PC Magazine המהדורה הישראלית, גיליון 37, אפריל 1996

לראשונה בישראל! 21 מחשבים פנטיום, 120-166 מגהרץ מתחרים במבחני הביצועים של PC MAGAZINE.

OCR (הסבר)
...3 יי במשאוווו .| ...₪ תו-ת:הממווותוותהתס 3 4 6 ;חק .0.37 אסזדם 1511 א21 גוא 6 המהדורה הישראלית גיליון 37, אפריל 1996 מחיר: 23.90 שייח כולל מעיימ. באילת: 20.40 ש"יח 2 9 ₪ ענק! ירו : | לראשונה בישראל! "9"5: טיט ו 0 1 מחעשבי פנטיום, ללונדוו 0 מגהרץ תוכניות דיבדוף | | לתחרים באבח[ני לגלישה באינטרנט הביצועים של צִּ ןו 6ק. העולם האודיו- לראעונה בישראל! ‏ ויזואלי של אינטרנט העווואה אובייקטיבית צִּ של ביצועים, מחירים סקירת עשרתי ותמורה לכפפר! קבצים רא לפני שתקנה מחשב! מכל קצוות ה-9:50808ץ6 הם שמעו על + 5 חודשי שירות מיוחדים לחותמי 8 הס מגיעים כדי לחתום על | שלנו והם מתלהבים! 10 שעות חינם של גלישה חינס לכל החותם על אחד המגזינים! שעון יד אופנתי לחותמים על 6ק מדיה מגזין! מחירים המגזינים! מחירים מיוחדים למחדשים! הצטרף אליהם וחתום עוד היום! | אל: ₪0 מדיה בע"מ, ת.ד. 11438, תל-אביב 61114 9ק0: 03-6889207 טולפון: 03-6385868 : ] כ חתימה ל-10 גיליונות במחיר 199 ש"ח (למחדשים 179 ש"ח בלבד) * בונוס' ו 6 מדיה מגזין (לשעבר עולם ה-06) 1 3 חתימה ל-10 גיליונות במחיר 219 ש"ח - מתנה* > בונוס* | מחיר מיוחד למנויי שאוג סק 179 ש"ח + מתנה* + בונוס' : + ₪6 מדיה מגזין 1 ר חתימה ל-10+ 10 גיליונות במחיר 348 ש"ח בלבד + מתנה* > בונוס* ! *בונוס לכל חותס: 10 שעות אינטרנט + 3 חודשי 885 ברשת זפוס חינסו | * מתנה לחותמים על 90 מדיה מגזין: שעון יד אופנתיו 1 | שם ומשפחה חברה תפקיד | כתובת למשלוח | טל. בבית טל. בעבודה 9 1 נא לחייב חשבון 3 ויזה 03 ישראכרט 07 דייערס 07 אמריקן אקספרט | סו אה הוה מששש מששש רמושו ] כ בתשלום אחד 7) שלושה תשלומים ללא ריבית | מצורף שיק מספר בנק ע"ס ש"ח. סטודיו תמר אלידע מחשבי חזב. כל שנה מתווספים ציונים שבת. ו1008/ההטווח8ז] ח8 5' עוטב פע א+אאטה *9 אזחאט, ב "טס ח.אאטה 0 6ו39/30 ופסו 5 ץג זז ₪0 ח8 5 פחוו 0686 0 01פזוכ 8881 | 50/06 58!68 407 081 5 ץגוא 5 עְהוא ז/560 021 וחטו1ח08 וח918ץ5 50 ₪881 5 שחו 5 עו ד ב 03 0 9 צ . צוה 0 סמס 0 0 אא 080 0 אא ₪80 /(66%/פשסטחו// זס! ח3 0טוז ה וטוה 6טו חא 4 080 4 ₪60 4' טסא 4 שסא 0 מ ( ה זטווו 0 ו 60 הו60וחזוטו! 14 0 זחט זס 5 6 טח זס! ח08 4 ץג 6 שחו זס! א 4 980 וח516ץ5 486 ח08 4' פחנו. ז0ס ₪15 ח3 4' פחט 0 טוח 4' חסזה! 0 וטו 4' חסזג ו ו ו הפדטקוום: אפקקטום ו 6 ו זס! ח8 3' 5801 זסעטם 1ו6ק+= 500 80 וב3ן: צעטפּ 0 59 ח8 3' צסא 6 |08ו861] 6 שחו זסו ח08 3' 061 3 הזחה / ח08 3' 061 ו/5/66שסשחו// זסז ח8 3' 5601 0 זס! ח8 3' ופמט 1 עפ ז855 13 5 0 8 3' פחט4 5 טא 4 חח 3' פחט 4 חח 3' פחטנ ו33/פשסטחו// זסו ח08 3' עוטנ 3 0 3' פחט פצסחו// זס! ח8 3' סחט3 וו ]א50אהשק השק ס6 1 3 סד זסווסקט5 61זום 1 המדטקוום הפקקםו5 | 48655 ח08 2' זסטוחפטסצ! הו וו | 1 או 560 6 5 פא ס56ה 5 3 3' חסזגו 6 = )48סמ קט ז855 80 '3 7 / /// 0 חח 2' וב 5 ה 2' זססוהפטסאז 0 ווח 3' וזסה ץ880ז ואט דאשק // ו וו מחנצתן| [תצתן [צ]) |ןז/ הנעת סאוו ספה 50פא ווה סא 500 -----7-- סא 660 3 ה 3 חח 0 5 3 חח 3 חח 2 ח ה 2' גוא 2' טח 2' טח 1' זססוחפשסא 1' זפססו 0 1' זופת 7 7 רח' משכית 9, א.ת. הרצליה פיתוח |סגכי: סא 0 0 פפחפחוזו() ח3 5' חטב 0 פחחוזו( ח08 5' עוטנ חן 1/ו/668/חטרח6ז] ח8 0 אא הג 5' 80 5 ווזסא הפאאווו 5 ס0)א68ם 0 |63ו6גז |/ו5/668עשסשחו// זס! ח8 4' וט שוכ עָחַ00חח180 ח3 4' ופחטת 06 658חו09ו₪ ז 3 180000 ח8 0 6 80 '4 -80 '4 זההצצ ]חק הפזטקסס הפאאוו 650000 5 סוכ עַ0/00חח180 ח8 6 ח8 3' ופטחט 3 ופטחָט דהחצצ |גא0ספהשק הד 6 ד 6 חש זס! ח8 3' עו 3 שחו זס! ח08 3' פחט דהחצצ |אא0ס5אשק אש טס כ ו ו 0 חח 2' ופטטות 5 46% 03870 2' ז0פס!00) הדוס הפםצעט דוס הפצעט 3 חח 1' ופטסטת 606 ססו שסו ה | וסהזאסס ור )0 1 |(/668/וחטווח8זל) 3 5' פחט ו + 9 צְ0ו0חח180 ח8 5 80 ההטורח8ז] 80 4' שוטב 3 / ח8 3 80 )ו62א 6 סח זס! אח3 3' צוטצ 6 שחו זס! ה 3' וא 3 זס? ח08 2' וזפווחטת זו | 0 008% 1' שא 3 פשסשחו// זס! ח8 3' עְהּו 6 פשסטחו// זס! ח8 95/9081 וחטוזח3 5' חטב וח6ו9ץ5 486 ח03 5 שחנ 0 אא 87 5 8 (/66/פעוס0חו// זס! הג 4 80 6 שחו זס! ₪ 4' שוטצ 6וכ ץ0/00חח180 ח08 4' פחט // 2 / // 5 0 50סא8 וס56ח ב 6 ו זס! ח₪8 3 ₪ 3' שסאז 3' טס א *ה5אאוא ולגו" דפפם 13 פושטסאואו 1 6 600660 0 פשסטחו// זכ1 ח8 3' עוטנ 6 הו זס! ח8 3' עוטנ דהחצצ +גאספאהסק הדוס 3 חח 3' שְפו 6 5 50050 80 0 2 ז06וח0609 2' עוטנ ו ו דש צטם 6 ₪ 1' צוהטחג וו ו וב צטם 3 ₪ 1' חסזהו ו ץז וו ח03 פמז שירות 2 כ ט וסגי = סידרת מחשבי 606ו8וחו( 64 מגלמת את שיא השיאים בטכנולוגית = | א זווזוח.1 6?. מהנדסי ץ0סוסחח166 68₪ לא חסכו דבר בעיצוב המחשבים | שראויים לתואר "מושלמים לכל ישום". החל בשיבוץ המעבדים החזקים ביותר - פנטיום = | במהירויות עד 166 מגהרץ - על לות-אם מסוג 18110 עם מטמון 28 8א256 וזכרון אא-0ם, וכלה באוסף עשיר של אבזרים פנימיים מתקדמים. ₪ מעבדים: !אטזדא? - 100 עד 166 מגהרץ ₪ מטמון: 256% ]\/ת 6ה0ג63 1006 ופזטום 6חו|סקוק זכרון ראשי: מ-16 עד 128 מגהבייט 600-841 8 צג: "15, או "17 6זגטף5-וג= "7] חסזזותהדך ,"17 חסזוגותגום "20, "15 חסזזותוז1 עַח50 כרטיס גרפי: 64 הו|564 נחסותגום עם 2 או 4 מגהבייט !א ₪ דיסק: 8-15 - 18א540 עד 2.008 2 - 108 עד 908 ₪ כרטיס קול: 16 זטוצג|08חט50 אופציה: 32 /\/ 8 כונן 2-01 6: מרובע-מהירות, 4% - מודם פנימ': 1440000 - 32 '/ = אופציה 28800004 - 34/ | טייפ גיבוי: (אופציה) מסוג ז4, 208 ללא דחיסה, 408 עם דחיסה | כרטיס רשת: (אופציה) אתרנט %6-1ג108 או א846-1 100 רמקולים: 2, מסוככים מגנטית, פקאו80 שערים: שער מקבילי דו-כיווני ₪77 2 שערים טוריים מהירים 16550 ₪ מאוז: מגדל או מיני-מגדל, 3 חריצי 61 פנויים מקלדת איכות, עכבר 1168050₪1א ארגונומי, כונן דיסקטים 18א44.| 8 תוכנה: 6.22 206 + 3.12 פקטסזק>זס\ זס1 צאוסטתו\ בעברית אופציה באנגלית 95 8ס0חו/ 6 בקות איכות: יצור במפעל העומד בתקן האיכות הבינלאומי 9002 180 0 1, תוך שנתיים מהתחלת פעולתה בישראל הצליחה סגמ מחשבים לפרוץ לצמרת משווקי ה-26 בישראל. עם קו מוצרים איכותי, שזכה ליותר פרסים ויותר המלצות מכל חברה מתחרה, שירות מסור של 2 תחזוקה ומחירים תחרותיים; גמ 0. 09-563536, פקס. 09-563537 0 1116/17 את הצלהפתה ו טח 03 במ]זי כמנמפפווו זפעיפק. | במ[םפם!]11 ככפמנפנים שידרות - ב ט 3 משפחת המחשבים וחטזח08 נועדה לתת את האיזון המושלם א שוזשח).1 בין עוצמה למחיר, בטחון שההשקעה בציוד תשמור על ערכה למשך שנים ארוכות, תחזוקה קלה ויכולת להתאים את התצורה לדרישות של כל תחנת עבודה וכל תפקיד. מחשבי וחטזח08 מבוססים על מעבדי פנטיום עם מהירות מ-75 עד 166 מגהרץ, לוח-אם 61?+.15 ומבחר אבזרים היקפיים. מעבדים: פנטיום - 75 עד 166 מגהרץ זכרון ראש': מ-16 עד 128 מגהבייט 60-84 זכרון מטמון: 25688 |% צג: "14, "15 או "17 6זגטף5-וגן "17 הסזוחוזך ,"17 הסזוגוחגום אופציה: "20, "15 חסזווחוזך 80 %- ₪ כרטיס גרפי: 118 64 הסוא זדא. 4 אופציה ל-]א .08 218 אופציה: 18א1-2 764 סוזך הו51631 0חסותגוע 6 דיסק 108-/: 18א540 עד 2.008 6 מולטימדיה: כונן ו/א0א-60 א4, כרטיס 16 ז6וג|6₪תטספ, רמקולים קִקְצ80א2, מיקרופון דינמי אופציה: 32 =/\/ 58 שערים: שער מקבילי ?₪7 + 2 שערים טוריים מהירים 16550 מארז: מיני-מגדל חריצים פנויים: 61 3 + 18 3 מקלדת איכות, עכבר מיקרוסופט ארגונומי, כונן דיסקטים 18א44.| תוכנה: 6.22 3.12+2005 אקטסזקאזסש זס] פאוסשהו\ בעברית אופציה באנגלית 95 א00%חו/ > אופציות: כרטיס רשת אתרנט, טייפ גיבוי זאס או 016, דיסק 56%1-2 168 עד 908, מודם פנימי 078א14.4 או 28.8600%, ספק 5 "אל פסק" א600, מארז מגדל א₪/וסך.,1 1 בקות איכות: יצור במפעל העומד בתקן האיכות הבינלאומי 9002 180 סגמ מחשבים פועלת בישראל כזרוע השיווקית של /ש0סחח60! 03₪, היצרן הבריטי הידוע של מחשבי איכות. הגיבוי הישיר של היצרן, המיומנות של הצוות הטכני, הנסיון שנרכש באלפי 3 ספ מחלקת השרתים והרשתות ]ו 2 פמופוז של סג מחשבים שירות 5 שירו -- ה משפחת וחטווח8זק 6488 של מחשבים שנועדו לבית, לעסקים קטנים, - | 0 מחלקת השרתים והרשתות של סגמ מחשבים מתמחה בפתרונות ָצ ]ןוזח 1 לשששועי מולטימדיה ולטיול ברשת אינטרנט מספקת, למרות המחיר < שוזשח 1 המבוססים על 1 צאסשחוו ועל רשתות 6גוושא. שרתי 0 מוצעים הנמוך, את כל התכונות התכונות העיקריות של מחשבים חדישים עם טכנולוגיה במבחר דגמים, כולל מחשבים עם 2 מעבדי פנטיום המיועדים לעיבוד מקבילי סימטרי - מתקדמת: לוח-אם 61+15ק, זכרון מטמון, דיסק מס1ז-, מאיץ גאוסשמו/ו, מעבדי 486 ץוא5. מערכי דיסקים 810 מספקים אמינות ואבטחת נתונים במקרה של תקלה. או וחטגוחט?, שערים טוריים מהירים, מקלדת ועכבר ארגונומיים ומבחר אופציות כרטיסיי רשת איכותיים מסוג 1-1088% או 10083%6-1% (וסחזסחום ו5ג), טייפים לגיבוי, למולטימדיה ותקשורת. = | כונני ו60-80% ומערכות אל-פסק ניתנים להתאמה לכל צורך. ₪ מעבדים: 48602/66, 4/100אכ, פנטיום 75, פנטיום 100 משפחת זשעז56 10.1 חזוזו011 8 זכרון מטמון: !א5% 256%8 8 זכרון ראשי: מ-8 עד 128 מגהבייט מעבדים: פנטיום, מ-75 עד 166 מגהרץ צג: "14 או "15 6זגוף5 וגוז. אופציה ל-"17 טריניטרון מטמון: 8א256 6 כרטיס גרפי: 8]א| 64 וסג]א זא אופציה ל-וא/ אכ 18א2 > זכרון ראשי: 16 עד 128 מגהבייט אגא-500 אופציה: 18א1-2 764 סד הו[8164 6חסוזגוע 9 דיסק: םכ1-ם - 18א540 עד 2.008 ₪ דיסק 108-:: 18א540 עד 2.00 ₪ מולטימדיה: כונן /א0א-60 א4, כרטיס 16 זטוצג681ת50 רמקולים סק\80א2, מיקרופון דינמי +5 כותרי 6 מלהיבים 6 שערים: שער מקבילי ץקם, 2 שערים טוריים מהירים 16550 2 - 108 עד 9008 בקר דיסק [6ץ 1114-2940 403166 צג: 14 אינטש חריצי הרחבה: [6? + 154 כרטיסי רשת: 61 1088%6-1 או וסוחסוום 3% 08א100/10 6 מאוז: מיני-מגדל או שולחני : > אופציות: טייפ גיבוי זאס, ספק 8<ש, ₪ חריצים: 61? + 184 מערכת גרפית משופרת, כונן ואסא-ס6א4 ₪ מקלדת איכות, עכבר מיקרוסופט ארגונומי, כונן דיסקטים 4418 | משפחת זש6לז56 (131/0 מזודוו01 תוכנה: 6.22 3.12+205 פקטסזטאזס\ זסו פ/וסמוצ בעברית אופציה באנגלית 95 %א60חו/ * עיבוד מקבילי ?א5 עבור מערכת * צג: 14 אינטש > אופציות: כרטיס רשת אתרנט, טייפ גיבוי 1 וס6חו חריצי הרחבה: .515 + 761 מודם פנימי 00א14.4 או ק28.8%0, כונן דיסקטים "18/5.25א2. | מעבדים: פנטיום אחד או שניים * כרטיסי רשת: 61 או ₪154 * בקרת איכות: יצור במפעל העומד בתקן האיכות הבינלאומי 9002 180 + מטמון: 8א256-512 אופציות: טייפ גיבוי זאס, > זכרון ראשי: 16 עד 192 מגהבייט 5 דיסק 86%1-2: מ-108 עד 408 מערכת גרפית משופרת, בקר 261 :1 2940 111 403166 כונן /א60-80 א4, או 15 114-2742/ סטוקג 0 דיסק |-%410 סגמ מחשבים משווקת בישראל אך ורק מחשבים העומדים בדרישות מהנדסי ההתקנה והתחזוקה של סגמ מחשבים הוסמכו ע'יי מיקרוסופט י הריולאומי 0 ש תח המפעל ונובל למתן שירות למערכות 1 פאיס6חו\ ו-סזג/ו6א. אנחנו מציעים חוזי שירות ותחזוקה בכל רחבי האר, עס זמן תגובה מובטח 0. 09-563536, פקס. 09-563537 0 116/17 אהת לפת לך על בטוח, קנה רז 13) פקסס לנו... ד אנא שלחו לי מידע נוסף על ד אנא צרו עימי קשר בדחיפות. סמן ₪ במשבצת או פרט בטור הימני את התצורה המבוקשת. ד הכניסו אותי לרשימת התפוצה. ד שלחו לי חומר וצרו עימי קשר בעוד ------- ...66 א זפטצ ימים/ שבועות. והזוח 60 וה0ז65 8 51800370 זסזטוכו ס6 הפסכ חס חש() זטסצ 116 3 ותסזט ) 6ו גא [6וח] ותטוזח6] | [6זח] ותטוזח6 ?זוא 166 7510 | = 012 166 0ו 100 8 ,256%8 8 =6הסג") סחו[6קו? 256 ב *0תגות6כ] חס 486 ואוח-0קת 18א16 | |אאגא-0כם 16 1288 בי 6418 בי 3218 בי ₪וא6ו בי פוא8 ב [6זח1 ותטוזת6 7 סו 75 | [16ח] ותטוזת6 72 166 ס1 75 8 8-2 8 1 1.608 נ 1.208 ב 108 ב 18א850 ב 18א540 ב :שפז-5 48 ב 208 ב 168 ב :5651-2 8 40 208 ב 108 כ ס16או 5081 64 | 4 סגא ז'ד/ 8 | 8 764 סוזד הו[5163 6מסותגו ב | ]א/ אע 18א2 64 הסגוא זזא ב תג | הג הג הג סחס!א "4 1 | "17 ב"5 ם"14 ם "ד ב "15 ם "7 "5 ב תג | 0 968 חסואוצ. ואגחק 8וא2 ב וב | אאאץ פא4ב2ב | /נ) אסזןג ו ב ָ | "17 הסזוגות3ו0 םג ב "20 ב "17 "115 :תסונמהוד ְמ50 = | 5404 "15 ב "14 ₪ . ו | | 2 ם\ :חסוקס ב 6 ז013516הט80 ,6-80 א4 15 זס [")ק 100 8 זא = | 5 דא 60%8חו/ 4 [גזטג א :חסנוק ב רו סטם ותטוזח6 [גטכ 4 15 1 זס 0-1 1 3106061 108886-1 ב 1 ,160 1-88 פקס]א 100/10 ב כשכץ 15 1.44 ,ש6פטסז/א ספספסו]א א 6% 101 פזטוחוזק | 1006 [הוהוטוה1 %ק 14.4%0‏ 32 בו הח1006/ [8וח16ה1 %ק 28.8% 34/ 4 8 085006 16 1.70 - 18א250 ב 6 516 ]4 2/4028 ב 6) זסאוסך [[טת 4 5ב קטסזטאזס\ 4 [8ת0ז6 + | את זס[60 = | אוזוג3] ו0כ בצ | חסוזג חס ) קוא | | 8או60חו זס1, ג אאוקן קז1 אא ב. אני מעוניין בחוזה שירות מורחב הכולל: ב' תיקון באתר הלקוח 1 התקנת שרתים ורשת תקשורת מסוג --- בזמן תגובה מובטח שעות תחנות עבודה שם תפקיד שם חברה תחום עיסוק החברה 0 יע כתובת 0/0000 פקס 0ל. 09-563536, פקס. 09-563537 סגמ מחשבים ₪ פיתוח 6הסתקסזסו] ,%ז506886 זטעוסע קק/צ80א2 = ב בעברית3.11 אקטסזטאזס/ זס! פאיס6חוא + 6.22 08 = הסופזט/ מ8118ַח5 ,95 008מו/ :חסווקס ב 6 נקי) חסוזקס 1112 06) 0 ,זסרת6]/ הסופתגק א ]א ,אצוסם > מסוזק0 ,אאום ץזוסהקגי ) ) 660 ץז0רת6]/ 660ו =חסנקס 0ס66ו .1 סןוהס]א .תו,926 הסוזקכ) סזוהס]א .5120 !טא א 6 אסעוזסצ 0 שתוזגזסק) בת%6 5 000880168. 1 סו 6 % ת0וזג18[11 הז האס 8אזוח306זו ||/ ו בו ץז / | אל , (במבחני פוא 1- 2.55 הווו 0 <שוווח מבחני הביצועים שלהלן נערכו למחשבי ;חש 166 - 133 וטודשק במסגרת המבחנים עברו המחשבים את מבחני 96 =אסדפאוש הרשמיים של ₪5ו6602 המודדים את ביצועי מערכות המחשב במגוון גדול של יישומים (13 במספר) התוצאות משקפות את הביצועים המשוקללים של כל אחד מהמחשבים. / מגע של איכות חברת המחשבים האישיים הגדולה בישראל יבוא ושיווק: עת'יד'ם מהשבים ותקשוות בע"מ פארק סיבל, מרכז תעשיות הייטק טל. 03-9022655, פקס. 03-9022656 תל"אביב כספיתן מחשבים בע"מ טל. 03-5244999, פלא רום טל. 0, קומפיוטר-מן, סרוויס-פרו טל. 177-022-5377 רמת-אביב וירוס מחשבים טל. 03-6421532 ירושלים חשב מערכות טל. 02-7737377 באר"שבע אלטאי מערכות מחשוב טל. 9 חיפה קדם, צ'ק פוסט טל. 04-8421004, דירן מחשבים 04-8332645 סי. אס. טי. אס שרותים טכניים טל. 04-8677148 עפולה אר. סי.סי. מחשבים טל. 06-528891 ק. שמונה גליל מחשבים טל. 06-902393 נצרת"עלית מחשבי הצפון טל. 1, חדרה מחקר מחשבים טל. 06-343338 פרדס"חנה א/ג.ב מערכות טל. 06-372347 נתניה חשבשבת טל. 09-829951, אד.מ. מחשבים בע"מ 09-350712 הרצליה תובל מחשבים, א"ת הרצליה טל. 09-584719 כפר שמריהו קליבר הנדסה 09-504890 רמה"ש ראשית מחשבה טל. 1 רעננה מחשבה עם מעוף טל. 09-918760 כפר-סבא לד מחשבים טל. 09-911184, אלידן מחשבים 09-7673692, חולון מיקרו סנטר מחשבים 03-5565775 קרית"גת אלמקופ הנדסת מחשבים בע"מ טל. 07-885999 אשקלון א. חץ מחשבים טל. 07-729888 אשדוד א.ש. מחשוב 2000 בע"מ טל. 08-8565393 הבידור כמטרה ם קוראים לזה אתווטקות60 6צ76/8%1 והכוונה היא לשתילה מסיבית של משאבי מיחשוב בכל אספקט בחיינו. היותר שמרנים מדברים על מעבד בכל מכונת כביסה ורשת המקשרת את הטוסטר למכשיר האספרסו והאוונגרדיסטיס חוזים "מחשבים לבישים" (63וטקות60 3516ז69/ש) ושימוש במערכת העצבים כרשת מקומית-קיברנטית. מציאות ווירטואלית היא רק אספקט צר של חזון טכנו-פריקי, בו סנסוריס אלקטרוניים ממוזגים עם החושיס הטבעיים שלנו והמוח לא יודע להבחין בין מציאות ודימיון. האם זו המטרה לה אנו מקדישים כל כך הרבה משאבי אנוש, כשרון ועמל כפיים! תעשית המיחשוב והמידע הופכת לחשובה ביותר במשק העולמי, אבל לא ברור איך בדיוק היא תורמת לחיינו. הפרדוקס של המיחשוב העיסקי מוכר היטב. למרות השקעה של מאות מיליארדים במשך שלושים השנה האחרונות, עדיין לא ניתן לבודד את התרומה של מיחשוב לניהול עיסקי. לגיונות הפקידים לא קטנו, המנהלים לא החכימו ושטפון המידע הוסיף הרבה ווירטואוזיות למחול הבירוקרטי, אבל רק מעט לתפוקה. בהנדסה, במדע, ביצור ובאומנויות השימושיות המחשב הביא תרומה ברורה והגדיל את הפריון האנושי, כמנוף אינטלקטואלי למימוש רעיונות. אבל אלה תחומים מוגדרים היטב המעסיקיס מספר קטן של עובדים. לרוב המכריע של האנושות המחשב הוא שילוב של איוס ושל תקווה. לאחר שמיחשוב עיסקי הצליח להפוך כל מזכר פשוט ליצירת אומנות מיותרת של מעבד תמלילים גרפי, כל מצגה עיסקית להצגת בכורה של אפקטים במולטימדיה, כל נסיון לבנות תוכנית פעולה הגיונית לגיליון אלקטרוני ב-א מימדים, מצאנו את היעד 4 האולטימטיבי - להחליף את המציאות על האיוס נכתב הרבה. אס הקצב של השנים האחרונות ישמר, אחוז גדול מהעובדיס היוס ישאר נטול תעסוקה בעוד 20-10 שנה. אנשיס שכיוס הם בראשית שנות הארבעים לחייהס יתקשו ללמוד מחדש את המקצוע שלהם, שיהפוך לממוחשב, ולהתחרות בצעירים מהם. התופעה מתחילה כבר היוס ותוך שניס ספורות היא תהפוך לבעיה חברתית ראשונה במעלה. התיקווה היא שהדור הצעיר יצליח להחלץ מהמחצוריות המרושעת, שמחזקת את החזקים ומחלישה את החלשים, שבה כל טכנולוגיה חדשה רק מגדילה את הפער בין השבעים לרעבים ובין 6 ישראל אפריל 1996 מורשות תרבותיות וחברתיות שונות. האתגר גדול, המטרות ייהנכונות" ברורות, ובכל זאת הכיוון עקוס בצורה שלא תיאמן. לאחר שמיחשוב עיסקי הצליח להפוך כל מזכר פשוט ליצירת אומנות מיותרת של מעבד תמלילים גרפי, כל מצגה עיסקית להצגת בכורה של אפקטים במולטימדיה, כל נסיון לבנות תוכנית פעולה הגיונית לגיליון אלקטרוני ב-א מימדים, מצאנו את היעד האולטימטיבי - להחליף את המציאות. תעשית הבידור העולמית, שנולדה באולפני הוליווד וגני דיסני, מאמצת את טכנולוגית המיחשוב ומושכת את מיטב הכשרונות לפיתוח עולס האשליות הווירטואלי. זה מתחיל בישוס מסיבי של טכנולוגיות וויזואליזציה פוטוריאליסטיות בסרטי קולנוע תמימים, דוגמת "צעצוע של סיפור" המענג, ממשיך דרך משחקי מציאות ווירטואלית דחוסי אנדרנלין ו-500 ערוצי טלוויזיה בכבלים, ויגמר כאשר לא ישארו עוד חושיס חשופים למגע עס המציאות. אס החזון הזה היה מבוטא במונחים של כימיה היינו מתקוממים נגד הנסיון לסמס את האנושות ולשלוח אותנו לנירוונה של מעשני האופיום. אבל במינוח המחשבי-קיברנטי זה נשמע מלהיב וכל התעשיה מוכנה לאמ את הבידור הממוחשב כמטרה האטרקטיבית ביותר בעולס. אין לי דבר נגד בידור, קונווציונלי או ממוחשב. כולס זקוקים למנה מסוימת ממנו, ובפינה הזאת של המזרח התיכון גם מנה גדושה תהיה מוצדקת. אבל הפער בין העולם הווירטואלי לעולס הממשי הולך וגדל ואיתו הפער בין האנשים שבורחים למציאות עתידנית בדוייה לבין רוב האנושות שדורך במקום, במציאות פיזית אכזרית ובלתי מתפשרת. ארבע שנים, 100 עובדים ו-300 תחנות עבודה נדרשו כדי לייצר 77 דקות של אנימציה מושלמת בסרט ייצעצוע של סיפור", פלא טכנולוגי שיביא אושר קצרצר למאות מיליוני ילדים בעולס כולו. מטרה נעלה הראוייה לכל דולר ולכל דקת עבודה שהושקעו בהפקתו. אבל, במהלך אותם ארבע שנים גם נוספו לעולס כחצי מיליארד ילדים עבורס המחשב יהיה מכשול נוסף בדרך לשיוויון ההזדמנויות. ילדיסם שספק אם יזכו אי-פעס להניח את אצבעותיהם על מקלדת או עכבר, אבל בטוח שהרחוב ילמד אותס לאגרף את אצבעותיהם כדי לשרוד. יותר ויותר חברות, החל באינטל ומיקרוסופט וכלה באורקל ו-א80, החלו לפנות את מאמציהן לכיוון בו המדיוס נשאר המחשב אבל התוכן הופך ליותר ויותר בידורי. מולטימדיה מוכרת היום יותר מחשבים מכל הישומים האחרים גם יחד, ביל גייטס משתדך עם ברוני הוליווד, ב-א50 ובאורקל עובדים על שרתי ווידאו-לפי-דרישה. יותר ויותר אנשיס מגליס שהקשר היחיד שלהם עס מחשבים הוא משחק ושהסיכוי לשנות אותו הוא פחות מקלוש. ה-6 הופך במהירות מהתיקווה הגדולה של שנות ה- 0 לעוד אבזר בידור ביתי, כמו הטלוויזיה והווידאו. חבל. הרבה לפני כל המחשבים האחרים מכריזה 0 זגעום ד מארה"ב על שיא הטכנולוגיה במחשבים אישיים - מחשב 2וו 200 סק ווטודאפס, הוא מחשב רב עוצמה המהווה דרגה נוספת באיכות ומצויינות. אדיסמה, המשווקת את 0 בישראל מעניקה ערך מוסף נוסף למוצר - - : תמיכה ושירות באיכות ית = ההולמת את איכות המחשב. יבוא-שיווק ושרות: רח' גאולה 45 תלליאביב. טל 375102581 פקס: 037-5102584 פשוט חוסר אחריות. *"יא. טנא אלי מוצרי איכות במחירים ללא תחרות יווק שיר מהיבואן מחשבים נישאים 1-00 ד0א ")6)זק" מחשבי ווטווח6? ו-486, מולטימדיה מלאה - 60-80%1, כרטיס קול ו-6קו מסך .5/6 ענק אקטיבי או חג5%-!גטפ. רכיבים נשלפים. מבחר דיסקים. סוללה שניה לעבודה ארוכה. אופציה לתחנת עגינה. מחירים אטרקטיביים. לפרטים, פרוספקט ומחיר פנה טלפונית או בפקס. ][א-:) < 0-8.) זא חי) ל מתאים לכל הכוננים מחלף דיסקים אוטומטי ול ל-3 דיסקים ! יי י כונן 15 פנימי מהירות מרובעת במחיר הפתעה! 0 שנות אחריות! = משררקן )| ו | זסקהן | 2 ג 4 דיסקטים ]18% ,6|סק. ,40/א 060תגזם מפורמטים (גם צבעוניים) 4 קלטות לגיבוי וניקוי בכל הסוגים והגדלים % דיסקטים מגנטו-אופטיים 10א,28/230%18] % 6-5 איכותיים בגדלים 6505508 % נייר איכותי למדפסות הזרקת-דיו ק7206 סטודיו תמר אלידע (ב-- 8% - 0 וו -5. - וקטור הנדסה וטכנולוגיות [1993] בע"מל רחוב ריינס 6 תל אביב 64381 טל. 03-5249256, 03-5249296 פקס: 03-5249271 6 מדיה בע"מ רח' יד חרוצים 13, תל-אביב ת.ד. 9237 תל-אביב, 61091 טלפון: 03-6385810 פקט: 03-6394761 מנהלים: דליה פלד, יהודה אלידע עורך: יהודה אלידע עיצוב: תמר אלידע גרפיקה: עידית אפרים, אורלי ייני פירסום: יצחק (ספי) יוספי, 03-6385811 מנויים: רחל בר-אור, אורית צ'יטונה מחיר גליון בודד: 0 שייח כולל מע""מ 0 שי"ח באילת מנוי ל-10 גליונות: 9 שיח כולל מע""מ מנוי ל-25 גליונות: 9 שיח כולל מע""מ החתמת מנויים: שי אליאף, יובל שרון, שרה קטן טל. 03-6385898, פקס. 03-6889207. המהדורה הישראלית של 6א671/א 76 יוצאת לאור תחת חוזה זכויות בלעדי של חברת אחטווגטוחטותוחס>) ]211 מניו-יורק. זכויות היוצרים למאמרים שהופיעו במקור במהדורה האמריקאית של מא6471ג)א 76 שייכות לחברת 8ח0ווג6וחטווחס6 -21. "אא 6 הוא סימן רשוס של וו 0 21 זכויות היוצרים לשאר החומר המערכתי ולנוסח המתורגם הם של 6 מדיה בעיימ. לוגו המהדורה הישראלית הוא סימן רשום. כל הזכויות שמורות 01996. אין המערכת אחראית לתוכן של מודעות. המידע במדורים "מבזק ישראליי ו"פורוס המפרסס" נמסר לנו עייי החברות הנוגעות בדבר והוא מתפרסם על אחריותן הבלעדית. השמות המסחריים השונים המופיעיס במאמרים הם סימנים מסחריים בבעלות החברות המיוחסות. 6 1608 6. צוצ-161 .51 וחולוטזג1 גצ 13 ו 61: 0 [972-3-639476+ :אג 83 ג 6טח6ץ ,61160 28118 :צזסוסשזוכ 3 ג6ט6 + :זסוו0ם אא 26 ]0 מסגו0ם [שגזג] שו 0ז] שאח66ו] ז0תט 66ת8ו[טטק 18 וטא , עחקוח0?) 8ח0ו61והטותתזס) 71 וו [008ו100.אזס ץ אסא ,אזסצ / מ א71 16 6 הו פהוזגטקקג ופט ץ][הח81זס 6זטאו 1081 הגו 0 אא 26 ]0 חסווו0ם 5 ₪6 תו 1 וסקס וש 60 116 זג חק 0") 10811008חטותות0) 71 וטו 60 2111 ,1996 וק 60 6 118 |[ . לחקתז 60 זגו 17866 3 ו 421 40 6 . חק 00 10811008הטותר00) 7111 סטודיו תמר אלידע טל: 09-421768. 6 מדיה בע"ימ היא חברה בבעלות משותפת של אלידע הוצאה לאור בע"מ ודליה פלד מוציאים לאור בע"מ. 188; 5 תאז א 26 המהדורה הישראלית גיליון 37, אפריל 1996 6 אק ג ,37 .סא אסזדזכ₪ ז1ם 158/תא21ג גא 6ק 16 0 70 9 2 22 96 112 66 מבחני הביצועים בישראל "בפעם הראשונה לאחר 2000 שנה" זה קורה גם בארצנו הקטנה והמתחדשת. מבחני הביצועים, המטילים את חיתתם על יצרני המחשבים בעולם כולו, הגיעו גם לישראל. התוצאות המפתיעות חוללו שמות בכמה מהמיתוסים האהובים ביותר על הצרכן הישראלי. תובסים גל הגלישה באינטרנט ממשיכה להיות במוקד ההתעניינות של המדיה והמשתמשים ממשיכים לחפש את דרכם אל האושר החמקמק, שממשיך לקרו ממרחק של קפיצת היפרטקסט אחת נוספת. עידכון על 13 תוכנות דיפדוף שתעזורנה לך לבצע קפיצה מוצלחת. העולם האודיו-וויזואקי של אינטרנט מעטים הס האנשים שידירו שינה מעיניהם ע'ימ לגלוש אחר-חצות לאתר שמציע רק מלל ומידע עובדתי. שילוב של קול ותמונות נעות יביא לאתר שלך התעניינות עולמית. משאל קוראים: איכות, אמינות ושירות של מחעשבים בישראל לשירותך תמיד. פקירת עשרת' קבצים עד לא מכבר היו רבים שהאמינו כי שרת קבציס הוא תפקיד אותו ניתן להפיל על כל 6ץ מיותם. עכשיו התפיסה השתנתה בצורה קיצונית וששת השרתים בסקירה זו מדגימים היטב, איך מיישמים בסביבת 6 את הלקחים שנלמדו על מחשבי 6ווגז1חוג]/ ויוניקס. הטמעה דינמית של נועשאי מיחווב באירגון פרק ה' בסידרה של רן אברהמי, קישוריות במיחשוב - באדס וסביבתו. עוצמה ישר מהקובפה חלק שני בסקירת בקרות 006%, המשמשות למימוש טכנולוגית 01.8 בישומי 32 סיביות. לבנות את האינטרא-נט רשתות אינטרנט פרטיות הופכות לדרך המועדפת של הפצת מידע פנימי באירגונים גדולים. כך אפשר לרתום כלי-מדף זולים לביצוע פרוייקטיס שאחרת היו ימעשיים. ישראליות. הרחבות מולטימדיה בנוסח אינטל אחרונה אני שומע יותר ויותר דיבורים, לא רשמיים כמובן, על כך שמנוע י"יהרחבות מולטימדיה" (8ח160810א 16618/גו!ט!א), או כפי שאינטל מתייחסת אליו בקיצור א!א]א, הולך להיות חלק בלתי נפרד מכל מעבד פנטיוס ופנטיוס-פרו שיצא בעתיד מתנורי הסילקון שלה. השאלה היחידה, שכנראה אין לה עדיין תשובה, היא מתי ובאיזה קצב יעבור קו המעבדים את ניתוח השתלת מנוע א]א!א. אני חוזר ומדגיש, מדובר בשמועות, שיחות טלפון אנונימיות, לא עובדות מאושרות ובוודאי לא מידע רשמי של אינטל. לפי התמונה שמצטיירת מקטעי המידע ופירורי הרמיזות, א]א]א היא האסטרטגיה של אינטל למשיכת השטיח מתחת לרגלי המתחרות, שצברו לאחרונה ממונטוס בעיקר בגלל קשיי הקליטה של הפנטיוס-פרו. להזכירכם, הפנטיום-פרו מהווה אכזבה מרה למי שלא היגר עדיין לעולס של 32 סיביות, קרי, יותר מ-90 אחוז משוק ה-6ע. לוואקוס שנוצר מעל לתקרת הביצועים של הפנטיוס נשאבת במהירות אחץ6, עס מעבד חדש בשסם 86א6, שמבחני 6חו2ג2ג]א 6 הראו כי הוא יעיל יותר מהפנטיוס ב-25 אחוז ומצד שני אינו סובל מאלרגיה לקוד 16 סיביות כמו הפנטיוס-פרו. באינטל מאמינים כי א!א]א הוא האס שימוטט את בניין הקלפים של אוזץ6. אינטל מפחדת מ-1א4 הרבה פחות, כנראה משוס שמאחורי אוזץ6 היא רואה את הצל של יבמ, ולכן היא הסכימה למכור ל-כ1א4 רשיון לשימוש בפקודות א]א]א במעבדים שלה. הרשיון הזה אומנם יכניס לשוק מתחרה קטנה אבל, מצד שני, הוא יעזור להפוך את א]אוא לתקן של תמיכת חומרה בישומי מולטימדיה. קשה להפריז בחשיבות של צעד כזה. אס המהלך יצליח אזי רק התומכים בפקודות א!א!וא יוכלו לבצע תוכנות הנעזרות באמצעי מולטימדיה מתקדמים, כמו ווידאו קולח משולב בקול סטריאופוני. לפי הערכת האסטרטגים יכולת כזאת תהייה הכרח שיווקי בעוד שנה-שנתיים ולכן, ללא כל קשר לקצב המעבר ל-32 סיביות, הצוו השיווקי יהיה ייא!וא]א או מוות!" סף הביצועים של א!]א!א יהיה הצגת ווידאו בצבע טבעי (16.7 מיליון גווניס) על מסך 04 מלא (480%640 פיקסלים) בקצב טלוויזיה מלא (25-30 תמונות לשניה). המיוחד במנוע א]א]א הוא שיכולת זו תהייה אינהרנטית למעבד המרכזי, ללא כל צורך בחומרת 0םק]א יחודית ואפילו ללא צורך במנוע האצת ווידאו על הכרטיס הגרפי. יתכן לא תודקק כלל לכרטיס האצה גרפי - מנוע א!אוא יכול להאיץ את ההצגה של מסכי %שסשחו/ טוב יותר ולשלב ווידאו וגרפיקה למשהוא שאכן ראוי לתואר המחייב יימולטימדיה". ובאופן עקרוני אפשר לוותר גם על כרטיס-הקול. בסופו של דבר, מנוע א1א]א אמור להשמיע קול סטריאופוני באיכות 6 במקביל להצגת הווידאו. ולפי השמועות האחרונות, גירסת 166 מגהר% של פנטיוס + אואוא כבר מסתובבת בין מעבדות הפיתוח ומפילה את המהנדסים מהרגליים. 6 ישואל אפריל 1996 קבוצת הפקודות של א!א]א סופקה למפתחי תוכנה החודש. אינטל תתחיל לשלב מנוע א]א]א בקוו הפנטיוס שלה מלמעלה למטה, בהתחלה בגירסת 200 מגהר), שתצא לשוק לקראת הקיצ, בהדרגה גם בגירסאות מהירות נמוכות יותר. עד לסוף 1996 יהיו כל הפנטיומיס זמיניס עם א]אוא והניחוש שלי אומר שזה כולל גס את הפנטיום-פרו. הפרוייקט פנטיוס-פרו+א]א]א נקרא בשס הקוד 1.4/141₪א, אחרי שאינטל החליטה להפסיק את השימוש בקודיס סוגסטיביים מדי, וכמו 6. כך גם הפך הפרוייקט 27 ל-650אא]א, אבל זה כבר סיפור אחר. הסיבה שאינטל שומרת על ההתפתחויות האלה בסודיות, במקום לשאוג ברחובות כפי שעשתה מיקרוסופט עם שיקגו/95 פאוסשחו/, היא הפחד הנורא שאנשיס יעכבו את רכישותיהם עד שמעבדי א!א]א יצאו לשוק. הפחד הזה מוצדק. יכולת א1]א!א חשובה לרוב המכריע של משתמשים יותר מכל עלית מדרגה בסולס המגהרצים או מכל שיפור אפשרי בעיבוד נקודה צפה. מולטימדיה היא גורס המשיכה העיקרי של מחשביסם חזקים ו-א1א] יספק את פלטפורמת המולטימדיה הטובה ביותר בעולם ה-26. חלק ממסע ההרגעה של אינטל יכלול, כרגיל, גירסת 6צוזפזסצס, שתספק יכולת א]אוא למחשבים ישנים, אבל לא בטוח שדי בכך כדי למנוע מקוניס פוטנציאלייסם להחליט שהמתנה היא טקטיקת הקניה הטובה ביותר. הזרוע השניה של מסע ההרגעה יכלול, שוב כרגיל אצל אינטל, הורדת מחירים דרסטית של גירסאות ישנות. בקיצור, קיץ של חגיגת קניות. ההצלחה של א]א]א תוציא את אינטל מהמבוכה שנגרמה עייי הכשלון של אסטרטגית "עיבוד אותות עצמייי, 57א, שאמורה היתה לשכנע אותנו כי אפשר להשיג מטרות דומות באמצעי תוכנה בלבד - ובלבד שהמעבד יהיה פנטיוס מהיר. מסתבר שאי-אפשר, למרות שיבמ הראתה לעולם כי ?5א היא אופציה ריאלית על פלטפורמות 6זששסק. עכשיו תוכל אינטל להציג את מעבדי א]א!וא כנושאי הדגל של ע5א עס ביצועיס טוביס בהרבה מכל 06 עכשווי או עתידי. ובכלל יתכן שה-6)זסאוסת, ולא אוזץ6, הוא המטרה האמיתית של אינטל, מה שמוכיח כי החבריה האלה לא מפנים את הגב גם אחרי שהיריב נפל על הקרשים. עכשיו אתס מבינים למה הם נשארו בלתי-מנוצחים גם אחרי כל השגיאות שהם עושים! זס )סח )ו | ואעואא: וו סהקוס6 ,קוו ,ואפו לא טועים.. יצרנים אלו ורבים אחרים 1 הרחבת זכרון שוחצ ל-4₪8 |- 88 לרזולוציה עד 1200א1600 24 ביט. בחרו במאיץ גרפי 6 של חברת אסחזגוו 4 יצירת גופים 30 בחומרה ל-6אוח=סאשה. למחשבים המובילים אידיאלי ל-630 סדטא ולמשחקי תלת-מימד. אופציה למודול שסוש וכניסת וידאו בחלוו שלהם מבוססי פנטיום דא וס למולטימדיה. ופנטיום פרו. 7 תמיכה ב-סאססדטג ,דא פששססאואו, 3% = 05/2 ,95 פשוססאו\ * סלע סחר היא נציגה בלעדית של מטרוקס סלע סחר מערכות אלקטרוניקה [1994] בע"מ רח' ארם 6 ח"א טכ. 03-6479969 פקס. 03-6479963 10 0 ישראל אפריל 1996 נחזור כשהעבודה תסתייס מעתם את הסיפור על החוואי שהגיע מאיובה עס אישתו בפעס הראשונה לניו-יורק!: פעורי פה מול גורדי השחקים, נדהמיס מההמולה הבלתי פוסקת, מרעם פטישי האוויר שהורסים בניין אחד בזמן שהעגורניס כבר מניפים את קורות הפלדה של הבניין שיתפוס את מקומו, הס מרגישים שנפלו לפלנטה אחרת. ואז פונה ביל לאישתו ואומר, "מטילדה, בואי ונזוז מכאן. נחזור כשהעבודה תסתיים". הלוואי והייתי יכול לחזור כשהעבודה תסתיים. לא לניו-יורק, אלא לכל התוכנות ומוצרי החומרה שאני משתמש בהם מדי יום, ומדי יוס אני מרגיש יותר ויותר שמכרו לי עבודה לא גמורה. בניגוד למה שחשבנו שיקרה, כאשר התעשיה תתבגר ותתייצב, המצב היוס אולי גרוע יותר מבעבר. המגמה האוניברסלית היא של מוצר מתיישן ומוחלף עוד לפני שהוא גמר את פיתוחו והתייצב. לאחרונה השבחתי את ה-6ת המיושן שלי עייי החלפה של כרטיס 1 2 מסג1א בכרטיס 771 םסוזס] 6מוא זסטותטאז עס תמיכה בפרישת קובצי 6מקוא. הכרטיס הישן נחשב בזמנו לפריצת דרך, חלוץ בתחוס האצת 60%ח1/ו, שהפך לחשוב כל-כך בישומים עכשיוויים. הוא יצא לשוק לא מוכן סופית והמשתמשים נאלצו לעבור סידרה ארוכה של החלפות דרייברים עד שהוא התייצב, פחות או יותר. עוד לפני שההתייצבות הסתיימה וכבר הסיטה 411 את התעניינותה לדור הבא, 64 הטג]א, ונתנה למשתמשים להרגיש כי הס נשארו עס כרטיס שהתיישן עוד לפני שהגיע לבגרות. האם 411 תגמור אי-פעם את הפיתוח של 64 הטג!א לפני שהמאכצ יוסט למוצר חדש יותרז תוכנת הדיפדוף זטוגּפָווגּא של נטסקייפ היא דוגמה אחרת. יותר מ-80 אחוז מהמתקשרים לאתר 3842186]א 76 משתמשים בו, דומיננטיות ששוס מוצר חומרה לא יכול לחלום עליו. ועוד לא ראינו גירסה גמורה ראשונה של ה-זסוגּפָוגּא, גם לא הגירסה שנטסקייפ מוכרת בכסף מלא. משתמשי אינטרנט מקבלים כגזירת גורל את העובדה שנפילות 07 קורות על ימין ועל שמאל. הס משחקים עס תוכנות אסספחו\, חייגניס ותצורות עד שהם נופלים על משהו שעובד לא-רע, רק כדי להרוס את הכל ברגע שהס נתקלים באפשרות להוריד גירסת ביטא חדשה של סוה וצגא. מחזוריות סיזיפית נטסקייפ יכולה להמשיך במחזוריות הסיזיפית הזאת מסיבה פשוטה: התרומה שלה לקידוס שפת ,₪81%/1 עס הרחבות מועילות חשובה לנו יותר משאלת היציבות. נטסקייפ רצה מהר יותר מוועדות התקניס ואנחנו שמחיס לרוצ אחריה למרות הדופק הגבוה והרגשת הסחיטה בסרעפת. מעצבי אתרים רוצים שננצל את כל היכולות המלהיבות של הרחבות נטסקייפ, אותן הם שיבצו בעמודי .11אזא, ולשס כך הם מציעים לנו להוריד את גירסת ביטא העדכנית ביותר של הדפדפן ע"י לחיצה על כפתור בתחתית עמוד הבית. ראיתס מישהו שהצליח להתאפק ולא ללחו עליוז אומריס לי שיותר משהעגל רוצה לינוק (כלומר משהמשתמשים רוציס יותר אפקטים) רוצה הפרה להניק (קרי, נטסקייפ רוצה שנאמצ את ההרחבות שלה וכך נתרחק ונלך מהמתחרים). החוואי מאיובה הוא מבין את זה ובכל את היה ממשיך לשאול, י"למה לא גומרים את העבודה לפני שמזמיניס אורחיס לראות אותהז'י אבל לא רק איכר בור משתומסם. גם מפתחי ישומים מתוחכמים לא מביניס מדוע נטסקייפ לא מספקת כלי פיתוח סבירים עבור התוכנה שלה! למה אנחנו צריכים לכתוב קוד, שורה אחר שורה, כדי לנצל את התכונות החדשות! למה ספקי צד-ג' לומדים עליהן בזמן שכל אחד אחר כבר מצפה למוצרים המנצלים אותן: אולי תלמדו משהו ממיקרוסופט! מתי תבינו שאי-אפשר לשמור על מעמד דומיננטי בלי לטפח את בעלי-הברית הטבעיים שלכם, את המפתחים והאינטגרטוריס! יש לי מוצר אחד שדווקא כן הבשיל יו והתבגר. מדפסת ליזר 4 )13616 של קז יק שכיוס אפשר לאמר כי היא מוצר גמור. כל-כך גמור עד ש-₪82 הפסיקה לתמוך בה בשירות חינם. לאחרונה נתקלתי -- בבעיה קטנה, איזה קו אפור שהופיע לרוחב ההדפסה מפעם לפעם. כדי לשמוע שעלי להחליף את מחסנית הטונר, נאלצתי לחייג למספר 900 (קידומת 900 בארהייב דומה לקידומת 6 באר> הקודש. לא כל המספרים בשירות זה הס לוהטי-אירוטיקה, אבל בכולס אתה משלם בין 2 ל-5 דולר לדקה) ולשלם 10 דולר תמורת הטיפ. אנחנו לכודים בתרגיל איזון עדין, בין הרצון לחדש והצורך לשמור על הקיים. רעיונות חדשים, מוצרים טובים יותר, תוכנות עשירות יותר ומעבדים מהירים יותר דוחפים את התעשיה שלנו במהירות מסחררת. אף ענף כלכלי לא ראה גידול מסחרר כפי שעשה המיחשוב האישי בעשרים השניס האחרונות. אבל גס במחשבים אישייס אנחנו עדיין קשורים למספר תקנים יסודיים מיושנים להחריד, במטרה לשמור על תאימות עס הקיים. אם היינו יכוליס להחליף את הכל בלחיצת כפתור, כפי שאנו מורידים גירסה חדשה של זסוגפוצגאא, היינו עושים זאת ללא היסוס - ולעזואל היציבות והבגרות. אבל שיקוליס כלכליים קרים עוצרים אותנו ומענישיס את כל מי שמנסה לקפו> לפלטפורמה אחרת. באינטרנט הקפיצה היא חינם - ואנחנו קופציס ברצון, ומוכחים בכך כי אנחנו מעדיפים בית חדש ולא גמור על בית ישן שאין בו הפתעות. --3 פותחים חלונות ורואים את כל היתוונות 6. / > שילוב נוח ביותר של עברית/אנגלית, טקסט/מספרים > ניהול מסמכים ומדורים בעברית > ספריית מאסטר למסמכי תבנית > סיעוף אוטומטי, עיצוב מהיר של טבלאות * שיגור פקס ישירות מהמסמך > ספלר, מילון דו-לשוני, אגרון > עזרה מקוונת למשתמש > מגוון אפשרויות עיצוב ותצוגה > תמיכה בפונטים (כתב מעוצב) > 19 שפות זמינות לכל מסמך * עבודה בו-זמנית על מספר מסמכים > שילוב תמונות וספריית איורים > מנגנון ציור משוכלל > קישוריות לגרסאות- 005 316%1) > תמיכה מלאה ברשת > תמיכה ב'חלונות 95' מעבד התמלילים המובן מאליו לפרטים והזמנות: דביר מוצרי תוכנה קיבוץ דביר דנ הנגב 85330, טל. 07-910777 פקס. 07-910151 סניף תל-אביב: החרוץ 6 ת"א, טל. 03-5375234/5 פקס. 03-5375236 12 פקקי תנועה באוטוסטרדת המידע ני לא זוכר שוס תופעה טכנולוגית שאפשר להשוותה לגידול המדהים של אינטרנט. בכל קנה מידה - מספר המשתמשים, מגוון האתרים, כמות המידע - אינטרנט עוברת תהליך גידול שדומה יותר לפיצוץ מאשר לצמיחה. גידול בקצב הזה מביא יסורי התבגרות לא מעטים, שכולנו מרגישיס בהם יותר ויותר. מנסיוני, הגישה לאתרים פופולריים הולכת ונעשית קשה מיוס ליוס. התור מתארך וזמן רב מתבזבז בהמתנה. אתרים רבים מגיביס באיטיות נוראה והעמודים מצטיירים על המסך שלי בווריאציה מודרנית על הביטוי הישן "להתבונן בצמיחת הדשאיי. קישרי היפרטקסט מוליכים אותך לעיתיס קרובות לאתרים נטושים, שבעליהס נואשו מהתקווה להתעשר עייי עמוד-בית יומרני, ובמקרים אחרים אתה מקבל את ההודעה הלקונית "השרת לא מגיב" כאינדקציה שהאתר הפופולרי קרס תחת הסתערות המתקשרים. אפילו ספקי שירות מקצועיים מתחילים לדווח על בעיות שירות הנובעות מעומס-יתר. או מה צריך הגולש הנלהב לעשות כשהצפיפות מאיימת לשתק אותו בין ההמונים! אין תשובות קלות. אפשר לנסות מודס מהיר יותר, או קוו א50%] אופנתי, אבל השיפור הוא קטן. אפילו עם חיבור 11 מהמשרד שלי ישירות לשידרת אינטרנט, הגלישה הפכה לחוויה המזכירה יותר את הזחילה בפקקי התנועה של שעות השיא על הגשרים המוליכים למנהטן. הרשת פשוט עמוסה מדי. יש יותר מדי הערכות סותרות על מספר המשתמשים בפועל בשירותי אינטרנט ועל כמות התנועה שכל אחד מייצר, אבל דבר אחד ברור: מדובר במיליוניס רבים ורובס נמשכיס לאספקט המכביד ביותר על הרשת - עמודי ט6ו עמוסי גרפיקה ובקרוב גם ווידאו. לפי חברת המחקר אוזוגּ!/א מספר המשתמשים באינטרנט הגיע ל-26.4 מיליון בסוף 1995 וקצב ההצטרפות ממשיך להדהים. הכפלה מדי שנה. הקצב הזה נמשך מאז 1988 ואם הוא לא יואט נגיע תוך 5 שנים לכך שכל בית בעולס יהיה מחובר לאינטרנט! זו מסקנה אבסורדית בעולס ש-80 אחוז מאוכלוסיתו מוטרדת יותר בשאלה יימה נאכל מחר:" מאשר בשאלה "למה אין לי עדיין כתובת [וגחחזם!" מדהים עוד יותר הגידול במספר השרתים והאתרים. לדברי אוזוג!א אנחנו מתקרבים למספר שלא יאומן של 10 מיליון, ומגמת ההכפלה מדי שנה נמשכת מאז 1982! במילים אחרות, מספרס עוקב אחר מספר המשתמשים בפיגור של מעט יותר משנה אחת וכבר בתחילת 2001 הוא ישתווה למספר בתי-האב בעולם. כמובן שהמגמה תבלס הרבה לפני שנגיע למצב האבסורדי הזה אבל, בינתיים, קצב הגידול המסחרר יוצר לחציס בלתי-אפשריים ברשת. הבעיה מחריפה עוד יותר כתוצאה מהחלוקה הגיאוגרפית הלא מאוזנת של אתרים אטרקטיביים ודרכי גישה רחבות-סרט. מצד אחד יש אתרים אטרקטיביים יותר ואטרקטיביים פחות, כשהראשוניס מושכים אליהס מתקשרים במספר סידרי-גודל יותר מהאחרונים. ריכוז גיאוגרפי של מספר אתרים אטרקטיביים, כפי שקורה במספר אזורים, יוצר עומס מקומי גדול לאין-שיעור מהממוצע של הרשת. מצד שני, הרשת התפתחה בצורה כמעט אקראית, ללא 6 ישואל אפריל 1996 הכוונה מרכזית וללא תוכנית-אב ממשית, וכתוצאה מכך הטופולוגיה שלה נראית כחלוס בלהות של אומן החלצות מקשירה. אין כל אפשרות לתכנן מראש רוחב-סרט מוגבר לאיזורים עמוסים במיוחד, שכן הכל נזּיל במידה מבהילה ומה שהיה נכון לפני שנה לא יהיה נכון בעוד שנה. תשתית התקשורת כרוכה בהשקעות ענק, הדורשות תיכנון קפדני והבטחת שטף הכנסות לזמן ארוך. ה"כאוס" של אינטרנט מונע את מימוש שתי הדרישות האלה ולכן הסיכוי, שתוך זמן קצר הייברירה הטבעית" תיישר את ההדורים, נראה קלוש. המושגיס שהזכרנו לעיל יוצריס אסוציאציה של תחזית מזג האוויר. גם שס ריבוי הפרטיס והתלות הלא- לינארית ביניהס מונעים מאיתנו לצפות קדימה בבטחון יותר מימים ספורים. כמו במטפורה הידועה של המטאורולוגים, הזזת עכבר בידי גולש אנונימי ביער הגשס הברזילאי יכולה לגרוס לסערת הוריקן באיזור ניו- אינגלנד של אינטרנט. חברת אחזוגּוא עוקבת אחרי סערות כאלה (שטפון לא צפוי של מתקשרים, שגורס לפקיקת הקוויס באיזור שלם, נקרא "סערה" בז'רגון שלהס) על מפות גיאוגרפיות בזמן-אמת והמראה אכן מזכיר את מפות מזג האוויר. הסיבוך של הרשת הגיע לרמה כזאת שכבר אי-אפשר למפות אותה בדייקנות ואי-אפשר לפתור אפילו בקירוב את משוואות הזרימה שלה. שיטות סטטיסטיות, כמו אלה הנהוגות בתחזית מזג-האוויר, הן הטוב ביותר שבאפשרותינו ליישס. קשה לראות איך הכאוס הנוכחי ממשיך לגדול בקצב של פיצוץ בלי שהוא יסתיים בגל הריסות. האם הניהול הקולקטיבי הרופף של אינטרנט הגיע לסוף דרכו! האס השלב הבא יהיה הקמת רשתות גלובליות פרטיות, של חברות עיסקיות, הנותנות שירות בתשלוס לא קטן אבל מספקות בתמורה יציבות וזמן תגובה קצר! האס יאומ המודל של חברות הטלפונים, שהתפתח ושוכלל במשך יותר מ-100 שנה, עד שהסתיידו עורקיו והוא הפך למעצור שמרני על גלגלי מהפיכת המידע! האס רשתות הכבלים מציעות אלטרנטיבה טובה יותר האם נראה על אוטוסטרדת המידע את התופעה שאנו עדיס לה על הכבישים: ככל שנפתחים עורקי תנועה חדשים כן מתרבים כלי הרכב הנמשכים אליהסם והתוצאה היא חזרה לפקק המקורי: ברור שמשהו רדיקלי צריך לקרות - ואס המשמעות היא שהאוטוסטרדה תהפוך לכביש אגרה, אנחנו מוכנים לשלס. רכשת מחשב רב עוצמה עם זכרון ענק, מערכת מולטימדיה, 4- מלא הפוטנציאל הטמון במחשב האישי שלך אתה צריך מסך 6הוא. המסכים ידידותיים במיוחד, מצויידים בטכנולוגית זא 8 06| ומותאמים לתוכנת ההפעלה "95 5)וספאוא. המסכים הם בעלי יחס עלות תועלת הטוב בשוק, תתפלא כמה מעט צריך להוסיף 6 הנו יצרן מסכי ה "17 הגדול בעולם. מסכי 6אוז הנם בעלי רזולוציה גבוהה במיוחד, עומדים בסטנדרטים המחמירים ביותר של חדות, איכות התמונה, בקרה ובתקנים למניעת קרינה (ה קוו אסוזהופ ה א אסו) 7 / כדי להגיע ל6ג1ו. מסך 6א/יז - משלים את התמונה. 31 בא/חז 1 אמטל מחשובים בע" | סב פ6רסוס> סדאוא פוב'ל'ם בצו(וןו היק פ. שן א סו 5 וצ ס אצ אצ דוו רחוב טרומפלדור 5 רמת השרון 4 טל' 1 נית| להש'ג בגדל'ם "14, "5ו1, "7 ₪ 27 די ש % ₪ 1 1 "1 אצל המפ'צ'ם המורש'ם 14 לא נעצרים ב-95 וכריסם את הייפרומו" של הסרט יימלתעות 2" זה התחיל בערך כך: "איך שנרגעת מספיק כדי לחזור אל הגלים..." בשנה הקרובה נוכל לעשות פראפרזה על המשפט ששלח צמרמורת בגבס של מליוני מתרחצים ב-1978. "איך שנרגעת מהמהומה של מעבר ל-95 פאס6חו/..." יתחיל המאמר האופייני, שינסה לשכנע אותך שלא נעצרים ב-95 %שסשחוו. עבור עשרות מיליוניס של משתמשים, די יהיה בכך כדי להחליף ערו ולחפש חומר קריאה מרגיע יותר אבל, למספר לא קטן של אחרים, הטיעון בזכות המשך ההגירה יהיה לוגי לחלוטין והמסקנות בלתי נמנעות. לא, מיקרוסופט מבטיחה לנו שהיא לא מתכננת לצאת בקרוב עס 6 88או60חו/ או עם איזושהי גירסה אחרת, שתגרוס לנו להרגיש מיושנים בין-לילה. לפי התוכנית שלה, בשנה הקרובה תבוא שורה של תיקוניס ושיפורים מקומייס כמקובל במהלך התפתחות רגיל של מערכות הפעלה. חלק מהם כבר זמין להורדה בחינס מהאתר שלה באינטרנט וחסס.80סזסות.שש ואחריס יבואו בהמשך. באווירה הנוכחית, שכולס מחלקים תוכנות חינס באינטרנט ונטסקייפ נושפת בעורפה של מיקרוסופט, היא לא יכולה לקוות להרבה מהוצאה לאור של גירסת שיפורים. מנהלי מיקרוסופט אפילו אומריסם שהמספר 95 עוזר למכור את המוצר ב-96'י. הלקוחות מרגישיס שהם מקבלים מוצר בוגר ומנוסה יותר. באור הזרקורים לא, המוצר שיעמוד במוקד הזרקורים נקרא "א(5-דא'י, קיצור לשם המלא 6616386 6816ק11 [5₪61 דא >אשסשחו/ו. המוצר, שיופיע על מדפי החנויות לקראת סוף הקיצ, הוא גירסה מעודכנת של דא, הכוללת ממשק (5₪611, מעטפת) חדש, אטרקטיבי יותר, ותמיכה נרחבת יותר באביזרים היקפיים שונים ומגווניס. הגרעין של זא >ס6חו/ו זכה לתשבחות מכל הצדדים וכל מומחה ומנהל מיחשוב אירגוני יודה ברצון כי זה הבסיס האמין ביותר למערכת הפעלה שולחנית. הדעה החיובית על דא גרמה לחמימות בה התקבלה מהדורת השרתים (ז6אז56 דא) בשוק ולחדירה המהירה שלה למעוזי 6וגּ\ז6א ויוניקס. אבל ממשק אפור, זלילת משאביס ותמיכה לא מספקת באביזרים היקפיים - גורמיס שלא משפיעים על החלטת רכישה של שרת - מנעו הצלחה דומה של מהדורת תחנות-עבודה (חסווגוצאזס/ו דא). בעולס, שהתרגל להסתפק ב-4 עד 8 מגהבייט זכרון, קשה למכור מערכת הפעלה הנזקקת ל-24 עד 2 מגהבייט. ההבדל במחיר הוא כמעט אלף דולר! עכשיו יורדים מחירי הזכרון, רמת הכניסה עולה ל-16 מגהבייט ו-דא מתחילה להראות כאופציה הגיונית. הוסיפו לכך ממשק מעודכן בנוסת 5 8שו60חו/, תמיכה בכל האביזריס ההיקפיים ש-95 %שס4חו/ תומכת בהם, תמיכה בתקנים מעודכנים כמו עְג! 'ח' שָטוש, ומגרש התחרות נעשה מאוזן יותר. למיקרוסופט, לכאורה, לא איכפת איזו מערכת הפעלה תקנה בתנאי שהלוגו שלה יתחיל במילה פאסשחו/ו, אבל לקונה בהחלט יש מה להתלבט ולהעדפה של דא יש הרבה סיבות מוצדקות. )? ישראל אפריל 1996 הגרעין של 1א %שסשחו/ו יציב ואמין לאין-שיעור יותר מזה של 5 8או60חו \. מיקרוסופט הרגילה אותנו להתייחס ל-95 %אוס6חו/ כאל מערכת 32 סיביות, אבל האמת היא שזו מערכת היברידית, שעדיין כבולה במספר נקודות לקוד 16 סיביות ולכל המגבלות ההיסטוריות של 5. ךא >אוס0חו/, לעומת זאת, היא התחלה חדשה וכל הקשר שלה עם תוכנות 05 נעשה ע"י אמולציה בתוכנה. זה פחות יעיל מביצוע ישיר של ₪ פקודות 16 סיביות, אבל הרבה יותר 42 בטוח. עס %שסחו\ הכתובת 07 ו צריכה לחלוף מהעולס של משתמשי 6ק. מעדיף את דא יתר-על-כן, המעבד החדש של אינטל, הפנטיום-פרו, מעדיף את דא על כל גירסה אחרת של פוסשחו\. המקצוענים, משתמשי העוצמה וסתם חלוציס טכנולוגיים, יעדיפו את זא ברגע שהחסרונות הנוכחיים יעלמו. גירסת א היא נקודת המפנה שתגרום להס לארוז את הפקלאות ולהתחיל להגר פעם נוספת. לא, לא כולס צריך ללכת בדרך הזאת. 5 פוסשחו/ היא פשרה מצויינת בין הדרישות של משתמש ביתי, ליכולת של פלטפורמות חומרה מוגבלות ולצורך - להריצ ביעילות תוכנות מיושנות במקצת. אפשר להשאר עם 95 %שסשחו\ ללא מבוכה ומיקרוסופט תמשיך לפתח אותה יותר ויותר בכיווניס המועדפים עייי השוק הביתי. אבל באירגוניס תגבר הנטייה לאחד את הפלטפורמות ולאמצ את א לתחנות העבודה במקביל למהדורת השרתים שלה. דחף הנדודים לא, אתה לא חייב לנטוש את 95 אס4חו/ אס היא בדיוק מה שהרופא רשס לך. אתה יכול אפילו להשאר עם 3.1 אאסנחו/ עד שיבוא ישוס המח וישכנע אותך לזוז הלאה. או אולי אתה מעדיף את 05/2 ומאמין שיבמ עוד תצליח לארגן את המחנה שלה ולהוציא לשוק ישומים שאינס נופלים ממה שאפשר למצוא במחנה של 1א/95 >אוסשחו/. כל הגישות האלה לגיטימיות בהחלט ואל תתן לאף אחד ללחו עליך. אבל אני, ולא מעט מלקוחותי באירגוניס גדולים, אני מתחיל לחוש בדחף הבלתי ניתן לדיכוי לצאת מחדש לדרך. ועוד לא נרגעתי מהמהומה של ההגירה ל- 5 סח ))... אנחנו מודים בכך: ,/ / לא אנחנו המצאנו > אך בעסקי הרשתות = / / יא הרעיון פשוט מאד: ללא חשיבות למקוס שבו אתה יושב ברשת, אין דבר שנעלס מידיעתך. במהירות הברק אתה מגיע לפינה המרוחקת ביותר ושולף כל מידע הנחוצ לך. מה שדרוש לשס כך (אס אינך עכביש) היא 1 6 /61צ1 - אמת המידה למערכות הפעלת רשתות. ל- 0/611סצ1, המומחית העולמית לרשתות תקשורת, ממש לא אכפת מכך שהרעיון המקורי היה של מישהו אחר - לאף אחד | מספר 1 אין הנסיון והמנהיגות ללא עוררין שלנו בעולם כולו. . כדי להכיר את הסיפור בשלמותו, הקש ומסט.|[6טסם.שוצ//:כן)וו! או שגר פקס ל- 6[1צסצ!, 03-5461679. אנחנו מקשרים את כולם 6 הרשת היחידה המוכנה היום לדרישות המחר. 2 ||6צסא מבחנ' הביצועים ביוראל "בפעם הראשונה לאחר 2000 שנות" הוא המשפט הארכאי העולה בוּכרון הקולקטיבי שלנו בכל פעם שכאן, בישראל, מתחדש נוהג שבעולם הגדול הוא כבר שיגרה. גם מבחני הביצועים של מחשבי 76 בפרוצדורה של מעבדות 146 22 (מעבדות 8וצגס-211, החברה שמוציאה לאור את 88ו₪402]א 6 ועוד כעשרה כותרים אחרים בארהייב ובארצות אחרות, כוללים את מעבדות 6 בניו-יורק ומעבדות גדולות עוד יותר בקליפורניה. מבחני הביצועים מפותחים עייי חברת-בת, בשס 6300ק0 אזגות6ה86 20, המפיצה את המבחנים ללא תשלוס במטרה לקבוע בסיס משותף ומקובל בעולם כולו להשוואה של חומרה ותוכנה) התרחשו החודש לראשונה בישראל ותוצאותיהם מובאות כאן לראשונה. כמו בכל אירוע ראשוני היינו צריכים ללמוד די הרבה תוך כדי מהלך הבחינות וגם המשתתפים, בחלקם, נאלצו לפעמים לקפוץ למים-הקרים ולמצוא פתרון לבעיות שעד כה הם לא מודעיס להן כלל. הקורא אמור לקחת זאת בחשבון בומן שהוא קורא את הסיפור הזה ולמתן את ביקורתו בקורטוב של הבנה לקשיים של הפעם הראשונה. 16 6 ישראל אפריל 199% איך זה התחיל הודענו על המבחניס בראשית פברואר 96. ההודעה יצאה לעיתונות ועשרות פקסים נשלחו לחברות שעשויות לגלות עניין בנושא. מעטות קפצו על ההזדמנות ללא היסוס והרבה יותר חברות גילו רתיעה ברורה מהצורך להתמודד ללא הגנות של מוניטין מיובא. הגדרת הדרישות מהמתמודדים היתה פשוטה יחסית: 4 ההגדרה הטכנית של המחשבים היתה מעטפת של דרישות מינימוס ומכסימום, בתוכן ניתן לכל משתתף חופש מסוייס בבחירת הפרמטרים והמיצוב השיווקי שלו. 4 המשתתפים התחייבו לשלוח למבחנים אך ורק מחשבים "סטנדרטיים", בתצורות שכל קונה שיבקש אותן יוכל לקבל. 4 המשתתפים התחייבו לספק את התצורות הנבחנות במחיר הנקוב (צמוד, בדרך כלל, לשער היציג) לכל קונה במשך 3 חודשים לפחות ממועד הבחינות. 4 המשתתפים התחייבו שלא להציג תצורות שונות מאלה שנבחנו כאילו ביצועים באלה גרפיקס, נציגת קריאטיב בישראל, מאפשרת לך לעלות מסך עם שאזא תממואטא-מאיצי מסך איכותייס ומהירים במיוחד בקונפיגורציה של 64 ]וס או !