודיע על הזמנת אלפי כרטיסים ללקוחות ייטלבנק דיסקונט". פרדוקס 7 לסביבות חלונות 95/ וחלונות 1א חברת התוכנה בורלנד אינטרנשיונל (נציגיס באר%: פרי אינטרנשיונל) הכריזה על גרסה 7 של מחולל היישומים פרדוקס, לסביבות הפעלת חלונות 95 וחלונות 1א. בפרדוקס 7 החדש הושם דגש על קלות ונוחות השימוש, באמצעות אשפי-עזר לאוטומציה את כל המשימות הסטנדרטיות של מחולל היישומים. פרדוקס 7 אף מציע תאימות גבוהה עס חבילת "מיקרוסופט אופיס" לסביבת חלונות 5פ9'. שירותים מידע עסקי מדריך למעבד התמלילים דגש 2 מעבד התמלילים דגש 2 של חברת כיוון הוא היחיד בעברית הפועל בסביבת "חלונות 95". במסגרת הגירסה החדשה, מציעה דגש 2 תכונות חדשות ושיפוריסם בממשק המשתמש, באפשרויות העריכה, תמיכה בשפות (תומך ב-40 שפות שונות כולל ערבית), בשילוב הגרפיקה בטקסט וביכולת המרת קבצים מתוכנות ומעבדי תמלילים אחרים. מאת שמעון פרוידנברגר, 204 עמודים, 59 ש"ח (כולל מע'ימ). בהוצאת פוקוס מחשבים, טלפון 1. מחולל גרפים עסקיים בעברית בית התוכנה אחו[56 הכריז על מחולל גרפים עסקיים 06:68 העובד בצורה ישירה ובעברית מלאה מול כל בסיסי הנתוניםס היחסיים הנפוצים וביניהם: .8,08401,8סא אז]ואת0תא1 ,0855א1 ,45 5צ5 וכן מול בסיסי נתוניס מקומיים כמו: ,008% 48ץ 5 .550 ורבים נוספים. 81 6ז6אוסק מוצע בשתי גירסאות: 8 גירסת פיתוח עבור מתכנתים ומשתמשים מנוסיס - הכוללת מחולל תפריטים משוכלל המאפשר לפתח מסכים ובהםס תמונות, כותרות, 7155 .1001 וכפתורים. 4% גירסת ריצה למשתמש הפשוט - כוללת תבניות מוכנות מראש להפקת גרפים בחתכים שכיחים על ידי לחיצה על כפתורי המסך. לפרטים: תמיר גורן, טל: 03-5115908. מדפסת לייזר זולה ומהירה חברת קרט החלה לשווק את המדפסת -ק8.] 0 של קנון. המדפסת מצויידת במנוע 4 עמודים לדקה באבחנה של וק6004 והיא תואמת לדרייבר ייתקע והפעל" של >ישס6חו/ 5 מחיר בישראל 1795 ש'יח + מעיימ, מחיר נמוך המושג ע'יי שימוש בטכנולוגית 601, בה המחשב מבצע את הרסטריזציה של העמוד ולא המדפסת. לפרטים: שגיב לוסטיג, טל: 0.. רכיב 615 עבור סביבת הפיתוח דלפי חברת "טיימקיי (6/א11) הישראלית, מפתחת המחולל הגיאוגרפי "טיימק אניגמה פלוס", סיימה לאחרונה את פיתוחו של רכיב תס-806 גיאוגרפי למחולל היישומים "דלפייי של חברת בורלנד. הרכיב החדש, 6-015/א11, מקנה לדלפי יכולות מערכת מידע גיאוגרפית, שלא היו קיימות עד כה. שילוב הרכיב עס הכליס של בורלנד, ובמיוחד עם דלפי, פותח פוטנציאל שיווקי רחב; כל ניתוח העושה שימוש בפונקציות גיאוגרפיות, ניתן לביצוע על ידי המשתמש באמצעות שיתוף הפעולה שבין דלפי לבין הרכיב שפותח מאניגמה פלוס. כל תוכניתן יכול לצרף מפה וניתוחים ליישוס שהוא בונה בעזרת דלפי, וכך לפתור את אחת הבעיות של כלי 015, ובעיקר על מחשבים אישיים, שהיא חולשה בתחום מסדי הנתונים. המחיר של רכיב ה-015 לדלפי, ביחד עם סביבת הפיתוח דלפי עצמה, הינו פחות מאלף דולר, לעומת פתרון 6:18 אחר, אשר יכול לעלות עשרות אלפי דולרים. גירסה חדשה של תירגומטיק לתוכנת התרגום האוטומטי של לארי סמית התווספה תמיכה ב-%שסהגוו וערכת כלי עזר בשם [100 806ז8616, הכוללת מילון עברי- ₪ 10015 6/0060 | [ 00פו0פז10 כלי עזר לתרגומטיק אנגלי/ אנגלי-עברי עם אוצר מילים נרדפות וטבלאות הטייה של פעלים. התוכנה שמשווקת עייי מחשבת נמכרת ב-349 שיח לגירסאות חד- כיווניות (אנגלית לעברית או ההיפך) וב-599 ש"ח לגירסה הדו-כיוונית. מוצר חדש לשיחות ועידה ממוחשבות לוטוס ואינטל הודיעו על זמינות תוכנת 8 06חו6811, מוצר חדש המאפשר עריכת שיחות ועידה מבוססות 66וסא של לוטוס בסביבת טכנולוגיית 16ג05ז7 של אינטל לקבוצות עבודה, התומכת גם בוועידת ווידאו. יבמ הודיעה על תוכניתה לתמוך בטכנולוגיית , 6 של אינטל. א 66 מאפשרת למשתמשים מרוחקיס חיבור ברשת חיוג בין מחשביהם מוצרים חדשי הודעות של חברות ישראליות לצורך קיומן של ועידות ווידאו ועבודה משותפת על