וס 128 וכרון החל מ-פוז 1 עד-סוו 8, רזולוציות עד 160081200 ומגוון צבעים אמיתייס עד 16.8 מליון. כל הכרטיסים מלוויס בחבילת תוכנה מדהימה םצם א%114 המאפשרת תפעול מהיר, שינוי רזולציות ותדרים מידי, הפעלת מספר יישומיס בו זמנית ומעבר מהיר ביניהם בתנועת עכבר. הצגת שרטוטים על מסך רגיל ברזולוציות כפולות עד 1024א2048, זוס בחומרה ופונקציות נוספות שלא נראו עד כה בכרטיסים גרפיים. לא ראית על המסך מזמן. ת פרסוגואים זמן גם לא ראיח אוחם במחירים באלה ! 4 יי וז / ₪ 52ם ה | זמפט ו סז מם ₪ 4 אאם 0 חסופו' -א'][9 ר ב ' תה ' י' ם פא תשפאזא-כרטיס 64 ביט עס ביצועים גבוהים ועלות נמוכה. משפר במידה ניכרת את הביצועים הגרפיים. מגיע בגירסת 1 או 2 מגה בייט וא4אפ. בקיצור-הכרטים האיכות' למחעוב הביתי! 3 | 1 5 ד5) ו '"פאונד בללטור" הכרטיס שַקבע את סטנדוט הקול העולמי ב-.6/ מיוצר על ידי קריאטיב 1 תס10%1 - %א']9 ל ל ק צ וע נים 5אזא חתםםואטא-כרטיס 64 ביט גרפי מקצועי מותאם לישומי גרפיקה בתנועה-וידאו. | מגיע בגירסת 2 או 4 מגהבייט ]א84+. תומך בפורמט 1 של 95חו/ להצגת וידאו מלא על המסך במחשבי הפנטיום, ללא צורך בחומרה נוספת. בקיצור-יחם מחיר/ביצוע הטוב ביותר בשוק! שמ בלול המחשג שלך.ת| לו את הטונ ניותו וו גרפיקס מולטימדיה בע"מ נציגת קריאטיב בישראל - מקבוצת קונלוג משווקת בלעדית של מגוון מוצרי המולטימדיה המקורייס של קריאטיב: ₪ כוטיסי קול ₪כונני 80% ₪62 עוכות מולטימדיה. ₪ כורטיסי וידאו ₪ עשטוות תוכנות ומשתקים. ותח' הסזנא 7 א.ת ועננה 09-911913 צי ₪ ד 8 או ב ו ₪ סא 6מושהּותו 128 ר א ל וצ י' ם פאזא תםם]אא-כרטיס מסך 128 ביט המהיר בעולם! חבילה גרפית מדהימה המכילה חומרה ותוכנה. פועלת בעוצמה ובמהירות הגבוהה ב-163% מכרטיס 64 ביט טיפוסי. מגיע בגירסת 4 או 8 מגהבייט |א/8). בקיצור-מטום במחיר ברטים טיפה! ד5) ום ''וידאו בלצטטו', הכרטיס שקבע את הסטנדרט העולמי לוידאו ב-.6/ מיוצר ע"י קריאטיב מבחני הביצועים בישראל 0 00 = 5 8 788% בפפם = 790 1 0% 0 5 2 - | -ם == 4 ו ן | || , | | 4 0 . 2 4 4 0 4 = 5ק בף 55 82 53 52 שק 5: שק 55 בש כל בב 28 24 52 38 ב8 בב 23 52 ב- לם שפם לק 52 58 ל5 רק 55 53 שב שם ₪ ₪ - 5 שר ₪002 ₪ ₪2 ₪ - 00 ₪ טּ הן הנבחנות ולא להטעות את הציבור ביחס לשאלה איזו תצורה קיבלה איזה ציון במבחנים. כל אלה הן דרישות סבירות, שכל קונה צריך לדרוש וכל יצרן ישראלי יכול לעמוד בהן. אין העדפה ליישמות מותגיס", למחשבים מיובאים ולחברות גדולות. החלטנו כבר בשלב הראשון לא להתייחס לשיקוליס הסובייקטיביים של הערכת כמה שווה המוניטין של יצרן א והאם יש משמעות למקום בו בוצעה האינטגרציה הסופית של המחשב. החלטה זו היא אחת משני הגורמים לכך שכמה מהשמות המפורסמים יותר בתעשיה העדיפו לא להשתתף. התופעה מוכרת מארצות אחרות בהן נערכים מבחנים והיא מצביעה על כך שהחברות האלה לא ממש בטוחות שהמוניטין שלהן אכן מצדיק את הפער במחירים. 4 ד פך 4+ ש 1 ה | ו . מסייץ -- 0 --- 8 6 ישראל אפריל 199% מבחן 96 6חסזפ5חו/ ₪ שגופ 991 2 5 א 0 8 8 99 וו יע 0 - [ טֶןושס6 051 ו זוא 5 סו 051 ₪ א 6ןא סס 99 " סום ₪5 כסטןטסן 991 סל םח 5 | ו 991" 5 6 סום 1 ופגסט |%+ + ו אסוונסט 991 סא.א.א 591 פגיעה בכבוד הגורס השני פוגע עוד יותר. חברות בינלאומיות מסויימות לא בטוחות שהנציג המקומי מסוגל לייצג אותן בכבוד. הן לא משוכנעות שהמחשב שלהן ישיג בישראל את אותסם ביצועיס שהוא השיג בארהייב. הספק הזה מעיד כי לדעתן השוק הישראלי יכול להסתפק גם ביצוג לא מקצועי ובמקוס להשקיע בהכשרת הצוות הטכני המקומי עדיף להתחמק מתחרות. כמשתמשים אנו מתקוממים כנגד גישה מתנשאת זאת, אבל בינתיים תאלצו לוותר על יכולת השוואה ישירה מול המוצרים של יבמ, 110, קומפק ועוד כמה שמות מותג ידועים. החברות שכן הביעו רצון להשתתף קיבלו את התקליטור ועליו המבחנים כשבוע לפני 5 5 (% ₪5 ב 4 9 5 0 : 9 ₪5 שך פ - ₪ שיאן אמריקאיי בוו .שאו ,הש זטקווס6 היום כדי לנצח אתה חייב מחשב ל | "ל הש ו ופ שופ 1 6 . 8 87 88 590 אסמס שמגיב אליך מהר %וכ)3-)וו] ,אש + 66 79 780 82 אזסם המחשב האמריקאי החדש המשווק | 4 | רדא הו רד ו --ן 6 0 0 : 10 1.4 וב ימהובה נתן לך, --| ו ו 3 , : ! 1. המשתמש המקצועי אפשרות לרוץ 7 "ל | 4 ל קדימה גם עם היישומים הכבדים ביותר. עכשיו אתה מכתיב את ==- | ששכ : = : . הקצב, בלי נפילות ובלי לבזבז זמן! 7 - ו וט טטור העמל 64, ק. אריה, פיית טל. 03-9213057 > תחנות עבודה ושרתים - ווטודוופ > תמיכה בטכנולוגיות זיכרון ₪0] > מוקד שרות ארצי טל. 03-9213198 = בקרי כונן קשיח 05!₪ > יציאות טוריות מהירות (16,550) > יציאות מקבילות , פַ ו 00 00 פכרטיסי תצוגה מהמהירים בעולם מתוצרת ח!/5/689 סחסוחאום מפיץ בלעזי בירושלים: 1א ואו / ו > מכיל רכיבי חסוודד של |6וח! 5 8005 858 ,קוש סחג פָטוש אריטל מחשבים טל: 01-735307 4 1 |ג)וקות 20 מבחני הביצועים בישראל = הבחינה הפומבית. המטרה היתה לאפשר להם להתכונן לבחינה ולהבטיח כי במהלך הבחינה לא תתגלענה בעיות בלתי צפויות. מבחני 22 הם גלויים וכל מי שרוצה לקבלם יכול לעשות זאת ע"י פניה למרכז הפיתוח בארהייב, ולכן לא ראינו לנכון להתייחס למבחנים כאל ייבוחן פתע". עדיף שהקונה ידע מה יכול כל משווק לספק כאשר הוא מוכן לאתגר. למרות ואת לא כל המחשבים הגיעו למבחניסם בתצורה אופטימלית וחלקס אפילו לא הצליח לעבור את המבחניס ללא שינוייסם דרסטיים. למעשה, השגנו יותר מחצי ממטרתנו כאשר עד סוף המבחניס הצליחו כל המשתתפים ליייישר קו" פחות או יותר ולגהץ את הבעיות שהתגלו במבחנים. עכשיו כולם יודעים טוב יותר איך לספק לנו מחשב טוב - שלא בהכרח עולה יותר. ידידותיות למתחרים הסיבוב הראשון של המבחנים נערך ב-29 לפברואר, בגני התערוכה בתל-אביב, במסגרת תערוכת אינפוטק. המבחנים נעשו במתקונת של תחרות ידידותית, כאשר כל מחשב מופעל עייי נציגי המשווק בנוכחות שופטיס וקהל מבקרי התערוכה. הידידותיות הפתיעה אותנו לטובה. נציגי חברות מתחרות עזרו אחד לשני ולא התגלעו כל עימותים ביניהס. מאוחר יותר, כאשר בדקנו בקפדנות את התוצאות, מצאנו כי חלק מהחברות חרגו - בשוגג - ממעטפת התצורה שהגדרנו ולכן הן הוזמנו למבחנים חוזרים. אלה התקיימו בשבועיים שלאחר התערוכה והן לא הסתיימו עד לאחר שהיינו שבעי-רצון מכך שהתמונה שיקבלו הקוראיס תהייה ההוגנת והמדוייקת ביותר. זה לא אומר שכל השאלות זכו לתשובה מלאה. גם אנחנו, במערכת המהדורה הישראלית, די טירוניס בהרצת המבחנים ויתכן כי ייפיספסנו" אספקטים חשובים. במהלך מאמר זה ננסה להתעכב ולהסביר כל פרט הראוי להבהרה ולשיס את האצבע על כל הנקודות שהקונה הנבון אמור לבדוק לפני שהוא חותם על השיק. בראש ובראשונה צריך לזכור כי י"ביצועים זה לא הכליי. המבחנים שלנו אומנס מספקים קריטריון אובייקטיבי להשוואה של מחשבים, אבל ההשוואה לוקה בחסר אס לא מצרפים למשוואה את המימד השלישי (מעבר לביצועים ומחיר). "תמורה לכספך" קוראים לכך האנגליס והכוונה היא לשיקלול כל הגורמיס שאינס ניתניס לכימות פשוט. במימד הזה יש משמעות לגורמים סובייקטיביים כמו 'מוניטין", "איכות ד בר 3 וו 0 | 5 - . ו 6 ישואל אפריל 1996 השירות" ו"אמינות עיסקית", אבל גם לגורמים "אובייקטיבייס" לחלוטין - כמו גודל הדיסק והצג, תכונות מיוחדות של המארז ולוח- האם, תוספי תוכנה, ארגונומיה ואסטטיקה. שיפוט הוגן קשה לשפוט בצורה הוגנת את המימד השלישי של מחשבים. תכונות שחשובות באירגוניס עשויות להיות מיותרות למשתמש הפרטי ומה שמתאים ליימשתמש עוצמהיי לא בהכרח מדבר לחובב הנלהב. חברות המתמחות בשוק האירגוני שמות את הדגש על תכונות שחשובות למנהלי מיחשוב יותר מלתכונות שחשובות למשתמש הסופי. זו לא מדיניות צינית, אלא הכרה בעבודה, שבמסגרות אירגוניות גדולות העלות של רכישת 6 זניחה ביחס לעלות התחזוקה השוטפת. לפני מחקרי חברת גרטנר, למשל, העלות השנתית של אחזקת 6 עולה על המחיר הממוצע של הרכישה ואחזקת הרשת מוסיפה עוד סכום דומה. מנהלי מיחשוב, שבראש מעייניהם אופטימיזציה של ייעלות משך החיים", חייביס לשקלל את תכונות המחשב בצורה שונה לחלוטין מהמשתמש הביתי. מצד שני, הסטיגמה של ייתואמים" אינה במקומה. נכון הדבר שלא "כל המחשבים אותו הדבר" וכדי לספק ביצועים אופטימליים יש צורך בידע רב, נסיון ומאמ בלתי פוסק לשפר את התצורה ללא הרף. מי שמנהל את עסקי ה-6 שלו מתוך ראיית הטווח הקצר בלבד לא יגיע רחוק. מי שמרכיב כל יום תצורה אחרת, לפי ההזדמנויות האקראיות בשוק הרכיבים, אין לו סיכוי לבנות מחשב איכותי שביצועיו עומדים במבחן. אבל, כדי לבנות מחשב טוב ורב עוצמה אין צורך במפעל ענק וכתובת אמריקאית. אפשר לעשות זאת גם בישראל. עס קצת כבוד למקצוע וללקוחות אפשר בהחלט להציע ייתואם ישראלייי שלא נופל מאחיו המיובאים. חלוקה לשלושה כדי להעריך נכונה את ההצעות השונות, ובמיוחד את הייתואמים", יש לחלק את המערכת המחשב לשלוש קבוצות רכיבים: 4 הרכיבים הקבועים ובהם לוח האם, הכולל בנוסף למעבד את ערכת השבבים, ה-8105, זכרון המטמון, השערים, חריצי ההרחבה וברוב המקרים גם את בקר הדיסק; והמארז, הכולל גם את ספק הכוח, המאווררים ומפרצי הכוננים. רכיבים אלה הס המאפיינים הייקבועים" של מחשב מסויים ואם אלה לא עומדים בדרישות אי-אפשר להמנע מלבחור במחשב אחר. 4 רכיבים סמי-קבועים, כאלה שבדרך כלל רצוי שיהיו מתוך המבחר הסטנדרטי של יצרן המחשב, אבל במידת הצורך אפשר להחליפם באחרים. בקבוצה זו תמצא את הכרטיס הגרפי, הדיסק, המודם, כרטיס הקול וכונן התקליטורים. מייחד את הרכיביס האלה הצורך במומחיות מסויימת בהתאמת התצורה הספציפית - החל בבחירת כתובות 0// וכלה בעידכון דרייברים. החולשה של מרבית היצרנים הלא מקצועיים היא באספקט הזה, שיכול להשפיע דרמטית על הביצועים, האמינות ושביעות הרצון הכללית שלך. 4 רכיבים חיצוניים, שניתן להחליפם ללא כל שינוי פנימי במחשב. בין אלה אפשר למנות את הצג, העכבר, המקלדת ואבזרי קלט-פלט חיצוניים. את אלה אתה יכול לבחור בצורה חופשית למדי לפי שיקולים ישומיים, מחיר וארגונומיה, ללא תלות בשאר חלקי המערכת. במפרטיס שדרשנו מהמשתתפים למלא פורטו בהרחבה אלמנטים מבחני הביצועים בישראל בסיסייס מכל שלוש הקבוצות. פירטנו דרישות מינימוס מרכיבים שאינס חלק בלתי מתחלף מהמחשבה ושאינס משפיעים על הביצועים, מתוך רצון לתת תמונה שלמה יחסית של "ימה אתה מקבל תמורת כספךי לכל אחד מהמחשבים בסקירה זו ניתן להצמיד צג גדול ויקר או דיסק רב ג'יגהבייטים. אבל תוספות אלה עולות כסף רב, שמתבטא במחיר הנקוב בטבלאות הבאות. האיזון העדין נקודה נוספת שכדאי לקחת בחשבון היא האישון בין הרכיבים השונים במחשב. הדבר בא לידי ביטוי במיוחד ביחס שבין ההשקעה במעבד להשקעה בכרטיס הגרפי. בסקירה זו אנו משוויס מחשבי פנטיוס שמהירותם בין 120 ל-166 מגהר>. הראשונים גובלים במה שנחשב היוס ייתחוס הביניים" והאחרונים שייכים, ללא ספק, לצמרת. מבחינת היצרן מפריד ביניהם פער לא גדול, של כ-400 דולר. פער דומה מפריד בין הכרטיסים הגרפיים הבסיסיים לבין הטובים באמת. במבחני 6 6ח0הו\ יש לכרטיס הגרפי תפקיד שלא נופל בחשיבותו מזה של המעבד ולכן אל תופתעו למצוא מחשבי 133/120 מגהרץ עם ציון 6 טמס)5חו\ טוב יותר משל מחשבי 166/150 מגהר. את הסיבה תמצאו בדרך כלל בכרטיס הגרפי. אבל לא כל אחד מפיק את אותה התועלת מהאצה גרפית של ישומי 5אס6חו/ץ. מהנדסי תיביים, מדענים והעוסקים בעיבוד תמונה ישיגו תועלת רבה יותר מהאצת המעבד המרכזי, כלומר מעליה בסולם המגהרצים, מאשר בהשקעה נוספת בכרטיסים גרפיים שתוכננו להאיצ ישומים עיסקיים. הדבר נכון, אם כי בדרגה נמוכה יותר, גס בבחירת הדיסק. כפי שתמצאו בסקירה, דיסקים מסויימים מספקים קצב נתוניס גבוה ב-30 אחוז ויותר מאחרים ובכך תורמים בין 5 ל-10 אחוז שיפור בציון 96 טחסופחו\. בישומים מסויימים, כמו בשרתים, לביצועי הדיסק יש תפקיד קריטי, גבוה יותר ממה שהמבחנים מציגים. לעומת זאת בישומים אחריס הדיסק כמעט ולא משפיע על הביצועים, במיוחד כאשר הזכרון הראשי גדול וחלק ניכר ממנו מוקצה ליימטמון תוכנה". פרמטרים קשוחים כדי לאפשר השוואה בכלל נאלצנו לקבוע מספר קטן של פרמטרים קשוחים, שכל שינוי בהם יביא בהכרח לשינוי משמעותי בתוצאות המבחנים. בולטים ביניהם הדרישה שהזכרון הראשי יהיה לא יותר ולא פחות מ-16 מגהבייט וזכרון המסך יהיה לא פחות ולא יותר מ-2 מגהבייט. לא קבענו גודל מירבי לזכרון המטמון החיצוני (01.2) ולא חייבנו להשתמש בזכרון ₪00 או ברכיבי !אגא דווקא. מסיבות שונות חלק מהמחשבים הגיע למבחנים הראשונים עם זכרון ראשי גדול יותר או עס זכרון מסך גדול יותר, ואז זימנו אותס למבחנים חוזרים. בדרך כלל הקטנת הזכרון הביאה, כצפוי, לירידה קטנה בביצועים, אבל, לפחות במקרה אחד, הקטנת הזכרון הראשי הביאה לנפילה גדולה ובלתי מוסברת בביצועים. מבחני 96 6חסופחו/ ו-הסת6םחו/ לא רגישיס לתוספת זכרון מעל ל-16 מגהבייט ולכן התופעה הנייל נשארה לא מסוברת. יתכן ובמקרה הספציפי הזה נעשה שינוי לא-מודע בין המבחן הראשון למבחן החוזר, אבל אנחנו לא הצלחנו לגלות מה קרה ולמה. במקרה אחד לפחות נתקלנו בתעלומה הקשורה לביצועי הדיסק. מדובר במחשב של חברת ₪ז₪6, שהצטיין בכל המבחנים מלבד מבחן אאוש 6 אזגוחהוו בו הוא קיבל כרבע (:) מהציון הצפוי. נכון שיש הבדלים בציוניס גסם כאשר החומרה לא מגלה סיבה לכך, אבל בשוס מקרה לא מצאנו חריג כל-כך בולט. זימנו את נציגי הרץ למבחנים חוזרים ואכן תיקון קל בהגדרת מחיצות הדיסק תיקנה את הבעיה והביאה את השגנו יותר מחצ' ממטרחנו באער עד טוף המבחנים הצליחו בל המעותחנים ל"יישר קו" בחות או יוחר ולגהץ את הבעיוח שהתגלו במבחנים. עכשיו בולם 'ודעים טוב יוחר איך לטבק:לנו מחעוב טוב - שלא בהכרח עולה 'וחר הביצועיס לערך הצפוי. התיקון גם שיפר באחוזים בודדיס את הציון במבחן 96 6פסו%חו/. תופעה שונה מצאנו במבחנים הגרפיים. כמעט כולם השתמשו בכרטיסים הגרפיים של שחסמוזגוע (משפחת ₪ז[564) או של 7 (משפחת 4 ם6ג1א). אבל, בעוד כרטיסי גו61ו5 סיפקו ביצועים מצויינים וצפויים בכל מחשב בו הס הותקנו, הכרטיסים של 411 התגלו כקפריניים. יצרניס מסויימיס הצליחו להוציא מהם ביצועים מצוייניס ואילו אחריס נכנסו למבוי סתום. היחס בין הביצועים הגרפיים של הראשוניס לאחרונים היה 3 ל-1, יחס שאי-אפשר להסביר על בסיס הבדלים בחומרה. ברור שההבדל נובע מתצורת התוכנה והמסקנה שלנו היא שאם אתה מעדיף את 411 מוטב ותשקיע ומן בלימוד הדרישות המיוחדות של כרטיסים אלה. סביבה אנגלית כל המבחנים נעשו בסביבת 3.11 אקטסזש6זס\ זס! פאס6מו/, הגירסה האנגלית של ייחלונות לקבוצות עבודה". אי-אפשר להשתמש בגירסה העברית, שכן מבחן 96 6חסופחו\ נתקע באחד הישומים (ז6אג86/1ַ13ע), שמסרב להכיר את הגירסה העברית. העדפנו לא לבדוק בשלב ה את המחשבים בסביבת 95 פשסטחו/ו, שכן עדיין אין גירסה עברית ואין לרוב המשווקים נסיון עס הגירסה האנגלית. למרות שהמשתתפים יכלו לבחור גם ב-3.1 פאסשחו/ו, אנחנו לא ממליצים על כך. גירסה קבוצות העבודה מהירה יותר בגישה לדיסק והדבר מתבטא גם בציון 6 6חסו%חו/. ראוי לציין, שלפי נסיון העבר, הביצועים בסביבת הגירסאות העבריות נמוכיס יותר מציוני המבחנים, אבל היחס בין מחשבים שונים נשאר ללא שינוי. המשתמש העברי צריך להיות מוטרד יותר מהירידה המשמעותית בביצועי הישומיס שתורגמו לעברית מאשר מהירידה שנגרמת ממעבר לגירסה עברית של %אסשםג/. ישומיס מסויימים ייגויירו" לשפת-עבר ע"י תוספים חיצוניים, כך שכל פעולה גורמת לתוכנה לקרוא רוטינה חיצונית לפני שמתבצעת פעולה כלשהיא וכך צונחיסם הביצועיס לתת-רמה מבישה. למרות שתצורת ההשוואה כוללת כונן 1א0א-כ0, כרטיס-קול, רמקולים, מודם פנימי, צג, מקלדת ועכבר, המבחניס לא בדקו את האבזריס האלה ולא תמצאו כאן ציוניס להערכה אובייקטיבית של טיבם. סיבה אחת לכך היא שאין בידינו עדיין כליס לבחינה של חלק מהאבזרים (למשל את איכות התמונה שעל הצג ואת איכות הצליל של הרמקולים). סיבה אחרת היא שחלק מהמבחנים נזקק לקריאה רצופה של נתונים מהתקליטור במהלך הבדיקה ולנו לא היו מספיק תקליטוריס לתת לכל המשתתפים. בקבוצה זו אפשר למצוא את מבחני הווידאו הספרתי ומבחני כונן ה-62-80%1 עצמו. מבחנים אחרים שוויתרנו עליהם הם 21 6 ישראל אפריל 1996 5 =- 9 - 0 4 אגת 65 6) וו מבחני הביצועים בישראל - 5 4 !47 44 - (=] יי - = 2 - ו ו 41 5 חאו סו וו : , |06062900) 661 * א יוםם ]א ₪ כ ₪ 8888 תלכ" 7 0 0 ל 4 6 זו 0 5 וטג 661 מ ה ונת ב [ךן |07 םוא ₪ אלה שקשורים ברשתות ובפעולת המודמים. גם כאן נדרש ציוד מיוחד ומערך בדיקות שלא עומד עדיין לרשותנו. חמישה מבחנים מכל האילוצים האלה נבע שהסתפקנו בחמישה מבחניס בלבד: 0 96 6חסזצחו/ו, מבחן הישומים בו מורציס תסריטי עבודה על 13 ישומי בסטחו/ פופולריים. אלה כוללים גיליונות אלקטרוניים (אקסל, 3, קווטרו-פרו), מעבדי תמלילים (זס\ סזק-ווחזג, וורד-פרפקט), מסדי נתוניס (אקסס, פרדוקס, גטגסזקק), תוכנות גרפיות (וחוס?זטאוסם, קורל-דרו), הוצאה לאור שולחנית (2386%1366) וערכת >זס/ של מיקרוסופט. הציון הכולל מבוסס על שיקלול של המרכיבים השוניס ביחס לעבודתו של משתמש עסקי 'יממוצע" ועל המשקל היחסי של כל תוכנה בשוק. 4 96 אזגותתו/ 10%ום0780, מבחן הבודק ישירות את המערכת הגרפית בסביבת 8או60הו/. המבחן מבוסס על ניתוח השימוש בקריאות 01 השונות ע'יי ישומים עיסקיים והוא נותן ציון ביחידות של מיליוני-9יקסלים | לשניה. הציון הזה רגיש, כמובן, לכמות וסוג הזכרון שעל הכרטיס הגרפי אבל, לא פחות מכך, גם למוד התצוגה. כל המחשבים במבחן נבדקו במוד 768א1024 6 ישואל אפריל 1996 רז בוסטפא 991 ₪ א אפווגסט |99 םא'..א',א ץונשס6 |05 זום )א - ו 051 ₪ א בוו 561 ו מבחן 96 אזהוהחו/ 3165 15 1 5 סי 5-2 991 שְּ וו וםום 990 סום /וסנסט 61+ 5 שָן6פ 991 4 5 = 8 |99 ה ו - מסטןטסן 991 > םח עס 16 סיביות לפיקסל (65 אלף גוונים) וקצב ריענון מסך של 75 הר> לפחות. 96 אזגוחזהו\ אאו, מבחן הדיסק בודק את תפוקת הדיסק הממוצעת ביחידות של קילובייטים לשניה. במהלך המחשב כותב וקורא אל ומאת הדיסק קבצים באורכים שונים ובאקראיות שגורמת לראש הקריאה/ כתיבה לקפוץ מסקטור לסקטור בצורה דומה למה שקורה בעבודה אמיתית. למרות שכל הדיסקיס בסקירה מתיימרים לספק קצב נתונים מירבי של יותר מ-13 מגהבייט לשניה, התפוקה הממוצעת היא, בכל מקרה, פחות מעשירית מכך. במילים אחרות, במבחן הדיסק יותר מ- 0 אחוז מהזמן הראש נמצא בתנועה מסקטור לסקטור. 16 אזגחז(6%, מבחן ביצוע פקודות בסיסיות עייי המעבד המרכזי. המבחן כולל רק פקודות 16 סיביות ותוצאותיו רגישות - מלבד, כמובן, למהירות השעון - לגודל וסוג המטמון. כמעט כל המחשביסם בסקירה כוללים מטמון 12 בגודל 256% מסוג ]זט 66חו[סקו?. הבודדים שהתקשטו ב-512 קילובייט לא התבלטו במיוחד, אבל אלה שהעדיפו מטמון אטספסזם60םץ5 בהחלט הפסידו כ-5 אחז מהציון. 32 אזגוח !1 ), מבחן דומה לנ"ל אלא שכאן מבוצעות פקודות 32 סיביות. הבדל הציונים בין המבחן ב-16 סיביות למבחן ב- 2 סיביות הוא קטן יחסית, והוא מבטא את הארכיטקטורה הפנימית של מעבדי פנטיוס. . 2 90 והווו1ח6 אי - יצרנית הצגים מס' 2 בעולם ידועה במוצרים המשלבים אמינות גבוהה, ביצועים מעולים ומחיר ללא תחרות. מחשבי המחברת מסדרת א2800%/ נשארים נאמנים לאותה מסורת: מחשב מולטימדיה הכולל: מעבד פנטיום 90/2 דיסק קשיח 810!8 זיכרון ו4 8ו8 כונן דיסקטים 1.448 כונן וסח 65 כרטיס קול 59780 זוט 16 רמקולים פנימיים צג דד אקטיבי "10.4 (זסוסס חטוז זום 16) רזולוציית מסך 800א600 תוכנת 95 פצשססחוצ/ שנתיים אחריות עכשיו במחיר היכרות לזמן מוגבל 5 א "2170 ₪ מספר המחשבים במבצע ההיכרות מוגבל. ההצעה בתוקף עד 30/4/96 המחיר לפי שער של 3.1 ש"ח לדולר, המחיר אינו כולל מע"מ. 1 ית 092 '23 =ועוכ) ו= צע ]ורוד כ)ז פייב אקסיטס בע"מ מחשבים ואלקטרוניקה רח' הרוגי המלכות 11 רמת החייל ת"א 69714 טל' 6481117 03 (רב קווי), פקס 6496015 03 סניף חיפה: שד' ההסתדרות 156, מפרץ חיפה טל' 8419870 04, פקס 8419871 04 24 6 ישראל אפריל 1996 מבחני הביצועים בישראל תהיות שנשארו שני מבחני המעבד עוררו חלק מהתהיות שנשארו לנו בגמר המבתנים. לכאורה ההבדלים בין מחשבים שווי-מגהרצים ושווי-מטמון צריכים | להיות מינימליים. בכל ואת מצאנו הבדלים משמעותיים מאוד שקשה לנו להסבירם. במהלך הסקירה נתעכב על כמה מהחריגים הבולטים. לדוגמה, ההבדלים בין מחשבי 120 מגהר ומחשבי 133 מגהרן הם הרבה יותר גדולס ממה שההבדל במהירות השעון (11 אחוז) יכול להסביר. במבחניס שערכנו בישראל - ותוצאה דומה התקבלה גס במבחנים שנערכו בארהייב לפני חודשים ספורים - התגלו הבדלים שמגיעים עד ל-40 אחוז (!) בין ציון 16 631% הטוב ביותר למחשבי 3 מגהר> ובין הציון הגרוע ביותר בין מחשבי 120 מגהרצ. גם הפער הממוצע בין 150 ל-166 מגהר% הוא יותר מהמתחייב ממהירות השעון, מה שגורם לנו להמלי באופן כללי ביותר על לוחות-אם 66 מגהרצ (כלומר מחשבי פנטיוס שמהירותם 100, 133, 166 ובעתיד 200 מגהר%) + "0 ינוח עיטקית" - על פני לוחות-אם 60 מגהר (מחשבי 90, 120, 150 ו-180 מגהר). המבחן 2 60 רלוונטי במיוחד לעבודה בסביבת 95 %5ס6םג. : כפי שרואים מהתוצאות, המעבר למערכת החדשה לא כרוך בשינויים משמעותיים בביצועים, לא לטובה ולא לרעה. אבל אי-אפשר ללמוד מכך על ביצועים בסביבת 1א 8שסשפו/, כן זו משתמשת במנגנוני הגנה משוכללים, שבהכרת גורעים מהביצועים. כמו-כן אי-אפשר ללמוד מכך דבר על מעבר לפלטפורמות פנטיום-פרו, המתייחסות בסלידה בולטת לקוד 16 סיביות. כאשר משתמשים בגירסה האנגלית של 95 5שס0מו\ מוצאיס שציון 96 6חסו%פו/ הממוצע של מחשבים בקטיגוריה מסויימת (כלומר עס מהירות שעון זהה ותצורה כללית דומה) הוא נמוך משמעותית בהשוואה לציון אה בסביבת העבודה של 3.11 סאו. דוגמה בולטת למה שיכול לקרות במעבר מסביבת עבודה אחת לשניה מספק המחשב 133 גוםת1!!6]/ של חברת מיקרון. במבחניס בארהייב הוא השיג בסביבת 3.11 0/0// ציון 96 סחסופמג/ו ספקטקולרי של 84 (כמו מחשבי 166 מגהרף מהירים במיוחד), אבל במבחנים שנערכו תחת 5 8ו60מו/ הציון צנח ל-61 בלבד - נפילה של 27 אחוז! ומה שמפליא יותר הוא שבמבחני הרכיבים (ה-620, מערכת הגרפית, הדיסק וכדומה) הירידה קטנה וכמעט לא משמעותית. סימפטומים דומים מוצאים בהשוואה של מחשבי [261 (ירידה מ-83 ל-65), עְ9א0800 (מ-79 ל-53), דיגיטל ועוד. נקודה כללית אחרונה שברצוננו לדון בה היא המחיר. ההבדל בין המחשב היקר ביותר לזול ביותר בסקירה הוא יותר מ-2 ל-1. זה הפער בין תחנת עבודה המיוצרת עייי חברה אמריקאית המתמחה בתחנות רבות-עוצמה לעבודת תיביים וגרפיקה לבין מחשב ייתואם"י המורכב בישראל עייי חברה המתמחה במחשבי יילחם וחמאהיי. השוואת תוצאות המבחנים לא מצביעה על הפוטנציאל של תחנת העבודה, שכן התצורה למבחנים לא ניצלה את היכולת המיוחדת של אינטרגרף בהאצת גרפיקה תלת-מימדית, את האפשרות להתקין יותר ממעבד יחיד בתחנה ואת האופטימיוציה לעבודה בסביבת 1א סמו בין המחשבים המיוצרים בישראל הווריאציה נמוכה יותר. כאן המחירים נעים בין 7540 שיית (+ מעיימ, בכל המחירים שנציין בכתבה זו) ל-11,700 שייח, כלומר כ-55 אחוז. הפער בביצועים בין המחשבים הישראליים, כפי שהוא נמדד במבחן 96 6מסזפתג/ו, עומד על 50 אחוז - אבל מכך אי-אפשר ללמוד שתמיד אתה מקבל את אותו היחס בין המחיר לביצועים. יש מחשבים אטרקטיבייס יותר ואטרקטיביים פחות והמחיר לבדו אינו קנה מידה נכון. טבלאות ההשוואה כרגיל, סיכמנו את עיקרי הנתוניס על המחשבים שהשתתפו במבחנים בטבלאות. רוב הנתונים סופקו עייי המשווקים עצמם, כך שבמקרה של טעות לא תמיד היו בידינו כלים לתפוס אותה. הדברים אמורים במיוחד לגבי פרמטרים שלא נבדקו במבתנים, כמו היכולת של הכרטיסים הגרפיים כאשר מוסיפים להם זכרון מעבר ל-2 מגהבייט, כושר ההפרדה ורוחב הסרט של הצג, עוצמת הרמקולים וכדומה. כדאי לקחת גורס זה בחשבון בזמן שמשווים נתונים. מבחני 1.308 22 דורשים מהמשתמש לחשוף (6זג0186105) במדוייק את תצורת המחשב בזמן הבדיקה. כל המשתתפים מילאו את הפרטים הרלוונטים אבל התוכנה מסוגלת לבדוק רק חלק מהפרמטרים. פרמטרים אחרים ניתנים לבדיקה בראייה אבל יש גם כאלה בהם אנו סומכים על ההגינות של המשתתפים. לאור הנסיון שלנו נראה שהאימון שלנו היה במקומו. להלן תיאור קצר של הפרמטרים השונים בטבלאות ההשוואה: 4 שם המשווק. 20 חברות שיווק השתתפו במבחנים, כשהן מציגות 1 מחשבים תחת 20 שמות מותג. החלוקה בין שמות מותג מיובאים לשמות ישראליים היא 12 מיובאים מול 9 מורכבים בישראל. כל משווק הציג מחשב יחיד מתוך המבחר שלו (הבחירה היתה של המשווקים בתוך מסגרת המינימום והמכסימום שלנו) מלבד קומפיוטרסטור שהציגה מחשב פסיסו]א מיובא ומחשב שו[חז6איסע מהרכבה עצמית. שם המותג היחיד שמופיע פעמיים הוא 2000 ץ8ש0866 המשווק בישראל עייי שתי חברות מתחרות. + יצרן המחשב. בשורה זו תמצאו את שס היצרן המקורי או את השס המסחרי תחתיו משווק המחשב בישראל. 4 דגם. שם הדגם שהשתתף במבחנים. שימו-לב לכך שהשם לא מפרט בדיוק את כל התצורה ובדרך כלל (במיוחד ביצור מקומי) השס מתייחס רק למעבד. כדי לקבל תוצאות דומות מהמחשב שתקנו עליכם להקפיד שכל שאר המאפיינים יהיו אהים למה שמפורט בטבלה. 4% מעבד פנטיום, 1812א. מהירות השעון של המחשב. במבחנים משתתפים מעבדים עם מהירות שעון של 120, 133, 150 ו-166 מגהר. כפי שהזכרנו לעיל יש יתרון משמעותי לביצועים של דגמי 133 -166 מגהר> ביחס לדגמי 120 ו-150. אבל מה שנכון לממוצע לא נכון בהכרת גם לכל פרט. מחשב 166 מגהר% אחד (של 361 6ַזגאסגע) נתקל בקשיים לא מוסברים והגיע לתוצאות נחותות בהרבה ביחס למה שתצורת החומרה אמורה היתה לספק. המשווק (סופר שיווק טכנולוגיות בעיימ)' החליט לפרוש מהמבחנים לאחר שלא עלה בידיו למצוא את מקור הבעיה בזמן. וההההח- -----=-=----== מבחני הביצועים בישראל | ------------ קשר סיבתי מורכב חשוב יותר להסביר את הקשר בין מהירות המעבד לשיפור במבחניס הישומיים 96 טחטוזצחו/\. מהירות המעבד היא הגורס הדומיננטי בקביעת הביצועיס כאשר צוואר הבקבוק הוא זכרון ראשי קטן מדי, אבל כאשר מספקים למחשב די זכרון ]א/א, תפקיד המפתח עובר - לפחות בסביבת עבודה גרפית - לכרטיס הגרפי. במבחנים שלנו דרשנו 16 מגהבייט /גא, גודל מספיק להרצה יעילה של 96 שחסוצחו/ו, ולכן התוצאות מראות על רגישות נמוכה למהירות המעבד. ממוצע הציון של מחשבי פנטיוס-133 היה 72.5 וממוצע הציון של מחשבי-166 מגהר> היה 75.4, תוספת של 4 אחוז לציון בומן שהמעבד מוא> ב-25 אחוז. את הסיבה לכך אפשר למצוא בהשוואת הציוניס במבחנים הגרפיים. מסיבות השמורות עימס, ציידו המשתתפים את מחשבי פנטיום-133 במיטב הכרטיסים הגרפיים וכך הגיעו לציון ממוצע במבחן אזגתוחג\ 108ם30ז) 6 של 15.5 מיליון פיקסלים לשניה. להשוואה, הממוצע של מחשבי פנטיום 166 היה רק 14.2 מיליון פיקסלים לשניה ומכאן שהיתרון הגרפי של הראשונים (כ-9 אחוז9 כמעט וכיסה על הנחיתות של שעון איטי ב-20 אחוז. במילים אחרות, בתחוס זה של ביצועיס תוספת אחוז אחד לביצועים הגרפיים מביאה לתועלת כפולה מתוספת אחוז אחד למהירות המעבד. אבל האנליזה שלנו תקפה רק כאשר שומרים על גודל בלתי משתנה של הזכרון הראשי. למחשביס מסויימים, מסיבה שלא הובררה לנו, יש רגישות גבוהה מאוד לכמות הזכרון. לדוגמה, המחשב של דיגיטל (שמהירותו 133 מגהר>%) נבחן פעם עס זכרון 32 מגהבייט ופעם עס 16 מגהבייט. רק התוצאה השניה משמשת אותנו בהשוואה הזאת, אבל אפשר ללמוד משהו על הרגישות לגודל הזכרון. עס 32 מגהבייט השיג ה-0616008 ציוניסם של 291-281 במבחני ה-620, מעל לממוצע בקטיגוריה זו. אבל במבחן חוזר עס 16 מגהבייט הציונים צנחו ל-239- 1, הרבה מתחת לממוצע. את ההפתעה גילינו רק אחרי שהמחשב חזר למשווק וכך נמנע מאיתנו לברר את הסיבות לה. כנראה לא מדובר בבעית חומרה אלא בשגיאה שנעשתה בהכנת התצורה. במבחנים שנערכו בארהייב זכה אחיו של מחשב זה (שמהירותו 120 מגהרא בלבד) ב'יבחירת העורכים" עם ציון 96 6חסוצחו\ גבוה יותר (72 לעומת 66.7 בלבד בישראל) למרות המהירות הנמוכה יותר. השוואה עוד יותר מפתיעה היא של מחשבי 133 מגהרא עם מחשבי 150 מגהרף. אומנס בקטיגוריה האחרונה השתתפו רק שני מחשבים ולכן הסטטיסטיקה חשודה במקצת, אבל התוצאות קשות לעיכול. ציון 6 סמ%0חו\ הממוצע של מחשבי 150 מגהר> הוא 61.9, רק במידה לא משמעותיות יותר משל מחשבי 120 מגהרץ והרבה פחות מהממוצע של מחשבי 133 מגהר>. כאשר מנסים למצוא את הסיבות לכך התעלומה * רק מתחזקת. במבחן הגרפי הקריטי יש יתרון קטן למחשבי 150 מגהר>, יתרון שגדל במידה משמעותית במבחן הדיסק (כ-14 אחוז) ובמבחני ה-(620 (כ-21 אחוז). אז למה השיפורים בכל הרכיבים לא מתבטאיס בציון הכולל! אין לנו תשובה לכך. מה שמחוץ למעבד + זכרון מטמון 1.2. רק שלושה מ-21 המחשבים היו מצויידים בזכרון מטמון גדול יותר מ-256%8. המטמון המוגדל עזר לאינטרגרף לעלות לצמרת במבחן המעבד ב-133 מגהר ולמחשב של הרצ לעלות לצמרת ב-166 מגהר%. אבל חברות אחרות השיגו תוצאות דומות ללא השקעה מיוחדת במטמון, כך שאנו מפקפקים ביעילות ההוצאה. מוטב להשאר ב-256% ולהשקיע את הכסף בכרטיס הגרפי או בזכרון ואג אץ. החברה השלישית עס מטמון מוגדל היא דיגיטל וכבר הזכרנו לעיל את הבעיה הלא מוסברת עס מבחן המעבד שלה. 4% סוג המטמון. ארבעה מחשביס סופקו למבחן עם מטמון מסוג זט וכל השאר הלכו בעקבות הצעותיה של אינטל וסיפקו מטמון מסוג )זט 6סחו!טקוץ. קשה לגלות בטבלאות את ההשפעה של הבחירה בסוג זה או אחר ולכן נציין רק כאנקדוטה שבמחשב אחד לפחות ראינו אפקט משמעותי. מדובר במחשב של גרנד-אדוונס שביצע את המבחניס בשתי תצורות, פעס ראשונה עס מטמון אטסחסזגטחץ5 וכרטיס גרפי של 411 ופעס שניה עם מטמון )%זט8 66חו!6קוש וכרטיס גרפי של 6חסחוגום. החלפת הכרטיס הגרפי תרמה את מרבית הנקודות לשיפור המשמעותי בתוצאות, אבל אנו נוטים להאמין שגס בחירה בסוג מטמון עדיף יש לה חלק בדבר. בצורה דומה, לדעתנו עס אינטרגרף היתה מספקת מטמון זט 60חו!6קוק במקוס אטסתסזגטהץ5 הדבר היה מתבטא גס במבחנים. מיקרון, לעומת ואת, הוכיחה שאפשר לקבל ביצועי מעבד מעולים גס עס מטמון סינכרוני פשוט. + זכרון ראשי. דנו בו בהרחבה בפרק על מבחני ה-60 ולכן לא נחזור כאן על הדברים. נציין רק שהחשיבות היחסית של גודל הזכרון משתנה כפונקציה של מהירות המעבד. במעבדים איטיים יחסית (מתחת ל- 0 מגהר>) ההשפעה של הגדלת הזכרון מ-8 ל-16 מגהבייט היא קטנה ועדיף להשקיע את הכסף בשיפור המעבד המרכזי. בתחום הביניים, 0 עד 166 מגהר>%, יש צורך בזכרון מורחב, של 16 מגהבייט, כדי לנצל את מלוא עוצמת המעבד. במהירויות גבוהות עוד יותר אנו נוטיס להאמין שגסם 16 מגהבייט לא יהיו מספיקים לביצועים אופטימליים. הדברים האלה נכוניסם בשתי הסתייגויות: 4% כאשר הישומיס הם ישומים עיסקיים מקובלים, דוגמת גיליונות אלקטרוניים, המבוצעיס על שולן העבודה. שרתים לסוגיהסם ותוכנות ניהול מסד נתונים יפיקו יותר תועלת מהגדלת הזכרון מאשר מהאצת המעבד. תוכנות עיבוד תמונה כלל לא מתפקדות כאשר הזכרון קטן מדי לאיחסון "יפעיליי של התמונה. 4 0 ץג 18)6) 25 6 ישראל אפריל 1996 - 6-ו יניר מערכות מציעה את ה 4000 8ז16 מחשב נייד חדיש מתוצרת 6שא, החברה שהציגה ראשונה את המודולריות בענף המחשבים הנישאים ומאז חרטה על דיגלה את מחויבותה לגמישות זו. בנוסף ל ]1 ץ6484 מצוייד המחשב בצג 1.60 מתקדם. מגוון הצגים לבחירה גדול ביותר ולפיכך ניתן לבצע התאמה מלאה ש המחשב לדרישות הלקוח תוך מתן מענה לדרישות היחודיות של היישומים אותם עומד המחשב לבצע. מידןת הצגים האפשריים הינן "10.1 או"10.4. טכנולוגיו הצג האפשריות הינן אד5 או 1?1. כושרי ההפרדה הזמינים הינס 480 א 640 או 600 א 800. מגוון הצבעים הנתמך הינו של 256 צבעים או 16 מליון צבעים. יניר מערכות בע"מ רח' דוד נבון 39, מושב מגשימים 56910, טל: 03-9331325, פקס: 03-9331204. טכנולוגית ]] ע684 מאפשרת שימוש מגוון במחשב, ע"י שינו תצורה מהיר המזוהה אוטומטית על ידי המחשב ומערכת ההפעלה שלו. זקוק ל גונטוחזווו? הכנס ל ]0 ערכת ]60-60 וצא לדרך. זקוק למשך פעולה ממושך ללא טעינה ביניים? הכנס ערכת סוללה משנית ל עְג648 וצא לדרך. זקוק לנפח אחסון נוסף? הכנס ערכת דיסק שניה ל ]! ע484ש וצא לדרך. בזכות ה ]1 ע83ש ניתן תמיד להכניס כונן דיסקטים 1.44 למחשב ולהשתמש בו לצורך טעינת תוכנות חדשות ולצורך העברת מידע בין מחשבים. מעבד המחשב הינו מטווח16 מתוצרת |06ח1. תדר העבודה של המחשב הוא 75]₪82 או ?90% או ?]20| | בהתאם לדגם. כל מחשב מצוייד בזכרון מטמון של 25688 ובזכרון ראשי של 818 הניתן להרחבה ל 18א40. מגוון הדיסקים האפשריים רחב כאשר הדיסק הקטן ביותר הינו של 54018 והגדול ביותר הנתמך כיום הינו של 208.ו .לכל מחשב מותקן כרטיס קול פנימי, שני רמקולים ומיקרופון, וזאת בנוסף על יציאות תקניות של 5-232ח,יציאה למדפסת, עכבר, מסך חיצוני, עמדת עגינה וערוצי ג6161ק. המחשב מזווד קומפקטית ומשקלו כ 285088 כולל סוללת הזווו!1.11 מהטכנולוגיה החדישה ביותר המאפשרת משך פעולה ארוך במיוחד ללא טעינה. קוקוס 8 28 0פישראל אפריל 1996 מבחני הביצועים בישראל 4 כאשר מערכת ההפעלה היא 3.1 פוסשחו/ או 95 8צוס6חוא. מערכות ההפעלה האחרות, אלה שנושאות בצדק את התואר "32 סיביות" ומספקות סביבת עבודה מוגנת, נזקקות ליותר זכרון. 05/2 תעבוד טוב יותר עס 24 מגהבייט, דא %שסוחו/ מבקשת 32 מגהבייט ויוניקס עשוייה להזדקק גם ליותר. % לוח-אם. קשה למצוא בסקירה זו לוחות אם שמופיעים ביותר ממחשב אחד או שניים ולכן בלתי-אפשרי להסיק מסקנות סטטיסטיות וליצור קורלציה בין לוחות-אם מסויימים וציונים טובים או נחותים. מה שמשותף לכל לוחות-האס הוא השימוש בערכת השבבים פסוך של אינטל, מה שגורס לנו לחשוב שההבדלים הם יותר במישור הזיווד מאשר בביצועים. לכמה מהמחשבים יש לוחות-אם מאוד לא סטנדרטיים, המיועדיסם לתת תשובה לצרכים לא סטנדרטים. ביניהם אנו מוצאיס את לוח-האם של תחנת העבודה של אינטרגרף, שכולל מערכת דיסק 50%1, קישוריות ומאיצ גרפי; את 66658 של דיגיטל, עס מתאס רשת אתרנט, כרטיס קול, כרטיס גרפי ולוח הרחבה מיוחד (6910 ז86ו₪) עליו מותקניס מתאס 56581 וחריצי ההרחבה; את ה- א16קווק0 של [61, עס תכונות דומות לנייל וכן תמיכה בתקן 1ואפ לניהול מרחוק של תחנות עבודה ברשת ואת ז6ש0:ז66 שגם הוא מתהדר באינטגרציה גבוהה. לוח האם המיוחד של תחנות העבודה האלה הוא הגורס העיקרי לכך שהן גם נאלצות לחיות עס תג מחיר גבוה יותר בהרבה מהממוצע. האם יש הצדקה פונקציונלית למחיר הנוסף! תלוי איזה מין לקוח אתה. המשתמש הפרטי ספק אם ימצא בכך סיבה להוציא כסף נוסף, אבל באירגוניסם גדוליס השיקולים הס שונים, כפי שהזכרנו לעיל. 4 ערכת השבבים ‏ - 6:-קו6. קבוצה זו של ייג'יוקים", הממוקמת על לוח-האס בקרבת המעבד הראשי, לא מוכרת למרבית המשתמשים למרות תפקידה החיוני בפעולת המחשב. המקצוענים קוראים לרכיבי הערכה יידבק", שכן הם מחבריס את המעבד הראשי, הזכרון הראשי, אפיק המערכת וערוצי הקלט/פלט למערכת מלוכדת אחת. בכל המחשבים בסקירה זו ערכת השבבים היא א78110 של אינטל. בין שאר תפקידיה של הערכה נמצא התיאום בין מהירות המעבד למהירות אפיק הזכרון (60 או 66 מגהר%) ובינו לבין מהירות הגישה לרכיבי הזכרון. מאחר ולכל אחת מהמערכות מהירות שונה, תיזמון מדוייק יכול להיות ההבדל בין הצלחה וכשלון במבחני הביצועים. את הפער המופרז בין הביצועים של מחשבי 133 ו-166 מגהרצ ביחס למחשבי 0 ו-150 מגהר אנחנו נוטיס לייחס לבעיות תיזמון בגישה של המעבד לוּכרון הראשי. כנראה שערכת הסוחד עובדת טוב יותר על לוח-אם 66 מגהרף מאשר על לוח 60 מגהרצ. 4 - מערכת קלט/פרט בסיסית. רכיב ה-8105 כולל את התוכנה הבסיסית ביותר, לה נזקק המעבד מייד בהדלקת המחשב (או אחרי איתחול מחדש), לפני שבוצעה הגישה הראשונה לדיסק. למעשה, ה- 5 מלמד את המעבד איך לגשת לדיסק כדי להעלות את המערכת ההפעלה. ה-₪105 הפופולרי ביותר בסקירה זו הוא של סאג אוג וברוב המחשבים הוא בנוי ברכיב וכרון 148 (ייהבזק", סוג של רכיב זכרון לא-נדיף אותו ניתן לתכנת מחדש, כדי לעדכן את תוכנת ה-8105) עם תמיכה בתקן 1 'ח* אָט1ש ('"תקע והפעל"). + חריצי הרחבה. לכל המחשבים בסקירה זו 2 עד 4 חריצי הרחבה לכרטיסי 761 ו-2 עד 4 חריצי 154 לכרטיסים ישנים/איטיים יותר. אנחנו רואיס בבירור איך תקן ₪184 נעלס והולך ואיך 61 הופך לתקן היחיד שחשוב. תוך שנתיים אפשר לצפות שגם חריצי 154 יחשבו מיושנים, כמו דיסקים של "5.25 היוסם. מספר החריצים הפנויים הפך לפחות קריטי מאז שכל לוחות-האם כוללים את בקר הדיסק ואת השעריס לקלט/פלט. במחשבים עס אינטגרציה גבוהה במיוחד גם הכרטיס הגרפי, כרטיס הקול וכרטיס הרשת כבר בנוייס על לוח-האס כך שקשה למצוא שימוש לכל החריצים הפנויים - מלבד בתפקידי שרת שאז יש צורך לפעמיס במספר כרטיסי רשת המותקנים ל | 4% דיסק קשיח. בדרישות למבחניס קבענו רק מינימום של 00| מה שנחשב היוס כדיסק הקטן ביותר לתחנת עבודה רצינית. מבחני 2 5% לא מתייחסים לגודל הדיסק ולכן אי-אפשר ללמוד מהציונים על הגודל אלא רק על המהירות. הגודל משפיע על המחיר והפרמטר המקובל היוס הוא 35-30 דולר לכל תוספת של 100 מגהבייט. במילים אחרות, הדיסקים הגדולים ביותר במבחן עולים כמאתיים דולר יותר מהקטנים ביותר והפרש זה יש לקזּו כאשר משוויס מחירים. הבדלים דרמטיים ותלות חלשה מצאנו הבדלים דרמטיים בין הביצועיס של דיסקים שוניס ותלות חלשה במהירות המעבד. הדיסק הפופולרי ביותר הוא זגוצג6 של 6%068/ [ושות, שני אחריו בא ה-694זו] של ווטותגט0 ובסוף סוגרת את הרשימה 50384/6. מעניין לציין שהדירוג הזה אופייני דווקא לישראל ובעולס הסדר הוא כמעט הפוך. בכל מקרה, השוואת הביצועים מראה על תיקו בין סאו ובין סייגייט ויתרון ברור ל-]6941זוש. על פלטפורמות דומות מספק "יכדור האש" של קוונטוס ביצועים טובים ב-20 אחוז לערך ממתחריו. במחשב של אלונקס הוא הגיע אפילו לתוצאת שיא של 0 קילובייט לשניה, בהשוואה לציון המירבי שהשיג הקוויאר, 1180. התלות של ביצועי הדיסק במהירות המעבד היא עקיפה אבל קיימת. אותו הדיסק על מחשב 166 מגהר4 ישיג תפוקה גבוהה ב-5 אחוז בממוצע מעל למה שיתקבל על מחשב 133 מגהר>. על רקע האדישות הואת למהירות המעבד בולטת החריגה של שני מחשבי 120 מגהרצ, של גרנד-אדוונס ושל מעתק, עם ציון נמוך לא הצדקה. לכל המחשבים בסקירה בקר דיסק אינטגרלי על לוח האם, אבל רק אינטגרף העדיפה בקר 5081-2 9%/ על בקר ₪108 מקובל. השוואת התוצאות במבחן הדיסק מראה שהבחירה של אינטרגרף לא עשתה חסד עם הביצועים. למרות השימוש בדיסק |!ג6זוש, הציון הוא רק 0, בזמן שחברות אחרות מוציאות מאותו הדיסק - אבל עס בקר מס - ציון טוב יותר ב-20 אחוז. בתחנת עבודה יש הצדקה לשימוש בבקר 50%1, כדי שאפשר יהיה לחבר מספר גדול של אבזרים חיצוניים לקלט/פלט ואיחסון נתונים. אבל הנסיון שלנו מלמד שאס 5651 או עד הסוף: צריך ללכת על 5651-2 66ו\ 9% ולשלם את המחיר של נדירות. ו ו 0 0 מבחני הביצועים בישראל - המשקל המכריע של גרפיקה 4% מאיץ גרפי. את תוצאות המבחנים שלנו קבעו, ברוב במקרים, הכרטיסים הגרפיים. כבר סיפרנו על האפקט הדרמטי של החלפת כרטיס גרפי על התוצאות במבחן 96 6חסוצחו/ והסיפור המלא כולל עוד דוגמאות מעניינות. למשל, שני המחשבים תוצרת 2000 עְאאא0306, שהוצגו ע'"י אדיסמה ומדיאטק, היו שונים ה מזה בעיקר בכרטיס הגרפי (יש גס הבדלים במארז ובאבזרים ההיקפיים, אבל אלה לא משנים את התוצאות במבחנים). המחשב שהביאה אדיסמה צוייד בכרטיס גרפי 8 המבוסס על השבב +64 סוד של חברת 53, עם 2 מגהבייט וכרון ]א\את. זו בחירה מצויינת לצורך הצגה של ווידאו ספרתי, במיוחד של קבציס דחוסיס בפורמט ₪0ק1א, אבל לא למבחניס של עבודה גרפית טהורה. מדיאטק הביאה מחשב המצוייד מאי 8שסשחו/ קלאסי, מילניוס של אסזוגּ!א, עס 2 מגהבייט וכרון ]א א/. המחשב השני קיבל ציון גרפי טוב ב-50 אחוז יותר מהראשון וציון 96 טחסו%חו/ טוב יותר ב-24 אחוז. "המלך" של המבחן הנוכחי הוא הכרטיס 64 גו51641 6חסמוגועם כשהוא מצוייד בשבב 968 תוצרת 53 ובוכרון !אגא%. הכרטיס הזה השיג ציון שיא של 22 מיליון סיביות לשניה כשהוא מותקן במחשב 166 מגהרף תוצרת אפ (שיווק בישראל - סגמ מחשבים). גם במחשבים אחרים הוא הגיע לתוצאות מרהיבות, בממוצע 18.7 מיליון פיקסלים לשניה, בהשוואה ל-15.1 בממוצע שקיבל הכרטיס וטוח6!|ו] | ול-16.3 | שקיבל הכרטיס 64 גטסגא עס וכרון ואאאץ. אבל מה שגורם לנו להעדיף את ה-מ516411 על פני סגא 4 היא היציבות בה הוא תיפקד בכל המבחנים, בכל המחשבים. עם הכרטיס של 411 היו לכמה משתתפים בעיות, שחלקן לא נפתרו ופגעו קשות בתוצאה הסופית שלהם. למשל, במחשבים של אטע (משווקים בישראל - טכנולינק) ושל ||0%416-86ג (סופר שיווק טכנולוגיות) הכרטיס הזה הביא לציון נמוך מאוד - בסביבות 10 - במבחן הגרפי וכתובאה מכך גם לציון ירוד במבחן 96 6חסוחג/. אמר קָא יח. או האכזבה הקשה ביותר היא מהכרטיס הגרפי בו משתמש מעתק במחשב 6. הכרטיס הזה מבוסס על השבב ‏ ₪14000/32% 0א8₪ך המיושן, שכוחו דווקא בישומי 205 ולא בסביבת %שסטמו/ו. התוצאה: ציון 8.9 מיליון פיקסלים במבחן 96 אזגותחו/ 0ו(ק013 והציון הנמוך ביותר במבחן 96 טחסופחו/ו. המחשב הזה זול אומנס מרוב האחרים, אבל תמורת שקלים ספורים נוספים תוכל לקבל ביצועיס טוביס יותר ב-25 אחוז, אפילו אם תעשה זאת פשוט עייי החלפת הכרטיס הגרפי. הבדלים הנובעים מזכרון שימו לב גם להבדל בין זכרון !ואג אצ וזכרון ואג את. כרטיסיס גרפיים המצויידים בסוג הראשון של רכיבי זכרון מהירים מהאחרוניס ב-10 עד 20 אחוז, ויקרים יותר ב-100 עד 200 דולר. אם אתה זקוק לביצועיס גרפיים מיטביים אל תסתפק ב-2 מגהבייט ]84 / על כרטיס ג510911. השיאן היוס בשוק הגרפי הוא הכרטיס 128 6חוּפָגחו] של חברת זספומטא 6חוא, עליו ניתן להתקין עד 8 מגהבייט. הסטיגמה שול "חואמים" אינה במקומה.- נכון הדבר שלא "כל המחעובים אותו הדבר" אבל, כדי לבנוח מחעוב טוב ורב עוצמה אי בל צורך במבעל נַנק וכתובח כמו כן חשוב להדגיש כי הציון 96 אזגתתתו/ 10%ק013 מושפע מאוד ממוד הבחינה. במבחנים שלנו דרשנו שכל המחשבים ירוצו במוד גרפי של 768א1024 עס 65 אלף צבעים (16 סיביות לפיקסל) וקצב ריענון מסך של 75 הרצ לפחות. אלה תנאיס קשים יחסית לרוב המבחנים והס משקפים את הערכתנו כי מחשבי פנטיוס מהירים נרכשים ע"י אנשיס עס דרישות גבוהות גם בגרפיקה. השוואות לא פורמליות שערכנו מראות כי במוד 8 סיביות לפיקסל הציון גרפי משתפר בין 10 ל-15 אחוז והאפקט על ציון 96 סחסופמו/ הוא בין 7 ל-10 אחוז. אבחנות סופר-גבוהות לא בדקנו את המחשביס באבחנה גבוהה יותר מ-1024%768 שכן אבחנות סופר-גבוהות אינן מעשיות עס צגים קטנים - ולמבחנים הרי המלצנו על צגי 17-15 אינטש בלבד. אבל כל הכרטיסים בסקירה מסוגלים להגיע לאבחנה של 1024א1280 והכרטיסים של אסוגו גם ל- 0. כמובן שהגדלת האבחנה דורשת תוספת זכרון או הקטנת מספר הסיביות לכל פיקסל (מספר הגווניס בלוח הצבעים). מאחר ודרשנו שהכרטיסים יצויידו ב-2 מגהבייט זכרון מסך, לא יותר ולא פחות, מבחר המודים שעמד לרשותנו כלל, מלבד מוד הבחינה, גם את 0 עם 24 סיביות לפיקסל ואת 1024א1280 עס 8 סיביות לפיקסל. המוד הראשון מעניין במיוחד את מי שעוסק בגרפיקה מקצועית ועיבוד תמונה ולמוד השני כדאי להצטייד בצג גדול : בכל מקרה, הטבלה מביאה את ך לעשות זאח הערכים המירביים של אבחנה, עומק צבע וקצב עידכון מסך כפי אל. י/ שדיווחו לנו המשתתפים. שימו לב שברוב המקרים אי-אפשר לקבל את כל הערכים המירביים בו- זמנית. במיוחד יש לקחת בחשבון את כמות הזכרון, כמוסבר לעיל, ואת המגבלות על מספר הקווים שהכרטיס מסוגל לסרוק בשניה. לדוגמה, הכרטיס מוטותחט!!ו1א מסוגל להגיע לקצב ריענון של 120 הר>), אבל לא באבחנה של 1200א1600%. מספר הקווים לשניה הנדרש בקצב ובאבחנה אלה הוא 144,00 - הרבה מעל מה שהכרטיס יכול לייצר ומעל מה שצג מסוגל לקלוט. צג. כאמור לעיל, המבחניס לא כללו בדיקה של איכות הצגים וזאת משתי סיבות. א: תמיד אפשר לבחור צג שונה ממה שהמשווק מגדיר כייסטנדרטי". ב: אין לנו ציוד בדיקה מתאים. בדרישות למבחן הגדרנו את הסף כצג 15 אינטש, רב-תדר, המסוגל להציג את מוד המבחן, 8 בסקצב המינימלי של 75 הר>. כל הצגיס בסקירה זו עומדיס בדרישות המינימוס, אבל יש ביניהם הבדלים משמעותיים. אינטרגרף, דיגיטל, מדיאטק/ ץ03164, אי.איי.אמ, סגמ/אג, עתידים/1946חס60 ופקרד-בל הציעו צג 17 אינטש. התרשמנו במיוחד מהאיכות של הצג תוצרת ג/א צז1, שהציגה סגמ מחשבים, צג המבוסס על שפופרת טריניטרון 17 אינטש עם מרווח חורים של 0.25 מיימ בלבד. הופתענו לראות שכל הצגים כוללים כיוונוניס אלקטרונייס ואיכותס הכללית הרבה מעל למה שהיה מקובל במקומותינו עד לפני זמן לא רב. להזכירכם, לא מזמן היינו צריכים להתריע על השיווק הנפסד של צגים עס סריקת קווים "שזורה" (16718004ח1) בישראל ולהסביר לציבור 29 6 ישראל אפריל 199% - ת = (=) |00 00 00 00 100 200 200 [ווווננו[ווווווווווווווווווווזונרנורווו ו ורוו וו ו[ ו\ו וו[ 1111111 )=( 4 הסוא 20 ---= מבחני הביצועים בישראל 5 סר (=] בןו9 |%6 ו פס (=] | %- ]=( - ]=( > ]=( = 2 =( ]=( > ]=( = ]=( הי חן 8 | ו0ט9ג |%% ד | סר = סר ב ₪ 1 | יר ]א 1 0 ד ]ןר 4 וו | ]ו םווו. | א 6 6 וח [ן 071 מדוע כדאי להשקיע בצג יירב תדר", עם שפופרת מסך איכותית וקצב ריענון תיקני (תקן 54 המעודכן הוא 75 הר לפחות באבחנות בהן מדובר כאן). הצג הוא מרכיב יקר במערכת המחשב. מחירו בין אלף לארבעת אלפים שייח (17-15 אינטש), כלומר בין 25-15 אחוז ממחיר העיסקה הכולל. המשתתפים בסקירה התחייבו למכור את המערכות המוצגות כאן, כולל הצגים הספציפייס שבטבלאות, במחירים הנקובים. נצלו את ההזדמנות שכן בחלק מהמקרים מדובר במציאה אמיתית. % כונן [(0א 6. לא בחנו את הכונניס מהסיבה שהזכרנו לעיל, לא היו לנו מספיק תקליטורי מבחן כדי לבצע קריאה ופרישה של קבצי ווידאו בזמן אמיתי, ילכן המידע המופיע כאן מבוסס אך ורק על נתוניס )< ישואל אפריל 1996 - 5 ם 4" -- "= 1" - נן - - 0 מר = - 2 (=) : 8 5 0 -ן (=] ₪ ת = ק כסטוטסן 991 םי - ב = - [-- = ם . עפ 991 12 6 9 | תת (=] ת% (=] 4 כ : . 99 וו ] 5 : . ץןוש60 051 זום )א זו 0 : | סו 051 א - | ו ו 6 2 991 ט 0 , שח ו 99 (9 א וסט 991 םא.אא + בפןן 991 ם שקיבלנו מהמשווקים. רוב המחשבים צויידו בכונן מרובע מהירות, א4, שדי בו כדי להריץ כל תקליטור עכשיווי. השאלה הגדולה היא האס בעתיד הקרוב יצאו לשוק כותרים הדורשים מהירות קריאה פי שש או פי שמונה! שס לב שרק פחות ממאה דולר מפרידים בין כונן א4 לכונן א6 ודולרים בודדים נוספים יקנו לך כונן א8. לפעמים כדאי לשלס סכוס זה ובלבד שלא להשאר בספק. כרטיס קול. כאן שולטת 6צג61080 עם קרוב ל-70 אחוז. רוב הכרטיסים הס מהסוג הפשוט יחסית, 16 ז6ו₪13% 6חט50 או 16 גזפו/. אלה שהציגו כרטיסי קול אחרים, או שכרטיס הקול שלהס משולב על לוח-האם, הסתפקו בייתואמי סאונד-בלסטרי עס איכות ומחיר דומים. מוזיקאיס לא יסכימו להסתפק באיכות הזאת אבל כדי להנות ממשחק או לשמוע הודעה בדואר-קולי לא תזדקק ליותר. מקצוענים וחובבים רצינייס צריכיסם להתעקש על כרטיס קול עם טבלאות גליס ויכולת להוסיף טבלאות בתוכנה. למשחקים ומצגות מולטימדיה עדיף להשקיע את הכסף ברמקולים טובים. 4% רמקולים. בדרך כלל הרמקולים המסופקים עם המחשבים הם באיכות נמוכה. רמקולים מעל לממוצע מצאנו אצל אלונקס, גייטווי, אפ ומיקרון. רמקוליס טוביס ממש דורשים ממך לרכוש אותם בנפרד, רצוי בחנות אודיו מקצועית, בה תוכל למצוא חדר האזנה. אם אתה מחפש מערכת שתרעיד את הריצפה בבסים עמוקים ותייצר אפקטים : . - ס ס 5 ונק ו 0 ) מעתה אל פסק עם טכנולוגיה מתקדמת בעיפוב מהפפני ובמהיר הלומ+... מערכת םצז67 תתדאז אא]] המתאימה לגיבוי עמדת מהשב אישי במשרד ובבית. ג(מאטרוניק ‏ > יצרנית מערכות אל-פסק 8א11 אס הגדולה והותיקה בארצ. ₪ מיגוון רחב של מכשיריס והספקים עדגשא60. ₪ יעוץ אישי להתאמת מערכת לצרכי הלקוח. ₪ איכות ללא פשרות, שירות מקצועי ומהיר. ווו64לו[יץ-<א[< פכוא 2609 = )7 גמאטווניק תעשיות אלקטרוניות בע"מ הקריה לתעשיות עתירות מדע, ת.ד. 45029 ירושלים 97774, טל: 02-860111, פקס: 02-828875 [61.1ח.חסוצ1שו6ח)8 ות :5.1311 2 מבחני הביצועים בישראל ‏ ----7 קוליים מרחביים, עליך להתכונן לשלס עבורה למעלה מ-200 דולר. בתמורה תקבל 3 יחידות קול, שתיים לתדרים בינוניים-גבוהיס (אותס תציב משני צידי המחשב) ואחת לבסים ותדרים נמוכים מאוד (רצוי להניחה על הריצפה). הדיעה שלנו על איכות הרמקולים היא סובייקטיבית לחלוטין, שכן אין לנו ציוד מדידה אובייקטיבי לכך. יתר על כן, מוזיקה היא עניין מאוד סובייקטיבי ואם אתה מחפש ברצינות איכות מוזיקלית מרמקולים, תצטרך לשפוט אותם במו-אוזניך. % כרטיס מודם-פקס. עכשיו, כשכולם גולשיס באינטרנט, כרטיס מודם-פקס הוא חלק בלתי נפרד מה-6ק. לאחרונה חלה גס הגמשה בדרישות של משרד התקשורת וכתוצאה מכך האר מוצפת במודמים שונים במחירים נמוכים. לא בחנו את המודמיס בסקירה זו והסתפקנו בציון התכונות הבסיסיות ביותר. כולס אמוריס לספק לך תקשורת בקצב סיביות של 28,800 לשניה לפי תקן 34./, תוכנה בסיסית ויכולת פיקסוס בקצב 9600 סיביות לשניה. רק 7 משווקים ציינו כי המודם- פקס שהם מספקים תומך גם בקול, כך שאפשר להשתמש בו לצורך דואר-קולי, מענה-קולי ממוחשב וישומי טלפוניה אחריסם. 4 כונני דיסקים. אף אחד לא צריך יותר את הכונן הגדול 18א1.2/ "5.25. ברוך שפטרנו מעונשו של זה. מקלדת ועכבר. בחירת המקלדת היא עניין של טעם אישי. לח על הקלידים והחלט בעצמך מה אתה מעדיף, לחיצה קלה ושקטה או "קליק"י ברור מלחיצים קפיציים. תמיד תוכל להחליף את המקלדת ללא בעיות מיוחדות, אבל רצוי לבחור מקלדת ארגונומית המתאימה לך כבר כשאתה רוכש את המחשב. בעכברים נראה שהשליטה עברה למיקרוסופט. גם כאן הארגונומיה מדברת ועליך לבחור את העכבר ההבדל בין המחשב ה'קר ביוחר לזול ביוחר בסקירה הוא יוחר ל-2 ל-ו. זה המער ב'| חחנת עבודה המיוצרח ו" חברה אמריקאית הממלתמחה בחחנות רבוח - עוצמלה לעבודח ה'ב"ם וגרב'קה לבין מחשב "חואם" המורכב בישראל ע"י חברה המחהמחה במחעוב'י "לחם וחמאה" 22 שמתאים ליד שלך. אס תבחר אומנס בעכבר של מיקרוסופט, לא תהייה לך סיבה להצטער, אבל גם לוגייטק מציעה מבחר מעניין של עכברים. למעשה לוג יטק מציעה "עכבר לכל טעס", כולל עכברים לילדים, עכברים אלחוטיים ועכברים תלת-מימדיים. 4 שערים טוריים ומקבילים. עוד מלחמה שכבר לא צריך לעשות. בסקירה הזאת אנו מוצאיס לראשונה בישראל שכל המחשבים מצויידים בשער מקבילי יימשופריי (ץ60/₪7) ובשני שערים טורייס מהירים (16550 81 0). 4 מארזים. המארז הפופולרי ביותר הוא מיני-מגדל ואחריו ברשימה מופיע מארז שולחני. מגדל מלא הוא גדול מדי לרוב המשתמשים, 6 ישראל אפריל 1996 שימושיו הס בדרך כלל בשרתים, ומארזי 6חו!אוו5 דקיס מעולס לא היו פופולריים בישראל. סגמ מציעה גם מארצ יימידייי, גודל שבין מגדל מלא למיני. 4 מפרצי כוננים. אתה זקוק לפחות למפר> 5.25 אינטש אחד עבור כונן התקליטורים, אבל רצוי שיהיה לך מפר4 נוסף בגודל זה עבור מדיה שליפה אחרת. מפרצי "3.5 מיועדים לכונן הדיסקטים ולכונני הדיסקים. אתה וקוק לכל הפחות ל-4 מפרצים משני הסוגים יחד, אבל רצוי שהמארצ יכיל כ-6 מפרצים בסך הכל. 4ספק כוח. מה שיותר וואטים יותר טוב, אם כי לאור מדיניות החסכון באנרגיה נקודה זו נעשתה פחות חשובה בימינו. 4 תוכנת מערכת. המחיר של כל המחשבים בסקירה זו כולל התקנה מלאה של 20% + 8ו60הו\ בעברית על הדיסק. ההגנה על זכויות יוצרים של תוכנה היא חוק בינלאומי וצו מוסרי - גס אס הנהנה מכך הוא האיש העשיר ביותר במערב. 4 תוכנה נוספת. יצרנים מסויימים מספקים תוכנה נוספת כלולה במחיר הבסיסי. 4 תוצאות המבחנים. בחמש השורות הבאות מפורטים הציוניס המספריים שמחשבים קיבלו במבחנים 96 אזגמותו\ , תותג \ פטוםכגז) 6 96 זגההחו\ 218% 16 67110818 ו-32 אזגמ60. התוצאות האלה מוצגות גם בצורה גרפית באיורים המלוויס את המאמר. 4 מחיר, לא כולל מע''מ. כאמור לעיל, כל המשתתפים התחייבו לציין מחירים לצרכן הבודד (לא לסוחרים ומפיצי משנה), בשקלים, שיהיו בתוקף עד סוף יוני 19%6. המחירים יכוליס להשתנות כתוצאה מהצמדה למדד או לשער היציג של הדולר, שהיה 3.09 שייח לדולר בזמן המבחנים. 4% אחריות. בדרך כלל מדובר באחריות לביצוע תיקונים במעבדת המשווק או במעבדת מפי> משנה או תחנת שירות עצמאית, אליה צריך להביא את המחשב לתיקון. שירות בבית הלקוח עולה בדרך-כלל תוספת חד-פעמית או בתשלום לפי קריאה. רוב היצרנים גם מציעיס הארכת תקופת האחריות עייי חוזה שירות, במעבדה או בבית, בתשלוס לא גבוה יחסית. שמחנו לראות שרוב המשווקים מציעים תקופת אחריות ארוכה, של שנתיים או שלוש. הדבר מעיד על האימון שיש להס באיכות הציוד המשווק. מעניין לדעת אם האימון הזה מוצדק ולשם כך אנו עורכים "סקר שביעות רצון של לקוחות בישראליי. הסקר, בצורת שאלון נושא פרסים, מתפרסם בגיליון זה. הפרס הראשון הוא טיסה זוגית ללונדון. השאלון מבקש ממך למלא פרטים על נסיונך עס ספקי חומרת 6ק בישראל ולשלוח את חוות דעתך למערכת 13882186 6ץ. המבצע ימשך רק זמן מוגבל ולכן, אס אתה רוצה להשתתף בו - עשה זאת עוד היוס! והרי התוצאות ועיקרן תחילה נעבור עכשיו בקצרה על המחשבים שבחנו ועל התוצאות שלהם במבחני הביצועים. בחרנו בסדר אלפביתי של שמות המשווקיס בישראל כאשר המחשבים מחולקיס לארבע קבוצות בהתאם למהירות המעבד המרכזי. מבחני הביצועים בישראל בנטיום םלו מגהרץ שלושה מחשבים בקטיגוריה זו השתתפו במבחנים, שנחשבת היוס לכניסה לרמה העליונה של מחשבים. מדובר בטווח המחירים שבין 0 ש"ח ל-8252 שייח, כולל כל הרכיבים במפרט הבסיסי של המבחנים. גרזד אדוונס 0 המ המחשב הזה מורכב בישראל על בסיס לוח-אם ותיכנון בסיסי של חברת תו מטאיוון ובמארז הקומפקטי ניתן להתקין עד 4 כוננים. גרנד אדוונס מוסיפה למחשב הבסיסי רכיבים סטנדרטיים הזמינים ופופולריים בשוק הישראלי, כמו דיסק קוויאר, צג פיליפס, כונן תקליטורים ז0:0168 וכרטיס קול ז0ו813% 6תטס5. במהלך הבחינות גילו טכנאי גרנד אדוונס כי הכרטיס הגרפי בו הס השתמשו בעבר, תוצרת זדה, מכשיל אותם בהשגת ביצועים מיטביים והםס החליטו לעבור לכרטיסי 64 גו51641 תוצרת שחסווזגועם. את המבחניםס הס סיימו עם אחד הכרטיסים החזקים ביותר בשוק כשהוא מצוייד ב-2 מגהבייט זכרון !אא יקר. את התוצאות במבחני הביצועים אפשר לראות בטבלה, ציון 68.5 במבחן 96 6חסויחו/ו, שעיקרו נובע מציון מעולה במבחן 96 אזגותחו\ 0וק014. הכרטיס של שחסמוגוע השיג ציון של 4 מיליון פיקסלים בשניה למרות הפלטפורמה הבינונית ובכך הוא הזניק את 2120 ,0541 לראש הטבלה בין מחשבי 120 מגהרצ. למרות המחיר הגבוה של הכרטיס הגרפי, גרנד אדוונס ממשיכה למכור את המחשב שלה במחיר האטרקטיבי מאוד של 7860 ש'ייח. אם אתה מחפש מחשב לא יקר שביצועיו הגרפיים טובים, כדאי לך לפנות ליצרן הזה - רק הקפד לוודא כי במחשב שלך מותקן כרטיס הפלא הגרפי עם זכרון ]אה ת. טבנוליול |/|0ק 120-ק אשקו אייפקס היא חברה אוסטרלית שמיסדה הוא ישראלי. את הסניף בישראל הוא פתח כשער לשוק האירופאי המשותף, וגם מסנטימנטים. יחסית למחשבים האחרים בקטיגוריה שלו הוא מראה פוטנציאל, שלא מומש, להשיג שיאים. דוגמה בולטת לכך רואים במבחני המעבד, 6 אזג!621 ו-32 אזגהו!671 בהס הוא הגיע לציונים של 266 ו-258 בהתאמה. אלה ציונים בקטיגוריה של 133 מגהר% ויש בהם להעיד על איכותו של לוח-האם. גם הדיסק, ||גפ6זוז של קוונטום, משיג ציוןמ עולה של 1290 קילובייט לשניה. מה שפוגם בהרמוניה הוא הכרטיס הגרפי 64 [136א תוצרת 171. עם 2 מגהבייט א אכ הוא השיג ציון של 2 מיליון פיקסלים בלבד וכתוצאה מכך המחשב המצויין הזה גמר במקוס השני בקטיגוריה שלו. במבחן לא רשמי הוא רצ עס 4 מגהבייט זכרון ואז הציון הגרפי עלה ל-13.5 והציון במבחן 96 6חסופחו/\ טיפס ל-73.5. מסקנה: הזהרו עס הכרטיס של 171ג. הוא רגיש במידה קפריוית לשינויים בתצורה! מעתק 3 ווה וטו 585-א דוו על המחשב הזה היו אומרים באמריקה "ג11וחג/ מוגו'י, כלומר המחשב הבסיסי ביותר בקטיגוריה שלו. למעשה אפשר להשוות אותו ברוב האספקטים למחשב שמציעה גרנד-אדוונס, אבל מעתק בחרה מסיבות שלה (כנראה מחיר) להתקין בו את המאי> הגרפי האיטי והמיושן ביותר בסקירה זו. המאי של 0א75 מגיע למקוס האחרון במבחן 0900166 6 אזגותהו/, עם ציון 8.9 מיליון פיקסלים בשניה, וכך הוא גורר איתו את ציון 96 6חסויחו\ גם כן לתחתית הערימה - 56.1. גם הדיסק, של ווסטרן דיגיטל, לא מתאמ יותר מדי במחשב זה והוא מגיע לציון 819 קילובייט לשניה בלבד, הציון הנמוך ביותר במבחן. הפיצוי לאכזבה שלנו מהתוצאות הוא מחיר נמוך מאוד, 7540 ש'"יח, ותקופת אחריות מכובדת. בנט'ום בו מגהרץ זו הקטיגוריה הגדולה ביותר במבחן הנוכחי, עס 9 מחשבים שפורשים את סקלת המחירים הרחבה ביותר, החל מ-7655 שייח וכלה ביותר מ- 6 אלף ש'יח. המחשבים בקטיגוריה הזגאת מראים את השונות נרחבת ביותר בכל המבחנים ומבחינות רבות נראה שכאן תוכל למצוא את המחשב עם יחס ביצועים למחיר הטוב ביותר. אדיסמה 3 2000 ע3/ש0316 אדיסמה היא אחת משתי החברות שהביאו למבחניס מחשב תוצרת היצרן האמריקאי 2000 ץ9א6ו038. למרות הדמיון הבסיסי בין השניים, בחרה אדיסמה למצב את המחשב שהיא הביאה למבחנים ברמת מחיר וביצועים נמוכה יותר. ההבדל החשוב ביותר מבחינת השפעתו על תוצאות המבחנים הוא השימוש בכרטיס גרפי 518, המבוסס על השבב +64 1710 53, שביצועיו נחותיס במידה ניכרת ביחס למאל> ותטותח11!6]/ המותקן במחשב שהביאה מדיאטק. הבדלים אחרים בין שתי התצורות משפיעים יותר על המחיר מאשר על תוצאות המבחנים. הצג שהביאה אדיסמה זול יותר מהטריניטרון 17 אינטש שהביאה מדיאטק, כרטיס הקול 16 ז6ו%ג81 6מט0ס5 אינו כולל טבלאות גלים ולמודס של 8068 אין יכולת קולית. מצד שני אדיסמה כוללת בחבילה את ערכת 016 של מיקרוסופט ואת ז120ח88ז0 של לוטוס. את שלושת שנות האחריות מספקת אדיסמה בשתי רמות; בשנה הראשונה השירות הוא באתר הלקוח ובשנתיים שאחר-כך השירות נעשה במעבדות החברה. הבדל לא מהותי אחר בין שתי גירסאות המחשב במבחן זה הוא במארז, אדיסמה סיפקה מארז שולחני ומדיאטק שלחה מארז מגדל. כמובן שכל חברה מספקת גם את הסוג השני. במבחני הביצועים נפגע המחשב הזה כתוצאה מהבחירה הלא-מוצלחת בכרטיס הגרפי של 818. הציון שלו במבחניםס הגרפיים הוא רק 10.3 מיליון פיקסלים לשניה, כ-65 אחוז בלבד מהציון של החטוחטו!ו₪א. 4 ו ו 3 6 ישראל אפריל 1996 קפאסן: רק שיווק ישיר של חברה בינלאומיח יכול להביא לקונה היעוראלי אח מיטוב החוצרת " העולמיח במחיר תחרות'. מחעובי אםאס.ו₪ א ר | [ | 1 | / ן נחעובים בעולם כתחנות עבודה חזקות ביותר וכבשרחים הממתקדמים ביוחר. אלונקם ישראל, חברח הבח של אשאס ום הבריטיח, מביאה לך מחשובים באיכות ובעליונות טכנולוג'ח בכל סבקטרום המחבים: תחנוח עבודה הוטודאשק |-סחק אטוזא=ק שרתים וטונבר שרחים מרוב' מעבדים [םו5] תחנוח רעות קומבקטיות מחשבים ביתיים ומלולטימלדיה הקמח רשחוח | וםשסא ו- דא פשוססאוו מגוון עצום של אבזרים היקיביים איכוחיים חברת אשאס ₪ עומדת בדרישוח תקן האיכות הב'[לא!!' 9002 80 פאס 1 31 !0030 בשיווק ישיד : אוונקע מהשב'ם חל-אביב אולם חצוגה ומרכז שויווק. ביח אגיש רבד. רח' נח מוזט 13.טל' 3-5854433ם. בקם' 5504988ם-1ם ו 2 אלונקם מחעובים בע"מ המחעובים הניעואים של חברת אלונקט בוללים אח כל הנדרו ממחעב נייד: איבוח, עצמה וניידוח המחעוב הנישא הבסיט' ביוחר של אלונקם מאבעור גמישוח ועצמה של מחשב שולחני 7זזוא 75.90.120 [אסזדאאץ מחיר החל מ - 2750 % נולל צג צבעוני ₪ חיבור הוסו!6ק = רמקולים = אובציה ל-8ו0ה-6 ₪= אובציה לעמדח סוד ד5 6אוא6טס = א 2 5 ה ער'ונות טננולוג'ה ההתתתתתתתתתתתתששששי חל-אביב אולם תצוגה ומרכז ש'ווק, בית אגיש רבד, רח' נח מוזם גו, ₪ר' 13-5354%32ם, בקם' 3504988ם-1ם 6 וו מבחני הביצועים בישראל האפקט על הציון הכולל הוא משמעותי, 61.9 במבחן 96 6חסו%חו/ לעומת 5. החסכון במחיר גם הוא משמעותי, 11,400 שייח לעומת 14,500. נראה לנו שהקונים הפוטנציאליים של מחשב איכות אמריקאי היו מוכניס להוסיף את ההפרש ולזכות ביתרונות של גרפיקה מואצת ומסך רחב-ידיים. אינטרגרף אלכטרוניקס פד-30-פז הקבּושוסזחו לקרוא לתחנות עבודה של אינטגרף "מחשב 6פיי זה להחמיץ משהו בסיסי מאוד בקשר למשפחה הזאת. אינטרגרף היא מהחברות הגדולות בעולס בנושאי תיביים (מכני ואלקטרוני), מיפוי ועיבוד תמונה, מערכות גרפיות מקצועיות לסימולציה והדמאה מדעית וכדומה. עד לא מזמן היא התבססה על תחנות 8156 יחודיות ורק בשנתיים האחרונות החליטה אינטרגרף להבתסס על פלטפורמות חומרה של אינטל ותוכנת א פוסחו/. המחשב שהובא למבחנים הוא "נקודת כניסה" לעולם של תחנות עבודה הנדסיות-גרפיות, עולסם בו המחיר המבוקש (שווה ערך ל-55195) נחשב סביר ואפילו נמוך. בתמורה מקבלים גם את רמת החומרה המצופה מתחנת עבודה, עם אינטגרציה מלאה של הכרטיס הגרפי, כרטיס התקשורת, כרטיס הקול, בקר דיסק 5051-2 3% ועוד, על לוח האם. כמו כן מספקת אינטרגרף צג גדול ואיכותי, המתאים לעבודות תיבייס ועיבוד תמונה ורמקולים אינטגרליים. מבחינת ביצועים תופסת תחנת העבודה מקוס באמצע הטבלה של מחשבי 133 מגהר כאשר נקודת החולשה היחידה היא הדיסק. כפי שכבר הזכרנו, הבחירה בממשק 5651-2 14% לא מבטיחה ביצועים משופרים ביחס ל-8כ51 והיתרון העיקרי הוא ביכולת להוסיף אבזרי 5051 חיצוניים או מערכי דיסקים מסוג 8410. תכונות אלה ימשכו לקוחות פוטנציאלים של תחנות עבודה, שימצאו כאן הזדמנות לשלב את הישומיס ההנדסייס/ מדעיים עם פלטפורמה לישומים עסקיים/משרדיים, אבל מי שמחפש 6% פשוט כנראה שירתע מהמחיר. אפלקר 3 "זסההחוז) זסא!2426 אפלקר היא יצרנית ישראלית וותיקה שהתבססה היטב בשוק יבואני רכיבים ותת-מערכות למחשבי 6 המורכבים בישראל במחירים השווים לכל נפש. גם המחשב שהובא למבחנים שייך לקבוצה הזאת והוא מבוסס על רכיביס סטנדרטיים, שמרביתם מיובאים ומשווקים בישראל עייי אפלקר גם ליצרנים אחרים, עיצוב סטנדרטי ותימחור אגרסיבי. הרכיבים המענייניסם שמצאנו הם כרטיס גרפי מעולה +64 סגוך מז51691, כרטיס פקס-מודם עם יכולת קולית של אוו!20 וצג 15 אינטש נאה תוצרת 0ג/א. הדיסק של יבמ הוא ייתואם קאוייריי, שאינו שונה מהדיסק שנמכר תחת השם של ווסטרן-דיגיטל. לוח האם מיוצר עיי 800 ועליו מותקנים, כמקובל בשוק, ערכת שבבי תסוח1, 8105 של שַזגאה, בקר דיסק מס1ם, 4 חריצי 154 ו-4 חריצי [6ק. במבחנים קיבל מחשב זה ציון בינוני בקטיגוריה שלו, 70.1 במבחן 6 שחסזתו/, כאשר התרומה העיקרית באה מהכרטיס הגרפי המהיר, שקיבל ציון 17.5 מיליון פיקסלים לשניה. בהתחשב במחיר האטרקטיבי, 7655 שייח, ובתקופת האחריות הנדיבה, 24 חודש, זו הצעה שקשה לסרב לה. דיניטל 3 6616071585 ובּזושום המחשב הזה עוצב עייי מהנדסים שרכשו נסיון רב בסיפוק הדרישות של מיחשוב אירגוני. התיכנון של לוח האם הוא אינטגרלי לעילא, עס שילוב של הכרטיס הגרפי, כרטיס הקול, כרטיס הרשת ובקר הדיסק. את כרטיסי ההרחבה תוקעים ללוח הרחבה מיוחד, הנמצא ב-90 מעלות ללוח-האם, ובו 2 חריצי 61 ו-3 חריצי 154. למבחן שלנו הוא סופק עס דיסק |941זו] עם ממשק 105₪ם, אבל דיגיטל גם מציעה דיסקים מסוג 5651-2 1/. הזכרון בכרטיס הגרפי הוא מסוג ]א 8 / (שס4חו/ ואא), שכיוס ישים רק במאיצים הגרפיים המצוייניס של מטרוקס, וניתן להרחיבו עד 8 מגהבייט. במבחניס שלנו התגלתה תופעה מוזרה שלא מצאנו לה הסבר. הרצנו את המחשב הזה עם 32 מגהבייט ועס 16 מגהבייט זכרון ראשי. בריצה הראשונה הוא השיג תוצאה מעל לממוצע בין בני-מינו, עם ציון 76.7 במבחן 96 6חסו%חו/ץ, בעיקר בזכות ביצועי (671 מצויינים - 280 במבחן 6 ו-291 במבחן 32אזגה/61. אבל כאשר הוקטן הזכרון ל- 6 מגהבייט (הגודל התקני במבחן זה), ציון 96 6מסזצחו/ צנח ל-66.7. האנליזה של הסיבות לירידת הביצועים; הראתה ירידה דרמטית - ובלתי מובנת - בציוני המעבד, ל-239 במבחן 670041816 ול-231 במבחן 2 6. השוואה עם מבחנים שנערכו בחו"יל הראתה שעס מעבד 0 מגהרא המחשב הזה הגיע לציון 96 6מסוצחו/ של 72, מה שגורם לנו להאמין כי הציון 76.2 אכן מייצג את יכולתו וכי בריצה השניה משהו השתבש. דיגיטל סירבה לספק פרטים על המחירים בישראל ולכן נציין רק כי תצורה דומה נמכרת בחנויות בארהייב בסביבות ה-4500 דולר. דיגיטל מספקת 3 שנות אחריות ואפשרות לחתום על חוזה שירות באתר הלקוח 4 שעות ביממה. יורוקום 0 וסשסק ]46061 אייסר היא היצרן הטאייווני הגדול ביותר ואחד מעשרת היצרניס הגדולים בעולס. מסיבה זו חברת יורוקום, המשווקת בישראל, החליטה בשלב מסויים לאחר המבחנים להפסיק את שיתוף הפעולה איתנו בטענה שלא נאה להתמודד מול ייתואמים" והרכבות ישראליות למיניה. מכאן שהנתונים להלן הם ייבערבון מוגבליי. המחשב הזה מיועד להתמודדות על הזמנות רכש של אירגונים גדולים ולכן הוא מעוצב בסיגנון שאלה מעדיפים. אינטגרציה גבוהה של לוח-האם, גישה קלה לרכיבים פנימיים (פירוק מכסה ללא כלים, מכלול דיסקים הניתן לסיבוב), תתי-מערכות שנבחרו משיקולי אמינות יותר מאשר ביצועים ויכולת הרחבה משביעת רצון. המאיצ הגרפי שמשולב על לוח האם מבוסס על השבב 18103240 של חברת 83. שבב זה נותן ביצועים מצויינים לווידאו ספרתי (קבצי 6 וא) ובינוניס לישומים גרפיים, כמו שניתן להסיק מציון 14.7 במבחן 96אזמתו\ 8ס0ו0ק8ז0. ציוניס מעולים במבחני אזגוח )קי) הביאו לציון כללי מעל לממוצע - 9 במבחן 96 ספסוצמג/. המחיר של מחשב זה בחנויות בארה"ב הוא כ-3500 דולר ועל המחיר בישראל יורוקוס לא רוצה לדבר. חבל. 6 ישואל אפריל 199% | מבחני הביצועים בישראל מדיאטק הציגה גירסה שונה במקצת של המחשב הזה מאשר אדיסמה. הדבר ניכר כבר בעיצוב בחיצוני, מארז מגדל גדול במקום מארז שולחני, והוא ממשיך בבחירת האבזרים החיקפיים ותתי-המערכות. ההבדלים המשמעותיים ביותר הם: צג 17 אינטש הבנוי על שפופרת מסך מסשותוד,. מאיצ גרפי בנטנפם6![א תוצרת אסשג]א, כונן [א68-0 תוצרת ץְתספ, רמקולים של שמופתג.41066-1, מודם של 2090005 15 וספק-כוח 300 וואט. במארז הגדול ניתן להתקין עד 8 כונניסם, כך שהוא יכול לשמש שרת-קבצים מכובד. בארצות הברית זכה מחשב זה, בגירסת 166 מגהר, באות ייבחירת העורכים'י, במידה רבה בזכות היכולת האודיו-וויזואלית המרשימה שלו. כרטיס קול ףומספתם עם טבלאות גלים ומערכת רמקולים הכוללת יחידת באסים נפרדת, יוצרים אפקט שפטסצוט5 מהמם. הכרטיס הגרפי משיג אומנם ציונים טובים יותר כאשר מציידים אותו ב-4 מגהבייט ]אגא /ו, אבל גם בתצורת המבחן שלנו, עס 2 מגהבייט, הוא השיג תוצאות מכובדות. הצג מרשים באיכותו והפקס-מודם כולל תמיכה בקול, כך שניתן להשתמש בו למענה ‏ .קולי ממוחשב וישומי : טלפוניה אחרים. עם מעבד 133 מגהר הוא השיג ציון 96 סמסופתג/ מעל לממוצע, כאשר כל תתי המערכות ממלאות את תפקידן כהלכה. אס אתה מחפש מחשב ייאמריקאייי שיכול לשמש בסיס להרחבה כמעט בלתי מוגבלת, כדאי לך לתת בו מבט שני. המחיר בישראל, 14,500 שייח, גבוה יותר מאשר מחירס של מתחרים מקומיים, אבל ביחס למחיר אותו מחשב בארהייב הוא הוגן. מילטו והז 5249 הק הסזוגו. , גם מילטון הוא יצרן ישראלי של מחשבי 6ע, שזכה לנוכחות שוק מכובדת - ולפי תוצאות המבחנים, בצדק. למבחנים הוא סיפק מחשב שולחני במארז מולטימדיה, כלומר עם רמקולים אינטגרליים. הדבר חוסך סירבול וספגטי של כבלים על שולחן העבודה, אבל כובל אותך לרמקולים שלא כל אודיופיל ישתגע עליהם. לוח-האם הוא של אינטל והדיסק של יבמ (למעשה דיסק קוויאר המיוצר במקור עייי ווסטרן דיגיטל) ושניהס מספקים ציונים מעל לממוצע בקטיגוריה שלהם. המאי הגרפי, לעומת זּאת, מפגר אחר הממוצע. זה כרטיס 411 עם מעבד 4 0 ו-2 מגהבייט [אַ4כ. במחשב של מילטון הוא מספק ציון של 12.6 מיליון פיקסלים לשניה, בהשוואה לממוצע 15 של מתחריו. למרות הפיגור היחסי במבחני הגרפיקה, הציון הכולל הוא טוב מאוד - 8 במבחן 96 6מסו8הו מביא אותו למקוס השלישי בליגה של 133 מגהר). מילטון מספקת אחריות של 24 חודש באתר הלקוח וחוזי שירות להמשכת תקופת האחריות במחיר 640 שייח. במחיר 11,680 שייח זה לא המחשב הזול ביותר בקבוצתו, אבל נראה שאתה מקבל תמורה הוגנת למחיר. קומפיוטרסטור חברת קומפיוטרסטור הביאה למבחנים שני מחשבים שונים: האחד מהרכבה מקומית, שנמכר תחת השם הפרטי שלה, והשני תוצרת מסזטו]א האמריקאית. מבדילים ביניהם 1700 שייח במחיר, ומָעט מאוד בביצועים. שמחנו לקבל את שניהם לצורך בדיקה יצד-לצדיי, בין *תואםיי ישראלי ויימותג'י אמריקאי, במיוחד שהמשווק צייד אותם באבורים היקפיים זהִים או דומים. נתחיל עס המחשב הישראלי. מסתבר שבמבחן 96 6מסו8מג/\ הוא יצא הראשון בקטיגוריה של 133 מגהר>, עם ציון 78.8. את הסוד אפשר למצוא בבחירה נבונה של תת-מערכות מהירות במיוחד. כרטיט גרפי 64 )51681 המבוסס על שבב 83-986 עם 2 מגהבייט זכרון הביא ציון 5 מיליון פיקסלים בשניה במבחן :גומו/ 80105ז0. דיסק [[אפסעות תוצרת קוונטוס הביא ציון 1290 קילובייט לשניה במבחן אס פומתו/ו. גם ה-[62 לא איכזב, עס ציוניס של 287 ו-297 במבחני 16 ו-32 סיביות בהתאמה. בקיצור, קומפיוטרסטור לקחה אתלט ישראלי ממוצע ובסיוע סטרואידים רבי-עוצמה העלתה אותו לליגה העולמית. מאחר והיא הצליחה לעשות ואת מבלי להעלות את המחירים לרמה של מחשבים מיובאים, לא נותר לנו אלא לשבח את הגישה.שלה. המחשב האמריקאי שמציעה קומפיוטרסטור הוא פייבוריט ידוע של מעבדות 261.08 בארהייב. למבחניס בישראל הביאה החברה את גירסת 3 מגהר>, בתצורה האופיינית של מיקרון, מלבד הצג. בארחייב הוא נמכר עס צג 1 ובישראל עם צג 896 (פחות עדיף). המערכת הקולית שלו היא מהטובות בתחרות, עס כרטיס קול 416:ס1 של קרייאטיב, טבלאות גלים ורמקולים מצויינים של 8058. בשאר הרכיביס הוא דומה למחשב הישראלי של קומפיוטרסטור - אותו כרטיס גרפי, אותו דיסק ייכדור האשיי, כונן 62-80 משושה מהירות ומודם 34./ ללא תמיכה בקול. המחיר, 10,600 שייח, הוא מהנמוכים בין המחשבים המיובאיס והביצועים הם מהטובים בליגה שלו. ציון 78.2 במבחן 96 סמסוףמוו, 9 במבחן הגרפי, 1250 במבחן הדיסק, הס בשלישיה הפותחת בכל האספקטים. ציוני ה-[621 הם הטובים ביותר בין מחשבי 133 מנהר. בקיצור, מציאה לחובבי תוצרת חו"ל. רק שני יברניס בחרו בקטיגורית המהירות הזאת, שבמידה מסויימת | ינופלת בין הכסאות". מצד אחד, הצפיות שלנו הם כמו ממחשבי 166 מגהרף ומצד שני הביצועים נחותיס יחסית, בגלל העובדה שערכת פסופך עובדת הרבה יותר טוב על לוח-אם 66 מגהר>, כלומר במחשבי 133 ו- 6 מגהר>. הציונים של שני המחשבים בקטיגוריה הזאת אכן נמוכים אפילו בהשוואה למחשבי 133 מגהר. לא הצלחנו לשיס את האצבע על המקור לתופעה הזאת, שכן מבחני תתי-המערכות מראים שכל אחת מהן עושה את המוטל עליה כראוי. רק בחיבור של כל החלקים למערכת אחת נכנס הגורס הלא ידוע ומשבש את התוצאות. התופעה הזאת נצפתה גם במבחנים בחוייל ומסתבר שרק חברות בודדות מצליחות להתגבר עליה. במקרה שלנו, לא נמצאה תשובה בישראל לשאלה מה קורה ב-150 מגהר>?. חברת 611 האמריקאית מייצרת שני קווי מחשבים שוניס. משפחת א6ן0גוק0 מיועדת לאירגונים ורכישה מוסדית וככזאת היא ממוקדת בדרישות של מנהלי מיחשוב עמוסי עבודה - והמחיר פחות חשוב. המשפחה השניה נקראת מסופמטנתום והיא מיועדת למשתמש הבודד ולכל מי שמחפש מכסימום ביצועים במינימוס כסף. לדאבוננו, המשפחה השניה לא משווקת בישראל, מסיבות שאינן תלויות ביבואן. לכן קיבלנו למבחן מחשב שקבוצת היחוס שלו היא המתחרים תוצרת דיגיטל, = 408 וכדומה, מחשביס שהיחס מחיר לביצועים אינו בראש מעייניהם. 17 6 ישראל אפריל 199% '8 -0 ן 02 ת (=) (ן = (=) הוהווזווווווהוההווהוהוההההההוו - - תּ (=) ת (=) כ 06 מבחני הביצועים בישראל ------ מבחן 16 אז3ק6 23 26 כ >= 4 2055 5 - 6 טן ]ה - 2 9 ]6+ ןי וש 071 1 0 ה - בןו9 |66 ₪ וו ה מ ה י 0 5פק שד ספ בב 53 ב ₪ בא שש 5 ל שה ש 55 824 3 ר2. ב 1 "ו 5 ב רש שש 5 שכר ני 5₪ 5% 5% ₪ ₪ 4₪ כם ב 2 52 5 2 - 2 שש 5% - כמו מתחרים אחרים בקבוצה "האירגונית" שלו, הוא מצטיין באיטגרציה גבוהה, במארז נוח לתחזוקה, בתמיכה בתקן ]ואס לשליטה מרחוק - ובמחיר כבד. התצורה שלו כוללת כרטיס גרפי אינטגרלי המבוסס על השבב +18064, שכוחו יותר בהצגות ווידאו מאשר בגרפיקה ממוחשבת. הרעיון הוא, שבסביבה העיסקית יש צורך בכלי אפקטיבי לוועידות ווידאו יותר מאשר כלי עבודה למעצבים גרפיים. כתוצאה מכך הציון במבחן הגרפי, 11.7 מיליון סיביות לשניה, הוא מאכזב. שאר הציוניס עומדיס בצפיות, עס 1140 קילובייט לשניה במבחן הדיסק ו-292/302 במבחני המעבד. הציון הכולל, 62.3 במבחן 96 6חסז8חג/, גם הוא מאכזב וכדאי להשוות אותו עס מה שמקבל מחשב זה כאשר הוא מצוייד במעבד שונה. בארהייב בחנו תצורה כמעט זהה, הרצה ב- 3 מגהר4 והשוואת התוצאות מפתיעה. גירסת 133 מגהרץ קיבלה ציון 74 במבחן 96 6חסופחו/ (19 אחוז יותר למרות ירידה של 11 אחוז במהירות השעון) וציון 15.7 במבחן הגרפי. המחיר, 12,326 שייח, כולל צג טרינטרון משובח, כרטיס רשת אינטגרלי על לוח האם ו-36 חודשי אחריות. לא נורא, אבל אנו בעצס מחכים לגירסת 166 מגהרצ. אלמוג 0, והחטו+חה6ק אללוג המחשב השני בקבוצת 150 מגהרץ הוא הרכבה ישראלית, המבוססת על לוח-אסם 0/4-586-1/2 תוצרת חברת 6וץטג8ו0. הוא מוצע במארז שולחני או מיני-מגדל ורכיביס סטנדרטיים המקובלים בישראל. אלה כוללים דיסק מהיר 1.308 תוצרת קוונטום, מאיץ גרפי 516811864 עס זכרון 1גס-18א2 (זה לא 83-986, שנזקק לזכרון 1אגא), צג "15 תוצרת 07%, כונן תקליטורים א4 תוצרת טושיבה, מודם של [61שואססא, כרטיס קול ז6ו8148 6מטס5 בסיסי למדי ורמקוליס פשוטים. במבחניס כל האלמנטים פעלו כהלכה והשיגו תוצאות טובות למדי, אבל הסך 6 ישראל אפריל 1996 ש ו שָןש60 051 ₪ זוא ₪ ספון 051 ₪ א 2 > 2 11 1 24 209 יר 8 א 990 סום ק ו --- || רה 1 לוי = 250 6 וסום 86 |99 0 וופגסט %1+ ייןן כָסטןטסן 991 וו צףוונסט 991 םא .אא ו הכל איכזב. הכרטיס הגרפי קיבל ציון 14.5 מיליון פיקסלים לשניה, ציון טוב לכרטיס עס זכרון אגאכ. הדיסק קיבל ציון 1160 קילובייט לשניה, נמוך יחסית לקוונטום אבל יותר מדיסקים תוצרת ווסטרן דיגיטל. במבחן ה-(671 הוא קיבל ציונים גבוהים יותר מ-.11חת, ובכל זאת הציון הכללי היה נמוך מאוד. 61.5 במבחן 96 שחסופחו מעמיד אותו בסקלת הביצועים של מחשבי 120 מגהר, בזמן שהיינו מצפיס לציון טוב יותר ב-10 נקודות לערך. במחיר 9360 ש"ח הוא נופל בליגה של מחשבי 166 מגהר% ישראליים ונראה לנו שהחלפת המעבד תביא אותו גס לאותה *' | <| ם|| א] ₪ מן הוא סורק הוא עורך הוא מצלם הוא מפקסס הוא מתייק וגם מקליד (0.0.8) בקיצור, סורק שמנהל לך את העסק באיכות סריקה מדהימה והכל בעזרת תוכנת '"ח8001508 של "אסז9א. ל- 100 רוכשים ראשונים ₪.ס.ס עברית מתנה! לאור הביקוש הגדול אנו מתנצלים על עיכובים שעשויים לחול באספקה! הסורק החדש של אספזו06ו עושה הכל. חוץ מקפה. את זה נשאיר לעלית (בפבסומות...) ההמצאה הגדולה ביותר מאז המצאת הקפה.... סליחה, הסורק. 40550 100/08 - הסורק הצבעוני החדש מבית ‏ מעתקי יודע לבצע מגוון עצום של משימות משרדיות, ומתחבר ישירות למחשב בלי כרטיס ובקלי קלות.. ]₪- ו והמחיר וזה החלק המצחיק היחידי - 8799 + מע"מ (2945 ש"ח כולל מע"מ) מעתק מערכות (1987) בע"מ תל-אביב: רח' הגר"א 25, 0. 03-6889666, פקס. 03-6888917 רעננה: רח' ז'בוטינסקי 3, מרכז גירון, טל. 09-913655. רמת השרון: רח' אוסישקין 22, ט0ל. 03-5405802, פקס. 03-5496056. ניתן להשיג גם בחנויות מחשבים מובחרות. שס המשווק יצרן המחשב דגס פנטיוס ?הזא זכרון מטמון 12 פא סיוג המטמון זיכרון ראשי 41 לוח אם ערכת שבבים, 5₪1-עזת) 5 יצרן חריצי הרחבה, 1יע חריצי 1584/1584 דיסק קשיח, 68 דגם בקר דיסק מאי גרפי, דגם שבב המעבד הגרפי זיכרון זאג ]אשי . אבחנה מירבית מספר גוונים מירבי קצב רענון מירבי צג רב-תדר תוצרת כיוונים ספרתיים גודל מסך, אינצ' מרווח חורים ג16ק +00 שפופרת מסך: אבחנה מירבית תדר קווים מירבי תדר ריענון מירבי כונן וא09-80. = מהירות נומינלית כרטיס קול, יצרן/דגם טבלת גלים רמקולים, יצרן/דגם הספק לערוץ, פס כרטיס מודם-פקס תוכנת תקשורת יכולת קולית (016ע) בונני דיסקטים מקלדת, תוצרת עבבר, תוצרת . שער מקבילי שערים טוריים מאוז מפרצי כוננים "3.5+"5.25 ספק כוח, הספק ב-ש תו +05 תוכנה נוספת 6 6 - 6 אזהותמו/ 8 6 זהנמתו אפו 6 זג וז ) 2 אהו ) מחיר, לא בולל מע''מ אחריות, בחודשים טל: פקס: 20 6)פישראל אפריל 199% אדיסמה 0 לגא18)600) 3 13 2% 60ת6[1קוע סכסת-68 83 06 מסזוך זאג 4 3 מז 1.602 זו קסע אינטגרלי על הלוח 19 +64 1310 53 ]א אכ 28 14 7 מיליון 72 5 תסנץ כו 15 0.26 | תס וםתך 4 72 72 סצא5 4% 6 6צ08)1?) לא 1160 1.57 00 0 לא "כב 0 ו קסם/קים 2 שולתני "3.5א1 + "5.25א3 150 כלולה במחיר 01106 + (9 13 100 204 206 0 שיית 66 1 . 4 אינטרגרף ישראל [קהץקז6)ת 7ת-30-פך 13 5% 58 1% 0 חן מץ 1985 ]1 3 2 2 !גת 10 ות 0 0800600 בט1ת1/11116 8070% 2064 הסוא ]אה תע 8ז2 0 7 מיליון 127 ו כן 7 0.27 0 ו לאד 12 6 א4 6 6/ץ77681) כן 166-185 ש3.5 לא כלול "5 תותג ]- 168 אאותוק קק/ ו 2 שולחני "3.5א1 + "3%5.25 200 כלולה במחיר 255 4 שיח 6 71 2 אי,.איי.אם מסיוסא ]1% 16 2% ו זט 66מ61קו 19 4 020066 את םס)וך 6 4 3 ₪ 10 0 סא אינטגרלי על הלוח 4 5/6911 +64 1810 53 [אגוכ 2 038 7 מיליון 127 6 כן 7 ב1ת0.26 ות 4 172 102 0 א8 06 כן אאו 200 הכ לא 3" :ו ו ו 2 מגדל "183.5 + "5.25א3% 200 כלולה במחיר אינטרנט+11וא 44 11 1100 271 58 0 שייח 46 7 3 אלדור מחשביס 7 0 06% . 0 6% [פזט 60ת6[1קוק 15 ו תסו 0 אנת6סםק 2 4 מס 1.5 כ מכ אינטגרלי קוו + 64 71310 53 ]אה הק 5זא2 18 7 מיליון 72 זז כן 5 0.280 בסעו1תת 4 2 2 6 6% 6 1078 76911/6) כן וד 15 068 4 כן לא 3.5" כנו .17 קת 2 מיני-מגדל "3.5א1 + "5.25א3 230 כלולה במחיר שרות ודיאגנוסטיקה 3 . | שו 14020 202 202 6 שיח 6 2 4 אלונקס אתא0ע 7 16 26% 60ם1[סקוק 1% א6מסןם תסטוך בו 4 3 מקזט 108 ותיב 0 אינטגרלי על הלוח ד 1/8802 4 ]אה תכ ₪8א2 8 7 מיליון 2 5 כן 5 0.281 8 |] 4 7727 72 ץת50 א4 6 0016 לא פַחופתג ]-1060 של 00.4 אס אגת לא 3.5" אסתסן] ו ו 2 מיני-מגדל "3.5א1 + "5.25א3 250 כלולה במחיר אנטי וירוס 6 | 19 10 339 - 215 0 שיח 6 1 9 מבחני הביצועים בישראל ליגת ביצועים. אלמוג נותנת 36 חודשי אחריות, שירות התקנות ואופציה לשירות באתר הלקוח. מחשב' בנטיום פםו מגהרץ זו הליגה העליונה היוס בין מחשבי פנטיום. בקרוב יצאו לשוק גם מחשביס שמהירותם 180 ו-200 מגהר, אבל בינתיים, אם אתה מחפש תחנת עבודה לישומי 3.1 אאוס6םו\ או 1א %שס6פו/ו, לא תמצא פלטפורמות מהירות יותר. 7 חברות הביאו למבחניס מחשבים בקטיגוריה הזאת וכולן הציבו את "משתמש העוצמה" במוקד הכוונת. במידה מסויימת המגבלות שלנו לתצורות המבחן גרמו עוול למחשבים אלה. מבחנים לא רשמיים הראו כי כדי להפיק את המירב מהם יש צורך ביותר וכרון ראשי (רצוי 32 מגהבייט) ויותר וכרון מסך (4 מגהבייט) ממה שהמפרט שלו איפשר. נכון שכל המחשביס בסקירה ישפרו את ביצועיהם כאשר נגדיל את הזכרון, אבל ב-166 מגהר% התועלת תהיה מירבית. עם מספיק זכרון יכולים כמה מהמחשבים בסקירה זו להגיע לציון 96 6חסוצחו\ של יותר מ-90 ולהתברג ללא בושה לצמרת העולמית. אי.אי. אם. 6 הוסזשט6א את המחשב הזה מרכיבה אי.איי.אמ. בישראל מרכיבים אותם היא משווקת גם לאחרים. בתור יבואנית ומפיצה של ווסטרן דיגיטל ו- 006% לא התפלאנו למצוא בתוכו דיסק "קוויאר" 1.6 ג'יגהבייט, כונן תקליטורים וכרטיס-קול הנושאיס את השס 06846 - וכמובן לוח-אם סמווןא 6%ו20). הכרטיס הגרפי, לעומת זאת, הפתיע אותנו. למרות שמדובר בכרטיס במבוסס על מעבד +64 53-180 ו-2 מגהבייט וכרון |אאפ, הציון הגרפי הגיע ל-18.1 מיליון פיקסלים בשניה, מהר יותר מכמה כרטיסי 1א4א/ יקרים יותר. הפתעה נעימה שניה היתה לראות צג 17 אינטש במחשב שמחירו פחות מ-10 אלפים ש'יח. בשילוב עס הכרטיס הגרפי המהיר זו חגיגה לחובבי הגרפיקה והווידאו. המודם, תוצרת [/א200, נתמך בתוכנה הפופולרית של דלרינה, אבל אינו מאפשר דואר קולי. במארז המגדל המרווח ניתן להתקין עד 5 כונניס ו-7 כרטיסי הרחבה. אי.איי.אמ. גם מספקת חיבור קצרצר לאינטרנט ותוכנת ]פז!ו כחלק מהחבילה. הציון במבחן 96 6חסוצחו\, 78.4, ממקס את המחשב הזה במקום הרביעי בסקירה, בין ה-₪116 זטסץ ל-מסוטו!א. מאחר וכל הפער הוא פחות מנקודה אחת, אפשר להתעלם מדיקדוקי עניות ולהציב את שלושתם במקום השני, לאחר הזוג שתופס את המקוס הראשון (ראה בהמשך). בהשוואה לשני המחשביס השכנים לו, מסזאטא מספק יותר עוצמת !6% (כמובן, השניים האחרים הס 133 מגהר>%) ופחות ביצועי דיסק וגרפיקה. גם במחיר, 9870 שייח, הוא נופל ביניהס. בהתחשב בצג היקר יותר שאי.איי.אמ. כללה בחבילה, נראה שישי לנו מתחרה רציני על התואר "תועלת מירבית לכספך". אלונקס ו/6 אסחס!ו= החברה הישראלית אלונקס היא חברת-בת של יצרן בריטי ממוצא ישראלי. היצור נעשה בסקוטלנד, התיכנון בקליפורניה ועם בעל-הבית אפשר לדבר עברית (יש עוד 3 דוגמאות להצלחה הישראלית בחו"ל בסקירה זו). המחשב הזה ר פעמיים במבחנים, בפעס הראשונה עם 2 מגהבייט ובפעם השניה בתצורה סטנדרטית של 16 מגהבייט. אנחנו מדווחים, כמובן, על הריצה התיקנית אבל מעניין לדעת מה עושים 16 מגהבייט נוספים למחשב פנטיום 166. התשובה היא שיפור של 11 אחוז במבחן 96 6חסו%חו/! עכשיו, כשמחירי הזכרון יורדים במהירות, כדאי לחשוב ברצינות על העלאת הרף ל-32 מגהבייט לפחות בצמרת הליגה. המחשב של אלונקס מבוסס על לוח-אם מתיכנון עצמי ומארז יחודי, אבל כל שאר הרכיבים הס סטנדרטיים למדי. דיסק |9941זו1 מספק כאן את ציון השיא במבחן 96 אזגמוהוצ אאוס, כרטיס גרפי 64ח6ג]א זא עם וכרון ]אכ נותן תוצאה מתחת לממוצע בקטיגוריה של 166 מגהר. כונן תקליטוריס של עְח50, כרטיס קול 16 ז6ו819% 6חטס8, פקס- מודס תוצרת ₪008 וצג >קווווום, כולס יכולים להחשב כמייצגים את הממוצע הסטנדרטי בשוק הישראלי. בסך הכל מדובר במחשב מתוכנן היטב עם פוטנציאל טוב לשיפורים. הוסף לו זכרון !אגא והוא יטוס באמת, אבל גס בתצורת המבחן הוא נותן תמורה טובה למחיר, 510,950. אלונקס מגבה את המחשבים שלה ב-24 חודשי אחריות. הרץ מחשבים 116 הוקמה בארהייב ע"יי ישראלים והיא משתתפת קבועה במבחני 8% 6 הנערכים שם. בישראל החלה לפעול לפני כ-3 שנים, באמצעות חברת בת. ההיסטוריה הזאת שמה ללעג את האבחנה השרירותית בין יתואמים ישראליים" ליימותגיס אמריקאיים", כפי שעושות זאת סגמ ואלונקס. במבחנים שנערכו לאחרונה בארהייב השתתף המחשב הזה בגירסת 133 מגהרצ והגיע שס לצמרת הקבוצה שלו. בישראל קיבלנו למבחניס גירסה מהירה יותר של המעבד, אבל עס דיסק ₪108 במקוס ה-5681 האמריקאי, כך שקשה להשוות את הציון הכולל. השינוי איפשר להרץ להציג מחיר אטרקטיבי מאוד, 8912 ש'יח בלבד, אבל נדמה לנו שעס התצורה האמריקאית היתה למחשב הזה הזדמנות להתחרות על המקומות הראשונים בטבלה, במקוס להסתפק במקום בינוני. לא שהציון שלו גרוע במיוחד. 75.7 במבחן 96 טחסופמו\ הוא ציון מכובד בהחלט, אבל משהו בכל ואת השתבש. במבחנים הראשונים מצאנו בעית דיסק חמורה (יותר נכון בעיה בהגדרת הדרייברים), שהורידה את ביצועי הדיסק לחמישית (:) מהפוטנציאל של החומרה. לאחר תיקון הבעיה הדיסק פעל כמצופה, אבל, משוס-מה, ביצועי המערכת הגרפית ירדו ב-10% ואפילו ציוני ה-(60 ירדו בקצת. מה הקשר+ אין לנו מושג. 4 0 +4גו18)6) 11| 6 ישואל אפריל 199% דיסקים א18-בטכנולוגית אא הבלעדית ! 8 ₪ ן.1וחם צגי מחשב 611558- איכות במחיר תחרותי ! אפלקר הגיעה למקום הראשון בישראל בשיווק רכיבים, תתי-מערכות ואבזרים היקפיים למחשבי 6ק, בזכות מחוייבות בלתי מתפשרת לאיכות, אמינות ושירות. איכות. המוצרים שאנו משווקים מבטיחים לך אחוז החזרות ותקלות נמוך ביותר. אמינות. האמינות המסחרית של אפלקר מבטיחה מחירים אטרקטיביים, מלאי זמין ויחסי ספק-לקוח מעולים. שיוות. מערך השירות עם צי הרכב של אפלקר מכסה את כל הארץ, ללא הסתמכות על שירותי צד ג', וכל לקוח נמצא בטווח צלצול טלפון. אפלקר משווקת את המוצרים האיכותיים, האמינים והפופולריים ביותו: << 11 בכ 111 ם מקלדות 6]א0א דצ=א-ג8ש א] ₪ גוא האמינים ביותר בישראל! ללבת עם הגדולים חנ ."ות רוח' שטכטרמן 20 איזור התעשיה הישן, נתניה טלפון: 09-616962/3 פקס: 09-616969 ת.ד. 13543 אינטרנט: דשא א8ו86פאםלג 8 1 ].1וחם שם דיסק שם דיסק תאור דיסקים "3.5 דיסקים למחשבים ניידים "2.5 ₪ | | 8%0%ו = 7870 אש [86 540 0 אא ג מפן208| 0 | 08ן708| 0 אסו0 208860 אזא40 פא | 20880 = אזא40 | >אמאזע | |408%0 | | | אומוצ ד [08 508 דיסקים 5031 עם 5 שנות אחריות. לכל השאר הדיסקים 3 שנות אחריות. ו 0 810 5 540 5 72005 5 8105 5 0 810 5 אפלקו משווק גדול בישראל של מוצרי מחשב איכותיים. יבמ מוליכה בטכנולוגיית הדיסקים, מאז הפטנט המקורי לפני 40 שנה ועד לטכנולוגיית הראש המהפכנית 18א. יבמ מייצרת יותר דיסקים, במגוון עשיר יותר ובאיכות גבוהה יותר מכל יצרן אחר. עד עכשיו היית צריך לקנות מחשב גדול או תחנת עבודה יקרה כדי להשיג את הדיסק של יבמ. מעכשיו תוכל לרכוש דיסק יבמ איכותי לכל 6ק, מהמשווק שהענק הכחול בחר ללכת איתו בישראל. אפלקו. ללכת עם הגדולים זזש ה.ום ות רח' שכטרמן 20 איזור התעשיה הישן, נתניה וס טלפון: ו -09 פקס: 09-616969 פוסתזו\ זסזוופחזפוס ת.ד. 3543ו אינטרנט: זמא.א5ו6אפא1םץ שם המשווק אלמוג אפלקר גרנד אדוונס דיגיטל הרץ מחשבים יצרן המחשב אלמוג תח ז6106 ה [זופוכת 7 דגם 10 3 0 | 3 2616071%) 6 פנטיום ל 10 13 120 13 = 166 זכרון מטמון 1.2 89 2% 28% 28% 512% 528 = סוג המטמוו 66תו[סקוק 66תג[סקוע 66מו1סקוע וכו זט 66תו[סקוק זיכרון ראשי זאג | 168 188 16 | 1% 8 לוח אם 6 018006 00-7 57 500 0 [ווו 556% ערכת שבבים, 112-581 מסוגזך בסזעך 605 סז תסזך 5 יצרן 2 6 2 6 5 6 אותססםץ 15 816 א חריצי הרחבה, 201 4 4 4 3 4 חריצי ₪184/184 4 4 3 4 3 דיסק קשיח; 65 8 תסזם 1.608 = תפסות 1308 תפז 1208 מפסזת 105 דגם | זט 0 10 0 כא 1 ונת ונ בקר דיסק . אינטגרלי על הלות שא אינטגרלי על הלוח אינטגרלי על הלות אינטגרלי על הלות מאי> גרפי, דגם 64 4 7 אינטגרלי טמטוא הרש | שבב המעבד הגרפי +64 1810 53 + 6 10עד 53 + 64 10 53 4 א 4 101 איכרון זאג חפ//]אהתץ ]תס 218 הגע פוא2 וכ 2/8 ]תאו םוא2 ]אה אכ 28 אבחנה מירבית 128081024 24 4 0 4 מספר גוונים מירבי 7 מיליון 7 מיליון 7 מלליון 7 מיליון 7 מיליון קצב רענון מירבי 02 0 752 17 72 צג רב-תדר תוצרת 5652 אי 5 א שמנטסת זגו 6 כיווניס ספרתיים כן כן כן כו כן . גודל מסך, אעץ -- -- - 15 5 5 17 5 | מרווח חורים 16 60 | 0.28 0.28 הזה0.28 0.281 0.28 שפופרת מסך - | [תסוות 58 מסזזותנזיך תסווה ' אבתנת מירבית = . 10248768 > 4 4 | 128081024 | 128081024 תדר קווים מירבי. 65 שורד דד 0 דד תדר ריענון מירבי - 757 0 כ ?| - כונן [(62-80 2 7080108 0 2 01050 8 8 מהירות נומינלית 4% א4 א4 4% א4 כרטיס קול, יצרן/דגם 6 83 27080106) 6 71018 708016?) 6 008060 5 אינטגרלי 6 50 7080146) טבלת גלים לא כן כן לא כן רמקולים, יצרן/דגם לא כלול 0 ומוופוס [6 ל לול ד הספק לערוץ, מט/ו - - אי20 . 10 |כרטיס מודם-פקס כ אוזןס? אוז|20 לא כלול 00 תוכנת תקשורת. אמ ]-אס1ט() 8 6 אי זו 2 6 *כולת קולית (9016) = לא כ = כן - כן. כונני דיסקטים = "4 "3.5 "3.5 "5 "3.5 מקלדת תוצרת. 70 זוע זסאסוןא - [אזוקָום = זסת | עבבר, תוצרת ו | 0 [וקות | 0 ר שער מקבילי ץק ו 0 ץק 0 שעריט טוריים 2 2 2 2 2 מארז מיני-מגדל מיני-מגדל מיני-מגדל מיני-מגדל מיני-מגדל מפרצי בוננים "3.5+"5.25 = "283.5 + "2%5.25 "23.5 + "2%5.25 "283.5 + "2%5.25 "3.5א3 + ".3%5.2 "2%3.5 + 35.25 ספק נוח, הספק ב-א 250% ש200 2009 200 אי250 +05 == = כלולה במחיר כלולה במחיר כלולה במחיר כלולה במחיר כלולה במחיר תוכנה נוספת - - , אנטִי וירוס, לומדות ל - | ₪ 70.1 5 7 7 16 144 14 8 14.52 0 6 6 חן או .| 1160 102 09 1010 100 06 > 3099 200 55| 239 2 33- 221 | 5 22 207 62 מחיר, לא בולל מע''מ 0 שיח 5 שיח 0 שייח - 2 שיח אחריות, בחודשים 8% 4 12 6 - טל: 9 2" 5 0 1 פקס: 7 9" 6 1 3" 4 6 ישראל אפריל 1996 מבחני הביצועים בישראל כל מה שרק אפשר לאמר הוא, שכיוונון אופטימלי של תצורת המחשב היא מעשה אומנות, שדורש הרבה נסיון וקצת מזל. המחשב של הר מבוסס על לוח-אם תוצרת 4511506 עם מאיצ גרפי 136064 אינטגרלי. הדיסק במבחן היה תוצרת 50388106, כרטיס הקול הוא ז018%66 6מטס5 6 והרמקולים של קרייאטיב גם הס סטנדרטיים לחלוטין. לעומת זאת, הצג תוצרת 1₪ הוא מהיפים, ה-1א0א-62 של טושיבה מסתובב במהירות פי-שש והפקס-מודם תומך בקול. הכל מזווד במארז מיני- מגדל אליו במוד תג מחיר צנוע יותר. לינד 6 5גדה המחשב של ליגד דומה, ייעל הנייר", למחשב של הר. שניהם מבוססים על לוח-אם תוצרת א6ו451(8, מאיץ גרפי 6064ג1א-11, כרטיס קול ורמקולים של 6צו61690 וצג 15 אינטש נאה. ההבדלים, שוב "על הנייר", הם דיסק זגוצג63-כ א, כונן תקליטוריס של 50 ופקס-מודם תוצרת שסומגוק. לעין ההבדל העיקרי הוא במארז השולחני שליגד העדיפה לשלוח. לאור הדמיון ברכיביס ובתצורה לא התפלאנו למצוא דמיון גס בתוצאות המבחנים. במבחן 96 טחסו%חו\ הוא הגיע לציון 74.6 הבינוני ובמבחן הגרפי הוא קיבל ציון בינוני גם כן, 15.6 מיליון פיקסלים לשניה. בנקודה וו הקורא חד-העין ימצא תבנית חוזרת על עצמה: בכל המחשבים בהס מותקן כרטיס 411 הביצועים הגרפיים הס מתחת לממוצע והם מורידים את הציון הכולל במידה משמעותית. בקטיגוריה של מחשבי 166 מגהרף הכרטיס של 411 (או מאיצים אינטגרליים הכוללים את המנוע 64 חטגּ]א) מגיע לציון שבין 15.5 ל-16 בלבד, בהשוואה ל-20 עד 22 שאפשריים עם כרטיס 64 גו[5 המצוייד במנוע 8 מבחינת מחיר ה-8ג11 תופס מקום באמצע הטבלה. ליגד מספקת אחריות לתקופה קצרה יחסית, 12 חודש, עס אופציה לשירות באתר הלקוח ואפשרות להאריך אותה במחיר 1000 שייח לשנה. סג מחשבים 6) תס :זוע אהפ גם סגמ מחשבים היא חברה הקשורה ביצרן בריטי ממוצא ישראלי, ות 60 [4ה%0ז6 הג, שהתחילה לעבוד בישראל לפני פחות מ-3 שניס וכבר ּכתה לחדירה משמעותית בתחום הגבוה של השוק המקומי. את ההרכבה הסופית של מחשבי הגש מבצעים בישראל, כדי לאפשר זמן תגובה מהיר לבקשות מיוחדות של הלקוחות. משפחת 6וגחטוש היא של תחנות עבודה למקצוענים ולכן היא מזודת במארז מרווח במיוחד, ש-חג03 קוראת לו ימידי-מגדליי. למבחניס הוא סופק עם הצג הטוב ביותר שראינו לאחרונה, תוצרת 14א צז] עס מסך טריניטרון 17 אינטש. המסך מרשים באמת, אבל הביצועים נקבעים לפי רכיבים פחות גלויים לעין, כמו הכרטיס הגרפי. סגמ סיפקה למבחנים את הכרטיס 4 !5631 עס מאי> 583-968 ו-2 מגהבייט ואג אצ ולקחה את המקוםס הראשון בביצועים הגרפיים. עם ציון 22 מיליון פיקסלים לשניה הכרטיס הוה משאיר מאחור את כל האחרים בסקירה (כן, יש כרטיס מהיר עוד יותר. 128 6הו396ח1 הוא השיאן הנוכחי). הציון הגרפי הגבוה מזניק את המחשב למקום השני במבחן 96 שחסופחו/), עם ציון 82, פחות מנקודה מתחת לשיא בסקירה זו (זו סיבה שלכל צורך מעשי אפשר לאמר שבמבחנים יצאו שנים במקוםס הראשון, מחשב זה והמחשב 6 )0גזחס), ושלושה במקוס השני - כפי שהסברנו לעיל). שאר מרכיבי התצורה הס דיסק 108 תוצרת 5638816, כונן תקליטוריס של פנסוניק, כרטיס קול 16 גזטו תוצרת קריאייטיב עם זוג רמקוליס רבי-עוצמה (שצ80). פקס-מודם גצו/ מספק גם יכולת קולית ומקלדת ץְזז66 מעבירה תחושת איכות לקצות האצבעות. בסך הכל זו חבילת איכות ממולצת ביותר, למרות שהמחיר, 12,530 ש'יח, אינו נמוך. סגמ מחשבים מספקת 24 חודשי אחריות וחוזה שנתי במחיר 200 ש'יח בלבד. סופר שיווק טכנולוגיות 6 |!!₪0-ִזַבא6בק לא כולס יודעיס שבראש החברה שמכרה בשנתיים האחרונות יותר מחשבי 6? בארהייב מכל חברה אחרת (12-13% נתח שוק, לפני קומפק ויבמ) עומדת הנהלה ישראלית. פקרד-בל משווקת בישראל עייי סופר טכנולוגיות מזה שנים וגם בישראל היא, כנראה, בראש טבלת המכירות. הסקירה הטכנית של מחשב זה תהיה קצרה ביותר. לאחר שפקרד-בל השתתפה במבחנים הפומביים ובמבחניס שנערכו במשרדי המערכת, קיבלנו הודעה מהמשווק כי הוא פורש מהמבחנים. הסיבה שהוא נתן לצעד יוצא דופן זה הוא, שיצור הדגם הספיציפי הוה מופסק בימים אלה ממש ולכן כל הנתונים שנמסרו לנו ותוצאות המבחנים אינס רלוונטיים. מסיבות של הגינות כלפי שאר המשתתפים אנו מפרסמים את הנתוניס הבסיסיים בטבלה ומשאירים את פיתוח הנושא לקוראיסם. עחידים מחשבים ותקוורת נתחיל בשורה האחרונה. המחשב הזה קיבל את ציון 96 6חסוצחו\ הגבוה ביותר בסקירה זו, 82.9, אפס-נקודה-תשע יותר מהמחשב שוגחזגו! תגפ. בניגוד למחשב שהביאה סגמ מחשבים, כאן אי-אפשר לשים את האצבע על מרכיב מתבלט שהפליא לעשות. יתר על כן, המקוס הראשון הושג למרות הכרטיס הגרפי המאכזב 64 טגוא 1'1. במבחניס הגרפיים הוא קיבל ציון של 15.5 מיליון פיקסלים לשניה בלבד, הרבה (30 אחוז) מאחורי השיאן בסקירתנו. שאר הציוניס במבחני הרכיבים היו טוביס (1180 קילובייט לשניה במבחן הדיסק) או טובים מאוד (321/341 במבחני ה-020), כך שכל שיפור בכרטיס הגרפי רק ישפר את השיא שלו. אנחנו יודעיס זאת אחרי שבחנו את המחשב הזה גם עם הכרטיס הגרפי 128 6חו38ח1 ו-4 מגהבייט זכרון 841/. הציון שלו במבחן 6 םוחו / עלה בצורה משמעותית ל-87.6. גס את השיאן שלנו מרכיבים בישראל. חברת עתידים קשורה עס אי.איי.אמ. ולכן מצאנו דמיון רב במרכיבים של מחשב זה והמחשב מסצ/וטא! שתואר לעיל. הדמיון כולל דיסקים של ווסטרן-דיגיטל, צגים של 6א, מערכת קול 008%6, פקס-מודם של 2000 ועוד. במיצוב השיווקי של שני המחשבים שונה, כאשר 600086 מיועד למשתמשי עוצמה וה-מסזש6\ יותר למשתמש מהשורה. ההבדל הזה גם מתבטא במחיר, פער של יותר מ-1800 ש"ח עבור תצורה כללית דומה. התוספת הזאת למחיר תשפר את הציון הכללי ב-6 אחוז בלבד, מה שגורם לנו לחשוב שצריך מוטיבציה ביצועית חזקה ביותר על מנת להעדיף אותו )ישראל אפריל 1996 מבחני הביצועים בישראל -- מבחן 32 אזהח 6 0= - 25 27 0- 266 5 286 - 208 -.ָ ₪פם 0- , . . - ה | | 21 | | 1 בּ | | 1 - פ5ם; בף ב5 92 32 58 אפ 52 5ש 55 ב ₪ >< שת סש ב5 שב 6 ₪ש>5 אש ש5 52 אם > 5ם ב = 5 892 53 4ב 5:2 שכ 5 כ ספ -כ וצ תה 0 מא בש ₪ . 5 ₪8 20 2 = ₪ = ₪ 28 הר 2 - ₪ דווקא. לעומת זאת ביחס למחשבים מיובאים, המחיר של ה-600186₪ סביר בהחלט ובפרמטר של יחס מחיר לביצועים הוא מקדיס את כולס. בחירח העורכים התלבטנו הרבה בשאלה האם כדאי להכריז על בחירת העורכים או לא. מצד אחד הזכיה בתואר היא פיצוי ראוי למי שעשה מאמץ והגיע לתוצאות טובות אבל, מצד שני, הנסיון המועט שלנו ושל רוב המשתתפים האחרים מעמיד בספק את הפרספקטיבה ההיסטורית שתנחה אותנו בחריצת הדין. יתר-על-כן, ניתוח הביצועים משאיר די הרבה סימני שאלה, שלא טרחנו להסתירס בכתבה זו, ולא מעט סימני קריאה. ברור לנו, שיצרניסם ישראלים צנועיס יכולים להתחרות במיטב התוצרת העולמית כשמדובר בביצועים נטו, אבל לא מעט משתתפים עברו מספר איטרציות של שיפורים ומבחנים חוזרים עד שהמחשבים 4 שלהס הגיעו לקו הגמר ללא תקלה ופחות או יותר בטווח הציונים **1 = הסבירים. סימני שאלה כאלה קיימים לא רק מעל כמה יצרני ייתואמים ישראלייס", אלא גם נציגויות רשמיות של יצרניס בינלאומיים מכובדים. למשל, קשה לנו להבין איך נוצר.הפער העצום בין המחשב של ץ0808 שהציגה אדיסמה ומחשב דומה שהציגה מדיאטק! מדוע המחשב של דיגיטל, הזוכה באות "בחירת העורכיס" 66 6 ישראל אפריל 1996 / / שןש60 |05 מל ]וא ו 05 א 3 22 209 ית = ₪ -- ( סס 0 2 א 0 99 סום ןוסגסט |%% ₪ וםום טסטגס-ספון 991 1 ל 5 5 8 ו ב ₪ 0סטןטסן 99 - וו מ אפווגסט 991 םא אאא וו בארהייב, איכזב בישראל? למה איכזב ה-אטופווק0 המצויין של 1 [טס! כל אלה הס מחשבים שאמורים היו להשתתף ביירשימה הקצרה" של מועמדים לאות בחירת העורכים והם נעדרו ממנה מסיבות לא ברורות לחלוטין. התיזה שמחשב יימותג בינלאומי יוקרתייי הוא בהכרח טוב יותר מייתואס ישראלי"י מתמוטטת לא מול התוצאות המספריות גרידא, אלא מול סימן השאלה הגדול ביותר: למה מחשבים איכותיים אלה השיגו בישראל ציוניס נמוכים יותר משמעותית מאשר במבחניס שנערכו בחו"ל! לכן בחרנו בדרך מתחמקת במקצת והחלטנו לתת המלצות כלליות יותר. 4% לביצועים לכל מחיר. שני השיאנים בסקירה זו, 6וגחוגזו( תג ו- מספקים את הסחורה. ציון 96 טחסוגחו/\ מעל ל-80 הוא נדיר גם בחו"ל. המחיר, בסביבות 12 אלף ש'"יח, הוא סביר ואתה מקבל איתו צג 17 אינטש כראוי לתחנת עבודה מקצועית. 4 ביצועים טובים במתחיר אטרקטיבי. לקבוצה הזאת אפשר לשייך את כל המחשבים שקיבלו ציון 96 6חסוצחו\ בין 75 ל-80 ומחירס פחות מ-11 אלף דולר. כאן אנו סופרים את חסזש6אז, אלונקס, הרף, מילטון, קומפיוטרסטור-6ו:₪1 ומיקרון (עסם קצת רצון טוב אפשר לצרף גם את 41188 של ליגד). (סוף הטבלאות בעמודים 49-48) מחמת התחרות הקשה בענף המחשבים, הסכימו חברות רבות לחשוף את סוד ההצלחה של אנשיהם... ..אך לא את האנשים עצמם. גליקמן נטלר מייזלר "כלי הפיתוח מסדרת |8שפו/ של מיקרוסופט, הפכו אותי מתוכניתן למקצוען". 0 |0פו/ ++6 |908ו 86 |1508/ | 7 66%%%%666/ש ‏ תוכנה מתקדמת, הטונטת | הפתרון המהיר, היעיל ן ₪ והנפוץ ביותר לפיתוח | / יישומיסם בסנינבת 1 % א 0 6 ה | % 0 [|6981008 0 ]- סביבת הפיתות המקצועית הנפוצה בעולם. גיוסת 6 ניט ו32 ביט כלולה במוצו עס אוסף פקדים (60011019) גדול למגוון תחומים: *גרפיקה דוחות* טבלאות* תצוגות היררכיה ועוד 01110 1%6זק ז16מ/-למפתחים בסביבות מידע מבוזרות. בנוסף לגירסת ה-|0)6%%1004ז?, מכיל כלי ניהול תצורת תוכנה ועבודת צוות (84/6 66ז80) *פקד מיוחד לסביבת שרת / לקוח *כלי פיתוח ליצירת תשתית תוכנה אוגונית במודל 3 שכבות בטכנולוגיית %ז86 ה00ו]003וע ‏ 86₪016. מ(00-0/ וש 116 4.0 806 [הטצ -תוספת לפיתות פתרונות בעברית הניתנת לרכישה בנפרד - כלי הפיתוח המתקדם 5 .יי ביותר לסביבת +טחואו עשי סביבת |]0%0ז6וא 0 %ז6ק6%610 מאגדת כלי ענודה שניס 51910 זטא0] הגזחס] 1 וגטגו , אסא * ++6ץ, לתוך סנינת עבודה אינטגוטיבית יחידה. באמצעות / 2 אלנים:,0זג?ו) קְקְ 6 6]85% ,12316 [0ז6001. ניתן. ליצור ולעווך בקלות אפליקציות ורכיבי 015. גלריית האובייקטים (צז04316. וחטזסקוח00), מאפשרת לארגן, למיין ולשלב ספריות ++6 ופקדי 001₪). *ספריית אובייקטים 6:]א, הכוללת יותר מ - 150 אובייקטים ו - 120,000 שורות קוד מוכנות ובדוקות. * גירסא לפלטפורמות 06 זשא1/20א ו-[גזוקוס גחקוא/דא. *יכולת ליצור אפליקציות ל-ו10%ח1361א. (לרכישה בנפרד) ב (ה6חגז3) בגישה מונחית עצמים *מנהלת מעקב אחר קשרי גומלין בין קבצי מקור.*מונעת טעויות אנוש בשמירת גירסאות *מנהלת מעוכת אבטחה למפתחים *יכולת ניהול גירסאות מורכב הכולל פיצול מיזוג (ַשַז6)א) וגירסאות מקבילות *בסיס נתונים מהיו ותסכוני *מאפשו עבודה בהיורכיית פרוייקטים מורכבת. + ממשק ל - 00%₪חו6ג]א ,5אוסחו/ - 5)א, 1 א %%א640תוא ו 58 - א תוכנת לקוח ל - אוח, ניתן לרכוש בנפרד - מממא מערכת בדיקות תוכנה אוטומאטית. *שפת בזדיקות עשיוה- מאפשות לדמות כל עולה חיצונית *שליטה מלאה בכל הפקדים, ודימוי כל ארוע כולל יצירת עומס בסביבת שרת/לקוח *מגוון אפשרויות לבחינת תוצאות כגון: "תפיסת מסכים", קביעת הודעות, רישוס תוצאות ובדיקות על פני הרשת. *שקגחג]( שווטפ |צט[-כלי ניהול ומעקב להפעלת סדרת בדיקות. * כלי עזר מתוחכמים כגון 0 50030 , ונוה ]11 מש6ז56 ועוד ] חסו!גוזחס!ח1 אוסשחור (01655100ז 0זק א0= |508ו ₪ הכלי האידיאלי לספקי פתרונות ולבתי תוכנה בתחוס מערכות המידע *נלי פיתוה ונסיס נתונים לסניבת אץש ו-00%%95חוא. *תומך : בפיתוח מונחה עצמים, תוך שמירת תאימות < לניתוחיס נסנינות 04% (58%6 ,זשקקו|6) *סביבת פיתוח מהיוה (80) המייצרת פתרונות עם זמני ריצה מהירים ביותו, גס בפלטפורמות חומרה בינוניות, ללא צווך ב->חו[הטת.*בסיס הנתונים תומך בסניבת ושת לענודה מוובת משתמשים. *תמיכה מלאה ב-%|0:ז/)ת60 ₪/0, מאפשרת שימוש באוסף עצום של הרחכות ספקי צד שלישי. +יכולות מיוחדות לעבודת שות/לקוח מול בסיסי נתונים ‏ .8.0 סדרת מוצרי מולטימדיה ללימוד והעמקה בשפות הפיתות סז?