קבצי מידע, כאילו ישבו מקום אחד. השילוב בין תוכנה לקבוצות עבודה ומערכת הוועידה הממוחשבת מעלה את הערך המוסף של 66וסא - ותורם ליעול עבודת המשתמשים בו. תחנות עבודה מבוססות על 10 הוזוזוהו16 ה-950 16 (/א80קש5 מיועד לענות על צרכיהם של משתמשיס המחפשים פתרונות שולחניים בקצה העליון, באמצעות פלטפורמה רבת עוצמה. משפחת המחשביסם החדשה של אוליבטי מבוססת על טווח מלא של מעבדי פנטיום פרו 150, 180, ו-200 מגה"צ. הם יעניקו יכולות מולטימדיה מתקדמות, תצוגות מסך גדולות ואיכותיות ומנועים גרפיים רבי- עוצמה, כשהם כולליס את חלונות 95 או את א פשסשתו/). במשפחת השרתים החדשים של אוליבטי מבוססי הפנטיוס פרו, הדגם הראשון שישווק הוא ה-460 אא5, עם עד ארבעה מעבדים, אשר כל אחד מהם פועל בקצב 166 מגה"צ. כל מעבד כולל זכרון מטמון סינכרוני של חצי מג'"ב. חגיגה של משחקי 6 חברת "באג מולטיסיסטם" מוציאה לאור בימים אלה ספר חדש ושמו -"חגיגה של משחקי 6'יי. הספר מעניק הזדמנות לבדוק יותר מ- 0 ממשחקי 205 ו-8א60או/ הלוהטים ביותר שנוצרו אי-פעם. הספר מלווה בסקירות וטיפים מקצועיים ומגלה מה המיוחד בכל משחק, כיצד לשחק בו וכיצד לנצח בו. מחיר לצרכן: 79 שייח + תקליטור הדגמה חינם. טום מקדונלד מגיש מוצרים חדשים 6 שירותים 6 מידע עסקי ממשק 0086 לתוכנת חשבשבת בימים אלה השלימה חברת חשבשבת את השלב הראשון במעבר ל-95חו/ו, והיא מכריזה על חבילת תוכנה חדשה המאפשרת להפיק דוחו"ת חשבשבת ב-%אס4פו/ באמצעות מימשק 0086. מימשק 0086 מקנה גישה לכל בסיסי הנתוניס ומקשר את קבצי הנתונים של חשבשבת באמצעות כל תוכנה תואמת 6, כגון [סא3 ,000%%ג. וכדי. מחיר חבילת התוכנה החדשה לצרכן: 5300+מעיימ. המחיר כולל תוכנה להפקת דוחו"ית, התקנה והדרכה. פרטים בטלי 03-5631919. 2006 06/06 האמריקאית החלה לפעול בארץ 6 0/0 הינה חברה בינלאומית, המוכרת ציוד מחשביס דרך קטלוגים וממוקמת בין 3 החברות הגדולות בעולס בתחום זה. מכירות החברה יסתכמו בשנה נוכחית ב-250 מיליון דולר. מרכוה של 2086 06/16 בירושלים, והיא תכלול בקטלוג הראשון, שיצא בימים אלה, מוצרים של חברות מהאר> ומחו"ל. למידע נוסף טל: 02-796160. תרגוס מסמכים אוטומטי בקומפיוסרב קומפיוסרב מציעה למנוייה שירות ראשון מסוגו - תרגום אוטומטי של מסמכים, מכתבים, דואר אלקטרוני ומסמכים עסקיים באמצעות הרשת. מערכת התרגוס האוטומטית פועלת באמצעות טכנולוגיה חדישה, המאפשרת תרגוס מסמכים ללא עריכה. כל המעוניין בתרגוס מסמך מעבירו לשירות המקוון - שס מתורגם המסמך אוטומטית ומשוגר לתא הדואר האלקטרוני של המזמין. השירות מוצע כיוס בארבע שפות - גרמנית, ספרדית, צרפתית ואנגלית - ובשתי רמות של תרגום. הרמה הראשונה מאפשרת תרגום מיידי של המסמך אך ללא כל עריכה. ברמה השנייה מציעה קומפיוסרב, בתשלום נוסף, שירות עריכה למסמך באמצעות מתרגם מקצועי. לפרטים סטלה שפירא, 03-6388230. מחשב מחברת מולטימדיה יבמ הציגה דור חדש במשפחת מחשבי המחברת של מדגמי 6ג:%הומ1, סדרת ה-760, עם מסכים בגודל 'י12.1, מערכת וידאו מהירה ומבנה ארגונומי יחודי. סרטים, קטעי וידאו ומצגות ניתניס להקרנה בתנועה מלאה על גבי ה-76000, באמצעות מעבד וידאו יחודי של יבמ, היוצר תמונות חדות בקצב מהיר, בתקן 2. יבמ ציידה את המחשב הנייד שלה הודעות של חברות ישראליות גם בחידוש האחרון בתחום מקלדות מחשבי המחברת: משטח מזדקר העובר לזווית של 5% עם פתיחת מכסה המחשב. מתחת למקלדת, נמצא "מפרף הרחבה", המאפשר חיבור והחלפה בין שורת רכיבי ציוד היקפי, ובהם כונן תקליטוריס במהירות מרובעת. שילוב בין סוללות ליתיום וכונני דיסקים המיועדים לחיסכון בצריכת החשמל מאפשר אחסון של 8 נתונים - וזמן פעולה ארוך יותר בין טעינות. נוסף על שבב הווידאו, מציידת יבמ את ה-76000 במעבד ט6טגו1א, המספק יכולות קול, מודס טלפוני במהירות 28,800 סיביות לשניה, מזכירה אלקטרונית ופקסימיליה. המעבד המרכזי הוא פנטיוס במהירות 90 או 0 מגה-הר>. הלוו - הגנה מפני איומי וירוסים מהאינטונט חברת צייף, נציגת חברת 4880013066 166 6וא הכריזה על ם65569\ו, תוכנת האנטי וירוס הראשונה המספקת הגנה למשתמשי אינטרנט מפני וירוסים בדואר אלקטרוני ובתוכנות המועברות ברשת. לתוכנה יחוד בכך שהיא מגלה את הזן החדשה של הוירוסים, וירוסי מקרו, כדוגמת אלו המתחבאים בהודעות דואר אלקטרוני. ת65568/ מגינה על משתמשי הדואר אלקטרוני וגולשי אינטרנט עייי חוצ 0סווטם) בין התוכנה שנמשכה מאינטרנט לבין הדיסק. אם הקוב נגוע בוירוס, תמסר התראה למשתמש שיוכל למחוק מייד את הקוב+. התוכנה יודעת לסרוק מסמכי וורד וקבצים דחוסים (כדוגמת :2 ו-848), ומאתרת מעל ל-5800 וירוסים מכל הסוגים. יחד עס 60563 /\ כלולים גם דפדפן (ז8:0%%6) וחבילת ניהול דואר אלקטרוני. עם זאת, ניתן להשתמש ללא שום קושי בתוכנה יחד עם דפדפנים קיימים כגון 108186א, 16086406 ורבים אחריס. 4 מוצרים חדשים 19 6 ישראל ינואר 199% הודעות של חברות ישראליות 10 6 ישראל ינואר 1996 5: פיתוח יישומים ללא קוז בעזרת ספר זה ניתן: 4 לשלוט ביסודות הניהול של בסיס הנתונים הטבלאי, להכיר תפיסות של הגדרת נתונים, שדות, רשימות, קבצים, נירמול ושלמות מיוחסת (ש1690ח1 [618ח6ז616). , ול בסיטי ג / גועי של בסיסי נתונים ויישומים גלת מאקרוס לשילוב אובייקטים ₪ שאלות ותרגול בכל פרק מצורף דיסקט יישומים - הוצאת הוד-עמי שא לספרי מחשבים 4 לפתח ולנהל בסיסי נתוניס תפעוליים ללא כתיבת קוד. 4 להבין כיצד להגדיר טבלאות, שאילתות, טפסים, דוות, תמונות, גרפים ומקרוס. + לנצל את העוצמה של תורת הקבוצות כדי לכתוב שאילתות מתוחכמות. ללמוד כיצד ליבא נתוניס בקלות ובפשטות. 4 לפתח יישומים מתקדמים על ידי ארגון נכון מסודר של האובייקטים. 9 ש'יח, בהוצאת הוד-עמי טל' 09-564716. 6 שו לסביבת חלונות מעבד התמלילים, פרי פיתוח מקורי של דביר מוצרי תוכנה, יפעל גם תחת מערכת ההפעלה חלונות 95. קיוטקסט 6.0 פותח במיוחד למשתמשים אשר עיקר עבודתם כרוכה בהכנת מסמכים מעורבים עברית /אנגלית, וסביבת העבודה הטבעית שלהם היא סביבה הדוברת עברית. תכונות בולטות הכלולות בקיוטקסט לחלונות: כלי עריכה אינטואיטיביים ונוחים לעריכה של טקסט משולב עברית /אנגלית. ניהול מסמכים בשמות עבריים במדורים וספריות. עברית מלאה ללא תלות בגרסה העברית של 60חוו; ריבוי שפות (ניתן לערוך מסמך המכיל עד 19 שפות שונות בו-זמנית, כולל ערבית ורוסית); מנגנון משוכלל (מיכל) לבקרת מוצרים חדשים 6 שיוותים שגיאות ואיות; ספלר, מילון עברי-אנגלי, מילון אנגלי-עברי ואגרון עברי; שימוש בסמן עריכה ייחודי המציג את מצב העריכה הנוכחי; גרסת רשת לעבודה בו-זמנית של מספר משתמשים. קיוטקסט 6.0 מכיל מודול פנימי לשליחת פקסים בעברית ובאנגלית, תכונה זו מבטיחה לשיגור ישיר של המסמך אל הנמען בקלות, ללא תלות בתוכנות חיצוניות. המעבד מכיל כלי נוח להוספת סיעוף אוטומטי למסמך וניתן להכין טבלאות במהירות על ידי סימון מספר הטוריס והעמודות. המעבד מאפשר לשלב תמונות בפורמטים קוא א6ק ו- ]וא/ו. לאחר השילוב ניתן לכוו ולהרחיב את התמונה מתוך מעבד. במעבד קיים מנגנון המאפשר עריכת שרטוטים טכניים ותרשימי זרימה. המדריך לתחזוקת טוסנחז/ כיצד מסירים התקנה של תוכנה במערכת ההפעלה %שסשחו/! איך מנקים את הדיסק מקבצים מיותרים! כיצד משתמשים בלותח הבקרה: איך מכניסים יישומים לארכיב: איך מעבירים יישומים בין כונניס וספריות! מהם קבצים יתומים ואיך מוצאים אותם: ועוד ועוד. יהמדריך לתחזוקת ">אוסחו/\ מלמד את הקורא, צעד אחר צעד, להסיר התקנה של יישומיס מיותרים ולהגדיר תצורה באמצעות הרכיבים הסטנדרטיים של התוכנה ובאמצעות תוכנית השירות ז514186חוח'. לספר מצורף דיסקט תוכנות לתחזוקה ומחירו 59 ש"ח. בהוצאת פוקוס מחשבים, טל: 03-6969101. קורסי ''אופיס'' למנהלים מרכז ההדרכה למחשבים, סיון פותח קורסי למנהלים בלבד. הקורסים מיועדיס לכל המנהלים המבקשים להכיר את