אסת [4ש18) ,08516 [1808/ , ++6 [8טפו זו התוכנה הבולטת שלנו. לקבלת רשימת משווקים מורשים של סדרת כלי הפיתוח נא לפנות למיקרוסופט ישראל. מחלקת שרות לקוחות טל. 03-5757034 שם המשווק יצרן המחשב דגם פנטיום ?1ז]א זכרון מטמון 1/2 פא סוג המטמון זיכרון ראשי 41 לוח אם ערכת שבבים, 5₪1-עז.:) 5 יצרן חריצי הרחבה, 2061 חריצי ₪154/154 דיסק קשיח, 65 דגם בקר דיסק מאיץ גרפי, דגם שבב המעבד תגרפי זיכרון זא תפ/ואג ג אבחנה מירבית מספר גוונים מירבי קצב רענון מירבי צג רב-תדר תוצרת כיוונים ספרתיים גודל מסך, אינצ' מרווח חורים ווק 01 שפופרת מסך ‏ > אבחנה מירבית - תדר קווים מירבי תדר ריענון מירבי כונן 80%-כ 6 מהירות נומינלית כרטיס קול, יצרן/דגם טבלת גלים רמקולים, יצרן/דגם הספק לערו), סטש כרטיס מודם-פקטס תוכנת תקשורת יכולת קולית (016א) = כונני דיסקטים מקלדת, תוצרת - עכבר, תוצרת שער מקבילי שערים טוריים מארז מפרצי כוננים "3.5+"5.25 ספק כוח, הספק ב- +05 תוכנה נוספת 6 6מ0ו5ת1 66 ות 801105י1) 6 זזה מזמו/ או 6 ) 2 א מחיר, לא בולל מע"מ אחריות, בחודשים טל: פקס: =: 6ישראל אפריל 1996 טכנולינק ו 1 120 120 2% 66תווסקוק 1% בסס]א 061ם1 תסזך 0 6 אי 4 3 5 13 גתט תכ אינטגרלי על הלוח זה 186 4 ]ג כ 8א2 14 7 מיליון 172 15 בנגת0.28 14 77727 2 צא50 4% 6 82 67680146 לא )776816 505 8 06.4 8 אפ לא 5 ץְ0סנם) 1 קקם/קסם 2 שולתני "3.5א1 + "2.5א2 200 = כלולה במחיר 54 12 1200 206 208 72 שייח 6 0 5 יורוקוס א 0 0 26% 161160 1 3 תסזתך 006 45 1.6005 0 פא אינטגרלי על הלות 4 )91681 0 1660 ]א אצ 28 4 7 מלליון 12 ה כן 5 בזתז0.26 14 ו א4 6 6ג/ץ768)1?) לא הצ לא כלול 3 0 ו 2 מיני-מגדל "3%3.5+ "2%5.25 20 כלולה במחיר 29 17 10 23 7 2 ליגד 5 16 16 25% 66ת1וסקוק 1% ו בסשטד 65 3 3 5 12 7 סו אינטגרלי על הלות: 1 80 4 ]גכ 288 14 7 מיליון 7727 1-0 כן 5 בות0.28 1011 - 4 2 12 צאספ 4% 6 6-ץ76811) 6 6 15 ו כן 3.5" סא 0 קקם 2 שולחני "283.5 + "5.25א3 ש200 כלולה במחיר. 6 6 (0 21 4 0 שיח 12 5 72 מדיאטק 0 /18)68) ב 133 256% זט 6 63 דא ב0זך זוה 4 4 תפז 1602 6 סו אינטגרלי על הלוח בתט1ת116/ ש2064 .1040 ]אה א 28 0 7 מיליון 127 ץצ כן 17 | " (הז0.26 מסיזותועך 4 2 7512 50% א4 60 כן 1)60-] 8918 105 כן 3.5" 0 0 קית 2 שולחני "3.5א4 + "4%5.25 200 כלולה במחיך = 5 16 10 208 25 0 שיח 6 7-0 7 מילטון אס זחא 9 132 2% גו 66מ6[1פו 1% 1 מסזחד 5 זאג 4 3 מפזם 1709 ]אה גכ פאן אינטגרלי על הלוח זדה 180 4 ]אה אכ 28 14 7 מיליון 7727 6 זא כן 15 בםז0.28 = 1024א1280 לאד 12 ו 4% 06 1778041 לא אינטגליים 60 0 008 לא 3.5" ונ | ו ץק 2 שולחני "2%3.5 + "2%5.25 200 כלולה במחיר 8 106 100 25 286 - 5 שיח 4 5 2 מעתק אא וו 586 . לא 120 26% 66הו!סקוק ספת 168 8 תסו 6 4 3 - פסזם 1.208 זו סא | אינטגרלי על הלות : ממ 0 7505 [אהאכ 8א2 1:8 7 מיליון 2 זוא ]ה כן:. 157% 0.28 4 2 1 2 001051 4% 6 68/6 לא 100 | 6 וו לא - 5 0 6 | קת 2 שולחני "3.5א2 + "2%5.25 ש200 כּלולה במחיר: אנטי וירוס 1 9 (9 27 207 0 שייח 4 6 7 סגמ מחשבים 6ץ-אגאכ 6 2 166 6% וקו - 0כם-15א16 אאפ מסזוזך בו 4 3 1 6 > אלנטגרלי על-חלות": 5068] 2.08 אהאתצ 22 10[ 7 מלליון 72 זג צח כן לו הה0.25 / תו 128081024 > 9 75 0 4% 6 1078 07680106 לא ווח אהפ 80 0 8 5 אב 5 כן ו 5 2 ו ץק 2 מידי "3.5א2 + "5.25א3 200 .כלולה במחיר 7 , 1100 > 2 2 0 שיח 6 7 7 עתידים 0 6 166 256% 00 - 168 = 0 )תד ו 4 4 > מסזם 1008 02 0 פא = אינטגרלי על הלוח = דדה 4 86 ]אה תץ 25 14 7 מיליון 2 06 70 ויך1 . 0.26 0 0 160081200 ל 00 0 100 = 838 4% 6 0186 לא אאוח 200 68 = לא 35 - 0 0 | ו 2 מיני-מגדל "3.5א3 + "3%5.25 2300 כלולה במתלר.. > אינטרנט. 29 53 0 הור 1 0 שיח % 5 06 15066 סופר שיווק 66-01 ו 256% 5 (8 1 6עה )סק תסזוך 1 ואה 2 3 > מס 168 2 6 אינטגרלי על הלוח > ) 18 6 0 ]אכ 28 88 7 מיליון 7 |[ 208810 ו 0 ו ּ 17% 0.28 . 7 198081024 5 ו 0 4% 0 לא 1[ אק 5. 66 1 1 2 כן 7 > 21 6 2 ץק 2 שולתני "3.5א2 + "2%5.25 19 כלולה במחיה; ., | = תשוחן צ0ק8 7 3 9%7- 10 29 200 0 שיח 12 0-0 0" קומפיוטרסטור 6 וס 13 33 <> ה 05 1% 500 בסזו ו 4 4 פופ 8 - ו . << > אינטגרלי על הלוח > 5169101 4 08 ]אב אצ א2 4 7 מיליון 72 6 27 15% 028 85 סו . // 768 וי 6 א6 6 1078 61600176 לא 7 או 008 % או לא 7% | 0 ו - ץק 2 מיני-מגדל "2%3.5+ "2%5.25 ש200 כלולה במחיף: = > > 8 > 5 00 7 207 0 שיח 12 0 0 0768 > 5 ה תחת -%-%- -%-535%%%-+-+-------+-+-+----+---- .וו קומפיוטרסטור א 3 המ מ16ו 7 3 | 6% 2 08 1 נ 0 סז אנםססגץ 3 4 מס 1208 " 1 מנטתהט 7 = * אינטגרלי על הלות "| 4 )51681 8 ]ג 28 4 7 מיליון ?77 א 1% ו 7% 0 | וספוום = סהתך א6 6 1018 07081106 כן בא 3008 אאתו/ לא 5 95מו ]אא ו קת 2 מיני-מגדל "33.5 + "185.25 200 כלוקה- במקל .= 2 אזסו-18 - 2 . ?ד 1-9 | 0 24 209 0 שיח 6 0 0 129 6ישראל אפריל 1996 כקטגורית תוכנה שרק נולדה, כלי הדפדוף ל-60/ו התפתתו במהירות רבה. לפני 18 חודשים היתה ה-60/ 166-6חסצ רק פינה קטנה ולא-נודעת באינטרנט, ו-סוגצס! 65 היתה תוכנת 66 יוצאת דופן שאיפשרה עיון במסמכים אקדמיים. טוגצסו היתה זו שדחפה את ההצלחה העצומה של תוכנת 64466א זסוגטווגא, ותריסרי מתחרים אחרים (כולל ענקים כמו 8% |-96[6ז0) נכנסו בעקבותיה. דף המלל הפשוט, עס קישורים פה ושם, הלך בדרכם של הדינוזאורים ופינה את מקומו לעריכה מתוחכמת, תכנים גרפיים עשירים, צליל, וידאו ואנימציה. :א " 2 : + 2 סקירת תוכנות דבדוךף ב-ט6/ מאת: ריק אייר ותומאס מייס תרגום: ניר ארד משתמשי הקצה נאלצים לעשות בחירות קשות. התקנים מפגרים בהרבה אחרי הקידמה, והשגת המקסימוס מה-ט6\ מחייבת את המשתמש לערב פיסות ובות של טכנולוגיות שונות, ולדאוג שהן יפעלו ביחד. מצד שני, השוק מציע מגוון רחב של אפשרויות, ובהשוואה לקטגוריות תוכנה אחרות שהולכות ומצטמצמות, זוהי מגמה מבורכת. החיפוש הראשוני שערכנו העלה מעל ל-30 דפדפנים הזמינים עבור 8אוס6פו/ 050ז6ו]א ו-05/2. אנו בחרנו 13 מתוכם, המייצגיסם את המגוון הרחב בשוק המשתנה תדיר. בזמן ההבאה לדפוס היו כל המוצרים זמיניס אם מסחרית ואס כתוכנה בשלבי ביטא המופצת באופן חופשי דרך ה-65/. חלק מהכלים היו רכיביס בתוך חבילת אינטרנט גדולה יותר. במהלך הבחינות שערכנו בדקנו אומנס את כל 50 6 ישואל אפריל 1996 ואו 8 ג חווט | -] 1 - | 0 2 אא ₪ , א ₪ א + ם, 4 ואו ם ודפםהצ וח00אסדאה חק קש 10 ְ 655 הסח 11 פחד 2 - 4 ₪ הרי | 6 צסזדקועוס6 2 הסוהחג/ ה6שו 1 99 ה חהדפסה סו 3 זה0ס6 הזחסוו |[ על כל רכינטה מצטברת של 5 תקליטורים תקליטור בחירה* חינם 200 ]= ]670 אסוספפוו ]( וו פש6פאחאס ‏ || 650 ו 0 א ")וא 0 מסו. רסומאיות ו ו ).א - 6 = א ז 60 6 וטוסל וטו ₪0145-0 6 הסוו+וסצ 40| משצטו מש ממ מכ בנמחנ ם וניה ה ו הציעו לר ספסחסוו קש שששוין 4% 22 וה 243% 6 סניךף רעננה-אליעזר-יפה 5 ש ' ו ל י ש י ו טניך ראשול"צ הרצל 47 (מול מועצת הפועליס) 03-9698774 03-9640473 7 ה המחירים בשקלים וכוללים מע"מ ודמי משלוח. * מתוך רשימה. אוסף נחשב כתקליטור. המבצע על פי תקנון החברה. 2 רכיבי החבילות הללו, אך ההערכה ההשואתית מבוססת אך ורק על התכונות של הדפדפנים עצמם. לבחור דבפדפן מה צריך לחפש כשמנסיס לבחור דפדפן: חלק מהתשובה תלוי בשימוש שיש לך בו, אך כל כלי שתבחר חייב לכלול לפחות את התכונות היסודיות. החלק החשוב ביותר הוא מנוע פרישה מהיר ומדויק של שפת תיוג ההיפרטקסט (/11א111). רצויה תאימות לתקן 0 .1ואךא, אך התכונות החשובות של תקן 0 ]א (טבלאות ומסגרות, לדוגמא) כבר נמצאות בשימוש רחב ברשת, כך שהתמיכה בהם הופכת להכרחית. תמיכה בהרחבות .]אא אחרות, קנייניות-למחצה, כמו מיפוי- תמונה בצד הלקוח (בהן הקישור שמאחורי נקודה בתמונה מאוחסן בדף שקיבלת) וטקסט מהבהב, היא חשובה פחות, אם כי ההרחבה הקניינית הנפוצה ביותר הופכת לעיתים קרובות לתקן של מחר. דפדפן טוב אמור לתת תמיכה מובנית בפורמטים מקובלים של קבצי גרפיקה הנפוציםס ב-66\, כולל ץקז]אם, "01, 86ק1, אק ו-ת:11. התמיכה בקבצי :]0 ו-0םק! הדרגתיים (בהם מועברת תמונה באבחנה נמוכה באופן מיידי, ועס קבלת אינפורמציה נוספת התמונה מתחדדת באופן הדרגתי), עדיין איננה נפוצה כל כך, אך מתרחבת במהירות. תכונות הכרחיות נוספות הן אוסף מלא של כלי ניווט נוחים וברורים, יכולת לשמירת היסטוריה ומנגנון סימניות חזק, עם יכולת לערוך את שסם הסימניה ולארגן את האתרים תחת כותרות מוגדרות. מאחורי הקלעים, על כלי העיון לשמור מטמון של הדפים בהס כבר ביקרת כך שתוכל לחזור לדף כזה מבלי להמתין לטעינתו מחדש מהשרת. על כלי העיון לתת לך את היכולת לכוונן הן את גודל המטמון והן את תדירות העידכון. מולטימדיה ותמיכה בשפות אתרי ט6/ רבים מכילים היום מגוון פורמטיס של צליל, וידאו ואנימציה, המאוגדיס תחת השם 15א11 (קיצור של ו6ח6וח1 6פסכתטקוזוט] מסופת6ואם [וג]א). למרות שחלק מכלי העיון שבחנו הציעו לפחות יכולות מולטימדיה בסיסיות, עדיין אין תקניסם מספקים המגדירים כיצד יש לטפל במולטימדיה. הגישה הבסיסית ביותר היא להיעזר ביישומי-עזר, שהס רכיבי תוכנה ייעודיים המפותחים ומופצים על ידי יצרנים מצד שלישי (לדוגמא, 6 ישראל אפריל 199% תוכנות דיפדוף ב-65ו -- קלוח שימוש התאמה למשימות | 9 | 5 | אססןזסץ<) 7 התקנה ואיתחול ניווט ברשת . / צפיה בעמודיס מורכבים סביר סביר מולטימדיה סביר / דואר חדשות וקבציס קלוחת שימוש התאמה למשימות ץזוס55וחח= | מעולה ּ התקנה ואיתחול ניווט ברשת צפיה בעמודיס מורכביס מולטימדיה | | | דואר חדשות וקבצים : .. מעולה מנועי השמעת מוסיקה לקבציס בפורמט 6, או הצגת קליפים בפורמט 6מוךאסוט)). יישוס העזר מורצ באופן אוטומטי כשאתה מקבל דף ,]ואז₪ שבתוכו מוטמע קוב מולטימדיה בפורמט הרלוונטי. דפדפן עס תמיכת מולטימדיה חזקה יאפשר לך להגדיר ולנהל בקלות את יישומי העזר. חלופה מתוחכמת יותר היא תוכניות ה--פטןץ חו. בדומה ליישומי-עזר, תוכניות חו-פָטוץ נכתבות על ידי צד שלישי, אך הן נכתבות במיוחד עבור מישק התיכנות (471) של יישוס ספציפי. כך הן יכולות לפעול בצורה שקופה, ולהציג את תכולת המולטימדיה ישירות בחלון של כלי העיון. דפדפנים נותנים תמיכה הולכת וגוברת בסוגי מולטימדיה נפוצים. התמיכה בפורמטים של תמונות כמו ;01 ו-1280 כבר נפוצה מאוד, וגסם התמיכה בקול ובוידאו הופכת לנפוצה יותר. יכולת מולטימדיה מובנית מאפשרת למידע המולטימדיה הנתמך (קבצי קול צג / או וידאו 1ג, לדוגמא) לרוץ ישירות על דף ה-,11א'111, ובמקרה של צליל - להישמע ברקע כשאתה מעיין בדף. הבעיה עם גישות אלו היא שכלי העיון חייב להיות מוכן מראש עבור סוגי המידע שיהיה עליו לטפל בהם. בעיה זו נפתרת על ידי הפיתוח הראדיקלי ביותר ב-65\ כיום: שפת ג'אוה (6צג1) של חברת %06₪8ש08ז0ו] הט5. תוכניות גּצג1 ניתן לשמור כחלק מדף .זואדו. כשאתה מבקש את הדף, התוכנית מובאת ומורצת על ידי מנוע שפת הג'אוה שבכלי העיון שלך. שפת ג'אוה מבוססת על ++6 וניתן להשתמש בה כדי לכתוב כמעט כל יישום, כולל מריצי מולטימדיה. כלי העיון שלך יכול לטפל כך בכל סוג של מידע, כיון שהמידע והתוכנית המריצה אותו מגיעים ביחד מהרשת. גם לרשתות פנימיות כשאתה בוחר דפדפן לשימוש ביאינטרא-נטיי (רשתות 66 אירגוניות פרטיות), ישנסם כמה שיקוליסם מיוחדים. יכול להיות שתמיכת מולטימדיה מובנית לא תהיה בראש הרשימה, אך יכולת התיכנות (בעיקר באמצעות ג'אוה) היא בהחלט שיקול רציני. כדאי גם להתבונן היטב על חבילות כמו 6806605 של א אן סז ז0 20 של 01806, הכולליס שרת 11112 אישי וכלי כתיבת דפים אישיים. יתכן שהיוס מטרת האינטרא-נט שלך היא לפרסוס מסמכים כלל-אירגוניים בלבד, אך יתכן שמהר מאוד תעבור לתסריט שבו כל צומת פועלת כספקית תכנים. פיתרון אידיאלי קלוח שימוש התאמה למשימות -- תוכנות דיפדוף ב-₪65 ו 6זסהשץחג 6זסוסקא= התקנה ואיתחול ניווט ברשת צפיה בעמודים מורכביס מולטימדיה דואר חדשות וקבציס קלוח שימוע ‏ התאמה למשימות זסזסוכןאם [6חזסוח! !)ספסזסוו / 0 התקנה ואיתחול ליישומי אינטרא-נט ייעודיים הוא רכיב עיון הכתוב כבקרת 01.8 ייעודית (06%). 60 6םזאאוצס חברת גהוז!6ס, שנרכשה לאחרונה על-ידי ססותאותץ8, היא שפיתחה את אסגןסטץ6. בעת הפיתוח הוצבו שלוש מטרות: ליצור אוסף כלי אינטרנט שקל להתקין ולכוונן; לתת למשתמשים אמצעי גישה לכל האספקטים של האינטרנט; ולתת מישק משתמש אחיד ומסודר. התוצאה היא אוסף של כלים משולבים-היטב, המציע יכולת לעיון ב-פ6/, כמו גם גישה לכל אחד מהפרוטוקולים הפחות ידועיס באינטרנט. את אטגן0פץ6 קל להתקין ולתחזק. אם אין לך ספק שירותי אינטרנט, אשף ההתקנה של 80%ןז6סץ) יתקין במהירות את מחסנית ה- קן/ק ד של 95 %אס4חו\, או שהוא יחבר אותך לחשבון חיוג של 6צז56טקהו0ס6. תכונת עידכון התוספים של האשף דואגת להוריד ולהתקין את חידושי הטכנולוגיה האחרוניס של חברת זו6ק, במקוס שתעשה ואת באופן ידני. לחיצה על 081366 מתוך התפריט הנפתח תגרוסם לאשף להתקשר לשרת של א0גןז6ץ6 ולבצע את העידכון באופן אוטומטי. ניווט ברשת צפיה בעמודים מורכביס מולטימדיה דואר חדשות וקבצים כלי העיון של אסגןז6טץ6 מספיק, אמנם, לעיון בסיסי ברשת, אך יש לו מה לשפר בסידור הדף ובפרישת .זוא₪1. למרות שלא ניתן לצפות מכולם להיות צמודיס להרחבות ה-]ואז₪ שמיקרוסופט ו-80406ו6א1 מוציאות חדשות לבקרים, אי-התמיכה של 614 בטבלאות ובתמונות 180 בתוך הדף הופך את העיון ב-65\ למתסכל. למרות ש-א0ג4ן6סץ'6 אינו תומך בתוספים לכלי העיון, קיימת האפשרות להריץ באופן אוטומטי עצמיס לאחר הורדתם. אס התוכנות המתאימות מופיעות ב-צ868180 של >אוסחו/ 5 תוכל ללחו על עצם מולטימדיה ולהריצ אותו בלי בעיות. סבר המדריך המרכיב המרכזי של 060806ץ6 הוא ה- 0% - יישום השומר בצורה מסודרת את רשימת המקומות החביבים עליך באינטרנט. ל-0₪166000% יש מישק הדומה מאוד לזה של זשזסוקאם 8אוס6חו/ץ, ובו עצמי אינטרנט (קישוריס לכתובות, שניתן להפעילס בלחיצת כפתור) מקובצים בהיררכיה ניתנת- למיון של תיקיות מקוננות. במהלך הגלישה ברשת תוכל להוסיף עצמים ל-₪₪166500% באמצעות לחיצה על כפתור השמירה. ה- 06000%) מגיע כשכבר יש בו רשימה של מאות אתרי פ6\, ע1:, חדשות ועוד. החברה מתחזקת שרת ז6אז56 00%פ66וט0, שנותן לך גישה לבסיס נתונים המתעדכן תדיר באתרים חדשים. ה-00106500% תומך גם ב-2.0 01.8. תוכל לגרור ולהפיל עצם אינטרנט בתוך ה- 006000% (אך לא ממנו ליישוס אחר), וללחו> לחיצה כפולה על עצם אינטרנט כדי להריצ את היישוס הקשור אליו. לרוע המזל, פעולה זו פותחת בכל פעם העתק נפרד של היישוס, אפילו אם הוא כבר פתוח. קישוריות 01 כל כלי האינטרנט של אסגןוסטע6 - כולל 6וחסזג, קךת, זסתקס0, 6א1 וחדשות - קשורים זה בוה גם ב-015. אם אתה מעיין בקבוצת חדשות ונתקל באיזכור של קוב או של דף ב-65/, לחיצה ימנית על ה-.81 תתחיל את היישום המתאים באופן אוטומטי, ותטען את העצס. הדואר האלקטרוני פועל באותה צורה: לחצ לחיצה ימנית על כתובת ותוכל לשלוח אליה הודעה דרך לקוח הדואר של )1670801 סא בסך הכל, א680%פץ6 היא חבילה עשירה בתכונות, אך ישנם כמה פספוסים מוזרים. לדוגמא, לכלי העיון חסר כפתור 6ווסו; תוכל להגדיר .081 שיטען כשכלי העיון יעלה, אך אס תרצה לשוב אליו לאחר מכן יהיה עליך למצוא אותו ב-0₪166500% או להקליד אותו ידנית. למרות זאת, אסג6טץ6 מאפשר למשתמש מתחיל להתחבר לאינטרנט במהירות, ותכונותיו יספיקו גם למרבית המשתמשים המקצועיים. לוקח קצת זמן להתרגל לכלי העיון, אך חבילת הכלים הנוחים, הצמודה למדריך מאורגן לגישה לאינטרנט, עושה את החיים קלים. סא קע0ח6 אסאס סשש פחד אם אתה מעונין להשלים את כלי העיון שלך עם אוסף פעילויות אינטרנט אחרות, תוכנת ץזגאפוותת, בגירסה 1.1, מציעה את אחת החבילות החזקות ביותר של כלי אינטרנט משולבים. בנוסף לעיון תוכל לשלוח דואר אלקטרוני, לעיין בקבוצות חדשות, ולהוריד קבציס בפרוטוקול 1א, והכל באותו מישק. סביר להניח שלא תקנה את החבילה אך ורק עבור גישה ל-60/, אך זוהי דרך מצויינת לארגן את השימוש במגוון הפרוטוקולים של האינטרנט. 3 )? ישראל אפריל 1996 4 ) 6% 4 5 4 6 6 א ץח 54 רכיב העיון של התוכנה חלש למדי. הוא תומך בכמה הרחבות של 80806ו16, כמו תמונות רקע ומלל מהבהב, אבל לא בהרחבות חדישות כמו טבלאות ומסגרות. מצד שני, היות ותוכנות הדואר האלקטרוני והחדשות נותנות פונקציונליות מלאה, תזכה בתמיכה במסננים, במיון ובחיפוש שלא תמצא באף דפדפן אחר. החבילה אינה מטפלת ביישומי המולטימדיה החדישים, אך החברה מבטיחה לתמוך בג'אוה בגירסה הבאה. הפדרן הגדול היתרון הגדול של צץז94ווחת הוא היכולת שלה לעשות לך סדר בדברים, ולשמור עליו, הן ב- 9 / והן בחלקיה האחרים של האינטרנט. בזכות מטפורת התיקיה שלה, ע₪1598 נראית ומתנהגת באורח דומה ל-זשזס!קא₪ >אוסחו\. המישק כולל שני פנלים: חלון תיקיות מצד שמאל, המאפשר לך לבחור בקבצים המרוחקים, וחלון צפיה מימין בו הם מוצגים. התוכנה מחליפה בין כלי הצפיה על פי סוג הקובץ, תוך כדי ריצה. כשתלח על קוב ]אז, היא תציג אותו כ-11א₪1; כשתלתי על הודעת דואר אלקטרוני, היא תוצג כטקסט. בזכות הזיהוי של סוג הקוב, ₪154 יכולה גם לזהות שגיאות בהקלדת הפרוטוקול. אם הקלדת כתובת 1ת ובטעות רשמת //:קזוח הזסט. ג וחטק.קז!, התוכנה עדיין תגיע לשרת ה- קת ותציג לך את התצוגה הנכונה. מנגנון הסימניות מאפשר לך לארגן את האתרים החביבים עליך בכל סדר הירארכי שתוצה. תוכל להכניס אתרים לתיקיות נפרדות, ואז להעביר את התיקיות ממקוס למקוס בפעולות גרור-והפל. בדרך זו תוכל לארגן את הסימניות שלך לפי נושא, לפי המיקום, או לפי כל קריטריון אחר. בזכות המודולים המשולבים לדואר אלקטרוי ולחדשות, תיקיה יכולה לכלול לא רק דפי 6 \, אלא גם קבוצות חדשות והודעות דואר אלקטרוני. ניתן ליצור גם סימניות מולטימדיה, הכוללות שילוב של גרפיקה וטקסט. עריכה יעילה יתרון נוסף הוא שכל דבר שתראה ב-ץ87ג5₪188 ניתן לערוך. בלחיצה אחת ניתן לעבור למצב עריכה, ולטפל בהודעות דואר, בחדשות ואפילו בדפי ,1111 מתוך אותו דפדפן. כלי העריכה מוכיחים את עצמם כיעילים כשאתה מעונין ליצור דפי פ6\ משלך, או לכתוב דואר אלקטרוני. שימוש נוסף הוא במקרה שאתה מעונין להוסיף הערות משלך על דף ט6\ לפני שאתה מעביר אותו לעיון של עמית. 6 ישואל אפריל 1996 תוכנות דיפדוף ב-0) --- סביבת העבודה המשולבת מטפלת | במלל בצורה אינטליגנטית. קישורי .זאד יהיו חיים בכל מקוס שהתוכנה נתקלת בהסם: בדואר אלקטרוני, בקבוצות חדשות, ובדפי 6ו. דבר זה מקל מאוד על הניווט ועל שיתוף אתרים עם עמיתים. - 9 00/5 6 0 "2 סונהכם 4 וסישיגסופוכם. - - ו 1 ופיס ).5 צאט ם) 6 5 50 03 5 51 ופ 5 168% 5 21 || == 21 00 0 5 2 [ סרוה ווה = ₪ ה 2 9 6 גת ז0] 0₪6ז65נרח 15 [6ממגו 5התגצ1ו// 04 | 1 5% 10 ידה ומע | 6ת1 חס 0[זסעו 16 4 תגוס זג הז 145 נם 6 ז0) פַתמ2ג! זמ6נתתנגד:6זת-1 8 4115 6קומנת 36 | 66% 6ומת> = || 3 התוכנה מגיעה בשתי דיונים | גירסאות: הגירסה השולחנית | (במחיר %99) והגירסה המשרדית (8499). הגירסה השולחנית | היא המוצר המשולב המלא, המיועד : למשתמשי אינטרנט הסט מקצועיים. הגירסה - המשרדית מוסיפה שרת קז':, 7 שרת | הדפסה, | מהדר ששסטח, תסריטים, ואת כל הכלים הדרושיס להקמת אינטרא-נט משלך. שתי הגירסאות מגיעות עס דרייבר אסספחו/ וירטואלי (עאצ) שנותן רפ סדה ל הריש יהיל קאד 7 ידנג צר ₪ ביצועים גבוהים ופועל היטב עס אס6ספהו\-יסם אחרים. החברה אינה טוענת שזהו המוצר החס ביותר בשוק, אך היא כן מצהירה שהוא יביא סדר לבלגן שתמצא ברשת. אין לנו אלא להסכים להצהרה זאת. סו 5ה4שוד-50 שד- 6וס!|קא= 6'זסחשועהה תוכנה זו, בגירסה 2.0, היא מוצר רב עוצמה, כפי שהיית מצפה מספק 16/1 מוביל. עס 14 היישומים ותוכניות העזר שבחבילה תוכל לנצל את מלוא הפוטנציאל של האינטרנט, או של אינטרא-נט בתוך האירגון. לרוע המזל, כלי העיון שבחבילה, המבוסס על ו 654 ב-32 סיביות, אינו מגיע לרמה של שאר המוצריס בחבילה. חסרות לו כמה תכונות .11/1 לא סטנדרטיות כמו צבעי רקע, טבלאות, מרקמים וכריכת טקסט. הוא גם לא מאפשר ייבוא וייצוא של סימניות. למרות הביצועיס הגבוהים של שאר החבילה, כלי העיון איננו בקדמת הטכנולוגיה. חבילת 6זשתאץתג 6זס!קא נותנת לך את ,137068261 8תה ,6-41//917108 תגדו 6 5806 .8!ה/עה1 .4161 ה אק , וו ד א שא אי 9 8 לד שי ןש מ / .....י את ד | תוא 4 !16 6זסה ורשיוות 620 הסופת הסזח! עהפקוחס 6 סא פ'ופת/ץ ה0800ט0= זסוהס051 | הסהמחזסוח! זסטססז 5 ]ססקט !060108 8 חס 80| זס!סוח58 50806זססע ווח 0זפ 501 יסא זטוסל זס51ושסי האפשרות לחיבור אסינכרוני, או לחיבור רשת, כך שכדאי להשקיע מספר דקות של מחשבה לפני תחילת ההתקנה. יש לאסוף את שמות האתרים והכתובות של השרתים שאתה מתכנן לגשת אליהם, בייחוד אס אתה מעונין להקים כמה קשרים - אחד מהמשרד ואחר מהדרך, לדוגמא. ניצול משאבים קיימים אם כבר התקנת יישוס ע167/1, כמו %סס%חו/ והחייגן של 95 %שסשחו/ לדוגמא, התוכנה תודיע לך בזמן ההתקנה שהיא גילתה אותו. בשלב זה תוכל לבחור במחיקת היישוס ממלהיבואן לצרכן - עבצע מחעובי +54פ מערכת מהעוב .051 100 -586 ואטודאק ₪ מארז ₪וסד ואו!ו וספק כח \200 ₪ לוח ראשי |0ק סווז6 אסזוחד וחדוא| 256% זכרון מטמון ₪ מעבד 100 |וטודאפק הכולל יחידת קרור ₪ בקר !0 סםסאגאם, אפשרות ל-4 התקני שו יציאות 85232 מהירות (16550 זחג) ₪ 88 זכרון פנימי 0 ש"ח ₪ כונן 1.44 "3.5 כולל מע"ימ ₪ דיסק קשיח 850 מגה ₪ כרטיס מסך |₪0 6/ .5 הכולל 1 מגה זכרון פנימי ₪ מסך "14 6 .5, 0.28 גודל נקודה קרינה נמוכה, 050 וה=דאו אסא ₪ מקלדת 101 מקשים עברית] אנגלית ₪ עכבר 3 לחצנים הכולל משטח עבודה ערכת מולטימדיה +א5פ ₪ כרטים קול דו168 ,, ₪ 59550 4 א אוסה-פס 0 ש 4 ₪ רמקולים הכוללים מגבר כו מעימ ₪ תקליטור הכולל 100 משחקים ולומדות שב 9" / ו ופסא וא חברת "גרנד אדוונס" הינה אחת מחברות המחשבים המובילות בישראל העוסקת ביבוא מחשבים, שיווקם, התקנת רשתות, תחזוקה ושירות. מלקוחות החברה: משרד הביטחון, משרדי הממשלה, מוסדות, מפעלים עתירי ידע, בתי עסק, בתי תוכנה, חנויות מחשבים, ועשרות אלפי צרכניים בייתים. החברה מספקת מחשבים ושירות בפריסה ארצית. ות גרנד אדוונט רח' חיי אדם 9, ת"א טל': 03-6962105 (רב קווי) פקס 03-6918186 החברה רשאית להפסיק את המבצע ללא הודעה מוקדמת, וטודאםק - סימן רשום של אינטל, מס. ספק מ.ש.ה.ב.ט.- 83-954062 66 והחייגן הקודמים, והתקנת אלה של שוסוקאם סוס שץתג.. לחילופין תוכל לוותר על התקנת ה-פאצ ב-32 סיביות המהווה את ליבת ה- 6/7 היות ודרייבר ה-פאץצ אינו נדרש לריצת מרבית היישומיס שבחבילה, הדילוג על התקנתו לא יגרוס לקשיים מיוחדיס בהמשך. בסוף ההתקנה תוצג רשימה של הקבצים שהותקנו ב-6, והיכן הס הותקנו. היא גס יוברת רישוס לשם ייעוץ בעתיד. החבילה מגיעה עס מדריך אינטראקטיבי המסייע לך במהלך ההתקנה וקביעת התצורה. "אשף" וה הוא המפתח להצלחתם של משתמשים לא מנוסים בהתקנת המערכת, כיון שהוא מאפשר להס להתחבר בקלות ל-[4וזסק או ל-61] (שני ספקי השירותים השותפים שמוצעים על ידי 6ושתאץח 6זסוקאם), ומסייע רבות בהבנת ההתקנה בסביבת רשת, שאינה אינטואיטיבית כלל. כלי העיון 0906 654א הכלול בחבילה איננו מסובך כלל. הוא אחיד, מתוכנן היטב ופועל כצפוי. פשטותו היתרה היא גם חיסרון. למרות שרק כלים בודדים מתקרבים לפונקציונליות של זסוגפווג\ 6130406 מרביתס תומכים לפחות בחלק מההרחבות של 600806 ותכונות 3.0 .1]א1 המוצעות. ב-6ס|קאם שזטו אועֶהג, חסרות שתייס מהתכונות החשובות ביותר: טבלאות ומסגרות. מאידך, קיימת תמיכה מקומית בקבצים גרפיים בפורמט :01 ו-60ק1, ותמיכה מובנית משולבת בקבצי :41 ו-80. התוכנה נותנת תיבת דיאלוג פשוטה להגדרת יישומי העזר. היא מציעה גס רשימות- חמות ומיפוי-תמונה בצד הלקוח (גירסת ה- 6 סיביות של כלי העיון, שגס היא מבוססת על 0ו10%3א, כן תומכת בטבלאות). ממיר בורמטים התכונה המיוחדת בחבילה היא השילוב עם יישוס ששוצצםא, הכלול בה. אס נתקלת בקובצ שכלי העיון אינו תומך בו מקומית, הוא יפעיל את אסוצצם א שיאפשר לך לצפות בקוב ולהמירו לפורמט אחר. אפוצצםא תומך ב- 6 60%01ו]א, ב-1-2-3 10%0% וב-תםן, ובפורמטיס רבים אחרים. אש6וצצםא כלול בחבילה גם כיישוס עצמאי. יישומים נוספים הכלולים בה הס דואר אלקטרוני, שךת, ), 6א1, 66ת!16 וחדשות. תוכנית ה- זססתטג 1 נותנת גישה קלה ומהירה לרכיבי המערכת השונים. טסה ץח. 6זס|קאם היא פיתרון מלא לגישה לאינטרנט. כלי העיון שלה פונקציונלי, אך מפגר מעט. כחלופה, ניתן להשתמש בגירסת ה-16 סיביות הנמצאת בשלב הביטא, וניתן 6 ישראל אפריל 199% תוכנות דיפדוף ב-65/₪ להשיג אותה חינס מאתר ה-60\ של חברת (בתנאי שכבר יש לך עותק מורשה של אחד מפתרונות האינטרנט האחרים של קזת). 600 7[-050סח6וש 1 זה! 60501%ו1! זסיוס|קא= אם אתה מריצ 95 פסחו/ ורוצה בגישה ל- פטו, חברת מיקרוסופט מעוניינת שתשתמש בכלי העיון שלה. כדי לחבר אותך, 01פסזסו! 0 זסזס1קא )6חזטוח1 כולל מספר פיתויים, כולל מישק נוח מאוד, שילוב הדוק עס 5 %שס6מו%, הרחבות ,[אדא חדשניות למולטימדיה, וטכנולוגיות ידידותיות-לעסקים כמו שערים מאובטחים. מיקרוסופט מבטיחה לכלול בעתיד כלי ]אצ משולב, תמיכת 01/.5, תסריטי 5316 |גטפוצ ותמיכת ג'אוה. הפיתוי הגדול מכולס הוא שאת זסוסוקאם )סחחשוח] ניתן להוריד חינס מאתר ה-%65 של חברת מיקרוסופט. במאמף להתמודד עם נוכחותו המתמדת של זווא %0806וסא1 כולל זסזסןקאם )6הז6וה] מספר תכונות שאין למתחרהו העיקרי. מיקרוסופט הוסיפה מספר הרחבות ,ואדה חדשות, כולל עיטורים נעים, יישור טבלאות, צבעים, גופנים, צלילי צג זו המושמעיס ברקע קלות שיפוש התאמה למשימות | 8מאה | = ואנימצית וידאו 1ג, המופעלים ברגע שהדף נטען. הוא תומך גס במרבית ההרחבות של אצ ושל 3.0 .זואזא, כולל טבלאות, מיפוי-תמונה בצד הלקוח, וב-11טק )ותטווט. מאידך אין תמיכה בטקסט מהבהב, במסגרות, או ביכולת לשנות את צבעס של קישורי היפרטקסט. אינטראקציה צמודה רבות מהתכונות החמות של זשזס1קאת )6חז6זח] נובעות מהאינטראקציה הצמודה ל-60%%חו/ 5 אשף ה-קט56 )6הח6וח1 של 95 8אוס6חו/ מאפשר לך התקנה בלי בעיות - בייחוד אם אתה מקבל את שירותי האינטרנט ממיקרוסופט. תוכל להשתמש באשף עס כל ספק שירותי קץץ מצד שלישי, אך יהיה עליך לאסוף מידע התקנה נוסף בכוחות עצמך. מרגע שהתחברת, תוכל ליצור קיצור דרך לאתר על ידי גרירת ה-.081 (הן מקישור-חם, והן מכתובת הדף הנוכחי) מכלי העיון למשטח העבודה. לחיצה כפולה על קיצור הדרך או גרירתו בחזרה ל-זסוס1קאם ו6חזטוה] תשלח את כלי העיון ישירות ליעד הרצוי. להבדיל ממרבית כלי העיון, המבקשים ממך להתאים יישומי עזר באופן ידני עבור כל סוג 5 פ/ססחו/ זס! אס ג ח! סוספסו [ של ביל התקנה ואיתחול ניווט ברשת צפיה בעמודיס מורכבים מולטימדיה חב'ר, דואר חדשות וקבצים קלוח שימוש התאמה למשימות | עוצמה | 20| 653 06 מעולה < 3 | התקנה ואיתחול -. | | 00 5 כ מעולה ‏ 3 - ניווט ברשת דואר חדשות וקבציס צפיה בעמודיס מורכביס מולטימדיה --------- תוכנות די9דוף ב-765 ------------ על תוכנוח מיוחדות לשידור קול ווידאו ברשח, קרא במאמר הבא, "העולם האודיו-ויזואלי של אינטרנט". מידע, ה-זשזס|קא₪ )שחזשוה1 יודע להסתמך על הקישורים המוגדרים ב-%0ו868 של 8אוסחו\ 5 אם התקנת כלי לצפיה בקבצי 1צג., לחיצה על קישור ה-4/1 שבדף ה-60\ תריצ באופן אוטומטי את יישוס הצפיה המתאים. אם לא הגדרת כלי צפיה ב-4%1 ל-95 אסחו), הלחיצה על הקישור תאפשר לך לעשות זאת. תכונת ה-66ווזסץג] של הדפדפן עושה שימוש מוצלח של התיקיות ב-95 %אס6חו\. כל סימניה נשמרת כקיצור דרך, וניתן לשמור סימניות שונות עס מכנה משותף בתוך אותה תיקיה. כשתבחר בתיקיה זו מתוך תפריט 58 סטג יפתח באופן אוטומטי תפריט משני, שיציג את כל קיצורי הדרך שבאותה תיקיה. ריבו' נימים העיצוב מרובה הנימיס של זסזס|קאם )סחזשוח] מאפשר לך לגלול, או לבצע פעולות אחרות, תוך כדי הורדת המידע. הוא תומך גם ב- | ק66א-קדדא, כך שאין צורך לחדש את הקשר עבור אלמנטיםס של הדף המאוחסנים בנפרד. מאידך, מצאנו באג ב-ז6זס1קא₪ )6חחשוח], הגורס לירידה מתמשכת במשאבים הגרפיים ((00) הפנוייס לתוכניות %וסשפו/. אס אתה מנווט דרך כמה אתרי פ6\ עס גרפיקה כבדה, לאחר ומן מה תרגיש בהאטת קצב התצוגה. חברת מיקווסופט מסרה שהיא מטפלת בבעיה. פיתרון מקומי הוא פשוט לסגור את ה-ז6זס1קא₪ )6חזטוה1, ולהריצו שוב. התוכניות העתידיות לתוכנה כוללות שימוש בתקן ,66/81 של מיקרוסופט להוספת אנימציה תלת-מימדית בתוסף ה-1אאצ של זסז סקא וסחז6זה1, היכולת להעביר יישומיס עובדים דרך ה-65\ באמצעות 01.5 ותוכניות )86 ₪316 |גטפו, ותמיכה בג'אוה. עם זשזסןקא3 )6חז6וה1 גורמת מיקרוסופט ל- 6 א להיאבק על השוק. רבים ישתמשו בו פשוט מפני שהוא שם, הוא חינם, והוא משתלב טוב ב-95 צשסשחו\. האס רוב אתרי ה-65\ ילכו בנתיב שמכתיבה מיקרוסופט ויישמו את ההרחבות שלה? זו עדיין שאלה פתוחה. לעת עתה, מרבית האתרים נראים טוב ב-זזס1קאם )6חז6וח1, וחלקס נראים ממש מדהימים. זס] אס 3 ה! 6ו53סו 5 8שסשחו כמו המכונית החסכונית, חבילת 8 ח] 108316 א80 היא כלי זול המספק מענה בסיסי, אך חסרים לו הביצועיס המתקדמים. זוהי גירסה חדשה של טוגסוא ממחלקת האינטרנט ב- 66 טק 60 (לשעבר עזק5), המציעה כמה שיפורים מבורכים, אך מציעה פחות תכונות וביצועים ירודיס בהשוואה למרבית הדפדפנים האחרים בסקירה. החבילה מגיעה על 60-80 או על דיסקטיס, וכוללת גירסאות 32 סיביות ל-95 %שסשחו/ (אבל לא ל-1א 60%חו/) ו-16 סיביות ל- א.3 פשסוחוצ. עס התקנת המוצר יועתק 4 | |א]6הו\ לדיסק שלך - אס תרצה או לא - בתקווה שתרצה להריצ לנסיון את השירות המקוון שלהם. תקבל גם עותק של לקותח הדואר של עזק5, מחסנית 76/12 יעודית, ואת ו6ו/1₪886 - כלי צפיה גרפי. לאחר ההתקנה תיתן לך החבילה שתי אפשרויות לחיבור לאינטרנט: פתיחת חשבון חדש בשרות ה-צז56ז6וח] של %6זספטקוח0ס6, או התחברות לספק אחר של שירות בחיוג. אם תבחר באחרון, כדאי לך להתקשר לספק, ולקבל את כתובת ה-] של השרת ואת תהליך ההתחברות. החבילה אינה כוללת את המידע הדרוש על מנת להתחבר לספקי שירותים אחרים. החיוב ב-צאז86ו6וח1 דומה לשירותי אינטרנט אחרים, אך היינו שמחים אם היתה רשימה של ספקים אלטנרטיביים. לא אוהב רשתות המוצר אינו מציע אפשרות לקישור רשת, אך הוא פועל עם כל תצורת 1.1 6%סאחו/ סטנדרטית. כדי להפעיל את קישור הרשת נאלצנו לבטל את תוכנית ההתקנה, ולמחוק את ,506%.011א1או ואת ,806832.011שט מספרית ץזקפ. החבילה תומכת בתפריט רגיש להקשר בלחיצת עכבר ימנית, והגישה למרבית התכונות הסטנדרטיות של הדפדפן היא קלה ופשוטה. תוכל לשייט, לשמור תמונות בדיסק ולהעתיק .1 בקלות רבה. החבילה תומכת גס בכמה הרחבות ,11א111, כולל תמונות רקע, אך אינה תומכת במסגרות ובטבלאות. יש לה סרגל כלים מוכר הכולל כפתור "עצורי גדול ואדוס, להפסקת הטעינה של מסמכים. הגירסה הנוכחית יותר נחמדה מהגירסה הקודמת: היא יודעת להשמיע קבצי 40 באופן מקומי, ולהציג קבצי קץ1וא, "01 ו-80פ1. בדומה למרבית הדפדפנים, תוכל להריצ יישומי אינטרנט או מולטימדיה אחרים (כמו סוט |69) כשתתקל בקישורים כאלה. בונקציונליות מוגבלת מעבר לדפדוף ב-60, החבילה מציעה פונקציונליות 17/, 61ק00, חדשות ודואר אלקטרוני ברמה בסיסית ומוגבלת. לדוגמא, הדואר הכלול בדפדפן לא מסוגל לשלותח נספחים להודעה (למרות שלקוח הדואר עזק5 וא הכלול בחבילה יכול לעשות זאת). ליישוס מלא יותר של תכונות אלו, כדאי לך להתבונן בחבילת א0ם ג הג 6חז6ח1 (במחיר 599.95). למרות שזהו יישום 32%חו/ ב-32 סיביות - ש-%6ז050קת60 טוענת שהוא מהיר יותר מגירסאות קודמות - מצאנו שגם כאשר כל הפרמטריס האחרים זהים, אסם ג הו סוג3ס1א טענה דפי 60/ ומסמכים לאט יותר מ- וגא סקה6ו6א'. גרוע מזאת, היא לא תיתן לך לבצע אף פעולה אחרת במהלך טעינה של דפים. קישור חיוג זוחל של 14.4%00% יכול להרגיז מאוד כשאתה חייב לחכות לכל דף עד שיטען לפני שתוכל לעשות משהו עס הדפדפן. כשהחלון של א₪0 ג חו סוג%3ס!א ממוזער, היא לא תמיד תטען את התמונות שבדף, אפילו אס הפעלת את האופציה 13866 01.080וט. 1 07 6 ישואל אפריל 199% 0 16 90 סח תת א 5 סן 6ו6!607/ 0 8 זס) 506 | ז6806! 06/או10וסיאי ות | || טפט ו ₪ 4 ויז חפל צר ,וו ] תו וע כו 1995 בל ₪ לכאי ופ 1 וסו! והתסווו וא כ 4 . ח] 105816 0 0% 5 %וו00חו\ :א א ב ל 0 5!310₪(ק 1.6 קתומ תס ה110)ג. זט [[8 6 5קטסז) זפתז6וה1 7אוסתא גוס 16 | .4 5 05806 - ו ל : 4 ]א )א ג זגו 6 הו -) 1/1684 ו אס אתה רוצה דרך קלה וזולה להתחבר לאינטרנט, כדאי לך לנסות את ג חו 08816 א80, אבל אס אתה כבר חי ונושס את ה-65או, תמצא אותה מתסכלת ולא מספקת. 5 אם עדיין לא בחרת צד בקרב בין 608040 לבין מיקרוסופט על ה-60\, ואפילו אם כן בחרת, 2.0 0ו1033א 654א תיתן לך את הסיבה להישאר מחוץ לקרב. היא לא עושה כל מה שהענקים עושים, אך היא מבצעת את 8 0 6 ישראל אפריל 1996 90-5₪66 |* / החש 8 5טוכןוחכס איאאוי/ /. כקחחן 63 - ... ו 50/1 005/05 00/5 53/5 סנאו פס יאואוא// קוות' ל תוכנות דיפדוף ב-65/ == פונקציות הדפדוף ב-6%9/ היטב, ומוסיפה כמה תכונות מרשימות משלה. הגירסה האחרונה של הדפדפן הראשון ל-65/), אותה ניתן להוריד מדף הבית של 0658א ]הטותקס[6צ6כ 06 קטסז), זמינה עבור אאוסשחוצ א, 95 60%8ם1/ (-5אוס00חו/ זא. אס תרצה להפעיל אותה במערכת 16 סיביות, יהיה עליך להתקין תחילה את ספריות 32%חו/ו, ותמיכה ב- 0102 הדפדפן תואס ל-2.0 ,1ואד1] ותומך בכמה מהתכונות המוצעות לגירסה 3, כולל חלק מההרחבות החדשות של 6 ושל מיקרוסופט. מאידך, 654א נועדה לסייע ולצמר | את הפתיחות והנגישות האוניברסליים ל- ' 166\ 6]זסאו. אי לכך מעדיפה 653א שלא ליישם תכונות חדשות עד שהן הפכו לסטנדרט, והיא דוחה את רעיון ההרחבות שניתן לגשת אליהן מדפדפן אחד בלבד. להבדיל ממאמציסם מסחריים 5| יותר, הפיתוח של ג65א וא מונחה יותר על ידי המשתמשיס מאשר על ידי השוק. מושך ואינטואיטיבי המישק של 10886 658א מושך ואינטואיטיבי. סרגל הכלים כולל צלמיות ברורות עם "טיפים", המקלות על הגלישה. אפילו למשתמשיס מתחילים לא תהיה בעיה להבין איך הדברים עובדים. ישנן כמה רשימות חמות שיסייעו לך להתחיל, וקל להוסיף רשימות חדשות דרך תפריט נפתח, כפתור בסרגל הכלים, או מקש קיצור. למעלה מזאת, תוכל להיעזר ב-6ַ6סְחגצ40/ א !110 שיאפשר לך ליצור כמה קבצי 1 בעצזרת מטפורת תיקיות סטנדרטית. תוכל לפתוח תיקיה אחת כל פעם, או לפתוח את כולן בו זמנית בעזרת לחיצת עכבר אחת. לבקשתך, טוגצסוא 654א תמצא מי מבין האתרים שב--:%ו1ו₪0 השתנו מאז ביקורך האחרון, ומי מהם כבר לא זמינים. תכונת ה-]וטצסוט החדשה מאפשרת לך לגשת באופן אוטומטי לכל אחד מהקישורים בדף (עד לעומק שתקבע), ולטעון אותו לזיכרון המטמון שלך. אם תאפשר יצירה של קוב מעקב .11א111 במהלך השימוש ב-צטטפסוטג, תוכל אחר כך לדפדף במסמכים כשאינך מקוון, באמצעות המצב העצמאי של 654א, או להציג אותס לקבוצת אנשיס במצב המצגת. זהו דבר שימושי במיוחד אס אתה מוגבל על ידי קישור איטי, או שאתה משלם על הקישור לפי משכו. שת"ב בין דבדבנים תוכל להנות מתכונת 01466טג!601, המאפשרת אינטראקציה בין כמה דפדפני 108416 /86א. תכונה את מאפשרת לכמה משתמשיס לראות את אותו תהליך 65ו ולהחליף ביניהם מידע על ידי גרירת קבציס לחלון התהליך מה-16= תג]א, מה-זטזסוקאם או ממשטח העבודה של %שס6חו/ו. מצב זה פועל על פי עיקרון השרת-לקוח, וכל עותק של טוגצסוא 654א כולל הן את תוכנת השרת והן את תוכנת הלקוח. השרת הוא זה שמתחיל את התהליך, ומפיץ) את המידע למשתמשים. הלקותח מתקשר, כמובן, לשרת התהליך, אך הוא יכול להתקשר גס ללקוחות אחרים. %4')א תומכת כעת גם בלחיצת כפתור ימנית רגישה להקשר. בתלות במקוס עליו תלת תוכל לשנות גופן, לשמור קישור לדיסק או ל- %%, לשמור את המסמך הנוכחי בדיסק כ- 111 או כטקסט, לשמור תמונה לדיסק בפורמט המקורי או כ-קוא8, ולהפעיל כמה העתקים של 109806 654א. תוכל גם לעצב אלמנטים רבים בתוכנה תוך כדי פעולה, כולל גודל הזיכרון, גודל מטמון הדיסק, סגנון התצוגה, גודל הנקודה וצבע. למרות שהחוסר בכמה תכונות עלול להוות חיסרון, ל-6ו0%8] 65א לא היתה בעיה להציג את מרבית האתרים כפי שהם תוכננו, אפילו אם הס עברו אופטימיזציה ל-80406ו6א1. אין ספק שהדפדפן שפרף את הדרך ל-69/ הוא עדיין דרך מצוינת לגשת אליה. 6 סוד 6ואטשושס6 5 50דסא זְסְז13ָוע3!] 6156326 בחירת העורכים 0 זס881וצגא! 6קגסצו6א הוא עדיין הדפדפן הטוב ביותר. מהדורת הביטא השלישית של גירסה 2.0 הרחיבה את מעטפת הטכנולוגיות של דפדפני ה-65/ בכל כיוון אפשרי, מתמיכת מולטימדיה מובנית, דרך הצגת דפי ,1ואךו₪ מתקדמים, וכלה ביכולות אבטחה. נ\\ כ \, בוב" בביבוורי הבוחזובוב הבורה מקצזענית מדריכי 6 מפתחי לומדה ומולטימדיה טכנאי שרות למחשבים אישיים טכנאי תקשורת 06 הכשרת תכניתני 6 הכשרת תכניתני ++6 הכשרת תכניתני 46|0!₪ הכשרת תכניתני 88510 |1809/ הכשרת תכניתני זסטווטם זפטוסש הכשרת מהנדסי תוכנה לסביבת פוחוד ₪689 הכשרת תכניתני 60655 הכשרת תכניתני וחטו6ם הכשרת תכניתן סוג 1 (בפיקוח משרד העבודה) קורסי היי-מק: לבחירתך מבחר קורסים ברמה גבוהה: +0 0 למערכות 6/5 [₪2 23500 |808ו/ ++6 לסביבת פ/וססחו/ בורלנד ++6 !1808 6 ₪ 460055 למפתחים <צ 5 למקצוענים !וטס זסשוסק סוָ!ו למקצוענים וחסו6ם פיתוח מע' עזרה 16!0-חו// מבוא ל- אואע (הווהוהבזףסזק !ו6ח5 אואט סז +6חזט)ח! קורסי 1ופשסא 0 א3.1 |ופטסו 5 3.18 וטס בָּמץ] )0 4.1 |ופטסא = 4.1 !וטס ד-פצססחו/ שלב א' > מסלול פסוו <פצ תמיכה ב- פקטסזטאזסטו זס! פשוססחו// 5 ד)-פשססחו/ תמיכה במערכת 5 ד)-פעוסטחו/ ניהול והתקנת שרת 1 דא ] קן !/ קסד ₪3 ניהול שרת 6 .501 5! ניהול מאגרי מידע על שרת 6 .501 5!! הבעורה בניהול וניתוח מערנות: ניתוח מערכות למנהלים ניתוח מערכות לתכניתנים ניהול פרויקטים ניהול פרויקטים בעזרת 601[סזק פיתוח מונחה אוביקטים למערכות מידע ניהול פרויקט מונחה אוביקטים נוהל מפת"ח 4 למנתחי מערכות שיפור השרות בענף המחשוב ₪3 הכרות עם 9000 50! לארגוני מחשוב 1 יישום תקן 9000 80! בארגוני מחשוב קורסי הבע]זרה למעותמעזים: 6 סחסע 5 651א= 2400555 ₪1 4 דאוסקתםץשסק ₪3 0:05 למנהלים עיבוד תמלילים- דא=דס-או/! דםאח₪ זאו אספרס 5סצו/ - 123 05ד0.! 5\ססאועש הס סהדד טפ 1 55םחקאם- ופסא= הכרת המחשב-05פשעוו/! 3 הכרת 8/וספאו)) 95 קורסי גרפיקה ממוחעזבת: קורסי 46 ₪1] גרפיקה 0ח9609-] עיבוד תמונה קסתפסוסחק בּ] אנימציה ומולטימדיה זסוסטזוס 4] הדמייה ממוחשבת פ-חווחו בּמ] מולטימדיה למתקדמים ספַחו.] ₪1 סמינר לעיצוב גרפי והפקה עריכת וידאו זסווחסזק 5 7 גרפיקה שוגז |6זס6 תכנון ושרטוט סש מחולל לומדה ומולטימדיה 800%!ססד 33 מסלול למפתחי לומדה ומולטימדיה הדמיה ממוחשבת סוששו9 ם 3 6 <פץ סיון הינה מרכז הדרכה מוסמך של חברות התוכנה המובילות בעולם: סו ₪0 , | ומץס ,דזס5סחסווו 500,6-אוו ,5 ד | לקבלת מידע נוסף בפקס חוזר, חייג והקש את מספר הקורס, או התקשר לסניף סיון הקרוב למקום מגוריך. 9 חייג מכל מכשיר טלפון צלילים עקוב אחר ההוראות הקוליות וקבל מייד את המידע בפקס שלך ללימודי המהב הקעו טיון ; המובילה ללימודי המחשב. שד' יהודית 24 ת"א טל.03-6840684 ירושלים:0ל.02-243245 באר-שבע:0ל.07-280414 חיפה:0ל.04-8419393 ראשל"צ:0ל.03-9623548 נתניה:טל.09-615729 רמה"ש:0ל.03-5408047 אור יהודה:ט0ל.03-5389451 אשדוד:טל.08-8567052 המכ רעננה:09-919876.70 1 .60 .ח98ש51 ושוא \ :קוו 00 יי קרות שיחום התאמה למשימות תוכנות דיפדוף ב-60/₪ צוצמה | - | זסוס0וצס] 46156006 יש ב | התקנה ואיתחול מעולה - ניווט ברשת . = מעולה מעולה : / צפיה בעמודים מורכבים = מעולה מעולה > -- מולטימדיה 4 > מעולה מעולה - דואר חדשות וקבצים 4 משולה קלוח שיצוש ‏ התאמה למשימות ז50/וסז8זס אוסק , התקנה ואיתחול - מעולה << ניווט ברשת צפיה בעמודיס מורכבים וה <3 ) מולטימדיה דואר חדשות וקבציס ההתקנה וקביעת התצורה הן ישירות, אך אתה וקוק לקישור אינטרנט פעיל ומוכן כדי להשתמש בגירסה זאת (הזמינה חינם ל-30 יוס מדף הבית של 86806ו6א). אם אתה זקוק לחשבון בחיוג, למחסנית ק160/1, ול-א6ס8חו/, אולי תרצה לרכוש את זסוגפוצגא 6180406 00 [4מס%ז6ק (במחיר 549). מרגע שה-זסוגּפַוגּא מותקן ופועל, הוא יתן לך כמה מהתכונות המתקדמות ביותר בשוק, כולל מנגנוני עיצוב חדשים המוצעים עבור 0 .1אזא, ותכונות ייחודיות כמו טקסט מהבהב ומסגרות. מסגרות מאפשרות לדפדפן להתחלק לכמה חלקים, כל אחד מוקדש ל- 1 אחר. החלקים השונים עצמאיים, וניתן לשנות את גודלם, כך שתוכל להחזיק תכולה קבועה בחלון אחד, ותכולה נגללת מאתר אחר בשני. עצמ' מולטימדיה אחת התכונות החדשניות ביותר ב-זסוהפווגצ היא היכולת להתבונן בעצמי מולטימדיה המוטמעיס בדף. בעזרת תוספים תוכל להתבונן בעצמיס כמו מסמכי 4010041 0006, קבצי 2116000 ג61סוחסזס1]3, סרטי 6ותוךאטוט), קבצי קול 86314010 וקבצי וידאו 0-16 ש, מבלי לטעון יישום עזר נפרד. התוספים 6 ישראל אפריל 199% תומכיס גס בזרימת מידע, כך שתוכל להציג עצם מולטימדיה לפני שכל הקובא הגיע. אצ שיחררה לשימוש פומבי את מישק כתיבת היישומיס לתוספים, עבור יצרנים מצד שלישי המעונייניס בכך. ל-זסגפוצג! יש תמיכה מובנית ביישומי ג'אוה שנכתבו ב-וְחספגוג[ של חברת תטצ8 וא. אלה הס יישומיס בלתי-תלויים בפלטפורמה, אשר דפדפן התומך בג'אוה טוען ומריץ באופן אוטומטי, והופך את ה-66\ לעוד יותר אינטראקטיבית מבעבר. דפדפנים רבים תומכיס בדואר אלקטרוני, אך זוגא מגיע עס יישוס דואר מלא ומשולב, התומך בנספחי אוזאז]א וב-.1א1117 מוטמע. מעבר לפונקציות הבסיסיות מאפשר היישוס לבדוק במרווחי ומן קבועים אס הגיע דואר לחשבון ה-073ע שלך. במאמא שלא לפגר אחרי זסזסןק א ו6מח6וה1 של מיקרוסופט, זסוגפוצגצ פועל גם עם לקוח הדואר של 1167080 ספתהתסאת. האצת הטעינה משתמשי מודמים יעריכו את המאמצ שהשקיעה 0406ו6א בהאצת הטעינה של מסמכים. ראשית, נוספה תמיכה בקבצי 6סק1 מתקדמים. למרות שהפורמט החדש אינו תואם לתוכניות ישנות רבות, הוא מציע יתרון עצום: בדרך כלל ניתן לוהות את תוכן התמונה כבר לאחר ש-10 אחוזים מהקוב התקבלו. מיפוי תמונה בצד הלקוח נותן שיפור ביצועים משמעותי גם כן. כשאתה לוחא על מפת תמונה, מה שנשלח הוא ה-081 האמיתי, ולא קואורדינטות צא, מה שחוסך מהשרת את החיפוש אחר הקישור. תחת זוגא קל מאוד לעקוב אחר האתרים החביבים עליך: בלחיצה-ימנית אחת תוכל להוסיף אותס לרשימת הסימניות. ניתן גם לבקש מ-זסואּפוצגּא לבדוק באופן אוטומטי אילו דפים מתוך רשימת הסימניות השתנו מאוּ הפעם האחרונה שביקרת בהם. את רשימת הסימניות עצמה ניתן לארגן בהירארכיה של תיקיות, לייבא ולייצא. ל-זסו4אפ1גא! יש כמה תכונות אבטחה חזקות. הוא כולל תמיכה ב-6%ץ1.8 )500%6 500016 להעברת טפסים מוצפנים, (-ז6ו טס 500016 וחסומעג? לביצוע טראנזאקציות פינאנסיות. תכונת אבטחה שימושית נוספת היא התמיכה בשירותי הודהות דיגיטלית (ק] [גוו9ו) של חפופוזט/, המספקת לשרתים דרך לודא את הזהות של משתמשיהם. התמיכה בג'אוה, התוספים הייחודיים, תכונות האבטחה וה-.1א11 המתקדם הופכים את 0 זסוהפָוגא! לכלי החזק ביותר לניצול ה- בכל הדר המולטימדיה שבה. 0401 5 6007 ז56עשסיו'וסעשסק למוצר זה ניתן להתייחס רק כאל שלב בפיתוח: מהדורת הביטא ב-32 סיביות של המוצר שבחנו היתה רחוקה מלהיות מושלמת, אפילו לפי הסטנדרטים המקלים ביותר של ה-60/ו. אס תתבונן מבעד לכל הבעיות שמצאנו, תגלה כי 00070861 מציעה תפיסה מעניינת. כפי שהשס מרמז, זהו אכן דפדפן 65א, אך הוא כולל גס שרת 1171 אישי, כלים ליצירת דפי 1111 גרפיים, מאגר מידע מקומי תואס ,801 ומפרשי שפות להרצת תוכניות ג'אוה ו-1גטצג 68ו[סק. זס! 0ו8%. השילוב, המיועד בעיקר עבור רשתות אינטרא-נט, יכול להפוך כל עמדת עבודה לספק תכני 65ו, וללקוח אמיתי ביישומי שרת/לקוח מבוססי פ6א. לתוכניות השאפתניות הללו עדיין יש דרך ארוכה לעשות. בגירסת הביטא נתקלנו במחסור בתכונות, בבעיות ביצועים ובבאגיס מעצבנים. החברה חייבת להשלים את העבודה כדי לצאת עם מוצר מוגמר בזמן היעד - הרבעון הראשון של 1996. לכשתושלס העבודה, המוצר יהיה זמין חינם דרך ה-%65. חבות מיקרוסופט רכשה את הזכויות על גירסת התוכנה הכתובה כבקרת 06% לשסם שימוש ב-88816 [1803 11620801%/. הדפדפן התואם 2.0-.1/א111 מציע מישק מושך ואוסף די מלא של תכונות בסיסיות. התוספות המשולבות במוצר כוללות דואר אלקטרוני, קריאת חדשות ו-שזש. תמיכת המולטימדיה המשולבת במוצר מוגבלת לקבצי 1צג. בלבד. ריבוי חלונות וצאצאים רכיב העיון הוא יישוס 1ס!1א (מישק מרובה מסמכים) בו החלון ההורה כולל רק תפריטי יישוס בסיסיים וסרגל כלי ניווט. הדפדפן האמיתי רצ בחלון-צאצא, שניתן לפתוח כמה כמוהו - כל אחד עם תהליך דפדוף נפרד. כל חלון דפדפן כולל שלוש תצוגות: חלון צפייה גדול, בו מוצגים דפי ה-66/, חלון סימניות וחלון היסטוריה. קל מאוד לשנות את גודל החלונות או להסתירם על ידי גרירת הגבולות שלהס. הסימניות נאספות ב"ספרים" ומוצגות בהירארכית ע> הניתנת לפרישה ולקיפול. לכל סימניה מוצמד שם באופן אוטומטי, והיא מסומנת בצלמית המציינת את סוג העצם אליו היא מצביעה (דף ,זואדא, גרפיקה, קוב מולטימדיה). ניתן לערוך את שמות הספרים ואת שמות הסימניות, לגרור ולהפיל אותס מספר אחד למשנהו, ולקנן ספר בתוך ספר. חלון ההיסטוריה מציג רשימה סדרתית של הדפים בהם ביקרת, עס כותרות הנוצרות באופן אוטומטי אס לדף הוגדרה כותרת. עזריס נוספים כוללים "טיפים" לכפתורים ושורת פקודה חכמה המנחשת את הכתובת מ-/0%1 חלקי. תפריטים רגישיס להקשר הנפתחים בלחיצה ימנית מספקים אופציות שימושיות, כמו היכולת לפתוח קישור בחלון נפרד. המטמון של התוכנה יעיל, ניתן לכוונון, ומציע אופציות 61691 (מחיקה) ו-84016ו1כ. התקנה בלחיצה אחת ההתקנה הבסיסית דורשת לחיצת כפתור אחת, אך קביעת התצורה של חלק מהרכיבים, כמו דואר אלקטרוני, חדשות ויישומי עזר, היתה קשה מאוד. החברה מתכננת לשנות ולעצב מחדש חלקים אלה במישק לפני הגירסה הסופית. חלק מהתכונות המיועדות להופיע בגירסה 1.0 היו חסרות בגירסת הביטא שראינו, וביניהן תוכנות דיפדוף ב-0שו ----- תמיכה במסגרות, הסרה מלאה של התוכנה, ומנועי הגיאוה וה-89%86 |גטצוצ. רכיב ה- 8 [ח80ז6 פעל, אך ה-זשתגו[טטץ [8תס8ז6ק לעריכת קבצי .1/א₪1, והאשפים ליצירת דפים לא היו זמיניסם לבדיקה. גם מאגר המידע המקומי (שיהיה, כנראה, בסיס הנתונים 1826 של 8086ז0) עדיין לא היה זמין. החברה מתכננת להוסיף גם תמיכת ,]1אאצ ופורמטים נוספים של וידאו בגירסה 1.1. למרות הפגמים, 210%%68ז6ש0ס ההולך ומתפתח שווה בהחלט בדיקה. רכיב הדפדפן לכשעצמו מענין, והשילוב עם שרת, מנועי שפה בצד הלקוח, כלי עריכה ובסיס נתונים .501 בחבילה אחת מבטיח עוצמה רבה למשתמש. 60 א6שסח; זחהטס יי ב ב ב בדומה ל-60%חתו/ זס1 6150106חז6וח1, גירסה 0, של א660%ת6וזגט), שזכתה באיזכור לשבת בסקירה הקודמת שלנו, מהדורת הביטא של גירסה 2.0 ראויה להכרה. האוסף המלא של כלי אינטרנט והעיצוב האינטואיטיבי הס בהחלט מרשימים, והדפדפן, 6ו109א0), עומד בתחרות עס המתחרים הנוקשים ביותר. גירסה 2.0 של 0ו10%4א0) תומכת כעת בתכונות קרות עיחום התאמה למש'ימות ה-]וא8₪1 המתקדמות ביותר, ונוסף בה השילוב עם יישומי העזר וגססזט, זסו511זסס ץ0, 6וחו 1 אסוטכ) ו-0ו6ש/681. את 010516 ניתן להשיג חינסם מאתר ה-פ6ש של חברת טס ותשווק עס הגירסה הבאה של 6 זטת, האמורה לצאת עד שתקרא שורות אלו. למרבית משתמשי האינטרנט החדשים, ההתקנה וקביעת התצורה של תוכנת אינטרנט על ה-26 יכולה להיות מפחידה למדי. עקב כך, אחת התכונות המושכות ביותר של 6 תוה] היא קלות ההתקנה וקביעת התצורה. המדריך האינטראקטיבי, ץ0ה₪18 זכ1161, מוליך אותך צעד צעד בתהליך, ומביא אותך לפעולה מלאה בתוך דקות. בעזרת המדריך תוכל ללמוד בקלות עם איזה חומרה ותוכנה יש להשתמש ביחד עם 6וו8וסחחטוח1, ובאיזו תצורה תגיע למערכת הטובה ביותר. אם אתה מעונין להתחבר לאינטרנט בתחיוג, תוכל לבחור ספק שירותים מתוך רשימה ארוכה של חברות, כולל 6%6ו1, 06776 ו- 6 טקות60. כשתחליט עם איזה ספק שירותים איזורי או ארצי תרצה לעבוד, רק מלא את הפרטים ותוכל להתחיל לגלוש. אם עוד לא התקנת מחסנית, דאג לציין את וא של 6180166חז6וה1 כיישוס ה-/67ך הומת | | 6וט65חז6!ח! 666ז6!סטפי | מעולה | מעולה | . התקנה ואיתחול | ךר שש -<.... ניווט ברשת .. -. צפיה בעמודים מורכבים <... מולטימדיה 9 דואר חדשות וקבצים שלח שימוש התאמה למשימות | עוצמה סו50ס!/ 55ופָץְ50 התקנה ואיתחול ניווט ברשת צפיה בעמודיס מורכביס מולטימדיה דואר חדשות וקבצים עולה | | | | | | | | | סישראל אפריל 199% וס 4 ץ] הראשי שלך; אחרת המחסנית והחייגן לא יותקנו בספרית ה- בשסומוש שלך, ממנה יוכלו גם יישומיס אחרים לנצל אותם. א זוגא אס אתה מתחבר דרך הרשת שלך, עליך לדעת מעט על ]76 וכל מלכודותיו. לאחר שקיבלת את כתובות ה-?] ואת שמות השרתים ממנהל הרשת שלך, ה-חסוס6חתס6 סק של 6זוט15סוחטוה1 ידריך אותך צעד אחר צעד בהתקנת הקישורים השוניס. ממראה לא שיגרתי 4 הדבר הראשון שתראה כשתריץ את 0ו%9ס]א), הוא שהיא לא נראית כמו אף דפדפן אחר. כפתורי הצעצוע הצבעונייס המתנוססיס בראש המסך הס כבר הבדל מבורך מהבקרות הסולידיות והאפורות של 6180406 זוגא וצאצאיה. ל-6ו104א() יש ןק 0 סוס סחסה'/ 1 בש ו | א א | שו | 8 יאר | שיש שמש שק ג | 556 א סז 5 א 60 ).א ו גו 835 060 התע סז עמוצוס 12 6 5 116656206 זגוסלג .168 , 4150 זסזַאַתי118 86 116196 04 5תסו: ב יאר 10 0 תיבת תפריט המונחת אנכית בצידו השמאלי של המסך. התיבה כוללת ארבע כרטיסיות השומרות קישורים לרשימות-חמות ולאתרים בהס ביקרת לאחרונה. 