חבילת התוכנה של חברת מיקרוסופט, הכוללת את מעבד התמלילים סא0שו, הגיליון האלקטרוני 9, התוכנה להכנת מצגות ךאזסץת סע ותוכנת הדואר האלקטרוני .1 ]א. קורס ה"אופיס" למנהלים יימשך 90 שעות, שיכללו 72 שעות הדרכה ו-18 שעות תרגול. לפרטים: חגית אופיר, טל: 0. עוד פרק במסע "*האטרפרייץ המשחק החדש בסידרת "מסע בין כוכבים" נקרא "הדור החדש" או "האיחוד הסופי". כרגיל אתה מפקד על חללית השלום וצוות הגיבורים הידוע שמשליט סדר חדש בגלקסיה. כרגיל אתה גם מסתבך במלחמות לא לך מול כוחות השחור והטכנולוגיות השטניות שהס. גרפיקה תלת-מימדית וקטעי ווידאו עס דיבור מידע עסקי 6 הודעות של חברות ישראליות קחוו בין דוררית הדור הבא האיהוד מקורי ישבו את דימיונס של מיליוני חסידי הסידרה הארוכה ביותר בהיסטוריה של מדע בדיוני. 199 שייח על תקליטור. קסמים בשיטת עשה זאת בעצמך "עולס הקסמים המופלאיי היא תוכנה ללימוד קסמים בהדרכתו של הקוסם רועי אורון ובסיוע של סרטוני ווידאו, הסברים בדיבור (עברי), תמונות סטטיות ותירגול אינטראקטיבי. התוכן מחולק ל-4 פרקים: קלפים, חבלים, טלפטיה וקלאסיקה. לא צריך ציוד מיוחד לקסמים, אבל כן צריך מחשב 486, כונן !א60-80 וכרטיס קול. המחיר 169 שייח. ז6ק1ו0שז בעברית תוכנת הניהול למסד נתונים אישי "אורגנייזר" של לוטוס היא אחת הפופולריות בארה"ב בוכות שילוב של יומן פגישות, ספר טלפונים, ניהול משימות, ניהול שיחות טלפון, פנקס רשימות, לוח תכנון וימים לציון מיוחד. עכשיו עברה התוכנה גיור מלא הכולל, מלבד עברית תיקנית, גס השתלה של לוח עברי עם חגים וחופשות הנהוגות בישראל, שבוע עבודה המתחיל ביוס ראשון ונגמר ביום שישי ומעבד תמלילים פשוט דו-לשוני. משווק ע'יי חילן- לוטוס על !62-80 או תקליטוניס במחיר 9. *על-מתמטיקה'- תוכנה חדשנית ללימוד מתמטיקה "על-מתמטיקה" היא תוכנה לימודית ממוחשבת, המאפשרת למשתמש ליישס ולשפר את כישוריו בפתרון בעיות במתמטיקה. הודעות של חברות ישראליות התוכנה מורכבת ממודולים, בשני תקליטורים המחולקים לפי נושאים - 14 מודולים לחטיבת הבניים ו-11 מודולים לחטיבה העליונה. כל קבוצת בעיות במסגות מודול מתוכות בעיקרון מתמטי או מושג השייכים לנושא. כל תקליטור משתווה ליותר ממאה שעות עבודה במחשב וכולל יותר מאלף צירופים שונים של בעיות במתמטיקה. התוכנה הינה ידידותית למשתמש ומספקת לאורך כל הדרך יעו ותמיכה אינטראקטיבים, רמזים והנחיה על ידי המחשב בפתרון הבעיה, ניתוח הפתרון על ידי המחשב וכדומה. מחיר כל תקליטור 199 שייח. מהדורה עברית למערכת 1018 ]0 לוטוס הכריוה על מהדורה עברית מלאה לתוכנת הדואר האלקטרוני [181א:00. 1.060% הכוללת שני מוצרים משלימים: 00:81 ק0ו6%% %אוסמו/ שהוא 'משרד הדוארי של המערכת ו- גאסשתג/ זס1 6!נטס1) [ו3]א:00, לקלישור עובדים ניידים. ל-411א:66 תאימות עבודה עס כל הישומים הנפוצים, כולל החבילות המשולבות שוַטפוגּו5 של לוטוס ו- 6 של מיקרוסופט. העברית של |881א:ס0 מוטמעת ברוב רמות המוצר כולל: תפריטיס, ממשק המשתמש, כלים לבניית חוקים ואדמיניסטרציה, תמלילן ועוד, אבל שמות המכותבים נשארים באנגלית כבמקור, שכן כל שם ב-1811א:60 הוא כתובת בכל הרשתות הבינלאומיות כמו אינטרנט, קומפיוסרב ועוד. מחיר רשיון ל-10 משתמשים: 8679 מעיימ. שרת 6ץ קובע שיא במבחן 6-וד השרת החדש של קומפק, 4500 4801 01זק, השיג שיא במבחן לביצוע טרנסאקציות מקוונות שירותים בסביבת 1א צאוסשפו/. עס יחס מחיר/ביצועים של 242 דולר ל-1-6א1, הוא השיג תוצאה טובה פי שניים משרתי יוניקס מבוססי ₪156 (להם יחס אופייני של יותר מ-500 דולר ל- 6 אתץ). השרת החדש מאפשר טיפול ב-2500 לקוחות ע"יי ארבעה מעבדי פנטיום-133 מגהרצ, זכרון הניתן להגדלה עד 108, יותר מ-21 ג'יגהבייט יכולת איחסון פנימית ויותר מ-300 ג'יגהבייט נפח איחסון במערך 8410. כמו שאר שרתי קומפק, דגם 5/133 4500 מסופק עם תוכנת הניהול זסטגחג]א 1פופח] ותוכנת ההתקנה 8גו18גחפ. נציגות מקומית למחולל הדוחות 6 חברת ליס-קומ בעיימ מפתח-תקוה התמנתה לנציגה בישראל של חברת ,5741צ68, היצרנית של תוכנת הדוחות הפופולרית [61/8/8 סק6א. התוכנה מוצעת למשתמשים סופיים ולבתי תוכנה המעונייניס לשלב אותה בתוך מוצרים שלהם בתנאי רישוי ]אח0. לפרטים: יוסי שקד, טל: 03-9223631. גירסת ריסטוריה ל-6 מחסשו תוכנת ריסטוריה של חשבשבת מיועדת לאיחזור מידע עייי חיפוש ייחכם" של מילים ומשפטים במסמכים. המייחד את ריסטוריה ביחס למאחזרי מידע אחרים היא יכולת קישור אסוציאטיבית, המזהה הקשרים בין המילים בשאילתה למילים המופיעות במסמך עצמו. כמו-כן יודעת התוכנה לטפל בבעיות של הטיית פעלים בעברית, כתיב חסר ומלא ושגיאות כתיב פונטיות. הגירסה ל-6 085 נמכרת ב-599 אבל רוכשי תוכנות מיקרוסופט מחשבשבת יקבלו את ריסטוריה כבונוס חינם. הזהרו מ''חבילות לבנות/ נובל מפיצה את מוצריה בשתי אריוות שונות בהתאם לשוק היעד ולמחיר שהס משלמים: 4 משתמשים סופיים המשלמים מחיר מלא לתוכנה אמורים לקבל אותה כשהיא ארוזה בייחבילה סטנדרטיתיי, עליה מודפסת גרפיקה צבעונית. אינטגרטורים ויצרני !וא05, שמשלמיס הרבה פחות ממשתמש סופי עיימ שהם ישלבו את המוצר של נובל בתוך הפתרון המוכלל שהסם מספקים ללקוח הסופי, מקבלים את התוכנה כשהיא ארוזה בייחבילה לבנה", ללא הדפסה צבעונית על הקופסה. מסתבר שיש מפיצים שמוכרים את הקופסאות הלבנות ללקוחות סופיים, בניגוד לתנאי הרישוי של נובל. עכשיו יוצאת נובל למלחמה בתופעה והיא מודיעה כי רוכשי "יחבילות מידע עסקי הודעות של חברות ישראליות לבנות" לא יזכו בתמיכה או בתנאי "לקוח ותיק" כאשר הם ירצו להשביח את המוצר. כמו-כן תפעל החברה נגד המפיצים שחרגו מתנאי הרישוי. מאחר והתופעה מוכרת בעיקר בערוצי המכירה ה"אפורים", ממליצה נובל לרכוש את מוצריה אך ורק מהמפיצים הרשמיים, משוב (טל: 03-5349400) וגלובל (טל: 09-507006). מפת תקליטור של ישראל חברת כרטא הוציאה תקליטור מפות של ישראל בקנה מידה 1:75,000 הכולל, מלבד מפות, גם מאגר נתוניס ותמונות על כ-3000 אתרים בישראל. המחיר 159 שייח, כולל מעיימ. תוכנה כחול-לבן תומכת בהסמכה לתקן 9000 180 החברות דיגיטל ואופטינט הכריזו על ו150.86, חבילת תוכנה ייחודית מפיתוח ישראלי והתוכנה הראשונה בעולס המסייעת לאירגוניס בקבלת תקן האיכות 9000 180, כולל תהליכי הביצוע, היישוס, ההטמעה והתחזוקה. ק150.56)0 מספקת פתרונות לנושאי בקרת תיעוד (מדריך איכות, נהלי והוראות עבודה, טפסים), ניהול טפסים ותבניות (תלונות לקוח, הדרכת עובדים והסמכתם, בקרת ציוד בחינה), מיחשוב תהליך העברת טפסים באמצעות שוסן:אזסאו, ניהול מעקב סטטיסטי וחריגים, שירותי דואר וארכיון, הרשאות וחתימה אלקטרונית וכן מימשק למערכות לקוח (שימוש במסד נתונים קיים של הלקוח). המערכת מבוססת על א ו, תוכנת תשתית לקוח/שרת 7 2 11 6 ישראל ינואר 1996 הודעות של חברות ישראליות ו/63// 4 12 6 ישראל ינואר 199% מתקדמת של דיגיטל לאינטגרציה של מידע ויישומים, הפועלת בסביבה מובזרת של רשתות מחשבים ומסדי נתונים טבלאיים. זא - לא למתחילים ספר הדרכה זה מציג פן חדש באקסל למשתמש המנוסה והמתוחכם, הרוצה להרחיב את ידיעותיו בטכניקות יוצאות דופן, בנייה ושימוש בבסיסי נתונים מורכבים, עריכה, שימוש מתוחכס בטבלאות, טבלאות ציר, עזרה ממוחשבת בקבלת החלטות, דוחות חכמים, גרפיקה מתקדמת ומצגות מרהיבות כיד הדמיון. תוכניתנים ימצאו בספר הדרכה לתוכנות בשפת 88816 1841 בתוך אקסל. כתיבת מקרוס "חכמים", הוספת לחצנים, תיבות בקרה וגלילה, בניית סרגלים וקישורס למקרוס, וכל המשתמע מכלי תכנות ברמה גבוהה בסביבת חלונות. 