4 | 6וג0%]א) מציעה יותר מסתם צפיה ב- [אדא. תוכל לשלוח דואר אלקטרוני וקבצי ?1 ל-26 של מכר, או לעשות וטו לשרת החביב עליך. ההכללה של | דואר אלקטרוני, ?1 ופונקציונליות ‏ | וטו בדפדפן מבטיחה ניווט קליל | וחסר מעצורים בין כל האספקטים של הרשת. הדפדפן יודע לטפל בקבצי ץזןה, טג, זזס, 0פ ו- צב שו באופן מקומי, אך יש צורך להיעזר ביישוס- עזר עבור מרבית סוגי הקבצים האחרים באינטרנט. א 6-ה השילוב של ההרחבות החשובות של 6 א ושל תכונות .1א₪41 כמו טבלאות וכריכת טקסט, שומר את טוגצסוא() בתחרות מול 16080306 ומול דפדפניס אחריס בסקירה (למרות שהוא לא תומך במסגרות ובגיאוה). גירסה 2.0 מגיעה גם עס אוסף מגוון ומרתק של יישומי עזר, כמו ו9חסזסג, זטווופזסטע0, ו אסוט), ו-0ו₪6814₪6, המגדיליסם את פונקציונליות המולטימדיה של התוכנה. תוכנת 6% 6 010081 לא פעלה בגירסת הביטא שבדקנו, אך היא מתוכננת לצאת עם גירסה 0 גם כן. 6 וטוה], בגירסה 2.0 ביטא, כוללת כל 0 ישראל אפריל 199% ות 3 חו/ 0 010%3עיק* איייאא/ / קווותן 5 5 ה .1 כ ץצ ק 5 "אז0א; ופא פהד 65א0%א מ0ן] +סחמ: קהוודוט 1 ןודז ]הו וו .1858 צַק9 ו!10 מה שצריך כדי להסתדר באינטרנט. הדפדפן הוא לב החבילה, ומספק פונקציונליות של דואר אלקטרוני, ?1:, חדשות ו-16186 דרך מישק קל לשימוש ומעוצב להפליא. למרות התחרות החזקה, אין ספק ש-6ו104א) שווה מבט. ד 85 0536 555ַופַעַק5 למרות ש-6ו104/ 8188%ע50, בגירסה 2.1, מציע אוסף תכונות מרשיס יותר ממרבית הדפדפנים בסקירה זו, חברת פַגַּ4ַּצַצֶקְ5 לא תמכור לך = זו 06 5ז6תתואו 17 65 סמגוסתמב 1605636 ו אותו ישירות. תוכל להוריד עותק ל- 0 ימי ניסיון מאתר ה-65 של 8, אך יהיה עליך ללכת לאחד ה-א -ים, ה-1א08-ים או המפתחים הקוניסם רישיון למוצר, אס תרצה בעותק קבוע. חברות רבות מוכרות את הגירסה המקורית של התוכנה. אחרות, כמו 0 6 6 ו-1אם], משתמשות בקוד של טוגצס] 581888 כבסיס לדפדפנים שלהם. למידע נוסף על רישוי ועל חברות שרכשו רישיון יהיה עליך ליצור קשר עס החברה בטלפון, | או בכתובת /:קם זז .213% לְק8. שש שש [הזזה. צק61% אס אתה מרי> 3.1 8אס6חו/ תזדקק ל-32%חו/ כדי להריץ את היישום, הפועל ב-32 סיביות, אך הראשון משני הדיסקטיםס של ההתקנה יתקין זאת עבורך. התקנת החבילה נמשכת פחות משלוש דקות, והיא פועלת תחת 1 פאוס6חו\, 95 %אוס60ם1/ ו-%וס6חו/ 1ַא. היא אינה מספקת מחסנית משלה, אך תומכת בתצורות 1.1 אסספחו/ סטנדרטיות. ]א א8גִ1ַצְק5 כוללת את כל הבקרות הרגילות, כולל כפתורי ניווט, רשימה-חמה שניתן לערוך, כלי לצפיה בקוד ה-/וא₪1 המקורי, ומטמון הניתן לכיוונון. תוכל לעקוב אחר היסטורית האתרים שביקרת בהם, ולפתוח מספר עותקים של חלון הדפדפן. ניווט קל ונעים אוסף פקודות המופיעות בלחיצת- עכבר ימנית מקלות על הניווט. אס תלחץ לחיצה ימנית על עצם גרפי, תוכל להעתיק אותו ל-6זגסטקו!6, לפתוח אותו בחלון חדש, לשמור אותו בדיסק, או להפוך אותו לתמונת הרקע שלך. ביצוע פעולה זהה על קישור יאפשר לך לפתוח אותו באותו חלון, לפתוח אותו בחלון חדש, לשמור אותו בדיסק, או להוסיף אותו לרשימה החמה. לחיצה ימנית על איזור ריק תאפשר לך לסגור את החלון הנוכחי, או להפוך את האתר הנוכחי לדף הבית שלך. התוכנה תומכת במגוון עשיר של הרחבות ואזא. למרות שהיא עדיין לא מטפלת במסגרות, בטקסט מהבהב או בג'אוה, היא וו זז בו 0 065 5 ₪ רזסזח! הו 60106 זח6וווזח! שד המודמים הטובים בעולס - נרן מ 0 - מהירויות 275 14.4/28.8/33.6 - אמינות ללא תחרות - אחריות עד 5 שניס - 3 חודשי מנוי חינס לרשת אקסלנט * כולל א6111/1/180 - תוכנת התחברות לא:נטרנט - שובר הנחה למערכת גישה ישגרה של בנק לאומי 0 5 - - 1 בּ ר] - " תהסס "0 ו ככו בחרו ו תוכנות דיפדוף ב-פ₪ מכסה כמעט את כל האופציות תפופולאריות | | ?‏ > טי ל האחרות. טבלאות, תמונות רקע, כריכת מלל > ה ש ו|את תת כונות ע'קוי'ות: דבדב יישור לאמצע ולימין, כותרות ו |[ ו | ה נתמכים כולם בלי אף תקלה. מיפוי צד הלקוח חברת 18488ַאַעק5 היא זו שהמציאה את טכניקת מיפוי התמונה בצד הלקות, המאפשרת להטמיע אתרים חמים על אלמנט גרפי. 0 , , , , , ז סק 00 | זסזס|קאםספ/ע 5 01506₪%5חז0)ח|! -זסעשסק האתרים החמים יכולים להפעיל 7 6 ז6)זו605/ 1 05810 3 1 0580 0 99 ז0פשסזם דינאמייסם המאוחסנים בתוך המסמך. בעבר 6 היו שומריס את הקישור בשרת, והדפדפן ידע רק את הקואורדינטות של הנקודה עליה לחצת מ בתמונה. הויתור על העיבוד שנדרש מצד השרת הופך את הקישור למסמכים ליעיל יותר. תמיכה בתמונות 80ע1 ו-018 מתקדמות 30 מאפשר לך לזהות את התוכן של אלמנט גרפי עוד לפני שהוא הורד במלואו. במקוס לראות אותו מופיע שורה אחר שורה, אתה רואה תרשים מעורפל ההולך ומתחדד. לעומת " התמיכה המצוינת ב-017 וב-1280, התמיכה 1 בשאר פורמטי המולטימדיה פחות טובה. . 0 פ85פַַ1ַפַעְתְ8 תומכת אומנס ב-חעזא וב- טג, אך כדי לשמוע צג /, או לצפות בקוב וידאו בפורמט פופולארי תזדקק ליישום עזר מצד שלישי. 41 כל 4 5 .1- 2 4 יר התמיכה בדואר אלקטרוני, ב-1ת, ב-ז6ק60, בחדשות וב-16160 באמצעות תוספיס מאפשרת למשתמשי 00ו1054/ 1885פַץ50 לנדוד גם אל מחוצ ל-1/60. צמד כפתורים נוחים מאפשר לך לחפש במסמכים אחר מילות מפתח או משפטים. תכונה שימושית נוספת היא היכולת לגלול טקסט נבתר. התוכנה מגיעה בתחפושות רבות, ותחת שמות רבים, אך כולס נהנים מאוסף : התכונות החזק שלה. 5 ספת ה 50 |הא60הםק שפו אסופוצוס זסיוס!קאם טע | לתוכנת זסזס1כא60/, בגירסה 1.03, חסרות מספר תכונות סטנדרטיות ואין פונקציונליות מולטימדיה מובנית, אך אם אתה מריצ את ג 05/2 של [א18, זוהי האופציה המסחרית היחידה שלך. מערכת 3.0 66םם60 כזג א 05/2 כוללת את גירסה 1.0 הראשונית של דפדפן זה, אך תוכל להוריד חינם עותק חינם של השיפור האתרוךן. מ-/6ם.מט1.ששש//:קות [ם. א66ם05/101801)/18168/1מ .1116‏ למרות שהגירסה החדשה תומכת בטבלאות, בתמונות רקע ובקביעת צבעי הקישורים, היא עדייו מפגרת אחרי מרבית טכנולוגיות ה-פ6 הזמינות עבור 00%8ת1 161058016/א. 4 0 ישראל אפריל 199% ; תוכנות דיפדוף ב-פ6 וו 20 בחירת העורבים ח! סוה5סו/ 1 לא קיים << ק''ים מ 6 65 זט 80% ה זה 6וקא המוצרים מפורטים בל לתל 0 זסוהּמָוְעב3 0 10580 5 פעע00ח:ו/ 0 זסזס!קא= 2.0 פזסהעטץְהה 1 15581 | 7.0 א30]|זפץ6 | המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי 0 5 00 0 20 זו תכונות כלליות !חס 8016|ו\/ |ו8ז3תוח( הז ססזס 85זווספה חו 95 פסטחוע הזו 8|טוז חס וז 0 הזז 68 0587 חססקט5 !וז +0 |88| 63166 יי 8 סקפ חו-פטוק | 8 0186 95128016 סק 5 86טסהח-1ח 51006ה1-56א18ח60 5 סח וסקס 5 א3.1 5אוס0חו/\ 5הסקקט6 א פאסטחו/\ 15סס 6 2 60008 סימניות והיסטוריה וס 5 1465100 8 זס חפה 011 5 זוחא ססם הססוחו 5 תס חססאם 5 9800 5808 881 5800 0 סזפות > תמיכה במולטימדיה 6םקו/וה. 0|60חטט זס 8190זס6זהו סו ]אסוט) 0|80חטכ זס 8190ז60זח! ///(ם 0|60חום זס 0078100:חו .םה 60|חטפ זס 8180ז90זח סק 5 זסק|6ח/=/!/ 280|8 60510 ססקט וושאצ הרחבות יחודיות וז 5 06ח! 5106-%ח110 858 ]א פחואהוום (סֶחו|1) 806חו ץ₪00 זט חס 6חָח3 00 618110 506 0חטסז₪800 זו כלים משולבים |ו8וח-= קז זט ב ב ₪ ₪ ₪ 2 ₪ ₪ כ 5 ר--] 0 - 0 -- ] 1 - ו ] ] ₪ ₪ ₪ א א א ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪3 6 |/ 9 ָּ ₪ ₪ ₪ א אאא שא - 0% ויו .- ב =] 5 5 7 - 5 ]- 5 6 -ז0שש805 176 8ח1ה661077 01/0165 6פסחעע ,5665ח0טו| חהק-םזוח1 פטסוזפט תסטסזחז חס 5010 5 פפַבומַץָ6 1 .05810/! ז8זס|קא פ6// 685ט!סחו תסוחאו ,4.0 טחוש זט הסו601תהס6 ז8חז6זח! +0 8סוזס סח 15 פוודד 2 .8510 0618 185180 18 הו 348118016 ז0ח העש זנום 818858 |8חז1 1'5סטםסזכ סחז זס] 518190 פו פזטז108 וחד 3 .1918 115 88 סח 0065 01ט00זס 6 :300116800 זסא---מ/א' 5 6עישראל אפריל 199% ו תוכנות דיפדוף ב-65/₪ 65 116 ונודז 4 566 10 46אששיע 446/15 תסצבקטיר זש/0 5 11 11005 6 ישראל אפריל 1996 הזז 80/10/01 :סש דב חם וזח ארי בו בזמן טעינת דף. בזמן ההבאה של קוב 01 או ץג גדול לא תוכל לעשות דבר פרט לבהייה במסך. בנוסף | לאוסף הכלים הסטנדרטיים, זטזס|קאםפ6/ כולל גם את תכונת 180ס6/ הייחודית, המשפרת את פרדיגמת רשימת ההיסטוריה. במקוס להציג רשימה ליניארית של האתרים בהם | 4 ₪0 א 025/2 מוסייפה ל-זטזס!קא60/ = ביקרת, קג)אט6/ו מציגה הירארכיה המבחינה | ]| ו )| |-:א | א שתי חבילות חזקות לקישור = בין דפי-בית לבין תת-אתרים. | יי לאינטרנט: זו ת] | 2 זז 08ו601הה0 ו-/167 | המקביל של זטוס!קא605/ לקוב> סימניה | 2 זט ץ1. החבילה השניה, | נקרא :18אטוט0. הוא מאפשר לך לשמור את | ו" התומכת בקשרי רשת, ?511 | רשימת האתרים החביבים עליך, ולחזור | ו-עץץ, מיועדת למשתמש אליהם בקלות. כפתור הוספה על סרגל הכלים | המנוסה שיש לו קישור ישיר | של הדפדפן מאפשר לך להוסיף אתרים | לאינטרנט, או חשבון בחיוג | לרשימה באופן אוטומטי, וחלון ה-1.181אסוט) | יְ מצד שלישי. למשתמשים | מאפשר לך למחוק, לערוך או לפנות לקישורים | טריים מומל להשתמש ב- | הנמצאים ברשימה. להבדיל מקבצי סימניות | 2 ז0 ח60110החס 6 וסחז6וה1, = בדפדפנים אחרים, ניתן לצפות ב-061.18וטכ) המציע גישה נוחה מה-1א18 | הן לפי שס האתר והן לפי ה-א/. 6 ה60110תת0>) ו6הז6זה] - 4 ספק שירותי האינטרנט תיסכול לצונפה הגלובלי של 8א8]. שתי 1 א 6 החבילות כוללות אוסף | אם אתה מעונין באופציות צפיה מורכבות תכונות מלא, הכולל יישומי | ותמיכת מולטימדיה מובנית, לא תמצא את 6וסזגּ, דואר אלקטרוני, ץד:, | סיפוקך ב-זשוס!קאםפ6ו. הוא יודע לקרוא זו ק00), חדשות ו-61ח161. קואם, "01, 0מק1, ו-=אזד, ותומך ב- ואד 0, אך הוא אינו מציע דבר מעבר איטי מיסודו לפונקציונליות הדיפדוף הבסיסית. לא חשוב איך תתחבר, ה- | היות |-זשוזס!קא605/ אינו תומך במסגרות, זסזסןקא90/ הוא דפדפן | בטקסט מהבהב או בג'אוה, דפים רבים לא איטי. הוא לא יציג קוב גרפי | יראו כפי שתכננו שיראו. הדפדפן תומך אומנס לפני שהביא אותו בשלמותו, | במגוון רחב של יישומי עזר, אך יהיה עליך ולא יאפשר לך לגלול מסמך | למצוא ולשלב אותם בכוחות עצמך; בהתקנתו בטרס פרש אותו במלואו. | ה-זשס!קאםט6\ אינו כולל אפילו קורא קבצי 4 למרות שהאיטיות מופגת | ג. הוא גם נוטה לפרוש את הגרפיקה בנפרד, -- ו במעט על ידי אוסף רחב של | ולחלק את עצמי הגרפיקה למחלקות נפרדות. 0 ציינים (המנטרים את היבוא | כתוצאה מכך, קולאז' גרפי יופיע בדרך כלל של מלל ושל האלמנטים | כתמונה מפוזרת מאוד. הגרפייס בנפרד), כמה חורים בעיצוב היו ממש מרגיזים. למרות ש-1א18 מציעה את זטזס|קאםפ6/ עם תמיכה מובנית בדואר אלקטרוני, ,שד האוסף הנוח של כפתורי ניווט | ז6תק00, חדשות ו-ו6ח!טו, אלו לא יכוליס לפצות כולל את מרבית האלמנטים | על חסרונותיו. אפילו אם אתה מרי4 05/2, הצפויים, אך לא תוכל לבחור | סביר להניח שתעדיף להריף דפדפן >אוס6חו/\ בקישור היפרטקסט חדש = ב-16 סיביות. בזמן שדף נטען. כדי להקשות על המצב, פונקצית העצירה | אסופועוס 85גש50-7 6אואמסצצדש שפו . 4 חוץ מהעזרה, שתוכל לבחור למרות השס הדומה למוצר ה-05/2, מוצר זה שונה לחלוטין. זהו דפדפן >אוסטחו\ הנמכר עם 60%%ם1/ זס] 60660108 )6תז6וה1 [א18 גירסה 4.0. הוא בנוי מקוד שונה לחלוטין, והוא הרבה יותר מהיר מ-זסזסןקא65/ו, שנכתב מלכתחילה ל-05/2. דפד9 זסזס!קאשס6/ וגא הוא יישום >אוסשחו/ המבוסס על דפדפן 6ו10%3 1888שץק5. חברת 1א18 ניצלה את כל הטכנולוגיות המתקדמות של 508188 והוסיפה מראה ותחושה משלה. חבילת 60%תו/ זס] מסוו66תתס 6 ו6חז6וחז זא18 ₪ 2ה!! 120/133והט11ח6ק 6טוזם זפטס - החלף הילוך וחזור לחזית הטכנולוגיה ₪ 5ט חַחהוח10ש5 655זסאם |6וח! - 5סטו 100 לכל תחנת עבודה ₪ 5!+0/10ק 655זקאםז6ח!ם ופוח! - להכפיל את תפוקת הרשת בעלות מינימלית ₪ ז300ח3!! קטסזףָאזס/ 1.065% וסוח! - ניהול רשתות גם באירגונים קטנים ו 2]! 120/133 הוטוזח6ק 6עוזז6ס החלף הילוך וחזור לחזית הטכנולוגיה ,טאל סיטל לוט טלקוה הנרו 0016 והוזו)ח1% 161 לוו 3 "11000580 ג וקו ]442603 - וק ) /77) תמיד היית חלוץ טכנולוגי ופתאום אתה מרגיש שנשארת מאחור. לפני שנתיים רכשת את "מלך הביצועים" של מחשבי 56 ועכשיו השוק מציע מחשבים מהירים כפליים ויותר. מוקדם מדי לזרוק את מחשב הפנטיום 60 או 66 מגהרץ, שהיה עד לא מזמן למקור גאוותך, כדי לחזור לצמרת. מחשב פנטיום 120 או 133 מגהרץ היה מספק אותך, אבל מה עושים עם המחשב הישן? ומי יכול להרשות לעצמו למחוק את ההשקעה אחרי פחות משנתיים של עבודה? - 1 אתה לא לבד אל תתייאש, אתה לא לבד. אינטל יוצאת לעזור למיליוני המשתמשים במחשבי פנטיום שבין 60 ל-100 מגהרץ עם טכנולוגית פטוזפזפוס הבלעדית שלה. לאחר שעזרנו למיליוני משתמשים במחשבי 6 לעלות כיתה לפנטיום, אנחנו מוכנים עכשיו לעזור לך להכפיל את מהירות המעבד במחשבי פנטיום. החודש הכריזה אינטל על זמינות של מעבדי פנטיום אטוזפזצס עם מהירות שעון של 0 ו-133 מגהרץ, שנועדו להחליף את המעבדים הוותיקים שמהירותם 60 ו-66 מגהרץ בהתאמה. בצעד פשוט ובטוח, תוך 5 דקות וללא כלי עבודה מקצועיים, אתה יכול להכפיל את ביצועי המעבד ולהזניק את המחשב שלך בשנתיים קדימה. את התוצאות תראה מיד בכל מבחן ובכל ישום. לדוגמה: 4% במבחן קוו60ו של אינטל השיפור הוא של 2 אחוז! 4 בהרצת אאזפ!8ז60 תראה שהמהירות גדלה ב-83 אחוז! 4 הגיליון האלקטרונ' ו6אם רץ ב-74 אחוז מהר יותר! 4 תוכנת הת'בם 18056808 ס3 מאיצה ב-97 אחוז! 4% פריסת קובצי ווידאו בתוכנת שטוו מהירה יותר ב-72 אחוז! - ָּ ההשבחה היעילה ביותר החלפת המעבד אינה הדרך היחידה להשבחת ביצועים כוללת - אבל היא האפקטיבית ביותר כאשר מודדים את התועלת להשקעה. מעבד שצוזסזפטס פנטיום 133/120 מגהרץ עולה בערך כמו 8 מגהבייט זכרון, פחות מ-500 דולר לצרכן, אבל התועלת עשוייה להיות פי 2 עד פי 20! לדוגמה, מדדנו את הביצועים של מחשב פנטיום 0 מגהרץ עם 8 מגהבייט זכרון והשוואנו אותם לביצועים אחרי שתי השבחות אלטרנטיביות - החלפת המעבד ל-6טוזפזפטס והגדלת הזכרון ל- 6 מגהבייט. התוצאות מדברות בעד עצמן: 4 מעבדי תמלילים: 40% שיפור בהחלפת המעבד מול 20% שיפור בהרחבת הזכרון. % גיליונות אלקטרוניים: 62% האצת ביצועים ב-6טוזסזפט0 מול 3% בתוספת וואח. % ישומים גרפיים: 79% מול 4% בלבד, וכן הלאה. למעשה, הישום היחיד בו יש להעדיף הרחבת זכרון הוא במסדי נתונים. אבל גם כאן השיפור הדרמטי ביותר מושג כאשר עוברים ל-אטוופזפטס ומגדילים את הזכרון ל-16 מגהבייט. השיפור אז יכול להגיע ל-192%, כלומר כמעט פי 3 מהר יותר! [ כל אחד יכול השבחת א6טוזפזפצס היא הקלה ביותר לביצוע. כל שעליך לעשות הוא לפתוח את קופסת המחשב, לאתר את המעבד על השקע המיוחד שלו, להזיז את המנוף שמשחרר את "רגלי" המעבד מהשקע ולשלוף את המעבד הישן. עכשיו תקע את הפנטיום אשוזפזפוס לשקע, החזר את המנוף למצבו הקודם וסגור את הקופסה. בזאת הפכת פנטיום 66/60 מגהרץ לפנטיום 133/120 מגהרץ. אין צורך בשום שינוי אחר על לוח האם ולא בהתקנת תוכנה. הפנטיום פטוזסזפשס מצוייד במאוורר אינטגרלי שמבטיח שנות שירות ארוכות בכל מחשב המוכר לנו (מאות דגמים שונים נבדקו ולא נמצאה עד כה כל בעיה). לפרטים נוספים, הזמנות וסיוע טכני פנה לחנות המחשבים הקרובה ביותר, או לאחת מהחברות הכלולות ברשימת חגא המופיעה בהמשך. הרשת ;וטי מוצרים חדשים להשלמת משפחת פתרונות ישומי מולטימדיה, עבודה קבוצתית וארכיטקטורת לקוח/שרת מכתיבים קצב נתונים הולך וגדל. מחשבי פנטיום עם ערוצי ו₪0 מספקים את היכולת לעבוד מהר יותר. נשאר רק לפתוח את צוואר הבקבוק ברשת התקשורת וזאת עושה אינטל עם ארבע קבוצות מוצרים: + כרט'סי רשת 81חז6חם 451: 1000005 + כרטיס' רשת )6חזפחזם א6!סטס ווט= פספו 10 + רכזות משורשרות פפטח 518608016 05ס!100 + רכזות ממותגות פפצטח פַחוח6ו5 10005 הפעם נתרכז בשני המוצרים החדשים ביותר, רכזות ממותגות וכרטיסי רשת דו-כיווניים. ₪ / 5 6חוחס1ו/וס 655זסאם |6זח!ו 65 לכל תחנת עבודה הרכזת החדשה של אינטל מאפשרת לספק שירות תקשורת אולטרה-מהיר לתחנות עבודה למולטימדיה, שרתי ווידאו, העברת קבצים גרפיים וישומים דומים הדורשים רוחב סרט מירבי. הרכזת כוללת חמישה שערים ממותגים בתקן ו 5881 עם תמיכה בתקשורת דו-כיוונית (א6וסטס ווטש). כך אפשר ליצור ערוץ תקשורת בין שתי תחנות, או בין שרת ולקוח, עם רוחב סרט בלתי מופרע של 100 מסל"ש בכל כיוון בו-זמנית. הרכזת גם מאפשרת התקנת שני מודולים נוספים לצורך חיבור לשידרת התקשורת האירגונית (אחו!0 6חסטא886%), בחוטי נחושת או בסיבים התקשוב של אינטל אופטיים. הרכזת נתמכת ע"י תוכנות ניהול המבוססות על פרוטוקול שווא5. אינטל מייעדת את הרכזת החדשה לקבוצות עבודה קטנות ובינוניות, בשילוב עם הרכזות המשורשרות (פ5פטח 89/6א5180), שהוכרזו לפני כחצי שנה ומאז זכו לפופולריות גואה בשוק. לתחנות לקוח מהירות מציעה אינטל את הכרטיס 8 ולשרתים את הכרטיס האינטליגנטי 51 ₪0/100ק, שביחד נותנים את פתרון +98 וס כלכלי מקצה לקצה. לתחנות עבודה ישנות יותר, שלא מסוגלות לתמוך בקצב נתונים של 100 מסל"ש (בעיקר משום שאין בהן אפיק ו0) הפתרון הוא הכפלת קצב הנתונים ע"י תקשורת דו-כיוונית, ב-10 מסל"ש, בו-זמנית. קוראים ל! +6חז6חזם א6וסטס ווטם. | / 64 +80/10ק 655זקאםז6ח]ם |6זחו להכפיל את תפוקת הרשת בעלות מינימלית הכרטיסים החדשים של אינטל, 154 +80/10ם, מספקים בדיוק את הפתרון הזה. באמצעות התכונה חסוואוַספָ6א-סוּט8 הכרטיס מתקשר לרכזת ודרכה לכרטיס במחשב היעד כדי לקבוע את מוד התקשורת. אם כל הרכיבים מסכימים ביניהם על א6וסטס-ווטש קצב התקשורת מוכפל מיידית. במידה ואחד הרכיבים לא תומך בדו-כיווניות מלאה, התקשורת תתבצע במוד אתרנט קונוונציונלי. כמובן שכרטיסי 54 +₪0/10 כוללים את כל התכונות שעשו את אינטל למוליכה בתעשיה. עיבוד מקב'ל' (פָחו655ססזק ]ח6זזטסחס6), זכרו| 326 על הכרטיס, ניהול הספק אינטליגנטי, הגנת אנטי-וירוס, דרייברים בזכרון ח85!=, תמיכה ב- ואחריות לכל החיים. כמו כן תומכים כרטיסי +0₪0/10 בתקן עְגו 'ח' פָטום, ב-95 פווסטחוו ו-זא ובתקן ואפ לניהול מרחוק. ?* ו \- - 1 הטובים ביותר ב-100 מיליון סיביות לשניה בינתיים נמשכת סידרת הזכיות של אינטל בכל תחרויות 61חזחזם +85=. לדוגמה, הנה דברים שנאמרו על הכרטיסים 00/1008 ו-80/100ק 51 בהשוואה שערך אַחוּפָּ! ₪6 לאחרונה: "את אות "בחירת העורכים" לוקחת אינטל בקלי- קלות. שני הכרטיסים שהיא שלחה למבחן מצטיינים בכל פרמטר שהוא: החל בתפוקת הרשת המרשימה של 5880/1008 וכלה בניצול ה- 60 הנמוך של 5971 100/סחק. נתנו את "בחירת העורכים" לראשון בעיקר בגלל המחיר הנמוך מאוד בו אתה מקבל את הביצועים הנפלאים האלה. הכרט'ס 50411 08₪0/100 כולל מעבד 56ו₪ אינטגרלי, שתפקידו להקטין את העומס על המעבד המרכזי. אם מסיבות כלשהן אתה חייב לעבוד עם בלוקים קטנים ומספר גדול מאוד של משתמשים, הכרטיס 58 ₪0/100 שווה את המחיר הגבוה שלו. בכל סיטואציה אחרת אנחנו ממליצים ללא סייג על בחירת העורכים שלנו, 8 68%5ז2אם067)ם |%6ח!". זחה ו סטסזףאזס/ א65סות | וחו ניהול רשתות גם באירגונים אירגונים גדולים כבר למדו מזמן את השיעור היקר על עלות האחזקה של רשתות ועל הצורך בתוכנות ניהול יעודיות להקטנת המחיר. עכשיו מציעה אינטל פתרונות ניהול אטרקטיביים גם לאירגונים קטנים ובינוניים, במיוחד למי שמתבסס על שרת' זא פאסטחוצ או על סביבה מעורבת של זא עם 6זג)1א. ערכת תוכנות הניהול 68%פאג.! סטסזטָאזס/ כוללת ניהול מרחוק של תחנות לקוח, הפצת תוכנה, דיאגנוזה מרוחקת, ניהול מצאי חומרה ותוכנה וניטור פעולת השרתים. הערכה משלימה את ארכיטקטורת 585 של מיקרוסופט ומאפשרת ניהול מרכזי של רשתות הטרוגניות. הערכה גם מסייעת בהגירה מסביבת 6ז61)8א ל- זא פאוסטחוו. עבור אירגונים גדולים ממשיכה אינטל להצ'ע את 50/16 זחסוחִ6פּח3!! 65%סאג., תוכנת הניהול המקיפה ביותר בתעשיה והזוכה ברוב "בחירת העורכים" של העיתונות המקצועית. 1 השלמה ל-515 של מיקרוסופט למרות ש- זא פווסטחוו כוללת ערכת ניהול, המאפשרת למנהל לבצע פעולות ניטור רבות ללא סיוע של תוכנות המיועדות לכך במיוחד, יש צורך בכלים נוספים למה שמספקת מיקרוסופט. ערכת סטסזטָאזסץ 1.865% עוצבה במיוחד ל-588, כשהיא שואלת כלים מהערכה המלאה 68%פא2.! 6 זחפַחחִ6סחָח8!!. הדגש הוא על הצרכים של קבוצות עבודה קטנות ובינוניות, שיכולות לוותר על כמה מהתכונות של הערכה המלאה, אבל לא יכולות להסתפק בפחות ממה שאינטל כללה בגירסה החדשה. + הפצת תוכנה. קטסזטאזס/ 65%סא/1 משתמשת בשיטה הבלעדית של אינטל להפצת תוכנה ברשת. השיטה כוללת "צילום" התצורה במחשב הראשון לפני ואחרי התקנת התוכנה ומתוך ההשוואה נוצרת, בצורה אוטומטית, תוכנית ההתקנה. כדי להתקין את התוכנה על מחשב מרוחק עליך, בסך הכל, לשלוח את התוכנה + תוכנית ההתקנה ברשת. כל השאר מבוצע בצורה אוטומטית. + דיאגנוזה מרוחקת. קטסזטאזסש א65סאא ו תומכת בממשק ואפ באמצעותו יכול המנהל לשלוט מרחוק בכל תחנת לקוח, לבצע איתור תקלות ושינויי תצורה, להתקין ולהוריד תוכנות ולעקוב מרחוק אחר האפקט של הפעולות האלה על פעולת כל ₪6 ברשת. + ניהול מצאי חומרה ותוכנה. 65%פאג .| סטסזפָאזסש מייצרת קובץ זווא לכל תחנת לקוח ברשת (גם זה נעשה בסיוע ממשק וואפ), תכונה יחודית בין ערכות הניהול בשוק. מסד הנתונים מתעדכן אוטומטית בכל פעם שתחנת עבודה מתווספת לרשת או בתיזמון מתוכנת ע"י המנהל. + ניטור שרתים. סטסזחָאזס) 65%סאג 1 כוללת קטנים אמצעים לניטור שרת' זא פאסטחושו ושרתי 6 ברשת הטרוגנית. כך אתה יכול לשלב שרתים חדשים ברשת קיימת או להגר בהדרגה ממערכת למערכת. התאימות בין 65%פאג .1 סטסזףָאזסו לגריסה המלאה 68%פאג | 6 וַחפַחִַספָח3! מאפשרת ניהול היררכי, כאשר קבוצות העבודה העצמאיות משתמשות בערכה המצומצמת ואילו ברמת האירגון ניתן לקבל את התמונה השלמה ואת השירותים המלאים של הערכה הגדולה. חינם תקליטור על פתרונות התיקשוב של אינטל אפשר לקבל חינם ע"י פניה בפקס לנוגה פטל במספר 03-6491870. נא לציין שם מלא, חברה, כתובת וטלפון להתקשרות. מידע נוסף באינטרנט, במולטימדיה ובקשר אישי + אתם מוזמנים לבקר באתר של אינטל = 6 המיז זו ת והוא כולל חומר אכני, הדגמה, קטעי ווידאו ועוד. גילשו לכתובת וחסטפוחאוווו ותהנו. + חברי מועדון המפיצים המומחים של אינטל חאו ישמו לעזור לכם ביעוץ וישום הפתרונות המתקדמים ביותר: טלפון פקס חיון מחשבים חיפה 04-8616666 04-8625771 חיון מלל מרכז 1 03-7516615 נתיב מחשבים 83 03-5620644 מגל מחשבים 2 03-9248302 ווידקום צפון 6 04-9893680 קר אינטרנְעָ 0 206/60 09/291 מ₪4? מחפשים נ- 6 קמ [פאפ/כ/מ. 332 6/4604 08. [שכש6י1 אמשיע 6 זהר עסיתור אי ל ספר מקיף ומעמיק על כל | 4- 95 פששססחוש). כו44 6 כל חחיטוט באעסנט של קטלוגים, שש 8000 ₪מ5' 80//. - ד צור לוין, 3/96, 304 ע"מ 6% שת 75 ש"ח יע שס חה6!60וח63 7 1 צ. ספכ א ש6י 4% מ6יא/6 6126/69 / | 5 חא גולשים מחמ. ת4/[/מ. צע פמ!כנם כאסתכימ. ה90ו6וח008 מ4א? קמ !9ק/כ/מ. כ93 6/4064 0/0. | עמיהוד/לוין, 8/95, 206 ע"מ 5שת 63 ש"ח ל [6סאם לא למתחילים 6 ?ק -,.299 כ<אק/ק -372. אמפ6'ט כ- 60/ע ספל אק 424 מיפ/6 ,6,06. מ2א₪3 מספר א60!92 4% מק6/46י אי יהע. מסכר אכ'י4 אא!מ. כמ!פ/מ 6 שמכיט !א[!שי מיסו6. חיפוש במאגרי מידע בעברית עמיהוד/לוי, 2/96, 180 ע"מ שי 55 ש'ח א+!!כיע לט בזססט= ספל אק"9 (ק4 44'א!3 מ!כןמ 06/0 4%62ק1!26!: "...כ[ לפ קת!כ/ת 9/6 פי/מ5 56/54 1/0646 61061/₪9'. ₪0064/מ: 1.4.4, /1.5.2. שי צור לוין, 10/95, 112 ע"מ 345שים 30 ש'"'ח /ק5/ ₪6 290 1תו0? זסטוס?] כ השנחת המחשנ האיש + ל עק 26/ 3/9 סי/ס; || ₪ 629י₪ //6עיע = 25א/2 / 22 אא//6כ 10 1 / > טלפון: 09-564716 > פקס: 09-571582 > ת.ד. 6108 הרצליה |08 הלוח שימוש התאמה למשימות תוכנות דיפדוף ב-65/] עוצפה | - | זסזס!סא605/ התקנה ואיתחול 71 מעלה ניווט ברשת צפיה בעמודיס מורכביס דואר חדשות וקבציס התאמה למשימות | עוצמה | 506ס!) זפזסוסא5ס6/ קלוחת ש'מוש התקנה ואיתחול ניווט ברשת צפיה בעמודיס מורכביס מולטימדיה דואר חדשות וקבציס התאמה למשימות זס)זוו605/ התקנה ואיתחול מעולה | מעולה | צפיה בעמודיס מורכבים מעולה , מולטימדיה מעולה ‏ 00 > דואר חדשות וקבציס . = מעולה מציעה גם גישה קלה לאינטרנט וחבילה מלאה של כלי 10/7, כולל חדשות, דואר אלקטרוני, זק00), 6ותסזג, 61ח161 ו- 6אזק. למרות שבחנו את גירסת הביטא הסופית של |שחחשום] 0 8או60חת1\ 101 ם0ו)60הת0) - שאמורה כבר לבאת לשוק - נתקלנו רק בבעיה אחת, והתרשמנו מאוד מהשיפורים מאז הגירסה הקודמת. חיבור %היר הכלים יפעלו גם עם אטספחו\ סטנדרטי, אך החוזק העיקרי של זס) תסווס6תחס 6 )6חחסוח] צשסוו/ הוא יכולתה לחבר משתמשים חדשים במהירות ובאופן פשוט. אם אתה עדיין 6 ישראל אפריל 199% מריץ א.3 אוס6חו/, החבילה תתקין מחסנית 6 התומכת ב-ק51.1 וב-קקץ. משתמשי 5 פאו00חו/ יוכלו לנצל את המחסנית של א ואת תכונות הקישור בחיוג באופן שקוף: בשני המקרים, אשף פשוט יאפשר לך לקבל מיד חשבון ב-חסוו66ה60 )6הז6זח] וא8] 8 (או שתוכל להשתמש בחשבון מצד שלישי), ומשטח חיוג/הרצה קומפקטי יחבר אותך לרשת בלחיצת כפתור אחת. לפני התקנת התוכנה חייבים משתמשי 5 פאוס6חו/\ להתקין את מתאם ה-קט-!גוס, את מחסנית ה-12/ק6ד ואת רכיב ה-קט-|גוס 5 ואס א מהתקליטור או הדיסקטיס המקוריים של 95 אס6חו\. התקנת )6וח6וח] מודווו ו ה0ו601הה0) תיצור עצם קט-₪41ם שיאפשר לך לגשת ל-567%1068 ה00ו60מת0 6 ו6חז6והז 1א18. התוכנה שבחנו נכשלה בהתקנת העצם: היא לא הגדירה את הפרוטוקול כ-51/12 ולא ביטלה את דחיסת הפתיח של ההודעה - שתי פעולות הנדרשות כדי לעבוד עם ספק השירותים של ]א8]. הבעיה אמורה להיפתר עד צאת החבילה לשוק, והתיקונים הידניים היו קלים. 6 זסזס|קאם ס6/ איטית באופן משמעותי מהמתחרה הענק, ז0ו4ש1צג! 86406ו6א. לזכותו נאמר שגס אם לגרפיקה לוקח זמן רב להופיע, הטקסט המוטמע בה יוצג מיד. סרגל כלים איכותי הניווט ב-65/ עם 108406 זסזס|קאםט6צ מרשים ביותר. סרגל כלים איכותי מציע אוסף מלא של כפתורי ניווט (כולל אחורה, סימניה, קדימה, דף-בית, פתח, טען מחדש, חפש, קבע העדפות ועצור), וניתן לפתוח כמה העתקים של חלון הדפדפן בו זמנית. המטמון תומך באימות עצמי ובאוסף מלא של פקודות המופעלות בלחיצת עכבר ימנית. גם יכולות הצפיה של 6ו10898/ זסזס|קאם6/ עולות על אלו של מקבילו ל-05/2. הוא אינו תומך אומנם בטקסט מהבהב, במסגרות ובג'אוה, אך הוא כן יציג 1186 60ו6!!טט (שורות המודגשות בנקודה בתחילתן), גופני כותרת, תמונות רקע, טבלאות ומפות-תמונה בצד הלקוח. אופציות הצפיה במולטימדיה, מאידך, מוגבלות מאוד. ל-0ו10%94/ זסזס1קאםט6\ יש תמיכה מובנית ב-ת01, 6תק1, קקזד, ו-0ג, אך אין תמיכה ב- צג /ו, בוידאו וב- 1/אא/. למרות שקל מאוד להתקין יישומי עזר, יהיה עליך להשיג אותס ממקורות אחרים. 6ן0%9]/ זסזס!קאם 6 צ איננו הדפדפן המתקדס ביותר מבחינה טכנולוגית, אך יחד עס |א18] 0% \ 101 ה66000תת0 )6 )6הז6וה1, אוהי אחת הדרכים הטובות ביותר למשתמשיס מתחילים להתחבר לרשת. סצו 65האהשודסא ז16ווו605/ אם אתה עדיין מריץ אוס6חו\ ב-16 סיביות, מדי פעם תרגיש שחוויות האינטרנט פשוט חולפות על פניך. אס זהו המצב, תוכנת 6 ז10ט605\ של 6פגהג!וסא תעודד אותך מאוד. היא אמנס לא מעודכנת בתכונות החדישות ביותר של ,זאז1, אך היא מציעה תמיכת מולטימדיה חזקה, מישק אטרקטיבי, אופציות חזקות ומרתקות, ומספר הרחבות .11 ייחודיות משלה. תוכל להוריד אותה חינס מאתר ה-60/ של ג /וסא, או לרכוש אותה כחלק מחבילת האינטרנט המרשימה 4.6 5"חס6|6חג/). אנו בחנו את גירסת ה-16 סיביות ל-א3.1 פאוס0חו/. קיימת כרגע גירסה מקבילה ל-1 פאוסשחו\, וגירסת 95 >צוס6חו/ נמצאת בפיתוח (ואולי אפילו תהיה זמינה עד שתקרא שורות אלו). אם תרכוש את החבילה (שמחירה 5400), תגלה את אחד מאוספי הכלים החזקים ביותר ל- ץ/6ז. היא כוללת ת1ק, |6ת[6ו, דואר אלקטרוני מבוסס 07 ו-1171א, זטתקסס ו- סומסוג, כמו גס עורך .11אא, תוכנת שרת ט6/ אישי ותוכנת הועידה תספז6/ה1. החבילה המלאה, והדפדפן המופצ חינס, מגיעיס שניהם עס תוכנת <]/167, אך ז6!זטפס6\ יפעל עם מרבית תוכנות א6ספחו\ הסטנדרטיות. מודול ווידאו מובנה להבדיל מדפדפנים אחרים,המשתמשיס ביישומי עזר להצגת וידאו, ז!זטפס6\ כוללת מודול וידאו מובנה, המאפשר לה להציג קבצי זג מתוך המסמכים המארחים אותם. חברת -=---- תוכנות דיפדוף ב-]%) ----- 6 הציגה הרחבה משלה המיועדת להפצת תוכנה. היא מעתיקה תמונה (פְפַאחוו) של יישוס למערכת שלך ומריצה אותו, וברגע שהיישוס ר היא מוחקת את התמונה מייד. 6051 \ כוללת תמיכה מובנית במערך רחב של פורמטי מולטימדיה, כולל 10ו6טג₪681 ו- 80660 טטז''. ההוספה של יישומי עזר להרחבת התמיכה קלה ואינטואיטיבית. תמיכת ה- 1 רחבה פחות, ומשתווה בקושי לרמה של ז0ז184וג! 16186806 בגירסה 1.1. התוכנה עדיין לא תומכת בג'אוה, אך החברה מתחייבת להוסיף זאת בגירסה הבאה. לא איכזבה לכל דפדפן חייבת להיות יכולת טיפול טובה בסימניות, וגם ז0זט5ט6\ לא איכזבה. פונקצית ה--:%/11001 שלה עשירה מאוד, וקלה לשימוש. היא מאחדת סימניות בתוך תיקיות, ומאפשרת לך להעביר עצמים ממקום למקום בפעולות גרור-והפל. הוספת סימניה קלה אפילו יותר: עליך לבחור תיקיה וללחו 00. תוכל לאחד שתי רשימות חמות, לייבא אותן מ-6186806א ומ-105816/, ולייצא אותן כמסמכי וו גם הניווט קל מאוד. המישק רב עוצמה ונוח, ללא גודש של כפתורים מיותרים. תפריט לחיצה-ימנית מאפשר לך לפתוח אתרים, לשמור מידע ולערוך מסמכים בפורמט טקסט ו-.111%/1. כברירת מחדל, הדפדפן מריץ את 6 (עורך קוד ]1א₪1 הנמכר עס חבילת %"א%ת608₪6|60) ואת 6גק6וסא של 160% /\ לקבצי טקסט. אס אתה מעונין בגישה ל-60\ בלבד, ווהי הזדמנות פנטסטית להוריד דפדפן חזק מבלי לשלם את המחיר הכבד של כל החבילה. אם אתה מעונין בחבילה המלאה בכל וזאת, קת בחשבון שהיא מתומחרת לשימוש משתמשי עוצמה בלבד, ואין ספק שהיא אחד מאוספי הכליס המרשימים ביותר עבור האינטרנט. 6 במחיר מחסנית טונר אחת תקבל שתיים ותשתתף בהגרלת זוג כרטיסי טיסה ללונדון אם אתה משתמש במדפסות ליזר של = וסקה, ופו, וגּחָום, הסח68, זסחוסזם, <ה, הססוה, אזהוא !, 5, חספסם אתה יכול לחסוך בעלויות שוטפות . 1 071 1 1071 וג(ם לטוס חינם לחופשה לונדונית! מחסניות טונר מיוצרות מחדש ע"י הססד 85 1, באיכות מקורית ובאחריות מלאה. לא תרגיש בהבדל על הנייר, אבל תרגיש את ההבדל במחיר. 2 מחסניות מיוצרות מחדש במחיר של מחסניות חדשה אחת, ואתה גם משתתף בהגרלה! בין 0 הרוכשים הראשונים יוגרל זוג כרטיסי טיסה. שובר ההשתתפות נמצא בתוך כל אריזת המחסנית וההגרלה תערך בפיקוח רו"ח. להזמנות ופרטים התקשר עוד היום. 0-0 פ ק ס 9 3" 5 17 7 וי 1/6 7 אספקת מחסניות טונר 03-5622190 מהלקת שוות 03-5620925 .9 70 ה-60\ נולדה כרשת להעברת מידע מדעי עבור פיסיקאים העוסקים בחקר הגרעין וחלקיקיו האלמנטריים, המשיכה כספרית אחז זוע שקושרת מקורות מידע רבים ומגווניס מאוד, התפתחה מבחינה גרפית ומסחרית למצבה הנוכחי ועומדת לעבור עוד טרנספורמציה משמעותית בשנה-שנתיים הקרובות - הפיכתה לפלטפורמה תקשורתית לכל סוגי המידע האודיו-וויזואלי, כולל וידאו- חי בומן אמת. 5 > - 0 היא סיבית היא סיבית" אמרו כוהני המולטימדיה כפראפרזה על המכתם האלמותי של גרטרוד שטיין, "086ז 8 18 1056 8 18 1056" (כמה מומחים למדעי המידע בטוחים שהמשפט הזה כולל רמת יתירות גבוהה ואפשר לדחוס אותו לחבילה של 10 בייט לכל היותר) והכוונה היא שבעולם הווירטואלי של סיביות אין הבדל בין אחת שמייצגת מידע אלפאנומרי לסיבית המייצגת קול, לסיבית שנוצרה מסיפרות של תמונת ווידאו. ה-65\, כפלטפורמה החשובה המושג "זרימה" בהקשר של תקשורת משמעותו שהקובץ האודיו-וויזואלי משודר תוך כדי התהוותו ומתורגם בנקודת הקליטה לקול ותמונה רציפות. יש מי שמשייך לענין גם את התואר ייבזמן אמיתייי, כלומר ההשהייה בין הקלט של אות פיסיקלי (קול ממיקרופון ותמונה ממצלמת וידאו) בקצה אחד, לבין הפלט של אות פיסיקלי בקצה השני (קול מרמקול ותמונה על הצג) של קו התקשורת, הוא קטן דיו כדי לאפשר אינטראקציה איור: עודד בן יהרדה נורמלית בה שני צדדים לא מודעיס להשהייה. כך וה קורה בשיחת טלפון רגילה, למשל, להבדיל ממשלוח קלטות אודיו בדואר. שני המושגים, זרימה וזמן אמיתי, קשוריס במושגיס מהותיים עוד יותר. האחד הוא ירוחב הסרטיי של ערוץ התקשורת, שזה קנה מידה לנפח המידע שאפשר להעביר בערו בפרק זמן נתון (בהקשר של תקשורת ספרתית מתכווניס למספר הסיביות אותן ניתן להעביר בשניה) והשני ביותר בימינו להפצת הוא | "תכולת מידע ספרתי, יכול המידע", | גודל להפיץ ‏ - לפחות - שמודד את עקרונית ‏ - קולות המספר המינימלי ותמונות במקום עמודי ,עאזא של טקסט וגרפיקה דוממת. אין בכך כל רבותא, כל תקליטור עושה זאת. הקושי מתחיל כאשר אנו דורשיסם מהתקשורת להיות "זורמת". 6 ישואל אפריל 1996 של א'נטר 0 של סיביות הנדרשות לייצג בנאמנות עצס כלשהו. רוחב הסרט של הערוץ התקשורת מגביל את מספר הסיביות שנצליח להעביר בכל שניה דאםווא!דחם דא= דשאחם דאו אוא= ז 6% קוק ₪ 9 85 זס] 5ז6310ז6 60ו!!הטף עוחטוח חב 6זבּש50/0 6וחבּט- 6 |בחוטוזס עוסטזו זס1 5666 אוצ= סח 300 ,15חהזזח6 01 5חה0וו6ו651ז סח 6זהּ 6זס ד .1ה6וההו13ז6)ח6 ]0 הסוז3ז6ה06 זאסח 6חז 9% ו )חהטסוחהּ 6קוזכן !בו ד .>זסעט קטסזס 30 |הטסוטוסחו ה66ש06 פחהסוזסהוז5ו !58200,000.* 550,000." (5810 ,000." 25וחק כסצגח 5ם2וח? זפרּ|- 2 265והק 5 הק 0600 10 5 דא= -0 5םהטכם6סחק | 4זסוח 306655 0301 סחצו 56סח1 וס < 0 סזסוח 06% סז אוא= 0+ |ופחח 8 5600 6856|₪ .חסו60151781 עץז1ח6 חה סהוסטוסחו הסוזהוזסזחו 061זחס6 חו הסוזהוחזסזחהו %681ח60 6ח1 זס חסופזפעט סעצז 6עטהח 6/ זטסץ חהעצ00 6זוזע 2!6356 .656חהּסב2. זס תפוופַח= זסחזו9 זוטסץ חו הסוזהחזסזחו 1981ח60 6+ זס+ 66וסח6 6סְהטסחבּו .א|א= 0+ ווח :5 300655 5'א|א= .1 +2070165) 1ה6וההו613)ח= 61חז16זח! אוח= ,טאט[חוח5-וח8ו,5-25- 7 אסוז4הסקה 60 אוא= אהסה 160 סצ>0ד ,טא-טאטןחוח5 )הו 36655 63 סחשט 056ח1 זס- < :5סםהסכה =ג)קםוסה אוצ= אוח6/וחהס<<כן[.זס.+6חוזה וחשצעש//:כז1ח טסץ .66חזסזחו חו 30006 800655 6+ 300058 0356|ק 0 6ח+ 01 הסוהחזסזחו 60!ו0618 6זסוה 091 הס אוח= .806 6וחסח 8ח+ חו 1165ח6 זטסץ ז0ז6015ז סח זטס חסוזפחזסזחהו 601851 ץ|חס %סח 085 86ק החסה .8 שוחה 18 או= זפחצ ספב .96 כפסוחםק דאה6ווססה 2 וכ ותכולת המידע קובעת עד כמה נצליח להקטין את מספר הסיביות מבלי לפגוע בנאמנות הייצוג הספרתי של העצם המקורי. דוגמה קולית נקח לדוגמא את המקרה הפשוט יחסית של העברת קול ממחשב למחשב באמצעות מודס. נניח שלצורך קליטת האות הפיסיקלי אנו מחברים מיקרופון לכרטיס קול רגיל, בו מתבצעת דיגיטציה (סיפרות, הפיכת האות האנלוגי למספרים) של ערו אודיו יחיד, בקצב של 8000 דגימות בשניה ואבחנה של 8 סיביות לכל דגימה. הקוב הבינארי שנוצר כך מועבר למודם 34.., המסוגל בתנאים אופטימליים לשדר עד 28,800 סיביות לשניה. מאחר וכרטיס קול מייצר 64,000 סיביות לשניה, יש צורך בדחיסה לפני שידור, פעולה שמרבית המודמים יוכלו לעשות ללא קושי. בצד הקולט יש צורך להפוך את התהליך. לפרוס את הקבצים לגודל המקורי ולהזין אותס לכרטיס הקול כזרם נתוניס רצוף. הכרטיס ימיר את הנתוניס באות חשמלי אנלוגי והרמקולים ישמיעו את הקול. מעניין להשוות את רוחב הסרט של הדיבור לאורך כל המסלול הארוך הזה. לקול הבוקע מגרונך יש רוחב סרט גבוה מאוד, אבל לצורך מעשי אפשר להסתפק באותסם תדריס שהאוזן שומעת, כלומר בין כ-20 ל-20 אלף מחזורים בשנייה. כדי להפוך את האות הזה למידע ספרתי צריך לדגוס אותו בקצב ובאבחנה המאפשרים שיחזור שלאוזן אנוש ישמע נאמן למקור. בתקליטורי אודיו נקבע הקצב ל- 0 דגימות לשניה ולאבחנה של 16 סיביות לכל ערוץ. במקרה = 055 שלנו, עס ערו אחד (מונו) לקול = בודד, מדובר אם כך על קצב ₪35 נתוניסם של 705,600 סיביות | 156 לשניה. לא נטעה הרבה אם נגדיר וא :פב)צן דגם צחו4 ד כ העולם האודיו-ויזואלי ----- כך את רוחב הסרט הספרתי של הקול אותו אנו רוציס להעביר. הצימצוס הראשון ברוחב בסרט מתחולל במעגל הסיפרות, שדוגס את האות האנלוגי רק ב-8 קילוהרץ, במקוס 44.1, ובאבחנה של 8 סיביות, במקוס 16. ורס הנתוניס יורד כך ל-1:11 מהמקורי והתוצאה היא ירידה ברורה באיכות הקול, מרמה של קול טבעי לרמה של קול טלפוני. הירידה הזאת באיכות מראה כי הדחיסה שביצענו היא מהסוג ה"מאבד" (ץ1.088) ותכולת המידע של האות קטנה תוך כדי כך. שמירת האיכות אפשר גם לבצע דחיסה "שומרת", שאינה מורידה את האיכות, ע"י זאת שהיא מפרידה בין סיביות הנושאות מידע חיוני ולבין סיביות בטלניות, שאינן תורמות דבר לתכולת המידע. כאשר דוחסים מידע אלפאנומרי באחת מתוכנות הדחיסה המקובלות (כמו 217, 5146 וכדומה), תכולת המידע נשמרת בקפדנות והקובץ הנפרש זהה לחלוטין למקור. אבל תוכנות אלה לא מסוגלות לטפל במידע הלא- סימבולי של קובצ בינארי, המייצג קול ספרתי ויש צורך בגישה שונה לדחיסה. בדרך כלל מנצליס את העובדה שגס בתחוס התדריס הנשמע לאוזן יש הבדל פיזיולוגי בחשיבות היחסית של תדרים נמוכים ותדרים גבוהים, שאפשר להתעלם מצלילים שאורכם קצר יותר מסף תשומת-הלב של המוח ושהאווזן "ממציאה" הרמוניות חסרות אס מספקים לה 54 00 השס סו שן] 0ו3 297-5660009 3 60655 ₪0 ב6ונוישז שחחרד 0 2:00 1:40 1:20 1:00 0:20/0:40/ 0:00 ₪ 5860005:פסטחוו ה 6 שורד ונבב 6 ו 60| שח 5 אס וד .3 5 56076 ₪ סופפסכן זספחנאת שחד 6 ישראל אפריל 199% את מרבית מרכיבי הספקטרום. במילים אחרות, למרות שהקוב הבינארי לא ניתן לדחיסה באמצעות "שומרים" ניתן לדחוס אותו בשיטות "מאבדות" מבלי לפגוע משמעותית באיכות. אפשר לאמר כי למידע שאובד בדחיסה זו אין חשיבות. הדחיסה שנוצרה במעגל הסיפרות כנ"ל אינה נבונה דייה כדי להפריד בין מידע חיוני למידע מיותר ולכן הקול שנוצר ירוד באיכותו ביחס למקור. דגימה בקצב של 8000 סיביות לשניה "מוחקת" את כל התדרים מעל 3500 הרצ ואבחנה של 8 סיביות מוחקת את כל הניואנסיס של האות האנלוגי. אבל כרגע הבעיה הגדולה ביותר היא איך לדחוס זרס של 64,000 סיביות לשניה למודם וקוו טלפון, שמסוגלים להעביר רק כשליש מהזרס. התוכנות המוצגות בהמשך סקירה זו עושות עבודת דחיסה אינטליגנטית, בה כמעט ולא אובד דבר כאשר המידע נדחס דרך ערו תקשורת עס רוחב סרט של 28,800 סיביות לשניה לכל היותר. הקועוי מתגבר הרבה יותר קשה לדחוס בצורה איכותית כאשר הקוו הטלפוני רועש וקצב הנתונים יורד ל-14,400 סלייש או פחות. כל ירידה ברוחב הסרט של הקוו גוררת אובדן הולך וגדל של נתוניס ובהכרח ירידה מתמשכת באיכות הקול כפי שהיא נשפטת באוזן אנוש. החלק העצוב באובדן הנתוניס הוא שמה שאבד לא יחזור יותר, גם אס נשתמש באמצעי השתזור המשוכללים ביותר. יתכן ובצד דלי הקולט נשתמש באלגוריתמים % ב מתוחכמים כדי לנחש איך היה יט לחש איך תיה אסַאַמָמך | נראה האות הספרתי אילו דגמו אותו בקצב גבוה יותר ובאבחנה גבוהה יותר, אבל זה כבר לא 04 35| זבה וםוו4 5 0.1020 0 56006 60 "30 25 20 15 1.0 0.5 0 5008 6600 60 5כא-14.4 חחח 60 כ -14.4 6 הוחו 0 6 הסח 6920 15 וו | 69 5 1.5 0 4 אד 5 ד סח ה 566 סיד 5 וס | 5666 שרד 6600 60 5 א-28.8 הסוח 60 20.0-605 6 תח 0 6 חחסחו 6950 10 ואוב 69 6 40 56 8 אס/0סך 25 00% | ה 666 שיד 25 וס 666 שרוד ובו זפםם ובו פחוסכן 4 פ| 56076 6 ופפסכן זפשתמח שחד "מידע'"י אלא "ניחוש אינטליגנטייי. הרמקולים יכולים לייצר צליל מרשים, עס ספקטרוס תדרים המשתרע בין 20 ל-20 אלף הר%, אבל רוב המידע אבד לבלי שוב. כאשר מנסים להעביר ווידאו-חי, בעיית רוחב הסרט חמורה פי מאה. כדי להעביר את הדיבור דרך מודמים, נזקקנו לדחיסה בפקטור בין 25 ל-50 ואילו כאשר מנסים להעביר תמונה כפי שהיא נקלטת במצלמת ווידאו זולה יש בורך בפקטור שבין 2500 ל-5000. שיס לב לכך שגם מצלמה הזולה גזלה מהתמונה את מרבית המידע שהעין האנושית קולטת. האבחנה של העין גבוהה יותר משל מצלמה לפחות בפקטור של פי מאה, ורוחב שדה הראיה שלנו כפול לפחות. גס אבחנת הצבע שלנו טובה משל המצלמה ובסך הכל ערו התקשורת מסוגל להעביר רק כאחד חלקי מיליון מהמידע שהעין מסוגלת לקלוט באופן ישיר. מכאן שאין סיכוי כי בּמן קרוב כלשהו יוכל אלגוריתס דחיסה לאפשר לנו לייראות מרחוק" ללא שינוי יסודי בתשתית התקשורת, כלומר הגדלה משמעותית של רוחב-הסרט של קוו התקשורת בו אנו משתמשים. גס התוכנות הנסקרות במאמר זה לא מצליחות אפילו ליצור אשליה של איכות וידאו ברמה שהורגלנו לה משידורי טלויזיה וקלטות ביתיות. הרחבת סרט המונית הגדלה של רוחב הסרט אפשרית במספר דרכים, כולן יקרות למימוש המוני. החלפת הטלפון האנלוגי בטלפונית א150 מספקת למשתמש ביתי "צינור נתונים" שרוחבו 128 אלף סיביות לשניה, יותר מפי ארבע מהמודם החדיש. אירגוניס גדולים יכולים לשכור קווי טלפון ספרתיים עם רוחב-סרט של 256 אלף עד 34 מיליון סיביות לשניה. התקן האמריקאי המקובל 11 מספק קוו תקשורת סיפרתית של 4 מיליון סיביות לשניה, שדי בו כדי להזרים 23 ערוצי 180 ע'ייי ריבוב וחלוקת זמנים. התקן האירופי המקביל הוא 81 והוא מספק 2.048 מיליון סיביות לשניה - שהם 1 ערוצי א180 לנתונים ועוד ערו נפרד לאותות בקרה. בעתיד הקרוב נוכל להתקשר לכל העולס עם מודם-כבלים, שיתחבר לרשת הכבלים וינצל את ווחב הסרט העצוסם של כבלים קואקסיאליים. אלטרנטיבה אחרת היא קווי טלפון "לא סימטריים", שמספקים רוחב סרט קונוונציונלי בכיוון מהבית למרכזיה, אבל רוחב סרט גדול פי כמה בכיוון ההפוך. בעתיד הרחוק יותר מדובר על רשת סיבים אופטיים, המשמשים היוס לרוב התעבורה בין מרכזיות טלפון ולתעבורה ביניבשתית. במעבדות כבר העולם האודיו-ויזואלי ערוץ התקעוורח מסוגל להעביר רק באחד חלקי מ'ליון מהמידע שהעין מםוגלת לקלוט באובן ישיר. מכאן שאין טינוי כי בזלן קרוב כלשהו יובל אלגוריתם דחיםה לאשר לנו ל"דאות מרחוק" ללא שינוי יפודי בחעותית התקעוורת הגיעו לקצב נתונים בסיבים אופטיים של מיליארדי סיביות לשניה ותיאורתית אנו עדין רחוקים ממיצוי הפוטנציאל שלהם. דחיסת וידאו הדחיסה של וידאו גם היא נעשית בשלבים, שרובס מאבדים חלק ניכר מהמידע הוויזואלי. בשלב הראשון מצלמת וידאו קולטת רק חלק קטן משדה הראייה וגם זאת רק באבחנה ירודה למדי. בשלב השני מספרתים את האות האנלוגי שיוצא מהמצלמה ומקבלים ורס נתונים של כ-18 מיליון בייט לשניה. בשלב השלישי משנים את ""מרחב הצבעים" מ- ₪08 להצגה יידו-מימדית", בה מופרדת העוצמה המוחלטת מהכיוון של ווקטור הצבע, ומשנים את פורמט התמונה לאבחנה נמוכה יותר - למשל למטריצה של 240א320 פיקסלים בלבד. בשלב זה הורדנו את זרס הנתוניס לפחות מ- 4 מגהבייט לשניה באמצעים ייברוטליים", לפני שנכנסו לדחיסה אינטליגנטית. עכשיו מתחיל האתגר האמיתי, איך לדחוס את התמונה בפקטור שבין 240 ליותר מאלף מבלי להפוך אותה לקישקוש אבסטרקטי: דחיסה בפקטור 240 מספיקה עבור שידור בקו 180 כפול ודחיסה בפקטור של 1067 נדרשת עבור מודס 28,800 סלייש. איך משיגיס יחסי דחיסה עצומים כל-כך! אפשר להסתכל על סדרת תמונות הוידאו כמידע "תלת-מימדייי. שני מימדים של אורך ורוחב המסך ומימד שלישי של זמן. הדחיסה במימד הזמן שונה מהדחיסה המרחב הדו-מימדי הסטטי, שכן סידרת הזמן צריכה רק להעביר מידע על שינוייס בתמונה. לאחר שיש לנו י"יתמונת אבי בסיסית, אפשר לבנות עליה סידרה די ארוכה של תמונות המשך, עייי העברת המידע המועט שמתאר איך כל תמונה שונה מהקודמת לה, ותמונת אם שניה בסופה. אפשר גסם להשתמש בטכניקה של אינטרפולציה כדי לנחש איך הסידרה מתפתחת מההתחלה לסוף. שיטת הדחיסה 6 מבוססת על הגישה הזאת ולסוגי התמונות קוראים 876]-], 06חגז]-ק ו-6גז!-8 בהתאמה. דחיסת תמונה סטטית הדחיסה הדו-מימדית 160 של תמונה סטטית משמשת גם כדי לדחוס את תמונות האב, 6גז)-1. אלגוריתםס 1280 מבוסס על ייניתוח ספקטרלי" של התמונה והתמקדות על המרכיבים העיקריים שלה תוך הזנחת ניואנסים, שנראים כפרטים לא חיוניים. השליטה במקדם הדחיסה נקבעת עייי הסף שאנו נותניס לגודל הפרטים שישמרו, או עיי אילו שקובע את מספר הסיביות המירבי שישרדו בתהליך הדחיסה. השליטה בדחיסה במימד הזאמן מאפשרת לקבוע כמה תמונות אינטרפולציה (86גז!-8) ותמונות ניחוש עייי הבדלים (86גז!-ע) תשמרנה בין כל זוג תמונות אב. כאשר אנו רוצים לקבל מקדס דחיסה גבוה מאוד יש צורך לקבוע סף גבוה מאוד לפרטים שישרדו בדחיסה הדו-מימדית (כלומר להסכים לאובדן פרטים גדול) לוותר על מרבית תמונות הגישור בין תמונות אב (כלומר להקפיצ את התמונות ללא רצף של תנועה חלקה). התוכנות השונות מטפלות בהצלחה שונה עם כל סוג דחיסה, חלקן שומרות טוב יותר על הפרטים הסטטיים במחיר ייקפצנות" מעצבנת ואחרות שומרות היטב על רצף התנועה, אבל קשה מאוד להבחין בפרטיס מלבד הגסים ביותר. נכון להיום, טכנולוגית דחיסת תמונה מאפשרת להעביר רצף וידאו ב-15 מסכים לשניה ואבחנה של 240א320 פיקסלים על קוו סיפרתי של 256% סלייש. כדי להשיג איכות דומה בקווי טלפון רגילים יש צורך בשיפור של פי 10 לערך. אחת הטכנולוגיות שמראה סיכוי לכך נקראת "דחיסת גלילים" (מלשון גלים קטנים, א66צ4/), בה משתמש המוצר הישראלי 6צ(01סץ. מוצר זה, המתואר בהמשך, נבחר ע"י מספר אתרי אינטרנט מוליכים לשמש כבסיס לשירות וידאו ולמרות שהוא עדיין בחיתוליו (כמו כל התחוס של וידאו באינטרנט) נראה שצפוי לו עתיד מבטיח. אחד האספקטים האטרקטיביים של דחיסת גלילים היא יכולת שיפור מדורגת. אותה דחיסה עצמה מייצרת "שכבות" של פרטים, 3 )? ישראל אפריל 199% יותר ויותר עדינים, כך שכאשר רוחב הסרט מאפשר זאת ניתן לשפר את האיכות עייי שילוב של שכבות נוספות בתמונה. הכנת המידע האודיו וויזואלי לאחר שהבהרנו את הקושי העצוס של העברת קובצי קול ווידאו ברשת העולמית, אפשר להבין טוב יותר את המגבלות שעלינו לקחת על עצמנו בהכנת החומר, במיוחד בהכנת קטעי ווידאו. עלינו לבחור שדה ראיה מצומצס יחסית ורקע שקט, ללא פרטים מיותרים. צריך להקפיד על תנועה מתונה של המשתתפים ובמיוחד להמנע מהזזה של המצלמה במהירות. רצוי לקחת בחשבון שאת התמונה נשתול בתוך מסך גרפי סטטי, כך שהוידאו לא יתפוס יותר מחלון קטן יחסית (למשל 1608120 פיקסלים בתוך מסך 480א640, גודל שנקרא יירבע תמונה"). עליך לוותר על אפקטיס סטריאופונייס והרבה מהדינמיות שקורצת לכל מי שמחזיק במצלמת ווידאו בפעס הראשונה. סיפרות האותות האנלוגיים נעשה בסיוע כרטיס קול וכרטיס לכידת תמונה. כל כרטיס- קול בן-זמננו מסוגל לעמוד בדרישות הצנועות מאוד של אודיו לאינטרנט. הקליטה של תמונת הווידאו גם היא לא דורשת ציוד אולפן מקצועי. כרטיס לכידה ל-6, דוגמת אלה שנמכרים עייי אינטל, קריאייטיב וחברות רבות אחרות, יספק איכות טובה דייה. תמיכת חומרה בדחיסת 0מק)א מועילה להאצת התהליך, אם כי שימוש באלגוריתמים יחודיים - כפי שמקובל במוצריס הבודדים שקיימים ביוס בשוק - מבטל את התועלת שבחומרה סטנדרטית. את קובצי הקול והתמונה צריך עכשיו לשתול בתוך דפי .81%/1, המשמשים מסגרת גרפית 4% ו 6 ]1 506 - 2216ב % ן +4 \ 61 4 69660 4 6 ישוראל אפריל 1996 :6ב 6יסחח6 ...5 6 - 5 )65 7 ] 5 | | 5 | [ 0 | [+ [ 7)ה60סכ 65 7 קטוסזג) 50] [+ 1658 סחסוא ,8 1 ,₪2 0 :)טסוו | בו | אם | 06ב [+ [פא.") 5חנוס 5] 6% 385 5896 | 86 טחוס ,ז1ם 16 ,42 22,050 ואסק העולם האודיו-ויזואלי 010 506 8000 12: 11200 5 לחלון הווידאו. הקובץ הבינארי עצמו נשמר בנפרד מהעמוד בתור הרחבת ₪]אז]וא (חסו8ח16א= [ו18 ז6וח6זח1 ספססתטקזוטזא), פורמט תיקני לקבציס נספחיס שאינס כתוביס בשפת .א אבל קשורים עם עמודים מסויימים ועס קישורי היפרטקסט למילים מסויימות), דרך קובצ יידמיי"י, שמצד אחד מתחבר לשפת א ומצד שני הוא כולל מצביע למקוס בזכרון בו שמור הקוב הבינארי עצמו. תבירה לטביבה לאחר שהקבצים מוכניס להצגה ברבים צריך לתפור אותס לתוך סביבת השרת. 56 60 5/0605 5376 5 ו יצ חס 93 = היהי | 62 "סוס והשזונו) | 0001161 טחמ סום] צריך ללמד את תוכנת השרת שהם שייכים לסוג 1₪א11 ושקיים דרייבר מיוחד המיועד להזרים אותם ללא הפסקה. הדרייבר הוא בדרך כלל חלק מתוכנת האינטגרציה ויש צורך בהכללתו בתוך קובצי האיתחול והתצורה של השרת. בצד הלקוח יש צורך להתקין את תוכנת השיחזור (6עג1/ 8ו166א), המותאמת ספציפית לסוג הקוב ולאלגוריתס הספציפי ששימש לדחיסתו. את תוכנת השיחזור ניתן להשיג בדרך כלל ללא תשלום עייי הורדה מהשרת של ספקי השירות. את המשחזר יש לקלוט כתוכנת עזר (6ק]116) בתוך הדפדפן (ז56ש0ז8), פעולה שלפעמיס מתרחשת אוטומטית ובמיקריסם אחרים יש צווך בקליטה ידנית. במידה ותנסה לקלוט קובצ ₪]וא ללא משחזר מתאים, הדפדפן יפנה את תשומת ליבך לצורך בצירוף משחזר לתצורה לפני שאפשר יהיה להציג את הקוב. הקוב, כאמור, קשור לעמוד .11א111 באמצעות קוב ""דמייי, שהגישה עליו נעשית ע"יי לחיצת עכבר על הכפתור הנכון. התגובה ללחיצה היא שקוב היידמייי מוטען לשרת .1וא1א, שס הוא יוצר בקשה לקריאת הקוב הבינארי משרת המדיה. וכך, בפעולת שרשרת, זורמיס הקול והתמונה משרת לשרת ומשס דרך הרשת לתחנת הלקוח. כמובן שהדבר אורך מספר שניות, אבל לאחר ההמתנה ההכרחית אתה אמור לקבל רצף מידע קולי או סירטון ווידאו, המוצג בחלון שבעמוד .[8א₪1 הנושא. מהתיאור הזה ניתן להבין שהטכנולוגיה הדרושה לכך אינה טריוויאלית, אבל לאושרנו כבר קיימים מספר מוצרים בשוק שעושיס את ב 50006 0 % | וד | תוכנות, דואר אלקטרוני , | תמונות מחשב זו0,9סן ‏ | קישוריות לאינמרנט פרטים והררנטמה 1 או יננירות בתקשורת רב-קוי , ו 61.00וחס.או060ח :וח וו.סזס.ץְסטז.עצוצצ//:כ1ח צאעשש 4] 4% | + ב ניו - נרפיק בע"מ מל. 03-9512210 6 .6 ישראל אפריל 199% 6ק זשוואת חבוגות 1 1 ות וצרי אוד [ ליו ינור זז א0ש!00ד הו | 5אזס/ח הזו 5 |82,5002) |8חסווקט השש ,| | 060ז800ז )תש 58 סצו| זס 5 | פא 10.0 סז 8.0 (508|80!6) - 0 - ₪ ₪ ₪ - - ₪ - - - - 1 000 2000 1100 המימוש לאתגר שכל אחד יכול להשתלט עליו. הבעיה אמיתית, שלא נמצא לה עדיין פתרון, היא איך לשפר את איכות הווידאו לאור העובדה שרוחב הסרט הזמין לנו אינו מספק. עם האודיו אין לנו קשיים גדולים ולכן, נכון להיום, כדאי להתרכז יותר בהוספת קול (דיבור ומוזיקה) לאתרי ‏ 65 ולהתייחס לשילוב ווידאו כאל הרפתקאה נסיונית. ו בחירת העורכים 0 סו0|הסת 140 ץם 805/ | זהמתנוח עס 8 000 מז ווח 5 -ךך 6 שאו ,נמ ,זזוה ותו = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ | 1 העולם האודיו-ויזואלי לא קיים = ק'""ם ₪ המוצרים מפורטים בסדר אלפאבתל המחירים הנקובים הס לפי המתירון האמריקאי 6 זזה > 06 0 6 ו850/אוא |/א וקו 2 ,;05זחו80וש! א.4 06ח50!815/50 ח50|/5 ד פעשספחו סח סרח 608 01000 הסוחד 0ח080085זפ זחוססז וטו וק 8 95 פו00חוצצ > 6 א.3 005חו 8 05 וזח 05/2 600010 6חוז- 68 חס 6!ו1 זנוסח! 8 ו 6 0308011188 810 0 חן תוכנת האזּנה וז וח זא 95/3 פעוססחו 818 05/2 וח ח05ךחוס8ו!/אוח 51808]08 85 6וס8 הצ חסוזהסו!קקה זסק!שח 85 8!ס8!ופע חו-חָטס 2.0 48150806 35 6|ס8!ו8 800 החסס 0ַ65660ַמָחָ5 וחטותוחוו/! (0ח5800 זכ 15ו0) 50886 6 000/08 600001 8 5181005 108160תן ו זוחוך וס הז00ח8 31 51877 ח68 8 0 00ז5 ח68 [0זחסס פוחטווסצ ו 1-8 8 טס 6|סהחטך קפ פחו!חס |068 1 6זוסא6 זסח 6065 זמעְוק ₪7 ₪ ₪ 0 ₪ | כ = סש 806 5070 6זונום0] זסח 0065 ז6טססזס חד :6|טהסווקסה זסא---מ/א .6 6 חסן5זסש 08080!6|ח/ו00 6חז חן 881180!6 +0ח 88עע זטם 8!8858ז |8ח₪ 01'5ט6סזק 18 זסו 5/8180 5! 