89 ש'יח, בהוצאת הוד- עמי טל' 09-564716. מג'יק 6 גבר על 50 מתחרים מרחבי העולם מחולל היישומים מג'יק 6 לחלונות וכה ב-6 באוקטובר בתחרות 688סז. צוותים אשר השתמשו במחולל היישומים מגייק שרת/ לקוח לסביבת חלונות זכו לראשונה בתולדות התחרות בחמשת המקומות הראשונים. מג. יק 6 וכה בתחרות ב-73.9 נקודות מתוך 75 נקודות אפשריות. משתמשי מגייק גברו בתחרות על כ-50 מתחרים מרחבי העולם שהשתמשו בכ-20 כלי פיתוח שונים לסביבת שרת/לקוח בחלונות. לצד הזכיה בתחרות הכוללת זכה מג יק 6 בתחרות במספר פרסים נוספים ביניהם - המחולל הטוב ביותר לפיתוח בסביבת לקוח/שרת, בהשוואת ביצועים, ממשקי המשתמש הגרפיים המתקדמים ביותר וכן המחולל הפופולרי ביותר בכל התחרות. לפרטים: בני רוזנבוים, מג'יק, 03-5389400. החופש מושג בתקשורת אינפאדום חברת אדיסמה החלה לשווק את הדגמים החדשיס של המחשב הנישא הפופולרי עשפו 1, תוצרת גייטווי-2000. המחשב מצטיין בגודל קומפקטי (016000%ם-500), משקל נמוך (פחות מ-2 ק"ג), צג גדול (10.4 אינטש) וממשק תקשורת אלחוטי המבוסס על תקן גפוזז. התקן הזה מאפשר להעביר קבצים בין מחשבים, מדפסות ושרתי קבצים ללא חיבור פיוי. כדי להדפיס קוב מספיק להניח את המחשב הנישא בסמוך למדפסת (שצריכה כמובן לתמוך בממשק גפז1) ולשלוח את הקוב להדפסה דרך השער האלחוטי. עס מוצרים חדשים 6 ש'רות מעבד 4/100א, 18א8 זכרון ודיסק 88א720 עולה המתחשב %4500 +מע"מ. טל: 1 --. הכן ילדיך לקריירה דיפלומטית חברת 166:8א-6 הוציאה תקליטור ללימוד האלף-בית בשלוש שפות: עברית, אנגלית וצרפתית. התוכנה מיועדת לגילאי 4 עד 7 והיא נעזרת באנימציה של מילים (למשל בית עבור האות בי ו-6מק4 עבור ג). שלל משחקים, תשבציס פשוטים ותרגילי כתיבה שנועדו לעזור בשינון החומר. 119 ש'יח על תקליטור. | ₪ 5 | שההש ₪ | 1 ₪שפם ה 8 ₪ ישומי 07 מהגרים ש- 95 שוסמזז יברנית התקשורת אאזסאוסא ץ23 (נציגיס באר: אדאנת-115) תספק גירסאות "חלונות 5" של יישומי ניהול הרשתות שלה ממשפחת ץצזוצוזק0. קו מוצרי טוצוק0 כולל מגוון יישומים המיועדים לענות לצרכי ניהול רשתות של ארגון, החל מעסקים קטנים ועד לסביבת קמפוס גדולות. 08קות 6 ץצוק גירסה 5.3 ל-₪2 ש16/ח6ק0 לחלונות מספק תכנון מתוחכם לרשתות בינוניות עד גדולות, כולל תצורת אג.זצ, ניהול מיתוג מסגרות וניתוח אסואא לסביבות )06ז06)₪ (-פַחו8-ח10%6 כאחד. 8 א.2-1 קטסזפאוסו עזוטטק0 גירסה 3.1, חלק של משפחת קטספשאוזסצ טוצוקס, מתוכנן לקבוצות עבודה או רשתות קטנות. שיווק מתמחה בתוכנות ,אפץ א6סו-זת עד היוס, כאשר רציתם לרכוש כלי עזר לפיתוח הייתס צריכים לדאוג ליבוא ישיר מהחברה מידע עסקי 6 הודעות של חברות ישראליות ₪ מוצרים חדשים בחו"ל. חברת דטהטק בע"מ מירושלים, משווקת ותומכת בכלי עזּר לפיתוח ב-18041 6 וסביבות עבודה נוספות, כגון ,גפע61ש ++6/6 ,70011668סק ועוד. כלי העזר כולליס מוצרי 06% ,אפצ ו-011 שונים. להזמנות, קבלת קטלוג מוצרים ופרטים נוספים: דורון זוהר, טל: 02-870656. גישה מרחוק מ-6ץ לרשת התקשורת חברת תים מחשבים החלה לשווק בישראל את תוכנת 690-061 של חברת 8186. התוכנה משמשת לגישה מרחוק (בתקשורת מודס) של 6 לרשת תקשורת מקומית וכן לשליטה מרחוק של 26 אחד בשני. למשל, התוכנה מאפשרת להתקשר מהבית למשרד לצורך קבלת שירותי קבציס והדפסה מהשרת המשרדי, או להפעיל תחנת עבודה שולחנית ממחשב נישא. התוכנה תומכת בישומי ₪05 ו-ו00חו/, מגוון מודמים, פרוטוקולי /162 קן ו- אש5/אץ] והתקשרות באמצעות אינטרנט. הרפתקאת מולטימדיה בעולם המדע "עולס אחר", סדרה של משחקי הרפתקה ממוחשבים באיכות גבוהה, המבוססים על פעילות במדעי הטבע, מדעי החיים והפיויקה, כוללת 2 משחקים: 1. "מסע בעולם המים" - עוסק בנושאים: מחזור המים, פרודת המים, מצבי הצבירה של המים, לחות ומשקעים, דגמי רוחות וזרמי אוויר מקומיים ועולמיים, מים זכים ומים מלוחים, תנועות המים, צמחים ומים וצל הגשם. 2. ישלום כדור הארי" - עוסק בנושאים: סיבוב כדור האר סביב צירו, רשת המעלות הגיאוגרפית, תוצא (אפקט) קוריוליס, זווית ההארה של השמש, סיבוב כדור הארא סביב -- 99 הודעות של חברות ישראליות 6 מוצרים חדשים 6 שיוותים 6 מידע עסקי ₪ הודעות של חברות ישראליות 6 מוצרים חדשים מספר מבטים להתבוננות בתמרונים מתוך השמש, עונות השנה, אזורי זמן על כדור האר), רשימת המפרסמים כוכבים ומערכות כוכבים עיקריים. מחיר לצרכן 199 ש'יח בהוצאת אדיוסופט. הקוקפיט או מבחוצ. קיימת תמיכה בכל סוגי האבזרים, כולל קסדת מציאות מדומה. מחיר 9 שייח על תקליטור. שם עמוד אדיוקונספט משלבת לימוד /-. 00 במשחק גישה ממוקדת-מסמכים לניהול משרד ממוחשב אדאנת 19 אג0001 הוא מערכת יחודית אדיסמה 5 ו לניהול מסמכים בסביבת איסטרוניקס 7 6% חלונות. באמצעות א 00014 - ניתן לארגן קלות את כל אלונקס 9 )6 המסמכים מכל יישום אמטל 5 /, חלונות: מעבדי-תמלילים, כסי גיליונות אלקטרוניים, בוק זהב 9 ) תוכנות גרפיות, דואר צ אלקטרוני, פקס, סורקים מ 8 - אופטיים, כלי מולטימדיה גמאטרוניק 1 4 - ועוד. ב-א40614 אפשר לתת למסמכים שמות מלאים בני גרנד אדוונס 7 0 תווים וניתן לארגן את דן שמיר 9 התיקים בתוך ארונות ולקנן חברת אדיוקונספט הישראלית החלה בשיווק | אותם זה בתוך זה. 40614 מאפשר ליצור הוד עמי 55 של שני התקליטורים הראשונים בסידרה | פרופילים של מסמכים: באמצעות 30 שדות, וקטור / חבורת ""יבית העציי של תוכנות לימוד-ומשחק | הניתנים להגדרה על-ידי המשתמש. אפשר המיועדות לגילאי 6-9. התקליטורים בנויים | לשמור מספר כמעט בלתי מוגבל של נתוניס וקטרוניקס 23 כהרפתקאה ותחומי הלימוד הם אומנות, | של מסמכים - בידי מי נכתבו, עבור מי, מי מוזיקה, גיאוגרפיה ומתמטיקה. מחיר כל | עוד היה מעורב; מהו הנושא, הקטגוריה, ג 7 תקליטור 150 ש'יח. התקליטוריס משווקים | ההקשר, הפרויקט והכותרת שלהם; מתי נוצרו כיוון מחשבים 1134 גם בארה"ב בגירסה אנגלית במחיר 540. ומתי השתנו. אפשר להוסיף שדות שהם בעלי משמעות באירגון מסוים - מחלקות, קודים, כלנית 3 טיסה ללא מגבלות קשרים ועוד, תוך שימוש בשדות טקסט כרמל 51 רגילים, רשימות-בחירה לפי מילות מפתח או הסימולטור הזה מדמה טיסה ב-5 מטוסי | שדות באורך בלתי מוגבל, עס חותמת זמן מאג 3 אירובטיקה מקצועיים, כאשר היריבים הס | ותאריך. א 4001 מכניס אוטומטית את כוחות ₪ ומאמצים אווירודינמיים, ולא מטוסי = המסמכים הפרטיים של כל משתמש לספריה 6 / אוייב או טילים. פני השטח מתוארים שרק לו יש גישה אליה, ובמקביל הופך את סיון 55 בריאליום טוב, המספק מידע 30 חיוני בזמן | המסמכים המשותפים זמינים לכל. משתמש שאתה מנסה לבצע יציאה מסיחרור בגובה = ממוצע יכול להתחיל לעבוד ב-א.600%18 אחרי פוקוט מחשביס 0 אפס. הקולות ברקע משכנעים וניתן לבחור | דקות הדרכה ספורות בלבד ולהכיר - בתוך פייב אקסיסט 1 פחות משעה - את כל התכונות כמעט. א0061 גם מודע-לשפה. ממשק המשתמש צייף 4 כולו יכול להשתנות משפה לשפה, באופן דינמי קול זאב 15 בכל רגע. קומפיוטרסטור 55 קישוריות אס8! גם בישראל קומפק 3 חברת אדנאת-115 החלה לשווק בישראל את קליבר 2 השערים (%/04816/4) והמודמים הספרתיים של חברת מוס")3 לקישוריות באמצעות קווי א1!50. רשת קשר 116 לאחרונה החלה בזק בהתקנה נסיונית של תקליטתוכנה 77 שירותי 150% במקומות שוניס והציוד החדש מאפשר קישוריות בקווי חיוג בקצבים גבוהים אזט 3 יותר ממה שאפשרי בקווים אנלוגיים. /-/ / 3 6 ישראל ינואר 199% המבחר הגדול ביותר עול ספרות מקצועית 0 באנגלית ובעברית " משלוח חיום ו בל הארץ 4% % - ₪. . 5 % 6 אטח ] 7 | :>> א - וו | ןוק ופ יש 9 [ * 3 ג ו כ = וצ : 0% 7 ג : : . 6 0 6 ו וו 1 . 9 8 7 <- בץ - - בַ | - ש 3 2 6 018% 816 6תסחן 6361 | .פחזגכאסוזקן זויעה ה תנג ו ו | את 06ב ההזס1נסקן 601 תפ 0 00 60 4 - תטת 6וזסיום) זנוסץ תואר 8 ד 902/04 34017 12-56 ,66 גנוק ).וזיאו 5 שו | 1 לו | טור ו של וי ב | | %%"7"". % +. ' ₪ דורות ראשונים 3, מדרחוב ירושלים % *במחירים - טל. 02-257828 פקס. 02-2571807 - ' | ,-** אמרקטיביים ד ביזתר ₪ קניון ירושלים, מלחה 2 .* "9.