6זטז198 פוחד 1 .46 15 551810 8100/876ח הַהו600ח8 59087916 ה 2 הוכנות קול ל-טפ6ש הוספת קול לאתר שלך *כולה להזניק אותו במצעד האתרים מתחתיות הנשייה אל ה- 6 העולמי. בתנאי שהקול לא יוסיף עוד השהייה מעצבנת לזמן שאורך עד שהעמוד מופיע על תחנת הלקות. במילים אחרות, התנאי הבסיסי להצלחה היא שהקוב יתחיל לנגן תוך כדי הגעתו מהשרת, מה שנקרא בשפה המקצועית ייבזרימהיי. בניגוד לתוכנות הישנות, שאיפשרו התחלת הנגינה רק לאחר שכל הקובצ הגיע לתחנת הלקוח, התוכנות החדשות אפילו מאפשרות "קפיצות" קדימה ואחורה ברצף הקול, כפי שמתקבל כאשר משתמשים בכפתורי 6106 (-6ז8אתסת )398 בנגן קלטות אודיו. 5 התוכנות בסקירה זו מספקות דרגות שונות של שליטה אינטראקטיבית בנגינת הקול ורמות שונות של איכות מוזיקלית. בחנו את התוכנות באוזניים סובייקטיביות ובמבחן אובייקטיבי של מהירות הדחיסה. הבחינה הסובייקטיבית התייחסה לאיכות הקול הנשמע מתחנת הלקוח לאחר שהקובא עבר את המסלול המלא של דיגיטציה, דחיסה, אינטגרציה בשרת 65/ו, שידור במודם (ב- 0 סלח"ש וב-28,800 סלייש), קליטה בתחנת פנטיום-90 מגהר> עם כרטיס קול של תות ורמקוליס תוצרת )ם80%8. הבוחנים לא ידעו לאיזו תוכנה הס מקשיבים והוטל עליהם להשוות בין זוגות. אנונימיים ולקבוע מי טובה יותר (היתה גם אפשרות של תיקו). המבחן נערך בנפרד לקובצי דיבור ולקובצי מוזיקה ומסתבר שיש הבדל עצום בין השניים. תוכנות שהצטיינו בדיבור איכזבו במוזיקה וההיפך. גס למהירות התקשורת היתה השפעה שונה על כל תוכנה ועל כל ישום. התוצאות מסוכמות בגרפיס בעמוד 72. אוב'ייקטיביות בדחיטה המבחן הייאובייקטיבייי בדק פרמטר פשוט יותר, זמן הדחיסה. לקחנו קוב שאורכו המקורי 297 שניות ומדדנו את הזמן שנדרש לדחוס אותו לרוחב סרט של 28,800 סלייש. למרות ההבדלים הגדולים בתוצאות (יותר מיחס של 6:1 בין המהירה ביותר לאיטית ביותר) חשוב לזכור כי בכל מקרה הדחיסה נעשתה במה שנקרא ייזמן אמיתייי, כלומר זמן קצר יותר מאורך הקטע עצמו. המשמעות היא שכל התוכנות בסקירה מסוגלות לדחוס את הנתונים תוך כדי זרימה, מבלי ליצור הפסקות ואובדן נתונים - כפי שקורה כאשר המדחס מפגר אחר קצב ההזנה והנתונים ‏ יגולשים" מהזכרון. בצד הלקוח בדקנו את תוכנת השיחזור כשהיא משמשת יעוזריי לדפדפנים שונים. הבחינה כללה ‏ 5 דפדפנים פופולריים לסביבת תא כולל זסתסוקא )166 של חברת מיקרוסופט, 62ט5 60 של נסטמנג' הישראלית, ז0ז9קוצגא של נטסקייפ, 6ג4פסו של חברת קומפיוסרב (צ508) ו-1005910) של וט . לאושרנו כל התוכנות עבדו בכל הסביבות ללא בעיות ולכן אין צורך להתעכב העולם האודיו-ויזואלי הנובחות הישראלית המרששימה נובעח, בעקיבין, מהחעעויות הבטחוניות, שכל כך מקובל היום רבק בתועלחן למשק הישראלי. בזכוחן התבתחה בישראל מומחיות יוצאח דונן בנושא ע'בוד אותוח שברת' על אספקט התאימות. גם ההרחבות של גירסה 0 של נטסקייפ כבר אומצו ע"י מרבית התוכנות, או שהדבר קורה ממש בימים אלה, וכל המשחזרים זמינים חינם אין-כסף לכל מי שיטרח להורידם מאתר היצרן. הבדלים קיימיס בתמיכה בפלטפורמות שונות. כולם תומכיס לפחות בגירסה אחת של >צוסשחו/ו, אבל רק שלושה מוצרים תומכים בתחנות יוניקס, רק שנייס במחשבי מקינטוש ואף אחד לא הוציא עדיין גירסה ל-08/2. שירות עצמי או שרת מקצועי הבחירה הראשונית שעליך לעשות היא בין מוצר המיועד לשרת מדיה ומוצרים המיועדים להשתלב בתוך שרת ט6או רגיל. מבין חמשת המוצריס בסקירה זו 2 מיועדים לשרתי מדיה והס מאפשרים תמיכה סימולטנית בעשרות ומאות משתמשים. המספר המדוייק של משתמשים נקבע לפי העוצמה הבסיסית של חומרת שַרת המדיה ולפי מהירות התקשורת בין שרת המדיה לשרת ה-60\. השרת של [₪63 סוט למשל, זמין בגירסאות יוניקס, 1א אשסשחו/ ומקינטוש ואס לשפוט לפי מדיניות המחיריס החברה מצפה ממנו לתמוך ב-100 משתמשים לפחות, ללא סיוע חומרה מיוחדת. השרת של >אזס\ מ ג6זו5, לעומת זאת, נעזר בחומרה יעודית והוא מסוגל לתמוך בזרם נתוניס של 09% 1.6, כלומר באלפי משתמשים סימולטניים. גס המחירים הס בהתאם וחברת פַחוא, היצרנית של אאזס\04וו5, מצפה ממך להוציא כ-50 אלף דולר עבור היכולת להזרים נתוניס בקצב המירבי. שלוש התוכנות שאינן נזקקות לשרת מדיה יעודי פועלות כתוסף לשרת ,11א₪1. קשה לקבוע מספר מדוייק ליכולת שלהן לתמוך במשתמשים סימולטניס אבל, על סמך מבחניס לא פורמליים שערכנו, נראה שמדובר ב-5 עד 0. אס אתה מצפה מהאתר שלך לפופולריות גבוהה יותר כנראה שתאלא לבחור בפתרון מבוסס שרת מדיה ולהפרד מכמה עשרות אלפי דולרים. שתי החברות מבססות את התשלוס על היקף השירות שאתה נותן, כאשר |ג₪6 סוט מתומחר לפי מספר המשתמשים הסימולטנייס (בין 250 ל-135 דולר לכל זרם נתוניס) ו-אָתוא מודדת את מהירות קו התקשורת (החל ב-3,500 דולר לקו 11). עחוא גם מציעה אופציה של מקודד חומרה מהיר. התבקיד הישראלי מעניין גם לציין את התפקיד המרכזי של חברות ישראליות בהפיכת הרשת ממדיוס אלפאנומרי-גרפי למדיום אודיו-וויזואלי. טכנולוגיה ישראלית עומדת מאחורי שניים ממוצרי הקול שבסקירה זו, 6וג\ ושפוטוח! של חברת 706941160 ו-ת660ק5 106 של קבוצת ץ5ם. מוצר ישראלי שלישי מוצג בהמשך, שדן בווידאו על אינטרנט, 6אוג1ספץ. הנוכחות הישראלית המרשימה נובעת, בעקיפין, מהתעשיות הבטחוניות, שכל כך מקובל היוס לפקפק בתועלתן למשק הישראלי. בזכותן - ובשל האילוצ למצוא פתרונות מתוחכמים ומקורייס לעיבוד נתוניסם בזמן אמת כפי שהם נקלטים מסנסורים צבאיים (מכ"ם, מצלמות טלוויזיה על מזלייטים, ציטוט לתשדורות מוצפנות, עיבוד אותות אקוסטיים וכדומה) - התפתחה בישראל מומחיות יוצאת דופן בנושא עיבוד אותות ספרתי (ש5כ). כאשר רוצים ליישס טכנולוגיות דיבור תמונות בישומים אזרחיים, מסתבר שהמקום הטוב ביותר לעשות זאת הוא בישראל וכך קמה כאן תעשיה מכובדת שמזינה טכנולוגיה לכל היצרניס הגדוליס בעולס, החל ביבמ ומוטורולה, דרך טושיבה וטקסס אינסטרומנטס וכלה במוצרים הנסקרים במאמר זה. שאלה אחרונה שצריך לתת את הדעת עליה היא פרוטוקול התקשורת. שלוש חברות בסקירה; 6אשאסץ ו-57כ, משתמשות בפרוטוקול 76 התיקני של אינטרנט. | שתוא ו-אזסש)סא 8708%86%6סזע משתמשות בפרוטוקול עסש, שאינו ניתן לניתוב בכל הדרכים בהן אפשר לנתב את הפרוטוקול הסטנדרטי. למשל, כאשר 60 משתמשים ב"מחיצת אש" ([ג/ 6זוז) כדי להפריד בין הגישה לאינטרנט והרשת הפנימית של האירגון, תשדורות 007 לא תעבורנה את המחסום. פרוטוקול עפש גם אינו כולל אמצעיס לבקרת שגיאות ושידור מחדש של תשדורות אבודות, כך שהרצף עלול להיות מופסק מפעם לפעם לזמן קצו. לעומת ואת, ץש תוכנן לנצל בצורה מיטבית את רוחב הסרט, עייי המנעות ככל האפשר מהוספת תקורה לתשדורות, ולכן קל יותר להתגבר על מגבלות רוחב הסרט של קוו התקשורת. 6 ד ס6עה) ז6ח'ו6זחה! חברת 0641166 נכנסה לתודעת הקהל עם מוצר מהפכני, שמאפשר להשתמש באינטרנט לצורך שיחות טלפון בינלאומיות במחיר אפסי. המוצר 6מסג )6חזטוח]1, כבר עורר את ענקי התקשורת הטלפונית בעולס מתרדמתם, ובינתייסם החברה מיישמת טכנולוגיה דומה להוספת קול לאתרי טטאו. המוצר, שנקרא בקיצור 6גּאו-]1, מופץ חינס ברשת ויעודו העיקרי הוספת מוזיקה לאתרי טטצ קטנים, שאינס נעזריס בשרת מדיה יעודי. האלגוריתם של 068116 מספק את האיכות המוזיקלית הטובה ביותר כאשר רוחב הסרט הוא 14,400 סל"ש וגס ברוחב סרט כפול הוא עדיין היה קרוב מאוד לפיסגה. רק דחיסת הדיבור שלו לא עברה את סף הקבילות של הבוחנים ולדעתםס מוצר זה לא מתאים לשירות דיבור, גזר דין מפתיע לאור העובדה שהחברה התחילה את דרכה עם טכנולוגית דיבור מובהקת. מודול הקידוד ודחיסה (זטסטהם) בנוי יפה, עס שפע של עזרה, מסכים קלים ומובניס להפעלה, מנוע דחיסה מהיר ויכולת להוסיף מידע אלפאנומרי לעמוד .₪111 תוך כדי נגינת הקטע המוזיקלי. בזמן הדחיסה מייצרת התוכנה, באופן אוטומטי, שני קבצים: קוב קול עס סיומת ;ואץ וקוב ימראה מקום", עם סיומת פואץ, שתפקידו לקשור את הקול למסמך ,זואזוז. תוכנת השיחזור היא 6תסם? ו6חזטום1 בעצמה, ותוכל להוריד גירסת הדגמה שלה (פונקציונלית לחלוטין) מהאתר (ז0681160.00ץ. שש ללא תשלום. התוכנה כוללת אנימציה של השלבים השונים שנכנסים לפעולה ובקרות מלאות על הנגינה. ההתקנה שלו בתוך זסוגּפוצגּא לא היתה אוטומטית וגם במהלך הריצה קיבלנו מספר הוראות שגיאה לא מוצדקות. למרות הקשיים אנחנו ממליציס על מוצר ה לכל אתר קטן המעונין לספק מוזיקה טובה ברוחב סרט מינימלי (החל מ- 0 סלייש). 7 6 ישראל אפריל 1996 4 9) 4 06 8 סוסט4 5/ו06855ק סוס הוב63 בחירת העורכים המוצר הזה מבוסס על שרת מדיה, שעוצב לביצועים אופטימליים בשידור מוזיקה איכותי כאשר רוחב-הסרט הוא בינוני ומעלה (28,800 סל"ש או א150). עבור אתריס קטנים המוצר הזה כנראה מוגזס, אם כי החברה מתחילה לדבר איתך על רשיון ל-10 זרמי מוזיקה בו- זמנית, אבל לאתרים פופולריים יותר הוא בהחלט צריך להיות במוקד התעניינותך. בהשוואה לשורת השני בסקירה ז, זס \ ו68זו5, השרת הזה לא נזקק לסיוע חומרה מיוחדת והוא מספק איכות מוזיקלית טובה במידה משמעותית. מצד שני, השרת של חגא טוב יותר בישומי דיבור והוא מסוגל לתמוך ביותר משתמשים. המוצר כולל שלושה חלקים; שרת (זסז55), מקודד-דוחס (ז6066ח5) ומשחזר (זשעגוץ). החברה גובה תשלוס רק עבור השרת והתשלום מבוסס על מספר המשתמשיס המירבי בו- זמנית. המחירים נעים בין 2500 ל-13,500 דולר. המקודד יודע ליצר שני סוגי פלט דחוס, ל-14,400 סל"ש ול-28,800 סל"ש ואתה יכול להאזין לאיכות הקול תוך כדי דחיסה. התיעוד המלא כולל הסברים איך לשלב את המוצר באתר 60 . תנאי העולם האמיתי השרת, שתפקידו לספק את הקבצים לכל דורש, זמין לפלטפורמות %שס6חו/, | מקינטוש ויוניקס. ההתקנה היתה קלה ועברה ללא אירועים מיוחדים. מאחר והמוצר משתמש בפרוטוקול קפ0, בחינה בתנאי "העולם האמיתי" מצאה שמפעם לפעם איבדנו קטע מוזיקלי להפרעות ברשת. החברה מתכוונת להוציא גירסת ?16 בחודשים הקרובים. תוכנת השיחזור זמינה לכל גירסאות מקינטוש ויוניקס. הממשק שלה פשוט ויעיל, עס סרגל סטטוס אותו ניתן למקס כרצונך. אפשר גס לצמצם את החלון לשני כפתוריס בלבד, 5000/גו5, או להרחיב אותו כך שיכלול מידע מלא על הקטע המושמע ועל מצב התקשורת. 8אוס6 תו וא, למרות ההסתייגות שלנו מאיכות הקול בישומי דיבור, הבוחנים העניקו לו את אות "בחירת העורכיס" )? ישראל אפריל 1996 -- העולם האודיו-ויזואלי --- בקטיגווריה של מוצר מבוסס שרת. הליטוש של מודול השרת, האיכות של השמעת מוזיקה והיכולת לטפל במספר גדול של מתקשרים בו- זמנית שיכנעו אותנו. ץצ סאח6םד סצוא השרת השני בסקירה זו הוא יקר, לא בדיוק ידידותי למשתמש אבל רב עוצמה. לאתרים קטניס הוא פתרון מוגזס ביותר אבל, למי שצריך לשדר בו-זמנית למאות מתקשרים ולספק לכל אחד מידע קולי ברוחב סרט שונה, אין לו מתחרים. המחיר נקבע לפי רוחב הסרט שבין שרת המדיה לשרת ה-69\, החל ב- 0 לקוו 1ד (1.544 מסלייש) וכלה ב-50 אלף דולר לקוו 0008 1.6. הוספת מקודד חומרה מהיר מוסיפה 52500 למחיר. מקודד ווידאו, המזדווג עס אותו שרת מדיה, נסקר בהמשך המאמר, בפרק שדן בווידאו על ה -60/. הדחיסה בתוכנה נעשית בפקודות 05 כאשר הגמישות היחידה של המפעיל היא בחירה בקצב הפלט, בין 8 ל-16 קילו-סיביות לשניה. 1 666 ס6וע 6צו! זכ ₪06 :שסטוסהת166 טחו הנוקשות הזאת מספקת, מצד שני, מהירות דחיסה גבוהה מאוד. במבחניס הוא דחס 16 שניות נתוני אודיו בשניה אחת של עבודה. החסרון העיקרי של הדחיסה היא שהלקוח לא יכול לנגן את הקטע מתוך נתונים שנאספו על הדיסק אלא אך ורק בזמן אמיתי מתוך הזרס שמגיע מהשרת. מבחינת איכות הקול המקודד הזה השיג את התוצאה הטובה ביותר בדחיסת דיבור לרוחב סרט של 28,800 סלייש, אבל בקצב נתוניס נמוך ובהשמעת מוזיקה הוא לא התבלט לטובה. מדחס החומרה יכול לייצר קבציס ברוחב סרט משתנה, כולל 64 ו-128 קילו-סיביות לשניה עבור א180, ובפורמטיס של 0מקוא. שירות שקוף בדקנו את השרת של אאזס\ 5680 על תחנת סיליקון גרפיקס המריצה את מערכת ההפעלה א[ ממשפחת יוניקס. הצורה בה פועל השרת נקראת ע"י שַתוא "שיקוף". שרת ₪660 ז6צז56 המותקן באתר ה-60\ פועל כתחנת ממסר לשרת המדיה, כך ששרת מדיה יחיד יכול לספק זרמי אודיו למספר תחנות ממסר ודרכן להגיע למספר גדול של לקוחות. קידוד המידע נעשה בפורמט עס ולחברה יש מספר טריקים איך להחדיר את הקבציס תוך עקיפת "מחסומי אש" מבוססי 16 תוכנת הלקוח זמינה ל-%אסטנחו)), יוניקס ומקינטוש והיא מציעה שתי שיטות גישה לשרתי המדיה. גישה ישירה, בה אתה יכול לגלוש משרת לשרת באותה קלות בה אתה מעביר תחנות בטלוויזיה, וגישה עקיפה, בה ישוס הלקוח לוקח אותך לאתרים קבועיס מראש. תאימות ח] שַטוץ עס 0 80806ו6א נמצאת בשלבי ביטא. עד ש-אַחוא תפתור את בעיות הידידותיות והתיעוד, מוצר זה מתאים רק למי שהצורך להגיע לקהל גדול הוא אצלו השיקול הדומיננטי. או 5חבצואס/ 0 6ח+ זס1 אס+|ססד תוכנה חופשית זו קיבלה מקום ראשון במבחן איכות הדיבור ברוחב סרט נמוך. במבחן בו עמד לרשותה חיבור 0 סליש היא הסתפקה בקצב נתוניסם של 2,400 סלייש כדי להעביר דיבור באיכות שאינה נופלת משל כל מתחרה אחרת. מצד שני, האלגוריתס היעיל כל כך לדחיסת דיבור לא מסוגל לדחוס מוזיקה ללא עיוותים חמורים. סקר "איכות, אמינות ושירות של מחשבי 26 בישראליי נערך ע"יי =א621/א 6 בין קוראי המגזין ומשתמשי 6 בישראל במטרה לקדם את מודעות הקונה הישראלי לנושא צרכני חשוב זה. הסקר נערך במתקונת המקובלת במהדורות הבינלאומיות של מא0421// 6 והתוצאות תפורסמנה בהרחבה על דפי המהדורה הישראלית ובתמציתיות גם בשאר העיתונות המקצועית בישראל. וו שר * , שו השאלון מעבר לדף > ₪ א ]שחו וצה מומטגה ובאעע! גוו ₪118 חאו ו 0 יר ]| = | 7 המעתמעים הם הקובעים המשאל מבוסס על שאלון (מעבר לדף) 1 המשתמש מדווח על מחשב הנמצא ברשותו והוא המשתמש העיקרי במחשב אותו ממלאים המשתמשים בלבד. כדי זה. רק טופס השתתפות אחד לכל מחשב יתקבל לסקר. להשתתף במשאל על המשתמש לעמוך = 2 המשתמש אעו קשור בשוס צורה עיסקית לאף אחת מהחברות המשווקות בתנאים הבאים: מחשבי 26 בישראל, לא כעובד, לא כספק ולא כנותן שירותים. המשתמש אינו נמצא בהליכים משפטיים עס החברה שעל המחשב שלה הוא מדווח. 4 המשתמש מרשה למארגני הסקר לחשוף את שמו ואת השאלון שלו לצד גי בכל מקרה בו מתעורר צורך לאושש את תוצאות הסקר. 5 יתקבלו אך ורק שאלונים ממולאים על התדפיס המקורי המפורסם ב- 5א0471/א 26 . לא יתקבלו שאלוניס מצולמים או בפקס. ₪ וטסים לסופעובוע בלונדון! בין המשתתפים בסקר תוגרל חבילת נופש סופשבוע זוגי בלונדון. = כדי להשתתף על השאלון להגיע למערכת לא יאוחר מה-31.5.1996. ההשתתפות של עובדי 26 מדיה בעיימ, אלידע הוצאה לאור בע""מ, דליה פלד מוציאים לאור בעיימ ואנשים ומחשבים בעיימ ו/או בני משפחותיהם אסורה. את השאלונים יש לשלוח ל 76 מדיה בעיימ ת.ד 9237 ת'יא 61091 - פרטי המעשתמעו שם ומשפחה || ו ג תי ד חנות 2222222222 (אם אתה משתמש במחשב בעבודתך עליך לציין את שם החברה. הפרס, בכל מקרה הוא אישי). בתפקיד ב כ סי 6 ונת 7[ כתובת (17079) ---דההחההחה-- של בב כ בת 7 משתמש בתוכנות וביישומים (סמן את כל הרלוונטיים): ד גיליון אלקטרוני. .. ב ל 7 מסד נפומם ו || || ד) תומכה גורפית ל וו" .ו - וו ד זואר אלקטווני ב | ד) ניהול שרדי ב מ 01 תיביימ ופרוייקטים ו שפות מתוח ו 0 2 ל יו רוי ה אני משתמש בשירותים הממוחשבנים הבאים: ד) תומת דיפדוף (080809) ְ// ה כ שת תקשורת מקומית כ אני מתעדכן מהספרות המקצועית באופן שוטף: ך) 389206 6 / המהדורה הישראלית ו ד מגזין ערי אחר ו ד) מגוין מיונא ב ב עיתונות אחרת ב למי דעתי יש לי יבולת שיפוט של חומרת 76: ד טובה מאד - ידע טכני / מקצועי ברמת רכיבים ד טונה - נסיון עם חומרת מחשבים ברמת כרטיסים ד) רגילה - משתמש מהשורה | חתימה פרטי המהב ד מחשג שולחני ד שות ) מחשג נישא נמצא ברשותי ברציפות מ ה ששה ₪ בשימוש 7 אעטנסיבי | 07 אקראי מענד | 77 486 (סמן את הדגם) 4 52 ] 2אכ | א5] אכ בר ד) פנטיוס ב ה דיסק = תוצרת == == == =2----- | מגהבייט 7 כרטיס מסך | תוצרת 220002222 דגם || || | צג 4 .4בבב 2 זו ו 7-0 007 שבכ ב כרטיס קול = תוצרת ב א חוות הדעת בללי מצויין | טוב | סביר | חלש גרוע שירות שקיבלתי לפני הקנייה - 0 ה ₪ ₪ ₪ שירות התקנה והרצה ם ם ₪ ₪ ₪ אמינות המחשב מאז ההתקנה "| דר ₪ ₪ ₪ ₪ שירות תמיכה טלפונית ₪ ₪ :₪ ₪ ₪ שירות תיקוניס = ם ₪ ₪ ₪ ₪ תקלות חומרה שדרשו אף קושי פעם יותר | המון תיקון או החלפת חלקים: פעם בהתקנה אחת מפעם פעמים בלוח האם / במעבד / בוכרון - 00 ם " םח ₪ ד בדיסק ₪ ₪ ם כ ₪ בכרטיס המסך ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ בצג ₪ ₪ ם םס ₪ ב- ‏ 80% 62 ₪ ם ם ם ם בכרטיס הקול ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ באביורים אחרים ₪ ₪ ר ₪ ₪ (השורה התחתונה: את ה-26 הבא אני אקנה ד מאותו יצון כ מצוןאחד ‏ 7 התלו אני מאשר שכל הפרטים תנייל מדוייקים ואני מסכים לכל תנאי ההשתתפות במשאל. כמו כן, התוכנה לא כוללת שרת, כך שהיא לא מסוגלת לטפל במספר מתקשרים גדול בו- זמנית, ומודול השיחזור הגוא פרימיטיבי במקצת. למרות ההסתייגויות, אס המטרה הבלעדית שלך היא לספק יכולת דיבור לאתר קטן ולאפשר שירות גם כאשר רוחב הסרט נמוך מאוד, לא תמצא מוצר מתאים ממנו. הטוד: תיאור סימבולי הסוד של 6וגטאס/י הוא אלגוריתם הדחיסה 6, שאינו >< מסתפק בפעולות המתמטיות הפשוטות - שעיקרן מיצוע ומחיקת מידע יתיר - כפי שעושות התוכנות האחרות. ‏ 680016 מנתח את הקול לפי המאפיינים האקוסטיים של דיבור אנושי וכך הוא משיג תיאור סימבולי של הצליל. מכאן מובן גם למה האלגוריתם לא מצליח לעשות זאת כאשר האות הוא מוזיקה שהופקה מכלי עם מאפיין אקוסטי שונה מתיבת הקול האנושית. כאשר אתה טוען קובצ )גא למדחס, התוכנה דוגמת אותו מחדש בתדר 8 | קילוהרף ודוחסת אותו ל-2,400 סלייש ללא כל אפשרות שליטה ברוחב-הסרט. לכן מוצר זה מצטיין במבחני רוחב-סרט נמוך אבל כאשר רוחב-סרט גדול יותר זמין לו הוא לא מסוגל לנצל את ההזדמנות כדי לשפר את איכות הקול. מהירות הדחיסה היא גבוהה מאוד, אבל התוכנה לא מאפשרת דחיסה ושידור בזמן- אמת. נכון לעכשיו, תוכנת השיחזור זמינה רק ללקוחות 95 6098תגו, כתוכנת עזר לדפדפנים תואמי 1.0 160906 או כ-ת1-קטוע לדפדפנים תואמי 2.0 680806א. הבקרה של הלקוח על הנגינה מוגבלת להרצה מהירה קדימה 80 זסאוזסי]), התחלה והפסקה. הממשק הגרפי נראה מוזר והבוחנים שלנו טענו כי הוא מפריע לריכוז. כמו המדחס, גם ה-ז6ץ213 זמין בגירסת חינסם מהאתר 60 .6זהשאסצ.ששש אם כי החברה מתכוונת להוציא גם גירסת משופרת בתשלום. א1001/0% לא מהווה פתרון לכל צורך אבל לתחום המצומצם אותו הוא נועד לשרת, זה הפתרון המוּמל> ביותר. 00 קפס פחד זסזח! ה652666ווד בחירת. העורכים המוצר הזה זכה באות ‏ *בחירת העורכיסי בזכות יכולת טובה לדחוס הן דיבור והן מוזיקה לרוחב-סרט נמוך. למרות שהוא לא תומך בשרתי מדיה ותוכנת הלקוח לא כוללת אפילו בקרות פשוטות ביותר - כמו עצירה והתחלה מחדש - הזמינות שלו נרחבת ביותר, שכן הטכנולוגיה נרכשה ע'יי מיקרוסופט העולם האודיו-ויזואלי ושובצה בתוך 5 60088ם .1‏ 0001 68נ,/ טכנולוגית הדחיסה הבסיסית של קבוצת 28 > מיושמת במגוון רחב של מוצרים, החל ביימזכירות אלקטרוניות סיפרתיות", מודמים. לקול ולנתונים, ריבוב שיחות טלפון וכדומה. הגירסה שמשובצת ב-95 8אס6מג/ו היא מימוש ספציפי של 6506602זט1, עם יחס דחיסה של 1 ופלט בקצב של 8.5 קילו-סיביות לשניה. ניתן לפרוש את הקוב> הדחוס בזמן-אמת על מחשב 486/33 ללא: צורך בחומרה נוספת. אותה גירסה ממש משמשת למוצר האינטרנט. מודל אקופטי מ%שוכלל : כמו ה-1001%0%, גם מססטקפפטעד משתמשת במודל אקוסטי משוכלל עיימ להגיע ליחס דחיסה גבוה תוך שימור האיכות. אבל פ5ש לא נסחפת לקיצוניות ובמקום לרדת עד ל- ' 0 סלייש היא מסתפקת בדחיסה מתונה שמאפשרת שמירה על איכות סבירה גם של קבצי מוזיקה. תוכנת השיחזור זמינה הן ללקוחות 8ס6םג/ו והן לסביבת מקינטוש וניתן להורידה מאתר החברה מסס.0508. ששואו, ללא תשלוס. את הדחיסה אפשר לבצע בתוכנה עייי המודול 6 ט90, שכלול במערכת 95 8שס6םו. פעלנו לפי ההמלצות בקובץ מאכאמת והתחלנו עם דגימה בקצב של 80 קילוהרצ ואבחנה של 16 סיביות. המודול לא נותן לך כל אמצעי שליטה בפרמטרים של הדחיסה והתוכנה בוחרת אוטומטית בפרמטרים שיתנו פלט דחוס בקצב של 8.5 קילו-סיביות לשניה. דחיסה של קוב> אודיו באורך 297 שניות נמשכה 120 שניות על מחשב פנטיום-133, ויצרה איכות קול יוצאת מהכלל בדיבור ואיכות טובה מאוד במוזיקה, כאשר רוחב הסרט היה 14,400 סלייש. במבחנים ב-28,800 סלייש היא הפסידה את המקום הראשון בדחיסת קול וירדה למקום האחרון בדחיסת | מוזיקה. לסיכום, זה המוצר המועדף לאתרים קטנים, שאינם מצדיקים התבססות על שרת מדיה, כשיש צורך לספק הן דיבור והן מוזּיקה ברוחב סרט נמוך. תוכנות ווידא! ל-ט6ש בשחר המולטימדיה, בשנת 1992, נטבע מטבע הלשון "ווידאו בול-דואריי כדי לתאר את התמונה הזעירה והקופצנית שמפתחים גאים הציגו על המסך. המחשבים היו אז 486-ים, התקליטור הסתובב באיטיות והתמונה מילאה על המסך חלון בגודל 160%120 פיקסלים. בתוך החלון ראית דמויות מפוקסלות מקפצות כמו בסרט עתיק עם קצב תמונות של 5 עד 5 בשניה. לא התלהבנו אז מההצגה ועכשיו קשה להתלהב ממה שזמין למשוטטי אינטרנט. ישומי מולטימדיה התבגרו מאז, בסיוע של תקליטורים מהירים פי 4 או פי 6, מחשבי פנטיום, כרטיסי האצה יעודיים לווידאו ספרתי ומדחסים יעילים יותר. באינטרנט אנחנו רק בראשית הדרך. ביחס לזרס הנתונים הנובע אפילו מתקליטור עתיק, 150 קילובייט לשניה, קוו הטלפון הוא עורק מסוייד רגע לפני סתימה מוחלטת. במקרה הטוב תוכל להעביר דרכו כ-3,000 בייטים בשניה, אחד-חלקי-חמישים מרוחב הסרט של התקליטור. הקושי העומד בפני המפתחים גדול באותה פרופורציה, פי חמישים, ולכן אין להתפלא שעל אף הזמן שעבר, אנחנו לא מוצאים שווידאו על * האינטרנט הוא חזון שהגיע יומו. אפילו כאשר הקשר הוא ספרתי ומהיר, כמו ב-א80 התמונות רחוקות מלהשביע רצון. המקה קשה גם הכנת מצגת ווידאו קשה יותר מהקלטת הקול. את הקובץ הקולי תוכל להכין. בחדר שקט בסיוע מיקרופון וכרטיס קול שמחירו פחות מ-200 דולר. התוכן של המילים חשוב, אבל הטכנולוגיה פשוטה וזולה. בהכנת סרטון : ווידאו, אפילו הפשוט ביותר, יש צורך בידע מינימלי בבימוי, תאורה, צילום, עריכה והתאמה לשידור. קל לזהות חובבנות בווידאו והאפקט השלילי שלה מביא יותר נזק מתועלת. לפני שאתה נכנס למיזם ווידאו על אינטרנט עליך לברר לעצמך באיטו צורה הוא ישרת את מטרותיך. כדאי להתייע עם מומחה לישומי ווידאו אינטראקטיביים ולהתבונן במה שאפשרי וזמין היום. אפשר להיות נועז יותר בישומים פנימיים של אינטרנט, מה שנקרא 861וםז, בהס הבזיונות לא נגלים לכל וּר. אם המסקנה שלך היא שאתר ווידאו לא יספק את האיכות שברצונך להקרין, האלטרנטיבה היא לעבור לאנימציה. תוכנת 5000086 של 8 למשל, מאפשרת לך להפוך מצגת אנימציה שהוכנח עייי תוכנת זסטוססזום לקובצ יזאזה, המופעל אוטומטית בתוך הדפדפן של המתקשר. במקוס לדחוס את התמונה כדי שתעבור בזרימה רצופה דרך הרשת החונקת, הקוב מועבר כולו ללקוח לפני התחלת ההצגה. מאחר והקובץ קטן בהרבה מנפח התמונות שהוא יוצר, המעבר הוא מהיר וההצגה לא מוגבלת עייי שיקולי רוחב הסרט של קוו התקשורת. זו לא הצגה בזמן-אמיתי וגם האינטראקטיביות מוגבלת יחסית, אבל זה עובד - ועובד טוב. (המשך בעמוד 111) 1 6 ישראל אפריל 1996 א שינוי בנקודה ההשקפה הביא להתמקצעות בשוק השרתים. יותר ויותר לקוחות הבינו ששרת הוא 6ק מיוחד, שעוצב ונבנה לתפקיד ע"י חברה שמבינה מה המשמעות של נפילת משאב קריטי במערכת המידע. לפי סקר של חברת 106 נמכרו בארהי"יב בשנת 1995 כ- 0 אלף שרתים יעודיים, בערך אחד מכל 40 מחשבים שנמכרו שם. מאחר ויותר ממחצית ה-6? נרכשו לצורך חיבור לרשת כלשהי, 6 ישראל אפריל 1996 לעוירותך תמיד | מסתבר שהיחס בין מספר השרתים למספר תחנות העבודה הוא בערך 1 ל-25. במילים אחרות, ההוצאה על השרת מתחלקת בממוצע על 25 לקוחות ומכאן שכדאי מאוד להשקיע באיכותו. השותים בסקירה זו, שכולס מצויינים לתפקיד, עולים בין 17 ל-23 אלף דולר, כלומר בין 700 ל-950 דולר לכל לקוח (למעשה הם מסוגלים לשרת הרבה יותר לקוחות אבל לצורך הבהרת הנקודה השת משנו ב-24 לקוחות כמדגם מייצג של רשת ההפרדה בין עשורתים כתחנות עבודה נא היתה מעולם ברורה יותר. עד לא מכבר היו רבים שהאמינו בי שרת קבצים הוא תפקיד אותו ניתן נהפיל על בל 06 מיותם. אחרים העמידו תיבת 6ק שולחני על צידה, הבתירו אותה בתואר "מנדל" ונתנו לה את התפקיד ול עורת קבצים. הגישה עשועשרת קבצ'ם הוא תפקיד קרימי במערכת חילחכה נאימה, מהעולם ששל מחעובי סוח3ז!חומ!ו ו'ונ'קס, במקב'ל נהתבגרותן עול מערבות הפענה רישתיות של 06. עם תפיסת המיעון הגלובלית עול 4 וו והסביבה המוונת של ז₪ פווסטחוו, נהעופו השרתים לבאורה במלוא עליבותם. מצד אחד הופכים אותם למעואב מערבת עולמית ומגינים עליהם מפזי קריסה של יעוומים, ומצד שני אין בל אמצעי אבמחה להגנת הנתונים, אין אפעשרות ננהל את עבודתם, החומרה לא עמידה בתקלות וזמן התאוששות ארוך עד ניאוש. אכלנית - המרכז לתוכנות 50 נציגיס ומפיציס של בקר את כלנ'ת ]ה ו :]דד ואר וי ד | השמות המסחריים השונים המופיעים במודעה, : : מחלקת עסקים מחלקת דילרים 272121 ]0007217‏ הס סימנים מסחרייס בבעלות החברות המיוחסות. .ו ו | 03-638-63-55 53 5 (רב קווי) פקס. 03-5372928, חומה ומגדל 16 ת"א 67771 התקשרו עוד היום לטלי 63 -63 -638- -03 כתובתם בא'נטרנט: [60.1.)ותג[53.חחא]]/:ת))ג . 0 << |מערכת ההפעלה ו יר | המובילה בעולס התוכנה שמקשרת אותך לבנק לאומי ₪74 מ יבמ המומחים לקומפיילרים כל המידע על חשבונותיך! א[ () )9 למשימות קריטיות על בַבִּסֶּדּ || | מידע בנקאי כללי, ביצוע פעולות ו = נעת במ בצע! 265.3 / /כיישיק 7% 26/0 = % = התקנה חינם, מודם מושאל חינם, תוכנת התקשרות חינם. קומ מעוכות מתקדמות בעימ . התקשר/י עוד היום לטלפון 6386.3633--03 והבנק אצלך. / 1 7 | 1 א א ו אנטי וירוס עבור: הפתרון המושלם ל-אג.ז וקישוריות = . ז 5 ,צ ספ אזצ ו-005/2 חדש! מהּדורה 8 === = |התוכנה המובילה למשכורות ל-06: == משחקי שכר * גילום = טפסים 126 % 8 , ,106 102, 101 = מהירה ביותר. ו כו . ל שעות סופות רצ יך -₪ [חינם!, תוכנית מיוחדת להקשה 58 חסוזה חזס)ח! חו 06וסת6 %ח6ףו!ו9)ח! חד הור 0 מעוכת ניהול ובקוה -% לחלונות - ו המודמים הטובים בעולם מעוכת התוכנה החדשנית מנית תבר תוכנת שכי / 1 [ 1 7 ככ 1037 060 ו /- 5 7 ₪ ([01ם-1813.ם) (גאקו) 2790 )א) ור מע'"מ) טלפן!!! 03-6386363 0 ו ב חדש! מבורלנד אינטרנשיונל - ארה"ב 5% 0 בכל יכ א א - ב-נ/ב-:ב12 תוכנת השיוט באינטרנט המובילה בעולם 9 9 ל)עוייח (כולל מע"מ) חוקי ובמחיר מבצע חדש! ספרות בעברית לי 295 יי 4 בע ]וו כולל ספרות ותמיכה של 1 5 0 בהאו הק אסדהסא. - - 649 עה 8 התוכנה המובילה בעולם לשיגור פקסים ישירות 0 סז אחווסה | ₪ 4 4 3 6 8 3 6 3 0 מהמחשב ברשת. כולל גיבוי ותמיכה מכלנית. להזמנות: 50סוכאוא בכלנית ! מתנות לכל רוכש 0106 ו וו , +מקלדת ארגונומית של מיקרוסופט בשווי 400 ש''ח > תוכנת "לומדע'" ללימוד ה-תסאו > 'אוגדניס" - תוכנת עזר לחישובי ריבית הפרש הצמדה ושערי מטבע 03-6386363 |] ט"2אורן הי היעונים ++6 הטוב ביותר למפתחים ינ 10 510 התוכנה המובילה | שוטוט ביתי. ליכי ליכי 8 המילה האחרונה בעיבוד תמלילים הפיתוח 4 של זו לסנינת חלנות 3 ₪" 0-ו (כולל מע"מ) במקום ₪420 תקפון עסק כל מינויי הבזק על תקליור אחד במבצע 8 ₪ (כולל מע"מ) איינשטיין 2 איינשטיין פלוס כולל מיילר: 24 [ח] (כולל מע''מ) // | / ,כ לאורו ל- 8ש00חו%/03ש מעל מיליון מילים, ביטויים ותוגומים. עבודה מלאה עם 6זטשי ושאר יישומי צשסשחוש החל מ - 553 ש'"ח (כולל מע"מ) 4 = 212 מהאודם .5 3-51 ה6ה55 א כו ב 16 חן .3.12 שבי ] 5ב ||סצו 35 ]3 וכוה קוחס חס סכ 3.51 ד יסחי שרתי קבצים 5 ]היח ב סכ זר וסיכ 20 5ם כט פודחסי6קן ד4] בפוססחן על , רח6סבע5 שוח 5 ָ ז 7 3 ו 1 / + הרקי דוהה היה ) רהה הווה -2017.- ה / ו 1 בי , 0 4 מחלקתית). התצורה בסקירה זו איענה קלת משקל, היא כוללת מעבד פנטיום מהיר, 128 מגהבייט זכרון ראשי, 8 גייגהבייט על הדיסקים, 2 ערוצי ז66ות 1% לתקשורת מהירה מאוד, אמצעיס שונים לאבטחת המשך פעולה תקינה במצבי כשל ותוכנת ניהול. מעשימות קריטיות מצד שני אנו רואים איך משימות קריטיות יורדות ממחשבי 6וגז!חוגזא לשרתי ישומים מבוססי 6. השרתיס בסקירה זו לא נועדו לתפקד כשרתי ישומיס בתצורה שביקשנו | לקבל, אבל אפשר להשביחם לדרישות של שרת ישומים עייי הוספת אופציות שונות. נכון להיום, פחות מ-10 אחוז מהשרתים אומנס נדרש לבצע ישומים קריטיים, כמו הרצה של מסד הנתונים המרכזי של האירגון, אבל הידיעה שהפלטפורמה שרכשת בהשקעה כה כבדה תוכל לעמוד באתגר אם וכאשר הוא יגיע, יכולה להרגיע את מי שחושש מהעתיד. בתור שרתי קבציס לא דרשנו מהסם יכולת עיבוד נתוניסם מרשימה - בסופו של דבר, תפקיד ה-621 בשרת קבצים הוא לשמש שוטר-תנועה זריז בין הגישות לדיסק והפקת הנתונים לכרטיסי הרשת - אבל בכולס אתה יכול להתקין גם זוג מעבדי פנטיום-166, שיכולים להפתיע כמה מהסנובים שבזים לכל מה שלא מתהדר בארכיטקטורת 8156 אזוטרית. בתור שרתי קבצים שתי נקודות המוקד שצריכים למשוך את תשומת לבך הן מערכת הדיסק ומערכת התקשורת. בתחנת עבודה רגילה אין הצדקה להשקיע כסף רב בטיפוח ההגנה על הדיסק. דרישה הכרחית ומספיקה תהייה גיבוי יומיומי של הדיסק ולפחות גיבוי של קבצים קריטיים באדיקות. אבל מה שמיותר בהגנה על קוב של משתמש יחיד הופך להכרחי כאשר עשרות משתמשים 6)ישראל אפריל 1996 | ו ך ן | 04 133 6056767| קה 0560 וָּ | [ ו / ך : ד | ו | | | 6 / + - -------- ?1 ו 0 0 063 3 ח0 10516 פ/ | ג 5 + 1 | [ 1 [ | 1 ו סוד צך+ 3-7] ]1-- ו כ 0% יש 3 == 24 8 5 נסמכים עליו. גיבוי של השרת הוא עדיין הכרח בלתי מתפשר, אבל הוא לא מספיק. יש צורך לשמור על המשך השירות הרצוף גם בזמן שהדיסק הראשי נפל עד שהוא יוחלף וקבציו ישוחזרו. עלות הנפילה החישוב הכלכלי הוא פשוט. נניח שמדובר בשרת ל-24 משתמשים ושהנפילה תשבית אותם בממוצע ל-3 שעות (או שתוריד את תפוקתס בשווה ערך לשליש יוס עבודה). הנפילה תעלה אם-כן 72 שעות עבודה. העלות של שעת עבודה מקצועית באירגונים מוערכת בדרך כלל ב-40 עד 50 דולר (זו לא המשכורת שמנפחת את העלות, התקורה היא שאשמה בכך!), כלומר הנפילה עלתה בסביבות 3000 דולר. במחיר הזה אפשר לגבות דיסק 4 גייגהבייט בשיטה הנקראת ‏ "שיקוףי (9ת1זסעעו/), שתמנע את השבתת העבודה אפילו לרגע. במילים אחרות, ההשקעה בשיקוף הדיסק תחזיר את עצמה כבר בפעם הראשונה שהוא יקרוס. כאשר ספרית הקבצים גדולה מדי לאיחסון על דיסק יחיד, שיקולים של יעילות יכתיבו שימוש בשיטות גיבוי מתוחכמות יותר משיקוף. הפופולרית ביותר היא 8412-5, שיטה בה מוסיפים דיסק יחיד למעוך האיחסון ויוצרים מנגנון תיקון עייי זוגיות (ע01ג). ניתן להוסיף דיסק שלישי למערך של שני דיסקים או דיסק תשיעי למערך של שמונה, האלגוריתם נותן לך גמישות ביחס שבין הנתוניס הראשוניים לנתוני הזוגיות. בכל מקרה, היחס הזה משתקף בדיוק ביחס היתירות של החומרה. למשל, אם מוסיפים דיסק שלישי, נתוני הזוגיות הס סיבית שלישית המצורפת לכל זוג סיביות. אם מוסיפים דיסק תשיעי למערך של שמונה, .תוספת הזוגיות תהייה סיבית יחידה לכל בייט. הסיביות השונות מחולקות בין הכוננים בצורה כזאת שתמיד אפשר לשחזר את מה שכתוב על כונן כלשהו בתנאי שכל השאר עובדים (אפשר להתייחס לשיקוף כאל ייזוגיות סיבית מול סיבית" ומכאן הסימון המקובל [-סז א). השיחזור של קבציס שנפגעו כתוצאה מנפילת אחד הדיסקים יכולה להיות עבודה ממושכת. צריך לקרוא את כל מה שכתוב על שאר הדיסקים, לחשב את הזוגיות ולכתוב את הסיביות המשוחזרות לדיסק חדש. תוכנות כזגת עושות זאת באופן אוטומטי תוך כדי עבודה שוטפת, עייי יישזירהיי של כתיבת קובצי שיחזור בין ביצוע משימות שירות של לקותות. עיימ שהשיחזור יתחיל מוקדם ככל האפשר רצוי לצייד את מערך ה-3410 בכונן חילופי ייחםיי, שמחובר מראש למערך ומתחיל לפעול ברגע שהתקלה מתרחשת. אפשרות זולה יותר שגם היא לא מפסיקה את השירות נקראת 'יהחלפה חמה" (פגא5 1104), המאפשרת לשלוף את הדיסק שכשל ולתקוע דיסק חדש במקומו ללא כיבוי השרת. הדיסקים לצורך זה מזוודים במארז מיוחד, עם ידית בחזית ולפעמיס גם עם ספק כוח עצמאי, כדי לאפשר שליפה ללא כלים. כל שיטות ה-8410 מאפשרות לגשת בו-זמנית למספר דיסקים במקביל. כתוצאה מכך אפשר לקבל קצב נתונים גבוה יותר מהדיסק יחיד, בתנאי שהממשק יודע איך לנצל את היכולת הזאת. תקן 56581 עושה זאת טוב יותר מ-158 ולכן כל השרתים מצויידים בגירסה זו או אחרת של 8081. הגירסה המהירה ביותר שנמצאת היום בשימוש נפו היא 8/0166 2, עליה אנו ממליצים בכל מקום ש-תק1ם לא מספיק. גם בבקרי דיסק טובים השניים מהאחד ובשרת של א1, למשל, > מותקנים שני ערוצים 8681 לעבודה במקביל. > למרות שבשרת שקיבלנו לבחינות זוג בקרי - ה-5051 לא תומכים בתקן הרחב, השרת הזה לא פיגר בהרבה אחרי הקומפק המהיר. אפשר לקבל אותו גם עם בקרי 5051-2 166/%/81ג ולשפר את הביצועים עוד יותר. סביבת הבחינות הצד השני של משוואת הביצועים הם כרטיסי הרשת. בעבר בחנו את השרתים עם 4 כרטיסי אתרנט 1088%6-1, כדי לדמות עבודה מול עד 0 לקוחות תובעניים. הפעם ביקשנו לצייד את השרתים בזוג כרטיסי 6תז6תות ג שמהירותם הנומינלית 100 מיליון סיביות לשניה. הדרישה הזאת באה בעקבות ההכרה שהגיע הזמן לנצל את הטכנולוגיה החדשה ואת הישומים שהיא מאפשרת. כרטיסי וג .ה ה מ ו ו עולים רק מעט יותר מהכרטיסים הישניסם והם מספקיס רוחב-סרט גדול פי 10. כדי לבדוק את השרתיפ בסביבה הולמת, נערכו הבחינות במעבדות 22 בקליפורניה, שעברו עידכון מסיבי לאחרונה. כיוס אפשר לבדוק במעבדות אלה רשתות הכוללות עד 0 מחשבי 6 ו-80 מחשבי מקינטוש. מרכז חיווט ממותג (ט110 6066ז1ש5) מספק יותר מ- - 100 קווי 61מת6וום 886 ממותגים, בנוסף לכמעט 300 קווים משותפים. אין כיוסם מעבדה משוכללת יותר לבדיקת ציוד רשתות, החל בכרטיסי רשת צנועים וכלה ברכזות שידרה עצומות. בבחינות התברר לנו שעד כה מהירות הרשת היתה גורם מגביל לקצב הנתונים המירבי ששרת הקבצים יכול להפיק. בעבר, כאשר ביצענו את הבדיקות עם ארבעה כרטיסי 1 היינו רגילים לראות איך קצב הנתוניס המירבי מגיע לרוויה בערך פחות מ- 0 מיליון סיביות לשניה. מאחר וערך זה נמוך יותר מרוחב הסרט הנומינלי של 4 כרטיסי 1, לא ראינו שהם מהווים צוואר בקבוק. עכשיו, עס שני כרטיסי א10088%6-1, רוחב הסרט הנומינלי הוא 200 מיליון סיביות לשניה והמבחנים הראו לנו ששגינו. רמת "דא 2 מרכז הדרכה מקצועי טסו השפושסחק אסודע !50 10 סו 00 1000110 60 זוז 1 111:011000 4 שרתי קבצים הרוויה עלתה מעל לשיאי העבר ותחת 2 6/6 הגיעה לבערך 70 מיליון סיביות לשניה. ברמה זו הגישה לדיסק היא הצוואר הבקבוק התורן והדרך לשחרר את הסתימה היא לעבור לזוג בקרי 5081-2 5/066ג/. הבדלים מעומעותיים בתפוקה חשיפת צוואר הבקבוק גרמה להפתעה נוספת. בעבר לא ראינו הבדלים מהותיים בין הביצועים של א.3 6נג/ו6א ובין אלה של 1א פאסשפוט. עכשיו מסתבר שהסתימה בתקשורת גרמה לדיכוי היתרונות הברורים של 16ג/6א בכל הקשור בתפוקה. הפעס הרצנו את השרתים תתת שתי מערכות ההפעלה והשוונו את התפוקה תחת רמות עומס שונות. מסתבר שעד עומס של 12 משתמשים, 1א פאוסשפו מקדימה במידה לא משמעותית את 6עג4\ו6א, אבל שתי הסביבות מספקות די והותר רוחב-סרט לכל משתמש (יותר מ-2.5 מיליון סיביות לשניה לכל אחד ויותר מ-30 מסלייש ביחד). עם יותר מ-12 משתמשים מתחילים לראות הבדלים משמעותיים. דא וסםוו מתחילה להכנס לרוויה ולא מצליחה לעבור את הערך של 40 מסלייש (עם 24 משתמשים ומערכת קבציס דגת). עם מערכת הקבצים החדשה 8קדא הרוויה מתחילה כבר ב-16 משתמשים וקצב נתוניס מירבי של 33 מסלייש. % 6זג\6א, לעומת זאת, המשיכה לצרף משתמשים חדשים ללא פגיעה בביצועים. הגידול הלינארי נמשך עד 32 משתמשים ורק ב-48 משתמשים היא נכנסה לרוויה. בנקודה זו המערכת הפיקה 70 מסלייש, יותר מכפליים מ-דא! בנקודה בה סיימנו את המבחנים, 60 לקוחות, 3:6 /\ו6א סיפקה לכל אחד בממוצע 5 מסלייש. 1א 8ס6םג/ו עס מערכת דא נעצרה ב-0.5 מסלייש ועם 417 ב-0.6 מסלייש. ההבדליס האלה הם משמעותיים ביותר וניתן ללמוד מהם כי בסביבת עבודה עמוסה תודקק לכפליים שרתי א מאשר לשרתי נובל. האם היתרונות הידועים של דא מצדיקים את ההשקעה הנוספת! בחודשים האחרונים ראינו תנועת הגירה חזקה מסביבת 6וג )שא לסביבת דא, כאשר המוטיבציה העיקרית היא הרגשת הבטחון שהמערכת החדשה משרה על המשתמשים. מסתבר שהבטחון הזה עולה במשאבי מחשב לא קטנים ומלבד הזדקקות לכמות גדולה יותר של זכרון, א איטית יותר גם כאשר הזכרון לא מהווה בעיה. בוא ללמוד מהנסיון של מי שהקים את טוח( +/050ז6ו/את בארץו 8 קורסי 806זטס 95-27 חו/ 8 קורסי 1וססֶט5 95-7 חו/ 8 קורסי 95 חו/ זסז ה065/0 1306ו16ח| 56 8 מסלול מלא לתואר 655 8 קורס קו/מ6ד ב-דא הוע (דםאחם דאו) 8 קורסי 6זג: מוסמכי 5פסוו ,טפס ,55סוו דסוו | | | סוס/ ]סק לפרטים התקשר על חעשבוננו 1 9 טלפונים נוספים: | 05-6594872 | 62185 |66א= 5 זחוסק זוס/שטסק קורסי 4.0 28516 ]1508 5 )פישראל אפריל 1996 66 | - )51[ שרתי קבצים --- זסחְהּח3 ₪ 1 טוח! נה קחוס-) | 46 אוסטחו/ ק0ו56 1008 אסוצ פחזבום פסקסם שו ₪ מה 7 . . : 100% 71 1000 דאגו וסחש 2 חסוזקוז0 69 6 6זוו1 קוה 6 1 |8 הוז6חד - 0 078060 [] 360 מש | וסצז5 חַחווהק אה 1:51 38 קוחו ]| 5 53 5 8% | בוח| ב קחזס = בתד, התאמה למשימה 3 1500 זחסו!סזק 60006 בי-. 1 | = מיקרוסופט מודעות לבעיה ולדבריה היא פועלת לשפר את ביצועי זַא. בינתייס היא ממליצה להשתמש בכרטיס רשת יחיד ולוודא שאתה מצוייד ₪ שר ו יל 5 המעודכניס ביותר. אס אתה נתקל בבעיות ביצועים עס זא, תוכל להוריד מהאתר של מיקרוסופט את קובצי ‏ 2 280% 56%106, שכוללים שיפורים ל-ז0ו66זו₪60. יכולת הרחבה ביצועיס אבטחה/עמידות בתקלות ניהול השרת המעבד והזכרון בשרתי קבציס המעבד המרכזי לא עובד קשה מדי. אם תרגיש שעוד כמה מגהרצים, או אפילו מעבד 8 6זטז8ז6קה6] 55 6חַאזסו5 | 20 זאהו|וסהק 5 ₪ "שג 2 1000 זאגו וסהק .6 : 1 זא 2000 זאגו וסמק 6 . | / קפ 0 6 2 דא 2000 זאאו וסחק 02| | 6 0א8 058ז 24 ₪ רב | זז זט 35 ז ד אזסשאו6ת טס 80.86 אפ|מזץ5-[010 8 - % 6 + 9 3 כ) ד 9 00 519108 | רין 6 חתות : 0 60 30.086 . 6 4 | חס360.886.6 .| ₪ ₪ ]| ה080.00. 6.80 1 | ו ּ 4 4 6 | א 2 4 קר || הר > 6 2/1784 ה 1 > 60 0.086א3 צווו וס 016-3086 | 60 0.066א3.3. ס2סטטי ס4.8% 0620 6 2/179%4 4 ו ה 0 30 53008 יכולת הרחבה ביצועיס אבטחה/עמידות בתקלות ניהול השרת וכ פחסוזק 0 וה | פתסוותו0651 |פוה | | ק|16] אוסשהו/% 070005 10015 260005 זסשסוש 200 זסשסוץ |₪ . 3 חום % 30 80-56 1 : יְ ₪ | --. ₪ הסט ד ו וט % (39 ש 8 . >תסשחתסס 31 6מוהחזכם 3 ,8>זסאופפת 4 ,הסח 26 ו = התאמה למשימה 6 ₪ פוזסוזק וסזופָוס ובר כ כ ₪ | סו ש ו א ופ 4 ₪4 ₪ זסזו סו 668 הסט שא ||08 .שמעד ו סוס סופ | | רז | ןי 2 1 | 1051 0.0 5.8%0.886.60 ט2סטט ל | 1.30.80. 5 9 5 400 1321407 א 2 71217 9 ן 132100 = 2 1 הזוגיות מוטעה) אבל אי-אפשר לגלות איזו סיבית הפכה את = מעולה ערכה מאפס לאחד ₪ או ההיפך. | האלגוריתס שמגלה גם את הפרט הזה נקרא ‏ ₪066 והוא דורש תוספת של מספר סיביות בדיקה לכל מילח. למשל, למילים באורך 32 סיביות יש לצרף עוד 6 סיביות ₪66 ולמילים באורך 8 סיביות יש לצרף עוד 8. במקרה ומתגלת שגיאת זוגיות ניתן לחשב מה-₪66 באיזו סיבית קרתה התקלה. זכרון ₪66 הוא אבטחה מעולה מפני שגיאות "רכות" אבל התוספת שלו למחיר המחשב היא עובדה קשה לבליעה. קח בחשבון שכל מגהבייט ₪66 ל 0 . -- : שני, יכולים לעזור לך, תוספת ‏ |[₪998 || 88 בצ ש צ [9[+) []₪]|[₪]₪) | | יעלה לך כפליים לפחות מזכרון המחיר אינה משמעותית. רוב 4 6 רגיל. בשרתיס שבסקירה זו הזכרון היצרניס גס סיפקו מטמון חיצוני || המיוחד תורס יותר מ-5000 דולר קפ בגודל 512 קילובייט, שלא ברור 1250 | ספ | ו לופו | פומ למחיר המערכת. אס הוא מועיל לביצועים, אבל בטח לא מזיק. הזכרון הראשי, לעומת זאת, הוא משאב חיוני בשרת הקבצים. הוכרון משמש כחוצ 16₪0ט8) בתנועת הקבציס אל ומאת הדיסק ואם יש מספיק ממנו מערכת ההפעלה מתייחסת עליו כאל "מטמון דיסק". כלומר, המערכת מכינה בוּכרון קבציס שעל פי ההשערה המשתמשים יודקקו להם בעתיד הקרוב. מאחר ולאחרונה ראינו ירידה משמעותית במחיר הזכרון, מומל לקחת הרבה מהתרופה הזאת. אספקט שונה מאוד של הזכרון הוא איתור ותיקון השגיאות שקורות מפעם לפעס ("שגיאות רכות", שלא נובעות מכשל קבוע )?ישראל אפריל 199% התאמה למשימה 2 א 6ךסםזס/וסק || ביר יכולת הרחבה ביצועיס אבטחה/עמידות בתקלות. גרו1 ניהול השרת בחומרה). ע"יי הוספת סיביות זוגיות אפשר לגלות שחלה שגיאה במילה מסויימת (סיכוס ניהול המערכת נעשה באמצעי תוכנה וחומרה גם יחד. התוכנה משמשת לניתוח נתוניס שנאספים ונשלחים למוקד עייי החומרה. שתי הגישות הבסיסיות לניהול הן שימוש בחומרה הקיימת בשרת גם לצורך בקרה או שימוש בחומרה נפרדת, בדרך כלל בצורת כרטיס-נתקע, שמסתכלת "מבחו>" על פעולת השרת ומדווחת על תקלות גם אם הן גרמו להשבתה שלו. א, קומפקט ויבמ משתמשות בגישה הראשונה ובפרוטוקול קואא5 כדי לדווח למוקד על אירועים שונים. ||06 ודיגיטל משתמשות בגישה של כרטיס בקרה נפרד לצורך הניהול, אבל רק דיגיטל לוקחת את הגישה הזאת עד לסיומה הלוגי. הכרטיס הנתקע, ששמו 1א5א, כולל ספק כוח נפרד וחיבור עצמאי לקוו-חיוג, שימשיכו לעבוד גם אס הכשל בשרת הוא טרמינלי. דיגיטל גם מציעה אופציה של ספק כוח שני, המתחבר לקוו מתח נפרד (או, טוב יותר, לספק 5% נפרד) שימשיך להוין את הספק גם במקרה והכשל הוא בספק הראשוני. לרמת האיבטוח הזאת יש מחיר לא קטן והשרת של דיגיטל הוא היקר בחבורה זו. השקו 60 סקס 3 1500 זחבּו.]סיוק קומפק היא הספקית הגדולה ביותר של שרתים. לפי דוח 106 היא סיפקה בשנת 1995 כ-40 אחוז מהשוק, יותר מיבמ, ?₪ ודיגיטל גס יחד. הדגם שנשלח למבחנים אינו החזק ביותר בארסנל של קומפק, אבל הוא סוס העבודה שממלא יותר משבצות תפקיד מהאחרים. כמובן שהוא מסופק עם חבילת זסטהחג]א ווופח1, המוליכה בניטור הדוק על יותר מ-800 פרמטרים של ביצועיס ותחזוקה מונעת. במבחני הביצועים היה וה השרות המהיר ביותר עס שיא תפוקה של 75 מיליון סיביות לשניה תחת 6וג/וסא ו-37 מיליון סיביות לשניה תחת זא. לרוב המשתמשים ציונים מעולים באספקט הביצועים ויכולת הניהול הס מספיקים כדי להצטרף לרוב הדומס ולקנות קומפק. חלק מהמשתמשים מחפש הגנה טובה יותר מפני תקלות ובתחוס הזה דיגיטל ו-₪12 לקחו את ההולכה. במבחנים שלנו השרת היה מצוייד בבקר /48:] 2 טשטו/ וארבעה דיסקים של 504986. מי שמחפש הגנה של 8410-5 יכול לרכוש בקר זוגוח5 5651 עס 2 ערוצי 50651-2 6066/ג בתוספת מחיר של 2,250 דולר. אופציה אחרת היא רכישה של מארז דיסקים חיצוני, בו אתה יכול להתקין עד 7 כונניס נוספים. במארז הראשי עצמו ניתן לתקוע עד 5 כוננים עס ייהחלפה חמהי", שהגישה אליהם מחזית השרת נוחה. על לוח-האם תמצא 3 חריצי [0ק, 5 חריצי 154ם, שקע מיוחד לכרטיס ה-670 ושמונה שקעים לזכרון הראשי, במודולים של 6ם- אא על כרטיס ה-670 ניתן להרכיב שני מעבדים בתצורת <8%1 ו-512 קילובייט של זכרון מטמון. עושים את ההבדל קומפקט מספקת כרטיסי רשת מתוצרת עצמית, שכנראה עושים את ההבדל בביצועים. ניתן להתאים את כרטיסי 3/2-א16ו6א לרשת 0 מסלייש או 100 מסלייש, עם או בלי דו- כיווניות מלאה (א6!קטס [1שז). מי שרוצה יכול לקבל במקום (86ז06ז₪ 1841 תמיכה בתקן 2 - שרתי קבצים המתחרה אג.1ץְה-0ש100 או ברשתות טבעת אסימון. חבילת התוכנה המיוחדת של קומפקט כוללת לא רק את תוכנת הניהול הפרטנית ביותר בתעשיה, אלא גם מנגנון איתחול נבון הנקרא וזה הו5. מנהל הרשת צריך לבחור בסך הכל את מערכת ההפעלה הרצויה (התקליטור תומך ב-6וג\)6צ], 05/2, אום!50/0-1, א 8שסנמו/ ושילובים של 6זג\ו6א ו- דא עס מסד הנתוניס 8 ולעקוב אחר סידרת השאלות שהמערכת מציגה. לחיצת עכבר פה ולחיצה שסם וההתקנה מושלמת. זו ללא ספק מערכת ההתקנה הנבונה ביותר שראינו במבחנים, בת- זוג ראוייה למערכת הניהול ז6פַגהג]/ זםפואחז. במחיר 517,600 בארה"ב הקומפקט אינו השרת הזול ביותר, אבל ביחס תועלת למחיר הוא בהחלט בר תחרות לזוכה בבחירת העורכים שלנו, ז6ת86ו6א של היולט פקרד. זכרונות למחשבי 6ק ומקינטוש: א418-300 ,118-300 א|ק 88-72‏ א|ק8-72ו/4 |ק32/8-72 |ק168-72 הו ₪ ג" הבחר זכרונות לכל סוגי הנוחשבים 7 ו רמות השבים 20. 0ו09-9102 פקס, [09-91626 007 הםדטקוס6 ווסס 2 ₪ 006ם'וס/טסק לשרת של [61 יש פוטנציאל להצטרף לליגה העליונה בתנאי שיעשו בו מספר שינוייס זיוודיים. מצד אחד המארז המרווח מאפשר לתקוע לא פחות מ-8 כונניס במגוון תצורות עזג א, עס יכולת "החלפה חמה" ומצד שני הגישה לכוננים לא נוחה. יש לו 8 חריצי הרחבה, אבל רק שניס מקבלים כרטיסי [6ץ, שכיוסם הם הבחירה הראשונה בכל מקרה. הגישה לשמונת השקעים אינה נוחה ומצד שני הגישה לכרטיסי ההרחבה נוחה מאוד, בוּכות המבנה המיוחד של כרטיס חריצים הניצב ללוח האם האנכי. המחסור בחריצי 61? הביא בסופו של דבר לביצועים נמוכים מהממוצע. מאחר ושני זכרונות לתחנות עבודה: 6 60 וו %א700/7 קה 0 |ואפו אס חק | 056 66 קה ,כססצ 600 17 )ץ ישראל אפריל 199% 08 >|* זסחָהח3)א הוהזףָסזק 2 אא פה: % . ] 516 650 [| 5 5‏ /10] תשוצפעס =] . % 5 24, וגוססח! % הזב | 506-ה פחסוקם 18065 4010615606 [סזוה60 זס0והסוא | שסוצ ‏ 56 6ום | ק!6] | שסשחועצ || שרתי קבצים ---- ₪ ק|16] | סשהו/ל %005ק0 86 1.58 / זז 1465 ש - ו " 1 " הבוו 6 ית 6 את 2 שוש בש חכו 0 | פפ פה 65 לו | 8% 208 | 0 8 הלט בת 2 התאמה למשימה התאמה למשימה התאמה למשימה א ץזוחוווא <קן ₪ 33 זסצז6150א קת יכולת הרחבה ביצועים ן אבטחה/עמידות בתקלות : מעולה | : | ניהול השרת 0 מעולה | כרטיסי הרשת נזקקו לשני חריצי 61 היחידים, בקר הדיסק הוא יכולת הרחבה ביצועים אבטחה/עמידות בתקלות ניהול השרת זסווחסוא 1536 ץזסחו6וא חסו1ה הזזס1ח! הה516ש5 הַחו80ז6ק0 ם וו הס זט ה! זזס?] !56708 806 |6!ו4זק - ך=] - חסוזה והחזס!ה! 66וש06 ₪61 [זי ו ח0ו3 הוזס!)ה! וה5516 50 ס6סו = 4% ₪. ו לט | ז806ה8 560 זו סוה 0 6 5516 | זס!והסוא הה6ו5ץט .הה5516 זטסץ 35001 חסו81 הוזסוה: 501086 6ח3 6זה/6זבּח 60!|661 קפ 6 ח0ו81 חזזס!ח! 18% ב 10 חוזט!ח! זה סטץ66 3 סוה זט ה! השוא אוו חסו1 ה זס!ח! ז66%50סז?] חה |6נסוא - וז וח = ווה | 5 ב | - 100 זו | ו | וו 6 | 5 שוחו ₪ 0 זסעז50 6ק ופו יכולת הרחבה ביצועים אבטחה/עמידות בתקלות. גרוע ו ניהול השרת הנדסית והתיכנון המתוחכס ביותר בסקירה זו. דיגיטל יישמה בהכרח כרטיס נתקע לחריצ - בו את כל מה שהיא למדה בשנים 4. דל סיפקה בקר פ][4ק אוו - ארוכות של בניית מחשביס משוכלל, שתורס כ-1500 דולר ₪ <.ן מחלקתיים | ושרתי ‏ 56א. למחיר השרת, אבל הוא לא עומד .ץ התוצאה היא השרת היקר ביותר בתחרות מול בקרי 61 שכיכבו בסקירה זו, עס תג מחיר העולה בכל שאר המתחוים. תחת -- בכמעט 6000 דולר על זה של טזג'\וטא: הוא הגיע לתפוקה של 5 בחירת העורכים. המחיר הגבוה 7 מסל"ש בלבד כ-30 אחז נותן לך יכולת הרחבה ללא מתחת לרמה של קומפק. תחת דא ו יאמ | מתחרים, | ביצועים | טובים, הוא היה השרת הכי פחות נמר 2 שא 5 ה 0 עמידות טובה במצבי תקלה ותפוקת השיא שלו לא עלתה על : 5 ּ. כ | ויכולת ניהול טובה. אם 5 מסלייש. 7 ו המתחרים לא היו מצויינים ממש המדיניות של |061 בנושא אבטחת זמינות אינה הגיונית במיוחד. מצד אחד התמיכה ב-8410 ובהחלפה חמה מבטיחה עמידה טובה בתקלות דיסק ומצד שני אי אפשר לראות את נוריות הדיסקים מהחזית ואי-אפשר להחליף דיסק ללא פירוק מוקדס של דופן המארז. זה השרת היחיד בסקירה המסופק באופן סטנדרטי עם שני ספקי-כוח, אבל שניהס מחובריס לאותו כבל חשמל, כך שנפילת המקור (הפסקת חשמל בפאזה אחת או כשל ב-85/) מנטרלת את יתרון הכפילות. תוכנת הניהול 54616 נעזרת ברכיב חומרה מיוחד (למעשה ערכת שבבים המורכבת על לוח-האם) בשם ]1א6, שתפקידו לנטור את 6 ישראל אפריל 199% חסו)הקווס!ח! 6ח0ב-) אוש | 5 0/| וג | יוו |ובופו הפעולה של כל הרכיבים הקריטיים. ניתן להרכיב בו כרטיס ץ]א5 (אופציה שמחירה 9 דולר) באמצעותו אתה יכול לנטור מרחוק את פעולת השרת, אבל הכרטיס הזה לא מצוייד בספק עצמאי, כפי שעושה זאת דיגיטל. ה-086תז6סץ הוא אומנס הזול בסקירה זו, אבל תמורת פחות מ-900 דולר נוספים אתה יכול לקבל את בחירת העורכים. 60 דאם שקועסם |גדוסשופ 6 א8א1] פוזסוזק השרת של דיגיטל הוא, ללא ספק, יצירת מופת בכמה מהתחומים האלה, לא היינו מתחשביס בתג המחיר וממליצים על ה-אוזסוו? ללא הסתייגויות. אבל בליגה של קומפק ו-₪2 לא מספיק להיות טובים, צריך להצטיין. הגישה המיוחדת של דיגיטל מתחילה במארז המיוחד, שמחציתו מכילה את לוח האם וכרטיסי ההרחבה ומחציתו את הכונניס. הדבר בולט ביותר בתיכנון לוח-האס הוא המספר הגדול מאוד של חריצי הרחבה - לא פחות מ-12 בסל הכל, מתוכם 6 חריצי [6ץ ו- 6 חריצי 15. היכולת לתקוע מספר גדול של כרטיסי 61? היא המפתח להרחבה תוך כדי שמירה על ביצועים גבוהים. ניתן להתקין כך מספר גדול של כרטיסי רשת מהירים ובקרי 1 נוספים כדי לשרת קבוצות עבודה גדולות בהרבה ממה שבתנו אנו. כמו כן יש מקוס לשבעה כונניס ברי החלפה חמה, ספק כוח מישני לגיבוי, 8 מודולי 66ם-וא1א51, כרטיס [621 עליו אפשר להתקין מעבד אחד או שניים וכרטיס ₪154 המאפשר ניטור מרחוק של השרת ללא תלות בפעולתם התקינה של רכיבי השרת עצמו. מפת הרעות הניהול מבוצע ע"י תוכנת 8אזס\ח6ץז80, שיוצרת מפת רשת בצורה אוטומטית. המפה הגרפית כוללת את כל השרתים, הנתבים, המוקדים והגשרים אליהם מחובר השרת והתוכנה מתחילה מייד לאסוף נתונים סטטיסטיים המודדים את מצבו הבריאותי של כל רכיב. התוכנה משתמשת בפרוטוקול ץ]ואא5 לתקשר עם כל האבזרים ועס קונסולת הניהול המרכזית. כרטיס הניתור מרחוק, וא5א, מתקשר דרך מודסם בפרוטוקול ץקקץץ ומאפשר לך למדוד מרחוק פרמטרים פיזיקליים, כמו טמפרטורה ומתחים, לאתחל מחדש את השרת במקרה של נפילה. את התוצאות הבינוניות במבחני הביצועים אנו מייחסים לכרטיסי הרשת. למרות שדיגיטל מייצרת את המנוע הפופולרי ביותר בכרטיסי ות 8%/, הכרטיסיס שלה עצמה התקשו לחלק ביניהם את עומס העבודה. במבחן א %אסנמו/ דיגיטל מתחילה לאט ובהדרגה מגיעה למקוס מכובד בעומסים גבוהים. תחת ג \ו6א התפוקה של אוזסווץ היא בינונית לכל אורך הדרך. אס תיכנון מתקדם ויכולת הרחבה הס בראש מעייניך, השרת של דיגיטל צריך לעניין אותך. אם ביצועים ומחיר תופסים את המקומות הראשוניס בסולס הקדימויות, קרא את הפרק הבא. סח אה כ דד= ןשה "6156/60 בחירת העורכים הגישה הבסיסית של היולט-פקרד לעיצוב השרת הזה מזכירה, לפחות בצורה שיטחית, את הגישה של דיגיטל. מארז מרווח מאוד המחולק אנכית לשני אגפים, האחד מיועד ללוח-האם וכרטיסי ההרחבה והשני לכונניס. כמו דיגיטל גם ₪2 משתמשת בזוג אפיקי 61 מגושרים כדי לספק יותר חריצי 261 משיכול אפיק בודד לספק. במקרה הזה אפשר לתקוע מכסימום של 5 כרטיסי 61ץ, אבל צריך לזכור שלוח האם כולל כבר שני ערוצי 5051-2 81" שחוסכים שימוש בשני חריצי הרחבה. לוח-האם כולל גם חריצ מיוחד לתקיעה של - שרתי קבצים - -- כרטיס 6211 (קיימת אופציה לכרטיס כפול- מעבדים) ומערכת ניטור לפרמטרים פיזיקליים בסיסיים. זוג כרטיסי הרשת שסופקו למבחנים היה מתוצרת )ח6086, מהמהירים והיעילים בשוק. אפשר, כמובן, לקבל גם כרטיסי רשת לתקן אג.1ץח6-4צ100 תוצרת ?1 עצמה, החברה שדוחפת יותר מכל את התקן האלטרנטיבי ל-6חז06ו₪ 4%6]. אבל החלק המעניין ביותר, והתורס העיקרי לביצועים הטובים של השרת, הוא זוג בקרי הדיסק שבנויים ישירות על לוח-האם. שימו-לב שלא מדובר בבקר 8410 אלא בשני בקרי 3% 2 עצמאיים שכל אחד מהם דוחף שני דיסקים של 2 ג'יגהבייט כל-אחד. אפשר כמובן להוסיף עוד דיסקים, באגף הכוננים יש מקוס ל-6 מהם עם החלפה חמה. יתר על כן, ?