הב ב ה* טל. 02-7193436 ספרות ותוכנה למחשב שם המגזין פססאזא סד טסז0 שקןא]אגו קוא 6א 60 1ג טסאז ודד ץק 60 1האאטסנ טואסה 6גו א סגו נמ 20% 60 6 0 לסקא[ 6 תאזו 6 אס 6 דאט)אטסג אגא זג כ אסצוא6זץ אק 60 ₪ 1[ הס מאז ]א 5וססאזש 508 8אוסכאז\ קאז לס 5ו0סא]א 08 ד6אטץקאס/ אד 6]אזא]א60 ,6אזאאס ו א 0 אא 6 צאסחקט זמ אמק 60 זג 6[אטוא 60 מפ[תקתתדאת מז דט אאט דא כןאסו זטאאאדאן תאן א אג.] זא זטאאתזאז זטא 0 ]80 טאגוזטא סז אדזאז]אסא אאסאתעא [טאתטדאו - 5 0זטא תת זטא מא זאס 8 סא אס צ6 [גטזאז ג אא טס אאסאודשא 5א516 אתץ0 [מצטכ פס ₪ דורות ראשונים 3, מדרחוב ירושלים טל. 02-257828 פקס. 02-257807 ₪ קניון ירושלים, מלחה טל. 02-7193436 והמבחר הגדול ביותר של מגזינים שם המגזין 66 ,דאזאאז זא דא 20 ןא 6 הס 5 סטכזץ א אמךק 60 צםז א זא אק 60 |אסא-כ6/ומן שמא זא 6 המדק 60 וו כ ואס 6אזא 6 אטדץ 60 ךדאתואאזדת דא 6ז[אסא וט 2 6 סז[א סאד 1 דאסוא סאזוא6 6[אסאד0 ות א ]0 אם]אאסאן ]א תאמ דאזא 5 אא זק םא 0 ₪ 0 מתאז וא אהטו א 0 (פ'תם ג [ק ]א 6) דאתואא]דת דא 6 8 6 [א0א-60 ]0 6 וםזםא 6 ץצ 65 סטסן א ,60 אס אמא 2600 מדצג כ ןסא זי ה ואט 6 אס אצ ]ה אספאתץ ואפ אתו אסא ]אמסא [אסא-60 פאם ופא 26 כ" פא[? 0 26 0 5 [ק 65 אסכ 4ואסא-כ6 כ ]אס 6 600 אחץ אגא אחץ ג 100080 וסוכ שם המגזין סאזזא]א 00אץ סאדאא]זאס ז6ש081 [האאטסו הו ([פ1א) 1האא 10 א6 551 ד 050א6וו אלא 0 צןחדאסוא 08/2 05/2 00 דא )אסא אסכג את 0די 05 ]א אמק ו ומזצתא א[]אט 600 אתץס-ק [אסצו אזאט אא 0 5 הת1אזא סא 516 [העפזצ אא טס המד פאוספאז א 5'אםק0 ]םסכ 05 / פ/וססאזש [אאאטס א 5 ,1516 זמ ץ0דאפוכ [האאטס ד פג6סדט ה 6 6 א 1 60108 אק 60 ןסא 0166 אמ ]60 16( 60851 10% 3 אאז זא 0 מאן גא אא]] 6[א0אד6 וט אאא ?0דאפטכ ג 1 אוו ץד 806 זז א 0 א 010 6 !הז ]טק כ ןסא צד וטא ןג טזאוצ ספרות ותוכנה למחשב ְ זסא ו [סםזאזד טוא ואסא 6 550 סאק [אסא-6 0 06 [אסא-6 [אס0א-60 הדשו צגאססד ואסא-6 צץא תמדא ספוא צהססד גוסמואדדוטוא ]סא שטא כ ואסצו ג [סתזאד הווא צנ כ ואסצו ג [סתואד הווא [סםואזד טוא 6ג וא זס כ סש אצ 8 6אזואא )סי 150 60585 ו אאא אא 10 8585 ++6/6 ++6 סג 80 הזכ א510סכ 8 6א[א]א 00 55 הזהס 1808/ג פפה כ אמ דא )אאס;אן זחץ וטס 50 058 כ ןאס 05 000% 0885 אכ ,[4אאעס סכ אכ ]סג סאקאס: 0 ]תכ ₪]ןא 0 אק ןמ מס 05/2 זאמ אסכ 8צ8 160 סמדא [אאאטס המד טפ א 08 ]הפוצ תא 5 61 אס אא 08/2 [אאטסנ אטאו.ן סטודיו תמר אלידע ו 3 9 7 "ו יי בר רב תוומה הצחש מאא ‏ האאח המההמההתוחחה., [ מושאונאפוי 1 רץ | (מדקוכת בב בי אהשעבהטטטה .בש זירחחחתן ה | | הסח1 "ו 4 אמטרעט | המשעחשמשחרי, .== פע ההעהמשוספסעוחל ‏ (שממ - ההאואו שה( | 206 הלא "הפקות ב בשש | אש | <השממתחיש 0 7 ₪ 00 0 - מ אא אחא שש = וש השא חאה ו א מ | מחשח אש האשה ב ממאד- א מאה וא אה ה - 1 שוש מאה .א -- ב יי אה ה .אה מאה -. 0 חק מאעשא, מעאה מש מש ב מש > ₪ אחא מאה אחא -- 0 ב> של י"ר מ מאה נסקיט. = :קסידה | ומר תאמ ה כ 2 2-ב ו 52 ב "א מעחעפה ואה בדנ חופת זר סה = ההקמתוק. ב שאר | מע 4-ו ]6 !ון 1 כ [י-] אל תתפשר על סביבת העבודה שלך, על ידי ויתור על איכות המסן. בחר ₪881/1/406 6?!וה0. כושר ההפרדה המקסימלי האפשרי (%1200 1600) בשילוב המסן השטוח מאפשרים לך איכות גרפיקה גבוהה וצבעים חדים. בנוסף מסכי ה-"8/111/4/68 הינם "פשוטים" להפעלה הודות לטכנולוגית ה- ץג ק 8 106ק ולתפריט הכיוונים + |5וס א50855 אס (050) מסכי 5טוווף? מגיעם לקצב ריענון של עד 10002- פחות עייפות לעיניים ועומדים בכל התקנים המחמירים כולל 6092ד (ניהול צריכת אנרגיה). והקצפת-טכנולוגית ה- ה66ז6כז6/06 ב-ג1ו2. המסך הראשון בעולם המאפשר כיוון דיגיטלי מלא. לכן לא חשוב אם אתה עוסק בתכנון,עובד במשרד או בבית אל תתפשר על פחות מ-:8₪!1//480. לא פחות מ זאו וווחם שו><;. ו.גוחס ופט 5 אסודט501ח ח6וו₪ 4 סז ה66ז50ז00 ע-) 6ח8 6סתג/[1וז3 659 ו ושת קשו מחשבים עזורי בע"מ. לוינסק' 2 תל-אביב 0ל. 03-6836218 פקס. 03-6831025 ו = ו