₪1 מציעה אפשרות להוסיף בקר ₪410 דו-ערוצי תמורת תוספת של 2000 דולר למחיר. 0 צעו אהו צעד בג'יוסה העבוית 0 כרטיס המעבדים בניגוד לדיגיטל וקומפק, ?8 ממקמת את שקעי ה-1א/א51 לזכרון הראשי על כרטיס המעבד. כתוצאה מכך יש מקום ל-6 מודולים בלבד עס 192 מגהבייט של זכרון 566. אפשר גם להשיג כרטיס כפול מעבדים, אבל בזמן הבחינות הוא היה זמין רק בגירסת 100 מגהרצ. בדומה לדיגיטל גס ?₪ מציעה כרטיס ניטור, בשם )45180488 8310016, הנתקע לחריצ 54 ומספק למנהל הרשת תמונת מצב של השרת גם במקרה של כשל מוחלט. הכרטיס מצוייד במעבד מקומי, סוללת גיבוי עצמאית ומודם ומחירו 5900 (לא כלול במחיר הנקוב). במבחני הביצועים הוא היה שני רק לקומפק וגס ואת רק בהפרש קטן. הבחירה ביניהם אינה יכולה להתבסס על הבדלי ביצועים ולא לדהיולוה רק בתעוונה לא הצלחתם להגיע? לא נורא! עד ה-17.5.96 תוכלו לרכוש כל ספר בהנחה של 5% 1 ממחירו הקטלוגי רק בטל': 677-38-98 (03); או בפקס: 574-65-13 (03) והמ שלוח הי'נם!!! .9 סל ישראל אפריל 1996 ופ ו 06 ]| זס/ז50ו6 ק | פוזסוזם |מזוּמָום 8 1500 0!180%זק א שוחוווה 6קן 0 זז 8 6 א 2 "א 3 (5080) 517,144 0פון) 518,124 | (801ז5) 516,989 | (091ז5) 522,704 | (זספזום) 816,174 | 66ז5) 517,599 0 טוח 0חטוזחק 3 טוזחס 6 וזח 3 טוזתסק 3 וח 2 2 | -|009 |חסוזקס) 1 2 2 2 0]00685507 20870( *250/8 28 ו 18 *2500 28 ו 8% 5126 2 ג ג א ו 058 05 5 5 5 ואה | בסוחססוועו/וופו קף וּחָוס חן 000 6חטז6 |פזחו שחטזס6 |8זחו זפ |8זחו 8חטזק6 |8זחו זא |8זח! 06 קן6/א8|- 0 סע סק |8! סאוך 0 סע ₪014 סצד 300 סעשך 6 00 סצך ((0ק) אז ₪110 ([0ץ) 10/100 | (6ק) אד ₪110 ([00) 05500 (ו00) 30590 | (01ק) ק/3-אפ!זסצ חח 00 | = 85| מטזחאטום 8 6 6" 6 ו 32150 8 8 8 8 6 12 וא 132250 / 200 זטס] | | /881] 200 זטס" | | /851] 200 זטס] | /85%] 2.168 זטסז 8 | /ז85] 208 זטסז 66 2 02 086 2 06 2 6 2 06 2 0 אפוץו יי 6 סשך 0 אפוץו ו505 |ו08 60 (0) | ([0) צ1-2940/ | (608160זחו) 78505 ((00) (58) ץז ((60) פ4 חס 6חסא 48 18 2 5 5 סחסא 5 5 5 4 4 4 4 4 4 8 8 8 6 8 8 ובו | 40 ,ה 4 0 6 ,₪64 6 5,100 7 0 2 ,₪5 5 1 וק 1 0/5 1 0/5 1 1 14 8 וו 08 4 08 00 (0 00 000 20 (0 (וסק) 1 ((0ק) 1 ((0ק) 2 (6ק) 1 (1)058 (6ק) 1 \500 006 300 08 350 08 450 006 300 סעצדך 325 06 5 12 5 - . . - / . ₪ . . - . - - 5 זפאוסק ו 0 0 ו 6 ץזותוזזה | 2.3 6008700106 זז | 1.0 סע 2 98189116 זווסופח] |: 0 ז 38 זסזהמָוה ה 804 ב/א 1/8 ב/ | 05סא-14.4 200 /א 4/ ₪ - . . . - - - - . . - . . . . . - - ₪" ₪ ו - ₪" ₪ - . - - מּ - . ₪ . - - - - - . ₪ |, 4 - . -. - . ְּ .ּ - - . ₪ . . - ₪ . ו 0 בחירת העורכים שרתי קבצים 4 השוואת תנונות ע'קוי'ות: שות' קבצים > 00 על הפער הקטן במחיר. תוכנות הניהול וההתקנה של היולט-פקרד גם הן לא נופלות מאלה של קומפק, כך שבסופו של דבר בחירת העורכים היתה תלוייה בשאלה מה להעדיף: את היתרון הקטן של קומפק בביצועים או 6 ישראל אפריל 1996 את הגישה הקונסיסטנטית יותר של קאה לאבטחה ועמידה בתקלות. הצווּת בחר ב- סא מתוך תפיסה שבתפקיד שרת האמינות חשובה יותר מהמהירות. לא קיית ₪ ק''ם ₪ המוצריס מפורטים בסדר אלפאבתל המחירים הנקובים הם לפי המחירון האמריקאי (ו\הח ₪66 12818 הזוא) הסוז8זטףו1ה600 105160 01 סוזק 0 000 0 זססוחטח החטרחואם ו ה 606 5/5160 518!!8016חו 686 | |8חז9זא6 ורתוא 8 /60!| 518 הו 6 וה |8חז9)א6 01 6כ/ך זר 6 תסו [008 800 18000781נוחםוח 56% קוה (1971800חן 0ח8) 68705 167806ח אזסעו6צ מערכת הדיסק 10006 800 ז0זט1861ח8תז 015% זו 68 80 518180ח| (00 1 חו 0) ז0|!6חסס 015% 0זפ 6 86ז0ת זס||סזזחסס א8ו הסט 0156 עֶט 160 50000 6|8ע6! סוה יכולת הרחבה 6 חן 5006618 |/!/!|5 01 זסטוחטצז 5 || +0 ז6 ווח |פזסד 5 508 חסופחףקאם ("5.25 ,"3.5) 5ץ08 01106 40088810|8/ ("5.25 ,"3.5) 5ץ08 01/8 |8חזפזח| (011808)חו 0ח8) פז||סזזחסס 6681 8 סק אבטחה ועמידות בתקלות 65 60 8008018עש01-5 5005518 018% פה 1.00880!6 חסזזנוט זסאסכ זסז אסס: חסטטפ 8881 זסז 100% חכ זחסז1 זסן 100% 6 זז 100% סו 00| ז50 56 88 וחד ניהול השרת 8 86 ז6ע567 80סטוסחו 0 0 זזט190 חח רז סו תו 5501 0 אס 8080 ז[ו8- הזג !3 60050/0/800106 8/ע 015ו8 1.008 ו 3/0715 6זסוחפת הס 8ו/ 8/8715 6016 קן/\פ פוט זז6וה סוסוחסת ו 06 50 8 405 5 8 0 0870ח8ז5 01 5128 0ז קט הססקט5 ח68 ח6זפץ5 פוחד * 1088 115 88 ]סח 6065 זסט0סזק סח :6וס8סווססף +סצ---/ שפו 0 506% 60 יכ. למרות שיבמ היא ספקית השרתים הגדולה בעולם (כן, היא מספקת הרבה מאוד מחשבים גדולים ובינונייס לתפקידי שרתים. בשרתי 6ק יבמ היא שניה רק לקומפק, עס 14 אחוז מהשוק בשנת 1955) ויש לה את הנסיון הרב ביותר בדרישות של אירגונים, השרת שהיא שלחה למבחניס דומה יותר לתחנת עבודה מפותחת מלשרת נאמן. ממערכת ההגנות למקרי תקלה קשה להתלהב. תוכנת הניהול ץזוםויזוס', היא מהטובות בשוק והיא משתלבת היטב בסביבה הטרוגנית של מחשבי 6ם, יוניקס ומחשבים גדולים. בנוסף לשרתים המבוססים על שילובי 61/₪154ע, כמו זה שבסקירה, יבמ מציעה גס שילובים של /61ק 6א ו-061/154ע. בקצה העליון של הסקלה היא מציעה גם שרתי ישומים עס עד 6 מעבדים. על הרקע הזה התפלאנו למצוא שהכונניס בשרת זטוז56 76 לא ניתנים להחלפה חמה, למרות הגישה הנוחה אליהם מהחזית. אם אתה מעונין ביכולת זו ובתצורת 841₪, יבמ מכוונת אותך צעד אחד למעלה בהיררכית השרתים שלה, לדגם 520. ארבעת הדיסקים בשרת המבחן הס תוצרת תטוחגט0, עוד הפתעה, בהתחשב בכך שיבמ מייצרת בעצמה דיסקים טובים יותר עס טכנולוגית 18 מתקדמת. ‏ שני כרטיסי הרשת הס 8 *פסזק א:ו6הו של אינטל, אותם מייצרת יבמ ברשיון, הבחירה של עורכינו בסקירה האחרונה של כרטיסי רשת. בקר הדיסק הוא 50681-2 6שו/ו/גת, תוצרת 0 המותקן באחד מחריצי 261. בסך הכל יש על לוח האס 9 חריצים, אבל 3 מחריצי 84 מוגבליס לכרטיסים קצרים, אחד תפוס ע"י בקר התצוגה ושלושת חריצי 61 תפוסים ע'יי בקר הדיסק וכרטיסי הרשת. כך שנשארנו עס אפשרויות הרחבה מוגבלות במקצת. לוח אם איטי על לוח האס ניתן להתקין 2 מעבדיס (במבחן השתתף פנטיום-90 יחיד) ועד 256 מגהבייט של זכרון 66א. אין מערכת ניטור טמפרטורה והתוכנה לניטור מתחים 6006 זסשסץ 476 עובדת רק עס ספק ייאל-פסק"י של חברת 6קג. במבחני הביצועים היה השרת של יבמ למאסף בסביבת 6וזג\וסא עם שיא תפוקה של 55 מסלייש, שהם כ-70 אחוז בלבד מהתוצאה של קומפק. בסביבת ךא אאסשחו/ הפער נסגר קצת אבל עדיין נותרו כ-15 אחוזי יתרון לקומפק. אפשר להאשים את המעבד הבינוני שיבוח בחרה לספק, למרות שכנראה ההשפעה העיקרית היא של מהירות לוח האם. בתור פנטיום-90 הוא מאלצ את לוח האס לרו4 ב- 0 מגהרא בזמן שכל שאר המתחרים צויידו בלוחות אם הרצים ב-66 מגהרצ (עס מעבדי 3 או 166 מגהרץ). האיטיות של לוח-האם ---= שרתי קבצים -----7 משפיעה על אחד מצווארי הבקבוק הידועים של כל שרת קבצים - שינוע מידע מהר בין הדיסק לכרטיסי הרשת. כפי שהזכרנו, החלק הטוב ביותר בחבילה של יבמ הוא התקליטור 00166ז6צז56, הכולל תוכנת התקנה מלוטשת עבור 6וזג4אש6א, 05/2 (-ז50700 ח6ק0 500 ואת תוכנת הניהול המהוללת עזוחוזו6א של יבמ. התוכנה מנהלת מעקב אחר מצאי המשאבים, ביצועים, תקלות בפועל והתראות לתקלות צפויות, היא מאפשרת כניסה מרחוק לכל תחנת לקוח באמצעות ממשק [אפ ודיווח מרכזי בפרוטוקול ץואא8. יבמ מוכרת את השרת במעט יותר מ-18 אלף דולר כך שהשיקול הכספי לא צריך להוות בעיה. אבל האלטרנטיבות של 8 וקומפק בהחלט נותנות לך הרבה יותר תמורת הכסף. או הוצאה לאור של טסבר' מחשבים ץד טסו השרת הזה לא זמין בישראל ולכן נקצר בדברינו. למרות שהיצרן טרח להכליל בו רמת עמידות בתקלות גבוהה ושפע מקוס להרחבה עתידית, ביצועים בינוניים ותוכנת ניהול עלובה היו בעוכריו. רשימת החומרה נראית מבטיחה: לא פחות מ-12 מפרצי דיסקים ברי החלפה חמה, 5 חריצי 1588ם, 3 חריצי 61ם, הגדלת זכרון עד ל-512 מגהבייט ואפשרות למעבד שני. במבחני הביצועים הוא השתייך למחצית התחתונה של הליגה, עם 611 ויבמ. מחירו מעל ל-17 אלף דולר, כך שלא מדובר במציאה. בכסף הזה אפשר לקבל שרת עס ביצועים טובים יותר, עמידות טובה יותר בתקלות, תוכנת ניהול עדיפה בהרבה ושס עתיר-מוניטין. למשל 12 או קומפק. 0 כולל: שפע של אפשרויות להתנסות מעשית ותרגילים המוכנים מראש על תקליטון, החוסכים לך שעות הקלדה רבות. 180 5 הוראות תָ *אזאחה ה הח בדה המשורגה - תב יר 'חקריטון הזרת הק]ף 'פאפירה ]], וו נַך תלספת | כול?ל: תוכניות שונות מתאימות ל-₪56 ברע ו-46/. ביניהן: תוכנות דואר אלקטרוני, תוכנת שד=, תוכנה לדחיסת קבצים ועוד .. ספ "ו מוד פך ומק ל 2 פיי שיוא 26312590 2 (08/423 0 אופוס הוצאה לאור ת.ד. 65101 ת''א 61650 טל:03-6814231 פקס:03-6814230 כתובת אתר מכירות באינטרנט: 5טסס/ו.85081.00ז.ושצ//:קטת = |!-דשא.אסופוצדא 56 סס :5-3 21 0 ישראל אפריל 199% 2 קישוריות במיחשוב - האדם וסביבתו הטמעה דינמית של נושאי מיחשוב באירגון סיכונים וחרדות עד גיל 15 גרנו בחיפה ברחוב שקט וצנוע בשכונת הדר הכרמל. וכמו ביתר רחובות העיר, כשיורד גשס המיס לעולס לא נשאריס במקום מפגשס עם הקרקע - הכל שיפועים ומורדות. בן 5 קיבלתי את זוג האופניס הראשון שלי על שני גלגליס וללא גלגלי סמך. ועדין לא ידעתי לכב יצאנו אל הרחוב - אבי, אני והאופנים. עליתי עליהם ובעוד אבי מחזיק באחורי המושב שלא אפול הפעלתי במרץ ובכוח את דוושות האופנים עד שאבי לא יכול היה יותר לרו> עימי ונאלץ לעזוב. בחדווה נסעתי במהירות במורד הרחוב - שהיה שקט באותו הזמן. והנה החלטתי שהגיע הזמן לחזור וסובבתי ללא היסוס את הכידון שמאלה. את זכר הסיבוב הזה אני נושא עימי עד היוס. התסריט הזה אופיני כמעט לכל מי שמקבלים צעצוע חדש לראשונה, ויהיה זה מכונית, רדיו- טיפ או מחשב (או רשת שמותקנת לראשונה באירגון), ועדין לא נפלו אף פעס מאופניס בסיבוב. אך עצס ההתנסות בנפילה הראשונה עדין איננה רשת ביטחון מפני ברכים חבולות בעתיד. רק היום, כמה עשרות שנים אחרי אותה נפילה ובמבט מצועף לאחור מבעד לערפילי נסיון שנצבר, אני מתחיל להבין את הסיכונים הטמוניס בתהליכי למידה שגויים. 6?ישואל אפריל 1996 מאת: רן אברהמי אילו ידעתי כיצד ללמוד איך ללמוד לרכב על אופנים היו היוס ברכי פחות חבולות ושערותי פחות שיבה. גם בבית הספר ובאוניברסיטה לא למדוני כיצד ללמוד. הדעתי לכך לאט ובכאב מהרגע שרכשתי מחשב ונאלצתי להתמודד לבד עם עולסם מושגים זר ומוזר ולרכוש מיומנויות שונות ומשונות. המעבר מסביבת העבודה הישנה והמוכרת בדוס אל הגודש הגרפי העצוס בחלונות הרתיע אותי. משטענתי לראשונה יישוס חלונות אל המסך נחרדתי - כל כך הרבה דברים, יער ממש, הויעו על המסך. וכל דבר מוביל אל דבר אחר, וכל דבר אחר שוב אל עוד דבר וזה חוזר אל קודמיו... התפרעות של ממש. התגובה הראשונה היתה יציאה מבוהלת מהחלונות להרגע קצת בחיק המוכר והחם של דוס. רק לאט לאט עזרתי אומץ להצי> אל העולם החלונאי המופלא וברגע מסוים אפילו ניסיתי להפעיל את היצור הנורא שאיזה ליצן קרא לו עכבר. במעט כל מי שלא נולדו עם עכבר ביד נתקלים היום בקשיי התאקלמות בסביבת המיחשוב. ואני לא נולדתי עס עכבר ביד. אבל י"האצילות מחייבת" ואילצתי את עצמי, תוך חריקת שיניס וחרוף נפש, ללמוד לעבוד עס העכבר. השתחררתי מכל עיסוקי, הסתגרתי בחדרי לשלושה שבועות תמימים, ניתקתי את הטלפון ואת המקלדת והתפללתי שאף אחד לא יציצ ויראה את ביצועי האומללים. למזלי כבר פיתחתי מודעות לצורך ללמוד כיצד אני לומד דברים חדשים. ובמהלך הלימוד מצאתי נחמה בניתוח החוויות בדרך להשתלטות על העכבר הקטן ובפיתוח נוהלים להפחתת הטראומה שבהתנסות הזאת. לפני כשנה העברתי קורס הסבה מגיליון אלקטרוני בדוס אל אותו המוצר בחלונות. התלמידים היו קבוצה נבחרת של משתמשי גיליון מובהקיס באחד ממשרדי הממשלה - ביניהסם מספר כותבי מקרו מעולים. כבר בתחילת הקורס התחלקו התלמידים, שלא מדעת, לקבוצות. בכל קבוצה עבד אחד עם העכבר והאחרים ישבו על הידים. היתה אישה צעירה אחת שממש - פיזית - ישבה על הידים וסירבה לגעת בעכבר. לכלי תוכנה וחומרה אין עמידה בזכות עצמם אלא רק בזכות תמיכתם בפעילות אנושית. לפיכך מערכת מיחשוב מכילה - על פי תפיסתי - בחבילה אחת את האדם ואת הכלים המשמשים אותו. מערכת מיחשוב היא דבר דינמי, חי, תוסס מתפתח וגדל ללא הרף. כל הזמן מתווספים לה נדבכים נוספים - אנשים נוספים, צרכים חדשים, נתוניס ועיבודים חדשים וכלי תוכנה וחומרה חדשים. האדם המשתמש במחשב הוא בדרך כלל מומחה בענייניו ובער בנושאי מיחשוב - וכך גם צריך להיות. את מרבית הידע בהפעלת המחשב רוכש המשתמש הנאיבי על ידי לימוד עצמי ומיעוטו על ידי הדרכה "מסודרת".: מסודרת במרכאות מכיוון שבמרכזי הדרכה ובבתי ספר ההוראה - על פי הרוב - איננה פרטנית אלא מכוונת אל מעין תלמיד ממוצע. המשתמש, לפיכך, הופך להיות אוטודידקט בעל כורחו. במהלך מסעותיו בעולם המיחשוב הוא נחשף למכלול רב ומגוון של דברים שלעיתים רבות אין קשר ביניהם והוא נאלצ להתמודד עם כולם. ההתמודדות הזאת מותירה אותו לא פעם עם ברכים חבולות ועם חרדות סמויות וגלויות בכל הקשור למיחשוב. גם מי שלמראית עין ישולטים בענייניםיי בדרך כלל רק מיטיבים להחביא את תיסכוליהם שמא יראו מטומטמים בעיני אחרים. עיצוב אָפִּי סִטָמולוגי של מקרו בגיליונות אלקטרונייס קישוריות במיחשוב =: חוויה והתנסות הלמידה היא תהליך של התנסויות וחוויות, בין שהיא מכוונת וממוסדת ובין שהיא מתרחשת באופן טבעי במהלך החיים. כאשר הלמידה ממוקדת להשגת מטרה מסוימת - ההצלחה היא, במידה רבה, תולדה של שילוב בין מידת הכיף בעת שאנו רוכשים רבדים. חדשיס עס סדר פעולות נכון בהנחת רובדי ההתנסויות והחוויות במהלך הלמידה. המפגש הראשון של האדס עס דבריס חדשים. בסביבת המיחשוב קובע במידה רבה את המשך התייחסותו. וזאת מן הראוי לזכור - אס הרובד הראשון בתהליך ההכרות עם דברים חדשים מעורר חרדות וחששות אצי כל מה שנרכש אחר כך באותו ענין יעמוד על כרעי תרנגולת - אס בכלל. גורמי החרדה העקריים שנתקלתי בהם היו: 4 פחד מכל מה שחדש. 4 הערכה עצמית נמוכה יחסית להערכת מה שמצפים ממני. 4 חשש מכישלון. וח0ו5וכן6 = לדעת עס מאות תרגיליס ופיתרונות ארגומנט דינמי בהולכת סמן = פונקצית מחרוזת ומשוואת כתובת במקרר - . פתרונות תוך גיליונייס למגבלת הזיכרון - . מסך קלט . מקרו ל ||60 . שליפת מדדיס מהדיסק אל הגיליון המחיר (בולל מע''מ ומשלוח) 199 שייח קול זזאב בירושלים או בחנויות ביקורת הקלדה 4 חשש מלהראות מטומטם - בעיני עצמי, בעיני ילדי, בעיני הממונים עלי, בעיני חברי לעבודה ובעיני הכפופים לי. 4 חשש מפיטורים. המרכיבים החשובים במורפולוגיה של למידת דברים חדשים באירגון ובעובדיו הס, לפיכך: 4 הקנית התחושה שיאני לא המטומטס היחידיי. + הכרות בלתי מחייבת של הנלמד לפני הקפיצה למים עמוקים. 4 הרכשת מיומנות התמצאות במבוך יערות של אוביקטים ותוכנות כדי למנוע בילבול ותחושה של אובדן דרך. 4 פיתוח מיומנויות מוטוריות חדשות - א [8טחג]/. 4 פיתוח יכולות תאוס יד-עין-התמצאות. 4 רכישת מיומנויות למידה חדשות שמאפשרות... | ללמוד הרבה, ללמוד לבד, ללמוד מהר, להבין הרבה, מאת רן אברהמי 2 תיכנות מונחה מידע רשימת נושאיס חלקית = תוכן ענייניס תוך גיליוני . תיעוד המקרו . סימולציה בגיליון . . ניהולקבציס .3 הדיסק תיקשורת בין הגיליון לבין קובצ |ו480 בדיסק - . המרה מ |ו480 לגיליון . קישוריות ב!ו50א - . פקס: 799012 - 02 בקרת איכות ‏ . התניות , שליפת מדד לשיערוכים והצמדות . שס קובץ דעמי?. > . לוח סילוקיץן | . לולאות בסיס נתוניס קובץ תוכן עניינים ‏ .. ||480 העברת מידע בין בנקיס לרכישה בדואר מ - תלם בעיימ רחוב בורלא 7 *רושלים 92714 טלפון לברורים: 792768 - 02 אל: תלס בעיימ בורלא 7 ירושלים 93714 נא לשלות לי עותקים של הספר ייעיצוב אפיסטמולוגייי מאת רן אברהמי שס (משפחה ופרטל) רחוב ומספר | רייב ביק על שם ייתלם בעיימיי בסך מיקוד חתימת המזמין 6 ישראל אפריל 1996 תפריט פקודות אישי אירגון המקרו. פתיחה אוטומטית של קבצי << גם בערב 4 6 ישראל אפריל 199% לוכור הרבה, להעזר באחרים, ללמוד כל הזמן. וזה עוד לא הכל. המנהל, בנוסף לצרות האישיות שלו עס המחשב, צריך להתמודד גס עס צרותיהם של אחרים. וכדי שהמנהל יוכל להסתגל צריך לעזור לו... 4 לפתח יכולת הבנה מקיפה של המערכת. 4 לפתח מיומנויות הבנה של צרותיהם של עובדיו עס המחשב. 4 לנסות ולפתח אמפטיה עם מנהל התיפעול באירגון (יצור משונה ונוראי שלא היה קיים לפני הרשת). מרכז טיפולי אוטודידקטי כפי שציינתי למעלה, מערך המיחשוב באירגון הוא תשלובת של כלי חומרה ותוכנה עם בני אדם באירגון. וכל אחד מהללו - בעצמו או בשילוב עס מי מהאחרים - הוא מקור לא אכזב לתקלות ולבעיות. והצטברות התקלות על פני זמן וללא טיפול מתאים עשויה להביא את האירגון מהר מאוד אל סף קריסה. / קישוריות במיחשוב כדי לקדם את פני הרעה מן הראוי שבכל אירגון - ביחוד באלה שלהס סביבת מיחשוב מבוזרת עם מחשבים אישיים מקושרים ברשתות - יהיה מרכז שיטפל באופן שוטף בכל הנושאיס הללו. לפני מספר ימים נוכחתי ביום עיון מטעם יחד עם 4880018)65/ זטוטקת 60. במפגש זה הוצגה בפנינו מערכת זטוחסטוח!-/6. מערכת שנועדה לתת בידי מנהל התיפעול כלי לאוטומציה של הגנה מפני קריסת מערכות חומרה ותוכנה. התרשמתי עמוקות מהכלי ועוד אשוב אל העקרונות המורפולוגיים שלו במאמריס הבאים. אך עד כמה שאפשר להתרשם מיום עיון אחד אזי הכלי לא נותן תשובות ליינפילות" של מערכות אנוש. כל מרכז טיפולי (הביטוי 06%% ק|116 מאוד לא חביב עלי) צריך שיפעיל שני סוגי כליס - כליס שנועדו לטיפול אוטומטי בגורמי קריסה שמקורם בחומרה ובתוכנה וכלים לטיפול בגורמי קויסה שמקורסם בבני אדם שמשתמשים בחומרה ובתוכנה. כדי שהאירגון יפיק את מירב התועלת מהמיחשוב העובדים צריכים להיות מסוגלים להתאים - באופן שוטף - את כלי התוכנה שלרשותם למטלות הנוכתיות ולמטלות עתידיות בצורה שתמצה את מירב היכולות של הכלים ותענה על מירב המטלות. להשגת אופטימיזציה דינמית זו של הטמעת נושאי המיחשוב באירגון דרוש תהליך בלתי פוסק של לימוד עצמי. ללימוד בקורסים יש ערך אס הם מלוויס ומבוקרים על ידי מומחה ואם הס חלק אינטגרלי של התהליך. אחרת התפוקה לוקה בחסר - אס לדבר בלשון המעטה. המרכז הטיפולי האוטודידקטי הוא המנוע להולכת האירגון לקראת אופטימיזציה דינמית של הטמעת המיחשוב. על המנגנוניס המרכיבים אותו ופיתוחם אשוחח בהמשך. (6) רן אברהמי יועץ מיחשוב, מחבר, מורה, ומפתח יישומים. בורלא 7 ירושלים 93714. טל. 02-792768 (גם בערב) פקס 02-799012. וופיע חדשו % גיליון אפריל של ססמדיה עכשיו על המדפים, בכל החנויות. 9% פורמט חדש ומרהיב. מאמרים מקצועיים מתוך המגזין האמריקא' פחוטטוחסס 56. % מדורים מרתקים על תרבות המחשבים, מולטימדיה, אינטרנט ותקשורת. > החתמת מנויים בטלפון 03-6385898 מחירים מיוחדים למנוי' 06//80826. 0 אינטונשיונל דטה קוופוויישן (16) ישואל בטיתוף פווום חבוות המולטימדיה בישואל מל | כל טי % העידן החדש "מולטימדיה - העידן החדש" הוא סמינר מיוחד של 16 למפתתי כותרים וטכנולוגיות לעידן המולטימדיה החדש: באעטרנט: מולטימדיה ברשתות כבלים. מנחת הסימנר היא הגב' תפס ₪6 מקבוצת א120111%. הקבוצה חוקרת בעיקר את השוקים הביתיים והעסקים הקטנים בארה"ב, וכן שילובי טכנולוגיות: מיחשוב, תקשורת, טלביזיה בכבלים, וכו'. הגב' רוזן אחראית אישית לתוכנית המחקר הרב-תחומית וק:ואדד ו ששו )גדא ומעניקה ייעוץ שוטף לחברות המובילות בארה"ב בתחום. בעקבות הסימנר הקודם והמוצלח במיוחד שערכה בישראל בשנה שעברה, החלה הגב' רוזן להעניק ייעוץ שוטף גם לחברות ישראליות. הסמינר יתקיים בגן אורנים בגני התערוכה | אל תל אביב בין השעות 16:00-09:00 ויועבר בשפה האנגלית. כל משתתף -- אירועים אהוס פקס. 6889207 0ל. 6385850/6 בסמינר יקבל את ספר ההרצאות, הכולל ! רָן אנא שלחו לי טופס הרשמה עשרות טבלאות וניתוחי - שוק. ]1 לסמינר המולטימדיה ואפשרות לביקור ועיון חיעם (חד-פעמי) | ב אני מעוניין בייעוץ פרטי בספריית המחקר של 16 ישראל. | 2 תפסוה הסוסרן .15 מחיר: 249 דולר למשתתף. חברה מחיר מיוחד לחברי פורום חברות | טל | פקס המולטימדיה: 199 דולר למשתתף. סמינר מקצועי מיוחד למפתחי ויצואני כותרי מולטימדיה, טכנולוגיות למולטימדיה, טכנולוגיות אנטרנט, שילוב מולטימדיה ברשתות כבלים יום שלישי 30 באפריל 1996 בהתכנית 1. כותרי מולטימדיה באוה"ב ערוצי הפצה, תחזיות ₪ מגמות עיקריים בשוק הכותרים - 1996 ₪ מובילי השוק האמריקני ₪ מבנה השוק (0141% 6 1 ₪ מבני ערוצי הפצה 8 אסטרטגיות ערוצי הפצה - 0% וערוצים קמעונאים ₪ התפלגות השוק ₪ תחזיות לשנים הקרובות 2.מולטימדיה באינטרנט ₪ מולטימדיה באינטרנט - מגמות טכנולוגיות ועסקיות ₪ מבנה השוק (א1ג11) ₪ ןמ ) מודלים עסקיים ₪ דוגמאות מוחשיות, 51/05 0/5 ניתוח ההזדמנויות 3 שירותי מולטימדיה מבוססי - רשת (מולטימדיה בכבלים) 8 מגמות טכנולוגיות ועסקיות = -7₪ 7 - = *מהשק( פא) ] ₪ מודלים עסקייס ₪ הבהקים מתוצאות סקרי קבוצות - ] מיקוד שערכה 6 ₪ ניתוח ההזדמניות 4.אנל פתוח לשאלות למפתחים וליצואנים שח תמי הכנט *ו, 0% : 1 90 --% סאילא 1 . 2 הגב' מ30% ה6ו116 תעמוד לרשות חברות המעוניינות בכך, לימי ייעוץ פרטיים, בנושאים מוגדרים מראש, בתקופת שהותה בישראל (בשבוע האחרון של אפריל). לקבלת פרטים, התקשר אל עידו נחמני ב-6כ] ישראל טל. 03/6858093 66 מאת: סטפן וו. פליין, תרגום: ניר ארז 9 אלידנ עוצמה ישר מהקופטה בקרות תרשימים נועדו לסייע לך בשילוב גרפיקה עיסקית ותרשימים גרפיים ביישומיך. את זזג), לדוגמא, כוללת סוג תרשים מעניין לזמן-אמת, המיועד ליצירת יישומים פיננסייס נגללים, (-תסופפסוקח1 זצזוי] מציעה לך שליטה מלאה על הזוית ועל אפקט התאורה בתרשימים תלת-מימדיים. זסז56 01200166 מציעה סוגי תרשימים איזוטריים לאנליזה פיננסית, המתאימים ליישומים מיוחדים. שלושתן מספקות את בקרות ה-א06 הן ב- 6 והן ב-32 סיביות, ו-את הג3?) (-66וקגזנ) זז כוללות גם א8/-ים ו-11ס-יס. כללנו בסקירה גם את 3.0 086 ג|טמזסת של סק 0) [גטפו - בקרת רשת מתוחכמת ביותר שנותנת לך, בסופו של דבר, גליון )ץישראל אפריל 199% ח ל ק במאמר הקודם בנועוא זה סקרנו חמעו מהחביכלות הראשונות של בקרות = יעודיות (00%) ב-32 סיביות, שהופיעו לאחר צאתה של 501סזס!! 0 ס6ו885 |8ט5וש. במאמר זה נסקור חמעו חבילות חדעות שהופיעו מאז. אלקטרוני מלא תואם 66א₪ 080ז6ו], עס כל הפונקציות המתמטיות, אותו ניתן לגרור ישירות ליישום שלך. מודול ה-אססטאזס/ 6% שלו משתמש במישק גליון אלקטרוני מוכר עם סרגל כלים המסייע לך בפעולות העיצוב במהלך התיכנון. משתלבת היטב עס בקרת התרשימים )אוו הסו6%%זקוח] (של אותה החברה), ומספקת תשתית יציבה לבניית יישומים עסקיים מורכבים. 6 ג[טתחסת ולבסוף, 1.0 הסוה3ק 60 .2 5011816 אסכ, שאיננה בקרת 015, אלא כלי דפדוף רב- עוצמה לעצמי 01.5. היא בוחנת את ה- 69% ומציגה את כל עצמי ה-01.8 במערכת במבנה עצ מסודר. היא נותנת גס דרך אחידה הסרגלים מאפשרים שינויים נרחבים במהלך הריצה ------ בקוות 018 - כשם חלון השליטה בפרספקטיבה תלת -מימדית 5'ס הו זסז = 81ה6: התוכנה מפצה על חטרונותיה המועטים במצב העיצוב בעזרת האנמנטים הגמיעוים שלה לזמן הריצה לעיין במשתנים, בפונקציות ובאירועים. פרט להיותה תוסף מצוין ל-88%6 [גטאו), היא אידיאלית עבור תוכניתנים העובדים עם העצמיס החשופים ביישומיס מאופשרי ₪.01. 6או א =ההצד-50 5ססחו) זס] %א: 1וב3ה6 4.0 תוכנת את 688 היא כלי גמיש ליצירת תרשימיסם עבור מגוון סביבות פיתוח, בנוסף ל-4.0 84816 [גט8ו. המוצר כולל בקרות א8/, 06% ב-16 סיביות וב-32 סיביות ו-. 011 עס פונקציונליות זהה. החברה מבטיחה תאימות ל-++6/6 886ס2, ותק[26] 6תגוזסם, גוקט) 1, 400088 110708011 ++0/6 10708011]א, 0 [ט18 +1/11670801, ++>6 [הט19 1]ספסוסוו ו- 50% 3.1 פאוסשחו/. מחיר התוכנה 5348 (כל המחיריס בארהיב). בקרת ה-א06 ב-32 סיביות שבחנו נתנה פיתרון טוב עבור תרשימים כלליים. את זגו מטפלת היטב בדברים היסודיים עס אוסף מוצלח של תרשימים בשניים ובשלושה מימדים. היא גסם מאפשרת לך להגדיר את צורתן של העמודות התלת מימדיות על-ידי הגדרת מספר הסימונים על ציר העמודה, או על ידי בחירת עמודות קוניות העולות לנקודה. אי 631 כוללת סוג מיוחד של תרשים ומן- אמת המאפשר לך לגלול מידע אמיתי בצורה חלקה ביישומים פיננסיים. כשתמקס בקרת א 687 על טופס, היא תציג מייד מידע לדוגמא, שיתן לך תחושה כיצד היא תיראה בסופו של דבר. את 6081 מאפשרת לך לעבוד עס התרשים בזמן העיצוב, ומשקפת את השינויים מייד לאחר ביצועם. גליון התכונות של הבקרה כולל 11 כרטיסיות שונות, מלאות בתכונות שניתן לשלוט עליהן. נראה לנו שהחברה הגזימה קצת במידת החלוקה של התכונות, עד כדי כך שלעיתים קצת קשה לאתר תכונה רצויה. לדוגמא, צבעי התוית נקבעיס בכרטיסיית פוזס601, אך צבעי הקוים של הרשת נקבעים בכרטיסיית סו מייד לאחר שתתרגל לדיאלוגים תתחיל להבין את הגמישות והיעילות האמיתיות של א זוגס. התוכנה מאפשרת להגדיר את הסיבוב וההגבהה של תרשימים תלת-מימדיים, כמו גם את העומק של ציר.2. התוכנה אינה כוללת יכולות תאורה מתוחכמות: ניתן להפעיל או לבטל את הוספת הצלליות. דיאלוג שטוצפ-3 נותן לך כלי נחמד לכוון את הזויות: אתה מחליק שתי ייגולות", המייצגות נקודות מבט, סביב שתי טבעות ניצבות הנמצאות על כדור. התצוגה-המוקדמת מימין מראה את השלכות השינויים בזמן אמת. למרות שכך קל לשלוט על זויות התצוגה התלת-מימדיות, מקורות אור נוספים היו הופכים את התצוגה התלת- מימדית למשכנעת יותר. ריצה גמישה התוכנה מפצה על חסרונותיה המועטים במצב העיצוב בעזרת האלמנטים הגמישים שלה לומן הריצה. תוכל לבחור בהפעלת סרגל הכלים, סרגל המרקם וסרגל לוחות הצבעים, שיתנו למשתמש הקצה את מלוא היכולת בעיצוב התרשים כרצונו. סרגל הכלים קובע את מבנה המלל, את סוגי הגרפים, את התצוגה התלת-מימדית ואת המעבר בין הצגה דו- ותלת-מימדית, וכן את האפשרות להעתיק גרפים ל-6זגסטקו!6, להדפיס, לשמור ועוד. בעזרת סרגלי הצבעים הנגללים, המשתמש יכול לגרור צבעים ופאלטות לכל איזור בתרשים ולשנותו. תכונת ומן ריצה אחת, הקרויה זסוו4ת גּוגכ, חסרה מאוד במצב העיצוב. תכונה וו נגישה מסרגל הכלים, ומאפשרת למשתמש להכניס לתרשים ערכים חדשים בזמן ריצה. כדי להציג תרשים עס ערכים מוגדרים מראש בזמן העיצוב יהיה עליך להגדיר את מערך תכונות ה-6ט91 של הבקרה באמצעות כתיבת קוד. הקוד לקביעת ערכים ושינוי תכונות מורכב יותר מהדרוש, ככל הנראה עקב בעיות תאימות הנובעות מתמיכה בפלטפורמות פיתוח רבות. לפני השינוי של תכונה (כולל ערכי המידע), אתה חייב לקרוא לפונקצית 0602808 שתפתח ערו תקשורת לבקרה, ותסגור אותו בתום השינוי. עצמים שונים עלולים לדרוש פתיחה של ערוצי מידע שונים. מודול ההכרזה של הבקרה כולל שבעה קבועים שונים, אותם יש להעביר בפונקצית 06031 כדי לפתוח ערוצי מידע שונים. את 6371 כוללת אוסף נרחב של פרוייקטים לדוגמא עבור חלק מהסביבות הנתמכות, כולל וק61 6הג801, מהדרי ++6 הנתמכים, -.501 ס6תו |-88%10 |גט%ו. התיעוד מקיף, ומדגיס את התחביר הנכון של כל קריאות הספריה בכל אחת מהסביבות, אך קשה לאתר בו את הקבועים, הפונקציות והאירועים של 7 6 ישראל אפריל 1996 (8 עורך טבלאות משמש | להכנת הערכים המספריים | בקרות 015 ------------ ענכיש 902%:ף א > אפשר לשלוט בהצללה ע'"י הזת מקור האור במרחב 32 הסו655ז0וח! ז9זו-]: אחד היתרונות הגדולים ביותר עול הסו655זמוח! +5זו] הוא הבקרה שהיא נותנת על תרעוימים תלת-מימדיים כל א06%. למרות הבעיות הקלות, א 6871 היא בקרה שימושית, ומגיעה במגוון גירסאות שיתאים לכל סביבת פיתוח שתבחר. 00 ואטפוצ 0 ח655/0'וכוח! 5%'וו-] מסופפסזקות1 וזו היא בקרת 06% גמישה ונוחה, שתענה לדרישות השרטוט של כל מתכנת. במחיר 5249, היא מספקת מגוון סוגי תרשימים דו- ותלת-מימדיים, והמישק הישיר שלה לא יאט את העבודה שלך. החבילה כוללת גירסאות 16 ו-32 סיביות ל-א06, כל אחת מהן נותנת לך 14 סוגי תרשימים דו- מימדיים, ו-12 סוגים תלת-מימדיים. סוגי התרשימים הללו כוללים את כל התרשימיס הנפוצים (קו, עמודה, פאי), כמו גסם כמה סוגים איזוטריים יותר, כמו מדרגה, שס.1-ת8ו1, גאנט, בועות, תרשיס פולארי ורדאר. לכל סוג תרשים ישנס כמה סגנונות שוניס. יבירת תרשים היא תהליך פשוט. לאחר שהנחת את בקרת הסוצפסזקחו1ז זצזויז על הטופס, אתה לוחא עליה לחיצה ימנית, ובוחר את 6 ישראל אפריל 1996 אופצית האשף מתוך תפריט-ההקשר המופיע. האשף ינחה אותך בתהליך ההגדרה של התרשים; הוא פשוט, מהיר, ומשתמש במידע לדוגמה כדי להדגים לך את התוצאות הצפויות. אינך חייב אפילו להריצץ את הפרויקט כדי לראות את התוצאה בזמן-ריצה: כל השינויים הס דינאמיים, וכפתורי עמקה מפוזרים בהרחבה בין גליונות התכונות, כך שתוכל לעדכן את התרשים מבלי לצאת כלל מהדיאלוג שאתה נמצא בו. בנוסף לאשף, תפריט ההקשר נותן לך גישה לארבעה פריטי עיצוב אחרים: ז61ת, גת6 ז001, ₪8 ו-270067166. כשתבחר ₪615 יעבור התרשים למצב זו4ם, המאפשר לך לבחור ולעצב חלקים אינדיוידואליים מהתרשים באופן ישיר. לחיצה כפולה על כל אחד מהאלמנטים (כמו נקודות המידע, הצירים או התויות) תעלה את גליונות התכונות הרלוונטייסם ותאפשר לך לשנותם. אם תרצה לגשת לתכונות מבלי לבחור רכיביס אינדיוידואליים, תוכל לבחור מתפריט ההקשר את 66ו6₪ק0זת, ואז לבחור את הקטגוריה שברצונך לערוך. הקטגוריות הן [64ח06, וסוש, %, 18א, 1.60606, 11116 (-0010040/. במהלך המבחן מצאנו כי מצב ₪80 הוא המצב היעיל ביותר לעריכת תכונות, כיון שכל מה שהיה לעשות כדי לשנות עצם היה ללחו4 עליו לחיצה כפולה. שליטה על המראה והתחושה מרבית השליטה על המראה והתחושה של התרשים נעשית דרך קטגורית התכונות ז0ס1ץ (ה-ו10? הוא האיזור בתרשים בו מוצג מידע, לא כולל תויות, סימוניסם ואלמנטיס אחרים). בגליון התכונות )710 תוכל לשנות את סוג התרשים, את צורת ההצגה של החלק האחורי והקירות של תרשים תלת-מימדי, ואפילו את התאורה והזוית של תרשים תלת-מימדי. אחד היתרונות הגדולים ביותר של מסופפטזקמו] זו הוא הבקרה שהיא נותנת על תרשימיס תלת- מימדיים. תוכל להגדיר אם התרשים יצוייר כאורתוגונלי, נוטה, או עס פרספקטיבה, ומעבר לכך תוכל לכוונן אותו להשגת תצוגה ברורה וריאליסטית. תוכל לשלוט באופן מלא על הסיבוב וההגבהה של תרשים תלת-מימדי ולקבוע את מרחק הצופה. דף ה-אחוחזטו 1 ש-3 מאפשר לך להגדיר את האור המוקרן מתשעה מקורות אור נפרדים ושונים. טיפול בתכונות הסיבוב והתאורה באמצעות קוד יכול להפיק אפקטים מעניינים של אנימציה. לכל עצם-תרשים של מסו688זקח1 זצזוי] יש הוגש 64 המקושר אליו. ה-0₪6 גוגם הוא גליון אלקטרוני מיוחד, הכולל את המידע המוצג בתרשים. לחיצה על 040 זוגה6 וו4 מעלה מישק פשוט מאוד ל-0₪6 גּוגם. כל שעליך לעשות הוא להקליד את הערכים, כולל תויות לשורות ולעמודות שישמשו לקטגוריות המידע ולסדרות בתרשים. עליך להגדיר גם כמה שורות, עמודות, תויות שורה ותויות עמודה תצטרך. כדי לשנות מידע בזמן הריצה עליך לקבוע את תכונות השורה והעמודה הנוכחית בעצם ה-6006 גּוגּ0, ולקרוא לפונקצית 5610318 שלו. התוכנה מתוכננת לעבוד גס עס בקרת הגליון האלקטרוני 006 8|טחוז0" של החברה, ויודעת להתקשר ישירות לגליון אלקטרוני, ובכך לשקף את השינויים בתאים באופן אוטומטי. כברירת מחדל, חסופפטזקוח] |ואזות נותנת למשתמש הקצה בקרת עיצוב מלאה על התרשים בזמן הריצה, דרך תפריטי ההקשר. תוכל לשנות את הדיאלוגים הרגילים באמצעות לכידה משלך של אירועי העכבר. אירוע פ86ַחא60צע1קק מאפשר לך להריצ קוד משלך כאשר המשתמש לותצ עְְפְקא או 0% לאחר שביצע שינויים. בסך-הכל, 6אזו חסופפטוקוה] עשתה עלינו רושס מצויין. אתה מקבל אוסף רחב של פרויקטים לדוגמא, המדגימים כיצד להפיק את המיטב מהמוצר. התוכנה נותנת לך שליטה מצוינת על תכונות העיצוב, והשילוב בין גמישות לבין קלות שימוש מבטיח תמורה נאותה למפתחים בכל הרמות. 6צו 5דא=צוסקוש0ס6 והשפו/ 0 6₪ח0 ב3!והויוס=] אם אי פעם ניסית להוסיף פונקציונליות גליון אלקטרוני פשוטה ליישום 6ו83% [גטפוצ בעזרת בקרת הרשת של 23866 [גט1%), כבר למדת בודאי להעריך את המורכבויות של תוכנות גליון אלקטרוני רציניות כמו [66א₪ )ספ8סזטו]/. תוכנת 06 גוטמוזסי] נותנת לך דרך קלה להציב ספרי-עבודה מתוחכמים, תואמי |אם, בתוך היישוס שלך. במחיר 5249, ווהי בקרה מתוכננת היטב, עס ביצועים טובים ואוסף מקיף של משתנים, פונקציות ואירועים. בדומה ל-00ו68%זקח1 ו%זוי, בקרת התרשימים של החברה, 06 ג[טמחסת מגיעה כ-06% ב-16 וב- 2 סיביות; הגירסה האחרונה אינה כוללת בקרת א8/. אתה מפיל את הבקרה על הטופס ומשנה את גודלה, ובכך יצרת גליון אלקטרוני דמוי [66אם. אינך חייב לשנות כל תכונה שהיא כדי שהגליון יהפוך לפעיל, אך סביר להניח שתרצה להוסיף פריטי תפריט וסרגל כלים לביצוע פעולות כמו העתקה, הדבקה ומיון. הבקרה אינה כוללת סרגל כלים סטנדרטי לשימוש בזמן הריצה, אך התחביר הפשוט של הפונקציות מקל מאוד על יצירת סרגל כזה. כל ספר עבודה של 086 ג!טחוזסי יכול להכיל עד 256 גליונות נפרדים. התוכנה יודעת לקרוא ולכתוב ספרים של [אטאא, כולל את הפורמטים החדשים 5.0 ו-7.0. היא יודעת לקרוא גם קבצי טקסט עם הפרדה, וכן לקרוא ולכתוב בפורמט משלה, התומך בפונקציות שאינן זמינות ב- [6סאם. ישנן מספר מגבלות לתאימות ל-]שסאם: התוכנה אינה תומכת בקבצי [שא6 המכילים תרשימים, בקבצים המוגניס בסיסמה, ובחלק מהפונקציות של [ששאם. למרות זאת, ניתן לקרוא קבציס עס תרשימים או עס פונקציות שאינן נתמכות - התוכנה פשוט תתעלם מהחלק הלא-נתמך. הגליונות האלקטרונייס של 086 ג[טוזזס" תומכיס בבקרת התרשימיס מסופפטוקו] זציווית של החברה. תוכל לציין את איזור המידע ממנו אתה רוצה להפיק תרשים, ולשנות את משתנה 1006 ל-066081ס1א כדי להציב תרשים על הגליון. אס בקרת )אוו מסופפטיוקהו] מות קנת אצלך, תוכל לגרור אותה לגליון. כשתמקם את התרשים, ייוצר קשר בין שתי הבקרות, כך שהתרשים יתעדכן באופן אוטומטי עם כל שינוי במידע שבגליון. 068 111102 ==-====< השילוב של כמה טבלאות ותרשימים על אותו גיליון פעל היטב במבחנינו, אך לא הצלחנו להציב תרשים על גליון נפרד באותו ספר- עבודה. בעזרת תוכנית הדוגמא המצורפת 101 (פרויקט 6ו83% 1גש8ו/ המדגיס רבות מהתכונות של הבקרה), התנסינו בהצבת תרשימי )ו מסופסזקהו1 על גליונות נפרדים ובצפייה במידע. מצאנו שדבר זה גרס בסופו של דבר ל-:07. נציין שלא נתקלנו בכל בעיות בהצבת תרשיס על אותו הגליון, והאינטגרציה היתה חלקה מאוד. קטן להפליא גליון התכונות של 006 ג1טווז0: קטן להפליא. שלוש כרטיסיות, המכונות [גזשח00), שס!!ג ו- או510, נותנות גישה לכמה מהפרמטרים הבסיסייםס ביותר של בקרת גליון הנתוניס. כרטיסיית 00606141 שולטת בפרמטרים כמו שם הגליון, הפעלת 08604[]6ו4/ ו-56416שטו/. תכונת 50486א6ו מאפשרת לך להתמקד פנימה והחוצה - תכונה שימושית גס בזמן הריצה, כיון שהיא מאפשרת למשתמש הקצה לשנות את כמות המידע הנכנסת לגבולות המסך. כרטיסיית סו41 שולטת על תפקודים בסיסיים של המקלדת, העכבר ופעולות העריכה, וכרטיסיית אסג5 מאפשרת לך להגדיר את רוחב הגליון, ומאפיינים ויזואליים אחריסם שלו. כלי העיצוב החזק ביותר בזמן התכנון הוא ה-ז0ת26%18 אססטאזס/ו, חלון מיוחד שאליו ניתן לגשת מתפריט ההקשר שבמצב התכנון. ה-ז6ח8ו69] אסספאזס/ דומה מאוד לספר- הגליונות בזמן הריצה, אך הוא כולל גם סרגל כלים לעיצוב. ניתן להיעזר בו כדי לעצב תאים, לפתוח קבצי [66א, להציב תרשימים, לצייר צורות, ולבצע פעולות עיצוב רבות אחרות. מובן כי אין גליון אלקטרוני מלא בלי כל הפונקציות המסובכות שקשה לוכור.. 6 ג[טוזס כוללת 130 פונקציות, ביניהן פונקציות פינאנסיות, טריגונומטריות, זמן/ תאריך והמרת מחרוזות. ניתן גס להגדיר כללי 0 ]67/6 07800105: כלי העיצוב החזק ביותר בזמן התכנון הוא ה-ז06ףו065 אסספאזס\, חלון מיוחד שאליו ניתן לגשת מתפריט ההקעור שבמצב התננון (00611165??) מאפשרים עמודי התכונות | לבחור את כל הפרמטרים [טזומט ) הק ו ון. - | עמוד הגרפים הדו-מימדיים כולל 12 סוגי-אב לש ות + 30 רמתו | 6 סרגל כלים ניתן = | לשתילה בצמוד ‏ | לגרף .9 6 ישראל אפריל 199% 100 אימות מידע עבור תחומים של תאים, כדי לאל הכנסת מידע נכון. ניתן לקשר את ספרי- הגליונות של 06 ג!טח חס למקורות מידע 60, המאפשרים דיפדוף בבסיסי נתוניס; לעת עתה אין תמיכה ישירה בבקרת המידע של 8286 |גטצו. התאימות לקבצי |שסאם עדכנית לגירסה 7.0. היא פועלת היטב, ושמות הפונקציות והמשתנים שלה ברורים, ולא יבלבלו אותך. בסך-הכל, זוהי בקרת הגליון האלקטרוני השימושית ביותר שראינו, ודרך מצויינת להעניק ליישוס שלך תמיכה בגליון אלקטרוני שהוא הסטנדרט בתעשייה. 6! סאוחסו וסעק = ו6גצצוק 0 5676 63020165 זוהי גירסה מורחבת של בקרות התרשימים של החברה, הכלולות ב-4.0 89%16 [גט8ו/. גירסה זו כוללת בקרות 06% ב-16 וב-32 סיביות, ספריות .₪011 ב-16 וב-32 סיביות, ובקרת א8. במחיר של 5299 היא מעניקה עושר תכונות וגמישות גדוליס בהרבה מאלה של בקרת אסס.132זג(6. אנו בחנו את ה-06% ב-32 סיביות תחת 4.0 8ץ, ומצאנו שהוא מהיר ונוח עבור גרפים בסיסיים. למרות שאין לו את מגוון סוגי התרשימים שיש ל-16ו] מסוצפטזקות1, הוא תומך במגוון רחב יותר של הסוגיסם הבסיסיים, שסביר שתצטרך. הוא כולל גם כמה סוגים מענייניסם המתאימים במיוחד ליישומים סטטיסטיים ופינאנסייס: גאנט, שס.11190-1, 630010800% ו-זסאפות /-אסם. תרשימי הגאנט וה-אס-91ו₪ הינס כלים מוכרים למצגות (ליישומי ניהול פרוייקטיס וניתוח מלאי, בהתאמה), תרשימי ה- 0]6%00%ת68 וה-זשאאום)-א30 הס פחות ידועים. תרשיס ה-6%ו616%0₪ח63 הוא ואריאציה על תרשים ה-א88-1.0ו1!, המדגיש את מגמות המלאי בכך שהוא צובע נקודות בהן המלאי גבוה, והופך אותן לחלולות כשהוא נמוך. גרף ה-ז6א18 /\-א80 מציג את ההתפלגות של אוסף ערכים סביב החציון ושישה אחוזוניס אחרים, על ידי הצגת הנקודות באופן אנכי עם צורה דמוית שעון חול סביבן. 5 >סותקגזנ) אינה מציעה מגוון רחב של סוגי תרשימים כמו חלק מהבקרות האחרות בסקירה זו, והיא מתייחסת לסגנונות שוניס של אותו גרף כאל גרפים שונים לגמרי. לדוגמא, גרף קוי, גרף שטח, גרף שטח תלת- מימדי וגרף סרט מופיעים כסוגים שוניס, למרות שכולם וריאציות על גרף הקו. דף התכונות של הבקרה כולל כרטיסיות נפרדות עבור 08167 20, 08167 32 ו-6צ51 המגדיר את מראה הגרף. אנו מצאנו את ההבחנה בין סוגים וסגנונות לא לגמרי ברורה, ולעיתים מיותרת. לדוגמא, אם בחרנו בגרף קוי וסימנו 6 ישראל אפריל 1996 בקרות 015 -- את תיבת 88ספוחץ5 בכרטיסיית 6צו5, קיבלנו גרף זהה לגרף הבסיסי מסוג ז569000. חלק מסוגי הגרפים כלל אינם כוללים אופציות בכרטיסיית ה-6ַצ84. פרט לכך, זסצז50 >טותקגז0 נותנת לך בקרה רחבה על תכונות התרשימים, עם 15 כרטיסיות נפרדות בגליון התכונות. במיוחד מצאה חן בעינינו כרטיסיית 686זז, המאפשרת לך להוסיף במהירות מציינים סטטיסטיים לגרפיס שלך. במקריס מסויימים תוכל להציג קוים אופקיים המציינים ערכי מינימום, מקסימום, ממוצע וסטיית תקן, וניתן להיעזר אפילו בתכונת התאמה לעקומה. למרות שתכונה זאת היא שימושית בעת ניתוח תוצאות, היא איננה פועלת עס הגירסאות התלת-מימדיות של גרפי קו, עמודה (-ז6ו8041. זסצז50 8סותק3ז2) מציעה דרך ייחודית לכוונן את המצג התלת-מימדי. כרטיסיית פ-3 נותנת לך תצוגה מוקדמת על הגרף התלת-מימדי, כשהוא מוקף בשלושה סרגלים נגללים המאפשרים לך לקבוע את הסיבוב, ההגבהה והמרחק של הצופה. הסרגלים הם דרך נחמדה ופשוטה לכיוונון המצג, אך בקרת העומק לא פעלה כפי שצפינו. במקום להפוך את הגרף לקטן יותר, כשהזזנו את הסרגל לציון "החוצה", הבקרה הגדילה את העומק של התרשים - כיוונוו הנשלט גם על ידי הסרגל הנגלל וק6 שבכרטיסיית כ-3. דרך תלת-מימדית יחודית אחת התכונות הנחמדות של ז6צז56 8טומקגז 0 היא התנהגותה בזמן ריצה. ניתן להציג את סרגל הכלים הסטנדרטי של הבקרה בחלקו העליון של הגרף, ובכך לאפשר למשתמש הקצה לשנות את מראהו. כפתורים על סרגל הכלים מייצגים את הכרטיסיות השונות שבגליון התכונות. אס אתה רוצה שהמשת מש יוכל לגשת רק לחלק מתכונות הבקרה, תוכל לנטרל בצורה סלקטיבית את הכפתורים הרלוונטיים. לסרגל הכלים יש רוחב קבוע ולא ניתן להציפו כך שיתאים גם לגרפים קטנים. אס אתה חש שתוכל לשפר את כרטיסיות התכונות הסטנדרטיות - תוכל לבנות כרטיסיות משלך. תוכל לתפוס את אירוע ד כשהמשתמש לוח על כפתור סרגל הכלים, ולתת למשתמש הקצה לשנות את תכונות הבקרה דרך דיאלוגים משלך. בקרת ה-06% של ז6צז56 9106 היא רק חלק מהמוצר. החבילה כוללת גם ספריות 1 מרשימות, ואפילו מחלקת גרפים יעודיים 6 ג|טווזס-: מצאה חן בעינינו ברםיטיית בחפזז, המאפערת לך להוסיף במהירות מציינים סטטיסטיים לגרפים עולך 7( 0 וכ 2 שו 5 4 | - ו ו 2 שר | את הגרפים אפשר למקם ישירות על דף העבודה ממשק דמוי אקסל מאפשר לך לבנות מסמכים מרובי עמודים 1 | ותה ל ב | כל העצמים, השיטות והאירועים מוצגים בצורה סיסטמטית בקרות 01 - לחיצה כפולה על עצם פותחת את תיבת התכונות ומגלה את מרכיביו הסוהקוה60 ה8/: פרישת עץ העצמים חהועשפת את האירגון הכולל במערכת. היא יבולה לתת לך תמונה חדשה לגמרי על מבנה בקרות ה-01 עולך ל-++6. התיעוד מצויין, וישנן תוכניות דוגמא לרבים מכלי הפיתוח המגוונים, הכולליס את ותק[26 207186, 000[601% [4ט18/-0), גוקטנ) סח /\-.5001, סז אס [1808 +]ספסזסו!א, ו- טטס. מנקודת מבטו של כותב הקוד, זסז50 0%ותק3ז0 היא מוצר מצויין, למרות שניתן היה לשפר חלק מתכונות העיצוב האינטראקטיביות שלה. 00 הג אוד-50 אססה 0 חהסוחהקוהוס6 ה8/ תוכנה זו, שמחירה 579.95, היא כלי דפדוף המיישם את השימוש בעצמי .01 חשופים כדי לסייע לך להבין את האוסף המבלבל של עצמים, קבועים ופונקציות. התוכנה מיועדת להוות מעין מנהל קבצים לעצמי 0/8, ובהחלט עונה על הציפיות. זהו יישוס עצמאי המאחזר את כל עצמי ה-015 החשופים במערכת שלך ומציג אותם במבנה דמוי ע בו ניתן לדפדף, ולפתוח ולסגור את ענפיו השוניס. תוכנית זו איננה בקרת 01.5, כמו התוכנות האחרות בסקירה, אך כיון שהיא מסייעת לך בעבודה הן עס בקרות 01.5 והן עם עצמי אוטומצית .01 חשופים אחרים, נראה לנו שהיא מתאימה לסקירה זו. החבילה כוללת גירסאות 16 ו-32 סיביות לתוכנה, כך שניתן להשתמש בה הן תחת 3.1 צשסשמו/ והן תחת 5 8/ש00ת1/ ו-א3.5 ךא פשסשחוצו. אנו בחנו את גירסת ה-32 סיביות תחת 95 %שסשחו/. בפעם הראשונה שתריץ את התוכנית, היא תקרא את ה-צעזו%ו₪68 ותאחזר את כל עצמי ה-012 במערכת. ה-תסותגקת60 8ג%8 6 מבוסס על חלון 76 66ןטס, על חלון תסגוגומזס!ה] ועל חלון שוטפוטז. מספר החלונות המוצגים משתנה מעצם לעצם. חלון ה-116 09[6 הוא הרשימה הכללית של כל עצמי ה-01.8 הנמצאיס ברמה הגבוהה ביותר, כמו בקרות 01.8, יישומי עצם וספריות סוגים. לחיצה על כל עצם ראשי תפתח ענף בעף), המפרט את הרכיבים המרכיבים אותו. פרישת עצ העצמים חושפת את האירגון הכולל במערכת. היא יכולה לתת לך תמונה חדשה לגמרי על מבנה בקרות ה-01.8 שלך. העצמים כוללים א608ן029 016ג01641), אותם תוכל ליצור מהקוד שלך, |-05[6606 6|ס8מותגזפסזק השייכים להם, אותם תוכל לשנות, אך לא ליצור. בעת לחיצה כפולה על עצם ב-766 |ס6ן05, חלון ה-66וש₪5 יציג מסגרות נגללות המציגות | את כל מאפיני העצסם. 8%)) 0)ן[סהוהוהגזפסזע יוצריס שתי מסגרות המפרטות את המשתנים והפונקציות שלהם; 8 16818016 מוסיפים מסגרת שלישית המפרטת את האירועים שלהם. המסגרת מפרטת את סוג המידע והתיאור של כל משתנה, אם הם כלולים ברישום ה-צ0א₪581 של העצם. המסגרת מפרטת גס את מבנה ההצהרה (פסוגזג!₪060( של פונקציות ושל אירועים, וניתן להעתיק אותה ישירות לתוך יישוס הנמצא בבניה. אם יוצרו של עצס ה- 8 קישר אליו או לאחד מחלקיו קוב עזרה, לחיצה כפולה על הפריט תעלה את דף העזרה הרלוונטי. בנוסף לתכונות עיון כלליות, התוכנה מציעה גם יכולת ייחודית לחיפוש אחר מלל ספציפי בעץ. תוכל לחפש בתוך עצס בודד, בקבוצת עצמים, או בכל העץ. תוכל גם להסתיר עצמים מסויימים או קטגוריות - עצמי 16 סיביות, לדוגמא - כדי להקל על העיון בעץ. התוכנה מתוכננת גם עבור משתמשים המעונייניס להשתמש ב-84צ - תקן האוטומציה של מיקרוסופט, ושפת האינטגרציה בין יישומים המיועדת ליישומים העסקיים שלה. עד צאת המאמר אמורים כל יישומי 0011006 0808ז6ו] לכלול .8 /, אולס כש-08וח3קו60 .8 יצאה לשוק, 4600688 1670806 ו-6זס/ עדיין לא תאמו ל-%84. מסיבה זאת כוללת %88 הסוהגקוסי) ספרית סוגים ל-8זס/ 801סזסו! 0 והדמית דפדוף לעצמי הגישה למידע של 0 400088 1670%01%]א, כך שניתן יהיה להתבונן גם בפרטי העצמים הללו. אחת התכונות השימושיות ביותר של התוכנה היא תכונת התיעוד. תוכל להדפיס דו"ייח לכל עצס ם01. הדו"ח יפרט את המידע לגבי המשתנים, הפונקציות והאירועים הקשוריס לעצם. חסותג4קו60 .78 היא דוגמא מצוינת לתוכנית עזר המקלה על מאמצי הפיתוח שלך פוט על ידי הבהרת העניינים. התכוונת לעשות עבודת תיכנות מקיפה בשפת 84), או שרק רצית להתבונן בפרטים של בקרות ה-ת,01, תוכנית זו תהיה בת ברית נאמנה. 11 6 ישראל אפריל 199% לבנות א מאת: סטפן וו. פליין ותומס מייס תרגום: ניר ארזד הבע'לות האומ'תית בטכנולוגיות האינטרנט כבר אינה ממוקדת כולה ב-65ו. למעלה משנ'י שליש מכל ערת' ה-קדזה כיום רצים בחוך קירות אע אירגוניים מגוננים, ומשרתים את הצורך בהפצה |תחלופה של מידע בנימ'. ברוכים הבאים לאינטרא-81, טכנולוג'ת האינטרנט הגדולה ב'ותר כיום. 2 00 - 6 ישוראל אפריל 199% במקרה הפשוט ביותר, האינטרא-נט היא אמצעי להפצת מסמכים בכל האירגון. הלקות יכול להיות כל דפדפן 66\ מצוי. בפועל, חברות רבות מתקדמות לעבר ניצול רחב יותר של האינטרא-נט שלהם: הפצת מסמכים סלקטיבית, יישומים אינטראקטיביים ויישומי זרימת עבודה עם קישורים למסדי נתוניס יחסיים, | ואפילו | שרתים שולחניים. התוכניתניס עליהם מוטלת המשימה להקים את היישומים הללו מוצאיס את עצמס בדרך כלל על קרקע לא מוכרת ובמחסור עז של כלים חדשים. למרבית המזל הולכות ומופיעות כיוס בקרות 01.5 יעודיות (א06%) המספקות גישה לפונקציונליות אינטרנט ברמה גבוהה. אבן הבניה הברורה ביותר בכל יישום אינטרא- נט היא דפדפן 65\. אנו בחנו שני מוצרים חדשים, המהווים דפדפן ט6\ מלא שאותו ניתן לגרור לכל טופס בכל כלי התומך בבקרות 06%. שני המוצרים מספקים לך משתנים, פונקציות ואירועים, המאפשרים לך לכתוב יישומים מתוחכמים יותר. למרות שבינתיים אלו שתי בקרות הדפדפן היחידות שראינו, אנו מצפים למבול של בקרות בקטגוריה זאת, ובפרט לגירסת ה-0068 של זספשסזםז6/סק של 86 (שעדיין לא נכתבה), אשר מיקרוסופט רכשה את הרישיון לשלבה בגירסה הבאה של ./18084[ 30 כתיבת יישומים מורכבים יותר עלולה לחייב אותך לכתוב ישירות ל-500%866 %שס6הו/ (0%ס%חו/), ‏ או להוסיף. פונקציונליות המבוססת על פרוטוקולי אינטרנט אחרים כמו קך], קךו5 או 16106. בסקירה זו בחנו גם חבילה של בקרות 06% שנותנות לך גישה תיכנותית פשוטה לפונקציות אלו. קח60 דס6אצוודפוס והטפו? ק!/ק6ז 6%הוז5ום זוא!|ססז 61ח'ו6זהו זמן רב לפני שה-65/ הפכה לפופולרית, האינטרנט הסתמכה על אוסף פרוטוקולים שסיפק מנגנונים סטנדרטיים להעברת קבצים, לניתוב דואר, ולהדמיית מסוף. אלו יצרו דה- פקטו את שכבת היישומיסם בחבילת הפרוטוקוליס של האינטרנט - מסופפוות%חגזך [701000 )16706ם701060[/1/ 601101 (הידועה בשמה המקוצר 162/12). במערכות מבוססות סח / כוללת שיכבה ואת אוסף מישקי 821 הפונים בתורס ל- 8 8 60הו/ (806%חו/) לשס התקשרות לרשת. חבילה זאת, בגירסה 1.0 ובמחיר 5 (כל המחירים בארה"ב), כוללת חלק מהפרוטוקולים הללו כאוסף בקרות 06% ב-32 סיביות. הבקרות הללו מפשטות את פיתוח יישומי האינטרנט למפתחי 8345 שאינס מכירים את הקרביים של ץן/6ז. החברה מחייבת אותך בתשלוס 550 להעתק זמן-ריצה, אך ישנן הנחות לכמויות גדולות ואפשרויות רישוי לרכיבים חלקיים. הגירסה שבחנו כללה רכיבי 06% המפשטים | את הגישה ל- [.אסספהו/ ולארבעה פרוטוקולי יישומיס סטנדרטיים: ז8]6חגזד 116 אינטרא-נט ישר מהקופסא = 7 ₪8 ברמת ה-אטספהו/, אך במקרה שכן ‏ ₪ אי 1 ₪ - בקרה ואת תאפשר לך לעשות א קסד וטמוופום הרה = | במאמצ מינימלי. [ טא 9 ] ד < 6000060160 )₪ > < 600060160 וס > )וו | וספ | 11306 46 | פס. -77 7 הפוסו 6 וסרה שחרתה א = 6 = 7 - אמוווה 0 הבקרה דואגת לטפל מתחת לפני השטח בכל התחזוקה המתישה של 800מו/1, אינך חייב, לדו(מא, להתעסק עס הפונקציות הרגילות של חיפוש שם ברוטוקול פז; ץז הוא האמצעי הנפוצ ביותר להעברת קבצים ברשת, ובקות ה- ץז שבחבילה מציעה דרך פשוטה לתכנת את הפרוטוקול. כדי להתחיל תהליך 19 עליך לשנות את משתנה ה-ת0ו400 ל-60חה60. תוכל לקבוע את משתנה ה-06צ1180%/671 למצב בינארי (לשס העברת קבצים רגילה) או למצב 48611 (אם אתה מעוניין שתוי .1 יומרו לזוג ז.68-1 במהלך ההעברה). משתנה ה-8%167/10066גד קובע כיצד הקובץ מתקבל. לביצוע העברת קוב רגילה ממארח לדיסק, עליך [701000 (17ת), 8או6צ1 אזסאוטאז ]0 ְ16צתהזך ( דאאז), 08% [01000זק 011166 (007ק), ו-6|קזופ [01000ז ווסקאהגז'ד [וג]א. (דד51). ישנן גם בקרות ל-61₪₪ו, לפעולות העתקה מרוחקות ולהרצת יישומים מרוחקים. התיעוד כלל התייחסות גם לבקרות קקץ/ק].51 ו-1220, אך אלו לא נכללו בחבילה. החברה מסרה שבקרות אלו יתוספו לחבילה במהלך השנה. היא מתכוונת לכלול בחבילה גם גירסת 2 סיביות משלה ל-אטסאגוו\ במהלך הרבעון. במקביל היא ממשיכה למכור גירסת 16 סיביות של ה-:ו/א1001, המשתמשת בבקרות א8 וכוללת את ה-6%סחו\ ב-16 סיביות של החברה כתחליף אופציונלי ל-611.אטסאחו/ של %ו60מ1/. במבחנינו בחנו מקרוב את בקרות ה-66א806, 17ת, 66ה61ד ו-ץדו5. תאימות לאחור אף אחת מהבקרות בחבילה לא מציעה פונקציות פעילות. החברה מסרה שהסיבה לכך היא כדי לשמור על תאימות לאחור למוצרי ה-א8/. מאידך היא הודיעה שבכוונתה לשנות את המוצר ולהוסיף פונקציות, תוך שמירה על אותם המשתנים עבור המפתחים שחשובה להס התאימות לאחור. ההכרח לשמור על תאימות בין גירסאות ה-א06 וה-א8צ נובע מכך שאין גירסת 16 סיביות ל-א06. למוצר יש אספקט יוצא דופן נוסף, הנקרא %8. בפעם הראשונה שיישוס קורא לאחת הבקרות שבחבילה, הוא טוען ללא השרת והמרת סדר הנתים ידיעתו את התוכנית ברקע. לדברי החברה, אחראית לניהול המשאביס המשותפים בין הבקרות השונות, ולהגנה מפני העתקה (התוכנה מזהה יישומים עס מספרים סידוריים זהים בזמן ריצה גם דרך הרשת). בקרת ה-500%04 >אוסחו\ מציעה דרך קלה לתיכנות ה-18806%/, בהשוואה לקריאות 471 סטנדרטיות. הבקרה כוללת 32 משתנים ושישה אירועים, כולל משתנה פסוו6א המטפל בפעולות 666א506 %שס6גג/ בסיסיות: התחבר, האון, קבל והתנתק. משתנה ה-00000יץ מאפשר לך לבחור בין קישור 899178 ז80) [000ז0זע (שכ!1) לקישור ץ1/ק16. הבקרה דואגת לטפל מתחת לפני השטח בכל התחזוקה המתישה של אטספחו\. אינך חייב, לדוגמא, להתעסק עם הפונקציות הרגילות של חיפוש שס השרת והמרת סדר הבתים. לבקרה יש משתנה ו6צחס6ו10%, שכאשר מציבים בו %58, סך פאאא ז[אמצאסס הוא יחפש בסיס נתוני שרתים מקומי, ואם צריך יפנה דרך הרשת כדי למצוא את הכתובת של השרת שהוגדר במשתנה ש6ואגא0%ה. הכתובת תוחזר למשתנה 8051001668 הבקרה גם תבצע באופן אוטומטי את ההמרה של סדר הבתיסם לפני המשלוח ברשת. למרבית היישומיס לא תצטרך כלל לתכנת ישירות להציב ב-1740%167%1006 את הקבוע תות מססא אמעפאהאז. אס תרצה ללכוד את המידע כדי לעבד אותו בדרכים אחרות, תוכל להשתמש בקבוע דאסצם םססוא אםתפאג אד. דבר זה יפעיל אירוע 6וצו0₪8600 אחד או יותר במהלך פעולות )06, ואז יוכל הקוד שלך ללכוד את המידע ולעבד אותו כדרוש. משתניסם אחרים מטפלים בפקודות הקשורות לספריות וקבצים, ואירוע 081.1 מופעל בכל פעסם שמתקבלת שורה מהספריה של האתר המרוחק. אנו מצאנו שבקרת ה-12/ נוחה מאוד לשימוש, למרות שהיא אינה מספקת מדדי סטטוס או ספירה של הבתים במהלך העברת הקובצ. מובן שתוכל ליישס תכונות כאלו על ידי עיבוד הקוב באמצעות הפקודות 18%5ת0 - 66 הס. הבקרה מגיעה עס קוב טקסט המפרט את הגדרות הקבועים הכלליים שניתן לייבא למודולי הקוד שלך. שמחנו לגלות 20 מצבי שגיאה שיטפלו במרבית התסריטים הלא-רצויים. שירותי הדואר בקרות ה-511 וה-16186 מציעות אמצעים פשוטים באותה מידה ליישום יכולות דואר והתחברות מרחוק בתוך יישומים שלך. הצלחנו לבנות יישוסם פשוט למשלוח דואר במהירות רבה, להתחבר לשרתי דואר במספר אתרים ולשלוח דואר אלקטרוני הן באופן אינטראקטיבי והן במצב אצווה. משתנה ה- 60 בבקרת ה-118א5 יכול לקבל אחד מ- 103 )ץישראל אפריל 199% 4 אה 0 14 4 ערכיםס שונים, המקימים קישוריס ומבצעיס מגוון פעולות דואר. גם תהליכי 1618 היה קל מאוד להקים: לבקרה יש רק עשרה משתנים וארבעה אירועיס המטפלים במשלוח ובקבלת מידע. בקרת ה- 88% 60 5017 6011001 5 ₪ [ חפ | 0005 ן | , ל ; 3 518005/0(31 שו זסוס) ₪6 56 וסצסם 1 אינה כו לת חלון מסוף ולא - סט דן החסזוס₪ 1 2 79 + השרה || :66 הדמיית מסוף משוס סוג, כך .₪ 0 4 ד[ אפ : חן ו שדברים אלה תלויים בך. כיון אע ₪ | 8 :שת 4 = . שבקרת ‏ 1618 משמשת בדרך כלל 8 - ₪ -- 0 ₪7 6% שי חזב ו | 068 10 5396 /ן] 86 פוחסה. שן למטרה סטטית, תוכנית הדוגמא - 850% 1 פפאוסזה עו6010ם. ] המצורפת מהווה תשתית סבירה עבורך להקמת מודול )6ח|6ך סטנדרטי שישמש אותך בכל יישומיך. עקומת הלמידה של ה-א1001 פרדוקסלית | במקצת. למרות שהבקרות מאפשרות למשתמשי קן/ק6ך חדשים לנצל את מגוון הפרוטוקולים לבניית יישומי אינטרנט שימושיים, התיעוד המצורף אינו עושה דבר כדי להשכיל את המשתמשיסם חסרי הרקע. כל בקרה מוסברת בצורה כל כך מכנית ומשעממת שנראה כאילו מחשב הפיק את התיעוד באופן אוטומטי. אין כל הסבר מקיף המתאר את מטרת הפרוטוקוליס או את אופן השימוש בהס ברשת של היום. פרוייקטים לדוגמא ב-[גט8ו 0 ט:88% ממחישים את השימוש בכל בקרה, אך הס לא מתוחכמים במיוחד, ולא מתועדים. פרט להערות הללו, ה-וא1001 הוא אוסף בקרות שימושי שיפתח דלתות חדשות בפני היישומיס שלך. 05 אס |0יז1ח0ס 6‏ ו60516/ א53 בניית יישומיסם מודעי-65/ עם בקרה זו (גירסה 1.0, במחיר 5149) קלה להפליא. הבקרה פועלת עם כל סביבת פיתוח התומכת בבקרות 06% ב-32 סיביות, וגרירתה לטופס מוסיפה דפדפן 65\ מלא, ללא כל צורך בתיכנות נוסף. למרות שחסרות לה כמה פונקציות מפתח הנדרשות לבניית יישומים בעוצמה המקבילה למוצרים הנמכרים כיום, עדיין מגיע לה מקוס באוסף הכלים שלך. התוכנה רושמת את עצמה באופן אוטומטי ומוסיפה את עצמה לרשימת הבקרות הזמינות ב-4.0 89510 18081. כברירת מחדל היא כוללת את כל התכונות הבסיסיות של דפדפן 65/: חלון דפדפן, סרגל כלים, תצוגת סטטוס ובלמית מונפשת המיידעת אותך שהבקרה עסוקה. לסרגל הכלים יש שמונה כפתורים )ישראל אפריל 1996 ]< 1080 | 68006 1024 8 | ₪ | ₪ [ א | || 9030ה/קסופ <] עסו > סוסא ש] - 5150068 אסמוןס שן הבקרה פועלת עם כל סביבת פיתוח הת(מכת בבקרות 06 ב-32 סיביות, (רירתה לטופס מוסיפה דפדפן 60 מלא, ללא כל צורך בתיכנות נוסף פעילים לפתיחה ושמירה של .081-ים ושל קבצי ,1ואזא, לדילוג לדף הבית, לניווט לדף הקודם או הבא, לטעינה מחדש או ביטול, להצגת מידע על הדף ולהצגת ההיסטוריה של הדפים בהם עיינת בתהליך זה. סרגל סטטוס בתחתית יציג את מצב הקישור במשך התהליך, ואת ה-.081 של קישור כשתצביע עליו. למרות שההתנהגות הבסיסית תאפשר לך עיון ב-65\ ללא כל קידוד נוסף, סביר להניח שתרצה לכוונן את הבקרה כך שתתאים לצרכי היישוס שלך. משתני הבקרה נותניס לך שליטה טובה על המראה שלה בזמן ריצה. תוכל, למשל, להציב את סרגל הכלים ואת סרגל הסטטוס בראש או בתחתית של חלון ה-,81, או לבטל אותם לגמרי. הסתרה סלקטיבית תוכל גם להסתיר באופן סלקטיבי כל אחד מכפתורי סוגל הכלים בעזרת משתנה %%ג]אחסווטם. כל סיבית בערך של 38%]תסוט₪ מייצגת אחד משמונה כפתורי הפעולה וצלמית הפעילות. בנוסף יש לך שליטה על צבע החזית והרקע של טקסט רגיל ושל קישורים-חמים מוארים. חמישה-עשר משתנים הקשורים לגופן נותניס לך שליטה מלאה על סוגי טקסט שונים המופיעים במסמכי ,1וא11, וביניהס משתנים מיוחדים לשישה סוגים של כותרות. ולבסוף, מספר משתניס המוקדשים למראה המסגרת של הבקרה מאפשרים לך להגדיר את הסגנון התלת-מימדי, העובי והצבע שלה. תמיכת השפה של הבקוה מצומצמת | מעט ‏ בהשוואה למתחרים הראשיים, 600406 )הא |(-61תז6)ת 1‏ 16708011 : זסזס!קאת. היא תומכת בייהגדרות" 0 ,זאדא, שהן עדיין נזילות, ובחלק מההרחבות של 6080406 ושל מיקרוסופט. היא אינה תומכת במסגרות, בקבצי 1צג, בוידאו ובסאונד. לגירסה שבדקנו חסרה תמיכת שזץ, כך שהעברות הקבצים היחידות שראינו היו דרך קשרי קד ישירים. החברה הודיעה שהיא מתכוונת להוסיף תמיכת למוצר עד צאת המאמר לאור, בעזרת תוספות ה-12; החדשות שהוסיפה מיקרוסופט ל-80%%ם1/ [ה. למוצר חסרו גם יכולות חיפוש והדפסה סטנדרטיות, וכפתור ה- 6 אינו מבקש ממך ספרית יעד, אלא שומר את כל הקבציס בספריה שהוגדרה במשתנה 103011 שספ. מובן שניתן לעקוף את מרבית החסרונות הללו עם מעט קוד יצירתי, ובמקרים מסויימים בעורת בקרות אחרות. תוכל ללכוד לחיצה על קישור חס ולהשתמש בבקרה אחרת ליישוס קך. תוכל ליצור דיאלוג שמירה משלך על ידי לכידת הפונקציה א61024%%צ58. חיפוש והדפסה דורשיס מאמץ רב יותר, אך אין ספק שגס הם אפשריים. הבקרה נותנת לך גישה לתכולת הדף הנוכחי דרך הפונקציות 16018126ת26/)0) ו- .| פונקצית | 160)9:26ת000)600 מאפשרת לך לבדוק את גודל הדף בבתים לפני שתיגש לתכולתו. אחר כך תוכל לקרוא ל- חות60) כמה פעמים שתרצה, ולציין את מספר הבתים שברצונך לקבל בכל פעם. התוכנה אינה כוללת כפתורים המוגדרים על ידי המשתמש בסרגל הכלים, כך שאס תרצה להוסיף יכולות חיפוש והדפסה, סביר להנית שתמצא את עצמך כותב סוגל כלים מההתחלה, ויוצר מחדש את הכפתורים הסטנדרטיים. ישנן פונקציות סטנדרטיות לכל אחד מכפתורי סרגל הכלים הרגיל. דיבדוך קל ונעים במהלך מבחנינו הצלחנו לדפדף בצורה טובה באתרי ט6/ו רגילים. יכולנו לשנות את מספר הדפים שנשמרו במטמון, וגם את גודל הזיכרון שהוקדש למטמון עבור תמונות. לאחר ששינינו את גודל המטמון כרצוננו, ז810ס6/ השתווה לדפדפנים אחרים. הוא בונה באופן אוטומטי היסטוריה של האתרים אותס ביקרת לאחרונה ומאפשרת לך לגשת אליהם מסרגל הכלים. מאידך, כשרצינו לגשת לרשימה בזמן ריצה כדי לשמור אותה לדיסק, לא יכולנו לעשות זאת. כדי לשאת עימנו את ההיסטוריה אל התהליך הבא, נאלצנו | ללכוד | את אירוע 106 של הבקרה ולעקוב אחר כתובות ה-,081 בנפרד. וק מ בגירסה ראשונה זאת -60%06/ עדיין איננו מתאים לבניית דפדפנים עס חוזק ברמת התעשייה. הוא יכול, מאידך, לשרת תפקיד שימושי מאוד בקישור היישומים המבוזרים שלך עס דף הבית של החברה. תוכל, לדוגמא, לבנות במהירות תוכנית שמשתמשיה יתקשרו אל דף הבית שלך כדי להרשם או כדי להוריד עידכון גירסה. אנו מצפים עדיין לשיפורים בגירסאות הבאות של הבקרה, אך גירסה 1.0 היא כבר הדרך המהירה ביותר לקשר את היישום שלך ל-60 \. 6א| הקהח / /60ְ0 5 זהו צמד בקרות פשוטות מאוד: האחת היא דפדפן 65\, והשניה היא כלי להשגת קבצי .111 ברקע והשמתם במישק משתמש משלך. התוכנה שווקה בפורמט א8 מאז הסתיו הקודם, וכעת עודכנו שני רכיביה לפורמט 0% ב-32 סיביות. אנו בחנו את בקרת ה- 0% לדפדפן בלבד; הרכיב הפועל ברקע פיספס במעט את זמני היעד שהצבנו. בסך הכל, 68606ו/ פ6\ מציע פחות תכונות וניהול פחות מתקדם של קבצי .וא₪7 מורכבים, בהשוואה למתחרהו זטוצטס\ אג8. בה בעת הוא מציע את יתרונות העוצמה והפשטות, וגיבוי של חברה קטנה שמוכנה מאוד להיענות לדרישות בסיס המשתמשיס שלה. גירסה עדכנית, שאמורה להופיע עד צאת המאמר לאור, אמורה להוסיף למוצר תכונות נוספות ולתמוך טוב יותר בקבצי ]א₪7 מתקדמים. בפעם הראשונה שהנחנו אותה על טופס, בקרת הדפדפן הופיעה כמסגרת חסרת תוכן ושקופה. -=- אינטרא-נט ישר מהקופסא | 1 03 1 2 שור טס 0 00 | הץא צ | שא שש | אל כ ו זסם 80 ,106 6לט עבש 6 603086 הגש ז] 110067 עס 16 זו 19 וסוס |בפ 116 - הנשסותטוטות וןי] בשטמ 8 050זס1ל 016306 | סגו סז 560ג 6 63 5 022008 סגסזת 16661 זפסמז פ'תק3ש0) שי 5 שזן רועב 6 סגוסזן בוהז 1 6מ 15מ6בת קוס > 508 %מסמב 0 עקב ץפקומ שמ6וכו |) - במבחניס הצליחה הבקרה להתמודד את מגוו| מלא של עצמי .2 זוזזז הנחוצים להצגת דפים אינטראקטיניים, נולל המגוון הסטנדרטי של תיבות טקסט, תיבות רשימה נפתחות, כפתורי פקודה | | נפתרי רךו הבאתה למצב של פעולה מלאה היתה פשוטה מאוד. אתה מתחיל במילוי משתני השס לכפתורי הניווט "אחורה'י, "קדימה" ו"עצור", מפעיל את 6%סחו/ ומציג את סרגל הסטטוס על ידי בחירת התיבות המתאימות בחלון התכונות. עליך לקבוע גם את נתיב החיפוש כך שהבקרה תוכל למצוא את קוב הפקודות טְעֶת. [וו1] - קוב טקסט הכולל את ההוראות שהבקרה משתמשת בהן לפרישת קוד 1ואדו. השימוש בקוב פקודות נפרד מאפשר לחברה לתמוך בתכונות .11א111 חדשות על ידי הפצה של קוב פקודות מעודכן בלבד. לבסוף, עליך להרי את פונקצית מטא בפרוצדורת 6או1וו1ח] שבטופס האב. תמיכה חסרה בגירסה הנוכחית חסרה תמיכה בתכונות 0 כמו טבלאות ומסגרות, אך התמיכה בטבלאות מיועדת להיתוסף בעידכון הקרוב. במבחניס הצליחה הבקרה להתמודד את מגוון מלא של עצמי 2.0 .1א111 הנחוציסם להצגת דפים אינטראקטיביים, | כולל המגוון הסטנדרטי של תיבות טקסט, תיבות רשימה נפתחות, כפתורי פקודה וכפתורי רדיו. היא יודעת גם להציג קבצי "01, 1250 ו-8פזגך סטנדרטיים, ותמונות רקע המסודרות באריחים. ההצגה של דפים פשוטיס היתה מהירה, אך דפים עס תמונות רבות או עס , | קז 0 3 סו 2/0 כ | | 6% עצמים אחריס רבים גרמו להאטה י משמעותית. בנוסף למשתנים הרגילים שלהם | היית מצפה מכל בקרה רגילה, | | לדפדפן ה-גושפשג טטצ יש כמה | משתנים שהתגלו כשימושיים ליישומי דפדפן. תוכל, כצפוי לקרוא או לקבוע את ה-.081 הנוכחי בזמן ריצה. תוכל גם לקבוע את משתנה אטוווּ, שאומר לדפדפן להפעיל אירוע אחו/1 בכל פעס שמשתמש בוחר בקישור חס - מבלי להריץ את הקישור בפועל. כך תוכל ללכוד את כל הקישורים, ואז לא לאפשר אותס, או להמיר אותס באחרים. משתנה 68006%26% מאפשר לך לקבוע באופן דינאמי את גודל המטמון שהבקרה משתמשת בו לאיחסון קבצי .זו|א₪1 שהורדו. המשתנים טס מאפשרים לך לזאהות את סוגו ושמו המקומי של כל קוב שהורד ואינו .1ואז₪, לשס המשך טיפול. הצבת הערך 706 במשתנה 36 תגרוס לבקרה להעלות את דיאלוג 4% 536 הסטנדרטי של 95 %שסשחו/ כדי לשמור את דף ה-:1א1 הנוכחי. אין אמצעים ללכידת דפי ,זואז₪ כטקסט, אך תכונה זו מתוכננת לגירסה הבאה. 6 תס |(- אירועים שימושיים נוספים כוללים את תסוו000ת0 )10% | המופעל | בסוף ‏ כל טראנזאקצית ץ₪11, ושלושה אירועים הקרויים 861, 108612 ו-08613, המופעלים בעת לחיצות המשתמש על כפתורים עם שמות אלה. כפתורי המישק, הכוללים כפתורי ניווט וכפתורי משתמש, נוחים מאוד לכתיבת יישומיס מהירים אך לא אלגנטיים, כיון שאין כל שליטה על צורת ההצגה שלהם. כמה פריטים בסיסיים, כמ כפתור בית ופונקציונליות של סימניות, חסרים לגמרי. אי לכך, מרבית התוכניתנים יעדיפו כבר ליצור סרגלי כלים משלהם. למרות המחסור בפריטים ובתכונות, בקרת הדפדפן 68606ו\ 65\ יכולה להתאים לך מאוד, בייחוד בהתחשב במחיר הנמוך ובעובדה שעותקי זמן הריצה הם חינם. הגירסה הקרובה תשלים כמה מפערי השפה בהם נתקלנו בגירסה זאת. 2 6 6 15 6 ישראל אפריל 199% הודעות של חברות 106 שראליות 6 מוצברים חדשים 6 שרת חדש מפיץ דוחות בדואר אלקטרוני ק-כ1 ו קת חברת 181 הוציאה לאור גירסה חדשה של מחולל הדוחות שלה זשו/ חסק6ק >טססם, המאפשרת להפי את הדוחות באמצעות דואר אלקטרוני. השרת ז6צז56 [זסק6א פטסס'] מפיצ את הדוחות בכל הפורמטים המקובלים, 141 של מיקרוסופט, ‏ א] של לוטוס ו-185א של נובל. באמצעות ייספר כתובות" ניתן למען את הדוחות ליחידים, מחלקות או אגפים, בכל שילוב שהוא. 0608" הוא מחולל דוחות הכולל גישה לכל מסדי .501, 0086 ומחשבי 6 חוג ]/. מקלדת 95 >וסאמוו עם כל מחשב -- | - ממטו ששטשט ו ₪ וו ז זז | סגמ מחשביס מהרצליה הודיעה כי כל מחשבי אא ישווקו מעתה עם מקלדת 95 >צוס0חג/, הכוללת את 3 הקלידיסם החדשים שמאפשרים גישה מהירה לתפריטי מערכת ההפעלה. המקלדות, תוצרת 6067 הגרמנית, נחשבות לטובות ביותר באירופה. יבמ תומכת בסולאריס וב-1א יבמ הודיעה כי תחנות העבודה החדשות במשפחת 85/6000 תתמוכנה מעתה גסם במערכת ההפעלה 88ג501 של אש8 ו-1א של מיקרוסופט, בנוסף ל-א81 של יבמ עצמה. השרתים החדשים מבוססים על השבב 6 ישראל אפריל 1996 4 066 והם מספקים קצב עיבוד תנועות (/אץד) עד 850 תנועות לדקה. שש 01ת/ הישראלית תככב בפרמיירה חברת 44006, היצרנית של תוכנות פוטושופ, פוסטסקריפט, אילוסטרטור. -6וטוחוטזם, החליטה לשלב את תוכנת 6צו01כ/ הישראלית בתוכנת עריכת המולטימדיה ונת 6ק. תוכנת 6ט1]סכצ נסקרת במאמר "העולם האודיו-וויזואלי" בגיליון זה והיא מאפשרת לשדר סרטוני ווידאו מאתרי 95/ למתקשרים גם כאשר מהירות הקוו הטלפוני היא 28,800 סלייש בלבד. 6וסוו6זע היא תוכנת עריכה לא-לינארית המשמשת להכנת סרטי הדרכה, כותרי מולטימדיה, אתריסם אינטראקטיביים ועוד. טכנולוגית 6וו01 מאפשרת לשדר את התמונות ברשת אינטרנט ללא צורך בקווי נתוניס מהיריס וללא שרתים יעודיים לווידאו. לפרטים: ותסט.6ש00[1ץ. שש תחנות עבודה אולטרה-מהירות דיגיטל הכריזה על משפחה חדשה של תחנות עבודה, 500 חסווגּופ5גהק1ג, המבוססות על מעבדי אלפא שמהירותם עד 400 מגהרצ. דגם 0, שדיגיטל טוענת כי הוא המהיר בעולס, מגיע לציון 11 במבחן 95 )ג57506 ולציון 14 במבחן 95 ק828061. כל התחנות מצויידות במטמון 1.2 בגודל 2 מגהבייט, אפיק זכרון ראשי ברוחב 256 סיביות, חריצי הרחבה 1 ב-32 וב-64 סיביות, זוג ערוצי 166//גּת 2 ותקשורת רשת |676הות 881ת. כמו כן הודיעה דיגיטל על 4 מאיצי גרפיקה במשפחת 0₪ו9ז6\סק, שלדבריה מספקים ביצועי 32 ו-אזגחזא הטובים ביותר בתעשיה. דגם 40601 מותאם אופטימלית לישומי .1 ולטקסטורות פוטוריאליסטיות. 56 קוו 05/2 יוצאת לשוק יבצ הכריזה, סוף סוף, על התשובה שלה ל-דא 566 הפופולרית. הגירסה החדשה של 05/2 משלבת את מערכת ההפעלה הגרפית 05/2 כזגּ\ עס שירותי 566 אג.1 05/2 ועם מנגנון הניהול המתוחכם אטווטו%ץ5. המערכת תומכת מצד אחד בכל סוגי הלקוחות, החל בלקוחות %אס6חו\/05 וכלה ביוניקס ומקינטוש, ומצד שני משתלבת בסביבה הטרוגנית הכוללת גס שרתי נובל ו-א. מערכת הניהול ששו 56| מספקת כלי ניטור, בקרה, שליטה מרחוק ואיזון משאביס לרשתות הטרוגניות עס לקוחות מגווניס ושרתים שוניס. קופסת ההפתעות קופטת ההכתלות.י חווית מולטימדיה לכל 6% חברת מחשבת הוציאה בקופסה אחת מבחר תקליטורים פופולריים במחיר של עיסקת חבילה (199 שייח): + הקיר שברח מהבית - של מחשבת/סקופס. + רז בעיר העתיד - של חברת באג. 4 360 נקודות - שעשועון המילים של מטייח. + טבע הדברים 2 - מגזין לטבע וגיאוגרפיה. המגזין האינטראקטיבי - ג1601 סזטוטת. קורס הכנה למדריכי 6 הצורך באנשי תמיכה מקצועיים ל-6? הולך ומתחזק ולשס כך מיסדה חברת ג'ון ברייס מסלול הכשרה מיוחד, הכולל היכרות עם כל האספקטים של סביבת ה-26. הקורס כולל לימוד פלטפורמות החומרה, מערכות ההפעלה והישומיס העיסקיים הפופלריים. כמו כן תלמדנה טכניקות של הדרכה ותמיכה במשתמשים סופיים. לפרטים: אייל שנייד, 8. שיפור ניהול הדיסק של "1 צשוס4מז חברת ריאלטק החלה לשווק תוכנה מיוחדת לניהול אפקטיבי של משאבי הדיסק בסביבת רשתות דא אשסשחו. התוכנה, 000 7 חג], משפרת את ביצועי המערכת, תוך שיחרור המנהל מהתעסקות ידנית בהקצאת נפחים. המחיר לשרת 5616. לפרטים: רונן ילין, טל. 03-6385878. %/ 9501 4 1 ש הודעות של הברוחה 5405 |ווהעוו שש 4 דש ניהול נכסים בתוכנת 615 חברת אשד מהנדסים ויועצים פיתחה תוכנה לניהול נכסים (משרדים ונכסי דלא-ניידי אחרים) המבוססת על מנוע ₪15 (מערכת מידע גיאוגרפי) של חברת טיימק בשם אניגמה. המנוע משוב בסביבת הפיתוח דלפי של חברת בורלנד ומאפשר פיתוח ישומים שבסיסם הוא מסד נתונים גיאוגרפיים. מערכת המידע מאפשרת ניהול וויזואלי מרוכז של כל האספקטים הקשורים בנכסי דלא-ניידי, החל בזכויות בניה וחוזי השכרה וכלה במיפוי השירותים השונים בכל חדר. המידע האלפאנומרי הקשור למפות ה-015 יכול לכלול כל סוג מידע רלוונטי והוא ניתן לשליטה מהמסד דרך הממשק הגרפי של המפות. לפרטים: אמיר בן בסט, 03-5333311. קוו א[א₪ וזו.נ ו טי/גית ברל ל 9 +ן. מיטים | ₪ | [ קוד *וצוד 1 1 שרויה 4 < משרד 3 חטורון : לה | 0 ורוו 5 + ₪ רוג פוה ₪ רהזי ₪ הגלה 1 ]חור סחוב מטנה 7 מרחב פתוח סעורר טבע הדברים על תקליטור חברת סי.די.מדיה הוציאה לשוק את הרביעי בסידרת התקליטוריס המבוססת על המגזין "טבע הדברים". בתקליטור 18 מאמריסם מלווים בקטעי ווידאו, קריינות, תמונות וקשרי היפרטקסט להסברי מושגים. מחירו 159 ש""יח וניתן | להזמינו ‏ בבית | ההוצאה, טל: 09-564886. רשת חנויות מולטימדיה ומחשבים 5 53 א ₪ 2 שירותים 6 חברת אי.איי.אמ הכריזה על הקמת רשת חנויות למוצרי מולטימדיה ומחשבים בשם "אוקטביי. במהלך השנה מתוכננת הרשת לגדול מ-16 עד 40 חנויות המפוזרות על כל הארא ופועלות בשיטת הזכיינות. מחשבים חדשים של קומפק חברת קומפק ממשיכה בעידכון אינטנסיבי של קו המוצריס שלה. בהכרזה החדשה היא חשפה 7 תחנות עבודה במשפחות סז06%%7 ו- 3 עם מעבדי פנטיוס ופנטיום-פרו. בנוסף מציעה קומפק במוצרים החדשים את כונן הדיסקטים הראשון עס נפח של 120 מגהבייט (כן, מדובר בכונן 3.5 אעטש עבור מדיוס שליף דומה לדיסקטים 18א1.44 רגילים) וכונן 1א62-80 המאפשר גם כתיבה רב- פעמית, כמו על דיסק אופטי, - בטכנולוגיה הנקראת 60-סץ. לשפר את הביצועים הגרפיים נטשה קומפק את מאיצי 6%ו6 המיושנים ובדגמיס מחדשים מבוסס המאי הגרפי על מנוע ומטוהת1!6ו!/ של מטרוקס. תחנת פנטיום -פרו למגזר העיסקי ₪ אי יטיב 6 חברת אומניטק-איכות החלה לשווק בישראל את תחנת העבודה 6150 0 / א8, תוצרת 481, המיועדת לשוק העיסקי ולסביבת 1א >אוסשמג/. תחנת העבודה מבוססת על מעבד פנטיוס-פרו במהירות 150 מגהר>, 4 חריצי 26[1, דיסק 16 ג'יגהבייט, 16 עד 128 מגהבייט !84% וכרטיס גרפי תוצרת 11. יומן אישי לעורכי-דין לוטוס-חילן, מפיצת זטלותג9ז0 בישראל, בשיתוף עס לשכת עורכי הדין, הכינה גירסה מיוחדת של היומן האישי הפופולרי עבור עורכי-דין. התוכנה כוללת יומן פגישות, ספר-טלפונים, ניהול משימות, ניהול שיחות, פנקס רשימות, לוח שנה ותיכנון יומי. ההתאמה לעורכי הדין כוללת טלפוניס של עוייד, שופטים, נוטריוניס, בכירי משרד המשפטים, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, מוסדות שונים ועוד. כן נכללת רשימה מלאה של איגרות| ותעריפים רלונטיים למקצוע. הודעות של חברות ישראליות ספר חדש: 6 אזס/ו בצעד בטוח לסידרה הארוכה של ספרים בנושא מעבד התמלילים הפופולרי נוסף ספר זה, המיועד למתחילים. בספר 176 עמודים הכוללים 38 משימות בסיסיות ומחירו 49 ש'יח. למתקדמים מציעה הוצאת הוד-עמי ספר נרחב בהרחבה בשם 6 שזס/ צעד-אחר-צעד, הכולל 560 עמודים גדושי מידע. להזמנות טל: 09-564716. 5:), הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים גירסת %:400000 להנדסה מכנית חברת אוטודסק הכריזה על גירסה מיוחדת של תוכנת התיביים המפורסמת שלה המיועדת לשוק ההנדסה המכנית. החבילה 0100666 קסו26%] 1601681 כוללת פונקציות תיב'ים דו- ותלת-מימדיות, דיגום מוצקים, עיצוב משטחים ומכללים, שרטוט אסוציאטיבי (13 תְַ6ַסוטה) ויכולת יבוא ויצוא קבציס בפורמט 1085. לדברי החברה, החבילה החדשה מספקת בסביבת 6 כלים שעד כה היו זמיניס רק על תחנות 8156 יקרות, מחשבי יוניקס ומחשבי ט6וחגזוהוגּ]. את התוכנה של אוטודסק, שמחירה 6995 דולר, ניתן להפעיל 7777020072 מוצרים ם חדשים 17 )?ישוראל אפריל 1996 1 | 01550 30153 9% 513 6 מוצרים חדשים / ודעות ; ות 7 יש 4%/ 4 ₪/ ו /- שיש 6 ו/23 %4 108 רָמָתיִא‎ ספר מולטימדיה משולב בפעילויות לשיפור החשיבה וחדמיון על כל מערכות ההפעלה ל-6ק, החל ב-₪05 וכלה ב-1א; אשסשחוץ. מאחר ו-0ַג סוט מהווה חלק מרכצי בחבילה, ניתן לשלב בקלות את סביבת ההנדסה עם סביבת השרטוט. ניתן להשביח את רשיונות אוטקד במחיר 53250 בלבד. כמו כן משתלבת החבילה החדשה בשאר מוצרי אוטוקד, כגון תוכנת הגימור הפוטוריאליסטי חסוצוצסוטג, תוכנת ניהול ורימת העבודה זשות66אזס\, תוכנת האנימציה של אוטודסק ותוכנות צד- גי רבות. *בוקר אור'" משחק ולימוד לבני 4 המשחק שיצא בהוצאת "מחשבת", פותח ע"י בית התוכנה ייקשת אוריון" בשיתוף עס המרכז לחינוך מדעי ייפרחי-מדע" במכללת עמק הירדן. המטרה יהא ללמוד בדרך משחק על כדור הארא ומערכת השמש, מקורות אור טבעיים ומלאכותיים, תופעות אקלימיות וכדומה. 129 שיח על תקליטור. ספר אינטראקטיבי של דויד גרוסמן 0% . . יד הַחַלוָמות אִיתָמָר צַיָּד הַחַלוּמוּת ספר מולטימדיה ממוחשב לגילאי 4 :ד % מ )?ישואל אפריל 1996 שירותים 0 הסופר/עיתונאי דויד גרוסמן כתב את הסיפור "איתמר צייד החלומות" לבני 4 עד 8. התקליטור, שיצא בהוצאת רומדיה, כולל פעילויות ב-3 דרגות קושי. מחיר 149 ש'יח על ואסא כ6. ללמוד ציור ואנימציה בזול תוכנת ז6|סטגק של חברת מצו6כ [4וסגז היא האחות הקטנה של תוכנת האיור המפורסמת זסותוגץ, שהביאה לעולסם המחשבים את האפקטים של כלי הציור הטבעיים. זס|טטגּס מיועדת למתחילים והיא כוללת הדרכה אינטראקטיבית בשימוש נכון בכלי האיור, האנימציה והמולטימדיה. התוכנה מסופקת על תקליטור, המתאיס ל-6 ולמקינטוש כאחד, במחיר 215 ש'יח בלבד. לפרטים: אריגינט, דב שליו, טל. 03-6850113. רשם א-ק60 לכל סוגי המדיה חברת מדיאטק הכריזה על התחלות השיווק של ייצורב" תקליטורים המיועד להקלטה של תקליטורי נתונים, תמונות, מוזיקה ומולטימדיה, בסביבת 6 ומקינטוש. הכונן 0 א 0א8. 1 הוא חיצוני ומסופק עם ממשק ותוכנת צריבה לסביבות %שסשחו/ו ו- 6 ]א. מחירו 1,499 דולר + מעיימ. שרת פנטיום-פרו לעיבוד מקבילי השרת החדש של יבמ, דגס 904 מאפשר התקנה של עד 4 מעבדי פנטיוס פרו בתצורת עיבוד מקבילי (זוא5). במארז הגדול ניתן להתקין עד 17 התקני איחסון, מתוכס 12 התומכיס בי"החלפה חמה"י. השרת תומך במערכת 05/2 זז50 הג.1 ובמהדורת השרתים של %אסשחו/ זא. סיוע להכנת תוכניות שיווקיות יש וום/1 אית 3107 511 רתוא וה ₪ שת שח -] נסמזה וי + 05% ) * ור ליי 66 6 6 7+ (0א7 15155 23 5 9% 1 6 7 1. . 5 4 וא / חברת אג.1ע-8 הכריזה על תוכנה יחודית שתפקידה לעזור בעיצוב תוכניות שיווקיות לחברות שונות. התוכנה, בשם שתו6אזג! זסההג1ע, מאפשרת ניתוח מושכל של מוצרי החברה, | מעמדה בשוק, מטרותיה האסטרטגיות והטקטיות, יעדים, תקציבים ולוחות זמנים. התוכנה משתלבת בסביבת תוכנות המשרד 66וו01 של מיקרוסופט והיא מסופקת על תקליטור עס הדרכה אינטגרלית. 9 + מעי"ימ. שירות יבמ לאיתור מידע באינטרנט חברת יבמ פתחה שירות בתשלוס לאיתור מידע מעודכן באינטרנט, הנקרא 05386/חו. השירות מאפשר למשתמש להגדיר פרופיל נושאי עניין ולקבל פעמיים ביוס מהדורות עידכון אישית. לפרטים, גלוש | לאתר 60 10 10%880ח1. וצו עץ. סביבת פיתוח מהירה לישומי ++6 חברת ‏ 80ז06ק, המפתחת של שפת הדור הרביעי ז06|וט8ז6צוסץ, הציגה כלי עזר חדשני למי שעדיין מעדיף את שפות הדור השלישי. ++4הווק) מיועדת לפיתוח מהיר של ישומים בשפת ++6 עבור סביבות לקוח/שרת ואינטרנט. היא מבוססת על מהדיר ווסטוג/ לסביבת 32 סיביות מבוססת 95 אאוסשגג/ או 1 וס6חו/. אופטימה כוללת כלים מובנים לגישה ישירה למסדי .501 ו-0086, הטמעה בדפדפני 66306 וישוס שפת גצג1. שיווק: טכם. פרטים: בועז חשביה, 03-5483622. המאי) הגרפ הזווזוהחשוזו לשיאיס חדשים חברת סלע-סחר, המפיצה בישראל את הכרטיסים הגרפיים תוצרת מטרוקס, החלה לשווק את המאיף> והטוחח1!6ו1א, שקובע שיאיס חדשים בגרפיקה על 6ק. הכרטיס מגיע לאבחנה של 0 פיקסלים, לקצב ריענון מסך של 120 הרצ ול- 7 מיליון גוונים. ניתן לצרף לכרטיס מודול 80ץ!א להצגה של ווידאו ספרתי או להוסיף לתמונה חלון ווידאו אנלוגי ממצלמה או מרשם ווידאו, 1 או 56זא. בנוסף לדרייברים אופטימליים לכל גירסאות | %שס6חו%/08כ כולל תקליטור התוכנה דרייברים מיוחדים לאוטוקד. | 4% 6 %4 4 0 6 1 המנוע הגרפי 04וא הוא הראשון לנצל את רכיבי הזאכרון החדשים 1א4א8/, מהם ניתן להתקין עד 8 מגהבייט על הכרטיס. לפרטים: עדנה, טל. 03-6479969. אתר אנטי-וירוס מספק שירות עידכון ץדץ חברת צ'יף, הנציגה של 64166וא בישראל, פתחה אתר שירות אנטי-וירוס ישראלי, ממנו יכולים לקוחותיה להוריד גירסאות מעודכנות בפרוטוקול ץזז. תוכנות האנטי-וירוס של מקפי זמינות כל גירסאות אאוסשחוו), 05, 2), סולריס, שרתי נובל ו-1א. לפרטיס: 0. מצגות ]חזס?זסשוסין באינטרנט חברת נט-סין מהרצליה הכריוה על תוכנה המאפשרת שידור מצגות באמצעות רשת אינטרנט. החבילה כוללת שני אלמנטים עיקריים, תוכנת שידור המותקנת בשרת ותוכנת צפיה המותקנת כ-ם1-אטוק בדפדפן. ע'יי דחיסה מצליחה התוכנה לשדר את המצגת בזמן אמת ולצפות בה ברציפות. ]וס סק ו 0002 / ופד אוה / | 2 09 ו | 596% | 00 | 0 | ותה ו[ ) 01100100 6606-+6 68 מוצריה הדשיה ₪ 7 ₪ (| ₪7 4 | +7 7 227210 7 6-77 77% את תוכנת הצפיה ניתן להוריד מהאתר 1 06 ששו ופרטים על השירות המסחרי של נט-סין אפשר לקבל בטל. 0. גירסה חדשה לתוכנת האדריכלות +46 תוכנת התיבם הישראלית +86 זכתה לפופולריות מיוחדת בין אדריכליס באר ובעולסם | בוכות הגישה המיוחדת שלה לאינטראקציה בין המפעיל למחשב. התוכנה "חושבת" כמו אדריכלים, במונתחים ‏ של עצמים ארכיטקטוניים, | חללים, מיקום תלת-מימדי ופרספקטיבה. גירסה 11 החדשה כוללת שיפורים שמטרתם להאיץ את מהירות העבודה ע"י טכניקה של הצגת פרטים היררכית. המשתמש יכול לקבוע בכל שלב עד איזה רמת פירוט תוצג התמונה על המסך וכך לחסוך את הזמן על הדרוש לעידכון מסכים רבי-פרטים בזמן שהוא מבצע שינויים מקומיים. את התוכנה ניתן להשיג בגירסאות תואמות עבור מחשבי 6, מקינטוש ותחנות סיליקון גרפיקס. סמינר "*מולטימדיה - העולם החדש חברת 106 ישראל תקיים סמינר מקצועי למפתחי מולטימדיה, ב-30 לאפריל, בהנחיית הלן רוזן המתמחה בשווקים הביתיים ועסקים קטנים ומשמשת יועצת לחברות מובילות בענף המולטימדיה. בסמינר יסקרו ממצאים מחקריים על שוק הכותרים, תימחור ושיווק, מולטימדיה על אינטרנט ומולטימדיה ברשתות הכבלים. לפרטים: ניסו כהן, 03-6848093. -. מדפסת צבע --ה בטכנולוגית הדיו היבש חברת אדיסמה החלה לשווק בישראל את מדפסות הצבע החדישות 6006 ג צזדא]אץ תוצרת סיטיזן. המיוחד במדפסות אלה הוא טכנולוגית | הדיו היבש, שמאפשרת הדפסה על חומרים שונים (כולל יריעות פלסטיק) במגוון צבעים (כולל צבעים מתכתיים) ללא מידע עסקי הודעות של חברות ישראליות הליכלוך והרגישות ללחות שמאפיינים את מדפסות הזרקת-הדיו. בטכנולוגית הדיו היבש הפיגמנט הצבעוני ספוג על סרט-בד בתוך מטריצת חומר דבק. חימוס עיייי ראש ההדפסה מתיך את הדבק ומעביר את הפיגמנט לנייר, אליו הוא נצמד מיד עיי התיבשות הדבק. התוצאה היא הדפסה כמעט פוטוריאליסטית, של תמונות באבחנה של וק6000, העמידה בלחות ובקרינת אור השמש. בנוסף לארבעת צבעי הדפוס הרגילים, מציעה סיטיזן 4 צבעיס מתכתיים, כולל זהב וכסף. ניתן להדפיס על ניר או קרטון בעובי עד 0.3 מיימ, על יריעות 6ץ, חולצות 1, מדבקות ואפילו רדידי אלומיניוס. כיוס מוצעת המדפסת עם ממשק 6 ודרייברים לכל מערכות ההפלעה של 6ק ובקרוב תוכרז גס גירסת מקינטוש. ספר חדש: אינטרנט מחפשים ב-60 הספר מוקדש לכלי חיפוש וגלישה ב-סט/, כהשלמה לספרים הספיציפיים שיצאו בהוצאת הוד-עמי לתוכנות ש6קאסגוטאן ו- ה6[60הוג6. הספר מלמד על אסטרטגיות חיפוש מידע ועל אתרים בהם עומדים לשירותך כלי חיפוש רבי-עוצמה. 180 עמודים, טל. 09-564716. זתר עמיהוד מני לוי -- - > | 0 ספר מקיף ומעמיק על כל בלי החיפוש באינטרנט מאות כתובות של קטלוגים, מנועי חיפוש ואינדקטים חיפוש במאגרי מידע בעברית דוגמאות חיפוש = הוצאת הוד-עמי לספרי מחשבים מחשבים נישאים עם 8 חריצי הרחבה חברת סלע החלה לשווק מארזי מחשבים נישאיס בתוכם ניתן לבנות מערכות יעודיות תוך שימוש במספר גדול של כרטיסי הרחבה. במארז ניתן להתקין כרטיס-אם סטנדרטי של פנטיוס או 486, לתוכו אפשר לתקוע עד 8 מוצרים חדשים 0 2 19 6 ישראל אפריל 199% הודעות של חברות ישראליות 6 מוצרים חדשי ."( כרטיסי הרחבה 154/261. כמו כן ניתן לבחור בין צג אקטיבי לצג סריקה כפולה עם אבחנה עד 600א800, מגוון כונני דיסק 3.5 אינטש וספקי כוח עד 300 וואט. בחריצי ההרחבה ניתן להתקין את הכרטיסים הסטנדרטיים וממיר מ-%64 לצג שטוח. לפרטים: סלע מערכות, טל. 03-6479969. וב \ה | = ישומי מג'יק מתקשרים באינטרנט חברת מג'יק תעשיות תוכנה הכריזה על מוצר חדש, המאפשר לשתול בישומיס המפותחים עייי מחולל הישומים הפופולרי ימג'יק" מנוע קישוריות ל-60\. המוצר, שנקרא /טוַפַג אהו 61 יוצר קשר בין ישומי מג'יק לבין השרתים של נטסקייפ ומיקרוסופט. מג'ייק היא שפת פיתוח ומסד נתונים לישומי לקוח/שרת והשילוב של מנוע 65\ מאפשר ליצור את הקשר בין השניים גם באמצעות אינטרנט. ניתן להוריד את התוכנה מהאתר | ומסס. עו סושגו. אוו ללא תשלוס. הכר את נורטו[ ל95-2 שוס4מז/ו הוצאת פוקוס-מחשבים הוציאה לאור שני 10 6 ישראל אפריל 1996 51 9 שירותים % - מידע עסקי ספרים חדשים למשתמשים חדשים וותיקים של ערכת תוכנות העזר (₪11₪6%) המפורסמת של נורטון. ספר אחד מיועד למשתמשי /₪05 א פשס6חו/ והשני למי שמתכונן להגר ל- 5 פצעו60חו/\. גסם בסביבת מערכת ההפעלה החדשה יש צורך בחלק ניכר מכלי העזר המיוחדים של נורטון והספר החדש מסביר את המיוחד בגירסה זו. 130 ע', 49 שיח, טל. 8מ. אתר מדפסות, מסכים וסורקים חברת מאג מערכות לייזר פתחה אתר אינטרנט בו היא מציגה את מבחר המדפסות, המסכיס והסורקים שהיא משווקת בישראל, תמיכה טכנית, דרייברים מעודכנים, קישוריות לאתרי היצרניס, תוכנות הדגמה והצעות מסחריות. כתובת האתר [8.00.1גםו. שעו. תוכנת הדמייה לאבי-טיפוס חברת אמולטק הכריזה על תוכנת הדמייה (סימולציה) של מכשירים אלקטרוניים "רפיד". התוכנה מאפשרת לדמות את פעולתו של המוצר הסופי עוד לפני שנבנה אב-הטיפוס וכך לבדוק אספקטים תיפעוליים על פי מפרט התיכנון. בחינה תיפעולית מוקדמת מאפשרת להכניס שינויים בתיכנון על פי משוב מהמשתמשים וכך לחסוך מספר איטרציות של תיכנון אבי-טיפוס. הפרוייקט הראשון שידומה ע'יי יירפידיי הוא הרדיו הספרתי "טטרה" של מוטורולה. לפרטים: מאיר מורג, אמולטק, 0. קורסים לטכנאי תקשורת בית הספר למקצועות המחשב סיון פותת קורסים לטכנאי תקשורת מחשבים. הקורס כולל התקנה וניהול של רשתות נובל ו- א >אוס6חו/ו, טכנולוגיות תשתית, אינטרנט, התקנה וניהול תחנות לקוח 3.1 3אסחו/ ו- 5 פאוס6תו/ ויוניקס. ספרית 'ביזנס'' לניהול עסקים התקליטור "ביוּנס" מבוסס על 14 הספרים +1 1 4 6 ר/ 4 6 4 4 6 4 |/% 5 5 464 % )7+ 9% 2 4 7% 9 |ע. עוות ; ו וני ?ל / (ע' שו 4% שכתב מאיר לירז בנושאים שונים של ניהול עסקים. הוא כולל מעל ל-1000 נושאים, מילון עברי/ אנגלי למונחי ניהול, כלי ניהול יומיומייס ו-100 דוגמאות לתכתובת עיסקית. 249 שייח. תוכנה סטטיסטית לסטודנטים ברבע המחיר חברת 5255-ישראל הודיעה כי סטודנטים יוכלו לרכוש את תוכנת הסטטיסטיקה הידועה שלה ברבע המחיר, 5295 לתוכנה הבסיסית ו- 0 כולל ההרחבות. קבוצות סטודנטיםס מאורגנות תקבלנה הנחות עוד יותר גדולות, לפרטים: דן לאור, 09-598901. פרופסור פיתה-רון ממשין ללמד לאחר ההצלחה של פרופסור פיתה-רון במשחק הלומדה "אויר ומים" יוצא לאור התקליטור הבא בסידרה, שמוקדש לאור וקול. הסידרה משלבת חומר לימודי בפיויקה בתוך מסגרת של משחק יצירתי ושעשועי פתרון בעיות. בהוצאת אינטראקט, הפצה יימחשבתיי, מחיר 9 שייח. נון / העולם האודו -ן זוארי (המשך מעמוד 81)/ מועמדים מעטים : חיפושינו אחרי מערכות ווידאו. ל-טסאו העלו רק שני מועמדים. מוצר אחד, 5008/06 של פַתוא, אנחנו פבר מכירים מהסיפור על מוצרי אודיו ל-69/ ומה שנחדש כאן הוא על היכולת שלו לשדר גם קובצי ווידאו דחוסים. המוצר השני הוא 6וג1סכ/, מוצר תוכנה טהור, ממוצא ישראלי, שכוחו בשילוב של אלגוריתם דחיסה חדשני עם תאימות 1860 'סתו/ זס בצד הלקוח. פַפוא משתמשת בדחיסת 180 סטנדרטית, כאשר הדגש הוא על איכות התמונה הסטטית. אס רוחב-הסרט המועט מאלף זאת, מקריבה פָפוא את רצף התנועה החלקה אבל שומרת על איכות בסיסית: של כל תמונה. . ספצ מעדיפה אסטרטגיה הפוכה. כאשר רוחב-הסרט לוח מוקרבת האבחנה הסטטית על מזבח התנועה. סרט ‏ הווידאו ממשיך לנוע בקצב גבוה אבל הדמויות הופכות ליותר ויותר מפוקסלות ונטולות פרטים. ההסתמכות על עס 660 םגו כפורמט בסיסי מאפשר ל-0כ להעזר בתוכנות עריכה סטנדרטיות וחומרה פופולרית, כמו 86001061 71660 זוגות5 של אינטל. 6 ד אא היתרונות של מוצר זה דומים למה שמנינו לגביו בסקירת שרתי האודיו. אה המוצר היחיד בשוק שמסוגל להזרים בו-זמנית מספר גדול באמת של אותות ווידאו דחוסים למספר שרתי לסו 8 למשוטטים. ‏ ברשת העולמית. בתור שרת מדיה, הפועל מַאֶחוָרי הקלעים ובתּווך של שרתי ה-פ6עו, "חוסר הידידותיות: שלו אינה באה לביטוי מנקודת ההשקפה שָל המשתמש הסופי. יתר על כן, תוכנת השרת מאפשרת גישה רנדומלית. לכל קטע ברצף הווידאו, כך שניתן לבנות' עליו ישוס אינטראקטיבי למהדרין. כאמור לעיל, אתא מתבססת "על אלגוריתם דחיסה סטנדרטי, 1 ₪0ק]א, שבתנאי לח מעדיף את איכות התמונה הבודדת על פני איכות הרצף. כתוצאה מכך הצפייה בסרטון דומה יותר להצגת שקופיות מהירה מאשר לווידאו-חי. הדחיסה נזקקת לחומרה מיוחדת, מערכת בשס 5א4/183, שמחירה 6500 דולר והיא העולם האודיו-וזואלי מבוססת על 26 עס כרטיס : דחיסת 6תעוא מהיר. אפשר לבחור בין 1 0ם;]א, ל-2 שמא עבור הווידאו וב-1.88 עבור זרס האודיו. את התמונה אפשר לבחור במגוון פורמטים, החל מ- 6 עד 3528240 פיקסלים, ובקצבים עד 30 לשניה. טווח הקצבים בפלט נע בין 14,400 סלייש (עבור קווי טלפון) עד 150 קילובייט * לשניה | (עבור תקליטורים). מבנה היררכי דחיסת: | 60םקא = בנוייה מהיררכיה: של תמונות. יש. הנקראות . ייתמונות | אב", מו וכוללות את כל הפרטים של אבחנה גבוהה: בתמונה סטטית, ו"תמונות מילוייי, המשמשות להשלמת ' רצף התנועה בין תמונות האב. המילוי נעשה בשתי שיטות אינטרפולציה, ייניחוש" על סמך העבר (סַַאעת-2) וניחוש יידו- כיווני' (6תגזת-3) על סמך שתי תמונות אב בהתחלת ובסוף הרצף. כאשר רוחב הסרט לא מאפשר העברת כל התמונות, . התוכנה: משמיטה בהדרגה "את תמונות המילוי ואחייכ מתתילה להאט את קצב העידכון של תמונות האב. אס נבקש, למשל, תמונה באבחנה של 240א320, שנחשבת לגבוהה במושגיס של תקשורת טלפונית, והמודם % מאפשר קצב נתונים של 28,800 סלייש לכל היותר, קצב עידכון תמונות האב ירד לפעם ב-4 או 5 שניות בלבד, אבל כל תמונה תשאר איכוּתית. אס הסרטון. ; לא כולל תנועה רבה, העובדה שההצגה | הפכה לסידרת שקופיות לא תפגע במסר. אבל אל תנסו להראות משחק כדורסל בתנאים אלה! 6 5 המחירים הנקובים הס לפי המחירון האמריק אי שרת 5 10 | | :507/80 005/-1.5 " 0 ]50 +0 66חחק 5 | 83,500 ,6000 החס6 15 ,8טו 1,600 9 וו 1 ₪ א 850/אטאוו/ אק ן הזזסז1וק 05/2 ,הפסזתוסםוע.. ₪ . 4.8 50!8703/50006 ח80|/86 :5 = .| * ו סח - 1 הו ו |2 סז חסות 8 סם( קן/קסך שסט זז ו / . 000050 זהוסס וטוה מקודד 6 0 | 8 > , ₪ / א 5ו00חו/ ,95 פשאסטחושש" 8/ | אוחט ,05/2 ,008 = ₪ ₪ 6060000 8ח-|388 |ח. 6 וס 1118 הו ור 0 58 250 סז 14.4 | 008א 250 10 28:8 וז (508|809) (508|808) | בב הזוס ה0ו855זק 60 / %---- 808118016 6880111065 ח8810 תוכנת צפיה 68 6 זא 95/3 חן 1 816 05/2 ₪ | 6 וח .ו 058 -₪|ה 88 ווה 2 8011080 ז6ק|8 85 6וט8!ופה ןו חו-סָטוק 48150808:2.0! 85 81!80!6// אןה , -- 0% 8 | 6 חס החסס 85080ַחָחָ5 הזטרחוחוו/! 1.8 | 8 080ח/עש00 800067 ו 180 עס 240 | 8ו6אוס 240 ץט 352 5|. 0 ז 24 | לא קיים ₪0 קיים . המוצרים מפורטיט בסדר אלפאבתי - חסם !650 זוואה 50000 זט 5 50105 8 וז 510105 8100 זה = /808ו0 זפחזוך: וס הסח 81 51871 ח68 6 0ח8 ק5%0 ח68 |0חחסס סוחטוסצ 1881-0076 0הוא 6 זט 7 0 חס 818018וו[0 ₪ 8 | זוא 01 0008 סק 6 תו 8 ]סח 85ע זעום חסופזסע |8ח11 פ'+0ט0סזק 08 זס) 518190 15 6זטז180 פוחד * .6 פא חסו8זפט 080808 חשצ0 0 1 סז 8 5 ז0006ח6 פאזסץו68זו5 6 ד .6וטפסווקקה וס - העט ב-64 אלף סלייש על קוו אכ18 קצב התמונות גדל לפעם בשניה ורק ברשת מקומית מקבלים איכות ווידאו מלאה. השרת מסוגל להזין מספר זרמים בעלי רוחב-סרט שונה מאוד זה מזה, למשל, קצב של 30 תמונות בשניה לרשת אתרנטי בו-ומנית לשידור מספר ורמי נתוניס בקצב 14,400 לשרת 65/ו. אנחנו ממליצים על מוצר זה לשירות לקוחות אכ18 ורשתות מקומיות או כאשר יש צורך חיוני ביכולת לנווט בחופשיות, קדימה ואחורה, ברצף התמונות. פרטים נוטפים אפשר 'לקבל באתר בס 0 יצטשש. 0 - דשאסטש החלק המעניין ביותר בתוכנה זו חוא מנוע 11 סלישראל אפריל 199% 112 הדחיסה היחודי, שמבוסס על שיטת ה"גלילים" (6666טג/ו), במקום הפירוק הספקטרלי המקובל ברוב שיטות הדחיסה האחרות. בפירוק: ספקטרלי. מתייחסים - לסידרת ערכי הפיקסלים כאל סידרת ומן, המתארת משרעת של גל הרמוני, אותו אפשר להתמיר לסידרת רכיבי תדר בתהליך דומה להתמרת פורייה. הדחיסה נעשית בעיקר עייי הזנחה של רכיבי תדר גבוה, שמייצגים שינוייס מקומיים קטניס ביחס לערכים ממוצעים של שטחים גדולים. קביעת מקדם הדחיסה קובעת את סף התדר ממנו והלאה יוזנחו הפרטים. ‏ דחיסת ‏ יגליליםי לא כרוכה בהתמרה ממרחב הזמן למרחב התדר, אבל > התוצאה היא דומה. תמונת המקור מפורקת << לשכבות של פהטים, שהולכים ונעשים קטניס כּכל שאנו מתקדמים לאורך סידרת הפירוק. < השכבות העליונות כוללות את הפרטים הגסים של שטחים גדולים והשכבות הנמוכות כוללות את הפרטים. הקטנים שיוצרים ווריאציה מקומית. כאשר קובעים את מקדם הדחיסה קובעים למעשה כמה שכבות תשודרנה ללקוח כיצוג של המקור. ככל שהמספר גדול יותר כן | ירבו הפרטים בתמונה.הסופית. > בשיטה זו אתה יכול לשדר את אותה תמונה 6 ישראל אפריל 1996 למשווקת הרשמית 9 של מוצרי כ>= צן. ₪ מנהל/ת נויווק עס נסיון מוכח בענף המחשבים ₪ נציג/ת מכירות מערנות אואט רצוי נסיון גס בסביבת 1א 8שסנפנצ ₪ מזביר/ת שיווק שליטה במעבד התמלילים 6צס/ לפנות ליניר מערנות בע''מ טל: 03-9331325, פקס: 03-9331204 העולם האודיו-ויזואלי למשתמשים שוניס באבחנות שונות, לכל אחד לפי רוחב הסרט העומד לרשותו. היכולת הזאת חשובה באתרי 65/ו, שכן קיימים הבדלים גדוליס בין רוחב-הסרט של מי שמתקשר עם - מודם 14,400 סלייש על קוו טלפון רועש לרוחב- הסרט של מי שיש לו חיבור 8613 6ותפזיז מהיר לנתב של רשת מקומית. מסיבה זו בחרו מספר חברות בינלאומיות ידועות ב-%6ג.001כ עבור אתרי ה-65/ שלהן, למרות חסרונותיו. בין האחרוניסם אפשר למנות אי-תאימות עם מרבית כלי הפיתוח של פשסשתג/ זסיז 1660 תוכנת לקוח שלא מאפשרת גישה אקראית לרצף הווידאו וירידה חריפה באיכות התמונה. הבודדת כאשר רוחב הסרט הוא נמוך. כמו - המוצר של פַתוא, גם 0146 לא מספק איכות סבירה כאשר קצב הנתונים יורד מתחת ל-128 קילו-סיביות לשניה. מיטת סדום המחיר של שרת 6אג.01/י תלוי במספר זרמי הנתונים שהוא אמור לספק בו-זמנית. עבור 0 זרמים המחיר הוא %1200 ועבור 100 המחיר עולה לעשרת אלפים דולר. למרות שהחברה בחרה בתבונה לאמף את זסי 1660 ו כפורמט הבסיסי לקובצי הווידאו 1 ד 7 ךר ד שר רו הגולמיים, וכך לקבל תמיכה מיידית מעשרות מוצרי חומרה ותוכנה התומכים בתקן של מיקרוסופט, קובצי האודיו חייבים לעבור במיטת סדום של דגימה ב-8 קילוהר ומודול תה מ65510קומס) 610ט4, של 95 5אוס6םג/ל. מעט כלי עריכה נוכתחיים מוכנים להכנס למיטה הזאת ולכן החברה נאלצת לספק שני כלים בסיסיים משלה, ₪16ק03 ספצ ו-ספ ס[6. האיכות של דחיסת הקול היא אומנס טובה מאוד, אבל כלי העריכה לא עומדים בתחרות מול כלים מקצועיים פופולריים. קצב הדחיסה בתוכנה הוא מרשים. דחסנו קטע ווידאו שאורכו 47 שניות על מחשב פנטיום-133 בפחות משתי דקות. איכות > התמונה תלוייה מאוד ברוחב הסרט ולדעתנו המינימום הדרוש הוא 64 קילו-סיביות לשניה (קוו את15 יחיד), כאשר התוכנה מציגה כ-15 תמונות לשניה. עם קוו 150 כפול התמונה כמעט נטולת שיבושים. אם חישום שלך קורא להעברת ווידאו למספר לא גדול של משתמשים, המצויידים בגישה ישירה לאינטרנט, המוצר הזה יכול. לספק את הסחורה. לפרטים גלוש לאתר בת1011/6.00ש. אועוע. ּ , שם עמוד = אברהמי רן 93 אדיסמה ‏ .. 5 אופוס | י 1 אינטל : .| אינסרט אלונקס. 5 אמטל 13 אפלקר 3 גמאטרוניק 1 גרנד אדוונס 55 גרפיקס 7 דביר 1 הוד עמי 7 - וקטור 6 ידאג 5 יניר 11777 כלנית 3 ,95 לייזר טק | 69 מיקרוסופט 27 מעתק 59 נובל 15 סגמ אינסרט סיון 9 סלע פ עתידים 3 פוקוס מחשביס 59 פייב אקזיסט 23 צייף 1" 75 קול ואב 15 קומפיוטרסטור ₪ רשת קשר 1163 תקליטוכנה 1 חן 7 | ה21.17:[].3]: ד 2620 פסוווחק הכרטיס שמשלב טלוויזיה במולטימדיה חברת 5קו ווק הוציאה לשוק בימים אלו את הכרטיס המקצועי הראשון שמאפשר לך להנות ממצגות חיות ותוססות של טלוויזיה ווידיאו על גבי צג המחשב שלך. בהשוואה לטלוויזיות הקיימות כיום, מעניק הכרטיס של 5סוווחץ חדות גבוה ואיכות נדירה שרק פיליפס יודעת לספק. כרטיס ד 06420 משמש כמקלט טלוויזיה עם היפר בנד מלא עם אפערות לקלוט שידורים ישירות מהאנטנה או מכל וידיאו סטנדרטי (ספטוצ-8. ניתן לסרוק תחנות ולקבעם בזיכרון, להקפיא תמונה (8800:=) ולשמרה בזיכרון בצורה סיפרתית. על כל אלו ועל איכות התמונה מנצח שלט-רחוק, פרי פיתוחה של 5קו ווחש המאפשר שליטה מלאה על 5קן ווק כוון איכות התמונה והצגתה על גבי צג המחשב ברזולוציה של 800%600 ב-167 מליון צבעים, בגודל מסך מלא או הקטנה של המסך עד לגודל אס6ו. הכרטיס ד 0620 מספק איכות וידיאו טובה יזתר מכל מכשיר טלוויזיה, צליל סטראופוני באיכות פס הפעלתו נוחה בסיועה של תוכנה מתוחכמת. סביבת העבודה של הכרטיס אידיאלית תן בסביבת 06 ותן בסביבת פוססאוצו עם יכולת שיבוץ תמונה משולבת וידאו וגרפיקה בכל יישום פעיל העובד תחת 5אוססאצוצו. למקצוענים מספק ד 56820 מסלול השבחה לרמה גבוהה יותר של וידאו סיפרתי, בעזרת הרכבה של כרטיס נוסף מתאפשרת פרישת 6=קו בזמן אמת באיכות גבוה לצורך הרצת סרטי וידיאו סיפרתי ישירות מתקליטורים, כמו כן ניתן להוסיף 688% לכרטים. שד 0620 תומך בכול שלושת שיטות השידור הקיימות בעולם |אק, /א556, 56זא כך שלעולם לא תתקע במצב של אי תאימות. את פיסגת הארכיטקטורה הזו משווקת רשת קשר מחשבים בע"מ נציגת פיליפס ודיאמונד בישראל, היבואנית והמפיצה של צגי האיכות 6סחפווווזם תוצרת פיליפס. רכיבי מולטימדיה מגוונים וכרטיסי האצה 6חסוחאס המהירים בעולם. לפרטים טל: 05-9607488 פקס': 05-9607490 המבחר הגדול ביותר של ספרות מקצועית 2 באנגלית ובעברית = מעולוח חינם :..,. בכל הארץ 4% "יש 4 צויו ₪ . ו "חב אשש וצו ו ב 0 ו 5 ו > 9 ₪ ל דחפ 5ווג'נקסוזכן 'ופשה! וג וי 1 0 תטת וטו א הנס ' | ו ול ותמ חנ 0 .₪065 8907106 ?טס חוור 0 . ו 2 ריר - 7 ₪ דורות ראשונים 3, מדרחוב ירושלים טל. 02-257828 פקס. 02-257807 ₪ קניון ירושלים, מלחה טל. 02-793436 7 2007 נוס | בי של סח פ6 ספרות ותוכנה למחשב וקהו )תו ופט שו זו .8 |והגס ו זווון ות .>" אמרקטיביים : 3 שד כ 2 *? 1% אס רד פי'%פ (% 41 . % *במחירים | : יש ביזתר *י.....ייי 0 504 1006 ו / 7 613000ת6 )-31ת ו 0 והמבחר הגדול ביותר של מגזינים ופטטסט 1 1 . != שו 5 ש ו ואי אשיו שם המגזין שם המגזין שם המגזין שם המגזין ןסא 66 דאתואאז תת דא זוא א]אט 05 אזואקג 5צ5 זסא טוא סו "20% 68 ה10וא אא טס דפ 60 ץג ןאוס 6 60-00 85 ופא 6 5 ספ 8 60 0 1 50 גןסטואדדזטוא ואסת פ6 6אדדטץוא60 76 שומ 65 ה דדץואס60 פאז 0 08180 [אאאטס 550 0ץ ואסא-6 5 ץק ואסת-00/אומזפת 06 דט ץוא60 או סג ואסת-60 ודדאו צהססד ואסף-פ6 1 דאםואאזג דא ו 60 אמק א מא5 6 ואס 60 מאז2 6 76 סא 6אזוא 6 תואס (5וא) 1 א טס וא ד5צ5 05017 6ווא עדא 0 6 דאםואאז דא ואס 1 2 פאז 0 דסא פס 6ץ וא ]אד וק צזודא0וא 05/2 סד וטוא וטוא אסדדוכ; 4ואס60-8 כ [אסצ 6ץ דאסוא 6א1וא64 6זאסד וז 02 סש הזסזואוהוטוא 6אדד 60% אפץ את זוא דא ]א0ס?אז אסס תק ששו םסא זסםואד וטוא אא אסץ אסא זו6 6 ןוספא שפא וא אה וא האס כ וסאואסוץ סא דאזא פ' דצה זק ]וא6 אא אפץ 60 אסחא 6טפם א פואסו 6 קוא 00 ₪ ופ ד ס? ו דאואקס ןיפפ גארד 50 הזסואדד1 טוא גוא זס כ וס 600 55ש אש .1 5/1 פאה וא אאזוא אוםזצםת זאטס אא פאוססאז 0 וא 6אדדקוא60 אמקס-כ ופסא אזאט 65 8 6אואא 06 5 פאוססאז (5'טצא, זק וא 6) דאתואאזדת:ד א 6ץ אס אא 00 0516 81 0150/56 60585 פיז 5 אא טס ד פאוססא 55 פ6אג יס זז םס |אסת-60 6 6ץ 05 ןשס 05 / פאוססאז (אם) המדאה 5וססאז 108 לס סא שופז 6 זוא דא פאוססאח .001 05585 ++6/6 5 ץע .זאטס א + 60 ,6אזאא ודא וו אואט/5)אדד5צ5 סאדדטץוא60 0 5 ,א 001 51707 050 550 הזאפ וי 605 אלא 0 אסופסס 8 0אזואו/ 00 85 הדוס צאסוץ |טדך התמד ץןא60 טס :או 2600 גאט 06 דוה 5 6 אטואוא60 156 עדא דוט 6 5 80150 זשאאטזאן וקו 60 ו דא ואחסשאז זזק וטס הו אאא (1058א01וא) 6111660 .וסוס 06 5000860 05 סאט680פפאט דטאתתזאן פזסאו זסץ 60 סו 05 כןפ סא זפאא:דאן ואד ןסא 68165 ה>דטץוא60 א 5 הפ "א וא אא 1 "6 זואסט > .1אאףטס 0885 חפ 6א דשאאדאז זא 1.5 א50ת;ץ ואפז א10פטס 30 00 5 וטא אפפ אסחא/אאס?אז אא 6[אסאד ו ץק טס ]וא6 אכ אאסותא )א דתאת:דאז סאזדאתץ ץ0דאפטס 1.8 [ציס 052 ואפז טאאא - פפוטסוטא הא זה ואז 510 5צ5 פאז סוד א סאט60פסאט דשאתידאן לד 45506 יזא א 1אאטס אטאז1 פאזןאס 5אססאזאו סד =סז60 25זואןאג וא זע 8 0711105 6 ןוא 5 אס 5 משאז אס ו 5 81ץ א 052 צ6. גו דאס .1 ש6אזודוטוא כןתסצו צד ואפא והטזאו א 6 א 0 אא סת א 55 1האאטס פואסוז 6גוא 1508/ג תסס וןופ א אוסץ 0 [מצטס פמ ו אד או / = כ = = = "כ ו %ז 3 = ₪ דורות ראשונים 3, מדרחוב ירושלים טל. 02-257828 פקס. 02-257807 להזמנות: 8 ₪ קניון ירושלים, מלחה טל. 02-793436 ספרות ותוכנה למחשב וט ₪68 ₪55010710/ 5 פיליפס המציאה את רוב החידושים במולטימדיה. החל בהמצאת הקומפקט-דיסק וכלה בשפופרות המסך המרהיבות אוחזגוו 80% בטכנולוגיית "65ו/88111 . עכשיו פיליפס מציעה לך את צג המולטימדיה הדיגיטלי המושלם בגודל קומפקטי ובמחיר שגם אתה יכול להרשות לעצמך. / )!!!וח שטוח, אנטי-ריפלקסי המעניק לתמונה חדות מקסימלית מבוקרת- מיקרופרוססור המאפשר כיוון התמונה ע"י "תפריט" על גבי המסך (055). זוג רמקולים איכותיים ומיקרופון מובנים פרי פיתוחה של חטיבת המוסיקה בפיליפס. + + + + + + 4% + אבחנה עד !א 1024א1280 קצב ריענון מסך ו 75 סינכרון דיגיטלי אוטומטי אודיו המוגבר ע"י מגבר פנימי באיכות קומפקט-דיסק חסכון באנרגיה, קרינה נמוכה וארגונומיה מושלמת תאימות אוש 8 פָטום חדות תמונה וצבע של מסכי "65)ו(/!!ווחפ והחשוב מכל: שירות ואחריות של רשת קשר מחשבים 7 0" לא חשוב באיזה מחשב תבחר, אתה חייב לעצמך צג מולטימדיה של פיליפס. בלעדיו אתה -- מפסיד את מחצית החוויה. איתו אתה יודע שיש לך את התמורה הטובה ביותר לכספך. ו דרוש "+)//1!וח8 עם כל מחשב. ווה צה וי מושב צפריה, משק 24, מיקוד 60932 טל. (רב קווי): 03-9607488 פקס. 03-9607490